Page 1

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î

040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT

040, 66025132, 92480 45178 dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 135 Ä~yês¡+

pHé 3, 2012

»>∑Hé≈£î ôV’≤ø√s¡Tº˝Àq÷ #·T¬øÿ<äTs¡T

ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHé &çdæàdt

»>∑Hé n¬sdtº düÁø£eTy˚Tqqï ø√s¡Tº d”;◊ ø£düº&ûøÏ ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\T Ç<ä›s¡T Hê´j·TeT÷s¡TÔ\ düeTø£å+˝À $#ês¡D »s¡bÕ\ì d”;◊øÏ Ä<˚X¯+ ø√]ƒ d”;◊ ø±sê´\j·T+˝À $#ês¡D »]π> neø±X¯+

Çyê«\ì d”;◊ ø√s¡TºqT ø√]+~. nsTT‘˚ d”;◊ yê<äq\T ‘√dæ|ü⁄#·TÑ·÷ ø√s¡Tº »>∑Hé≈£î E´&ûwæj·T˝Ÿ ]e÷+&é $~Û+∫+~. B+‘√ »>∑HéqT n~Ûø±s¡T\T #·+#·˝Ÿ>∑÷ &É C…’\T≈£î rdüT¬øfi≤fls¡T. nsTT‘˚ ‘·q n¬sdüTº nÁø£eTeTì, ‘êqT d”;◊øÏ düVü≤ø£]+∫q|üŒ{Ïø° πøe\+ ø£ø£å ø£≥Tºø=ì ‘·qqT C…’˝À¢ ô|fÒº+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì »>∑Hé ø√s¡Tº≈£î $e]+#ês¡T. nsTT‘˚ »>∑Hé n¬sdüTºqT ø√s¡Tº düeT]Δ+∫+~. u…sTT˝Ÿ ø√dü+ eT<Ûä´+‘·s¡ ñ‘·Ôs¡T«\T Çyê«\ì, »>∑Hé y˚dæq eT<Ûä´+‘·s¡ u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéqT ≈£L&Ü <Ûäsêàdüq+ ‘√dæ|ü⁄∫Ã+~. ôV’≤ø√s¡Tº qT+∫ »>∑Hé≈£î kÕqT≈£L\+>± rs¡TŒ edüTÔ+<äqT≈£îHêï yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\≈£î á rs¡TŒ rÁe ìsêX¯qT ø£*–+∫+~. u…sTT˝Ÿ ø√dü+ »>∑Hé #˚dæq Á|üj·T‘êï\ìï u…&çdæø={≤ºsTT. d”;◊ Hê´j·TkÕúq+ ≈£L&Ü »>∑Hé≈£î u…sTT˝Ÿ ìsêø£]+∫+~. ‘·q n¬sdüTº nÁø£eTeTì, »>∑Hé ø√s¡Tº˝À <ëK\T #˚dæq |æ{ÏwüHéô|’ ¬s+&ÉT s√E\T rÁe kÕΔsTT˝À yê<√|üyê<äq\T »]>±sTT. »>∑Hé n¬sdüTº nÁø£eT+ ø±<äì, kÕøå±´\qT ‘ês¡Te÷s¡T #˚dæq+<äTe˝Ò¢ Äj·TqTï n¬sdüTº #˚XÊeTì d”;◊ ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*|æ+~. H˚s¡rÁe‘· <äècÕº´ <äsê´|ü⁄Ô düe´+>± kÕ>∑{≤ìπø ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ d”;◊ ‘·s¡|ü⁄ Hê´j·Tyê~ ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*bÕs¡T. ($T>∑‘ê 2˝À) d”;◊ ‘·s¡|ü⁄q n<äq|ü⁄ kÕ*dæ≥sY

ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): düTBs¡È yê<√|üyê<äq\T ‘·s¡Tyê‘· ôV’≤ø√s¡Tº πødüT˝À »>∑Hé d”;◊ ø£düº&û $~Û+∫+~. pHé 3 qT+∫ 7e ‘˚B es¡≈£î »>∑Hé≈£î d”;◊ ø£düº&û $~Ûdü÷Ô ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt #·+Á<ä≈£îe÷] ìs¡íj·T+ yÓ\¢&ç+#ês¡T. Á|ü‹s√p Ç<ä›s¡T Hê´j·Tyê<äT\ düeTø£å+˝À ñ<äj·T+ |ü~qïs¡ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\ es¡≈£î d”;◊ ø±sê´\j·T+˝À »>∑HéqT $#ê]+#ê\ì ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. ‘·q n¬sdüTº nÁø£eTeTì »>∑Hé y˚dæq ø±«wt |æ{ÏwüHéqT ø√s¡Tº ‹s¡düÿ]+∫+~. »>∑HéqT d”;◊ n¬sdüTº #˚j·T&É+ düÁø£eTy˚Tqì, #·≥ºã<ä›+>±H˚ d”;◊ e´eVü≤]+∫+<äì Hê´j·TkÕúq+ düŒwüº+ #˚dæ+~. y˚T 28q »>∑HéqT n¬sdüTº #˚dæq d”;◊ n~Ûø±s¡T\T eTs¡Tdü{Ï s√p Hê+|ü*¢ d”;◊ Hê´j·TkÕúq+˝À Vü‰»s¡T|ü]#ês¡T. »>∑HéqT ø£düº&ûøÏ

s¡÷. 2 ‘·–Z+|ü⁄ q÷´&Ûç©¢, pHé 2: <˚X¯yê´|üÔ+>± yÓ\T¢yÓ‹Ôq ìs¡düq\‘√ ô|Á{À\T <Ûäs¡\qT dü«\Œ+>± ‘·–Z+#˚+<äT≈£î j·T÷|”@ Á^Hédæ>∑ï˝Ÿ Ç∫Ã+~. ©≥s¡T ô|Á{À\Tô|’ s¡÷. 2 y˚Ts¡≈£î ‘·–ZdüTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫+~. X¯ìyês¡+ ns¡úsêÁ‹ qT+#˚ ‘·–Z+|ü⁄ ìs¡íj·T+ neT\T˝ÀøÏ edüTÔ+~. yêdüÔyêìøÏ ©≥s¡T ô|Á{À\Tô|’ ÄsTT˝Ÿ ø£+ô|˙\T |üqTï\T $TqVü‰sTT+∫ s¡÷. 1.68 e+‘·T\ ‘·–Z+#êsTT. eTq sêÁwüº+˝À 30 XÊ‘·+ $\Te Ä<Ûë]‘· |üqTïqT |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüT≈£î+fÒ ìø£s¡+>± ©≥s¡T ô|Á{À\Tô|’ s¡÷. 2.24 es¡≈£L ‘·>∑TZ‘·T+~. >∑‘·yês¡+ ÄsTT˝Ÿ ø£+ô|˙\T ©≥s¡T ô|Á{À\Tô|’ Äs¡Tqïs¡ s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î ô|+∫q $wüj·T+ $~‘·y˚T. |üqTï\ uÛ≤s¡+‘√ ø£*|æ á ô|+|ü⁄ eTq sêÁwüº+˝À mì$T~qïs¡ s¡÷bÕj·T\≈£î #˚s¡T≈£î+~. á uÛ≤Ø ô|+|ü⁄ô|’ $|üøå±\‘√bÕ≥T, $TÁ‘·|üøå±\T ô|<ä›m‘·TÔq ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü≥º&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓq≈£îÿ ‘·–Z+~.

ª

>±* »Hês¡úHé¬s&ç¶ u…sTT˝Ÿ ≈£î+uÛÑø√D+˝À ‘·y˚«ø=B› ø=‘·Ô $wüj·÷\T ãj·T≥|ü&ÉT‘·THêïsTT. ø=ìï qeTà˝Òì ìC≤\T ôd’‘·+ yÓ\T>∑T#·÷düTÔHêïsTT. ‘=\T‘· 15 ø√≥¢ ≈£î+uÛÑø√D+>± uÛ≤$+∫q >±*j·Tyê«s¡+ ‘êC≤>± 60 ø√≥¢≈£î #˚]+~. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q ø°\ø£ Ä<Ûësê\qT d”;◊ ùdø£]+∫+~. ˇø£ eT+Á‹‘√bÕ≥T, u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\÷ Ç+<äT˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\T ø±e&É+ $düTÔ>=*ù| n+X¯+ >±* u…sTT˝Ÿ ≈£î+uÛÑø√D+˝À d”;◊ k˛<ë\T eT÷&ÉT u≤´+≈£î\˝À e÷Á‘·y˚T ˝≤ø£s¡T¢ >∑T]Ô+∫q d”;◊ n~Ûø±s¡T\T, X¯ìyês¡+ eT]ø=ìï $ÁXÊ+‹ Hê´j·TeT÷]Ô #·\|ü‹sêe⁄ u≤´+≈£î\˝À ≈£L&Ü qøÏ© ù|s¡¢‘√ ˝≤ø£s¡T¢ ‘Ó]∫q ìyêdü+˝À ‘·ìF\T yÓ’Hêìï ø£ìô|{≤ºs¡T. á e´eVü‰s¡+ ã≥ºãj·T˝…’q ‘·sê«‘· Ç+ø£ mes¡÷ Ç≥Ty˚|ü⁄ sês¡qT≈£îHêïs√ @ ø£åD+˝ÀHÓ’Hê ì+~‘·T\T n¬sdüTº @yÓ÷, eTs√ u≤´+≈£î ˝≤ø£sY˝À |ü{≤º_Û ≈£îe÷s¡T&ÉT >±*j·Tyê«s¡+˝À u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\ bÕÁ‘· <ë∫q kıeTTàqT kÕ«Vü‰ #˚ùd+<äT≈£î dæã“+~

μ

ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ eTT&ÉT|ü⁄\T eTT≥ºC…|æŒ d”;◊ Hê´j·TeT÷]Ô |ü{≤º_Û sêe÷sêe⁄ qT+∫ >∑qT\ |òüTqT&ÉT >±* »Hês¡úq ¬s&ç¶ u…sTT˝Ÿ bı+<ä&É+ Á|üø£+|üq\T düèwæº+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ‘êC≤>± á yÓTT‘·Ô+ n$˙‹ ˇ|üŒ+<ä+ $\Te s¡÷.60 ø√≥T¢>± >∑T]Ô+∫q≥T¢ yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. n˝≤π> ˇø£ eT+Á‹ yÓTT<ä\Tø=ì u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\ es¡≈£L #ê˝≤ eT+~øÏ á πødüT‘√ Á|üy˚Tj·T eTTqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ìqï{Ï es¡≈£L ¬s+&ÉT,

dü«j·T+>± ‘Ó>∑ã&ܶs¡T. |ü{≤º_Û ≈£îe÷s¡T&ÉT e∫à #·÷düT≈£îì ˝≤ø£sY˝À &ÉãT“˝Òø£b˛e&É+‘√ \ã~uÀeTHêï&ÉT. u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\qT ì\BXÊ&ÉT. Bì‘√ á e´eVü‰s¡+ ãj·T≥≈£î bıøÏÿ+~. u≤´+≈£î d”d” ¬øyÓTsê˝À¢ Ç~ ]ø±s¡¶sTT+~. eTs√|üø£ÿ á ($T>∑‘ê 2˝À)

Äs√|üD\T s¡TEe⁄ #˚ùdÔ sê»ø°j·T 2 düHê´dü+: eT+Á‹ @sêdüT

áõ|ü⁄º ìj·T+‘·≈£î

j·÷eJ®e U…’<äT á Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ;|”øÏ zπø m©«øÏ H√

CMyK

◊@mdt\ ÁbÕdæ≈£L´wüHé≈£î nqTeT‹ Çyê«\qï d”;◊ $»„|æÔô|’ düsêÿs¡T ìs¡íj·T+ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): me÷àsY πødüT˝À ì+~‘·T˝…’q d”ìj·TsY ◊@mdt n~Ûø±s¡T\ $#ês¡D≈£î nqTeT‹ Ç#˚à <äÁdüÔ+ô|’ m≥ºπø\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. y˚\ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ≈£î+uÛÑø√D≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫q á ø°\ø£ <äÁkÕÔìøÏ dü+ã+~Û+∫ eTTK´eT+Á‹ m˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤s¡qï düôdŒHé‡≈£î X¯ìyês¡+ eTTK´eT+Á‹ ø±sê´\j·T+ ‘Ós¡~+∫+~. ;|” Ä#ês¡´qT $#ê]+#˚+<äT≈£î nqTeT‹+∫q d”m+, m˝Ÿ.$.düTÁãeTD´+ $wüj·T+˝À ø=+<äs¡T d”ìj·TsY ◊@mdt\ ˇ‹Ô&çy˚Ts¡≈£î nqTeT‹ ($T>∑‘ê 2˝À)

ãT~Δ#Ó|üŒ+&ç dü+πøåeT |ü<∏äø±\ô|’ Á|ü»˝À¢ qeTàø£+˝Ò<äT ¬s’‘ê+>±ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ uÛÑs√kÕ ˝Ò<äT yÓ’mdt eTs¡D+ô|’ nqTe÷Hê\T

rsêÃ*‡q u≤<Ûä´‘· Á|üuÛÑT‘ê«ì<˚ mìïø£˝À¢ nìï+{Ïø° z≥T‘√ dü¬s’q »yêãT #Ó|üŒ+&ç: $»j·TeTà ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): ~e+>∑‘· H˚‘· sê»X‚KsY¬s&ç¶ eTs¡D≤q+‘·s¡+ Äj·Tq |ü<∏äø±\ ø=qkÕ–+|ü⁄ô|’ Á|ü»˝À¢ qeTàø£+ düqï–*¢+<äì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ >ös¡yê<Ûä´≈£åîsê\T $»j·TeTà nHêïs¡T. ¬s’‘ê+>±ìøÏ >±˙, ìs¡Tù|<ä\≈£î >±˙ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ uÛÑs√kÕ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. ñ|ü mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± X¯ìyês¡+ ÄyÓT |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢ b˛\es¡+ ìjÓ÷»es¡Z+˝Àì {Ï.qsê‡|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&Üs¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº ø√dü+ yÓ’mdt m+‘√ ø£èwæ #˚XÊs¡ì, X¯+≈£îkÕú|üq #˚ùd+‘·es¡≈£î $ÁX¯$T+#·˝Ò<äì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. ÁbÕC…≈£îº eTT+|ü⁄ Á>±e÷˝À¢ C≤rj·T bÕ´πøJ Á|üø£{Ï+#ês¡ì, uÛÑ÷eTT\T ø√˝ÀŒ‘·Tqï yê]øÏ y˚πs ÁbÕ+‘·+˝À

uÛÑ÷eTT*#êÃs¡ì ÄyÓT >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ yÓ’mdt eTs¡D≤q+‘·s¡+ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ÁbÕC…≈£îº ÁbÕs¡+_Û+#·˝Ò<äì, yÓ’mdt ñ+&ç ñ+fÒ b˛\es¡+ |üPs¡Ôj˚T´<äì ÄyÓT nHêïs¡T. 15e+<ä\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+ ‘√ ∫+‘·\|üP&ç m‹Ôb˛‘·\ ÁbÕC…≈£îº ÁbÕs¡+_ÛùdÔ Ä |üqT\T Ç|üŒ{Ïes¡≈£î |üPs¡Ôe«˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. 17 eT+~ myÓTà˝Ò´\T $X¯«dü˙j·T‘·≈£î ø£≥Tºã&ç ø±+Á¬>dt qT+∫ ãj·T≥≈£î e#êÃs¡ì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. C…’˝À¢ »>∑Hé <ÛÓ’s¡´+>± ñHêï&Éì, Á|ü»\ô|’ qeTàø£+‘√ ñHêïs¡ì ÄyÓT nHêïs¡T. yÓ’mkÕ‡sY eTs¡D+ô|’ Hêπø ø±<äT Á|ü»\≈£L nqTe÷Hê\T ñHêïj·Tì ÄyÓT nHêïs¡T. eT÷&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·+ |üø£ÿq ô|{Ϻq #ê|üºsYqT yÓ’mdt |üs¡´≥q≈£î m+<äT≈£î $ìjÓ÷–+#ê*‡ e∫Ã+<äHêïs¡T. ôV≤*ø±|üºsY˝À s√&ée÷´|t ˝Òø£b˛e&É+, u≤¢ø˘u≤ø˘‡˝À ($T>∑‘ê 2˝À)

CMyK

¬ø’s√, pHé 2: ‹s¡T>∑Tu≤≥T<ës¡T\ }#·ø√‘· πødüT˝À áõ|ü⁄º |ü<äM#·T´‘· n<Ûä´≈£åî&ÉT Vü≤√d”ï eTTu≤s¡ø˘≈£î j·÷eJ®e•ø£å |ü&ç+~. ¬ø’s√ ø√s¡Tº X¯ìyês¡+ 80 @fi¯¢ e÷J ìj·T+‘· eTTu≤s¡ø˘‘√ bÕ≥T n+‘·s¡Z‘· e´eVü‰sê\ XÊK e÷J eT+Á‹ Vü≤;uŸ n˝Ÿ n&û¢\≈£î j·÷eJ®e •ø£å $~Û+∫+~. eTTô|’Œ @fi¯¢≈£î ô|’>± <˚XÊìï @\T‘·Tqï eTTu≤s¡ø˘ >∑<Ó› ~–b˛yê\ì <˚X¯yê´|üÔ+>± ($T>∑‘ê 2˝À)


2

sê»ø°j·T Á|üjÓ÷»q+ ø√düy˚T ø±+Á¬>dtô|’ $eTs¡Ù\T: \>∑&ÉbÕ{Ï ˇ+>√\T, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsπ∏∂W«¡©yá N][xqsÆ™s[V NSLi˙lgi£qs\|ms ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s NSLi˙lgi£qs FsLi{ms ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi @©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi A∏R∂V©´s ILig][áVÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki @À≥œ¡˘LÙji ªRΩLRixmso©´s ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. zqs’¡H «ÿLiVVLi…fi \Æ≤∂lLiNÌRPL`i áOTPQ ¯©yLS∏R∂Vfl·©´sV A∏R∂V©´s gRi ¡˜L`i zqsLig`igS @’≥¡™´sLÒjiLiøyLRiV. áOTPQ ¯©yLS∏R∂Vfl· gRi ¡˜L`i zqsLig`i ™´sWμj∂LjigS @≠s¨dsºΩ À≥œ¡LRiªRΩLi xms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±s @lLixqÌsV Æ™s©´sNRP NRPV˙»¡ DLiμR∂Æ©s[ AL][xmsfl·Õ˝‹[ ¨s«¡Li

A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. NSLi˙lgixqsVÕ‹[ DLi¤…¡[ \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±s G≤yμj∂ ˙NTPªRΩÆ™s[V @lLixqÌsLiVV DLiÆ≤∂[™yLRi¨s, \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±s @lLixqÌsVÕ‹[ zqs’¡H A¿¡ªRΩW¿¡ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡LiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. @¨sı ryOSQQ˘Ã¡V }qsNRPLjiLi¿¡©´s ªRΩLRiV™yæªΩ[ zqs’¡H «¡gRi©±s©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. @˙NRP™´sVLigS ≤R∂ ¡V˜Ã¡V xqsLiFyμj∂Li¿¡, BxmsˆV≤R∂V NRP¨dsıLRiV NSLji}qsÚ ˙xms«¡Ã¡V ©´s™´sV¯LRi¨s ágRi≤R∂Fy…”¡ ≠s«¡∏R∂V™´sV¯©´sV DÆμÙ∂[bPLi¿¡ @©yıLRiV. ¨s«ÿáV ˙xms«¡Ã¡NRPV BxmsˆV≤T∂xmsˆVÆ≤∂[ @LÙRi™´sV™´soªRΩV©yı∏R∂V¨s, Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ «¡gRi©±sNRPV ˙xms«¡Ã¡V ªRΩgji©´s  ¡VμÙj∂ ¬ø¡ ¡VªyLRi¨s ágRi≤R∂Fy…”¡ }msL]‰©yıLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

ª<˚X¯+μ˝ÀH˚ ø=qkÕ>∑T‘ê ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ |ü≥¢ ndü+‘·è|æÔ ˝Ò<äT HÓ\÷¢s¡T˝À n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT‘√ uÛÒ{° bÕغ˝À m<äTs=ÿ+≥Tqï Çã“+<äT\ô|’ @ø£s¡e⁄ sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔô|’ u≤ãT Vü‰MT m≥ºπø\≈£î sêJø=∫Ãq ∫qï+ sêeTø√≥j·T´ HÓ\÷¢s¡T, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡≤T∂zms ªRΩLRixmso©´s F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂V©´s¨s, ˙xmsxqsVÚªRΩ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ B™´sV≤R∂¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yı©´s¨s xqsLiøR¡Ã¡©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s ©´sW—¡≠ds≤R∂V …”¡≤T∂zms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ LS™´sVN][»¡∏R∂V˘ Æ™sVªRΩÚ ¡≤ÔyLRiV. Àÿ ¡Vª][ xqs™´sWÆ™s[aRP# #\Æ™sV©´s ªRΩLRiV™yªRΩ LS™´sVN][»¡∏R∂V˘ LS«¡NUP∏R∂V À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚQ\|ms A∏R∂V©´s •¶¶¶≠dsV B™´s*»¡Liª][ ™´sV©´sxqsV ™´sWLRiVËNRPV©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡Vª][ ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. LS™´sVN][»¡∏R∂V˘ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV @≤T∂gji æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV. FyLÌkiÕ‹[ ªRΩxmsˆNRPVLi≤y gRiVLjiÚLixmso DLi»¡VLiμR∂¨s, ªRΩgji©´s g_LRi™´sLi BryÚ™´sV¨s Àÿ ¡V •¶¶¶≠dsV B™´s*»¡Liª][ A∏R∂V©´s Æ™sVªRΩÚ ¡≤ÔyLRiV. ªRΩ©´sNRPV FyLÌki xms»˝¡ G ≠sμ≥R∂\Æ™sV©´s @xqsLiªRΩXzmsÚ ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. ªy©´sV \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LRiVªRΩV©´sı»˝¡V μR∂VxtsQˆQ˚øyLRiLi ¬ø¡[aSLRi¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ªy©´sV ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[

¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±sNRPV ªRΩ*LRigS bPORPQxms≤yá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±s AxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ IN][‰ øyLÍji{tsQ…fi\|ms ≠søyLjiLiøR¡≤y¨sNTP IN][‰ Fny£qÌs ˙…ÿN`P N][LÌRiV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. Æ©s[LRiLi LRiV«¡Ÿ\Æ™sæªΩ[ «¡gRi©±sNRPV |msμÙR∂bPORPQ xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±sNRPV bPORPQxms≤R∂≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP «¡gRi©±s @©´sL>RiV≤R∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. «¡gRi©±sNRPV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*μ≥j∂NSLji ˙ ¡•¶¶¶¯©´sLiμR∂ lLi≤ÔT∂ Æ™s[VŒ˝œ¡ß ¬ø¡[aSLRi¨s

F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂VÀ‹[©´s¨s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¬ø¡Fyˆ©´s¨s, FyLÌki ©´sVLi¿¡ ªRΩxmsˆVNRPVLi…ÿ©´s¨s ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ªy©´sV æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiÕ‹[Æ©s[ N]©´srygRiVªy©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Dxms Fs¨sıNRPá\|ms ™´sW…˝ÿ≤R∂≤y¨sNTP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ªy©´sV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV NRP÷¡zqs©´s»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. ªy©´sV ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂VÀ‹[©´s¨s A∏R∂V©´s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiÕ‹[ NRPá™´sLRiLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sVLiμj∂. A∏R∂V©´sª][ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV ™´sVLiªRΩ©yáV «¡LjiFyLRiV. NRPXuÒy —¡Õ˝ÿ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V, aS©´sxqsxqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V Æμ∂[≠sÆ©s[¨s D™´sW™´sV}§¶¶¶aRP*LRi LS™´so, ™´sVLjiN]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ ©y∏R∂VNRPVáV ¿¡©´sıLi LS™´sVN][»¡∏R∂V˘ª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. NRPXuÒy —¡Õ˝ÿ ©y∏R∂VNRPVáV ™´sW…˝ÿ≤T∂©´s ªRΩLS*ªRΩ ¿¡©´sıLi LS™´sVN][»¡∏R∂V˘ μj∂gji ™´s¿¡Ë øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV NRP÷¡aSLRi¨s @Li»¡V©yıLRiV.

Ä~yês¡+, pHé 3, 2012

@©s´ V™s´ W©yáV ºΩd LSË÷¡=©s´ Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sÆμ∂[ :≠sÆ™s[NS ø£&É|ü, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): μj∂™´sLigRiªRΩ Æ©s[ªRΩ \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ ™´sVXºΩ\|ms @©´sV™´sW©yáV ©yı∏R∂V¨s, ™y…”¡¨s ¨s™´sXºΩÚ ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \|ms©´sÆ©s[ DLiμR∂¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ≠sÆ™s[NS©´sLiμR∂ lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ ™´sVXºΩNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ xqs™´sWμ≥y©yáV ¤Õ¡[¨s ˙xmsaRPı¤Õ¡©Ø[ı D©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ ™´sVXºΩ\|ms ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´so ªRΩV©´sı @©´sV™´sW©yá\|ms ˙xms«¡Ã¡ xqsLiÆμ∂[•¶¶¶Ã¡©´sV ºdΩLSË÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*á\ |ms DLiμR∂©yıLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂¨s ≠s™´sVLji+Li ¬ø¡[™yLRiV LSORPVxqsVáV, LS ¡LiμR∂VáV @¨s A∏R∂V©´s @’≥¡™´sLÒjiLiøyLRiV. NSLi˙lgixqsV ©´sVLi¿¡ øyÕÿ ™´sVLiμj∂ Æ™s◊˝¡F°π∏∂[V @™´sNSaSáV©yı∏R∂V¨s @©yıLRiV. zmszqszqs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘ ©yLS∏R∂Vfl· ™´sVºΩ ˙À≥œ¡≠sVLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV ZNP[Li˙μR∂FyáNRP ™´sVLi≤R∂÷¡ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V |ms©´s¯ªRΩ= ryLi ¡bP™´sLS«¡Ÿ @©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgixqsV FyLÌkiNTP ≤T∂Fy—¡»˝¡V μR∂NRP‰™´sÆ©s[ Àÿμ≥R∂ª][Æ©s[ À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· rÛyLiVV¨s ™´sVLji¿¡ ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ªRΩ©´s g]LiVV˘¨s ªyÆ©s[ ªRΩ™´so*NRPVLi»¡V©yıLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.

u…sTT˝Ÿ kÕÿyéTô|’

<äsê´|ü⁄Ô eTTeTàs¡+ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): "gS÷¡' ¤À¡LiVVÕfi NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li\|ms {qs’d¡H μR∂LS˘xmsoÚ ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. ry‰™±sVÕ‹[ xqsW˙ªRΩμ≥yLRiVá©´sV xms…Ì”¡©´s μR∂LS˘xmsoÚ xqsLixqÛs.. ˙xmsxqsVÚªRΩLi Fy˙ªRΩμ≥yLRiVá\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLi¿¡Liμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáVø][»˝¡ μy≤R∂VáV ¬ø¡[zqs, À≥ÿLkigS ©´sgRiμR∂V ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı {qs’d¡H.. aRP¨s™yLRiLi ªy«ÿgS ™´sVLjiN]¨sı ø][»˝¡ r°μyáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡Liμj∂. DμR∂∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS xmsáV ˙FyLiªyÕ˝‹[ GNRPNSáLiÕ‹[ r°μyáV ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. C ZNP[xqsVÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´s Fy˙ªRΩ F°ztsQLi¿¡©´s Lji\¤…¡LÔRiV «¡≤ÍT∂ øR¡Ã¡xmsºΩLS™´so ¨s™yxqsLiÕ‹[ {qs’d¡H @μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. øR¡Ã¡xmsºΩLS™´so xqs*xqÛsá\Æ™sV©´s gRiVLi»¡WLRiV Õ‹[, @Õÿlgi[ ¿¡Ã¡NRPáWLji }ms»¡Õ‹[¨s A∏R∂V©´s ¨s™yryÕ˝‹[ r°μyáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xmsáVNUPáNRP xms˙ªy©´sáV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. A∏R∂V©´s AxqsVÚáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ gRiVLi»¡WLRiV Lji—¡rÌy˚L`i NSLS˘Ã¡∏R∂VLi Õ‹[©´sW r°μyáV¬ø¡[aSLRiV. xmsáV LjiNSLÔRiVá©´sV xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV.

H˚&ÉT Vü≤C≤πs, sê+<˚yé Bø£å N]LiªRΩNSáLigS ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Liª][ @≠dsVªRΩV≠dsVNTP zqsμÙR∂\Æ™sV©´s zqsLig`i gRiVLRiV™yLRiLi xmsμR∂≠ds ≠sLRi™´sVfl· ¬ø¡[zqs©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. μk∂Liª][ A∏R∂V©´s NRPW≤y @≠s¨dsºΩ\|ms F°LS»¡LiÕ‹[ @©yıª][ NRP÷¡zqs FyÕÊ‹©yá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ©´sÃ˝¡μ≥R∂©´sLi ˙xmsμ≥y©´s @LiaRPLigS ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS F°LS»¡Li ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ÀÿÀÿ LS™±sVÆμ∂[™±s 2014 Fs¨sıNRPáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ NUPáNRP ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi ©s´ W˘≤∂T≥ ÷¡˝d , «¡⁄©s± 2: @≠s¨dsºΩ\|ms F°LS»¡Li ¬ø¡[xqsVÚ©´sı Æ©s[ªRΩ÷¡μÙR∂LRiW NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[, xmsáV @≠s¨dsºΩ AL][xmsfl·Ã¡V IZNP[ Æ™s[μj∂NRP\|ms μk∂ORPQNRPV NRPWL]Ë©´sV©yıLRiV. BμÙR∂LRiW NRP÷¡zqs Æ™s[μj∂NRP FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı LS™±sVÆμ∂[™±sª][ NRP÷¡zqs Æ™s[μj∂NRP xmsLiøR¡VN][™´s≤R∂Li\|ms xmsLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV G≤yμj∂ NSáLigS ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙xms∏R∂VªyıáV N]¨sı ™´sLÊSá ©´sVLi¿¡ ™´s˘ºΩlLi[NRPªRΩ ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soª][Liμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso Aμj∂™yLRiLi xmns÷¡LiøR¡©´sV©yıLiVV. @≠s¨dsºΩ ™´s˘ºΩlLi[NRP F°LS»¡Li x§¶¶¶«ÿlLi[, LS™±sVÆμ∂[™±s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. ¬ø¡[xqsVÚ©´sı @©yı x§¶¶¶«ÿlLi[, ÀÿÀÿ LS™±sVÆμ∂[™±s Aμj∂™yLRiLi ˙xmsμ≥y¨s\|ms ≠saS*xqsLi ¤Õ¡[μR∂¨s x§¶¶¶«ÿlLi[ }msL]‰Li¤…¡[, ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s «¡LiªRΩL`i™´sVLiªRΩL`i ™´sμÙR∂ μk∂ORPQ ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©yıLRiV. ≠sÆμ∂[aSÕ˝‹[ ™´sVWáVgRiVªRΩV©´sı ©´sÃ˝¡≤R∂ ¡V˜©´sV Æ™s©´sNRPV‰ æªΩzmsˆLiøyá¨s, @≠s¨dsºΩ LS™±sVÆμ∂[™±s μk∂ORPQÕ‹[ @©yı  ¡XLiμR∂Li xqsÀ≥œ¡V˘Q\¤Õ¡©´s @LRi≠sLiμ`∂ LS«¡NUP∏R∂VLigS ¨s«ÿLiVVºdΩxmsLRiV≤R∂V NSLRi¨s LS™±sVÆμ∂[™±s ¨sLRiW¯Ã¡©´s ™´s˘™´sxqÛs GLSˆ»¡V ≤T∂™´sWLi≤`∂ª][ INRPL][«¡Ÿ μk∂ORPQNRPV ZNP[˙“¡™yÕfi, ™´sV¨dsa`P zqsr°≤T∂∏R∂W, g][FyÕfi LS∏∫∂V NRPW≤y μk∂ORPQ ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso, μk∂OSQ Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ NRPWL]Ë©´sV©yıLRiV. μk∂ORPQNRPV NRPWL]Ë™´s≤y¨sNTP ™´sVVLiμR∂V BμÙR∂LRiV NRP÷¡zqs @™´sNSaRPLi DLiμj∂. @≠s¨dsºΩ ™´s˘ºΩlLi[NRP F°LS…ÿ¨sı ORPVQflÒ·LigS @™yLiø≥R¡¨ds∏R∂V xmnsV»¡©´sáV ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂ F°÷d¡xqsVáV LS«fixmnsW…fiNRPV Æ™s◊˝¡, ™´sV•¶¶¶ªRΩV¯≤T∂NTP ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆryÚLRiV. @NRP‰≤T∂ gRi™´sV¨sxqsVÚ©´sı ALki¯ ™´sW“¡ ¿d¡£mns «¡©´sLRiÕfi ≠dsZNP[ zqsLig`i C μk∂ORPQNRPV NRP»Ì¡Vμj∂»Ì¡\Æ™sV©´s À≥œ¡˙μR∂ªRΩ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ≤≥T∂÷d˝¡ F°÷d¡xqsVáª][ Fy»¡V 20 NRPLi|ms¨dsá FyLS≠sV÷¡»¡Lki μR∂Œÿá©´sV Æ™sWx§¶¶¶LjiLiøyLRiV. ©´sVLi¿¡ LS˘÷d¡gS «¡LiªRΩL`i™´sVLiªRΩL`i ™´sμÙR∂NRPV ™´sryÚLRiV. x§¶¶¶«ÿlLi[, •¶¶¶«¡LRiV NS©´sV©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂.

ˇπø y˚~ø£ô|’øÏ nHêï, sê+<˚yé »+‘·sYeT+‘·sY e<ä› Bø£å≈£î @sêŒ≥T¢ Vü‰»s¡Tø±qTqï e÷J ÄØà N|òt Mπø dæ+>¥

ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): zm+d” ì+~‘·T&ÉT >±* »Hês¡ΔHé¬s&ç¶ u…sTT˝Ÿ $wüj·T+˝À ‘·qô|’ e∫Ãq Äs√|üD\qT s¡TEe⁄ #˚ùdÔ sê»ø°j·÷\ qT+∫ XÊX¯«‘·+>± ‘·|ü≈£î+{≤qì Hê´j·TXÊK eT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ nHêïs¡T. >±* »Hês¡ΔHé¬s&ç¶ u…sTT˝Ÿ $wüj·T+˝À »&ç® eTT&ÉT|ü⁄\T rdüT≈£îHêïs¡qï e´eVü‰s¡+˝À eT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ Á|üy˚Tj·T+ ñ+<äì edüTÔqï yês¡Ô\ô|’ Äj·Tq düŒ+~+#ês¡T. X¯ìyês¡+ d”m©Œ˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. >±* »Hês¡ΔHé¬s&ç¶øÏ |ü{≤º_Ûsêe÷sêe⁄ u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚dæq e´eVü‰s¡+˝À ‘·q≈£î m≥Te+{Ï dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó*d” ‘Ó*j·T≈£î+&Ü yês¡Ô\T sêe&É+ ‘·q≈£î eTqkÕÔ|ü+ ø£*–+∫+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘·q ≈£î≥T+u≤ìøÏ düTBs¡ÈyÓTÆq sê»ø°j·T #·]Á‘· ñ+<äì, ‘·q ‘·+Á&ç bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ç>±q÷, XÊdüqdüuÛÑT´&ç>±q÷ ñHêïs¡ì, ‘êqT eT÷&√kÕ] XÊdüqdüuÛÑT´&ç>± ¬>*#êqì, eT+Á‹>± ñHêïqì, Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ‘·q ≈£î≥T+ã+ô|’ >±˙ ‘·qô|’ >±˙ eT#·Ã ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ≈£î+uÛÑø√D+ #˚dæq≥T¢ >±˙ uÛÑ÷ø£u≤®≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢>±˙ Vü≤‘·´\T #˚dæq≥T¢ >±˙ ‘·qô|’ Äs√|üD\T ˝Òeì Äj·Tq nHêïs¡T. MT&çj·÷˝À e∫à yês¡Ô\qT K+&çdüTÔHêïqì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. eTTK´eT+Á‹øÏ $es¡D Ç#êÃqì, $#ês¡D »]|æ+#ê\ì ø√sêqì, ‘·qô|’ e∫Ãq Äs√|üD\T s¡TEyÓ’‘˚ ‘êqT sê»ø°j·T düHê´dü+ rdüT≈£î+{≤qì Äj·Tq nHêïs¡T. MT&çj·÷ yês¡Ô\ô|’ Áô|dt øöì‡˝Ÿ Ä|òt Ç+&çj·÷≈£î |òæsê´<äT #˚kÕÔqì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘·qô|’ á $<ÛäyÓTÆq Äs√|üD\T sêe&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘·q≈£î >±* »Hês¡ΔHé¬s&ç¶ ã+<ÛäTe⁄ ne⁄‘ês¡ì, ˙\+ dü+Je¬s&ç¶, »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ≈£L&Ü ã+<ÛäTe⁄˝Ò ne⁄‘ês¡ì, ∫s¡+J$ ≈£L&Ü ã+<ÛäTe⁄ ne⁄‘ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. MT ù|s¡T sêe&ÜìøÏ ø±s¡D+ @$T≥ì n&ç–‘˚ n~ MTπs #ÓbÕŒ\ì Äj·Tq MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ nHêïs¡T. MT&çj·÷˝À e∫Ãq yês¡Ô\≈£î ‘êqT eTqkÕÔ|ü+ #Ó+~q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. >±* »Hês¡ΔHé¬s&ç¶ #·+#·˝Ÿ>∑÷&Ü C…’\T˝À ñqï|ü&ÉT n~Ûø±]ø£+>±H˚ ‘·ìFøÏ yÓfi≤¢qì, <=+>∑‘·q+>± yÓfi¯¢˝Ò<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ‘êqT C…’˝À¢ >±* »Hês¡ΔHé¬s&ç¶ì ø£\TdüTø√˝Ò<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ‘êqT >±* »Hês¡ΔHé¬s&ç¶ ø√dü+ yÓfi¯¢˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. >±* »Hês¡ΔHé¬s&ç¶ì ø£\TdüTø√e&ÜìøÏ yÓfi≤¢\qT≈£î+fÒ <=+>∑‘·q+>± yÓfi≤ÔqT ø±˙, n~Ûø±]ø£+>± m˝≤ yÓfi≤Ôqì n&ç>±s¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT Äj·Tq eTTK´eT+Á‹ì ≈£\TdüTø=ì $es¡D Ç#˚Ã+<äT≈£î X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ ø±´+|t ø±sê´\j·÷ìøÏ yÓfi≤¢s¡T. nsTT‘˚ n|üŒ{Ïπø eTTK´eT+Á‹ u…+>∑Tfi¯Ss¡T≈£î Á|üj·÷DyÓTÆ yÓ[¢b˛e&É+‘√ yÓqøÏÿ ‹]>±s¡T. eTTK´eT+Á‹øÏ bò˛Hé#˚dæ nìï $wüj·÷\T #Ó|æŒ $#ês¡D≈£î Ä<˚•+#ê*‡+~>± eT+Á‹ @sêdüT ø√sês¡T. ìC≤\T ì<Ûëq+>± ‘Ó\TkÕÔj·Tì ø±´+|tø±sê´\j·T+ e<ä› MT&çj·÷‘√ nHêïs¡T.

μk∂Liª][ xms…Ìÿ’≥¡LS™´sWLS™´so gS÷¡NTP Æ™s[V 11©´s ¤À¡LiVVÕfi ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[aSLRiV. ºdΩ˙™´s Æ©s[LS’≥¡π∏∂WgSáV FsμR∂VL]‰Li »¡V©´sı gS÷¡NTP ¤À¡LiVVÕfi ™´sVLi«¡⁄LRiV NS™´s≤R∂Li, Æ™sLi»¡Æ©s[ xmsp¿d¡NRPªRΩVÚáV xqs™´sVLjiˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV xms˙ªyáV zqsμÙR∂LigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ @©´sV™´sW©´sLi ™´s¿¡Ë©´s {qs’d¡H Õ‹[ªRΩVgS ALSºdΩzqsLiμj∂. @xmsˆ…”¡ZNP[ gS÷¡ @©´sVøR¡LRiVá \|ms NRPÆ©s[ızqs©´s {qs’d¡H.. ™´sVLjiLiªRΩ μR∂XztÌsQ ryLjiLiøR¡≤R∂Li ª][ NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li Æ™sáVgRiVÕ‹[NTP ™´s¿¡ËLiμj∂. Fn°©˝´s …ÿ˘zmsLig`iª][ Fy»¡V ™´sVμ≥R∂˘™´sLRiVÚáV ¤À≥¡[…‘¡ @LiVV©´s x§¶‹[»¡Õfi {qs{qs ZNPÆ™sVLSÕ˝‹[ LjiNSLÔRiV @LiVV©´s μR∂XaS˘Ã¡©´sV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı {qs’d¡H.. \|§¶¶¶N][LÌRiV {qs¤«¡[ @©´sV™´sVºΩª][ μR∂LS˘xmsoÚ©´sV ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso μR∂LS˘xmsoÚ xqsLixqÛs Fs£mnsHAL`i ©´sÆ™sWμR∂VNRPV \|§¶¶¶N][LÌRiV @©´sV™´sVºΩ N][LjiLiμj∂. @©´sV™´sVºΩ LSgSÆ©s[ G≤R∂VgRiVLRiV ¨sLiμj∂ªRΩVá\|ms Fs£mnsHAL`i ©´sÆ™sWμR∂Vª][ Fy»¡V xms…Ìÿ’≥¡LS™´sWLS™´so, øR¡Ã¡xmsºΩLS™´so xqs•¶¶¶ ™´sVLi˙ºΩ¨ds @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s π∏∂W¿¡r°ÚLiμj∂.

JLRi*¤Õ¡[ZNP[ Æ™s[μ≥j∂LixmsoáV: @Li ¡…”¡ ‹s¡T|ü‹, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): ˙xms«¡Õ˝‹[ \Æ™s∏R∂V£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯NRPV |msLRiVgRiVªRΩV©´sı AμR∂LRifl· øR¡Wzqs JLRi*¤Õ¡[ZNP[ NSLi˙lgixqsV, …”¡≤T∂zms ©y∏R∂VNRPVáV F°÷d¡xqsVáª][ Æ™s[μ≥j∂LixmsoáNRPV gRiVLji ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki ©y∏R∂VNRPV≤R∂V @Li ¡…”¡ LSLiÀÿ ¡V @©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi A∏R∂V©´s ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ ™´sVXºΩ\|ms @©´sV™´sW©yá©´sV ¨s™´sXºΩÚ ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs ™´sVLRiflÿ¨sı ªRΩ»Ì¡VN][¤Õ¡[NRP ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s 700 NRPV»¡VLiÀÿáNRPV FsHzqszqs μy*LS ALÛjiNRP ry∏R∂VLi @Liμj∂ryÚ™´sV¨s ¬ø¡zmsˆ ™´sVLji¿¡F°∏R∂WLRi¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. \Æ™sFs£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯Q\|ms NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVá AL][xmsfl·Ã¡\|ms \Æ™sNSFy Æ©s[ªRΩáV ºdΩ˙™´sLigS xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. \Æ™sFs£qs |§¶¶¶÷¡NSxmÌsL`i ˙xms™´sWμR∂Li gRiVLjiLi¿¡ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂NTP ™´sVVLiÆμ∂[ æªΩáVry @¨s \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki Æ©s[ªRΩ gRi»Ì¡V LS™´sVøR¡LiμR∂L`i LS™´so ˙xmsbPıLiøyLRiV. μj∂™´sLigRiªRΩ Æ©s[ªRΩ \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ ™´sVXºΩ\|ms NSLi˙lgixqsV ©y∏R∂VNRPVá ºdΩLRiV @À≥œ¡˘LiªRΩLRiNRPLRiLigS DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs™´sVXºΩ\|ms ªRΩ™´sVFyLÌki g_LRi™yμ≥R∂˘QORPVLSáV

\Æ™s∏R∂V£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqs©´s @©´sV™´sW©yá\|ms zmszqszqs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, BªRΩLRi NSLi˙lgixqsV Æ©s[ªRΩáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ≠s™´sVLRi+á©´sV A∏R∂V©´s aRP¨s™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ªRΩxmsˆV xms…ÌÿLRiV. |§¶¶¶÷¡NSxmÌsL`iÕ‹[ \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ª][ Fy»¡V @xmsˆV≤R∂V aS©´sxqsxqsÀ≥œ¡ {qsˆNRPL`igS D©´sı ˙xmsxqsVÚªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ Æ™sŒ˝ÿ÷¡= DLi≤R∂gS, FsLiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝œ¡¤Õ¡[μR∂¨s @©´sV™´sW©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ¨dsºΩ ™´sW÷¡©´s LS«¡NUP∏R∂Wá©´sV ™´sW©´sVN][™yá¨s A∏R∂V©´s NSLi˙lgixqsV ©y∏R∂VNRPVáNRPV z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NSLRiV. gRiV™´sV¯≤T∂NS∏R∂Vá μ]LigRi @Li¤…¡[ À≥œ¡V«ÿáV ªRΩ≤R∂V™´sVVNRPV©´sı»˝¡VgS NSLi˙lgixqsV ©y∏R∂VNRPVáV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs D©´sıxmsˆV≤R∂V NSLi˙lgixqsV ©y∏R∂VNRPVáV ™y©´sFy™´sVVÕ˝ÿ Æ™sLi¤…¡[ DLiÆ≤∂[™yLRi¨s, NS¨ds BxmsˆV≤R∂V A ©y∏R∂VNRPV¤Õ¡[ ≠sxtsQxmso Fy™´sVVÕ˝ÿ ªRΩ∏R∂WLRi∏R∂W˘LRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ≠s«¡∏R∂V™´sV¯NRPV LSxtÌsQ˚ ˙xms«¡Ã¡V ¨dsLS«¡©yáV xmsáVNRPVªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. Dxms Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı 18 rÛy©yÕ˝‹[©´sW ªRΩ™´sV FyLÌkiπ∏∂[V ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂xqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT..

Äs√|üD\T s¡TEe⁄#˚ùdÔ

sê»ø°j·T düHê´dü+

øR¡Ã¡xmsºΩLS™´so Fs£qs’d¡H Δÿªyá©´sV xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. A∏R∂V©´s r°μR∂LRiV≤T∂¨s ˙xmsæªΩ[˘NRP ¡XLiμR∂Li ˙xmsbPıLi ¿¡Liμj∂. ≤yNRPV˘Æ™sVLi…fi \lLi»¡L`i $¨s™yxqsLS™´so, ©y˘∏R∂V™yμj∂ ªyLRiNRPLS™±sV ¨s™yryÕ˝‹[©´sW r°μyáV «¡LjigSLiVV. @Õÿlgi[ A∏R∂V©´s  ¡Liμ≥R∂V™´soáV, xqs¨sız§¶¶¶ªRΩVá BŒ˝œ¡\|ms μy≤T∂ ¬ø¡[zqs, ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. JLiFs{qs gRi©´sVá NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿ¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ NRPLÒS»¡NRP ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ gS÷¡ «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂¨s {qs’d¡H gRiæªΩ[≤yμj∂ |qs|mÌsLi ¡L`i 5©´s @lLixqÌsV ¬ø¡[zqsLiμj∂. @xmsˆ…”¡©´sVLi¿d¡ ALRiVryL˝RiV ¤À¡LiVVÕfi N][xqsLi ∏R∂VºΩıLi¿¡©´s gS÷¡NTP ≠s≠sμ≥R∂ N][LÌRiVÕ˝‹[ øR¡VZNP‰μR∂V\lLiLiμj∂. FsÕÿ\lgi©y ¤À¡LiVVÕfi F~Liμyá¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s gS÷¡ GNRPLigS ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚZNP[ áLiøR¡Li FsLRiÆ™s[aS≤R∂V. N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ ™´sVμ≥R∂˘™´sLRiVÚá μy*LS {qs’d¡H Æ™sVVμR∂…”¡ @μR∂©´sxmso N][LÌRiV ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ xms…Ìÿ’≥¡ LS™´sWLS™´so©´sV xqsLi˙xmsμj∂Liøy≤R∂V. J ™´sVLi˙ºΩ, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘, ™´sW“¡ «¡≤ÍT∂ øR¡Ã¡xmsºΩLS™´so, L_≤U∂{tsQ»¡L`i ∏R∂WμR∂gjiLjiLS™´soáª][ Fy»¡V xms…Ìÿ’≥¡ NRPV™´sWLRiV≤R∂V ™´sVμ≥R∂˘™´sLRiVÚáVgS LRiW.15 N][»˝¡NRPV ≤U∂Õfi NRPVμj∂LjiLiμj∂.

ñqï |ü{≤º_Û k˛<äs¡T&ÉT ø£èwüíyÓ÷Vü≤Hé ìyêkÕìï e÷Á‘·+ d”;◊ n~Ûø±s¡T\T ‘·ìF #˚j·T˝Ò<äT. >∑T&çyê&É˝À |ü{≤º_ÛsêeTT&çøÏ m˝≤+{Ï ÄdüTÔ\T ˝Òeì, d”;◊ n~Ûø±s¡T\T ‘·eT Ç+{À¢ k˛<ë\T #˚j·T˝Ò<äì »qs¡˝Ÿ Vü≤πsHé |æ.sêe˝Ÿ yê<äq\T $ì|æ+#ês¡T. d”ÄØŒd”˝Àì Äj·Tq k˛<äs¡T&ÉT ø£èwüíyÓ÷Vü≤Hé düŒwüº+ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ ìC≤ìC≤\ ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡y˚T á n¬sdüTº »]–+<äì, á $wüj·T+˝À dü+>∑‹ <˚e⁄&Ós¡T>∑ì Hê´j·TeT÷]Ô eT÷‹ _&ÜsTT+#·T≈£îHêïs¡T. m˝≤+{Ï dü+<˚Vü‰\≈£î ‘êe⁄˝Ò<äì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. »>∑Hé MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&˚+<äT≈£î ìsêø£]+#ês¡T. Hê´j·Tyê<äT\T #˚düTÔqï yê<äq ns¡Δs¡Væ≤‘·eTHêïs¡T. <äsê´|ü⁄Ô düe´+>± kÕ–+#˚+<äT≈£î »>∑HéqT n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ‘·<äT|ü] $#ês¡D ø√dü+ »>∑HéqT |ü~ s√E\ d”;◊ ø£düº&ûøÏ n|üŒ–+#ê\ì ø√s¡TºqT nuÛÑ´]ú+#ês¡T. #êØ®w”≥T˝À ù|s=ÿqï nìï n+XÊ\ô|’ $#ês¡D »s¡bÕ*‡ ñ+<äì, Ç≥Te+{Ï düeTj·T+˝À »>∑Hé≈£î u…sTT˝Ÿ ÇùdÔ $#ês¡D Çã“+~ ø£\T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*bÕs¡T. »>∑Hé ‘·s¡|ü⁄q düTÁ|”+ø√s¡Tº d”ìj·TsY Hê´j·Tyê~ s¡+õ‘Y ≈£îe÷sY yê<äq\T $ì|æ+#ês¡T. á πødüT˝À »>∑Héô|’ d”;◊ <ëK\T #˚dæq n_ÛjÓ÷>∑ |üÁ‘êìï Á≥j·T˝Ÿ ø√s¡Tº |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£îqï ‘·s¡Tyê‘· Äj·TqqT n¬sdüTº #˚ùd n~Ûø±s¡+ d”;◊øÏ ˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. d”ÄØŒd”˝Àì 41m øÏ+<ä Á|ü•ï+#˚+<äT≈£î H√{°düT\T C≤Ø#˚dæ, eTs√ ìã+<Ûäq øÏ+<ä »>∑HéqT n¬sdüTº #˚XÊs¡ì, Ç~ #·≥º$s¡T<ä›eTì ‘Ó*bÕs¡T. ø£düº&û˝À ˝Òø£b˛sTTHê, d”;◊ mø£ÿ&çøÏ |æ*∫Hê $#ês¡D≈£î e∫à düVü≤øÏ]+#˚+<äT≈£î »>∑Hé dæ<ä›+>± Ä+<√fi¯q yÓTT<ä˝…’+~. >∑‘˚&Ü~ Äj·Tq≈£î e´‹πsø£+>± ô|<ä› m‘·TÔq ñHêïs¡ì Äj·Tq ø√s¡Tº≈£î #ÓbÕŒs¡T. Çs¡TyÓ’|ü⁄\ yê<äq\T $qï ‹s¡T>∑Tu≤≥T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. Á|üC≤ ‹s¡T>∑Tu≤≥qT nD∫y˚ùd+<äT≈£î ‘·s¡Tyê‘· »&é® rs¡TŒqT yêsTT<ë y˚XÊs¡T. á rs¡TŒ≈£î dü+ã+~Û+∫ ìsêj·TT<ÛäT˝…’q Á|ü»\qT ôd’ì≈£î\T øÏsê‘·ø£+>± ø±*Ã#·+bÕs¡T. πødüT &Ó’Øì ‘·s¡e⁄>± düº&û #˚dæq »&é® »>∑Hé n¬sdüTº düÁø£eTy˚Tqì eTTu≤s¡ø˘ >∑<Ó› ~–b˛yê\ì 18s√E\ qT+∫ Ä+<√fi¯q düŒwüº+#˚XÊs¡T. #·{≤ºìøÏ ˝Àã&˚ d”;◊ n¬sdüTº #˚dæ+<äHêïs¡T. ø=qkÕ–düTÔqï ìs¡düqø±s¡T\ô|’ »]|æq ø±\TŒ˝À¢ <ë<ë|ü⁄ »>∑Hé≈£î eT<Ûä´+‘·s¡ u…sTT˝Ÿ Çe«˝ÒeTì ø√s¡Tº ù|s=ÿ+~. ◊<äT 800eT+~øÏ ô|’>± eTè‹ #Ó+<ës¡T. á |òüT≥qô|’ Á|üC≤Á>∑Vü≤+ s√E\ bÕ≥T ø£düº&û $~Ûdü÷Ô Ä<˚XÊ*∫Ã+~. B+‘√ »>∑Hé ø£düº&ûøÏ yÓ\T¢yÓ‘·Ô&É+, n+‘·sê®rj·T düe÷»+ qT+∫ ˇ‹Ô&ç ô|s¡>∑&É+‘√ dü+ã+~Û+∫ f…q¸Hé ‘=\–b˛sTT+~. ôV’≤ø√s¡Tº ≈£L&Ü »>∑Hé≈£î >∑‘˚&Ü~ |òæÁãe] 11q eTTu≤s¡ø˘ >∑<Ó› ~>±s¡T. Á|ü»\ô|’ ø±\TŒ\≈£î u…sTT˝Ÿ ìsêø£]+#·&É+‘√ düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À eTs√ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·÷\H˚ Ä<˚•+∫q n<Ûä´≈£åî&ÉT eTTu≤s¡ø˘, e÷J Vü≤√+ eT+Á‹ Vü≤;uŸ m˝Ÿ Ä˝À#·q˝À »>∑Hé düìïVæ≤‘·T\T ñHêïs¡T. nB¢\‘√ bÕ≥T eT]ø=+<äs¡T n~Ûø±s¡T\ô|’ n_ÛjÓ÷>±\T HêïsTT. Bìô|’ qyÓ÷<Ó’q πødüTqT $#ê]+∫q ¬ø’s√ ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô nVü≤à<é ¬sbòÕ‘Y |ü~ HÓ\\ bÕ≥T $#ê]+#ês¡T. eTTu≤s¡ø˘‘√ bÕ≥T e÷J n˝Ÿ nB¢øÏ j·÷eJ®e•ø£å $~Ûdü÷Ô X¯ìyês¡+ rs¡TŒ yÓ\Te]+ n$˙‹ e´eVü‰s¡+˝À Á|üy˚Tj·TeTTqï Á|ür ˇø£ÿ] ìyêkÕ\ô|’ #ês¡T. eTTu≤s¡ø˘ eTTô|’Œ dü+e‘·‡sê\ Nø£{Ï bÕ\q˝À áõ|æºj·TqT¢ X¯ìyês¡+ d”;◊ yÓTs¡T|ü⁄<ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫+~. á eTT&ÉT|ü⁄\ rÁe+>± Çã“+<äT\ |ü&ܶs¡ì Hê´j·TeT÷]Ô yê´U≤´ì+#ês¡T. uÛ≤>√‘êìøÏ eT<Ûä´e]Ô‘·«+ eVæ≤+∫q e÷J Hê´j·TeT÷]Ô {°$ nsTT‘˚, Äs¡T>∑Ts¡T b˛©düT ø£e÷+&És¡¢qT ìs√›wüß\T>± Á|üø£{Ï+∫q #·\|ü‹sêe⁄ dü«düú\+ >∑T+≥÷s¡T˝À Äs¡T>∑Ts¡T n~Ûø±s¡T\‘√ ≈£L&çq ø√s¡Tº eTTu≤s¡ø˘ ≈£îe÷s¡T\T n˝≤, >∑e÷˝Ÿ\ô|’ ñqï n$˙‹ d”;◊ ãè+<ä+ $esê\T ùdø£]+∫+~. ∫\ø£\÷]ù|≥˝Àì Äs√|üD\T ø={Ϻy˚dæ+~. rs¡TŒ Á|üÁøÏj·TqT Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± Äj·Tq≈£î #Ó+~q u≤´+≈£î U≤‘ê\ $esê\qT ≈£L&Ü rdüT≈£îqï≥T¢ m\Áø±ºìø˘ MT&çj·÷˝À Á|ü‘·´ø£å Á|ükÕs¡+ #˚XÊs¡T. Á|ükÕs¡ Vü≤≈£îÿ\qT ‘Ó\TdüTÔqï~. nsTT‘˚ nq÷Vü≤´+>± #·\|ü‹sêe⁄ ndü«düú‘·≈£î áõ|ü⁄º Á|üuÛÑT‘·« {°M #Ûêq˝Ÿ uÛ≤Ø <Ûäs¡≈£î neTàø±ìøÏ ô|{Ϻ+~. $<˚o >∑Ts¡j·÷´s¡T. ¬s+&ÉT s√E\ qT+∫ Äj·Tq πøsY ÄdüT|üÁ‹˝Àì MT&çj·÷≈£î <ë<ë|ü⁄ s¡÷.4 \ø£å\ qT+∫ s¡÷.6 \ø£å\ es¡≈£î n‘·´edüs¡ $uÛ≤>∑+˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ $esê\T $Áø£sTT+∫+~. yÓ\¢&ç+#˚+<äT≈£î yÓ’<äT´\T ìsêø£]+#ês¡T. n˝≤π> nªHê´j·TeT÷]Ôμ |ü{≤º_Û ìyêdü+‘√ bÕ≥T á e´eVü‰s¡+˝À ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+∫q sö&ûw”≥sY –] ìyêdü+˝À d”;◊ n~Ûø±s¡T\T ‘·ìF\T πøe\+ @&ÉT ì$TcÕ\ dü+uÛ≤wüDÒ ñ+&É≥+ nqTe÷Hê\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. –] ìyêdü+˝À @ø£+>± >∑~˝Àì ã+&Ésêfi¯ófl ø£*–düTÔHêïsTTì, nqTe÷q+ rsêÃ*‡q u≤<Ûä´‘· Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü>∑\ø={Ϻ #·÷dæq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ ø£ècÕí õ˝≤¢ >∑T&çyê&É˝À ñ+<äHêïs¡T. yÓ’mdt eTs¡D+ô|’ <äsê´|ü⁄ÔqT d”;◊ Vü≤&Ü$&ç>±

5 s√E\ ø£düº&û

j·÷eJ®e U…’<äT

60 ø√≥T¢

ãT~Δ#Ó|üŒ+&ç

#˚dæ+<äì ÄyÓT ù|s=ÿHêïs¡T. n~Ûø±s¡+ ø√dü+ »>∑Hé, H˚qT ø£*dæ yÓ’mdtqT #·+bÕeT+≥÷ ø=+‘·eT+~ Hêj·T≈£î\T Äs√|üD\T #˚düTÔHêïs¡ì, Ç~ Hê´j·Te÷ nì ÄyÓT Á|ü•ï+#ês¡T. ÄHê&ÉT 150eT+~ myÓTà˝Ò´\T dü+‘·ø±\T ô|{ϺHê »>∑Hé |ü<ä$ø√dü+ |ü≥Tºã≥º˝Ò<äì, s√X¯j·T´qT eTTK´eT+Á‹>± Á|ü‹bÕ~+∫+~ ≈£L&Ü »>∑H˚qì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. n~Ûø±s¡+ ø√düy˚T nsTT‘˚ »>∑Hé Çe˙ï #˚ùdyê&Ü nì Á|ü•ï+#ês¡T. ‘·eT ≈£î≥T+u≤ìï d”;◊ nH˚ø£ $<Ûë\T>± u≤<Ûä ô|&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. »>∑Hé @ ‘·|ü #˚j·T˝Ò<äì, n‘·ìô|’ Ä<Ûësê\T ˝Òø£b˛e&É+‘√H˚ ‘=$Tà~ HÓ\\T d”;◊ y˚∫ #·÷dæ+<äì, mìïø£\ eTT+<äT ≈£îÁ≥‘√H˚ »>∑HéqT n¬sdüTº #˚dæ+<äì $»j·TeTà nHêïs¡T. »>∑Hé n¬sdüTº≈£î ìs¡düq ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï ‘·eT≈£î neø±X¯+ Çe«˝Ò<äHêïs¡T. Ç+{ÏeTT+<äT ≈£Ls¡TÃqï b˛©düT\T ˇ|üø√˝Ò<äì, yÓ’ø±bÕ Hêj·T≈£î\ô|’ u…’+&√esY πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊs¡ì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. Ç|ü&ÉT ≈£L&Ü Á|ü#ês¡+ #˚düTÔqï ‘·eT≈£î n&ÉT>∑&ÉT>∑THê b˛©düT\T nyê+‘·sê\T ø£*–dü÷ÔH˚ ñHêïs¡ì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. á 18 eT+~ì ¬>*|æ+#·Tø√yê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äHêïs¡T. sê»ø°j·÷\qT e÷πsà á mìïø£˝À¢ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\qT uÛ≤Ø yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì $»j·TeTà ø√sês¡T. Á|ü»˝Ò Hê´j·Tìπsí‘·\ì, á mìïø£˝À¢ nìï+{Ïø° dü¬s’q »yêãT #ÓbÕŒ*‡+~>± Á|ü»\qT ø√sês¡T. bòÕ´Hé >∑Ts¡TÔô|’ z≥T y˚dæ u≤\sêEqT ¬>*|æ+#ê*‡+~>± ÄyÓT Á|ü»\qT ø√sês¡T.

