Page 1

$˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT

nq‹ø±\+˝ÀH˚ $X‚wü bÕsƒ¡ø±<äs¡D bı+~, ~–«»j·T+>± Á|üC≤Ádüe+‹˝ÀøÏ <ä÷düT≈£îyÓfi¯óÔqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ |üÁ‹ø£≈£î n&É«¬s’ºCŸ y˚TH˚»s¡T¢ ø±e˝…qT. Á|ü‹uÛÑ≈£î ‘·–q≥T¢>± Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq ø£MTwüHé #Ó*¢+#·ã&ÉTqT. eT]ìï $esê\≈£î

q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ Áoø±s¡+ #·T&ÉT‘·÷, ‘·q<Ó’q XË’*˝À yêsêÔ Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq düTes¡íyês¡Ô ~q|üÁ‹ø£≈£î $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. nqTuÛÑe+, ÄdüøÏÔ, Á|ü‹uÛÑ ø£*–q yê]øÏ ÁbÕ<Ûëq´+. es¡+>∑˝Ÿ, $»j·Tyê&É, ‹s¡T|ü‹, q˝§Z+&É, yÓT<äø˘, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, KeTà+ õ˝≤¢\≈£î kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, $˝Òø£s¡T\T ø±e˝…qT. eT]ìï $esê\≈£î

040, 66025132, 92480 45178 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT

040, 66025132, 92480 45178 dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 104 >∑Ts¡Tyês¡+

eT∞¢ >√\>√\

ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

|üs¡ø±\˝À {°ÄsYmdt nuÛÑ´πsú b˛{°˝À ñ+{≤&ÉT

q÷´&Ûç©¢, y˚T 2: |üs¡ø±\ ñ|ü mìïø£˝À {°ÄsYmdt nuÛÑ´]úì b˛{°øÏ ô|&ÉT‘·THêïeTì {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY düŒwüº+ #˚XÊs¡T. nø£ÿ&É CÒ@d” ‘·s¡|ü⁄q nuÛÑ´]úì ô|&É‘ês¡+≥÷ e∫Ãq yês¡Ô\qT Äj·Tq K+&ç+#ês¡T. |üs¡ø±\˝À {°ÄsYmdt ¬>\T|ü⁄ <ë«sê nìï bÕغ\≈£î ãT~› #ÓãT‘êeTì nHêïs¡T. q÷´&Ûç©¢˝À Äj·Tq $»j·TXÊ+‹‘√ ø£*dæ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. |üs¡ø±\˝À ‘Ó\+>±D C…mdæ nuÛÑ´]ú b˛{ÏøÏ ~>∑&É+ ˝Ò<äì, ‘·eT bÕغ nuÛÑ´]úH˚ b˛{°øÏ ~+#·T‘·THêïeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+ nq+‘·s¡+ Äj·Tq $»j·TXÊ+‹‘√ ø£*dæ ôV’≤<äsêu≤<é ãj·T\T<˚sês¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ ø±+Á¬>dt rs¡TqT Á|üC≤πøåÁ‘·+˝ÀH˚ m+&É>∑&É‘êeTHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ qT+∫ ‘êqT, $»j·TXÊ+‹ ˝Àø˘düuÛÑ≈£î yÓfi¯¢&É+ ˝Ò<äì, ‘Ó\+>±D n+XÊìï Á|üC≤πøåÁ‘·+˝ÀH˚ ‘˚\TÃ≈£î+{≤eTì ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ (‘Ósêdü) n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.#·+Á<äX‚KsY sêe⁄

#ÓbÕŒs¡T. ‘êeTT ˝Àø˘düuÛÑ˝À m+‘·>± |ü≥Tºã{ϺHê Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥, j·T÷|”@ #Ó’sY|üs¡‡Hé k˛ìj·÷ >±+BÛ, eT+Á‹ Á|üDuŸ eTTKØ® u…\¢+ ø={Ϻq sêsTT˝≤ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì, ˇø£ÿ e÷≥ ≈£L&Ü e÷{≤¢&É&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq MT&çj·÷ Á|ü‹ì<ÛäT\ düe÷y˚X¯+˝À nHêïs¡T. ‘êeTT Ä+<√fi¯q≈£î ~–Hê ø±+Á¬>dt ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· düuÛÑ´\ qT+∫ düŒ+<äq sêe&É+ ˝Ò<äì, düuÛÑ qT+∫ düôdŒ+&Ó’q ‘·sê«‘· yês¡T düuÛÑ≈£î sêe&É+ ˝Ò<äì, ˝Àø˘düuÛÑqT n&ÉT¶≈£î+fÒ ‘·eTqT Á|ü»kÕ«eT´ e´‹πsø£ X¯≈£îÔ\T>± ∫Árø£]düTÔ Hêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘êeTT Ä+<√fi¯q≈£î ~–q|ü⁄Œ&ÉT Á|ü<Ûëì >±˙ Vü≤√+ eT+Á‹>±ì @<√ ˇø£{Ï #Ó|üŒe#·Tà ø£<ë nì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£yÓ÷, nqT≈£L\yÓ÷ #ÓbÕŒ\ì ‘êeTT n&ÉT>∑T‘·T+fÒ @$T #Ó|üŒ&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. @<Ó’Hê #ÓbÕŒ\+fÒ d”Œø£sY Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü÷∫+#ê*‡ ñ+≥T+<äì, Ä |üì ($T>∑‘ê 2˝À)

uÛÑÁ<ë#·\+, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): uÛÑÁ<ë#·\+ düMT|ü+˝Àì m≥bÕø£˝À ìs¡«Væ≤+∫q n‹sêÁ‘· k˛eTj·÷>∑+ ãT<Ûäyês¡+ yÓ’uÛÑe+>± eTT–dæ+~. j·÷>∑XÊ\ <äVü≤q+‘√ n‹sêÁ‘·+ eTT–dæ+~. @Á|æ˝Ÿ 21q ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq á eTVü‰j·÷>∑+ 12 s√E\bÕ≥T ì]«|òüTï+>± ø=qkÕ–+~. ∫e]s√C…’q ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT ñ<äj·T+ ¬s+&ÉT >∑+≥\ qT+∫ s¡T‹«≈£î\T Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n•«˙k˛ï‘·ï |üsƒ¡q+‘√ ø±s¡´Áø£eT+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. ‘·sê«‘· »]–q nqTj·÷»+ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± |ü]düe÷|æÔ yÓ’~ø£ eT+Á‘ê\qT s¡T‹«≈£î\T |ü]ƒ+#ês¡T. Vü≤]jÓ÷»q+ ø±s¡´Áø£eT+˝À k˛eTs¡kÕìï ∫e]kÕ] ÄVüQ‹ #˚XÊs¡T. ø°\ø£ |òüT≥º+ nsTTq ne>∑è‘Y˝À j·T>∑j·T»e÷ì Hêsêj·TDHé k˛eTj·÷õ, Äj·Tq |ü‹ï kÕ$Á‹øÏ j·÷>∑+ |ü]düe÷|æÔ dü+<äs¡“¤+>± kÕïq+ #˚sTT+#ês¡T. 12 s√E\bÕ≥T »]–q á ø±s¡´Áø£e÷ìï MøÏå+#·&ÜìøÏ sêÁwüº+ q\TeT÷\\ qT+#˚ø±ø£ <˚X¯+˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ ô|<ä› dü+K´˝À uÛÑ≈£îÔ\T ‘·s¡*e#êÃs¡T.

ø±+Á¬>dt, {°&û|”\≈£î

Ç+¬øHêïfi¯ó¢ {Ï` ø±+Á¬>dt m+|”\‘√ n~ÛcÕ˜q+ ãT»®–+|ü⁄\T ÄC≤<é‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆq 2 m+|”\T, u§‘·‡, yêj·T˝≤sY ‘Ó\+>±Dô|’ ‘˚˝ÒÃ+‘· es¡≈£î y˚πs eTT#·Ã≥ ˝Ò<äqï m+|”\T

|üs¡ø±\ô|’ |ü⁄qsê˝À#·q #˚j·T+&ç nuÛÑ´]ú m+|æø£ ø±s¡´ø£s¡Ô\+<ä]˝≤π> qq÷ï u≤~Û+∫+~: >∑+Á&É ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): bÕغ˝À ø£˙dü düuÛÑ´‘·«+ ˝Òì e´øÏÔøÏ |üs¡ø±\ {Ϭø{Ÿ Çyê«\qï Ä˝À#·q #˚j·T&É+ kÕeTq´ ø±s¡´ø£s¡Ô\+<ä]˝≤π> ‘·qq÷ u≤~Û+∫+<äì Á|üuÛÑT‘·« N|òt M|t >∑+Á&É yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶ nHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹, |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ç Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡πø |üs¡ø±\ u≤<Ûä´‘·\T rdüT≈£îHêïqì ‘·q uÛ≤s¡´ CÀ´‹ ≈£L&Ü Á|ü»˝À¢øÏ yÓ[¢+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ sêJHêe÷

q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T.

n‹sêÁ‘·+ eTT–dæ+~

‘Ó\+>±Dô|’ m+‘·>± Ä+<√fi¯q #˚dæHê.. k˛ìj·÷, Á|ü<Ûëì, Á|üDuŸ düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äT düuÛÑqT n&ÉT¶≈£î+fÒ Á|üC≤kÕ«eT´ e´‹πsø£ X¯≈£îÔ\T>± ∫Árø£]düTÔHêïs¡T ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\yÓ÷..e´‹πsø£yÓ÷ eTH√àVü≤Hé>±˙, ∫<ä+ãs¡+ >±˙ #ÓbıŒ#·Tà ø£<ë!

eTs√kÕ] ˝Àø˘düuÛÑ˝À ‘Ó\+ª>±q+μ s¡#·Ã b˛&çj·T+˝ÀøÏ <ä÷düT¬ø[¢q {°ÄsYmdt, {°`{°&û|” j·T÷|”@ rs¡TqT ìs¡dædü÷Ô {°`m+|”\ yêøö{Ÿ düuÛÑ≈£î <ä÷s¡+>± {°`ø±+Á¬>dt m+|”\T q÷´&Ûç©¢, y˚T 2: bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ‘Ó\+ª>±q+μ eT∞¢ e÷s√à–+~. {°m+|”\ Ä+<√fi¯q\‘√ ˝Àø˘düuÛÑ≈£î n+‘·sêj·T+ ø£*–+~. ‘Ó\+>±D ìHê<ë\‘√ düuÛÑ Vü≤√¬s‹Ô+~. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ ˝Àø˘düuÛÑ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>±H˚ ÁãVü≤à|ü⁄Á‘· q~˝À »]–q ˝≤+N Á|üe÷<ä+˝À eTè‹#Ó+~q yê]øÏ ìyêfi¯ó\T n]Œ+∫+~. nq+‘·s¡+ Á|üXÀï‘·Ôsê\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ d”Œø£sY MTsê≈£îe÷sY Á|üø£{Ï+#ês¡T. yÓ+≥H˚ {°ÄsYmdt, {°{°&û|” m+|”\T C…’‘Ó\+>±D n+≥÷ ìHê<ë\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. πød”ÄsY, $»j·TXÊ+‹, Hêe÷ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, s¡y˚TXŸ sê<∏√&é d”Œø£sY b˛&çj·T+˝ÀøÏ <ä÷düT¬øfi≤¢s¡T. ªM yê+{Ÿ ‘Ó\+>±Dμ nì sêdæq |ü¢ø±s¡T¶\T |ü≥Tºø=ì C…’ ‘Ó\+>±D n+≥÷ ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. πød”ÄsY, $»j·TXÊ+‹ d”Œø£sY yÓ˝Ÿ˝À u…’sƒêsTT+#ês¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ düŒwüºyÓTÆq Á|üø£≥q #˚j·÷\ì |ü≥Tºã{≤ºs¡T. $»j·TXÊ+‹, ‘Ó\+>±D m|ü⁄Œ&ÉT @sêŒ≥T #˚kÕÔs√ #ÓbÕŒ\ì Á|ü<Ûëìì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n<˚MT |ü{Ϻ+#·Tø√ì Á|ü<Ûëì... Á|üDuŸ eTTKØ®‘√ ø£*dæ #·s¡Ã˝À¢ eTTì–b˛j·÷s¡T. {°m+|”\ Ä+<√fi¯q\ eT<Û˚´ d”Œø£sY MTsê≈£îe÷sY Á|üXÀïÁ‘ê\qT ø=qkÕ–+#˚+<äT≈£î j·T‹ï+#ês¡T. nsTT‘˚, m+|”\ ìHê<ë\‘√ düuÛ≤ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î n+‘·sêj·T+ ø£*–+~. düuÛÑ düC≤e⁄>± kÕπ>+<äT≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì d”Œø£sY {°ÄsYmdt, {°{°&û|” m+|”\qT ø√sês¡T. nsTTHê {°`m+|”\T Ä+<√fi¯q ø=qkÕ–+#ês¡T. B+‘√ d”Œø£sY düuÛÑqT eT<Ûë´Vü‰ïìøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. yêsTT<ë nq+‘·s¡+ düuÛÑÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±>±H˚ n<˚ ($T>∑‘ê 2˝À)

y˚T 3, 2012

#˚dæq e´øÏÔøÏ {Ϭø{Ÿ ÇdüTÔqï≥T¢ ìqï MT&çj·÷˝À #·÷XÊqì ø±s¡´ø£s¡Ô\ n_ÛÁbÕj·÷\qT eTTK´eT+Á‹ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤¢qì >∑+Á&É #ÓbÕŒs¡T. düe÷àsêe⁄≈£î {Ϭø{Ÿ ÇdüTÔHêïs¡qï $wüj·T+ ‘·eT+<ä]˙ ÄX¯Ãs¡´|ü]Ã+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. bÕغ n~ÛcÕºq+ |üs¡ø±\ nuÛÑ´]ú‘·«+ô|’ $wüj·TyÓTÆ eTs√e÷s¡T düMTøÏå+#ê\ì, nedüs¡yÓTÆ‘˚ ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ z Á|ü‘˚´ø£ ãè+<ëìï |üs¡ø±\≈£î |ü+bÕ\ì N|òt $|t ø√sês¡T. @<˚yÓTÆq|üŒ{Ïø° ìã<äΔ‘· >∑\ ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô>± bÕغ nuÛÑ´]ú ¬>\T|ü⁄ø√dü+ ø£èwæ #˚kÕÔqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ãT~Δ #Ó|üŒ+&ç ‹s¡T|ü‹, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): bÕ\≈£î\≈£î ø£qT$|ü⁄Œ ø£*–+#˚˝≤ ñ|ü mìïø£˝À¢ rs¡TŒ Çyê«\ì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚‘· yÓ’mdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ z≥s¡¢≈£î |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. ‘·«s¡˝À »s¡>∑ uÀj˚T mìïø£\T sêÁwüº+˝À ô|qT e÷s¡Œ\≈£î Hê+~ |ü\ø±\ì Äj·Tq Äø±+øÏå+#ês¡T. Á|ü»\qT >±*ø=~˝Òdæq n~Ûø±s¡, Á|ü‹ |üøå±\≈£î ãT~Δ #ÓbÕŒ\ì ø√sês¡T. sêÁwüº+˝À ¬s’‘·qï sê»´+ sêyê\+fÒ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕØºì ¬>*|æ+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ñ|ü mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± »>∑Hé ‹s¡T|ü‹˝À ãT<Ûäyês¡+ ¬s+&√ s√E ≈£L&Ü Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ≈£îfi¯ó¢ ≈£î‘·+Á‘ê\T ˇø£yÓ’|ü⁄, ˙‹, ìC≤sTTr eTs√yÓ’|ü⁄ b˛{° »s¡T>∑T‘√+<äì, Á|ü»\T m≥TyÓ’|ü⁄ ñ+{≤s√ ‘˚\TÃø√yê\Hêïs¡T. ù|<äyê&çì |ü{Ϻ+#·Tø√ì sê»ø°j·T bÕغ\≈£î á mìïø£˝À¢ z≥T‘√ >∑≥º ãT~› #ÓbÕŒ\ì ø√sês¡T. &Ûç©¢ ]yÓ÷{ŸbÕ\q≈£î ‘Ós¡ ~+#Ó+<äT≈£î ñ|ü mìïø£\qT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt, {°&û|”\T ¬s+&ÉT ≈£îeTà¬ø’ÿ Á|ü»\qT <ä>± #˚düTÔHêïj·Tì »>∑Hé $eT]Ù+#ês¡T. πøe\+ »>∑HéqT, yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ì @ ($T>∑‘ê 2˝À) $<Ûä+>± øÏ+#·|üs¡#ê\qï @¬ø’ø£ \ø£å´+‘√

;d”\≈£î u≤dü≥ $uÛÒ<ë˝Ò¢yé ◊<äTy˚\ ø√≥¢‘√ b˛s¡Tº ìsêàD+ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): yÓqTø£ã&çq esêZ\ dü+πøåe÷ìøÏ bÕ≥T|ü&ç+~ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغj˚Tqì Ä bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T. ;d”\≈£î sê»ø°j·T ÁbÕ<Ûëq´+ ≈£L&Ü ø£*Œ+∫+~ {°&û|”j˚Tqì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Äj·Tq nq+‘·|ü⁄s¡+˝À bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. {Ϭø{Ÿ Ä•+∫ uÛÑ+>∑|ü&ɶ nuÛÑ´s¡Tú\‘√ ≈£L&Ü u≤ãT düeTq«j·T düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. bÕغ nuÛÑ´]ú $»j·T+ ø√dü+ ø£èwæ #˚j·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. nq+‘·|ü⁄s¡+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ bÕغ nuÛÑ´]ú eTVü‰\øÏåà ÁoìyêdtqT ¬>*|æ+#ê*‡+~>± Äj·Tq ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ø√sês¡T. ø±+Á¬>düT Á|üuÛÑT‘·« ndüeTs¡ú‘·qT, yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚‘·, ø£&É|ü bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ÉT yÓ’j·Tdt »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶ n$˙‹ì m+&É>∑≥º&É+‘√bÕ≥T $$<Ûä esêZ\ yê]øÏ {°&û|” n~Ûø±s¡+˝À ñ+&É>± #˚dæq eT+∫ |üqT*ï Á|ü»\≈£î $e]+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. n_Ûeè~Δ, dü+πøåeT s¡+>±\qT $düà]+∫q ø±+Á¬>dt ù|<ä\ bı≥º ø=&ÉT‘√+<äì $eT]Ù+#ês¡T. md”‡, md”º yê] Çfi¯¢ ìsêàD+ n+≥÷ n~Ûø±] bÕغj˚T j·T÷uÛ…’ XÊ‘·+ <√#·T≈£î+{À+<äì $eT]Ù+#ês¡T. nq+‘·|ü⁄s¡+ {°&û|”øÏ ø£+#·Tø√≥ nì #·+Á<äu≤ãT nHêïs¡T. &Üø£ºsY _ÄsY n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ |üø£ÿq ~e+>∑‘· ($T>∑‘ê 2˝À)

MT&çj·÷ ø£<∏äHê\ô|’ n<ë«˙ düŒ+<äq sêÁwüº|ü‹ nuÛÑ´]ú m+|æø£ô|’ m˙¶j˚T @ø£‘ê{Ïô|’ ñ+≥T+<äì yÓ\¢&ç

q÷´&Ûç©¢, y˚T 2: sêÁwüº|ü‹ nuÛÑ´]ú m+|æø£ô|’ m˙¶j˚T˝À m˝≤+{Ï $uÛÒ<ë\T ˝Òeì ;CÒ|” d”ìj·TsY H˚‘· m˝Ÿ.¬ø.n<ë«˙ düŒwüº+#˚XÊs¡T. nuÛÑ´]ú m+|æø£ô|’ m˙¶j˚T˝À \T≈£\T≈£îHêïj·TH˚ yês¡Ô\qT Äj·Tq ø={ϺbÕπsXÊs¡T. ãT<Ûäes¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷..sêÁwüº|ü‹ nuÛÑ´]ú m+|æø£ô|’ ($T>∑‘ê 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): ã+<äs¡T b˛s¡Tº |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì ◊<äT e+<ä\ s√E\T>± #˚düTÔqï Ä+<√fi¯q\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ~–e∫Ã+~. ã+<äs¡T b˛s¡Tºô|’ Jy√ q+ãs¡T 11qT d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ◊<äTy˚\ ø√≥¢ e´j·T+‘√ ã+<äs¡T b˛s¡Tº ìsêàD+ #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ d”m+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. Jy√ ø±|”ì myÓTà˝Ò´ ù|]ï HêìøÏ n+<äCÒXÊs¡T. 30 ø√≥¢‘√ ã+<äs¡T˝À ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ ø£*ŒkÕÔeTì d”m+ ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚>±ø£ eT∫©|ü≥ï+˝À q]‡+>¥ ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ø£ècÕí õ˝≤¢ |üs¡´≥q dü+<äs¡“¤+>± ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ b˛s¡Tº n_Ûeè~›øÏ 5y˚\ 324 mø£sê\ uÛÑ÷$Tì πø{≤sTTdü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. á uÛÑ÷eTT\qT ‘·«s¡>± ùdø£]+∫ b˛s¡Tº |üqT\qT #˚|ü&ÉT‘·Tqï ø£+ô|˙øÏ Çyê«\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ø£ècÕíõ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsYqT Ä<˚•+∫+~. 1,623 mø£sê\ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$Tì ã+<äs¡T b˛s¡Tº≈£î n|üŒ–+#ê\ì

¬s∫Ãb˛sTTq ‘ê*ãqT¢

5,432 mø£sê\T πø{≤sTTdü÷Ô Á|üuÛÑT‘·« ñ‘·Ôs¡T«\T d”m+ ø£ècÕí õ˝≤¢ |üs¡´≥q≈£î yÓfi‚fleTT+<˚ Ä<˚XÊ\T ñ‘·Ôs¡T«\qT ø£˝…ø£ºsY≈£î n+<äCÒdæq myÓTà˝Ò´ ù|]ï Hêì uÛÑ÷|ü]bÕ\q ø£MTwüqsY≈£î ≈£L&Ü ¬syÓq÷´ XÊK Ä<˚XÊ\T C≤Ø#˚dæ+~. ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ sê»X‚KsY¬s&ç¶ ã+<äs¡T b˛sYº n_Ûeè~ΔøÏ dü+ã+~Û+∫ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. b˛s¡Tº |üqT\≈£î dü+ã+~Û+∫q f…+&És¡¢qT ≈£L&Ü n|ü⁄Œ&˚ Á|üuÛÑT‘·«+ Ksês¡T #˚dæ+~. ‘·s¡Tyê‘· yÓ’mdt nø±\ eTs¡D+‘√ |üqT\T Ä–b˛j·÷sTT. uÛÑ÷ùdø£s¡D ì*∫b˛sTT+~. B+‘√ kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T ø£$T{°>± @s¡Œ&ç ã+<äs¡T b˛s¡Tº

|üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&çô|+#ês¡T. nsTTHê Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ Ä+<√fi¯ q≈£î ~>±s¡T. ã+<äs¡T˝Àì ø√H˚s¡T ôd+≥sY˝À ã+<äs¡T b˛s¡Tº ìsêàD+ ø√dü+ Bø£å≈£î ~>±s¡T. H˚{ÏøÏ Ä Bø£å\T 505 s√E\≈£î #˚sêsTT. á Bø£å\≈£î nìï sê»ø°j·T |üøå±\T eT<䛑·T ‘Ó*bÕsTT. >∑‘· yês¡+ ã+<äs¡T b˛sYº |üqT\ô|’ ìs¡¢øå±´ìøÏ ìs¡düq>± nœ\|üø£å+ ø£èwüíõ˝≤¢ ã+<é #˚|ü{Ϻ+~. BìøÏ ($T>∑‘ê 2˝À)

ø±ã÷˝Ÿ˝À ø±s¡T u≤+ãT<ë&ç ˇu≤e÷ yÓ[¢q ø=~›ùd|ü{Ïπø ù|\Tfi¯ó¢ @&ÉT>∑Ts¡T eTè‹` |ü\Te⁄]øÏ >±j·÷\T ø±ã÷˝Ÿ, y˚T 2: nbòÕÈìkÕÔHé ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT n≥Tº&çøÏ+~. u≤+ãT ù|\Tfi¯¢‘√ Vü≤√¬s‹Ô+~. nbòÕZìkÕÔHé˝À nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT ãsêø˘ ˇu≤e÷ Äø£dæàø£ |üs¡´≥q eTT–dæq ø=ìï >∑+≥˝À¢H˚ <˚X¯ sê»<Ûëì ø±ã÷˝Ÿ˝À ‘ê*ãqT¢ ($T>∑‘ê 2˝À)

CMyK

CMyK

sê»ø°j·T ÁbÕ<Ûëq´+, ;d”\ dü+πøåeT+ yÓ*¢$]dæ+~ ª<˚X¯+μ Vü≤j·÷+˝ÀH˚ nq+‘·|ü⁄s¡+ ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ #·+Á<äu≤ãT


2

NSLi˙lgixqsV FyLÌkiÕ‹[ D©´sıxmsˆV≤R∂V ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂≠s æªΩøR¡VËNRPV©yıLS @¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. BªRΩLRi FyLÌkiQÕ˝‹[ ™´sVVNRPW‰ ™´sVV≈¡Li æªΩ÷¡∏R∂V©´s™yLjiNTP {qs»˝¡V BxqsVÚ©yıLRi¨s, ≤R∂¤À¡[˜ @L>RiªRΩgS øR¡WxqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. F°…‘¡ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ©yLS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤T∂\|ms A∏R∂V©´s ¬ø¡[}qs @À≥œ¡˘LÛRiVáV FsNRPV‰™´sgS DLi≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ Dxms Fs¨sıNRPáNRPV ªRΩ™´sV FyLÌki ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤ÔyLRiV. NSLi˙lgixqsV LSxtÌsQ˚ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá BLiøyLÍki gRiVÕÿLi ©´s’d¡ @À≥œ¡˘LÛRiVá «ÿ’¡ªy ≠s≤R∂VμR∂á ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ «ÿxms˘Li «¡LRiVgRiVª][LiμR∂¨s A∏R∂V©´s A«ÿμ`∂ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ {qs…˝‹[ NRPWLRiVË©yıLRi¨s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™y˘≈¡˘Õ˝‹[ ¨s«¡Li @©yıLRiV. gRiVÕÿLi ©´s’d¡ A«ÿμ`∂ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ {qs…˝‹[ NRPWL][ˤա[μR∂¨s ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ™´sVLji¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s, A∏R∂V©´s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¿d¡£mns ≠s£ms gRiLi˙≤R∂ Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVflÿ lLi≤ÔT∂ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂W ™´sW»¡Ã¡NRPV CááV ™´sryÚπ∏∂[VÆ™sW gS¨ds J»˝¡V LS™´s¨s @©yıLRiV. INRP @ ¡μÙy¨sı ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. @xqsªRΩ˘ ˙xmsøyLSáV xmsμj∂ryL˝RiV ™´s÷˝¡}qsÚ @Æμ∂[ ¨s«¡™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sWÆ©s[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV xqsᕶ¶¶ BøyËLRiV. ™´sVVLiμR∂V ≠dsV À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı»˝¡V©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V @©´s™´sxqsLRi BÃ˝¡V©´sV øR¡NRP‰¤À¡»Ì¡VcN][Li≤R∂¨s A∏R∂V©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV DÆμÙ∂[bPLi¿¡ @©yıLRiV. ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. xmsμR∂™´soá N][xqsLi, …”¡ZNP»˝¡ N][xqsLi ≤≥T∂÷d˝¡ ªy™´sVV @¨sı xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSá©´sV @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s, μk∂¨s\|ms ªy™´sVV Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Li N]ªRΩÚ ≠sxtsQ∏R∂VÆ™s[V≠dsV NSμR∂¨s, øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™sŒ˝œ¡NRPVLi≤yÆ©s[  ¡z§¶¶¶LRiLigRi øR¡LRiËNRPV zqsμÙR∂LigS D©yı™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV.

u≤<Ûä´‘·\T ˝Òq|ü&ÉT sê»ø°j·÷˝À¢ ñ+&=<äT›: s¡|òüTTMsê ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): ªRΩ*LRiÕ‹[ «¡Ljilgi[ Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿÕ‹[ Fs¨sıNRPá Àÿμ≥R∂˘ªRΩá©´sV ºdΩxqsVN][©´s¨s ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ™´sVLi˙ºΩ ≤U∂FsÕfi LRi≠dsLi˙μylLi≤ÔT∂NTP ™´sVL][ ™´sVLi˙ºΩ LRixmnsVV≠dsLSlLi≤ÔT∂ N_Li»¡L`i BøyËLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ «¡∏R∂Wxms«¡∏R∂WáNRPV ™´sVLi˙ªRΩVáV xqs≠sVztÌsQ Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ™´sz§¶¶¶Liøy÷¡= DLi»¡VLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. Fs¨sıNRPÕ˝‹[ Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ºdΩxqsVN][™´s≤y¨sNTP «¡LiNTP©´sxmsˆV≤R∂V LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ N]©´srygRi≤R∂Li @©´s™´sxqsLRi™´sV¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. Dxms Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVLi˙ªRΩVáV, FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ™´sz§¶¶¶Liøy÷¡= DLi»¡VLiμR∂¨s LRixmnsVV≠dsLS lLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ ™´sVLi˙ºΩgS @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿ Dxms Fs¨sıNRPá Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ªRΩ©´s\|ms FsNRPV‰™´sgS DLi»¡VLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.

ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

>∑Ts¡Tyês¡+, y˚T 3, 2012

19 eT+~ ◊|”mdt\≈£î |ü<√qï‘·T\T ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+˝À 19 eT+~ ◊|”mdt n~Ûø±s¡T\≈£î |ü<√qï‘·T\T \_Û+#êsTT. á y˚Ts¡≈£î ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚dæ+~. Äù|º $qjYT ≈£îe÷sY, ≈£îe÷sY $X¯«õ‘Y, n_Û\wü _dtº\≈£î ◊J\T>± |ü<√qï‘·T\T \_Û+#êsTT. d”ºô|òHé s¡M+Á<ä, C≤Hé $ø£ºsY, \ø°åà¬s&ç¶, X¯•<ÛäsY¬s&ç¶, >∑+>±<ÛäsY, sêeTø£èwüíj·T´, ùwø˘ nVü≤à<é Çø±“˝Ÿ, ø±+‘êsêe⁄\≈£î &û◊J\T>± |ü<√qï‘·T\T ø£*Œ+∫+~. eTùV≤wt #·+Á<ä \&ܶ, $Áø£yéTdæ+>¥e÷Hé, ÁoìyêdüT\T, ñe÷|ü‹, ;Ûe÷ Hêj·Tø˘, <ëyÓ÷<äsY, u≤\ø£èwüí, eT˝≤¢¬s&ç¶\T &û◊J\T>± |ü<√qï‘·T\T bı+<ä&ÜìøÏ ns¡TΩ\ì ù|s=ÿ+≥÷ Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚dæ+~.

‘Ó\+>±D ‘ÓkÕÔq+fÒ. ‘·|ü≈£î+{≤ |üs¡ø±\˝À b˛{°ô|’ πød”ÄsY≈£î ø=+&Ü düTπsK z≥¢ sê»ø°j·÷\ ø√düy˚T πød”ÄsY e÷≥\ ãT]&û ñ<ä´eT+ ù|s¡T‘√ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T <ä+&ÉT≈£îHêï&ÉT πød”ÄsY ì»dü«s¡÷bÕìï Á|ü»\≈£î $e]kÕÔ: düTπsK

m+ôd{Ÿ <äs¡U≤düTÔ >∑&ÉTe⁄ bı&É–+|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): m+ôd{Ÿ <äs¡U≤düTÔ >∑&ÉTe⁄qT áHÓ\ 9es¡≈£î bı&É–+∫q≥T¢ m+ôd{Ÿ ø£˙«qsY s¡eTD≤sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. s¡÷. 10 n|üsê<Ûä s¡TdüTeTT‘√ $<ë´s¡Tú\T >∑&ÉTe⁄˝À>± <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√e#·Ãì #ÓbÕŒs¡T. ákÕ] m+ôd{Ÿ |üØø£åqT ÄHé˝…’Hé˝À sêùd+<äT≈£î neø±X¯+ ø£*ŒdüTÔqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. |üØø£å πø+Á<ë\≈£î e#˚Ãyês¡T ÄHé˝…’Hé˝À Ç∫Ãq <äs¡U≤düTÔ rdüT≈£îsêe&É+ ‘·|üŒìdü] nì ‘Ó*bÕs¡T.

Á|üXÊ+‘·+>± eTT–dæq d”|t ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): bÕ*f…øÏïø˘ ñeTà&ç Á|üy˚X¯|üØø£å (d”yé) Á|üXÊ+‘·+>± eTT–dæ+~. 97.83 Vü‰»s¡TXÊ‘·+ qyÓ÷<Ó’q≥T¢ kÕ+πø‹ø£ $<ë´XÊK ø£$TwüqsY u≤\düTÁãVü≤àD´+ ‘Ó*bÕs¡T. á j˚T&Ü~ bÕ*f…øÏïø˘ |üØø£å≈£î 2, 33, 092 eT+~ <äs¡U≤düTÔ #˚j·T>±, 2, 28, 036 eT+~ |üØø£å sêXÊs¡T. áHÓ\ 21q |òü*‘ê\T $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTì ø£$TwüqsY #ÓbÕŒs¡T. Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚≥T bÕ*f…øÏïø˘ ø£fi≤XÊ\˝Àì 70,630 d”≥¢≈£î dü+ã+~Û+∫ pHé˝À øöì‡*+>¥ »s¡T>∑T‘·T+~.

˙‹, ìC≤sTTrøÏ |ü≥º+>∑≥º+&ç: CÒ|” ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): sêqTqï ñ|ü mìïø£˝À¢ ˙‹, ìC≤sTTr>∑\ nuÛÑ´]úøÏ z≥Ty˚dæ ¬>*|æ+#ê\ì ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ n~ÛH˚‘· »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TD |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ ˇ+>√\T e∫Ãq Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. n$˙‹ì Áb˛‘·‡Væ≤+#·ì nuÛÑ´s¡Tú\≈£î Á|ü»\T z≥T¢ y˚j·÷\ì ø√sês¡T. eT<ë´ìøÏ, &ÉãT“≈£î neTTà&ÉTb˛e<ä›Hêïs¡T. sêqTqï ø±\+˝À z≥s¡¢˝À |üP]Ôe÷s¡TŒ edüTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. ˝Àø˘dü‘êÔ ù|<äesêZ\≈£î, n$˙‹ô|’ b˛sê≥+ #˚ùd bÕغ\yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ#·÷|ü⁄‘·T+<äHêïs¡T. n≥Te+{Ï \ø£åD≤\Tqï yêeT|üø£å bÕغ\≈£î ‘êeTT b˛{°#˚j·Tì kÕúHê˝À¢ eT<䛑·T ÇdüTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T.

ªyÓ’mdt Hê >∑Ts¡Te⁄.. $eT]ÙùdÔ }s¡Tø√qTμ q˝§Z+&É, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ì @yÓTÆHê n+fÒ ‘êqT }s¡T≈£îH˚~ ˝Ò<äì e÷J eT+Á‹ ø√eT{Ϭs&ç¶ yÓ+ø£≥¬s&ç¶ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq q˝§Z+&É˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... eTVü‰H˚‘·≈£î ‘êqT •wüß´&çqì eTs√e÷s¡T #ÓbÕŒs¡T. yÓ’mdt ‘·q≈£î sê»ø°j·T >∑Ts¡Teì yÓ\¢&ç+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Á|üø£{ÏùdÔH˚ |üs¡ø±\ ñ|ü mìïø£˝À ¬>\TkÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. 2014 Hê{ÏøÏ ‘Ó\+>±D edüTÔ+<äì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ˇø£y˚fi¯ n|üŒ{Ïø° ‘Ó\+>±D Çe«≈£î+fÒ ø±+Á¬>dt bÕغ |ü‘·qy˚TqHêïs¡T. ø=+‘·eT+~ |ü<äe⁄˝ ø√dü+ ‘Ó\+>±D yê<ëìï &Ûç©¢˝À ‘êø£≥Tºô|&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ eT+∫ nuÛÑ´s¡Tú\qT m+|æø£#˚XÊs¡ì øÏ‘ê_#êÃs¡T.

|æ&ÉT>∑TbÕ≥T eTè‘·T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î

myÓTà˝Ò´ düT#·]‘· Ä]úø£kÕj·T+ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): zms≤R∂VgRiVFy»¡VNRPV ™´sVXºΩ¬ø¡Liμj∂©´s NRPV»¡VLiÀÿáNRPV ˙xmsºΩÚFy≤R∂V ªy«ÿ ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Æ™s[VNRPª][…”¡ xqsVøR¡LjiªRΩ 10Æ™s[á LRiWFy∏R∂Vá ø]xmsˆV©´s ALÛjiNRPry∏R∂VLi @Liμj∂LiøyLRiV. ¨s™´sV¯gRi≤ÔR∂ ™yLjiFy¤Õ¡Li ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s Æ™s[»¡gjiLji Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*L˝RiV, ªRΩáNRPVá $¨s™yxqsLS™´soáV G’d¡Fy¤Õ¡Li ™´sμÙR∂ zms≤R∂VgRiVxms≤T∂ ™´sVLRifl”·LiøyLRiV. ≠dsLji NRPV»¡VLiÀÿá©´sV gRiVLi»¡WLRiV ™´sWLRiVËLki ™´sμÙR∂ xqsVøR¡LjiªRΩ, LS≠s Æ™sLiNRP»¡LRi™´sVfl·, ¤Õ¡[Œ˝œ¡ @zmsˆlLi≤ÔT∂áV xmsLS™´sVLji+Li¿¡ ALÛjiNRP ry∏R∂VLi @Liμj∂LiøyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ™´sáxqsáV gRiVLi»¡WLRiV —¡Õ˝ÿ©´sV NRPW≤y ªyNRPVªRΩV©yıLiVV. LRiWLRiÕfi ™´sVLi≤R∂Õÿ¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ø_≤R∂™´sLRiLi, F~ªRΩWÚLRiV ˙gS™´sWáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s N]LiμR∂LRiV Æμ∂[aRPLi Æ©s[ªRΩáV \Æ™s Fs£qs AL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[¨sNTP ¬ø¡[Lji©´s»˝¡V A FyLÌki @À≥œ¡˘LÛji Æ™s[VNRPª][…”¡ xqsVøR¡LjiªRΩ æªΩ÷¡FyLRiV. F~ªRΩWÚLRiVÕ‹[ A ˙gS™´sV ™´sW“¡ xqsLRiˆLiø`¡ lLi≤ÔT∂ N][»¡∏R∂V˘, ™´sW“¡ FsLi{ms…‘¡c{qs Æ™s[áWˆLji Æ™sLiNRP»¡ry*≠sV, μR∂WFy…”¡ Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*L˝RiV, Æ™s[áWˆLji ≠dsLRix§¶¶¶©´sV™´sW©±s, gRiLRi»¡∏R∂V˘Ã¡ª][ Fy»¡Vc xmsáV™´soLRiV A FyLÌki ©´sgRiLRi NRP¨ds*©´sL`i ¤Õ¡[Œ˝œ¡ @zmsˆlLi≤ÔT∂, xqsVøR¡LjiªRΩ, ÕÿáVxmsoLRiLi LS™´sVVá xqs™´sVORPQLiÕ‹[ FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[Lji©´s»˝¡V ™yLRiV æªΩ÷¡FyLRiV. ≠dsLjiNTP xqsVøR¡LjiªRΩ FyLÌki NRPLi≤R∂V™yáV Æ™s[zqs A•¶¶¶*¨sLiøyLRiV.

‘Ó\+>±Dô|’ ˝ÒK Ç#êÃ+: Hêe÷ q÷´&Ûç©¢, y˚T 2: ‘Ó\+>±Dô|’ ‘·eT bÕغ yÓ’K]ì yÓ\¢&çdü÷Ô πø+Á<ëìøÏ >∑‘·+˝ÀH˚ ˝ÒK Çe«&É+ »]–+<äì {°&û|” m+.|æ. Hêe÷ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ‘·eT bÕغ ˝ÒK Çe«˝Ò<äì, #·+Á<äu≤ãT ˝ÒK Çyê«\ì mes√ n+≥THêïs¡ì, ‘êeTT m|ü&√ ˝ÒK Ç#êÃeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó˝+>±Dô|’ ‘˚˝≤Ã*‡+~ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«y˚Tqì nHêïs¡T. Ä+<√fi¯q\ e\¢ sêÁcÕºìøÏ ô|≥Tºã&ÉT\T sêe&É+ ˝Ò<äì, düeTdü´qT HêqÃ&É+ e˝Ò¢ á |ü]dæú‹ e∫Ã+<äì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D ÇkÕÔs√, Çe«s√ #ÓbÕŒ\ì πø+Á<ëìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ’K]e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À Ä‘·àVü≤‘·´\T »s¡T>∑T‘·THêïj·THêïs¡T. ‘·eT bÕغ XÊdüqdüuÛÑT´&ÉT |ü]{≤\ s¡$ Vü≤‘·´ dü+|òüT≥q˝À yÓ’mdt »>∑Hé bÕÁ‘· ñ+<äì Hêe÷ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ˝Àø˘düuÛÑ˝À Äs√|æ+#ês¡T. á $wüj·T+ô|’ >∑‘·+˝À d”;◊ <äsê´|ü⁄Ô #˚dæ+<äì, nsTT‘˚ Hê{Ï eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt ‘·q ≈£îe÷s¡T&çì πødüT qT+∫ ‘·|æŒ+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): |üs¡ø±\ ñ|ü mìïø£˝À ¬>*ùdÔ ‘Ó\+>±D ‘ÓkÕÔqì ‘Ósêdü n~ÛH˚‘· πød”ÄsY Á|üø£{ÏùdÔ mìïø£\ ã]qT+∫ ‘·|ü≈£î+{≤qì e÷J eT+Á‹ ø=+&Ü düTπsK #˚dæq Á|üø£≥q #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. ÄyÓT Á|üø£≥q≈£î ‘Ósêdü ÁX‚DT\T düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ˝Ò≈£b˛‘·THêïsTT. ¬>*ùdÔ ‘Ó\+>±D ‘ÓkÕÔsê? Ç+<äT≈£î dæ<ä›y˚THê? nì ‘ÓsêdüqT Á|ü•ïdü÷Ô Á|ü#ês¡+˝À <ä÷düT≈£îb˛‘·THêïs¡T. 11 @fi¯ó¢>±

ø±+Á¬>dt ‘=‘·TÔ>± e´eVü≤]düTÔqï ‘Ósêdü n~ÛH˚‘· |üs¡ø±\ ñ|ümìïø£˝Àq÷ n~Ûø±s¡+ ø√düy˚T Äsê≥ |ü&ÉT‘·THêïs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. πød”ÄsY≈£î z≥$T uÛÑj·T+ |ü≥Tº≈£î+<äì, n+<äTπø q\T>∑Ts¡T myÓTà˝Ò´\qT Çø£ÿ&É yÓ÷Vü≤]+#ês¡ì m<˚›yê #˚XÊs¡T. πød”ÄsY ì»dü«s¡÷bÕìï Á|ü»\≈£î $e]kÕÔqì düTπsK #ÓbÕŒs¡T. |üs¡ø±\ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À ‘Ó\+>±D ø√dü+ neTs¡T˝…’q yê] ≈£î≥T+u≤\qT |ü{Ϻ+#·Tø√ì πød”ÄsY, kÕúìø£ ‘Ósêdü H˚‘·\T ‘êeTT ‘Ó\+>±D yê<äT\eTì #Ó|üø√e&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt‘√ ≈£îeTàø£ÿsTT ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T dü+bÕ~+∫q

¬s∫Ãb˛sTTq ‘ê*ãqT¢

πød”ÄsY yÓ÷dü|üP]‘· eP´Vü‰\qT ‹|æŒ ø=fÒº+<äT≈£î Á|ü»\T dæ<äΔ+>± ñHêïs¡ì düTπsK ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ùdºwüHé|òüTHé|üPsY ¬>\T|ü⁄‘√ ‘Ó\+>±D edüTÔ+<äì Á|ü»\qT q$Tà+#ês¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. &Ûç©¢˝À ‘˚\TÃ≈£î+ {≤eTì >∑©¢˝À, >∑©¢˝À ‘˚\TÃ≈£î+{≤eTì &Ûç©¢˝À Á|üø£≥q\T #˚j·T&É+ ‘·|üŒ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq≈£î πød”ÄsY #˚dæ+<˚MT ˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ sêJHêe÷ #˚dæq _&ɶ\qT ¬>*|æ+#·T≈£î+{≤eTì >∑‘·+˝À πød”ÄsY, ‘Ó\+>±D CÒ@d” #ÛÓ’s¡àHé ø√<ä+&Ésê+ #ÓbÕŒs¡ì ÄyÓT >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. #Ó|æŒqe÷≥≈£î ø£≥Tºã&ç e⁄+&É≈£î+&Ü, b˛{° ô|≥º&É+ πød”ÄsY neø±X¯yê<ëìøÏ ì<äs¡ÙqeTì nHêïs¡T. ‘·qqT ¬>*|æ+#˚ u≤<Ûä´‘·qT ø√<ä+&Ésê+ rdüTø√yê\ì ÄyÓT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. CÒ@d”ì @sêŒ≥T #˚dæ+~ ‘êy˚Tqì #Ó|üŒ&É+‘√ πød”ÄsY ì»dü«s¡÷|ü+ ãj·T≥ |ü&ç+<äì #ÓbÕŒs¡T. n&ÉT¶e∫Ãq yê]ì u…~]+#·&É+ πød”ÄsY≈£î yÓqï‘√ô|{Ϻq $<ä´ $eT]Ù+#ês¡T. n+<äTπø ‘·qe÷≥ $qì ø√<ä+&Ésê+qT ãj·T≥≈£î |ü+ù|+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡ì ø=+&ÜdüTπsK eT+&ç|ü&ܶs¡T.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. ¬s∫Ãb˛j·÷s¡T. es¡Tdü ù|\Tfi¯¢‘√ uÛÑjÓ÷‘ꌑ·+ düèwæº+#ês¡T. á ù|\Tfi¯¢˝À @&ÉT>∑Ts¡T eTè‹ #Ó+<ës¡T. |ü\Te⁄s¡T rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡T. eTè‘·T\ dü+K´ ô|]π> neø±X¯+ ñ+<äì n~Ûø±s¡ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. ‘·÷s¡TŒ ø±ã÷˝Ÿ˝Àì $<˚o n‹~∏>∑èVü≤+ düMT|ü+˝À Ä‘êàVüQ‹ <äfi¯+ ø±s¡T u≤+ãT‘√ ù|\Tfi¯¢≈£î ~–+~. á |òüT≥q ‘·sê«‘· ø=~› ùd|ü{Ïπø eTs√ ù|\T&ÉT dü+uÛÑ$+∫+~. ù|\Tfi¯ó¢ ‘·eT |üH˚qì ‘ê*ãqT¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ˇu≤e÷ Äø£dæàø£ |üs¡´≥q≈£î ìs¡düq>±H˚ á |òüT≥q≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ä˝ŸU…’<ë<ë n~ÛH˚‘· ˇkÕe÷ _Hé ˝≤&ÓHéqT Vü≤‘·e÷]à @&Ü~ |üPs¡ÔsTTq dü+<äs¡“¤+>± nyÓT]ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT ˇu≤e÷ ãT<Ûäyês¡+ nbòÕZìkÕÔHé˝À Äø£dæàø£+>± |üs¡´{Ï+#ês¡T. uÛÑÁ<ä‘ê ˇ|üŒ+<ä+ô|’ nbòÕÈHé n<Ûä´≈£åî&ÉT Vü≤MT<é ø£sê®j·YT‘√ ø£*dæ dü+‘·ø±\T #˚XÊs¡T. ˇu≤e÷ ‹]– yÓ[¢q ¬s+&ÉT >∑+≥˝À¢ù| ‘ê*ãqT¢ s¡Ds¡+>∑+ düèwæº+#ês¡T. ø±ã÷˝Ÿ˝Àì »˝≤˝≤u≤<é s√&ÉT¶˝À nyÓT]ø± ôd’ìø£ kÕúesêìøÏ n‹<ä>∑Zs¡˝À ø±s¡Tu≤+ãT ù|\Tfi¯¢‘√ Vü≤√¬s‹Ô+#ês¡T. ‘ê*ãqT¢, uÛÑÁ<ä‘ê ã˝>±\ eT<Ûä´ ;Ûø£s¡ ø±\TŒ\T »]>±sTT. e+<ä˝≤~ eT+~ $<˚oj·TT\T ñ+&˚ Á^Hé $˝ÒCŸ˝ÀøÏ ãTsêâ <Ûä]+∫ ø±s¡T˝À e∫Ãq ‘ê*ãqT¢ ø±\TŒ\≈£î ‘Ó>∑ã&ܶs¡T. Ç<ä›s¡T dü÷ôd’&é u≤+ãs¡T¢ Á^Hé $˝ÒCŸ˝ÀøÏ #=s¡ã&ܶs¡ì b˛©düT n~Ûø±s¡ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. yê]ì eT≥Tºu…fÒº+<äT≈£î j·T‹ïdüTÔHêïeTì ù|s=ÿHêïeTT. ‘·÷s¡TŒ ø±ã÷˝Ÿ˝Àì $<˚o n‹~∏ >∑èVü≤+ e<ä›≈£î uÛ≤Ø ù|\T&ÉT |ü<ësêú\T rdüTø√ì ø±s¡T˝À e∫Ãq dü÷ôd’&é u≤+ãsY ‘·qqT ù|˝ÒÃdüT≈£îHêï&Éì nbÕÈHé n+‘·s¡Z‘· XÊK eT+Á‹ dæ~Δœ ‘Ó*bÕs¡T. á |òüT≥q˝À q\T>∑Ts¡T eTè‹ #Ó+<ës¡Hêïs¡T.

