Page 1

CMyK

CMyK

ø±e˝…qT sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT.

ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: www.suvarnavartha.com

<√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, 92480 45178 dü+|ü⁄{Ï : 1 dü+∫ø£ : 283 eT+>∑fi¯yês¡+ qe+ãsY 01, 2011 ôV’≤<äsêu≤<é m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ù|J\T : 10 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3

b˛sTTH√fi¯ fl +<ä s ¡ ÷ ... ªs¡#·Ãμ‘√H˚ sêDÏ+#ê*

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s+&√ $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï ì]«|òüTï+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢≈£î, n~Ûø±s¡T\≈£î eTTK´eT+Á‹ øÏs¡D Y≈£îe÷sY¬s&ç¶ dü÷∫+#ês¡T. dü∫yê\j·T+˝À k˛eT

yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ eTTK´eT+Á‹ nìï õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºs¡¢‘√qT, n~Ûø±s¡T\‘√qT M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sqT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ô|’ yê]øÏ |ü\T dü÷#·q\T n+<äCÒXÊs¡T. n+‘˚>±ø£ 2e $&É‘·

b˛\es¡+ f…+&És¡¢ Ksês¡T ø±ì<˚

CÀø£´+ #˚düTø√+ : ôV’≤ø√s¡Tº

CMyK

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): b˛\es¡+ f…+&És¡¢ e´eVü‰sêìøÏ dü+ã+~Û+∫ ôV’≤ø√s¡Tº rÁe+>± düŒ+~+∫+~. f…+&És¡¢qT s¡<äT› #˚j·÷\qï |æ{ÏwüHéô|’ $#ês¡D »s¡T|ü⁄‘·Tqï <Ûäsêàdüq+ Á|üdüTÔ‘· <äX¯˝À ‘êeTT CÀø£´+ #˚düTø√yê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì n_ÛÁbÕj·T|ü&ç+~. f…+&És¡T¢ Ç+ø± me]ø° Ksês¡T ø±q+<äTq ‘êeTT CÀø£´+ #˚düTø√yê*‡q nedüs¡+ @eTT+<äì Á|ü•ï+∫+~. f…+&És¡¢˝À nÁø£e÷\T »]>±j·Tqï |æ{Ïwüqs¡¢ Äs√|üD\ô|’ ôV’≤|üesY ø£$T{° |ü]o*+#·ø£b˛‘˚ ‘êeTT CÀø£´+ #˚düT≈£î+{≤eTì ‘Ó*|æ+~. ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î |æ{ÏwüqsY ‘·s¡|òü⁄q Hê´j·Tyê~ n<äq|ü⁄ n|òæ&É${ŸqT <ëK\T #˚XÊs¡T. |æ{ÏwüqsY ˝ÒeHÓ‹Ôq nuÛÑ´+‘·sê\ô|’ ≈£åîDí+>± |ü]o*+#ê\ì ôV’≤|üesY ø£$T{°ì ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~.

e÷+#√fi¯ófl

sê»ø°j·T \_› ø√düy˚T πøe\+ kÕ«s¡úÁ|üjÓ÷»Hê˝Ò ‘Ó\+>±D ø√dü+ ø±<äT bÕغ M&ç‘˚ H˚‘·\πø qwüº+ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): kÕ«s¡Δ Á|üjÓ÷»Hê\T, sê»ø°j·T \_Δ ø√düy˚T myÓTà˝Ò´\T bÕغì M&Üs¡ì |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD nHêïs¡T. p|ü*¢ ø£ècÕísêe⁄, sê»j·T´, k˛e÷s¡|ü⁄ dü‘·´Hêsêj·TD bÕغ e÷sês¡T. yês¡T e÷]+~ ‘Ó\+>±D ø√dü+ ø±<äT. yês¡T yÓ[¢b˛sTTHê.. bÕغø° e∫Ãq qwüº+ ˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D ø√düy˚T sêJHêe÷\T #˚dæ ñ+fÒ eT÷≈£îeTà&ç>± #˚ùdyês¡T nì u§‘·‡ yê´U≤´ì+#ês¡T. eTT>∑TZs¡T myÓTà˝Ò´\T {ÏÄsYmdt˝ÀøÏ e\dü yÓ[¢q H˚|ü<∏ä´+ô|’ k˛eTyês¡+Hê&ÉT Äj·Tq düŒ+~+#ês¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ πø+Á<ä+ ø£è‘· ìX¯Ãj·T+‘√ ñ+<äHêïs¡T. Bs¡Èø± *ø£ Á|üjÓ÷»Hê\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì sêÁcÕº_Ûeè~Δ ø√dü+ πø+Á<ä+ ‘·«s¡˝ÀH˚ ˇø£ ìs¡íj·T+ Á|üø£{ÏdüTÔ+<äì nHêïs¡T. eTT>∑TZs¡T myÓTà˝Ò´\T yÓ[¢b˛e&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü&çb˛‘·T+<äH˚ e<ä+‘·T\T edüTÔHêïj·Tì, Á|üuÛÑT‘·«+ |ü&çb˛j˚T Á|üX‚ï˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À |üø£&É“+B ø±sê´#·s¡D‘√ bÕغì eTT+<äT≈£î rdüT¬øfi¯‘êeTì u§‘·‡ nHêïs¡T. @ ˇø£ÿs¡T bÕغì M&çHê Á|üdüTÔ‘· ‘·s¡TD+˝À yê]πø qwüºeTì u§‘·‡ nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt düeTTÁ<ä+˝À bÕغ M&çq yês¡T πøe\+ ˙{Ï _+<äTe⁄\ì ù|s=ÿHêïs¡T. ø√eT{Ϭs&ç¶ì Bø£å $s¡$T+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊqì #ÓbÕŒs¡T. Äj·Tq‘√ e´øÏÔ>∑‘·+>± e÷{≤¢&Üqì, ‘·T~ ìs¡íj·T+ Äj·Tq<˚qì nHêïs¡T. {ÏÄsYmdt˝À ø±+Á¬>dt $©qeTe⁄‘·T+<äqï ¬ødæÄsY yê´K´\T Vü‰kÕ´düŒ<ä+, ns¡Δs¡Væ≤‘·eTì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt eTVü‰düeTTÁ<ä+ ˝≤+{Ï<äì, @ bÕغ nsTTHê ø±+Á¬>dt˝À $©qeT ($T>∑‘ê... 2˝À) e⁄‘êj˚T ‘·|üŒ ø±+Á¬>dt Ç‘·s¡ bÕغ\‘√ $©qeTe⁄‘·T+<äq&É+ Vü‰kÕ´düŒ<äeTì nHêïs¡T.

düsêÿs¡T≈£î &Û√ø± ˝Ò<äT ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô):: sêh Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTÆHê]{°˝À |ü&É˝Ò<äì, ã\ìs¡÷|üD #˚düT ø√yê\ì Ä<˚•+#ê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì >∑es¡ïsY Çmdtm˝Ÿ qs¡dæ+Vü≤Hé nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ Äj·Tq Vü≤À+eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+‘√ düe÷y˚X¯ yÓTÆHês¡T. nq+‘·s¡+ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. sêh+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ã\+>±ñ+<äHêïs¡T. eTT>∑TZs¡T e´≈£îÔ\T ø±+Á¬>dt bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚dæq+‘·e÷Á‘êq Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTÆHê]{°˝À |ü&É<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e∫Ãq &Û√ø± @$T˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. myÓTà˝Ò´\ sêJHêe÷\T d”Œø£sY e<ä› ô|+&ç+>¥˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT @ sêJHêe÷ ÄyÓ÷<ä+ bı+<äq|ü⁄Œ&ÉT Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTÆHê]{°˝À m˝≤ |ü&ÉT‘·T+<äì Á|ü•ï+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTÆHê]{°˝À ñ+<äqTø√e&É+˝Ò<äì nHêïs¡T. n$XÊ«dü+ô|’ ‘·qqT mes¡÷ ø√s¡˝Ò<äì nHêïs¡T. sêh+˝À XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\T n<äT|ü⁄˝ÀH˚ ñHêïj·Tì nHêïs¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº e\¢ –]» qT\≈£î düeTdü´\T ñ+fÒ yê{Ïì |ü]wüÿ]kÕÔeTì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ‘êqT m˝≤+{Ï yê´K´\T #˚j·TuÀqì nHêïs¡T. B+‘√ πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«y˚T ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+≥T+<äì nHêïs¡T. m+ôd{Ÿ qT+&ç

yÓT&çdæHé ø√s¡T‡qT ‘=\–+∫q+‘· e÷Á‘êq $<ë´ s¡Tú\≈£î m˝≤+{Ï qwüº+ ñ+&É<äì nHêïs¡T. sêh+˝Àì yÓT&çø£˝Ÿ d”≥¢˙ï sêh $<ë´s¡Tú\‘√H˚ uÛÑØÔ ne⁄‘êj·Tì nHêïs¡T. sêh |ü]D≤e÷\ô|’ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ ìy˚~ø£\T Çe«˝Ò<äì nHêïs¡T. eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T »]–q >∑es¡ïs¡¢ düe÷y˚X¯+˝À n_Ûeè~Δ, dü+πøåeT+, XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\‘√ bÕ≥T $dæ\ ($T>∑‘ê... 2˝À) ìj·÷eTø£+,

#ê\T #ê\T Ç+»˙]+>¥ ø±˝ÒJ\T

m◊dæ{ÏÇøÏ sêÁcÕº\ y˚&ÉTø√\T

eTT+ãsTT, nø√ºãsY 31: ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\ ÁøÏ‘·+ es¡≈£î ≈£L&Ü Ç+»˙s¡T¢ ø±yê\ì Äø±+øÏådüTÔqï $<ë´s¡Tú\˝À ˇø£ÿ XÊ‘·+ eT+~øÏ e÷Á‘·y˚T Ç+»˙]+>¥ ø±˝ÒJ˝À d”≥T \_ÛdüTÔ+&˚~. ø±ì, Ç|ü&√! &çe÷+&éqT dü|ü¢sTT $T+∫b˛sTTq≥T¢ ñ+~. <˚X¯+˝Àì ø±˝ÒJ\˝À \ø£å˝≤~ Ç+»˙]+>¥ d”≥T¢ $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ n+‘·T˝Òì ìØø£åD kÕ–düTÔHêïsTT. ø=‘·Ô Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\\ kÕú|üq ø√dü+ e#˚à m≥Te+{Ï Á|ü‹bÕ<äq\HÓ’Hê ‹s¡düÿ]+#·e\dæ+<äì <˚X¯+˝À eè‹Ô $<ä´≈£î dü+ã+~Û+∫q πø+Á<ä dü+düú ªnœ\ uÛ≤s¡‘· kÕ+πø‹ø£ $<ë´ eT+&É*μ (m◊dæ{ÏÇ)ì ø√s¡T‘·THêïsTT. ªÇ+»˙]+>¥ $<ë´ dü+düú\ ø√dü+ Á|ü‹bÕ<äq\qT ÄyÓ÷~+#·e<ä›ì ø√s¡T‘·÷ e÷≈£î Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ, ø£sêï≥ø£, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, Vü≤sê´Hê, #Û·rÔdt>∑&Ûé Á|üuÛÑT‘ê«\ qT+∫ ˝ÒK\T n+<ësTTμ nì m◊dæ{ÏÇ #Ó’s¡àHé mdtmdt e÷+<∏ë ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. eTVü‰sêh˝Àì Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝˝À U≤∞ d”≥T¢ >∑&É#·ì eT÷&˚fi¯¢˝À Hê≥ø°j·T+>± ô|]–b˛sTTq ‘·s¡Tyê‘· sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü yêdüÔe Á|ü|ü+#·+˝ÀøÏ e∫à m◊dæ{ÏÇ e<ä› Ç<˚ $<Ûä+>± yÓTTs¡ ô|≥Tºø=+≥Tqï~. m◊dæ{ÏÇ ]ø±s¡T¶\ Á|üø±s¡+, 2003-04˝À uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À 4.01 \ø£å\ eT+~ Ç+»˙s¡¢ ñ‘·Œ‹Ô »]–+~. yê]˝À 35 XÊ‘·+ eT+~ ø£+|üP´≥sY Ç+»˙s¡T¢. 200405˝À 1355 Ç+»˙]+>¥ ø±˝ÒJ\˝À 4.6 \ø£å\ eT+~ $<ë´s¡Tú\T #˚sês¡T. yê]˝À 31 XÊ‘·+ ($T>∑‘ê... 2˝À) eT+~ ø£+|üP´≥sY

¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ sö+&éfÒãT˝Ÿ

ªneTàμô|’ qeTàø£eTT+~

&Ûç©¢˝À {°&û|” yÓ\¢&ç

ø±+Á¬>dtô|’ $XÊ«dü+ ñ+#ê* bÕغ˝qT N\Ã&É+ {ÏÄsYmdt≈£î ‘·>∑<äT

H˚&ÉT ‘Ó\+>±D $Á<√Vü≤ ~q+ : ø√<ä+&ÉsêyéT

q÷´&Ûç©¢, nø√ºãsY 31 : ‘Ó\+>±Dô|’ sêJ˝Òì b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì, ‘Ó\+>±D kÕ~Û+#˚es¡≈£î ‘·eT b˛sê≥+ Ä>∑<äì ø±+Á¬>dt bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· ¬ø.πøX¯esêe⁄ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á $wüj·÷\qT ‘·eT n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷>±+BÛøÏ, Vü≤À+eT+Á‹ ∫<ä+ãsêìøÏ ≈£L&Ü $e]+#êeTì nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq Çø£ÿ&É ‘·q düVü≤#·s¡T\‘√ ø£*dæ $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ n~ÛcÕ˜q+‘√ ø={≤¢&ÉT‘·THêï+, @+ #˚ùdÔ ‘Ó\+>±D edüTÔ+<√ n<˚ #˚kÕÔ+ nì nHêïs¡T. _#·Ã+ ($T>∑‘ê... 2˝À) n&ÉT>∑T‘êe÷, ø±fi¯ó¢

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): qe+ãs¡T 1q q\¢C…+&Ü\T m>∑Ts¡y˚dæ ‘Ó\+>±D $Á<√Vü≤~q+>± bÕ{Ï+#ê\ì ‘Ó\+>±D sê» ø°j·T C…mdæ #Ó’s¡àHé ø√<ä+&Ésê+ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Ä s√E myÓTà˝Ò´\T, eT+Á‘·T\T ≈£L&Ü $Á<√Vü≤ ~Hêìï bÕ{Ï+#ê\ì, q\¢ C…+&Ü\T m>∑Ts¡y˚dæ ìs¡düq bÕ{Ï+#ê\ì &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. k˛eT yês¡+Hê&ÉT Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. XÊ+‹j·TT‘·+>± qe+ãs¡T 1q »]π> ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷ìï n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#=<ä›ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. yÓTT+&ç>± n&ÉT¶≈£î H˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïùdÔ |ü]dæú‘·T\T rÁe+>± ñ+{≤j·Tì, Á|ü»˝Ò ‹s¡>∑ã&É‘ês¡ì nHêïs¡T. eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T s¡#·Ãã+&É˝À bÕ˝§Zqe<ä›ì ø√sês¡T. ø√eT{Ϭs&ç¶ ìs¡«Væ≤+#˚ Bø£å≈£î C…mdæ dü+|ò”TuÛ≤e+ Á|üø£{ÏdüTÔqï<äì nHêïs¡T. Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T eT+>∑fi¯yês¡+ qT+∫ ‘·\ô|{Ϻq ìsêVü‰s¡Bø£å\T yêsTT<ë y˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\T »]π> ‘·s¡TD+˝À á Bø£å\T #˚|ü{≤º\ì ìs¡ísTT+#êeTì nHêïs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+#˚+<äTπø Bø£å\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغô|’ Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î qeTàø£+ dü&É*b˛‘·Tqï<äHêïs¡T. eTT>∑TZs¡T myÓTà˝Ò´\T bÕغøÏ sêJHêe÷ #˚dæ e\dü b˛e&Éy˚T ì<äs¡ÙqeTHêïs¡T. ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E˝À¢ ñ<ä´eT ø±sê´#·s¡DqT Á|üø£{ÏkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T.

q÷´&Ûç©¢, nø√ºãsY 31: ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ C≤rj·T kÕúsTT˝À qe+ãs¡T HÓ\˝À sö+&é fÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+ »s¡T>∑T ‘·T+<äì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À #·]Ã+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì k˛eT yês¡+Hê&ÉT Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T Hêe÷ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, ø√&Ó\ •eÁ|ükÕ<äsêe⁄, Hêsêj·TD, C≤rj·TkÕúsTT Hêj·T≈£î\qT ø£*XÊs¡T. m˙¶m ø£˙«qsY X¯s¡<éj·÷<äyé, dæ|æ◊ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ãs¡›Hé, ÄsYm˝Ÿ&ç n~ÛH˚‘· nõ‘Ydæ+>¥, z+Á|üø±wt #Í‘ê˝≤ ‘·~‘·s¡T\‘√ yês¡T düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. sêÁwüº+˝À ¬s’‘·T\ |ü]dæú‹ <äj·T˙j·T+>± ñ+<äì, kÕ«$THê<∏äHé ø£$TwüHé dæbòÕs¡düT\T neT\T #˚j·÷\ì, Bìô|’ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À #·s¡Ã »]π>˝≤ #·÷&Ü\ì yês¡T C≤rj·T bÕغ\ Hêj·T≈£î\qT

ø√sês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄsYm˝Ÿ&ç n~ÛH˚‘· nõ‘Ydæ+>¥ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯+˝À e´ekÕj·T s¡+>∑+ dü+øå√uÛÑ+˝À ñ+<äì nHêïs¡T. ¬s’‘·T\T <äj·T˙j·TyÓTÆq |ü]dæú‘·T˝À¢ ñHêïs¡ì, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ¬s’‘·T\ |ü]dæú‹ eTØ |òüTÀs¡+>± ñ+<äì nHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T o‘êø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ #·s¡Ã≈£î |ü≥Tº |ü&É‘êeTì nHêïs¡T. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt‘√ bı‘·TÔô|’ #·s¡Ã\T kÕ>∑T‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸqT $uÛÑõ+#ê\qï &çe÷+&ÉT≈£î ø£≥Tºã&ç ñHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. ∫qï sêÁcÕº\ @sêŒ≥T≈£î ‘êeTT kÕqT≈£L\y˚Tqì nHêïs¡T. Á|üj·T‘êï\qT kÕ«>∑‹kÕÔeTì nHêïs¡T. ‘Ó\+ >±D≈£î ‘·eT eT<䛑·T ñ+≥T+<äì nõ‘Ydæ+>¥ Á|üø£{Ï+#ês¡T. dæ|æ◊ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ãs¡›Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T düeTdü´\qT #·]Ã+#˚+<äT≈£î qe+ãs¡T˝À C≤rj·T kÕúsTT sö+&é fÒãT˝Ÿ düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫q ‘˚B\qT ‘·«s¡˝À Á|üø£ {ÏkÕÔeTì nHêïs¡T. ¬s’‘·T düeTdü´\ |ü]cÕÿ sêìøÏ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ns¡Δe+‘·yÓTÆq #·s¡Ã »]π>˝≤ ø£èwæ #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D düeTdü´qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì nHêïs¡T. á n+X¯+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ yÓ’K]ì düŒwüº+ #˚j·÷*‡ ñ+<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ bÕs¡¢ yÓT+≥T˝À _\T¢ ô|≥º&Éy˚T düeTdü´≈£î |ü] cÕÿs¡eTì nHêïs¡T. {°&û|” m+|æ Hêe÷ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬ødæÄsY &=+ø£ ‹s¡T>∑T&ÉT>± ($T>∑‘ê... 2˝À) e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T.

CMyK

s¡#·Ãã+&É˝À düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·+&ç ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘· ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√+&ç M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sqT‡˝À dæm+ øÏs¡DY

s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ô|’ s¡÷bı+~+∫q b˛düºsYqT eTTK´eT+Á‹ Ä$wüÿ]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+Á‘·T\T u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD, Äq+ sê+Hê sêj·TD¬s&ç¶, l<ÛäsYu≤ãT, &çm˝Ÿ s¡M+Á<ä, düT˙‘ê \øå±à¬s&ç¶, <ëq+ Hêπ>+<äsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. qe+ãs¡T 2e ‘˚B qT+∫ ¬s+&√ $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sqT‡˝À eTTK´eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 15 õ˝≤¢˝À¢ 456 eT+&É˝≤\qT ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘ê\T>± Á|üø£{Ï+#·&É+ »]–q+<äTq Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ¬s’‘·T \≈£î bÕ´πøJ\T n+~+#·&É+, Á|ü»\nedüsê\qT rs¡Ã&É+, >∑‘· s¡#·Ãã+&É˝À n|ü]wüèÿ‘·+>± ñqï yê{Ïì |ü]wüÿ]+#·&É+.. ‘·~‘·s¡ $wüj·÷\ô|’ <äèwæº ô|{≤º\ì n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. ¬s’‘·T\ e&û¶ e÷|ò”ô|’ ≈£L&Ü Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº ô|{≤º\Hêïs¡T. e´e kÕj·T+ <Óã“‹qï #√≥ nø£ÿ&ç ¬s’‘·T\≈£î Á|ü‘ê´ e÷ïj·T Ä<ëj·T+ ø£*Œ+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√ yê\ì ≈£L&Ü ø√sês¡T. Ç+~s¡ »\Á|üuÛÑ eT]ø=ìï õ˝≤¢˝À¢ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±yê*‡ ñ+<äì, Äj·÷ õ˝≤¢˝À¢ ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì ø√sês¡T. kÕúìø£ myÓTà˝Ò´‘√qT, ÇHé#ê]® eT+Á‘·T\ ‘√qT ø±s¡´Áø£e÷\qT düeTq« j·T+ #˚düT≈£î+≥÷ n~Ûø±s¡T\T, ø£˝…ø£ºs¡T¢ eTT+<ä&ÉT>∑T y˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À¢ ˇø√ÿ eT+&É\+˝À |ü~y˚\ eT+~ \_Δ<ës¡T\T ñqï+<äTq yês¡+<ä]ø° y˚T\T »]π>˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, myÓTà˝Ò´‘√qT, ÇHé#Ûê]® eT+Á‹‘√qT düeTq«j·T+ #˚düT≈£î+≥÷ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#êHêïs¡T. eTVæ≤ fi≤ Á>∑÷|ü⁄ dü+|òü÷\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√sês¡T. s¡#·Ãã+&É $»j·Te+‘· eTj˚T´˝≤ ($T>∑‘ê... 2˝À) ø£èwæ#˚j·÷\ì,


2

>±*øÏ qe+ãsY 14 es¡≈£î ]e÷+&ÉT bı&ç–+|ü⁄ u…+>∑fi¯Ss¡T, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): nÁø£eT yÓTÆì+>¥ πødüT˝À >±* »Hês¡›q¬s&ç¶, lìyêdü¬s&ç¶ ]e÷+&ÉT bı&ç–dü÷Ô Hê+|ü*¢ dæ_◊ ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. Ç|üŒ{Ïπø ]e÷+&ÉT˝À ñqï ì+~‘·T\qT ‘·<äT|ü] $#ês¡D ø√dü+ ‘·eT ø£düº&ûøÏ Çyê«\qï dæ_◊ nuÛÑ´s¡ΔqqT ‘√dæ|ü⁄∫Ã+~. qe+ãs¡T 14e ‘˚B es¡≈£î ]e÷+&ÉT bı&ç–dü÷Ô ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~. Ç|üŒ{Ïπø eT÷&ÉT <äbòÕ\T dæ_◊ nuÛÑ´s¡›qqT ø√s¡Tº ‹s¡düÿ]+∫+~.

n≥T ì+~‘·T\T u…sTT˝Ÿ ø√dü+ #˚düT≈£îqï <äs¡U≤düTÔô|’ ≈£L&Ü Hê´j·TkÕúq+ ‘√dæ|ü⁄∫Ã+~. eTs√yÓ’|ü⁄ >±* nÁø£eT >∑qT\ ‘·e«ø±\≈£î dü+ã+~Û+∫ dæ_◊ <äsê´|ü⁄Ô eTTeTàs¡+ #˚dæ+~. ÇqT|ü Kì»+ m>∑TeT‹ #˚dæq z&Éπse⁄\T, ø£düºyéT‡ XÊK ø±sê´\j·÷˝À¢ ≈£L&Ü dæ_◊ <äsê´|ü⁄Ô »]|æ+~. m≈£îÿe yÓTT‘·Ô+˝À m>∑TeT‹ #˚XÊs¡ì uÛ≤$düTÔqï ø£èwüí|ü≥ï+ b˛s¡Tº n~Ûø±s¡T\qT dæ_◊ $#ês¡D »]|æ+~. eT+Á‘·T\T u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD, dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ì

≈£L&Ü dæ_◊ $#ê]+∫+~. eTs√yÓ’|ü⁄ >∑qT\ ©E e´eVü‰s¡+˝À >±*øÏ düVü≤ø£]+#ês¡qï ø√D+˝À n|üŒ{Ï n~Ûø±] sê»>√bÕ˝Ÿ, n|üŒ{Ï eTTK´ ø±s¡´<ä]Ù, ◊mmdt n~Ûø±] l\øÏåàì ≈£L&Ü dæ_◊ n~Ûø±s¡T\T |ü\T <äbòÕ\T $#ê]+#ês¡T. M]<ä›] ù|s¡¢qT ≈£L&Ü ì+~‘·T\ C≤_‘ê˝À #˚]Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á πødüT≈£î dü+ã+~Û+∫ ‘·«s¡˝ÀH˚ #ê]®w”≥T <ëK\T #˚j·TqTqï≥Tº dæ_◊ C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY \ø°åàHêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+ 01, qe+ãsY 2011

bÕغ˝À n$˙‹ì düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äT ø£sêï≥ø£ _C…|æ Hêj·T≈£î\≈£î n<ë«˙ ôV≤#·Ã]ø£

u…+>∑fi¯Ss¡T, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): n$˙‹ }_˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq ø£sêï≥ø£ _C…|æ Hêj·Tø£‘ê«ìøÏ bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT m˝Ÿ¬ø n<ë«˙ ôV≤#·Ã]ø£ e+{Ï ˇø£ dü+<˚XÊìï |ü+bÕs¡T. ‘·q bÕغ˝À n$˙‹ì @e÷Á‘·+ düVæ≤+#·uÀqì n<ë«˙ ìs¡›«+<ä«+>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. n$˙‹ô|’ bÕغ kÕ–düTÔqï b˛s¡T≈£î $|òü÷‘·+

ø£*–+#˚ m≥Te+{Ï |üìø° bÕ\Œ&Ésê<äì bÕغ sêh Hêj·T≈£î\qT Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘·q »Hé #˚‘·Hê j·÷Á‘·˝À uÛ≤>∑+>± u…+>∑fi¯Ss¡T˝À ìs¡«Væ≤+∫q ˇø£ ãVæ≤s¡+>∑ sê´©˝À n<ë«˙ Á|üdü+–dü÷Ô, ªdü‘·Œ]bÕ\q, n$˙‹ |üø£ÿ|üø£ÿH˚ kÕ>∑˝Òe⁄. H˚qT á $wüj·T+ #ÓãT‘·Tqï~ ˇø£ÿ ø±+Á¬>dt >∑T]+#˚ ø±<äT. Hê bÕغ >∑T]+∫ ≈£L&Ü. eTq+ n$˙‹ô|’ b˛s¡T kÕ–+#ê\ì n_Û\wæùdÔ eTq bÕغ˝Àì n$˙‹øÏ ≈£L&Ü n~ e]Ô+#ê*. eTq kı+‘· eTqTwüß˝Ò n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ÉT‘·T+fÒ düVæ≤+#˚ eTìwæì ø±qT H˚qTμ nì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚, sê´© uÛ≤Ø esê¸\ e\¢ kÕ|ò”>± kÕ>∑˝Ò<äT. n~Ûø£ dü+K´˝À düMTø£è‘·yÓTÆq bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\ ñ‘ê‡Vü‰ìï es¡¸+ ì»+>±H˚ ˙s¡T ø±]Ã+~. n$˙‹ Äs√|üD\≈£î >∑T¬s’ Á|üdüTÔ‘·+ |üs¡|üŒq nÁ>∑Vü‰s¡ ôd+Á≥˝Ÿ C…’\T˝À ìs¡“+<Ûä+˝À ñqï e÷J eTTK´eT+Á‹ _mdt jÓT&É÷´s¡|üŒ >∑T]+∫ n<ë«˙ |üs√ø£å+>± Á|ükÕÔ$dü÷Ô, ˝Àø±j·TTø£Ô ìy˚~ø£ düeT]Œ+∫q yÓ+≥H˚ bÕغ #·s¡´ rdüTø√˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. jÓT&É÷´s¡|üŒ yês¡düT&ÉT &ç$ dü<ëq+<ä >ö&Éô|’ n<ë«˙ Á|üX¯+dü\ es¡¸+ ≈£î]|ædü÷Ô, Äj·Tq sêh Á|ü»\≈£î dü‘·Œ]bÕ\q n+~+#·>∑\s¡qï ÄXÊuÛ≤yêìï e´ø£Ô+

#˚XÊs¡T. ªH˚qT >ö&É‘√ ø=~› ùd|ü⁄ e÷{≤¢&ÜqT. Äj·Tq dü¬s’q ~X¯˝À kÕ>∑T‘·THêïs¡ì Á>∑Væ≤+#êqT. Äj·Tq ñ‘·ÔeT bÕ\qqT n+~+#·>∑\s¡H˚ ÄX¯ ñ+~ Hê≈£îμ nì n<ë«˙ #ÓbÕŒs¡T. Hê\T>∑T <äXÊu≤›\≈£î ô|’>± bÕغ˝À düuÛÑT´&ÉT>± ñqï jÓT&É÷´s¡|üŒ |ü]~Ûì <ë{Ï bÕغ Ä˝À#·Hê düs¡[ kÕ>∑T‘√+<äH˚ dü+πø‘êìï Äj·Tq e~˝≤s¡T. sê´©˝À 45 ì$TcÕ\ ùd|ü⁄ #˚dæq Á|üdü+>∑+˝À n<ë«˙ 2õ ôdŒÁø£ºyéT, Ä<äsYÙ Vü≤Ödæ+>¥ kıôd’{°, dæ&ÉãT¢´õ ≈£î+uÛÑø√D≤\ >∑T]+∫ Á|ükÕÔ$+∫Hê y√≥¢≈£î q>∑<äT ≈£î+uÛÑø√D+ >∑T]+#˚ Á|ü<Ûëq+>± e÷{≤¢&Üs¡T. <˚X¯+˝À #√≥T #˚düT≈£îqï n‹ ô|<ä›, V”≤Hê‹V”≤qyÓTÆq ≈£î+uÛÑø√D+ Ç<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ªy√≥¢≈£î q>∑<äT ≈£î+uÛÑø√D+ Ç‘·s¡ ≈£î+uÛÑø√D≤\ ø£Hêï rÁeyÓTÆq<äì Hê uÛ≤eq. m+<äTø£+fÒ Ç~ eTq <˚XÊìï Á|ü|ü+#·+ <äèwæº˝À n|üU≤´‹ bÕ\TCÒdæ+~μ nì n<ë«˙ ù|s=ÿHêïs¡T. á ≈£î+uÛÑø√D≤ìï ãVæ≤s¡Z‘·+ #˚dæq Ç<ä›s¡T _C…|æ m+|æ\qT n¬sdüTº #˚j·T&É+ ‘·qqT á j·÷Á‘· #˚|ü≥º&ÜìøÏ |ü⁄]ø=*Œ+<äì, n$˙‹øÏ e´‹πsø£+>± Á|ü»\ eT<䛑·TqT düMTø£]+#ê\ì ‘êqT dü+ø£*Œ+#êqì Äj·Tq ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

&Ó+>∑÷´ ìyês¡D≈£î #·s¡´\T : &çm˝Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+˝À &Ó+>∑÷´ yê´~Û Á|üã\≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥Tº eT+Á‹ &çm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº+˝À dü+uÛÑ$düTÔqï &Ó+>∑÷´ eTs¡D≤\ô|’ sêÁwüº yÓ’<ä´, Äs√>∑´ XÊK eT+Á‹ &çm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶ dü∫yê\j·T+˝À dü+ã+ ~Û‘· n~Ûø±s¡T\‘√ düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &Ó+>∑÷´ yê´~Ûì Äs√>∑´l |ü<∏äø£+ øÏ+<ä #˚πsÃ+<äT≈£î eTTK´eT+Á‹ì ø√]q≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ Bìô|’ m˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ yÓ\Te&É˝Ò<äì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î &Ó+>∑÷´ yê´~Û u≤]q |ü&ç eTT>∑TZs¡T e´≈£îÔ\T eTs¡DÏ+ ∫q≥Tº eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. &Ó+>∑÷´ yê´~Ûô|’ Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. B+‘√ bÕ≥T sêÁwüº+˝Àì ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ n+Á{≤ yê´~Û ≈£L&Ü Á|üã\T‘·Tqï≥Tº yês¡Ô˝§düTÔHêïj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. HÓ\÷¢s¡T˝À n+Á{≤ yê´~Û u≤]q |ü&ç ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·Tqï eT÷&ÉT πødüT\T qyÓ÷<äsTTq≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. M{Ïô|’ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T yÓfi≤¢s¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ MT&çj·÷ n&ç–q Á|üX¯ï≈£î eT+Á‹ »yêãT #ÓãT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q eTT>∑TZs¡T myÓTà˝Ò´\T {ÏÄsYmdt˝À #˚s¡&É+‘√ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e#˚à Çã“+~ @MT ˝Ò<äì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTÆHê]{°˝À |ü&˚ ÄkÕÿs¡+ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. o‘êø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ n$XÊ«dü rsêàq+ mes¡T Á|üy˚X¯ô|{ϺHê m<äTs=ÿ+{≤eTì Äj·Tq nHêïs¡T. eTTK´+>± »>∑Hé es¡Z+ myÓTà˝Ò´\T ‘·eT‘√H˚ ñHêïs¡ì &çm˝Ÿ nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ eTT>∑TZs¡T myÓTà˝Ò´\T {ÏÄsYmdt˝ÀøÏ e\dü b˛e&ÜìøÏ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, |”d”d” n<ä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD yÓ’|òü\´+ ˝Ò<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î bÕغ n~ÛcÕºq+ Ç|üŒ{Ïπø #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. eTT>∑TZs¡T myÓTà˝Ò´\T {ÏÄsYmdt˝ÀøÏ b˛e&É+ ‘=+<äs¡bÕ≥T #·s¡´ nì eT+Á‹ nHêïs¡T.

ñbÕ~Û ø£*Œ+#˚+<äTπø..Á|ü‘˚´ø£ øö+≥sY : dæm+ øÏs¡DY

Á|üuÛÑT‘·«+.. ã\+ ìs¡÷|æ+#·Tø√yê*

b˛f…‹Ôq XË’yê\j·÷\T

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘· ø√dü+ sêJyé j·TTe øÏs¡D≤\ |ü<Ûäø±ìï #˚|ü{≤ºeTì eTTK´eT+Á‹ mHé.øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ dæm+ ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝À sêJyé j·TTe øÏs¡D≤\ |ü<∏äø±ìøÏ dü+ã+~Û+∫q øö+≥sYqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eTTK´eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á øö+≥sY ôd\e⁄ ~Hê˝À¢ $TqVü‰ nìï s√E˝À¢qT |üì#˚düTÔ+<äHêïs¡T. ‘·eT $<ë´ ns¡Ω‘·\T, ‘·eT≈£î ÄdüøÏÔ >∑\ ñbÕ~Û, ‘·~‘·s¡ $esê\qT á øö+≥sY˝À n+<äCÒj·÷\ì ìs¡T<√´>∑T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. yê≥ìï+{Ïì |ü]o*+∫q ‘·sê«‘· Ymdt, yÓ’mdtÄsY bÕغ\T ¬s+&É÷ ø£*dæ n$XÊ«dü rsêàq+ Á|üy˚X¯ô|{§º#·Tà dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T •ø£åD ø√dü+ m+|æø£ #˚kÕÔs¡Hêïs¡T. •ø£åD |üPs¡Ôj·÷´πø ñbÕ~Û ø£<ë nì Á|ü•ï+#ês¡T. ø£˙dü+ 29 eT+~ myÓTà˝Ò´\T ñ+fÒ n$XÊ«dü ø£*ŒkÕÔs¡ì $e]+#ês¡T. &çôd+ãs¡T HÓ˝≤Ks¡T˝À>± \ø£å ñ<√´>±\qT uÛÑØÔ #˚j·÷\ì rsêàq+ Á|üy˚X¯ô|≥ºe#·Ãì ¬ødæÄsY≈£î kÕ+πø‹ø£ n+X¯+ ‘Ó*j·T+~ ø±<äì \ø£å´+>± ô|≥Tº≈£îqï≥Tº eTTK´eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø±bÕ&˚+<äTπø ¬s+&ÉT bÕغ\T Á|üj·T‹ïdüTÔHêïj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. á ¬s+&ÉT bÕغ\‘√ ø£*|æ 43 eT+~ myÓTà˝Ò´\T ñHêïs¡ì, yês¡T n$XÊ«dü rsêàHêìï Á|üy˚X¯ô|≥ºe#·Ãì nHêïs¡T. q÷´&Ûç©¢, nø√ºãsY 31:ás√E eT+∫s√E.. ‹]–sêì~.. e÷dæb˛ì~.. Áù|eT b˛\es¡+˝À m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´qT |üø£ÿ<ë] |ü{Ϻ+#·&Üìπø ¬ødæÄsY dü T eT+ $ø£dæ+∫q s√E.. Á|ü|ü+#· »HêuÛ≤ 700 _*j·Tq¢ yÓTÆ\TsêsTT <ë{Ïq eT∞¢ n$XÊ«dü Á&Üe÷ Ä&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. n$XÊ«dü rsêàq+ s√E.. H˚{Ï $X‚cÕ\qT ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+. |òæ*|”ŒHé‡ sê»<Ûëì eT˙˝≤˝À k˛eTyês¡+ Á|üy˚X¯ô|&ç‘˚ n+‘·ø√ Ç+‘·ø√ ø±+Á¬>dt‘√ yê´bÕs¡+ #˚düTø√e#·Ãqï<˚ ñ<ä j · T + »ìà+∫q _&ɶ #·]Á‘· düèwæº+∫+<äì ø=+<äs¡+≥THêïs¡T. eT˙˝≤˝À ¬øyÓ˝…¢, {ÏÄsYmdt m‘·TÔ>∑&É nì $eT]Ù+#ês¡T. neTTàø√&Ü\T, ø=qT>√\T πø+Á<ë bò ˛ ¢ ¬ s +{≤ <ä+|ü‘·T\≈£î »ìà+∫q _&˚¶ #·]Á‘·qT ‹s¡>∑sêdæ+~. Ä <ä+|ü‘·T\qT \T ‘Ós¡e&É+, f…+&És¡T¢ bı+<ä&É+ e+{Ï dü+>∑‘·T\˙ï Á|ü»\T >∑eTìdüTÔ n+<ä s ¡ ÷ n_Û q+~+#ês¡T. ∫Hêï]ì Äos¡«~+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ Hêïs¡T. <ÛÓ’s¡´eTT+fÒ >∑es¡ïsY≈£î ˝ÒK\T Çyê«\ì Äj·Tq düyê˝Ÿ #˚XÊs¡T. nedüs¡yÓTÆq|ü⁄Œ&É˝≤¢ ø±+Á¬>dt e<ä›≈£î ‘·eT myÓTà˝Ò´\qT |ü+|æ ¬ødæÄsY ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝Àì \ø√ï õ˝≤¢˝À e÷˝Ÿ nH˚ Á>±eT+˝À k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ 7.22 yê]ì neTTà≈£î+≥THêïs¡ì πse+‘Y¬s&ç¶ $eT]Ù+ #ês¡T. {°&û|” n$XÊ«dü >∑+≥\≈£î |ü⁄{Ϻq _&ɶ Á|ü|ü+#· »HêuÛ≤qT @&ÉT e+<ä\ _*j·Tq¢qT <ë{Ï+∫+<äì rsêàq+ Á|üy˚X¯ô|&ç‘˚ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± z≥T y˚ùd <ÛÓ’s¡´+, <äeTTà ø=+<äs¡+≥THêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ eT]ø=ìï $wüj·÷\qT eTq+ ‘Ó\TdüTø√yê*‡ {ÏÄsYmdt≈£î ñ+<ë nì πse+‘Y Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ô|’ ãTs¡<ä ñ+~. 1999˝À 600 ø√≥T¢ ñqï Á|ü|ü+#· »HêuÛ≤ πøe\+ 12 @fi¯¢πø 700 ø√≥¢≈£î »˝Ò¢+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#=<ä›ì nHêïs¡T. πøe\+ nø£ÿdüT‘√H˚ ‘·eTô|’ ãTs¡<ä #˚s¡Tø√e&É+ |ü≥¢ y˚T<Ûëe⁄\T ôd’‘·+ Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. 1987˝À 500 ø√≥T¢ »\T¢‘·THêïs¡ì ¬ødæÄsYô|’ eT+&ç|ü&ܶs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìï |ü&É>={≤º\qï ñqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç˝≤ 12 @fi¯¢πø 100 ø√≥¢ »HêuÛ≤ ô|s¡T>∑T‘·T+fÒ m<äTs¡j˚T´ Ä˝À#·q {ÏÄsYmdt≈£î ˝Ò<äì nHêïs¡T. myÓTੇ mìïø£˝À¢H˚ á $wüj·T+ ô|qTdüyêfi¯¢qT e÷qyê[ m˝≤ m<äTs=ÿ+≥T+<äqï Ä+<√fi¯qqT y˚T<Ûë$ es¡Z+ e´ø£Ô+ ‘˚≥‘Ó\¢yÓTÆ+<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï ˙s¡T>±s¡TdüTÔHêïs¡ì #˚k˛Ô+~. eTs√ $X‚wüy˚TeT+fÒ 700 ø√≥¢ Á|ü|ü+#· »HêuÛ≤˝À eT÷&√ e+‘·T »HêuÛ≤ <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. >∑<ä›sY, $eT\ø£ÿ, ø=+&Ü \ø£åàDYu≤|üPJ\qT ¬ødæÄsY uÛ≤s¡‘Y, #Ó’Hê\˝À ñ+&É&É+ eT]+‘· #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. @<˚yÓTÆHê e÷qyê[ #˚j·T>∑*–+<ä˝≤¢ <˚ì¬ø’Hê ÄVü‰«q+ |ü\ø£&Éy˚Tqqï~ »>∑~«~‘·y˚T. m+<äT≈£î ø£\T|ü⁄≈£îì b˛e&É+ ˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T.

düsêÿs¡T≈£î πse+‘Y düyê˝Ÿ

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): Vü≤s¡Vü≤s¡ eTVü‰<˚e X¯+uÛÀ X¯+ø£sê.. n+≥÷ uÛÑ≈£îÔ\ ìHê<ä+‘√ sêÁwüº+˝Àì Á|üeTTK XË’e πøåÁ‘ê\˙ï e÷s√à>± sTT. ø±ØÔø£e÷dü+ ‘=* k˛eTyês¡+ ø±e&É+‘√ XË’e πøåÁ‘ê\˙ï uÛÑ≈£îÔ\‘√ b˛f…‘êÔsTT. lXË’\+, neTsêe‹, ø√≥|üŒø=+&É, ‹s¡TeT\ ø£|æ\rs¡ú+, bÕ\ø=\T¢, Á<ëøå±sê eT+, ;Ûy˚TX¯«sê\j·T+, y˚DT>√bÕ\kÕ«$T, uÛÑÁ<ëÁ~ uÛÑ≈£îÔ\‘√ ì+&çb˛j·÷sTT. ø£èwüí, >√<ëe] rsê˝À¢ì Á|ü»\T k˛eTyês¡+Hê&ÉT y˚≈£îeC≤eTTH˚ |ü⁄D´ kÕïqe÷ #·]+∫ Ä\j·÷˝À¢ |üP»\T, n_Ûùwø±\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±ØÔø£ BbÕ\‘√ Ä\j·÷\qT eTVæ≤fi¯\T uÛÑøÏÔ uÛ≤e+‘√ XÀuÛ≤j·Te÷q+>± r]Ã~<ë›s¡T. $»j·Tyê&É ø£ècÕí |òü÷{Ÿ\ e<ä› uÛÑ≈£îÔ\T ‘·\˙˝≤\T düeT]Œ+#·T≈£îì |ü⁄D´ kÕïqe÷ #·]+∫ ø£qø£<äTs¡ZeTàqT <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. bÕ‘· •yê\j·T+˝Àì eT*¢ø±s¡T®qT&çï uÛÑøÏÔ‘√ ø=*#ês¡T. düVü≤Ádü BbÕ\T yÓ*–+∫ ‘·eT uÛÑøÏÔì #ê≥T≈£îHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± KeTà+ õ˝≤¢ uÛÑÁ<ë#·\+ e<ä› >√<ëe] rs¡+˝À |ü⁄D´ kÕïqe÷#·]+∫ sêeTT&çï <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± nj·T´|üŒkÕ«eTT\T ôd’‘·+ kÕ«$Tyê]øÏ |üPC≤~ ø±\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ˙s¡T>±sêÃs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T ¬s’‘·T düeTdü´\qT |ü]wüÿ ]+#·&É+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. e´ekÕj·T s¡+>∑+ |ü≥¢ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î ∫qï #·÷|ü⁄ nì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. Äs¡THêïπsfi¯¢sTTHê kÕ«$THê<∏äHé dæbòÕs¡düT\qT ø£˙dü+ #·]Ã+#·qT ≈£L&Ü ˝Ò<äì nHêïs¡T. e´ekÕj·T+ ˝≤uÛÑkÕ{Ï>± ñ+&˚˝≤ Á|üuÛÑT‘ê«\T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. ˝Òì#√ ¬s’‘·T\T e´ekÕj·T s¡+>±ìï e~˝Òùd Á|üe÷<ä+ ñ+<äì ôV≤#·Ã ]+#ês¡T. e÷J eT+Á‹ ø√&Ó\ •eÁ|ükÕ <äsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ |ü≥¢ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ∫‘·ÔX¯ó ~Δ ˝Ò<äì nHêïs¡T. ø£˙dü eT<䛑·T <Ûäs¡ e´ekÕj·÷ìï ˝≤uÛÑkÕ{Ï>± #˚j·T&É+ e+{Ï n+XÊ\ô|’ Á|üuÛÑT ‘ê«\T <äèwæº kÕ]+#·&É+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\T ne\+_ÛdüTÔqï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓãT‘êeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. n$˙‹, nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï, ¬s’‘·T düeTdü´\qT |ü{Ϻ+#·T≈£îì sêÁwüº düsêÿsYô|’ n$XÊ«dü rsêàq+ Á|üy˚X¯ ô|&É‘êeTì {°&û|” H˚‘·\T #ÓbÕŒs¡T

Ç<√ eTs¡|ü⁄sêìs√E!

