Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: 92480 45178 www.suvarnavartha.com dü+|ü⁄{Ï : 1 dü+∫ø£ : 284 ãT<Ûäyês¡+ qe+ãsY 2, 2011 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

e÷≥‘·|挑˚.

yê‘· M T<ä yê‘· eT∞¢Bø£å Á|ü<ÛëìøÏ nHêï Vü≤C≤πs ˝ÒK 3 ne÷‘·T´\ yê´K´\ô|’ ndüVü≤q+

eTs√kÕ] ô|s¡>∑qTqï ô|Á{À\T <Ûäs¡\T πø+Á<ä+ô|’ ˇ‹Ô&ç#˚düTÔqï #·eTTs¡T ø£+ô|˙\T ©≥s¡T≈£î s¡÷.1.80 ô|+#ê\ì $q‹ 2

ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ø√eT{Ϭs&ç¶ ÄeTs¡DBø£å ˝≤;sTT+>¥ e÷≈£L.. H˚s¡Œ+&ç : bıqï+ ‘Ó\+>±Dô|’ &Ûç©¢˝À ø£<ä*ø£ : πøπø nÁø£eT πødüT\T <ës¡TD+ : $y˚ø˘

2

ø=‘·Ô dæ.m+. ≥÷øÏ ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ Á^Hédæ>∑ï˝Ÿ 3 ndüeTà‹ H˚‘·≈£î bÕ\Hê |ü>±Z\T

s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ù|<ä\ø√dü+ s¡÷.3500 ø√≥¢‘√ n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\T:dæ.m+

ø=+&Ü &Ûç©¢˝À.. ø√eT{Ï >∑©¢˝À

øÏs¡DY nã<ë›\ø√s¡T

ns¡TD≤#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ

o‘êø±\+˝À ‘˚\Ã+&ç ‘Ó\+>±Dô|’ C≤|ü´+ #˚jÓTT<äT› e#˚à düe÷y˚XÊ˝À¢ _\T¢ ô|≥º+&ç ø=+&Ü \ø£åàDY u≤|üPJ &çe÷+&é q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±Dô|’ bÕs¡¢yÓT+≥T o‘êø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢H˚ _\T¢ Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì, C≤|ü´+ #˚j·T≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï Á|üø£{Ï+#ê\ì kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT&ÉT ø=+&Ü \ø£åàDY u≤|üPJ &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+Hê&ÉT Äj·Tq‘√ bÕ≥T »+‘·sYeT+‘·sY e<ä› eTs√ |ü~eT+~ kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT\T @&ÉT s√E\ ìsêVü‰s¡Bø£å≈£î ~>±s¡T. u≤|üPJ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <äXÊu≤›\T>± ‘Ó\+>±D Á|ü»\T Á|ü‘˚´ø£ sêÁcÕºìï ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡ì, dü«|ü]bÕ\q, kÕ«_Ûe÷q+ ø√dü+ m+<äs√ ÁbÕD‘ê´>±\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡ì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê $T>∑‘ê 2˝À

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): ù|<ä\ dü+πøåe÷ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£≥Tºã&ç ñqï<äì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ U…’s¡‘êu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø±ìï eTTK´eT+Á‹ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD, eT+Á‘·T\T <ëq+ Hêπ>+<äsY, s¡|òüTTMsê¬s&ç¶, ÄVü≤à<äT˝≤¢, Áo<ÛäsYu≤ãT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢˝À 1,68,000 <äs¡U≤düTÔ\T πswüHéø±s¡T¶ ø√dü+ \_Δ<ës¡T\ qT+&ç e#êÃj·Tì, á HÓ\ 15 es¡≈£î <äs¡U≤düTÔ\qT |ü]o*+∫q MT<ä≥ yê]øÏ πswüHéø±s¡T¶\T |ü+|æD° #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. s¡#·Ãã+&É yÓTT<ä{Ï $&É‘· ø±s¡´Áø£eT+˝À <ë<ë|ü⁄ 6\ø£å\ πswüHéø±s¡T¶\T |ü+|æD° »]–+<äì, ¬s+&Ée $&É‘· s¡#·Ãã+&É˝À 24\ø£å\ πswüHéø±s¡T¶\T |ü+|æD° #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ e\¢ <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT ø√≥¢ Çs¡yÓ’ ◊<äT \ø£å\ ≈£î≥T+u≤\≈£î \_Δ#˚≈£Ls¡T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. j·T÷|”@ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé k˛ìj·÷>±+BÛ Ä<˚XÊ\‘√ ÄVü‰s¡uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#˚ \ø£å´+‘√ s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ eTTK´eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä\ Á|üuÛÑT‘·«eTì yê] Äosê«<ä+‘√H˚ ø±+Á¬>dt n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>∑*–+<äì nHêïs¡T. &çôd+ãsY ($T>∑‘ê... 2˝À)

n$XÊ«dü+ m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î dæ<äΔ+ ñ|üeTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ n$XÊ«dü rsêàq+ m<äTs=ÿH˚+ <äT≈£î ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ dæ<äΔ+>± ñ+<äì ñ|üeTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷ <äs¡ sê»q]‡+Vü≤ nHêïs¡T. yÓT<äø˘˝À s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø±ìï Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+ #ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘·eT Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ n~Ûø±s¡+˝À ø=qkÕπ>+‘· eT<䛑·T ñ+<äHêïs¡T. _j·T´+ |ü<∏äø£+ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+˝À z yÓTÆ\TsêsTT>± ì\TdüTÔ+<äHêïs¡T. dü+πøåeT+, n_Ûeè~Δ n+XÊ\‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+<äT≈£î yÓfi¯óÔ+<äHêïs¡T. Á|üC≤ dü+πøåeT+, ÁbÕ+‘ê\ n_Ûeè<˚Δ sêÁwüº ($T>∑‘ê... 2˝À)

düTes¡íyês¡Ô≈£î düŒ+<äq n$˙‹ ø±s¡´<ä]Ù MÄs√«ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T düôdŒq¸Hé ` 7˝À rdüT≈£î+{≤+` 8˝À

düeTsêìøÏ düqï<äΔ+ øÏ˝À s¡÷bÕsTT _j·T´+‘√ ˇ]π><˚+ ˝Ò<äT

CMyK

»>∑Hé, me÷àsY ø£+ô|˙\≈£î H√{°düT\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 01 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’mdt »>∑Hé, me÷àsY ÁbÕ|üغdt≈£î #Ó+~q ø£+ô|˙\≈£î Ä<ëj·T|üqTï XÊK H√{°düT\T C≤Ø#˚dæ+~. Ä<ëj·T|üqTï eT~+|ü⁄ ø√dü+ »>∑Hé Çfi¯ó¢, dü+düú˝À¢ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï <äÁkÕÔ\\ Á|ü‘·T\qT Çyê«\ì Ä<ëj·T|üqTï XÊK ôV’≤<äsêu≤<é, u…+>∑fi¯Ss¡T XÊK\ n~Ûø±s¡T\T d”;◊ ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. Bìô|’ ‘·eT¬ø˝≤+{Ï nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äì ø√s¡Tº≈£î d”;◊ Ç|üŒ{Ïπø ‘Ó*|æ+~. nsTT‘˚ ‘·eT≈£î dü+ã+~Û+∫q @ düe÷#ês¡+ n&ÉT>∑T‘·THêïs√ ‘·eT≈£î #Ó|üŒ≈£î+&Ü ◊{Ï XÊK≈£î Çe«&É+ düeT+»dü+ ø±<äì »>∑Hé ‘·s¡|ü⁄ Hê´j·Tyê~ ÄXÀø˘¬s&ç¶ ø√s¡TºqT ø√sês¡T. |æ{ÏwüHé $esê\T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ H√{°düT Çyê«\ì >∑‘·+˝À ◊{ÏXÊKqT d”;◊ ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. nsTT‘˚ »>∑Hé ìyêdü+˝À ˝Òs¡ì, Äj·Tq Hê´j·Tyê~ H√{°düT d”«ø£]+#·&É+ ˝Ò<äì Ä<ëj·T|üqTïXÊK n~Ûø±s¡T\T ø√s¡Tº≈£î $e]+#ês¡T. H√{°düT rdüTø√yê*‡+~>± »>∑Hé ‘·s¡|ü⁄ Hê´j·Tyê~ì ø√s¡Tº ø√]q|üŒ{Ïø° Äj·Tq ìsêø£]+#ês¡T. B+‘√ Á|ü‘˚´ø£ <ä÷‘·qT |ü+|æ+∫ »>∑Héπø H˚s¡T>± H√{°düT Çyê«\ì d”;◊ ø√s¡Tº k˛eTyês¡+ Hê&ÉT Ä<˚•+∫+~. ø±>±, eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT ◊{Ï XÊK n~Ûø±] ˇø£s¡T »>∑Hé Ç+{ÏøÏ yÓ[¢ Äj·Tq ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î H√{°düT Ç#êÃs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é Ä<ëj·T|üqTïXÊK |æ{ÏwüHéô|’ me÷àsY dü+düú≈£î ≈£L&Ü H√{°düT\T C≤Ø nj·÷´sTT. ‘·eT |æ{Ïwüq¢ô|’ nuÛÑ´+‘·sê\T ñ+fÒ d”;◊ ø√s¡Tº≈£î ‘Ó\bÕ*‡+~>± »>∑Hé, me÷àsY\qT ◊{ÏXÊK ø√]+~. d”;◊ Hê´j·TkÕúq+˝À Ä<ëj·T|üqTïXÊK |æ{Ïwüq¢ô|’ H˚&ÉT $#ês¡D »s¡>∑qT+~.

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 01 (düTes¡íyês¡Ô): nHê~>± ‘Ó\T>∑Tyês¡+‘ê ø£*dæyÓT*ùd J$+#ês¡ì #·]Á‘· #ÓãT‘·Tqï yêdüÔeeTì {°&û|” n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T. 3y˚\ dü+e‘·‡sê\ #·]Á‘·˝À πøe\+ 150@fi¯ó¢ e÷Á‘·y˚T ‘Ó\T>∑Tyês¡T $&çb˛j·÷s¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑TC≤‹ nH˚ø£ ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\T m<äTs=ÿ+≥÷ ‘·q Wqï‘ê´ìï ì\u…≥Tº≈£î+<äì nHêïs¡T. m˙ºÄsY Á≥düTº uÛÑeHé˝À sêÁwüº ne‘·s¡D ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq C≤rj·T C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. ‘Ó\T>∑TÁ|ü»\ Wq‘ê´ìøÏ m+<äs√ eTVü≤˙j·TT\T ø£èwæ#˚XÊs¡ì XÊ¢|òæT+#ês¡T. Ä+Á<ÛäsêÁwüº ne‘·s¡D bı{ϺlsêeTT\T e+{Ï eTVü‰qTuÛ≤e⁄\ ‘ê´>∑|òü*‘·y˚TqHêïs¡T. Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± ñqï ‘Ó\T>∑T Á|ü»\+<ä]ø° #·+Á<äu≤ãT X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#˚+<äT≈£î ã÷s¡TZ\ sêeTø£ècÕísêe⁄ m+‘√ ø£èwæ#˚XÊs¡Hêïs¡T. sêÁwüº+˝À n$˙‹ ô|#·Ã]*¢ b˛sTT+<äHêïs¡T. Á|ü»\qT eTuÛÑ´ô|fÒº+<äT≈£î eTTK´eT+Á‹ m<√ ˇø£ |ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_ÛdüTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑y˚T øÏ˝À

&ÓÁVü‰&É÷Hé, qe+usY 1: ñ‘·ÔsêK+&é sêÁwüº XÊdüq düuÛÑ≈£î 2012˝À »]π> mìïø£\≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ düqï<äΔeTe⁄‘√+~. Ç+<äTø√dü+ Á|ü#êsêÁkÕÔ\qT ø±+Á¬>dt dæ<äΔ+ #˚düT≈£î+{À+~. qe+ãsY 9q #Û·yÓ÷© õ˝≤¢˝Àì >ö#·sY qT+∫ Ä bÕغ mìïø£\ Á|ü#êsêìï ÁbÕs¡+_Û+#·qT+~. >ö#·sY˝À »]π> Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£eT+˝À @◊d”d” n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛ bÕ˝§Zì Á|üdü+–kÕÔs¡T. ñ‘·Ôs¡K+&é |üs¡´≥q˝À uÛ≤>∑+>± n<˚ s√Eq ]wæπøwt`ø£s¡DYÁ|üj·÷>∑ ¬s’\T ÁbÕC…≈£îº≈£î ≈£L&Ü X¯+≈£îkÕú|üq #˚kÕÔs¡ì Ä sêÁwüº ø±+Á¬>dt N|òt j·TwtbÕ˝Ÿ Äs¡´ ‘Ó*bÕs¡T. eTs√|üø£ÿ ¬s’\T ÁbÕC…≈£îº X¯+≈£îkÕú|üq≈£î Á|ü<Ûëì ø±≈£î+&Ü k˛ìj·÷qT ÄVü‰«ì+#·&É+ô|’ uÛ≤»bÕ Hêj·T≈£î\T eT+&ç |ü&ÉT‘·THêïs¡T. s¡÷bÕsTT _j·T´eTì, Bì e\¢ ù|<äyê&çøÏ ˇ]π><˚MT ˝Ò<äHêïs¡T. b˛\es¡+ f…+&ÉsY ]ø±s¡T¶\T {≤´+|ü]+>¥ nj·÷´j·Tì, ìC≤\T ì>∑TZ ‘˚˝Ò+<äT≈£î d”Œø£sY e<ä› á ô|ò’fi¯¢qT ñ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n$˙‹ kıeTTàqT |ü+#·T≈£îH˚+<äT≈£î bÕغ\ ø£r‘·+>± @ø£eTe⁄‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. e\dü\T Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+ ‘·|üŒ {°ÄsYmdt, yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ Á|üC≤ düeTdü´\T |ü≥ºeì $eT]Ù+#ês¡T. sê»ø°j·T\_Δ, kÕ«s¡ú Á|üjÓ÷»Hê\ ø√düy˚T {°ÄsYmdt e\dü\qT Áb˛‘·‡Væ≤düTÔqï<äì $eT]Ù+#ês¡T. »>∑Hé z<ës¡TŒ j·÷Á‘·≈£î ns¡ú+ ˝Ò<äHêïs¡T. nHês√>∑´+‘√ #·ìb˛sTTq yê]ì ≈£L&Ü ($T>∑‘ê... 2˝À)

700 eT+~ ù|s¡T¢ yÓ\¢&ç+#·+&ç πø+Á<ëìï &çe÷+&é #˚dæq uÛ≤CbÕ q÷´&Ûç©¢, qe+usY 1: $<˚XÊ˝À¢ uÛ≤s¡rj·TT\≈£î >∑\ 700 eT+~ q\¢<Ûäq U≤‘ê<ës¡T\ ù|s¡¢qT yÓ\¢&ç+#ê\ì uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ &çe÷+&é #˚dæ+~. ÁbòÕHé‡ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘êC≤>± q\¢<Ûäqe+‘·T\ ù|s¡¢qT ãj·T≥ô|≥º&É+‘√ uÛ≤»bÕ &çe÷+&é≈£î eT]+‘· ã˝+ #˚≈£L]+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À uÛ≤s¡rj·TT\T $<˚XÊ˝À¢ì u≤´+≈£î˝À¢ <ë#·T≈£îqï q\¢<ÛäHêìï yÓqøÏÿ s¡|æŒ+#ê\ì ø£eT\Hê<∏äT\T &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. |üqTïm>∑y˚‘· <ës¡T\+<ä] ù|s¡÷¢ ãj·T≥ô|{≤º\ì ø√sês¡T. yê]ô|’ Hê´j·T|üs¡yÓTÆq #·Áj·T\T rdüTø√yê\ì ≈£L&Ü yês¡T ø√sês¡T.

CMyK

◊{Ï m+Á{°

»>∑Hé z<ës¡TŒ <˚e⁄&çπø ms¡Tø£ e\dü\qT Áb˛‘·‡Væ≤düTÔqï ‘Ósêdü düeTdü´\ô|’ düsêÿs¡T yÓTT<äT›ìÁ<ä n_Ûeè~Δ »]–+~ {°&û|” Vü≤j·÷+˝ÀH˚

ñ‘·Ôs¡K+&é mìïø£\ Á|ü#êsêìï ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï k˛ìj·÷


2

xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. ¿¡μR∂Li ¡LRiLi æªΩáLigSfl· N][xqsLi ≤T∂|qsLi ¡L`i 9©´s ¬ø¡[zqs©´s ˙xmsNRP»¡©´sNRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNRPV ™´sVVLiμR∂VNRPV LS™yá©yıLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV @≤ÔR∂VxmsÆ≤∂[LiμR∂VNRPV NRPV˙»¡, ¤À¡μj∂LjiLixmsoáNRPV Fyáˆ≤R∂™´sμÙR∂¨s A∏R∂V©´s ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): æªΩáLigSfl· @LiaRPLi\|ms ªRΩxmsˆV≤R∂V ˙xmsNRP»¡©´sáª][ ªRΩ™´sV ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ «¡LRigS÷¡=©´s {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV Bxmsˆ…”¡\ZNP©y ™yxqsÚ™yáV gRiVLjiÚLiøyá¨s ™yxqsÚ™yáV ≠s™´sLjiLi¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @©yıLRiV.  ¡Ã¡™´sLiªRΩxmso ©´sxtÌsQLi «¡LjigjiF°LiVVLiμR∂¨s, @Õÿlgi[ øyÕÿ xqs™´sV∏R∂VLi NRPW≤y æªΩáLigSfl· NSLi˙lgi£qs FsLi{ms F~©´sıLi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i @©yıLRiV. øR¡LRiËáV NRPáLiVVNRP©´sV ˙xms«¡Ã¡V Bxmsˆ…”¡NUP @LigkiNRPLjiLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ DμR∂˘™´sWáV ™´sXμ≥y @LiVV˘LiμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ™´s}qsÚ ©´sNRP=Q\¤Õ¡»˝¡V, «¡LjigjiæªΩ[ ™yxqsÚ™yáV ≠s™´sLjiLiøy÷¡ ªRΩxmsˆ ªy™´sVV ≠s≤T∂F°™´s≤y¨sNTP xmso»Ì¡VNRPV ™´søyË∏R∂V©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡LjigjiæªΩ[ ªRΩ™´sVNRPV GLi ™´sVªRΩNRPÕ˝‹[ÕÿáV ªRΩμj∂ªRΩLRi @LSøR¡NSáNRPV Ary‰LRiLi @LigkiNRPLjiLiøR¡™´sV¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. BNRP æªΩáLigSfl· @™´sªRΩLRifl· NS™yÕ‹[ N][LRiVN][™y¤Õ¡[ ªRΩxmsˆ ¤À¡μj∂LjiLixmsoáNRPV, À˝ÿN`PÆ™sVLiVVÕfiáNRPV DLiμR∂¨s ¬ø¡[}qs ˙xmsøyLRiLi ™´sW©´sVN][™yá©yıLRiV. μj∂©Ø[ªRΩ=™´sLi FsLiª][ μR∂WLRiLiÕ‹[ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. @©´sıμR∂™´sVV¯Õ˝ÿ μj∂gRiLSμR∂©yıLRiV.Bxmsˆ…”¡ZNP[ @NRP‰≤T∂ ˙xms«¡Ã¡V ¨s«ÿáV ˙gRiz§¶¶¶Li¿¡ æªΩáLigSfl· B™´s*NRPVLi¤…¡[ ©´sxtÌsQF°π∏∂[Vμj∂ NSLi˙lgi£qs FyLÌki ≠s≤T∂F°μy™´sV¨s A∏R∂V©´s ™´sVL][™´sWLRiV xqsW¿¡LiøyLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩá ≠s≤T∂F°™´s≤y¨sNTP zqsμÙR∂xms≤T∂©y Æ©s[ªRΩ¤Õ¡[ @≤ÔR∂VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s Bμj∂ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V©´s¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.

yêdüÔyê\T >∑T]Ô+#ê*` bıqï+ düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

$»j·TeTà |æ{ÏwüHéô|’

$#ês¡D yêsTT<ë

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): e÷J eTTK´eT+Á‹, {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Vü≤j·÷+˝À »]–q nÁø£e÷\ô|’ d”;◊‘√ ÁbÕ<∏ä$Tø£ $#ês¡D »]|æ+#ê\+≥÷ |ü⁄*yÓ+<äT\ myÓTà˝Ò´ $»j·TeTà <ëK\T#˚dæq |æ{ÏwüHéô|’ $#ês¡DqT ôV’≤ø√s¡Tº yêsTT<ë y˚dæ+~. #·+Á<äu≤ãT n~Ûø±sêìï n&ÉT¶ô|≥Tº≈£îì ÄdüTÔ\T dü+bÕ~+#ês¡+≥÷ $»j·TeTà y˚dæq Á|üC≤Á|üjÓ÷»q yê»´+ô|’ ø√s¡Tº $#ês¡D #˚|ü{Ϻ+~. $»j·TeTà ‘·s¡|ü⁄q düTÁ|”+ø√s¡Tº Hê´j·Tyê~ düTo˝Ÿ≈£îe÷sY yê<äq\T $ì|æ+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT Vü≤j·÷+˝À $\TyÓ’q uÛÑ÷eTT*ï ◊m+õ dü+düú≈£î nÁø£eT+>± ø£≥ºu…{≤ºs¡ì <ëìe\¢ düTe÷s¡T 8y˚\ ø√≥¢ qwüº+ »]–+<äì ôV’≤ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*bÕs¡T. πøJ uÒdæHé ÁbÕC…≈£îº ]\j·THé‡ dü+düú≈£î n|üŒ–+∫ düìïVæ≤‘·T\≈£î Á|üjÓ÷»q+ ø£*π>˝≤ e´eVü≤]+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. d”;◊‘√ ÁbÕ<∏ä$Tø£ $#ês¡D »]|æ+~ ìy˚~ø£ Ä<Ûës¡+>± ‘·<äT|ü] #·s¡´\T rdüTø√yê\ì düTo˝Ÿ≈£îe÷sY ôV’≤ø√s¡TºqT ø√sês¡T. yê<äq\T $qï ôV’≤ø√s¡Tº ‘ê‘êÿ*ø£ Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt>∑T˝≤yéT eTVü≤à<é, »dæºdt q÷‹ sêyÓ÷àVü≤Hésêe⁄ $#ês¡DqT yêsTT<ë y˚XÊs¡T. ‘·<äT|ü] $#ês¡D m|ü&ÉT #˚|üfÒº~ ‘·sê«‘· yÓ\¢&çkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T.

πød”ÄsY≈£î mìïø£\T, d”≥¢ô|’H˚ <äèwæº eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãT $eTs¡Ù ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±Dô|’ ‘·q ∫‘·ÔX¯ó~Δì mes¡÷ X¯+øÏ+#ê*‡q |üì˝Ò<äì eT+Á‹ l<ÛäsYu≤ãT nHêïs¡T. ‘·q ∫‘·ÔX¯ó~›ì ìs¡÷|æ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î eTs√ bÕغøÏ ‘êø£≥Tº ô|fÒº nedüs¡+ ˝Ò<äì eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT $˝Òø£s¡T\‘√ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹øÏ mìïø£\T, d”fÒ¢ ‘·|üŒ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ >∑T]+∫, ‘Ó\+>±D Á|ü»˝À¢ πs>∑T‘·Tqï Äy˚X¯+ >∑T]+∫ @e÷Á‘·+ |ü≥º&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ¬ødæÄsY≈£î ì»yÓTÆq ∫‘·ÔX¯ó~Δ ñ+fÒ Ç‘·s¡bÕغ\ H˚‘·\≈£î >±\+y˚dæ ‘·q bÕغ˝ÀøÏ #˚s¡TÃø√e&É+ <˚ìø£ì l<ÛäsYu≤ãT Á|ü•ï+#ês¡T. 2014 kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ dü+U≤´ã˝≤ìï ô|+#·Tø√&Üìπø πød”ÄsY Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêï&Éqï nqTe÷Hê\T Á|ü»˝À¢ ø£\T>∑T‘·THêïj·THêïs¡T. myÓTà˝Ò´\ dü+K´qT ô|+#·T≈£îH˚ eP´Vü≤y˚T ‘·|üŒ πød”ÄsY≈£î ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäqô|’ <äèwæºô|≥º&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. myÓTà˝Ò´\ dü+K´ ô|+#·T≈£î+fÒ ‘Ó\+>±D edüTÔ+<ë? nì πød”ÄsYqT Á|ü•ï+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ eTT>∑TZs¡T myÓTà˝Ò´\T {°ÄsYmdt˝ÀøÏ yÓfi¯¢&É+ ‘=+<äs¡bÕ≥T #·s¡´ nì nHêïs¡T. ‘·q yê´K´\qT e÷J eT+Á‹ p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄ ‘·|ü⁄Œ>± ns¡Δ+#˚düT≈£îHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. {°ÄsYmdt˝ÀøÏ sêì H˚‘·\qT ‘Ó\+>±D Á<√VüQ\T>± ∫Árø£]+#˚ Á|üj·T‘·ï+ »s¡T>∑T‘√+<äì, n~ ndü+<äs¡“¤eTì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. bÕغ\≈£î nr‘·+>± n+<äs¡÷ düyÓTÆø£´yÓTÆ‘˚H˚ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûä´eTì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê πød”ÄsY ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T ø√dü+ ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ |üì#˚j·÷\ì nHêïs¡T. ˝Òì|üø£å+˝À πød”ÄsYY eP´Vü≤+ u…&çdæø=fÒº Á|üe÷<ä+ ñ+<äì l<ÛäsYu≤ãT nHêïs¡T.

yê‘·MT<ä yê‘·

q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 01: <˚oj·T+>± ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\T eTs√e÷s¡T ô|s¡>∑qTHêïsTT. n+‘·sê®rj·T #·eTTs¡T e÷¬sÿ{Ÿ˝À Á≈£L&é ÄsTT˝Ÿ <Ûäs¡\T ô|s¡T>∑T‘·T+&É≥+, s¡÷bÕsTT $\Te˝À ‘·>∑TZ<ä\ #√≥T#˚düTø√e&É+ e+{Ï |ü]D≤e÷\T ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\≈£î X¯sê|òü÷‘·+>± e÷sêsTT. ô|’ ¬s+&ÉT ø±s¡D≤\qT kÕ≈£î>± #·÷|ü⁄‘·Tqï #·eTTs¡T dü+düú\T πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\ ô|+|ü⁄q≈£î ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îedüTÔHêïsTT. Á|üdüTÔ‘·+ ©≥sY ô|Á{À˝Ÿô|’ s¡÷.1.50 es¡≈£î qwüºb˛‘·THêïeTì, Ç‘·s¡ qcÕº\qT ø£\T|ü⁄≈£î+fÒ á qwüº+ m≈£îÿe>± ñ+≥T+<äì n$ ù|s=ÿ+≥THêïsTT. ø±>±, á qcÕº\qT+∫ ãj·T≥|ü&Ü\+fÒ Á|üdüTÔ‘êìøÏ ©≥s¡T ô|Á{À˝Ÿô|’ s¡÷.1.82 ô|’dü\T ô|+#ê\ì Væ≤+<ä÷kÕúHé ô|Á{À*j·T+ ø£+ô|˙ *$Tf…&é πø+Á<ëìï &çe÷+&é #˚dæ+~. Á|üdüTÔ‘· qcÕº*ï |üP&ÉTÃø√yê\+fÒ ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\T ô|+#·ø£ ‘·|üŒ<äì ôV≤#Y|”d”m˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY eTTKØ® MT&çj·÷‘√ nHêïs¡T. ø±>±, <Ûäs¡\ ô|+|ü⁄<ä\ô|’ Ç‘·s¡ #·eTTs¡T dü+düú\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·THêïeTì, πsb˛, e÷b˛ ˇø£ ìs¡íj·÷ìøÏ ekÕÔeTì eTTKØ® ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>± 2011˝À Ç|üŒ{Ïes¡≈£î eT÷&ÉTkÕs¡T¢ ô|+∫+~. »qe] 16, 2011q s¡÷.3.50ô|’dü\T, y˚T 15, 2011q s¡÷.5, ôdô|º+ãsY, 2011q 3.14ô|’dü\ #=|ü⁄Œq ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\T ô|+∫+~.

‘Ó\T>∑TC≤‹ eTq~ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. yÓ’mdt eTè‹øÏ ‘·≥Tºø√˝Òø£ eTs¡DÏ+∫q yê] C≤_‘ê˝À #˚sêÃs¡ì nHêïs¡T. Äj·Tq j·÷Á‘· m|ü⁄Œ&ÉT eTT>∑TdüTÔ+<√ <˚e⁄&çπø ‘Ó*j·÷\ì m<˚›yê#˚XÊs¡T. {°&û|” Vü≤j·÷+˝À yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\≈£î m+‘√ ÁbÕ<Ûëq´+ Ç#êÃeTì, yê] n_Ûeè~ΔøÏ mH√ï ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºeTì nHêïs¡T. πs|ü{ÏqT+∫ nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢˝À #˚|üfÒº ¬s’‘·T j·÷Á‘·\T düsêÿsY≈£î ø£qT$|ü⁄Œ ø±yê\Hêïs¡T. ˇø£|üø£ÿ ø£s¡Te⁄‘√ ¬s’‘·T n˝≤¢&çb˛‘·T+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTT<äT›ìÁ<äb˛‘·T+<äì Äj·Tq @<˚›yê #˚XÊs¡T.¬s’‘·T\qT øÏs¡DY düsêÿsY |üP]Ô>± $düà]+#·<äì, n+<äT≈£î Á|ü‹|òü\+ e#˚à mìïø£˝À¢ ‘·–q eT÷\´+ #Ó*¢+#·Tø√ø£ ‘·|üŒ<äì #·Ts¡ø£+{Ï#ês¡T. ø£s¡Te⁄ õ˝≤¢˝À¢ |üs¡´{Ï+∫ nqï<ë‘· düeTdü´\ô|’ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À¢ ‘·q >=+‘·T $ì|ækÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ¬s’‘·T\qT Ä<äTø=ì sêÁcÕºìï düT_Ûø£å+>± ñ+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ¬s’‘·T j·÷Á‘· dæ.&ç. Ä$wüÿs¡D... #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT #˚|üfÒº ¬s’‘·T j·÷Á‘·≈£î dü+ã+~Û+∫q @sêŒ≥T¢ nìï |üP]Ôj·÷´j·Tì ÄbÕغ H˚‘·\T #ÓbÕŒs¡T. nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ <äs¡àes¡+ qT+∫ j·÷Á‘· kÕ>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. n+<äT≈£î ø±yê*‡q dæ&ç\T, ø£s¡|üÁ‘ê\T d”ìj·TsY H˚‘· ø√&Ó\ •eÁ|ükÕ<é $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. |ü+≥\T <Óã“‹qï bı˝≤\ dü+<äs¡Ùq ¬s’‘·T\‘√ eTTU≤eTTœ, Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&çq nqï<ë‘·\ ≈£î≥T+u≤\qT |üsêeT]Ù#·&É+ e+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T j·÷Á‘·˝À ñqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. nq+‘·s¡+ kÕj·T+Á‘·+ õ˝≤¢˝À ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ »s¡T>∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. ¬s’‘·T düeTdü´\T |ü]cÕÿ]+#˚es¡≈£î $ÁX¯$T+#·ì b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì Äj·Tq $e]+#ês¡T.

ãT<Ûäyês¡+ 2, qe+ãsY 2011

¬s’‘·T\ ø√dü+

ne‘·s¡D˝À ìs¡düq\ |üs¡«+ ‘Ó\+>±D yê´|üÔ+>± ìs¡düq\T ` q\¢C…+&Ü\ m>∑Ts¡y˚‘·

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 01 (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤<äsêu≤<é, sêÁwüº ne‘·s¡D ~H√‘·‡yê\qT ‘Ó\+>±D yê´|üÔ+>± eT+>∑fi¯yês¡+ $Á<√Vü≤ ~q+>± bÕ{Ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À¢ $$<Ûä Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´˝j·÷\ e<ä› ‘Ó\+>±Dyê<äT\T q\¢ C…+&Ü\T m>∑Ts¡y˚dæ ìs¡düq\T e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À ‘Ó\+>±D CÒ@d” ø±sê´\j·T+˝À ø√<ä+&Ésê+ q\¢C…+&ÜqT m>∑Ts¡y˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\≈£î e´‹πsø£+>± Hê&ÉT Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ‘Ó\+>±DqT ø£*bÕs¡ì, n|üŒ{Ï eTTK´eT+Á‹ ã÷s¡TZ\ sêeTø£ècÕísêe⁄ Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î á ÁbÕ+‘·+˝À |üs¡´{Ï+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. $©q+ ne&É+ Çwüº+˝Ò<äqï Á|üC≤_ÛÁbÕj·÷ìï Äj·Tq düŒwüº+>± #Ó|æŒq≥T¢ ø√<ä+&Ésê+ ‘Ó*bÕs¡T.

Hê{Ï qT+∫ H˚{Ï es¡≈£î <ä|òü<äbòÕ\T>± ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T ø√dü+ b˛sê{≤\T »s¡T>∑T‘·÷H˚ ñHêïj·Tì nHêïs¡T. H˚{Ï ñ<ä´eT+ #·]Á‘ê‘·àø£eTì, ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ eTT+–≥ eTqeT+‘ê y˚∫#·÷düTÔHêïeTì, á ‘·s¡TD+˝À Á<√VüQ\ ≈£î{Ï\ j·T‘êï\qT n&ÉT¶≈£îì ◊ø£´+>± b˛sê&ç sêÁcÕºìï kÕ~Û+#·Tø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñ<√´>∑ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Ä~˝≤u≤<é, es¡+>∑˝Ÿ, q\¢>=+&É, ø£Ø+ q>∑sY ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À ìs¡düq\T ø=+‘· ñÁ~ø£Ô‘·≈£î <ë] rXÊsTT. Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝À sêÁwüº ne‘·s¡D ~H√‘·‡yê\ dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY |ü‘êø±$wüÿs¡DqT n&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î ‘Ó\+>±D yê<äT\T Á|üj·T‹ï+#ês¡T. myÓTà˝Ò´ CÀ>∑TsêeTqï ‘·~‘·s¡T\qT b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. ‘êeTT XÊ+‹j·TT‘·+>± ìs¡düq ‘Ó\T|ü⁄‘·THêï b˛©düT\T n¬sdüTº #˚j·T&Üìï Äj·Tq K+&ç+#ês¡T. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À $<ë´s¡Tú\T ‘Ó\+>±D yê<äT\T ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á Áø£eT+˝À myÓTà˝Ò´ $qjYT uÛ≤düÿsY bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î e∫Ãq dü+<äs¡“¤+>± b˛©düT\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î, b˛©düT\≈eT<Ûä´ ‘√|ü⁄˝≤≥ »s¡>∑&É+‘√ myÓTà˝Ò´ düèŒVü≤ ‘·|æŒ øÏ+<ä|ü&çb˛j·÷s¡T. B+‘√ ñÁ~ø£Ô‘· #√≥T#˚düT≈£î+~. ø√s¡Tº\ô|’ Hê´j·Tyê<äT\T q\¢C…+&Ü\T m>∑Ts¡y˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#·+&É‘√ b˛©düT\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. Çs¡TesêZ\ eT<Ûä´ yê>±«<ä+ »]–+~. õ˝≤¢˝À |ü\T ÁbÕ+‘ê\˝À {°ÄsYmdt, {°ÄsYmd”«, CÒ@d” Hêj·T≈£î\T q\¢C…+&Ü\T m>∑Ts¡y˚dæ ìs¡düq\T ‘Ó*bÕs¡T.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT..

{°ÄsYmdt H˚‘· Vü≤Øwtsêe⁄ &çe÷+&é ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 01 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s’‘·T\ ø√dü+ ø±sê´#·s¡D Á|üø£{Ï+∫ yê]ì Ä<äTø√ø£b˛‘˚ e´ekÕj·T ø£$Twüqπs{Ÿ Ä|ò”dtqT eTT≥º&çkÕÔeTì {°ÄsYmdt myÓTà˝Ò´ Vü≤Øwtsêe⁄ Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq ‘Ó\+>±D uÛÑeHé˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D˝À \ø£å˝≤~ mø£sê\T m+&çb˛sTT ¬s’‘·T\T |æ≥º˝≤¢ sê*b˛‘·THêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T\ <äTdæú‹ á $<Ûä+>± ñ+fÒ, eTTK´eT+Á‹ ne‘·s¡D ñ‘·‡e+ ù|]≥ y˚&ÉTø£\T »s¡T|ü⁄≈£î+≥THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ¬s’‘·T\ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·«+ $eø£å≈£î bÕ\Œ&ÉT‘√+<äì $eT]Ù+#ês¡T. nqï<ë‘·\qT Ä<äTø√e&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ+<äHêïs¡T. |ü+≥qT ¬s’‘·Tã+<ÛäT |ü<∏äø£+ øÏ+<ä Á|üuÛÑT‘·«y˚T –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡≈£î ø=Hê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. mø£sê≈£î 15 y˚\ s¡÷bÕj·T\ ô|≥Tºã&ç sêsTTrì ÇHé|ü⁄{Ÿ dü_‡&û>± Çyê«\ì Vü≤Øwtsêe⁄ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|ü‹ eT÷&ÉT mø£sê\≈£î ˇø£ uÀs¡T #=|ü⁄Œq y˚j·÷\ì, ¬s’‘·T\ düeTdü´\ô|’ #·]Ã+#˚+<äT≈£î ‘·ø£åDy˚T nœ\ |üø£å düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. 50 dü+e‘·‡sê\T <ë{Ïq ¬s’‘·T\≈£î |æq¸Hé Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ç+~s¡ »\Á|üuÛÑ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä ¬s’‘·T\≈£î ˇ]π><˚MT ˝Ò<äHêïs¡T. e´ekÕj·÷ìï ìs¡¢ø£å´+ #˚dæq #·+Á<äu≤ãT H˚&ÉT yÓTTdü* ø£˙ïs¡T ø±s¡Tdü÷Ô ¬s’‘·T b˛s¡Tu≤≥ n+≥÷ j·÷Á‘·\T #˚j·T&É+ $&É÷¶s¡eTHêïs¡T. á Á|üj·T‘êï\T Á|ü»\T $X¯«dæ+#˚dæú‹˝À ˝Òs¡Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À¢ #·+Á<äu≤ãT |üs¡´{Ï+#·˝Òs¡ì, Äj·Tq eÁø£ãT~Δ Á|ü»\≈£î ‘Ó*dæ+<˚qHêïs¡T. H˚s¡T>± #·+Á<äu≤ãT düyÓTÆø£´ sêÁwüº+yÓ’ù| yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·THêï Ä bÕغ ‘Ó\+>±D H˚‘·\≈£î dæ>∑TZsêe&É+˝Ò<äHêïs¡T. eTT+<äT #·+Á<äu≤ãT‘√ ‘Ó\+>±Dô|’ Á|üø£≥q Ç|æŒ+∫ Ä ‘·s¡Tyê‘· ñ<ä´e÷\T #˚j·÷\ì bò˛s¡+ H˚‘·\≈£î Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T.

nHêï ãè+<ëìøÏ

dü+πøåeTy˚T ˝ø£å´+ ∫e] Hê{ÏøÏ \øå± |ü<äVü‰s¡Ty˚\ eT+~øÏ, sêuÀj˚T eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê˝À¢ <ë<ë|ü⁄ 15\ø£å\ eT+~øÏ sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ <ë«sê ñ<√´>∑ neXÊø£+ ø£*Œ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì eTTK´eT+Á‹ nHêïs¡T. Ç+<äT˝À \øå± |ü<äVü‰s¡Ty˚\ ñ<√´>±\qT Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ #˚‘·T\ MT<äT>± uÛÑØÔ #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. eTVæ≤fi¯ dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ ãè+<ë\≈£î á ˇø£ÿ dü+e‘·‡s¡+˝ÀH˚ <ë<ë|ü⁄ 892 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T s¡÷D≤\T Çe«&É+ »]–+<äì nHêïs¡T. s¡÷. 3500 ø√≥¢‘√ sêuÀj˚T s√E˝À¢ |ü\T n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\T ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. ˇø£yÓ’|ü⁄ $<ë´s¡Tú\ #·<äTe⁄\≈£î eTs√yÓ’|ü⁄ ñ<√´>±\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ì<ÛäT\qT Ks¡TÃ#˚düTÔqï<äì nHêïs¡T. á _j·T´+ |ü+|æD° »s¡>∑ì|üø£å+˝À dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚j·÷\Hêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ {À˝ŸÁ|ò” HÓ+ãsYqT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ mìï Çã“+<äT\T m<äT¬s’Hê Á|üC≤dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\qT neT\T#˚dæ rs¡T‘êeTì øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶ nHêïs¡T.

ø±sê´#·s¡D Á|üø£{Ï+#ê*

n$XÊ«dü+ m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î dæ<äΔ+ Á|üuÛÑT‘·« <Û˚´j·TeTì ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+Hê&ÉT kÕúìø£ sêeTeT+~s¡+ Äes¡D˝À Äj·Tq øÏ˝À s¡÷bÕsTT _j·T´+ |ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 63y˚\ πswüHé ø±s¡T¶\qT |ü+|æD° #˚XÊeTì, M{ÏøÏ 73 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT Á|üuÛÑT‘·«+ Ks¡Tà #˚dæ+<äì nHêïs¡T. »\Á|üuÛÑ <ë«sê \ø£å mø£sê\ n_Ûeè~ΔøÏ 413 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ |üqT\T #˚|ü≥ºqTqï≥Tº sê»q]‡+Vü≤ ‘Ó*bÕs¡T. 15 qT+∫ 20‘˚B˝À|ü⁄ sêÁwüº+˝Àì nìï õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢ qT+∫ ø£s¡e⁄ ÁbÕ+‘ê\ ÁbÕ‹|ü~ø£q ìy˚~ø£\T |ü+bÕ\ì Ä<˚•+∫q≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø£s¡Te⁄‘√ eTè‹#Ó+~q ¬s’‘·T ≈£î≥T+u≤\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+~kÕÔeTì ñ|ü eTTK´eT+Á‹ sê»q]‡+Vü≤ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+>±¬s&ç¶ myÓTà˝Ò´ ‘·÷s¡TŒ »j·T Á|üø±wt¬s&ç¶, õ˝≤¢ ÇHé#ê]® ø£˝…ø£ºsY X¯s¡‘Y, C≤Hé$≥º˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡<∏äj·÷Á‘· e÷s¡Z+˝À u≤+ãT ì+~‘·T\T n¬sdüTº #ÓHÓ’ï¶, qe+ãs¡T 1: <äøÏåDuÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À n<ë«˙ #˚|ü{Ϻq »q#Ó’‘·q´j·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À #˚düT≈£îqï u≤+ãT |òüT≥q πødüT˝À b˛©düT\T |ü⁄s√>∑‹ kÕ~Û+#ês¡T. eT<ÛäT¬s’ Ä\ø£≥Tº düMT|ü+˝À n<ë«˙ s¡<∏äj·÷Á‘· e÷s¡Z+˝À u≤+ãT neT]Ãq πødüT˝À nãT›˝Ÿ s¡ôV≤àHé, ÇkÕà‘YqT b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ yê] qT+∫ u…’ø˘qT ≈£L&Ü b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ì+~‘·T\T Ç<ä›s¡÷ ≈£L&Ü eT<ÛäT¬s’ yêdüT\T>± >∑T]Ô+#ês¡T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT b˛©düT\ πødüTqT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

s¡÷. 2.9 ø√≥¢ $sêfi≤\T q÷´&Ûç©¢, qe+ãsY 1: >∑‘· Äs¡T HÓ\\ ø±\+˝À nHêï Vü≤C≤πs ãè+<ä+ 2.94 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T $sêfi≤\ <ë«sê ùdø£]+∫+~. yê{Ï˝À 1.14 ø√≥¢s¡÷bÕj·T\T sê+©˝≤ yÓTÆ<ëHé˝À nHêï Bø£å #˚|ü{Ϻq 12 s√E\˝À e∫Ãq$ ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+. n$˙‹øÏ e´‹πsø£+>± sê+©˝≤ yÓTÆ<ëHé˝À nHêï Bø£å≈£î 27.505 eT+~ eT<䛑·T>± ‘·s¡*e#êÃs¡T. nHêï ñ<ä´e÷ìøÏ n‘·´~Ûø£+>± 25 \ø£å\ yÓTT‘·Ô+˝À $sêfi¯+ n+~+~. n<˚$<Ûä+>± 400 eT+~øÏô|’>± |ü~y˚\T, n+‘·ø£+fÒ m≈£îÿe yÓTT‘êÔìï $sêfi¯+>± Çe«&É+ »]–+~. $sêfi¯+>± ùdø£]+∫q á yÓTT‘·Ô+ qT+∫ s¡÷.42.55 \ø£å\qT <ë‘·\≈£î ‹]– Ç#˚Ãj·÷\ì nHêï ãè+<ä+ ìs¡ísTT+∫+~. yês¡T @$<Ûä+>± Ä<ëj·÷ìï >∑&ç+#ês√ nqï $esê\‘√bÕ≥T, e´øÏÔ>∑‘· $esê\T yÓ\¢&ç+#·q+<äTq yê] $sêfi≤\qT ‹|æŒ|ü+|ü⁄‘·Tqï≥T¢ nHêï ãè+<ä+ yÓ\¢&ç+∫+~. $T>∑‘ê 2.51 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT ‘·eT‘√ ñ+#·Tø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*|æ+~. <ä |ü_¢ø˘ ø±CŸ ØôdsYº bòÂ+&˚wüHé (|”d”ÄsYm|òt), <ä ôdÁø£fÒ]j·T{Ÿ |òüsY <ä eT÷yéyÓT+{Ÿ @Á|æ˝Ÿ qT+∫ nø√ºãsY e÷dü+ es¡≈£î Ä&ç{Ÿ $esê\qT yÓ\¢&ç+∫+~. ns¡$+<é πøÁõyê˝Ÿ á $sêfi≤\qT <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚XÊs¡qï Äs√|üD\T yÓ\T¢yÓ‹Ôq H˚|ü<∏ä´+˝À á $esê\qT yÓ\¢&ç+#·&É+ >∑eTHês¡Ω+. ø±>±, nHêï ãè+<ä+ ‘·eT≈£î n+~q $sêfi≤\ qT+∫ >∑‘· Äs¡THÓ\˝À 1.5 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\

qT ‘·eT ø±s¡´Áø£e÷\≈£î yÓ∫Ã+∫+~. Ç+<äT˝À s¡÷. 52.27 \ø£å\qT ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ\≈£î (Á|ü<Ûëq+>± sêyéT©˝≤ yÓTÆ<ëHé düuÛÑ≈£î), s¡÷ 9.83 \ø£å\qT Á|üj·÷D (s¡yêD≤) Ks¡TÃ\≈£î, s¡÷. 2.68 \ø£å\qT düe÷#ês¡ Ks¡TÃ\≈£î, s¡÷. 45.50 \ø£å\qT Á|üC≤#Ó’‘·q´ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î e´j·T+#˚dæ+~.ø±>±, $$<Ûä s¡ø±\ ø£s¡|üÁ‘ê\T, u≤´qs¡T¢ e+{Ï Á|æ+{Ï+>¥ Ks¡TÃ\≈£î s¡÷. 26.55 \ø£å\qT Ks¡TÃ#˚dæq≥T¢ Ä&ç{Ÿ˝À yÓ\¢&Ó’+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü á ì<ÛäT\˝À qT+∫ 9,711 s¡÷bÕj·T\qT Äغ◊ <ë«sê düe÷#ês¡ ùdø£s¡D≈£î, |”d”ÄsYm|òt dæã“+~ J‘·uÛÑ‘ê´\ øÏ+<ä s¡÷.9.29 \ø£å\T, eTs√ 36 s¡÷bÕj·T\qT Á|üuÛÑT‘·« |ü<äT›\ e&û¶øÏ+<ä Ks¡Tà #˚XÊs¡T. eTs√$X‚wüy˚TeT+fÒ ‘·eT≈£î \_Û+∫q $sêfi≤\˝À 23,138 eT+~ yÓsTT´ n+‘·ø£+fÒ ‘·≈£îÿe yÓTT‘·Ô+˝À |ü+|æ+#ês¡ì, Ms¡+‘ê ≈£L&Ü ~>∑Te‘·s¡>∑‹øÏ #Ó+~q dü+bÕ<äHê|üs¡T\ì nHêï ãè+<ä+ yÓ\¢&ç+∫+~. M]˝À #ê˝≤eT+~ ˇø£ÿ s¡÷bÕsTT, ¬s+&ÉT s¡÷bÕj·T\T, ◊<äT s¡÷bÕj·T\qT ‘·eT ø£cÕº]®‘·+ ˝ÀqT+∫ ‘·eT dü+düú≈£î $sêfi¯+>± |ü+|æ+#ês¡ì nHêï ãè+<ä+ düuÛÑT´\T ù|s=ÿHêïs¡T. ø±>±, πøÁõyê˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï |”d”ÄsYm|òt˝À »eT #˚j·T&Üìï nHêï ãè+<ä+ e÷J düuÛÑT´&ÉT n–ïy˚wt Á|ü•ï+#ês¡T.

‘Ó\+>±D ø√dü+ y˚πs«s¡T Bø£å\T yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. πø+Á<ä+ yê] ‘ê´>±\qT >∑T]Ô+∫ Á|ü»\ Äø±+ø£åqT >ös¡$+∫ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï Á|üø£{Ï+#ê\ì πø+Á<ëìøÏ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. &çôd+ãs¡T 9 Hê{Ï Á|üø£≥q≈£î ø£≥Tºã&ç πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åDy˚T ‘Ó\+>±D Á|üø£{Ï+#ê\ì \ø£åàDY u≤|üPJ &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± u≤|üPJ Bø£å≈£î |ü\T Á|üC≤ dü+|òü÷\T ø±+Á¬>dt, {°&û|” ‘Ó\+>±D bò˛s¡+, ‘Ó\+>±D Á|üC≤ Á|òü+{Ÿ, ‘Ó\+>±D j·TTHÓ’f…&é Á|òü+{Ÿ dü+|ò”TuÛ≤e+ Á|üø£{Ï+#êsTT. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ eT<ÛäTj·÷w”ÿ, ‘Ó\+>±D q>∑sê dü$T‹ ø£˙«qsY Hê>∑+ »Hês¡›q¬s&ç¶, {°{°&û|” bò˛s¡+ H˚‘·\T mÁs¡u…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. m+|æ eT<ÛäTj·÷w”ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±Dô|’ sê»ø°j·T ìs¡íj·T+ »s¡>∑˝Ò<äì, {ÏÄsYmdt bÕغ ø±+Á¬>dt˝À $©qyÓTÆ‘˚H˚ sê»ø°j·T ìs¡íj·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î k˛ìj·÷>±+BÛ nqT≈£L\+>±H˚ ñHêïs¡ì, ÄyÓT ìs¡íj·T+‘√H˚ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. d”e÷+Á<ÛäT\T ‘Ó\+>±D≈£î eTT+<äT qT+∫ n&ÉT¶|ü&ÉT‘·TH˚ ñHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. d”e÷+Á<Ûä˝À ˙‹ìC≤sTTr ˝Òì ø£èÁ‹eT ñ<ä´eTeTì $eT]Ù+#ês¡T. 2014 mìïø£\ ø√düy˚T {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´\≈£î e\ $düTs¡T‘√+<äì $eT]Ù+#ês¡T. Ç‘·s¡ bÕغ\qT N*à myÓTà˝Ò´\qT #˚s¡TÃø√e&É+ <ë«sê ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#·˝Òs¡ì, ø±+Á¬>dt‘√ ø£*kıùdÔH˚ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûä´eTì j·÷w”ÿ nHêïs¡T. {°&û|” bò˛s¡+ ø£˙«qsY mÁs¡u…*¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ C…+&Ü\T, e´øÏÔ>∑‘· nC…+&Ü\T |üø£ÿq ô|{Ϻ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ø√dü+ ø=+&Ü u≤|üPJ Hêj·Tø£‘·«+˝À |üì#˚ùd+<äT≈£î ‘êeTT dæ<äΔeTì #ÓbÕŒs¡T. 2014˝À mìï d”≥T¢ ¬>\yê˝À.. {ÏÄsYmdt Ä˝À∫düTÔ+<˚ ‘·|üŒ ‘Ó\+>±D ø√dü+ ñ<ä´$T+#·&É+ ˝Ò<äì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. b˛\es¡+ f…+&És¡¢˝À »]–q n$˙‹ qT+∫ |üø£ÿ<√e |ü{Ϻ+#˚+<äTπø myÓTà˝Ò´\qT N˝≤Ã\qT≈£î+≥THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Hê>∑+ »Hês¡›q¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·eTqT ã* |üX¯óe⁄\qT #˚j·÷\qT≈£î+{À+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ø±+Á¬>dt ≈£îj·TT≈£îÔ\T ns¡ΔeTe⁄‘·THêïj·Tì Á|ü»\T Çø£ ã* |üX¯óe⁄\T ø±uÀs¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ Á|üC\ Äø±+ø£å y˚Ts¡≈£î ‘êeTT sêJHêe÷\T #˚dæHê d”Œø£sY ÄyÓ÷~+#·ø£b˛e&É+ düeT+»dü+ ø±<äHêïs¡T. Äj·Tq sêC≤´+>∑ ~Ûø£ÿs¡D≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì, Á|üC≤kÕ«e÷´ìï n>ös¡e |ü]#˚˝≤ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ‘·eT sêJHêe÷\qT ÄyÓ÷~+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T˝À yÓ+≥H˚ ‘Ó\+>±D _\T¢ Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ Ç+ø± >∑&ÉTe⁄\T ô|{§º<ä›Hêïs¡T. Ä‘·àVü≤‘·´\T ÄbÕ*‡q u≤<Ûä´‘· πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ì<˚qHêïs¡T. #·]Á‘· ‘Ó*j·Tì eTTK´eT+Á‹ ñ+&É&É+ eTq <äTs¡<äèwüºeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï nD#˚+<äT≈£î eTTK´eT+Á‹ ≈£îÁ≥ #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T.

q˝§Z+&É, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): e÷JeT+Á‹ ø√eT{Ϭs&ç¶ yÓ+ø£≥¬s&ç¶ ‘Ó\+>±D ø√dü+ ‘·q Bø£åqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ kÕúìø£ >∑&çj·÷s¡+ ôd+≥s¡T e<ä› @sêŒ≥T#˚dæq y˚~ø£e<ä›≈£î Äj·Tq #˚s¡T≈£îHêïs¡T. m+|”\T sê»>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, eT+<ë »>∑Hêï<Ûä+, >∑T‘êÔ düTUÒ+<äsY¬s&ç¶, ¬ø.πøX¯esêe⁄, bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY ‘·~‘·s¡T\T Äj·Tq≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À nX¯óe⁄\T u≤dæq lø±+‘ê#ê] e÷‘·èeT÷]Ô X¯+ø£s¡eTà ø√eT{Ϭs&ç¶ì Äos¡«~dü÷Ô Bø£åqTÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. y˚~ø£ô|’ ø√eT{Ϭs&ç¶ ÄoqT\j·÷´s¡T. Ç{°e\ {ÏÄsYmdt˝À #˚]q p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄, k˛e÷s¡|ü⁄ dü‘·´Hêsêj·TD, {Ï.sê»j·T´, qøÏπsø£˝Ÿ myÓTà˝Ò´ *+>∑j·T´ ‘·~‘·s¡T\T ø√eT{Ϭs&ç¶øÏ eT<䛑·T ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ m+|æ\T eT+<ë »>∑Hêï<Ûä+, ¬ø.πøX¯esêe⁄, >∑T‘êÔ düTUÒ+<äsY¬s&ç¶, sê»>√bÕ\¬s&ç¶ Á|üdü+–+#ês¡T. sê»>√bÕ\ ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷JeT+Á‹ ø√eT{Ϭs&ç¶ Bø£åqT kÕ«>∑‹ düTÔHêïeTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê πø+Á<ä+ ‘Ó\+>±Dô|’ ‘·T~ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\Hêïs¡T. z|æø£ q•+#·&É+e˝Ò¢ ø√eT{Ϭs&ç¶ ÄeTs¡DBø£åqT #˚|ü{≤ºs¡Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T˝Ò Á|ü‘˚´ø£ sêÁcÕºìøÏ n&ÉT¶ nHêïs¡T. 15 eT+~ eT+Á‘·T\T |ü<ä$ |ü≥Tº≈£îì y˚fi≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì, yês¡T sêJHêe÷#˚ùdÔ ‘Ó\+>±D ábÕ{Ïπø e#˚Ã<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ 700 eT+~ Ä‘·à ã*<ëHê\T #˚düT≈£îHêï eT+Á‘·T\T |ü<äe⁄\qT |ü≥Tº≈£îì y˚fi≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì, Ç~ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. πø+Á<ä+ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+#˚+<äT≈£î ÄeTs¡DBπøå e÷s¡ZeTì yÓ+ø£≥¬s&ç¶ Bø£å≈£î ~>±s¡Hêïs¡T. ªyÓqTïb˛≥¢‘√ ‘Ó\+>±D sê<äT. yÓ+ø£≥¬s&ç¶ Bø£å

>∑T]+∫ &ç©¢øÏ ‘Ó*dæ+~. πø+Á<ä+ ø£<äT\T‘√+~. Ä\dü´yÓTÆ‘˚ Á|ü»\T düVæ≤+ #·s¡T. Hê düVü≤q+ ≈£L&Ü q•k˛Ô+~. yÓ+≥H˚ ‘Ó\+>±D Á|üø£{Ï+#ê*μ nì ¬ø. πøX¯esêe⁄ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ ‘Ó\+>±D edüTÔ+~. ø±+Á¬>dt C…+&Ü‘√H˚ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûä´+. ∫<ä+ãs¡+ Á|üø£≥q Hê˝À <ÛÓ’sê´ìï ì+|æ+~. n~ÛcÕºq+‘√ e÷{≤¢&ÜqT nì πøπø nHêïs¡T. bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±Dø√dü+ b˛sê&ÉT‘·Tqï yê]ô|’ nÁø£eT πødüT\T ãHêsTTdüTÔHêïs¡ì, ‘Ó\+>±D n+fÒ eTTK´eT+Á‹ y˚~Û+|ü⁄\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. eTTK´eT+Á‹ rs¡T düÁø£eT+>± ˝Ò<äHêïs¡T. ‘·eT≈£î ≈£L&Ü ˝≤;sTT+>¥ H˚]Œ‘˚ eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$ ‘Ó#·TÃ≈£îqï Ø‹˝ÀH˚ ‘êeTT ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D ‘Ó#·TÃ≈£î+{≤eTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D m+|”\ >∑T]+∫ e÷{≤¢&˚ ns¡Ω‘· \>∑&ÉbÕ{ÏøÏ ˝Ò<äT. ªm+|”\ >∑T]+∫, ‘Ó\+>±D >∑T]+∫ |æ∫à e÷≥\T e÷{≤¢&É&É+ e÷qTø√ø£b˛‘˚ ˙ Hê\Tø£ ø√kÕÔ+.. Kã&Ü›sY \>∑&ÉbÕ{Ïμ nì nHêïs¡T. Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T s¡#·Ãã+&É ù|s¡T‘√ Á>±e÷˝À¢øÏeùdÔ n&ÉT¶ø√+&Éì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î\ eT<Ûä´ $uÛÒ<ë\THêï.. ‘Ó\+>±D ø√dü+ ø£*dæ |üì#˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. e÷≈£î dü÷Œ¤]Ôì∫Ãq <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶ Ç|ü⁄Œ&Ó+<äTø√ eTÚq+ <ë˝≤Ãs¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ ◊ø£´+>± b˛sê&Ü*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. m+|æ $y˚ø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D ø√dü+ ø={≤¢&˚yê]ô|’ eTTK´eT+Á‹ nÁø£eT πødüT\T ô|{ϺdüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï nD#˚+<äT≈£î ≈£îÁ≥ |üqTï‘·THêïs¡Hêïs¡T. ñ<ä´e÷ìï eTTK´eT+Á‹ nD#ê\ì #·÷ùdÔ |ü~+‘·\T ñ<Ûäè‘·eTe⁄‘·T+<äì ‘Ó\TdüTø√yê\ì nHêïs¡T.

