Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç:

www.suvarnavartha.com dü+|ü⁄{Ï : 2

<√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, 92480 45178 dü+∫ø£ : 14 >∑Ts¡Tyês¡+ |òæÁãe] 2, 2012 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

ØC…˙‡˝≤ø˘ªW{Ÿμ ø±–‘ê\ ô|<ä›\ bÕbÕ\≈£î

j·÷»e÷q´+ Á|üø£≥q s√&ÉT¶q|ü&ɶ 6y˚\ ≈£î≥T+u≤\T $<ë´dü+düú\≈£î $TqVü‰sTT+|ü⁄! H˚&ÉT |ü⁄<äT#˚Ã] eT+Á‘·T\ |üs¡´≥q

j·÷Hê+, |òæÁãe] 1: j·÷Hê+˝Àì ØC…˙‡ dæsê$Tø˘ f…˝Ÿ‡ |ü]ÁX¯eT eT÷‘·|ü&ç+~. Ç{°e\ »]–q $<Ûä«+dü+‘√ |ü]ÁX¯eT≈£î e+<ä\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\˝À qwüº+yê{Ï*¢+~. B+‘√ ø£+ô|˙ì eT÷dæy˚düTÔqï≥T¢ j·÷»e÷q´+ eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ Á|üø£{Ï+∫+~. áy˚Ts¡≈£î dü+düú »qs¡˝Ÿ y˚TH˚»sY (ôV≤#YÄsY) ÄsY.¬ø. eE®\T ˝≤øö{Ÿ ø±|”ì |ü]ÁX¯eT yÓTsTTHé π>{Ÿ eTT+<äT n‹øÏ+#ês¡T. ˝≤øö{Ÿ Á|üø£{Ï+#·&ÜìøÏ >∑\ ø±s¡D≤\qT Äj·Tq H√{°düT˝À $e]+#ês¡T. ø£+ô|˙ô|’ Á|ü‘·´ø£å+>± 6,500 eT+~, |üs√ø£å+>± 12y˚\ eT+~øÏô|’>± ñbÕ~Û bı+<äT‘·THêïs¡T. ø£+ô|˙ ˝≤øö{Ÿ Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ M] |ü]dæú‹ n>∑eT´>√#·s¡+>± e÷]+~. |ü]ÁX¯eT˝Àì ø±]à≈£î\T 2011 y˚T HÓ\˝À $$<Ûä &çe÷+&É¢qT j·÷»e÷q´+ eTT+<äT ñ+#·>±, uÀqdt, Ç+ÁøÏyÓT+≥T¢ Ç#˚Ã+<äT≈£î n+^ø£]+∫+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+<äT≈£î ø±]à≈£î\T n+^ø£]+#·≈£î+&Ü &çôd+ãsY 6 qT+∫ |ü]ÁX¯eT˝Àì j·T+Á‘· kÕeTÁ–ì <Ûä«+dü+#˚dæ, ñ<˚›X¯|üPs¡«ø£+>± ñ‘·Œ‹Ôì n&ÉT¶≈£îqï≥T¢ $e]+#ês¡T. |ü]ÁX¯eT qT+∫ ‘=\–+∫q ($T>∑‘ê... 2˝À)

s¡÷|ü+

»qVü≤è<äj·T H˚‘· sêJyé >±+~Û Á|üDuŸ eTTKØ® Äràj·T k˛<äs¡T&ÉT Ä‘·àø£<∏ä˝À Á|ükÕÔ$+∫q eTeT‘ê u…qØ® ø√˝Ÿø£‘ê, |òæÁãe] 1: ~e+>∑‘· Á|ü<Ûëì sêJyé>±+BÛ »q Vü≤è<äj·T H˚‘· nì |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ eTTK´eT+Á‹ eTeT‘ê u…qØ® ø=ìj·÷&Üs¡T. ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºHêìï qeTàø£Á<√Væ≤>± nH˚ø£kÕs¡T¢ n_Ûe]í+∫q eTeT‘· sêJyéqT ø=ìj·÷&É≥+ >∑eTHês¡Ω+. ($T>∑‘ê... 2˝À) n<˚$<Ûä+>± πø+Á<äeT+Á‹ Á|üDuŸ eTTKØ® ‘·q≈£î

me÷àsYô|’ 157 ù|J\ #ê]®w”≥T <ëK\T m`1>± _.|æ.Ä#ês¡´ ◊@mdt ì+~‘·T\T>± eTs√ Ç<ä›s¡T ◊@mdt\T Äs¡T &Éu≤“˝À¢.. &Ü≈£î´yÓT+≥T¢ düeTs¡ŒD 286 eT+~ kÕ≈£åî\qT $#ê]+#ê+: d”;◊ C…&û \ø°åàHêsêj·TD yÓ\¢&ç

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô): me÷àsY neø£‘·eø£\ πødüT˝À d”;◊ ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT Hê+|ü*¢ Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº˝À #ê]®w”≥T <ëK\T #˚dæ+~. düTe÷s¡T 300 ù|J\‘√ ≈£L&çq #ê]®w”≥T Á|ü‘·T\qT Äs¡T u≤≈£î‡\˝À ø√s¡Tº≈£î ‘·s¡*+∫+~. #ê]®w”≥T˝À ù|s=ÿqï n+XÊ\≈£î eT<䛑·T>± 50y˚\ ù|J\qT ø√s¡Tº≈£î düeT]Œ+#êeTì d”;◊ CÒ&û \ø°åàHêsêj·TD $˝Òø£s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. á πødüT˝À n¬sdüºsTTq ‘=* ì+~‘·T&ÉT, ◊mmdt n~Ûø±] ;|” Ä#ês¡´ Äs√>∑´+ u≤>±H˚ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ;|” Ä#ês¡´qT n¬sdüTº #˚ùd+<äT≈£î nqTeT‹ì ø√s¡T‘êeTHêïs¡T. á πødüT˝À ◊@mdt n~Ûø±s¡T\ Á|üy˚Tj·T+ô|’ $#ês¡D »s¡T|ü⁄‘·THêïeTì #ÓbÕŒs¡T. düTe÷s¡T 286 eT+~ kÕ≈£åî\qT $#ê]+#êeTì, Á|üdüTÔ‘·+ <ëK\T #˚dæq #ê]®w”≥T˝À 12eT+~ì ì+~‘·T\T>± ù|s=ÿHêïeTì nHêïs¡T. πødüT˝À Ç|üŒ{Ïπø n¬sdüºsTTq ‘=* ì+~‘·T&ÉT, ◊@mdt n~Ûø±] ;|” Ä#ês¡´‘√ bÕ≥T ø√H˚s¡T Á|ükÕ<é, ôd’ºsTT*wt Vü≤À+ n~ÛH˚‘· {Ï.s¡+>±sêe⁄, eT<ÛäT ø√H˚s¡T, lø±+‘YCÀwæ, eTs√ Ç<ä›s¡T ◊@mdt n~Ûø±s¡T\T m©« düTÁãVü≤àD´+, $X‚«X¯«s¡sêe⁄ ù|s¡¢qT d”;◊ #ê]®w”≥T˝À bı+<äT|ü]Ã+~. á πødüT˝À Ç|üŒ{Ïπø ;|” Ä#ês¡´, ø√H˚s¡T Á|ükÕ<é, düT˙˝Ÿ¬s&ç¶, $»j·Tsê|òüTe\qT n¬sdüTº #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î á πødüT˝À 270eT+~ì $#ê]+∫q≥Tº d”;◊ ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*|æ+~. <ë<ë|ü⁄ 85XÊ‘·+ <äsê´|ü⁄Ô |üPs¡ÔsTT+<äì d”;◊ yÓ\¢&ç+∫+~. s¡÷.5y˚\T>± #·÷|ü⁄‘·÷ >∑»+ s¡÷.50y˚\≈£î neTà&É+ <ë«sê <ë<ë|ü⁄ 96 ø√≥T¢ q\¢<ÛäHêìï ($T>∑‘ê... 2˝À)

Ä u≤&û uÛ≤qT<˚Hê? C≤rj·T C≤‘·s¡ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô): ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝À ˇø£ >∑Ts¡TÔ ‘Ó©ì eTè‘·<˚Vü≤+ ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT ø£\ø£\+ düèwæº+∫+~. πsDÏ>∑T+≥ eT+&É\+ >∑T‹Ôyê]|ü˝…¢ #Ós¡Te⁄˝À eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ kÕúì≈£î\T ˇø£ eTè‘·<˚Vü‰ìï ø£qT>=Hêïs¡T. b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. á X¯e+ dü÷] Vü≤‘·´ πødüT˝À Á|ü<Ûëq ì+~‘·T&Ó’q uÛ≤qTøÏs¡DY<ä+≥÷ ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ qT+∫ ô|<ä› m‘·TÔq e<ä+‘·T\T yê´|æ+#êsTT. B+‘√ dæ◊&ç b˛©düT\T s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. eTè‘·<˚Vü‰ìï yÓ*øÏrdæ $esê\T ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ês¡T. ‹s¡T|ü‹, ∫‘·÷Ôs¡T, ôV’≤<äsêu≤<é ($T>∑‘ê... 2˝À)

ªj·TTeøÏs¡D≤\Tμ uÀ>∑dt CMyK

j·TTe‘·‘√H˚ sêÁwüº uÛÑ$‘· ñ»«\+ 8 qT+∫ j·TTe»q dü<ädüT‡\T: #·+Á<äu≤ãT

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô): sê»ø°j·÷˝À¢ j·TTe‘· Á|ü<Ûëq uÛÑ÷$Tø£ b˛wæ+#ê\ì, Ç+<äTø√dü+ ô|<ä› m‘·TÔq sê»ø°j·÷˝À¢ Á|üy˚•+#ê\ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T |ü<∏äø£s¡+ uÀ>∑dt nì nHêïs¡T. n$˙‹ s¡Væ≤‘· düe÷» ìsêàD+˝À j·TTe‘·<˚ ø°\ø£bÕÁ‘· nì, yês¡T sê»ø°j·÷\qT kÕqT≈£L\ <äèø£Œ<∏ä+‘√ ne>±Vü≤q #˚düT≈£îì |ü≥Tº kÕ~Û+#ê\ì Äj·Tq Äø±+øÏå+#ês¡T. ‘=*kÕ]>± sê»ø°j·÷˝À¢ j·TTe‘· Á|üy˚X¯+ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥Tº Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq m˙ºÄsY Á≥düTº uÛÑeHé˝À $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. sê»ø°j·÷˝À¢ j·TTe‘· Á|üy˚X¯+ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#· qTqï≥Tº Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Ç+<äT≈£î sêÁwüº+˝Àì Hê\T>∑T

Á|ü<Ûëq q>∑sê˝À¢ j·TTe»q dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. Á|ür ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ e+<ä˝≤~ j·TTer j·TTe≈£î\qT á dü<ädüT‡\≈£î ÄVü‰«ìdüTÔqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. 8e ‘˚Bq $XÊK|ü≥ï+, 9e ‘˚Bq $»j·Tyê&É, 10q ‹s¡T|ü‹, 11q ôV’≤<äsêu≤<é˝À j·TTe»q dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á dü<ädüT‡\˝À bÕ˝§Zq&É+ <ë«sê j·TTe‘·qT sê»ø°j·÷˝À¢øÏ ÄVü‰«ìdüTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. Á|üdüTÔ‘· j·TTe‘·˝À sê»ø°j·÷\ |ü≥¢ ndüVü≤´+, ndüVü≤q+ ù|s¡T≈£îb˛sTT+<äHêïs¡T. j·TTe≈£î\T sê»ø°j·÷\qT ndüVæ≤´+#·Tø√e<ä›ì nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· n$˙‹, sê»ø°j·T H˚‘·\qT#·÷dæ yês¡T sê»ø°j·÷\ô|’ ($T>∑‘ê... 2˝À)

ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒ‘√ yÓ÷&ûøÏ }s¡≥ j·T÷|”˝À Vü≤+>¥! n+#·Hê\ ø£$T{°øÏ ÄyÓ÷dt sê+sê+ 2e ù|J˝À..

düeTàø£ÿ`kÕs¡\eTà C≤‘·s¡ô|’ πø+Á<ëìøÏ dæbòÕs¡düT y˚T&Üs¡+ –]»q C≤‘·s¡ |ü$Á‘·‘·qT ø±bÕ&É‘ê+ s¡÷.2ø√≥¢‘√ –]»q eT÷´õj·T+ @sêŒ≥T: d”m+ øÏs¡DY es¡+>∑˝Ÿ, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô): –]»q kÕ+düèÿ‹ dü+Á|ü<ëj·÷\qT |ü]s¡øÏådü÷Ô, yê{Ï Wqï‘ê´ìï ‘Ó*j·T|üπsÃ+<äT≈£î M\T>± –]»q eT÷´õj·T+qT ¬s+&ÉT ø√≥¢ @sêŒ≥¢‘√ @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥Tº eTTK´eT+Á‹ mHé.øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Á|üø£{Ï+#ês¡T. n˝≤π> ∫\ø£\>∑T≥º ø√‘·≈£î >∑T] ø±≈£î+&Ü ô|òì‡+>¥ y˚ùd+<äT≈£î ø√{Ï s¡÷bÕj·T\qT ≈£L&Ü n+<äCÒj·TqTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. Á|üU≤´‹ #Ó+~q y˚T&Üs¡+ C≤‘·s¡ |ü$Á‘·‘·qT ø±bÕ&ÉT‘êeTì, dü+Á|ü<ëj·÷\ ñ\¢+|òüTq≈£î <ë]rj·T≈£î+&Ü Á|ü»\≈£î kÂø£s¡´+ ø£*–+#˚˝≤ #·s¡´\T #˚|ü&É‘êeTHêïs¡T. Á|üeTTK+>± »]π> á C≤‘·s¡qT C≤rj·T |ü+&ÉT>∑>± >∑T]Ô+#ê\ì πø+Á<ëìøÏ Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|üqTqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. y˚T&Üs¡+˝À _J_J>± d”m+.. y˚T&Üs¡+˝Àì düeTàø£ÿ-kÕsê\eTà >∑<Ó›qT eTTK´eT+Á‹ mHé.øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. ‘·T˝≤u≤s¡+ #Ó*¢+#·T≈£îHêïs¡T. y˚T&Üs¡+ C≤‘·s¡ô|’ s¡÷bı+~+∫q dü+∫ø£qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. $<äT´‘Y düuŸùdºwüHé≈£î ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ #˚XÊs¡T. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚.. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ Á|ü‘˚´ø£ ôV≤*ø±|üºsY˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝Àì y˚T&Üs¡+˝À @sêŒ≥T #˚dæq ôV≤©bÕ&é≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T eT+Á‘·T\T bıHêï\ \ø£åàj·T´, kÕs¡j·T´, &ç¬ø ns¡TD, l<ÛäsYu≤ãT, myÓTà˝Ò´ ∫s¡+J$, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T. yê]øÏ m+|æ sê»j·T´, myÓTà˝Ò´ >∑+Á&É yÓ+ø£≥s¡eTD≤¬s&ç¶ kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. sêÁwüº <˚yê<ëj·T XÊK eT+Á‹ dæ.sêeT#·+Á<äj·T´ eTTK´eT+Á‹ì, eT+Á‘·T\qT >∑<Ó› e<ä›≈£î ‘√&=ÿì yÓfi≤¢s¡T. nq+‘·s¡+ yês¡T >∑<Ó›qT <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. ‘·T˝≤u≤s¡+˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY 78 øÏ˝À\ ã+>±sêìï (u…\¢+) ($T>∑‘ê... 2˝À)

CMyK

U≤ø°\ ø£qTïø£|æŒ ‹s¡T>∑T‘·Tqï uÛ≤qT &Ó&éu≤&û |üü<ä+‘·T\T |üs¡T>∑T\T ô|{≤ºsTT. uÛ≤qT Vü≤‘·eTj·÷´&Éì |ü⁄ø±s¡T¢ •ø±s¡T #˚XÊsTT. ø°\ø£ ì+~‘·T&ÉT uÛ≤qT Vü≤‘·eTj·÷´&Éì MT&çj·÷ yês¡T >=>√Z\T ô|{≤ºs¡T. >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tj·Tì X¯yêìøÏ uÛ≤qTøÏs¡DY nH˚ ù|s¡T ≈£L&Ü ô|{≤ºs¡T. nC≤„‘·+˝À ñqï Vü≤+‘·≈£î&ÉT Vü≤‘·´≈£î>∑Ts¡j·÷´&Éì eTTeTàs¡+>± Á|ü#ês¡+#˚|ü{≤ºs¡T. MT&çj·÷ <Óã“≈£î uÛ≤qT $wüj·T+˝À ìÁ<ëedüú˝À ñqï U≤ø°\T ˇø£ÿkÕ] ñ*øÏÿ|ü&ܶs¡T. mì$T~ >∑+≥\ bÕ≥T $#ês¡D #˚|ü{Ϻ Vü≤‘·T&ÉT uÛ≤qT ø±<äì ‘˚*Ã#ÓbÕŒs¡T.


2

HêHêe‹ ø£$TwüHé eTT+<äT Vü‰»s¡Tø±qø£ÿπs¢<äT nVü≤à<ëu≤<é, |òæÁãe] 1: >√Á<Ûë n\¢s¡¢ πødüT $#ês¡D ì$T‘·Ô+ >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<ä yÓ÷&ûøÏ düeTqT¢ |ü+bÕ\ì HêHêe‹ ø£$TwüHéqT Ä<˚•+#·e\dæ+~>± nuÛÑ´]údü÷Ô <ëK˝…’q |æ{ÏwüHéqT >∑T»sê‘Y ôV’≤ø√s¡Tº ø={Ϻy˚dæ+~. á πødüT\˝À $#ês¡D ì$T‘·Ô+ Äj·Tq≈£î düeTqT¢ |ü+|üe\dæq nedüs¡+ >±ì, Äj·TqqT Áø±dt m>±®$THé #˚j·÷*‡q n>∑‘·´+>±ì ˝Ò<äì ôV’≤ø√s¡Tº ‘·q rs¡TŒ˝À düŒwüº+#˚dæ+~. HêHêe‹ ø£$TwüHé 2002 n\¢s¡¢ πødüT\qT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï~. n\¢s¡¢ <äsê´|ü⁄Ô ø£$TwüHé eTT+<äT kÕø£å´+ Çe«&ÜìøÏ yÓ÷&ûç ìsêø£]+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À »Hé dü+|òüTsY¸ eT+#Y (C…mdtm+) nH˚

ôV’≤<äsêu≤<é

>∑T»sê‘Y ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒ‘√ yÓ÷&ûøÏ }s¡≥ mHéõˇ >∑T»sê‘Y ôV’≤ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+∫+~. @ e´øÏÔHÓ’Hê Á|ü•ï+#· &ÜìøÏ eT÷&Ée e´øÏÔì ˝Ò<ë dü+düúqT ø£$TwüHé #·≥º+ nqTeT‹+ #·&É+ ˝Ò<äT ø£qTø£ á n|”Œ˝Ÿ #·≥º+ Á|üø±s¡+ |ü]o\Hês¡Ω+ ø±<äì sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|òü⁄q Vü‰»¬s’q n&=«πø{Ÿ »qs¡˝Ÿ ø£eT˝Ÿ Á‹y˚~ yê~+#ês¡T. ø£$TwüHé #·≥º+ Á|üø±s¡+ ‘·q ìj·TeT ìã+<Ûäq\qT

nqTdü]+∫ ø£$TwüHé |üì#˚düTÔqï+<äTq yÓ÷&ûì düeTHé #˚j·÷˝≤ e<ë› nH˚~ ìs¡ísTT+#·e\dæq u≤<Ûä´‘· ø£$TwüHéπø e<ä*y˚j·÷\ì Äj·Tq ø√s¡Tº≈£î dü÷∫+#ês¡T. Ç|ü&ÉT >∑T»sê‘Y ôV’≤ø√s¡Tº ñ‘·Ôs¡T«qT düyê˝Ÿ #˚dü÷Ô mHéõˇ düTÁ|”+ ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚düTÔ+<äì C…mdtm+ Á|ü‹ì~Û ˇø£s¡T Á|üø£{Ï+#ês¡T. ªá n+X¯+ô|’ y˚TeTT düs√«qï‘· Hê´j·TkÕúHêìï ÄÁX¯sTTkÕÔ+. n\¢s¡¢˝À yÓ÷&û bÕÁ‘·ô|’ $#ês¡D »s¡|üe\dæ+<äì kÕø屑·TÔ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ $»„|æÔ #˚dæ+~. ø£$TwüHé eTT+<äT yÓ÷&û kÕø£å´+ Çe«&É+ düããT>± ñ+≥T+~μ nì á |æ{ÏwüHéqT <ëK\T #˚dæq Hê´j·Tyê~, mHéõˇ Á|ü‹ì~Û eTT≈£î˝Ÿ dæHêΩ nqï≥T¢ ˇø£ yêsêÔ dü+düú ‘Ó*j·TCÒdæ+~. ø±>±, düTÁ|”+ ø√s¡Tº ìj·T$T+∫q Á|ü‘˚´ø£ <äsê´|ü⁄Ô ãè+<ä+ (dæ{Ÿ) 2010˝À |ü~ >∑+≥\≈£î ô|’>± yÓ÷&çì n\¢s¡¢ô|’ Á|ü•ï+∫+~.

düTes¡íyês¡Ô

>∑Ts¡Tyês¡+ 2, |òæÁãe] 2012

n+#·Hê\ ø£$T{° |ü<ä$øÏ

ÄyÓ÷dt sêJHêe÷

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô): XÊdüqdüuÛÑ n+#·Hê\ ø£$T{°øÏ, HÓ’‹ø£ $\Te\ ø£$T{°\ düuÛÑ´‘ê«\≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· πøÄsY nyÓ÷dt sêJHêe÷ #˚XÊs¡T. Äj·Tq ãT<Ûäyês¡+ nôd+;¢˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±Dyê]ô|’ ø£$T{°˝À¢ $eø£å #·÷|æq+<äT≈£î ìs¡düq>± ‘êqT |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷ #˚XÊqì nHêïs¡T. XÊdüqdüuÛÑ ø£$T{°˝À @ ˇø£ÿ ø£$T{°˝À ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D yê]øÏ kÕúq+ ø£*Œ+#·ø£ b˛e&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. d”ìj·Ts¡¢≈£î á ø£$T{°˝À¢ kÕúq+ ø£*Œ+#· q+<äT≈£î nee÷q+ »]–+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D myÓTੇ\ô|’ XÊdüq eT+&É* #Ó’s¡àHé #·Áø£bÕDÏ $eø£å #·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì ÄyÓ÷dt Äs√|æ+#ês¡T. eT+&É* ø£$T{°˝À d”ìj·Ts¡¢qT $düà]+#ês¡ì, ‘·qqT düuÛÑT´&ç>± #˚dæ #Ó’s¡àHé>± ìj·T$T+#·q+<äTH˚ ‘êqT sêJHêe÷ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø£$T{°˝À¢ sêj·T\d”eT yê]øÏ n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· Ç∫à Ä+Á<Ûëyê]øÏ >ös¡e+ Ç#êÃs¡Hêïs¡T. á ø£$T{° ìj·÷eTø±˝À¢ ‘Ó\+>±D yê]øÏ |üP]ÔkÕúsTT˝À nHê´j·T+ »]–+<äHêïs¡T. Ç+<äT≈£î XÊdüqeT+&É* #Ó’s¡àHé #·Áø£bÕDÏ |üP]Ô u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\ì ÄyÓ÷dt &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø£$T{° ìj·÷eTø±˝À¢ nìï ÁbÕ+‘ê\ yê]øÏ düe÷q ÁbÕeTTK´ ø£*Œ+ #ê\Hêïs¡T. ø=ìï ÁbÕ+‘ê\≈£î nHê´j·T+ #˚j·T&É+ dü]ø±<äì ÄyÓ÷dt nHêïs¡T. ø£$T{° ìj·÷eTø±˝À¢ ndü+‘·è|æÔ‘√ ñqï ‘Ó\+>±D d”ìj·Ts¡T¢ ≈£L&Ü ‘·q ˝≤π> Ä˝À∫düTÔHêïs¡ì ÄyÓ÷dt nHêïs¡T.

p&Ü\ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ πø_HÓ{Ÿ düuŸø£$T{° ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüºyê´|üÔ+>± Ä+<√fi¯q ñ<Ûäè‘·+ #˚dæq pìj·TsY &Üø£ºs¡¢ &çe÷+&É¢ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫+~. p&Ü\ &çe÷+&É¢qT |ü]o*+#˚+<äT≈£î ãT<Ûäyês¡+ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ πø_HÓ{Ÿ düuŸ ø£$T{°ì ìj·T$T+#ês¡T. yÓ’<ä´, Äs√>∑´XÊK eT+Á‹ &ç.m˝Ÿ. s¡M+Á<ë¬s&ç¶ H˚‘·è‘·«+˝À eT+Á‘·T\T Äq+ sêeT Hêsêj·TD ¬s&ç¶, ^‘ê¬s&ç¶, XË’\C≤Hê<∏é\T p&Ü\ &çe÷+&É¢qT |ü]o*+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~ø£ Çe«qTHêïs¡T. kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· ‘·«s¡>± p&Ü\‘√ #·]Ã+∫ düeTdü´ |ü]wüÿ]+#ê\ì d”m+ Ä<˚•+#ês¡T. $|üøå±\‘√≥T, Á|üC≤dü+|òü÷\T p&Ü\ Bø£å≈£î eT<䛋e«&É+, yÓ’<ä´ ùde\≈£î n+‘·sêj·T+ ø£\>∑&É+ e+{Ï |ü]D≤e÷\‘√ düeTdü´rÁe‘·qT Á|üuÛÑT‘·«+ >∑T]Ô+∫+~. ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+˝À>± pìj·TsY &Üø£ºs¡¢ Á|ü‹ì<ÛäT\qT #·s¡Ã\≈£î ÄVü‰«ì+#ê\ì yÓ’<ä´Äs√>∑´ eT+Á‹ &ûm˝Ÿ≈£î eTTK´eT+Á‹ dü÷∫+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. Ç~˝≤e⁄+&É>±, p&Ü\T e÷Á‘·+ ‘·eT 11 &çe÷+&É¢qT HÓs¡y˚πsÃ+‘·es¡≈£î Bø£å $s¡$T#˚~ ˝Ò<äì düŒwüº+#˚XÊs¡T. d”m+◊ ¬>’&é˝…’Hé‡ Á|üø±s¡+ ôd’º|òü+&é ô|+#ê\ì p&Ü\T Á|ü<Ûëq+>± &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À Ä+<√fi¯q≈£î ~–q düeTj·T+˝À düeTdü´\qT HÓs¡y˚s¡TkÕÔeTì Vü‰MTÇ∫Ãq Á|üuÛÑT‘·«+ Ä ‘·sê«‘· $düà]+∫+~. B+‘√ eTs√e÷s¡T p&Ü\T Ä+<√fi¯q≈£î ~>∑&É+‘√ düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ düsêÿs¡T Ä\dü´+>± #·s¡´\T ÁbÕs¡+_Û+∫+~.

s¡+>±sêe⁄≈£î u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T düT˙˝Ÿ¬s&ç¶øÏ Á|ü‘˚´ø£ edü‘·T\T Ä#ês¡´ u…sTT˝Ÿô|’ $#ês¡D yêsTT<ë ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô): me÷àsY neø£‘·eø£\ e´eVü‰s¡+˝À d”;◊ $#ês¡DqT m<äTs=ÿ+≥Tqï düºsTT*wt Vü≤À+ s¡+>±sêe⁄≈£î Hê+|ü*¢˝Àì d”;◊ Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT eTT+<ädüTÔ u…sTT˝Ÿ eT+ps¡T #˚dæ+~. s¡÷.25y˚\‘√ Ç<ä›s¡T |üPNø£‘·TÔ \ô|’ wüs¡‘·T\‘√ ≈£L&çq u…sTT˝ŸqT eT+ps¡T #˚dæ+~. ø√s¡Tº nqTeT‹ ˝Òì<˚ ôV’≤<äsêu≤<é $&ç∫yÓfi¯¢sê<äì, á HÓ\ 6e ‘˚B˝À>± ø√s¡Tº˝À ˝§+–b˛yê\ì Hê´j·TeT÷]Ô Ä<˚•+#ês¡T. d”;◊ $#ês¡D≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥÷ yê]øÏ düVü≤ø£]+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. ø±>± Ç<˚ πødüT˝À n¬sdüºsTTq düT˙˝Ÿ¬s&ç¶ì Á|ü‘˚´ø£U…’B>± >∑T]Ôdü÷Ô edü‘·T\T ø£*Œ+#ê\ì Hê´j·TeT÷]Ô #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+ #ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± me÷àsY πødüT˝À n¬sdüºsTTq ø√H˚s¡T Á|ükÕ<é, düT˙˝Ÿ¬s&ç¶, $»j·Tsê|òüTe ]e÷+&ÉT áHÓ\ 15e ‘˚B es¡≈£î ]e÷+&ÉT bı&ç–+#ês¡T. Ç<˚ πødüT˝À n¬sdüºsTTq ;|” Ä#ês¡´ u…sTT˝Ÿ |æ{ÏwüHéô|’ $#ês¡DqT ø√s¡Tº á HÓ\ 3e ‘˚BøÏ yêsTT<ë y˚dæ+~.

™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ ¨s™yxqsLi\|ms

≠s—¡¤Õ¡©s± = μy≤∂T ¬ø¡Æ\©sQı, zmsn ˙ ¡™s´ Lij 1: ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂VÕ‹[ ˙xmsºΩxmsORPQ Æ©s[ªRΩá ¨s™yryá\|ms ™´sV◊d˝¡ μy≤R∂VáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘LiVV. @˙NRP™´sVLigS AxqsVÚáV NRPW≤y ¤À¡»Ì¡VNRPV©yıLRiÆ©s[ AL][xmsfl·Ã¡\|ms ≤U∂FsLiZNP[ Æ©s[ªRΩ, ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ Fs©±sZNP[ZNP[{ms LS«ÿ ¨s™yxqsLiÕ‹[, A∏R∂V©´s ™y˘FyLRi xqsLixqÛsá\|ms©y ≠s—¡¤Õ¡©±s=, @≠s¨dsºΩ ¨sL][μ≥R∂NRP aS≈¡Ã¡ xqsLi∏R∂VVNRPÚ Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi μy≤R∂VáV «¡LjigSLiVV. ≤U∂FsLiZNP[ x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ LS«ÿ ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩgS xms¨s ¬ø¡[aSLRiV. CL][≤`∂Õ‹[¨s LS«ÿ ¨s™yxqsLiª][ Fy»¡V xmsáV NSLS˘Ã¡∏R∂Wá\|ms©y GNRPNSáLiÕ‹[ ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s»˝¡V @μ≥j∂NSLRi ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. LS«ÿª][ Fy»¡V A∏R∂V©´s  ¡Liμ≥R∂V™´soáV, xqs¨sız§¶¶¶ªRΩVá ¨s™yryá\|ms©y μy≤R∂VáV «¡LjigSLiVV. μy≤R∂Vá ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩáVxqsVN]¨s ≤U∂FsLiZNP[ NSLRi˘NRPLRiÚáV |msμÙR∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[ LS«ÿ ¨s™yry¨sNTP ªRΩLRi÷¡øyËLRiV. @©yı ≤U∂FsLiZNP[ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLS*ªRΩ xmsáV™´soLRiV ™´sW“¡ ™´sVLi˙ªRΩVá\|ms ≠s—¡¤Õ¡©±s= μy≤R∂VáV «¡LjigSLiVV. ≤T∂.μR∂VLSLiVV™´sVVLRiVgRi©±s, ZNP[Fs©±s Æ©s˙x§¶¶¶®, …‘¡FsLi @Li ¡LSxqs©±s, ZNP.F~©´sW¯≤T∂, Fs©±s.xqsVlLi[a`P LS«¡©±s, F~LigRiáWLRiV Fs©±s xmsŒœ¡¨sry*≠sV, FsLiAL`iZNP[ xms¨dsıL`i}qsá*Li, ZNP[ZNP[Fs£qsFs£qsAL`i LS™´sVøR¡Li˙μR∂©±s ªRΩμj∂ªRΩLRiVá ¨s™yryÕ˝‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¬ø¡[aSLRiV.

FyN`P \|qs¨sNRP rÛy™´sLRiLi\|ms

ªy÷¡ ¡©s´˝ μy≤∂T Br˝y™s´ WÀÿμ`∂, zmns˙ ¡™´sLji 1: FyNTPryÚ©±sÕ‹[¨s \|qs¨sNRP rÛy™´sLRiLi\|ms ªy÷¡ ¡©˝´sV ™´sVL][™´sWLRiV ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤ÔyLRiV. gRiªRΩ ™yLRiLi AÀ‹[…ÿÀÿμ`∂Õ‹[¨s \|qs¨sNRP bPORPQfl· ZNP[Li˙μR∂Li\|ms μy≤T∂ ¬ø¡[zqs©´s D˙gRi™yμR∂VáV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi LS˙ºΩ NRPV˙LRiLi gjiLji«¡©´s ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s \|qs¨sNRP rÛy™´sLRiLi\|ms μy≤T∂ ¬ø¡[aSLRiV. NRPV˙LRiLi ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ B…‘¡™´s¤Õ¡[ \|qs¨sNRP rÛy™´sLS¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. \|qs¨sNRPVáƩs[ áORPQ ˘LigS ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ™´sLiμR∂Õÿμj∂ ªy÷¡ ¡©˝´sV C rÛy™´sLRiLi\|ms μy≤T∂NTP μj∂gSLRiV. ™yLji μy≤T∂¨s \|qs¨sNRPVáV xqs™´sVLÛRi™´sLiªRΩLigS ¨sáV™´sLjiLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS «¡Ljigji©´s x§¶‹[LSx§¶‹[Lji NSáVˆÕ˝‹[ 8 ™´sVLiμj∂ \|qs¨sNRPVáV ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. \|qs¨sNRPVá NSáVˆÕ˝‹[ 35 ™´sVLiμj∂ D˙gRi™yμR∂VáV x§¶¶¶ªRΩ™´sV∏R∂W˘LRiV. 15 ™´sVLiμj∂ \|qs¨sNRPVáV gS∏R∂Vxms≤T∂©´s»˝¡V @μ≥j∂NSLRi ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV.

j·T÷|”˝À Vü≤+>¥!

q÷´&Ûç©¢, |òæÁãe] 1: ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ˝À ø±+Á¬>dt bÕغ sê»ø°j·T $»j·÷eø±XÊ\ ô|+|ü⁄<ä\≈£î Á|æj·÷+ø£ >±+~Û ÁøÏ‘·+ HÓ\ Á|ü#ês¡ s¡+>∑+˝ÀøÏ Á|üy˚•+#ês¡T. ªìwüÿfi¯+≈£î\+μ nH˚ ù|s¡T ø√dü+ e÷j·÷e‹ ø=+<äs¡T eT+Á‘·T\‘√ düVü‰ dü>∑+ eT+~øÏ ô|’>± dæ{Ϻ+>¥ XÊdüqdüuÛÑT´\qT |üø£ÿ≈£î HÓ{≤ºs¡T. Çø£ ‘·q ‘·+Á&ç, düe÷CŸyê~ bÕغ (mdt|æ) n~ÛH˚‘· eTT˝≤j·T+ dæ+>¥ j·÷<äyé ‘·s¡|òü⁄q ªkÕºsYμ Á|ü#ês¡≈£îì>± nœ˝Òwt j·÷<äyé Ä$s¡“¤$+#ês¡T. uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ (_C…|æ)ì ‹]– X¯øÏÔeT+‘·+ #˚j·T&É+˝À n≥˝Ÿ _Vü‰] yêCŸù|sTT @<√ ˇø£ bÕÁ‘· b˛wækÕÔs¡H˚ e÷≥ $ì|æk˛Ô+~. nsTT‘˚, bÕغ mìïø£\ b˛düºs¡¢˝À Äj·Tq ∫Á‘ê\qT eTTÁ~+∫ bÕغ Á|ü#ês¡+ kÕ–+#·e#·TÃ. <˚X¯+˝À n‘·´~Ûø£ »HêuÛ≤ ø£*–q sêh+ ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ dü]>±Z yês¡+ s√E\˝À ø°\ø£yÓTÆq XÊdüqdüuÛÑ mìïø£\≈£î düqï<äΔ+ ne⁄‘·T+&É>± ˇø£ÿ sê»ø°j·T bÕغ ≈£L&Ü ‘·q Á|ü#ês¡+˝À ÁX¯eTø√s¡«&É+ ˝Ò<äT. yÓTT<ä{Ï <äX¯ b˛*+>¥ á HÓ\ 8q »s¡>∑qTqï dü+>∑‹ $~‘·y˚T. ªVü≤+>¥ XÊdüqdüuÛÑ @s¡Œ&˚ neø±X¯+ ñ+~. eTTK´eT+Á‹ e÷j·÷e‹ kÕs¡<∏ä´+˝Àì ãVüQ»Hé düe÷CŸ bÕغ (_mdt|æ) @¬ø’ø£ ô|<ä›bÕغ>± ne‘·]düTÔ+~. düe÷CŸyê~ bÕغ ¬s+&Ée kÕúq+˝À edüTÔ+~μ nì &Ûç©¢ $X¯«$<ë´\j·T+˝À sê»ø°j·T XÊg $uÛ≤>∑+ nk˛dæj˚T{Ÿ Ábıô|òdüsY πsU≤ düπø‡Hê n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ªeT÷&Ée kÕúq+ ø√dü+ ø±+Á¬>dt, _C…|æ eT<Ûä´ b˛{° ñ+≥T+~μ nì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. ªmdt|æ - ø±+Á¬>dt dü+ø°sêíìøÏ neø±X¯+ ≈£L&Ü ñ+~. ;mdt|” - ;CÒ|” dü+ø°s¡í Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&˚ neø±XÊìï ≈£L&Ü ‘√dæ|ü⁄#·Ã˝Ò+. m+<äTø£+fÒ >∑‘·+˝À n$ n~Ûø±sêìï |ü+#·T≈£îHêïsTT ø£<ëμ nì πsU≤ düπø‡Hê nHêïs¡T. Ç|üŒ{ÏøÏ ø=ìï HÓ\\T>± sêVüQ˝Ÿ >±+~Û j·TT|æ˝À Á|ü#ês¡+ kÕ–düTÔqï|üŒ{Ïø°, nõ‘Y dæ+>¥ kÕs¡<∏ä´+˝Àì sêÁw”ºj·T ˝Àø˘ <äfiŸ (ÄsYm˝Ÿ&ç)‘√ ø±+Á¬>dt #˚‘·T\T ø£*|æq|üŒ{Ïø° ø±+Á¬>dt $»j·T+ kÕ~Û+#·˝Òø£b˛e#·TÃqì sê»ø°j·T |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. bÕغøÏ n≥º&ÉT>∑T kÕúsTT˝À

ø±–‘ê\ s¡÷|ü+

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. #˚õøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡ì d”;◊ ù|s=ÿ+~. 134 $˝≤¢\ $Áø£j·÷\ <ë«sê á kıeTTàqT ùdø£]+#ês¡ì ‘Ó*|æ+~. ø√H˚s¡T Á|ükÕ<é Ä<˚XÊ\‘√ düºsTT*wt s¡+>±sêe⁄ á kıeTTàqT ùdø£]+#ês¡ì, Äj·Tq qT+∫ düT˙˝Ÿ¬s&ç¶ á kıeTTàqT ø=+<äs¡T ô|<ä›\≈£î #˚s¡y˚XÊs¡ì d”;◊ ‘Ó*|æ+~. nsTT‘˚ á kıeTTà @ @ s¡÷|ü+˝À.. @@ e÷s¡Z+˝À.. me¬se]øÏ m+‘Ó+‘· #˚]+<äH˚ $wüj·÷\qT |üP]Ô $#ês¡D˝À yÓ\¢&Ée⁄‘êj·Tì ø√s¡Tº≈£î $qï$+∫+~. ø√H˚s¡T Á|ükÕ<é≈£î eTT{Ϻq kıeTTàqT Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT ø√H˚s¡T eT<ÛäT≈£î #Ó+~q ø£+ô|˙˝ÀøÏ eT[¢+∫q≥Tº>± d”;◊ nqTe÷q+ e´ø£Ô+#˚dæ+~. BìøÏ dü+ã+~Û+∫q $esê\T ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î eT<ÛäTqT mìïkÕs¡T¢ dü+Á|ü~+∫Hê düŒ+~+#·˝Ò<äì ≈£L&Ü ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*|æ+~. á Áø£eT+˝ÀH˚ Äj·Tq ù|s¡TqT ≈£L&Ü #ê]®w”≥T˝À d”;◊ ù|s=ÿ+~. eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ Äj·Tq≈£î #ÛêrH=|æŒ sêe&É+‘√ ìyéT‡˝À #˚]à ∫øÏ‘·‡ n+~+#ês¡T. Äj·Tq≈£î nìï s¡ø±\ yÓ’<ä´|üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Äj·Tq Äs√>∑´+ ì\ø£&É>±H˚ ñ+<äì, nsTT‘˚ ø=+‘· $ÁXÊ+‹ nedüs¡eTì yÓ’<äT´\T ‘Ó*bÕs¡T.

ªj·TTeøÏs¡D≤\Tμ uÀ>∑dt yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. qeTàø±ìï ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡Hêïs¡T. á |ü]dæ‹ì e÷sêÃ*‡q u≤<ä´‘· n+<ä]ô|’ ñ+<äHêïs¡T. j·TTe≈£î\T Hêj·Tø£‘·« \ø£åD≤\qT ô|+bı+~+#·Tø√yê\ì nHêïs¡T. n$˙‹ s¡Væ≤‘·, düTdæús¡ bÕ\q n+~+#·&É+ ˇø£ÿ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغπø kÕ<Ûä´eTì nHêïs¡T. sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ n$˙‹øÏ eT<䛑·T>± ì*∫+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ n+‘·s¡Z‘· ≈£îeTTà˝≤≥\ e˝Ò¢ sêÁwüº+˝À e÷s¡D Vü≤ÀeT+ »s¡T>∑T‘√+<äHêïs¡T. sêÁwüºyê´|üÔ+>± $Á>∑Vü‰\T ≈£L\T‘·T+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+ @+ #˚k˛Ô+<äì Á|ü•ï+#ês¡T. Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« n$˙‹, ndüeTs¡Δ‘·, #˚‘·>±ì‘·q+ $<ÛëHê\‘√ n_Ûeè~Δ yÓqøÏÿ b˛sTT+<äHêïs¡T. Ç˝≤π> bÕ\q kÕ–‘˚ sêÁwüº+˝À p&Ü\T, f…{Ÿ e+{Ï düeTdü´\T ‘·˝…‘·TÔ‘êj·Tì nHêïs¡T. n$˙‹ ìs¡÷à\q≈£î j·TTe‘· eTT+<äT≈£î sêyê\ì, ø£+ø£Dã<äTΔ˝…’ ø£èwæ#˚j·÷\ì nHêïs¡T. sêqTqï mìïø£˝À¢ 10XÊ‘·+ {Ϭøÿ≥¢qT j·TTe‘·≈£î πø{≤sTT+#·qTqï≥Tº Äj·Tq Á|üø£{Ï+#ês¡T. n$˙‹øÏ bÕ\Œ&çq yê]ì mìïø£˝À¢ bÕ˝§Zq≈£î+&Ü ãVæ≤wüÿ]+#ê\Hêïs¡T. eT+Á‘·T\ J‘ê\T ô|+#·Tø√e&É+˝À #·÷|æq ñ‘ê‡Vü≤+ p&Ü\≈£î düºsTT|òü+&é ô|+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ #·÷|ü˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ ø£$Twüqs¡T¢ m+|æø£˝À ‘·q bÕÁ‘· |ü]$T‘·y˚Tqì Äj·Tq nHêïs¡T. ñ|ü mìïø£\T Á|üVü≤düq+>± e÷sêj·Tì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T.

ØC…˙‡ ˝≤ø˘ªW{Ÿμ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. ˇø£ ø±]à≈£î&ÉT, düôdŒ+&Ó’q ◊<äT>∑T]ì ‹]– $<ÛäT˝À¢øÏ rdüTø√yê\+≥÷ ø±]àø£dü+|òüT+ |ü≥Tºã{Ϻ+<äì, B+‘√ |ü\Te÷s¡T¢ #·s¡Ã\T »]|æq|üŒ{Ïø° |òü*‘·+ ˝Òø£b˛sTT+<äHêïs¡T. »qe] 27q $<ÛäT˝À¢øÏ yÓfi¯óÔqï ø±]à≈£î\qT |üü]ÁX¯eT π>≥T e<ä› n&ÉT¶ø√e&É+‘√ b˛©düT\T CÀø£´+ #˚düT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. nsTTHê ãj·T{Ï e´≈£îÔ\‘√ ø£*dæ |ü]ÁX¯eTô|’, dü+düú y˚TH˚»sYô|’, dü÷|üsYyÓ’»s¡¢ô|’ |ü<∏äø£+ Á|üø±s¡+ <ë&ç #˚XÊs¡ì, nìï $uÛ≤>±\qT <Ûä«+dü+ #˚dæ, ø£+ô|˙ ÄdüTÔ\≈£î ì|üô|{≤ºs¡ì $e]+#ês¡T. dü+düú yÓ’dt #ÛÓ’s¡àHé #·+Á<äX‚KsY ‘·\|ü>∑\>={Ϻ Vü≤‘·´#˚XÊs¡ì, |ü_¢ø˘ ]˝ÒwüHé y˚TH˚»sY M;ÄsY eT÷]Ôì rÁe+>± >±j·T|ü]#ês¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. $$<Ûä ø±\˙\˝À ìe•düTÔqï d”ìj·TsY ñ<√´>∑T\ Çfi¯¢ô|’ <ë&ç#˚dæ, ì|üô|fÒº+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ês¡ì nHêïs¡T. á Væ≤+düe\¢ ø£+ô|˙ Ä]úø£+>± uÛ≤Ø>± qwüºb˛sTT+<äì, dü+düúqT ‹]– kÕ<Ûës¡D dæú‹øÏ rdüT≈£îsêe&É+ nkÕ<Ûä´+>± uÛ≤$dü÷Ô ˝≤øö{Ÿ Á|üø£{ÏdüTÔqï≥T¢ $E®\T H√{°düT˝À ù|s=ÿHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ø£+ô|˙ Ä<Ûä«s¡´+˝À q&ÉTdüTÔqï ØC…˙‡ |ü_¢ø˘ dü÷ÿ˝Ÿ, ØC…˙‡ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\, ØC…˙‡ ø±˝ÒCŸ Ä|òt m&ÉT¶πøwüHé

yÓ*ãT#êÃs¡T. øÏ+~ kÕúsTT˝À dü+kÕú>∑‘· j·T+Á‘ê+>∑+ ø=s¡‘·‘√ ø±+Á¬>dt Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥T+&É>± Á|üuÛÑT‘·« e´‹πsø£‘· düeTdü´‘√qT, ‘·qô|’q, ‘·q bÕغô|’q e∫Ãq n$˙‹ Äs√|üD\ |üs¡+|üs¡‘√qT e÷j·÷e‹ ñøÏÿ]_øÏÿ] ne⁄‘·THêïs¡T. ÄyÓT ø=ìïd”≥T¢ ø√˝ÀŒe#·TÃ. ø±ì <ä[‘· y√≥T¢ #ê˝≤ es¡≈£î ÄyÓT bÕغ|üs¡+ ø±e#·Tà ø£qTø£ ÄyÓT n~Ûø£ kÕúHê\T <äøÏÿ+#·Tø√e#·TÃqì |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚, Ç+<äT ø√dü+ ÄyÓT 2007 nôd+;¢ mìïø£\˝À e˝… Áu≤Vü≤àDT\T, sê»|ü⁄Á‘·T\T, eTTdæ¢+\qT _mdt|æ yÓ’|ü⁄ Äø£]¸+#·Tø√e\dæ ñ+≥T+~. Çø£ Á|üuÛÑT‘·« e´‹πsø£‘· e\¢ eTT˝≤j·T+ dæ+>¥ j·÷<äyé m≈£îÿe>± \_Δ bı+<äqTHêïs¡T. Äj·Tq >∑‘·+˝À eTTK´eT+Á‹>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT bÕ\Hê |üs¡+>± ø£Hêï H˚sê\T ô|s¡T>∑T<ä\ ]ø±s¡T¶πø m≈£îÿe>± »q+ Äj·Tq Vü≤j·÷+qT >∑Ts¡TÔ ô|≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. ø±ì j·÷<äyé Á|ü<Ûëq+>± eT÷&ÉT düyêfi¯¢qT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì |ü]o\≈£î\T n+≥THêïs¡T. e÷j·÷e‹ >∑{Ϻ b˛s¡T #·]Á‘·, ‘·q bÕ‘· ]ø±s¡T¶, ‘·s¡*b˛sTTq eTTdæ¢+, ;d”\ y√≥T¢ Ä düyêfi¯¢ì yês¡+≥THêïs¡T. eTT˝≤j·T+ yê{Ïì n~Û>∑$T+#·>∑*–‘˚ eTTK´eT+Á‹‘ê«ìøÏ ã\yÓTÆq b˛{°<ës¡T ø±>∑\s¡ì |ü]o\≈£î\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. ø±>±, e÷j·÷e‹ì #·T≥TºeTT{Ϻq n$˙‹ Äs√|üD\qT neø±X¯+>± rdüT≈£îì ‘·eT ã\+ ô|+#·Tø√e&É+˝À _C…|æ Hêj·T≈£î\T $|òü\eTj·÷´s¡ì |ü]o\≈£î\T n+≥THêïs¡T. n~Ûø±sêìøÏ mqï&É÷ dædü˝…’q b˛{°<ës¡T ø±ì ø±+Á¬>dt≈£î, sêVüQ˝Ÿ≈£î e´‹πsø£+>± Á|ü#ês¡+ kÕ–+#·&É+ ø£Hêï _C…|æ e÷j·÷e‹ô|’H˚ <äèwæº πø+ÁBø£]+∫ ñ+&Ée\dæ+<äì yês¡T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ;CÒ|” eT÷&Ée kÕúq+˝À ˝Ò<ë Hê\T>∑e kÕúq+˝À ì*#˚ neø±X¯+ ñ+<äì |ü]o\≈£î\ n_ÛÁbÕj·T+. ;mdt|” kı+‘·+>± yÓTC≤]{° kÕ~Û+#·˝Òì |üø£å+˝À ;CÒ|” ªøÏ+>¥y˚Tø£sYμ bÕÁ‘· b˛wæ+#·e#·TÃqì, dü+ø°s¡í Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T˝À e÷j·÷e‹‘√ #˚‘·T\T ø£\|üe#·TÃqì |ü]o\≈£î\T dü÷∫düTÔHêïs¡T.

j·T+Á‘ê+>∑+ ˝Òø£b˛e&É+, eTTdæ¢+\T, yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\ (_dæ\) eT<䛑·T ˝À|æ+#·&É+ Ç+<äT≈£î ø±s¡D+>± yês¡T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. Á|æj·÷+ø£ ns¡+π>Á≥+ e\¢ ‘·T~ |òü*‘·+ô|’ dü«\Œe÷Á‘·+>±H˚ Á|üuÛ≤e+ ñ+≥T+<äì yês¡T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ªsêVüQ˝Ÿ X¯≈£îÔ‘ê‡Vü‰\qT, n+øÏ‘·uÛ≤yêìï >∑T]Ô+#·e\dæ ñqï|üŒ{Ïø° n≥º&ÉT>∑TkÕúsTT˝À >∑{Ϻ dü+kÕú>∑‘· j·T+Á‘ê+>±ìøÏ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ @B ˝Ò<äT. Ç<˚ ø±+Á¬>dt≈£î ˝À≥T>± ñ+≥Tqï~. yês¡T dü+kÕú>∑‘· j·T+Á‘ê+>±ìï dü]~<äT›≈£îqï |üø£å+˝À $»„‘êj·TT‘· Hêj·Tø£‘·«+‘√ ø£\>∑*dæ ø±+Á¬>dt |ü\T sêÁcÕº\˝À eTT+<ä+» y˚j·T>∑\<äTμ nì &Ûç©¢ $X¯«$<ë´\j·T+˝À sê»ø°j·T XÊg $uÛ≤>∑+ Ábıô|òdüsY ˙sê #·+<√ø˘ n_ÛÁbÕj·T+

eTTK´eT+Á‹, eT+Á‘·T\T >∑<Ó›qT <ä]Ù+#·T≈£îH˚ düeTj·T+˝À dü«\Œ n|üX¯è‹ #√≥T #˚düT≈£î+~. eT+Á‹ dæ.sêeT#·+Á<äj·T´ <äs¡Ùq+ #˚düT≈£îH˚ düeTj·T+˝À Äj·Tq #ÓsTT´ ‘·–* eq<˚e‘·\ kÕ¬s øÏ+<ä |ü&çb˛sTT+~. ns¡Ãø£kÕ«eTT\T ‹]– kÕ¬sqT Áb˛ø£åD #˚dæ <˚e‘·\≈£î yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. düeT]Œ+#ês¡T. j·÷<Ûäè∫Ãø£+>± »]–q á dü+|òüT≥q kÕúìø£+>± eq<˚e‘·\≈£î düeT]Œ+#ês¡T. ∫s¡+J$ 81.5 øÏ˝À\ ã+>±sêìï #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. düeT]Œ+#·T≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ y˚T&Üs¡+ C≤‘·s¡ô|’ s¡÷bı+~+∫q kÕe˙sYqT, dü+∫ø£qT eTTK´eT+Á‹ mHé.øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Ä$wüÿ]+#ês¡T. y˚T&Üs¡+˝À ì]à+∫q $<äT´‘Y düuŸùdºwüHé≈£î eTTK´eT+Á‹ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ #˚XÊs¡T. d”áy√ ãq«sY˝≤˝Ÿ y˚T&Üs¡+ C≤‘·s¡ @sêŒ≥¢qT, uÛÑ≈£îÔ\≈£î ø£*Œ+∫q edü‘·T\T, HÓ\÷¢s¡T, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô): ñ|ü mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq @sêŒ≥T¢ ‘·~‘·s¡ $wüj·÷\qT eTTK´eT+Á‹ n~Ûø±s¡T\qT n&ç– #˚düTÔqï≥T¢ sêÁwüº Á|ü<Ûëq mìïø£\ ø£$TwüqsY ãq«sY˝≤˝Ÿ ù|s=ÿHêïs¡T. mìïø£\ ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é≈£î |üj·TqeTj·÷´s¡T. Ç~˝≤ ìã+<Ûäq\qT nqTdü]+∫ z≥s¡¢ qyÓ÷<äT Á|üÁøÏj·T düeTs¡úe+‘·+>± |üP]Ô#˚dæ, ñ+&É>± y˚T&Üs¡+ C≤‘·s¡ á HÓ\ 8e ‘˚B qT+∫ mìïø£\T düC≤e⁄>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ãT<Ûäyês¡+ kÕúìø£ >√˝…¶Hé p;¢Vü‰˝Ÿ˝À sê»ø°j·T bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\T, dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\‘√ mìïø£\ Á|üÁøÏj·Tô|’ »]–q düMTø£å düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq ‘=øÏÿdü˝≤≥.. eTTK´eT+Á‹, eT+Á‘·T\ sêø£ dü+<äs¡“¤+>± uÛÑ≈£îÔ\ <äs¡Ùq+ e÷{≤¢&Üs¡T. mìïø£\ düeTj·T+˝À ù|yÓT+{Ÿ Ä]ºø£˝Ÿ‡ô|’ edüTÔqï Á|üø£≥q\ô|’ õ˝≤¢ ì*ù|XÊs¡T. düTe÷s¡T ¬s+&ÉTqïs¡ >∑+≥\≈£î ô|’>± <äs¡Ùq+ kÕúsTT˝À MT&çj·÷ e÷ì≥]+>¥ ø£$T{°, sêÁwüº kÕúsTT˝À ø£$T{°ì @sêŒ≥T#˚dæ ì*ù|j·T&É+ |ü≥¢ uÛÑ≈£îÔ\T ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. yê{Ïì |ü]o*+∫ nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T #˚|üfÒº+<äT≈£î ø£$T{°˝À d”ìj·TsY ‘Ó\¢yês¡TC≤eTT qT+∫ ≈£L´ ˝…’Hé˝À ì\TÃì ñHêïeTì, n~Ûø±s¡T\T, Á|æ+{Ÿ MT&çj·÷, m\Áø±ºìø˘ MT&çj·÷ qT+∫ ˇø=ÿø£ÿ]ì m+|æø£#˚dæ eTTK´eT+Á‹ edüTÔHêïs¡+≥÷ ¬s+&ÉT >∑+≥\ eTT+<äT q\T>∑Ts¡T düuÛÑT´\‘√ ø£$T{° s¡÷bı+~kÕÔeTHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± eT<ä´+, &ÉãT“ qT+#˚ <äs¡Ùq+ ì*ù|j·T&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. $#·Ã\$&ç>± |ü+|æD° #˚j·T&Üìï n]ø£fÒº+<äT≈£î #Óø˘b˛düTº\qT, yÓTTu…’˝Ÿ eTTK´eT+Á‹, eT+Á‘·T\T yÓ[¢b˛sTTq ‘·sê«‘· #Óø˘b˛düTº\qT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiáV Fs¨sıNRPá ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá Æ™s[VLRiNRPV <äs¡ÙquÛ≤>∑´+ ø£*Œ+#·&É+‘√ uÛÑ≈£îÔ\T ˇø£ÿkÕ]>± F°÷¡Lig`i }qÌsxtsQ©±sá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[  ¡Wª`Ω rÛyLiVV G¤«¡Li»˝¡©´sV ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVN]¨s ø£<ä\&É+‘√ dü«\Œ ‘=øÏÿdü˝≤≥ »]–+~. |ü]dæú‹ì J»¡L˝Ri «ÿ’¡ªyÕ‹[ J»¡L˝RiV A∏R∂W F°÷¡Lig`i }qÌsxtsQ©±sá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ ©´sÆ™sWμR∂VNS ¡≤T∂©yLS ¤Õ¡[μy xqsLjiøR¡WxqsVN]¨s, G\Æ™s©y ™´sWLRiVˆÃ¡V, ¬ø¡[LRiVˆÃ¡V ¬ø¡[∏R∂V™´sázqs ™´soLi¤…¡[ xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ Fs¨sıNRPá #·ø£ÿ~<˚›+<äT≈£î b˛©düT\T ÁX¯$T+#ê*‡ e∫Ã+~. @μ≥j∂NSLRiVáNRPV FnyLRiLi c 8 Õ‹[ æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[∏R∂Wá©yıLRiV. @Õÿlgi[ @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s F°÷¡Lig`i n|üX¯è‹ }qÌsxtsQ©±sá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V»¡LiÕ‹[ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá Æ™s[VLRiNRPV ªRΩgji©´s GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV.