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº düsêÿsY yÓTÆHê]{°˝À |ü&ç+<äì, sêÁwüº düsêÿs¡T ã\+ ìs¡÷|æ+#·Tø√yê\ì >∑es¡ïsY Á|üuÛÑT‘ê«ìï Ä<˚•+#ê\ì {°&û|” H˚‘· πse+‘·¬s&ç¶ ø√sês¡T. k˛eTyês¡+Hê&ÉT m˙ºÄsY Á≥düTº uÛÑeHé˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. yÓTÆHê]{° düsêÿsY ã\ ìs¡÷|üD≈£î dæ<äΔ+ ø±ø£b˛‘˚ sêqTqï nôd+;¢ o‘êø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± n$XÊ«dü rsêàq+ Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·T+<äì nHêï s¡T. n$XÊ«düeT+≥÷ >∑>√Z\T ô|&ÉT‘·Tqï {ÏÄsYmdt, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ\T m+<äT≈£î >∑es¡ïsYqT ø£*dæ eT<䛑·T ñ|üdü+Vü≤] düTÔHêïeTì m+<äT≈£î #Ó|üŒs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìï |ü&É>={≤º\ì, ‘êeTT neTTà&ÉT b˛˝Ò<äì, ‘·eT ∫‘·ÔX¯ó~Δì ìs¡÷|æ+#·Tø√yê\qT≈£î+fÒ {ÏÄs

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT)

‘Ó\+>±Dô|’ n_Ûe÷qy˚T ‘·|üŒ..ªu≤ãTμô|’ ø√|ü+ ˝Ò<äT

b˛sTTH√fi¯¢+<äs¡÷ e÷+#√fi¯ófl

nôd+;¢ Äes¡D˝À mÁs¡u…*¢ ãè+<ä+‘√ Hê>∑+

u§‘·‡ Ç‘·s¡ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\ yê´U≤´Hê\ô|’ sêJHêe÷\T #˚dæq eTT>∑TZs¡T H˚‘·\T düŒ+~+#ês¡T. e´øÏÔ>∑‘· Á|üjÓ÷»Hê\ ø√düy˚T nsTT‘˚ n~Ûø±s¡ bÕغì $&ç∫ yÓ&É‘êsê nì Á|ü•ï+#ês¡T. ‘êeTT ‘Ó\+>±D ø√düy˚T bÕغì $&ç∫ô|{≤ºeTì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D |ü≥¢ ø±+Á¬>dt yÓ’K] ÄXÊ»qø£+>± ˝Ò<äì, ‘ê‘ê‡s¡+ #˚j·T&É+ <ë«sê eTs√kÕ] ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚j·T#·÷düTÔqï<äì yês¡T $eT]Ù+#ês¡T. n+<äTπø ‘êeTT ø±+Á¬>dtqT $&ç∫ yÓfi≤¢eTì nHêïs¡T. ‘·eTqT $eT]ÙdüTÔqï Hêj·T≈£î\≈£î dæ>∑TZ, X¯s¡+ ñ+fÒ ‘Ó\+>±D yê]ô|’ <ë&ç #˚dæq yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì p|ü*¢, k˛e÷s¡|ü⁄ dü‘·´Hêsêj·TD &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ø±+Á¬>dt ‘Ó\+>±D Á|üø£{ÏùdÔ {ÏÄsYmdt yêfi¯¢qT ≈£L&Ü ‘·eT‘√ bÕ≥T bÕغ˝ÀøÏ ‘ÓkÕÔeTì nHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): k˛eTyês¡+Hê&ÉT nôd+;¢ Äes¡D˝À ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq |ü]D≤e÷\T #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. XÊdüqdüuÛÑ Hêj·T≈£î\‘√ d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Hê>∑+ »Hês¡Δq¬s&ç¶, Vü≤ØX¯«sY¬s&ç¶ d”Œø£sY eTH√Vü≤sYqT ø£*dæ ‘·eT sêJHêe÷\T ÄyÓ÷~+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ yês¡T ãj·T≥≈£î edüTÔ+&É>± yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T, mÁs¡u…*¢ <äj·÷ ø£sYsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T yê]øÏ m<äTs¡T |ü&ܶs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yê] eT<Ûä´ ÄdüøÏÔø£s¡ dü+uÛ≤wüD\T #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. d”Œø£sYqT ø£*dæ ‘·eT sêJHêe÷\qT ÄyÓ÷~+|üCÒdüTø√yê\ì mÁs¡u…*¢ ãè+<ëìï ñ<˚›•+∫ Hê>∑+ nHêïs¡T. qTe⁄« ≈£L&Ü ÄyÓ÷~+|üCÒdüTø√e#·Tà ø£<ë nì m<äTs¡T Á|üX¯ï y˚XÊs¡T. y˚T+ Ç|ü⁄Œ&˚ d”Œø£sYqT ø£*dæ >∑{Ϻ>± #Ó|æŒ e#êÃ+ nì nHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+˝À ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T e´+>∑´u≤D≤\T dü+~Û+#·T≈£îHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+˝ÀøÏ sêe#·Tà ø£<ë nì yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ Hê>∑+‘√ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√düy˚T ‘êqT {°&û|”‘√qT, Ä bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT‘√qT $uÛÒ~+#êqT ‘·|üŒ Ç‘·s¡Á‘ê m˝≤+{Ï n_ÛÁbÕj·TuÛÒ<ë\T ˝Òe⁄ nì Hê>∑+ nHêïs¡T. |ü<˚fi¯¢ ÁøÏ‘·+ ‘Ó\+>±D >∑T]+∫ e÷{≤¢&ç ñ+fÒ V”≤s√ nj˚T´yê&ç$. y˚TeT+‘ê ˙ yÓ+≥ ñ+&ç ñ+&˚yêfi¯¢+. n~Ûø±s¡+˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT @MT e÷{≤¢&É≈£î+&Ü.. n~Ûø±s¡+˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\+>±D >∑T]+∫ e÷{≤¢&É≈£î+&Ü Ç|ü⁄Œ&Ó+<äT≈£î e÷{≤¢&ÉT‘·THêïe⁄ nì Á|ü•ï+#ês¡T. 2004 es¡≈£î Hê‘√ bÕ≥T MTs¡T ≈£L&Ü düyÓTÆø±´+Á<Ûä ìHê<ä+‘√ b˛{° #˚XÊs¡T ø£<ë.. 2009 mìïø£\ y˚Tìô|òk˛º˝À ‘Ó\+>±D n+X¯+ #˚s¡Ã&É+, ‘Ó\+>±Dô|’ πø+Á<ëìøÏ ˝ÒK Çe«&É+, nq+‘·s¡+ eTqdüT e÷s¡TÃ≈£îqï dü+|òüT≥q\≈£î e´‹πsø£+>±H˚ ‘êqT bÕغì M&Üqì Hê>∑+ nHêïs¡T. á <äX¯˝À mÁs¡u…*¢ CÀø£´+ #˚düT≈£îì dü+<äs¡“¤+˝À Ç˝≤+{Ï y˚&çyê&ç #·s¡Ã\T nqedüs¡eTì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î ¬ødæÄsY ˇø£ÿ&˚ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ ø±<äì, ‘êeTT ≈£L&Ü Á|ü‘ê´e÷ïj·Ty˚Tqì Hê>∑+ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nHêïs¡T. Ç‘·s¡ bÕغ myÓTà˝Ò´\qT bÕغ˝À #˚s¡TÃø√e&É+ e\¢ Á|üjÓ÷»q+ @MT ñ+&É<äì nHêïs¡T. ‘·eT sêJHêe÷\qT ÄyÓ÷~+#·≈£î+&Ü @ X¯øÏÔ n&ÉT¶≈£î+<√ #ÓbÕŒ\ì ø√sêeTì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê d”Œø£sY ÄyÓ÷~+#ê\ì ø√sêeTHêïs¡T. bò˛¢sY ©&És¡T¢ d”Œø£sYô|’ ‘·eT sêJHêe÷\T ÄyÓ÷~+#˚˝≤ ˇ‹Ô&ç ‘˚yê\ì mÁs¡u…*¢‘√ nq>± ‘êeTT düe÷y˚XÊìøÏ yÓfi¯¢&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq ã<äT*#êÃs¡T.

düsêÿs¡T≈£î &Û√ø±˝Ò<äT

j·T÷ì e]‡{°\ e´eVü‰sê\ô|’ #·s¡Ã\T »]>±j·Tì nHêïs¡T. j·T÷ìe]‡{°˝À¢ sê´–+>¥qT n]ø£fÒº+<äT≈£î yÓ’dt #êqT‡\s¡¢‘√ ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. e#˚à »qe]‘√ >∑es¡ïsY qs¡dæ+ Vü≤Hé |ü<ä$ø±\+ |üPs¡Ôe⁄‘√+~. >∑es¡ïsY>± MT |ü<äMø±˝≤ìï bı&ç–kÕÔsê nì $˝Òø£s¡T\T Á|ü•ï+ #·>± ‘·qqT ø=qkÕ–+#˚~ ˝Òì~ Vü≤À+ eT+Á‹πø ‘Ó*j·÷\ì nHêïs¡T.

neTàô|’ qeTàø£eTT+~ |ü≥Tº≈£î+{≤e÷ n~ y˚πs $wüj·T+, @+ #˚ôd’Hê düπs ‘Ó\+>±D kÕ~ÛkÕÔeTì πøπø nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ‘Ó\+>±DqT ÇdüTÔ+<äì $X¯«dæ+#ê*, ‘·|üŒìdü]>± ÇdüTÔ+~, k˛ìj·÷>±+BÛô|’ ‘·q≈£î Ä qeTàø£+ ñ+<äì nHêïs¡T. dæm+{Ï˝ÀqT, e÷´ìô|òk˛º˝ÀqT, sêh|ü‹ Á|üdü+>∑+˝ÀqT ‘Ó\+>±Dô|’ yê>±›q+ #˚dæ+<äì, ‘Ó\+>±DqT ø±+Á¬>dt ø£∫Ñ·+>± ÇdüTÔ+<äì nHêïs¡T. n~Ûø±s¡ bÕغ˝À ñ+≥÷ ‘Ó\+>±D ø√dü+ C…’\T≈£î yÓfi¯óÔHêïeTì nHêïs¡T. bÕغøÏ Ç+‘·ø£qï dæ>∑TZ#˚f…Æq $wüj·T+ y˚s=ø£{Ï ˝Ò<äHêïs¡T. n~Ûø±s¡ bÕغ˝À ñ+≥÷ Á|üuÛÑT‘·« <äeTqø±+&ÉqT m<äTs=ÿ+≥THêïeTì nHêïs¡T. bÕغ˝ÀH˚ ñ+≥÷ ‘Ó\+>±DqT kÕ~Û+#·T≈£î+ {≤eTHêïs¡T. Hê{Ï qT+&ç H˚{Ï es¡≈£î ñ<ä´eT+˝À eTT+<äT HêïeTì nHêïs¡T. Á|üC≤kÕ«eT´ Á|üÁøÏj·T <ë«sêH˚ ‘Ó\+>±D edüTÔ+<äì nHêïs¡T. nsTT‘˚ e÷ düVü≤HêìøÏ Vü≤<äT›\T+{≤sTT, ‘Óπ><ëø£ ˝≤>∑e<ä›ì n~ÛcÕ˜HêìøÏ, Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T. Ç‘·s¡ bÕغ\qT N*à |üã“+ >∑&ÉT|ü⁄ ø√yê\qT ø√e&É+ {ÏÄsYmdt bÕغøÏ ‘·>∑<äì πøX¯esêe⁄ nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغì N˝≤Ã\ì #·÷ùdÔ ñ<ä´e÷ìπø ô|qTÁ|üe÷<äeTì ôV≤#·Ã ]+#ês¡T. Ç‘·s¡ bÕغ\qT N\Ã&É+ eT+∫~ ø±<äT. eTT>∑TZs¡T myÓTà˝Ò´\T bÕغì $&ç∫ yÓfi¯¢&É+ u≤<Ûëø£s¡y˚T nsTTq |üŒ{Ïø° yê] Äy˚<äqqT ns¡ú+ #˚düT≈£î+{≤eTì nHêïs¡T. bÕغ˝ÀH˚ ñ+&ç b˛sê&ç‘˚ u≤>∑T+&˚<äì nHêïs¡T. M] sêJHêe÷\ô|’ kı+‘·bÕغ H˚‘·\T #˚düTÔqï yê´U´\qT πøX¯esêe⁄ ‘·|ü⁄Œã{≤ºs¡T. eTT>∑TZs¡T myÓTà˝Ò´\T bÕغ qT+&ç yÓ[¢b˛sTTq+‘· e÷Á‘êq bÕغøÏ qwüº+ ˝Ò<äq&É+ ‘·|ü⁄Œ. bÕغøÏ n+<äs¡÷ ø±yê*. ‘Ó\+>±D ø√dü+ n+<äs¡÷ ø£*dæ b˛sê&Ü\ì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±DqT Ç#˚à bÕغì e~* s√&ÉT¶MT<ä n]#˚ bÕغ˝À #˚]‘˚ Á|üjÓ÷»q+ ñ+&É<äì πøX¯esêe⁄ nHêïs¡T.

s¡#·Ã‘√H˚ sêDÏ+#ê* qe+ãs¡T e÷kÕìï dü+πøåeTe÷dü+>± Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚qHêïs¡T. b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ |ü#·ÃC…+&Ü! pìj·TsY ø£fi≤XÊ\\ n<Ûë´|üø£ b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü#·ÃC…+&Ü }|æ+~. &çôd+ãs¡T 3q |üØø£å ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î düqï<äΔeTe⁄‘√+~. CÀHé\ $yê<ë\ ø±s¡D+>± Ç|üŒ{Ïπø ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ |üØø£å yêsTT<ë |ü&çq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. sêÁwüºyê´|üÔ+>± pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À¢ U≤∞>± ñqï 1100 b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ m|æ|æmdtdæ 2008˝À H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚dæq $wüj·T+ $~‘·y˚T. @~ @yÓTÆHê ‘·T<ä≈£î Ä b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüT≈£î+{À+~. e#˚à $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø£˝≤¢ Ä b˛düTº\qT uÛÑØÔ #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+∫+~. Ä ~X¯>± eTT+<ä&ÉTπ>k˛Ô+~.Ç~˝≤ñ+<ä>± b˛©düT\ C≤uŸy˚Tfi≤≈£î Ä XÊK ]Á≈£L{ŸyÓT+≥T uÀs¡T¶ ‘Ós¡Bdæ+~. 20,254 b˛©düT uÛÑØÔøÏ H√{Ï|òæπøwüHéqT k˛eTyês¡+Hê&ÉT $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. 18,905 ø±ìùdºãTfi¯¢ b˛düTº\qT, Ábıf…ø£åHé bò˛s¡T‡ $uÛ≤>∑+˝À 645 b˛düTº\T, n–ïe÷|üø£XÊK˝À 704 b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ H√{Ï|òæπøwüHé C≤Ø #˚dæq≥Tº ]Á≈£L{ŸyÓT+≥T uÀs¡T¶ #Ó’s¡àHé ‘Ó*bÕs¡T.

#ê\T #ê\T Ç+»˙]+>¥ ø±˝ÒJ\T`m◊dæ{ÏÇøÏ sêÁcÕº\ y˚&ÉTø√\T

Ç+»˙s¡T¢. 2005-06˝À Ç+»˙]+>¥ |ü≥ºuÛÑÁ<äT\ dü+K´ 5.2 \ø£å\≈£î ô|]–+~. ◊<˚fi¯¢˝À f…ø±ï\J ø£fi≤XÊ\\˝À d”≥¢ dü+K´ eT÷&ç+‘·\≈£î ô|’>± ô|]–+~. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À Á|üdüTÔ‘·+ 3393 Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\\˝À 14.85 \ø£å\ d”≥T¢ ñHêïsTT. <ë<ë|ü⁄ 70 XÊ‘·+ kÕ+πø‹ø£ $<ë´ dü+düú\T Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ, eTVü‰sêh, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, ø£sêï≥ø£, ñ‘·Ôs¡ Á|ü<˚XŸ sêÁcÕº\˝À ñHêïsTT. á dü+e‘·‡s¡+ n&çàwüqT¢ eTT–dæq|ü&ÉT s¡e÷s¡$T ¬s+&ÉT \ø£å\ d”≥T¢ uÛÑØÔ ø±˝Ò<äì m◊dæ{ÏÇ n+#·Hê y˚dæ+~. Ç+»˙]+>¥ d”≥¢˝À á $T>∑T\T ì|ü⁄DT\qT ø£\esêìøÏ >∑T] #˚dæ+~. á dü+e‘·‡s¡+ $<ë´s¡Tú\ dü+K´ n~Ûø£+>± ñ+≥T+<äì Ä•+∫ m◊dæ{ÏÇ kÕ+πø‹ø£ $<ë´ dü+düú\≈£î dü+ã+~Û+ ∫q m+Á{° ìã+<Ûäq\qT dü&É*+∫+~. nsTT‘˚, Ç+»˙]+>¥ ø±˝Òõ˝À #˚s¡&ÜìøÏ ø±e\dæq ø£˙dü k˛ÿs¡TqT ‘·–Z+∫q|üŒ{Ïø° ñqï d”≥¢qT uÛÑØÔ #˚ùd+<äT≈£î ‘·–q+‘· eT+~ $<ë´s¡Tú\T ˝Òø£b˛j·÷s¡T. ª$$<Ûä sêÁcÕº\˝À Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À d”≥T¢ U≤∞>± ñ+&çb˛‘·THêïsTT. ìs¡T›wüº Ç+»˙]+>¥ $<ë´ $uÛ≤>±\≈£î nuÛÑ´s¡Tú˝Ò ˝Òs¡T. ø±ì dæ$˝Ÿ, yÓTø±ìø£˝Ÿ, m\ÁøϺø£˝Ÿ e+{Ï ø√sY Ç+»˙]+>¥ ø√s¡T‡\≈£î Ç|üŒ{Ïø° nuÛÑ´s¡Tú\T ñHêïs¡Tμ nì e÷+<∏ë ‘Ó*bÕs¡T. ø±˝ÒJ\ eè~Δì $X‚¢wæ+∫, ìj·T+Á‹+#·&ÜìøÏ M\T>± nìï $X¯«$<ë´\j·÷\ bÕ¢Hé\ ø±|”\qT düeT]Œ+#·e\dæ+~>± sêh ‘Ó\+ >±D≈£î nHê´j·T+ #˚düTÔqï~ Äj·TH˚qì $eT]Ù+#ês¡T. ø±+Á¬>dt‘√ ≈£îeTà¬ø’ÿ ñ<ä´ e÷ìï Á|üuÛÑT‘ê«\qT m◊dæ{ÏÇ ø√]+~.

¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ sö+&éfÒãT˝Ÿ


LRiW. 15 Æ™s[áV, ≠sJ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ LRiW. 90 Æ™s[áV, FsLiFsLiFs£qs xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ LRiW. 1.50 áORPQá xmsLji≠sVºΩNTP Õ‹[ ¡≤T∂ LRiVflÿáV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[}qs ≠sμ≥R∂LigS ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáV LRiWF°Liμj∂LiøR¡≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. xqsLixmnsWá xms¨sºdΩLRiV©´sV  ¡…Ì”¡ Fs’¡zqs≤T∂áVgS ™´sLÊkiNRPLjiLi¿¡ LRiVfl·YáV @Liμj∂™´s*©´sV©´sı»˝¡V ™´sVLi˙ºΩ xqsV¨dsªyáOSQQ¯lLi≤ÔT∂ ≠s™´sLjiLiøyLRiV. á’Ù¡μyLRiVáV ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[ ™´s≤ÔU∂Õ‹[ {qsÚQ˚ ¨s¥j∂ Àÿ˘LiNRPV 12 , ™´sVLi≤R∂á xqs™´sW≈¡˘NRPV 13 aSªRΩLi ¬ø¡÷˝¡xqsxqsVÚLi≤R∂gS ˙gS™´sV xqsLixmnsWáNRPV 1 aSªRΩLi Aμy∏R∂VLi xqs™´sVNRPWLRiVªRΩVLiμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ˙xmsμ≥y©´sLigS @ºΩ }msμR∂ NRPV»¡VLiÀÿá ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V C LRiVflÿá©´sV xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s, A ≠sμ≥R∂LigS ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ≠dsáVgS @μ≥j∂NSLRiáVD ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Õ˝‹[ \¬ø¡ªRΩ©´s˘Li ºdΩxqsVNRPLS™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂VLi, Fyá DªRΩˆºΩÚ, ≠sμR∂˘, @ªRΩ˘™´sxqsLSáª][ xms»¡V BªRΩLRi DFyμ≥j∂ @™´sNSaSáNRPV LRiVfl· ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ B™´s*©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. {qsÚQ˚ ¨s¥j∂ Àÿ˘LiNRPV xms»˝¡ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV Æ©s[LRiVgS @™´sgS™´sV©´s NRP÷¡lgi[LiμR∂VNRPV ≠dsáVgS  ¡V÷˝¡æªΩLRi\|ms áxmnsVV ¿¡˙ªyá©´sV ˙xmsμR∂Lji+}qsÚ ÀÿgRiVLi»¡VLiμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ @μ≥j∂NSLRiVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV.

{qsÚQ˚¨sμ≥j∂ Àÿ˘LiNRPV LRiVflÿá©´sV xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVN][Li≤T∂: HZNPzms ™´sVLi˙ºΩ xqsV¨dsªy áOSQQ¯lLi≤ÔT∂ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, nø√ºãsY 31(düTes¡íyês¡Ô):™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ N][xqsLi GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s {qsÚQ˚ ¨sμ≥j∂ Àÿ˘LiNRPV ¨sμ≥R∂Vá©´sV ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWáV xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[Õÿ @μ≥j∂NSLRiVáV μR∂XztÌsQ ryLjiLiøyá¨s HZNPzms, {qsÚQ˚ bPaRPV xqsLiZOP[Q™´sV aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ≠s. xqsV¨dsªyáOSQQ¯lLi≤ÔT∂ xqsW¿¡LiøyLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ Àÿ˘LiNRPV }qs™´sáV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ @Liμyá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[¨s ªRΩ©´s øyLi ¡L`iÕ‹[ r°™´sV™yLRiLi @μ≥j∂NSLRiVáª][ {qsÚQ˚¨s¥j∂ Àÿ˘LiNRPV xms¨sºdΩLRiV\|ms @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS D©´sı xqs*∏R∂VLi xqs•¶¶¶∏R∂VNRP xqsLixmnsWá ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ¬ø¡÷˝¡Li¿¡©´s LRiVflÿáV, LRiVfl·Li N][xqsLi ™´s¿¡Ë©´s @À≥œ¡˘LÛRi©´sáV, Àÿ˘LiNRPVNRPV «¡™´sV @LiVV©´s ¨sμ≥R∂VáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ≠s™´sLSá\|ms @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ˙xmsbPıLiøyLRiV. {qsÚQ˚ ¨s¥j∂ Àÿ˘LiNRPV ©´sVLi¿¡ LRiW. 1.92 N][»˝¡ Æ™sVVªyÚ¨sı F~Liμj∂©´s xqsV™´sWLRiV 1575

™´sVLiμj∂ á’Ù¡F°LiμyLRiV. C Àÿ˘LiNRPV μy*LS F~LiÆμ∂[ LRiVflÿá©´sV xqsNSáLiÕ‹[ ¬ø¡÷˝¡LiøR¡©´s¤…˝^¡æªΩ[ A á’Ù¡μyLRiVáNRPV Fy™´sÕÿ™´s≤ÔU∂ ™´sLjiÚxqsVÚLiμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ æªΩ÷¡FyLRiV. xqsNRPá«¡©´sVá xqsÆ™sV¯NSLRifl·LigS æªΩáLigSfl· —¡Õ˝ÿá ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV {qsÚQ˚ ¨s¥j∂ Àÿ˘LiNRPV LRiVflÿáV @LiμR∂¤Õ¡[μR∂¨s ™yLji xms»˝¡ ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂XztÌsQ ZNP[Li˙μk∂NRPLjiLi¿¡ ªRΩORPQfl· øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. Fs£qs|§¶¶¶ø`¡“¡ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V LRiVfl·Li ≠sJ©´sV N][LjiæªΩ[ , ≠sJ ™´sVLi≤R∂á ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ xqs™´sW≈¡˘ μy*LS {qsÚQ˚ ¨s¥j∂ Àÿ˘LiNRPVNRPV xqs™´sWøyLRiLi @LiμR∂VªRΩVLiμR∂¨s, xqs™´sWøyLRiLi @Liμj∂©´s 48 gRiLi»¡Õ˝‹[Æ©s[ á’Ù¡μyLRiVáNRPV LRiVfl·Li @Liμj∂Li¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS Àÿ˘LiNRPV xms¨s¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ ≠s™´sLjiLiøyLRiV. N][Lji©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ LRiVfl·Li @LiμR∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ D©´sı ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V xqsWORPQ ¯LRiVfl· xqsLixqÛsá©´sV A˙aRPLiVVLi¬ø¡[ @™´sNSaSáVLi≤R∂™´s¨s ™´sVLi˙ºΩ μ≥k∂™´sW ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. IN][‰ xqsÀ≥œ¡V˘LS÷¡NTP

düTes¡íyês¡Ô

eT+>∑fi¯yês¡+ , 1,qe+ãsY 2011

&Ó+>∑÷´ ìyês¡D≈£î bÕ]X¯ó<äΔ´+ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ê* sêÁwüº bÂs¡ düs¡|òüsê\ XÊK eT+Á‹ &ç.l<ÛäsYu≤ãT

NRPLkiLi©´sgRiL`i, nø√ºãsY 31(düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ≤∂LigRiW˘, ≠sxtsQ «¡*LSá ¨s™yLRifl·NRPV @¨sı ˙gS™´sWáՋ[ ™´sVV™´sV¯LRiLigS FyLjiaRPVμÙR∂˘ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s LSxtÌsQ˚ F¢LRixqsLRixmnsLSá aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ ≤T∂.$μ≥R∂L`iÀÿ ¡V @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. r°™´sV™yLRiLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ˙xmsμ≥y©´s Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ Æ≤∂LigRiW˘ ≠sxtsQ «¡*LSáV r°NTP ¿¡NTPªRΩ= F~LiμR∂VªRΩV©´sı L][gRiVá©´sV ™´sVLi˙ºΩ xmsLS™´sVLji+LiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi

@μ≥j∂NSLRiVá xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sVLi˙ºΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ©´s™´sLi ¡L`iÕ‹[ @¨sı ˙gS™´sWáՋ[ ˙xmsæªΩ[˘NRP FyLjiaRPVμÙR∂˘ NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s —¡Õ˝ÿ xmsLiøy∏R∂VºdΩ @μ≥j∂NSLji¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ¨sáV™´s ¨ds…”¡¨s ª]ágjiLiøyá¨s, \Æ≤∂Q˚Æ©s[“¡Ã¡Õ‹[ xmsp≤T∂NRP ºdΩLiVVLiøyá¨s, xmsLjixqsLSá xmsLjiaRPV˙À≥œ¡ªRΩ\|ms ˙xms«¡Ã¡©´sV \¬ø¡ªRΩ©´s˘™´sLiªRΩVá©´sV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™´sVLi˙ºΩ AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ˙ªygRiV ¨ds…”¡¨s N˝][LjiÆ©s[xtsQ©±s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, \|msxmso ÷d¡ZNP[—¡¨s @LjiNRP…Ìÿá¨s AL`i≤R∂ ˝¡V˘Fs£qs @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ™´sVLi˙ºΩ AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ™´sVLi≤R∂á @’≥¡™´sXμÙj∂ @μ≥j∂NSLRiVáV, ˙gS™´sV NSLRi˘μR∂LRiV+áV FyLjiaRPVμÙR∂˘ NSLRi˘˙NRP™´sWáՋ[ FyÕÊ‹¨s ˙xms«¡Ã¡NRPV Æ≤∂LigRiW˘Q\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLiøR¡V»¡NRPV AÆμ∂[aSáV «ÿLki ¬ø¡[∏R∂Wá¨s —¡Õ˝ÿ xmsLjixtsQª`Ω zqs.B.I.©´sV ™´sVLi˙ºΩ AÆμ∂[bPLiøyLRiV. @μ≥j∂NSLRiVáV, zqs ¡˜Liμj∂ ˙gS™´sWáՋ[ ≠sxqsÚQXªRΩLigS xmsLRi˘…”¡xqsWÚ ¨s™yLRifl· øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s @©yıLRiV. FsNRPV‰™´sgS Æ≤∂LigRiW˘, ≠sxtsQ «¡*LSáV r°NTP©´s ˙gS™´sWáNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP \Æ™sμR∂˘  ¡XLiμyá©´sV xmsLizmsLi¿¡ \Æ™sμR∂˘ bP’¡LSáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s @©yıLRiV. Fs.Fs©±s.∏R∂VV.áV ˙gS™´sWáՋ[ DLi»¡W BLi…”¡Li…”¡NTP ºΩLRiVgRiVªRΩW ˙xms«¡Ã¡ª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW xmsLjiaRPV˙À≥œ¡ªRΩ gRiVLjiLi¿¡ æªΩáVFyá¨s ≤T∂∏R∂VLi @Li≤`∂ |§¶¶¶ø`¡I©´sV ™´sVLi˙ºΩ AÆμ∂[bPLiøyLRiV. «¡*LRiLiª][ Àÿμ≥R∂xms≤R∂VøR¡W G LS˙ºΩ ˙xms«¡Ã¡V ™´s¿¡Ë©´s ≤yNÌRPL˝RiV xqsˆLiμj∂Li¿¡ @≤T∂¯…fi ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s

xqsW¿¡LiøyLRiV. Æ≤∂LigRiW˘ L][gRiVáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ ˙xmsæªΩ[˘NRP ™yLÔRiV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡ \Æ™sμR∂˘ }qs™´sáLiμj∂xqsVÚ©yıLRi¨s ™´sVLi˙ºΩ æªΩ÷¡FyLRiV. Æ≤∂LigRiW˘ ¨sLÙSLRifl· ""Fs÷¡ry'' xmsLkiORPQ —¡Õ˝ÿÕ‹[ INRP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Axqsˆ˙ºΩÕ‹[Æ©s[ gRiáμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ æªΩ÷¡FyLRiV. @Õÿlgi[ Æ≤∂LigRiW˘ L][gRiVáNRPV }m˝s…fi ¤Õ¡…fi= r¢NRPLRi˘Li NRPW≤y Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ gRiáμR∂¨s ™´sVLi˙ºΩ æªΩ÷¡FyLRiV. Fs÷¡ry xmsLkiORPQ μy*LS INRP L_Li≤R∂VÕ‹[ 96™´sVLiμj∂ Æ≤∂LigRiW˘ ¨sLÙSLRifl· xmsLkiORPQáV ¬ø¡[∏R∂VV r¢NRPLRi˘LigRiáμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. «¡*LRiLiª][ Àÿμ≥R∂xms≤R∂VªRΩV©´sı }msμR∂ ˙xms«¡Ã¡V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Axqsˆ˙ºΩÕ‹[¨s C r¢NRPLS˘Ã¡©´sV Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VN][™yá¨s ™´sVLi˙ºΩ N][LSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Axqsˆ˙ºΩNTP BLiªRΩ™´sLRiNRPV 676 Æ≤∂LigRiW˘ @©´sV™´sW¨sªRΩ ZNP[xqsVáV LSgS 77 Æ≤∂LigRiW˘ Fy—¡…”¡™±s N_áVgS ©´sÆ™sWμR∂V @LiVV©´s»˝¡V ™´sVLi˙ºΩ æªΩ÷¡FyLRiV. ≠ds…”¡Õ‹[ 22 Æ≤∂LigRiW˘ ZNP[xqsVáV Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s™´s¨s ™´sVLi˙ºΩ æªΩ÷¡FyLRiV. BLiªRΩ™´sLRiNRPV Æ≤∂LigRiW˘ª][ INRPLRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V øR¡¨sF°∏R∂WLRi¨s ™´sVLi˙ºΩ æªΩ÷¡FyLRiV. ™´s¬ø¡[Ë xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ©´sVLi≤T∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @¨sı GLji∏R∂W Axqsˆ˙ªRΩVáՋ[ Fs÷¡ry xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyá GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂VV»¡NRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sxtsQ «¡*LSáV Æ≤∂LigRiW˘ ¨s™yLRifl·NRPV ˙xms«¡Ã¡V xqs*øR¡ËLigS xmsLjixqsLSá xmsLjiaRPV˙À≥œ¡ªRΩ Fy…”¡Li¿¡ xqsx§¶¶¶NRPLjiLiøyá¨s ™´sVLi˙ºΩ N][LSLRiV.

πswüHé _j·T´+˝À ãkÕÔ≈£î ¬s+&ÉT øÏ˝À\ ø√‘· ªRΩWNRPLiÕ‹[ Æ™sWxqsLi\|ms ≤U∂áL˝Ri ALiμ][Œœ¡©´s

™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, nø√ºãsY 31(düTes¡íyês¡Ô): }msμR∂ NRPV»¡VLiÀÿáNRPV NTPÕ‹[ LRiWFyLiVVZNP[ ’¡∏R∂V˘Li xms¥R∂NRPLi ©´s™´sLi ¡L`i 1©´s ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sVLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ C xms¥R∂NRPLi ˙FyLRiLiÀ≥ÿ¨sNTP xqsLS‰L`i GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ø_NRP’¡∏R∂V˘Li BxmsˆV≤R∂V N]LiμR∂¨sNTP ™´sLRiLigS ™´sWL iμj∂. NTPÕ‹[á ¤Õ¡NRP‰©´s LS™y÷¡=©´s ’¡∏R∂V˘Li  ¡ryÚá ¤Õ¡NRP‰©´sLS™´s≤R∂Li @Li μR∂VÕ‹[ ªRΩLRigRiV LS™´s≤R∂Liª][ ≤U∂áL˝RiV ©´sxtÌsQF°ªRΩV©yıLRiV . r˝yN`P FyLiVVLi…fi ©´sVLi¬ø¡[ BÕÿ  ¡ryÚÕ˝‹[ ªRΩNRPV‰™´s ªRΩWNRPLi Æ™s[zqs xmsLixms≤R∂Liª][ ≤U∂áL˝RiV áÀ‹[μj∂À‹[™´sVLi»¡V©yıLRiV. μk∂Liª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsºΩ Æ©sÕÿ xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©´sı lLi[xtsQ©±s ’¡∏R∂V˘Li xmsLizmsfl‘·Õ‹[ @˙NRP™´sWáV ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLiVV. A∏R∂W μR∂VNSflÿáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ Æ©sá Æ©sÕÿ 11 Æ™s[á NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ lLi[xtsQ©±s ’¡∏R∂V˘Li ÕÿLkiá μy*LS xqsLRixmnsLS ¬ø¡[ryÚLiVV. @LiVVæªΩ[ ≤T∂F°Ã¡ ©´sVLi¿¡ ≤U∂áL˝RiNRPV ¨sLÒkiªRΩ ªRΩWNRPLi ˙xmsNSLRiLi ’¡∏R∂W˘¨sı xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi≤R∂gS,  ¡ryÚá ¤Õ¡NRP‰©´s ’¡∏R∂W˘¨sı xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. . INRP  ¡ryÚ©´sV 50 NTPÕ‹[áVgS ¤Õ¡NTP‰Li¿¡ ≤U∂áL˝RiNRPV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[ryÚLRiV. @LiVVæªΩ[ ryμ≥yLRifl·LigS IN][‰  ¡ryÚÕ‹[ 1©´sVLi¿¡ 2 NTPÕ‹[á ’¡∏R∂V˘Li ªRΩLRiVgRiV DLi»¡VLiμj∂. Æ™sVVªRΩÚLi

≤T∂F° ©´sVLi¿¡ ˙xmsºΩ Æ©sá 11 Æ™s[á NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ ’¡∏R∂V˘Li xqsLRixmnsLS @™´soªRΩV©yı∏R∂VLi¤…¡[ μyμyxmsogS 440 NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ ’¡∏R∂V˘Li @μ≥j∂NSLRiVáV @˙NRP™´sVLigS ry*•¶¶¶ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ªRΩ™´sVNRPV ªRΩNRPV‰™´sgS ’¡∏R∂V˘Li ™´sxqsVÚ©yı ˙gS™´sVLiÕ‹[ N]LiμR∂LRiV á’Ù¡μyLRiVáV ’¡∏R∂V˘Li ºdΩxqsVN][NRPF°™´s≤R∂Liª][ A™´sVNRPV ™´s¬ø¡[Ë ©´sxtÌsQLi À≥œ¡LkiÚ @™´soª][LiμR∂¨s ≤U∂áL˝RiV æªΩ÷¡FyLRiV. C ªRΩLRiVgRiVÕ‹[Æ©s[ @μ≥j∂NSLRiVáV @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqs’¡=≤U∂ª][ LRiWFyLiVVZNP[ NTPÕ‹[ ’¡∏R∂W˘¨sı @Liμj∂xqsVÚ©yı C xms¥R∂NRPLi xmsNRP‰μyLji xms≤R∂Vª][LiμR∂¨s ™yLRiV ™yF°ªRΩV©yıLRiV. «¡≤R∂ËL˝Ri }qÌs«fic2 rÌyN`P FyLiVVLi…fi ©´sVLi¿¡ ≤U∂áL˝RiNRPV xqsLRixmnsLS @™´soªRΩV©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[Æ©s[ |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s @˙NRP™´sWáV ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLiVV. «¡≤R∂ËL˝Ri rÌyN`P FyLiVVLi…fi μy*LS ≠sV≤ÍT∂Õfi, «¡≤R∂ËL˝Ri, ÀÿÕÿ©´sgRiL`i, À≥œ¡WªRΩWˆL`i, @≤ÔyNRPVá ™´sVLi≤R∂Õÿá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s 155 ø_NRP μ≥R∂LRi μR∂VNSflÿáNRPV ˙xmsºΩ Æ©sÕÿ ’¡∏R∂V˘Liª][ Fy»¡V BªRΩLRi ¨sªy˘™´sxqsLRi xqsLRiVNRPVáV xqsLRixmnsLS @™´soªRΩV©yıLiVV. IN][‰ ¡ryÚÕ‹[ lLiLi≤R∂V NTPÕ‹[á ªRΩNRPV‰™´sgS D©yı 200  ¡ryÚáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ 4 NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ ’¡∏R∂V˘Li ≤U∂áL`iNRPV ªRΩNRPV‰™´sgS @LiμR∂VªyLiVV. ªRΩLRiVgRiV©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[

DLiøR¡VN][¨s, ¨s«ÿLiVVºdΩgS ™´s˘™´sx§¶¶¶Lji}qsÚ ≤U∂áL`iNRPV ™´sLiμR∂ NTP*Li…ÿŒ˝œ¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ Fs¨s≠sVμj∂ NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ ªRΩLRiVgRiV ™´sr°ÚLiμj∂. . ªRΩWNRPLi Æ™s[∏R∂VNRPVLi≤y ZNP[™´sáLi  ¡ryÚá ˙xmsNSLRiÆ™s[V xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ @˙NRP™´sWáV ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLiVV.C ™´sWμj∂LjigS BÕÿ ≠sVgji÷¡©´s ’¡∏R∂W˘¨sı  ¡∏R∂V…”¡ ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ NTP*Li…ÿÕfi LRiW. Æ™s[LiVV ©´sVLi¿¡ 1300 μyNS ≠s˙NRPLiVVxqsVÚ©´sı»˝¡V xqs™´sW øyLRiLi. BÕÿ μyμyxmso HμyLRiV áORPQáLRiWFy∏R∂VáV @˙NRP™´sVLigS Aμy ∏R∂W¨sı xqsLiFyμj∂xqsVÚ©yıLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVáV xqsˆLiμj∂Li¿¡ ªRΩWNRPLi ˙xmsNSLRiLi ’¡∏R∂W˘¨sı xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™yLRiV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. «¡≤R∂ËL˝Ri rÌyN`P FyLiVVLi…fi ©´sVLi¿¡ xqsLRixmnsLS @™´soªRΩV©´sı Li[xtsQ©±s ’¡∏R∂V˘LiQ\|ms NRP¤Õ¡NÌRPL`i xqsˆLiμj∂Li¿¡ xqs™´sV˙gRi ≠søyLRifl· «¡Ljizms ≤U∂áL˝RiNRPV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ lLi[xtsQ©±s ≤T∂F° ©´sVLi¿¡ ªRΩWNRPLi ˙xmsNSLRiLi ’¡∏R∂V˘Li B™y*÷¡=©´s D©yı  ¡ryÚá ˙xmsNSLRiLigS ’¡∏R∂W˘¨sı xqsLRixmnsLS ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ ˙xmsºΩ Æ©sÕÿ ’¡∏R∂V˘Li xmsLizmsfl‘·Õ‹[ B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩxmsˆ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s lLi[xtsQ©±s ≤U∂áL˝RiV ™yF°ªRΩV©yıLRiV.

myÓTà˝Ò´\ sêJHêe÷\‘√ eT∞fl ‘Ós¡ô|’øÏ n$XÊ«dü &çe÷+&é Fy™´soáV NRPμR∂VxmsoªRΩV©´sı …‘¡AL`iFs£qs, \Æ™sFs£qsAL`i

lLi≤U∂ @Li»¡V©´sı æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ≤≥][NS ¤Õ¡[μR∂Li»¡V©´sı NSLi˙lgi£qs FyLÌki \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, nø√ºãsY 31(düTes¡íyês¡Ô): FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ LS“¡©y ™´sWáª][ ™´sV◊d¡˛ æªΩLRi\|msNTP @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi ≤T∂™´sWLi≤`∂ ™´s¿¡ËLiμj∂. NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ xqsLS‰L`i \Æ™sV©yLÌkiÕ‹[ xms≤T∂F°LiVVLiμR∂¨s, @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ≠saS*xqsLi F~Liμy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂¨s xmsáV FyLÌkiáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ N]LiμR∂LRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V «¡gRi©±sNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩVgS LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂VgS, ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV æªΩáLigSfl· N][xqsLi LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[LSLRiV. μk∂Liª][ ≠saS*ry¨sNTP NS™´s÷¡=©´s 147 {qs»˝¡ ™´sW˘—¡N`P zmnsgRiL`iNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌki μR∂WLRi ™´sVLiVVLiμj∂. C μR∂aRPÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki ¡Ã¡LiN][xqsLi @™´sxqsLRi™´sVLiVVæªΩ[ FsLiHFsLi ™´sVμÙR∂ªRΩV N][lLi[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ bdPªyNSá xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ @≠saS*xqsLi |ms»Ì¡≤y¨sNTP …‘¡≤U∂{ms zqsμÙR∂™´sV™´soª][Liμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso «¡gRi©±sNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki NRPW≤y @≠saS*ry¨sNTP \|qs @Li…‹[Liμj∂. ≠dsLjiNTP ™´sVμÙR∂ªRΩVgS …‘¡AL`iFs£qsNRPW≤y lLi≤U∂gS DLiμj∂. @≠saS*xqsLi |ms≤T∂æªΩ[ NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NRPW÷¡F°™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂VLi @¨s C FyLÌkiáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ @≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi |ms…Ìÿ÷¡= ™´s}qsÚ NSLi˙lgi£qs ≠s£ms «ÿLki ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μy*LS ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı LRiOTPQLiøR¡VNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[∏R∂V™´søR¡VË. ˙xms«ÿLS«¡˘Li FyLÌki Bxmsˆ…”¡ZNP[ NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi NS™´s≤R∂Liª][ A FyLÌkiNTP ¬ø¡Liμj∂©´s 17 ™´sVLiμj∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡  ¡Ã¡Li |msLjigjiLiμj∂. «¡gRi©±s Æ™sLi»¡ 26 ™´sVLiμj∂ DLi≤R∂gS …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[NTP ™´sVVgÊRiVLRiV μR∂WNSLRiV. μk∂Liª][ Æ™sVVªRΩÚLi 29 ™´sVLiμj∂ NSLi˙lgi£qsNRPV \Æ™sV©´s£qs @∏R∂W˘LRiV. C Æ™sVVªRΩÚLi

BxmsˆV≤R∂V FyLÌki zmnsLSLiVVLixmsoá NSLi˙lgi£qs FyLÌki ™´øRs¡˘™´»Ì¡Lis •¶¶¶LR™´sLjiiÚxqLiÕ‹[ sVÚLiμy ¤Õ¡[μy @©´sıμj∂ Fs™´sLRiV xms…Ì”¡Li øR¡VN] [™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. gRiªRΩ@©´sVÀ ≥œ¡™yá©´sV øR¡W}qsÚ Bxmsˆ …”¡xmsˆV≤R∂V øR¡LRi˘ ºdΩxqsVNRPVÆ©s[ ryx§¶¶¶xqsLi NSLi˙lgi£qs ¬ø¡[∏R∂V NRPF°™´søR¡VË. @LiμR∂VZNP[ @¨sı FyLÌkiáV ≠saS*xqsLi N][xqsLi NSLi˙lgi£qs\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩxqsVÚ©yıLiVV. NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı xms≤R∂g]»Ì¡≤R∂Li μy*LS æªΩáLigSfl·Õ‹[ ¡Õÿ¨sı |msLiøR¡VN][™´s≤R∂Liª][ Fy»¡V NSLi˙lgi£qsNRPV xmso»Ì¡ gRi≤R∂VªRΩVáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[∏R∂Wá¨s …‘¡AL`iFs£qs ™´sp˘x§¶¶¶LigS NRP¨szmsxqsVÚLiμj∂. BLiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS A FyLÌki Fy™´soáV NRPμR∂VxmsoªRΩVLi≤R∂gS \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs NRPW≤y @LiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS ™´sp˘x§¶¶¶Li zqsμÙR∂Li ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[LRi»¡Liª][ NSLi˙lgi£qs \Æ™sV©yLÌkiÕ‹[ xms≤T∂LiμR∂¨s, C ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı xms≤R∂g]…Ìÿ÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ …‘¡≤U∂{ms\|ms DLiμR∂¨s ZNP[{qsAL`i ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. μR∂™´sVV¯Li¤…¡[ C xqsLS‰LRiV\|ms bdPªyNSá xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ @≠saS*xqsLi |ms…Ìÿá¨s xqs™yÕfi ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı LRiOTPQLiøR¡≤y¨sNTP NSLi˙lgi£qsª][ …‘¡≤U∂{ms NRPV™´sV¯Q\ZNPQQ‰LiVVLiμR∂©´sı AL][xmsfl·Ã¡©´sV A FyLÌki Æ©s[ªRΩ lLi[™´sLiª`ΩlLi≤ÔT∂ ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. ¨s«¡LigSÆ©s[ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı xms≤R∂g]¤…Ì¡[ DÆμÙ∂[aRP˘Li DLi¤…¡[ «¡gRi©±sNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩVgS LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s™yLRiV, …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[Lji©´s ™yLRiV Æ™sLi»¡Æ©s[ gRi™´sLRiıL`i©´sV NRP÷¡zqs ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´sVμÙR∂ªRΩV DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VNRPV©yı™´sV¨s ¤Õ¡[≈¡ B™y*á¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚ gRi™´sLRiıL`i Æ™sLi»¡Æ©s[ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ≠saS*xqs xmsLkiORPQ N][LSá¨s @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı «¡gRi©±s, …‘¡AL`iFs£qs¤Õ¡[ NSFy≤R∂VªRΩV©yı∏R∂V¨s A∏R∂V©´s FsμR∂VLRiVμy≤T∂ ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS J¤…¡[ryÚ™´sV¨s ¬ø¡}msˆ \Æμ≥∂LRi˘Li …‘¡AL`iFs£qsNRPV DLiμy @¨s A∏R∂V©´s

˙xmsbPıLiøyLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ ™´sVμÙR∂ªRΩV DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VNRPVLi»¡W A 29™´sVLiμj∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V gRi™´sLRiıL`iNRPV ¤Õ¡[≈¡ B™y*á¨s @©yıLRiV. @xmsˆVÆ≤∂[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \Æ™sV©yLÌkiÕ‹[ xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s @©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \Æ™sV©yLÌkiÕ‹[ xms≤T∂LiμR∂¨s, Æ™sLi»¡Æ©s[ ≠saS*xqs xmsLkiORPQ N][LSá¨s \Æ™sFs£qsAL`i FyLÌki ©y∏R∂VNRPV≤R∂V, FsÆ™sV¯÷d¡= «¡⁄xmsp≤T∂ ˙xmsÀ≥ÿNRPL`iLS™´so ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ≠saS*xqs xmsLkiORPQ N][lLi[ μR∂™´sVV¯ C ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP DLiμy @¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[zqs©y C ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li BLiNS N]©´srygRi≤R∂Li zqsgÊRiV¬ø¡[»¡©yıLRiV. C ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠saS*xqsLi N][Õ‹[ˆLiVV©´sLiμR∂V©´s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ Æ™sLi»¡Æ©s[ LS“¡©y™´sW ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @©yıLRiV. gRi™´sLRiıL`i Æ™sLi»¡Æ©s[ ≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi N][LSá¨s A∏R∂V©´s xqsW¿¡LiøyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ™´sVVgÊRiVLRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V Æ™s◊¡˛F°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s ≤≥][NS ¤Õ¡[μR∂¨s, ≠saS*xqs ºdΩLS¯©´sLi N][LS÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s {ms{qs{qs ™´sW“¡ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V, FsÆ™sV¯÷d¡= ≤U∂.$¨s™y£qs xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s Æ™sV«ÿLÌki DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. {ms{qs{qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V NRPW≤y ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s ≤≥][NS ¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVáV NRPW≤y BÆμ∂[ ≠saS*xqsLiª][ D©yıLRiV. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ LS“¡©y™´sWáª][ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \Æ™sV©yLÌkiÕ‹[ xms≤T∂LiμR∂¨s ’¡¤«¡zms ™y˘Δÿ˘¨sLi¿¡Liμj∂. \Æ™sV©yLÌkiÕ‹[ D©yı™´sW ¤Õ¡[NRP Æ™sV«ÿLÌkiÕ‹[ D©yı™´sW @©´sıμj∂ æªΩ[áVËN][™y÷¡= DLiμR∂¨s NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏R∂V xqsW¿¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ C ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li BLiZNPLiª][ NSáLi ™´sV©´sgRiáμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. Æ™sVVªyÚ¨sNTP BxmsˆV≤R∂V ™´sW˘—¡N`P zmnsgRiL`i DLiμy ¤Õ¡[μy @©´sıμj∂ @|qsLi’d˝¡ xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ æªΩ[á©´sVLiμj∂. @xmsˆ…”¡™´sLRiNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌki C ™´s˘™´s•¶¶¶LS¨sı |msμÙR∂gS xms…Ì”¡LiøR¡VNRPVÆ©s[ μy≈¡ÕÿáV NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.