øÏs¡DY nã<ë›\ø√s¡T


Á|ü»\ #Ó+‘·πø s¡#·Ãã+&É`eT+Á‹ sê+¬s&ç¶ ≈¡™´sV¯Li, ©´s™´sLi ¡L`i 1(düTes¡íyês¡Ô): Dμ][˘gRiVáLiªy Àÿμ≥R∂˘ªRΩgS xms¨s ¬ø¡[zqs —¡Õ˝ÿNRPV ™´sVLi¿¡ }msLRiV ºdΩxqsVNRPV LS™yá¨s Dμy˘©´s™´s©´s aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ LSLilLi≤ÔT∂ Æ™sLiNRP…filLi≤ÔT∂ N][LSLRiV. LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ μy*LS ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ˙xms«¡Ã¡NRPV ¬ø¡[lLi[Õÿ @μ≥j∂NSLRiVáV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ©´s™´sLi ¡L`i 2™´s æªΩ[μk∂ ©´sVLi¿¡ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS lLiLi≤][ ≠s≤R∂VªRΩ LRiøR¡Ë  ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLi NRPW≤y ©´s™´sLi ¡L`i 2 ©´sVLi¿¡ Æ©sÕÿ≈¡LRiV ™´sLRiNRPV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂

NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ lLi[xtsQ©±s NSLÔRiVáV, zmsLiø≥R¡©˝´sV, BLiμj∂LRi™´sV¯ BŒ˝œ¡ ’¡Ã˝¡VáV @LiμR∂¤«¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV. @L>RiªRΩ gRiá ˙xmsºdΩ INRP‰LjiNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSáV @Liμj∂ryÚ™´sV©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP Fy™´sÕÿ ™´s≤ÔU∂ NTPLiμR∂ LRiW.430 N][»˝¡V, ™´s≤ÔU∂ ™´sW{mns NTPLiμR∂ LRiW. 23.07 N][»˝¡V, ™´s˘™´sry∏R∂V xmsLjiNRPLSáNRPV LRiW. 2.52 N][»˝¡V, Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´s ªRΩLRigRiªRΩVá xqsLiZOP[Q™´sW¨sNTP LRiW. 4.30 N][»˝¡V ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s»˝¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV. Fs{qs=, Fs{qÌs BŒ˝œ¡ ¨sLS¯flÿ¨sNTP5 ˙gS™´sWÕ˝‹[ LRiW. 20Æ™s[áV, xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ LRiW. 30Æ™s[áV @μR∂©´sLigS ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s

düTes¡íyês¡Ô

ãT<Ûäyês¡+ , 2, qe+ãsY 2011

nìï ÁbÕ+‘ê\ n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ eT*$&É‘·˝À ‘Ó\+>±D≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ mdtdæ,mdt{Ï uÛÑ÷eTT\≈£î kÕ>∑T˙s¡T »+≥q>∑s¡yêdüT\≈£î >√<ëe] ˙s¡T eT÷&˚fi¯¢˝À 48 ÁbÕC…≈£îº\T |üP]Ô#˚kÕÔ+ eTVæ≤fi¯\≈£î eT]+‘· Áb˛‘ê‡Vü≤+ ñ<√´>±\ ø£\Œq, n_Ûeè~Δô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº

eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY

¬s’‘˚ sêE ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ nuÛÑT´qï‹øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£èwæ #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. sêÁwüº+˝Àì nìï ÁbÕ+‘ê\ n_Ûeè~ΔøÏ Á|üuÛÑT ‘·«+ nVü≤]ïX¯\T bÕ≥T|ü&ÉT‘√+<äHêïs¡T. ‘·–q Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~+#·T≈£îì nìï ÁbÕ+‘ê\≈£î düeTHê´j·T+ »]π>˝≤ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üj·T‹ïk˛Ô+<äHêïs¡T.

eT*$&É‘· s¡#·Ãã+&É˝À ‘Ó˝+>±D≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘·

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): e÷~ ¬s’‘·T Á|üuÛÑT‘·«+. ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î XÊj·TX¯≈£îÔ˝≤ ø£èwæ #˚düTÔHêïeTì, ¬s’‘˚ sêE nì eTTK´eT+Á‹ mHé.øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. Ç+~sêbÕs¡Tÿe<ä› >∑\ m˙ºÄsY ùdº&çj·T+ Ä+Á<Ûä sêÁwüº ne‘·s¡D√‘·‡yê\≈£î düsê«+>∑ düT+<äs¡+>± eTTkÕÔu…’+~. eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ ùdº&çj·T+≈£î #˚s¡T≈£îqï eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ &ûJ|” ~H˚wt¬s&ç¶, |ü\Te⁄s¡T eT+Á‘·T\T kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. b˛©düT ø£yê‘·TqT d”«ø£]+∫q nq+‘·s¡+ eTTK´eT+Á‹ C≤rj·T |ü‘êø±ìï Ä$wüÿ]+#ês¡T. sêÁwüº yê´|üÔ+>± $~Û ìs¡«Vü≤D˝À ñ‘·ÔeT Á|ü‹uÛÑ ø£qã]Ãq b˛©düT\≈£î, dæã“+~øÏ ùdyê |ü‘·ø±\T n+<äCÒXÊs¡T. ‘=$Tà~ eT+~øÏ XÖs¡´ |ü‘·ø±\T, 160 eT+~øÏ ùdyê |ü‘·ø±\T n+<äCÒXÊs¡T. n˝≤π> eTT>∑TZ]øÏ eTVü≤Àqï‘· ùdyê |ü‘·ø±\T, eTs√ 37eT+~øÏ ñ‘·ÔeT ùdyê |ü‘·ø±\T, 30eT+~øÏ ø£]ƒq ùdyê |ü‘·ø±\T n+<äCÒXÊs¡T. nq+‘·s¡+ eTTK´ eT+Á‹ Á|üdü+–+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø ¬s’‘·T\ s¡TD≤\ô|’ e&û¶ì e÷|ò”#˚XÊ eTHêïs¡T. dü_‡&û <Ûäs¡πø $‘·ÔHê\T n+<äCÒdüTÔHêïeTHêïs¡T. <Ûëq´+≈£î –≥Tºu≤≥T<Ûäs¡ eTs√ 200 s¡÷bÕj·T\T ô|+#ê\ì πø+Á<ëìï ø√sêeTì nsTT‘˚ yês¡T 80 s¡÷bÕj·T\T e÷Á‘·y˚T ô|+#ês¡ì, eT]+‘· ô|+#ê\ì &çe÷+&ÉT #˚XÊeTHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚≥T ÄdüTÔ\≈£î s¡ø£åD ø£*Œ+#·&É+ Á|üuÛÑT‘·«u≤<Ûä´‘· nHêïs¡T. ìs¡Tù|<ä\≈£î ÄVü‰s¡uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#˚+<äTπø øÏ˝À s¡÷bÕsTT _j·T´+ |ü<∏äø±ìï eT+>∑fi¯yês¡+ qT+∫ ÁbÕs¡+_ÛdüTÔ HêïeTHêïs¡T. 5 \ø£å\ πswüHé ≈£L|üqT¢ n+~+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. düø£\»qT\ düyÓTàe\¢ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À Ç+~s¡ »\Á|üuÛÑ ÁbÕs¡+_Û+#·˝Òø£b˛j·÷eTì, s¡#·Ãu+&É ‘=*$&É‘· düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·˝Òø£b˛j·÷eTì, yê{ìï+ {Ïì ¬s+&√ $&É‘· s¡#·Ãã+&É˝À |ü]wüÿ]kÕÔeTì, ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝Àì düeTdü´\ìï+{Ïì ¬s+&√ s¡#·Ãã+&É˝À |ü]wüÿ] kÕÔeTì, Ç|üŒ{Ïπø Ä ÁbÕ+‘· myÓTà˝Ò´\≈£î, eT+Á‘·T\≈£î, n~Ûø± s¡T\≈£î n+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\T n+<äCÒ XÊeTì, |ü]wüÿ]+#ê\ì Ä<˚XÊ\T ≈£L&Ü Ç#êÃeTì #ÓbÕŒs¡T. ≈£î˝≤+ ‘·s¡ $yêVü‰+ #˚düT≈£îqï »+≥\≈£î 10y˚\ s¡÷bÕj·T\T Ç#˚Ãyês¡eTì, Çø£ qT+∫ 50y˚\ s¡÷bÕj·T\T n+<äCÒj·T qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. mdtdæ, mdt{Ï uÛÑ÷eTT\≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+<äCÒ ùd+<äT≈£î lø±s¡+ #·T{≤ºeTHêïs¡T. Ç+~s¡ »\Á|üuÛÑ ù|]{ 1800 ø√≥¢ e´j·T+‘√ mdtdæ, mdt{Ï uÛÑ÷eTT\≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+~+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ <˚X¯yê´|üÔ+>± #˚|ü{Ϻq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ Ä |ü<∏äø£+ neT\T˝À eTqsêÁwüº+ Á|ü<∏äeT kÕúq+˝À ì*∫+<ä Hêïs¡T. Ç~ eTq+<ä]øÏ >∑s¡« ø±s¡D eTHêïs¡T.

eT÷&˚fi¯¢˝À 48 ÁbÕC…≈£îº\T |üP]Ô

eTVæ≤fi¯\≈£î eT]+‘· Áb˛‘ê‡Vü≤+

esê¸uÛ≤e+ e\¢ ¬s’‘·T\T |ü+≥\T |ü+&ç+#·˝Òø£b˛j·÷s¡Hêïs¡T. 15 õ˝≤¢˝À¢ 456 ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\qT Á|üuÛÑT‘·«+ >∑T]Ô+ ∫+<äì, ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘ê\ ¬s’‘·T\≈£î Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJì s¡÷bı+~+#êeTì, ¬s+&√ $&É‘· s¡#·Ãã+&É˝À n+<äCÒkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. HÓÁVüA dü÷Œ¤]Ô‘√ ÁbÕC…≈£îº\≈£î ô|<ä›|”≥ y˚XÊeTHêïs¡T. »\j·T»„+ ù|]≥ ÁbÕC…≈£îº\ ìsêàD≤\qT #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø 12 ÁbÕC…≈£îº\T |üPs¡Ôj·÷´j·THêïs¡T. eTs√ 21 ÁbÕC…≈£îº\ ìsêàD≤\T |üP]Ô ø±e#êÃj·THêïs¡T. n$ |üPs¡ÔsTT‘˚ eTs√ 26 \ø£å\ mø£sê\T uÛÑ÷$T kÕ>∑T˝ÀøÏ e#˚à neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. e#˚à eT÷&˚fi¯¢˝À¢ eTs√ 48 ÁbÕC…≈£îº\T |üPs¡Ôe⁄‘êj·Tì, yê{Ï e\¢ eTs√ 30 \ø£å\ mø£sê\ uÛÑ÷$T kÕ>∑e⁄‘·T+<äHêïs¡T. B+‘√ Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì ¬s’‘·T\ ø£cÕº\T rs¡T‘êj·THêïs¡T. ‘·eT~ ¬s’‘·TÁ|üuÛÑT‘·«eTì >∑s¡«+>± #Ó|ü⁄Œ≈£î+ ≥THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ä+Á<Ûä sêÁwüº n_Ûeè~ΔøÏ yÓHÓïeTTø£ ¬s’‘·qï nqï $wüj·T+ »>∑~«~‘·y˚TqHêïs¡T. Ç+~sê>±+BÛ dü÷Œ¤]Ô‘√

eTq sêÁwüº eTVæ≤fi¯\T #ê˝≤ ‘Ó*yÓ’q yês¡ì ø=ìj·÷&Üs¡T. ‘·eT ø±fi¯¢ô|’ ì\ã&˚+<äT≈£î, ≈£î≥T+u≤\ n_Ûeè~ΔøÏ bÕ≥T|ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ dü+|òü÷\T ô|≥Tº≈£îì &ÉãT“qT m+‘√ Ä<ë #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. <˚X¯yê´|üÔ+>± eTVæ≤fi¯\≈£î u≤´+≈£î\T 22y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ y˚Ts¡ u≤´+≈£î\T *+πøJs¡TD≤\T ÇdüTÔ+&É>±.. n+<äT˝À eTq sêÁwüº+˝Àì eTVæ≤fi¯\≈£î 10y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T n+<äCÒdüTÔ Hêïs¡Hêïs¡T. dü«j·T+ ùdyê dü+|òü÷\≈£î bÕe˝≤ e&û¶πø s¡TD≤\T ÇdüTÔqï |òüTq‘· eTq sêÁcÕºìπø <äøÏÿ+<äHêïs¡T. yÓTÆÁø√ s¡TD dü+düú\ u≤] qT+∫ eTVæ≤fi¯\qT s¡øÏå+#˚+<äT≈£î 1000 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ Ád”Ôì~Û ù|]≥ ˇø£ dü+düúqT HÓ\ø=˝≤ŒeTHêïs¡T. n˝≤π> ìs¡T<√´>∑T\qT, j·TTe≈£î\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚+<äT≈£î sêJyé j·TTe øÏs¡D≤\T ù|]≥ ˇø£ |ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Û+ #êeTHêïs¡T. n+‘˚>±ø£ dæm+ ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À ˇø£ øö+≥sYqT @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. ôd\e⁄

d”e÷+Á<Ûä˝À |òüTq+>± sêÁcÕºe‘·s¡D y˚&ÉTø£\T düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ $XÊK˝À Bø£å #˚|ü{Ϻq e+>∑|ü+&ÉT

≠saS≈¡xms»¡ıLi/≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ LSuÌy˚™´sªRΩLRifl· Æ™s[≤R∂VNRPá©´sV ˙xms«¡Ã¡V, @μ≥j∂NSLRiVáV, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV xmnsV©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. @¨sı —¡Õ˝ÿ, ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ @™´sVLRi“¡≠s F~…Ì”¡$LS™´sVVáV ≠s˙gRi•¶¶¶¨sNTP xmspá™´sWááV Æ™s[zqs ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLi¿¡ æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡NRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚Li N][xqsLi A∏R∂V©´s ¬ø¡[zqs©´s NRPXztsQ¨s N]¨s∏R∂W≤yLRiV. xqsLixqs‰QX ºΩNRP NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ™y˘xmsÚLigS LSxtÌsQ˚Li xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLi≤yá¨s LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶Li øyLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ©´s™´sLi ¡L`i 1¨s ≠s˙μ][x§¶¶¶μj∂©´sLigS Fy…”¡xqsWÚ æªΩáLigSfl·™yμR∂VáV ©´sÃ˝¡¤«¡Li≤yáV FsgRiVLRiÆ™s[zqs ¨sLRixqs©´sáV æªΩ÷¡zmsæªΩ[, {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ ™´sW˙ªRΩLi gRiªRΩLiÕ‹[ NRPLi¤…¡[ xmnsV©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. FyLÌkiá NSLS˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[ NRPW≤y LSuÌy˚™´sªRΩLRifl· Æ™s[≤R∂VNRPáV ©y∏R∂VNRPVáV xmnsV©´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. \|§¶¶¶μR∂LS Àÿμ`∂Õ‹[¨s …‘¡≤U∂{ms LSxtÌsQ˚ NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V, \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ A FyLÌki @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ @Li ¡…”¡ LSLiÀÿ ¡V, Õ‹[N`PxqsªyÚ NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ «¡∏R∂V˙xmsNS£tsQ ©yLS∏R∂Vfl„fi «ÿºdΩ∏R∂V xmsªyNSáV FsgRiVLRiÆ™s[aSLRiV. NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿ xmso÷¡Æ™sLiμR∂VáՋ[ F~…Ì”¡ $LS™´sVVáV ≠s˙gRi•¶¶¶¨sNTP xmspá™´sWáƙs[zqs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ \Æ™sFs£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ xmnsV©´sLigS ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLiøyLRiV. NRP≤R∂xms F°÷d¡£qs ˙g_Li≤`∂Õ‹[ «¡Ljigji©´s

˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVVLi¿¡LiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ 73,132 æªΩÃ˝¡ lLi[xtsQ©±s NSLÔRiVáV, 12444 zmsLiø≥R¡©˝´sV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. @Õÿlgi[ 20 Æ™s[á BŒ˝œ¡ß, FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ 226 ™´sVLi¿¡ ¨ds…”¡ …ÿ˘LiNRPVáV, 424 ™´sVLRiVgRiV μ]≤˝R∂ ¨sLS¯flÿ¨sNTP ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ˙xmsÆ™s[aRP |ms…Ì”¡©´s LRiWFyLiVVNUP NTPÕ‹[ ’¡∏R∂V˘Li xms¥R∂NRPLi }msμR∂áNRPV ™´sLRi™´sV©yıLRiV. @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡Õ‹[ 15 áORPQá Dμ][˘gSáV À≥œ¡LkiÚ «¡LRigRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. BLiμj∂LRi «¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡ xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Fs{qs=, Fs{qÌs \lLiªRΩVá ™´s˘™´sry∏R∂V À≥œ¡W™´sVVáNRPV À‹[L˝RiV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ™´sVLi˙ºΩ æªΩ÷¡FyLRiV. @Õÿlgi[ 10 áORPQá FsNRPLSáNRPV BLiμj∂LRi «¡Ã¡˙xmsÀ≥œ¡ xms¥R∂NRPLi μy*LS rygRiV ¨dsLRiV @Liμj∂øR¡©´sV©´sı»˝¡V }msL]‰©yıLRiV.

LSuÌy˚™´sªRΩLRifl· Æ™s[≤R∂VNRPÕ˝‹[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ $¨s™yxqsVáVª][ Fy»¡V —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i, Fs{qsˆÃ¡V FyÕÊ‹©yıLRiV. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ LSuÌy˚™´sªRΩLRifl· Æ™s[≤R∂VNRPá©´sV @NRP‰≤T∂ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV \Æ™sÀ≥œ¡™´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li øyLRiV. ˙xmsNSaRPLi Àÿ˘lLi[“¡ ™´sμÙR∂ D©´sı F~…Ì”¡$LS™´sVVáV ≠s˙gRi•¶¶¶¨sNTP rÛy¨sNRP FsLi{ms ágRi≤R∂Fy…”¡ LS«¡g][FyÕfi xmspá™´sWáƙs[zqs ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LSxtÌsQ˚Li xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLi¤…¡[Æ©s[ @’≥¡™´sXμÙj∂ ryμ≥R∂˘Li @©yıLRiV. À≥ÿ™Ø[˙Æμ∂[gRiLi ™´sÃ˝¡ ™´s¿¡Ë©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡V ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ xqsμÙR∂V™´sVfl·VgRiVªy∏R∂V¨s ágRi≤R∂Fy…”¡ }msL]‰©yıLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ™´sVÕ˝ÿμj∂ ≠sxtÒsv, Æ™sÃ˝¡Lixms÷˝¡ $¨s™yxqsLS™´so, xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ F°LS»¡ xqs≠sVºΩ ©y∏R∂VNRPVáV FyÕÊ‹©yıLRiV. Æ©sÃ˝¡WLRiVÕ‹[ LSuÌy˚™´sªRΩLRifl· NSLRi˘˙NRP™´sVLi xmnsV©´sLigS «¡LjigjiLiμj∂. rÛy¨sNRP FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ $μ≥R∂LRi NRPXuÒylLi≤ÔT∂ ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s F~…Ì”¡ $LS™´sVVáV ≠s˙gRi•¶¶¶¨sNTP xmspá™´sWá Æ™s[zqs ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyLRiV. À≥ÿuy ˙xmsπ∏∂WNRPÚ LSuÌy˚áV ALi˙μ≥R∂ LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡Vª][Æ©s[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li @∏R∂W˘∏R∂V¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. NRPxqsWÚLS˜ NRPŒÿZOP[Q ˙ªRΩLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s Æ™s[≤R∂VNRPÕ˝‹[ NRP¤Õ¡NÌRPL`i $μ≥R∂L`i, Fs{qsˆ LRi™´sVfl·NRPV™´sWL`i, ©´sgRiLRi FyáNRP NRP≠sVxtsQ©´sL`i LS™´sWLi «¡Æ©s[∏R∂VVáV ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ¿¡©yı LRiVáV ˙xmsμR∂Lji+Li¿¡©´s ryLixqs‰QXºΩNRP NSLRi˘˙NRP™´sWáV xmsáV ™´soLji¨s ANRP»Ì¡VNRPV©yıLiVV. gRiVLi»¡WLRiV, ILig][áV, ºΩLRiVxmsºΩ @©´sLiªRΩxmsoLRiLi, NRPLRiWıQÕ˝‹[ «¡Ljigji©´s LSuÌy˚™´sªRΩLRifl· Æ™s[≤R∂VNRPÕ˝‹[ rÛy¨sNRP ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV FyÕÊ‹©yıLRiV. F~…Ì”¡$LS™´sVVáVNRPV xmnsV©´sLigS ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyLRiV. xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂NRPV ™´sVμÙR∂ªRΩVgS ≠sμy˘LÙRiVáV LS˘÷d¡ ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ≠saS≈¡Õ‹[ ˙xms«ÿ gS∏R∂VNRPV≤R∂V ™´sLigRixmsLi≤R∂V Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ LSuÌy˚™´sªRΩLRifl· NSLRi˘˙NRP™´sVLi xmnsV©´sLigS «¡LjigjiLiμj∂. ’d¡ø`¡ L][≤`∂Õ‹[¨s F~…Ì”¡ $LS™´sVVáV ≠s˙gRi•¶¶¶¨sNTP xmspá™´sWáƙs[zqs A∏R∂V©´s ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi LSxtÌsQ˚Li xqs\Æ™sV NRP˘LigS DLi≤yá¨s ANSLiOTPQxqsWÚ ≠sμy˘LÙRiVáª][ NRP÷¡zqs ™´sLigRixmsLi≤R∂V ’d¡ø`¡L][≤`∂Õ‹[ INRPL][«¡Ÿ ¨sLRixqs©´s μk∂ORPQ ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ≠saS≈¡ ªRΩWLRiVˆ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Æ™ságRixmsp≤T∂ LS™´sV NRPXxtÒsQ @™´sVLRi“¡≠sNTP xmnsV©´sLigS ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ’d¡ø` ¡L][≤ÔR∂VÕ‹[¨s F~…Ì”¡$LS™´sVVáV ≠s˙gRi•¶¶¶¨sNTP xmspá™´sWááV Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV ™´s¿¡Ë©´s ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩá©´sV xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ ≠sμy˘ HNSxqs @≤ÔR∂VNRPVLiμj∂.

~Hê˝À¢ ‘·|üŒ nìï s√E˝À¢qT øö+≥sY eT<Ûë´Vü≤ï+ 12.30 >∑+≥\ es¡≈£î |üì#˚k˛Ô+<äHêïs¡T.

ñ<√´>±\ ø£\Œq, n_Ûeè~Δô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº j·TTe øÏs¡D≤\ ø√dü+ ˇø£ øöì‡˝Ÿ @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. n+<äT˝À ‘êqT≈£L&Ü ˇø£ yÓT+ãsYqì #ÓbÕŒs¡T. j·TTe≈£î\ Á|ü‹uÛÑqT, ñ‘·T‡ø£‘·qT ã{Ϻ Äj·÷ s¡+>±˝À¢ •ø£åD ÇkÕÔs¡ì, Ä ‘·sê«‘· ñbÕ~Û ø£*ŒkÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. á @&Ü~ 1,16,000 ñ<√´>±\T Çyê«\ì \ø£å´+>± ô|≥Tº≈£îHêïeTHêïs¡T. &çôd+ãs¡T HÓ˝≤Ks¡T˝À>± \ø£åeT+~ ìs¡T<√´>∑T\≈£î ˇπøs√Eq Á|ü<ÛëqeT+Á‹ eTH√àVü≤Hédæ+>¥ #˚‘·T\ MT<äT>± nbÕsTT+{ŸyÓT+≥T Äs¡¶s¡¢qT Çe«qTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. e#˚à eT÷&˚fi¯¢˝À¢ 15\ø£å\ eT+~øÏ ñ<√´>±\T ø£*Œ+#ê\ì ˝ø£å´+>± ô|≥Tº≈£îì Ä ~X¯>± ø£èwæ #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. »+≥ q>∑sê\ Á|ü»\ ø√dü+ yÓTÁ{À ¬s’\T ø±]&ÜsYqT ÁbÕs¡+_Û+#êeTHêïs¡T. 12y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ 77 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ ø±]&ÜsY |üqT\≈£î |ü#·ÃC…+&Ü }bÕeTHêïs¡T. bÕ‘·ãd”Ô n_Ûeè~Δ ø√dü+ ¬s+&ÉT ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT πø{≤sTT+#êeTHêïs¡T. Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é Á|ü»\ ˙{Ï nedüsê\qT rπsÃ+<äT≈£î 3,800 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ >√<ëe] »˝≤\qT eT[¢+|ü⁄q≈£î lø±s¡+ #·T{≤ºeTHêïs¡T. n˝≤π> $<äT´‘Y &çe÷+&ÉTqT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì ñ‘·Œ‹Ô ô|+#˚+<äT≈£î Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~+#·T≈£îHêïeTHêïs¡T. 2016-17 Hê{Ï düyêfi¯¢qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì m|æ C…Héø√ ñ‘·Œ‹Ôì ô|+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. sêÁwüº+˝À XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\qT |ü]s¡øÏå+ #˚+<äT≈£î b˛©düT XÊK πssTT+ãefi¯ó¢ ø£èwæ#˚k˛Ô+<äHêïs¡T. Á|ü»\T ≈£L&Ü ‘·eT e+‘·T düVü≤ø±sêìï n+<äCÒdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]s¡ø£åD≈£î nìï s¡ø±\ #·s¡´\T rdüT≈£îHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. eTTK´eT+Á‹ Á|üdü+>∑+ nq+‘·s¡+ kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T »]>±sTT. Ç~˝≤ ñ+&É>± á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+Á‘·T\T <ëq+ Hêπ>+<äsY, eTTUÒwt>ö&é, u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD, {°J yÓ+ø£fÒwt, s¡|òüTTMsê¬s&ç¶, ndüà<äT˝≤¢, q>∑s¡ y˚Tj·TsY ã+&É ø±ØÔø£ ¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q Ç<ä›s¡T eT+Á‘·T\T e÷Á‘·y˚T á y˚&ÉTø£˝À bÕ˝§Zq&É+ #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~.

uÛ≤Ø uÛÑÁ<ä‘· &ç$ÄsY $T˝Ÿ‡ qT+∫ Ç+~sê bÕs¡Tÿ es¡≈£î b˛©düT |üVü‰sê ø=qkÕ–+~. ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\qT ôd’‘·+ b˛©düT\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. n+‘˚>±ø£ eTTK´eT+Á‹ Á|üdü+>±ìøÏ ãT˝…¢{Ÿ Á|üP|òt n<ë›\ b˛&çj·T+qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ düs¡«Á‘ê ÁbÕ<Ûëq´‘· dü+‘·]+ #·T≈£î+~. uÛ≤Ø uÛÑÁ<ä‘· eT<Ûä´ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ‘·q Á|üdü+>±ìï ø=qkÕ–+#ês¡T. Äغd” Áø±dts√&ÉT¶ qT+∫ Ç+~sê bÕs¡Tÿ es¡≈£î sêø£b˛ø£\T ìùw~Û+#·&É+‘√ Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T Çã“+<äT\T |ü&ܶs¡T.

3

ôV’≤<äsêu≤<é

eT∞¢Bø£å eTT+ãsTT, qe+ãsY 01: bÕs¡¢yÓT+≥T o‘êø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ |ü{ÏwüºyÓTÆq ˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ Á|üy˚X¯ô|≥º&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ‘˚ eTs√kÕ] ìsêVü‰s¡Bø£å #˚|ü&É‘êqì kÕe÷õø£ ñ<ä´eTø±s¡T&ÉT nHêï Vü≤C≤πs Á|üø£{Ï+#ês¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\ ∫e]s√CÒ ‘·q Bø£å ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äì Äj·Tq Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥≈£î sêdæq ˝ÒK˝À ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+˝À u≤<Ûä´‘êj·TT‘· kÕúHê˝À¢ ñqï ø=+<äs¡T e´≈£îÔ\T#˚düTÔqï yê´K´\T _\T¢ô|’ dü+<˚Vü‰\T ø£*π>˝≤ #˚düTÔHêïj·Tì dü<äs¡T ˝ÒK˝À Vü≤C≤πs n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. Vü≤C≤πs Á|ü<ÛëìøÏ sêdæq ˝ÒK |üP]ÔbÕsƒ¡+ @eT+fÒ.. ª<˚X¯+˝À HêHê{Ïø° ô|]–b˛‘·Tqï n$˙‹ e\¢ kÕe÷qT´&ç ã‘·T≈£î <äTs¡“¤s¡+>± e÷]+~. <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\≈£î n+‘˚˝Ò≈£î+&Ü b˛‘√+~. B+‘√ kÕe÷qT´&çøÏ ≈£î≥T+ãb˛wüD ô|qTuÛ≤s¡+>± e÷]+~. <˚X¯+˝À n_Ûeè~Δø√dü+ yÓ∫ÃdüTÔqï Á|ü‹s¡÷bÕsTT˝À düe÷C≤ìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚~ 10 ô|’dü˝Ò. Ç˝≤+{Ï n_Ûeè~Δ‘√ ù|<ä\ ã‘·T≈£î\T e÷s¡e⁄. X¯‘êu≤›\T >∑&ç∫Hê e÷s¡e⁄. Á|ü»\T mø£ÿ&çøÏyÓ[¢Hê |üìø√dü+ \+#·+ Çyê«*‡ek˛Ô+~. H˚qT Hê J$‘êìï düe÷C≤ìøÏ n+øÏ‘·+#˚XÊqT. >∑‘· Çs¡yÓ’ ◊<äT dü+e‘·‡sê\T>± n$˙‹ô|’ b˛sê≥+ #˚düTÔHêïqT. Ç|üŒ{Ïø° ø=qkÕ–düTÔHêïqT. ø±˙ Ç+‘·es¡≈£î kÕ~Û+#·˝Òø£b˛j·÷qT. n$˙‹ì s¡÷|ü⁄e÷bÕ\+fÒ ã\yÓTÆq ˝Àø˘bÕ˝Ÿ ‘·|üŒìdü] nì H˚qT qeTTà‘·THêïqT. »Hé˝Àø˘bÕ˝Ÿ _\T¢ bÕôd’‘˚ 60 XÊ‘·+ y˚Ts¡ n$˙‹ n+‘·yÓTÆqfÒ¢. <ë+‘√ kÕe÷qT´&çøÏ #ê˝≤es¡≈£î Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+~. Ä>∑düTº 16q H˚qT #˚|ü{Ϻq Bø£å≈£î Á|ü»\T ô|<ä›m‘·TÔq eT<䛑·T ‘Ó*bÕs¡T. Bìì ã{Ϻ n$˙‹‘√ yê¬s+‘·>± y˚kÕ]b˛j·÷s√ düŒwüºeTe⁄‘·T+~. eTq<˚X¯+˝À yÓTT<ä˝…’q n$˙‹ô|’ ñ<ä´eT+ dü÷Œ¤]Ô Ç‘·s¡ <˚XÊ\≈£L yê´|æ+∫+~. MT (Á|ü<Ûëì) qT+∫ e∫Ãq *œ‘·|üPs¡«ø£ Vü‰MT‘√ ìs¡e~Ûø£ ÄeTs¡D Bø£åqT $s¡$T+#·&É+ »]–+~. yêdüÔyêìøÏ Bø£å $s¡eTD nq+‘·s¡+ ◊<äT sêÁcÕº˝À¢ |üs¡´{Ï+#ê\ì uÛ≤$+#êqT. ø±˙, |ü{Ïwüº˝Àø˘bÕ˝ŸqT rdüT≈£î ekÕÔeTì πø+Á<äeT+Á‹ $˝≤dtsêyé <˚XŸeTTUŸ‘√ MTs¡T sêj·Tu≤s¡+ |ü+|ü&É+ e\¢ |üs¡´≥qqT ≈£L&Ü yêsTT<ë y˚düT≈£îHêïqT. o‘êø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ »Hé ˝Àø˘bÕ˝Ÿ bÕs¡¢yÓT+≥T eTT+<äT≈£î edüTÔ+<äì Ä•düTÔHêïqT. Ç~˝≤e⁄+&É>± MT bÕغ˝Àì ø°\ø£ H˚‘·\T ø=+<äs¡T $yê<ëdüŒ<ä yê´K´\T #˚düTÔHêïs¡T. Ç~ eT+∫ |ü<äΔ‹ø±<äT. yê] yê´K´\T dü+<˚Vü‰*ï πs¬ø‹ÔdüTÔHêïsTT. »Hé˝Àø˘bÕ˝ŸqT rdüT≈£îe#˚à ñ<˚›X¯+ MT Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ˝Ò<äqï nqTe÷q+ ø£\T>∑T‘√+~. $yê<ë\≈£î ‘Ós¡˝Ò|ü≈£î+&Ü, MT e÷≥qT ì˝u…≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î n&ÉT>∑T\T y˚j·T+&ç. »Hé˝Àø˘bÕ˝ŸqT o‘êø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ Á|üy˚X¯ô|≥º+&ç. ˝Ò<ä+fÒ H˚qT eTs√e÷s¡T Bø£å≈£î ~>∑T‘êqT. n<˚$<Ûä+>± sêuÀj˚T nôd+;¢ mìïø£˝À¢ n$˙‹ |üs¡T\≈£î, ndüeTs¡ú düsêÿs¡T≈£î z≥T y˚jÓTT<ä›ì Á|ü#ês¡+ #˚kÕÔqT. H˚qT eTs√e÷s¡T $»„|æÔ #˚düTÔHêïqT. MTs¡T Ç∫Ãq sê‘·|üPs¡«ø£ Vü‰MTì ì\u…≥ºø√+&çμ. n+≥÷ Vü≤C≤πs Á|ü<ÛëìøÏ ˝ÒK sêXÊs¡T.

ns¡TD≤#·˝Ÿ ø=‘·Ô dæ.m+. ≥÷øÏ Ç{≤q>∑sY, qe+ãsY 01: ns¡TD≤#·˝Ÿ Á|ü<˚XŸ ø±+Á¬>dt˝À n+‘·s¡Z‘· ≈£îeTTà˝≤≥\ H˚|ü<∏ä´+˝À eTTK´eT+Á‹ |”sƒ¡+ e÷]+~. bÕغ˝À e´‹πsø£es¡Z+ <Ûë{ÏøÏ ‘·≥Tºø√˝Òø£ d”m+ |ü<ä$øÏ >±$T¢Hé sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. ø±>±, Äj·Tq kÕúq+˝À ø=‘·Ô eTTK´eT+Á‹>± ≥TøÏì ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ m+|æø£ #˚dæ+~. B+‘√ ndüeTà‹yê<äT\ Hêj·T≈£î&ÉT ≥TøÏ |ü<ä$ì n\+ø£]+#ês¡T. >∑‘· @Á|æ˝Ÿ 30q n|üŒ{Ï eTTK´eT+Á‹ <√Ø®K+&É÷ ôV≤*ø±|üºsY Á|üe÷<ä+˝À eTs¡DÏ+#·&É+‘√ y˚T 5q n~ÛcÕºq+ >±$T¢Héì eTTK´eT+Á‹>± m+|æø£#˚dæ+~. >±$T¢Hé eTTK´eT+Á‹ nsTTq ø=~› s√E\πø Äj·Tq Hêj·Tø£‘·«+ |ü≥¢ ndüeTà‹yê<äT\T ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚j·T&É+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. >∑‘· ø=ìï yêsê\T>± n~ |üsêø±wüº≈£î #˚s¡T≈£î+~. B+‘√ >±$T¢Hé d”m+ |ü<ä$ qT+∫ ‘·|üø√e&É+ »]–+~.

sêÁcÕºe‘·s¡D y˚&ÉTø£\qT ãVæ≤wüÿ]+∫q ‘Ó\+>±D yê<äT\T @&ÉTø=+&É\ kÕ«$T düìï~Û˝À q\¢C…+&Ü\‘√ ìs¡düq`myÓTà˝Ò´ $qjYT≈£îe÷sY n¬sdtº

˙{Ï m<ä›&ç ºΩLRiV™´sVá, ©´s™´sLi ¡L`i 1 (düTes¡íyês¡Ô): ˙xms™´sVV≈¡ xmsofl·˘QZOP[Q ˙ªRΩLi ºΩLRiV™´sVáՋ[ ™´sV◊d˝¡ ¨ds…”¡NRP»¡ Æ™sVVμR∂áLiVV˘Liμj∂. ™´sVL][ N]μÙj∂ L][«¡ŸÕ˝‹[ ™´sL<SáV NRPVLRiV™´sNRPVLi¤…¡[ ˙xms™´sWμR∂ xmnsVLi…”¡NRPáV Æ™sWgRi©´sV©yıLiVV. ¨ds…”¡¨s F°μR∂Vxmso¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV …”¡…”¡≤T∂ @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xms∏R∂VªyıáV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ¨ds…”¡ FsμÙR∂≤T∂©´sVLi¿¡  ¡∏R∂V»¡xmsÆ≤∂[LiμR∂VNRPV LRiNRPLRiNSá ˙xms∏R∂VªyıáV Æ™sVVμR∂áV|ms…ÌÿLRiV. L][«¡⁄ Æ™s[Õÿμj∂™´sVLiμj∂ À≥œ¡NRPVÚáª][ NTP»¡NTP»¡ÕÿÆ≤∂[ C ™´sV•¶¶¶ ZOP[Q ˙ªy¨sNTP ¨ds…”¡ gRiLi≤R∂Li F~Li¿¡ DLiμj∂. ™´sW™´sVWáV L][«¡ŸÕ˝‹[ 50©´sVLi¿¡ 60 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ À≥œ¡NRPVÚáV \Æμ∂™´sμR∂LRi+©y¨sNTP ™´sxqsVÚLi≤R∂gS |qsá™´so ™yLSLiªyÕ˝‹[ ™´sW˙ªRΩLi À≥œ¡NRPVÚá xqsLi≈¡˘ μyμyxmso 90 Æ™s[á μyNS DLi»¡VLiμj∂. BLiªRΩ™´sVLiμj∂ À≥œ¡NRPVÚá @™´sxqsLSáV ºdΩlLi[ËLiμR∂VNRPV 30áORPQá gS˘Ã¡©˝´s ¨dsLRiV @™´sxqsLRiLi . BLiμR∂VN][xqsLi …”¡…”¡≤T∂ ™´sVW≤R∂V ¨ds…”¡˙Fy¤«¡NÌRPVá ©´sVLi¿¡ ¨ds…”¡¨s ªRΩLRi÷¡r°ÚLiμj∂. BμR∂Liªy gRiªRΩLi BxmsˆV≤y ˙Fy¤«¡NÌRPVáV @≤R∂VgRiLi…”¡ F°∏R∂WLiVV. NRPŒÿ˘fl”·≤y˘Li ™´sμÙR∂ D©´sı 6 À‹[L˝Ri©´sV Dxmsπ∏∂Wgjix qsVÚ©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ºΩLRiVxmsºΩ ©´sVLi¿¡ À‹[L˝Ri μy*LS 6 áORPQá gS˘Ã¡©˝´sV, ≤y˘™´sVVá©´sVLi¿¡ 16 áORPQá gS˘Ã¡©˝´sV ª][≤R∂VNRPVLi»¡W NSáLi gRi≤R∂VxmsoªRΩV©yıLRiV. ™´sVL][ 20 L][«¡ŸÕ˝‹[ g][gRiLRi˜, ANSaRPgRiLigRi, Fyxms ≠s©yaRP©´sLi ≤y˘™´sVVáV xmspLjiÚgS @≤R∂VgRiLi¤…¡[ ˙xms™´sWμR∂Li DLiμR∂©´sı xqsLiZNP[ªyáV …”¡…”¡≤T∂ @μ≥j∂NSLRiVá NRPLi…”¡≠dsVμR∂ NRPV©´sVNRPV ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[r°ÚLiμR∂. ºΩLRiV™´sVá N]Li≤R∂\|ms ¨ds…”¡ FsμÙR∂≤T∂¨s FsμR∂VL]‰Æ©s[LiμR∂VNRPV …”¡…”¡≤T∂ F~μR∂Vxmso ™´sVLi˙ªRΩLi xms…”¡r°ÚLiμj∂. ¨ds…”¡¨s F~μR∂VxmsogS ™yÆ≤∂[LiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV xqs©´sıQμÙR∂™´sV∏R∂W˘LRiV. \|ms#˚Æ™s[»¡V ™´sVhSáV, x§¶‹[»¡Œ˝œ¡NRPV ¨dsLRiV ¨sáVxmsoμR∂á ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V À≥œ¡NRPVÚá  ¡xqs gRiμR∂VÕ˝‹[ IZNP[ ¨ds…”¡xmsLixmso DLiÆ≤∂[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ¨ds…”¡¨s F~μR∂VxmsogS ™y≤yá¨s À≥œ¡NRPVÚáNRPV xqsW¿¡xqsVÚ©yıLRiV. ™´sL<SáV NRPVLji}qsÚ ªRΩxmsˆ ºΩLRiV™´sVá ¨ds…”¡ gRiLi≤R∂Li ©´sVLi¿¡ gRi¤…Ì¡[ZNP[ xmsLjizqÛsºΩ NRP¨szmsLiøR¡¤…˝¡[μR∂V. Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRiry*≠sV NRP¨sNTPLjiryÚLRi©´sı μ≥k∂™´sWÕ‹[ D©yıLRiV À≥œ¡NRPVÚáV.À≥ÿLkigS ™´sL<SáV xms≤T∂æªΩ[ ªRΩxmsˆ xmsLjizqÛsºΩ @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ™´s¬ø¡[ËÕÿ ¤Õ¡[μR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV @Li»¡V©yıLRiV. ºΩLRiV™´sVá μy•¶¶¶LjiÚ¨s ºdΩlLi[ËLiμR∂VNRPV ™´sLiμR∂N][»˝¡ª][ ¨sLji¯Li¿¡©´s NRPV™´sWLRiμ≥yLRi, xmsxqsVxmsoμ≥yLRi «¡Li»¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVáV \|qsªRΩLi xms©´sVáV xmspLjiÚNSNRP ¨sLRiVxmsπ∏∂WgRiLigS D©yıLiVV. zqsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s C ˙Fy¤«¡NÌRPVáV xmspLjiÚNS™yáLi¤…¡[ ™´sVL][ 2,3 Æ©sááxqs™´sV∏R∂VLi xms»Ì¡©´sVLiμj∂. ZNP[Li˙μR∂ A»¡≠dsaS≈¡ N˝TP∏R∂VlLi©±s= LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ BNRP‰≤T∂ \|ms£ms\¤Õ¡©±s xms©´sVáV @LÛSLiªRΩLRiLigS ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. A»¡≠ds @μ≥j∂NSLRiVáV 15 L][«¡ŸÕ˝‹[ N˝TP∏R∂VlLi©±s= BzmsˆLi¿¡ \|ms£ms \¤Õ¡©±sxms©´sVáV Æ™s[gRiLigS ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xms∏R∂VªyıáV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV.

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂/™´sLRiLigRiÕfi, ©´s™´sLi ¡L`i 1(düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @μ≥j∂NSLjiNRPLigS ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s LSuÌy˚™´sªRΩLRifl· Æ™s[≤R∂VNRPá©´sV æªΩáLigSfl·™yμR∂VáV  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LjiLiøyLRiV. æªΩáLigSfl· xmsμj∂ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Ri Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ «¡Ljigji©´s Æ™s[≤R∂VNRPáNRPV ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V •¶¶¶«¡LRiVNS¤Õ¡[μR∂V. N]¨sıø][»˝¡ ˙xms«¡Ã¡V NRPW≤y C NSLRi˘˙NRP™´sWáNRPV •¶¶¶«¡LRiVNS¤Õ¡[μR∂V. æªΩáLigSfl·™y˘xmsÚLigS @¨sı ™´sVLi≤R∂á, —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μyÕ˝‹[ æªΩáLigSfl·™yμR∂VáV ©´sÃ˝¡«¡Li≤yá©´sV FsgRiLRiÆ™s[}qs ¨sLRixqs©´sáV æªΩÕÿˆLRiV. ©´s™´sLi ¡L`i 1 LSuÌy˚™´sLRiªRΩfl· μj∂©y¨sı ≠s˙μ][x§¶¶¶μj∂©´sLigS «¡LRiVxmsoN]©yıLRiV. N]¨sıø][»˝¡ ¨sLRixqs©´s NSLRi˘˙NRP™´sWáV D˙μj∂NRPÚªRΩNRPV μyLjiºdΩaSLiVV. ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[ ©´s™´sLi ¡L`i 1 Æ™s[≤R∂VNRPá©´sV @≤ÔR∂VN]Æ©s[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©´s Õ‹[NRPÕfi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ≠s©´s∏∫∂VÀ≥ÿxqs‰L`i©´sV F°÷d¡xqsVáV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ @™´sªRΩLRifl· μj∂©Ø[ªRΩ=™y¨sı ≠s˙μ][x§¶¶¶ μj∂©´sLigS Fy…”¡LiøyáLi»¡W J∏R∂VW ≠sμy˘LÙRiVáV NS˘Lixms£qs ©´sVLi¿¡ gRi©±sFyLRiV‰ ™´sLRiNRPV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s LS˘÷d¡¨s F°÷d¡xqsVáV Fs©±s{qs{qs lgi[»¡V ™´sμÙR∂ @≤ÔR∂VN]©yıLRiV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[ 144 |qsORPQ©±s @™´sVáVÕ‹[ ™´so©´sıLiμR∂V©´s LS˘÷d¡NTP @©´sV™´sVºΩ ¤Õ¡[μR∂¨s F°÷d¡xqsVáV ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ BLRiV™´sLÊSá ™´sVμ≥R∂˘ ™ygS*μR∂Li ø][»¡V ¬ø¡[xqsVN]Liμj∂. F°÷d¡xqsVá \|msNTP ≠sμy˘LÙRiVáV LSŒœ¡ß˛ LRiV™´s*≤R∂Liª][ ≠sμy˘LÙRiVá©´sV ¬ø¡μR∂LRig]¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV F°÷d¡xqsVáV À≥ÿxtsQˆ™y∏R∂VV™´so g][Œÿá©´sV ˙xmsπ∏∂WgjiLiøyLRiV. J∏R∂VWÕ‹[ xqsV™´sWLRiV lLiLi≤R∂V gRiLi»¡Ã¡}qsxmso D˙μj∂NRPÚ xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Liμj∂. J∏R∂VW ≠dsVμR∂VgS Æ™s¤Œ¡[˛ ™yx§¶¶¶©yá©´sV μyLji ™´sV◊¡˛LiøyLRiV. À≥ÿLkigS F°÷d¡xqsV  ¡Ã¡gSá©´sV Æ™sVVx§¶¶¶LjiLi¿¡ xmsLjizqÛsºΩ¨s xqs≠dsVOTPQxqsVÚ©yıLRiV. ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i LSx§¶¶¶ßÕfi À‹«Íÿ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı Æ™s[≤R∂VNRPá©´sV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ≠s©´s∏∫∂VÀ≥ÿxqs‰L`i @≤ÔR∂VN]Æ©s[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRiV. μk∂Liª][ Æ™s[≤R∂VNRPáV «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı NSNRPºdΩ∏R∂V ≤T∂˙gki NRPŒÿaSáՋ[ ™yªy™´sLRifl·Li INRP‰ryLjigS Æ™s[Æ≤∂NTP‰Liμj∂. ZNP[∏R∂VW ≠sμy˘LÛRiVáª][ NRP÷¡zqs @NRP‰≤R∂NRPV ™´s¿¡Ë©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ Æ©s[LRiVgS Æ™s[μj∂NRP\|msNTP FsNTP‰ \¤«¡ æªΩáLigSfl· ¨s©yμyáV ¬ø¡[aSLRiV. Æ™s[μj∂NRP\|ms ™´so©´sı |m˝sNTP=¨s ¿¡Li¿¡Æ™s[zqs ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ¨s©yμyáV ¬ø¡[aSLRiV. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘©´sV @ºΩNRPxtÌsQLi ≠dsVμR∂ F°÷d¡xqsVáV @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVN]©yıLRiV. A xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NRP¤Õ¡NÌRPL`i À‹«Íÿ, —¡Õ˝ÿ Fs{qsˆ LS¤«¡[£tsQNRPV™´sWL`i @NRP‰Æ≤∂[ ™´so©yıLRiV. Æ™s[≤R∂VNRPá xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s rÌyŒœ¡˛©´sV ™yLRiV xmsLjibdP÷¡xqsVÚ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· 10 —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ NRP¤Õ¡NÌRPQlL˝i[ «ÿºdΩ∏R∂V «¡Li≤yáV FsgRiVLRiÆ™s[aSLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V Fs™´sLRiW •¶¶¶«¡LRiVNS¤Õ¡[μR∂V. æªΩáLigSfl· ™y˘xmsÚLigS æªΩáLigSfl·™yμR∂VáV ≠s˙μ][x§¶¶¶μj∂©´sLigS Fy…”¡LiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NSLS˘Ã¡∏R∂Wá\|ms ©´sÃ˝¡«¡Li≤yáV FsgRiVLRiÆ™s[aSLRiV. zqsLigRilLi[fl”· NSLji˘NRPVáV ©´sÃ˝¡Àÿ˘≤ÍU∂áV μ≥R∂LjiLi¿¡ ≠sμ≥R∂VáNRPV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. ©´sÕÊ‹Li≤R∂Õ‹[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ μyÆ™sWμR∂L`ilLi≤ÔT∂ ©´sÃ˝¡ø]NS‰ μ≥R∂LjiLi¿¡ «ÿºdΩ∏R∂V¤«¡Li≤y FsgRiVLRiÆ™s[aSLRiV. æªΩáLigSfl·À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ FyLÌki {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ ©yLiVV¨s ©´sLji=Li•¶¶¶lLi≤ÔT∂ ©´sÃ˝¡¤«¡Li≤y FsgRiLRiÆ™s[zqs ¨sLRixqs©´s æªΩÕÿˆLRiV. ™´sLRiLigRiÕfi ZNP[∏R∂VWÕ‹[ ≠sμy˘LÙRiVáV NRPŒÿaSá\|ms ©´sÃ˝¡¤«¡Li≤y FsgRiVLRiÆ™s[aSLRiV. Æ™sVμR∂N`P—¡Õ˝ÿÕ‹[ @¨sı ªRΩx§¶¶¶bdPÕÙÿLRiV, ALÔki™Ø[ NSLS˘Ã¡∏R∂Wá\|ms æªΩáLigSfl·™yμR∂VáV ©´sÃ˝¡¤«¡Li≤yáV FsgRiVLRiÆ™s[aSLRiV. ≈¡™´sV¯LiÕ‹[ ≤T∂xmsp˘…‘¡ ≤U∂C™Ø[, ALÔki™Ø[, LRi™yflÿaS≈¡ NSLS˘Ã¡∏R∂Wá\|ms ©´sÃ˝¡¤«¡Li≤yáV FsgRiVLRiÆ™s[aSLRiV. ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂  ¡xqsV= ≤T∂F° NSLS˘Ã¡∏R∂VLi, @¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NSLS˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[ æªΩáLigSfl·™yμR∂VáV ©´sÃ˝¡¤«¡Li≤yáV FsgRiVLRiÆ™s[aSLRiV. Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ NRP¤Õ¡NÌRPL`i Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı LSuÌy˚™´sLRiªRΩfl· Æ™s[≤R∂VNRPá©´sV @≤ÔR∂VN]Æ©s[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ «‹[gRiVLS™´sV©´sı©´sV F°÷d¡xqsVáV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, LRiLigSlLi≤ÔT∂, \|§¶¶¶˙μyÀÿμ`∂, —¡Õ˝ÿÕ˝‹[¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* NSLS˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[ ©´sÃ˝¡¤«¡Li≤yáV FsgRiVLRiÆ™s[aSLRiV.\|§¶¶¶˙μyÀÿμ`∂Õ‹[ æªΩáLigSfl· «¡LRiı÷¡xqÌsVá Fn°LRiLi Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ¨sLRixqs©´s LS˘÷d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. Dμ][˘gRiVáV ©´sÃ˝¡ Àÿ˘≤ÍU∂áV μ≥R∂LjiLi¿¡ ¨sLRixqs©´s æªΩáVˆªRΩW ≠sμ≥R∂VáNRPV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi ©´sÕÊ‹Li≤R∂Õ‹[ ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ N][™´sV…”¡lLi≤ÔT∂, ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ xqs*ªRΩLi˙ªRΩ xqs™´sVLRiπ∏∂Wμ≥R∂VáV N]Li≤y áORPQ ¯fl„fi Àÿxmsp“¡ ¨sLRixqs©´s μk∂ORPQá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[ N][LÌRiV ˙FyLigRifl·LiÕ‹[ aRPbP @Æ©s[ ≠sμy˘LÙji xmsoLRiVgRiVá ™´sVLiμR∂V ˙ªygji AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ ∏R∂Vªyı¨sNTP Fyáˆ≤ÔyLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV xmsμR∂™´soáV xms»Ì¡VN]¨s Æ™s[Õÿ≤R∂VªRΩW ˙μ][x§¶¶¶Li ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s A ≠sμy˘LÙji ¨s©yμyáV ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ≠sμy˘LÙji AxqsVxms˙ºΩÕ‹[ N][áVN]Li»¡V©yıLRiV. N]Li≤yáORPQ ¯fl„fi Àÿxmsp“¡ μk∂ORPQNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩVgS æªΩáLigSfl· —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ Fs™´sW¯LkiˆFs£qs xqsLi{mnsVÀ≥ÿ™´s μk∂ORPQáV ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡Liμj∂.


düTes¡íyês¡Ô

4 ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+ , 2, qe+ãsY 2011

eTq <˚X¯+˝À |ü≥ºD°ø£s¡D »]–q+‘· y˚>∑+>± bÕ]ÁXÊ$Tø°ø£s¡D »s¡>∑fÒ¢<äT. Á>±MTD ÁbÕ+‘·+˝À Áø£y˚TD≤ ñbÕ~Û neø±XÊ\T ‘·>∑Z&É+, ø£˙dü $<ä´, yÓ’<ä´ dü<äTbÕj·÷\T ˝Òø£b˛e &É+‘√ Á|ü»\T |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê\ yÓ’|ü⁄ yÓfi¯ó‘·THêïs¡T. ø±˙ |ü≥ºD≤˝À¢ ñbÕ~Û neø±XÊ\T, eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T ns¡ø=s¡>±H˚ ñHêïsTT. e÷J sêÁwüºí|ü‹ nãT››˝Ÿ ø£˝≤+ dü÷∫+∫q≥T¢, Á>±MTD Á|ü»\≈£î |ü≥ºD kÂø£sê´\T ø£*ŒùdÔ yês¡T |ü≥ºD≤\≈£î e\dü yÓfi¯¢&É+ e÷H˚kÕÔs¡T.Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ e´ekÕj·Tø£ |ü]ÁX¯eT\T HÓ\ø=*Œ, eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ Á|üe÷D≤\T ô|+∫‘˚ |ü≥ºD≤\ MT<ä nìï s¡ø±\T>± ˇ‹Ô&ç ‘·>∑TZ‘·T+~.

eT÷\+ bÕ]ÁXÊMTø£s¡DÒ bÕ]ÁXÊ$Tø°ø£s¡D‘√ |ü≥ºD°ø£s¡D ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. uÛ≤s¡‘· <˚X¯+ Á|ü<Ûëq+>± e´ekÕj·T <˚X¯+. Ç{°e\ ø±\+es¡≈£î ‘=+uÛ…’ XÊ‘·+ ô|’>± Á>±e÷˝À¢H˚ ìedæ+#˚yês¡T. yÓTT|òüT\T\ bÕ\q‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ Á_{°wt bÕ\q˝À |ü≥ºD°ø£s¡D |ü⁄+E ≈£î+~. 19 X¯‘êã›+˝À πøe\+ ◊<äT XÊ‘·+ Á|ü»\T e÷Á‘·y˚T |ü≥ºD yêdüT\T 20 X¯‘êã›+˝À Áø£y˚TD≤ 10XÊ‘êìøÏ, 2001 »HêuÛ≤ ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ 27.78 XÊ‘êìøÏ #˚s¡T≈£î+~. 285.4 $T*j·THé Á|ü»\≈£î bÂs¡ dü<äTbÕ j·÷\T ø£*Œ+#·&ÜìøÏ <˚X¯ yê´|üÔ+>± <ë<ë|ü⁄ Hê\T>∑T y˚\ |ü≥ºD kÕúìøÏ dü+düú\T ø£èwæ #˚düTÔHêïsTT. Á_{Ïwt bÕ\q˝À rdüT≈£îqï #·s¡´\ |òü*‘·y˚T Ç|üŒ{Ï |ü≥ºD kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘ê«\T. 1687˝À Á_{Ïwt ádtº Ç+&ç j·÷ ø£+ô|˙ eTÁ<ëdt≈£î ø±s=ŒπswüHé ôVA<ë ø£*Œ+∫+~. Ç~ <˚X¯+˝À yÓTT<ä{Ï ø±s=ŒπswüHé. |üqTï\ uÛ≤s¡+ uÛÑj·T+‘√ kÕúì≈£î\T e´‹πsøÏ+#·&É+‘√ ø±s=ŒπswüHé ôVA<ë s¡<ä›sTT+~. 1793 #ês¡ºsY #·≥º+ |ü⁄s¡bÕ\q≈£î #·≥ºã<䛑· ø£*Œ+∫+~. 18 70yÓ÷jÓ÷ rsêàq+,1882 ]|üŒHé rsêàq+ 1909 $πø+ÁBø£s¡D MT<ä sêj·T˝Ÿ ø£$TwüHé,1919,1935 uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·« #·{≤º\T kÕúìø£ dü«|ü]bÕ\q #·]Á‘·˝À Á|ü<Ûëq |òüT{≤º \T. kÕ«‘·+Á‘ê´q+‘·s¡+,πø+Á<ä+ |ü≥ºD kÕúìøÏ Á|üuÛÑT‘ê«\ düeTdü´\T n<Ûä´j·THêìøÏ ì|ü⁄DT\ ø£$T{°, ø£MTwüHé\qT @sêŒ≥T #˚dæ+~.74e sêC≤´+>∑ dües¡D #·≥º+ (1992) neT˝À¢øÏ sêø£eTT+<äT <˚X¯yê´|üÔ+>± H√{Ïô|ò’&é @]j·÷ ø£$T {°\T,{ÖHé @]j·÷ ø£$T{°\T,eTTì‡bÕ©º\T, eTTì‡|ü˝Ÿ

ø±s=ŒπswüqT¢, ø£+{ÀHÓà+{Ÿ uÀs¡T¶\T,|ü≥ºD≤_Ûeè~Δ, dü+düú\T ñ+&˚$. <˚X¯yê´|üÔ+>± ˇπø s¡ø£yÓTÆq |ü≥ºD kÕúìøÏ Á|üuÛÑT‘ê«\T, q>∑s¡ |ü+#êj·T‘Y, eTTì‡|ü˝Ÿ øöì‡˝Ÿ,eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=Œπs wüHé|ü<äM ø±\+ ◊<˚fi¯ó¢.|ü<äM ø±\+ eTT–dæq Äs¡T HÓ\\ ˝À|ü⁄ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+ #ê*. @ ø£s¡D+ #˚‘·HÓ’Hê |ü<ä$øÏ U≤∞ @s¡Œ&ç,$T–*q |ü<äM ø±\+ ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ n+‘· ø£+fÒ ‘·≈£îÿe>± ñ+fÒ ñ|ü mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·qø£ÿπs¢<äT.eTVæ≤fi¯\≈£î eT÷&ç+≥ ˇø£ e+‘·T, ôw&É÷´\T ≈£î˝≤\T,‘Ó>∑\ yê] Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\≈£î 20XÊ‘·+ kÕúHê\T ]»s¡T« #˚XÊs¡T.2009˝À eTVæ≤fi¯\≈£î,|ü≥ºD kÕúìø£ dü+düú\≈£î 50XÊ‘·+ kÕúHê\qT ]»s¡T« #˚j·÷\ì πø+Á<ä+ ìs¡íj·T+∫+~. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+‘√ bÕ≥T,|ü≥ºD kÕúìøÏ dü+düú\≈£î n~Ûø±s¡+(s√&É¢,˙{Ï düs¡|òüsê, uÛÑeq ìsêàD+,Á|üC≤s√>∑´+ eTT]øÏyê&É\ yÓTs¡T>∑T<ä\ »qq,eTs¡D≤\ ùdø£s¡D) ‘·~‘·s¡ e´eVü‰sê\T »s¡T>∑T‘êsTT. ø±>± Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À nsTT<äT q>∑s¡ |ü+#êj·Tr\T, 111eTTì‡|ü˝Ÿ øöì‡fi¯ó¢,14eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüqT¢ ñHêïsTT. 1994 Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ eTTì‡bÕ©º\ #·≥º+ sêÁwüº yê´|üÔ+>± |ü≥ºD, kÕúìøÏ Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î e]ÔdüTÔ+~. áÁø£eT+˝À 2007˝À Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é dü+düú @sêŒf…Æ+~. n<˚$<Ûä+>± <˚X¯ yê´|üÔ+>± ¬s+&ÉT y˚\≈£î ô|’>± q>∑s¡ |ü+#êj·T‘Y\T @sêŒ≥ j·÷´sTT. 5 y˚\ qT+∫ 20 y˚\ »HêuÛ≤ ø£*– |ü≥ºD°ø£s¡D #Ó+<äT‘·Tqï Á>±MTD ÁbÕ+‘êìøÏ á ôVA<ë ø£*ŒkÕÔs¡T. mìïø£\ ø√dü+ |ü+#êj·T‘YqT ø=ìï yês¡T¶\T>± $uÛÑõ+∫,ˇø√ÿ yês¡T¶qT+∫ ˇø√ÿ Á|ü‹ì~Ûì ◊<˚fi¯¢ |ü<äM ø±˝≤ìøÏ Ä yês¡T¶˝À ìedæ+#˚ z≥s¡T¢ mqTï≈£î+{≤s¡T. eTVæ≤fi¯\≈£î,düe÷»+ ˝Àì Ç‘·s¡ ã\V”≤q esêZ\≈£î ø=ìï kÕúHê\T

]»s¡T« #˚kÕÔs¡T. n<Ûä´≈£åîì mìïø£(Á|ü‘·´ø£å/|üs√ø£å)sêÁwüº XÊdüq düuÛÑ s¡÷bı+~+∫q #·≥º ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î »s¡T>∑T‘·T+~.n<˚$<Ûä+>± <˚X¯yê´|üÔ+>± <ë<ë|ü⁄ s√+&ÉT y˚\ eTTì‡|ü˝Ÿ øöì‡fi¯ó¢ ñHêïsTT. »HêuÛ≤ ÁbÕ‹|ü~ø£q M{Ïì @sêŒ≥T #˚kÕÔs¡T. mìïø£\ ø√dü+ eTTì‡|ü˝Ÿ ÁbÕ+‘êìï yês¡T¶\T>± $uÛÑõkÕÔs¡T. ˇø√ÿ yês¡T¶ qT+∫ ˇø£ øöì‡\sYqT ◊<˚fi¯¢ |ü<äMø±˝≤ìøÏ Ä yês¡T¶ z≥s¡T¢ mqTï≈£î+{≤s¡T. <˚X¯+˝À e+<äøÏô|’>± eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüqqT¢ ñqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. eT÷&ÉT \ø£å\≈£î ô|’>± »HêuÛ≤ ñqï q>∑sê\≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« nqTeT‹‘√ á ôVA<ë \n_ÛdüTÔ+~. mìïø£\ ø√dü+ q>∑s¡ ÁbÕ+‘êìï ø=ìï yês¡T¶\T>± $uÛÑõ+∫ ˇø√ÿ yês¡T¶ qT+∫ ˇø√ÿ ø±s=Œπs≥sYqT ø£Î<˚fi¯¢ ø±˝≤ìøÏ Ä yês¡T¶˝Àì düuÛÑT´\T mìï ≈£î+{≤s¡T. q>∑s¡+˝À bÕ\q $πø+ÁBø£s¡D≈£î ˇø£{Ï ˝Ò<ë n+‘·ø£+fÒ m≈£îÿe yês¡T¶˝‘√ ø£*|æ yêsY¶ ø£$T{°\T @sêŒ≥ e⁄‘êsTT. M{ÏøÏ C≤rj·T,n+‘·sê®rj·T dü+düú\T s¡TD≤* kÕÔsTT.n˝≤π> ôd’ìø£ ã\>±\T kÕúes¡eTTqï #√≥ eTTì‡|ü˝Ÿ ùde\T n+~+#˚ ñ<˚›X¯+‘√ @sêŒf…Æq kÕúìøÏ dü+düú˝Ò ø£+{ÀHÓà+{Ÿ uÀs¡T¶\T.1924 ø£+{ÀHÓà+{Ÿ uÀs¡T¶ #·≥º |ü]~Û˝À |üì#˚kÕÔsTT. <˚X¯yê´ |üÔ+>± 60øÏ ô|’>± ø£+{ÀHÓà+{Ÿ uÀs¡T¶\THêïsTT. Ç$ 74 e sêC≤´+>∑ dües¡D |ü]~Û˝ÀøÏ sêe⁄. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸø£å dæøÏ+Á<ëu≤<é˝À ª@ Áπ>&éμôVA<ë ø£*–q ø£+{ÀHÓà+{Ÿ uÀs¡T¶(u§˝≤¢s¡+)ñ+~. Ç+<äT˝À dü>∑+ eT+~ düuÛÑT´\qT Ä uÀs¡T¶ |ü]~Û˝Àì z≥s¡T¢ mqTï≈£î+{≤s¡T. $T>∑‘ê yê]ì nø£ÿ&ç ôd’ìø±~Ûø±] n<Ûä´≈£åî&ç>± e´eVü≤]ùdÔ z≥s¡T¢ mqTï≈£îqï Á|ü‹ì<ÛäT˝À¢ ˇø£s¡T ñbÕ<Ûä´≈£åî&ç>± ìj·T$T‘·T\e⁄‘ês¡T. s¡ø£åD eT+Á‹‘·« XÊK Bìì n»e÷sTTwæ