Ç+¬øHêïfi¯ó¢ ‘Ó\+>±D ‘˚˝Òà es¡≈£î Ä+<√fi¯H˚ á $wüj·T+˝À me]e÷{≤ $quÀeTT q÷´&Ûç©¢, y˚T 2: Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ø±+Á¬>dt m+|”\T Ä bÕغ n~ÛcÕºq+‘√ ‘ê&√ù|&√ ‘˚\TÃ≈£îH˚+<äT≈£î dæ<ä›|ü&É&É+‘√ m+|”\qT ãT»®–+#˚+<äT≈£î ôV’≤ø£e÷+&é Á|üj·T‘êï\T yÓTT<ä\Tô|{Ϻ+~. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢ {° ø±+Á¬>dt m+|”\T ‘Ó\+>±Dô|’ |ü≥Tºã≥º&É+, yê]ì düe÷y˚X¯+ qT+∫ ãVæ≤wüÿ]+#·&É+ ‘·~‘·s¡ |ü]D≤e÷\ nq+‘·s¡+ m+|”\T n~ÛcÕºq+ô|’ j·TT<ä›+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘·+˝À Ç∫Ãq e÷≥qT ì\u…≥Tºø√yê\ì ø√s¡T‘·÷ n~ÛcÕºq+ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+#·T‘·THêïs¡T. |ü]dæú‹ì düMTøÏå+∫q ø±+Á¬>dt d”ìj·Ts¡T yê]ì #·s¡Ã\≈£î ÄVü‰«ì+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ q÷´&Ûç©¢˝À ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ø±+Á¬>dt m+|”\‘√ πø+Á<ä eT+Á‹, sêÁwüº e´eVü‰sê\T |ü]o*düTÔqï yêj·T˝≤sY s¡$, |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt >∑‘·+˝À Ç∫Ãq e÷≥≈£î ø£≥Tºã&ç ñ+<äì, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ\≈£î n&ÉT¶‘·>∑˝§<ä›ì yêj·T˝≤sY s¡$ m+|”\qT ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À πø+Á<ä+ Ç∫Ãq e÷≥ ì\u…≥Tºø√yê\ì, ‘Ó\+>±Dô|’ düŒwüºyÓTÆq Á|üø£≥q #˚ùd+‘·es¡≈£î bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ\≈£î Vü‰»s¡j˚T´~ ˝Ò<äì ø±+Á>∑dt m+|”\T düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ‘˚˝≤Ã*‡+~>± &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· m+|”\T düŒwüºyÓTÆq yÓ’K]‘√ ñ+&É&É+‘√ yêj·T˝≤sY s¡$ #˚dæq dü÷#·q\T Hnfe«˝Ò<äT.

NRPXuÒy —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sWLRiVªRΩV©´sı xqs≠dsVNRPLRiflÿáV FyLÌki¨s ≠dsÆ≤∂[μj∂ ¤Õ¡[μR∂Li»¡V©´sı ™´sÃ˝¡À≥œ¡#Æ©s[¨s ™s´ V¿¡÷¡d xms»¡ıLi, Æ™sV[ 2: NRPXuÒy —¡Õ˝ÿ LS«¡NUP∏R∂WáV AxqsNTPÚNRPLRiLigS ™´sWLRiVªRΩV©yıLiVV. ™´sVLi˙ºΩ FyLÛRiryLRi¥j∂ª][ …‘¡≤U∂{ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ N]≤y÷¡ ©y¨s ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ™´sV¿¡÷d¡xms»¡ıLi lgi£qÌsx§¶›£qsÕ‹[ ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. N][Æ©s[LRiV |qsLi»¡L`iÕ‹[ F°LÌRiV N][xqsLi …‘¡≤U∂{ms ¬ø¡[xqsVÚ©´sı μk∂ORPQÕ‹[ ©y¨s FyÕÊ‹©´sNRPF°™´s≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi.  ¡LiμR∂LRiV F°LÌRiV N][xqsLi …‘¡≤U∂{ms LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ μ≥R∂LSı ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. μk∂¨sNTP —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS …”¡≤T∂zms ˙ZaP[fl·VáV À≥ÿLkigS ªRΩLRi÷¡™´søyËLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ˙xms«ÿxms¥R∂LiÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ NRPXuÒy —¡Õ˝ÿ ™´sV¿¡÷d¡xms…ÿı¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. @NRP‰Æ≤∂[  ¡LiμR∂VLRiVF°LÌRiV\|ms xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[aSLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ªy©´sV …”¡≤T∂zms¨s ≠ds≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ ©´sgRiLRi @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ™´sÃ˝¡À≥œ¡#Æ©s[¨s ™´sLibdP

xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. «¡gRi©±s©´sV NRP÷¡zqs©´s Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ ºdΩ˙™´s μR∂V™´sWLRiLi ¬ø¡Ã¡lLi[gji©´s ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ˙xmsryÚ≠sxqsWÚ ªy©´sV …”¡≤T∂zms¨s Fs…Ì”¡xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ ≠ds≤R∂©´s¨s @©yıLRiV. gRi©´sı™´sLRiLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ªy©´sV ZNP[™´sáLi «¡gRi©±s©´sV ™´sVLS˘μR∂xmspLRi*NRPLigSÆ©s[ NRP÷¡aS©´s¨s @©yıLRiV. μk∂¨sNTP μR∂VLRiVÆμÙ∂[aSá©´sV AFyμj∂Liøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ LRix§¶¶¶xqs˘ @¤«¡Li≤y ¤Õ¡[μR∂¨s, @Õÿlgi[ @μj∂ BLiªRΩ LSμÙyLiªRΩLi @™´soªRΩVLiμR∂¨s NRPW≤y ªy©´sV @©´sVN][¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. FyLÌki «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s u°NS«¡Ÿ ©Ø[…‘¡xqsVNRPV ≠s™´sLRifl· BryÚLRi¨s @©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV xqs*∏R∂VLigS NRP÷¡zqs ≠s™´sLjiryÚ©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso xmsLji…ÿá @©´sVøR¡LRiV≤T∂\Æ©s©´sLiμR∂VNRPV gRiLji*xqsVÚ©yı©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV. …”¡≤T∂zmsÕ‹[ ™´sVLjiLiªRΩ øR¡VLRiVNRPVgS xms¨s¬ø¡[xqsVÚ FyLÌki @’≥¡™´sXμÙj∂NTP NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ©´s©yıLRiV.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT...

ãT~Δ#Ó|üŒ+&ç ¬s+&ÉT bÕغ\T |üì#˚düTÔHêïj·THêïs¡T. ˇø£ÿ e´øÏÔì nD>∑<=πøÿ+<äT≈£î z yÓ’|ü⁄ qT+∫ k˛ìj·÷, ø±+Á¬>dt H˚‘·\T, eTs√yÓ’|ü⁄ #·+Á<äu≤ãT, Ç+ø√yÓ’|ü⁄ qT+∫ zes¡Z+ MT&çj·÷ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïj·THêïs¡T. z eTìwæì HÓ’‹ø£+>± <Óã“rùd+<äT≈£î n+‘ê ø£*dæ ≈£îÁ≥\T |üqTï‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± bÕ\ø£, Á|ü‹|üøå±\‘√ bÕ≥T ∫s¡+J$ô|’ rÁe kÕúsTT˝À <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. k˛ìj·÷>±+BÛ ‘·q≈£î Á|üyÓ÷wüHé Ç∫Ã+<ä+≥÷ ∫s¡+J$ ‹s¡T|ü‹ Á|ü»\qT >±*ø=~˝ÒXÊs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. kÕ«s¡ú+ ø√dü+, |ü<ä$ ø√dü+ Vü≤√˝Ÿùd{Ÿ>± |”Ä؇˙ ø±+Á¬>dt≈£î neTTàø=ì, 70\ø£å eT+~ z≥s¡¢qT yÓ÷dü+ #˚XÊs¡ì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. ‹s¡T|ü‹˝À nwüºø£cÕº\T |ü&ÉT‘·Tqï »Hêìï @ e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√ì ∫s¡+J$ ‹s¡T|ü‹ ø±<äì ôV’≤<äsêu≤<é˝À mø˘‡n|ò”wæjÓ÷ düuÛÑT´&É>± ñ+&˚+<äT≈£î n+^ø£]+#ê&Éì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. eT+&ÉT y˚dü$˝À ‘êπ>+<äT≈£î ˙fi¯ó¢ <=s¡ø£ÿ n˝≤¢&ÉT‘·Tqï »q+ ø√dü+ ∫s¡+J$ |ü<äM ‘ê´>∑+ #˚düT+fÒ ‘êqT ôd\÷´{Ÿ #˚dæ ñ+&˚yê&çqHêïs¡T. ‘·q ‘·+Á&ç #·ìb˛sTTq|ü⁄&ÉT eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ ø√dü+ dü+‘·ø±\T ùdø£]+#êqì, eT<䛑·T ø√dü+ ø=+‘·eT+~ myÓTà˝Ò´\qT |ü+|æ+#êqì #ÓãT‘·Tqï ∫s¡+J$ yê] ù|s¡T¢ m+<äT≈£î ãj·T≥ô|≥º&É+ ˝Ò<äì »>∑Hé Á|ü•ï+#ês¡T. n|üŒ{Ïπø 150 eT+~ myÓTà˝Ò´\ eT<䛑·T ñqï ‘êqT eTTK´eT+Á‹ ø±yê\ì dü+‘·ø±\T ùdø£]ùdÔ.. #·+Á<äu≤ãT˝≤>± Ä myÓTà˝Ò´\+<ä]‘√ yÓ’ÁXÊjYT Vü≤√≥˝Ÿ˝À düe÷y˚XÊ\T ô|fÒºyê&çqHêïs¡T. ‘·q≈£î Ä ñ<˚›X¯´y˚T ñ+fÒ d”m+ |ü<ä$øÏ s√X¯j·T´qT m+<äT≈£î Hê$TH˚{Ÿ #˚kÕÔqì Á|ü•ï+#ês¡T.

Á|üC≤πøåÁ‘·+˝À ‘˚\TkÕÔ

>∑&çù| Á|ü‹bÕ<äq\T #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´\T sêJHêe÷ #˚dæ eùdÔ ‘Ó\+>±D m+<äT≈£î sê<√ #·÷kÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T. sêJHêe÷\T #˚j·T≈£î+&Ü bÕ]b˛j·÷s¡ì Äj·Tq yê´K´ì+#ês¡T. ‘·eT ã˝≤ìï ô|+#·T≈£î+{≤eTì, ‘·eT Á|üy˚Tj·T+‘√H˚ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À πø+Á<ä+˝À, sêÁwüº+˝À Á|üuÛÑT‘ê«\T @s¡Œ&˚ $<Ûä+>± ã\+ |ü⁄+E≈£îì ‘Ó\+>±DqT kÕ~Û+#·T≈£î+{≤eTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T, eT+Á‘·T\T, XÊdüqdüuÛÑT´\ #˚‘·ø±ì‘·q+ e\¢H˚ ‘Ó\+>±D sêe&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ìs¡düq ‘Ó*|æ‘˚ ‘Ó\+>±D edüTÔ+<ë nì n&ç–q bÕغ\ Hêj·T≈£î\qT ñ<˚›•+∫, @+ #˚ùdÔ edüTÔ+<√ #ÓbÕŒ\ì Äj·Tq n&ç>±s¡T. n+<äTπø ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ ‘Ó\+>±D˝À &çbÕõ≥T¢ b˛‘·THêïj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T Á|üÁøÏj·TqT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔHêïeTì πø+Á<ä eT+Á‘·T\T |æ.∫<ä+ãs¡+, Á|üDuŸ eTTKØ® bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Á|üø£{Ï+#ês¡ì, <ëìï neT\T #˚j·Tø£b˛e&É+ bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î, ø±+Á¬>dt |üغøÏ, Á|ü»kÕ«e÷´ìøÏ @+ >ös¡eeTì Äj·Tq n&ç>±s¡T.

øÏs¡DY ø£ècÕíõ˝≤¢ |üs¡´≥q˝À ñ+&É&É+‘√ nø£ÿ&É Hêj·T≈£î\T Ç<˚ $wüj·T+ô|’ d”m+qT ì\BkÕÔs¡ì Á>∑Væ≤+∫q Á|üuÛÑT‘·«+ Vü≤&Üe⁄&ç>± ã+<äs¡T bò˛s¡Tº≈£î uÛÑ÷eTT\qT πø{≤sTTdü÷Ô ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. ñ<ä´e÷ìï eT]+‘· rÁe+ #˚kÕÔ+: ñe÷ ã+<äs¡T b˛s¡Tº $wüj·T+˝À eTs√kÕ] yÓ÷dü|üP]‘· Á|üø£≥q‘√ õ˝≤¢ Á|ü»\qT yÓ÷dü–ùdÔ b˛s¡Tº ñ<ä´e÷ìï ñ<äè‘·+ #˚kÕÔeTì {°&û|” õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT <˚$H˚ì ñe÷, eT∫©|ü≥ï+ m+|” Hêsêj·TDsêe⁄ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. eT∫©|ü≥ï+˝Àì ø√H˚s¡T ôd+≥sY˝À bò˛sYº ìsêàD+ ø√dü+ #˚düTÔqï Bø£å ãT<ÛäyêsêìøÏ 505e s√E≈£î #˚]+~. á dü+<äs¡“¤+>± ø±+Á¬>ùd‘·s¡ nœ\ |üø£å H˚‘·\T ]˝Ò Bø£å˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ eT∫©|ü≥ï+ |üs¡´≥q H˚|ü<∏ä´+˝À bò˛s¡Tº |üqT\T m|ü⁄Œ&ÉT Á|üø£{ÏkÕÔs√ düŒwüº+>± Á|üø£{Ï+#ê\ì H˚‘·\T &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. d”m+ á $wüj·T+˝À düŒwüºyÓTÆq Á|üø£≥q #˚j·T≈£î+fÒ n&ÉT¶≈£î+{≤eTì kÕúìø£ H˚‘·\T n+≥THêïs¡T.

>√\>√\

eTTK´eT+Á‹ yÓ’j·Tdt sê»X‚Ks¡ ¬s&ç¶ $Á>∑Vü‰\T ô|{Ϻ sêC≤´+>∑ ìsêà‘·qT nee÷ì+#ês¡ì #·+Á<äu≤ãT nHêïs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT u≤ãT nq+‘·|ü⁄s¡+ |ü≥ºD+˝À mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝À sêÁwüº+˝À ˝≤ n+&é Äs¡¶sY |üP]Ô>± $|òü\ eTsTT+<äì Äs√|æ+#ês¡T. Hêj·T≈£î\ n+&É<ä+&É\‘√ bòÕ´ø£åìdüTº\T ¬s∫Ãb˛‘·THêïs¡ì, yê]øÏ ãT~Δ #ÓbÕŒ\+fÒ ø±+Á¬>dtqT z&ç#ê\ì Á|ü»\qT ø√sês¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ {°&û|” nuÛÑ´]úì ¬>*|æ+#ê*‡+~>± #·+Á<äu≤ãT ø√sês¡T. sêÁwüº+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï es¡Tdü Vü≤‘·´\T ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\ ì»dü«s¡TbÕ\qT ãj·T≥ô|&ÉT‘·THêïj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T.

ü]dæú‹ |ü⁄qsêeè‘·yÓTÆ+~. πød”ÄsY, $»j·TXÊ+‹, s¡y˚TXŸ sê<∏√&é b˛&çj·T+˝ÀøÏ <ä÷düT¬øfi≤¢s¡T. ‘Ó\+>±D #·s¡Ã≈£î nqTeT‹+#ê\ì $»„|æÔ#˚XÊs¡T. |ü¢ø±s¡T¶\‘√ d”Œø£sY b˛&çj·T+ e<ä› u…’sƒêsTT+#ês¡T. j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq e÷≥≈£î ø£≥Tºã&ç ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø£˙dü+ #·s¡Ã¬ø’Hê nqTeT‹+#ê\ì πød”ÄsY &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ #·s¡Ã #˚|ü{≤º\ì {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Àø˘düuÛÑ˝À >=+‘·T ∫+#·T≈£î+≥THêï #·s¡Ã≈£î nqTeT‹+#·ø£b˛e&É+ô|’ ndüVü≤q+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D Ä+<√fi¯qqT |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ô|’ eT+&ç|ü&ܶs¡T. j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·« rs¡TqT ìs¡dædü÷Ô.. πød”ÄsY, $»j·TXÊ+‹ düuÛÑ qT+∫ yêøö{Ÿ #˚XÊs¡T. ‘êeTT m+‘·>± Ä+<√fi¯q #˚dæHê |ü{Ϻ+#·Tø√ø£ b˛e&Üìï ì]dædü÷Ô {°`{°&û|” m+|”\T ≈£L&Ü düuÛÑ qT+∫ yêøö{Ÿ #˚XÊs¡T. {°`ø±+Á¬>dt m+|”\ ãVæ≤wüÿs¡D Ç~˝≤ ñ+fÒ, {°`ø±+Á¬>dt m+|”\T ãT<Ûäyês¡+ ≈£L&Ü düuÛÑ≈£î Vü‰»s¡T ø±˝Ò<äT. >∑‘· yês¡+ Hê\T>∑T s√E\ bÕ≥T düôdŒq¸Hé $~Û+#·&Üìï ìs¡dædü÷Ô k˛eTyês¡+ düuÛÑ≈£î <ä÷s¡+>± ñqï {°`ø±+Á¬>dt m+|”\T, ãT<Ûäyês¡+ ≈£L&Ü ¬>’sêΩ»s¡j·T´s¡T. ‘·eTqT düôdŒ+&é #˚dæq+<äT≈£î ìs¡düq>± düuÛÑ≈£î Vü‰»s¡Tø±uÀeTì m+|”\T Á|üø£{Ï+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. n+<äø£qT>∑TD+>± düuÛÑ≈£î <ä÷s¡+>± ñ+≥THêïs¡T.

≈£L&Ü d”Œø£sY MTsê≈£îe÷sY #˚j·T&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ <äTqïb˛‘·T MT<ä es¡¸+ |ü&çq≥T¢>± ñ+<äì Äj·Tq yê´U≤´ì+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ C≤„q+, Á|ü»\ |ü≥¢ düèŒVü≤ ˝Ò<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ‘êeTT m+‘·>± |ü≥Tºã{ϺHê Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTT+&çπødæq≥T¢ e´eVü≤]k˛Ô+<äì, ˝Àø˘düuÛÑ düuÛÑT´˝À¢ ø£<ä*ø£ e∫Ã+~>±˙ Á|üuÛÑT‘·«+˝À sê˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. πø+Á<ä eT+Á‹ yêj·T˝≤sY s¡$ ‘·q‘√ e÷{≤¢&Üs¡ì, ‘êeTT ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+ ø±<äì #ÓbÕŒs¡ì, Ä $wüj·Ty˚T Á|ü<Ûëì >±˙ Vü≤√+eT+Á‹ >±˙ düuÛÑ˝À #Ó|üŒe#·Tà ø£<ë nì n&ç>±qì, <ë+‘√ yêj·T˝≤sY s¡$ @$T e÷{≤¢&É˝Òø£b˛j·÷s¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. n+‘·{Ï d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ≈£î+&Ü yÓ[¢b˛j·÷s¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. n+<äs¡T ø£*dæ sêÁwüº|ü‹ e<ä›≈£î yÓfi≤ΔeTì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ‘Ó\+>±D bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´\T dü÷#·qqT Á|ükÕÔ$+#·>± >∑‘· |ü<˚fi¯ó¢Ä n≥Te+{Ï$ #ê˝≤ #˚XÊeTì, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ˝ÒK ÇùdÔ düeTdü´ |ü]cÕÿs¡eTe⁄‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T Á|ü»\+<äs¡÷ dü«#·Ã+<ä+>± düVü≤ø£]+#ês¡T. kÕúìø£ ø±+Á¬>dt H˚‘·\T sêJHêe÷\T #˚dæ sêyê\ì, #˚j·÷*‡+~ #˚j·T≈£î+&Ü düeTj·÷ìï õ˝≤¢ eT+Á‘·T\ qT+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|]–+~. ãT<Ûäyês¡+ d”m+

◊<äTy˚\ ø√≥¢‘√ b˛s¡Tº ìsêàD+

;d”\≈£î u≤dü≥

$uÛÒ<ë˝Ò¢yé uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üøå±\ eT<Ûä´ m˝≤+{Ï uÛÒ<ë_ÛÁbÕj·÷\T ˝ÒeHêïs¡T. nuÛÑ´]úì m+|æø£ #˚ùd+<äT≈£î dü¬s’q düeTj·T+˝À m˙¶j˚T düe÷y˚X¯+ »s¡T>∑T ‘·T+<äHêïs¡T. sêÁwüº|ü‹ |ü<ä$øÏ ø±+Á¬>dt me] ù|s¡T Á|ü‹bÕ~+∫Hê ‘êeTT eT<䛋e«uÀeTì düTcÕà dü«sêCŸ yê´U≤´ì+#·&É+ $yê<ëìøÏ <ë]rdæ+~. n~ Á|üDuŸ eTTKØ® nsTTHê, Vü≤MT<é nHê‡Ø nsTTHê, eT¬se¬s’Hê düπs ‘êeTT eT<䛋e«eTì düTcÕàdü«sêCŸ ‘˚*Ã#ÓbÕŒs¡T. sêÁwüº|ü‹ |ü<ä$øÏ ø±+Á¬>ùd‘·s¡ bÕغ\T m+|æø£#˚ùd nuÛÑ´]úøÏ eT<䛋#˚Ã+<äT≈£î nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äì Á|üø£{Ï+#ês¡T. nsTT‘˚, ÄyÓT Á|üø£≥qqT »q‘ê<äfiŸ (j·TT) ‘·|üã{Ϻ+~. düTcÕàdü«sêCŸ ìs¡íj·T+‘√ X¯s¡<éj·÷<äyé $uÛÒ~+#ês¡T. düTcÕà dü«sêCŸ n_ÛÁbÕj·T+‘√ m˙¶@≈£î dü+ã+<Ûä+˝Ò<äì, n~ ;CÒ|” ìs¡íj·T+ e÷Á‘·y˚Tqì Äj·Tq düŒwüº+#˚XÊs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À uÛ≤>∑kÕ«eT´ bÕغ\ eT<Ûä´ $uÛÒ<ë\Tqï≥T¢ ø£<∏äHê\T sêe&É+‘√ Bìô|’ ;CÒ|” düŒ+~+∫+~. $yê<ëìï eT]+‘· ô|<ä›~>± ø±≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô|ü&ç+~. Ç~˝≤e⁄+&É>± X¯s¡<éj·÷<äyé‘√ düTcÕàdü«sêCŸ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. ‘·q yê´K´\ô|’ ÄyÓT $es¡D Ç∫Ãq≥T¢ düe÷#ês¡+.


™´sVμR∂˘Li xmsLizmsfl‘·\|ms ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡Li≤T∂ : NRP¤Õ¡NÌRPL`i Æ©sÃ˝¡WLRiV,Æ™s[V 2 (düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ©sÃ˝¡WLRiV FyL˝RiÆ™sVLi»¡V ¨sπ∏∂W«¡™´sLÊRiLi DμR∂∏R∂VgjiLji @|qsLi’˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSáNRPV Dxms Fs¨sıNRPáV «¡LRiVgRiVøR¡V©´sıLiμR∂V©´s —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVμR∂˘Li xmsLizmsfl‘· «¡LRigRiNRPVLi≤y xqs™´sV˙gRi ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ NRP»Ì¡Vμj∂»Ì¡\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ’¡. $μ≥R∂L`i }msL]‰©yıLRiV. ¡Vμ≥R∂™yLRiLi rÛy¨sNRP NRP¤Õ¡NÌRPL`i ø≥yLi ¡L`i Õ‹[ Fs\ZNPQQ=«fi, LRi™yflÿ AL`i.…”¡.zqs. @μ≥j∂NSLRiVáª][ Fs¨sıNRPá ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá\|ms @©´sVxqsLjiLiøy÷¡=©´s ™´sWLÊRiμR∂LRi+NRP xqsW˙ªyá\|ms «¡Ljigji©´s xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙xmsμ≥y©´sLigS —¡Õ˝ÿÕ‹[ Fs¨sıNRPá ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV ™´so©´sıLiμR∂V©´s N]ªRΩÚgS \¤Õ¡|qs©´sV=áV B™´s*≤R∂Li, ™´sVμR∂˘Li LRi™yflÿ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕÿLi…”¡ ¨s}tsQμR∂™´sV©yıLRiV. LiVVªRΩLRi ˙FyLiªyá ©´sVLi≤T∂ ™´sVμR∂˘Li LRi™yflÿ NSNRPVLi≤y —¡Õ˝ÿ xqsLjix§¶¶¶μÙR∂Vá ˙FyLiªyá ™´sμÙR∂ F°÷d¡£qs @μ≥j∂NSLRiVá xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ ªRΩgji©´s ¬ø¡N`PF°xqÌsVáV GLSˆ»¡V¬ø¡[zqs ™´sVμR∂˘Li LRi™yflÿ¬ø¡[}qs ™yx§¶¶¶©yá©´sV ªRΩ¨s–d¡¬ø¡[zqs , L][«¡⁄™yLji ¨sÆ™s[μj∂NRPá©´sV —¡Õ˝ÿ Fs¨sıNRPá @μ≥j∂NSLjiNTP xmsLiFyá©yıLRiV. @Õÿlgi[ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VáՋ[ NRPW≤y @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ¬ø¡N`PF°xqÌsVá©´sV GLSˆ»¡V¬ø¡[zqs ªRΩgji©´s ªRΩ¨s–d¡Ã¡©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá©yıLRiV. C xms˙NTP∏R∂VÕ‹[ @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s zqs ¡˜Liμj∂¨s GLSˆ»¡V¬ø¡[xqsVN]¨s Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ªRΩ¨s–d¡ ¨sÆ™s[μj∂NRPáV

xmsLiFyá©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmspLjiÚgS ¤À¡ÃÌ¡V uyxmsoá©´sV ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. ˙xmsºΩ rÌyN`PFyLiVVLi»˝¡ ™´sμÙR∂ ˙xmsºΩ¨sªRΩ˘Li (24 gRiLi»¡Ã¡V) ≠ds≤T∂π∏∂W ºdΩLiVVLiøyá©yıLRiV. xqsLjix§¶¶¶μÙR∂Vá ™´sμÙR∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi xqsLjix§¶¶¶μÙR∂Vá ™´sμÙR∂ LiVVªRΩLRi ˙FyLiªyá ©´sVLi≤T∂ ™´s¬ø¡[Ë ™yx§¶¶¶©yá©´sV xqs™´sV˙gRi ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP ¨sxmnsW zqs ¡˜Liμj∂¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVN]¨s ™´sVμR∂˘Li LRi™yflÿ «¡LRigRiNRPVLi≤y xms…”¡xtÌsQ\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. ªRΩ¨s–d¡ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·Õ‹[ LRi™yflÿ, F°÷d¡£qs @μ≥j∂NSLRiVá xqs™´sV©´s*∏R∂VLiª][ xqs™´sV˙gRi ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ Fsxmsˆ…”¡NRPxmsˆV≤R∂V {qs«fi ¬ø¡[zqs©´s ≠sxtsQ∏R∂Wá\|ms ¨sÆ™s[μj∂NRP xmsLiFyá©yıLRiV. —¡Õ˝ÿrÛyLiVVÕ‹[ Fs\ZNPQQ=«fi aS≈¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ©Ø[≤R∂Õfi @μ≥j∂NSLji¨s ¨s∏R∂V≠sVLi¿¡ Fs¨sıNRPá ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ≠sxtsQ∏R∂Wá\|ms xqsˆLiμj∂Li¬ø¡[Õÿ øR¡W≤yá©yıLRiV. Fs¨sıNRPá ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá©´sV xms…”¡xtÌsQLigS @™´sVáV xmsLRiøR¡V»¡Õ‹[ À≥ÿgRiLigS AL`i.…”¡.zqs.  ¡xqsV=á\|ms, Õ‹[xmsá ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSáV @™´sVáV, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂V\¤Õ¡©´s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ªRΩVáV, ™´sVLi˙ªRΩVáV aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ Fn°…‹[á ˙xmsμR∂LRi+©´sá©´sV ¤Õ¡[NRPVLi≤y øR¡W≤yá©yıLRiV. ˙xmsºΩ AL`i.…”¡.zqs.  ¡xqsV=Õ‹[ xms¥R∂NSá ˙xmsμR∂LRi+©´sáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ LSªRΩáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y øR¡W≤yá©yıLRiV. Fs¨sıNRPá xms˙NTP∏R∂VNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s  ¡xqsV=á©´sV zqsμÙR∂LigS ™´soLiÆ≤∂[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV.. C xms˙NTP∏R∂VÕ‹[ Fs¨sıNRPá zqs ¡˜Liμj∂¨s F°÷¡Lig`i ZNP[Li˙μyáNRPV xmsLi}msLiμR∂VNRPV |msμÙR∂ ¡xqsV=á©´sV xmsLiFyá©yıLRiV. xqsLjix§¶¶¶μÙR∂Vá ©´sVLi≤T∂ —¡Õ˝ÿNRPV ™´s¬ø¡[Ë ˙xmsºΩ ™yx§¶¶¶©y¨sı xqs™´sV˙gRiLigS ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡V»¡Õ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙aRPμÙR∂ ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV.

düTes¡íyês¡Ô

>∑Ts¡Tyês¡+, 3 y˚T 2012

NSLi˙lgi£qsÕ‹[ N]©´srygRiVªRΩV©´sı …”¡ZNP»˝¡ ¿¡øR¡VË xqs™´sW¯LS™´so≈£î …”¡ZNP…fi ZNP[…ÿLiVVLixmso\|ms gRiLi˙≤R∂ μR∂LixmsªRΩVá ALiμ][Œœ¡©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, Æ™s[V 2 (düTes¡íyês¡Ô): NSLi˙lgi£qsÕ‹[ Dxms Fs¨sıNRPá {qs»˝¡ ¿¡øR¡VË N]©´srygRiVª][Liμj∂. xmsLRiNSá {qs»¡V©´sV xqs™´sW¯LS™´soNRPV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Li\|ms ™´sLRiLigRiÕfi NSLi˙lgi£qs NSLRi˘NRPLRiÚáV ™´sVLi≤T∂xms ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¿d¡£ms ≠s£mns gRiLi˙≤R∂ Æ™sLiNRP»¡ LRi™´sVfl· lLi≤ÔT∂ ™´sLÊRiLi ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ NS˘Lixmso NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ™´sμÙR∂ NS}qsxmso ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV. ªRΩ™´sV Æ©s[ªRΩ gRiLi˙≤R∂ «‹[˘ºΩNTP xmsLRiNSá ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi …”¡ZNP‰…fi B™y*á¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ xmsáV™´soLRiV NSLRi˘NRPLRiÚáV DμR∂∏R∂VLi zqsFsLi NS˘Li£ms NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sNTP ™´søyËLRiV. gRiLi˙≤R∂ xqsºdΩ™´sVfl”· «‹[˘ºΩZNP[ …”¡ZNP‰…fi B™y*á¨s ™yLRiV xm˝sNSLÔRiVáV ˙xmsμR∂Lji+LiøyLRiV.™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ, \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki Æ©s[ªRΩ N]Li≤y xqsVlLi[≈¡©´sV xmsLRiNSáՋ[ μ≥k∂»¡VgS FsμR∂VL]‰Æ©s[ @À≥œ¡˘LÛji «‹[˘ºΩÆ©s[ @¨s, AÆ™sVZNP[ …”¡ZNP‰…fi ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s ™yLRiV @©yıLRiV. ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿÕ‹[ gRiLi˙≤R∂NRPV ™´sVLi¿¡ }msLRiV DLiμR∂¨s, @μj∂ ªRΩgÊjiLi¬ø¡[LiμR∂VZNP[ N]LiμR∂LRiV DÆμÙ∂[aRP˘ xmspLRi*NRPLigS ’¡zqs }msLRiV©´sV æªΩLRi\|msNTP ºdΩxqsVNRPV ™´søyËLRi¨s ™yLRiV

«¡gRi©±s \¤«¡Ã¡VZNPfi¯¢≤R∂Li Δÿ∏R ∂ VLi: ZNP…” ¡ AL`i ™´sLRiLigRiÕfi, Æ ™s[V 2 (düTes¡íyês¡Ô): @˙NRP™´sWxqsVÚá ZNP[xqsVÕ‹[ \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂ \¤«¡Ã¡VZNPŒœ¡˛≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s …‘¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ZNP…”¡AL`i @©yıLRiV. ¡Vμ≥R∂™yLRiLi A∏R∂V©´s xmsLRiNSá ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ xmsLRi˘…”¡LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV.æªΩáLigSfl· ˙FyLiªy¨sı ˙xmsπ∏∂W gRiaSágS ™´sWLjiË μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™s∏R∂V£qs LS«¡ZaP[≈¡LRi lLi≤ÔT∂ BNRP‰≤T∂ À≥œ¡W™´sVVá©´sV xmspLjiÚgS μ][øR¡VNRPV©yıLRi¨s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. A FyFyá xmso»Ì¡ xmsgji÷¡ «¡gRi©±s \¤«¡Ã¡VNRPV Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ «¡gRi©±s FyLÌkiNTP rÛy©´sLi ¤Õ¡[μR∂¨s xmsLRiNSáՋ[ «¡Ljilgi[ Dxms Fs¨sıNRP μy*LS ¨sLRiWzmsryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. N]Li≤y xqsVlLi[≈¡ ¤«¡Gzqs @Li¤…¡[ «¡gRi©±s ∏R∂WORPQ©±s NRP≠sV…‘¡ @¨s ZNP…”¡AL`i FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. xmsLRiNSáՋ[ «¡gRi©±s FyLÌki @À≥œ¡˘LÛji, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ N]Li≤y xqsVlLi[≈¡©´sV æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V lgi÷¡zmsLiøR¡LRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. NSgS @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V ZNP…”¡AL`i xmsLRiNSáՋ[ \¤À¡N`P LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. xmsLRiNSáՋ[ D©´sı LS«ÿ˘LigRi ¨sLS¯ªRΩ ≤yNÌRPL`i ’¡AL`i ALi¤À¡[≤R∂‰L`i ≠s˙gRi•¶¶¶¨sNTP xmspá™´sWááV Æ™s[zqs ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLi øyLRiV.x §¶¶¶©´s¯N]Li≤R∂Õ‹[ NRPá*NRPVLi»˝¡ ªyLRiNRP LS™´sWLS™´so æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ xqs≠sVºΩ @LRi˜©±s NSLS˘ á∏R∂W¨sı ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V LS«¡∏R∂V˘, ≠s©´s∏R∂V À≥ÿxqs‰L`i, ™´sVL][ Æ©s[ªRΩ |msμÙj∂ xqsVμR∂LRi+©±s lLi≤ÔT∂áV FyÕÊ‹©yıLRiV.

@ªy˘øyLSá ¨sL][μ≥R∂NRP øR¡»Ì¡Li\|ms bPORPQflÿ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li @©´sLiªRΩxmspLRiLiÆ™s[V 2 (düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿ ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ* Dμ][˘gRiVá bPORPQflÿ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ @ªy˘øyLSá ¨sL][μ≥R∂NRP øR¡»Ì¡Li\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s bPORPQflÿ NSLRi˘ ˙NRP™´sWáV \¤…¡Q˚¨sLig`i N][ ALÔjiÆ©s[»¡L`i ˙NTPxtÒsQ™´sVWLjiÚ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘LiVV. ™´sV˙Lji¬ø¡©yı lLi≤ÔT∂, ™´s©´sLRiVá @’≥¡™´sXμÙj∂ xqsLixqÛs ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂V AÆμ∂[aSáƙs[VLRiNRPV ZNP[Li˙μR∂˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ALÛjiNRP ™´s©´sLRiVáª][ Æ™s[V 2 ©´sVLi≤T∂ 4™´s æªΩ[μk∂ ™´sLRiNRPV 3 L][«¡ŸÃ¡Fy»¡V lLiÆ™s©´sW˘ aS≈¡, F°÷d¡£qs aS≈¡, ryLizmnsVNRP xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡, gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡Õ‹[¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Dμ][˘gRiVáNRPV øR¡»Ì¡Li\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s bPORPQflÿ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. ¡Ã¡{§¶¶¶©´s ™´sLÊSá @ªy˘ øyLSá ¨sL][μ≥R∂NRP øR¡»Ì¡Li 1995 xms…”¡xtÌsQLigS @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Dμ][˘gRiVáV ¬ø¡[xms»Ì¡ ™´sázqs ¨sLS¯©yªRΩ¯NRP øR¡LRi˘Ã¡\|ms @©´sVÀ≥œ¡™´sx mnsVVıQQ\¤Õ¡©´s bPORPQNRPVáV LS¤«¡[Li˙μR∂LS«¡Ÿ, gRiVLi≤R∂W LS™´so, ˙NTPuÒylLi≤ÔT∂ bPORPQfl· NRP÷¡ˆøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiV ª][LiμR∂¨s, ™´sVV≈¡˘LigS ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVVÕ‹[  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s ™´sLÊSá ˙xms«¡Ã¡NRPV ©y˘∏R∂VLi «¡Ljilgi[LiμR∂VNRPV ™yLji @À≥œ¡V˘©´sıºΩNTP @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s Æ™sVáVNRPV™´sáV C bPORPQflÿ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ øR¡»Ì¡ xmsLRiLigS ºdΩxqsVN] [™´sázqs©´s øR¡LRi˘Ã¡V «ÿ˙gRiªRΩÚá©´sV gRiVLjiLi¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* LRiLigRiLiÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ aS≈¡Ã¡Õ‹[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™´sVμ≥R∂˘ ªRΩLRigRiºΩ ˙ZaP[fl”· Dμ][˘gRiVáNRPV ≠sZaP[xtsQ\Æ™sV©´s @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂Æ™s[V C bPORPQflÿ NSLRi˘ ˙NRP™´sWá ™´sVV≈¡˘ DÆμÙ∂[aRP˘™´sV¨s \¤…¡Q˚¨sLig`i N][ AxmslLi[ »¡L`i ˙NTPxtÒsQ™´sVWLjiÚ æªΩ÷¡FyLRiV.

¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂Õ‹[ ≤T∂.|§¶¶¶ø`¡.Fs£mns FsÕfi

NSLS˘Ã¡∏R∂VLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, Æ™s[V 2 (düTes¡íyês¡Ô): ˙xms™´sVV≈¡ gRiXx§¶¶¶ LRiVfl· xqsLixqÛs μj∂™y©±s x§¶›zqsLig`i \|mns©y©±s= ÷¡≠sV¤…¡≤`∂ Æ©s[≤R∂V BNRP‰≤R∂ ªRΩ©´s ©´sWªRΩ©´s NSLS˘ á∏R∂W¨sı ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡Liμj∂. …”¡.∏R∂VL`ic2,3 xms»Ì¡ flÿÕ˝‹[ NSªyμyLRiVáNRPV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi≤yáƩs[ xqsμR∂VÆμÙ∂[aRPLiª][ C aS≈¡©´sV ˙FyLRiLi’≥¡ Liøy™´sV¨s ªRΩ*LRiÕ‹[ ™´sVLjiN]¨sı aS≈¡Ã¡©´sV ˙FyLRiLi’≥¡ LiøR¡©´sV ©´sı»˝¡V xqsLixqÛs zqs.B.J xqs¿¡Ëμy©´sLiμR∂ ≠s™´sLjiLiøyLRiV. Bμj∂ 17™´s ZNP[Li˙μR∂™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ªRΩ™´sV ™´sμÙR∂ gRiXx§¶¶¶ LRiVflÿáV ºdΩxqsVNRPV©´sı ™yLjiNTP ˙…”¡xmsoÕfi ¤À¡¨szmns…fi {qs‰Li ˙NTPLiμR∂ ’≥d¡™´sWF˝y©±s @Liμj∂xqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ ALRiW¯L`i, NS™´sWlLi≤ÔT∂, À‹[μ≥R∂©±s, Àÿ©±s= ™y≤R∂, ¨sLRi¯ÕfiáՋ[ aS≈¡Ã¡©´sV ˙FyLRiLi ’≥¡LiøR¡ ©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV.

AL][zmsLiøyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso gRiLi˙≤R∂ μR∂LixmsªRΩVáV {qsFsLi NTPLRifl„fi©´sV NRP÷¡zqs øR¡LjiËLiøyLRiV. xqs™´sW¯LS™´soNRPV …”¡ZNP…fi ZNP[…ÿLiVVLixmso\|ms xmso©´sLSÕ‹[øR¡©´s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV. …”¡≤T∂zmsÕ‹[ D©´sı ™´s˘QQNTPÚNTP LS˙ºΩNTPLS˙æªΩ[ NSLi˙lgi£qs …”¡ZNP…fi FsÕÿ BryÚLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. ™yLRiV xmsLRiNSá …”¡ZNP‰…fi©´sV ªRΩ™´sVZNP[ B™y*á¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[zqs©´s»˝¡VgS æªΩáVr°ÚLiμj∂. @LiVVæªΩ[ NTPLRifl„fi μy¨s\|ms ™yLjiNTP ≠s™´sLRifl· BøyËLRi¨s @Li»¡V©yıLRiV.NSgS xmsLRiNSá ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ©´sVLi≤T∂ F°…‘¡NTP gRiLi˙≤R∂ «‹[˘ºΩ }msLRiV Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi≤T∂ ≠s¨szmsr°Ú©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. @LiVVæªΩ[ @©´sWx§¶¶¶˘LigS N]Li≤y xqsVlLi[≈¡©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VN]¨s xmsáV™´soLRiV Æ©s[ªRΩáV ’¡zqs Æ©s[ªRΩ @LiVV©´s xqs™´sW¯LS™´so }msLRiV @μ≥j∂uÌy©y¨sNTP xqsW¿¡LiøyLRi»¡. xqs™´sW¯LS™´so }msLRiV μyμyxmso ≈¡LS\lLi©´s»˝¡VgS ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ™yLRiÚáV ™´søyËLiVV. μk∂Liª][ gRiLi˙≤R∂ μR∂LixmsªRΩVáV …”¡ZNP‰…fi N][xqsLi ¿¡™´sLji ˙xms∏R∂VªRΩıLigS zqsFsLi©´sV DμR∂∏R∂VLi NRP÷¡aSLRiV.NSgS xmsLRiNSá …”¡ZNP‰…fi xqs™´sW¯LS™´soNRPV B™´s*≤R∂Liª][ ªRΩ™´sV ™´sLÊRiLi Æ©s[ªRΩáV xmspLjiÚgS @xqsLiªRΩXzmsÚNTP Õ‹[©´s∏R∂W˘LRi¨s gRiLi˙≤R∂ xqsºdΩ™´sVfl”·

gRiLi˙≤R∂ «‹[˘ºΩ ¬ø¡FyˆLRiV. xmsLRiNSá …”¡ZNP‰…fi ZNP[…ÿLiVVLixmso\|ms @μ≥j∂uÌy©´sLi xmso©´sLSÕ‹[¿¡LiøR¡VN][™yá¨s gRiLi˙≤R∂ Æ™sLiNRP»¡ LRi™´sVfl· lLi≤ÔT∂ ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi …”¡≤T∂zmsNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs ry∏R∂VLi˙ªRΩLi NSLi˙lgixqsV @À≥œ¡˘LÛjigS ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V≠sV»¡©yıLRiV. NSLi˙lgixqsV xqsÀ≥œ¡˘ªRΩ*Li ¤Õ¡[¨s™yLjiNTP …”¡ZNP‰…fi B™´s*≤R∂Li xqsLjiNSμR∂©yıLRiV.xmsLRiNSá @À≥œ¡˘LÛjiªRΩ*LiQ\|ms ªy™´sVV ¿¡LiºΩxqsVÚ©yı™´sV¨s ™yLjiμÙR∂LRiV ¬ø¡FyˆLRiV. @NRP‰≤R∂ ªy™´sVV AlLi[≤R∂V Æ©sáá Fy»¡Vc xmsLRi˘…”¡Li¿¡, FyLÌki¨s ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[aS™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. …”¡≤T∂zms ©´sVLi≤T∂ ™´s¿¡Ë©´s ™´s˘QQNTPÚNTP …”¡ZNP‰…fi B™´s*≤R∂Li ªRΩ™´sV NSLRi˘NRPLRiÚá ™´sV©Ø[À≥ÿ™yá©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩaS∏R∂V©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, zmszqszqs ¿d¡£mns À‹ªRΩ= μR∂XztÌsQNTP ªy™´sVV C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ºdΩxqsVNRPV Æ™sŒ˝ÿ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Æ™s[lLi[ @À≥œ¡˘LÛji¨s ¨sá¤À¡≤T∂æªΩ[ J≤T∂ryÚ™´sV¨s NSLRi˘NRPLRiÚáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiLi¤…¡[ xmsLjizqÛsºΩ FsLiªRΩ ºdΩ˙™´sLigS DLiμ][ @LÛRiLi ¬ø¡[xqsVN][™yá©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[ NSLRi˘NRPLRiÚáV gRiLi˙≤R∂ «‹[˘ºΩNTP @©´sVNRPWáLigS ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gSLRiV. xqs™´sW¯LS™´soNRPV …”¡ZNP…fi ≈¡LSLRiV ¬ø¡[}qsÚ NSLi˙lgi£qs©´sV J≤T∂ryÚ™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.