C≤rj·T C≤‘·s¡

ñ|ü mìïø£\≈£î |üø£&É“+B #·s¡´\T

Ä u≤&û uÛ≤qT<˚Hê?

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. qT+∫ dæ◊&ç ãè+<ë\T nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£îHêïsTT. eTè‘·<˚Vü≤+ ˇ&ÉT¶, bı&ÉT>∑T #·÷dæ uÛ≤qT øÏs¡DY eTè‘·<˚Vü≤+>± uÛ≤$+#=<ä›ì b˛©düT n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. uÛ≤qTqT n¬sdüTº #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tq X¯Øs¡+ô|’ |ü⁄≥Tº eT#·Ã\T, X¯Øs¡ ø=\‘·\≈£î, \_Û+∫q eTè‘·<˚Vü‰ìøÏ eT<Ûä´ e´‘ê´dü+ ñ+~. dæ◊&ç n~Ûø±s¡T\T eTT+<äT qT+∫ Ä eTè‘·<˚Vü≤+ uÛ≤qT~ ø±<äH˚ nqTe÷Hê\T e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô e#êÃs¡T. Ä<Ûësê\‘√H˚ düŒwüºyÓTÆq Á|üø£≥q yÓ\Te]+#ê\ì uÛ≤$+∫+~. eTè‘·<˚Vü‰ìï ‹s¡T|ü‹˝Àì s¡Tj·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ b˛düTºe÷s¡º+ ø√dü+ ‘·s¡*+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+ MT<ä kÕj·T+Á‘êìøÏ eTè‘·<˚Vü≤+ uÛ≤qT~ ø±<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ñ<äj·T+ qT+∫ á eTè‘·<˚Vü≤+ uÛ≤qT<˚q+≥÷ e∫Ãq e<ä+‘·T\T dü+#·\q+ ø£*–+#êsTT. |ü]{≤\ Vü≤‘·´ πødüT˝À ì+~‘·T\T ˇø£s=ø£s¡T>± Vü≤‘·´≈£î >∑T] ø±e&É+, dü÷] Vü≤‘·´ πødüT˝À H˚{Ï es¡≈£î Á|ü<Ûëq ì+~‘·T&Ó’q uÛ≤qT Ä#·÷ø°ì b˛©düT\T ø£qT>=q˝Òø£b˛e&É+, Ç{°e\ {°&û|” n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT ≈£L&Ü uÛ≤qT düJe+>± <=s¡T≈£î‘ê&ÉH˚ qeTàø£+ ˝Ò<äì yê´U≤´ì+#·&É+‘√ á e<ä+‘·T\T rÁe ø£\ø£\+ πsbÕsTT. ‘·~‘·s¡ $<ë´ dü+düú\ ø=qkÕ–+|ü⁄ô|’ ˙*˙&É\T ø£eTTà≈£îHêïsTT. B+‘√ y˚˝≤~ eT+~ $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘·TÔ Á|üXÊïs¡úø£+>±e÷]+~. y˚˝≤~eT+~ $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘·TÔ Á|üXÊïs¡úø£+>± e÷]+~. nsTT‘˚ $<ë´dü+düú\qT ø=qkÕ–+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïkÕÔeTì ØC…˙‡ j·÷»e÷ì Hêj·TT&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. ØC…˙‡ dü+düúqT ‘êqT e<äT\T≈£îqïfÒ¢qì MT&çj·÷≈£î $e]+#ês¡T. nø£ÿ&É |ü]dæú‹ rÁe ñ~«>∑ï+>± ñ+<äHêïs¡T. nø£ÿ&çøÏ yÓfi‚¢ |ü]dæú‹ ˝Ò<äì, u…~]+|ü⁄ bò˛qT¢ edüTÔHêïj·THêïs¡T. j·÷Hê+˝À HÓ\ø=qï ñÁ~ø£Ô‘· e˝Ò¢ ˝≤øö{Ÿ Á|üø£{Ï+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø=+<äs¡T <äTsêàs¡TZ\T ø£+ô|˙˝À #˚] dü+düúqT HêX¯q+ #˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. |ü]ÁX¯eTô|’ <ë&çøÏ dü+ã+~Û+∫q |òüT≥q˝À ãj·T{Ïyê] bÕÁ‘· ñ+<äHêïs¡T.

|ü⁄<äT#˚Ã] eT+Á‘·T\ |üs¡´≥q ØC…˙‡ dæsê$Tø˘ ø£+ô|˙ ñ<ä+‘·+ |ü]o\q≈£î Ç<ä›s¡T |ü⁄<äT#˚Ã] eT+Á‘·T\T j·÷Hê+ sêqTHêïs¡T. |ü⁄<äT#˚Ã] dü+πøåeTXÊK eT+Á‹ |æ.sê»y˚\T, dü«|ü]bÕ\q XÊK eT+Á‹ mdt. |ü˙ïs¡T ôd\«+ H˚&ÉT |üs¡´{ÏkÕÔs¡T. ø±]à≈£î\ <ë&ç˝À <Ûä«+düyÓTÆq |ü]ÁX¯eTqT eT+Á‘·T\T |ü]o*kÕÔs¡T. nq+‘·s¡+ b˛©düT\‘√ düe÷y˚X¯+ »]|æ $esê\qT eTTK´eT+Á‹øÏ n+<äCÒkÕÔs¡T. ø±>± dü+düú yÓ’dt #ÛÓ’s¡àHé Vü≤‘·´πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫ ◊<äT>∑T]ì b˛©düT\T n¬sdüTº#˚XÊs¡T. yê]ì ø√s¡Tº m<äT≥ Vü≤»s¡T|üs¡#·>±, áHÓ\ 13es¡≈£î yê]øÏ ø√s¡Tº ]e÷+&é $~Û+∫+~.

sêJyé eTs¡D+ u≤~Û+∫+~

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT.. k˛<äs¡T&ÉT e+{Ïyê&Éì nHêïs¡T. eTeT‘· ‘·q Ä{ÀãjÓ÷Á>∑|ò” ªyÓTÆ ÄHé|òüsY Áπ>{Ÿ|òü⁄˝Ÿ yÓTyÓTTØdtμ˝À sêJyé, Á|üDuŸ\ >∑T]+∫ $|ü⁄\+>± $e]+#ês¡T. ‘êqT ø±+Á¬>dt˝À ñqï düeTj·T+˝À (1991) ø√˝Ÿø£‘ê˝À »]–q sê´©˝À bÕ˝§Zqï ‘·qô|’ d”|”m+ ø±s¡´ø£s¡Ô\T <ë&ç#˚XÊs¡ì, Ä düeTj·T+˝À ‘·q yÓ’<ä´ ∫øÏ‘·‡\ u≤<Ûä´‘·\qT sêJyé rdüT≈£îHêïs¡ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ nyÓT]ø±˝À yÓ’<ä´+ #˚sTT+#˚+<äT≈£î dæ<äΔyÓTÆq ø=+‘· eT+~ì sêJyé ‘·q <ä>∑Zs¡≈£î |ü+|æ+#ês¡ì eTeT‘· #ÓbÕŒs¡T. 1991˝À sêJyé Vü≤‘·´≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡ì ‘Ó*dæ, yês¡+ s√E\bÕ≥T @MT ‹q˝Ò<äì, me]‘√q÷ e÷{≤¢&É˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·q ‘·+Á&ç #·ìb˛e&É+‘√ nHê<∏äqT nj·÷´qì.. Ä ‘·sê«‘· sêJyé eTs¡D+‘√ ‘êqT ¬s+&√kÕ] nHê<∏äqT nsTTb˛j·÷qì ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq #·ìb˛sTTq|ü⁄&ÉT ‘·qqT‘êqT >∑~˝À ã+~Û+#·T≈£îì $\|æ+#êqì ù|s=ÿHêïs¡T. πø+Á<ä Ä]úø£eT+Á‹ Á|üDuŸ eTTKØ®ì ‘·q k˛<äs¡T&ç>± n_Ûe]í+#ês¡T. Äj·TqqT m\¢|ü⁄&É÷ >ös¡$kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. 1986˝À ø±+Á¬>dt qT+∫ ‘=\–+∫q ‘·sê«‘· Á|üDuŸ sêÁw”ºj·T düe÷CŸyê~ ø±+Á¬>dt @sêŒ≥T #˚düT≈£îHêïs¡ì, Äj·TqqT bÕغ˝ÀøÏ ‹]– rdüTø√yê\ì Ä düeTj·T+˝À ‘êqT sêJyéqT |ü<˚|ü<˚ y˚&ÉT≈£îHêïqì Ä‘·àø£<∏ä˝À eTeT‘êu…qØ® ù|s=ÿHêïs¡T.


‹s¡TeT\≈£î ø±*q&Éø£q ∫qJj·TsY ºΩLRiV™´sVá, zmns˙ ¡™´sLji 1(düTes¡íyês¡Ô) : ˙ºΩμR∂Li≤T∂ ¿¡©´s“¡∏R∂VL`i ry*≠sV FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ …‘¡…‘¡≤U∂Õ‹[ ™´sfl·VNRPV xmso…Ì”¡r°ÚLiμj∂. CÆ©sá 3©´s NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ºΩLRiV™´sVáNRPV ¬ø¡[LRiVN][©´sV©´sı ry*≠sV , ™´sV◊d˝¡ FsÕÿLi…”¡ xqsLiøR¡Ã¡©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[ryÚL][©´s¨s …‘¡…‘¡≤U∂ @μ≥j∂NSLRiVáV À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. zmns˙ ¡™´sLji 3©´s A∏R∂V©´s NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ºΩLRiV™´sVáNRPV ¬ø¡[LRiVN][©´sV©yıLRiV. ’≥d¡xtsQ¯ GNSμR∂bP¨s xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VN]¨s ºΩLRiVxmsºΩÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ ≠sLS…fi $≠sxtÒsv xqsx§¶¶¶˙xqs©y™´sV

FyLS∏R∂Vfl· NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ¿¡©´s“¡∏R∂VL`i •¶¶¶«¡LRiV NS©´sV©yıLRiV. FyLS∏R∂Vfl·Li @©´sLiªRΩLRiLi ¿¡©´s“¡∏R∂VL`i ªRΩ©´s bPxtsv˘Ã¡ª][ NRP÷¡zqs ºΩLRiV™´sVáNRPV FyμR∂∏R∂W˙ªRΩgS ¡∏R∂V¤ÕÙ¡[LRiVªyLRiV. ryOSQªRΩWÚ Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRiry*≠sV N]áV\Æ™s D©´sı G≤R∂VN]Li≤R∂á\|ms À≥œ¡NTPÚÀ≥ÿ™´sLi ªRΩgÊRiVª][LiμR∂¨s gRiªRΩLiÕ‹[ xqsLiøR¡Ã¡©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s ˙ºΩμR∂Li≤T∂ ¿¡©´s“¡∏R∂VL`i ry*≠sV, BxmsˆV≤R∂V FyμR∂∏R∂W˙ªRΩª][ …‘¡…‘¡≤U∂Õ‹[ ™´sfl·VNRPV xmso…Ì”¡xqsVÚ©yıLRiV. BNRP $™yLji¨s ¿¡©´s“¡∏R∂VL`i

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

ø=eTTàø±dæq yê]πø ø=\Te⁄\T \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, zmns˙ ¡™´sLji 1(düTes¡íyês¡Ô) : LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ xqs™´sWøyLRi x§¶¶¶NRPV‰ NRP≠sVxtsQ©±s LS«¡NUP∏R∂V xmso©´sLS™yxqs ZNP[Li˙μR∂LigS ™´sWLjiLiμR∂¨s ’¡¤«¡zms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ FsLi. Æ™sLiNRP∏R∂V˘©y∏R∂VV≤R∂V ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ «¡©´sıª`Ω x§¶¶¶ß}qs©±s ≠sV©´s•¶¶¶ ≠sVgji÷¡©´s ™yLRiLiªy øR¡»Ì¡Li\|ms xqs\lLi©´s @™´sgSx§¶¶¶©´s¤Õ¡[¨s ™yLRi¨s, Fs¨sıNRPÕ˝‹[ J≤T∂F°LiVV©´s™yLRiV, Dμ][˘gSÕ˝‹[ Lji\¤…¡L`Ôi @LiVV©´s™yLRiV, @μ≥j∂NSLRi FyLÌkiNTP N]™´sVV¯NSzqs©´s ™yLjiNTP rÛy©´sLi NRP÷¡ˆLiøyLRi¨s, ≠dsLji ¨s∏R∂W™´sVNRPLi aRPVμÙR∂ μR∂Li≤R∂VgRi @©yıLRiV. BÕÿLi…”¡ ¨sLÒRi∏R∂Wá ™´sÃ˝¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xms«¡Õ˝‹[ ≠sxqs*xqs¨ds∏R∂VªRΩ G ≠sμ≥R∂LigS DLi»¡VLiμR∂¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi FyLÌki

μR∂Lji+LiøR¡VN][LRi©´sı ™yLRiÚÕ˝‹[ xqsªRΩ˘Li ¤Õ¡[μR∂¨s Ax§¶‹[’¡Ã¡Li LS™´sW©´sV«¡ ¿¡©´s“¡∏R∂VL`i ry*≠sV @©yıLRiV. ©yáVgRiV ™´sW≤≥R∂≠dsμ≥R∂VÕ˝‹[ xqsx§¶¶¶˙xqs ©y™´sW™´s◊¡ xmshjiLiøyNRP $™yLji¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPVLi…ÿLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. HæªΩ[ gRiªRΩLiÕ‹[ …‘¡…‘¡≤U∂\|ms xmsáVryL˝RiV ≠s™´sVLRi+áV gRiVzmsˆLi¿¡©´s ¿¡©´s“¡∏R∂VL`i, BxmsˆV≤R∂V xqs*∏R∂VLigS ºΩLRiV™´sVáNRPV ™´sxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ @μ≥j∂NSLRiVáV À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. CryLji GNRPLigS FyμR∂∏R∂W˙ªRΩª][ ºΩLRiV™´sVáNRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLi»¡V©´sı ¿¡©´s“¡∏R∂VL`i, FsÕÿLi…”¡ ªRΩzmsˆμy÷¡ı \|§¶¶¶\¤Õ¡…fi ¬ø¡[ryÚL][©´s¨s FyáNRP™´sVLi≤R∂÷¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso …‘¡…‘¡≤U∂ \¬ø¡LRi¯©±s NRP©´sV™´sVWLji ÀÿzmsLS«¡Ÿ ™´sW˙ªRΩLi ˙ºΩμR∂Li≤T∂ ry*≠sV LSNRP N][xqsLi ªy™´sVV FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ry*≠sV™yLji xmsp«¡Ã¡ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ A∏R∂V©´s xqsW¿¡Li¿¡©´s»Ì¡V ©´s≤R∂VøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ªy™´sVV zqsμÙR∂™´sVLi»¡V©yıLRiV.

NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠s¤Õ¡[≈¡LRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV ©´sÃ˝¡V BLi˙μR∂}qs©ylLi≤ÔT∂, ¡Li≤yLRiV μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏R∂V , Fs©±s. LS™´sVøR¡Li˙μyLS™´so Fs©±s.≠s. Fs£qs.Fs£qs. ˙xmsÀ≥ÿNRPL`iáª][ NRP÷¡zqs ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. Æ©s[≤R∂V LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @¬ø¡[ªRΩ©´sLi , @¨sLÒRi∏R∂VLi, @xqsÚ ™´s˘xqsÚLi @Æ©s[ «¡ ¡V˜Ã¡ª][ Àÿμ≥R∂xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s, @©yı LRiV. ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P LSuÌy˚¨sı ALiμ][Œœ¡©´s ˙xmsÆμ∂[a`PgS ™´sWLSËLRi¨s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ˙xmsºΩL][«¡Ÿ G ™´sVWá øR¡Wzqs©y ALiμ][Œœ¡©´sáV, μ≥R∂LSıáV,  ¡Liμ`∂áª][ @»Ì¡V≤T∂NTP F°ªRΩVLiμR∂©yıLRiV. μk∂¨s NRPLiªRΩ…”¡NTP ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨s Æμ∂[ Àÿμ≥R∂˘ªRΩ @©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, Dxms™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ, ™´sVLi˙ªRΩVáV, @μ≥j∂NSLRiVáNRPV ™´sVμ≥R∂˘ xqs™´sV©´s*∏R∂VLi ¤Õ¡[μR∂¨s, xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aSáV xqs≠dsVORPQáZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi @LiVV©y™´sV¨s ¨sLÙjixtsQ\Æ™sV©´s ˙xmsflÿ◊¡NRPáV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[ryLRiV. xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯ ≠sLRi™´sVfl·NRPV Dμ][˘gRiVáª][ NRPVμR∂VLRiVËNRPV©´sı IxmsˆLiμyá @™´sVáV NRPV ™´sVL][ryLji xqsÆ™sV¯ ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s xmsLjizqÛsºΩ Æ©sá

N]LiμR∂¨s À‹[μ≥R∂©y {mns«¡ŸÃ¡ ¬ø¡÷˝¡Lixmso ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ BÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]LiμR∂©yıLRiV. «¡⁄≤yáV gRiªRΩ G≤R∂V L][«¡ŸÃ¡VgS xqsÆ™sV¯ ¬ø¡[xqsVÚLi¤…¡[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsˆLiμj∂Li øR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s, }msμR∂á AL][gRi˘Lixms»˝¡ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP D©´sı ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂NTP ¨sμR∂LRi+©´s™´sV¨s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. ™y˘…fi\|ms ™y˘FyLRiVá xqsÆ™sV¯N]©´srygRiVªRΩVLiμR∂¨s , \Æ™sV©yLji…‘¡, Fs{qs=,Fs{qÌs NRP≠dsVxtsQ©˝´s ¨s∏R∂W™´sVNRPLi «¡LRigRi¤Õ¡[μR∂¨s, «¡Ã¡∏R∂V«Ï¡Li }msLRiVª][ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ˙Fy¤«¡ NÌRPVáV xqsgRiLiÕ‹[Æ©s[ AgjiF°∏R∂W∏R∂V¨s ≠ds…”¡N][xqsLi  ¡Æ≤Í∂…fiÕ‹[ ZNP[…ÿLiVVLi¿¡©´s ¨sμ≥R∂VáV xqsgRiLi NRPW≤y ≠s≤R∂V μR∂á ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. NRPLRiV™´so ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡ BLiªRΩ™´sLRiNRPV G INRP‰LjiNTP xqsx§¶¶¶∏R∂VLi @Liμj∂LiøR¡NRPF°gS μ]LigRiáV xms≤ÔR∂ ALRiVÆ©sááNRPV gS¨s ZNP[Li˙μy¨sı xqsx§¶¶¶∏R∂W¨sı N][LRi≤R∂Li ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* \Æ™s≈¡LjiNTP ¨sμR∂LRi+©´s™´sV¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. D÷˝¡,»¡™´sW»¡, NRPLiμj∂, F°gSNRPV, xmsºΩÚ, xmsxqsVxmso ªRΩμj∂ªRΩLRi xmsLi»¡Ã¡NRPV gji»Ì¡V Àÿ»¡V μ≥R∂LRi á’≥¡LiøR¡NRP \lLiªRΩVáV @Õ˝ÿ≤R∂VªRΩVLi¤…¡[ ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li xms…Ì‘¡xms»Ì¡V©´s»˝¡V ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡≤R∂Li μyLRiVfl· ™´sV©yıLRiV. x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V ¬ø¡[zqs©´s ¨sLiμj∂ªRΩVÕ‹[  ¡z§¶¶¶LRiLi

LS«¡NUP∏R∂Vxmso©´sLS™yxqsZNP[Li˙μR∂LigS ™´sWLji©´s "xqs™´sWøyLRi' NRP≠sVxtsQ©±s ˙xms«¡Õ˝‹[ ≠saRP*xqs¨ds∏R∂VªRΩ N][Õ‹[ˆLiVV©´s NTPLRifl„fi xqsLS‰L`i ’¡¤«¡zms Æ©s[ªRΩ Æ™sLiNRP∏R∂V˘ μ≥R∂*«¡Li gRiLigS ºΩLRiVgRiVªRΩV©yıLRi¨s ≠s˙gRix§¶¶¶Ã¡ NRPW÷¡Ë Æ™s[ªRΩ xmsLRiLixmsLRi N]©´srygRiVªRΩV©yı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsˆLiμj∂Li øR¡NRPF°™´s≤R∂Li @LiªRΩ μR∂VLS¯LÊRiLi ™´sVL]NRP…”¡¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. F°÷d¡xqsVáV, À≥œ¡˙μR∂ªyzqs ¡˜Liμj∂, BLi…”¡÷d¡¤«¡©±s= ™´s˘™´sxqÛsáV xmspLjiÚgS ≠sxmnsá™´sVLiVV©yLRi©yıLRiV. FsLiª][ ALS˜È»¡LigS ˙FyLRiLi’≥¡Liøyá©´sVNRPV©´sı ∏R∂VV™´s NTPLRiflÿá xms¥R∂NRPLi NTPLRiflÿáV Æ™sμR∂«¡Ã˝¡¤Õ¡[NRP F°LiVVLiμR∂¨s, ˙xmsμ≥y¨s ¬ø¡[ªRΩVá ≠dsVμR∂VgS ˙FyLRiLi’≥¡ryÚ™´sV¨sı C xms¥R∂NRPLiÕ‹[ NTPLRiflÿáV Æ™sáV™´s≤R∂¤Õ¡[NRP F°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ ˙xmsμ≥y¨s xmsLRi˘»¡©´s ™yLiVVμyxms≤T∂LiμR∂©yıLRiV. @˙NRP™´sV ™´sVμR∂˘Li μyLRiVá\|ms Fszqs’¡ «¡Ljizms©´s μy≤R∂VáV LjiF°L`Ìi©´sV  ¡∏R∂V»¡ |ms…Ìÿá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[ryLRiV. aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ LS“¡©y™´sWá\|ms {qsˆNRPL`i \Æ™s≈¡Lji xqs\lLi©´sμj∂ NSμR∂©yıLRiV. ≠sG©´sV μj∂NRP‰LjiLi¿¡©´s ™yLji\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][NRPVLi≤y ≠søyLRifl·Ã¡ }msLRiVª][ NSá∏R∂Wxms©´s ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sı ªRΩxmsˆV ¡…ÌÿLRiV. LSxtÌsQ˚Li

3

>∑Ts¡Tyês¡+ 2, |òæÁãe] 2012

ªyá ¡©˝´s\|ms ÀÿLi ¡Vá ™´sL<RiLi

BμÙR∂LRiV NRP™´sWLi≤R∂L˝RiV xqs•¶¶¶ 31 ™´sVLiμj∂ x§¶¶¶ªRΩLi Br˝y™´sWÀÿμ`∂, zmns˙ ¡™´sLji 1 :FyNTPryÚ©±s \|mns»¡L`i ¤«¡…fi ≠s™´sW©yáV @FnÁy¨sryÚ©±s xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VÕ‹[¨s D˙gRi™yμR∂ rÛy™´sLSá\|ms  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi DμR∂LiVV ≠sLRiVøR¡VNRPVxms≤ÔyLiVV. BμÙR∂LRiV ªy÷¡ ¡©±s NRP™´sWLi≤R∂L˝RiV xqs•¶¶¶ 31 ™´sVLiμj∂¨s x§¶¶¶ªRΩ™´sWLSËLiVV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi LS˙ºΩ NRPV˙LRiLi gjiLji«¡©´s ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s \|qs¨sNRP rÛy™´sLRiLi\|ms ªy÷¡ ¡©˝´sV «¡Ljizms©´s μy≤T∂Õ‹[ 8 ™´sVLiμj∂ \|qs¨sNRPVáV ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμR∂gS, \|qs¨sNRPVá NSáVˆÕ˝‹[ 35 ™´sVLiμj∂ ªy÷¡ ¡©˝´sV x§¶¶¶ªRΩ™´sV∏R∂W˘LRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ lLiLi≤R∂VryL˝RiV \|qs¨sNRP rÛy™´sLSá\|ms μy≤T∂ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ BNRP D}msOTPQLiøR¡¨s FyN`P ∏R∂VVμÙR∂ ≠s™´sW©yá©´sV LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂Li¿¡Liμj∂.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi @FnÁy©±s xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VÕ‹[¨s ªyá ¡©˝´s rÛy™´sLSá\|ms ¤«¡…fi ≠s™´sW©yáV ÀÿLi ¡Vá ™´sL<RiLi NRPVLjizmsLiøyLiVV. C μy≤R∂VÕ˝‹[ ªy÷¡ ¡©±s Æ©s[ªRΩ Æ™sWLiVV©´sVμÙk∂©±s ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s»˝¡V À≥œ¡˙μR∂ªy  ¡Ã¡gSáV ˙xmsNRP…”¡LiøyLiVV.

NRPÕÿ¯≤U∂\|ms ºdΩxqsVNRPV©´sı øR¡LRi˘¤Õ¡[≠sV…”¡? ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, zmns˙ ¡™´sLji 1 :NS™´sVÆ©s*ÕfiÚ lgi[™±sV= ¨sLRi*x§¶¶¶fl· NRP≠sV…‘¡ ¿d¡£mns xqsVlLi[a`P NRPÕÿ¯≤U∂ NRPuÌyáV lLi…Ì”¡Lixms∏R∂W˘LiVV. NS™´sVÆ©s*ÕfiÚ lgi[™±sV= NRPVLiÀ≥œ¡N][fl·LiÕ‹[ ¨sLiμj∂ªRΩV\Æ≤∂©´s NRPÕÿ¯≤U∂\|ms GLi øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yıL][ æªΩáFyáLi»¡W BLi»¡lLi[ıxtsQ©´sÕfi IáLizmsN`P= NRP≠sV…‘¡ (HJ{qs) À≥ÿLRiªRΩ IáLizmsN`P @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s (HJG) @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ≠dsZNP[ ™´sVÕ>‹[Q˙ªyNRPV ¤Õ¡[≈¡ LSzqsLiμj∂. NRPÕÿ¯≤U∂\|ms μy≈¡\¤Õ¡©´s øyLÍki{tsQ…fi ≠s™´sLSáV NS™yá¨s HJ{qsNTP ¬ø¡Liμj∂©´s Æ©s[xtsQ©´sÕfi IáLizmsN`P= NRP≠sV…‘¡ xqsLi ¡Liμ≥yá \Æ≤∂lLiNÌRPL`i {ms∏R∂VL`i \Æ™sVL][ A ¤Õ¡[≈¡Õ‹[ N][LSLRiV. ry‰™±sVÕ‹[ ¨sLiμj∂ªRΩV\Æ≤∂©´s NRPÕÿ¯≤U∂¨s xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ À≥ÿLRiªRΩ IáLizmsN`P= Fs¥j∂N`P= NRP≠sV…‘¡ gRiªRΩ ≤T∂|qsLi ¡L`iÕ‹[ AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. μk∂¨s\|ms©y HJ{qs ALS ºdΩzqsLiμj∂. @Õÿlgi[ NRPÕÿ¯≤U∂ ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV HJG xqsLRi*xqsÀ≥œ¡˘ xqs™´sWÆ™s[aRPLi FsxmsˆV≤R∂V ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRi¨s ˙xmsbPıLi¿¡Liμj∂. μyμyxmso ª]≠sV¯μj∂ Æ©sáá Fy»¡V ºdΩ•¶¶¶L`i \¤«¡Ã¡VÕ‹[ D©´sı NRPÕÿ¯≤U∂ gRiªRΩ Æ©sáՋ[ ¤À¡LiVVÕfi\|ms ≠s≤R∂VμR∂á∏R∂W˘LRiV. @LiVVæªΩ[, A∏R∂V©´s ªRΩ©´s xmsμR∂≠ds NSáLi ™´sVVgji}qs ™´sLRiNRPW HJG ©´sVLi¿¡ \Æ™sμ]ágRiNRPW≤R∂μR∂Æ©s[ ¨saRPË∏R∂VLiª][ D©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ™´sVL][\Æ™sxmso HJGÕ‹[ Æ™sV«ÿLÌki xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V A∏R∂V©´sNRPV xqs¨sız§¶¶¶ªRΩV¤Õ¡[ NS™´s≤R∂Li NRPW≤y A∏R∂V©´sNRPV NRP÷¡zqs ™´s¬ø¡[Ë @LiaRPLi.

™´sVμR∂˘Li ™y˘FyLji øyμ≥y ¨s™yxqsLi\|ms H…‘¡ μy≤R∂VáV

j·TTe‘·≈£î ªHêsêμ>±\+

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, zmns˙ ¡™´sLji 1(düTes¡íyês¡Ô): ∏R∂VV™´sªRΩ©´sV LS«¡NUP∏R∂Wá \Æ™sxmso ANRPL<jiLiøR¡≤R∂Liª][ Fy»¡V ™yLji J»˝¡©´sV LS ¡»Ì¡VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂Vªyı¨sNTP …”¡≤T∂zms $NSLRiLi øR¡V…Ì”¡Liμj∂. 35 GŒ˝œ¡ Õ‹[xmso ™´s∏R∂VxqsV=©´sı ∏R∂VV™´sªRΩ©´sV \¬ø¡ªRΩ©´s˘ xmsLji¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsflÿ◊¡NRP©´sV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[zqsLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS ∏R∂VV™´sªRΩ©´sV ANRPL<jiLiøR¡≤y¨sNTP ∏R∂VV™´s«¡©´s xqsμR∂xqsV=áV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. FyªRΩªRΩLRiLi ©y∏R∂VNRPVáª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩW N]ªRΩÚ ™yLjiNTP …‘¡≤U∂{msÕ‹[ rÛy©´sLi ¤Õ¡[μR∂©´sı ≠s™´sVLRi+áNRPV μR∂WLRiLigS DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV ©yıLRiV. |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ∏R∂VV™´s«¡©´s xqsμR∂xqsV=á©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li μy*LS LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[ ™yLji¨s À≥ÿgRiry*™´sV˘Li ¬ø¡[∏R∂Wá¨s øR¡WxqsVÚ©yı™´sV¨s æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ©yLS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V ¬ø¡FyˆLRiV. ∏R∂VV™´sªRΩ LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[NTP ™´s}qsÚÆ©s[ LS«¡NUP∏R∂WáV ¨s«ÿLiVVºdΩgS N]©´srygRiVªy∏R∂V¨s @©yıLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ @≠s¨dsºΩ ˙xmsOSQŒœ¡©´s Æ™sVVμR∂áLiVV˘LiμR∂¨s

Àÿ ¡V @©yıLRiV. Bμj∂ ™´sVLi¿¡ xmsLjiflÿ™´sV™´sV¨s, Æμ∂[aRP À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚNRPV ∏R∂VV™´sæªΩ[ NUPáNRP™´sV¨s @©yıLRiV. μk∂Liª][ Àÿ ¡V ∏R∂VV™´sªRΩNRPV gSáLi Æ™s[}qs xms¨sÕ‹[ xms≤ÔR∂»˝¡VgS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV \lLiªRΩV F°LRiV ∏R∂W˙ªRΩáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s Àÿ ¡V ªRΩ©´s μR∂XztÌsQ ∏R∂VV™´sªRΩ\|ms ZNP[Li˙μk∂NRPLjiLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s ©yáVgRiV ˙xmsμ≥y©´s xms»Ì¡flÿÕ˝‹[ ∏R∂VV™´s«¡©´s xqsμR∂xqsV=áV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV …”¡≤T∂zms ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. C Æ©sá 8 ©´sVLi≤T∂ 11™´s æªΩ[μj∂ ™´sLRiNRPV ™´sLRiVxqsgS ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡V ºΩLRiVxmsºΩ, ≠saS≈¡xms»¡ıLi, ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂áՋ[ xqsμR∂xqsV=áV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV Àÿ ¡V zqsμÙR∂™´sV∏R∂W˘LRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NRPVŒœ¡ß˛ LS«¡NUP∏R∂WáV NRP≤T∂lgi[LiμR∂VNRPV, ∏R∂VV™´sªRΩ LS«¡NUP∏R∂Wá©´sV @xqsz§¶¶¶˘LiøR¡VNRPVÆ©s[ xmsLjizqÛsºΩ LSNRPW≤R∂μR∂©´sı AÕ‹[øR¡©´sª][ C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @Õÿlgi[ ∏R∂VV™´sªRΩNRPV ©y∏R∂VNRPªRΩ* áORPQflÿáV @™´sxqsLRi™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. @≠s¨dsºΩLRiz§¶¶¶ªRΩ Fyá©´s INRP‰ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiª][Æ©s[ ryμ≥R∂˘™´sV©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NSLi˙lgixqsV FyLÌki @≠s¨dsºΩÕ‹[ NRPWLRiVNRPVF°LiVVLiμR∂¨s @©yıLRiV. @≠s¨dsºΩ, @xqs™´sVLÛRi Fyá©´sª][ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @’≥¡™´sXμÙj∂ Æ™s©´sNTP‰ F°LiVVLiμR∂©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Fyá©´s BÕÿlgi[ DLi¤…¡[ ¤…¡…fi, «¡Ÿ≤yá xqs™´sVxqs˘Ã¡V ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚªy∏R∂V©yıLRiV.@≠s¨dsºΩ LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVá©´sV øR¡Wzqs ∏R∂VV™´sªRΩNRPV LS«¡NUP∏R∂WáLi¤…¡[Æ©s[ ©´s™´sV¯NRPLi F°π∏∂[V xmsLjizqÛsºΩ ™´s¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. μy¨s¨s ™´sWLSË÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ @LiμR∂Lji\|ms DLiμR∂©yıLRiV. @≠s¨dsºΩLRiz§¶¶¶ªRΩ xqs™´sW«¡Li NS™yáLi¤…¡[ xms…”¡xtÌsQ Õ‹[N`P FyÕfi ’¡Ã˝¡V©´sV ºdΩxqsVNRPV LS™yá¨s @©yıLRiV. @≠s¨dsºΩ ˙xmsOSQŒœ¡©´s «¡LRigS÷¡=LiÆμ∂[©´s©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ @≠s¨dsºΩ Æ©s[ªRΩ¤Õ¡[ ∏R∂VV™´sªRΩNRPV AμR∂LRi+LigS ™´sWlLi[ ˙xms™´sWμR∂Li D©´sıLiμR∂V©´s, ∏R∂VV™´sªRΩ©´sV xqs©y¯LÊRiLiÕ‹[ |ms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. FsLiªRΩ™´sVLiμj∂ ∏R∂VV™´sNRPVáV ™´s¿¡Ë©y LS«¡NUP∏R∂WÕ˝‹[NTP A•¶¶¶*¨sryÚ™´sV¨s Àÿ ¡V æªΩ÷¡FyLRiV.

$<ë´]ú >∑s¡®q b˛düºs¡¢ $&ÉT<ä\ ø±+Á¬>dt≈£î e´‹πsø£+>± ø√<ä+&Ésê+ Á|ü#ês¡+ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i,zmns˙ ¡™´sLji 1(düTes¡íyês¡Ô)

æªΩáLigSfl·©´sV BryÚ™´sV¨s ¬ø¡zmsˆ NSLi˙lgi£qs FyLÌki æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s æªΩáLi gSfl· ¤«¡[G{qs \¬ø¡LRi¯©±s N][μR∂Li≤R∂LSLi @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs Æ™sWxqsxmspLjiªRΩ \Æ™s≈¡LjiNTP ¨sLRixqs©´sgS æªΩáLigSfl· xms¤Õ˝¡ Õ˝‹[ A FyLÌkiNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. J∏R∂VW ≠sμy˘LÛRiVáV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ ≠sμy˘LÙji gRiLÍRi©´s F°xqÌsL˝Ri©´sV ¡Vμ≥R∂™yLRiLi J∏R∂VW NS˘Lixms£qsÕ‹[ N][μR∂Li≤R∂LS™±sV A≠sxtsQ‰ LjiLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ¿¡μR∂Li ¡LRiLi ˙xmsNRP»¡©´s Àÿμ≥R∂˘ªyLSz§¶¶¶ªRΩ˘™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. NSLi˙lgixqsV FyLÌki Æ™sWxqs xmspLjiªRΩ ≠sμ≥y©´sLi ™´sÃ˝¡Æ©s[ æªΩáLigSfl· LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. @™´sVLRiVá xqsWˆÈQ LjiÚª][ DμR∂˘™´sVLi N]©´sry gjiryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. @™´sVLRi≠dsLRiVá NRPV»¡VLi Àÿá©´sV xms…Ì”¡LiøR¡V N][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂Æ©s[ ™y˘≈¡˘Õ˝‹[ ™yxqsÚ™´sLi ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· @™´sVLRi ≠dsLRiVá  ¡÷¡μy ©yáNRPV NSLRifl·\Æ™sV©´s LS«¡NUP∏R∂V FyLÌkiá \Æ™s≈¡Lji¨s FsLi≤R∂gRi ≤R∂ªy™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms NSLi ˙lgixqsV Bxmsˆ…”¡\ZNP©y xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s \Æ™s≈¡Lji ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLi gSfl· N][xqsLi DμR∂˘ ™´sW¨sı Dμ≥R∂XªRΩLi ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ •¶¶¶≠dsV Æ™s[VLRiNRPV NRP≠sV…‘¡Ã¡ ¨sÆ™s[μj∂NRPáª][

xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[NRPVLi≤y æªΩáLigSfl· LSuÌy˚¨sı GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s ZNP[Li˙μy¨sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. NSLi˙lgi£qs ≈¡ªRΩLi NRPL][ ¨s©yμR∂Liª][ xms¤Õ˝¡Õ˝‹[ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[ry Ú™´sV¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡Fyˆ LRiV. ≠sμy˘LÙRiVá NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ¤«¡[G{qs xmspLjiÚgS ™´sVμÙR∂ºΩxqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV. LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs ©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡©´sV lgi÷¡zmsLi ¬ø¡[LiμR∂VNRPV C ∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩáLigSfl· xqÌsWÆ≤∂Li…fi= ¤«¡[G{qs ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. æªΩáLigSfl· N][xqsLi ™´sWLjiË 27©´s ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[¨s «¡LiªRΩL`i ™´sVLiªRΩL`i ™´sμÙR∂ INRP‰L][«¡Ÿ μk∂ORPQ ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©´sı»˝¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ NSLi ˙lgi£qsNRPV rÛy©´sLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y  ¡xqsV= ∏R∂W˙ªRΩ μy*LS ≠sxqsÚQXªRΩ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»˝¡V æªΩáLigSfl· ¤«¡[G{qs \¬ø¡LRi¯©±s N][μR∂Li ≤R∂LS™±sV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. BªRΩLRi FyLÌki á\|ms Æ©s[xmsLi Æ©s…Ì”¡ æªΩáLigSfl·\|ms ªRΩzmsˆLiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌki ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ™´sVLi≤T∂ xms≤ÔyLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sW¨sı @fl·¿¡Æ™s[zqs©´s F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLRiVá©´sV @LiμR∂áLi FsNTP‰xqsWÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li æªΩáLigSfl· ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶ Ljir°ÚLiμR∂¨s …”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªRΩ NRPlLiı ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i @©yıLRiV. æªΩáLi gSfl· ™´s˘ºΩlLi[NTP @LiVV©´s NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡V ªy*¨sı rygRi©´sLiFyá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV.

Àÿ ¡V ™y˘≈¡˘Ã¡V ¿¡Liªy™´sV¨s xqsWNRPVÚÕ˝ÿ D©yıLiVV \ | §¶¶¶μR ∂ LSÀÿμ`∂, z m n s ˙ ¡™´ s Lj i 1 (dü T es¡ í y ês¡ Ô ) : ™´sVμy˘Fy©´sLi ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsºΩxmsORPQÆ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤T∂ ™y˘≈¡˘Ã¡V ¿¡Liªy™´sVfl”· xqsWNRPVÚáV gRiVLRiVÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s 20 xqsW˙ªyá ALÙjiNRP xms¥R∂NRPLi @™´sVáV \¬ø¡LRi¯©±s Fs©±s.ªRΩVá{qslLi≤ÔT∂ FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. @ªRΩ©´sV @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ D©´sıxmsˆV≤R∂V ≠dsμ≥j∂N][ ¤À¡ÃÌ¡V uyxmso |ms…Ì”¡, F°÷d¡£qs}qÌsxtsQ©±s=Õ‹[ ryLS Fy˘ZNP»˝¡©´sV @≠sV¯Li¿¡ ™´sVμy˘¨sı GLRiV\¤Õ¡ FyLjiLi¿¡©´s xmnsV©´søR¡Lji˙ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. @ÕÿLi…”¡ ™´s˘QQNTPÚ Æ©s[≤R∂V ™´sVμR∂˘Fy©´sLi ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms ™´sW…˝ÿ≤R∂»¡Li x§¶¶¶ry˘xqsˆμR∂LigS DLiμR∂©yıLRiV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ™yLRiVfl”·c™yz§¶¶¶fl”· xms¥R∂NS¨sı ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…Ì”¡, ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P ˙¤À¡™´slLi[«¡£qs NSL][ˆlLi[xtsQ©±s©´sV rÛyzmsLi¿¡Liμj∂. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NSμy @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. 1994Õ‹[ Fs¨sıNRPá ™´sW˘¨s|mnsrÌ°NRPV @©´sVgRiVfl·LigS Fs¨dÌsAL`i xqsLixmspLÒRi ™´sVμR∂˘Fy©´s ¨s}tsQμ≥y¨sı @™´sVáV ¬ø¡[}qsÚ, A∏R∂V©´sNRPV Æ™s©´sVıF°»¡V F~≤T∂¿¡ @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[ ™´søyËNRP μy¨sı LRiμÙR∂V ¬ø¡[zqs xqsLixmspLÒRi ™´sVμR∂˘Fy©´sLi xms¥R∂NS¨sı @™´sVáV ¬ø¡[zqsLiμj∂ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V NSμy @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. xqsLixmspLÒRi ™´sVμR∂˘Fy©´s ¨s}tsQμ≥R∂Li @™´sVáVÕ‹[ D©´sı NSáLiÕ‹[ F~LRiVgRiV LSuÌy˚á ©´sVLi¿¡ ™´sVμR∂˘Li xqs¯g˝jiLig`i FsNRPV‰Q\Æ™sLiμR∂¨s ™´sVμR∂˘Fy©´s ¨s}tsQμ≥y¨sı FsºΩÚÆ™s[zqs gkiª][xmsÆμ∂[aRPLi ¬ø¡[aSLRi¨s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. A∏R∂V©´s ™´sW»¡Ã¡V gRiVLji≠sLiμR∂ ryÆ™sVªRΩ©´sV gRiVLRiVÚ ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s @©yıLRiV.

$<ë´s¡Tú\ kÕÿ\sYwæ|t\≈£î s¡÷.2ø√≥T¢ dæ<äΔ+ LRiLigSlLi≤ÔT∂, ,zmns˙ ¡™´sLji 1(düTes¡íyês¡Ô): ≠sμy˘LÛRiVá ry‰Ã¡L`iztsQxmsˆVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂iLi¿¡ ™´sWLjiË Æ©sÕÿ ≈¡LRiVÕ‹[gS 2 Æ™s[á N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá©´sV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li zqsμÙR∂LigS DLiμR∂¨s LSxtÌsQ˚ ryLi{mnsVNRP xqsLiZOP[Q™´sV aSΔÿ™´sVLi˙ºΩ zmsªy¨s xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· @©yıLRiV.  ¡VμR∂™yLRiLi N]ªRΩÚ }ms»¡Õ‹[¨s Àÿ ¡W«¡gÍki™´s©±sLSLi À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ F°xqÌsV Æ™sV˙…”¡N`P ry‰Ã¡L`iztsQxmsˆVá . xmsLjibdPá©´s, ™´sVLi«¡⁄Lki\|ms NRPŒÿaSáá ˙zms¨s=xmsÕfi=, Æ™sLjizmns ZNP[xtsQ©±s @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ™´sVLi˙ºΩ FyÕÊ‹¨s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS Æ™sVVªRΩÚLi 26 áORPQá ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ry‰Ã¡ L`iztsQxmsˆVáV @Liμj∂xqsVÚLi≤R∂gS @LiμR∂VÕ‹[ INRP‰ LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ©´sVLiÆ≤∂[ 10 aSªRΩLi ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ry‰Ã¡L`iztsQxmsˆVá©´sV @Liμj∂xqsVÚ©yı™´sV¨s ≠dsLRiLiμR∂ LjiNTP xqsNSáLiÕ‹[ ry‰Ã¡L`iztsQxmsˆVáV @Liμj∂Liøy÷¡= Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms DLiμR∂¨s μk∂¨sNTPgS©´sV NRPŒÿaSáá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ≠sμy˘LÛRiVá ≠s™´sLSá©´sV A©±s\¤Õ¡©±sÕ‹[ @£msÕ‹[≤`∂ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ 1048 ≠s≠sμ≥R∂ NRPŒÿaSááՋ[¨s 2.40 áORPQá ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ry‰Ã¡L`iztsQxmsˆVáV @Liμj∂Liøy÷¡= DLi≤R∂gS ZNP[™´sáLi 97 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V A©±s\¤Õ¡©±sÕ‹[ @£msÕ‹[≤`∂ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂iLi «¡LjigjiLiμR∂¨s ≠sVgji ÷¡©´s ≠sμy˘LÛRiVá ≠s™´sLSá©´sV xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ

NRPŒÿaSáá ˙zms¨sˆxmsÕfi= Æ™sLi»¡Æ©s[ @£msÕ‹[≤`∂ ¬ø¡[zqs }msμR∂ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ry‰Ã¡L`iztsQxmsˆVáV @LiÆμ∂[Õÿ øR¡W≤yá¨s ™´sVLi˙ºΩ @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS 12 áORPQá μ≥R∂LRiΔÿxqsVÚáV NRPŒÿaSáá©´sVLi≤T∂ LS™´sázqs DLiμR∂¨s, NRPŒÿaSáá ©´sVLi≤T∂ μ≥R∂LRiΔÿ xqsVÚá©´sV @£msÕ‹[≤`∂ ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y ry‰Ã¡L`i ztsQxmsˆVáV ™´sVLi«¡⁄Lki ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂ @xms™y μy¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms Æ™sWxmsNRPW≤R∂μR∂¨s A∏R∂V©´s C xqsLiμ≥R∂LRi˜LigS }msL]‰©yıLRiV. ry‰Ã¡L`iztsQ£ms μ≥R∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ NRPŒÿaSáá ™yLRiV Àÿμ≥R∂˘ªRΩgS ºdΩxqsVN]¨s xmsLixms©´s¤…˝^¡æªΩ[ xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ NRPŒÿaSáá™ylLi[ ry‰Ã¡L`iztsQ£ms áV, {mns«¡ŸLjiLiVVLi  ¡L`i=Æ™sVLi»˝¡V ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi …ÿ™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ @©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë ≠sμy˘ xqsLi™´s ªRΩ=LRiLi ©´sVLi≤T∂ NRPŒÿaSáá @≤U∂¯xtsQ©˝´s xms˙NTP∏R∂V©´sV NRPW≤y @©±s\¤Õ¡©±sÕ‹[ F~LiμR∂VxmslLi[ËÕÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][©´sV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s @©yıLRiV. ryLi{mnsVNRP xqsLiZOP[Q™´sV ˙zms¨s=xmsÕfi |qs˙NRP»¡Lji lLi™´sWLi≤`∂ {ms»¡L`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 290 NRPŒÿaSáá™yLRiV INRP‰ μ≥R∂LRiΔÿxqsVÚ©´sV NRPW≤y @£msÕ‹[≤`∂ ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s μk∂¨s\|ms NS¤Õ¡[—¡Ã¡ ˙zms¨s=xmsÕfi= ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙aRPμÙR∂ ºdΩxqsVN]¨s ≠sμy˘LÛRiVá ≠s™´sLSá©´sV @£msÕ‹[≤`∂ ¬ø¡[}qs ≠sμ≥R∂LigS øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. Dμ][˘gSáV ¬ø¡[xqsWÚ FsLi¤…¡N`P N][LRiV=áV øR¡μR∂V™´soªRΩV©´sı ™yLjiNTP ry‰Ã¡L`iztsQ£ms áV ™´sVLi«¡⁄Lki ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s @…Ì”¡ NRPŒÿaSááNRPV

áN][ı/©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, zmns˙ ¡™´sLji 1 :DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`PNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVμR∂˘Li ™y˘FyLji FyLi…”¡ øyμ≥y ¨s™yxqsLi, NSLS˘Ã¡∏R∂Wá\|ms  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi H…‘¡ aS≈¡ μy≤R∂VáV ¬ø¡[zqsLiμj∂. áN][ıª][ Fy»¡V ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[¨s xmsáV ˙FyLiªyÕ˝‹[ ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡Liμj∂. DμR∂∏R∂VLi xmsμj∂ ˙FyLiªyÕ˝‹[ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s ªRΩ¨s–d¡Ã¡V ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ™´sLRiNRPW N]©´srygSLiVV. xms©´sVı ¬ø¡÷˝¡Lixmsoá ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ @˙NRP™´sVLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶Ljix qsVÚ©yıLRiÆ©s[ AL][xmsfl·Ã¡\|ms C μy≤R∂VáV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V @μ≥j∂NSLRi ™´sLÊSáV æªΩ÷¡FyLiVV. 80 ™´sVLiμj∂NTP \|msgS H…‘¡ @μ≥j∂NSLRiVáV C ªRΩ¨s–d¡Õ˝‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. DªRΩÚLRi˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[¨s ˙xmsμ≥y©´s ™´sVμR∂˘Li ™y˘FyLRiVÕ˝‹[ øyμ≥y INRPLRiV. A∏R∂V©´sNRPV |msμÙR∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[ ≤U∂áL`iztsQ£ms= D©yıLiVV. @Õÿlgi[ ™y˘FyLRi, ™´sV÷Ì¡|m˝sN`P= LRiLigRiLi Õ‹[©´sW |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV©yıLiVV. Fs™´sW¯Lkiˆ lLi[»˝¡NRPV ≠sVLi¿¡ ™´sVμR∂˘Li ≠s˙NRPLiVVxqsWÚ À≥ÿLkigS ≤R∂ ¡V˜ NRPW≤R∂ ¤À¡»Ì¡VNRPV©yıLRi¨s, μy¨sNTP xms©´sVı NRP»Ì¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s zmnsLS˘μR∂V @LiμR∂VNRPV©´sı H…‘¡ aS≈¡ μy≤R∂VáNRPV μj∂gjiLiμj∂.

≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ¤Õ¡[≈¡ •¶¶¶ry˘xqsˆμR∂Li: ZNPC NRPXxtÒsQ™´sVWLjiÚ NRPLRiWıáV, zmns˙ ¡™´sLji 1(düTes¡íyês¡Ô) : zqs’¡H ºdΩLRiV©´sV ªRΩxmsˆVxms≤R∂VªRΩW ZNP[Li˙μy¨sNTP \Æ™sFs£qs ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ ¤Õ¡[≈¡ LS∏R∂V»¡Li •¶¶¶ry˘xqsˆμR∂LigS DLiμR∂¨s …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩ ZNPC NRPXxtÒsQ™´sVWLjiÚ @©yıLRiV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi NRPLRiWıáVÕ‹[ A∏R∂V©´s FyLÌki xqsÀ≥œ¡˘ªRΩ* NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s ™´sVV\|ms#ˆ HμR∂V áORPQá ™´sVLiμj∂ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki NSLRi˘NRPLRiÚá lLi©´sV˘™´sÕfi©´sV C Æ©sá 19™´s æªΩ[μj∂Õ‹[gS xmspLjiÚ ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki xmnsV©´s ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂xqsVÚLiμR∂©yıLRiV.\Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V, NRP≤R∂xms FyL˝RiÆ™sVLi»¡V xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V \Æ™s∏R∂V£qs «¡gRi©Ø[¯x§¶¶¶©±s lLi≤ÔT∂ ™´sLÊRiLi AŒ˝œ¡gRi≤ÔR∂ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘LSáV a][À≥ÿ ©ygji lLi≤ÔT∂, A FyLÌki @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ ™yzqslLi≤ÔT∂ xmsμR∂¯Ã¡V A FyLÌkiNTP @ÆμÙ∂ ™´sV©´sVxtsváVgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s …”¡≤T∂zms ™´sVz§¶¶¶Œÿ Æ©s[ªRΩ @©´sVLSμ≥R∂ ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @≠s¨dsºΩ ™´sWzmns∏R∂W LS«¡˘Æ™s[VáVª][LiμR∂¨s …”¡≤T∂zms {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ Fs˙LRi©yı∏R∂VV≤R∂V Æ™s[LRiVgS ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. xqs™´sWøyLRi x§¶¶¶NRPV‰ NRP≠sVxtsQ©±s NSLi˙lgixqsV xmso©´sLS™yxqs ZNP[Li˙μR∂LigS ™´sWLjiLiμR∂¨s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV.

xqs™´sWøyLRi NRP≠sVxtsQ©´sL˝RiVgS LS«¡NUP∏R∂V Æ©s[ªRΩÕÿ ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, zmns˙ ¡™´sLji 1(düTes¡íyês¡Ô) LSxtÌsQ˚ xqs™´sWøyLRi NRP≠dsVxtsQ©´sL˝RiVgS LS«¡NUP∏R∂V Æ©s[ªRΩá©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡≤R∂Li xqs\lLiLiμj∂ NSμR∂¨s …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩ Fs˙LRiLi©y∏R∂VV≤R∂V ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá ˙xmsNSLRiLi LS«¡NUP∏R∂V Æ©s[ªRΩá©´sV NRP≠dsVxtsQ©´sL˝RiVgS ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡NRPW≤R∂μR∂©´sı ¨s ¡Liμ≥R∂©´s©´sV xqsLS‰L`i ªRΩVLigRiÕ‹[ ª]NTP‰LiμR∂¨s A∏R∂V©´s AL][zmsLiøyLRiV. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂ NRP©´sNRPμR∂VLÊRi™´sV¯ gRiV≤T∂ ™´sμÙR∂ |mn˝^sJ™´sL`i ˙’¡≤ÍT∂ ¨sLS¯flÿ¨sı ¬ø¡[xms…ÌÿáLi»¡W …‘¡≤U∂{ms Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ¬ø¡[xms»Ì¡©´sV©´sı 30 L][«¡ŸÃ¡ μk∂ORPQá©´sV A∏R∂V©´s ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ªRΩ™´sV FyLÌki @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s}qsÚ μR∂VLÊRigRiV≤T∂ ™´sμÙR∂ |mn˝^sJ™´sL`i ˙’¡≤ÍT∂¨s ¨sLji¯ryÚ™´sV¨s Fs˙LRiLi©y∏R∂VV≤R∂V •¶¶¶≠dsV BøyËLRiV.

∏R∂W©yLi xmnsV»¡©´s μR∂VLRiμR∂XxtÌsQNRPLRiLi ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, zmns˙ ¡™´sLji 1(düTes¡íyês¡Ô): ∏R∂W©yLiÕ‹[¨s Lki¤«¡¨ds= zqsLS≠sVN`P= NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s xqsLixmnsV»¡©´sáV Àÿμ≥yNRPLRi™´sV¨s ALi˙μ≥y øyLi ¡L`i A£mns NS™´sVL`i= @μ≥R∂˘QORPVáV ™´sVVªRΩÚ™´sLRixmso ™´sVVLRi◊d¡NRPXxtÒsQ ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y NSLji¯NRPVáNRPV, ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡NRPV ™´sVμ≥R∂˘ GLRiˆ≤T∂©´s xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV øR¡LRiËá μy*LS xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡VN][™yá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. BÕÿLi…”¡ μy≤R∂VáV ALÛjiNRP @’≥¡™´sXμÙj∂\|ms ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WzmsryÚ∏R∂V¨s, À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ BÕÿLi…”¡≠s xmso©´sLS™´sXªRΩLi NSNRPVLi≤y øR¡W≤y÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ @LiμR∂Lji≠dsVμy DLiμR∂¨s ™´sVVLRi◊d¡NRPXxtÒsQ @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. BÕÿLi…”¡ xqsLixmnsV»¡©´sá ™´sÃ˝¡ FyLji˙aS≠sVNRP ˙xmsgRiºΩ ™´sVLiμR∂gjixqsVÚLiμR∂¨s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @Õÿlgi[ NRPLi|ms¨dsáV |ms»Ì¡≤y¨sNTP NRPW≤y Fs™´sLRiW ryx§¶¶¶zqsLiøR¡LRi¨s @©yıLRiV. ˙xmsaSLiªRΩ ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li, NSLji¯NRPVáV øR¡LRiËáV «¡LRiVxmsoN][™yá¨s @©yıLRiV.

μR∂◊¡ªRΩV≤T∂\|ms μy≤T∂

NRP≤R∂xms, zmns˙ ¡™´sLji 1(düTes¡íyês¡Ô): NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿ ª]Li≤R∂WLRiVÕ‹[ J μR∂◊¡ªRΩV≤T∂\|ms Fs\|qs#= μy≤T∂¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li D˙μj∂NRPÚªRΩ©´sV μyLjiºdΩzqsLiμj∂. ª][Li≤R∂WLRiVNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s LS™´sVNRPXxtÒsQ∏R∂V˘, xms™´s©±s @Æ©s[ ™´s˘NRPVÚáV  ¡rÌyLi≤R∂Õ‹[ g]≤R∂™´sNRPV μj∂gSLRiV. C xqs™´sWøyLRiLi @LiμR∂VNRPV©´sı Fs\|qs#= xqsLi“¡™´slLi≤ÔT∂ @NRP‰≤R∂NRPV Æ™s◊¡˛ LS™´sVNRPXxtÒsQ∏R∂V˘ ©´sV ≠søR¡ORPQflÿ LRiz§¶¶¶ªRΩLigS N]…Ìÿ≤R∂V.  ¡W»¡VNSáVª][  ¡Ã¡LigS ªRΩ©´sı≤R∂Liª][ LS™´sVNRPXxtÒsQ∏R∂V˘ NSáV ≠sLjigjiLiμj∂. C xqs™´sWøyLRiLi æªΩáVxqsVNRPV©´sı ˙gS™´sVxqsVÚáV F°÷d¡£qs}qÌsxtsQ©±s©´sV ™´sVV»Ì¡≤T∂Li¿¡ Fs\|qs#=©´sV xqs|qsˆLi≤`∂ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ALiμ][Œœ¡©´s ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV.

≈¡LS\lLi©´s «¡gRi©±s xmsLRi˘»¡©´s

≠s—¡¤Õ¡©±s= …‘¡Liá©´sV xmsLizms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][©´sV ©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. ry‰Ã¡L`iztsQ£msá ™´sVLi«¡⁄LkiÕ‹[ G\Æ™s©´s @™´sNRPªRΩ™´sNRPáV «¡Ljigji©´s»˝¡V LRiV«¡Ÿ\Æ™sæªΩ[ ˙NTP≠sV©´sÕfi ZNP[xqsVáª][ Fy»¡V gRiVLjiÚLixmso©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ≠s.ZaP[uy˙μj∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 1.47 áORPQá μ≥R∂LRiΔÿ xqsVÚáV NS¤Õ¡[—¡Ã¡ ™´sμÙR∂ |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ D©yı∏R∂V¨s @Æμ∂[ ≠sμ≥R∂LigS 18 Æ™s[á μ≥R∂LRiΔÿxqsVÚáV Æ™sLjizmnsZNP[xtsQ©±s @μ≥j∂NSLRiVá™´sμÙR∂ |msLi≤T∂Lig`i Õ‹[ D©yı∏R∂V¨s ≠ds…”¡¨s Æ™sLi»¡Æ©s[ xmsLjibdP÷¡Li¿¡ xmsLiFyá¨s , «ÿxms˘Li ¬ø¡[zqs©´s @μ≥j∂NSLRiVá\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´s≤R∂iLi

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,zmns˙ ¡™´sLji 1(düTes¡íyês¡Ô): \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ «¡gRi©±s lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V ªRΩWLRiVˆg][μy™´sLji, ≠saS≈¡ —¡Õ˝ÿáՋ[ xmsLRi˘…”¡LiøR¡©´sV©yıLRiV. CÆ©sá 3,4 æªΩ[μk∂áՋ[ «¡LRigRi©´sV©´sı xmsáV NSLRi˘˙NRP™´sWÕ˝‹[ A∏R∂V©´s FyÕÊ‹Li…ÿLRiV. ªRΩWLRiVˆ g][μy™´sLjiÕ‹[ μ≥R∂*Lixqs\Æ™sV©´s @Li¤À¡[μR∂‰L`i ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡ xmsLjibdPá©´sª][ Fy»¡V xmsáV ø][»˝¡ «¡gRi©±s xmsLRi˘…”¡LiøR¡©´sV©yıLRiV. CÆ©sá 3,4 æªΩ[μk∂áՋ[ \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ «¡gRi©±s ªRΩWLRiVˆg][μy™´sLji, ≠saS≈¡ —¡Õ˝ÿáՋ[ xmsLRi˘…”¡LiøR¡©´sV©yıLRiV. ªRΩWLRiVˆ g][μy™´sLji —¡Õ˝ÿ  ¡Li≤T∂™yLji }ms»¡, zqsμÙj∂¬ø¡LRiV*, ¿¡Liªy≤R∂ gRiVLRiV™´soÕ˝‹[ B…‘¡™´sá μ≥R∂*Lixqs\Æ™sV©´s @Li¤À¡[μR∂‰L`i ≠s˙gRi•¶¶¶Ã¡©´sV A∏R∂V©´s xmsLjibdP÷¡ryÚLRiV. @»¡V ªRΩLS*ªRΩ @™´sVÕÿxmsoLRiLi ≠dsVμR∂VgS ∏R∂W©´sLi ¬ø¡[LRiVNRPVLi…ÿLRiV. B…‘¡™´sá F°÷d¡xqsVá μy≤T∂Õ‹[ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s lLi¤«¡¨ds= zqsLS≠sVN`P NSLji¯NRP xqsLixmnsV Æ©s[ªRΩ ™´sVVLRi◊d¡ Æ™sWx§¶¶¶©±s NRPV»¡VLiÀÿ¨sı xmsLS™´sVLji+ryÚLRiV. @NRP‰≤R∂ ©´sVLi¿¡ μ≥R∂™´s¤Œ¡[aRP*LRiLiÕ‹[ μ≥R∂*Lixqs\Æ™sV©´s @Li¤À¡[μR∂‰L`i ≠s˙gRi•¶¶¶¨sı xmsLjibdP÷¡Li¿¡ LS«¡™´sVLi˙≤T∂ AL`ÌiQ= NS¤Õ¡[“¡Õ‹[ «¡LRiVgRi©´sV©´sı LSxtÌsQ˚ Æμ∂[™yLigRi ™´sVx§¶¶¶xqsÀ≥œ¡Õ‹[ «¡gRi©±s FyÕÊ‹Li…ÿLRiV. ©yáVg][ æªΩ[μj∂©´s ≠saS≈¡Õ‹[ ªRΩ©´s ™´sLÊRiLi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ μ≥R∂LS¯©´s NRPXxtÒsQ μy£qs NRPV™´sWLRiV≤T∂ ≠s™y•¶¶¶¨sNTP •¶¶¶«¡LRiVNS©´sV©yıLRiV. @»¡V ªRΩLS*ªRΩ ≠saS≈¡Õ‹[ FyLÌki NSLS˘Ã¡∏R∂W¨sı ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡ Fy∏R∂VNRPLS™´so }ms»¡Õ‹[ «¡gRi©±sL][≤`∂ u° ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. ªRΩ™´sV FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ «¡gRi©±s ªRΩWLRiVˆ, ≠saS≈¡ —¡Õ˝ÿáNRPV LS©´sVLi≤R∂»¡Liª][ FyLÌki Æ©s[ªRΩáV, @’≥¡™´sW©´sVáV |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

ryLiVV ™´sVLiμj∂LRiLiÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«¡Ã¡V GáWLRiV, ,zmns˙ ¡™´sLji 1(düTes¡íyês¡Ô): ’d¡™´sV≤][áV ™´sVLi≤R∂áLi ™´sV÷d¡‰ ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂xmsoLRiLiÕ‹[ ztsQLÔji ryLiVV™´sVLiμj∂LRiLi 11™´s ™yL<jiN][ªRΩ=™´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS CÆ©sá 2, 3 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V Aá∏R∂V ˙xms™´sVV≈¡VáV xmsoFyˆÃ¡ $¨s™yxqsLS™´so INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. CÆ©sá 2™´s æªΩ[μk∂ DμR∂∏R∂VLi 5.30 gRiLi»¡Ã¡NRPV @≈¡Li≤R∂ μk∂FyLSμ≥R∂©´s, DμR∂∏R∂VLi 6 gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi≤T∂ ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 6 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPW ryLiVV©y™´sV xqsLiNUPLRiÚ©´s, ry∏R∂VLi˙ªRΩLi 5 gRiLi»¡Ã¡NRPV ÀÿÀÿ™yLji ElLi[gjiLixmso «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s xmsoFyˆÃ¡ ¬ø¡FyˆLRiV.


4 ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

>∑Ts¡Tyês¡+ 2, |òæÁãe] 2012

n+‘·sê®rj·T ø±]àø£ e´edüú 1973˝À #˚dæq #·≥º+ Á|üø±s¡+ |ü<ëï\T>∑T dü+e‘·‡sê\ qT+&Ü |üs¡Vü‰s¡T dü+e‘·‡sê\ es¡≈£î ìs¡ísTT+#êsTT. Bìì nìï <˚XÊ\T á ˇ|üŒ+<ëìï ÄyÓ÷~+#êsTT. Bì ‘·sê«‘· nyÓT]ø± ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü, yê] nqTeT ‹‘√ @<Ó’Hê |üìøÏ yÓfi‚¢+<äT≈£î |ü<äVü≤s¡T dü+e‘·‡sê\T>± ìs¡ísTTdü÷Ô nyÓT]ø± <ëì dü+j·TTø£Ô sêÁcÕº\T ìs¡ísTT+ #êsTT. ø=+‘· eT+~ |æ\¢\T y˚X¯ó´\T>± |üìøÏ ˇ|üŒ+<ä+ #˚düTø=H˚ yês¡T. yê{Ï |ü*‘·+>± M{Ï Ä<Ûës¡+ >±H˚ u≤\ ø±]à≈£î\qT ñ|üjÓ÷–+#·&É+ e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ñ\¢+|òüTq ,#·≥º e´‹πsø£+>± |ü]>∑DÏdüTÔ Hêïs¡T. ø±˙ ø=ìï Á|üuÛÑT‘ê«\T Ç|üŒ{Ïø° á e´edüú MT<ä dü¬s’q ìj·T+Á‘·D ˝Òø £b˛e &É+,dü¬s’q |üs¡´y˚ø£åD ˝Òø£b˛e&É+ ˝≤+{Ï yê{Ï‘√ ñù|øÏå düTÔHêïsTT.ìs¡Tù|<ä u≤\\≈£î yê] |üì>∑+≥\T ìs¡ísTT+ #·&ÜìøÏ 1802`1819˝À ø£sêà>±sê\ #·≥º+ ìj·T+Á‘·q $~Û+#êsTT. ø±ì n~ nqTø=qï |ü*‘ê\T Çe«˝Ò<äT.

∫‹øÏb˛‘·Tqï ∫{Ϻ#˚‘·T\T uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À m≈£îÿe>± u≤\ ø±]à≈£î\T ñqïsêÁwüº+ ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ ¬s+&Ée kÕúq+˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ÄÁø£$T+∫+~.mìï #·{≤º\T #˚dæHê u≤\ ø±]àø£ ìs¡÷à˝≤ìøÏ n+<ä] düVü≤ø±s¡+ ø±yê*. H˚&ÉT ô|s¡T>∑T‘·Tqï J‘·uÛÑ‘ê´\TqT uÛÑ]+#· &ÜìøÏ ø£+ô|˙\T #ê˝≤ ø£wüºyÓTÆq |üÁøÏj·T>± uÛ≤$+∫ u≤\ ø±]àø£ e´edüúqT b˛‘·‡Væ≤düTÔHêïsTT. M]øÏ Ç#˚à J‘ê\T ‘·≈£îÿ e>± ñ+&É≥+ e\q ‘êeTT ñ‘·Œ‹Ô #˚ùd edüTÔe⁄\qT b˛{°øÏ nqT >∑TD+>± eT¬sÿ{Ÿ˝À <Ûäs¡qT ìj·T+Á‹+∫ yê´bÕsêìï ô|+#·Tø√e&É+ nH˚~ yê] n˝À#·Hê $<ÛëHêìøÏ Ä&ÉT≈£îH˚ u≤\\T Vü≤≈£îÿ\T ø±\ sêdüTÔHêïsTT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Á|üuÛÑT ‘·«+ mìï ìj·T+Á‘·D\T #˚dæHê ù|<ä]ø£+ ô|qT XÊ|ü+>± ø=+‘· eT+~ u≤\\ Vü≤≈£îÿ\qT ø±\ sêdüTÔHêïsTT. yês¡T Ä&ÉTø=H˚ ej·TdüT‡˝À ≈£î≥T+ã uÛ≤sêìï HÓ‘·TÔMT<ä ¬ø‘·TÔø=ì ≈£î≥T+u≤ìï HÓ≥Tº≈£î edüTÔHêïs¡T. ø±]àø£ #·{≤º\T ≈£L&Ü yê]øÏ ñ|üjÓ÷>∑ |ü&Éø£ b˛>± Ms¡T |üì#˚düTÔqï |ü]ÁX¯eT\ yês¡T M]ì |üì˝À+∫ rdæy˚j·T≥+ e\¢ Ms¡T ã‘·T≈£î u≤s¡+yÓTÆ Ms¡T j·÷#·≈£î\T >±qT ˝Òø£ <=+>∑ ‘·Hê\ e+{Ï eè‘·TÔ\qT d”«ø£]+∫ yê] uÛÑ$wü´‘·TÔqT HêX¯q+ #˚düTø=+≥THêïs¡T. H˚&ÉT mø£ÿ&É #·÷dæHê u≤\\T nHê<Ûä\T>± ¬s’˝Ò« ùdºwüHé˝ÀH√ eT]sTT ãkÕº+&ÉT˝À Ms¡T

Jeq+ kÕ–düTÔHêïs¡T. Ms¡T eTTK´+>± j·÷#·ø£ eè‹Ôì m+#·Tø=+≥÷ Jeq+ #˚düTÔHêïs¡T.#Ó‘·Ô ø±–‘ê\T @s¡≥+ n˝≤π> Ç‘·s¡ bÕ]ÁX¯$Tø£ yê{Ï˝À |üì#˚j·T≥+ #˚düTÔHêïs¡T. M{Ïì ìj·T+Á‹+#· &ÜìøÏ ø=ìï dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T Á|üj·T‹ïdü÷ÔH˚ ñHêïsTT. n+‘·sê®rj·T ø±]àø£ e´edüú 1973˝À #˚dæq #·≥º+ Á|üø±s¡+ |ü<ëï\T>∑T dü+e‘·‡sê\ qT+&Ü |üs¡Vü‰s¡T dü+e‘·‡sê\ es¡≈£î ìs¡ísTT+#êsTT. Bìì nìï <˚XÊ\T á ˇ|üŒ+<ëìï ÄyÓ÷~+#êsTT. Bì ‘·sê«‘· nyÓT]ø± ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü, yê] nqTeT ‹‘√ @<Ó’Hê |üìøÏ yÓfi‚¢+<äT≈£î |ü<äVü≤s¡T dü+e‘·‡sê\T>± ìs¡ísTTdü÷Ô nyÓT]ø± <ëì dü+j·TTø£Ô sêÁcÕº\T ìs¡ísTT+ #êsTT. ø=+‘· eT+~ |æ\¢\T y˚X¯ó´\T>± |üìøÏ ˇ|üŒ+<ä+ #˚düTø=H˚ yês¡T. yê{Ï |ü*‘·+>± M{Ï Ä<Ûës¡+ >±H˚ u≤\ ø±]à≈£î\qT ñ|üjÓ÷–+#·&É+ e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ñ\¢+|òüTq ,#·≥º e´‹πsø£+>± |ü]>∑DÏdüTÔ Hêïs¡T. ø±˙ ø=ìï Á|üuÛÑT‘ê«\T Ç|üŒ{Ïø° á e´edüú MT<ä dü¬s’q ìj·T+Á‘·D ˝Òø£b˛e &É+,dü¬s’q |üs¡´y˚ø£åD ˝Òø£b˛e&É+ ˝≤+{Ï yê{Ï‘√ ñù|øÏå düTÔHêïsTT.ìs¡Tù|<ä u≤\\≈£î yê] |üì>∑+≥\T ìs¡ísTT+ #·&ÜìøÏ 1802`1819˝À ø£sêà>±sê\ #·≥º+ ìj·T+Á‘·q $~Û+#êsTT. ø±ì n~ nqTø=qï |ü*‘ê\T Çe«˝Ò<äT. <ëì Á|üuÛ≤e+ ˝Òø£ b˛e&É+‘√ 1831˝À dü«\Œø±\ ø£$T{°\T Ä+<√fi¯q e\q sêj·T˝Ÿ ø£$T{° |üì>∑+≥\T ‘·–Z+∫+~.

1833˝À #˚dæq #·≥º+ ø=ìï ej·TdüT‡\ yê]øÏ ø=+‘· |üì>∑+≥\ ø±˝≤ìï ìs¡ísTT+∫+~. <ëì Á|üø±s¡+ |ü<äø=+&ÉT,|ü<˚›ì$T~ dü+e‘·‡sê\ eT<Ûä´ ñqï yê]øÏ |üHÓï+&ÉT >∑+≥\T>±qT, ‘=$Tà~,|ü<äø=+&ÉT dü+e‘ê‡sê\ eT<Ûä´ ñqï yê]øÏ mì$T~ |üì>∑+≥\T >±qT ìs¡ísTT+∫+~. ‘=$Tà~ dü+e‘ê‡sê\ ˝À|ü⁄ u≤\\qT |üì˝À ô|≥Tºø√e&É+ M\T ˝Òì $<Ûä+>± #·≥º+ #˚dæ+~. ø±˙ Ç~ ≈£L&Ü Ä s√E\˝À eÁdüÔ |ü]ÁX¯eT es¡πø |ü]$T‘·+ nsTT´+~. ∫es¡≈£î 1847˝À u≤\ ø±]à≈£î\ |üì>∑+≥\T 10>∑+≥\T>± ìs¡ísTTdü÷Ô |ü]$T‘·+ #˚XÊs¡T.ø±ì ‘·<äq+‘·s¡ |ü]D≤e÷˝À¢ $$<Ûä <˚XÊ\T yê]øÏ nqT >∑TD+>± u≤\ ø±]àø£ e´edüú˝Àì ˝ÀbÕ\TqT >∑T]Ô+∫ yê]øÏ nqT>∑TD+>± #·{≤º\T ‘Ó#·TÃø=HêïsTT.Ç|üŒ{Ïø° Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± u≤\ ø±]à≈£î\T <√|æ&ûøÏ >∑Ts¡e⁄‘·÷H˚ e⁄Hêïs¡ì j·T÷ìôd|òt n+#·ì y˚dæ+~. <ëì ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ ◊<äTqT+∫ |ü<ëï\T>∑T dü+e‘·‡sê\ u≤\ ø±]à≈£î\T q÷≥ @u…’ mì$T~ $T*j·TqT¢ ñqï≥T¢ n+#·Hê y˚dæ+~.Ç~ ≈£L&Ü >∑èVü≤ ø±]à≈£î\T ˝…ø£ÿ˝ÀøÏ rdüTø√≈£î+&Ü ˇø£ y˚\ M]ì ≈£L&Ü n+#·Hê y˚ùdÔ eTq˝Àì u≤\ ø±]àø£ e´edüú m+‘·>± y˚fi¯ó¢qT≈£î b˛sTT+<√ n+#·Hê y˚j·Te#·TÃ.Çø£ uÛ≤s¡‘Y˝À nsTT‘˚ 70qT+∫ 80 $T*j·TqT¢ es¡≈£î ñqï≥T¢ n+#·Hê y˚dæ+~.uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À ø±]àø£ #·{≤º\T mìï

u≤ãT>±] ø=‘·Ôm‘·TÔ\T …”¡≤T∂zms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V C ™´sVμ≥R∂˘ xmsLRixqsˆLRi ≠sLRiVμÙR∂\Æ™sV©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[xqsWÚ FyLÌki ˙ZaP[fl·Vá©´sV gRiLiμR∂LRig][Œœ¡ xmsLRiVxqsVÚ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ A∏R∂V©´s ˙xmsøyLRiLi N][xqsÆ™s[V BÕÿLi…”¡ ˙xmsNRP»¡©´sáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLS ¤Õ¡[NRP ™´sVlLi[\Æμ∂©y NSLRifl·Li DLiμy @©´sıμj∂ FyLÌki ˙ZaP[fl·VáNRPV NRPW≤y @LiªRΩV¿¡NRP‰≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. INRP ryLji μR∂WNRPV≤R∂VgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiryÚLRiV. ™´sVL][™´sWLRiV μR∂WNRPV≤R∂V ªRΩgÊjiLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªyLRiV. D¿¡ªRΩ ≠sμR∂V˘ª`Ω B}qsÚ ºdΩgRiá\|ms  ¡»Ì¡Ã¡V AlLi[xqsVN][™yá©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V BxmsˆV≤R∂V ªyÆ©s[ D¿¡ ªRΩ ≠sμR∂V˘ª`Ω BryÚ©´sLi…ÿLRiV. ™´sV◊d¡˛ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NS™yá©´sı AaRP ªRΩ©´sNRPV ¤Õ¡[μR∂¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li NRPW≤y Àÿá∏R∂V˘©´sV ™´sVÀ≥œ¡˘ |ms»Ì¡≤y¨sZNP[©y @©´sı @©´sV ™´sW©yáV NRPáVgRiVªRΩV©yıLiVV. B…‘¡™´sá ™´sVL][ N]ªRΩÚ™yμR∂©´s©´sV æªΩLRi\|msNTP æªΩøyËLRiV. Àÿ ¡V ˙xmsμ≥y¨s @™´soªyLRi¨s, Àÿá∏R∂V˘ zqsFsLi @™´soªyLRi¨s A∏R∂V©´s À≥œ¡«¡©´s ≠sV˙ªRΩV≤R∂V gS÷¡ ™yLRiÚ©´sV ™´sμj∂ÕÿLRiV. μk∂¨sı ¡…Ì”¡ øR¡W}qsÚ Àÿá∏R∂V˘ @’≥¡«ÿªRΩ˘Li Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sNRPVLi≤y øR¡W}qsLiμR∂VZNP[ @©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi @LÛRi™´sV™´soª][Liμj∂. ™´sV◊d¡˛ Fs¨sıNRPáV ™´s}qsÚ ˙xmsºΩxmsORPQ Æ©s[ªRΩ xmsμR∂≠s @LiVV©y μR∂NRPV‰ªRΩVLiμy @Æ©s[ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li NSLi˙lgi£qs FyLÌki ˙ZaP[fl·VÕ˝‹[ ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©´sıμj∂. æªΩáLigSfl·Õ‹[ ¨sZaP[+ xtsQ\Æ™sV©´s C FyLÌki Àÿ ¡V r~LiªRΩ gRi≤ÔR∂ LS∏R∂Vá{qs™´sVÕ‹[ NRPW≤y gRiÃ˝¡LiªRΩπ∏∂[V˘ @™´sNSaSáV©yı∏R∂VÆ©s[ @’≥¡˙Fy∏R∂VLiª][ D©yıLiVV. B…‘¡™´s÷¡ Dxms Fs¨sıNRPáՋ[ lLiLi≤R∂™´s rÛy©´sLi NRPW≤y ¨sá¤À¡»Ì¡VN][¤Õ¡[NRP F°LiVV©´s ªRΩLRiV™yªRΩ  ¡Ã¡xms≤T∂Liμj∂. C ™´sW˙ªRΩLi FyLÌki ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li N][xqsLi Àÿ™´s Àÿ™´sV¯LÙRiVáV F°…‘¡ xms≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li NRPW≤y øR¡WxqsWÚÆ©s[ D©yıLi. BμR∂Liªy øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ J xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ≠sμ≥y©´sLiª][ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Li ¤Õ¡[μy @©´sı @©´sV™´sW©yáV NRPáVgRiVªRΩV©yıLiVV.C Æμ∂[aRPLiÕ‹[NTP |qsÕfiFn°©˝´sV æªΩ¿¡ËLiμj∂ ªyÆ©s[©´s¨s J ryLji gRiLRi*LigS ¬ø¡FyˆLRiV. ™y«fi}msLiVV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiÕ‹[ @μR∂V˜ÈªRΩ xms¥R∂NRPLigS }msLRiV xqsLiFyμj∂Li øR¡VNRPV ©´sı xqs*LÒRi øR¡ªRΩVLRiV˜È—¡ ªRΩ©´s  ¡V˙LRiÕ‹[ xmso…Ì”¡LiÆμ∂[©´s¨s ¬ø¡xmsˆ≤y

¨sNTP NRPW≤y Àÿ ¡V Æ™s©´sNS≤R∂¤Õ¡[μR∂V. LRix§¶¶¶μyLRiVá ¨sLS¯fl·LiÕ‹[ \|ms#˚Æ™s[»¡Vc À≥ÿgRiry*™´sV˘Li DLi≤yá¨s ™y«¡}msLiVV ¬ø¡≠sÕ‹[ ªyÆ©s[ ¬ø¡Fyˆ ©´s¨s NRPW≤y ¬ø¡xmsˆVNRPV©´sı xmnsV©´sªRΩ Àÿ ¡Vμj∂. NRPLixmsp˘»¡L˝RiV Æ™sVVμR∂áVN]¨s, xms™´sL`i …”¡Ã˝¡L˝Ri ™´sLRiNRPV @Liªy ∏R∂WLi˙ºdΩNRPLRifl· rygRiVªRΩV©´sı NSáLiÕ‹[ Àÿ ¡V ¬ø¡zmsˆ©y, ¬ø¡xmsˆNRPF°LiVV©y |qsÕfiFn°©˝´s LSNRP AgjiF°π∏∂[Vμj∂ NSμR∂©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi Àÿ ¡V gRiVLjiÚLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li A∏R∂V©´s @«Ïÿ©y¨sNTP ¨sμR∂LRi+©´sLigS ¬ø¡Fyˆ÷¡.gS≤≥R∂LigS ©´s≠sV¯ AøR¡LjiLiøR¡V @©´sı xqsW˙ªy¨sı …‘¡≤U∂{ms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ÀÿgS ILi»¡ xms…Ì”¡LiøR¡VNRPV©´sı»Ì¡V©yıLRiV. A∏R∂V©´s ªRΩ©´s Fyá©´s gRiVLjiLi¿¡ ¬ø¡xmsˆVNRPV©´sı g]xmsˆÃ¡V G ™´sW˙ªRΩLi BLigjiªRΩ «Ïÿ©´sLi D©´sı ™´sV¨sztsQ\Æ©s©y ¨sÆ™s*LRi F°π∏∂[VÕÿ ¬ø¡[ryÚLiVV . ˙xmsxmsLi¿d¡NRPLRifl·, xqsLRi◊d¡NRPLRifl·, \|ms#˚Æ™s[…‘¡cNRPLRifl· ≠sμ≥y©yá©´sV ˙xmsxmsLiøR¡ Àÿ˘LiNRPV ™´sVW≤R∂™´s ˙xmsxmsLiøR¡ Æμ∂[aSá ©y∏R∂VNRPVá Æ™sV≤R∂áV ™´sLi¿¡ @™´sVáV ¬ø¡[LiVVxqsVÚ©´sıμj∂. C ≠sμ≥y©yá©´sV Fs»¡V™´sLi…”¡ IºΩÚ≤T∂ ¤Õ¡[NRPVLi≤yÆ©s[ ≠sÆμ∂[bdP ≠sμ≥y©´sNRPLRiÚá ™´sVVLiμR∂V Æ™sWNRPLji÷˝¡ @™´sVáV ¬ø¡[zqs©´s xmnsV©´sªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡Vμj∂. ˙xms«ÿ μ≥R∂©y¨sı ˙xms«¡Ã¡ xqsLiZOP[Q™´sVLi N][xqsLi NSNRPVLi≤y  ¡x§¶¶¶ßŒœ¡ «ÿºΩ

xqsLixqÛsáNRPV ™´s∞÷¡NRP ™´sxqsªRΩVáV NRP÷¡ˆLiøR¡≤y¨sNTP ≠s¨sπ∏∂WgjiLi ¿¡©´s xqsW˙ªRΩμ≥yLji øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V @©´s≤R∂Liª][ xqsLiÆμ∂[x§¶¶¶Li ¤Õ¡[μR∂V. Gπ∏∂[V LRiLigSáՋ[  ¡x§¶¶¶ßŒœ¡ «ÿºΩ xqsLixqÛsáNRPV Fs˙LRiºΩ™y¿d¡ xmsLRiøR¡≤y¨sNTP xms¥R∂NSáV Æ™s[aSL][ æªΩáVxqsVN][™´s≤y¨sNTP A∏R∂V©´s x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ LRiWF~Liμj∂©´s '≠s«¡©±s 2020' ≠sμ≥y©´s xms˙ªRΩÆ™s[V ˙xmsμ≥y©´s ryORPQ ˘Li. N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá @xmsˆV ¬ø¡[zqs LSxtÌsQ˚ ALÛjiNRP LRiLigS¨sı N][áVN][¤Õ¡[©´sLiªRΩgS Æμ∂ ¡˜ºdΩzqs©´s xmnsV©´sªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V xqsLS‰L`iμj∂. ˙xms«¡Ã¡NRPV @Liμj∂Li¬ø¡[ xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSá¨dsı N][ªRΩ Æ™s[zqs, N]ªRΩÚgS ∏R∂VW«¡L`i øyLÍkiáV ≠sμ≥j∂Li¿¡ ©´s≤ÔT∂≠sLRi gÊ]Q»Ì¡≤R∂™´sVÆ©s[ ≠sμ≥y©y¨sı AøR¡LjiLi¿¡ øR¡WzmsLiÆμ∂[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V .™´sVμR∂˘LiQ\|ms ¨s}tsQμ≥R∂Li FsºΩÚÆ™s[∏R∂V≤R∂Li NRPW≤y A∏R∂V©´s ¨sLÒRi∏R∂VÆ™s[V. μk∂¨sNTP @xmsˆ…˝‹[ ˙xms«ÿ’≥¡˙Fy∏R∂VLi }msLRiVª][ A∏R∂V©´s ¬ø¡[zqs©´s ALS˜È»¡Li @LiªyBLiªyNSμR∂V. @»¡V™´sLi…”¡ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V BxmsˆV≤R∂V ¤À¡ÕfiÌ uyxmsoá LRiμÙR∂V N][xqsLi gSLiμ≥k∂ ≠s˙gRix§¶¶¶Li μR∂gÊRiLRi μk∂ORPQ ¬ø¡[ryÚ©´s©´s≤R∂Li FsLiªRΩ ≠s≤ÔR∂WLRiLigS DLiμ][ ˙xms«¡Ã¡V gRi™´sV¨sxqsVÚ©yıLRi¨s gRiVLjiÚLiøy÷¡. \|§¶¶¶μR∂LS Àÿμ`∂ ©´sgRiLRi bP™yLRiV ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ \|§¶¶¶¤…¡N`P zqs…‘¡ Æ™sVVμR∂áVN]¨s aRPLiuyÀÿμ`∂ ≠s™´sW©yOTPQaRP∏R∂VLi ™´sLRiNRPV rÛy¨sNRPVá©´sV xmsLSLiVV áVgS ¬ø¡[zqs, A À≥œ¡W≠sVÕ‹[ N]LiªRΩ ªRΩ©´s ™´sLÊS¨sNTP NRP»Ì¡|ms…Ì”¡, ™´sVLjiN]LiªRΩ ≠sÆμ∂[bdP xqsLixqÛsáNRPV μ][¿¡ |ms…Ì”¡, μy¨s¨s N]ªRΩÚ ©´sgRiLRi ¨sLS¯fl·LigS ¬ø¡xmsˆVN][™´s≤R∂Li zqsgÊRiV¬ø¡[»¡LiVV©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi. BμR∂Liªy Lji∏R∂VÕfi ™y˘FyLRiLigS rygji©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡∏R∂VLi μj∂ NSμR∂V. FsLiª][™´sVLiμj∂ C À≥œ¡W™´sVVáV N][Õ‹[ˆLiVVμÙj∂gS ™´sV©´sLi gRiVLjiÚLiøR¡™´søR¡VË. Æ™sVVªyÚ¨sNTP ªRΩ©´s Fyá©´sLiªy ¨sΔÿLRi=LiVV˘LiμR∂¨s ¬ø¡xmsˆVNRPVÆ©s[ x§¶¶¶NRPV‰ ™´sW˙ªRΩLi øR¡Li˙μR∂ Àÿ ¡VNRPV ¤Õ¡[μR∂V. ªRΩ©´s Fyá©y NSáLiÕ‹[ G\Æ™sæªΩ[ ¬ø¡Fyˆ≤][ @Æ™s[ BxmsˆV≤R∂V NRPW≤y ¬ø¡xmsˆVNRPV¨s ™´sV◊d˝¡ ™y…”¡Æ©s[ @™´sVáV ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ¬ø¡xmsˆVNRPVÆ©s[ \Æμ≥∂LRi˘Li ˙xmsμR∂Lji+Li¿¡ DLi¤…¡[ @ªRΩ©´sV ¨s«¡\Æ™sV©´s LS«¡NUP∏R∂V Æ©s[ªRΩ @¨szmsLiøR¡VNRPVÆ©s[ ™y≤R∂V. NS¨s zqsFsLi xmsμR∂≠s N][xqsLi Àÿ ¡V FsLiªRΩ…”¡\ZNP©y æªΩgjiryÚ≤R∂©´s≤y¨sNTP A∏R∂V©´s øR¡LRi˘¤Õ¡[ ¨sμR∂LRi+©´sLi.

u≤¢ø˘e÷¬sÿ{Ÿ≈£î ‘·s¡\T‘·Tqï πswüHé_j·T´+ n+{°eTT≥ºq≥T¢ e´eVü≤]düTÔqï n~Ûø±s¡T\T }msμR∂á xqsLiZOP[Q™´sW¨sı μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VNRPV¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li INRP‰ LRiWFyLiVVZNP[ NTPÕ‹[ ’¡∏R∂V˘Li @Liμj∂r°ÚLiμj∂. }msμR∂áNRPV lLiLi≤R∂V xmsp»¡Õÿ ºΩLi≤T∂|ms…Ì”¡ A•¶¶¶LRi À≥œ¡˙μR∂ªRΩ NRP÷¡ˆLiøyá ©´sı ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ* áOSQQ˘¨sNTP μR∂ŒÿLRiVáV gRiLi≤U∂N]≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ¨s«ÿ™´sW Àÿμ`∂ ZNP[Li˙μR∂LigS lLi[xtsQ©±s ’¡∏R∂V˘LiLki\|qsN˝TPLig`i μR∂Liμy «‹[LRiVgS «¡LRiVgRiVª][Liμj∂.—¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[xqsVÚ©´sı 50 aSªRΩLi ø_NRP’¡∏R∂V˘Li ©´sÃ˝¡ ¡«ÿL`iNRPV ªRΩLRi÷¡F°ªRΩV©´sı»˝¡V zmnsLS˘μR∂VáV©yıLiVV. N]LiªRΩ NSáLi ˙NTPªRΩLi ≤T∂ø`¡xms÷˝¡Õ‹[ lLiLi≤R∂V ÕÿLkiá lLi[xtsQ©±s ’¡∏R∂W˘¨sı xms»Ì¡VcNRPV©yıLRiV. B≠s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sVLi¿¡ —¡Õ˝ÿ \lLixqsV≠sVÃ˝¡VáNRPV ™´s¿¡Ë©´s»˝¡Vc ¨sLÙSLjiLiøyLRiV. B…‘¡™´sá Æ™sVμR∂N`P —¡Õ˝ÿNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ø_NRP’¡∏R∂V˘Li xms»Ì¡V ¡≤T∂©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. ºΩLRiVxmsºΩ @©´sıμy©´s xqs˙ªy¨sNTP xqsLRixmnsLS ¬ø¡[}qs ’¡∏R∂V˘LiÕ‹[©´sW ø_NRP ’¡∏R∂V˘Li D©´sı»˝¡V  ¡∏R∂V»¡xms≤T∂Liμj∂.BÕÿ }msμR∂á }msLRiVª][ xmsLiøR¡VªRΩV©´sı ø_NRP ’¡∏R∂V˘Li |msμÙR∂áNRPV NS xqsVáV NRPVLjizmsxqsVÚ ©yıLiVV. BªRΩLRi —¡Õ˝ÿá ©´sVLi¿¡ ø_NRP ’¡∏R∂W˘¨sı ªRΩLRi÷¡Li¿¡

BNRP‰ ≤T∂ \lLixqsV≠sVÃ˝¡VÕ‹[ Lki\|qsN˝TPLig`i ¬ø¡[zqs μy¨sı ¤Õ¡[≠s NTPLiμR∂ Fs£mns{qsHNTP xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V zmnsLS˘μR∂VáV©yıLiVV. ’¡∏R∂V˘Li ©yfl·˘ªRΩ©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡ N]©´sVg][áVNRPV @Li gkiNRPLjiLi øy÷¡=©´s Fs£mns{qsH NS*÷¡…‘¡ NRPLi˙…‹[Õfi NRPW≤y C @˙NRP™´sVLiÕ‹[ NUPáNRP Fy˙ªRΩ F°ztsQxqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩáVxqsVÚ©´sıμj∂. @μ≥j∂NSLRiVáV NRPW≤y ’¡∏R∂V˘Li Lki\|qsN˝TPLig`i «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ≠sxtsQ∏R∂W¨sı @LigkiNRPLjixqsVÚ©yıLRiV. N]μÙj∂ L][«¡ŸÃ¡ ˙NTPªRΩÆ™s[V @μ≥j∂NSLRiVáV \lLixqsV ≠sVÃ˝¡L˝RiNRPV gRi…Ì”¡gS |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂ iLiª][ ™yLRiV ˙xmsæªΩ[˘NRP xqs™´sWÆ™s[aRPLi GLSˆ »¡V¬ø¡[xqsVN]¨s Lki\|qsN˝TPLig`i ¬ø¡[}qs ≠sVÃ˝¡L˝RiNRPV «¡Lji™´sW©y ≠sμ≥j∂ryÚ™´sV¨s, |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ¨sxmnsW D©´sıLiμR∂V©´s ªRΩLS*ªRΩ xmsLjiflÿ™´sWáNRPV ªy™´sVV Àÿμ≥R∂V˘Ã¡™´sVV NSμR∂¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ™´sLji μ≥y©´s˘Li xmsLi≤R∂VªRΩVLiμj∂. BNRP‰≤R∂ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @¨sı —¡Õ˝ÿá NRPLi¤…¡[ INRP Æ©sá ™´sVVLiμR∂VgS xmsLi»¡ ¬ø¡[ºΩNTP ™´sxqsVÚLiμj∂. μk∂¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li, ≠sVÃ˝¡L˝RiV N]©´sVg][áV ¬ø¡[ryÚLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡V

ªRΩ*Li N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s μ≥y©y˘¨sı NRPxqÌs≠sV÷˝¡Lig`i ¬ø¡[zqs Fs£mns{qsHNTP xqsLRixmnsLS ¬ø¡[ryÚLRiV. @LiVVæªΩ[ BNRP‰≤R∂ xmsLi≤T∂©´s ’¡∏R∂W˘¨sı BªRΩLRi ˙FyLiªyáNRPV @™´sVV¯NRPVLi…ÿLRiV. lLi[xtsQ©±s ’¡∏R∂V˘Li ªRΩLRi÷¡Li¿¡ Lki\|qsN˝TPLig`i ¬ø¡[zqs Fs£mns{qsHNTP ¤Õ¡[≠s NTPLiμR∂ BxqsVÚ©´sı»˝¡Vc øyÕÿ L][«¡ŸÃ¡VgS zmnsLS˘μR∂VáV©yıLiVV.@LiVV æªΩ[ ¡Ã¡\Æ™sV©´s Õÿ’d¡LiVVLig`i DLi≤R∂≤R∂Liª][ @μ≥j∂NSLRiVáV NRPW≤y

#˚dæHê <ëìøÏ kÕe÷õø£ Ä]Δø£ n+XÊ\T ñ+&É≥+ e\¢ Bìï s¡÷|ü⁄ e÷|ü&É+ ø£wüº+>± e÷]+~.<ëì ø√dü+ u≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ 1979˝À >∑Ts¡TbÕ<ä kÕ«$T‘√ ˇø£ ø£$T{°ì ìj·T$T+∫+~. Bìì n<Ûä´j·Tq+ #˚dæq Ms¡T 1986˝À ˇø£ #·≥º+ dæ<ä›+ #˚XÊs¡T.Bìï 1987˝À neT\T ˝ÀøÏ ‘Ó#êÃs¡T. u≤\ ø±]àø£ ìj·T+Á‘·q #·≥º+ Bì Á|üø±s¡+ 14dü+e‘·‡sê\ ˝À|ü⁄ |æ\¢\qT ìs¡“+<ä+>± @<˚ì |üì˝À ô|≥Tºø√≈£L&É<äT. H˚&ÉT u≤s¡‘· <˚X¯+˝À m≈£îÿe>± u≤\ ø±]à≈£î\T Á>±MTD ÁbÕ+‘· ˝ÀH˚ ñHêïs¡T. M]ì yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T bÕsƒ¡XÊ\≈£î |ü+|üø£ b˛e&É+ yê] ù|<ä]ø£+ e\¢ u≤\\TqT |üì˝ÀøÏ |ü+|ü&É+ ˝≤+{Ï ø±s¡D≤\T‘√ Bìì s¡÷|ü⁄ e÷|ü&É+ ø£wüº+>± e÷]+~.|æ\¢\qT yê] u≤˝≤´ìï ∫<äeT≥+ nH˚~ #ê˝≤ bÕX¯$ø£ #·s¡´. Bìì n|ü&É+ nH˚~ n+<ä] ø£s¡Ôe´+.Ä&ÉTø=H˚ |üdæãT>∑Z\ ø±˝≤ìï HêX¯q+ #˚j·T≥+ nH˚~ ø£å$T+#· sêì |üì. MT kÕ«s¡Δ ø√dü+ MT yê´bÕs¡$<Ûëq+˝À ñqï ˝§düT>∑T\T qT dü]#˚j·T≥+ #˚düTø√≈£î+&Ü ù|<ä]ø±ìï ‘·≥Tºø√˝Òø£ edüTÔqï u≤\\TqT yê] J$‘ê*ï HêX¯q+ #˚j·T≥+ nH˚~ Á|üre´øÏÔ dæ>∑TZ|ü&˚ $<Ûä+>± ñ+&Ü* ø£˙dü+ düVü≤j·T+ #˚j·Tø£b˛sTTHê |üs¡yê˝Ò<äT. ø±ì |üdæÁbÕj·T M&Éì u≤\\ ì+&ÉT J$‘ê\qT HêX¯q+ #˚j·T&É+ <˚X¯uÛÑ$wü´‘·TÔqT $HêX¯q+ #˚j·Ty˚T ne⁄‘·T+~.

yÓ+{≤&ÉT‘·Tqï ˙{Ïm<ä›&ç LRiOTPQªRΩ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xms¥R∂NSá ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ©´sWªRΩ ©´sLigS ¬ø¡[xms»Ì¡ À‹[π∏∂[V xms¥R∂NSáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ˙gS≠dsV fl· LRiOTPQªRΩ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS aSΔÿμ≥j∂NSLRiVáV ¨sμ≥R∂Vá ≠s≤R∂VμR∂á N][xqsLi ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV xmsLizms©´sxmsˆ…”¡NUP xmns÷¡ªRΩLi NS©´sLS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ Æ™s[xqs≠sNTP ™´sVVLiÆμ∂[ ªygRiV ¨ds…”¡ FsμÙR∂≤T∂ Æ©sáN]Liμj∂. AL`i≤R∂ ˝¡W˘Fs£qs aS≈¡NRPV ˙xmsxmsLiøR¡ Àÿ˘LiNRPV ¨sμ≥R∂Vá N][xqsLi @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV xmsLizmsLiøR¡gS ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á NSNRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ @μ≥j∂ NSLRiVáV ¬ø¡[}qsÆμ∂[≠sV ¤Õ¡[NRP ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[ÚxqsVÚ©yıLRiV. ªRΩWLRiVˆ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s 23™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ 123 LRiOTPQªRΩ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xms¥R∂NSáNRPV Lji}msL˝RiV @™´sxqsLRiLi D©yıLiVV. ™´sVL][ 86 ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xms¥R∂NSá ¨sLS¯fl·Li @xqsLixmspLjiÚgS DLi≤R∂gS 2,312 À‹[L`iÆ™sÕfiáV xms¨s ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s AL`i≤R∂ ˝¡V Fs£qs aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVá LjiNSLÔRiVáV æªΩáVxmsoªRΩV©yıLiVV. 113 ˙gS™´sWáNRPV LRi™yflÿ μy*LS ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS @™´s xqsLRiLi DLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV LRiW 2.37N][»˝¡ª][ ˙xmsºΩFy μR∂©´sáV xmsLizmsLiøyLRiV. ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡, ¬ø¡©´sWıL`i, AzqsFnyÀÿμ`∂, zqsLRiWˆL`i, ¤À¡Ã˝¡Lixms÷˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP ™´sLÊSá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ 293 ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xms¥R∂NSá N][xqsLi LRiW 22.19N][»˝¡ª][˙xmsºΩFyμR∂©´sáVxmsLizmsLiøy™´sV¨s AL`i ≤R∂ ˝¡W˘Fs£qs aS≈¡ @μ≥j∂NSLji æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsxmsLiøR¡ Àÿ˘LiN`P ¨sμ≥R∂Váª][ Fy»¡V ryμ≥yLRifl· ¨sμ≥R∂Vá N][xqsLi ˙xmsºΩ FyμR∂©´sáV xmsLiFy™´sV©yıLRiV. 19 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ™´sVLi¿¡ ¨ds…”¡ xms¥R∂NSáNRPV ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV @™´sxqsLRiLi D©yı∏R∂V ©yıLRiV. ¨sμ≥R∂VáV ≠s≤R∂VμR∂á NSgSÆ©s[ xms©´sVáV ¬ø¡[xms»Ì¡ gRiá™´sV©yıLRiV. ªRΩWLRiVˆÕ‹[ ¨ds…”¡ FsμÙR∂≤T∂ ˙gS™´sWá©´sV gRiVLjiÚLiøy™´sV¨s, BLiμR∂VÕ‹[ N]¨sı ˙gS™´sWáNRPV LRi™yflÿ μy*LS ¨ds…”¡¨s xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂VgRiá ™´sV©yıLRiV. bdPªyNS áLiÕ‹[Æ©s[ N]¨sı ˙gS™´sWÕ˝‹[ ¬ø¡÷¡Æ™sVáV ªRΩ™´so*NRPV¨s ªygRiV¨ds…”¡¨s æªΩøR¡VËNRPV¨s xqsLji|ms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. ™´sL<SáV NRPVLji∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li —¡Õ˝ÿ©´sV NRPLRiV™´so ˙FyLiªRΩLigS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂.À≥œ¡WgRiLRi˜È «¡ÕÿáV @≤R∂VgRiLi …”¡F°™´s≤R∂Liª][ xmsáV ˙gS™´sWÕ˝‹[ ¨ds…”¡ NRP»¡NRP»¡ Æ™sVVμR∂\¤Õ¡Liμj∂. xmsáVø][»˝¡ LRiOTPQªRΩ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xms¥R∂NSáV xms¨s ¬ø¡[∏R∂VNRP F°™´s≤R∂Li, ™´sVLjiN]¨sı ø][»˝¡ xms¥R∂NSáV @xqsLixmspLjiÚgS DLi≤T∂ ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªRΩ™yxqsVá μy•¶¶¶LjiÚ¨s ºdΩLRiË≤R∂Li