#˚düTÔ+~. eTq <˚X¯+˝À |ü≥ºD°ø£s¡D »]–q+‘· y˚>∑+>± bÕ]ÁXÊ$Tø°ø£s¡D »s¡>∑fÒ¢<äT. Á>±MTD ÁbÕ+‘·+˝À Áø£y˚TD≤ ñbÕ~Û neø±XÊ\T ‘·>∑Z&É+, ø£˙dü $<ä´, yÓ’<ä´ dü<äTbÕj·÷\T ˝Òø£b˛e &É+‘√ Á|ü»\T |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê\ yÓ’|ü⁄ yÓfi¯ó‘·THêïs¡T. ø±˙ |ü≥ºD≤˝À¢ ñbÕ~Û neø±XÊ\T, eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T ns¡ø=s¡>±H˚ ñHêïsTT. C≤rj·T dü÷ú\ ñ‘·Œ‹Ô˝À |ü≥ºD≤\ yê{≤ 60 XÊ‘êìøÏ $T+∫ ñqï|üŒ{Ïø° ìedæ+#˚ kÕ<Ûës¡D Á|ü»\ dæú‹>∑‘·T\T eT]+‘· ø°åDÏdüTÔ HêïsTT. <Ûäìø£≈£î\T, ù|<ä\T,eT<Ûä´ e´‘ê´dü+ ô|s¡T>∑T‘√+~. eTT+u…’˝À 50 XÊ‘êìøÏ ô|’>± eTT]øÏ yê&É˝À¢ ìedædüTÔHêïs¡T. 2007˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ |ü≥ºD≤˝À¢ 25 $T*j·THé >∑èVü≤\T nedüs¡+. Ç$ n˝≤Œ<ëj·T (99XÊ‘·+) esêZ\≈£î ø±yê*.»eVü≤sY ˝≤˝Ÿ HÓÁVüA C≤rj·T |ü≥ºD |ü⁄q]ïsêàD ø±s¡´Áø£e÷ìï (2005`06) πø+Á<ä+ ÁbÕs¡+_Û+∫+~. |ü≥ºD≤˝À¢ ìedæ+#˚ ù|<ä\≈£î $<ä´, Äs√>∑´+, s¡yêD≤, >∑èVü≤edü‹ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê*. ¬s+&√ bÕ\Hê dü+düÿs¡D\ ø£$TwüHé dü÷∫+∫q≥T¢ Á{≤|òæø˘,XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ ìs¡«Vü≤D,Á|üC≤s√>∑´+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ*ï 12e ôw&É÷´˝Ÿ˝À #˚sêÃ*. n+ãT&é‡eTHé e´edüúqT @sêŒ≥T #˚j·÷*. πø+Á<ä,sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T Ç#˚à Á>±+≥¢≈£î m˝≤+{Ï wüs¡‘·T\T $~Û+#·≈£L&É<äT. q>∑sê˝À¢,yÓTÁ{À bÕ*≥Hé b˛©dt n<Ûë]{°ì @sêŒ≥T #˚j·÷*. e÷J sêÁwüºí|ü‹ nãT››˝Ÿ ø£˝≤+ dü÷∫+∫q≥T¢, Á>±MTD Á|ü»\≈£î |ü≥ºD kÂø£sê´\T ø£*ŒùdÔ yês¡T |ü≥ºD≤\≈£î e\dü yÓfi¯¢&É+ e÷H˚kÕÔs¡T.Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ e´ekÕj·Tø£ |ü]ÁX¯eT\T HÓ\ø=*Œ, eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ Á|üe÷D≤\T ô|+∫‘˚ |ü≥ºD≤\ MT<ä nìï s¡ø±\T>± ˇ‹Ô&ç ‘·>∑TZ‘·T+~.

p<ä+>± e÷]q e´ekÕj·T+

ì*∫b˛sTTq 104 ùde\T Ä|ü<ä˝À nqï<ë‘·\T Á>±e÷˝À¢ Ä–b˛sTTq yÓ’<ä´ ùde\T`Çã“+<äT˝À¢ s√>∑T\T ñ‘·‡Vü≤$Á>∑Vü‰˝≤¢ e÷]q yêVü≤Hê\T

n˝≤¢&çb˛‘·Tqï Á>±e÷˝À¢ì s√>∑T\T }s¡÷sê $düÔ]düTÔqï $wü»«sê\ eT+#·+ |ü&ÉT‘·Tqï mC…˙‡ ÁbÕ+‘ê\T

|”ôV≤#Yd”\≈£î ‘·s¡\T‘·Tqï s√>∑T\T 104 |ü&Éπøj·T&É+‘√ bÕ\Tb˛ì Á>±e÷\T |òæsê´<äT #˚dæHê |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T ≠sxtsQ«¡*LSáª][ @Õ˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡NRPV ry*LiªRΩ©´s ¬ø¡[NRPWLRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. Bxmsˆ…”¡NUP ˙xms«¡Ã¡V \Æ™sμR∂˘Li @LiμR∂NRP ≠s≠sμ≥R∂ xms»Ì¡flÿáNRPV \Æ™sμR∂˘Li N][xqsLi ªRΩLRi÷¡ Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yıLRiV. \|ms#˚Æ™s[…fi Axqsˆ˙ªRΩVá©´sV A˙aRPLiVVx qsVÚ©yıLRiV. 104 ™yx§¶¶¶©yáV ¨sL˝RiORPQ ˘Li ™´sVWáLigS DªRΩ=™´s ≠s˙gRi•¶¶¶Õ˝ÿ ™´sWLSLiVV. 104 zqs ¡˜μj∂ μy*LS gRiªRΩLiÕ‹[ «¡*LRiLi , ’d¡{ms , AxqsÚ™´sW, zmns…fi=ª][Fy»¡V xtsvgRiL`i ™´sLi…”¡ μk∂LÁRiNS÷¡NRP ™y˘μ≥R∂VáNRPV KxtsQμ≥yáV, @Õÿlgi[ gRiLji˜Èfl·VáNRPV HLRi©±s™´sW˙ªRΩáV, ¿¡©´sızmsÃ˝¡Ã¡NRPV zqsLRi£msáV, …‘¡NSá ™´sLi…”¡ 30 LRiNSá ™´sVLiμR∂VáV B¬ø¡[Ë ™yLRiV. BxmsˆV≤R∂V ™y…”¡¨s ™´sVWá©´s

xmsÆ≤∂[∏R∂V≤R∂Liª][ C }qs™´sáV AgjiF°∏R∂WLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ «¡*LSá ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ºdΩ˙™´sLigS DLiμj∂. G¤«¡¨ds=Õ‹[ ˙xmsºΩL][«¡⁄ ™´sLiμR∂á xqsLi≈¡˘Õ‹[ «¡*LSá ÀÿLji©´s xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. BLi…”¡N]NRPLRiV ø]xmsˆV©´s ™´sVLiøR¡Li xms…ÌÿLRiV. @LiVVæªΩ[ A∏R∂W ˙gS™´sWÕ˝‹[ ºΩLjigji ™yLjiNTP ™´sW˙ªRΩáV @LiμR∂¤«¡[∏R∂W÷¡=©´s 104 zqs ¡˜Liμj∂ ZNP[™´sáLi FyLSzqs…ÿ™´sWÕfi ™´sW˙ªRΩáª][ xqsLji|ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. «¡*LRiLiª][ Àÿμ≥R∂xms≤R∂VªRΩV©´sı ™yLjiNTP FyLSzqs…ÿ™´sWÕfi ª][Fy»¡V ∏R∂WLi…”¡ ¡∏R∂W…”¡N`P ≠s»¡≠sV©±s ™´sW˙ªRΩáV B™y*÷¡= DLi»¡VLiμj∂. ™´sV¤Õ¡[Lji∏R∂W ™y˘μ≥j∂ ˙gRixqsVÚáNRPV B™y*÷¡=©´s N˝][L][NTP*©±s ’¡Œ˝œ¡Ã¡V @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[™´so.

bdPªyNSáLi AxqsÚ™´sW L][gRiVáNRPV gRi≤ÔR∂VNSáLi, ≠dsLjiNTP NS™y÷¡=©´s Bπ∏∂Wzmns÷¡©±s, ryÕfi ¡W˘»¡™´sWÕfi, ™´sLi…”¡ ™´sW˙ªRΩáV ¤Õ¡[™´so. @Õÿlgi[ ¿¡©´sızmsÃ˝¡Õ˝‹[ @©yL][gRi˘ xqs™´sVxqs˘Ã¡V ªRΩ¤Õ¡ªRΩÚNRPVLi≤y B™y*÷¡=©´s zqsLRi£msáV ™´sW˙ªRΩáV NRPW≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, μk∂Liª][ D©´sı™y…”¡ª][Æ©s[ xqsLji|ms≤R∂VªRΩV©yı™´sV¨s ™yLRiV @Li»¡V©yıLRiV. ™yx§¶¶¶©yÕ˝‹[ ™´sVLiμR∂VáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][N]¨sı ryL˝RiV rÛy¨sNRP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Axqsˆ˙ªRΩVá ©´sVLi¿¡ ºdΩxqsVNRPV¨s L][gRiVáNRPV BxqsVÚ©yı™´sV¨s 104 zqs ¡˜Liμj∂ ¬ø¡xmsˆVªRΩV©yıLRiV. @Õÿlgi[ zmns…fi=NRPV ™yÆ≤∂[ …”¡©´s\¤…¡©±s r°≤T∂∏R∂VLi, Fs£ms\¤…¡™±sV ™´sLi…”¡ ™´sW˙ªRΩá xmsLizmsfl‘· ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨s÷¡zmsÆ™s[zqs©´s»Ì¡V zqs ¡˜Liμj∂ ¬ø¡xmsˆVªRΩV©yıLRiV.μk∂Liª][ ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ ™´sVV≈¡˘LigS gjiLji«¡©´s ˙FyLiªyÕ˝‹[ ™´sVVLiμR∂xqsVÚgS ™y˘μ≥R∂Vá©´sV gRiVLjiÚLi¿¡ ©´s∏R∂VLi ¬ø¡[}qs ≠dsáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ™yx§¶¶¶©yÕ˝‹[ ™´sV¤Õ¡[Lji∏R∂W «¡*LRiLi ™´sW˙ªRΩáV, Àÿ÷¡LiªRΩáNRPV B™y*÷¡=©´s HLRi©±s ™´sW˙ªRΩáV ¤Õ¡[™´so. μk∂Liª][ L][gRiVáV ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μyÕ˝‹[¨s {ms|§¶¶¶ø`¡{qsáNRPV Æ™sŒœ¡ßÚ©yıLRiV. ’d¡{ms }msxtsQLi»˝¡NRPV B™y*÷¡=©´s A¤…¡©´sÕfi, xtsvgRiL`i ™y˘μ≥j∂˙gRixqsVÚáNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s Æ™sV…ÿFnyLji¯©±s ™´sLi…”¡ ™´sVLiμR∂Vá xmsLjizqÛsºΩ NRPW≤y @Æμ∂[. gRiLji˜fl·VáV LRiNRPÚ{§¶¶¶©´sªRΩ LSNRPVLi≤y ™y≤y÷¡=©´s HLRi©±s, Fn°÷¡N`P Azqs≤`∂ ™´sW˙ªRΩáV @™´sxqsLRiLi D©´sıμy¨s Õ‹[xqsgRiLi NRPW≤y @LiμR∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s zqs ¡˜Liμj∂ ¬ø¡xmsˆVªRΩV©yıLRiV.

|ü‘·Hêedüú˝À |ü‹Ô ñ‘·Œ‹Ô –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡\T ˝Òø£H˚ n+≥Tqï nqï<ë‘· ¬ø¡[ºΩNTP ™´s¿¡Ë©´s xmsºΩÚxmsLi»¡ ¬ø¡[«ÿLji F°ªRΩVLiμR∂¨s \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. xmsLjizqÛsºΩ BÕÿlgi[ DLi¤…¡[ FsNRPLS¨sNTP 8 NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ xmsºΩÚ LS™y÷¡= DLi≤R∂gS, μj∂gRiV ¡≤T∂ ªRΩgÊji FsNRPLS¨sNTP 4 NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ß NRPW≤y LS¨s xmsLjizqÛsºΩ DLiμj∂. ryμ≥yLRifl·LigS xmsºΩÚ ≠s˙NRP∏R∂WáV xmsºΩÚ G≤yμj∂ ©´s™´sLi ¡LRiLi ™´sWxqsLiÕ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV™´soªyLiVV. ¬ø¡[ºΩN]¿¡Ë©´s xmsLi»¡©´sV N][xqsVÚ©´sıxmsˆVÆ≤∂[ μR∂ŒÿLRiVáV \lLiªRΩVáNRPV gSáLi Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. ªRΩNRPV‰™´s μ≥R∂LRiZNP[ xmsºΩÚ¨s N]©´sVg][áV ¬ø¡[xqsWÚ Ã¡ORPQ Õ˝‹[ ÕÿÀ≥ÿáV gRi≤R∂VxqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ æªΩÃ˝¡  ¡LigSLRiLigS zms÷¡¬ø¡[ xmsºΩÚ \lLiªRΩVá©´sV ©´suÌyá E’¡Õ‹[NTP Æ©s…Ì”¡ Æ™s[r°ÚLiμj∂. xmsºΩÚ xmsLi»¡©´sV Æ™s[zqs©´sxmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ ¬ø¡[ºΩNTP ™´s¬ø¡[Ë ™´sLRiNRPV \lLiªRΩVáV @xtÌsQ NRPuÌyáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ™´s¿¡Ë©´s xmsLi»¡©´sV ≠s˙NRPLiVVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ™´sWlLi‰…fiNRPV Æ™s¤Œ¡[Ú @NRP‰≤R∂ μR∂ŒÿLRiVá ¬ø¡[ºΩÕ‹[ Æ™sWxqsF°™y÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. xmsºΩÚ ≠s{qsÚLÒRiLi FsNRPV‰™´sgS D©´sıxmsˆ…”¡NUP ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ μy*LS ≠sªRΩÚ©yá©´sV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ \lLiªRΩVáV ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚Õ‹[¨s ©yLiÆμ∂[≤`∂, Æμ∂gÍRiWL`i ˙FyLiªyáNRPV Æ™s◊˝¡ ≠sªRΩÚ©yáV ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ≠sªRΩÚ©yáV ©yzqsLRiNRPLigS DLi≤R∂≤R∂Liª][ μj∂gRiV ¡≤T∂ LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, xmspªRΩ, À‹[Li≤yáV LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s \lLiªRΩVáV ™yF°ªRΩV©yıLRiV. xmsºΩÚ xmsLi»¡©´sV

Æ™s[zqs ©yáVgRiV Æ©sááV @™´soªRΩV©yı BLiªRΩ ™´sLRiNRPV xmsºΩÚ ¬ø¡»Ì¡V FsμR∂VgRiVμR∂á ¤Õ¡[μR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. xmsºΩÚ xmsLi»¡ Æ™s[zqs©´s ©y…”¡ ©´sVLi¿¡ BLiªRΩ ™´sLRiNRPV8 FsNRPLS¨sNTP G≤R∂V Æ™s[á ™´sLRiNRPV ≈¡LRiVË ¬ø¡[aS™´sV¨s NRP¨dsxqsLi |ms»Ì¡V ¡≤T∂ NRPW≤y ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μR∂¨s \lLiªRΩVáV @Li»¡V©yıLRiV. Æ©sá L][«¡ŸÃ¡ ©´sVLi¿¡ ™´sL<RiLi ™´sVV≈¡Li øy¤…¡[∏R∂V≤R∂Liª][ xmspªRΩ, NSªRΩ μR∂aRPÕ‹[ D©´sı xmsºΩÚ xmsLi»¡ xmspLjiÚgS FsLi≤T∂F°ª][Liμj∂. xmsºΩÚ N]©´sVg][áVNRPV NS»¡©±s NSL][ˆlLi[xtsQ©±s A£ms BLi≤T∂∏R∂W ({qs{qsH) ™yLRiV N][©´sVg][áV ZNP[Li˙μy¨sı ˙FyLRiLi’≥¡Liøyá¨s \lLiªRΩVáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©´sıxmsˆ…”¡NUP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li G ™´sW˙ªRΩLi xqsˆLiμj∂LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y xqsˆLiμj∂Liøyá¨s \lLiªRΩVáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. «¡ŸNRP‰Õfi ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[¨s ’¡øR¡V‰LiμR∂, «¡ŸNRP‰Õfi, ™´sVμR∂WıL`i ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ xqsV™´sWLRiV 20 Æ™s[áNRPV \|msgS FsNRPLSÕ˝‹[ xmsºΩÚ xmsLi»¡©´sV rygRiV ¬ø¡[ryÚLRiV. BNRP‰≤R∂ DªRΩˆºΩÚ @π∏∂[V˘ xmsºΩÚ¨s aRPVμÙj∂ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV xqsV™´sWLRiV 26 «¡¨sıLig`i ≠sVÃ˝¡VáV ™´sVμR∂WıLRiV ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ D©yıLiVV. C —¡¨sıLig`i ≠sVÃ˝¡VÕ˝‹[ ˙NRP∏R∂V≠s˙NRP∏R∂Wá¨dsı μR∂ŒÿLRiVá ˙xmsÆ™s[V∏R∂VLiª][Æ©s[ rygRiVªyLiVV. @LiVVæªΩ[ μR∂ŒÿLRiVá ¬ø¡[ºΩÕ‹[ \lLiªRΩVáV ˙xmsºΩ G≤yμj∂ Æ™sWxqsF°ªRΩV©yıLRiV.À≥œ¡W≠sVÕ‹[ ¨ds…”¡ æªΩ[™´sVaSªRΩLi ªRΩgÊRi≤R∂Liª][, xmspªRΩ, NS∏R∂VáV, ANRPVáV

FsLi≤T∂F°LiVV Æ©s[áLS÷¡F°ªRΩV©yıLiVV.gRiªRΩ G≤yμj∂ ©´s™´sLi ¡LRiLi Æ™sVVμR∂…”¡ ™yLRiLiÕ‹[ xmsºΩÚ NTP*Li…ÿÕfiNRPV ’d¡…‘¡ LRiNRPLi LRiW. 3,100, Æμ∂[bdP LRiNRPLi LRiW. 3,250NTP N]©´sVg][áV ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ A μ≥R∂LRiáV ≤T∂|qsLi ¡L`i lLiLi≤][ ™yLRiLi ™´sLRiNRPV D©yıLiVV. N]©´sVg][Œ˝œ¡ß μyμyxmso xmspLRiÚLiVV©´s ªRΩLS*ªRΩ ™y˘FyLRiVáV NTP*Li…ÿŒfiNRPV LRiW. 5Æ™s[á ©´sVLi¿¡ 7,200 ™´sLRiNRPV xmsºΩÚ¨s N]©´sVg][áV ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ \lLiªRΩVáV áÀ‹[μj∂À‹[™´sVLi»¡V©yıLRiV. ™y˘FyLRiVáV, zqsLi≤T∂ZNP[…figS ™´sWLji ªRΩNRPV‰™´s μ≥R∂LRiZNP[ N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs, A ªRΩLS*ªRΩ μ≥R∂LRi©´sV |msLi¬ø¡[aSLRi¨s \lLiªRΩVáV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV.

LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLigRiLi xqsLiO][QÀ≥œ¡LiÕ‹[ N]»Ì¡V ≠sV…Ìÿ≤R∂Vª][Liμj∂. æªΩáLigSflÿ —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ FsNRPV‰™´s ™´sL<Sμ≥yNRP xmsLi»¡¤Õ¡[ rygRiV¬ø¡[ryÚLRiV. ™´sL<SáV ≠sLji≠sgS NRPVLRiV}qsÚÆ©s[ BNRP‰≤T∂ \lLiªRΩV gRi¤…Ì¡ZNP[‰μj∂. ¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ @xmsˆVáFy\¤Õ¡ ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP xqs*zqsÚ xms÷¡NTP ™´sáxqs Àÿ»¡ xms…Ìÿ÷¡=LiÆμ∂[. FsNRPV‰™´sgS ™´sL<Sμ≥yLRi xmsLi»¡Ã¡©´sV Æ™s[}qs @©´sıμyªRΩáNRPV NRPuÌyáV ªRΩxmsˆ≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. ≠sªRΩÚ©yáV xqsLjigS Æ™sVVáZNPªRΩÚNRP ©y©y B ¡˜LiμR∂VáV xms≤ÔR∂ @©´sıμyªRΩáV, FsLRiV™´soáV, ™´sVLiμR∂Vá μ≥R∂LRiá |msLRiVgRiV μR∂á\|ms A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ≠ds»¡¨sıLi…”¡NTP ªRΩgÊRi»Ì¡VgS μ≥y©y˘¨sNTP ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi NRP÷¡ˆLiøyá¨s ™yLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. NSáV™´sÕ˝‹[ ¨dsLRiV LSμR∂V. D©yı xmsp≤T∂NRPáª][ ¨sLi≤T∂ F°ªyLiVV. @LiVVæªΩ[ NSáV ™´sÕ˝‹[ ™´sV…Ì”¡NRPWLRiVNRPVF°LiVV ˙xmsxqsVÚªRΩLi Æ™s[á FsNRPLSáNRPV rygRiV¨dsLRiV @LiμR∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. NSáV™´sÕ˝‹[ ™´sV…Ì”¡ NRPWLRiV NRPVF°™´s≤R∂Liª][ Æ™s[Õÿμj∂ FsNRPLSá øR¡VNRP‰ ¨dsLRiV NRPW≤y LS™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. @μ≥j∂NSLRiVá ¨sL˝RiOSQQ˘¨sNTP, FyáNRPVá @áxqsªy*¨sNTP ¨sμR∂LRi+©´sLigS DLiμR∂¨s \lLiªRΩVáV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. N_áV\lLiªRΩVá xmsLjizqÛsºΩ ™´sVLki μR∂∏R∂V¨ds∏R∂VLi. N_áV \lLiªRΩVáNRPV LRiVfl· @L>RiªRΩ NSLÔRiVá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≠dsLRiLiμR∂LjiNTP Àÿ˘LiNRPVáV LRiVflÿáV @Liμj∂Liøy÷¡= D©yı ZNP[™´sáLiN]μÙj∂ ™´sVLiμj∂NTP ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¬ø¡÷˝¡Li¿¡ ≠sVgji÷¡©´s™yLjiNTP LjiNRPÚ x§¶¶¶xqsÚLi øR¡WzmsLiøyLRi©´sı AL][xmsfl·Ã¡V D©yıLiVV. IN][‰ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ xms»Ì¡V™´sV¨s xmsμj∂™´sVLiμj∂NTP NRPW≤y LRiVflÿáV B™´s*¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ xmsLjizqÛsºΩ GÕÿ DLiμ][ @LÛRi™´sV ™´soª][Liμj∂. μk∂Liª][ LRiVflÿáN][xqsLi \lLiªRΩVáV Àÿ˘LiNRPVá øR¡V»Ì¡V ºΩLjigji ≠szqsgji Æ™s[ryLji F°ªRΩV©yıLRiV. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V ˙xmsLiVVÆ™s[»¡V @xmsˆVáV NRPW≤y xmso»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s \lLiªRΩVáV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. NRPLRiV™´so LRiNRP‰zqsª][ N]»Ì¡V ≠sV…ÌÿÆ≤∂[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsLjizqÛsºΩ ™´sVLki |mnsWLRiLi. ™´sáxqsá —¡Õ˝ÿgS }msLRiVF~Liμj∂©´s Fyá ™´sVWLRiV ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ Æ™s[Õÿμj∂™´sVLiμj∂ ªRΩ™´sV À≥œ¡W™´sVVá©´sV ™´sμj∂÷¡ Æμ∂[aRPLiÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyáNRPV ™´sáxqsáV F°ªRΩV©yıLRiV. ™´sL<SáV ¤Õ¡[NRP, Æ™s[zqs©´s xmsLi»¡Ã¡NRPV gji»Ì¡V Àÿ»¡V μ≥R∂LRi LSNRP ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP |qsá™´so ˙xmsNRP…”¡Li¿¡ NRPW÷d¡Ã¡VgS ™´sWLjiF°∏R∂WLRiV. @xmsˆVáV ¬ø¡[zqs Æ™s[zqs©´sxmsLi»¡Ã¡V ¿¡™´sLRiNRPV @xmsˆVá©´sV ≠sVgjiáË≤R∂Liª][ NRPV»¡VLiÀÿ¨sı ryZNP[LiμR∂VNRPV ™´sáxqsÀÿ»¡xms»Ì¡NRP ªRΩxmsˆ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. \lLiæªΩ[LS«¡Ÿ @Æ©s[ ©y©´sV≤T∂ LS©´sVLS©´sV NRP©´sV ™´sVLRiVgRiVNS©´sVLiμj∂. ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ FsNRPV‰™´sgS ™´sLji, xmsºΩÚ, ≠sVLjiË, Æ™sVVNRP‰«‹©´sı, ™´sW≠sV≤T∂ xmsLi»¡Ã¡©´sV xmsLi≤T∂ryÚLRiV. Æ™sVVμR∂»¡ xms≤T∂©´s ¿¡LRiV«¡Ã˝¡VáNRPV xmsºΩÚ≠sªRΩÚ©yáV ≠sºΩÚ©y @≠s Æ™sVVá™´sNRPF°™´s≤R∂Liª][ ™´sVL][ryLji μR∂VNRPV‰Ã¡V μR∂V¨sı ™´sVLki xmsLi»¡Ã¡V rygRiV¬ø¡[aSLRiV. ©´sNTP÷d¡ ≠sªRΩÚ©yáV, ™´sL<SÀ≥ÿ™´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLiª][

øyÕÿ xmsLi»¡Ã¡V xqsLjigS LS¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ B©yıŒ˝œ¡ß ™´s˘™´sry∏R∂WÆ©s[ı ©´s™´sVV¯ NRPV©´sı \lLiªRΩVáV μj∂gSáV ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. xmsLjizqÛsºΩ BÕÿÆ©s[ N]©´srygjiæªΩ[ ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP aSaRP*ªRΩLigS μR∂WLRi™´sVπ∏∂[V˘ ˙xms™´sWμR∂Li DLiμR∂¨s @©´sıμyªRΩáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV ©yıLRiV. ˙NS£ms•¶¶¶÷¡Æ≤∂[ BxmsˆV≤R∂V LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ≠s¨szmsxqsVÚ©´sı |msμÙR∂ xqs™´sVxqs˘. \lLiªRΩVáV ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[ÚaSLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂V™´sVLi»¡V©yıLRiV. xmsLi≤T∂Li¿¡©´s μ≥y©y˘¨sNTP μ≥R∂LRiáV ¤Õ¡[©´sxmsˆV≤R∂V N]ªRΩÚgS μ≥y©´s˘Li xmsLi≤T∂Li¿¡ ÕÿÀ≥œ¡Li ¤Õ¡[μR∂©´sı ™yμR∂©´s ª][ ˙NS£ms•¶¶¶÷¡Æ≤∂[ Æ™sVVáZNPºΩÚLiμj∂. D©´sı μ≥y©´s˘Li BŒ˝œ¡Õ˝‹[ ™´sVgÊRiVª][Liμj∂. @™´sVV¯μy™´sVLi¤…¡[ N]Æ©s[ ™yŒ˝œ¡ß ¤Õ¡[LRiV. \lLiªRΩVáV xmsLi≤T∂Li¿¡©´s μ≥y©y˘¨sNTP ™´sW˙ªRΩLi μ≥R∂LRiáV ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li ¨sLÒRiLiVV}qsÚ ≠sVgRiªy ˙F~≤R∂N`ÌPQ=NRPV ™´sW˙ªRΩLi DªRΩˆºΩÚμyLRiVáV ¨sLÒRiLiVVryÚLRiV. |msLRiVgRiVªRΩ©´sı FsLRiV™´soáV, ≠sªRΩÚ©yá μ≥R∂LRiáV, ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVáV \lLiªRΩVá©´sV ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP μR∂WLRiLigS DLiøy∏R∂V ©´s≤R∂LiÕ‹[ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μR∂V. BLiªRΩ«¡LRiVgRiVªRΩ©yı xqsLS‰L`Õ‹[ øR¡Ã¡©´sLi ¤Õ¡[μR∂V. @LiμR∂VZNP[ ˙xmsºΩ INRP‰LRiW ™yLjiNTP Àÿxqs»¡gS ¨sáVxqsVÚ©yıLRiV. xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLji uy‰LRiLi N][xqsLi \lLiªRΩVáV xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ ALiμ][Œœ¡©´sáV ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s ˙xmsºΩ INRP‰LRiW BxmsˆV≤R∂V \lLiªRΩVáNRPV @Li≤R∂gS ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´søyË LRiV. \lLiªRΩVá xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LRiLi N][xqsLi «ÿºdΩ∏R∂VrÛyLiVV Æ©s[ªRΩáª][ NRP÷¡zqs ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*á\|ms IºΩÚ≤T∂ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s …”¡≤T∂zms ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. …”¡≤T∂zms C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVVLiμR∂VLi≤T∂ F°LS»¡Li ¬ø¡[xqsVÚ©´sıμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáV™´sWL˝RiV …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV xmsLRi˘…”¡Li¿¡ \lLiªRΩVáNRPV Àÿxqs»¡gS ¨s÷¡øyLRiV. ˙NS£ms•¶¶¶÷¡Æ≤∂[ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s \lLiªRΩVáV ªRΩ™´sV F°LS…ÿ¨sı Dμ≥R∂XªRΩLi ¬ø¡[}qsÚ ªRΩxmsˆ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μj∂gjiLSμR∂¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™yLjiNTP \Æμ≥∂LRi˘Li ©´sWLjiF°xqsVÚ©yıLRiV. \lLiªRΩVáNRPV @Li≤R∂gS …”¡≤T∂zms F°LS≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV. \lLiªRΩVáV ™´s˘™´sry∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRP ˙NS£ms•¶¶¶÷¡Æ≤∂[ ˙xmsNRP…”¡}qsÚ μy¨sı @μ≥R∂˘∏R∂V©´sLi ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP NRPW≤y xqsLS‰L`i ™´sVVLiμR∂VNRPV LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ªy«ÿgS BxmsˆV≤R∂V …”¡≤T∂zms \lLiªRΩV F°LRiVÀÿ»¡©´sV ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sVL][™´sWLRiV @©´sLiªRΩ ©´sVLi¿¡ \lLiªRΩV xmsOSQ©´s FyμR∂∏R∂W˙ªRΩNRPV zqsμÙR∂™´sV∏R∂W˘LRiV. @LiVVæªΩ[ FsLiªRΩÆ™s[VLRiNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li C F°LS…ÿ¨sı ry*gRi ºΩxqsVÚLiμR∂©´sıμj∂ @©´sV™´sW©´sÆ™s[V. LS∏R∂Vá{qs™´sV —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ NRPW≤y \lLiªRΩVá xqsLjizqÛsºΩ μyLRiVfl·LigS DLiμj∂. ™´s˘™´s ry∏R∂V™´sVLi¤…¡[ DLjiªyŒ˝œ¡ßgS ™´sWlLi[ ˙xms™´sWμR∂Li F~Li¿¡ DLiμj∂. FsLiª][™´sVLiμR∂NTP Fs©´sı LRiNSá LSLiVVºdΩá©´sV ˙xmsNRP…”¡xqsVÚ©´sı ZNP[Li˙μR∂ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV ™´sW˙ªRΩLi @©´sıμyªRΩ©´sV ≠sxqs¯LjixqsWÚÆ©s[ D©yıLiVV. C μR∂VzqsÚºΩ Fsxmsˆ…”¡NTP F°ªRΩVLiμ][ øR¡W≤y÷¡.


j·Tdt.$ &çÁ^ ø±˝ÒCŸ q+<äT ñ∫‘· s¡ø£Ô<ëq+ nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ #·s¡´\T ‘·|üŒe⁄ ãq>±q|ü*¢, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): l yÓ+ø£&fÒX¯«s¡ &Áç^ ø±˝Òõ q+<äT k˛eTyês¡+ s¡ø£Ô<ëq+ #˚j·T&≥+ e\q ñ+&˚ ñ|üjÓ÷>±\ >∑T]+∫ $<Ûë´s¡TΔ\≈£î ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. .á ne>±Vü≤q dü<ädüT‡˝À s¡ø£Ô+ Çe«&É+ e\q m≥Te+{Ï Vü‰ì »s¡T>∑<äì, s¡ø£Ô+ Çe«&É+ e\q X¯ØsêìøÏ bÕ‘· s¡ø£Ô+ yÓ*¢ ø=‘·Ô s¡ø£Ô+ e∫à Äs√>∑´+>± ñ+{≤s¡ì $e]+#ês¡T. BìøÏ dü‡+~+∫q yÓ+ø£fÒX¯«s¡ &çÁÉ^ ø±˝ÒCŸ $<Ûës¡TΔ\T eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ düTe÷s¡T e+<äeT+~øÏ ô|Ì>± ñ∫‘· s¡ø£Ô <ëq+ Ç#êÃs¡T. á s¡ø±Ôìï ¬s&é ]ã“Hé dü+düú≈£î &√H˚{Ÿ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± ãq>±q|ü˝…¢ j·Tdt.◊ <˚y˚+Á<ä ø£e÷sY bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±˝ÒCŸ Á|æì‡bÕ˝Ÿ eTTìkÕ«$T ¬s&ç¶, j·THé.j·Tdt.j·Tdt ø√`Ä]¶H˚≥sY s¡|òüTTHê<Ûä ¬s&ç¶, ¬s&é]ã“Hé ø£¢uŸ &Üø£ºsY‡ , ø±˝ÒCÒ dæã“+~ yês¡T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø=*$T>∑T+&É¢, qe+ãsY 1( düTes¡íyês¡Ô ): s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+˝À m˝≤+{Ï nÁø£e÷\≈£î ‘ê$e«sê<äì ‘·Vü≤•˝≤›sY ùwø˘ yÓTTsTT~›Hé #ÓbÕŒs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ nj·Tq ‘·q ø±sê´\j·T+˝À eT+&É\ |ü]~Û˝Àì nìï Á>±e÷\ #Íø£ <Ûäs¡\ <äTø±D≤\ &û\s¡¢‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á |ü<∏äø£+ neT\T˝À neø£‘·eø£\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒeì #ÓbÕŒs¡T. á |ü<∏äø£+ øÏ+<ä _j·÷´ìï |ü+|æDÏ #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT C≤Á>∑‘·Ô>± bò˛{À\qT #·÷dæ |ü+|æD° #˚j·÷\Hêïs¡T. &û\s¡¢ cÕ|ü⁄˝À¢ »]π> á |ü<∏äø£+ |ü+|æD° ø±s¡´Áø£e÷\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |üs¡´y˚øÏå+#˚+<äT≈£î ø£˝…ø£ºsY ôdŒwü˝Ÿ kÕÿ«&é\qT @sêŒ≥T #˚kÕs¡Hêïs¡T. &û\s¡T¢ ‘·|ü⁄Œ #˚ùdÔ yÓ+≥H˚ á kÕÿ«&é\≈£î <=]øÏb˛‘ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. #ê˝≤ |üø£&É“+B>± á |ü<∏äø±ìï neT\T #˚ùd+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ø£è‘· ìX¯Ãj·T+‘√ ñ+<äHêïs¡T. Á|ü‹ &û\s¡T ‘·q |ü]~Û˝Àì #Íø£ <Ûäs¡\ <äTø±D+˝À á _j·÷´ìï |ü+|æD° #˚j·÷\ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

ãT<Ûäyês¡+, 2 qe+ãsY 2011

düTes¡íyês¡Ô

5

ôV’≤<äsêu≤<é

kÕs¡÷... dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT e÷≈£L e]Ô+|üCÒj·T+&ç

Ä‘·à≈£Ls¡T, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): $q÷‘·ï #√] $<Ûëq+˝À ø£åD≤˝À¢ q>∑<äT, q>∑\qT <=+>∑*+∫ ¬s|üŒbÕ≥T˝À n<äèX¯´eTj˚T´ #êø£#·ø£´+ ˇø£ÿ dæ<ë›|ü⁄s¡+ ôd{Ï˝ŸyÓT+{Ÿ #√s¡T\πø kÕ<Ûä´+ sêhyê´|üÔ Á|üU≤´‘· <˚ekÕúHê˝À¢ #√Ø\≈£î bÕ\Œ&ç sêh b˛©düT\qT eTT|ü⁄Œ‹|üŒ\T ô|{Ϻ eT÷&ÉT #Ós¡Te⁄\ ˙fi¯ófl ‘ê–+∫q Ä Á>±eTeT+fÒ n≥T Á|üuÛÑT‘·«+, Ç≥T b˛©düT j·T+Á‘ê+>∑+ Ç|üŒ{ÏøÏ yÓqTø£&ÉT>∑T y˚j·÷*‡+<˚. n˝≤+{Ï #√s¡T\Tqï Á>±eT+˝À ñqï >∑H˚ïs¡T eHê\+fÒ e÷Á‘·+ Vü≤&É*b˛‘ês¡T. m+<äTø£+fÒ ø£åDÏø±y˚X¯ eTs¡D≤\≈£î Ä >∑H˚ïs¡T ø±j·T\T ñdæ >=*Œ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î Áù|]|ædüTÔHêïsTT. 49 @fi¯fl ÁøÏ‘·+ Ä‘·àVü≤‘·´\ ‘·+‘·T≈£î Ç|üŒ{Ï es¡≈£î düTe÷s¡T 30 eT+~øÏô|’>± ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒsTT ñ+{≤s¡T. }s¡+‘ê yê´|æ+∫q >∑H˚ïs¡T eq+ eTè‘·T´eq+˝≤ Á>±e÷ìøÏ XÊ|ü+>± e÷]+~. m+<äs√ ÁbÕD≤\qT ã*>=+≥Tqï >∑H˚ïs¡T eHê\qT düeT÷\+>± HêX¯q+ #˚j·TeTì dæ<ë›|ü⁄s¡+ Á>±eTdüTÔ\T Á|üuÛÑT‘ê«ìï yÓTTs¡ô|≥Tº≈£îHêï yê] ÄÁø£+<äq\T e÷Á‘·+ me]øÏ |ü≥º˝Ò<äT. á $cÕ<ä dü+|òüT≥q\≈£î πø+Á<äyÓTÆq e÷õ H˚s¡düTÔ\ |ü⁄qsêyêdü Á>±eT+ dæ<ë›|ü⁄s¡+˝Àì ø£åDÏø±y˚X¯ Ä‘·àVü≤‘·´\ô|’ ªdüTes¡íyês¡Ôμ n+~düTÔqï Á|ü‘˚´ø£ ø£<∏äq+.

Ä‘·àVü≤‘·´\ Áù|s¡D≈£î 49 @fi¯ó¢... q\¢eT\ n≥M ÁbÕ+‘·+˝À ñqï dæ<ë›|ü⁄s¡+ ôd{Ï˝ŸyÓT+{Ÿ Á>±e÷ìï n|üŒ{Ï Ä+π>¢j·TT\ Á|üuÛÑT‘·«+ e÷õ H˚s¡düTÔ˝À¢ |ü]es¡Ôq ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î @sêŒ≥T #˚dæ+~. yê]˝À H˚s¡Á|üeè‹Ôô|’ e÷s¡TŒ nsTT‘˚ sê˝Ò<äT ø±ì ø£åDÏø±y˚XÊìøÏ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&˚ eTqdüú‘·«+ e÷Á‘·+ nø£ÿ&ç Á|ü»\qT rÁe Á|üuÛ≤$‘·+ #˚dæ+~. ns¡T<Ó’q eèø£åC≤‘·T\≈£î ì\j·TyÓTÆq q\¢eT\˝À $wü|üP]‘·yÓTÆq >∑H˚ïs¡T eèøå±\T dæ<ë›|ü⁄s¡+ #·T≥Tº $düÔ]+∫ ñHêïsTT. 1962˝À á Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q z e´øÏÔøÏ HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ ø±e[ ‘ê\÷ø£ _Á≥>∑T+≥ eT+&É\+ ø£|üŒsêfi¯fl ‹|üŒ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q mùdÔs¡eTà nH˚ j·TTe‹‘√ $yêVü≤+ nsTT´+~. uÛ≤s¡´uÛÑs¡Ô\ eT<ä´ ∫qï ‘·>±<ä sêe&É+‘√ mùdÔs¡eTà dæ<ë›|ü⁄s¡+ •yês¡¢˝À >∑H˚ïs¡T #Ó≥Tº≈£îqï ø±j·T\qT ∫‘·ø=≥Tºø=ì ‹ì Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç+~. n|üŒ{Ïø° ø±ì Ä ø±j·T\T $wü|üP]‘·eTH˚ $wüj·÷ìï dæ<ë›|ü⁄s¡+ Á>±eTdüTÔ\T ‘Ó\TdüTø√˝Òø£ b˛j·÷s¡T. n|üŒ{Ï qT+∫ Ä Á>±eTdüTÔ\T uÛ≤s¡´uÛÑs¡Ô\

dæ<ëΔ|ü⁄s¡+˝À ‘·>∑Zì ø£åDÏø±y˚X¯ eTs¡D≤\T Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î yêù&ÉT‘·Tqï >∑H˚ïs¡T ø±j·T\T eq+ ‘=\–+#êù\ì u≤~Û‘· ≈£î≥T+u≤\ y˚&ÉTø√\T eT<ä´ >=&Ée »]–Hê, ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ yê–«yê<ë\T ‘·˝…‹ÔHê, ∫qï|æ\¢\qT ô|<ä›\T eT+<ä*+∫Hê , j·TTer j·TTe≈£î\ eT<ä´ Áù|eT e´eVü‰s¡+ u…&çdæHê ‘·eT |ü+‘·+ HÓ–Z+#·Tø=H˚ Áø£eT+˝À, m<äT{Ïyê]ì u…~]+#˚ Áø£eT+˝À á >∑H˚ïs¡T ø±j·T\qT ‹ì #˚‘·T˝≤sê ÁbÕD≤\qT b˛>=≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. 1962 qT+∫ á 49 @fi¯fl˝À 30 eT+~øÏ ô|’>± dæ<ë›|ü⁄s¡+ Á>±eTdüTÔ\T Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ç eTè‘·T´bÕ\j·÷´s¡T. mø£ÿ&É |ü&ç‘˚ nø£ÿ&É ìyêkÕ\ eT<ä´, ô|s¡{À¢ ˇø£ÿfÒ+{Ï Ä }s¡+‘ê >∑H˚ïs¡T eq+ yê´|æ+∫+~. 12@fi¯fl |æ\¢\T yÓTT<ä\T 80 @fi¯fl eè<äT›\ <ëø± á >∑H˚ïs¡T ø±j·T\ e\¢ ‘·qTe⁄ #ê*+∫q yêπs. ø±>± á ø±j·T\qT u…\¢+‘√ $TÁX¯eT+ #˚dæ ‹+fÒ >∑+≥˝À>± ÁbÕD≤\T b˛‘êsTT. n<˚ e+≥q÷HÓ‘√ ø£*|æ ùd$ùdÔ 15 ì$TcÕ˝À¢ eTs¡D+ dü+uÛÑ$düTÔ+<äì yÓ’<äT´\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. á Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Ä‘·àVü≤‘·´\ πødüT\T ø£s¡÷ï \T˝Àì düs¡«»q yÓ’<ä´XÊ\ yÓ’<ë´#ês¡T\πø n+‘·T∫ø£ÿì dü+<äsꓤ\T ñHêïsTT. #˚‹ø£+<˚+‘· <ä>∑Zs√¢ ñqï á #Ó≥Tº ø±j·T\T ø£åDÏø±y˚X¯+˝À Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î Áù|πs|ædüTÔHêïj·Tì u≤~Û‘· ≈£î≥T+ u≤\T yêb˛‘·THêïsTT. á eHê\qT düeT÷\+>± HêX¯q+ #˚j·÷\ ì Á>±eTdüTÔ\T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsYqT ø√] $qï$+#·T≈£îHêï |òü*‘·+ ˝Ò<äT. m≈£îÿe XÊ‘·+ j·TTe‘· á ‘·s¡Vü‰ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&˚ neø±XÊ \T ñHêïj·Tì C≤rj·T Á>±MTq ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<∏äø£+ |æ&ç n~Ûø± s¡T\≈£î yÓTTs¡ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. ñbÕ~Û Vü‰$T |üqT˝À¢ uÛ≤>∑+>± á Á>±eT+ #·T≥Tº ñqï $wü|üP]‘· >∑H˚ïs¡T eHê\qT ‘=\–+#ê\ì

n+‘·<äeTTà me]ø° ˝Ò<äT : <ëyÓ÷<äsY q˝§Z+&É, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£L\<√ùd <äeTTà me]ø° ˝Ò<äì, 2014 es¡≈£î Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ &Û√ø±˝Ò<äì dü÷sê´ù|≥ myÓTà˝Ò´ ÄsY.<ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶ nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+Hê&ÉT dü÷sê´ù|≥˝À Äj·Tq q\¢ <äTdüTÔ\T <Ûä]+∫ C≤rj·T |ü‘êø±ìï Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D ø√dü+ ‘êeTT ø£≥Tºã&ç ñHêïeTì, n~ÛcÕºq+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘Ó∫à ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#·T≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ |üì#˚j·÷˝Ò ‘·|üŒ kÕ«s¡ΔÁ|üjÓ÷»Hê\‘√ Á|ü»\qT eTuÛÑ´ô|≥ºsê<äì nHêïs¡T. ø=+<äs¡T Hêj·T≈£î\T |ü<äe⁄\T, ø±+Á{≤≈£îº\T <äø£ÿ˝Ò<äH˚ <äT>∑Δ‘√ Bø£å\≈£î ~>∑T‘·THêïs¡ì e´+>∑´+>± yê´U≤´ì+#ês¡T. Hê\T>∑Tø√≥¢ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Äø±+ø£å≈£î πø+Á<ä+ ø£~* ek˛Ô+<äì, ‘·«s¡˝ÀH˚ ‘Ó\+>±D Á|üø£{ÏdüTÔ+<äì $X¯«dædüTÔHêïqì nHêïs¡T. bÕغ˝À ñ+≥÷ ø=+<äs¡T {ÏÄsYmdt‘√ s¡Vü≤dü´ ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. kÕ«s¡Δ sê»ø°j·÷\ ø√düy˚T ¬ødæÄsY e\dü\qT Áb˛‘·‡Væ≤düTÔHêïs¡ì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚ùd+<äTπø {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´\≈£î e\ y˚k˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚dæq+‘· e÷Á‘êq ‘Ó\+>±D sê<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Ç#˚Ã~.. ‘Ó#˚Ã~ ø±+Á¬>dt bÕغj˚Tqì, n~ ‘·eTπø kÕ<Ûä´eTì <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T.

@y√;˝À ñÁ~ø£Ô‘·

#·\|ü‹ dü+#ês¡+ô|’ nqTe÷q+

$XÊK|ü≥ï+, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<Ûä, ˇ&çXÊ dü]Vü≤<äT›˝À¢ eT+>∑fi¯yês¡+ ñÁ~ø£Ô |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=HêïsTT. e÷y√sTTdüTº nÁ>∑H˚‘· #·\|ü‹ Ä ÁbÕ+‘·+˝À dü+#·]düTÔHêï&Éqï düe÷#ês¡+‘√ b˛©düT\T ô|<ä›m‘·TÔq ≈£L+_+>¥≈£î ~>±s¡T. Á|ü‘˚´ø£ Ä<ÛäTìø£ ôV≤*ø±|üºsY <ë«sê ã\>±\qT my√_ ÁbÕ+‘·+˝À yÓTTVü≤]düTÔHêïs¡T. >∑‘· 15 s√E\T>± ∫+‘·|ü*¢, q]‡|ü≥ï+ πø+Á<ä+>± $XÊK @C…˙‡ ÁbÕ+‘·+˝À Á|ü‘˚´ø£ ã\>±\T nDTeDTe⁄ >±*düTÔHêïsTT. b˛©düT\T uÛ≤Øm‘·TÔq yÓ÷Vü≤]+#·&É+‘√ @C…˙‡ Á>±e÷\˙ï uÛÑj·T+‘√ _≈£îÿ_≈£îÿeT+≥THêïsTT. @ ø£åD+˝À @+ »s¡T>∑T‘·T+<√qH˚ uÛÑj·T+‘√ –]»qT\T ‘·eT ÁbÕD≤\qT ns¡#˚‹˝À |ü≥Tº≈£îì –»–»˝≤&ÉT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ s={°Hé>± »]π> >±*+ù| ‘·|üŒ Bì˝À Á|ü‘˚´ø£‘· @MT ˝Ò<äì n~Ûø±s¡T\T ø={ϺbÕπsdüTÔHêïs¡T. ø±˙ $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+‘√H˚ Ä ÁbÕ+‘·+˝À e÷≥Ty˚dæq e÷y√sTTdüTº\qT @]y˚ùd+<äT≈£î b˛©düT ã\>±\qT uÛ≤Ø>± s¡|æŒ+#ês¡ì düe÷#ês¡+.

bÕsƒ¡XÊ\≈£î eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ‘·|üŒìdü]>± ñ+&Ü* &√Hé qe+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): &√Hé, ÁøÏwüí–] eT+&É˝≤\˝Àì ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ $~>± ø£{Ϻ+#ê\ì $<ë´XÊK Á|æì‡|ü˝Ÿ ôdÁø£≥Ø #·+<äHêø±+‘Y M&çjÓ÷ø±qŒ¤¬sH釽À ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ m+.ÄsY.|æ uÛÑeq+˝À »]–q M&çjÓ÷ø±qŒ¤¬sHé‡ ø±s¡´Áø£eT+ &√Hé eT+&É\ $<ë´~ø±] Á|üuÛ≤ø£sY, ÁøÏwüí–] eT+&É\ $<ë´~ø±] dü+^‘·sêe⁄ Ä<ä«s¡´+˝À »]–+~. 2 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑ+ø±yê*‡ ñ+&É>± $<äT´‘Y düs¡|òüsê˝À n+‘·sêj·T+ ø±s¡D+>± 3:30>∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+_+#ês¡T. Äs√>∑´+, |ü]X¯óÁuÛÑ‘·\ô|’ Á|ü<ëH√bÕ<ë´j·TT\T Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä›qT ø£q|üs¡#ê\ì nHêïs¡T. eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ |ü]X¯óÁuÛÑ‘· bÕsƒ¡XÊ\\ ì<ÛäT\‘√ ìs¡«Væ≤+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ˝Òì bÕsƒ¡XÊ\\≈£î ì<ÛäT\T s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À $q‘·T\T düeT]Œ+∫ @sêŒ≥T#˚düTø√yê\Hêïs¡T. |ü]X¯óÁuÛÑ‘·≈£î $<ë´s¡Tú\qT m{Ϻ|ü]dæú‘·T\˝À $ìjÓ÷–+#·sê<äì ‘Ó*bÕs¡T. &√Hé, ÁøÏwüí–] eT+&É˝≤ \˝Àì ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<ÛëH√bÕ<ë´j·TT\T56 eT+~ áø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À m+.ÄsY.|æ\T s¡+>±¬s&ç¶, s¡V”≤yéT, eT~›˝Ò{Ï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$‘·ÔHê\ ø√dü+ ¬s’‘·T\ sêkÕÔs√ø√ Ä\÷s¡T, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä\÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì Vü‰\Vü≤]«˝À eT+>∑fi¯yês¡+ $‘·ÔHê\ ø√dü+ sêkÕÔs√ø√ ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. dæ|æ◊ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.dæ. sêeTø£èwüí Ä<Ûä«s¡´+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. >∑‘· |ü~ s√E\ øÏ+<äfÒ sêdæ Ç∫Ãq |ü]à≥¢≈£î ôdq>∑ $‘·ÔHê\qT H˚{ÏøÏ n+<äCÒj·Tø£ b˛e&É+b˛e&É+ô|’ á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. ‘·ø£åDy˚T 1000 øÏ«+{≤fi¯¢ |ü|ü⁄Œ ôdq>∑ $‘·ÔHê\qT |ü+|æDÏ #˚j·÷\ì ˝Òì |üø£å+˝À rÁe Ä+<√fi¯q\T ø=qkÕ–kÕÔeTì Äj·Tq n~Ûø±s¡T\qT ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ◊{Ïj·TT Hêj·T≈£î\T >√bÕ˝Ÿ, Hê>∑sêE, |ü\T Á>±e÷\ ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dæ<ë›|ü⁄s¡+ Á>±eTdüTÔ\T ø±fi¯ó¢ |ü≥Tºø=ì n~Ûø±s¡T\+≥÷ ˝Òø£b˛˝Ò <äT. ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<∏äø£+ |üqT\T \ø£å s¡÷bÕj·÷˝À¢ n$˙‹ »s¡T >∑T‘·T+fÒ Ä ì<ÛäT˝À¢ |ü~ XÊ‘êHÓ’Hê ‘·eT Á>±e÷ìøÏ πø{≤sTTùdÔ ‘ê y˚T dü«j·T+>± $wü|üP]‘· >∑H˚ïs¡T eHê\qT ‘=\–+#·T≈£î+ {≤eTì n~Ûø±s¡T\qT ÁbÕ<Û˚j·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À á ‘·s¡Vü‰ Ä‘·àVü≤‘·´\ |üs¡+|üs¡ ø=qkÕ– eTè‹ #Ó+<˚ yê] dü+K´ eT]+‘· ô|]π> Á|üe÷<ä+ ˝Òø£b˛˝Ò<äT.

&√Hé , qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD+˝À ≈£î\eè‘·TÔ˝…’q bıs¡ø£\T, ãT≥º\T, #ê≥\T, >∑+|ü\T, |ü+<äT\ ô|+|üø£+ e+{Ï yê{Ïô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç J$düTÔHêïeTì nsTT‘˚ e÷≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ m≥Te+{Ï düVü‰j·T+ n+<ä&É+˝Ò<äì ms¡Tø£\ Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥dü$T‹ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hê>∑sêE, ø±s¡´<ä]Ù sêeTj·T´\T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. >∑‘· 30 dü+e‘·‡sê\T>± Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç e÷≈£î H˚{Ï es¡≈£î Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\T, Çfi¯¢düú˝≤\T n+<ä˝Ò<äHêïs¡T. <ë]Á<ä´ πsK≈£î ~>∑Teq J$düTÔqï ‘·eTqT düVü≤ø£]+#ê\ì kÕúìø£ m+.ÄsY.z n»jYT≈£îe÷sY≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ $q‹ |üÁ‘êìï düeT]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hê>∑sêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nìï ≈£î˝≤\ yê]øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ Çfi¯¢ düú˝≤\qT eT+ps¡T #˚dæ düVü≤ø£]düTÔ+&É&É+ Äq+<ä<ëj·Tø£y˚T ø±˙ e÷ ≈£î˝≤ìø° Ç|üŒ{Ï<ëø± m≥Te+{Ï Ä]úø£yÓTÆq düVü≤ø±s¡+ \_+#·ø£b˛e&É+ uÛ≤<ëø£s¡eTHêïs¡T. ‘·eTô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<䛑√ Ä<ä]+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

n&É$ì ‘·\|æk˛Ôqï ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ dü÷ÿ˝Ÿ Äes¡D˝À ÁøÏ$Tø°≥ø±\ dü+#ês¡+ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, qe+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô : ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝Àì HÓÁVüA ãd”Ô Á|üuÛÑT‘·« ÁbÕ<Ûä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ \˝À |ü≥º|ü>∑˝Ò bÕeTT\T, ÁøÏ$T ø°≥ø±\ dü+#ês¡+ »s¡T >∑T‘·T+&É&É+ $X‚wü+. á bÕsƒ¡ XÊ\˝À ø£˙dü kÂø£sê´ \T ø£s¡T yÓ’HêsTT. dü÷ÿ˝Ÿ Äes¡D+˝À |æ∫à yÓTTø£ÿ\T ô|]– ∫≥º&ç$ì ‘·\|ædüTÔ+~. n≥ºVü‰ dü+>± ÁbÕs¡+_Û+∫q bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡ D+˝À $<ë´s¡TΔ\T bÕeTT\T, ‘˚fi¯¢‘√ kÕyêdü+ #˚j·Te \dæ edüTÔ+&É&É+ >∑eTHês¡Ω+. ì]à+ ∫q eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± e÷sêsTT. yê{Ï ‘·\T|ü⁄\T <=+>∑\ bÕ\j·÷´sTT. bÕsƒ¡XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫q düú\+ ø=+#Ó ø=+#Ó+>± ÄÁø£eTD≈£î >∑Tsö‘·THêï |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚yêπs ø£s¡TyÓ’Hês¡T. dü÷ÿ˝Ÿ Äes¡D+˝À |æ\¢\T Ä&ÉT≈£î+<ëeTHêï @ bÕyÓ÷, ‘˚˝À ˝Òø£ $wü ø°≥ø±\ ø±≥T≈£î ã*ø±e*‡ edüTÔ+ <˚yÓ÷qì uÛÑj·T+ uÛÑj·T+>± >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. kÕúìø£ eTTì‡bÕ*{° yê]øÏ mìïkÕs¡T¢ $qï$+∫Hê, <Ûäs¡U≤düTÔ\T ô|{ϺHê n$ #Ó‘·ÔãT≥º bÕ\j·÷´sTT. |æ∫à yÓTTø£ÿ\T |”øÏy˚j·T+&Éì yÓTTÁs¡ô|≥Tº≈£îHêï #Ó${Ï yêì eTT+<äT X¯+K+ eP~qf…¢Ì+<äì, n&É$ì ôd’‘·+ eT]|ædüTÔqï≥T¢>± |æ∫à yÓTTø£ÿ\T ô|]>±j·Tì, bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D+˝À ñqï |æ∫à yÓTTø£ÿ\T |”øÏ y˚j·T≈£î+fÒ $wü ø°≥ø±\‘√ $<ë´s¡TΔ\≈£î Á|üe÷<ä+ @s¡Œ&˚ neø±X¯+ ˝Òø£b˛˝Ò<äì bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<ë´j·TT\T á. ÁøÏwüíj·T´ ‘Ó*bÕs¡T.