™´sVVgjizqs©´s ;CÒ|” lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ xqs™´sWÆ™s[aSáV ≠s≠sμ≥R∂ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms ºdΩLS¯©yáV ’≥d¡™´sV™´sLRiLi, Æ™s[V 2 (düTes¡íyês¡Ô): ’¡¤«¡zms lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ xqs™´sWÆ™s[aSáV ™´sVVgji aSLiVV. ˙xmsμ≥y©´sLigS ILi»¡LjigS F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, …‘¡AL`iFs£qs ≠s™´sVLRi+áNRPV xmnsW»¡VgS xqsˆLiμj∂LiøR¡≤R∂Li ™´sLi…”¡ @LiaSá©´sV BLiμR∂VÕ‹[ øR¡LjiËLiøyLRiV. @LiæªΩ[NSNRPVLi≤y …‘¡AL`iFs£qs ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiª][Fy»¡V μ≥R∂LRiáV, ≠sμR∂V˘ª`Ω øyLÍkiáV, xmsLi»¡Ã¡NRPV gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRi, LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡LjigjiæªΩ[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ @’≥¡™´sXμÙj∂ ªRΩμj∂ªRΩLSá\|ms ºdΩLS¯©yáV ¬ø¡[aSLRiV. xmsLi»¡Ã¡NRPW gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRi á’≥¡Li¬ø¡[Õÿ øR¡W≤yá¨s xqs™´sWÆ™s[aRPLi ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≈¡LRiVËáV NRPW≤y μR∂NRP‰©´sLiμR∂V™´s¤Õ˝¡[ \lLiªRΩVáV xmsLi»¡ ≠sLS™´sVLi ˙xmsNRP…”¡Liøy÷¡= ™´s¿¡ËLiμR∂¨s }msL]‰Liμj∂. NRPLRiV™´so ™´sVLi≤R∂ÕÿáV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Æ™s[V ªRΩxmsˆ xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV øR¡NRP‰μj∂μÙR∂¤Õ¡[μR∂¨s, ZNP[Li˙μR∂ry∏R∂VLi NRPW≤y @LiμR∂NRPF°™´s≤R∂Li zqsgÊRiV¬ø¡[»¡¨s ≠s™´sVLji+Li¿¡Liμj∂. FsNRPLSNRPV LRiW.6Æ™s[á ™´sLiªRΩV©´s xmsLji•¶¶¶LS¨sNTP ¡μR∂VáV LRiW.1800 B©±sxmso…fi xqs’¡=≤U∂ª][ ¬ø¡[ªRΩVáV μR∂V÷¡}msxqsVN][™´s≤R∂Li ªRΩgRiμR∂©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡LjigjiæªΩ[ ™´s©´sLRiVá Aμ≥yLRiLigS {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂ ryμ≥R∂˘Æ™s[V©´s¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤T∂Liμj∂. J≤R∂lLi[™´soáV, «¡Ã¡™´s©´sLRiVáV, ™´s˘™´sry∏R∂Wμ≥yLRi xmsLji˙aRP™´sVáV, ANS*, Æ≤∂LiVVLki, gS˘£qsª][ ≠sμR∂V˘μR∂VªyˆμR∂©´s ªRΩμj∂ªRΩLSáª][ xmsoL][gRiºΩ ryμ≥j∂LiøR¡™´søR¡VË©´s¨s ≠s™´sLjiLi¿¡Liμj∂. J≤R∂lLi[™´soá ¨sLS¯fl·Li,  ¡LiμR∂LRiV F°LÌRiVNRPV xqÛsáLi ZNP[…ÿLiVVLixmso, F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡N`ÌP xqsªRΩ*LRi xmspLjiÚNTP ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. {qsFsLi NTPLRifl„fi Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[¨s NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @Æ©s[NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡ª][ xqsªRΩ™´sVªRΩ™´sV™´soªRΩV©´sıμR∂¨s }msL]‰Liμj∂. LS©´sV©´sı Dxms

Fs¨sıNRPÕ˝‹[ A FyLÌki lLiLi≤R∂V™´sVW≤R∂V rÛy©yáZNP[ xmsLji≠sVªRΩ™´sV¨s «‹[xqs˘Li ¬ø¡zmsˆLiμj∂. ˙xmsμ≥y©´s ≠sxmsORPQLi …‘¡c≤U∂{ms Àÿμ≥R∂˘ªy∏R∂VVªRΩLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡¤Õ¡[¨s zqÛsºΩÕ‹[ D©´sı»˝¡Vc }msL]‰Liμj∂. ¨sªy˘™´sxqsLSá μ≥R∂LRiáª][Fy»¡V ≠sμR∂V˘ª`Ω øyLÍkiáV ªRΩgÊjiLiøyá¨s, £qs¥Ùy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s, {mns«¡Ÿ LkicBLi ¡L`i=Æ™sVLi…fi ¨sμ≥R∂VáV xqsNSáLiÕ‹[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ºdΩLS¯¨sLi¿¡Liμj∂. æªΩáLigSfl·Õ‹[ …‘¡AL`iFs£qsª][ ’d¡¤«¡[{ms F°LRiV A FyLÌki LSxtÌsQ˚ NSLRi˘™´sLÊRi ¤À≥¡[…‘¡Õ‹[ NUPáNRPLigS ˙xmsryÚ™´s©´sNRPV ™´s¿¡ËLiμj∂. xmsbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ ’≥d¡™´sV™´sLRiLiÕ‹[ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ™´sVVgjizqs©´s lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÃ¡ xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ xmsáV™´soLRiV Æ©s[ªRΩáV FyÕÊ‹©yıLRiV. B…‘¡™´sá …‘¡AL`iFs£qs 11™´s ™yL<jiN][ªRΩ=™´s xqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ A FyLÌki Æ©s[ªRΩ ©yLiVV¨s ©´sLRizqsLi•¶¶¶lLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤T∂©´s ºdΩLRiV\|ms ’d¡¤«¡[{ms NSLRi˘™´sLÊRiLi ºdΩ˙™´s A˙gRix§¶¶¶Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. ªRΩ™´sV©´sV áORPQ ˘Li ¬ø¡[xqsVNRPVLi¤…¡[ xqsz§¶¶¶Li¬ø¡[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s, ©yLiVV¨s ORPQ™´sWxmsfl· ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ªRΩ©´sZNPμR∂VLRiV¤Õ¡[μR∂¨s ≠s˙LRi≠dsgRiVªRΩV©´sı A FyLÌki, BxmsˆV≤R∂V ’d¡¤«¡[{ms¨s øR¡Wzqs À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂Vª][LiμR∂¨s Æ©s[ªRΩáV }msL]‰©yıLRiV. xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯ ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩ™´sVπ∏∂[V˘ ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ZNP[{qsAL`i ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™s◊˝¡ DμR∂˘™´sW¨sı r°¨s∏R∂WNRPV ªyNRP»Ì¡V |ms…ÌÿLRi¨s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. \|msgS ’d¡¤«¡[{ms Æ©s[ªRΩá ©yáVNRPáV N][ryÚ™´sVLi»¡W A FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV ≠dsLRiLigRiLi Æ™s[aSLRiLi»¡W ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`iÕ‹[ ’d¡¤«¡[{ms ≠s«¡∏R∂VÆ™s[V A FyLÌki xmsLjizqÛs?ºΩNTP @μÙR∂Li xms≤R∂VªRΩV©´sıμR∂¨s, ªRΩ™´sVNRPV J¤…˝¡[zqs©´sLiμR∂VNRPV ˙xms«¡Ã¡ ©yáVNRPáV NRPW≤y N][ryÚLS? @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV.

@©´sı™´sLRiLiÕ‹[ NRP˝≤´fl„‹[ªRΩ=™´s a][À≥œ¡ @©´sı™´sLRiLi,Æ™s[V 2 (düTes¡íyês¡Ô): @©´sı™´sLRiLi xqsªRΩ˘Æμ∂[™´so≤T∂ NRPÕÿ˘fl„‹[ªRΩ=™yáV xmnsV©´sLigS ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘LiVV. Æ™s[Õÿμj∂gS À≥œ¡NRPVÚáV ªRΩLRi÷¡™´s¿¡Ë ry*≠sV¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRiV. NRPŒÿ˘fl„‹[ªRΩ=™y¨sNTP @¨sı GLSˆ»˝¡V xmspLRiÚ∏R∂W˘LiVV. @LigRiLRiLigRi \Æ™sÀ≥œ¡™´sLigS NRPŒÿ˘fl„‹[ªRΩ=™´sLi «¡Lji}msLiμR∂VNRPV Aá∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVáV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ —¡Õ˝ÿá ©´sVLi¿¡ Æ™s[Õÿμj∂gS À≥œ¡NRPVÚáV ªRΩLRi÷¡™´s¿¡Ë NRPŒÿ˘flÿ¨sı ≠dsOTPQLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV Æ™s[¿¡ D©yıLRiV. ˙gSÆ™sWªRΩ=™yÕ˝‹[ À≥ÿgRiLigS Æ™sLi≤T∂ ALi«¡Æ©s[∏R∂V ™yx§¶¶¶©´sLi\|ms {qsªyLS™´sVVá©´sV ElLi[gjiLiøyLRiV. xqsªRΩ˘ \Æ™s«¡∏R∂VLiºΩ μy*LRiLi ™´sμÙR∂ C™Ø[ ZNP.LS™´sVøR¡Li˙μR∂ Æ™sWx§¶¶¶©±s DªRΩ=™y¨sı ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. NRPÕÿ˘fl· ™´sVx§¶‹[ªRΩ=™y¨sNTP ˙gS™´sVxqÛsVá©´sV A•¶¶¶* ¨sLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsºdΩNRPgS ˙gSÆ™sWªRΩ=™y¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRiV. xmsáV ryLixqs‰QXºΩNRP NSLRi˘˙NRP™´sWáV À≥œ¡NRPVÚá©´sV ≠sZaP[xtsQLigS ANRP»Ì¡VNRPV©yıLiVV. Æ©s[≤R∂V xqsªRΩ˘Æμ∂[™´so≤T∂ xqsªRΩ˘Æμ∂[™´so≤T∂ NRPÕÿ˘fl„‹[ªRΩ=™´sLi ¡Vμ≥R∂™yLRiLi LS˙ºΩ LS™´sWá∏R∂VLi xmsNRP‰Æ©s[ D©´sı aSaRP*ªRΩ NRPÕÿ˘fl· Æ™s[μj∂NRP\|ms @LigRiLRiLigRi \Æ™sÀ≥œ¡™´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡V©´sV©yıLRiV. NRPÕÿ˘fl· Æ™s[μj∂NRP©´sV xmsoxtsQˆ™´sW÷¡NRPáV, ≠sμR∂V˘ª`Ωμk∂xms @áLiNRPLRifl·ª][ @áLiNRPLjiLiøyLRiV. xqsW™´sWLRiV 50 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ À≥œ¡NRPVÚáV NRPÕÿ˘flÿ¨sNTP •¶¶¶«¡LRi™´soªyLRi¨s @μ≥j∂NSLRiVáV @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. bP≈¡LRi ˙xmsºΩxtÓsQ NSLRi˘˙NRP™´sVLi @©´sLiªRΩLRiLi «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ª]÷¡ Æ™s[≤R∂VNRPV NS™´s≤R∂Liª][ @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. NRPÕÿ˘flÿ¨sı ≠dsOTPQLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ALRiV À≥ÿLki {qs‰Q˚©˝´sV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s À≥œ¡NRPVÚá N][xqsLi ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsryLS¨sı

@Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV Æμ∂[™´srÛy©´sLi GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂. @¨sÆ™s[…”¡ ™´sVLi≤R∂xmsLi ™´sμÙR∂ ry*≠sV @™´sV¯™yL˝Ri©´sV AbdP©´sVá©´sV ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsμ≥y©´s @LRiËNRPVáV N]Li≤R∂≠ds…”¡ xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ≠s}mnsVıaRP*LRi xmsp«¡ ¬ø¡[aSLRiV. xmsp«¡Ã¡ @©´sLiªRΩLRiLi DÃ˝¡WNRPVá g_Lkixmsp«¡ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ ry*≠sV @™´sV¯™yL˝RiNRPV ©´sVμR∂V»¡ ºΩáNRPLi, ¡VgÊRi©´s øR¡VNRP‰ª][ @áLiNRPLjiLiøyLRiV. ™´sVx§¶¶¶μybdPLRi*øR¡©´sLi ªRΩLS*ªRΩ ™´sVVªRΩÚLiVVμR∂V™´soáV xmsaRPVxmso μR∂LiøyLRiV. ry*≠sV @™´sV¯™yL˝RiNRPV ¨sÆ™s[μj∂Li¿¡©´s xmsμyLÛSá©´sV À≥œ¡NRPVÚáNRPV @Liμj∂LiøyLRiV. ™´sVL][ Æ™s[μj∂NRP\|ms |msLi≤˝T∂ |msμÙR∂áV {qsªyLS™´sVVá©´sV AbdP©´sVáV gS≠sLiøyLRiV. xqsªRΩ˘Æμ∂[™´so≤R∂V, @©´sLiªRΩ Ã¡OTPQ ¯ @™´sV¯™yL˝Ri©´sV xmsoxtsQˆ™´sW÷¡NRPáV, AÀ≥œ¡LRiflÿáª][ xqsVLiμR∂LRiLigS @áLiNTPLiøyLRiV. NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ \¬ø¡LRi¯©±s LS«ÿ H≠ds LS™±sVNRPV™´sWL`i, C™Ø[ ZNP.LS™´sVøR¡Li˙μR∂Æ™sWx§¶¶¶©±s, ©ygRi ¡»˝¡ xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, ©ygRi ¡»˝¡ NSÆ™s[VaRP*LRiaRPLRi¯, @μ≥j∂NRP xqsLi≈¡˘Õ‹[ À≥œ¡NRPVÚáV FyÕÊ‹©yıLRiV. •¶¶¶r°˘NRPVÚáª][ rygji©´s FsμR∂VL][‰Ã¡V DªRΩ=™´sLi: xqsªRΩ˘Æμ∂[™´so≤T∂ NRPÕÿ˘fl„‹[ªRΩ=™yÕ˝‹[ Æ™sVVμR∂…”¡ L][«¡Ÿ LS˙ºΩ LS«¡LS™´sVLS∏R∂VNRPŒÿ™´sVLiμj∂LRiLi ™´sμÙR∂ FsμR∂VL][‰Ã¡V DªRΩ=™´sLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. •¶¶¶r°˘NRPVÚáª][ À≥œ¡NRPVÚá©´sV LRiLi—¡Lixms¬ø¡[zqsLiμj∂. ry*≠sV ªRΩLRixmnsQo©´s \¬ø¡LRi¯©±s H≠ds LS™±sVNRPV™´sWL`i, @™´sV¯™yLji ªRΩLRixmnsQo©´s C™Ø[ ZNP.LS™´sVøR¡Li˙μR∂ Æ™sWx§¶¶¶©±s ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡LRiV. ry*≠sV @™´sV¯™yL˝Ri ™´sLiaRPNUPLjiÚ ˙xmsºΩxtÓsQáV, gRiVfl·gRiflÿáV ø≥R¡Õ‹[NRPVÚáª][ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¨sLRi* z§¶¶¶LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi áxmnsVıxms˙ºΩNRPáV, ªyLi ¡WÕÿáV ™´sWLRiVËNRPV©yıLRiV. aRPVÀ≥œ¡xmnsV≤T∂∏R∂V©´sV xmsLi≤T∂ªRΩVá xqs™´sVORPQLiÕ‹[ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV.

’d¡≤U∂ ANRPV }qsNRPLRifl·©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩzqs©´s ™´s≤R∂gRiLi≤˝R∂V ≈¡™´sV¯Li, Æ™s[V 2 (düTes¡íyês¡Ô): B…‘¡™´s÷¡ ™´sL<SáV ’d¡≤U∂ ANRPV©´sV Æμ∂ ¡˜ºΩÆ©s[Õÿ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ NSLji¯NRPVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. Æ™s[xqs≠sÕ‹[ xms¤Õ˝¡ ˙xms«¡Ã¡NRPV DFyμ≥j∂ NRP÷¡ˆLi¬ø¡[ ’d¡≤U∂ ANRPV\|ms, ™´sWLRiV™´sVWá xms¤Õ˝¡ «¡©´sLi N][…‘¡ AaRPáV |ms»Ì¡VNRPVLi…ÿLRiV. ≠sμy˘LÛRiVá ©´sVLi¿¡ ™´sVVμR∂xqs÷¡ ™yŒ˝œ¡ ™´sLRiNRPV ’d¡≤U∂ ANRPV\|ms á’Ù¡ F~LiμR∂VªyLRiLi¤…¡[ AaRPËLRi˘ xms≤R∂©´sNRP‰LRi¤Õ¡[μR∂V. ™´sL<RiLiª][ ™yLRiLiμR∂Lji AaRPáV A≠sLRi∏R∂W˘LiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ’d¡≤U∂ ANRPV }qsNRPLRifl· μy*LS DFyμ≥j∂ F~LiÆμ∂[ áORPQÕÿμj∂™´sVLiμj∂ ¨sLRiV}msμR∂áV, gjiLji«¡©´sVá AaRPá\|ms C ryLji ˙xmsNRPXºΩ NRPÆ©sıQ˙LRi¤«¡[zqsLiμj∂. gRiªRΩ xmsORPQLi L][«¡ŸÃ¡ ™´s˘™´sμ≥j∂Õ‹[ lLiLi≤R∂V μR∂FnyáVgS NRPVLjizqs©´s ™´s≤R∂gRiŒ˝œ¡ ™´sL<RiLi ™´sÃ˝¡ ªRΩV¨sNSNRPV ºdΩ˙™´sLigS Æμ∂ ¡˜ºΩLiμj∂.NSLji¯NRPVáNRPV NSxqsVáxmsLi»¡ xmsLi≤T∂Li¬ø¡[ ’d¡≤U∂ ANRPVáV C G≤yμj∂ ™yLji AaRPá\|ms ¨dsŒ˝œ¡ß øR¡Õ˝ÿLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ lLiLi≤R∂V μR∂FnyáVgS xmsORPQLi L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩLi NRPVLjizqs©´s LSŒ˝œ¡ ™´sL<RiLi NSLRifl·LigS ANRPVáNRPV ¿¡Ã˝¡VáV xms≤T∂ xms¨sNTP LSNRPVLi≤y F°∏R∂WLiVV.gRiæªΩ[≤yμj∂ ™´sL<SáV xqs˙NRP™´sVLigS NRPVLji∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Liª][, \lLiªRΩVáV ºdΩ˙™´s xmsLi»¡ ©´suÌy¨sı øR¡≠søR¡WaSLRiV. NRP¨dsxqsLi ’d¡≤U∂ ANRPV }qsNRPLRifl· μy*LS @LiVV©y N]LiªRΩ Ã¡’Ù¡ F~LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV C G≤yμj∂ ≠sxqsÚQXªRΩLigS ˙xmnsQp¨sLig`i xms©´sVáV ¬ø¡[aSLRiV. ANRPV }qsNRPLRifl· ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li N][xqsLi FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©yıLRiV. INRP‰ LSŒ˝œ¡™y©´s ™yLji¨s ºdΩ˙™´s ¨sLSaRPNRPV gRiVLji¬ø¡[xqsLiμj∂. ’d¡≤U∂ ANRPV }qsNRPLRifl· μy*LS ¨sLRiV}msμR∂áV, gjiLji«¡©´sVáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NSμR∂V.. @Æ©s[NRP ™´sVLiμj∂ ¨sLRiVμ][˘gRiVáV

NRPW≤y DFyμ≥j∂ F~LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. NSLi˙…ÿNÌRPL˝RiV ≠s≠sμ≥R∂ xms©´sVÕ˝‹[ ªRΩ™´sVNRPV ry∏R∂VLigS DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV ¨sLRiVμ][˘gRiVá©´sV |msμÙR∂xqsLi≈¡˘Õ‹[ ¨s∏R∂V≠sV LiøR¡VNRPVÆ©s[™yLRiV. C G≤yμj∂ ANRPV }qsNRPLRifl· gRifl·¨ds∏R∂VLigS ªRΩlgÊi[ @™´sNSaRPLi DLi≤R∂≤R∂Liª][ ™yLji¨s gRiVæªΩ[ÚμyLRiVáV xms©´sVÕ˝‹[ ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡VNRPVÆ©s[ @™´sNSaSáW ªRΩNRPV‰Æ™s[. C ryLji ªRΩ™´sVNRPV À≥ÿLki ©´sxtÌsQLi ªRΩxmsˆNRPF°™´søR¡Ë¨s NSLi˙…ÿNÌRPL˝RiW ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ¿¡gRiVLRiV\|ms \|qsªRΩLi |msμÙR∂LSŒ˝œ¡ß xms≤R∂≤R∂Li, @xmsˆVÆ≤∂[ ¿¡gRiVLRiV ¡∏R∂V»¡NRPV ™´sxqsVÚ©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ LSŒ˝œ¡ ™´sL<RiLi NRPVLji∏R∂V≤R∂Liª][ ¿¡gRiVLRiVNRPV ™´sV…Ì”¡ @Li…”¡, ANRPVÕ‹[ FsμR∂VgRiVμR∂á Õ‹[zmsLi¿¡Liμj∂. INRP‰ N]ªRΩÚgRiWÆ≤∂Li ≤T∂≠s«¡©±s xmsLjiμ≥j∂Õ‹[Æ©s[ LSŒ˝œ¡ ™´sL<RiLi NSLRifl·LigS LRiW:30 áORPQá Æ™s[VLRi ANRPV©´sxtÌsQLi «¡LjigjiLiμR∂¨s gRiVæªΩ[ÚμyLRiVáV @Li»¡V©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s N]ªRΩÚgRiWÆ≤∂Li ≤T∂≠s«¡©±s ©yfl·˘Q\Æ™sV©´s ’d¡≤U∂ ANRPVNRPV |ms…Ì”¡Liμj∂ }msLRiV. @LiμR∂VZNP[ C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi NSLi˙…ÿNÌRPL˝RiV F°…‘¡Ã¡V xms≤T∂ ™´sVLki |msμÙR∂Æ™sVVªyÚ¨sNTP ¤…¡Li≤R∂L˝RiV μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVLi…ÿLRiV. C G≤yμj∂ NSLi˙…ÿNÌRPQL˝Ri ™´sVμ≥R∂˘ F°…‘¡c NSLRifl·LigS 50 ANRPVá NRP»Ì¡NRPV NSLi˙…ÿNÌRPL˝RiV LRiW.1.10 ¬ø¡÷˝¡xqsVÚLi≤R∂gS, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li C G≤yμj∂ ANRPV }qsNRPLjiLi¿¡©´s NSLji¯NRPVáNRPV IN][‰ NRP»Ì¡NRPV LRiW.5 IN][‰ NRP»Ì¡NRPV À‹[©´s£qs ¬ø¡÷˝¡xqsVÚLiμj∂. μk∂Liª][ FsxmsˆVÆ≤∂xmsˆV≤R∂V ANRPV }qsNRPLRifl· ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV™´soªRΩVLiμy @¨s NSLji¯NRPVáLiªy FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. NS¨ds.. LSŒ˝œ¡ ™´sL<RiLi NSLRifl·LigS À≥ÿLkigS ’d¡≤U∂ ANRPVNRPV ©´sxtÌsQLi «¡LjigjiLiμj∂.

μ≥y©´s˘Li }qsNRPLRifl·NRPV øR¡LRi˘Ã¡V: ¤«¡[{qs

NRP¨dsxqsLi 50lLi[N`PáV ˙xmsºΩ Æ©sÕÿ NRP÷¡ˆLiøyá©yıLRiV.LRi’d¡ μ≥y©y˘¨sNTP ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡©´sV Fs»¡V™´sLi…”¡ «ÿxms˘Li ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s F¢LRixqsLRixmnsLSá aSΔÿ™´sVLi˙ºΩ ≤T∂.$μ≥R∂L`iÀÿ ¡V «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Ri©´sV N][LSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s —¡Õ˝ÿÕ‹[ μ≥y©´s˘Li }qsNRPLRifl· ≠s™´sLSá©´sV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW gRiªRΩ LRi’d¡ª][ F°÷¡}qsÚ C LRi’d¡ NRPLi¤…¡[ ªRΩNRPV‰™´sgS ZNP[™´sáLi 40áORPQá »¡©´sVıá μ≥y©´s˘Li }qsNRPLRifl· áORPQ ˘LigS D©yı LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Fs£mns{qsH, Fs£qs≤R∂ ˝¡W˘{qs g][μy™´sVVá¨dsı ©´sWLRiVaSªRΩLi ≠sVLi¿¡ DLi≤R∂≤R∂Li, BªRΩLRi LSuÌy˚Õ˝‹[ NSLji¯NRPVá xqsÆ™sV¯™´sÃ˝¡ lLi[N`P ™´sVWÆ™sVLi…fi ™´sVLiμR∂N]≤T∂gS DLi≤R∂≤R∂Li ˙xmsμ≥y©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡VgS D©yı∏R∂V©yıLRiV. ™´sL<SáV Æ™sVVμR∂áπ∏∂[V˘Õ‹[gS LS©´sV©´sı 15L][«¡ŸÕ˝‹[ \lLiªRΩVáNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi NRP÷¡ˆxqsWÚ μ≥y©´s˘Li }qsNRPLRifl· xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV.

NSNTP©y≤R∂, Æ™s[V 2 (düTes¡íyês¡Ô): ªRΩWLRiVˆ g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿÕ‹[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV ≠sVÃ˝¡L˝RiV 1.50 áORPQá »¡©´sVıáV, N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyáμy*LS 3Æ™s[á »¡©´sVıáV \lLiªRΩVá ©´sVLi¿¡ LRi’d¡ N]©´sVg][áV «¡LjigjiLiμR∂¨s «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i @x§¶¶¶¯μ`∂Àÿ ¡V æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 47,200 Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıá g][≤_©±s ry™´sVLÙRiQ˘Li ™´s˘™´sry∏R∂V ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡Õ˝‹[ áÀ≥œ¡˘ªRΩ DLi≤R∂gS ™y…”¡Õ‹[ 15, 600 ¨sLixms≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. 12 g][≤_©˝´sNRPV xqs*ሠ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡= DLiμR∂©yıLRiV. gRiªRΩ Æ©sá —¡Õ˝ÿNRPV 31 \lLi¤Õ¡[*lLi[N`PáV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡gS 23 ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´søyË∏R∂V©yıLRiV. LRi’d¡ }qsNRPLRifl· xqs«ÿ™´sogS xmspLjiÚ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV

3

ôV’≤<äsêu≤<é

≤U∂FsÕfi ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔR∂ NRP≤R∂xms Æ©s[ªRΩáV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,Æ™s[V 2 (düTes¡íyês¡Ô): ™´sVLi˙ºΩ ≤U∂FsÕfi ™y˘≈¡˘Ã¡\|ms NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV ºdΩ˙™´sLigS ™´sVLi ≤T∂xms≤ÔyLRiV. Dxms Fs¨sıNRPáª][ xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡zmsˆ©´s ™´sVLi˙ºΩ ≤T∂FsÕfi LRi≠dsLi˙μy lLi≤ÔT∂ A∏R∂W ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá @À≥œ¡˘LÛRiVá\|ms FsLiμR∂VNRPV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s NRP™´sVÕÿxmsoLRiLi aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ≠dsLRi bP™y lLi≤ÔT∂, ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ™´sLRiμR∂LS«¡ŸÃ¡ lLi≤ÔT∂, ™´sVLi˙ºΩ @x§¶¶¶¯μR∂VÕ˝ÿ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ˙xmsbPıLiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ A∏R∂V©´s aS≈¡Ã¡©´sV ªRΩgÊjiLiøR¡≤R∂Liª][ A∏R∂V©´s ºdΩ˙™´s A˙gRix§¶¶¶LigS D©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @NRP‰xqsVª][Æ©s[ ≤U∂FsÕfi ≠sxmsLkiªRΩ ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ™yLRiV ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. BÕÿLi…”¡ ™y˘≈¡˘Ã¡ ™´sÃ˝¡ FyLÌkiNTP ©´sxtÌsQÆ™s[V ªRΩxmsˆ ÕÿÀ≥œ¡Li «¡LRigRiμR∂¨s ™yLRi©yıLRiV. ≤T∂FsÕfi LRi≠dsLi˙μy lLi≤ÔT∂ LS«¡NUP∏R∂WáՋ[ @ázqsF°æªΩ[ ≠s˙aSLiºΩ ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li DªRΩÚ™´sV™´sV¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V, NRP≤R∂xms FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±s lLi≤ÔT∂ ≤T∂N˝RPlLi[xtsQ©±s ¤Õ¡[NRPVLi≤y ºΩLRiV™´sVá $ Æ™s[LiNRP¤…¡[aRP*LRi ry*≠sV ™yLji¨s μR∂Lji+LiøR¡VN]¨s z§¶¶¶LiμR∂V™´soá ™´sV©Ø[À≥ÿ™yá©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩaSLRi©yıLRiV. @À≥œ¡˘LÛRiVá FsLizmsNRP ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi GNRPxmsORPQLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ @x§¶¶¶¯μR∂VÕ˝ÿ @©yıLRiV. A∏R∂W ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá NSLRi˘NRPLRiÚá©´sV xqsLi˙xmsμj∂Li¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩÆ©s[ @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[aSLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ≤T∂FsÕfi LRi≠dsLi˙μy lLi≤ÔT∂ @Li¤…¡[ ªRΩ©´sNRPV g_LRi™´sLi DLiμR∂¨s @LiμR∂VZNP[ A∏R∂V©´sNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ªy©´sV ™´sW…˝ÿ≤R∂μR∂áVËN][¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Dxms Fs¨sıNRPáՋ[ A∏R∂V©´s NSLi˙lgixqsVNRPV xqsx§¶¶¶NRPLjiryÚLRiÆ©s[ AaSÀ≥ÿ™y¨sı A∏R∂V©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @À≥œ¡˘LÛRiVá FsLizmsNRP\|ms ™´sWNRPV FsÕÿLi…”¡ @xqsLiªRΩXzmsÚ ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡FyˆLRiV. @À≥œ¡˘LÛRiVá FsLizmsNRP xqs«ÿ™´sogS, xqs˙NRP™´sVLigS «¡LjigjiLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Dxms Fs¨sıNRPá ªRΩLS*ªRΩ ªy©´sV NSLi˙lgixqsV FyLÌki¨s ≠ds≤R∂ªy©´sÆ©s[ ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ ™yxqsÚ™´sLi ¤Õ¡[μR∂¨s N]…Ì”¡FylLi[aSLRiV. ªRΩ©´s aRPLkiLRiLiÕ‹[ ˙xms™´sz§¶¶¶Li¬ø¡[μj∂ NSLi˙lgixqsV LRiNRPÚLi @©yıLRiV. @À≥œ¡˘LÛRiVá©´sV ™´sWLSËá¨s ªy©´sV ™y∏R∂VÕÿL`i LRi≠sNTP FsÕÿLi…”¡ ¤Õ¡[≈¡ LS∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

{ms≠ds FsN`P=˙|ms£qs \|§¶¶¶Æ™s[\|ms NSL˝Ri ≤≥U∂ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, Æ ™s[V 2 (düTes¡íyês¡Ô): \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s {ms≠ds ©´sLji=Li•¶¶¶LS™´so FsN`P=˙|ms£qs \|§¶¶¶Æ™s[\|ms Æ™s[gRiLigS μR∂WxqsVZNPŒœ¡ßÚ©´sı ©yáVgRiV NSL˝RiV INRPμy¨s¨s ™´sVL]NRP…”¡ ≤≥U∂N]©yıLiVV. C xmnsV»¡©´sÕ‹[ HμR∂VgRiVLRiV ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. gS∏R∂Vxms≤T∂©´s™yLjiÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V D©yıLRiV. aRPLiuyÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ Æ™sVx§¶¶¶μk∂xms»¡ıLiQQ\Æ™sxmso Æ™sŒœ¡ßÚLi≤R∂gS LS¤«¡[Li˙μR∂©´sgRiL`i xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ C ˙xms™´sWμR∂Li «¡LjigjiLiμj∂. NSL˝RiV |mn˝^sJ™´sL`i ˙’¡≤ÍT∂\|ms À‹[ÕÿÚ xms≤ÔyLiVV. C NSLRifl·LigS ˙’¡≤ÍT∂\|ms ™yx§¶¶¶©yá LSNRPF°NRPáNRPV @LiªRΩLS∏R∂VLi GLRiˆ≤T∂Liμj∂. ™´sVVLiμR∂V Æ™sŒœ¡ßªRΩV©´sı NSLRiV xqs≤R∂©±sgS ˙¤À¡[N`P Æ™s[∏R∂V≤R∂Liª][ Æ™s©´sNRP ™´s¿¡Ë©´s NSLRiV μy¨s¨s ≤≥U∂N]Liμj∂. BÕÿ INRPμy¨sN]NRP…”¡ ©yáVgRiV NSL˝RiV ≤≥U∂N]©yıLiVV. C ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ NSL˝RiV À‹[ÕÿÚ N]…ÌÿLiVV. F°÷d¡xqsVáV Æ™sLi»¡Æ©s[ @NRP‰≤T∂NTP ¬ø¡[LRiVN]¨s xqs•¶¶¶∏R∂VNRP øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ˙ZNP[©±sá xqs•¶¶¶∏R∂VLiª][ NSL˝Ri©´sV ª]ágjiLi¿¡ ˙…ÿzmnsN`P©´sV ˙NRP™´sV ¡μÙk∂NRPLjiLiøyLRiV. @ºΩÆ™s[gRiÆ™s[V ˙xms™´sWμy¨sNTP NSLRifl·™´sV¨s F°÷d¡xqsVáV æªΩ÷¡FyLRiV.

ºΩLRiVxmsºΩ ¡rÌyLi≤`∂Õ‹[ À≥ÿLkigS ©´sgRiμR∂V xms…Ì”¡Æ™s[ªRΩ ºΩLRiVxmsºΩ, Æ™s[V 2 (düTes¡íyês¡Ô):ºΩLRiVxmsºΩ  ¡rÌyLi≤`∂Õ‹[ F°÷d¡xqsVáV À≥ÿLkigS ©´sgRiμR∂V©´sV xms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. J  ¡xqsV=Õ‹[ ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©´sı C ©´sgRiμR∂V©´sV F°÷d¡xqsVáV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[ ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚLi≤R∂gS C ≤R∂ ¡V˜ xms»Ì¡V ¡≤T∂Liμj∂. Dxms Fs¨sıNRPá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ C DμR∂∏R∂VLi  ¡rÌyLi≤`∂Õ‹[ F°÷d¡xqsVáV ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. lLiLi≤R∂V xqsLiøR¡VÕ˝‹[ ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©´sı LRiW. 72 áORPQá r~™´sVV¯©´sV xms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. BLiμR∂VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ BμÙR∂Lji¨s @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV¨s ≠søyLjixqsVÚ©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPáNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ ©´sgRiμR∂V ªRΩLRi÷¡Lixmso «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©´sı xqs™´sWøyLRiLi Æ™s[VLRiNRPV F°÷d¡xqsVáV @˙xms™´sVªRΩÚQ\Æ™sV ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[aSLRiV. xms»Ì¡V ¡≤ÔR∂ ≤R∂ ¡V˜ FsNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ ™´s¿¡ËLiμR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ≠søyLRifl·Õ‹[ gRiVLjiÚryÚ™´sV¨s F°÷d¡xqsVáV æªΩ÷¡FyLRiV.

©´sWxmsoL`i ¤À¡LiVVÕfi zms…”¡xtsQ©±s\|ms ºdΩLRiVˆ Lji«¡LRiV* xmnsV—¡∏R∂WÀÿμ`∂, Æ™s[V 2 (düTes¡íyês¡Ô):ALRiVztsQ x§¶¶¶ªRΩ˘ ZNP[xqsVÕ‹[ ¨sLiμj∂ªRΩVLS\¤Õ¡©´s ©´sWxmsoL`i ªRΩÕÿ*L`i ¤À¡LiVVÕfi zms…”¡xtsQ©±s\|ms xmnsV—¡∏R∂WÀÿμ`∂ ˙»¡∏R∂VÕfi N][LÌRiV ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ª][zqsxmso¿¡ËLiμj∂. ¤À¡LiVVÕfi B™y*á©´sı AÆ™sV ≠s«Ï¡zmsÚ¨s ºΩLRixqs‰LjiLi¿¡Liμj∂. ¤À¡LiVVÕfi B}qsÚ ryOSQQ˘Ã¡©´sV ªyLRiV™´sWLRiV ¬ø¡[}qs @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s @≤T∂xtsQ©´sÕfi ≤T∂zqÌs˚N`ÌP «¡≤ÍT∂ Fs£qs ÕÿÕfi @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. «¡Li»¡ x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡ ZNP[xqsVÕ‹[ ¨sLiμj∂ªRΩVLS\¤Õ¡©´s ©´sWxmsoL`i ¤À¡LiVVÕfi zms…”¡xtsQ©±s\|ms lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V ™yμR∂©´sáV ≠s©´sı ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ºdΩLRiVˆ©´sV  ¡Vμ≥R∂™yLS¨sNTP Lji«¡L`i* ¬ø¡[zqs©´s xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ºdΩLRiVˆ Æ™sáV™´sLjiLiøR¡©´sVLiμj∂. μyryı \¤«¡Ã¡VÕ‹[ lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡V gRi≤T∂zms©´s ©´sWxmsoL`iNRPV ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi ¤À¡LiVVÕfi B™´s*NRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sVLjiN]LiªRΩ NSáLi @NRP‰Æ≤∂[ DLi≤R∂©´sV©yıLRiV. 2008Õ‹[ DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[¨s ©Ø[LiVV≤yÕ‹[ «¡Ljigji©´s «¡Li»¡ x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡ ZNP[xqsVÕ‹[ ¨sLiμj∂ªRΩVLS\¤Õ¡©´s ©´sWxmsoL`i r°™´sV™yLRiLi ˙»¡∏R∂VÕfi N][LÌRiVÕ‹[ Õ‹LigjiF°LiVV©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. AÆ™sV©´sV {qs’d¡H Æ™sLi»¡Æ©s[ @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. ©´sWxmsoL`i\|ms N][LÌRiV gRiªRΩLiÕ‹[ ©y©±s¤À¡LiVVá ¡VÕfi ™ylLiLi…fi «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. μk∂¨s\|ms }qÌs ≠sμ≥j∂LiøyáLi»¡W AÆ™sV xqsV˙{msLiN][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLiøR¡gS øR¡VZNP‰μR∂V\lLiLiμj∂. r°™´sV™yLRiLi xmnsV—¡∏R∂WÀÿμ`∂ ˙»¡∏R∂VÕfi N][LÌRiVÕ‹[ Õ‹LigjiF°™yá¨s AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ ©´sWxmsoL`i r°™´sV™yLRiLi DμR∂∏R∂VÆ™s[V ˙»¡∏R∂VÕfi N][LÌRiVÕ‹[ Õ‹LigjiF°∏R∂WLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ¤À¡LiVVÕfi zms…”¡xtsQ©±s μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. BLRiV ™´sLÊSá ™yμR∂©´sáV ≠s©´sı N][LÌRiV ≠søyLRifl·©´sV  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ¤À¡LiVVÕfi zms…”¡xtsQ©±s©´sV ª][zqsxmso¿¡ËLiμj∂.

¿¡©´s Æ™sLiNRP©´sı ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li GáWLRiV, Æ™s[V 2 (düTes¡íyês¡Ô): xmsbPË™´sVg][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ μy*LRiNS ºΩLRiV™´sVá $™yLji \Æ™saS≈¡™´sWxqs ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yáV Aá∏R∂VLiÕ‹[ \Æ™sÀ≥œ¡™´sLigS ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘LiVV. ª]÷¡L][«¡Ÿ ry*≠sV ™yLji¨s |msLi≤˝T∂ NRPV™´sWLRiV¨sgS©´sV, xmsμy¯™´sºΩ ALi≤yŒfi @™´sV¯™yL˝Ri©´sV |msLi≤˝T∂NRPV™´sWlLiÚáVgS©´sV ¬ø¡[aSLRiV. ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡ xqsWøR¡NRPLigS Aá∏R∂V NSLRi˘¨sLS*x§¶¶¶flÿμ≥j∂NSLji ≠sxtÒsv ˙xmsryμ`∂ «‹[˘ºΩ˙xms«¡*á©´s ¬ø¡[aSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS Aá∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yá xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS Aá∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«¡Ã¡©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[aSLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ ˙gS™´sWá ©´sVLi¿¡ —¡Õ˝ÿNRPV À≥ÿLki FsªRΩVÚ©´s À≥œ¡NRPVÚáV ªRΩLRi÷¡™´søyËLRiV. @LiμR∂LjiNUP NRPVá\Æμ∂™´sLigS À≥ÿzqsÃ˝¡VªRΩV©´sı Æ™sLiNRP©´sı©´sV μR∂Lji+LiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. À≥œ¡NRPVÚáNRPV ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ r¢NRPLRi˘Liª][ Fy»¡V LRi™yflÿ r¢NRPLS˘Ã¡©´sV NRPW≤y GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV.

NS™´sVÆ©s*ÕfiÚ ry‰™±sV: xmsáVø][»˝¡ {qs’d¡H r°μyáV ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, Æ™s[V 2 (düTes¡íyês¡Ô):NS™´sVÆ©s*ÕfiÚ ˙NUP≤R∂á NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·Li ZNP[xqsVÕ‹[ {qs’d¡H ¡Vμ≥R∂™yLRiLi xmsáVø][»˝¡ r°μyáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡Liμj∂. 2010Õ‹[ «¡Ljigji©´s NS™´sVÆ©s*ÕfiÚ lgi[™±sV= xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ¨sLji¯Li¿¡©´s HμR∂V }qÌs≤T∂∏R∂WÕ˝‹[ zqsLiÆ¥∂…”¡N`P ˙…ÿN`P= ¨sLS¯fl·LiÕ‹[ À≥ÿLkigS @™´sNRPªRΩ™´sNRPáV «¡Ljigji©´s»˝¡V gRiVLjiÚLi¿¡©´s μR∂LS˘xmsoÚ xqsLixqÛs ªy«ÿgS ™´sVL][ ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqsLiμj∂. Æμ∂[aRP ™y˘xmsÚLigS 20 ˙FyLiªyÕ˝‹[ GNRPNSáLiÕ‹[ r°μyáV ¬ø¡[zqsLiμj∂. Fs©±s{qsAL`i, N][ÕfiNRPªy, zqs÷¡gRiVLji ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s»˝¡V {qs’d¡H ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. {qs{ms≤R∂ ˝¡W˘≤U∂, ≤U∂≤U∂G @μ≥j∂NSLRiVá ¨s™yryáª][ Fy»¡V \|ms#˚Æ™s[…fi r°ˆL`ÌiQ= FsNTP*£msÆ™sVLi…fi xqsLixqÛsÕ˝‹[©´sW r°μyáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s»˝¡V A ™´sLÊSáV ≠s™´sLjiLiøyLiVV. zqsLiÆ¥∂…”¡N`P ˙…ÿN`P= ¨sLS¯fl·LiÕ‹[ μyμyxmso LRiW. 30 N][»˝¡NRPV \|msgSÆ©s[ @˙NRP™´sWáV «¡Ljigji∏R∂W¨s }msL]‰©yıLiVV.

˙xms™´sWμR∂NRPLRi L][≤˝R∂ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·\|ms @áxqsªRΩ*Li Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, Æ™s[V 2 (düTes¡íyês¡Ô):—¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xms™´sWμR∂NRPLRiLigS ™´sWLji©´s L][≤˝R∂ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·Õ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV ºdΩ˙™´s ¨sL˝RiORPQ ˘Li ˙xmsμR∂Lji+xqsVÚ©yıLRiV. ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂áLiVV©y ™y…”¡¨s ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂LiÕ‹[ @áORPQ ˘Li ™´sz§¶¶¶x qsVÚ©yıLRiV. @ªRΩ˘LiªRΩ ˙xmsμ≥y©´s\Æ™sV©´s ÀÿxqsLRic áZOPQ…”¡}ms»¡, gRiV≤T∂x§¶¶¶ªRΩWıL`ic BLiμR∂©±s|ms÷˝¡ ˙NS£qs L][≤ÔR∂V ™´sLRiNRPV D©´sı L][≤˝R∂V ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS ™´sVXªRΩV˘ ™´sWLÊSáVgS ™´sWLSLiVV. C μyLjiÕ‹[ ªRΩLRiøR¡W ˙xms™´sWμyáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡Õ‹[ LRix§¶¶¶μyLRiVá\|ms NRP¨dsxqsLi 30 ø][»˝¡ NRPW≤y gRiVLiªRΩá xmsp≤T∂ËÆ™s[ªRΩ, ªyLRiV NRP…”¡Lig`i ™´sLi…”¡ xms©´sVáV ¬ø¡[xms»Ì¡¤Õ¡[μR∂¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. @»¡V NSLi˙…ÿNÌRPQL˝RiNRPV, B»¡V @μ≥j∂NSLRiVáNRPV ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡Õ‹[ NRPVLjizqs©´s À≥ÿLki ™´sL<SáV, ™´sLRiμR∂áV J ™´sLRiLiÕÿ ™´sWLSLiVV. À≥ÿLki ™´sL<SáNRPV L][≤˝R∂V N]»Ì¡VNRPVF°LiVV©´sxmsˆV≤R∂Õ˝ÿ @LiªRΩNRPV™´sVVLiÆμ∂[ A L][≤˝R∂ \|ms Æ™sVLiVVLi»¡Æ©s©±s= xms©´sVáV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡Vc NSgjiªyÕ˝‹[NTP FsNTP‰Li¿¡ ¨sμ≥R∂VáV ry*•¶¶¶ ¬ø¡[zqs©´s»˝¡Vc |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s AL][xmsfl·Ã¡V D©yıLiVV. B»¡V ¨sLRi¯Õfi ,áZOPQ…”¡}ms…fi ™´sWLÊSQÕ˝‹[ NRPÆ≤∂Li xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ L][≤ÔR∂V xmspLjiÚgS æªΩgjiF°gS C LRix§¶¶¶μyLji\|ms xmsáVø][»˝¡ ªyLRiV N]»Ì¡VNRPVF°LiVVLiμj∂. —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`iª][ Fy»¡Vc xmsáV™´soLRiV ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVá N][xqsLi ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV ªRΩ∏R∂WLRiV¬ø¡[zqs xmsLizmsLi¿¡©y Bxmsˆ…”¡NUP xmspLjiÚrÛyLiVV ¨sμ≥R∂VáV LS¤Õ¡[μR∂V. ™´sL<SáNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ æªΩ[μk∂áª][ Fy˘ø`¡ ™´sL`i‰Ã¡V, gRiVLiªRΩá xmsp≤T∂ËÆ™s[ªRΩ BªRΩLRi˙ªy xms©´sVáV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V LjiNSLÔRiVáV ªRΩ∏R∂WLRiV¬ø¡[zqs μyμyxmso LRiW. 20 N][»˝¡ LRiW Fy∏R∂VáV Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙≤y ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. Æ™sVLiVVLi»¡Æ©s©±s= N][xqsLi ™´sVL][ lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ NSáLi ≠sVgji÷¡ DLi≤R∂gS, ™´sVL][ 13.50 N][»˝¡Vc LS™y÷¡= DLiμj∂. ≠sVgji÷¡©´s C ¨sμ≥R∂Vá\Æ©s©y ˙xmsxqsVÚªRΩLi @μ≥y*©´sLigS ªRΩ∏R∂W\lLi©´s C L][≤˝R∂ ÀÿgRiVN][xqsLi Æ™s¿¡ËLiøyá¨s ˙xms«¡Ã¡V N][LRiVªRΩV©yıLRiV.