;|”øÏ zπø.. m©«øÏ H√.. ìsêø£]+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. me÷àsY πødüT˝À ì+~‘·T˝…’q ;|” Ä#ês¡´, m˝Ÿ$ düTÁãeTD´+\ $#ês¡D nqTeT‹ ø√s¡T‘·÷ Hê\T>∑T HÓ\\ ÁøÏ‘·y˚T d”;◊ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£î+~. ¬s+&ÉT HÓ\\ÁøÏ‘·+ dü+ã+~Û‘· <äÁdüÔ+ d”m+ ù|w”øÏ #˚]+~. ø±˙ eTTK´eT+Á‹ Bìô|’ m˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ rdüTø√≈£î+&Ü ô|ò’\TqT |üø£ÿq ô|{≤ºs¡T. d”;◊ $#ês¡D nqTeT‹ø√dü+ |ü\T <äbòÕ\T>± sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ˝ÒK\T sêj·T≥+‘√ d”m+ ìs¡íj·T+ ‘·|üŒì dü¬s’+~. ◊@mdt n~Ûø±s¡T\ô|’ $#ês¡D≈£î dü+ã+~Û+∫ πø+Á<ä+ Ç#˚à nqTeT‹øÏ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ n_ÛÁbÕj·Ty˚T ø°\ø£+. Bìô|’ eTTK´eT+Á‘˚ ‘·T~ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê*‡ñ+~. sêÁwüº düsêÿs¡T m˝≤+{Ï nuÛÑ´+‘·s¡eT÷ ˝Ò<äì düŒwüº+ #˚ùdÔH˚ πø+Á<ä+ yÓ+≥H˚ nqTeT‘·T\T eT+ps¡T #˚ùd+<äT≈£î M\T+≥T+~. >∑‘· ø=~› s√E\T>± _õHÓdt s¡÷˝Ÿ‡ Á|üø±s¡+ n+≥÷ ◊@mdt\T e´eVü≤]düTÔqï rs¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·\H=|æŒ>± e÷]+~.

m©« düTÁãVü≤àD´+≈£î d”;◊ düeTqT¢ Ç~˝≤e⁄+&É>± me÷àsY ÁbÕ|üغdt ≈£î+uÛÑø√D+ πødüT˝À ◊@mdt n~Ûø±] m©« düTÁãVü≤àD´+≈£î d”;◊ ø√s¡Tº düeTqT¢ C≤Ø #˚dæ+~. á HÓ\ 18e ‘˚Bq ‘·eT m<äT≥ Vü‰»s¡T ø±yê\ì X¯ìyês¡+ Hê&ÉT Äj·TqqT Ä<˚•+∫+~. á πødüT˝À ì+~‘·T&Ó’q ◊@mdt n~Ûø±] ;|” Ä#ês¡´qT ≈£L&Ü n<˚ s√Eq ‘·eT eTT+<äT Á|üy˚X¯ô|{≤º\+≥÷ #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+∫+~. ◊|”d” ôdø£åq¢ øÏ+<ä ;|” Ä#ês¡´qT, m©« düTÁãVü≤àD´+\qT $#ê]+#˚+<äT≈£î ø√s¡Tº d”;◊øÏ nqTeT‹ Ç∫Ã+~.


e÷J eT+Á‹ ìyêkÕ˝À¢ d”;◊ k˛<ë\T q÷´&Ûç©¢, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): «ÿºdΩ∏R∂V ˙gS≠dsVfl· AL][gRi˘ ≠sVxtsQ©±s (Fs©±sAL`i|§¶¶¶ø`¡FsLi) NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li ZNP[xqsV μR∂LS˘xmsoÚ©´sV {qs’d¡H Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. C ZNP[xqsVÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáVø][»˝¡ r°μyáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡, N]LiμR∂Lji¨s @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂VgS.. aRP¨s™yLRiLi ªy«ÿgS J ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ¨s™yxqsLiÕ‹[ ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`P AL][gRi˘ aS≈¡ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ A©´sLiμ`∂ ≠sV˙aS BLi…˝‹[ {qs’d¡H @μ≥j∂NSLRiVáV aRP¨s™yLRiLi

r°μyáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. áN][ı, NS©´sWˆL`iÕ‹[¨s ≠sV˙aS ¨s™yryÕ˝‹[ GNRPNSáLiÕ‹[ ªRΩ¨s–d¡Ã¡V «¡LjigSLiVV. C r°μyÕ˝‹[ Fs©±sAL`i|§¶¶¶ø`¡FsLiNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ N]¨sı NUPáNRP xms˙ªyáV áÀ≥œ¡˘™´sV∏R∂W˘∏R∂V¨s, ™y…”¡¨s ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı»˝¡V {qs’d¡H ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ≤T∂xmsp˘…‘¡ @μ≥j∂NSLji \Æ™sFs£qs xqsøy©±s ZNP[xqsVÕ‹[ {qs’d¡H Bxmsˆ…”¡ZNP[ ≠sV˙aS©´sV lLiLi≤R∂VryL˝RiV ≠søyLjiLi¿¡Liμj∂. ZNP[Li˙μR∂ ˙gS≠dsVfl· AL][gRi˘ ≠sVxtsQ©±s

xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`PNRPV ™´s¿¡Ë©´s ¨sμ≥R∂VáV À≥ÿLkigS μR∂VLji*¨sπ∏∂WgRi\Æ™sV©´s»˝¡V AL][xmsfl·Ã¡V ™´søyËLiVV. 134 —¡Õ˝ÿ Axqsˆ˙ªRΩVá©´sV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ZNP[Li˙μR∂Li ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s LRiW.10 Æ™s[á N][»˝¡Õ‹[ À≥ÿLkigS ¨sμ≥R∂Vá©´sV NS¤«¡[zqs©´s»˝¡V AL][xmsfl·Ã¡V LS™´s≤R∂Liª][ C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms {qs’d¡H ≠søyLRifl·NRPV AÆμ∂[bPLiøR¡gS.. À≥ÿLki NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li ¡∏R∂V»¡xms≤T∂Liμj∂. Fs©±sAL`i|§¶¶¶ø`¡FsLi NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿ¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV 13 ZNP[xqsVá©´sV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs©´s {qs’d¡H.. ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ™´sVL][ ™´sVW≤R∂V ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV xqs©yı•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. C NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·LiÕ‹[ ∏R∂VW{ms NRPV»¡VLi ¡ xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ Àÿ ¡V zqsLig`i NRPVaS*£§¶¶¶ Bxmsˆ…”¡ZNP[ \¤«¡Ã¡V EøR¡Ã¡V ¤Õ¡NRP‰¤À¡≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ∏R∂VW{ms NRPV»¡VLi ¡ xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ Àÿ ¡V zqsLig`i NRPVaS*£§¶¶¶, ’d¡Fs{qsˆ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ LS™±sV˙xmsryμ`∂ \¤«¡ry*Õfi\|ms gRiªRΩ gRiVLRiV™yLRiÆ™s[V {qs’d¡H øyLÍki{tsQ…fi μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂.

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+, 3 pHé 2012

3

ôV’≤<äsêu≤<é

πø+Á<ä+ô|’ yÓ÷&û <Ûä«»+ <äfi≤s¡T\ CÒãT\T ì+|ü⁄‘·Tqï <Ûëq´+ q÷´&Ûç©¢, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms gRiV«¡LSª`Ω ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ ºdΩ˙™´s rÛyLiVVÕ‹[ μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. Æμ∂[aRP ALÛjiNRP ™´sXμÙj∂ lLi[»¡V OTPQfl”·xqsVÚ©yı ZNP[Li˙μR∂Li xmsORPQ™yªRΩLi ™´s¿¡Ë©´s»˝¡V GLi ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y ≠sV©´sıNRPVLi≤T∂ øR¡Wr°ÚLiμR∂¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ≠sμ≥y©´s ¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li \Æ™sxmnsá˘Li ¬ø¡Liμj∂LiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ˙xmsflÿ◊¡NRP xqsLixmnsVLi ≤T∂xmsp˘…‘¡ \¬ø¡LRi¯©±s ™´sWLi¤…¡N`PzqsLig`i @x§˝¶¶¶®™y÷¡∏R∂W, ZNP[Li˙μR∂ xqs•¶¶¶∏R∂V ™´sVLi˙ºΩ @aRP*¨dsNRPV™´sWL`iáª][ aRP¨s™yLRiLi Æ™sW≤U∂ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. ZNP[Li˙μR∂Li ™´s˘™´s•¶¶¶LRi \ZaP÷¡\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ZNP[Li˙μR∂Li @¬ø¡[ªRΩ©´sLigS DLi≤R∂≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ ™´sXμÙj∂ lLi[»¡V μj∂gRi«ÿLjiLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. μk∂¨s™´sÃ˝¡ Æμ∂[aRPLi Æ™sVVªRΩÚLi ALiμ][Œœ¡©´sª][ DLiμR∂¨s, C gRiLi≤R∂Li ©´sVLi¿¡ ZNP[Li˙μR∂Li FsÕÿ ¡∏R∂V»¡xmsÆ≤∂[xqsVÚLiμR∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. gRiV«¡LSª`Ω ˙xms«¡Ã¡V @μR∂XxtÌsQ™´sLiªRΩVá¨s, lLiLi≤R∂LiZNPá @’≥¡™´sXμÙj∂ lLi[»¡Vª][ ªy™´sVV ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRiVªRΩV©yı™´sV©yıLRiV. Æμ∂[aRP ALÛjiNRP xmsLjizqÛsºΩ\|ms ªy™´sVW ALiμ][Œœ¡©´sª][ D©yı™´sV¨s, C xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ ALÛjiNRP ™´s˘™´sxqÛsNRPV  ¡Ã¡Li ¬ø¡[NRPWlLi[ËLiμR∂VNRPV ªRΩ™´sV ™´sLiªRΩV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @LiVVæªΩ[, Æ™sW≤U∂ ≠s™´sVLRi+á©´sV ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ @aRP*¨dsNRPV™´sWL`i ºΩzmsˆN]…ÌÿLRiV. LS«¡NUP∏R∂V xmsOSQá ≠s™´sVLRi+á NRP©yı «ÿºdΩ ˙xmsπ∏∂W«¡©yáZNP[ ∏R∂VW{msG ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ¨sxqsVÚLiμR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ≠sμ≥y©´s ¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVN][™´s≤R∂LiÕ‹[, NUPáNRP ’¡Ã˝¡VáV AÆ™sWμR∂Li F~LiμR∂≤y¨sNTP À≥ÿgRiry*™´sV˘ xmsOSQáª][ Fy»¡V ˙xmsºΩxmsOSQáV NRPW≤y xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ALÛjiNRP ™´sXμÙj∂ ™´sVLiμR∂gjiLi¿¡©´s ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjizqÛsºΩ ©´sVLi¿¡ ALÛjiNRP ™´s˘™´sxqÛs©´sV gRi¤…Ì¡ZNP[‰LiμR∂VNRPV ∏R∂VºΩıxqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. Fs™´slLi[™´sV©yı ∏R∂VW{msGc1, 2 ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV «ÿºΩ ˙xmsπ∏∂W«¡©yáZNP[ @μ≥j∂NRP ˙Fyμ≥y©´s˘Li BøyË∏R∂V©yıLRiV.

dü+πøåeT |ü<∏äø±˝ÒM Ä>∑˝Ò<äT: ∫s¡+J$ ø£s¡÷ï˝Ÿ, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki AL][zmsxqsVÚ©´sı»˝¡VgS LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ G INRP‰ xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NRPLi AgjiF°¤Õ¡[μR∂¨s, @¨sı N]©´srygRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s NSLi˙lgi£qs FsLi{ms ¿¡LRiLi“¡≠s @©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ á’Ù¡ N][xqsÆ™s[V @xqsªRΩ˘xmso ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. A∏R∂V©´s aRP¨s™yLRiLi NRPLRiWıáVÕ‹[ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. a][À≥ÿ ©ygjilLi≤ÔT∂ μR∂LixmsªRΩVá\|ms A∏R∂V©´s ºdΩ˙™´s ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. a][À≥ÿ ©ygjilLi≤ÔT∂ ªRΩ©´s BLi…”¡NTP ™´s}qsÚ  ¡»Ì¡Ã¡V |ms…Ì”¡ AμR∂LjiLiøy©´s¨s, ªRΩ©´s©´sV À≥œ¡W™´sW μR∂LixmsªRΩVáV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[aSLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. À≥œ¡W™´sW μR∂LixmsªRΩVá©´sV ©´s≠sV¯©´sLiμR∂VNRPV ªRΩ©´s©´sV ORPQ≠sVLiøyá¨s A∏R∂V©´s ˙xms«¡Ã¡©´sV N][LSLRiV. a][À≥ÿ ©ygjilLi≤ÔT∂NTP J¤…¡[}qsÚ @≠s¨dsºΩNTP J¤…¡[zqs©´s¤…˝¡[©´s¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSá©´sV @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s, xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSá @™´sVáV AgjiF°μR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌkiQ\|ms xmsáV™´soLRiV NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. ªRΩ™´sV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂W gSLiμ≥k∂\|ms ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki g_LRi™yμ≥R∂˘QORPVLSáV \Æ™s∏R∂V£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯Q\|ms ™´sVz§¶¶¶Œÿ NSLi˙lgixqsV Æ©s[ªRΩáV FsLiμR∂VNRPV ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ, NSLi˙lgixqsV {qs¨s∏R∂VL`i aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V zms. aRPLiNRPLRiLS™´so @≤T∂gSLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂  ¡ºΩNTP D©´sıxmsˆVÆ≤∂[ \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©±s©´sV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s F˝y©±s ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V A∏R∂V©´s aRP¨s™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Váª][ @©yıLRiV. r°¨s∏R∂W\|ms \Æ™s∏R∂V£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ≠s™´sVLRi+áV •¶¶¶ry˘xqsˆμR∂™´sV¨s A∏R∂V©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[ @©yıLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ aRP™´sLi @Õÿ DLi≤R∂gSÆ©s[ \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±s lLi≤ÔT∂¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP xqsLiªRΩNSá }qsNRPLRifl· «¡LjiFyLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. xqsW…fiZNP[xqsV LS«¡NUP∏R∂WáV ™´sμÙR∂¨s NSLi˙lgixqsV @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ ªRΩVázqs lLi≤ÔT∂ \Æ™s∏R∂V£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯NRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. LS«¡NUP∏R∂WáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sW©´sVN][™yá¨s NRPW≤y A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. A∏R∂V©´s aRP¨s™yLRiLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Váª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı xms¥R∂NSá\|ms ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li \Æ™s∏R∂V£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ™´sW©´sVN][™yá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ AL][xmsfl·Ã¡©´sV xmszqs zmsÃ˝¡Ã¡V NRPW≤y ©´s™´sV¯À‹[LRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ™yxqsÚ™yáV æªΩáVxqsVNRPV¨s ™´sW…˝ÿ≤yá¨s A∏R∂V©´s ≠s«¡∏R∂V™´sV¯NRPV xqsW¿¡LiøyLRiV.

ø£fi≤¢\qT+#˚ $Tsê´\>∑÷&É≈£î ‘·s¡*+|ü⁄ nqï<ë‘·\ô|’ eTs√ s¡ø£+ <√|æ&û ø£Ø+q>∑sY, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿÕ‹[ LRi’≥d¡Õ‹[ ™´s¿¡Ë©´s μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][Œ˝œ¡ß ¿¡™´sLjiμR∂aRPNRPV ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. D©´sı μ≥y©y˘¨sı ¨sáV™´s ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV g][μy™´sVVÕ˝‹[ Δÿ◊d¡¤Õ¡[NRPVLi≤y F°∏R∂WLiVV. ≠sVÃ˝¡VáV \|qsªRΩLi ¨sLi≤R∂VNRPV©yıLiVV. μk∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[ μR∂ŒÿLRiVá xmsLi»¡ xmsLi≤R∂Vª][Liμj∂. \lLiªRΩVá ™´sμÙR∂ |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı μ≥y©y˘¨sı FsgRiV™´sVºΩ ¬ø¡[zqs NTP*Li…ÿáVNRPV 1200 LRiWFy∏R∂VáNRPV \|msgS ≠s˙NRPLiVVLi¿¡ r~™´sVV¯ ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. \lLiªRΩVáVNRP ™´sW˙ªRΩLi NTP*Li…ÿáVNRPV 1050c1070 LRiWFy∏R∂VáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¬ø¡÷˝¡xqsVÚ©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[70NTPÕ‹[á xqsLi¿¡NTP ™´sV…Ì”¡|msŒ˝œ¡Ã¡V, xqsLi¿¡ ªRΩLRiVgRiV }msLRiVª][ lLiLi≤R∂V NTPÕ‹[áV N][ªRΩ ≠sμ≥j∂Li¿¡ 68 NTPÕ‹[áNRPV ¤Õ¡NRP‰gRi…Ì”¡ Æ™sLi»¡Æ©s[ ©´sgRiμR∂V @Liμj∂xqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ NRPLkiLi©´sgRiL`i, x§¶¶¶ß«¡ŸLS Àÿμ`∂, ™´sW©´sN]Li≤R∂WL`i, x§¶¶¶ßryıÀÿμ`∂, «¡≠sV¯NRPVLi»¡ ˙FyLiªyá©´sVLi¿¡ |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s μ≥y©´s˘Li NRPLkiLi©´sgRiL`i ©´sVLi¿¡ ≠sVLS˘Ã¡gRiW≤R∂NRPV ªRΩLRi÷¡Æ™sŒœ¡ßÚLiμj∂. μ≥y©´s˘Li ≠s˙NRP∏R∂Wá\|ms ALiORPQáV ¤Õ¡[™´s¨s, \lLiªRΩVáNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi\|ms FsNRP‰Q\Æ≤∂©y ≠s˙NRPLiVVLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ≠dsáVLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s μR∂ŒÿL˝RiV ≠sVLS˘ ágRiW≤R∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ≠sVÃ˝¡L˝Riª][ xqsLi ¡Liμ≥yáV GLRiˆLRiVøR¡VNRPV¨s μ≥y©´s˘Li FsgRiV™´sVºΩ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™yLRiLiL][«¡ŸÃ¡©´sVLi¿¡ 40ÕÿLkiáNRPV\|msgS ÕÿLkiáV L][«¡⁄ ªRΩLRi÷¡Æ™sŒœ¡ßÚ©´sı»˝¡Vxqs™´sWøyLRiLi. \lLiªRΩVá }msLRiVª][Æ©s[ FsgRiV™´sVºΩ @™´soªRΩV©´sıμy©´s˘Li xqsV©y∏R∂WxqsLigS ¬ø¡N`PF°xqÌsVáV μy»¡Vª][Liμj∂. LRi’d¡ {qs«¡©±sÕ‹[ ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáª][ μ≥y©´s˘Li μj∂gRiV ¡≤T∂ gRifl·¨ds∏R∂VLigS ªRΩgÊjiF°LiVVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ \lLiªRΩVáNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ NRPW≤y @μ≥j∂NSLRiVáV ≠sxmnsáLi @∏R∂W˘LRiV. μk∂¨s¨s ryNRPVgS ºdΩxqsVNRPV©´sı ™y˘FyLRiVáV NRPŒ˝ÿá ™´sÆμÙ∂[ NSLi…ÿáV |ms…Ì”¡ N]©´sVg][Œ˝œ¡ß ¬ø¡[xqsWÚ N]ªRΩÚ™y˘FyLS¨sNTP æªΩLRi¤Õ¡[FyLRiV. ™´sWlLi‰…fiNRPV μ≥y©´s˘Li ªRΩLRi÷¡Li¿¡©´sLiμR∂VNRPV LRi™yflÿ ≈¡LRiVËáV \lLiªRΩVáNRPV ªRΩ≤T∂zqs Æ™sW|ms≤R∂V @™´soªRΩV©yıLiVV. μk∂Liª][ \lLiªRΩVáV ªRΩ™´sV NRPŒ˝ÿá™´sμÙR∂NRPV ™´s¬ø¡[Ë μR∂ŒÿLRiVáNRPV ≠s˙NRPLiVVLi¬ø¡[LiμR∂VZNP[ Æ™sVVgÊRiV øR¡WxmsoªRΩVLi≤R∂≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. xmns÷¡ªRΩLigS N][…˝ÿμj∂LRiWFy∏R∂Vá ≠sáV\Æ™s©´sμ≥y©´s˘Li

á ôd{Ÿ |òü*‘ê\T

ì*∫q Á{Ï|ü⁄˝Ÿ ◊{°˝À Á|üy˚XÊ\T $&ÉT<ä\ Ä+<√fi¯q˝À ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T |ü<√ ‘·s¡>∑‹ Áπ>&ç+>¥ $<Ûëqy˚T ø±s¡D+

Ä~˝≤u≤<é, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): æªΩáLigSflÿ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ G\ZNPNRP ˙…”¡xmsoÕfi H…”¡ NRPŒÿaSáՋ[ ˙xmsÆ™s[aSáV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. ˙xmsºΩxqsLi™´sªRΩ=LRiLi xmsμ][ªRΩLRigRiºΩ xmsLkiORPQá xmns÷¡ªyáV ™´s¿d¡ËLSgSÆ©s[ x§¶¶¶≤y™´so≤T∂ NRP¨szmsLi¬ø¡[ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ ÀÿxqsLRi ˙…”¡xmsoÕfi H…”¡ NRPŒÿ aSá xqsLiμj∂gÙRi xmsLjizqÛsºΩ¨s FsμR∂VL]‰Li…‹[Liμj∂. BLiμR∂VNRPV NSLRifl·Li xmsμ][ªRΩLRigRiºΩ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV CxqsLi™´sªRΩ=LRiLi ©´sVLi¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sWLRiV‰Ã¡ ≠sμ≥y©y¨sNTP ºΩÕ‹[μR∂NS÷¡¿¡Ë ˙lgi[≤T∂Lig`i ≠sμ≥y©y¨sı @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V. @LiVVæªΩ[ ˙…”¡xmsoÕfi H…”¡Õ‹[ ˙xmsÆ™s[aSá©´sV ™´sW˙ªRΩLi xmsμ][ªRΩLRigRiºΩ ™´sWLRiV‰Ã¡ Aμ≥yLRiLigSÆ©s[ NRP÷¡ˆxqsVÚLi…ÿLRiV. μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ≠sμy˘ LÛRiVáNRPV xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡ ™´sWLRiV‰Ã¡ ≠s™´sLSá©´sV Fs|qs={qs= À‹[LÔRiV©´sVLi¿¡ æªΩzmsˆLiøyá¨s ˙…”¡xmsoÕfi H…”¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡[zqs©´s ˙xms∏R∂VªyıáV ≠sxmnsáLi @∏R∂W˘LiVV. ™´sWLRiV‰Ã¡V Fs…Ì”¡xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[©´sW B™´s*¤Õ¡[™´sV©´s≤R∂Liª][ GLi ¬ø¡[∏R∂WÕ‹[ FyáV F°¨s xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ ˙…”¡xmsoÕfi H…”¡ NRPŒÿaSá @μ≥j∂NSLRiVáV©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ ˙xmsÆ™s[aRP ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[zqs©´s μy¨s¨s @μ≥j∂ NSLRiVáV LRiμÙR∂V¬ø¡[∏R∂VgS ™´sVL][ ˙xmsNRP»¡©´s ≠s≤R∂VμR∂á NSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ≠sμy˘LÛRiVáV, ™yLji ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VÕ˝‹[ ALiμ][Œœ¡©´s Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ˙…”¡xmsoÕfi H…”¡Õ‹[ ˙lgi[≤T∂Lig`i ≠sμ≥y©´sLi @™´sVáV ¬ø¡[}qsÚ ≠sμy˘LÛRiVáV |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s ©´sxtÌsQF°ªyLRi¨s @μ≥j∂NSLRiVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. ˙lgi[≤T∂Lig`i ≠sμ≥y©´sLiª][ ˙xmsÆ™s[aSáV ¬ø¡[xms≤T∂æªΩ[ ˙gS≠dsVfl· ≠sμy˘LÛRiVáV |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s ©´sxtÌsQ F°π∏∂[V ˙xms™´sWμyáV©yıLiVV. ˙gS≠dsVfl·˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s ™yLjiNTP

eTT+<äT≈£î ø£<ä\ì ;e÷ |üqT\T eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): ’≥d¡™´sW ˙Fy¤«¡NÌRPV xms©´sVáV ªRΩ*LRigS xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ AÆμ∂[bPLi¿¡©´sxmsˆ…”¡NUP xms©´sVáV ©´sªRΩÚ©´s≤R∂NRP©´s rygRiVªRΩV©yıLiVV. rygRiV¨dsLRiV @Liμj∂ xmsLi»¡ F~Õÿá¨sı rygRiVÕ‹[NTP ™´sryÚ∏R∂V¨s NRPááV NRPLi»¡V©´sı \lLiªRΩVáNRPV ’≥d¡™´sW ˙Fy¤«¡NÌRPV μ≥k∂™´sW B™´s*¤Õ¡[NRPF°ªRΩVLiμj∂.™´sVVLiμR∂VNRPV rygRi¨s 48™´s Fy˘ZNP[“¡ «¡Ã¡∏R∂V«Ï¡LiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™sFsry=AL`i ’≥d¡™´sW ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨sLS¯flÿ¨sNTP AlLi[Œ˝œ¡ ˙NTPªRΩLi xmsøR¡Ë¤«¡Li≤y EFyLRiV. ’≥d¡™´sWÕ‹[ @LiªRΩLS˜gRi\Æ™sV©´s }mns£qsc2 μy*LS N]ªRΩÚN][»¡ ™´sVLi≤R∂áLi G©´sVgRiVLi»¡, aRPLiNRPLRixqs™´sVV˙μR∂Li ¬ø¡LRiV™´soá©´sV Lji«¡LS*∏R∂VL˝RiVgS ™´sWLRiË≤R∂Liª][ Fy»¡Vc |ms¤À¡[˜LRiV ™´sVLi≤R∂áLi LRiLigRixqs™´sVV˙μy¨sı Lji«¡LS*∏R∂VL`igS ™´sWLjiË 92Æ™s[á FsNRPLSáNRPV rygRiV¨dsLRiV @Liμj∂LiøR¡≤y¨sNTP C xms¥R∂NS¨sı LRiWxmsNRPሩ´s ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ ˙NTPªRΩÆ™s[V ˙Fy¤«¡NÌRPV xms©´sVáV xmspLRiÚLiVV Lji«¡LS*∏R∂VL˝Ri¨sı ¨ds…”¡ª][ NRPŒœ¡NRPŒœ¡Õÿ≤y÷¡= DLi≤R∂gS 48™´s Fy˘ZNP[“¡ xms©´sVáV ©´sªRΩÚ©´s≤R∂NRP©´s rygRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ @μj∂ Æ©sLRiÆ™s[LRi¤Õ¡[μR∂V. N]ªRΩÚN][»¡ ™´sVLi≤R∂áLi ºΩLRi¯Õÿ∏R∂Vxms÷˝¡ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ 17 N][»˝¡ ¨sμ≥R∂Váª][ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s 48™´s Fy˘ZNP[“¡ xms©´sVáV NSLi˙…ÿNÌRPL`i ¨sL˝RiORPQ ˘Li ™´sÃ˝¡ ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©´sı ≠s™´sVLRi+áV Æ™sÃ˝¡VÆ™sªRΩVÚªRΩV©yıLiVV. C G≤yμj∂ ALRiLiÀ≥œ¡LiÕ‹[Æ©s[ xms©´sVáV xmspLRiÚ∏R∂W˘∏R∂V¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s @μ≥j∂NSLRiVáV @»Ì¡•¶¶¶xqsLiª][ ˙»¡∏R∂VÕfiLRi©±s ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. NS¨ds ™yLRiV AbPLi¿¡©´s ≠sμ≥R∂LigS Lji«¡LS*∏R∂VL`iÕ‹[NTP ¨dsLRiV ¬ø¡[LRi¤Õ¡[μR∂V. Õ‹[xmsLi FsNRP‰≤R∂ DLiμR∂¨s xmsLjibdP÷¡}qsÚ 48™´s Fy˘ZNP[“¡Õ‹[ D©´sı»˝¡Vc æªΩ[÷¡Liμj∂. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ AÆμ∂[bPLi¿¡©y... B…‘¡™´sá \lLiªRΩV \¬ø¡ªRΩ©´s˘ ∏R∂W˙ªRΩá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡≤y¨sNTP ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿNRPV ™´søyËLRiV. —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s @¨sı FyLÌkiá ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ’≥d¡™´sW ˙Fy¤«¡NÌRPV xms©´sVá

μR∂LÍSgS —¡Õ˝ÿáV μy…”¡ F°ª][Liμj∂. CLRi’d¡ {qs«¡©±sÕ‹[ ™´sWlLi‰…fiNRPV ALRiVáORPQá »¡©´sVıáμ≥y©´s˘Li ™´sxqsVÚLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV @LiøR¡©yÆ™s[∏R∂VgS Bxmsˆ…”¡ZNP[ G≤R∂VáORPQá »¡©´sVıáV¬ø¡[LjiLiμj∂. @Õÿlgi[HZNPzms ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ ™´sVW≤R∂VáORPQáV, xqsx§¶¶¶NSLRi xqsLixmnsWáV áORPQ, ≠sVÃ˝¡L˝RiV lLiLi≤R∂VáORPQá Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıá μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V @μ≥j∂NSLRiVáV ¤Õ¡NRP‰Ã¡V ¬ø¡xmsoªRΩV©yıLRiV. μ≥y©´s˘Li LSNRP ªRΩgÊRi≤R∂Liª][ N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyáV ™´sVWªRΩxms≤R∂VªRΩV ©yıLiVV. HZNPzmsZNP[Li˙μyáV 70xms¨s¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂gS, zmsGzqszqsxqsFs£qs ZNP[Li˙μyáV \|qsªRΩLi xmsμj∂NTP ≠sVLi¿¡¤Õ¡[™´so. Fs£mnszqsH, F¢LRi xqsLRixmnsLSáaS≈¡ N]©´sVg][Œ˝œ¡NRPV LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gRiNRP F°™´s≤R∂Liª][ μR∂ŒÿLRiVá x§¶¶¶™y ∏R∂VÆμ≥∂[øR¡ËgS N]©´srygRiVªRΩV©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. \lLiªRΩVá©´sVLi¿¡ }qsNRPLjiLi¿¡©´s μy¨sNRPLi¤…¡[ lLiLi≤R∂V ™´sLiμR∂áNRPV \|msgS ≠sVÃ˝¡L˝RiNRPV @™´sVV¯NRPVLi»¡W ¤«¡[ ¡VáV ¨sLixmsoNRPVLi»¡V©yıLRi¨s μR∂ŒÿLRiVá\|msAL][xmsfl·Ã¡V gRiVxmsˆV™´sVLi»¡V©yıLiVV. BLiªRΩªRΩªRΩLigRiLi «¡LRiVgRiVªRΩV©yı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sW˙ªRΩLi ¨s™´sV¯NRPV¨dslLiªRΩÚ©´s»˝¡VgS ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @«¡™´sWLiVV{tsQ ¤Õ¡[NRP F°™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV μj∂NRPV‰ª][øR¡¨s zqÛsºΩÕ‹[ N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiÆ©s[μj∂ ™yxqsÚ™´sLi.

gRiVLjiLi¿¡ A∏R∂V©´sNRPV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. μk∂Liª][ xqsˆLiμj∂Li¿¡©´s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ’≥d¡™´sW ˙Fy¤«¡NÌRPV }mns£qsc2 xms©´sVá©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ @μ≥j∂NSLRiVá\|ms ªRΩgji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. μk∂Liª][ @μ≥j∂NSLRiVáV DLRiVNRPVxmsLRiVgRiVáª][ |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ D©´sı 48 Fy˘ZNP[“¡ xms©´sVá©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP xmsp©´sVNRPV©yıLRiV. ’≥d¡™´sW ˙Fy¤«¡NÌRPV Fs£qsC ˙xmsryμ`∂ 48 Fy˘ZNP[“¡ xqsLiμR∂Lji+Li¿¡ xms©´sVá©´sV Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @μ≥j∂NSLRiVá©´sV, NSLi˙…ÿNÌRPQL˝Ri©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. NSLi˙…ÿNÌRPL`i ¨sL˝RiORPQ ˘Li 48™´s Fy˘ZNP[“¡Õ‹[ À≥ÿgRiLigS ºΩLRi¯Õÿ∏R∂Vxms÷˝¡ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ \lLi¤Õ¡[*Q\¤Õ¡©´sV NTPLiμR∂VgS NSá*©´sV ªRΩ™y*÷¡= DLi≤R∂≤R∂Liª][ @NRP‰≤R∂ ˙’¡≤ÍT∂ ¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. xms©´sVáV xmspLRiÚπ∏∂[V˘ ™´sLRiNRPV \lLi¤Õ¡[* \¤Õ¡©±s©´sV INRP xmsNRP‰gS ™´sV◊¡˛LiøyLRiV. ¨sLS¯fl·Li xmspLRiÚ∏R∂W˘NRP \lLi¤Õ¡[* ˙…ÿN`P©´sV ˙’¡≤ÍT∂ ≠dsVμR∂VgS @©´sVxqsLiμ≥y©´sLi ¬ø¡[aSLRiV. NSgS FyªRΩ\¤Õ¡©´sV ª]ágjiLi¬ø¡[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ À≥ÿLki FsªRΩVÚ©´s ™´sV…Ì”¡¨sá*áV NSá*Õ‹[ xms≤T∂F°∏R∂WLiVV. A ™´sV…Ì”¡¨s ª]ágjiLiøR¡NRPVLi≤y ˙»¡∏R∂VÕfiLRi©±s ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Liª][ ¨dsLRiV }qs*øR¡ËÈgS ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝œ¡¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂. F~LRiFy»¡Vc©´sV gRiVLjiÚLi¿¡©´s @μ≥j∂NSLRiVáV, NSLi˙…ÿNÌRPL˝RiV A NSá* xmsp≤T∂NRP©´sV ª]ágjiLiøR¡≤y¨sNTP ªy«ÿgS J LS˘Li£ms©´sV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[LiVVLi¿¡ xms©´sVá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C xms©´sVáV xmspLjiÚ NS™´s≤y¨sNTP μyμyxmso Æ©sáL][«¡ŸÃ¡V xms»Ì¡™´søR¡Ë¨s xqs™´sWøyLRiLi. C ≈¡Lki£mns\ZNP©y rygRiV¨dsLRiV @LiμR∂Vªy∏R∂V©´sı AaRPª][ D©´sı \lLiªRΩVáNRPV ¨sLSZaP[ ≠sVgRiá©´sVLiμj∂. 48 Fy˘ZNP[“¡ xms©´sVáV xmspLRiÚLiVV BLiNS N]¨sı ¿¡©´sı¿¡©´sı ™´sVLRi™´sV¯ªRΩV xms©´sVáV xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs©´s @©´sLiªRΩLRiÆ™s[V Lji«¡LS*∏R∂VL`iÕ‹[NTP ¨ds…”¡¨s ¨sLixms©´sV©yıLRiV.

&ûyÓ’d”øÏ 26 $q‘·T\T lø±≈£îfi¯+, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): ≤R∂∏R∂VÕfi ∏R∂VV™´sL`i NRP¤Õ¡NÌRPL`i NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP 26 ≠s©´sªRΩVáV ™´søyË∏R∂V¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i —¡.Æ™sLiNRP˙…ÿ™±sVlLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. NRP¤Õ¡NÌRPL`i ø≥yLi ¡L`iÕ‹[ ≤R∂LiVVÕfi ∏R∂VV™´sL`i NRP¤Õ¡NÌRPL`i NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ™´sVVLiμR∂VgS ™´sLigRiLRi ™´sVLi≤R∂áLi ™´sVgÊRiWLRiV ˙gS™´sVLi ©´sVLi≤T∂ ZNP.¿¡©yıLS™´so Fn°©±s ¬ø¡[xqsWÚ ˙gS™´sVLi ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı μ≥y©´s˘Li ≠sVÃ˝¡V ™´sÃ˝¡ NSáVxtsQ˘Li @μ≥j∂NRPLigS ™´so©´sıLiμR∂V©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s N][LSLRiV. N]ªRΩWÚLRiV ™´sVLi≤R∂áLi FyLSxmsoLRiLi ©´sVLi≤T∂ ZNP. }§¶¶¶™´sVLiª`ΩNRPV™´sWL`i Fn°©±s ¬ø¡[xqsWÚ DFyμ≥j∂•¶¶¶≠dsV xms©´sVáV ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂gS gS∏R∂WáFy\¤Õ¡©´sLiμR∂V©´s ALÛjiNRP xqs•¶¶¶∏R∂VLi N][LSLRiV. —¡.zqsgRi≤yLi ™´sVLi≤R∂áLi …”¡.≤T∂ ™´sáxqs ©´sVLi≤T∂ ∏R∂V£qs.g][Fyá©y∏R∂VV≤R∂V ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xmsμ≥R∂NRPLi xqs™´sVxqs˘ @μ≥j∂NRPLigS D©´sıLiμR∂V©´s ™´sVLRi™´sVªRΩVÚáV «¡LjizmsLi¿¡ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xmsμ≥R∂NRPLi xmso©´sLRiVμÙR∂LjiLiøyá¨s N][LSLRiV. r°™´sV™yLRiLi©y…”¡NTP ™´sVLRi™´sVªRΩVÚ ¬ø¡[zqs ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V NRP¤Õ¡NÌRPLRiV •¶¶¶≠dsV¨søyËLRiV. $NSNRPVŒœ¡Li zms.∏R∂V©±s NSá¨dsÕ‹[ Õ‹[™Ø[¤ÕÌ¡[—¡ xqs™´sVxqs˘ ™´sÃ˝¡ gRiXx§¶¶¶xmsLjiNRPLSáV xms¨s¬ø¡[∏R∂VNRP B ¡˜Liμj∂ xms≤R∂VªRΩV©yı™´sV¨s ¿¡LRiLi“¡≠s, Aμj∂™yLRiLi }ms»¡ ©´sVLi≤T∂ ’¡.BLiμR∂V™´sVºΩáV æªΩ÷¡FyLRiV. ©´sLiμj∂gSLi ™´sVLi≤R∂áLi zqsLigRiVxmsoLRiLiÕ‹[ DFyμ≥j∂•¶¶¶≠dsV xms©´sVáV NRP÷¡ˆLiøyá¨s ≤T∂.ºΩLRiVxmsºΩLS™´so N][LSLRiV. ©´sLiμj∂gSLi ™´sVLi≤R∂áLi ©´sVLi≤T∂ ∏R∂VLi.aS˘™´sVáLS™´so, xmsLji=xmsoLRiLi, ZNP. æªΩLi ¡WLRiV, ™´sÃ˝¡À≥œ¡LS∏R∂VV≤R∂V }ms»¡ ˙gS™´sWÕ˝‹[ ryORPQLRi À≥ÿLRiºΩ ZNP[Li˙μyáV xqs˙NRP™´sVLigS xms¨s¬ø¡[∏R∂VV»¡ ¤Õ¡[μR∂¨s, øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s N][LSLRiV. ÕÿÆ™s[LRiV ™´sVLi≤R∂áLi @FyˆxmsoLRiLi ©´sVLi≤T∂ —¡.xqsVlLi[£tsQNRPV™´sWL`i Æ©sá L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi «¡©´s©´s μ≥R∂X≠dsLRifl· xms˙ªRΩLi ™´sVLi«¡⁄LRiV N]LRiNRPV μ≥R∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yı Æ©s[…”¡NUP ™´sVLi«¡⁄LRiV NS©´sLiμR∂V©´s ªRΩ*LRigS ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV. LS«ÿLi ™´sVLi≤R∂áLi CaRP*LRi©yLS∏R∂Vfl· NSá¨dsÕ‹[ Õ‹[J¤ÕÌ¡[—¡ xqs™´sVxqs˘ª][ B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. LSxtÌsQ˚™´sVLiªRΩ…ÿ ≠sμR∂V˘ª`Ω xqs™´sVxqs˘ª][ ˙xms«¡Ã¡V B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s, lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÕ˝‹[ xqs™´sVxqs˘ xmsLjiuy‰LRiLi @™´soªRΩVLiμR∂¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i æªΩ÷¡FyLRiV. xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVá μy*LS xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV ªRΩORPQfl·Æ™s[V xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡©´sV©´sı»˝¡V NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™yLjiNTP •¶¶¶≠dsV¨søyËLRiV.

7©´sVLi¿¡ 8FyLiVVLi»˝¡Õ‹[}ms ˙lgi[≤˝R∂V á’≥¡LiøyLiVV. μk∂Liª][ øyÕÿ™´sVLiμj∂ {qs»¡VN][Õ‹[ˆπ∏∂[V @™´sNSaSáV©yıLiVV. @Õÿlgi[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ xmsμj∂ xmspLjiÚ¬ø¡[zqs©´s ™yLjiNTP ©yáV gRiVaSªRΩLi @μR∂©´sLigS™´sWLRiV‰Ã¡V «¡™´sV¬ø¡[zqs ˙xmsÆ™s[aSáVNRP÷¡ˆLi¬ø¡[™yLRiV. CryLji@ÕÿLi…”¡ xmsLjizqÛsºΩ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. —¡Õ˝ÿNRPVgRiªRΩLi Õ‹[™´s¿¡Ë©´s {qs»˝¡LiVV©y™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaSáV¤Õ¡[™´so. ˙…”¡xmsoÕfiH…”¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li©´sVLi¬ø¡[ gRiLiμR∂LRig][Œœ¡LigS ™´sWLRiV ª][LiμR∂¨s @μ≥y˘xmsNRPVáV, ≠sμy˘LÛRiVá ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. 2008Õ‹[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sVW≤R∂V ˙…”¡xmsoÕfi H…”¡ á©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡gS @LiμR∂VÕ‹[INRP…”¡ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÀÿxqsLRiμj∂. Æ™sVVμR∂…”¡xqsLi™´sªRΩ=LRiLi©´sVLi¿¡ ˙xmsÆ™s[aSá\|ms xqsLiμj∂ gÙRiªRΩ@©´sV™´sW©yáV ™´s˘QQNRPÚLi@™´soªRΩW xqs™´sVxqs˘gS ™´sWLRiVªRΩV©yıLiVV. ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ @μ≥j∂NRP™´sWLRiV‰Ã¡V ™´s¿¡Ë©´s ≠sμy˘ LÛRiVáNRPV ˙xmsÆ™s[aRPLiNRP÷¡ˆLi¿¡ ¬ø¡[ªRΩVáVμR∂VáVxmsoNRPV©yıLRiV @μ≥j∂NSLRiVáV. lLiLi≤][xqsLi™´sªRΩ=LRiLi xms»Ì¡fl·,˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyá ™yLjiNTP ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ¨s™y*á¨s \|§¶¶¶N][LÌRiV AÆμ∂[aSáV «ÿLki¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ≠sμ≥y©y¨sı ™´sWLRiVËNRPVLiμj∂. C≠sμ≥y©´sLi ™´sÃ˝¡ ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyá™yLRiV ºdΩ˙™´sLigS @©y˘∏R∂W¨sNTP gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRi¨s N][LÌRiVNRPV ≠s©´sı≠sLiøR¡gS ˙gS≠dsVfl·˙FyLiªyá ™yLjiNTP ©yáVgRiV aSªRΩLi ™´sWLRiV‰Ã¡V NRP÷¡zms ˙xmsÆ™s[aRPLi NRP÷¡ˆLiøyLRiV. μk∂Liª][ ˙xmsÆ™s[aSáV ∏R∂VÆμ≥∂[øR¡ËgS N]©´srygSLiVV. @LiVVæªΩ[ CryLji ˙lgi[≤T∂Lig`iá ≠sμ≥y©´sLi ™´sÃ˝¡ ™´sVL][ryLji ˙xmsÆ™s[aSáV Aáxqs˘Li @™´soªRΩVLi≤R∂gS, ™´sLRiVxqsgS gRiLiμR∂LRi g][Œœ¡ xmsLjizqÛsªRΩVáV Æ©sáN]©´s≤y¨sı @μ≥j∂NSLRiVáV \|qsªRΩLi B≠sV≤T∂LiøR¡VN][¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë™yLRiLiÕ‹[ C˙xms˙NTP∏R∂V xmspLjiÚ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáª][ øR¡LjiËryÚ™´sV¨s rÛy¨sNRP @μ≥j∂NSLRiVáV }msL]‰Li»¡VLi≤R∂gS ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV, ≠sμy˘LÛRiV áV ™´sW˙ªRΩLi GLi ¬ø¡[∏R∂WÕ‹[ FyáVF°¨s xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤R∂VªRΩV©yıLRiV.

H˚&ÉT ‹s¡T|ü‹øÏ d”m+ sêø£ ∫‘·÷Ôs¡T, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRi ¨s≠sVªRΩÚLi Aμj∂™yLRiLi ºΩLRiVxmsºΩNTP LS©´sV©yıLRiV. Aμj∂™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiV ©´sVLi¿¡ |§¶¶¶÷¡NSxmÌsL`iÕ‹[ ¡∏R∂V¤ÕÙ¡[Lji 10 gRiLi»¡Ã¡NRPV NRP÷¡NTPLji |§¶¶¶÷¡Fy˘≤`∂NRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLi …ÿLRiV. @NRP‰≤T∂©´sVLi¿¡ 10.50 gRiLi»¡Ã¡NRPV L][≤ÔR∂V ™´sWLÊS©´s gRiLi≤R∂À‹[∏R∂V©´sxms¤Õ˝¡NRPV ¬ø¡[LRiVNRPV¨s rÛy¨sNRPLigS GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[zqs©´s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyÕÊ‹Li…ÿLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi 11.45 gRiLi»¡Ã¡NRPV ©´sgjiLjixms¤Õ˝¡Õ‹[¨s ªRΩ©´s xqs*gRiX•¶¶¶¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPVLi …ÿLRiV. ≠s˙aSLiºΩ ºdΩxqsVNRPV¨s 12.50 gRiLi»¡Ã¡NRPV  ¡∏R∂V¤ÕÙ¡[Lji lLi[fl”·gRiVLi»¡ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂W¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPVLi…ÿLRiV. @NRP‰≤T∂ ≠dsH{ms ÕÿLi«fiÕ‹[ ≠s˙aSLiºΩ ºdΩxqsVNRPV¨s, ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi 1.45 gRiLi»¡Ã¡NRPV rÛy¨sNRP x§¶‹[»¡Õfi ZNPÆ©s=£qsÕ‹[ À≥‹[«¡©´sLi ¬ø¡[ryÚLRiV. ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 4 gRiLi»¡Ã¡NRPV ™´sVV¨szqsxmsÕfi ˙g_Li≤`∂=NRPV ¬ø¡[LRiVNRPV¨s @NRP‰≤R∂ Fs¨sıNRPá  ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ˙xmsxqsLigjiryÚLRiV. 5.10 gRiLi»¡Ã¡NRPV Fs¨dÌsAL`i }qÌs≤T∂∏R∂VLi ¬ø¡[LRiVNRPV¨s, |§¶¶¶÷¡NSxmÌsL`iÕ‹[ Æ©sÃ˝¡WLRiVNRPV Æ™sŒœ¡ªyLRiV.

yÓTÆHé‡ @&û |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶ì düHêàì+∫q ø£˝…ø£ºsY lø±≈£îfi¯+, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿ xmsLjiFyá©´sNRPV ≈¡¨s«¡aS≈¡ xqs•¶¶¶∏R∂V xqsLiøyáNRPVáV xmsoÕ˝ÿlLi≤ÔT∂ øR¡NRP‰¨s }qs™´sáLiμj∂LiøyLRi¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i —¡.Æ™sLiNRP˙…ÿ™±sVlLi≤ÔT∂ }msL]‰©yıLRiV. gRiªRΩ Æ©sá 30™´s æªΩ[μj∂ xmsμR∂≠ds ≠sLRi™´sVfl· ¬ø¡[zqs Fs.≤T∂ \Æ™sV©±s= aS≈¡ xmsoÕ˝ÿlLi≤ÔT∂¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV øyLi ¡LRiVÕ‹[ xmnsV©´sLigS xqs©y¯¨sLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜LigS ™´sV…˝ÿ≤R∂VªRΩW Æ©s[…”¡ L][«¡ŸÃ¡Õ‹[ @Æ©s[NRP IºΩÚ≤T∂áª][ ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡™´sázqs DLi»¡VLiμR∂¨s, ˙xms«¡Ã¡ª][©´sV, zqs ¡˜Liμj∂ ª][©´sV xqsªRΩ=Li ¡Liμ≥yáV GLRiˆLRiVøR¡VN]¨s, @aS™´sx§¶¶¶ μ≥R∂XNRPˆμR∂Liª][ Dμ][˘gRiVáV ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Dμ][˘gRiLi À≥œ¡gRi™´sLiªRΩV≤T∂¿¡Ë©´s INRP ™´sLRiLigS À≥ÿ≠sLi¿¡ BxtÌsQxms≤T∂ xms¨s¬ø¡[zqs©´s™y≤R∂V ≠sμ≥R∂VáV NRPxtÌsQLigS @¨szmsLiøR¡™´s¨s @©yıLRiV. øR¡NRP‰…”¡ ˙Fy≠dsfl·˘ªRΩª][ }qs™´sáLiμR∂Li¿¡ Dμ][˘gRi ≠sLRi™´sVfl· ©y…”¡NTP ªy©´sV ¬ø¡[zqs©´s ™´sVLi¿¡ }qs™´s¤Õ¡[ ºdΩzms gRiVLRiVÚáVgS ™´sV©´s©´sLi ¬ø¡[xqsVN][™yá©yıLRiV. 1990™´s xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ Dμ][˘gRiLiÕ‹[ \Æ™sV©±s= B©±s=|msNÌRPL`igS ˙xmsÆ™s[bPLi¿¡ @Li¬ø¡Ã¡Li¬ø¡Ã¡VgS Fsμj∂gji C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPLRiV zms.À≥ÿxqs‰L`i , @μ≥R∂©´sxmso «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPLRiV LRi«¡¨dsNSLiªRΩLS™´so, —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω zqs.B.J ≤y,zms.xqsVμ≥yNRPLRiLS™´so, ∏R∂V£qs zqs NSL]ˆlLi[xtsQ©±s B.≤T∂ ™´sV•¶¶¶Ã¡OTPQ ¯ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

ø±øÏHê&É, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): BLi«¡¨dsLjiLig`i ≠sμR∂˘Õ‹[ ˙xmsÆ™s[aSá ¨s≠sVªRΩÚLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ C|qs…fi xmsLkiOSQ xmns÷¡ªyá©´sV ¤«¡Fs©±s…‘¡∏R∂VV Dxms NRPVáxmsºΩ ≤yNÌRPL`i ªRΩVá{qs LSLiμyxqsV aRP¨s™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi xmsμj∂©´sıLRi gRiLi»¡Ã¡NRPV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS 32,937 ™´sVLiμj∂ xmsLkiORPQáNRPV •¶¶¶«¡LRiV NSgS, 29,391 ™´sVLiμj∂ @L>RiªRΩ ryμ≥j∂LiøyLRi¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. @L>RiªRΩ ryμ≥j∂Li¿¡©´s ™yLjiÕ‹[ Àÿ÷¡NRPá xqsLi≈¡˘ NRPLi¤…¡[ ÀÿáVLRi xqsLi≈¡˘ xqsV™´sWLRiV ™´sVW≤R∂V lLi»˝¡V @μ≥j∂NRPLi NS™´s≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. ÀÿáVLRiV 22,614 ™´sVLiμj∂ DºdΩÚLÒRiVáV NSgS, Àÿ÷¡NRPáV 6,777 ™´sVLiμj∂ DºdΩÚLÒRiVá∏R∂W˘LRiV. xmns÷¡ªyá N][xqsLi ≠sμy˘LÛRiVáV ≤R∂ ¡V˘≤R∂ ¡V˘≤R∂ ¡V˘. G{msC|qs…fi.JAL`i“¡Õ‹[ xqsLi˙xmsμj∂Liøyá¨s Dxms NRPVáxmsºΩ }msL]‰©yıLRiV.

¨≥˝Ÿ‡≈£î ˝…’ôdqT‡\T ‘·|üŒìdü]: CÒd” ø£Ø+q>∑sY, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): @•¶¶¶LRi xqsLiLRiORPQfl·, ˙xms™´sWflÿá øR¡»Ì¡Li ˙xmsNSLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s A•¶¶¶LRixmsμ≥yLÛSáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ™y˘FyLRiLi ¬ø¡[∏R∂VV™yLRiV ªRΩxmsˆV¨sxqsLjigS \¤Õ¡|qs©±s= ºdΩxqsVN][™yá¨s ¤Õ¡[¨sø][ øR¡»Ì¡ ˙xmsNSLRiLi øR¡LRi˘ ºdΩxqsVN][™´s»¡Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i |§¶¶¶ø`¡.@LRiVfl„fi NRPV™´sWL`i ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. xqsVLRiOTPQªRΩ\Æ™sV©´s A•¶¶¶LRiLi ˙xms«¡Ã¡NRPV @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV GLRiˆ≤T∂©´s A•¶¶¶LRi xqsLiLRiORPQfl·, ˙xms™´sWfl·™´sVVá øR¡»Ì¡Li c 2006 ˙xmsNSLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmso≤`∂ ˙lgi[LiVV©±s ALiVVÕfi, NTPLSfl·, x§¶‹[Õfi }qsÕfi, ≤T∂zqÌs˚ ¡V˘xtsQ©±s, xqsxm˝sLiVV, ≤U∂áL`i , Fy˘ZNP[«fiÔ ˙≤T∂LiNTPLig`i ™y»¡L`i , \Æ™s©±s=, {qs*…fi x§¶›«fi, x§¶¶¶xqÌsÕfi=, x§¶‹[»¡Õfi=, ÀÿL`i @Li≤`∂ lLirÌ°lLiLi…fi=, Fny£qÌs xmso≤`∂ |qsLi»¡L`i=, NRP˙LkiFyLiVVLi…fi=, H£qs ˙NTPLiuy£ms=, NS˘Li…”¡©±s=,μyÀÿ, \lLi£qs ≠sVÕfi=, Æ™sV£qs, \lLi£qs ≤T∂F°, Fn˝°L`i≠sVÕfi Æ™sVVμR∂ágRiV A•¶¶¶LRi xqsLi ¡Liμ≥R∂ ™y˘FyLSá xqsLi™´sªRΩ=LRi »¡L][ı™´sL`i 12 áORPQá LRiW .áNRPV \|ms ¡≤T∂ D©´sıø][ @…Ì”¡ ™y˘FyLSáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ ™y˘ryLRixqsVÚáV \¤Õ¡|qs©±s= ºdΩxqsVN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. \¤Õ¡|qs©±s= F°LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV 2 Æ™s[á LRiW .á©´sV xqsLi™´sªRΩ=LRi LRiVxqsV™´sVVgS ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s lLiLi≤R∂V Fy£qs F°L`Ìi \|qs«¡Ÿ Fn°…‹[áV, H .≤T∂.˙xmsp£mns, ™y˘FyLRi xqs™´sVVμy∏R∂V ∏R∂V«¡™´sW¨s μR∂X™´sxms˙ªRΩLi ¤Õ¡[μy NTPLSLiVV©y™´sW xms˙ªRΩLi, ™y˘FyLRi xqs™´sVVμy∏R∂V ©´sORPQ «¡ªRΩ xmsLkiË AgRixqÌsV 4, 2012 Õ‹[gS μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[zqs \¤Õ¡|qs©±s= ºdΩxqsVN][™yá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. AgRixqÌsV 4 Õ‹[gS \¤Õ¡|qs©±s= ºdΩxqsVN][NRPVLi≤y ™y˘FyLRiLi ¬ø¡[}qs ™yLji\|ms øR¡»Ì¡ ˙xmsNSLRiLi øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms≤R∂ªy™´sV¨s, øR¡»Ì¡LiÕ‹[¨s |qsORPQ©±s 63 ˙xmsNSLRiLi 6 Æ©sáá ™´sLRiNRPV \¤«¡Ã¡V bPORPQ, 5 áORPQá LRiW .á ™´sLRiNRPV «¡Lji™´sW©y ≠sμ≥j∂LiøR¡ ¡≤R∂V©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @Õÿlgi[ 12 áORPQá LRiW .á Õ‹[xmso ™yL<jiNRP »¡L][ı™´sL`i NRP÷¡gji©´s A•¶¶¶LRi xmsμyLÔSáV @©´sgS …‘¡ rÌyÕfi,  ¡“Í¡, ≠sVLkiË, …‘¡{mns©±s=, ¿¡ZNP©±s, ™´sV»¡©±s , zmns£tsQ, xmsLi≤˝R∂ ™y˘FyLRiVáV, «¡⁄˘£qs rÌyÕfi=, r°≤y •¶¶¶Àfi=, Fy©±suy£ms=, ¤À¡[NRPLkiáV, xqs*gRiX•¶¶¶ xmso≤`∂= Fn˝°L`i ≠sVÕfi=, NTPLSfl·Li, Æ™sV≤T∂NRPÕfi, NRPÃ˝¡V, {qs*…fi x§¶›«fi Æ™sVVμR∂ágRiV ¿¡©´sı ºΩ©´sVÀ≥œ¡Li≤yLSá ™y˘FyLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ ™yLRiLiμR∂LRiW øR¡»Ì¡ ˙xmsNSLRiLi xmso≤`∂ ’¡—¡Æ©s£qs Lji—¡}qÌs˚xtsQ©±s ªRΩxmsˆV¨s xqsLjigS ¬ø¡[LiVVLiøR¡VN][™yá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Lji—¡}qÌs˚xtsQ©±s N][LRiNRPV 100 LRiW .áV ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s, lLiLi≤R∂V Fy£qs F°L`Ìi \|qs«¡Ÿ Fn°…‹[áV, H.≤T∂.˙xmsp£mns, ™y˘FyLRi xqs™´sVVμy∏R∂V ∏R∂V«¡™´sW¨s μR∂X™´sxms˙ªRΩLi, NTPLSLiVV ©y™´sW xms˙ªRΩLi, ™y˘FyLRi xqs™´sVVμy∏R∂V ©´sORPQ ˘ «¡ªRΩ xmsLjiË μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s }msL][‰©yıLRiV. \¤Õ¡|qs©±s=, Lji—¡}qÌs˚xtsQ©±s N][LRiNRPV —¡Õ˝ÿ A•¶¶¶LRi ªRΩ¨ds–d¡ @μ≥j∂NSLji NSLS˘Ã¡∏R∂VLi, BLi…”¡ Æ©sLi .2c9c119, ™´sVVNRPLRiLixmsoLRi, NRPLkiLigRiL`i ©´sV xqsLi˙xmsμj∂Liøyá¨s @Õÿlgi[ 0878c2240667 Fn°©±s μy*LS ≠s™´sLSáV æªΩáVxqsVN]™´søR¡VË©´s¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. øR¡»Ì¡LiÕ‹[ }msL][‰©´sı ˙xms™´sWflÿáV, ¨s∏R∂V™´sWáV, ˙NRP™´sV xmsLRiVË ≠sμ≥y©yáV, A•¶¶¶LRi ™y˘FyLRi ¨sLS*•¶¶¶NRPVáV @ºΩ˙NRP≠sVLi¿¡©´s»˝¡LiVVæªΩ[ «¡Lji™´sW©y ≠sμ≥j∂ryÚ™´sV¨s, @Õÿlgi[ ¨s∏R∂V™´sWá @μ≥yLRiLigS 3 Æ©sáá ©´sVLi≤T∂ 6 Æ©sáá ™´sLRiNRPV, |mnsWLRi\Æ™sV©´s •¶¶¶¨s «¡LjigjiæªΩ[ ALRiV xqsLi™´sªRΩ=LSá ™´sLRiNRPW \¤«¡Ã¡V bPORPQ ≠sμ≥j∂LiøR¡ ¡≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. C μR∂XuÌy˘ ™y˘FyLRixqsVÚáV \¤Õ¡|qs©±s=, Lji—¡}qÌs˚xtsQ©±s ªRΩxmsˆNRPVLi≤y ¬ø¡[LiVVLiøR¡VN][™yá¨s «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV.