ø£+<ÓH√\T ø√≥˝À.... ø√≥¢ e÷sYÿ sê»ø°j·÷\T ø£s¡÷ï\T bÕs¡¢yÓT+≥Tô|’ |ü≥Tº _–k˛Ôqï ø√≥¢ ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): s¡düe‘·Ôs¡ sê»ø°j·÷\≈£î y˚~¬ø’q ø£+<ÓH√\T ø√≥˝À ‘·q kÕúHêìï düTdæús¡+ #˚düT≈£îH˚ ~X¯˝À mMTŒ ø√≥¢ ‘·q<Ó’q XË’*˝À eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêïs¡T. õ˝≤¢ sê»ø°j·T j·Teìø£ô|’ ‘·q eTTÁ<äqT y˚ùd+<äT≈£î mMTŒ ø√≥¢ Ç|üŒ≥qT+#˚ j·T‘êï\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. õ˝≤¢ sê»ø°j·T #·]Á‘·˝À ÁbÕ<Ûëq´ kÕúqeTTqï ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ ø√≥¢ $»j·TuÛ≤düÿs ¡¬s&ç¶ yês¡düTì>± sê»ø°j·T s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ #˚dæq ø√≥¢ kÂeTT´&ç>± ù|s=+~, mMTŒ>± mìïø£e⁄‘·÷ e#êÃs¡T. ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ &Üø£ºsY yÓ’.mdt. sê»X‚Ks¡ ¬s&ç¶ Vü≤j·÷+˝À ø=ìï Çã“+<äT\T #·$#·÷dæHê bÕغ˝À ‘·q≈£îqï |ü]#·j·÷\‘√ ‘·q≈£î, ‘·q esêZìøÏ {Ϭøÿ≥¢qT Ç|æŒ+#·T≈£î+≥÷H˚ e#êÃs¡T. nô|’ dæ.m+. yÓ’.mdt.ÄsY <äTs¡às¡D+, Äj·Tq ø=&ÉT≈£î yÓ’.mdt. »>∑Hé bÕغ Ä$sꓤe+, |ü\T e⁄s¡T ø±+Á¬>dt H˚‘·\ ø£|üŒ<ë≥T¢, ‘·~‘·sê\ H˚|ü<Ûä´+˝À õ˝≤¢˝À mMTŒ ø√≥¢≈£î n~ÛcÕºq+ ô|<ä› u≤<Ûä´‘·\H˚ ø£≥ºu…{Ϻ+~. õ˝≤¢˝Àì ø£s¡÷ï\T bÕs¡¢yÓT+≥T‘√ bÕ≥T, õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ô|<ä› ~≈£îÿ>± ñ+&˚ ~X¯˝À eTT+<äT≈£î yÓfi≤¢\ì Ä<˚XÊ\ì ∫Ã+~. á H˚|ü<Ûä´+˝À mMTŒ ø√≥¢ ‘·q Vü≤yêqT #ê≥T≈£îH˚+<äT≈£î düe÷j·T‘·ÔeTe⁄‘·THêïs¡T. ø£s¡÷ï\T bÕs¡¢yÓT+≥T˝À m˝≤>∑÷ eTTdæ¢+ yÓTÆHêغ\ n+&É ø√≥¢ ≈£î≥T+u≤ìøÏ ô|≥ºì ø√fÒ... nô|’.. ‘êC≤>± bÕD´+ Ç+#ÛêsY® u≤<Ûä´‘·\T Äj·Tq düreTDÏ, e÷J myÓTà ˝Ò´ ø√≥¢ düTC≤‘·eTà≈£î sêÁwüº Hêj·Tø£‘·«+ ø£≥ºu…{Ϻ+~. B+‘√ bÕ≥T &√Hé ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àq÷ yê] e÷fÒ ø±+Á¬>dt˝À #Ó\T¢u≤≥j˚T´ |ü]dæú‘·T\T ñHêïsTT. á H˚|ü<Ûä´+˝À mMTŒ ø√≥¢ eT+&É˝≤\ yêØ>± H˚‘·\T,ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ düe÷y˚XÊ\T, düe÷˝À# ·q\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. 2014 mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ mqï&É÷ ˝Òì Ø‹q( >∑‘·+˝À ø£+fÒ n~Ûø£+>± ) d”≥¢qT dü+bÕ~+∫ ô|≥º&É+‘√ bÕ≥T ‘·q bÕs¡¢yÓT+≥T |ü]~Û˝À n‘·´~Ûø£ yÓTC≤غì kÕ~Û+∫, ]ø±s¡T¶qT kÕ~Û+#ê\qï jÓ÷#·q‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·T Hêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ MT<ä õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt˝À ‘·q |ü≥TºqT ì\T|ü⁄ ø√e &É+‘√ bÕ≥T sêÁwüº, πø+Á<ä kÕúsTT˝À¢ ‘·q dü‘êÔqT ìs¡÷|æ+#·T≈£îì, Ä bÕغ˝À ‘·eT kÕúHêìï düTdæús¡+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î Äj·Tq j·T‘êï\T CÀs¡+<äT≈£îHêïsTT. >∑‘· mìïø£˝À¢ ø£s¡÷ï\T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ |ü]~Û˝Àì ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À¢ @&ç+{Ï˝À Hê\T–+≥ ø±+Á¬>dt $»j·T+ kÕ~Û+#·>± eT÷&ÉT kÕúHê\qT ‘˚<˚bÕ ¬>\T#·T≈£î+~. eT+Á‘ê\j·T+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç ¬>\Tbı+~q {Ï&ç|æ m+m ˝Ÿ@ u≤\Hê–¬s&ç¶e÷]q sê»ø°j·T düMTø£s¡D\ H˚|ü<Ûä´+˝À eTTK´ eT+Á‹>± ~e+>∑‘· H˚‘· &Üø£ºsY yÓ’mkÕ‡sY ñqï|ü⁄Œ&ÉT n~ÛÛø±s¡ bÕغøÏ nqTã+<ä düuÛÑT´&ÉT>± e´eVü≤]+#ês¡T. Äj·Tq <äTs¡às¡D+‘√ sê»ø°j·T+>± ô|qTe÷s¡TŒ\T »s¡>∑&É+‘√ bÕ≥T, yÓ’.mdt. »>∑∑Hé q÷‘·q sê»ø°j·TbÕغ @sêŒ≥T #˚j·T&É+‘√ #ê\ eT+~‘√ bÕ≥T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ |ü]~Û˝Àì n~Ûø±s¡bÕغøÏ #Ó+~q

m+m˝Ÿ@ mÁs¡ø√≥ #ÓqïπøX¯e¬s&ç¶, u≤\Hê–¬s&ç¶, e÷J m+m˝Ÿ@ \T kÕsTTÁ|ükÕ<ä¬s&ç¶, md”Œ düTu≤“¬s&ç¶, myÓTੇ md”« yÓ÷Vü≤q¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#êØ®\T>± ñqïyês¡T yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ e\dü yÓfi≤¢s¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü sê»ø°j·T+>± kÕΔq+ ø£*Œ+∫qyê]˝À ≈£L&É ø=+<äs¡T eTs√ø£ es¡Z+˝ÀøÏ b˛e&É+ e+{Ï$ #˚düTÔ+&É&Üìï >∑eTì+∫q m+|æ Çø£ô|’ bÕغ ø√düy˚T ø±≈£î+&Ü ‘·qH˚ düTBÛs¡Èø±\+>± qeTTà≈£îqï ‘·q es¡Z+ ôd’‘·+ ø£|üŒ<ë≥¢≈£î bÕ\Œ&çq&Éغ ø√dü+ nVü≤]ÙX¯\T ÁX¯$T+#˚ H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î |ü≥º+ ø£ø£ø£fÒº+<äT≈£îqH˚ø±≈£î+&Ü ø±Áπ>dt bÕغø√dü+ nVü≤]ïwü\T bÕ≥T|ü&˚ H˚‘·\qT >∑T]Ô+∫ bÕغ |ü>±Z\T n|üŒ–+#˚+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<ä›+ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝À sêqTqï mìïø£\˝À¢ ø√≥¢≈£î >∑&ÉT¶s√E\T sêqTïHêj·Tì ã\yÓTÆq H˚‘·\T ˝Òø£ Çã“+<äT\T m<äTs√ÿyê*‡+≥T+<äì sê»ø°j·TesêZ\˝À¢ »s¡T>∑T‘·Tqï #·s¡Ã\≈£î ‘·–q düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ&ÜìøÏ s¡+>∑+ dæ<ÛäΔ+ #˚düT≈£îHêïs¡T. H˚‘·\T m+<äs¡T yÓ[flHê ø=‘·Ôyê] sêø£‘√ bÕ≥T bÕغH˚ n+{Ïô|≥Tº≈£îqï yê]˝À kÕeTs¡Δ´+ ñqï H˚‘·\qT >∑T]Ô+∫ ìjÓ÷»ø£esêZ\ ÇHé#êØ®\‘√ bÕ≥T |ü>±Z\T n|üŒ–dü÷Ô sêqTïq mìïø£\˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\T>± ì\u…{Ϻ ¬>*|æ+#·T≈£îH˚ $<Ûä+>± Ç|üŒ{ÏqT+#˚ eP´Vü≤s¡#·q #˚düTÔHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ |ü]~Û˝Àì ø√&ÉTeT÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ø√≥¢ ≈£î≥T+uÛ≤ìøÏ ô|≥ºì ø√≥>± ñ+≥Tqï $wüj·÷ìï >∑‘· mìïø£\˝À ìs¡÷|æ‘·yÓTÆ+~. eT+Á‘ê\j·T+ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±+Áπ>dt bÕغ Ç+#ê]®>± bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· ã÷<ä÷s¡T \ø°åàø±+‘·¬s&ç¶, ‘˚<˚bÕ˝À ã\yÓTÆq H˚‘·>± ñqï yÓ’.s¡TÁ<ä>ö&ÉTqT ø±+Áπ>dt bÕغ˝ÀøÏ #˚]Œ+∫ m$Tà>∑q÷s¡T Ç+#ê]®>±, Á|üC≤sê»´+ bÕغ ‘·s¡T|ü⁄q b˛{° #˚dæ z&çb˛sTTq ñ$Tà dü©yéTqT ø±+Áπ>dt˝ÀìøÏ s¡|æŒ+∫ Ä<√ì Ç+#ê]®>±, bÕغ˝À

ñ+≥÷ ø√≥¢ ≈£î≥T+uÛ≤ìøÏ n‘·´+‘· Ä|ü⁄Ô&ç>± ù|s=+~q #Ós¡T≈£î\bÕ&ÉT Hêsêj·TD¬s&ç¶ì |ü‹Ôø=+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#ê]®\T>± ìj·T$T+#·T≈£îHêïs¡T. Ä\÷s¡T myÓTà˝Ò´ ˙s¡C≤¬s&ç¶ m˝≤>∑÷ n<˚ bÕغ˝ÀH˚ ø=qkÕ>∑T‘·÷ ‘·qqT e´‹πsøÏdüTÔqï|üŒ{Ï qT+∫ nø£ÿ&É ≈£L&Ü ‘·qø£+≥÷ ã\yÓTÆq esêZìï @sêŒ≥T#˚düT≈£î+ ≥÷edüTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À n~Ûø±s¡ bÕغ˝À ñqï|üŒ{Ïø° nH˚ø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿqï m+|æøÏ eTTK´eT+Á‹>± øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, |ædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD‘√ düìïVæ≤‘· dü+ã+<ë\T ñ+&É&É+‘√ ìjÓ÷»ø£esêZ\ Ç+#ê]®\T>± bÕ\Œ&çq $wüj·÷ìï <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì bÕغ ø√dü+ ÁX¯$Tdü÷ÔH˚ ‘·q≈£î, ‘·q ≈£î≥T+u≤ ìøÏ $XÊ«dü+>± |üì#˚ùd yê]øÏ Ç+#ÛêsY® |ü<äe⁄\qT ø£≥ºu…{≤ºs¡T. n+‘˚ ø±ø£ ‘·q‘√ bÕ≥T ñ+≥Tqï øÏ+~ kÕúsTT H˚‘·\≈£î ≈£L&Ü ‘·«s¡˝ÀH˚ $$<ä |ü<äe⁄\T ø£≥ºu…fÒº+<äT≈£î e÷s¡Z+ dæ<ä›+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ø√&ÉTeT÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ m|üŒ{ÏøÏ ø√≥¢ ≈£î≥T+u≤ìøÏ ôyÓqTï, <äqTï>± ñ+&˚<˚... eT+Á‘ê\j·T+ qT+∫ ã÷ <ä÷s¡T \øÏåàø±+‘·¬s&ç¶, ‘˚<˚bÕ˝À ã\yÓTÆq H˚‘·>± ñ+≥÷ eTqkÕúbÕìøÏ >∑T¬s’q e÷J e÷¬sÿ{Ÿ j·÷sY¶ #ÛÓ’¬sàHé s¡TÁ<ä>ö&éqT #˚s¡Bdæ ø±+ÁÁ¬>dt m$Tà>∑q÷s¡T Ç+#ÛêsY®>±, Á|üC≤sê»´+ bÕØ ºqT+∫ b˛{° #˚dæ, z&çb˛sTTq ñ$Tà dü©+qT ø±+Á¬>dt˝ÀøÏ s¡|æŒ+ ∫, Ä<√ì Ç+#ÛêsY®>± ‘·q ≈£î≥T+u≤ìøÏ $XÊ«dü bÕÁ‘·T&Ó’q #Ós¡T≈£î \bÕ&ÉT Hêsêj·TD ¬s&ç¶ì |ü‹Ôø=+&É ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#ÛêsY®>± ìj·T$T+|üCÒdüT≈£îHêÁï s¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ M]H˚ bÕغ ‘·s¡|ü⁄q Ä,j·÷ nôd+;¢ kÕúHê\ nuÛÑ´s¡Tú\T>± ì*|æ, ¬>*|æ+#˚+<äT≈£î Ç|üŒ{ÏqT+#˚ mMTŒ ø√≥¢ bÕe⁄\T ø£<äTe⁄|ü⁄‘·THêïs¡T. ‘·q≈£î dü]b˛ì yÓ’] esêZìøÏ #Ó+~q H˚‘·\T Ä<√ì e÷J myÓTà˝Ò´ kÕsTT Á|ükÕ<ä¬s&ç¶, eT+Á‘ê\j·T+ myÓTà˝Ò´ u≤\Hê–¬s&ç¶, m$Tà>∑q÷s¡T myÓTà˝Ò´ mÁs¡ø√≥ #ÓqïπøX¯e ¬s&ç¶, ‘·q eØZj·TT&ç>± eTTÁ<ä|ü&çq ‹ø±ÿ¬s&ç¶ ôd’‘·+ Ç‘·s¡ bÕغ\ yÓ’|ü⁄<äèwæº ô|≥º&Üìï >∑T]Ô+∫q mMTŒ yê]øÏ Á|ü‘·´e÷ïj·T+>± ‘·q es¡Z H˚‘·\qT s¡+>∑+˝ÀøÏ ‘Ódü÷Ô yê]øÏ ‘·q dü+|üPs¡í düVü‰j·T, düVü≤ø±sê\qT n+<äCÒdü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|ü⁄q ôd’‘·+ ‘·–q #˚j·T÷‘·qT n+~+#˚+<äT≈£î j·T‹ïdüTÔHêïs¡T. Ç<˚ H˚|ü<Ûä´+˝À mMTŒ ø√≥¢ øÏ+~ kÕúsTT H˚‘·\πø ø±≈£î+&Ü ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î ôd’‘·+ ì‘·´+ n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥÷ m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT yê] ndüsê\qT rs¡Tdü÷Ô edüTÔHêïs¡T. ‘·«s¡˝À »s¡T>∑qTqï |ü⁄\≈£î]Ô m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+ X¯+KTkÕú|üq ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ m◊dædæ C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´&ÉT sêVüQ˝Ÿ>±+BÛì |æ*|æ+∫, n≥T πø+Á<ä+, Ç≥T sêÁwüº ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ‘·q ÁbÕ<ÛëHê´ìï ‘Ó*j·T C…bÕŒ\ì mMTŒ düe÷j·T‘·ÔeTe⁄‘·THêïs¡T. áø±s¡´Áø£e÷ìøÏ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ |ü]~Û˝Àì nìï ìjÓ÷»ø£esêZ\ Ç+#ê]®\‘√ bÕ≥T uÛ≤Ø »q düMTø£s¡D‘√ >∑‘·+˝À ø£˙ $˙ ms¡T>∑ì Ø‹q uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑqT ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î mMTŒ ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡T.

uÛÑ÷πø{≤sTT+|ü⁄\ô|’ düuÛ≤dü+|òüT+ y˚j·T&Üìï ‘·|ü⁄Œã{Ϻq düTπsK ôV’≤<äsêu≤<é qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô) : yÓ’mdt sê»X‚KsY ¬s&ç¶ Vü≤j·÷+\˝À »]&çq uÛÑ÷ πø{≤sTT+|ü⁄\ô|’ düuÛ≤ dü+|òüT+ y˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+#·&Üìï m+m˝Ÿm ø=+&Ü düTπsK ‘·|ü⁄Œã{≤ºs¡T.yÓ’mdt‘√ bÕ≥T #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Vü≤j·÷+˝À »]–q πø{≤sTT+|ü⁄\ô|’ ≈£L&Ü $#ês¡D »s¡bÕ\ì ÄyÓT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. yÓ’mdtqT nÁ|ü‹wü˜bÕ\T #˚j·÷\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ e÷Á‘·y˚T düuÛ≤dü+|òüT+ y˚düTÔHêïs¡H˚ nqTe÷q+ Á|ü»\˝À ≈£L&Ü ñ+<äì ÄyÓT Äs√|æ+#ês¡T. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTÆHêغ˝À |ü&ç+<äì ÄyÓT n_ÛÁbÕj·T|ü&ɶs¡T.XÊdüqdüuÛÑ˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ

yÓTC≤غ ñ+<√ ˝Ò<Ó ìs¡÷|æ+#·Tø√yê*‡q u≤<Ûä´‘· ñ+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ eTT+<äT≈£î sêì|üø£å+˝À Á|ü‹eø£å bÕغ n$XÊ«dü rsêàq+ ô|{≤º\ì ÄyÓT &çe÷+&Ûé #˚XÊs¡T.{°ÄsYmdt,yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ\T ø£*dæ rsêàq+ ô|≥ºeTq&É+˝À {°&û|” Ä+‘·s¡´+ @$T{À ns¡ú+ ø±e≥+˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ n$XÊ«dü rsêàq+ ô|fÒº <ÛÓ’s¡´+ {°&û|”øÏ ˝Ò<ë nì ÄyÓT Á|ü•ï+#ês¡T. b˛\es¡+ f…+&És¡¢ $wüj·T+˝À ‘Ósêdüô|’ |ü&çq eT#·ÃqT ø£|æŒ|ü⁄#·TÃ≈£îH˚+<äTπø n~Ûø±s¡, Á|ü‹|üø£å myÓTà˝Ò´\≈£î e\ y˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T.


6

HêsTT Áu≤Vü≤àDT\ dü+|òüT+ @sêŒ≥T $XÊK ;#Y˝À Çø£ ôd’øÏfi¯¢ |üs¡T>∑T k˛ìj·÷ sêVüQ˝Ÿ\≈£î dæ«dt U≤‘ê\T ø=*$T>∑T+&É¢, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ HêsTT Áu≤Vü≤àDT\ dü+|òüT+ @sêŒf…Æ+~.Ä dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ç>± $»j·T>√bÕ˝Ÿ, ø±s¡´<ä]Ù>± sêe÷+»H˚j·TT\T, ø√XÊ~Ûø±]>± Hêπ>X¯«s¡ sêyé, eTs√ 22 eT+~ ø£$T{Ï düuÛÑT´\T>± mqTï≈£îHêïs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± q÷‘·q+>± mìï¬ø’q ø±s¡´es¡Z+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT HêsTT Áu≤Vü≤àDT\ ø±\˙ì |üP]Ô kÕúsTT˝À n_Ûeè~Û› |üs¡#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\ düVü≤ø±sêìï ø√s¡‘êeTì #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ |ü]~Û˝Àì |ü\T Á>±e÷\ HêsTT Áu≤Vü≤àDT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≠saS≈¡xms»¡ıLi, ©´s™´sLi ¡L`i 1 (düTes¡íyês¡Ô): ≠saS≈¡Õ‹[ F~áW˘xtsQ©±s LRiNRP‰zqs¨s @LjiNRP¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi ©´s≤R∂VLi’¡gjiLi¿¡Liμj∂. r°™´sV™yLRiLi ©´sVLi≤T∂ ™yLRiLiÕ‹[ INRPL][«¡Ÿ Æ™sz§¶¶¶NTPÕfi •¶¶¶÷d¡Æ≤∂[ ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s —¡≠sFsLizqs NRP≠sVxtsQ©´sL`i ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ’d¡ø`¡L][≤`∂Õ‹[ Æ™sz§¶¶¶NTPÕfi ˙{mns «‹[©±sNRPV $NSLRiLi øR¡V…ÌÿLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ©´sVLi≤T∂ AL`iZNP ’d¡ø`¡ Fs¨dÌsAL`i ≠s˙gRix§¶¶¶Li ©´sVLi≤T∂ \Æ™sFsry=L`i ≠s˙gRix§¶¶¶Li ™´sLRiNRPV ™yx§¶¶¶©yá©´sV ¨s}tsQμ≥j∂ryÚLRiV. DμR∂∏R∂VLi HμR∂V©´sıLRi ©´sVLi¿¡ G≤R∂V©´sıLRi ™´sLRiNRPV C LRix§¶¶¶μyLjiÕ‹[ ™yx§¶¶¶©yá©´sV @©´sV™´sVºΩLiøyLRiV. —¡≠sFsLizqs zqsμÙR∂Li ¬ø¡[zqs©´s ™´sLiμR∂ \|qsNTPŒ˝œ¡©´sV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ™´soLi¿¡Liμj∂. NSL]ˆlLi[xtsQ©±s ≠s©´sWªRΩıLigS ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i AgRiLS*Õfi, F°÷d¡£qs NRP≠sVxtsQ©´sL`i xmspLÒRiøR¡LiμR∂L`i FyÕÊ‹©yıLRiV.

ãT<Ûäyês¡+, 2 qe+ãsY 2011

düTes¡íyês¡Ô

yÓ’<äT´\ô|’ ø±<äT.... Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ b˛sê&É+&ç ø£s¡÷ï\T ndüT|üÁ‹, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üC≤ dü+|òü÷\ H˚‘·\T Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ b˛sê&Ü\ì yÓ’<äT´\T dü÷∫+#ês¡T. n+‘˚ ø±˙ yÓ’<äT´\ô|’ b˛sê&ç‘˚ |òü*‘·y˚TB ñ+&É<äì yês¡T #ÓbÕŒs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘·« düs¡«»q yÓ’<ä´XÊ\ kÕº|òt Vü‰˝À¢ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Ò ø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yÓ’<ä´ ãè+<ä+ e÷{≤¢&ç+~. á dü+<äs¡“¤+>± &Üø£ºsY yÓ+ø£≥ s¡eTD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢ yÓ’<ä´, Äs√>∑´ XÊK n~Ûø±] &Üø£ºsY yÓ’. qs¡dæ+VüQ\Tô|’ <ë&çøÏ bÕ\Œ&çq d”|æ◊ H˚‘· ˝§+– b˛sTTq+<äT≈£î ‘êeTT düyÓTàqT $s¡$TdüTÔHêïeTHêïs¡T. nsTT‘˚ á düyÓTà $s¡eTD nqï~ ‘·q $»j·÷ìøÏ dü+πø‘·+ ø±<äì, n˝≤>∑ì ‘·eT |üsê»j·T+ ≈£L&Ü ø±<äì >∑Ts¡TÔ+#·T ø√yê\Hêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ bÕ]X¯ó<Ûä´ ˝ÀbÕ\ e\¢ <√eT\T yê´|æÔ #Ó+~, yê´<ÛäT\T ô|]>±j·THêïs¡T. |ü\T Á>±e÷˝À¢ kÕúì≈£î\T ne>±Vü≤Hê ˝À|ü+‘√, ˝Ò<ë ìs¡¢ø£å´+‘√ Á>±eT+˝À nbÕ]X¯ó<Ûë´ìï ô|+∫ b˛wædüTÔHêïs¡ì

_&ɶ≈£î »qàì∫à ]ø±s¡T¶¬øøÏÿq eì‘· HÓ\÷¢s¡T, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô) :HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢≈£î #Ó+~q ˇø£ eTs¡T>∑TE® eTVæ≤fi¯ _&ɶ≈£î »qàìe«&É+ <ë«sê ]ø±s¡T¶¬øøÏÿ+~. 108 ôd+ .MT. e÷Á‘·y˚T m‘·TÔ ñqï á eTVæ≤fi¯ HÓ\÷¢s¡T ˝Àì Hêsêj·TD ÄdüŒÁ‹˝À bÕbÕsTTøÏ »qàì ∫Ã+~.‘·©¢_&ܶ ≈£î˝≤kÕ>±H˚ ñHêïs¡T. nsTT‘˚ »qT´|üs¡+>± bÕ|ü Äs√>±´ìï |ü]o*+#ê*‡ ñ+<äì yÓ’<äT´\T ‘Ó*bÕs¡T.

|ü\T ø±\˙˝À yê´<ÛäT\ô|’ Ç+{Ï+{≤ düπs« ` d”|”◊ Ä<√ì ns¡“Hé qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): Ä <√ì |ü≥ºD+ ˝ÀbÕ\T ø±\˙\T X¯+ø£sYq>∑sY, ø£\T¢#·$˝À yê´<ÛäT\‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêï yê]ô|’ Ç+{Ï+{≤ düπs« ìs¡«Væ≤dü÷Ô dæ|æ◊ |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T {Ï. $πswt $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ bÕ]X¯ó<äΔ´ ˝ÀbÕ\ e\¢ , n|ü]X¯ó <äΔ´+‘√Ç|üŒ{Ïπø #ê˝≤ eT+~ ù|<ä eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ yês¡T ∫¬øHé >∑THê´, eT˝Ò]j·÷, &Ó+>∑÷´ ‘·~‘·s¡ yê´<ÛäT\‘√ rÁe Çã“+ <äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T.eTTì‡bÕ˝Ÿ n~Ûø±s¡T \T e÷Á‘·+ bÕ]<ÛäT<äΔ´+ô|’ #=s¡e #·÷|üø£b˛>± Ç+{Ï |üqTï, ÄdæÔ|üqTï ô|+#·&É+ô|’ k˛#·ì j·T+ nHêïs¡T. nbÕ]X¯ó<äΔ´+ n<äT|ü⁄ #˚j·T &É+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T <äTqïb˛‘·Tô|’ es¡í+ ≈£î]dæq≥T¢>± ñ+≥THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n~Ûø±s¡T\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, ©´s™´sLi ¡L`i 1 (düTes¡íyês¡Ô ): NSLi˙lgixqsV @μ≥R∂˘QORPVLSáV r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂, AÆ™sV NRPV™´sWLRiV≤R∂V LSx§¶¶¶ßÕfigSLiμ≥k∂ Æ™s[á N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá ©´sÃ˝¡μ≥R∂©y¨sı zqs*£qs Àÿ˘LiNRPVÕ‹[ μyøR¡VNRPV©yıLRi¨s AL][zmsxqsWÚ ™´sV©Ø[x§¶¶¶ L`i aRPLRi¯ @Æ©s[ ©y˘∏R∂V™yμj∂ xqsV˙{msLiN][LÌRiVÕ‹[ zms…”¡xtsQ©±s μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ©y≠sVÆ©s[xtsQ©±s Æ™s[zqs©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLiÕ‹[ LSx§¶¶¶ßÕfi gS¨ds r°¨s∏R∂W gS¨ds A LRix§¶¶¶xqs˘ Δÿªy gRiVLjiLi¿¡ ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. zqs*£qs Àÿ˘LiNRPVÕ‹[ D©´sı ©´sÃ˝¡μR∂©yı¨s À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aRPLiÕ‹[¨s G Àÿ˘LiNRPVNRPV ™´sWLSËá¨s NRPW≤y A∏R∂V©´s xqsV˙{msLi N][LÌRiV©´sV N][LSLRiV. BLiªRΩNSáLi ≠s≠sμ≥R∂ Æ©s[ªRΩá\|ms AL][xmsfl·Ã¡V LSgS BxmsˆV≤R∂V ≠dsLji\|ms LS™´s≤R∂Li NRPáNRPáLi NRPáVgRiVª][Liμj∂. @©yı μk∂ORPQá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi BxmsˆV≤R∂V •¶¶¶…fi …ÿzmsN`PgS ™´sWLRi©´sVLiμj∂. zqs*£qs Àÿ˘LiNRPVNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s INRP ΔÿªyÕ‹[ r°¨s∏R∂W, LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiμk∂ ©´sÃ˝¡μ≥R∂©´sLi DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ A Δÿªy ªRΩ™´sVμR∂¨s LSx§¶¶¶ßÕfi gSLiμ≥k∂ gS¨ds r°¨s∏R∂W gSLiμk∂ gS¨s ¬ø¡xmsˆN][¤Õ¡[μR∂V. Δÿªy ≠s™´sLSá©´sV æªΩáVxqsV N][™´s≤y¨sNTP ≠søyLRifl· «¡LjizmsLiøyá¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı AÆμ∂[bPLiøy÷¡=Liμj∂gS A∏R∂V©´s xqsV˙{msLiN][LÌRiV ©´sV N][LSLRiV. ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i aRPLRi¯Æ™s[zqs©´s zms…”¡xtsQ©±s\|ms NSLi˙lgi£qs FyLÌki G ≠sμ≥R∂\Æ™sV©´s @μ≥j∂NSLjiNRP ˙xmsNRP»¡©´s Bxmsˆ…”¡NTP ™´sLRiNRPV B™´s*¤Õ¡[μR∂V.

#ÓbÕŒs¡T. Á>±e÷˝À¢ uÀ]+>∑T\ #·÷≥÷º ˙s¡T ì\« ñ+&É&É+‘√ <√eT\T yê´|æÔ #Ó+<äT‘·THêïj·THêïs¡T. &Ó+>∑÷´, eT˝Ò]j·÷, yÓ÷<ä&ÉTyê|ü⁄ yê´~Û, ∫¬øHé >∑THê´ ˝≤+{Ï yê´<ÛäT\T Á|üã˝Ò+<äT≈£î Ä, j·÷ Á>±e÷\ kÕúì≈£î\ ne>±Vü≤Hê ˝À|üy˚T ‘·|üŒ yÓ’<äT´\T ø±s¡D+ ø±<äHêïs¡T. yê´<ÛäT\T Á|üã*‘˚ Á|üC≤dü+|òü÷\T, sê»ø°j·T bÕغ\T yÓ’<ä´, Äs√>∑´XÊKqT ì+~dü÷Ô s√&Ó¢øÏÿ sê´©\T #˚ùdÔ, ø±sê´\j·÷\ m<äT≥ <Ûäsêï\T #˚ùdÔ »ãT“\T ‘·>∑ZeHêïs¡T. ì»yÓTÆq Á|üC≤ ùdy˚ #˚j·T\qT≈£îH˚ Á|üC≤ dü+|òü÷\ H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T Á>±e÷˝À¢øÏ yÓfi≤¢\Hêïs¡T. nø£ÿe kÕúì≈£î˝À¢ bÕ]X¯ó<Ûä´+ |ü≥¢ ne>±Vü≤qqT ô|+bı+~+#ê\Hêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ dü<ädüT‡\T, sê´©\qT #˚|ü{≤º\ì, n˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ yÓ’<ä´, Äs√>∑´XÊK, yÓ’<äT´\T bÕ\T |ü+#·T≈£î+{≤s¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &Üø£ºs¡T¢ »j·TX¯+ø£sY, lVü≤], yÓ’<ä´ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

$XÊK ;#Y s√&ÉT¶˝À e+>∑|ü+&ÉT Bø£å uÛ≤»bÕ H˚‘·\qT n&ÉT¶≈£îqï düyÓTÆø±+Á<Ûä ◊ø±dü $<ë´s¡Tú\T $XÊK|ü≥ï+ qe+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô : sêh ne‘·s¡D ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì ;#Y s√&ÉT¶˝Àì bı{켂 lsêeTT\T $Á>∑Vü‰ìøÏ Á|üC≤>±j·÷\≈£î&ÉT e+>∑|ü+&ÉT |üP\e÷\ y˚dæ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. sêh+ düyÓTÆø£´+>± ñ+&Ü\ì Äø±+øÏådü÷Ô 50 eT+~ $<ë´s¡Tú\‘√ ø£\dæ Äj·Tq ;#Y s√&ÉT¶˝À ˇø£s√E ìs¡düq Bø£å #˚|ü{≤ºs¡T. sêh ne‘·s¡D ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± $XÊK ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z myÓTà˝Ò´ yÓ\>∑|üP&ç sêeTø£èwüí bı{Ϻ lsêeTT\T $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T.;#Y s√&ÉT¶˝ÀH˚ bı{ϺlsêeTT\T $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\\T y˚ùd+<äT≈£î e∫Ãq uÛ≤»bÕ H˚‘·\qT düyÓTÆø±´+Á<Ûä $<ë´]ú ◊ø±dü n&ÉT¶≈£î+<ä. y˚sêŒ≥T<ës¡T\T yÓ[¢b˛yê\+≥÷ $<ë´s¡TH<∏ä\T ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. ∫e]øÏ b˛©düT\ kÕj·T+‘√ H˚‘·\T $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ yÓqT~]>±s¡T.

10 áHÓ\ 12 qT+∫ zô|Hé dü÷ÿ\T f…HéÔ nqTã+<Ûä |üØø£å\T.. ø£s¡÷ï\T $<ä´ qe+ãsY1 (düTes¡íyês¡Ô) : qe+ãsY12e ‘˚B qT+&ç 25 es¡≈£î zô|Hé bÕsƒ¡XÊ\ |ü<äe ‘·s¡>∑‹ nqTã+<ä |üØø£å\T »s¡T>∑Tqì õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~ø±] &ç.yÓ+ø£≥düTã“j·T´ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡Tú\T áHÓ\ 1e ‘˚BqT+&ç Vü‰˝Ÿ{Ϭø≥¢qT bı+<äe#·TÃqì 12,13,20 ‘˚B\˝À ñ<äj·T+, eT<ë´Vü≤ï+ |üØø£å\T »s¡T>∑Tqì $T>∑‘ê$ ñ<äj·T+ 9:30 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12:30 >∑+≥\ es¡≈£î »s¡T>∑TqHêïs¡T.

|üØø£å\ ø±\ |ü{Ϻø£: qe+ãsY 12q Væ≤+B, e÷s¡~∏, ø£q&É, ˇ]j·÷, ‘·$T˝Ÿ, 13q Ç+^¢wt, ñs¡÷›, 14q ‘Ó\T>∑T, 15q >∑DÏ‘·+, 16q ôd’Hé‡ eT]j·TT f…ø±ï\J, 17q k˛wü˝Ÿ düº&ûdt, 18q mø£Hê$Tø˘‡, 19q _õHÓdt düº&ûdt, 20q ôVA+ôd’Hé‡, es¡¶ ÁbÕôddæ+>¥(~∏j·TØ), 21q ôd’ø±\J, 22q Ç+&çj·THé ø£\ÃsY eT]j·TT ôV≤]fÒCŸ, 23q eè‹Ô $<ë´ e÷<ä´eT+ (~∏j·TØ), 24q esY¶ ÁbÕôddæ+>¥ (ÁbÕøϺø£˝Ÿ), 25q eè‹Ô $<ë´ e÷<ä´eT+ (ÁbÕøϺø£˝Ÿ).

k˛ìj·÷>±+BÛøÏ uÛ≤s¡‘·s¡‘·ï ø√dü+ &çe÷+&é #˚kÕÔ: X¯+ø£Ásêe⁄ $»j·Tq>∑s¡+,qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘Ó\+>±D, d”e÷+Á<Ûä πø+Á<Ûä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ¬s+&ÉT ø£fi¯¢˝≤+ {Ïeì yê{Ï˝À <˚ìøÏ düeTdü´ sê≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+≥T<äì #˚H˚‘·, CÖ[XÊK eT+Á‹ X¯+ø£Ásêe⁄ nHêïs¡T. õ˝≤¢ |üs¡´≥q˝À uÛ≤>∑+>± nj·Tq eT+>∑fi¯yês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. k˛ìjÓ÷>±+BÛ ≈£î≥T+ã+ ‘ê´>±\ ≈£î≥T+ãeTì nHêïs¡T. HÓÁVüA qT+∫ sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ es¡≈£î Á|ü»\ ø√dü+ Ä≈£î≥T+ã+ n+øÏ‘·yÓTÆ+<äì Á|üX¯+dæ+#ês¡T. k˛ìj·÷>±+BÛ <˚X¯+ ø√dü+ mH√ï ‘ê´>±\T #˚XÊs¡ì nHêïs¡T. ÄyÓT≈£î uÛ≤s¡‘·s¡‘·ï Çyê«\ì e#˚à ]|ü_¢ø˘&˚ dü+<äs¡“¤+>± ‘êqT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. »>∑Hé ÄdüTÔ\ πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫ $˝Òø£s¡T¢ Á|ükÕÔ$+#·>± #·≥º+ ‘·q |üì ‘êqT #˚düT≈£îb˛‘·T+<äì nHêïs¡T.

p|ü*¢ô|’q düuÛ≤Vü≤≈£îÿ\ dü+|òüT+ H√{°düT ÇkÕÔ+ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\T ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô) : p|ü*¢ô|’q düuÛ≤Vü≤≈£îÿ\ dü+|òüT+ H√{°düT ÇkÕÔeTì ‘Ó\+ >±D ÁbÕ+‘· ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\T Á|üø£{Ï+#ês¡T. »>∑Hé˝≤π> πød”ÄsY Äj·Tq ≈£î≥T+uÛÑdüuÛÑT´\T y˚\ø√≥T¢ dü+bÕ~+#·T≈£îHêïs¡ì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. ªy˚TeTT s¡÷.ø√{Ï rdüT≈£î+fÒ πød”ÄsY e<ä› p|ü*¢ mìï ø√≥T¢ rdüT≈£îHêïs¡ì myÓTà˝Ò´\T Á|ü•ï+#ês¡T. ã&ÉT>∑T, <äfi¯‘·, –]»q, myÓTà˝Ò´\ Ä‘·à>ös¡e+ <Óã“‹H˚˝≤ p|ü*¢ yê´K´\T #˚düTÔHêïs¡ì myÓTà˝Ò´ u≤\÷Hêj·Tø˘ nHêïs¡T. ø£+&ÉTyê e÷πsÃ+<ä≈£î p|ü*¢ mìï ø√≥T¢ rdüT≈£îHêïs¡ì myÓTà˝Ò´ Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ nHêïs¡T. πød”ÄsY ÄdüTÔ\ô|’ $#ês¡D »]|æ+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√s¡‘êeTì øÏ#·Ãqï>±] \øå±à¬s&ç¶ nHêïs¡T.

HÓ\÷¢s¡T˝À |òüTq+>± sêÁwüº ne‘·s¡D~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\T HÓ\÷¢s¡T, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº ne‘·s¡D ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\T HÓ\÷¢s¡T q>∑s¡+˝À |òüTq+>± »s¡T>∑T‘·THêïsTT. bı{ϺlsêeTT\T $Á>∑Vü‰ìøÏ q>∑s¡ XÊdüqdüuÛÑT´&ÉT l<Ûäs¡ ø£ècÕí¬s&ç¶ |üP\e÷\ y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. uÛ≤cÕ Á|üj·TTø£Ô sêcÕº\T Ä+Á<Ûäsêwüº @sêŒ≥T‘√H˚ ÁbÕs¡+uÛÑeTsTT+<äì Äj·Tq ‘·q Á|üdü+>∑+˝À ù|s=ÿHêïs¡T. ø£düTÔsꓤ ø£fi≤πøåÁ‘·+˝À »]–q y˚&ÉTø£\≈£î ø£˝…ø£ºsY &ç.l<ÛäsY, md”Œ s¡eTD≈£îe÷sY, q>∑s¡ bÕ\ø£ ø£$TwüqsY sêe÷+»H˚j·TT\T... ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$T\ºHé $<ë´dü+düú\˝À |òüTD+>± sêh ne‘·s¡D ~H√‘·‡yê\T Ä<√ì 1 qe+ãsY (düTes¡íyês¡Ô):kÕúìø£ $T\ºHé Á>±sY ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ , $T\ºHé ôV’≤f…ø˘ ôV’≤ dü÷ÿ˝Ÿ q+<äT |òüTD+>± sêh ne‘·s¡D ~H√‘·‡e+ »] –+~.á dü+<äs¡“¤+>± bÕsƒ¡XÊ\ ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ dü>∑] lìyêd üsêe⁄>±s¡T n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤dü÷Ô eTT+<äT>± bı{Ϻ lsêeTT\T ∫Á‘· |ü{≤ìøÏ |üP\Ty˚dæ ìyêfi¯ó \T n]Œ+#ês¡T.á dü+ <äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷˝≤¢&ÉT‘·÷ , 1952 nø√ºãsY 19q ‘˚Bq >±+<Û˚j·T yê~ bı{Ϻ lsêeTT \T yês¡T 58 s√E\ bÕ≥T ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚dæ &çôd+ãsY 15 e ‘˚Bq dü«s¡ZdüTú˝…’Hês¡ì ,Äj·Tq ÁbÕD‘ê´>∑+‘√ Ä+Á<ÛäÁbÕ+‘·+ n≥Tº&çøÏ b˛sTT+<äì, 3 s√E\bÕ≥T sêheT+‘ê <ÛÍs¡®q´ø±+&É »]–+<äì, B+‘√ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ~– e∫à ‘Ó\T>∑T ÁbÕ+‘ê\‘√ ‘·ø£åD+ Ä+Á<Ûäsêh+ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì &çôd+ãsY 19q HÓÁVüQ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Á|üø£{Ï+#ês¡ì ‘·<ë«sê Ä+Á<Ûäsêh+ @s¡Œ&çq~ nì , dü+|üPs¡íyÓTÆq Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ @s¡Œ&É&ÜìøÏ 1946 qT+&ç $XÊ˝≤+Á<Û√<ä´eT+ ÁbÕs¡+u ÛÑeTsTTq<äì Ä ‘·sê«‘· 1956 qe+ãsY 1e ‘˚Bq Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ @sêŒ≥T ø±e≥+ ôV’≤Á<ëu≤<é eTq sêÁcÕºìøÏ sê»<Ûëìø£ ø±e≥+ »]–+<äì , yÓTT‘·Ô+ Ä+Á<Ûäsêh, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü⁄≥Tº|ü⁄s√«‘·Ôsê\T >∑T]+∫ #·ø£ÿ>± $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bı{ϺmsêeTT\T>±, ‘Ó\T>∑T‘·*¢ y˚wü<ës¡\‘√ |æ\¢\ qT n+<ä]˙ n\]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’dt Á|æì‡bÕ\ ÄsY. yÓ÷Vü≤Hé ◊d” . Vü≤©e÷u≤qT, yÓ+ø£fÒwt, <ä‘êÔ, _. Hê>∑sêE, ¬s&ç¶ , @J Hê>∑eTDÏ , ás¡qï, ÇÁ»sTT˝Ÿ yÓTT<ä\>∑Tyês¡T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìsêVü‰s¡Bø£å #˚|ü≥ºqTqï eT<ÛäTø=&Ü sê+N, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô) : U…’B\≈£î eT+∫ ÄVü‰s¡+ ô|fÒº es¡≈£î ‘êqT ìsêVü‰s¡Bø£å #˚j·TqTqï≥T¢ C≤s¡â+&é e÷J eTTK´eT+Á‹ eT<ÛäTø=&Ü ‘Ó*bÕs¡T. eT˙ ˝≤+&É]+>¥≈£î bÕ\Œ &ܶs¡ï Äs√|üD\ô|’ C…’\T J$‘·+ >∑&ÉT|ü⁄‘·Tqï ø=&Ü C…’\T˝À U…’B\≈£î ÇdüTÔqï ÄVü‰s¡+ô|’ >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À k˛eTyês¡+ C…’\T˝À »]–q |òüTs¡¸D˝À Äj·Tq ≈£î&ç #˚sTT $]–+~. B+‘√ Äj·Tìï sêCÒ+Á<ä Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt yÓT&çø£˝Ÿ ôd’H釽À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡T.

düTÁ|”+ø√s¡Tº≈£î yÓ[¢q »j·T\*‘· #ÓHÓ’ï, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘·$Tfi¯Hê&ÉT eTTK´eT+Á‹ »j·T\*‘· düTÁ|”+ø√s¡Tº≈£î yÓfi≤¢ s¡T. Ä<ëj·÷ìøÏ $T+∫q ÄdüTÔ\ πødüT˝À $#ê s¡D≈£î nø√ºãs¡T 20,21q u…+>∑fi¯Ss¡T Á≥j·T˝Ÿ ø√s¡Tº≈£î ÄyÓT Vü‰»s¡j·÷´s¡T. nsTT‘˚ Á≥j·T˝Ÿ ø√s¡Tº ÄyÓTqT eT∞¢ áHÓ\ 8q Vü‰»s¡Tø±e *‡+~>± ø√s¡&É+‘√ ø√s¡Tº ìs¡íj·÷ìï düyê\T #˚dü÷Ô »j·T\*‘· düTÁ|”+ø√s¡Tº≈£î yÓfi≤¢s¡T. düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúq+ ‘·qqT Á{≤j·T˝Ÿ ø√s¡Tº eTT+<äT ˇø£ÿkÕ] Vü‰»¬s’‘˚ #ê\ì ù|s=ÿ+<äì ÄyÓT >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. eT∞¢ eT∞¢ Vü‰»s¡T ø£eTàì ã\e+‘·+ #˚j·T&É+ ‘·>∑<äHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

ø=+&É M {Ï #ê+‘ê&É T ˝≤.... Ä]ú ø £ u≤~Û ‘ · T \T ø£s¡Te⁄ ãè+<ä+

|üs¡´≥q bÕeTT\bÕ&ÉT, qe+ãs¡T1 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì $T≥º ø£+<ë\ Á>±eT+˝À yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ø£s¡Te⁄ ãè+<ä+ düuÛÑT´\T |üs¡´{Ï+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Ä ãè+<ä düuÛÑT´\T Ä Á>±eT+˝À |ü+≥ bı˝≤\qT |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ä ãè+<ä düuÛÑT´\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À πøe\+ 29 eT+&É˝≤\H˚ ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üø£{Ï+#·&É+ nHê´j·TeTHêïs¡T. $T–*q nìï eT+&É˝≤\qT ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üø£{Ï+∫ nqï<ë‘·\qT Ä<äTø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T πsDTø£eTà, ø±dü« X¯+ø£s¡¬s&ç¶, |ü⁄\≈£î]Ô sêC≤¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

T\T edü÷\T #˚dæ |üsê¬s’q bòÕ<äsY * y˚˝≤~ s¡÷>∑bÕj· * >√Z\T ô|&ÉT‘·Tqï u≤~Û‘·T\T

ø=*$T>∑T+&É¢, qe+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô : kÕe÷q´, eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ esêZ\ ã\V”≤q‘˚... ‘·eT ã\+>± eT\#·T≈£î+≥Tqï Ä]úø£ H˚s¡>±fi¯¢ ñ#·TÃ˝À ∫øÏÿ |ü\Te⁄s¡T $\$\ ˝≤&çb˛‘·THêïs¡T. Ç{°e˝Ò õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± |ü\T >=\TdüTø£≥Tº d”ÿ+\T, |ü<∏äø±\ ù|s¡T‘√ ø=+<äs¡T e÷j·T>±fi¯ó¢ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\T <ä+&ÉT≈£îì, ñ&ÜsTT+∫q yÓ’q+ eTqø£+<ä]ø° ‘Ó\dæ+<˚... ‘êC≤>±... Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘˚ eT+&É\+˝Àq÷ #√≥T #˚düT≈£î+~. B+‘√ ~≈£îÿ‘√#·ì kÕúì≈£î\T b˛©düT\qT ÄÁX¯sTT+#˚ |üì˝À |ü&ܶs¡T. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚ ø=*$T>∑T+&É¢ eT+&É\+˝§ z #·]ä bòÕ<äsY ˙˝≤+ãsY á nÁø£e÷\ |üsê«ìøÏ ‘Ós¡ rkÕ&ÉT. kÕúìø£ z #·]Ã˝À |üì #˚ùd Ä bòÕ<äsY s¡÷. 10, 800\T #Ó*¢ùdÔ.. #ê\T.. Á|ü‹ HÓ\ HÓ\≈£î s¡÷. 2,400\ #=|ü⁄Œq 13 HÓ\\ bÕ≥T &çbÕõ{Ÿ <ës¡T\≈£î #Ó*¢kÕÔeT+≥÷ kÕúì≈£î\qT q$Tà+#ê&ÉT. kÕúì≈£î˝…’q |ü⁄\¢eTà, ;;, <ädüÔ–s¡eTà, eT]j·TeTà, düTπswt, e÷s¡T‘·eTà, ˙\eTà, ns¡TDeTà, ‘·~‘·s¡T\‘√ Ç˝≤ &çbÕõ≥T¢ ùdø£]+#ê&ÉT. πøe\+ s¡÷. 10, 800\T #Ó*¢ùdÔ #ê\T.... 13 HÓ\˝À¢>± ‘·eT≈£î ‘·eT ndü\T ø£Hêï eTs√ ¬s+&ç+‘·\T n~Ûø£ yÓTT‘êÔ\T ˝≤uÛÑyÓ÷düTÔ+<äì ÄX¯|ü&ç yês¡T Ä yÓTT‘êÔ\qT nb˛Œ, düb˛Œ #˚dæ #Ó*¢+#ês¡T. nsTT‘˚ &çbÕõ≥T¢ ùdø£]+∫q Ä bòÕ<äsY ˙˝≤+ãsY ø=*$T>∑T+&É¢˝À ø£ì|æ+#·ø£ b˛e&É+‘√ &çbÕõ{Ÿ <ës¡T˝À¢ Ä+<√fi¯q yÓTT<ä˝…’+~.. m+‘√ ø±\+>± #·÷dæHê Äj·Tq >∑T]+∫q düe÷#ês¡+ \_Û+#·ø£ b˛e&É+‘√, eTs√ e÷s¡Z+ ˝Òø£ kÕúìø£ môd’‡ ‘·T\d”sêyéTqT ÄÁX¯sTT+∫ ‘·eT≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

Ä≥ºVü‰dü+>± s¡÷bÕsTT øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ Ä\÷s¡T, qe+ãsY 1 düTes¡íyês¡Ô : sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq s¡÷bÕ sTT øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ Ä\÷s¡T eT+&É\ |ü]~Û˝À Ä≥ºVü‰dü+>± ÁbÕs¡+ uÛÑyÓTÆ+~. á |ü<∏äø±ìï eT+&É\+˝Àì 34 #Íø£ <Ûäs¡\ <äTø±D≤˝À¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T ˝≤+#Û·q+>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Äضz sêeTdüT+<äs¡¬s&ç› Ä\÷s¡T |ü≥ºD+˝Àì 4e #Íø£ <Ûäs¡\ <äTø±D+˝À á øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø±ìï ÁbÕ s¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ ìs¡Tù|<ä≈£î á |ü<∏äø£+ \_› #˚≈£LsêÃ\qï<˚ Á|üuÛÑT‘·« ÄX¯j·TeTHêïs¡T. á |ü<∏äø£+ øÏ+<ä ˇø£ÿ Ä\÷s¡T eT+&É\+˝ÀH˚ 10, 756 ≈£î≥T+u≤\T \_› bı+<äT‘ê j·THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤•˝≤›sY nq«sY VüQùd‡Hé, ÄsY.◊. XÊ´+düT+<äsY, $.ÄsY.z. sêeTø£èwüí, dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T. yÓTT\>∑e*¢˝À ‘·Væ≤dæ˝≤›sY #˚‘·T\ MT<äT>±.. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì yÓTT\>∑e*¢ Á>±eT+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ s¡÷bÕsTT¬ø øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~.á ø±s¡´Áø£e÷ìï mìïø£\ ñ|ü ‘·Vü≤•˝≤›sY &ç. yêDÏl ˝≤+#Û·q+>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ì‘ê´e düs¡ düs¡T≈£î\qT &û\s¡T¢ düÁø£eT+>± |ü+|æD° #˚düTÔHêïs√, ˝Ò<√ yêø£ãT #˚kÕs¡T. n Á>±eT+˝À &û\sY &ç. s¡+>∑eTà πswüHé <äTø±D≤ìï ‘·ìF #˚dæ ]ø±s¡T¶\qT |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s¡+ &û\s¡T¢ s¡e÷<˚$, yÓ+ø£Á{≤eTT&ÉT, eTùV≤wt\ πswüHé <äTø±D≤\qT ‘·ìF #˚dæ, ‘·÷ø±\T düÁø£eT+>± ñHêïj·÷, ˝Òy√qì |ü]o*+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À $Äs√« eT*¢U≤s¡T®q, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø=*$T>∑T+&É¢˝À.. eT+&É\ πø+Á<ä+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø±ìï ‘·Vü≤•˝≤›sY ùwø˘ yÓTTsTT~›Hé ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Ä Á>±eT+˝Àì &û\sY #ÓHêï¬s&ç¶ #Íø£ <äTø±D+ HÓ+ãs¡T 10˝À nj·Tq dü«j·T+>± \_›<ës¡T\≈£î s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·÷´ìï |ü+|æD° #˚kÕs¡T. á |ü<∏äø£+ Á|üjÓ÷»Hê\T düÁø£eT+>± \_›<ës¡T\≈£î n+<˚˝≤ #·÷&Ü\ì Äj·Tq &û\s¡¢qT ø√sês¡T. &√Hé s¡÷s¡˝Ÿ.... eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì 9e yês¡T¶˝À eT+>∑fi¯yês¡+ s¡÷bÕsTT 1 \πø øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø±ìï ‘·Vü≤•˝≤›sY n»jYT≈£îe÷sY ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝Àì nìï #Íø£ <Ûäs¡\ <äTø±D≤˝À¢ á |ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Û+düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ìs¡Tù|<ä\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì yê]ì Ä]úø£+>± ø=+‘· #˚j·T÷‘·qT n+~+#ê\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√H˚ á |ü<∏äø±ìï Á|üuÛÑT‘·«+ ÁbÕs¡+_Û+∫+<äHêïs¡T. Á|ü‹HÓ˝ yÓTT<ä{Ïyês¡+ qT+#˚ #Íø£ <Ûäs¡\ <äTø±D≤˝À¢ _j·T´+‘√ bÕ≥T

ø£+~uÒ&É\T, q÷HÓ bÕ¬ø≥¢ |ü+|æDÏ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. bÂs¡ düs¡|òüsê˝À @yÓ’Hê Çã“+<äT\T ˝Ò<ë n+‘·sêj·÷\T ‘·˝…‹Ô‘˚ ‘·q <äèwæºøÏ rdüT≈£î sêyê\ì ø√sês¡T. <ë]Á<ä´ πsK≈£î ~>∑TeqTqï yê]øÏ eT¬sH√ï ãèVü≤‘·Ôs¡ ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü{≤º\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ |üì #˚k˛Ô+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤•˝≤›sY düTπs+<äsY¬s&ç¶, k˛ºsY &û\s¡T¢ uÛ≤düÿsY¬s&ç¶, eTùV≤X¯«s¡ ¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. |–ü &Ü´\.... eT+&É\πø+Á<ä+˝Àì ˇø£≥e &û\s¡T <äTø±D+˝À ˇø£ÿs¡÷bÕsTT øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø±ìï ‘·Vü≤o˝≤›sY áX¯«s¡¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\˝À á|ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ìs¡Tù|<ä\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì Á|üuÛÑT‘·«+ á|ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_+∫+<äHêïs¡T. bÂs¡düs¡|òüsê˝À m≥Te+{Ï n+‘·sêj·T+ ø£*–q ‘·q <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêyê\Hêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY.◊ lìyêdü¬s&ç¶, $.ÄsY.z »>∑Bwt, ø±+Áπ>dt d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT sêj·T|ü⁄ >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, ø±+Áπ>dt j·TTeHêj·T≈£î&ÉT eT+<ä&ç yÓ+ø£fÒX¯«¬s&ç¶, Á>±eT ø£$T{° yÓT+ãs¡T¢ dü‘·´Hêsêj·TD ¬s&ç¶, ÄsY.lìyêdü¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ‘·Vü≤o˝≤›sY áX¯«s¡¬s&ç¶ á|ü<∏äø±ìï ÁbÕ‘·ø√≥, |òüTq|ü⁄s¡+, ;s¡y√\T, dü+øÏπsDÏ|ü˝…¢ Á>±e÷\˝À ≈£L&Ü ÁbÕs¡+_+#ês¡T.

s¡÷bÕsTT øÏ˝À _j·T´+ ô|’ Á|ü»\ Vü≤s¡¸ <ë«Hê\T

d”m+ ‘·÷s¡TŒ |üs¡´≥q≈£î @sêŒ≥T¢

Ä<√ì qe+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô) Ä<√ì |ü≥ºD+˝À qe+ãsY 1 qT+&ç neT\T ne⁄‘·Tqï s¡÷bÕsTT øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ô|’ Ä<√ì Á|ü» \T d”m+. øÏs¡DY≈£îe÷sY≈£î ø£è‘·»„‘ ·\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.|ü≥ºD+˝À eT+>∑ fi¯yês¡+ Hê&ÉT Á|ü‹ yês¡T¶˝Àq÷ Á|ü»\+<äs¡÷ s¡÷bÕsTTøÏ˝À |ü<∏äø£+ ô|’Hê #·]Ã+#·Tø=+≥THêïs¡T.Á|ü‹ yês¡T¶\˝Àq÷ πswüHécÕ|ü⁄ q+<äT z |ü+&ÉT>∑ yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~.ø=+ ‘·eT+~ πswüHé &û\s¡T¢ myÓTà˝Ò´ MT HêøÏåHêj·TT&ÉT #˚‘·T\ MT<äT>± _ j·T´+qT Á|ü»\≈£î n+<äCÒXÊs¡T.d”m+ øÏs¡DY ≈£îe÷sY¬s&ç¶øÏ ¬s$q÷´ XÊU≤eT+Á‹øÏ |ü\T |ü⁄Á|ü»\T ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô πswüHé &û\s¡T¢ Á|ü»\≈£î düÁø£eT+>± _j·T´+ |ü+|æD° #˚j·÷\ì πswüHé cÕ|ü⁄\T düeTj·T+≈£î ‘·>∑Z≥Tº ‘Ós¡e&É+ ˝Òì yê]ô|’ ì|òü÷ô|+#·&É+ m+‘Ó’Hê nedüs¡+ ñ+<äì dü÷∫+#ês¡T. ìs¡Tù|<ä\T Á|ü‹s√E ≈£L© #˚dæ e∫Ãq &ÉãT“ yÓTT‘·Ô+ ≈£Ls¡>±j·T\≈£î πswüHéπø yÓTT‘·Ô+ dü]b˛e&É+ ˝Ò<äì á düeTø£å+˝À Ç˝≤+{Ï dü+πøåeT |ü<∏äø±\T neT\T #˚j·T&É+ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+≈£î e÷Á‘·y˚T kÕ<Ûä´eTì |ü\T ø±+Áπ>dt Hêj·T≈£î\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T.

NSNTP©y≤R∂, ©´s™´sLi ¡L`i 1 (düTes¡íyês¡Ô ): ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ªRΩWLRiVˆg][μR∂™´sLji —¡Õ˝ÿ xmsLRi˘»¡©´s ≈¡LS\lLiLiμj∂. ©´s™´sLi ¡L`i 2©´s «¡gÊRiLi}ms»¡Õ‹[ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ lLiLi≤][ ≠s≤R∂ªRΩ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı {qsFsLi ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡©´sV©yıLRiV. «¡BÕ˝ÿ —¡Õ˝ÿ ™´sVLi˙ºΩ ª][»¡ ©´sLRizqsLix§¶¶¶Li »¡WL`i GLSˆ»˝¡©´sV xmsLRi˘Æ™s[OTPQxqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i LRi≠søR¡Li˙μR∂ª][ NRP÷¡zqs xqsÀ≥ÿ xqÛsÕÿ¨sı xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s ™´sVLi˙ºΩ, @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xmsáV xqsWøR¡©´sáV ¬ø¡[aSLRiV. BŒ˝œ¡ xqÛsÕÿáª][ Fy»¡V lLi[xtsQ©±s NSLÔRiVáV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡[ªRΩVá ≠dsVμR∂VgS xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP xqs©yı•¶¶¶Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μyLiª][Fy»¡V ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLiÕ‹[ 22 N][»˝¡ª][ ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©´sı ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ ˙Fy¤«¡N`ÌPáNRPV NTPLRifl„fi ˙FyLRiLiÀ≥‹[ªRΩ=™´sLi ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. BNRP ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xqsÀ≥œ¡ N][xqsLi À≥ÿLkigS «¡©´sxqs≠dsVNRPLRifl· ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

myÓTà˝Ò´ düeTø£å+˝À _j·T´+ |ü+|æD° >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãs¡T1 (düTes¡íyês¡Ô) : >∑÷&É÷s¡T eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ¬ø. Hê>∑˝≤|ü⁄s¡+˝À ø√&ÉTeT÷s¡T myÓTà˝Ò´ |æ. eTTs¡∞ø£èwüí s¡÷. 1 πø øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. eT+>∑fi¯yê s¡+ á dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·T+˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ eT÷&É÷ |üP≥˝≤ nqï+ ‹Hê\qï<˚ \ø£å´àeTHêïs¡T. e\dü\ ìyês¡D≈£î ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+∫+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J »&ûŒ{°d” m˝Ÿ. düT<Ûëø£s¡ ¬s&ç›, ‘·Vü≤•˝≤›sY dü+‘êqø£è wüí, mMTŒ&ûz \*‘ê u≤sTT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡÷bÕsTT øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ ù|<ä\≈£î es¡+ yÓ\T›]Ô, qe+ãs¡T1 (düTes¡íyês¡Ô) : yÓ\T¶]Ô |ü≥ºD+˝À 14, 15e yês¡T¶˝À¢ \_›<ës¡T\≈£î s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À_j·T´+ |ü<∏äø£+ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ e∫Ã+~. eT+>∑fi¯yês¡+ á |ü<∏äø±ìï ‘·Vü≤•˝≤›sY ‘·T\d”Hêj·Tø˘ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. n dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\¢ø±s¡T¶\Tqï ìs¡Tù|<ä\ø£≈£î á |ü<∏äø£+ z es¡+˝≤+{Ï<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY.◊. s¡eTDeTà, $Äs√« sêE, &û\s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

$|ü¢e+‘√H˚ ÁX¯eT Je⁄\≈£î $eTTøÏÔ Ä<√ì s¡÷s¡˝Ÿ 1 qe+ãsY (düTes¡íyês¡Ô): neTs¡Ms¡T\ es¡ú+‹ dü+<äs¡“¤+ >± Ä<√ì˝À mHéJy√mdt ø±\˙˝À ø±,,# ·]Á‘· |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶ B\+. sêeT#·+ Á<äj·T´ ‘·~‘·s¡ neTs¡Ms¡T\≈£î ìyêfi¯ófl n]Œ+∫ »+&Ü Ä$wüÿs¡D »]bÕ s¡T.á ø±s¡´ Áø£e÷ìøÏ ◊m|òt{°y√ sêh ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. JyéT‡ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä<√ì˝À nH˚ø£ |ü]ÁX¯eT\T »ìï+>¥ , Áô|dæ‡+>¥, nsTT˝Ÿ‡ $T\T¢\˝À ø±]à≈£î \≈£î dü¬s’q ~qdü] ≈£L©\T –≥Tºu≤≥T ø±e&É+ ˝Ò<äT. Á|ü‹ eTVü‰|ü⁄s¡Twü ø±]à≈£î\≈£î ˝≤+{Ï$ Á|üuÛÑT‘·«eTT &çe÷+&é #˚j·T&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ◊m|òt {°y√ düuÛÑT´&ÉT ¬ø.qs¡düqï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä<√ì˝À $T\T¢\T eT÷‘· |ü&É&É+‘√ nH˚ø£ eT+~ ø±]à≈£î\T , Je uÛÑè‹ ø√˝ÀŒj·÷s¡T. á ø±]à≈£î\≈£î |üì ø£*Œ+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚j·T&É+ »]–+~. |æ≥¢e+ <ë«sêH˚ ø±]à≈£î\≈£î ¬s’‘·T\≈£î Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ◊m|òt {°y√ Hêj·T≈£î\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T.ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ 1 s¡÷,, øÏ˝À _j·T´+ Ç∫à kÕeTq´ Á|ü»\ q&ç¶ $s¡TdüTÔ+<äì á _j·T´+ e˝≤¢ ù|<ä Á|ü»\≈£î Hê´j·T+ »s¡>∑˝Ò<äì Ç+<äT eT÷\+>± Hêj·T≈£î\T ô|s√ÿq&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @|æÄsYd”mdt <˚esêE, X¯+ø£s¡qï, *+>∑qï, u≤\sêE, eT÷ø£|üŒ Ä~Hêsêj·TD\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝ÀZq&É+ »]–+~.

sê»eT+Á&ç˝À e´øÏÔ Vü≤‘·´ sê»eT+Á&ç qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ sê»eT+Á&ç˝Àì eT+>∑fi¯yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq <ës¡TD Vü≤‘·´ »]–+~. |ü≥ºD+˝Àì ù||üsY$T\T¢ düMT|ü+˝Àì ô|Á{À˝Ÿ ã+≈£î e<ä› á Vü≤‘·´ #√≥T#˚düT≈£î+~. eTè‹ #Ó+~q e´øÏÔì düTu≤“sêe⁄ù|≥≈£î #Ó+~q >√XÊ\ sê»u≤ãT (39)>± b˛©düT\T >∑T]Ô+#ês¡T. ‘·\ô|’ sêsTT‘√ yÓ÷~ Vü≤‘·´ #˚dæq≥T¢&Ü b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. ÄdæÔ ‘·>±<ë\ ø±s¡D+>± sê»u≤ãT ‘·eTTà&˚ á |òü÷‘·T>±ìøÏ bÕ\Œ&ç ñ+{≤&Éì ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T nqTe÷ìdüTÔHêïs¡T. eTè‘·<˚Vü‰ìï b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ sê»eT+Á&ç Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

Ä+Á<Ûëu≤´+≈£î #√Ø πødüT

ì+~‘·T&ç n¬sdüTº >∑T+≥÷s¡T qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ø=]{ÏbÕ&ÉT Ä+Á<Ûëu≤´+≈£î˝À #√ØøÏ bÕ\Œ&çq ì+~‘·T–ì b˛©düT\T á s√E n¬sdüTº #˚XÊs¡T.˝≤ø£sY qT+∫ ÄuÛÑs¡D≤\T n|üVü≤]+∫q πødüT˝À eTVü≤à<é ‘êõø˘ n©ì b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T.n‘·&ç <ä>∑Zs¡qT+∫ b˛©düT\T s¡÷. 16 \ø£å\ e\TyÓ’q ÄuÛÑs¡D≤\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T.

eT+∫ ˙fi¯¢ø√dü+ ¬s’\T ~–... Á|üe÷<ä+ bÕ˝…’... Á|üø±X¯+, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+∫˙fi¯¢ø√dü+ ¬s’\T ~– Á|üe÷<äeXÊ‘·÷Ô n<˚ ¬s’\T øÏ+<ä |ü&ç ÁbÕD≤\T b˛>=≥Tº≈£î+~ es¡+>∑˝Ÿ≈£î #Ó+~q Ç+õ˙]+>¥ $<ë´]úì dü«|æïø£ #ÓHÓ’ï˝À Ç+≥s¡÷«´ ø√dü+ yÓfi¯óÔqï dü«|æïø£ Á|üe÷<äeXÊ‘·÷Ô ø±\T C≤] &Ûç©¢`#ÓHÓ’ï mø˘‡Áô|dt øÏ+<ä |ü&çb˛sTTq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

sêÁwüº+ düyÓTÆø£´+>± ñ+fÒH˚ n_Ûeè~Δ: \>∑&ÉbÕ{Ï $»j·Tyê&É, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº ne‘·s¡D ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡wüÿ]+#·Tø=ì m+|” \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ Á|üø±X¯+ u≤´πsJ e<ä› bı{Ϻ lsêeTT\T $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ ìyêfi¯ó \T n]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛ≤y√<˚«>∑+ e\¢ e∫Ãq düeTdü´\T ‘·«s¡˝ÀH˚ dü<äT›eTDT>∑T‘êj·Tì nHêïs¡T. sêÁwüº+ düyÓTÆø£´+>± ñ+fÒH˚ n_Ûeè~Δ kÕ~Û+#·>∑\eTì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À myÓTà˝Ò´ eT˝≤¢~ $wüßí, yÓ\¢+|ü*¢ lìyêdüsêe⁄, düyÓTÆø±´+Á<Ûä b˛sê≥ dü$T‹ H˚‘·\T qs¡Vü≤]XË{Ϻ ÁoVü≤], ø=ìCÒ{Ï s¡y˚Twt bÕ˝§ZHêïs¡T.