©´sLRiryxmsoLRiLi ZNP©yÕfi Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl· xms©´sVá ™´sÃ˝¡ ˙…ÿzmnsN`P ™´sV◊˝¡Lixmso GáWLRiV, Æ™s[V 2 (düTes¡íyês¡Ô): ©´sLRiryxmsoLRiLi ZNP©yÕfi Aμ≥R∂V¨sNUPNRPLRifl·Õ‹[ À≥ÿgRiLigS Æ©sgÊjixmsp≤T∂ ™´sμÙR∂ |§¶¶¶≤`∂ xq˝sWLiVV«fi NRPLi ˙’¡≤ÍT∂ ¨sLS¯fl· xms©´sVáV ™´sVLji∏R∂VV ™´sWlLÌi[LRiV ™´sμÙR∂ Lji\¤…¡¨sLig`i ™yÕfi= ¨sLS¯fl· xms©´sVáV BLjilgi[xtsQ©±s aS≈¡ ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©´sı μR∂XuÌy˘ CÆ©sá 4™´s æªΩ[μk∂ ©´sVLi≤T∂ ˙…ÿzmnsN`P ™´sV◊˝¡LiøR¡≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ©´sLRiryxmsoLRiLi BLjilgi[xtsQ©±s xqsÀfi ≤T∂≠s«¡©±s ≤T∂BB ZNP.≠s ˙xmsryμ`∂ ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. ˙…ÿzmnsN`P ™´sV◊˝¡Lixmso N]LRiNRPV ©´sLRiryxmsoLRiLi ZNP©yÕfi ™´sμÙR∂ AL`i@Li≤`∂’¡ L][≤ÔR∂V NTP.≠dsV 40.300 ™´sμÙR∂ gRiá ™´sWlLÌi[LRiV ÕÿN`P J|ms©±s ¬ø¡[∏R∂V ¡≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ¬ø¡[xms»Ì¡À‹[π∏∂[V xms©´sVáV BLjilgi[xtsQ©±s, AL`i@Li≤`∂’¡ @μ≥j∂NSLRiVáV xqsLi∏R∂VVNRPÚ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[zqs ˙…ÿzmnsN`P ™´sV◊˝¡Lixmso ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. |


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

>∑Ts¡Tyês¡+ 3, y˚T 2012

e÷sYÿô|ò&é <ë«sê $T]à ø=qT>√fi¯ó¢ : ¬s’‘·T\ &çe÷+&é n\Hê{Ï yÓ’uÛÑyêìøÏ <ä÷s¡+>± Á|üø±X¯+ u≤´πsJ xqs*Æμ∂[bdP ryLiZNP[ºΩNRP \Æ©sxmsoflÿ˘¨sNTP ˙xmsºdΩNRPgS ˙xmsNSaRPLi Àÿ˘lLi[“¡ }qs™´s áLiμj∂xqsVÚ©yı Æ≤∂ÕÌÿ xmsLi»¡ NSá*áV, \Æ≤∂Q˚Æ©s[“¡, xq˝sWLiVV£qsáV, ÕÿNRPVáV LiVVªRΩLRi BLjilgi[xtsQ©±s xms©´sVáV xmso©´sL`i¨sLS¯flÿáNRPV xqsLixmspLÒRi, xqs™´sV˙gRi xms©´sVáNRPV ˙xmsxqsVÚªRΩ Æ≤∂ÕÌÿ \lLiªyLigRiLi ©Ø[øR¡VN][¤Õ¡[μR∂V. μy¨sNTP ª][≤R∂VgS NSáLi ¬ø¡÷˝¡ bP¥j∂Õÿ™´sxqÛsNRPV ¬ø¡[Lji©´s NRP»Ì¡≤yáV @ºΩ™´sXztÌsQ, ™´sLRiμR∂ ’d¡À≥œ¡ªy=áV ˙xmsNRPXºΩ \Æ™sxmsLkiªy˘Ã¡ NSLRifl·LigS Æμ∂ ¡˜ºΩLi»¡V©´sı BLjilgi[xtsQ©±s ™´s˘™´sxqÛsª][ Æ≤∂ÕÌÿ \lLiªyLigRiLi @xqsÚ™´s˘xqsÚ μR∂VzqÛsºΩ FsμR∂V L]‰Li…‹[Liμj∂. lLiLi≤R∂V xmsLi»¡Ã¡ ≠s{qsÚLÒRiLi |msLRigRi»¡Li, Æ≤∂ÕÌÿNRPV xqsLiNRP»¡LigS ™´sWLjiLiμj∂. ry*ªRΩLiªy˘Q˚©´sLiªRΩLRiLi Fn°L`Ìi Fn¢LiÆ≤∂[xtsQ©±s Fy˘ZNP[“¡ @™´sVáV NSLRifl·LigS INRPxmsˆV≤R∂V @μ≥j∂NRP xmsLi»¡ μj∂gRiV ¡≤T∂ ryμ≥j∂Li¿¡ xmsbPË™´sV Æ≤∂ÕÌÿ Æμ∂[aS¨sZNP[ gRiLRi*NSLRifl·\Æ™sVLiμj∂. ˙ºΩ ¡V«¡ À≥›g][◊¡NRP xqs*LRiWxms\Æ™sV©´s g][μy™´sLji ©´sμk∂ «¡Õÿá NSá*á xmsLki™yx§¶¶¶NRP ˙xmsÆμ∂[aRPLiÕ‹[¨s ªRΩWLRiVˆ, xmsbPË™´sV ˙FyLiªy áV g][μy™´sLki Æ≤∂ÕÌÿáVgS gRiVLjiÚLixmso F~LiμyLiVV. 150 xqsLi™´sªRΩ=LSá ˙NTPªRΩLi ˙’¡…”¡£tsQ BLi«¡¨dsL`i NS»¡©±s, ©´sμk∂ «¡Õÿáª][ xqsxqs˘aS˘™´sVáLi ¬ø¡[∏R∂V…ÿ¨sNTP LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s xmsLi»¡ NSá*á ™´s˘™´sxqÛs, ªyªy‰÷¡NRP ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVÚáNRPV, BLjilgi[xtsQ©±s xms©´sVáNRPV ©Ø[øR¡VNRPV©yı bP¥j∂Õÿ™´sxqÛsNRPV ¬ø¡[LRiVN][™´s»¡Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Æ≤∂ÕÌÿ Aμ≥R∂V¨dsNRPLRifl·NRPV $NSLRiLi øR¡V…Ì”¡Liμj∂. xmsbPxtÌsQ g][μy™´sLji ¤À¡[zqs©±sÕ‹[ ™´so©´sı xmsbPË™´sV Æ≤∂ÕÌÿ NS«¡, ©´sNRP‰Ã¡ NSá* ™´sLi…”¡ ˙xmsμ≥y©´s ≠sμ≥y©yá xms»˝¡ ¨sL˝RiORPQ ˘Li NSLRifl·LigS ©´sLS=xmsoLRiLi zqs™yLRiV À≥œ¡W™´sVVáNRPV ¨dsLRiV @LiμR∂NRPF°™´s»¡Li, ¤Õ¡[μy Æ≤∂ÕÌÿ ªRΩLRiøR¡V ™´sVVLixmso©´sNRPV gRiVLjiNS™´s»¡Li A©´s™yLiVVºdΩgS ™´sWLjiLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩ Aμ≥R∂V¨dsNRPLRifl· zqÛsºΩgRiªRΩVáV ©´sªRΩÚ©´s≤R∂NRP©´s ©´s≤R∂VxqsVÚ©yıLiVV. ª]÷¡ μR∂aRPÕ‹[ ¤…¡Li≤R∂L˝RiVNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ≤T∂\¤«¡©±sáՋ[ «ÿxms˘Li, ˙ªygRiV¨ds…”¡NTP ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ LiVV™´s*™´sázqs LS™´s»¡Li, LiVVxqsVNRP B ¡˜LiμR∂VáV, A˙NRP™´sVfl·Ã¡ ª]ágjiLixmso xqs™´sVxqs˘Ã¡V, FsáNÌTPQ˚N`P xqsÚLiÀ≥ÿá @™´sL][μ≥R∂Li, Fy˘ZNP[“¡Ã¡V @©´sV™´sVºΩ F~Liμj∂©y xms©´sVáV rygRi»¡Li ¤Õ¡[μR∂V. ÕÿLig`i N˝][«¡L`i xms¥R∂NRPLigS Æ™sVVªRΩÚLi 19 Fy˘ZNP[“¡Ã¡NRPV, ©yáVgRiV xqsLi™´sªRΩ=LSáՋ[ 300 N][»˝¡Vc @LiøR¡©y ™´s˘∏R∂VLi ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ @™´sNSaRPLi™´so©yı LiVVLjilgi[xtsQ©±s @μ≥j∂NS LRiVáV C xqsLi™´sªRΩ=LRiÆ™s[V ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[ÚxqsVÚ©yıLRiV. \Æ≤∂Q˚©±s= @¨sıLi…”¡NUP FsL`iÚ xms©´sVáV xmspLjiÚ¬ø¡[zqs, 30c40 aSªRΩLi Æ™sVVªRΩÚLi xms©´sVáV xmspLjiÚ¬ø¡[∏R∂V gRiá™´sVLi»¡Vc©yıLRiV. «¡⁄©±s 15©y…”¡NTP, g][μy™´sLji NSá*áNRPV ≠s≤R∂VμR∂á ©y…”¡NTP, rygRiV¨ds…”¡ @™yLiªRΩLRiLi LSNRPVLi≤y ¬ø¡[ryÚ™´sVLi»¡V©yıLRiV. NS¨ds g][μy™´sLji øR¡VNRP‰ ¨dsLRiV ¤Õ¡[NRP μj∂gRiVáVgS ™´soLiμj∂.xmsbPË™´sV g][μy™´sLji Æ≤∂ÕÌÿ xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡, @≈¡Li≤R∂ g][μy™´sLji ©´sVLi¿¡ ≠s¤«Í¡[aRP*LRiLi |§¶¶¶≤`∂ xq˝sWLiVV£qs ©´sVLi¿¡ xmsbPË™´sV ˙xmsμ≥y©´s NSá*NRPV @ªRΩ˘μ≥j∂NRP ˙xms™´sWfl·LiÕ‹[ 7,400 NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡ ¨dsLRiV 11 NSá*Õ˝‹[ ˙xms™´sz§¶¶¶r°ÚLiμj∂. xmsbPË™´sV ˙xmsμ≥y©´s NSá*, GáWLRiV NSá*, NSNRPLRixms˙LRiV, Àÿ˘LiN`P NSá*áV, ©´sLS=xmsoLRiLi, @ºΩÚ÷¡, —¡ @Li≤`∂ ≠s, «¡LiORPQ©±s, ≠s @Li≤`∂ ≤R∂ ˝¡V˘, ≤T∂.≤R∂ ˝¡V˘, DLi≤T∂ NSá* á }msLji»¡ ø≥y©´sÕfi=, ≤T∂zqÌs˚ ¡W˘»¡LkiáV 1104 \Æ™sVŒœ¡˛ F~≤R∂™´so©´s Æ©sáN] ¨s ™´so©yıLiVV. NS»¡©±s μ]LRi }msLji»¡ ¨sLji¯Li¿¡©´s A©´sNRP»Ì¡©´sV ©y…”¡ ˙xmsμ≥y¨s BLiμj∂LSgSLiμ≥k∂ «ÿºΩNTP @LiNTPªRΩLi ¬ø¡[ryLRiV. |msLi≤y˘Ã¡, NRPV™´sWLRiÆμ∂[™´sLi, gRiW…ÿá, ªy≤T∂xms˙LRiV ™´sLi…”¡ xmsLizmsLig`i {qs‰™´sVV¤Õ¡[ NSNRPVLi≤y NS©´sWLRiV, @FyˆLS™´so NSá*, ¨s≤R∂μR∂™Ø[áV ™yL`iˆÈ, Àÿ˘LiN`P ZNP©yÕfi, NSNRPLRixms˙LRiV ZNP©yÕfi, |msLRi™´s÷¡ ÕÿN`PáV, ©´sLS=xmsoLRiLi ZNP©yÕfi, À≥œ¡Wxms∏R∂V˘ ø≥y©´sÕfi, g][xqsÚ¨ds, Æ™s[áWˆLRiV NSá*, @ºΩÚ÷¡ ZNP©yÕfi, μR∂V™´s* lLigRiV˘¤Õ¡[»¡L`i, ∏R∂V©´s ™´sVμR∂V˙LRiV ˙Æ≤∂LiVV©±s ™´sLRiNRPV ≠sxqsÚLjiLi¿¡Liμj∂. ∏R∂V˙LRi NSá* ™´sLRiμR∂ ˙xms™y•¶¶¶¨sNTP ©´sLiμR∂™´sVWLRiV ANTP*Æ≤∂NÌRPV, Æ≤∂ÕÌÿáV Æ™s[V«¡L`i, ≠dsV≤T∂ ∏R∂VLi,\Æ™sV©´sL`i \Æ≤∂Q˚©±sáV ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVÚáNRPV NRPW≤y ©Ø[øR¡VN][¨s @xqsÚ™´s˘xqsÚ xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ xmsbPË™´sV Æ≤∂ÕÌÿ N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤R∂Vª][Liμj∂.

nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£˝À

ø±+Á¬>dt˝À >∑+<äs¡>√fi¯+

NRP≤R∂xmsÕ‹[ «¡Ljilgi[ LS«¡Li}ms»¡, \lLi¤Õ¡[*N][≤R∂WLRiV, LS∏R∂Vø][…”¡ rÛy©yÕ˝‹[ @À≥œ¡˘LÛRiVá }msL˝Ri ≈¡LSLRiVÕ‹[ «ÿxms˘Li «¡Ljilgi[N]μÙk∂ xmsáV LRiNSá xqsLiÆμ∂[•¶¶¶Ã¡V NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ gRiLiμR∂LRig][Œœ¡ xmsLjizqÛsªRΩVáV Æ©sáN]Æ©s[LiμR∂VNRPV NSLRifl·™´sV∏R∂W˘LiVV. \lLi¤Õ¡[*N][≤R∂WLRiVNRPV ™´sW˙ªRΩLi CaRP*LRi∏R∂V˘ZNP[ ≈¡LSLRiLiVV˘Liμj∂. @LiVVæªΩ[ LS«¡Li}ms»¡Õ‹[ …”¡ZNP…fi N][xqsLi F°…‘¡ DLi≤R∂≤R∂Li, LS∏R∂Vø][…”¡Õ‹[ \Æ™sV©yLÌkiáNRPV …”¡ZNP…fi B™y*á©´sı xqsWøR¡©´sáV ≤≥T∂÷d˝¡ |msμÙR∂á μR∂XztÌsQNTP N]LiμR∂LRiV ºdΩxqsVNRPVF°™´s≤R∂Li... @NRP‰≤T∂ Æ©s[ªRΩáV NRPW≤y Æ™sVVμR∂…˝‹[ A xqsWøR¡©´sáNRPV ry©´sVNRPWá @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ BNRP‰≤T∂ …”¡ZNP…fi ≈¡LSLRiV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li {ms»¡™´sVV≤T∂gS ™´sWLjiLiμj∂. @LiVVæªΩ[ LSLi˙xmsryμ`∂ NRPW≤y Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmsøyLS¨sı ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. {qsFsLi xqsÀ≥œ¡Õ‹[ NRPW≤y Æ™s[μj∂NRP\|msÆ©s[ LSLi˙xmsryμ`∂ @À≥œ¡˘LÛji ªyÆ©s[ @©´sı»˝¡VcgS NRP¨szmsLiøyLRiV. {qsFsLi NRPW≤y LSLi˙xmsryμ`∂NRPV Æ™s[μj∂NRP\|ms ˙Fyμ≥y©´s˘Li BøyËLRiV. C xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ Æ™s[V≤y ™´sV÷˝¡NSLÍRiV©´slLi≤ÔT∂, LSLi˙xmsryμ`∂lLi≤ÔT∂á©´sV ™´sWLRiË≤R∂Li «¡LjigjiæªΩ[ FyLÌki ˙ZaP[fl·VÕ˝‹[ ™´sVL][ LRiNRP\Æ™sV©´s xqsLiZNP[ªyáV Æ™s¤Œ˝¡[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s N]LiμR∂LRiV NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV @μ≥j∂uÓy©´sLi ™´sVVLiμR∂V ¬ø¡xmsˆVN]xqsVÚ©´sı»˝¡Vc æªΩ÷¡zqsLiμj∂. BLiμR∂VNRPV ª][≤R∂V {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i {qs»˝¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ≤≥T∂÷d˝¡ |msμÙR∂á ™´sμÙR∂ gRi…Ì”¡gS xms»Ì¡Vxms…Ì”¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi.μk∂Liª][ @μ≥j∂uÓy©´sLi NRPW≤y ¿¡™´sLRiNRPV LS«¡Li}ms»¡NRPV Æ™s[V≤y, LS∏R∂Vø][…”¡NTP LSLi˙xmsryμ`∂á }msL˝Ri©´sV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV @LigkiNRPLjiLi¬ø¡[ @™´sNSaSáV©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. Æ™s[V≤y ™´sV÷˝¡NSLÍRiV©´slLi≤ÔT∂NTP, LSLi˙xmsryμ`∂áNRPV LSxtÌsQ˚ ˙xms™´sVV≈¡Vá ©´sVLi¿¡ À≥œ¡L][ry NRPW≤y á’≥¡Li¿¡©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ≠dsLji }msL˝RiV @μ≥j∂NSLRiLiNRPgS Æ™sáV™´s≤R∂NRP F°™´s≤R∂Liª][ @¨sbP輽 N]©´srygRiVªRΩWÆ©s[ DLiμj∂. μk∂Liª][ A lLiLi≤R∂V ø][»˝¡ …”¡ZNP…fi AbPxqsVÚ©´sı ™yLRiV AaRPáV |msLiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ C lLiLi≤R∂V …”¡ZNP»˝¡\|ms xqsˆxtÌsQªRΩ ™´sxqsVÚLiÆμ∂[Æ™sW Æ™s[¿¡ øR¡W≤y÷¡. ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ NRPxqsLRiªRΩVÚáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı @À≥œ¡˘LÛRiVá ≈¡LSLRiV\|ms BLiNS ˙xmsºΩxtÌsQLiÀ≥œ¡#Æ©s[ Æ©sáN]¨s DLiμj∂. @À≥œ¡˘LÛRiVá FsLizmsNRPÕ‹[ ˙xmsºΩxtÓsQLiÀ≥œ¡©´s Æ©sáN]¨s D©yı ¿¡™´sLRiNRPV LS«¡Li}ms»¡Õ‹[ Æ™s[V≤y ™´sV÷˝¡NSLÍRiV©´slLi≤ÔT∂¨s, LS∏R∂Vø][…”¡ ©´sVLi¿¡ LSLi˙xmsryμ`∂lLi≤ÔT∂áƩs[ ≈¡LSLRiV ¬ø¡[ryÚLRi¨s ¬ø¡xmsˆVN]xqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ≠dsLjiμÙR∂Lji }msL˝RiV μyμyxmso ≈¡LSlLi[ @©´sı xqs™´sWøyLRiLi ≠s¨szmsr°ÚLiμj∂.@LiVVæªΩ[ ™yLji }msL˝RiV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡Vc ˙xmsNRP…”¡LiøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][ @π∏∂W™´sV∏R∂V xmsLjizqÛsªRΩV¤Õ¡[ Æ©sáN]¨s D©yıLiVV. LS∏R∂Vá{qs™´sVÕ‹[ INRP ø][»¡ ™´sVVzq˝sLiNRPV …”¡ZNP…fi B™y*á©´sı NSLRifl·LigS LS∏R∂Vø][…”¡ …”¡ZNP…fi\|ms N]LiªRΩ NRPxqsLRiªRΩVÚ ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ NSLi˙lgi£qs |msμÙR∂áNRPV GLRiˆ≤T∂Liμj∂. @LiVVæªΩ[ @©´sLiªRΩxmsoLRiLiÕ‹[ ™´sVVzq˝sLiáNRPV B¬ø¡[Ë @™´sNSaSáV μyμyxmso ≈¡LS\lLi©´s»˝¡Vc æªΩáVxqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ LSLi˙xmsryμ`∂lLi≤ÔT∂ZNP[ …”¡ZNP…fi Δÿ∏R∂V\Æ™sV©´s»Ì¡Vc @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV.LS«¡Li}ms»¡Õ‹[ ’d¡{qsáNRPV …”¡ZNP…fi B™y*á©´sı @’≥¡˙Fy∏R∂W¨sı Æ™sVVμR∂…˝‹[ ≤≥T∂÷d˝¡ @μ≥j∂uÓy©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ @NRP‰≤T∂ …”¡ZNP…fi\|ms©y xqsLiÆμ∂[•¶¶¶Ã¡V GLRiˆ≤ÔyLiVV.

≠sVLjiËxmsLi»¡ μ≥R∂LRiáV L][«¡ŸL][«¡ŸNRPW ªRΩgÊjiF°ªRΩV©yıLiVV. gRiæªΩ[≤yμj∂ LRiNSá©´sV ¡…Ì”¡ NTP*Li…ÿÕfi μ≥R∂LRi NRP¨sxtÓsQLigS LRiW.6 Æ™s[áVLi≤R∂gS gRiLjixtÓsQLigS LRiW.10 Æ™s[á ™´sLRiNRPV xms÷¡NTPLiμj∂. C π∏∂[V≤yμj∂ Æ™sVVμR∂…”¡ N][ªRΩá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi gRiLjixtÓsQLigS LRiW.5200 ™´sLRiNRPV μ≥R∂LRi xmsáNRPgS B…‘¡c™´sá NSáLiÕ‹[ NRP¨sxtÓsQLigS LRiW. 2300 ™´sLRiNRPV xms≤T∂F° LiVVLiμj∂. μj∂gRiV ¡≤R∂VÕ˝‹[ ™´sW˙ªRΩLi gRiæªΩ[≤yμj∂ª][ F°Ã¡VËNRPVLi¤…¡[ |msμÙR∂gS ™´sWlLi[ˆ≠dsV ¤Õ¡[μR∂V.™´sWlLi‰…fiÕ‹[ μ≥R∂LRi¤Õ¡[NRP, ¨sá*¬ø¡[xqsVNRPVLiμy™´sVLi¤…¡[ ø][»¡V ¤Õ¡[NRP B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩV©´sı ≠sVLjiË \lLiªRΩVáV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı NRP÷¡ˆLiøR¡VN][™yá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV. ™´sWL`i‰|mns≤`∂¨s LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂Li¿¡ N]©´sVg][Œ˝œ¡ß ¨sLRi*z§¶¶¶}qsÚ \lLiªRΩVáNRPV N]LiªRΩÆ™s[VLRi DxmsaRP™´sV©´sLi NRPáVgRiVªRΩVLiμR∂Æ©s[ @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©´sıμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ G¤…¡[…ÿ ≠sVLjiËrygRiV |msLRiVgRiVªRΩV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sVLjiË ™´sWlLi‰…fi¨s GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, —¡Õ˝ÿ ™´sVLi˙ªRΩVáV, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV @LiμR∂VNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s \lLiªRΩVáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.™´sW L`i‰|mns≤`∂ ÕÿLi…”¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* LRiLigRi xqsLixqÛsáV LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gji N]©´sVg][Œ˝œ¡ß ≠sxqsÚQX ªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¤Õ¡[NRPF°æªΩ[ \lLiªRΩVáV BNRP‰ »˝¡ Fyá™´sNRPªRΩxmsˆμR∂Æ©s[ @’≥¡˙Fy∏R∂WáV Æ™sÃ˝¡≤R∂™´soªRΩV©yıLiVV. ™´sVμ≥R∂˘˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[ Ez§¶¶¶Li¿¡©´sNRPLi¤…¡[ @μ≥j∂NRP μj∂gRiV ¡≤R∂VáV LS™´s≤R∂Liª][ DªRΩÚLSμj∂ LSuÌy˚Õ˝‹[ ™´sV©´sLSxtÌsQ˚xmso ≠sVLjiËNTP ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¤Õ¡[NRPVLi ≤yF°LiVVLiμj∂. \¬ø¡©yÕ‹[ μj∂gRiV ¡≤R∂VáV gRifl·¨ds∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[ LS™´s≤R∂Liª][ ¥yLiVVÕÿLi≤`∂, $áLiNRP, BLi≤][Æ©s[ztsQ∏R∂W, N]Lji ∏R∂W,  ¡Lig˝SÆμ∂[a`Pá ≠sVLjiË FsgRiV™´sVªRΩVá ALÔRiL˝RiV \¬ø¡©yZNP[ μR∂NS‰LiVV. @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ™´sWlLi‰…fi ©´sVLi¿¡ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[

≠sVLjiËμ≥R∂LRiáV xms≤T∂F°∏R∂W∏R∂V¨s ™y˘FyLRi™´sLÊSáV @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. ™´sWlLi‰…fi ¤Õ¡[NRP @™´sxqÛsáV —¡Õ˝ÿÕ‹[ G¤…¡[…ÿ ≠sVLRixms rygRiV |msLRiVgRiVªRΩV©´sıμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sVLjiË ™´sWlLi‰…fi GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂Wá¨s \lLiªRΩVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ≠s©´sıFyá©´sV FyáNRPVáV, @μ≥j∂NSLRiVáV ¡V»Ì¡μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠sVLjiËQ\lLiªRΩV á B ¡˜LiμR∂Vá\|ms NRP¨dsxqs xms…Ì”¡Li xmso ¤Õ¡[NRPVLi≤y ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sWlLi‰…fi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ≠sVLjiË @™´sV¯NSá N][xqsLi —¡Õ˝ÿ \lLiªyLigRiLi ˙xmsμ≥y©´sLigS gRiVLi»¡W LRiV, ≈¡™´sV¯Li, ™´sLRiLigRiÕfi, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ™´sWlLi‰»˝¡©´sV A˙aRPLiVVLiøy÷¡= ™´sxqsVÚ©´sıμj∂. μk∂Liª][ LRi™yflÿ ≈¡LRiVËáV @μR∂©´sLigS À≥œ¡LjiLiøy÷¡=™´sr°ÚLiμj∂. μk∂Liª][

ì<ÛäT\ ˝Ò$T‘√ ˙s¡dæ+∫q ˙{Ï |ü<∏äø±\T —¡Õ˝ÿÕ‹[ ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV ºdΩ˙™´s™´sV™´soªRΩV©´sıμj∂. À≥œ¡WgRiLRi˜È «¡ÕÿáV @≤R∂VgRiLi…”¡ F°™´s≤R∂Li... ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xms¥R∂NSá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV ¨sμ≥R∂VáV ¤Õ¡[≠sV ™´sÃ˝¡ ˙xms«¡Ã¡V ºdΩ˙™´s BNRP‰»˝¡ Fyá™´soªRΩV©yıLRiV. ˙xms«ÿxms¥R∂Li ˙gS™´sVxqsÀ≥œ¡Õ˝‹[ ªygRiV¨ds…”¡ FsμÙR∂≤T∂ ºdΩLSËáLi»¡W ˙gS™´sVxqsVÚáV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ¨sáμk∂xqsVÚ©yıLRiV. N]ªRΩÚgS ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ xms©´sVáNRPV \|qsªRΩLi ¨sμ≥R∂VáV ¤Õ¡[NRP F°™´s≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi.Æ™sVVμR∂…”¡ ≠s≤R∂ªRΩ ¨sμ≥R∂VáV AgRixqÌsVÕ‹[ ≠s≤R∂VμR∂á NSgS, ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ™´sVVgjizqs Æ©sáL][«¡ŸÃ¡VgS gRi≤R∂VxqsVÚ©yı lLiLi≤R∂™´s ≠s≤R∂ªRΩ ¨sμ≥R∂VáV BLiªRΩ™´sLRiNRPV LS¤Õ¡[μR∂V. A Æ™sLi»¡Æ©s[ Fs¨sıNRPá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøy÷¡=©´s LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™y…”¡ E|qsªRΩÚ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ @’≥¡™´sXμÙj∂ xms©´sVáV, ¨sLRi*x§¶¶¶fl· xms©´sVáV ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. FyáNRP ™´sLÊSáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ @μ≥j∂NSLRiVáV BuÌyLS«¡˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. C ¨sμ≥R∂VáV NRPW≤y xqsNSáLiÕ‹[ LSNRPF° ™´s≤R∂Liª][ xmsLiøy∏R∂VºdΩáV @’≥¡™´sXμÙj∂NTP ©Ø[øR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿ Õ‹[ À≥œ¡WgRiLRi˜È «¡ÕÿáV L][«¡Ÿ L][«¡ŸNRPV @≤R∂VgRiLi…”¡ F°ªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ ªygRiV¨ds…”¡ FsμÙR∂≤T∂ ºdΩ˙™´sLi @™´soªRΩV©´sıμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩORPQ fl·Æ™s[V xqsˆLiμj∂Li¿¡ —¡Õ˝ÿNRPV LS™y÷¡=©´s 13™´s ALÛjiNRP xqsLixmnsVLi ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[}qsÚ gS¨ds ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ ©´sVLi¿¡ ˙xms«¡Ã¡©´sV gRic¤…Ì¡cNTP‰Li¬ø¡[ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`ΩNRPV BxqsVÚ©´sı ¨sμ≥R∂Vá©´sV —¡Õ˝ÿÕ‹[ D©´sı 13 xqs™´sV˙gRi ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xms¥R∂NSáV ¨sLRi*x§¶¶¶fl·ZNP[ Æ™s¿¡ËxqsVÚ©yıLRiV. Æ™sW…ÿL˝Ri ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV, \|msxmso\¤Õ¡©˝´s ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV, NRPlLiLi…fi ’¡Ã˝¡Vá ¬ø¡÷˝¡LixmsoáV, zqs ¡˜Liμj∂ Æ™s[ªRΩ©yáV, N˝][LjiÆ©s[xtsQ©±s, ªRΩμj∂ªRΩLRi @™´sxqsLSá N][xqsLi ™y…”¡¨s Dxmsπ∏∂WgjixqsVÚ©yıLRiV. ™´sVLi≤R∂á xmsLjixtsQª`ΩáNRPV ™´s¬ø¡[Ë ¨sμ≥R∂Vá©´sV ¬ø¡[ºΩ xmsLixmsoá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·Õ‹[ À≥ÿgRiLigS \|msxmsoá N]©´sVg][Œ˝œ¡ß, BªRΩLRi˙ªy Æ™sV…‘¡Lji∏R∂VÕfi N]©´sVg][Œ˝œ¡NRPV Dxmsπ∏∂WgjixqsVÚ©yıLRiV. ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV ZNP[…ÿ LiVVLi¬ø¡[ ¨sμ≥R∂Vá©´sV NRPW≤y ªygRiV¨ds…”¡ xms¥R∂NSá N][xqsÆ™s[V Æ™s¿¡ËxqsVÚ©yıLRiV. ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ™´sVVgjizqs©y —¡Õ˝ÿNRPV LS™y÷¡=©´s 13™´s ALÛjiNRP xqsLixmnsVLi lLiLi≤R∂™´s ≠s≤R∂ªRΩ ¨sμ≥R∂VáV xqsV™´sWLRiV 11 N][»˝¡ LRiW Fy∏R∂Vá BLiªRΩ ™´sLRiNRPV ≠s≤R∂VμR∂á NS¤Õ¡[μR∂V. rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡¨s NSLRifl·LigSÆ©s[ C ¨sμ≥R∂Vá©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s æªΩáVxqsVÚ©´sıμj∂. 13™´s ALÛjiNRP xqsLixmnsVLi μy*LS —¡Õ˝ÿNRPV xqsV™´sWLRiV 22 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá ¨sμ≥R∂VáV LS™y÷¡= DLi≤R∂gS Æ™sVVμR∂…”¡ ≠s≤R∂ªRΩÕ‹[ ˙gS™´sV xmsLiøy∏R∂VºdΩáNRPV 8 N][»˝¡Vc, —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`ΩNRPV 2 N][»˝¡ 47 áORPQá 25 Æ™s[á LRiWFy∏R∂VáV, ™´sVLi≤R∂á xmsLjixtsQª`ΩáNRPV 93 N][»˝¡ 70 áORPQá¨sμ≥R∂VáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ≠s≤R∂VμR∂á∏R∂W˘LiVV.

L][«¡ŸL][«¡ŸNRPW xms≤T∂F°ªRΩV©´sı μ≥R∂LRiáV ≠sVLjiË \lLiªRΩV©´sV NRPá™´sLRi|ms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ C G≤yμj∂ ≠sVLjiË rygRiV ¬ø¡xmsˆVN][μR∂gÊRiQrÛyLiVVÕ‹[Æ©s[ ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. μj∂gRiV ¡≤R∂VáV ÀÿgSÆ©s[ ™´søyËLiVV. G¤…¡[…ÿ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sVLjiËrygRiV |msLRiVgRiVªRΩV©yı ™´sWlLi‰…fi r¢NRPLRi˘Li NRP÷¡ˆLiøR¡≤R∂LiÕ‹[, ¨sá* ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s bdPªRΩá gji≤ÔR∂LigRiVáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sxmnsá\Æ™sVLiμj∂.≠sVLjiË @™´sV¯NSáNRPV, gji≤ÔR∂LigRiVÕ˝‹[ ¨sá*¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV —¡Õ˝ÿ \lLiªRΩVáV ≈¡™´sV¯Li, gRiVLi»¡WLRiV, ™´sLRiLigRiÕfi, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂áՋ[¨s ™´sWlLi‰»˝¡\|ms©´s, \|ms#˚Æ™s[»¡Vc N][ÕfiÔ rÌ°lLi[“¡Ã¡\|ms©´s Aμ≥yLRixms≤y÷¡= ™´sxqsVÚ©´sıμj∂. N][ÕfiÌrÌ°lLi[“¡Õ˝‹[ @ÆμÙ∂á μ≥R∂LRiáV, LRi™yflÿ BªRΩLRi˙ªy ≈¡LRiVËáW \lLiªRΩVáNRPV øR¡VNRP‰Ã¡V øR¡WzmsxqsVÚ©yıLiVV. NSgS gRiVLi»¡WLRiV, ™´sLRiLigRiÕfi N][ÕfiÔ rÌ°lLi[“¡Ã¡V xqsLRiVNRPVáª][ ¨sLi≤T∂F°∏R∂W∏R∂VÆ©s[ xqs™´sWøyLRiLiª][ \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ¨sá*¬ø¡[xqsVNRPVLiμy™´sV©yı B ¡˜LiÆμ∂[ ≠sVLjiË xmsLi»¡ ¨sá* ¬ø¡[xqsVNRPVLiμy™´sV©yı @μ][ ˙xmsx§¶¶¶xqs©´sLigS, B ¡˜Liμj∂NRPLRi xms˙NTP∏R∂VgS ™´sWLjiF°LiVVLiμj∂. INRP‰ ≠sVLS˘Ã¡gRiW≤R∂Õ‹[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V \|ms#˚Æ™s[…fi ™´s˘NRPVÚ Ã¡NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ≠sVLji˨s ¨sá* ¬ø¡[}qs bdPªRΩágji≤ÔR∂Ligji(N][ÕfiÔ rÌ°lLi[“¡) DLiμj∂. μk∂¨s ¨sá* ry™´sVLÙRiQ˘Li xqsV™´sWLRiV áOSQ BLRi\Æ™s Æ™s[á  ¡ryÚáNRPV (xqsV™´sWLRiV 50Æ™s[á NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ß) gS©´sV Bxmsˆ…”¡ZNP[ μyμyxmso 80 aSªRΩLi Æ™s[VLRi xqsLRiVNRPV ¨sá* ¬ø¡[zqs©´s»˝¡Vc æªΩáVxqsVÚ©´sıμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVlLi NRP‰≤y bdPªRΩágji≤ÔR∂LigRiVáV ¤Õ¡[™´so. ≠sVLjiË ¨sá* ¬ø¡[xqsVN][™yáLi¤…¡[ gRiVLi »¡WLRiV, ≈¡™´sV¯Li, ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[¨s bdPªRΩá gji≤ÔR∂LigRiVá\|ms Aμ≥yLRixms≤y÷¡=LiÆμ∂[.

Ç+~s¡eTà Çfi¯¢≈£î ˙fi¯¢ Á>∑Vü≤D+ BLiμj∂LRi™´sV¯ AμR∂LRi+ ˙gS™´sVLigS NRPŒÿ˘fl·μR∂VLÊS¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs©y A NRPá NRPágSÆ©s[ ≠sVgji÷¡F°LiVVLiμj∂. NRPŒÿ˘fl·μR∂VLÊRiLi á’Ù¡μyLRiVáV ™´sW r~LiºΩLi…”¡ NRPá Æ©s[LRiÆ™s[Lji©´s¤…Ì¡[©´s¨s xqsLi ¡LRi xms≤T∂F°∏R∂W LRiV. ™yLRiV FsLiªRΩ xqsLi ¡LRixms≤ÔyL][ ¿¡™´sLjiNTP @LiªRΩ ¨sLSaRP ¬ø¡LiμyLRiV. ≠s≤R∂ªRΩá™yLkigS 1761 ™´sVLiμj∂¨s BÃ˝¡V xqÛsáLi ¤Õ¡[¨s ¨sLRiV}msμR∂áVgS gRiVLjiÚLi¿¡ á’Ù¡μyLRiVá©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ gRiªRΩ ©yáVlgi[Œ˝œ¡ßgS @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiORPQ ˘Li NSLRifl·LigS ªy™´sVV xmspLji gRiV≤T∂xqsVÕ˝‹[Æ©s[ ™´soLi»¡V©yı™´sV¨s ™yLRiV ªRΩ™´sV AÆ™s[μR∂©´s Æ™sŒ˝œ¡ ¡VøyËLRiV. D©yıªyμ≥j∂NSLRiVáV ™´sW\|ms μR∂∏R∂VªRΩá¿¡ ªRΩ*LjiªRΩgRiªRΩ©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV¨s ™´sW xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV ºdΩLjiË ™´sW r~LiºΩLi…”¡ NRPá©´sV Æ©sLRiÆ™s[LSË Ã¡¨s ™yLRiV N][LRiVªRΩV©yıLRiV.LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xmspLji gRiV≤T∂|qs ™´so©´sı }msμR∂áLi»¡W ™´soLi≤R∂NRPW≤R∂μR∂©´sı AaRP∏R∂VLiª][ BLiμj∂LRi™´sV¯ BŒ˝œ¡NRPV $NSLRiLi øR¡V…ÌÿLRiV. @LiVVæªΩ[ }msμR∂á NRPá NRPágSÆ©s[ ≠sVgji÷¡ F°ªRΩVLiμR∂Li»¡W NRPŒÿ˘fl·μR∂VLÊRiLiÕ‹[ xqÛsáLi , BŒœ¡ß˛ ¤Õ¡[¨s ¨sLRiV}msμR∂ NRPV»¡VLiÀÿáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s á’Ù¡μyLRiVáV ™yF°ªRΩV©yıLRiV.BLi…”¡ ¨sLS¯fl· xms©´sVáV ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡= ™´soLi≤R∂gS @LiμR∂VÕ‹[ 1761 gS©´sV 600 ©´sVLi¿¡ 700 ™´sLRiNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V BLi…”¡ ¨sLS¯flÿ¨sNTP AxqsNTPÚ øR¡WxmsoªRΩV©yıLRiV. ≠sVgji÷¡©´s á’Ù¡μyLRiVáV μyμyxmso 1100 BŒ˝œ¡ß ˙FyLRiLiÀ≥ÿ¨sNTP ©Ø[øR¡VN][¤Õ¡[μR∂V. μk∂¨sNTP NSLRifl·Li ≠sVgji÷¡©´s ™yLjiNTP BŒ˝œ¡ß ™´soLi≤][ ™´sVL][ NSLRifl·Æ™sW NSμR∂V. A ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ øR¡V»Ì¡W 2 NTPÕ‹[≠sV»¡L˝Ri Æ™s[VLRiNRPV FsNRP‰≤y ¨dsLRiV ¤Õ¡[NRP BÃ˝¡V …ÌÿáLi¤…¡[ ªRΩxmsˆ¨s xqsLji BLi…”¡ ¨sLS¯flÿ¨sNTP NS™´sázqs©´s ™y…”¡Õ‹[ ˙xmsμ≥y©´sLi ¨dslLi[. ¨ds…”¡ ™´sxqsºΩ ¤Õ¡[©´sLiμR∂V©´s ¨sLS¯fl· xms©´sVáV ¬ø¡[xms»Ì¡¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yı™´sV¨s á’Ù¡μyLRiVáV áÀ‹[μj∂À‹[™´sVLi»¡V©yıLRiV.  ¡∏R∂V»¡ ©´sVLi¿¡ ¨ds…”¡¨s ºdΩxqsVNRPV LS™yáLi ¤…¡[ 1 …ÿ˘LiNRPL`i LRiW.700 |ms…Ìÿ÷¡.μk∂Liª][ ™´sW r~LiºΩLi…”¡ NRPá©´sV NRPágSÆ©s[ ≠sVgjiáVËNRPVLi»¡Vc©yı™´sV¨s ™yLRiV ºdΩ˙™´sAÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ™yLRiLiÕ‹[ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ ˙xms«ÿ™yfl”·, xms¤Õ˝¡ Æ™s[VÕ‹‰Ã¡Vxmso ªRΩμj∂ªRΩLRi NSLRi˘˙NRP™´sWáՋ[ rÛy¨sNRP @μ≥j∂NSLRiVá μR∂XztÌsQNTP xmsáV ™´sWL˝RiV ºdΩzqsZNP◊˝¡©´sxmsˆ…”¡NUP ™yLjiÕ‹[ øR¡Ã¡©´sLi LS¤Õ¡[μR∂¨s Àÿμ≥j∂ªRΩVáV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV.

Js√ nøö+{Ÿ\ô|’ u≤´+ø£s¡¢ eT&É‘·ù|N Æ™sVμR∂N`P —¡Õ˝ÿ Æ™sVVªyÚ¨sı NRPLRiV™´so ˙FyLiªRΩLigS ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ˙xmsºΩ \lLiªRΩVNRPV xmsLi»¡©´sxtÌsQLi xmsLji•¶¶¶LRiLi @LiÆμ∂[ @™´sNSaRP™´sVV©´sıμj∂. μk∂Liª][ \lLiªRΩVáLiμR∂Lji Àÿ˘LiNRPV Δÿªy Æ©sLi ¡L˝Ri ≠s™´sLSáV }qsNRPLjixqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ xqsV™´sWLRiV 50aS ªRΩLi™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáNRPV Bxmsˆ…”¡ZNP[ Àÿ˘LiNRPVÕ˝‹[ ΔÿªyáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ≠dsLRiLiμR∂LjiNUP Àÿ˘LiNRPV ΔÿªyáV BzmsˆLi¬ø¡[ Àÿμ≥R∂˘ªRΩá©´sV ™´s˘™´sry∏R∂Wμ≥j∂NSLRiVáNRPV @xmsˆgji xqsWÚ AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. NSgS NRP LRiV™´so {ms≤T∂ªRΩ \lLiªRΩVáNRPV FsÕÿLi…”¡ ≤T∂Fy—¡ …fi ¤Õ¡[NRPVLi≤yÆ©s[ “¡L][ @N_Li…fi xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ ΔÿªyáV B™y*á¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i N][LRigS B…‘¡™´sá —¡Õ˝ÿ rÛyLiVVÀÿ˘LiNRPL˝Ri xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ Àÿ˘LiNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV @LigkiNRPLjiLiøyLRiV. ZOP[Q ˙ªRΩrÛyLiVV Õ‹[ \lLiªRΩVá ΔÿªyáV æªΩLjizmsLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ™´s˘™´sry∏R∂Vμ≥j∂NSLRiVáNRPV xqs™yáORPQ xqs™´sVxqs˘Ã¡V FsμR∂VLRi™´soªRΩV©yıLiVV. 2011 ≈¡Lki£mns {qs«¡©±sÕ‹[ ºdΩ˙™´s ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVáV Æ©sáN]©´s≤R∂Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li —¡Õ˝ÿ Æ™sVVªyÚ¨sı NRPLRiV™´so ˙FyLRi ªRΩLigS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV —¡Õ˝ÿNRPV 102N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá xmsLi»¡ ©´sxtÌsQ xmsLji•¶¶¶LRiLi ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqs ≠s≤R∂VμR∂

á ¬ø¡[zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ gRiªRΩLiÕ‹[ xmsLi»¡ ©´sxtÌsQ xmsLji•¶¶¶LRiLi xmsLizmsfl‘·Õ‹[ FsμR∂V\lLi©´s ¬ø¡[μR∂V @©´sVÀ≥œ¡™yá©´sV xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©´sı —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi xmsLji•¶¶¶LRiLi ¨sμ≥R∂Vá©´sV Àÿμ≥j∂ªRΩ \lLiªRΩVá Àÿ˘LiNRPV @N_Li»˝¡Õ‹[ Æ©s[LRiVgS «¡™´sV¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS \lLiªRΩVá Àÿ˘LiNRPV @N_Li»˝¡ ≠s™´sLSáV }qsNRPLjiLi¬ø¡[ xms¨sÕ‹[ ™´s˘™´sry∏R∂Wμ≥j∂NSLRiVáV, AμR∂LRi+ \lLiªRΩVáV ¨s™´sVgRiı™´sV∏R∂W˘LRiV.gRiªRΩLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s A∏R∂W ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV ™´sVLi«¡⁄\lLi©´s NRPLRiV™´so ¨sμ≥R∂Vá©´sV A∏R∂W ˙FyLiªRΩ Àÿ˘LiNRPVÕ˝‹[≤T∂Fy—¡…fi ¬ø¡[zqs©´sLiμR∂V©´s \lLiªRΩVáNRPV ΔÿªyáV B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV A∏R∂W Àÿ˘LiNRPL˝RiV AxqsNTPÚ øR¡W}ms™yLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi —¡Õ˝ÿNRPV ™´sVLi«¡⁄\lLi©´s NRP LRiV™´so ¨sμ≥R∂Vá Æ™sVVªRΩÚLi —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ Æ©s[ ≤T∂Fy—¡…fi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ \lLiªRΩVá Δÿªy áV æªΩLjizmsLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ xqs™´sVxqs˘ DªRΩˆ©´sıQQ\Æ™sVLiμj∂.Bμj∂Õÿ DLi≤R∂gS 2011 ≈¡Lki£mns {qs«¡©±sÕ‹[ xmsLi»¡ áV Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sı \lLiªRΩVá ≠s™´sLSáV }qsNRPLjiLi¬ø¡[ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ A∏R∂W ˙gS™´sWá ≠ds AL`i™Ø[áV \lLiªRΩV }msLRiV, BLi…”¡}msLRiV, ©´sÆ™sWμR∂VÕ‹[ F~LRiFy»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ

πø+Á<ä ìs¡íj·T+‘√ |ü‹Ô ø=qT>√fi¯ó¢ ø£fi¯ø£fi¯ xmsºΩÚ μ≥R∂LRiáV ˙NRP™´sVLigS xmsoLi«¡ŸNRPVLi»¡V©yıLiVV.gRiVLi»¡WL`i ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ≠sVÃ˝¡L˝RiV 3,850 LRiWFy∏R∂VáNRPV N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsVÚLi≤R∂gS.. r°™´sV™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi INRP‰ryLjigS 4Æ™s[á LRiWFy∏R∂VáNRPV μ≥R∂LRi |msLi¬ø¡[aSLRiV. gRi≤R∂¿¡©´s 25 L][«¡ŸÃ¡ ©´sVLi¿¡ N]©´sVg][áV©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[zqs©´s N]LiμR∂VLÊRiV ™´sVLi≤R∂áLi ÕÿÕfixms•¶¶¶≤`∂Õ‹[¨s $¨s™yry —¡¨sıLig`i ≠sVÃ˝¡V ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li xmsºΩÚ N]©´sVg][áV©´sV ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡Liμj∂. @Õÿlgi[ uyμ`∂©´sgRiL`i, N]ªRΩWÚL`iÕ‹[¨s ≠sVÃ˝¡VáV \|qsªRΩLi N]©´sVg][áV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLiVV.©yfl·˘Q\Æ™sV©´s Æ™sVVμR∂…”¡ LRiNRPLi xmsºΩÚ¨s N]ªRΩWÚL`iÕ‹[¨s ≠sVÃ˝¡V ∏R∂V«¡™´sW©´sVáV, μR∂ŒÿLRiVáV 3,500 ©´sVLi¿¡ 3,750 LRiWFy∏R∂Vá ™´sLRiNRPV ≈¡LkiμR∂V ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ æªΩ[™´sV DLiμR∂©´sı ryNRPVª][ NTP*Li…ÿáVNRPV lLiLi≤R∂V NTPÕ‹[á ©´sVLi¿¡ 10 NTPÕ‹[á ™´sLRiNRPV N][ªRΩ ≠sμ≥j∂LiøR¡≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y, NRP≠dsVxtsQ©±s N][ªRΩ |ms»Ì¡VcN]¨s ≤R∂ ¡V˜÷¡øyËLRi¨s \lLiªRΩVáV ™yF°∏R∂WLRiV. @xmsˆVá Àÿμ≥R∂ ªRΩ»Ì¡VcN][¤Õ¡[NRP xmsºΩÚ¨s ≠s˙NRPLiVVLiøR¡VN][™y÷¡= ™´s¿¡ËLiμR∂¨s ™yLRiV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ¨s}tsQμ≥R∂Li FsºΩÚÆ™s[∏R∂V≤R∂Liª][ xmsºΩÚ μ≥R∂LRi BLiNS |msLRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ™y˘FyLRiVáV ¬ø¡xmsoÚ©yıLRiV. N]LiμR∂VLÊRiV ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™y˘FyLRiVáV xqsLigSlLi≤ÔT∂, xqsμybP™´s}ms»¡Ã¡ª][ Fy»¡Vc NRPLÒS»¡NRP LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s uyxmspL`i, ∏R∂WμR∂gjiLji, ¿¡Liø][◊¡ ˙FyLiªyá ©´sVLi¿¡ xmsºΩÚ¨s N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs BNRP‰≤T∂NTP ªRΩLRi÷¡xqsVÚLi…ÿLRiV. @LiVVæªΩ[ C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ™y˘FyLRiLiÕ‹[ ©´suÌyá©´sV øR¡≠søR¡W≤y÷¡= ™´sr°ÚLiμR∂¨s ™yLRiV ≠s™´sLjiLiøyLRiV.BªRΩLRi ˙FyLiªyáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ≠sVÃ˝¡L˝RiV NRPW≤y xmsºΩÚ N]©´s≤y¨sNTP BNRP‰≤T∂NTP ™´sxqsVÚ©yıLRiV. C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi 4Æ™s[á LRiWFy∏R∂VáNRPV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s xmsºΩÚ μ≥R∂LRi ¿¡™´sLRiNRPV 3,200 ™´sLRiNRPV xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. \lLiªRΩVáV xqsgRi»¡Vc©´s 3,700 LRiWFy∏R∂VáNRPV NTP*Li…ÿÕfi ø]xmsˆV©´s xmsºΩÚ¨s ≠s˙NRPLiVVLiøR¡VNRPV©yıLRiV. gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi xqsgRi»¡Vc μ≥R∂LRi 4,500 LRiWFy∏R∂VáV NSgS C xqsLi™´sªRΩ=LRiLi \lLiªRΩVáNRPV |ms»Ì¡Vc ¡≤T∂ |msLjigji©y.. μ≥R∂LRi ™´sW˙ªRΩLi 800 LRiW Fy∏R∂VáV ªRΩgÊjiLiμj∂. ¨s}tsQμ≥R∂Li @™´sVáVÕ‹[ D©yı.. gRi≤R∂¿¡©´s Æ©sáL][«¡ŸÃ¡ Fy»¡Vc @≠sVª`Ω ≠sVÃ˝¡V ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li ryμ≥yLRifl· LRiNRPLi xmsºΩÚ¨s ™´sVW≤R∂V Æ™s[á ©´sVLi¿¡ 3,300 LRiWFy∏R∂Vá ™´sLRiNRPV N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqsLiμj∂.xmsºΩÚ FsgRiV™´sVªRΩVá\|ms ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li r°™´sV™yLRiLi ¨s}tsQμ≥y¨sı FsºΩÚÆ™s[∏R∂V≤R∂Liª][ xmsºΩÚ N]©´sVg][áVÕ‹[ NRPμR∂÷¡NRP ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV μ≥R∂LRiáV |msLRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. lLiLi≤R∂V Æ©sáá NTPLiμR∂ xmsºΩÚ FsgRiV™´sVªRΩVá\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨s}tsQμ≥R∂Li ≠sμ≥j∂LiøR¡≤R∂Liª][ INRP‰ryLjigS μ≥R∂LRiáV xms≤T∂F°∏R∂WLiVV. N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ ≠sVÃ˝¡L˝RiV N]©´sVg][áV©´sV ¨s÷¡zmsÆ™s[xqsVNRPV©yıLRiV. xmsºΩÚ FsgRiV™´sVªRΩVáNRPV ZNP[Li˙μR∂Li @©´sV™´sVºΩLiøR¡≤R∂Liª][ øyÕÿ ™´sVLiμj∂ ≠sVÃ˝¡L˝RiV N]©´sVg][áV©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ ≠sVÃ˝¡L˝RiV, \lLi ªRΩVÕ˝‹[ A©´sLiμR∂Li Æ™s÷˝¡≠sLjizqsLiμj∂.C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ xmsºΩÚ¨s ¨sá* |ms»Ì¡VNRPV©´sı \lLiªRΩVáV ºdΩ˙™´s ALiμ][Œœ¡©´sNRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. μyμyxmso 15 aSªRΩLi ™´sLRiNRPV \lLiªRΩVá ™´sμÙR∂ xmsºΩÚ ¨sá*áV©yı∏R∂V¨s ™y˘FyLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. \lLiªRΩVáV ªRΩ™´sV ™´sμÙR∂©´sV©´sı xmsºΩÚ¨s @™´sVV¯NRPV©´sı ªRΩLRiV™yªRΩ FsgRiV™´sVªRΩVáNRPV @©´sV™´sVºΩ B™´s*≤R∂Liª][ zqsˆ¨sıLig`i ≠sVÃ˝¡V ∏R∂V«¡™´sW©´sV¤Õ¡[ ÕÿÀ≥œ¡xmsÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi GLRiˆ≤T∂Liμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩxqsVNRPV©´sı ˙xmsxqsVÚªRΩ ¨sLÒRi∏R∂VLiª][ NRP¨dsxqsLi 15 aSªRΩLi ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV ÕÿÀ≥œ¡xms≤R∂VªRΩV©´sıLiμR∂VNRPV xqsLiª][xtsQxms≤y÷¡.