~e+>∑‘· Á|ü<Ûëì Ç+~s¡≈£î |üfÒ˝Ÿ≈£î C≤‹ ìyê[ myÓTà˝Ò´\ sêJHêe÷ e´øÏÔ>∑‘·+ : &ç|üP´{° d”m+ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡/\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, nø√ºãsY 31(düTes¡íyês¡Ô): μj∂™´sLigRiªRΩ ˙xmsμ≥y¨s BLiμj∂LSgSLiμ≥k∂ ™´sLÙRiLiºΩ¨s xmsoLRi xqs‰LjiLiøR¡VN]¨s «ÿºΩ AÆ™sVNRPV xmnsV©´sLigS ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLi¿¡Liμj∂. ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡ aRPNTPÚxqsÚÕfi ™´sμÙR∂ LSxtÌsQ˚xmsºΩ ˙xmsºΩÀ≥ÿFy…”¡Õfi, ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`iª][ Fy»¡V xmsáV™´soLRiV ™´sVLi˙ªRΩVáV, LSx§¶¶¶ßÕfigSLiμ≥k∂ AÆ™sVNRPV ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyLRiV. aRPNTPÚxqsÚÕfi ™´sμÙR∂ xmsoxtsQˆgRiVøyËáV DLi¿¡ ˙aRPμÙyLi«¡÷¡ xmnsV…”¡LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xmsáV NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ˙xmsμ≥y¨sgS $™´sVºΩ BLiμj∂LRi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s Fy˙ªRΩ©´sV xqs¯LjiLiøR¡VNRPV©yıLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ Æ©sZN˝P£qs L][≤ÔR∂VÕ‹[ D©´sı BLiμj∂LS ≠s˙gRix§¶¶¶Li ™´sμÙR∂ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂, {ms{qs{qs ¿d¡£mns À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, xmsáV™´soLRiV ™´sVLi˙ªRΩVáV xmspá™´sWááV Æ™s[zqs ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyLRiV. gSLiμ≥k∂À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ «¡Ljigji©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ™yLRiV BLiμj∂LRiNRPV ˙aRPμÙyLi«¡÷¡ xmnsV…”¡LiøyLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ xmsáV™´sLRiV NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso xqs*LÊki∏R∂V Dxms˙xmsμ≥y¨s xqsLÙSL`i ™´sÃ˝¡À≥ÿ∏∫∂V xms¤…¡[Õfi «¡∏R∂VLiºΩ xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ A∏R∂V©´sNRPV xmsáV™´soLRiV Æ©s[ªRΩáV ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLiøyLRiV. @|qsLi’d˝¡ FsμR∂VLRiVgSD©´sı xms¤…¡[Õfi ≠s˙gRi•¶¶¶¨sNTP {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂, {ms{qs{qs ¿d¡£mns À‹ªRΩ=, ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂V gRi™´sLRiıL`i L][aRP∏R∂V˘Ã¡V ˙aRPμÙyLi«¡÷¡ xmnsV…”¡LiøyLRiV. Æμ∂[aS¨sNTP A∏R∂V©´s ¬ø¡[zqs©´s }qs™´sá©´sV N]¨s∏R∂W≤yLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fi |qsLi˙»¡Õfi •¶¶¶ÕfiÕ‹[ xms¤…¡[Õfi ¿¡˙ªRΩxms»¡Li ™´sμÙR∂ ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s, {qsˆNRPL`i ≠dsVLSNRPV™´sWL`i ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV xmsouyˆLi«¡÷¡ xmnsV…”¡LiøyLRiV. xms¤…¡[Õfi Æμ∂[aS¨sNTP ¬ø¡[zqs©´s }qs™´sá©´sV ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s N]¨s∏R∂W≤yLRiV. gRiV«¡LSª`ΩÕ‹[ {qsFsLi ©´slLi[Li˙μR∂ Æ™sW≤U∂ xmnsV©´sLigS ¨s™yŒœ¡ßáV @LjiˆLiøyLRiV. gRiV«¡LSª`Ω ˙xms«¡Ã¡V xms¤…¡[Õfi }qs™´sá©´sV xqs¯LjiLiøR¡VNRPV©yıLRiV.

™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, nø√ºãsY 31(düTes¡íyês¡Ô): ™´sVVgÊRiVLRiV NSLi˙lgi£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V «¡⁄xms÷˝¡ NRPXuÒy LS™´so, ≤yNÌRPL`i …”¡.LS«¡∏R∂V˘, r°™´sWLRixmso xqsªRΩ˘ ©yLS∏R∂Vfl·Ã¡V NSLi˙lgi£qs NRPV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs …”¡A L`iFs£qs Õ‹[ ¬ø¡[LRi≤R∂Li ™yLji ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ™´sV¨s Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLRizqsLix§¶¶¶ ™y˘ Δÿ˘¨sLiøyLRiV. A LS“¡©y™´sWáV A LS“¡©y ™´sWáV ™´sÃ˝¡ FyLÌkiNTP ©´sxtÌsQLi ¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. @Õÿlgi[ FyLÌkiNTP ™´s¿¡Ë©´s ©´sxtÌsQLi ¤Õ¡[μy, ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´s¬ø¡[Ë ≤≥][NS ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. NSgS ™´sVL][ ™´sVLi˙ºΩ ≤yNÌRPL`i ≤T∂.FsÕfi . LRi≠dsLi˙μR∂lLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ™´sVVgÊRiVLRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ LS“¡©y™´sWÕ‹[ ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ zmszqszqs @μ≥R∂˘QORPVá \Æ™sxmnsá˘Li G≠dsV ¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. ™yLRiV …”¡AL`iFs£qs Õ‹[ ¬ø¡[LRi≤R∂Li ª]LiμR∂LRiFy»¡V øR¡LRi˘ @¨s @©yıLRiV. NSgS xqsLigSlLi≤ÔT∂ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ªRΩWLRiVˆ «¡∏R∂V˙xmsNS£tsQlLi≤ÔT∂ ™´sW˙ªRΩLi xmnsW»¡VgS ™´sW…˝ÿ≤yLRiV.NSLi˙lgi£qs ©´sV ™´sμR∂÷¡©´s ™´sVVgÊRiVLRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ™´sVWLÂRiVáV @¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV NSLi˙lgi£qsNRPV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[ryÚLRi¨s ™yLRiÚáV ™´sxqsVÚ©yı∏R∂V¨s @LiVVæªΩ[ ©´sW»¡FyºΩNRP GŒ˝œ¡ øR¡Lji˙ªRΩ NRP÷¡gji©´s NSLi˙lgi£qsNRPV μk∂¨s™´sÃ˝¡ ©´sxtÌsQLi ¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. NS˘£tsQ ˙…ÿ©±s=xmnsL`i ™´sÃ˝¡Æ©s[ ™´sVVgÊRiVLRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V FyLÌki ™´sWLSLRi¨s A©´sLi ≠sÆ™s[NS©´sLiμR∂ lLi≤ÔT∂ xmnsW»¡VgS ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ≤R∂ ¡V˜NRPV @™´sVV¯≤R∂V F°∏R∂WLRi¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.

3

ôV’≤<äsêu≤<é

700™´s N][»˝¡ bPaRPV™´soNRPV «¡©´s¯¨s¿¡Ë©´s À≥ÿLRiª`Ω Ã¡N][ı, nø√ºãsY 31(düTes¡íyês¡Ô): 700™´s N][»˝¡ bPaRPV™´soNRPV «¡©´s¯¨s¿¡Ë©´s xmnsV©´sªRΩ À≥ÿLRiª`ΩNRPV μR∂NTP‰Liμj∂. ˙xmsxmsLiøR¡ «¡©yÀ≥ÿ 700á N][»˝¡NRPV ¬ø¡[LRiVN][gS A bPaRPV™´soNRPV áN][ı xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s J «¡Li»¡ «¡©´s¯¨s¿¡ËLiμj∂. r°™´sV™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi 7 gRiLi»¡Ã¡NRPV áN][ı xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s ™´sWÕfi˙gS™´sVLiÕ‹[ ≠s¨sªRΩ @Æ©s[ 23 GŒœ¡˛ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ bPaRPV™´soNRPV «¡©´s¯¨s™´s*≤R∂Liª][ A Δÿ˘ºΩ À≥ÿLRiª`ΩNRPV μR∂NTP‰Liμj∂. rÛy¨sNRP NRP™´sVW˘¨s…‘¡ |§¶¶¶ÕfiÚ |qsLi»¡L˝][ ≠s¨sªRΩ ˙xmsxqs≠sLiøR¡≤R∂Liª][ «¡¨s¯Li¿¡©´s bPaRPV™´so øR¡Lji˙ªRΩ xqsXztÌsQLi¿¡Liμj∂. A FyxmsNRPV ©´sLÊki£qs @¨s ©y™´sVNRPLRifl·Li ¬ø¡[aSLRiV. μk∂Liª][ ∏R∂VW{msÕ‹[ xqsLi ¡LSáV ¬ø¡[aSLRiV. A μR∂LixmsªRΩVá©´sV @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ™´sW∏R∂W™´sºΩ ˙xmsæªΩ[˘NRP @’≥¡©´sLiμR∂©´sáV æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sV¨sÕÿÕ‹[ NRPW≤y 700™´s ’¡÷¡∏R∂V©±s ¤À¡[’d¡NTP «¡©´s¯¨s¿¡ËLiμj∂. ˙xmsxmsLiøR¡ «¡©yÀ≥ÿ 700™´s ’¡÷¡∏R∂V©±sNRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLiμR∂¨s HNRP˘LS«¡˘xqs≠sVºΩ |qs˙NRP»¡Lki «¡©´sLRiÕfi Àÿ©±sNUP™´sVW©±s gRiLRi*LigS ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. μk∂Liª][ μ≥R∂Lji˙ºΩ «¡©yÀ≥ÿª][ À≥ÿLRiLigS ™´sWLjiLiμR∂¨s @©yıLRiV.

‘ê*ãHé <ë&çqT+∫ ‘·|æŒ+#·T≈£îqï eT+Á‹

ÇkÕ¢e÷u≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : cÕø˘ yêj·TTe´ ÁbÕ+‘·yÓTÆq U…’ãsY`|òü≈£îÔHéU≤« sêÁwüº >∑èVü≤ ìsêàDeT+Á‹ n+C≤<éU≤Hé nÁ|òæ~ ‘ê*u≤q¢ <ë&çqT+∫ düTs¡øÏå‘·+>± ãj·T≥|ü&ܶs¡T. ø=Vü≤‘Y õ˝≤¢˝À Äj·Tq Á|üj·÷DÏdüTÔqï yêVü≤q+ô|’ ‘ê*ãqT¢ $#·ø£åD≤s¡Væ≤‘·+>± ø±\TŒ\T »]bÕs¡T. ÄsTT‘˚ yêVü≤q+ ãT˝…¢{ŸÁ|üP|òt ø±e&É+‘√ nÁ|òæ~øÏ m˝≤+{Ï Á|üe÷<ä+ »s¡>∑˝Ò<äT.

nHé˝…’Hé $<Ûëq+˝À ˝ÀbÕ\qT dü]~<ë›+:|æ‘êì dü‘·´Hêsêj·TD ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) :$<ë´s¡Tú\T uÀ<ÛäHê|òæE\ ø√dü+ qe+ãs¡T 1 qT+∫ ÄHé˝…’Hé <ë«sê <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì eT+Á‹ |æ‘êì dü‘·´Hês¡j·TD ø√sês¡T. ÄHé˝…’Hé <ë«sê <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îH˚ $<Ûëq+˝Àì ˝ÀbÕ\qT dü]~~›q≥Tº Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. uÀ<ÛäHê|ò”E\ ø√dü+ $<ë´s¡Tú˝Ò dü«j·T+>± <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê*‡e⁄+≥T+<äì |æ‘êì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ósêdü, ‘Ó<˚bÕ\T ø£*dæ b˛\esêìï n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î ≈£îÁ≥ #˚düTÔHêïj·Tì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T.

ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ m˝≤+{Ï qwüº+˝Ò<äT:\>∑&ÉbÕ{Ï $»j·Tyê&É, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q myÓTà˝Ò´\T m+<äs¡T yÓ[¢Hê Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ m˝≤+{Ï qwüº+ ˝Ò<äì $»j·Te&Ü ˝Àø˘düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ nHêïs¡T 125 dü+e‘·‡sê\ düTBs¡È#·]Á‘· ñqï ø±+Á¬>dt U≤∞ nj˚T´ neø±X¯y˚T ˝Ò<äì Äj·TqHêïs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ n$XÊ«dü+ ô|{ϺHê m˝≤+{Ï Á|üe÷<ä+ ˝Ò<äì Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. sê»ø°j·T s¡+>∑+qT+∫ mes¡T ø£qTeTs¡T>∑T ø±qTHêïs√ uÛÑ$wü´‘Y sê»ø°j·÷˝Ò ìs¡íj·TkÕÔì \>∑&ÉbÕ{Ï ù|s=ïHês¡T.

|ü{Ö&û 10e qyêãT>± ôd’|òt Ä©U≤Hé |ü{Ö&û,nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü{Ö&û e+X¯+˝À 10e qyêãT>± u≤©e⁄&é q≥T&ÉT ôd’|òt Ä© U≤Hé u≤<Ûä´‘·*ï d”«ø£]+#ês¡T. |üPØ«≈£î\ dü«düú\+ |ü{Ö&û˝Àì ÇÁãV”≤+ bÕ´˝…dt˝À »]–q ª|ü–&çμ ø±s¡´Áø£eT+˝À ôd’|òt Ä© U≤Hé≈£î Á>±eT ô|<ä›\T ‘Ó\¢{Ï ‘·\bÕ>± #·T{≤ºs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·*¢ wü]à˝≤ {≤>√sY, k˛Vü‰, düã Ä© U≤Hé \ ‘√bÕ≥T Vü≤sê´Hê eTTK´eT+Á‹ uÛÑ÷|æ+<äsY dæ+>¥ VüQ&Ü\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ‘·+Á&ç eTq÷‡sY Ä© U≤Hé |ü{Ö&û ôdô|º+ãsY 22 ‘˚Bq eTs¡DÏ+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.

#˚H˚‘· ø±]à≈£î\≈£î eT<Ûë´Vü≤ïuÛÀ»q |ü<∏äø£+: eT+Á‹ X¯+ø£Ásêe⁄ $XÊK|ü≥ï+, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüºyê´|üÔ+>± #˚H˚‘· ø±]à≈£î\≈£î eT<Ûë´Vü≤ïuÛÀ»q |ü<äø±ìï neT\T #˚j·TqTqï≥T¢ #˚H˚‘· XÊK eT+Á‹ X¯+ø£Ásêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. á qe+ãsY˝ÀH˚ Bìï neT\T#˚kÕÔeTì Ç+<äTø√dü+ #˚H˚‘· ø±]àø£dü+|òü÷\ düVü≤ø±s¡+ rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T $XÊK˝À düMTøå±düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î e∫Ãq dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. sêÁwüº+˝À #˚H˚‘· ø±]à≈£î\T <äTdæú‹˝À ñHêïs¡ì yê]ì ø=+‘·es¡¬ø’Hê Ä<äT≈£î+{≤eTì nj·Tq nHêïs¡T. ø±+Á¬>dtqT+∫ ‘Ósêdü˝ÀøÏ yÓ[¢q myÓTà˝Ò´\ >∑T]+∫ Á|ükÕ$dü÷Ô yê] Ä‘·à ø±+Á¬>dt‘√H˚ ñ+≥T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T ‘Ó\+>±Dô|’ dü+~>∑Δ‘· m≈£îÿeø±\+ ø=qkÕ>∑<äì qe+ãsY˝ÀH˚ @<√ ˇø£ Á|üø£≥q πø+Á<ä+ qT+∫ edüTÔ+<äì nHêïs¡T.

Äs¡T>∑Ts¡T e÷y√sTTdüTº $T©wæj·÷ düuÛÑT´\ n¬sdüTº q؇|ü≥ï+, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : $XÊKõ˝≤¢ q؇|ü≥ï+ @C…˙‡˝À b˛©düT\T 6 >∑Ts¡T e÷y√sTTdüTº $T©wüj·÷ düuÛÑT´\qT n¬sdüTº #˚XÊs¡T. áHÓ\ 10e ‘˚Bq e÷y√sTTdüTº\T ‘·eT düVü≤#·s¡T&ÉT <ëyÓ÷<äsY n¬sdüTºqT ìs¡dædü÷Ô @z;˝À ã+<é≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Ä dü+<äs¡“¤+>± ∫+‘·|ü*¢ eT+&É\+ >=+~bÕø£\ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q 6>∑Ts¡T $T©wüj·÷ düuÛÑT´\T #Ó≥T¢ q]øÏ s√&É¢ô|’ |ü&˚dæ sêø£b˛ø£\≈£î n+‘·sêj·T+ ø£*–+#ês¡T. yê]ô|’ πødüT qyÓ÷<äT#˚dæq b˛©düT\T yê]ì yÓ‹øÏ ás√E n¬sdüTº #˚XÊs¡T.

düyÓTà\ e\¢ qwüºb˛j˚T~ ù|<ä˝Ò: <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶ dü÷s¡´ù|≥,nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) :‘Ó\+>±D˝À »s¡T>∑T‘·Tqï düyÓTà\T, ãVæ≤wüÿs¡D ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ ù|<ä\T qwüºb˛‘·THêïs¡ì e÷J eT+Á‹, ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ ÄsY. <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. ñ<ä´eT bÕغ nìï #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥Tqï ‘Ósêdü Ç‘·s¡ bÕغ Á|üC≤Á|ü‹ ì<ÛäT\qT #˚s¡TÃ≈£î+≥÷ <äTsêàs¡Z|ü⁄ #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘√+<äì Äπøå|æ+#ês¡T. C…+&Ü\qT |üø£ÿq ô|{Ϻ ‘Ó\+>±D ÄC…+&Ü>± |üì#˚ùd+<äT≈£î πød”ÄsY eTT+<äT≈£î sêyê\ì Äj·Tq düyê˝Ÿ $dæsês¡T. @~ @yÓTÆHê sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìï ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

XÊdüqdüuÛ≤|üø£å H˚‘·\‘√ düuÛ≤|ü‹ düe÷y˚X¯+ ôV’≤<äsêu≤<é,nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº XÊdüqdüuÛÑ d”Œø£sY Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY á s√E XÊdüqdüuÛ≤|üø£å H˚‘·\‘√ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. uÛÑ÷|ü+<˚sê\ô|’ düuÛ≤dü+|òüT+ $wüj·TyÓTÆ á s√E düe÷y˚X¯+˝À düŒwüº‘· e#˚à neø±X¯+ ñ+~. düuÛ≤dü+|òüT+ @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘· düe÷y˚XÊ˝À¢ n+^ø£]+∫q|üŒ{Ïø° n~ Ç+ø± ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë\Ã˝Ò<äT. Çyê[º düe÷y˚X¯+˝À düuÛ≤|ü‹ á $wüj·TyÓTÆ bÕغ\‘√ #·]Ã+#·qTHêïs¡T. ô|+&ç+>¥˝À ñqï ø£$T{°\ @sêŒ≥T, Ç‘·s¡ n+XÊ\ô|’ ≈£L&Ü d”Œø£sY XÊdüqdüuÛ≤|üø£å H˚‘·\‘√ #·]Ã+#·qTHêïs¡T.

uÛÑ÷bÕ\|ü*¢˝À |ü]dæú‹ ñÁ~ø£Ô+ es¡+>∑˝Ÿ, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ uÛÑ÷bÕ\|ü*¢˝À ÇdüTø£ ‘·j·÷Ø ã+ø£s¡¢qT uÛÑ÷ìsê«dæ‘·T\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. ñ<√´>±\T ø£*Œ+#ê\+≥÷ ã+ø£s¡¢ ìsê«Vü≤≈£î\‘√ ìsê«dæ‘·T\T yê>±«<ëìøÏ ~>±s¡T. <ë+‘√ |ü]dæú‹ ñÁ~ø£Ô+>± e÷]+~.

Á{≤ø£ºsY uÀ˝≤¢, Ç<ä›] eTè‹ n~˝≤u≤<é,nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢˝Àì <äùV≤>±+ eT+&É\+˝Àì kÕ*>±+ düMT|ü+˝À Á{≤ø£ºsY uÀ˝≤Ô |ü&çq |òüT≥q˝À Ç<ä›s¡T ≈£L©\T eTè‘·T\qT m+.ô|+≥j·T´(30), z.ÁãVü≤àø£ÿ (29) >± >∑T]Ô+#ês¡T. >±j·T|ü&çqyê]ì ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ düMT|ü+˝Àì ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

‘·÷s¡ŒHÍø±<äfi¯ Á|ü<ÛëHê~Ûø±]>± u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q nì˝Ÿ #√ÁbÕ $XÊK|ü≥ï+, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘·÷s¡TŒ HÍø±<äfi¯ Á|ü<Ûëq n~Ûø±]>± yÓ’dt n&çàs¡˝Ÿ nì˝Ÿ #√ÁbÕ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. q>∑s¡+˝Àì ◊mHémdt düsêÿsY Á>ö+&é˝À y˚&ÉTø£>± á ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü<äM $s¡eTD #˚dæq Á|üdüTÔ‘· |ü<ÛëHê~Ûø±] nq÷yédæ+>¥qT |òüTq+>± dü‘·ÿ]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ‘·÷s¡ŒHÍø± <äfi≤ìøÏ #Ó+~q nìï $uÛ≤>±~Û|ü‘·T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

@d”; e\˝À Wwü<Ûä ìj·T+Á‘·D n~Ûø±]

$»j·Tyê&É, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : n$˙‹ ìs√<Ûäø£XÊK e\˝À Wwü<ä ìj·T+Á‘·D eT+&É* n~Ûø±] <=]øÏb˛j·÷s¡T. kÕúìø£ Wwü<Ûä ìj·T+Á‘·D eT+&É* n~Ûø±] $»jYT≈£îe÷sY >∑T&çyê&É≈£î #Ó+~q yê´bÕ] qT+∫ s¡÷.20 y˚\T &çe÷+&é #˚XÊ&ÉT. yê´bÕ] e<ä›qT+∫ &ÉãT“ rdüT≈£î+≥T+&É>± @d”; n~Ûø±s¡T\T n‘·ìï n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T.


düTes¡íyês¡Ô

4 ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+ , 01, qe+ãsY 2011

‘Ó\+>±D ñ<ä´eT H˚|ü<∏ä´+˝À j·÷Á‘·\T, Bø£å\≈£î u≤>± ÁbÕ#·Ts¡´+ ô|]–+<äì ‘Ó*j·Tø£H˚ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ Ç|ü⁄Œ&ÉT j·÷Á‘· ˝Ò<ë Bø£å\πø ÁbÕ<Ûëq´+ ÇdüTÔHêïs¡T. nìï sê»ø°j·÷\T ‘Ó\+>±D #·T≥÷º |üs¡T>∑T rdüTÔHêïsTT. πød”ÄsY Bø£å ÁbÕ#·Ts¡´+ bı+<ä&É+‘√ Ç|ü⁄Œ&ÉT n+<ä]ø° πød”ÄsY Áf…+&é ôd≥ºsY>± e÷sês¡T. n˝≤π> j·÷Á‘·\≈£î n<ë«˙ Áf…+&é ôd≥ºs¡ì #Ó|üŒe#·TÃ.bÕ<äj·÷Á‘·\≈£î ~e+>∑‘·Á|ü<Ûëì #·+Á<äX‚KsY Áf…+&é ôd≥ºsY>± uÛ≤$+#ê*. {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT ‘êC≤>± bÕ<äj·TÁ‘·≈£î ~>∑T‘·THêï&ÉT. nq+‘·|ü⁄s¡+ qT+∫ j·÷Á‘·≈£î lø±s¡+ #·T≥ºuÀ‘·THêïs¡T. ø±oàsY qT+∫ ø£Hê´≈£îe÷] es¡≈£î bÕ<äj·÷Á‘· #˚j·T&É+ <ë«sê ~e+>∑‘· #·+Á<äX‚KsY <˚X¯+˝À bÕ<äj·÷Á‘·\≈£î Áf…+&é ôd≥ºsY nj·÷´&ÉT. s¡<∏äj·÷ Á‘·\≈£î Ç|ü⁄Œ&ÉT n<ë«˙ Áf…+&é ôd≥ºsY ¬s+&√ e÷s¡T Äj·Tq <˚X¯yê´|üÔ+>± s¡<∏äj·÷Á‘·‘√ #·T{Ϻ edüTÔHêïs¡T. Çø£ ‘Ó\+>±D˝À Ç|ü⁄Œ&ÉT bÕ<äj·÷Á‘·\T, Bø£å\T, ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT.

sê»ø°j·T j·÷Á‘·\T...Bø£å\T u&ÜH˚‘·\T Bø£å\≈£î~>∑T‘·THêïs¡T. eTVü‰H˚‘·\T bÕ<ä j·÷Á‘·\≈£î lø±s¡+ #·T&ÉT‘·THêïs¡T. sêÁwüº+˝À Bø£å\T, j·÷Á‘·\‘√ n≥Tº&çøÏb˛‘√+~. M≥ìï+{Ïø° ø±s¡D+>± Ç{°e\ eTT–dæq düø£\»qT\ düyÓTà ø±e&É+ $X‚wü+. Á|üdüTÔ‘êìøÏ sêÁwüº+˝À Bø£å\T, j·÷Á‘·\ø±\+ q&ÉT k˛Ô+~. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT H˚|ü<∏ä´+˝À j·÷Á‘·\T, Bø£å\≈£î u≤>± ÁbÕ#·Ts¡´+ ô|]–+<äì ‘Ó*j·Tø£H˚ ‘Ó\T k˛Ô+~. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ Ç|ü⁄Œ&ÉT j·÷Á‘· ˝Ò<ë Bø£å\πø ÁbÕ<Ûëq´+ ÇdüTÔHêïs¡T. nìï sê»ø°j·÷\T ‘Ó\+>±D #·T≥÷º |üs¡T>∑T rdüTÔHêïsTT. πød”ÄsY Bø£å ÁbÕ#·Ts¡´+ bı+<ä&É+‘√ Ç|ü⁄Œ&ÉT n+<ä]ø° πød”ÄsY Áf…+&é ôd≥ºsY>± e÷sês¡T. n˝≤π> j·÷Á‘·\≈£î n<ë«˙ Áf…+&é ôd≥ºs¡ì #Ó|üŒe#·TÃ.bÕ<äj·÷Á‘·\≈£î ~e+>∑‘·Á|ü<Ûëì #·+Á<äX‚KsY Áf…+&é ôd≥ºsY>± uÛ≤$+#ê*. ‘Ó\+>±D ø√dü+ Ç|ü⁄Œ&ÉT e÷JeT+Á‹ ø√eT{Ϭs&ç¶ Bø£å #˚|ü≥ºuÀ‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Äj·Tq nìï @sêŒ≥T¢ #˚düT≈£îHêïs¡T. b˛düºs¡T¢ ≈£L&Ü $&ÉT<ä\ nj·÷´sTT. <ë<ë|ü⁄ 142 dü+|òü÷\T Äj·Tq #˚|ü&ÉT‘·Tqï Bø£å≈£î eT<䛑·T|ü*ø±sTT.

‘Ó\+>±Dø√dü+ eT+Á‹|ü<ä$øÏ, myÓTà˝Ò´ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚dæq Äj·Tq Bø£å‘√ ñ<ä´e÷ìøÏ }|ü⁄ ‘˚yê\ì #·÷düTÔ Hêïs¡T. Çø£ ø=+&Ü \ø£åàDYu≤|üPJ ≈£L&Ü qe+ãsY ˇø£{Ïq <˚X¯sê»<Ûëì &Ûç©¢˝À Bø£å≈£î ~>∑T‘·THêï&ÉT. Çø£ Ç|üŒ{Ïπø |ü\T õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+∫q {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT ‘êC≤>± bÕ<äj·TÁ‘·≈£î ~>∑T‘·THêï&ÉT. nq+‘·|ü⁄s¡+ qT+∫ j·÷Á‘·≈£î lø±s¡+ #·T≥ºuÀ‘·THêïs¡T. ø±oàsY qT+∫ ø£Hê´≈£îe÷] es¡≈£î bÕ<äj·÷Á‘· #˚j·T&É+ <ë«sê ~e+>∑‘· #·+Á<äX‚KsY <˚X¯+˝À bÕ<äj·÷Á‘·\≈£î Áf…+&é ôd≥ºsY nj·÷´&ÉT. s¡<∏äj·÷ Á‘·\≈£î Ç|ü⁄Œ&ÉT n<ë«˙ Áf…+&é ôd≥ºsY ¬s+&√ e÷s¡T Äj·Tq <˚X¯yê´|üÔ+>± s¡<∏äj·÷Á‘·‘√ #·T{Ϻ edüTÔHêïs¡T. Çø£ ‘Ó\+>±D˝À Ç|ü⁄Œ&ÉT bÕ<äj·÷Á‘·\T, Bø£å\T, ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. qe+ãsY ˇø£{Ïq ne‘·s¡D ~H√‘·‡e+ s√E z yÓ’|ü⁄ ø√eT{Ϭs&ç¶ eTs√ yÓ’|ü⁄ ø=+&Ü \ø£åàDY u≤|üPJ\T Bø£å\≈£î ~>∑T‘·T Hêïs¡T. nq+‘· qT+∫ bÕ<äj·÷Á‘·≈£î u≤ãT bÕ¢Hé #˚XÊs¡T. á <äX¯˝À sê»ø°°j·÷\T y˚&Óø±ÿsTT. |üs¡düŒs¡ <ä÷wüD\T, $eTs¡Ù\‘√ ‘Ó\+>±D sê»ø°j·T+ eTs√ e÷s¡T y˚&Óø£ÿqT+~. sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T |üs¡düŒs¡ <ä÷wüD\≈£î ~>∑&É+ e\¢ »HêìøÏ Á|üC≤kÕ«eT´+ MT<ä

qeTàø£+ b˛‘·T+<äqï Äy˚<äq |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêï ‘Ó\+>±D≈£î #Ó+~q yêπs |ü\Te⁄s¡T |üs¡düŒs¡ $eTs¡Ù\≈£î ~>∑T‘·THêïs¡T. πød”ÄsYô|’ ‘Ó\+>±D {°&û|” H˚‘·\T Ç|ü⁄Œ&ÉT ÄdüTÔ\ e´eVü‰s¡+ô|’ $eTs¡Ù\≈£î ~>±s¡T. {°&û|”, {°ÄsYmdt\ eT<Ûä´ Ç|ü⁄Œ&ÉT j·TT<äΔ+ yÓTT<ä\sTT´+~. ‘Ó\+>±DT #Ó+~q H˚‘·\T |üs¡düŒs¡ $eTs¡Ù\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&Ü\ì edüTÔqï dü÷#·q\qT yês¡T ˝…ø£ÿ #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. Bìe\¢ Á|ü»˝À¢ #·T\ø£q ø±e&Éy˚T >±≈£î+&Ü d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\≈£î $eT]Ù+#˚ neø±X¯+ Ç∫Ãq≥T¢ ne⁄‘·T+<äqï dü÷#·q\T uÒU≤‘· s¡e⁄‘·THêïsTT. H˚‘·\T ‘Ó\+>±D ø√dü+ ˇø£ÿ‘ê{Ïô|’øÏ sêyê\qï Á|üj·T‘êï\T |òü*+#·&É+ ˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D ø√dü+ eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T n+‘ê sêJHêe÷\T #˚dæ ˇ‹Ô&ç ô|+#ê\ì nqï eP´Vü≤+ u…&çdæ ø={Ϻ+~. d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T, Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£îÁ≥‘√ ñ<ä´e÷ìï n&ÉT ¶ø√e&Éy˚T >±≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D sê≈£î+&Ü #·÷düTÔ Hêïs¡ì |üs¡düŒs¡ Äs√|üD\T #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. ‘·|üŒ ø±sê´ #·s¡D≈£î ~>∑&É+ ˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT eT∞¢ yÓ÷dü+ #˚ùd+<äTπø ø±+Á¬>dt ø√sY ø£$T{°, $TÁ‘·|üøå±\‘√ #·s¡Ã\+≥÷ ø±\j·÷|üq #˚k˛Ô+~. düø£\»qT\ düyÓTà‘√ n+‘ê @ø£yÓTÆHê eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T ≈£\d

æsêø£b˛e&É+ e\¢ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T Ä\dü´+ ne⁄ ‘√+<äHêïs¡T. qe+ãsY ˇø£{Ï qT+&ç #˚|ü≥ºqTqï ìs¡ e~Ûø£ Bø£å\ô|’ {°ÄsYmdt eT\¢>∑T˝≤¢\T |ü&ÉT‘·T+~. sêÁwüº ne‘·s¡D ~H√‘·‡yê\ H˚|ü<∏ä´+˝À Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› Bø£å\≈£î b˛©düT\T nqTeT‹ ìsêø£]+#ês¡T. B+‘√ Bøå± y˚~ø£qT eTs√ #√{°øÏ e÷πsà y˚~ø£ô|’ >∑T˝≤; <äfi¯+ #·s¡´\T »s¡T|ü⁄‘√+~. bÕغ H˚‘·\‘√ {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY eT+‘·Hê\T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. Bø£å\qT ø£Ø+q>∑sY y˚~ø£>± #˚j·T&É+ô|’ {°ÄsYmdt H˚‘·˝À¢ @ø±_ÛÁbÕj·T+ e∫Ã+~. ◊‘˚ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷ y˚XÊ\ dü+<äs¡“¤+˝À ø√<ä+&Ésê+, kÕ«$T>ö&é\T Bø£å≈£î ~>±\ì jÓ÷∫düTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À n<˚ düeT j·T+˝À ‘êeTT ≈£L&Ü Bø£å\≈£î ~–‘˚ m˝≤ ñ+≥T+<äH˚ <ëìô|’ #·s¡´\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. πød”ÄsY Bø£å‘√ <˚X¯+ j·÷e‘·÷Ô Äj·TqyÓ’ù| #·÷dæ+~. n<ë«˙ s¡<∏ä+ |üs¡T >∑T\T rk˛Ô+~. ñ‘·Ôsê~, <äøÏåD≤~ sêÁcÕº˝À¢ n$˙‹øÏ e´‹πsø£+>± q\¢<Ûäq+ ‘Ó|æŒ+#ê\qï &çe÷+&é‘√ kÕ>∑T‘√+~. yÓTT‘êÔìøÏ πø+Á<ä, sêÁwüº sê»ø°j·÷\T ‘Ó\+>±D #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·THêïsTT. n<ë«˙ j·÷Á‘· \ø£å´+ y˚¬s’Hê ¬s+Á&√E\ s¡<∏äj·÷Á‘· ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D #·TfÒº |üs¡T¬>‹Ô+~.

ã&ÉT>∑T\ neTà..Ç+~s¡eTà nÁ>∑sê»´yÓTÆq nyÓT]ø± Ä~Û|ü‘ê´ìï ˝…ø£ÿ#˚j·Tø£ uÛ≤s¡‘· <˚XÊìøÏ nDTkÕe÷sêΔ´ìï dü+bÕ~+∫ ô|{Ϻ Á|ü|ü+#· <˚XÊ\˝À Á|ü‘˚´ø£ >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó∫Ãq <ÛÓ’s¡´XÊ*.<ä÷s¡<äèw溑√ u≤´+≈£î\qT C≤rj·T+ #˚dæq <ës¡Ùì≈£îsê\T,>∑Ø;Û Vü≤sƒêy√ n+≥÷ ù|<ä\ bÕ*≥ ªªneTàμμ>± |æ*|æ+#·T≈£îqï eTVü≤H˚‘·,ø£j·÷´ìøÏ ø±\T<äT$«q bÕøÏkÕúHé |”#·eTD∫ <äTsêZe÷‘·>± ø°]Ôq+<äT≈£îqï ãVüQeTTK Á|üC≤„XÊ*. ªªÇ+~sê>±+BÛμμ (nø√ºãsY 31) es¡Δ+‹ dü+<äs¡“+>± á Á|ü‘˚´ø£ yê´dü+. BÛs¡eì‘·, ‘=* eTVæ≤fi≤ Á|ü<Ûëì Ç+~sê>±+BÛ 1917 qe+ãsY 19q leT‹ ø£eT\,»eVü≤sY˝≤˝Ÿ <ä+|ü‘·T\≈£î »ìà+∫+~. ÄyÓT $<ë´ uÛ≤´dü+ düe´+>± kÕ>∑˝Ò<äT.‘·*¢ dæ«≥®sê¢+&é˝À ∫øÏ‘·‡ ø√dü+ yÓ[‘˚ Ç+~s¡ ‘·*¢øÏ düVü≤j·T+ #˚dü÷Ô nø£ÿ&˚ ÁbÕ<Ûä$Tø£ $<ë´uÛ≤´dü+ #˚dæ+~. m≈£îÿe>± ÄyÓT $<Ûë´uÛ≤´dü+ >∑èVü≤+˝ÀH˚ »]–+~. ø=+‘·ø±\+ s¡M+ Á<äT&ÉT kÕú|æ+∫q ªª$X¯«uÛ≤s¡‹μμ˝À #·~$+~. Ä ‘·sê«‘· Ç+>∑¢+&é˝Àì Äø˘‡|òüsY¶ $X¯«$<ë´\j·T+˝À #˚]+~. ìs¡+‘·s¡+ sê»ø°j·T yê‘ê es¡D+˝Àñ+&É≥+ e\¢ ÄyÓT ≈£L&Ü n≥TyÓ’|ü⁄ Äø£]¸‘·Tsê˝…’ 1938˝À ø±+Á¬>dt bÕغ düüuÛÑT´sê˝…’+~. 1961qT+&ç |üP]Ôø±\+ sê»ø°j·÷\πø πø{≤sTT+∫+~. $yêVü≤+.. 1942˝À |òæs√CŸ>±+BÛ nH˚ bÕØÙ Hê´j·Tyê~ì Áù|$T+∫ $yêVü≤ e÷&ç+~. Á_{°wt Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£L\<√ùd ≈£îÁ≥|üqTï‘·THêïs¡H˚ Äs√|üD‘√ M]s¡Te⁄s¡T 13 e÷kÕ\ bÕ≥T C…’\T•ø£å nqTuÛÑ$+#ês¡T. ÄyÓT≈£î 1944Ä>∑wüߺ 20q sêJyé>±+BÛ,1946 &çôd+ãsY 4 e ‘˚Bq ¬s+&Ée ≈£îe÷s¡T&ÉT dü+»jYT>±+BÛ »ìà+#ês¡T. dü+»jYT pHé 20, 1980˝À ˇø£ $e÷q Á|üe÷<ä+˝À eTs¡DÏ+#ês¡T. HÓÁVüQ‘√ kÕìïVæ≤‘·´+... 1936 ˝À ÄyÓT ‘·*¢ ø£eT˝≤ HÓÁVüA eTs¡DÏ+#·&É+‘√ Ç+{Ï u≤<Ûä´‘· Ç+~sê>±+BÛ MT<ä |ü&ç+~. n|üŒ{ÏqT+&çÇ+~sê>±+BÛ ‘·+Á&ç n+‘·s¡+–≈£îsê*>± e´eVü≤]+#·<äq&É+˝À m≥Te+{Ï dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. nH˚ø£ C≤rj·T düeTdü´\T m<äTs=ÿqï|ü⁄&ÉT dü\Vü≤*e«&É+,$<˚o |üs¡´≥q˝À¢ #˚j·T÷‘· ìe«&É+ e+{Ï nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ n$ÁXÊ+‘·+>± bÕ˝ÀZ+≥÷ sê»ø°j·÷˝À¢#·Ts¡T¬ø’q uÛÑ÷$Tø£ b˛wæ+#ês¡T. |ü<äe⁄\T... 1955 ˝À nœ\ uÛ≤s¡‘· ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´sê*>± mìïø£sTT´+~. Ä ‘·sê«‘· nœ\ uÛ≤s¡‘· ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åîsê\ sTT+~. 1960 ˝À ÄyÓT uÛÑs¡ÔqT ø√˝ÀŒsTT+~. #Ó’Hê,Ç+&çj·÷ j·TT<äΔ+ düeTj·T+˝À bÂs¡s¡ø£åD ø±s¡´Áø£e÷\qT düeTq«j·T|üs¡Tdü÷Ô |üs¡´y˚øÏådü÷Ô <˚XÊìøÏ mq˝Òì ùde#˚dæ+~. á j·TT<äΔ+ uÛ≤s¡‘· <˚XÊìøÏ nbÕs¡ qwüº+ $T–*Ã+~, q$Tàq <˚X¯y˚T <=+>∑<ë]˝À <ë&ç#˚j·T&É+‘√ e÷qdæø£+>± Á≈£î+–b˛sTTq HÓÁVüA nHês√>∑´+‘√ y˚T 27,1964 q eTs¡DÏ+ #ês¡T,HÓÁVüA ø√]ø£ y˚Ts¡≈£î Äj·Tq ‘·sê«‘· ˝≤˝Ÿ ãVü≤<ä÷sY XÊÁdæÔ Á|ü<Ûëì nj·÷´s¡T. XÊÁdæÔ ø±´_ÛH˚{Ÿ\À ÄyÓT düe÷#ês¡, Á|ükÕs¡ XÊU≤ eT+Á‹>± |üì#˚XÊs¡T. ‘êôwÿ+{Ÿ ñ<ä+‘·+.. 1965˝À bÕøÏkÕÔHé »qs¡˝Ÿ Äj·T÷uŸU≤Hé <äT+<äT&ÉT≈£î #·s¡´\‘√ uÛ≤s¡‘· bÕø˘ dü]Vü≤<ä›˝À¢ j·TT<äΔ+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTT´+~. á j·TT<ëΔìï uÛ≤s¡‘· <˚X¯+ ˝≤˝ŸãVü≤<ä÷sYXÊÁdæÔ H˚‘·è‘·«+ düeTs¡Δe+‘·+>± m<äTs=ÿ+~. bÕøÏ kÕÔHé˝Àì ˝≤ôVAsY,dæj·÷˝Ÿø√≥\qT uÛ≤s¡‘· ôd’Hê´\qT eX¯|üs¡#·T ≈£îHêïsTT.n|ü&ÉTnj·T÷uŸU≤Hé ~–e∫Ã, bÕøÏkÕÔHé˝Àì ˝≤ôVAsY, dæjÓ÷˝Ÿ ø√≥\qT uÛ≤s¡‘· ôd’Hê´\T eX¯|üs¡#·T ≈£îHêïsTT.n|ü&ÉT nj·T÷uŸU≤Hé ~–e∫Ã, #·s¡Ã\≈£î e#êÃ&ÉT. n|üŒ{Ï k˛$j·T{Ÿj·T÷ì j·THé˝Àì ‘êwtÿ+{Ÿ q>∑s¡+˝À #·s¡Ã\T |üP]Ô nsTT ñuÛÑj·T |üøå±\T

n+^ø±sêìøÏ e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· nø£kÕà‘·TÔ>± >∑T+&Ób˛≥T e∫à ˝≤˝ŸãVü≤<ä÷sY XÊÁdæÔ (1966»qe]˝À) eTs¡DÏ+#ês¡T. ‘=* eTVæ≤≤fi≤ Á|ü<ÛëqeT+Á‹... Ç˝≤+{Ï øÏ¢wüº |ü]dæú‘·T˝À¢ <˚XÊìï eTT+<äT≈£î q&ç+|æ+#·>∑\ Hêj·T≈£î&ÉT mesê? nì <˚X¯ Á|ü»\T ñ‘·ÿ+sƒ¡‘√ m<äTs¡T#·÷dü÷Ô ñqï düeTj·T+˝À, n|ü&ÉT n~Ûø±s¡+˝À ñqï ø±+Á¬>dt bÕغ ˝…õùd¢#·sY ø£$T{°,leT‹ Ç+~sê>±+BÛqT <˚X¯ Á|ü<Ûëq eT+Á‹>± mqTï≈£î+~. 60ø√≥¢ »HêuÛ≤ ø£*–q düT$XÊ\ uÛ≤s¡‘· <˚XÊìøÏ ÄyÓT ‘=* eTVæ≤fi≤ Á|ü<ÛëqeT+Á‹ nsTT+~. ˇø£ $<Ûä+>± #·÷ùdÔ Ç~ ÄyÓT≈£î |ü{≤º_Ûùwø£+,Ç+ø=ø£ s¡ø£+>± •\Te y˚j·T≥+ ≈£L&Ü.ÄHê&ÉT <˚X¯+ Ç+{≤,ãj·T{≤ Ä+<√fi¯q\T n\¢s¡÷¢,‹s¡T>∑T∑u≤≥T¢,nHêeèwæº,bÕøÏkÕÔHé‘√ j·TT<äΔ+ düèwæº+∫q düeTdü´\‘√ bÕ≥T Ä]Δø£ düeTdü´\‘√ n‘·˝≤≈£î‘·\+ ne⁄‘·Tqï~. n|ü&˚ |ü+C≤uŸ sêÁwüº+˝À,|ü+C≤;\≈£î Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ ø±yê\ì Ä+<√fi¯q »s¡T>∑T‘·Tqï~. <ëìøÏ yÓ+≥H˚ Á|ü‹düŒ+~+∫ ÄyÓT |ü+C≤ãT,Vü≤sê´Hê \T>± |ü+C≤ãTqT $&ÉBdæ ¬s+&ÉT $&ç$&ç sêÁcÕº\T>± @sêŒ≥T#˚dæ+~. Ä<˚ düeTj·T+˝À n+‘·sê®rj·T+>± uÛ≤s¡‘· <˚XÊìøÏ >∑\ dü+ã+<Ûä u≤+<Ûäyê´\qT |ü⁄qs¡T< äΔ]+#·&ÜìøÏ, ã\|üs¡#·{≤ìøÏ 1966 dü+e‘·‡s¡+ áõ|ü⁄º,j·TT>√ùd¢$j·÷ <˚XÊ\ n<Ûä´≈£åî\T Hê»sY,e÷s¡¸˝Ÿ {Ï&√,&Ûç©¢ |üs¡´≥q≈£î e∫Ãq|ü&ÉT yê]‘√ #·s¡Ã\T »]|æ+~. ‘·s¡Tyê‘· n©q <˚XÊ\ eTVü≤düuÛÑ @s¡Œ&É{≤ìøÏ á #·s¡Ã˝Ò ÁbÕ‹|ü~ø£\ j·÷´sTT.<˚X¯+˝À 1967 kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ ø±Á¬>dt bÕغ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. 1969˝À n|üŒ{Ï sêÁwüº|ü‹ C≤ø°sY Vü≤ùd‡Hé nø£kÕà‘·TÔ>± eTè‹ #Ó+<ä>± Äj·Tq kÕúq+˝À dü+Je¬s&ç¶ì m+|æø£ #˚dæ+~. ì»*+ >∑|üŒ,ø±eTsêCŸ Hê&ÜsY,yÓTTsê]®<˚XÊjYT\T á ìs¡íj·÷ìï Vü≤]¸+#ês¡T. ø±˙ &Ûç©¢≈£î yÓ[flq ‘·sê«‘· esêVü≤–] yÓ+ø£≥–] nH˚ eTs√ ‘Ó\T>∑T yêì nuÛÑ´]Δ‘ê«ìï ã\|üs¡∫+~. –] dü«\Œ Ä~Ûø£´‘·‘√ ¬>*#ês¡T. 1969 qe+ãsY 12q ø±+Á¬>dt n~Ûø± ]ø£+>± N*b˛sTT+~. 1971˝À ‹]– mìïø£\T e#êÃsTT.eT÷&ÉekÕ] 1971 e÷]à 18e ‘˚Bq Ç+~sê >±+BÛ Á|ü<ÛëqeT+Á‹>± Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚XÊs¡T. ã+>±¢<˚XŸ Ä$sꓤe+... 1971˝À uÛ≤s¡‘· <˚X¯+ ˇø£ øÏ¢wüº |ü]dæú‹ì m<äTs=ÿqï~.uÛ≤s¡‘· ñ| üK+&É+˝À ‘·÷s¡TŒ bÕøÏkÕÔHé (ã+>±¢<˚XŸ) |ü•ÃeT bÕøÏkÕÔHé qT+&ç $&çb˛ yê\qT≈£î+~. nø£ÿ&ç kÕ«‘·+Á‘·´ Á|æj·TT\+<äs¡T ªªã+>∑ã+<ÛäT eTTCŸãTsY s¡Vü≤e÷HéμμH˚‘·è‘·«+˝À @ø£yÓTÆ kÕ«‘·+Á‘·´ b˛sê≥+ #˚XÊs¡T. Ä b˛sê{≤ìøÏ uÛ≤s¡‘· <˚X¯+ düVü≤ø£]+∫+~. n+<äT#˚‘· 1971˝À &çôd+ãsY HÓ\˝À bÕøÏkÕÔHé ‹]– Ç+ø=ø£ kÕ] uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À j·TT<äΔ+ Á|üø£{Ï+∫+~. á j·TT<äΔ+˝À ≈£L&Ü bÕøÏkÕÔHé ∫‘·TÔ>± z&çb˛sTT+~. ã+>±¢<˚XŸ ÁbÕ+‘·+˝À 91 y˚\ eT+~ bÕøÏkÕÔHé ôd’ì≈£î\T uÛ≤s¡‘· ôd’Hê´\≈£î ˝§+–b˛j·÷s¡T. |ü•ÃeT bÕøÏkÕÔHé 1971 &çôd+ãsY 6e ‘˚Bq ã+>±¢<˚XŸ>± ne‘·]+∫+~. á $»j·÷ìøÏ Ç+~s¡ Hêj·T ø£‘·«y˚T ø±s¡D+ n|üŒ{Ïes¡≈£î Á|ü‘˚Ò´ø£ $&ç <˚X¯+>± ñqï dæøÏÿ+ Ä <˚X¯ Á|ü»\ n_ÛeT‘êqTkÕs¡+ uÛ≤s¡‘·<˚X¯˝À $©q+ nsTT ˇø£ sêÁwüº+>± e÷]+~.1973 ˝À u§+u≤sTT ôV’≤ nH˚ kÕ>∑s¡ ‘Ó’\ ìπøåbÕ\qT yÓ*øÏ rj·T&ÜìøÏ ø√düº˝Ÿ Á&ç*¢+>¥ bÕ¢{ŸbòÕ+ ìsêàD+ »]–+~.