ñ|ü+<äT≈£îqï Ç+{Ï+{Ï #Ó‘·Ô ùdø£s¡D Ä<√ì {ÖHé qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä<√ì |ü≥ºD+˝À |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+ yês¡T Ç+{Ï+{Ï #Ó‘êÔùdø£s¡D ø±s¡´Áø£eT+ qT ìs¡«Væ≤+#· |ü≥ºD+˝À #ê˝≤ ø±\+ ‘·sê«‘· Ç+{Ï+{° #Ó‘·Ô ùdø£s¡D ø±s¡´Áø£eT+ eT∞fl ñ|ü+<äT≈£î+≥Tqï~. eT+>∑fi¯yês¡+ Vü≤Ödæ+>¥ uÀs¡T¶ ø±\j·T+<äT bı<äT|ü⁄ Á>∑÷|ü⁄ eTVæ≤fi¯\ #Ó‘·Ô Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ yÓ[fl yê]øÏ |ü]X¯óÁuÛÑ‘· ô|’ ne>±Vü≤q ø£*ŒdüTÔ #Ó‘·ÔqT s√&ÉT¶ô|’ y˚j·T≈£î+&Ü s√E ñ<äj·T+ Ç+{Ï eTT+<äT≈£î e#˚à yêVü≤q+≈£î #Ó‘·ÔqT n+~+\ì n˝≤π> bÕ¢dæºø˘ ø£es¡¢qT yê&ÉT≈£L&É<äì Ç+{Ï qT+&ç ãC≤s¡T≈£î yÓ˝Ò¢≥|ü⁄&ÉT ã≥ºdü+#·T\qT rdüT≈£îyÓfi≤¢\ì Ç+{Ï+{ÏøÏ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. XÊì≥sY n~Ûø±] düTu≤qT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü]düsê\T |ü]X¯óÁuÛÑ+>± e⁄+fÒ Äs√>∑´+>± e⁄+&ç Ä]úø±_Ûeè~Δ kÕ~Û+#·e#·Ãì, n˝≤π> e÷qdæø£ Äs√>∑´+qT XÊØs¡ø£ Äs√>∑´+qT bı+<ä>∑\+ nì Á|ü»\≈£î ‘Ó*bÕs¡T

Á|ü»\ dü+πøåe÷ìï eTs¡∫q ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ q+<ë´\{ÖHé, qe+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): q+<ë´\ |ü≥ºD |ü]~Û˝Àì eT÷\kÕ>∑s¡+ @]j·÷q+<äT eT+>∑fi¯yês¡+ {°&û|” »q#Ó’‘·q´ j·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± 2e $&É‘·>± q+<ë´\ {°&û|” Ç+#ê]® mHé.ôV≤#Y.uÛ≤düÿsY¬s&ç¶ |üs¡´{Ï+#·&É+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± mHé.ôV≤#Y uÛ≤düÿsY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\≈£î ø±e\dæq ø£˙dü kÂø£sê´\T, eT+∫˙{Ï düeTdü´ m≈£îÿe>± ñqï|üŒ{Ïø° n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ e\q Á|ü»\T $düT>∑T#Ó+<ës¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±\˙˝À s√&ÉT¢, bÕ]X¯ó<äΔ´+ |üqT\T mø£ÿ&Ü #˚dæq≥T¢ ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<äHêïs¡T. |æ+#·qT¢, πswüHéø±s¡T¶\T ø±yê\ì ‘·Vü≤o˝≤ΔsY

ãT<Ûäyês¡+, 2 qe+ãsY 2011

ø±sê´\j·T+ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·THêï n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\ dü+πøåe÷ìï eT]∫ πøe\+ ‘·eT |ü<äe⁄\T ø±bÕ&ÉTø√e&É+ ø√düy˚T ø±\j·÷|üq #˚düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. n~Ûø±s¡ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq dü+πøåeT |ü<∏äø±\T πøe\+ Á|üø£≥q\≈£î e÷Á‘·y˚T |ü]$T‘·eTj·÷´j·THêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À e&˚¶ düTã“sêj·TT&ÉT, $X¯«+, õ.X¯+ø£sY¬s&ç¶, \øÏάs&ç¶, j·÷ìwtu≤wü, Äq+<é, eT~›˝Ò{Ï ÁøÏcÕí¬s&ç¶, ø£]eTT˝≤¢, dæ.$.düTã“j·T´>ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

7 ôV’≤<äsêu≤<é

ù|<ä Á|ü»\, ¬s’‘·T\ dü+πøåe÷ìøÏ n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√ ø£èwæ ø£fi≤ø±s¡T\≈£î ‘·\e+|ü⁄\T ‘Ó∫Ãq nwüº>∑+>±<ÛäsY õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é ìC≤e÷u≤<é, qe+ãsY 01(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):ù|<ä Á|ü»\T, ¬s’‘·T\ dü+πøåe÷ìøÏ eT]+‘· n+øÏ‘· uÛ≤e+‘√ ø£èwæ #˚kÕÔqì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T.Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ sêÁwüº ne‘·s¡D ñ‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ b˛©dt ô|πs&é Á>ö+&ÉT˝À ø£˝…ø£ºs¡T |ü‘êø±$wüÿs¡D #˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ù|<ä Á|ü»\ nuÛÑT´qï‹øÏ, ¬s’‘·T dü+πøåe÷ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ ô|&ÉT‘·Tqï |ü<∏äø±\qT \_›<ës¡T\≈£î n+~+#·&ÜìøÏ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ m+‘Ó’Hê ø£èwæ #˚j·Te\dæq nedüs¡+ ñqï<äì, Ä ~X¯>± |ü\T #·s¡´\T rdüTø√e&É+ »]–+<äHêïs¡T.Ç‘·s¡ õ˝≤¢\≈£î _Ûqï+>± õ˝≤¢˝À dü+‘·è|æÔø£s¡yÓTÆq esê¸\T ≈£î]dæ ÁbÕC…≈£îº\T, #Ós¡Te⁄\T ì+&çq+<äTq ¬s’‘·T\T dü+‘√wü+>± ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À |ü+≥\T kÕ>∑T #˚XÊs¡Hêïs¡T.á KØ|òt˝À 1.45 ôV≤ø±ºs¡¢˝À e]kÕ>∑T #˚j·T&É+ e\q düTe÷s¡T 10 \ø£å\ yÓTÁ{Ïø˘ ≥qTï\ e] <Ûëq´+ e#˚à neø±X¯eTT+<äHêïs¡T.Ç+‘·|ü+≥ Ç‘·s¡ õ˝≤¢˝À ˝Òq+<äTq eTq <ÛëHê´ìøÏ m≈£îÿe &çe÷+&é ñqï<äHêïs¡T.¬s’‘·T ne÷j·Tø£‘ê«ìï, nedüsêìï Ädüsê #˚düTø=ì Áô|’y˚≥T yê´bÕs¡T\T, eT<Ûä´ <äfi≤s¡T\T ‘·≈£îÿe <Ûäs¡πø <ÛëHê´ìï ø=qT>√\T #˚ùd neø±X¯eTTqï+<äTq õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>±ìï Ä ~X¯>± ìeT>∑ï+ #˚dæ ¬s’‘·T≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q ø£˙dü eT<䛑·T <Ûäs¡ s¡÷.1110 Ç|æŒ+#·&ÜìøÏ |üP]Ô kÕúsTT˝À #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTHêïs¡T.Áô|’y˚≥T ø=qT>√\T πø+Á<ë\qT n~Ûø±s¡T\ <ë«sê ‘·ìF #˚sTT+∫ yê]#˚‘· eT<䛑·T <Ûäs¡ Ç|æŒ+#·&ÜìøÏ ì|òü÷ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T ‘·T+<ä Hêïs¡T

.¬s’‘·T≈£î eT<䛑·T <Ûäs¡ Çe«ì ¬s’dt $T\¢s¡¢≈£î ˝…MøÏ dü+ã+~Û+∫q <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\T C≤Ø #˚j·Te<ä›ì Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊeTì ø£˝…ø£ºs¡T ù|s=ÿHêïs¡T.17 XÊ‘êìøÏ $T+∫ ‘˚eT˝Òì <ÛëHê´ìï rdüTø=∫à eT<䛑·T <Ûäs¡ bı+<ë\ì, qcÕºìøÏ <ÛëHê´ìï neTTàø√e<ä›ì ¬s’‘·T≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T.á HÓ\ 2 qT+&ç 30 es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#˚ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À \_›<ës¡T\≈£î πswüHé ø±s¡T¶\T, ô|q¸qT¢, Ç+~s¡eTà eT+pØ |üÁ‘ê\T C≤Ø #˚j·TqTHêïeTì, ns¡TΩ\ qT+&ç nedüs¡yÓTÆq eT+pØ\ ø=s¡≈£î ø=‘·Ô>± <äs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]+#·qTHêïeTì πøe\+ ù|<ä\ ø=s¡πø ìs¡«Væ≤+#˚ á ø±s¡´Áø£eT+˝À \_›<ës¡T\T bÕ˝§Zìï yê]øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ n+~düTÔqï dü+πøåeT |òü˝≤\qT bı+<ë \Hêï s¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·Tqï s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À

_j·T´+ |ü<∏äø±ìï á ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ |ü+|æD° #˚kÕÔeT Hêïs¡T.Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $<ë´s¡Tú\T kÂø£sê´\≈£î, n<äq|ü⁄ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\≈£î 150 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T, ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ <ë«sê mdtdæ/mdt{Ï ø±\˙\≈£î s√&É¢≈£î 23 ø√≥T¢, 17 ø√≥¢‘√ Ç‘·s¡ s√&É¢≈£î nedüs¡yÓTÆq @sêŒ≥T¢ #˚j·T&É+ »]–+ < äHêïs¡T._ÄsYõm|òt øÏ+<ä 20 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ s√&ÉT¢, eTTs¡T>∑T ø±\Te\ ìsêàD≤ìøÏ, q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú˝À 16.5 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ |ü\T n_Ûeè~› |üqT\T #˚|ü≥º&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£îHêïeTHêïs¡T.õ˝≤¢˝À bÕ]X¯ó<ä´+ |üqT\ y˚Ts¡≈£î |üøå√‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì, e#˚à 4`5 e÷kÕ˝À¢ >∑\ ø=~› ø±˝≤ìï $<ë´s¡Tú\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT≈£îì eT+∫ |òü*‘ê\T kÕ~Û+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.õ˝≤¢ düs¡«‘√ eTTU≤_Ûeè~›øÏ, Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\T |üø£&É“+B>± neT\T #˚j·T&ÜìøÏ ñ<√´>∑T\T eTqdü÷Œ¤]Ô>± n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√ |üì#˚dæ e#˚à 5 e÷kÕ˝À¢ \øå±´\qT |üP]Ô #˚j·T&ÜìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T.nq+‘·s¡+ ø£˝…ø£ºs¡T bÕ‘· m˝Ÿ◊dæ #Ís¡kÕÔ˝À >∑\ bı{Ϻ ÁosêeTT\T $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ +#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç◊õ dü+»jYT, mdt|æ sêeTø£èwüíj·T´, dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Vü≤s¡¸es¡úHé, n<äq|ü⁄ C…dæ Áosê+¬s&ç¶, n<äq|ü⁄ mdt|æ sê»≈£îe÷], &çÄsYz »>∑BX¯«sê#ê], C…&é|æ dæÇz ø£ècÕí¬s&ç¶, Vü≤Öõ+>¥, ◊¬ø|æ |æ&ç\T s¡y˚Twt, yÓ+ø£fÒX¯+, &ç|æz düTπswtu≤ãT, &ç{Ïz X¯+ø£sY, dæ|æz q_, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY sêeTø£ècÕísêe⁄, &çdæz ÁoVü≤], C…&ç@ y˚DT>√bÕ\Hêj·TT&ÉT, &çÇz sê+øÏwüHé sêe⁄, ÄsY$m+ >∑Ts¡TeT÷]Ô, ˝Àø£˝Ÿ |òü+&é Ä&ç{Ÿ Ä|ò”düsY Hêsêj·TD, Á{≤Hé‡ ø√ mdtÇ sêeTø£èwüí, ÄsY&ÉãT¢´mdt/mdtÇ Ç+Á<äùdHé õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

neTs¡J$

‘Ó\+>±DsêÁwüº+ @sêŒ≥T≈£î πødæÄsY n\Tô|s¡T>∑ì b˛sê≥+

q+<ë´\{ÖHé, qe+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á< ÛäÁ|ü<˚XŸ sêhne‘·s¡D ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ ]+#·T≈£îì kÕúìø£ dü+Jeq>∑sY dü]ÿ˝Ÿe<ä› Á|ü‹wæº+∫q bı{ϺlsêeTT\T $Á>∑Vü‰ìøÏ q+<ë´\ ÄsY&çy√ X¯+ø£sY &çmd”Œ |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄsY&çy√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh ne‘·s¡D ø√dü+ bı{ϺlsêeTT\T 48 s√E\T ìsêVü‰s¡Bø£å#˚dæ Á|ü‘˚´ø£ sêÁcÕºìï kÕ~Û+ #ês¡Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ &çmd”Œ Hê>∑qï e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ bı{ϺlsêeTT\T ‘ê´>∑|òü*‘·+>±H˚ sêhne‘·s¡D ñ‘·‡yêìï »s¡T|ü ⁄≈£î+≥THêï eTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À q+<ë´\ eTTì‡ |ü˝Ÿ ø£MTwüqsY #·+Á<äeTÚ∞X¯«sY¬s&ç¶, &çmd”Œ Hê>∑qï, ÄsY&çy√ X¯+ø£sY, ¬syÓq÷´ dæã“+~, eTTì‡|ü˝Ÿ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìC≤e÷u≤<é, qe+ãsY 01(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):>∑‘· 60 dü+e ‘·‡sê\T>± ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ <√|æ&çøÏ >∑Ts¡e⁄‘·T+<äì, Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+ >±D sêÁwüº+ @sêŒ&ç‘˚H˚ Á|ü»\T n_Ûeè~› #Ó+~ Ä+Á<Ûä bÕ\≈£î\ ø£ã+ <äVü≤kÕÔ\ qT+∫ $eTTøÏÔ ø£\T>∑T‘·T+<äì n+<äTπø πødæÄsY sêÁwüº+ @sêŒ≥T ø=s¡≈£î ìC≤sTTr>± n\Tô|s¡T>∑ì b˛sê≥+ #˚düTÔHêïs¡ì õ˝≤¢ {ÏÄsYmdt n<Ûä´≈£åî\T Ä\÷sY >∑+>±¬s&ç¶ nHêïs¡T.eT+>∑fi¯yês¡+ s√E q>∑s¡+˝Àì {ÏÄsYmdt bÕغ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À >∑+>±¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düø£\ »qT\ düyÓTà e\¢ &Ûç©¢˝À ø£<ä*ø£ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+<äì Ç~ #·÷dæ zs¡« ˝Òø£ #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT πødæÄsYô|’ $eTs¡Ù\T #˚dü÷Ô ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï, ñ<ä´eT Hê´j·Tø£‘ê«ìï ã\V”≤q |ü]#˚+<äT≈£î ≈£î‘·+Á‘·+ #˚düTÔHêï&Éì >∑+>±¬s&ç¶ Äs√|æ+#ês¡T.{ÏÄsYmdt bÕغ HÓ’‹ø£ $\Te\≈£î ø£≥Tºã&ç ñ<ä´e÷ìï ø=qkÕ–düTÔHêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.{Ï&ç|æøÏ #Ó+~q ◊<äT>∑Ts¡T myÓTà˝Ò´\T bÕغì M&ç yÓ[flb˛‘˚ Ç+ø± 50 eT+~ì ¬>\T|æ+#·T ≈£î+ {≤eTì $Ás¡M–b˛‘·THêïs¡ì, 2009˝À {ÏÄsYmdt bÕغ‘√ bı‘·TÔô|≥Tºø=ì ¬>*∫q m+|æ, myÓTà˝Ò´ kÕúHê\≈£î sêJHêe÷ #˚dæ eT∞fl ¬>\Tyê\ì #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&çøÏ >∑+>±¬s&ç¶ düyêfi¯ó $dæsê&ÉT.

bı{Ϻ lsêeTT\T≈£î |òüTq ìyê[

#·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT πødæÄsYô|’ Äs√|üD\T e÷qTø√yê* #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT dæm+ øÏs¡DY≈£î e÷sY‘√ ≈£îeTà¬ø’ÿ πødæÄsYô|’ 70 ‘·|ü&ÉT πødüT\T ô|{Ϻ+#ê&Éì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T.#·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ç Ä˝À#·q $<Ûëq+ q#·Ãø£ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ #˚düTÔqï Á<√Vü‰ìï ‘Ó\TdüT≈£îqï ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T, 5>∑Ts¡T XÊdüq düuÛÑT´\T {ÏÄsYmdt bÕغ˝À #˚]‘˚ B+‘√ Äj·Tq eT‹ Áã$T+∫ |æ∫Ã≈£L‘·\T ≈£LdüTÔHêï&Éì Äj·Tq nHêïs¡T.#·+Á<äu≤ãT ì»dü«s¡÷bÕìï ‘Ó\TdüTø=ì Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T Äj·Tq≈£î }&ç>∑+ #˚j·T&É+ >±ì ‘Ó\+>±D Á|ü»\ n_Ûwüº+ y˚Ts¡≈£î ñ<ä´eT+˝À #˚] ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq≈£î eT<䛑·T ‘Ó\bÕ\ì ø√sês¡T.n˝≤π> b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº ì]à+#·&É+ e\¢ ‘Ó\+>±D˝Àì 276 Á>±e÷\≈£î qwüº+ yê{Ï\T¢‘·T+<äì Ä+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+ eT÷&Ée Áø±dt≈£î ˙\T¢ Çyê«\H˚ <äTwüºãT~›‘√ b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îºì ø£≥ºeTì #·+Á<äu≤ãT #Ó|üŒ&É+ n‘·ì ˙‹øÏ ì<äs¡ÙqeTì ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ Á<√Vü‰ìøÏ bÕ\Œ&ç‘˚ Á|ü»\T #·+Á<äu≤ãT≈£î ‘·–q ãT~› #ÓãT‘ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T.á $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Hêsêj·TD¬s&ç¶, ø£+#˚{Ï sêeTT\T, õ˝≤¢ $<ë´]ú $uÛ≤>∑+ n<Ûä´≈£åî\T ∫+‘ê eTùV≤wt, s¡+>∑T d”‘êsê+, nø£ÔsY, dü»<é, nXÀø˘, ø±ø£rj·T sêE, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$wü»«sê\ qT+&ç Á|ü»\qT s¡øÏå+#ê* n+<ä]øÏ n+<äTu≤≥T˝À s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ KeTà+, qe+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): &Ó+>∑÷´, $wü»«sê\ qT+&ç Á|ü»\qT s¡øÏå+#ê\ì, uÛÑÁ<ë#·\+, ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, Ç\¢+<äT, @C…˙‡ eTq´+˝À »«s¡u≤~Û‘·T\qT s¡øÏå+∫ yê´<ÛäT\ qT+&ç –]|ü⁄Á‘·T\qT $eTTøÏÔ #˚j·÷\ì, eTq´+˝À ôV≤˝ŸÔ meT¬s®˙‡ Á|üø£{Ï+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô, q+>±sêuÛÒ] m˝ŸôV≤#Y|æmdt õ˝≤¢ ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äTs¡T>± ˇø£ÿs√E Bø£åqT #˚|ü≥º&É+ »]–+~. á Bø£å˝À ≈£Ls¡TÃqïyês¡T uÀ&É ;Ûe÷Hêj·Tø˘, u≤H√‘·T qπ>wtHêj·Tø˘, ø√fÒwt, ãì‡Hêj·Tø˘, u≤H√‘·T k˛e÷Hêj·Tø˘, dü÷s¡´Hêj·Tø˘, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Bø£åqT dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî\T ‘˚C≤e‘Y X‚wüßsê+Hêj·Tø˘ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± KeTà+ XÊdüqdüuÛÑT´\T ‘·TeTà\ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ Ç\¢+<äT XÊdüqdüuÛÑT´\T ñπø nã“j·T´, ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ XÊdüqdüuÛÑT´\T ≈£Lq+˝Òì kÕ+ã•esêe⁄, {°ÄsYmdt sêhø±s¡´<ä]Ù >√|ü>±ì X¯+ø£sYsêe⁄, {ÏmHéõz ø√XÊ~Ûø±] q+<ä–] lqT, qπs+<äsY, me÷àØŒmdt sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù @eP] yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ã#·Ã\≈£Ls¡ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ms¡T≈£î\ Vü≤≈£îÿ\ Hêj·T≈£î\T |æ.ÁøÏwüí, myéTmdtmdt eT<ësYkÕôV≤uŸ, ¬ø.$.ÁøÏcÕísêe⁄, d”|”◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù u≤>∑+ ùV≤eT+‘·sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. –]|ü⁄Á‘·T\qT $wü»«sê\T, ÁbÕD≤+‘·ø£ yê´<ÛäT\ qT+&ç s¡øÏå+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± yÓ’|òü\´+ #Ó+~+<äì –]»qT\qT eTqTwüß\T>± #·÷&É˝Òì á Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü‘·q+ ‘·|üŒ<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

|æ≥¢+, qe+ãsY 01(düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ πø+Á<ä+ ˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT |æ≥¢+ ‘·Vü≤dæ˝≤›sY >√es¡úHé s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.yÓTT<ä{Ï \_›<ës¡T&ÉT ◊\j·T´ s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·÷´ìï n+<äTø=ì dü+‘√wü+ e´ø£Ô+ #˚XÊ&ÉT.nq+‘·s¡+ ‘·Vü≤dæ˝≤›sY $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ‘·\ ô|{Ϻq ø±s¡´Áø£e÷ìï &û\s¡T¢ düÁø£eT+>± Á|ü»\≈£î düs¡|òüsê #˚j·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.á |ü<∏äø£+ <ë«sê 11306 eT+~ ‘Ó\¢ πswüHé ø±s¡T¶\ \_›<ës¡T\T á |ü<∏äø£+ <ë«sê \_›bı+<äT‘·Tqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó* bÕs¡T.á |ü<∏äø£+ <ë«sê düs¡|òüsê #˚düTÔqï _j·÷´ìï Á|üø£ÿÁ‘√e |ü{ϺdüTÔ+fÒ <ëì >∑eTì+∫q Á|ü»\T e÷ <äèwæºøÏ rdüT≈£îeùdÔ yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ‘·Vü≤dæ˝≤›sY ôV≤#·Ã]+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç{Ï MsYdæ+>¥, d”ìj·THé ndæôdº+{Ÿ dü+>∑y˚TX¯«sY, &û\s¡T¢ sêeTT\T dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òüTq+>± $»j·YT eT÷&Ée es¡ú+‹ |üø£ÿ<ë] |ü&ÉT‘·Tqï sêsTT‹ $‘·ÔHê\T

ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): neTs¡T&ÉT ø±Áy˚T&é ¬ø.$»jYT 3e es¡ú+‹ düuÛÑ >∑+>±e‹q>∑sY kÕúìø£ m*yÓT+≥Ø ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À ¬ø.•eX¯+ø£sY n<Ûä´ø£å‘·q »]–+~. $»jYT eTè‹ì dü+‘ê|üdü÷#·ø£+>± 2 ì$TcÕ\T eTÚq+ bÕ{Ï+#·&É+ »]–+~. $»jYT˝Òì ˝À≥T |üPs¡Ã˝Òs¡ì n‹∫qï ej·TdüT˝À Á|üC≤#Ó’‘·q´ j·TTe»q dü+|òüT+˝À >∑+>±e‹q>∑sY, >√es¡úHéq>∑sY ø±\˙yêdüT\ô|’ nH˚ø£ b˛sê{≤˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡ì •eX¯+ø£sY >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T.

sêhkÕúsTT dü÷ÿ˝Ÿπ>yéT‡ b˛{°\≈£î m+|æ¬ø’q πøX¯e¬s&ç¶ ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ $<ë´s¡Tú\T ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): nø√ºãsY HÓ\ 31e ‘˚Bq ø£s¡÷ï\T˝Àì ne⁄{Ÿ&√sY ùdº&çj·T+˝À »]–q õ˝≤¢kÕúsTT dü÷ÿ˝Ÿπ>yéT‡ b˛{°\˝À bÕD´+ e<ä›qTqï πøX¯e¬s&ç¶ ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡Tú\T n‘·´+‘· Á|ü‹uÛÑ #·÷|æ n+&ÉsY`14 u≤\,u≤*ø£\ $uÛ≤>∑+˝À yÓTT‘·Ô+ 6 eT+~ $<ë´s¡Tú\T sêhkÕúsTT dü÷ÿ˝Ÿπ>yéT‡ b˛{°\≈£î m+|æø£j·÷´s¡ì πøX¯e¬s&ç¶ $<ë´dü+düú\ n~ÛH˚‘· j·THé.πøX¯e¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. UÀUÀ $uÛ≤>∑+˝À Á|üMDY≈£îe÷sY, ø£ã&û¶ $uÛ≤>∑+˝À düTπswt, Vü‰´+&éu≤˝Ÿ $uÛ≤>∑+˝À cÕVæ≤<é e*, bÕs¡úkÕs¡~Û¬s&ç¶, •e©\, yê©u≤˝Ÿ ns¡TDY≈£îe÷sY Hêj·Tø˘\T m+|æø£j·÷´s¡T. sêhkÕúsTT dü÷ÿ˝Ÿπ>yéT‡≈£î m+|æ¬ø’q $<ë´s¡Tú\qT n+<äT≈£î ø£èwæ #˚dæq ø√#Y\qT πøX¯e¬s&ç¶ $<ë´dü+düú\ #ÛÓ’s¡àHé j·THé.πøX¯e¬s&ç¶ n_Ûq+~+#ês¡T.

s¡÷bÕsTT øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Û+∫q #ÓqïπøX¯e¬s&ç¶ ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq >√HÓ>∑+&É¢˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt 1 s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ |ü‘·ø£+ mÁs¡ø√≥ #ÓqïπøX¯e¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ 1 s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·T´+ |ü‘·ø£+ ô|{≤ºs¡T. Ç<˚ düeTj·T+˝À øÏs√dæHé ©≥sY s¡÷.15≈£î ô|+#·&É+ dü¬s’q Hê´j·T+ø±<äì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. 3 ©≥s¡T¢ ñqï øÏs√dæHé 2 ©≥s¡T¢ #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H˚{Ï qT+&ç s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À 2000 Ç\T¢ >√HÓ>∑+&É¢ eT+&É˝≤ìøÏ πø{≤sTT+#ês¡T. Ç+<äT˝À md”‡\≈£î 1400 Ç\T¢, ;d”,yÓTÆHêغ\≈£î 600 Ç\T¢ |ü+#ê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À me÷às√« sêeTÁøÏwüí, ÄsY&Éã÷¢´dæ Hê>∑uÛÑ÷wüj·T´, Vü≤Ödæ+>¥ &ç.Ç.yêdüT<˚esêe⁄, {Ï.q»s¡TB›Hé, mHé.»Hês¡úHéHêj·TT&ÉT, Vü≤qTeT+‘·T, {Ï.eTVü≤ãTuŸ u≤wü,&ç.sêeTT&ÉT, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|æ≥¢+, qe+ãsY 01(düTes¡íyês¡Ô):s¡_˝À Äs¡T‘·&ç |ü+≥\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#·&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü+|æDÏ #˚düTÔqï sêsTT‹ $‘·ÔHê\T |üø£ÿ<ë] |ü&ÉT‘·THêïsTT.eTVü‰sêÁwüº˝À X¯q>∑ $‘·ÔHê\≈£î eT+∫ &çe÷+&é ñ+&É≥+‘√ ø=+<äs¡T ¬s’‘·T\T sêsTT‹ô|’ bı+~q $‘·ÔHê\qT u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{Ÿ˝À $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T.$‘·ÔHê\T |ü+|æDÏ #˚düTÔqï |æ≥¢+ dæ+–˝Ÿ $+&√ ø±sê´\j·T+ e<ä› ¬s’‘·T\ e<ä› $‘·ÔHê\qT ãkÕÔ≈£î s¡÷.e+<ä qT+&ç ¬s+&ÉT e+<ä\T m≈£îÿe≈£î ø=qT>√\T #˚düTÔHêïs¡T.$‘·ÔHê\T |üø£ÿ<ë] |ü&ÉT‘·THêï n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T.n~Ûø±s¡T\ rs¡T ø±s¡D+>± Á|üuÛÑT‘·« \ø£å´+ HÓs¡y˚s¡&É+ ˝Ò<äT.$‘·ÔHê\T |ü+|æDÏ düeTj·T+˝À $‘·ÔHê\T rdüT≈£îqï Á|ü‹ ˇø£ÿ ¬s’‘·T K∫Ñ·+>± |ü+≥\T y˚j·÷\ì |ü+≥\T y˚j·Tì ¬s’‘·T\ ù|s¡¢qT u≤¢ø˘ *düTº˝À ô|{Ϻ eTs√kÕ] $‘·ÔHê\T Çe«≈£î+&Ü #˚j·÷\ì ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêï n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT.düø£\ »qT\ düyÓTà ø±s¡D+>± $<ÛäT\qT ãVæ≤wüÿ]+∫ yÓ[flb˛sTTq eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] düyÓTà $s¡eTD »]–Hê Ç+‘· es¡≈£î |æ≥¢+≈£î sêø£b˛e&É+ô|’ eT+&É\ Á|ü»\T ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

60 Jy√qT s¡<äT› #˚j·÷\ì Ä+<√fi¯q ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): sêj·T\d”eT yê´|üÔ+>± esê¸\Tsêø£ ¬s’‘·T\ |ü+≥\T m+&çb˛j·÷j·Tì, ‘·eT |æ\¢\ #·<äTe⁄\ø√dü+ |ò”E\T #Ó*¢+#·˝Òì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ nìï s¡ø±\ |ò”E\T s¡<äT›#˚dæ Á|ü‘˚´ø£ kÕÿ\sYwæ|t\T eT+ps¡T#˚j·÷\ì @◊mdtm|òt sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mHé.˝…ìHéu≤ãT &çe÷+&é#˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+Hê&ÉT kÕúìø£ #·+Á&É sêCÒX¯«s¡sêe⁄ uÛÑeHé˝À nœ\uÛ≤s¡‘· $<ë´]údüe÷K´ (@◊mdtm|òt) õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X¯+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T C….s¡$yÓ÷Vü≤Hé n<Ûä´ø£å‘·q »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± ˝…ìHéu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£s¡÷ï\T, nq+‘·|ü⁄s¡+, ø£&É|ü, ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝À¢ esê¸\T düø±\+˝À sêø£b˛e&É+e\¢ ¬s’‘·T\T rÁeyÓTÆq qcÕº\≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡ì Á|üuÛÑT‘·«+ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À 29 eT+&É˝≤*ï ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üø£{Ï+#ê\ì, õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± $<ë´s¡Tú\ kÕÿ\sYwæ|t\T Çyê«\ì, ø£{Ϻq |ò”E\T yê|üdt Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. áHÓ\ 8 eT+~ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘· $<ë´s¡Tú\qT Ä<äTø√yê\ì &çe÷+&é#˚dü÷Ô ¬s+&ÉT ãè+<ë\T>± J|ü⁄U≤‘ê\T ìs¡«Væ≤+∫ áHÓ\ 17q ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ eTT+<äT eTVü‰<Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

ìC≤e÷u≤<é, qe+ãsY 01(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):ˇø£ ø£fi≤ø±s¡T&ç>± ñqï‘· kÕúsTT˝À ñqï nwüº >∑+>±<ÛäsY $ø£è‘· #˚wüº\T #˚dü÷Ô ø£fi≤ø±s¡T\ eè‹ÔøÏ ‘·\e+|ü⁄\T ‘Ó#êÃ&Éì õ˝≤¢ ø£fi≤ø±s¡T\ ø£˙«qsY ¬>’ì u≤\sêCŸ, sê+|üPsY kÕsTT\T, \ø£åàDY, &É|ü Á|üXÊ+‘Y, &É|ü sêE\T, |üÁ‹ø£ Á|üø£≥q˝À Äs√|æ+#ês¡T.nwüº >∑+>±<ÛäsY ø£fi≤ø±s¡T\ nedüsê\qT Ädüs¡>± rdüTø=ì Ç+‘·≈£îeTT+<äT qT+&ç m+‘√ eT+~ Ä&É|æ\¢\qT e÷qdæø£+>±, XÊØs¡ø£+>± ô|’kÕ∫ø£+>± e´eVü≤]+#·&É+‘√ nwüº >∑+>±<ÛäsYπø kı+‘·eTì, n‘·ì Á|ües¡Ôq e\¢ ‘Ó\+>±D˝Àì |ü~ õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q ø£fi≤ø±s¡T\≈£î nee÷q+ »]–+<äì yês¡Hêïs¡T.nwüº >∑+>±<ÛäsYqT õ˝≤¢ Ç+~s¡ Áø±+‹ |ü<∏ä+ ø£\Ãs¡sY |æÄsY|æ u≤<Ûä´‘·˝À ñ+&ç n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ düôdŒ+&é #˚j·÷\ì Ms¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

q\¢ u≤´&ç®\T <Ûä]+∫ Äغdæ dæã“+~ ìs¡düq ìC≤e÷u≤<é, qe+ãsY 01(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ ne‘·s¡D ~H√‘·‡e+ ã<äT\T ‘Ó\+>±D $Á<√Vü≤ ~q+>± Äغdæ dæã“+~ bÕ{Ïdü÷Ô q\¢ u≤&ç®\T <Ûä]+∫ ‘·q ìs¡düqqT ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T »]–‘˚H˚ ‘Ó\+>±D≈£î dü¬s’q Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.á ìs¡düq˝À ìC≤e÷u≤<é Øõj·THé H˚wüq˝Ÿ eTp›sY j·T÷ìj·THé õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\T sê+#·+<äsY, eTTs¡[<ÛäsY, n˝≤π> õ˝≤¢˝Àì ÄsYm+, &çm+ ø±sê´\j·T+ nìï &çb˛\ n<Ûä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\T dæã“+~ q\¢ u≤&ç®\T <Ûä]+∫ ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T.

s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·T´+ |ü+|æDÏ m&ÉŒ*¢, qe+ãsY 01(düTes¡í yês¡Ô): sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä≈£î≥T+u≤\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î Á|üy˚X¯ô|{Ϻq s¡÷bÕ sTTπø øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø±ìï m&ÉŒ*¢ ‘·Vü≤o˝≤›sY ns¡Ãq eT+&É\ πø+ Á<ä+˝Àì cÕ|t HÓ+.3 πswüHé <äTø± D+˝À ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.á cÕ|t >∑èVü≤ $TÁ‘·≈£î #Ó+~ q~.e÷¬sÿ{Ÿ˝À \_Û+#˚ <Ûäs¡ ø£+fÒ ‘·≈£îÿe <Ûäs¡≈£î düs¡T≈£î\T \_ÛkÕ Ôj·Tì, Á|ü‹ düs¡T≈£î HêD´yÓTÆq<äì &ç\sY >∑+>±<ÛäsY ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J düs¡Œ+#Y m\¢j·T´ j·÷<äyé, yê´e kÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï yÓ’dt #Ó’s¡àHé b˛˝… eT˝Àÿ¬s&ç¶, $ÄsYy√ Hêsê j·TD ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

˙s¡T+~ yÓ÷≥sY _–+#·+&ç

m&ÉŒ*¢, qe+ãsY 01(düTes¡íyês¡Ô):m&ÉŒ*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì qj·÷u≤~˝À >∑\ Á|üuÛÑT‘·« ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ n+>∑Héyê&ç uÛÑeqeTT eTT+<äT>∑\ uÀs¡T˝À yÓ÷≥sY _–+#·ø£ 8 HÓ\\T ne⁄‘·T+~.á $wüj·TyÓTÆ n~Ûø±s¡+˝À ñqï Hêj·T≈£î\≈£î mìïkÕs¡T¢ #Ó|æŒHê |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì kÕúì≈£î\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.n~Ûø±s¡T\T á $wüj·T+ô|’ düŒ+~+∫ |ü\¢\≈£î ˙{Ï kÂø£s¡´+ ñ+&˚˝≤ #·÷&Ü\ì Á|ü»\T ø√s¡T#·THêïs¡T.

kÕe÷õø£ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq¬ø’ m+ÄsY|æmdt dü‘ê´Á>∑Vü≤ Bø£å\T uÀ<ÛäHé, qe+ãsY 01(düTes¡íyês¡Ô):kÕe÷õø£ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq¬ø’ Ä#ês¡´ ø=+&É \ø£åàDY u≤|üPõ q÷´&Ûç©¢˝À dü‘ê´Á>∑Vü≤ Bø£å≈£î |üPqTø√e&É+‘√ Äj·Tq≈£î eT<䛑·T>± uÀ<ÛäHé eT+&É\+˝À m+ÄsY|æmdt ø±s¡´ø£s¡Ô\T Bø£å≈£î |üPqT≈£îHêïs¡T.kÕ«‘·+Á‘· düeTs¡jÓ÷<ÛäT\T, ìkÕ«s¡ú|üs¡T\T nsTTq ø=+&É \ø£åàDY u≤|üPõH˚ ‘Ó\+>±D≈£î yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï eTTK´ eT+Á‹ì #˚j·÷\ì m+ÄsY|æmdt Hêj·T≈£î\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.n˝≤π> ‘Ó\+>±D ‘·*¢ <=s¡\ ‘·*¢>± uÛ≤$dü÷Ô s¡C≤ø±s¡¢≈£î m<äTs=&ç¶q ‘Ó\+>±D BÛs¡XÊ* nsTTq #êø£* nsTT\eTàqT ì»yÓTÆq ‘Ó\+>±D ‘·*¢>± n_Ûe]í+#ês¡T.ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\ nuÛÑT´qï‹øÏ bÕ\Œ&˚ kÕe÷õø£ ‘Ó\+>±D ø√düy˚T b˛sê&É‘êeTì m+ÄsY|æmdt Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.á Bø£å˝À ˙jÓ÷õø£ es¡Z+ Ç+#ê]® &É|ü #·+Á<äj·T´, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù s¡y˚Twt, eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T qπ>wt, &É˝≤¢ düTπswt, |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T >∑+<Ûä+ #·+Á<äj·T´, sêeTø£èwüí, $<ë´kÕ>∑sY, eTVæ≤fi¯ Hêj·T≈£î\T, e÷DÏø£´+, u≤\eTDÏ, \ø°Î, j·TTeùdq ø±s¡´ø£s¡Ô\T, bıqT>∑+{Ï uÛÑs¡‘Y, _.qMHé, dæôV≤#Y kÕsTTu≤ã, m+.kÕsTTu≤ã, {Ï.nXÀø˘, {Ï.kÕsTTu≤ã, m+mdtm|òt Hêj·T≈£î\T eTH√Vü≤sY, _.X¯+ø£sY, _.Hê>¥Hê<∏é, MπsX¯+, >∑+>±<ÛäsY b˛#·j·T´, ‘·~‘·s¡T\T ≈£Ls¡TÃHêïs¡T M]øÏ >∑+>±<ÛäsY |ü{≤«], CÒ@dæ eTT‘·Ôqï, bÕqT>∑+{Ï kÕsTT\T, ‘·~‘·s¡T\T dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T.

2e s√E ø=qkÕ–q ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡ Bø£å

uÀ<ÛäHé, qe+ãsY 01(düTes¡íyês¡Ô):Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq¬ø’, ÁbÕNq <˚yê\j·÷\qT |ü⁄qs¡T<ä›]+#ê\ì, ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ jÓTTø£ÿ ù|s¡TqT Ç+Á<ä|üP]>± ˝Ò<ë Ç+<ä÷sY>± e÷sêÃ\ì ø√s¡T‘·÷ _CÒ|æ kÕ+düèÿ‹ø£ $uÛ≤>∑+ n<Ûä´≈£åî\T #êeT≈£Ls¡ s¡y˚Twt¬s&ç¶ ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡ Bø£å eT+>∑fi¯yês¡+ Hê{ÏøÏ 2e s√E≈£î #˚s¡T≈£î+~.sêÁwüº+ kÕ~Û+#˚ es¡≈£î Bø£åqT e~˝Ò Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì s¡y˚Twt¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.áj·Tq≈£î CÒ@dæ Hêj·T≈£î\T e÷J m+|æ|æ >∑+>±¬s&ç¶, |æÄsY{Ïj·TT Hêj·T≈£î\T s¡$øÏs¡DY, Ä‘·àVü≤‘·´\ ìs√<Ûäø£ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé •esêCŸ, dürwt, >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T.

‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq¬ø’ @_$|æ Á|ü‹»„ ¬s+»˝Ÿ, qe+ãsY 01(düTes¡íyês¡Ô):‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq¬ø’ @_$|æ $<ë´s¡Tú\T uÀ<ÛäHé |ü≥ºD+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ qT+&ç sê´©>± ãj·T\T<˚] n+uÒ<äÿsY #Ís¡kÕÔ e<ä› Á|ü‹»„ #˚XÊs¡T.qe+ãsY 1, 1950 dü+e‘·‡s¡+˝À @s¡Œ&çq Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ sêÁwüº+ 4 ø√≥¢ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ e´‹πsø£+>± Ä+Á<Ûä bÕ\≈£î\ ≈£îj·TT≈£îÔ\‘√ yê] dü«˝≤uÛÑ+ ø√düy˚T sê»ø°j·T n~Ûø±s¡+ ø=s¡≈£î |òüC≤˝Ÿ Ä© ø£MTwüHé jÓTTø£ÿ ñ‘·Ôs¡T«\qT Á|üø£ÿq u…{Ϻ ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î Á<√Vü≤+ #˚XÊs¡ì ø±e⁄q Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ sêÁwüº Äe‘·s¡D ~H√‘·‡e+ ã<äT\T $Á<√Vü≤ ~q+>± »s¡bÕ\ì @_$|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Á|ü‹»„ #˚XÊs¡T.Ç|üŒ{Ϭø’q πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T düŒ+~+∫ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ Á|üø£{Ï+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À q>∑s¡ Á|üj·TTUŸ ñe÷X¯+ø£sY, {Ï.áX¯«sY, \ø£åàDY #ÍVü≤Hé, |æ.qMHé ≈£îe÷sY, Áoìyêdt #ÍVü≤Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô≈£î düŒ+<äq n$˙‹|ü+#êj·T‹ ø±s¡´<ä]Ù düôdŒq¸Hé uÀ<ÛäHé, qe+ãsY 01(düTes¡íyês¡Ô):uÀ<ÛäHé eT+&É\+ Áoìyêdt q>∑sY Á>±eT |ü+#êj·T‹ ø±s¡´<ä]Ù ñ<äjYT uÛ≤düÿsY |ü+#êsTT‹ ì<ÛäT\qT kÕ«Vü≤ #˚j·T&É+‘√ |ü+#êj·T‹ sêCŸ n~Ûø±s¡T\ ‘·ìF˝À 4.45 s¡÷bÕj·T\ n$˙‹øÏ bÕ\Œ&çq≥T¢ ‘˚\&É+‘√ ñ<äjYT uÛ≤düÿsYqT düôd|ü+&é #˚dæq≥T¢ &ç|æy√ ‘Ó*bÕs¡T.ñ<äjYT uÛ≤düÿsY U≤C≤|üPsY, VüQHê‡ Á>±e÷\≈£î ≈£L&Ü Ç+#ê]® u≤<Ûä´‘·\T ñ+&É&É+‘√ nø£ÿ&É ≈£L&Ü n$˙‹øÏ bÕ\Œ&çq≥T¢ ‘Ó≥‘Ó\¢jÓÆT+~.Ç+{Ï $\Te |üÁ‘ê\T \_›<ës¡T\≈£î n+~+#·&É+˝À |ü+#êj·T‹øÏ dü+ã+~Û+∫q _\T¢\qT »‘·|üs¡#·≈£î+&Ü ‘·q k˛+‘êìøÏ |ü+#êj·T‹ ì<ÛäT\T yê&ÉT≈£îqï≥T¢ $#ês¡D˝À ‘˚*+<äì &ç|æy√ ‘Ó*bÕs¡T.Á>±eTdüTÔ\T me¬s’q ø±s¡´<ä]Ù ñ<äjYTuÛ≤düÿsY e<ä›≈£î yÓ[‘˚ eTT&ÉT|ü⁄\ ˝Òì<˚ |üì #˚ùdyê&ÉT ø±<äì Á>±eTdüTÔ\T ‘Ó*bÕs¡T.Áoìyêdt q>∑sY Á>±eT |ü]~Û˝À ì]à+∫q Vü≤]j·÷© nH˚ yê´bÕs¡ dü+düú qT+&ç ≈£L&Ü eTT&ÉT|ü⁄\T rdüT≈£îqï Äs√|üD\T $ì|ædüTÔHêïsTT.VüQHê‡ qT+&ç nÁø£eT+>± s¡yêD≤ nj˚T´ ÇdüTø£ <äfi≤s¡T\ qT+&ç ≈£L&Ü &ÉãT“\T nÁø£eT+>± edü÷\T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~.|ü+#êsTT‹ ]ø±s¡T¶\T düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#·ø£b˛e&É+‘√ |ü\Te÷s¡T¢ n~Ûø±s¡T\ ÄÁ>∑Vü‰ìøÏ >∑T]nsTTq≥T¢ $ìøÏ&ç n+~qø±&çøÏ <ä+&ÉTø√e&É+‘√ |ü+#êj·T‹ ø±s¡´<ä]Ù ñ<äjYT uÛ≤düÿsY dæ<ä›Vü≤düTÔ&ÉT nì eT÷&ÉT Á>±e÷\ Á|ü»\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T.ø=+‘· eT+~ Á>±eTdüTÔ\T n+~+∫q düe÷#ês¡+ ùdø£]+∫q düTes¡íyês¡Ô |üÁ‹ø£ $˝ÒK] ñ<äjYT uÛ≤düÿsY ã+&Üs¡+ ã≥ºãj·T\T #˚j·T&É+‘√ Á|üdüTÔ‘·+ õ˝≤¢ |ü+#êsTT‹ sêCŸ n~Ûø±] düTπswtu≤ãT düôdŒ+&é #˚düTÔ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T.


8

n~Ûø±s¡T\ yÓ’|òü\´y˚T e\dü\≈£î ø±s¡D+ ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô):õ˝≤¢˝À esê¸\T˝Òø£ |ü+≥\T m+&ç b˛sTT ¬s’‘·T\T ô|{Ϻq ô|≥Tºã&çsêø£ ~>±\T #Ó+<äT‘·T+&É>±, e´ekÕj·T ≈£L©\≈£î mø£ÿ&Ü bı˝≤˝À¢ |üqT\T <=s¡ø£ÿ nH˚ø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêï õ˝≤¢ &Ü«e÷ n~Ûø±s¡T\T ñbÕ~Û |üqT\T düø±\+˝À yÓTT<ä\T ô|≥ºø£b˛e&É+ ˇø£ ø±s¡DeTsTT‘˚ Ç+ø√ yÓ’|ü⁄ ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ |üqT˝À¢ düÁø£eT+>± &ÉãT“\T #Ó*¢+#·ø£b˛e&É+ e˝Ò¢ õ˝≤¢˝À e\dü\T s√Es√EøÏ n~Ûø£eTe⁄‘·THêïj·Tì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ e´ekÕj·T ø±]àø£

ãT<Ûäyês¡+, 2 qe+ãsY 2011

ªdüTes¡íyês¡Ôμ ø£<∏äq+ô|’ düŒ+~+∫q n~Ûø±s¡T\T MÄs√«ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤+: ‘·Vü≤dæ˝≤›sY |ü–&Ü´\, qe+ãsY1 (düTes¡íyês¡Ô): u≤´+≈£îs¡TD+ ø√dü+ nedüs¡yÓTÆq |üÁ‘ê\ô|’ dü+‘·ø£+ #˚ùd+<äT≈£î s¡÷.1000 \+#·+>± Ç∫ÃHê, n&É+>∑˝Ÿ bÕdüT|ü⁄düÔø±\ô|’ dü+‘·ø±\T #˚j·T≈£î+&Ü $Äs√« VüQùd‡Hé kÕôV≤uŸ y˚~ÛdüTÔHêï&Éì u≤~Û‘·T&ÉT m+.yÓ+ø£≥j·T´ Äy˚<äqqT düTes¡íyês¡Ô k˛eT yês¡+ Á|ü#·T]+∫+~. á H˚|ü<ä´+˝À kÕúìø£ ‘·Vü≤•˝≤›sY áX¯«¬s&ç¶ düŒ+~+#ês¡T. düTes¡íyês¡Ô |üÁ‹ø£˝À \+#·+ Ç∫ÃHê y˚~ÛdüTÔHêï&ÉT nqT o]¸ø£q k˛eTyês¡+ Á|ü#·T]‘·yÓTÆq yês¡ÔqT #·÷dæ Äj·Tq düŒ+~+#ês¡T. u≤~Û‘·T&ÉT m+. yÓ+ø£≥j·T´≈£î dü¬s’q Hê´j·T+ #˚kÕÔeTì, $Äs√« VüQùd‡Hé kÕôV≤uŸô|’ ‘·–q ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T.

ù|<äÁ|ü»\ dü+πøåeTy˚T Á|üuÛÑT‘·« <Û˚´j·T+ Ä‘·à≈£Ls¡T{ÖHé, qe+usY1, (düTes¡íyês¡Ô): ù|<äÁ|ü»\ dü+πøåeTy˚T ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·« <Û˚´j·TeTì sêh Hê´j·TXÊKeT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ nHêïs¡T. sêhÁ|üuÛÑT‘·«+ m+‘√ Á|ü‹ cÕº‘·àø£+>± #˚|ü{Ϻq s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø±ìï eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ‘√≥π>]˝À »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ù|<äÁ|ü»\ dü+πøåeT+ ø√dü+ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ m+‘·>±H√ ø£èwæ #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø >∑‘· Á|üuÛÑT‘ê«\T mqï&É÷ #˚|ü≥ºì Ø‹˝À $q÷‘·ï+>± |ü\T dü+πøåeT |ü<∏äø±\T Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq |òüTq‘· ‘·eT bÕغπø <äøÏÿ+<äHêïs¡T. ù|<ä Á|ü»\T ø£&ÉT|ü⁄ì+&Ü nqï+ ‹H˚+<äT≈£î s¡÷bÕsTTøÏ øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø±ìï Á|üy˚X¯ô|{≤ºeTì ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± πswüHé |ü+|æD°˝À &û\s¡T¢ neø£‘·eø£\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ #·s¡´\T ‘·|üŒeHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ìs¡ísTT+∫q <Ûäs¡\ ø£Hêï n~Ûø£ <Ûäs¡\T $Áø£sTT+∫Hê, ‘·Tø±˝À¢ yÓ÷kÕ\T »]|æHê yê] &û\sYwæ|tqT s¡<äT› #˚kÕÔeTHêïs¡T. n˝≤π> düeTj·TbÕ\q\T bÕ{Ï+#ê\ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á|ü‹ πswüHé <äTø±D+ ãj·T≥ ‘·Vü≤d”˝≤›sY bò˛Hé q+ ãsYqT bı+<ä|üs¡#ê\ì &û\s¡T¢ @yÓ’Hê |òæsê´<äT e⁄+fÒ H˚s¡T>± bò˛Hé <ë«sê düe÷#ês¡+ Çyê«\ì ù|s=ÿHêïs¡T. n˝≤π> eTVæ≤fi¯\T &û\sYwæ|t\qT ìs¡«Væ≤kÕÔeT+fÒ yê]øÏ ôd’‘·+ ‘·«s¡˝À neø±X¯+ ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤d”˝≤›sY sêeTø£èwüí, m+|æ&çz X¯•ø£fi¯, e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ #Ó’s¡àHé bÕ+&ÉTs¡+>∑#Í<ä], yÓ’dt #Ó’s¡àHé k˛eTX‚KsY, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T C…&é.lìyêdü¬s&ç¶, q÷sYnVü≤à<é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡#·Ãã+&ÉqT bÕs¡+_Û+#·qTqï eT+Á‘·T\T ø£s¡÷ï\T qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± qe+ãsY 2 qT+&ç 30e ‘˚~ es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#·qTqï ¬s+&Ée $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT õ˝≤¢˝À eT+Á‘·T\T {Ï.õ yÓ+ø£fÒwt, @sêdüT Á|ü‘ê|t¬s&ç¶\T ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ 10>∑+≥\≈£î Ä‘·à≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ eTVü‰q+~˝À ¬s+&Ée $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï Hê´j·TXÊK eT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡ì ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 4>∑+≥\≈£î ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú |ü]~Û˝À s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï yÓTÆqsY Ç]π>wüHé XÊK eT+Á‹ {Ï.õ yÓ+ø£fÒwt ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T $e]+#ês¡T. s¡#·Ãã+&É ¬s+&Ée $&É‘· ø±s¡´Áø£eT+˝À 1.78,461 eT+~ ìs¡Tù|<ä \_›<ës¡T\≈£î ‘Ó\¢ πswüHé ø±s¡T¶\ ≈£L|üq¢qT, 28 y˚\ eT+~øÏ Ç+~s¡eTà Çfi¯¢qT, 19,216 eT+~øÏ eè<äT›\≈£î, $‘·+‘·Te⁄\≈£î, $ø£˝≤+>∑T\≈£î á dü+ø£åeT e÷dü+˝À õ˝≤¢ eT+Á‘·T\T, m+|æ\T, myÓTà˝Ò´\T, my˚Tੇ\T |ü+|”D° #˚kÕÔs¡ì ø£˝…ø£ºs¡T $e]+#ês¡T. Á|ü»\+<äs¡÷ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºs¡T $e]+#ês¡T. Á|ü»\+<äs¡÷ s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zì ø£˝…ø£ºs¡T ø√sês¡T.

dü+|òüT+ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m.X‚KsY Äs√|æ+#ês¡T. |üqT\T õ˝≤¢˝À mø£ÿ&Ü düÁø£eT+>± yÓTT<ä\Tô|≥º˝Ò<äì, n+<äTπø e´ekÕj·T ≈£L©\T Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î e\dü\T yÓfi¯óÔHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\T #˚ùd e´ekÕj·T ≈£L©\≈£î düÁø£eT+>± &ÉãT“\T #Ó*¢kÕÔeTì, n$˙‹øÏ #√≥T˝Ò≈£î+&Ü #·÷kÕÔeTì Á>±eT, Á>±e÷q #Ó’‘·q´ düuÛÑ\T @sêŒ≥T #˚dæ qeTàø£+ ø£*Z+#ê\ì m.X‚KsY &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ª$<ë´#Ó’‘·q´ ñ‘·‡yê\μô|’ f…*ø±qŒ¤¬sHé‡ KeTà+s¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY1(düTes¡íyês¡Ô):kÕúìø£ $<ë´eqs¡T\ πø+Á<ä+˝À ás√E kÕ.2>∑+. qT+&ç.5es¡≈£î ª$<ë´#Ó’‘·q´ ñ‘·‡yê\μ >∑T]+∫ f…*ø±HÓ‡¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. qe+ãsY 11q »]π> sêÁwüº yê´|æ‘·Ô+>± ñ‘·‡yê\ dü+ã+~Û+∫ Á|ü‹ bÕsƒ¡XÊ\˝À }πs+–+|ü⁄ ìs¡«Væ≤+#ê\ì dü÷∫+ #ês¡T. bÕsƒ¡XÊ\ j·T»e÷q´ ø£$T{°\T @sêŒ≥T #˚dæ ‘·<ë«sê düe÷C≤ìï bÕsƒ¡XÊ\≈£î, bòÕsƒ¡XÊ\qT düe÷C≤ìøÏ rdüTø=ìyÓfi≤fl\ì dü÷∫+#ês¡T. Hêsêj·TD¬s&ç¶ ùdº{Ÿ bÕ¢ì+>¥ ø√Ä]¶H˚≥sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2\ø£å\eT+~ |ü\¢\T ã&ç ãj·T≥ ñHêïs¡ì, yês¡+<ä]˙ $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+ neT\T˝À ñqï+<äTq bÕsƒ¡XÊ\\˝À #˚]Œ+#ê\ì ø√]Hês¡T. #·+<äHêU≤Hé Á|æì‡bÕ˝Ÿ ø±s¡´<ä]Ù ÁbÕ<Ûä´$Tø£$<ä´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bòÕsƒ¡XÊ\ j·÷»eTq´ ø£$T{°\T dü]>± ìs¡«Væ≤+#·≥+ ˝Ò<äì, yê{Ïì dü]#˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. ùdº{ŸÁbÕC…ø˘¶&Ó’s¡ø£ºsY &Ü.#·+Á<äe<äHé $<ä´Vü≤≈£îÿ#·≥º+ >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. düTø£Hê´ düTÁãàD´+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |æ\¢\T |ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñ+&Ü\ì ø√sês¡T.