ìsê«dæ‘·T\+<ä]ø° Hê´j·T+ : m+|” $y˚ø± n~˝≤u≤<é, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): FsÃ˝¡Lixms÷˝¡ ˙Fy¤«¡NÌRPV NTPLiμR∂ ™´sVVLixmso©´sNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©´sı @L>RiVáLiμR∂LjiNUP ©y˘∏R∂VLi «¡Ljilgi[Õÿ øR¡W≤yá¨s |msμÙR∂xms÷˝¡ FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V gRi≤ÔR∂Li ≠sÆ™s[NS©´sLiμ`∂ ALÔkiJ ©´sLji=LigSLS™´so©´sV N][LSLRiV. gRiVLRiV™yLRiLi ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ H’d¡ lgi£qÌs x§¶›«fiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s FsÃ˝¡Lixms÷˝¡ ™´sVVLixmso Àÿμ≥j∂ªRΩVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. AL`i@Li≤`∂AL`i Fy˘ZNP[“¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá ˙xmsNSLRiLi @L>RiVáLiμR∂LjiNUP ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. ©´s™´sVWıL`i, gRiV≤T∂}ms»¡, øR¡LiμR∂©yxmspL`i, ©´sLji=LigSxmspL`i, LSxms÷˝¡ ˙gS™´sWá ™´sVVLixmso Àÿμ≥j∂ªRΩVá xmsáV xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV FsLi{ms μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVZNPŒ˝ÿLRiV. xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms rÛy¨sNRP AL`i≤U∂J ©´sLji=LigSLS™´so©´sV ≠s™´sLRifl· ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. øR¡LiμR∂©yxmspL`i ˙gS™´sVLiÕ‹[ 35 BŒ˝œ¡ß xqslLi[* ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s ˙gS™´sVxqÛsVáV ≠s©´sı≠sLiøR¡VNRPV©yıLRiV. xqslLi[* }msLji»¡ @L>RiVáNRPV @©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. gRiV≤T∂}ms»¡, ©´s™´sVWıL`i xmso©´sLS™yxqs ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ BŒ˝œ¡ß NRP»Ì¡VcN][™´s≤y¨sNTP ¤À¡LiμR∂≤T∂, ™´sV…Ì”¡NTP ≤R∂ ¡V˜÷¡™y*á¨s ™´sVVLixmso Àÿμ≥j∂ªRΩVáV N][LSLRiV. xmso©´sLS™yxqs ZNP[Li˙μyáՋ[ {qs{qs L][≤˝R∂V ¨sLji¯Liøyá©yıLRiV. r°xtsQÕfi FsNRP©y≠sVNRPÕfi xqslLi[*Õ‹[ ≠sV\|qs#=, @L>RiVªRΩVáV©´sı ™yLRiLiμR∂LjiNUP ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¤«¡[{qs xqsV«ÿªRΩ aRPLRi¯ª][ Fn°©±sÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. ˙Fy¤«¡NÌRPV ˙FyLRiLiÀ≥ÿ¨sNRPLi¤…¡[ ™´sVVLiÆμ∂[ ™´sVVLixmso ˙gS™´sWá xqslLi[* ˙xmsLiVVÆ™s[»¡V xqsLixqÛs, @˙gjiNRPáËLRiÕfi \|mns©y©±s=


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+ 3, pHé 2012 áMm+\ uÛÑÁ<ä+ Ç˝≤

|ü‹Ô $‘·ÔHê\ ø√dü+ bÕ≥T¢ Hê´j·T e´edüú≈£î n$˙‹ #Ó<ä\T @≠s¨dsºΩ ¬ø¡μR∂áV @¨sı ™´s˘™´sxqÛsá©´sW ˙À≥œ¡xtÌsv xms…Ì”¡r°ÚLiμj∂. ™´sVV≤R∂Vxmsoá ™´sVW»¡ ≠sáV™´sá©´sV ™´sVW»¡gRi…Ì”¡ xqs™´sWμ≥j∂ ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. ©y˘∏R∂V™´s˘™´sxqÛsÆ©s[ ¬ø¡LRi ¡…Ì”¡©´s \Æ™s©´sLi ˙xms«ÿry*™´sV˘ ™´sV©´sVgRi≤R∂Æ©s[ ˙xmsaSıQLÛRiNRPLi ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. ©y˘∏R∂V™´sVWlLi[Ú @©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[zqs©´s ºdΩLRiV ALiμ][Œœ¡©´s NRP÷¡gjir°ÚLiμj∂. {qs’d¡H ˙xmsæªΩ[˘NRPN][LÌRiV ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ ˙xmsÕ‹[À≥ÿáNRPV Õ‹[\Æ©s gRi©´sVá NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·LiÕ‹[ ¨sLiμj∂ªRΩV\Æ≤∂©´s gS÷¡ «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂NTP ¤À¡LiVVÕfi BøyËLRiÆ©s[ AL][xmsfl·Ã¡V LS™´s≤R∂Li μj∂gS˜ÈQ˚LiºΩNRPLRiLi. xqs™´sW«¡LiÕ‹[ ≠sáV™´sáV xmsªRΩ©´s\Æ™sVF°ªRΩV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ©y˘∏R∂V™´s˘™´sxqÛs NRPW≤y BLiμR∂VNRPV @ºdΩªRΩLi NSμR∂¨s B…‘¡™´s÷¡ N]¨sı DμR∂LiªyáV ¨sLRiWzmsxqsVÚ©yıLiVV. gS÷¡ «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂NTP ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ xms…Ìÿ’≥¡LS™´sWLS™´so ¤À¡LiVVÕfi B™´s*≤R∂LiÕ‹[ N][…˝ÿμj∂ LRiWFy∏R∂VáV ¬ø¡[ªRΩVáV ™´sWLS∏R∂V¨s {qs’d¡H zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[zqs©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ryNRPá˘LigS xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s \|§¶¶¶N][LÌRiV A∏R∂V©´s©´sV xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sıμj∂. gS÷¡ «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂ ™´sLi…”¡ xmnsV©´sV≤T∂NTP ¤À¡LiVVÕfi B¿¡Ë©´sxmsˆVÆ≤∂[ Õ‹[NRP™´sVLiªy AaRPËLRi˘F°LiVVLiμj∂. ºdΩ˙™´s Æ©s[LS’≥¡π∏∂WgSáV D©´sı ™´s˘QQNTPÚNTP ¤À¡LiVVÕfi B™´s*≤R∂Li\|ms.. ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂¨s ™´sW˙ªRΩLi ˙xms«¡Ã¡V NS¨ds, Æ™s[Vμ≥y™´soáV NS¨ds Æ™sVVμR∂»¡ aRPLiNTPLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. ©y˘∏R∂V™´s˘™´sxqÛs\|ms D©´sı ©´s™´sV¯NRPLi ™´sÃ˝¡ C @©´sV™´sW©yáNRPV Ary‰LRiLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. NS¨ds, {qs’d¡H ªRΩ≠s*ºdΩzqs©´s ¨s«ÿá "gRi¨s'ª][ gRiV»Ì¡V LRi»Ì¡LiVVLiμj∂. ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ xqs|qsˆ©<´s©±sNRPV μyLji ºdΩzqsLiμj∂. C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi ˙xms«ÿry*™´sV˘ ™y˘μR∂Vá©´sV ºdΩ˙™´s ALiμ][Œœ¡©´sNRPV gRiVLji ¬ø¡[zqsLiμj∂. @¨sı ™´s˘™´sxqÛsáª][ Fy»¡V LS«ÿ˘LigS¨sı NRPLi…”¡NTP lLixmsˆÕÿ NSFyÆ≤∂[ ©y˘∏R∂V ™´s˘™´sxqÛs NRPW≤y áLiøyá ™´sVVxqsVgRiVÕ‹[ NRPWLRiVNRPVF°™´s≤R∂Li À≥œ¡∏R∂VLi g]áVˆª][Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ©y˘∏R∂V™´s˘™´sxqÛsÕ‹[ NRPW≤y @≠s¨dsºΩ ˙xms ¡÷¡ F°ªRΩV©´sıμR∂Æ©s[μj∂ NSμR∂©´s¤Õ¡[¨s xqsªRΩ˘Li. «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[ ©y˘∏R∂V™´sVWLRiVÚá @≠s¨dsºΩNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ Fs©Ø[ı AL][xmsfl·Ã¡V©yıLiVV. @LiæªΩ[LiμR∂VNRPV @ᕶ¶¶Àÿμ`∂ \|§¶¶¶N][LÌRiVÕ‹[ FsLiª][ ™´sVLiμj∂ ©y˘∏R∂V™´sVWLRiVÚáV ©y˘∏R∂V™yμR∂Váª][ NRPV™´sV¯NRP‰∏R∂W˘LRi¨s xqs*∏R∂VLigS xqsV˙{msLiN][LÌRiV μ≥R∂LS¯xqs©´sÆ™s[V æªΩ[÷¡Ë¬ø¡xmsˆ≤R∂Li ©y˘∏R∂V ™´s˘™´sxqÛsÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı @©y˘∏R∂W¨sı NRPŒ˝œ¡NRPV NRP…Ì”¡Liμj∂. «¡zqÌs£qs LS™´sVry*≠sV Æ™sVVμR∂áV μj∂©´sNRPLRi©±s, r¢≠sV˙ªRΩ}qs©±s, ¨sLRi¯Õfi ∏R∂WμR∂™±s ÕÿLi…”¡ ™ylLiLiμR∂L][ ™´sVV≤R∂Vxmsoá NRPLixmsoÕ‹[ NRPWLRiVNRPVF°∏R∂WLRi¨s @’≥¡π∏∂WgSáV ™´søyËLiVV. øR¡Li≤U∂gRi≤≥`∂, \¤«¡xmspL`i, zqs™´s˝W ªRΩμj∂ªRΩLRi ©y˘∏R∂VrÛy©yá\|ms©y gRiªRΩLiÕ‹[ ºdΩ˙™´s AL][xmsfl·Ã¡V©yıLiVV. NRPáNRPªyÚ \|§¶¶¶N][LÌRiV ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ r¢≠sV˙ªy }qs©±s, NRPLÒS»¡NRP \|§¶¶¶N][LÌRiV ˙xmsμ≥y©´s ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚgS μj∂©´sNRPLRi©±s, xmsLi«ÿÀficx§¶¶¶LS˘©y \|§¶¶¶N][LÌRiV ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ ¨sLRi¯Õÿ∏R∂WμR∂™±s ªRΩμj∂ªRΩLRiVá DμR∂LiªRΩLi ©y˘∏R∂V™´s˘™´sxqÛsNRPV ™´sW∏R∂V¨s ™´sVøR¡Ë æªΩ¿¡Ë|ms…ÌÿLiVV. xqsV˙{msLiN][LÌRiV ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ «¡zqÌs£qs ≠s.LS™´sVry*≠sV¨s FyL˝RiÆ™sVLi»¡V @’≥¡aRPLizqsLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmnsá\Æ™sV DLi≤R∂™´søR¡VË. NS¨ds A NRPŒœ¡LiNRPLi ª]ágjiF°π∏∂[Vμj∂ NSμR∂V. xqsV˙{msLiN][LÌRiV ˙xmsμ≥y©´s ©y˘∏R∂V™´sVWLRiVÚáV xqsÀ≥œ¡LS*Õfi, ÀÿáNRPXxtÒsQ©±sáV NRPW≤y BLiμR∂VNRPV @ºdΩªRΩV¤Õ¡[Li NSμR∂V. @˙NRP™´sVLigS NRPW≤R∂¤À¡…ÌÿLRiÆ©s[ @’≥¡π∏∂WgSá\|ms ≠søyLRifl·Æ©sμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. BLiªRΩ ™´sVLiμj∂ @’≥¡π∏∂WgSáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yı.. xqs*ªRΩLi˙ªRΩ À≥ÿLRiªRΩLiª][ «¡zqÌs£qs zqs©>y (1949)Õ‹[ ≠sV©´s•¶¶¶ ™´sVlLi™´sLRiW @’≥¡aRPLixqs©´sNRPV gRiVLjiNSNRPF°™´s≤R∂Li ™´sV©´s LS«¡NUP∏R∂V ™´s˘™´sxqÛs ºdΩLRiVNRPV ªyLS‰fl·Li. @≠s¨dsºΩ ™´s˘ºΩlLi[NRP F°LS»¡Li «¡LRiVxmsoªRΩV©´sı ˙xms™´sVV≈¡ ©y˘∏R∂VN][≠sμR∂V≤R∂V ˙xmsaSLiª`Ω À≥œ¡WxtsQfl„fi 2009 |qs|mÌsLi ¡L`iÕ‹[ B¿¡Ë©´s INRP BLi»¡LRiW*Q˘Õ‹[ ©y˘∏R∂V™´sVWLRiVÚá @≠s¨dsºΩ\|ms ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V xqsLiøR¡Ã¡©´sLi NRP÷¡gjiLiøyLiVV. gRiªRΩ 16 ™´sVLiμj∂ xqsV˙{msLiN][LÌRiV ˙xmsμ≥y©´s ©y˘∏R∂V™´sVWLRiVÚáՋ[ Fs©´s™´sVLi≤R∂VgRiVLRiV @≠s¨dsºΩxmsLRiVá¨s A∏R∂V©´s ™y˘Δÿ˘¨sLiøR¡≤R∂Li xms»˝¡ A∏R∂V©´s\|ms N][LÌRiV μ≥j∂NS‰LRiLi ZNP[xqsV xms≤T∂Liμj∂. μk∂Liª][ ˙xmsaSLiª`Ω À≥œ¡WxtsQfl„fi ªRΩLi˙≤T∂, á Ù¡ ˙xmsºΩxtÌsv≤R∂V aSLiºΩ À≥œ¡WxtsQfl„fi NRPW≤y LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gSLRiV. ©y˘∏R∂V™´sVWLRiVÚÕ˝‹[ @≠s¨dsºΩ xmsLRiVáV©yıLRiÆ©s[ ™yμR∂©´s©´sV xqs™´sVLÛjixqsWÚ ªRΩ©´s©´sV NRPW≤y C ZNP[xqsVÕ‹[ ¬ø¡[LRiVËN][™´sázqsLiμj∂gS N][LSLRiV. @≠s¨dsºΩNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS F°LS≤R∂≤R∂Li aSLiºΩ À≥œ¡WxtsQfl„fiNRPV N]ªRΩÚ NSμR∂V. BLiμj∂LSgSLiμ≥k∂ Fs¨sıNRPáՋ[ @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤ÔyLRi¨s @ᕶ¶¶Àÿμ`∂ \|§¶¶¶N][LÌRiVÕ‹[ A©y≤R∂V ™yμj∂Li¿¡Liμj∂ aSLiºΩÀ≥œ¡WxtsQ‚fl·[. ˙xmsμ≥y¨s xmsμR∂≠sÕ‹[ D©´sı @ªRΩ˘LiªRΩ aRPNTPÚ™´sVLiªRΩVLSáV BLiμj∂LSgSLiμ≥k∂NTP À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂NRPVLi≤y, A Fs¨sıNRP ¬ø¡Ã˝¡μR∂Li»¡W 1975 «¡⁄©±s 12 ™´s æªΩ[μk∂©´s ºdΩLRiVˆ B¿¡Ë©´sμj∂ ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ zqs©>y. C ºdΩLRiVˆ A ªRΩLRiV™yªRΩ BLiμj∂LSgSLiμ≥k∂ Fs™´sVlLÍi¨ds= ≠sμ≥j∂LiøR¡≤y¨sNTP NSLRifl·\Æ™sVLiμj∂. ©y˘∏R∂V™´sVWLRiVÚáV Fs™´sLjiNUP Õ‹LigRiNRPVLi≤y ¨s…ÿLRiVgS ¨s÷¡¿¡©´s xqsLiμR∂LS˜ÈáV @Æ©s[NRPLi D©yıLiVV gRi©´sVNRPÆ©s[ Bxmsˆ…”¡NUP ©y˘∏R∂V ™´s˘™´sxqÛs ≠saRP*xqs¨ds∏R∂VªRΩ©´sV NSFy≤R∂VNRPVLi»¡VLiμR∂©´sıμj∂ @ORPQLRi xqsªRΩ˘Li. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ry™´sW—¡NRP áOSQQ˘Ã¡©´sV Dμ][˜μ≥j∂xqsWÚ, ªRΩgRiV LkiºΩÕ‹[ LS«ÿ˘LigS¨sı ™y˘Δÿ˘¨sLi¿¡©´s ©y˘∏R∂V™´sVWLRiVÚáV D©yıLRiV. Fs©±sN_Li»¡L˝Ri©´sV NRPW≤y x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡VgS gRiVLjiÚxqsWÚ F°÷d¡xqsVá©´sV «¡™y ¡VμyLkigS ¬ø¡[}qs ºdΩLRiVˆ, xqsÕÿ*«¡Ÿ≤R∂VLi }msLRiVª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Æ™s[V \|ms#˚Æ™s[»¡Vc \|qs©y˘¨sı F°ztsQLi¿¡©´s \Æ™s©y¨sı ªRΩxmsˆV xms≤R∂VªRΩW Æ™sáV™´sLjiLi¿¡©´s ºdΩLRiVˆ, 2—¡ |qsˆNÌRPQ˚™±sV NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li ZNP[xqsVÕ‹[ ˙xmsNRPXºΩ ™´s©´sLRiVá\|ms x§¶¶¶NRPV‰ ˙xms«¡Ã¡Æμ∂[ @Li»¡W xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqs©´s ºdΩLRiVˆcB™´s¨dsı B…‘¡c™´s÷¡Æ™s[. ™´sV©´s ©y˘∏R∂V ™´s˘™´sxqÛs K©´sıªy˘¨sNTP @μÙR∂Li xms¤…Ì¡[ ºdΩLRiVˆ÷¡≠s. B»¡V™´sLi…”¡ ºdΩLRiVˆ¤Õ¡[ Bxmsˆ…”¡NUP ©y˘∏R∂V™´s˘™´sxqÛs g_LRi™y¨sı NSFy≤R∂VªRΩV©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ aSLiºΩÀ≥œ¡WxtsQfl„fi AL][zmsxqsVÚ©´sı»Ì¡V lLiLi≤R∂V, ™´sVW≤R∂V μR∂aSÀÙÿáVgS ©y˘∏R∂V ™´s˘™´sxqÛsÕ‹[ @≠s¨dsºΩ |msLjigjiF°LiVVLiμj∂. BLiNS xqsˆxtÌsQLigS ¬ø¡FyˆÃ¡Li¤…¡[, ˙xmsxmsLi¿d¡NRPLRifl· ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ©y˘∏R∂V™´s˘™´sxqÛs\|ms©´s NRPW≤y xms≤T∂Liμj∂. C xmsLjiflÿ™´sW¨sı G ≠sμ≥R∂LigS ¨sL][μ≥j∂LiøyáƩs[Æμ∂[ ˙xmsaRPı. ©y˘∏R∂V ™´s˘™´sxqÛs ˙xms™´sWflÿáV NSFy≤T∂, «¡™y ¡VμyLkiªRΩ©´sLi |msLiøR¡≤y¨sNTP aSxqs©´s xmsLRiLigS ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ øR¡LRi˘Ã¡V AøR¡LRifl·Õ‹[ Fs»¡Vc™´sLi…”¡ xmns÷¡ªyáV BryÚπ∏∂W æªΩ÷d¡μR∂V. ©y˘∏R∂V™´s˘™´sxqÛs «¡™y ¡VμyLkiªRΩ©´sLi |msLi¬ø¡[ ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ©y˘∏R∂V™´s˘™´sxqÛs xqs*ªRΩLi˙ªRΩªRΩ Æμ∂ ¡˜ºΩ©yı ˙xms™´sWμR∂Æ™s[V. @LiμR∂V™´sÃ˝¡ ©y˘∏R∂V™´s˘™´sxqÛs ˙xmsOSQŒœ¡©´s @Æ©s[μj∂ ªRΩORPQfl·Li @™´sxqsLRiLi.

xmsºΩÚ ≠sªRΩÚ©yá N][xqsLi \lLiªRΩVáV Fy»˝¡V xms≤y÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. ™´sVLi≤R∂V¤…¡Li≤R∂Õ˝‹[ gRiLi»¡Ã¡ N]μÙj∂ \¤Õ¡©˝´sÕ˝‹[ ¨sá ¡≤T∂©´sxmsˆ…”¡NUP ≠sªRΩÚ©yáV μR∂NRP‰≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. gRiªRΩ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡VgS —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsºΩÚ ≠sªRΩÚ©yá xmsLizmsfl‘· ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sVLiVVLiμj∂. C Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ \Æ™sLS @©´sıμyªRΩÕ‹[ ™´so©´sı ¨dsLRi«¡ 430Fy˘ZNP»˝¡Vc, ©ygSLÍRiV©´sÕ‹[ ™´so©´sı 1775¨dsLRi«¡ ≠sªRΩÚ©yá ≠s˙NRP∏R∂Wá©´sV ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿL`i xqs÷d¡™´sVVμÙk∂©±s, G™Ø[ øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ™´sVVLiμR∂VgS @©´sıμyªRΩ μR∂VNSfl·LiÕ‹[ xmsºΩÚ ≠sªRΩÚ©yá ≠s˙NRP∏R∂WáV «¡LRiVgRiVªRΩVLi≤R∂gSÆ©s[ \Æ™sLS, N]fl”·«¡L˝Ri, ªRΩÕ˝ÿ ≤R∂, ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[¨s Æ™s[Õÿμj∂™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV xmsºΩÚ ≠sªRΩÚ©yá N][xqsLi ™´søyËLRiV. Fy £qs ¡VN`P, bPxqsVÚ LRibdPμR∂V D©´sı \lLiªRΩVNRPV IN][‰ Fy˘ZNP…fi ≠s˙NRPLiVVLi¬ø¡[Õÿ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. Æ™s[Õÿμj∂gS \lLiªRΩVáV LS™´s≤R∂Liª][.. ª][xmsoÕÿ»¡ «¡LjigjiLiμj∂.μk∂Liª][ F°÷d¡xqsVáV @LÛSLiªRΩLRiLigS ≠s˙NRP∏R∂WáV ¨s÷¡zmsaSLRiV. NRPWxms©˝´s xms μÙR∂ºΩ μy*LS C xmsºΩÚ Fy˘ZNP»˝¡V ≠s˙NRPLiVVLiøyá¨s Fs£qsH Æ™sLiNRP»¡©yLS∏R∂Vfl· ˙xmsºΩFyμj∂LiøR¡»¡Li.. ªRΩ™´sVNRPV FsÕÿLi…”¡ AÆμ∂[aSáV ¤Õ¡[™´s¨s ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿL`i ºΩLRixqs‰LjiLiøR¡»¡Li ™´sLi…”¡ NSLRiflÿáª][ \lLiªRΩVáV ºdΩ˙™´s A˙gRi•¶¶¶Æ™s[aSáNRPV Õ‹[©´s∏R∂W˘LRiV. Fy£qsxmsoxqsÚNSáV, bPxqsVÚ LRi{qsμR∂V áV ¬ø¡[ªRΩxms»Ì¡VN]¨s FsLRiV™´soá μR∂VNSflÿá ™´sVVLiμR∂V FsLi≤R∂Õ‹[Æ©s[ ÀÿLRiVáVºdΩLSLRiV. NRPW xms©˝´sV F~LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV lLiÆ™s©´sW˘ NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP xmsLRiVgRiVáV ºdΩaSLRiV. xmsLiøy∏R∂VºdΩ NS LS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ NRPWxms©˝´sV BryÚ™´sV¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][.. \lLiªRΩVáV xmsLiøy∏R∂VºdΩ NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP xmsLRiVgRiVáV ºdΩaSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ª][xmsoÕÿ»¡ «¡LRigRi≤R∂Liª][.. F° ÷d¡xqsVáV ÕÿhkiáV LRi&VV◊¡zmsLiøyLRiV. ™´sVVgÊRiVLRiV \lLiªRΩVáNRPV gS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. ≤U∂Fs{qsˆ Æ™sW NS xqsºΩÚÀÿ ¡V μR∂gÊRiLRiVLi≤T∂ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi xmsºΩÚ ≠sªRΩÚ©yá NRPWxms©˝´sV xmsLi{msfl‘· ¬ø¡[LiVVLiøyLRiV. \lLiªRΩVá©´sV ™´sLRiVxqsÕ‹[ ¨sá¤À¡ …Ì”¡ NRPWxms©˝´sV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[LiVVLiøyLRiV. {qs{msFsLi, \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs, {qs{msH, …‘¡≤U∂{ms ©y∏R∂VNRPVáV xqsLi {mnsVÀ≥ÿ™y¨sı ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿL`i\|ms μy≤T∂NTP ∏R∂VªRΩıLi \Æ™sLS ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿL`i FsLi≤U∂.xqs÷d¡™´sVVμÙk∂©±s\|ms

N]fl”·«¡L˝Ri ™´sVLi≤R∂Õÿ¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV μy≤T∂NTP ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. N]fl”·«¡L˝Ri ™´sVLi≤R∂Õÿ¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s INRP \lLiªRΩV ªRΩ©´sμR∂gÊRiLRiV©´sı bPxqsVÚ LRi{qsμR∂V øR¡WzmsLiøR¡gS N]fl”·«¡L˝Ri ™´sVLi≤R∂Õÿ¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ¨dsNRPV BNRP‰≤R∂ xmsºΩÚ NRPWxms©±s B™´s*NRPW≤R∂μR∂¨s ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿL`i xqs™´sWμ≥y©´s≠sVøyËLRiV. μyLiª][ ºdΩ˙™´s A˙gRix§¶¶¶Liª][ EgjiF°ªRΩW A \lLiªRΩV ªRΩ©´s ¬ø¡[ºΩÕ‹[¨s LRi{qsμR∂V©´sV ¿¡Li¿¡ ™´sV…Ì”¡ ºdΩxqsVN]¨s ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿL`i\|ms Æ™s[aS≤R∂V. F°÷d¡xqsVáV xmsLjizqÛsºΩ¨s øR¡NRP‰μj∂μÙyLRiV.

©´sLRiryxmsoLRiLi, F°Ã¡™´sLRiLi Dxms Fs¨sıNRPá FsáNÌSQ˚ ¨sN`P J…”¡Lig`i ∏R∂VLi˙ªyá©´sV GáWLRiV Fy÷¡ ¤…¡NTPıN`P NRPŒÿaSáՋ[¨s rÌy˚Lig`i LRiW™±sVÕ‹[ À≥œ¡˙μR∂ xmsLji¬ø¡[»¡xmsˆV≤R∂V xmsáV «ÿ˙gRiªRΩÚ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsV N][™yá¨s F°÷d¡£qs xmsLjibdPáNRPVáV @ORPQ∏∫∂V xqsªRΩ˘ Æμ∂[™±s @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ™´s»˝¡WLRiVÕ‹[¨s zqsAL`i lLi≤ÔT∂ Fy÷¡¤…¡NTPıN`P NRPŒÿaSáՋ[ CÆ©sá 15™´s æªΩ[μk∂©´s F°Ã¡™´sLRiLi, ©´sLRiryxmsoLRiLi @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso «¡LRigRi©´sV©´sı μR∂XuÌy˘ rÌy˚Lig`i LRiW™±sVá©´sV aRP¨s™yLRiLi A∏R∂V©´s ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. rÌy˚Lig`i LRiW™±sVÕ‹[ FsáNÌSQ˚ ¨sN`P J…”¡Lig`i ∏R∂VLi˙ªyáV À≥œ¡˙μR∂xmsLRiøR¡©´sV©´sı μR∂X uÌy˘ Fs»¡V™´sLi…”¡ uyL`Ìi xqsLRiW‰Q˘…fi ™´sLi…”¡ @gjiı ˙xms™´sWμyáV «¡LRigRiNRPVLi≤y @¨dsı «ÿ˙gRiªRΩÚ øR¡LRi˘ áV ºdΩxqsVN][™yá¨s xqsªRΩ˘Æμ∂[™±s ¬ø¡FyˆLRiV. J…”¡Lig`i ∏R∂VLi˙ªyáV À≥œ¡˙μR∂xmsLji¬ø¡[ rÌy˚Lig`i LRiW™±sVáՋ[ ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ xqsLRixmnsLS ¨s÷¡zmsÆ™s[ryÚ™´sV¨s μk∂¨s™´sÃ˝¡ A ˙xms™´sWμR∂Li DLi≤R∂À‹[μR∂¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™yfl”· Æ™sWx§¶¶¶©±s xqsªRΩ˘Æμ∂[™±sNRPV ≠s™´sLjiLi øyLRiV. ©´sLRiryxmsoLRiLi, F°Ã¡™´sLRiLi @|qsLi’d˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s FsáNÌSQ˚¨sN`P J…”¡Lig`i ∏R∂VLi˙ªyá©´sV Æ™s[LRiVÆ™s[LRiV rÌy˚Lig`i LRiW™±sVáՋ[ À≥œ¡˙μR∂xmsLRiVryÚ™´sV¨s J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso ˙xms˙NTP∏R∂VNRPW≤y ˙xmsæªΩ[˘NRP ≠saSá\Æ™sV©´s LRiW™±sVáՋ[ ˙xmsæªΩ[˘NRP ÀÿLjiZNP[≤˝R∂©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs @LiμR∂Lji xqs™´sVORPQLiÕ‹[ CÆ©sá 15™´s æªΩ[μk∂©´s J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

ø±]à≈£î\≈£î @+ Vü‰MT*<ë›+ ñbÕ~Û kÕj·T+ ø√dü+ m<äTs¡T#·÷|ü⁄\T ‘·\|ü≥Tº≈£î+≥Tqï dü+|òü÷\T-Ä#·s¡D kÕ<Ûä´+ ø±ì Vü‰MT\πø yÓTT>∑TZ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂VrÛyLiVVÕ‹[ @ªRΩV˘©´sıªRΩ xqsLixqÛsgS gRiVLjiÚLixmso F~Liμj∂ zqsLigRilLi[fl”· NSáLki£qs NRPLi|ms¨dsÕ‹[ gRiVLjiÚLixmso xqsLixmnsVLi Fs¨sıNRPá x§¶¶¶≤y™´so≤T∂ N]©´srygRiVª][Liμj∂. @LiVVæªΩ[ CryLji Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLji¯NRP xqsLixmnsWáV ≠sxmsLkiªRΩ xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[Õÿlgi[ Æ™s[ªRΩ©´sxqs™´sLRifl· xqsLixmnsWáVNS¨s, À‹[©´s£qsáVNS¨s BzmsˆLi¬ø¡[ @™´sNSaSáVFsÕÿgRiW ¤Õ¡[Æ©s[¤Õ¡[™´so. NSLRiVfl·˘¨s∏R∂W ™´sVNSá\|ms NRPW≤y ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s \Æ™s≈¡Ljiª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsWÚ ™yLiVVμy Æ™s[xqsWÚ Æ©s[ DLiμj∂. μk∂Liª][ NSLji¯NRPVáNRPV FsÕÿLi…”¡ •¶¶¶≠sV÷¡™y*á¨s ªRΩLÍRi©´s À≥œ¡LÍRi©´s xms≤R∂VªRΩV©yıLiVV @¨sı xqsLixmnsWáV. NRPLkiLi ©´sgRiL`, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, ™´sLRiLigRiÕfi, ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ≠sxqsÚLjiLi¿¡ D©´sızqsLigRilLi[fl”·gRi©´sVÕ˝‹[ Æ™sVVªRΩÚLi 60 Æ™s[áNRPV \|msgS Dμ][˘ gRiVáV ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi* z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV.˙xmsºΩlLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡N][ryLji gRiVLjiÚLixmsoxqsLixmnsVLi N][xqsLi @μ≥j∂NSLRiVáV NSLji¯NRP øR¡…ÌÿáNRPV Õ‹[ ¡≤T∂¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRiV. ª]≠sV¯μ][ Æ™s[ªRΩ©´sxqs™´sLRifl· I xmsˆLiμR∂Li @™´sV\¤Õ¡Liμj∂. Fs©±sFsÕfizmsáV, BªRΩLRi @áƙs©´sV=áV NRPW≤y Bxmsˆ…”¡ZNP[ @™´sVá∏R∂W˘LiVV. 1996Õ‹[ LRiμÙR∂LiVV©´s NSLRiVfl·˘, Æ™sV≤T∂NRPÕfi B©±s™y˘ ÷¡Æ≤∂[xtsQ©±s Dμ][˘gSá ¨s∏R∂W™´sVNSá ©´sV xmso©´sLRiVμÙR∂ LjiryÚ™´sV¨s ˙xmsμ≥y©´s •¶¶¶≠sV¨sxqsVÚ©yıLiVV @¨sı

xqsLixmnsWáV. @LiVVæªΩ[ C≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li @™´sVáV¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ryμ≥R∂˘Li NSμR∂¨s NRPLS≈¡Li≤T∂gS æªΩ[÷¡ˆ¬ø¡zmsˆLiμj∂. NSLji¯NRPVáNRPV r~Li ºΩLi…”¡ NRPá Æ©sLRiÆ™s[LRiVryÚ™´sV¨s NSLji¯NRP xqsLixmnsWáV }msL]‰Li»¡VLi≤R∂gS, ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li 1999Õ‹[Æ©s[ C˙xmsºΩFyμR∂©´s©´sV æªΩ¿¡ËLiμj∂. @xmsˆ…”¡©´sVLi¿¡ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV «¡Ljigji©´s GFs¨sıNRPÕ‹[©´sW NSLji¯NRP xqsLixmnsWáV ˙xmsryÚ≠sLiøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][ NSLji¯NRPVáNRPV ©´s™´sV¯NRPLi NRPá gRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. Aμy∏R∂V xms©´sVı©´sV GNRPLigS LRiμÙR∂V¬ø¡[LiVVryÚ™´sV¨s •¶¶¶≠sV BxqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NTP Bμj∂ xqsLixqÛsÕ‹[ ryμ≥R∂˘Li NSμR∂V. ZNP[Li˙μR∂˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li, Aμy∏R∂Vxms©´sVıaS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV ºdΩxqsVN][™y÷¡=©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi@¨s, μk∂¨s¨sFsÕÿ @™´sVáV ¬ø¡[LiVVryÚ LRi¨s NSLji¯NRPV¤Õ¡[ ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘ NRP ’¡Ã˝¡V©´sV LRiWF~Liμj∂Li¿¡ AÆ™sWμj∂}qsÚ ªRΩxmsˆ Bμj∂ ryμ≥R∂˘Li NSμR∂V. C ¡Xx§¶¶¶ªRΩÚLRi xms¨s ZNP[™´sáLi NSLji¯NRP xqsLixmnsWá ™´sÃ˝¡ NSÆ©s[ NSμR∂V. FsLiª][ NSáLigS |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ D©´sı ZNP[≤R∂L`i ˙xmsÆ™sWxtsQ©˝´s ™´s˘™´s •¶¶¶LS¨sı NSLji¯NRP xqsLixmnsWáV G™´sW˙ªRΩLi xms…Ì”¡Li øR¡VN][™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s NSLji¯NRPVáV AL][zmsxqsVÚ ©yıLRiV. ™yLji™´sÃ˝¡ryμ≥R∂˘Li @π∏∂[V˘™y…”¡ ¨s™´sμj∂¤Õ¡[zqs ¬ø¡[ªRΩ gS¨s •¶¶¶≠dsVá©´sV BxqsWÚ NSLji¯NRPVá©´sV ™´sVÀ≥œ¡˘|ms≤R∂V ªRΩV©yıLRiÆ©s[ ≠s™´sVLRi+ @¨sı xqsLixmnsWá\|ms DLiμj∂.

©´sLRi=Lkiá ©´sVLi¿¡ Æ™sVVNRP‰Ã¡©´sV r~LiªRΩ ≈¡LRiVËáª][ ºdΩxqsVZNP◊¡˛ ©y»¡VNRPV©´sı \lLiªRΩVáNRPV DFyμ≥j∂ ry∏R∂VLi @LiμR∂»¡Li ¤Õ¡[μR∂V. Æ©sááV gRi≤R∂VxqsVÚ©yı @μ≥j∂NSLRiVáV xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPF°™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV ºdΩ˙™´s ™´sV©Ø[Æ™s[μR∂©´sNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. Æ™sVVμR∂…˝‹[ ELjiLi¿¡©´s @μ≥j∂NSLRiVáV Æ©sáá ªRΩLRi ¡≤T∂ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi øR¡V»Ì¡W ºΩLRiVgRiVªRΩV©yı Fs™´sLRiW xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s \lLiªRΩVáV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. C DFyμ≥j∂ ry∏R∂VLi N][xqsLi øR¡LiμR∂Li}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ Æ™s[Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV.@»¡≠dsaS≈¡, DFyμ≥j∂•¶¶¶≠dsV Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ™´s©´s ©´sLRi=Lki ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ \lLiªRΩVá μy*LS Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y…”¡Li¿¡ xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ \lLiªRΩVáNRPV DFyμ≥j∂•¶¶¶≠dsV ¨sμ≥R∂Vá©´sV @Liμj∂Li¿¡ AμR∂VN][™yáƩs[μj∂ ™´s©´s ©´sLRi=Lki ¬ø¡»˝¡ |msLixmsNRPLi xms¥R∂NRPLi ™´sVV≈¡˘ DÆμÙ∂[aRPLi. C ≠sμ≥R∂LigS Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©´sLRi=Lki ©´sVLi¿¡ ºdΩxqsVZNP◊˝¡ ©y»¡VcNRPV©´sı \lLiªRΩVáNRPV ˙…ÿ©±s=F°LÌRiV, gRiVLiªRΩáV ºdΩzqs Æ™sVVNRP‰ ©y…”¡©´sLiμR∂VNRPV gS©´sW IN][‰ Æ™sVVNRP‰NRPV LRiW. 12 ©´sVLi¿¡ LRiW.15 ™´sLRiNRPV DFyμ≥j∂•¶¶¶≠dsV ©´sVLi¿¡ ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨slLÙi[bPLi¿¡Liμj∂. ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s F°¤Õ¡[xms÷˝¡, øR¡LiμR∂Li}ms»¡, Æ©s[LRi≤R∂Vg]™´sVV¯, NRPLiÀÿáxms÷˝¡ ˙gS™´sWÕ˝‹[ gRiªRΩ G≤yμj∂ ™´s©´s ©´sLRi=LkiÕ˝‹[ Æ™sVVNRP‰Ã¡©´sV |msLiøyLRiV. ≠ds…”¡Õ‹[ xqsV™´sWLRiV 18 áORPQá Æ™sVVNRP‰Ã¡©´sV |msLi¿¡ DFyμ≥j∂•¶¶¶≠dsV {mnsÕfiÔ @zqs|qÌsLi»˝¡ μy*LS \lLiªRΩVáNRPV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLi≤R∂áLi Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ xqsV™´sWLRiV 5Æ™s[á ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV ©´sLRi=Lkiá ©´sVLi¿¡ Æ™sVVNRP‰Ã¡©´sV ºdΩxqsVZNP◊˝¡ ©y»¡VcNRPV©yıLRiV. Æ™sVVNRP‰Ã¡V ºdΩxqsVZNP◊˝¡ ©y»¡VcNRPV¨s \lLiªRΩVáNRPV ©´sLRi=Lkiá ©´sVLi¿¡ A∏R∂W ˙gS™´sWáNRPV gRiá μR∂WLS ¨sı  ¡…Ì”¡ IN][‰ Æ™sVVNRP‰NRPV LRiW.12 ©´sVLi¿¡ LRiW. 15 ™´sLRiNRPV @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @xmsˆ…˝‹[ xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ \lLiªRΩV DFyμ≥j∂ «ÿÀfiNSLÔRiV, F°rÌy{mnsxqsV @N_Li…fi Æ©sLi ¡L˝Ri©´sV }qsNRPLjiLiøyLRiV. gRiªRΩ ≈¡Lki£mns ™´sVVgjiLixmso xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ IN][‰ \lLiªRΩV 300 ©´sVLi¿¡ 500 Æ™sVVNRP‰Ã¡©´sV ©´sLRi=Lkiá ©´sVLi¿¡ r~LiªRΩLigS NTPLSLiVV ¬ø¡÷˝¡Li¿¡ ™yx§¶¶¶©yáՋ[ ªRΩLRi÷¡Li¿¡ @ºΩ NRPxtÌsQLi ≠dsVμR∂ BLi…”¡÷˝¡Fyμj∂ gRiVLiªRΩáV ºdΩzqs ©y»¡VNRPV©yıLRiV. \lLiªRΩVáV ©y…”¡©´s Æ™sVVNRP‰Ã¡ ≠s™´sLSá©´sV @»¡≠ds, DFyμ≥j∂ zqs ¡˜Liμj∂ xqslLi[* ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ry∏R∂VLi @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV ¨sÆ™s[μj∂NRP @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. IN][‰ \lLiªRΩVáNRPV LRiW. 4500 ©´sVLi¿¡ LRiW.7500 ™´sLRiNRPV @Liμy÷¡= DLi≤R∂gS G≤R∂V Æ©sááV NS™ØxqsVÚ©yı \|msry ¬ø¡[ºΩNRPLiμR∂¤Õ¡[μR∂¨s \lLiªRΩVáV }msL]‰Li»¡Vc©yıLRiV. Æ©sáá ªRΩLRi ¡≤T∂ NSLS˘Ã¡∏R∂VLi øR¡V»Ì¡W ºΩLRiVgRiVªRΩV©yı @μ≥j∂NSLRiVáV Fs™´sLRiW xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVáV xqsˆLiμj∂Li¿¡ ªRΩ™´sVNRPV @Liμy÷¡=©´s DFyμ≥j∂ ry∏R∂W¨sı @Liμj∂Li¿¡ AμR∂VN][™yá¨s xqsV™´sWLRiV 5 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV.

eT+Á‹ Ç˝≤ø±˝À ˙{Ïrs¡Tyê ãø±sTT\T Çã“&çeTTã“&ç>± ô|s¡T>∑T‘·Tqï yÓ’q+ - |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T LSxtÌsQ˚ À≥ÿLki ¨ds…”¡FyLRiVμR∂áaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩªRΩ*aS≈¡NRPV ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı xqsVμR∂LRi+©±slLi≤ÔT∂ xqs*LiªRΩ —¡Õ˝ÿ @LiVV©´s ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ ¨ds…”¡ºdΩLRiV™y ¡NSLiVVáV NRPVxmsˆÃ¡VæªΩxmsˆÃ¡VgS }msLRiVNRPVF°™´s≤R∂Li xmsáV™´soLji¨s ≠sxqs¯∏R∂W¨s NTP gRiVLji¬ø¡[xqsVÚLiμj∂. —¡Õ˝ÿxmsLjizqÛsæªΩ[ gRiLiμR∂LRi g][Œœ¡LigS DLiμR∂Li¤…¡[ @LiμR∂V©y ™´sVLi˙ºΩ ˙FyºΩ¨s¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©´sı À‹[μR∂©±s ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[ ¤Õ¡NRP‰NRPV ≠sVLi¿¡©´s  ¡NSLiVVáV @μ≥j∂NSLRiVá©´sV Æ™s[μj∂xqsVÚ©yıLiVV. ≤T∂≠s«¡©±s Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ 4.5N][»˝¡ LRiWFy∏R∂V áVLi≤R∂gS BLiμR∂VÕ‹[ 3.5N][»˝¡NRPV E}qs¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. Æ™sVV©´sı…”¡ ≈¡Lki£mns {qs«¡©±sÕ‹[ 1.46N][»˝¡NRPV 1.21N][»˝¡V ™´sxqsWáV NSgS, ˙xmsxqsVÚ LRi’d¡ {qs«¡©±sÕ‹[ 1.24N][»˝¡NRPV gS©´sV ™´sxqsWáV¬ø¡[zqsLiμj∂ 38áORPQ¤Õ¡[ NS™´s≤R∂Li a][øR¡¨ds∏R∂VLi. BLiNS 86áORPQá LRiWFy∏R∂VáV ™´sxqsWáV¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s ÀÿμR∂˘ªRΩ lLiÆ™s©´sW˘, ¨ds…”¡FyLRiVμR∂áaS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVá\|ms DLiμj∂. BÆ™s[ BÕÿDLi¤…¡[ gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP ™´sVVLiμR∂V }msLRiVNRPV F°LiVV©´s  ¡NSLiVVáV ™´sW˙ªRΩLi xms…Ì”¡LiøR¡VNRPV©´sı FyFy©´s F°™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVVÕ‹[ ™´sxqsWŒ˝œ¡NRPV Æ™sŒœ¡ßÚ©´sı ™yLji\|ms LS«¡NUP∏R∂V IºΩÚŒ˝œ¡ß |msLRiVgRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Li NRPW≤y  ¡NSLiVVáV }msLRiV NRPV F°™´s≤y¨sNTP NSLRifl·LigS ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË. ˙Fy¤«¡NÌRPV A∏R∂VNRP»Ì¡V xmsLjiμ≥j∂¨s NRP™´sWLi≤`∂ GLji∏R∂WgS xmsLjigRifl”·xqsVÚLi…ÿLRiV. μy¨s˙NTPLiμR∂ rygRiπ∏∂[V˘ xmsLi»¡Ã¡NRPV ¨ds…”¡ºdΩLRiV™y

@™´sVá™´soªRΩVLiμj∂. {qs«¡©±sÆ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ INRPryLji ¨dsLRiV ™y≤R∂VNRPV©yı ¨ds…”¡ ºdΩLRiV™y xms©´sVı ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡=LiÆμ∂[. ˙Fy¤«¡NÌRPV ˙NTPLiμR∂gRiá ™´s˘™´sry∏R∂V À‹[L˝RiNRPV\|qsªRΩLi ¬ø¡÷˝¡Lixmso ªRΩxmsˆ¨sxqslLi[. ≤T∂≠s«¡©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s ¨s«ÿLirygRiL`i ˙Fy¤«¡N`ÌP ˙NTPLiμj∂ ™yLRiV ™´sLjixmsLi»¡NRPV FsNRPLSNRPV 200 LRiWFy∏R∂VáV, ALRiVªRΩ≤T∂xmsLi»¡Ã¡NRPV 150 LRiWFy∏R∂VáV™´sxqsWáV ¬ø¡[∏R∂W÷¡=DLiμj∂. LRi’≥d¡{qs«¡©±sÕ‹[@LiVVæªΩ[ ™´sLiμR∂ LRiWFy∏R∂VáV ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¨sLÒRi LiVVLiøyLRiV. G≤yμj∂NSáLi xmsLi≤T∂Li¬ø¡[ xmsxqsVxmso, ¬ø¡LRiVNRPV xmsLi»¡Ã¡NRPV FsNRPLSNRPV 300 LRiWFy∏R∂VáV ™´sxqsWáV ¬ø¡[ryÚLRiV. ™´sxqsWáV ÀÿμR∂˘ªRΩ©´sV ˙xmsμ≥y©´sLigS lLiÆ™s©´sW˘ @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡[ryÚLRiV. ™´sxqsW\¤Õ¡©´s Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ xqsgRiLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≈¡«ÿ©yNRPV «¡™´sV ¬ø¡[∏R∂V©´sVLi≤R∂gS, ˙Fy¤«¡NÌRPV NRP≠sV…‘¡Ã¡NRPV xmsμj∂aSªRΩLi, ≤T∂zqÌs˚ ¡W˘»¡LkiáNRPV xmsμj∂aSªRΩLi, rygRiV¨ds…”¡ xqsLixmnsWáNRPV 25aSªRΩLi, ™´sVL][@LiVVμR∂V aSªRΩLi ˙gS™´sVxmsLiøyLiVVºdΩáNRPV ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡= DLi»¡VLiμj∂. N_Õÿ£qs©yÕfi, LS™´sV≤R∂VgRiV, ªRΩμj∂ªRΩLRi ™´sVμR∂˘ ªRΩLRi•¶¶¶ ˙Fy¤«¡NÌRPVá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ rygRiV¨ds…”¡xqsLixmnsWáNRPV 30 aSªRΩLi, ˙Fy¤«¡NÌRPV NRP≠sV…‘¡NTP 15aSªRΩLi, ˙gS™´sVxmsLi øyLiVVºdΩáNRPV 5aSªRΩLi ¬ø¡÷˝¡ryÚLRiV. ≠sVgRiªy xqsgRiLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≈¡«ÿ©yNRPV ¬ø¡÷˝¡Liøy÷¡= DLi»¡VLiμj∂. @LiVVæªΩ[ @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ¨sL˝RiORPQ ˘Li ™´sÃ˝¡ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP gRiLi≤T∂xms≤R∂Vª][Liμj∂.

õ˝≤¢˝À 14 yê≥sY bÕ¢+≥¢ eT÷dæy˚‘· Æ™s[xqs≠s ºdΩ˙™´sªRΩ |msLRiVgRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ À≥œ¡WgRiLRi˜ «¡ÕÿáV @≤R∂VgRiLi…”¡ F°ªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ @˙NRP™´sVLigS NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™y»¡L`i F˝yLi»˝¡V Æ©sáN]÷¡ˆ ™y˘FyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV N]LiμR∂LRiV ™´s˘NRPVÚáV. C ™´s˘™´s•¶¶¶LS¨sı {qsLji∏R∂V£qsgS xmsLjigRifl”·Li¿¡©´s —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi N]LRi≤y LRi&VV÷¡zmsLi¿¡Liμj∂. A•¶¶¶LRi xqsLiLRiORPQfl· ¨s∏R∂V™´sW™´s◊¡ 2006 ˙xmsNSLRiLi ¡W˘L][ A£mns BLi≤T∂∏R∂V©±s rÌyLi≤R∂L`ÔiQ= (’¡HFs£qs) @©´sV™´sVºΩ ¤Õ¡[¨s 14 ™y»¡L`i F˝yLi»˝¡©´sV ™´sVWzqs Æ™s[∏R∂Wá¨s —¡ Õ˝ÿ «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i @LRiVfl„fi NRPV™´sWL`i ©Ø[…‘¡ xqsVáV «ÿLki¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ™sVVªRΩÚLi 61 F˝yLi »˝¡©´sV —¡Õ˝ÿA•¶¶¶LRi ªRΩ¨s–d¡ @μ≥j∂NSLji ˙{msªRΩ™±sV NRPV ™´sWL`i xmsLjibdP÷¡Li¿¡ ¨sÆ™s[μj∂NRP xqs™´sVLjiˆLiøR¡≤R∂Liª][ «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i xqs™´sV˙gRiLigS xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ 14 ™y»¡L`i F˝yLi»˝¡V ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá©´sV G ™´sW˙ªRΩLi Fy…”¡LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ø¡FyˆLRiV. A ∏R∂VW ¨s»˝¡©´sV ªRΩORPQfl·Æ™s[V ™´sVWzqs Æ™s[∏R∂Wá¨s ¤Õ¡[¨s xmsORPQLiÕ‹[ NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ªRΩxmsˆ™´s¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.

sê»ø°j·T Á|üø£+|üq\T düèwæºdüTÔqï

qcÕº˝À¢ yêDÏ»´ |ü+≥\T

e÷qTø√≥ z<ës¡TŒ u≤~Û‘·T\T

—¡Õ˝ÿÕ‹[ ™yfl”·«¡˘xmsLi»¡Ã¡NRPV ºdΩ˙™´s ©´sxtÌsQLi ™y…”¡÷˝¡Liμj∂. ™´sVLi≤R∂VªRΩV©´sı FsLi≤R∂áV.. @≤R∂VgRiLi…”¡©´s À≥œ¡WgRiLRi˜È «¡ÕÿáV.. Fs≤y|ms≤y ≠sμR∂V˘ª`Ω N][ªRΩáV..Æ™sLRizqs ™yfl”·«¡˘ xmsLi»¡Ã¡\|ms ºdΩ ˙™´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡Wxmsoª][Liμj∂. gRiªRΩ 15 L][«¡ŸÃ¡VgS L][«¡ŸN][ LRiNRPLigS DuÒ° ˙gRiªRΩáV |msLRigRi»¡Liª][ ™yfl”·«¡˘ xmsLi»¡Ã¡V ¨sáV™´so©y FsLi≤T∂F°ªRΩW FsLiμR∂VNRPW xms¨sNTP LSNRPVLi≤y F°ªRΩV©yıLiVV. ºdΩORPQfl·LigS D©´sı FsLi≤R∂á ™´sÃ˝¡ À≥œ¡WgRiLRi˜È «¡ÕÿáV xmspLjiÚgS @≤R∂VgRiLi…ÿLiVV. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLigS¨sNTP @Liμj∂Liøy÷¡=©´s G≤R∂V gRiLi»¡Ã¡ ¨sLRiLiªRΩLRi ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS ¤Õ¡[NRP F°™´s»¡Liª][ xmsLi»¡Ã¡NRPV ¨dsLRiLiμR∂NRP Æμ∂ ¡˜ºΩLi»¡V©yı∏R∂V¨s \lLiªRΩV áV AÆ™s[μR∂©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. æªΩ©y÷¡ ≤T∂≠s«¡©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s NRPXuÒy xmsLki™yx§¶¶¶NRP ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s áLiNRP ˙gS™´sW Õ˝‹[ D©´sı ryLRi™´sLiªRΩ\Æ™sV©´s À≥œ¡W™´sVVÕ˝‹[ @LRi…”¡, NRPLiμR∂, xmsxqsVxmso, ªRΩ™´sVáFyNRPV, À‹FyˆLiVV, NRPWLRigS∏R∂Vá xmsLi»¡Ã¡V ≠sLji≠sgS xmsLi≤T∂ryÚLRiV. C G≤yμj∂ Æ™s[xqs≠sNSáLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li©´sVLi¬ø¡[ DuÒ° ˙gRiªRΩ Ã¡V @μ≥j∂NRPLigS DLi≤R∂»¡Liª][ ™´sWLjiËÕ‹[Æ©s[ À≥œ¡WgRiLRi˜È «¡ÕÿáV xqsgS¨sNTP \|msgS @≤R∂VgRiLi…ÿLiVV. G˙zmsÕfi, Æ™s[V Æ©sÃ¡Õ˝‹[ À≥ÿ©´sV≤R∂V ªRΩ©´s ºdΩ˙™´s ˙xmsÀ≥ÿ™y¨sı øR¡Wxms»¡Liª][ xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ À≥œ¡WgRiLRi˜È «¡ÕÿáV xms≤T∂F°∏R∂WLiVV. μk∂Liª][ \lLiªRΩVáV 20 @≤R∂VgRiVá μj∂gRiV™´s©´s Æ™sW…ÿL˝RiV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ™yfl”·«¡˘ xmsLi»¡Ã¡NRPV ¨dsLRiV @Liμj∂xqsVÚ©yıLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS xqs˙NRP™´sVLigS ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ xmsLi »¡Ã¡V xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ ¨dsLRiLiμR∂NRP FsLi≤T∂F°ªRΩV©yı∏R∂V¨s \lLiªRΩVáV ™yF° ªRΩV©yıLRiV. G≤R∂V gRiLi»¡Ã¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS ¨sLRiLiªRΩLRiLigS ¤Õ¡[NRPF°™´s »¡Liª][ F~áLiÕ‹[ INRPryLji ªRΩ≤T∂zqs©´s À≥ÿgRiÆ™s[V FsNRPV‰™´sgS ªRΩ≤R∂™´s»¡Li ™´sÃ˝¡ DLRiZNPºΩÚ Æ™sVVNRP‰Ã¡V Æμ∂ ¡˜ ºΩLi»¡Vc©yı∏R∂V¨s, ¨dsLRiLiμR∂¨s Æ™sVVNRP‰Ã¡V FsLi≤T∂F°ªRΩV©yı∏R∂V¨s \lLiªRΩVáV AÆ™s[μR∂©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. G˙zmsÕfi Æ©sÕÿ≈¡LRiV©´s, Æ™s[V Æ™sVVμR∂…”¡ ™yLS Õ˝‹[ ≠sºΩÚ©´s @LRi…”¡, NRPLiμR∂ \|msL˝RiV FsLi≤R∂ Æ™s[≤T∂≠sVª][ Fy»¡V xqs ˙NRP™´sVLigS ¨dsLRiLiμR∂NRP F°™´s≤R∂Liª][ FsNRPV‰ ™´s aSªRΩLi Æμ∂ ¡˜ºΩ©yıLiVV. áORPQá LRiWFy∏R∂Vá |ms»Ì¡Vc ¡≤T∂ª][ rygRiV¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™yfl”· «¡˘ xmsLi»¡Ã¡V NRPŒ˝œ¡™´sVVLiÆμ∂[ FsLiμR∂VNRPW xms¨sNTPLSNRPVLi≤y F°™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV NRP¨dsıLRiV ™´sVV¨dsıLRi™´soªRΩV©yıLRi©yıLRiV.

™´sW©´sVN][»¡ JμyLRiVˆ Àÿμ≥j∂ªRΩVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙xmsNRP»¡©´sáV Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsNRPLixms©yáV xqsXztÌsQxqsVÚ©yıLiVV. ≤R∂ ¡V˜Ã¡ FsLRiª][Æ©s[ C ≠s™´sVLRi+©´sV æªΩLRi\|msNTP æªΩøyËLRi¨s …”¡AL`iFs£qs FsμR∂VLRiV μy≤T∂NTP μj∂gjiLiμj∂. lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ NTPLiμR∂»¡ NRP≤R∂xms FsLizms \Æ™sFs£qs «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀÿÀÿμ`∂ ©´sVLi≤T∂ JμyLRiVˆ ∏R∂W˙ªRΩNRPV zqsμÙR∂™´sV™´s*gS æªΩáLigSfl·™yμR∂Vá ©´sVLi≤T∂ ˙xmsºΩxmnsV»¡©´s FsμR∂V\lLiLiμj∂. «¡gRi©±s ∏R∂W˙ªRΩ©´sV ry*gRiºΩLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV A L][«¡Ÿ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀÿÀÿμ`∂ \lLi¤Õ¡[*}qÌsxtsQ©±sNRPV ¬ø¡[Lji©´s NSLi˙lgi£qs ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá\|ms æªΩáLigSfl· ™yμR∂VáV LSŒ˝œ¡μy≤T∂NTP μj∂gSLRiV. μyLiª][ ™yLji¨s NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV «¡Ljizms©´s NSáVˆÃ¡Õ‹[ 13 ™´sVLiμj∂ gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. C xqsLixmnsV»¡©´s @xmsˆ…˝‹[ ºdΩ˙™´s xqsLiøR¡Ã¡©´sLi xqsXztÌsQLi¿¡Liμj∂. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀÿÀÿμ`∂ xmnsV»¡©´s @xmsˆ…”¡ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV, Bxmsˆ…”¡ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV N]Li≤y μR∂LixmsªRΩVá øR¡V»Ì¡W ºΩLjigjiLiμj∂. ©y…”¡ ©´sVLi¬ø¡[ N]Li≤y xqsVlLi[≈¡, N]Li≤y ™´sVVLRi◊¡¨s xqs\Æ™sV≈¡˘™yμR∂Vá ™´sVμÙR∂ªRΩVμyLRiVáVgS AL][zmsxqsWÚ …”¡AL`iFs£qs, BªRΩLRi FyLÌkiáV ≠s™´sVLRi+áV NRPVLjizmsxqsWÚ ™´søyËLiVV. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀÿÀÿμ`∂ NSáVˆÃ¡ xmnsV»¡©´sÕ‹[ Àÿμ≥j∂ªRΩVáVgS ¬ø¡xmsˆV NRPVLi»¡V©´sı N]LiμR∂LRiV ™´s˘NRPVÚáV ªy«ÿgS ªRΩ™´sV©´sV ¤«¡Fszqs NS¨s, …”¡AL`iFs£qs NS¨s G ™´sW˙ªRΩLi xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂¨s xmsLRiNSá DxmsFs¨sıNRP xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[xqsWÚ xms˙ºΩNRPáNRPV FsNRP‰≤R∂Li øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRP#\Æ™sVLiμj∂. gRiªRΩ aRP¨s™yLRiLi ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀÿÀÿμ`∂ ©´sVLi≤T∂ ¤«¡Fszqs \¬ø¡LRi¯©±s ˙F~|mnsxqsL`i N][μR∂Li≤R∂LSLi ™´sW©´sVN][»¡ ˙xmsºΩxmnsV»¡©´s xqsWˆÈQ LjiÚ∏R∂W˙ªRΩ ALRiLi’≥¡Li¿¡©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ NTPLiμR∂…”¡ NSáVˆÃ¡ xmnsV»¡©´sÕ‹[ Àÿμ≥j∂ªRΩVá }msLji»¡ N]LiμR∂LRiV ™´s˘NRPVÚáV ≠dsV≤T∂ ∏R∂WNRPV ªRΩ™´sV g][≤R∂V Æ™sÃ˝¡À‹[xqsVNRPV©yıLRiV. μy¨s\|ms ¤«¡Fszqs ©y∏R∂V NRPVáV ≠s™´sLRifl· NRPW≤y B¿¡Ë ªy™´sVV Àÿμ≥j∂ªRΩVá©´sV AμR∂VNRPV©yı™´sV¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. C Õ‹[gS x§¶¶¶hSªRΩVÚgS NSáVˆÃ¡ Àÿμ≥j∂ªRΩVáV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[¨s @™´sVLRi≠dsLRiVá

xqÛsWxmsLi ™´sμÙR∂ ªRΩ™´sV ¨sLRixqs©´s©´sV ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, ¤«¡Fszqs, …”¡AL`iFs£qs aRP™yá\|ms }msÕÿáV GLRiVNRPV©´sı ™´sWμj∂LjigS ªRΩ™´sV xqsWˆÈQ LjiÚ¨s NS˘£tsQ ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ªRΩ™´sV @™´sxqÛs©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ≠s™´sVLRi+ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ INRP‰ryLjigS æªΩáLigSfl·™yμR∂Vá μR∂XztÌsQ¨s ANRPL<jiLi ¿¡Liμj∂. xmsLRiNSá DxmsFs¨sıNRPÕ‹[ æªΩáLigSfl·™yμR∂Li ˙xmsμ≥y©´s Fs¤«¡Li ≤ygS ºdΩ˙™´s\Æ™sV©´s ˙xmsøyLRi F°LRiV rygRiVªRΩV©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´sW©´sV N][»¡ NSáVˆÃ¡ Àÿμ≥j∂ªRΩVá ˙xmsNRP»¡©´s ˙xmsNRPLixms©´sáV lLi[ZNPºΩÚLi¿¡Liμj∂. μk∂Li ª][ …”¡AL`iFs£qs ©y∏R∂VNRPVáV ˙xmsºΩμy≤T∂NTP μj∂gSLRiV. 13 ™´sVLiμj∂ NSáVˆ á Àÿμ≥j∂ªRΩVÕ˝‹[ N]LiμR∂LRiV æªΩáLigSfl·™yμR∂Vá\|ms ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[}qsÚ @Li μR∂VÕ‹[ ™´sVLjiN]LiμR∂Lji¨s ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë …”¡AL`iFs£qs ©y∏R∂VNRPVáV —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ xms˙ºΩNS xqs™´sWÆ™s[aRPLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[LiVVLiøyLRiV. …”¡AL`i Fs£qs, ¤«¡Fszqs ©y∏R∂VNRPVáV ªRΩ™´sV©´sV AμR∂VNRPV ©yıLRi¨s, æªΩáLi gSfl·™yμy¨sı Æμ∂ ¡˜ºdΩ}qsLiμR∂VZNP[ N]Li≤y xqsVlLi[≈¡ μR∂LixmsªRΩVáV ≤R∂ ¡V˜ á FsLRi øR¡WzmsLiøyLRi¨s ™yLRiV ˙xmsºΩ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li LS«¡NUP∏R∂V μR∂V™´sWLS¨sı lLi[zmsLiμj∂. B»¡V ™´sW©´sVN][»¡ NSáVˆÃ¡ Àÿμ≥j∂ªRΩVá ≠s™´sVLRi+áV.. @»¡V N]Li≤y μR∂LixmsªRΩVá\|ms AL][xmsflÿryÚQ˚áV Æ™sLRizqs xmsLRiNSá DxmsF°LRiV ¿¡øR¡VË©´sV ™´sVLjiLiªRΩ LS¤«¡[r°ÚLiμj∂.