\lLiªRΩV}msLRiV ≠dsVμR∂ @N_Li…fi æªΩLjizmsLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ryLiZNP[ºΩNRP xqs™´sVxqs˘ DªRΩˆ©´sı™´sV™´soªRΩV©´sıμR∂¨s G™Ø[áV ™yF°ªRΩV©yıLRiV. lLiÆ™s©´sW˘ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ¬ø¡[ ∏R∂V ™´sázqs©´s ≠sμ≥R∂VáNRPV ªRΩ™´sV©´sV Àÿμ≥R∂V˘Ã¡V gS ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li FsLiªRΩ™´sLRiNRPV xqs™´sVLi«¡xqs™´sV ¨s ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡c\ZNPc©y NRP¤Õ¡NÌRPL`i «‹[NRP˘Li ¬ø¡[xqsVNRPV¨s FsÕÿLi…”¡ ≤T∂Fy—¡…fi ¤Õ¡[NRPVLi ≤y Àÿ˘LiNRPVΔÿªyáV BzmsˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[}qsÚ ÀÿgRiVLi»¡VciLiμR∂¨s ™yLRiV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. “¡L][ @N_Li…fi B}qsÚ ªRΩ™´sVNRPV I ©´sgRiWlLi[ ˙xmsπ∏∂W«¡©´sÆ™s[V≠sV»¡¨s Àÿ˘LiNRP L˝RiV ™´s˘™´sry ∏R∂Wμ≥j∂NSLRiVá©´sV ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. BÆ™s[≠sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPVLi≤y \lLi ªRΩVá ΔÿªyáV æªΩLjizmsLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ¨sL˝RiORPQ ˘Li ˙xmsμR∂Lji+xqsVÚ©yıLRiLi»¡W —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i 18™´sVLiμj∂ G™Ø[áNRPV Æ™sVÆ™sWáV «ÿLki ¬ø¡[ zqs©´s»˝¡Vc xqs™´sWøyLRiLi. μk∂Liª][ ™´s˘™´sry∏R∂Wμ≥j∂NSLRiVáV ªRΩáxms»˝¡VNRPVLi»¡V©yıLRiV. Àÿ˘LiNRPL˝Ri xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ “¡L][ @N_Li…fi BryÚ™´sV¨s @LigkiNRPLjiLi¿¡©´s @μ≥j∂NSLRiVáV AøR¡LRifl·Õ‹[ ’≥¡©´sıLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s G™Ø[áV ≠s™´sVLji+xqsVÚ©yıLRiV.

n+‘·s¡Z‘· ≈£îeTTà˝≤≥\‘√

{°&û|”˝À HÓ’sêX¯´+ —¡Õ˝ÿ …”¡≤T∂zmsÕ‹[ D©´sı ≠s¤À≥¡[μyáV xqsÀ≥œ¡˘ªRΩ* ©´sÆ™sWμR∂V\|ms ºdΩ˙™´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡Wxmsoª][Liμj∂. Dxms Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLiÕ‹[ @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ’¡“¡gS DLi≤R∂≤R∂Li, ™´sV•¶¶¶©y≤R∂V ™´sVVLiøR¡VN]xqsVÚ©yı |msμÙR∂gS xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRP F°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ NRPW≤y —¡Õ˝ÿÕ‹[ NSLRi˘˙NRP™´sWáV xqsÚ Ù¡VgS N]©´srygRiVªRΩV©yıLiVV. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[ B…‘¡™´s÷¡ Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FyLÌki J»¡≠sVª][ NSLRi˘NRPLRiÚÕ˝‹[ \Æ©sLSaRP˘Li Æ©sáN]Liμj∂. Dxms Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyáª][ ≤U∂Õÿ xms≤ÔR∂ …‘¡≤U∂{msNTP, NRP≠sV…‘¡Ã¡ GLSˆ»¡V, xqsÀ≥œ¡˘ªRΩ* ©´sÆ™sWμR∂V xqs™yÕfigS ™´sWLjiLiμj∂. ™´sVLjiN]μÙj∂ L][«¡ŸÕ˝‹[ ™´sV•¶¶¶©y≤R∂V «¡LRiVgRi©´sV©yı, —¡Õ˝ÿÕ‹[ FyLÌki xqsÀ≥œ¡˘ªRΩ ©´sÆ™sWμR∂V, NRP≠sV…‘¡Ã¡ ¨s∏R∂W™´sVNRPLi xmspLjiÚ NS¤Õ¡[μR∂V. áORPQ ˙NTP∏R∂WbdPáNRP xqsÀ≥œ¡˘ªRΩ*Li, ™´sVL][ 2áORPQá ryμ≥yLRifl· xqsÀ≥œ¡˘ªRΩ*Li áORPQ ˘LigS |ms»Ì¡VN][gS, μyμyxmso xqsgRiLi áORPQ ˘Li ™´sW˙ªRΩÆ™s[V xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂VgRi÷¡gSLRiV. Dxms Fs¨sıNRPá μR∂XuÌy˘ N]LiªRΩ «ÿ xms˘Li «¡Ljigji©y, xmspLjiÚ rÛyLiVV xqsÀ≥œ¡˘ªRΩ* ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ zms.øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`iNRPV, FyLÌki rÛy¨sNRP {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩáNRPV ™´sVμ≥R∂˘ xmsøR¡ËgRi≤ÔT∂ Æ™s[}qsÚ À≥œ¡gÊRiV™´sVÆ©s[ rÛyLiVVNTP ≠s¤À≥¡[μyáV ¬ø¡[LSLiVV. 2014 Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NRPW≤y ªyÆ©s[ FyLÌki @À≥œ¡˘LÛji©´sLi»¡W øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`i xqsLiZNP[ªyáV B™´s*≤R∂Li FyLÌkiÕ‹[ μR∂V™´sWLRiLi ¤Õ¡[zmsLiμj∂. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V, ˙gS™´sV, ™yLÔRiV NRP≠sV…‘¡cá©´sV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡W Æ™sŒœ¡˛≤R∂Li\|ms N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ {qs¨s∏R∂VL˝RiV gRiV˙LRiVgS D©yıLRiV. xqs™´sV∏R∂VLi N][xqsLi Æ™s[¿¡ øR¡WxqsVÚ©yı™´sVLi»¡W ≠dsLRiV @LiªRΩLÊRiªRΩLigS }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. Fyá™´sVWLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ …”¡≤T∂zms BLiø≥yLÍkiNTP, N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ ©y∏R∂VNRPVáNRPV ™´sVμ≥R∂˘ @’≥¡˙Fy∏R∂V¤À≥¡[μyáV ™´s¿¡Ë©´s ™´sW»¡ ™yxqsÚ™´sÆ™s[V©´s¨s …‘¡≤U∂{ms —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V F°NRPá ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i ¬ø¡FyˆLRiV. ≠ds…”¡¨s ªy™´sVLiªy NRPWLRiV˨s xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡VNRPVLi…ÿ™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. rÛy¨sNRP xqsLixqÛsá Fs¨sıNRPÕ˝‹[gS, C xqs™´sVxqs˘ xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡VNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ FyLÌki xqsÀ≥œ¡˘ªRΩ*Li 80 aSªRΩLi xmspLRiÚLiVV˘LiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. AáLixmspL`i, uyμ`∂©´sgRiL`i, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, «¡≤R∂ËL˝Ri ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ ˙gS™´sV NRP≠sV…‘¡Ã¡ ¨s∏R∂W™´sVNRPLi xmspLRiÚLiVV˘LiμR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV.FyLÌkiNTP Fs¨s≠sVμj∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡VLi≤R∂gS, ZNP[™´sáLi ©yáVgRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NRP≠sV…‘¡Ã¡ GLSˆ»¡V xmspLjiÚ ¬ø¡[ ∏R∂V≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, AáLixmspL`i, uyμ`∂©´sgRiL`i, «¡≤R∂ËL˝Ri ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ NRP≠sV…‘¡Ã¡ GLSˆ»¡V xmspLRiÚLiVV©´s»˝¡Vc FyLÌki —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ˙xmsNRP…”¡LiøR¡gS, ≠ds…”¡Õ˝‹[ INRP‰ «¡≤R∂ËL˝Ri ≠sV©´s•¶¶¶ ≠sVgRiªy ™´sVW≤T∂Li…”¡Õ‹[ …‘¡≤U∂{ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ≠sZaP[xtsQLi. ™´sVL][\Æ™sxmso, …‘¡≤U∂{msÕ‹[ N]¨sı ˙FyLiªyÕ˝‹[ Æ©s[ªRΩáV, ªRΩ™´sVV¯Œœ¡˛ ™´sVμ≥R∂˘ ≠s¤À≥¡[μyá NSLRifl·LigS NRPW≤y FyLÌki xmsLjizqÛsºΩ ™´sVLjiLiªRΩ B ¡˜Liμj∂NRPLRiLigS ™´sWLjiLiμR∂©´sı @’≥¡˙Fy∏R∂VLi DLiμj∂. ™´sVV ≈¡˘LigS, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ ø][»¡Vc ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı xmsLjiflÿ™´sWáV FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ μR∂XztÌsQNTP NRPW≤y Æ™s◊˝¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi.


\|ms#˚Æ™s[…fi Axqsˆ˙ªRΩVáՋ[ zqs¤«¡[Lji∏R∂V©±s AxmslLi[xtsQ©˝´sV ªRΩgÊjiLiøy÷¡ : NRP¤Õ¡NÌRPL`i NRPLkiLi©´sgRiL`i, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s \|ms#˚Æ™s[»¡V Axqsˆ˙ªRΩVáՋ[ zqs¤«¡[Lji∏R∂V©±s AxmslLi[xtsQ©˝´sV ªRΩgÊjiLi¿¡ ©yLRi¯Õfi Æ≤∂÷¡™´sLkiáV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i zqs¯ªyxqs ¡LS*Õfi ≤yNÌRPQL˝RiNRPV zmsáVxmso¨søyËLRiV. NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fi xqs™´sWÆ™s[aRP ™´sVLiμj∂LRiLiÕ‹[  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi C ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV \|ms#˚Æ™s[»¡V Axqsˆ˙ªRΩVá ≤yNÌRPL˝RiV, H,GLi,G @Fyı xqsLixqÛsá ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Váª][ NRP¤Õ¡NÌRPL`i xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV©yLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW —¡Õ˝ÿÕ‹[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ZNPÕ˝ÿ @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS zqs¤«¡[Lji∏R∂V©˝´sV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı»˝¡VgS æªΩáVr°ÚLiμR∂¨s C μR∂XuÌy˘ zqs¤«¡[Lji∏R∂V©±s ≠sμ≥y©y¨sNTP ryμ≥R∂˘Q\Æ™sV©´sLiªRΩÆ™sVLRiNRPV Æ™sŒ˝œ¡NRPVLi≤y ©yLRi¯Õfi gS Æ≤∂÷¡™´sLki @π∏∂[V˘Õÿ ≤yNÌRPL˝RiV \Æ™sμR∂˘}qs™´sáLiμj∂Liøyá©yıLRiV BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV —¡Õ˝ÿ \Æ™sμR∂˘, AL][gRi˘aS≈¡ μy*LS @™´sgSx§¶¶¶©´s ˙xms«¡Ã¡Õ‹[ ™´sVV≈¡˘LigS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Õ˝‹[ |msLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV

øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][Li»¡V©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV.zqs¤«¡[Lji∏R∂V©±s AxmslLi[xtsQ©˝´sV ªRΩgÊjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ≤yNÌRPL˝RiV xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s, ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V, bPaRPV™´soá AL][gRi˘Li μR∂XuÌy˘ zqs¤«¡[Lji∏R∂V©±s ≠sμ≥y©y¨sNTP xqs*zqsÚ xmsáNSá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. @ªRΩ˘™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ªRΩxmsˆ¨sxqsLji xmsLjizqÛsªRΩVáՋ[ ªRΩxmsˆ zqs¤«¡[Lji∏R∂V©±s NRPV Æ™sŒœ¡˛™´sμÙR∂¨s , INRPÆ™s[Œœ¡ zqs¤«¡[Lji∏R∂V©±s ¬ø¡[∏R∂W÷¡= ™´s¿¡Ë©y Fs»¡V™´sLi…”¡ xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ ¬ø¡[∏R∂W÷¡= ™´s¿¡ËLiμR∂¨ds ≠sxtsQ∏R∂Wá©´sV LjiNSLÔRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, ZNP[xqsV {tsQ…fiÕ‹[ ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ˙xmsºΩÆ©sÕÿ 5 ™´s æªΩ[μk∂ Õ‹[xmso A ™´sVLRiVxqs…”¡ Æ©sáՋ[ A∏R∂W Axqsˆ˙ªRΩVáՋ[ «¡Ljigji©´s Æ≤∂÷¡™´sLkiáV ™´sVV≈¡˘LigS zqs¤«¡[Lji∏R∂V©±s Æ≤∂÷¡™´sLki ¨sÆ™s[μj∂NRP xqs™´sVLjiˆLiøyá¨s, C ¨sÆ™s[μj∂NRP\|ms 6™´s æªΩ[μk∂©´s xqs≠dsVORPQ ¬ø¡[∏R∂V»¡Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. A≤T∂xtsQ©´sÕfi «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i Fs£qs. xqsVLiμR∂L`i @ÀÿıL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW

düTes¡íyês¡Ô

>∑Ts¡Tyês¡+, 3 y˚T 2012

‘·Tø√ÿõyê&ç˝À ÄsYõ_ düe÷y˚X¯+ dü<ë•eq>∑sY, y˚T 2(düTes¡íyês¡Ô):eT+ &É\+ ˝Àì ‘·Tø√ÿõyê&ç Á>±eT+˝À ãT<Ûäyês¡+ ÄsY õ_ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. düe÷y˚ X¯+˝À düeTq«j·Tø£s¡Ô X¯s¡“ì sêCÒX¯+ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷, Á>±e÷˝À¢ $ø£˝≤+>∑T\ dü+|òü÷\ @sêŒ ≥T≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì düe÷y˚XÊ˝À¢ C…+&ÉsY (Ä&Ü/eT>±) Ád”Ô ì~Û Ä]úø£ ˝≤yê<˚$\ >∑T]+∫ $e]+∫ eTVæ≤fi¯\ n_Ûeè~›øÏ ‘√&ÉŒ&Ü\ì dü+ |òü÷\ n<Ûä´≈£åî\≈£î dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Áø £eT+˝À Á|ü>∑‹øÏ |ü~ yÓT≥T¢, u≤´+≈£î *+πøõ\T, Ä<ëj·T e´j·÷\ô|’ #·]Ã+#ês¡T.Á>±e÷˝À¢ Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ nedüs¡eTì eTVæ≤ fi¯\≈£î dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTVæ≤fi≤ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åîsê\T $eT˝≤u≤sTT, ñbÕ<Ûë´ ≈£åîsê\T dü‘·Ôe«, düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ejÓ÷»q $<ä´, eè‹Ô HÓ’|ü⁄D´ dü<ädüT‡ ø±e÷¬s&ç¶, y˚T 2(düTes¡íyês¡Ô):ø±e÷¬s&ç¶ eT+ &É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À õ˝≤¢ ejÓ÷ »q $<ë´ ñ|ü dü+#ê\≈£î\T $πsX¯+ Á>±eT düeTq«j·T ø£s¡Ô\qT düe÷y˚X¯|ü]∫ Á>±eT kÕúsTT˝À kÕø£ås¡ uÛ≤s¡r eè‹Ô, HÓ’|ü⁄D´ ne>± Vü≤q »]π>˝≤ n˝≤π> Á>±e÷˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\ C≤_‘êqT ‘·j·÷s¡T #˚j·÷\ì ‘Ó*j·T CÒXÊs¡T.Á>±e÷˝À¢ ñ<äj·T+, kÕj·T+Á‘·+ n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥÷ @ düeTdü´ ‘·˝…‘ ·Ô≈£î+&Ü, @yÓ’Hê düeTdü´\T ñqï#√ eT+&É\ n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì Á>±eT ø√Ä]¶H ˚≥sY\≈£î dü÷∫+#ês¡T.15 s√E\T es¡Tdü>± $<ÛäT\≈£î ¬>’sêΩ»s¡T nsTT‘˚ m˝≤+{Ï düe÷ #ês¡+ ˝Ò≈£î+&Ü XÊX¯«‘·+>± $<ÛäT\qT qT+∫ ‘=\–kÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+ #ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çy√ ∫Hêï¬s&ç¶, &çm˝Ÿ|æy√ sê|òüTesêe⁄, @|æy√ Ms¡j·T´, eT+&É\ ø√Ä] ¶H˚≥sY uÛÑ‘·TÔ\ s¡$, eT+ &É\+˝Àì Äj·÷ Á>±e÷\ ø√Ä]¶H˚≥sY\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ñ+&Ée⁄:jÓT+&É\ \ø°ÎHêsêj·TD ìC≤e÷u≤<é, y˚T 2(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):ìC≤e÷u≤<é q>∑s¡+˝À eT+∫ ˙{Ï düeTdü´qT rπsÃ+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ 56 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà ô|{Ϻ œ˝≤¢ ÁbÕ+‘·+˝À ô|<ä› m‘·TÔq |òæ\ºsYu…&é, Hê\T>∑T #√≥¢ zesYôV≤&é {≤´+≈£î\ ìsêàD |üqT\T #·Ts¡T≈£î>± kÕ>∑T‘·THêïj·Tì, eTs√ ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ q>∑s¡ Á|ü»\≈£î Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ñ+&Éeì ìC≤e÷u≤<é ns¡“Hé XÊdüq düuÛÑT´\T jÓT+&É\ \ø°ÎHêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T.ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT sêJyé>±+BÛ Ä&ç{À]j·T+˝À ¬s+&Ée CÀHé |ü]~Û˝Àì 10 ø±\˙\≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|ü»\‘√ Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± XÊdüq düuÛÑT´\T jÓT+&É\ \ø°ÎHêsêj·TD Vü‰»¬s’Hês¡T.Á|ü»\ düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, q>∑s¡+˝À Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ ñqï ÁbÕ+‘ê˝À¢ {≤´+ø£s¡¢ <ë«sê düs¡|òüsê #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, ¬s+&Ée CÀHé |ü]~Û˝À ñqï ø±\˙˝À¢ 4 {≤´+ø£s¡¢‘√ eT+∫˙s¡T düs¡|òüsê #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.q>∑s¡+˝À eT+∫˙{Ï ≈£îfi≤sTT nedüs¡+ ñqï ‘Ó\¢πswüHé ø±s¡T¶<ës¡T\T s¡÷bÕj·T\T 200 ô|{Ϻ <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.õ˝≤¢˝À e] |ü+≥ #˚‹øÏ e∫Ãq+<äTq >∑‘· ø=ìï s√E\T q>∑s¡+˝À $<äT´‘·TÔ ø=s¡‘· rÁe+>± ñ+&˚<äì, Ç|ü&ÉT $<äT´‘·TÔ≈£î n+‘·sêj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü düs¡|òüsê #˚düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.q>∑s¡+˝À ˝À z˝ÒºJ düeTdü´ rπsÃ+<äT≈£î s¡÷bÕj·T\T 16

ø√≥¢‘√ düTuÛ≤wtq>∑sY, >∑÷|üHé|ü*¢˝À düuŸùdºwüqT¢ ì]à+#˚+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡ì, Bì‘√ $<äT´‘·TÔ düeTdü´≈£î ≈£L&Ü ‘·«s¡˝À |ü]cÕÿs¡+ ne⁄‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.q>∑s¡+˝À mø£ÿ&Ó’q $<äT´‘·TÔ düú+uÛ≤\T, Á{≤Hé‡bòÕs¡à\T nedüs¡yÓTÆq #√≥ n~Ûø±s¡T\T y˚ùd+<äT≈£î dæ<ä›+>± ñHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.ns¡TΩ˝…’q yês¡+<ä]øÏ πswüHéø±s¡T¶\T, Ç+~s¡eTà Ç+&ÉT¢, ô|q¸qT¢ ÇdüTÔHêïs¡ì, me¬s’q ns¡TΩ˝…’ ñ+&ç sêì#√ eT∞fl <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ Á|ü»\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ ∫‘·ÔX¯ó~›‘√ ø£èwæ #˚düTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T.á dü+<äs¡“+>± XÊdüq eT+&É* düuÛÑT´\T n]¬ø\ qsꇬs&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, q>∑s¡+˝À düeTdü´\T ñHêïj·Tì, yê{Ï |ü]cÕÿsêìøÏ n~Ûø±s¡T\T nVü≤]ïX¯\T ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü»\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ ìs¡«Væ≤düTÔqï Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£eT+ yê]øÏ m+‘·>±H√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.n˝≤π> d”«ø£]düTÔqï <äs¡U≤düTÔ\≈£î yÓ+≥H˚ |ü]cÕÿs¡+ nj˚T´˝≤ n~Ûø±s¡T\T ÁX¯<ä› rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.nq+‘·s¡+ XÊdüq düuÛÑT´\T, XÊdüq eT+&É\ düuÛÑT´\ #˚‘·T\ MT<äT>± eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\≈£î bÕe˝≤ e&û¶øÏ dü+ã+~Û+∫ 32.64 \ø£å\ #Ó≈£îÿqT |ü+|æD° #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY sêeTø£ècÕísêe⁄, ◊¬ø|æ/|æ&ç yÓ+ø£fÒX¯+, Á{≤Hé‡ø√ mdtÇ sêeTø£èwüí, ÄsY&çz Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶ Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

\|ms#˚Æ™s[…fi Axqsˆ˙ªRΩVáՋ[ @Liμj∂Li¬ø¡[ \Æ™sμR∂˘}qs™´sá©´sV ºdΩxqsVN]Æ©s[ ø≥yLÍkiá ≠s™´sLSá©´sV ˙xmsμR∂Lji+Liøyá¨s, L][gRiVáNRPV æªΩ÷¡}qsÕÿ @Õÿlgi[ ™y…”¡¨s Fy…”¡Li¬ø¡[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. ©yLRi¯Õfi Æ≤∂÷¡™´sLki @LiVVæªΩ[ NRP÷¡lgi[ ˙xmsπ∏∂W«¡©yáV, Dxmsπ∏∂WgSáV æªΩáVxmsoªRΩW ™´sVV˙μj∂ Li¿¡©´s F°xqÌsL˝RiV , ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[LiVVLi¿¡©´s |mn˝sNUP= á©´sV Axqsˆ˙ªRΩVáNRPV xmsLizms ryÚ™´sV¨s ™y…”¡¨s xqs˙NRP™´sVLigS ˙xmsμR∂Lji+Lixms ¬ø¡[∏R∂W á¨s æªΩ÷¡FyLRiV.

5

ôV’≤<äsêu≤<é

<ëu≤\˝À dæ{Ϻ+>¥ ìs¡«Væ≤ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤+ mô d ’ ‡ dü T π s wt ≈ £ î e÷sY _ø£ÿq÷sY, y˚T 2(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\+˝Àì _{Ï@ #Ís¡kÕÔ e<ä› ñqï sêC≤sêDÏ yÓ’Hé‡ Á|üø£ÿq >∑\ U≤∞ düú\+˝À eT<ä´+ ùd$düTÔqï ø=+‘· eT+~ì, n˝≤π> ¬s+&ÉT ;sY\T d”dü\T, ¬s+&ÉT u≤{Ï\¢qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTì, n˝≤π> kÕsTTsê+ <ëu≤ô|’ <ë&çì ìs¡«Væ≤+∫ eTVü≤à<énãT›˝Ÿ s¡w”<éqT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊeTì, sêC≤sêDÏ ù|s¡Tô|’ ñqï |ü]à{Ÿ‘√ <ëu≤˝À dæ{Ϻ+>¥ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì Ç˝≤ ìs¡«Væ≤ùdÔ düVæ≤+#˚+~ ˝Ò<äì Äj·Tq á dü+<äs¡“+>± ôV≤#·Ã]+#ês¡T.n˝≤π> eT+&É\+˝À mø£ÿ&Ó’Hê <ëu≤\˝À eT<ä´+ dæ{Ϻ+>¥ ìs¡«Væ≤+∫q, n˝≤π> Á>±e÷\˝À u…\Tº cÕ|ü⁄\qT q&ç|æHê #·s¡´\T ‘·|üŒeì, ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

u…\Tº cÕ|ü⁄\ô|’ b˛©düT\ <ë&ç ø±e÷¬s&ç¶, y˚T 2(düTes¡íyês¡Ô):<√eTø=+&É eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ;ù|≥ s√&ÉT¶˝À uÛÑ÷|ü‹ ôVA≥˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï u…\Tº cÕ|ü⁄ô|’ <√eTø=+&É môd’‡ ÁoVü≤] <ë&ç #˚dæ 8 eT+~ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.u…\Tº cÕ|ü⁄˝À eT<ä´+ ùd$düTÔqï &ç.s¡$, mdt.Á|ükÕ<é, #·+Á<äX‚KsY, ø£eTà] X¯+ø£sY, <˚esêCŸ, <Ûäs¡Œ*¢ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, m+.sêCÒ+<äsY, ◊.>∑+>±<ÛäsYsêe⁄\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥T¢ môd’‡ ÁoVü≤] ‘Ó*bÕs¡T.n˝≤π> U≤∞ Á|ü<˚XÊ\˝À eT<ä´+ ùd$+∫q ≈£L&Ü ø£]ƒq+>± #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì eT+&É\+˝À mø£ÿ&Ó’Hê u…\Tº cÕ|ü⁄\qT ìs¡«Væ≤ùdÔ ñù|øÏå+#˚~ ˝Ò<äì Äj·Tq á dü+<äs¡“+>± ôV≤#·Ã]+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ôV≤&é ø±ìùdºãT˝Ÿ sêeT#·+Á<ä+, ø±ìùdºãT˝Ÿ\T dü+‘√wt¬s&ç¶, dæã“+~ *+>∑+, s¡|òüTT, bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü»\ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìπø Á|üC≤|ü<∏ä+:myÓTà˝Ò´ >∑+|ü >√es¡úHé düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&Üìπø Á|ü»˝À¢øÏ Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±e÷¬s&ç¶, y˚T 2(düTes¡íyês¡Ô):<√eTø=+&É eT+&É\+˝À eT˝≤ÿ|üPsY, ‘·T<ë ˝Ÿ|üPsY, ÇkÕ‡q>∑sY, ñ|üŒsY|ü*¢ Á>±e÷˝À¢ ãT<Ûäyês¡+ Á|üC≤|ü<∏ä+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± >∑+|ü >√es¡úHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|ü»\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&Üìπø sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\ e<ä›≈£î Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T.á dü+<äs¡“+>± @yÓTÆHê düeTdü´\T ñqï#√ Á|üC≤|ü<∏ä+˝À <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düT≈£î+fÒ eTTK´+>± ô|q ¸qT¢, >∑èVü≤ìsêàD+, $<äT´‘·TÔ ‘·~‘·s¡ düeTdü´\ô|’ |òæsê´<äT\T Ç∫à qf…Æ¢sTT‘˚ |ü]cÕÿs¡+ ne⁄‘êj·Tì á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤ ¢&Üs¡T.Á|ü‹ Á>±eT+˝À Á|ü»\T Äj·÷ düeTdü´\ô|’ n~Ûø±s¡T\qT ì\B XÊs¡T.n~Ûø±s¡T\ ‘·s¡T|ü⁄q >∑+|ü >√es¡úHé düe÷<Ûëq+ Çdü÷Ô XÊ+‹+|ü #˚XÊs¡T.ãTTDe÷|ò” Ç+~sê Áø±+‹ ÁøÏ+<ä eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\≈£î #Ó≈£îÿqT n+<ä#˚XÊs¡T.eT˝≤ÿ|üPsY˝À 26 eTVæ≤fi≤ Á>∑÷|ü⁄\≈£î >±qT 1 \ø£å 65 y˚\ s¡÷bÕj·T\T, ‘·T»˝Ÿ|üPsY˝À 59 Á>∑÷|ü⁄\≈£î >±qT 5 \ø£å 99 y˚\ s¡÷bÕj·T\T, ñ|üŒsY|ü*¢˝À eTVæ≤fi≤ 32 Á>∑÷|ü⁄\≈£î 2 \ø£å 44 y˚\ s¡÷bÕj·T\T, ÇkÕ‡q>∑sY Á>±eT+˝À 33 Á>∑÷|ü⁄\≈£î 1 \ø£å 22 y˚\

s¡÷bÕj·T\qT >∑+|ü >√es¡úHé #˚‘·T\ MT<äT>± #Ó≈£îÿqT n+<ä#˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çy√ Væ≤s¡DYeTsTT, ‘·Vü≤o˝≤›sY yÓ÷C≤Ä©U≤Hé, eT+&É\ ôdŒwü˝Ÿ n~Ûø±] eT+>∑Ô´ Hêj·Tø˘, Vü≤Ödæ+>¥ @Ç Hê>∑sêE, @|æm+ düTì‘ê, Äj·÷ XÊK\≈£î dü+ã+~Û+∫q n~Ûø±s¡T\T, Äj·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü<ë•eq>∑sY, y˚T 2(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\+˝Àì ø£˝≤«sê˝Ÿ, <ä–Z, ‘·Tø√ÿõyê&ç, ‹yÓ÷àõyê&ç, uÛÑ÷+|ü*¢, *+>∑+|ü*¢, »q>±+ Á>±e÷\˝À »]–q Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ |æ+#Û·Hé\T, Ç+&É¢ eT+pØ, d”d” s√&ÉT¢, bÕ]X¯ó<ä´+, ñbÕ~Û ≈£L©\≈£î C≤uŸø±sY¶‡ ø=s¡≈£î <äs¡U≤düTÔ\T ô|≥Tº≈£îHêïs¡T.Á>±e÷˝À¢ eT+∫˙{Ï düeTdü´\T s√&ÉT¢, $<äT´‘Y düs¡|òüsê, düeTdü´\qT Á>±eTdüTÔ\T n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT≈£îyÓfi≤fls¡T.Á>±eT ø±s¡´<äs¡TÙ\ |üì rs¡T u≤>± ˝Ò<äì ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ Á|ü»\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£e÷\ <ë«sê »q>±+ Á>±eT+˝Àì 6 eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\≈£î 46,690 s¡÷bÕj·T\T, *+>∑+|ü*¢˝À 25 dü+|òü÷\≈£î 2 \ø£å 98,235 s¡÷bÕj·T\T, ø£˝≤«sê˝Ÿ˝À 27 dü+|òü÷\≈£î 2 \ø£å\ 40 y˚\ 604 s¡÷bÕj·T\T, ‹e÷àõyê&ç˝À 4 dü+|òü÷\≈£î 78 y˚\ 824 s¡÷bÕj·T\T, ‘·Tø√ÿõyê&ç˝À 14 dü+|òü÷\≈£î 1 \ø£å 19,691 s¡÷bÕj·T\T,<ä–Z˝À 5 dü+|òü÷\≈£î 35,400 s¡÷bÕj·T\T, uÛÑ÷+|ü*¢˝À 27 dü+|òü÷\≈£î 1 \ø£å 60,307 s¡÷bÕj·T\ bÕe˝≤ e&û¶ì n+~+#ês¡T.Á|ü»\ düeTdü´\qT ‘Ó\TdüTø=ì |ü]wüÿ]+#·&Üìπø Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤düTÔ+<äì ‘·eT düeTdü´\qT |òæsê´<äT\ <ë«sê n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*j·TCÒùdÔ |ü]wüÿ]kÕÔeTì eT+&É˝≤_Ûeè~› n~Ûø±] #·+Á<äø±+‘Ysêe⁄, eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] sê»j·T´ ‘Ó*bÕs¡T.*+>∑+|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ >±+<Ûë] s√&ÉT¶ qT+&ç Á>±eT+ es¡≈£î $<äT´‘Y düÔ+uÛ≤\T ˝Òø£ kÕj·T+Á‘·+ y˚fi¯˝À¢ eTVæ≤fi¯\T }]˝ÀøÏ sêe&ÜìøÏ uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡ì yÓ+≥H˚ 15 $<äT´‘Y düú+uÛ≤\T @sêŒ≥T #˚sTT+#ê\ì Á>±eT+˝À eT+∫˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì n~Ûø±s¡T\≈£î *+>∑+|ü*¢ Á>±eTdüTÔ\T ø√sês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY&ÉãT¢´mdt &ç|üP´{Ï ÇÇ dü+|ü‘Y¬s&ç¶, ‘·Vü≤o˝≤›sY nHêï¬s&ç¶, @y√ yÓ+ø£fÒX¯«sY¬s&ç¶, >ök˛~›Hé, uÛÑøÏÔj·÷sY, X¯s¡“ì sêCÒX¯+, ø±s¡´<äs¡TÙ\T n+>∑Héyê&ç.Äs√>∑´ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, e÷J düs¡Œ+#Y, Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤_ÛÁbÕj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï ‘·s¡Tyê‘˚ ìsêàD+ #˚|ü{≤º* @&ÉT>∑Ts¡T ø=‘·Ô MÄs√«\T ìj·÷eTø£+ ø±e÷¬s&ç¶, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô):<√eTø=+&É eT+&É\+˝Àì *+>∑T|ü*¢ Á>±eT+˝À ì]àdüTÔqï Äq+<é |òü]º˝…’»sY nHé¬ø$Tø£˝Ÿ bòÕ´ø£º] j·÷»e÷q´+ *+>∑T|ü*¢ Á>±eT Á|ü»\ Á|üC≤_ ÛÁbÕj·T+‘√bÕ≥T eT+&É\+˝Àì Á|ü»\ n_ÛÁbÕj·T+ ‘Ó\TdüT ≈£îHêïπø dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T ø£˙dü ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ Á>±e÷ìøÏ m+‘· <ä÷s¡+ ì]à+#ê*‡+<√ Á|ü»\≈£î $e]+∫ Á|ü»\ nqTe÷Hê\qT ìeè‹Ô #˚dæq ‘·sê«‘˚ ìsêàD+ #˚| ü{≤º\ì *+>∑T|ü*¢ Á|ü»\‘√bÕ≥T <√eTø=+&É eT+&É\ Á|ü»\T j·÷»e÷Hê´ìï ø√s¡T‘·THêïs¡T.eT+&É˝≤ìøÏ bòÕ´ø£ºØ e\q e#˚à ˝≤uÛ≤\ ø£qï qcÕº˝Ò m≈£îÿe edüTÔHêïj·T+≥Tqï Á|ü»\ nqTe÷Hê\qT ìeè‹Ô #˚j·÷*‡+~j·÷»e÷q´y˚Tqì Á|ü»\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. bòÕ´ø£ºØ düMT|ü+˝Àì >∑T+&É¢ #Ós¡Te⁄, ≈£î] #Ós¡Te⁄, <äTu≤“sêwt ≈£î+≥, #Ós¡Te⁄\T á bòÕ´ø£ºØ e\¢ ø£\Twæ‘·+ ø±≈£î+&Ü #·÷&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\<˚qì eT+&É\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.ø±e÷¬s&ç¶ &ç$»Hé˝Àì dü<ë• eq>∑sY eT+&É\+ e&É÷¢sY m˝≤¢¬s&綽À 14 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ ì]à+∫q >±j·TÁ‹ wüß>∑sY bòÕ´ø£ºØ e\q #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ Á>±e÷˝…’q e&É÷¢sYm˝≤¢¬s&ç¶, eTs¡ÿ˝Ÿ, ≈£îÁ|æj·÷˝Ÿ, s¡+>∑+ù|{Ÿ, yÓ÷X¯+|üPsY, ñ|üŒ˝ŸyêsTT,

ªRΩVFyNUP }ms÷¡ NS¨s}qÌs ¡VÕfi ™´sVXºΩ @©´sLiªRΩxmsoLRiLi,y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô):@©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿ N][LÌRiV ˙FyLigRifl·LiÕ‹[ ˙xms™´sWμR∂™´saSªRΩVÚ ªRΩVFyNUP }ms÷¡ J NS¨s}qÌs ¡VÕfi ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμy≤R∂V. DμR∂ ∏R∂VLi —¡Õ˝ÿ \¤«¡Ã¡V ©´sVLi¿¡ N][LÌRiVNRPV F°÷d¡xqsV ≠sV¨ds ™y˘©±sÕ‹[ \¤Δ¡μk∂á©´sV ºdΩxqsVNRPV™´søyËLRiV. \¤Δ¡μk∂áª][ ™´s¿¡Ë©´s NS¨s}qÌs ¡VÕfi $¨s™y£qs ™y˘©±sÕ‹[ NRPWLRiV˨s DLi≤R∂gS @ªRΩ¨s ™´sμÙR∂ D©´sı ªRΩVFyNUP ≠sV£qs \|mnsL`iNRPV gRiVLRiLiVVLiμj∂. μk∂Liª][ lLiLi≤R∂V  ¡V¤Õ˝¡»˝¡V ªRΩáÀÿgRiáLiÕ‹[NTP Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Liª][ NS¨s}qÌs ¡VÕfi @NRP‰ ≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ D÷¡NTP‰ xms≤ÔR∂ ª][…”¡ F°÷d¡xqsVáV @ªRΩ≤T∂ı Axqsˆ˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ @xmsˆ…”¡ZNP[ @ªRΩ≤R∂V øR¡¨sF°∏R∂W≤R∂V

e&É÷¢sY, Ç©¸|üPsY, b˛kÕìù|{Ÿ, –<뛑√bÕ≥T 13 øÏ˝ÀMT≥sY\ <ä÷s¡+˝À ñqï ø±e÷¬s&ç¶ eTTì‡bÕ©º˝À ≈£L&Ü <äTsê«düq sêe&É+ e\q <ëìô|’ düMT|ü Á>±e÷\ Á|ü»\T <äTsê«düq, uÛÑ÷>∑s¡“ »˝≤\ ø£\Twæ‘·+ uÛÑ]+#·˝Òø£ eT&É÷¢sY m˝≤¢¬s&ç¶ Á>±eT|ü+#êsTTr yês¡T >±j·TÁ‹ wüß>∑sY bòÕ´ø£º] j·÷»e÷Hê´ìøÏ ©>∑˝Ÿ H√{°düT Ç∫Ãq $wüj·T+ ø±e÷¬s&ç¶ &ç$»Hé Á|ü»\≈£î ‘Ó*dæq $wüj·T+ $<ÛäT‘·y˚T.n˝≤π> 4`10`2011 Á|üC≤yêDÏ ø±s¡´Áø£eT+˝À ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î |òæsê´<äT ≈£L&Ü #˚XÊs¡T.<ë+‘√bÕ≥T dæõm+ >±j·TÁ‹ wüß>∑sY bòÕ´ø£ºØ >±]øÏ ø£\Twü´ ìyês¡D kÕ<Ûäq ø£$T{° <ë«sê düMT|ü Á>±eT Á|ü»\T 22`3`2012 s√Eq ˝ÒK düeT]Œ+#·&É+ »]–+~.n˝≤π> nHê˝Ÿdædt ]b˛sYº ‘˚~ 6`4`2012 Hê&ÉT ÄsY&Éã÷¢´mdt yês¡T H√{°düT C≤Ø #˚XÊs¡T.C≤Ø #˚dæq ‘˚~ 10`4`2012.ô|’ $wüj·T+ <ë«sê <√eTø=+&É eT+&É\+ Á|ü»\T Äq+<é |òüغ˝…’»sY n+&é ¬ø$Tø£˝Ÿ bòÕ´ø£ºØ j·÷»e÷Hê´ìï eT+&É\ Á|ü»\T ô|’ $wüj·÷\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì bòÕ´ø£ºØ $wüj·T+˝À Äb˛Vü‰\T ñHêïj·Tì ø√s¡T‘·THêïs¡T.j·÷»e÷q´+ yês¡T eT+&É\+˝À Á|üC≤_ÛÁbÕj·T ùdø£s¡D ìs¡«Væ≤+∫ bòÕ´ø£ºØ ‘·s¡T|ü⁄q rdüT≈£îe∫Ãq C≤Á>∑‘·Ô\ >∑T]+∫, |ü]j·÷es¡D ø£\Twü´+

ìs√~Û+#·&ÜìøÏ, ìj·Te÷\ >∑T]+∫ yê]øÏ $|ü⁄\+>± ns¡úeTj˚T´≥≥T¢ nqTuÛÑeE„˝…’q Ç+»˙sY\qT Á>±e÷\≈£î rdüT≈£îe∫à Á>±eT #ê$&ç\ eT<Ûä´ Á>±eT Á|ü»\≈£î ñqï |ü\T nqTe÷Hê\qT ìeè‹Ô #˚j·÷*‡q ÄeX¯´ø£‘· Äq+<é |òü]º˝…’CsY n+&é ¬ø$Tø£˝Ÿ bòÕ´ø£ºØ j·÷»e÷q´+ yê]<˚qì *+>∑T|ü*¢ Á>±eT yêdüT\‘√ bÕ≥T eT+&É\ yêdüT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. á bòÕ´ø£ºØ e\¢ @<Ó’Hê Çã“+<äT\T m<äs¡e⁄‘˚ ˇø£ *+>∑T|ü*¢ Á>±eT+‘√ ø±≈£î +&Ü Á|üø£ÿq >∑\ ≈£î+<ës¡+, d”‘êsê+|üPsY, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷ \T ø£\Twü´+‘√bÕ≥T uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤\T ø£\Twæ‘·eTj˚T´ Á|üe÷<ä+ ñ+<äì Á|ü»\T uÛÑj·÷+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.n+‘˚ >±ì eT+&É\+˝À bòÕ´ø£ºØ eùdÔ düMT|ü Á>±eT\ yê]øÏ ñbÕ~Û edüTÔ +<äì ≈£L&Ü düMT|ü Á>±eT yêdüT\T ù|s=ÿ+ ≥THêï s¡T. eTTK´+>± ô|’q #Ó|æŒq $wüj·÷\ô|’ yê]øÏ ñqï nqTe÷ Hê\ qT ìeè‹Ô #˚ùdÔ eT+&É\+˝À bòÕ´ø£ºØ ñ+fÒ dü+‘√wækÕÔeTì eT+ &É\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.ø±ì j·÷»e÷q´+ @˝≤+{Ï Á|üC≤ _ÛÁbÕj·T ùdø£s¡D #˚|ü≥º≈£î+&ÜH˚ ø=+‘· eT+~ e´≈£îÔ\‘√ ≈£îeTà¬ø’ÿ Á|üC≤_ÛÁbÕj·T ùdø£s¡D #˚|ü≥º≈£î+&Ü |üì ÁbÕs¡+ _Û+#·&É+ düuÛÑãT ø±<äì yês¡+≥THêïs¡T.