ø±ØÔø£e÷dü dü+<ääs¡“¤+>± øÏÏ≥øÏ≥˝≤&ÉT‘·Tqï <˚yê\j·÷\T ≈£LdüTeT+∫, qe+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝À n‹ô|<ä›<Ó’q <˚yê\j·TeTT ≈£LdüTeT+∫ •yê\j·TeTT á s√E ø±ØÔø£ k˛eTyês¡eTT 1e yês¡eTT nsTTq+<äTq eT+&É\˝Àì uÛÑ≈£îÔ\T ñ<äj·T+ qT+&ç <˚yê\j·TeTTq≈£î e∫à |üPC≤\T |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#·T#·THêïs¡T. ø±]Ôø£ e÷dü+˝À yÓTT<ä{Ï yês¡+ ø£e⁄q <˚e⁄ì <ä]Ù+∫ø=qT≥≈£î m≈£îeC≤eTTq ÁkÕÔqeTT\T #˚dæ <Ó’e <äs¡ÙqeTT #˚düT≈£îHêï#·THêïs¡T. á s√E e÷πsÿ≥T ø£$T{Ï mdt.dæ.sê+#·+<äsYsêe⁄>±s¡T •e\j·T+ ˝À |üPC\T ≈£î≥T+ã kÕy˚T‘·+>± ìs¡«Væ≤+∫Hêïs¡T.

yÓ’.mdt. ø£\\ |ü<∏äø£y˚T... Ç~ ø√dæ–, qe+ãs¡T1 (düTes¡íyês¡Ô): s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ &Üø£ºsY yÓ’.mdt.sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ ø£\\ Á|ü‹s¡÷|üy˚Tqì eT+Á‘ê\j·T+ myÓTà˝Ò´ u≤\ Hê–¬s&ç¶ nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq kÕúìø£ 6,8e πswüHécÕ|ü⁄˝À¢ á |ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\ dü+πøåeTy˚T <Û˚´j·T+>± yÓ’mkÕ‡sY nVü≤s¡Vü≤+ ÁX¯$T+#ês¡Hêïs¡T. ø√dæ–˝À Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë] ìsêàD≤ìøÏ s¡÷.1 ø√{Ï eT+ps¡j·÷´j·Tì yÓ+≥H˚ |üqT\T ÁbÕs¡+_ÛkÕÔ eTHêïs¡T. õ˝≤¢˝À esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=qï ‘·s¡TD+˝À ø√dæ– eT+&É˝≤ìï ø£s¡Te⁄ eT+&É\+ >± Á|üø£{Ï+#·&É+ Vü≤s¡¸˙j·TeTHêïs¡T. ¬syÓq÷´, e´ekÕj·T XÊK\ n~Ûø±s¡T\T düeTq«j·T+>± e´eVü≤]+∫, ¬s’‘·T\ qcÕºìï n+#·Hê y˚dæ, ìy˚~ø£\T |ü+|æ qwüº |ü]Vü‰sêìï n+<äCÒj·÷\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T #Óqï ãdüesêE, Ä~Hêsêj·TD XË{Ϻ, qs¡dæ+VüQ\T, Äø±XŸ ¬s&ç¶, e÷J mMTŒ|” sêeTj·T´, ñkÕàHé, >√$+<é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T, qe+ãsY (düTes¡íyês¡Ô):ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+ ∫‘êÔs¡TM~Û˝À s¡÷bÕsTTπø πøõ _j·T´+ |ü<∏äø£+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ dü+<äs¡“¤+>± s¡#·Ãã+&É ¬s+&Ée $&É‘· ø±s¡´Áø£eT+ô|’ düe÷#ês¡ XÊK Á|æ+≥T#˚dæq s¡#·Ãã+&É b˛düºs¡TqT yÓTÆqsY Ç]π>wüHé XÊK eT+Á‹ {Ï.õ yÓ+ø£fÒwt Ä$wüÿ]+#ês¡T. düe÷#ês¡ XÊK ø£MTwüqs¡T qT+&ç ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢≈£î 36 y˚\ b˛düºs¡T¢, eTTK´eT+Á‹ dü+<˚X¯+‘√ ≈£L&çq 75 y˚\ Vü‰´+&é_˝Ÿ‡ eT]j·TT Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\ô|’ s¡÷bı+~+∫q bÕ¬ø{Ÿ ãTø˘˝…{Ÿ‡ 2,150 ‘·~‘·s¡ Á|ü#ês¡ düe÷Á– eT+>∑fi¯yês¡+ õ˝≤¢≈£î e∫Ã+<äì ø£˝…ø£ºs¡T sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ eT+Á‹øÏ $e]+ #ês¡T. s¡#·Ãã+&É Á|ü#ês¡ kÕe÷Á–q yÓTT‘·Ô+ ÄsY.&ç.z\ <ë«sê õ˝≤¢˝Àì n+<äs¡T j·T+&çz\≈£î, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqs¡¢≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·y˚T |ü+|æ∫q≥T¢ &ç.|æÄsY.z |æ.‹eTà|üŒ eT+Á‹øÏ, ø£˝…ø£ºs¡T≈£î $e]+#ês¡T. C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºs¡T &Ü.ãT<ä› Á|üø±XŸ, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y dæ.Ç.z dü÷s¡´ Á|üø±XŸ, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY $$mdteT÷]Ô s¡#·Ãã+&É b˛düºs¡T Ä$wüÿs¡D˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

|òüTq+>± sêÁcÕºe‘·s¡D ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\T ø£s¡÷ï\T qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝Àì b˛©düT ô|πs&é yÓTÆ<ëq+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Ä+Á<ÛäsêÁwüº ne‘·s¡D~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\T |òüTq+>± »]>±sTT. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ C≤rj·T |ü‘êø±ìï m>∑Ts¡y˚dæ >ös¡e e+<äq+ #˚kÕs¡T. b˛©düT &ç◊õ nì˝Ÿ ≈£îe÷sY, õ˝≤¢ mdt.|æ •eÁ|ükÕ<é, C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºs¡T &Ü.ãT<ä› Á|üø±wt CÀ´‹ ‘·~‘·s¡ n~Ûø±s¡T\T á y˚&ÉTø£˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ õ˝≤¢ Á|ü»\≈£î dü+<˚X¯$Tdü÷Ô esê¸uÛ≤e+ e\¢ õ˝≤¢˝À KØ|òt˝À kÕ>∑T #˚dæq y˚s¡TXËq>∑, ÄeTT<ä+, ø£+~, |ü‹Ô, C§qï, yÓTTø£ÿC§qï ‘·~‘·s¡ |ü+≥\T m+&çb˛sTT <ë<ë|ü⁄ 2.65 ˝ø£å\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À |ü+≥ qwüº+ »]–+<äHêïs¡T. øö\T ¬s’‘·T\ s¡TD ns¡Ω‘· ø±s¡T¶\ |ü+|æD°˝À uÛ≤>∑+>± õ˝≤¢˝À 48,652 eT+~ øö\T ¬s’‘·T\≈£î s¡TD ns¡Ω‘· ø±s¡T¶\qT |ü+|æD° #˚dæ yê]˝À 18 y˚\ eT+~ øö\T ¬s’‘·T\≈£î 35 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ |ü+≥ s¡TD≤\qT eT+ps¡T s¡TD≤\qT eT+ps¡T #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± ìs¡«Væ≤+∫q ¬s’‘·T eTVæ≤fi≤ dü<ädüT‡\˝À uÛ≤>∑+>± 12.81 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ |ü+≥ ;Ûe÷qT, 2.90 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ bÕe˝≤e&û¶ sêsTTrì yÓTT‘·Ô+ 77,913 eT+~ ns¡TΩ˝…’q ¬s’‘·T\≈£î |ü+|æD° #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. ˇø£ÿ s¡÷bÕsTTπø πøõ _j·T´+ <ë«sê õ˝≤¢˝À <ë]Á<ä´πsK≈£î ~>∑Teq e⁄qï 9.19 ˝ø£å\ ‘Ó\¢πswüHé ø±s¡T¶\+<ä]ø° 2376 #Íø£ <Ûäs¡\ <ÛäTø±D≤\ s¡÷bÕsTTπø πøõ _j·÷´ìï H˚{Ï qT+&ç neT\T #˚dæ ìs¡Tù|<ä\≈£î ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘·qT ø£*ŒdüTÔHêïeTHêïs¡T. ªs¡#·Ãã+&Éμ ¬s+&ÉTe $&É‘· ø±s¡´Áø£e÷ìï dü+πøåeT e÷dü+>± πs|ü{Ï qT+&ç ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêï&ÉT. uÛÑ÷ |ü+|æD° |ü<∏äø£+ 5 $&É‘·\ <ë«sê 30,630 mø£sê\qT ìs¡Tù|<ä\≈£î |ü+|æD° #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. ø£s¡e⁄ |ü]dæú‘·T\ e\¢ @ Á>±eT+˝ÀqT Á|ü»\T, ≈£L©\T e\q yÓfi¯¢≈£î+&Ü ñqï }fiÀflH˚ ñbÕ~Û |üqT\T ø£*Œ+#·&ÜìøÏ nìï #·s¡´\qT #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T. ªsêJyé j·TTe øÏs¡D≤\μ <ë«sê õ˝≤¢˝À á dü+e‘·‡s¡+ 14,496 ñ<√´>±\qT ø£*Œ+#·&ÜìøÏ #·s¡´\T #˚|ü≥º&É+ »]–+<äHêïs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ 198 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ *+>±\ m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±ìï |üP]Ô #˚dæ, 4,500 mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙{Ïì n+~k˛Ô+<äHêïs¡T. Á>±MTD, |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê\˝À yÓTs¡T¬>’q bÕ]X¯ó<ä›´ ìs¡«Vü≤D ø√dü+, &Ó+^, $wü»«sê\ ìyês¡D ø√dü+ n+<ä] uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ ªÁ>±eT<ä]Ùì`&Ó’Á&˚μ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+∫ dæ»q˝Ÿ yê´<ÛäT\T Á|üã\≈£î+&Ü #·s¡´\T #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T. sêJyé Äs√>∑´l <ë«sê Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 115 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT Ks¡TÃô|{Ϻ 40.282 eT+~ ìs¡Tù|<ä\≈£î ñ∫‘·+>± X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡\qT, yÓ’<ä´ ùde\qT n+~+#·&É+

uÛÑ≈£îÔ\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&çq z+ø±s¡ πøåÁ‘·+ ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T, qe+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô):ø±ØÔø£e÷dü+ yÓTT<ä{Ï k˛eTyês¡+ dü+<äs¡“¤+>± ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+˝Àì q\¢eT\ n&É$˝À yÓ\dæq z+ø±s¡ πøåÁ‘·+ uÛÑ≈£îÔ\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ç+~. yÓTT<ä{Ï ø±ØÔø£ k˛eTyês¡+ ø±e&É+‘√ nH˚ø£ Á>±e÷\ Á|ü»\T nø£ÿ&çøÏ #˚s¡Tø=ì z+ø±s¡ dæ<˚ΔX¯«s¡kÕ«$Tì <ä]Ù+#·T≈£îì ø√H˚{Ï˝À uÛÑ≈£îÔ\T kÕïHê\T #˚dæ neTàyê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚j·T&É+ »]–+~. <Ó’e <äs¡ÙHêìøÏ Á|ü‘˚´ø£ ≈£L´˝…’Hé\T @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+~. uÛÑ≈£îÔ\T nH˚ø£ yêVü≤Hê\‘√ sêe&É+‘√ z+ø±s¡+˝À Á{≤|òæø˘C≤yéT nsTT´+~.

|üX¯óe⁄\≈£î ñ∫‘· >±*≈£î+≥Tyê´~Û {°ø±\T Ä<√ìs¡÷s¡˝Ÿ, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): Ä<√ì eT+&É\+˝À Á>±eT |üX¯óyÓ’<ä´ •_Ûsê\ yÓ’<ä´ n~Ûø±s¡T\T nø√ºãsY, qe+ãsY e÷kÕ\˝À |üX¯óe⁄\≈£î e#·Tà >±*≈£î+≥T yê´~Ûìs√<Ûäø£ {°ø±\qT ñ∫‘·+>± Á>±eTkÕúsTT˝À |üX¯óe⁄\≈£î á >±*≈£î+≥T yê´øχHé\qT y˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. ás√E Hêsêj·TD≤|ü⁄s¡+, #ê– Á>±e÷˝À¢>±qT, Hêsêj·TD≤|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À yÓTT‘·Ô+ 4 yê´øχHé \T, |üX¯óe⁄\≈£î {°ø±\T y˚j·T&É+ »]–+~. #ê–Á>±eT+˝À 3 yê´øχHé\≈£î>±qT 300, Ç|üŒ{Ï es¡≈£î {°ø±\qT y˚dæe⁄HêïeTì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T ‘Ó\|ü&É+ »]–+~. á >±*≈£î+≥T yê´~Û eTTK´+>± ¬>f…º\T∫*q nìï |üX¯óe⁄\≈£î 3 dü+e‘·‡sê\ ì+&ç ô|’ã&çq |üX¯óe⁄\≈£î á {°ø±\qT Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ps¡T #˚düTÔ+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hê>∑Hê‘·qVü≤[fl Á>±eT |üX¯óyÓ’<ä´•_s¡+ Ç+#ê]® ˝…’yé Ák˛ºø˘ ndæôdº+{Ÿ nãT›˝ŸÄJCŸ ‘Ó\|ü&É+ »]–+~. Hêsêj·TD≤|ü⁄s¡+ Á>±eT>√bÕ\$TÁ‘· sêe÷+»H˚j·TT\T, dü©yéT bÕ˝§Zq&É+ »]–+~.

qy√<äj·T Á|üy˚X¯|üØø£å <äs¡U≤düTÔ\ d”«ø£s¡D ‘˚~ bı&ç–+|ü⁄ KeTà+, qe+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô): »eVü≤sY qy√<äj·T $<ë´\j·T, bÕ˝Òs¡T q+<äT 2012`13 $<ë´ dü+e‘·‡s¡eTT˝À Äs¡e ‘·s¡>∑‹˝À Á|üy˚X¯eTT ø=s¡≈£î <äs¡U≤düTÔ\T ùd«ø£]+#·T≥≈£î ÄKs¡T ‘˚~,15.11.2011 bı&ç–+#·&ÉyÓTÆq~. 3,4,5 ‘·s¡>∑‘·T\T >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q bÕsƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄ ‘·÷ 2011`12 $<ë´ dü+e‘·‡s¡eTT˝À 5e ‘·s¡>∑‹ KeTà+ õ˝≤¢˝À #·~y˚ $<ë´s¡Tú\T e÷Á‘·y˚T ns¡TΩ\T, <äs¡U≤düTÔ bòÕs¡eTT\T ñ∫‘·eTT>± eT+&É\ $<ë´XÊU≤~Ûø±] ø±sê´\j·TeTT eT]j·TT õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] ø±sê´\j·TeTT eT]j·TT »eVü≤sY qy√<äj·T $<ë´\j·T, bÕ˝Òs¡T q+<äT \_Û+#·TqT.ÄdüøÏÔ e⁄qï nuÛÑ´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ bòÕs¡eTTqT »eVü≤sY qy√<äj·T $<ë´\j·T, bÕ˝Òs¡T qT+&ç ø±sê´\j·T |üì<äqeTT˝˝À, |üì y˚fi¯\j·T+<äT bı+<äe#·TÃqT. nìï $<ÛäeTT\T>± |üP]Ô #˚dæq <äs¡U≤düTÔ bòÕs¡eTT\T ‘êeTT #·<äTe⁄‘·Tqï bÕsƒ¡XÊ\ ôV≤&é e÷düºsY <ë«sê dü+u+~Û‘· eT+&É\ $<ë´XÊU≤~Ûø±]øÏ n+<äCÒj·Te˝…qT. áHÓ\ 15es¡≈£î <äs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

s¡#·Ãã+&É b˛düºs¡TqT Ä$wüÿ]+∫q eT+Á‹ {°J.yÓ+ø£fÒwt

Ä‘·à≈£Ls¡T˝À <=+>∑\ ;uÛÑ‘·‡+ 15‘·T˝≤\ ã+>±s¡T, 5πøJ\ yÓ+&ç n|üVü≤s¡D Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé, qe+ãsY 1düTes¡íyês¡Ô): Ä‘·à≈£Ls¡T |ü≥ºD+˝Àì l ø£q´ø±|üs¡y˚TX¯«Ø Ä\j·T ëdüMT|ü+˝À e⁄qï lìyêdüT\T Ç+{Ï˝À k˛eTyês¡+ ns¡ΔsêÁ‹ <=+>∑\T |ü&ç ;Ûã‘·‡+ düèwæº+#ês¡T. kÕúìø£ ùdº{Ÿu≤´+ø˘˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï lìyêdüT\T ø±ØÔø£ e÷dü+ |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø√ì k˛eT yês¡+ ‘·q ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\‘√ ø£*dæ lXË’\+≈£î yÓfi≤¢s¡T. B+‘√ Ç<˚ n<äqT>± uÛ≤$+∫ <=+>∑\T ns¡ΔsêÁ‹ lìyêdüT\T Ç+{ÏøÏ ñqï ‘êfi≤ìï |ü>∑T\>={Ϻ ˝À|ü\ e⁄qï ;s¡TyêqT ô|øÏ*+#ês¡T. ;s¡Tyê˝À e⁄qï 15‘·T˝≤\ ã+>±s¡T‘√ bÕ≥T 5 πøõ\ yÓ+&ç, s¡÷.2y˚\ q>∑<äTqT m‘·TÔ¬øfi≤¢s¡T. nsTT‘˚ ñ<äj·÷H˚ï ìÁ<ä˝Ò∫q Çs¡T>∑Tbıs¡T>∑T yês¡T ‘êfi¯+ |ü>∑T\>={Ϻ e⁄qï <ëìì |ü]o*+∫ $wüj·÷ìï lìyêdüT\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. yÓ+≥H˚ Äj·Tq Ä‘·à≈£Ls¡T≈£î e∫à kÕúìø£ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ uÛ≤Ø yÓTT‘·Ô+˝À #√] »s¡>∑&É+‘√ ø£s¡÷ï\T ≈£L¢dt {°+ e∫à Á|ü‘˚´ø£+>± ì+~‘·T\ y˚*eTTÁ<ä\T ùdø£]+#ês¡T. n˝≤π> |ü]o\q ì$T‘·Ô+ yê{Ïì ø£s¡÷ï\T ˝≤´uŸ≈£î rdüT¬øfi≤¢s¡T. á y˚Ts¡≈£î |æmdt◊ yÓ+ø£≥sê$T¬s&ç¶ πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì $#ês¡D #˚düTÔHêïs¡T.

ù|<ä\ n_Ûeè~Δj˚T ø±+Á¬>dt \ø£å´+ ø√&ÉTeT÷s¡T, qe+ãs¡T1, (düTes¡íyês¡Ô): ù|<äÁ|ü»\ n_Ûeè~›j˚T ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·« \ø£å´eTì ø√&ÉTeT÷s¡T m+m˝Ÿ@ eTTs¡∞ø£èwüí nHêïs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± neT\T#˚düTÔqï s¡÷.1πø øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø±ìï eT+>∑fi¯yês¡+ eT+&É\+˝Àì es¡÷ÿs¡T, ø√&ÉTeT÷s¡T˝À m+m˝Ÿ@ eTTs¡∞ø£èwüí, e÷J m+|æ|æ ø√≥¢ Vü≤s¡¸es¡›Hé¬s&ç¶\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± m+m˝Ÿ@ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ù|<äÁ|ü»\ n_Ûeè~Δ ø√dü+ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ mH√ï dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT Á|üy˚X¯ô|&ÉT ‘√+<äHêïs¡T. eTTK´+>± ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘·, Äs√>∑´ ;e÷, bÕe⁄\e&û¶πø s¡TD≤\‘√ bÕ≥T ìs¡T<√´>∑T\ ø√dü+ sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T e+{Ï dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT Á|üy˚X¯ô|&ÉT ‘√+<äì, Á|ü»\T yê{Ïì dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê ‘·«s¡˝À ns¡TΩ˝…’q yês¡+<ä]øÏ ô|q¸qT¢, πswüHéø±s¡T¶\qT |ü+|æD° #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì m+m˝Ÿ@ ù|s=ÿHêïs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT m+m˝Ÿ@ es¡÷ÿs¡T˝À s¡÷.1πø øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Û+∫ ø√&ÉTeT÷s¡T #˚s¡Tø=ì |ü≥ºD+˝Àì 18, 6, 4e yês¡T¶˝À¢ì #Íø£<Ûäs¡\ <äTø±D≤\qT dü+<ä]Ù+∫ |ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ+–˝Ÿ $+&√ n<Ûä´≈£åî&ÉT eT<ÛäTdü÷<äHé¬s&ç¶, >∑÷&É÷s¡T, dæ.u…fi¯>∑˝Ÿ C…&é|æ{Ïdæ\T m˝Ÿ.düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶, ‘·Vü≤o˝≤›sY •eX¯+ø£sY Hêj·Tø˘, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ùV≤e÷Á~¬s&ç¶, dæ_.\‘·, s¡|òüTTHê<∏é¬s&ç¶, ÁøÏcÕí¬s&ç¶, Á|üMDY ≈£îe÷sY, Vü≤s¡¸j·T÷‘Y düuÛÑT´\T sêC≤s¡y˚Twt, Á|üuÛ≤ø£sY, »>∑BÛwt, >√|æ, sêeTT, ùwøå±e*, ~yêø£sYHêj·TT&ÉT, s¡+>∑qï, $ÄsYz\T m\¢|üŒ, Hêsêj·TD, &û\s¡T¢ dürwt, •esêeTT&ÉT, ¬syÓq÷´dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

»]–+<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ &ç.ÄsY.&ç.@, &Ü«e÷, n≥M, yÓ’<ä´XÊK\T Á|ü<ä]Ù+∫q X¯ø£{≤\T Á|ü<äs¡Ùq $$<Ûä bÕsƒ¡XÊ\\T ìs¡«Væ≤+∫q kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ÄVüQ‘·T\qT $X‚wü+>± Ä≈£≥Tº≈£îHêïsTT. nq+‘·s¡+ $$<Ûä n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\ô|’ õ˝≤¢≥ bÂs¡ dü+ã+<Ûë\ XÊK ìs¡«Væ≤+∫q #Ûêj·÷ ∫Á‘· Á|ü<äs¡ÙqqT ø£˝…ø£ºs¡T, &ç.◊õ, mdt.|æ, C…dæ\T ‹\øÏ+#ês¡T. yÓTÆ<ëq+˝À »]π> y˚&ÉTø£\TqT b˛{À rsTT+∫ n|üŒ{Ïø£|ü&˚ m–®_wüHé˝À Á|ü<ä]Ù+#·&É+ô|’ &ç.|æ.ÄsY.z.|æ ‹eTà|üŒqT Á|üX¯+dæ+#ês¡T. &ç.ÄsY.&ç.@ &Ü«e÷, Ád”Ô •X¯ó dü+πøåeT XÊK, yÓ’<ä´ Äs√>∑´XÊK, e´ekÕj·TXÊK Á|ü<ä]Ù+∫q m–®_wüHéqT ≈£L&Ü yês¡T ‹\øÏ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T u≤´+≈£î *+πøõ øÏ+<ä Á>±MTD dü«j·T+ |üVü‰j·Tø£ dü+|òü÷\≈£î 37.34 ø√≥¢ bÕe˝≤ e&û¶ s¡TD≤\T #Ó≈£îÿqT eTVæ≤fi¯\qT n+<ä#˚kÕs¡T. e´ekÕj·T Ä<ÛäTìø£ j·T+Á‘êìï ø£˝…ø£ºs¡T dü«j·T+>± Ä|üπs{Ÿ #˚dæ #·÷kÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T, Á|ü»\T, $$<Ûä bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

neTs¡J$øÏ ‘Ó<˚bÕ H˚‘·\ |òüTq ìyêfi¯ó\T ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£dü+düú, qe+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô):Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ne‘·s¡D ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡ düÿ]+#·T≈£îì õ˝≤¢ ‘˚<˚bÕ H˚‘·\T neTs¡J$ bı{Ϻ lsêeTT\T≈£î |òüTq ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ õ˝≤¢ ‘˚<˚bÕ n<Ûä´≈£åî&ÉT k˛$TXË{Ϻ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä bÕغ ø±sê´\j·T+ qT+∫ ∫qï bÕs¡Tÿ es¡≈£î sê´©>± e∫Ã, bı{Ϻ lsêeTT\T $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\qT y˚dæ, ìyêfi¯ó \T n]Œ+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Ä bÕغ H˚‘· k˛$TXË{Ϻ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛ≤cÕ Á|üj·TTø£Ô sêÁcÕº\ @sêŒ≥T »]–q ‘·s¡Tyê‘· ñeTà&ç eTÁ<ëdt sêÁwüº+˝À ñqï ‘Ó\T>∑T yês¡+<ä]øÏ Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº ø±yê\ì ÄeTs¡D Bø£å≈£î |üPqT≈£îì ∫e]øÏ ‘·q Ä‘·à ã*<ëq+ #˚dæq neTs¡ J$ bı{Ϻ lsêeTT\Hêïs¡T. Äj·Tq eTè‹ nq+‘·s¡y˚T 1956˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+>± @sêŒ&ç+<äì #ÓbÕŒs¡T. ìkÕ«s¡ú+>± Äj·Tq #˚dæq ‘ê´>±ìï H˚&ÉT ø=ìï sê»ø°j·T kÕ«s¡ú X¯≈£îÔ\T sêÁcÕºìï $&É>= {≤º\ì j·T‹ïdüTÔHêïj·THêïs¡T. ñ<ä´e÷\ ù|s¡T‘√ $<ë´s¡Tú\ J$‘ê\‘√ H˚‘·\T Ä&ÉT≈£î+≥THêïs¡ Hêïs¡T. j·TTe≈£î\+‘ê yêdüÔyê\qT Á>∑Væ≤+∫ nqï|üPs¡í>± $sêõ\T¢‘√qï Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸqT eTTø£ÿ\T ø±≈£î+&Ü düyÓTÆø±´+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ>±H˚ ñ+&˚˝≤ #·÷&Ü\ì ø√sês¡T. j·TTe‘· neTs¡J$ bı{Ϻ lsêeTT \T n&ÉT>∑TC≤&É˝À¢ |üj·Tì+#ê\ì, nj·Tq ã*<ëq+ ìwüŒ¤\+ ø±≈£î+&Ü #·÷&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· j·TTe‘·<˚qì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä bÕغ q>∑sê<Ûä´≈£åî&ÉT _.@.πø. |üπs«CŸ, yÓTÆHêغ ôd˝Ÿ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù C…. s¡TdüTÔ+U≤Hé, H˚‘·\T k˛$TXË{Ϻ lìyêdüT\T, ãw”sY nVü≤à<é , md”º ôd˝Ÿ Hêj·T≈£î&ÉT s¡$Hêj·Tø˘, Vü≤qTeT+‘·sêe⁄#Í<ä], düÁ‘·+ sêeTÁøÏwüí, lìyêdt, n˝≤¢ãø±wt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<äT´‘Yø√‘·ô|’ ¬s’‘·T\ <Ûäsêï ô|<ä›ø£&ÉTã÷s¡T, qe+ãsY1(düTes¡íyês¡Ô): ô|<ä›ø£&ÉTã÷s¡T eT+&É\+˝Àì HÓ$T*ø£\T¢, eTT‘·´–], yÓT|òüT&√Hê Á>±e÷\ ¬s’‘·T\T eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ‘·Vü≤•˝≤›sY ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ á dü+<Ûäs¡“+>± dæ|æ◊ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù uÛ≤düÿsY j·÷<äyé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ esê¸\T ˝Òø£ ¬s’‘·T\T ø£cÕº˝À¢ eTTì– ‘˚\T‘√+fÒ düVü‰j·T+ #˚j·÷*‡q Á|üuÛÑT‘·«+ $<äT´‘Y ø√‘· $~Û+#·&É+ <ës¡TDeTì #ÓbÕŒs¡T. $<äT´‘Y dæã“+~ &ÉãT“\≈£î neTTà&ÉTb˛‘·÷ $<äT´‘YqT $#·Ã\ $&ç>± neTTà≈£î+≥THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. $<äT´‘Y ø√‘·‘√ ˙s¡T˝Òø£ 80 mø£sê\ y˚Ts¡ ñ*¢, |ü∫Ã$T]à |ü+≥\T Á>±e÷˝À¢ qwüºb˛j·÷j·Tì, |ü~s√E˝…’Hê |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<ÛäT&˚ ˝Ò&Éì #ÓbÕŒs¡T. Á|üC≤düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ+<äHêïs¡T. Çø£HÓ’Hê ¬s’‘·T\≈£î 7 >∑+≥\ $<äT´‘Y Çyê«\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚kÕs¡T. HÓ$T˝…ø£\T¢ Á>±eTdüTú\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<äT´‘Y n~Ûø± s¡T\ <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[‘˚ &ÉãT“\T ÇùdÔH˚ ø£¬s+≥T ÇkÕÔeT+≥THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. B+‘√ düŒ+~+∫q ‘·Vü≤•˝≤›sY n˝ŸÁô|ò&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ \+#·+ n&ç–q n~Ûø±s¡T\ô|’ ‘·ø£åDy˚T #·s¡´\T rdüT≈£î+ {≤s¡Hêïs¡T. Çø£ô|’ m˝≤+{Ï düeTdü´\÷ ˝Ò≈£î+&Ü 7 >∑+≥\ $<äT´‘Y düs¡|òüsê »]π>˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T j·TT>∑+<ÛäsY, Msê¬s&ç¶, e÷<Ûäe¬s&ç¶, ∫qïqs¡düj·T´, Äj·T´|üŒ, eT˝Ò¢wt, ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n_Ûeè~Û› |üqT\T #˚|ü&É‘ê+ ø√dæ–, qe+ãs¡T1 (düTes¡íyês¡Ô): eT+Á‘ê\j·T+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À n_Ûeè~Û› |üqT\T #˚|ü&ÜÔeTì Ä ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ø±+Á¬>dt Ç+#ÛêsY® ã÷<ä÷s¡T \øÏåàø±+‘ê¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ nj·Tq øÏ˝À s¡÷bÕsTTπø _j·T´+ |ü<∏äø±ìï 4,6e #Íø£<Ûäs¡\ <äTø±D≤˝À¢ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mMTŒ ø√≥¢ ÄodüT‡\‘√ ‘·q≈£î Á|ü»\≈£î ùde #˚ùd neø±X¯+ <äøÏÿ+<äHêïs¡T. mMTŒ ì<ÛäT\T s¡T.10\ø£å\‘√ kÕúìø£+>± $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY bÕ¢+{Ÿ |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´j·THêï s¡T. eTs√ s¡÷.14˝ø£å\ e´j·T+‘√ dæ.dæ. s√&ÉT¢, Á&Ó’H˚õ\T, ‘·~‘·s¡ kÂø£sê´\qT ø£*ŒkÕÔeT Hêïs¡T. ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ ã&ÉT>∑TesêZ\ dü+πøåeTy˚T <Û˚´j·T+>± |üì#˚düTÔ+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.á ø±s¡´Áø£ eT+˝À bÕغHêj·T≈£î\T ás¡qï, qs¡düj·T´, e÷ìø˘sêE, ‹|üŒj·T´, •yê¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü⁄D´πøåÁ‘·+˝À yêVü≤Hê\ ‘·ìF eT+Á‘ê\j·T+, qe+ãsY1 (düTes¡íyês¡Ô): eT+Á‘ê\j·T |ü⁄D´πøåÁ‘êq b˛©düT n~Ûø±s¡T\T yêVü≤Hê\ ‘·ìF ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Ä πøåÁ‘·+˝Àì sê|òüTy˚+Á<ä dü]ÿ˝Ÿ˝À dæ.◊.»>∑BwtHêj·Tø˘ n<Ûä«s¡´+˝À b˛©düT\T á ‘·ìF\T #˚kÕs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± dü¬s’q |üÁ‘ê\T, ]ø±s¡T¶\T ˝Òì yê] yêVü≤Hê\≈£î dü+ã+~Û+∫ yÓTT‘·Ô+ 23 πødüT\qT qyÓ÷<äT #˚kÕs¡T. yê] qT+∫ 3,150\T »]e÷Hê>± $~Ûs∫, edü÷\T #˚kÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À môd’‡ Á|üø±wt ≈£îe÷sY, dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

õ˝≤¢qT ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘·+>± Á|üø£{Ï+#ê*

ìs¡Tù|<ä\ \_›πø á |ü<∏äø£+ pbÕ&ÉTã+>±¢, qe+ãsY1 (düTes¡íyês¡Ô): ìs¡Tù|<ä\ \_› ø√düy˚T Á|üuÛÑT‘·«+ øÏ˝À s¡÷bÕsTTπø _j·T´+ |ü<∏äø±ìï Á|üy˚X¯ ô|{Ϻ+<äì ‘·Vü≤•˝≤›sY @.X‚KsY nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+ ˝À &û\sY sêe÷+»H˚j·TT\T, >√$+<é, s¡eTDj·T´, ‹s¡TbÕ\T, düTC≤‘·eTà\ #Íø£ <äTø±D≤˝À¢ á |ü<∏äø±ìï ˝≤+#Û·q+>± Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝À ¬s+&ÉT s¡÷bÕj·T\≈£î øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+˝≤π> á s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À |ü<∏äø£+ neT\e⁄‘·T+<äHêïs¡T. &û\s¡T¢ neø£‘·eø£\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ yê] cÕ|ü⁄ ˝…’ôdHé‡\qT s¡<äT› #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü+#êsTTr ø±s¡´<ä]Ù ñkÕHé kÕôV≤uŸ, $Äs√« yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ne⁄≈£î, qe+ãs¡T1 (düTes¡íyês¡Ô):yÓTT‘·Ô+ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢q+‘ê ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘·+>± Á|üø£{Ï+ #ê\ì e÷J myÓTà˝Ò´ #·˝≤¢ sêeTø£ècÕí¬s&ç¶ &çe÷+&é #˚kÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À πøe\+ 29 eT+&É˝≤\H˚ ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫+<äHêïs¡T. q+<ë´\ &ç$» H√¢ πøe\+ ¬s+&ÉT eT+&É˝≤\H˚ ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üø£{Ï+#ês¡Hêïs¡T. ø±˙ yêdüÔe+>± Ä &ç$»H√¢ ¬s’‘·T\T esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T˝À¢ eTTqTô|qï&É÷ m<äTs=ÿq+‘· >∑&ÉT¶ |ü]dæú‘·T\qT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡Hêïs¡T. eTTK´+>± ãq>±q|ü˝…¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì nsTT<äT eT+&É˝≤˝À¢ ≈£L&Ü ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T\T >√#·]düTÔHêïj·THêïs¡T. ø=*$T>∑T+&É¢, dü+C≤eT\ eT+&É˝≤˝À¢ nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Ç|üŒ{ÏøÏ ôdq>∑ $‘·ÔHê\qT y˚j·T˝Ò<äHêïs¡T.


>∑T»sê‘Y »≥Tº≈£î bÕØúyé|üfÒ˝Ÿ kÕs¡<∏ä´+ s¡+Je÷´#Y˝À¢ uÛ≤>∑+>± >∑T»sê‘Y s¡+JÁ{À|ò” »≥Tº≈£î bÕØúyé|üfÒ˝Ÿ kÕs¡<∏ä´+ eVæ≤+#·uÀ‘·THêï&Éì >∑T»sê‘Y ÁøϬø{Ÿ nk˛dæj˚TwüHé Á|üø£{Ï+∫+~. qe+ãsY˝À »s¡T>∑qTqï á s¡+J ‘=*¬s+&ÉT e÷´#Y˝À¢ Ä&˚ >∑T»sê‘Y »≥Tº≈£î bÕØúyé |üfÒ˝Ÿ Hêj·Tø£‘·« u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#êqTHêï&ÉT. ø√˝Ÿø£‘ê, u…+>±˝Ÿ »≥¢‘√ »]π> e÷´#Y˝À¢ >∑T»sê‘Y»≥Tº≈£î bÕØúyé|üfÒ˝Ÿ ¬øô|º˙‡˝À ã]˝ÀøÏ ~>∑T‘·T+~. qe+ãsY 3`6‘˚B˝À¢ u…+>±˝Ÿ‘√ ø√˝Ÿø£‘ê˝À |ü+C≤uŸ »≥Tº‘√ Ä&ÉT‘·T+~. n˝≤π> &Ûç©¢‘√ yê˝≤‡<é˝À qe+ãsY 10`13‘˚B˝À¢ >∑T»sê‘Y s¡+J e÷´#Y\T Ä&ÉT‘·T+<äì >∑T»sê‘Y ÁøϬø{Ÿ nk˛dæj˚TwüHé Á|üø£{Ï+∫+~. »≥Tº$esê\T: bÕØúyé|üfÒ˝Ÿ(¬øô|ºHé), ˙s¡CŸ|üfÒ˝Ÿ, uÛÑ$ø˘<∏ëø£sY, Á|æj·÷+ø˘ |ü+#·˝Ÿ, sêCŸB|t <äsê“sY($¬ø{Ÿø°|üsY), n$T‘Ydæ+>¥, áX¯«sY #ÛÍ<äØ, ]øÏHé #ÍVü‰Hé, dü©˝Ÿj·÷<äyé, s¡TE˝ŸuÛÑ{Ÿ, dü˙ï|üfÒ˝Ÿ, Á|ü‘˚´wt es¡àsY, yÓTTVüQ˝Ÿ|üfÒ˝Ÿ, »j˚TwteTø±¢, ô|ò’»˝Ÿ, ø√#Y: »j˚T+Á<äôdVü≤«˝Ÿ

ãT<Ûäyês¡+, 2 qe+ãsYY 2011

düTes¡íyês¡Ô

9

ôV’≤<äsêu≤<é

<Û√˙, _+Á<ë\≈£î ø£\ï˝Ÿ ôVA<ë Çe«qTqï ÄØà kÕŒ{Ÿ|òæøχ+>¥˝À Ä Ç<ä›s¡T ÁøϬø≥s¡T¢ <√wüß˝Ò À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP…fi «¡»Ì¡V ZNP|mÌs©±s ™´sV}§¶¶¶Li˙μR∂zqsLig`i μ≥][¨ds, rÌyL`i xtsw»¡L`i @’≥¡©´s™±s ’¡Li˙μyáNRPV B™yŒœ¡ NRPáıÕfi x§¶‹[μy F~LiμR∂©´sV©yıLRiV. ≠dsLjiμÙR∂LjiNUP B™yŒœ¡ NRPáıÕfi x§¶‹[μy @LiμR∂¤«¡[∏R∂V©´sV©´sı»Ì¡V ALki¯ @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. ™yLji ™yLji ˙NUP≤R∂Õ˝‹[ ≠sZaP[xtsQLigS LSfl”·r°Ú©´sı μ≥][¨ds, ’¡Li˙μyáNRPV g_LRi™´s x§¶‹[μy B™y*áLi»¡W ™´s¿¡Ë©´s zqsFnyLRiV=áNRPV lLiLi≤R∂V Æ©sáá ˙NTPªRΩLi ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi ˙xmsºΩÀ≥ÿ Fy…”¡Õfi AÆ™sWμR∂ ™´sVV˙μR∂ Æ™s[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ BμÙR∂LRiW

ªRΩ™´sV |tsQ≤R∂W˘Õfiª][ ’¡“¡gS DLi≤R∂≤R∂Liª][ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPW @LiμR∂¤«¡[∏R∂V≤R∂Li NRPVμR∂lL˝i[μR∂V. «ÿLÂRiLi≤`∂ \Æ≤∂©´s\Æ™sV…figS }msLRiV©´sı ™´sV}§¶¶¶Li˙μR∂zqsLig`i μ≥][¨ds À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V©´sV C G≤yμj∂ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£msÕ‹[ ≠s¤«¡[ªRΩgS ¨s÷¡Fy≤R∂V. @Õÿlgi[ ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ À≥ÿLRiª`Ω @˙gRirÛy©´sLi \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂LiÕ‹[ NUPáNRPFy˙ªRΩ F°ztsQLiøy≤R∂V. 2007Õ‹[ À≥ÿLRiª`ΩNRPV …‘¡ »¡*Li…‘¡ ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms©´sW @Liμj∂Liøy≤R∂V. μk∂Liª][ μ≥][¨dsNTP NRPáıÕfi x§¶‹[μy B¿¡Ë g_LRi≠sLiøyáLi»¡W «ÿLÂRiLi≤`∂ zqsFsLi @LÍRiV©±s ™´sVVLi≤y ZNP[Li˙μR∂˙NUP≤y™´sVLi˙ºΩªRΩ* aS≈¡NRPV ¤Õ¡[≈¡ LSaSLRiV. NSgS xtsw»¡L`i @’≥¡©´s™±s ’¡Li˙μy ’d¡—¡Lig`i I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ À≥ÿLRiª`ΩNRPV ¡LigSLRiV xmsªRΩNRPLi @Liμj∂Liøy≤R∂V. I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ À≥ÿLRiª`ΩNRPV g][ÕfiÔ Æ™sV≤R∂Õfi LS™´s≤R∂Li 125 GŒœ¡˛ ªRΩLS*ªRΩ @Æμ∂[ ª]÷¡ryLji. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW ˙NUP≤R∂Õ˝‹[ NRPzmsÕfiÆμ∂[™±s, xqs¿¡©±s ™´sW˙ªRΩÆ™s[V g_LRi™´s NRPáıÕfi x§¶‹[μy F~LiμyLRiV. 2008Õ‹[ NRPzmsÕfiÆμ∂[™±sNRPV ALki¯ g_LRi™´s NRPáı©±s x§¶‹[μy ˙xmsNRP…”¡LiøR¡gS...™´sWxqÌsL`i À˝ÿxqÌsL`i xqs¿¡©±s ¤…¡Li≤R∂Wá‰L`iNRPV 2010 Õ‹[ BLi≤T∂∏R∂V©±s GLiVVL`iFn°L`i= g_LRi™´s ˙gRiW£ms ZNP|mÌs©±s x§¶‹[μy B¿¡Ë xqsªRΩ‰LjiLi¿¡Liμj∂.

$+&ûdt, ÄÁùdº*j·÷ dæØdt˝À¢ »≥Tº˝ÀøÏ ‹]– e∫Ãq ÄÁ&çj·THé uÛÑs¡‘Y uÛ≤Øk˛ÿs¡T¢ #˚j·÷\ì‘êHÓ|ñ+~ ü&É÷

uÛ≤s¡‘Y‘√ f…düTº dæØdt≈£î $+&ûdt »≥Tº m+|æø£

«¡\Æ™sVNS M À≥ÿLRiª`Ω xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ FyÕÊ‹Æ©s[ Æ™szqÌsLi≤U∂£qs ¤…¡£qÌs …‘¡™±sV©´sV B™yŒœ¡ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. gS∏R∂VLi ©´sVLi≤T∂ N][áVNRPV©´sı @˙≤T∂∏R∂V©±s À≥œ¡LRiª`Ω «¡»Ì¡VÕ‹[NTP ºΩLjigji ™´søyË≤R∂V. C ™´sWLRiVˆ ªRΩzmsˆ}qsÚ ≠sVgRiªy «¡»Ì¡Liªy ¡Lig˝SÆμ∂[a`P »¡WL`iÕ‹[ A≤R∂VªRΩV©´sıÆμ∂[. À≥œ¡LRiª`Ω FsLizmsNRP™´s≤R∂Liª][ @ªRΩ¨s rÛy©´sLiÕ‹[  ¡Lig˝SÕ‹[ A≤R∂VªRΩV©´sı ÷¡LiÆ≤˝∂[ zqs™´sV¯©±s= »¡WL`i ™´sVVgjiaSNRP xqs*Æμ∂[aS¨sNTP xms∏R∂V™´sV©´s™´soªy≤R∂V. zqs™´sV¯©±s= C G≤yμj∂ FyNTPrÛy©±s, À≥ÿLRiª`Ωª][ «¡Ljigji©´s zqsLki£qsÕ‹[ ≠sxmnsá™´sV™´s≤R∂Liª][ ¤…¡xqÌsV…‘¡™±sVÕ‹[ ø][»¡V N][Õ‹[ˆ∏R∂W≤R∂V. @LiVVæªΩ[  ¡Lig˝S Æμ∂[a`Pª][ ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qsÕ‹[ LSfl”·LiøR¡≤R∂Liª][ À≥œ¡LRiª`Ω rÛy©´sLiÕ‹[ ¤…¡xqÌsVáNRPV FsLizmsNRP ¬ø¡[aSLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ ≠sV≤T∂ÕÿLÔRiL`iÕ‹[ μj∂Æ©s[a`P LS™±sVμj∂©±s ªRΩ©´s ø][»¡V ¨sáVxmsoNRPV©yı≤R∂V. lLiLi≤][ ≠sZNP…fi NUPxmsL`igS zqsLki£qsÕ‹[ A≤R∂ªy≤R∂V. zqsˆ©±s ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ }tsQ©±s ztsQ÷˝¡Lig`i Fn°L`Ôi , Æμ∂[Æ™s[Li˙μR∂ ’¡xtsw FsLizmsNRP∏R∂W˘LRiV. ZNP|mÌs©±s ≤ylLi©±s xqs≠dsVª][ Fy»¡V LRi≠s LSLiFyÕfi, NUP™´sVL`i L][ø`¡ }ms£qs À≥ÿLS¨sı Æ™sW∏R∂V©´sV©yıLRiV. NSgS  ¡Lig˝SÆμ∂[a`Pª][ lLiLi≤][ ¤…¡xqÌsV ™´sVVgjizqs©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ ≠sLi≤U∂£qs À≥ÿLRiª`ΩNRPV  ¡∏R∂VáVÆμ∂[LRiVªRΩVLiμj∂. À≥ÿLRiª`Ω xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ A «¡»Ì¡V ™´sVW≤R∂V ¤…¡xqÌsVáV, HμR∂V ™´sÆ©Ôs[áV A≤R∂VªRΩVLiμj∂. lLiLi≤R∂V «¡»˝¡ ™´sVμ≥R∂˘ ª]÷¡ ¤…¡£qÌs ©´s™´sLi ¡L`i 6 ©´sVLi≤T∂ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV™´soªRΩVLiμj∂. ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qs N][xqsLi Æ™szqÌsLi≤U∂£qs©´sV ªRΩLS*ªRΩ ˙xmsNRP…”¡LiøR¡©´sV©yıLRiV. À≥ÿLRiª`Ωª][ ¤…¡xqÌsV zqsLki£qsNRPV Æ™szqÌsLi≤U∂£qs «¡»Ì¡V iM ≤ylLi©±s xqs≠dsV (ZNP|mÌs©±s), @˙≤T∂∏R∂V©±s À≥œ¡LRiª`Ω, NSL`˝i»¡©±s Àÿ (≠sZNP…fi NUPxmsL`i ), Æμ∂[Æ™s[Li˙μR∂ ’¡xtsw, ˙ZNPLiVVg`i À≥œ¡LRiª`Ω\Æ™s…fi, ≤ylLi©±s ˙Àÿ™Ø[, bP™±s©yLS∏R∂Vfl„fi øR¡Li˙μR∂FyÕfi, zmnsÆ≤∂Õfi Fs≤R∂*L`ÔiQ=, NTPL`i‰ Fs≤R∂*L`ÔiQ=, NTPLRifl„fi FyÆ™sÕfi, μj∂Æ©s[£tsQ LS™±sVμj∂©±s (≠sZNP…fi NUPxmsL`i), LRi≠s LSLiFyÕfi, NUP™´sVL`i L][ø`¡, ™´sWL˝][©±s aS™´sVW˘Õfi=, }tsQ©±s ztsQ÷˝¡Lig`iFn°L`Ôi

$+&ûdtô|’ $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔ+:\ø£åàDY ‘·«s¡˝À $+&ûdt‘√ »s¡T>∑uÀj˚T f…düTºdæØdt˝À $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔeTì uÛ≤s¡‘· f…düTº u≤´{Ÿ‡yÓTHé MMmdt \ø£åàHé ‘Ó*bÕ&ÉT. nìï$uÛ≤>∑+˝ÀqT uÛ≤s¡‘Y ã\+>± ñ+<äì, »≥Tº˝Àì j·TTe u≤´{Ÿ‡yÓTqT¢ n+<äs¡÷ bòÕyéT˝À ñHêïs¡ì, nsTT‘˚ $+&ûdt »≥TºqT ‘·≈£îÿe n+#·Hê y˚j·T˝ÒeTì Äj·Tq nHêïs¡T. $+&ûdtô|’ sêDÏ+∫ ‘·qe+‘·T u≤<Ûä´‘·qT HÓs¡y˚s¡TkÕÔqì ˝ø£åàDY MT&çj·÷≈£î ‘Ó*bÕs¡T. Áø°dtπ>˝Ÿ ˝Òì ˝À≥T düŒwüº+>± ø£ì|ædüTÔ+<äì, n~ {°$T+&çj·÷≈£î ø£*dæ e#˚à n+X¯eTì nHêï&ÉT. $+&ûdt˝À n<äT“¤‘· uÖ\s¡T¢ ñHêïs¡ì, |òæ&Ó˝Ÿ m&É«sY¶‡ uÖ*+>¥qT m<äTs¡TÿH˚ dü‘êÔ uÛ≤s¡‘· u≤´{Ÿ‡yÓTq¢≈£î ñ+<äHêï&ÉT.

ÄÁ>∑kÕúq+˝À y√Jïj·÷ø° &ÓHêàsYÿ≈£î #Ó+~q {≤|t d”&é ø£s√*Hé y√Jïj·÷ø° á @&Ü~ nÁ>∑kÕúq+˝À ì*∫+~. á @&Ü~ yÓTT‘·Ô+ y√Jïj·÷ø° HÓ+ãsYeHé kÕúq+˝À ì*∫+~. ˇø£ÿ Á>±+&é kÕ¢yéT f…Æ{Ï˝Ÿ ≈£L&Ü y√Jïj·÷ø° kı+‘·+ #˚düTø√˝Òø£ b˛sTTq|üŒ{Ïø° &Éã÷¢´{°@ sê´+øÏ+>¥‡˝À {≤|t˝À ì*∫+~. 7485bÕsTT+≥T¢ kÕ~Û+∫q y√Jïj·÷ø° nÁ>∑kÕúq+˝À ì\Te>±, u…˝≤]dt≈£î #Ó+~q $ø√º]j·÷ n»¬s+ø±ô|’ ÇkÕÔ+ãT˝Ÿ f…ìïdt {ÀØï˝À eT{Ϻø£]|æ+∫q øÏ«{Àyê 7370bÕsTT+≥¢‘√ ¬s+&√kÕúq+˝À ì*∫+~. Çø£b˛‘˚...$ø√º]j·÷ n»¬s+ø±, eT]j·÷ wüs¡b˛yê, ©Hê, düeT+‘ê k˛ºdü÷sY, yÓsê CÀ«q¬syê, s¡+<ë«kÕÿ, eT]j·THé ãs√Ô*, Ä+Á&çj·THé ô|{Àÿ$ø˘\T ‘êC≤>± $&ÉT<ä\ #˚dæq &Éã÷¢´{°@ {≤|t`10˝À ì*#ês¡T.

@{°|” d”«CŸ {Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À ô|ò<äs¡sY X¯óuÛ≤s¡+uÛÑ+ @{°|” dæ«CŸ Ç+&√sY f…ìïdt {Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À dæ«CŸ e÷düºsY s√»sYô|ò<äs¡sY X¯óuÛ≤s¡+uÛÑ+ #˚XÊ&ÉT. b˛{°{À ÁkÕºdt‘√ ‘·\|ü&çq s√»sYô|ò<äs¡sY 7`6(7/3), 6`4bÕsTT+≥¢ ‘˚&Ü‘√ ¬>\T|ü⁄qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêï&ÉT. Á|ü|ü+#· sê´+øÏ+>¥‡˝À H√yêø˘ »ø√$#Y Ä+&û eTTÁπs \≈£î ‘·sê«‹ kÕúq+˝À ñqï s√»sYô|ò<äs¡sY b˛{°{À ÁkÕºdt‘√ »]–q e÷´#Y˝À >∑{Ϻb˛{°ì Á|ü<ä]Ù+#ê&ÉT. Ä<ä´+‘·+ uÛ≤ØcÕ≥¢‘√ Á|ü‘·´]Δì ø£≥º&ç#˚dæ kı+‘·>∑&ɶô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï @{°|” dæ«CŸ {Às¡ï yÓT+{Ÿ˝À ô|ò<äs¡sY $CÒ‘·>± ì*#ê&ÉT. á dü+<Ûäs¡“¤+>± ô|ò<äs¡sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷... áe÷´#Y˝À yÓTs¡T>±Z Ä&ÜqT. ‘=*ôd{À¢ ¬>*∫q|üŒ{ÏøÏ ¬s+&√ôd{À¢ e÷Á‘·+ BÛ≥T>± sêDÏ+#êqì, ¬s+&√ sö+&√¢ ¬>\T|ü⁄qT qyÓ÷<äT #˚düTø√e&É+ dü+‘√wü+>± ñ+<äì ô|ò<äs¡sY yê´U≤´ì+#ê&ÉT.

yê˝…ì‡j·÷ zô|Hé ¬s+&√sö+&√¢øÏ &˚$&Ó+ø√ yê˝…ì‡j·÷ zô|Hé f…ìïdt {Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À ◊<√d”&Ó&é –©¢dt ôd’eTHéô|’ ìø√˝Ò &Ó$&Ó+ø√ ¬>\T|ü⁄qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêï&ÉT. k˛eTyês¡+ »]–q ‘=*sö+&√¢ 6`4, 4`6, 6`3bÕsTT+≥¢ ‘˚&Ü‘√ &Ó$&Ó+ø√ $»j·T+ kÕ~Û+#ê&ÉT. Ä<ä´+‘·+ yÓTs¡T>±Z sêDÏ+∫q &Ó$&Ó+ø√ Á|ü‘·´]Δì uÛ≤ØcÕ≥¢‘√ ø£≥º&ç #˚j·T&É+˝À dü|òü\eTj·÷´&ÉT. ‘·<ë«sê &Ó$&Ó+ø√ á d”»H√¢ ¬s+&√$»j·÷ìï 12e sê´+ø£sY ôd’eTHéô|’ ¬øØsY˝À @&√ ¬>\T|ü⁄qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêï&ÉT. bÕ´Ødt e÷düºsY‡˝À mì$T<√ sê´+ø£sY nyÓT]ø± e÷]¶|òæwtô|’ 720bÕsTT+≥T¢ kÕ~Û+∫q ôd’eTHé, qe+ãsY 20`27‘˚B es¡≈£î á d”»Hé ∫es√¢ \+&ÉHé &Éã÷¢´{°@ f…ìïdt {Às¡ïyÓT+{À¢ ã]˝ÀøÏ ~>∑qTHêï&ÉT.

dü‘êÔy˚Ts¡≈£î sêDÏ+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#êqì, nsTT‘˚ >±j·÷\ düeTdü´‘√ kÕ<Ûä´|ü&É˝Ò<äì uÛ≤s¡‘·kÕºsY u≤´{Ÿ‡yÓTHé j·TTesêCŸdæ+>¥ nHêï&ÉT. ‘·«s¡˝À $+&ûdt, ÄÁùdº*j·÷\‘√ »]π> e÷´#Y\˝À uÛ≤Øk˛ÿs¡T¢ #˚j·÷\ì ñ+<äì eTqdüT˝À e÷≥qT ãj·T≥ô|{≤º&ÉT. uÛ≤s¡‘· f…düTº »≥Tº˝À #√≥T dü+bÕ~+#·&É+ ø√dü+ Á|üdüTÔ‘·+ <äèwæºkÕ]düTÔHêïqì j·T÷M #ÓbÕŒ&ÉT. ø±>± >∑‘˚&Ü~ l\+ø£‘√ »]–q f…düTº dæØdt≈£î <ä÷s¡eTj·÷´ø£ á bòÕsêà≥¢˝À j·T÷M ¬s>∑÷´\sY Ä≥>±&ç>± ø=qkÕ>∑˝Òø£b˛‘·THêï&ÉT. ‘·q f…düTº ¬øØsYqT ø±bÕ&ÉTø√yê\qT≈£î+≥THêïqì, f…düTº ÁøϬø{Ÿô|’ <äèwæº kÕ]+#·&ÜìøÏ Ç<˚ dü¬s’q düeTj·TeTì j·T÷M ‘Ó*bÕ&ÉT. á bòÕs¡à≥¢˝À ñ‘·ÔeT u≤´{Ÿ‡yÓTHé>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+<ë\ì uÛ≤$düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕ&ÉT. ]f…Ƭsà+{Ÿ nq+‘·s¡+ ñ‘·ÔeT f…düTº ÁøϬø≥sY>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+<ë\qï<˚ ‘·q ø√]ø£ nì j·T÷M ‘Ó*bÕ&ÉT.

\+&ÉHé: kÕŒ{Ÿ|òæøχ+>¥ πødüT˝À Ç<ä›s¡T bÕøÏkÕúHé ÁøϬø≥s¡T¢ ø√s¡Tº <√wüß\T>± ìsêΔ]+∫+~. bÕøÏkÕúHé ÁøϬø{Ÿ »≥Tº e÷J ¬øô|ºHé dü˝≤àHéuÛÑ{Ÿ ¬s+&ÉT H˚sê˝À¢ <√wæ>± ì*#ê&ÉT. n$˙‹ #Ó*¢+|ü⁄\ n+^ø±s¡+ ≈£îÁ≥, yÓ÷kÕìøÏ ≈£îÁ≥ πødüT˝À¢ ø√s¡Tº uÛÑ{ŸqT <√wæ>± ìsêΔ]+∫+~. n‘·ì »≥Tº düVü≤#·s¡T&ÉT, bòÕdtºuÖ\sY yÓTTVü≤eTà<é Ädæ|òtqT kÕŒ{Ÿ|òæøχ+>¥ $#ês¡D˝À yÓ÷kÕìøÏ ≈£îÁ≥ πødüT˝À k‘YesYÿ ÁøöHé ø√s¡Tº <√wæ>± ìsêΔ]+∫+~. Hê\T>∑T n_ÛjÓ÷>±˝À¢ eT÷&ÉT n_ÛjÓ÷>±\ô|’ ìs¡íj·T+ yÓ\Te&ç+~. dü˝≤àHéuÛÑ{Ÿ≈£î @&˚fi¯¢ C…’\T •ø£å |ü&˚ neø±X¯+ ñ+~. ìs¡T&ÉT ˝≤sY¶‡ yÓTÆ<ëq+˝À Ç+>±¢+&é, bÕøÏkÕúHé eT<Ûä´ »]–q f…düTº e÷´#Y˝À¢ yê]<ä›s¡T kÕŒ{Ÿ|òæøχ+>¥≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ Äs√|üD\T e#êÃsTT. yÓ÷kÕìøÏ ≈£îÁ≥ #˚dæq πødüT˝À ¬s+&˚fi¯¢ C…’\T •ø£å |ü&˚ neø±X¯+ ñ+~. eTs√ì+~‘·T\T bòÕdtºuÖ\sY yÓTTVü≤eTà<é nMTsY, @C…+{Ÿ eT»sY eTJ<é ‘êeTT ‘·|ü#˚XÊeTì n+^ø£]+∫q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

Á|ü|ü+#· u≤øχ+>¥ sê´+øÏ+>¥‡˝À

m|òt◊ôV≤#Y‘√ düe÷y˚X¯+ ø±qTqï Vü‰ø° Ç+&çj·÷

$ø±dt≈£î ¬s+&√kÕúq+

xqsLiO][QÀ≥œ¡Li D©´sı À≥ÿLRiªRΩ •¶¶¶NUP¨s gS≤T∂©´s |ms¤…Ì¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[ •¶¶¶NUP BLi≤T∂∏R∂W ©´s™´sLi ¡L`i 12©´s @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V •¶¶¶NUP xqs™´sW≈¡˘ª][ xqs™´sWÆ™s[aRPLi NS©´sVLiμj∂. ™´s¬ø¡[Ë xqsLi™´sªRΩ=LRiLi «¡LRigRi©´sV©´sı I÷¡LizmsN`P= NS*÷¡\|mnsLiVVLig`i …‹[Lkiı AºΩ¥R∂˘ x§¶¶¶NRPV‰Ã¡V ¬ø¡[«ÿLRiNRPVLi≤y øR¡W}qsLiμR∂VZNP[ C ≠dsV…”¡Lig`iÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´s @¤«¡Li≤y. Bxmsˆ…”¡ZNP[ Æμ∂[aRPLiÕ‹[ lLiLi≤R∂V •¶¶¶NUP @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±sáV •¶¶¶NUP BLi≤T∂∏R∂W, BLi≤T∂∏R∂V©±s •¶¶¶NUP |mns≤R∂lLi[xtsQ©±s ™´sVμ≥R∂˘ N]©´srygRiVª][©´sı ≠s™yμR∂Li NSLRifl·LigS ø≥yLizms∏R∂V©±s= ˙…‹[{mns ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi À≥ÿLRiª`Ω N][Õ‹[ˆLiVVLiμj∂. lLiLi≤R∂V xqsLixmnsWá ™´sVμ≥R∂˘ LS“¡ NRPVμR∂LRiNRPF°æªΩ[ ™´s¬ø¡[Ë G≤yμj∂ I÷¡LizmsN`P= NS*÷¡\|mnsLiVVLig`i …‹[Lkiıª][ Fy»¡V áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V©´sV A≤R∂¨s™´s*™´sV¨s Fs£mnsH|§¶¶¶ø`¡ Bxmsˆ…”¡ZNP[ æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡zmsˆLiμj∂. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ Bxmsˆ…”¡ZNP[ lLiLi≤R∂V ryL˝RiV xqs™´sWÆ™s[aRP#\Æ™sV©´s |§¶¶¶ø`¡H , H|§¶¶¶ø`¡Fs£mnsá ™´sVμ≥R∂˘ LS“¡ NRPVμR∂lL˝i[μR∂V. lLiLi≤R∂V @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±sá ™´sVμ≥R∂˘ xqsπ∏∂Wμ≥R∂˘ NRPVμR∂VlLi[ËLiμR∂VNRPV ZNP[Li˙μR∂ ˙NUP≤y aS≈¡, BLi≤T∂∏R∂V©±s I÷¡LizmsN`P @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©y xmns÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμj∂. @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V •¶¶¶NUP xqs™´sW≈¡˘ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá ˙xmsNSLRiLi INRP Æμ∂[aRPLiÕ‹[ •¶¶¶NUPNTP INRP @r°zqsπ∏∂[VxtsQÆ©s[ DLi≤y÷¡. Fs£mnsH|§¶¶¶ø`¡ ZNP[™´sáLi •¶¶¶NUP BLi≤T∂∏R∂W©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V gRiVLjiÚLi¿¡Liμj∂. @LiVVæªΩ[ ™´sVL][ @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s H|§¶¶¶ø`¡Fs£mns©´sV NRPW≤y ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[xqsVN][NRPVLi¤…¡[ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™y÷¡= ™´sxqsVÚLiμR∂Li»¡W |§¶¶¶øR¡ËLjiLi ¿¡Liμj∂. ©´s™´sLi ¡L`i 12©´s «¡Ljilgi[ ≠dsV…”¡Lig`iÕ‹[ •¶¶¶NUP BLi≤T∂∏R∂W ªRΩLRixmso©´s |qs˙NRP»¡Lki ©´slLi[LiμR∂L`i  ¡˙ªy, \Æ™s£qs ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi LS“¡™±s Æ™sVx§¶¶¶ªy FyÕÊ‹Li…ÿLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V •¶¶¶NUP xqs™´sW≈¡˘ @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±sá ™´sVμ≥R∂˘ ≠s™yμR∂Li\|ms ¿¡™´sLji |§¶¶¶øR¡ËLjiNRP B¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi NRP¨szmsr°ÚLiμj∂.

sê´+ø˘ uÛ≤s¡‘· j·TTe u≤øχ+>¥ dü+#·\q+ $ø±dt ø£èwüíHé Á|ü|ü+#· sê´+øÏ+>¥‡˝À ¬s+&√kÕúq+˝À <ä÷düT¬øfi≤¢&ÉT. >∑‘· HÓ\˝À es¡˝Ÿ¶ #Ûê+|æj·THéwæ|òt˝À yÓT&É˝Ÿ kÕ~Û+∫q $ø±dt≈£î ¬øØsY˝À Ç<˚ u…düTº sê´+≈£î. >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± á j·TTeu≤ø£‡sY n<äT“¤‘·+>± sêDÏdüTÔHêï&ÉT. Ädæj·÷π>eyéT‡˝À >√˝Ÿ¶ yÓT&É˝Ÿ ¬>\e&É+‘√ bÕ≥T u≤≈£î˝À »]–q es¡˝Ÿ¶ #Ûê+|æj·THéwæ|òt˝À ø±+dü´+ kÕ~Û+#ê&ÉT. ‘·<ë«sê 1300bÕsTT+≥¢‘√ ¬s+&√ sê´+≈£î˝À ì*#ê&ÉT. uÛ≤s¡‘· ‘·s¡T|ü⁄q nìï $uÛ≤>±˝À¢ Ç<˚ n‘·T´‘·ÔeT sê´+ø˘. Ç+≥πsïwüq˝Ÿ u≤øχ+>¥ nk˛dæj˚TwüHé ‘êC≤ C≤_‘ê˝À yÓTT<ä{ÏkÕúq+ ñÁ¬øsTTHé≈£î u≤ø£‡sY ‘êsêdt <äøÏÿ+#·T≈£îHêï&ÉT. $CÒ+<äsY≈£î á C≤_‘ê˝À #√≥T <äø£ÿ˝Ò<äT. Ç{°e\ Á|ü|ü+#· #Ûê+|æj·THéwæ|òt˝À yÓTT<ä{Ïsö+&é˝ÀH˚ z&çb˛e&É+‘√ sê´+øÏ+>¥ô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|æ+~. Çø£ <˚y˚+Á<ädæ+>¥ 23e kÕúq+˝Àq÷, nqTB|tdæ+>¥ 12e kÕúq+˝Àq÷ ñHêïs¡T. n˝≤π> C…’uÛÑ>∑yêHé, eTH√CŸ≈£îe÷sY ≈£L&Ü ‘·eT sê´+≈£î\qT yÓTs¡T>∑T|üs¡T#·T≈£îHêï&ÉT. C…’ 53ekÕúq+ qT+∫ 17e kÕúq+ #˚s¡Tø√>±, eTH√CŸ≈£îe÷sY 32e sê´+≈£î <äøÏÿ+~. Ç~˝≤ ñ+fÒ ~H˚wt≈£îe÷sY 12qT+∫ 56e sê´+≈£î≈£î |ü&çb˛j·÷&ÉT. ø±>± sê´+øÏ+>¥‡˝À #√≥T ø√˝ÀŒsTTq $CÒ+<äsY e#˚à @&Ü~ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À »]π> ø±«*ô|ò’sTT+>¥ {ÀØï˝À sêDÏùdÔH˚ \+&ÉHé ˇ*+|æø˘ u…s¡TÔ <ä≈£îÿ‘·T+~.

_õHÓdt 224 bÕsTT+≥T¢ qwüºb˛sTTq ôdHÓ‡ø˘‡ uÛ≤s¡rj·T kÕºø˘e÷¬sÿ≥T¢ es¡Tdü>± ¬s+&√s√E qcÕº\‘√ eTT–kÕsTT. eT+>∑fi¯yês ñ<äj·T+ ÁbÕs¡+ uÛÑ+ qT+#˚ eT+<äø=&ç>± ø=qkÕ–q ÁfÒ&ç+>¥ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ m≥Te+{Ï e÷s¡TŒ ø=qkÕ–+ #·˝Ò<äT. s√»+‘ê qcÕº\qT #·$#·÷dæq ôdHÓ‡ø˘‡, ÁfÒ&ç+>¥ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ 224uÛ≤Ø>± qwüºb˛sTT+~. j·T÷s¡¡|t e÷¬sÿ≥¢˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ã\V”≤q‘· <˚o j·T kÕºø˘e÷¬sÿ≥¢ô|’ rÁeÁ|üuÛ≤e+ #·÷|æ+~. |òü*‘·+>± ôdHÓ‡ø˘‡, ì|”º\ dü÷N\T qcÕº\‘√ eTT–XÊsTT. 224 bÕsTT+≥T¢ qwüºb˛sTT ôdHÓ‡ø˘‡ 17480 e<ä› eTT– XÊsTT. n˝≤π> ì|”º 68bÕsTT+≥¢ qwüº+‘√ 5258e<ä› eTT–dæ+~. Ä{À, dæúsêdæú, u≤´+øÏ+>¥ ùws¡¢≈£î qwüº+ yê{Ï*¢+~. ◊d”◊d”◊, eTV”≤+Á<ë n+&é eTV”≤+Á<ë, ôdº]˝…’{Ÿ Ç+&ÉÁd”ºdt, {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡ ø£+ô|˙\ ùws¡T¢ qwüºb˛j·÷sTT. Væ≤+<äTkÕúHé j·T÷ì*esY *{Ïf…&é es¡Tdü>±í ¬s+&√ s√E ˝≤uÛ≤˝À¢ ì*∫+~. $Áb˛, uÛ≤s¡r msTTsYf…˝Ÿ, uÛ…˝Ÿ, e÷s¡Tr düTEø° Ç+&çj·÷ *$Tf…&é ø£+ô|˙\ ùws¡¢≈£î eT+∫ Ä<äs¡D \_Û+∫+~. Ç~˝≤ ñ+&É>± Ädæj·÷, nyÓT]ø±, j·T÷s¡|t kÕºø˘e÷¬sÿ≥¢ ÁfÒ&ç+>¥ ìsêXÊ»qø£+>± ø=qkÕ>∑&É+‘√ bÕ≥T eT<äT|ü⁄<ës¡T\T ˝≤uÛ≤\ d”«ø£s¡DqT yÓqøÏÿ rdüTø√e&É+ <ë«sê kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ |ü‘·qyÓTÆ+~. Ç+ø± <˚oj·T Ä{À, u≤´+øÏ+>¥, yÓT≥˝Ÿ ùws¡T¢ ø°åDÏ+#·&É+ <ë«sê ≈£L&Ü kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ qwüºb˛sTT+<äì kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ ì|ü⁄DT\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T.