Äs¡´yÓ’X¯ó´\T sê»ø°j·T+>± m<ä>±*

&ç`28 ¬øHê˝Ÿ |üqT\qT |ü]o*+∫q

uÀ<ÛäHé s¡÷s¡˝Ÿ, pHé 2(düTes¡íyês¡Ô): Äs¡´yÓ’X¯ó´\ sê»ø°j·T+>± m~– düe÷» ùde˝À ôd’‘·+ yê]øÏ eTT+<äT+&Ü\ì yêdü$ ø£¢uŸ Ç+≥¬sïwüq˝Ÿ n<Ûä´≈£åî&ÉT n‘·Ô+ qπs+Á<äyÓ÷Vü≤Hé nHêïs¡T.X¯ìyês¡+ yêdü$ ø£¢uŸ ne‘·s¡+∫ 50 dü+e‘·‡sê\T >∑&ç∫q dü+<äs¡“+>± dü+|òüT düuÛÑT´\T |ü\T ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºs¡T.á y˚Ts¡≈£î @]j·÷ ÄdüŒÁ‹˝À |ü+&É¢ |ü+|æD°, ;<ä ≈£î≥T+u≤\≈£î _j·T´+ |ü+|æD° #˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“+>± q+<äT e÷{≤¢&ÉT‘·÷, yêdü$ ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À <˚X¯ yê´|üÔ+>± mH√ï dü«#·Ã+<ä ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À yêdü$ ø£¢uŸ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT eTH√Vü≤sY, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù z+Á|üø±XŸ, ø√XÊ~Ûø±s¡T\T sêCÒX¯«sY, Áoìyêdt, eì‘· ø£¢uŸ uÀ<ÛäHé n<Ûä´≈£åîsê\T eTVü≤»HésêDÏ, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù n+»©<˚$, ø√XÊ~Ûø±] ÄsY¬ø πsDTø£\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

&ç|üP´{° áá uÀ<ÛäHé s¡÷s¡˝Ÿ, pHé 2(düTes¡íyês¡Ô):uÀ<ÛäHé eT+&É\+ ø£\T›]ÿ Á>±eT+ ¬s’‘·T\≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+~+#˚+<äT≈£î #˚|ü&ÉT ‘·Tqï &ç`28 ¬øHê˝Ÿ |üqT\qT X¯ìyês¡+ Ç]π>wüHé &ç|üP´{Ï ÇÇ >√bÕ˝Ÿ |ü]o*+#ês¡T.eT+Á‹ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ m+‘√ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± rdüT≈£îì ø£\T›]ÿ ¬s’‘ê+>∑+≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+~+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚XÊs¡T.á y˚Ts¡≈£î eTs√ 10 s√E˝À¢ |üqT\T |üP]Ô #˚j·TqTqï≥T¢ &ç|üP´{Ï ÇÇ >√bÕ˝Ÿ ‘Ó*bÕ s¡T.Äj·Tq yÓ+≥ ø£\T›]ÿ düs¡Œ+#Y Á|üø±XŸ|üfÒ˝Ÿ ñHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+, 3 pHé 2012

ñbÕ~Û ≈£L©\≈£î eTs√ 15 s√E\T |üì ø£*Œ+#ê* #Ós¡Te⁄\ eT{Ϻì bı˝≤\≈£î ‘·s¡*+#ê* õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é ìC≤e÷u≤<é, pHé 2(düTes¡íyês¡Ô):ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\ô|’ e#˚à |üø£å+ s√E\T eT]+‘· ÁX¯<ä› ø£qã]à m≈£îÿe eT+~ ≈£L©\≈£î |üì ø£*Œ+#·&É+‘√ bÕ≥T bı˝≤\≈£î #Ós¡Te⁄\ eT{Ïºì ‘·s¡*+#·T≥≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ kÕúìø£ Á|ü>∑‹ uÛÑeHé düe÷y˚X¯+ eT+~s¡+˝À dü+ã+~Û‘· n~Û ø±s¡T\‘√ yêsê+‘·|ü⁄ düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\˝À j·T+|æ&çz\ |üìrs¡T u≤>±˝Ò<äì ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.Ms¡T á |üqT\ô|’ |üs¡´y˚ø£åq #˚düTÔqï <ëK˝≤\T ø£ìŒ+#·&É+ ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T.πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT ‘ê«\T ≈£L©\ ø√dü+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± ìs¡«Væ≤ düTÔqï n‘·´+‘· eTTK´yÓTÆq á ø±s¡´Áø£eT+ô|’ n~Ûø±s¡T\T dü¬s’q ÁX¯<ä› #·÷&É|ü+ ˝Ò<äì, u≤>± |üì#˚dæq≥T¢ ˇø£ÿ ñ<ëVü≤s¡D ≈£L&Ü #·÷|ü˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.ãVüQfi¯ Á|üjÓ÷ »Hê\Tqï #Ós¡Te⁄\ eT{Ϻì bı˝≤\≈£î ‘·s¡*+#˚ $wüj·T+˝À eT]+‘· ÁX¯<ä› #·÷bÕ\ì Ä<˚•+#ê s¡T.e#˚à s√E˝À¢ ‘êqT Äø£dæàø£+>± á |üqT\qT ‘·ìF #˚kÕÔqHêïs¡T.|üqT\T »s¡T>∑T ‘·Tqï rs¡T |üs¡´y˚øÏå+#·&ÜìøÏ Á|ü‹ ìjÓ÷»ø£ esêZìøÏ ˇø£ |üs¡´y˚ø£åD n~Ûø±]ì ìj·T$T+#ê eTHêïs¡T.u≤qT‡yê&É≈£î &çÄsY&çm |æ&ç, Eø£ÿ˝Ÿ ≈£î &Ü«e÷ |æ&ç, Äs¡÷àsY `õ˝≤¢ |ü]wü‘Y dæÇz, u≤˝§ÿ+&É &ç|æz, m˝≤¢¬s&ç¶ `Vü≤Ödæ+>¥ |æ&ç, uÀ<ÛäHé` uÀ<ÛäHé ÄsY&çz, ø±e÷¬s&ç¶`ø±e÷¬s&ç¶

ÄsY&çz, ìC≤e÷u≤<é Á>±MTD+`ìC≤e÷u≤<é ÄsY&çz\T Ç+<äT¬ø’ ìj·T$T+#êeTHêïs¡T.á n~Ûø±s¡T\T |üqT\T »s¡T>∑T‘·Tqï düeTj·÷˝À¢ Äø£dæàø£+>± |üs¡´{Ï+∫ |üqT\ rs¡TqT |ü]o*kÕÔ s¡Hêïs¡T.|üqT\≈£î yÓfi‚¢ ≈£L©\ Äs√>±´\qT |ü]o*+#ê\ì, á |üqT˝À¢ #·ìb˛sTTq ≈£L©\ ≈£î≥T+u≤\≈£î yÓ+≥H˚ 5 y˚\ s¡÷bÕj·T\T mø˘Á^wæj·÷ #Ó*¢+#ê\ì ‘·Vü≤o˝≤›s¡¢qT Ä<˚•+#ês¡T.&Ü«e÷ <ë«sê 50 y˚\ s¡÷bÕj·T\T ≈£L&Ü mø˘‡Áπ>wæj·÷ n+~+#· &ÜìøÏ düø±\+˝À #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ä<˚•+#ês¡T.ù|<ä\≈£î |ü+|æD° #˚ùd Ç+&É¢ düú˝≤\ $wüj·T+˝À HÓ˝≤Ks¡T˝À>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, Ç+<äT¬ø’ düTe÷s¡T 10 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà #˚j·T&ÜìøÏ ì<ÛäT\T n+<äTu≤≥T˝À ñHêïj·THêïs¡T.dü+ã+~Û‘· ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢, Vü≤Ödæ+>¥ n~Ûø±s¡T\T dü¬s’q Ø‹˝À düŒ+~+∫ yÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T.>∑‘·+˝À 30 y˚\ Ç+&É¢ düú˝≤\T |ü+| D° #˚XÊeTì, eTs√ 5 y˚\T |ü+|æD°øÏ nedü s¡yÓTÆqdüú˝≤\qT >∑T]Ô+#ê\Hêïs¡T.ø± e÷¬s&綽À ø=ìï πø+Á<ë\T $TqVü‰ <Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ë\T õ˝≤¢˝À eT÷dæy˚XÊeTì, πø+Á<ë\≈£î e∫Ãq y˚Ts¡≈£î |üP]Ô kÕúsTT˝À <ÛëHê´ìï ø=qT>√\T #˚XÊeTì, düTe÷s¡T 2 \ø£å\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ <ÛëHê´ìï ø=qT>√\T #˚dæ ¬s’‘·T\≈£î 210 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+#·&É+ »]–+<äì ø£˝…ø£ºsY ù|s=ÿHêïs¡T.$T–* ñqï Á‘ê>∑T˙{Ï |üqT\qT yÓ+≥H˚ |üP]Ô #˚j·TT≥≈£î #·s¡´\T

ôV’≤<äsêu≤<é

;d”(@)˝À #˚πsà es¡≈£î b˛sê≥+

eTTq÷ïs¡T ø±|ü⁄ sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî\T e÷$T&É¢ Ä+»j·T´ø±|ü⁄ <√eTø=+&É, pHé 2(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\+˝Àì ;;ù|≥ Á>±eT+˝À eT+&É\ eTTq÷ïs¡T ø±|ü⁄ dü+|òüT+ düe÷y˚X¯+ X¯óÁø£yês¡+ eTTq÷ïs¡T ø±|ü⁄ dü+|òüT+˝À »]–+~.eTTK´ n‹<∏äT\T>± sêÁwüº ñbÕ<Ûë´≈£åî&ÉT e÷$T&É¢ Ä+»j·T´ ø±|ü⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, _dæ(&ç) qT+&ç _dæ(@) ˝ÀøÏ e÷sêÃ\ì &ç$»Hé yê´|üÔ+>± 35 y˚\ z≥¢≈£îô|’>± e⁄qï ø±e÷¬s&ç¶ nôd+;¢ kÕúq+˝À eTTq÷ïs¡T ø±|ü⁄\T sê»ø°j·T+>± m<ä>±\ì eTTq÷ïs¡T ø±|ü⁄\T |üP]Ô>± e´ekÕj·÷<Ûë]‘· ≈£î≥T+u≤\ì yê]øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ e´ekÕj·T dæ&ç‡yÓ’ n˝≤π> |üìeTT≥¢ô|’ dü_‡&ç Ç∫à Ä<äTø√yê\Hêïs¡T.kÕe÷õø£+>±, Ä]úø£+>±, sê»ø°j·T+>± |ü≥Tº<ä\‘√ @<ä>±\ì _dæ ø£MTwüHé eTTq÷ïs¡Tø±|ü⁄ dæú‹>∑‘·T\qT |ü]o*+∫ _dæ(&ç) qT+&ç _dæ(m) e÷πsà õz HÓ+.15qT ‘·eT≈£î e]Ô+|ü #˚j·÷\ì eT+&É\, &ç$»Hé, õ˝≤¢\ yê]>± ø£$T{°\T y˚dæq ‘·sê«‘· sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ yÓTyÓ÷sê+&É+ Çe«qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.á HÓ\ 10q Ç<˚ uÛÑeq+˝À »]π> düe÷y˚XÊìøÏ eT+&É\+˝Àì eTTq÷ïs¡Tø±|ü⁄\T Á|ü‹Á>±eTeTT qT+&ç n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì q÷‘·q ø±s¡´esêZìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ;;ù|{Ÿ |ü<äe dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T kÕ«$T, >∑+>∑<ÛäsY X¯+ø£sY sê»j·T´, s¡y˚Twt, eTTq÷ïs¡Tø±|ü⁄ ≈£î\düTÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÀ<ÛäHé môd’‡ düôdŒ+&é rdüTø√yê\ì,Ç +ø£ nø£ÿ&Éø£ÿ&É düeTdü´\T ñqï≥T¢ MT&çj·÷˝À yês¡Ô\T edüTÔHêïj·Tì, dü+‘·è|æÔø£s¡+>± esê¸\T ≈£î]ùd+‘· es¡≈£î Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\T ˝Ò≈£î+&Ü n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Vü≤s¡¸es¡úHé M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ eT+~s¡+˝À bÂs¡ düs¡|òüsê\ô|’ dü+ã+~Û‘· ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢, bÂs¡ düs¡|òüsê\ n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøÏå+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± C…dæ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, |ü+|æD° #˚j·T>± $T–*q πswüHé ≈£L|üq¢qT ‹]– yê|üdüT #˚j·÷\ì, á HÓ\ 15 ø£˝≤¢ eT+ps¡T #˚j·Te\dæq πswüHéø±s¡T¶\ &Ü{≤qT |üP]Ô m+¬ø’«] nq+‘·s¡+ ÄHé˝…’Hé˝À qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T.30 y˚\ <Ûäs¡U≤düTÔ\T ø=‘·Ô πswüHéø±s¡T¶\¬ø’ eTs√ 22 y˚\ <Ûäs¡U≤düTÔ\T e÷s¡TŒ\T, #˚s¡TŒ\¬ø’ >∑‘· yÓTT<ä{Ï, ¬s+&Ée s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ d”«ø£]+#êeTHêïs¡T. 10 y˚\ eT+~øÏ mmyÓ’

ø±s¡T¶\T eT+ps¡T #˚j·Te\dæ ñqï<äì, M{ÏøÏ d”*+>¥ m$T ˝Ò<äì, ns¡TΩ˝…’q n+<ä]øÏ ø±s¡T¶\ eT+pØøÏ #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T.$T–* ñqï 700 bÕsƒ¡XÊ\\≈£î B|ü+ ÁøÏ+<ä >±´dt ø£HÓø£åqT¢ eT+ps¡T #˚XÊeTì, bÕsƒ¡XÊ\\T |ü⁄q:ÁbÕs¡+uÛÑ+yÓTÆq ‘·s¡Tyê‘· nìï bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ >±´dt ø£HÓø£åqT¢ n+<äTu≤≥T˝À ñHêïj·÷, |üø±ÿ<ë] |ü{≤ºj·÷ nH˚ $wüj·÷ìï ‘·Vü≤o˝≤› s¡T¢ ‘·ìF #˚j·÷\ì ù|s=ÿHêïs¡T.nìï bÕsƒ¡XÊ \˝À¢ ≈£L&Ü >±´dt‘√H˚ eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ e+&˚˝≤ #·÷&Ü˝Hêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À n<äq|ü⁄ CÒdæ Áosê+¬s&ç¶, &çÄsYz »>∑BX¯«sê #ê], ÄsY&Ûçz\T Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶, dürwt#·+Á<ä, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, dæ|æz q;, |æ&ç\T yÓ+ø£fÒX¯+, Msê#ê], s¡y˚Twt, düs¡fi¯≈£îe÷], C…&çm y˚DT>√ bÕ\Hêj·TT&ÉT, &çmdtz ø=+&É˝Ÿsêe⁄, &çj·T+d æmdt |æ#·Ãj·T´, ÄsY&ÉãT¢´mdt mdtÇ Ç+Á<äùdHé, &çdæz ÁoVü≤] ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

md”‡, md”º ã\V”≤q esêZ\ nôd’Hé¶ uÛÑ÷eTT\T ÄÁø£$TùdÔ |æˇm j·÷≈£îº õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, pHé 2(düTes¡íyês¡Ô):md”‡, md”º ã\V”≤q esêZ\≈£î Ç∫Ãq nôd’Hé¶ uÛÑ÷eTT\qT mes¡T nÁø£$T+∫q ñù|øÏå+#˚~˝Ò<äì, ¬syÓq÷´ j·T+Á‘ê+>∑+ <ë«sê |æˇm j·÷≈£îº Á|üø±s¡+ #·s¡´\T rdüTø=ì s¡øÏåkÕÔeTì, ‹]– yê]øÏ n|üŒ–+#·{≤ìøÏ nìï $<Ûë\ düVü‰j·T|ü&É‘êeTì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY es¡Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T.X¯ìyês¡+ kÕúìø£ Á|ü>∑‹uÛÑeHé düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À õ˝≤¢ kÕúsTT $õ˝…Hé‡, e÷ì≥]+>¥ ø£$T{° düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, md”‡, md”º\ô|’, ã\V”≤q esêZ\ô|’ nÁ>∑esêí\T mes¡T n‘ê´ #êsê\≈£î bÕ\Œ&çq, <ë&ÉT\T »]|æq, yê]øÏ dü+ã+~Û+∫q uÛÑ÷eTT\qT ã\e+‘·+>± nÁø£$T+∫q ñù|øÏå+#˚~˝Ò<äì, ‘·|üŒìdü]>± yê]øÏ Hê´j·T+ #˚≈£Ls¡TkÕÔeTì, #·≥º|üs¡+>± u≤~Û ‘·T\≈£î nìï $<Ûë\ Ä]úø£ düVü‰j·T+ n+~kÕÔeTì ‘Ó*bÕ s¡T.ns¡TΩ˝…’q n+<ä]øÏ ‘·«s¡˝ÀH˚ uÛÑ÷eTT\qT ùdø£]+∫ Ç+&É¢ düú˝≤\T |ü+|æD° #˚kÕÔeTì, Ç+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq 7 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ì<ÛäT\T n+<äTu≤≥T˝À ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. 2011`12 dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~Û+∫ 17 nÁ{≤dæ{Ï πødüT\˝À¢ yÓTT‘·Ô+ 22 eT+~øÏ 7,06,250 s¡÷bÕj·T\T düVü‰j·T+ n+~+#·&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T.õ˝≤¢˝À $#ês¡D kÕúsTT˝À 42 πødüT\T ñHêïj·Tì, M{Ïì kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· ‘·«s¡˝À $#ês¡D |üP]Ô #˚dæ u≤~Û‘·T\≈£î Hê´j·T+ #˚≈£LsêÃ\ì b˛©düT XÊKqT

5

uÀ<ÛäHé, pHé 2(düTes¡íyês¡Ô): BøÏå‘Y >±´dt @C…˙‡ N{Ï+>¥ πødüT˝À dü¬s’q $#ês¡D #˚|ü≥º≈£î+&Ü ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]+∫q+<äT≈£î uÀ<ÛäHé môd’‡ düTπswtu≤ãTqT düôdŒ+&é #˚dü÷Ô ◊õ |æ.sêJyés¡‘·Hé X¯ìyês¡+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T.á πødüT˝À uÀ<ÛäHé dæ◊ X¯+ø£s¡j·T´ô|’ ôd’‘·+ XÊK|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√e&ÜìøÏ ◊õ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T.XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ô|’ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√ã&ÉT‘êj·Tì ◊õ eTs√kÕ] s¡TEe⁄ #˚XÊs¡T.dæ$˝Ÿ ‘·>±<ë\˝À b˛©dt\T ‘·\<ä÷s¡Ã&É+, πødüT\ qyÓ÷<äT˝À ìs¡¢ø£å´+>± eVæ≤+#·&É+ |ü≥¢ ◊õ <äèwæº kÕ]+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î •ø£åD •_s¡+ qMù|{Ÿ, pHé 2(düTes¡íyês¡Ô) : qMù|{Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À m+ÄsY|æ uÛÑeq+˝À »]–q ñbÕ<Ûë´j·TT\ •ø£åD •_s¡+˝À eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.á dü+<äs¡“+>± m+Çy√ dü+Je¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, 3,6,7 ‘·s¡>∑‘·T\ bÕsƒ¡´ |ü⁄düÔø±\T á dü+e‘·‡s¡+ e÷s¡&É+ »]–+~.á ø=‘·Ô |ü⁄düÔø±\T @ $<Ûä+>± nuÛÑ´dæ+#ê˝À ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.1e ‘˚~ qT+&ç 8e ‘˚~ es¡≈£î á •ø£åD •_s¡+ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.ÄsY{ÏÇ 2009ô|’ ñbÕ<Ûë´j·TT\+<ä]øÏ ne>±Vü≤q, ÄsY{ÏÇ 2009 uÛ≤>∑+>± bÕsƒ¡XÊ\ |üì s√E\T ñbÕ<Ûë´j·TT\ |üì s√E\T, |üì y˚fi¯\T, |üì >∑+≥\T yê] |”]jÓT&é\ô|’ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+∫q≥T¢ á dü+<äs¡“+>± m+Çy√ dü+Jyé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

yêVü≤Hê\ ‘·ìF qMù|{Ÿ, pHé 2(düTes¡íyês¡Ô): qMù|{Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À kÕúìø£ b˛©dt ùdºwüHé e<ä› ÄsY{Ï@ n~Ûø±] ‘·T\d”<ëdt dü¬s’q <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\T ˝Òì 12 yêVü≤Hê\qT d”CŸ #˚dæ b˛©dt\≈£î n|üŒ–+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.yêVü≤q #√<ä≈£î\T Á&Ó’$+>¥ ˝…’ôdHé‡ ˝Ò≈£î+&Ü yêVü≤Hê\T q&É|üsê<äì, ‘·|üŒìdü]>± yêVü≤Hê\≈£î ;e÷ #˚sTT+#ê\ì ]õÁùdºwüHé\T ñ+&Ü\ì ˝Òì |üø£å+˝À uÛ≤Ø »]e÷Hê\T $~Û+#·ã&ÉT‘êj·Tì ‘·T\d”<ëdt yêVü≤q<ës¡T\qT ôV≤#·Ã]+#ês¡T.s√&É¢ô|’ eT<ä´+ ùd$+∫ yêVü≤Hê\T q&É|üsê<äì, n˝≤ q&ç|æ yêVü≤q<ës¡T\ yêVü≤Hêìï d”CŸ #˚j·T&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À »]e÷Hê\T $~Ûdü÷Ô ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·Tã&ÉT‘êj·THêïs¡T.

|ü<äàuÛÑ÷wüHé ≈£î≥T+u≤ìï |üsêeT]Ù+∫q e÷J myÓTà˝Ò´ Ä≈£î\ \*‘· »Áø±Hé|ü*¢, pHé 2(düTes¡íyês¡Ô): »Áø£Hé|ü*¢ eT+&É\+˝À X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ #˚H˚‘· düVü≤ø±s¡ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T ø°]ÔX‚wüß˝…’q≥Te+{Ï |ü<äàuÛÑ÷wüHé ≈£î≥T+u≤ìï |üs¡eT]Ù+∫q &ç#Y|ü*¢ e÷J myÓTà˝Ò´ Ä≈£î\ \*‘· e÷{≤¢&ÉT‘·÷, |ü<äàuÛÑ÷wüHé #˚dæq≥Te+{Ï |üqT\qT >∑Ts¡TÔ #˚düTø=ì Äj·TqqT Ä<äs¡Ù+>± rdüTø√yê\ì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T.ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕغô|’ <äèwæº kÕ]+∫ ˇø£ Ç+{Ï e˝Ò |üì #˚dæ bÕغøÏ eT+∫ ù|s¡T rdüTø=∫à á mìïø£\˝À eT+∫ ù|s¡TqT dü+bÕ~+∫ ô|{≤º\ì ÄyÓT ø√sês¡T.ÄyÓT yÓ+≥ Äs¡TZ\ $y˚ø˘ ø£$T{° #Ó’s¡àHé Eø£ÿ\ s¡y˚Twt, ∫Hêï¬s&ç¶, B|üø˘, kÕj·Tqï, X¯ó≈£LÿsY e÷J düs¡Œ+#Y »>∑BXŸ, ‘·~‘·s¡ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T ñHêïs¡T.

ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T Ä<˚•+#ês¡T.n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Áosê+¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, düuÛÑT´\ ne>±Vü≤q¬ø’ n‘ê´#ês¡eTT\T, n+≥sê ì‘·qeTT |ü]~Û˝À »s¡T>∑T dü+|òüT≥q\ >∑T]+∫ >∑‘· düe÷y˚X¯+ q+<äT düMTøÏå+∫q $es¡eTT\qT düuÛÑT´\ <äèwæºøÏ rdüTø=∫à Hês¡T.XÊdüq eT+&É* düuÛÑT´\T n]¬ø\ qsꇬs&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, md”‡, md”º Vü≤≈£îÿ\qT ø±bÕ&Ü\ì, ˝ÀbÕ\T dü]~<äT›≈£î+≥÷ #·≥º |ü]~Û˝À ù|<ä\≈£î Hê´j·T+ n+~+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.XÊdüq eT+&É* düuÛÑT´\T $õ>ö&ÉH e÷{≤¢&ÉT‘·÷, md”‡, md”º s¡ø£åD #·{≤º\ e\¢ Á|ü»\˝À ne>±Vü≤q ô|]–+<äì, $<ë´ neø±XÊ\qT n+~|ü⁄#·TÃ≈£î+≥÷ nìï kÕúsTT˝À¢ sêìdüTÔHêïs¡ì,

<ëeTs¡+#·˝À ìyêdü|ü⁄ >∑T&çôd\T <ä>∑Δ+ ;s¡÷ÿsY, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô) : ;s¡÷ÿsY eT+&É\+˝Àì <ëeTs¡+#· Å>±eT+˝À X¯ìyês¡+ Hê&ÉT ◊<äT ìyêdü|ü⁄ >∑T&çôd\T <ä>∑›yÓTÆq≥T¢ $ÄsYz lìyêdt ‘Ó*bÕs¡T. Å>±eT+˝Àì dü+>±uÀsTT, Vü≤HêàuÀsTT, y˚Tø£ ô|<ä› >∑+>±sê+, u≤sTTø±&ç ∫qï >∑+>±sê+, u≤˝ŸsêCŸ\ ìyêdü|ü⁄ >∑T&çôd\T |üP]Ô>± <ä>∑›yÓTÆq≥T¢ >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´øÏÔ ì|ü⁄Œ ô|≥º&É+ <ë«sê á |òüT≥q »]–q≥T¢ kÕúì≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. Ä~yês¡+ |ü+#·Hêe÷ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì, á Å|üe÷<ä+˝À düTe÷s¡T 3 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ Ädæúqwüº »]–q≥T¢ $ÄsYz lìyêdt ‘Ó*bÕs¡T.

ñbÕ<Ûë´j·TT\ •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ;s¡÷ÿsY, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô) : ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì eT+&É\ $<ë´eqs¡T\ ø±sê´\ j·T+˝À X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ qT+&ç kÕj·T+Å‘·+ es¡≈£î ÅbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\\ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ m+Çz >√bÕ˝Ÿ sêyé ‘Ó*bÕs¡T. 1,2 ‘·s¡>∑‘·T\ Ç+^¢wt MT&çj·T+ |ü⁄düÔø±\T, 3e ‘·s¡>∑‹ |ü⁄düÔø±\ bÕsƒê´+XÊ\˝À e÷s¡TŒ\T »]–q+<äTq, ìs¡+‘·s¡ düeTÅ>∑ eT÷˝≤´+ø£q+ <ë«sê $<ë´s¡Tú\≈£î düT\uÛÑ |ü<䛋˝À bÕsƒê´+XÊ\T uÀ~Û+#˚ $wüj·÷\ô|’ •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq nHêïs¡T. ø±s¡´Åø£eT+˝À m+ÄsY|æ\T sê+C…{Ϻ, q]‡+\T, Hê>∑uÛÑ÷wüD+, bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e+<ä s√E\T nsTTHê yê]øÏ |ü ì ˝Ò < ä { ≤... _#·Tÿ+<ä, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô) : _#·Tÿ+<ä eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì C≤rj·T ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+˝À |üì #˚düTÔqï ≈£L©\≈£î ø=+<ä]øÏ 100 s√E\T |üPs¡ÔsTTq+<äT e\q dü+ã+~Û‘· XÊK n~Ûø±s¡T\T |üìøÏ sêe<ä›ì n+≥THêïs¡ì ≈£L©\T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ø£˙dü+ |ü+≥ #˚qT˝À¢ ≈£L&Ü m˝≤+{Ï |üqT\T ÅbÕs¡+uÛÑ+ ø±ø£b˛e&É+‘√ Ms¡T ≈£L&Ü ‘·eT≈£î |üìøÏ sêe<ä›q&É+‘√ ≈£L©\T ìsêX¯ #Ó+<äT‘·THêïs¡T. πø+Å<ä Å|üuÛÑT‘·«+ 200 s√E\T |üqT\T ø£*ŒkÕÔeTì ù||üs¡¢˝À Å|üø£≥q\T ÇdüTÔ+fÒ Çø£ÿ&ç n~Ûø±s¡T\T e÷Å‘·+ ‘·eT≈£î e+<ä s√E\T e÷Å‘·y˚T |üqT\T ø£*ŒdüTÔHêïs¡ì, B+‘√ ‘êeTT #ê˝≤ Çã“+<äT\T m<äTs√ÿyê*‡ edüTÔ+<äì ñbÕ~Û Vü‰MT ≈£L©\T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç{Ϻ $wüj·T+ô|’ m|æzqT düTes¡íyês¡Ô $es¡D ø√s¡>±, õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î e÷Å‘·y˚T ‘êeTT |üì ø£*Œ+#ê*‡ ñ+≥T+<äì, n+‘·≈£î $T+∫ n~Ûø±sê\T ‘·eT≈£î ˝Òeì, ø±e⁄q e+<ä s√E\ |üì |üPs¡ÔsTTq ≈£L©\T |üìøÏ sêe<ä›ì ≈£L©\T sêø£b˛‘˚ ‘êeTT @+ #˚j·T˝Ò+ ø±ã{Ϻ Ç{Ϻ $wüj·÷ìï ns¡Δ+ #˚düTø√ì Ç|üŒ{Ïπø _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝À @Å|æ˝Ÿ HÓ\ qT+&ç |üì #˚düTÔqï ˇø£ C≤uŸ ø±s¡T¶˝À Ç<ä›s¡T ‘·bÕŒ m≈£îÿe>± ñqï ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\+<äs¡T e+<ä s√E\ |üqT\T |üPs¡ÔsTTq+<äT e\¢ |üqT\≈£î sêe<ä›ì Äj·Tq ø√sês¡T.

nsTTq|üŒ{ÏøÏ mø£ÿ&É ≈£L&Ü nì∫y˚‘·, <ä÷X¯q ñ+&Ésê<äì, Ä]úø£+>±, kÕe÷õø£+>± m<ä>∑{≤ìøÏ, ndüe÷q‘·\T ‘=\>∑{≤ ìøÏ Ç+ø± ø£èwæ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.á düe÷y˚X¯+˝À n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Áosê+¬s&ç¶, &çÄsYz »>∑BX¯«sê#ê], kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT XÊK Ç+#ê]® &ç&ç s¡y˚Twt, n<äq|ü⁄ md”Œ ôwø˘ VüQôd‡Hé, &çmd”Œ dü]‘·, q]‡+Vü‰, eTH√Vü≤sY, ÄsY&çz\T Vü≤qà+ ‘Y¬s&ç¶, dürwt#·+Á<ä, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, &ç|æz düTπswtu≤ãT, md”‡ ø±s=ŒπswüHé Ç&ç sêCÒX¯«sY, ◊¬ø|æ/|æ&ç yÓ+ø£fÒX¯+, &çdæz ÁoVü≤], mHéõz\T ùdïVü≤ kıôd’{° dæ<ä›j·T´, »q$C≤„q y˚~ø£ ‘·s¡|ü⁄q sêe÷yÓ÷Vü≤Hésêe⁄, k˛wü˝Ÿ es¡ÿsY kÕsTT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

13e ‘˚Bq ‘Ó\+>±D |ü<äàXÊ© kÕúsTT dü+|òüT düe÷y˚X¯+ ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, pHé 2(düTes¡íyês¡Ô):á HÓ\ 13e ‘˚~q ‘Ó\+>±D |ü<äàXÊ© kÕúsTT dü+|òüT düe÷y˚X¯+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\≈£î Áo>√•ø£ j·÷<ä–] n<Ûä´≈£å‘·q »]π> düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´ n‹~∏>± ø=+&É \ø£åàDY u≤|üPJ, e÷J eT+Á‹es¡T´\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì düe÷y˚X¯+ j·÷<ä–] >∑T ≥º |ü⁄D´πøåÁ‘·+˝À uÛ≤s¡‘· |ü<äàXÊ* nqïdüÁ‘·+˝À »s¡T>∑T‘·T+<äì n<Ûä´≈£åîsê\T sêCÒX¯«] ‘Ó*bÕs¡T.

HÓ\\T >∑&ÉTdüTÔHêï n+<äì ñbÕ~Û _\T¢\T _#·Tÿ+<ä, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô) : ô|’ n~Ûø±s¡T\T e÷Å‘·+ |ü~ s√E˝À¢ _\T¢\T #Ó*¢kÕÔeTì ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï|üŒ{ÏøÏì, πøåÅ‘· kÕúsTT˝À e÷Å‘·+ n~ neT\T ø±e&É+ ˝Ò<äT. _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝À Ç|üŒ{ÏøÏ 50 s√E\T >∑&ÉTdüTÔHêï Ç|üŒ{Ï es¡≈£î m˝≤+{Ï _\T¢\ #Ó*¢+|ü⁄ ø±ø£b˛e&É+‘√ ñbÕ~Û ≈£L©\T rÅe ìsêX¯‘√ ñHêïs¡T. @ n~Ûø±] ìs¡¢ø£å´yÓ÷ ø±ì, ≈£L©\≈£î e÷Å‘·+ XÊ|ü+>± e÷]+~. me]ì n&É>±˝À ‘Ó*j·Tø£ πøåÅ‘· düVü‰j·T≈£î&çøÏ n&ç–‘˚ ‘·bÕŒ yês¡T eT+&É\ kÕúsTT es¡≈£î yÓ[fl n&çπ>ø£b˛‘·THêïs¡T. πøåÅ‘· düVü‰j·T≈£î\T ≈£L&Ü _\T¢\ #Ó*¢+|ü⁄ $wüj·T+ô|’ ‘·eT ô|’ n~Ûø±s¡T\qT m˝≤+{Ï ˇ‹Ô&ç #˚j·T˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. B+‘√ M] $<Ûëq+ e\¢ ≈£L©\T |üqT\T #˚dæHê |òü*‘·+ X¯Sq´+ nH˚ $<Ûä+>± ‘·j·÷¬s’+~. Ç|üŒ{Ϭø’Hê õ˝≤¢ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ yÓ+≥H˚ ‘·eT≈£î ≈£L©\T #Ó*¢+#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì eT+&É\ Å|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

t sƒêD≤˝À b˛©düT\ ÁX¯eT<ëq+ ;s¡÷ÿsY, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô) :md”Œ ‘·T>∑Z˝Ÿ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î X¯ìyês¡+ ;s¡÷ÿsY b˛©dt ùdºwüHé˝À mdt◊ eT<ÛäT düT<ÛäHé ¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À b˛©düT\T ÅX¯eT<ëq ø±s¡´Åø£eT+ #˚|ü{≤ºs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± b˛©dt ùdºwüHé Äes¡D˝À eTTfi¯fl bı<ä\T ‘=\–+#ês¡T. sƒêD≤ Äes¡D˝À |æ∫à yÓTTø£ÿ\qT ‘=*–+∫, yÓTTø£ÿ\qT Hê{≤s¡T. b˛©dt ùdºwüHé uÛÑeq+≈£î düTqï+ y˚dæ s¡+>∑T\eTj·T+>± r]Ã~<ë›s¡T. ø±s¡´Åø£eT+˝À mdt◊ eT<ÛäT düT<ÛäHé ¬s&ç¶, mmdt◊ \ø£åàHé, Å|ükÕ<é, n e T π s + < ä s Y , yÓ+ø£qï ‘·~‘·s¡ b˛©düT dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

q÷‘·q bÕsƒê´+XÊ\ô|’ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î •ø£åD u≤qT‡yê&É, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): ÅbÕ<∏ä$Tø£, ÅbÕ<∏ä$Tø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ |üì #˚dü÷Ô 6,7 ‘·s¡>∑‘·T\≈£î ‘Ó\T>∑T, Væ≤+B, Ä+>∑¢eTT uÀ~Û+#˚ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î á HÓ\ 4 qT+&ç 10e ‘˚B es¡≈£î õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ ìC≤+kÕ>∑sY q+<äT, n˝≤π> >∑DÏ‘·+, kÕe÷q´ XÊÅdüÔ+ uÀ~Û+#˚ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î õ˝≤¢ |ü]wü‘Y u≤*ø£\ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ m˝≤¢¬s&ç¶ q+<äT •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ m+Çz qπ>wt ‘Ó*bÕs¡T. á •ø£åD ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ qT+&ç kÕj·T+Å‘·+ 5:30 >∑+≥\ es¡≈£î »s¡T>∑T‘êj·Tì, Ç{Ϻ •ø£åD ø±s¡´Åø£e÷ìøÏ dü+ã+~Û‘· Å|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T ‘·eT bÕsƒ¡XÊ\ q+<äT |üì #˚düTÔqï ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\≈£î Vü‰»s¡j˚T´ $<Ûä+>± #·÷&Ü\ì dü÷∫+#·&É+ »]–+~. á •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\≈£î dü¬s’q düeTj·T+˝À #˚s¡Tø√ì q÷‘·q bÕsƒê´+XÊ\ô|’ •ø£åD bı+<ë\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

¬s+»˝Ÿ, pHé 2(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ πø+Á<ä+˝À C…&é|æôV≤#Ymdt ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î 9 s√E\ •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T Ç+#êsY® m+Çy√ rdüT≈£îHêïs¡T.eT+&É\+˝À nìï Á>±e÷\ bÕsƒ¡XÊ\\ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î •ø£åD Çe«≥+ e\q sêuÀj˚T ø±\+˝À |æ\¢\≈£î uÀ<Ûäq $wüj·T+˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\ |æ\¢\≈£î #·<äTe⁄ô|’ ndüøÏÔ ô|+#·T‘ês¡Hêïs¡T.á HÓ\ 2 qT+&ç 9e ‘˚~ es¡≈£î •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T e⁄+{≤j·THêïs¡T.Á|üsTTy˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\≈£î B≥T>± r]Ã~<ä›&Éy˚T <˚´j·T eTHêïs¡T ñbÕ<Ûë´sTTì, ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.m+Çy√ |ü<äàHêu≤ #ê], Hê>∑¬s&ç¶, kÕj·T¬s&ç¶, dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶, eTVæ≤+<ÛäsY, –‘·, eT+&É\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n+<äì ;&û ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T

¬s+»˝Ÿ, pHé2(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\+˝À C…&é|æôV≤#Ymdt bÕsƒ¡XÊ\˝À 2010`11 $<ë´ dü+e‘·‡ sêìøÏ >±qT 1,14,000 s¡÷bÕj·T\ ;&û ø±]à≈£î\ ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T eT+ps¡T nj·÷´ sTT.Ç{Ϻ ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T Ä\dü´+>± >∑‘· HÓ\˝À ø=+<ä] $<ë´s¡Tú\ U≤‘ê˝À¢øÏ H˚s¡T>± »eT nj·÷´sTT.eT+p¬s’q yÓTT‘·Ô+˝À #ê˝≤ eT+~øÏ ñ|üø±s¡ yê] U≤‘ê\˝À »eT ø±{≤ºs¡T.kÕ{≤|üPsY, ¬s+»˝Ÿ u≤´+≈£î˝À¢ dü>∑+ eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î e÷Á‘·y˚T &ÉãT“\T n+<ësTT. $T–‘ê $<ë´s¡Tú\≈£î &ÉãT“\T n+<äø£ yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.ø=+<ä]øÏ e∫à eT]ø=+<ä]øÏ sêø£b˛e&É+ e\q eTqkÕúbÕìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T.u≤´+≈£î\ U≤‘ê\ HÓ+ãs¡T¢ rdüTø=ì yê] ù|s¡T¢ C≤_‘ê˝À e∫Ãq ø=+<ä] n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ e\q kÕÿ\sYwæ|t\T sê˝Ò<äì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T.Çø£HÓ’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ &ÉãT“\T sêì $<ë´s¡Tú\≈£î yê] U≤‘ê˝À¢ »eT #˚j·÷\ì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.Bìïô|’ ;&û ˝ÒãsY ø£MTwüqsY ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£îì e÷≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø√sês¡T.

>∑‘· 20 @fi¯ó¢>± ì*∫q

f…øÏïø£˝Ÿ {°#·s¡¢ ìj·÷eTø±\T ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, pHé 2(düTes¡íyês¡Ô):Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ø±qsêì ø£\\T >∑‘· 20 @fi¯ófl>± ì*∫q f…øÏïø£˝Ÿ {°#·sY\ ìj·TeTø±\T eTq Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À >∑‘· 20 @fi¯ófl>± Á&ÜsTT+>¥, Áø±|òtº, {°#·sY b˛düTº\ uÛÑ]ÔøÏ H√#·T≈£îH˚ uÛ≤>∑´+ ø£s¡TyÓ’+<äì õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T yÓ’.<äX¯s¡<∏é ù|s=ÿ Hêïs¡T.Á|üuÛÑT‘·« ÁbÕ<∏ä$Tø√qï‘·, ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\ dü÷#·q\qT ãj·T≥≈£î rùd Á|üj·T ‘·ï+˝À uÛ≤>∑+>± á HÓ\ 3 Ä~yês¡+ s√Eq õ˝≤¢ ÄHém+bÕ¢sTTdt f…øÏïø£˝Ÿ {°#·sY‡ Äk˛dæ j˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À düe÷y˚X¯+ »s¡T|üã&ÉTqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.n<˚ $<Ûä+>± y˚T 1 qT+&ç 42 s√E\ bÕ≥T düTe÷s¡T yÓsTT´ eT+~øÏ f…øÏïø£˝Ÿ {°#·sY Áf…Æì+>¥ Ç∫Ãq ìs¡T<√´>∑T\T>± ‘·j·÷s¡T #˚dæ+<äHêïs¡T.yÓ+≥H˚ á b˛düTº\ uÛÑØÔì #˚|ü{≤º\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

Ä{À yê˝≤\ô|’ b˛©düT ì|òü÷: ‘·>∑TZ‘·Tqï Á|üe÷<ë\T _#·Tÿ+<ä, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î eT+&É\+˝À b˛©düT\T Ä{Àyê\\ô|’ ø£Øƒq+>± e´eVü‰]düTÔHêïs¡T. n≥T ~«#·Åø£, Å‹#·Åø£ yêVü≤Hê\ô|’, ìã+<Ûäq\T ñ\¢+–+∫q yê]ô|’ ø£Øƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. B+‘√ yêVü≤q#√<ä≈£î\T K∫Ñ·+>± dü+ã+~Û‘· |üÅ‘ê\‘√ e÷Å‘·y˚T Å|üj·÷D≤\T #˚düTÔHêïs¡T. Çø£ Ä{Àyê\\ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ øÏ+<ë ô|’Hê nH˚ ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü 15 qT+&ç 20 eT+~ es¡≈£î Å|ür s√E Ä{À\˝À ì+|ü⁄ø√ì @<√ Å|üe÷<ëìøÏ ø±s¡DeTj˚T´yês¡T. Å&Ó’esY≈£î ≈£î&ç yÓ’|ü⁄q me]ì ≈£Ls√Ã≈£î+&Ü sê&ÉT¢ neTsêÃ\ì b˛©düT\T Ä<˚•+#·&É+‘√ Å|üe÷<ë\ dü+K´ ‘·–Z+~. B+‘√ Å|üj·÷D°≈£î\T ≈£L&Ü Ä{À˝À Å|üj·÷DÏ+#·&ÜìøÏ uÛÑj·T|ü&É&É+ ˝Ò<äT. ˝Òì jÓ÷&É\ Ä{Àyê\\ ÇcÕºsê»´+‘√ e´eVü‰]+#˚yês¡ì ø=+<äs¡T Å|üj·÷D°≈£î\T düTes¡íyês¡Ô‘√ ‘·eT n_ÛÅbÕj·÷ìï e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç{Ϻ $wüj·T+ô|’ b˛©düT\ rs¡T |ü≥¢ düs¡«Å‘ê Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô +#˚düTÔHêïs¡T.


6

‹s¡TeT\ lyê] øÏ CÒ´cÕº_Ûùwø£+ ‹s¡TeT\, pHé 2 (düüTes¡íyês¡Ô):‹s¡TeT\ l yÓ+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T yê]øÏ X¯ìyês¡+ qT+∫ eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T CÒ´cÕº_Ûùwø£+ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. CÒ´wüºe÷dü+˝À CÒ´cÕº qø£åÁ‘êìøÏ eT÷–ùd≥≥T¢>± ø±s¡´Áø£e÷ìï ‹‹<˚ s¡÷bı+~+∫+~. ‘·s¡‘·sê \T>± n_Ûùwø±<äT\‘√ ÁbÕNqyÓTÆq l<˚$, uÛÑ÷<˚$ düy˚T‘· leT\j·T|üŒkÕ«$T ñ‘·‡e $Á>∑Vü‰\T

n]–b˛≈£î+&Ü |ü]s¡øÏå+#˚ ì$T‘·Ô+ @sêŒ≥T #˚dæq ñ‘·‡ey˚T n_Û<˚´j·Tø£ CÒ´cÕº_Ûùwø£+ nì n+{≤s¡T. n_Ûùwø£+˝À uÛ≤>∑+>± yÓTT<ä{Ï s√E leT\j·T|üŒ kÕ«$T $Á>±Vü‰ìøÏ ñqï ã+>±s¡T ø£e#êìï rdæy˚dæ ¨e÷\T, n_Ûùwø±\T |ü+#êeTè‘· düïeq ‹s¡TeT+»q+ ìs¡«Væ≤+ #·qTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ kÕ«$Tyê]øÏ eÁ»ø£e#·+ n\+ø£]+∫ |ü⁄s¡M<ÛäT˝À¢

}πs–+|ü⁄ #˚j·TqT Hêïs¡T. ñ‘·‡e+ H˚|ü<∏ä´+˝À eT÷&√ s√E k˛eTyês¡+ kÕ«$Tyê]øÏ $X‚wü|üP», ø£˝À´ D√‘·‡e+, eP+»\ùde, Ä]®‘· Áã¨à‘·‡ e+, edü+‘√‘·‡e+, düVü≤ÁdüBbÕ\+ø£s¡D ùde\qT ‹‹<˚ s¡<äT› #˚dæ+~. yÓTT<ä{Ï, ¬s+&ÉT s√E\T e÷Á‘·+ edü+‘√‘·‡e+ $TqVü‰ Ç‘·s¡ Ä]®‘· ùde\qT kÕ«$T yê]øÏ ìs¡«Væ≤+#·qT+~.

b˛©dtùdºwüHé˝À |üsê´es¡D s¡ø£åD≈£î ø£èwæ #˚kÕÔ ìC≤+kÕ>∑sY, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô):ìC≤+kÕ>∑sY b˛©dt ùdºwüH˝À |üsê´es¡D s¡ø£åD≈£î ‘·q e+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqì kÕúìø£ mdt◊ qπswt nHêïs¡T. Äj·Tq X¯ìyês¡+ s√Eq b˛©dt ùdºwüHé Äes¡D˝À >∑\ yÓTTø£ÿ\≈£î >∑T+‘·\T @sêŒ≥T #˚dæ |æ∫à yÓTTø£ÿ\qT ‘=\–+∫ yÓTTø£ÿ\≈£î ˙s¡Tb˛XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Å|ür e´øÏÔ #Ó≥¢qT ô|+#·&É+ \ø£å´+>± ô|+#·Tø√ì Å|ür e´øÏÔ #Ó≥T¢ Hê{Ïq≥¢sTT‘˚ |ü#·Ã<äq+‘√ bÕ≥T |ü]X¯óÅuÛÑ+>± ñ+≥T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+ 3 pHé 2012

ôV’≤<äsêu≤<é

yÓ’mkÕ‡sY d”|”˝ÀøÏ

Ä+<√fi¯q˝À ~«rj·TÁX‚DÏ Hêj·T≈£î\T eT]ø=+‘·eT+~ myÓTà˝Ò´\T: yÓ’mdt.$y˚ø± Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, «¡⁄©±s 2(düTes¡íyês¡Ô) : rÛy¨sNRP Fs¨sıNRPá ˙xmsNRP»¡©´s N][xqsLi ©y∏R∂VNRPVáV FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. FsLiª][ NSáLigS ©y∏R∂VNRPVáNRPV xmsμR∂™´soáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ LS«¡NUP∏R∂V ™yªy™´sLRifl·Li xqsÚ Ù¡LigS ™´sWLjiLiμj∂. ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Ã¡V, ™´sVLi≤R∂á xmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ @¨sı FyLÌkiá ZNP[≤R∂L`iÕ‹[ ºdΩ˙™´s @¨sbP輽 N]©´srygRiVª][Liμj∂. C xqsLixqÛsáNRPV Fs¨sıNRP áV FsxmsˆV≤R∂V «¡Ljilgi[μj∂ æªΩ[áNRP F°™´s≤R∂Liª][ A∏R∂W FyLÌkiá rÛy¨sNRP ©y∏R∂VNRPVáV ¨sLSaRP, ¨sxqsˆQ˚•¶¶¶Ã¡NRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS 18 @|qsLi’d˝¡ , INRP FyL˝RiÆ™sVLi…fi rÛy©yáNRPV Dxms Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRiVªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ ™´sVL][ lLiLi≤R∂V Æ©sáá ªRΩLS*æªΩ[ rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRiVªy∏R∂V©´sı @LiøR¡©yÕ‹[ C Æ©s[ªRΩVáV D©yıLRiV. gRiªRΩ ™´sVV¨s=xmsÕfi FyáNRP ™´sLÊSá xmsμR∂≠dsNSáLi |qs|mÌsLi ¡L`i 30©´s, xmsLiøy∏R∂VºdΩá xmsμR∂≠dsNSáLi A gRixqÌsV 22, ™´sVLi≤R∂ÕÿáV, —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`ΩNRPV «¡⁄\¤Õ¡ 22©´s xmsμR∂≠dsNSáLi ™´sVVgjizqs F°™´s≤R∂Li, @xmsˆ…”¡ ©´sVLi≤T∂ C xqsLixqÛsÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP @μ≥j∂NSLRiVá Fyá©´s N]©´srygRiVªRΩV©´sı xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. ™´sVV¥][Õfi ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊRi

xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ \¤À≥¡Liry ™´sVV¨s=Fy÷¡…”¡ª][ Fy»¡Vc \¤À≥¡Liry ™´sV iLi≤R∂á xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ 19 ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩáV, NRPVLi …ÿá ™´sVLi≤R∂á xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ 15 ˙gS™´sV xmsLi øy∏R∂VºdΩáV, NRPV’≥d¡L`i ™´sVLi≤R∂á xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ 20 ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩáV, ªy©´sWL`i ™´sVLi≤R∂á xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ 20 ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩáV, ™´sVV¥][Õfi ™´sVLi≤R∂á xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ 21 ˙gS™´sV xmsLiøy ∏R∂VºdΩáV, Õ‹[ZNP[aRP*LRiLi ™´sVLi≤R∂á xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ 15 ˙gS™´sV xmsLiøy ∏R∂VºdΩáV©yıLiVV. ALRiV «¡≤U∂ˆ…‘¡{qs rÛy©yáª][ Fy»¡V 50NTP \|msgS FsLi{ms…‘¡{qs rÛy©yáV©yıLiVV. ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPáV @μj∂g][, Bμj∂g][ @Li»¡W LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ELjir°ÚLiμj∂ ªRΩxmsˆ ¨sLS*x§¶¶¶fl· μj∂aRPgS ºdΩxqsVNRPVLi»¡Vc©´sı øR¡LRi˘Ã¡V ªRΩWªRΩW ™´sVLi˙ªRΩLigSÆ©s[ D©yı∏R∂V¨s @μ≥j∂NSLRi FyLÌki Æ©s[ªRΩ¤Õ¡[ ™yF°ªRΩV©yıLRiV. Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* \Æ™sxmnsá˘Æ™s[V @¨s ≠s™´sVLji+Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsºΩxmsORPQ ©y∏R∂VNRPVáNRPV Æ™sxqsVáVÀÿ»¡V DLiμj∂. ™´sWμk∂, ™yLjiÆμ∂[ INRP¤…¡[ xmsLjizqÛsºΩ @LiVV©y \|msNTP ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yı™´sV¨s NSLi˙lgi£qs ™´sW“¡

N_¨s=áL`i INRPLRiV ™yF°∏R∂WLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP @μ≥j∂NSLRiVáV xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂Li»¡W, @LiªRΩLÊRiªRΩLigS ºΩ»Ì¡VNRPVLi»¡W NRPWL][Ë™´s≤R∂Li ªRΩxmsˆ ™´sVL][ xms¨s¬ø¡[}qsÚ I»Ì¡V @¨s @μ≥j∂NSLRi FyLÌkiZNP[ ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sW“¡ xqsLRiˆLiøR¡V INRPLRiV }msL]‰©´s≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. rÛy¨sNRP xqsLixqÛsáNRPV ¨sμ≥R∂VáV N]LRiªRΩ DLiμR∂¨s, Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡NRP F°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi¿¡ LS™y÷¡=©´s N][…˝ÿμj∂ ¨sμ≥R∂VáV NRPW≤y |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ DLi≤T∂F°LiVV©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP æªΩ÷¡∏R∂VLiμj∂ NSμR∂¨s, H©y Fs¨sıNRPáV «¡LRiVxms≤R∂LiÕ‹[ ªyªy=LRiLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V ªRΩ™´sVNRPV @LÛRiLi NS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s xqsμR∂LRiV Æ©s[ªRΩ ™yF°∏R∂WLRiV. ™´sVV¨s=Fy÷¡…”¡Õ‹[ ’d¡{qs J»¡L˝Ri gRifl·©´s N]÷¡NTP‰ LSNRPF°™´s≤R∂Li, Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´sV Fs»¡W æªΩ[áËNRP F°™´s≤R∂Liª][ ªRΩ™´sV LS«¡NUP ∏R∂V À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ @gRi™´sV˘g][øR¡LRiLigS ™´sWLjiLiμR∂¨s …‘¡≤U∂{ms ™´sW“¡ N_¨s=áL`i INRPLRiV @©yıLRiV. G ™yLÔRiV Fs™´sLjiNTP Lji«¡lLi[* @™´soªRΩVLiμ][ æªΩ÷¡∏R∂VμR∂V. xmsμR∂≠ds ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sVV¨s=Fy÷¡…”¡Õ‹[ ªRΩ™´sV ™´sW»¡©´sV NRPW≤y xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ™yLRiV }msL]‰©yıLRiV.

@©´sLiªRΩxmsoLRiLi, «¡⁄©±s 2 (düTes¡íyês¡Ô): ªRΩ*LRiÕ‹[ ™´sVLjiN]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[LRiªyLRi¨s A FyLÌki Æ©s[ªRΩ, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ \Æ™sFs£qs ≠sÆ™s[NS©´sLiμR∂lLi≤ÔT∂ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. \Æ™sFsry=L`i©´sV ˙}ms≠sVLi¬ø¡[ ˙xmsºΩ INRP‰LRiW ªRΩ™´sV FyLÌkiÕ‹[NTP ªRΩLRi÷¡™´sryÚLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ ™´sVXºΩ\|ms @©´sV™´sW©yáV©yı∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. aRP¨s™yLRiLi ™´sW“¡ NSL]ˆlLi[»¡L`i @ ¡V ry¤Õ¡£§¶¶¶ª][ Fy»¡V ™´sVLjiN]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ \Æ™sFsry=L`i {qs{msÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. ™yLjiNTP \Æ™sFs£qs ≠sÆ™s[NS NRPLi≤R∂V™yáV NRPzmsˆ FyLÌkiÕ‹[NTP A•¶¶¶*¨sLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ ™´sVLRifl·Li\|ms ˙xms«¡Õ˝‹[ øyÕÿ @©´sV™´sW©yáV©yı∏R∂V©yıLRiV. xqs™´sWμ≥y©y¤Õ˝¡[¨s ˙xmsaRPı¤Õ¡©Ø[ı D©yı∏R∂V¨s, ™y…”¡¨s ºdΩLSË÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*á\|ms DLiμR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌki¨s lLiLi≤R∂VryL˝RiV @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë©´s \Æ™sFs£qs©´sV A FyLÌki Æ©s[ªRΩáV ≠s™´sVLji+LiøR¡≤R∂Li\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. \Æ™sFs£qs©´sV ≠s™´sVLji+Li¬ø¡[ ™yŒ˝œ¡Liªy LSORPQxqsVáV, LS ¡Liμ≥R∂V¤Õ¡[ @Li»¡W ≠s™´sVLji+LiøyLRiV.

ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\T ‘·–Z+∫q πø+Á<ä+ ¬s’‘·T\≈£î HêD´yÓTÆq $‘·ÔHê\T düs¡|òüsê #˚j·÷* Á|üuÛÑT‘·« |üqT\≈£î ÇdüTø£ πø{≤sTT+#·+&ç ø£˝…ø£ºs¡¢≈£î d”mdt Ä<˚X¯+ i©«sWù²³T¶ÖdýÁ, ÇÁÚ©±s 2(AL`iFs©±sFs): ™yx§¶¶¶©´sμyLRiVá\|ms ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPLRiVfl· øR¡WzmsLi¿¡Liμj∂. ™yLRiLi ˙NTPªRΩLi GNRPLigS ÷d¡»¡L`i |ms˙…‹[ÕfiNRPV 8LRiWFy∏R∂VáV |msLiøR¡VªRΩV ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sı ZNP[Li˙μR∂ |ms˙…‹[÷¡∏R∂VLi aS≈¡ Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS ˙xms«¡Ã¡V ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ μj∂gji™´s¿¡ËLiμj∂. gRiVLRiV™yLRiLi ÷d¡»¡LRiVNRPV lLiLi≤R∂V LRiWFy∏R∂VáV ªRΩgÊjixqsVÚ ZNP[Li˙μR∂Li ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂VLigS ™´sVV≤T∂øR¡™´sVVLRiV μ≥R∂LRiáV ªRΩgÊRi≤R∂Liª][ ™´sVL][ lLiLi≤R∂V LRiWFy∏R∂VáV ªRΩgÊjixqsVÚ aRP¨s™yLRiLi ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. xqs™´sLjiLi¿¡©´s μ≥R∂LRiáV aRP¨s™yLRiLi @LÙRiLS˙ºΩ ©´sVLi¿¡ @™´sVÕ˝‹[NTP LS©´sV©´sı»˝¡V ZNP[Li˙μR∂Li }msL]‰Liμj∂. |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRiá |msLixmso©´sV @¨sı LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøyLiVV. gRiªRΩ gRiVLRiV™yLRiLi À≥ÿLRiª`Ω ¡Liμ`∂ NRPW≤y ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLiVV.  ¡Liμ`∂NRPV Æμ∂[aRP™y˘xmsÚLigS @¨sı FyLÌkiáV ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩ÷¡FyLiVV. ∏R∂VW{msG ≠sV˙ªRΩxmsOSQáV NRPW≤y |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRi |msLixmso\|ms |msμR∂≠s ≠sLjiøyLiVV. μ≥R∂LRiá |msLixmso\|ms N][L`i NRP≠sV…‘¡ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡Liμj∂. |ms˙…‹[Õfi μ≥R∂LRi |msLixmso @¨s™yLRi˘™´sV¨s, @LiVVæªΩ[ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ™´sWlLi‰…fi μ≥R∂LRi©´sV  ¡…Ì”¡ ªRΩ*LRiÕ‹[ ªRΩlgÊi[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s |ms˙…‹[÷¡∏R∂VLi aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ \¤«¡FyÕfilLi≤ÔT∂ }msL]‰©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ |ms˙…‹[÷¡∏R∂VLi\|ms ™y˘…fi xms©´sVı ªRΩgÊjiLiøyá¨s LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. ™y˘…fi ªRΩgÊjixqsVÚ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV @©´sV™´sVºΩ™y*á¨s Fs¨sıNRPá xqsLixmnsW¨sNTP NRPW≤y LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¤Õ¡[≈¡ LSzqsLiμj∂. Dxms Fs¨sıNRPá ªRΩLRiV™yªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨sLÒRi∏R∂VLi @™´sVÕ˝‹[NTP LS©´sVLiμj∂. μk∂Liª][ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ |ms˙…‹[Õfi ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVáNRPV ÷d¡»¡L`iNRPV ™´sVL][ lLiLi≤R∂V LRiWFy∏R∂VáV Aμy NS©´sV©yıLiVV.