NRPhji©´sLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶ LjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV «¡LiNRPVªRΩV©yıLRiV. ªRΩ™´sVNRPV NRPW≤y @Æ©s[NRP ryL˝RiV zmnsLS˘μR∂VáV ™´søyË∏R∂V¨s INRP D©´sıªy μ≥j∂NSLji A©±s\¤Õ¡©±sNRPV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VÕ‹[ ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚ DLi≤R∂≤R∂Liª][ @NRP‰≤T∂NTP NRPW≤y |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ’¡∏R∂V˘Li xqsLRix mnsLS @™´soªRΩV©´sı»˝¡VæªΩáVxqsVÚ©´sıμj∂. ALi˙μ≥y˙FyLiªRΩLi ©´sVLi¿¡ NRPW≤y N]¨sı \lLixqsV≠sVÃ˝¡Vá }msL˝Ri ≠dsVμR∂ Æ©s[LRiVgS ¡ryÚáV ˙zmsLi…fi¬ø¡[zqs ¤Õ¡[≠sºdΩxqsVNRPV©´sı»˝¡V Fs£mns{qsH g][μy™´sVVáNRPV Æ©s[LRiV gS ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂.LRiWFyLiVVNTP NTPÕ‹[ ’¡∏R∂V˘Li ª][ |msLjigji©´s μR∂Liμy.. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LRiWFyLiVVZNP[ NTPÕ‹[’¡ ∏R∂V˘Li BxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ Lki\|qsN˝TPLig`iμR∂Liμy ™´sVW≤R∂V xmso™´so*áV ALRiVNS∏R∂VáVgS rygRiVªRΩV©´sı»˝¡V æªΩáVxqsVÚ©´sıμj∂. À‹[gRi£qs NSLÔRiVáV |msμÙR∂xqsLi≈¡˘Õ‹[ DLi≤R∂≤R∂Li, ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ı À≥‹[«¡ ©´sLiÕ‹[ xqsgS¨sNTP xqsgRiLi, •¶¶¶xqÌsÕfi ’¡∏R∂V˘Li |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s ©´sÃ˝¡ ¡ «ÿL`iÕ‹[@™´sV¯NS¨sNTP LS™´s≤R∂Liª][ ™y˘FyLRiVáV ™y…”¡¨s }qsNRP LjiLi¿¡ Lki\|qsN˝TPLig`i ¬ø¡[zqs Fs£mns{qsHNTP @™´sVV¯ NRPVLi»¡V ©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi À˝ÿN`P™´sWlLi‰…fiÕ‹[ ø_NRP ’¡∏R∂V˘Li LRiW. 800c 1000 NTP*Li…ÿÕfi á’≥¡xqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩáVxqsVÚ©´sı μj∂. μk∂¨sı }qsNRPLjiLi¿¡ Lki\|qsN˝TPLig`i ¬ø¡[zqs Fs£mns{qsHNTP @≠sV¯æªΩ[ \lLixqsV ≠sVÃ˝¡ L˝RiNRPV À≥ÿLki Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ ÕÿÀ≥ÿáV ™´sryÚLiVV. \lLiªRΩVá μy*LS N]©´sı ™´sLjiμ≥y©y˘¨sı ≠sV÷˝¡Lig`i ¬ø¡[zqs ¤Õ¡[≠sNTP B}qsÚ Aμy∏R∂VLi ªRΩNRPV‰™´sgS ™´sxqsVÚLiμj∂. ø_NRP’¡∏R∂V˘Li }qsNRPLjiLiøR¡ ≤y¨sNTP ˙À‹[NRP L˝RiV NRPW≤y |msμÙR∂xqsLi≈¡˘Õ‹[ D©´sı»˝¡V æªΩáVxqsV Ú©´sıμj∂. ZNP[™´sáLi \lLixqsV≠sVÃ˝¡L˝RiV ALÔRiL`i |ms≤T∂æªΩ[ øyáV |msμÙR∂ Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ ’¡∏R∂V˘Li xqsLRixmnsLS «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı»˝¡V NRPW≤y æªΩáVx qsVÚ©´sıμj∂. —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsLizmsfl‘· @™´soªRΩV©´sı ø_NRP ’¡∏R∂V˘LiÕ‹[ xqsgRiLi ©´sÃ˝¡ ¡«ÿL`iÕ‹[ @™´sVV¯NRPVLi»¡V©´sı »˝¡Vc @μ≥j∂NSLRiV¤Õ¡[ @LigkiNRP LjixqsVÚ©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s À‹[gRi£qs NSLÔRiVáV ©´sı»˝¡V D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV \|qsªRΩLi @Æ©s[NRP ryL˝RiV @LigkiNRPLjiLiøyLRiV. ≠ds…”¡ ª]ágjiLixmsoÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V «‹[NRP˘Li DLi≤R∂≤R∂Liª][ xqs™´sVxqs˘ áV ªRΩ¤Õ¡ªyÚLiVV. B…‘¡c™´sá

¤Õ¡[μR∂V. A∏R∂W ˙gS™´sWÕ˝‹[ Æ™s[zqs©´s À‹[L`iÆ™sÕfiáNRPV ™´sVLRi™´sV¯ªRΩVáV ¤Õ¡[NRP @áLiNSLRi ˙Fy∏R∂VLigS μR∂LRi+©´s ≠sVxqsVÚ©yıLiVV. Æ™s[xqs≠s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡LiNSNRP™´sVVLiÆμ∂[ @μ≥j∂NS LRiVáV xqsˆLiμj∂Li¿¡©´s»˝¡LiVVæªΩ[ ªygRiV¨ds…”¡ N][xqsLi «¡©´sLi @Õ˝ÿÆ≤∂[ xmsLjizqÛsªRΩVáV GLRiˆ≤R∂©´sV©yıLiVV. xmsáV ˙FyLiªyÕ˝‹[ ˙gS™´sVxqÛsVáV xmsNRP‰Æ©s[ D©´sı ™ygRiVÕ‹[ ¬ø¡÷¡ Æ™sVáV ªRΩ™´so*NRPV¨s ªygRiV¨ds…”¡¨s æªΩøR¡VË N][™y÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. \¤«¡xmspL`i ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s xmsáV˙gS ™´sWÕ˝‹[ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xms¥R∂NSáNRPV Lji}msL˝RiV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ @áLi NSLRi˙Fy∏R∂VLigS ™´sWLSLiVV. ˙gS™´sWÕ˝‹[ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xms¥R∂NSáV xms¨s ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Liª][ À‹[L`iÆ™sÕfiá\|ms Aμ≥yLRixms≤R∂VªRΩV©yıLRiV.’≥d¡≠sV¨s ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 12 LRiOTPQªRΩ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xms¥R∂NSáV xms¨s ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Liª][ ©yáVgRiV xms¥R∂NSáV ¨sμ≥R∂VáV ¤Õ¡[NRP @xqsLixmspLjiÚgS D©yıLiVV. Æ©sÆ©sıá ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ 6 LRiOTPQªRΩ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xms¥R∂NSáV xms¨s¬ø¡ [∏R∂VNRPF°gS 22À‹[L`iÆ™sÕfiáV ¨sLRiVxmsπ∏∂WgRiLigS ™´sWLSLiVV. ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ ™´sVLi≤R∂áLi øR¡LiμR∂©yxmspL`i, xms≤R∂Ú©±sxms÷˝¡ ˙gS™´sWÕ˝‹[ g][μy™´sLji ©´sμj∂ ©´sVLi¿¡ Æ™s[zqs ©´s \|ms£ms\¤Õ¡©±sáV ¬ø¡≤T∂F°™´s≤R∂Liª][ À‹[L`iÆ™s Õfiá\|msÆ©s[ Aμ≥yLRi xms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. 23 ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ xms»Ì¡fl· ˙FyLiªyáV ≠sV ©´s•¶¶¶ ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ LSÀ‹[π∏∂[V NSáLi Õ‹[ ºdΩ˙™´s ¨ds…”¡ FsμÙR∂≤T∂ xmsLjizqÛsªRΩVáV Æ©sáN]©yıLiVV. @μ≥j∂NSLRiVáV Æ™sLi»¡Æ©s[ xqsˆLiμj∂LiøR¡NRP F°LiVV©´s»˝¡ LiVVæªΩ[ xmsLjizqÛsªRΩVáV μR∂VLRi˜È LRiLigS ™´sWLRi©´sV©yıLiVV. NRPWxms©˝´s xmsLizmsfl‘·Õ‹[ NRPW≤y Fs©Ø[ı @˙NRP™´sWáV Æ™sáVgRiV øR¡WaSLiVV.BNRP ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ı À≥‹[«¡©´s xms¥R∂NRPLi @˙NRP™´sWáNRPV ¨sá∏R∂VLigS ™´sW LjiLiμj∂. ZNP[…ÿLiVV xqsVÚ©´sı ’¡∏R∂V˘LiÕ‹[ xqsgRiLi NRPW≤y ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ≈¡LRiVË NS™´s ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ≠sVgji÷¡©´s≠s @¨sı ©´sÃ˝¡ ¡«ÿL`iNRPV ªRΩLRi÷¡F° ªRΩV©yıLiVV. BNRP lLi[xtsQ©±sNSLÔRiVáՋ[ BÆμ∂[ xmsLjizqÛsºΩ. •¶¶¶xqÌsÕfiNRPV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ’¡∏R∂W˘¨sı NRPW≤y @™´sVV¯NRPVLi»¡V ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿNRPV ˙xmsºΩ Æ©sá 10289 Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıá ’¡∏R∂V˘Li ZNP[…ÿLiVVxqsV Ú©yıLRiV. lLi[xtsQ©±sNSLÔRiVáNRPV 7443 Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıáV, ªyªy‰÷¡NRP NRPWxms©˝´sNRPV 1430 Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıáV, ≠sVgji÷¡©´s≠s ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ı À≥‹[«¡©y¨sNTP BxqsVÚ©yı LRiV. ¨sxmnsW ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ μR∂gS À≥ÿLkigS «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı»˝¡Vc @μ≥j∂ NSLRiVáV @LigkiNRPLjiLiøR¡≤R∂Li N]xqsÆ™sVLRiVxmso.Fs£mns{qsH NS*÷¡…‘¡c NRPLi˙…‹[Õfi Fy˙ªRΩμylLi[ ? Fs£mns{qsHNTP ¤Õ¡[≠s NTPLiμR∂ }qsNRPLjiLi¬ø¡[ ’¡ ∏R∂V˘Li ©yfl·˘ªRΩ©´sV xmsLjibdP÷¡LiøR¡≤y¨sNTP ˙xms æªΩ[˘NRPLigS NS*÷¡…‘¡ NRPLi˙…‹[Õfi ≠sÀ≥ÿgRiLi DLi»¡ViLiμj∂. ≠s—¡ ¤Õ¡©±s= ≠sÀ≥ÿgRiLi NRPW≤y DLi»¡ViLiμj∂. ’¡∏R∂V˘Li ©yfl·˘ªRΩ©´sV xmsLjibdP ÷¡Li¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩÆ©s[ ¤Õ¡[≠s NTPLiμR∂ ºdΩxqsVN][™´s≤y¨sNTP @©´sV™´sV ºΩLiøy÷¡. Lki\|qsN˝TPLig`i ¬ø¡[zqs ©´s ’¡∏R∂V˘Li xmsLjia][μ≥R∂©´sÕ‹[ gRiVLjiÚLi øR¡™´s øR¡VË. @LiVVæªΩ[ |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s @≠s¨dsºΩNTP Fyáˆ≤T∂ ™yLRiV Lki\|qsN˝TPLig`i ’¡∏R∂W˘¨sı NRPW≤y N]©´s≤y¨sNTP AÆ™sWμR∂Li æªΩáVxmsoªRΩV©yıLRiÆ©s[ zmnsLS˘μR∂VáV©yıLiVV. zmnsLS˘μR∂VáV ©yıLiVV.. ≤U∂Fs£qs™Ø[ FyLi≤R∂V ø_NRP ’¡∏R∂V˘Li Lki\|qsN˝TPLig`i «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı»˝¡V zmnsLS˘μR∂VáV©yı∏R∂V¨s —¡Õ˝ÿ F¢LRi xqsLRixmnsLSá @μ≥j∂NSLji FyLi≤R∂V æªΩ÷¡FyLRiV. @LiVVæªΩ[ \lLixqsV ≠sVÃ˝¡L˝RiNRPV NRPW≤y NRPhji©´sLigS |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡Vc æªΩ÷¡ FyLRiV. Lki\|qsN˝TP Lig`i ’¡∏R∂V˘Li LSNRPVLi≤y Fs£mns{qsH NS*÷¡ …‘¡NRPLi˙…‹[Õfi @μ≥j∂NSLRiVáV «ÿ˙gRiªRΩÚáV ºdΩxqsVN][™y÷¡= DLi»¡VLi μR∂¨s zqs≠sÕfi xqsxm˝s ∏∫∂V= —¡Õ˝ÿ Æ™s[VÆ©s[«¡L`i NRPW≤y xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl· DLi»¡VciLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV.


e÷|òæj·÷ eTTsƒê\ô|’ ñ≈£îÿbÕ<ä+ yÓ÷bÕ* n~Ûø±s¡T\≈£î eTT&ÉT|ü⁄\T n+<äT‘·Tqï ø±s¡D+>±H˚ eTTÁ~‘· (me÷àØŒ) <Ûäs¡ \≈£î eT<ä´+ $Áø£sTT+#·&É+˝À ìs¡¢ Áoø±≈£îfi¯+, |òæÁãe] 01 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À eT<ä´+, ø£å´+ eVæ≤düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. @d”; &Ó’Ø˝À ∫qï ÇdüTø£, uÛÑ÷nÁø£eTD≈£î dü+ã+~Û+∫q e÷|ò”j·÷ eTTsƒê\ô|’ (<Ûäsêàq), áX¯«s¡sêe⁄ ù|s¡T¢ ñHêïj·Tqï yês¡Ô\T e#êÃj·Tì, ñ≈£îÿbÕ<ä+ yÓ÷|æ nDÏ∫y˚j·÷\ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ bı*{Ÿ Ms¡T me]ì Á|ü•ï+#ês¡T. M]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√e&É+˝À j·T+ ã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT ¬ø.mÁs¡Hêïj·TT&ÉT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. kÕúìø£ Á‘ê+>∑+ m+<äT≈£î ñù|øÏåk˛Ô+<äì Á|ü•ï+#ês¡T. ÇdüTø£ e÷|ò” ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·T j·÷ q~ |üØyêVü≤ø£ ÁbÕ+‘ê\T, e+‘Óq\ düMT|ü+˝À Ä&ÉT¶>√ q e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ qT+∫ eT+Á‘·T\T, m¬ø’‡CŸ \T>± ‘·y˚«j·T&É+ e\¢ qB>∑s¡“¤+˝À ÇdüTø£ ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘√+

{°&û|” bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT mÁs¡Hêïj·TT&ÉT

<äHêïs¡T. ø=+<äs¡T Á|üuÛÑT‘·« ÄdüTÔ\T ø£u≤® #˚düTÔHêïs¡ì, Ms¡+<ä] uÛÑs¡‘·+ |ü{≤º\ì ø√sês¡T. ÇdüTø£ e÷|ò”j·÷ô|’ Ç{°e\ ø£˝…ø£ºsY düŒ+~+∫q rs¡T n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. s¡<∏ädü|üÔ$T dü+<äs¡“¤+ >± õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+, dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T uÛÑ≈£îÔ\≈£î nkÂø£s¡´+ ø£\>∑≈£î+&Ü n+~+∫q ùde\T XÊ¢|òüT˙j·TeTHêïs¡T. e÷J eT+Á‹ n|üŒ\ dü÷s¡´Hêsêj·TD, {°&û|” õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å&ÉT #Í<ä] Hêsêj·TDeT÷]Ô, bÕغ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù #·˝≤¢ s¡$≈£îe÷sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+, 2 |òæÁãe] 2012

düTes¡íyês¡Ô

‘Ó\+>±Dô|’ d”e÷+Á<äÛ H˚‘\· $eø£å M&ÉHê&Ü* ª|ü•ÃeTμ˝À yÓ’mkÕ‡sY d”|”˝À d”]j·Tdt j·÷ø£¸Hé ;CÒ|” |ü+#êj·Tr ôd˝Ÿ õ˝≤¢ ø£˙«qsY ø£èwüíeT÷]Ô eT+∫sê´\, |òæÁãe] 1(düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D≤ @sêŒ≥T‘√ bÕ≥T ‘Ó\+>±D≤˝Àì eqs¡T\ πø{≤sTT+|ü⁄ô|’ d”e÷+Á<ÛäH˚‘·\T #·÷|ü⁄‘·Tqï $eø£åqT M&Ü\ì uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ |ü+#êsTTr ôd˝Ÿ õ˝≤¢ ø£˙«qsY mq>∑+<äT\ ø£èwüíeT÷]Ô &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ãT<Ûäyês¡+ eT+∫sê´\ Áô|dt ø£¢uŸ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ‘Ó\+>± D≤˝À ñqï m˙º|ædæ˝À ‘·j·÷s¡e⁄‘·Tqï ø£¬s+≥T 23 XÊ‘·+ sêÁwüºyê´ |üÔ+>± ñ|üjÓ÷–düTÔ 73 XÊ‘·+ Ç‘·s¡ sêÁcÕº\T neTTà≈£î+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. ø±˙ kÕe÷+Á<Ûä˝Àì d”e÷+Á~Û |üesYbÕ¢+{Ÿ˝À ñ‘·Œ‹Ô nj˚T´ $<äT´‘YqT m≈£îÿe XÊ‘·+ d”e÷+Á<Ûäπø $ìjÓ÷–düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤˝À ñqï |ü]ÁX¯eT\≈£î, ¬s’‘·T\≈£î rÁe Çã“+<äT\ bÕ\e⁄ ‘·Tqï á Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ NeT≈£î{Ϻq≥T¢ ≈£L&Ü ˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ C…’|üPsY˝À ø=‘·Ô>± ì]à‘·eTe⁄‘·Tqï $<äT´‘Y bÕ¢+{ŸqT ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚dæ kÕúì≈£î\≈£î ñ<√´>∑ neø±XÊ\T m≈£îÿe>± ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. _C…|æ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé ¬s&ç¶øÏ ‘Ó\+>±D≤ b˛s¡T j·÷Á‘·˝À e∫Ãq »q+, Ä<äs¡DqT #·÷dæ ‘·≥Tºø√˝Òø£H˚ Ä~˝≤u≤<é bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ÉT sê<∏√&és¡y˚Twt $eTs¡Ù\T #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ndü\T ‘Ó\+>±D≤qT n&ÉT¶≈£îqï<˚ ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ nì, Ä bÕغ˝À ñ+≥÷ ‘Ó\+>±D≤≈£î Á<√Vü≤+ #˚dü÷Ô ‘Ó\+ >±D≤ ø√dü+ b˛sê&ÉT‘·Tqï yê]ô|’ $eTs¡Ù\T #˚ùdÔ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ ø±yê\ì sê<∏√&é s¡y˚Twt ø√s¡T≈£î+fÒ yÓ+≥H˚ {Ï&ç|æ sêJHêe÷ #˚dæ Á|ü»\ |üøå±q ‘Ó\+>±D≤ ø√dü+ b˛sê&Ü\ì düyê\T $dæsês¡T. <˚X¯+˝À mø£ÿ&Ü @ Á|üuÛÑT‘·«+ #˚j·Tì $<Ûä+>±

uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT eT÷&ÉT sêÁcÕº\qT @sêŒ≥T #˚dæq |òüTq‘· ñ+<äì Bìï eT]Ãb˛e<ä›ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ @sêŒ≥T $wüj·T+˝À ≈£L&Ü _C…|æ K∫Ñ·yÓTÆq Vü‰MT Ç∫à ñ+<äì e#˚à mìïø£˝À¢ Á|ü»\ Ä<äs¡D‘√ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ‘Ó\+>±D≤ @sêŒ≥T U≤j·TeTì nHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À _»|æ õ˝≤¢ øÏkÕHéyÓ÷s¡Ã ø±s¡´<ä]Ù q¬s&É¢ b˛X¯eT\T¢, eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT $T≥º|ü*¢ yÓTT–*, dæ+>∑‹ \ø£åàDY>ö&é, u§*XË{Ϻ ‹s¡T|ü‹, dæ]ø=+&É <ëyÓTT<äsY bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ<ä´e÷ìï ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔ+ Ä~˝≤u≤<é, |òæÁãe] 01 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D ø√dü+ ñ<ä´$TdüTÔqï ñ<√´>∑T\qT Á|üuÛÑT‘·«+ y˚~Ûk˛Ô+<äì ◊ø±dü H˚‘·\T Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±DqT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô Ä~˝≤u≤<é˝À #˚|ü{Ϻq ]˝Ò Bø£å\T ãT<Ûäyês¡+ Hê{ÏøÏ 759e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. ‘Ó\+>±D ø√dü+ düyÓTà #˚|ü{Ϻq ñ<√´>∑T\ô|’ y˚~Û+|ü⁄\T Ä|üø£b˛‘˚ Ä+<√fi¯q\qT ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. düø£\»qT\ düyÓTà˝À bÕ˝§Zqï ñ<√´>∑T\≈£î H˚{Ï es¡≈£î düyÓTà J‘êìï #Ó*¢+#·ø£ b˛e&É+, Ç+ÁøÏyÓT+{Ÿ‡, |ü<√qï‘·T\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡«Væ≤+#·≈£î+&Ü y˚~Û+|ü⁄\≈£î >∑T]#˚k˛Ô+<äì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ñ<√´eT+˝À bÕ˝§Zqï $<ë´s¡Tú\ô|’ qyÓ÷<äT #˚dæq πødüT\qT ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√ø£b˛‘˚ rÁe |ü]D≤e÷\T ñ+{≤j·Tì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+|ü⁄\≈£î b˛≈£î+&Ü ñ<√´>∑T\≈£î Ç∫Ãq Vü‰MT\qT yÓ+≥H˚ neT\T #˚j·÷\ì, $<ë´s¡Tú\ô|’ πødüT\T m‹Ôy˚j·÷\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|üC≤ ñ<ä´e÷ìï >∑T]Ô+∫ πø+Á<ä+ ø±\j·÷|üq #˚j·T≈£î+&Ü yÓ+≥H˚ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêh+ @sêŒ≥T Äj˚T´ es¡≈£î ñ<ä´eT+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

øö\T ¬s’‘·T\+<ä]øÏ |ü+≥ s¡TD≤\T: CÒd” >∑T+≥÷s¡T, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô): e#˚à KØ|òt≈£î øö\T ¬s’‘·T\+<ä]ø° s¡TD≤\T eT+ps¡T #˚kÕÔeTì C≤sTTs{Ÿ ø£˝…ø£ºsY j·TTesêCŸ ‘Ó*bÕs¡T. yÓ\T›]Ô ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À yÓTT‘·Ô+ 47 y˚\ eT+~ øö\T ¬s’‘·T\qT >∑T]+∫ 30 y˚\ eT+~øÏ s¡TD≤\T eT+ps¡T #˚sTT+#êeTHêïs¡T. õ˝≤¢˝À ø£s¡e⁄ |ü]dæú‘·T\ <äècÕº´ ¬s’‘·T\+<äs¡÷ s¡TD≤\T rdüT≈£îqï≥¢sTT‘˚ |ü+≥\ ;e÷|ü<∏äø£+ øÏ+<ä qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+<˚ neø±X¯eTT+<äHêïs¡T. |ü˝≤ï&ÉT ÁbÕ+‘·+˝À πswüHé _j·T´+ |üø£ÿ<ë] |ü≥º≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+≥THêïeTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ◊<äT $&É‘·\T>± ¬syÓq÷´ <ë«sê |ü+|æDÏ #˚XÊeTì, ‘·«s¡˝À Äs√ $&É‘· øÏ+<ä uÛÑ÷ |ü+|æD° #˚j·TqTqï≥T¢ CÒd” ‘Ó*bÕs¡T. n≥M Vü≤≈£îÿ\ #·≥º+ øÏ+<ä Ç∫Ãq uÛÑ÷eTT˝À¢ n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î n≥M n~Ûø±s¡T\T n&ÉT¶‘·>∑T\T‘·Tqï≥T¢ ‘·eT <äèwæºøÏ e∫Ã+<äHêïs¡T. á $wüj·÷ìï πø+Á<ä n≥M eT+Á‹‘·« XÊK <äèwæºøÏ rdüT¬øfi¯¢&É+ »]–+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äضy√ ns¡TDu≤ãT, ‘·Vü≤o˝≤›sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

•esêÁ‹øÏ 700 n<äq|ü⁄ ãdüT‡\T >∑T+≥÷s¡T, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô):eTVü‰•e sêÁ‹ dü+<äs¡“¤+>± 700 Äغd” düØ«düT\qT q&ÉT|ü⁄ ‘êeTì $»j·Tyê&É CÀHé m–®≈£L´{°yé &Ó’¬sø£ºsY dü÷s¡´Á|üø±XŸsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. ø√≥|üŒø=+&Éô|’ {Ï&ç|æ n‹~∏>∑èVü≤ ø±qŒ¤¬sHé‡ Vü‰˝Ÿ˝À ø√≥|üŒø=+&É ‹s¡THêfi¯¢ 2012 düMTøå± düe÷y˚X¯+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø√≥|üŒø=+&É≈£î 550 Äغd” düØ«düT\T @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì, Ç+<äT˝À 40 ãdüT‡\T ø=+&Éô|’q ‹s¡T>∑T‘êj·T Hêïs¡T. ø±«ØøÏ 45 ãdüT‡\T, neTsêe‹øÏ 50 ãdüT‡\T, ÁoXË’˝≤ìøÏ 60 ãdüT‡\T, düÁ‘·XÊ\≈£î 30 ãdüT‡\T, Á‹|ü⁄sê+‘·ø£+ j·T#˚|ü*¢ 49 ãdüT‡\T q&ÉT|ü⁄‘êeTHêïs¡T. eT÷&ÉT y˚\ eT+~ dæã“+~øÏ ø√≥|üŒø=+&É ‹s¡THêfi¯¢ dü+<äs¡“¤+>± Äغd” düØ«düT\T ìs¡«Vü≤D≈£î $ìjÓ÷–düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. qs¡düsêe⁄ù|≥, ∫\Tø£\÷]ù|≥, ø√≥|üŒø=+&É e<ä› yÓTT‘·Ô+ Hê\T>∑T ø±´+|ü⁄\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. ø=+&Éô|’øÏ e∫Ãb˛j˚T+<äT≈£î {Ϭøÿ{Ÿ <Ûäs¡ 20 s¡÷bÕj·T\T, ø=+&Éô|’øÏ yÓfi¯¢&ÜìøÏ |ü~, øÏ+<ä≈£î sêe&ÜìøÏ |ü~ s¡÷bÕj·T\T>± ìs¡ísTT+#êeTHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Äغdæ y˚TH˚»sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓTTu…’˝Ÿ yêVü≤q+ <ë«sê ôd’Hé‡ bÕsƒê\T MDe+ø£ |òæÁãe] 01:düTes¡íyês¡Ô :MDe+ø£ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À ãT<Ûäyês¡+ $<ë´s¡Tú\≈£î yÓTTu…’˝Ÿ yêVü≤q+ <ë«sê ôd’Hé‡ bÕsƒê\T uÀ~Û+#ês¡T. 6 qT+&Éç 10 ‘·s¡>∑‘·T\ $<ë´s¡Tú\≈£î Á|üjÓ÷>±\T, ôd’Hé‡ ñ|üø£s¡D\ >∑T]+∫ $e]+∫q≥T¢ m+ÄsYdæ\T ‘Ó*bÕs¡T. á Á|üjÓ÷>±\ e\¢ $<ë´s¡Tú˝À¢ì düè»Hê‘·àø£‘·qT yÓ*øÏrj·T&ÜìøÏ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´ø£ÁeT+˝À eT+&É\ $<ë´~Ûø±] sê+yÓ÷Vü≤Hésêe⁄, m+ÄsYdæ\T s¡M+Á<ë#ê], s¡y˚Twt, ‹s¡T|ü‹, ñù|+<äsY, sêõ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

‘=+&É÷s¡T mdt◊ ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºs¡T≈£î $q‹ Ábı<äT›≥÷s¡T, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô): ‘=+&É÷s¡T j·Tdt◊ dü+Je¬s&ç¶ <äfi¯ó‘·T&Ó’q sêeTÁøÏwüíô|’ $#·ø£åD≤ s¡Væ≤‘·+>± ˝≤؃#ê]®øÏ ìs¡düq>± j·Tdt◊ô|’ #·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì me÷àØŒj·Tdt sêÅwüº Hêj·T≈£î\T _j·Tdt ø£s¡í e÷~>∑, sêÅwüº Hêj·T≈£î\T yÓ\>∑#·s¡¢ •ej·T´ e÷~>∑, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T sê<ÛëÁøÏwüí\T ãT<Ûäyês¡+ õ˝≤¢ düs√«qï‘ê~Ûø±] $. nì˝Ÿ≈£îe÷sY≈£î $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤eTT>± $˝Òø£s¡T\‘√ _.j·Tdt ø£s¡í e÷~>∑ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± <ä[‘·T\ô|’ <ë&ÉT\T »s¡T>∑T#·THêï <ä[‘·T&Ó’q õ˝≤¢ b˛©düT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛e&É+‘√ ‘=+&É÷s¡T˝À »]–q dü+|òüT≥qô|’ ‘=+&É÷s¡T j·Tdt◊ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T≈£î ãT<Ûäyês¡+ $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

@\÷s¡T, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô): Á>∑÷|t sê»ø°j·÷\T, eTTsƒê ‘·>±<ë\≈£î ÄkÕÿs¡+ Ç#êÃs¡qï ø±s¡D+ô|’ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢ |ü]o\≈£î&ÉT mdt.dü‘·´Hêsê j·TD(dü‘·´)ô|’ y˚≥T|ü&ç+~. õ˝≤¢ |ü]o\ ≈£î&ç>± 45 s√E\T e÷Á‘·y˚T |üì#˚dæq Äj·Tq rs¡Tô|’ bÕغ n~ÛH˚‘· »>∑HéyÓ÷Vü≤ Hé¬s&ç¶ ì|ü⁄Œ\T #Ó]>±s¡T. |ü\Te÷s¡T¢ |ü<äΔ‹ e÷s¡TÃø√yê*‡+~>± Äj·Tq Væ≤‘·e⁄ #Ó|æŒ q|üŒ{Ïø° dü‘·´ |ü{Ϻ+ #·Tø√q+<äTHê ∫es¡ ≈£î Äj·Tqô|’ y˚≥T ‘·|üŒ˝Ò<äT. õ˝≤¢ |ü]o\ ≈£î&ç>±, ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢ ø=‘·Ôù|≥ e÷J myÓTà˝Ò´ »ø£ÿ ¬s&ç¶ì ìj·T$T+#ês¡T. nsTT‘˚ Äj·TqqT eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q e´eVü‰sê\qT #·ø£ÿu…fÒº u≤ <Ûä´‘·πø |ü]$T‘·+ #˚j·÷\ì »>∑Hé Ä˝À∫ düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø=‘·Ô ÇHé#ê]®ì ‘·«s¡ ˝À ìj·T$TkÕÔs¡ì düe÷#ês¡+. y˚≥T≈£î >∑T¬s’q dü‘·´≈£î bÕغ πø+Á<ä ø±sê´\j·T+ qT+∫ ôd˝Ÿ bò˛Hé <ë«sê dü+øÏå|üÔ düe÷#ê sêìï ãT<Û ä y ês¡ + ñ<ä j · T + |ü + bÕs¡ T . ‘·qqT u≤<Ûä´‘·\ qT+∫ ‘=\–+∫q≥T¢ n+~q mdtm+ mdt dü+<˚XÊìï j·T<∏ë‘· <∏ä+>± bÕغ H˚‘·\≈£î n+~+#ês¡T. dü‘·´ ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√ yê\ì ø=+<äs¡T Hêj· T ≈£ î \T &ç e ÷+&é #˚ X Ês¡ T . ø±>±

@\÷s¡T, <Ó+<äT\÷s¡T, ø√ePs¡T, ñ+>∑T ≥÷s¡T, Ä#·+≥ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ dü‘·´ |ü] o\≈£î&ç>± e∫Ãq yÓ+≥H˚ Á>∑÷|ü⁄ sê»ø° j·÷\T #˚XÊs¡ì Äs√|üD\T e#êÃsTT. d”ì j·TsY H˚‘·\qT |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+, yê] ì nee÷q |üs¡#·&É+ ∫es¡≈£î õ˝≤¢ ø£˙« qsY yÓ ÷ ùwHé sêE e´eVü ≤ s¡ + ˝Àq÷ CÀø£´+ #˚düTø√e&É+ e+{Ï Äs√|üD\T dü‘·´ô|’ y˚≥T≈£î ø±s¡DeTj·÷´sTT. bÕغ dü+kÕú>∑‘· e´eVü‰s¡+˝Àq÷ õ˝≤¢ ø£˙«q sYqT ø±<äì |ü]o\≈£î&ç>± dü‘·´ #˚düTÔqï $T‹MT]q CÀø£´+ e\¢ Äj·Tq |ü<ä$πø mdüs¡T ‘Ó*Ã+~. Ç+‘·≈£î eTT+<äT bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û yêdæ¬s&ç¶ |ü<äàqT ìj·T $T+∫ ÄyÓT kÕúq+˝À dü‘·´≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#ês¡T. »>∑Hé ≈£L&Ü #ê˝≤ s√E\T dü‘·´ <Û√s¡DÏô|’ y˚∫#·÷XÊs¡T. ˙e⁄ V”≤s√ ne«&É+ ø±<äT, bÕغì V”≤s√ #˚j·÷\+ ≥÷ @\÷s¡T |üs¡´≥q˝À »>∑Hé düTìï‘·+ >±H˚ Äj·Tq eT+<ä*+#ês¡T. nsTTq|üŒ {Ïø° Äj·Tq˝À e÷s¡TŒ sêø£b˛e&É+‘√ Äj·Tqô|’ y˚≥T |ü&ç+~. á e´eVü‰s¡+ õ ˝≤¢ bÕغ ÁX‚DT˝À¢ dü+#·\q+ düèwæº+∫+~. á |ü]D≤eT+ dü‘·´≈£î eT<䛑·T Ç∫Ãq myÓTੇ X‚wüßu≤ãT eØZj·TT\qT K+>∑T ‹ì|æ+∫+~.

e´ekÕj·T düV≤ü ø±s¡ dü+|òTü + eTVü‰düu\ÑÛ T $»j·Tq>∑s¡+, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ e´ekÕj·T |üs¡|ü‹ düVü≤ø±s¡ dü+|òüT+ ~«rj·T eTVü‰düuÛÑ\T á HÓ\ 5, 6 ‘˚B˝À¢ $»j·Tq>∑s¡+˝À »s¡>∑qTHêïj·Tì dü+|òüT sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ø£èwüí+sêE ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûä yês¡+ Çø£ÿ&ç dæ|æ◊ ø±sê´\j·T+ neTsYuÛÑeHé˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä+ Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À nH˚ø£ <äXÊu≤Δ\ qT+∫ ÁbÕ<∏ä$Tø£ e´ekÕj·T düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\ <ë«sê \ø£å˝≤~ Á>±MTD ¬s’‘ê+>±ìøÏ Ä]úø£ ùde\+~düTÔqï Äj·÷ dü+|òü÷\ dæã“+~ XÊÁd”Ô j·TyÓTÆq, ø£˙düyÓTÆq J‘ê\T ˝Òø£, ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ˝Òø£, uÛÑ$ wü´‘Y |ü≥¢ ÄX¯ ˝Ò≈£î+&Ü |üì#˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. á |ü]dæú‘·T˝À¢ m◊{Ïj·TTdæ Ä<Ûä«sê´q sêhkÕúsTT dü+|òüT+ ì]à+∫, nH˚ø£ |ü<äΔ‘·T˝À¢ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îsê>± eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdtÄsY y˚‘·q ùdÿfi¯ó¢ yÓTT<ä{ÏkÕ]>± ìπsΔ•

dü÷Ô Jy√ HÓ+ãsY 151ì $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡ì, n˝≤π> u≤´+ ø˘\ ]Á≈£L{ŸyÓT+{Ÿ˝À dü+|òüT dæã“+~øÏ 25 XÊ‘·+ ø√{≤ kÕ~Û+#·Tø√e&É+ »]–+<äHêïs¡T. nsTTq|üŒ{ÏøÏ Ç+ø± düeTdü´\T nH˚ø£+ ñHêï j·THêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T ôd+Á≥˝Ÿ u≤´+ø˘ düMT|ü+˝À »s¡>∑qTqï eTVü‰düuÛÑ˝À¢ düVü≤ø±s¡ e´e düú eTqT>∑&É, n_Ûeè~ΔøÏ dü÷#· q\T #˚j·T&É+, Á>±MTD ¬s’‘ê+>±ìøÏ yÓTs¡T¬>’q ùde\+~+#·&ÜìøÏ e÷s¡Z<äs¡Ù ø±\ô|’ #·]Ã+#·&É+, Hêu≤sY¶ ì<ÛäT\ô|’ düMTø£å, q÷‘·q sêh ø£$T{° mìïø£ e+{Ï n+XÊ\ô|’ #·s¡Ã ñ+≥T+<ä Hêïs¡T. á eTVü‰düuÛÑ\≈£î sêh n<Ûä´≈£åî\T qs¡dæ+ Vü≤Hé ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À m◊{Ïj·TTdæ ø√XÊ~Ûø±] s¡+>∑sêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

zs¡«˝Òπø m+|” Äs√|üD\T Ä~˝≤u≤<é, |òæÁãe] 01 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ #˚|ü{Ϻq ‘Ó\+>±D b˛s¡Tj·÷Á‘· $»j·T e+‘·+ ø±e&É+‘√ zs¡«˝Òì {°&û|” m+|” s¡y˚Twtsê<∏√&é, _CÒ|”ô|’ ˝Òìb˛ì Äs√|üD\T #˚düTÔHêïs¡ì Ä bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT sêyéTHê<∏é nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D $wüj·T+˝À ‘·eT bÕغ m|ü⁄Œ&ÉT yÓq≈£îÿ ‘·π>Z~˝Ò<äì, mHé&çj˚T Á|üuÛÑT ‘·«+ n~Ûø±s¡+˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT #·+Á<äu≤ãT ‘Ó\+>±DqT n&ÉT¶≈£îqï $wüj·T+ n+<ä]ø° ‘Ó\TdüTqì Äj·Tq ù|s=ÿ Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D $wüj·TyÓTÆ #·+Á<äu≤ãT yÓ’K] @$T{À Á|ü»\≈£î düŒwüº+>± ‘Ó*j·TCÒdæq nq+‘·s¡+ m+|” Á|üø£≥q #˚j·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ 700 eT+~ $<ë´s¡Tú\T Ä‘·àã*<ëHê\≈£î bÕ\TŒ&ç‘˚ @ s√p #·+Á<äu≤ãT dü+‘êbÕìï ‘Ó*j·TCÒj·T˝Ò<äì Äj·Tq Äs√

430 ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À¢ 9,962 düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ Ä~˝≤u≤<é, |òæÁãe] 01 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 430 ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ \qT ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY nXÀø˘ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À yÓTT‘·Ô+ 2,394 Á>±e÷\T ñ+&É>±, Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 430 ¬syÓq÷´ dü<ä düT‡\T ìs¡«Væ≤+#êeTì nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À yÓTT‘·Ô+ 1964 Á>±eTdüuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+#ê*‡ ñ+&É>± Ä~˝≤u≤<é ¬syÓq÷´ &ç$»Hé˝À 142, ÄdæbòÕu≤<é 68, ìs¡à˝Ÿ˝À 88, eT+∫ sê´\ 72, ñ≥÷ïs¡T ¬syÓq÷´ &ç$»Hé˝À 55 dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿ Hêïs¡T. á ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 17,794 düeTdü´\ô|’ nØ®\T d”«ø£]+∫ 9,962 düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+∫q≥T¢ ø£˝…ø£ºsY $e]+#ês¡T. q÷‘·q+>± 748 |ü{≤º<ës¡T bÕdüT|ü⁄düÔø±\qT |ü+|æD° #˚XÊeTì, 544 f…Æ{Ï˝Ÿ&ûç&é‡, md”‡, md”º uÛÑ÷eTT\ |ü+|æD° øÏ+<ä 4,859 |ü{≤º\ e÷]Œ&ç, 1066 |üVü≤D°\ dües¡D #˚XÊeTì nHêïs¡T. md”‡, md”º\≈£î |ü+|æD° #˚dæq nôd’Hé uÛÑ÷eTT\ düeTdü´\T, eø˘Œ¤uÀs¡T¶, <˚yê\j·T uÛÑ÷eTT\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#êeTì nHêïs¡T. ns¡TΩ˝…’q ¬s’‘·T\≈£î s¡TDns¡Ω‘· ø±s¡T¶\qT |ü+|æD° #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T.

5

;CÒ|” H˚‘· sêyéTHê<∏é |æ+#ês¡T. õ˝≤¢˝À eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T »]–q _C…|æ b˛s¡Tj·÷Á‘·≈£î »q+ ÁãVü≤às¡<∏ä+ |ü{≤ºs¡ì _C…|æøÏ \_ÛdüTÔ qï Ä<äs¡DqT #·÷dæ {°&û|” Hêj·T≈£î\T J]í+#·Tø√˝Òø£ b˛‘·THêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. sêh+˝À XÊ+‹uÛÑÁ<ä ‘·\T ø±bÕ&É&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± $|òü\yÓTÆ+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. sêh+˝À sêC≤´+>∑ ìsêà‘· &Üø£ºsY _ÄsY n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\T <Ûä«+dü+ #˚dæq yê]ì n¬sdüTº #˚j·T&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ’|òü\´+ #Ó+~+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D b˛s¡Tj·÷Á‘·qT $»j·Te+‘·+ #˚dæq nìï esêZ\ Á|ü»\≈£î Äj·Tq ø£è‘·»„\T ‘Ó*bÕs¡T.

;d”\≈£î nìï s¡+>±˝À¢ rÁe nHê´j·T+ >∑T+≥÷s¡T, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô): ø±+ Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq|üŒ{Ï qT+∫ ;d” esêZ\qT nD>∑‘=¬øÿ+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔ+<äì {°&û|” ;d” Hêj·T≈£î\T ìeTà ø±j·T\ sê»Hêsêj·TD nHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î bÕغ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£ s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 1983≈£î eTT+<äT ;d”\≈£î nìï s¡+>±˝À¢ rÁe nHê´j·T+ »]–+<äHêïs¡T. m˙ºÄsY {°&ûì kÕú|æ+∫q nq+‘·s¡+ ;d”\≈£î nìï $<Ûë\T>± n_Ûeè~Δ #˚XÊs¡Hêïs¡T. nsTT‘˚ ø±+ Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq|üŒ{Ï qT+∫ ;d”\≈£î nìï $<Ûë\T>± nD∫ y˚düTÔ+<äì, {°&û|”øÏ n+&É>± ñ+≥THêïeTì ø£ø£å kÕ~Û+|ü⁄ #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘√+<äHêïs¡T. dü+πøåeT |ü<∏äø±\‘√ bÕ≥T ]»πs«wüHé˝À ø√‘·, sêsTTr\ s¡<äT› e+{Ï nH˚ø£ ;d” e´‹πsø£ #·s¡´ \≈£î bÕ\Œ&ÉT‘√+<äHêïs¡T. {°&û|” õ˝≤¢ ;d” ôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî&ÉT <∏ëeTdt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ;d”\qT dü+|òüT{°‘·+ #˚dæ yê] Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ b˛sê &˚+<äT≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø±sê´\j·T+ s¡÷bı+~+∫+<äHêïs¡T. 6q »]π> dü<ädüT‡˝À nìï ;d” ≈£L˝≤\ Hêj·T≈£î\T, Á|ü‹ì<ÛäT\T Vü‰»¬s’ ;d”\qT n_Ûeè~Δ dü+πøåe÷ìøÏ rdüTø√yê*‡q #·s¡´\ô|’ dü˝Vü‰\T, dü÷#·q\T Çyê«\ì ø√sês¡T. dü<ädüT‡≈£î {°&û|” sêh Hêj·T≈£î\T <˚y˚+<äsY>ö&é, j·Tqe÷\, mÁs¡ Hêïj·TT&ÉT, ø£èwüíeT÷]Ô, {°&û|” Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+&É\ $<ë´~Ûø±]>± sêyÓ÷àVü≤Hésêe⁄ MDe+ø£ |òæÁãe] 01, (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\ q÷‘·q $<ë´~Ûø±]>± mÁs¡yÓ*¢ sê+yÓ÷Vü≤Hé sêe⁄ ãT<Ûäyês¡+Hê&ÉT |ü<ä$ u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+ #ês¡T. düTπs+<äsY¬s&ç¶ >∑‘· HÓ\˝À |ü<ä$ $s¡eTD #˚j·T&É+‘√ Äj·Tq kÕúq+˝À õ˝≤¢ $<ë´~ ø±] Ä<˚ XÊ\ y˚Ts¡≈£î u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+qT $<ë´ s¡+>∑+˝À ñ‘·ÔeT eT+&É\+>± r]Ã~<ä›&É+˝À ø£èwæ #˚kÕÔqì, eT+&É\+˝Àì bÕsƒ¡XÊ\\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´s¡Tú\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À eTT+<äT+{≤qì, eT+&É\+˝Àì Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, $<ë´y˚‘·Ô\T, dü+|òüTHêj·T≈£î\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, nìï esêZ\ Á|ü»\qT ø£\T|ü⁄ø=ì eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘êqì ‘Ó*bÕs¡T.

d”|”◊ õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ\ b˛düºs¡¢ Ä$wüÿs¡D ø±e÷¬s&ç¶, |òæÁãe] 01 (düTes¡íyês¡Ô) : ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ dæ|æ◊ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À dæ|æ◊ 18e õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ\≈£î dü+ã+~Û+∫q b˛düº s¡¢qT dæ|æ◊ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T $.m˝Ÿ. q]‡+Vü‰¬s&ç¶, ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#Ûê]® u≤˝ŸsêE Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ìC≤e÷ u≤<é õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì ‹\ø˘>±¬s¶Hé˝À düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T ‘·T+<ä Hêïs¡T. õ˝≤¢ düuÛÑ\≈£î d”|”◊ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù &Üø£ºsY. Hêsêj·TD, sêÁwüº ø±s¡´ <ä]Ùes¡ZdüuÛÑT´\T dü˝≤¢ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, dæ|æ◊ bò˛¢sY©&ÉsY >∑T+&Ü eT˝Ò¢wt, dæ|æ◊ sêÁwüºø±s¡´<ä]Ù |üs¡TX¯sêeTT\T, Áù|eTbÕeì, ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡T ø±qT Hêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T b˛#·j·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑T+&Ób˛≥T‘√ e´øÏÔ eTè‹ Ábı<äT›≥÷s¡T, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô): #êbÕ&ÉT eT+&É\+˝Àì k˛e÷|ü⁄s¡+ <ä[‘·yê&É≈£î #Ó+~q uÛÑÁ~|ü˝…¢ ô|<ä›Ms¡j·T´ (60) ãT<Ûäyês¡+ >∑T+&Ób˛≥T‘√ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. $esê\˝ÀøÏ yÓ[‘˚ eTè‘·T&ÉT ≈£L* |üì #˚düTø=ì Jeq+ kÕ–+#˚yê&ÉT. ãT<Ûäyês¡+ nø£kÕà‘·TÔ>± >∑T+&ÓH=|æŒ sêe&É+‘√ yÓTÆ<äT≈£Ls¡T ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·>± n|üŒ{Ïπø ô|<ä› Ms¡j·T´ eTè‹ #Ó+~q≥T¢ yÓ’<äT´\T <ÛäèMø£]+∫q≥T¢ ã+<ÛäTe⁄\T ‘Ó*bÕs¡T.