nDT|üØø£å\ ìsê«Vü≤D... 1973y˚T HÓ\˝À sê»kÕúHé m&Ü]˝Àì b˛ÁU≤Hé nH˚#√≥ ‘=*kÕ]>± uÛ≤s¡‘· <˚X¯+ nD«ÁdüÔ |üØø£å\T »]|æ+~.n˝≤π> 1975 @Á|æj·T˝Ÿ 19 e ‘˚Bq ªªÄs¡´uÛÑ≥ºμμ nH˚ ø£èÁ‹eT ñ|üÁ>∑Vü≤ìï uÛ≤s¡‘· <˚X¯+ n+‘·]ø£å+˝ÀìøÏ Á|üy˚X¯ô|≥º>∑*–+~. C…’\T•ø£å... 1975 dü+e‘·‡s¡+˝À Ç+~sê>±+BÛ $$<Ûä H˚sês√|üD\ ÁøÏ+<ä C…’\T •ø£å nqTuÛÑ$+∫+~.1971 ˝À »]–q mìïø£\˝À ÄyÓT n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ç+<äH˚ n_ÛjÓ÷>∑+ n\Vü≤u≤<é ôV’≤ø√s¡Tº ÄyÓT mìïø£qT s¡<äTΔ #˚dü÷Ô rs¡TŒ #Ó|æŒ+~. nsTT‘˚ á H˚sês√|üDqT ÄyÓT n+^ø£]+|üø£ düTÁ|”+ø√s¡Tº≈£î n|”Œ\T #˚dæ+~. ô|’ >± ‘·qqT |ü<ä$ qT+&ç ‘·|æŒ+#·{≤ìøÏ Á|ü‹|üøå±˝Ò #˚dæq ≈£îÁ≥˝À Ç~ ˇø£ uÛ≤>∑eTì m<äTs¡T<ë&çøÏ ~–+~. <˚X¯+˝Àì á |ü]dæú‘·T˝À¢,ÄyÓT |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚j·T≈£î+&Ü,sêÁwüº|ü‹ #˚‘· pHé21,1975q n+‘·s¡Z‘· n‘·´sTTø£ dæú‹(Ç+≥s¡ï˝Ÿ meTs¡®˙‡) Á|üø£{Ï+|ü#˚dæ+~. 1975 pHé 26q sê»ø°j·T yÓ’] esêZìï C…’\T˝À ‘√sTT+∫+~. n‘·´edüs¡ |ü]dæú‹ n~Ûø±sê\ìï+{Ïì ‘·q #˚‘·T\˝ÀìøÏ rdüT≈£îqï~. düÁ|”+ø√s¡Tº ÄyÓTô|’ H˚sês√|üD\qT C…’\T •ø£åqT ø={Ϻ y˚dæHê,n‘·´edüs¡ |ü]dæú‹ <˚X¯+˝À ø=qkÕ–+~. á ø±s¡D≤\ìï+{Ï‘√ ÄyÓT Á|üC≤u≤VüQfi¯´+˝À $X¯«dü˙j·T‘·qT ø√˝ÀŒsTT+~. 1977˝À »]–q mìïø£\˝À ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±sêìï ø√˝ÀŒe&É+‘√ bÕ≥T Ç+~sê>±+BÛ ôd’‘·+ z&çb˛sTT+~. »q‘êbÕغ Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ã+~. yÓTTsêØ® <˚XÊjYT Á|ü<ÛëqeT+Á‹ nj·÷´&ÉT. ø=+‘·ø±\+ ‘·s¡Tyê‘· 1978 ˝À ÄyÓT ø£sêï≥ø£ ˝Àì ∫ø˘eT+>∑Tfi¯Ss¡T qT+&ç bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î ‹]– mìïø£ nsTT+~. ø±˙ n|üŒ{Ï »q‘ê Á|üuÛÑT‘·«+ düuÛ≤Vü≤≈£îÿ\T ñ\¢+|òæT+ #ês¡H˚ H˚s¡+ yÓ÷|ü⁄‘·÷ ÄyÓTqT düuÛ≤ãVæ≤wüÿs¡D •ø£å≈£î >∑T]#˚XÊs¡T. n˝≤π> C…’\T •ø£å≈£î ≈£L&Ü >∑T]#˚XÊs¡T.ø=~›ø±˝≤ìπø yÓTTsê]®<˚XÊjYT Á|üuÛÑT‘·«+ |ü&çb˛sTT+~. ø±+Á¬>dt(◊)kÕú|üq... 1980 ˝À ˝Àø˘düuÛÑ≈£î ‹]– mìïø£\T »]>±sTT. á mìïø£\≈£î eTT+~ Ç+ø=ø£kÕ] ø±+Á¬>dt N*b˛sTT+~. Ç+~s¡ ‘·q~ dü«‘·+Á‘·+ ø±+Á¬>dt bÕغ>± Á|üø£{Ï+∫ ø±+Á¬>dt(◊)>± ‘·q bÕغqT Á|üø£{Ï+∫+~. 1980 »qe] 10e ‘˚Bq eTVü≤‘·Ôs¡yÓTÆq yÓTC≤]{°‘√ ÄyÓT,ÄyÓT bÕغ $»j·T+ bı+<ä>± bÕغ Hêj·T≈£îsê*>± @ø£Á^e+>± mìï¬ø’ »qe] 14q uÛ≤s¡‘· Á|ü<Ûëì>± Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚dæ+~. á $»j·T+‘√ ÄyÓTô|’ >∑\ Hê´j·T|üs¡yÓTÆq πødüT \˙ï s¡<äT›#˚j·Tã&ܶsTT. Ä|üπswüHé ã÷¢kÕºsY.. œ+Á<äHéyê˝≤ neTè‘YdüsY˝Àì dü«s¡í<˚yê\j·÷ìï ÄÁø£$T+#·Tø=ì <ëìH=ø£ Äj·TT<Ûë>±s¡+>± e÷sêÃ&ÉT.<˚X¯uÛÑÁ<ä‘·≈£î eTT|ü>± e÷s¡ &É+‘√ Ç+~sê>±+BÛ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î 1984e dü+e‘·‡s¡+ y˚T 30q uÛ≤s¡‘· ôd’Hê´\T dü«s¡í<˚yê\j·÷ìï #·T≥TÃeTT{≤ºsTT. n<˚ s√E sêÁ‹ ˝…|tºHÓ+{Ÿ ø£\ï˝Ÿ ÇkÕ‡sY Hêj·Tø£‘·«+˝À Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD Çe«ã&çq |ü~eT+~ ¬>]˝≤¢\T,nø±© Hêj·T≈£î\T,<ë– ñqï Á|ü<˚X¯+ MT<ä <ë&ç »]bÕs¡T. M]øÏ s¡ø£åD>± e+<äeT+~ ø£e÷+&√≥T ˝À|ü\≈£î üÁ|üy˚•+

ªsêe⁄μ m+‘· |üì #˚dæ+~!

ù|s¡T˝À ªH˚eTTμ+~ ù|s¡T˝À @eTTqï~ ô|ìï~Û nì n+<äs¡÷ n+≥T+ {≤s¡T. ø±ì n+<äT˝ÀH˚ ñqï~ ô|ìï~Û nì e÷J eTTK´eT+Á‹ ˇø£]øÏ Ç|üŒ{ÏøÏ ø£qT$|ü nsTT+~. eTVü‰sêh e÷J eTTK´eT+Á‹ nXÀø˘sêe⁄ #·yêHé Ç|ü&ÉT ‹]– yês¡Ô\˝Àì e´øÏÔ nj·÷´s¡T. ‘·q ndü\T ù|s¡T ªnXÀø˘ #·yêHéμ nH˚~ Äj·Tq ‹]– ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+≥THêïs¡T. eTTK´eT+Á‹>± |ü<äM

u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q ˇø£ HÓ\ ‘·s¡Tyê‘· Äj·Tq ù|s¡TqT nXÀø˘ qT+∫ nXÀø˘sêe⁄>± e÷s¡TÃ≈£î Hêïs¡T. ˇø£ dü+U≤´ XÊgE„ì dü\Vü‰‘√ Äj·Tq á |üì #˚dæq≥T¢ ‘Ó\TdüTÔqï~. Ç˝≤ ù|s¡T e÷s¡TÃø√ e&É+ e\¢ eT]+‘· eè~Δ˝ÀøÏ ekÕÔs¡ì, n<äèwüº+ |ü&ÉT‘·T+<äì Ä dü+U≤´ XÊgE„&ÉT #ÓbÕŒs¡ì ‘Ó\T düTÔqï~. ìC≤ìøÏ nXÀø˘ #·yêHé n|üŒ{Ï

#ês¡T.n<˚ s√E kÕj·T+ø±\+ j·TT<äΔ {≤´+≈£î\T,eTs¡ ‘·TbÕ≈£î\T s¡+>∑+˝ÀìøÏ rdüT≈£îsê ã&ܶsTT. m+<äs√ dæ≈£îÿ kÕj·TT<ÛäT\T,nø±© Hêj·T≈£î˝…’q œ+Á<äHéyê˝Ò,nÁ$Tø˘dæ+>¥,cÕu≤>¥dæ+>¥ á kÕj·TT<Ûä dü+|òüTs¡¸D˝À ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒj·÷s¡T. ø=+<äs¡T ˝§+–b˛j·÷s¡T. á ôd’ìø£ #·s¡´H˚ ªªÄ|üπswüHé ã÷¢ kÕºsYμμ nì |æ*#ês¡T. n|üπswüHé ã÷¢kÕºsY ñ<ä+‘·+ ‘·s¡Tyê‘· Á|ürø±πs#·Ã¤ Á|üã*q,ø=+<äs¡T dææ≈£îÿ\ e\q Væ≤+<äT,dæ≈£îÿ\ eT<Ûä´q M~Û b˛sê{≤\T, <=MTà\T, #√≥T#˚düT ≈£îHêïsTT. leT‹ Ç+~sê>±+BÛ |ü+C≤uŸ˝À Á|üXÊ+‘· yê‘êes¡D+ @s¡Œ&É{≤ìæøÏ #ê˝≤ #·s¡´\T rdüTø=qï~. s¡ø£åø£ uÛÑ≥T˝Ò Vü≤+‘·≈£î\T... 1984 nø√ºãsY 31 e‘˚B ñ<äj·T+ ‘=$Tà~ >∑+≥\≈£î Á|üU≤´‘· eVæ≤+∫q q≥T&ÉT s¡#·sTT‘· l ñdæÔø√˝Ÿ ˇø£ ◊]wt <˚X¯|ü⁄ {Ï.$» #Ûêq˝Ÿ ≈£î ÄyÓT‘√ |ü]#·j·Tø±s¡´Áø£eT+ @sêŒ≥T#˚XÊs¡T, ∫Árø£s¡D #˚j·T{≤ìøÏ e∫à y˚∫ñHêï&ÉT.ñdæÔø√˝Ÿ ÄyÓT n~Ûø±]ø£ ø±sê´\j·T+ q+,1 dü|üºsY»+>¥ s√&ÉT¶˝À ÄyÓT sêø£≈£î m<äTs¡T#·÷düTÔHêï&ÉT.Ä uÛÑeHêìøÏ Á|üø£ÿH˚ ÄyÓT ìyêdü+ ñ+~. ‘=$Tà~ >∑+≥\ 16 ì$TcÕ\ düeTj·T+˝À ìyêdü·>∑èVü≤+ qT+&ç ãj·T≥≈£î e∫Ã, ÄyÓT n~Ûø±s¡ ø±sê´\j·T uÛÑeq+ yÓ’|ü⁄ edüTÔqï~. yÓ+≥H˚ ‘·TbÕ≈£î\≈£î X¯ã›+ $qã&ç+~.n$ BbÕe[ |ü+&ÉT>∑ s√E\T ø±e&É+‘√ yÓTT<ä≥ n+<äs¡÷ n$ BbÕe[ ≥bÕø± j·T\T ù|*q <Ûä«ì>± Ä X¯u≤›ìï uÛ≤$+#ês¡T. ÄyÓT yÓ+≥ edüTÔqï b˛©dt ø±ìùdºãT˝Ÿ, Ç+~sê>±+BÛ ÁøÏ+<äã&ç s¡ø£Ô+ eT&ÉT>∑T˝À ñ+&É ≥+,Ç+ø± ÄyÓT X¯Øs¡+ qT+&ç s¡ø£Ô+ ø±s¡T‘·÷ ñ+&É≥+ #·÷∫q|ü&ÉT >±˙ |ü]dæú‹ yê]øÏ ns¡Δ+ø±˝Ò<äT. ÄyÓT q$Tàq s¡ø£åø£ uÛÑ≥T˝Ò ÄyÓT ÁbÕD≤ìï ø£&É‘˚sêÃs¡T. n+‘·≈£î ø=+‘·ø±\+ øÏ+<ä≥ ˇø£ b˛©düT n~Ûø±] e´øÏÔ>∑‘· s¡ø£å≈£î\T dæ≈£îÿ˝…’q+<äTq yê] qT+∫ eTT|ü e#˚à neø±X¯+ ñ+<äì n+<äT e\¢ yê]ì e÷]à y˚kÕÔqì ô|ò’\Tô|’ nyÓT≈£î z H√≥T sêdæ |ü+|ü>± n|ü&ÉT ˝ÖøÏø£uÛ≤e+ |ü≥¢ ‘·q≈£î $XÊ«dü+ ñ+<äì ÄyÓT ô|ò’\T ‹|æŒ |ü+|æ+#ês¡T. ø±ì eT‘· eTÚ&ÛÉ´+ ÄyÓT ÁbÕD≤\qT ã* rdüT≈£î+~. ã&ÉT>∑T\ ªªneTàμμ.. ÄyÓT Hêj·Tø£‘·«+˝À <˚X¯+ m+‘√ n_Ûeè~Δ kÕ~Û+∫+~. ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\≈£î ÄyÓT Hêj·Tø£‘·«+˝À >∑fi¯+ m‹Ô· Á|ü•ï+#·>∑\ <ÛÓ’s¡´+ ø£*–+~. yÓTÆHê]{°\≈£î düeTT∫‘· kÕúq+ ø£*–+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚dæ+~. u≤´+≈£î\qT C≤rj·T+ #˚dæ+~. ø£fi¯\T,#˚‹eè‘·TÔ\T,Hê≥´+,dü+^‘ê\ n_Ûeè~ΔøÏ ÄyÓT ø£èwæ #˚dæ+~. <˚X¯eT+‘ê ÄyÓTqTªª Ç+~s¡eTà μμnì |æ*∫+~. Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± nH˚ø£ nyês¡T¶\T ÄyÓTqT e]+#êsTT. 1972˝À ªªuÛ≤s¡‘· s¡‘·ïμμnyês¡T¶ \_Û+∫+~. ÄyÓTø±\+˝ÀH˚ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ Ädæj·÷ Áø°&É\≈£î Ä‹<Ûä´$T∫Ã+~. m+‘√ düeTs¡Δ‘·‘√ Ä Áø°&É\ ìsê«Vü≤D ≈£î $»j·Te+‘·+ #˚j·T≥+ »]–+~. 1983˝À ÄyÓT≈£î n+‘·sê®rj·T ˇ*+|æø˘ dü«s¡í|ü‘·ø£+ Çe«ã&ç+~. ◊ø£´sê»´dü$T‹ 1983˝À »HêuÛ≤ ìj·T+Á‘·D ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ #·Ts¡T¬ø’q ÁøÏj·÷o\ø£ bÕÁ‘· ìs¡«Væ≤+∫q+<äT≈£î ÄyÓTqT dü‘·ÿ]+ ∫+~.uÛ≤s¡‘· <˚X¯ #·]Á‘·˝À Ä<äs¡Ù ÁbÕj·TTsê*>±, BÛs¡eì‘··>± ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ kÕúHêìï dü+bÕ~+#·T ≈£î+~.

es¡ø£ n<äèwüºe+‘·T&˚. eTVü‰sêh eTTK´eT+Á‹>± $˝≤dt sêe⁄ <˚XŸeTTUŸ yês¡düTì ø√dü+ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî sê\T k˛ìj·÷ >±+~Û nH˚«wüD ÁbÕs¡+_Û+∫ q|ü&ÉT nXÀø˘ #·yêHé ndü\T ã]˝ÀH˚ ˝Òs¡T. ø±ì k˛ìj·÷ ∫e] ø£åD+˝À Äj·TH˚ ø=‘·Ô dæm+ nì Á|üø£{Ï+∫ n+<ä]˙ ÄX¯Ãs¡´+˝À eTT+#Ó‘êÔs¡T. n+‘˚ø±<äT. Ä~˝À Äj·Tq X¯øÏÔeT+‘·yÓTÆq eTTK´ eT+Á‹>± Ä$s¡“¤$+#ês¡T. ‘·q ù|s¡T˝À ªsêe⁄μ nH˚ |ü<ä+ #˚s¡TÃ≈£îqï ‘·s¡Tyê‘· Äj·Tq≈£î <äTs¡›X¯ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+<äì Äj·Tq nqT#·s¡T\T uÛ≤$düTÔ Hêïs¡T. m+<äTø£+fÒ Ä yÓ+≥H˚ nH˚ø£ ø√≥¢ s¡÷bÕ j·T\T Ä<äsYÙ Vü≤Ödæ+>¥ kıôd’{° ≈£î+uÛÑø√D+˝À Äj·Tq ù|s¡T Á|ükÕÔeq e∫Ã+~. ‘·q düìïVæ≤‘· ã+<ÛäTe⁄\≈£î kıôd’{° düuÛÑ´‘·«+ eT+ps¡T˝À nXÀø˘ #·yêHé bÕÁ‘·

ñ+<äì ìsêΔs¡D nsTTq|ü&ÉT eTTK´eT+Á‹ |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚j·T&É+ $Hê Äj·Tq≈£î e÷sêZ+‘·s¡+ ˝Òø£b˛sTT+~. nXÀø˘ #·yê Hé Ä ‘·<äT|ü] sê»ø°j·T Á|ü‘·´]ú e÷<Ûäyé øÏHêΩ\ÿsY‘√ ø°\ø£yÓTÆq Hê´j·T b˛sê≥+˝À z&çb˛j·÷s¡T. #·yêHéô|’ øÏHêΩ\ÿsY mìïø£\ ø£$TwüHé e<ä› ˇø£ |òæsê´<äT <ëK\T #˚XÊs¡T. XÊdüqdüuÛÑ≈£î ‘·q mìï ø£qT düyê˝Ÿ #˚düTÔqï ˇø£ |æ{ÏwüHéô|’ Äj·Tq eTs=ø£ Hê´j·T b˛sê{+ kÕ–düTÔHêïs¡T. Ç~ Ç˝≤ ñ+&É>±, ˇø£ yês¡+ ÁøÏ‘·+ #·yêHé ‘·q düìïVæ≤‘· $TÁ‘·T\T, ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wüß\≈£î BbÕe[ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\ dü+<˚X¯+ |ü+bÕs¡T. n+<äT˝À Äj·Tq ù|s¡T˝À ªsêe⁄μ ˝Òø£b˛e&É+ #·÷dæ yês¡T eTs=ø£kÕ] ÄX¯Ãs¡´b˛ j·÷s¡T. ø±ì Ä‘·s¡Tyê‘· yês¡T ndü\T $wüj·T+ Á>∑Væ≤+#ês¡T.


dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\ Bø£å\ $s¡eTD

\+#·+ Ç∫ÃHê y˚~ÛdüTÔHêï&ÉT

ÄdüŒ], nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝À HÓ\ø=qï ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+ #ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô dæ|æ◊ H˚‘·\T >∑‘· 4 s√E\T>± #˚|ü{Ϻq ìsêVü‰s¡ Bø£å\T eTT–kÕsTT. k˛eTyês¡+ á Bø£å\qT kÕúìø£ mMTŒ&ûz XÊ´eT\, môd’‡ Hê>∑sêE, ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T øÏc˛sY, s¡TÁ<ä>ö&é, d”ìj·TsY ndæôdº+{Ÿ eT*¢ U≤s¡T®q\T dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\≈£î ìeTàs¡dü+ Ç∫à á Bø£å\qT $s¡$T+|ü CÒkÕs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± dæ|æ◊ eT+&É\ ø±s¡´<äs¡TÙ\T Hêπ>+Á<äj·T´, Mπswt\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· ¬s+&˚fi¯ó¢>± ø±\j·÷|üq #˚dæq á Hê>∑Hê‘·q Vü≤[¢ yê≥sYd”ÿ+ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sêqT+&É&É+ dü+‘√wü<ëj·Tø£eTHêïs¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝À e÷¬seTà >∑T&ç, bÕ‘· md”‡ ø±\˙, »Hês¡Δq <˚yêfi¯j·÷\ e<ä›qTqï {≤´+≈£î\≈£î ˙{Ï düs¡|òüsê ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+<äì, ÄdüŒ]øÏ ôd’‘·+ ˙{Ï düs¡|òüsê düeTè~Û›>± n+<äT‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T.

MÄs√«ô|’ ‘·Vü≤•˝≤›sY≈£î |òæsê´<äT #˚dæq u≤~Û‘·T&ÉT |ü–&Ü´\, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : u≤´+≈£î s¡TD+ ø√dü+ nedüs¡yÓTÆq |üÁ‘ê\ô|’ dü+‘·ø£+ #˚j·T≈£î+&Ü $ÄsYz VüQùd‡Hé kÕôV≤uŸ ‘·qqT y˚~ÛdüTÔHêï&Éì ‘·÷s¡TŒ bÕ‘·ø√≥≈£î #Ó+~q m+. yÓ+ø£≥j·T´ ‘·Vü≤•˝≤›sY áX¯«sY ¬s&ç¶øÏ |òæsê´<äT #˚kÕs¡T. k˛eTyês¡+ Äj·Tq ‘·Vü≤•˝≤›sYqT ø£*dæ düπs« HÓ+. 687..2 ˝À 70 ôd+≥¢ e] |ü+≥qT ‘êqT kÕ>∑T #˚düTÔHêïqHêïs¡T. nsTT‘˚ u≤´+≈£î s¡TD≤ìï bı+<˚+<äT≈£î n&É+>∑˝Ÿô|’ dü+‘·ø£+ #˚j·TeTì ø√]‘˚ $ÄsYz ‘·q≈£î s¡÷.1000 \+#·+ ÇùdÔH˚ ‘·|üŒ ‘êqT dü+‘·ø£+ #˚j·Tqì ‹|ü⁄Œ≈£î+≥THêï&Éì Äj·Tq |òæsê´<äT #˚kÕs¡T. eTs√ e÷s¡Z+ ˝Òø£ ‘êqT Ä yÓTT‘êÔìï Ç∫ÃHê dü+‘·ø£+ #˚j·Tø£ Ç+ø± ‘·qqT Äj·Tq ‹|ü⁄Œ≈£î+≥THêïs¡ì u≤~Û‘·T&ÉT Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê düŒ+~+∫, n&É+>∑˝Ÿô|’ dü+‘·ø£+ #˚sTT+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

eT+>∑fi¯yês¡+, 1 qe+ãsY 2011

nq+‘·|ü⁄s¡+ nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): |ü⁄≥º|ü]Ô eT+&É\+ ø=‘·Ô #Ós¡Te⁄ düMT|ü+˝Àì $s¡T|üqï #Ós¡Te⁄ e<ä› »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷ <ä+˝À q\T>∑Ts¡T eTè‹ #Ó+<ës¡T.eTs√ q\T>∑T ]øÏ >±j·÷\j·÷´sTT.ø±s¡ Ä{À &Ûû ø=q&É+‘√ á Á|üe÷<ä+ »]–+~. Á|üe÷<ä+˝À Hêsêj·TD,>∑+>∑qï, es¡\øÏåà, ∫Hêï] |üPõ‘· eTs¡DÏ+#ês¡T. ø£å‘·>±Á‘·T\qT <Ûäs¡àes¡+ Á|üuÛÑT‘·‘ê«düT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ø±s¡T <Ûäs¡àes¡+ qT+∫ |ü⁄≥º|ü]Ô yÓfi¯óÔ+&É>±..Ä{À ø=‘·Ô #Ós¡Te⁄ qT+∫ <Ûäs¡àes¡+ yÓfiÀÔ+~.

düTes¡íyês¡Ô

Áø°&Ü HÓ’|ü⁄D´+‘√ ñ»«\ uÛÑ$wü´‘·TÔ Ä‘·à≈£Ls¡T˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq CÀq˝Ÿ kÕúsTT Áø°&É\T Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé, nø√ºãsY 31(düTes¡ íyês¡Ô) : $<ë´s¡Tú\T, j·TTe≈£î\T ñqï‘· $<ä´qT nuÛÑ´dæùdÔH˚ ñbÕ~Û neø±XÊ\T ñ+{≤j·Tì n+‘·ø£+fÒ ñ»«\ uÛÑ$wü‘Y Áø°&Ü HÓ’|ü⁄D´+‘√ kÕ<Ûä´eTì Ä‘·à≈£Ls¡T e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ #Ó’s¡àHé, Áø°&Ü<ë‘· , n+<ä] yê&ÉT , kÕe÷õø£ y˚‘·Ô ≈£îs¡T bÕ{Ï bÕ+&ÉTs¡+>∑ #Í<ä] nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ Ä‘·à≈£Ls¡T |ü≥ºD õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Áø°&Ü yÓTÆ<ë q+˝À q+~ø=≥÷ÿs¡T CÀq˝ŸkÕúsTT Áø°&É\qT Äj·Tq n~Ûø±]ø£+>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ÁøϬø{Ÿ‘√ bÕ≥T nìï $uÛ≤>±\ Áø°&É\T »s¡T>∑ qTHêïsTT. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q\¢eT\ e÷s¡TeT÷\ Á>±e÷˝À¢ì $<ë´]ú ÄDÏeTT ‘ê´\T Áø°&É˝À¢ Á|ü‹uÛÑ bÕsƒ¡yê\T #·÷|æ+∫ C≤rj·T kÕúsTTøÏ m~–q |òüTq‘· Ä‘·à≈£Ls¡T ÁbÕ+‘êì<äì nHêïs¡T. Áø°&Ü Á|ü|ü+#· |ü≥+˝À Ä‘·à≈£Ls¡T≈£î z Á|ü‘˚´ø£ kÕúq+ ñ+<äì á ÁbÕ+‘·+˝Àì Áø°&Üø±s¡T\≈£î ‘·qe+‘·T nìï s¡ø±\ |üP]Ô düVü‰j·T+ m\¢y˚fi¯\ ñ+≥T+<äHêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T Áø°&Üø±s¡T\qT Áb˛‘·‡Væ≤+∫ Ä|üqïVü≤düÔ+ n+~+#˚ >∑TD≤ìï ø£*– ñ+&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Áø°&Üø±s¡T\ |ü]#·j·T ø±s¡´Áø£eT+ eTT–dæ+~ . yÓTT<ä{Ï s√E ÁøϬø{Ÿ $uÛ≤>∑+˝À *+>±\ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ »≥Tº Ä‘·à≈£Ls¡T l|ü<ëàe‹ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ ÁøϬø{Ÿ »≥Tº‘√ ‘·\|ü&ç CÀq˝Ÿ Áø°&É\≈£î X¯óuÛ≤s¡+ã+ |ü*ø±sTT. á ÁbÕs¡+uÛÑ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ ôV≤#Ym+ yÓ+ø£≥düTã“eTà, CÀq˝Ÿ Áø°&É\ ø±s¡´<ä]Ù s¡‘·ï≈£îe÷], yê´j·÷eT ñbÕ<Ûë´j·TT\T Äq+<é, Á|üuÛ≤ø£sY, X¯+ø£sY, »>∑Hé, kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T cÕ*ô|ò’˝Ÿe÷Hé, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#·<äTe⁄‘√ bÕ≥T Áø°&É˝À¢q÷ Á|ü‹uÛÑ #·÷bÕ* |ü–&Ü´\, nø√ºãsY31 (düTes¡íyês¡Ô) : $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄‘√ bÕ≥T Áø°&É˝À¢q÷ Á|ü‹uÛÑqT #·÷bÕ\ì eø£Ô\T Äø±+øÏå+#ês¡T. k˛eTyês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\˝À n≥\ b˛{°\≈£î Á|ü‹uÛ≤e+‘·T˝…’q $<ë´s¡Tú\ m+|æø£ ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á dü+<Ûäs¡“+>± mMTŒ &ûz Hê>∑sêE Hêj·TT&ÉT, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT sêj·T|ü⁄ >√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, Á|ü<ëH√bÕ<Ûë´j·TTsê\T ìs¡à\ edü+‘·≈£îe÷], Ç.z.ÄsY.&ç. q÷sê ®Vü‰Hé, ‘·~‘·s¡T\T e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+< Ûäs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áø°&É\T XÊØs¡ø£ $ø±kÕìπø ø±≈£î+&Ü e÷qdæø£ ñ˝≤¢kÕìï ôd’‘·+ ø£*Œ+∫, Äs√>±´ìï ô|+bı+~kÕÔj·Tì #ÓbÕŒ s¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝À 175 eT+~ $<ë´s¡Tú\ qT+∫ 75 eT+~ Á|ü‹uÛ≤e+‘·T˝…’q $<ë´s¡Tú\ qT á b˛{°\≈£î m+|æø£ #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY&ÉãT´¢mdt n~Ûø±s¡T\T s¡$≈£îe÷sY, s¡$ø£èwüí, Á>±eT ô|<ä›\T ø£s¡÷Ôs¡T ø±+‘ê¬s&ç¶, |æ.Ç.{Ï.\T dæsêE~›Hé, ‹|üŒqï, l<ÛäsY≈£îe÷sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé, nø√ºãsY 31(düTes¡íyês¡Ô ) : ø±ØÔø£ e÷dü+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±e&É+‘√ XË’eπøåÁ‘ê\T uÛÑ≈£îÔ\‘√ øÏ≥ øÏ≥˝≤&ÉT‘·THêïsTT. yÓTT<ä{Ï k˛eTyês¡+ ø±e&É+‘√ kÕj·T+Á‘êìøÏ uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À Vü‰»s¡e⁄‘ês¡H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ z •yê\j·T+ ìsê«Vü≤≈£î\T @sêŒ≥¢˝À ìeT>∑ï eTj·÷´s¡T. $<äT´‘Y BbÕ\+ø£s¡D #˚ùd Áø£eT+˝À Ä\j·T+ ô|’ø£|ü⁄Œ ≈£î|üŒ ≈£L*+~. nsTT‘˚ ô|qT Á|üe÷<ä+ ‘·è{Ï˝À ‘·|æŒ+~. á dü+|òüT≥q Ä‘·à≈£Ls¡T |ü≥ºD+˝À k˛eTyês¡+ #√≥T #˚düT≈£î+~. Ä‘·à≈£Ls¡T bÕ‘·ãkÕº+&ÉT düMT|ü+˝À ñ+&˚ n‹|ü⁄sê‘·q •yê\j·T+ ô|’ø£|ü⁄Œ, $e÷q >√|ü⁄sêìï $<äT´‘Y BbÕ\‘√ n\+ø£]+#˚+<äT≈£î eTÚ˝≤* nH˚ z Áô|’y˚≥T m\ÁøϺwæj·THé ô|’¬øø±ÿ&ÉT. |üì˝À ìeT>∑ïyÓTÆ ñ+&É>± edüsê Hê|üsêsTT ã+&É\T ô|’ø£|ü⁄Œ <ä÷˝≤\T øÏ+~øÏ ˇ]>±sTT. n+‘˚ø±ø£ eTT+<äTuÛ≤>∑+ Hê|üsêfi¯ófl $]– |ü&ܶsTT. Ä düeTj·÷ìøÏ yê{Ïô|’ ñqï m\ÁøϺwæj·THé eTÚ˝≤* øÏ+<ä|ü&ܶ&ÉT. >±j·T|ü&ɶ u≤~Û‘·Tìï ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. e+<ä\ @fi¯fl #·]Á‘· ø£*–q á •yê\j·T+ Js√í<ä›s¡D <äe≈£î #˚s¡T≈£î+~. ns¡ø=s¡ sêã&ç‘√ <Ûä÷|ü, B|ü HÓ’y˚<ë´\≈£î ≈£L&Ü á Ä\j·T+ H√#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. B+‘√ m˝≤+{Ï Ä<äs¡D ˝Òø£ •~∏˝≤edüú≈£î #˚s¡T≈£îqï á •yê\j·T+ ‘·q Bq dæú‹ì ôV≤#·Ã]düTÔ eTT+<äTuÛ≤>∑+ ≈£L* b˛sTT+~. kÕj·T+Á‘·+ y˚fi¯˝À á Á|üe÷<ä+ #√≥T #˚düTø=ì ñ+fÒ ø±ØÔø£ e÷dü |üP»\ø√dü+ e∫Ãq uÛÑ≈£îÔ\T ô|<ä› dü+K´˝À >±j·T|ü&˚yês¡T.

yÓT&çdæHé ñeTà&ç |üØø£åqT yêsTT<ë y˚j·÷* ø±˙ Ç+‘· Vü≤sƒê‘·TÔ>± eùdÔ Ä#·s¡D˝À ø£cÕº˝Ò m<äTs¡e⁄‘êj·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î BìøÏ dü+ã+~Û+∫q dæ\ãdt HÓ{Ÿ˝À ôd’‘·+ ô|≥º˝Ò<äì, Ä dæ\ãdt ˝…ø£Ãs¡s¡¢≈£î ôd’‘·+ ‘Ó*j·T<äHêïs¡T. eT] $<ë´s¡Tú\T @ $<Ûä+>± á |üØø£å sêj·T>∑\s¡ì yês¡T Á|ü•ï+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘·TÔqT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì á $<ÛëHêìï eTs√ ¬s+&˚fi¯¢bÕ≥T yêsTT<ë y˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T. ˝Òì |üø£å+˝À ‘êeTT rÁe Ä+<√fi¯qT\T #˚|ü&ÜÔeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#·sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä $<ë´]ú düe÷K´Hêj·T≈£î\T eTùV≤wt, s¡$‘˚», Mπswt, u≤\eTTì, düTπs+Á<ä, ‹eTà|üŒ, ø£èwüŒ¤eT÷]Ô, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

C…’˝ŸuÛÑs√qT $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç

düsêÿsYqT kÕ>∑q+bÕ*..#·+Á<äu≤ãT

ø√dæ– s¡÷s¡˝Ÿ, nø√ºãsY31(düTes¡íyês¡Ô) : πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T nqTdü]düTÔqï ñ<√´>∑, ø±]àø£, Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\≈£î ìs¡düq>± qe+ãsY 8e ‘˚Bq <˚X¯ yê´|üÔ+>± C…’˝Ÿ uÛÑs√ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ dæ◊{Ïj·TT õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT m+.&ç. n+õu≤ãT #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. k˛eTyês¡+ kÕúìø£ ;s¡|üŒkÕ«$T ø£fi≤´D eT+&É|ü+˝À »]–q z düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘ê«\T nqTdü]düTÔqï nqT∫‘· <Û√s¡DT\ e\¢ ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T ô|]– b˛‘·THêïj·THêïs¡T. <Ûäs¡\ n<äT|ü⁄q≈£î Á|üuÛÑT‘ê«\T ‘·–q #·s¡´\T #˚|ü≥º&É+˝À |òüTÀs¡+>± $|òü\eTe⁄‘·THêïj·THêïs¡T. ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T neT\T #˚j·÷\Hêïs¡T. Á>±eT|ü+#êsTT‹ ø±]à≈£î\≈£î, n+>∑Héyê&û, ÄXÊ es¡ÿs¡¢≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T n+~yê«\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚kÕs¡T. mH√ï @fi¯ó¢>± b˛sê&ç kÕ~Û+#·T≈£îqï #·{≤º˝À¢ e÷s¡TŒ\T ‘˚yê\ì j·T‹ïk˛Ô+<äHêïs¡T. á $<ÛëHê\qT e÷qTø√yê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚kÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ◊{Ïj·TT ø±s¡´<äs¡TÙ\T Mπswt, ˙\ø£+sƒ¡|üŒ, Á>±eT ùde≈£î\T sêe÷+»H˚j·TT\T, ‘êj·Tqï, \÷düeTà,CÀ´‹, düTC≤‘·, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

`n~Ûø±s¡+˝À ñ+&˚ Vü≤≈£îÿ˝Ò<äT.. ` n$XÊ«dü+ô|’ e÷≈£î nìï ‘Ó\TdüT.. `dü+K´ ã\+˝Òì yê] yê´U≤\T |ü{Ϻ+#·Tø√+....

πswüHé &û\sYô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê* yÓ\T›]Ô, nø√ºãsY31 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø£\T>√≥¢ Á>±eT+˝À πswüHé &û\sYô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì me÷àØŒmdt õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ¬s&ç¶b˛>∑T s¡eTD e÷~>∑ ø√sês¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Äj·Tq k˛eTyês¡+ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\≈£î á y˚Ts¡≈£î $q‹ |üÁ‘êìï n+<äCÒkÕs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <ë]Á<ä´ πsK≈£î ~>∑Teq ñqï ù|<ä Á|ü»\≈£î ‘Ó\¢ πswüHé ø±s¡T¶\T eT+ps¡T#˚dæ dü_‡&çô|’ ÇdüTÔqï kÂs¡ düs¡|òüsê πswüHéqT kÕúìø£ &û\sY düÁø£eT+>± |ü+|æD° #˚j·T&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. á $wüj·T+ô|’ |ü\T |üÁ‹ø£˝À¢ e∫Ãq ø£<∏äHê\qT #·÷dæ ø£\T>√≥¢ Á>±e÷ìøÏ ‘êeTT ì»ìs¡Δs¡D ø£$T{Ï Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓfi¯¢>± #Ó¬øÿs¡, bÕe÷sTT˝Ÿ, øÏs√dæHéqT n &û\sY düÁø£eT+>± |ü+|æD° #˚j·T&É+ ˝Ò<äì ‘˚*+<äHêïs¡T. Á>±eT+˝Àì ìs¡Tù|<ä\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì Ä &û\sYô|’ $#ês¡D »]|æ, ‘·–q #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä dü$T‹ Hêj·T≈£î\T Hê>∑sêE, mÁs¡ ãC≤], »>∑TZ ãC≤s¡T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó*j·T≈£î+&Ü m˝≤ b˛©düT n~Ûø±s¡T\j·÷´s¡ì dü+|òü÷\T Á|ü•ïdüTÔHêïsTT. &çm+≈£î b˛©düT n~Ûø±s¡T\T e‘êÔdüT |ü\T≈£î‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. &çm+ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ düôdŒ+&é #˚ùd+‘· es¡≈£î k˛eTyês¡+ ÁbÕs¡+_Û+∫q Bø£å\qT ø=qkÕ–kÕÔeTì ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡ Bø£å≈£î dæ<ä›y˚Tqì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á Bø£å\≈£î dæ◊{Ïj·TT, m|æe´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+, ø±]àø£ dü+|òü÷\T , Á|üC≤ dü+|òü÷\T eT<䛑·T ‘Ó*bÕsTT.

$]–|ü&ɶ •yê\j·T+ ô|’ø£|ü⁄Œ $ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåeTy˚T <Û˚´j·T+

ø√dæ– s¡÷s¡˝Ÿ, nø√ºãsY31(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq ø√dæ– ¬s’˝Ò« π>≥T düMTbÕq >∑Ts¡TÔ ‘Ó* sTTì eè<ÛäT›&ÉT ¬s’‘·T øÏ+<ä |ü&ç eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. k˛eTyês¡+ á dü+|òüT≥q #√≥T#˚düT≈£îqï≥T¢ eT+Á‘ê \j·T+ ¬s’˝Ò« b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. eTè‘·T&ç X¯Øs¡+ô|’ ‘Ó\¢ #=ø±ÿ, ‘Ó\T|ü⁄ |ü+#·, Ä≈£î|ü#·Ã n+&ÉsYy˚sY ñqï≥T¢ yês¡T #ÓbÕŒs¡T. ¬s’\T øÏ+<ä|ü&ç Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düTø√e&É+‘√ yÓTT+&Ó+ qT+∫ ‘·\ y˚¬s’q≥T¢, B+‘√ eTè‘·T&ç $esê\T |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ $#ê]düTÔqï≥T¢ yês¡T #ÓbÕŒs¡T. eTè‘·<˚Vü‰ìï b˛düTº e÷s¡º+ ì$T ‘·Ô+ Ä<√ì @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ |ü+|æ+#ês¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì, <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T

yÓ\T›]Ô, nø√ºãsY31 (düTes¡íyês¡Ô) : yÓ\T›]Ô eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ dü+ã+~Û+∫ ÁãVü≤à >∑T+&˚X¯«s¡ >=Á¬s\ düVü≤ø±s¡+ dü+|òüT+ @sêŒf…Æ+~. k˛eTyês¡+ |üX¯óyÓ’<ë´~Ûø±]DÏ B|æÔ Ä<Ûä«s¡´+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. n dü+|òü÷ìøÏ n<Ûä´≈£åî&ç>± s¡‘·ï|ü˝…¢ Á>±eTdüTú&Ó’q ô|<ä› |ü⁄\¢j·T´, ø±s¡´<ä]Ù>± bÕeTj·T´, &Ó’¬sø£ºs¡T¢>± u≤\ø£èwüßí&ÉT,yÓ+ø£Á{≤eTT&ÉT, ∫qïsêeTT&ÉT, düTã“sêj·TT&ÉT, uÛÑ≈£îÔ\ eT<Ó›qï\qT mqTï≈£îHêïs¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± |üX¯óyÓ’<ë´~Ûø±]DÏ B|æÔ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT |üX¯óe⁄\≈£î j·T»e÷qT\T, ¬s’‘·T\ ‘·|üŒì dü]>± {°ø±\T y˚sTT+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü⁄\¢>∑T$Tà |üX¯ó yÓ’<ë´~Ûø±] eTH√CŸ ≈£îe÷sY, $.m˝Ÿ.z. »Hês¡ΔHé, s¡‘·ï|ü˝…¢ Á>±eTdüTú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé, nø√ºãsY 31(düTes¡íyês¡Ô) : uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑ ìsêà‘· &Üø£ºsY u≤u≤ kÕôV≤uŸ n+u…<äÿsY ∫Á‘·|ü{≤ìï ìsêΔø£åD+>± Ä]ºdæ ÁbÕ+>∑D+ qT+∫ rdæ y˚dæq &çb˛ y˚TH˚»sYô|’ #·s¡´\≈£î &çe÷+&é #˚düTÔ <ä[‘·, –]»q dü+|òü÷\T ìsêVü‰s¡ Bø£å\≈£î ~>±sTT. Ä‘·à≈£Ls¡T Ä]ºdæ q÷‘·q ÁbÕ+>∑D+˝À <ä[‘·, –]»q Ä]ºdæ ø±]àø£ dü+|òü÷\T n+ u…<äÿsY ∫Á‘·|ü{≤ìï @sêŒ≥T #˚XÊsTT. á ÁbÕ+>∑D+ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ Hê´j·TXÊK eT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|ü ¬s&ç¶ edüTÔqï dü+<äs¡“¤+>± n+ u…<äÿsY ∫Á‘·|ü{≤ìï &çb˛ y˚TH˚»sY õmdtÄsY eT÷]Ô ‘=\–+∫ ôd≈£î´]{° s¡÷eTT˝À eT÷\≈£î |ü&Éy˚XÊs¡T. B+‘√ Ä]ºdæ ø±]àø£ dü+|òü÷\T Ä+<√fi¯q≈£î ~– j·T<ëkÕúq+˝À n+u…<äÿsY ∫Á‘·|ü{≤ìï ñ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ &çm+ <ä[‘·, –]»q ø±]à≈£î\qT <äTsꓤwü˝≤&ÉT‘·÷ n+u…<äÿsYqT nee÷q |üπsÃ˝≤ Á|üe]Ô+#ê&ÉT. B+‘√ Ä‘·à≈£Ls¡T b˛©düT ùdºwüHé˝À <ä[‘· dü+|òü÷\T |òæsê´<äT #˚düTÔ md”‡, md”º πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì õ˝≤¢ md”ŒøÏ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. Hê´j·TXÊK eT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|ü ¬s&ç¶ düŒ+~+∫ &çm+ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì #Ó|æŒHê Ç+‘· es¡≈£î b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚j·T˝Ò<ä+≥÷ e÷\ eTVü≤Hê&ÉT Hêj·T≈£î\T eT\¢j·T´, m|æ –]»q dü+|òüT+ Á|ü‹ì~Û qs¡dæ+Vü‰ Hêj·Tø˘, me÷à]Œmdt sê_Hé düHé\T yêb˛j·÷s¡T. n+‘˚ø±ø£ n+u…<äÿsYqT nee÷q |ü]Ãq &çm+ô|’ m˝≤+{Ï ôdø£åHé\T, Hê´j·T|üs¡yÓTÆq πødüT\T e]ÔkÕÔjÓ÷ ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<ä+≥÷ b˛©düT n~Ûø±s¡T\T nq&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+<äì uÛ≤s¡‘· •øå±düèà‹ #·{≤º\T

‘·è{Ï˝À ‘·|æŒq ô|qT Á|üe÷<ä+

>=¬sÁ\ düVü≤ø±s¡ dü+|òüT+ @sêŒ≥T

5

&çb˛ y˚TH˚»sYô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì <ä[‘·, –]»q dü+|òü÷\ Bø£å\T

¬s’\T øÏ+<ä |ü&ç >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´øÏÔ eTè‹

ÄdüŒ], nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : C≤rj·T kÕúsTT˝À »]ù| yÓT&çdæHé Á|üy˚X¯ |üØø£åqT ¬s+&˚fi¯¢bÕ≥T yêsTT<ë y˚j·÷\ì @◊mdtm|òt &çe÷+&é #˚dæ+~. Ç<˚ &çe÷+&é‘√ k˛eTyês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Ä dü$T‹ Ä<ä«s¡´+˝À pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T ‘·s¡>∑‘·T\qT ãVæ≤wüÿ]+∫, ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Ä dü$T‹ Hêj·T≈£î\T Vü≤qTeTqï, •e\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ C≤rj·T kÕúsTT˝À á |üØø£åqT ìs¡«Væ≤+#·&É+ e\¢ eTq sêÁwüº $<ë´s¡Tú\≈£î rs¡ì nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. sêÁwüº dæ\ãdt #·~$q $<ë´s¡Tú\T ôd+Á≥˝Ÿ dæ\ãdt˝À @ $<Ûä+>± |üØø£å\T sêj·T>∑\s¡ì yês¡T Á|ü•ï+#ês¡T. $<ë´ s¡+>±q dü+düÿs¡D\T Vü≤s¡¸˙j·Ty˚T

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À q\T>∑T] eTè‹

ôV’≤<äsêu≤<é,nø√ºãsY31(düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+ düsêÿsY ø=qkÕπ> HÓ’‹ø£ Vü≤≈£îÿ ø√˝§ŒsTT+ <äì,yÓ+≥H˚ ‘·|üŒø√yê\ì {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT dü÷∫+#ês¡T. >∑T+≥÷s¡T˝À bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ düe÷y˚X¯+ »]|æq Äj·Tq MT&çe÷ düe÷y˚X¯+˝À ø±+Á¬> dt düsêÿsYô|’ $eTs¡Ù\T >∑T|æŒ+#ês¡T. XÊdüq düuÛÑ˝À Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ Ä$XÊ«dü rsêàq+ ô|f…º $wüj·T+ ‘·eT≈£î ‘Ó\TdüTqì, me]‘√ #Ó|æŒ+ #·Tø√yê*‡nedüs¡+ ˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îºô|’ ‘·eT $<Ûëq+ m|üŒ&√ Á|üø£{Ï+#êeTì <ëìô|’ |ü<˚|ü<˚ Á|ükÕÔ$+#ê *‡+~ @$T˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T.qe+ãsY 2qT+∫ sêÁwüº+˝À »q#Ó’‘·q´ j·÷Á‘·\T #˚|ü&ÉT‘êeTì ,øÏs¡DYdüsêÿsY ¬s’‘·T\qT |üP]Ô>± $düà]+∫<äì @<˚›yê #˚XÊs¡T.dü+K´ ã\+ ˝ÒìyêqT nyê≈£î\T #Óyê≈£î\ ù|\e<ä›ì ,‘·eT≈£î ñ∫‘· dü\Vü‰\T nedüs¡+ ˝Ò<äì,$eT]Ù+#ês¡T. Hêj·T≈£î\T Á|üC≤ düeTdü´\T eT]∫ kı+‘· |üqT\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· #·÷|ædüTÔHêïs¡ì n˝≤+{Ïyê]øÏ e#˚à mìïø£˝À¢ dü]jÓÆTq ãT~› #ÓbÕŒ\ì Äj·Tq ù|s=ÿHês¡T.e#˚à XÊdüq düuÛÑ düe÷y˚XÊ\˝À¢ düsêÿsYqT düeTdü´\ô|’ ì\BkÕÔeTì yê´U≤´ì+#ês¡T.