ø£˝…ø£ºsY m+.Ms¡ÁãVü≤àj·T´ ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi, «¡⁄©±s 2(düTes¡íyês¡Ô) : —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ≠sªRΩÚ©yá ≠s˙NRP∏R∂VμyLRiVáV \lLiªRΩVáNRPV ©yfl·˘Q\Æ™sV©´s ≠sªRΩÚ©yáƩs[ xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV FsLi. ≠dsLRi˙ ¡x§¶¶¶¯∏R∂V˘ N][LSLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ μR∂X≠dsNRPLjiLi¿¡©´s ≠sªRΩÚ©yáƩs[ ≠s˙NRPLiVVLiøyá¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ¬ø¡FyˆLRiV. \lLiªRΩVá©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xms∏R∂VºΩıLiøR¡™´sμÙR∂¨s, ©´sNTP÷d¡ ≠sªRΩÚ©yá ≠s˙NRP∏R∂VLi ™´sÃ˝¡ ªyªy‰÷¡NRPLigS ÕÿÀ≥œ¡xms≤T∂©y, μk∂LÎRiNSáLiÕ‹[ ©´sxtÌsQF°ªyLRi¨s }msL]‰©yıLRiV. ≈¡Lki£mns {qs«¡©±s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sªRΩÚ©yá xqsLRixmnsLS\|ms ≠sªRΩÚ©yá ≤U∂áL˝Riª][ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ INRP xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´sVLi¿¡ xmns÷¡ªyá©´sV B¬ø¡[Ë ≠sªRΩÚ©yáƩs[ ≠s˙NRPLiVVLiøyá©yıLRiV. μk∂¨s μy*LS \lLiªRΩVá ™´sμÙR∂ ™´sVLi¿¡ }msLRiV æªΩøR¡VËN]©´s≤R∂Liª][ Fy»¡V ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP NRPW≤y xqsx§¶¶¶NRPLjiLi¿¡©´s»˝¡™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ≠sªRΩÚ©yá xqsLRixmnsLS\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ø¡[ryÚLRi¨s, @LiVVæªΩ[

õ˝≤¢≈£î 12 \ø£å\ |òüTq|ü⁄ MT≥s¡¢ ÇdüTø£ nedüs¡+ : ø£˝…ø£ºsY ©´sÕÊ‹Li≤R∂, «¡⁄©±s 2(düTes¡íyês¡Ô) : C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ≠s≠sμ≥R∂ xms©´sVá ¨s≠sVªRΩÚLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ 12 áORPQá xmnsV©´sxmso ≠dsV»¡L˝Ri BxqsVNRP @™´sxqsLRiLi GLRiˆ≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+NTP ≠s™´sLjiLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sLigRi™´sVLjiÚ, «ÿ—¡lLi≤ÔT∂gRiWÆ≤∂Li, B»¡VNRPáFy≤R∂%¡V ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ BxqsVNRP ˙ªRΩ™´s*NSáV «¡LRiVxmsoªRΩV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sLigRi™´sVLjiÚ ˙gS™´sW¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ BxqsVNRP Æ™s[Õÿ¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @©´sV™´sVºΩ N][Lji©´s»˝¡V ≠sVgRiªy lLiLi≤R∂V ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV lLiLi≤R∂™´sryLji BxqsVNRP Æ™s[Õÿ¨sNTP @©´sV™´sVºΩ N][Lji©´s»˝¡V NRP¤Õ¡NÌRPL`i æªΩ÷¡FyLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ {qsFs£qs xmsLiNRP«fi μj∂*Æ™s[μj∂ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ≠ds≤T∂π∏∂W NS©´sˆÈlLi©±s=Õ‹[ NRP¤Õ¡NÌRPL`i FyÕÊ‹©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xms©´sVáNRPV BxqsVNRP ZNP[…ÿLiVVLixmsoá©´sV ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s {qsFs£qs —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Ri©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. BxqsVNRP©´sV ˙Fy¤«¡NÌRPV xmsLji™yx§¶¶¶NRP ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ BLjilgi[xtsQ©±s BLi«¡¨dsL˝RiV xqsªRΩ*LRiÆ™s[V gRiVLjiÚLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. C BxqsVNRP©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xms©´sVáNRPV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi ≠sVgRiªy xms©´sVáNRPV ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. BxqsVNRP @˙NRP™´sV LRi™yflÿ ¨s™yLRifl·NRPV ≠s—¡¤Õ¡©´sV=, F°÷d¡xqsV, lLi≠s©´sW˘ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi xmspLjiÚ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Liª][ Fy»¡V

•ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ u≤qT‡yê&É, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): |æ≥¢+ eT+&É\+˝Àì eT+&É\ $<ë´~Ûø±] ø±sê´\j·T+˝À X¯ìyês¡+ 2012.13 $<ë´ dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ÅbÕs¡+_Û+#ês¡T. Å|üuÛÑT‘·«+ Å|ür dü+e‘·‡s¡+ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î q÷‘ ·q $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ ÅbÕs¡+uÛÀ‘·‡e düeTj·T+˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î $<ë´uÀ<Ûäq, ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\T ÅbÕs¡+_ÛdüTÔqï≥T¢>±, á dü+e‘·‡s¡+ ôd’‘·+ ÅbÕs¡+_Û+#ês¡T. ÅbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT˝…’q 1 qT+&ç 5e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î bÕsƒê´+XÊ\qT uÀ~Û+#˚ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î á •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ÅbÕs¡+_Û+#ês¡T.

Vü≤düHé|ü*¢˝À $<äT´‘Y dü<ädüT‡ ìC≤+kÕ>∑sY, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì Vü≤düHé|ü*¢ Å>±eT+˝À X¯ìyês¡+ s√Eq Å{≤Hé‡ø√ mÇ y˚DT>√bÕ˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À $<äT´‘Y dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. msYÔ\÷dt˝À >∑\ |üesY Å{≤Hé‡bòÕsêàsY #Ó&çb˛sTT Äs¡T HÓ\\ >∑&ÉTdüTÔHêï eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚sTT+#·˝Ò<äì Å>±eTdüTÔ\T ì\BXÊs¡T. |üesY Å{≤Hé‡bòÕsêàsY eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚sTT+∫ ‘·eT Å>±e÷ìøÏ 24 >∑+≥\ bÕ≥T dæ+>∑˝Ÿ ù|òCŸ ø£¬s+≥TqT düs¡|òüsê #˚j·÷\ì *œ‘·|üPs¡«ø£+>± Å>±eTdüTú\T $q‹ |üÅ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. Äj·Tq Å>±eTdüTú\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T ◊mdt◊ e÷s¡Tÿ ñqï yÓ÷{≤s¡¢H˚ yê&Ü\ì, nqTeT‹ ˝Òì yÓ÷{≤s¡T¢ yê&ç‘˚ XÊU≤|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq nHêïs¡T.|üesY Å{≤Hé‡bòÕsêàsY eTs¡eTà‘·TÔ\≈£î ñqï‘· kÕúsTT n~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&ç #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤qì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T Å{≤Hé‡ø√ dæã“+~, Å>±eTdüTú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ xms¨s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. BxqsVNRP LRi™yflÿ «¡Ljilgi[»¡xmsˆV≤R∂V ÕÿLki áV, ˙»¡NRPV‰Ã¡V, …”¡xmsˆL˝RiNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ™yx§¶¶¶©´s Æ©sLi ¡L˝Riª][Fy»¡V xmspLjiÚ ≠s™´sLSá©´sV ≠sμ≥j∂gS @μ≥j∂NSLRiVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s Fs£qs.Fs£qs.AL`i. lLi[»¡V ˙xmsNSLRiÆ™s[V BxqsVNRP N]©´sVg][áV «¡LRiFyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL˝RiV ªRΩ™´sV ™´sμÙR∂NRPV ™´s¿¡Ë©´s BxqsVNRP©´sV ™´sVV≈¡˘Q\Æ™sV©´s ˙Fy¤«¡NÌRPVáV, xms©´sVáNRPV, ¨sLS¯flÿáNRPV ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¿¡©´s @©´sLiªRΩLRiÆ™s[V ≠sVgRiªy NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV ™´sV◊˝¡LiøR¡VN][™´søR¡VË©´s¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V —¡Õ˝ÿáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ BxqsVNRP©´sV xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ NRP¤Õ¡NÌRPL˝RiV xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ xms¨s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ≠ds≤T∂π∏∂W NS©´sˆÈlLi©´sV=Õ‹[ ryμ≥yLRifl· xmsLjiFyá©´s aS≈¡ ©´sVLi≤T∂ gRi©´sVá aS≈¡ ˙zms¨s=xmsÕfi |qs˙NRP»¡Lki μyxqsLji $¨s™yxqsVáV, gRi©´sVá \Æ≤∂lLiNÌRPL`i xqsVbdPÕfi NRPV™´sWL`i, Fs.zms.FsLi .≤T∂.zqs. Æ™s[VÆ©s[—¡Lig`i \Æ≤∂lLiNÌRPL`i ≠dsV©yáV FyÕÊ‹©´sgS, NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fi NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ©´sVLi≤T∂ Fs£qs.zms. ©´s≠ds©±s gRiVÕÿ…”¡, BLiøyLÍji ¤«¡[.zqs. ¨dsáNRPLihRiLi, ≠s—¡¤Õ¡©´sV= @μ≥j∂NSLji @≠sV¯lLi≤ÔT∂, @μ≥j∂NSLRiVáV À≥œ¡gRi™´sLiªRΩlLi≤ÔT∂, x§¶¶¶≠dsVμ`∂Δÿ©±s, ˙NTPxtÒsQ™´sVWLjiÚ, xtsQLki£mns, ©´sLji=Lix§¶¶¶¯lLi≤ÔT∂, @μ≥j∂NSLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

≤U∂áL˝Ri©´sV B ¡˜Liμj∂ |ms»Ì¡≤R∂Li N][xqsLi C ªRΩ¨s–d¡Ã¡V «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı»˝¡VgS À≥ÿ≠sLiøR¡LSμR∂¨s, xqs˙NRP™´sVLigS xmsLizmsfl‘· «¡Ljilgi[LiμR∂VNRPV ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ø¡[xms≤R∂ªy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩ ≈¡Lki£mns {qs«¡©´sVÕ‹[ 43,420 NTP*Li…ÿÃ˝¡V ™´sLji, 3,500 NTP*Li…ÿÃ˝¡V Æ™s[LRiVaRP©´sgRi, 1,500 NTP*Li…ÿÃ˝¡V Æ™sVVNRP‰«‹©´sı ≠sªRΩÚ%SáV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ≠sªRΩÚ©yá©´sV BªRΩLRi ˙FyLiªyá ©´sVLi≤T∂ @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s xmsLji™´sWfl·LiÕ‹[ LRizmsˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV LRi™yflÿ xqsμR∂VFy∏R∂WáV NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ xqs•¶¶¶∏R∂VLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s NRP¤Õ¡L`i }msL]‰©yıLRiV. ≠sªRΩÚ©yá ≠s˙NRP∏R∂W¨sNTP xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡ ≤U∂áL˝RiV ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ªRΩLRiVøR¡VgS xqsLi˙xmsμj∂Liøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ xqsLi∏R∂VVNRPÚ xqsLiøyáNRPVáV ÷d¡Õÿ™´sºΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ≠sªRΩÚ©yáV, xmsoLRiVgRiV ™´sVLiμR∂Vá©´sV IZNP[ gji≤ÔR∂LigjiÕ‹[ ¨sá* ™´soLiøR¡LSμR∂¨s, Æ™s[lLi[*LRiVgS ¨sá*¬ø¡[∏R∂W÷¡= ™´soLiμR∂©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s ™´sWLÊRiμR∂LRi+NRP xqsW˙ªyá©´sV Fy…”¡Li¿¡ ≠sªRΩÚ©yá xqsLRixmnsLSÕ‹[ xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s N][LSLRiV.

»>∑Hé ÄdüTÔ\qT kÕ«BÛq+ #˚düTø√yê*:wæ+<˚ ìC≤+kÕ>∑sY, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mdtÄsY ø±+Ŭ>dt bÕغ n~ÛH˚‘· »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ ÄdüTú\qT Å|üuÛÑT‘·«+ kÕ«BÛq+ #˚düTø√yê\ì Eø£ÿ˝Ÿ myÓTà˝Ò´ Vü≤qà+‘Y wæ+<˚ nHêïs¡T. Äj·Tq X¯ìyês¡+ s√E ìC≤+kÕ>∑sY ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À $˝ÒKs¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 8 @fi¯fl ø±+Ŭ>dt bÕ\q˝À ‘·+Å&ç eTTK´eT+Å‹ n+&É<ä+&É\‘√ ˝…ø£ÿ˝Òì ÄdüTú\T dü+bÕ~Û+#ês¡ì, Ç{Ϻ ÄdüTú\T dæ_◊ <ë«sê ãj·T≥≈£î e#êÃj·Tì, yÓ+≥H˚ M{Ïì Å|üuÛÑT‘·«+ kÕ«BÛq+ #˚düTø√ì ìs¡Tù|<ä,;<ä Å|ü»\≈£î |ü+|æD° #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é#˚XÊs¡T. >±* »Hês¡ΔHé ¬s&ç¶ 15 ø√≥¢‘√ Hê´j·TeT÷]ÔH˚ ø=Hêïs¡ì M{Ïô|’ dæ_◊ |üP]Ô $#ês¡D »]|æ q\¢<Ûäq+‘√ sê»ø°j·÷\T q&ÉT|ü⁄‘·Tqï yê] ÄdüTú\qT ãj·T≥≈£î rj·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T $qjYT ≈£îe÷sY, u≤˝Ÿ øÏwüHé, sêeTT\T ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, «¡⁄©±s 2 (düTes¡íyês¡Ô) : ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xms©´sVáNRPV BxqsVNRP ZNP[…ÿLiVVLixmsoá©´sV ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ xmsLiNRP«fi μj∂*Æ™s[μj∂ A∏R∂W —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Ri©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ryμ≥yLRifl· xmsLjiFyá©´s aS≈¡ μy*LS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Riª][ ≠ds≤T∂π∏∂W NS©´sˆÈlLi©´sV= ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜LigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW, BxqsVNRP©´sV ˙Fy¤«¡NÌRPV xmsLji™yx§¶¶¶NRP ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ B˙Ljilgi[xtsQ%`¡ BLi«¡¨dsL˝RiV xqsªRΩ*LRiÆ™s[V gRiVLjiÚLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. C BxqsVNRP©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xms©´sVáNRPV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi ≠sVgRiªy xms©´sVáNRPV ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. BxqsVNRP @˙NRP™´sV LRi™yflÿ ¨s™yLRifl·NRPV ≠s—¡¤Õ¡©´sV= F°÷d¡xqsV, lLi≠s©´sW˘ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi xmspLjiÚ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Liª][Fy»¡V xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ xms¨s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. BxqsVNRP LRi™yflÿ «¡Ljilgi[»¡xmsˆV≤R∂V ÕÿLki áV, ˙»¡NRPV‰Ã¡V, …”¡xmsˆL˝RiNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ™yx§¶¶¶©´s Æ©sLi ¡L˝Riª][Fy»¡V xmspLjiÚ ≠s™´sLSá©´sV ≠sμ≥j∂gS @μ≥j∂NSLRiVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s Fs£qs.Fs£qs.AL`i. lLi[»¡V ˙xmsNSLRiÆ™s[V BxqsVNRP N]©´sVg][áV «¡LRiFyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL˝RiV ªRΩ™´sV ™´sμÙR∂NRPV ™´s¿¡Ë BxqsVNRP©´sV ™´sVV≈¡˘Q\Æ™sV©´s ˙Fy¤«¡NÌRPVáV, xms©´sVáNRPV, ¨sLS¯flÿáNRPV ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¿¡©´s @©´sLiªRΩLRiÆ™s[V ≠sVgRiªy NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV ™´sV◊˝¡LiøR¡VN][™´søR¡VË©´s¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V —¡Õ˝ÿáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s BxqsVNRP©´sV xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ NRP¤Õ¡NÌRPL˝RiV xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ xms¨s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV.

ád” Ä<˚XÊ\qT ø£∫Ñ·+>± bÕ{Ï+#ê* NRP≤R∂xms, «¡⁄©±s 2 (düTes¡íyês¡Ô) : Fs¨sıNRPá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·Õ‹[ ZNP[Li˙μR∂ Fs¨sıNRPá xqsLixmnsVLi «ÿLji ¬ø¡[zqs©´s AÆμ∂[aSá©´sV ≈¡¿¡ËªRΩLigS Fy…”¡Liøyá¨s @≤T∂xtsQ©´sÕfi «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPLRiV «‹[ztsQÀÿ ¡V |msL]‰©yıLRiV. NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fi Õ‹[¨s xqsÀ≥ÿÀ≥œ¡™´s©±s Õ‹[ ˙{ms\|qs≤T∂iLig`i @zqs|qÌsLi»¡V ˙zms\|qs≤T∂Lig`i @μ≥j∂NSLRiVáNRPV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s bPORPQflÿ ªRΩLRigRiªRΩVá xqsLiμR∂LRi˜LigS G ¤«¡ zqs xmsáV xqsWøR¡©´sáV ¬ø¡[aSLRiV. Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVVLiμR∂V, Fs¨sıNRPáV «¡Ljilgi[»¡xmso≤R∂V , Fs¨sıNRPá ªRΩLS*ªRΩ ˙zms\|qs≤T∂iLig`i @zqs|qÌsLi»¡V ˙zms\|qs≤T∂Lig`i @μ≥j∂NSLRiVáV «ÿ˙gRiªRΩÚgS ≠sμ≥R∂Vá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá©yıLRiV. Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVVLiμR∂V xmsLizmsfl‘· ZNP[Li˙μR∂Li ©´sVLi≤T∂ ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ F°÷¡Lig`i Æ™sV…‘¡Lji∏R∂VÕfi ©´sV ¬ø¡Õfi ÷¡£qÌs ˙xmsNSLRiLi ≈¡¿¡ËªRΩLigS ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. Æ™sV…‘¡Lji∏R∂VÕfi ©´sV FsLiªRΩ NS™yÕ‹[ @LiæªΩ[ ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. F°÷¡Lig`i L][«¡Ÿ @À≥œ¡˘LÛRiVáV , BªRΩLRi FyLÌkiáNRPV xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡©´s ™´s˘NRPVÚá BŒ˝œ¡NRPV Æ™s◊˝¡ À≥‹[«¡©yáV ¬ø¡[∏R∂VNRPW≤R∂μR∂©yıLRiV. F°÷¡LigRiV ˙FyLRiLiÀ≥ÿ¨sNTP ™´sVVLiμR∂V ™´sWN`P F°Õfi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ G¤«¡Li»˝¡©´sVLi≤T∂ μ≥R∂X≠dsNRPLRifl· ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. F°÷¡Lig`i L][«¡Ÿ©´s F°÷¡Lig`i }qÌsxtsQ©±s Õ‹[ «¡Ljilgi[ ˙xmsºΩ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı zms™Ø[ \Æ≤∂LjiÕ‹[ ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsVN][™yá©yıLRiV. ø≥y¤Õ¡Li«fi J»¡VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ø≥y¤Õ¡Li«fi LRiV«¡⁄\Æ™sæªΩ[ J»¡LRiV  ¡∏R∂V»¡NRPV Æ™sŒ˝ÿá©yıLRiV. ™´s∏R∂VxqsVNRPV xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡ J»¡LRiV ™´s∏R∂VxqsV ªRΩNRPV‰™´sgS DLiμR∂©´sı @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ™´s˘QQNRPÚ \Æ™sVæªΩ[ ™´s∏R∂VxqsV= μ≥R∂X≠dsNRPLRifl· Fn°LRiLi\|ms J»¡LRiV xqsLiªRΩNRPLi ºdΩxqsVNRPV¨s J»¡V Æ™s[LiVVLiøyá©yıLRiV. @Liμ≥R∂VáNRPV ™yLjiNTP xqs•¶¶¶∏R∂VNRPVáVgS ™´s¿¡Ë©´s ™yLjiª][ J»¡V Æ™s[LiVVLiøyá©yıLRiV. J»¡LRiV J»¡V BªRΩLRiV¤Õ¡™´s\lLi©y Æ™s[zqs ™´soLi¤…¡[ ¤…¡Li≤R∂LRiV J»¡V Æ™s[∏R∂Wá©yıLRiV. 10 aSªRΩLi NRP©yı FsNRPV‰™´s ¤…¡Li≤R∂L`i J»˝¡V xms≤R∂NRPW≤R∂μR∂©yıLRiV. ªRΩx§¶¶¶bdPÕÙÿLRiV ¿¡©´sı∏R∂V˘, F°÷¡Lig`i L][«¡Ÿ©´s ¨sLRi*z§¶¶¶Liøy÷¡=©´s ≠sμ≥R∂Vá gRiVLjiLi¿¡ ≠s™´sLjiLiøyLRiV. @LiªRΩNRPV ™´sVVLiμR∂V F°÷¡LigRiV ≤R∂W˘…”¡, ™´sWN`P F°÷¡Lig`i , C≠s∏R∂VLi á ¨sLRi*x§¶¶¶fl·\|ms xms™´sL`i FyLiVVLi…fi ˙xms«¡Li¤…¡[xtsQ©±s μy*LS ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

>±*øÏ u…sTT˝Ÿ eTT&ÉT|ü⁄˝À¢ düTu≤“¬s&ç¶<˚ ø°\ø£bÕÁ‘· ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Äs√|üD

ôV≤*ø±|üºsY Á|üe÷<ä+ >∑T]+∫ øÏs¡DY≈£î eTT+<˚ ‘Ó\TkÕ? \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, «¡⁄©±s 2(düTes¡íyês¡Ô): \Æ™sFs£qs |§¶¶¶÷¡NSxmÌsL`i ˙xms™´sWμR∂Li gRiVLjiLi¿¡ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂NTP ™´sVVLiÆμ∂[ æªΩáVry @¨s \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki Æ©s[ªRΩgRi»Ì¡V LS™´sVøR¡LiμR∂L`i LS™´so ˙xmsbPıLiøyLRiV. μj∂™´sLigRiªRΩ Æ©s[ªRΩ \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ ™´sVXºΩ\|ms NSLi˙lgixqsV ©y∏R∂VNRPVá ºdΩLRiV @À≥œ¡˘LiªRΩLRiNRPLRiLigS DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs ™´sVXºΩ\|ms ªRΩ™´sV FyLÌki g_LRi™yμ≥R∂˘QORPVLSáV \Æ™s∏R∂V£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqs©´s @©´sV™´sW©yá\|ms zmszqszqs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, BªRΩLRi NSLi˙lgixqsV Æ©s[ªRΩáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ≠s™´sVLRi+á©´sV A∏R∂V©´s aRP¨s™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂W ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ªRΩxmsˆV xms…ÌÿLRiV. |§¶¶¶÷¡NSxmÌsL`iÕ‹[ \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ª][ Fy»¡V @xmsˆV≤R∂V aS©´sxqsxqsÀ≥œ¡ {qsˆNRPL`igS D©´sı ˙xmsxqsVÚªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ Æ™sŒ˝ÿ÷¡= DLi≤R∂gS, FsLiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝œ¡¤Õ¡[μR∂¨s @©´sV™´sW©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ¨dsºΩ ™´sW÷¡©´s LS«¡NUP∏R∂Wá©´sV ™´sW©´sVN][™yá¨s A∏R∂V©´s NSLi˙lgixqsV ©y∏R∂VNRPVáNRPV z§¶¶¶ªRΩ™´so xms÷¡NSLRiV. gRiV™´sV¯≤T∂ NS∏R∂Vá μ]LigRi @Li¤…¡[ À≥œ¡V«ÿáV ªRΩ≤R∂V™´sVVNRPV©´sı»˝¡VgS NSLi˙lgixqsV ©y∏R∂VNRPVáV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. \Æ™s∏R∂V£qs D©´sıxmsˆV≤R∂V NSLi˙lgixqsV ©y∏R∂VNRPVáV ™y©´sFy™´sVVÕ˝ÿ Æ™sLi¤…¡[ DLiÆ≤∂[™yLRi¨s, NS¨ds BxmsˆV≤R∂V A ©y∏R∂VNRPV¤Õ¡[ ≠sxtsQxmso Fy™´sVVÕ˝ÿ ªRΩ∏R∂WLRi∏R∂W˘LRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.

≠s«¡∏R∂V™´sV¯NRPV LSxtÌsQ˚ ˙xms«¡Ã¡V ¨dsLS«¡©yáV xmsáVNRPVªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. Dxms Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı 18 rÛy©yÕ˝‹[©´sW ªRΩ™´sV FyLÌkiπ∏∂[V ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂xqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. NSLi˙lgixqsV ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi\|ms ALÌkizqs ™´sW“¡ \¬ø¡LRi¯©±s g][Æ©s ˙xmsNSaRP LS™´so aRP¨s™yLRiLi gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤ÔyLRiV. ágRi≤R∂Fy…”¡ ¬ø¡[LiVVLi¬ø¡[ xqslLi[*á¨dsı ªRΩxmsˆVá ªRΩ≤R∂ZNP[©´s¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ™´sáxqsá NSLRifl·LigS @ºΩ ªRΩ*LRiÕ‹[ ™´sVμ≥R∂˘LiªRΩLRi Fs¨sıNRPáV ™´sryÚ∏R∂V¨s A∏R∂V©´s «‹[xqs˘Li ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP μR∂™´sVV¯Li¤…¡[ xmsLiøy∏R∂VºdΩ, ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s A∏R∂V©´s xqs™yÕfi ¬ø¡[aSLRiV.

;m+&Éã÷¢´˝À Vü≤ì‡ø£ {§¶¶¶L][LiVV©±s x§¶¶¶¨s=NRP ≈¡Lki\Æμ∂©´s ’¡FsLi≤R∂ ˝¡V˘ NSLRiV©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqsLiμj∂."ry*LiNUP ’¡FsLi≤R∂ ˝¡V˘ zqsLki£qs 5 |qsÆ≤∂©±s' Æ™sW≤R∂Õfi ºdΩxqsVNRPV©´sı AÆ™sV C NSLRiV N][xqsLi μyμyxmsogS LRiW. 50 ©´sVLi¿¡ 70 áORPQáV ≈¡LRiVË ¬ø¡[zqs©´s»˝¡Vc xqs™´sWøyLRiLi. ªRΩ©´s NTPxtÌsQ\Æ™sV©´s Æ©s[≠ds  ˝¡WNRPáL`i FsLizmsNRP ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı x§¶¶¶¨s=NRP C NSLRiV N][xqsLi ªRΩ©´s áNUP‰ Æ©sLi.9¨s NRPW≤y F~Liμj∂Liμj∂. C ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV x§¶¶¶¨s=NRP ªRΩ©´s …”¡*»Ì¡L˝][ }msL]‰Li»¡W...'™´sW @™´sV¯, ˙ ¡μR∂L`iª][ NRP÷¡zqs C NSLRiVÕ‹[ xmns£qÌs \Æ≤∂Q˚™±s ¬ø¡[aSLi. øyÕÿ A©´sLiμR∂LigS DLiμj∂. @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS ©y áNUP‰ Æ©sLi. 9 NRPW≤y C NSLRiV Æ©sLi ¡L`igS á’≥¡LiøR¡≤R∂Li ™´sVLjiLiªRΩ xqsLiª][xtsQLigS DLiμj∂, B…‘¡™´sá Æ©s[©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s Fn˝y…fi Æ©sLi ¡L`i NRPW≤y 9' @Li»¡W x§¶¶¶¨s=NRP ¬ø¡xmsˆVN]¿¡ËLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi x§¶¶¶¨s=NRP æªΩáVgRiVÕ‹[ ≠sxtÒsvª][ NRP÷¡zqs 'Æμ∂[¨s\ZNP©y lLi≤U∂' @Æ©s[ ¿¡˙ªRΩLiÕ‹[ ©´s…”¡r°ÚLiμj∂. AμR∂˘LiªRΩLi ≠s©Ø[μR∂À≥œ¡LjiªRΩLigS ©ylgi[aRP*LRilLi≤ÔT∂ C zqs¨s™´sW©´sV ™´sVáVxqsVÚ©yıLRiV. ∏R∂VV™´sªRΩLS¨sı ANRP»Ì¡VNRPVÆ©s[ ≠sμ≥R∂LigS x§¶¶¶¨s=NRP Fy˙ªRΩ DLi»¡VLiμj∂. BNRP C ¿¡˙ªRΩLi NRP¥R∂ gRiVLjiLi¿¡ μR∂LRi+NRPV≤R∂V ¬ø¡xmsoªRΩW... A≤R∂VªRΩWFy≤R∂VªRΩW “¡≠sªy¨sı gRi≤T∂}ms}qs NRPV˙LS≤R∂ªRΩ©´sV. J @Liμyá À≥ÿ™´sV©´sV øR¡Wzqs ˙}ms™´sVÕ‹[xms≤Ôy≤R∂V. AÆ™sV BLi…˝‹[™yŒ˝œ¡ß xqsLi˙xmsμy∏R∂WáW... xmsμÙR∂ªRΩVáW @Li»¡W xqs™yáORPQ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV ≠sμ≥j∂xqsWÚ DLi…ÿLRiV. ™yŒ˝œ¡LiμR∂Lji¨ds IzmsˆLi¿¡ ˙}ms™´sV©´sV lgi÷¡zmsLiøR¡VN]Æ©s[LiμR∂VNRPV @ªRΩgS≤R∂V Æμ∂[¨s\ZNP©y zqsμÙR∂xms≤R∂ªy≤R∂V. ™´sVLji xmns÷¡ªRΩLi G LkiºΩ©´s ™´s¿¡ËLiμ][ æªΩLRi ≠dsVÆμ∂[ øR¡W≤R∂™´sVLi»¡V©yıLRiV.

ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T >±+<Ûë], pHé 2(düTes¡íyês¡Ô):>±+<Ûë] eT+&É\ $<ë´eqs¡T\ πø+Á<ä+˝À X¯ìyês¡+ eT+&É\+˝Àì ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ m+Çy√ ùdu≤¢Hêj·Tø˘ nHêïs¡T.á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î 7 s√E\T •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î ‘Ó\T>∑T, Ç+^¢wt, >∑DÏ‘·+ düu…®≈£îº\ MT<ä Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«$TkÕÔeTHêïs¡T.eTT˝≤´+ø£q+, Áπ>&ç+>¥ n+XÊ\ô|’ dü÷#·q*#êÃs¡T.á ø±s¡´Áø£ eT+˝À &çÄsY|æ *+u≤Á~, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, «¡⁄©±s 2 (düTes¡íyês¡Ô) : JFsLi{qs ZNP[xqsVÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´s ¨sLiμ≥j∂ªRΩV≤R∂V gS÷¡ «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂ ¤À¡LiVVÕfi ™´sVV≤R∂Vxmsoá ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ «¡gRi©±s xqs≠dsVxms ¡Liμ≥R∂V™´so xqsVÀÿ˜lLi≤ÔT∂Æμ∂[ NUPáNRP Fy˙ªRΩ @¨s …”¡≤T∂zms AL][zmsLi¿¡Liμj∂. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ zqs’¡H Õ‹[ªRΩVgS ≠søyLRifl· «¡LRiFyá¨s A FyLÌki Æ©s[ªRΩ ™´sL˝Ri LS™´sV∏R∂V˘ xqsW¿¡LiøyLRiV. aRP¨s™yLRiLi A∏R∂V©´s æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ≠s¤Õ¡[NRPL˝Riª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. gS÷¡ «¡©yLÛRi©´s lLi≤ÔT∂NTP xqs≠dsVxms  ¡Liμ≥R∂V\Æ™s©´s GLSxqsV ˙xmsªyxms lLi≤ÔT∂ª][ NRP÷¡zqs \Æ™s≠ds. xqsVÀÿ˜lLi≤ÔT∂ C Æ™sVVªRΩÚLi ™´s˘™´s•¶¶¶LS¨sı ©´s≤T∂zms©´s»˝¡V ™´sL˝Ri Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. \Æ™s≠ds. xqsVÀÿ˜lLi≤ÔT∂NTP, @≠s¨dsºΩ AL][xmsfl·Ã¡V

FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ xms…Ìÿ’≥¡ LS™´sWLS™´soNTP xqsLi ¡Liμ≥yáV D©yı∏R∂V©yıLRiV. μk∂¨sª][ |msμÙR∂ Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ ©y˘∏R∂V™´sVWLjiÚ ≤R∂ ¡V˜ AaRP øR¡Wzms gRi©´sVá xmnsV©´sV≤R∂V gS÷¡ «¡©yLÛRi©´s lLi≤ÔT∂NTP ¤À¡LiVVáV ™´s¬ø¡[ËÕÿ gRi…Ì”¡gS NRPXztsQ ¬ø¡[aSLRi¨s @©yıLRiV. C ZNP[xqsVÕ‹[ xqsVÀÿ˜lLi≤ÔT∂ Fy˙ªRΩ\|ms xqs™´sV˙gRi ≠søyLRifl· «¡LRiFyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLS¨sNTP ™´sVLi˙ºΩ GLSxqsV |§¶¶¶÷¡NSxmÌsL`iÕ‹[ Æ™s◊¡˛©´sxmsˆV≤R∂V {qsFsLi xqsˆLiμj∂Liøy÷¡= DLi≤y÷¡=LiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. @≠s¨dsºΩ ™´sVLi˙ºΩ¨s Æ™sLi»¡Æ©s[ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLi ©´sVLi¿¡ {qsFsLi  ¡LRiÚLRi£mns ¬ø¡[∏R∂Wá¨s LS™´sV∏R∂V˘ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. zqs’¡H xqs™´sV˙gRiLigS μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[}qsÚ BLiNS Fs©Ø[ı ≠sxtsQ∏R∂WáV Æ™sáVgRiV øR¡WryÚ∏R∂V¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV.

j·TTe≈£î&ÉT Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+ ìC≤+kÕ>∑sY, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô):ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì e÷– Å>±e÷ìøÏ #Ó+~q ñ|ü⁄Œ\ Å|üMDY (20) nH˚ j·TTe≈£î&ÉT X¯ìyês¡+ s√Eq ‘·q ìyêdü+˝À ÅøÏ$T dü+Vü‰s¡ø£ eT+<äT ùd$+∫ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶs¡T. kÕúì≈£î\T düŒ+~+∫ ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ m˝≤¢¬s&ç¶ Å|üuÛÑT‘·«+ ÄdüT|üÅ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ≈£î≥T+ã+˝À @s¡Œ&ɶ ‘·>±<ë\ e\¢H˚ Ä‘·àVü≤‘·´ j·T‘êïìøÏ bÕ\Œ&çq≥T¢ kÕúì≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.

msTT&é‡ ìs¡÷à\qô|’ ø£fi≤Á|ü<äs¡Ùq _ø£ÿq÷sY, pHé 2(düTes¡íyês¡Ô):_ø£ÿq÷sY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ñbÕ~Û ≈£L©\≈£î |üì #˚düTÔqï #Ós¡Te⁄e<ä› X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ ¬s&ç¶ sê»j·T´ ø£fi≤ãè+<ä+ yês¡T msTT&é‡ ìs¡÷à\qô|’ ø£fi≤Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«$T+#ês¡T.m|æ kÕø˘‡ ìC≤e÷u≤<éyê] Ä<Ûä«s¡´+˝À #˚|ü{Ϻq msTT&é ìs¡÷à\q Á|ü#ês¡ s¡<∏ä+ y˚T 31q n<äq|ü⁄ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Áosê+¬s&ç¶ á s¡<Ûëìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ø±e÷¬s&ç¶ eT+&É\+ ø±´dü+|ü*¢, ∫qïeT˝≤¢¬s&ç¶, ‘ê&Ü«sTT eT+&É\+ Ä]Z+&É˝À Á|ü<äs¡Ùq\T Ç#êÃs¡T.á dü+<äs¡“+>± ø£fi≤ãè+<ä+ Hêj·T≈£î&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ msTT&é‡ ø£+Á{À˝Ÿ kıôd’{Ï yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À Hê´ø√ C≤rj·T msTT&é‡ ø£+Á{À˝Ÿ dü+düú düeTø±s¡+‘√ á Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.ø£fi≤Á|ü<äs¡Ùq\ <ë«sê msTT&é‡ô|’ rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘·Ô\T, >∑]“¤D° Ád”Ô\T rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘·Ô\T, s¡ø£Ô|üØø£å\T >∑T]+∫ $e]+#ês¡T.á Á|ü<äs¡Ùq\T Á|ü‹ s√E ñ<äj·T+, kÕj·T+Á‘·+ Á|ü‹ eT+&É\+˝À >∑T]Ô+#·ã&çq ¬s+&ÉT Á>±e÷˝À¢ Á|ü<ä]Ù+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ.kÕ«$T, sêE, dü+‘√wt, sêE bÕ˝§ZHêïs¡T.


μy*LS À‹[LÔRiV ™´sLÊSáNRPV ªRΩ™´sV ≤T∂™´sWLi≤˝R∂©´sV xmsLizmsLi¿¡©´s»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. «¡⁄\¤Õ¡ 1 Õ‹[xmso BLRiV ™´sLÊSáNRPV LS“¡ NRPVμR∂LRiNRPF°æªΩ[.... BLig˝SLi≤`∂ »¡WL`i©´sV ¤Õ¡[NRP |qs|mÌsLi ¡L`iÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms©´sV Àÿ∏∫∂VNS…fi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A{qs£qs ˙NTPZNP»¡L˝RiV ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VNRPV©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı A}qÌs˚÷¡∏R∂V©±s xms˙ºΩNRPá¨dsı ˙xmsøR¡VLjiLiøyLiVV. Æ™s[VÆ©s[«fiÆ™sVLi…fi , A»¡gSŒœ¡˛NRPW ™´sVμ≥R∂˘ xqsLi ¡Liμ≥yáV øyÕÿ ™´sLRiNRPW Æμ∂ ¡˜ºΩ©yı∏R∂V¨s , LSÀ‹[π∏∂[V L][«¡ŸÕ˝‹[ B≠s ™´sVLjiLiªRΩ ªyLS rÛyLiVVNTP ¬ø¡[LRi©´sV©´sı»Ì¡V @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ ≠ds\¤Õ¡©´sLiªRΩ Æ™s[gRiLigS A»¡gSŒœ¡˛©´sV  ¡V«Í¡gjiLiøyá¨s zqsFs À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. μk∂¨s N][xqsLi ™yLji ¬ø¡[zqs©´s ≤T∂™´sWLi≤˝R∂©´sV xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ AÆ™sWμj∂LiøR¡NRPV©yı... gRiªRΩLiª][ F°÷¡}qsÚ ™´sW˘ø`¡ {mns«¡Ÿ |msLiøyá¨s π∏∂W¿¡r°ÚLiμj∂. |tsQ≤R∂W˘Õfi ˙xmsNSLRiLi «¡⁄©±s 29 ©´sVLi≤T∂ «¡⁄\¤Õ¡ 10 ™´sLRiNRPW A{qs£qs , BLig˝SLi≤`∂ ™´sVμ≥R∂˘ ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qs «¡LRigRi©´sVLiμj∂. BxmsˆV≤R∂V C xqs™´sVxqs˘ æªΩ[áNRPVLi¤…¡[ zqsLki£qs @LÛRiLiªRΩLRiLigS LRiμÙR∂V ¬ø¡[xqsVN][NRP ªRΩxmsˆμR∂V.

düyÓTà u≤≥˝À Äd”dt ÁøϬø≥s¡T¢

Ç+>±¢+&é ≥÷sY≈£î u≤jYTø±{Ÿ #˚ùd neø±X¯+ dæ&ûï, pHé 2: A}qÌs˚÷¡∏R∂W ˙NTPZNP»¡L˝RiV xqsÆ™sV¯ Àÿ»¡ xms»Ì¡©´sV©yıLS.... ªRΩ™´sV “¡ªyá ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV BLig˝SLi≤`∂ »¡WL`i©´sV Àÿ∏∫∂VNS…fi ¬ø¡[∏R∂VÀ‹[ªRΩV©yıLS.. @Li¤…¡[ @™´so©´sÆ©s[ @Li»¡V©yıLiVV A Æμ∂[aRP ˙xms™´sVV≈¡ xms˙ºΩNRPáV. Æ™s[VÆ©s[«fiÆ™sVLi…fiNRPW , ˙NTPZNP»¡L˝RiNRPW ™´sVμ≥R∂˘ ˙xmsxqsVÚªRΩLi }msÆ™sVLi…fi ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ∏R∂VVμ≥ÙR∂Li «¡LRiVgRiVª][©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ˙xmsμR∂LRi+©´s Aμ≥yLRiLigS ªRΩ™´sVNRPV Br°Ú©´sı ™´sW˘ø`¡ {mns«¡ŸÃ¡\|ms A{qs£qs ˙NTPZNP»¡L˝RiLiμR∂LRiW @xqsLiªRΩXzmsÚª][ D©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ μk∂¨s\|ms xmsáVryL˝RiV ˙NTPZNP…fi A}qÌs˚÷¡∏R∂WNRPV ¨sÆ™s[μj∂LiøyLRiV. A}qÌs˚÷¡∏R∂V©±s ˙NTPZNP»¡L`i= @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s

düTes¡íyês¡Ô

Ä~yês¡+, pHé 3, 2012

7 ôV’≤<äsêu≤<é

&√|æ+>¥˝À <=]øÏ‘˚...

e#˚Ã @&Ü~ Ç+>±¢+&é _J_J

ˇ*+|æø˘≈£î <ä÷s¡+

j·÷ôwdt, #ê+|æj·THé‡ Á{À|ò”\≈£î Ä‹<∏ä´+

2015 qT+∫ ø=‘·Ô ìã+<Ûäq\T: yê&Ü

bÕ]dt, pHé 2: ¨s}tsQμ≥j∂ªRΩ DæªΩ[ˆQ˚LRiNSáV ™y≤T∂ aRPLkiLRi ry™´sVLÛRiQ˘Li |msLiøR¡VNRPVÆ©s[ π∏∂WøR¡©´sÕ‹[ D©´sı @Æ¥˝∂»˝¡NRPV |§¶¶¶øR¡ËLjiNRP... LSÀ‹[π∏∂[V L][«¡ŸÕ˝‹[ ≤][zmsLig`iÕ‹[ xms»Ì¡V ¡≤T∂æªΩ[ ™yLji ZNPLkiL`i ™´sVVgjizqs©´s¤…Ì¡[. 2015 ©´sVLi≤T∂ ™´sLRiÕfiÔ ∏R∂WLi…‘¡ ≤][zmsLig`i G¤«¡¨ds= LRiWF~Liμj∂LiøR¡©´sV©´sı N]ªRΩÚ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV ™´sVLjiLiªRΩ NRPhji©´sLigS DLi≤R∂©´sV©yıLiVV. ≤][£ms ¤…¡xqÌsVÕ‹[ μ]LjiNTPæªΩ[ xqs|qsˆLi≤`∂ , ¨s}tsQμ≥R∂Liª][ Fy»¡V À‹[©´s£qsgS I÷¡LizmsN`P= ©´sVLi≤U∂  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLiøR¡©´sV©yıLRiV. 2015 ©´sVLi≤U∂ Bμj∂ ™´sLjiÚxqsVÚLiμj∂. ¨s«ÿ¨sNTP 2008 I÷¡LizmsN`P= ©´sVLi≤T∂ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V I÷¡LizmsN`P xqs™´sW≈¡˘ ªRΩ™´sV Æ™sVgS CÆ™sLi…fiÕ‹[ μk∂¨s¨s Fy…”¡r°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ BNRP\|ms @¨sı …‹[LkiıáՋ[ FsNRP‰≤R∂ ≤][zmsLig`iÕ‹[ xms»Ì¡V ¡≤T∂©y μk∂¨sÆ©s[ @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. ≤][zmsLig`i

¨sL][μ≥y¨sZNP[ C NRPhji©´s ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ N][L`Ìi A£mns @Lji˜˙¤…¡[xtsQ©±s xmnsL`i r°ˆL`Ìi (zqsFsFs£qs) C ¨s ¡Liμ≥R∂©´s©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPLi¿¡Liμj∂. Æ™s©´sNTP‰ ºdΩxqsVN][™yá¨s H™Ø[{qs\|ms øyÕÿ IºΩÚ≤T∂ NRPW≤y æªΩ¿¡ËLiμj∂. A»¡gSŒœ¡˛ ZNPLkiL`iNRPV Bμj∂ @≤ÔR∂LiNTPgS ¨sáVxqsÚLiμR∂©´sıμj∂ ™yLji ™yμR∂©´s. @LiVVæªΩ[ ≤][zmsLig`i©´sV @LjiNRP¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV BLiªRΩNRPLi¤…¡[ ™´sWLÊRiLi ¤Õ¡[μR∂©´sıμj∂ ™y≤y @’≥¡˙Fy∏R∂VLi. C ¨s ¡Liμ≥R∂©´s\|ms N]¨sı @À≥œ¡˘LiªRΩLSáV D©´sıxmsˆ»¡NUP... ™´s¬ø¡[Ë G≤yμj∂ ©´s™´sLi ¡L`iÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı ™´sLRiÕfiÔ NSÆ©sˆÈlLi©±s=Õ‹[ AÆ™sWμR∂Li F~LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV ™y≤y ˙xmsflÿ◊¡NRPáV zqsμ≥ÙR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPVLi…‹[Liμj∂. gRiªRΩ N]©yıŒœ¡ß˛gS ˙NUP≤R∂áՋ[ ˙≤R∂g`i= ™y≤R∂NRPLi |msLjigjiF°™´s≤R∂Æ™s[V C ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá ™´sWLRiVˆNRPV NSLRifl·LigS ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS NS™´sV©±sÆ™sÕfiÚlgi[™±sV= , Azqs∏R∂W lgi[™±sV=Õ‹[ xmsáV™´soLRiV ˙NUP≤yNSLRiVáV ¨sztsQμ≥ÙR∂ DæªΩ[˚QˆLRiNSáV ™y≤R∂VªRΩW μ]LjiNTPF°∏R∂WLRiV. μk∂¨s\|ms ™´sLRiÕfiÔ ∏R∂WLi…‘¡ ≤][zmsLi≤`∂ G¤«¡¨ds= ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV ™´sVLjiLiªRΩ NRPhji©´sªRΩLRiLi ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi¤…¡[ BÕÿLi…”¡ N]©´srygRiVªRΩWÆ©s[ DLi…ÿ∏R∂V¨s ™y≤y À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. @»¡V xmsáV™´soLRiV ™´sW“¡ ˙NUP≤yNSLRiVáV NRPW≤y ™y≤y N]ªRΩÚ ¨s ¡Liμ≥R∂©´s©´sV ry*gRiºΩxqsVÚ©yıLRiV.

s¡÷. 1500 ø√≥T¢ {≤¬sZ{Ÿ ◊|”m˝Ÿ f…Æ{Ï˝Ÿ kÕŒq‡sYwæ|t πs≥T ô|+#·qTqï ;d”d”◊

eTT+u…’, pHé 2: BLi≤T∂∏R∂V©±s ˙{ms≠sV∏R∂VL`i ÷d¡g`i xqsZNP=£qs @LiVVLiμR∂¨s À≥ÿ≠sr°Ú©´sı À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP…fi NRPLi˙…‹[Õfi À‹[LÔRiV BÆμ∂[ NSLRifl·Liª][ ™´sVLji¨sı ÕÿÀ≥ÿáV ALÍjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV zqsμ≥ÙR∂™´sV™´soª][Liμj∂. ™´s¬ø¡[Ë {qs«¡©±s ©´sVLi≤T∂ ryˆ©´s=L`iztsQ£ms lLi[»˝¡V |msLiøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. μk∂¨sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS Æ™sVVμR∂»¡ \¤…¡…”¡Õfi ryˆ©´s=L`iztsQ£ms Æ™sVVªyÚ¨sı |msLiøR¡©´sVLiμj∂. gRiªRΩ HμR∂V {qs«¡©˝´sÕ‹[ G≤yμj∂NTP 40 N][»˝¡ ø]xmsˆV©´s Æ™sVVªRΩÚLi 200 N][»˝¡V ALÍjiLi¿¡©´s À‹[LÔRiV Bxmsˆ≤R∂V ™´sVLjiLiªRΩ ÕÿÀ≥œ¡Li\|ms NRPÆ©s[ızqsLiμj∂. ™´s¬ø¡[Ë ©yáVlgi[Œœ¡˛Õ‹[ 500 N][»˝¡ ™´sLRiNRPW xqsLiFyμj∂LiøR¡≤R∂Æ™s[V áORPQ ˘LigS |ms»Ì¡VNRPVLiμj∂. μk∂¨s ˙xmsNSLRiLi {qs«¡©±sNRPV 100 N][»˝¡V \¤…¡…”¡Õfi ryˆ©´s=L`iztsQ£msgS LS ¡…Ìÿá¨s À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. 2013 ©´sVLi≤T∂ 2017 ™´sLRiNRPW ™´s¬ø¡[Ë G≤yμj∂ ’¡≤˝R∂©´sV A•¶¶¶*¨sLiøR¡©´sVLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáV NRPLi|ms¨dsáV H{msFsÕfi \¤…¡…”¡Õfi ryˆ©´s=L`iztsQ£ms N][xqsLi AxqsNTPÚ NRP©´s ¡LRiVxqsVÚ©yıLiVV. B…‘¡™´sá ™´sVVgjizqs©´s Hμ][ {qs«¡©±s ™´sLRiNRPW ≤T∂FsÕfiFs£mns NRPLi|ms¨ds ˙xmsμ≥y©´s ryˆ©´s=L`igS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¿¡Liμj∂. HÆμ∂[Œœ¡˛ IxmsˆLiμy¨sı F~≤T∂gjiLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ≤T∂FsÕfiFs£mns @LiªRΩ AxqsNTPÚ øR¡Wxms≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ N]ªRΩÚ NRPLi|ms¨dsá μy*LS ™´sVLjiLiªRΩ ÕÿÀ≥ÿá©´sV ALÍjiLiøyá¨s ’d¡{qs{qsH FsμR∂VLRiVøR¡Wr°ÚLiμj∂. ¤À¡[£qs \|ms#˚£qs 100 N][»˝¡V lLi[»¡VgS ¨sLÒRiLiVVLiøyá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı.... 75 N][»˝¡ ™´sLRiNRPW øyá¨s À‹[LÔRiVÕ‹[ N]LiμR∂LRiV @’≥¡˙Fy∏R∂Vx ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ¤À¡[£qs \|ms#˚£qs 75 N][»˝¡ª][Æ©s[ ¤…¡Li≤R∂L˝Ri©´sV A•¶¶¶*¨sLiøR¡©´sVLiμj∂. À≥ÿLkigS N][≤`∂ ¬ø¡[zqs©´s NRPLi|ms¨dsNTP ryˆ©´s=L`iztsQ£ms NRP»Ì¡¤À¡»Ì¡©´sVLiμj∂. À‹[LÔRiV ™´sLÊSá xqs™´sWøyLRiLi ˙xmsNSLRiLi INRP ˙xms™´sVV≈¡ ¤…¡÷¡NSLi NRPLi|ms¨ds G≤yμj∂NTP 80 N][»˝¡V ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV zqsμ≥ÙR∂LigS D©´sı»Ì¡V ™yLji¨s xqsLi˙xmsμj∂Li¿¡Liμj∂. ™´s¬ø¡[Ë {qs«¡©±sNRPV BLiNS øyÕÿ xqs™´sV∏R∂VLi DLi≤R∂≤R∂Liª][ ˙xmsxqsVÚªRΩLi Æ™s[¿¡ øR¡W}qs μ≥][LRifl”·Õ‹[Æ©s[ DLi≤yá¨s À‹[LÔRiV À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. \¤…¡…”¡Õfi ryˆ©´s=L`iztsQ£msª][ Fy»¡V @r°zqsπ∏∂[V…fi ryˆ©´s=L`i , F¢LjiLig`i , @Li\|msL`i= , x§¶‹[»¡Õfi , FsLiVVL`i\¤Õ¡©±s= FyLÌRi©´sL˝RiNRPW N]ªRΩÚ ’¡≤˝R∂©´sV A•¶¶¶*¨sLiøR¡©´sVLiμj∂. HÆμ∂[Œœ¡˛ ©´sVLi≤U∂ ˙xms™´sVV≈¡ Æ™sW…ÿL`i NRPLi|ms¨ds {§¶¶¶L][x§¶‹[Li≤y @r°zqsπ∏∂[V…fi ryˆ©´s=L`igS ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°ÚLiμj∂. μk∂¨s N][xqsLi A xqsLixqÛs 90 N][»˝¡ª][ IxmsˆLiμR∂Li NRPVμR∂VLRiVËNRPVLiμj∂. @Õÿlgi[ bdPªRΩá Fy¨s∏R∂Wá NRPLi|ms¨ds |mszms=N][ 50 N][»˝¡ª][ F¢LjiLig`i FyLÌRi©´sL`igS NSLi˙…ÿN`ÌP ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. BNRP @Li\|msL`i= FyLÌRi©´sL`igS ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljir°Ú©´sı NTPLig`izmnsxtsQ©±s μk∂¨s N][xqsLi 106 N][»˝¡V Æ™s¿¡ËLi¿¡Liμj∂. x§¶‹[»¡Õfi FyLÌRi©´sL`igS H…”¡zqs , FsLiVVL`i\¤Õ¡©±s= FyLÌRi©´sL`igS NTPLig`izmnsxtsQL`i ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyLiVV. ™´s¬ø¡[Ë {qs«¡©±s N][xqsLi ≠ds»¡¨sıLi…”¡NUP N]ªRΩÚgS ¤…¡Li≤R∂L˝Ri©´sV A•¶¶¶*¨sLiøyá¨s À‹[LÔRiV ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. gRiªRΩ {qs«¡©˝´s NRPLi¤…¡[ ™´sVLjiLiªRΩ Aμy∏R∂VLi |msLiøR¡VN][™yá¨s ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ’d¡{qs{qsH @LiøR¡©y ˙xmsNSLRiLi Æ™sVVªRΩÚLi @¨sı x§¶¶¶NRPV‰Ã¡ μy*LS 1000 ©´sVLi≤T∂ 1500 N][»˝¡ ™´sLRiNRPW Aμy∏R∂VLi LS ¡…Ìÿá¨s À‹[LÔRiV áORPQ ˘LigS |ms»Ì¡VNRPVLiμj∂.

\+&ÉHé, pHé 2: ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRP\Æ™sV©´s ∏R∂W|tsQ£qs zqsLki£qsª][ BLig˝SLi≤`∂ ˙NTPZNP…fi «¡»Ì¡V ™´s¬ø¡[Ë G≤yμj∂ ªRΩ™´sV {qs«¡©±s©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡©´sVLiμj∂. ªRΩ™´sV «¡»Ì¡VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s |tsQ≤R∂W˘Õfi©´sV C{qs’d¡ B™yŒœ¡ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. ≤T∂|mnsLi≤T∂Lig`i ø≥yLizms∏R∂V©±sgS  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRi©´sV©´sı BLig˝SLi≤`∂ ∏R∂W|tsQ£qsNRPV AºΩ¥R∂˘≠sVr°ÚLiμj∂. «¡⁄\¤Õ¡Õ‹[ ˙¤…¡Li…fi˙’¡≤`Í∂ Æ™s[μj∂NRPgS C zqsLki£qs ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sVLiμj∂. lLiLi≤][ ¤…¡£qÌs ÕÿL`ÔiQ=Õ‹[©´sW , ™´sVW≤][ ¤…¡xqÌsV JÕfiÔ ˙…ÿFn°L`ÔiÕ‹[©´sW «¡LRigRi©´sVLi≤R∂gS... ©yáVg][ ¤…¡xqÌsVNRPV ¬ø¡xqÌsL`i ÷d¡ {qÌs˚…fi AºΩ¥R∂˘≠sV™´s*©´sVLiμj∂. BNRP ¿¡™´sLji\Æμ∂©´s Hμ][ ¤…¡£qÌs J™´sÕfiÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. C xqsVμk∂LÁRiQ \Æ™sV©´s »¡WL`iÕ‹[ A}qÌs˚÷¡∏R∂W ∏R∂W|tsQ£qsª][ Fy»¡V lLiLi≤R∂V …‘¡ »¡*Li…‘¡Ã¡V , HμR∂V ™´sÆ©Ôs[áV A≤R∂VªRΩVLiμj∂. ™´sV◊d¡˛ \¤…¡…”¡Õfi ryμ≥j∂Liøyá©´sVNRPVLi…‹[©´sı A{qs£qs BLig˝SLi≤`∂ xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ xmsáV ˙FyNÌUP£qs ™´sW˘ø`¡Ã¡V AÆ≤∂[LiμR∂VNRPV |tsQ≤R∂W˘Õfi LRiWF~Liμj∂Liμj∂. A{qs£qs r°™´sVL`i|qs…fi , ™yLji=xqÌsL`i\|tsQL`i «¡»˝¡ª][ ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡ ™yLRi¯£ms ™´sW˘ø`¡Ã¡V , xqs|qsN`P=ª][ ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ ™´sW˘ø`¡ A≤R∂©´sV©´sı»Ì¡V C{qs’d¡ \Æ≤∂lLiNÌRPL`i Æ≤∂[≠s≤`∂ N]÷˝¡L`i Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ ∏R∂W|tsQ£qs NRPLi¤…¡[ ™´sVVLiμR∂V ø≥yLizms∏R∂V©±s= ˙…‹[{mns , ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ »¡WL`iNRPV NRPW≤y BLig˝SLi≤`∂ Æ™s[μj∂NRP NS©´sVLiμj∂. Æ™s[V Æ©sáՋ[ ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ xmsLRi˘»¡©´s H{msFsÕfi |tsQ≤R∂W˘Õfiª][ N˝S£tsQ @™´soªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V N]ªRΩÚ ¿¡N]‰¿¡Ë xms≤T∂Liμj∂. lLiLi≤R∂V «¡»˝¡Õ‹[©´sW xmsáV™´soLRiV rÌyL`i A»¡gSŒœ¡ß˛ H{msFsÕfi IxmsˆLiμyáՋ[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ ™yLRiV Æμ∂[¨sNTP ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ¨sryÚLRiÆ©s[μj∂ AxqsNTPÚNRPLRiLigS ™´sWLjiLiμj∂. μk∂¨sª][ Fy»¡V 2013 Hzqszqs ø≥yLizms∏R∂V©±s= ˙…‹[{mns NRPW≤y «¡⁄©±s Æ©sáՋ[Æ©s[ «¡LRigRi©´sVLiμj∂. @μj∂ NRPW≤y ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ BLig˝SLi≤`∂ xmsLRi˘»¡©´s ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ DLi≤R∂≤R∂Li AaRPËLRi˘NRPLRi\Æ™sV©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi. C lLiLi≤R∂V «¡»˝¡ ™´sVμ≥R∂˘ ¤…¡£qÌs zqsLki£qs , ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qs ™´sVVgjizqs©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ ø≥yLizms∏R∂V©±s= ˙…‹[{mns DLi»¡VLiμj∂. @μj∂ ™´sVVgjiaSNRP ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ , BLig˝SLi≤`∂ »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ zqsLki£qs A≤R∂©´sV©yıLiVV. ø≥yLizms∏R∂V©±s= ˙…‹[{mns ˙gRiW£ms }qÌs«fi ™´sW˘ø`¡Ã¡NRPV Fs≤`Í∂ÀÿxqÌs©±s , NSLÔji£mns , J™´sÕfi AºΩ¥R∂˘≠sV™´s*©´sVLi≤R∂gS... |qs≠dsV\|mns©´sÕfi= J™´sÕfi , NSLÔji£mnsáՋ[ «¡LRiVgRiVªyLiVV. \|mns©´sÕfi ™´sW˘ø`¡NRPV Fs≤`Í∂Àÿ˘xqÌs©±s Æ™s[μj∂NRP NS©´sVLiμj∂. BLig˝SLi≤`∂Õ‹[ ©´sW˘—¡ÕÿLi≤`∂ xmsLRi˘»¡©´s iM Æ™s[V 16c20 iM Æ™sVVμR∂…”¡ ¤…¡£qÌs Æ™s[V 24c28 iM lLiLi≤][ ¤…¡£qÌs Æ™s[V 31 iM Æ™sVVμR∂…”¡ ™´sÆ©Ôs[ «¡⁄©±s 2 iM lLiLi≤][ ™´sÆ©Ôs[ «¡⁄©±s 5 iM ™´sVW≤][ ™´sÆ©Ôs[ ( ø≥yLizms∏R∂V©±s= ˙…‹[{mns ™´sVVgjizqs©´s ªRΩLS*ªRΩ …‘¡ »¡*Li…‘¡ zqsLki£qs DLi»¡VLiμj∂.) «¡⁄©±s 25 iM Æ™sVVμR∂…”¡ »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ «¡⁄©±s 27 iM lLiLi≤][ »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡

_õHÓdt

ø≥yLizms∏R∂V©±s= ˙…‹[{mns |tsQ≤R∂W˘Õfi iM ˙gRiW£ms }qÌs«fi iM «¡⁄©±s 6 c 17 ( NSLÔji£mns , Fs≤`Í∂ÀÿxqÌs©±s , J™´sÕfi ) |qs≠dsV\|mns©´sÕfi= iM «¡⁄©±s 19 ( J™´sÕfi ) , «¡⁄©±s 20 ( NSLÔji£mns ) \|mns©´sÕfi iM «¡⁄©±s 23 ( Fs≤`Í∂ÀÿxqÌs©±s ) BLig˝SLi≤`∂Õ‹[ A}qÌs˚÷¡∏R∂W »¡WL`i iM «¡⁄\¤Õ¡ 10c14 iM Æ™sVVμR∂…”¡ ¤…¡£qÌs c ˙¤…¡Li…fi˙’¡≤`Í∂ «¡⁄\¤Õ¡ 18c22 iM lLiLi≤][ ¤…¡£qÌs c ÕÿL`ÔiQ= AgRi£tÌsQ 1c5 iM ™´sVW≤][ ¤…¡£qÌs c JÕfiÔ ˙…ÿFn°L`Ôi AgRi£tÌsQ 9c13 iM ©yáVg][ ¤…¡£qÌs c ¬ø¡xqÌsL`i ÷d¡ {qÌs˚…fi AgRi£tÌsQ 21c25 iM Hμ][ ¤…¡£qÌs c J™´sÕfi AgRi£tÌsQ 29 iM Æ™sVVμR∂…”¡ »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ c Æ™s£qÌs FsLi≤`∂ AgRi£tÌsQ 31 iM lLiLi≤][ »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ c ¬ø¡xqÌsL`i ÷d¡ {qÌs˚…fi |qs|mÌsLi ¡L`i 3 iM INRP ™´sÆ©Ôs[ c ry‰…˝ÿLi≤`∂ª][ c Fs≤T∂©±s ¡L`Êi |qs|mÌsLi ¡L`i 6 iM Æ™sVVμR∂…”¡ ™´sÆ©Ôs[ c |§¶¶¶≤T∂Lig˝ki |qs|mÌsLi ¡L`i 8 iM lLiLi≤][ ™´sÆ©Ôs[ c JÕfiÔ ˙…ÿFn°L`Ôi |qs|mÌsLi ¡L`i 11 iM ™´sVW≤][ ™´sÆ©Ôs[ c Fs≤`Í∂ÀÿxqÌs©±s |qs|mÌsLi ¡L`i 14 iM ©yáVg][ ™´sÆ©Ôs[ c NSLÔji£mns |qs|mÌsLi ¡L`i 16 iM Hμ][ ™´sÆ©Ôs[ c Æ™s£qÌsFsLi≤`∂

Ç+f…˝Ÿ dü+düú qT+∫ ªÇHé`yÓVæ≤ø£˝Ÿ ÇH√Œ¤f…ÆHéyÓT+{Ÿμ

Ç≥© uÛÑ÷ø£+|ü u≤~Û‘·T\≈£î ô|òsêØ Ä]úø£ kÕj·T+ >∑&ç∫q y˚T 20q Ç≥©˝À dü+uÛÑ$+∫q 5.8 e÷–ï≥÷´&é rÁe‘· ø£*–q uÛÑ÷ø£+|ü+ ø±s¡D+>± ìsêÁX¯j·TT˝…’q u≤~Û‘·T\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î Á|üeTTK k˛ŒsYº‡ ø±sY ø£+ô|˙ ô|òsêØ eTT+<äT≈£î e∫Ã+~. ô|òsêØ ‘·eT e<ä› ñqï ns¡T<Ó’q edüTÔe⁄\qT y˚\+ y˚j·T&É+ <ë«sê ùdø£]+#˚ kıeTTàqT Ç≥© uÛÑ÷ø£+|ü u≤~Û‘·T\≈£î $sêfi¯+>± Çe«qTHêïeTì ø£+ô|˙ ù|s=ÿ+~. pHé 4e ‘˚B qT+∫ pHé 10e ‘˚B es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#·qTqï á ÄHé˝…’Hé y˚\+˝À 1.3 $T*j·THé j·T÷s√\ (eTq<˚X¯ ø£¬s˙‡˝À düTe÷s¡T s¡÷.8.97 ø√≥T¢) $\TyÓ’q ô|òsêØ 599mø˘‡mø˘‡ Çy√ ø±s¡T‘√ bÕ≥T>± ø=ìï ns¡T<Ó’q bòÕs¡Tà˝≤1 (m|òt1)≈£î #Ó+~q edüTÔe⁄\≈£î >√¢ã˝Ÿ Äø£¸Hé ìs¡«Væ≤+#·qTHêïeTì ô|òsêØ ù|s=ÿ+~. ô|òsêØ Á&Ó’es¡T¢ Ä˝ÀH√‡, ô|ò*|t e÷kÕ\≈£î #Ó+~q ôV≤˝…à≥T¢, πsdæ+>¥ j·T÷ìbòÕyéT\qT ≈£L&Ü á y˚\+˝À ñ+#·qTHêïs¡T. n‘·T´‘·ÔeT ô|òsêØ f…ø±ï\Jì ñ|üjÓ÷–+∫, 599 J{°; yÓ÷&É˝Ÿ Ä<Ûës¡+>± #˚düTø=ì s¡÷bı+~+∫q HêHé`Ád”º{Ÿ ©>∑˝Ÿ Á{≤ø˘ ø±sY 599 mø˘‡mø˘‡ Çy√˝À $12 6.0 ©≥sY ô|Á{À˝Ÿ Ç+»HéqT ñ|üjÓ÷–+#ês¡T. Ç~ >∑]wüº+>± 743 |”mdt\ X¯øÏÔì, 700 mHémyéT\ {≤sYÿqT $&ÉT<ä\ #˚düTÔ+~. Ç~ >∑+≥≈£î >∑]wüº+>± 300 øÏ˝ÀMT≥s¡¢≈£î ô|’>± y˚>∑+‘√ |üs¡T>∑T\T ô|&ÉT‘·T+~. >∑‘· HÓ\˝À Ç≥©˝À dü+uÛÑ$+∫q uÛÑ÷ø£+|ü+ ø±s¡D+>± 23 eT+~ Á|ü»\T ÁbÕD≤\qT ø√˝ÀŒ>±, düTe÷s¡T 20,000 eT+~øÏ ô|’>± Çfi¯¢qT ø√˝ÀŒsTT ìsêÁX¯j·TT\j·÷´s¡T. >∑&É∫q dü+e‘·‡s¡+˝À ≈£L&Ü, »bÕHé˝À dü+uÛÑ$+∫q uÛÑ÷ø£+|ü+ ø±s¡D+>± ìsêÁX¯j·TT˝…’q yê] ø√dü+ ô|òsêØ 80 $T*j·THé jÓTHé(s¡÷.5.57ø√≥T¢)\qT $sêfi¯+>± n+<äCÒdæ+~.