ìC≤j·Tr‘√ n$˙‹ì s¡÷|ü⁄e÷|ü⁄<ë+ ø£Hê´≈£îe÷] qT+∫ &Ûç©¢ es¡≈£î j·TTe≈£î\ bÕ<äj·÷Á‘·

eT+∫sê´\, |òæÁãe] 1(düTes¡íyês¡Ô): <˚X¯yê´|üÔ+>± n$˙‹ì ìs¡÷à*+#ê\ì m+‘√ eT+~ mH√ï $<Ûë\T>± ‘·eT≈£î ‘√∫q≥T¢ ñ<ä´e÷\T, Ä+<√fi¯q\T, XÊ+‹j·TT‘· b˛sê{≤\T #˚düTÔqï ‘·s¡TD+˝À ‘·eT<Ó’q XË’*˝À n$˙‹ì s¡÷|ü⁄e÷\+fÒ Á|ür ˇø£ÿs¡T e´‹>∑‘·+>± ìC≤sTTr‘√ e´eVü≤]+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #Ó+~q ÁbÂ&é Ç+&çj·THé‡ j·TTe≈£î\T. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚.. <˚X¯yê´|üÔ+>± n$

˙‹ ìs¡÷à\qô|’ Á|ü#ês¡+ #˚|üfÒº+<äT≈£î á j·TTe≈£î\T ø£Hê´≈£îe÷] qT+&ç <˚X¯sê»<Ûëì &Ûç*¢ es¡≈£î bÕ<äj·÷Á‘·qT #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ eT+∫sê´\ |ü≥ºD≤ìøÏ #˚s¡T ≈£îHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ |ü≥ºD+˝À á j·TTe≈£î\qT |ü\Te⁄s¡T n_Ûq+~+∫ ñ‘ê‡Vü≤|ü]#ês¡T. kÕúìø£ lVü≤s¡¸ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À ÁbÂ&éÇ+&çj·THé‡≈£î #Ó+~q Äs¡T>∑Ts¡T j·TTe≈£î\≈£î Ä ø£fi≤XÊ\ j·÷» e÷q´ n˝≤ŒVü‰s¡+ @sêŒ≥T #˚dæ nq+‘·s¡+ dü‘·ÿ]+#ês¡T. á dü+<ä s¡“¤+>± ÁbÂ&éÇ+&çj·THé‡ j·TTe≈£î˝À¢ì $y˚ø˘¬s&ç¶ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷, Á|ür ˇø£ÿs¡+ yÓTT<ä{Ï ìC≤sTTr>± e´eVü≤]+#ê\ì ø√sês¡T. mes√ n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì #Ó|ü⁄Œ‘·÷ eTqeT÷ n$˙‹øÏ bÕ\Œ&É≥+ düeT+»dü+ ø±<äHêïs¡T. H˚{Ï $<ë´s¡Tú˝Ò πs|ü{Ï <˚X¯sê»ø° j·÷\qT XÊdæ+#˚ sê»ø°j·T H˚‘·\ì n+<äTπø $<ë´s¡Tú\T q&ÉT+_–+∫ n$˙‹øÏ e´‹πsø£+>± M˝…’q $<ÛëHê˝À¢ b˛sê&Ü\ì ø√sês¡T. á b˛sê {≤ìøÏ düeTj·TeTqï~ ñ+&É<äì m|ü⁄Œ&Ó’Hê mø£ÿ&Ó’Hê n$˙‹ »s¡T>∑T ‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*j·T>±H˚ nø£ÿ&É eTT+<äT&ç n&ÉT¶ø√H˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·÷\ì n$˙‹ >∑T]+∫ n+<ä]ø° ‘Ó*ùd˝≤ ø±s¡´Áø£e÷\qT s¡÷bı+~+#·T≈£îì eTT+<äT≈£î kÕ>±\ì ø√sês¡T. ‘·eT j·÷Á‘· @Á|æ˝Ÿ 7e ‘˚Bø£˝≤¢ &Ûç*¢˝Àì sê»ø√&é≈£î #˚s¡T≈£î+≥T+<äì nHêïs¡T. nø£ÿ&çøÏ uÛ≤Ø m‘·TÔq j·TTe ≈£î\‘√ #˚] @Á|æ˝Ÿ 8q Js√ ø£s¡|ü¸Hé&˚>± Á|üø£{Ï+#·qTqï≥T¢ $e]+ #ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ u…’ø˘yÓTø±ìø˘ j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î&ÉT, ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT >±<Ó dü‘·´+, lVü≤s¡¸ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ uÛÑ÷eTqï, $<ë´]ú˙ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


6

áf…\qT $eT]Ù+#˚ HÓ’‹ø£ Vü≤≈£îÿ øö•ø˘¬s&ç¶øÏ ˝Ò<äT MDe+ø£ |òæÁãe] 01, (düTes¡íyês¡Ô) : |ü<ä$ <ëVü≤+‘√ bÕغ\T e÷s¡TÑ·÷ |üã“+ >∑&çù| yÓ’mkÕ‡sY dæ|æ Hêj·T≈£î&ÉT bÕ&ç øö•ø˘ ¬s&ç¶ VüQEsêu≤<é myÓTà˝Ò´ sêCÒ+<äsYqT $eT]Ù+#˚ HÓ’‹ø£ Vü≤≈£îÿ ˝Ò<äì MDe+ø£ eT+&É\ {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T |òü÷≥T>± $eT ]Ù+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&Üs¡T. øö•ø˘¬s&ç¶ Ç+{Ï eTT+<äT pì

j·TsY ø£fi≤XÊ\, ø£dü÷Ô]u≤ u≤*ø£\ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\, sêeT ø£ècÕí|üPsY s√&ÉT¶, eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+, ø£\«\ ÁbÕC…≈£îº ‘·~‘·s¡ n_Ûeè~Δ |üqT\T myÓTà˝Ò´ #˚dæqy˚ nH˚ $wüj·T+ øö•ø˘ ¬s&ç¶øÏ ‘Ó*j·Tø£b˛e&É+ n$y˚ø£eTì nHêïs¡T. e÷qTø√≥˝À ‘Ó\+ >±D $<ë´s¡Tú\ô|’ sêfi¯fl‘√ <ë&ç #˚dæ+~ eT]∫b˛˝Ò<äì, øö•ø˘qT m|üŒ{Ϭø’Hê e~*ô|fÒº~ ˝Ò<äì, {ÏÄsYmdt ø±s¡´ø£s¡Ô\ ø±*>√{Ï‘√

ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+, 2 |òæÁãe] 2012

uÛÑ÷ |ü]wüÿsê\ ø√düy˚T ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\T <äTeP«s¡T, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s’‘·T\≈£î dü+ã+~Û+∫q uÛÑ÷eTT\T, |ü{≤º<ës¡T bÕdüT|ü⁄düÔø±\T uÛÑ÷ uÛ≤>∑ |ü]cÕÿsê\T ‘·~‘·s¡ n+kÕ\qT |ü]wüÿ]+∫ ¬s’‘·T\≈£î düT\uÛÑ‘·s¡+ #˚ùd+<äTπø sêÅwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\qT @sêŒ≥T #˚dæ+~. n+<äT ˝À uÛ≤>∑+>± ãT<Ûäyês¡+ <äTeP«s¡T˝Àì ‘Ó\T>∑T>∑+>∑ ã+>∑fi≤ Äes¡D˝À ‘·Vü≤o˝≤›s¡T øÏs¡DY C≤„qeT÷]Ô n<Ûä´ø£å‘·q ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À ¬s’‘·T\≈£î dü+ã+~Û+∫q düeTdü´\T |ü]wüÿs¡D≈£î 89 <äs¡U≤düTÔ\T sêe&É+ »]–+~. n+<äT˝À 12 n+XÊ\ô|’ ¬s’‘·T\ uÛÑ÷ düeTdü´\qT nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ |ü]wüÿ]+#·&É+ »]–+~. $T>∑‘ê düeTdü´\qT düeT dü´≈£î dü+ã+~Û+∫q yê]ì dü+Á|ü~+∫ ‘·«s¡˝À düeTdü´\T |ü] cÕÿs¡+ #˚kÕÔeTì ‘·Vü≤•kÕ›s¡T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À ÄsY◊\T eT*¢U≤s¡T®q, Á|ükÕ<éu≤ãT $Äs√« »e÷˝Ÿu≤cÕ, yÓ+ø£ fÒX¯«s¡T¢ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

düeTàø£ÿ, kÕs¡ø£ÿ C≤‘·s¡≈£î uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ

X¯s¡D≤>∑‹ì nqTdü]+#·+&ç bÕeq|ü⁄D°‘·T\T ø£+&ç Ábı<äT›≥÷s¡T, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‹ e´øÏÔ ‘·q <Ó’q+‘· JeqeTT˝À ‘·|üŒìdü] X¯s¡D≤>∑‹ >√wæº nedüs¡eTì sêe÷qT» ∫qõj·T´sYkÕ«$T uÛÑ≈£îÔ\qT<˚›•+∫ ù|s=ÿHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ |ü≥ºD+˝Àì {Ï{Ï&ç ø£fi≤´D eT+&É|üeTT˝À X¯s¡D≤>∑‹ >√wæºô|’ $e]+#ês¡T. uÛÑ>∑e+‘·Tìô|’ $XÊ«düeTT Áù|eT ø£*–q uÛÑ≈£îÔ\T 10 eT+~ ø£*dæ ˇø£ ÁbÕ+‘·+˝À Á|ü#ês¡eTT #˚j·T&ÜH˚ï X¯s¡D≤ >∑‹ >√wæº n+{≤s¡Hêïs¡T. X¯s¡D≤>∑‹ >√wüߺ\T>± m+|æø£ #˚düT≈£î H˚+<äT≈£î m˝≤+{Ï #·<äTe⁄ dü+<Ûä´\T nedüs¡eTT ˝Ò<äHêïs¡T. ‘·eT dü+ø£˝≤Œ\qT ã\+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î yês¡+˝À ˇø£ s√E ˇø£ #√≥ ø£\TdüTø=ì düuÛÑT´\+<äs¡÷ Á|ü#ês¡+ #˚j·÷\Hêïs¡T. düVü≤ Ádü ‘·T\d” lìyêdü+ ø£*j·TT>∑+˝À|ü<ëàer <˚$ì $yêVü≤+ #˚düTø=ì Äø±X¯ sêE≈£î n\T¢&Ó’Hês¡T. Ä $<Ûä+>± Ä kÕ«$T lìyêdüT&ÉT Äq+<ä ì\j·÷ìï @s¡Œs¡T#·Tø=Hêïs¡Hêïs¡T. ø±e⁄q uÛÑ≈£îÔ\+<äs¡÷ lìyêdüTì »|ü+ #˚dü÷Ô Á|ü#ês¡+ ìs¡« Væ≤+#·Tø√yê\Hêïs¡T.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À j·TTe≈£î&ç eTè‹ Ábı<äT›≥÷s¡T, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô): #êbÕ&ÉT eT+&É\+˝Àì k˛e÷ |ü⁄s¡+ <ä[‘· yê&É≈£î #Ó+ ~q yêsê~Û »j·T#·+Á<ä (26) nH˚ j·TTe≈£î&ÉT ‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêÅwüº+˝Àì Ä+ã÷s¡T e<ä› s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. $esê \˝ÀøÏ yÓ[ ‘˚ eTè‘·T&ç ≈£î≥T+; ≈£î\T |üX¯ó e⁄\ yê´bÕs¡+ #˚düT ø=ì Jeq+ kÕ–+#˚yês¡T. dü«Á>±eTeTT qT+&ç ˝≤Ø˝À |üX¯ó e⁄\qT πøs¡fi¯≈£î ‘·s¡*düTÔ+&É>± Á|üj·÷D e÷s¡Z eT<Ûä´eTT˝À Á|üe÷<äeXÊ‘·÷Ô ˝≤Ø qT+&ç ÁøÏ+<ä|ü&ç eTè‹ #Ó+~q≥T¢ ≈£î≥T+;≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. eTè‘·T&çøÏ uÛ≤s¡´‘√bÕ≥T ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ ej·T düT‡>∑\ ≈£îe÷s¡T&ÉT e⁄Hêï&Éì ã+<ÛäTe⁄\T ‘Ó*bÕs¡T. »j·T#·+Á<ä eTè‹‘√ ≈£î≥T+ãeTT˝À $cÕ<ä#êj·T\T n\TeTT≈£îHêïsTT.

düe÷qeTì nHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø±<äT, y˚TeTT ˙ kı+‘· Á>±eT+ MDe+ø£˝À ãVæ≤s¡+>∑ #·s¡Ã≈£î dæ<ä›eTì, ˙e⁄ ≈£L&Ü dæ<ä›e÷ nì düyê\T $dæsês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À e÷&É kÕ<Ûäe ¬s&ç¶, ¬>\T¢eT\¢j·T´, ∫Hê\ nsTT\j·T´, yÓ÷≥+ yÓ+ø£fÒwt, e÷s¡T eTT\¢ ø=+s¡j·T´, qπswt, eTVü≤+ø±* lìyêdt, ˝≤˝ŸeTVü≤à<é, e÷´ø£ Ms¡j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº+˝À n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>± ìs¡« Væ≤+#˚ C≤‘·s¡ düeTàø£ÿ,kÕs¡ÿ C≤‘·s¡. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝Àì y˚T&Üs¡+ Á>±eT+, @≥÷]Hê>±s¡+ n≥$ ÁbÕ+‘·+˝À ñ+~. á C≤‘·s¡ á HÓ\ 8e ‘˚B qT+∫ 11 es¡≈£î n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. á dü+e‘·‡s¡+ C≤‘·s¡≈£î 1ø√{Ï eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T ekÕÔs¡ì n+#·Hê. Bì ø√dü+ b˛©dtXÊU ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T¢ #˚dæ+~. á C≤‘·s¡≈£î e∫Ãq uÛÑ≈£îÔ\≈£î m≥Te+{Ï nyê+‘·sê\T »s¡T>∑≈£î+&Ü yê]øÏ Ä eq<˚e‘·\ <äs¡Ùq+ ˇø£ >=|üŒ nqTuÛÑ÷‹ $T–˝ÒÃ˝≤ b˛©dtXÊK @sêŒ≥T¢ #˚k˛Ô+~. eTTK´+>± C≤‘· s¡≈£î ‘·s¡*e#˚à uÛ≤Ø kÕúsTT˝À e#˚à uÛÑ≈£îÔ\qT ø£+Á{À˝Ÿ #˚dü÷Ô, <äs¡Ùq+ düe´+>± »]π>˝≤ #·÷&É&É+, Á{≤|òæø˘ ìj·T+Á‘·D, ã+<√ãdüTÔ #˚j·T&É+,

rÁeyê<äT\ô|’ ì|òü÷ ã+<√ãdüTÔ, M◊|” ôd≈£L´]{° ø£*Œ+#·&É+, m˝≤+{Ï >=&Ée\T, n\¢s¡T¢, <=+>∑‘·Hê\T e+{Ï$ »s¡T>∑≈£î+&Ü, ˝≤ n+&é Äs¡¶sY ø±bÕ&É&É+, n‘·´edüs¡ edü‘·T\qT ø£*Œ+#·&É+, meT¬s®˙‡ ìsê«Vü≤D @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Bì ø√dü+ b˛©dtXÊK 7999 eT+~ b˛©dt Ä|ò”düs¡T¢ ã+<√ãdüTÔ˝À bÕ˝§Z+{≤s¡T. n&çwüq˝Ÿ md”Œ\T 10 eT+~, &ç|üP´{° md”Œ\T 46, d”◊\T 141, môd’‡\T 443, eTVæ≤fi≤ môd’‡\T 18, ôV≤&éø±ìùdºãTfi¯ó¢ 497, ø±ì ùdºãTfi¯ó¢ 3204 eT+~‘√ uÛ≤Ø>± ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. Á{≤|òæø˘ |üs¡+>± Á{≤|òæø˘ ø±ìùdºãTfi¯ó¢ 384, eTVæ≤fi≤ ø±ìùdºãT˝Ÿ‡ 361, ¨yéT >±s¡T¶\T 1020, ÄsYà&é ø±ìùdºãT˝Ÿ‡ 581, @|”mdt|” ‘·~‘·s¡ uÛÑÁ<ä‘ê dæã“+~‘√ ã+<√ãdüTÔ @s¡Œs¡TdüTÔHêïs¡T. 25 u…{≤*j·TqT¢, 37 u…{≤*j·TqT¢, &ûJ\T 43 u…{≤*j·TqT¢ yÓTT‘·Ô+ dæ$˝Ÿ, Á{≤|òæø˘ $uÛ≤>±\T ø£*|æ 7999 eT+~ düeTàø£ÿ kÕs¡ø£ÿ C≤‘·s¡ ã+<√ãdüTÔ˝À bÕ˝§Z+{≤s¡T. sêÁwüº+ yÓTT‘·Ô+ qT+∫ |ü\Te⁄s¡T b˛©dt Ä|ò”düs¡T¢ Áπ>Vü≤Ö+&é‡, Äø√º|üdt, @|”mdt|” ã+<√ ãdüTÔ˝À ñ+{≤s¡T. ˇø£ yÓTTu…’˝Ÿ ø√s¡Tº ∫qï ∫qï dü+|òüT≥q\ $#ês¡D, Ç+ø± Hê´j·Tdü+ã+<ÛäyÓTÆq dü\Vü‰\ ø√dü+ @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. πø+Á<ä ¨+XÊK myéT1`16 ôV≤*ø±|üºsY $Á<√Vü≤X¯≈£îÔ\ô|’ b˛sê&É{≤ìøÏ, meT¬s®˙‡ πødüT\ ø=s¡≈£î ñ|üjÓ÷–+#·&É+, ô|<ä› m‘·TÔq M◊|”\T ‘·s¡* e#˚à neø±X¯+ ñ+~. á C≤‘·s¡˝À bÕ˝§Zq&É+ ø√dü+ Äغd”‘√ ne>±Vü≤q #˚düTø=ì düTs¡øÏå ‘·+>± C≤‘·s¡≈£î e∫à ‘·«s¡>± yÓfi≤fl\ì, düTs¡øÏå‘·+>± yê]ì >∑eT´kÕúHê\≈£î #˚s¡Ã&É+, ‘·|æŒb˛sTTq yê] ø√dü+ Hê\T>∑T #√≥¢ m˝Ÿá&û Ád”ÿHé\ @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. me¬s’Hê »+|üqï yê>∑T˝À eTTì–b˛sTTq yê]ì s¡øÏå+#·&É+, n–ïÁ|üe÷<ä+ dü+uÛÑ$ùdÔ düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T #˚|ü≥º&É+ e+{Ï #·s¡´\qT @sêŒ ≥T #˚düTÔHêïs¡T. 12 b˛©dt ø±´+|ü⁄\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. B+‘√ b˛©dt Ä|ò”düs¡¢≈£î ãdü #˚ùd+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. yÓTT‘·Ô+ MT<ä düeTàø£ÿ kÕs¡ø£ÿ C≤‘·s¡ Á|üXÊ+‘·+>± eTT–ùd+<äT≈£î b˛©dtXÊK nìï #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·T+~.

sêj·T\d”eT ÁbÕC…≈£îº\ |üP]Ôø√dü+ s¡<∏äj·÷Á‘· Ábı<äT›≥÷s¡T, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô): ì‘·´+ ø£s¡Te⁄ ø±≥ø±\‘√ ø±\+ >∑&çù| sêj·T\d”eT yê düT\≈£î n_Ûeè~› |òü˝≤\T n+<ë\+fÒ dü‘·«s¡+ sêj·T\d”eT˝À nqT≈£îqï ÁbÕC…≈£îº\˙ï |üP]Ô #˚ j·÷*‡ e⁄+≥T+<äì dü‘·«s¡y˚T πø+Á<ä, sêÅwüº Á|üuÛÑT ‘ê«\T #=s¡e #·÷bÕ\ì ˇ‹Ô&ç ô|+#·T‘·÷ Á|ü» ˝À¢øÏ s¡<∏äj·÷Á‘· #˚düTÔHêïeTì sêj·T\d”eT sêÅwüº dü$T‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT ≈£î+#·+ yÓ+ø£≥ düTu≤“¬s&ç¶ ‘Ó* bÕs¡T. Äj·Tq düTes¡íyês¡Ô≈£î Ç∫Ãq Á|ü‘˚´ø£ Ç+≥ s¡÷«˝À sêj·T\d”eT˝À |ü+≥\ kÕ>∑T, esê¸<Ûës¡+ ô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&Ü*‡ edüTÔ+<äHêïs¡T. ÁbÕC…≈£îº\ìï |üP]Ô nsTT‘˚ sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘·+ n_Ûeè~› #Ó+ <äT‘·T+<äì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á $wü j·T+ô|’ sêj·T\d”eT˝Àì nìï bÕغ\≈£î #Ó+~q sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T @ e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√e b˛&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. sêj·T\d”eT sêÁwüº dü$T ‹ Á|ü»\ |üø£å+ eVæ≤+∫ bÕغ\≈£î nr‘·+>± ‘·«s¡ ˝À s¡<∏äj·÷Á‘· sêj·T\d”eT yê´|üÔ+>± »s¡|ü ‘·\

ôV≤#Y◊M, {°;ô|’ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£eT+ Ábı<äT›≥÷s¡T, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì düs√«<äj·T ◊{Ï◊ bÕ]ÁXÊ$Tø£ •ø£åD≤ πø+Á<äeTT q+<äT ãT<Ûäyês¡+ ôV≤#Y◊$, {Ï_ô|’ ne>±Vü≤Hê ø±s¡´Áø£eTeTT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À »eTà\eT&ÉT>∑T yê\+≥Ø øöì‡*+>¥ f…dæº+>¥ πø+Á<äeTT˝À |üì#˚dæq ôV≤#Y◊$ u≤~Û‘·T&ÉT ã‘·Ô\ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À düTe÷s¡T 80 \ø£å\ eT+~ ôV≤#Y◊$ u≤~Û‘·T\T e⁄Hêïs¡ì M]øÏ Á|üuÛÑT‘·« |üs¡+>± eT+<äT\T n+<äT‘·THêïsTT. ø±˙ bÂwæºø±Vü‰s¡+ ˝Òø£ #ê˝≤ eT+~ ôV≤#Y◊$ u≤~Û‘·T\T #·ìb˛‘·THêïs¡ì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ôV≤#Y◊$ u≤~Û‘·T\≈£î |òæ+#·qT 200 s¡÷bÕ j·T\T ÇkÕÔeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. <ëìì 500 s¡÷bÕj·T\≈£î ô|+∫‘˚ u≤~Û‘·T\T dü+‘√wækÕÔs¡ì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. düe÷»+˝À msTT&é‡ u≤]q |ü&É≈£î+&Ü e⁄+&Ü\+fÒ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ m,_,dæ dü÷Á‘êìï bÕ{Ï+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> Á|üuÛÑT‘·« {Ïdæ{Ïdæ, ◊dæ{Ïdæ ôd+≥sY\˝À ôV≤#Y◊$ |üØø£å #˚sTT+#·Tø√yê\ì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ôV≤#Y◊$ u≤~Û‘·T\T bÂwæºø±Vü‰s¡eTT rdüTø√&É+‘√bÕ≥T eT‘·TÔ |ü<ësêú\≈£î <ä÷s¡+>± e⁄+fÒ 20 dü+ˆˆes¡≈£î J$+#·e#·Ãì nHêïs¡T. eTq sêj·T\d”eT˝À j·TTer, j·TTe≈£î\T ôV≤#Y◊$ u≤]q |ü&É≈£î+&Ü e⁄+&Ü\+fÒ ø£fi≤XÊ\\ j·T+<äT ôV≤#Y◊$, {Ï_ »ãT“\ô|’ ne>±Vü≤q ìs¡«Væ≤+#ê\ì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À Á|æì‡|ü˝Ÿ #·+Á<äX‚KsY eT]j·TT dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛ≤»bÕ VüQEsêu≤<é düuÛÑ≈£î uÛ≤Ø>± ‘·s¡*q »q+ »$Tà≈£î+≥, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&ç¶ #˚|ü{Ϻq _CÒ|” b˛s¡T ‘Ó\+>±Dj·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± ãT<Ûäyês¡+ s√Eq VüQEsêu≤<é˝À »]–q uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ≈£î y˚˝≤~eT+~ Á|ü»\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T »$Tà≈£î+≥ |ü≥ºD+ qT+&ç, eT+&É\+˝Àì Á>±e÷\ qT+&ç ‘·s¡[yÓfi≤fls¡T. >∑‘· ¬s+&ÉT yêsê\ qT+&˚ kÕúìø£ uÛ≤»bÕ ÁX‚DT\T uÛ≤Ø »q düMTø£s¡D ø√dü+ ø£düs¡‘·TÔ\T #˚dæ πssTT+ãefi¯ófl Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø£wüº|ü&É≥+‘√ uÛ≤Ø »q düMTø£s¡D kÕ<Ûä´+ nsTT´+~. ˇø£yÓ’|ü⁄ ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î n&ÉT¶|ü&ÉT‘·THêï {°&û|”, ø±+Á¬>dt bÕغ\qT ‘Ó\+>±D˝À uÛÑ÷kÕú|æ‘·+ #˚j·÷\+≥÷ j·TTeø£s¡Ô+‘√ $eTs¡ÙHêÁkÕÔ\qT m≈£îÿô|&ÉT‘·THêï øÏwüHé¬s&ç¶øÏ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düeTs√‘ê‡Vü≤+‘√ <ä÷düT≈£î edüTÔ+&É≥+‘√ uÛ≤»bÕ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T y˚>∑+ |ü⁄+E≈£îHêïsTT. á ‘·s¡TD+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ |òü*‘·+ bÕغ |ü{Ïwüº\ô|’, sêuÀj˚T ¬s+&ÉT eT÷&ÉT HÓ\˝À¢ »s¡T>∑qTHêï kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\˝À m˝≤+{Ï Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+<√qì $$<Ûä sê»ø°j·T bÕغ\ Hêj·T≈£î\˝À ø£\ø£\+ yÓTT<ä\sTT+~. Çø£ Á>±eT|ü+#êsTTr Vü≤√<ë qT+&ç Ç{°e˝… q>∑s¡ |ü+#êsTTr>± n‘·]+∫q »$Tà≈£î+≥˝À ‘·eT ÁbÕ#ê‘·´+qT #·÷bÕ\H˚ düeTs√‘ê‡Vü≤+‘√ j·TTeHêj·T≈£î\‘√ uÛ≤»bÕ »$Tà≈£î+≥ |ü≥ºD+˝À <ä÷düT≈£îb˛‘·T+~.

$ø£˝≤+>∑ Á>∑÷|ü⁄\qT @sêŒ≥T #˚j·÷* e÷#ê¬s&ç¶, |òæÁãe] 01 (düTes¡íyês¡Ô) : ñbÕ~ÛVü‰MT |ü<∏äø£+˝À uÛ≤>∑+>± $ø£˝≤+>∑T\ Á>∑÷|ü⁄\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì m+|æ&çz ^‘· πøåÁ‘·düVü‰j·T≈£î\≈£î dü÷∫+#ês¡T. ãT<äyês¡+ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À |ò”\T¶ ndæôdº+≥¢‘√ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢ &Üs¡T. ñbÕ~Vü‰MT |ü<∏äø£+˝À ≈£L©\≈£î |üqT\T ø£*Œ+#ê\ì ÄyÓT dü÷∫+#ês¡T. πøåÁ‘·düVü‰ j·T≈£î\T m≈£îÿe dü+K´˝À ≈£L©\T |üqT˝À¢ bÕ˝§ZH˚ $<Ûä+>± #·÷&Ü\ì ‘Ó*bÕs¡T. mdtdæ, mdt{Ï ≈£L©\≈£î 150 |üì~Hê\T ø£*Œ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m|æm+ ùV≤eT\‘·, {Ïm\T neTπs+<äsY, sêCÒ+Á<äHê<∏é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ô|{≤ºeTì ù|s=ÿHêïs¡T. Vü≤+Á~ ˙yê düT»\ Ádüe+ ‹ |ü<Ûäø£+ lXË’\+ »˝≤X¯j·T+ ˙ {Ï‘√ sêj·T\d”eT˝Àì Hê\T>∑T õ ˝≤¢˝˝À 6 ˝ø£å\ mø£s¡eTT\ Äj·T ø£≥Tº≈£î eT]j·TT 33 \ø£å\ »Hê uÛ≤≈£î eT+∫ ˙{Ï kÂø£s¡´+ ø£*Œ+ #·T≥≈£î ñ<˚›•+|üã&ç+<äHêïs¡T. Ä>∑düTº qT+&ç qe+ãsY es¡≈£î e #·Tà es¡<ä\ ø±\+˝À lXË’\+ |ü] yêVü≤ø£ ÁbÕ+‘·+˝Àì ˙{Ïì nÁb˛ #Y#Ûêq˝Ÿ <ë«sê Á|üeVæ≤+|üCÒdüTÔ ñ|üjÓ÷–+#·Tø=qT≥≈£î ñ<˚›•+|ü ã&ç+<äHêïs¡T. yÓTT<ä{Ï <äX¯ j·T+<äT ÁøÏwüí–] »˝≤X¯j·T+, |ü‹Ô ø=+&É »˝≤X¯j·T+, J&ç|ü*¢ »˝≤X¯j·T+, á|ædæ ≥sYïøÏ |ü<䛋 <ë«sê yÓTT<ä{Ï <äX¯ |üqT\T #˚|ü≥º ã&çHêj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. 2e <äX¯˝Àì Á|ü<Ûëq ø±\Te j·T+<äT >=\¢|ü*¢ »˝≤X¯j·T+, #Ós√¢|ü*¢ »˝≤X¯j·T+, e÷sê\ »˝≤X¯j·T+, lìyêdü|ü⁄s¡+ »˝≤X¯j·T+, n&É$|ü*¢ »˝≤X¯j·T+\≈£î dæ$˝Ÿ |üqT\≈£î f…+&És¡T¢ |æ\eã&ç nÁ–yÓT+≥T¢ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îHêïs¡ì

dü«s¡íø±s¡T\ô|’ b˛©düT\ <ë&ÉT\T ÄbÕ* <√eTø=+&É, |òæÁãe] 01 (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì dü«s¡íø±s¡T\ô|’ b˛© düT\T ne÷qTwü+>± <ë&ç #˚j·T&Üìï <√eTø=+&É eT+&É\ dü«s¡íø±s¡T\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T Ĭs|ü*¢ >∑+>±<ÛäsY, Hêj·T≈£î\T <äeTàqï ÁãVü≤à+\T ˇø£ dü+j·TTø£Ô Á|üø£≥ q˝À K+&ç+#ês¡T. b˛©düT\ <ë&ÉT\T dü«s¡íø±s¡T\ô|’ s√Es√E≈£î ô|]–b˛‘·T Hêïj·Tì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. ìC≤e÷u≤<é≈£î #Ó+~q sêeTÁøÏwüí dü«s¡íø±s¡ M‹Ô #˚düTÔHêï&Éì ‘Ó*bÕs¡T. <=+>∑‘·Hê\T »]–q|ü⁄Œ&É˝≤¢ b˛©düT\T <ë&ÉT\T #˚dü÷Ô Çã“+<ä\≈£î >∑T] #˚j·T&É+‘√ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶ&Éì Ç+<äT≈£î b˛©düT˝Ò ø±s¡D eTì yês¡T Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. dü«s¡íø±s¡T\ô|’ b˛©düT\ <ë&ÉT\T e÷qT ø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À ˇø£]øÏ rÁe>±j·÷\T dü<ë•eq>∑sY, |òæÁãe] 01 (düTes¡íyês¡Ô) : dü<ë•eq>∑sY eT+&É\+˝Àì |ü<ëàõ yê&çmø˘‡s√&ÉT¶ e<ä› ãT<äyês¡+ y˚≈£îe C≤eTTq »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À ˇø£]øÏ rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. m|æ 36 {Ï 9099 HÓ+ãs¡T >∑\ dæøÏ+Á<ë|üPsY qT+∫ ø±e÷¬s&ç¶ yÓ’|ü⁄ yÓfi¯SÔ mHéôV≤#Y 18 m+ 2822 HÓ+ãs¡T >∑\ ˝≤Ø &ûø=HêïsTT. á Á|üe÷<ä+˝À Ws¡+>∑u≤<é yÓ’|ü⁄ yÓfi¯óÔqï ˝≤Ø Á&Ó’esY s¡M+Á<ä≈£î rÁe >±j·÷\ j·÷´sTT. Á|üe÷<ä+ »]–q yÓ+≥H˚ ôV’≤y˚ ô|Á{À*+>¥ dæã“+~ nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T ø=ì Á{≤|òæø˘≈£î n+‘·sêj·T+ ø£\>∑≈£î+&Ü #˚XÊs¡T. >±j·T|ü&çq Á&Ó’esYqT ø±e÷ ¬s&ç¶ @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ‘·s¡T#·÷ s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\T »s¡T>∑T‘·THêï ø£åD≤˝À¢ ôV’≤y˚ ô|Á{À*+>¥ dæã“+~ nø£ÿ&çøÏ #˚s¡Tø=ì Á{≤|òæø˘≈£î n+‘·sêj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü #˚XÊs¡T.

yê>∑T˝À |ü&ç ˇø£] eTè‹ *+>∑+ù|{Ÿ, |òæÁãe] 01 (düTes¡íyês¡Ô) : *+>∑+ù|{Ÿ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q b˛\ÿ+ù|{Ÿ˝À >∑T+&Üs¡+ Hêsêj·TD (48) yê>∑T˝À |ü&ç eTè‹ #Ó+~q≥T¢ Á>±eTdüTÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯XÊs¡+ kÕj·T+Á‘·+ |üX¯óe⁄\qT yê>∑T düMT|ü+ qT+∫ ø√ˇ≥Tº≈£î edüTÔ+&É>± Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ yê>∑T˝À |ü&ç eTè‹ #Ó+~q≥T¢ b˛\ÿ+ù|{Ÿ Á>±eTdüTÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊeTì *+>∑+ù|{Ÿ mdt◊ Hêπ>+Á<ä ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üº|æ es¡≈£L X¯e+ \uÛÑ´+ ø±ø£b˛e&É+‘√ C≤\s¡T\ kÕj·T+‘√ yÓ*øÏdüTÔHêïeTì mdt◊ ‘Ó*bÕs¡T. eTè‘·TìøÏ uÛ≤s¡´ u≤\eTDÏ, ≈£îe÷s¡T&ÉT j·÷<ä–] ñHêïs¡T.

H˚&ÉT yÓT+>±s¡+˝À ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ *+>∑+ù|{Ÿ, |òæÁãe] 01 (düTes¡íyês¡Ô) : *+>∑+ù|{Ÿ eT+&É\+˝Àì yÓT+>±s¡+ Á>±eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ *+>∑+ù|{Ÿ ‘·Vü≤d”˝≤›sY C≤HédüHé ‘Ó*bÕs¡T. ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À uÛÑ÷ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+, |ü{≤ºe÷]Œ&çøÏ ‘·~‘·s¡ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T.

ø±+Á{≤≈£îº ˝…ø£Ãs¡s¡¢ <Ûäsêï *+>∑+ù|{Ÿ, |òæÁãe] 01 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À ø±+Á{≤≈£îº ñbÕ<Ûë´j·TT\ düe÷y˚X¯:˝À &ç$»Hé n<Ûä´ ≈£åî\T >∑+>±sê+ bÕ˝§ZHêïs¡T. $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· ø=ìï dü+e‘·‡sê\T>± ñbÕ<Ûë´j·TT\ s¡+>∑+˝À |æ#˚dæq Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#·ø£b˛e&É+‘√ e\¢ πs|ü⁄ sêÁwüº yê´|üÔ+>± ìs¡düq ‘Ó˝bÕ\ì Äj·Tq ñbÕ<Ûë´j·TT\qT ø√sês¡T.

|üqT\ |ü]o\q ‘Ó*bÕs¡T. nìï ÁbÕC…≈£îº\ |üqT\T ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ˝Òì#√ Ä+<√fi¯q ø±s¡´ Áø£e÷\T ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. s¡j·÷Á‘·˝À Á|ü»\T ô|<ä›m‘·TÔq ‘·s¡* sêyê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

ñ∫‘· ≈£î≥T+ã dü\Vü‰ πø+Á<ä+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ eT+˝À eTVæ≤fi¯\≈£î dü+ã+~Û+∫q $$<Ûä s¡ø±\ düeTdü´˝…’q ≈£î≥T+ã ‘·>±<ë\T, >∑èVü≤Væ≤+dü, u≤\´ $yêVü‰\T, ã&û&ÉT |æ\¢\qT bÕsƒ¡XÊ\≈£î |ü+|æ+#·&É+ ø£fi≤ XÊ\\≈£î yÓfi‚fl $<ë´s¡Tú\ |ü≥¢ ndüuÛÑ´+>± Á|üe]Ô+#·&É+ ˝≤+{Ï $wüj·÷\˝À ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î $<ë´s¡Tú\≈£î u≤~Û ‘·T\≈£î eT+&É\ düe÷K´˝Àì ≈£î≥T+ã dü\Vü‰ πø+Á<ä+ Ä<Ûä«s¡´+˝À øöì‡*+>¥ Çe«ã&ÉT‘·T+<äì ø=ìï düTìï‘· yÓTÆq $wüj·÷\˝À Çã“+~ |ü&˚ yê]øÏ Ç+{Ï <ä>∑Zs¡≈£î ≈£L&Ü yÓ[fl düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤j·Tì C…+&ÉsYø£$T{Ï düuÛÑT´\T, eT+&É\ düe÷K´ Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤d”˝≤›sY >∑+≥ X¯+ø£s¡j·T´, mdt◊ •eÁ|ükÕ<é\T Vü‰»s¡sTT ø£$T{ÏøÏ #·≥º|üs¡+>±>±ì, yÓTÆœø£+>±>±ì |üP]Ô düVü‰j·T düVü≤ »$Tà≈£î+≥, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô): »$Tà≈£î+≥ |ü≥º ø±sê\T n+~kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À D+˝Àì Ç+~sêÁø±+‹ |ü<∏ä+ ø±sê´\j·T+˝À ãT<Ûäyês¡+ M]‘√ bÕ≥T m+|”&ûy√ ñ<äjYTuÛ≤düÿsY, m|æmyéT <˚yê s√Eq ns¡TD√<äj·T eTVæ≤fi≤ eT+&É\ düe÷K´ n<Ûä´≈£åî q+<é, eT+&É\ düe÷K´ n<Ûä´≈£åîsê\T |ü#·Tà düT˝À#·q, sê\T |ü#·Tà düT˝À#·q Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ∫‘· ≈£î≥T+ã ø±s¡´<ä]Ù ÄøÏq|ü*¢ sêCÒX¯«], ø√XÊ~Ûø±] \‘·, $$<Ûä dü\Vü‰ πø+Á<ä+ ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£ Á>±e÷\qT+&ç eTVæ≤fi¯\T, dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

#·Ts¡T>±Z kÕ>∑T‘·Tqï C≤rj·T s¡Vü≤<ë] |üqT\T <äTeP«s¡T, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô): ø£&É|ü`ø£s¡÷ï\T C≤rj·T s¡Vü≤<ë] |üqT\T #·Ts¡T>±Z kÕ>∑T‘·THêïsTT. >∑‘· 3 HÓ\\ ÁøÏ‘·+ ¬s’‘·T\T Hês¡TeT&ÉT\T kÕ>∑T #˚düTø√e&É+‘√ Ä |üqT\T ø±düÔ ≈£î+≥T|ü&ܶsTT. Ç{°e\ 2011 &çX¯+ãs¡T 15 qT+&ç e]ø√‘·\T yÓTT<ä\T ø±e&É+‘√ $düÔs¡D |üqT\≈£î }s¡≥ \_Û+∫+~ Bì‘√ $düÔs¡D #˚|ü&ÉT‘·Tqï ¬ø.j·T+.dæ. Å|üsTTy˚≥T dü+düú s√&ÉT¶ |üqT\qT #·Ts¡T>±Z ø=qkÕ–düTÔ+~. Ç|üŒ{Ïπø Ä dü+düú yÓTÆ<äT≈£Ls¡T qT+&ç C≤rj·T s¡Vü≤<ë] bı&ÉT>∑THê ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ ÁbÕ+‘·+˝Àì Äfi¯fl>∑&ɶ es¡≈£î Ä |üqT\qT #·Ts¡T>±Z #˚|ü&ÉT‘·T+~. Ç|üŒ{Ïπø 40 øÏ˝À MT≥s¡¢ |ü]~Û˝ÀH˚ düTe÷s¡T 20 øÏ˝À MT≥s¡¢ y˚Ts¡ |üqT\qT |üP]Ô #˚dæ+~. á C≤rj·T s¡Vü≤<ë] $düÔs¡D #˚|ü&ÉT‘·T+&É&É+‘√ Á|üj·÷D°≈£î\ uÛÑÁ<ä‘ê uÛ≤yê\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì Ç{°e\ dü«j·T+>± Ä dü+ùdú ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\qT yÓTT<ä\Tø=ì bÕ<ë#ês¡T\ es¡≈£î s√&ÉT¶ uÛÑÁ<ä‘·ô|’ s√&ÉT¶ uÛÑÁ<ä‘ê yês√‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. Å&Ó’es¡T¢

düTes¡íyês¡Ô

m˝≤+{Ï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø=ì yêVü≤Hê\qT q&ÉbÕ*‡q $wüj·÷\qT, eT‘·TÔbÕ˙j·TeTT\T ùd$+∫ yêVü≤Hê\qT q&É|ü&É+e\¢ »]π> ø£wüº qcÕº\ >∑T]+∫ $e]+#·&É+ »]–+~. eTTK´+>± Hê\T>∑T ˝…’q¢ $düÔs¡D s√&ÉT¶˝À bÕ<ë#ês¡T\T rdüTø√yê*‡q C≤Á>∑‘·Ô\qT Hê≥ø£ s¡÷|ü+˝À Á|ü<ä]Ù+∫ Á|ü»\≈£î $e]+∫q rs¡T n+<ä]˙ Äø£≥Tºø=+~. ‘·«s¡˝À C≤rj·T s¡Vü≤<ë] 4˝…’q¢ s¡Vü≤<ë]>± $düÔ]+#·&É+‘√ Á|ü»˝À¢ ≈£L&Ü eT+∫ n_ÛÁbÕj·TeTT ø£\T>∑T‘·T+~. yÓTÆ<äT≈£Ls¡T qT+&ç #ê>∑\eTÁ] es¡≈£î 7 #√≥¢ Á>±e÷\ ãj·T{Ï qT+&ç u…’bÕdts√&ÉT¶ @sêŒ≥T #˚düTÔ+&É&É+‘√ Á|üe÷<ë\T≈£L&Ü ‘·>∑TZeTTK+ |ü&É‘êj·Tì Á|ü»\T #·]Ã+#·Tø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. @~ @yÓTÆHê C≤rj·T s¡Vü≤<ë] 4˝…’q¢ s¡Vü≤<ë]>± $düÔ]+#·Tø√e&É+|ü≥¢ Á|üe÷<ë\T ‘·>∑TZeTTK+ |ü≥º&Éy˚T>±ø£ Á|üj·÷D≤ìøÏ düT\uÛÑ‘·s¡+>±qT ‘·≈£îÿe düeTj·T+˝À <ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î #˚s¡Tø√e#·TÃnH˚ Ä˝À#·q Á|ü»˝À¢ yÓT\T>∑T‘·T+~.

*+>∑+ù|{Ÿ, |òæÁãe] 01 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ »s¡T>∑T‘·Tqï ñbÕ~ÛVü≤MT |üqT˝À¢ uÛ≤>∑+>± ãT<äyês¡+ eT+&É\+˝Àì XË≥Œ*¢ Á>±eT+˝À ñbÕ~ÛVü‰MT |üqT\qT m|æz eT+>∑÷‘YHêj·Tø˘ |ü]o*+#ês¡T. XË≥Œ*¢ Á>±eT+˝À ñbÕ~ÛVü‰MT |ü<∏äø£+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï |ò”\T¶#êq˝Ÿ, bòÕπsàwüHé s√&ÉT¶ |üqT\qT |ü]o*+#ês¡T. ≈£L©\T düeTj·TbÕ\q bÕ{Ï+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. ø=\‘·\ Á|üø±s¡+ |üqT\T #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. m≥Te+{Ï neø£‘·eø£\T »s¡>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì |ò”\T¶ ndæôdº+≥T≈£î, y˚T≥¢≈£î dü÷∫+#ês¡T. áj·Tq yÓ+≥ |ò”\T¶ ndæôdº+≥T‘√bÕ≥T y˚T≥T¢, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

>∑˝ŸŒ¤u≤~Û‘·T\ düe÷K´ ø±s¡´es¡Z+ mìïø£ e÷#ê¬s&ç¶, |òæÁãe] 01 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì ã+»|ü*¢ Á>±eT+˝À ãT<Ûä yês¡+ >∑˝ŸŒ¤u≤~Û‘·T\ düe÷K´ dü$T‹ q÷‘·q ø±s¡´esêZìï mqTï≈£îHêïs¡T. Á>±eT n<Ûä´≈£åî\T>± HÍdæ˝≤˝Ÿ, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T dü+‘√wt, ø±s¡´<ä]Ù>± *+>∑+, eTTHê´, ‘·~‘·s¡T\qT mqTï≈£îHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ >∑˝ŸŒ¤u≤~Û‘·T\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± >∑˝ŸŒ¤u≤~Û‘·T\ düe÷K´ ø±e÷¬s&ç¶ &ç$»Hé ø£˙«qsY mÁs¡+ sêE e÷{≤¢&Üs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ >∑˝ŸŒ¤ u≤~Û‘·T\qT Ä<äT≈£î+{≤eTì #Ó|æŒHê Ç+‘· es¡≈£L >∑˝ŸŒ¤u≤~Û‘·T\ ø√dü+ m˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü≥º˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. &ç$»Hé˝À düTe÷s¡T 14 y˚\≈£îô|’>± >∑˝ŸŒ¤ u≤~Û‘·T\T ñHêïs¡ì ‘Ó* bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘· mìïø£˝À¢ Vü≤MT\T Ç∫ÃHê yê{Ïì neT\T #˚j·T˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. >∑˝ŸŒ¤˝À eTè‹ #Ó+~q yê] X¯yê\T ≈£L&Ü dü«<˚XÊìøÏ sêe&É+ ˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yÓ+≥H˚ Á|üuÛÑT‘·«+ >∑˝ŸŒ¤ u≤~Û‘·T\ ø√dü+ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì dü÷∫+#ês¡T.

s¡TD≤\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê* ø±e÷¬s&ç¶, |òæÁãe] 01 (düTes¡íyês¡Ô) : eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\T e&û¶ ˝Òì s¡TD≤\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì @]j·÷ ø√Ä]¶H˚≥sY düT<Ûëø£sY nHêïs¡T. ãT<äyês¡+ ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝Àì eT+&É\ düe÷K´ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±e÷¬s&ç¶ &ç$»Hé≈£î s¡÷. 62 ø√≥T¢ s¡TD≤\T n+~+#ê*‡+~ ñ+&É>± Ç|üŒ{Ï es¡≈£L 1581 dü+|òü÷\≈£î Ç#êÃeTì Ç+ø± HÓ\ es¡≈£L $T>∑‘ê s¡TD≤\T n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T. á neø±X¯è≤\qT &Ü«Áø± dü+|òüT\ yês¡T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T.

ø±e÷¬s&ç¶ m+|”&ûy√>± s¡y˚TwtHêj·TT&ÉT ø±e÷¬s&ç¶, |òæÁãe] 01 (düTes¡íyês¡Ô) : ø±e÷¬s&ç¶ m+|æ&çz>± s¡y˚TwtHêj·TT&ÉT ãT<äyês¡+ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. >∑‘·+˝À Çø£ÿ&É m+|æ&çz>± |üì#˚dæq #·+<äsY Hêj·Tø˘ ã~©ô|’ ø√≥–]øÏ yÓfi¯¢&É+‘√ >±+<Ûë]˝À m+|æ&çz>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+ ∫q s¡y˚TwtHêj·TT&ÉT ø±e÷¬s&綽À m+|æ&çz>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T.

3q ;á&û nuÛÑ´s¡Tú\ düuÛÑ ø±e÷¬s&ç¶, |òæÁãe] 01 (düTes¡íyês¡Ô) : ø±e÷¬s&ç¶ |ü≥ºD+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À á HÓ\ 3q _Ç&ç $<ë´s¡Tú\ düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì _Ç&ç nuÛÑ´s¡Tú\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ nqTdü]düTÔqï $<Ûëq+ e\¢ mHédæ{ÏÇ˝À f…{Ÿ‘√ \ø£å˝À¢ »HêuÛ≤ ñqï _Ç&ç nuÛÑ´s¡Túfi¯ó qwüºb˛‘·THêïs¡Hêïs¡T. mdtõ{Ï\T>± neø±X¯+ ø=˝ÀŒj·÷s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. f…{Ÿ ns¡Ω‘· |üØø£å ô|{Ϻ nuÛÑ´s¡Tú\ J$‘ê\‘√ #Ó\>±≥+ Ä&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. _Ç&ç nuÛÑ´s¡Tú\ J$‘ê\T ≈£L&Ü >∑˝ŸŒ¤u≤~Û‘·T\ e÷~]>± e÷sêj·Tì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Äj·÷ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢, pìj·TsY, &çÁ^ ø£fi≤XÊ\˝À¢ |üì#˚ùd _Ç&ç nuÛÑ´s¡Tú\T á HÓ\ 3q »]π> düe÷y˚ XÊìøÏ Vü‰»s¡Tø±yê\ì ø√sês¡T. _Ç&ç $<ë´s¡Tú\ Hê´j·TyÓTÆq düeTdü´\ |ü]cÕÿ s¡+ ø√dü+ Ä+<√fi¯q\T #˚kÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À _Ç&ç nuÛÑ´s¡Tú\T ‹s¡T|ü‹, yÓ+ø£fÒwt, <Ûäs¡à|ü⁄], C≤y˚<é, uÛ≤düÿsY, <˚ej·T´, eTTs¡[, sêE, <Ûäs¡à|ü⁄], ÁøÏwüí, sêeTÁøÏwüí, <Ûäq\øÏÎ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


dü÷ø£åàs¡TD≤\T n+~+#ê*:e÷J düs¡Œ+#Y y˚Tø£\ düTo\ Äs¡÷àsY s¡÷s¡˝Ÿ ,|æÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À dü÷ø£åàs¡TD≤\T n+<äTu≤≥T˝À ˝Òø£b˛ e&É+ e\q Á|ü»\T e&ç¶yê´bÕs¡T\ uÛ≤Øq |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ C≤Ø #˚dæq Ä]¶H˚Hé‡ e\¢ dü÷ø£åàs¡TD≤\ |ü+|æD° Á|ü»\≈£î ˝Òø£b˛ e&É+ e\¢ Á|ü»\≈£î Á|ü‘·´eTïj·T+ ˝Òø£ e&û¶ yê´bÕs¡T\ <ä>∑›s¡≈£î yÓ\TÔHêïs¡T. kÕ<Ûäs¡D+>± Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ 90XÊ‘·+ ~>∑Te eT<ä´‘ ·s¡>∑‹ Á|ü»\T ‘·eT ñbÕ~ÛøÏ dü+ã+~+∫q ø±s¡´ø£\bÕ\ø√dü+ dü÷ø£åàs¡T D≤\T ñ|üjÓ÷ –+#·Tø√H˚yês¡T. nsTT‘˚ »Áø£H é|ü*¢ eT+&É\+ Äs¡TZ˝Ÿ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q e÷J düs¡Œ+#Y yÓTø£\düTo\ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À Á>±eT+˝À dü÷ø£åàs¡TD≤\T rdüTø=ì ∫qï ∫qï yê´bÕsê\T #˚düTø=ìÁã‘Óπøyês¡ì s¡TD≤\ |ü+|æD° n|æy˚j·T&É+‘√ M]øÏ e&ç¶ yê´bÕs¡T <ë] ‘·|üŒ y˚¬s neø±X¯+ ˝Ò<äì ù|<ä\T M] <ä>∑Zs¡ qT+&ç n‘·´~Ûø£ e&û¶\≈£î s¡TD≤\T rdüTø√Hêïs¡T. Ç|ü⁄&ÉT e&û¶ ø£≥º˝Òø£ Ädü\T ø£≥º ˝Òø£ Çã“+ <äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. M]˝À #ê\eT+~ Hê <ä>∑Zs¡≈£î edüTÔ+{≤s¡ì dü÷ø£åàs¡TD≤\T Ç|æŒ+ #·e÷ì Ä&ÉT>∑T‘·T+{≤s¡ì áyÓT ù|s=ÿ+~.

nÁ ø £ e T+>± Çdü T ø£ ‘· s ¡ * ù d Ô π ø dü T \T n_Ûeè~Δ |üqT\ô|’ düMTøÏå+∫q ¬s+»˝Ÿ, |òæÁãe] 01 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s+»˝Ÿ eT+&É\+˝Àì yê>∑T\ qT+&ç nÁø£eT+>± ÇdüTø£qT ‘·s¡*ùdÔ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTì ‘·Væ≤o˝≤›sY ôd’<äT\T >ö&é ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ÇdüTø£ s¡yêD≤qT @˝≤+{Ï nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü ÇdüTø£qT ‘·s¡*+#˚ yê]ô|’ ø£]ƒq e´eVü≤]kÕÔeTHêïs¡T. n˝≤π> zesY ˝À&é yêVü≤Hê\ e\¢ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêï≥T¢ ‘·q <äèwæºøÏ rdüT≈£îe∫Ãq yês¡T ñqï n~Ûø±s¡T\ n<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î nÁø£eT+>± ÇdüTø£qT ‘·s¡*düTÔqï yêVü≤Hê\qT |ü≥Tº≈£î+≥eTHêïs¡T. Ç+<ä÷sY Á^Hé |ü|òüsY bÕ¢+{Ÿ≈£î edüTÔqï zesY ˝À&é ñø£ ˝≤Ø\T kÕeTsêú´ìøÏ $T+∫ q&É|üsê<ä›Hêïs¡T. ø±e⁄q á $wüj·T\qT yê´bÕs¡T\T >∑eTì+#ê\ì ‘·Vü≤o˝≤›sY ôd’<äT˝Ÿ >ö&é ø√sês¡T.

>∑Ts¡Tyês¡+, 2 |òæÁãe] 2012

n~Ûø±s¡T\T

ˇ+{Ï$T≥º,|òæÁãe] 1(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): eT+&É\+˝À »s¡T>∑T ‘·Tqï n_Ûeè~› |üqT\ô|’ eT+&É\ ø±sê´\ j·T+˝À ãT<Ûäyês¡+ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\T düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ôdŒwü˝Ÿ Ä|ò”düsY #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘ê>∑T ˙s¡T, e´ekÕj·T+, $<äT´‘Y düeTdü´\ô|’ #·]Ã+ #ês¡T. |ü]cÕÿs¡eTj˚T´ ∫qï∫qï düeT dü´\qT n|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |ü]wüÿ]+#ê\Hêïs¡T. Á|ü»\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì ø√sês¡T. á düe÷ y˚X¯+˝À e´ekÕj·÷~Ûø±] e÷<Ûä$, &ç|üP´{° ‘·Vü≤o ˝≤›sY, dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

7 ôV’≤<äsêu≤<é

$Á>∑Vü‰\T <Ûä«+dü+ #˚dæq yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T:õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é @Á|æ˝Ÿ qT+∫ ¬syÓq÷´˝À Ä<äs¡Ùe+‘·yÓTÆq ùde\T ìC≤e÷u≤<é, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô): nkÕ+|òæTø£ X¯≈£îÔ\T, |æ∫Ãyê] e÷Á‘·y˚T $Á>∑Vü‰\ <Ûä«+dü+ ˝≤+{Ï #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&É‘ês¡ì, n˝≤+{Ïyê]ì >∑T]Ô+∫ K∫Ñ·+>± #·s¡Ã\T rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é ù|s=ÿHêïs¡T. ìC≤e÷u≤<é eT+&É\+ »˝≤˝Ÿ|üPsY Á>±eT+˝À >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tìyês¡T eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ &Ü.n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ #Ó|ü\ <ä+&É y˚dæq düe÷#ês¡+ ‘Ó*dæq ø£˝…ø£ºsY ãT<Ûäyês¡+ õ˝≤¢ mdt|æ.sêeTø£èwüíj·T´‘√ ø£*dæ Á>±e÷ìøÏ dü+<ä]Ù+#ês¡T. Á>±eT+˝À n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìï |ü]o*+#ês¡T. á $wüj·TyÓTÆ Á>±eT Á|ü»\‘√ e÷{≤¢&ç n_ÛÁbÕj·÷\T ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷, õ˝≤¢˝À 300≈£î ô|’>± n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\T ñHêïj·THêïs¡T. >∑‘· ø=ìï s√E\T>± sêÁwüº+˝À n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\≈£î qwüº+ ø£\T>∑#˚düTÔqï+<äTq yê{Ï |ü]s¡ø£åD≈£î b˛©düT, ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√e\dæ+~>± Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+<äHêïs¡T.