ø=*$T>∑T+&É¢, nø√ºãsY31 düTes¡íyês¡Ô : $ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåeTy˚T ‘·eT <Û˚´j·TeTì mMTŒ&ûz ‹eTàø£ÿ #ÓbÕŒs¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝À k˛eTyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ÄyÓT e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Á|ü‹ Á>±eT+˝À ñqï #Ó${Ï, eT÷>∑, >∑T&ç¶, e÷qdæø£ $ø£˝≤+>∑T\qT >∑T]Ô+∫, ‘·–q yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫, <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\qT eT+ps¡T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á |üÁ‘ê\ n<Ûës¡+>±H˚ |òæ+#·qT¢ n+<äCÒj·Tã&É‘êj·THêïs¡T. ø±ã{Ϻ qe+ãs¡T 25q eT÷>∑, #Ó${Ï, >∑T&ç¶yês¡T q+<ë´\ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\≈£î yÓ[¢ #·÷|æ+#·Tø√yê\Hêïs¡T. e÷qdæø£ $ø£˝≤+>∑T\T ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\≈£î yÓ[¢ |üØø£å\T #˚sTT+#·Tø√yê\Hêïs¡T. á $wüj·T+ô|’ Á>±e÷˝À¢ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì Á>±eT ø±s¡´<äs¡TÙ\≈£î n<˚•+#ês¡T.

<ä[‘·T\ uÛÑ÷eTT\qT ‹]–yê«\ì <Ûäsêï eT+Á‘ê\j·T+, nø√ºãsY31 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+Á‘ê\j·T+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì |æ.‘ê+&É Á>±eT+˝À <äTsêÁø£eTD≈£î >∑T¬s’q md”‡, md”º\ uÛÑ÷eTT\qT yÓ+≥H˚ ‹]– Çyê«\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô <Ûäsêï »]–+~. k˛eTyês¡+ »]–q á <Ûäsêï˝À Hêj·T≈£î&ÉT düT>±* Vü≤qTeT+‘·T Hêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä Á>±eT+˝À Hê>∑sêE nH˚ uÛÑ÷kÕ«$T düπs« HÓ+ 64 u…’ 5 u…’ 2, 57 u…’ 4 dæ ˝Àì yÓTT‘·Ô+ 32 mø£sê\ md”‡,md”º\ uÛÑ÷eTT\qT ÄÁø£$T+#·T≈£îHêï&Éì Äs√|æ+#ês¡T. Ä uÛÑ÷eTT\qT yÓ+≥H˚ ‹]– Çyê«\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚kÕs¡T. nq+‘·s¡+ dæ|æ◊ H˚‘· uÛ≤düÿsY j·÷<äyé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |æ.‘ê+&É Á>±eT+˝À ¬s’‘·T düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À Á|ü‘˚´ø±~Ûø±]DÏ Hê>∑eTà, ‘·Vü≤•˝≤›sY $»j·TT&ÉT\T ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤ ]düTÔHêïs¡Hêïs¡T. Á|ü‘˚´ø±~Ûø±]DÏ Hê>∑eTà eT+&É\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ Hês¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. Á|ü‘˚´ø±~Ûø±]>± eTs=ø£]ì ìj·T$T+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é#˚kÕs¡T.

>∑T&ç˝ÀH˚ ã&窪bÕsƒê\Tμμ ø=*$T>∑T+&É¢,nø√ºãsY31 (düTes¡íyês¡Ô) : $<ë´s¡Tú\≈£î $<ë´s¡®q≈£î nedüs¡yÓTÆq nìï eTÚ[ø£ edü‘·T\qT ø£*ŒkÕÔ+.... uÛ≤$ uÛ≤s¡‘· bÂs¡T\ ÁX‚j·Tùd‡ e÷ <Û˚´j·T+....nì ì‘·´+ eTq n~Ûø±s¡T\T #Ó|üŒ&É+ eTq+ #·÷dü÷ÔH˚ ñ+{≤+... yê] e÷≥\T q$Tà... $<ë´s¡Tú\ dü+πøåeT+ |ü≥¢ yê]¬ø+‘· ndüø√Ô... nì nqT≈£î+≥T+{≤+...ø±˙.... yês¡T #Óù|Œ yê{Ï˝À ø=ìï e÷Á‘·y˚T yêdüÔyê\ì, $T–*q Ç+ø=ìï dü‘·´ <ä÷sê\ì qeTàø£ ‘·|üŒì <äTdæú‹ ø=*$T>∑T+&É¢ eT+&É\+ u…\÷+ Á>±e÷q HÓ\ø=+~. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì u…\÷+ Á>±eT+˝Àì •yêfi¯j·T+ yÓ’|ü⁄ yÓfi¯¢>±H˚ _>∑Zs¡>± |æ\¢\ ns¡T|ü⁄\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\ bÕsƒê´+XÊ\ uÛÀ<äq $ì|ædüTÔ+~. n<˚+{Ï... Äfi¯j·T+˝À eT+Á‘ê˝À, XÀ¢ø±˝À $ì|æ+#ê˝Ò ‘·|üŒ á |æ\¢\ >√˝Ò+{Ï... á ñbÕ<Ûë´j·TT\ >=&Éy˚+≥ì nqT≈£î+≥THêïsê...eT]... nø£ÿ&˚ ñ+~ ndü\T eT‘·\ãT.. n Á>±eT+˝À >∑‘·+˝À bÕsƒ¡XÊ\ ñ+&˚~ ø±<äT... Ç{°e\ Ä bÕsƒ¡XÊ\ ìsêàD≤ìï #˚|ü{≤ºπs ‘·|üŒ nB ôd’‘·+ q‘·Ô

bÕsƒ¡XÊ\ ìsêàD≤ìøÏ H√#·Tø√ì u…\÷+ Á>±eT+ |ü{Ϻ+#·Tø√ì bÕ\≈£î\T,n~Ûø±s¡T\T q&Éø£q kÕ>∑T‘√+~. á H˚|ü<Ûä´+˝À Ä bÕsƒ¡XÊ\˝Àì 60 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î Ä •yêfi¯j·Ty˚T ã&Ó’+~.. nø£ÿ&˚ ì‘·´+ bÕsƒê\qT ñbÕ<Ûë´j·TT\T $<ë´s¡Tú\≈£î uÀ~ÛdüTÔHêïs¡T. n >∑T&ç |üø£ÿH˚ }≥ >∑$ u≤$ ñ+~. á u≤$ ˙{Ï‘√ |üP]Ô>± ì+&ç ñ+{À+~. B+‘√ ‘·eT |æ\¢\≈£î m˝≤+{Ï Á|üe÷<ä+ eTT+#·Tø=düTÔ+<√ nì bÕ|ü+ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. yÓ+≥H˚ Ä q÷‘·q ø£≥º&Üìï dü‘·«s¡y˚T eTT–+∫, $<ë´s¡Tú\qT nø£ÿ&çøÏ ‘·s¡*+#ê\ì kÕúì≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. eT] n~Ûø±s¡T\T m|üŒ{ÏøÏ düŒ+~kÕÔs√ y˚∫ #·÷&Ü*.

s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ô|’ sê´© yÓ\T›]Ô, nø√ºãsY31 düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì yÓ\T›]Ô˝À s¡÷bÕ sTTπø øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ô|’ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T sê´© #˚|ü{≤ºs¡T. k˛eT yês¡+ »]–q á sê´©˝À dæ.m+. øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç› m+‘√ Á|ü‹cÕº ‘·àø£+>± #˚|ü{Ϻq á |ü<∏äø±ìï nedüsês¡Tú\+‘ê dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê \ì n~Ûø±s¡T\T ø√sês¡T. n+<ä]øÏ ø£&ÉT|ü⁄ ì+&Ü nqï+ nH˚ ìHê<ä+‘√ á |ü<∏äø±ìï qe+ãs¡T 1e ‘˚B qT+∫ ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï≥T¢ ‘·Vü≤•˝≤›sY ‘·T\d æHêj·Tø˘ #ÓbÕŒs¡T. ‘·Vü≤•˝≤›sY ø±s¡´\j·T+ qT+∫ bÕ‘·ãkÕº+&ÉT MT<äT>± b˛©düT ùdºwüHé ø=‘·Ô ãkÕº+&ÉT, |ü⁄s¡M<ÛäT\ >∑T+&Ü á sê´© kÕ–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤•˝≤›sY lHê<∏é, ÄsY.◊. s¡eTDeTà, »>∑Bwt, &û\s¡¢ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡eTD≤¬s&ç¶,&û\s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

XÊdüqdüuÛÑ ˝≤yê<˚M\ neø£‘·eø£\ô|’ düuÛ≤dü+|òüT+: Äq+ ôV’≤<äsêu≤<é,nø√ºãsY31(düTes¡íyês¡Ô):XÊdüqdüuÛÑ düe÷y˚XÊ\ ìs¡«Vü≤D, uÛÑ÷eTT\ πø{≤sTT+|ü⁄ô|’ dü+uÛ≤ dü+|òüT+ ‘·~‘·s¡ $wüj·÷\ô|’ #·]Ã+#˚+<äT≈£î nìï bÕغ\ XÊdüqdüuÛ≤|üø£å H˚‘·\‘√ düuÛ≤|ü‹ Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY á s√E ñ<äj·T+ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. nôd+;¢ ø£$T{° Vü‰\T˝À »]–q á uÛÒ{°˝À n~Ûø±] bÕغ ‘·s¡|ü⁄q Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶, ‘Ó<˚bÕ H˚‘·\T >±* eTT<äT›ø£èwüíeTHêj·TT&ÉT,<Ûä÷[bÕfi¯ qπs+Á<ä, ‘Ósêdü H˚‘· áf…\ sêCÒ+Á<ä d”|”◊,d”|”m+, ˝Àø˘dü‘êÔ XÊdüqdüuÛ≤|üø£å H˚‘·\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T,yÓ’mdt Vü≤j·÷+˝À uÛÑ÷ πø{≤sTT+|ü⁄˝À¢ nÁø£e÷\T »]–q+<äTq 2004 qT+∫ düuÛ≤dü+|òüT+ y˚j·÷\ìÁ|ü‹|üøå±\T d”«ø£sYqT ø√sêsTT.Bìô|’ d”Œø£sY kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#ês¡T. sêh+˝À ¬s’‘·T\T ø£s¡e⁄, $<äT´‘Y ‘·~‘·s¡ düeTdü´\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·THêïs¡ì‘·ø£åDy˚T

nôd+;¢ì düe÷y˚X¯|üs¡∫ ¬s’‘·T düeTdü´\ô|’ #·]Ã+#ê\ì ø√sês¡T. b˛\es¡+ f…+&És¡¢˝À nÁø£e÷\T »]–q+<äTq dü+ã+~Û‘· <äÁkÕÔ\qT d”Œø£sY eTT+<äT ô|fÒº˝≤#·s¡´\T rdüTø√yêq* ‘Ó<˚bÕ H˚‘·\T d”Œø£sY≈£î $e]+#ês¡T. ÁbÕDVæ≤‘·`#˚yÓfi¯¢≈£î C≤rj·TôVA<ë‘√ bÕ≥T Ä]úø£|üs¡yÓTÆq düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î nœ\|üø£å H˚‘·\qT &Ûç©¢øÏ |ü+bÕ\Hêïs¡T.XÊdüqdüuÛÑ˝À d”m+ Á|üø£{Ï+∫q y˚Ts¡≈£î uÛÑ÷ πø{≤sTT+|ü⁄\ô|’ düuÛ≤dü+|òü÷ìï ‘·«s¡˝ÀH˚ y˚kÕÔeTì Ä]úø£ eT+Á‹ Äq+ düe÷y˚XÊq+‘·s¡+ ‘Ó*bÕs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTT>∑TZs¡T ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\T bÕغì M&çq+‘· e÷Á‘êq Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ @ e÷Á‘·+ düeTdü´ø±<äì nHêïs¡T.nôd+;¢˝À yÓTC≤غ ìs¡÷|æ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î øÏs¡DY düsêÿs¡T dæ<äΔeTì ‘Ó*bÕs¡T.


6

uÛÑ≈£îÔ\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&çq z+ø±s¡+ s√X¯j·T´‘√ d”m+ øÏs¡DY uÛÒ{Ï ã+&ç Ä‘·à≈£Ls¡T nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : ø±]Ôø£ e÷dü+ yÓTT<ä{Ï k˛eTyês¡+ dü+<äs¡“¤+>± ã+&ç Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+˝Àì q\¢eT\ n&É$˝À yÓ\dæq z+ø±s¡ πøåÁ‘·+ uÛÑ≈£îÔ\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ç+~.yÓTT<ä{Ï ø±]Ôø£ k˛eTyês¡+ ø±e&É+‘√ nH˚ø£ Á>±e÷\ Á|ü»\T nø£ÿ&çøÏ #˚s¡Tø=ì z+ø±s¡ dæ<˚›X¯«s¡ kÕ«$Tì <ä]Ù+#·T≈£îì ø√H˚{Ï˝À uÛÑ≈£îÔ\T kÕïHê\T #˚dæ neTàyê]ìÁ|ü‘˚´ |üP»\T #˚j·T&É+ »]–+~.<Ó’e <äs¡ÙHêìøÏ Á|ü‘˚´ø£ ≈£L´˝…’Hé\T @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+~. uÛÑ≈£îÔ\T nH˚ø£ yêeTHê\‘√ sêe&É+‘√ z+ø±s¡+˝À Á{≤|òæø˘ C≤yéT ø±e&É+ »]–+~.

ôV’≤<äsêu≤<é,nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘·$Tfi¯ Hê&ÉT >∑es¡ïsY ø=DÏCÒ{Ï s√X¯j·T´‘√ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. s√X¯j·T´ ìyêdü+˝À »]–q uÛÒ{Ï˝À ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ #·s¡Ã\T »]|æq≥T¢ düe÷#ês¡+. ‘êC≤>± ø±+Á¬>dt bÕغøÏ eTT>∑TZs¡T myÓTà˝Ò´\T sêJHêe÷ düeT]Œ+∫ {°ÄsYmdt˝À #˚s¡&É+, m+|”\T #˚düTÔqï $eTs¡Ù\T, sêÁwüº+˝À #√≥T#˚düT ≈£î+≥Tqï |ü]D≤e÷\ô|’ á düe÷y˚X¯+˝À #·s¡Ã≈£î e∫Ãq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

eT+>∑fi¯yês¡+, 1 qe+ãsY 2011

|òüTq+>± düsêΔsY e\¢u≤jYT |üfÒ˝Ÿ »j·T+‹ ñ‘·‡yê\T ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ |ü≥ºD+˝À uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT&ÉT, ñ≈£îÿeTìwæ, düsêΔsY e\¢uÛ≤jYT |üfÒ˝Ÿ »j·T+‹ y˚&ÉTø£\T #·T+#·T|ü*¢ Á|üuÛÑT‘·« ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T $.$.sêe÷sêe⁄ n<Ûä´ø£å‘·q »]>±sTT. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T >∑TeT˝≤|ü⁄s¡+ dü‘·´Hêsêj·TD eTTK´ n‹~Û>± $#˚ÃkÕs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>±

düTes¡íyês¡Ô

l<äTsêZ uÛÀ^X¯«s¡ Ä\j·T+˝À ø±≥kÕì

Ç+~sê>±+BÛ ùde\T ÄyÓ÷|òüT+ Ä<√ì, nø√ºãsY 31(düTes¡íyês¡Ô): ~e+>∑‘· Á|ü<Ûëì Ç+~sê>±+BÛ <˚X¯+ ø√dü+ #˚dæq ùde\T ÄyÓ÷|òüTeTì $T\ºHé $<ë´ dü+düú\ #Ó’s¡àHé q>∑] lìyêdüsêe⁄ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ Hê&ÉT Ç+~sê>±+BÛ es¡ú+‹ ø±s¡´Áø£e÷ìï |ü≥ºD+˝Àì $T\ºHé dü÷ÿ\T˝À $<ë´s¡Tú\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\ düeTø£å+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± lìyêdüsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m+‘√ |òüTq #·]Á‘· düèwæº+∫q e´≈£îÔ\ J$‘· $X‚cÕ\qT düà]+#·Tø√e&É+ Äq+<ä<ëj·Tø£eTHêïs¡T. Ç+~sê>±+BÛ Á|ü<Ûëì>± <˚XÊìï ñqï‘· kÕúq+˝À q&ç|æ+∫q eTVæ≤fi≤eTDÏ>± ù|s¡T bı+<ës¡ì ø=ìj·÷&Üs¡T. nDT$k˛Œ≥q+, bÕøÏkÕúHé qT+∫ ã+>±¢<˚XŸ $&çb˛e&É+, u≤´+≈£î\ C≤rsTTø£s¡D, dæ≈£îÿ ñÁ>∑yê<ëìï ìs¡÷à*+#·&É+, sê»uÛÑs¡D≤\ s¡<äT›, bÕøÏkÕúHé j·TT<äΔ+˝À $»j·Tπø‘·q+ m>∑Ts¡y˚j·T&É+, Çs¡yÓ’ dü÷Á‘ê\ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{Ϻ Á|ü<Ûëì>± #˚|ü{Ϻ m+‘√ ù|s¡T >∑&ç+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. ÄyÓT kÕ~Û+∫q $»j·÷\T <˚X¯+ Á|ü»˝À¢ >∑T+&Ó˝À¢ ∫s¡kÕúsTT>± ì\u…&ÉT‘êj·Tì #ÓbÕŒs¡T. n˝≤π> >∑];Vü≤sƒêy√ <ë«sê m+‘√ eT+~ ù|<ä˝À¢ eTVü‰eT÷s¡TÔsê*>± ì*#ês¡ #ÓbÕŒs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ lìyêdüT\T, yÓ’dt Á|æì‡bÕ˝Ÿ yÓ÷Vü≤Hé, ñbÕ<Ûë´j·TT\T ÇÁC≤jÓT˝Ÿ, Hê>∑eTDÏ, _. Hê>∑sêE, ÇπscÕ,‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ñ≈£îÿ eTVæ≤fi¯ Ç+~s¡... <˚XÊìï ñqï‘· |ü<∏ä+˝À q&ç|æ+∫ ñ≈£îÿ eTVæ≤fi¯>± |òüTq‘· kÕ~Û+#ês¡ì ø±+Á¬>dt bÕغ &√Hé |ü≥ºD n<Ûä´ø£å&ÉT eTùV≤X¯«sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ |ü≥ºD+˝À ìs¡«Væ≤+∫q Ç+~sê>±+BÛ es¡Δ+‹ y˚&ÉTø£\T |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. <˚XÊìï Á|ü>∑‹ |ü<∏ä+˝À q&ç|æ+#·&ÜìøÏ , ÄyÓT ‘·+Á&ç

»eVü≤sY˝≤˝Ÿ HÓÁVüA ÄX¯j·TkÕ<Ûäq≈£î m+‘√ ø£èwæ #˚XÊs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ã&É>∑T\+<ä]ø° |üø±ÿ >∑èVü‰\T ø£{Ϻ+#ê\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ Ç+~s¡eTà Çfi¯¢ |ü<∏äø±ìï ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdtÄsY Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡ì m+|”|” dü|üÔXË’\sêCÒwt ‘Ó*bÕs¡T.XÊg kÕ+πø‹ø£ s¡+>±˝À¢ <˚XÊìï n_Ûeè~Δ |ü<∏ä+˝À q&ç|æ+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. n˝≤π> Ç+~sê>±+BÛ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #˚dæq ùde\T mq˝ÒìeHêïs¡T. <˚X¯+ ø√dü+ ÁbÕD≤\]Œ+∫ Ms¡eì‘·>± ø°]Ô >∑&ç+#ês¡ì ø=ìj·÷&Üs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ÁøÏwüí–] dæ+–˝Ÿ$+&√ n<Ûä´≈£åî\T ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶, |ü\Te⁄s¡T ø±+Á¬>dt H˚‘·\T Ç+~sê>±+BÛ $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\ \T y˚dæ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T.

bÕ]X¯ó<äΔ´ |üqT\T ‘·«s¡>± #˚|ü{≤º* ã+&ç Ä‘·à≈£Ls¡T nø√ºãsY31 (düTes¡íyês¡Ô) : ã+&ç Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À »]–q düe÷y˚e+˝À m+&çz &Ó$&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\˝À bÕ]X¯ó<äΔ´ |üqT\qT ‘·«s¡>± #˚|ü≥º+&ç nì nqï Á>±e÷\ |ü+#êj·T‹ ø±sê´\˝À #Ó|üŒ&É+ »]–+~.Á>±e÷\˝À Á|üuÛÑ*+∫q eT˝Ò]j·÷ , &Ó+>∑÷´, yê´<ÛäT\qT >∑T]Ô+#·Tø=ì bÕs¡~X¯ó<ä›´ |üqT\qT ‘·«s¡>± #˚|ü{≤º\ì #ÓbÕŒs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À m+&ûz &Ó$&é m+ÄsY dü«s¡÷|t ≈£îe÷sY áy√ÄsYy√ #·+Á<äX‚KsY\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

q+<ë´\, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): >∑&çy˚eTT\ eT+&É\+˝À HÓ\ø=ì uÛÑ≈£îÔ\#˚ ˙sê»Hê\+<äT≈£î+≥Tqï l<äTsêZuÛ≤^X¯«s¡Tì <˚yê\j·÷ìï n_Ûeè~Δ |òüT{ÏkÕÔqì bÕD´+ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ø±ØÔø£e÷dü+ yÓTT<ä{Ï k˛eTyês¡+ s√Eq Ä\j·T+˝À »]–q <Ûä«»düú+uÛÑ @sêŒ≥T≈£î Vü‰»¬s’ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚sTT+#ês¡T. <äTsêZ uÛÀπ>X¯«sêìï nìï $<Ûë\T n_Ûeè~Δ #˚kÕÔqì e#˚à •esêÁ‹ Hê{ÏøÏ Ä\j·T Äes¡D˝À ã+&É|üs¡T|ü⁄ y˚sTTkÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. πøåÁ‘êìøÏ eTTK´ ø√H˚s¡T˝…’q ‘·+‘·´ ø√H˚s¡T\≈£î eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚sTT+∫ dü«s¡ídæú‹øÏ ‘ÓkÕÔqì Á|üø£{Ï+#ês¡T. n˝≤π> uÛÀπ>X¯«s¡+ qT+&ç ø±s¡≥eT~›øÏ yÓfi‚fl s¡Vü≤<ë]¬ø’ mHé.ÄsY.õ.mdt ì<ÛäT\ qT+&ç q÷‘·q+>± s¡Vü≤<ë]ì ì]àkÕÔqì myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ+–˝Ÿ $+&√ n<Ûä´≈£åî&ÉT e&Ó¶ Á|ü‘ê|t¬s&ç¶, ÄsY._.#·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, m+|”{°d” Á|ü‘ê|t¬s&ç¶, s¡|òüTTe÷<Ûäe¬s&ç¶, <ä[‘· Hêj·T≈£î&ÉT yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÄeTàHê?ÄdæúHê? Ädæú ø±CÒdæ neTàqT ¬>+fÒdæq Á|üãT<äTΔ&ÉT

ø£s¡÷ï\T $<ä´, nø√ºãsY31 (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢ bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´ düe÷#êsê\ &˚{≤ m+Á{° m+‘·e s¡≈£î #˚kÕs¡H˚ $wüj·÷\ô|’ õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±] &ç.yÓ+ø£≥ düTã“j·T´, sêJyé $<ë´ $TwüHé ÁbÕC…ø˘º n~Ûø±] &Üø£ºsY _. lìyêdüT\T m+.Ç.z\‘√ M&çjÓ÷ø±qŒ¤¬sH釽À Äsê rkÕs¡T. k˛eTyês¡+ õ˝≤¢˝Àì 54 eT+&É˝≤˝À¢ 15 eT+&É˝≤˝À¢ &˚{≤ m+Á{° |üPs¡Ôe>±. 15 eT+&É˝≤˝À¢ |üP]Ô ø±y=düTÔ+ <äì #ÓbÕŒs¡T. &Ó’dt‘√ bÕ≥T Äغ@ j·÷ø˘ºô|’ qe+ãsY 11 qT+∫ neT\T #˚j·÷*‡q $~Û $<ÛëHê\ qT dü÷ÿ˝Ÿ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ø£$T{Ï $~Û$<ÛëHê\ >∑T]+∫ #·]Ã+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç|üP´{Ï &ç.Ç.z. |æ. XË’\», bÕ¢ì+>¥ ø√ Ä]¶H˚≥sY |æ. e÷s¡T‹, @.mdt.z y˚T>±XÊ+, m.|æ.z Vü≤|”CŸ , 54 eT+&É˝≤\ m+Çz\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

q+<ë´\ &ç$»Hé nø√ºãsY31 (düTes¡íyês¡Ô) : H˚{Ï Ä<ÛäTìø£ ø±\+˝À ã+<Ûë\T ÄbÕ´j·T‘·\T m+‘·>± ~>∑C≤] b˛j·÷jÓ÷ ì‘·´+ eTq+ #·÷dü÷ÔH˚ ñHêï+ . nìï #√≥ $+≥÷H˚ ñHêï+.Á|üdüTú‘· j·TT>∑+˝Àªªqee÷kÕ\T yÓ÷dæø£ì ô|+∫q neTàø£Hêï, ªªqes¡‘êï\T <ë∫ô|{Ϻq neTà+fÒH˚ μμ m≈£îÿe Áù|eTqT #·÷|ü⁄‘·Tqï ø±˝≤*$.>=bÕŒ&ÉT eT+&É\+ >=bÕŒ&ÉT Á>±eT+ q+<äT ìedædüTÔqï n<äbÕ\ eTVü≤eTà(65)≈£î Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\T. Ç+{Ï ô|<ä›~≈£îÿqT ø√˝ÀŒsTTq ‘·sê«‘· nìï ‘·H˚ nsTT´, ø£wüº|ü&ç ô|<ä›yêfi¯fl #˚dæ+~.yÓ[flfi¯ó¢ #˚dæ+~.‘·q eTs¡D≤+‘·s¡+ ‘·q Ç<ä›] ≈£îe÷s¡T\≈£î ‘·q ù|]≥Tqï ¬s+&ÉT mø£sê\ bı\+ #Ó+<˚≥≥T¢ M\THêe÷ sêdæ+~. nsTT‘˚ $HêX¯ø±˝Ò $|üØ‘· ãT~Δ ø£<ë m˝≤¬>’Hê bı˝≤ìï kı+‘·+ #˚düTø√yê\Hêï <äTs¡T<˚›X¯+‘√ ÄyÓT ∫qï ø=&ÉT≈£î qøÏ© bÕdüT |ü⁄düÔø±\T düèwæº+∫ Ädæúô|’ ‘·q≈£î Vü≤≈£îÿ ñ+<äì Ä ‘·*¢ì Ç+{Ï qT+&ç ¬>+{≤&ÉT. ‘·q≈£î »]–q nHê´j·÷ìï eT+&É\ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚dæ˙ m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüTø√e≥+ ˝Ò<äì , ¬>+&Ó\$ùd˝≤ s√~k˛Ô+~. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T, $#ês¡D »]|æ+∫ Hê´j·T+»]π>˝≤ #·÷&Ü*ì q÷´dt ≥T&˚ ‘√ ‘Ó*dæ+~.

ÄsYmdt{Ï{Ï πø+Á<ä+ ÁbÕs¡+uÛÑ+

dæ+>∑|üPsY $e÷q+˝À kÕ+πø‹ø£˝À|ü+

&Ó’dt |üìrs¡Tô|’ ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±] Äsê

ø=*$T>∑T+&É¢, nø√ºãsY31 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ÄsYmdt{Ï{Ï πø+Á<ä+ @sêŒf…Æ+~. á πø+Á<ëìï me÷àØŒ eTÚ˝≤* k˛eTyês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. 14 @fi¯¢ ˝À|ü⁄ ã&ç ãj·T≥ |æ\¢\≈£î á πø+Á<ä+˝À ‘·–q •ø£åDì∫à ãfi¯¢˝À #˚]Œ+#˚+<äT≈£î á πø+Á<ä+ ñ<˚›•+#·ã&ç+~. á πø+Á<ä+ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ñbÕ<Ûë´j·TT\T , Á>±eTdüTú\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

$XÊK ;#Ys√&ÉT¶˝À ñ<äj·T+ y˚fi¯ yÓ÷{≤s¡T yêVü≤Hê\ ìùw<Ûä+ $XÊK|ü≥ï+ nø√ºãsY31 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|ü»˝À¢ yêVü≤q ø±\Twü´+ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+∫ ø±\TcÕ´ìï kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· ‘·–Z+#˚+<äT≈£î JMm+d” nH˚ø£ Á|üj·T‘êï\T #˚k˛Ô+~. Á|ü‹ k˛eTyês¡+ ‘·eT ñ<√´>∑T\T ôd’øÏfi¯¢MT<˚ sêyê\ì Ä<˚•+∫q ø£MTwüqsY ás√E yês¡T¶˝À¢ ôd’øÏfi¯¢ô|’H˚ dæã“+~‘√ ø£*dæ |üs¡´{Ï+#ês¡T. ~«#·Áø£yêVü≤Hê\ô|’ e∫Ãqyê]ì ø±sê´\j·T+˝ÀøÏ nqTeT‹+#·˝Ò<äT πs|ü{ÏqT+∫ ;#Ys√&ÉT¶˝À ñ<äj·T+ ◊<äT qT+∫ @&ÉTqïs¡ yÓ÷{≤s¡T yêVü≤Hê\qT ìùw~Û+#ês¡T.;#Ys√&ÉT¶˝À ôd’øÏ¢+>¥ #˚j·÷\qTπø yê]øÏ ñ∫‘·+>± n+~+#˚+<äT≈£î e+<ä ôd’øÏfi¯¢qT JMm+d” dæ<äΔ+ #˚dæ+~. bÕsƒ¡XÊ\\T m≈£îÿe>± ñqï#√≥ ≈£L&Ü yêVü≤q s¡Væ≤‘· ÁbÕ+‘ê\T>± Á|üø£{Ï+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê*.

e\dü\qT ìyê]kÕÔ+: &=ø±ÿ nq+‘·|ü⁄s¡+ nø√ºãsY31 (düTes¡íyês¡Ô) : rÁe ø£s¡e⁄qT m<äTs=ÿ+≥Tqï nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢qT+∫ e\dü\qT ìyê]kÕÔeTì Á>±MTD≤_Ûeè~ΔXÊK eT+Á‹ &=ø±ÿ e÷DÏø£´es¡Á|ükÕ<é nHêïs¡T.õ˝≤¢ düMTøå± düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§Zqï Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñbÕ~ÛVü‰MT |ü<∏äø±ìï |üø£&É“+B>± neT\T #˚dæ e\dü \≈£î n&ÉT¶ø£≥ºy˚kÕÔeTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±˝À¢ ì<ÛäT\ <äT]«ìjÓ÷>±ìï n]ø£&É‘êeTì nHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À eT+Á‘·T\T s¡|òüTT Msê¬s&ç¶, XË’\C≤Hê<∏é, myÓT¢beT˝Ò´\T ej·÷´e⁄\ πøX¯yé, >∑Tsêï< Ûä¬s&ç¶, eT<ÛäTdü÷<äq>∑TbÕÔ, düT<Ûëø£sY\‘√ bÕ≥T õ˝≤¢≈£î #Ó+~q n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêh @sêŒ≥T≈£î, s¡#·Ãã+&É≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äT eT+Á‹ kÕs¡j·T´ ôV’≤<äsêu≤<é nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T≈£î , s¡#·Ãã+&É neT\T≈£î m˝≤+{Ï dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì ;d” dü+πøåeT XÊK eT+Á‹ ãdü«sêE kÕs¡j·T´ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T.Á|ü‘˚´ø£ sêh @sêŒ≥T ø√dü+ b˛sê&ÉT‘·÷H˚ n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§Z+{≤eTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.ø±+Á¬>dtqT $&ç∫yÓ[flq myÓTà˝Ò´\T ‹]– kı+‘· >∑÷{ÏøÏ #˚s¡T≈£î+{≤s¡ì eT+Á‹ ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.bÕغì M&çq yê]ô|’ m˝≤+{Ï $eTs¡Ù\T #˚j·Te<ä›ì Äj·Tq düVü≤#·s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T.

‘·+Á&çì n&ɶ+ ô|≥Tº≈£îì ÄdüTÔ\T ≈£L&Éu…{≤ºs¡T: MôV≤#Y ôV’≤<äsêu≤<é nø√ºãsY31 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘·+Á&çì n&ÉT¶ ô|≥Tº≈£îì »>∑Hé ÄdüTÔ\T ≈£L&Éu…{≤º&Éì sê»´düuÛÑ düuÛÑT´\T $.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ Äs√|æ+#ês¡T. 2003 ˝À yÓ’mdt ‘·q Çfi¯¢qT &Óe\|tyÓT+{Ÿ≈£î Ç#êÃs¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. yÓ’mdt sê»ø°j·÷˝À¢ ˝Òq|üŒ{Ï qT+∫ ‘êeTT ø±+Á¬>dt˝À ñHêï, ‘êyÓT+<äT≈£î yÓ’dt˝≤ dü+bÕ~+#·˝Òø£b˛j·÷eTì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T.‘Ósêdü πøe\+ ñ<ä´e÷\T #˚j·T&ÜìøÏ , ©&ÉsYwæ|t ô|+#·Tø√e&ÜìøÏ e÷Á‘·y˚Tqì, ‘Ó\+>±D Ç#˚Ã~ ø±+Á¬>ùdqì MôV≤#Y düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt ‘Ó\+>±D Ç∫Ãq ‘·sê«‘· πød”ÄsY ~yêfi≤ rkÕÔ&ÉHêïs¡T.ø±+Á¬>dt˝À ñ+&ç b˛sê&Ü* ø±˙ bÕغì M&ç‘˚ ‘Ó\+>±D |üdü+<äqTø√e&É+ ÁuÛÑy˚Tqì eT+Á‹ ^‘ê¬s&ç¶ nHêïs¡T.

s¡÷bÕsTT øÏ˝À_j·T´ |ü<∏äø£+˝À nÁø£e÷\qT düVæ≤+#·+ ne⁄≈£î, nø√ºãsY31 düTes¡íyês¡Ô : H˚{Ï qT+∫ neT\e⁄‘·Tqï s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ neT\T˝À nÁø£e÷\≈£î ‘êe⁄ ˝Ò<äì ‘·Vü≤•˝≤›sY e÷\ø=+&Éj·T´ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á |ü<∏äø£+ $wüj·T+˝À m˝≤+{Ï neø£‘·eø£\T #√≥T #˚düT≈£îHêï ‘·eT <äèwæºøÏ yÓ+≥H˚ rdüT≈£î sêyê\ì ø√sês¡T. m˝≤+{Ï nÁø£e÷\qT , bıs¡bÕ≥¢qT á |ü<∏äø£+ neT\T $wüj·T+˝À düVæ≤+#·uÀeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

‘ê&ç|üÁ‹ s¡Vü≤<ë]ô|’ yêVü≤Hê\ ‘·ìF ø=*$T>∑T+&É¢, nø√ºãsY31 düTes¡íyês¡Ô : bı©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝Àì q+<ë´\ ‘ê&ç|üÁ‹ s¡Vü≤<ë]ô|’ yêVü≤Hê\qT b˛©düT\T ‘·ìF #˚kÕs¡T. k˛eTyês¡+ ~«#·Áø£yêVü≤Hê\qT ‘·ìF #˚dæ ]ø±s¡T¶\qT b˛©düT\T |ü]o*+#ês¡T. Á&Ó’$+>¥ ˝…’ôdqT‡\T ˝Òì yê]øÏ »]e÷Hê\T $~Û+#ês¡T. á $wüj·÷ìï môd’‡ ‘·T\d”sêyéT yÓ\¢&ç+#ês¡T.

ª10 >∑+≥\ bÕ≥T Ä\dü´+ #ÓHÓ’ï,nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : #ÓHÓ’ï qT+∫ dæ+>∑|üPsY≈£î yÓfi≤¢*‡q $e÷q+˝À kÕ+πø‹ø£˝À|ü+ ‘·˝…‘·Ô&É+‘√ 10 >∑+≥\ bÕ≥T Ä\dü´yÓTÆ+~. dæ+>∑|üPsY qT+∫ f…Æ>∑sY msTTsYyÓdt $e÷q+ Ä~yês¡+ sêÁ‹ 11 >∑+≥\≈£î #ÓHÓ’ï #˚s¡T≈£î+~. ‹]– á $e÷q+ 161 eT+~ Á|üj·÷DÏ≈£î\‘√ sêÁ‹ 12.15≈£î ãj·T\T<˚πs+<äT≈£î dæ<äΔyÓTÆ+~. kÕ+πø‹ø£˝À|ü+ ‘·˝…‘·Ô&É+‘√ $e÷q+ yÓTTsêsTT+∫+~. Ç+õ˙s¡T¢ eTs¡eTà‘·T #˚ùd+<äT≈£î $|òü\j·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq 4.30 >∑+≥\ es¡≈£î ≈£L&Ü ≈£L&Ü ø£<ä\ ø£b˛e&É+‘√ Á|üj·÷DÏ≈£î\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ∫es¡≈£î Á|üj·÷DÏ≈£î\qT z ôVAf…˝Ÿ˝À ãdü #˚sTT+∫ ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\ ‘·sê«‘· Á|ü‘˚´ø£ $e÷q+˝À |ü+bÕs¡T. Ç<˚$<Ûä+>± #ÓHÓ’ï qT+∫ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î eTT+ãsTTøÏ ãj·T\T<˚sê*‡q Ç+&çj·THé msTTsY˝…’Hé‡ $e÷q+ ≈£L&Ü ø=ìï ø±s¡D≤\ e\¢ Ä\dü´+>± ø£<ä*yÓ[¢+~.

e÷JeT+Á‹ ø£{≤º≈£î C≤MTqT eT+ps¡T u…+>∑Tfi¯Ss¡T, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : ø£sêí≥ø£ bÕ]ÁXÊ$Tø£ ÁbÕ+‘ê\ n_Ûeè~Δ dü+düú (πø◊@&û;) uÛÑ÷ ≈£î+uÛÑø√D+ πødüT˝À ø£düº&û˝ÀqTqï ;CÒ|” H˚‘·, e÷J eT+Á‹ ø£{≤º düTÁuVü≤àD´ Hêj·TT&ÉT≈£î C≤MTqT eT+p¬s’+~. á πødüT˝À Çø£ÿ&ç ˝Àø±j·TTø£Ô Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº eT÷&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·+ Äj·TqTï p´&çwæj·T˝Ÿ ø£düº&ûøÏ Ä<˚•+#·&É+‘√ b˛©düT\T |üs¡|üŒq nÁ>∑Vü‰s¡ C…’\T≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Äj·Tq eTT+ãsTT˝À ø±´q‡sY≈£î ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡T. Äj·Tqs¡ø£Ô ø±´q‡sY‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·T+&É&É+‘√ ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î Çø£ÿ&ç $ø√º]j·÷ ÄdüT|üÁ‹˝À #˚]à ∫øÏ‘·‡ ø=qkÕ–+#ês¡T. |ü\Te÷s¡T¢ Äj·Tq u…sTT\T nØ®\qT ˝Àø±j·TTø£Ô ø√s¡Tº, ôV’≤ø√s¡Tº\T ‘√dæ|ü⁄#·TÑ·÷ e#êÃsTT. kı+‘· Ks¡TÃ\‘√ eTT+ãsTT˝À ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#·Tø√e&ÜìøÏ |ü~s√E\ ÁøÏ‘·+ ôV’≤ø√s¡Tº nqTeT‹∫Ã+~. á HÓ|ü<Ûä´+˝À Äj·Tq nØ®ì |ü]o*+∫q ôV’≤ø√s¡Tº <Ûäsêàdüq+ k˛eTyês¡+ wüs¡‘·T\‘√ ≈£L&çq C≤MTqT eT+ps¡T #˚dæ+~. Á|üdüTÔ‘·+ eTT+usTT ©˝≤e‹ ÄdüTÁ|ü‹˝À ø£{≤º≈£î ∫øÏ‘·‡ ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. C≤MTqT <äøÏÿq|üŒ{Ïø° ∫øÏ‘·‡ |üPs¡ÔsTTq ‘·s¡Tyê‘· u…+>∑fi¯Ss¡T≈£î ‹]– e#˚à neø±X¯+ ñ+~.

lXË’\+ Ms¡XË’e ñe÷|ü‹ |ü+&ç‘êsê<ÛäT´\T •yÓ’ø£´+ Ä<√ì, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü|ü+#·+˝Àì Á|üdæ~› >±+∫q CÀ´‹]¢+>±\˝À ˇø£f…Æq lXË’\+ CÀ´‹]¢+>∑ Ms¡XË’e eT‘·+≈£î #Ó+~q lXË’\+ jÓTTø£ÿ |üPs¡«eTsƒê~Û|ü‹jÓÆTq lll 1008 dü«s¡Zdæ+Vü≤ düHêBX¯ó&ÉT nsTTq ñe÷|ü‹ |ü+&ç‘êsê<Ûä´kÕ«eTT\T Ä~yês¡+ s√Eq dü«s¡ZdüTÔ˝…’Hês¡T. M] n+‘·´ÁøÏj·T\T ø£sêï≥ø£˝Àì <ëeD–] ‘ê\÷ø± j·T+<äT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á n+‘·´ÁøÏj·T\≈£î <˚X¯$<˚XÊ\ qT+&ç kÕ«eTT\T, \ø£å˝≤~eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T,•yê#ês¡T´\T, |”sƒê~Û|ü‘·T\T Vü‰»¬s’Hês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ »+>∑j·T dü+πøåeT dü+|òüT+ jÓTTø£ÿ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ãdüesê»kÕ«$T Ä<√ì j·T+<äT ‘·eT eTsƒ¡+ q+<äT dü+‘ê|üdüuÛÑ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ lll 1008 lXË’\+ |üPs¡« »>∑<äTZs¡Te⁄ nsTTq ñe÷|ü‹ |ü+&ç‘êsê<Ûä´kÕ«$T yês¡T 1940 dü+e‘·‡s¡+ q+<äT <ëeD–] j·T+<äT »ìà+#ês¡T. kÕ«$Tyês¡T Vü≤j·÷+˝À lXË’\+ j·T+<äT y˚<äbÕsƒ¡XÊ\\T q&ç|æ+∫ m+‘√ eT+~ »+>∑eT÷\ø£+ yÓ’~ø£ CÀ´‹wü´+ j·T+<äT ÁbÕMD´+ <Ûë]àø£, |ü⁄sêD≤\T H˚]Œ+#ês¡T. k˛eTyês¡+ nìï sêÁcÕº\ <˚yê\j·÷\ j·T+<äT Á|üeTTK |üPC≤]>± yê]ì ìj·T$T+∫ <Ûäs¡àÁ|üuÀ<ÛäeTT\≈£î m+‘√ ø£èwæì >±$+#ês¡T. k˛eTyês¡+ lXË’\+ Ç+‘· n_Ûeè~Δ #Ó+~ <Ûë]àø£eTTqT bı+~+~ n+fÒ n~ kÕ«eTT\ yê] ø£èwæ nì >∑s¡«+>± #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. kÕ«$Tyês¡T ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯+, ø£qï&É, Væ≤+~, eTsê]ƒ, Ç+^¢wt uÛ≤wü\+<äT eT+∫ ÁbÕMD´+ bı+~ $<˚XÊ\˝À $<ä´qT nuÛÑ´dæ+∫ eT+∫ y˚<ë+‹>± Äj·Tq $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+‘êq düuÛÑ˝À n<Ûä´≈£åî\T eT*¢ø±s¡T®q kÕ«$T, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ‘·\eT]kÕ«$T, leTT<äTø£j·T´kÕ«$T, $»j·TkÕ«$T, sêeT*+>∑j·T´ kÕ«eTT\T yê]øÏ |òüTq+>± dü+‘ê|üdüuÛÑqT ìs¡«]Ô+#ês¡T.

Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, kÕ«‘·+Á‘·´+ nq+‘·s¡+ s¡C≤ø±s¡T\ nsê#·ø±ìï s¡ø£åD eT+Á‹>± u≤<Ûä´‘êj·TT‘·+>± nDÏ∫y˚j·T≈£î+fÒ ÄHê&˚ ôV’≤<äsêu≤<äTqT $T˙ bÕøÏkÕÔHé>± >∑T]Ô+#˚ yês¡ì Äj·Tq ‘Ó*|æHês¡T. Ç~ eTq sêÅcÕºìøÏ Äj·Tq #˚dæq >=|üŒ y˚T\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·T+.u≤ãTsêe⁄, dæ.ôV≤#Y. düTu≤“sêe⁄, n<Ûë´|üø£ ãè+<ä+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

ñ<√´>∑ uÛÑè‹ ô|+|ü⁄<ä\≈£î <äs¡U≤düTÔ\T ÄVü‰«q+ ø£s¡÷ï\T $<ä´, nø√ºãsY31 (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T>± |üì#˚k˛Ôqï yês¡T ‘·eT ñ<√´>∑ uÛÑè‹ ô|+|ü⁄<ä\¬ø’ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì &çÇz &ç. yÓ+ø£≥düTã“j·T´ dü÷∫+#ês¡T. k˛eTyês¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á |üØø£å\T ¬s+&ÉT e÷<Ûä´e÷\˝À »s¡T>∑Tqì, nuÛÑ´s¡Tú\T ¬s+&ÉT e÷<Ûä´e÷˝À¢ sêj·÷\qT≈£î+fÒ s¡÷. 150\T , ˇπø e÷<Ûä´eT+˝À sêj·÷\qT≈£î+fÒ s¡÷. 100\T s¡TdüTeTT>± #Ó*¢+#ê\Hêïs¡T. á s¡TdüTeTTqT mdt._.◊., ˝Ò<ë mdt._.ôV≤#ÛY\˝À ôdÁ¬ø≥] ≥T <ä ø£MTwüqsY |òüsY >∑es¡ïyÓT+{Ÿ m>±®$TH˚wüHé, @.|æ.. ôV’≤<äsêu≤<é ù|]≥ &ç.&ç. rj·÷*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. |üØø£å s¡TdüTeTTqT qe+ãs¡T 10 ˝À>± #Ó*¢ùdÔ s¡÷. 150\T>±, 25 ˝À>± nsTT‘˚ s¡÷. 60\ n|üsê<Ûä s¡TdüTeTT‘√ 21 eT]j·TT 28e ‘˚B˝À¢>± &ç.Ç.z. ø±sê´\j·T+˝À n+<˚˝≤ <äs¡U≤düTÔ\T |ü+bÕ\Hêïs¡T. 30.12.2011q ‘=* e÷<Ûä´eT+, 31 q ¬s+&√ e÷<Ûä´eT+ ñ<äj·T+ 11.30 >∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2.30 >∑+≥\ es¡≈£î $XÊK|ü≥ºD+, $»j·Tyê&É,ø£&É|ü, es¡+>∑˝Ÿ, ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢˝À¢ »s¡T>∑Tqì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

Äs√>∑´l yÓ’<ä´ •_s¡+ $»j·Te+‘·+ Ä\÷s¡T, nø√ºãsY31 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì yÓTT\>∑e*¢ ø={≤º\ Á>±eT+˝À k˛eTyês¡+ Äs√>∑´l •_s¡+ »]–+~. &Üø£ºsY s¡$≈£îe÷sY á •_sêìï ˝≤+#Û·q+>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á •_sêìøÏ <ë<ë|ü⁄ 300 \ eT+~øÏ ô|’>± s√>∑T\T Vü‰»¬s’ yÓ’<ä´ ùde\qT bı+<ës¡T. yê´~Û ìsêΔs¡D nsTTq ø=+<ä]ì ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\≈£î yÓ’<äT´\T |ü+bÕs¡T. 100 eT+<äì Ä<√ì @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ ¬s|òüsY #˚kÕs¡T. $T–*q yê]øÏ á •_s¡+˝ÀH˚ ∫øÏ‘·‡ #˚dæ ‘·–q eT+<äT\qT n+<äCÒkÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äs√>∑´ $TÁ‘· dæã“+~ l<ÛäsY, düTuÛ≤Hé, s¡+>∑kÕ«$T, @mHém+\T düT>∑TD, d”‘·eTà, ÄXÊes¡ÿs¡T¢, n+>∑Héyê&û es¡ÿs¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

md”‡, md”º nÁ{≤dæ{Ï πødüT qyÓ÷<äT ø=*$T>∑T+&É¢, nø√ºãsY31 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Ç{Ïø±´\ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ‘√≥ •eHêsêj·TD ¬s&ç¶ MT<ä md”‡, md”º nÁ{≤dæ{Ï πødüT qyÓ÷<Ó’+~. »eTTà\ eT&ÉT>∑T »+ø£åHé e<ä› ‘√≥ •eHêsêj·TD ¬s&ç¶ ms¡Tø£* Á|üMDY≈£îe÷sYqT ≈£î\+ ù|s¡T‘√ <ä÷wædüTÔ+&É>± Á|üMDY ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T n&ÉT¶|ü&ܶs¡T. B+‘√ yê]ì ôd’‘·+ Äj·Tq <äTsꓤwü˝≤&çq≥T¢ dü«j·T+>± Á|üMDY ‘·+Á&ç *+>∑eTj·T´, ‘·*¢ ≈£îfi≤¢j·TeTà\T ø=*$T>∑T+&É¢ b˛©düT ùdºwüHé≈£î e∫à |òæsê´<äT #˚kÕs¡T. B+‘√ môd’‡ ‘·T\d”sêyéT md”‡, md”º πødüT qyÓ÷<äT #˚kÕs¡T.