Ç+&çj·÷ e∫Ãq C≤Áu≤ Á&Ó’yé ÇHé`ø±sY d”Œø£sY ø±s¡T˝À Á|üj·÷DÏdüTÔqï bò˛Hé˝À e÷{≤¢&É≥+ Á|üe÷<äø£s¡+. ø±˙ n‘·´edüs¡yÓTÆq ø±˝Ÿ‡ e∫Ãq|ü&ÉT düe÷<Ûëq+ Çe«&É+ ‘·|üŒìdü]. n˝≤>∑ì Ç˝≤+{Ï n‘·´edüs¡ bò˛Hé ø±˝Ÿ‡qT Á&Ó’yé #˚dü÷Ô Äq‡sY #˚j·T˝Ò+. eT] Ç+<äT≈£î |ü]cÕÿs¡+ @+{Ï n+fÒ.. C≤Áu≤ Á&Ó’yé ÇHé`ø±sY d”Œø£sY bò˛Hé. Á|üeTTK m\Áø±ºìø˘ |ü]ø£sê\ ‘·j·÷Ø ø£+ô|˙ C≤Áu≤ Á&Ó’yé n+~düTÔqï á ÇHé`ø±sY d”Œø£sY bò˛Hé ã÷¢≥÷‘Y Ä<Ûës¡+>± |üì#˚düTÔ+~. MT yÓTTu…’˝Ÿ bò˛Hé˝Àì ã÷¢≥÷‘Y ø£HÓøϺ${° <ë«sê á d”Œø£sYqT ø£HÓø˘º #˚düTø=ì ø±s¡T˝Àì düHé$»sY≈£î ø±˙ ˝Ò<ë d”º]+>¥≈£î Bìì øÏ¢|t #˚j·T&É+ <ë«sê ôd˝Ÿbò˛HéqT #˚‘·T\‘√ Ä|üπs{Ÿ #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ˝Ò≈£î+&Ü á d”Œø£sY kÕj·T+‘√ ne‘·* yê]‘√ e÷{≤¢&Ée#·TÃ. C≤Áu≤ Á&Ó’yé ÇHé`ø±sY d”Œø£sY bò˛Hé $•wüº‘·\T: `düŒwüºyÓTÆq kÂ+&é, yêsTTdt yê\÷´yéT |ü¢dt, yÓTÆqdt ã≥Hé\ kÕj·T+‘√ X¯u≤Δìï ô|+#·Tø√e≥+, ‘·–Z+#·≥+ #˚j·Te#·TÃ. eT÷´õø˘, bÕ&éø±dtº, J|”mdt &Ó’¬sø£åq¢qT $H=#·TÃ. u≤´≥Ø ˝…e˝Ÿ, ø£HÓø£åHé ùdº≥dt\ >∑T]+∫ yêsTTdt ¬>’&ÓHé‡ eT©ºj·T÷CŸ` ˇπøkÕ] ¬s+&ÉT bò˛q¢qT á &çyÓ’CŸ≈£î ø£HÓø˘º #˚düTø√e#·TÃ. `Ç+<äT˝À ñqï u≤´≥Ø 20 >∑+≥\ {≤ø˘f…ÆyéT, 30 s√E\ kÕº+&éu…’ es¡≈£L ì\« ñ+≥T+~. uÛ≤s¡‘Y˝À C≤Áu≤ Á&Ó’yé ÇHé`ø±sY d”Œø£sY bò˛Hé <Ûäs¡\T s¡÷.3,999 qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êsTT. nyÓTC≤Hé, kÕº|ü˝Ÿ‡ yÓTT<ä˝…’q ÄHé˝…’Hé yÓuŸôd’≥¢ <ë«sê ≈£L&Ü á ñ‘·Œ‹Ôì ø=qT>√\T #˚j·Te#·TÃ.

ø£+|üP´≥sY ÁbÕôddüs¡T¢, m\Áø±ºìø˘ ∫|t\T ‘·j·÷s¡T #˚j·T&É+˝À Á|ü|ü+#· U≤´‹ >±+∫q Ç+f…˝Ÿ, Ç|ü&ÉT ø±s¡¢ô|’ <äèwæº kÕ]+∫+~. ø±s¡¢˝À z Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq düe÷#ês¡ e´edüúqT n+~+#˚+<äT≈£î Ç+f…˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé eTT+<äT≈£î e∫Ã+~. á y˚Ts¡≈£î bÕ´dæ+»sY ø±s¡¢˝À ªÇHé`yÓVæ≤ø£˝Ÿ ÇH√Œ¤f…ÆHéyÓT+{Ÿμ(◊$◊) nH˚ e´edüúqT |ü]#·j·T+ #˚ùd+<äT≈£î uÛ≤s¡‘· ø±s¡¢ ‘·j·÷Ø<ës¡T\‘√ Ç+f…˝Ÿ #·s¡Ã\T »s¡T|ü⁄‘√+~. Bì >∑T]+∫ Ç+f…˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé ùd˝Ÿ‡ &Ó’¬sø£ºsY (k‘Y) _. dü÷s¡´Hêsêj·TD $e]dü÷Ô.. á ◊$◊ e´edüú˝À, &Ü´wt uÀsY¶ô|’ ¬s+&ÉT ‘Ós¡\T(Ád”ÿHé‡) neTs¡Ãã&ç ñ+{≤j·Tì, Ç+<äT˝À ˇø£{Ï Á&Ó’esY ø√dü+, eTs=ø£{Ï bÕ´dæ+»sY ø√dü+ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚, Ç~ Ç+&çj·÷˝À m|ü&ÉT n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ edüTÔ+<äH˚ $wüj·÷ìï K∫Ñ·+>± #Ó|üŒ˝ÒeTì, Á|üdüTÔ‘·+ $$<Ûä ø±sY y˚Tø£s¡¢‘√ ‘êeTT dü+Á|ü~+|ü⁄\T »s¡T|ü⁄‘·THêïeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á e´edüú˝À Á&Ó’esY ø√dü+ πø{≤sTT+#·ã&çq Ád”ÿHéô|’ Hê$π>wüHé, e÷´|t‡, Á&Ó’$+>¥ ÇqŒ¤πsàwüHé e+{Ï düe÷#êsêìï bı+<äe#·TÃ. n˝≤π>, bÕ´dæ+»sY ø√dü+ πø{≤sTT+∫q ‘Ós¡ô|’ bÕ≥\T, dæìe÷\qT &ÍHé˝À&é #˚düTø√e#·TÃ. á ¬s+&ÉT Ád”ÿHé\T ≈£L&Ü y˚πs«s¡T>± |üì#˚kÕÔsTT. ◊$◊ dædüºyéTqT ø±s¡¢˝À |ü]#·j·T+ #˚ùd+<äT≈£î Ç+f…˝Ÿ Ç|üŒ{Ïπø øÏj·÷ yÓ÷{≤sY‡ ø±s=ŒπswüHé‘√ f…Æn|tqT @s¡Œs¡T#·T≈£î+~. øÏj·÷ n+~düTÔqï ¬ø9 \>∑®Ø ôd&ÜHé˝À á ◊$◊ dædüºyéTqT |ü]#·j·T+ #˚j·TqTHêïs¡T.

44 XÊ‘·+ eè~Δ #Ó+~q eTV”≤+Á<ä ˝≤uÛÑ+ eTV”≤+Á<ë n+&é eTV”≤+Á<ë ìø£s¡ ˝≤uÛÑ+ e÷]Ñ√ eTT–dæq Á‘Ó’e÷dæø£+˝À 44.17 XÊ‘·+ eè~›#Ó+~ s¡÷. 74.4 ø√≥¢≈£î ô|]–+~. e÷¬sÿ{À¢ ø£+ô|˙ j·TT{°*{° yêVü≤Hê\≈£î &çe÷+&é ô|s¡>∑&É+‘√ ˝≤uÛ≤\T uÛ≤Ø>± |ü⁄+E≈£îHêïj·Tì dü+düú ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. >∑&ç∫q Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ Hê\T>√ Á‘Ó’e÷dæø£+˝À ø£+ô|˙ $Áø£j·÷\T 50XÊ‘·+ ô|]– s¡÷.9,241.2 ø√≥¢≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. B+‘√ >∑&ç∫q Ä]úø£ dü+e‘·‡sêìøÏ s¡÷. 5eTTK $\Te>∑\ ùws¡Tô|’ s¡÷. 12.50 &ç$&Ó+&éqT Á|ü‹bÕ~+∫+~. 2011`12˝À dü+düú düMTø£è‘· ìø£s¡ ˝≤uÛÑ+ s¡÷. 3,126.66 ø√≥¢≈£î #˚s¡Tø√>±, neTàø±\T s¡÷. 5,241.40 ø√≥T¢≈£î #˚s¡T≈£îHêïj·Tì dü+düú yÓ\¢&ç+∫+~.


C M Y K

8

Ä~yês¡+, pHé 3, 2012

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

C M Y K

n s¡Ã q

Væ≤ÁC≤ bÕÁ‘·˝À

&Ó’˝≤>¥øÏ+>¥ V”≤s√\˝À HÓ+.1 bıõwüHé >∑T]+∫ m|ü&É÷ n+‘·s¡T´<äΔ+ »s¡T>∑T‘·÷H˚ ñ+≥T+~. nsTT‘˚ V”≤s√sTTHé\T e÷Á‘·+ bıõwüHé\ >∑T]+∫ m≈£îÿe>± Ä˝À∫+#·s¡T. m+<äTø£+fÒ yê] dæ˙ø±\+ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe. e#êÃe÷.. dü+bÕ~+#·T≈£îHêïe÷.. yÓfi≤¢e÷.. n+‘˚ dü+>∑‹. Ç<˚ #ÓãT‘√+~ V”≤s√sTTHé düeT+‘·. Ç<˚ $wüj·÷ìï n&É>±Z, ªqH˚ï HÓ+.1 nì #ê˝≤ eT+~ n+≥THêïs¡T. ø±˙ n$ V”≤s√sTTHé\≈£î ñ+&Éeì Hê n_ÛÁbÕj·T+. m+<äTø£+fÒ Á|üdüTÔ‘·+ V”≤s√sTTHé\T m≈£îÿe s√E\T dæ˙ Ç+&ÉÁd”º˝À ñ+&É&É+˝Ò<äT. m|ü&ÉT <äs¡Ù≈£î\≈£î, ìsêà‘·\≈£î, Áù|ø£å≈£î\≈£î uÀsY ø=&É‘ês√ n|ü&˚ yê] dæ˙J$‘·+ô|’ ÄX¯\T e<äT\Tø√yê*‡+<˚. n+<äTπø HÓ+ãsYeHé kÕúHê\≈£î H˚qT n+‘·>± $\Teq÷, ÁbÕ<Ûëq´‘·q÷ Çe«qT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü.. dæìe÷ dæìe÷øÏ á HÓ+ãsY eHé bıõwüHé\T e÷s¡T‘êsTT. bòÕ¢|t\T Çdü÷Ô ñ+&ç.. ˇø£ÿkÕ]>± ô|<ä› Væ≤{Ÿ ÇùdÔ yê]H˚ HÓ+.1 V”≤s√sTTHé>± n|üŒ{Ïes¡≈£î >∑T]ÔkÕÔs¡T. eT∞¢ bòÕ¢|t eùdÔ bÕ‘êfi≤ìøÏ yÓfi≤¢*‡+<˚μn+≥÷ #ê˝≤ &û|t>± $e]+∫+~ düeT+‘·. Á|üdüTÔ‘·+ düeT+‘· eT+∫ bıõwüHé˝ÀH˚ ñ+<ä+fÒ ˇ|üø√e#·TÃ. m+<äTø£+fÒ <ë<ë|ü⁄ 8 dæìe÷\ ø£$T{ŸyÓT+{Ÿ˝À ñ+~ á neTà&ÉT. n˝≤π> Ç|üŒ{Ï es¡≈£î q{Ï+∫q dæìe÷\˙ï Væ≤{Ÿ dæìe÷\T>±H˚ á$&É U≤‘ê˝À ì*#êsTT.

ªb˛©dt k˛ºØμ dæìe÷ ˇø£ÿ{Ï #ê\T kÕsTT≈£î e÷sYì &Ó’˝≤>¥ øÏ+>¥ nì nH˚+<äT≈£î. b˛©dt bÕÁ‘·\≈£î |üP]Ô Hê´j·T+ #˚j·T&É+˝À dæ<äΔVü≤ düTÔ&Éqï ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£îqï kÕsTT≈£îe÷sY Ç|ü⁄Œ&ÉT Væ≤ÁC≤ bÕÁ‘·qT b˛wæ+#·qTHêï&ÉT. WqT.. &Ó’˝≤>¥ øÏ+>¥ kÕsTT≈£îe÷sY ‘Ós¡ô|’ Væ≤ÁC≤ ¬>≥|t˝À ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. ø£qï&É˝À s¡÷bı+ <äT‘√qï z dæìe÷ ø√dü+ Äj·Tq á ¬>≥|t˝À <äs¡ÙqMTj·TqTHêïs¡T. ˝≤¬sHé‡ <äs¡Ùø£ ‘·«+˝À n‘·H˚ Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·<Ûë]>± e∫Ãq ªø±+#·qμ, n≥T ‘·$Tfi¯+˝Àq÷, Ç≥T ‘Ó\T>∑T ˝Àq÷ Áù|ø£å≈£î\qT Äø£≥Tº≈£î+~. Ç|ü&ÉT n<˚ dæìe÷ì ø£qï&É˝À ªø£\Œqμ ù|s¡T‘√ ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔ Hêïs¡T. ªø±+#·qμ dæìe÷˝À X¯s¡‘Y≈£îe÷sY b˛wæ+∫q Væ≤ÁC≤ bÕÁ‘·H˚ ø£qï&É˝À kÕsTT≈£î e÷sY b˛wædüTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À kÕsTT≈£îe÷sY ø=ìï ø£qï&É dæìe÷\˝À q{Ï+#ês¡T. á ø±s¡D+>± nø£ÿ&Ü Äj·TqøÏ eT+∫ bòÕ˝ÀsTT+ >¥ ñ+&É≥+‘√ á bÕÁ‘·≈£î Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç#êÃs¡ì düe÷#ês¡+. á H˚|ü<∏ä´+˝À nø£ÿ&É á bÕÁ‘·ì b˛wæk˛Ôqï kÕsTT≈£îe÷sYì nø£ÿ&ç Áù|ø£å≈£î\T m+‘·es¡≈£î ]d”yé #˚düT≈£î+{≤s¡H˚~ dæìe÷ $&ÉT<ä\ nj˚T´ es¡≈£î #·÷&Ü *‡+<˚.

Hê≈£î ø±düÔ nqTuÛÑe+ ‘·≈£îÿy˚... ùdïVæ≤‘·T\+ e÷Á‘·y˚T nì ‘˚*à #Ó|æŒq dü+<äsꓤ\÷ ñHêïsTT. ‘êC≤>± eTs√kÕ] sêD≤ á $wüj·÷ìï H=øÏÿ #ÓbÕŒ&ÉT. z Á|üeTTK Ä+>∑¢ |üÁ‹ø£ ‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ªy˚TeTT πøe\+ ùdïVæ≤‘·T\+ e÷Á‘·y˚T, e÷ Ç+{À¢ yêfi¯ó¢ #·÷dæq dü+ã+<Ûäy˚T #˚düT≈£î+{≤, k‹+&çj·÷ ne÷àsTTH˚ ô|[¢ #˚düT≈£î+{≤qì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Çø£ dæìe÷\ $wüj·÷ìøÏ eùdÔ sêD≤ Ç{°e\ q{Ï+∫q ª&çbÕsYºyÓT+{Ÿμ ∫Á‘·+ Ä•+∫q |òü*‘ê\qT Çe«ø b˛e&É+, ªHê≈£î 6 dæìe÷\T #˚dæq nqTuÛÑe+ e÷Á‘·y˚T ñ+~. Áù|ø£å≈£î\T yÓT#˚à $<Ûä+>± bÕÁ‘·\qT m+#·T≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚kÕÔqTμ nHêïs¡T. Ç+ø± #ÓãT‘·÷ <äs¡Ù≈£î&ÉT ÁøÏwt s¡÷bı+~düTÔqï ∫Á‘·+˝Àì Hê bÕÁ‘·, ô|sꌤ¬sàHé‡ ‘·|üŒ≈£î+&Ü Áù|ø£å≈£î\qT Äø£≥Tº≈£î+≥T+<äì, á dæìe÷˝Àì Hê bÕÁ‘· Áù|ø£å≈£î\T yÓT#˚à $<Ûä+>± ñ+≥T+<äqï qeTàø£+ Hê≈£î ñ+<ä+≥÷μ n+≥THêï&ÉT. Á|üdüTÔ‘·+ sêD≤ ªø£èwüí+ e+<˚ »>∑<äTZs¡T+μ nH˚ ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔHêï&ÉT. ÁøÏwt <äs¡Ùø£‘·«+˝À, kÕsTTu≤ãT C≤>∑s¡¢eT÷&ç, yÓ’.sêJyé ¬s&ç¶\T dü+j·TTø£Ô+>± ì]àdüTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À V”≤s√ô|’ ø=ìï düìïy˚XÊ\T ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘êìøÏ eTDÏX¯s¡à dü+^‘·+ n+~düTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+˝À sêD≤ ;f…ø˘ u≤ãT bÕÁ‘·˝À q{ÏdüTÔHêï&ÉT. #·~$+~ ;f…ø˘. u≤©e⁄&é Vü‰{Ÿ ˝Ò&û _bÕkÕ ãdüT‘√ sêD≤ dü+ã+<Ûä+ ø=qkÕ–düTÔqï≥T¢ n+<äTπø n˙ï ôV’≤f…ø˘ ‘Ó*$‘˚≥\T. |ü⁄düÔø±˝À¢ #·~$q C≤„q+ ø£+fÒ... n|üŒ{À¢ MT&çj·÷˝À |ü⁄ø±s¡T¢ wæø±s¡T¢ #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ J$‘ê˝À¢+∫ Á>∑Væ≤+∫q<˚ m≈£îÿe. qj·Tq‘ês¡ bÕÁ‘· ù|s¡T á sêD≤ #ê˝≤ dü+<äsꓤ˝À¢ ‘·eT eT<Ûä´ n˝≤+{Ï<˚MT ˝Ò<äì, ‘êeTT »dtº dæìe÷˝À <˚$ø£. ÄyÓT &Ü≈£î´yÓT+≥Ø |òæ˝Ÿày˚Tø£sY>± q{Ïk˛Ô+~.

j·TTe‘·ì Äø£]¸düTÔ+~... V”≤s√sTTHé e÷fi¯$ø£ n|üŒ{À¢ ø=ìï ∫Á‘ê˝À¢ q{Ï+∫, Ä ‘·sê«‘· ø£qTeTs¡T¬>’b˛sTT+~. |üs¡uÛ≤wü˝ÀøÏ yÓ[¢ #ê˝≤H˚ dæìe÷\T #˚dæ+~. ø=ìï Vü‰{Ÿ ∫Á‘ê˝À¢ ≈£L&Ü q{Ï+∫ Áù|ø£å≈£î*ï s¡+õ+|üCÒdæ+~. dü+bÕ<äq≈£î düeTdü´ ˝Ò≈£î+&Ü |ü\T <ës¡T˝À¢ u≤>±H˚ dü+bÕ~+#·T≈£î+~. Ç+‘·ø±\+ ‘·sê«‘· eT∞¢ ‘Ó\T>∑T‘Ós¡ô|’ ø£ì|æ+#·qT+~ e÷fi¯$ø£. ªì|ü˝≤+{Ï ì»+μ ∫Á‘·+ <ë«sê sêqT+~. á ∫Á‘·+˝À j·TTe‘·ì Äø£]¸+#˚+<äT≈£î ‘·qe+‘·T>± n+<ë*ï Äs¡uÀdæ+<ä≥. á ∫Á‘êìï nqïeTj·T´ ÁøÏj˚TwüHé‡ düeTs¡ŒD˝À |òæ*+ Áø±|òtº |ü‘êø£+ô|’ ì]à+#ês¡T. ≈£îe÷sY bıHêï&É <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#ê&ÉT. Ç+<äT˝À Ç+ø± wüø°˝, s¡|òüTTu≤ãT, ø=+&Ée\dü ‘·~‘·s¡T\T q{Ï+#ês¡T. á ∫Á‘·+ >∑T]+∫ #ÓãT‘·÷.. ª#ê˝≤ s√E\ ‘·sê«‘· ø£qã&ÉT‘·THêïqT ø±ã{Ϻ Áù|ø£å≈£î\≈£î ø=‘·Ô>± ø£ì|ækÕÔqì nqT≈£î+≥THêïqT. Ç+‘·≈£îeTT+<äT #˚dæq ∫Á‘ê˝À¢ qqTï u≤>± Ä<ä]+#ês¡T ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î\T. nìï esêZ\ Áù|ø£å≈£î*ï yÓT|æŒ+∫ nìï n+XÊ\T á ∫Á‘·+˝À ñHêïsTT. á dæìe÷ì #·÷ùd Á|ür Áù|ø£å≈£î&ÉT me]ø° uÀsY ø=≥º≈£î+&Ü 3 >∑+≥\T m+C≤jYT #˚j·Te#·TÃμ n+≥÷ dæìe÷≈£î ø±yê*‡q ‘·q e+‘·T |ü_¢dæ{°ì ‘·q e÷≥\ <ë«sê #ÓãT‘√+~ e÷fi¯$ø£. BÛs¡T&ÉTμ ∫Á‘·+ <ë«sê $ \ H é bÕÁ‘·˝À s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ #˚dæ+~ \øÏÎ. Ä ‘·sê«‘· <=+>∑\ eTTsƒê ∫Á‘·+˝Àq÷, Ç{°e\ sêyéT>√ bÕ˝Ÿ es¡à ª&çbÕsYºyÓT+{Ÿμ ∫Á‘·+˝Àq÷ ∫qï ∫qï bÕÁ‘·˝À¢ ø£ì|æ+∫ yÓT|æŒ+∫+~. nsTT‘˚ Ä ∫Á‘ê\T ô|<ä›>± Ä&Éø£b˛e&É+ \øÏÎì ø±düÔ ìsêX¯≈£î >∑T] #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. B+‘√ z yÓ’|ü⁄ ∫Á‘· ìsêàD dü+düúqT q&ç|ædü÷ÔH˚.. eTs√yÓ’|ü⁄ q≥qô|’ <äèwæº ô|{Ϻq \øÏÎ V”≤s√sTTHé>± ì\<=≈£îÿH˚ |üì˝À _J _J>± >∑&ÉT|ü⁄‘√+~. ‘·q eTqdüT˝Àì e÷≥\qT \øÏÎ {Ï«≥ºsY <ë«sê yÓ\¢&çdü÷Ô.. ªÁ|üdüTÔ‘·+ eTDÏs¡‘·ï+ <äs¡Ùø£‘·«+˝À z ‘·$Tfi¯ ∫Á‘·+‘√ bÕ≥T, kı+‘· u≤´qsY˝À ¬s+&ÉT dæìe÷\T #˚düTÔHêïqT. ‘·«s¡˝ÀH˚ n$ ]©CŸ≈£î dæ<äΔ+ ne⁄‘·THêïsTTμ nì #Ó|üø=∫Ã+~. n+‘˚ ø±<äT.. ª‘·q≈£î ‘·$Tfi¯ dæìe÷\ô|’ m≈£îÿe>± <äèwæº ô|≥º&É+

|ü⁄˙‘Y n+‘˚ #ê˝≤ Çwüº+

yÓ÷Vü≤Hé u≤ãT yês¡düTsê*>± #ê˝≤ ˝Ò≥T>± |ü]ÁX¯eT˝À n&ÉT>∑Tô|{Ϻq eT+#·T \øÏÎ Á|üdüqï Á|” bÕ¢Hé¶>± V”≤s√sTTHé ø±yê\H˚ ‘·q ø£\ HÓs¡y˚s¡TÃ≈£î+{À+~. ‘·q≈£îqï >±¢eTsYøÏ H˚s¡T>± V”≤s√sTTHé>± m+Á{° ÇùdÔ |òü*‘ê\T m˝≤ ñ+{≤jÓ÷ #Ó|üŒ˝Ò+ ø±ã{Ϻ ªnq>∑q>± z

ô|<ä›>± ÄdüøÏÔ ˝Ò<äT ø±˙, ø£qï&É dæìe÷˝À¢ neø±XÊ\ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷düTÔHêïqT. ø£qï&É dü÷|üsYkÕºsY |ü⁄˙‘Y sêCŸ n+fÒ Hê≈£î #ê˝≤ Çwüº+. n‘·ì‘√ q{Ï+#ê\ì ø√]ø£ ñ+~μ n+≥÷ ‘·q eTqdüT˝Àì ø√]ø£qT ãj·T≥ô|{Ϻ+~. eT+#·T \øÏÎ Á|üdüTÔ‘·+ ‘·q kı+‘· u≤´qsY˝À ì]àdüTÔqï ª>∑T+&Ó˝À¢ >√<ë]μ ∫Á‘·+˝À V”≤s√sTTHé>± q{Ïk˛Ô+~. eTs√yÓ’|ü⁄ ‘·eTTà&ÉT eTH√CŸ V”≤s√>± u≤\j·T´ eTTK´yÓTÆq n‹~∏ bÕÁ‘·˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ª} ø=&É‘êsê ñ*øÏÿ |ü&É‘êsêμ ∫Á‘êìøÏ ìsêà‘·>± e´eVü≤]k˛Ô+~. á ∫Á‘·+˝Àq÷ eT+#·T \øÏÎ z bÕÁ‘·qT b˛wæk˛Ô+~.

e÷eT÷\T>± me¬s’Hê z |ü~ s√E˝À, |ü~ùV≤qT s√E˝À bòÕ]Hé Á{Ï|t y˚düTÔ+{≤s¡T. nsTT‘˚, ì\TyÓ‘·TÔ kÂ+<äsê´ìøÏ ∫Vü≤ïyÓTÆq nqTwüÿ e÷Á‘·+ ¬s+&ÉT HÓ\\ ô|’>±H˚ Ç|ü&ÉT z bòÕ]Hé Á{Ï|t ø√dü+ #Óπøÿk˛Ô+~. nsTT‘˚, Ç<˚<√ düs¡<ë>± y˚düTÔqï Vü‰©&˚ ø±<äT˝Ò+&ç... ôd\«sê|òüTeHé <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï dæìe÷ wüO{Ï+>¥ ø√dü+ ÄyÓT Ç|ü&ÉT C≤]®j·÷ <˚XÊìøÏ yÓfi¯ó‘√+~. Äs¡´ V”≤s√>± q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘·+˝À nqTwüÿ ~«bÕÁ‘ê_Ûqj·T+ #˚k˛Ô+~. C≤]®j·÷˝Àì $$<Ûä Á|ü<˚XÊ\˝À á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥qT 65 s√E\ bÕ≥T #˚j·T&ÜìøÏ bÕ¢Hé #˚XÊs¡T. ªÇsê+&É+ ñ\>∑+μ ù|s¡T‘√ ‘·$Tfi¯+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï á ∫Á‘êìï ªãè+<ëeq+˝À q+<ä≈£îe÷s¡T&ÉTμ ù|s¡T‘√ ‘Ó\T>∑T˝ÀøÏ &É_“+>¥ #˚j·TqTHêïs¡T.

ôV’≤z˝ÒºCŸ j·÷ø£¸HéøÏ ‘·>∑Z≥Tº>±H˚... eTùV≤wtu≤ãT u≤e düTBÛsY u≤ãT Ç|üŒ{Ïπø ªmdt myéTmdtμ ∫Á‘·+ <ë«sê ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î |ü]#· j·TyÓTÆ, Ä dæìe÷˝À &Ü´Hé‡˙, ô|ò’{Ÿ‡ì n<äs¡>= {Ϻ, e÷dt Ä&çj·THé‡ qT+∫ eT+∫ e÷s¡Tÿ˝Ò ø=fÒºXÊ&ÉT. q≥q $wüj·T+ ˝Àq÷, &Ü´H釽À¢q÷ ‘·q yÓTT<ä{Ï dæìe÷˝ÀH˚ eT+∫ ô|sꌤ¬sàHé‡qT Á|ü<ä]Ù+∫ eT+∫ uÛÑ$wü´‘Y ñqï V”≤s√>± ù|s¡T ‘Ó#·TÃ≈£îqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ‘êC≤>± á V”≤s√ ªn–Z|ü⁄\¢μ nH˚ ∫Á‘·+ <ë«sê Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêuÀ‘·THêï&ÉT. ªs¡ø£åμ dæìe÷‘√ |ü]#·j·TyÓTÆq e+o ø£èwüí Ĭøfi¯¢ á ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#·qTHêïs¡T. á ∫ Á‘·+ ø√dü+ düTBÛsY u≤ãT dæø˘‡ bÕ´ø˘ u≤&ûì ¬s&û #˚düTÔHêï&ÉT. Ç+<äTø√dü+ #ê˝≤ ø£wüº|ü&ç esöÿ≥T¢ #˚düTÔHêï&ÉT.

n+<äT≈£î á bòı{ÀH˚ ì<äs¡Ùq+. dæø˘‡bÕ´ø˘qT $T+∫b˛j˚T πs+CŸ˝À ñqï düTBÛsY u≤ãT u≤&ûì #·÷dæ n+‘ê cÕø˘ ne⁄‘·THêïs¡T. ªn–Z|ü⁄\¢μ ∫Á‘·+ ôV’≤z˝ÒºCŸ j·÷ø£åHé m+≥sYf…ÆqsY>± s¡÷bı+~+#˚+<äT≈£îbÕ¢Hé #˚düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ á ∫Á‘ê ìøÏ Ç+ø± ìsêà‘·, V”≤s√sTTHé Ksês¡T ø±yê*‡ñ+~. ìsêà‘· Ksê¬s’q yÓ+≥H˚ wüO{Ï+>¥ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qT+~. ø£èwüí n\T¢&ÉT>± |ü]#·j·T yÓTÆq düTBÛsY u≤ãT ªmdtmyéTmdtμ ∫Á‘·+˝À ‘·q &Ü´Hé‡\T, ô|ò’{Ÿ‡ j·T÷ ‘Yì Äø£≥Tº≈£îHêï&ÉT. nsTT‘˚ düTBÛsY u≤ãT <Û√s¡DÏ #·÷düTÔ+fÒ, @<√ neø±X¯+ ñ+~ø£<ë nì dæìe÷˝À ¢øÏ e∫Ãq≥Tº ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<äT. eTùV≤wt u≤ãT˝≤ m<ä>±\H˚ |ü≥Tº<ä\ n‘·ì˝À ø£ì|æk˛Ô+<äH˚ e÷≥\T dæ˙esêZ˝À¢ $ì|ædüTÔHêïsTT. eT] eTùV≤wt u≤ãT e÷~] ‘êqT sêDÏ+#ê\H˚ ‘·|üq‘√ #ê˝≤H˚ ø£wüº|ü&ÉT‘·Tqï düTBÛsY u≤ãT |ü≥Tº<ä\qT n_Ûq+~+#· ‘·>∑Z $wüj·Ty˚T.

ôd’º*wt kÕºsY n\T¢ ns¡T®Hé, <äs¡Ù≈£î&ÉT düTπs+<äsY¬s&ç¶ ø±+_H˚wüHé˝À z ∫Á‘·+ s¡÷bı+<äT ‘·Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ‘êC≤>± |òæ˝Ÿàq>∑sY qT+∫ n+~q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ pHé 12q á ∫Á‘·+ ˝≤+#Y #˚ùd+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. n\T¢ ns¡T®Hé, düTπs+<ä sY¬s&ç¶ ø±+_H˚wüHé˝À Ç~ ‘=* dæìe÷. j·÷ø£åHé n+&é Á&Üe÷ H˚|ü<∏ä´+˝À á ∫Á‘êìï bÕ¢Hé #˚düTÔHêïs¡T <äs¡Ù≈£î&ÉT. á ∫Á‘êìï q\¢eT\T|ü⁄ lìyêdt(ãTõ®) ì]à+#·qTHêïs¡T. n\T¢ ns¡T®Hé≈£î dü÷≥j˚T´ {≤|t V”≤s√sTTHéqT Ç+<äT˝À rdüT≈£îH‘·˚+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q n~Ûø± ]ø£ düe÷#ês¡+ Ç+ø± yÓ\Te&Ü*‡ ñ+~. >∑‘·+˝À øÏø˘μ e+{Ï dü÷|üsY Væ≤{Ÿ dæìe÷ì s¡÷bı+~+∫ Áù|ø£å ≈£î\≈£î z ø=‘·Ô øÏø˘qT n+~+ ∫q düTπs+<äsY¬s&ç¶ á ∫Á‘ê ìï @ πs+CŸ˝À rkÕÔs√ nì n_Ûe÷qT\T uÀ˝…&ÉT ÄX¯ \T ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ n\T¢ ns¡T®Hé Á‹$Áø£yéT <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªE˝≤sTTμ ∫Á‘·+ ˝À q{ÏdüTÔHêï&ÉT. á ∫Á‘·+˝À n\T¢ ns¡T®Hé düs¡düq Ç*j·÷Hê q{Ïk˛Ô+~. $H√<ä+, j·÷ø£åHé n+XÊ\T düeTbÕfi¯¢˝À ñ+{≤sTT. Á‹$Áø£yéT XË’* dü+uÛ≤wüD\T, ns¡T®Hé qè‘ê´\T n\]kÕÔsTT.á ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q @|” ~∏j˚TÁ{Ïø£˝Ÿ ¬s’{Ÿ‡ <ëdü]øÏ dü+ã+~Û+∫q ªdæ] MT&çj·÷μ uÛ≤Ø yÓTT‘·Ô+ #Ó*¢+∫ <äøÏÿ+#·T≈£îqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+ <˚$l Á|ükÕ<é n+~düTÔ+&É>±, ìsêà‘·>± sê<Ûë ø£èwüí e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. Vü‰]ø£ n+&é Vü‰dæq ÁøÏj˚TwüHé‡ u≤´qsYô|’ á dæìe÷ì s¡÷bı+~düTÔHêïs¡T. ∫Á‘· düeTs¡Œ≈£î\T &ç$$ <ëqj·T´.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990.


»\eqs¡T\ |ü]s¡ø£åD ø√dü+ Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› ìs¡«Væ≤+∫q <Ûäsêï˝À bÕ˝§Zqï ‘˚<˚bÕ sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT <˚y˚+<äsY >ö&é

Ä~yês¡+, 3 pHé 2012

ù|J\T : 8

msTT&é‡ ìyês¡D≈£î

∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ ø£èwæ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 2, düTes¡íyês¡Ô: Äغ@˝À bòÕsê\˙ï Ç+^¢˝ÀH˚ ñ+≥THêïsTT.Çø£ÿ&É ‘Ó\T>∑T|ü<äy˚T ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT.B+‘√ kÕe÷qT´\T nH˚ø£ Çã“+<äT\T m<äTs¡Tÿ+ ≥THêïs¡T. n~Ûø±s¡ uÛ≤wü ‘Ó\T>∑Tπø ÁbÕ<Ûëq´‘·qT Çe«&É+ ˝Ò<äT.Äغ@˝À Á|ü‹ s√E kÕe÷q‡ Á|ü»\‘√ Á|ü‘·´ø£å e´eVü≤sê\T »s¡T>∑T‘·T+{≤sTT. ø±˙ Çø£ÿ&É kÕe÷qT´\ uÛ≤wü≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. yÓTC≤]{° Á|ü»\ e÷Á‘·èuÛ≤wü, sêÁwüº n~Ûø±s¡ uÛ≤wü nsTTq ‘Ó\T>∑T≈£î #√≥T ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~.kÕe÷qT´\≈£î ns¡ΔeTj˚T´˝≤ ‘Ó\T>∑T, ñs¡÷Δ˝Àq÷ Äغ@ e´eVü≤sê\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì Á|ü»\T &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. Ç+^¢wt‘√ ‹|üŒ\T Äغ@˝À \]ï+>¥, |ü]àHÓ+{Ÿ ˝…’ôdqT‡\T,

Ç+–¢wt‘√ ‹|üŒ\T ÁuÀø£s¡¢≈£î |ü+&ÉT>∑ ¬s’˝Ò«˝ÀH˚ ñ+~.. eT] Äغ@≈£î @yÓTÆ+~? yêVü≤Hê\ ]õÁùdºwüqT¢, Á{≤Hé‡|òüsY‡, |ü]à≥T¢ Ç˝≤ nH˚ø£ e´eVüQsê\≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|ü‹ s√E y˚˝≤~ eT+~ s¡Vü≤D≤ XÊK ø±sê´\j·÷\≈£î yÓfi¯ó Ô+{≤s¡T. M]˝À m≈£îÿe eT+~øÏ Ç+^¢wt n+fÒH˚ ‘Ó©<äT.Ä{À Á&ÓÔes¡T¢, ˝≤Ø\T, Ç‘·s¡ yêVü≤Hê\ Á&ÓÔes¡¢≈£î Ç<˚ ô|<ä› düeTdü‡>± e÷]+~. ÄHé˝…’Hé <ë«sê Äغ@ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ø=qkÕ>∑T‘·Tqï Á|üdüTÔ‘· ‘·s¡TD+˝À ‘Ó\T>∑T uÛ≤wü≈£î Äغ@

n~Ûø±s¡T\T ÁbÕ<Ûëq´‘· Çe«ø£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+.yêVü≤q Á{≤Hé‡|òüsY ø√dü+ bòÕyéT HÓ+ãsY28,29,|ü]àHÓ+{Ÿ ˝…’ôdHé‡ ø√dü+ bòÕyéT HÓ+ãsY4, \]ï+>¥ ˝…’ôdHé‡ ø√dü+ 2, Á&ÓÔ$+>¥ ˝…’ôdHé‡ ¬sqT‡e˝Ÿ ø√dü+ 9 bòÕyéT‡ ì+bÕ*. ábòÕsê\˙ï Ç+^¢wt˝ÀH˚ ñ+≥THêïsTT.B+‘√ n{À, Á{≤©,ôV≤M yêVü≤Hê\ Á&ÓÔes¡T¢ nH˚ø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. ÁuÀø£s¡¢≈£î |ü+&ÉT>∑ á bòÕsê\˙ï |üP]Ô #˚j·÷\+fÒ Á&ÓÔes¡¢+<äs¡÷ ÁuÀø£s¡¢qT ÄÁX¯sTT+#ê*‡ ek˛Ô+~.yês¡T n<ä+≥÷,Ç<ä+≥÷ ô|<ä› m‘·TÔq Á&ÓÔes¡¢ qT+∫ e÷eT÷fi¯ó¢ <ä+&ÉT ≈£î+\THêïs¡T.∫qï ∫qï $wüj·÷\≈£î ôd’‘·+ Á&ÓÔes¡¢qT yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡T. yê]ì n≥T, Ç≥T ‹|æŒ ‘·eT≈£î n+~q+‘· <√#·T≈£î+≥THêïs¡T.

Á|üC≤dü+πøåeTy˚T Á|ü<Ûëq <Û˚´j·T+ z

z

z

z

n+#·\+#Ó\T>± n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&É‘ê+ s√&ÉT¢ ,eT+∫˙s¡T, $<äT´‘Y ø=s¡‘· ˝Ò≈£î+&Ü #·÷kÕÔ+ |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq ‘·«s¡>± |üP]Ô #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\≈£î ¨+eT+Á‹ dü_‘ê Ä<˚X¯+

s¡+>±¬s&ç¶, pHé 2, düTes¡íyês¡Ô: Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘· 8 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç Á|ü»\≈£î ø£˙dü nedüsê˝…’q s√&ÉT¢, eT+∫˙s¡T, $<äT´‘Y ø=s¡‘·qT rs¡TÃ≥≈£î n+#·\+#Ó\T>± n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·T+<äì sêÁwüº ¨+XÊK eT+Á‹ dü_‘ê

ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 2, düTes¡íyês¡Ô: xqs™´sW«¡LiÕ‹[ FsLiVV≤`∂= ¨s™yLRifl·NRPV ZNP[Li˙μR∂ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ª][ NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s ˙xms«¡Ã¡V NRPW≤y ˙xmsºΩ INRP‰LRiV xqs*øR¡ËÈLiμ≥R∂LigS NSLRi˘˙NRP™´sWáՋ[ FyÕÊ‹¨s À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ FsLiVV≤`∂= ™y˘μ≥j∂ LRiz§¶¶¶ªRΩ xqs™´sW«¡LigS LRiWxmsoμj∂μÙR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i ©´s»¡LS«¡©±s gRiVÕÍÿL`i ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ N][LSLRiV . ˙xms«¡Ã¡Õ‹[ \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li ºdΩxqsVN][¬ø¡ËLiμR∂VNRPV Fszms ryN`P=, ©yN][, À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V \lLi¤Õ¡[*, Æ©s[xtsQ©´sÕfi LRiWLRiÕfi |§¶¶¶ÕfiÚ ≠sVztsQ©±s xqsLi∏R∂VVNRPÚLigS lLi≤`∂ Lji ¡˜©±s FsN`P=˙|ms£qs ©´sV LRiWF~Liμj∂Li¿¡ Æμ∂[aRPLiÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyáՋ[ ™´sVW≤R∂™´s ryLji ˙xms«¡Ã¡ ™´sVVLiμR∂VNRPV ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡ËLiμR∂¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[

}msL]‰©yıLRiV . @LiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sgRiLS¨sNTP C Æ©sá 4,5 æªΩ[μj∂áՋ[ lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V ˙xms«¡Ã¡ xqsLiμR∂LRi+©yLÛRiLi zqsNTPLi˙μR∂Àÿμ`∂ Õ‹[¨s xmsμR∂™´s \lLi¤Õ¡[* F˝y…fi Fy™±sV \|ms ¨s÷¡¿¡ DLi»¡VLiμR∂¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i ≠s™´sLjiLiøyLRiV. lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V C FsN`P= ˙|ms£qs ˙xms«¡Ã¡V xqsLiμR∂Lji+Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ≠dsáVgS DμR∂∏R∂VLi 9 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi≤T∂ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 6 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi»¡VLiμR∂¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i gRiVÕÍÿL`i ≠s™´sLjiLiøyLRiV . ˙xms«¡Ã¡Liªy D¿¡ªRΩLigS C lLi≤`∂ Lji ¡˜©±s FsN`P= ˙|ms£qs ©´sV xqsLiμR∂Lji+Li¿¡ @Æ©s[NRP ≠sxtsQ∏R∂WáV æªΩáVxqsVN][ ™´søR¡Ë¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. xqsLiμR∂LRi+ N]LRiNRPV FsÕÿLi…”¡ LRiVxqsVLi DLi≤R∂μR∂¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i æªΩ÷¡FyLRiV . lLi≤`∂ Lji ¡˜©±s FsN`=˙|ms£qs¨s ($T>∑‘ê 2˝À)

Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\ô|’

|ü≥Tº kÕ~Û+#ê* |üqT\qT ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê*: ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~

Ç+Á<ë¬s&ç¶ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ sêCÒ+Á<äq>∑sY eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ôV’≤<äsYcÕø√{Ÿ, |”s¡dt #Ós¡Te⁄, Væ≤e÷j·T ‘YkÕ>∑sY Á>±e÷˝À¢ 2 ø√≥¢ 50 \ø£å\ e´j·T+‘√ #˚|ü≥ºqTqï $$<Ûä n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\qT eT+Á‹ X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Væ≤e÷j·T ‘YkÕ>∑sY @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Væ≤e÷j·T‘YkÕ>∑sY≈£î ($T>∑‘ê 2˝À)

s¡+>±¬s&ç¶, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ kÕúsTT˝À neT\e⁄‘·Tqï Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\ô|’ |üP]ÔkÕúsTT˝À |ü≥Tº kÕ~Û+∫ |üqT\qT ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì eT+&É\ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\qT s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ Ä<˚•+#ês¡T. X¯ìyês¡+ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À |ü+#êj·TrsêCŸ, eT+∫˙s¡T, ñbÕ~Û Vü‰MT, e´ekÕ j·T+, yÓ’<ä´+, $<ä´ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ düMTøÏå+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+∫˙{Ï |ü+#êj·Tr\˝À eTTK´+>± eT+∫˙{Ï |ü+|æD°ô|’ <äèwæº düeTdü´ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+∫ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+ kÕ]+∫ ˝§düT>∑T\qT dü]~<ë›\ì Äj·Tq #˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ä<˚•+#ês¡T. Á>±eT dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢˝À yÓTT‘·Ô+ 51 ($T>∑‘ê 2˝À)


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+ 3, pHé 2012

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT... Á>±eT+˝À 15 \ø£å\‘√ ì]à+∫q ;d” ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ≈£î ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+, 4 \ø£å\ 50y˚\ e´j·T+‘√ ì]à+∫q n+>∑Héyê&û uÛÑeHêìøÏ eT+Á‹ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêCÒ+Á<äq>∑sY XÊdüq düuÛÑT´\T Á|üø±wt>ö&é, #˚yÓfi¯¢ ÄsY&ûy√ s¡M+<äsY¬s&ç¶, @ªRΩ˘μ≥j∂NRP xqsLi≈¡˘Õ‹[ ˙xms«¡Ã¡V xqsLiμR∂Lji+Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* aS≈¡\¤Õ¡©´s \Æ™sμR∂˘ sêCÒ+Á<äq>∑sY &ç|üP´{° ø£˝…ø£ºsY eTT≈£î+<ë¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. AL][gRi˘ aS≈¡, ≠sμy˘ aS≈¡, ™´sVz§¶¶¶Œÿ bPaRPV xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡, —¡|§¶¶¶ø`¡FsLizqs, Fs{qs= NSL]ˆlLi[xtsQ©±s, —¡Õ˝ÿ ∏R∂VV™´s«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡, FszmsryN`P=, AL][gRi˘ $ ªRΩμj∂ªRΩLRi aS≈¡Ã¡ μy*LS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xmsLRiLigS øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sıxmsˆ…”¡NTP ˙xms«¡Ã¡V xqs*øR¡ËÈLiμ≥R∂LigS lLi≤`∂ Lji ¡˜©±s FsN`P= ˙|ms£qs ©´sV xqsLiμR∂Lji+Li¿¡ ™yLji À≥ÿ≠s Vü≤_fÒwüq¢˝À {≤´+ø£s¡¢ <ë«sê eT+∫˙{Ïì n+~+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, “¡≠sªRΩLi xqsV≈¡™´sV∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVN]™yá¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i ANSLiOTPQLiøyLRiV. M{Ïì düÁø£eT+>± |ü+|æD° #˚ùd $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì 4q dæøÏ+Á<ëu≤<é sêqTqï ¬s&é ]ã“Hé mø˘‡Áô|dt C Æ©sá 4,5 æªΩ[μj∂áՋ[ lLi≤`∂ Lji ¡˜©±s FsN`P= ˙|ms£qs zqsNTPLi˙μR∂Àÿμ`∂ \lLi¤Õ¡[* }qÌsxtsQ©±s Ä<˚•+#ês¡T. eT+∫˙{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫ õ˝≤¢˝À $$<Ûä |ü<∏äø±\ ÁøÏ+<ä 15 Õ‹[¨s 10™´s ©´sLi ¡L`i F˝y…fi Fy™±sV \|ms ˙xms«¡Ã¡ xqsLiμR∂LRi+©yLÛRiLi ¨s÷¡¿¡ DLi»¡VLiμR∂¨s qT+∫ 20 ø√≥¢ es¡≈£î |üqT\T eT+ps¡T #˚j·T&É+ »]–+<äì ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s ˙xms«¡Ã¡©´sV @™´sgSx§¶¶¶©´s xmsLRi¿¡ @…Ì”¡ FsN`P= ˙|ms£qs©´sV M≥ìï+{Ï˙ ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚j·÷\ì, á dü+e‘·‡s¡+ eT+p¬s’q xqsLiμR∂Lji+Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ≠dsáVgS \¤À¡N`P LS˘÷d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ |üqT\qT á HÓ\ 15e ‘˚B es¡≈£î Á>ö+&ç+>¥ #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\qT —¡Õ˝ÿ ∏R∂VVª`Ω N][ALÔji»¡L`i AL`i.Æ™s[LiNRP¤…¡[aRPLi ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV . 3™´s æªΩ[μj∂ Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢˝À ø°düs¡, nãT›˝≤¢|üPsYyÓT{Ÿ, »eVü‰sYq>∑sY, \¤À¡N`P LS˘÷d¡ \¤Δ¡LRiªyÀÿμ`∂, ≠dsL`i©´sgRiL`i , áOTPQ ¯ ©´sgRiL`i , ’¡¤«¡AL`i ©´sgRiL`i , FsLiFs£qs ìC≤+ù|{Ÿ˝À {≤´+ø£s¡¢ <ë«sê eT+∫˙{Ï düs¡|òüsêô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+∫ ™´sVNSÚ, ªRΩV™´sV¯Ã¡  ¡{qsÚáՋ[ xqsV™´sWLRiV 40 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝RiV xmsLRi˘…”¡Li¿¡ ˙xms«¡Ã¡©´sV nedüs¡+˝Òì #√≥¢ Á{Ï|ü\qT ‘·–Z+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á|ü‘˚´ø£ @™´sgSx§¶¶¶©´s xmsLji¬ø¡[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s ≠s™´sLjiLiøyLRiV . n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. |ü+#êj·TrsêCŸ XÊKô|’ düMTøÏådü÷Ô ø£˝…ø£ºsY 4™´s æªΩ[μj∂ \lLiÕfi ¨sá∏R∂VLi, ≤yNÌRPL`i @Li¤À¡[μR∂‰L`i©´sgRiL`i, x§¶¶¶™´sWÕfi  ¡{qsÚ, Á>±eT |ü+#êj·Tr uÛÑeHê\qT ‘·«s¡>± |üP]Ô #˚j·÷\ì, 64 s¡÷|òt øyøyÆ©s˙x§¶¶¶ß ©´sgRiL`i , NRP™y≤T∂gRiW≤R∂, À‹[áN`P xmspL`i, LRiLigS ©´sgRiL`iáՋ[ ™´sVL][ ˝…e˝Ÿ˝À ñqï uÛÑeHê\qT á HÓ˝≤Ks¡T es¡≈£î |üP]Ô #˚j·÷\ì, |üP]Ô 40 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝RiV \¤À¡N`P LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V N][ ALÔjiÆ©s[»¡L`i Æ™s[LiNRP¤…¡[aRPLi #˚dæq 57 uÛÑeHê\qT |ü+#êj·Tr\≈£î n|üŒ–+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. ≠s™´sLjiLiøyLRiV. C LS˘÷d¡Ã¡¨sı DμR∂∏R∂VLi 9 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi≤T∂ ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi 2 ø=‘·Ô>± eT+p¬s’q 10 Á>±eT |ü+#êj·Tr\≈£î düú˝≤\qT m+|æø£ #˚dæ gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ ∏R∂VV™´s«¡©´s xqsLixmnsWá xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ª][ Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+bÕ\ì dü÷∫+#ês¡T. $$<Ûä <äX¯\˝À ñqï uÛÑeHê\ |üqT\qT y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± eT+&É\ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. eTVæ≤fi≤ düe÷K´ uÛÑeHê\qT ≈£L&Ü ‘·«s¡>± |üP]Ô #˚j·÷\ì |ü+#êj·TrsêCŸ Ç+»˙s¡¢qT ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. Jy√ 129, 385, 55\≈£î dü+ã+~Û+∫q |üqT\qT ≈£L&Ü ‘=+<äs¡>± |üP]Ô #˚j·÷\ì ‘ê>∑T˙{Ï ø=s¡≈£î sêCÒ+Á<äq>∑sY yÓTsTTHé s√&ÉT¶ qT+&ç 35 \ø£å\ Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢ |ü]wü‘Y kÕ<Ûës¡D ì<ÛäT\ qT+∫ eT+p¬s’q 530 e´j·T+‘√ ô|’|ü⁄˝…’qT, ñ|üŒsY|ü*¢ qT+&ç Væ≤e÷j·T‘YkÕ>∑sY es¡≈£î πs&çj·T+ |üqT\qT ≈£L&Ü ‘·«s¡>± |üP]Ô #˚j·÷\ì 88 n+>∑Héyê&ç uÛÑeHê\T s√&ÉT¶qT @sêŒ≥T #˚j·T+&É+ »]–+<äì, n˝≤π> eTDÏø=+&É, •esê+|ü*¢, düø±\+˝À |üP]Ô #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. $$<Ûä |ü<∏äø±\ ÁøÏ+<ä eT+p¬s’ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ÁbÕs¡+_Û+#·ì X¯+cÕu≤<é, sêCÒ+Á<äq>∑sY\˝À ˝Àz˝Òºõì n~Û>∑$T+#˚+<äT≈£î 33/11 ¬ø$ <ë<ë|ü ⁄ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\ $\Te >∑\ |üqT\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\T düuŸùdºwüq¢qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, Ç+ø± $T–*q n_Ûeè~Δ |üqT\qT sêqTqï ø±\+˝À |üP]Ô #˚j·TqTHêïeTì eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. düMTøÏå+∫ |üqT\qT |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ä<˚•+#ês¡T. ‘=\T‘· ôV’≤<äsYcÕø√{Ÿ˝À ø√{Ï s¡÷bÕj·T\‘√ ì]à+#·qTqï _{° s√&ÉT¶≈£î ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\ô|’ düMTøÏådü÷Ô ø£˝…ø£ºsY |üqT\≈£î dü+ã+~Û+∫ X¯+≈£îkÕú|üq, |”s¡dt#Ós¡Te⁄ ø±\˙˝À 10 \ø£å\ e´j·T+‘√ ì]à+∫q #Ó*¢+|ü⁄\T yês¡+˝À|ü⁄ #Ó*¢+#˚ $<Ûä+>± eT+&É\ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\qT ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ≈£î ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Væ≤e÷j·T‘YkÕ>∑sY Ä<˚•+#ês¡T. X¯+ø£sY|ü*¢, cÕu≤<é, #˚yÓfi¯¢, <Ûës¡÷sY, yÓ÷$THéù|≥

eT+&É˝≤˝À¢ m≈£îÿe eT+~ ≈£L©\≈£î |üì ø£*Œ+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì eT+&É\ n_Ûeè~Δ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä Vü≤]ºø£\ÃsY≈£î dü+ã+~Û+∫q |üqT\qT pHé yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À|ü⁄ >∑T+‘·\ Á‘·e«ø£+ |üqT\qT |üP]Ô #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\T »]π> düú˝≤\˝À f…+{Ÿ\T, eT+∫˙{Ï kÂø£s¡´+ ‘·|üŒìdü]>± @sêŒ≥T #˚j·÷\ì m+|”&ûy√\qT Ä<˚•+#ês¡T. |üqT\T »]π> düú˝≤\˝À Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ eTs¡DÏ+∫q yê]øÏ qwüº|ü]Vü‰s¡+ yÓ+≥H˚ n+~+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. e´ekÕj·T+ô|’ düMTøÏådü÷Ô, KØ|òt |ü+≥ ø±˝≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫q $‘·ÔHê\T, ms¡Te⁄\qT nedüsê\≈£î dü]|ü&Ü n+<äTu≤≥T˝À ñ+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢≈£î 1.70 \ø£å\ bÕ´¬ø≥T¢ nedüs¡+ ø±>±, Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 2.80 \ø£å\ bÕ´¬ø≥T¢ dü_‡&û $‘·ÔHê\qT n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·&É+ »]–+<äì, $‘·ÔHê\T, ms¡Te⁄\ ø=s¡‘·ô|’ e#˚à ‘·|ü&ÉT düe÷#ês¡+ô|’ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì Ä<˚•+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± |ü+|æD°ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+∫, &û\s¡¢ô|’ ì|òü÷ ñ+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. |ü≥ qwüº|ü]Vü‰s¡+ ÇHé|ü⁄{Ÿ dü_‡&û ¬s’‘·T\+<ä] u≤´+ø˘ nøö+≥¢˝À #˚πs $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. |ü≥ºD •yês¡T Á>±e÷\˝À ÄdæÔ |üqTïqT Á>±eT |ü+#êj·Tr yêØ>± |ü⁄q'|ü]o*+∫ |üqTï\qT ô|+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, õ˝≤¢˝À ns¡“Hé eT+&É˝≤\˝À ñqï $<ë´ dü+düú\T, bÕ]ÁXÊ$Tø£, Ç‘·s¡ yêDÏ»´ dü+düú\≈£î dü+ã+~Û+∫ ÄdæÔ |üqTï\qT ô|+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ns¡“Hé Á>±eT |ü+#êj·Tr\˝À nÁø£eT ˝Òne⁄{Ÿ\T, nÁø£eT ø£≥º&Ü\ô|’ ø£]ƒq+>± e´eVü≤]+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. nÁø£eT ø£≥º&Ü\qT nqTeT‹+#˚ Á>±eT ø±s¡´<äs¡TÙ\T, áy√, Äض\ô|’ #·s¡´\T ‘·|üŒeì ø£˝…ø£ºsY ôV≤#·Ã]+#ês¡T. md”‡ ø±s=ŒπswüHé≈£î dü+ã+~Û+∫q j·T÷ì≥¢qT p˝…’ 31˝À>± Á>ö+&ç+>¥ nj˚T´˝≤ #·÷&Ü\ì m+|”&ûy√\qT Ä<˚•+#ês¡T. á HÓ\˝À bÕsƒ¡XÊ\\T ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï+<äTq ã&ç ãj·T≥ ñqï |æ\¢\+<ä]˙ ã&ç˝À #˚]Œ+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì n<˚ $<Ûä+>± õ˝≤¢˝À ejÓ÷»q $<ä´ πø+Á<ë\qT düÁø£eT+>± q&ç#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√e\ì Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y d”áy√ s¡M+<äsY¬s&ç¶, |ü+#êj·TrsêCŸ mdtá dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶, ÄsY&Éã÷¢´mdt mdtá »>∑BX¯«sY¬s&ç¶, &Ü«e÷ |”&û nqTsê<Ûä, ÄsYMm+ |”&û s¡y˚Twt¬s&ç¶, >∑èVü≤ ìsêàD XÊK |”&û yÓ+ø£fÒX¯«sY¬s&ç¶, õ˝≤¢ yÓ’<ë´~Ûø±] yÓ+ø£≥|ü‹, e´ekÕj·T XÊK CÒ&û $»j·T≈£îe÷sY, õ˝≤¢ $<ë´~Ûø±] k˛$T¬s&ç¶, m+|”&ûy√\T, ÄsY&Éã÷¢´mdt áá\T, @á\T, |ü+#êj·TrsêCŸ &ç|üP´{° áá\T, @á\T, Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\ <äs¡U≤düTÔ\qT pHé ÄKs¡T˝À>± |ü]wüÿ]+#ê*

ÇdüTø£ nÁø£eT s¡yêD≤ »s¡T>∑≈£î+&Ü

∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ ø£èwæ

|ü≥Tº kÕ~Û+#ê*

Á|üC≤dü+πøåeTy˚T Á|ü<Ûëq <Û˚´j·T+

s¡+>±¬s&ç¶, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): >∑‘· ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\ dü+<äs¡“¤+>± e∫Ãq <äs¡U≤düTÔ\ìï+{Ïì pHé HÓ˝≤Ks¡T˝À>± |ü]wüÿ]+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì uÛÑ÷|ü]bÕ\q Á|ü<Ûëq ø£MTwüqsY $Tìï e÷´<Ûä÷´dt C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºs¡¢qT Ä<˚•+#ês¡T. X¯ìyês¡+ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\T, s¡TD ns¡Ω‘· ø±s¡T¶\T, MTùdyê πø+Á<ë\T, uÛÑ÷|ü+|æD°ô|’ d”d”m˝Ÿm qT+∫ M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\ dü+<äs¡“¤+>± $$<Ûä n+XÊ˝…’q |ü{≤º<ës¡T bÕdüT|ü⁄düÔø±\T, eT÷´fÒwüqT¢, ÄsYzÄsY, uÛÑ÷|ü+|æ˙, ◊¬ø|æ dü+ã+~Û‘· düeTdü´\ô|’ e∫Ãq |òæsê´<äT\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, eT*$&É‘· ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤+#˚˝À>±

<äs¡U≤düTÔ\ìï{Ïì |ü]wüÿ]+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ÄyÓT Ä<˚•+#ês¡T. ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\ dü+<äs¡“¤+>± øö\T ¬s’‘·T\≈£î s¡TD ns¡Ω‘· ø±s¡T¶\≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqq yê]øÏ s¡TD ns¡Ω‘· ø±s¡T¶\qT C≤Ø #˚ùd˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ÄyÓT dü÷∫+#ês¡T. á dü+e‘·‡s¡+ sêÁwüº yê´|üÔ+>± 2 y˚\ ø√≥¢ s¡TD≤\qT n+~+#˚+<äT≈£î ì<ÛäT\qT πø{≤sTT+#·&É+ »]–+<äì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT düuÛÑ\qT ìs¡«Væ≤+∫ øö\T ¬s’‘·T\≈£î |üP]Ô ne>±Vü≤q ø£*Œ+∫ s¡TD≤\T bı+<˚$<Ûä+>± #·÷&Ü\ì ÄyÓT dü÷∫+#ês¡T. MTùdyê πø+Á<ë\ <ë«sê C≤Ø #˚ùd <Ûäèe |üÁ‘ê\≈£î dü+ã+~Û+∫ |üP]ÔkÕúsTT˝À n|t˝À&é #˚ùd˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ |ü]~Û˝Àì $<ë´s¡Tú\ &Ü{≤qT

JôV≤#Ym+dæ n~Ûø±s¡T\T, ‘·Væ≤d”˝≤›s¡¢‘√ ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚ùd˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ÄyÓT Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºs¡T¢ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, »>∑Hêï<∏ä+ M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sH釽À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T dü<ädüT‡\ dü+<äs¡“¤+>± yÓTT‘·Ô+ $$<Ûä n+XÊ\ô|’ 14,493 <äs¡U≤düTÔ\T e#êÃj·Tì n+<äT˝À 7,836 <äs¡U≤düTÔ\qT |ü]wüÿ]+#·&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± øö\T ¬s’‘·T\≈£î s¡TD ns¡Ω‘· ø±s¡T¶\ ì$T‘·Ô+ 3,881 <äs¡U≤düTÔ\T sê>± n+<äT˝À 2424 eT+~ ns¡TΩ\T>± >∑T]Ô+∫ 930 ø±s¡T¶\qT C≤Ø #˚j·T&É+ »]–+<äì $e]+#ês¡T. á M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sH釽À &ûÄsYz e÷DÏø±´\sêe⁄, $ø±sêu≤<é ÄsY&çz Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶, ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê* sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |ü+ø£CŸ ~«y˚~ s¡+>±¬s&ç¶, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô) : ÇdüTø£ nÁø£eT s¡yêD≤ »s¡T>∑≈£î+&Ü ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |ü+ø£CŸ ~«y˚~ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢qT, C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºs¡¢qT Ä<˚•+#ês¡T. X¯ìyês¡+ dü∫yê\j·T+ qT+∫ ÇdüTø£ nÁø£eT s¡yêD≤ô|’ ø£˝…ø£ºs¡¢‘√ M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK yê] kÕ+πø‹ø£ eT<䛑·T rdüTø=ì <ëìøÏ nqT>∑TD+>± ÇdüTø£qT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢ qT+∫ ÇdüTø£ nÁø£eT s¡yêD≤ »s¡T>∑≈£î+&Ü Ç|üŒ{Ïπø ‘·Vü≤d”˝≤›s¡¢≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚j·T&É+ »]–+<äì, õ˝≤¢ qT+∫ ÇdüTø£ nÁø£eT s¡yêD≤ m≈£îÿe>± ñ+&É<äì, ÇdüTø£ $ìjÓ÷>∑+ m≈£îÿe>± ñ+≥T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sH釽À &ûÄsYy√ e÷DÏø±´\sêe⁄, yÓTÆHé‡ @&û C≤ø£uŸ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

j·TTe‘·≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚ $<Ûä+>±

•ø£åD≤ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·÷*: $.X‚cÕÁ~ j·TTe≈£î\ <ës¡TD Vü≤‘·´ s¡+>±¬s&ç¶, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô) : sêJyé j·TTe øÏs¡D≤\ <ë«sê ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î •ø£åDì#˚à Áf…Æì+>¥ uÛ≤>∑kÕ«eT´ dü+düú\T á HÓ\ 15 es¡≈£î ‘·eT≈£î Ç∫Ãq ˝øå±´\ ôd+≥s¡¢qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À õ˝≤¢˝Àì sêJyé j·TTe øÏs¡D≤\ Áf…Æì+>¥ uÛ≤>∑kÕ«eT´ dü+düú\ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ Äj·Tq düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±MTD ÁbÕ+‘·+˝Àì j·TTe‘·≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚ $<Ûä+>± •ø£åD≤ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, ìs¡T<√´>∑T\qT Äj·÷ ôd+≥s¡¢˝À Ç∫Ãq ˝øå±´\qT n~Û>∑$T+#·T≥≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|ür ôd+≥sY˝À |ü]$T‹ düuÛÑT´\T e∫Ãq |æ<ä|üH˚ •ø£åD ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì ‘·≈£îÿe eT+~ #˚]q yÓ+≥H˚ •ø£åD ÁbÕs¡+_Û+#·sê<äì

Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. •ø£åD |üP]Ô #˚dæq ‘·sê«‘· ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ñqï yê{Ïπø á ôd+≥s¡¢˝À •ø£åD Çyê«\ì, >∑‘·+˝À •ø£åD Ç∫Ãq yê]øÏ |üP]Ô kÕúsTT˝À ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ø£*Œ+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é |ü]düsê˝À¢ ø±≈£î+&Ü Á>±MTD kÕúsTT˝À m≈£îÿe ôd+≥s¡T¢ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§Zqï Áf…Æì+>¥ uÛ≤>∑kÕ«eT´ dü+düú\ Á|ü‹ì<ÛäT\T 35 eT+~ ‘·eT dü+düú\≈£î dü+ã+~Û+∫q ôd+≥s¡¢ @sêŒ≥T $esê\qT ø£˝…ø£ºsY≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ñ<ä´>∑ neø±XÊ\T yÓTs¡T>±Z ñqï ø√s¡T‡\≈£î e÷Á‘·y˚T •ø£åD Çyê«\ì ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ûÄsY&û@ ÇHé#ê]® |”&û yÓ÷‹˝≤˝Ÿ, sêJyé j·TTe øÏs¡D≤\ CÒ&ûm+ Vü≤MT<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, pHé 2,(düTes¡íyês¡Ô): Ç<ä›s¡T j·TTe≈£î\T <ës¡TD Vü≤‘·´≈£î >∑T¬s’q dü+|òüT≥q ù|{Ÿ ãw”sêu≤<é b˛©düT ùdºwüHé |ü]~Û˝À #√≥T #˚düT≈£î+~.b˛©düT\ ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ ø£Ø+q>∑sYõ˝≤¢ yÓT{Ÿ|ü*¢øÏ #Ó+~q ‹s¡T|ü‹(25)n+≈£îwt(45)\T q>∑s¡+˝Àì >∑>∑Hé|üVü‰&é˝Àì d”‘ê˝Ÿ nsTT˝Ÿ ø£+ô|˙øÏ &çdæj·T+˝À 30 Á&ÉeTTà˝À¢ nsTT˝Ÿ ì+|ü⁄ø√e&ÜìøÏ edüTÔHêïs¡T.yê] e<ä› 4.50y˚\ q>∑<äT ñ+&É≥+‘√ >∑eTì+∫q <äT+&É>∑T\T M]ì ø=+&É¢ø=j·T düMT|ü+˝Àì q÷´u…’düø° <ëu≤ |üø£ÿq C≤rj·Ts¡Vü‰<ë] n+#·THê bı<ä˝À Vü≤‘·´ >±$+#ês¡T. Vü≤‘·´ dü›\+˝À eT<ä´+ d”kÕ\T, ¬s+&ÉT ≈£Ls¡>±j·T\ ø£‘·TÔ\T ñHêïsTT. kÕΔì≈£î\ düe÷#ês¡+‘√ @d”|” s¡|”ø˘ yÓ+≥H˚ nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£îì πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ ù|s=ÿHês¡T.