Çø£qT+∫ s√E≈£î 200mdtmyéTmdt\T ôd˝Ÿbò˛Hé $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î X¯óuÛÑyês¡Ô.#˚˚‹˝À ôd˝Ÿbò˛Hé ñ+<ä+fÒ #ê\T Á|ü‹ ì$Twü+ me]ø√..ˇø£]øÏ mdtmyéTmdt\T |ü+ù| n\yê≥T m+‘√ eT+~øÏ ñ+≥T+~. s√E≈£î πøe\+ e+<ä mdtmyéTmdt\T e÷Á‘·y˚T |ü+bÕ\ì ô|{Ϻq ìã+<Ûäq\T m+‘√ eT+~øÏ ìsêX¯qT ø£*–+ #êsTT. Çø£ eTT+<äT n˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ‘=\>∑ qTHêïsTT. ˇø£ dæyéT qT+∫ s√E≈£î πøe\+ 100 mdtmyéTmdt\T e÷Á‘·y˚T |ü+ù|˝≤ ìã+<Ûäq\T $~Û+∫q Á{≤jYT Ç|ü⁄Œ&ÉT yê{Ïì dü&É*+∫+~. mdtmyéTmdt\ dü+K´ 100 qT+∫ 200 es¡≈£î ô|+∫+~. f…*ø±+ düØ«düT\ qT+# ø±≈£î+&Ü $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ qT+∫ ≈£L&Ü ô|<ä› m‘·TÔq $q‘·T\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ&É+‘√ ìã+<Ûäq\T dü&É*+∫q≥T¢ Á{≤jYT n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ qT+#˚ á neø±X¯+ ôd˝Ÿbò˛Hé $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ edüTÔ+<äì Á{≤jYT yÓ\¢&ç+∫+~.

dü|òæHé s¡cÕ´ Áô|dæ&Ó+{Ÿ nj˚T´ neø±X¯eTT+~ LRiuy˘ ™´sW“¡ ¤…¡¨sı£qs }m˝s∏R∂VL`i, lLiLi≤R∂VryL˝RiV ˙gSLi≤`∂a˝S™±sV lgiáVøR¡VNRPV©´sı ™´sWLRiª`Ω xqszmns©±s ªRΩ©´s Æμ∂[aS¨sNTP @μ≥R∂˘QORPV≤R∂™´soªy≤R∂¨s ¤…¡¨sı£qsμj∂gÊRi«¡Li {ms…fixqsLi˙Fy£qs @©yı≤R∂V. ™´s¬ø¡[Ë 20GŒœ¡˛Õ‹[ FsxmsˆV\Æ≤∂©y xqszmns©±s ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi @™´soªy≤R∂¨s «‹[xqs˘Li ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. A»¡NRPV Lji\¤…¡lLi¯Li…fi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ xqszmns©±s LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ LSfl”·xqsVÚ©yı≤R∂V. LRiuy˘Õ‹[¨s ≤R∂V™´sW LSxtÌsQ˚Li ©´sVLi≤T∂ FyL˝RiÆ™sVLi…fiNRPV LRiW÷¡Lig`i FyLÌki ∏R∂VV\Æ©s¤…¡≤`∂ LRiuy˘ ©´sVLi≤T∂ Fs¨sıNRP∏R∂W˘≤R∂V. @ªRΩ©´sV øyÕÿ æªΩ÷¡\Æ™s©´s™y≤R∂¨s, ™´sVLi¿¡ ™yNS˪RΩVLRi˘Li NRP÷¡gji DLi≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ μR∂WxqsVZNPŒœ¡ßªRΩV©´sı»Ì¡V xqsLi˙Fy£qs @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤Ôy≤R∂V. ™´s¬ø¡[Ë lLiLi≤R∂V μR∂aSÀÙÿÕ˝‹[ @ªRΩ©´sV ≈¡¿¡ËªRΩLigS ˙|mszqsÆ≤∂Li…fi xmsμR∂≠s ¬ø¡[xms≤R∂ªy≤R∂¨s μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aS≤R∂V. LRiuy˘Õ‹[ Æ™sW£qÌs Fs÷¡—¡ ¡VÕfi Àÿ˘¿¡Ã¡L`i @LiVV©´s xqszmns©±s 2009Õ‹[ ˙F~|mnsxtsQ©´sÕfi ¤…¡¨sı£qsNRPV gRiV≤`∂\¤À¡ ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. NSgS LRiuy˘ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ gRiªRΩ N]LiªRΩ NSáLigS xmsáV™´soLRiV ˙NUP≤yNSLRiVáV ≠sZaP[xtsQLigS LSfl”·xqsVÚ©yıLRiV. xqszmns©±sª][ Fy»¡V zmnsgRiL`i }qs‰…”¡Lig`iÕ‹[ I÷¡LizmsN`P ø≥yLizms∏R∂V©±s bP≈¡LRiV÷¡Æ≤Í∂[, —¡™´sWıQzqÌsN`P ø≥yLizms∏R∂V©±s @÷d¡©y NRP ¡π∏∂W™y, {qsˆ≤`∂ }qs‰…”¡Lig`iÕ‹[ I÷¡LizmsN`P g][ÕfiÔ Æ™sV≤R∂Õfi lgiáVøR¡VNRPV©´sı |qs*ª˝y©y «¡ŸL][™y BLiNS ™´sLRiÕfiÔ ø≥yLizms∏R∂V©±s ÀÿNRP=L`i ¨sN][\¤Õ¡ ™yáV˘™±s NRPW≤y D©yıLRiV.

myéTmHéd” ø£+ô|˙˝À¢ ‘·>∑ZqTqï ñ<√´>±\T n+‘·sê®rj·T+>± HÓ\ø=qï Ä]úø£ nì•Ã‹ eT÷\+>± ãVüQfi¯C≤‹ ø£+ô|˙˝À¢ ñ<√´>±eø±XÊ\T ‘·>∑ZqTHêïsTT. Ä]úø£ e÷+<ä´+‘√ Ç|üŒ{Ïπø ñøÏÿ]_øÏÿs¡e⁄‘·Tqï myéTmHéd” ø£+ô|˙\T ìsê«Vü≤D Ks¡TÃ\qT ‘·–Z+#·Tø√yê\ì #·÷düTÔHêïj·Tì düe÷#ês¡+. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ Ä]úø£+>± kÕ<Ûës¡D |ü]dæú‘·T\T @s¡Œ&˚es¡≈£î uÛ≤Ø e´j·÷ìï ‘·–Z+#·T ≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\T yÓTT<ä\Tô|{≤ºsTT. sêqTqï s√E˝À¢ ô|<ä› dü+K´˝À ñ<√´>±˝ÀÔ ø√‘· ô|{≤º\ì ìs¡ísTT+#êsTT. Ç|üŒ{Ïπø nyÓT]ø±˝À HÓ\ø=qï Ä]Δø£ nì•Ã‹ eT÷\+>± ñ<√´>±\T <=s¡ø£ÿ y˚˝≤~ eT+~ j·TTe‘· s√&ÉT¶q |ü&ܶs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>±H˚ ñ<√´>±\qT ‘·–Z+#ê\H˚ ãVüQfi¯C≤‹ ø£+ô|˙\ ìs¡íj·T+ ìs¡T<√´>∑T\T rÁe ìsêX¯≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. BìøÏ ‘√&ÉT >∑‘· ø=~› HÓ\\ ø±\+˝ÀH˚ j·T÷s¡|t, nyÓT]ø±≈£î #Ó+~q <ë<ë|ü⁄ |üHÓï+&ÉT myéTmHéHéd” ø£+ô|˙\T \øå±´ eTTô|’Œ ◊<äT y˚\ eT+~ ñ<√´>∑T\qT ‘=\–+#êsTT. ñ<√´>∑T\ ‘=\–+|ü⁄ u≤<Ûëø£s¡y˚T nsTTHê n+‘·sê®rj·T+>± HÓ\ø=qï Ä]úø£ nì•Ã‹ eT÷\+>± Ç˝≤+{Ï ìs¡íj·÷\T nìyês¡´eTe⁄ ‘·THêïj·Tì ø£+ô|˙\T yÓ\¢&ç+#êsTT. nsTT‘˚ á ø£+ô|˙\˙ï ≈£L&Ü uÛ≤s¡‘Y˝Àq÷ yê´bÕs¡ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïsTT. ñ<√´>∑T\ ‘=\–+|ü⁄ ìs¡íj·T+ uÛ≤s¡‘Y˝À ñqï ø£+ô|˙\ ñ<√´ >∑T\≈£î e]Ô+#·<äì düŒwüº+ #˚XÊsTT. <˚X¯+˝À Ä]úø£ |ü]dæú‘·T\T kÕ<Ûës¡D+>±H˚ ñ+&É≥+‘√ ‘=\ –+|ü⁄ ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Ò<äì ‘Ó*bÕsTT. uÛ≤s¡‘Y˝À ø£+|üHÓ˙ e´j·T+ ‘·≈£îÿe>± ñ+&É≥+ e\¢H˚ ñ<√´>∑T\qT ‘=\–+#·ø£b˛e&ÜìøÏ ø±s¡DeTì <˚oj·T e÷¬sÿ{Ÿ ì|ü⁄DT\T n_ÛÁÁbÕj·T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. e´j·÷ìï ‘·–Z+#·Tø√e&Éy˚T Á|ü<Ûëq \ø£å´+>± ñ<√´>±˝À¢ ø√‘· ô|&ÉT‘·Tqï ø£+ô|˙\T e´j·T+ ‘·≈£îÿe>± ñqï uÛ≤s¡‘Y, ‘·~‘·s¡ <˚XÊ˝À¢ ñ<√´>∑T\≈£î uÛÑÁ<ä‘· ø£*ŒdüTÔHêïsTT. ôV≤#Ymdt;d”, u≤´+ø˘ Ä|òt nyÓT]ø±, u≤sYπø¢dt, Á¬ø&ç{Ÿ dü÷sTTdt, ˝≤sTT&é‡ u≤´+øÏ+>¥ e+{Ï ô|ò’Hêì‡j·T˝Ÿ düØ«düT\ e+{Ï dü+düú\‘√ bÕ≥T esY¢|üP˝Ÿ, sêj·T˝Ÿ |òæ*|t‡, m\Áø±ºìø˘‡, ‘·~‘·s¡ ø£+ô|˙\T uÛ≤Ø>± ñ<√´>∑T\qT ‘=*–+∫q C≤_‘ê˝À ñHêïsTT.

á`ù|yÓT+{Ÿ e´edüúqT Á|üy˚X¯ô|{≤º* <˚X¯+˝À á ù|yÓT+{Ÿ‡ e´edüúqT Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì πø+Á<ä Ä]úø£ eT+Á‹ Á|üDuŸ eTTKØ® n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. á e´edüúqT Á|üy˚X¯ô|≥º&É+‘√ bÕs¡<äs¡Ùø£‘· ô|s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á $<Ûëq+ e\¢ <˚X¯+˝À n$˙‹øÏ #Óø˘ ô|≥º&ÜìøÏ neø±X¯+ ñ+≥T+<äì Äj·Tq yê´U≤´ì+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« m\Áø±ºìø˘ #Ó*¢+|ü⁄\ e´eedüúqT k˛eTyês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. bÕs¡<äs¡Ùø£yÓTÆq #Ó*¢+|ü⁄\T yÓTT‘·Ô+ $<ÛëHêìøÏ Vü‰$T Ç∫Ãq≥¢e⁄‘·T+<äHêïs¡T. eTTK´+>± n$˙‹ì ‘·–Z+#·&ÜìøÏ|ü ô|<ä› kÕ<Ûäq+>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. á e´edüú |üP]Ô>± neT\T˝ÀøÏ eeùdÔ Á|üuÛÑT‘·«+˝Àì nìï XÊK\T Bì |ü]~Û˝ÀøÏ ekÕÔj·THêïs¡T. |òü*‘·+>± Á|üuÛÑT‘·« XÊK˝À¢ |üP]Ô>± n$˙‹ ‘·–Zb˛‘·T+<äì $e]+#ês¡T.


C M Y K

C M Y K

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+, qe+ãsY 2, 2011

dæ˙ q≥T&ÉT u≤\ø£èwüí ãdüe ‘ês¡ø£+ ø±´q‡sY ÄdüTÁ|ü‹˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ÇkÕÿHé f…+|ü⁄˝Ÿ yê] ñ∫‘· nqï<ëq Á|ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\≈£î sêÁwüº ne‘·s¡D ~H√‘·‡e X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. ªÄ+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº+ $&çb˛≈£î+&Ü düT_Ûø£å+>± ñ+&Ü*μ n+≥÷ yê´U≤´ì+#ês¡T.

u≤\j·T´ C…’ düyÓTÆø±´+Á<Ûä ªlsêeT sê»´+μ ‹|üŒ\T ‘·|üŒyê? ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ rÁe+>± »s¡T>∑T‘·Tqï Á|üdüTÔ‘· ‘·s¡TD+˝À u≤\j·T´ H√≥ düyÓTÆø£´ yê<ä+ $ì|æ#·&É+‘√ ªlsêeT sê»´+μ dæìe÷ ìsêà‘·\≈£î ø£cÕº\T ‘·|üŒeH˚ yê<äq $ì|æk˛Ô+~ |òæ˝Ÿà q>∑sY˝À... ‘Ó\+>±D≈£î eT<䛑·T ‘Ó\|üq+<äTπø #ê˝≤ eT+~ ‘Ó\T>∑T V”≤s√\ dæìe÷\qT n&ÉT¶ø√e&É+. yê] dæìe÷ wüO{Ï+>∑T\ô|’ <ë&ÉT\T #˚j·T&É+ ˝≤+{Ï |òüT≥q\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡T ‘Ó\+>±D yê<äT\T. Ç+‘· »]>±ø£ ≈£L&Ü u≤\j·T´ H√s¡T eT÷dæ≈£îì $Tqï ≈£î+&Éø£ yê]ì nqedüs¡+>± ¬>*>±&ÉT nH˚ yê<äq $ì|æk˛Ô+~. ø=ìï s√E˝À¢ lsêeT sê»´+ dæìe÷ $&ÉT<ä\ ø±qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À u≤\j·T´ yê´K´\T #·s¡Ã ˙j·÷+X¯+ nj·÷´sTT. eT] @+ »s¡T>∑uÀ‘√+<√? yÓsTT{Ÿ n+&é d”.

neø±X¯+ #˚C≤]q+<äT≈£î nøÏÿH˚ì`<ëdü] X¯‘·è‘·«+

yÓqø£ ø±s¡D+?

Ä yÓT>± #·Áø±ìï #·s¡DÒ ‹bÕŒ*...! yÓT>±kÕºsY ª∫s¡T ‘·qj·TT&ÉT>± Ç+&ÉÁd”º˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq sêyéT #·s¡DY ‘˚CŸ #˚dæq ¬s+&√ ∫Á‘·+‘√H˚ ôdH˚‡wüq˝Ÿ Væ≤{Ÿ ø={Ϻ nÁ>∑ V”≤s√>± >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃ≈£îHêï&ÉT. ø±˙ eT÷&√ Á|üj·T‘·ï+ u…&çdæ ø=≥º&É+‘√, ¬s+&√ ∫Á‘·+‘√ e∫Ãq ø°]Ô yÓTT‘·Ô+ &Ó’¬sø£ºsY sê»eTÚ[<˚ nì |ü+&ç‘·T\T ôd’‘·+ ˝…≈£ÿ\T #·÷|ædüTÔHêïs¡T. yêdüÔyêìøÏ sêyéT#·s¡DY ªeT>∑BÛs¡μ˝À #˚dæq ø=ìï d”Hé‡. $T>∑‘ê @ V”≤s√¬ø’Hê nkÕ<Ûä´eTH˚ kÕúsTT˝À #˚dæHê Væ≤{Ÿ e÷Á‘·+ sê»eTÚ[ nøö+{Ÿ˝ÀH˚ y˚düTÔHêïs¡T. n+<äTπø es¡Tdü>± Hê\T¬>’<äT ∫Á‘ê\T wüOs¡+>± <Óã“‹Hêï <ä÷≈£î&ÉT ø={Ϻq Væ≤{ŸøÏ eTùV≤wt ì HÓ+ãsY eHé V”≤s√ nìï ‘˚˝ÒÃdüTÔHêïs¡T. ª<ä÷≈£î&ÉTμ ˝…ø£ÿ\T dü]>± ˝Òø£b˛sTTHê ‘Ó\T>∑T dæìe÷ Ç+&ÉÁd”º˝À Ä eT÷M<˚ nÁ>∑kÕúq+ nì #·÷|ædüTÔHêïs¡T. Ç~ yÓT>±_Ûe÷qT\T e÷Á‘·+ ndü‡\T ‘·≥Tºø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. Ç+&ÉÁd”º HÓ+ãsY eHé nì|æ+#·Tø√>∑\ kÕº$THê ñqï |üesY kÕºsY ≈£L&Ü yÓTsTTHé <äs¡Ù≈£î\qT Á|üø£ÿq ô|{Ϻ, ‘·$Tfi¯ yêdüq\˝À eTTì–b˛e&É+‘√ Ç+ø£ Ç+&ÉÁd”º #·Áø±ìï yÓT>± ø£+Á{À˝ŸøÏ ‘Ó#·TÃø√yê\+fÒ n~ #·s¡DYπø kÕ<Ûä´+ nì sêuÀ‘·Tqï n‘·ì ∫Á‘ê\ô|’ |üP]Ô qeTàø±ìï ô|≥Tº ≈£î+≥THêïs¡T yÓT>± _Ûe÷qT\T.

q+<äeT÷] u≤\ø£èwüí ‘ê‘·>±, ‘·+Á&ç>±, ø=&ÉT≈£î>± eT÷&ÉT $_ÛqïyÓTÆq bÕÁ‘·˝À¢ q{ÏdüTÔqï ∫Á‘·+ ªn~ÛHêj·T≈£î&ÉTμ. |üs¡T#·÷] eTTs¡[ s¡÷bı+~düTÔqï á ∫Á‘·+ wüO{Ï+>¥ Ç{°e˝Ò ø£s¡÷ï˝Ÿ˝À |üPs¡ÔsTT+~. z bÕ≥ ø√dü+ eT˝Òwæj·÷ yÓ[flq á ∫Á‘· {°yéT nø£ÿ&É u≤\j·T´, \ø°ÎsêjYT\ô|’ z bÕ≥ì ∫Árø£]+#ês¡≥. á bÕ≥ eTT–+#·T≈£îqï j·T÷ì{Ÿ eTs√ bÕ≥ ∫Árø£s¡D ø√dü+ nÁùdº*j·÷ yÓ[¢+~. nø£ÿ&É

u≤\j·T´‘√ s=e÷Hé‡

‘Ó\T>∑T dæ˙ |ü]ÁX¯eT˝À ô|<ä› eTqTwüß\T>± #·˝≤eTDÏ ne⁄‘·Tqï yê]˝À ˝…C…+&ÉØ j·÷ø£ºsY nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄‘√ bÕ≥T <äs¡Ùø£ s¡‘·ï <ëdü] Hêsêj·TDsêe⁄ Á|üeTTK\T. >∑‘· ø=H˚ïfi¯ó¢>± |ü]dæú‹ >∑eTìùdÔ... á Ç<ä›] eT<Ûä´ m|ü&√ e∫Ãq $uÒ<Ûë\T s√Es√Eø° eTT~] Ç<ä›] eT<Ûä´ <ä÷s¡+ u≤>±H˚ ô|+#êsTT. n+<äTπø ‘Ó\T>∑T dæØ |ü]ÁX¯eT≈£î dü+u+~Û+∫ @ ø±s¡´Áø£eT+ »]–Hê... ˇø£s¡T Vü‰»¬s’‘˚, eTs=ø£s¡T Vü‰»s¡T ø±s¡T. |ü]dæú‹ @ πs+CŸ˝À ñ+<ä+fÒ.. Ç{°e\ <ëdü] Hêsêj·TD sêe⁄ düreTDÏ |ü<äà eTs¡DÏ+∫Hê nøÏÿH˚ì‘√ bÕ≥T Äj·Tq yês¡düT˝…es¡÷ |üsêeTs¡Ù≈£î sê˝Ò<äT. ø£˙dü+ bò˛H√¢ ≈£L&Ü |üsêeT]Ù+#·˝Ò<ä≥. Bìï ãfÒº ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. M] eT<Ûä´ $uÒ<Ûë\T m+‘· rÁe+>± ñHêïjÓ÷. á |ü]dæú‹øÏ ø±s¡D+ &ÉãT“ $wüj·T+˝À Ç<ä›] eT<Ûä´ >∑‘·+˝À e∫Ãq $uÒ<Ûë˝Ò nì |òæ˝Ÿà q>∑sY˝À #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïs¡T. Ä eT<Ûä´ Äqï|üPs¡í dü÷º&çjÓ÷ <ëdü] d”«j·T ìsêàD+˝À z dæìe÷ rXÊs¡ì, dü÷º&çjÓ÷ ¬s+≥T. Ábı&Éø£åHé |ü]ø£sê\≈£î dü+u+~Û+∫q &ÉãT“ <ëdü] #Ó*¢+#·˝Ò<äì. á $wüj·T+˝À e∫Ãq >=&Ée eTT~] ô|<ä›<äsTT+<äì n+≥THêïs¡T. >∑‘·+˝À >∑+≥kÕ\, kÕ$Á‹, XÀuÛÑHé u≤ãT\T eTs¡ .DÏ+∫q|ü&ÉT ‘Ó\T>∑T dæ˙ |ü]ÁX¯eT˝Àì Á|üeTTK\+‘ê yê] ∫e] #·÷|ü⁄≈£î ‘·s¡* yÓfi¯¢>±, nøÏÿH˚H˚ e÷Á‘·+ n≥T yÓ’|ü⁄ #·÷&É˝Ò<äT. eT] Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\≈£î yÓfi¯¢&É+ nøÏÿH˚ìøÏ Çwüº+ ˝Ò<ë? ˝Òø£ eTπs<Ó’Hê ø±s¡D+ ñ+<ë? nH˚ dü+<˚Vü‰\T $ì|ædüTÔHêïsTT.

∫+‹düTÔHêï... dü÷|üsY kÕºsY s¡»˙ø±+‘Y‘√ q{Ï+#˚ neø±X¯+ ø√˝ÀŒe&É+‘√ ‘Ó>∑ u≤<Ûä |ü&ÉT‘√+~ V”≤s√sTTHé ÄdæHé. k‹+&çj·÷˝À {≤|t V”≤s√sTTHé kÕúsTTøÏ m~–q ndæHé. Ä ‘·sê«‘· u≤©e⁄&é u≤≥ |ü{Ϻq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Á|üdüTÔ‘·+ ÄdæHé n&ÉbÕ<ä&É|ü dæìe÷\‘√ HÓ>∑TZø=dü÷ÔH˚ ñ+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À z Ä+>∑¢ |üÁ‹ø£≈£î Ç∫Ãq Ç+≥s¡÷«´˝À ÄyÓT e÷{≤¢&Üs¡T. MTs¡T k‘Y˝À eT+∫ V”≤s√sTTHé>± m~>±s¡T. ø±˙ Ç|üŒ{Ïø° s¡»˙ø±+‘Y‘√ q{Ï+#˚ neø±X¯+ <äøÏÿ+#·Tø√˝Ò<äT. ø±s¡D+ @$T{Ï? nì MT&çj·÷ n&ç– Á|üX¯ï≈£î ÄdæHé düŒ+~dü÷Ô... >∑‘·+˝À ‘·q≈£î s¡»˙ø±+‘Y‘√ q{Ï+#˚ neø±X¯+ $#·ÃqfÒ¢ e∫à #˚C≤] b˛sTT+<äì, n+<äT≈£î ‘êqT #ê˝≤ u≤<Ûä |ü&ܶqì s¡»˙ì H˚qT #ê˝≤ kÕs¡T¢ dæìe÷ |òü+ø£åq¢˝À ø£*XÊqT. Äj·Tq #ê˝≤ Áô|ò+&û¢>± ñ+{≤s¡T. u≤>± m+ø£πsCŸ #˚düTÔ+{≤s¡T. m|üŒ{Ϭø’Hê Äj·Tq‘√ q{Ï+#˚ neø±X¯+ <äøÏÿ+#·T≈£î+{≤s¡T n+≥÷ ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~. u≤©e⁄&é˝À eT©º kÕºs¡sY ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔqï MTs¡T.. k‘Y˝À e÷Á‘·+ eT©º ∫Á‘ê\qT m+<äT≈£î ‹s¡düÿ]+#ês¡T? nqï Á|üX¯ï≈£î ÄdæHé ‘·q<Ó’q Ø‹˝À düe÷<Ûëq+ Ç∫Ã+~. k‘Y˝À ‘·q≈£î n˝≤+{Ï neø±XÊ˝ÒMT sê˝Ò<äì, nø£ÿ&É n˙ï ô|<ä› dæìe÷ #êqT‡˝Ò e#˚Ãeì #Ó|üŒø=∫Ã+~. Á|üdüTÔ‘·+ ‘êqT Væ≤+B˝À Vü≤Ödt |òü⁄˝Ÿ 2 ∫Á‘·+˝À q{ÏdüTÔqï≥T¢ ÄdæHé düŒwüº+ #˚dæ+~.

#ÓqïjYT k˛j·T>∑+ Á‹wü ‘·q ¬øØsYøÏ dü+ã+~Û+∫ áeT<Ûä´ z ø°\ø£ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. n<˚$T<ä≥+fÒ, e∫Ãq dæìe÷q˝≤¢ ˇù|ŒdüTø√≈£L&É<äì...! ‘êqT Ç+&ÉÁ{°ºøÏ e∫à ‘=$Tà<˚fi¯flsTT+<ä˙, n+<äT˝À @&˚fi¯fl bÕ≥T ‘·q ¬øØsY }|æ] dü\T|ü⁄ø√˝Òq+‘·>± _J _J>± >∑&ç∫+<ä˙, Çø£ Ç|ü⁄Œ&ÉT ø±düÔ ]˝≤πø‡&é>± dæìe÷\T #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïq˙ á ∫qï~ #ÓãT‘√+~. ø£<∏ä, n+<äT˝À ‘·q bÕÁ‘· Vü≤+Á&É&é |ü¬s‡+{Ÿ q∫Ñ˚H˚ ˇ|ü⁄Œ≈£î+≥THêïq˙, n+<äT˝À m˝≤+{Ï yÓTTVü≤e÷≥+ ˝Ò<ä˙ n+{À+~. Á‹wü n˝≤ ìC≤ìC≤\T #Óù|Œdü÷Ô bòÕ´Hé‡ì ÄX¯Ãs¡´|üs¡Tk˛Ô+~. ªqs¡dæ+Vü≤μ dæìe÷˝À s¡eT´ø£èwüí b˛wæ+∫q ˙˝≤+ã] bÕÁ‘· ˝≤+{Ï bÕÁ‘· #˚j·÷\qï~ ‘·q ø√]ø£+{À+~. Á|üdüTÔ‘·+ j·T+>¥ f…Æ>∑sY m˙ºÄsY |üø£ÿq uÀj·TbÕ{Ï ÁoqT <äs¡Ùø£‘·«+˝À ª<äeTTàμ Ádæÿ|tº $q>±H˚ n+<äT˝À eT+∫ <äeTTàqï<äì|æ+∫+~. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü á ∫Á‘·+˝À Hê bÕÁ‘· ≈£L&Ü ø=‘·Ô>± e⁄+~ n+<äTπø eTs√ Ä˝À#·q ˝Ò≈£î+&Ü ª<äeTTàμ ˝À q{Ï+#·&ÜìøÏ n+^ø£ ]+#êqT. ‘ês¡ø˘‘√ ø£*dæ q{Ï+#·&É+ Ç<˚‘=*kÕ]. ‘=*kÕ] ‘ês¡ø˘‘√ ø£*dæ q{ÏdüTÔqï+<äT≈£î Äj·Tq n_Ûe÷qT\T Äq+<ëìï e´ø£Ô|üs¡Tdü÷Ô Hê≈£î X¯ó uÛÑø±+ø£å\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïs¡T. ¬øØsY Çø£ nsTTb˛‘√+<äqT≈£î+≥Tqï <äX¯˝À Ç˝≤+{Ï Ä|òüsY sêe&É+ ÄyÓTqT Äq+<ä+‘√ ñ≈£îÿ]_øÏÿ] #˚k˛Ô+~.

u≤\ø£èwüí \ø°ÎsêjYT\ô|’ z s=e÷+{Ïø˘ kÕ+>¥ì ∫Árø£]düTÔHêïs¡≥. m+.m˝Ÿ. |ü<äà≈£îe÷sY #Í<ä] uÛ≤Ø kÕúsTT˝À ì]àdüTÔqï á ∫Á‘·+ &çôd+ãsY˝À Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î sêqT+<äì düe÷#ês¡+. u≤\j·T´ ‘=*kÕ] eT÷&ÉT $_ÛqïyÓTÆq bÕÁ‘·˝À¢ q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘·+ô|’ uÛ≤Ø n+#·Hê˝Ò ñHêïsTT. eT] Ä n+#·Hê\ì ªn~ÛHêj·T≈£î&ÉTμ m+‘·es¡≈£î n+<äT≈£î+{≤&√ #·÷&Ü*.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132.FAX- 040-66025133.email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990 .


s¡#·Ãã+&ÉqT n&ÉT¶≈£î+fÒ ø£]ƒq #·s¡´\T eTT+<ädüTÔ n¬sdüTº\T: ◊.õ nqTsê<Ûä ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô) : ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©´sVLi¿¡ LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ lLiLi≤][ μR∂aRP LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂NRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @¨sı GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂. LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂Õ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡©´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂NRPV æªΩáLigSfl· |qsgRi ªRΩgRiá©´sVLi≤R∂≤R∂Liª][ gRi…Ì”¡  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ «¡Ljilgi[ ˙gS™´sWÕ˝‹[ F°÷d¡xqsVáV  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ©´sV |msLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS aSLiºΩÀ≥œ¡˙μR∂ªRΩá ≠sÀ≥ÿgRiLi H“¡ @©´sVLSμ≥R∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi¤…¡[ NRPhji©´s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ ™´sVVLiμR∂xqsVÚ @lLixqÌsVáV NRPW≤y ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s @©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ($T>∑‘ê 2˝À)

ãT<Ûäyês¡+, 2 qe+ãsY 2011

|ü<∏äø±\qT Á|ü»\≈£î n+~kÕÔ+: ø£˝…ø£ºsY Q Q Q Q

s¡÷.1øÏ˝À _j·T´+ 9\ø£å\ 36 y˚\ ‘Ó\¢ø±s¡T¶<ës¡T\≈£î \_› 13 y˚\ 804 B|ü+ >±´dt ø£HÓø£ºqT¢ eT+ps¡T 2 \ø£å\ 19 y˚\ ≈£î≥T+u≤\≈£î πswüqT ≈£L|üq¢ |ü+|æD° eT+∫˙{Ï düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ s¡÷97 ø√≥T¢ s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãs¡T 1 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä Á|ü»\ dü+πøåe÷ìøÏ s¡÷bı+~+∫q |ü\T dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\qT õ˝≤¢˝À neT\T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ ù|s=ÿHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ sêh ne‘·s¡D ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± >∑∫ÃuÖ[˝Àì b˛©dt |üπs&é Á¬>ö+&釽À C≤rj·T |ü‘êø±ìï ø£˝…ø£ºsY m>∑Ts¡y˚XÊs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ù|<ä Á|ü»\≈£î s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ <ë«sê õ˝≤¢˝À 9 \ø£å\ 36 y˚\ ‘Ó\¢ø±s¡T¶\ yê]øÏ qe+ãsY 1 qT+∫ n+~+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£îHêïeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. B|ü+ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä Á|ü‹ @&Ü~ 14 y˚\ 51 B|ü+ ø£HÓø£åq¢qT eT+ps¡T #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü á @&Ü~ eTs√ 13 y˚\ 804 B|ü+ >±´dt ø£\HÓø£åqT¢ eT+ps¡j·÷´j·Tì Äj·Tq $e]+#ês¡T. sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T ø±s¡´Áø£eT+ øÏ+<ä õ˝≤¢˝À 16 y˚\ eT+~ ($T>∑‘ê 2˝À)

»j·TdüT<Ûä yÓT&É˝À >∑T˝≤_ ø£+&ÉTe ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ «¡∏R∂VxqsVμ≥R∂NRPV gRiVÕÿ’d¡ NRPLi≤R∂V™y Æ™s[zqs æªΩáLigSfl· ™yμR∂VáV ªRΩ™´sV ™´sVVøR¡Ë»¡ ºdΩLRiVËNRPV©yıLRiV. xmsμy¯LS™´so ©´sgRiL`iNRPV ™´s¿¡Ë©´s AÆ™sVNRPV xmsáV™´soLRiV æªΩáLigSfl·™yμR∂VáV AÆ™sVÆ™sV≤R∂Õ‹[ æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ xqs≠sVºΩ NRPLi≤R∂V™y©´sV NRPFyˆLRiV. «¡∏R∂VxqsVμ≥R∂ æªΩáLigSfl· N][xqsLi Æ™sVVμR∂…”¡ryLji LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´sxmsˆ…”¡NUP lLiLi≤][ryLji N]Li≤y xqsVlLi[≈¡, NRPVLi«ÿ xqsªRΩ˘™´sºΩ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´sxmsˆV≤R∂V ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ LRiW 1 ZNP[ NTPÕ‹[ ’¡∏R∂V˘Li xms¥R∂NRPLi ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ©yfl·˘ªRΩ\|ms AÆ™sV |msμR∂≠s ≠sLjiøyLRiV. «¡∏R∂VxqsVμ≥R∂©´sV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ˙xms«¡Ã¡V ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ¨sáμk∂aSLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ DμR∂∏R∂VLi LRiW. 1 NTP NTPÕ‹[ ’¡∏R∂V˘Li xms¥R∂NS¨sı ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…Ì”¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. BLiμR∂VÕ‹[À≥ÿgRiLigS rÛy¨sNRP FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ «¡∏R∂VxqsVμ≥R∂ ($T>∑‘ê 2˝À)

ù|J\T : 8

zj·TT˝À ñÁ~ø£Ô+.. $<ë´s¡Tú\≈£î b˛©düT\ eT<Ûä´ yê>±«<ä+, ‘√|ü⁄˝≤≥ dü∫yê\j·T+ e<ä› eTVæ≤fi¯\ <Ûäsêï.. n¬sdüTº ‘Ó\+>±D »s¡ï*düTº\ bò˛s¡+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡düq sê´©\T ‘Ó\+>±DuÛÑeHé˝À q\¢C…+&Ü m>∑s¡y˚dæ ìs¡düq ‘Ó*|æq ªHêsTTìμ

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±]ø£+>± eT+>∑fi¯yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q sêÁcÕºe‘·s¡D y˚&ÉTø£\qT ‘Ó\+>±Dyê<äT\T ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. á y˚&ÉTø£\T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q y˚&ÉTø£\≈£î eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T Vü‰»s¡Tø±˝Ò<äT. ø=ìï #√≥¢ Á|ü»\T ≈£L&Ü á ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Vü‰»s¡Tø±˝Ò<äT. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À, eT+&É˝≤\˝À ‘Ó\+>±Dyê<äT\T q\¢»+&Ü\qT m>∑s¡y˚dæ ìs¡düq\T ‘Ó˝≤Œs¡T. qe+ãsY 1 sêÁwüºe‘·s¡D ~Hêìï $Á<√Vü≤~q+>± »s¡T|ü⁄ ø=Hêïs¡T. ø=ìï#√≥¢ ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷\T ñÁ~ø£Ô‘·\≈£î <ë]rXÊsTT. sêÁwüº ne‘·s¡D ~H√‘·‡yêìï $Á<√Vü≤ ~q+>± bÕ{Ï+#ê\+≥÷ zj·T÷ $<ë´s¡Tú\T ø±´+|üdt qT+∫ >∑HébÕsYÿ es¡≈£î #˚|ü{Ϻq sê´©ì b˛©düT\T mHéd”d” π>≥T e<ä› n&ÉT¶ø=Hêïs¡T. q>∑s¡+˝À 144 ôdø£åHé neT\T˝À ñqï+<äTq sê´©øÏ nqTeT‹ ˝Ò<äì b˛©düT\T #Ó|üŒ&É+‘√ Çs¡TesêZ\ eT<Ûä´ yê>±«<ä+ #√≥T #˚düTø=+~. ($T>∑‘ê 2˝À)

e÷‘˚...øÏ&ûï <ë‘· õ˝≤¢˝À uÛ≤Ø>± bò˛Héø=≥Tº. . ÁbÕD+ ì\u…≥Tº ù|<ä≈£î≥T+u≤ìøÏ ô|qT ø£wüº+ ‘√&Ó’+~. z ìs¡Tù|<ä J$‘·+ Á|üe÷<ä ø£&É*˝À ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘√+~. ≈£î≥T+ã uÛ≤sêìï uÛÑTC≤H˚düT≈£îqï j·TTe≈£î&ç ¬s+&ÉT øÏ&ûï\T |üì#˚j·T&É+ ˝Ò<äT. #êe⁄ yÓ+{≤&ÉT‘√+<äì ‘Ó*dæq ø£qï‘·*¢ ‘·\¢&ç*¢b˛sTT+~. ù|>∑T|ü+∫q ø£qï‘·*¢ ‘·q ≈£îe÷s¡T&çøÏ øÏ&ûïì |ü+#·T‘êqì eTT+<äTø=∫Ã+~. øÏ&ûï e÷]Œ&çøÏ nø£åsê\ Äs¡T\ø£å\T e´j·TeTe⁄‘·T+<äì qeTTà≈£îH√ïfi¯¢qT qfÒº≥ eTT+∫ b˛‘·THêïqì Ä j·TTe≈£î&ç u≤<Ûä es¡íHêr‘·+. Ä]úø£+>± Ä<ä]+#˚ <ë‘·˝Ò ‘·eT bÕ*≥ <˚e⁄fi¯fl+≥THêïs¡T. ‘·eT ≈£îe÷s¡T&çøÏ |ü⁄qs¡®qàì#˚Ã+<äT≈£î eTT+<äTø=#˚à <ë‘·\≈£î J$‘ê+‘·+ <ëk˛Vü≤+ #˚kÕÔeT+≥THêïs¡T. (|üP]Ô ø£<∏äq+ 7˝À)

mdt◊\ ã~©\T 17 eT+~ mdt◊\≈£î b˛dæº+>¥ 11 b˛©dt ùdºwüHé\≈£î Ç<ä›s¡T mdt◊\T mdt.ôV≤#Y.z>± d”ìj·TsY mdt.◊\T $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 1 (düTes¡í yês¡Ô): õ˝≤¢˝À •ø£åD |üP]Ô #˚düT≈£îqï 17 eT+~ mdt◊\≈£î b˛dæº+>¥\T Çe«≥+‘√ bÕ≥T eTs√ 17 eT+~ mdt◊\qT ã~* #˚dü÷Ô ($T>∑‘ê 3˝À)


2

düTes¡íyês¡Ô,ôV’≤<äsêu≤<é

eTTkÕsê+u≤>¥˝À u≤+ãT ø£\ø£\+ s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãs¡T 1 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝Àì eTTkÕsê+u≤>¥˝À ì*∫ ñqï ø±s¡T˝À u≤+ãT ñ+<äì e<ä+‘·T\T yê´|æ+#êsTT. B+‘√ u≤+ãT ñ+<äH˚ yês¡Ô ÄÁbÕ+‘·+˝À ø£\ø£\+ düèwæº+∫+~.eT+>∑fi¯yês¡+ ádü+|òüT≥q eTTkÕsê+u≤>¥˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüT≈£îqï b˛©düT\T u≤+uŸkÕ«ÿ&éqT rdüT≈£îì VüQ{≤VüQ{Ïq dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. ∫e]øÏ ‘·˙F\T ìs¡«Væ≤+∫, ø±s¡T˝À m≥Te+{Ï u≤+ãT ˝Ò<äì ‘˚\Ã&É+‘√ n+<äs¡÷ }|æ]|”\TÃ≈£îHêïs¡T.

s¡#·Ãã+&ÉqT n&ÉT¶≈£î+fÒ ø£]ƒq #·s¡´\T (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Li ªRΩgRiμR∂¨s @©yıLRiV. LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂NRPV ªRΩgji©´s  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, @¨sı —¡Õ˝ÿá Fs{qsˆÃ¡NRPV Bxmsˆ…”¡ZNP[ AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[aS™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @™´sxqsLRi\Æ™sVæªΩ[ rÛy¨sNRP xmsLjizqÛsªRΩVáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂NRPV Æ™sŒœ¡˛≤y¨sNTP ™´sVLi˙ªRΩVáV, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ ZNP[™´sáLi á’Ù¡μyLRiVáNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂Õ‹[ ˙xmsÆ™s[aRPLi NRP÷¡ˆLiøyá¨s øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. xmsNRP≤R∂˜Liμk∂ GLSˆ»˝¡ª][ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂NRPV ˙xms«¡Ã¡©´sV LRizmsˆLiøyá¨s rÛy¨sNRP ©y∏R∂VNRPªy*áNRPV AÆμ∂[aSáV @Liμj∂©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂.

ãT<Ûäyês¡+, 2 qe+ãsY, 2011

Äø£≥Tº≈£îqï kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãs¡T 1 (düTes¡íyês¡Ô): sêh ne‘·s¡D ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± ∫Hêïs¡T \T Á|ü<ä]Ù+∫q |ü\T uÛÑø°Ô, dü+^‘· qè‘·´s¡÷|üø±\T Wsê nì|æ+#êsTT. eT+>∑fi¯yês¡+ õ˝≤¢˝Àì >∑∫ÃuÖ[ ù|¬s&éÁ>ö+&é‡ ˝À ne‘·s¡D ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì ìs¡«Væ≤+ ∫q $<ë´s¡Tú\T kÕ+düèÿ ‹ø£ ø±s¡´Áø£ e÷\T #·÷|üs¡T\qT Äø£≥Tº≈£î HêïsTT. eTTK´+>± mHéd”m˝Ÿ|” $<ë´s¡Tú\T ìs¡«Væ≤+∫q Væ≤+B ^‘êìøÏ yês¡T #˚dæq qè‘ê´ìøÏ $X‚wü düŒ+<äq \_Û+∫+~. n<˚ $<Ûä+>± »eVü≤sY qy√<äj·T, Ç‘·s¡ Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\≈£î #Ó+~q $<ë´s¡Tú\T ìs¡«Væ≤+∫q u≤\sêe÷Dj·T+ qè‘·´s¡÷|üø£+, <˚X¯uÛÑø°Ô, dü+^‘ê\≈£î nqT>∑TD+>± yês¡T n_ÛqsTT+∫q qè‘ê´\T dü_Û≈£î\qT Äø£≥Tº≈£îHêïsTT.

>∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tq yêVü‰q+ &Ûû dü÷ÿ≥]dtº eTè‹

»\eT+&É* Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü‘˚´ø£ eT+∫˙{Ï ø±´+|ü⁄\T s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãs¡T 1 (düTes¡íyês¡Ô): »\eT+&É* Á|ü‘˚´ø£ eT+∫˙{Ï ø±´+|ü⁄\qT @sêŒ≥T #˚dæ Á‘ê>∑T˙{Ï düs¡|òüsê #˚dæ+~. eT+>∑fi¯yês¡+ q>∑s¡+˝À sêh ne‘·s¡D ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\ dü+<äs¡“¤+>± Ç+~sêbÕs¡Tÿ düMT|ü+˝Àì m˙ºÄsY ùdº&çj·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ne‘·s¡D ~H√‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± z eT+∫˙{Ï ø±´+|ü⁄qT @sêŒ≥T #˚dæ ˙{Ïì düs¡|òüsê #˚dæ+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü K…’s¡‘êu≤<é˝À s¡÷.1 øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_Û+∫q dü+<äs¡“¤+>± »\eT+&É* Á|ü‘˚´ø£+>± eT+∫˙{Ï @sêŒ≥T¢ #˚dæ+~.

zj·TT˝À ñÁ~ø£Ô+.. (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) b˛©düT\ô|’øÏ $<ë´s¡Tú\T sêfi¯ófl s¡Te«&É+‘√ $<ë´s¡Tú\qT #Ó<äs¡>=fÒº+<äT≈£î b˛©düT\T uÛ≤wüŒyêj·TTe⁄ >√fi≤\qT Á|üjÓ÷–+#ês¡T. zj·T÷˝À düTe÷s¡T ¬s+&ÉT >∑+≥\ùd|ü⁄ ñÁ~ø£Ô |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. zj·T÷ MT<äT>± yÓfi‚fl yêVü≤Hê\qT <ë] eT[fl+#ês¡T. uÛ≤Ø>± b˛©düT ã\>±\qT yÓTTVü≤]+∫ |ü]dæú‹ì düMTøÏådüTÔHêïs¡T. ‘Ó\+>±DuÛÑeHé˝À bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· HêsTTì q]‡+Vü‰¬s&ç¶ q\¢C…+&Ü m>∑s¡y˚dæ ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D »s¡ï*düTº\ bò˛s¡+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡düq sê´©\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ñ<√´>∑T\T q\¢ u≤´&û®\T <Ûä]+∫ ìs¡düq ‘Ó\TŒ‘·÷ $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ q˝§Z+&É˝À e÷J eT+Á‹ ø√eT{Ϭs&ç¶, &Ûç©¢˝À dü«Á‘·+Á‘· düeTs¡jÓ÷<ÛäT\T ø=+&Ü \ø£åàDY u≤|üPJ ìs¡düq Bø£å\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T |ü<äe⁄\T |ü≥Tºø=ì y˚˝≤&ÉT‘·÷ Á<√Vü≤+ #˚düTÔHêïs¡ì ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. ø=+&Ü\ø£åàHé u≤|üPJ Bø£å≈£î eT<䛑·T>± õ˝≤¢˝À me÷ØŒmdt dü+|ò”TuÛ≤e Bø£å\T ÁbÕs¡+_Û+∫+~. eTs√yÓ’|ü⁄ sêÁwüº ne‘·s¡D ~H√‘·‡yêìï $Á<√Vü≤~q+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì ‘Ósêdü eTVæ≤fi≤ $uÛ≤>∑+ Ä+<√fi¯q ìs¡«Væ≤+∫+~. {≤´+ø˘ã+&éô|’ ñqï n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤+ eTT+<äT eTVæ≤fi¯\T H√{ÏøÏ q\¢>∑T&ɶ\T ø£≥Tº≈£îì ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. s√&ÉT¶ô|’ u…’sƒêsTT+#·&É+‘√ b˛©düT\T yê]ì n¬sdüTº #˚dæ Hê+|ü*¢ b˛©dtùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. B+‘√ b˛©düT\≈£î eTVæ≤fi¯\≈£î eT<Ûä´ yê>±«<ä+, ‘√|ü⁄˝≤≥ »]>±sTT. ‘Ó\+>±D Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\qT ns¡ú+ #˚düT≈£îì ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\T sêJHêe÷ #˚dæ ñ<ä´eT+˝ÀøÏ sêyê\ì ‘Ósêdü eTVæ≤fi≤$uÛ≤>∑+ Ä<Ûä«≈£åîsê\T ‘·T\ ñeT &çe÷+&é#˚XÊs¡T. XÊ+‹j·TT‘·+>± <Ûäsêï #˚düTÔ+fÒ b˛©düT\T n¬sdüTº #˚j·T&Üìï ÄyÓT K+&ç+#ês¡T.

|ü<∏äø±\qT Á|ü»\≈£î n+~kÕÔ+: ø£˝…ø£ºsY (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì, Ç|üŒ{Ïπø 2 y˚\ eT+~ ìs¡T<√´>∑T\≈£î •ø£åíDì∫à $$<Ûä dü+düú˝À¢ ñ<√´>±\T ø£*Œ+#·&É+ »]–+<äì ø£˝…ø£ºs¡T ‘Ó*bÕs¡T. ¬s’‘·T\≈£î |ü+≥ s¡TD≤˝À¢ u≤>∑+>± >∑‘· @&Ü~ s¡÷590 ø√≥¢qT n+~+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü á @&Ü~ ≈£L&Ü s¡÷.663 ø√≥¢ |ü+≥ s¡TD≤\qT n+~kÕÔeTHêïs¡T. õ˝≤¢˝À esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì 26 eT+&É˝≤\qT ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üuÛÑT‘·«+

Á|üø£{Ï+∫+<äì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. H˚{Ï qT+∫ ìs¡«Væ≤+#˚ s¡#·Ãã+&É dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢˝Àì ìs¡Tù|<ä˝…’q yê]øÏ 18 y˚\ Ç+~s¡eTà Çfi¯¢ eT+pØ |üÁ‘ê\qT, 21 y˚\ kÕe÷õøÏ |æ+#·q¢qT, 2 \ø£å\ 10 y˚\ ≈£î≥T+u≤\≈£î πswüHé ≈£L|üq¢qT n+~+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì Äj·Tq $e]+#ês¡T. Ç+~s¡ »\Á|üuÛÑ øÏ+<ä 23 y˚\ mø£sê\ n_Ûeè~ΔøÏ #·s¡´\T: õ˝≤¢˝Àì md”‡, md”º\≈£î esêZ\≈£î Ç+~sê »\Á|üuÛÑ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä |ü+|æD° #˚dæq nôd’Hé¶ uÛÑ÷eTT\ kÕ>∑T≈£î jÓ÷>∑´+>± r]Ã~<ë›\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ sêqTqï eT÷&ÉT @+&É¢˝À 23 y˚\ mø£sê\qT n_Ûeè~Δ |üs¡T#·&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± Ád”Ô X¯øÏÔ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä Á|ür eT+&É\ πø+Á<ä+˝À 25 \ø£å\ e´j·T+‘√ ì]à+#˚ eT+&É\ düe÷K´ uÛÑeHê\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. õ\¢˝Àì 18y˚\ 530 eTVæ≤fi¯è≤ dü+|òü÷\≈£î s¡÷10 ø√≥¢ s¡÷bÕ\j·÷\qT bÕe˝≤ e&û¶ øÏ+<ä n+~+#·qTqï≥Tº, |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î s¡÷5ø√≥¢ ;Ûe÷ &ÉãT“\qT ≈£L&Ü |ü+|æD° #˚j·TqTqï≥T¢ ¬ø£˝…ø£ºsY ù|s=ÿHêïs¡T. ñbÕ~ÛVü‰$T , bÕe˝≤e&û¶ |ü<∏äø£+ neT\T $<ÛëHêìøÏ düeTÁ>∑ #·s¡´\T: Ç+~s¡eTà >∑èVü≤ ìsêàD≤\ øÏ+<ä 3 $&É‘·\T>± 12 e+<ä\ 55 ø√≥¢ s¡÷bÕj·÷\‘√ 2 \ø£å\ Çfi¯¢qT eT+ps¡T #˚j·T>± Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 5 e+<ä\ 11 ø√≥¢ e´j·T+‘√ \øå± 11 y˚\ Çfi¯¢qT |üP]Ô #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. ñbÕ~ÛVü‰$T |ü<∏äø£+ øÏ+<ä õ˝≤¢˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 468 ø√≥¢ s¡÷bÕj·÷\ y˚Ts¡ ñbÕ~Û ø£*Œ+#·&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. bÕe˝≤e&û¶ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä >∑‘· 2 @fi¯¢˝À 452 ø√≥¢ s¡÷bÕj·÷\ eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\T≈£î s¡TD≤\T>± n+<ä#˚XÊeTì $e]+#ês¡T. á @&Ü~ s¡÷321 ø√≥¢qT bÕe˝≤e&û¶ô|’ n+<ä#˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À eT+∫˙{Ï düeTdü´ |ü]cÕÿs¡ ì$T‘·Ô+ á @&Ü~ s¡÷.97 ø√≥¢qT Ks¡Tà #˚j·TqTqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. kÕºfi¯¢qT dü+<ä]Ù+∫q ø£˝…ø£ºs¡T, ø£$Twüqs¡T <ë«sêø£ ‹s¡TeT\sêe⁄: ne‘·s¡D ~H√‘·‡e dü+<äs¡“¤+>± >∑∫ÃuÖ[˝À õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä XÊK\T @sêŒ≥T #˚dæq |ü\T kÕºfi¯ó¢ Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. ádü+<äs¡“¤+>± &ûÄsY&û@, &Ü«e÷, Vü≤Öõ+>¥, yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK, e´ekÕj·T, ñ<ë´q XÊK\T @sêŒ≥T #˚dæq Á|ü<äs¡Ùq kÕºfi¯¢qT n‹~Û\T dü+<ä]Ù+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\ ìs¡«Væ≤+∫q yê]ì, $$<Ûä uÛÑø°Ô, dü+^‘· qè‘·´ s¡÷|üø±\T Á|ü<ä]Ù+∫q $<ë´s¡Tú\qT ø£˝…ø£ºs¡T n_Ûq+~+#·&Éy˚Tø±≈£î+&Ü Áb˛‘ê‡Vü≤ø£ ãVüQeT‘·T\qT n+<ä#˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºs¡T¢ düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶, »>∑Hêï<Ûä+, C≤sTT+{Ÿ ø£$TwüqsY Ä|òt b˛©dt n‘·T˝Ÿ dæ+>¥, &ûd”|” eT˙wt ≈£îe÷sY dæHꓤ, õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì yêVü≤q+ &Ûû ø=ì z ~«#·Áø£ yêVü≤q<ës¡T&ÉT <äTs¡às¡D+ #Ó+~q dü+|òüT≥q eT+>∑fi¯yês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝À #√≥T #˚düT≈£î+~. $esê\ Á|üø±s¡+ ì»e÷u≤<é õ˝≤¢ ;;ù|{Ÿ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q sêE(45) JeH√bÕ~Û ø=s¡≈£î ø=+‘·ø±\+ ÁøÏ‘·+ uÛ≤s¡´ ≈£L‘·Ts¡T‘√ ø£*dæ y˚T&ÉÃ˝Ÿ ÁbÕ+‘êìøÏ e\dü e#êÃ&ÉT. >ö&ÉyÓ[¢ Á>±eT+˝À ìyêdü+ ñ+≥÷ Áô|’y˚{Ÿ ñ<√´>∑+ #˚dü÷Ô ≈£î≥T+u≤ìï b˛wæ+#·T≈£î+≥THêï&ÉT. ø±>± eT+>∑fi¯yês¡+ eT<Ûë´Vü‰ï+ ‘·q dü«Á>±eTyÓTÆq ;;ù|{Ÿ≈£î ‘·q dü÷ÿ≥sYô|’ yÓfi¯óÔ+&É>± e÷s¡ZeT<Ûä´˝À 44e C≤rj·T s¡Vü‰<ë] n‘Ó«*¢ Á>±eT+ πs≈£î\ u≤$ e<ä› >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì yêVü≤q+ &Ûû ø={Ϻ+~. B+‘√ rÁe >±j·÷˝…’q sêE nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹#Ó+<ë&ÉT. b˛©düT\T á y˚Ts¡≈£î <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. 108ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dæq kÕúì≈£î\T : Á|üe÷<ä+ »]– dü+|òüT≥q düú\+˝À sêE ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·T+&É>± 108≈£î kÕúì≈£î\T düe÷#ês¡$Te«>± <ë<ë|ü⁄ ns¡>∑+≥ ‘·sê«‘· 108 yêVü≤q+ sêe&É+‘√ kÕúì≈£î\T 108 dæã“+~ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. |ü~ ì$TcÕ\ eTT+<äT e∫à ñ+fÒ sêE Áã‹πøyê&Éì yê–«yê<ëìøÏ ~>±s¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ yêVü≤q+ y˚πs πødüT˝À ñ+<äì ‘êeTT ‘·÷ÁbÕHé qT+∫ e#˚à dü]øÏ Ä\dü´+ nsTT+<äì dæã“+~ ‘Ó*bÕs¡T. yÓ’<äT´\ ìs¡¢ø£å´+ô|’ H˚‘·\ ÄÁ>∑Vü≤+ : sêE eTè‘·<˚Vü‰ìøÏ y˚T&ÉÃ˝Ÿ e÷s¡TÃØ˝À X¯e|üØø£å ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ lìyêdt nH˚ yÓ’<äT´&ÉT ˇ|ü⁄Œø√˝Ò<äT. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ #˚kÕÔqì #Ó|æŒ ìs¡¢ø£å´+>± yÓ[¢b˛j·÷e&É+‘√ <ä[‘·H˚‘·\T Vü≤]u≤ãT, uÛÑ>∑yêHé<ëdt, ns¡T®Héu≤ãT˝… rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ìs¡Tù|<ä\ X¯yê\+fÒ yÓ’<äT´\≈£î ˝…ø£ÿ˝Ò<äì n<˚ me¬s’Hê <Ûäqe+‘·T\T Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ eTè‹#Ó+~‘˚ düeTj·T+ dü+<äs¡“¤+ #·÷&É≈£î+&Ü b˛düTºe÷s¡º+ ìs¡«Væ≤+#˚ yÓ’<äT´\T n<˚ kÕe÷qT´\T eTè‹#Ó+~‘˚ $eø£å ø£qãs¡Ã&É+ <äTsêàs¡ZeTì <ä«»yÓT‘êÔs¡T. kÕúìø£ eT+&É\ yÓ’<ë´~Ûø±] ¬ø.Äq+<é≈£î bò˛Hé #˚dæq düŒ+~#· ˝Ò<äì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ Á|üuÛÑT‘·« bÂs¡ ÄdüT|üÁ‹ πøe\+ ù|s¡Tπø ô|<ë›düT|üÁ‹ nì ø±+bÂ+&ÉsY ‘·|üŒ mes¡T á ÄdüT|üÁ‹øÏ ~≈£îÿ˝Òs¡ì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á $wüj·÷ìï õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤ÔeTì H˚‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.

»j·TdüT<Ûä yÓT&É˝À >∑T˝≤_ ø£+&ÉTe

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) xmsμy¯LS™´so ©´sgRiL`iNRPV Æ™sŒ˝ÿLRiV. @NRP‰≤R∂ ’¡∏R∂V˘Li ºdΩxqsVNRPV©´sı rÛy¨sNRPVáV «¡∏R∂VxqsVμ≥R∂©´sV ¨sáμk∂aSLRiV. INRP‰ LRiWFyLiVVZNP[ NTPÕ‹[ B™´s*≤R∂Æ™s[V≠sV»¡Li»¡W ˙xmsbPıLiøyLRiV. «¡∏R∂VxqsVμ≥R∂ NRPW≤y ™yLjiª][ GNUPÀ≥œ¡≠sLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLRiV}msμR∂áNRPV LRiWFyLiVVZNP[ NTPÕ‹[ ’¡∏R∂V˘Li B™´s*≤R∂Li xqsLiª][xtsQÆ™s[V©´s©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ’¡∏R∂V˘Li ©yfl·˘Q\Æ™sV©´s≠s xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[}qsÚ ÀÿgRiVLi»¡VLiμR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. μ≥R∂LRi G\Æμ∂©y ©yfl·˘ªRΩ ™´sW˙ªRΩLi ªRΩgÊRi™´sμÙR∂©yıLRiV.


ãT<Ûäyês¡+, 2 qe+ãsY, 2011

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Á|ü‘˚´ø£sêÁwüº+‘√H˚ ‘Ó\+>±D n_Ûeè~Δ

;d”\≈£î ejÓ÷|ü]$T‹ì ô|+#ê* $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): Ä]úø£+>± yÓqTø£ã&çq yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\ ejÓ÷|ü]$T‹ ì ô|+#ê\ì ø√s¡T‘·T eT+>∑fi¯yês¡+ _C…yÓ’m+ sêh Hêj·T≈£î\T πø|æ sêE Ä<Ûä«s¡´+˝À $ø±sêu≤<é ÄsY&çy√ Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶øÏ yÓTyÓ÷sê+&É+ düeT]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± πø|æsêE e÷{≤¢&ÉT‘·T á ;d”\≈£î b˛©dt ø±ìùdºãT˝Ÿ ñ<√´>±s¡Ω‘· 22 dü+e‘·‡sê\T ô|{Ϻq ø±s¡D+>± nH˚ø£ eT+~ ìs¡T<√´>∑T\≈£î nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì yÓ+≥H˚ Ä |ü]$T‹ì 26 dü+e‘·‡sê\≈£î ô|+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T.‘·«s¡˝À »s¡>∑ uÀj˚T b˛*dt ø±ìùdºãT˝Ÿ m+|æø£≈£î á_dæ\ ejÓ÷ |ü]$T‹ì 26≈£î ô|+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. yÓTyÓ÷sê+&É+ düeT]Œ+∫q yê]˝À sêE, yÓ+ø£fÒwt, Äq+<é, s¡y˚Twt ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T sêJHêe÷ #˚j·÷* $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 1 (düTes¡í yês¡Ô): Hê\T>∑Tqïs¡ ø√≥¢ eT+~ ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\ Äø±+ø£å\≈£î nqT>∑TD+>± Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘·eT |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷ #˚dæ ñ<ä´eT+˝À bÕ˝ÀZHê\ì nF\ uÛ≤s¡rj·T $<ë´]ú |ü]wü‘Y õ˝≤¢ dü+|òüT≥Hê ø±s¡´<ä]Ù yÓTT>∑T\|üŒ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ‘Ó\+>±D≤ $Á<√Vü≤ ~q+ dü+<äs¡“+>± mHé{ÏÄsY #Ís¡kÕÔ˝À »]–q düuÛÑ˝À Äj·Tq Á|üdü+–düTÔ ‘Ó\+>±D≤ sêh ø√dü+ 600 eT+~ $<Ûë´s¡Tú\T ã*<ëHê\T #˚ùdÔ @ ˇø£ÿ Á|üC≤Á|ü‹ì~Û düŒ+~+#·ø£ b˛e≥+ XÀ#·˙j·T+ nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤>¥ ø£˙«qsY sêE,q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù ø£s¡TD≤ø£sY,yêeTHé ¬s&ç¶,nì˝Ÿ,X‚KsY,øÏc˛sY,sê»X‚KsY ¬s&ç¶,nì˝Ÿ,øÏs¡DY,‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. bò˛˛{À: Á|üdü+–düTÔqï yÓTT>∑T\|üŒ bò˛{À1vkp5 ô|ò’˝Ÿ˝À |ü+|ü≥+ »s¡T>∑T‘·T+~.