™´sVμR∂˘Li xmsLizmsfl‘·¨s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡#¤Õ¡[ @≤ÔR∂VN][™y÷¡ : NRP¤Õ¡NÌRPL`i

NRP≤R∂xms, Æy˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): ˙xms«ÿry*™´sV˘LiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ Fs¨sıNRPáV «¡Ljigji©y NRP¤Õ¡NÌRPLRiV μR∂X{tÌsQNTP ºdΩxqsVNRPLSgS NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW F°÷d¡xqsV, Fs\ZNPQQ=«fi aS≈¡ ≤R∂ ¡V˜, ™´sVμR∂˘Li xmsLizmsfl”· «¡LRiVgRiNRPVLi≤y ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqs™´sW≈¡˘Ã¡V ¨s™yLjiLiøyá¨s ™yLji Àÿμ≥R∂˘ªRΩ @¨s C ≠sxtsQ∏R∂V \Æ™sV —¡Õ˝ÿ ∏R∂Vzqsˆ ª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂Vªy©´s©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV @¨sÕfi NRPV™´sWL`i }msL]‰©yıLRiV. ©´sgRiLRi bP™yL˝RiÕ‹[¨s ≤T∂AL`i ≤T∂ G ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqs™´sW≈¡˘Ã¡V ™´sVμR∂˘Li ≤R∂ ¡V˜ xmsLizmsfl”· «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi …”¡…”¡ ≤T∂zqs ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ xqs™´sW≈¡˘Ã¡ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ 2012c13 @Liμj∂}qsÚ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPáV «¡Ljilgi[ ¨sπ∏∂W«¡NRP xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP xms©´sVáV ALÛjiNRP ˙xmsflÿ◊¡NRPá LRiWxmsNRPሩ´sá\|ms ™´sVLi≤R∂á ™´sLÊSáՋ[ ™´sVμR∂˘Li ≤R∂ ¡V˜ ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ «¡Ljilgi[ @™yLiªRΩLSá\|ms xqs™´sW≈¡˘Ã¡ ÷d¡≤R∂L˝RiNRPV bPORPQflÿ NSLRi˘˙NRP™´sVLi «¡LjigjiLiμj∂ . C xqsLiμR∂LRi˜LigS NRP¤Õ¡NÌRPLRiV NRPŒÿNSLRiVáV , zqs¨s™´sW μy*LS ˙xmsμR∂LRi+©´sáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ ˙xms«¡Ã¡©´sV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Fs¨sıNRPá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ˙gS™´sWáՋ[ ≤R∂ ¡V˜, ™´sVμR∂˘Li xmsLizmsfl”· \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li™´sLiªRΩLi ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. ˙xmsºΩ F¢LRiV≤R∂V ªRΩ™´sV I»¡V ≠sáV™´s©´sV ¬ø¡[}qs»¡xmsˆV≤R∂V ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqs™´sW≈¡˘Ã¡V \¬ø¡ªRΩ©´s˘ ™´sLiªRΩV\¤Õ¡ xqs™´sVLÛRi™´sLiªRΩLigS gRiVlLiÚLjigji ˙xms«ÿry*™´sV˘Li©´sV NSFy≤R∂ ™´sázqs À≥ÿμR∂˘ªRΩ ™´soLiμR∂©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ixqs‰LjiLi¿¡©´sxmsoÆ≤∂[ A ˙gS™´sW¨sNTP ™´sVLi¿¡ }msLRiV ™´sxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. . 2012c13 xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWáNRPV Àÿ˘LiNRPV ÷¡LiZNP[—¡ NTPLiμR∂ lLi[xms¤Õ˝¡Õ‹[ CμR∂VLRiVgSáVáª][ À≥ÿLki ™´sL<RiLi ºΩLR x m soLR iVxtsváV ™´sVμy˘¨sNTP Õ‹[\Æ©s ªRΩ™´sV AL][gS˘Ã¡V Fy≤R∂V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s 365 N][»˝¡ LRiVFy∏R∂VáV LRiVflÿá©´sV @LiμR∂¬ø¡[∏R∂Wá©´sıμj∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* áORPQ ˘Li gRiVLi»¡WLRiV, Æy˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): gRiVLi»¡WLRiV —¡ ™yLj i xms»˝¡ ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqs™´sW≈¡˘Ã¡V ™´sVμR∂˘Li©´s NRPV Àÿ¨sxqsáV NSNRPW≤R∂μR∂©´sı @©yıLRiV. ºdΩxqsVNRPV©´sı LRiVflÿá©´sV xqs˙NRP™´sVLigS ¬ø¡Ã˝¡|qsÚ N]ªRΩÚ LRiVflÿáV Õ˝ÿ lLi[xms¤Õ˝¡Õ‹[  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi CμR∂VLRiV gSáVáª][ NRPW≤T∂©´s À≥ÿLki ™´sL<RiLi NRPVLjizqsLiμj∂. ™´sL<RiLi ≠sxtsQ∏R∂W¨sı æªΩ÷¡∏R∂V¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. 1000, 2000 LRiVFy∏R∂VáN][xqsLi AaRP F~LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV @™´sNSaRP™´sVVLiμR∂©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWáNRPV NSLRifl·LigS —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s Æ™s[¤«¡Li≤˝R∂ ™yLjiáLiNRP ™´sμÙR∂ xms≤T∂æªΩ[ ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqs™´sW≈¡˘Ã¡NRPV ¬ø¡≤ÔR∂}msLRiV ™´sxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. FyªRΩ L][«¡ŸÃ¡V  ¡VVflÿáLiμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´sxqsVÚ©yı∏R∂V¨s ™yLRiLiμj∂Li¬ø¡[  ¡VVflÿá©´sV \lLi¤Õ¡[* xms…Ìÿá\|ms ¬ø¡»˝¡V ≠sLjigjixms≤ÔyLiVV. μk∂Liª][ F°∏R∂W∏R∂V¨s Æ©s[…”¡ ªRΩLRiLiÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ≤R∂ ¡V˜, ™´sVμR∂˘Li xmsLizmsfl”·\|ms xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s @’¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡Liμyá©yıLRiV. gRiXx§¶¶¶  ¡VVflÿá lLi[xms¤Õ˝¡c æªΩ©y÷¡ Fy˘zqsLi«¡L`i \lLiáV ¨s÷¡¿¡F° ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ™´sVV≈¡˘ Fy˙ªRΩ F°ztsQLiøyá©yıLRiV. ˙gRiWxmsoÕ‹[ ™´so©´sı ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV LjiNRP™´sLjiÕ‹[ Æ™s©´sVNRP ¡≤ÔyLRi¨s ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s ¬ø¡÷˝¡Liøyá©yıLRiV. ˙gS™´sWÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡ LiVVLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS NRPV˘ ≤R∂ ¡V˜, ™´sVμR∂˘Li ºdΩxqsVN][LSμR∂¨s, ˙gS™´sWÕ˝‹[ μR∂Li≤][LS Æ™s[LiVVLiøyá©yıLRiV. zqÛsºΩgRiªRΩVáV ™´sWLSáLi¤…¡[ Fyá \Æ≤∂Lki GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi¤…¡[ ÕÿÀ≥œ¡μy∏R∂VNRPLigS ™´sVVÕ‹[ ¨sLi ¡£qs Æ™s[VxmnsWáV A™´sLjiLi¿¡ D©yı∏R∂V¨s @Õÿlgi[ Fs¨sıNRPá xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´sV©´s ryOTPQgS J»¡V Æ™s[∏R∂Wá©yıLRiV. ™´sV©´sLi ™´soLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi —¡Õ˝ÿ xqs™´sW≈¡˘ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ ™yªy™´sLRifl· aS≈¡ æªΩ÷¡zmsLiμj∂. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ gRiLjixtÌsQ DuÒ°˙gRiªRΩáV À≥ÿLkigS |msLjigSLiVV. ≈¡™´sV¯ ≤R∂ ¡V˜ ºdΩxqsVN][NRPVLi≤y xmsNRP‰ ™yLjiNTP NRPW≤R∂ ºdΩxqsVN][LSμR∂¨s ¬ø¡FyˆÃ¡©yıLRiV. Fs¨sıNRPáV «¡Ljigji©y Bxmsˆ…”¡©´sVLiÆ≤∂[ ≤R∂ ¡V˜, ™´sVμR∂˘Li ™´sxqsVÚ™´soáV ºdΩxqsVN][NRPVLi≤y LiÕ‹[ ANSaRPLi Æ™s[VxmnsW™´sXªRΩ\Æ™sV DLiμj∂. @NRP‰≤R∂NRP‰≤R∂ N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ ™´sVz§¶¶¶Œÿ ÷d¡≤R∂L˝RiV ¤À¡ÃÌ¡V uyxmsoáV ª]ágjiLiøyá¨s F°÷d¡xqsV ™yLji¨s ©y J»¡V ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVLi…ÿ™´sV¨s, Fs™´sLji  ¡Ã¡™´sLiªRΩLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y ˙xms™´sWfl·Li N][LRigS ™yLRiV ™´sWxmsLjiμj∂ NSμR∂¨s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡NRPV ¬ø¡FyˆLRi¨s C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ÷d¡≤R∂L˝RiV ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s ™´sVLi≤R∂á xqs™´sW≈¡˘Ã¡ ÷d¡≤R∂L˝RiV ˙xmsºΩ«Ï¡ ¬ø¡[aSLRiV. «¡Ã˝¡VáV xmsÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. æªΩ÷¡FyLRiV. ¬ø¡LRiV™´so xmsp≤T∂NRP ™´sV©´sVı©´sV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s Fs£qszqs, Fs£qs…”¡ xqs©´sı ¿¡©´sıNSLRiV \lLiªRΩVá F~ÕÿÕ˝‹[NTP ªRΩLRi÷¡LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V μy¨sNTP NRPW÷d¡Ã¡NRPV xms©´sVáV á’≥¡LiøR¡≤R∂Æ™s[VNSNRP, \lLiªRΩVáV À≥œ¡W≠sV ryLRi™´sLiªRΩ™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. μk∂¨sNTP gS©´sV \lLiªRΩVáNRPV ˙…ÿNÌRPL`iNRPV ™´sV…Ì”¡ ªRΩLRi÷¡Li¿¡©´sLiμR∂VNRPV ≤R∂ ¡V˜Ã¡V Æ©s[LRiVgS ¬ø¡÷˝¡LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. \lLiªRΩVá F°ÕÿÕ˝‹[ ¤…¡[NRPV Æ™sVVNRP‰Ã¡V |msLiøR¡VNRPVLi¤…¡[ D¿¡ªRΩLigS ©´sLRi=Lkiá ©´sVLi≤T∂ xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y¤…¡[LiμR∂VNRPV NRPW÷d¡ ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ¬ø¡÷˝¡LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V Æ™sVVNRP‰Ã¡ xqsLiLRiORPQfl·NRPV NRPW≤y ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ¬ø¡÷˝¡LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. xmsLi≤˝R∂ Æ™sVVNRP‰Ã¡V NRPW≤y NRPLkiLi©´sgRiL`i, Æy˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): Æ™s[xqs≠sÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV gRiVLjiÚLi¿¡ xmsLjixtsQ‰ D¿¡ªRΩLigS xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V Æ™sVVNRP‰Ã¡V ©y…”¡æªΩ[ FsNRPLS¨sNTP ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá Æ™s[VLRiNRPV ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLSNRPV LjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms«ÿxms¥R∂Li NSLRi˘˙NRP™´sVLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLRi*z§¶¶¶r°ÚLiμR∂¨s BÃ˝¡LiªRΩNRPVLi»¡ ™´sVLi≤R∂áLi ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ¬ø¡÷˝¡LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ˙gS™´sVLiÕ‹[ ¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ DLi¤…¡[ Àÿ™´soá @ÆμÙ∂NRPV xmsLRiæªΩ[˘NSμ≥j∂NSLji, ≤y*™´sW ˙Fy¤«¡NÌRPV \Æ≤∂lLiNÌRPL`i ©´s≠ds©±sNRPV™´sWL`i @©yıLRiV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi BÃ˝¡LiªRΩNRPVLi»¡ ºdΩxqsVN]¨s gS¨s, LRi™yflÿ μy*LS gS©´sV, …ÿ˘LiNRPL˝Ri μy*LS gS¨s xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s LRiz§¶¶¶LiΔÿ©±s }ms…fi Æ™s÷Í¡xmsoLRiLi, J ¡VÕÿxmsoL`i, ™´sÃ˝¡Lixms»˝¡ NRPLiμj∂NRP»¡WıL`i ˙gS™´sWÕ˝‹[ J ¡VáxmsoL`iÕ‹[ ˙ªygRiV¨ds…”¡ À‹[L`iNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS r¢NRPLRi˘Li NRP÷¡ˆLiøyá¨s ˙gS™´sVxqsVÚáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ˙xms«ÿxms¥R∂LiÕ‹[ FyÕÊ‹¨s A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW N][LSLRiV. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, ˙…ÿ©±s= GC¨s AÆμ∂[bPxqsWÚ xmsLjibdP÷¡Li¿¡ DFyμ≥j∂ x§¶¶¶≠dsV xms©´sVáV ,˙ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ \lLiªRΩVáNRPV G≤R∂V gRiLi»¡Ã¡ ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLRi AL][gRi˘ xqs™´sVxqs˘Ã¡V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ≠s£ms μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRP™´s¿¡Ë xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡gRiá™´sV©yıLRiV. ™´sÃ˝¡Lixms»˝¡ ˙gS™´sVLiÕ‹[ ¬ø¡LRiV™´so BxqsVNRP \lLiªRΩVáNRPV Fy™´sÕÿ™´s≤ÔU∂ B©±sxmso…fi xqs’¡=≤U∂ xmsLizmsfl‘· ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWáNRPV Fy™´sÕÿ™´s≤ÔU∂ G≤R∂V ªRΩLRi÷¡Lixmso xms©´sVáNRPV ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ¬ø¡÷˝¡LiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s ˙gS™´sVxqsVÚáV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[∏R∂VgS μk∂¨s\|ms r°xtsQÕfi A≤T∂…fi ˙Fyμ≥y©´s˘ªyLiaSáVgS ºdΩxqsVN]¨s ˙xms«ÿxms¥R∂Li ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V ≠ds…”¡NTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV «¡Ljigji©´s»˝¡V xmsLjibdP÷¡Li¿¡ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ©´s©yıLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS, AL][gRi˘ xqs™´sVxqs˘Ã¡V, 104 gRiVLjiÚLi¿¡ xmsLjiuy‰LS¨sNTP NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. Æ™s[xqs≠sÕ‹[ DFyμ≥j∂ xms©´sVáV ≠sxqsÚQXªRΩLigS ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FsLizms≤T∂™Ø[ NTPxtsQ©±s, ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿL`i LRi≠dsLiμR∂L`i ˙xmsæªΩ[˘NRP ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V ˙gS™´sVLiÕ‹[ ¬ø¡LRiV™´so xmsp≤T∂NRPxms©´sVáV, L][≤ÔR∂V xms©´sVáV, ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s @μ≥j∂NSLji $μ≥R∂L`i, DFyμ≥j∂ x§¶¶¶≠dsV G{msJ øR¡Li˙μR∂∏R∂V˘ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LS¨sZNP[ ˙xms«ÿxms¥R∂Li : ≤y*™´sW ˙Fy¤«¡N`ÌP \Æ≤∂lLiNÌRPL`i ©´s≠ds©±sNRPV™´sWL`i

_ø£ÿq÷sY, y˚T 2(düTes¡íyês¡Ô):_ø£ÿq÷sY eT+&É\+˝À U≤∞>± ñqï ¬syÓq÷´ Á>±e÷\≈£î 7 >∑Ts¡T $Äs√«\qT ìj·T$T+∫q≥T¢ _ø£ÿq÷s¡T ‘·Vü≤o˝≤›sY Áoìyêdt¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.>∑Ts¡T»≈£î+{≤, sê´>∑≥¢|ü*¢≈£î mHé.s¡y˚TwtqT, u≤¬>‹Ô|ü*¢, Çdü‡qï|ü*¢ Á>±e÷\≈£î Hêπ>+<ÛäsYqT, ÇbÕŒ|üPsY≈£î mHé.>∑+>±<ÛäsYqT, ô|<ä›eT˝≤¢¬s&ç¶, K+#·s¡¢≈£î mdt.*+>∑+qT, U≤C≤|üPsY≈£î _.Hê>∑j·T´qT, n+‘·+|ü*¢, \ø°Î<˚yé|ü*¢ Á>±e÷\≈£î ¬ø.>∑+>±<ÛäsYqT, eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq _ø£ÿq÷sY≈£î e÷s¡T‹\qT $Äs√«\T>± ìj·T$T+∫q≥T¢ Áoìyêdt¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ÁãôVAà‘·‡yê\T e÷#ê¬s&ç¶, y˚T 2(düTes¡íyês¡Ô):e÷#ê¬s&ç¶ eT+&É\+ #·Tø±ÿ|üPsY n≥$ ÁbÕ+‘·+˝À >∑\ Áo \ø°Îqs¡dæ+Vü‰ kÕ«$T <˚ekÕúq+˝À ÁãôVAà‘·‡yê\T |òüTq+>± ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.H˚{ÏøÏ 4 s√E\ dü+<äs¡“+>± kÕ«$Tyê]ì >∑s¡T&É yêVü≤q+˝À }πs–+∫ nq+‘·s¡+ $wüßídüVü≤ÁdüÔ Ák˛ÔÁ‘·+, bÕsêj·TD+, |üPC≤$‘·s¡D+, rs¡úÁ|ükÕ<ä+ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Çy√ \ø°Îø±+‘·+, Ä\j·T ø£$T{° n<Ûä´≈£åî\T ø£èwüíeT÷]Ô, Ä\j·T ø£$T{° düuÛÑT´\T πsDTø£, qs¡‡j·T´, qsê‡>ö&é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

@LiªRΩ˘ xmsoxtsQ‰LRi ryı©yáV ™´sVLi¿¡Æ™s[

¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): @LiªRΩ˘ xmsoxtsQ‰LSÕ˝‹[ ryı©´sLi AøR¡Lji}qsÚ xmspLjiÚ xmsoxtsQ‰LRi xmnsáLi á’≥¡xqsVÚLiμR∂¨s @LiªRΩ˘ xmsoxtsQ‰LRi ryı©yá©´sV Æ™s[μR∂ xmsLi≤T∂ªRΩVáV, Æμ∂[≠ds DFyxqsNRPV≤R∂V «¡Fyá À≥ÿxqs‰L`iaRPLRi¯ æªΩ÷¡FyLRiV. @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS C @LiªRΩ˘ xmsoxtsQ‰LRi ryı©yáV Æ™sVμR∂N`P —¡Õ˝ÿ }msLRiWLRiVÕ‹[ NRPW≤y ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s»˝¡Vc A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. NSgS, xmsoxtsQ‰LRi ryı©´sLi AøR¡LjiLi¿¡©´s À≥œ¡NRPVÚáV gRiLRiV≤R∂÷¡Lilgi[aRP*LRi ry*≠sV¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPVLi…ÿLRiV. Àÿ©´sV=™y≤R∂ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s À‹Ã˝¡N`Pxms÷˝¡ bP™yLRiVÕ‹[ gRiá ™´sVLi“¡LS gRiLRiV≤R∂ gRiLigRi ©´sμj∂Õ‹[ xmsoxtsQ‰LSá©´sV A∏R∂V©´s ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[, ™´sVLi“¡LS xmsoxtsQ‰LRi ryı©yáV gRiªRΩ G≤yμj∂ Æ™s[V 8©´sVLi¿¡ Æ™sVVμR∂áVN]¨s 12L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V xmsoxtsQ‰LSáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi ≠sμ≥j∂ªRΩÆ™s[V. xqsWLRi˘≤R∂V, ¡Xx§¶¶¶xqsˆºΩ, Æ™s[VxtsQLSbPÕ‹[ xqsLiøR¡LjiLi¬ø¡[ NSáLiÕ‹[ ™´sVLi“¡LRi ©´sμj∂NTP xmsoxtsQ‰LSáV ™´sryÚ∏R∂V¨s À≥ÿxqs‰L`i aRPLRi¯ æªΩ÷¡FyLRiV. gRiLRiV≤R∂ gRiLigRi }msLRiV DLi≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ™´sVLi“¡LS ©´sμj∂Õ‹[ C xmsoxtsQ‰LSáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøy™´sV©yıLRiV. xmsoxtsQ‰LSáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s G≤yμj∂ ¿¡™´sLjiÕ‹[ @LiªRΩ˘xmsoxtsQ‰LSáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s aSryÚQ˚áV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yı∏R∂V¨s, C xmsoxtsQ‰LSá©´sV 12L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡Vc ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿ, ™´sVLi≤R∂á ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyá ˙xms«¡Ã¡V |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´sı C xmsoxtsQ‰LRi ryı©yÕ˝‹[ |msμÙR∂xqsLi≈¡˘Õ‹[ À≥œ¡NRPVÚáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

μ≥y©´s˘Li ¨sá* ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂LiÕ‹[ \lLiªRΩVáNRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): ZNP[Li˙μR∂ gji≤ÔR∂LigRiVá xqsLixqÛs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ μ≥y©´s˘Li ¨sá*Õ‹[ ºdΩxqsVN][ ™y÷¡=©´s «ÿ˙gRiªRΩÚá\|qs \lLiªRΩVáNRPV bPORPQfl· BøyËLRiV. À‹[μ≥R∂©±s xms»Ì¡fl·Õ‹[ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸGá bPORPQfl·Õ‹[ \lLiªRΩVáNRPV @Æ©s[NRP Æ™sVŒœ¡NRPV™´sá©´sV Æ©s[LSˆLRiV.\lLiªRΩVáNRPV μ≥y©y˘¨sı ©yfl·˘LigS FsÕÿ ¨sá* DLiøR¡VN][™yÕ‹[ @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV bPORPQflÿ bP’¡LS¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. \lLiªRΩVáNRPV μ≥y©y˘¨sı ©yfl·˘LigS FsÕÿ ¨sá* DLiøR¡VN][™yÕ‹[ @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV bPORPQflÿ bP’¡LS¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ™´sV xqsLixqÛs g][μy™´sVVÕ˝‹[ μ≥y©´s˘Liª][ Fy»¡V ™yfl”·«¡˘ xmsLi»¡Ã¡ DªRΩˆªRΩVÚá©´sW ¨sá* ¬ø¡[xqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @–¡Ã¡ À≥ÿLRiªRΩ ZNP[Li˙μR∂ gji≤ÔR∂LigRiVá xqsLixqÛs, Fs{qs=, Fs{qÌs Dμ][˘gRiVá |mns≤R∂lLi[xtsQ©±s «ÿºdΩ∏R∂V @μR∂©´sxmso NSLRi˘μR∂Lji+ xmsLji≠sV N][¤…¡[aRP*LRi LS™´so ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW \lLiªRΩVáV C bPORPQ flÿ bP’¡LS¨sı xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s N][LSLRiV. ªRΩ™´sV xqsLixqÛs g][μy™´sVVÕ˝‹[ μ≥y©´s˘Liª][ Fy»¡V ™yfl”·«¡˘ xmsLi»¡Ã¡ DªRΩˆªRΩVÚá©´sW ¨sá* ¬ø¡[xqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÃ¡Fy»¡Vc «¡Ljigji©´s C bPORPQflÿ bP’¡LS¨sı À‹[μ≥R∂©±s ™´s˘™´sry∏R∂V ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡c \¬ø¡LRi¯©±s ’¡. gRiLigSaRPLiNRPL`i FyÕÊ‹©yıLRiV. μ≥y©´s˘Li ¨sá*Õ‹[ Aμ≥R∂V¨sNRP ryLi ZNP[ºΩNRP xmsLji«Ïÿ©y¨sı \lLiªRΩVáV @á™´sLRiVËN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. À‹[μ≥R∂©±s ALÔki™Ø[ ’¡.xqsºdΩa`PøR¡Li˙μR∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. μ≥y©y˘ ¨sı \lLiªRΩVáV xmspLjiÚgS IZNP[ryLji @™´sVV¯N][NRPVLi≤y ¨sá* DLiøR¡VN][™yá¨s, BLiμR∂V™´sÃ˝¡ μ≥y©´s˘LiÕ‹[ æªΩ[™´sV aSªRΩLi ªRΩgÊji ©yfl·˘ªRΩ Æ™sVLRiVgRiV xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s @©yıLRiV. @Õÿlgi[, \lLiªRΩVáNRPV gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRi á’≥¡xqsVÚLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. C bPORPQflÿ bP’¡LS¨sNTP •¶¶¶«¡\lLi©´s {qs≤R∂ ˝¡W˘{qs À‹[μ≥R∂©±s Æ™s[VÆ©s[«¡L`i ’¡.LS™´sWLS™´so ©y∏R∂VN`P ™´sW …˝ÿ≤R∂VªRΩW.. À‹[μ≥R∂©±sÕ‹[ ªRΩ™´sV xqsLixqÛsNRPV 50 Æ™s[á Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıá ry™´sVLÛRiQ˘LigRiá g][μyLiáV D©yı∏R∂V¨s @©yıLRiV.

NRPVLi»¡Õ‹[ xms≤T∂ ™´sVVgÊRiVLRiV ÀÿáVLRiV ™´sVXºΩ ILig][áV, Æy˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): NRPVLi»¡Õ‹[ xms≤T∂©´s ¡LiºΩ¨s ºdΩ}qsLiμR∂VNRPV Æ™s◊˝¡©´s ™´sVVgÊRiVLRiV ÀÿáVLRiV @Li μR∂VÕ‹[ xms≤T∂ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿ xmsLRiWËLRiV xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s ™ygRiV ™´sμÙR∂  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi C xqsLixmnsV»¡©´s «¡LjigjiLiμj∂. xmsLRiWËLRiVNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ªyŒ˝œ¡®LRiV LRi≠sæªΩ[«¡ª][ Fy»¡V |qsá™´soáNRPV ˙gS™´sW¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s ªRΩV™´sV¯Ã¡ ™´sLibdP, ©ygRiVá Fy≤R∂VNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ªRΩVFyNRPVá ÀÿáLS«¡Ÿ C ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. ≠dsLRiV N]LiμR∂LRiV }qsız§¶¶¶ªRΩVáª][ NRP÷¡zqs A≤R∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV NRPVLi»¡ xqs≠dsVxmsLiÕ‹[NTP Æ™sŒ˝ÿLRiV. A xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[  ¡LiºΩ Æ™s◊˝¡ NRPVLi»¡Õ‹[ xms≤T∂Liμj∂. @μj∂ ºdΩ}qsLiμR∂VNRPV INRP ÀÿáV≤R∂V Æ™s◊˝¡ ™´sVV¨sgjiF°ªRΩW ZNP[NRPáV Æ™s[aS≤R∂V. @ªRΩ¨sı LRiOTPQLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sVL][ BμÙR∂LRiV Õ‹[xms÷¡NTP μR∂WNSLRiV. BμR∂Liªy øR¡Wzqs©´s ™´sVL][ ÀÿáV≤R∂V μR∂gÊRiQL˝][¨s NSá¨dsNTP Æ™s◊˝¡ ≠sxtsQ∏R∂VLi @NRP‰≤T∂ ™yLjiNTP ≠s™´sLjiLiøy≤R∂V. μk∂Liª][ NSá¨ds™yxqsVáV x§¶¶¶ß…ÿx§¶¶¶ß…”¡©´s @NRP‰≤T∂NTP ¬ø¡[LRiVN]¨s zmsÃ˝¡Ã¡ N][xqsLi gS÷¡LiøyLRiV. N]μÙj∂}qsxms…”¡ ªRΩLS*ªRΩ ≠sVgRiªy“¡™´so\¤Õ¡©´s zmsÃ˝¡Ã¡©´sV  ¡∏R∂V»¡NRPV ºdΩaSLRiV. C xmnsV»¡©´sª][ ˙gS™´sVLiÕ‹[ ≠suyμR∂ ø≥y∏R∂VáV @á™´sVVNRPV©yıLiVV. ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV,  ¡Liμ≥R∂V™´soá L][μR∂©´sáª][ C ˙FyLiªRΩLi μR∂μÙR∂Lji÷˝¡Liμj∂.


uÛÑ>∑e+‘·T&çï uÛÑøÏÔ‘√ |üPõùdÔ |òü*‘·+ ñ+≥T+~ Á{≤Hé‡bòÕs¡àsY nsTT˝Ÿ #√Ø

24 >∑+≥\÷ ô|Á{À˝Ÿ ã+≈£î\T

6

;ÛyéT>∑˝Ÿ, y˚T 2(düTes¡íyês¡Ô): ;ÛyéT>∑˝Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ñqï ô|Á{À˝Ÿ ã+≈£î\T sêÁ‹ 10>∑+≥\˝Àù| eT÷dæy˚j·T&É+ e\q kÕúìø£ Á|ü»\T Ä<˚ #·T≥Tº Á|üø£ÿ\ Á>±e÷\ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs√ÿ+≥THêïs¡T. 24>∑+≥\ düØ«dt nì uÀs¡T¶\Tqï ã+≈£î j·÷»e÷qT\ kÕ«s¡ú+ e\q sêÁ‹ 10>∑+≥\ ˝Àù| ô|Á{À˝Ÿ, &çõ˝Ÿ <√s¡ø£&É+ ø£wüº+>±

e÷]+~. ã+≈£î˝À dü]|ü&É dæã“+~ì ìj·T $T+#·≈£î+&Ü ˇø£ÿ]<ä›s¡T es¡ÿs¡¢‘√ 24>∑+≥\T |üì #˚sTT+#·&É+ e\¢ yês¡T sêÁ‹ yÓfi¯˝À¢ ã+≈£î≈£î yÓ[flq m≥Te+{Ï düe÷<Ûëq+ Çe« &É+ ˝Ò<äì Á|ü»\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡T. Äj·÷ ô|Á{À\T ã+≈£î\ düeTdüú\ n~Ûø±s¡T\T á $wü j·T+ô|’ #·s¡´\T ‹düTø√yê\ì eT+&É\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

Äs¡÷àsY, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): Äs¡÷àsY Vü≤Ödæ+>¥uÀsY¶ ø±\˙˝Àì Vü≤qTe÷Hé eT+~s¡+˝À ãT<Ûäyês¡+ s√Eq <ä˝…’˝≤eT •wüß´sê\T XÊ+uÛÑ$ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |òü\+ Ä•+#· ≈£î+&Ü uÛÑ>∑e+‘·Tìï |üPõ+#·\Hêïs¡T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯ n<ä´‹àø£‘· Á|ü|ü+#êìøÏ Ä<äs¡Ù+ nì eTq e´edüúqT ø±bÕ&ÉT≈£îH˚ uÛ≤<ä´‘· eTq n+<ä]~ nì #ÓbÕŒs¡T. uÛ≤<ä´‘· ø£s¡à dæ<ë›+‘·+ ô|’ qeTàø£eTT+∫ dü‘· Á|ües¡Ôq‘√ yÓT\>±\Hêïs¡T. eTq Á|ües¡Ôq eTq≈£î s¡ø£å nì #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´ÁeT+˝À düTã“sêe⁄ >∑Ts¡Tls¡$Hê<é, yÓ÷Vü≤Hé<ëdt, Á|üø±XŸ, |ü⁄cÕŒ ø£sYsêe⁄, *+>∑>ö&é, <ëyÓTT<äsY¬s&ç¶, s¡HéMsY, düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, X¯s¡‘Y, düT¬s+<äsY>ö&é, #·+Á<äø£fi¯, ôV’≤eTe‹, XÀuÛÑsêDÏ, $»j·T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

>∑Ts¡Tyês¡+, 3 y˚T 2012

ôV’≤<äsêu≤<é

eTs¡eTà‘·T\≈£î H√#·Tø√ì bÕ‘· C≤rj·T s¡Vü≤<ë]

ìs¡Tù|<ä\e⁄‘·Tqï Á>±MTD ù|<ä\T Äs¡÷àsY, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): Á>±MTD ù|<ä\T Á|ü|ü+#· Ä]úø£ H˚|ü<∏ä´+˝À, Áô|’y˚≥T ø±s√Œπs{Ÿ yê´bÕs¡esêZ\≈£î j·TT|æm Á|üuÛÑT‘·«+ n+~+#˚ ñB›|üq |ü<∏äø±\≈£î eT<䛑·T>± ÄsY_◊ ‘·q $düÔs¡D Á<äe´<ÛëHêìï düMTøÏå+#˚+<äT≈£î ñ| üÁø£$TdüTÔqï düeTj·T+˝À, Á|ü<ÛëqeT+Á‹ Ä]úø£ dü\Vü≤eT+&É* #Ó’s¡àHé dæ.s¡+>∑sê»Hé ô|s¡T>∑T ‘·Tqï ÄVü‰s¡<Ûäs¡\T eT+‘· ø£]ƒqyÓTÆq Á<äe´$<Ûë Hêìï nqTdü]+#ê\ì ‘Ó*j·T#˚k˛Ô+<äì ôV≤#·Ã ]+#ês¡T. ø±>± ÄVü‰s¡Á<äy√´\“D+ á @&Ü~ &çôd+ãs¡T˝À <ë<ë|ü⁄ 23 XÊ‘êìï n~>∑ $T+∫+~. á @&Ü~ e÷]à ∫e]Hê{ÏøÏ nìï edüTÔe⁄\ô|’ Á<äy√´\“D+ πs≥T 6.5 XÊ‘·+ ñ+≥T+<äH˚ ]»sY« u≤´+ø˘ n+#·HêqT <äT]“ø£å ø±s¡D+>± ô|s¡T>∑T‘·Tqï ÄVü‰s¡ Á<äy√´\“D+ <ëìì eT]+‘·>± ô|+#˚ neø±X¯+ e⁄+~. á |ü]dæú‘·T˝À¢ düs√«qï‘· u≤´+≈£î, ìs¡«Væ≤+#˚ $<Ûëq düMTø£å˝À ø=ìï Á<äe´|üs¡yÓTÆq ø£]ƒq #·s¡´\T #˚|ü≥ºe#·TÃ. Ä $<Ûä+>± ˇø£ÿ e´e kÕj·T s¡+>±H˚ï >±ø£ j·÷e‘Y Ä]úø£ e´edüú Á<äy√´\“q ˇ‹Ô&ÉT\≈£î <Óã“rùd |ü]dæú‹ì ìyê ]+#·e#·TÃ. $∫Á‘·y˚T$T≥+fÒ, ø±+Á¬>dt Á|ü#ês¡ $uÛ≤>∑+ ≈£L&Ü ÄVü‰s¡<Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\|ü≥¢ Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚j·T&É+ <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\qT n]ø£≥º&É+ ‘·q u≤<Ûä´‘· nì Á|üuÛÑT‘·« >∑T]Ô+ #˚˝≤ #˚j·T&É+ nedüs¡eTì bÕغ u≤$+∫+~. n<˚ düeTj·T+˝À n<=ø£ dü+ø°s¡í Á|üuÛÑT‘·«+ nì düŒwüº+ #˚dæ+~. Á|üuÛÑT‘·«+˝À y˚TeTT Á|ü<Ûëq bÕغ>± ñqï|üŒ{Ïø°, düe÷qyÓTÆq bÕغ\˝À yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À e÷Á‘·y˚T ñHêïeTì n~ >∑s¡TÔ #˚dæ+~. _j·T´+ ùdø£s¡D ÁbÕs¡+_+#·uÀj˚T eTT+<äT Á|üC≤|ü+|æD°ø√dü+ <äT]“ø£å+ ø±s ¡D+>± ‘·–Zq _j·T´+ ñ‘·Œ‹Ô e\¢ @s¡Œ&çq dü+øå√u≤ìï n~>∑$T+#˚+<äT≈£î M{Ï˝À ø=ìï $T*j·THé ≥qTï\ >√<äTeT\T ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚$. nedüs¡yÓTÆ+<ä˝≤¢ <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\qT n]ø£fÒº+ <äT≈£î ÄVü‰s¡ <ëHê´\qT $y˚#·q‘√ $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+. ø±˙ Á|üdüTÔ‘·+ 2011`2012 dü+e ‘·‡sê˝À ˇø£ düV”≤‘·Tø£yÓTÆq kÕúsTT˝À dü÷ú\ –sêø°ì ì\u…≥º&É+˝À Á<äe´$<ÛëHêìøÏ b˛wæ+ #˚+<äT≈£î ˇø£ ø°\ø£bÕÁ‘· e⁄+~.ÄVü‰s¡<ÛëHê´\ düs¡|òüs¡ –s¡ø°\ eT<ä´ n+‘·sêìï |üP&ÉÃ&É+˝À <ëìøÏ Á|ü‘·´ø£å Á|üy˚Tj·T+ ˝Òø£b˛sTTq, n~ Á<äe´ düs¡|òüsêqT Áø£eTãB›ø£]+#·>∑\<äT. Á<äe´‘· n~Ûø£+>± e⁄+fÒ, <Ûäs¡\qT eTTK´+>± ÄVü‰s¡<ÛëHê´\qT <Ûäs¡\qT ô|’øÏ m>∑<√kÕÔj·TH˚ $wüj·÷ìï ø={ϺbÕπsj·T˝Ò+. nsTT‘˚ Ä]úø£

»Áø±Hé|ü*¢,y˚T2(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì |ü&É>∑˝Ÿ Á>±eT+˝À Äs¡›sêÁ‹ Á{≤Hé‡bòÕs¡àsY nsTT˝Ÿ‘√ bÕ≥T yÓ’+&ç+>¥ ø±|üsY yÓ’sYqT #√] >∑T¬s’q≥T¢ ¬s’‘·T\T >∑T+&Ó{Ï sêCÒwt, q+<äT¬s&ç¶, ‹s¡T|ü‹, b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. M{Ï $\Te düTe÷s¡T 40y˚\ es¡≈£î ñ+≥T+<äHêïs¡T. Á{≤Hé‡ø√ Ä~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ eTs√ø£ Á{≤Hé‡bòÕs¡àsYqT ‘Ó|æŒ+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T.

eT+Á‹‘·« XÊK e÷Á‘·+ ø±s=Œπs{Ÿ s¡+>±ìøÏ ñB›|üq n+~+#˚ Á|ü<Ûëq ñ<˚›X¯+‘√ ˇø£ #Íø£u≤s¡T Á<äe´$<Ûëq+ |ü≥¢ yÓTT>∑TZ#·÷|ü⁄‘√+~. Ä $<Ûä+>± dü+|üqTï\ & çe÷+&é #˚ùd, $ìjÓ÷>±ìøÏ dü+ã+~+∫q ø=ìï edüTÔe⁄\ ñ‘·Œ‹ÔøÏ n~ <√Vü≤<ä|ü&ÉT ‘√+~. uÛ≤s¡‘· ø±s=Œπs{Ÿ dü+düú\ e<ä› ì»+>±H˚ #Ó|üø√<ä>∑Z |ü<∏äø±\T >∑qTø£ ñ+fÒ, kÕºø˘ e÷¬sÿ≥¢ qT+&ç, ˝Ò<ë, Ä]úø£ e´edüú˝À Ç‘·s¡ s¡÷bÕ\˝À e⁄qï b˛<äT|ü⁄ yÓTT‘êÔ\ qT+&ç ì<ÛäT\T ùdø£]+#·>∑\e⁄. n$ ‘·≈£îÿeπs≥T e&û ¶ô|’ s¡TD≤\T bı+<ä>∑\e⁄ ≈£L&Ü. düqï, ∫qï ø±s¡T\‘√ Çã“+~ ô|&ÉT‘·Tqï Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡T ù|<ä\qT >ös¡$+#ê\ì yês¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. düqï ∫qï ø±s¡T dü+düú\ \≈£î dü+ã+~+∫q+‘· es¡≈£î yê{Ï s¡TD nedüsê\qT rπsÃ+<äT≈£î u≤´+øÏ+>¥ e´edüú dæ<ä›+>± ˝Ò<äT. ì\<=≈£îÿø£≈£îH˚ kÕúsTT˝À ñqï<äì $XÊ«dü+ ø£*–q|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·y˚T mdtm+Ç\ &çe÷+&é rs¡Tk˛Ô+~. Ç˝≤+{Ï yÓ’K] rdüT≈£îH˚+<äT≈£î ne>±Vü≤q˝Àì uÛÒ<äy˚T ø±s¡D+. ‘·eT≈£î nedüs¡yÓTÆq s¡TD+ \_+#· ≥+˝Ò<äì mdtm+Ç\T uÛ≤$düTÔqï |ü]dæú‘·T˝À¢, ]dtÿ, ì\<=≈£îÿ≈£îH˚ |ü]dæú‹øÏ dü+ã+~+∫q _ÛqïyÓTÆq n+#·Hê‘√ u≤´+øÏ+>¥ e´edüú #·÷ k˛Ô+~. düeTùd´$T≥+fÒ, Ç|üŒ{Ï es¡≈£î $<˚• ô|≥Tºã&ÉT\ sêø£ ˇø£ yÓ÷düÔs¡T>±H˚ e⁄+{À+~. Ç|ü⁄&ç|ü&˚ |ü⁄+Eø=+≥THêïsTT. Á|üdüTÔ‘·

eTTqï y˚>∑>∑‹ì Á|üdüTÔ‘· e´edüú ‘˚*ø£>±H˚ ÇeTT&ÉTÃø√>∑\<äT. Ä$<Ûä+>± Ä]úø£ ì\«≈£î ìø£s¡ »eT düTe÷s¡T 15_*j·THé &Ü\s¡T¢>± ñ+&ÉuÀ‘·T+~. Ç~ j·TT|æm Á|üuÛÑT‘·«+˝Àì $<Ûëqø£s¡Ô\≈£î Ä+<√fi¯q ø£*–+#˚+‘· ô|<ä› ô|s¡T>∑T<ä˝ÒMTø±<äT. yês¡T $<˚• s¡TD≤\qT Äø £]¸+#˚+<äT≈£î Áb˛‘·‡Vü≤ø±\qT @sêŒ≥T #˚j·T &É+˝À ‘·Vü≤‘·Vü≤˝≤&ÉT‘·THêïsTT. Áu…õ˝Ÿ #˚dæq≥T¢>± ô|≥Tºã&ÉT\ sêø£ô|’ |üqTï $~Û+#˚ Ä˝À#·qqT ≈£L&Ü $<Ûëq ø£s¡Ô\T $s¡$T+#·T ø=Hêïs¡T. ˇø£ ˝≤uÛÑkÕ{Ï kÕúsTT˝À q>∑<äT ì\« \ ìwüŒ‹Ô ø=ìï <˚XÊ\T ô|+#êsTT. nsTT‘˚ uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ e÷Á‘·+ nH˚ø£ #·s¡´\T rdüTø√+~. dü«<˚• Ä]úø£ dü+øå√u≤ìï n~>∑$T+ #˚+<äT≈£î ô|≥Tºã&ÉT\sê¬ø’ ñqï |ü]$T‘·T\qT, n$ dü&É*+#êsTT. $<˚o Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\T eT+∫eì yês¡T qeTTà‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ yÓ÷dü|üP]‘· ˝≤yê<˚M\≈£î ì<ÛäT\T düeT≈£LπsÃ+ <äT≈£î ô|≥Tºã&ÉT\T sêø£ Á|üe÷<äø£s¡+>± e÷]+~. Á|üdüTÔ‘· Ä]ú dü+e‘·‡sêìøÏ ã&Ó®{Ÿ, ø±s=Œπs{Ÿ yê´bÕsêìøÏ ñB›|üq ø=qkÕ–+#˚ ñ<˚›X¯+‘√ s¡÷bı+~+#·ã&ç+~. sêqTqï Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ Hê{ÏøÏ Ä]úø£ e´edüÔ |ü⁄+E≈£îqï |üø£å+˝À á Áø£e÷ìï yÓq≈£îÿ eT[fl+#ê˝≤ nqï $wüj·T+ Ç+ø± Á|üuÛÑT‘·« |ü]o\q˝À ñ+~. ˝Òì|üø£å+˝À Á<äe´˝À≥T ô|s¡T>∑T<ä\qT n<äT|ü⁄ #˚j·T&É+ Çã“+~ø£s¡eTÚ‘·T+~. nsTT‘˚ Ä]úø£ eT+Á‹‘·«XÊKe÷Á‘·+ ø±s=Œπs{Ÿ eè~›πs≥¢≈£î

M&çq bÕ\yê´bÕ] Vü≤‘·´ $TdüºØ ˇø£s¡T n¬sdüTº, eTs√ eTT>∑TZ] ø√dü+ >±*+|ü⁄ eT+∫sê´\ &ûçmd”Œ $»jYT eT+∫sê´\, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): eT+∫sê´\-Á|üC≤X¯øÏÔ eT+∫sê´\ |ü≥ºD q&çu§&ÉT¶q ◊_ #Ís¡kÕÔ˝À $»j·T &Ó’] bÕ\ &û\sY y˚$T¬s&ç¶ yÓ+ø£fÒX¯«sY¬s&ç¶ Vü≤‘·´πødüTqT HÓ\ s√E\ >∑&ÉTe⁄˝À m≥ºπø\≈£î #˚~Û+∫ ˇø£]ì n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ eT+∫sê´\ &çmd”Œ &Üø£ºsY $»jYT yÓ\¢&ç+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ eT+∫sê´\ &çmd”Œ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq Vü≤‘·´ πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\qT yÓ\¢&ç+#ês¡T. @Á|æ˝Ÿ 1e ‘˚Bq ◊_ #Ís¡kÕÔ˝Àì yÓ+ø£fÒX¯«sY¬s&ç¶ kı+‘· Ç+{Ï˝À ô|’n+‘·düTº˝À >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T <ës¡TD+>± Vü≤‘·´ #˚XÊs¡T. á Vü≤‘·´ $wüj·TyÓTÆ b˛©düT\T ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\‘√ bÕ≥T yê´bÕs¡ ˝≤yê<˚M\≈£î dü+ã+~Û+∫q yê]ì nqTe÷ì+∫ Ä<äX¯>± πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± HÓ\ s√E\T >∑&ç#˚dü]∫ Vü≤‘·´ #˚dæq yê] |üP]Ô $esê\qT ‘Ó\TdüT≈£îì Vü≤‘·´πødüT ∫≈£îÿeTT&ç $|æŒq≥¢sTT+~. ø±˙ á Vü≤‘·´πødüT˝À q\T>∑Ts¡T ì+~‘·T\Tqï≥T¢ b˛©düT\T #ÓãT‘·Tqï|üŒ{Ïø° Á|üdüTÔ‘·+ >∑T+&Ó Á|üyÓ÷<é n*j·÷dt bÕ|üj·T´ nH˚ e´øÏÔì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì |üP]Ô $wüj·÷\qT ‘Ó\TdüT≈£îqï≥T¢ &çmd”Œ ‘Ó*bÕs¡T. $T–‘ê eTT>∑TZs¡T |üsê]˝À ñHêïs¡ì yê]ì ≈£L&Ü ‘·«s¡˝À |ü≥Tºø√qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eTè‘·T&ÉT yÓ+ø£fÒX¯«sY¬s&ç¶ $»j·TbÕ\yê´bÕs¡ &û\sY ø±e &É+‘√ yê´bÕsêìøÏ dü+ã+~Û+∫q Äj·Tq yê´Hé ø°¢qsY j·TX¯«+‘Y Vü≤‘·´ »]–q|üŒ{Ï qT+&ç $<ÛäT˝À¢øÏ sêe&É+ ˝Ò<äì ‘Ó*j·T&É+‘√ j·TX¯«+‘Yô|’ nqTe÷q+‘√ ì|òü÷ô|{Ϻq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Vü≤‘·Tì ôd˝Ÿbò˛Hé, m{Ïm+ ø±s¡T¶ <=+–*+#·ã&É≥+‘√ m{Ïm+ ø±s¡T¶ <ë«sê &ÉãT“ Á&Ü#˚j·T&É+‘√ ì+~ ‘·T\qT |ü≥Tºø√e&É+ düT\e⁄ nsTT+<ÛäHêïs¡T. yÓ+ø£fÒX¯«sY¬s&ç¶ #·ìb˛sTTq

yÓ+≥H˚ nqTe÷q+ e∫Ãq j·TX¯«+‘Y ôd˝Ÿbò˛Hé ø±˝Ÿ‡ Ä<Ûës¡+>± >∑T+&Ó Á|üyÓ÷<é, ;Û+ø±] $»jYT, uÛÑ÷|ü‹ $H√<é\qT Vü≤‘·´≈£î |ü<∏äø£+ s¡∫+∫ Vü≤‘·´ #˚dæq≥T¢ >∑T]Ô+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. Vü≤‘·´≈£î ø±s¡DyÓTÆq >∑T+&Ó Á|üyÓ÷<é eTVü‰sêÁwüº˝Àì ndü¬s*¢ Á>±eT+˝À ìedædüTÔHêï&Éì nø£ÿ&ç kÕúìø£ b˛©düT\ düVü≤ø±s¡+‘√ Á|üyÓ÷<éqT eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á|üyÓ÷<é <ë«sê ndü\T Vü≤‘·´ $esê\T ãj·T≥≈£î e#êÃ&Éì ‘·«s¡˝ÀH˚ Vü≤‘·´ #˚dæq yê]˝À $T–‘ê yê¬s’q ;Û+ø±] $»jYT, uÛÑ÷|ü‹ $H√<é, j·TX¯«+‘Y\qT |ü≥Tº≈£î+{≤eTì nHêïs¡T. á Vü≤‘·´πødüT #˚~Û+#·&É+˝À dædædæ mdt◊ õ.Á|üMDY≈£îe÷sY Á|ü<ÛëqbÕÁ‘· eVæ≤+#ês¡ì &çmd”Œ n_Ûq+~+#ês¡T. ø±>± á Vü≤‘·´ »s¡>∑&ÜìøÏ ndü\T ø±s¡D+ &ÉãT“ø√düe÷? ˝Ò<ë Ç‘·s¡ ø±s¡D≤˝ÒyÓTÆHê ñHêïj·÷? nì ‘˚˝≤*‡ ñ+<äHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À eT+∫sê´\ dæ◊ s¡M+<äsY¬s&ç¶, dædædæ mdt◊ Á|üMDY≈£îe÷sY\THêïs¡T.