Ä~yês¡+ pHé 3, 2012

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

&Üø£ºsY ìs¡¢ø£å´+‘√ eTVæ≤fi¯ eTè‹ ÄØà ]Á≈£L{ŸyÓT+{Ÿ˝À nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ $ø±sêu≤<é, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): ~ Á¬>sTTHé eTs¡Ã+{Ÿ‡ nk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À $ø±sêu≤<é ø£¢uŸ Äes¡D˝À ÄØà ]Á≈£L{ŸyÓT+{Ÿ sê´*øÏ e∫Ãq nuÛÑ´ s¡Tú\≈£î nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ìs¡«Væ≤+∫q nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+˝À ~Á¬>sTTHé eTs¡Ã+{Ÿ‡ nk˛dæj˚TwüHé düuÛÑT´\T e÷J yÓ’dt #Ó’s¡àHé dæ.s¡y˚Twt ≈£îe÷sY, e÷J øöì‡\sY düTuÛ≤wt ¬s&ç¶, e÷J m+|æ|æ q]‡+Vü‰à¬s&ç¶, |ü‘·+»* jÓ÷>± dü$T‹ nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔqï <äèX¯´+ n<Ûä´≈£åî\T bÕ´≥ eT˝Ò¢wü+, u≤sê~ ø£èwüí, s¡y˚Twt, ÁøÏwüí, eT˝Ò¢wü+, uÀ+&Ü\ nXÀø˘, C≤ø°sY, $wüßíes¡›Hé ¬s&ç¶ yÓT+{Ÿ ø√dü+ düT<ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç e∫Ãq ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± e÷J yÓ’dt nuÛÑ´s¡Tú\≈£î e÷qe‘ê <äèø£Œ<∏ä+‘√ á ø±s¡´Áø£eT+ #Ó’s¡àHé dæ.s¡y˚Twt ≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·T ÄØà ]Á≈£L{Ÿ ìs¡«Væ≤+#·≥+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

ÇcÕºqTkÕs¡+>± $<äT´‘Y ø√‘·\T |ü]–, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): >∑‘· yês¡+ s√E\T>± ìs¡+‘·sêj·T+>± s√E≈£î 6 qT+&ç 7 >∑+≥\ bÕ≥T $<äT´‘Y ø√‘·\T $~düTÔHêïs¡T.ñ<äj·T+ kÕj·T+Á‘·+ y˚fi¯˝À¢ y˚fi¯bÕfi≤ ˝Ò≈£î+&Ü ø£¬s+≥T ø√‘·\T $~düTÔHêïs¡T. X¯óÁø£, X¯ìyês¡˝À¢ ¬s+&ÉT s√E\T>± 7>∑+≥\ bÕ≥T ø£¬s+≥T ø√‘·\T $~+#ês¡T. Ç<˚+≥ì Á{≤Hé‡ø√ dæã“+~ì Á|ü•‡+#·>± ÇHéø£$T+>¥ ˝Ò<äì düe÷<ëq+ ÇdüTÔHêïs¡T. |ü]– #·T≥Tº Á|üø£ÿ\ Ç{°e\ @sêŒ≥T #˚dæq, ø=‘·Ô>± @sêŒ≥T #˚düTÔHêï |ü]ÁX¯eT\≈£î ø=‘·Ô>± ˝…’Hé y˚ùd+<äT≈£î ˝…’Hé øÏ¢j·TsY rdüT≈£îì ø£¬s+{Ÿ düs¡|òüsê ì*|æy˚düTÔHêïs¡T. ø±+Á{≤ø£ºsY \ ø£qTdüqï˝À¢ ø£¬s+{Ÿ düs¡|òüsê ø=qkÕ>∑T‘·T+~. |ü]– |ü≥ºD+˝À >∑‘· yês¡+ s√E\T>± |ü]– düuÛŸ ùdºwüHé düMTbÕq >∑\ düT<äs¡ÙHé $Á>∑Vü≤+ düMT|ü+ qT+&ç ø=‘·Ô>± $<äT´‘Y düÔ+u≤\T bÕ‹ ˝…’Hé ˝≤>∑T‘·THêïs¡T. >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç ø£¬s+{Ÿ düs¡|òüsêqT ì*|æy˚dæ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î

Çã“+<äT\q|ü⁄ ø£\T>∑ CÒj·T≥y˚T ø±≈£î+&Ü ø£¬s+≥T ô|’ Ä<ës¡|ü&ç |üìCÒdüTÔHêï ∫s¡T yê´bÕs¡T\T rÁqe Çã“+<äT≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. ñ<äj·T+ |üP≥ <äTU≤D düeTT<ëj·÷\qT ‘Ós¡T#·T≈£îH˚ düeTj·÷ìøÏ $<äT´‘Y dæã“+~ ø£¬s+{Ÿ ì*|æy˚düTÔHêïs¡ì, Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ˇø£ yÓ’|ü⁄ m+&É y˚&ç ‘·>∑ZH˚ ˝Ò<äT. ñø£ÿb˛‘·≈£î »Hê\T ñøÏÿ] _øÏÿ] ne⁄‘·THêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ ø£¬s+≥T ø√‘·\ ø±s¡D≤+>± kÕe÷q´Á|ü»\T rÁe eT+∫˙{Ï ø=s¡‘·≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. $<äT´‘Y dæã“+~ _\T¢\T edü÷\T #˚j·T≥+˝À #·÷|æ+#˚ ÁX¯<ä› $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚j·T&É+˝À m+<äT≈£î ìs¡ºø£å‘· eVæ≤düTÔ+<äì |ü\T Á>±e÷\ ¬s’‘·T\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. $<äT´‘Y ø√‘·\T Ç˝≤π> ø=qkÕ–‘˚ $<äT´‘Y düuÛŸ ùdºwüHé eTT≥º&ç+#˚+<äT≈£î yÓqTø±&ÉuÀeTì |ü\T Á>±e÷\ Á|ü»\T, |ü≥ºD ∫s¡T yê´bÕs¡T\T $<äT´‘Y XÊK dæã“+~ øÏ ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

$ø±sêu≤<é, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’<Ûä´+ ø√dü+ ÄdüŒÁ‹øÏ e∫Ãq eTVæ≤fi¯ &Üø£ºs¡¢ ìs¡¢ø£å´+ ø±s¡D+>± Ä eTVæ≤fi¯ eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+ ˝À »]–+~. Ç+<äT≈£î dü+ã+~+∫q $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. eTs¡Œ*¢ eT+&É\+ ã÷#·Hé |ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q CÀ´‹ (22) ‘·q 6 HÓ\\ u≤ãT‘√ ø£*dæ $ø± sêu≤<é˝Àì &Üø£ºsY |üeHé ≈£îe÷sY e<ä›≈£î X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ e∫Ã+~. CÀ´‹ì |ü]o*+∫q &Üø£ºsY eTVæ≤ fi≤ &Üø£ºsY e<ä›≈£î yÓ˝≤¢\+≥T mHé{ÏÄsY #Ís¡kÕÔ˝À>∑\ &Üø£ºsY eTè<äT\ Á|üXÊ+‘Y e<ä›≈£î |ü+bÕ&ÉT. CÀ´‹ì |ü]•*+∫q ÄyÓT kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é r düT≈£îyÓfi≤¢\ì dü÷∫+#·≥+‘√ ã+<äTe⁄\T X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î rdüT≈£î yÓ\¢>± ∫øÏ‘·‡ bı+ <äT‘·T eTs¡DÏ+∫+~. X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ eTè‘·T sê\T

s√&ÉT¶ô|’ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤düTÔqï <äèX¯´+ CÀ´‹ ã+<äTe⁄\T $ø±sêu≤<é ãkÕº+&é s√&é˝À >∑\ &Ü.|üeHé ≈£îe÷sY ÄdüŒÁ‹ e<ä›≈£î e∫à s√&ÉT¶ô|’ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. <ë<ë|ü⁄ 30 ì$TcÕ\ bÕ≥T <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#·≥+‘√ Á{≤|òæø˘ düú+_+∫+~. b˛* düT\T e∫à düeTT<ësTT+ #·≥+‘√ <ÛäsêïqT $s¡$T+#ês¡T.

Vü≤‘·´ πødüT˝À eTT>∑TZ] ì+~‘·T\ n¬sdtº #˚y˚fi¯¢, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): nÁø£eT dü+ã+<Ûä+ H˚|ü<∏ä´+˝À z e´øÏÔì <ës¡TD+>± eTT>∑TZs¡T ø£*dæ #·+|æq dü+|òüT≥q˝À ì+~‘·T\qT #˚y˚fi¯¢ b˛*düT\T n¬sdtº #˚XÊs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~+∫q $esê\qT X¯ìyês¡+ #˚y˚fi¯¢ &çmdt|æ •\Œe*¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. á HÓ\ 27 e‘˚~q <ëeTs¡–<ä› Á>±eT+˝À ‘êfi¯¢|ü*¢ yÓ+ø£≥j·T´(35) nH˚ e´øÏÔ <ës¡TD Vü≤‘·´≈£î >∑T]ø±>± #˚y˚fi¯¢ b˛*düT\T á dü+|òüT≥qqT #ê˝…+CŸ>± rdüT≈£îì πødüT |ü]•*+#·>± ‘êfi¯¢|ü*¢ yÓ+ø£≥j·T´≈£î n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q z $‘·+‘·Te⁄‘√ nÁø£eT dü+ã+<ä+ ñqï $wüj·÷ìï >∑eTì+∫q n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q

sêeTj·T´, ˙\j·T´, nq+‘·j·T´\T yÓ+ø£≥j·T´qT n+‘·yÓTT+~+#ê\ì |ü<∏äø£+ y˚dæ á HÓ\ 27e ‘˚~q yÓ+ø£≥j·T´ dü<äs¡T eTVæ≤fi¯ Ç+{À¢øÏ yÓ*¢q düeTj·T+˝À ø±|ü⁄ ø±∫ eT÷Á‘· $düs¡®q≈£î ãj·T{ÏøÏ e∫Ãq düeTj·T+˝À eTT>∑TZs¡T ø£*dæ ‘·\ô|’ sêsTT‘√ yÓ÷~ Vü≤‘·´ #˚dæ, yÓ+ø£≥j·T´ Ç+{Ï eTT+<äT |üs¡T+&É u…{≤ºs¡T. Vü≤‘·´ »]–q Hê{Ï qT+&ç nqTe÷ HêdüŒ<ä+>± ‹s¡T>∑T‘·Tqï sêeTj·T´, ˙\j·T´, nq+‘·j·T´\qT $#ê]+#·>± Vü≤‘·´qT n+^ø£ ]+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À dæ◊ lìyêdt, mdt◊ ñù|+<äsY, X‚KsY ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

$»j·TÁ|ükÕ<é≈£î Jeq kÕ|òü\´+ |ü⁄s¡kÕÿs¡+ ø£s¡÷ï\T, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): ø£s¡÷ï\T dü|ü]∫‘· s¡#·sTT‘· ø√|ü*¢ $»j·TÁ|ükÕ<é≈£î ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì Ä˝Ÿ ~ u…dtº nø±&É$T pHé 8e ‘˚~q Jeq kÕ|òü\´ |òü⁄s¡kÕÿs¡eTT n+<äCÒdüTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. X¯ì yês¡+ kÕΔìø£ Áô|dtø£¢uŸ q+<äT $˝ÒKs¡¢ düe÷y˚X¯+ ìs¡« Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ∫qï \qT, ô|<ä›\qT Vü‰dü´+‘√ n\]dü÷Ô mH√ï s¡#·q\T

$‘·ÔHê\qT n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T bÕsƒê´+XÊ\ô|’ ne>±Vü≤q ô|+#·Tø√+&ç

#˚dæ düe÷C≤ìøÏ ‘êqT n+<ä+∫q kÕVæ≤‘·´ ùde\T >∑T]Ô+∫ á ãVüQeT‹ì n+<äCÒj·T&É+ >∑s¡«+>± e⁄+<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ dü«s¡÷|t dæHê« e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ä´‘√ y˚\eT+~ $<ë´s¡TΔ\qT $C≤„qe+‘·T\T>± r]Ã~<äT›‘·÷, kÕ+düÿ‹ø£ s¡+>∑+˝Àq÷ ùde\+~+∫q dü«s¡÷|t dæHê«≈£î kÕVæ≤‘·´ùdyê s¡‘·ï nyês¡T¶‘√ düHêàìkÕÔs¡ì Äj·Tq ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

n$˙‹ì |üø£ÿ<ë] |ü{ϺdüTÔqï ø±+Á¬>dt, »>∑Hé bÕغ\T d”|”◊ H˚‘· Hêsêj·TD

e´ekÕj·T ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤düTÔqï <äèX¯´+ $ø±sêu≤<é, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): $‘·ÔHê\qT n~Ûø£ dü+K´˝À $Áø£sTTdüTÔHêïs¡ì Äs√|ædüTÔ X¯ìyês¡+ |ü\Te⁄s¡T ø=qT>√\T <ës¡T\T $ø±sêu≤<é e´ekÕj·TXÊK ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#·>± dü+ã+~‘· e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\T Ä cÕ|ü⁄˝Àì U≤‘ê\qT d”CŸ #˚XÊs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~+∫q $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. |ü≥ºD+˝Àì X¯e÷ @» ì‡˝À 900 s¡÷bÕj·T\≈£î $Áø£sTT+#ê*‡q $‘·ÔHê\qT 2500 s¡÷bÕj·T \≈£î $Áø£sTTdüTÔHêïs¡ì Äs√|ædüTÔ $ø±sêu≤<é eT+&É\+ |”˝≤s¡+ Á>±e÷ ìøÏ #Ó+~q ¬s’‘·T\T e´ekÕj·T XÊK eTT+<äT Ä+<√fi¯q ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+|òüT≥q H˚|ü<∏ä´+˝À eT+&É\ e´ekÕj·÷~Ûø±] $qjYT ≈£îe÷sY dü+ã+~‘· <äTø±D≤ìøÏ yÓ[¢ <äTø±D+˝Àì U≤‘ê\qT d”CŸ #˚XÊs¡T.

eTT~sêCŸ dü+|òüT düe÷y˚X¯+ $ø±sêu≤<é, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é |ü≥ºD, eT+&É\ eTT~ sêCŸ dü+|òüT düe÷y˚X¯+ Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü‰q+ 3 >∑+≥\≈£î @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ |ü≥ºD eTT~sêCŸ dü+|òüT n<Ûä´≈£åî\T õ.\ø£åàHé ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ õ˝≤¢ eTT~sêCŸ dü+|òüT n<Ûä´≈£åî\T #·+Á<äj·T´, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T yÓ+ø£fÒX¯+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZ+{≤s¡ì eTT~sêCŸ dü+|òüT düuÛÑT´\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝ÀZì $»j·T e+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

•ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T˝À¢ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï m+áz #Ó+#·eTà Ä‘·à≈£Ls¡T, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): sêqTqï $<ë´dü+e‘·‡sêìøÏ >±q÷ e÷]q bÕsƒê´+XÊ\ô|’ ñbÕ<Ûë´j·TT\T ne>±Vü≤q ô|+#·Tø√yê\ì eT+&É\ $<ë´XÊU≤~Ûø±]DÏ #Ó+#·eTà nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ |ü≥ºD+˝Àì ‘√≥π>]˝À e⁄qï Á|üuÛÑT‘·« ÁbÕ<Ûä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î ìs¡«Væ≤+∫q •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T˝À¢ ÄyÓT e÷{≤¢&Üs¡T. Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #·~y˚ $<ë´s¡Tú\≈£î ñ‘·ÔeT $<ä´qT n+~+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒê´+XÊ\ e÷s¡TŒq≈£î lø±s¡+ #·T{Ϻ+<äì nHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î düT\uÛÑØ‹˝À ns¡úeTj˚T´ $<Ûä+>± bÕsƒê´+XÊ\qT s¡÷bı+~+∫q≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø±>± bÕsƒ¡XÊ\\ ìs¡«Vü≤Dô|’ ≈£L&Ü |ü\T dü÷#·q\T Ç#êÃs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\ dü+K´qT ô|+#˚+<äT≈£î Äj·÷ bÕsƒ¡XÊ\\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› eVæ≤+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. ø±>± á HÓ\ 4e ‘˚~ qT+∫ Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\\ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À •ø£åD ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ÄyÓT ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·÷ bÕsƒ¡XÊ\\ ñbÕ<<Ûë´j·TT\T Vü‰»s¡Tø±yê\ì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): \Æ™sFs£qs x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s @≠s¨dsºΩ¨s xmsNRP‰μyLji xms…Ì”¡LiøR¡≤y¨sZNP[ \Æ™sFs£qs ™´sVLRifl·Li\|ms NSLi˙lgi£qs, «¡gRi©±s FyLÌkiáV ¤Õ¡[¨sF°¨s @©´sV™´sW©yá©´sV æªΩLRi\|msNTP æªΩxqsVÚ©yıLRi¨s zqszmsH LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ≤yNÌRPL`i ZNP.©yLS∏R∂Vfl· @©yıLRiV. aRP¨s™yLRiLi A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW \Æ™sFs£qs ™´sVLRiflÿ¨sı ªy™´sVV LS«¡NUP∏R∂V AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘gS xmsLjigRifl”·xqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. «¡gRi©±sª][ xqs•¶¶¶ \Æ™sFs£qs x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ @≠s¨dsºΩ «¡LRiVgRi¤Õ¡[μR∂¨s Fs™´s\lLi©y ¬ø¡xmsˆgRiáLS @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. xmsLRiNSáՋ[ …”¡AL`iFs£qsNRPV …”¡¤«¡Gzqs ™´sVμÙR∂ªRΩV B™´s*≤y¨sı ©yLS∏R∂Vfl· ry*gRiºΩLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ªy™´sVV ¤«¡GzqsÕ‹[ ¬ø¡[lLi[ xmsxqsZNP[Ú ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. áLiøR¡Li ºdΩxqsVNRPV¨s gS÷¡NTP ¤À¡LiVVÕfi B¿¡Ë©´s xms…Ìÿ’≥¡LS™´sWLS™´so øR¡LRi˘ ©y˘∏R∂V™´s˘™´sxqÛsZNP[ NRPŒœ¡LiNRP™´sV©yıLRiV. Fs\ZNPQQ=«fi Fyá{qs\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ ™´sVVLiμR∂V @–¡Ã¡xmsORPQ xqs™´sWÆ™s[aS¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s ©yLS∏R∂Vfl· ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsμ≥y¨s Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[¨s aS≈¡Ã¡Õ‹[ @≠s¨dsºΩ «¡LjigjiLiμR∂¨s, ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i xms≠s˙ªRΩ\Æ™sV©´s gRiLigjig][™´so NSμR∂¨s A∏R∂V©´s gRiVLji≠sLiμR∂ ryÆ™sVªRΩ©´sV gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV.


4

ñ<äj·T+ n˝≤ŒVü‰s¡+>± Hê\T>∑T ÄVü‰sê\T!

s√E yÓTT‘·Ô+˝À ÁuÒø˘ bòÕdtº Á|ü<ÛëqyÓTÆq ÄVü≤s¡+. ø±ì #ê˝≤eT+~ $$<Ûä ø±s¡D≤\T>± <ëìì e÷H˚kÕÔs¡T. ÁuÒø˘ bòÕdtº ˝À –+» ÄVü≤sê\T Äs√>∑´ø£s¡+. M{Ï˝À $≥$TqT¢, |”#·T, \eHê\T |ü⁄wüÿ\+>± e⁄+{≤sTT. ø=e⁄« πø\Ø\T ‘·≈£îÿe>± e⁄+{≤sTT. |”#·T n~Ûø£+>± e⁄+&˚ –+» <ÛëHê´\T ÁuÒø˘ bòÕdtº ≈£î eT+∫ ÄVü≤s¡+ z≥T¢, >√<äTeT, ÁuÖHé ¬s’dt e+{Ï$ m+‘√ u≤>∑T+{≤sTT. eT] ÁuÒø˘ bòÕdtº ˝À MTs¡T #˚s¡Ã<ä–q ÄVü≤sê\T, @$T{À |ü]o*<ë›+. >√<ÛäTeT\T ` >√<ÛäTeT\˝À $≥$THé Ç eT]j·TT |”#·T n~Ûø£+>± e⁄+{≤sTT. >√<ÛäTeT ÄVü≤s¡+ s√»+‘ê X¯øÏÔì∫à $TeTà*ï ñ‘ê‡Vü≤+>± e⁄+#·T‘·T+~. y˚πs –+» ÄVü≤sê\‘√ b˛*ùdÔ >√<ÛäTeT\˝À ø=e⁄« #Ó&ÉT ø=˝…düºsê˝Ÿ ‘·≈£îÿe, ‘˚*ø£>± Js¡í+ ne⁄‘êsTT. >√<ÛäTeT nqï+ e+{Ï$ MT Äø£*ì #ê˝≤ùd|ü⁄ ìj·T+Á‹kÕÔsTT. ø£qTø£ MTs¡T &Ó’{Ï+>¥ #˚ùdyê¬s’‘˚, >√<ÛäTeT ÄVü≤s¡+ ãs¡Te⁄‘·π>Z+<äT≈£î ≈£L&Ü ‘=&ÉŒ&ÉT‘·T+~. X¯Øs¡+qT+&ç eT*Hê\qT $dü]®düTÔ+~. z{Ÿ –+»\T ` r|æô|’ eT≈£îÿe ø£\yê]øÏ z≥T¢ ÄVü≤s¡+>± u≤>∑T+{≤sTT. Äs√>∑´+ <ëì‘√ bÕ≥T #·ø£ÿì r|æø£\ á ÁuÒø˘ bòÕdtº ‹H˚+<äT≈£î Äq+<ä+ ø£*–düTÔ+~. z≥T¢ ø£qTø£ r|æì <=s¡ø£ø£b˛‘˚ z{Ÿ ÄVü≤s¡+˝À ‘êC≤ |ü+&ÉT¢ ≈£L&Ü#˚]à ‹qe#·TÃ. z{Ÿ ÄVü≤s¡+˝À nH˚ø£ $≥$TqT¢, bò˛*ø˘ j·÷dæ&é e⁄+{≤sTT. u≤Ø¢ –+»\T ` MTs¡T &Éj·÷u…{°ø˘ s√– nsTTq≥¢sTT‘˚, u≤Ø¢ –+»\ ÄVü≤s¡+ m+‘√ y˚T\T #˚düTÔ+~. á–+»\T MT ã¢&é wüß>∑sY kÕúsTT\qT #·ø£ÿ>± ìj·T+Á‹kÕÔsTT. M{Ï˝À ô|ò’ãsY, m$TH√ j·÷dæ&ÉT¢, j·÷+{° Äøχ&Ó+≥T¢ õ+ø˘ n~Ûø£+>± e⁄+{≤sTT. Äs√>∑´y˚T ø±<äT ø£&ÉT|ü⁄ ≈£L&Ü á ÄVü≤s¡+ ì+|ü⁄‘·T+~. Áπ>|t q{Ÿ dæ]j·T˝Ÿ ` >√<ÛäTeT, u≤Ø¢ –+»\T ¬s+&É÷ #˚]à ≈£L&Ü ñ<äj·T+ ÁuÒø˘ bòÕdtº ‘·j·÷s¡T #˚düTø√e#·TÃ. á $TÁX¯e÷ìøÏ Á<ëø£å |ü+&ÉT ø£*|æ‘˚, eT+∫ s¡T∫ edüTÔ+~. ˇø£e÷s¡T ‹H˚ á ÄVü≤s¡+˝À wüße÷s¡T>± 7 Á>±eTT\ |”#·T, 6 Á>±eTT\T Áb˛{ÏHé, eT]j·TT 4 Á>±eTT\ wüß>∑sY e⁄+≥T+~. ø£qTø£ $≥$THé &ç, bò˛*ø˘ j·÷dæ&é, |”#·T ø£\ á ÄVü≤s¡+ $TeTTà\ì s√»+‘ê #·Ts¡T≈£î>±s¡T, Äs√>∑´+>±qT e⁄+#·T‘·T+~. á–+»<ÛëHê´\ ÄVü≤s¡+ MT≈£î Äs√>∑´+ ø£*–+#·≥y˚T ø±<äT, eT+∫ s¡T∫ì ≈£L&Ü ø£*Z+∫ MT ñ<äj·T+y˚fi¯ ÁuÒø˘ bòÕdtº >± @ ÄVü≤s¡+ rdüTø√yê\H˚ düeTdü´qT ìyê]kÕÔsTT. M{ÏøÏeT]+‘· s¡T∫ ø£*–+#˚+<äT≈£î MT øÏwüºyÓTÆq ÁkÕºu…ÁØ\T, Ä|æ˝Ÿ‡, ns¡{Ï|ü+&ÉT, øÏ$, Á<ëø£å e+{Ï |ü+&ÉT¢ ≈£L&Ü #˚s¡Ãe#·TÃ. á e+≥ø±\˝À wüß>∑sY ≈£î ã<äT\T>± ‘˚HÓ ˝Ò<ë |ü+&ÉT Ks¡÷®s¡+ ø£*|æ‘˚, düVü≤» r|æ edüTÔ+~.

H√s¡T m+&çb˛‘·T+fÒ..m+‘√ nkÂø£s¡´+? H√s¡T m+&çb˛e≥+ n+fÒ, H√{Ï˝À ‘·&ç ˝Òø£b˛e≥+. kÕ<Ûës¡D+>± eTq H√s¡T m\¢|üPŒ&É÷ ‘·&ç>± e⁄+&Ü*. n+<äT≈£î>±qT Á|ü‹yês¡÷ ‘·–q+‘· ˙{Ïì ‘ê>±*. MT X¯Øs¡+˝À ‘·–q+‘· ˙s¡T e⁄qï<ë? ˝Ò<ë nì ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ H√{Ï˝À ‘·–q+‘· ñ$Tà m\¢|ü⁄&É÷ e⁄+<ë? ˝Ò<ë nH˚~ ∫{≤ÿ>± bÕ{Ï+#ê*. X¯Øs¡+ ìs¡+‘·s¡+ ø=qkÕπ> JeÁøÏj·T ˝Ò<ë yÓT≥u≤*»+ ø=s¡≈£î ˙{Ïì ø√s¡T‘·T+~. ‘·–q+‘· ˙s¡T X¯Øs¡+˝À ˝Òq|ü⁄&ÉT MT H√{Ï˝À }≥ }s¡<äT. Js¡íÁøÏj·T kÕ|ò”>± kÕ>∑<äT. eT\ã<äΔø£+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. H√s¡+‘ê m+&çb˛ sTT n\dü≥ ø£\T>∑T‘·T+~. kÕ<Ûës¡D+>± &Éj·÷u…{°dt s√>∑T\˝À H√s¡T m+&çb˛‘·÷+≥÷+~. Ç~ &Éj·÷u…{°dt yê´~Û \ø£åD+>± >∑T]Ô+#ê*. H√s¡T m+&çb˛sTTq|ü⁄&ÉT m+‘√ nkÂø£s¡´+>± ∫ø±≈£îø£*–dü÷Ô e⁄+≥T+~. á s¡ø£+>± m+&çb˛sTTq H√s¡T u≤ø°º]j·÷øÏ ≈£L&Ü ìyêdü kÕúq+ ne⁄‘·T+~. s¡ø£s¡ø±\ dü÷ø£å´ ÁøÏeTT\T #˚s¡T‘·÷+ {≤sTT. H√{Ï˝À ñπs ˝≤˝≤»\+ kÕ<Ûës¡gD+>± eTqH√{Ï˝Àì Vü≤ì ø£*–+#˚ nH˚ø£ s¡ø±\ ÁøÏeTT\qT dü+Vü≤]düTÔ+~. MTs¡T ‹H˚ ÄVü≤s¡+˝À ôd’‘·+ e⁄+&˚ Vü≤ì ø£*–+#˚ ÁøÏeTT\T ˝≤˝≤»\+˝Àì m+C…’eTT\T, y˚T\T #˚ùd u≤ø°º]j·÷ e+{Ï yê{Ï‘√ ∫qï ÄVü≤sêìï yÓTT<ä{Ï <äX¯˝À Js¡í+ #˚kÕÔsTT. e÷qe⁄&ÉT ‹H˚ ÄVü≤s¡ Js¡íÁøÏj·T˝À yÓTT<ä{Ï <äX¯ H√{Ï˝Àì ˝≤˝≤»\+‘√H˚ »s¡T>∑T‘·T+~. H√{Ï˝À @ s¡ø£yÓTÆq yê´<ÛäT\T sê≈£î+&Ü

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+ pHé 3, 2012

#·÷düTø√yê*. H√{Ï ÇHÓŒ¤ø£åHé ø£*–‘˚ n~ MT s¡ø£Ô+˝Àì >∑÷¢ø√CŸ kÕúsTT\ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+~. ˝≤˝≤»\+ n~Ûø£+>± e⁄+fÒ C≤ø°º]j·÷ H√{Ï˝À ‘·≈£îÿe>± e⁄+{Ï+~. <ä+‘ê\T, ∫>∑Tfi¯flô|’ e⁄+&˚ j·÷dæ&É¢qT ˝≤˝≤»\+ ø£&çπ>dæ düeTkÕúsTT˝À e⁄+#·T‘·T+~. H√s¡T m+&çq \ø£åD≤\T m˝≤ e⁄+{≤sTT? H√{Ï˝À ‘·&ç ˝Ò≈£î+&ÉT≥, H√{Ï eT÷\\˝À eT+≥ õ+õyÓ’{Ïdt n+{≤s¡T Hê\Tø£, ãT>∑Z\T, n+–&ç uÛ≤>±\˝À ÁøÏ$T yê´<ÛäT\T ø£\T>∑T≥ H√s¡T m+&˚ \ø£åD≤˝Ò$T≥+fÒ ‘·s¡#·T>± s¡ø£Ô+˝À >∑÷¢ø√CŸ kÕúsTT n~Ûø£+>± e⁄+&ÉT≥. Ç~ &Éj·÷u…{°dt s√>∑T\˝À e⁄+≥T+~. Ç‘·s¡ ø±s¡D≤\T>±, MTs¡T ‘·–q+‘· ˙{Ïì ‘ê>∑ø£b˛e≥+, bı>∑ Á‘ê>∑≥+ ˝Ò<ë @<Ó’q eT+<äT y˚dæq|ü⁄&ÉT ôd’&é mô|òø˘º ø±s¡D+>± H√s¡T m+&çb˛e≥+. Bìì m˝≤|ü]wüÿ]+#ê*? MT <ä+‘ê\qT Á|ü‹ uÛÀ»q+ ‘·sê«‘· X¯óÁuÛÑ+ #˚j·T+&ç. u…&é øÏ yÓfi‚fl eTT+<äT ‘·|üŒø£ ÁuÛÑwt #˚j·T+&ç m\¢|ü⁄&ÉT X¯Øs¡+˝À ‘·–q+‘· ˙{Ïì e⁄+#·+&ç. ˇø£ u≤{Ï˝Ÿ ˙s¡T m\¢|ü⁄&É÷ yÓ+≥ e⁄+#·Tø√+&ç. n\ÿVü≤˝Ÿ ˝Òì eTÚ‘Y yêwt ‘√ X¯óÁuÛÑ+ #˚j·T+&ç. ô|<äe⁄\T bı&çu≤]Hê ˝Òø£, eT+≥ ô|&ÉT‘·THêï, yê{Ïô|’ @<Ó’Hê Áø°yéT sêj·T+&ç. Á|ü‘˚´øÏ+∫ eT÷\\˝À n+fÒ H√{Ï e<ä›. kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· es¡≈£î MT ã¢&é wüß>∑sY kÕúsTT\qT dæbòÕs¡T‡ #˚dæq ¬s+õ˝À e⁄+#·Tø√+&ç.

dü+|üqï q>∑sê\T eTT+u…’, sƒêDÒ $|üØ‘·+>± ô|]–b˛‘·Tqï »HêuÛ≤ ø±s¡D+>± eTT+u…’˝À uÛÑ÷eTT\T, bòÕ¢{Ÿ\ <Ûäs¡\T Äø±XÊìï n+≥T‘·THêïsTT. ø=‘·Ô‘·s¡+ yê]øÏ ‘·eT kı+‘· Ç+{Ï ø£\ ø£\>±H˚ $T–*b˛sTT+~. <˚X¯ Ä]úø£ sê»<Ûëì eTT+u…’, <ëìøÏ ÄqT≈£îì ñqï sƒêDÒ˝À düú˝≤\T, Çfi¯¢ <Ûäs¡\T kÕeTq÷´&çøÏ #·Tø£ÿ\T #·÷|ædüTÔHêïsTT. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À á ¬s+&ÉT õ˝≤¢\T πøe\+ dü+|üqTï\ q>∑sê\T>±H˚ $T–*b˛‘·THêïsTT. eTVü‰sêÁwüº sê»<Ûëì eTT+u…’ sêÁwüº+˝Àì Ç‘·s¡ õ˝≤¢˝À¢q÷ |ü]dæú‹ Ç+<äT≈£îñ _Ûqï+>± @MT ˝Ò<äT. ñ|ü sê»<Ûëì Hê>∑|üPsY, $<ë´q>∑s¡+ |üPDÒ, <Ûë]àø£q>∑s¡+ Hêdæø˘, eTsêsƒê«&É˝Àì eTTK´q>∑s¡+ Ws¡+>±u≤<é˝Àq÷ Ç\T¢ ø=qT>√\T #˚j·T&É+ eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ yêfi¯¢πø ø±<äT ñqï‘· esêZ\ yê]øÏ ôd’‘·+ ø£wüº+>± e÷]b˛sTT+~. ø=‘·Ô‘·s¡+ yê]øÏ Ç\T¢qT ø=qT>√\T #˚j·T&É+ Ç|ü⁄Œ&=ø£ düyê˝Ÿ>± e÷]+~. Vü≤Ödæ+>¥ uÀsY¶ ì]à+#˚ Çfi¯¢qT ôd’‘·+ myÓTà˝Ò´\T ‘·eT ù|]≥ nÁ–yÓT+{Ÿ #˚sTT+#·T≈£î+fÒ Çø£ kÕ<Ûës¡D Á|ü»\≈£î >∑÷&ÉT m˝≤ ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~? 1942˝À øÏ«{Ÿ Ç+&çj·÷ ñ<ä´e÷ìøÏ eTTK´ πø+Á<ä+>± ñqï á eTT+u…’ q>∑s¡+˝À Á|üdüTÔ‘·+ kı+‘· Ç+{À¢ ñ+&É&É+ #ê˝≤ >=|üŒ $wüj·T+. kı+‘· Ç\T¢

ñqïyê]ì ø√{°X¯«s¡T\ es¡Tdü˝À #˚s¡Ã&ÜìøÏ m˝≤+{Ï nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äT. #·]à π>{Ÿ qT+∫ <äV”≤düsY es¡≈£î ˇø£y˚fi¯ me]¬ø’Hê kı+‘· Ç\T¢ ñ+<ä+fÒ Ä e´øÏÔ ì»+>± >=|üŒyê&˚. <ë<ë|ü⁄ |ü~ùV≤qT dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ eTT+u…’øÏ ÄqT≈£îì ñqï sƒêDÒ düT<ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ eTT+u…’ yêdüT\T ñ+&É&ÜìøÏ ndü\T Çwüº|ü&˚yês¡T ø±<äT. n˝≤+{Ï yês¡T Ç|ü⁄Œ&ÉT KØ<Ó’q eTT+u…’ì e~* y˚dæ <ä÷s¡+>± yÓ[¢b˛‘·THêïs¡T. eTT+u…’ |ü]~Û˝ÀøÏ e#˚à yÓTØHé Á&Ó’yé, u≤+uÒ ôd+Á≥˝Ÿ, <ë<äsY, u≤+Á<ë, n+<Û˚Ø, $˝ÒbÕ¬s¢, >√¬s>±yé, uÀ]e©, ø±+~e© ÁbÕ+‘ê\˝À @ Ç\T¢ <Ûäs¡ n&ç–Hê ˇø£ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\ø£Hêï ‘·≈£îÿe ñ+&É<äT. d”Œ&é˝…’|òt, n‹ ø£wüºyÓTÆq Á|üj·÷D+‘√ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·Tqï eTT+u…’ yêdüT\ J$‘·+ sêuÀj˚T ø±\+˝À eT]+‘· <äTs¡“¤s¡+>± e÷s¡qT+~. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT #Íø£>± 10, 20 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\≈£î \_Û+∫q Çfi¯ó¢ Ç|ü⁄Œ&ÉT eTT+u…’˝Àì Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝Àq÷ \_Û+#·&É+ ˝Ò<äT. ô|]–b˛‘·Tqï »HêuÛ≤, &çe÷+&é≈£î nqT>∑TD+>± düs¡|òüsê ˝Òø£b˛e&É+ ˝≤+{Ï ø±s¡D≤\‘√ Á|üC≤J$‘·+ s√E s√E≈£L eT]+‘· ~>∑C≤]b˛‘·T+~. eTT+u…’˝À ô|s¡T>∑T‘·Tqï »HêuÛ≤≈£î n&ÉT¶ø£≥º y˚j·Tø£b˛‘˚ ì»+>±H˚ sêuÀj˚T ˇø£

<äXÊã›+˝À eTT+u…’˝À ñqï ˇø√ÿ >∑T&çôd <Ûäs¡ ˇø£ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\T |ü\T≈£î‘·T+~. n|ü⁄Œ&ÉT eTT+u…’ Á|ü|ü+#·+˝À HÓ+ãsYeHé KØ<Ó’q q>∑s¡+>± e÷]b˛‘·T+~. uÛ≤Ø y˚‘·q+ ñHêï düπs >∑÷&ÉT <=s¡ø£<äT ô|s¡T>∑T‘·Tqï <Ûäs¡\≈£î nqT>∑TD+>± J‘ê\T u≤>± ô|s¡>±\ì n+<äs¡÷ ø√s¡T≈£î+{≤s¡T. ø±˙ Çø£ÿ&É ø=‘·Ô ‘·s¡+ j·TTe‘·≈£î uÛ≤Ø y˚‘·Hê\THêï kı+‘· Ç\T¢ ø=qT>√\T #˚j·T&É+ e÷Á‘·+ #ê˝≤ ø£wüº+>± e÷]b˛sTT+~. Áô|’y˚{Ÿ ø£+ô|˙\˝À f…+|üs¡Ø, ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>∑T\≈£î u≤´+≈£î n|ü⁄Œ Çe«<äT. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‹˝À ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\T &ÉãT“ ‘·eT CÒãT qT+∫ Ks¡Tà ô|≥º&É+ yê]øÏ m˝≤ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+~? eT+∫ y˚‘·+ bı+~q|üŒ{Ïø° ø=‘·Ô‘·s¡+ yê]øÏ kı+‘· Ç\T¢qT ø£≥Tºø√e&É+ ø£]ƒq+>± e÷]+~. <˚X¯+˝Àì Hê\T>∑T eTVü‰q>∑sê\˝À e÷Á‘·y˚T ø±<äT. Ç‘·s¡ q>∑sê˝À¢q÷ kı+‘· Ç\T¢ ø£≥Tºø√e&É+ ô|<ä› düeTdü´>± e÷s¡uÀ‘√+~. sƒêDÒ Ç|ü⁄Œ&ÉT eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ yêfi¯¢ |ü≥ºD+ ø±<äT e÷j·÷q>∑sêìøÏ ÄqT≈£îì ñqï sƒêDÒ õ˝≤¢ ˇø£|ü⁄Œ&ÉT Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ eTT+u…’øÏ e∫à ñbÕ~Û bı+<äT‘·Tqï eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹, ‘·≈£îÿe Ä<ëj·T+ ñqï yê]øÏ ÇwüºyÓTÆq Á|ü<˚X¯+>± Á|üdæ~Δ #Ó+~+~. ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT |ü]dæú‹ #ê˝≤ e÷]b˛sTT+~. 2004`2005˝À eT÷&ÉT qT+∫ ◊<äT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\˝À \_Û+#˚ Ç\T¢ Ç|ü⁄Œ&ÉT 15 qT+∫ 20\ø£å\ s¡÷bÕj·T\˝À \_ÛdüTÔqï~. MTsê s√&é, uÛ≤j·T+<äsY ˝≤+{Ï ìs¡¢øå±´ìøÏ >∑T¬s’q uÛ≤j·T+<äsY bı*y˚Ts¡ ÁbÕ+‘ê\T Á|üdüTÔ‘·+ <Ûäqe+‘·T\ yÓTT<ä{Ï ÁbÕ<Ûëq´‘ê Áø£eT+˝À #˚]b˛j·÷sTT. <Ûäs¡\T m+<äT≈£î Ç+‘·>± ô|]>±sTT? sƒêDÒ õ˝≤¢˝À uÛ≤j·T+<äsY, MTsês√&é‘√ bÕ≥T edüsTT, MsêsY ˝≤+{Ï düuŸ ns¡“Hé ÁbÕ+‘ê\˝Àq÷ uÛÑ÷$T <Ûäs¡˝À¢ m+<äT≈£î Ç+‘· ô|s¡T>∑T<ä\ e∫Ã+~? BìøÏ ø±s¡D+ eTT+u…’˝À ñ+&˚ Á|ü»\T sƒêDÒ˝Àì düT<ä÷s¡T ÁbÕ+‘ê\ yÓ’|ü⁄ <äèwæº kÕ]+#·&Éy˚T. ìqï{Ï es¡≈£î eTT+u…’˝À ñ+&˚yês¡T Ç|ü⁄Œ&ÉT sƒêDÒ˝À e÷s¡TeT÷\ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø£ì|ædüTÔHêïs¡T. n˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT sƒêDÒ yêdüT\T ‘·eT uÛÑ÷eTT\≈£î eT+∫ <Ûäs¡ eùdÔ m+<äT≈£î neTàs¡T? >∑‘· ˇø£ |ü]o\q Á|üø±s¡+ 2000 qT+∫ 2010 es¡≈£î eTT+u…’øÏ #Ó+~q‘· <ë<ë|ü⁄ 40 XÊ‘·+ Á|ü»\T edüsTT, $sêsY, MTsês√&é ÁbÕ+‘ê\˝À ‘·eT ø=‘·Ô ìyêkÕ\T @sêŒ≥T #˚düT≈£îHêïs¡T. qM eTT+u…’ô|’ ô|s¡T>∑T‘·Tqï Äø£s¡¸D y˚>∑+>± n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·Tqï ÁbÕ+‘ê\˝À #˚]q qM eTT+u…’˝Àq÷ kı+‘· Çfi¯ó¢ ø£≥Tº≈£îH˚ yê] dü+K´ >∑‘· <äXÊã›ø±\+˝À #ê˝≤ ô|]–+~. qM eTT+u…’ ˝À|ü* ÁbÕ+‘ê˝…’q yêo, kÕHébÕ&Ü, EsTTq>∑sY, U≤sY|òüTsY, uÒ˝≤|üPsY, düuŸ ns¡“Hé ÁbÕ+‘ê\˝À #ê˝≤ y˚>∑+>± Çfi¯ó¢ e#˚ÃkÕÔsTT. á ÁbÕ+‘ê\˝Àq÷ MTsê s√&é, uÛ≤j·T+<äsY, edüsTT, $sêsY˝≤π> kÕú˝≤\≈£î &çe÷+&é ô|]–+~. nsTT‘˚ edüsTT, $sêsY‘√ b˛*Ñ˚ qM eTT+u…’˝À »HêuÛ≤ Ç+ø± ‘·≈£îÿe>± ñ+~. nsTT‘˚ |üPDÒ <ëì #·T≥Tº |üø£ÿ\ ÁbÕ+‘ê\ yês¡T qM eTT+u…’˝À sêuÀj˚T ø±\+˝À Çfi¯ó¢ ø£≥Tº≈£îH˚ neø±X¯+ m≈£îÿe>± ñ+~. |üPDÒ eTVü‰sêÁwüº $<ë´|üs¡+>±, bÕ]ÁXÊ$Tø£+>± n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·÷ eTT+u…’, sƒêDÒ≈£î <ä>∑Zs¡˝À ñqï |üPDÒ q>∑s¡+ eT]+‘·>± $düÔ]düTÔqï~. m≈£îÿe #·<äTe⁄≈£îqïyêfi¯ó¢, |ü\T≈£îã&ç ñqïyêfi¯ó¢, |ædæHês¡T\≈£î ù|s¡T>±+∫q |üPDÒ q>∑s¡+ ø=‘·Ô‘·s¡+ yê]øÏ ÇwüºyÓTÆq q>∑s¡+>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~+~. nsTTHê Çø£ÿ&É Çfi¯ó¢ <Ûäs¡\T #ê˝≤ m≈£îÿe>±H˚ ñHêïsTT. Çø£ÿ&É ‘·s¡#·T ø=‘·Ô ø£+ô|˙\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±e&É+, ñ<√´>∑+ ø√dü+ yÓ‘·T≈£îÿ+≥÷ e#˚à j·TTe≈£î\T ô|]–b˛e&É+ ˝≤+{Ï n+XÊ\qT >∑eTìùdÔ á q>∑s¡+ ≈£L&Ü ñbÕ~Û neø±XÊ\≈£î ñ»«\yÓTÆq uÛÑ$wü´‘·TÔ Çe«>∑\<äì|æk˛Ô+~. ø±˙ Çø£ÿ&É eTsê؃ uÛ≤wü e÷{≤¢&˚yê] ÁbÕã\´+ m≈£îÿe>± ñ+~. Ç‘·s¡ sêÁcÕº\ qT+∫ e∫Ãq j·TTe≈£î\T Çø£ÿ&ç yê]‘√ dü]>±Z ø£*dæ yÓT*dæ ñ+&É˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. Çø£ÿ&É kı+‘· Ç\T¢ ø£≥Tºø√yê\ì uÛ≤$+#·s¡T.

Hêdæø˘ ªdæ+Vü≤düú≈£î+uÛÑμ q>∑s¡+ ù|s¡T‘√ Á|üdæ~Δ #Ó+~q Hêdæø˘ q>∑s¡+˝À ø£ì|æ+#˚ ÄVü‰¢<äø£s¡ yê‘êes¡D+, düVü≤√<äs¡ uÛ≤e+ n+<ä]ø° q#·TÑ·T+~. Çø£ÿ&É Ç\T¢ eTT+u…’, |üPDÒ, sƒêDÒ ø£Hêï #Íø£˝À ø£≥Tºø√e#·TÃ. Ç‘·s¡ q>∑sê\‘√ b˛*ùdÔ Çø£ÿ&ç yê‘êes¡D+ Á|üXÊ+‘·+>± ñ+≥T+~. Çø£ÿ&É y˚dü$ ø±\+˝Àq÷ yê‘êes¡D+ #ê˝≤ ÄVü‰¢<äø£s¡+>± ñ+≥T+~. Ws¡+>±u≤<é Ws¡+>±u≤<é q>∑s¡+ #·]Á‘ê‘·àø£+>± m+‘√ Á|üdæ~Δ bı+~+~. Çø£ÿ&É ãT<äTΔ&ÉT, yÓTT>∑˝Ÿ ø±\|ü⁄ yês¡dü‘·« dü+|ü<ä Á|ü|ü+#· Á|üdæ~Δ>±+∫+~. ø±˙ á q>∑s¡+ ≈£L&Ü eTT+u…’, |üPDÒ q>∑s¡+˝≤π> KØ<Ó’q~. n+<äTπø Çø£ÿ&É Ç\T¢ ø£≥Tºø√e&Üìï #ê˝≤ ø£wüºyÓTÆq~>± uÛ≤$kÕÔs¡T. Çø£ÿ&É ô|’DÒ˝≤+{Ï Ä<ÛäTìø£‘· ø£ì|ü+#·<äT. j·TTe‘·≈£î q∫Ãq |ü≥ºD+ ≈£L&Ü ø±<äT. ø±˙ Çø£ÿ&É eTTdæ¢+ Á|ü»\T m+‘√ u≤>± ø£*dæ yÓT*dæ nH√´q´+>± ñ+{≤s¡ì Çø£ÿ&É ñ+&˚yê] n_ÛÁbÕj·T+. n+<äTπø Çø£ÿ&É >=&Ée\T »s¡>∑e⁄. eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹

yêfi¯ó¢, ñqï‘· eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ yêfi¯¢≈£î á |ü≥ºD+ #ê˝≤ ÇwüºyÓTÆq~. eTVü‰sêÁwüº˝Àì eTsêsƒê«&Ü ÁbÕ+‘·+ |ü]~Û˝ÀøÏ e#˚à á q>∑s¡+˝À uÛÑ÷$T <Ûäs¡\T m+‘·>± ô|]–b˛j·÷j·T+fÒ kÕ<Ûës¡D, n‹ kÕ<Ûës¡D Á|ü»\T Çø£ÿ&É ‘·eT Ç\T¢qT ø£≥Tºø√˝Òs¡T. Ç‘·s¡ q>∑sê\T eTT+u…’, sƒêDÒ, |üPDÒ, Hêdæø˘, Ws¡+>±u≤<é ˝≤π> eTVü‰sêÁwüº˝Àì Ç‘·s¡ q>∑sê\T ≈£L&Ü ‘·eT Á|ü‘˚´ø£‘·\ ø±s¡D+>± Á|ü»\qT ‘·eTyÓ’|ü⁄ Äø£]¸düTÔ+{≤sTT. Çø£ÿ&É Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ e∫Ãqyês¡T eTVü‰sêÁwüº Á|ü»\‘√ |üP]Ô>± ø£*dæb˛j·÷s¡T. yê]øÏ ‘êeTT Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê+˝À ìedædüTÔqï≥T¢ nì|æ+#·<äT. yÓTT‘êÔìøÏ eTVü‰sêÁwüº˝Àì eTT+u…’, sƒêDÒ, |üPDÒ˝≤+{Ï q>∑sê\˝À Ç\T¢ ø£≥Tºø√e&É+ eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ Á|ü»\≈£î #ê˝≤ ø£wüºy˚T nsTTq|üŒ{Ïø°, Hêdæø˘ ˝≤+{Ï n+<äyÓTÆq yê‘êes¡D+ ñqï q>∑sê\˝À Ç\T¢ ø£≥Tºø√yê\ì uÛ≤$+#˚yês¡T. J$+#·&É+ Çø£ÿ&˚. eTs¡DÏ+#·&É+ Çø£ÿ&˚. á düú\+ ‘·|üŒ eT¬sø£ÿ&çøÏ yÓfi¯‘ê+μ nì #ÓãT‘·T+{≤s¡T.


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+ pHé 3, 2012

eT+Á‹ @sêdüTqT ãs¡Ôs¡|òt #˚j·÷*: k˛$TXË{Ϻ

yê´bÕs¡+ #˚j·÷\qT≈£îH˚ yê]øÏ •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T

ø£s¡÷ï\T, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): >∑qT\ >∑õ˙ >±* »Hês¡ΔHé¬s&ç¶ u…sTT˝Ÿ e´eVü‰s¡+˝À Hê´j·TXÊK eT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ Vü≤düÔ+ ñ+<äì ‘Ó<ÓbÕ Äs√|æ+∫+~. eT+Á‹ |ü<ä$ì ãs¡Ôs¡|òt #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ‘Ó<ÓbÕ n<Ûä´≈£åî&ÉT k˛$TXË{Ϻ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. X¯ìyês¡+ kÕΔìø£ sêCŸ$Vü‰sY ôd+≥sY˝À ‘Ó<ÓbÕ ø±s¡´ø£s¡Ô\T e÷qe Vü‰s¡+>± @s¡Œ&ç eT+Á‹ @sêdüT ô|ò¢øχ <äVü≤q+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤º&ÉT‘·÷ >±* »Hês¡ΔHé¬s&ç¶øÏ u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚dæq dæ_◊ Á|ü‘˚´ø£ Hê´j·TeT÷]Ô {Ï. |ü{≤º_Ûsêe÷sêe⁄ e´eVü‰s¡+˝À @sêdüT eT<ä´e]Ô‘·‘·«+ e´eVü‰]+#·&É+ Hê´j·T e´edüΔ≈£î rs¡ì eT#·Ãì ì|üŒ\T #Ó]>±s¡T. |ü<ä$˝À ø=qkÕ–ùdÔ kÕøå±\T ‘ês¡Te÷s¡T #˚kÕÔs¡ì, <Ûäsê´|ü⁄Ô≈£î n+‘·sêj·T+ yê{Ï\T¢‘·T+<äì ‘·ø£åDy˚T eT+Á‹ |ü<ä$ qT+&ç ãs¡Ôs¡|òt $eT]Ù+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó<ÓbÕ yÓTÆHê]{° ôd˝Ÿ Hêj·T≈£î&ÉT #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >±* »Hês¡ΔHé¬s&ç¶øÏ eT+Á‹ ã+<ÛäTe⁄ s¡TdüTÔ+ U≤Hé, CÒyéT‡, ‹eTà|üŒ, #·+Á<Ûäø±+‘Y, X‚KsY, b˛‘·TsêE s¡$, X¯sêà ø±e&É+‘√ |ü<ä$ì n&ÉT¶ô|≥Tºø=ì »&ç®øÏ eTT&ÉT|ü⁄\T n+<äCÒXÊs¡ì ‘Ó<ÓbÕ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): ø=‘·Ô>± @<Ó’Hê yê´bÕs¡+ #˚j·÷\qT≈£îH˚ yê]ø√dü+ yÓT\≈£îe\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ôV’≤<äsêu≤<é &Ó’¬sø£ºsY d”áy√ bò˛s¡+ (ôV≤#Y&ûd”m|òt), CÒmHé{°j·T÷ ôV’≤<äsêu≤<é dü+j·TTø£Ô+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä dü+düú\ Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘Ó*bÕs¡T. πs|ü{Ï qT+∫ 9 es¡≈£î ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢˝Àì CÒmHé{Ïj·T÷˝À •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ k˛e÷õ>∑÷&É˝Àì Áô|dtø£¢uŸ˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*bÕs¡T. yê´bÕs¡+˝À m˝≤+{Ï neø±XÊ\T ø£*Œ+#·Tø√yê*, n+<äT≈£î ñ+&Ü*‡q dæÿ˝Ÿ‡, yÓT\≈£îe\T, C≤Á>∑‘·Ô\T ‘·~‘·s¡T\ô|’ Äs¡T s√E\ bÕ≥T •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ñ+{≤j·Tì ôV≤#Y&ûd”m|òt Á|ü‹ì<ÛäT\T πse‹, ø±* düTBÛsY, CÒmHé{°j·T÷ á&ûd” ôV≤&é Ábı.ÄXÊsêDÏ $e]+#ês¡T. ÄdæøÏÔ ñqïyês¡T 8885582255, 23052650 q+ãs¡¢˝À ˝Ò<ë edc.jntuh@gmail.com\ <ë«sê qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T.