ÄsY.&ç.z Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛÑ÷eTT\T ø√˝ÀŒsTTq yê]øÏ #Ó≈£îÿ\ |ü+|æD° q+<ë´\ {ÖHé nø√ºãsY 31 (düTe s¡íyês¡Ô) q+<ë´\ {ÖHé |ü]~Û˝Àì kÕúìø£ ÄsY.&ç.z ø±sê´\j·T+ q+<äT Á|ü‹ k˛eTyês¡+ »]π> ªª Á|üC≤<äsꓤsYμμ ø±s¡´Áø£eT+ düC≤e⁄>± kÕ–+~. C≤rj·T s¡Vü‰<ë] 18 s√&ÉT¶ $düÔs¡D |üqT\˝À uÛ≤>∑+>± uÛÑ÷eTT\T ø√˝ÀŒsTTq yê]øÏ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ÄsY.&ç.z e+ø£sY Ä<Ûä«s¡´+˝À #Ó≈£îÿ\T |ü+|æD° #˚j·T&É+ »]–+~.•]yÓ\¢ yÓT≥º≈£î #Ó+~q 28 eT+~øÏ 68\ø£å\ 32 y˚\s¡÷.\T , j·TÁs¡>∑T+≥¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q 32 eT+~øÏ 1.52 \ø£å\ s¡÷. \ø£å\ s¡÷.\ #Ó≈£îÿ\qT u≤~Û‘·T\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+>± |ü+|æD° #˚j·T&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mHéôV≤#Y.18. ‘·Vü‰•˝≤›sY XÊ\qï, ÄsY&ûy√ ,@y√, Ä~Hêsêj·TD¬s&ç¶ , •]yÓ\¢ eT+&É\ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÄVü‰s¡ _\T¢ô|’ dü+Á|ü~+|ü⁄\T |üP]Ô ªÄ+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ $TqVü‰ nìï sêÁcÕº\ n_ÛÁbÕj·÷\T ùdø£]+#ê+:<ÛëeTHé q÷´&Ûç©¢ nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô):C≤rj·T ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘· _\T¢ô|’ dü+Á|ü~+|ü⁄\ Á|üÁøÏj·T <ë<ë|ü⁄>± |üP]Ô ø±e∫Ã+<äì ÄVü‰s¡ eT+Á‹‘·«XÊK yÓ\¢&ç+∫+~. _\T¢ eTTkÕsTT<ëqT e#˚à HÓ\ 20 Hê{Ïø£˝≤¢ eT+Á‹ es¡Z+ eTT+<äT Á|üy˚X¯ ô|&É‘êeTì ‘Ó*|æ+~. ªªnìs¡ø±\ |üqT\T |üP]Ô#˚E≈£îì.. C≤rj·T ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘· _\T¢ eTTkÕsTT<ëqT qe+ãsY 20˝À>± eT+Á‹es¡Z+ m<äT≥ ñ+#ê\ì uÛ≤$düTÔHêïqTμμ nì πø+Á<ä ÄVü‰s¡, $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ e´eVü‰sê\ XÊK eT+Á‹ ¬ø.$ <ÛëeTdt k˛eTyês¡+ $˝Òø£s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. ªªdü+Á|ü~+|ü⁄\ Á|üÁøÏj·T <ë<ë|ü⁄>± |üP]ÔsTT+~. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ $TqVü‰.. nìï sêÁcÕº\ n_ ÛÁbÕj·÷\T ùdø£]+#ê+μμ nì Äj·Tq $e]+#ês¡T. C≤rj·T ÄVü‰s¡ uÛÑÁ<ä‘· #·≥º+ $wüj·TyÓTÆ <ÛëeTHé X¯ìyês¡+ j·T÷|”@ #ÛÓ’sY|üs¡‡Hé k˛ìj·÷>±+BÛ‘√ #·]Ã+#ês¡T. <˚X¯+˝Àì 70 XÊ‘·+ CHêuÛ≤≈£î sêsTTrô|’ ÄVü‰i <ÛëHê´\T bı+<˚ Vü≤≈£îÿ ø£*Œ+#ê\ì Á|ü‹bÕ~‘· _\T¢˝À \ø£å´+>± ìs¡ísTT+#ês¡T.

øÏ]ZõkÕúHé n<Ûä´≈£åî&ç>± n‘·+ãj˚T|t _ôwÿø˘, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : øÏs¡ZõkÕΔHé ø=‘·Ô n<Ûä´≈£åî&ç>± n\eTCŸu…ø˘ n‘·+ãj˚Tyé(55) mìïø£j·÷´ s¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Á|ü<Ûëì>± ñqï Äj·Tq. Ä~yês¡+ Hê{Ï n<Ûä´ø£å mìïø£˝À¢ 63 XÊ‘·+ z≥T¢ kÕ~Û+#ês¡T. 2010˝À ≈£îs¡àHéu…ø˘ _ø£j˚Tyé bÕ\q≈£î e´‹πsø£+>± »]–q ‹s¡T>∑Tu≤≥T nq+‘·s¡+ s√s¡a÷ ˇ‘·T+ãjÓ÷e n<Ûä´≈£åî&ç>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT ˇ‘·T+ãj˚Te kÕúq+˝À Äj·Tq≈£î düìïVæ≤‘·T&Ó’q n+‘·ãj˚Tyé |”sƒêìï n~Ûs√Væ≤+#·qTHêïs¡T. mìïø£˝À¢ n+‘·ãjÓ÷yé düMT|ü Á|ü‘·´s¡Tú\T n&ÜU≤Hé eT<äTeTs√yé, ø£∫+u…ø˘ ‘·wæj·÷yé\≈£î ‘·˝≤ 15 XÊ‘·+ ø£Hêï ‘·≈£îÿe z≥T¢ yê#·ÃsTT. yÓTT‘·Ô z≥¢˝À n‘·+ãjÓ÷yé dü>±ìøÏ ô|’>± z≥T¢ kÕ~Û+∫q+<äTq ¬s+&√ sö+&é b˛*+>¥ ìs¡«Væ≤+#ê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì πø+Á<ä mìïø£\ ø£$TwüHé Á|üø£{Ï+∫+~. mìïø£˝À¢ ô|<ä›jÓT‘·TÔq neø£‘·eø£\T »]>±j·Tì eT<äTeTs√yé, ‘·wæjÓ÷yé Äs√|æ+#ês¡T. øÏ]ZõkÕÔHé˝À >∑‘· ¬s+&ÉT <äXÊu≤›˝À¢ mqï&É÷ n<Ûä´ø£å uÛ≤<Ûä´‘·\ e÷]Œ&ç kÕ|ò”>± kÕ>∑˝Ò<äT.

◊ø±dü uÛ≤s¡‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä<Ûë´‹àø£ ø±s¡´Áø£e÷\T q+<ë´\, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): |üs¡eT•e⁄ìøÏ Á|”‹ø£s¡yÓTÆq ø±ØÔø£e÷dü+˝À 22 eT+&É˝≤\˝À 125 Á>±e÷\˝À 10 y˚\ ≈£î≥T+u≤\˝À ◊ø±dü uÛ≤s¡‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À •yês¡Ãq ø±s¡´Áø£eTeTT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ø±s¡´<ä]Ù _.$.Hêπ>+Á<äÁ|ükÕ<é ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. q+<ë\´ |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ ñ‘·Ôsê~ÛeTsƒ¡+˝À »]–q düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, nìï s¡+>±\˝À n$˙‹ sê»´y˚T\T‘·Tqï H˚{Ï düe÷»+˝À Á|üXÊ+‘· JeHêìøÏ •e⁄ìï Äsê~Û+#·≥y˚T |ü]cÕÿs¡eTHêïs¡T. ∫qï ∫qï uÒ<ÛäuÛ≤yê\T eT]∫, Á|ü»\+<äs¡÷ düyÓTÆK´+>±, düeTq«j·T+˝À J$+#ê\ì uÛ≤eq ô|+bı+~+#·&É+ ø√düy˚T á ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T.

|òüTq+>± m◊{Ïj·TTd” 91e e´ekÕú|üø£ ~H√‘·‡e+ ø£s¡÷ï\T, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ m◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+ q+<äT m◊{Ïj·TTdæ 91e e´ekÕú|üø£ ~H√‘·‡e C…+&ÜqT õ˝≤¢ >ös¡e n<Ûä´≈£åî\T eTH√Vü≤sYe÷DÏø£´+ m>∑Ty˚j·T>± nq+‘·s¡+ m◊{Ïj·TTdæ ø±sê´\j·T+ q+<äT düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù j·Tdt.eTTHÓ|üŒ n<Ûä´≈£åî\T |æ.Á|üuÛ≤ø£sY, ø±sê´ìsê«Vü≤ n<Ûä´≈£åî\T |æ.düT+ø£j·T´, õ˝≤¢ ñbÕ<Ûë´≈£åî\T $.düT+ø£qï õ˝≤¢ ø√XÊ~Ûø±] mdt.eT>∑T“˝Ÿ, Vü≤e÷* es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£fÒwt Vü≤qTeT+‘·T, kÕ«eTT\T, Ä{Àj·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T >∑DÒwt, sêeT÷Hêj·Tø˘, n+>∑Héyê&ç Hêj·T≈£îsê\T sêy˚TX¯«], düTo\ q>∑s¡ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù $.ÄsY.Hêj·TT&ÉT bÕ˝§Zq&É+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ kÕ«‘·+Á‘·´+ sêø£ |üPs¡«y˚T 1920˝À u§+u≤sTT q>∑s¡+˝À n|üŒ{Ï kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT\T ˝≤˝≤\»|ü‹sêjYT Ä<Ûä«s¡´+˝À @s¡Œ&çq yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï ø±]àø£dü+|òüT+ m◊{Ïj·TTdæ <˚X¯ kÕ«‘·+Á‘·´+ ø√dü+ b˛sê{≤\T kÕ–+∫q dü+düú m◊{Ïj·TTdæ nì n+‘˚ ø±≈£î+&Ü <˚X¯+˝Àì ñ<√´>∑ ø±]à≈£î\ Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ düeTs¡o\ b˛sê{≤\T #˚dæ 1948 ø±]à≈£î\ ø£˙dü y˚‘·q #·≥º+ 1970 ø±+Á{≤≈£îº ¬sqT´˝ÒwüHé nuÀ*wüHé j·÷ø˘º 1952 bÕ]ÁXÊ$Tø£ $esê\ #·≥º+‘√ bÕ≥T ø±]à≈£î\≈£î |æ.m|òt, Ç.mdt.◊ uÀqdt, ô|q¸Hé‘√ ˝≤+{Ï nH˚ø£ Vü≤≈£îÿ\qT ø±]à≈£î\≈£î, ñ<√´>∑T\≈£î kÕ~Û+∫q @¬ø’ø£ ø±]àø£ dü+|òüT+ m.◊.{Ï.j·TT.dæ nì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. H˚&ÉT πø+Á<ä sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T nqTdü]düTÔqï ø±]àø£, ñ<√´>∑ e´‹πsø£ $<ÛëHê\≈£î ìs¡düq ì‘·´+ b˛sê{≤\T ì*|æ b˛sê&ÉT‘·T+~. m.◊.{Ï.j·TT.dæ nì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.


@ø°ø£è‘· |ò”E $<Ûëq+‘√ ã&ÉT>∑T\T ñqï‘· $<ä´≈£î <ä÷s¡+ ø£s¡÷ï\T, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): @ø° ø£è‘· |ò”E\ $<Ûëq+ô|’ kÕúìø£ eT<ä÷›sYq>∑sY ;d”,md”‡,md”º,yÓTÆHêغ $<ë´]ú düe÷K´ ø±sê´\j·T+˝À Ç+»˙]+>¥ Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ $<ë´s¡Tú\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. düe÷y˚XÊìøÏ õ˝≤¢ ñbÕ<Ûë´≈£åî\T sêeTø£èwüí n<Ûä´ø£å‘·q »]–q á düe÷y˚XÊìøÏ $<ë´]ú düe÷K´ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT \ø°åàqs¡dæ+Vü≤ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eè‹Ô $<ë´ ø£fi≤XÊ\˝À¢ @ø° ø£è‘· |ò”E\ $<ÛëHêìï neT\T #˚ùdÔ Á|ü‹uÛÑ ñqï ;d”,md”‡,md”º,yÓTÆHêغ $<ë´s¡Tú\T ñqï‘· #·<äTe⁄\≈£î <ä÷s¡+ nj˚T´ Á|üe÷<ä+ ñ+<äì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. @ø° ø£è‘· |ò”E\ $<Ûëq+ neT\T #˚ùdÔ ÁøÏ+~ dü+e‘·‡s¡+ m πø≥–]˝À 31,000 ñqï |ò”E @ø° ø£è‘· |ò”E $<Ûëq+ e\q 95,000 s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î n<˚ $<Ûä+>± bòÕsêàdæ&ç ø£s¡÷ï\T m πø≥–] 68,000, _ πø≥–] 1,55,000 s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+~. Bì e\q ù|<ä

eT+>∑fi¯yês¡+, 1 qe+ãsY 2011

nÁø£eT+>± uÛÑ÷$T e÷]Œ&ç

ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\ $<ë´s¡Tú\T |ò”E\T #Ó*¢+#·˝Òø£ ø±s√Œπs{Ÿ $<ë´ dü+düú\T d”≥T¢ ø√˝ÀŒsTT ;d”,md”‡,md”º,yÓTÆHêغ $<ë´s¡Tú\≈£î #·<äTe⁄\T n+<äì Á<ëø£å>± #˚j·T&ÜìøÏ á Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\THêïs¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ù|<ä $<ë´s¡Tú\ |üøå±q e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï Á|üuÛÑT‘·«+ ôV’≤ø√s¡Tº ùdºqT mÁs¡y˚ùd $<Ûä+>± düTÁ|”+ø√s¡Tº πødüT y˚dæ @ø°ø£è‘· |ò”E $<Ûëq+ s¡<äT› #˚j·T&ÜìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À $<ë´]ú düe÷K´ Ä<Ûä«s¡´+˝À sêÁwüº yê´|üÔ+>± Á|üuÛÑT‘ê«ìï e´‹πsø£+>± ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\ $<ë´s¡Tú\T Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ‹s¡>∑ã&É‘ês¡ì Äj·Tq Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T •eø£èwüíj·÷<äyé, q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù eTùV≤wt, q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî&ÉT $.$.Hêj·TT&ÉT, Hêj·T≈£î\T s¡+>∑qï, •e≈£îe÷sY, sêeTT&ÉT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô

ôV’≤<äsêu≤<é

ø£qï _&ɶ\qT ø£&É‘˚]Ãq ø£kÕsTT ‘·+Á&ç |òüTq+>± Ç+~s¡>±+BÛ es¡ú+‹

m&ÉŒ*¢, nø√ºãsY 31(düTes¡íyês¡Ô):m&ÉŒ*¢ eT+& É\+˝Àì ≈£îs¡ï|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q øÏcÕ ºu≤sTT yÓ’|òtÄ|òt »>∑‘Ydæ+>¥øÏ #Ó+~q 2.20 uÛÑ÷$Tì düπs« HÓ+.154/Ç e÷J Á>±eT düs¡Œ+#Y sê+¬s&ç¶ ÄÁø£eT+>± ‘·q ù|s¡T MT<ä e÷]Œ&ç #˚düT≈£îHêï&Éì k˛eTyês¡+ øÏcÕºu≤sTT ã+<ÛäTe⁄\T eT+&É\ m+ÄsYy√ ns¡Ãq≈£î |òæ sê´<äT #˚XÊs¡T.ô|’ $wüj·T+ô|’q $#ês¡D »]|æ øÏcÕºu≤sTTøÏ Hê´j·T+ #˚j·÷´\ì |òæsê´<äT˝À ù|s=ÿHêïs¡T.

$Á>∑Vü‰ìøÏ bÕ˝≤_Ûùwø£+ ìC≤e÷u≤<é, nø√ºãsY 31(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):dü«ØZj·T uÛ≤s¡‘· e÷J Á|ü<Ûëì Ç+~sê >±+BÛ 27e es¡ú+‹ì õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+ |òüTq+>± Hêj·T≈£î\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ ø£+Á<ä+˝Àì bÕغ ø±sê´\j·T+˝À &çdædæ n<Ûä´≈£åî\T >∑&ÉT>∑T >∑+>±<ÛäsY Ç+~sê>±+BÛ ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T.n+‘˚ø±≈£î+&Ü q>∑s¡+˝À |ü⁄˝≤+>¥ Á_&ç® e<ä› >∑\ Ç+~sê >±+BÛ $Á>∑Vü‰ìøÏ Hêj·T≈£î\T bÕ˝≤_Ûùwø£+ #˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“+>± >∑&ÉT>∑T >∑+>±<ÛäsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç+~sê >±+BÛ <˚X¯ Á|ü»\≈£î #˚dæq ùde\qT ø=ìj·÷&Üs¡T.ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ n_Ûeè~›øÏ mH√ï dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT n+~+#ês¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.sêÁwüº ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ sêÁwüº Á|ü»\≈£î n_Ûeè~› dü+πøåeT |ü<∏äø±\T neT\T|üs¡TdüTÔ+<äì, Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± qe+ãsY 1 qT+∫ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ 1 s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·T´+ |ü<∏äø£+ #˚|ü≥ºqTHêïs¡ì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+~s¡eTà Çfi¯fl≈£î n+<äì _\T¢\T Çã“+<äT˝À¢ \_›<ës¡T\T ìC≤+kÕ>∑sY , nø√ºãsY 31 ( düTes¡íyês¡Ô ) : Ç+~s¡eTà _\T¢\T \_›<ës¡T\≈£î n+<ä≥+ ˝Ò<äì ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·÷ìøÏ k˛eTyês¡+ \_›<ës¡T\T ‘·s¡* e#êÃs¡T. ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝À >±*|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q 20 eT+~ \_›<ës¡T\T n~Ûø±s¡T\T #Ó|üŒ&É+‘√ Ç+~s¡eTà Çfi¯flqT ì]à+#·Tø√>± yê{ÏøÏ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î _\T¢\T #˚*¢+#·≥+˝À n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. k˛eTyês¡+ s√E eT+&É\ ø±sê´\j·T+˝À ñqï Vü‰dæ+>¥ n~Ûø±] ø±sê´\j·÷ìøÏ sê>∑ Vü≤Ödæ+>¥ n~Ûø±s¡T\T mes¡T ˝Òø£b˛e&É+‘√ yês¡T ìsêX¯|üs¡T˝…’ $˝ÒKs¡T\ eTT+<äT Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±sê´\j·÷\ #·T≥Tº ‹]–q Ç+~s¡eTà Çfi¯fl _\T¢\T düÁø£eT+>± n+~+#·≥+ ˝Ò<äì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Çø£HÓ’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ >±*|üPsY˝À ì]à+∫q 20 Ç+~s¡eTà Çfi¯fl≈£î _\T¢\T eT+ps¡T #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T.

ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\ô|’ düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìC≤+kÕ>∑sY , nø√ºãsY 31 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\ Á|üC≤ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À k˛eTyês¡+ s√Eq ñbÕ~ Vü‰$T |üqT\ düMTø£å düe÷y˚X¯+ @|æz dü≈£îÿu≤sTT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|ü‹ Á>±eT+˝À ñbÕ~Û Vü‰$T |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì Á|ü‹ Á>±eT |ü]~Û˝À 17 \ø£å\ ñbÕ~Û Vü‰$T |üqT\T Ks¡Tà ô|{≤¢\ì Á|ü‹ Á>±eT |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ \T y˚T≥¢ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ê\ì n˝≤π> Äj·÷Á>±e÷\˝À ø=‘·Ô |üqT\T >∑T]Ô+#ê\ì ÄyÓT á düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñbÕ~ Vü‰$T |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<Ûëq´+ ø√qT>√\T πø+Á<ä+ ÁbÕs¡+uÛÑ+

ìC≤+kÕ>∑sY , nø√ºãsY 31 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+ n#·Ã+ù|{Ÿ˝À k˛eTyês¡+ s√Eq düVü‰ø£s¡ dü+|òüT+ Ä<ä«s¡´+˝À <Ûëq´+ ø√qT>√\T πø+Á<ä+ düVü‰ø±s¡ dü+|òüT+ #Ó’¬sàHé yÓ÷Vü‰Hé¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T á <Ûëq´+ ø√qT>√\T πø+Á<ä+ ÁbÕs¡+_Û+#·+&É+‘√ n#·Ã+ù|{Ÿ , eT]|ü*¢ , ÁãVü≤àD|ü*¢ , Äs¡´|ü*¢, *+>∑+|ü*¢, Á>±e÷\ ¬s’‘·T\≈£î m+‘·>±H√ ñbÕjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì ¬s’‘·T\T ‘·eT <ÛëHê´ìï <äfi≤s¡T\≈£î neTà≈£î+&Ü , ‘˚eT˝Ò≈£î+&É ø√qT>√\T πø+Á<ëìøÏ rdüTø£sêyê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q @ Áπ>&é s¡ø±ìøÏ 1110 , _Áπ>&é s¡ø±ìøÏ 1080 s¡÷bÕj·T\ <Ûäs¡ ø£*Œ+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì <Ûëq´+ ø√qT>√\T πø+Á<ë\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY◊ s¡õì, dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù dü+>∑y˚TX¯«sY>ö&é, Á>±eT ñ|ü düs¡Œ+#Y s¡y˚Twt, ¬s’‘·T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À q÷‘·q πswüHéø±s¡T¶\ |ü+|æDÏ ìC≤+kÕ>∑sY , nø√ºãsY 31 ( düTes¡íyês¡Ô ) : ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝Àì 17 Á>±eT |ü+#êj·Tr\˝À >∑‘· yÓTT<ä{Ï $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À 1425 ‘Ó\¢ πswüHéø±s¡T¶\ ø√s¡≈£î <äs¡U≤düTÔ sê>± M{Ï˝À 63 <Ûäs¡U≤düTÔ\T s¡<äT›ø±>∑, 1362 q÷‘·q+>± ‘Ó\¢πswüHéø±s¡T¶\T eT+ps¡j·÷´sTT. M{Ïì ¬s+&Ée $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ñqï‘· n~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î |ü+|æDÏ #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì eT+&É\ ‘·Vü≤o˝≤›sY |ü⁄s¡Tc˛‘·ÔeT #ê] ‘Ó*bÕs¡T.

<=&ç¶<ë]˝À X¯q>∑ $‘·ÔHê\T |æ≥¢+ , nø√ºãsY 31 ( düTes¡íyês¡Ô ) : |æ≥¢+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ÁbÕ<∏ä$Tø£ e´ekÕj·T düVü‰ø±s¡ dü+|òüT+˝À k˛eTyês¡+ qT+&ç dü_‡&ç X¯q>∑ $‘·ÔHê\ |ü+|æDÏ ø±s¡´Áø£eT+˝À <äfi≤s¡T\ #˚‹˝À¢H˚ $‘·ÔHê\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. ndü\T ¬s’‘·T\≈£î n+<ä&É+ ˝Ò<äì ¬s’‘·T\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. ‹e÷àq>∑sY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø=+<äs¡T <äfi≤s¡T\T |ü+|æDÏ ø±s¡´Áø£eT+ <ä>∑Zs¡ ≈£îeTà¬ø’ÿ ˇø£ÿ ãkÕÔ≈£î 70qT+∫ 90 s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î m≈£îÿe &ÉãT“\T #Ó*¢düTÔ <äfi≤s¡T\T k˛eTTà #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. á $wüj·T+ô|’ @@z uÛÑyêì ì $es¡D ø√s¡>± ¬s’‘·T\T |ü≥ºbÕdüT|ü⁄düÔø±\‘√ rdüTø√ì e#êÃs¡T >∑qø£ yê]øÏ y˚TeTT $‘·ÔHê\T düs¡|òüsê #˚XÊeTì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. e´ekÕj·T n~Ûø±] e÷Á‘·+ kÕúìø£+>± ñ+&Éø£b˛e&É+‘√ <äfi≤s¡T\T , n~Ûø±s¡T\T ≈£îeTà¬ø’ÿ dü_‡&ç $‘·ÔHê\qT <√#·T≈£îHêïs¡T. Ç˝≤¬>’‘Ó ndü\T ¬s’‘·T\≈£î yÓ÷dü+ »s¡T>∑T‘·T+<äì eT+&É\ ¬s’‘·T\T Äs√|æ+#ês¡T.

ø£ì|æ+#·ì bÕ]X¯ó<ä›´ yês√‘·‡yê\T

|æ≥¢+ , nø√ºãsY 31 ( düTes¡íyês¡Ô ) : sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ |üø£&É“+~>∑ ìs¡«Væ≤+#êe\dæ+~>∑ bÕ]X¯ó <ä›´ yês√‘·‡yê\qT n~Ûø±s¡T\≈£î eTT+<äT>±H˚ dü÷∫+∫q n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ |æ≥¢+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ìeTà≈£î ˙¬s‘·Ôì $<Ûä+>± e´eVü≤]+#ês¡T. k˛eTyês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ê*‡q bÕ]X¯ó<ä›´+ |ü≥¢ ne>±Vü‰q ø£*Œ+#˚yês¡T yê]yê] ø±sê´\j·÷\˝ÀH˚ eT+‘·Hê\T »]|æ Ç+{ÏøÏ yÓ[flb˛j·÷s¡T. Ç˝≤+{Ï n~Ûø±s¡T\T ñ+&É&É+ e\¢H˚ bÕ]X¯ó<ä›´+ mø£ÿ&ç~nø£ÿ&É ù|s¡Tø£b˛‘·T+<äì Äj·÷ ø±\˙ yêdüT\T #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïs¡T. Ç˝≤¬>’‘Ó o‘êø±\+˝À <√eT\ u…&É<ä m≈£îÿe ne⁄‘·T+<äì n+≥Tyê´<äT\T k˛πø Á|üe÷<ä+ ñ+<äì Á|ü»\T ‘Ó*bÕs¡T. n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ bÕ]X¯ó<ä›´ yês√‘·‡yê\qT düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì eT+&É\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

‘ê&√ÿ˝Ÿ ø√qT>√\T πø+Á<ëìï ÁbÕs¡+_Û+∫q myÓTà˝Ò´

u≤qT‡yê&É , nø√ºãsY 31 ( düTes¡íyês¡Ô ) : u≤qT‡yê&É eT+&É\+ ‘ê&√ÿ˝Ÿ Á>±eT+˝À k˛eTyês¡+ <Ûëq´+ ø√qT>√\T πø+Á<ëìï düVü‰ø£s¡ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À u≤qT‡yê&É ìjÓ÷»ø£es¡Z myÓTà˝Ò´ b˛#ês¡+ lìyêdt¬s&ç¶ #˚‘·T\ MT<äT>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T ø√qT>√\T πø+Á<ä+ <ë«sê ¬s’‘·T\T eT<䛑·T <Ûäs¡ 1110 s¡÷bÕj·T\≈£î $Áø£sTT+∫ ˝≤uÛ≤\ u≤≥˝À |üj·Tì+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘ê&√ÿ˝Ÿ Á>±eT düs¡Œ+#Y kÕsTT\T, ø£ècÕí¬s&ç¶, mC≤CŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

u≤qT‡yê&É @]j·÷ ÄdüŒÁ‹ì ‘·ìF #˚dæq myÓTà˝Ò´ u≤qT‡yê&É , nø√ºãsY 31 ( düTes¡íyês¡Ô ) : u≤qT‡yê&É |ü≥ºD+˝Àì @]j·÷ ÄdüŒÁ‹ì k˛eTyês¡+ u≤qT‡yê&É ìjÓ÷»ø£es¡Z myÓTà˝Ò´ b˛#ês¡+ lìyêdt¬s&ç¶ ‘·ìF #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± nìï yês¡T¶\qT |ü]o*+∫q nq+‘·s¡+ dü÷|ü]+&Ó+{Ÿ lìyêdtÁ|ükÕ<é‘√ |ü]dæú‘·T\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ÄdüŒÁ‹ dæã“+~ , m\ÁøϺwüHé \ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ÄdüŒÁ‹˝Àì bòÕ´qT\T, $<äT´‘YBbÕ\T |üì#˚j·T≥+ ˝Ò<äqï yês¡Ô ‘Ó\TdüT≈£îqï Äj·Tq yê]ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£ècÕí¬s&ç¶, mC≤CŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

b˛©düT\ Ä<Ûä«s¡´+˝À yêVü≤Hê\ ‘·ìœ

ÉeT<ä÷ïsY, nø√ºãsY 31 ( düTes¡íyês¡Ô ) : eT<ä÷ïsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À k˛eTyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ C≤rj·T s¡Vü‰<ë] nsTTq mdtmHé@ s√&ÉT¶ô|’ yêVü≤Hê\ ‘·ìœ ìs¡«Væ≤+#ês¡T á yêVü‰Hê\ ‘·ìF ˝À 2050 s¡TbÕj·T\ »]e÷q edü÷\T #˚dæq≥T¢ mdt◊ dürwt≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ˝…’ôddüT‡ ˝Òì yêfi¯fl≈£î, ~«#·Áø£yêVü‰q+ô|’ eTT>∑TZs¡T Á|üj·÷D+ #˚düTÔqï yê]øÏ , yêVü‰Hê\ dü+uÛÑ+~‘· &Ü≈£î´yÓT+{Ÿ‡\qT ‘·ìœ ìs¡«Væ≤+#·>∑ edü÷˝…’q q>∑<äT s¡TbÕj·T\ì mdt◊ ‘Ó*bÕs¡T.

Ç˝Ò>±+yé ˝À Äs√>∑´ •_s¡+ eT<ä÷ïsY , nø√ºãsY 31 ( düTes¡íyês¡Ô ) : eT<ä÷ïsY eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì eT<ÛäHé Væ≤|üŒsêZ Á>±eT |ü+#êj·Tr |ü]~Û˝À >∑\ e÷s¡TeT÷\ Á>±eTyÓTÆq Ç˝Ò>±+yé˝À k˛eTyês¡+ Äs√>∑´ l •_sêìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À 160eT+~ s√>∑T\T ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ Vü‰»¬s’q≥T¢ yÓ’<ë´~Ûø±] yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘Ó*bÕs¡T. 9eT+~ s√>∑T\≈£î bÕ‘·s√>±\T ñ+&É&É+‘√ yê]ì u≤qT‡yê&É, ìC≤e÷u≤<é\≈£î ]|òü¬sq÷‡ #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

7

u≤qT‡yê&É, nø√ºãsY 31 ( düTes¡íyês¡Ô ) : u≤qT‡yê&É eT+&É\+˝Àì <˚XÊsTTù|{Ÿ Á>±eT+˝À Ä&É|æ\¢\ MT<ä ø£dæ‘√ ø£qï _&ɶ\H˚ Ä˝À#·q ˝Ò≈£î+&Ü yê]ì ø£&É‘˚]à bÕ‹ ô|{Ϻq ø£kÕsTT ‘·+Á&ç dü+|òüT≥q k˛eTyês¡+ yÓ\T>∑T #·÷dæ+~. <˚XÊsTTù|{Ÿ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q kÕìj·T(4), düMTs¡(3) \qT >∑‘· HÓ\ 6e ‘˚~q #·+|æ ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+ eT>∑Δ+|üPsY Á>±eT •yês¡T˝Àì ìC≤+kÕ>∑sY ø±\Te >∑≥Tº Á|üø£ÿq n&É$˝À ì+~‘·T&ÉT eTVü≤à<é>ödt (30) bÕ‹ ô|{≤º&ÉT. ì+~‘·Tì uÛ≤s¡´ »]Hê; Ç∫Ãq |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î u≤qT‡yê&É b˛*düT\T <äsê´|ü⁄Ô ìs¡«Væ≤+∫q nq+‘·s¡+ ì+~‘·T&çì ]e÷+&é≈£î |ü+|æq≥T¢ dæ◊ eTT‘·Ôj·T´ ‘Ó*bÕs¡T.

‘Ó\+>±D kÕ<ÛäH˚ \ø£å´eTqï &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\T ¬s+»˝Ÿ, nø√ºãsY 31(düTes¡íyês¡Ô):‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq¬ø’ »s¡T>∑T‘·Tqï b˛sê≥+˝À uÛ≤>∑+>± ]˝Ò Bø£å\T m&É‘Ó]|æ ˝Ò≈£î+&Ü uÀ<ÛäHé |ü≥ºD+˝À kÕ>∑T‘·THêïsTT.k˛eTyês¡+ á ]˝Ò Bø£å\˝À X¯ø£ÿsY q>∑sY &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\T nsTTq dü‘·ÔeTà, ìs¡à\, |ü\¢$, uÛ≤s¡‹, düT˝Òe÷ uÒ>∑+, eT©¢X¯«], ‘êsê, sêCÒX¯«], düT<Ûë, Ç+Á<ä, >∑+>∑, X¯ãq, ÁXÊeDÏ, \*‘·, yÓTVü≤sêCŸuÒ>∑+, ns¡Ãq, Vü≤V”≤Hé, $»j·T\ø°Î, ˝≤eD´, πsDTø£, n|ü‡] ‘·~‘·s¡T\T ≈£Ls¡TÃHêïs¡T.á Bø£å\T k˛eTyês¡+ Hê{ÏøÏ 673e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT.M]øÏ |æÄsY{Ïj·TT Hêj·T≈£î\T s¡$øÏs¡DY, CÒ@dæ Hêj·T≈£î\T eT˝Ò¢wt, ø=≥÷º] q]‡+\T, |ü{≤ï\ qπs+<äsY, _CÒ|æ Hêj·T≈£î\T düTuÛ≤wt dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T.‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìøÏ ôd’‘·+ y˚TeTT ôd’‘·+ eTT+<äT+{≤eTì e∫Ãq+<äT≈£î eTVæ≤fi¯\≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

Ç<ä›] u…’+&éesY q\T>∑T] ]e÷+&é m&ÉŒ*¢, nø√ºãsY 31(düTes¡íyês¡Ô):m&ÉŒ*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì m&ÉŒ*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q n+ã{Ï kÕsTTu≤u≤(24), n+ã{Ï qπs+<äsY(21) nH˚ Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\qT k˛eTyês¡+ m&ÉŒ*¢ m+ÄsYy√ ns¡Ãq m<äT≥ m&ÉŒ*¢ b˛©düT\T u…’+&√esY #˚XÊs¡T.$T–‘ê q\T>∑Ts¡T e´≈£îÔ\T ô|≥ ÁoqT, \#·Ãj·T´, n+ã{Ï düTπswt, ø£≥Tº|ü*¢ >∑+>±<ÛäsY\qT ]e÷+&é≈£î |ü+bÕs¡T.$esê˝À¢øÏ yÓ[fl‘˚ Ä~yês¡+ sêÁ‹ m&ÉŒ*¢ b˛©düT\T ô|Á{À*+>¥ ìs¡«Væ≤düTÔ+&É>± kÕ{≤|üPsY π>{Ÿ e<ä› nqTe÷qdüŒ<ä+>± ‹s¡T>∑T#·Tqï M]ì b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì $#ê]+#·>± M]˝À q\T>∑Ts¡T |ü\T <=+>∑‘·Hê\T #˚dæq≥T¢ ˇ|ü≈£îHêïs¡T.M]˝À n+ã{Ï kÕsTTu≤u≤, n+ã{Ï qπs+<äsY\qT nqTe÷ì‘·T\T>± uÛ≤$+∫ m&ÉŒ*¢ m+ÄsYy√ ns¡Ãq m<äT≥ u…’+&√esY #˚dæ $T>∑‘ê q\T>∑T]ì ]e÷+&é #˚dæq≥T¢ m&ÉŒ*¢ mdt◊ düT<Ûëø£sY ‘Ó*bÕs¡T.

‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq¬ø’ ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡ Bø£å uÀ<ÛäHé, nø√ºãsY 31(düTes¡íyês¡Ô):Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq¬ø’ Ç+‘·ô|<ä› m‘·TÔq b˛sê≥+ »s¡T>∑T‘·Tqï Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔqï+<äTq ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ kÕ~Û+#˚ es¡≈£î ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚kÕÔqì _CÒ|æ kÕ+düèÿ‹ø£ $uÛ≤>∑+ n<Ûä´≈£åî\T Ä»qï ÁãVü≤à#ê] nsTTq #êeT≈£Ls¡ s¡y˚Twt¬s&ç¶(40) nH˚ e´øÏÔ k˛eTyês¡+ n+uÒ<äÿsY #Ís¡kÕÔ˝À ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡ Bø£å≈£î |üPqT≈£îHêïs¡T.ÁbÕNq <˚yê\j·÷\qT |ü⁄s¡T<ä›]+#ê\ì, ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢ ù|s¡TqT Ç+<äTs¡T>± e÷sêÃ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.mìï nyê+‘·sê\T m<äTs¡sTTq ‘·q Bø£åqT e÷qqì Äj·Tq nHêïs¡T.b˛©düT˝Ò ã\e+‘·+>± Bø£å$s¡$T+|ü #˚dæq ÄdüT|üÁ‹˝À ôd’‘·+ ÄeTs¡D Bø£åqT ø=qkÕ–kÕÔqì s¡y˚Twt¬s&ç¶ nHêïs¡T.s¡y˚Twt¬s&ç¶øÏ uÀ<ÛäHé @_$|æ Hêj·T≈£î\T dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T.M]˝À |ü+|ü] qMHé≈£îe÷sY, \ø£åàDY #ÍVü≤Hé, Áoìyêdt #êVü≤<é, ¬>’ì qMHé ñHêïs¡T.

>±+<Û˚j·T e÷s¡Z+˝À q&Éyê*

ÉEø£ÿ˝Ÿ , nø√ºãsY 31 ( düTes¡íyês¡Ô ) : <˚X¯ nuÛÑT´qø’ Á|ü»\T >±+<Û˚j·T e÷s¡Z+˝À q&Éyê\ì Eø£ÿ˝Ÿ eT+&É\ ø±+Áπ>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T <ë<ësêyé|üfÒ˝Ÿ nHêïs¡T. dü«ØZj·T u≤s¡‘· e÷J Á|ü<Ûëì Ç+~sê>±+BÛ es¡Δ+‹ dü+<äs¡“+>± Eø£ÿ˝Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À bÕغ ø±sê´\j·T+˝À ÄyÓT ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ <˚X¯+˝À ñqï ù|<ä\qT ù|<ä]ø±ìï ìs¡÷à*+#˚+<äT≈£î Ç+~sê >±+BÛ #˚dæq ùde\qT ø√ìj·÷&ÉT‘·T ÄyÓT <˚X¯ Á|ü<Ûëì >± ñqï|ü&ÉT πswüHé<äTø±D≤\ <ë«sê ù|<ä\≈£î Ns¡\T, <√‘·T\T |ü+|æDÏ #˚j·T&É+ »]–+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ e÷s¡T‘·Tqï ø±\+˝À Á|üuÛÑT‘ê«\T ù|<ä]ø±ìï ìs¡÷à*+#˚+<äT≈£î ÄHê&ÉT Ç+~sê >±+BÛ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü<∏ëø±\T >∑Ts¡TÔ #˚düTø=ì ù|<ä]ø±ìï ìs¡÷à*+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·T÷‘Y Hêj·T≈£î&ÉT ~©|t|üfÒ˝Ÿ, u§*¢ >∑+>±<ÛäsY, yÓTÆHêغ ôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî&ÉT qV”≤+U≤Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

m\¢eTà Ä\j·T+˝À #√], yÓ+&ç ‘·\T|ü⁄\ n|üVü≤s¡D

q+~ù|≥, nø√ºãsY 31(düTes¡íyês¡Ô):q+~ù|≥ eT+&É\+ ≈£î<ë«Hé|üPsY Á>±eT+˝Àì m\¢eTà Ä\j·T >∑s¡“¤>∑T&ç˝ÀøÏ >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì <=+>∑\T #=s¡ã&ç yÓ+&ç ‘·\T|ü⁄\qT m‘·TÔ¬ø[flq dü+|òüT≥q k˛eTyês¡+ s√E yÓ\T>∑T #·÷dæ+~.m\¢eTà Ä\j·T+˝À s√E e÷~]>±H˚ π>≥T≈£î sêÁ‹øÏ ‘êfi¯\T y˚dæ |üP»] Ç+{ÏøÏ yÓ[flb˛sTTHê&ÉT.k˛eTyês¡+ s√E ñ<äj·÷H˚ï <˚yê\j·÷ìøÏ e∫à #·÷&É>± ÇqT|ü π>≥T ‘êfi¯\T <=+>∑\T |ü>∑T\>={Ϻ, >∑s¡“¤>∑T&ç˝ÀøÏ #=s¡ã&ç yÓ+&ç ‘·\T|ü⁄\qT <=+>∑\T n|üVü≤]+#ês¡T.á $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï Äs¡÷àsY &çmdt|æ >ödtyÓ÷Væ≤H√~›Hé, dæ◊ düØø±+‹ s¡$≈£îe÷sY\T dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îì |ü]o*+#ês¡T.n˝≤π> dü+|òüT≥q $esê\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.m\¢eTà <˚yê\j·T _y√ >∑+>±<ÛäsY Ç∫Ãq |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <ësê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ mdt◊ Áo<ÛäsY ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T.m\¢eTà <˚yê\j·T+˝À <=+>∑‘·q+ »s¡>∑&É+ Ç~ ¬s+&ÉekÕ], >∑‘·+˝À neTàyê] eTT¬øÿs¡qT <=+>∑\T <=+–*+#ês¡T.

sêÁwüº ne‘·s¡D ~H√‘·‡yêìøÏ @sêŒ≥T¢ |üP]Ô

ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡ Á|ükÕ<é ìC≤e÷u≤<é, nø√ºãsY 31(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):H˚&ÉT sêÁwüº ne‘·s¡D ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì nedüs¡yÓTÆq nìï @sêŒ≥T¢ #˚düTø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.es¡Á|ükÕ<é n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T.k˛eTyês¡+ Á|ü>∑‹ uÛÑeHé düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À dü+ã+~Û‘· n~Ûø± s¡T\‘√ ne‘·s¡D√‘·‡e ø±s¡´Áø£eT @sêŒ≥¢ô|’ n~Ûø±s¡T\‘√ ø£˝…ø£ºs¡T düMTøÏå+#ês¡T.ñ‘·‡yêìøÏ Vü‰»s¡j˚T´ Á|ü»\≈£î, $◊|æ\T ≈£Ls√Ãe&ÜìøÏ, ‹\øÏ+#·&ÜìøÏ nedüs¡yÓTÆq f…+≥T¢, ≈£îØÃ\T @sêŒ≥T #˚j·÷\Hêïs¡T.ø±s¡´Áø£eT+ |üPs¡Ôj˚T´+‘·es¡≈£î ìs¡+‘·sêj·T+>± $<äT´‘·TÔ düs¡|òüsê #˚j·÷\ì Á{≤Hé‡ø√ mdtÇ sêeTø£èwüíqT Ä<˚•+#ês¡T.|æm dædüºyéT @sêŒ≥T¢ #·÷&Ée\dæq~>± πs&çj·÷ Ç+»˙s¡T yÓ+ø£fÒX¯«sY sêe⁄qT MT&çj·÷ ø£eπsõ @sêŒ≥T¢ #·÷&Ée\dæq~>± &ç|æÄsYz yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ì Ä<˚•+#ês¡T.Çã“+<äT\T ˝Ò≈£î+&Ü ‘ê>∑T˙s¡T, ô|ò’sY yêVü≤q+, yÓ’<ä´ kÂø£sê´\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T.eTTì‡|ü˝Ÿ, ¬syÓq÷´, ñ<ë´qeq XÊK, b˛©düT j·T+Á‘ê+>∑+ ‘·~‘·s¡ XÊK\T Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\ø£qT>∑TD+>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì, @sêŒ≥T¢ #˚düTø√yê\ì ù|s=ÿHêïs¡T.n+‘·≈£îeTT+<äT dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºs¡T Vü≤s¡¸es¡úHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷, H˚&ÉT b˛©düT ô|πs&é Á>ö+&ÉT˝À ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY |ü‘êø±$wüÿs¡D #˚kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T, ñ<√´>∑T\T $~Û>± á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ düø±˝≤ìøÏ Vü‰»s¡T ø±yê\ì ‘Ó*bÕs¡T.Á|üdü+>∑ bÕsƒ¡+ dæ<ä›+ #˚j·Te\dæq~>± dæ|æz q;ì Ä<˚•+#ês¡T.n<äq|ü⁄ C…dæ Áosê+¬s&ç¶, &çÄsYz »>∑BX¯«sê#ê], |æ&ç\T yÓ+ø£fÒX¯+, Msê#ê], s¡y˚Twt, düs¡fi¯≈£îe÷], ÄsY&çz Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶, õ|ü dæÇz ø£ècÕí¬s&ç¶, õ˝≤¢ j·TTe»q dü+πøåeT n~Ûø±] kÕsTT\T, Ç‘·s¡ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T y˚DT>√bÕ\Hêj·TT&ÉT, ÁoVü≤], dü©+bÕcÕ, düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, Á|ükÕ<é, sêeTø£ècÕísêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T á düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

j·Td”Œ ø±s=ŒπswüHé ãTTD≤\ô|’ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√+&ç ìC≤e÷u≤<é, nø√ºãsY 31(düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û):yê]¸ø£ Á|üD≤[ø£ 2011`12dü+.˝À j·Td”‡ ø±s=ŒπswüHé <ë«sê ãTTD≤\T ø±e\dæq yês¡T ns¡TΩ˝…’q j·Td”Œ nuÛÑ´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ ‘·eT eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±]/eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY ø±sê´\j·TeTT q+<äT u≤´+ø˘ yê] düeTà‹‘√ qe+ãsY 6 ‘˚~˝À>± düeT]Œ+#·e˝…qì ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ dü+#ê\≈£î\T Áo &Ü.m.sêCÒX¯«sY ø√]Hês¡T.j·Td”‡ ø±s=ŒπswüHé <ë«sê s¡÷.30,000 es¡≈£î dü_‡&ç \_›düTÔ+~.bÕ&çπ><Ó\T, >=Á¬s\T, uÛÑ÷$T ø=qT>√\T #Ó|ü\T, yÓTTãsTT˝Ÿ <äTø±D≤eTT\T, ]ù|]+>¥ ôd+≥sY, õsêø˘‡ $TwüHé ôd+≥sY, Ä{À ]ø£å\T, Ä{À >∑÷&é‡, uÀs¡T, yÓT{≤s¡T¢, \_›<ës¡Tì ÄdüøÏÔ>∑\ Ç‘·s¡ |ü<∏äø£eTT\≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düTø=e#·TÃqT.eTTK´eTT>± ‘Ó*j·TCÒj·TTq~ @eTq>± ˇø£]øÏ 30,000 ˝Ò<ë Á>∑÷|t ãTTD≤\T Ç<ä›]øÏ s¡÷.60,000, eTT>∑TZ]øÏ s¡÷.90,000 Á>∑÷|t dü_‡&ç>± Çe«ã&ÉTqT.dübòÕsTT ø£s¡à#êØ\≈£î(42) eT+~øÏ Ç#·TÃ≥≈£î \ø£å´eTT>± ìs¡ísTT+#·HÓ’q~.ø±e⁄q u≤´+ø˘ yê] düeTà‹‘√ $$<Ûä |ü<∏äø£eTT\≈£î <äs¡U≤düTÔ\T dü+ã+~Û‘· eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY yê]øÏ düeT]Œ+#·e˝…qT.á dü+e‘·‡s¡eTT(1363) \_›<ës¡T\≈£î dü_‡&ç>± s¡÷.2 ø√≥¢ s¡÷.0.20 \ø£å\T \ø£å´eTT>± ìs¡ísTT+#·HÓ’q~.>∑‘·+˝À j·Td”‡ ø±s=ŒπswüHé <ë«sê ãTTDeTT rdüT≈£îqï \_›<ës¡T\T u≤´+ø˘ ãTTD≤\T düø±\+˝À #Ó*¢+∫q m&É\ yê]øÏ bÕe\ e&û¶ s¡÷.4000 |ü<∏äø£eTT <ë«sê $&ÉT<ä\ #˚kÕÔs¡T.Bìï ø=s¡¬ø’ u≤´+ø˘ <ë«sê düø±\+˝À ˝ÀqT #Ó*¢düTÔqï≥T¢>± |ü{Ϻø£‘√ j·Td”‡ ø±s=ŒπswüHé≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê*.>∑‘·+˝À mHémdtm|òt&çdæ, mHémdt¬øm|òt&çdæ <ë«sê ãTTD≤\T bı+~q \_›<ës¡T\T ãø±sTT\qT yÓ+≥H˚ j·Td”‡ ø±s=ŒπswüHé≈£î #Ó*¢+#ê\ì &Ü.m.sêCÒX¯«sY ø√sês¡T.