ô|+∫q y˚‘·Hê\T yÓ+≥H˚ »eT #˚j·÷*

|üP]Ô |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#êπø

eT+∫sê´\, y˚T 2(düTes¡íyês¡Ô): n+>∑Héyê&ûç ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Äj·÷\≈£î 2011 @Á|æ˝Ÿ qT+&ç 2013 e÷]à es¡≈£î ô|+∫q @]j·TsY‡‘√ ã&Ó®{Ÿ _\T¢qT m◊{Ïj·TTdæ b˛sê{≤\ <ë«sê kÕ~Û+#·T≈£îHêïeTì M{Ïì yÓ+≥ H˚ á HÓ\ Hê\Ze ‘˚B˝À|ü⁄ nHé˝…’Hé #˚j·÷\ì Ä+>∑Héyê&ç es¡ÿsY‡ n+&é ôV≤\ŒsY‡ j·T÷ìj·THé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ≈£îdüTeT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ãT<Ûäyês¡+ eT+∫sê´\ Áô|dtø£¢uŸ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚ X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷, düø±\+˝À á _\T¢qT ÄHé˝…’Hé #˚j·÷\ì, n+>∑Hé yê&ç {°#·s¡¢≈£î ¬s+&ÉTø√≥¢ 15 \ø£å¢\ 88 y˚\ ˇø£ e+<ä s¡÷bÕj·T\≈£î, Äj·÷\≈£î ˇø£ ø√{Ï ˇø£ \ø£å |ü~ y˚\ s¡÷bÕj·T\T b˛sê&ç kÕ~Û+#·T≈£î HêïeTì nHêïs¡T. Bìï dü‘·«s¡y˚T n~Ûø±s¡T\T n\dü‘·«+ Á|ü<ä]Ù+# ·≈£î+&Ü ÄHé˝…’Hé #˚j·÷\ì ø√sês¡T. m◊{Ïj·TTdæ b˛sê{≤\ |òü*‘·+>±H˚ {°#·s¡¢≈£î 1500, Äj·÷\≈£î 750 s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq J‘ê\T ô|+#·Tø√ >∑*>±eTì ô|s√ÿHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ñbÕ<Ûä´≈£åîsê\T ‹s¡TeT\, düVü‰ j·T ø±s¡´<ä]Ù düTπsK, ø√XÊ~Ûø±] πsDTø£, bÕ|üeTà, ø£fi≤e‹ bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä]úø£dæús¡‘ê«ìøÏ ñB›|üq\T ø=qkÕ–+#ê\H˚ ô|≥Tº<ä\‘√ e⁄+~. Á<äe´˝À≥TqT ‘·–Z+#˚ #·s¡´\T rdüTø√edæq nedüs¡+ ñ+~. Bìì kÕ<Ûä´+ #˚ùd+<äT≈£î e#˚à @&Ü~ dü+πøåeT |ü<∏äø±\ô|’ ø=‘· ô|fÒº+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ >∑{Ϻ ˇ‹Ô&ç |ü&ÉT‘·T+~. düs¡T≈£î\ <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä \‘√ ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\‘√ ≈£îHê]\T¢b˛‘·Tqï nD>±]q esêZ\qT Ç~ eT]+‘· <Óã“rdüTÔ+~. Ç~ bÕ\ø£ ø±+Á¬>dt Á|üC≤qT≈£L\+>± bÕ*düTÔHêïeTH˚ q≥qqT <Óã“rdüTÔ+~.Á|üdüTÔ‘·eTTqï uÛ≤s¡‘·<˚X¯ Ä]úø£, kÕe÷õø£ yê‘êes¡D yêdüÔ$ø£ |ü]dæú‘·T\ô|’ >±ø£, <ëì $<Ûëq|üs¡yÓTÆq ÁuÛÑeT\ô|’ Ä<Ûës¡|ü &çe⁄HêïsTT. yês¡+ ‘·s¡Tyê‘· yês¡+ , Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+#˚ >∑D≤+ø±\T Á<äy√´\“D+ ‘·>∑TZ‘√+ <äì ‘Ó*j·T CÒdüTÔHêïsTT. >∑‘· @&Ü~˝À ñqï Á<äy√´\“D+ á @&Ü~ <ë<ë|ü⁄>± 2.1 XÊ‘êìøÏ |ü&çb˛sTT+<äì n$ ‘Ó*j·TCÒdüTÔ HêïsTT. Ä ‘·Ts¡Tyê‘· n~ s¡TD≤‘·àø£+>± (HÓ¬>{Ïyé>±) e÷]+~. <Ûäs¡\qT á $<Ûä+>± #·÷|ü&É+˝À m‘·TÔ>∑&É, >∑‘· @&Ü~ kÕúsTT˝À dü]b˛*Ãq|ü⁄&ÉT Á<äy√´\“¤D+ πs≥T m˝≤ e⁄+<äì bÕsTT+{Ÿ ≥T bÕsTT+{Ÿ ÁbÕ‹|ü~ø£q ˝…øÏÿ+#·ã&ÉT‘√+~. á ÁbÕ‘·|ü~ø£q, {À≈£î<Ûäs¡\ dü÷N ô|]–Hê Á<äy√´\“¤D+ |ü&çb˛ sTTq≥T¢ ø£qã&ÉT‘·T+~. yêdüÔyêìøÏ >∑‘· @&Ü~ m+‘√ ô|]–q πs≥¢ô|’ eT]+‘· ù|s¡T>∑T<ä\ ñ+<˚>±ì ‘·T>∑TZ<ä\˝Ò<äT. Á<äy√´\“¤D+ πs≥T |ü‘·q+ e\¢ <Ûäs¡\˝À m≥Te+{Ï ñ|üX¯eTq+ \_Û+#· ˝Ò<äT. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î ø£qã&ç+ <ä˝≤¢ <Ûäs¡\T eT]+‘· ô|]>±j·Tqï<äT. yêdüÔe |ü]dæú‹ @$T≥+fÒ Á<äy√´\“¤D+ πs≥T ô|s¡T>∑T <ä\ n‘·´~Ûø£ kÕúsTTøÏ #˚s¡Tø√e&É+‘√ Ä]úø£ eè~›πs≥T˝À eT+<ä>∑eTq+, ñbÕ~ÛqcÕº\T, Ä<ëj·÷\ ø=qT>√\T X¯øÏÔ |ü&çb˛e&É+ »]>± sTT. M≥ìï{Ï ø£*dæø£≥Tº Á|üuÛ≤e+, {À≈£î <Ûäs¡\ dü÷N ô|s¡T>∑T<ä\ kÕúsTTô|’|ü&ç+~. <ëìøÏ Ä]úø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ˝À¢ eT+<ä>∑eTq+ ‘√&Ée &É+‘√ |ü]dæú‹ uÛÑ]+#·˝Òì~>± ‘·j·÷¬s’+~. ]f…Æ˝Ÿ <Ûäs¡\˝À $|üØ‘·yÓTÆq ô|s¡T>∑T<ä\ $ìjÓ÷>∑<ës¡Tì |ü]dæú‹ì eT]+‘· ~>∑»]Ã+~. eTTK´+>± »HêuÛ≤˝Àì nD>±]q esêZ\ yê] |ü]dæú‹ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À n‘·´~Ûø£ dü+U≤´≈£î\T yêπs.eT] á ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\ ù|<ä Á|ü»\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ n<äT≈£îH˚~ m|ü⁄&√?

eT+∫sê´\, y˚T 2(düTes¡íyês¡Ô): eT+∫sê´\ eT+&É\+˝Àì m*¢+|ü*¢ ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+‘√ ìsê«dæ‘·T\T>± e÷s¡T‘·Tqï yês¡+<ä]øÏ |ü]Vü‰s¡+ |üP]Ô>± #Ó*¢+∫q ‘·sê«‘·H˚ ôdŒwü˝Ÿ &ç|üP´{° ø£˝…ø£ºsY sê´\j·÷ìï eT+∫ sê´\ qT+&ç ø±>∑CŸq>∑sY≈£î ‘·s¡*+#ê\ì C…’uÛ≤s¡‘Y õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT m+m dü©+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ø√sês¡T. md”¶dæ ø±sê´\j·T+ eT+∫sê´\ ñ+&É ≥+ e\¢ eT+&É\+˝Àì ìsê«dæ‘·T\ düeTdü´\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\TdüT ≈£îì |ü]wüÿ]+#˚ M\T ñ+≥T+<äì nHêïs¡T. á ø±sê´\j·T+qT ø±>∑CŸq>∑sY ‘·s¡*+#ê\H˚ n~Ûø±s¡T\ Ä˝À#·q dü¬s’+~ ø±<äHêïs¡T. Bì e\¢ ìsê«dæ‘·T\T Çã“+<äT\ bÕ\e⁄‘ês¡ì n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ‘·s¡*+|ü⁄ Ä|ü≈£î+fÒ C…’uÛ≤s¡‘Y Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä+<√ fi¯q ‘·|üŒ<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

Á|üuÛÑT‘·« Äs√>∑´ πø+Á<ëìï Á|ü»\T $ìjÓ÷–+#·Tø√yê* y˚\÷ŒsY,y˚T2(düTes¡íyês¡Ô): y˚\÷ŒsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´πø+Á<ä+ #·T≥º Á|üø£ÿq ñqï ÄX¯óÁuÛÑ‘· #Ó‘·Ô #Ó<äsêìï |ü]ÁX¯óuÛÑ+>± #˚düTÔqï≥T¢ d”ìj·TsY ôV≤˝ŸÔ Ä|òædüsY kÕsTT ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq düTes¡íyês¡Ô $˝Òø£]‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´πø+Á<ä+˝À yÓ’<ä´ùdyê\qT Á|ü»\T $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ÄdüT|üÁ‹˝Àñqï yÓ’<ä´ ùdyê\‘√ bÕ≥T |üØø£å\T #˚düTø√ì Äqs√>∑´+>± ñqïyês¡T Äs√>∑´ yÓ’<ä´ùdyê\qT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Äs√>∑´ $TÁ‘· á HÓ\˝À »]π> Á|üuÛÑT‘·« Äs√>∑´πø+Á<ë\˝À ˇø£s√E eTT+<äT>±H˚ |üÁ‹ø£ Á|üø£≥q <ë«s¡ Á|ü»\≈£î düe÷#ês¡+ n+~kÕÔeTì y˚\÷ŒsY ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ yÓT&çø£˝Ÿ Ä|òædüsY &Üø£ºsY ÄXÀø˘ ≈£îe÷sY ãT<Ûäyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

CÒπød” •ø£åD≈£î <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+ Äs¡÷àsY, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À y˚T HÓ\ 15e ‘˚B qT+∫ »eVü‰sY Hê˝…&é® πø+Á<ä+ (CÒπød”)˝À &çÁ^ $<ë´s¡Tú\≈£î y˚dü$ •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢, ÄdüøÏÔ>∑\ $<ë´s¡Tú\T ‘·eT ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚sTT+#·Tø√yê\ì ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ |æ.kÕsTT\T,πø+Á<ä düeTq«j·Tø£s¡Ô Á|üB|t≈£îe÷sY dü÷∫+#ês¡T. •ø£åD˝À uÛ≤>∑+>± ;@, ;ø±+, ;md”‡, ~«rj·T dü+e ‘·‡s¡+ $<ë´s¡Tú\≈£î nHê*{Ïø£˝Ÿ dæÿ˝Ÿ‡, kÕ|tº dæÿ˝Ÿ‡, ø£+|üP´≥sY dæÿ˝Ÿ‡˝À •ø£åD Çe«qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ÄdüøÏÔ >∑\ $<ë´s¡Tú\T 500 #Ó*¢+∫ y˚T 1 qT+∫ 15e ‘˚B˝À>± ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚sTT+ #·Tø√e#·TÃqHêïs¡T. y˚T 15qT+∫ •ø£åD ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥T¢ eT]ìï $esê\≈£î 9441440238, 9849609959 q+ãs¡¢˝À dü+Á|ü~+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T.

|üP&çø£ r‘· u≤$ì dü+<ä]Ù+∫q m+|”&ûz _#·Tÿ+<ä y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝Àì yêJ<éq>∑sY, >∑T+&Óø£\÷¢sY, $TwüHé ø£˝≤¢* Å>±e÷\˝À ‘ê>∑T˙{Ï u≤$˝À |üP&çø£ rdæ y˚dü$ ø±\+˝À Å|ü»\ <ëVü‰]Ôì rs¡TÃø√e&ÜìøÏ ñbÕ~Û Vü‰MT˝À |üP&çø£ r‘· |üqT\T #˚|ü{≤º\ì HÓ\ s√E\ ÅøÏ‘·+ _#·Tÿ+<ä eT+&É˝≤ìøÏ πø+Å<ëìøÏ e∫Ãq ø£˝…ø£ºsY dü+ã+~Û‘· XÊK n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ >∑T+&Ó ø£\÷¢sY Å>±eT+˝À Ç|üŒ{Ïπø eT+∫˙{Ï u≤$ |üP&çø£ r‘· |üqT\T ÅbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. $TwüHéø£˝≤¢* Å>±eT+˝À >∑‘· Hê\T>∑T s√E\ qT+&ç eT+∫˙{Ï u≤$ |üP&çø£ r‘· |üqT\T ÅbÕs¡+uÛÑ+ nj·÷´j·Tì m+|æ&çz |üs¡«qï ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |üqT\ ‘·ìF˝À uÛ≤>∑+>± $TwüHé ø£˝≤¢* Å>±eT+˝Àì |üP&çø£ r‘·u≤$ì ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT ñbÕ~Û Vü‰MT dæã“+~‘√ Äj·Tq dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ñbÕ~Û Vü‰MT ≈£L©\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Å>±e÷ìøÏ eT+∫˙{Ï düeTdü´ rs¡Ã&ÜìøÏ >∑\ ˇπøˇø£ u≤$ ø£qTø£ n+<äs¡T düÅø£eT+>± |üqT\T u≤$ì X¯óÅuÛÑ|üs¡TÃø√ì ‘ê>∑T˙{Ï düs¡|òüsê nj˚T´˝≤ Å>±eTdüTú\+<äs¡T ˇø£]H=ø£s¡T düVü‰ø£]+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. á |üP&çø£ r‘· |üqT\˝À yÓTT‘·Ô+ 10 ÅX¯eT X¯øÏÔ dü+|òü÷\T düuÛÑT´\T bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. á Å>±eT+˝À yÓTT‘·Ô+ 18 Å>∑÷|ü⁄\T+&É>±, 10 ÅX¯eT X¯øÏÔ dü+|òü÷\T |üP&çø£ r‘·|üqT\≈£î πø{≤sTT+#·>±, $T>∑‘ê 8 dü+|òü÷\qT y˚πs |üqT\qT #˚|üfÒº $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì m+|æ&çz πøåÅ‘· düVü‰j·T≈£î&çøÏ Ä<˚•+#ês¡T. á ø±s¡´Åø £eT+˝À m+|æ&çz |üs¡«qï‘√ bÕ≥T m|æz sêE, f…øÏïø£˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ $H√<é, πøåÅ‘· düVü‰j·T≈£î&ÉT uÛÑÅ<ä|üŒ, ñbÕ~Û ≈£L©\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|æ≥¢+ eT+&É˝≤ìï

>√&É ≈£L* ∫Hêï] eTè‹

ø£s¡Te⁄ eT+&É\+>± Á|üø£{Ï+#ê*

eT<ä÷ïsY y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): eT<ä÷ïsY eT+&É\+˝Àì düT˝≤ÔHéù|{Ÿ Å>±eT+˝À ‘·q dü«+‘· Ç+{Ï >√&É ≈£L* sêDÏ (8) nH˚ u≤*ø£ eTè‹ #Ó+~q≥T¢ eTè‘·Tsê* ‘·*¢<ä+Å&ÉT\T $e ]+#ês¡T. ˙fi¯ófl ‘ê>∑&ÜìøÏ yÓ[flq ∫Hêï]ô|’ >√&É ≈£L* ô|’q |ü&É&É+‘√ rÅe s¡ø£ÔÅkÕe+ ø±e&É+‘√ ≈£î≥T+;≈£î\T VüQ{≤VüQ{°q _ #·Tÿ+<ä ÄdüT|üÅ‹øÏ ‘·s¡*düTÔ+&É>±, e÷s ZeT<Ûä´˝À eTè‹ #Ó+~q≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. sêDÏ düT˝≤ÔHéù|{Ÿ ÅbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À 4e ‘·s¡>∑‹ $<ä´quÛÑ´dædüTÔ+&˚<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

|æ≥¢+, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): |æ≥¢+ eT+&É˝≤ìï ø£s¡Te⁄ eT+&É\+>± Å|üø£{Ï+#ê\ì ãT<Ûäyês¡+ s√E ìs¡«Væ≤+∫q Å|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Åø£eT+˝À e÷J mm+dæ #Ó’¬sàHé u≤˝Ÿ¬s&ç¶ n~Ûø±s¡T\qT &ç e÷+&é #˚XÊs¡T. nìï s¡ø±\T>± ¬s’‘·T\T qwüºb˛‘·THêï n~Ûø±s¡T\T e÷Å‘·+ esê¸bÕ‘·+ ~X¯>± eT+&É˝≤ìï qyÓ÷<äT #˚dæ ø£s¡Te⁄ eT+&É\+>± Å|üø£{Ï+#·&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. eT+&É\+˝À esê¸\T ≈£î]dæq|üŒ{ÏøÏ n~ ¬s’‘·T\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ Ø‹˝À |ü&Éì düeTj·T+˝À esê¸\T |ü&ܶj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. BìøÏ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ eT+&É˝≤ìï ø£s¡Te⁄ eT+&É\+>± Å|üø£{ÏùdÔ ø=+‘· es¡¬ø’Hê ¬s’‘·T\T ˝≤uÛÑ|ü&ÉT‘ês¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. esê¸\T düeTè~›>± ≈£î]j·T&É+‘√ |ü+≥\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ɶ ¬s’‘·T\T ∫e] ø£åD+˝À ˙s¡+<äø£ n|ü⁄Œ˝ }_˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛j·÷s¡Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê |æ≥¢+ eT+&É˝≤ìï ø£s¡Te⁄ eT+&É\+>± Å|üø£{Ï+#·&É+ e\¢ ¬s’‘·T\≈£î ø=+‘Ó’Hê }s¡≥ ø£\T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

$yêVæ≤‘· Ä‘·àVü≤‘·´

md”¶d”æ ø±sê´\j·T+‘·s¡*+#ê*

u≤˝§ÿ+&É, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s+&ÉTdü+e‘·‡sê\T>± 7e q+ãsY C≤rj·T s¡Vü≤<ë] eTs¡ eTà‘·T\≈£î H√#·Tø√ø£ •~∏˝≤edüú≈£î #˚s¡T≈£î+~. s¡Vü≤<ës¡T˝ $düÔs¡D˝À uÛ≤>∑+>± eT+&É\ πø+Á<ä+ qT+&ç eTTbÕÿ˝Ÿ es¡≈£î u…’bÕdts√&ÉT¶qT ì]à+∫, u≤˝§ÿ+&É˝À... øÏkÕHéq>∑sY,eTTbÕÿ˝Ÿ Á>±e÷\ >∑T+&Ü yÓfi¯óÔqïbÕ‘· C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ì |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ s√&ÉT¶ô|’ ñqï ‘ês¡T n+‘ê ø=≥T ºø=ì bısTT+~. s√&ɶ+‘ê >∑T+‘·\eTj·TyÓTÆ+~. yêVü≤Hê\T ‘·s¡#·T Á|üe÷<ë\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïsTT. u…’bÕdt s√&ÉT¶ ì]à+∫q Hê{ÏqT+&ç H˚{Ï es¡≈£î á s¡Vü≤<ë]ì |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<äT&Ó ø£s¡Tej·÷´&Éì Bìe\¢ ~«#·Áø£ yêVü≤q<ës¡T\≈£î ø£wüº+>± e÷]+<äì yês¡T yêb˛‘·THêïs¡T.yêVü≤Hê\T ‘·s¡#·T ]ù|s¡T≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïj·Tì.ás√&ÉT¶>∑T+&É s√E e+<ä˝≤~ yêVü≤Hê\T ‹s¡T>∑T‘·T+{≤ j·Tì, y˚+≥H˚ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T düŒ+~+∫ s√&ÉT¶qT u≤>∑T#˚sTT+#˚+<äT≈£î ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚dæ, eTs¡eTà ‘·TÔ\T #˚ôd+<äT≈£î Á≈£îwæ #˚j·÷\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

_#·Tÿ+<ä, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): _#·Tÿ+<ä eT+ &É\ πø+Å<ä+˝Àì nì‘· (26) nH˚ $yêVæ≤‘· n‹Ô+{Ï y˚~Û+|ü⁄\T uÛÑ]+#·˝Òø£ ˇ+{Ïô|’ øÏs√ dæHé b˛düTø√ì ì|üŒ+{Ï+#·Tø√ì Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç+~. B+‘√ Ç+{À¢ ñqï yês¡T eT+≥ \qT ÄπsŒdæ 108≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#·>± n+<äT˝À ÄdüT|üÅ‹øÏ ‘·s¡*+#·>± nø£ÿ&ç yÓ’<äT´\ dü÷#·q y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ πø+Å<ä ÄdüT|üÅ‹øÏ ‘·s¡*+#ê\ì #Ó|üŒ&É+‘√ õ˝≤¢ πø+Å<ä ÄdüT| üÅ‹øÏ ‘·s¡*+∫ ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·T+&É>± eTè‹ #Ó+~+~. u≤~Û‘·Tsê* ‘·+Å&ç |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø√ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ mdt◊ s¡$ ‘Ó*bÕs¡T.

◊πø|” Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûëq´+

ø=qT>√\T πø+Á<ä+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ _#·Tÿ+<ä y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): _#·Tÿ+<ä eT+&É\+˝Àì K‘Y>±+ Å>±eT+˝À ◊¬ø|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Å<ëìï ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT ÅbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´ Åø£eT+˝À m|æm+ »>∑Bwt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Å|üuÛÑT ‘·«+ ìπsΔ•+∫q @ Åπ>&é $‘·ÔHê\≈£î 1110, _ Åπ>&é≈£î 1080 s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq ø=qT>√\T »s¡T>∑T‘·T+<äì, ø±e⁄q ¬s’‘·T\T <ÛëHê´ìï X¯ó ÅuÛÑ|ü]à ø=qT>√\T πø+Å<ëìøÏ rdüT≈£îeùdÔ m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ˝Ò≈£î+&Ü ø=qT>√\T »s¡|ü&ÜìøÏ ‘·eT dæã“+~ dæ<ä›+>± ñ+{≤s¡ì á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À »>∑Bwt‘√ bÕ≥T eT+&É\ ¬syÓq÷´ ÇHé‡ô|ø£ºsY sê»X‚KsY, eTVæ≤fi≤ düe÷K´ Å>±eT n<Ûä´≈£åî\T, düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+&ÉT‘·Tqï m+&É\‘√ u…+uÒ˝…‘·TÔ‘·Tqï »q+ u≤qT‡yê&É {ÖHé, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): eTT<äTs¡T‘·Tqï y˚dü$ m+&É\ ø±s¡D+>± eT+&É\ πø+Å<ä+˝Àì »q+ u…+uÒ˝…‘·TÔ‘·THêïs¡T. >∑‘· 15 s√E\T>± @s¡Œ&ɶ ñc˛íÅ>∑‘·‘√ ∫Hêï, ô|<ä›, eTTdü* nH˚ ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü Å|ü»\T n˝≤¢&çb˛‘·THêïs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ y˚fi¯˝À |ü≥ºD+˝Àì Å|ü<Ûëq ≈£L&Éfi¯fl˝À, ãkÕº+&é ÅbÕ+‘·+˝À »q+ ˝Òø£ yÓ\yÓ\uÀ‘·T+~. m+&É y˚&ç$T‘√ m+‘·{Ï yê¬s’Hê uÛÑj·÷+ <√fi¯q≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. ñc˛íÅ>∑‘·Ô˝À e÷s¡TŒ\T ˝Ò≈£î+&Ü |ü]dæú‹ Ç˝≤π> ø=qkÕ–‘˚ eTTqT eTT+<äT s√&ÉT¶ô|’ q&Ée&É+ Å|üXÊïs¡Δø£+>± e÷s¡T‘·T+<äì Å|ü»\T yêb˛‘·THêïs¡T. m+&É\ y˚&ç$Tì ‘êfi¯˝Òø£ o‘·\ bÕìj·÷\≈£î uÛÑ˝Ò &çe÷+&é ô|]–+~. e÷¬sÿ{Ÿ˝À #Ós¡T≈£î s¡dü+, |ü+&É¢ s¡kÕ\T, ø=ã“] u§+&Ü\T ˝≤+{Ï bÕqj·÷\qT rdüTø√ì ø=+‘· y˚Ts¡≈£î ñ|üX¯eTq+ bı+<äT‘·THêïs¡T.

düeTdü´\≈£î ì\j·T+ |æ≥¢+ eT+&É\ Á|üC≤|ü<∏ä+ |æ≥¢+, y˚T 2 (düTes¡íyês¡Ô): |æ≥¢+ eT+&É\+˝À ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT ◊<äT Å>±eT |ü+#êj·T‹\ |ü]~Û˝À Å|üC≤|ü<∏ä+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì >√<˚à>±+, ø±πs>±+, e÷s¡Δ+&É, ‹e÷àq>∑sY, |æ≥¢+ Å>±e÷\˝À ìs¡«Væ≤+∫q Å|üC≤|ü<∏ëìøÏ eTTK´ n‹~∏>± myÓTੇ sêCÒX¯«sY sêyé Vü‰»s¡ j·÷´s¡T. >√<˚à>±+, ø±πs>±+, e÷s¡›+&É Å>±e÷\˝À rÅe ˙{Ï m<ä›&ç ñ+<äì Å|üC≤|ü<∏ä+˝À Å|ü»\T myÓTੇøÏ $qï$+#ês¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˙{Ï düeTdü´\qT yÓ+≥H˚ rs¡TkÕÔeTì Äj·Tq Vü‰MT Ç#êÃs¡T. Å|üC≤|ü<∏ä+ ìs¡«Væ≤+∫q Å>±e÷\˝À düeTdü´\T yÓ\T¢yÓ‘êÔsTT. ˙{Ï düeTdü´, ñbÕ~Û |üqT \ düeTdü´\‘√ Å|ü»\T rÅe ÄÅ>∑Vü‰ìøÏ >∑Ts¡j·÷´s¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉTqï bÕ\Hê~Ûø±s¡T\T m˝≤+{Ï düeTdü´ \ô|’ düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äì ÄÅ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eT+&É\+˝Àì |ü\T Å>±e÷\˝À düeTdü´\T rs¡Ã&ÜìøÏ ‘·qe+‘·T>± ø£èwæ #˚kÕÔqì »]–q Å|üC≤|ü<∏ä+˝À Äj·Tq yÓ\¢&ç+#·&É+‘√ Å|ü»\T XÊ+‹+#ês¡T. e÷s¡›+&É Å>±eT+˝À ìs¡«Væ≤+∫q Å|üC≤|ü<∏ä+˝À ˙{Ï düeTdü´ n~Ûø£+>± ñ+<äì Å>±eTdüTú\T Äj·Tq <äèwæºøÏ rdüT≈£îb˛j·÷s¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Å>±eT+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï ñbÕ~Û Vü‰MT˝À ôd’‘·+ ≈£L©\T dü]>±Z n+<ä&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq≈£î ‘Ó*bÕs¡T. düeTdü´\T @yÓTÆHê ñ+fÒ yê{Ïì |ü]wüÿ]+#˚ $<Ûä+>± ø£èwæ #˚kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ |æ≥¢+˝À ìs¡«Væ≤+∫q Å|üC≤|ü<∏ä+˝À \_›<ës¡T\≈£î dü¬s’q düeTj·T+˝À Vü≤Ödæ+>¥ _\T¢\T, ñbÕ~Û |üqT\˝À ≈£L© &ÉãT“\T sêe&É+ ˝Ò<äì Å|ü»\T Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. B+‘√ düuÛÑ˝À ñÅ~ø£Ô‘· |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. düeTdü´\T rs¡Ã&ÜìøÏ ‘·q e+‘·T>± ø£èwæ #˚kÕÔqì myÓTੇ ‘Ó\|ü&É+‘√ Å|ü»\T XÊ+‹+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü |æ≥¢+ Å>±eT+˝À Jeq+ kÕ–düTÔqï Å|ü<˚XÊ\˝À 11 ¬ø$ ˝…’qT¢ ñ+&É&É+ e\¢ esê¸\T ≈£î]dæq düeTj·T+˝À ‘·s¡T#·÷ Å|üe÷<ë\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì Äj·Tq <äèwæºøÏ XÊ+‹q>∑sY ø±\˙ yêdüT\T rdüT≈£îb˛j·÷s¡T. Bì $wüj·TyÓTÆ dü+ã+~Û‘· Å{≤Hé‡ø√ n~Ûø±]øÏ düeTdü´\T sê≈£î+&Ü #·s¡´\T #˚| ü{≤º\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. Å|ü»\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√düy˚T Å|üuÛÑT‘·«+ Å|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Åø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À e÷J »&çŒ{Ïdæ ≈£îeTà] sêeTT\T, e÷J m+|æ|æ eTVæ≤bÕ˝Ÿ >ö&é, ‘·Vü≤o˝≤›sY >√es¡ΔHé, m+|æ&çz qπ>wt, Å>±eT Å|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


uÛ≤s¡‘· yÓsTT{Ÿ *|òüºs¡¢≈£î u…s¡TÔ\T Ksês¡T r¢ª`ΩN]Lij ∏∂R W: áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P=NRPV À≥ÿLRiªRΩ Æ™sLiVV…fi÷¡xmnÌsL˝RiV lLiLi≤R∂V ¤À¡LRiVÚáV ≈¡LSLRiV ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV. INRP…”¡ xmsoLRiVxtsvá ≠sÀ≥ÿgRiLi Õ‹[©´sW, ™´sVL]NRP…”¡ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[©´sW ¤À¡LRiVÚáV μR∂NS‰LiVV. r¢ª`ΩN]Lji∏R∂WÕ‹[ B™yŒœ¡ ™´sVVgjizqs©´s {qs¨s∏R∂VL`i GztsQ∏R∂V©±s ø≥yLizms ∏R∂V©±sztsQ£msÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ A»¡gSŒœ¡ß˛ xqsªyÚ øy…ÿLRiV. J™´sLSÕfi ø≥yLizms ∏R∂V©±sztsQ£msÕ‹[ 93 FyLiVVLi»˝¡V ryμ≥j∂Li¿¡©´s …‘¡™±sVNRPV INRP ¤À¡L`iÚ μR∂NRPV‰ªRΩVLiμj∂. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ r°¨s∏R∂W øy©´sV @ªRΩV˘ªRΩÚ™´sV ˙xmsμR∂LRi+©´s NRP©´s ¡Lji¿¡Liμj∂. Æ™sVVªRΩÚLi G≤R∂VgRiVLRiV ˙NUP≤yNSLjifl·VáV

FyLÌjizqs}ms…fi ¬ø¡[∏R∂VgS.. øy©´sV 48 ZNP[“¡Ã¡ ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ NSLixqs˘Li lgiáVøR¡VNRPVLiμj∂. @»¡V xmsoLRiVxtsvá ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ 134 FyLiVVLi»˝¡V ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂Liª][ ¤À¡L`iÚ ≈¡LS\lLiLiμj∂. J™´sLSÕfigS FyLiVVLi»˝¡ xms…Ì”¡NRP©´sV øR¡W}qsÚ À≥ÿLRiª`ΩNRPV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ¨sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ ©yáVg][ rÛy©´sLi , xmsoLRiVxtsvá ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ Hμ][ rÛy©´sLi á’≥¡LiøyLiVV. Æ™sLiVV…fi÷¡zmnÌsLig`i xmsoLRiVxtsvá ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ μyμyxmso 12 GŒœ¡˛ ªRΩLS*ªRΩ À≥ÿLRiª`Ω I÷¡LizmsN`P=NRPV @L>RiªRΩ ryμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. ¿¡™´sLjiryLjigS À≥ÿLRiª`Ω 2000 zqs≤U∂ı I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ NS*÷¡\|mns

@LiVVLiμj∂. A ˙NUP≤R∂Õ˝‹[ ªyLi≤R∂™´s ™´sVWLjiÚ ™´sVVªRΩVÚ xmsoLRiVxtsvá 56 ZNP[“¡Ã¡ ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ FyÕÊ‹¨s 16™´s rÛy©´sLiÕ‹[ ¨s÷¡øy≤R∂V. ™´sVVªRΩVÚ 245 ZNP[“¡Ã¡V ¡LRiV™´so FsªyÚ≤R∂V. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P= ¤À¡LRiVÚáV ΔÿLRiLRi™´s≤R∂Liª][ BxmsˆV≤R∂V A»¡gSŒœ¡˛ FsLizmsNRP\|ms |mns≤R∂lLi[xtsQ©±s μR∂XztÌsQ |ms…Ì”¡Liμj∂. ªRΩ*LRi Õ‹[Æ©s[ |qsáORPQ©±s NRP≠sV…‘¡ xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV BμÙR∂Lji¨s FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂V©´sV ©´sı»Ì¡V À≥ÿLRiªRΩ Æ™sLiVV…fi÷¡zmnÌsLig`i xqs™´sW≈¡˘ «¡©´sLRiÕfi |qs˙NRP»¡Lki xqsx§¶¶¶Æμ∂[™±s ∏R∂WμR∂™±s ¬ø¡FyˆLRiV.

>∑Ts¡Tyês¡+, y˚T 3, 2012

düTes¡íyês¡Ô

ìùw<Ûä+ô|’ n|”Œ˝Ÿ #˚j·TqTqï eTVü≤à<é ndæ|òt

‘·«s¡˝À bÕø˘ »≥Tº≈£î

áLi≤∂R ©s± , Æ™sV[ 2: ryˆ…fi zmnsNTP=Lig`i ZNP[xqsVÕ‹[ \¤«¡Ã¡V bPORPQ @©´sVÀ≥œ¡≠sxqsVÚ©´sı FyNTPrÛy©±s ˙NTPZNP»¡L`i ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂ @zqs£mns ªRΩ©´s ¨s}tsQμ≥R∂Li\|ms @{msˆÕfi ¬ø¡[}qsLi μR∂VNRPV zqsμ≥ÙR∂™´sV™´soªRΩV©yı≤R∂V. gRiªRΩ G≤yμj∂ áLi≤R∂©±s N][LÌRiV ºdΩLRiVˆª][ \¤«¡Ã¡V Fy\¤Õ¡©´s @zqs£mns C ™yLRiLi ≠s≤R∂VμR∂á NS©´sV©yı≤R∂V. ªRΩ©´s G≤yμj∂ bPORPQÕ‹[ xqsgRiLi xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı C FyN`P ˙NTPZNP»¡L`i ˙’¡…‘¡£tsQÕÿ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá ˙xmsNSLRiLi ≠s≤R∂VμR∂á™´soªRΩV©yı≤R∂V. ˙’¡…‘¡£tsQ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá ˙xmsNSLRiLi bPORPQ xms≤T∂©´s ™´s˘QQNTPÚ \¤«¡Ã¡VÕ‹[ ª][…”¡ \¤Δ¡μk∂áNRPV }qs™´s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μy*LS ¨sLÒkiªRΩ xqs™´sV∏R∂W¨sNTP xqsgRiLi L][«¡ŸÃ¡ ™´sVVLiÆμ∂[ ≠s≤R∂VμR∂áπ∏∂[V˘LiμR∂VNRPV ≠dsáVLiμj∂. 2010 BLig˝SLi≤`∂ »¡WL`iÕ‹[ À≥ÿgRiLi gS «¡Ljigji©´s ÕÿL`ÔiQ= ¤…¡xqÌsVÕ‹[ FyNTPrÛy©±s ˙NTPZNP»¡L˝RiV xqsÕÿ¯©±sÀ≥œ¡…fi , ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂ @zqs£mns , ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂ @≠dsVL`i ryˆ…fizmnsNTP=Lig`iNRPV Fyáˆ≤ÔyLRiV. @xmsˆ…”¡ ZNP|mÌs©±s À≥œ¡…fi AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV Fny£qÌs À›Ã¡L˝RiV @zqs£mns , @≠dsVL`i DÆμ≥Ù∂[aRPxmspLRi*NRPLigS ©Ø[ÀÿÕfi= Æ™s[aSLRiV. μk∂¨sNTP  ¡VNUP ©´sVLi≤T∂|msμÙR∂ Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ ≤R∂ ¡V˜Ã¡V NRPW≤y ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. BμR∂Liªy ©´sW˘£qs A£mns μj∂ ™´sLRiÕfiÔ zqÌsLig`i AxmslLi[xtsQ©±sÕ‹[  ¡∏R∂V»¡xms≤T∂Liμj∂. Æ™sLi»¡Æ©s[ H{qs{qs C ™´sVVgÊRiVLji\|ms ˙NTPZNP…fi A≤R∂NRPVLi≤y ¨s}tsQμ≥y¨sı ≠sμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. gRiªRΩ G≤yμj∂ ZNP[xqsV ≠søyLjiLi¿¡©´s áLi≤R∂©±s N][LÌRiV ™´sVVgÊRiVLjiNUP bPORPQ ≠sμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. À≥œ¡…fiNRPV 30 Æ©sááV , @zqs£mnsNRPV 12 Æ©sááV , @≠dsVL`iNRPV 6 Æ©sáá Fy»¡V bPORPQ ≠sμ≥j∂xqsWÚ ºdΩLRiVˆ ¬ø¡zmsˆLiμj∂. ˙’¡…‘¡£tsQ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá©´sV @©´sVxqsLjiLi¿¡ B…‘¡™´s¤Õ¡[ @≠dsVL`i \¤«¡Ã¡V ©´sVLi≤T∂ ≠s≤R∂VμR∂á™´sgS... BxmsˆV≤R∂V @zqs£mns ™´sLiªRΩV ™´s¿¡ËLiμj∂. BNRP xqsÕÿ¯©±sÀ≥œ¡…fi ™´sW˙ªRΩLi ™´s¬ø¡[Ë G≤yμj∂ zmns˙ ¡™´sLji Æ©sáNRPV xqsgRiLi bPOSQ NSÕÿ¨sı xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yıNRP ≠s≤R∂VμR∂á™´soªy≤R∂V. NSgS \¤«¡Ã¡V ≠s≤R∂VμR∂\¤Õ¡©´s ªRΩLS*ªRΩ H{qs{qs ªRΩ©´s\|ms ≠sμ≥j∂Li¿¡©´s ¨s}tsQμ≥y¨sı xqs™yÕfi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @zqs£mns À≥ÿ≠sxqsVÚ©yı≤R∂V. μk∂¨s\|ms ªRΩ©´s Õÿ∏R∂VL˝Ri©´sV NRPW≤y xqsLi˙xms μj∂Liøy≤R∂V. 29 GŒœ¡˛ @zqs£mns\|ms Hzqszqs GÆ≤∂[Œœ¡˛Fy»¡V ¨s}tsQμ≥R∂Li ≠sμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. μk∂¨sÕ‹[ lLiLiÆ≤∂[Œœ¡ß˛ gRiªRΩ G≤yμj∂ Hzqszqs ˙…”¡ ¡V˘©´sÕfi xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[zqsLiμj∂. À≥œ¡…fi\|ms 10 GŒœ¡ß˛ , @≠dsVL`i\|ms HÆμ∂[Œœ¡˛ Fy»¡V ¨s}tsQμ≥R∂Li ≠sμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. C ¨s}tsQμ≥R∂ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ≠dsLRiV ˙NTPZNP…fi A≤R∂≤y¨sNTP ≠dsáV ¤Õ¡[μR∂V. @Õÿlgi[ ˙NTPZNP…fi xqsLi ¡Li μ≥j∂LiªRΩ NSLRi˘˙NRP™´sWáՋ[ NRPW≤y FyÕÊ‹©´s≤y¨sNTP ≠dsáV ¤Õ¡[μR∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩLi 29 GŒœ¡ß˛ xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPVLi…‹[©´sı @zqs£mns ™´sV◊d¡˛ «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡VÕ‹[ ø][»¡V N][xqsLi ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yı≤R∂V. μk∂¨s N][xqsLi N][L`Ìi A£mns @Lji˜…”¡lLi[xtsQ©±s A£mns r°ˆL`ÌiÕ‹[ @{msˆÕfi ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yı≤R∂V. @ªRΩ¨s ªRΩLRixmso©´s Õÿ∏R∂VL˝RiV μk∂¨s¨s μ≥R∂X≠dsNRPLjiLi øyLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ Hzqszqs ∏R∂WLi…‘¡ NRPLRixm<s©±s\|ms N]ªRΩÚgS LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s ≠ds≤T∂π∏∂WáՋ[ ªy©´sV À≥ÿgRiLi NS™´s≤R∂Li\|ms @zqs£mns Fs»¡V™´sLi…”¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂V. gRiªRΩ Æ©sáՋ[ ≠s≤R∂VμR∂\¤Õ¡©´s @≠dsVL`i Bxmsˆ…”¡ZNP[ Hzqszqs ∏R∂WLi…‘¡ NRPLRixm<s©±s ≠ds≤T∂π∏∂WáՋ[ FyÕÊ‹Li»¡V©yı≤R∂V.

uÖ*+>¥ ø√#Y ìj·÷eTø£+ Õÿx§¶‹L[ `i, Æ™sV[ 2: $áLiNRPª][ zqsLki£qsNRPV ™´sVVLiÆμ∂[ ªRΩ™´sV «¡»Ì¡V À›÷¡Lig`i N][ø`¡©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂Wá¨s FyNTPrÛy©±s ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. áLiNRP À‹[LÔRiV |tsQ≤R∂W˘Õfi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ À›÷¡Lig`i N][ø`¡ FsLizmsNRP\|ms NRPxqsLRiªRΩVÚ ™´sVV™´sV¯LRiLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. N][ø`¡ ¨s∏R∂W™´sVNS¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ NRP≠sV…‘¡NTP ryLRi¥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶r°Ú©´sı BLiºΩNSÀfi AÕÿLi $áLiNRP xmsLRi˘»¡©´sNRPV  ¡∏R∂VáVÆμ∂[lLi[™´sV ™´sVVLiÆμ∂[ Fs™´sLji¨s FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs©´sμk∂ ˙xmsNRP…”¡ryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. «ÿ’¡ªy©´sV NRPVμj∂xqsVÚ©yı™´sV¨s, ™´sVL][ lLiLi≤R∂V ™yLSÕ˝‹[ ªRΩVμj∂ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ∏R∂VVFsB Æ™s[μj∂NRPgS BLig˝SLi≤`∂ª][ «¡Ljigji©´s zqsLki£qs ªRΩLS*ªRΩ @NUPÀfi «ÿÆ™sμ`∂ À›÷¡Lig`i N][ø`¡gS ªRΩxmsˆVNRPV©yı≤R∂V. @xmsˆ…”¡ ©´sVLi≤U∂ A xmsμR∂≠s Δÿ◊d¡gSÆ©s[ DLiμj∂. Azqs∏R∂WNRP£msÕ‹[ À›÷¡Lig`i N][ø`¡ ¤Õ¡[NRPVLi≤yÆ©s[ FyN`P  ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gjiLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ≤≥yNSNRPV  ¡∏R∂VáVÆμ∂[lLi[™´sVVLiμR∂V xqsL`iˆÈLS«fi ©´s™y«fi }msxqsL˝RiNRPV N][¿¡Lig`i NS˘Li£ms ™´sW˙ªRΩLi ¨sLRi*z§¶¶¶Liøy≤R∂V. FyNTPrÛy©±s «¡»Ì¡V Azqs∏R∂WNRP£ms lgiáVøR¡VNRPV ©´sıxmsˆ»¡NUP. }ms£qs À›Ã¡L˝RiV ™´sW˙ªRΩLi AbPLi¿¡©´s rÛyLiVVÕ‹[ LSfl”·LiøR¡¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRiV. μk∂Liª][ ≠ds\¤Õ¡©´sLiªRΩ ªRΩ*LRigS À›÷¡Lig`i N][ø`¡©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøyá¨s À‹[LÔRiVNRPV N]ªRΩÚ N][ø`¡ ™y…fiÆ™sWL`i xqsW¿¡Liøy≤R∂V. Æ™sVVªRΩÚLi 11 ™´sVLiμj∂ À›÷¡Lig`i N][ø`¡ xmsμR∂≠sNTP μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRiV.  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P ™´sW“¡ À›÷¡Lig`i N][ø`¡ B∏R∂W©±s FyLi…fi , ™´sW÷dÙ¡™±s= N][ø`¡  ¡“¡g`i «ÿNSª][ Fy»¡V «¡ÕÿáVμÙk∂©±s, Æ™sWzqs©±s NRP™´sVÕfi , ry’¡ @«ÿL`i , ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂ @˙NRP™±sV , ™´sVVryÚN`P @x§¶¶¶¯μ`∂ ÕÿLi…”¡ ™´sW“¡ FyNTPrÛy©±s A»¡gSŒœ¡ß˛ NRPW≤y C «ÿ’¡ªyÕ‹[ D©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ «ÿºdΩ∏R∂VªRΩª][ xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[NRPVLi≤y @ªRΩV˘ªRΩÚ™´sV N][ø`¡©´sV NRP≠sV…‘¡ FsLizmsNRP ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s BLiºΩNSÀfi xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV.