õ˝≤¢˝À uÛ≤Ø>± mdt◊\ ã~©\T (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) õ˝≤¢ mdt|æ ÄsY_ Hêj·Tø˘ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± mdt|æ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·T 11 b˛©dt ùdºwüHé\≈£î Ç<ä›s¡T mdt◊\ #=|ü⁄Œq ñ+{≤s¡ì #ÓbÕŒs¡T. á b˛©dt ùdºwüHé\˝À d”ìj·TsY mdt◊ mdtôV≤#Yz>± e´eVü≤]kÕÔs¡ì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. $ø±sêu≤<é mdt◊>± ñqï ñù|+<äsYqT #˚y˚fi¯¢≈£î,X¯+ø£sY|ü*¢ mdt◊>± ñqï •eX¯+ø£sYqT #·H√ZeTT˝Ÿ≈£î,#˚y˚fi¯¢ mdt◊>± ñqï ôd’~¬s&ç¶ì X¯+ø£sY|ü*¢øÏ,j·÷˝≤˝Ÿ mdt◊>± ñqï düTπs+<äsY ¬s&ç¶ì cÕu≤<é≈£î,ô|<˚›eTT˝Ÿ mdt◊>± ñqï s¡|òüTTHê<∏éqT ãw”sêu≤<é≈£î,≈£î\ÿ#·s¡¢ mdt◊>± ñqï |æ.yÓ+ø£≥–]ì dædæmdt≈£î,<√eT mdt◊>±ñqï •e≈£îe÷sYqT õ˝≤¢ mdt|æ ø±sê´\j·÷ìøÏ,ãw”sêu≤<é mdt◊>± ñqï düT˝≤ÔHéqT õ˝≤¢ mdt|æ ø±sê´\j·÷ìøÏ,düôdŒq¸Hé≈£î >∑Ts¡sTTq Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶ì $ÄsY s¡+>±¬s&ç¶õ˝≤¢≈£î,eTs¡Œ*¢ mdt◊>± ñqï eT≈£L‡<é n©ì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ mdt|æ ø±sê´\j·÷ìøÏ,yÓ÷$THé ù|≥ mdt◊>± ñqï »Hês¡›HéqT dædæmdt s¡+>±¬s&ç¶õ˝≤¢≈£î,dædæmdt s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À ñqï Vü≤HêàHêj·Tø˘qT $ø±sêu≤<é≈£î, cÕu≤<é≈£î mdt◊>± ñqï &ç.Hêπ>X¯«sYsêe⁄qT &ç{Ïdæ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢≈£î,#·H√ZeTT˝Ÿ mdt◊>± ñqï |üeHéqT dædæmdt s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢≈£î,ã+{≤s¡+ mdt◊>± ñqï

πø.yÓ+ø£≥j·T´qT s¡+>±¬s&ç¶õ˝≤¢ ôdŒwü˝ŸÁu≤+∫øÏ,eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY õ˝≤¢ qT+&ç e∫Ãq mdt◊ eTVü≤ã÷uŸ n©ì dædæmdt s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢≈£î,ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ qT+&ç e∫Ãq >√$+<éqT dædæmdt s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢≈£î ã~* #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.mdt◊ •ø£åD˝À ñqï yÓ’.qπ>wtqT ≈£î\ÿ#·s¡¢ mdt◊>±,sê|òüTy˚+<äsY >ö&éqT <√eT mdt◊>±,C….Á|üB|tqT ãw”sêu≤<é≈£î,|æ.lìyêdtqT ø£s¡DYø√≥≈£î,&ç.*+>∑j·T´qT qyêuŸ ù|≥ mdt◊>±,m+.ÁøÏwüíeTj·T´qT <Ûës¡÷sY mdt◊>±,πø.sêEqT ô|<˚›eTT˝Ÿ mdt◊>±,#·‘·Tπs«~ì eTs¡Œ*¢ mdt◊>±, á.X‚KsYqT #˚y˚fi¯¢ mdt◊>±,dæôV≤#Y.Hê>∑sêCŸqT $ø±sêu≤<é≈£î,Á|üqjYT ≈£îe÷sYqT yÓ÷$THé ù|≥ mdt◊>±, \øÏåà ¬s&ç¶ì ã+{≤s¡+ mdt◊>±, C≤qøÏ sê+¬s&ç¶ì yÓTTsTTHêu≤<é mdt◊>±, dü‘·´Hêsêj·TDqT cÕu≤<é mdt◊>±, sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶ì j·÷˝≤˝Ÿ mdt◊>±,|üs¡y˚TX¯«sY >ö&éqT |ü]– mdt◊>±,@.Hê>∑sêCŸqT X¯+ø£sY |ü*¢ mdt◊>± ìj·T$T+∫ q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. $ø±sêu≤<é˝À eTVæ≤fi≤ b˛*dt ùdºwüHé @sêŒ≥T≈£î ‘·«s¡˝À lø±s¡+ #·T≥ºqTqï≥T¢ Ç{°e\ b˛*dt ø±ìùdºãTfi¯¢ ìj·÷eTø£+ ø√dü+ yÓ\Te&çq H√{Ï|òæπøwüHé <ë«sê õ˝≤¢≈£î eTs√ 220 eT+~ b˛*dt ø±ìùdºãTfi¯ó¢ sêqTHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

õ.Hêπ>+<äsY >ö&é q\¢ C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘êìï Ä+Á<Ûä sêh+˝À ø£*|æq Hê{ÏqT+&ç á ÁbÕ+‘êìøÏ X¯ì |ü{Ϻ+<äì, Á|ü‘˚´ø£ sêh+ <ë«sêH˚ á ÁbÕ+‘·+ n_Ûeè~Δ kÕ~ÛdüTÔ+<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°ÄsYmdt õ˝≤¢ ©>∑˝Ÿ ôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî\T \e≈£îe÷sY |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T ÄsY.q]‡+VüQ\T, Hêj·T≈£î\T dü|òæjÓ÷~›Hé, düTπswt, eTTq«sY wüØ|òt, eTVü≤à<é >ödt, $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D≤ $Á<√Vü≤ ~q+ dü+<äs¡“¤+>± {°ÄsYmdt bÕغ sê+#·+<äsY sêe⁄, y˚e÷ ¬s&ç¶, yÓ+ø£≥j·T´, düTπs+<äsY, ø±sê´\j·T+ eTT+<äT õ˝≤¢ {°ÄsYmdt n<Ûä´≈£åî\T X‚KsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

q\¢ C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+∫q õ˝≤¢ CÒ@d” #Ó’s¡àHé $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\ bÕ*≥ qe+ãsY 1 Nø£{Ï s√»ì õ˝≤¢ C….m.dæ #Ó’s¡àHé πø.lìyêdt nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ $Á<√Vü≤ ~q+ dü+<äs¡“¤+>± kÕúìø£ _C…ÄsY #Ís¡kÕÔ˝À q\¢ C…+&ÜqT m>∑Ts¡ y˚dæq dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T $T>∑T\T ã&Ó®{Ÿ‘√ ñqï ôV’≤<äsêu≤<é sêÁcÕºìï Ä+Á<Ûä sêÁwüº+˝À ø£\|ü≥+ <ë«sê á ÁbÕ+‘·+ rÁe+>± qwüºb˛‘·T+<äì nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä bÕ\≈£î\T á ÁbÕ+‘êìøÏ @e÷Á‘·+ Hê´j·T+ #˚j·Tø£b˛>± nHê´j·T+ »]–+<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêe÷sêe⁄ CÀwæ, ñ<√´>∑ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T <˚e<ëdt, Hêj·T≈£î\T C≤|òüsY, eTùV≤+<äsY ¬s&ç¶, #·+Á<äø±+‘Y ¬s&ç¶, sê|òüTy˚+<äsY ¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

q\¢C…+&Ü\T m>∑s¡y˚dæq $<ë´s¡Tú\T $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D≤ $Á<√Vü≤ ~qyÓTÆq qe+ãsY 1ì ‘Ó\+>±D≤ düe÷»+ ãVæ≤wüÿ]+#ê\ì |üP&É÷sY eT+&É\+ Væ≤{Ÿ‡ _m&é ø£fi≤XÊ\ #Ó’s¡àHé lXË’\+ |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D≤ $Á<√Vü≤ ~q+ dü+<äs¡“¤+>± ø£fi≤XÊ\ Äes¡D˝À q\¢C…+&ÜqT m>∑Ts¡ y˚dæq dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T ‘Ó\+>±D≤ Á|ü‘˚´ø£ sêh+ <ë«sêH˚ á ÁbÕ+‘· düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ne⁄‘êj·Tì nHêïs¡T.|üP&É÷sY eT+&É\ πø+Á<Ûä+˝À ñ<√´>∑T\T,C…mdæ Hêj·T≈£î\T q\¢u≤´&û®\T <Ûä]+∫ ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À lìyêdt ¬s&ç¶, ãT#·Ãqï, eT˝Ò¢wü+, sêCÒ+<äsY, yÓ+ø£≥j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. bò˛˛{À: ø£fi≤XÊ\ ‘·s¡>∑‘·T\T ãVæ≤wüÿ]+∫q $<Ûë´s¡Tú\ bò˛{À1vkp7 ô|ò’˝Ÿ˝À |ü+|ü≥+ »s¡T>∑T‘·T+~.

$©q+‘√H˚ ‘Ó\+>±D≈£î nHê´j·T+ #˚y˚fi¯¢, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D≤≈£î Ä+Á<Ûäsêh+˝À $©q+ ø±e≥+ <ë«sê nHê´j·T+ »]–+~ ‘·|üŒ Hê´j·T+ »s¡>∑˝Ò<äì {°ÄsYmdt õ˝≤¢ mdtdæ ôd˝Ÿ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T X‚] sêE nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ #˚y˚fi¯¢ |æmdæmdt ø±sê´\j·T+ e<ä› q\¢C…+&ÜqT m>∑Ts¡ y˚dæq dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T ‘Ó\+>±D≤ $Á<√Vü≤ ~q+ s√E q\¢ C…+&Ü\T m>∑Ts¡ y˚j·÷\qï C…mdæ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î á ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D≤ kÕ~Û+#˚+‘· es¡≈£î eT&ÉeT ‹|üŒì b˛sê≥+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.‘Ó\+>±D≤ ø√dü+ Hê\T>∑Tqïs¡ ø√≥¢ Á|ü»\T ◊ø£´+>± ñ<ä´$T+#ê\ì ø√sês¡T.

ªC≤rj·T |üØø£å $<Ûëq+ dü¬s’+~ø±<äTμ #˚y˚fi¯¢, qe+ãsY 1 (düTes¡í yês¡Ô): yÓ’<ä´ $<ä´ Á|üy˚X¯ |üØø£å ø√dü+ C≤rj·T $<ÛëHêìï Á|üy˚X¯ ô|≥º&É+ dü¬s’+~ ø±<äì mdtm|òt◊ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T sê|òüTy˚+<äsY nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ #˚y˚fi¯¢˝À yês¡T $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ eT<Ûä´˝À

á $<ÛëHêìï Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq ø±s¡D+>± $<Ûë´s¡Tú\T Çã“+<äT\ bÕ\T ø±yê*‡ edüTÔ+<äì Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ á $<ÛëHêìï s¡<äT› #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dürwt, q]‡+\T, yÓ+ø£{Ÿ, Á|ükÕ<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


4

ãT<Ûäyês¡+, qe+ãsY 2, 2011

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

5


ãT<Ûäyês¡+, 2 qe+ãsY 2011

6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ne‘·s¡D ~Hêìï e´‹πsøÏdü÷Ô

{°&û|” &ç$»Hé kÕúsTT ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+... y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À |ü\T #√≥¢ ìs¡düq\T Ä\j·T n_Ûeè~Δ ø√dü+ ø£èwæ #˚kÕÔ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üC≤ düeTdü´\qT ‘Ó\TdüT≈£îì ≈£Lq Áoìyêdt >ö&é

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô) : Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Äe‘·s¡D ~H√‘·‡e+ ìs¡dædü÷Ô eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\+˝À |ü\T #√≥¢ ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷\‘√ bÕ≥T q\¢C…+&Ü\ m>∑Ts¡y˚dæ, sê´©\T m>∑Ts¡y˚dæ q\¢u≤´&û®\T <Ûä]+∫ ìs¡düq\T e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì CÒ@dæ •_s¡+ e<ä› CÒ@dæ #Ó’¬sàHé eT˝≤¢¬s&ç¶ q\¢C…+&ÜqT m>∑Ts¡y˚dæ |ü≥ºD+˝Àì 44e C≤rj·T s¡Vü‰<ë]ô|’ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ qe+ãsY 1 1956˝À ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìï Ä+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+ yê]‘√ ø£*|æ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ>± @sêŒ≥T #˚j·T&Éy˚T yêfi¯¢ <äTs¡T<˚›XÊìøÏ ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. qe+ãsY 1ì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Äe‘·s¡D ~H√‘·‡e+>± »s¡|ü&Üìï ‘Ó\+>±Dyê<äT\T |üP]Ô>± e´‹πsøÏdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. qe+ãsY 1 ‘Ó\+>±D yê]øÏ Nø£{Ï s√»ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üC≤Á|ü‹ì<äT\T m>∑Ts¡y˚j·÷*‡q C…+&Ü\qT Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡T\ #˚‘· m>∑Ts¡y˚sTT+#·&É+ dæ>∑TZ #˚≥ì Äj·Tq <äTj·T´ã{≤ºs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Äø±+ø£å y˚Ts¡≈£î ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @s¡Œ&ç‘˚H˚ n_Ûeè~› »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ø£\T|üø£ eTT+<äT Ä]›ø£+>± m+‘√ n_Ûeè~› #Ó+~q ÁbÕ+‘·+ ø±˙ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ø£*|æq ‘·s¡Tyê‘· ‘Ó\+>±D n_Ûeè~ΔøÏ ≈£î+≥T|ü&ç+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D˝Àì Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T Äs√|üD\T e÷qT≈£îì ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq ø√dü+ bÕ≥T |ü&Ü\ì Äj·Tq ø√sês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D _&ɶ\ Äø±+ø£å nsTTq ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï Çyê«\ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ø±>± Äغd” ø±]à≈£î\T ôd’‘·+ q\¢u≤´&û®\qT <Ûä]+∫ $<ÛäT\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°ÄsYmdt õ˝≤¢ ;d” ôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî&ÉT uÛ≤düÿsY j·÷<äyé, eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT Ms¡uÛÑÁ<ë¬s&ç¶, |ü≥ºD<Ûä´≈£åî&ÉT $wüßí#ê], dü‘·´Hêsêj·TD, |ü\Te⁄s¡T bÕ˝§ZHêïs¡T. ◊{°◊ ø£fi≤XÊ\ô|’ m–]q q\¢C…+&Ü : Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Äe‘·s¡D ~H√‘·‡e+ ìs¡dædü÷Ô y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì ◊{°◊ ø£fi≤XÊ\ uÛÑeq+ô|’ düTe÷s¡T 300 eT+~ $<ë´s¡Tú\T q\¢C…+&ÜqT m>∑Ts¡y˚dæ ìs¡düq ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°ÄsYmdt$ Hêj·T≈£î\T e÷+>±´ Hêj·Tø˘, yÓ+ø£fÒXŸ, yÓ÷HêsYÿ, dü+B|t ¬s&ç¶, $<ë´s¡Tú\T düTπswt, eTùV≤+<äsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Hê´j·Tyê<äT\ Bø£å : Hê´j·Tyê<äT\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì ø√s¡Tº düMT|ü+˝Àì C≤rj·T s¡Vü‰<ë] Á|üø£ÿH˚ @sêŒ≥T #˚dæq Bø£å •_s¡+˝À q\¢u≤´&û®\qT <Ûä]+∫ Bø£å #˚|ü{≤ºs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hê´j·Tyê<äT\T ø£èwüí, Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶, sê|òüTy˚+<äsY >ö&é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓTÁ{À yê≥sY uÀs¡T¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À s¡ø£Ô<ëq •_s¡+

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô) : ôV’≤<äsêu≤<é yÓTÁ{À yê≥sY esYÿ‡ n+&é dæeπsCŸ uÀsY¶ ñ<√´>∑T\T s¡ø£Ô<ëq •_sêìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. q>∑s¡ Á|ü»\ <ëVü‰]Ôì rs¡TdüTÔqï »\eT+&É* 22 edü+‘ê\T |üP]Ô#˚düT≈£îqï dü+<äs¡“¤+>± \j·THé‡ ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À á ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{Ϻq≥T¢ ñ<√´>∑ dü+|òü÷\ H˚‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. ñ<√´>∑T\T ô|<ä› m‘·TÔq ã¢&é &=H˚wüHé ø±´+|t˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 01 (düTes¡íyês¡Ô): Ä\j·T n_Ûeè~› ø√dü+ XÊj·T X¯≈£îÔ\ ø£èwæ #˚kÕÔqì ≈£Lq ø£èwüí >ö&é ≈£Lq e÷Vü‰\øÏåà #ê]Á≥ãT˝Ÿ Á≥dtº #Ó’s¡àHé ≈£Lq Áoìyêdt >ö&é nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û sêJyé>±+BÛq>∑sY˝À ø√<ä+&É sêe÷\j·T+ |ü⁄q'ìsêàD |üqT\≈£î Äj·Tq uÛÑ÷$T |üP» #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü+πøåeT dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T, Ä\j·T ø£$T{° düuÛÑT´\T Á|ü»\ düVü‰j·T düVü≤ø±sê\‘√ sêe÷\j·T+ ìs¡à+∫{≤ìøÏ <ë‘·\T eTT+<äT≈£î sêyê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+mdt yêdüT, #Óø±ÿ düTπswt, eTùV≤wt, kÕ+u •esêe⁄, n+ø£j·T´, #·+Á<ë¬s&ç¶, #Í&ÛÉ Áoìyêdt, Hê–\¢ bÕ+&ÉT, ñ\Œ XÊ´yéT, düTBÛsY, Áoìyêdt sêe⁄, yÓ+ø£{Ÿsêe⁄, eTùV≤wt, q]‡+Vü‰ ¬s&ç¶, düTuÛ≤sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó\+>±D $Á<√Vü≤~Hêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì sê´© $ø±sêu≤<é, qe+ãsY1 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D≤ $Á<√Vü≤~Hêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì mdtm|æ ø£fi≤XÊ\ qT+&ç sê´© ìs¡«Væ≤+∫ ‘Ó\+>±D≤ #Ís¡kÕÔ˝À q\¢ C…+&Ü m>∑Ts¡ y˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“+>± {ÏmdtC…mdæ n~ø±s¡ Á|ü‹ì~Û eTùV≤+<äsY ¬s&ç¶ e÷{≤¢&É‘·T ‘Ó\+>±D≤≈£î Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ ne‘·s¡D $Á<√Vü≤ ~qeTì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À $<Ûë´]Δ C…mdæ Hêj·T≈£î\T lø±+‘Y ¬s&ç¶,lìyêdt,#·+Á<Ûäø±+‘Y,eTùV≤X¯«sY ¬s&ç¶,ns¡TDY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

πø+ÁBj·T $<ë´\j·T+˝À ôd’Hé‡ ø±+Á¬>dt ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô) : C≤rj·T u≤\\ ôd’Hé‡ ø±+Á¬>dt dü+<äs¡“¤+>± ôV’≤<äsêu≤<é ñ|üŒ˝Ÿ˝Àì πø+ÁBj·T $<ë´\j·T+-2˝À $<ë´s¡Tú\≈£î ôd’Hé‡ ø±+Á¬>dt ìs¡«Væ≤+#ês¡T. d”ìj·TsY, pìj·TsY $<ë´s¡Tú\≈£î uÛÑ÷ eqs¡T\T nH˚ n+X¯+ô|’ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç+<äT˝À bÕ˝§ZH˚ $<ë´s¡Tú\≈£î u≤\ XÊÁdüºy˚‘·Ô>± >∑T]Ô+|ü⁄ Çe«qTHêïs¡T. ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T »]π> ôd’Hé‡ ø±+Á¬>dt˝À Hê´j·Tìπsí‘·\T>± ◊◊d”{°, d”d”m+; XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. πø+ÁBj·T $<ë´\j·T+ $<ë´s¡Tú\T $<ä´‘√ bÕ≥T nìï s¡+>±˝À¢ sêDÏdüTÔHêïs¡ì ôV’≤<äsêu≤<é Øõj·THé ñ|ü ø£$TwüqsY mdt.¬ø. dü©yéT #ÓbÕŒs¡T.

dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+∫ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚$<Ûä+>± ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø£èwæ #˚j·÷\ì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z {°&û|” ÇHé#êsY®, nuÛÑ´]ú ¬ø.|æ.$y˚ø±q+<ä nHêïs¡T. »>∑~Z]>∑T≥º˝Àì ø£q´ø±|üs¡y˚TX¯«] |òü+ø£åHéVü‰˝À¢ {°&û|” ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ »]–+~. »–~Z]>∑T≥º {°&û|” &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£èwüí >ö&é n<Ûä´ø£å‘·q »]–q ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~Û>± $#˚Ãdæ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+˝À Á|ü»\≈£î m˝≤+{Ï dü+πøåeT |ü<∏äø±\T n+<ä&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°&û|” Hêj·T≈£î\T ãTs¡T>∑T u≤$ Vü≤qà+‘Ysêe⁄, düHêï ÁoXË’\+ j·÷<äyé, X‚KsY j·÷<äyé, ˝≤eD´, s¡‘˚ïX¯«s¡ sêe⁄, >∑Ts¡TbÕ<äj·T´, n»s¡‘YÄ©, ñe÷eTùV≤wte sêe⁄, eTõ® ÁoqT, sêE j·÷<äyé, dü‘·j·T´ >∑T|üÔ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À $q÷‘·ï ìs¡düq ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D $Á<√Vü≤ ~q+>± eT+>∑fi¯yês¡+ »>∑~Z]>∑T≥º CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À $q÷‘·q |ü<䛋˝À ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. CÒ@d” Hêj·T≈£î\T q\¢ u≤&û®\T ~]+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹ πsø£+>± ìHê<ë\T #˚düTÔ q\¢ C…+&Ü\qT m>∑Ts¡ y˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ø√dü+ πø+Á<ä sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T dü¬s’q #=s¡e rdüTø√e&É+ ˝Ò<äì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷s¡T‹ kÕ>∑sY, •esêÁ‹ j·÷<ä–], @düTs¡‘·ï+, |ü⁄Hêï¬s&ç¶, q¬s+<äsY ¬s&ç¶, sêeTT\T, &É|ü⁄Œ sêeTkÕ«$T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêàs¡T.

eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À

Á|üøå±fi¯q #·s¡´\T ñ|üø£$TwüqsY ñù|+<äsY¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô) : ø±ÁbÕ dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝À Á|üøå±fi¯q #·s¡´\T ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ ñ|ü ø£$TwüqsY ñù|+<äsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Çø£ÿ&É XÊì≥Ø dü÷|üsYyÓ’»sY>± |üì#˚düTÔqï Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ ndüuÛÑ´+>± Á|üe]ÔdüTÔHêï&É+≥÷ Ç{°e\ eTVæ≤fi≤ bÕ]X¯ó<ä›´ ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\T d”◊{°j·T÷ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä+<√fi¯q #˚XÊs¡T. n+<äT≈£î düŒ+~∫q ñ|ü ø£$TwüqsY n~Ûø±s¡T\qT |üs¡düŒs¡+ ã~©\T #˚j·T≥+ <ë«sê Á|üøå±fi¯q≈£î lø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. |üqTï\ edü÷\Tø√dü+ ôdŒwü˝Ÿ Á&Ó’yé ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±ÁbÕ dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝À á @&Ü~ e+<ä XÊ‘·+ yêDÏ»´ |üqTï\ edü÷\T nø£å´+>± ôdŒwü˝Ÿ Á&Ó’yé ÁbÕs¡+_Û+#êeTì ø±ÁbÕ dü]ÿ˝Ÿ ñ|ü ø£$TwüqsY ñù|+<äsY ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. 2009˝À 9 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ yêDÏ»´ |üqTï\T edü÷\T #˚XÊeTì 2010˝À 34 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T edü÷\T #˚XÊeTì, á@&Ü~ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\T edü÷\T #˚j·÷\ì \ø£å´+>± ô|≥Tº≈£îHêïeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

<˚X¯ ùde ø√dü+ j·TTe‘· eTT+<äT≈£î sêyê* : ÄØà ˝…|tºHÓ+{Ÿ ø£\ï˝Ÿ »Hês¡ΔHé sêe⁄

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô) : <˚X¯ ùde≈£î j·TTe‘· eTT+<äT≈£î sêyê\ì Á|ür Ç+{Ï qT+∫ z j·TTe≈£î&ÉT ÄØà˝À #˚πs+<äT≈£î dæ<ä›|ü&Ü\ì ÄØà ˝…|tºHÓ+{Ÿ ø£\ï˝Ÿ ÄsY.»Hês¡›Hé sêe⁄, $.$.lìyêdt\T nHêïs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >ö&ÉyÓ[¢ Á>±eT |ü]~Û˝À >∑\ ôV’≤<äsêu≤<é Çì‡≥÷´{Ÿ Ä|òt

f…ø±ï\J Ä+&é y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ (Væ≤‘·+) ø£fi≤XÊ\˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT ÄØà ]Á≈£L{ŸyÓT+{Ÿ Á&Ó’yé ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û\T>± Vü≤»¬s’q yês¡T $<ë´s¡Tú\qT<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÄØà˝À $$<Ûä $uÛ≤>±\≈£î #Ó+~q 13 y˚\ b˛düTº\ U≤∞\T ñHêïj·Tì yê{Ïì uÛÑØÔ #˚ùd+<äT≈£î $$<Ûä ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Ç+»˙]+>¥ $uÛ≤>∑+˝À ñqï b˛düTº\qT uÛÑØÔ #˚j·T&ÜìøÏ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À¢ ÄØà ]Á≈£L{ŸyÓT+{Ÿ Á&Ó’yé ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ˇø=ÿø£ÿ ø£fi≤XÊ˝À ìs¡«Væ≤+#˚ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ >∑\ Äs¡T Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\\ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§Z+≥Tqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡Tú\T ø=ìï dü+e‘·‡sê˝…’q ÄØà˝À ñ<√´>±\T #˚ùdÔ

Áø£eT•ø£åD n\e&ÉT‘·T+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”ÄsY$, Mm+ÄsY, dæ+uÀdædt, CÀ´‹s¡àsTT, |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶, nMTHê Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\\≈£î #Ó+~q $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ ]f…ÆsY¶ _ Áπ>&çj·TsY ÄsY.ÄsY.mHé.#Í<ä] ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+, qe+ãsY 2 , 2011

7

ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î ñbÕ~Û ø£*Œ+#ê*: ø£˝…ø£ºsY

e÷‘˚...øÏ&ûï <ë‘· ‹

j·TTe≈£î&ç ã‘·T≈£î b˛sê≥+... ‹ ¬s+&ÉT øÏ&ûï\T |üì#˚j·T&É+ ˝Ò<äT ‹ z øÏ&çï Ç#˚Ã+<äT≈£î ø£qï‘·*¢ dæ<äΔ+ ‹ Ä|üπswüHé≈£î s¡÷.6\ø£å\T nedüs¡eT+≥Tqï yÓ’<äT´\T ‹ #êe⁄ã‘·T≈£î\ eT<Ûä´ ìs¡Tù|<ä J$‘·+. <ë‘·\ kÕj·T+ø√dü+ m<äTs¡T#·÷|ü⁄ 9705224121, 9347502376, 9346255066 HÓ+ãs¡¢≈£î bò˛Hé #˚dæ düVü≤ø£]+#ê\ì y˚&ÉTø√\T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): ndü˝Ò ù|<ä ≈£î≥T+ã+... ¬sø±ÿ&ç‘˚>±ì &=ø±ÿ&Éì ã‘·T≈£î\T yê]$. ø±j·Tø£wüº+ #˚dæ ≈£î≥T+u≤ìï b˛wæ+#˚ z j·TTe≈£î&çøÏ ¬s+&ÉTøÏ&ûï\T #˚&çb˛j·÷sTT. B+‘√ ≈£î≥T+u≤ìï b˛wæ+#˚ uÛ≤s¡+ ‹]– eè<ä› <ä+|ü‘·T\ô|’ |ü&ç+~. Ç+‘·ø±\+ ø=&ÉT≈£î dü+bÕ<äqô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç J$düTÔqï eè<ä› <ä+|ü‘·T\≈£î ‘·eT ≈£îe÷s¡T&ÉT Je#·Ãe+˝≤ |üì #˚j·T˝Òì dæú‹ì #·÷dæ ø£˙ïfi¯¢ |üs¡´+‘·eTe⁄‘·THêïs¡T. ‘·q ø=&ÉT≈£î≈£î e∫Ãq »ãT“qT qj·T+ #˚düTø√e&ÜìøÏ me¬s’q <ë‘·\T eTT+<äT≈£î e∫à ÄØúø£ düVü‰j·T+ ø√dü+ eè<ä› <ä+|ü‘·T\T y˚&ÉT≈£î+≥THêïs¡T. <ë‘·\ ø√dü+ y˚sTT ø£fi¯¢‘√ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ‘·eT ≈£îe÷s¡T&ç yÓ’<ä´+ ø√dü+ n|ü⁄Œ\T #˚XÊs¡T. ∫es¡≈£î n|ü⁄Œ\T ≈£L&Ü |ü⁄≥ºì |ü]dæú‹‘√ Ä ≈£î≥T+ã ô|<ä›\T ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·THêïs¡T..$esê˝À¢øÏ yÓ[¢‘˚...ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ <ëô|s¡øÏ #Ó+~q sê»j·T´, eT*¢ø±+ã <ä+|ü‘·T\≈£î Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T. ø±>± Ms¡T

>∑‘· 30 dü+e‘·‡sê\ øÏ‘·+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ »>∑~Z]>∑T≥º &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì eT>∑T›yéTq>∑sY˝À ìyêdüeTT+≥THêïs¡T. Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\‘√ dü+‘√wü+>± >∑&ç|æq Ä ≈£î≥T+ã+˝À ˇø£ÿkÕ]>± ø£cÕº\T yÓTT<ä˝j·÷´sTT. ∫qï≈£îe÷s¡T&ÉT >∑&ɶ+ qπswt(29) Á&Ó’esY>± |üì #˚dü÷Ô eè<ä› ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√ bÕ≥T uÛ≤s¡´ Ç<ä›s¡T |æ\¢*ï b˛wædüTÔHêï&ÉT. ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ nHês√>±´ìøÏ >∑T¬s’q qπswt u≤˝≤q>∑sY˝Àì ;;ÄsY Vü‰düŒ≥˝Ÿ˝À ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#·T≈£î+≥THêï&ÉT. ø±>± dü<äs¡T yÓ’<äT´\T ¬s+&ÉT øÏ&ûï\T #Ó&çb˛j·÷j·Tì #Ó|üŒ&É+‘√ ≈£î|üŒ≈£L* b˛j·÷&ÉT. ‘·q≈£î nHês√>∑´+ neVæ≤+#·&É+‘√ Çø£ô|’ ‘·q ≈£î≥T+ã |ü]dæú‹ @+≥ì? ≈£î$T*b˛j·÷&ÉT. nsTTq|üŒ{Ïø° ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T $$<Ûä ÄdüŒÁ‘·T\˝À ∫øÏ‘·‡ bı+~Hê |òü*‘·+ X¯Sq´+>± e÷]+~. á Áø£eT+˝À ;;ÄsY Vü‰dæŒ≥˝Ÿ &Üø£ºs¡¢ dü÷#·q y˚Ts¡≈£î q>∑s¡+˝Àì kÕsTT øÏ&ûï Vü‰düŒ≥˝Ÿ≈£î yÓ’<ä´+ ø=s¡≈£î yÓfi≤¢&ÉT. nø£ÿ&ç &Üø£ºs¡T¢ ôd’‘·+ ‘·q ¬s+&ÉT øÏ&ûï\T |üì #˚j·T&É+ ˝Ò<äì n‘·´edüs¡+>± ˇø£ÿ øÏ&ûïì nsTTHê e÷sêÃ\ì ˝Òì#√ ÁbÕD≤ìπø eTT|ü⁄Œ yê{Ï\T¢‘·T+<äì ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. nø£ÿ&É qT+&ç ìyéT‡≈£î yÓfi≤¢\ì øÏ&ûï e÷]Œ&ç ∫øÏ‘·‡≈£î düTe÷s¡T Äs¡T \ø£å\T Ks¡Tà ne⁄‘êj·Tì #ÓbÕŒs¡T. $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï ≈£î≥T+u düuÛÑT´\T uÀs¡Tq $\|æ+#ês¡T. ˇø£yÓ’|ü⁄ uÛ≤sê´, Ç<ä›s¡T |æ\¢\T, eTs√yÓ’|ü⁄ eè<ä› ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T <ë‘·\ ø√dü+ <ës¡T\T |ü≥Tº≈£îì ‹s¡T>∑T‘·THêïs¡T. e÷qe‘·«+ ‘·eTqT Ä<äT≈£îì ‘√∫q+‘· Ä]úø£ düVü‰j·T+ #˚j·÷\ì Ä ìs¡Tù|<ä ≈£î≥T+ã+ ¬s+&ÉT #˚‘·T\T #ê∫ Ä]údüTÔHêïs¡T. ‘·q ≈£îe÷s¡T&çøÏ ‘·q X¯]s¡+˝Àì ˇø£ øÏ&ûï Ç∫à ã‹øÏ+#·T≈£î+{≤qì qπswt ‘·*¢ <ë‘·\qT y˚&ÉT≈£î+≥T+~. <äj·T ñqï e÷sêE\T düŒ+~ùdÔ yê]øÏ »qà+‘ê s¡TD|ü&ç ñ+{≤eTì uÛ≤s¡´, Ç<ä›s¡T |æ\¢\T, eè<äΔ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T $qj·T+>± $C„|æÔ #˚düTÔHêïs¡T. ‘·eT≈£î Ä]úø£ düVü≤j·÷ìï n+~+#·<ä\∫q yês¡T øÏ+~ bò˛Hé 9705224121, 9347502376, 9346255066 HÓ+ãs¡¢≈£î bò˛Hé #˚dæ düVü≤ø£]+#ê\ì y˚&ÉTø=+≥THêïs¡T.

$‘·ÔHê\ ø√dü+ ¬s’‘·T\ nedüú\T eTs¡Œ*¢, qe+ãsY1 (düTes¡íyês¡Ô): \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T n|ü⁄Œ#˚dæ bıs¡T>∑T sêÁcÕº\ qT+&ç $‘·ÔHê\T ‘Ó#·TÃø√ì y˚<ë›eTqT≈£îqï ‘·s¡TD+˝À $<äT´‘Y düÁø£eT+>± düs¡|òüsê ø±ø£ $‘·Ôq+ y˚j·Tø£ eTT+<Ó \ø£å˝À¢ qwüº b˛sTTq yÓTT–*>∑T+&É¢ Á>±eT¬s’‘·T\T Ä\T $‘·Ôq+ eTTs¡T>∑T |ü{Ϻ+<äì s√&É¢|üø£ÿq bÕs¡uÀdüTÔqï Ä\T ¬s’‘·T\T.eT+&É\+˝Àì yÓTT–*>∑T+&É¢ Á>±eT+˝À Ä\T ¬s’‘·T\T 20eT+~ ñ‘·Ô·s¡Á|ü<˚XŸ ˝Àø√ï ÄÁ>± qT+&ç 50 øÏ˝À\ ãkÕÔ\qT ãkÕÔ\qT 7e+<ä\ #√|ü⁄Œq #Ó*¢+∫ dü÷e÷s¡T>± 4\ø£å\ ‘√ 6e+<ä\ ãkÕÔ\qT ‘Ó#·TÃ≈£îHêïs¡T.nø√ºãsY yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À uÛÑ÷$Tì <äTìï n#·TÃø£{Ϻ,ms¡Te⁄\T #·*¢ $‘·Ôq+ y˚ùdÔ ‘·s¡TD+\À $<äT´‘Y düÁø£eT+>± düs¡|òüs¡ ø±e&É+ ˝Ò<äì n|üŒ{À¢ »s¡T>∑T ‘·Tqï düø£\»qT\ düyÓTà ø±s¡D+>∑ $<äT´‘Y düÁø£eT+>± düs¡|òüsê ø±e&É+ ˝Ò<ä düyÓTà eTT–kÕø£ $<äT´‘Y düs¡|òüsê 7>∑+≥\T +≥T+<ä, n+‘· ø±\+ ‘Ó∫Ãq $‘·ÔHêî Á>±eT ø£$T{Ï Vü≤˝À¢ \« +#·&É+‘√ düyÓTà eTT–dæ ¬s+&ÉT yês¡\e⁄‘·Tqî Ç|üŒ{ÏøÏ $<äT´‘Y düs¡|òüsê düÁø£eT+>± ø±ø£b˛e&É+‘√ ‘Ó∫Ãq Ä\T $‘·Ôq+ |üP]Ô kÕúsTT˝À eTT]– b˛sTT+<ä, n+<äTπø #˚ôd~ @$T ˝Òø£ bÕs¡uÀdüTÔqîeT ¬s’‘·T\T Ä+<Û√fi¯q #Ó+<äT‘·THêîs¡T.‘êeTT n|ü⁄Œ\ bÕ\T ø±e&ÜøÏ ø±s¡D+ $<äT´‘Y n~ø±s¡T˝ô|’ Ä>∑ÁVü≤+e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T.‘·eT≈£î Vü≤]ºø£\ÃsY <ë«sê qwüº |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ ¬s’‘·T\T &çe÷+&é #˚kÕs¡T.

s¡#·Ãã+&É˝À myÓTà˝Ò´ bÕ˝§ZH=<äT›: ‘Ósêdü $ø±sêu≤<é, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): s¡#·Ã ã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕúìø£ m+m˝Ÿm õ.Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY bÕ˝ÀZ+fÒ ‘Ó\+>±D≤ yê<äT\ ‘·&ÜU≤ s¡T∫ #·÷&Ü*‡ edüTÔ+<äì {°ÄsYmdt$ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ≈£îeTà] >∑÷&Ó+ ø£èwüí ôV≤#·Ã]+#ês¡T.eT+>∑fi¯yês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À Äj·Tq ‘Ó\+>±D≤ ñ<ä´eT+˝À bÕ˝ÀZqì m+m˝Ÿm õ.Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY≈£î á ÁbÕ+‘·+˝À ‹]π> ns¡Ω‘· ˝Ò<äì nHêïs¡T.Á|ü»\ eT<Ûä´ Á|ü»\ Äø±+ø£å\≈£î nqT>∑TD+>± |üì#˚j·Tì yês¡T |ü<äe⁄\˝À ø=kÕ>∑&ÜìøÏ nqs¡TΩ\ì nHêïs¡T.

s¡+>±¬s&ç¶, qe+ãs¡T 1 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T |ü<∏äø£+ øÏ+<ä á @&Ü~ 2011`12 >±qT 14,698 eT+~ ìs¡T<√´ >∑T\≈£î ñbÕ~Û ø£*Œ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø£˝…ø£ºsY X‚cÕÁ~ ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì dü÷Œ]ÔuÛÑeHé˝À sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T |ü<∏äø£+ô|’ $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√ düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. &ûÄsY&û@ øÏ+<ä 10,823, yÓTbÕà øÏ+<ä 650, ñbÕ~Û •ø£åD <ë«sê eTs√ 3300, kÕ+πø‹ø£ •ø£åD(◊{°◊, bÕ*f…øÏïø˘) <ë«sê 360, $ø£˝≤+>∑T\ XÊK <ë«sê 48 eT+~øÏ e#˚à e÷]ÃHê{ÏøÏ ñ<√´>±\T ø£*Œ+#ê\ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± Á|ür eT+&É\ πø+Á<ä+˝À C≤uŸy˚Tfi≤\T ìs¡«Væ≤+∫ ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·qT >∑T]Ô+∫ yê] $<ë´ ns¡Ω‘· Ä<Ûës¡+>± •ø£åD Ç|æŒ+∫ ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ø£*Œ+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. õ˝≤¢˝À 4 bÕ*f…øÏïø˘ ø£fi≤XÊ˝À¢ ≈£L&Ü Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\ ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î dü«\Œø±\ •ø£åD Ç∫à ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ø£*Œ+#ê\ì Ä ø±˝ÒJ\ Á|æHé‡bÕ˝Ÿ‡qT Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À &ûÄsY&û@ |”&û es¡Á|ükÕ<é ¬s&ç¶, õ˝≤¢ ñbÕ~Ûø£\ŒHê~Ûø±] s¡»˙Á|æj·T, ø±]àø£ dü+πøåeT XÊU &ç|üP´{° ø£$Twüqs¡T X‚wüß≈£îe÷sY, |ü]ÁX¯eT\ XÊK »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»s¡T ñ<äj·T uÛ≤düÿsY, $ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåeT XÊK düVü‰j·T dü+#ê\≈£î\T yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À uÛ≤Ø es¡¸+...‘·&çdæq <Ûëq´+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 1(düTes¡í yês¡Ô) : ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê *‡q es¡TD <˚e⁄&ÉT ¬s’‘·T\ bÕ*≥ ø£HÓïÁs¡ #˚XÊ&ÉT. |ü+≥\≈£î nqTyÓ’q düeTj·T+ ˝À ≈£îs¡Tyê*‡q esê¸\T |ü+≥ #˚‹ø=#˚à düeTj·T+˝À |ü& É≥+‘√ ¬s’‘·T\ H√{À¢ eTqTï ø={Ϻq≥ºsTT´+~. eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À uÛ≤Ø es¡¸+ ≈£î]dæ+~. B+‘√ ¬s’‘·T\T >∑‘·yês¡+ s√E\T>± ø√dæq e]|ü+≥qT Äs¡u…≥º&É+‘√ Vü≤sƒê‘·TÔ>± ≈£î]düq esê¸ìøÏ <Ûëq´+ |üP]Ô>± ‘·&çdæb˛sTT+~. B+‘√ |ü\Te⁄s¡T ¬s’‘·T\T \uÀ~uÀeTHêïs¡T. n<äqT˝À esê¸\T ˝Òø£, $<äT´‘Y düeTdü´\‘√ dü>∑+ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T ns¡ø√s¡>± |ü+&çq |ü+≥ ≈£L&É Vü≤sƒê‘·TÔ>± ≈£î]dæq esê¸\‘√ bÕ&Ó’b˛e&É+‘√ ¬s’‘·T\T ø£\‘· #Ó+<ës¡T.

sêÁwüº ne‘·s¡D ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± C…+&ÜqT m>∑Ts¡ y˚dæq mdt|” ÄsY; Hêj·Tø˘ $ø±sêu≤<é,qe+ãsY1 (düTes¡íyês¡Ô): sêh ne‘·s¡D ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì õ˝≤¢ mdt|æ ø±sê´\j·T+˝À C≤rj·T C…+&ÜqT mdt|æ ÄsY_ Hêj·Tø˘ m>∑Ts¡y˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“+>± »]–q C…+&Ü Ä$wüÿs¡D+ ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç{Ïdæ &çmdt|æ s¡$≈£îe÷sY,ÄsY◊ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

m+&çq |ü+≥\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê*

ne‘·s¡D ~H√‘·‡yêìï ìs¡dædü÷Ô

dæ|æm+ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T nXÀø˘ &çe÷+&é

CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À $q÷‘·ï ìs¡düq

|ü]–, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥HÓ ¬s’‘·T\≈£î yÓTTø£ÿCÀqï |ü+≥≈£î ˇø=ÿ mø£sêìøÏ |ü~y˚\ s¡÷bÕj·T\T,|ü‹Ô |ü+≥≈£î ‘=$Tà~ y˚\ s¡TbÕj·T\ #=|ü⁄Œq j·TT<Ûä› ÁbÕ~∏bÕ~ø£q ø£s¡Te⁄ düVü≤j·Tø£ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì dæ|æj·T+ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T J. nXÀø˘ Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T düeT|ü´\ô|’ dæ|æj·T+ Hêj·T≈£î\T |ü]– eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ∫>∑Tsê˝Ÿ |ü*¢ Á>±e÷ìï eT+>∑fi¯yês¡+ dü+<ä]Ù+#ês¡T.esê¸\T ˝Òø£ m+&ç b˛sTTq |ü‹Ô, yÓTTø£ÿCÀqï, ø£+~ |ü+≥\qT #·Tdæ ¬s’‘·T\ >√&ÉT $Hêïs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T ¬s’‘·T\T kÕ>∑T#˚dæ q |ü+≥\T esê¸\T |ü&Éø£ m+&çb˛sTT ,ô|{Ϻq ô|≥Tºã&ç sêø£ b˛e&É+‘√ n|ü⁄Œ\bÕ\sTT´ Çu“+~ |ü&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. es¡¸+ dü]>±Z |ü&çñ+fÒ bı˝≤˝À¢ eT+∫ ~>∑Tã&ç e∫à ñ+&˚<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.á KØ|t ø±\+ n|ü⁄Œ\ ñ;Û˝À ≈£Ls¡T≈£îH˚≥≥T¢ #˚dæ+<äHêï&ÉT Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åDy˚T ø£s¡Te⁄ düVü≤j·Tø£#·s¡´\T #˚|ü{Ϻ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì ø√sês¡T. ˝Òì |üø£å+˝À ¬s’‘·T\‘√ Ä+<√fi¯q ìs¡«Væ≤kÕÔeTì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêeTÁøÏcÕí,»+>∑j·T´, øÏwüºj·T´, #Óqïj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝£ZHêïs¡T.

≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): ø£Lø£{Ÿ|ü*¢ CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ne‘·s¡D ~H√‘·‡yêìï ìs¡dædü÷Ô $Á<√Vü≤~q+>± bÕ{Ï+#ês¡T. ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ CÒ@d” #ÛÓ’s¡àHé $<ë´ yÓ+ø£{Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq q\¢C…+&ÜqT ‘Ó\+>±D d”ìj·TsY dæ{Ï»Hé mHé.q]‡+Vü≤à#ê] m>∑Ts¡y˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó\+>±D yê<äT\T ô|<ä›m‘·TÔq ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±DqT Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À $©q+ #˚dæq|üŒ{Ï qT+&ç ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ rs¡ì nHê´j·T+ »]–+<äì n+<äTπø ‘Ó\+>±D $yÓ÷#·q ~Hêìï bÕ{ÏdüTÔHêïeTì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ {°CÒm|òt ø£˙«qsY ÄsY.¬ø.<äj·÷kÕ>∑sY,

¬ø.Hê>∑sêE j·÷<äyé, {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T >={ϺeTTø£ÿ\ |ü<ëàsêe⁄, »>∑Hésêe⁄, e÷#·s¡¢ uÛÑÁ<äj·T´, q]‡+Vü‰à¬s&ç¶, CÒ@d” Hêj·T≈£î\T &Üìj˚T˝Ÿ, H√eTT\ sêCÒ+Á<ä, mdt. <˚y˚+<äsY, sêE, qsꇬs&ç¶, {°ÄsYmdt eTVæ≤fi≤ Hêj·T≈£î\T XÊs¡<ä, õ.CÀ´‹, Ç. $»j·T, ns¡TD, sêCÒX¯«] ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. q\¢<äTdüTÔ\‘√ Á|ü<äs¡Ùq, ìs¡düq ‘Ó\+>±D $Á<√Vü≤~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± {°ÄsYmdt j·TTeHêj·T≈£î\T bÕ{Ï$T~ »>∑Hésêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À j·TTe≈£î\T q\¢ {°wüsYº‡ <Ûä]+∫ ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. q\T|ü⁄s¡+>∑T eÁkÕÔ\T <Ûä]+∫q ‘Ó\+>±D yê<äT\T ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ CÒ@d” ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T •_s¡+ e<ä› Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#ês¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

|òüTq+>± _Vü‰Ø\ #·{Ÿ |üP» ø±ØÔø£ e÷dü+˝À dü÷s¡´uÛÑ>∑yêqT&çøÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, qe+ãsY 1(düTes¡íyês¡Ô) : ;Vü‰sY sêÁwüº+˝À n‹ô|<ä› |ü+&ÉT>∑ nsTTq dü÷s¡´uÛÑ>∑yêqT&çøÏ ìs¡«Væ≤+#˚ Á|ü‘˚´ø£ |üP» #·{Ÿ |ü+&ÉT>∑qT eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT eT+&É\+˝Àì ;Vü‰Ø\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á |üP»qT ô|[¢ nsTTq eTVæ≤fi¯\T ‘·eT≈£î ø=&ÉT≈£î\T |ü⁄{≤º\ì ñ<äj·T+ 4 >∑+≥\ qT+∫ 6 >∑+≥\ es¡≈£î eT]j·TT kÕ+j·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ qT+∫ 8 >∑+≥\ es¡≈£î düMT|ü+˝À ñqï≥Te+{Ï #Ós¡Te⁄˝Àì ˙fi¯¢˝À ì\ã&ç dü÷s¡T´ìï Äe⁄bÕ\‘√ |üPõkÕÔs¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Ç˝≤ |üP» #˚dæq eTVæ≤fi¯\T 36 >∑+≥\ ñ|üyêdü+ ñ+{≤s¡ì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. Ç˝≤ ìj·TeTìwüº\‘√ dü÷s¡´ <˚e⁄ìï |üPõùdÔ ø=&ÉT≈£î\T |ü⁄&É‘ês¡ì yê] qeTàø£+ nì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± eT+>∑fi¯yês¡+ eT+&É\+˝Àì n‘Ó«*¢ Á>±eT ;Vü‰Ø\T kÕúìø£ #Ós¡Te⁄˝À |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

q>∑s¡+˝À nø£åsêdü´‘ê ø±s¡´Áø£eT+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô) : ôV’≤<äsêu≤<é nø£ås¡ CÀ´‹ dü$T‹ <ë«sê 2011-12 dü+e‘·‡sêìøÏ 29,500 eT+~ ìs¡ø£å sêdüT´\qT, nø£åsêdüT´\T>± e÷s¡Tà ≥≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ì<ÛäT\qT eT+ps¡T #˚dæ+<äì ejÓ÷»q $<ä´ ñ|üdü+#ê \≈£î\T ¬ø. sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ ‘Ó* bÕs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é ãVü≤<ä÷sY|ü⁄s¡ eT+&É\+˝Àì &=+>∑sYdæ+>¥ ‘·uÒ˝≤ ãd”Ô˝À nø£åsêdü´‘· ø±s¡´Áø£eT+ ÁbÕs¡+_Û+∫q nq+‘·s¡+ Á|üdü+ –+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´ÁbÕeTTK´‘· >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. #·<äTe⁄ e\¢ e´≈£îÔ\T ñqï‘· kÕúHê\≈£î m<äT>∑e#·Ãì nHêïs¡T. ìs¡ø£åsêdüT´\qT, nø£åsêdüT´\T>± #˚j·T≥+‘√ bÕ≥T yê]øÏ eè‹Ô •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì, yês¡T dü«j·T+ ñbÕ~Û bı+<˚+<äT≈£î ‘√&ÉŒ&Ü\ì n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eyÓ÷»q $<ë´ ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±] ¬ø. $X¯«Hê<Ûä+, |üs¡´y˚ø£å≈£î\T U≤C≤ qEs¡TB›Hé, eT+&É\ ø√-Ä]¶H˚≥sY qsT÷+ bÕ˝§ZHêïs¡T.

<˚«wü+, $eø£å ˝Òì düe÷C≤ìï ì]à<ë›+: CÒ|”

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô) : NRPVáLi, ™´sVªRΩLi, ˙FyLiªRΩLi, À≥ÿxtsQ }msLRiVª][ Fs»¡V™´sLi…”¡ Æμ∂[*xtsQLi, ≠s™´sORPQ ¤Õ¡[¨s xqs™´sW«ÿ¨sı ¨sLji¯Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV xmso©´sLRiLiNTPªRΩLi NS™yá¨s Õ‹[N`PxqsªyÚ FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ≤yee «¡∏R∂V˙xmsNS£tsQ ©yLS∏R∂Vfl„fi ˙xms«¡Ã¡NRPV zmsáVxmso¨søyËLRiV. LSuÌy˚™´sªRΩLRifl· xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi FyLÌki ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ «ÿºdΩ∏R∂V ¤«¡Li≤y©´sV FsgRiVLRiÆ™s[zqs©´s @©´sLiªRΩLRiLi ¤«¡[{ms ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW @Æ©s[NRP xqsLiN˝TPQxtÌsQªRΩáV,

¤Õ¡NRP‰NRPV ≠sVLi¿¡©´s \Æ™s≠sμ≥y˘Ã¡V D©yı CÆ™s[Œœ¡ À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aRPLi INRP…”¡gS, xqs\Æ™sVNRP˘LigS ¨sá ¡≤T∂LiμR∂Li¤…¡[ A xmnsV©´sªRΩ À≥ÿLRiªRΩ LS«ÿ˘LigRi ¨sLS¯ªRΩáÆμ∂[©´s©yıLRiV. À≥ÿxtsQ, xqsLixqs‰QXºΩÕ‹[¨s ¤À≥¡[μyá ™´sÃ˝¡ $áLiNRP, ¤À¡÷Í¡∏R∂VLi, ZNP©´s≤y Æμ∂[aSáV xqsVμk∂LÁRi @á«¡≤R∂VáNRPV Õ‹[\Æ©sæªΩ[, FyNTPrÛy©±s, ∏R∂VVg][r˝y≠s∏R∂W, r°≠sπ∏∂V…fi ∏R∂VW¨s∏R∂V©±s ™´sLi…”¡ Æμ∂[aSáV ™´sVVNRP‰Ã¡∏R∂W˘ ∏R∂V¨s, A Æμ∂[aSáª][ F°÷¡ËøR¡W}qsÚ À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aRPLi @xmspLRi*Q\Æ™sV©´s LkiºΩÕ‹[ ’≥¡©´sıªRΩ*LiÕ‹[ GNRPªRΩ*Li ryμ≥j∂Li¿¡Li μR∂©yıLRiV. ©´s™´sLi ¡L`i 1,1956©´s «¡Ljigji©´s À≥ÿuy˙xms∏R∂VVNRPÚ LSuÌy˚á GLSˆ»¡V ™´sV©´sÆμ∂[aRPLiÕ‹[ Aμ≥R∂V¨sNRP xqs™´sW≈¡˘ ™´s˘™´sxqÛs GLSˆ»¡VNRPV ©yLiμj∂ xms÷¡NTPLiμR∂¨s ¤«¡[{ms @©yıLRiV. z§¶¶¶Liμk∂¨s Æμ∂[aRPLi Æ™sVVªyÚ¨sNUP @μ≥j∂NSLRi À≥ÿxtsQgS ¬ø¡[∏R∂V»¡Li\|ms ¬ø¡Ã¡lLi[gji©´s ≠s™yμR∂Li Æμ∂[aRPLiÕ‹[¨s INRP ˙FyLiªRΩLi, ™´sVL][ ˙FyLiªRΩLi ™´sVμ≥R∂˘ ¿¡øR¡VËgS ™´sWlLi[ xmsLjizqÛsºΩ ªRΩ¤Õ¡ºΩÚ©´s xmsˆV≤R∂V.... Aμ≥R∂V¨sNRP À≥ÿLRiªRΩ μyLRi+¨sNRP ©y∏R∂VNRPVáV z§¶¶¶Liμk∂, BLig˝kixtsv, ˙FyLiºdΩ∏R∂V À≥ÿxtsQáª][ ˙ºΩÀ≥ÿuy xqsW˙ªy ¨sı FsLiøR¡VNRPV¨s xqs™´sVxqs˘©´sV FsLiª][ I≤R∂VxmsogS xmsLjixtsQ‰LjiLi øyLRi©yıLRiV. æªΩáVgRiV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı ˙xms«¡Ã¡V lLiLi≤R∂V ¤Õ¡[μy ™´sVW≤R∂V ˙xmsæªΩ[˘NRP LSuÌy˚áVgS ≠s≤T∂F°™yá©´sVNRPVLi¤…¡[ @LiμR∂VNRPV LS«ÿ˘LigRi ¡μÙR∂ xmsμÙR∂ªRΩVáV©yı∏R∂V¨s, A ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡ ™´sVμ≥R∂˘ ≠sÆμ∂[*uy¨sı lLiøR¡Ëg]…Ì”¡ ry™´sVLRixqs˘ ™yªy™´sLRiflÿ¨sı NRPáVztsQªRΩLi ¬ø¡[∏R∂VNRPW≤R∂μR∂¨s «¡∏R∂V˙xmsNS£tsQ ©yLS∏R∂Vfl„fi @©yıLRiV.

‘Ó\T>∑T eTVæ≤fi¯\ <Ûäsêï

Á|ü‹ eTìwæ ‘·q e+‘·T>±

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ {qsFsLi NSLS˘Ã¡∏R∂VLi {qs À˝ÿN`P ™´sVVLiμR∂V æªΩáVgRiV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V @©´sWx§¶¶¶˘LigS μ≥R∂LSıNRPV μj∂gSLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡\|ms @ªy˘øyLSáV, x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V |msLRiVgRiVªRΩV©yı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨s™´sV¯NRPV ¨dslLiºΩÚ©´s»˝¡VgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚLiμR∂¨s æªΩáVgRiV ™´sVz§¶¶¶Œÿ @μ≥R∂˘QORPVLSáV a][À≥ÿ \|§¶¶¶™´sW™´sºΩ ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. J ™´sVz§¶¶¶Œÿ x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩgS D©yı ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV ©y˘∏R∂VLi «¡LRigRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡[ªRΩNS¨sªRΩ©´sLi ™´sÃ˝¡Æ©s[ @ªy˘øyLSáV, x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V |msLjigjiF°∏R∂W∏R∂V¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáVgRiV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V |qsNRPW˘Lji…‘¡¨s ª][xqsVNRPVLi»¡W Õ‹[¨sNTP μR∂WxqsVNRPV™´søyËLRiV. A xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ {qsFsLi NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ¤Õ¡[LRiV. |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V μR∂WxqsVNRPV™´s¿¡Ë ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩNTP, x§¶‹[Li™´sVLi˙ºΩNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ¨s©yμyáV ¬ø¡[aSLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sVz§¶¶¶Œÿ F°÷d¡xqsVáNRPV, NSLRi˘NRPLRiÚáNRPV ™´sVμ≥R∂˘ ª][xmsoÕÿ»¡ «¡LjigjiLiμj∂. \|qsFnyÀÿμ`∂ F°÷d¡xqsVáV Æ™sLi»¡Æ©s[ LRiLigRi˙xmsÆ™s[aRPLi ¬ø¡[zqs ™yLji¨s @μR∂VxmsoÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡\|ms «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı @ªy˘øyLSáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ™yLSÚ }msxmsL˝Ri©´sV ™yLRiV ˙xmsμR∂Lji+xqsWÚ μ≥R∂LSıNRPV μj∂gSLRiV. Àÿμ≥j∂ªRΩ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV ©y˘∏R∂VLi «¡LRigRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s a][À≥ÿ \|§¶¶¶™´sW™´sºΩ AL][zmsLiøyLRiV. ¨sLiμj∂ªRΩVáV ∏R∂VÆμ≥∂[øR¡ËgS ºΩLRiVgRiVªRΩV©´sı bPORPQáV xms≤R∂»¡Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV.

‘Ó*bÕs¡T. sêJyé>∑èVü≤ø£\Œ düeTT<ëj·T+˝À ì]àdüTÔqï eT+Js¡ ˝…’Hé ø√dü+ ‘·$q bÕ´#Y esYÿ |üqT\˝À ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ HêD´‘ê Á|üe÷D≤\T bÕ{Ï+#·ø£b˛ e&É+‘√ yÓ+≥H˚ eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\≈£î düe÷ #ês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. yÓ+≥H˚ @á düŒ+~+∫ HêD´‘ê Á|üe÷D≤\T bÕ{Ï+#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√e &Éy˚T ø±≈£î+&Ü ø±+Á{≤ø£ºs¡¢ ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTø±ÔsY, $»j·T uÛ≤düÿsY ¬s&ç¶, ÇHêï¬s&ç¶, X¯+ø£sY, sêeTT&ÉT, >∑T+C≤ ‹s¡T|ü‹, $»jYT, <äTsêZÁ|ükÕ<é, ≈£îe÷sY, Hêsêj·TD, >∑DÒwt, $wüßï ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ù|<ä\≈£î kÕj·T+ #˚j·÷*

ôV’≤<äsêu≤<é, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô) : e+<ä\ @fi¯ó¢ Á_{Ïwt bÕ\q˝À eT–Zq ‘Ó\T>∑T Á|ü»˝+‘ê mH√ï b˛sê{≤\ ‘·sê«‘· uÛ≤cÕ Á|üj·TTø£Ô ˇø£ÿ≥j·÷´s¡ì Á|üeTTK dæ˙q≥T&ÉT ãdüe‘ês¡ø£+ ø±´q‡sY ÄdüŒÁ‹ #ÛÓ’s¡àHé q+<äeT÷] u≤\ø£èwüí nHêïs¡T. sêÁcÕºe‘·s¡D ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq sêÁwüº Á|ü»\≈£î X¯ó uÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. Vü≤πsø£èwüí dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À ø±´q‡sY ÄdüŒÁ‹˝À s√>∑T\≈£î @sêŒ≥T #˚dæq nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷ìï Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷qeùdy˚ e÷<Ûäeùde nì Á|ü‹ eTìwæ ‘·q e+‘·T>± ù|<ä\≈£î kÕj·T+ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.

Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ ø±s=Œπs≥sY bÕ<äj·÷Á‘·

n_Ûeè~Δ |üqT˝À¢ HêD´‘·qT bÕ{Ï+#ê*: ø±s=Œπs≥sY düTπswt ¬s&ç¶ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 01 (düTes¡íyês¡Ô): n_Ûeè~ú |üqT\ $wüj·T+˝À HêD´‘ê Á|üe÷D≤\T bÕ{Ï+# ·≈£î+fÒ ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì dü÷sês¡+ ø±\˙ ø±s=Œπs≥sY, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘· õ.düTπswt ¬s&ç¶ nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ dü÷sês¡+ &ç$»Hé˝Àì »Vü≤^sY n|ò”Hé qT+∫ kÕsTTu≤ã q>∑sY n\÷¢] d”‘êsêeT sêE $Á>∑Vü≤+ es¡≈£î ìsêàD+˝À ñqï ;{° s√&ÉT¶ bÕ´#Y esYÿqT Äj·Tq kÕúìø£ Hêj·T≈£î\‘√ ø£\dæ |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n_Ûeè~Δ |üqT\ $wüj·T+˝À HêD´‘ê Á|üe÷D≤\T ‘·|üŒø£ bÕ{Ï+#ê\ì Äj·Tq

ãT<Ûäyês¡+, 2 qe+ãsY, 2011

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 1 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üC≤ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·&É+˝À n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´ <√s¡ì #˚düTÔHêïs¡ì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+fÒX¯«s¡ sêe⁄ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯ yês¡+ &ç$»Hé |ü]~Û˝À ñqï düT$TÁ‘·

q>∑sY˝À Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ Äj·Tq bÕ<äj·÷Á‘· #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹]– Á|üC≤ düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. eTTK´+>± n+&ÉsYÁ>ö+&é Á&Ó’H˚J, M~Û BbÕ\T, n+‘·s¡Z‘· d”d” s√&ÉT¢ ˝Òeì, eT+J yê≥sY dü]>± sêe&É+˝Ò<äì kÕúìø£ düeTdü´\T ø±s=Œπs≥sY <äèwæº≈£î rdüTø=#êÃs¡T. ø±s=Œπs≥sY düŒ+~+∫ n+&ÉsYÁ>ö+&é Á&Ó’H˚J düeTdü´qT 5 s√E˝À¢ düeTdü´qT |ü]wüÿ]kÕÔqì eT+Js¡ düeTdü´qT ¬s+&ÉTeT÷&ÉT s√E˝À¢, y˚πs myÓTÆq düeTdü´\T ñ+fÒ Á|üD≤*ø£ Á|üø±s¡+>± düeTdü´≈£î |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ;.|” XÊ´yéT, X¯+ø£s¡j·T´, nXÀø˘, qJsY, nVü≤à<é, ÄsY. sêeTT\T, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù mHé u≤\j·T´, j·T÷‘Y n<Ûä´≈£åî&ÉT sêE>ö&é, ˝≤eD´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e Paper | Suvarna Vartha | 02-11-2011  

Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Andhra Pradesh, Hyderbad,