‘Ó\T>∑T≈£î Ä+>∑¢+ ‘Ó>∑T\T H˚{Ï qT+∫ |ü]bÕ\q ‘Ó\T>∑T˝ÀH˚ »s¡>±\ì ø√s¡T≈£î+≥Tqï ‘Ó\T>∑T Á|ü»\T Ä<√ì, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): e÷‘·èeT÷]Ô, e÷‘·èuÛÑ÷$Tì, e÷‘·èuÛ≤wüqT Ä<ä]+#·ì eTìwæøÏ eTqT>∑&É ñHêï ˇø£fÒ.. ˝Ò≈£îHêï ˇø£fÒ qee÷kÕ\T yÓ÷dæ ø£˙ô|+∫ b˛wæ+∫q ø£qï‘·*¢H˚ b˛wæ+#·˝Òø£ eè<ëΔÁX¯e÷˝À¢ #˚]Œ+#˚ s√E*$ e÷‘·èuÛÑ÷$T˝À ô|]– ô|<ä› yê&Éj·÷´ø£ Ä e÷‘·èuÛÑ÷$T n_Ûeè~ΔøÏ yÓ÷ø±\&˚¶ eTqTwüß\Tqï ø±\$T~. ñqï‘· #·<äTe⁄\T #·~$ $<˚XÊ˝À¢ ø=\Te⁄B] e÷‘·èuÛ≤wüqT $düà]düTÔqï e÷qe⁄\Tqï ø£©Ô ø±\$T~. >∑‘·+˝À ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ kÕúsTT˝À ‘Ó\T>∑T esê\T, ‘Ó\T>∑T e÷kÕ\T, ‘Ó\T>∑T dü+e‘·‡sê\T, ‘Ó\T>∑T qø£åÁ‘ê\T, ‘Ó\T>∑ |ü<ë´\T, X¯‘·ø±\T uÀ~Û+#˚yês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ‘Ó\T>∑T ø±\>∑s¡“¤+˝À ø£*dæ ‘Ó\T>∑TkÕúq+ Ä+>∑¢ ¬s’eTT\T, Ä+>∑¢ e÷kÕ\T dü+e‘·‡sê\T #√≥T#˚düT≈£îHêïsTT. >∑‘·+˝À ˇø£]H=ø£s¡T ‘Ó\T>∑Tyês¡T ‘ês¡dü|ü&ç‘˚ ª@eT+&ç u≤>∑THêïsê? m|ü⁄Œ&=#êÃs¡T. Ç|ü⁄Œ&˚+ #˚düTÔHêïs¡T. MT ÁbÕ+‘·+˝À esê¸\T ≈£î]kÕj·÷ bÕ&ç |ü+≥\T u≤>∑THêïj·÷.. n+≥÷ ≈£îX¯\ Á|üX¯ï\‘√ eTT]dæb˛j˚Tyês¡T ø±>± Ç|ü⁄Œ&ÉT ªªVü≤˝À! Vü≤Ö ÄsY j·T÷. yÓHé &ç&é j·T÷ø£+..μμ n+≥÷ ùwø˘Vü‰´+&é‘√ |ü\ø£]+#·T≈£î+≥THêïs¡T. n˝≤π> >∑‘·+˝À ne÷à.. HêHêï.. n‘êÔ.. e÷e÷.. n+≥÷ ∫qï |æ\¢\T |ü\T≈£î‘·T+fÒ dü+ãs¡+>± ñ+&˚~. n<˚ ø£sêï≥ø£, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêÁcÕº\˝À Á|ü»\T yê] e÷‘·èuÛ≤wü\qT $TqVü‰ y˚πs uÛ≤wü\T ‘Ó*dæHê bıs¡bÕ≥Tq ≈£L&Ü e÷{≤¢&És¡T. s¡yêD≤ dü+düú uÛÀ»qXÊ\\T, <äTø±D≤\T mø£ÿ&É #·÷dæHê eTT+<äT>± e÷‘·èuÛ≤wü nÁ>∑kÕúHêìï ø£*ŒkÕÔs¡T. Ä ‘·sê«‘˚ y˚πs uÛ≤wü\≈£î #√{ÏdüTÔHêïs¡T. ø±>± eTq sêÁwüº+˝À e÷Á‘·+ eTT+<äT y˚πs uÛ≤wü≈£î kÕúq$T∫Ã, eTq e÷‘·èuÛ≤wüqT eTTs¡T>∑T |üs¡TdüTÔ+&É≥+ dæ>∑TZ|ü&Ü*‡q $wüj·T+. <˚X¯+˝À ‘Ó\T>∑T uÛ≤wüqT n‘ê´~Û≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï≥T¢ düπs«˝À ñ+~. ‘Ó\T>∑T >∑T]+∫ eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T bı–&ç ‘·eT uÛ≤cÕ_Ûe÷Hêìï #ê≥T≈£îHêïs¡T.

$»j·Tq>∑s¡ kÕÁe÷»´~Û≈£î\T lø£èwüí<˚esêj·T\ yês¡T ªª<˚X¯ uÛ≤wü\+<äT ‘Ó\T>∑T ˝…dü‡μμ nì ù|s=ÿHêïs¡T. 60 @fi¯¢ ÁøÏ‘·+ eT<äsêdüT sêÁwüº+˝À dü+j·TTø£Ô+>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ ø£+≥÷ ˇø£ sêÁwüº+ ø±yê* nì ìHê~+∫ 53 s√E\T ÄeTs¡DìsêVü‰s¡ Bø£å ã÷ì sêÁcÕºe‘·s¡D≈£î }|ü] b˛dæ bı{ϺlsêeTT\T ÁbÕD≤\T e~˝≤&ÉT. sêÁcÕºe‘·s¡D≈£î ÁbÕD+ ‘ê´>∑+ #˚dæ bı{Ϻ lsêeTT\T neTs¡J$ >± ‘Ó\T>∑Tyê] >∑T+&Ó˝À¢ >∑T&ç ø£≥Tº≈£îHêï&ÉT. nsTTHê eTq yês¡T <˚X¯+˝À mø£ÿ&ç¬ø[flq ªeT<äsêd”μ nì |æ*#˚yês¡T. ˇø£ÿ m˙ºÄsY ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Vü≤j·÷+˝ÀH˚ ª‘Ó\T>∑Tμ |ü<ëìøÏ yÓ\T>∑T ñ+&˚<äì ù|s=ÿqe#·TÃ. n|üŒ{À¢H˚ Á|ü‹ |üø£å+ yês¡T m<˚›yê #˚dæq dü+<äsꓤ\T ˝Òø£b˛˝Ò<äT. Á|üdüTÔ‘·+ n~Ûø±s¡ uÛ≤cÕ ø£$T{Ï ñìøÏ ≈£L&Ü ø£qã&É≥+ ˝Ò<äT. Çø£ Hê´j·TkÕúHê˝À¢ ≈£L&Ü ª‘Ó\T>∑Tμ≈£î Hê´j·T+ <=s¡ø£&É+ ˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ nø£ÿ&É Ä+>∑¢+˝ÀH˚ yê<ä Á|ü‹ yê<äq\T, <äs¡U≤düTÔ\T, $q‹|üÁ‘ê\T, ìy˚~ø£\T+≥THêïsTT. Çø£ Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ Ä+>±¢ìπø ô|<ä›|”≥ ñ+≥T+<äq&É+‘√ m˝≤+{Ï n‹X¯jÓ÷øÏÔ ˝Ò<äT. yê©àøÏ s¡∫+∫q sêe÷j·TD≤ìï ªyÓTT*¢μ ‘Ó\T>∑T˝À sêe÷j·TD≤ìï s¡∫+#ês¡+fÒ ‘Ó\T>∑T≈£î m+‘· $\Te ñ+&˚<√ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. eTq e÷‘·èuÛ≤wüqT eT]∫ ¬s+&=+<ä\ @fi¯ófl eTq\qT u≤ìdü\T>± #˚dæ bÕ*+∫q Ä+>±¢ìï m+<äT≈£î Ä<ä]düTÔHêïs√ ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äT. nsTT‘˚ eTq≈£î Ä+>∑¢+ ≈£L&Ü nedüs¡y˚T. ø±˙ Ä+>∑¢y˚T J$‘·+ ø±sê<äT. Ç|ü⁄Œ&ÉT ø£qTø£ >∑Ts¡C≤&É, nqïeTj·T´, lHê<∏äT\T, lø£èwüí<˚esêj·T\T ˝≤+{Ï ‘Ó\T>∑T uÛ≤cÕ_Ûe÷qT\T ñ+&ç ñ+fÒ Ä+>∑¢ <Ís¡®Hê´ìï #·÷dæ ñπsdüTø=ì #·#·TÃ+&˚yêπsyÓ÷! ø±e⁄q Ç|üŒ{Ϭø’Hê eTq e÷‘·èuÛ≤wü ‘Ó\T>∑TqT >ös¡$<ë›+. ‘Ó\T>∑T≈£î ÁbÕNq Vü≤√<ë ø£*Œ+#˚+<äT≈£î bÕ≥T|ü&ÉT<ë+. ‘Ó\T>∑T˝ÀH˚ e÷{≤¢&ÉT<ë+. ‘Ó\T>∑Tyê&Ó’ |ü⁄{Ϻq+<äT≈£î >∑s¡«|ü&ÉT<ë+.

•~∏˝≤edüú˝Àãè+<ëeq+ Á_&ç® bı+∫j· T Tqï ô | qT Á | ü e ÷<ä + ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ãè+<ëeq+ >√<ÛäTeTyê>∑Tô|’ ì]à+∫q Á_&ç® •~∏\yÓTÆ HêD´‘·˝Òì ø£≥º&ÜìøÏ ì<äs¡ÙD+>± ì*∫ e⁄+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~Ûø±s¡+˝À ‘·TeTà\ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ sêÅwüº eT+Á‹>± ñqï düe Tj·T+˝À ì]à+∫q á e+‘Óq |üP]Ô>± •~∏\yÓTÆ m|ü&ÉT ≈£L*b˛‘·T+<√ ‘Ó*j·Tì dæú‹˝À ñ+~. e+‘Óq ìsêàD+ ‘·sê«‘· #ê˝≤ dü+e‘·‡sê\T, {À˝Ÿ ôddt <ë«sê ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\T edü÷\T #˚kÕs¡T. m|ü&ÉT uÛ≤Ø yêVü≤Hê\‘√ s¡B›>± ñ+&˚ á C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ ñqï Á_&ç®ô|’ ô|<ä› ô|<ä› >∑T+≥\T @s¡Œ&ç ñ+&É≥+ dü+ã+~Û‘· ÄsY _ n~Ûø±s¡T\T>±ì, mHé.ôV≤#Y.m., n~Ûø± s¡T\T>±ì >∑eTì+#·ø£b˛e&É+ >∑eT Hês¡Ω+. ø=+<äs¡T n~Ûø±s¡T\T ø±+Á{≤ø£ºsY\ô|’ ≈£îeTà¬ø’ yê] e<ä› qT+&ç <ä+&ç>± edü÷\T #˚kÕs¡ì »>∑yÓT]–q dü‘·´+. Á_&ç® ìsêàD+˝ÀqT {À˝Ÿ ôddt‘√ uÛ≤Ø m‘·TÔq n$˙‹øÏ bÕ\Œ&É≥+ »]–+<äì kÕúì≈£î\ n_ÛÁbÕj·T+. Á_&ç®ô|’ qT+&ç yêVü≤q+ yÓfi¯óÔ+fÒ ‘êeTT uÛÑj·T+‘√ eDÏøÏb˛yê*‡ edüTÔ+<äì yêVü≤q #√<Ûä≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. Çø£HÓ’Hê dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T yê] eT‘·TÔ e~*, •~∏˝≤edüú˝À ñqï Á_&ç®øÏ eTs¡eTà‘·TÔ #˚sTT+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äì, ˝Ò<ä+fÒ ô|qT Á|üe÷<ä+ »]π> neø±X¯+ ñ+<äì |ü\Te⁄s¡T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô|ü]#ês¡T.


8

bÕ´|æ* b˛©düT\ n<äT|ü⁄˝À <=+>∑H√≥¢ eTTsƒê? dæ]yÓfi¯fl˝À {°&û|” »q#Ó’‘·q´j·÷Á‘· s¡Vü≤dü´+>± kÕ>∑T‘√qï b˛©düT\ $#ês¡D ø£s¡÷ï\T, nø√ºãsY31 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À Ç{°e\ #√≥T #˚düT≈£î+≥Tqï <=+>∑H√≥¢ #Ó˝≤eTDÏô|’ b˛©düT XÊK Á|ü‘˚´ø£ <äèwæºì kÕ]+∫+~. md”Œ •eÁ|ükÕ<é Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î á <=+>∑H√≥¢ #Ó˝≤eTDÏ<ës¡T\ô|’ Ä XÊK Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\qT #˚|ü{Ϻ+~. Ç{°e\ bÕ´|æ* ˝À á <=+>∑H√≥¢ #Ó˝≤eTDÏô|’ C§s¡T>± yês¡Ô\T $qsêe&É+‘√ bÕ´|æ*øÏ #Ó+~q q\T>∑Ts¡T eÁdüÔ yê´bÕs¡T\qT kÕúìø£ b˛©düT\T ‘·eT

eT+>∑fi¯yês¡+, 1 qe+ãsY 2011

n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T.nsTT‘˚ á $wüj·÷ìï b˛©düT\T <ÛäèMø£]+#·&É+ ˝Ò<äì ‘Ó*dæ+~. Ä~yês¡+ sêÁ‘˚ Ä q\T>∑Ts¡T yê´bÕ s¡T\qT b˛©düT\T ‘·eT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. yê]ì á <=+>∑ H√≥¢ $wüj·TyÓTÆ s¡Vü≤dü´+>± $#ê]düTÔqï≥T¢ $X¯«dü˙j·T esêZ\ düe÷ #ês¡+. $#ês¡D˝À dü÷s¡‘Y πø+Á<ä+>± á <=+>∑H√≥¢ #Ó˝≤eTDÏ e´e Vü‰s¡+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äqï $wüj·T+ yÓ\T>∑T #·÷dæ+<äqï n_ÛÁbÕj·÷\T $qedüTÔ+&É&É+ >∑eTHês¡Ω+.

düTes¡íyês¡Ô

ø=+&Ü \ø£ÎDY u≤|üPJ Bø£å\≈£î {°mHéj·T÷mdt eT<䛑·T eTTdæ¢+ yÓTÆHêغ\≈£î n+&É>± ø±+Á¬>dt KeTà+, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq ø√dü+ &Ûç©¢˝Àì »+‘·sYeT+‘·sY e<ä› ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚j·TqTqï 97 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡ >∑\ kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT&ÉT <˚X¯ uÛÑ≈£îÔ&ÉT ø=+&Ü \ø£ÎDY u≤|üPJ #˚|ü≥ºqTqï ìsêVü‰s¡Bøå± ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ‘Ó\T>∑THê&ÉT ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òüT+ |üP]Ô eT<䛋düTÔ+<äì ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäq ø√dü+ ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ mes¡T ø£èwæ #˚dæHê dü+|üPs¡í+>± dü+|ò”TuÛ≤e+>± eT<䛋düTÔHêïeTì ‘Ó\T>∑THê&ÉT ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T õ.$.dü÷s¡´Á|üø±wtsêe⁄ ≈£Ls¡bÕ{Ï eTH√Vü≤sY sêe⁄\T k˛eTyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø√dü+ ∫‘·ÔX¯ó~Δ nedüs¡eTì ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Á|ü»\T Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\+<äs¡÷ á Bø£å\≈£î eT<䛑·T ‘Ó\TbÕ*‡q nedüs¡eTT+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Ç+‘· ô|<ä› m‘·TÔq ‘Ó\+>±D ø=s¡≈£î ìsêVü‰s¡Bø£å\T, |ü\T s¡ø±\ ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔqï|üŒ{Ïø° Á|üuÛÑT‘·«+ ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥T¢>±, <äTqïb˛‘·T MT<ä yêq ≈£î]dæq #·+<ä+>± e´eVü≤]düTÔ+<äì nHêïs¡T. Çø£HÓ’Hê 4.5ø√≥¢ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ Äø±+ø£åqT eTìï+∫ ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T Á|üÁøÏj·TqT yÓ+≥H˚ #˚|ü{≤º\ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+|òüT sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî\T Hê>∑ã‹Ôq uÛ≤düÿs¡sêe⁄, ñ&ÉT>∑T s¡y˚Twt, sêÁwüº n<äq|ü⁄ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ø£q|ü]Ô yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, sêÁwüº eTVæ≤fi≤ ø±s¡´<ä]Ù b˛]ø£ $»j·T\øÏÎ, õ˝≤¢ eTVæ≤fi≤ ø±s¡´<ä]Ù wüMTyéT düT˝≤ÔHê, Ä]úø£ ø±s¡´<ä]Ù |ü&ç>∑\ s¡$, ∫+‘·\ CÀ´‹ ãdüT, Hêsêj·TD, s¡$, q\¢eT\ Ms¡Á|ükÕ<é, q\¢eT\ lìyêdüsêe⁄, ‘êfi¯S¢] düTu≤“sêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ù|<ä\|ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+ ‘·>∑<äT : d”|”◊ KeTà+ s¡÷s¡˝Ÿ, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ù|<ä,ã&ÉT>∑T,ã\V”≤qesêZ\ Á|ü»\T ì‘·´+ m<äTs=ÿ+ ≥Tqï Á|üC≤ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T, n~Ûø±s¡T\T |üP]ÔkÕúsTT˝À ìs¡¢ø£å´+ #˚düTÔHêïs¡ì bÕ˝Òs¡T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z dæ|æ◊ ø±s¡´<ä]Ù <ä+&ç düTπswt Äs√|æ+#ês¡T.Ä~yês¡+ KeTà+ s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\+ >∑÷&É÷s¡TbÕ&ÉT Á>±eTXÊK eTVü‰düuÛÑ +s¡>±eT+˝Àì |ü⁄#·Ãø±j·T\ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, yêdüj·T´\ uÛÑeHé˝À neTs¡uÀsTTq yÓ÷Vü≤Hésêe⁄ n<Ûä´ø£å‘·q »]–+~.á düuÛÑ˝À düTπswt eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zì Á|üdü+–dü÷Ô Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ ns¡TΩ˝…’q ù|<ä\≈£î πswüHéø±s¡T¶\T , $$<Ûä Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåeT |ü<∏äø±\T n+~+#·&É+˝À |üø£åbÕ‘·<√s¡DÏ ne\+_ÛdüTÔ+<äHêïs¡T.s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À e∫Ãq <äs¡U≤düTÔ\qT |ü]o*+∫ ns¡TΩ˝…’q ù|<ä\≈£î Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\T n+<äCÒkÕÔeTì #Ó|æŒ ù|<ä\≈£î yÓTT+&ç#˚sTT #·÷|æ+<äHêïs¡T. eTs√ e÷s¡T s¡#·Ãã+&É ù|s¡T‘√ Á|ü»\e<ä›≈£î edüT›qï n~Ûø±s¡T\qT Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ ì\Bj·÷\Hêïs¡T. á düuÛÑ˝À dæ|æ◊ õ˝≤¢ dü$T‹ düuÛÑT´\T |ü⁄#·Ãø±j·T\ ø£eT˝≤ø£sY, m◊yÓ’m|òt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù dæ~›H˚ì ø£s¡í≈£îe÷sY, dæ|æ◊ eT+&É\ Hêj·T≈£î\T |ü⁄#·Ãø±j·T\ düT<Ûëø£sY <=&ܶ yêdüj·T´, |ü⁄#·Ãø±j·T\ e÷<Ûäesêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ >∑÷&É÷s¡TbÕ&ÉT XÊK ø±s¡´<ä]Ù>± <=&ܶ yêdüj·T´,düVü‰j·T ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± bı&˚{Ï n+»j·T´, neTs¡uÀsTTq yÓ÷Vü≤Hésêe⁄\qT @ø£Á^e+>± mqTï≈£îHêïs¡T.

nìï eT+&É˝≤\qT ø£s¡e⁄ ÁbÕ+‘ê\T>± Á|üø£{Ï+#ê* KeTà+, nø√ºãsY 31(düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\ m+|æø£\T bÕs¡<äs¡Ùø£‘· ˝À|æ+∫ j·÷e‘·TÔ õ˝≤¢˝À ø£s¡Te⁄ n\TeTT≈£îqï+<äTq 46 eT+&É˝≤\qT ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üø£{Ï+ #ê\ì |æ|æ◊ õ˝≤¢ dü$T‹ &çe÷+&é #˚dæ+~.‹s¡TeT˝≤j·TbÕ˝…+,p\÷s¡TbÕ&ÉT, ≈£LdüT+∫ ˝≤+{Ï rÁeø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T\Tqï eT+&É˝≤\qT ôd’‘·+ ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± >∑T]Ô+#·ø£b˛e&É+ XÀ#·˙ j·TeTì dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù uÛ≤>∑+ ùV≤eT+‘·sêe⁄ nHêïs¡T. Ä~yês¡+ Äj·Tq |üÁ‹ø£\≈£î ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T.>∑‘· dü+e‘·‡s¡+ n‹eèwæºø±s¡D+>± ¬s’‘·T\T <Óã“‹+fÒ á dü+e‘·‡s¡+ nHêeèwæºø±s¡D+>± qwüºb˛j·÷s¡ì nìï $<Ûë\ ¬s’‘ê+>±ìï Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î sêh Á|üuÛÑT‘·«+ j·TT<ä› ÁbÕ‹|ü~ø£q #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Bìì C≤rj·T $|ü‘·TÔ>± >∑T]Ô+∫ u≤´+≈£î s¡TD≤\qT e÷|ò” #˚dæ ø=‘·Ô>± s¡TD≤\T Çyê«\Hêïs¡T. m+&çq |ü+≥\qT >∑T]Ô+∫ e]øÏ mø£sê≈£î s¡÷.10y˚\T, yêDÏ»´ |ü+≥≈£î mø£sê≈£î |ü~ùV≤qTy˚\ s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì ùV≤eT+‘·sêe⁄ &çe÷+&é #˚XÊs¡T.kÕ>∑sY Äj·Tø£≥Tº |ü]~Û˝À ˙s¡+~+#·˝Òø£ b˛sTTq+ <äTq Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘ê´e÷ïj·T @sêŒ≥¢qT #·÷&Ü\ì Äj·Tq ø√sês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤ \T>± Á|üø£{Ï+∫ #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄ø√≈£î+&Ü ‘·ø£åD+ düŒ+~+∫ ¬s’‘·T düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T #˚|ü≥ºø£b˛‘˚ nqï<ë‘· ø√\T≈£îH˚ |ü]dæú‹ ˝Ò<äHêïs¡T. >∑‘·+˝À ¬s’‘·T\øÏ#˚à |ü]Vü‰s¡+ |ü+|æD°˝À ô|<ä›m‘·TÔq ne ø£‘·eø£\T #√≥T#˚düT≈£îHêïj·Tì Ä<äs¡Ù¬s’‘·T\T ÇcÕºqTkÕs¡+>± e´eVü≤]+#ês¡ì ¬s’‘·T düVü‰j·Tø£ s¡´˝À¢ m≥Te+{Ï n$˙‹ ˝Òì$<Ûä+>± |ü]Vü‰s¡ |ü+|æD° ñ+&˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T.

eT‹dæú$T‘·+ ø√˝ÀŒsTTq e´øÏÔ Ä#·÷ø° ‘Ó\|ü+&ç KeTà+ ns¡“¤Hé, nø√ºãsY 31(düTes¡íyês¡Ô):KeTà+ ns¡“Hé eT+&É\+ ∫+‘·>∑T]Ô Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q >∑&É<ëdüT yÓ+ø£qï (48) >∑‘· yês¡+s√E\ ÁøÏ‘·+ Ç+{Ïe<ä› ñ+≥÷ ‘·|æŒb˛j·÷&Éì n‘·ì ã+<ÛäTe⁄\T >∑&É<ëdüT ô|s¡Te÷fi¯ófl Ä~yês¡+ ns¡“¤Hé b˛©dtùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚XÊs¡T.yÓ+ø£qï ∫qï‘·q+ qT+#˚ eT‹dæú$T‘·+ ø√˝ÀŒj·÷&Éì ‘·s¡#·÷ Ç+{ÏqT+∫ yÓ[fl ¬s+&ÉT, eT÷&ÉTs√E˝À¢ Ç+{ÏøÏ #˚πsyê&Éì $e]+#ês¡T.Ç{°e\ yês¡+s√E˝…’Hê Ä#·÷|æ ‘Ó\|üø£b˛e&É+‘√ n‘·ì ã+<ÛäTe⁄\T uÛÑj·÷+<√fi¯q >∑Tsö‘·THêïs¡T.yÓ+ø£qï Ä#·÷øÏì >∑&É<ëdüT ô|s¡Te÷fi¯ó¢, KeTà+ ns¡“Hé eT+&É\+ ôd˝Ÿ: 9701763172,9573441833 HÓ+ãs¡¢≈£î ‘Ó\bÕ\ì ø√sês¡T.

@◊{°j·T÷d” |òæ{Ÿ ø£$T{° düe÷y˚X¯+ fÒ≈£î\|ü*¢, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): @◊{°j·T÷d” Ä$s¡“¤e ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì ø√j·T>∑÷&Ó+ ñ|ü]‘·\ >∑ì˝À dæ+>∑πsDÏ ø±\Ødt es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé Ä<Ûä«s¡´+˝À |òæ{Ÿ ø£$T{Ï düe÷y˚X¯+ »]–+~. @◊{°j·T÷d” Ä$s¡“¤$+∫ 91 edü+‘ê\T |üP]Ô #˚düTø=ì 92e dü+e‘·‡ s¡+˝ÀøÏ n&ÉT–&ÉT‘·Tqï dü+<äs¡“¤+>± »]–q á düe÷y˚XÊìøÏ fÒ≈£î\|ü*¢ eT+&É\ d”|”◊ ø±s¡´<ä]Ù #·+Á&É yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. á düe÷y˚XÊìï ñ<˚›•+∫ ø√˝Ÿ |òæ{Ÿ ø±s¡´<ä]Ù bÕغ eT+&É\ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T qJsY nVü≤à<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 1920 dü+e‘·‡s¡+˝À ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ sêÁwüº+ ø±q÷Œs¡T |ü≥ºD+˝À ã≥º\ $T\T¢\ ñ<ä´eT+‘√ @◊{°j·T÷d” Ä$s¡“¤$+∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Hê{Ï qT+∫ H˚{Ï es¡≈£î >∑‘· 91 dü+e‘·‡sê\T>± uÛ≤s¡‘· ø±]àø£ es¡Z+ ‘·s¡|ü⁄q $$<Ûä esêZ\ Á|ü»\qT ø±]à≈£î\qT ø£~*+∫ $s√∫‘· b˛sê{≤\T #˚dæ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Hê{Ï ∫ø±>√ neTs¡T\ s¡ø£Ô|ü⁄ dü÷Œ]Ô‘√ yÓ\T>∑T‘·÷ uÛ≤s¡‘· ÁXÊ$Tø£ esêZìøÏ ø±]àø£ b˛sê{≤\≈£î ‘ê´>±\ u≤≥\T |ü]∫+<äì nHêïs¡T. Á|ür ø±]à≈£î&ÉT, ÁXÊ$T≈£î&ÉT, Ä ‘ê´>±\ dü÷Œ¤]Ô‘√ uÛ≤s¡‘· ø±]àø£,ø£s¡¸ø£, Ç‘·s¡ ÁXÊ$Tø£ esêZ\T m˝≤ ã\|ü&ÉT‘·THêïs√ $e]+#ês¡T. H˚{Ï Á|üuÛÑT‘·« j·TTe»q, $<ë´]ú s¡+>±\ e´‹πsø£ $<ÛëHê\≈£î ìs¡dæ+#ê\ì á Á|üC≤e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT, ôd’<ëΔ+‹ø£ sê»ø°j·T Äes¡D≤‘·àø£ b˛sê{≤\ <ë«sê m<äTs=ÿyê\ì k˛wü*düTº sê»´ kÕú|üq ø=s¡≈£î ñ<ä´$T+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Hêj·T≈£î\T õ.@.lìyêdüT, m˝Ÿ.dü<ëq+<ä+, ¬ø.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, eT\¢j·T´, ø£èwüíÁ|ükÕ<é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

b˛sê{≤\‘√H˚ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ fÒ≈£î\|ü*¢, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): b˛sê{≤\T #˚j·Tø£b˛‘˚ düeTdü´\T |ü]cÕÿsê\T ø±eì d”|”◊ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù #·+Á&É yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ nHêïs¡T. uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ìdüTº bÕغ(d”|”◊) ô|Á≥+ #Ó\ø£ ùdºõ Á>±eTXÊK ¬s+&Ée eTVü‰düuÛÑ u≤<äe‘√ sêeT<ëdüT n<Ûä´ø£å‘·q »]–+~. á eTVü‰düuÛÑ˝À bÕ˝§Zì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ nedüs¡yÓTÆq Ä]úø£ düVü‰j·÷ìï n+~+∫ ¬s’‘ê+>±ìï Ä<äTø√yê\ì n<˚ $<Ûä+>± |ü+≥ s¡TD≤\qT e÷|ò” #˚j·÷\ì ø√sês¡T. e]øÏ ˇø£ mø£sê≈£î s¡÷.15,000\T, |ü‹ÔøÏ s¡÷.20,000\T $T]ÃøÏ s¡÷.25,000\T, yÓTTø£ÿC§qï, <Ûëq´ |ü+≥\≈£î ˇø£ mø£sê≈£î s¡÷.10,000 #=|üŒîq Á|üuÛÑT‘·«+ |ü]Vü‰s¡+ n+<äCÒj·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á &çe÷+&é\ìï kÕ~Û+#ê\+fÒ b˛sê{≤\T #˚j·÷*‡+<˚qì, b˛sê{≤\T #˚j·Tø£b˛‘˚ |ü]cÕÿsê\T ø±eì, ø±ã{Ϻ Á>±eT XÊK qT+&ç Á|ü‹ ø±s¡´ø£s¡Ô ø£<ä*e∫à bÕ˝§ZHê\ì ‘Ó*bÕs¡T. uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ìdüTº bÕغ Á|ü»\ düeTdü´\ ø√dü+ eTT+<äT≈£î sêyê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”|”◊ eT+&É\ Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ôdÁø£≥Ø >∑T>∑T˝À‘·T sê+#·<äsYHêj·Tø˘, Á>±eT XÊK e÷J ø±s¡´<ä]Ù sê+<ëdt, dü‘·´+, uÛÑÁ<äT, eT+>±´, sêeTT\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eTXÊK q÷‘·q ø£$T{°˝À ø±s¡´<ä]Ù sêeTT\T, düVü‰j·T ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± uÛÑÁ<äT, u≤\T \qT mqTïø√e&É+ »]–+~.

Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyêsêÔ): ø±+Áπ>dt bÕغ sêÁwüº, C≤rj·TkÕúsTT˝À <˚X¯+˝Àì eTTd”¢+ yÓTÆHêغ\≈£î n+&É>± ñ+≥T+<äì ø±+Á¬>dt bÕغ $<ÛëHê\‘√ yÓTÆHêغ\ n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTì Hê´j·T XÊK eT+Ár @sêdüT Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ Ä‘·à≈£Ls¡T |ü≥ºD+˝À ø=‘·Ôù|≥˝À e⁄qï ñs¡÷› nø±&É$T dü+düú≈£î Hê\T>∑T ø£+|üP´≥s¡T¢ n+<äCÒdæq ø±s¡´Áø£eT+ ˝À eT+Ár bÕ˝ÀZHêïs¡T. ø±s¡´ Áø£eT+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á ÁbÕ+‘· Ä]Δø£, kÕe÷õø£, sê»ø°j·T, $<ä´ |üs¡+>± eTTdæ¢+ yÓTÆHêغ\T Ç+ø± n_Ûeè~Δ kÕ~Û+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. eTTd”¢+ yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛wæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï ˝…’Áã] n_Ûeè~Û›øÏ Ç+ø± düVü≤ø£]kÕÔqì Ç+ø± @yÓTÆHê nedüsê\T ñ+fÒ dü+Á|ü~+#ê\ì ø√sês¡T. ù|<ä eTTd”¢+ Á|ü»\T ‘·eT |æ\¢\≈£î Á|ò” ø£+|üP´≥sY ø√∫+>¥ #˚]Œ+∫ á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ |üs¡T#·Tø√yê\ì ø√sês¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ Ç+≥sYHÓ{Ÿ dü<äTbÕj·÷ìï ≈£L&Ü ø£*ŒkÕÔqì Äj·Tq ‘Ó˝≤Œs¡T. ‘êqT eT+Á‹>± |ü<ä$ #˚|ü≥º&ÜìøÏ ã&ÉT>∑T ã\V”≤q eTTd”¢+ yÓTÆHêغ\T kÕe÷õø£ es¡Z z≥s¡T¢ ø±s¡DeTì yê] ÄodüT‡\‘√ eTTqTà+<äT>± eT]+‘· ùdyê, n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\T #˚kÕÔqì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶ #ÛÓ’s¡àHé bÕ+&ÉT, e÷J düs¡Œ+#Y kÕõ<é u≤wü, »&é.lìyêdü ¬s&ç¶, mdt.$. s¡eTD ¬s&ç¶, >ödt ˝≤»+, wüs¡TŒ¤B›Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ã&ÉT>∑T\ ÄXÊCÀ´‹ Ç+~sê>±+BÛ ø£s¡÷ï\T, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\ ÄXÊCÀ´‹ dü«ØZj·T e÷J Á|ü<Ûëì Ç+~sê>±+BÛ. ÄyÓT @ ÄX¯j·T+‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>±\ì Ä•+∫+<√ n<˚ ÄX¯j·T+‘√ eTT+<äT≈£î yÓfi≤¢\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì düTqj·Tq Ä&ç{À]j·T+˝À <äTsêàs¡TZ\ ‘·÷{≤\≈£î ã˝…’q Ç+~sê>±+BÛ es¡ú+‹ dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘, C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ãT<ä›Á|üø±wt, õ˝≤¢ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ ø£*dæ Ç+~sê>±+BÛ ∫Á‘· |ü{≤ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ CÀ´‹Á|ü»«\q #˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü«ØZj·T e÷J Á|ü<Ûëì Ç+~sê>±+BÛ ã&ÉT>∑T,ã\V”≤q esêZ\ ø√dü+ @ ÄX¯j·T+‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>±\ì Ä•+∫+<√, n<˚ ÄX¯j·T+‘√ eTq+<äs¡+ eTT+ <äT≈£î kÕ>±\ì Äj·Tq ø√sês¡T. <˚X¯Hêj·T≈£î\T, kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<äT\T, q&É∫qu≤≥˝À q&ç ∫ <˚XÊìï Á|ü>∑‹ u≤≥˝À q&ç|æq Ç+~sê>±+BÛ u≤´+≈£î\qT C≤rj·T+, >∑Ø;Û VüQ{≤y√ e+{Ï |ü<∏äø±\‘√ ìs¡Tù|<ä\≈£î ÄyÓT ô|<ä› |”sƒ¡ y˚XÊs¡ì ø£˝…ø£ºsY ù|s=ÿHêïs¡T. n˝≤π> düe÷»+˝À ù|<ä\qT düeTT∫‘· kÕúHêìøÏ rdüTø£sêe&ÜìøÏ mH√ï |ü<∏äø±\T ÄyÓT #˚|ü{Ϻ n$ ù|<ä\≈£î n+<˚ $<Ûä+>± ø£èwæ #˚dæ+<äì, Ä Á|ü>∑‹ |òü˝≤\T Á|ü»\≈£î n+<˚ $<Ûä+>± #·÷&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· eTq n+<ä]ô|’ ñ+<äì ø£˝…ø£ºsY nHêïs¡T. eT÷&ÉT kÕs¡T¢ uÛ≤s¡‘· Á|ü<Ûëq eT+Á‹>± ø=qkÕ–+<äì, 1984˝À <äTsêàs¡TZ\ ‘·÷{≤\≈£î nø√ºãsY 31e ‘˚B ñ<äj·T+ 9.30>∑+≥\≈£î dü«s¡ZdüTÔ˝…’Hês¡ì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T.ÄyÓT≈£î |òüTq+>± ìyê* n]Œdü÷Ô, ÄyÓT Ä‘·à≈£î XÊ+‹ #˚≈£Lsê\ì õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ ¬s+&ÉT ì$TcÕ\T eTÚq+ bÕ{Ï+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ ÇHé#ê]® &çÄsYz s¡|òüTTHê<∏ä¬s&ç¶, &çÄsY&ç@ ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY k˛ìu≤\<˚$, &ç&Éã÷¢´m+@|”&û >√$+<ä|üŒ, ø£˝…ø£ºπs{Ÿ |ü]bÕ\Hê~Ûø±] ‹ù|ŒHêj·Tø˘, Ç‘·s¡ XÊK\ n~Ûø±s¡T\T, ¬s$q÷´ dæã“+~, $<ë´s¡Tú\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òæsê´<äT\ |ü]cÕÿs¡+˝À C≤|ü´+ e<äT› ø£s¡÷ï\T, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üC≤yêDÏ eT]j·TT Á|üC≤<äsꓤsY˝À e#·Tà $q‘·T\qT n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ |ü]o*+∫ |ü]wüÿ]+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ nHêïs¡T. k˛eT yês¡+ kÕúìø£ düTqj·Tq Ä&ç {À]j·T+˝À Á|ü‹ k˛eTyês¡+ »s¡T>∑T Á|üC≤<äsꓤsY $q‘·T\ ø±s¡´ Áø£eT+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Á|üdüTÔ‘·+ es¡≈£î 16677 $q‘·T\T e#êÃj·Tì n+<äT˝À 15218 $q‘·T\T |ü]wüÿ]+#·ã&ܶj·Tì Ç+ø± 1459$q‘·T\T $$<ÛäXÊK\˝À |ü]cÕÿs¡ ì$T‘·Ô+ ñHêïj·Tì nHêï s¡T. qe+ãsY 2e ‘˚B qT+∫ e÷kÕ+‘·+ es¡≈£î »s¡T>∑T s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À e∫Ãq $q‘·T \qT ≈£L&Ü |ü]o*+∫ |ü]wüÿ]+#ê\ì nHêïs¡T. Á|üC≤<äsꓤs¡T˝À e∫Ãq $q‘·T\˝À ø£s¡÷ï\T≈£î #Ó+~q X‚wüeTà eT]ø=+<äs¡T md”‡, ;d” Vü‰düºfi¯fl≈£î #Ó+~q $<ë´s¡Tú\≈£î <äTdüTÔ\qT ≈£î≥Tº≥≈£î nqTeT‹+∫ ñ‘·Ôs¡T«\T Çyê«\ì, pbÕ&ÉTã+>±¢ eT+&É\+, eTT&çj·T\+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q mdt.nãT›˝Ÿ ø£Ø+ JeH√bÕ~ÛøÏ yÓTÆHêغ dü+πøåeTXÊK qT+&ç s¡÷.60y˚\ s¡TD+ eT+ps¡T #˚ùdÔ ¬s&çyÓT&é ã≥º\ yê´bÕs¡+ #˚düT≈£î+{≤eTì, n˝≤π> &√Hé eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ #Ó+~q mdt.¬ø. wüeT÷+, u≤wü\T yÓTÆHêغ dü+πøåeTXÊK qT+&ç s¡TD+ eT+ps¡T #˚j·÷\ì, ø√sTT\≈£î+≥¢ eT+&É \+, bı{ϺbÕ&ÉT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q |æ.Ç+~s¡eTà JeH√bÕ~ÛøÏ md”‡ ø±s=ŒπswüHé <ë«sê s¡TD+ eT+ ps¡T #˚ùdÔ bÕ&ç|üX¯óe⁄\T ø=qT>√\T #˚düT≈£î+{≤eTì, ø=*$T >∑T+&É¢ eT+&É˝≤ìøÏ ‹eTà sêj·TTìù|≥ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q sêj·T\¢ yÓ÷Vü≤Hé ‘·q kÕ>∑T˝À ñqï bı˝≤ìøÏ |ü{≤º<ës¡T bÕdüT |ü⁄düÔø±ìï eT+ps¡T #˚j·÷\ì, ø£s¡÷ï\T me÷àØŒmdt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T Ĭøb˛>∑T &ÜìjÓT˝Ÿ e÷~>∑ m\÷ÿs¡T düMT|ü+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T md”‡, md”º, yÓTÆHêغ\≈£î Çfi¯ó¢ ì]à+#·Tø=qT≥≈£î düú˝≤\T Ç∫à Çfi¯¢ |ü{≤º\qT eT+ps¡T #˚j·÷\ì, bÕeTT\bÕ&ÉT eT+&É\+, #Ó*$T\¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q õ.»>∑Hêï<∏äsêe⁄ ‘·eT <ëj·÷<äT\T ÄdüTÔ˝À¢ uÛ≤>∑+ Çe«≈£î+&Ü ‘·>±<ë #˚düTÔHêïs¡ì Hê´j·T$#ês¡D #˚dæ uÛ≤>±\T |ü+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY≈£î $q‘·T\T düeT]Œ+ #ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C…dæ. ãT<ä›Á|üø±wt, &ûÄsY&û@ |æ&ç.k˛˙u≤©<˚$, &Ü«e÷ |æ&ç >√$+<ä|üŒ, Vü≤Ödæ+>¥ |æ&ç s¡|òüTTHê<∏ä¬s&ç¶, @z ‹ù|ŒHêj·Tø˘, õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

es¡¸+ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ne⁄≈£î, nø√ºãsY31(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì dæ+>∑q|ü˝…¢ Á>±eT+˝À es¡¸+ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T »]>±sTT. >∑‘· ¬s+&ÉT HÓ\\T>± esê¸\T ≈£îs¡eø£, |ü+≥\T |ü+&Éø£ nedüú\T |ü&ÉT‘√qï Á>±eTdüTú\T á |üP»\qT #˚|ü{≤ºs¡T. k˛eTyês¡+ »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À •yê\j·T+˝À es¡TD|üP», eTVü≤Hê´dü |üPs¡«ø£ |üP», s¡TÁ<ë_Ûùwø±\T ìs¡«Væ≤+∫, 108 ø£fi¯XÊ\‘√ |üs¡eT •e⁄ìøÏ n_Ûùwø£+ #˚kÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕúì≈£î\T Á|ükÕ<ä X¯s¡à, yÓ÷Vü≤Hé X¯s¡à, #ÓqïπøX¯e XÊÁdæÔ\T, Á>±eTdüTú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£sêï≥ø£ uÛÑ≈£îÔ&ç Ä‘·àVü≤‘·´ eT+Á‘ê\j·T+, nø√ºãsY31(düTes¡íyês¡Ô): |ü$Á‘· |ü⁄D´πøåÁ‘·+ eT+Á‘ê\j·T+˝À ø£sêï≥≈£≈£î #Ó+~q z uÛÑ≈£îÔ&ÉT Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶ&ÉT.Ä~yês¡+ l sê|òüTy˚+Á<ä kÕ«$T <äs¡ÙHês¡úyÓTÆ eT+Á‘ê\j·÷ìøÏ e∫Ãq uÛÑ≈£îÔ&ÉT {Ï. >∑Ts¡TX¯+ø£sY(32) lsê|òüTy˚+Á<ä ≥÷]dtº ôVA+˝À ãdü #˚kÕ&ÉT. u…+>∑fi¯Ss¡T≈£î >√$+<é q>∑sY≈£î #Ó+~q áj·Tq k˛eTyês¡+ Ä ôVA+˝Àì bòÕ´qT≈£î ñ]y˚düT≈£îì, Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêï&ÉT. kÕúìø£ môd’‡ Á|üø±XŸ ≈£îe÷sY πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì, <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

ne⁄≈£î˝À uÛ≤Øes¡¸+ ne⁄≈£î, nø√ºãsY31 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝À k˛eTyês¡+ uÛ≤Ø es¡¸+ ≈£î]dæ+~. eT+&É\+˝À esê¸\T ˝Òø£ n˝≤¢&çb˛‘√qï ‘·s¡TD+˝À |ü≥ºD+˝À e÷Á‘·y˚T es¡¸+ |ü&É&É+‘√ kÕúì≈£î˝À¢ ÄX¯´s¡´+ e´ø£ÔyÓTÆ+~. eT+&É\+ ø£s¡Te⁄‘√ ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘√+fÒ πøe\+ |ü≥ºD+˝ÀH˚ es¡¸+ |ü&É&É+‘√ eT+&É\ Á|ü»\T ny˚<äq #Ó+<äT‘·THêïs¡T.