_õHÓdt >∑˝ŸŒ¤ ÄsTT˝Ÿ Á|ü#ês¡ø£s¡Ô>± eTùV≤+Á<ä dæ+>¥ <Û√˙ uÛ≤s¡‘· ÁøϬø{Ÿ »≥Tº ¬øô|ºHé eTùV≤+Á<ä dæ+>¥ <Û√˙øÏ ø=‘·Ô &û˝Ÿ <=]øÏ+~. <Û√˙‘√ \+&ÉHé≈£î #Ó+~q Á|üeTTK ÄsTT˝Ÿ e÷¬sÿ {Ï+>¥ ø£+ô|˙ ª>∑˝ŸŒ¤ ÄsTT˝Ÿ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ *$Tf…&éμ z ˇ|üŒ+<ëìï ≈£î<äTs¡TÃ≈£îHêïeTì Væ≤+<äTC≤ Á>∑÷|t ù|s=ÿ+~. (uÛ≤s¡‘Y˝Àì Væ≤+<ä÷C≤ Á>∑÷|t <ë«sê >∑˝ŸŒ¤ ÄsTT˝Ÿ ø±s¡´ø£˝≤ bÕ\qT ìs¡«Væ≤düTÔ+~. á &û˝Ÿ˝À uÛ≤>∑+>±, >∑˝ŸŒ¤ ÄsTT˝Ÿ ñ‘·Œ‘·Ô\≈£î eTùV≤+Á<ädæ+>¥ <Û√ì Á|ü#ês¡ø£s¡Ô (Áu≤+&é n+u≤ dæ&ÉsY)>± e´eVü≤]+#·qTHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· ◊|”m˝Ÿ d”»HéqT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì ªdæπ>ï#·sY meyéTmdt&ç bÕ´ø˘‡μ ù|]≥ |ü] $T‘· dü+K´˝À ôdŒwü˝Ÿ m&çwüHé ñ‘·Œ‘·TÔ\qT e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêïeTì dü+düú #Ó’¬sàHé dü+»jYT Væ≤+<äTC≤ yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>±, uÛ≤s¡rj·TT\≈£î eT]+‘· #˚s¡Te ø±yê\H˚ ñ<˚› X¯´+‘√ <äøÏåD uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À z \÷Á_πøwüHé bÕ¢+≥TqT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì >∑˝ŸŒ¤ ÄsTT˝Ÿ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ *$Tf…&é uÛ≤$k˛Ô+~. á ø=‘·Ô bÕ¢+≥TqT ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À ø±˙ ˝Ò<ë Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº+˝À ø±˙ @sêŒ≥T #˚ùd ÄkÕÿs¡+ ñ+~. Ç+<äT ø√dü+ ø£+ô|˙ s¡÷.150 ø√≥¢ ô|≥Tºã&ÉT\qT yÓ∫Ã+#·qT+~.

HêH√ ø±s¡TqT Á|üX¯+dæ+∫q nyÓT]ø± ñqï‘ê~Ûø±] {≤{≤ HêH√ ø±s¡TqT eTq e÷¬sÿ{À¢ Ä<äs¡D n+‘·+‘· e÷Á‘·+>±H˚ ñqï|üŒ{Ïø° ({≤{≤ yÓ÷{≤sY‡ }Væ≤+∫q kÕúsTT˝À ˝Ò<äT) n+‘ ·sê®rj·T e÷¬sÿ≥¢˝À e÷Á‘·+ eT+∫ n_Ûe÷ Hêìï kı+‘·+ #˚düT≈£î+≥T+~. Ç|üŒ{Ïπø á y˚T&é ÇHé Ç+&çj·÷ ãTõ® ø±s¡Tô|’ |ü\T bıs¡T>∑T <˚XÊ\T ÄdüøÏÔ #·÷|ædüTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. áH˚|ü<∏ä´+˝À, Á|ü|ü+#·|ü⁄ nÁ>∑>±$T <˚X¯yÓTÆq nyÓT]ø± z Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘ê~Ûø±] {≤{≤ HêH√≈£î eT<䛑·T |ü*ø±s¡T. nyÓT]ø± Á|üuÛÑT‘·«+|ü⁄ Ä]úø£ eè~Δ, $<äT´‘Y, |üsê´es¡D XÊK\≈£î ø±s¡´<ä]Ù nsTTq sêu…sYº &ç Vü‰sYe÷´{Ÿ‡ {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡ #Ó’¬sàHé s¡‘·Hé {≤{≤ Á&ûyéT ø±sY ÁbÕC…≈£îº qT+∫ yÓ\Te&çq HêH√ ø±s¡TqT Á|üX¯+dü\‘√ eTT+#Ó‘êÔs¡T. ˝À`ø±dtº ø±s¡T ø√dü+ {≤{≤ HêH√ ø=‘·Ô |ü]$T‘·T\qT (kÕº+&ÉsY¶‡) düèwæ+∫+<äì Äj·Tq yê´U≤´ì+#ês¡T. Ç+&çj·THé {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡ <ë«sê n_Ûeè~Δ #˚j·Tã&ç ‘·j·÷¬s’q HêH√ ‘·≈£îÿe <Ûäs¡ ø£*–q yêVü≤Hê\ ø√dü+ ø=‘·Ô >√¢ã˝Ÿ kÕº+&ÉsY¶‡qT düèwæº+∫+<äμ Vü‰sYe÷´{Ÿ‡ nHêïs¡T. nyÓT]ø£Hé Áo\+ø£, H˚bÕ˝Ÿ e÷¬sÿ≥¢˝À \uÛÑ´eTe⁄‘·T+~. j·T÷s¡|t e÷¬sÿ{Ÿ ø√dü+ e÷¬sÿ{À¢ ≈£L&Ü HêH√ ø±s¡TqT Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì uÛ≤$düTÔHêïeTì {≤{≤ ≈£L&Ü HêH√ j·T÷s√bÕ nH˚ ø±HÓ‡|tºqT {≤{≤yÓ÷{≤sY‡ n_Ûeè~Δ yÓ÷{≤sY‡ >∑‘·+˝À ù|s=ÿqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Á|üdüTÔ‘·+ {≤{≤ HêH√ #˚dæ+~.

7 ôV’≤<äsêu≤<é

|”|”m˝Ÿ düHêïVü‰\T y˚>∑e+‘·+ #˚dæq |”d”;

Õÿx§¶‹L[ `i, Æ™sV[ 2: H{msÕfi ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[Æ©s[ FyNTPrÛy©±s ˙{ms≠sV∏R∂VL`i ÷d¡g`i (zmszmsFsÕfi) ALRiLi’≥¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV FyNTPrÛy©±s ˙NTPZNP…fi À‹[LÔRiV xqs©yı•¶¶¶Ã¡V ExmsLiμR∂VNRPV©yıLiVV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáV NRPLi|ms¨dsá Æ≤∂Æ™sWáV ≠s©´sı FyN`P À‹[LÔRiV C ™yLRiLiÕ‹[ ™´sVLjiN]¨sı ºΩáNTPLiøR¡©´sVLiμj∂. ˙xmsxmsLiøR¡˙NTPZNP…fiÕ‹[ ˙xmsΔÿ˘ºΩ gSLi¿¡©´s ¤…¡©±sr°ˆL`ÌiQ=, ¨sLi ¡£qs, —¡π∏∂W …‘¡≠dsª][ Fy»¡V ™´sVLjiN]¨sı NSL]ˆlLi[…fi NRPLi|ms¨dsáV zmszqs’d¡¨s xqsLi˙xmsμj∂Li¿¡ ªRΩ™´sV ˙xmsflÿ◊¡NRPáV ≠s¨szmsLiøyLiVV. ˙xmsºdΩ NRPLi|ms¨dsNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s H≤T∂∏R∂WáV, NSÆ©s=£mÌs xmsLjibdP áVxqsVÚ©yı™´sV¨s, ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ xmspLjiÚ rÛyLiVVÕ‹[ LRiWxmsoμj∂μÙR∂VNRPVLi»¡VLiμR∂¨s zmszqs’d¡ ¿d¡£mns AxmslLi[…”¡Lig`i A{mnsxqsL`i xqsVÀ≥ÿ©±s @x§¶¶¶¯μ`∂ ¬ø¡FyˆLRiV. @LiVVæªΩ[ H{msFsÕfi , ’¡{msFsÕfiá©´sV NS{ms N]»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. @Õÿlgi[ }msLRiV NRPW≤y Æ™s[lLi[μj∂ DLi»¡VLiμR∂¨s FyNTPrÛy©±s ˙{ms≠sV∏R∂VL`i ÷d¡g`i NSμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @¨dsı @©´sVNRPV©´sı»Ì¡VgS «¡LjigjiæªΩ[ ™´s¬ø¡[Ë @NÌ][ ¡L`iÕ‹[ …‹[Lkiı DLi»¡VLiμR∂¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ |qsNRPW˘Lji…‘¡ @LiaS¨sı μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s |tsQ≤R∂W˘ÕfiÕ‹[ ™´sWLRiVˆÃ¡V «¡Ljilgi[ @™´sNSaRPLi DLi»¡VLiμR∂¨s @x§¶¶¶¯μ`∂ ¬ø¡FyˆLRiV. ≠sÆμ∂[bdP A»¡gSŒœ¡˛©´sV C ÷d¡g`iÕ‹[ A≤T∂LiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡V ™yLji |qsNRPW˘Lji…‘¡ @LiaS ¨sı NRPW≤y ˙xmsμ≥y©´sLigS ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı»Ì¡V ¬ø¡FyˆLRiV. 2009Õ‹[ $áLiNRP «¡»Ì¡V\|ms D˙gRi™yμR∂Vá μy≤T∂ ªRΩLS*ªRΩ FyNTPrÛy©±sÕ‹[ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fiNRPV ˙¤À¡[N`P xms≤T∂Liμj∂. C …‹[LkiıQQ\|ms ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP Bxmsˆ…”¡ZNP[ ªy™´sVV xqs™´sWøyLRi≠sVøyË™´sV¨s, À≥œ¡˙μR∂ªyxmsLRi\Æ™sV©´s GLSˆ»˝¡\|ms øR¡LjiËxqsVÚ©´sı»Ì¡V æªΩ÷¡FyLRiV. C ≤]Æ™sV zqÌsN`P …‹[LkiıÕ‹[ ≠sÆμ∂[bdP A»¡gSŒœ¡ß˛ A≤R∂≤R∂Li μy*LS ™´sV◊d¡˛ FyNTPrÛy©±sÕ‹[ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fi xmso©´sLS gRi™´sV©´sLi N][xqsLi FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚ©´sı»Ì¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV. @Õÿlgi[ FyN`PÕ‹[ ˙NTPZNP…fi©´sV ™yfl”·«¡˘xmsLRiLigS ™´sVLjiLiªRΩ @’≥¡™´sXμ≥Ùj∂ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV Bμj∂ Dxmsπ∏∂WgRixms≤R∂VªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP C …‘¡ »¡*Li…‘¡ ÷d¡g`i NSÆ©s=£mÌs ™´sW“¡ zmszqs’d¡ \¬ø≥¡LRi¯©±s ©´s{qs™±sV @˙uy£mns Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[Æ©s[ «¡LjigjiLiμj∂. @LiVVæªΩ[ FyNTPrÛy©±s ˙|mszqs Æ≤∂Li…figS xmslLi[*«fi ™´sVVuyLRi£mns μj∂gjiF°™´s≤R∂Liª][ μk∂¨s¨s NRPW≤y xmsNRP‰©´s |ms¤…Ì¡[aSLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi H{msFsÕfiÕ‹[ FyN`P A»¡gSŒœ¡˛NRPV @©´sV™´sVºΩ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li NRPW≤y r~LiªRΩLigS ÷d¡g`i ˙FyLRiLi’≥¡LiøyáƩs[ AÕ‹[øR¡©´sV zmszqs’d¡NTP ™´s¿¡ËLiμj∂. lLiLi≤R∂V Æμ∂[aSá ™´sVμ≥R∂˘ \Æμ∂Q*FyOTPQNRP xqsLi ¡Liμ≥yáV Æμ∂ ¡˜ºΩ©´s≤R∂Liª][ 2008 ªRΩLS*ªRΩ H{msFsÕfiÕ‹[ FyNTPrÛy©±s ˙NTPZNP»¡L˝RiNRPV ’d¡{qs{qsH @©´sV™´sVºΩ B™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.

{≤{≤ Ä]j·÷˝À Vü‰s¡àHé‡ ÇH√Œ¤f…ÆHéyÓT+{Ÿ dædüºyéT Ä&ç, _myéT&Éã÷¢´, ô|òsêØ, ˝…ø£‡dt, yÓT]‡&Ódt u…+CŸ, b˛πs¸, ˝≤´+&é s√esY, »qs¡˝Ÿ yÓ÷{≤sY‡, ÁøÏdüºsY, |òæj·T{Ÿ, u§ jÓ÷{≤, bò˛ø˘‡yê´>∑Hé e+{Ï Á|üeTTK ø±s¡T Áu≤+&É¢≈£î ÇHé`ø±sY m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ |ü]ø £sê\qT düs¡|òüsê #˚ùd Á|üeTTK Á|”$Tj·T+ ÇH√Œ¤f…ÆHéyÓT+{Ÿ dædüºyéT\ ‘·j·÷Ø ø£+ô|˙ Vü‰s¡àHé‡ Çø£ô|’ {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡≈£î ≈£L&Ü ‘·eT ñ‘·Œ‘·TÔ\qT düs¡|òüsê #˚j·TqT+~. á y˚Ts¡≈£î Çs¡T ø£+ô|˙ eT<Ûä´ z ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î~]+~. á ˇ|üŒ+<ä+˝À uÛ≤>∑+>±, {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡ n+~düTÔqï \>∑®Ø Áø±k˛esY n]j·÷˝À Vü‰s¡àHé ÇH√Œ¤f…ÆHéyÓT+{Ÿ dædüºyéT \qT neTs¡ÃqTHêïs¡T. |ü~ d”Œø£s¡T¢, ˇø£ dü÷|üsY“ düuŸeP|òüsY‘√ ≈£L&çq Á|”$Tj·T+ 360 yê{Ÿ C…_m˝Ÿ kÂ+&é dædüºyéTqT {≤{≤ Ä]j·÷˝À neTs¡ÃqTHêïs¡T. {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡≈£î Vü‰s¡àHé ‘·eT ñ‘·Œ‘·TÔ\qT dü|ü¢sTT # ˚j·T≥+ Ç<˚ yÓTT<ä{ÏkÕ]. á &û˝Ÿ‘√ πøe\+ ≈£L&Ü á Vü‰s¡àHé ÇH√Œ ¤f…ÆHébyÓT+{Ÿ dædüºyéT\qT eTq+ n+#·Hê Ä]j·÷˝À e÷Á‘·y˚T ø±≈£î+&Ü, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À eT]ìï {≤{≤ ø±s¡¢˝À y˚j·Te#·TÃ.

Ä<ëj·T+ ÁbÕ‹|ü~ø£>± e&û¶ì #Ó*¢kÕÔ+: U≤πsZ Ä<ëj·T+ ÁbÕ‹|ü~ø£>±H˚ ñ<√´>∑T\ uÛÑ$wü´ ì~Û e&û¶πs≥T #Ó*¢+|ü⁄ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+<äì πø+Á<ä ø±]àø£ XÊU≤ eT+Á‹ eT*¢ø±s¡T®q U≤πsZ ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT‘·Ô+ m+‘· y˚Ts¡ Ä<ëj·T+ \_Û+#·qT+<äH˚~ ‘˚*‘˚ @ πs≥TqT #Ó*¢+#·>∑\T>∑T‘ê eTH˚~ #Ó|üŒ&ÜìøÏ M\e⁄‘·T+<äHêïs¡T. düTe÷s¡T ◊<äT ø√≥¢ eT+~ #·+<ë<ë s¡T\≈£î \_Δ ø£*–+#˚ n+X¯+ô|’ ø±]àø£ ~H√‘·‡e+ s√EH˚ Äj·Tq á Á|üø£≥q #˚j·T&É+ $X‚wü+. 2011`12 dü+e‘·‡sêìøÏ ‘=\T‘· Á|üø£{Ï+∫q 8.25 XÊ‘·+ ø£Hêï m≈£îÿe >±H˚ e&û¶πs≥T #Ó*¢+#˚+<äT≈£î ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥¢ ‘Ó*bÕs¡T. sê»´düuÛÑ˝À Ç|”m|òt e&û¶πs≥T $wüj·TyÓTÆ »]–q #·s¡Ã˝À uÛ≤>∑+>± U≤πsZ á ‘·s¡Vü‰ Á|üø£ ≥q #˚XÊs¡T. Ç|”m|òt ÄBÛq+˝À düTe÷ s¡T s¡÷.55,000\ ø√≥¢ y˚Ts¡ á Á|ü‘˚´ø£ &çbÕõ≥T¢ (mdt&çmdt)\T ñqï≥Tº #ÓbÕŒ s¡T. yÓTT‘·Ô+ ì<ÛäT\T eT÷&ÉT \ø£å\ ø√≥¢≈£î #˚]q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. 2010`11˝À 9.5 XÊ‘·+>± ñqï uÛÑ$wü´ì~Û e&û¶πs≥TqT 2011`12˝À 8.25 XÊ‘êìøÏ ‘·–Zdü÷Ô Ç|æm|òtz ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

dü+|üqï esêZ\ yê]øÏ

e+≥>±´dt dæ*+&ÉsY <Ûäs¡ s¡÷.966 <˚X¯+˝Àì dü+|üqï esêZ\ yê]øÏ Çø£ô|’ e+≥>±´dt dæ*+&ÉsY <Ûäs¡ 966 s¡÷bÕj·T\T>± ìs¡ísTT+#ê\ì πø+Á<ä+ uÛ≤$k˛Ô+~. j˚T&Ü~øÏ Äs¡T \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ Ä<ëj·T+ <ëfÒ esêZ\T Çø£ qT+∫ 966 s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+∫ ø=H˚˝≤ Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~k˛Ô+~. ô|Á{À*j·T+ ñ‘·Œ‘·TÔ\ô|’ dü_‡&û uÛ≤sêìï ‘·–Z+#·Tø√ì |üø£å+˝À Ä]úø£ uÛ≤s¡+ ô|]–b˛e≥y˚T ø±ø£ #·eTTs¡T ø£+ô|˙\ uÛÑ$‘·e´y˚T Á|üXÊïs¡úø£+>± e÷πs Á|üe÷<ä+ ñ+<äì πø+Á<ä+ uÛ≤$k˛Ô+~. B+‘√ dæ*+&ÉsY dü_‡&ûô|’ y˚≥T y˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·«+ uÛ≤$k˛Ô+~. j˚T&Ü~øÏ Äs¡T \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ Ä<ëj·T+ ñqï yê] $esê\qT Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï XÊK qT+∫ ùdø£]+∫, Ç+‘·es¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ bı+<äT‘·Tqï dü_‡&ûì s¡<äT› #˚j·÷*‡+~>± bÕs¡¢yÓT+{Ÿ kÕúsTT dü+|òüT+ #˚dæq Á|ü‹bÕ<äqqT neT\T #˚ùd+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<äΔ+ #˚k˛Ô+~. B+‘√ ø=ìï esêZ\≈£î dü_‡&û \_Û+#˚ neø±XÊ\T ñ+&Ée⁄. e+≥>±´dt dæ*+&ÉsYqT ñ‘·Œ‹Ô #˚j·T{≤ìøÏ 966 s¡÷bÕj·T\T Ks¡Ãe⁄‘·T+fÒ, Á|üuÛÑT‘·«+ 399 s¡÷bÕj·T\πø dæ*+&ÉsYqT n+<äCÒj·T≥+ e\¢ Á|ü‹ dæ*+&ÉsYô|’ 570 s¡÷bÕj·T\ dü_‡&û uÛ≤sêìï düsêÿs¡T yÓ÷j·÷*‡ edüTÔ+~. düe÷»+˝Àì ù|<ä\‘√bÕ≥T <Ûäqe+‘·T\T, Á|üC≤ Á|ü‹ ì<ÛäT\T, sêC≤´+>∑|üs¡yÓTÆq |ü<äe⁄\T nqTuÛÑ$düTÔqï yês¡T ≈£L&Ü dü_‡&û >±´dtqT rdüT ø√e≥+‘√ #·eTTs¡T ø£+ô|˙\ô|’ $|üØ‘·yÓTÆq uÛ≤s¡+|ü&ÉT‘√+~.

dü«\Œ qcÕº˝À¢ ôdHÓ‡ø˘‡, ì|ò”º eT÷&ÉT s√E\ es¡Tdü ˝≤uÛ≤\≈£î ‘Ós¡~+#·T‘·÷ uÛ≤s¡‘· kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ dü÷N\T dü«\Œ qcÕº*ï qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêïsTT. z <äX¯˝À ˝≤uÛ≤*ï Ä]®+∫q dü÷N\T ÇHÓ«düºs¡T¢ ˝≤uÛ≤\ d”«ø£s¡D≈£î bÕ\Œ&É≥+‘√ eT<Ûë´Vü≤ï+ ‘·sê«‘· e÷¬sÿ{Ÿ qcÕº˝À¢øÏ C≤s¡T≈£î+~. eT+>∑fi¯yês¡+ Äs¡+uÛÑ+˝À 17432 bÕsTT+≥¢ Ç+Á{≤&˚ >∑]wüºkÕúsTTì ‘êøÏq ôdHÓ‡ø˘‡ ∫es√¢ 17 bÕsTT+≥¢ qwüº+‘√ 17301 e<ä› eTT–dæ+~. ÁøÏ‘·+ eTT–+|ü⁄≈£î ì|ò”º 9 bÕsTT+≥¢ ø√˝ÀŒsTT 5239 e<ä› eTT– dæ+~. n‘·´~Ûø£+>± Ä{À s¡+>∑ ø£+ô|˙\T e÷s¡Tr düTEø°, V”≤s√ yÓ÷{≤sY‡, {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡, nb˛˝À f…ÆsY‡, ãC≤CŸ Ä{À, ÄXÀø˘ ˝Ò˝≤+&é ùws¡T¢ qcÕº*ï qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêïsTT. &ûm˝Ÿm|òt, uÛ≤s¡r msTTsYf…˝Ÿ, |”mHé;, dæbÕ¢, ôdsTT˝Ÿ ø£+ô|˙\T ˝≤uÛ≤\‘√ eTT–kÕsTT.


C M Y K

8

>∑Ts¡Tyês¡+, y˚T 3, 2012

düTes¡íyês¡Ô

Á|ü D° ‘·

ôV’≤<äsêu≤<é

•\Œ+ #ÓøÏÿq≥T¢>± rdüTÔHêï&É≥ ø=‘·Ô ‘·s¡Vü‰ Áù|eTø£<∏ä‘√ s¡÷|ü⁄~<äT›≈£î+≥Tqï dæìe÷ Ç~. $H√<ä+, uÛ≤y√<˚«>±\ düy˚Tàfi¯q+>± dæìe÷ ñ+≥T+~. nìï esêZ\ yê]øÏ q#˚à $<Ûä+>± á dæìe÷ ñ+≥T+~μ. n+≥THêïs¡T myÓTàdt sêE. Á|üeTTK ìsêà‘· myÓTàdt sêE ‘·qj·TT&ÉT düTeT+‘Y n•«Hé V”≤s√>± s¡÷bı+<äT‘√qï ∫Á‘·+ ‘·÷˙>∑ ‘·÷˙>∑μ. myÓTàdt sêE á ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ù≈£î&ÉT. e÷>∑+{Ï sêyéT#·+Á<äHé(sêyéT^) ìsêà‘·. ~˝Ÿ sêE düeTs¡Œ≈£î&ÉT. myÓTàdt sêE <äs¡Ùø£‘·«+˝À e÷>∑+{Ï sêyéT#·+Á<äHé ì]àk˛Ôqï á dæì e÷˝À n•«Hé CÀ&û>± ]j·÷ q{Ïk˛Ô+~. á Áù|eT ø£<∏ë ∫Á‘êìøÏ dü+ã+~Û+∫q wüO{Ï+>¥ Ç{°e\ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì dü+|ò”T f…+|ü⁄˝Ÿ˝À yês¡+ s√E\bÕ≥T »]–+~. Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·\øÏ dü+ã+~Û+∫q ø=ìï ø°\ø£yÓTÆq düìïy˚XÊ\ì Çø£ÿ&É ∫Árø£]+#ês¡T. B+‘√ wüO{Ï+>¥ bÕsYº |üPs¡ÔsTT+<äì, b˛dtº Ábı&Éø£åHé |üqT\T ≈£L&Ü q&ÉTdüTÔHêïj·Tì myÓTàdt sêE #ÓbÕŒs¡T. á Áù|eT ø£<∏ë ø±e´+˝À $H√<ä+.. uÛ≤y√<˚«>±\T düeTbÕfi¯¢˝À ñ+{≤j·Tì nHêïs¡T. HêsTTø± Hêj·T≈£î\ eT<Ûä´ ¬ø$TÁd”º #·ø£ÿ>± esYÿ ne⁄{Ÿ nsTT+<äì #ÓbÕŒs¡T. á HÓ\˝À ∫Á‘· Ä&çjÓ÷˙.. pHé˝À dæìe÷ì $&ÉT<ä\ #˚ùd+ <äT≈£î düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïeTì nHêïs¡Tμ. Çø£ ∫Á‘·+ Áb˛Á¬>dtì ìsêà‘· e÷>∑+{Ï sêyéT#·+Á<äHé $e]dü÷Ô.. ªÇ{°e\ yês¡+ s√E\ bÕ≥T dü+|ò”T f…+|ü⁄˝Ÿ˝À |ü‘êø£ düìïy˚XÊ\ ∫Árø£s¡D‘√ wüO{Ï+>¥ bÕsYº |üPs¡ÔsTT+~. n˝≤π> ‘ê‘·>±¬s’q e÷>∑+{Ï s¡M+Á<äHê<∏é#Í<ä], áMM dü‘·´Hêsêj·TD ÄodüT‡\‘√ ìsêàDs¡+>∑+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{≤ºqì, düTeT+‘Y dæ+–˝ŸfÒø˘ Ä]ºdtº nì ìsêà‘· Á|üX¯+dæ+#ês¡T. e÷eT÷\T>±H˚ |üsYô|òø£åHéøÏ n‘·´+‘· ÁbÕ<Ûëq´‘· Ç#˚à myÓTàdt sêE, Çø£ ‘·q ≈£îe÷s¡T&ÉT V”≤s√>± q{Ïk˛Ôqï ∫Á‘êìï •\Œ+ #ÓøÏÿq≥T¢ #Ó≈£îÿ‘·THêïs¡ì $ìøÏ&ç. Çø£ myÓTàdt sêE ªyêqμ ∫Á‘·+‘√ &Ó’¬sø£ºsY>± e÷sês¡T. ª‘·÷˙>∑ ‘·÷˙>∑μ ∫Á‘·+ Äj·Tq≈£î ¬s+&√ ∫Á‘·+. ìsêà‘·>± ªˇø£ÿ&ÉTμ, ªes¡¸+μ, ªqTy=«kÕÔq+fÒ H˚H=<ä›+{≤Hêμ e+{Ï ∫Á‘ê\‘√ u≤ø±‡|ò”dt <ä>∑Zs¡ uÛ≤Ø $»j·÷\qT qyÓ÷<äT #˚dæq myÓTàdt sêE, Çø£ <äs¡Ù≈£î&ç>± á dæìe÷øÏ m+‘·es¡≈£î dü¬ø‡dt kÕ~ÛkÕÔs¡H˚ $wüj·Ty˚T Ç|ü&ÉT ÄdüøÏÔø£s¡+>± e÷]+~.

q>∑s¡+˝À yê*b˛sTTq ‘ês¡

mMT C≤ø£‡Hé Ç|ü&ÉT eT÷{≤ eTT˝Ò¢ düs¡T›≈£îì e∫à ôV’≤<äsêu≤<é˝À e∫à yê*+~. ªeT<äsêdæ |ü≥ºD+μ nH˚ ‘·$Tfi¯ dæìe÷ <ë«sê eTq uÛ≤s¡‘·<˚X¯ yÓ+&ç‘Ós¡≈£î |ü]#·j·TyÓTÆq á Á_{Ïwt düT+<äsê+– Ç|ü&ÉT sêyéT#·s¡DY |üø£ÿq q{ÏdüTÔqï dü+>∑‹ eTq≈£î ‘Ó*dæ+<˚. e+o ô|’&ç|ü*¢ <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï ªme&ÉTμ ∫Á‘·+˝À ôdø£+&é V”≤s√sTTHé>± ÄyÓT q{Ïk˛Ô+~. ª¬s+&ÉT HÓ\\ wüO{Ï+>¥ ø√dü+ Ç|ü&ÉT ôV’≤<äsêu≤<é edüTÔHêïqT. ªme&ÉTμ dæìe÷ wüO{Ï+>¥˝À C≤sTTHé ne⁄‘·THêïqT. ¬s+&ÉT HÓ\\ bÕ≥T eTT+u≤jYT q>∑sêìøÏ <ä÷s¡+>± ñ+&Ü*‡ sêe&É+ u≤<Ûä>±H˚ ñHêï, #ê]àHêsY dæ{°øÏ edüTÔqï+<äT≈£î Äq+<ä+>± ñ+~. á dæìe÷ {≤©e⁄&é˝À Hê≈£î eT+∫

¬s+&ÉT dæìe÷˝≈£î

Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ

ÁbÕs¡+uÛ≤ìï ÇdüTÔ+<äì Ä•düTÔHêïqTμ n+{À+~ mMT. ‘·$Tfi¯+˝À $Áø£+ düs¡düq ª‘ê+&Ée+μ dæìe÷˝À ≈£L&Ü mMT q{Ïk˛Ô+~. eT] ø=ìï ‘Ó\T>∑T dæìe÷\˝À ≈£L&Ü ÄyÓTqT n&ÉT>∑T‘·Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. @yÓ÷.. mMT Çø£ÿ&˚ ôd{Ï˝Ÿ nsTTHê ÄX¯Ãs¡´b˛qø£ÿπs¢<äT.

ì‹HéøÏ CÀ&û>± X¯è‹Vü‰düHé...?

Á|æj·TeTDÏ ¬s+&ÉT u≤©e⁄&é dæìe÷\≈£î Ç{°e˝Ò Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ e#˚Ãdæ+~ ‘Ó\TkÕ? n˝≤ ôd’Hé #˚dæq dæìe÷\ $esê\T¬s+&ÉT dæìe÷\≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\T yÓ\¢&ç+#·q+{À+~ ø±˙, ¬s+&ÉT u≤©e⁄&é dæìe÷\≈£î zπø #˚dæq eT≥ yêdüÔey˚Tqì n+{À+~. u≤©e⁄&é˝ÀøÏ ªsêeDYμ dæìe÷‘√H˚ Á|æj·TeTDÏ m+Á{° Ç∫Ã+~. Ä ‘·sê«‘· ªs¡ø£Ô#·]Á‘·μ dæìe÷‘√q÷ u≤©e⁄&é˝À ø£ì|æ+∫Hê, Á|æj·TeTDÏ Vü≤yê nø£ÿ&ç‘√H˚ Ä–b˛sTT+<äqT≈£îHêïs¡+‘ê. n+<äT≈£L ø±s¡D+ ˝Òø£b˛˝Ò<äT. n˝≤ q{Ï+∫q Ä ¬s+&ÉT u≤©e⁄&é dæìe÷\T u≤ø±‡|ò”dt e<ä› uÀ˝≤Ô ø=≥º&Éy˚T ÄyÓT≈£î yÓTÆqdt>± e÷]+<äì n+≥THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ‘Ó\T>∑T˝Àq÷ Á|æj·TeTDÏøÏ ô|<ä›>± neø±XÊ\T ˝Òe⁄. nsTTq|üŒ{Ïø°, ‘·$Tfi¯Hê≥ ¬s+&ÉT eT÷&ÉT ÁbÕC…≈£îº\‘√q÷, eT\j·÷fi¯+˝À z dæìe÷‘√q÷, ø£qï&É+˝À ªnqï u≤+&éμ nH˚ dæìe÷‘√q÷ _J>± ñ+~. @ uÛ≤wü˝À nsTTq|üŒ{Ïø° q≥q e÷Á‘·+ ˇø£ÿfÒqì, <äs¡Ù≈£î&ÉT #Ó|æŒq≥Tº #Ój·T´&Éy˚T ‘·q $~Û nì, q≥q..<ë+‘√ bÕ≥T >±¢eTsY.. á ¬s+&É÷ dæ˙ |ü]ÁX¯eT˝À ‘·|üŒeì Á|æj·TeTDÏ #Ó|üø=∫Ã+~. ákÕ] u≤©e⁄&é˝À ‘êqT #˚j·TuÀj˚T ¬s+&ÉT dæìe÷\‘√ ‘·q≈£î eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ edüTÔ+<äqï nXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚k˛Ô+~ Á|æj·TeTDÏ.

j·T+>¥ V”≤s√ ì‹Hé |üesYkÕºsY |üeHéø£fi≤´DY≈£î Msê_Ûe÷ì nH˚ $wüj·T+ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. Ç{°e\ $&ÉT<ä˝…’ eT+∫ dü¬ø‡dtì kÕ~Û+∫q ‘·q ‘êC≤ ∫Á‘·+ ªÇwtÿμ Ä&çjÓ÷ y˚&ÉTø£≈£î |üe sYkÕºsYqT ÄVü‰«ì+∫ ‘·q ø√]ø£ rs¡TÃ≈£îHêï&ÉT. ‘êC≤>± ì‹Hé eTs√ \ø°ÿ #ÛêHé‡ ø=fÒºXÊ&ÉT. |üeHéø£fi≤´DY q{ÏdüTÔqï ª>∑ã“sYdæ+>¥μ ∫Á‘·+˝À V”≤s√sTTHé>± q{ÏdüTÔqï X¯è‹Vü‰düHé‘√ »‘· ø£fÒº neø±XÊìï <äøÏÿ+#·T≈£îHêï&ÉT. es¡Tdü bòÕ¢|ü⁄\T kı+‘·+ #˚düTø=ì, ‘·q ¬øØsY &û˝≤ |ü&çq H˚|ü<∏ä´+˝À ªÇwtÿμ ∫Á‘·+‘√ Væ≤{Ÿ ø={Ϻq ì‹Hé Ä∫‘·÷∫ n&ÉT>∑T\T y˚düTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+ ‘·sê«‘· ªás√E˝À¢μ ∫Á‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT e÷s¡T‹‘√ ì‹Hé q{Ï+#·uÀ‘·THêï&ÉH˚ yês¡Ô\T e∫Ãq|üŒ {Ïø°, Ä ÁbÕC…≈£îº zπø ø±˝Ò<äT. Ç~˝≤ ñ+&É>±, Á|üeTTK ìsêà‘· u…\¢+ø=+&É düTπswt ì‹Hé V”≤s√>± z dæìe÷ rj·÷\ì ø=ìï s√E\T>± bÕ¢Hé #˚düTÔHêï&ÉT. á y˚Ts¡≈£î ‘·$Tfi¯ <äs¡Ù≈£î&ÉT $»jYT <äs¡Ùø£‘·«+˝À ì‹HéqT ˇ|æŒ+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á ∫Á‘·+˝À ì‹Hé düs¡düq ªX¯è‹Vü‰düHéqT V”≤s√sTTHé>± Ksês¡T #˚dæq≥T¢ yês¡Ô\T $ì|ædüTÔHêïsTT. nsTT‘˚ Ç{°e\ ªø=\yÓ] &û...μ bÕ≥‘√ dü+#·\Hêìï düèwæº+∫q ª3μ

n_Ûe÷qT\øÏ ø±yê\H˚....! ø£eT˝ŸVü‰düHé ‘·q dæìe÷˝À¢ Á|üjÓ÷»Hê‘·àø£yÓTÆq Á|üjÓ÷>±\T #˚düTÔ+{≤s¡T. m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT n‘ê´<ÛäTìø£ kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„Hêìï ‘·q ø£<∏ä\øÏ nq«sTT+#·T≈£î+≥÷ dü¬ø‡dtì kÕ~Û+#·&É+ Äj·Tq Á|ü‘˚´ø£‘·. Ç|ü&ÉT Äj·Tq á kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„Hêìï n_Ûe÷qT\‘√ eT]+‘· nqTã+<Ûëìï ô|+bı+~+#·Tø√e&É+ ø√dü+ ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê\H˚ ñ<˚›X¯+‘√, ù|òdt ãTø˘˝À møö+{Ÿ zô|Hé #˚XÊs¡T. ù|òdtãTø˘`{Ï«≥ºsY\T e∫Ãq <ä>∑Zs¡ qT+∫ yê{Ïì j·T+>¥V”≤s√\T $|üØ‘·+>± bòÕ˝À ne⁄‘·÷.. n_Ûe÷q Áù|ø£å≈£î\‘√ mq˝Òì nqTã+<Ûëìï ô|+#·T≈£î+≥THêïs¡T. M{Ï <ë«sê ‘·eT dæìe÷\ $esê\qT..$X‚cÕ\qT m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT n_Ûe÷qT\øÏ ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô yê]øÏ eT]+‘· #˚s¡Tee⁄‘·THêïs¡T. <ë+‘√ k˛wü˝Ÿ MT&çj·÷ ÁbÕ<Ûëq´‘·qT >∑T]Ô+∫q ø£eT˝Ÿ, ‘êqT ≈£L&Ü n_Ûe÷qT\øÏ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&Ü\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ ù|òdtãTø˘˝À møö+{Ÿ zô|Hé #˚XÊs¡T. ø£eT˝Ÿ rj·TuÀj˚T ∫Á‘ê\≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\T` $X‚cÕ\qT ‘Ó\TdüTø√yê\qT≈£îH˚ yês¡T ‘·eT ù|òdtãTø˘ nøö+{Ÿ qT+∫ maiam.mag@gmail.com øÏ ]¬ø«dtº |ü+|æùdÔ dü]b˛‘·T+~μ nì nHêïs¡T.

ªcÕ&√μsTT»+ #·÷|ækÕÔ&Ü..? ≈£î≥T+ã ø£<∏ë ∫Á‘ê˝Ò ø±≈£î+&Ü $_ÛqïyÓTÆq bÕÁ‘·\T b˛wædü÷Ô bòÕ´$T© Áù|ø£å≈£î\‘√ bÕ≥T>± Á|ü‹ ˇø£ÿ]˙ Äø£≥Tº≈£îH˚ V”≤s√ yÓ+ø£fÒwt á kÕ] e÷|òæj·÷ Hêj·T≈£î&ç>± e÷] ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔqï ∫Á‘·+ ªcÕ&√μ. yÓ+ø£ fÒwt z yÓ’|ü⁄q ªd”‘·eTà yêøÏ{À¢ dü]eT˝…¢ #Ó≥Tºμ dæì e÷ wüO{Ï+>¥˝À, eTs√ yÓ’|ü⁄ ªcÕ&√μ dæìe÷ wüO{Ï+>¥˝À bÕ˝§Z+≥÷ yÓ+ø£fÒwt _J _J>± ñHêïs¡T. Çø£ ªcÕ&√μ $wüj·÷ìø=ùdÔ ‘=* ôw&É÷´˝Ÿ |üP]Ô #˚düTø=ì, á ∫Á‘· ãè+<ä+ bÕ≥\ ∫Árø£s¡D ø√dü+ Ç{°e˝Ò eT* ôw&É÷´˝Ÿì eT˝Òdæj·÷˝À »s¡T|ü⁄≈£îH˚+<äT≈£î ãj·T \T<˚]+~. á HÓ\ 20e ‘˚B es¡≈£î nø£ÿ&˚ ì]«sêeT+ >± á ôw&É÷´˝Ÿ »s¡>∑qT+~. 52 s√E\ bÕ≥T @ø£<Ûë{Ï>± ø=qkÕπ> á ôw&É÷´˝Ÿ˝À, Á|ü<Ûëq ‘êsê>∑D eT+‘ê bÕ˝§Z+≥Tqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. nø£ÿ&É ∫Árø£]+#˚ ø°\ø£yÓTÆq düìïy˚XÊ\‘√ wüO{Ï+>¥ bÕsYº |üP]Ô ne⁄‘·T+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. lø±+‘Y Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·ì b˛wæk˛Ôqï á dæìe÷˝À ‘ê|”‡`eT<ÛäT]eT ø£<∏ëHêsTTø £\T>± ø£qT$+<äT #˚j·TqTHêïs¡T. yÓTVü≤sY s¡y˚Twt <äs¡Ùø£‘·«+˝À |üs¡T#·÷] øÏØ{Ï ì]àk˛Ôqï á dæìe÷øÏ ‘·eTHé.mdt dü+^‘êìï düeT≈£Ls¡TdüTÔHêïs¡T. á dæìe÷˝À V”≤s√ yÓ+ø£fÒwt bÕÁ‘· @+≥H˚~ Á|üdüTÔ‘·+ #·s¡Ã˙j·T+X¯yÓTÆq+~. yÓ+ø£fÒwt á dæìe÷˝À e÷|òæj·÷ ©&ÉsY>± q{ÏdüTÔHêï&Ü..? ˝Òø£b˛‘˚ e÷|òæj·÷ kÕÁe÷C≤´ìï ‘·T<äeTT{Ϻ+#˚ n~Ûø±]>± ø£ì|æ+#·qTHêï &Ü? nH˚~ düôdŒHé‡>± ñ+~. dæìe÷ j·T÷ì{Ÿ e÷Á‘·+ á $wüj·÷ìï d”Á¬ø{Ÿ>±H˚ ñ+#·T‘√+~.

∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+ n+~+∫q nìs¡T<é s¡$#·+<äsY á dæìe÷≈£î dü+^‘·+ n+~+ #·qTqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘·«s¡˝ÀH˚ ÁbÕC…≈£îº≈£î dü+ã+~Û+∫q n~Ûø±]ø£ Á|üø£≥q yÓ\Te&˚ neø±X¯+ ñ+~. dæìe÷˝À¢øÏ e∫à #ê˝≤ ø±\yÓTÆHê dü¬s’q Væ≤{Ÿ

z j·T<∏ës¡ú>±<∏ä Ä<Ûës¡+>± ªeTTyÓTÆ‘Yμ...! eTTyÓTÆ‘YU≤Hé ù|s¡T $q>±H˚ ªÇ|üŒ{ÏøÏ+ø± Hê ej·TdüT ì+&Ü |ü<äVü‰πs..μ n+≥÷ ÄyÓT #˚dæq kı>∑düT\ dü+<ä&ç ø£fi¯¢eTT+<äT ø£<ä˝≤&ÉT‘·T+~. ªb˛øÏ]μ, ªjÓ÷–μ, ªeT>∑BÛs¡μ e+{Ï dæìe÷\T #·÷dæq yê¬se¬s’Hê, ◊≥+ kÕ+>¥‘√ eTT#·Ã≥>± eTT#ÓÃeT≥\T b˛sTT+#·&É+ ÄyÓT Á|ü‘˚´ø£‘· nì ˇ|ü≈£î+{≤s¡T. ‘Ó\T>∑T˝À ◊≥+ kÕ+>¥øÏ πøsê|òt nÁ&Ódt>± e÷] ≈£îÁs¡ø±s¡T Áù|ø£å≈£î\ì ‘·q#·T≥÷º ‹|ü≈£îqï eTTyÓTÆ‘Y, ªyÓTÆdüe÷à ◊|”mdtμ, ªeT+>∑‘êj·÷s¡T {Ï|òæHé ôd+≥sYμ e+{Ï ∫Á‘ê\˝À ø£<∏äì ‘·q #·T≥÷º ‹|ü≈£î+~. n˝≤ z j·TTe‘·s¡+ Áù|ø£å≈£î\ì ‘·q ø£$«+|ü⁄\‘√ z }|ü⁄ }|æq eTTyÓTÆ‘Y U≤Hé, ø±s¡Dy˚T<Ó’Hê ø=+‘· ø±\+bÕ≥T ø£qTeTs¡T¬>’+~. nsTT‘˚ Ç|ü&ÉT ÄyÓTøÏ ‹]– neø±XÊ\T sêe&É+ }|ü+<äT≈£îqï≥Tº ø£ì|æk˛Ô+~. _mdt. m+≥sYf…ÆHéyÓT+{Ÿ‡ u≤´qsYô|’ ¬ø.mdt.Á|ükÕ<é ì]àk˛Ôqï z dæìe÷˝À eTTyÓTÆ‘Y U≤Hé Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·qT b˛wæk˛Ô+~. á dü+<äs¡“¤+>± ∫Á‘· ìsêà‘· e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. eTVü‰sêÁwüº˝À »]–q z j·T<Ûës¡ú >±<Ûä Ä<Ûës¡+>± á dæìe÷ì ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. &ç.$.¬ø.Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#˚ á dæìe÷˝À, ø£<∏ä yÓTT‘·Ô+ eTTyÓTÆ‘YU≤Hé #·T≥÷ºH˚ ‹s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. y˚T eT÷&√ yês¡+˝À á dæìe÷øÏ dü+ã+~Û+∫q wüO{Ï+>¥ ø±s¡´Áø£e÷\T ˝≤+#Û·q+>± yÓTT<ä\e⁄‘êj·Tì, ôV’≤<äsêu≤<é, eTT+u…’, u≤´+ø±ø˘ ‘·~‘·s¡ Á|ü<˚XÊ\˝À ∫Á‘· ∫Árø£s¡D »]ù|+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. Ç{°e\ z Væ≤+B dæìe÷˝Àì ◊≥+ bÕ≥˝À ÄyÓT ‘·q dü‘êÔ @+≥qï~ eTs√kÕ] #·÷|æ+∫+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. $T<∏äTHé #·Áø£e]Ô ø=&ÉT≈£î ª$TyÓ÷μ V”≤s√>± q{Ï+∫q z ∫Á‘·+˝À ÄyÓT #˚dæq ◊≥+kÕ+>¥ n~]b˛sTT+<äì Ä dæìe÷ j·T÷ì{Ÿ düuÛÑT´\T n+≥THêïs¡T. á ◊≥+ kÕ+>¥ #˚dæ m+‘√ ø±\+ ø±ø£eTT+<˚, $T<∏äTHé #·Áø£e]Ô q{Ïk˛Ôqï z u…+>±* ∫Á‘·+˝À ◊≥+ kÕ+>¥ #˚ùd neø±X¯+ ÄyÓTì yÓ<äT≈£îÿ+≥÷ e∫Ã+<ä≥. Ç˝≤ ‘·+Á&û ø=&ÉT≈£î\‘√ ◊≥+ kÕ+>¥ #˚ùd neø±X¯+ ‘·qøÏ <äøÏÿ+<ä˙, Ç~ ˇø£ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq nqTuÛÑeeTì ÄyÓT #Ó|æŒ+~. nsTT‘˚ <äøÏåD≤~˝À >∑‘· yÓ’uÛÑyêìï <äøÏÿ+#·Tø√e&É+ ø√dü+ ÄyÓT #˚k˛Ôqï Á|üj·T‘êï\T Ç|ü&ç|ü&˚ |òü*düTÔHêïj·Tì n+≥THêïs¡T.

˝Òì X¯è‹Vü‰düHé≈£î e÷Á‘·+ neø±XÊ\ |üs¡+>± e÷Á‘·+ &Û√ø± ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘√+~. ø±s¡D+ ÄyÓT n+<ä+, n_Ûqj·T+‘√ Áù|ø£å≈£î\qT Äø£≥Tºø√e&Éy˚T. B+‘√ ô|<ä› V”≤s√, ∫qï V”≤s√, <äs¡Ù≈£î&ÉT, ìsêà‘· nH˚ ‘˚&Ü\T ˝Ò≈£î+&Ü Væ≤≥Tº ø=≥º&Éy˚T \ø£å´+>± ôd’q¢ MT<ä ôd’qT¢ #˚düT≈£î+≥÷ b˛‘√+~.

C M Y K

e Paper | Suvarna Vartha | Online News Paper | 03-05-2012  

e Paper, Suvarna Vartha, Online Telugu News Paper