Ç˝≤+{Ï ùV≤j·TyÓTÆq #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&É&É+ dü]ø±<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ç˝≤+{Ï |æ∫à |üqT\ô|’ Á|ü»\T ñÁ<˚ø±\≈£î ˝ÀqTø±e<ä›ì, dü+j·TeTq+ bÕ{Ï+#ê\ì ø√sês¡T. á <äTX¯Ãs¡´\≈£î bÕ\Œ&˚yê]ô|’ ‘·|üŒ≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Á|ü»\≈£î Vü‰$T Ç#êÃs¡T. á $<ÛäyÓTÆq ¬s#·Ã>√fÒº #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&É&É+ dü¬s’q $<Ûëq+ ø±<äì, nkÕ+|òæTø£ #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&˚yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√e&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ b˛©düTø£\T e~˝Òj·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. mes√ |æ∫Ãyês¡T e÷Á‘·y˚T #˚kÕÔs¡ì, Á|ü»\T ñÁ<˚ø£|ü&ÉT≈£L&É<äHêïs¡T. kÕe÷õø£+>± n+<äs¡eT÷ >ös¡$+#·Tø√e&Üìπø $Á>∑Vü‰\qT @sêŒ≥T #˚düT≈£î+{≤eTì, n˝≤+{Ï $Á>∑Vü‰\≈£î nee÷q+ ø£*ŒùdÔ me«¬s’Hêdüπs ñù|øÏå+#˚~ ˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. nq+‘·s¡+ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìï bÕ\‘√ ø£&ÉT>∑>± |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mdt|æ. sêeTø£èwüíj·T´, n<äq|ü⁄ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY lsê+¬s&ç¶, &çmdt|æ sê+yÓ÷Vü≤Hé sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ <Ûä«+kÕìøÏ ìs¡düq>± Á|üuÛÑT‘·«+, <äT+&É>∑T\ ~wæºu§eTà <ä>∑Δ›+ ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, |òæÁãe] 1(düTes¡íyês¡Ô):ìC≤e÷u≤<é eT+&É\ »˝≤˝Ÿ|üPsY˝À n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ #Ó|ü\ <ä+&É y˚dæ nee÷q |ü]∫q |òüT≥q≈£î ìs¡düq>± uÛ≤s¡‘· $<ë´]ú ô|ò&ÉπswüHé(mdtm|òt◊), uÛ≤s¡‘· Á|üC≤‘·+Á‘· j·TTe»q düe÷K´(&çyÓ’m|òt◊) ø£$T{°\ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|üuÛÑT‘·«+, nee÷q |ü]∫q <äT+&É>∑T\ ~wæ˜ u§eTàqT Vü‰e÷˝Ÿyê&ç #Ís¡kÕÔ˝À <ä>∑›+ #˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“+>± mdtm|òt◊ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T >∑+Á&É qMHé, &çyÓ’m|òt◊ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T XÊ´+u≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷, >∑‘· 15 s√E\T>± sêÁwüº yê´|üÔ+>± n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ô|’ <äT+&É>∑T\T <ë&ÉT\T »s¡T|ü⁄‘·Tqï Á|üuÛÑT‘·«+ m≥Te+{Ï #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛e&É+ dæ>∑TZ|ü&Ü*‡q $wüj·T+, j·TTe‘· uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ e÷s¡Z<äs¡Ù≈£î&Éì nHêïs¡T.|ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢‘√bÕ≥T n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ #Ó|ü\ <ä+&Ü y˚j·T&É+ dæ>∑TZ#˚f…Æq $wüj·TeTì #ÓbÕŒs¡T.Çø£HÓ’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ ø£fi¯ófl ‘Ó]∫ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Ç˝≤+{Ï $Á>∑Vü≤ <ë&ÉT\T »s¡>∑≈£î+&Ü <äT+&É>∑T\qT yÓ+≥H˚ >∑T]Ô+∫ ø£]ƒlq+>± •øÏå+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.˝Òø£b˛‘˚ sêÁwüº yê´|üÔ+>± mdtm|òt◊, &çyÓ’m|òt◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯q\T #˚kÕÔeTì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À q>∑s¡ n<Ûä´≈£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T $qjYT, •eX‚KsY, Hêj·T≈£î\T •e, nì˝Ÿ, n_Û, Hê>∑sêE, <äTsêZ Á|ükÕ<é, ø£èwüí, &çyÓ’m|òt◊ Hêj·T≈£î\T sêE, Á|ükÕ<é, eTT˙sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú\ ø√dü+ dæ+&çπø{Ÿ u≤´+ø˘˝À Á|ü‘˚´ø£ øö+≥sY @sêŒ≥T #˚j·÷*:mdtm|òt◊ $q‹ ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, |òæÁãe] 1(düTes¡íyês¡Ô):õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À ñqï dæ+&çπøz{Ÿ u≤´+ø˘˝À $<ë´s¡Tú\ kÂø£sê´s¡ú+ Á|ü‘˚´ø£ øö+≥sY @sêŒ≥T #˚dæ Á|ü‹ s√p $<ë´s¡Tú\≈£î u≤´+ø˘˝À ˝≤yê<˚M\T »]ù|˝≤ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì ø√s¡T‘·÷ uÛ≤s¡‘· $<ë´]ú ô|ò&ÉπswüHé(mdtm|òt◊) Á|ü‹ì<ÛäT\T Ä u≤´+ø˘ y˚TH˚»sY $@ u≤ãT≈£î $q‹|üÁ‘·+ ãT<Ûäyês¡+ düeT]Œ+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± mdtm|òt◊ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T õ.qMHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷, q>∑s¡+˝À ñqï dæ+&çπø{Ÿ u≤´+ø˘˝À yês¡+˝À πøe\+ 2 s√E\T e÷Á‘·y˚T (ãT<Ûä, >∑Ts¡T) $<ë´s¡Tú\≈£î #Ó≈£îÿ\ô|’ ˝≤yê<˚M\T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡ì, B+‘√ á u≤´+≈£î <ë«sê U≤‘ê\T bı+~q 9 y˚\ eT+~ $<ë´s¡Tú\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T.Js√ neTÚ+{Ÿ‘√ U≤‘ê\T ñqï $<ë´s¡Tú\≈£î u≤´+ø˘ Á|ü‹ì<ÛäT\T @{Ïm+ ø±s¡T¶\T Çe«&É+ ˝Ò<äì nHêïs¡T.B+‘√ kÕÿ\sYwæ|t\ &ÉãT“\T rdüTø√e&É+‘√ rÁe C≤|ü´+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T.Ç|üŒ{Ϭø’Hê dæ+&çπø{Ÿ u≤´+ø˘ y˚TH˚»sY #=s¡e rdüTø=ì Á|ü‹s√p $<ë´s¡Tú\≈£î &ÉãT“\T #Ó*¢+#˚˝≤ u≤´+ø˘˝À Á|ü‘˚´ø£ øö+≥sY @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø√sês¡T.Bì|ü≥¢ u≤´+ø˘ y˚TH˚»sY ô|’ n~Ûø±s¡T\‘√ ø±s¡´Áø£eT+˝À mdtm|òt◊ q>∑s¡ n<Ûä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\T $qjYT, •eX‚KsY, e÷{≤¢&ç düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T.á Á|ü‹ì<ÛäT\T n»jYT, ns¡$+<é, •e ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt‘√H˚ eTVæ≤fi¯\ Ä]úø£ kÕ«e\+ãq eTVæ≤fi≤ ø±+Á¬>dt düe÷y˚X¯+˝À @◊d”d” eTVæ≤fi≤<Ûä´≈£åîsê\T nì‘êes¡à ìC≤e÷u≤<é, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):<˚X¯+˝ÀH˚ eTVæ≤fi¯\T Ä]úø£ kÕ«\+uÛÑD ~X¯>± |üj·TìdüTÔHêïs¡+fÒ n~ ø±+Á¬>dtπø #Ó*¢+<äì Ä˝ŸÇ+&çj·÷ ø±+Á¬>dt ø£$T{° eTVæ≤fi≤ n<Ûä´≈£åîsê\T nì‘êes¡à |ü⁄qs¡T‘êZ{Ï+#ês¡T.k˛ìj·÷ Vü≤j·÷+˝ÀH˚ eTVæ≤fi¯\T nìï s¡+>±˝À¢ n_Ûeè~› #Ó+~Hês¡ì ÄyÓT nHêïs¡T.á y˚Ts¡≈£î ãT<Ûäyês¡+ õ˝≤¢ eTVæ≤fi≤ ø±+Á¬>dt ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á düe÷y˚ XÊìøÏ õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt ø£$T{° n<Ûä´≈£åîsê\T Ä≈£î\ \*‘· n<Ûä´ø£å‘·>± eVæ≤+#ês¡T.á düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´ n‹~∏>± $#˚ÃdæHê @◊dædæ eTVæ≤fi≤ n<Ûä´≈£åîsê\T nì‘êes¡à e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ø±+Á¬>dt bÕغ eTVæ≤fi¯\≈£î nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·÷ k˛ìj·÷ >±+~Û Vü≤j·÷+˝À eTVæ≤fi¯\T m+‘√ n_Ûeè~› #Ó+<äT‘·THêïs¡ì ÄyÓT nHêïs¡T.sêJyé >±+~Û Vü≤j·÷+˝À eTVæ≤fi¯\≈£î 33 XÊ‘·+ ]»πs«wüHé\T ø£*Œ+#·>± k˛ìj·÷ >±+~Û ø±+Á¬>dt bÕغ dü<ëZ\qT #˚|ü{Ϻ 50 XÊ‘·+ ]»πs«wüHé ø£*Œ+∫q |òüTq‘·qT kÕ~Û+∫+<äHêïs¡T.eTVæ≤fi¯\T e+{Ï+{Ïπø |ü]$T‘·+ ø±≈£î+&Ü sê»ø°j·÷\˝À sêì+#·&ÜìøÏ dü+düÿs¡D\T rdüTø£e∫Ãq~ k˛ìj·÷ >±+~Û nHêïs¡T.sê»ø°j·÷\˝À eTVæ≤fi¯\T m+|æ, myÓTà˝Ò´, C…&é|æ #Ó’s¡àHé, m+|æ|æ\T>± |ü<äe⁄\qT #˚|ü{Ϻ n‘·´+‘· düeTs¡ú˙j·T+>± q&ÉT|ü⁄‘·T Hêïs¡Hêïs¡T.eTVæ≤fi¯\ ≈£î≥T+u≤\qT |æ\¢\ n_Ûeè~›øÏ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ nH˚ø£ dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT #˚|ü{Ϻ+<äHêïs¡T.|ü⁄{Ϻq Ä&É|æ\¢≈£î m~π>+‘· es¡≈£î 25 y˚\ s¡÷bÕj·T\qT n+~düTÔHêïs¡Hêïs¡T.ãèVü≤qï\ Vü≤‘·´\qT ìs√~Û+#·&ÜìøÏ Á|ü‹wü˜yÓTÆq #·{≤ºìï rdüTø£e#êà s¡Hêïs¡T.Ä&É|æ\¢\ dü+s¡ø£åD ø√dü+ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü&ÉT‘·Tqï |ü<∏äø±˝Ò ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T.Á|ü‹ Ä&É|æ\¢≈£î #·<äTe⁄, ñ<√´>∑+ #˚j·T&ÜìøÏ nìï #·s¡´\T rdüT≈£îHêïeTHêïs¡T.Ç+~sê ÄyêCŸ j·TTe»q |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä eTVæ≤fi¯\≈£î mH√ï n_Ûeè~› |ü<∏äø±\qT rdüTø£e #êÃeT Hêïs¡T.eTVæ≤fi¯\ ù|s¡T‘√ πswüHé ø±s¡T¶\qT n+~dü÷Ô yê] Äø£* u≤<ÛäqT ìyê]+#·&ÜìøÏ

ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘·qT #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T.kÕúìø£ dü+düú˝À¢ eTVæ≤fi¯\≈£î ô|<ä› |”≥ y˚dü÷Ô yê]ì nìï s¡+>±˝À¢ #√≥T #˚sTTdüTÔHêïeTHêïs¡T.eTVæ≤fi¯\ ø√dü+ πø+Á<ä+˝À, sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ k˛ìj·÷ >±+~Û ÄVü≤]ïwü\T ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡ì nì‘ê es¡à n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T.á düe÷y˚XÊìøÏ eTs√ eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãdæq sêÁwüº ø±+Á¬>dt eTVæ≤fi≤ n<Ûä´≈£åîsê\T >∑+>±uÛÑyêì e÷{≤¢&ÉT‘·÷, k˛ìj·÷ sêø£‘√ì <˚X¯+˝À eTVæ≤fi¯\T nìï s¡+>±\˝À eTT+<ä+»˝À ñHêïs¡ì ÄyÓT nHêïs¡T.ø±+Á¬>dt Vü≤j·÷+˝À k˛ìj·÷ >±+~Û m≥Te+{Ï |ü<ä$ì Ä•+#·≈£î+&Ü <˚X¯ ùde˝À eTT+<äT>± ñ+&É>± ÄyÓT n&ÉT>∑TC≤&É˝À¢ eTVæ≤fi≤ ˝Àø£+ q&ÉTdüTÔ +<äHêïs¡T.eTVæ≤fi¯\≈£î πswüHé ø±s¡T¶\T, Äs√>∑´Áo, sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ, Ç+~s¡eTà Çfi¯ófl, s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À_j·T´+, ‘·~‘·s¡ |ü<∏äø±\qT eTVæ≤fi¯\≈£î #˚s¡Te #˚dæq |òüTq‘ê ø±+Á¬>dt<˚ nHêïs¡T.Á|ü‹ eTVæ≤fi≤ Ä]úø£+>± m<ä>∑&ÜìøÏ bÕe˝≤ e&û¶ s¡TD≤\ì∫à Áb˛‘·‡Væ≤+ #êeT Hêïs¡T.sêÁwüº+˝À dæm+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ eTVü≤fi¯\qT eT]+‘· Áb˛‘·‡Væ≤+#˚+<äT≈£î >±qT \ø£å s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î e&û¶˝Òì s¡TD≤\qT ÇdüTÔqï≥T¢ >∑+>±uÛÑyêì ‘Ó*bÕs¡T.ø√{Ï 16 \ø£å\ ñ<√´>±\ ø=s¡≈£î |æm+ ñ<√´>∑u≤≥|ü{≤ºs¡ì nHêïs¡T.sêuÀe⁄ s√E˝À¢ eTVæ≤fi¯\T eT]+‘· |ü]ì‹ #Ó+~ Á|ü|ü+#êìπø ‘·\e÷ìø£+>± m<äT>∑T‘ês¡ì õ˝≤¢ eTVæ≤fi≤ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åîsê\T Ä≈£î\ \*‘· CÀwü´+ #ÓbÕŒs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ q\TeT÷\\ qT+&ç düTe÷s¡T 5 y˚\ eT+~ eTVæ≤fi¯\T ô|<ä› m‘·TÔq bÕ˝§ZHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À #˚|ü{Ϻq dü+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T eTVæ≤fi¯\qT Äø£≥Tº≈£îHêïsTT.á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T >∑&ÉT>∑T >∑+>±<ÛäsY, eTVæ≤fi≤ ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£îsê\T ‘·$TfiŸHê&ÉT e÷J myÓTà˝Ò´ eTùV≤X¯«], e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #Ó’s¡àHé qπ>wt¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<ä[‘·· ãVüQ»qT\ Ä‘··àôd’úsê´ìï <Óã“rXÊs¡T b˛©düT j·T+Á‘ê+>∑+ô|’ eT+&ç|ü&ɶ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ø£&É|ü, |òæÁãe] 1(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ ≈£L*Ãy˚‘·≈£î ìs¡düq>± ìs¡«Væ≤düTÔqï ã+<éqT nD>∑Á<=øÏÿ b˛©düT j·T+Á‘ê+>∑+ <ä[‘··, ãVüQ»qT\ Ä‘··àôd’úsê´ìï <Óã“rdæ+<äì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T _.øÏXÀsY≈£îe÷sY, JmHémdt eT÷]Ô ‘Ó*bÕs¡T. q>∑s¡+˝Àì yÓ’mdt ¬>dtºVü≤Ödt˝À yês¡T $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. <ä[‘·· eTVüQ»q ◊ø£´ ø±sê´#·s¡D dü$T‹˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt uÛ≤>∑kÕ«$T nsTT´+~ ø±ã{Ϻ ã+<é≈£î nqTeT‹+#·+ nH˚ Ø‹˝À b˛©düT\T e´eVü‰]+ #ês¡Hêïs¡T. yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À <ä[‘··T\T ñ+&É≈£L&É<ë? ñ+fÒ Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§Zq≈£L&É<ë? nì yês¡T Á|ü•ï+#ês¡T. Ç<ä+‘ê #·÷düTÔ+fÒ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt˝À <ä[‘··T\qT ˝Ò≈£î+&Ü #˚j·÷\H˚ ≈£îÁ≥ »s¡T>∑T‘··Tqï≥T¢ ns¡úeTe⁄‘√+<äHêïs¡T. >∑‘·+˝À m|ü⁄Œ&ÉT ã+<é\T »]–Hê Ä+<√fi¯qø±s¡T\qT n¬sdüTº #·dæ dü«+‘·· |üPNø£‘·TÔô|’ e~* ô|fÒºƒyês¡ì, ákÕ] b˛©düT\T n+<äT≈£î |üP]Ô $s¡T<ä›+>±

e´eVü‰]+#ês¡Hêïs¡T. ø£&É|ü˝À b˛©düTùdºwüqT¢ ˝Òq≥T¢ sêe÷|ü⁄s¡+ b˛©düTùdºwüHé≈£î ‘··s¡*+#·&É+ ne÷qTwüeTHêïs¡T. eTVæ≤fi≤ b˛©düT s¡ø£åD ˝Ò≈£î+&ÜH˚ ˇø£ eTVæ≤fi¯ Hêj·T≈£îsê*ì 30 øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ <ä÷s¡+>± rdüT≈£îb˛e&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. kÕ<Ûës¡D+>± >±+BÛJ es¡›+‹øÏ XÊ+‹ sê´© ìs¡«Væ≤+#·&É+ ÄqyêsTTr nì, nsTT‘˚ ákÕ] <ëìï n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ ≈£L*Ãy˚‘·≈£î nqï≥T¢ e÷s¡TŒ #˚XÊs¡Hêïs¡T. n˝≤π> ¬s+&ÉT esêZ\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D\T ‘··˝…‹Ô XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ düeTdü´ ñ‘··Œqï yÓTÆq|ü⁄&ÉT XÊ+‹ sê´© ìs¡«Væ≤kÕÔs¡Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À n˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T\T @s¡Œ&Éø£b˛sTTHê XÊ+‹ sê´© ìs¡«Væ≤+#·&É+˝À Ä+‘··s¡´ y˚T$T{À ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. á düe÷ y˚X¯+˝À yÓ’ÓmdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T y˚DT>√bÕ˝ŸHêj·Tø˘, |ü⁄* düT˙˝Ÿ≈£îe÷sY, >∑+<∏ä+ sêeTT&ÉT, qs¡düj·T´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬syÓq÷´ XÊK eT+Á‹ mHé.s¡|òüTTMsê ¬s&ç¶ \ìC≤e÷u≤<é, |òæÁãe] 01(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):Ä\kÕ´ìøÏ, C≤bÕ´ìøÏ ‘êe⁄˝Ò≈£î+&Ü bÕs¡<äs¡Ùø£+>± ùde\T n+~+#·{≤ìøÏ MT ø√dü+ nH˚ y˚T˝…’q $<Ûëq+ @Á|æ˝Ÿ qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±uÀ‘·T+<äì sêÁwüº ¬syÓq÷´ XÊK eT+Á‹ mHé.s¡|òüTTMsê ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT qMù|≥ eT+&É\+ j·T+ #·Á>±eT+˝À »]–q ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§ZHêïs¡T.á dü+<äs¡“+>± eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, 60 y˚\ Á>±e÷\˝À n~Ûø±s¡T\ ãè+<ë\T yÓ[¢ Vü≤≈£îÿ\ >∑T]+∫ Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*ŒdüTÔHêïs¡ì, nuÛ≤>∑T´\˝À #Ó’‘·q´+ ø£*Œ+#˚ uÛÑ÷ $yê<ë\ düeTdü´\T ‘=\–+#·{≤ìøÏ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\ <ë«sê ø£èwæ #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.uÛÑ÷eTT\ |ü]s¡ø£åDÒ <Û˚´j·T+>±, uÛÑ÷eTT\T nHê´Áø±+‘·+ ø±≈£î+&Ü n|ü]wüèÿ‘· düeTdü´\T |ü]cÕÿ]düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.e#˚à @Á|æ˝Ÿ qT+&ç MT ø√dü+ |ü<∏äø£+ <ë«sê ø√s¡>±H˚ 16 s¡ø±\ dü]º|òæπø≥T¢ düø±\+˝À n+~+#·{≤ìøÏ á |ü<∏äø£+ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.Ç+<äT ø=s¡≈£î nìï ]ø±s¡T¶\qT ø£+|üP´≥¬s’CŸ #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T.düø±\+˝À ø√]q dü]º|òæπø{Ÿ Çe«ø£b˛‘˚ Ä\kÕ´ìøÏ ø±s¡DyÓTÆq dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\ô|’ »]e÷Hê $~Û+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.uÛÑ÷ uÛ≤s¡‹ ÁbÕC…≈£îºô|’ nôd+;¢˝À ‘·«s¡˝À #·≥º+ #˚j·TuÀ‘·THêïeTì, Ç+<äT˝À ñqï ˝ÀbÕ\qT ‘=\–kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.á Á|üC…≈£îºqT 12 õ˝≤¢˝À¢ $düÔ]+#·uÀ‘·THêïeTì, 6 õ˝≤¢˝À á dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì Ä•+∫q|üŒ{Ïø° ñqï ˝ÀdüT>∑T\qT dü]#˚dæq ‘·s¡Tyê‘· $düÔ]kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.sêuÀj˚T s√E\˝À Á>±e÷\≈£î eT+∫ uÛÑ$wü´‘·TÔ ñqï<äì, n+<äs¡T u≤<Ûä´‘·\T >∑Ts¡TÔ m]– |üì#˚düTÔHêïs¡ì ‘Ó\T|ü⁄‘·÷, Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 57 \ø£å\ mø£sê\ uÛÑ÷eTT\qT |ü+#·&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T.á ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\ <ë«sê md”‡, md”º ≈£î˝≤\≈£î #Ó+~q 12 \ø£å\ eT+~ uÛÑ÷eTT\T düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·{≤ìøÏ dü<ädüT‡\T ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+≥THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.Ç|üŒ{ÏøÏ õ˝≤¢˝À 25 y˚\ eT+~ ¬s’‘·T\T uÛÑ÷ Áø£eT $Áø£j·÷\≈£î πøe\+ u≤+&ÉT ù||üs¡Tô|’ ÁyêdüTø=ì, düTBs¡Èø±\+>± ]õÁùdºwüHé #˚sTT+#·Tø√˝Ò<äì, á düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·{≤ìøÏ ÄyÓ÷<äjÓ÷>∑´yÓTÆq yÓdüT\Tu≤≥T rdüTø£sêyê\ì #·÷düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.ìC≤e÷u≤<é˝À πøe\+ |ü≥ºD ÁbÕ+‘êìøÏ eTs√ ø=‘·Ô ‘·Vü≤o˝Ÿ ø±sê´\j·T+ e#˚à @Á|æ˝Ÿ˝À eT+ps¡T #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY e<ä› nedüs¡yÓTÆq ì<ÛäT\T düTe÷s¡T 9 ø√≥T¢ ñqï+<äTq ns¡TΩ\+<ä]øÏ Ç+&É¢ |ü{≤º\T n+~kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.sêÁwüº uÛ≤Ø, eT<Ûä´‘·s¡Vü‰ ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝À ìs¡¢øå±´ìøÏ >∑T¬s’q dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\qT ô|<ä› m‘·TÔq n+~+#·{≤ìøÏ Ç{°e\ s¡#·Ãã+&É˝À ns¡TΩ\+<ä]ø° ô|q¸qT¢,

πswüHéø±s¡T¶\T n+~+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T.á ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\ <ë«sê ¬s’‘·T\ uÛÑ÷$T düeTdü´\T |ü]wüÿ]+∫ Vü≤≈£îÿ\T ø£*Œ+#·&É+ e\¢ yês¡T ãTTD≤\T bı+<ä{≤ìøÏ yÓdüT\Tu≤≥T ø£\TZ‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.bÕsƒ¡XÊ\\≈£î n<äq|ü⁄ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T Çe«{≤ìøÏ nuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äì, $<ë´s¡Tú\ dü+K´qT ã{Ϻ n<äq|ü⁄ >∑<äT\T eT+ps¡T #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.nìï ≈£î˝≤\≈£î kÂ\uÛÑ´+>± ñ+&É{≤ìøÏ j·T+#· Á>±eT+˝À ≈£eT÷´ì{Ï Vü‰\T ìsêàD≤ìøÏ düVü‰ø±s¡+ n+~kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.b˛#·+bÕ&é eTT+|ü⁄ ìsê«dæ‘·T\≈£î Ç+&ÉT¢ ø£≥Tº≈£îqï yê]øÏ yÓ+≥H˚ &ÉãT“\T #Ó*¢+#˚ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.ns¡TΩ\+<ä]øÏ Ç+&É¢ |ü{≤º\T n+~kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.j·T+|æ eT<ÛäT>ö&é j·÷wæÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø=ì düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.ø£eT÷´ì{Ï Vü‰\T≈£î ‘·q e+‘·T>± eT÷&ÉT \ø£å\T eT+ps¡T #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.dü+πøåeT |ü<∏äø±\‘√ Á|ü»\≈£î #˚s¡Te ne⁄‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T.XÊdüq eT+&É* düuÛÑT´\T yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, bÕsƒ¡XÊ\ Á|üVü‰Ø >√&É≈£î ‘·q ì<ÛäT\ qT+&ç ¬s+&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\qT eT+ps¡T #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY es¡Á|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À 1100 Á>±e÷\˝À¢ 60 s√E\ bÕ≥T ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤+#·{≤ìøÏ >∑‘· 18e ‘˚~ qT+&ç yÓTT<ä\T ô|{Ϻ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 222 Á>±e÷\˝À¢ dü<ädüT‡\T |üP]Ô #˚dæHêeTì ‘Ó*bÕs¡T.uÛÑ÷eTT\ ‘·>±<ë\T |ü]wüÿ]+#·Tø√e{≤ìøÏ 7500 <äs¡U≤düTÔ\T e∫ÃHêj·Tì, M≥ìï+{Ïì yÓ+≥ yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.15 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç n|ü]wüèÿ‘·+>± ñqï düeTdü´\T yÓ\T>∑T˝ÀøÏ edüTÔHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.s¡#·Ãã+&É˝À uÛ≤Ø>± πswüHéø±s¡T¶\T n+~+#·&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T.uÛÑ÷eTT\ |ü]s¡ø£åD≈£î @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.uÛÑ÷uÛ≤s¡‹ ÁbÕC…≈£îº <ë«sê 10 \ø£å\ qøå±\T ‘·j·÷s¡T #˚dæ |ü{≤º<ës¡T\≈£î Ç#êÃeTì ‘Ó*bÕs¡T.]ø±s¡T¶\˝À uÛÑ÷$T nqTuÛÑ$düTÔqï yê] ù|s¡T¢ ñ+&É{≤ìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì, #·ìb˛sTTq yê] ù|s¡T ñ+&É≥+ dü]ø±<äì ‘Ó*bÕs¡T.uÛÑ÷uÛ≤s¡‹˝À düeTdü´\T |ü]wüÿ]+∫ ]ø±s¡T¶ ø√dü+ ÁX¯$TdüTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.düπs« |üP]Ô nsTT+<äì, e÷]à Hê{ÏøÏ ]ø±s¡T¶\T s¡÷bı+~kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.j·T+#· Á>±eT+˝À »]–q ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À 54 <äs¡U≤düTÔ\T sê>± 12 <äs¡U≤düTÔ\T |ü]wüÿ]+#·ã&É>±, $T>∑‘ê yê{Ï˝À ø=ìï+{Ïì 7 s√E\˝À, eT] ø=ìï+{Ïì 30 s√E\˝À, $T>∑‘ê$ 45 s√E\˝À |ü]wüÿ]+#·>∑\eTì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.á düe÷y˚X¯+˝À dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY Vü≤s¡¸es¡úHé, n<äq|ü⁄ CÒdæ Áosê+¬s&ç¶, ÄsY&çy√ Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶, kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤›sY, j·T+|æ&çz\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

23e sêÁwüº eTVü‰ düuÛÑ\qT dü.Vü≤ #·≥º+ s¡ø£åD ø£$T{° eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ç>± »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç Äs¡÷àsY, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<Ûä Á|ü<ÛäXŸ e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ Äs¡÷àsY eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù »qï|ü*¢ q&çŒ sê»qï, n<Ûä´≈£åî\T q]‡+\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dæ|æj·T+ sêÁwüº 23e eTVü‰ düuÛÑ\qT KeTà+˝À á HÓ\ 2, 3, 4 ‘˚~\˝À »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì á eTVü‰ düuÛÑ\≈£î Á|üø±wt ø±s¡‘Y, b˛*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT @#·T] d”‘êsê+, ãè+<äø±s¡‘Y, Ç‘·s¡ sêÁwüº Hêj·T≈£î\T bÕ˝§Z+≥THêïs¡ì á eTVü‰ düuÛÑ\≈£î e´ekÕj·T ø±]à≈£î\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

]ø±s¡T¶\qT ‘·ìF #˚dæq &ûm©Œy√ ;s¡÷ÿsY, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±s¡´\j·T+˝À ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ eT+& É\+˝Àì 17 Á>±eT |ü+#êj·T‹\ ]ø±s¡T¶\qT uÀ<ÛäHé &ç$»q˝Ÿ |ü+#êj·T‹ n~Ûø±] |æ.düTπs+<ÛäsY ‘·ìF #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 13e Ä]úø£ dü+|òüT+ ì<ÛäT\ ]ø±s¡T¶\qT |ü]o*+∫ á ì<ÛäT\ qT+&ç m˝≤+{Ï Äeø£‘·eø£\T »]–q $<ÛäT \qT <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚dæq õ˝≤¢ |ü+#êj·T‹ n~Ûø±]øÏ |òæsê´<äT #˚j·Tã&ÉT ‘·T+<äì, eT+&É\+˝Àì Äj·÷ Á>±eT\ ˝ÒÄe⁄{Ÿ dæús¡, #·s¡ ÄdüTÔ\≈£î dü+ã+~Û+∫q ]ø±s¡T¶\qT ≈£L&É ‘·j·÷s¡T #˚dæ ‘·sê«‘· e#˚à bÕ\ø£es¡Z düuÛÑT´\≈£î n+<äCÒj·÷\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÀ<ÛäHé &çm˝Ÿ|æz düTπs+<äsY, j·T+|æ&çz düT|òæ, d”ìj·TsY ndæôdº+{Ÿ »Hês¡úHé, pìj·TsY ndæùdº+{Ÿ ø£èwüí, |ü+#êj·T‹ ø±s¡´<äs¡TÙ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

d”|”m+ sêÁwüº 23e eTVü‰düuÛÑ\≈£î

‘·s¡*yÓ[¢q Á|ü‹ì~Û ãè+<ä+ ìC≤e÷u≤<é s¡÷s¡˝Ÿ, |òæÁãe] 1(düTes ¡íyês¡Ô):KeTà+ q>∑s¡+˝À á HÓ\ 2,3,4 ‘˚~˝À¢ »]π> dæ|æm+ 23e sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\≈£î õ˝≤¢ qT+&ç 9 eT+~‘√ ≈£L&çq Á|ü‹ì~Û ãè+<ä+ ãT<Ûäyês¡+ KeTà+≈£î ãj·T\T<˚]yÓ[fl+~.á dü+<äs¡“+>± Á|ü‹ì~Û ãè+<ëìøÏ õ˝≤¢˝Àì ø±s¡´ø£s¡Ô\T ¬s’˝Ò« ùdºwüHé˝À |òüTq+>± M&√ÿ\T |ü*ø±s¡T.á dü+<äs¡“+>± dæ|æm+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ô|~› yÓ+Á{≤eTT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷, á sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ˝À¢ sêÁwüº yê´|üÔ+>± Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\‘√bÕ≥T, õ˝≤¢˝Àì ;&û |ü]ÁX¯eT, ndü+|òüT{Ï‘· ø±]à≈£î\ düeTdü´\T, e´ekÕj·T ø±]à≈£î\T m<äTs=ÿ+ ≥Tqï düeTdü´\T, õ˝≤¢ ñbÕ~Û ø£\Œq, <ä[‘· –]»qT\ Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡ø£åD¬ø’ á eTVü‰dü uÛÑ\˝À Á|ü‘˚´ø£+>± #·s¡Ã »s¡T|ü⁄‘êeTì nHêï s¡T. |òæÁãe] 2,3 ‘˚~˝À¢ Á|ü‹ì<ÛäT\T düuÛÑ, 4q \ø£å˝≤~ eT+~‘√ KeTà+˝À uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ »s¡|üqTHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T,á eTVü‰d üuÛÑ\˝À eTTK´ n‹<∏äT\T>± dæ|æm+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Á|üø±wtø±+‘Y, b˛©{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´\T d”‘êsê+, ãè+<ëø£s¡‘Y bÕ˝§Z+≥THêïs¡ì, 4q »]π> ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ≈£î õ˝≤¢ qT+&ç y˚˝≤~>± ‘·s¡*sêyê\ì ø√sês¡T.

Hê´j·Tyê~ >∑≥&ç Äq+<é ìj·÷eTø£+

Äs¡÷àsY, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô): düe÷#ês¡+ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ s¡ø£åD ø£$T{Ï eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ç>± Äs¡÷àsY |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q Hê´j·Tyê~ >∑≥&ç Äq+<éqT sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T eTVü≤à<é nãT›˝Ÿ dü©+ ìj·T$T+#ês¡ì áj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. düe÷õø£ ùde <äè|ü<∏ä+ ø£*Zq Äq+<éqT düVü‰#·≥º+ô|’ Á|ü»\˝À Äe>±Vü≤q ø£*–+∫ #Ó’‘·q´+ #˚sTT+#·&ÜìøÏ >±qT Äq+<éqT ìj·T$T+∫q≥T¢ dü©+ ù|s=ÿHêïs¡T. Äq+<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·q ìj·Te÷ìøÏ ø£èwæ #˚dæq sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT nãT›˝Ÿ dü©+≈£î ø£è‘·C„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. düVü‰ #·≥º+ô|’ Á|ü»\˝À ne>±Vü≤q ø£*ŒkÕÔeTì Bì <ë«sê Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷˝À¢ |üP]Ô kÕúsTT düe÷#êsêìï rdüTø=H˚ neø±X¯+ Á|ü‹ bÂs¡T&çøÏ e⁄+<äì, |üqT\˝À HêD´‘· ˝À|æùdÔ á #·≥º+ <ë«sê dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î <Ûäs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√e#·Ãì J$+#˚ Vü≤≈£îÿ≈£î uÛÑ+>∑+ ø£*–q dü+<äs¡“¤+˝À 48 >∑+≥\˝À düe÷#ês¡+ Çyê«*‡ ñ+≥T+<äì ôdø£åHé 4 (1)(_) Á|ü‹ Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·T+˝À ‘·q $<ÛäT\T, u≤<Ûä´‘·\T ‘·~‘·s¡ 17 Ä+X¯\ düe÷#êsêìï <Ûäs¡U≤düTÔ #˚dæq yÓ+≥H˚ ñ∫‘·+>± eTTÁ<äD Ks¡TÃ\‘√ n+~+#ê*‡ ñ+≥T+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. |üP]Ô $esê\≈£î ‘·q ôd˝Ÿ HÓ+ãsY 9440523254≈£î dü+Á|ü~+#ê\ì Äq+<é ‘Ó*bÕs¡T.

Äs√>∑´+ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ;s¡÷ÿsY, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì õ˝≤¢ Á|üC≤ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À »eVü‰sY u≤\ Äs√>∑´ s¡ø£å ne>±Vü≤q dü<ädüT‡qT ôV≤˝ŸÔ ø√Ä]¶H˚≥sY yÓ+ø£fÒX¯«sYsêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À n+>∑Héyê&ç ø±s¡´≈£s¡Ô\≈£î, @Héj·T+\≈£î, ÄX¯ es¡ÿs¡¢≈£î ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï »qe] 26 qT+&ç e÷]à 12 es¡≈£î õ˝≤¢˝À nìï eT+&É˝≤˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì Äj·÷ Á>±e÷\˝À b˛wüø£ ÄVü‰s¡ eTs¡D≤\T ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À ø=qkÕ>∑≈£î+&Ü ìj·T+Á‘·D #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\≈£î Á‘ê>∑T ˙s¡T kÂø£sê´+, eTs¡T>∑T <=&É¢ |ü]X¯óÁuÛÑ‘·qT bÕ{Ï+#·&É+ |ü≥¢ s√>∑\ qT+&ç $eTTøÏÔ bı+<äe#êÃì Äj·Tq nHêïs¡T. düe÷»+˝Àì j·TTe‹, j·TTe≈£î\T <äTsê n\yê≥T\qT $&ÉHê&ç |ü#·Ã<äq+ |ü]X¯óÁuÛÑ‘·¬ø’ #Ó’‘·q´+ rdüT≈£îsêe\ì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY l<ÛäsY, j·T+|æ&çz düT|òæ, yÓT&çø£˝Ÿ n~Ûø±] sêeTT, j·T+Çz >√bÕ˝Ÿ sêe⁄, »&çŒôV≤#Yj·T+ dü‘·´Hêsêj·TD, $<ä´ ø£$T{Ï yÓ’dt #Ó’s¡àHé eT<Ûäyé j·÷<äyé, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, n+>∑Héyê&ç ø±s¡´ø£s¡Ô\T, $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|æ+#Û·q¢ ø√dü+ |ü&ç>±|ü⁄\T ;s¡÷ÿsY, |òæÁãe] 01 (düTes¡íyês¡Ô): ;s¡÷ÿsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ b˛kÕº|òædt ø±sê´\j·T+˝À eè<ä›|ü´ |òæ+#·q¢ ø=s¡≈£î ñ<äj·T+ qT+&ç n~Ûø±s¡T\ ø√s¡¬ø’ |ü&ç>±|ü⁄\T ø±dæq |òæ+#·qT¢ Çe«&É+ ˝Ò<äì |òæ+#·Hé<ës¡T\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Á>±eT+˝À Á|ü‹ HÓ\ n~Ûø±s¡T\T Ç<˚ ‘·s¡Vü‰ ne\+_Û+#·&É+ |òæ+#·Hé<ës¡T\ |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+ #˚düTÔHêïs¡ì yês¡T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Bìô|’ eT+&É\ n~Ûø±s¡T\T <äèwæº kÕ]+#·ø£b˛e&É+‘√ dæ>∑TZ#˚≥ì yês¡T nHêïs¡T. dü÷Œ]Ô Á|ü<Ûë‘··\ $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ ø£å$T+#·sêì H˚s¡+

$Á>∑Vü‰\≈£î eTs¡eTà‘·T\T #˚|ü{≤º* |”d”d” sêh yÓ’<ä´ $uÛ≤>∑ ø√ ø£˙«qsY &Üø£ºsY »j·÷q+<ä ]w”Hê<∏é ø£&É|ü, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û): eTVü≤˙j·TT\T>± ø=ìj·÷&Éã&ÉT‘··Tqï C≤‹|æ‘· eTVü‰‘êà >±+BÛ, sêC≤´+>∑ ìsêà‘·· &Üø£ºsY _.ÄsY. n+uÒ<äÿsY ˝≤+{Ï dü÷Œ¤]Ô Á|ü<Ûë‘··\ $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ ø£å$T+#·sêì H˚s¡eTì, <Ûä«+düyÓTÆq $Á>∑Vü‰\≈£î eTs¡eTà‘··TÔ\T #˚|ü{≤º\ì |”d”d” sêh yÓ’Ó<ä´ $uÛ≤>∑ ø√ ø£˙«qsY &Üø£ºsY »j·÷q+<ä ]w”Hê<∏é ù|s=ÿHêïs¡T. Ç{°e\ sêÁwüº+˝Àì neT˝≤|ü⁄s¡+, <Ûäefi‚X¯«s¡+\˝À n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT, Ç‘··s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À eTVü‰‘êà>±+BÛ $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚j·T&Üìï ìs¡dædü÷Ô ø£&É|ü q>∑s¡+ Äغd” ãkÕº+&ÉT e<ä› >∑\ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ ø°åsê_Ûùwø£+ #˚dæ |üP\e÷\\T y˚dæ ìƒyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± &Üø£ºsY »j·÷q+<ä ]w”Hê<∏é e÷{≤¢&ÉT‘··÷ uÛ≤s¡‘êeìøÏ Ä<äs¡Ù+>± ì*∫ sêC≤´+>∑ ø£s¡Ô>± ñqï n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT ≈£L\<√j·T&É+ <äTs¡Vü≤+ø±s¡, <äTsêàs¡Z #·s¡´>± n_Ûe]í+#ês¡T. neT˝≤|ü⁄s¡+˝À n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìï ≈£L*Ãq dü+|òüT≥qqT sêÁwüº Á|üuÛÑT‘··«+ d”]j·Tdt>± rdüT≈£î+<äHêïs¡T. $Á>∑Vü‰\ <Ûä«+dü+ >∑T]+∫ ‘Ó*dæq yÓÓ+≥H˚ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ rÁe+>± |ü]>∑DÏ+∫ yÓÓ+≥H˚ dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ q\T>∑Ts¡T eT+Á‘··T\qT, |ü\Te⁄s¡T b˛©düT n~Ûø±s¡T\qT |ü+|æ+#ês¡Hêïs¡T. C≤rj·T H˚‘·\ $Á>∑Vü‰\qT |ü]s¡øÏå+#ê*‡q u≤<Ûä´‘·· Á|üuÛÑT‘··«+‘√bÕ≥T Á|ü»\+<ä]ô|’ ñ+<äHêïs¡T. >∑‘· ø=ìï s√E\T>± es¡Tdü $Á>∑Vü‰\ <Ûä«+dü+ #˚düTÔqï <äT+&É>∑T\qT •øÏå+#·ø£b˛e&É+ e\¢H˚ Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T |ü⁄qsêeè‘··eTe⁄‘··THêïj·THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêj·T\d”eT Á>±MTD u≤´+≈£î e÷J &Ó’¬sø£ºsY _.$. s¡eTD, sêeTT, ÇÁe÷Hé, dæ<ë›s¡ú, Hê>±s¡T®q ‘··~‘··s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

M~Û sö&û˝≤ Á|üe]Ô+∫q mdt◊ ø£&É|ü,|òæÁãe] 1(düTes¡íyês¡Ô): ]yéT‡˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï |ü⁄*yÓ+<äT\ ‘ê\÷ø± ‘=+&É÷s¡T ìyêdæ nsTTq sêeTø£èwüíqT bò˛s¡+ |òüsY VüA´eTHé ¬s’{Ÿ‡ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ |üsêeT]Ù+#·>± u≤~Û‘·T&ÉT sêeTø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H˚qT kÕj·T+Á‘·+ 7>∑+>∑\≈£î ∫\¢s¡ n+>∑&çøÏ yÓ\TÔ+&É>± s√&ÉT¶ô|’ ì\ã&ç e⁄qï qqTï mdt◊ m&ÉeT #Ó+|üô|’ #·\T¢ eTì|æ+#·>± H˚qT ÁøÏ+<ä |ü&ç düèVü≤ø√˝ÀŒj·÷qT. m+<äT≈£î kÕsY H˚qT @$T ‘·|ü⁄Œ#˚j·T˝Ò<ä+≥÷ n&çπ>˝Àù| ≈£î&çø±*øÏ ˝≤؃‘√ ø=≥º>± ≈£î&çø±*øÏ u≤>± >±j·TyÓTÆ+~. ≈£î&çø±\T ‘·|æŒ+#·Tø√e&É+˝À eTs¡˝≤ m&ÉeTø±*øÏ ˝≤؃‘√ eT∞¢ >∑{Ϻ>± ø=≥º&É+ ‘√ m&ÉeT ø±\T $]–+~. qqTï |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü nø£ÿ&˚ ns¡›>∑+≥ bÕ≥T |ü&çñHêï Hê ã+<äTe⁄\Te∫à qqTï Á{≤ø£ºs¡T˝À rdüT¬ø[¢ b˛©dt ùdºwüHé m<äT≥ ˇø£>∑+≥ u…’sƒêsTT+∫ s¡ø£Ô|ü⁄ eTs¡ø£\‘√ ñqï qqTï 108øÏbò˛Hé #˚dæ n+ãT˝…H釽À ÄdüŒÁ‹øÏ rdüTø=#êÃs¡T. q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù

>∑Ts¡Tyês¡+, 2 |òæÁãe] 2012

•ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\qT |üs¡´y˚øÏå+∫q &û{° ø£&É|ü,|òæÁãe] 1(düTes¡íyês¡Ô): düs¡«•øå± n_Ûj·÷Hé <ë«sê eT<äs¡kÕ\˝À Á&Ü|tW{Ÿ‡qT #˚]Œ+#ê\H˚ n+X¯+ ô|’ >∑‘· 5 s√E\T>± q>∑s¡+˝À wüVü≤MT ]j·÷ cÕ~U≤Hê˝À 5 s√E\T>± »s¡T>∑T‘·Tqï •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\qT ãT<Ûäyês¡+ mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ &û{° ‘êEB›Hé |ü]o*+#ês¡T. Á|ü‹ s√E á πø+Á<ä+˝À ¬s+&ÉT ãè+<ë\≈£î •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·\≈£î ìs¡«Væ≤ düTÔqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´ yê\+{°s¡¢ •ø£åD≤ ‘·sê«‘· Á&Ü|t W{Ÿ‡qT #˚]Œ+ #·&É+˝À |òü*‘ê\T kÕ~Û+#ê\ì ø√sês¡T.

ã<˚«\T ns¡“Hé mdt◊>± ‹e÷à¬s&ç¶

u<˚«\T, |òæÁãe] 1(düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ |ü≥ºD mdt◊>± m+.‹e÷à¬s&ç¶ ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. ø£&É|ü MÄsY˝À ñqï ‹e÷à¬s&ç¶ ã<˚«\T ns¡“Hé mdt◊>± ìj·÷eTø£+ #˚j·T&É+ »]–+~. Çø£ÿ&É |üì#˚düTÔqï ¬s&ç¶X‚KsY¬s&ç¶ ¬s’˝Ò«ø=+&Ü|ü⁄s¡+≈£î ã~©ô|’ yÓfi≤¢s¡T. u≤<ä´ ‘·\T #˚|ü{Ϻq ‹e÷à¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü≥ºD Á|ü»\ XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\T ø±bÕ&˚+<äT≈£î ‘·qe+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± lu≤˝≤J #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥düTº #Ó’¬sàHé @≥÷s¡T sêeT# ·+Á<ë¬s&ç¶ Äj·TqqT Á|ü‘˚´ø£+>± n_Ûq+~ +#ês¡T. $~Û ìs¡«Vü≤D˝À m˝≤+{Ï sê>∑<˚« cÕ\≈£î, ã+<äTÁ|”‹øÏ nr‘·+>± |üì#˚dü÷Ô Á|ü»\ eTqïq\T bı+<äT‘·THêïs¡ì ø=ìj·÷ &Üs¡T.

U≤Jù|≥ mdt◊>± Ä© U≤Jù|≥, |òæÁãe] 1(düTes¡íyês¡Ô): U≤Jù|≥ b˛©dt ùdºwüHé düuŸÇHéôdŒø£ºsY>± Ä©ì ìj·T$Tdü÷Ô ñ‘·Ôs¡T«\T n+<ësTT. á y˚Ts¡≈£î Äj·Tq πs|ü⁄ $<ÛäT˝À¢ #˚s¡qTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Á|üdüTÔ‘·+ ø=+&Ü |ü⁄s¡+ mdt◊>± |üì#˚dü÷Ô Çø£ÿ&çøÏ ã~© n j·÷´s¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ø£eT˝≤|ü⁄s¡+ mdt◊ u§»®|üŒ ÇHé#ê]® mdt◊>± |üì#˚düTÔHêïs¡T.

Ä\j·T ≈£L*Ãy˚‘·ô|’ md”ŒøÏ |òæsê´<äT U≤Jù|≥, |òæÁãe] 1(düTes¡íyês¡Ô): U≤Jù|≥ eT+&É\+ b˛∫¬s&ç¶|ü˝…¢ |æ\¢ø£q+ ÁøÏ+<ä 50 ôd+≥¢ düú\+˝À ø£ø£ÿj·T´ eTsƒêìï _.|ü⁄\¢j·T´, ∫qï>∑+>∑T\eTà\T, Ä düú\+˝À ñqï <ä≥º+>± ô|]–q ø£+|ü#Ó≥¢qT rdæy˚dæ 60y˚\ s¡÷bÕj·T\ Ks¡TÑ√ Ä\j·T ìsêàD+ #˚j·T &É+ »]–+~. á Ä\j·÷ìï Á>±eT+˝À @&Ü ~ ÁøÏ‘·+ ì]à+#·&É+ »]–+~. ø=+<äs¡T Á>±eT düTú\T á Ä\j·T n_Ûeè~Δì ˇs¡TÃø√˝Òø£ ∫qï>∑+>∑T\eTà |üP] >∑T&çôd‘√ düVü‰ >∑T&çì ≈£L*Ãy˚j·T&É+ »]–+~. á >∑T&ç ≈£L*Ãy˚‘·qT ìs¡dædü÷Ô ∫qï>∑T+>∑T\eTà, _.|ü⁄\¢j·T´\T Á|üC≤yêDÏ <ë«sê md”ŒøÏ |òæsê´<äT #˚j·T&É+ »]–+~. md”Œ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î U≤Jù|≥ b˛©düT\T πødüTqT qyÓ÷<äT#˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

H˚&ÉT wæ]&ç kÕsTT dü|üÔeT yês√‘·‡yê\T U≤Jù|≥, |òæÁãe] 1(düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD düMT|ü+˝À C≤rj·Ts¡Vü≤<ë] Á|üø£ÿq ñqï l wæ]¶kÕsTT eT+~s¡+˝À H˚&ÉT dü|üÔeT yês√‘·‡ yê\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä\j·T e´ekÕú|ü≈£î\T >∑]X¯ düTã“sê»XË{Ϻ ‘Ó*bÕs¡T. H˚{Ï ñ<äj·T+ 7>∑+≥\≈£î eTVü‰>∑D|ü‹ |üP», kÕsTTøÏ |ü+#êeTè‘ê_Ûùwø£+, ø£\X¯kÕú|üq, qeÁ>∑ Vü≤|üP», Ä+»H˚j·T, düTÁãeT D´kÕ«$T\≈£î Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ á ñ‘·‡yê˝À¢ uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§Zì kÕ«$T yê] ø£è|ü≈£î bÕÁ‘·T\T ø±yê\ì ø√sês¡T. n˝≤π> eT<Ûë´Vü≤ï+ uÛÑø±Ô<äT\≈£î eT+>∑fi¯Vü‰s¡‘·T\T, nqï<ëq+ @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

uÛÑ÷ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]kÕÔ+ ‘·Vü≤d”˝≤›s¡T eTVü≤<˚ej·T´ ˇ+{Ï$T≥º, |òæÁãe] 1(düTes¡íyês¡Ô): ˇ+{Ï$T≥º eT+&É\ +˝Àì Á|ü»\ uÛÑ÷$T düeTdü´\qT eT]j·TT |ü{≤º e÷]Œ&çøÏ dü+ã+~+∫ ÄØ®\T d”«ø£] +#·T≥, uÛÑ÷$T ]ø±s¡T¶\ e÷]Œ&ç $esê\ qyÓ÷<äT yês¡dü‘·«+ <ë«sê>±ì, u≤>∑|ü+|æDÏ <ë«sê ø±ì, ]õwüºs¡T <äkÕÔy˚E\ <ë«sê ø±ì uÛÑ÷$T Vü≤≈£îÿ\T bı+~qyês¡T <Ûäs¡ø±düTÔ\T #˚düTø=qe˝…qì ¬s$q÷´ dü<ädüT‡\T @sêŒ≥T #˚XÊeTì ‘·Vü≤o˝≤›s¡T eTVü≤<˚ej·T´ ‘Ó*bÕs¡T. ˇ+{Ï$T≥º eT+&É\+˝Àì sê#·>∑÷&É|ü˝…¢ ;dæ ø±\ì˝À »]–q Á|ü»\ düeTdü´\qT ‘·Vü≤o ˝≤›s¡T <äèwæºøÏ rdüT¬ø[‘˚ Äj·Tq düeTdü´\qT |ü]wüÿ]kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY◊ n+»Hê >ö], düπs«j·TsY ø£ØeTT˝≤¢, MÄs√« #·\|ü‹, ¬syÓq÷´ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&˚ q>∑s¡bÕ\ø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À Áø°&√‘·‡yê\T ø£&É|ü,|òæÁãe] 1(düTes¡íyês¡Ô): ø£&É|ü q>∑s¡ >±+BÛq>∑sY˝À ñHêï q>∑s¡bÕ\ø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\ ˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ Áø°&√‘·‡ yê\T ìs¡«Væ≤ düTÔqï≥T¢ ÇHé#êsY® eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s=ŒπswüHé ø£$Twü qsY _. lìyêdüT\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± ÄsY »j·T \øÏåà, ndæôdº+{Ÿ dü÷|ü]+ f…+&é Ä|òt b˛©dt, m. ñe÷eTùV≤X¯«sY sêe⁄, dü÷|ü]f…+&ç+>¥ Ç+ »˙sY bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

eTVü≤ã÷uŸu≤cÕ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêC≤´+>∑ e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ñ\¢+|òüTq #˚j·T≥+ @ n~Ûø±] nsTTq ‘·eT u≤<Ûä´‘·\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì, á $<Ûä+>± Á|üe]Ô+∫q n~Ûø±s¡T\ô|’ ô|’ n~Ûø±s¡T\T $<ÛäT\ qT+&ç ãVæ≤wüÿ]+∫, n~Ûø±s¡T\T #·{≤ºìï #·≥º]‘ê´ neT\T #˚j·÷\Hêïs¡T. õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù »q‘ê dü©+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢ ˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ne÷j·T≈£î\ô|’ b˛©düT n~Ûø±s¡T\ rs¡T u≤>±˝Ò<äì yês¡T sêC≤´+>∑ #·≥º $s¡T<ä›+>± Á|üe]ÔdüTÔHêïs¡ì yê]ô|’ ‘·ø£åDy˚T #·s¡´\T #˚|ü≥º e\dæ+~>± yês¡T Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À bò˛s¡+ |òüsY VüA´eTHé ¬s’{Ÿ‡ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T wüØ|òt, sêe÷+E\T, düTπswt≈£îe÷sY, düT<ÛësêDÏ, e*#êHé, C…¬ø#ê] \T bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘=+&É÷s¡T mdt◊ ô|’ ‘·ø£åDy˚T #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ $<ÛäT\ qT+&ç ãVæ≤wüÿ]+#ê\ì bò˛s¡+ |òüsY VüA´eTHé ¬s’{Ÿ‡ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T nãT›˝Ÿ U≤<äsY &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

e÷‘ê •X¯ó eTs¡D≤\ ‘··–Z+|ü⁄q≈£î #·s¡´\T #˚|ü{≤º*: ø£˝…ø£ºsY nì˝Ÿ≈£îe÷sY ø£&É|ü, |òæÁãe] 1(düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À e÷‘ê •X¯ó eTs¡D≤\qT ‘··–Z+#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì ø£˝…ø£ºsY yê´düuÛÑ≥¢ nì˝Ÿ≈£îe÷sY ù|s=ÿHêïs¡T. ø£&É|ü ø£˝…ø£ºπs{Ÿ #Ûê+ãsY˝À »]–q Á|üdüe eTs¡D≤\ düMTøå± düe÷y˚XÊìøÏ Äj·Tq n<Ûä´ø£å·‘· eVæ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘··÷ <˚XÊ_Ûeè~›øÏ e÷‘ê •X¯ó eTs¡D≤\ XÊ‘··+ eTTK´eTHêïs¡T. e÷‘ê •X¯ó eTs¡D≤\ XÊ‘·+ ‘··–Z‘˚ <˚X¯+ n_Ûeè~› #Ó+~q≥T¢ uÛ≤$+#·e#·ÃHêïs¡T. 1994˝À eTq <˚X¯+˝À Á|üdüe eTs¡D≤\ XÊ‘··+ ‘··–Z+#˚+<äT≈£î »]–q ˇ|üŒ+<ä+˝À ◊ø£´ sê»´ dü$T‹ uÛ≤>∑ yÓTÆ+<äHêïs¡T. n|üŒ{Ï qT+∫ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î á eTs¡D≤\T ‘··–Z+#˚+<äT≈£î πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T y˚˝≤~ ø√≥¢s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà ô|&ÉT‘··Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. C≤rj·T Á>±MTD yÓ’<ä´ $TwüHé <ë«sê 2000 dü+e‘··‡sêìøÏ e÷‘ê •X¯ó eTs¡D≤\T 100≈£î ‘··–Z+#ê\H˚ \ø£å´+ ø±>±, Á|üdüTÔ‘·+ ]ø±s¡T¶\ Á|üø±s¡+ 134 eTs¡D≤\T »s¡T>∑T‘··THêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. M{Ïì ‘··–Z+#˚+<äT≈£î Ç+ø± ˝À‘··T>± n<Ûä´j·Tq+ #˚j·÷\ì &Üø£ºs¡¢≈£î dü÷∫+#ês¡T. yÓ’<ä´ dü<äTbÕj·÷\qT ô|+bı+~+∫ Á|üdüe eTs¡D≤\qT ‘··–Z+#ê\ì yÓ’<äT´\qT Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢ yÓ’<ä´

Äs√>∑´XÊK n~Ûø±] &Üø£ºsY Á|üuÛÑT<ëdt e÷{≤¢&ÉT‘··÷ Á|ü‹ \ø£å eT+~ J$+#˚ _&ɶ\≈£î m+‘··eT+~ ‘··\T¢\T #·ìb˛‘˚ <ëìH˚ e÷‘ê eTs¡D≤\ XÊ‘··+>± yÓÓ∫ÃkÕÔs¡Hêïs¡T eTq <˚X¯+˝À \ø£å _&ɶ\≈£î>±qT 134 eT+~ ‘··\T¢\T eTs¡DÏdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. πøs¡fi¯ sêÁwüº+˝À ˇø£ \ø£å≈£î 80 eT+~ e÷Á‘·y˚T #·ìb˛‘··THêïs¡Hêïs¡T. eTq sêÁwüº+ ≈£L&Ü πøs¡fi¯ sêÁcÕºìï dü÷Œ]Ô>± rdüT≈£îì Á|üdüe eTs¡D≤\T ‘··–Z+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. Á|üdüe eTs¡D≤\qT ]b˛s¡Tº #˚ùdÔ @mHém+\≈£î Çã“+~ edüTÔ+<äì ]b˛s¡Tº #˚j·T&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Ç~ •ø£å ø√dü+ ø±<äì @mHém+\T >∑T]Ô+#ê\Hêïs¡T. πøe\+ ø±s¡D≤\T $X‚¢wæ+∫ á eTs¡D≤\ XÊ‘êìï ‘··–Z+#˚+<äT≈£î e÷Á‘·y˚T ñ|üjÓ÷>∑ |ü&ÉT ‘··T+<äHêïs¡T. n~Ûø£eTs¡D≤\T ø±qTŒ\ düeTj·T+˝À n~Ûø£ s¡ø£ÔÁkÕe+ e\¢ »s¡T>∑T‘··Hêïj·THêïs¡T. s¡ø£ÔÁkÕe+ ‘··–Z+#˚ $wüj·T+ô|’ &Üø£ºs¡¢≈£î Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD ÇùdÔ u≤>∑T+≥T+<äì ø=+<äs¡T yÓ’<äT´\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ] yéT‡ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ &Üø£ºsY sêƒ yéTX¯s¡DY, ] yéT‡ yÓ’<äT´\T &Üø£ºsY u≤\ø£èwüí, zãT˝Ÿ¬s&ç¶, ◊d”&ûmdt |”&û ©˝≤e‹, &û|”z eTTq«sY n©‘√bÕ≥T Ç‘··s¡ yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘·«s¡˝À ñ|ü mìïø£\ düeTs¡+ >∑{Ϻb˛{° ‘·|üŒ<ä+≥Tqï ø±+Á¬>dt, {°&û|” ø£&É|ü, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À ‘·«s¡˝À ñ|ü mìïø£\ q>±sê ÁyÓ÷>∑uÀ‘√+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ nôd+;¢˝À Á|üy˚X¯ô|{Ϻq n$XÊ«dü rsêàq+˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ e´‹πsø£+>± z≥T y˚dæq õ˝≤¢ myÓTà˝Ò´\\ô|’ ‘·«s¡˝À y˚≥T |ü&ÉqT+~. Ç|üŒ{Ïπø XÊdüqdüuÛÑ d”Œø£s¡T Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY õ˝≤¢≈£î #Ó+~q eTT>∑TZs¡T yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ eT<äΔ‘·T ‘Ó*Œq ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´˝…’q >∑&çø√≥ lø±+‘Y¬s&ç¶, ø=s¡eTT≥¢ lìyêdüT\T, ÄπøbÕ{Ï neTs¡Hê<∏é¬s&ç¶\qT |æ*|æ+∫ $#ê]+#·&É+ »]–+~. M] $es¡D\T $qï d”Œø£sY M]ô|’ ‘·«s¡˝À M] XÊdüqdüuÛÑ´‘ê«\qT s¡<äT› #˚düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Bì ø±s¡D+>± õ˝≤¢˝À eTs√kÕ] ñ|ü mìïø£\ düeTs¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±uÀ‘√+~. á ñ|ü mìïø£\˝À m˝≤¬>’Hê ¬>\yê\ì n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ, Á|ü‹|üø£å ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ, q÷‘·q yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ eP´Vü≤ Á|ü‹eP´Vü‰\T s¡∫düTÔHêïsTT. nsTT‘˚ õ˝≤¢˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Vü≤yê q&ÉTk˛Ô+~. >∑‘· ñ|ü mìïø£\˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ uÛ≤Ø yÓTC≤]{°‘√ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. ø±ì Ä mìïø£\˝À ªªôd+{ÏyÓT+≥Tμμ |üì #˚dæ+<äì ø±+Á¬>dt bÕغ, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\T uÛ≤$düTÔHêïsTT. ø±ì Ç|üŒ{Ï |ü]dæú‘·T\T ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± eT\#·Tø√yê\ì ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ\T Á|üj·T‹ïdüTÔHêïsTT. Á|üdüTÔ‘·+ »>∑Hé nÁø£e÷düTÔ\T, me÷àsY ≈£î+uÛÑø√D≤\qT ‘·eT Á|ü#êsêg+>± yê&ÉTø√yê\ì ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ\T ìs¡ísTT+#·T≈£îqï≥Tº düe÷#ês¡+. yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ñ|ü mìïø£\≈£î dæ<äΔ+>± ñ+~. sêj·T#√{Ï˝À Ç|üŒ{Ïπø lø±+‘Y¬s&ç¶ Á|ü»\‘√ eTy˚Tø£yÓTÆ ñ|ü mìïø£\˝À ¬>*|æ+#ê\ì Á|ü»\qT ø√s¡T‘·Te⁄Hêïs¡T. sê»+ù|≥˝À neTsYHê<∏é¬s&ç¶ Á≥düTº\ <ë«sê $düèÔ‘· ø±s¡´Áø£e÷\T #˚dü÷Ô <ä÷düT≈£îb˛‘·THêïs¡T. ¬s’˝Ò«ø√&É÷s¡T myÓTà˝Ò´

lìyêdüT\T ‘·eT kÕe÷õø£ es¡Z z≥T¢, yÓ’mdt »>∑Hé #Û·]cÕà K∫Ñ·+>± ‘·qqT ¬>*|ækÕÔj·Tì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Çø£ n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ $wüj·÷ìø=ùdÔ á ìjÓ÷»ø£ esêZ\˝À nuÛÑ´s¡Tú\T ˝Òø£ #ê˝≤ øÏ¢wüº |ü]dæú‹˝À ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. sêj·T#√{Ï˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|ü⁄q b˛{° #˚j·÷&ÜìøÏ rÁe b˛{° ñ+~. s¡y˚Twt¬s&ç¶, sê+Á|ükÕ<é¬s&ç¶ ‘√ bÕ≥T yÓTÆHêغ es¡Z+ Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü {Ϭø{Ÿ Ä•düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Çø£ {Ï&ç|æ $wüj·÷ìø=ùdÔ e÷J myÓTà˝Ò´ bÕ\ø=+Á&Üj·TT&ÉT bÕغ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î <ä÷s¡+>± ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Bì ø±s¡D+>± sêj·T#√{Ï ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À {Ï&ç|æ yÓqTø£+»˝À ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. sê»+ù|≥ ìjÓ÷»ø£s¡Z+ |ü]~Û˝À e÷Á‘·+ Á‹eTTK b˛{° HÓ\ø=ì ñ+~. yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡|ü⁄q ÄπøbÕ{Ï neTsYHê<∏é¬s&ç¶ ñ|ü mìïø£\ ã]˝À ñ+fÒ ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ ‘·s¡|ü⁄q ã\yÓTÆq nuÛÑ´s¡Tú\qT b˛{°>± ì\u…{≤º\ì Ç|üŒ{Ïπø nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ |üPs¡ÔsTTq≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç{°e\ |æÄsY|æ ø±+Á¬>dt˝À $©q+ ø±e&É+, sêeT#·+Á<äj·T´≈£î eT+Á‹ |ü<ä$ sêe&É+ Ç˝≤ ø=ìï ø±s¡D≤\T ø±+Á¬>dt bÕغøÏ nqT≈£L\+>± ñqï $wüj·÷\T. ¬s’˝Ò«ø√&É÷s¡T ìjÓ÷»es¡Z+˝À ≈£L&Ü yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ >±* Mk˛Ô+~. Çø£ÿ&É ø±+Á¬>dt bÕغ dü¬s’q nuÛÑ´s¡Tú\qT ì\bÕ\ì jÓ÷∫k˛Ô+~. {Ï&ç|æ Ç|üŒ{Ïπø n»jYTu≤ãTqT nuÛÑ´]ú>∑ m+|æø£ #˚dæ+~. Ç˝≤ eT÷&ÉT ìjÓ÷»ø£ esêZ\ |üs¡+>± #·÷ùdÔ m≈£îÿe XÊ‘·+ eT+~ Á|ü»\T yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ eT<äΔ‘·T ‘Ó*ù| neø±X¯eTT+~. ø±ì e÷]q |ü]dæú‘·T\T Ä bÕغ jÓTTø£ÿ nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|ækÕÔj·÷? ˝Ò<ë? nì õ˝≤¢ Á|ü»\T ≈£L&Ü ÄdüøÏÔ>± m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T.

ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ nuÛÑT´qï‘˚ <ä[‘· düe÷K´ <Û˚´j·T+ <ä[‘· düe÷K´ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT m\¢j·T´

b˛s¡Te÷$Tfi¯¢, |òæÁãe] 1(düTes¡íyês¡Ô): ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ n_Ûeè~› ø√düy˚T <ä[‘· düe÷K´ <Û˚´j·TeTì @|æ <ä[‘· düe÷K´ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø=‘·Ô|ü˝…¢ j·T\¢j·T´ ù|s=ÿHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ b˛s¡Te÷$Tfi¯¢˝Àì n+uÒ<äÿsY uÛÑeq+˝À @sêŒ≥T #˚dæq <ä[‘· düe÷K´ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± j·T\¢j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À <ä[‘· düe÷K´ ù|s¡T‘√ ø=+<äs¡T qøÏ∞ n<Ûä´≈£åî\T>± @ ÁbÕ+‘·+˝À ‘·eT kÕ«s¡Δ+ ø√düeTT <ä[‘· düe÷K´qT yê&ÉT≈£î+≥THêïs¡ì, n˝≤+{Ï yê] <äfi≤Ø e÷≥\T qeTàe<ä›ì Äj·Tq nHêïs¡T. Á>±eT kÕúsTTqT+&ç md”‡, md”º _dæ, yÓTÆHêغ\˝À ø£$T{°\T @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. eT+&É\, õ˝≤¢ kÕúsTT ø£$T{°\T |üP]Ô #˚kÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T. á HÓ\ 15e ‘˚B ˝À|ü⁄ ã<˚«\T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì b˛s¡Te÷$Tfi¯¢, _.ø√&É÷s¡T,

ø±•Hêj·Tq, ø£\dübÕ&ÉT eT+&É˝≤˝À¢ ø£$T{Ïì |üP]Ô #˚dæ ìjÓ÷»ø£es¡Z düuÛÑqT ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. <ä[‘· kÕeTK´ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.Hê>∑j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ áHÓ\ 17e ‘˚Bq Á>±eTkÕúsTT˝À <ä[‘· $<ë´]ú ô|ò&ÉπswüHé ÄyÓ÷~+#·T‘êeTHêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£fi≤eT+&É* sêÁwüº ø£˙«qsY &çmdt.»j·Tsê+, Ábı<äT›≥÷s¡T eT+&É\ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT _.Ä<ëeTT, u≤dt dü+düú n<Ûä´≈£åî&ÉT jÓ÷Vü≤Hé, õ˝≤¢ ø√XÊ~Ûø±] {Ï.Hê>∑j·T´, <ä[‘· bò˛s¡+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù k˛eTj·T´, d”|”m+ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù _.zãT˝ÒdüT, b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ eT+&É\ ø£˙«qsY sêeT˝ø£åàj·T´, _.ø√&É÷s¡T eT+&É\ ø£˙«qsY yÓ’.Á|ükÕ<äsêe⁄, ‘·~‘·s¡ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘·|ü⁄Œ&ÉT ]ø±s¡T¶\ ø£\dübÕ&ÉT eT+&É\ ‘·Vü≤o˝≤›s¡T ø£&É|ü, |òæÁãe] 1(düTes¡íyês¡Ô): bò˛s¡+ |òüsY VüA´eTHé ¬s’{Ÿ‡ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ãT<Ûäyês¡+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·{≤ºìï ìØ«s¡´ |üs¡Tdü÷Ô düe÷#ês¡+ ø√]q e´≈£îÔ\≈£î ‘·|ü⁄Œ&ÉT düe÷#ês¡+ Çe«&É+ ÄqyêsTTr>± edüTÔqï ø£\dübÕ&ÉT eT+&É\ ‘·Vü≤o˝≤›s¡T, $Äs√«\ ‘·|ü⁄Œ&ÉT düe÷#ês¡+ ÇdüTÔHêïs¡T. ø£&É|ü q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù eTVü≤ã÷ãT u≤cÕ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ sêC≤´+>∑+ Ç∫Ãq<ë ˝Òø£ n~Ûø±s¡T\T ‘·j·÷s¡T #˚düT≈£îqï Vü≤≈£îÿ #·≥ºe÷. 2005 ˝À düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À bÕdt #˚j·T&É+ »]–+<ë, n~Ûø±s¡T\T ‘·eT+‘·≥{≤y˚T ÇdüTÔqï düe÷#ês¡e÷, düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç n&ÉT>∑T‘·Tqï düeTdü´\qT ‘·|ü⁄Œ&ÉT düeTdü´\T>± ∫Árø£]+#·&É+ á #·≥º+ô|’q Á|ü‹ bÂs¡T&çøÏ qeTàø£+ b˛‘·T+<äì, Ç˝≤+{Ï #·{≤º\T mìï e∫ÃHê á n~Ûø±s¡T\ rs¡T e÷Á‘·+ e÷s¡<äì Á|ü»\T >∑{Ϻ>± qeTà&É+ »s¡T>∑T‘√+<äì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T nãT›˝Ÿ U≤<äsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· HÓ\ 30e ‘˚Bq b˛s¡Te÷$Tfi¯¢ eT+&É\ ‘·Vü≤o˝≤›s¡T ø±sê´\j·T+˝À ‘·+‘·T #·÷dü÷Ô eTTK´+>± eT+&É\ ø±sê´\j·T+˝À ø=+‘· eT+~

n~Ûø±s¡T\T |ü≥º |ü>∑˝Ò eT<ä´+ ùd$+∫ @$T e÷{≤¢&ÉT‘·THêïyÓ÷ ‘Ó*j·Tì |ü]dæú‹, e∫Ãq Á|ü»\T @<Ó’Hê düe÷#ês¡+ n&ç–‘˚ me]ì MTs¡T n&çπ>~ nì düe÷<ëq+ Çe«&É+, me«s¡T ô|’ø£eTT eTT≥º#Ó|挑˚ yê] yÓ+≥H˚ düe÷#ês¡+ Çe«&É+ yê]øÏ #·ø£#·ø± |üqT\T #˚dæ ô|≥º&É+ »s¡T>∑T‘·Tqï~. ù|<äyê&ÉT ù|<äyê&ç>±H˚ e⁄+&É&É+, ù|<äyê&çô|’ @<√ nu≤+&Ü\T yÓ÷|ü&É+ ù|<äyê]ì ø±sê´\j·T+ <ä]πø sê≈£î+&Ü #˚j·T&É+. Ç˝≤+{Ï n$˙‹ @Hê&ÉT n+‘·eTe⁄‘·T+‘√ y˚∫ #·÷&Ée\dæq nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù »q‘ê dü©+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &ÉãT“ eTT+<äT sêC≤´+>∑ #·{≤º\T mìï ‘Ó∫Ãô|≥ºHê n$ m+<äT≈£î |üìøÏsêì sê‹ u§eTà˝Òqì Á|ü»\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚j·T&É+ »]–+<äì Çø£HÓ’Hê á #·{≤º\T ñHêïj·Tqï qeTàø±ìï ø£*–+#·&Üìï ô|’ n~Ûø±s¡T\T, ø£$TwüqsY\T #·s¡´\T rdüTø√e\dæ+~>± bò˛s¡+ |òüsY VüA´eTHé ¬s’{Ÿ‡ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T |òüØ|òt, düT<ÛësêDÏ, sêe÷+E\T, düTπswt≈£îe÷sY, e*#êHé, m.e*, &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

d”|”◊ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ç>± @M s¡eTD yÓTÆ<äT≈£Ls¡T,|òæÁãe] 1(düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ìdüTº bÕغ 21e õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ\T >∑‘· HÓ\ 28,29 ‘˚B˝À¢ ø£&É|ü q>∑s¡+˝À »]–q$.á eTVü‰düuÛÑ˝À¢ mìï¬ø’q q÷‘·q ø£$T{Ï˝À yÓTÆ<äT≈£Ls¡T ÁbÕ+‘·+ qT+&ç õ˝≤¢ ø±s¡´es¡ZdüuÛÑ´&ÉT>± @$.s¡eTD, øöì‡˝Ÿ yÓT+ãs¡T>± |æ.uÛ≤düÿsY, |æ.lsêeTT\T, mdt.nãT›˝≤¢ mìïø£j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± @$.s¡eTD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 1986 qT+&ç 1996es¡≈£î @◊mdtm|òt ˝À $$<ä Vü≤À<ë˝À¢ õ˝≤¢ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù es¡≈£î n˝≤π> 1996qT+&ç 2004 es¡≈£î @◊yÓ’m|òt õ˝≤¢ düVü‰j·Tø±s¡´<ä]Ù>±, 2004 &çôd+ãs¡T qT+&ç 2006 y˚T es¡≈£î d”|”◊ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù>±, 2006 qT+&ç 2009 es¡≈£î ¬s’‘·T dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù>±, 2007 qT+&ç Ç|üŒ{Ï es¡≈£î d”|”◊ yÓTÆ<äT≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±s¡´~s¡Ù>±, n˝≤π> @◊{Ïj·T÷dæ ˝À ≈£L&Ü õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT>± ø=qkÕ>∑T‘·÷Hêïs¡T. 1986 qT+&ç Ç|üŒ{Ï es¡≈£î bÕغ Á|üC≤dü+|òü÷\˝À |üì#˚dæ bÕغì yÓTÆ<äT≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ã˝Àù|‘·+ #˚dæq+<äT≈£î >∑T]Ô+∫ bÕغ sêÁwüº ø£$T{ÏøÏ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T n˝≤π> yÓTÆ<äT≈£Ls¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Hê k˛<äs¡ ø±Áy˚T&é‡ n+<ä]øÏ ù|s¡T

ù|s¡Tq $|ü¢yê_Ûq+<äq\T ‘Ó* bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± yÓTÆ<äT ≈£Ls¡T ÁbÕ+‘· d”|”◊ , Á|üC≤ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T _¬øm+ j·T÷ õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T _$ lìyêdüT\T, d”|”◊ ìjÓ÷» ø£es¡Z ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T mdt.s¡ +‘·T˝≤¢, d”|”◊ eT+ &É\ Hêj·T ≈£î\T mdt.cÕe*¢, &ç.sêC≤, &ç.düTã“sêj·TT&ÉT, |æ.X¯+ø£sY, mdt.ø£˝≤+, @◊{Ï j·T÷dæ eT+ &É\ Hêj·T≈£î\T m+.>∑+>∑qï, j·TT.#Óqïj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Zì Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

nX¯«yêVü≤q+ô|’ <˚e<˚e⁄ì yÓ’uÛÑe+

ø£&É|ü, |òæÁãe] 1, (düTes¡íyês¡Ô)' <˚e⁄ìø£&É|ü ÁãVü≤Àà‘··‡ƒyê\˝À uÛ≤>∑+>± Áo \øÏåà yÓÓ+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T eTT‘··´|ü⁄ |ü+~], nX¯«yêVü≤Hê\ô|’ uÛÑ≈£îÔ\qT ø£{≤øÏå+#ê&ÉT. ñ‘··‡ƒyê\˝À uÛ≤>∑+>± ñ<äj·T+ ñuÛÑj·T <˚y˚s¡T\‘√düVü‰ kÕ«$TøÏ ‹s¡TeT+»q ùde, n\+ø±s¡+ #˚XÊs¡T. eTT#·Ã≥ >=*ù| eTT‘ê´\ |ü+~] yêVü≤q+˝À <˚e⁄ìø£&É|ü e÷&ÉM<ÛäT\˝À $Vü≤]+∫ uÛÑ≈£îÔ\qT qj·THêq+<ä+ ø£*–+#ês¡T. ñs¡ø£˝…‘·TÔ‘·Tqï nX¯«yêVü≤q+ô|’ ø=\Te⁄B] <˚e⁄ìø£&É|ü yêdüT\≈£î ‘··q yÓ’uÛÑyêìï #ê{≤s¡T. eT+>∑fi¯ yêsTT<ë´\T, #Óø£ÿ uÛÑ»q, ø√˝≤{≤\ ãè+<ë\T kÕ«$T sêø£qT ‘Ó\T|ü⁄‘··÷ eTT+<äT≈£î kÕ>∑>±, uÛÑ≈£îÔ\T ø=ã“] ø±j·T\T düeT]Œ+∫ |üP»\T #˚XÊs¡T. ns¡Ã≈£î\T yê]øÏ eT+>∑fi¯ Vü‰s¡‘·T\T, rs¡ú Á|ükÕ<ë\qT n+<äCÒXÊs¡T. nq+‘··s¡+ Áoƒyê]ì ùd<ä rs¡Tdü÷Ô X¯j·TH√‘··‡e+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ nX‚wü dü+K´˝À ‘··s¡*e∫Ãq uÛÑ≈£îÔ\T >√$+<äHêeT düàs¡D #˚dü÷Ô bÕ˝§ZHêïs¡T.

<Ûäs¡à Á|ü#ês¡ ñ<√´–ô|’ $õ˝…Hé‡ $#ês¡D ø£&É|ü, |òæÁãe] 1(düTes¡íyês¡Ô) : ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúHê\ nqTã+<Ûä dü+düú Væ≤+<ä÷<Ûäs¡à Á|ü#ês¡ |ü]wü‘Y (&ç|æ|æ) ñ<√´–ô|’ $#ês¡D≈£î ‹s¡T|ü‹ $õ˝…Hé‡ $uÛ≤>∑+ Á|ü‹ì~Û ø£&É|ü q>∑sêìøÏ e#êÃs¡T. &ç|æ|æ ø£&É|ü XÊK ø√-Ä]¶H˚≥sY _. Á|üø±wt¬s&ç¶ô|’ Ä]úø£|üs¡yÓTÆq neø£‘·eø£\T »]–q≥T¢ Äs√|üD\T sêe&É+‘√ ‘êqT ÁbÕ<∏ä$Tø£ $#ês¡D≈£î e#êÃqì $õ˝…Hé‡ Á|ü‹ì~Û ‘Ó*bÕs¡T. Á|üø±wt¬s&ç¶ ñ<√´>∑ Ø‘ê´ ø±´+|ü⁄˝À ñ+&É≥+‘√ Äj·TqqT H˚s¡T>± $#ê]+#·˝Òø£ b˛j·÷q˙, ø±sê´\j·T+˝Àì Ç‘··s¡ ñ<√´>∑T\qT $#ê]+#êqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. b˛s¡Te÷$Tfi¯¢≈£î #Ó+~q ˇø£ j·TTe‹ qøÏ© $<ë´ dü]º|òæ¬ø{Ÿ‘√ ≈£åîs¡ø£ ñ<√´>∑+ bı+~+<äì |òæsê´<äT sêe&É+‘√ Ä $wüj·÷ìï ≈£L&Ü á dü+<äs¡“¤+>± $#ê]+#·qTHêïeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± &ç|æ|æ <ë«sê Ä<Ûë´‹àø£ Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔqï ø£fi≤ø±s¡T\qT ≈£L&Ü bò˛Hé <ë«sêq÷, |æ*|æ+#·Tø=ì $wüj·÷\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. M]˝À ø=+<äs¡T Á|üø±wt¬s&ç¶øÏ nqT≈£L\+>±, eT]ø=+<äs¡T e´‹πsø£+>± #Ó|æŒq≥T¢ düe÷#ês¡+. ‘êqT $#ê]+#·e\dæq e´øÏÔ }s√¢ ñHêï&√ ˝Ò<√ ‘Ó\TdüTø√≈£î+&Ü $õ˝…Hé‡ Á|ü‹ì~Û sêe&É+ >∑eTHês¡Ω+.

eT>∑, Ä&É _&ɶ nH˚ $wüj·T+ ‘··|üŒìdü]>± ]õwüºsY #˚j·÷* õ˝≤¢ yÓ’Ó<ä´ Äs√>∑´XÊU≤~Ûø±] Á|üuÛÑT<ëdt ø£&É|ü, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô)' õ˝≤¢˝À kÕÿì+>¥ πø+Á<ë\ <ë«sê >∑s¡“e‘··T\qT |üØøÏå+∫ eT>∑, Ä&É _&ɶ nH˚ $wüj·T+ ]õwüºs¡¢˝À ‘··|üŒìdü]>± q yÓ÷<äT #˚j·÷\ì õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊU≤~Ûø±] &Üø£ºsY Á|üuÛÑT<ëdt &Üø£ºs¡¢≈£î Ä<˚•+#ês¡T. ø£&É|ü q>∑s¡+˝Àì &ûm+ôV≤#Yz #ê+ãsY˝À »]–q *+>∑ ìsê›s¡D düMTøå± düe÷ y˚XÊìøÏ Äj·Tq n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘··÷ õ˝≤¢˝À 1000 eT+~ |ü⁄s¡Twüß\≈£î 919 eT+~ e÷Á‘·y˚T Ád”Ô\T ñHêïs¡Hêïs¡T. BìøÏ ø±s¡D+ nÁ˝≤º kÂ+&é‡ $THé‡ <ë«sê Ä&É _&ɶ nì ‘Ó*j·T>±H˚ nu≤s¡¸Hé #˚düTø√e&É+ »s¡T>∑T‘√+<äHêïs¡T. Bìì ìj·T+Á‹+#˚+<ä≈£î πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T Á|ü‘˚´ø£ #·{≤º\qT s¡÷bı+~+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. nÁ˝≤ºkÂ+&é $TwüqT¢ ø£*–q &Üø£ºs¡T¢ #·≥º |üÁø±s¡+ q&ÉT#·Tø√yê\Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘··« ÄdüT|üÁ‘··T\˝À¢H˚ nÁ˝≤ºkÂ+&é πø+Á<ë\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì, ˝Òì|üø£å+˝À d”CŸ #˚kÕÔeTHêïs¡T. nÁ˝≤ºkÂ+&é πø+Á<ë\≈£î e#˚à >∑s¡“e‘··T\qT |ü]o*+∫q nq+‘··s¡+ Ä&É, eT>∑ nH˚ $wüj·T+ dü¸wüº+>± ]õºsY #˚dæ >√|ü´+>± ñ+#ê\Hêïs¡T. ˝Òì|üø£å+˝À yÓÓsTT´ s¡÷bÕj·T\T »]e÷q $~ÛkÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. õ˝≤¢˝À 14 ø£düºs¡¢˝À 14 eT+~ d”ìj·TsY n~Ûø±s¡T\T nÁ˝≤ºkÂ+&é πø+Á<ë\qT ‘··ìF #˚dæ HÓ\HÓ\ ì y˚~ø£ |ü+bÕ\Hêïs¡T. Ä&É_&ɶ nsTTqf…Æ¢sTT‘˚ >∑s¡“e‘·T\≈£î ‘Ó*j·T|üsê<äì, Bìe\¢ nu≤s¡¸q¢ dü+K´qT ‘··–Z+#·e#·ÃHêïs¡T. nÁ˝≤ºkÂ+&é πø+Á<ë\qT q&çù| ÄdüT|üÁ‘··T\T K∫Ñ··+>± yÓ’Ó<ä´ Äs√>∑´XÊK qT+&ç nqTeT‹ bı+<ë\Hêïs¡T. n˝≤π> dü+‘êq kÕ|òü\´ πø+Á<ë\T ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘··« nqTeT‹ bı+<ë*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À πs&çj·÷\õdüTº\T &Üø£ºsY ô|+#·\j·T´, &Üø£ºsY Áo<ÛäsY¬s&ç¶, &Üø£ºsY øÏs¡DàsTT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü+#êj·Tr düú˝≤\qT >∑T]Ô+#ê* ã<˚«\T, |òæÁãe] 1(düTes¡íyês¡Ô) ' eTTì‡bÕ*{° |ü]~˝À ñqï Hê\T>∑T |ü+#êj·Tr˝À¢ U≤∞ düú˝≤\qT düπs«#˚dæ >∑T]Ô+#ê\ì eTTì‡|ü˝Ÿ #Ó’sY |üs¡‡Hé &Üø£ºsY eTTHÓj·T´ n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. ã<˚«\T eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À »]–q kÕ<Ûës¡D düe÷y˚XÊìøÏ Äj·Tq n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± yÓ’dt #Ó’s¡àHé dæ+>∑kÕì >∑Ts¡T yÓ÷Vü≤Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü+#êj·Tr |ü]~Û˝À U≤∞ C≤>±\T #ê˝≤ ñHêïj·Tì, yê{Ïì |ü_¢ø˘ |üs¡|üe‹ ø√dü+ kÕ«BÛq+ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ |ü≥ºD+˝Àì |ü\T düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ rdüTø√yê*‡q #·s¡´\T >∑T]+∫ #·]Ã+#ês¡T. á düeTj·T+˝À ø=+‘·eT+~ øöì‡\s¡T¢ {ÖHé bÕ¢ì+>¥ n~Ûø±] sêCÒwt ‘·eT≈£î düVü≤ø£]+#·&É+ ˝Ò<äì >∑+<äs¡>√fi¯+ düèwæº+#ês¡T. Ç+<äT≈£î sêCÒwt düŒ+~dü÷Ô n~Ûø±s¡T\T #·≥º|üÁø±s¡+ |üì#˚düTÔHêïs¡ì, #˚‘·HÓ’‘˚ ã~© #˚sTT+#·Tø√eTì #Ó|üŒ&É+‘√ |ü]dæú‹ ñÁ~ø£Ô+>± e÷]+~. á düeTj·T+˝À #Ó’s¡àHé CÀø£´+ #˚düTø√e&É+‘√ $yê<ä+ dü<äT›eTDÏ–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç|üP´{° ‘·Vü≤o˝≤›sY Hê>∑uÛÑ÷wüD+, @á ~qø£sY, yÓTbÕà n~Ûø±] >∑+>∑T\j·T´, øöì‡\s¡T¢ nø£“sY, ]j·÷CŸ, yÓÓ+ø£≥ düTã“j·T´, kÕsTT, #Óqïj·T´, s¡eTDj·T´, sêeT düT≈£îe÷], ¬s&Ó¶eTà, \øÏåà<˚$, |ü⁄\¢j·T´, yêDÏ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$ø£ ˝ ≤+>∑ T \T |ü Ø ø£ å \ T ìs¡ « Væ ≤ +#· T ø√yê* ˇ+{Ï$T≥º, |òæÁãe] 1(düTes¡íyês¡Ô) ' eT+&É\ |ü]~Û˝Àì $ø£˝≤+>∑T˝…’q ã&çá&ÉT |æ\¢\≈£î ˇ+{Ï$T≥º m+áz ø±sê´\j·T+˝À yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø£&É|ü≈£î #Ó+~q &Üø£ºsY y˚˚DT>√bÕ˝Ÿ |æ\¢\qT |üØøÏå+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± m+áz Hê>∑ dü«s¡í\‘· e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ ãT<Ûäyês¡+ ã&çá&ÉT $ø£˝≤+>∑ |æ\¢\≈£î yÓ’<äT´\T |üØøÏåkÕÔs¡ì, á neø±XÊìï eT+&É\ |ü]~Û˝Àì $ø£˝≤+>∑ $<ë´s¡Tú\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\Hêïs¡T.

kÕs¡«‹Áø£ düyÓTàqT $»j·Te+‘··+ #˚j·T+&ç

ø±]àø£ dü+|òü÷\ H˚‘·\ |æ\T|ü⁄ ø£&É|ü, |òæÁãe] 1(düTes¡íyês¡Ô) ' j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘··«+ nqTdü]düTÔqï $<ÛëHê\qT e´‹πsøÏdü÷Ô |òæÁãe] 28e ‘˚~ ìs¡«Væ≤+#·qTqï <˚X¯yê´|üÔ kÕs¡«Á‹ø£ dü yÓTàqT $»j·Te+‘··+ #˚ùd+<äT≈£î ø±]à≈£î\T, ñ<√´>∑ dü+|òü÷\T düe÷j·T‘··Ô+ ø±yê\ì |ü\T ø±]àø£ dü+|òü÷\T |æ\T|ü⁄ì#êÃsTT. ø£&É|ü q>∑s¡+˝Àì Vü≤À∫$THé uÛÑeHé˝À $$<Ûä ø±]àø£ dü+|òü÷\ H˚‘·\‘√ düe÷ y˚X¯+ »]–+~. @◊{°j·T÷d” õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sêeTj·T´, ;m+mdt sêÁwüº Hêj·T≈£î&ÉT áX¯«sY¬s&ç¶, {°mHé{°j·T÷d” õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡eTD≤¬s&ç¶, ◊mHé{°j·T÷d” õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT Ç+‹j·÷CŸ, d”◊{°j·T÷ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù sêyÓ÷àVü≤Hé, m˙®z dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±´<ä]Ù sêeT÷à]ÔHêj·TT&ÉT, ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT ÁoìyêdüT\T, @|” ¬s’‘·T dü+|òü+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù m+M düTu≤“¬s&ç¶ ‘··~‘··s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘··÷ <˚X¯+˝Àì nìï esêZ\ Á|ü»\T j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘··« $<ÛëHê\ ø±s¡D+>± Çø£ÿ≥¢ bÕ\e⁄‘··THêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±]à≈£î\, ñ<√´>∑T\ Vü≤≈£îÿ\T ø±\sêdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. n~Ûø£ <Ûäs¡\‘√ kÕe÷qT´\ Jeq+ ∫Á<ÛäeTe⁄‘√+<äHêïs¡T. e´ekÕj·T+ –≥Tºu≤≥T ø±ì |ü]dæú‘·T˝À¢ ¬s’‘·T\T Ä‘··àVü≤‘··´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘··THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. πø+Á<ä+ nqTdü]düTÔqï $<ÛëHê\q≈£î ìs¡q>± ‘··\ô|{Ϻq <˚X¯ yê´|üÔ dü yÓTà≈£î ø±]à≈£î\T, ñ<√´>∑T\T, ¬s’‘·T\T, $$<Ûä esêZ\ Á|ü»\T uÛ≤>∑kÕ«eTT´\T ø±yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

πs|ü{Ï qT+∫ Ç+≥sY ÁbÕøϺø£˝Ÿ‡ : ÄsY◊z ø£&É|ü, |òæÁãe] 1 (düTes¡íyês¡Ô): Ç+≥sY ÁbÕøϺø£˝Ÿ |üØø£å\qT |òæÁãe] 3 qT+∫ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ÄsY◊z õmdt¬ø$. Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ uÀs¡T¶ ø±sê´\j·T+˝À õ˝≤¢˝Àì Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚≥T, msTT&Ó&é ø£fi≤XÊ\\ n<Ûë´|ü≈£î\≈£î •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄsY◊z e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D≈£î eTT+<äTs√E &çbÕs¡TºyÓT+≥˝Ÿ Ä|ò”düsY ‘·q≈£î πø{≤sTT+∫q ø£fi≤XÊ\\≈£î #˚s¡Tø=ì dü+ã+~Û‘· Á|üjÓ÷>∑XÊ\qT, |ü]ø£sê\qT |ü]s¡øÏå+∫ dü+dæ<äΔ+>± ñ+#·Tø√yê\Hêïs¡T. Á|üXÊï|üÁ‘ê\T |ü]o*+∫ dü+ã+~Û‘· düu…®≈£îº ‘˚B, ùdºwüHé dü]>± ñqï~ ˝ÒìB dü]#·÷#·Tø√yê\Hêïs¡T. dü]jÓÆTq q+ãs¡T≈£î dü¬s’q e÷s¡Tÿ\qT K∫Ñ·+>± qyÓ÷<äT #˚j·÷\Hêïs¡T. Çì«õ˝Ò≥s¡T¢ Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝§+>∑≈£î+&Ü $<ë´s¡Tú\+<ä]ø° Hê´j·T+ #˚j·÷\Hêïs¡T.


©´s©´sVı G NSLRifl·Liª][ ªRΩzmsˆLiøyL][ æªΩ÷d¡μR∂V c LS«fiFyÕfi zqsLig`i gRiªRΩ G≤yμj∂ |qs|mÌsLi ¡L`iÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ •¶¶¶NUP «¡»Ì¡VNRPV ª]÷¡ Azqs∏R∂W ø≥yLizms∏R∂V©´s= ˙…‹[{mns @Liμj∂Li¿¡©´s ZNP|mÌs©±s @ªRΩ©´sV... ©yáVgRiV Æ©sááV ºΩLjilgi[ xqsLjiNTP «¡»Ì¡VÕ‹[ ø][¤…¡[ N][Õ‹[ˆ∏R∂W≤R∂V. Fs™´sLS ™´s˘QQNTPÚ @©´sVNRPVLi»¡V©yıLS... @ªRΩÆ©s[ À≥ÿLRiªRΩ •¶¶¶NUP rÌyL`i |qÌ^s˚NRPL`i LS«fiFyÕfizqsLig`i. ªy«ÿgS I÷¡LizmsN`P= NS*÷¡\|mnsLiVVLig`i …‹[Lkiı N][xqsLi ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s «ÿ’¡ªyÕ‹[ LS«fiFyÕfiNRPV ø][»¡V μR∂NRP‰¤Õ¡[μR∂V.

ªRΩ©´s©´sV G NSLRifl·Liª][ ªRΩzmsˆLiøyL][ æªΩ÷d¡μR∂¨s LS«fiFyÕfizqsLig`i AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aS≤R∂V. ªRΩ©´sNRPV zmns…fiÆ©s£qs ¤Õ¡[μR∂¨s N][ø`¡ ©yÀfi= ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li xqs\lLi©´s xmsμ≥ÙR∂ºΩ NSμR∂©yı≤R∂V. zmns…fiÆ©s£qs ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ r¢ªy˙zmnsNS \|ms FsLiμR∂VNRPV ™´sW˘ø`¡ A≤R∂ªy©´s¨s ˙xmsbPıLiøy≤R∂V. @LiVVæªΩ[ A»¡gSŒœ¡˛ ˙xmsμR∂LRi+©´s Aμ≥yLRiLigSÆ©s[ FsLizmsNRP «¡Ljigji©´s»Ì¡V •¶¶¶NUP BLi≤T∂∏R∂W ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤y¨sı LS«fiFyÕfi ªRΩxmsˆVxms…Ìÿ≤R∂V. @Æμ∂[ ¨s«¡\Æ™sVæªΩ[ zqsLki£qsÕ‹[

xqsLjigS A≤R∂¨s ™yŒœ¡˛ª][ Fy»¡V ¡LjiÕ‹[NTP μj∂gRi¨s A»¡gSŒ˝œ¡ß NRPW≤y FsLizmsNRP∏R∂W˘LRi¨s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aS≤R∂V. ™´sVL][\Æ™sxmso I÷¡LizmsN`P= NS*÷¡\|mns∏R∂VL`i= N][xqsLi FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs©´s «¡»Ì¡V©´sV À≥ÿLRiª`Ω N][ø`¡ \Æ™sVZNP[Õfi ©yÀfi= xqs™´sVLÛjiLiøy≤R∂V. ˙xmsμR∂LRi+©´s Aμ≥yLRiLigSÆ©s[ |qsáORPQ©±s «¡LjigjiLiμR∂¨s , {qs©´s∏R∂VL`i A»¡gSŒ˝œ¡©´sV ªRΩzmsˆLiøR¡≤y¨sı xqs™´sVLÛjiLiøR¡V NRPV©yı≤R∂V. «¡»Ì¡V FsLizmsNRP\|ms ªy©´sV xmspLjiÚ xqsLiªRΩXzmsÚª][ D©´sı»Ì¡V ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. @LiVVæªΩ[ LS«fiFyÕfizqsLig`i©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Li\|ms ™´sW˙ªRΩLi ©yÀfi= xqsˆLiμj∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂V. NSgS áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P= NS*÷¡\|mnsLiVVLig`i …‹[LkiıNTP ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[¨s Æ™s[V«¡L`i μ≥y˘©±søR¡Liμ`∂ Æ©s[xtsQ©´sÕfi }qÌs≤T∂∏R∂VLi AºΩ¥R∂˘≠sVr°ÚLiμj∂. zmns˙ ¡™´sLji 18 ©´sVLi≤T∂ 26 ™´sLRiNRPW À≥ÿLRiª`Ω ªRΩ©´s ™´sW˘ø`¡Ã¡V A≤R∂©´sVLiμj∂.

>∑Ts¡Tyês¡+, 2 |òæÁãe] 2012

9 ôV’≤<äsêu≤<é

ô|ò¢#·sYô|’ |òüs¡÷ø˘ eT+&çbÕ≥T wüsê...e÷eT÷˝Ò μ≥][¨ds ≠sZNP…fiNUPzmsLig`i Æ™sVLRiVgRi™´s¤Õ¡[μR∂V c N_Li…‘¡ ˙NTPZNP…fi A≤y÷¡ ¬ø¡\Æ©sQı ,zmns˙ ¡™´sLji 1 (AL`iFs©±sFs):A}qÌs˚÷¡∏R∂WÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V \Æ™sxmnsá˘LiQ\|ms ™´sW“¡ ˙NTPZNP»¡L`i xmnsLRiWN`P BLi«¡¨dsL`i ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚ≤R∂V. N][ø`¡ ≤R∂LiNRP©±s |mn˝søR¡L`i @ªRΩ˘LiªRΩ xms¨sNTPLS¨s ™´s˘QQNRPÚ¨s , μ≥][¨ds ≠sZNP…fi NUPxmsL`igS G ™´sW˙ªRΩLi Æ™sVLRiVgRiVxms≤R∂¤Õ¡[μR∂¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøy≤R∂V. ™´sV©´s A»¡gSŒ˝œ¡Ã¡Õ‹[ N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ BLig˝SLi≤`∂ Æ™s◊¡˛ N_Li…‘¡ ˙NTPZNP…fi A≤y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂¨s xqsW¿¡Liøy≤R∂V. 73 GŒœ¡˛ C ™´sW“¡ ≠sZNP…fi NUPxmsL`i ≠sV≤`∂Æ≤∂[NRPV B¿¡Ë©´s BLi»¡ LRiW˘Õ‹[ AxqsNTPÚNRPLRi\Æ™sV©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[aS≤R∂V. A BLi»¡LRiW˘ A∏R∂V©´s ™´sW»¡Õ˝‹[Æ©s[... 1. A}qÌs˚÷¡∏R∂WÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω xmsLS«¡∏R∂VLi\|ms... A{qs£qs gRi≤ÔR∂\|ms À≥ÿLRiªRΩ zqsLki£qs N][Õ‹[ˆªRΩVLiμR∂¨s Æ©s[©´sV ™´sVVLiÆμ∂[ Ez§¶¶¶Liøy. BLig˝SLi≤`∂ª][ 4c0ª][ zqsLki£qs N][Õ‹[ˆ™´s≤R∂Æ™s[V ©y @LiøR¡©yNRPV NSLRifl·Li. @LiVVæªΩ[ BNRP‰≤R∂ NRPW≤y N˝UP©±s{qs*£msª][ zqsLki£qs J≤T∂F°ªyLRi¨s @©´sVN][¤Õ¡[μR∂V. BLig˝SLi≤`∂ »¡WL`i ªRΩLS*Q\æªΩ©y ™´sV©´s A»¡gSŒœ¡ß˛ rÛyLiVVNTP ªRΩgÊRi»Ì¡V A≤R∂¤Õ¡[μR∂V. A}qÌs˚÷¡∏R∂W «¡»Ì¡V NSxqsÚ  ¡Ã¡{§¶¶¶©´sLigSÆ©s[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ zqsLki£qs©´sV 2c0ª][ N][Õ‹[ˆªyLRi©´sVNRPV©yı. {ms»¡L`i zqsÆ≤∂Õfi , ¤À¡©±s z§¶¶¶¤Õ¡ˆÈ©y£qs ™´sLRiÕfiÔ N˝S£qs À›Ã¡L˝RiV NSNRPF°LiVV©y ™´sV©´s ˙NTPZNP»¡L˝RiV ™yLji¨s FsμR∂VL][‰¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li AaRPËLRi˘LigS DLiμj∂. 2. \Æ™sxmnsÕÿ˘¨sNTP Àÿ˘…fi=Æ™sVÆ©s[ NSLRifl·™´sW.... ≈¡¿¡ËªRΩLigS... ™´sV©´s Àÿ˘…fi=Æ™sV©±s ¤…¡NTPıN`P G ™´sW˙ªRΩLi ÀÿgS¤Õ¡[μR∂V. @Æμ∂[ C

xmsLjizqÛsºΩNTP NSLRifl·Li...Fny£qÌs zmsø`¡Ã¡\|ms ™´sV©´s ’¡g`i 4 (|qs•¶¶¶*g`i , xqs¿¡©±s , ˙μy≠s≤`∂ , áORPQ ¯fl„fi ) xmspLjiÚgS ≠sxmnsá™´sV™´s*≤R∂Li AaRPËLRi˘LigS DLiμj∂. xqs\lLi©´s uy»˝¡V FsLiøR¡VN][¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li , ªRΩxmsˆVá©´sV xqsLjiμj∂μÙR∂VN][NRPF°™´s≤R∂Æ™s[V ™yLji \Æ™sxmnsÕÿ˘¨sNTP NSLRifl·Li. NRP¨dsxqsLi L][z§¶¶¶ª`ΩaRPLRi¯ ÕÿLi…”¡ ∏R∂VV™´s A»¡gSŒœ¡˛NRPV @™´sNSaRP≠sV™y*÷¡=Liμj∂. ™´sV©´sμj∂ ¬ø¡ªRΩÚ «¡¤…Ì¡[≠dsV NSμR∂V... @LiVVæªΩ[ «¡»Ì¡VÕ‹[ ™´sWLRiVˆÃ¡V ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμj∂. 3. N][ø`¡ |mn˝søR¡L`i \|ms.... ≤R∂LiNRP©±s |mn˝søR¡L`i «¡»Ì¡VNRPV xmspLjiÚgS xms¨sNTPLS¨s ™´s˘QQNTPÚ. ©y μR∂XztÌsQÕ‹[ Æ™sVVμR∂»¡ @ªRΩ¨sı ¡∏R∂V»¡NRPV xmsLi}ms∏R∂W÷¡. N][¿¡Lig`i B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV G @L>Riªy @ªRΩ¨sNTP ¤Õ¡[μR∂V. A»¡gSŒœ¡˛©´sV xqs™´sV©´s*∏R∂VxmsLRiøR¡¤Õ¡[≤R∂V. BLig˝SLi≤`∂ …‘¡™±sVNRPV N][ø`¡gS D©´sıxmsˆV≤R∂V @ªRΩ¨s gRiVLjiLi¿¡ N]¨sı ™´sVLi¿¡ ≠sxtsQ∏R∂WáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Æ©s[©´sV ≠s©yı©´sV. À‹[L`Ôi ™´sVL][ ™´s˘QQNTPÚ¨s N][ø`¡gS FsLizmsNRP ¬ø¡[xqsVNRPVLi¤…¡[ ™´sVLi¿¡μj∂. 4. μ≥][¨ds ≠sZNP…fi NUPzmsLig`i\|ms... ™´sV}§¶¶¶Li˙μR∂zqsLig`i μ≥][¨ds xmspLjiÚgS ¨sLSaRPxmsLjiøy≤R∂V. BLig˝SLi≤`∂Õ‹[©´sW , A}qÌs˚÷¡∏R∂WÕ‹[©´sW ≠sZNP…fi NUPzmsLig`iÕ‹[ |mnsLiVVá∏R∂W˘≤R∂V. G ™´sW˙ªRΩLi Æ™sVLRiVgRiVxmsLRiVøR¡VN][¤Õ¡[μR∂V. μy¨s\|ms @ªRΩ©´sV μR∂XztÌsQ |ms…Ìÿ÷¡. ¨s«¡Li ¬ø¡FyˆÃ¡Li¤…¡[ μ≥][¨ds Àÿ˘…”¡Lig`iÕ‹[©´sW , ≠sZNP…fi NUPzmsLig`iÕ‹[©´sW G ™´sW˙ªRΩLi ¤…¡NTPıN`P ¤Õ¡[μR∂V. G FnylLi[¯…fiÕ‹[\Æ©s©y A»¡gS≤T∂NTP ¤…¡NTPıN`P @Æ©s[μj∂ øyÕÿ ™´sVV≈¡˘Li. μ≥][¨ds ªRΩ©´s ¤…¡NTPıN`P©´sV Æ™sVLRiVgRiVxmsLRiVøR¡VNRPVLi¤…¡[Æ©s[ xmspLjiÚgS LSfl”·LiøR¡gRiá≤R∂V. 5. N_Li…‘¡ ˙NTPZNP…fi A≤y÷¡.... r¢LRi™±s gRiLigRiW÷d¡ xqsW¿¡Li¿¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi 100 aSªRΩLi xqs\lLi©´sμj∂. ™´sV©´s A»¡gSŒœ¡˛Õ‹[ N]LiªRΩ™´sVLiμj∂ BLig˝SLi≤`∂ Æ™s◊¡˛ N_Li…‘¡ ˙NTPZNP…fi A≤y÷¡. ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ ≠sÆμ∂[aSÕ˝‹[ A≤R∂≤R∂Li ™yLjiNTP Fsxmsˆ»¡NUP LSμR∂V. @™´sxqsLRi™´sV©´sVNRPVLi¤…¡[ BLig˝SLi≤`∂Õ‹[ Æ©s[©´sV N]¨sı xqsWøR¡©´sáV B¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV zqsμ≥ÙR∂LigS D©yı. 6. ™´sW“¡ ˙NTPZNP»¡L˝Ri }qs™´sáV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VN][Li≤T∂... ¤…¡£qÌs ˙NTPZNP…fiÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω «¡»Ì¡V ˙xmsμR∂LRi+©´s Æ™sVLRiVgRiVxms≤yáLi¤…¡[ ™´sW“¡ ˙NTPZNP»¡L˝Riª][ INRP ˙gRiWxmso ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[∏R∂W÷¡. Æ©s[©´sV NRPW≤y @LiμR∂VÕ‹[ DLi…ÿ©´sV. C ˙gRiW£ms LS«¡NUP∏R∂WáNRPV @ºdΩªRΩLigS ’d¡{qs{qsH xms¨s ¬ø¡[LiVVLiøR¡VN][™y÷¡. Æ©s[©´sV BLig˝SLi≤`∂ »¡WL`iÕ‹[ D¿¡ªRΩLigS }qs™´sáLiμj∂ryÚ©´s¨s FsxmsˆV≤][ ¬ø¡Fyˆ©´sV. NS¨ds Fs™´s*LRiW xms…Ì”¡LiøR¡VN][¤Õ¡[μR∂V. 7. ZNP|mÌs©±s©´sV ™´sWLSË÷¡...NS¨ds... ©y @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ˙xmsNSLRiLi À≥ÿLRiªRΩ ¤…¡£qÌs ZNP|mÌs©±s©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ ™´sWLSË÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμj∂. NS¨ds xqs\lLi©´s ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLi ™´sW˙ªRΩLi NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ μ≥][¨ds ªRΩ©´s ZNP|mÌs¨ds=¨s ™´sVLjiLiªRΩ Æ™sVLRiVgRiVxmsLRiVøR¡VN][™y÷¡. gRiªRΩ lLiLi≤R∂V »¡WL˝RiÕ‹[ @ªRΩ©´sV øyÕÿ ªRΩzmsˆμyáV ¬ø¡[aS≤R∂V. ÕÿL`ÔiQ=Õ‹[ À›÷¡Lig`iNRPV μj∂gji À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP…fi©´sV @™´s™´sW¨sLiøy≤R∂V. @LiVVæªΩ[ ™´sÆ©Ôs[Õ˝‹[ ™´sW˙ªRΩLi μ≥][¨ds @ªRΩV˘ªRΩÚ™´sV ZNP|mÌs©±s. NS¨ds @μR∂XxtÌsQLi ≠dsVÆμ∂[ @ªRΩ©´sV FsNRPV‰™´s ≠s«¡∏R∂WáV ryμ≥j∂LiøR¡÷¡gS≤R∂V.

ZNP|mÌs©±s©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡≤R∂Li |qsáNÌRPQL˝Ri xms¨s c ’d¡{qs{qsH A}qÌs˚÷¡∏R∂Wª][ »¡*Li…‘¡ »¡*Li…‘¡ ™´sW˘ø`¡NRPV ™´sVVLiμR∂V À≥ÿLRiªRΩ ryLRi¥j∂ ™´sV}§¶¶¶Li˙μR∂zqsLig`i μ≥][¨ds ¬ø¡[zqs©´s NSÆ™sVLi»˝¡\|ms ’d¡{qs{qsH xmnsW»¡VgS xqsˆLiμj∂Li¿¡Liμj∂. G FnylLi[¯…fi\ZNP©y ZNP|mÌs©±s©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøR¡≤R∂Li |qsáNÌRPQL˝Ri xms¨s @¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. xqs\lLi©´s ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLi DLi¤…¡[ Æ™sLi»¡Æ©s[ ¤…¡£qÌs ryLRi¥R∂˘Li ©´sVLi≤T∂ ªRΩxmsˆVNRPVLi…ÿ©´s¨s ¨s©´sı μ≥][¨ds ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Li •¶¶¶…fi …ÿzmsN`PgS ™´sWLjiLiμj∂. @»¡V ’d¡{qs{qsH μ≥][¨ds ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV NSxqsÚ {qsLji∏R∂V£qsgSÆ©s[ ºdΩxqsVNRPV©´sı»Ì¡V NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ™´sÆ©Ôs[ , ¤…¡xqÌsVáNRPV Æ™s[lLi[*LRiV ZNP|mÌs©˝´s©´sV ¨s∏R∂V≠sVLi¬ø¡[ ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms gRiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ ™´sLji‰Lig`i NRP≠sV…‘¡Õ‹[ øR¡LRiË «¡Ljigji©´s»Ì¡V À‹[L`Ôi @μ≥j∂NSLRiV INRPLRiV ¬ø¡FyˆLRiV. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ «¡»Ì¡V FsLizmsNRPÕ‹[ ªRΩ©´s xqsWøR¡©´sá©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©´sıμj∂ μ≥][¨ds ™´sVL][ ™yμR∂©´s. ªy©´sV N]¨sı }msL˝RiV LSzqs xmsLixmsoªRΩV©yı... «¡»Ì¡V©´sV ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[»¡xmsˆV≤R∂V @Æ™s[≠dsV «ÿ’¡ªyÕ‹[ DLi≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s μ≥][¨ds @xqsx§¶¶¶©´sLiª][ D©yı≤R∂V. @LiVVæªΩ[ ’¡zqszqsH ™´sW˙ªRΩLi μk∂¨s¨s N]…Ì”¡FylLi[zqsLiμj∂. «¡»Ì¡V J»¡≠sVNTP ZNP[™´sáLi A»¡gSŒ˝œ¡Æμ∂[ Àÿμ≥R∂˘ªRΩ NSμR∂¨s , |qsáNÌRPQL˝RiNRPV NRPW≤y Àÿμ≥R∂˘ªRΩ DLi»¡VLiμR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. NSgS C Æ©sá 13©´s «¡Ljilgi[ ™´sLji‰Lig`i NRP≠sV…‘¡ xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V \Æ™sxmnsá˘Li , {qs¨s∏R∂VL˝Ri À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚª][ Fy»¡V μ≥][¨ds ™y˘Δÿ˘Ã¡\|ms©y øR¡LRiË «¡Ljilgi[ @™´sNSaRP™´sVV©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. BNRP À‹[LÔRiVÕ‹[ øyÕÿ ™´sVLiμj∂ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ≠sLS…fi N][{§˝¶¶¶¨s À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ ZNP|mÌs©±sgS @’≥¡™´sLÒjixqsVÚ©yıLRiV. μk∂¨s ˙xmsNSLRiLi øR¡W}qsÚ μ≥][¨ds ªRΩLS*ªRΩ N][{§˝¶¶¶Æ©s[ «¡»Ì¡V Àÿμ≥R∂˘ªRΩáV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[ @™´sNSaSáV©yıLiVV.

áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsZNP[= …ÿlLÊi…fi ™´sVV™´sV¯LRi ryμ≥R∂©´sÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ ™´sVz§¶¶¶Œÿ ÀÿNRP=L˝RiV áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ À≥ÿLRiª`Ω xmsªRΩNRPLi ™´sxqsVÚLiμR∂©´sı ©´s™´sV¯NRPLi |ms»Ì¡VN][μR∂gji©´s ≠sÀ≥ÿgRiLi ™´sVz§¶¶¶Œÿ ÀÿNTP=Lig`i.. I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ ª]÷¡ryLjigS ™´sVz§¶¶¶Œÿ ÀÿNTP=Lig`i ˙xmsÆ™s[aRP |ms»Ì¡≤R∂Liª][ À≥ÿLRiª`Ω ˙NUP≤yNSLjifl·VáV ˙FyNÌUP£qsÕ‹[ ’¡“¡ @LiVVF°∏R∂WLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[ «¡LRigRi©´sV©´sı NS*÷¡\|mnsLiVVLig`i …‹[Lkiı N][xqsLi ™´sVV™´sV¯LRiLigS ryμ≥R∂©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. @¨sı ≠sÀ≥ÿgSÕ˝‹[ …ÿ£ms 8 Õ‹[ D©´sı ÀÿNRP=L˝RiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V áLi≤R∂©±sNRPV @L>RiªRΩ ryμ≥j∂ryÚLRiV. μk∂Liª][ áLi≤R∂©±s ¤À¡L`Ôi ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂Li @LiªRΩ xqsVáÀ≥œ¡Li NSμR∂V. @LiVVæªΩ[ NS˘Li£msÕ‹[ ™´sV©´s ˙zmsxmslLi[xtsQ©±s\|ms ¿d¡£mns N][ø`¡ @©´sW£ms NRPV™´sWL`i xmnsQoÕfi NS¨sˆÈÆ≤∂©±s=ª][ D©yıLRiV. N]¨sı ZNP[»¡gjiLkiÕ˝‹[ ¤À¡LRiVÚáV μR∂NRPV‰ªy∏R∂V≠sV μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. 51 ZNP[“¡Ã¡ ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ ˙xmsxqsVÚªRΩ ˙xmsxmsLiøR¡ ø≥yLizms∏R∂V©±s Æ™s[VLkiNSLi , 60 ZNP[“¡Ã¡ ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ ™´sW“¡ ø≥yLizms∏R∂V©±s xqsLjiªyÆμ∂[≠s , 75 ZNP[“¡Ã¡ ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ ¤«¡¨dsı , 51 ZNP[“¡Õ˝‹[Æ©s[ zmsLiNUP «¡Li˙gS , 60 ZNP[“¡Ã¡Õ‹[ Azqs∏R∂W NRP£ms NSLixqs˘ xmsªRΩNRP ≠s¤«¡[ªRΩ ¨dsªRΩW øR¡x§¶¶¶Õfi , 75 ZNP[“¡Õ˝‹[ xmsp«ÿLSfl”· @L>RiªRΩ ryμ≥j∂Li¬ø¡[ @™´sNSaSáV©yıLiVV. NSgS NS˘Li£ms ™´sVVgjizqs©´s ªRΩLS*ªRΩ ™´sWLjiË 12 ©´sVLi≤T∂ 26 ™´sLRiNRPW ™´sVLig][÷¡∏R∂WÕ‹[ «¡Ljilgi[ GztsQ∏R∂V©±s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ÀÿNTP=Lig`i ø≥yLizms∏R∂V©±sztsQF˝° FyÕÊ‹Li…ÿLRiV. μk∂¨sÕ‹[ Æ™sVLRiVgÊS LSfl”·}qsÚ Ã¡Li≤R∂©±sNRPV @L>RiªRΩ ryμ≥j∂Li¿¡©´s¤…Ì¡[. xtsw»¡L˝RiNRPV 14 N][»˝¡V ZNP[…ÿLiVVLixmso

I÷¡LizmsN`P=NRPV zqsμ≥ÙR∂™´sV™´soª][©´sı À≥ÿLRiªRΩxtsw»¡L˝RiV áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P=NRPV zqsμ≥ÙR∂™´sV™´soª][©´sı À≥ÿLRiªRΩ xtsw»¡L˝RiNRPV ZNP[Li˙μR∂ ˙NUP≤yaS≈¡ 14 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡Liμj∂. AxmslLi[xtsQ©±s FsN`P=¤Õ¡©±s= }msLRiVª][ ˙NUP≤y¨sμ≥R∂Vá ©´sVLi≤T∂ C Æ™sVVªyÚ¨sı B¿¡Ë©´s»Ì¡V ˙NUP≤yaS≈¡ INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡zmsLiμj∂. μk∂¨sÕ‹[ 2.90 N][»˝¡V «ÿºdΩ∏R∂V bPORPQflÿ bP’¡LSáNRPV ZNP[…ÿLiVVLiøyLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi 59 xmsoLRiVxtsváV , 32 ™´sVLiμj∂ ™´sVz§¶¶¶Œÿ xtsw»¡L˝RiV 19 ™´sVLiμj∂ N][ø`¡Ã¡ NTPLiμR∂ bPORPQfl· ºdΩxqsVNRPVLi…ÿLRiV. ≠sVgji÷¡©´s 11.50 N][»˝¡V ≠sÆμ∂[bdP bPORPQfl·ª][ Fy»¡V ˙…ÿÆ™s÷¡Lig`i N][xqsLi B™´s*©´sV©yıLRiV. C ryLji À≥ÿLRiª`Ω ©´sVLi≤T∂ @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS 11 ™´sVLiμj∂ xtsw»¡L˝RiV áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ FyÕÊ‹Li»¡V©yıLRiV. gRiªRΩ ’d¡—¡Lig`i I÷¡LizmsN`P=Õ‹[ 9 ™´sVLiμj∂ FyÕÊ‹©´sgS... ZNP[™´sáLi ’¡Li˙μy INRP‰Æ≤∂[ xmsªRΩNRPLi ryμ≥j∂Liøy≤R∂V. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ 11 ™´sVLiμj∂Õ‹[ N]LiªRΩ™´sVLiμj∂¨s áLi≤R∂©±s xmsLizmsLi¿¡ ˙xmsæªΩ[˘NRP \¤…¡Q˚¨sLig`i B™´s*≤R∂Li «¡LjigjiLiμj∂. áLi≤R∂©±s I÷¡LizmsN`P=NRPV @L>RiªRΩ ryμ≥j∂Li¿¡©´s xtsw»¡L˝RiÕ‹[ gRigRi©±s ©yLRiLig`i , x§¶¶¶Lji JLi zqsLig`i , xqsLi“¡™±s LS«fixmsoª`Ω , LRiLi«¡©±s r°μ≥j∂ , @©´sVıLS«fi zqsLig`i , LSz§¶¶¶ xqsL][ıÀÿª`Ω , ≠s«¡∏∫∂V NRPV™´sWL`i , @’≥¡©´s™±s ’¡Li˙μy , uygRi©±s ø_μR∂Lji, ™´sW©´s*“¡ª`ΩzqsLig`i , B˙™´sW©±s x§¶¶¶xqs©±s Δÿ©±s D©yıLRiV.

20-20 dæØdt˝À uÛ≤s¡‘Y |üsê»j·T+

Äd”dt≈£î ‘=* $»j·T+

≥«+{°-≥«+{°˝Àq÷ uÛ≤s¡‘· »≥Tº |üsê»j·T+ bÕ˝…’+ ~. dæ&ûï˝À »]–q ‘=* 20-20˝À uÛ≤s¡‘Y Ä≥>±fi¯ó¢ $|òü\eTj·÷´s¡T. »≥Tº˝À e÷s¡TŒ\T #˚dæq|üŒ{Ïø° Ä≥rs¡T˝À e÷s¡TŒ ˝Ò<äì ÁøϬø{Ÿ n_Ûe÷qT\T |ü\Te⁄s¡T ndüVü≤ q+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ eT<Ûë´ Vü≤ï+ 2>∑+≥\ düeTj·T+˝À (uÛ≤s¡‘· ø±\e÷q+ Á|üø±s¡+) e÷´#Y ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. {≤dt ¬>*∫q uÛ≤s¡‘· »≥Tº ‘=\T‘· |ò”*¶+>¥qT m+#·T≈£î+~. ‘=\T‘· u≤´{Ï+>¥ #˚dæq Äd”dt »≥Tº 172 |üs¡T>∑T\ $»j·T\øå±´ìï uÛ≤s¡‘Y m<äT≥ ñ+∫+~. ìØí‘· zes¡T¢ eTT–ùd≥ |üŒ{Ïø° uÛ≤s¡‘· »≥Tº 6 $¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 140 |üs¡T>∑T˝Ò #˚dæ+~. Äd”dt »≥Tº 31 |üs¡T>∑T\ Ä~Ûø£´‘·‘√ |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. k˛ÿs¡T $esê*˝≤.. ÄÁùdº*j·÷ »≥Tº˝Àì yês¡ïsY 25 |üs¡T>∑T\ e´øÏÔ>∑‘· k˛ÿs¡T e<ä› $qjYT #˚‹øÏ ∫ø±ÿ&ÉT. yê&˚ 72 |üs¡T>∑T\ e<ä› ¬s’Hê≈£î <=]øÏb˛ j·÷&ÉT. _sYº 17 |üs¡T>∑T\ e<ä› n•«Hé≈£î ∫øÏÿ ô|$*j·THé <ë]|ü{≤º&ÉT. VüQùd‡ 42 |üs¡T >∑T\T #˚XÊø£ sêVüQ˝ŸX¯s¡à≈£î $¬ø{Ÿ düeT]Œ+ #·T ≈£îHêï&ÉT. u…sTT© 12 |üs¡T>∑T\ ‘√qT, e÷sY¸ düTqï |üs¡T>∑T\‘√qT Hê{Ö{Ÿ>± ì* #ês¡T. mø˘‡Á{≤>± 3 |üs¡T>∑T\T \_Û+#ê sTT. ìØí‘· 20 zes¡T¢ eTT–ùd≥|üŒ{Ïø° Äd”dt »≥Tº

_õHÓdt

4 $¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 171 |üs¡T>∑T\T #˚dæ+~. uÛ≤s¡‘Y zô|qsY >∑+;sY 20 |üs¡T>∑T\T #˚XÊø£ VüQùd‡ #˚‹øÏ |ü≥Tºã&ܶ&ÉT. ôdVü‰«>¥ 4 |üs¡T>∑T\T #˚XÊø£ Áu…{Ÿ © #˚‹øÏ <=]ø±&ÉT. ø√V”≤¢ 22 |üs¡T>∑T\ e<ä› Vü≤ÀCŸ≈£î $¬ø{Ÿ Ç∫à ô|$*j·THé≈£î #˚sê&ÉT. ¬s’Hê 14 |üs¡T>∑T\ e<ä› ÁøÏdæºj·THé #˚‹˝ÀqT, s√Væ≤‘Y X¯s¡à |üs¡T>∑T˝ÒMT

ØC…˙‡ dæsê$Tø˘ $<Ûä«+dü+ qwüº+ n+#·Hê s¡÷.150 ø√≥T¢

s¡÷. 42,362 \πø ø=‘·Ô &çjÓ÷qT $&ÉT<ä\ #˚dæq VüA+&Ü »bÕHé≈£î #Ó+~q Á|üeTTK ~«#·Áø£ yêVü≤q ‘·j·÷Ø dü+düú VüA+&Ü yÓ÷{≤sYôd’øÏ˝Ÿ n+&é dü÷ÿ≥sY‡ ªª&çjÓ÷μμ eTs√ dü]ø=‘·Ô ]Áô|ò’wt¶ n+&é n|tÁπ>&Ó&é y˚]j·T+{ŸqT ø£+ô|˙ H˚&ÉT e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. Ç<˚ ôd¬>à+{À¢ ñqï Ç‘·s¡ dü÷ÿ≥s¡¢qT düyê˝Ÿ #˚ùd˝≤ n‘·´+‘· b˛{° <Ûäs¡πø VüA+&Ü 2012 yÓs¡¸Hé &çjÓ÷ dü÷ÿ≥sYqT Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+~.ø=‘·Ô 2012 &çjÓ÷ dü÷ÿ≥sY˝À eT]+‘· X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq Ç+»HéqT ñ|üjÓ÷–+#·&É+ »]–+~. Ç+<äT˝À ñ|üjÓ÷–+ ∫q 110d”d” Ç+»Hé 8 _ôV≤#Y|æ\ X¯øÏÔì $&ÉT<ä\ #˚düTÔ+~. Á|üdüTÔ‘·+ e÷¬sÿ{À¢ \_ÛdüTÔqï e÷¬sÿ{À¢ \_ÛdüTÔqï ¬s+&Ée ‘·s¡+ (ôdø£+&é »qπswüHé) e÷¬sÿ{À¢ \_ÛdüTÔqï e÷¬sÿ{À¢ \_ÛdüTÔqï ¬s+&Ée ‘·s¡+ (ôdø£+&é »qπswüHé) ÄøϺyê˝À ≈£L&Ü Ç<˚ Ç+»HéqT ñ|üjÓ÷–+#·&É+ »]–+~. Ç~ bÕ‘· &çjÓ÷‘√ (©≥s¡T≈£î 55 øÏ.MT. yÓTÆ˝ÒCŸ) b˛\TÃ≈£î+fÒ 15 XÊ‘·+ n~Ûø£ yÓTÆ˝ÒJìdüTÔ+~. ø=‘·Ô 2012 eTT+<äT (Á|òü+{Ÿ) &çC…’Hé |üP]Ô>± e÷]à y˚j·Tã&ç+~. n˝≤π>, f…sTT˝Ÿ ˝…’{Ÿ nπs+CŸyÓT+{Ÿ ≈£L&Ü e÷s¡TŒ #˚j·Tã&ç+~. Ç+<äT˝À ø=‘·Ô>± ø±+_ ÁuÒø˘ dædüºyéTqT ñ|üjÓ÷–+#êeTì ø£+ô|˙ yÓ’dt Áô|dæ&Ó+{Ÿ (ùd˝Ÿ‡ n+&é e÷¬sÿ{Ï+>¥) mHé.¬ø. s¡‘·Hé ‘Ó*bÕs¡T. k˛ŒØº \Tø˘, k˛ŒØº ¬s’&é nqTuÛÑ÷‹ì#˚à á dü÷ÿ≥sY <Ûäs¡ s¡÷,42,362 (mø˘‡ ` c˛s¡÷yéT)>± ìs¡ísTT+#êeTì, |òæÁãe] ∫e] qT+&ç Ç~ e÷¬sÿ{À¢ \uÛÑ´eTe⁄‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

eT÷&√ Á‘Ó’e÷dæø£+˝À {°Mmdt ˝≤uÛÑ+ s¡÷.57 ø√≥T¢

#ÓHÓ’ï≈£î #Ó+~q Á|üeTTK ~«#·Áø£ yêVü≤Hê˝ ‘·j·÷Ø dü+düú {°Mmdt yÓ÷{≤sY ø£+ô|˙ Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ eT÷&√ Á‘Ó’e÷dæø£+˝À Áb˛‘ê‡Vü≤ø£+˝À Áb˛‘ê‡Vü≤ø£s¡ |òü*‘ê\qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£î+~. >∑&É∫q &çôd+ãsY 31‘√ eTT–dæq 3e Á‘Ó’e÷kÕìøÏ ø£+ô|˙ ìø£s¡ ˝≤uÛÑ+ 1.40 XÊ‘·+ ô|]– s¡÷.56.53 ø√≥T¢>± qyÓ÷<Ó’q≥T¢ ø£+ô|˙ z Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿ+~. >∑&É∫q Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ Ç<˚ Á‘Ó’e÷dæø£+˝À ø£+ô|˙ ìø£s¡˝≤uÛÑ+ s¡÷.55.75 ø√≥T¢>± ñ+~. Ç<˚ ø±˝≤ìøÏ {°Mmdt yÓ÷{≤sY ø£+ô|˙ yÓTT‘·Ô+ Ä<ëj·T+ 7.02 XÊ‘·+ eè~Δì kÕ~Û+∫ s¡÷.762.2 ø√≥¢≈£î ô|]–+~. n+‘·≈£î eTT+<äT @&Ü~ Ç<˚ düeTj·T+˝À ø£+ô|˙ yÓTT‘·Ô+ Ä<ëj·T+ s¡÷.1646.65 ø√≥T¢>± ñ+~. Çø£b˛‘˚ yÓTT‘·Ô yêVü≤q neTàø±\T dü«\Œ+>± eè~Δ #Ó+~ 5.18 j·T÷ì≥¢ qT+&ç 5.19 j·T÷ì≥¢≈£î ô|]>±sTT. n˝≤π>. ø£+ô|˙ m>∑TeT‘·T\T 23.83 XÊ‘·+ eè~Δ #Ó+~ 63.700 j·T÷ì≥T¢ m>∑TeT‹ #˚XÊeTì ø£+ô|˙ ù|s=ÿ+~.

#˚j·T≈£î+&ÜH˚ VüQùd‡≈£î <=]øÏb˛j·÷s¡T. »&˚C≤ 7 |üs¡T>∑T\T #˚XÊø£ ÁøÏdæºj·THé≈£î ∫ø±ÿ &ÉT. <Û√ì 48 |üs¡T>∑T\‘√qT, n•«Hé 15 |üs¡T>∑T\‘√qT Ä&ÉT‘·THêïs¡T. mø˘‡Á{≤>± 10 |üs¡T>∑T\T \_Û+#êsTT. ìØí‘· zes¡T¢ eTT–ùd ≥|üŒ{Ïø° uÛ≤s¡‘· »≥Tº 6 $¬ø≥¢ qcÕºìøÏ 140 |üs¡T>∑T\T #˚dæ+~.

Ä{À, ø±´|æ≥˝Ÿ >∑÷&é‡, yÓT≥˝Ÿ ùws¡T¢ qwüºb˛sTTq|üŒ{Ïø° u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ j·T÷s√ ÁfÒ&ç+>¥ Á|üuÛ≤e+‘√ ˝≤uÛÑ|ü&ç+~. Çø£b˛‘˚.. {≤{≤ |üesY, ]\j·THé‡ Ç+&ÉÁd”ºdt, ôV≤#Yj·TTm˝Ÿ, uÛ…˝Ÿ, ¬>sTT˝Ÿ Ç+&çj·÷, dæbÕ¢, zmHéJd”, ◊d”◊d”◊ u≤´+ø˘, uÛ≤s¡r msTTsYf…˝Ÿ, ôV≤#Y&ûm|òtd”, ◊{°d”, ÇH√Œ¤dædt, {°d”mdt, &ûm˝Ÿm|òt e+{Ï ø£+ô|˙\T ˝≤uÛÑ|ü&ܶsTT.

u…’ø˘qT π>sY˝À Ä|ü&É+, ÄHé #˚j·T&É+ e\q ø£*π> düeTdü´\T

Ç{°e\ j·÷Hê+˝Àì ØC…˙‡ ôdsê$Tø˘˝À »]–q $<Ûä«+dü+˝À ø£+ô|˙øÏ düTe÷s¡T s¡÷.150 ø√≥T¢ qwüº+ yê{Ï*¢q≥T¢ ÁbÕ<∏ä$Tø£+>± n+#·Hê y˚XÊs¡T. nsTT‘˚, á ø£+ô|˙ì ãT<Ûäyês¡+ qT+∫ ˝Öøö{Ÿ #˚düTÔqï≥Tº Ä ø£+ô|˙ m+&û JmHé.Hêj·TT&ÉT Á|üø£{Ï+#ês¡T. nsTT‘˚ ‘·eT dü+düú ìs¡«Væ≤düTÔqï $<ë´dü+düú\≈£î n‘·´~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´+ Çyê«\qT≈£î+≥THêï≥T¢ õ.mdt.Hêj·TT&ÉT #ÓbÕŒs¡T. ø±>± ÇqT‡¬sqT‡ ø£+ô|˙\T ìs¡«Væ≤+∫q ÁbÕ<Ûä$Tø£ n+#êq Á|üø±s¡+ s¡÷.150 ø√≥¢ es¡≈£î qwüº+ ñ+≥T+<äì n+#·Hê. nsTTq|üŒ{Ïø° ‘·eT ø£+ô|˙øÏ s¡÷.450 ` s¡÷. 500 ø√≥¢ es¡≈£î ;e÷ #˚sTT+#êeTì Hêj·TT&ÉT ù|s=ÿHêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>±, Ç+ø± &çôd+ãsY 31e ‘˚B‘√ eTT–dæq Á‘Ó’e÷kÕìøÏ ø£+ô|˙ Ä<ëj·T+ s¡÷. 49.5 ø√≥¢ô|’ s¡÷. 7.30 ø√≥T¢ qwüºb˛sTT+~. á dü+|òüT≥q »s¡>∑≈£î+&Ü ñ+fÒ Hê\T>√ Á‘Ó’e÷dæø£+˝À ø£+ô|˙ Áu…ø˘ á yÓHé (m˝≤+{Ï ˝≤uÛÑ+, ˝Ò<ë qwüº+) ˝Ò≈£î+&Ü ñ+&˚<äì ø£+ô|˙ Á|ü‹ì<ÛäT\T n+≥THêïs¡T.

kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ : 12 yêsê\ >∑]wü˜ kÕúsTTøÏ #˚]q ôdHÓ‡ø˘‡

u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ≈£î ãT<Ûäyês¡+ nqT≈£L*+∫+~. j·T÷s¡|t e÷¬sÿ≥¢ ÁfÒ&ç+>¥ |ü⁄+Eø√e&É+‘√ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ ˝≤uÛ≤\qT Ä]®+∫+~. s√»+‘ê ˝≤uÛÑqcÕº\‘√ sê´©ì ø=qkÕ–+∫q ôdHÓ‡ø˘‡, ÁfÒ&ç+>¥ eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ 121 bÕsTT+≥T¢ ã\|ü&ç, 17,314 bÕsTT+≥¢ e÷s¡TÿqT ‘êøÏ+~. ‘·<ë«sê ôdHÓ‡ø˘‡ dü÷N qe+ãsY 8øÏ ‘·sê«‘· 12 yêsê\ >∑]wü˜ kÕΔsTTøÏ #˚s¡T≈£îHêï&ÉT. n˝≤π> ì|ò”º ≈£L&Ü 42 bÕsTT+≥T¢ eè~Δ #Ó+~, 5,241 bÕsTT+≥¢ e<ä› dæús¡|ü&ç+~. j·T÷s√|æj·÷ e÷¬sÿ≥¢ ÁfÒ&ç+>¥ |ü⁄+Eø√e&É+‘√ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ ˝≤uÛ≤\qT Ä]®+∫+~. Ç+ø± eT<äT|ü⁄<ës¡T\T ôd’‘·+ ø=qT>√fi¯¢ yÓ’|ü⁄ ÄdüøÏÔ #·÷|ü&É+‘√ u≤+uÒ kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ eè~Δì qyÓ÷<äT #˚düT≈£î+~. ø£q÷¶eTsY &É÷s¡ãT˝Ÿ‡, ◊{°, |”mdtj·T÷, m|òtmyéTd”J, u≤´+øÏ+>¥ ùws¡T¢ neTàø±\ ˇ‹Ô&çøÏ >∑T¬s’q|üŒ{Ïø°,

#ê˝≤ eT+~øÏ ‘·eT u…’ø˘ π>sY˝À ñ+&Ü Ä|òt #˚j·T&É+ #˚düTÔ+{≤s¡T. eTTK´+>± Á{≤|òæø˘ s¡B›>± ñqï#√≥. Á{≤|òæø˘ dæ>∑ï˝Ÿ‡˝À Ç˝≤ #˚j·T{≤ìï >∑eTìdü÷Ô ñ+{≤+. ìC≤ìøÏ Ç˝≤ #˚j·T&É+ e\q u…’ø˘˝À |ü\T düeTdü´\T ‘Ó˝…‘·TÔ‘êsTT. ‘·s¡#·÷ u…’ø˘qT π>sY˝À ñ+&É>±H˚ ÄHé`Ä|òt #˚düTÔ+&É≥+ e\q ø=+‘· ø±˝≤ìøÏ π>sYu≤≈£î‡˝À düeTdü´\T sêe&É+. ø£¢uŸ ù|¢≥T¢ n]–b˛e≥+/ø±*b˛e≥+ »]π> Á|üe÷<ä+ ñ+~. {≤|t`m+&é y˚]j·T+{Ÿ u…’ø˘\˝À Ç+»HéqT Ä{Ày˚T{Ïø˘>± ÄHé #˚ùd+<äT≈£î |üesY kÕºsYº. |üesY kÕº|t dæ«#Y\T ñ+{≤sTT. Ä{Ày˚T{Ïø˘ dæ«#Y\T ñHêïsTT. ø£<ë nH˚dæ s¡ìï+>¥˝À u…’ø˘qT ÄHé #˚j·T&É+. Ä|òt #˚j·T&É+ eT+∫~ ø±<äT. Ç~u…’ø˘ ˝…’|òtqT ‘·–ZdüTÔ+~. ø±ã{Ϻ u…’ø˘qT Ä|òt #˚j·T&ÜìøÏ eTT+<äT ø±˙ ˝Ò<ë u…’ø˘qT ÄHé #˚j·TuÀj˚T eTT+<äT ø±˙.. u…’ø˘ q÷´Á≥˝Ÿ˝À ñ+<äì ìsêú]+#·T≈£îqï ‘·sê«‘· e÷Á‘·y˚T ÄHé #˚j·T&É+ ˝Ò<ë Ä|t #˚j·T&É+ #˚j·÷*. m|ü&√ ˇø£kÕ] Ç˝≤ #˚ùdÔ |òüsê« ˝Ò<äT ø±˙, n˝≤ø±≈£î+&Ü.. Çwüº+ e∫Ãq≥T¢ ‘·s¡T#·÷. u…’ø˘qT π>sY˝À ñ+&É>±H˚ ÄHé`Ä|òt #˚dæq≥¢sTT‘˚. ‘·sê«‹ düØ«dæ+>¥\˝À MT #˚‹ #·eTTs¡T e<ä\ø£ ‘·|üŒ<äT.

yÓ+{À ø±s¡T˝À nø£kÕà‘·TÔ>± eT+≥\T Áã‹øÏ ãj·T≥|ü&ɶ Á&Ó’esY

Ç|üŒ{Ï es¡≈£L {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡ ãTõ® ø±s¡T ª{≤{≤ HêH√μ˝À eT+≥\T ‘Ó˝…‘·Ô&É+ >∑T]+∫ $$<Ûä ø£<∏äHê˝À¢ ‘Ó\TdüT≈£îHêï+. nsTT‘˚, Ç|ü&ÉT ‘êC≤>± bò˛ø˘‡yê´>∑Hé qT+&ç n‘·´~Ûø£+>± neTTà&Ée⁄‘·Tqï ôd&ÜHé yÓ+{À Áb˛˝À Vü≤´#Yu≤´ø˘ ø±s¡T≈£î ôd&ÜHé yÓs¡¸Hé˝À ≈£L&Ü nø£kÕà‘·TÔ>± eT+≥\T ‘Ó˝…‘·Ô&É+ dü+#·\q+ düèwæº+∫+~. |üPH˚˝Àì m|òtdæ s√&ÉT¶˝À #√≥T #˚düT≈£îqï á dü+|òüT≥q j·÷e‘Y Ä{ÀyÓTTu…’˝Ÿ Á|æj·TT\qT nÁ|üeT‘·Ô+ #˚dæ+~. 40 @fi¯¢ ¬ø’˝≤wt düTπswt >∑TbÕÔ, z cÕ|t≈£î m<äTs¡T>± bÕsYÿ #˚dæ, cÕ|æ+>¥ #˚dæ ‹]– e∫Ãq |æeTà≥ ø±s¡TqT kÕºsYº #˚ùd Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T>±, ˇø£ÿkÕ]>± ø±s¡T˝À nø£kÕà‘·TÔ>± eT+≥\T #Ó\πs>±j·Tì kÕúì≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡T˝À ≈£Ls¡TÃq ¬ø’˝≤wt d”{Ÿ u…˝Ÿº ô|≥Tºø√≥+‘√ eT+≥\T #Ó\πs–q düeTj·T+˝À ø±s¡T˝À qT+&ç yÓ\T|ü\øÏ sêe{≤ìøÏ Çã“+~ m<äTs√ÿe\dæ e∫Ã+~. B+‘√ Äj·Tq X¯Øs¡+ <ë<ë|ü⁄ 60 XÊ‘·+ es¡≈£L ø±*b˛sTT+~. s√&ÉT¶≈£î n≥T|üø£ÿ>± yÓfi¯óÔqï yês¡T ø±s¡T eT+≥˝À¢ ø±*b˛‘·T+&É{≤ìï >∑T]Ô+∫ ¬ø’˝≤wtqT s¡øÏå+#ês¡T. ø±*b˛sTTq ø±s¡T bò˛ø˘‡yê´>∑Hé yÓ+{À 1.6 {Ï&ç◊ &ûõ˝Ÿ Ç+»Hé ø±s¡T. á ø±s¡T n–ï Á|üe÷<ëìøÏ dü+ã+~Û+∫ Ç+‘·es¡≈£L m˝≤+{Ï Á|ü<Ûëq ø±s¡D≤\T ‘Ó*j·Tsê˝Ò<äT. n–ï Á|üe÷<ëìøÏ Ç+»H˚ ø±s¡DyÓTÆ ñ+&=#·ÃH˚ ñ<˚›X¯+‘√ á Ç+»Héô|’ bò˛ø˘‡yê´>∑Hé ì|ü⁄DT\T $#ês¡D »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫q $esê\T ‘·«s¡˝ÀH˚ yÓ\Te&ÉqTHêïsTT.


C M Y K

düTes¡íyês¡Ô

>∑Ts¡Tyês¡+, |òæÁãe] 2, 2012

k˛ Hê ø°å dæ HêΩ

ôV’≤<äsêu≤<é

ø=‘·Ô &Ó’¬sø£ºs¡¢+fÒ uÛÑj·TeT≥ ‘Ós¡+π>Á≥+ #˚dü÷ÔH˚ ø=‘·Ô &Ó’¬sø£ºsYì qeTTà≈£îqï+<äT≈£î ªCÀwtμ ∫Á‘·+ Hê>∑#Ó’‘·q´øÏ Ä•+∫q $»j·T+ Çe«˝Òø£b˛sTT+~. Ä ‘·sê«‘· e∫Ãq ª@ e÷j·T#˚XÊy˚μ, ª100% \yéμ dæìe÷\T eT+∫ $»j·T+ kÕ~Û+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü #Ó’‘·÷øÏ ¬øØsY |üs¡+>± u≤>± n+&É>± ì*#êsTT. Hê>∑#Ó’‘·q´øÏ dü¬ø‡dt Ç∫Ãq ¬s+&ÉT dæìe÷\T mø˘‡|”]j·THé‡&é &Ó’¬sø£ºsY‡‘√ #˚dæqy˚. Ä ‘·sê«‘· eT∞fl ª<ä&Éμ, ªu…»yê&Éμ dæìe÷\≈£î ø=‘·Ô <äs¡Ù≈£î\qT Hê>∑#Ó’‘·q´ qeTTà≈£î+fÒ Ä ¬s+&ÉT dæìe÷\T ≈£L&Ü Hê>∑#Ó’‘·q´ ¬øØsYì qfÒº{À¢ eTT+#˚XÊsTT. <ë+‘√, Hê>∑#Ó’‘·q´ Ç|üŒî&ÉT ø=‘·Ô &Ó’¬sø£ºs¡¢+fÒH˚ uÛÑj·T|ü&çb˛‘·THêï&É≥. ø=‘·Ô <äs¡Ù≈£î\‘√ dæìe÷\T #˚j·T&É+˝À Hê>±s¡T®q ‘·q<Ó’q Á|ü‘˚´ø£‘·qT #ê≥T≈£î+fÒ, Hê>¥ ‘·qj·TT&ÉT Hê>∑#Ó’‘·q´ ≈£L&Ü n<˚ Á|üj·T‘·ï+

ì ‘ê´ MT q Hé ø= ‘·Ô ∫ Á‘· + ª50 % \ yéμ

ÄeT<Ûä´q Hê>∑#Ó’‘·q´, ‘·eTHêï ø±+_H˚wüHé˝À ª100%\yéμ nH˚ ∫Á‘·+ e∫à eT+∫ $» j·÷ìï kÕ~Û+∫q $wüj·T+ n+<ä]øÏ $~‘·y˚T. Ç|üŒî&ÉT n˝≤+{Ï f…Æ{Ï˝Ÿ‘√H˚ ì‘ê´MTqHé Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À s¡÷bı+~q ª50% \yéμ nH˚ ∫Á‘·+ ‘Ó\T>∑T˝À sêuÀ‘√+~. •_eT˝…’sTTsY <äs¡Ùø£‘·«+˝À s¡÷bı+~q á ∫Á‘êìï ¬ø.¬ø.sê<ÛëyÓ÷Vü≤Hé n+~düTÔHêïs¡T. Äj·Tq á ∫Á‘·+ >∑T]+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ªdü+^‘· Á|ü<Ûëq yÓTÆq Áù|eTø£<∏ë ∫Á‘·+ Ç~. V”≤s√, V”≤s√ sTTHé\ eT<Ûä´ dü|üÔdü«sê\T m˝≤ ‘√&ÉŒ&ܶj·TH˚~ $H√<ë‘·àø£+>± #·÷|ædüTÔHêï+, düTìï‘·yÓTÆq uÛ≤y√<˚«>±\ y˚Tfi¯$+|ü⁄>± r]Ã~<ë›+. Çø£ b˛‘˚ ndü\T á ø£<∏ä≈£î ª50% \yéμ nH˚ ù|s¡T m+<äT≈£îô|{≤ºeTH˚~ düôdŒ Hé‡μnHêïs¡T. á ∫Á‘·+˝À ìcÕHé, n_Û˝≤wt, Äd”|òt n©, Væ≤e÷, $qj·THé ‘·~‘·s¡T\T eTT K´ bÕÁ‘·*ï b˛wædüTÔHêïs¡T. e÷≥\T, bÕ≥\T: _.uÛ≤s ¡ru≤ãT— ≈£Ls¡TŒ: eTT‘ê´\ Hêì— #Ûêj·÷Á>∑ Vü≤ D+: n»j·THé $HÓ‡+{Ÿ.

#˚XÊ&ÉT. ø±˙ m≈£îÿe ô|òsTT\÷´sY‡ #·$#·÷&Ü*‡ e∫Ã+~. ¬øØsY ‘=*Hêfi¯fl˝À Ç˝≤+{Ï Á|üjÓ÷>±\T eT+∫$ ø±eì ˝Ò≥T>± ‘Ó\TdüT≈£îHêï&√ @yÓ÷ >±˙, ø=‘·Ô &Ó’¬sø£ºs¡¢ì n\¢+‘· <ä÷s¡+ ô|&ÉT‘·THêï&É≥ Hê>∑#Ó’‘·q´. Hê>¥ ôd’‘·+ á $wüj·T+˝À #Ó’‘·q´ ìs¡íj·÷ìπø eT<䛋düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç~˝≤ ñ+fÒ, Hê>∑#Ó’‘·q´ Á|üdüTÔ‘·+ ªÄ{Àq>∑sY dü÷s¡´μ dæìe÷˝À q{ÏdüTÔHêï&ÉT. ªÁ|ükÕúq+μ ù|ò+ <˚yé ø£{≤º á ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêï&ÉT. á dæìe÷ nq+‘·s¡+ ª>∑>∑q+μ ù|ò+ sê<ÛëyÓ÷Vü≤Hé <äs¡Ùø£‘·«+˝À ‘Ós¡¬øø£ÿuÀj˚T ª>ös¡e+μ dæìe÷˝À Hê>∑#Ó’‘·q´ V”≤s√>± #˚j·TuÀ‘·THêï&ÉT. M]<ä›s¡÷ yÓ÷dtº mø˘‡|”]j·THé‡&é &Ó’¬sø£ºsY‡ ø±ø£b˛sTTHê, <äs¡Ù≈£î\T>± ‘·eTqT ‘êeTT Á|üPyé #˚düT≈£îqïyêπs ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+.

Ç<ä+‘ê |üesYkÕºsY |üeπsq≥

düTeT+‘Y ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç>± e∫Ãq ªuÀD°μ ∫Á‘·+ <ë«sê ‘Ó\T>∑T˝À uÀD° ø={Ϻ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡øÏ |ü]#·j·TyÓTÆq ‘ês¡ ø£è‹ ø£s¡“+<ë. dü+^‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT, >±j·T≈£î&ÉT s¡eTD >√>∑T\ ìsêàD <äs¡Ùø£‘·«+˝À e∫Ãq ªuÀD°μ dæìe÷ á q{Ï ¬øØsY˝À eT+∫ uÀD° ø=≥º&É+˝À $|òü\eTsTT´+~. Ä ‘·sê«‘· C≤&É ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTTq ÄyÓT Ä ‘·sê«‘· ªrHée÷sYμ ∫Á‘·+ <ë«sê ˇø£ÿkÕ]>± ‹]– ‘Ós¡ô|’ <äs¡Ùq$T∫Ã+~. nsTT‘˚, á dæìe÷ ≈£L&Ü nÁ&Édt ˝Ò≈£î+&Ü b˛e&É+‘√ á neTà&ÉT &û˝≤ |ü&çb˛sTT+~. #·÷&ܶìøÏ ne÷àsTT u§eTà˝≤ ø£ì|ædüTÔ+~ ø±˙, ˇ+|ü⁄kı+|ü⁄\T ˝Òì ø±s¡D+>±H˚ ÄyÓT dü]>± sêDÏ+#·˝Òø£b˛‘√+<äH˚ Á|ü#ês¡+ ≈£L&Ü ñ+~. nsTT‘˚ ªrHée÷sYμ Væ≤{Ÿ ø±ø£b˛sTTHê ‘·qøÏ eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ e∫Ã+<äì ø£è‹ #ÓãT‘√+~. Ä dæìe÷˝À |üeHé ø£fi≤´DY V”≤s√ ø±ãfÒº Hê≈£î Ç+‘· eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ <äøÏÿ+<äì, á ø±s¡D+>±H˚ ‘·qøÏ eTH√CŸ düs¡düq ø£<∏ëHêsTTø£>± ª$TdüºsY H√øÏ j·÷μ˝Àq÷..,n˝≤π> ø£fi≤´DYsêyéT düs¡düq V”≤s√sTTHé>± ªz+μ dæìe÷˝Àq÷ neø±XÊ\T <äø±ÿj·Tì n+{À+~. á dü+e‘·‡s¡+ ‘êqT #˚dæq á ¬s+&ÉT dæìe÷\T Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äTøÏ ekÕÔj·Tì, yê{Ï ô|’H˚ ‘êqT ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îHêïqì #ÓãT‘√+~. eT] á ¬s+&ÉT dæìe÷˝…’Hê ‘Ó\T>∑T˝À ÄyÓT ¬øØsYì ì\u…&É‘êjÓ÷ #·÷&Ü*.

cÕs¡TUŸ, •Øwt\ eT<Ûä´ sêJ Hê ¬øØsY ¬øs¡≥+˝≤ ˝Òe&É+ U≤j·T+ u≤\j· T´ ªn~ÛHêj·T≈£î&ÉTμ eT∞¢ yêsTT<ë u≤\ø£èwüí V”≤s√>± edüTÔqï ªn~ÛHêj·T≈£î&ÉTμ dæìe÷ eTs√kÕ] yêsTT<ë |ü&ç+~. á dæìe÷qT e÷]à 23q $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì ìsêà‘·\T ‘êC≤>± ìs¡ísTT +#ês¡T. yêdüÔyêìøÏ ªn~ÛHêj·T≈£î&ÉTμ dæìe÷ dü+Áø± +‹øÏ $&ÉT<ä\ ø±yê*‡ ñ+&É>±, |ü\T ø±s¡D≤\‘√ á dæìe÷ |òæÁãe] HÓ\≈£î yêsTT<ë |ü&ç+~. ‘êC≤>± u≤\j·T´ dæìe÷qT eTs√ HÓ\ s√E\ bÕ≥T yÓqøÏÿ ‘√ùdkÕs¡T ìsêà‘·\T. u≤\j·T´ á ∫Á‘·+˝À eT÷&ÉT $_ÛqïyÓTÆq bÕÁ‘·˝À¢ ø£ì|æ+#·qTHêïs¡T. eTTdü˝≤j·Tq bÕÁ‘·˝À, ‘·+Á&ç bÕÁ‘·˝À, ø=&ÉT≈£î bÕÁ‘·˝À q{ÏdüTÔ Hêï&ÉT. u≤\j·T´≈£î CÀ&û>± \øÏÎsêjYT, dü˝Àì\T q{ÏdüTÔHêïs¡T. |üs¡T#·÷] eTTs¡[ á ∫Á‘êìøÏ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. m+m˝Ÿ.≈£îe÷sY #Í<ä] ø°]Ô ø£+u…’Hé‡ u≤´qsYô|’ uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ‘√ á ∫Á‘êìï ì]àdüT ÔHêïs¡T. ø£fi≤´DÏe÷*ø˘ á ∫Á‘êìøÏ dü+^‘·+ n+~+ #ês¡T. |òæÁãe] HÓ\˝ÀH˚ á ∫Á‘·+ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±qT+~. bı*{Ïø£˝Ÿ Á&Üe÷ H˚|ü<∏ä´+˝À á dæìe÷ kÕ>∑T‘·T+<äì, Á|üdüTÔ‘· sê»ø°j·÷\qT m+&É>∑&ÉT‘·÷ á ∫Á‘·+ ñ+≥T+<äì #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïs¡T. ‘·«s¡˝À sê»ø°j·T Äs¡+π>Á≥+ #˚j·TuÀ‘·Tqï u≤\j·T´≈£î á dæìe÷ |ü¢dt ne⁄‘·+<äH˚ }Vü‰>±Hê\T ≈£L&Ü $ì| ædüTÔHêïsTT.

n–ï|ü<∏é dæìe÷ dü¬ø‡dt bÕغ˝À u≤©e⁄&é dü÷|üsYkÕºsY cÕs¡TUŸ U≤Hé, <äs¡Ù≈£îsê\T |òüsêU≤Hé uÛÑs¡Ô •Øwt ≈£î+<äsYô|’ <ë&ç #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ‘êC≤>± n+~q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ á >=&ÉeqT ô|<ä›~ #˚düTø√≈£î+&Ü Ç<ä›] eT<Ûä´ sêJ ≈£î~]q≥T¢ düe÷#ês¡+. u≤©e⁄&é esêZ\ qT+∫ n+~q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ |òüsêU≤Hé, •Øwt≈£î+<äsY Ç{°e\ cÕs¡TUŸ Ç+{ÏøÏ yÓ[¢ ø£*dæ á $wüj·TyÓTÆ #·]Ã+#·T≈£îHêïs¡ì, cÕs¡TUŸ ≈£L&Ü ø±+Á|üyÓTÆCŸ nj·÷´&Éì ‘Ó\Tk˛Ô+~. |òüsêU≤Hé Áã<äsY kÕõ<é U≤Hé cÕs¡TUŸ uÛ≤s¡´ >öØì ]¬ø«dtº #˚dæ, cÕs¡TUŸ‘√ nbÕsTT+{ŸyÓT+{Ÿ Ç|æŒ+#ês¡ì, nq+‘·s¡+ |òüsêU≤Hé, •Øwt yÓ[¢ n‘·ìï ø£*XÊs¡ì n+≥THêïs¡T. #ê˝≤ @fi¯¢ qT+∫ cÕs¡TUŸ`|òüsêU≤Hé eT+∫ ùdïVæ≤ ‘·T\T. 14 @fi¯¢ M] ùdïVü≤+˝À 2009˝À $uÛÒ<ë\T e#êÃsTT. |òüsêU≤Hé cÕs¡TUŸ V”≤s√>± ªVü‰|”Œ q÷´ Çj·TsYμ dæìe÷qT bÕ¢Hé #˚dæ+~. á dæìe÷ ø√dü+ &˚{Ÿ‡ πø{≤sTT+∫q cÕs¡TUŸ Ádæÿ|tº˝À e÷s¡TŒ\T #˚j·÷*‡+~>± |òüsêU≤HéqT ø√sê&ÉT. Ç~ |ü{Ϻ+#·Tø√ì |òüsêU≤Hé Ä dæìe÷qT |üø£ÿq ô|{Ϻ kı+‘· Ábı&Éø£åHé ø£+ô|˙ì ÁbÕs¡+_Û+∫ nø£åjYT ≈£îe÷sY, ø£Á‹Hê »+≥>± ªrdte÷sYU≤Héμ ∫Á‘êìï ì]à+∫+~. n|üŒ{Ï qT+∫ Ç<ä›] eT<Ûä´ <ä÷s¡+ ô|s¡T>∑T‘·÷ e∫Ã+<ä≥. á Áø£eT+˝À |òüsêU≤Hé uÛÑs¡Ô •Øwt #˚dæq |üqT\T cÕs¡TUŸ≈£î ø√|ü+ ‘Ó|æŒ+#êsTT. Ç{°e\ dü+»jYT <ä‘Y Ç∫Ãq ªn–ï|ü<∏éμ dü¬ø‡dt bÕغ˝À ø√|ü+ Ä|ü⁄ø√˝Òø£ n‘·ìô|’ #˚sTT #˚düT≈£îHêï&ÉT cÕs¡TUŸ.

Ç{°e˝Ò düTeT+‘Y düs¡düq ª<ä>∑Zs¡>± <ä÷s¡+>±μ nH˚ dæìe÷˝À q{Ï+∫q uÛ≤eT y˚~ø£. Ä dæì e÷‘√q÷ |üsê»j·Ty˚T kı+ ‘·+ #˚düT≈£î+~. bÕ|ü+ ¬øØsYì yÓTT<ä \Tô|{Ϻq|üŒ{Ï qT+∫ Ç|üŒ {Ï<ëø± y˚~ø£ U≤‘ê˝À dü¬s’q Væ≤fÒº »eT ø±˝Ò<äT. ‘Ó\T>∑T˝À ªu≤D+μ dæìe÷ ˇø£ÿ ∫Á‘·+ ø±düÔ |òüsê«˝Ò<äì|æ+∫ ∫Á‘·+>± ì*∫+~. ˝≤¬sHé‡ düs¡düq ªeTTìμ dæìe÷˝Àq÷ »>∑|ü‹ u≤ãT`ns¡T®Hé ø±+_H˚wüHé˝À ‘Ós¡¬øøÏÿq ª•e ø±•μ dæìe÷˝Àq÷ y˚~ø£ V”≤s√sTTHé>± q{Ï+ ∫Hê ny˚M ÄyÓT≈£î V”≤s√sTTHé>± dü¬ø‡dt øÏø˘ Çe«˝Òø£b˛j·÷sTT. ‘êC≤>± y˚~ø£ ‘·$Tfi¯+˝À u≤\ <äs¡Ùø£ ‘·«+˝À s¡÷bı+<äT‘√qï z dæì e÷˝À V”≤s√sTTHé>± m+|æø£sTT´+~. á <Óã“‘√ q{Ï>± ‘·q ¬øØsY ø=‘·Ô |ü⁄+‘·\T ‘=ø£ÿ &É+ U≤j·TeTì BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚k˛Ô+~ y˚~ø£. u≤\ dæìe÷˝À¢ q{ÏùdÔ ø£eT]¸j·T˝Ÿ dü¬ø‡dt dü+>∑‘Ó˝≤ ñHêï, >∑T]Ô+|ü⁄ <ä≈£îÿ‘·T+<äH˚ ÄX¯‘√ ñqï y˚~ø£øÏ Ç˝≤¬>’Hê ‘·–q >∑T]Ô+|ü⁄ <ä≈£îÿ ‘·T+<√ ˝Ò<√ y˚∫ #·÷&Ü*.

msTT&é‡ô|’ Á|ü#êsêìøÏ dæ<äΔeTe⁄‘·THêï m+‘√ eT+~ Á≥ø˘ Á&Ó’es¡T¢ msTT&é‡ yê´~Û‘√ eTs¡DÏdüTÔHêïs¡ì ‘Ó*dæ H˚qT #ê˝≤ cÕø˘ nj·÷´qT. Ç˝≤ m+<äT≈£î »s¡T>∑T ‘√+<ä+fÒ yê]øÏ ndü‡\T @+ »s¡T>∑T‘√+<√...@ C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê˝À ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<äT. yês¡T msTT&é‡ >∑T]+∫ |üP]Ô düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüTø√yê*. H˚qT BìMT<ä &Ó|òæHÓ{Ÿ>± esY‡ #˚kÕÔqT. á $wüj·T+ $qï|üŒî&ÉT qT+∫ Hê≈£î #ê˝≤ u≤<Ûä>± ñ+ ~. Ç~ H˚qT ‘·|üŒìdü]>± #˚j·÷*‡q |üì>± uÛ≤$düTÔHêïqT. eTq <˚X¯+˝À msTT&é‡ nH˚~ #ê˝≤ Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq dæú‹˝À ñ+~. Bìï ìyê]+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+~ n+{À+~ Á|”rõ+{≤. ÄyÓT Á|üdüTÔ‘·+ msTT&é‡ my˚sYH˚dtô|’ Á|ü#ês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#·&ÜìøÏ dæ<äΔ+>± ñ+~. á $wüj·TyÓTÆ ÄyÓT MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç˝≤ düŒ+~+∫+~. Çø£ ‘Ó\T>∑T˝À ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\‘√ n\]+∫Hê, n+‘·>± ‘Ó\T>∑T Áù|ø£å≈£î*ï Äø£≥Tºø√˝Òø£b˛sTT+~. n|üŒ{À¢ ÄyÓT eTùV≤wt düs¡düq ªsê»≈£îe÷s¡T&ÉTμ ∫Á‘·+˝À #˚dæ+~. Ä ‘·sê«‘· yÓ+ø£fÒwt düs¡düq ªÁù|eT+fÒ Ç<˚sêμ ∫Á‘·+ #˚dæ+~. á ¬s+&ÉT ∫Á‘ê\ ‘·sê«‘· ÄyÓT ‘Ó\T>∑T ø£q|æ+#·˝Ò<äT. n|üŒî&É|üŒî&É÷ n&ÉbÕ<ä&ÉbÕ &É_“+>¥\‘√ |ü\ø£]k˛Ô+~. #˚‹˝À dæìe÷˝ÒMT ˝Òì á uÛ≤eT Ç˝≤ @<√ ˇø£ s¡ø£+>± düe÷C≤ìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ |üì #˚j·÷\H˚ ø±+ø£å‘√ ‘·qqT ‘êqT _J #˚düT≈£î+{À+~.

‘˚» ª∫Á‘·+μøÏ d”¬ø«˝≤..?

‘˚» Á|üdüTÔ‘·+ ª˙≈£î Hê≈£î &Üwt &Üwtμ n+≥÷ yÓ¬s’{° f…Æ{Ï˝Ÿ‘√ ˇø£ dæìe÷ #˚düTÔHêï&ÉT. ‘˚» ‘·q ‘=*Hêfi¯fl‘√ ª∫Á‘·+μ, ªqTe⁄« H˚qTμ, ª»j·T+μ á dæìe÷\‘√ {≤©e⁄&é˝ÀøÏ ¬øs¡≥+˝≤ <ä÷düT ø=#êÃ&ÉT dü+#·\q <äs¡Ù≈£î&ÉT ‘˚». nsTT‘˚ dü¬ø‡dt $wüj·T+˝À e÷Á‘·+ m˝≤ nsTT‘˚ ¬øs¡≥+˝≤H˚ <ä÷düTø=#êÃ&√ n˝≤H˚ yÓqøÏÿ yÓ[flb˛j·÷&ÉT ‘˚». eT∞¢ mìïkÕs¡T¢ Á|üj·T‹ï+∫Hê ‘˚»øÏ dü¬ø‡dt e÷Á‘·+ e]+#·˝Ò<äT. Ç~>√ n~>√ n+≥÷ m|üŒ{Ïø£|üŒî&ÉT dü]ø=‘·Ô ÁbÕC…≈£îº\‘√ Vü≤&Ü$&ç #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+~ ø±˙, eTTqT|ü{Ï e÷´õø˘ #˚j·T&É+˝À ‘˚» $|òü\+ ne⁄‘·THêï&ÉT. ‘êC≤>± ª˙≈£î Hê≈£î &Üwt &Üwtμ nH˚ yÓ¬s’{° f…Æ{Ï˝Ÿ‘√ ‘·q düT&ç ‘êH˚ |üØøÏå+#·Tø√uÀ‘·THêï&ÉT ‘˚». nsTT‘˚ á dæìe÷ ‘˚» ‘=* ∫Á‘·+ ª∫Á‘·+μøÏ Øy˚Tø˘ nH˚ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·T+&É&É+ Çø£ÿ&É ndü\T $X‚wü+. Øy˚Tø˘ #˚düTÔHêï&√. d”¬ø«˝Ÿ #˚düTÔHêï&√... n<˚B ø±<äì ø=‘·Ô dæìe÷ #˚düTÔHêï&√ >±˙.. Ç|üŒ{Ïπø ‘˚» dæìe÷ \+fÒ me]ø° ÄdüøÏÔ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTTq Á|üdüTÔ‘· ‘·s¡TD+˝À ‘·q ñìøÏì #ê≥T≈£îH˚ Væ≤{Ÿ ‘˚» Ç∫à rsê*‡+<˚ nqT≈£î+≥THêïs¡T. Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132. email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990 .

C M Y K

ePaper|Suvarna Vartha Telugu Daily | 02-02-2012  

Suvarana Vartha Telugu Daily News Paper, Andhra Pradesh,Hyderabad, ePaper, Online Telugu News Paper, Net News, Thaja Varthalu.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you