5,6e ‘˚B˝À¢ õ˝≤¢ kÕúsTT •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T

ôd’«Hé|òüP¢ eT+<äT\ |ü+|æD°

@◊yÓ’m|òt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù |æ.sêeTø£ècÕí ¬s&ç¶ ø£s¡÷ï\T, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): m◊yÓ’m|òt õ˝≤¢ kÕúsTT •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T á HÓ\ 5,6 ‘ÓB\˝À ÁoXË’\+˝À ≈£îs¡Te düÁ‘·+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ m◊yÓ’m|òt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù |æ. sêeTø£ècÕí ¬s&ç¶ X¯ìyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. á •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T˝À¢ j·TTe‘·≈£î ~X¯ <äX¯ ìπs›•+#˚ $<Ûä+>± •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\T ñ+{≤j·Tì á Hê&ÉT j·TTe‘· nH˚ø£ s¡ø±\ $∫Ãqï ø£s¡ ñ<ä´e÷\yÓ’|ü⁄ yÓ*¢ J‘ê\qT bÕ&ÉT#˚düT≈£î+≥Tqï dü+<äs¡“+>± ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ yÓ’m|òt j·TTe‘·≈£î ˇø£ ~≈£î‡dæ>± á •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\T ñ+{≤j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±¢dt≈£î ˝…ø£Ãs¡sY‡>± »q $C≤„q y˚~ø£ e´ekÕú|ü≈£î&ÉT &Üø£ºsY $. ÁãVü‰à¬s&ç¶, eT<ÛäTø£sY, ÄsY{Ïm. düu…®≈£îº≈£î mHé¬ø. »j·Tqï , e÷{≤bÕ{≤ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Á|üC≤Hê≥´eT+&É* sêh n<Ûä´≈£åî\T #·+Á<ëHêj·Tø˘, uÛ≤s¡<˚X¯ #·]Á‘· dü+düèÿ‹ , eT‘·+ eT‘√Hêà<ä+ düu…®≈£îº≈£î ˝…ø£Ãs¡sY s¡y˚Twt, m◊yÓ’m|òt bÕsê{≤\T ìs¡àD+ nH˚ n+XÊìï uÀ~Û+#·&ÜìøÏ m◊yÓ’m|òt C≤rj·T ñbÕ<ä´≈£åî\T >∑TE®\ áX¯«s¡j·T´, m◊yÓ’m|òt sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. ≈£îe÷s¡kÕ«$T dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. sêe÷+»H˚j·TT\T, õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T ¬ø. »>∑Hêï<∏ä+ ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»¬s’‘·THêïs¡T. ø£qTø£ õ˝≤¢ øöìï˝Ÿ düuÛÑT´\T 5e ‘˚~ ñ>∑j·T+ Äs¡T >∑+≥\≈£î ÁoXË’\+˝Àì ¬s&É¢ düÁ‘êìøÏ #˚s¡Tø√yê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

eT÷&√ s√E≈£î #˚]q yÓ’ø±bÕ ]˝ÒìsêVü‰s¡Bø£å Ä\÷s¡T, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mdt »>∑Hé n¬sdüTº≈£î ìs¡düq>± #˚|ü{Ϻq ]˝ÒìsêVü‰s¡Bø£å X¯ìyêsêìøÏ eT÷&Ée s√E≈£î #˚s¡≈£î+~. nÁø£eT ÄdüTú\ πødüT\˝À yÓ’ø±bÕ n<Ûä´≈£åîìï n¬sdüTº #˚dæ C…’\T≈£î |ü+|ü&É+ dü]ø±<äì yÓ+≥H˚ »>∑HéqT $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì ˝Ò≈£î+fÒ Bø£å\qT eT]+‘· ñÁ~ø£Ô+ #˚kÕÔeTì yÓ’ø±bÕ eT+&É\ Ç+#êsY® yÓTT\>∑e∞¢ ∫qï ás¡qï ‘Ó*bÕs¡T. ø£sêï≥ø£ e÷J eT+Á‹ >±* »Hês¡úHé¬s&ç¶øÏ u…sTT˝Ÿ Ç|æŒ+#·&É+˝À ø°\ø£bÕÁ‘· b˛dæ+∫q ø±+Á¬>dt eT+Á‹ì |ü<ä$qT+&ç ‘·|æŒ+∫ Äj·Tq ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À n$˙‹ |üs¡T\qT ô|≥Tºø=ì Ç‘·s¡T\qT C…’\T≈£î |ü+|ü&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. ñ|ü mìïø£\˝À yÓ’ø±bÕqT m<äTs=ÿH˚ <äeTTà˝Òø£ n¬sdüTº nH˚ ˙#·yÓTÆq #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdtÄsY düreTì $»j·TeTà Á|üj·÷DÏdüTÔqï ø±s¡TqT Ä|æ düT{ÏπødüT\qT ‘·ìF #˚j·T&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. ñ|ü mìïø£\˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü»˝Ò ãT~› #Ó|ü⁄Œ‘ês¡Hêïs¡T. á Bø£å˝À yÓTT\>∑e∞¢ |üs¡TX¯sêeTT&ÉT, es¡TDY, yÓ+ø£fÒwt, Vü≤qTeTj·T´, >√$+<é, ‘·~‘·s¡T\TbÕ˝§ZHêïs¡T.

ñbÕ<Ûë´j·TT\T •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ Ä\÷s¡T, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É+˝À X¯ìyês¡+ qT+&ç ÁbÕ<∏ä$Tø£, ÁbÕ<Ûä$Tø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î m+áz »>∑Bwt ≈£îe÷sY •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. bÕsƒ¡XÊ\\T |ü⁄q:ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\T nqTdü]+#·e\dæq |ü<䛑·T\qT >∑T]+∫ ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘·+>± Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ps¡T #˚dæq bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\qT m˝≤+{Ï nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&É≈£î+&Ü $<ë´s¡Tú\≈£î |ü+|”D° #˚j·÷\ì yÓTT<ä{Ïs√E •ø£åD ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+ÄsY|æ\T Äq+<äsêe⁄, |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+, ã+<˚qyêCŸ, eT+&É\+˝Àì Á|ü<ëH√bÕ<ë´j·TT\T Vü≤»s¡j·÷´s¡T.

b˛©dt ùdºwüHé Äes¡D˝À eT+<äT\T |ü+|æD° #˚düTÔqï <äèX¯´+ ø£s¡÷ï\T, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): k˛wü˝Ÿ yÓ˝ÒŒ¤sY n+&é Áf…sTTì+>¥ nk˛dæj˚TwüHé Ä<ä«s¡´+˝À X¯ìyês¡+ kÕúìø£ ˇø£≥e |ü≥ºD b˛©dt ùdºwüHé Äes¡D j·T+<äT ñ∫‘·+>± ôd’«Hé|òüP¢ eT+<äT\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ d”◊ j·T+. ñù|+Á<äu≤ãT eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’ ôd’«Hé|òüP¢ eT+<äT\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À &Üø£ºsY |æ.eTVü≤ã÷uŸ Ä© U≤Hé, &Üø£ºsY düsY|òüsêCŸ ùdyê <äèø£Œ<ä+‘√ ìyês¡D√bÕj·÷\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± dü+düú C≤´+{Ÿ ôdÁø£≥Ø mdt. nãT›˝Ÿ s¡C≤ø˘, sêj·T\d”eT ñs¡T› m&ÉT´πøwüHé ø£$T{° ø£˙«qsY yÓTsTTCŸU≤Hé, Ä˝Ÿy˚Tyê sêh ø±s¡´<ä]Ù _.wü+wüßB›Hé >ös¡e n‹<∏äT\T>± $#˚Ãdæ Ç≥Te+{Ï ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\ì Áb˛‘·‡Væ≤dü÷Ô ìs¡Tù|<ä ≈£î≥T+;Û≈£î\T ìs¡T‘ê‡Vü≤ |ü&É≈£L&É<äì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. eT+<äT\T |ü+|æD° #˚dæ nq+‘·s¡+ eT+<äT\qT @ $<Ûä+>± ñ|üjÓ÷–+#ê\H˚ dü÷#·q\T &Üø£ºs¡¢#˚ n+<äCÒXÊs¡T.

ñ∫‘· ¬øØsY ¬>’&ÓHé‡ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): f…HéÔ, Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘· ¬øØsY ¬>’&ÓH釽À Çe«qTqï≥T¢ nD>±]q Á|ü»\ Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ ø£$T{° Hêj·T≈£î\T d”m˝Ÿ j·÷<ä–] ‘Ó*bÕs¡T. dæj·÷dü‘Y, eTVü‰uÀ~Û $<ë´\j·T, n+uÒ<äÿsY $<ë´ìπø‘·Hé Á≥dtº\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ás√E ñ<äj·T+ 9>∑+≥\≈£î yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+ eTVü‰uÀ~Û $<ë´\j·T+˝À á •ø£åD ñ+≥T+<äHêïs¡T. ì|ü⁄DT\T $\TyÓ’q dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T ÇkÕÔs¡ì.. f…HéÔ, Ç+≥sY #·~y˚yês¡T, ñrÔs¡Tí˝…’qyês¡T á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.

zj·T÷ &çÁ^ |òü*‘ê\T 6q ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): zj·T÷ |ü]~Û˝À e÷]Ã, @Á|æ˝Ÿ˝À »]–q $$<Ûä &çÁ^ |üØø£å\ |òü*‘ê\T 6e ‘˚Bq yÓ\Te&˚ neø±XÊ\T ñHêïsTT. |òü*‘ê\qT Á|üø£{Ï+#˚+<äT≈£î n~Ûø£sê\T dæ<äΔ+>± ñHêïs¡T.

ns¡úXÊÁdüÔ+˝À HÓ{Ÿ, ôd{Ÿ≈£î ñ∫‘· •ø£åD ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): zj·T÷ ns¡úXÊÁdüÔ+ $uÛ≤>∑+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ns¡úXÊÁkÕÔìøÏ HÓ{Ÿ, ôd{Ÿ˝À πs|ü{Ï qT+∫ ñ∫‘·+>± •ø£åD Çe«qTqï≥T¢ $uÛ≤>∑ n~Û|ü‹ Ábı.{°m˝ŸmHé kÕ«$T ‘Ó*bÕs¡T. zj·T÷ ø±´+|üdt‘√ bÕ≥T nqTã+<Ûä ø£fi≤XÊ\\ $<ë´s¡Tú\≈£î nsYº‡ ø£fi≤XÊ\ 57e ‘·s¡>∑‹ >∑~˝À ñ<äj·T+ 9>∑+≥\ qT+∫ 12.30 ì$TcÕ\ es¡≈£î »]π> ‘·s¡>∑‘·T\≈£î Vü‰»s¡Tø±e#·Tà nHêïs¡T.

ãè+<ëeHé Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À H˚&ÉT bı≥¢|ü*¢ |ü⁄düÔø±\ Ä$wüÿs¡D V’≤<äsêu≤<é, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤‘·´ s¡+>∑+˝À yÓ\T>∑T Ç+≥sYÁ>±|òt ø±´+|üdt ]Á≈£L{ŸyÓT+{Ÿ ôu≤e⁄{≤>± ¬s|ü¬s|ü˝≤&çq bı≥¢|ü*¢ sêe÷sêe⁄ |ü⁄düÔø±\ Ä$wüÿs¡D

ø£fi≤XÊ\ dæã“+~‘√ d”ìj·TsY ôV≤#YÄsY y˚TH˚»sY &û.»d”ºdt düTπs+Á<äHé ø£\÷¢s¡T, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): ø£\÷¢s¡T eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ô|<ä›fÒ≈£Ls¡T Á>±eT düMT|ü+˝À ñqï ãè+<ëeHé Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt f…ø±ï\J n+&é ôd’Hé‡ q+<äT X¯ìyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é Ç+≥sYÁ>±|òt ø£Hédü*º+>¥ Áô|’y˚{Ÿ *$Tf…&é ø£+ô|˙ yês¡T _f…ø˘ (dæ$˝Ÿ, ÇdæÇ, dæmdt◊) |üP]Ô #˚dæq $<ë´s¡Tú\≈£î ÄHé ø±´+|üdt ]Á≈£L{ŸyÓT+{Ÿ Á&Ó’yé ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø£+ô|˙ d”ìj·TsY ôV≤#YÄsY y˚TH˚»sY &ç. »dæºdt düTπs+Á<äHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·TTe‘·≈£î bÕ]ÁXÊ$Tø£, ùdyê s¡+>±˝À¢ mq˝Òì neø±XÊ\T ñHêïj·Tì, yês¡T n+~ e∫Ãq neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì, ‘·eT ø£+ô|˙ ìs¡«Væ≤+∫q m+|æø£ b˛{°˝À¢ m+|æ¬ø’q nuÛÑ´s¡Tú\≈£î dü+e‘·‡sêìøÏ 3.5 \ø£å\ y˚‘·q+ ñ+≥T+<äHêïs¡T. ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ &Üø£ºsY {Ï. mdt.mdt. u≤˝≤J e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\≈£î ø±´+|üdt ]Á≈£L{ŸyÓT+{Ÿ Á&Ó’yé »s¡|ü&É+ X¯óuÛÑ |ü]D≤eTeTì n+<äT≈£î >±q÷ Ç+≥sY Á>±|òt ôV≤#YÄsY y˚TH˚»sY &ç. »dæºdt düTπs+Á<äHé≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT ø£fi≤XÊ\ $<ä´‘√ bÕ≥T nìï s¡+>±\˝À ‘·ØŒ¤<äTìdüTÔ+<äì m+|æø£ b˛{°\≈£î 5 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T m+|æø£j·÷´s¡Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£fi≤XÊ\ &Ó’¬sø£ºsY mHé. •eÁ|ükÕ<é¬s&ç¶, ø£fi≤XÊ\ #Ó’¬sàHé |æ. –Øwt¬s&ç¶, &ûHé &Üø£ºsY $. Ms¡qï bÕ˝§ZHêïs¡T. Ç+≥sY Á>±|òt ø±´+|üdt ôd\ø£åH釽À m+|æ¬ø’q nuÛÑ´s¡Tú\qT ø£fi≤XÊ\ j·÷»e÷q´+, n<ë´|ü≈£î\T n_Ûq+~+#ês¡T.

ás√E u≤>¥*+>∑+|ü*¢z »s¡>∑qT+~. kÕVæ≤‘ê´ìøÏ ‘·q düè»Hê‘·àø£‘·qT CÀ&ç+∫ sê»ø°j·T, kÕ+düèÿ‹ø£ X¯øÏÔ>± m~–q bı≥¢|ü*¢ |ü⁄düÔø±\qT, bı≥¢|ü*¢ es¡Á|ükÕ<é bòÂ+&˚wüHé düT+<äs¡j·T´ $C≤„q πø+Á<ä+˝À kÕj·T+Á‘·+ 6>∑+≥\≈£î Ä$wüÿ]+#·qT+~. Á|üeTTK ø£esTTÁ‹ <˚MÁ|æj·T n<Ûä´ø£å‘·q »]π> á düuÛÑ˝À $|ü¢e ø£$ es¡esêe⁄, bı≥¢|ü*¢ kÕVæ≤‘·´ e´øÏÔ‘·«+\ô|’ $X‚¢wüD #˚kÕÔs¡T. Ábıô|òdüsY ø±‘ê´j·T˙ $<äàùV≤ bı≥¢|ü*¢ ø£<∏ä\T, Ç‘·s¡ e#·q Á|üÁøÏj·T\T >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘ês¡T. &Üø£ºsY bÕ|æH˚ì •eX¯+ø£sY, Ä+Á<ÛäCÀ´‹ dü+bÕ<ä≈£î&ÉT &Üø£ºsY Áoìyêdt |ü⁄düÔø±\qT Ä$wüÿ]kÕÔs¡T.

ø£eTàdü+|òüT+˝À ø£+|üP´≥sY •ø£åD ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): ø£eTà dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt Ábıô|òwüq˝Ÿ düº&ûdt˝À ñ∫‘· ø£+|üP´≥sY •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ìsê«Vü≤≈£î\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 14 qT+∫ ø£+|üP´≥sY dæÿ˝Ÿ &Óe\|tyÓT+{Ÿ, |üs¡‡Hê*{° &Óe\|tyÓT+{Ÿ Áb˛Á>±yéT\qT, 30 qT+∫ k˛Œ¬øHé Ç+^¢wt ñ∫‘· •ø£åD, >∑èVæ≤DT\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ u≤´#Y\qT ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T.

e´‘·´+Á<ä $<ä´ô|’ •ø£åD dü+C≤eT\, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): e´‘·´+Á‘· $<ä´ô|’ kÕúìø£ &ç|æá|æ bÕsƒ¡XÊ\˝À •ø£åD ø±s¡´Áø£eT+ X¯ìyês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. X¯ìyês¡+ qT+∫ 8e ‘˚~ es¡≈£î •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷\qT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ m+áz <˚e<ëq+ ‘Ó*bÕs¡T. e÷]q bÕsƒê´+XÊ\T, >∑TD≤‘·àø£ e´‘·´+Á<ä $<ä´ô|’ eT+&É\+˝Àì ÁbÕ<∏ä$Tø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝Àì Á|ü<Ûëq $<ä´ô|’ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î &çÄsY|æ\‘√ •ø£åD\qT Ç∫à ne>±Vü≤q ø£*Œ+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.


Ä~yês¡+ pHé 3, 2012

¬s’‘·T\qT Ä<äTø√ø£b˛‘˚ Ä+<√fi¯q ñ<Ûäè‘·+

<Ûäsêï #˚düTÔqï @|” ¬s’‘·T dü+|òüT+ düuÛÑT´\T ÄdüŒ], pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): >∑‘· @&Ü~ rÁe esê¸uÛ≤e++‘√ |ü+≥qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√ø£b˛‘˚ Ä+<√fi¯q\T ñ<äè‘·+ #˚kÕÔeTì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ¬s’‘·Tdü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T –&ɶj·T´, ¬s’‘·Tdü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù Hêπ>+Á<äj·T´ Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T. X¯ìyês¡+ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ dü;‡&û $‘·ÔHê\T eT+ps¡T #˚j·÷\ì n˝≤π> |ü+≥qwüº |ü]Vü‰sêìï ¬s’‘·T\≈£î ‘·ø£åDy˚T n+~+#ê\ì &çe÷+&é‘√ ¬s’‘·T\T <äsêï ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“+>± ¬s’‘·T\ <ä>∑Zs¡ $‘·ÔHê\T ˝Òø£ ~≈£îÿ‘√#·ì dæú‹˝À ñHêïs¡ì Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ dü;‡&ç øÏ+<ä y˚s¡TXËq>∑ $‘·ÔHê\qT düs¡|òüsê #˚j·÷\ì ø£©Ô $‘·ÔHê\qT, ø£©Ô ms¡Te⁄\qT n]ø£{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n˝≤π> dü;‡&ç ms¡Te⁄\qT eT+ps¡T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬s’‘·Tdü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T, n+»qj·T´, Ms¡uÛÑÁ<ä, s¡eTD, dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T s¡+>∑kÕ«$T, eTT<äT›s¡+>∑qï, zãT˝ÒdüT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

j·TTe‘· |ü≥¢ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ |òüTÀs¡ yÓ’|òü\´+ ÄdüŒ], pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝À Ä]úø£ ndüe÷q‘·\T ìs¡ø£å´sêdü´‘· ô|s¡T>∑T‘·Tqï~. ìs¡T<√´>∑T\T s√Es√E≈£î ô|]–b˛‘·THêïs¡ì dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡ZdüuÛÑT´\T –&ɶj·T´, m|æ ¬s’‘·Tø£dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù Hêπ>+Á<äj·T´ nHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sê»ø°j·÷\˝À \_›bı+<ë\ì nkÕ+|ò”Tø£ X¯≈£îÔ\T ≈£î\, eT‘·, ÁbÕ+rj·T X¯≈£îÔ\T j·TTe‘·sêìï ô|&É<√e|ü{Ϻ+∫ dü+≈£î∫‘· sê»ø°j·÷\˝ÀøÏ j·TTe‘·qT HÓfÒºdæ bÕ\ø£ Á|üuÛÑT‘·«+ \_›bı+<ë\ì Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. n˝≤π> 5, 6 ‘˚~\˝À m◊yÓ’m|òt õ˝≤¢ •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì yê{Ïì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. q÷‘·q ø£$T{°˝À n<Ûä´≈£åî\T dü+»jYT, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T sêeTÁøÏwüí, ˝≤\|üŒ, Á|ü<ëqø±s¡´<ä]Ù $s¡TbÕøÏå, düVü≤j·T ø±s¡´<äs¡TÙ\T ÁøÏwüíeT÷]Ô, ñX‚ì, ø√XÊ~Ûø±] Vü≤qTeTqï\‘√ bÕ≥T 11 eT+~ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T>± mqTïø√e&É+ »]–+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m◊yÓ’m|òt eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù $s¡TbÕøÏå, ¬s’‘·Tdü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T, sêeTqï, dæ|æ◊ eT+&É\ ø£˙«qsY s¡+>∑kÕ«$T, eTT<äT›s¡+>∑qï, zãT˝ÒdüT, m◊yÓ’m|òt Hêj·T≈£î\T •e, ÁøÏwüíeT÷]Ô, lqT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±]à≈£î\+<ä]ø° |”m|òt kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì @◊{°j·T÷d” <Ûäsêï ø£s¡÷ï\T, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): ø±]à≈£î\+<ä]ø° |æm|òt kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì, ø±]à≈£î&ÉT J‘·+ qT+∫ ø£{Ÿ #˚dæq yê{≤qT eT]j·TT j·T» e÷ì yê{≤qT ø±]à≈£îì U≤‘ê˝À¢ »eT #˚j·÷\ì, yê]¸ø£ ùdº{Ÿ yÓT+≥¢qT ¬s>∑T´\sY Çyê«\ì, bòÕ´ø£ºØ ù|s¡T‘√ |æj·T|òt nøö+{Ÿ ø√&é HÓ+ãsY‘√ Çyê« \ì, |æm|òt n~Ûø±s¡T¢ nìï bòÕ´ø£s¡ºØ\T dü+düú\‘√ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+∫ ø±]à≈£î\+<ä]ø° |æj·T|òt e]Ô+#˚≥≥T¢ #˚j·÷\H˚ Á|ü<Ûëq &çe÷+&É¢‘√ @◊{Ï j·TTdæ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+ qT+∫ 200 eT+~‘√ md”Œ Ä|ò”düT, ÄsYmdt s√&ÉT¶, ¬ø$ÄsY ø£fi≤XÊ\ MT<äT>± nXÀø˘ q>∑sY˝Àì |æm|òt Ä|ò”düT eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ @◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T |æ. Á|üuÛ≤ø£sY eVæ≤+#·>± @◊{Ïj·TTdæ sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mHé. eTH√Vü≤sY e÷DÏø£´+, õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù j·Tdt. eTTHÓ|üŒ, õ˝≤¢ düVü‰j·T ø±s¡´<ä s¡TÙ\T @. n»jYTu≤ãT (Ä<√ì), |æ. Á|ükÕ<äT (q+<ë´\), •e (&√Hé), $. düT+ø£qï uÛÑeq ìsêàD dü+|òüT+ $.ÄsY.Hêj·TT&ÉT (ø£s¡÷ï\T) qT+∫ Vü‰» ¬s’ Á|üdü+–+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä+˝À ñqï ø±+Á¬>dt bÕغ, sêh+˝À ñqï ø±+Á¬>dt bÕغ\T ø±]à≈£î\+<ä]ø° |æm|òt kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·&É+˝À $|òü\+ #Ó+<ëj·Tì, ø±]à≈£î\ ø£&ÉT|ü⁄ø=&ÉT‘·÷ ø±+Á{≤ø£ºs¡¢øÏ Hê´j·T+ #˚düTÔHêïs¡ì yês¡T $eT]Ù+#ês¡T. <˚X¯+˝À 50 ø√≥¢ ø±]à≈£î\T |æm|òt kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê*‡ ñ+fÒ πøe\+ 41/2 XÊ‘·+ ø±]à≈£î \≈£î e÷Á‘·y˚T neT\T #˚düTÔHêïs¡T. ø±]à≈£î\ J‘ê\ qT+∫ 12 XÊ‘·+ |æm|òt ø£{Ÿ #˚dü÷Ô ø=+‘·eT+~ ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ j·T»e÷ì yê{≤ 12 XÊ‘·+

&√Hé, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T ≈£îÁ≥|üP]‘·+>± d”;◊ <ë«sê yÓ’mdt »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ì #˚dæq nÁø£eT n¬sdüTº≈£î ìs¡düq>± sêhyê´|üÔ+>± #˚|ü{Ϻq ]˝ÒìsêVü‰s¡ Bø£å˝À¢ uÛ≤>∑+>± &√Hé bÕ‘·ãkÕº+&ÉT˝À @sêŒ≥T#˚dæq •_sêìøÏ |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\T #˚s¡T≈£îì Bø£å˝À ≈£Ls¡TÃqïyê]ì |üP\e÷\\‘√ dü‘·ÿ]+#ês¡T. H˚{Ï ñ|ü mìï≈£\T |üP]ÔkÕúsTT˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ¬>\T|ü⁄~X¯>± ñHêïj·Tì Á|ü»\ eT<䛑·T ñqï+‘·es¡≈£î @ sê»ø°j·T bÕغ ‘·eT bÕغ $»j·÷ìï n&ÉT¶ø√ ˝Ò<äì K∫Ñ·+>± ¬>\T|ü⁄ ‘·<∏ä´eTì BÛe÷>± &√Hé nôd+;¢ Ç+#ê]® ãT>∑Zq sêC≤¬s&ç¶ nHêïs¡T. Á|ü#ês¡+ #˚j·T≈£L&É<äH˚ <äTs¡T<˚›X¯+‘√H˚ 9 HÓ\\ ÁøÏ‘·+ qT+∫ y˚∫ ñ+&ç mìïø£\T |üP]Ô kÕúsTT˝À <ä>∑Zs¡|ü&çq ‘·sê«‘· d”;◊ yês¡T n¬sdüTº#˚j·T&É+˝À <äTs¡T<˚›X¯+ ˝Ò<ë nì Á|ü•ï+#ês¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡+ nqï~ ÁbÕ<∏ä$Tø£ Vü≤≈£îÿ nì <ëìï yê]+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«, Á|ü‹|üøå±\T @ø£yÓTÆ ≈£îÁ≥|üHêïj·Tì Á|ü‘·´ø£å+>± ‘Ó\TdüTÔ+<äHêïs¡T. n¬sdüT º˝‘√ Á|ü#ês¡+ Ä>∑<äì bÕغ >ös¡yê<Ûä´≈£åî\T $»j·TeTà, yÓ’mdt »>∑Hé k˛<ä] wü]àfi¯\T Á|ü#ês¡ uÛ≤<ä´‘·\qT uÛÑT»+ô|’ y˚düT≈£îì Á|ü»\ #Ó+‘·≈£î #˚] yÓ’mdtÄsY #˚dæq Á|üC≤ ø±s¡´Áø£e÷\ >∑T]+∫ ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ H˚{Ï Á|üuÛÑT‘·«+ Ä ≈£î≥T+uÛÑ+ô|’ #·÷|ü⁄‘·Tqï $eø£åqT m+&É>∑&ÉT‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Hê&ÉT πøe\+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑Hé ˇø£ÿ&˚ ‹s¡T>∑T‘·÷ Á|ü#ês¡+

ñ|ü mìïø£\ Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤düTÔqï ø√≥¢ Vü≤s¡¸es¡ΔHé¬s&ç¶ Á|üyÓ÷<é¬s&ç¶, >√H˚>∑+&É¢ e÷J düs¡Œ+#Y s¡+>∑eTTì,õ˝≤¢ ôde<äfiŸ ø±s¡´<ä]Ù sê»X‚KsY Ä#ê], s¡+>∑kÕ«$T, yÓTÆHêغ Hêj·T≈£î\T eT~Hê kÕôV≤uŸ, e⁄X‚Hée∞, u≤ãTHêj·TT&ÉT, >√$+<äT, ]f…ÆsYº õ˝≤¢ &ç|üP´{Ï düπs«sY j·T+ U≤» VüQX‚‡Hé, eTT˝≤¢düTu≤Hé, u≤ãT˝≤˝Ÿ, ã&˚kÕHêj·TT&ÉT, düT+ø£qï, eTTs¡∞, &ç.e÷ãT, e÷ãTe∞, øö\T≥ºj·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ª»>∑Hé d”m+ nj˚T´+‘·es¡≈£î Bø£å ø=qkÕ–kÕÔ+μ dü+C≤eT\, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mdtÄsY j·TTeH˚‘· »>∑Hé d”m+ nj˚T´+‘·es¡≈£î Bø£åqT ø=qkÕ–kÕÔeTì yÓ’ø±bÕ Hêj·T≈£î&ÉT n*ñùd‡Hé nHêïs¡T. »>∑Hé nÁø£eT n¬sdüTºqT ìs¡dædüTÔ #˚|ü{Ϻq ]˝ÒìsêVü‰s¡ Bø£å 3e s√E≈£î #˚s¡T≈£î+~. á dü+<äs¡“+>± kÕúìø£ m+ÄsYz ø±sê´\j·T+ <ä>∑Zs¡ yÓ’mdtÄsY n_Ûe÷q ø±s¡´ø£s¡Ô\T #˚|ü{Ϻq Bø£å≈£î eT<䛑·T>± Ä≈£îeT\¢ yÓ’ø±bÕ Hêj·T≈£î\T lìyêdü¬s&ç¶ Äj·Tq es¡Z+ yê]‘√ dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó* bÕs¡T. ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ »>∑Hé ô|’ nÁø£eT πødüT\T

<Ûäs¡ï #˚düTÔqï @◊{°j·T÷d” ø±s¡´ø£s¡Ô\T U≤‘ê˝À¢ y˚j·T≈£î+&Ü yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡ì, eT]ø=+‘· eT+~ j·T»e÷qT \T ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\qT ‘ê‘êÿ*ø£ |üqT\T #˚sTTdüTÔqï≥T¢ yÓ÷dü+ #˚dü÷Ô, yê] uÛÑ$wü´ì~Ûì n&ÉT¶≈£î+≥THêïs¡ì á Á|üuÛÑT‘·«+ ø±+Á{≤ø£ºs¡¢≈£î ø=eTTà ø±dü÷Ô ø±]à≈£î\≈£î nHê´j·T+ #˚dü÷Ô ñ+fÒ @◊{Ïj·TTdæ>± düVæ≤+#·eTì, bòÕ´ø£ºØ j·T»e÷qT\qT, |æj·T|òt Ä|ò”düs¡¢ ø√s¡Tº≈£î ˝≤>∑T‘êeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n+>∑Héyê&û Hêj·T≈£îsê\T CÀ´‹, Ä{À j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T sê<Ûäø£èwüí, •e, @◊{Ïj·TTdæ &ç|üP´{° ø±s¡´<ä]Ù |æ. sêe÷Hêj·Tø˘, Vü≤e÷© j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T _. yÓ+ø£fÒwt, ø±+Á{≤≈£îº j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T <äX¯s¡‘Y, ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

ªn¬sdüTº\‘√ Á|ü#ês¡+ Ä>∑<äTμ

ªø±+Á¬>dt‘√H˚ n_Ûeè~Δ kÕ<Ûä´+μ >√H˚>∑+&É¢, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq >√H˚>∑+&É¢˝À ø√&ÉTeT÷s¡T e÷J m+|æ|æ >√H˚>∑+&É¢ eT+&É\ ø±+Á¬>dt Ç+#êsY® ø√≥¢ Vü≤s¡¸es¡úHé ¬s&ç¶ {ÖHé˝Àì ø=+&ÉÁbÕ+‘·+, md”‡ø±\˙, ãkÕº+&é ÁbÕ+‘ê\˝À ñ|ü mìïø£\ Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. >∑&É|ü>∑&É|ü≈£î yÓ[¢ ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]ú yÓ’. s¡TÁ<ä¬>’&ÉTqT ¬>|æ|æ+#ê\Hêïs¡T. ‘Ó<˚bÕ, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\ e÷j·T e÷≥\qT q$Tà yÓ÷düb˛e<ä›ì nHêïs¡T. ¬s+&ÉT dü+e‘·Œsê\T Ç+ø± Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝À ñ+≥T+<äHêïs¡T. >√H˚>∑+&É¢ |ü≥ºD+ eT]j·TT Á>±e÷\T n_Ûeè~› ø±yê\+fÒ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ z≥T y˚j·÷\Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À @&ÉT dü+e‘·‡sê\T #ÓqïπøX¯e¬s&ç¶ >√H˚>∑+&É¢ eT+&É˝≤ìøÏ #˚dæ+~ X¯óq´+ nHêïs¡T. πøe\+ ‘·q kÕ«s¡ú sê»ø°j·÷\‘√ ‘·q |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚XÊs¡T ‘·|üŒ @ ˇø£ n_eè~› ø=s¡≈£î e÷Á‘·+ ø±<äHêïs¡T. ø±ã{Ϻ m$Tà>∑q÷s¡T nôd+;¢ kÕúq nuÛÑ´]ú yÓ’. s¡TÁ<ä>ö&ÉT n‘·´~Ûø£ y˚TC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì z≥s¡¢qT ø√sês¡T. Äj·Tq yÓ+≥ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ô|<ä›dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ e÷J n<Ûä´≈£åî\T ø£èwüí¬s&ç¶,

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ãHêsTT+∫ ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+#·&É+ $#ês¡ø£s¡+ nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, ‘Ó<˚bÕ\T mìï≈£îÁ≥\≈£î bÕ\Œ&çq n+‹eT $»j·T+ »>∑Hé<˚ nHêïs¡T. j·TT|æ@ #Ó’s¡àHé k˛ìj·÷ yÓ’mdt ≈£î≥T+u≤ìï ø£ø£å´ kÕ~+|ü⁄\≈£î >∑T]#˚düTÔ+<äHêïs¡T. dæ_◊ n~Ûø±] <äT]«ìjÓ÷>±ìøÏ bÕ\Œ&ÉT‘·÷ j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ø=eTTàø±düTÔ+<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä≈£îeT\¢ Á>±eT Hêj·T≈£î\T <äTu≤“≈£î˝≤sTT¬s&ç¶, yÓ+ø£≥¬s&ç¶, ≈£î˝≤¢j·T|üŒ, sêe÷+»H˚j·TT\T, yÓTÆπø˝Ÿu≤ãT, ‘·~‘·s¡ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#˚XÊs¡ì nsTT‘˚ H˚&ÉT Ä Á|ü#ês¡ uÛ≤<ä´‘·\T q\T>∑Ts¡T q&ÉT+_–+∫ Á|ü#ês¡+ #˚j·T&É+‘√ yê] düuÛÑ\≈£î Á|ü»\T ‘·+&√|ü‘·+&Ü\T>± Vü‰»s¡Tø±e&É+ #·÷düTÔ+fÒ 18 kÕúHê\˝À ‘êeTT K∫Ñ·+>± ¬>\TkÕÔeTH˚ qeTàø£+ ø£\T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. πødüT\T ô|{Ϻq+‘·H˚ n¬sdüTº\T #˚dü÷Ô b˛‘˚ sêh+˝À @ ˇø£ÿ Hêj·T≈£î&ÉT ãj·T≥ ‹]π> |ü]dæú‹ ñ+&É<äì, <˚X¯+˝À @ ‘·|ü⁄Œ #˚j·Tì Hêj·T≈£î&ÉT ñ+fÒ yês¡T ‘·eT Hêj·T≈£î&çì $eT]Ù+#˚ Vü≤≈£îÿ ñ+≥T+<äì nHêïs¡T. nìï ‘Ó*dæq d”;◊ ≈£L&Ü »>∑HéqT n¬sdüTº #˚j·T&É eTqï~ |üø£åbÕ‘·y˚T ne⁄‘·T+<äì, mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ yÓfi¯¢≈£î+&Ü ìs√~Û+ #˚+<äT≈£î ø£ø£å´ kÕ~Û+|ü⁄>± ÄbÕs¡ì Á|ü»\T uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. H˚{Ï Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± ñ|ü mìïø£\T ñqï kÕúHê\˝À dü+<ä]ÙdüTÔqï bÕغ >ös¡yê<Ûä´≈£åî\T $»j·TeTà yêVü≤Hêìï ‘·ìF #˚düTÔHêïeTqï kÕ≈£î‘√ n&ÉT ¶ø√e&É+ nqï~ @ e÷Á‘·+ düeT+»dü+ ø±<äì nø£ÿ&ç b˛©düT \T ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô˝≤¢ Á|üe]ÔdüTÔHêïs¡qï nqTe÷Hê\T ø£\T>∑T‘·THêï j·THêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Hê´j·Tyê<ÛäT\T ø£˝≤¢ eTùV≤X¯«s¡¬s&ç¶, eT+&É\ ø£˙«qsY bÕ\T≥¢ s¡|òüTTsê+, ø√Á{≤sTT düT+ø£qï, n+>∑&ç y˚DT>√ bÕ˝ŸHêj·TT&ÉT, |ü⁄Hê˝Ÿs¡$, s¡|òæ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Bø£å˝À bÕ˝§Zqï yê]˝À Hê´j·Tyê~Û ÁøÏwüíÁ|ükÕ<é, eT<ä›j·T´, yÓ+ø£fÒwt, düTπswt, u≤wü, #·+<äT, ∫qïu≤ãj·T´, eTVü‰<˚e⁄&ÉT, #ê+<éu≤wü, e*, ø£sêíø£sY\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n$˙‹ Hêj·T≈£î\ ÄdüTÔ\qT kÕ«BÛq+ #˚düTø√yê* : @◊yÓ’m|òt

&ûÄs√«≈£î $q‹ |üÁ‘êìï n+<äCÒdüTÔqï @◊yÓ’m|òt ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T ø£s¡÷ï\T, pHé 2 (düTes¡íyês¡Ô): @◊yÓ’m|òt sêh dü$T‹ |æ\T|ü⁄y˚Ts¡≈£î X¯ìyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì &çÄsYz≈£î @◊yÓ’m|òt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù |æ. sêeTø£è cÕí¬s&ç¶, q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî\T m+. ;düqï, õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T ñùdì, lì yêdüT\T, e÷<äeø£èwüí $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh+˝Àì sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T, n~Ûø±s¡T\T á nsTT<ë s¡T dü+e‘·‡sê\˝À n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ç ø√{≤qT ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T dü+bÕ ~+#·Tø√e&É+ »]–+~. yê] ÄdüTÔ\ìï+{Ï˙ Á|üuÛÑT‘·«+ kÕ«BÛq+ #˚düTø= ì yê]ô|’q ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì, <˚X¯+˝À 2õ ôdŒø£º+, ø± eTHéyÓ˝ŸÔ eTT+u≤sTT Ä<ësY˝≤+{Ï ≈£î+uÛÑø√D≤\T á eT<ä´H˚ u§>∑TZ πø{≤ sTT+|ü⁄˝À kÕø屑·TÔ <˚X¯ Á|ü<ëì n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ܶs¡ì |üÁ‹ø£\T y˚T<Ûë e⁄\T |òüTÀwædüTÔHêïs¡T. sêh+˝À y√>¥‡ yê´>∑Hé ≈£î+uÛÑø√D+, eT<ä´+ dæ+&çπø {Ÿ e÷|òæj·÷, ˝≤´+&é e÷|òæj·÷, yÓTÆì+>¥ e÷|òæj·÷, ÇdüTø£ e÷|òæj·÷\T <˚X¯, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\qT XÊdæ+#˚ kÕúsTTøÏ m~>±j·Tì á e´edüúqT ø£&çπ> j·÷\+fÒ j·TTe‘· y˚T˝§ÿì á n$˙‹ô|’ sêJ˝Òì b˛sê≥+ ìs¡«Væ≤+ #ê\ì ù|<ä Á|ü»\qT #Ó’‘·q´ e+‘·+ #˚dæ z≥T≈£î H√≥T nH˚ dæ<ë›+‘·+‘√ eTT+<äT≈£î edüTÔqï Hêj·T≈£î\≈£î ‘·–q ãT~›#ÓbÕŒ\ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ª13 qT+∫ $<ë´ |üøå√‘·‡yê\Tμ ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 2, düTes¡íyês¡Ô: C Æ©sá 13 ©´sVLi≤T∂ 27 ™´sLRiNRPV ≠sμy˘ xmsO][QªRΩ=™yáV xmnsV©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ∏R∂V£qs. xqsVlLi[£tsQNRPV™´sWL`i ™´sVLi≤R∂á @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. NRP¤Õ¡NÌRPlLi[»¡V xqs™´sWÆ™s[aRP ™´sVLiμj∂LRi™´sVVÕ‹[ —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVáV, ™´sVLi≤R∂á ˙xmsæªΩ[˘NSμ≥j∂NSLRiVáª][ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s xqs™´sWÆ™s[aRP™´sVVáV —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ≠sμy˘ xmsO][QªRΩ=™yáՋ[ Æ™sVVμR∂…”¡ ™yLRiLiÕ‹[ «¡⁄©±s 13, 05 xqsLi™´sªRΩ=LSáV xmspLjiÚ @LiVV ÀÿáÀÿ÷¡NRPá }msL˝Ri ©´sÆ™sWμR∂V NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s, 14 ©´sVLi≤T∂ 16 ™´sLRiNRPV BLi…”¡Li…”¡NTP Æ™s◊˝¡ ¡≤T∂ ¡∏R∂V»¡ D©´sı zmsÃ˝¡Ã¡©´sV lLigRiV˘Ã¡L`i FyhRiaSá ∏R∂ViLiμR∂V, ˙xmsæªΩ[˘NRP bPORPQfl· ZNP[Li˙μyáՋ[, NRPxqsWÚLkiÀ≥ÿ gSLiμ≥k∂ Àÿ÷¡NRPá ≠sμy˘Ã¡∏R∂WáՋ[ ¬ø¡[LjiˆLiøyá¨s, 17 ry™´sVWz§¶¶¶NRP @ORPQLRiÀ≥ÿ˘xqs NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s, 18 , 19 æªΩ[μj∂áՋ[ ÀÿáÀÿ÷¡NRPáNRPV A»¡Ã¡V, Fy»¡Ã¡V, ™´sNRPXªRΩÚQ*, ™y˘xqsLRiøR¡©´s F°…‘¡Ã¡V, r¢Lixqs‰QXºΩNRP NSLRi˘˙NRP™´sWáV Æ™sVVμR∂ágRiV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s A∏R∂V©´s @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. lLiLi≤R∂™´s ™yLRiLi «¡⁄©±s 20 ˙xmsæªΩ[˘NRP @™´sxqsLSá gRiá zmsÃ˝¡Ã¡ μj∂©´sLi «¡LRiVxmsoN][™´s≤R∂Li, «¡⁄©±s 21 zqs≠sÕfi ™´sL`i‰Q= μj∂©´sLi «¡LRiVxmsoN][™´s≤R∂Li, 22 LS{tÌsQ˚∏R∂V ™´sWμR∂˘≠sVNRP bPORPQ @’≥¡∏R∂W©±s μj∂©´sLi «¡LRiVxmsoN][™´s≤R∂Li, AL`i.FsLi.Fs£qs.Fs. À≥œ¡™´s©yá©´sV ˙FyLRiLiÀ≥‹[ªRΩ=™´sLi ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Li, 23 Àÿ÷¡NRPá ≠sμy˘ μj∂©´sLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡VN][™´s≤R∂Li, 24 ¨dsLRiV, ™´sVLRiVgRiVμ]≤˝R∂V xmsLjiaRPV˙À≥œ¡ªRΩ μj∂©´sLi

Fy…”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂iLi, 25 ≠sμy˘ •¶¶¶NRPV‰ øR¡»Ì¡Li xqs™´sVLÛRi™´sLiªRΩLigS @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS lLiLi≤R∂V «¡ªRΩáV D¿¡ªRΩ ∏R∂VW¨sFnyLSáV, FyhS˘xmsoxqsÚNSáV, A»¡ ™´sxqsVÚ™´soáV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, 26 AμR∂LRi+ FyhRiaSá μj∂©´sLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡VN][™´s≤R∂iLi, 27 gRiVfl·ªy¯NRP\Æ™sV©´s ≠sμR∂˘ μj∂©´sLi «¡LRiVxmsoN][™´s≤R∂Li BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ≠sxtsQ∏R∂WªRΩ¯NRP\Æ™sV©´s, …”¡.FsÕfi.FsLi., \Æ™s«Ïÿ¨sNTP ˙xmsμR∂LRi+©´sáV, ≠sμy˘ •¶¶¶NRPV‰ øR¡»Ì¡Li\|ms |qs≠sV©yLRiVáV, r¢Lixqs‰QXºΩNRP NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVLi¿¡ ¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ gRiVLjiLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xqsªRΩ*LRiÆ™s[V xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. ™´sVLi¿¡ ¨ds…”¡

xqs™´sVxqs˘©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡≤y¨sNTP ©y©±s zqs.AL`i.Fs£mns. ¨sμ≥R∂Vá NTPLiμR∂ LRiW. 2.75 N][»˝¡V ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLi «¡LjigjiLiμR∂¨s, C ¨sμ≥R∂Váª][ ™´sVLi¿¡ ¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá©yıLRiV. B≠s NSNRP 763 μ≥R∂LRiΔÿxqsVÚáNRPV LRiW. 683.78 áORPQáª][ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¨sμ≥R∂Vá ≠s≤R∂VμR∂á\ZNP ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV xqs™´sVLjiˆLiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s, ªRΩ*LRiÕ‹[ C ¨sμ≥R∂VáV —¡Õ˝ÿNRPV @LiÆμ∂[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xms«ÿxms¥R∂LiÕ‹[ ≠sμR∂V˘ª`ΩÚ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms 2,158 μ≥R∂LRiΔÿxqsVÚáV ™´søyË∏R∂V¨s, ≠ds…”¡¨s xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV @LiøR¡©yáV zqsμÙR∂iLi ¬ø¡[zqs C xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s, ˙Æ™s[ÕÿÆ≤∂[ ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ \Æ™sL˝Ri©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ xqsLji ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV AÆμ∂[bPLiøyLRiV.

Ä~yês¡+ 3, pHé 2012

$»j·TeTàô|’ »j·TdüT<Ûä u≤D+..? ÄyÓT≈£î B≥T>± eTVæ≤fi≤ H˚‘·\T s¡+>∑+˝ÀøÏ kı+‘· Á|üjÓ÷»q+ ø√düy˚T Á|ü#ês¡ Äsê≥+ k˛ìj·÷ô|’ Äs√|üD\T #˚ùdÔ düVæ≤+#·+ ñ|ü Á|ü#ês¡+˝À eTVæ≤fi¯H˚‘·\ yê>±“Hê\T ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 2, (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dtbÕغ >ös¡yê<Ûä´≈£åîsê\T yÓ’j·Tdt $»j·TeTàô|’øÏ »j·TdüT<Ûä u≤D≤ìï Á|üjÓ÷–+#˚ Á|üj·T‘·ï+˝À ø±+Á¬>dt Hêj·Tø£‘·«+ ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ ø±s¡D+>±H˚ »j·TdüT<Ûä sê»ø°j·÷˝À¢øÏ e∫à dæøÏ+Á<ëu≤<äT qT+∫ b˛{° #˚dæ XÊdüqdüuÛÑ≈£î mìïø£j·÷´s¡T.‘=\T‘· ÄyÓT yÓ’j·Tdt »>∑Hé yÓ+≥ q&ç#ês¡T. nsTT‘˚ Ä‘·sê«‘· yÓT\¢>±ø±+Á¬>dt yÓ’|ü⁄ e#êÃs¡T. ád曋˝À »j·TdüT<Ûä #˚‘· yÓ’j·Tdt $»j·TeTà≈£î e´‹πsø£+>± e÷{≤¢&ç+ #˚+<äT≈£î düHêïVü‰\T »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïπø ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ eTVæ≤fi≤ H˚‘·\T $»j·TeTàô|’ $eTs¡Ù\T $düTs¡T‘·THêïs¡T. πsDTø± #Í<ä] Ç|üŒ{Ïπø s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. Ç+ø± eT]+‘· eTVæ≤fi≤ H˚‘·\T eTT+<äT≈£î e∫à $»j·TeTàqT m<äTs√ÿe&ÜìøÏ dæ<äΔ|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Hê\T>∑Ts√E\ øÏ‘·+ |ædædæ H˚‘· u§‘·‡ sê»´düuÛÑ düuÛÑT´sê\T πsDTø£#Í<ä]‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. Ä‘·sê«‘· πsDTø£ $»j·TeTà $s¡T#·T ø£|ü&ÉT‘·THêïs¡T. >±+<ë]˝≤ $»j·TeTà e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì ÄyÓT yê´U≤´ \T #˚XÊs¡T. πø+Á<äeT+Á‹ <ä>∑TZbÕ{Ï |ü⁄s¡+Á<˚X¯«] ≈£L&Ü ñ|ü Á|ü#êsêìøÏ ekÕÔs¡ì ÄbÕغ H˚‘·\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. $»j·TeTàqT m<äTs=ÿq&ÜìøÏ eTVæ≤fi≤H˚‘·˝Ò dü]nì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY,|ædædæ N|t u§‘·‡ uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. |ü⁄s¡+Á<˚X¯«] Á|ü#ês¡+˝ÀøÏ ~–‘˚ ‘·eT dü‘êÔ #·÷|ü⁄‘êeTì ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. $»j·TeTà ≈£îe÷s¡T&ÉT »>∑Hé kÕΔq+˝À ñ|ü Á|ü#ês¡+˝ÀøÏ ~>∑&É+‘√ eTVæ≤fi≤H˚‘·\qT ô|<ä› m‘·TÔq ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ≈£L&Ü s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+∫+~.#·+Á<äu≤ãT ÄbÕغqT+∫ e÷JeT+Á‹ |ü]{≤\ s¡$ düreTDÏ düT˙‘·qT Á|ü#ês¡+˝ÀøÏ ~+#˚+<äT≈£î <˚X¯+ ÁX‚DT\T ø£düs¡‘·TÔ #˚düTÔHêïs¡T. $»j·TeTà ‘·*Z>± u≤<Ûä´‘·\T düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#·˝Ò<äì yês¡+<ä] Á|ü<Ûëq Äs√|üD...

ªdüeTÁ>∑ Á|üD≤[ø£‘√ õ˝≤¢ n_Ûeè~ΔøÏ #·s¡´\Tμ 13 qT+&ç ã&çu≤≥: #·+<äHêU≤Hé ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 2, düTes¡íyês¡Ô: —¡Õ˝ÿ @’≥¡™´sXμÙj∂\ZNP xqs™´sV˙gRi ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWxmsNRPሩ´s ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP @μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩgji©´s NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ∏R∂V£qs.xqsVlLi[£tsQNRPV™´sWL`i @μ≥j∂NSLRiVá©´sV xqsW¿¡LiøyLRiV. NRP¤Õ¡NÌRPlLi[»¡V ≠sV¨ds xqs™´sWÆ™s[aRP ™´sVLiμj∂LRiLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ F˝y¨sLig`i @Li≤`∂ ™´sW¨s»¡LjiLig`i ∏R∂VW¨s…fi xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW |qsNÌSL`i \Æ™s«fi CÆ™s©±s, J™´sLSÕfi BLi≤T∂ZNP[»¡L`i=á©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVN]¨s ˙xmsflÿ◊¡NS LRiWF~Liμj∂Liøyá©yıLRiV. ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWxmsNRPሩ´s ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP aS≈¡Ã¡ ™yLjigS xqs™´sV˙gRi xqs™´sWøyLRiLi ºdΩxqsVN]¨s ™y…”¡¨s ˙lgi[≤T∂Lig`i xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ LRiWF~Liμj∂Liøyá¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. —¡Õ˝ÿ @’≥¡™´sXμÙj∂\ZNP xqs™´sV˙gRi ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWxmsNRPሩ´s ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP NRP≠sV…‘¡Ã¡©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs NRP≠sV…‘¡Ã¡V LRiWF~Liμj∂Li¿¡ ¨sÆ™s[μ≥j∂NRP ˙xmsNSLRiLi —¡Õ˝ÿ ˙xmsflÿ◊¡NRP ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. ™´s∞÷¡NRP ™´sxqsªRΩVá NRPሩ´s NRP≠sV…”¡NTP «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ≤y.Fs.aRPLRiª`Ω, ™´sW©´s™´s @’≥¡™´sXμÙj∂ NRP≠sV…”¡NTP @μR∂©´sxmso «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPLRiV x§¶¶¶Lji«¡™´s•¶¶¶L`i ÕÿÕfi, “¡™´s©Ø[Fyμ≥j∂ NRP≠sV…”¡ ≤T∂.AL`i .≤T∂.Fs. zms≤T∂ LRi≠dsLiμR∂L`i ,™´s˘™´sry∏R∂V @©´sV ¡Liμ≥R∂ aS≈¡Ã¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s NRP≠sV…”¡ ≤y*™´sW

˙Fy¤«¡NÌRPV \Æ≤∂lLiNÌRPL`i $μ≥R∂L`i , xmsLji˙aRP™´sVá NRP≠sV…”¡NTP zqs.zms.J. Àÿá∏R∂V˘Ã¡©´sV NRP≠sV…‘¡Ã¡NRPV xqs™´sV©´s*∏R∂VNRPLRiÚáVgS ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV æªΩ÷¡FyLRiV. ≠dsLRiV 15 L][«¡ŸÃ¡Õ‹[gS xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ NRP≠sV…‘¡Ã¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ A∏R∂W aS≈¡Ã¡©´sVLi≤T∂ xqs™´sWøyLRiLi }qsNRPLjiLi¿¡ ¨sÆ™s[μ≥j∂NRP LRiWF~Liμj∂Liøyá¨s, ™´s¬ø¡[Ë —¡Õ˝ÿ F˝y¨sLig`i @Li≤`∂ ™´sW¨s»¡LjiLig`i ∏R∂VW¨s…fi xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ xms™´sL`i FyLiVVLi…fi ˙xms¤«¡Li¤…¡[xtsQ©±s μy*LS ˙xms¤«¡Li…fi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV æªΩ÷¡FyLRiV. C NRP≠sV…‘¡Ã¡V B¿¡Ë©´s ¨sÆ™s[μ≥j∂NRPá Aμ≥yLRiLigS ªRΩVμj∂ ¨sÆ™s[μ≥j∂NRP©´sV LRiWF~Liμj∂LiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV æªΩ÷¡FyLRiV.

mC…+&ÜqT kÕ~Û+#·&É+˝À $|òü\yÓTÆq πød”ÄsY ;CÒ|” H˚‘· $<ë´kÕ>∑sYsêe⁄ $eTs¡Ù ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 2, düTes¡íyês¡Ô: æªΩáLigSfl· ryμ≥R∂Æ©s[ G\ZNPNRP Fs¤«¡Li≤ygS ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡V©´sı …”¡AL`iFs£qs FyLÌki A Fs¤«¡Li≤y©´sV ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmnsá\Æ™sVLiμR∂¨s ’¡¤«¡zms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ, ™´sW“¡ ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ zqs.|§¶¶¶ø`¡. ≠sμy˘rygRiL`i LS™´so ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. @Æ©s[NRP Fs¤«¡Li≤yáV D©´sı «ÿºdΩ∏R∂V FyLÌkiáV æªΩáLigSfl· B™´s*¤Õ¡[μR∂¨s …”¡AL`iFs£qs FyLÌki Æ©s[ªRΩ ZNPzqsAL`i }msL]‰©´s≤R∂Li A∏R∂V©´s æªΩ÷¡≠s ªRΩNRPV‰™´s ªRΩ©y¨sNTP ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. Fs¨sı Fs¤«¡Li≤yáV©yı LSxtÌsQ˚Li B™y*á©´sı ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ DLi¤…¡[ A FyLÌki¨s ˙xms«¡Ã¡V ≠saRP*zqsryÚLRi©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ ™´sVW≤R∂V LSuÌy˚áV B¿¡Ë©´s G\ZNPNRP FyLÌki ’¡¤«¡zms @¨s C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªyFyLÌki¨s ≠saRP*zqsLiøR¡≤y¨sNTP 11 GŒœ¡ß˛ xms…Ì”¡LiμR∂¨s, @LiμR∂VZNP[ Æ™sVV©´sı

Fyá™´sVWLRiVÕ‹[ ™´sVμÙR∂ªRΩV xms÷¡NTP lgi÷¡zmsLiøyLRi¨s lLi[xmso xmsLRiNSáՋ[ @Æ™s[ xmns÷¡ªyá©´sV xmso©´sLS™´sXªRΩLi ¬ø¡[ryÚLRi©yıLRiV. xmsLRiNSá ˙xms«¡Ã¡V øR¡Lji˙ªRΩ xqsXztÌsQLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ @˙gRigS≠sVgS D©yıLRi¨s, ©y≤R∂V æªΩáLigSfl· ry*ªRΩLiªy˚Q˘¨sı ˙xmsNRP…”¡Li¿¡ «ÿºdΩ∏R∂V xmsªyNS¨sı FsgRiVLRiÆ™s[zqs©´s xmnsV©´sªRΩ BNRP‰≤R∂ ≠dsLRiVáÆμ∂[©´s©yıLRiV. ™yLRiV ©y≤R∂V ¬ø¡[zqs©´s ryx§¶¶¶ryá©´sV øR¡Wzqs ≤≥T∂÷d˝¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μR∂XztÌsQ ryLjiLi¿¡LiμR∂¨s, A©y…”¡ xqsWˆQQLjiÚª][ ™yLRiV Fs™´sLjiNTP J»¡V Æ™s[∏R∂WÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VNRPV©yıLRi©yıLRiV.

ôV’≤<äsêu≤<é, pHé 2, (düTes¡íyês¡Ô): CÆ©sá 13 ©´sVLi ≤T∂ ¡≤T∂Àÿ»¡ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ˙FyLRiLi’≥¡xqsVÚ©yı™´sV¨s ˙Fy¥R∂ ≠sVNRP ≠sμy˘aS≈¡ ™´sVV≈¡˘ NSLRi˘μR∂Lji+ øR¡LiμR∂©yΔÿ©±s æªΩ÷¡ FyLRiV . Dxms Fs¨sıNRPáV «¡LRigRiVªRΩV©´sı ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS QÕ˝‹[ C NSLRi˘˙NRP™´sVLi «¡⁄©±s 18 ©´sVLi≤T∂ «¡Ÿ\¤Õ¡ 2 ™´sLRiNRPV DLi»¡VLi μR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. xqsLRi*bPOSQ @’≥¡∏R∂W©±s ˙Fy¤«¡NÌRPV \Æ≤∂lLiNÌRPL`i DuyLSfl”·ª][ NRP÷¡zqs AÆ™sV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ≠s¤Õ¡[≈¡LRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. HÆμ∂[Œ˝œ¡ ™´s∏R∂VxqsV= D©´sı zmsÃ˝¡Ã¡©´sV gRiVLjiÚLi¿¡, ™yLji¨s  ¡≤T∂áƩs[ ¬ø¡[LRiË≤R∂Li ˙xmsμ≥y©´s DÆμÙ∂[aRPLigS C NSLRi˘ ˙NRP™´sVLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡À‹[ªRΩV©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ÷˝¡Li˙≤R∂V áV, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV , rÛy¨sNRPVá©´sV C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ À≥ÿgRiry*™´sV˘Li ¬ø¡[zqs  ¡≤U∂≤R∂V zmsÃ˝¡Ã¡©´sV  ¡≤T∂NTP xmsLizmsLi¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂Vá©´sV ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV.  ¡≤T∂Àÿ»¡ xmsO][QªRΩ=™yÕ˝‹[

À≥ÿgRiLigS 4350 ªRΩLRigRiºΩ gRiμR∂VáV ˙FyLRiLi’≥¡ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. zmsÃ˝¡Ã¡NRPV ∏R∂VW¨sFnyL`i¯ B™´s*≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLi μR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. \Æ™sV©yLji…‘¡ Àÿ÷¡NRPáNRPV \|qsNTPŒ˝œ¡ß xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. 40 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘™y÷¡Li»¡L˝Ri©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. gjiLji«¡©´s ˙FyLiªyÕ˝‹[ ≠sμy˘™´sNSaSá\|ms ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙aRPμÙR∂ NRP©´s ¡LRiVxqsV Ú©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV NRP¨dsxqs xqsμR∂VFy∏R∂WáV NRP÷¡ˆLi¬ø¡[ NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi 435 N]ªRΩÚ FyhRiaSááV æªΩLRiVxqsVÚ©yı™´sV¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ≠sμy˘˙xms™´sWflÿáV Æ™sVLRiVgRiVxmsLRiVxqsVÚ©yı™´sV¨s, NRPxqsVÚLjiÀÿ Àÿ÷¡NS FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ ™´sVLi¿¡ xmns÷¡ªyáV LS ¡…Ìÿ™´sV¨s øR¡LiμR∂©yΔÿ©±s ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 03-06-2012  

Telugu Daily, News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, ePaper, Online News Paper, Latest News, Eadition News, Online News.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you