dæ]yÓfi¯¢, nø√ºãsY 31(düTes¡íyês¡Ô): dæ]yÓfi¯fl eT+&É\+ #Óq÷ïsY, eTVü‰<˚e|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À {°&û|” Äfi¯fl>∑&ɶ Ç+#Ûê]® Ç]¬>\ sê+|ü⁄˝≤¢¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À »q#Ó’‘·q´j·÷Á‘·qT #˚|ü{Ϻ+~. á dü+<äs¡“¤+>± Ç]¬>\ sê+|ü⁄˝≤¢¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $$<Ûä bÕغ\ ndüeTs¡ú‘·ô|’ rÁe+>± <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. á #˚‘·>±ì Á|üuÛÑT‘·«+ rs¡T Ç˝≤π> e⁄+fÒ sêuÀe⁄ ø±\+˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸqT ‘êø£≥Tº ô|&ÉT‘·T+<äì m<˚›yê #˚XÊs¡T. Á|ü»\+<äs¡÷ Ä˝À∫+∫ sêuÀe⁄ mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì uÛ≤Ø yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£+˝À eT+&É\ {°&û|” ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T, Á>±eTÁ|ü»\T ô|<ä› m‘·TÔq bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é

eT÷&Ée s√E≈£î #˚]q 104 ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T ø£s¡÷ï\T, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 104ñ<√´>∑T\T ‘·eT düeTdü´\ô|’ eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T #˚|ü{≤ºs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Bø£å eT÷&Ée s√E d”|”◊ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷, 104ñ<√´>∑T\≈£î ñ<√´>∑uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œdü÷Ô, Jy√ HÓ+.3. Á|üø±s¡+ y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê\ì |”m|òt, ámdt◊\qT Áø£eTãB›ø£]+∫, yêVü≤Hê\˝À eT+<äT \ ø=s¡‘· ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì, yêVü≤Hê\ eTs¡eT‘·TÔ\≈£î ø±e\dæq ì<ÛäT\qT yÓ+≥H˚ eT+ps¡T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. 104 j·T÷ìj·THé õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |æ.yÓ+ø£≥‹e÷à¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ 104 ùde\qT, Á|üuÛÑT‘·« ÄBÛq+˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï|üŒ{Ïø°, ñ<√´>∑T\≈£î ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘·ô|’ m˝≤+{Ï Vü‰MT ˝Òq+<äT e\¢ qe+ãsY 9qT+∫ sêÁwüº yê´|üÔ+>± ìs¡e~ø£ düyÓTà≈£î |üPqT≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T. eT÷&Ées√E Bø£å˝À |æ.nãT›˝≤¢, @.s¡$≈£îe÷sY, õ.#·+Á<äX‚KsY, eTTs¡∞, $.yÓ+ø£fÒwt, ¬ø.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, Vü≤qTeT+‘·T, U≤d”+, yÓ+ø£≥s¡eTD, U≤C≤uÛ≤cÕ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê* Ä<√ì, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): Ä<√ì |ü≥ºD+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç e#˚à yê{Ïì dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì myÓTà˝Ò´ $THêøÏåHêj·TT&ÉT dü÷∫dü÷Ô |ü|üŒî<ÛëHê´\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT ‘·«+ qT+∫ e∫Ãq |ü|üŒî,<ëHê´\T 2500 øÏ«+{≤fi¯ófl ˇø=ÿø£ÿ ¬s’‘·T≈£î 6.4 øÏ˝À\ XËì>∑\T, 4øÏ˝À\ j·T÷]j·÷, 50øÏ˝À\ &û@|” ãkÕÔ\T |ü+|æD° #˚kÕs¡T. <ë<ë|ü⁄ 1300 s¡÷bÕj·T\T >∑\ edüTÔe⁄\qT |ü+|æD° #˚dæq Á>±e÷\T ô|<ä›Vü≤]eDeTT, ∫qï Vü≤]eDeTT, u≤\<äTs¡T, @&Ée*¢, ∫qï >√H˚Vü≤fi¯fl, u≤kÕ|ü⁄s¡+, $$<Ûä Á>±e÷\≈£î <ëHê´\T myÓTà˝Ò´ #˚‘·T\ MT<äT>± |ü+|æD° #˚dü÷Ô sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç e#˚à |ü<∏äø±\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> ¬s’‘·T\T Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\qT >∑÷]à n~Ûø±s¡T\T Á>±eT+˝À ¬s’‘·T\≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\ ne>±Vü≤q ˝À|ü+ e\¢ ø=+‘·eT+~ ù|<ä eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹, ã&ÉT>∑T,ã\V”≤q esêZ\ ¬s’‘·T\T qwüºb˛‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n~Ûø±s¡T\T @&û@ jÓ÷–¬s&ç¶, >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, >√$+<ä|üŒ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

C≤rj·TkÕúsTT˝À ñeTà&ç yÓ’<ä´ Á|üy˚X¯ |üØø£åqT s¡<äT›#˚j·÷* ø£s¡÷ï\T, nø√ºãsY 31(düTes¡íyês¡Ô): \øÏÎìyêdt˝À @sêŒ≥T #˚dæq j·÷<äe Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ dü$T‹ düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT õ.nj·T´qï j·÷<äyé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü{Ϻq C≤rj·T kÕúsTT˝À ñeTà&ç yÓ’<ä´ Á|üy˚X¯|üØø£å(HÓ{Ÿ) e\¢ eTq sêÁwüº $<ë´s¡Tú\T rÁe+>± qwüºb˛‘ês¡ì yÓ\¢&ç+ #ês¡T. n+<äTπø sêÁwüº+˝Àì $<ë´s¡Tú\≈£î m+ôd{ŸqT n˝≤π> ø=qkÕ–+#ê\ì Äj·Tq Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ç<˚ düe÷y˚X¯+˝À j·÷<äe $<ë´]ú dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø£˙«qsY õ.Ä+»H˚j·TT\T j·÷<äyé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ πø+Á<ä+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘Ó∫à m+ôd{ŸqT ø=qkÕ–+#ê\ì n˝≤π> n+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|üø£≥q ‘=+<äs¡>± $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì, (HÓ{Ÿ)qT s¡<äT› #˚dæ sêÁwüº $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ;d” $<ë´]ú dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ¬ø.Äq+<é, ø±s¡´<äs¡TÙ\T ¬ø.Vü≤qTy˚Twt, sêeTø£èwüí, sêeT+õ, nXÀø˘, eT˝Ò¢wtj·T<äyé, >√bÕ˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç‘·qT $ø£˝≤+>∑T&ÉT ø±<ä≥..! q+<ë´\, nø√ºãsY 31(düTes¡íyês¡Ô):Çø£ÿ&É ne÷j·Tø£+>± ø£ìŒdüTÔqï Ç‘·ì ù|s¡T ¬s&ç¶ Hê>∑ uÛÑ÷wüD+(35). >=bÕŒ&ÉT eT+&É\+ >=bÕŒ&ÉT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~qyê&ÉT. |ü⁄≥Tºø£‘√H˚ n+>∑ $ø£\T&ÉT>±, eT‹dæú$T‘·+ ˝Òìyê&ÉT>± »ìà+ #ê&ÉT. ej·TdüT‡ 35 dü+e‘ê‡sê\T ì+&çHê Ç+ø± Ç‘·qT ∫qï|æ\¢yê&˚. Ç‘·ì ‘·*¢ nsTTq ¬s&ç¶ düTã“eTàH˚ Ç‘·ìøÏ ˝Àø£+. Ç+{Ï ô|<ä›~≈£îÿ ˝Òø£ b˛e&É+‘√ ‘·H˚ nìï nsTT ø=&ÉT≈£î Ä\Hê bÕ\Hê #·÷k˛Ô+~. nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ eT+p s¡T #˚dæq $ø£˝≤+>∑ |æ+#·qT >∑‘· Äs¡THÓ\\T>± Ç‘·ìøÏ n+<ä&É+˝Ò<äT. ¬s+&ÉT |üsê´j·÷\T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY>±], dü<äs¡Hé ø±´+|ü⁄q≈£î ≈£L&Ü yÓfi§fl∫à q n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T e÷Á‘·+ X¯Sq´+. ‘·eT >√&ÉTqT $+≥THêïπs ‘·|üŒ |ü]cÕÿs¡e÷s¡Z+ #·÷|ü&É+ ˝Ò<äì, Ä ‘·*¢ ø£˙ïs¡TeTT˙ïs¡e⁄‘√+ ~. nsTT<äT dü+ e‘·‡sê\ qT+&ç $ø£˝≤+>∑ |æ+#·qT n+<äT‘·÷ Ç˝≤ ns¡ú+‘·s¡+>± Äs¡T HÓ\\ qT+&ç ì\T|ü⁄<ä\ #˚ùd dü]øÏ n‘·ì ‘·*¢ @$T #˚j·÷´˝À ~≈£îÿ ‘√#·ì dæú‹˝À ‘·\¢&ç\T¢ ‘√+~. dü+ã+~Û‘· n~ÛÛø±s¡T\T, Á>±eTø±s¡´<äs¡TÙ\T e÷Á‘·+ áHÓ\ edüTÔ+<äì, e#˚ÃHÓ\ edüTÔ+<äì, ‘·eTqT #·T≥÷º ‹|üŒî ≈£î+≥THêïs¡ì Ä ‘·*¢ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚k˛Ô+~.

Äغd” Á|üj·÷DÏ≈£î\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔ+~ ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, nø√ºãsY31(düTes¡íyês¡Ô): ø£s¡÷ï\Tõ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À Äغd” Á|üj·÷D° ≈£î\qT yÓ÷dü+ #˚k˛Ô+<äì z Hê´j·Tyê~ $eT]Ù+#ês¡T. õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\≈£î mH=ïkÕs¡T¢ á $wüj·÷ìï $e]+∫Hê düŒ+<äH˚ ø£s¡TyÓ’+<ä+≥÷ Äj·Tq eT+&ç |ü&ܶs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê düŒ+~+∫, á yÓ÷kÕìï, Á|üj·÷D°≈£î\≈£î ø£\T>∑T‘·Tqï nkÂø£sê´ìï ‘=\–+#ê\+≥÷ k˛eTyês¡+ nj·Tq @ø£+>± kÕø屑·÷Ô Ä dü+düú m+.&ç. πø $q‹|üÁ‘êìï ]õwüºs¡T b˛düTº <ë«sê |ü+bÕs¡T. ø£s¡÷ï\T≈£î #Ó+~q Hê´j·Tyê~ e&Ó¶|ü*¢ ÁøÏwüíeT÷]Ô e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬ø. Hê>∑˝≤|ü⁄s¡+ qT+∫ Äغd” ãdüT‡˝À ø=‘·Ô ãkÕº+&ÉT≈£î Á|üj·÷D+ #˚j·÷\+fÒ 20øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ ˝Ò≈£îHêï 20øÏ˝ÀMT≥s¡¢ #ÛêØ®ì edü÷\T #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. 1984≈£î eTT+<äTqï bÕ‘· ukÕº+&ÉTqT e÷]Ãq dü+düú >∑‘· 28 @fi¯ó¢>± Á|üj·÷D° ≈£î\qT yÓ÷dü+ #˚dü÷ÔH˚ ñ+<äHêïs¡T. e÷]Ãq ãdüT‡ ùdºwüHé qT+∫ #ÛêØ®\T edü÷\T #˚j·T≈£î+&Ü ñ+&É&Üìï Äj·Tq ‘·|ü⁄Œ ã{≤ºs¡T. á $wüj·÷ìï mH√ïkÕs¡T¢ ø£˝…ø£ºsY, ÄsY.m+., b˛©düT\≈£î $qï$+∫Hê, |òæsê´<äT #˚dæHê düŒ+<äq ø£s¡TyÓ’+<äHêïs¡T. düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ øÏ+<ä ÄsYm+ ≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚dæHê düŒ+<äq ø£s¡TyÓ’+<äì Äj·Tq yêb˛j·÷s¡T. Hê>∑˝≤|ü⁄s¡+ ùdºõ qT+∫ bÕ‘· ãkÕº+&ÉT≈£î b˛‘˚ s¡÷.13\T edü÷\T #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T...ø±˙ ìã+<äq\ y˚Ts¡≈£î s¡÷.10\T e÷Á‘·y˚T edü÷\T #˚j·÷\Hêïs¡T. ø=‘·Ô ãkÕº+&ÉT es¡≈£î b˛j˚T ãdüT‡˝À πøe\+ 16 øÏ˝ÀMT≥πs¢ ñqï+<äTq s¡÷. 8e÷Á‘·y˚T edü÷\T #˚j·÷\Hêïs¡T. nsTT‘˚ eTs√ eT÷&ÉT s¡÷bÕj·T\T n<äq+>± Äغd” edü÷\T#˚düTÔ+<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. Á|ü‹s√E ãfi≤¢], Ä<√ì, Ä\÷s¡T, m$Tà>∑q÷s¡T, |ü‹Ôø=+&É, ø√&ÉTeT÷s¡T, >∑÷&É÷s¡T \qT+#˚ ø±ø£ düMT |ü Á>±e÷\ qT+∫ |ü\Te⁄s¡T ø£s¡÷ï\T≈£î ekÕÔs¡ì, Äغd” yês¡+<ä]ì yÓ÷dü+ #˚k˛Ô+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ù|<ä, eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ esêZ\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì á düeTdü´qT dü‘·«s¡y˚T |ü]wüÿ]+#ê\ì ‘êq Äغd” m+&çøÏ ]õwüºs¡T b˛düTº <ë«sê $qï$+∫q≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

|òæ+#·HéqT eT+ps¡T #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY≈£î $»„|æÔ ø£s¡÷ï\T, nø√ºãsY 31(düTes¡íyês¡Ô):‘·q ≈£L‘·Ts¡T≈£î $ø£˝≤+>∑T\ |òæ+#·HéqT eT+ps¡T #˚j·÷\ì u≤~Û‘·Tsê\T düTes¡í ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘≈£î $»„|æÔ #˚dæ+~. k˛eTyês¡+ ÄyÓT ø£˝…ø=ºπs{À¢ á y˚Ts¡≈£î $q‹ |üÁ‘êìï düeT]Œ+∫+~. á dü+<Ûä“s¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·q ≈£L‘·Ts¡T yÓT]‡(12) $ø£˝≤+>∑Tsê\Hêïs¡T.∫qïHê{Ï qT+∫ M˝Ÿ#ÛÓ’sYπø |ü]$T‘·yÓTÆ+<äHêïs¡T. ‘·q ≈£L‘·Ts¡T≈£î |òæ+#·HéqT n+<äCÒdæ Ä<äTø√yê\ì ÄyÓT ø√sês¡T.


ø£åe÷|üD\T #Ó|æŒq Vü≤$T\ºHé FnyLRiV¯Õÿ™´s©±s \Æ≤∂Q˚™´sL`i áVLiVW£qs •¶¶¶≠sVÃÌ¡©±s ªRΩ©´s «¡»Ì¡V Æ™sVN`PÕÿlLi©±sNRPV ORPQ™´sWxmsfl·Ã¡V ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. ªy«ÿgS Aμj∂™yLRiLi «¡Ljigji©´s BLi≤T∂∏R∂V©±s ˙gSLi≤`∂ ˙{msÕ‹[ ™´sVry= NSLRiV©´sV ≤≥U∂N]»Ì¡≤R∂Liª][ lLi[xqsVÕ‹[ Æ™s©´sVNRP ¡≤Ôy≤R∂V. C G≤yμj∂Õ‹[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPW «¡Ljigji©´s 17 lLi[xqsVÕ˝‹[ •¶¶¶≠sVÃÌ¡©±s, ™´sVry=áV INRPLjiN]NRPLRiV ≤≥U∂N]©´s≤R∂Li Bμj∂ AL][ryLji. C ∏R∂WNTP=Æ≤∂Li…fi NSLRifl·LigS ™´sVry= lLi[xqsV ©´sVLi≤T∂ ªRΩxmsˆVNRPV©yı≤R∂V. ALRiLiÀ≥œ¡Li ©´sVLi≤U∂ @©´sVNRPV©´sı Æ™s[gRiLiª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝œ¡¤Õ¡[NRPF°LiVV©´s •¶¶¶≠sVÃÌ¡©±s C xmsLjizqÛsºΩª][ G≤][ rÛy©´sLiÕ‹[ lLi[xqsV ™´sVVgjiLiøy÷¡= ™´s¿¡ËLiμj∂. μk∂¨s¨s xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ˙xmsªRΩ˘LÛji lLi[xqsL˝RiV xtsw™´sWNRPL`, LS£qs ¡L`Êi ªRΩ™´sV rÛy©yáV Æ™sVLRiVgRiVxmsLRiVøR¡VNRPV©yıLRiV. NSgS C G≤yμj∂ ZNP[™´sáLi lLiLi≤R∂V \¤…¡…”¡Õfi= ™´sW˙ªRΩÆ™s[V lgiáVøR¡VNRPV©´sı •¶¶¶≠sVÃÌ¡©±s J™´sLSÕfi rÌyLi≤T∂Lig`i=Õ‹[ 202 FyLiVVLi»˝¡ª][ Hμ][ rÛy©´sLiÕ‹[ D©yı≤R∂V.

eT+>∑fi¯yês¡+, 1 qe+ãsYY 2011

düTes¡íyês¡Ô

9

Ä≥>±fi¯¢ ìùw<Ûä+ô|’ n|”Œ˝Ÿ #˚j·TqTqï uÛ≤s¡‘Y

Á>±+&é Á|” Á>±+&é dü¬ø‡dt @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[ |msLjigji©´s ˙xmsºΩxtÌsQ ˙lgi[»¡L`i ©Ø[LiVV≤y M˙NTPZNP…fi©´sV™´sVªRΩLiÕÿ ALSμ≥j∂Li¬ø¡[ ™´sV©´s Æμ∂[aRPLiÕ‹[ @’≥¡™´sW©´sVáV FnyLRiV¯Õÿ™´s©±s lLi[xqsVáNRPV xms»Ì¡Li NRP…ÌÿLRiV. ª]÷¡ryLji AºΩ¥R∂˘Li B¿¡Ë©´s Fs£mns 1 lLi[xqsVá©´sV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡ À≥ÿLRiª`Ω xqsªyÚ øy…”¡Liμj∂. C lLi[xqsVá©´sV FsxmsˆV≤R∂W …‘¡≠dsÕ˝‹[ øR¡Wzqs ªRΩXzmsÚxmsÆ≤∂[ BLi≤T∂∏R∂V©±s Fny˘©±s=... xmns£qÌs \¤…¡Li \¤Õ¡™±sÕ‹[ øR¡Wzqs FsLi«ÿ∏∫∂V øR¡WaSLRiV. μyμyxmso áORPQ™´sVLiμj∂ ˙}msORPQNRPVá xqs™´sVORPQLiÕ‹[ ˙lgi[»¡L`i ©Ø[LiVV≤yÕ‹[¨s ¡Vμ≥ÙR∂ BLi»¡L`iÆ©s[xtsQ©´sÕfi xqsLRiW‰Q˘…fi\|ms FnyLRiV¯Õÿ™´s©±s \Æ≤∂Q˚™´sL˝RiV μR∂V™´sVV¯lLi[FyLRiV. @’≥¡™´sW©´sV¤Õ¡[ NSμR∂V Æμ∂[aRPLiÕ‹[¨s |qsá˙’¡…‘¡Ã¡LiμR∂LRiW C lLi[xqsVá\|ms AxqsNTPÚ øR¡WFyLRiV. zqs¨ds, ˙NUP≤y, LS«¡NUP∏R∂V ˙xms™´sVV≈¡Vá LSNRPª][ BLi≤T∂∏R∂V©±s ˙gSLi≤`∂ ˙{ms CÆ™sLi…fi NRPáL`ixmnsQoÕfigS rygjiLiμj∂. \|§¶¶¶ ˙F~\|mnsÕfi CÆ™sLi…fi©´sV xqsZNP=£qs ¬ø¡[∏R∂V≤R∂LiÕ‹[ ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáW NRPXªRΩNRPXªRΩV˘Ã¡∏R∂W˘LRiV. ˙…ÿN`P ¨sLS¯fl·Li ©´sVLi≤T∂ AºΩ¥R∂˘Li ™´sLRiNRPW @¨sıLi…”¡Õ‹[©´sW @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙xms™´sWflÿáNRPV G ™´sW˙ªRΩLi ªRΩgÊRiNRPVLi≤y GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[zqs @LiμR∂Lji ¬ø¡[ªy ZaPÀ≥ÿ£tsQ @¨szmsLiøR¡VNRPV©yıLRiV. C ˙…ÿN`P\|ms lLi[xqsVÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı ˙xmsxmsLiøR¡ FnyLRiV¯Õÿ™´s©±s μj∂gÊRi«ÿáV •¶¶¶≠sVÃÌ¡©±s, Æ™s¤…¡Õfi, xtsw™´sWNSL`i ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV ¨sLRi*x§¶¶¶flÿ GLSˆ»˝¡©´sV ˙xmsaRPLizqsLiøyLRiV. BNRP Æ™sVgS CÆ™sLi»˝¡©´sV xqsZNP=£qsxmnsQoÕfigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡gRiá™´sV¨s À≥ÿLRiª`Ω ˙xmsxmsLiøy¨sNTP ™´sVL][ryLji øy…”¡¬ø¡zmsˆLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[ C lLi[xqsVáª][ ™´sV©´s ˙xmsºΩxtÌsQ |msLRigRi≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y..

Aμy∏R∂VLi, Dμ][˘gS™´sNSaSáV NRPW≤y Æ™sVLRiVgRiVxms≤R∂©´sV©´sı»Ì¡V ¨sxmsofl·VáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. Fs£mns 1ª][ ™´s¬ø¡[Ë xmsÆμ∂[Œœ¡˛Õ‹[ 10 Æ™s[á N][»˝¡ ™y˘FyLRiLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s @r°øy™±sV @LiøR¡©y Æ™s[zqsLiμj∂. ªRΩμy*LS μyμyxmso 15 áORPQá N]ªRΩÚ Dμ][˘gSáV xqsXztÌsQxqsVÚLiμR∂¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. Æ™sVVªRΩÚLi ≠dsVμR∂ FnyLRiV¯Õÿ™´s©±sÕ‹[ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V ™´sWLRiV‰ DLi≤yá¨s Fsxmsˆ…”¡ ©´sVLi≤][ FsμR∂VLRiVøR¡Wzqs©´s ¨sLkiORPQfl·NRPV ªy«ÿ lLi[xqsVª][ æªΩLRixms≤T∂©´s¤…Ì^¡Liμj∂.

2011 eTs¡∫b˛˝Òì dü+e‘·‡s¡+ uÛ≤Ø Ä~Ûø£´+ ~X¯>± $+&ûdt C G≤yμj∂ BLig˝SLi≤`∂ ˙NTPZNP…fi øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ ™´sVLji¿¡F°¤Õ¡[¨s xqsLi™´sªRΩ=LRi™´sV¨s A «¡»Ì¡V Fny£qÌs À›Ã¡L`i …”¡™±sV ˙¤À¡xqs=©±s @©yı≤R∂V. xmsáV Ez§¶¶¶LiøR¡¨s ≠s«¡∏R∂WáV ryμ≥j∂Liøy™´sV¨s, ™´s¬ø¡[Ë G≤yμj∂ NRPW≤y BÆμ∂[ «‹[LRiV N]©´srygjiryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡Fy≤R∂V. ªy«ÿgS À≥ÿLRiª`Ωª][ «¡Ljigji©´s ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qsÕ‹[ 0c5ª][ J≤T∂©´sxmsˆ»¡NUP @μj∂ |msμÙR∂ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WxmsμR∂¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤Ôy≤R∂V. ˙NTPZNP…fi ™´sVW≤R∂V FnylLi[¯»˝¡Õ‹[ ªy™´sVV ˙xmsxqsVÚªRΩLi lLiLi≤T∂Li…”¡Õ‹[ @˙gRirÛy©´sLi D©yı™´sV¨s @≠s NRPW≤y C G≤yÆμ∂[ ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂Li A©´sLiμR∂LigS DLiμR∂¨s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. 2011Õ‹[ Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPW ªy™´sVV @μR∂V˜ÈªRΩ\Æ™sV©´s ˙NTPZNP…fi A≤y™´sV¨s ˙xms™´sVV≈¡ xms˙ºΩNRP Æ≤∂LiVVÕfi ¤…¡÷¡˙gS£mnsNRPV B¿¡Ë©´s BLi»¡LRiW˘Õ‹[ Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøy≤R∂V. BLig˝SLi≤`∂ C G≤yμj∂ ∏R∂W|tsQ£qs ≠s«¡∏R∂VLiª][ Fy»¡V À≥ÿLRiª`Ω©´sV ¤…¡xqÌsV zqsLki£qsÕ‹[ 4c0ª][ J≤T∂Li¿¡ @˙gRirÛy©´sLi \ZNP™´sxqsLi ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. @Õÿlgi[ ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qsÕ‹[©´sW N˝UP©±s {qs*£ms ¬ø¡[zqsLiμj∂. @LiVVæªΩ[ À≥ÿLRiª`Ω xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi BLig˝ki£tsQ «¡»Ì¡V ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[ÚzqsLiμj∂. xmsáV™´soLRiV {qs¨s∏R∂VL˝RiV ¤Õ¡[NRPV©yı À≥ÿLRiª`Ω «¡»Ì¡V ¬ø¡[ºΩÕ‹[ |mnsWLRixmsLS«¡∏R∂VLi øR¡≠søR¡WzqsLiμj∂. NS¨ds C zqsLki£qs NRPLi¤…¡[ ™´sVVLiμR∂V ªy™´sVV ryμ≥j∂Li¿¡©´s ≠s«¡∏R∂Wá©´sV ™´sVLjiËF°NRPW≤R∂μR∂©yı≤R∂V. N][ø`¡ ALi≤U∂xmn˝s™´sL`i bPORPQfl·Õ‹[ «¡»Ì¡V ÀÿgS Æ™sVLRiVgRiVxms≤T∂LiμR∂¨s ˙¤À¡xqsı©±s æªΩ÷¡Fy≤R∂V. eT÷&ÉT bòÕsêà{Ÿ\˝À ¬s+&ç+{Ï˝À nÁ>∑kÕúq+˝À ñ+&É≥+ >=|üŒ>± ñ+<äì, Çø£b˛‘˚.. ¬s+&ÉT HÓ\\ es¡≈£î Ç+>±¢+&é n+‘·sê®rj·T {ÀØï˝À¢ Ä&ÉuÀ<äT. nsTT‘˚ bÕøÏkÕúHé‘√ e÷Á‘·+ <äTu≤jYT˝À dæØdt Ä&ÉqT+~. ø±>± á @&Ü~ ‘·eT »≥Tº≈£î eT+∫ |òü*‘ê˝§#êÃsTT. Hê\Tπ>fi¯¢ ÁøÏ‘·+ f…düTº ÁøϬø{À¢ nÁ>∑kÕúq+˝À ì\ã&Ü\ì rÁe+>± ø£èwæ #˚XÊeTì Áu…düïHé yÓ\¢&ç+#ês¡T.

|”≥sY‡ãsYZ f…Æ{Ï˝Ÿ ¬>\T#·T≈£îqï eT]Hé dæ*#Y ôdsTT+{Ÿ |”≥sY‡ãsYZ zô|Hé f…Æ{Ï˝ŸqT eT]Hé dæ*#Y ¬>\T#·T≈£îHêï&ÉT. C≤H√ÿ{Ï|ü‡]«ø˘‘√ »]–q dæ+–˝Ÿ‡ ô|ò’q˝À¢ eT]Hé dæ*#Y 6`3, 3`6, 6`2 bÕsTT+≥¢ ‘˚&Ü‘√ $»j·T+ kÕ~Û+∫, á d”»q¢ ‘=* f…Æ{Ï˝ŸqT ‘·q U≤‘ê˝À y˚düT≈£îHêï&ÉT. >∑‘· yês¡+ e÷k˛ÿ˝À ‘·q ¬øØsY˝À ¬s+&√ f…Æ{Ï˝ŸqT ¬ø’edü+ #˚düT≈£îqï {Ï|ü‡]«ø˘, eT]Hé dæ*#Y‘√ »]–q e÷´#Y˝À yÓTs¡T¬>’q Ä≥rs¡TqT Á|ü<ä]Ù+#·˝Òø£b˛j·÷&ÉT. Ä<ä´+‘·+ dæ*#Y uÛ≤Ø cÕ≥¢qT m<äTs√ÿe&É+˝À b˛sê&çq {Ï|ü‡]«ø˘ ˇø£ <äX¯˝À #˚‘·T˝…‘˚ÔXÊ&ÉT. ‘·<ë«sê |”≥sY‡ãsYZ zô|H√¢ dæ*#Y s¡qïs¡|t>± $T–*b˛j·÷&ÉT. |”≥sY‡ãsYZ f…Æ{Ï˝Ÿ ¬>\T#·Tø√e&É+ <ë«sê dæ*#Y e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘=* ¬s+&ÉT ôd≥¢˝À ø=ìï ‘·|æŒ<ë\T #˚XÊqHêï&ÉT. ø±˙ eT÷&√ ôd{À¢ e÷Á‘·+ |ü⁄+Eø=ì $»j·T+ kÕ~Û+#êqì #ÓbÕŒ&ÉT.

#Ûê+|æj·THé>± ì*∫q øÏ«{Àyê &Éã÷¢´{°@ #Ûê+|æj·THéwæ|t˝À ô|Á{≤ øÏ«{Àyê ¬>\T|ü⁄qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£î+~. $ø√º]j·÷ nC≤¬s+ø±‘√ ô|ò’q˝À¢ ã]˝ÀøÏ ~–q øÏ«{Àyê 7`5, 4`6, 6`3 bÕsTT+≥¢ ‘˚&Ü‘√ ¬>*#ê&ÉT. 21 @fi¯¢ #Óø˘ ]|ü_¢ø˘ øÏ«{Àyê 1.75 $T*j·THé &Ü\s¡¢ Áô|’CŸeT˙ì C≤ø˘bÕ{Ÿ ø=fÒºXÊ&ÉT. ‘·<ë«sê á @&Ü~ ∫e]øÏ Á|ü|ü+#· sê´+øÏ+>¥‡˝À mì$T<√ kÕúHêìï <äøÏÿ+#·T≈£îHêï&ÉT. á dü+<äs¡“¤+>± øÏ«{Àyê e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &Éã÷¢´{°@ f…Æ{Ï˝Ÿ ¬>\T#·T≈£î+{≤qì #Ó|æŒ+~. Ç|üŒ{Ïπø Á>±+&ékÕ¢yéT f…Æ{Ï˝Ÿ ¬>\T#·Tø√e&É+ m+‘√ dü+‘√wü+>± ñ+<äì ‘Ó*|æ+~. &Éã÷¢´{°@ f…Æ{Ï˝Ÿ kı+‘·+ #˚düTø√e&É+ ì»+>± qeTà˝Òø£b˛‘·THêïqì, á $»j·T+ ‘·q≈£î ø°\ø£eTì øÏ«{Àyê #Ó|ü⁄Œø=∫Ã+~.

‘·«s¡˝À \+ø£ ÁøϬø≥s¡¢≈£î #Ó*¢+|ü⁄\T FyNTPrÛy©±sª][ zqsLki£qs ™´sVVgjizqs©´s ªRΩLS*ªRΩ $áLiNRP ˙NTPZNP»¡L˝RiNRPV H{qs{qs ¡NSLiVVáV @LiÆμ∂[ @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı $áLiNRP ˙NTPZNP…fi NRP≠sV…‘¡ ªyªy‰÷¡NRP \¬ø≥¡LRi¯©±s DFy÷¡ μ≥R∂LRi¯μyxqs ¬ø¡FyˆLRiV. ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ªRΩ™´sVNRPV LS™y÷¡=©´s ¬ø¡÷˝¡Lixmsoá©´sV H{qs{qs @LiμR∂¤«¡[xqsVÚLiμR∂¨s AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aS≤R∂V. 2011 ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms AºΩ¥R∂˘Li B¿¡Ë©´sLiμR∂VNRPV , LRi©´sıLRi£msgS ¨s÷¡¿¡©´s $áLiNRP «¡»Ì¡VNRPV B™y*÷¡=©´s Æ™sVVªyÚ¨sı @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fi xqs™´sW≈¡˘ BLiNS B™´s*¤Õ¡[μR∂V. C Æ™sVVªRΩÚLi μyμyxmso 4.3 ≠sV÷¡∏R∂V©˝´sV. H{qs{qs xqsNSáLiÕ‹[  ¡NSLiVVáV ¬ø¡÷˝¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][ áLiNRP À‹[LÔRiV ªRΩ™´sV ˙NTPZNP»¡L˝RiNRPV “¡ªyáV NRPW≤y B™´s*¤Õ¡[¨s xmsLjixqÛsVªRΩVÕ˝‹[ DLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPW áLiNRP À‹[LÔRiV 230 ™´sVLiμj∂ Dμ][˘gRiVáNRPV , 100 ™´sVLiμj∂ NSLi˙…ÿN`ÌP ˙NTPZNP»¡L˝RiNRPV μyμyxmso 32 ≠sV÷¡∏R∂V©˝´sV  ¡NSLiVV xms≤T∂Liμj∂. ˙xmsxmsLiøR¡NRP£ms ™´sVVgjizqs©´s G˙zmsÕfi Æ©sá ©´sVLi≤U∂ C  ¡NSLiVVáV D©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ BLiªRΩNRP™´sVVLiμR∂V D©´sı ˙NTPZNP…fi NRP≠sV…‘¡ @©´sVxqsLjiLi¿¡©´s ≠sμ≥y©yá ™´sÃ˝¡Æ©s[ C xmsLjizqÛsºΩ ™´s¿¡ËLiμR∂¨s μ≥R∂LS¯μyxqs AL][zmsLiøyLRiV. D©´sı }qÌs≤T∂∏R∂Wá©´sV NSμR∂¨s N]ªRΩÚ }qÌs≤T∂∏R∂VLi ¨sLji¯Li¿¡©´s NSLRifl·LigS À‹[LÔRiV ALÛjiNRPxmsLRiLigS Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sıμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi @ ¡Vμy’d¡Õ‹[ FyNTPrÛy©±sª][ ¤…¡£qÌs zqsLki£qs A≤R∂Vª][©´sı áLiNRP »¡WL`i ™´sVVgjiaSNRP C  ¡NSLiVVáV @LiμR∂VNRPVÆ©s[ @™´sNSaRPLi NRP¨szmsr°ÚLiμj∂.

≠dsVLRiWˆL`iiM ¡Lig˝SÆμ∂[a`Pª][ «¡LRiVgRiVª][©´sı lLiLi≤][ ¤…¡xqÌsVÕ‹[ Æ™szqÌsLi≤U∂£qs xms»Ì¡V’¡gjiLi¿¡Liμj∂. ™´sVW≤][ L][«¡Ÿ A»¡™´sVVgji}qs xqs™´sV∏R∂W¨sNTP A «¡»Ì¡V 3 ≠sZNP»˝¡V N][Õ‹[ˆLiVV 207 xmsLRiVgRiVáV ¬ø¡[zqsLiμj∂. ª]÷¡ B¨sıLig`i=Õ‹[  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P©´sV 231 xmsLRiVgRiVáZNP[ AÕ›…fi ¬ø¡[zqs©´s ≠sLi≤U∂£qs lLiLi≤][ B¨sıLig`i=Õ‹[©´sW @μR∂LRig]…Ì”¡Liμj∂. ˙Àÿ™Ø[ |qsLiøR¡Lki, Fs≤R∂*L`ÔiQ= •¶¶¶£mns|qsLiøR¡Lkiáª][ LSfl”·LiøyLRiV. ≠dsLjiμÙR∂LRiW ™´sVW≤][ ≠sZNP…fiNRPV 151 xmsLRiVgRiVáV «‹[≤T∂LiøR¡≤R∂Liª][ ≠sLi≤U∂£qs Aμ≥j∂NRP˘Li 300 xmsLRiVgRiVáV μy…”¡Liμj∂. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ Fs≤R∂*L`ÔiQ= 86 xmsLRiVgRiVáNRPV K\¤…¡©y.... ˙Àÿ™Ø[ |qsLiøR¡Lki xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂V. A»¡™´sVVgji}qs xqs™´sV∏R∂W¨sNTP ˙Àÿ™Ø[ 100, NUP™´sVL`iL][ø`¡ 4xmsLRiVgRiVáª][ ˙NUP«¡ŸÕ‹[ D©yıLRiV. @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V  ¡Lig˝SÆμ∂[a`P J™´sL`i\Æ©s…fi r°‰LRiVNRPV ™´sVL][ 27 xmsLRiVgRiVáV «‹[≤T∂Li¿¡ ˙Àÿ™Ø[ (100) ≠sVgji÷¡©´s ™´sVW≤R∂V ≠sZNP»˝¡V N][Õ‹[ˆLiVVLiμj∂. ≠sLi≤U∂£qs À›Ã¡L˝RiÕ‹[ zmnsÆ≤∂Õfi Fs≤R∂*L`ÔiQ= 5, Æμ∂[Æ™s[Li˙μR∂ ’¡xtsw 3 ≠sZNP»˝¡V xms≤R∂g]…ÌÿLRiV.

øÏMdt‘√ f…düTº dæØdt≈£î f…ÆãT, Á_j·÷Hé ${ÀØ\ <ä÷s¡+ õ+u≤uÒ« f…ÆãT, ˝…|òtºÄsYà d”eTsY Á_j·THé ${ÀØ ùde\qT #˚C≤s¡TÃø√qT+~. q÷´õ˝≤+&é‘√ ãT\yêjÓ÷˝À qe+ãsY ˇø£‘√ ‘˚B qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï f…düTº˝À Ä&˚ õ+u≤uÒ« »≥Tº˝À f…ÆãT, ${ÀØ\T kÕúq+ <äøÏÿ+#·Tø√˝Ò<äT. >±j·T+ ø±s¡D+>± á f…düTº≈£î M]<ä›s¡÷ <ä÷s¡eTj·÷´s¡ì õ+u≤uÒ« ÁøϬø{Ÿ uÀs¡T¶ Á|üø£{Ï+∫+~. #˚‹y˚\T, yÓ÷ø±* >±j·÷\‘√ õ+u≤uÒ«‘√ »]π> f…düTº e÷´#Y˝À Ä&˚ øÏMdt »≥Tº˝À kÕúq+ ø√˝ÀŒj·÷s¡T. õ+u≤uÒ« »≥Tº $esê\T: f…Æ\sY (¬øô|ºHé), #·ø£u≤«, ∫>∑T+ãs¡, ¬ø’˝Ÿ »]«dt, Vü‰$T\ºHé eTdüø£&É®, {ÏH√ eTy√jÓ÷, ø°>∑Hé yÓT‘Y, ÁøÏdt bı|òü⁄, q{≤‡jYT, bò˛sYôdºsY eTT‹C≤«, ≈£L´uÒ#· πs Áô|’CŸ, e⁄dæ dæu≤+»dü Áb˛düŒsY ñ‘˚‡j·T, eT˝Àÿyê˝…¢sY

¨s}tsQμ≥R∂Li Æ™s[»¡V xms≤T∂©´s ™´sVVgÊRiVLRi •¶¶¶NUP A»¡gSŒœ¡˛NRPV À≥ÿLRiªRΩ …‘¡™±sV Æ™s[VÆ©s[«fiÆ™sVLi…fi ™´sVμ≥ÙR∂ªRΩVgS ¨s÷¡¿¡Liμj∂. ≠dsLji ¨s}tsQμ≥R∂Li\|ms @{msˆÕfi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ¨sLÒRiLiVVLi ¿¡Liμj∂. ™´sVW≤R∂V Æμ∂[aSá …‹[LkiıÕ‹[ À≥ÿgRiLigS FyNTP rÛy©±s, À≥ÿLRiª`Ω •¶¶¶NUP ™´sW˘ø`¡Õ‹[ BLRiV «¡»˝¡ A»¡ gSŒœ¡ß˛ g]≤R∂™´sxms≤ÔyLRiV. ™´sVL][ 35|qsNRP©˝´sÕ‹[ ™´sW˘ø`¡ ™´sVVgRiVxqsVÚLiμR∂©´sgS FyN`P A»¡gS≤T∂NTP À≥ÿLRiª`Ω A»¡ gS≤R∂V μR∂VLRiVxqsVgS @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Li ≠s™yμy¨sNTP NSLRifl· \Æ™sVLiμj∂. μk∂Liª][ ™´sW˘ø`¡ ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂. ªRΩLS*ªRΩ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡# \Æ™sV©y...™´sW˘ø`¡ A≤R∂NRPW≤R∂μR∂¨s BLRi «¡»˝¡W ¨sLÒRiLiVVLiøyLiVV. @LiVVæªΩ[ …‹[LRiıÆ™sVLi…fi \Æ≤∂lLiNÌRPL`i ™´sW˙ªRΩLi g]≤R∂™´sNRPV NSLRifl·\Æ™sV©´s }m˝s∏R∂VL`i=Q\|ms ¨s}tsQμ≥R∂Li ≠sμ≥j∂LiøyLRiV. À≥ÿLRiª`Ω «¡»Ì¡VÕ‹[ FnyLS*L`Ôi gRiVLji*LiμR∂L`izqsLig`, |ms©y÷dÌ¡ NSLRiıL`i |qsˆxtsQ÷¡£qÌs «¡Ÿg`iLS«fizqsLig`iá\|ms HμR∂V™´sW˘ø`¡ áV, ªRΩVuyL`i NRPLiÆ≤∂[NRPL`i\|ms ™´sVW≤R∂V ™´sW˘ø`¡Ã¡ ¨s}tsQμ≥R∂Li xms≤T∂Liμj∂. @»¡V FyN`P «¡»Ì¡VÕ‹[ INRP A»¡gS≤T∂\|ms ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¨s}tsQμ≥R∂Li ≠sμ≥j∂LiøyLRiV. μk∂Liª][ ™´sVVgÊRiVLRiV A»¡gSŒœ¡˛©´sV ¨s}tsQμ≥j∂LiøR¡≤R∂Li\|ms À≥ÿLRiªRΩ N][ø`¡ ©yÀfi=, …‘¡™±sV Æ™s[VÆ©s[«fiÆ™sVLi…fi ¨sLS*x§¶¶¶NRPVá©´sV ªRΩxmsˆVxms…Ì”¡Liμj∂. μk∂¨s\|ms @{msˆÕfi ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı»Ì¡V À≥ÿLRiªRΩ «¡»Ì¡V Æ™s[VÆ©s[«fiÆ™sVLi…fi Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡Liμj∂. •¶¶¶NUPBLi≤T∂∏R∂W xqsWøR¡©´s Æ™s[VLRiZNP[ C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sı»Ì¡V æªΩ÷¡zmsLiμj∂.

$T‹MT]q ÁøϬø{Ÿ e˝Ò¢ >±j·÷\T ≠sVºΩ≠dsVLji©´s ˙NTPZNP…fi NSLRifl·LigS A»¡gSŒ˝œ¡ß gS∏R∂Wá Fyá™´soªRΩV©yıLRi©´sı ™yμR∂©´sª][ ≤yztsQLig`i J|ms©´sL`i ≠dslLi[Li˙μR∂ |qs•¶¶¶*g`i GNUPÀ≥œ¡≠sLiøy≤R∂V. gS∏R∂Wá©´sV ªRΩzmsˆLiøR¡≤y¨sNTP L]¤…¡[xtsQ©±s ≠sμ≥y©y¨sı @©´sVxqsLjiLiøyá¨s xqsW¿¡Liøy≤R∂V. ™´sVV≈¡˘LigS Fny£qÌs À›Ã¡L˝Ri ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı xqs™´sVxqs˘Q\|ms ≠dsLRiW xqsˆLiμj∂Liøy≤R∂V. Fny£qÌs À›Ã¡L˝RiNRPV L]¤…¡[xtsQ©±s xmsμ≥ÙR∂ºΩÕ‹[ ≠s˙aSLiºΩ¨s™y*á¨s @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤Ôy≤R∂V. ªRΩμy*LS NUPáNRP zqsLki£qsáNRPV {qs¨s∏R∂VL`i À›Ã¡L˝RiV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi…ÿLRi¨s ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. ˙xmsxqsVÚªRΩ ’¡“¡ |tsQ≤R∂W˘ÕfiÕ‹[ ™´sW˘ø`¡Ã¡©´sV ªRΩgÊjiLiøR¡≤R∂Li NRPVμR∂LRiμR∂©´sı C ≤yztsQLig`i J|ms©´sL`i A»¡gSŒœ¡˛©´sV L]¤…¡[…fi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V Æ™s[Vá¨s xqsW¿¡Liøy≤R∂V. NSgS ≠sLi≤U∂£qsª][ zqsLki£qsNRPV ªy©´sV zmns…fi @¨s |qs•¶¶¶*g`i ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. @LiVVæªΩ[ BLig˝SLi≤`∂ª][ zqsLki£qsNRPV gS∏R∂VLiª][ Æ™s◊¡˛©´s ™´sW»¡ ™yxqsÚ™´sÆ™s[V©´s¨s @LigkiNRPLjiLiøy≤R∂V. «¡»Ì¡VNRPV @™´sxqsLRi™´sV¨szmsLi¿¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ xmspLjiÚ zmns…fiÆ©s£qs ¤Õ¡[NRPVLi≤yÆ©s[ A≤T∂©´s»Ì¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøy≤R∂V. N˝RPÀfi ˙NTPZNP…fi, ¤…¡£qÌs ˙NTPZNP…fiáՋ[ Gμj∂ ™´sVV≈¡˘™´sV©´sı ˙xmsaRPıNRPV |qs•¶¶¶*g`i xqsW…”¡gS xqs™´sWμ≥y©´s≠sVøyË≤R∂V. H{msFsÕfi ∏R∂VV™´s˙NTPZNP»¡L˝RiNRPV øR¡NRP‰¨s Fn˝y…fiFny™±sV @¨s ªRΩμy*LS «ÿºdΩ∏R∂V «¡»Ì¡VNRPV FsLizmsNRP™´soªRΩV©yıLRi¨s æªΩ÷¡Fy≤R∂V. H{msFsÕfi NSLRifl·LigS G INRP‰ À≥ÿLRiªRΩ ˙NTPZNP»¡L`i ¤…¡xqÌsVáNRPV gRiV≤`∂ \¤À¡ ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[μR∂¨s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aS≤R∂V. BNRP BLig˝SLi≤`∂ª][ ™´sÆ©Ôs[ zqsLki£qsÕ‹[ LSfl”·Li¿¡©´s ∏R∂VV™´s˙NTPZNP»¡L˝RiQ\|ms |qs•¶¶¶*g`i ˙xmsaRPLixqsá «¡Ã˝¡V NRPVLjizmsLiøy≤R∂V. ≠sLS…fi N][{§˝¶¶¶, xqsVlLi[£tsQ\lLi©yª][ Fy»¡V LRi•¶¶¶Æ©s[, ™´sLRiVfl„fi AL][©±s ™´s¿¡Ë©´s @™´sNSaS¨sı xqsμj∂*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yıLRi¨s NTPªy’¡øyË≤R∂V.

ø£{Ï#Yô|’ ÁøϬø{Ÿ ÄÁùdº*j·÷ >∑TÁs¡T A}qÌs˚÷¡∏R∂W ˙NTPZNP»¡L`i \|qs™´sV©±s NRP…”¡ø`¡\|ms A Æμ∂[aRP ˙NTPZNP…fi À‹[L`Ôi A˙gRix§¶¶¶Liª][ DLiμj∂. gRiªRΩ N]μÙj∂ NSáLigS |qsáORPQ©±s NRP≠sV…‘¡ª][ Fy»¡V À‹[LÔRiV\|ms NRP…”¡ø`¡ ¬ø¡[r°Ú©´sı ≠s™´sVLRi+¤Õ¡[ μk∂¨sNTP NSLRifl·Li. B…‘¡™´sá A{qs£qs À‹[LÔRiV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s NSLi˙…ÿN`ÌP «ÿ’¡ªyÕ‹[ @ªRΩ¨sNTP ø][»¡V μR∂NRP‰¤Õ¡[μR∂V. FsLiμR∂VNRPV ªRΩ©´s©´sV ªRΩzmsˆLiøyL][ ¬ø¡xmsˆ™´sVLi»¡W À‹[LÔRiV©´sV N][Lji©y xqs\lLi©´s xqsˆLiμR∂©´s ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ NRP…”¡ø`¡ FsμR∂VLRiVμy≤T∂ ¬ø¡[aS≤R∂V. ªy«ÿgS |qsLi˙»¡Õfi NSLi˙…ÿN`ÌP «ÿ’¡ªy ©´sVLi≤T∂ ªRΩ©´s©´sV ª]ágjiLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ \Æ™sVZNP[Õfi N˝SL`i‰ Fy˙ªRΩ DLiμR∂¨s AL][zmsLiøy≤R∂V. C AL][xmsfl·Ã¡\|ms ˙NTPZNP…fi A}qÌs˚÷¡∏R∂W ºdΩ˙™´sLigS xqsˆLiμj∂Li¿¡Liμj∂. NRP…”¡ø`¡ ™y˘≈¡˘Ã¡V μR∂VLRiμR∂XxtÌsQNRPLRi™´sV¨s zqsFs ¿d¡£mns FsgÍjiNRPW˘…”¡™±s ¤«¡[™±sV= xqsμR∂L˝SLi≤`∂ @©yıLRiV. NSLi˙…ÿN`ÌP «ÿ’¡ªyÕ‹[ N˝SL`i‰ «‹[NRP˘Li ¬ø¡[xqsVNRPV©yı≤R∂Li»¡W ™´sr°Ú©´sı ™yLRiÚÕ˝‹[ G ™´sW˙ªRΩLi ¨s«¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡FyˆLRiV. @ªRΩ¨sı «¡»Ì¡VNRPV FsLizmsNRP ¬ø¡[}qs @™´sNSaSáV ¤Õ¡[NRPF°¤Õ¡[μR∂¨s N]ªRΩÚ ¿d¡£mns |qsáNÌRPL`i «ÿ©±s B©y*Lji…‘¡ ¬ø¡FyˆLRiV. NSgS «¡»Ì¡V |qsáORPQ©±sª][ Fy»¡V À‹[LÔRiV\|ms ¡z§¶¶¶LRiLigS ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ˙NRP™´sVbPORPQfl· DÃ˝¡LixmnsV©´sgS À≥ÿ≠sr°Ú©´sı zqsFs NRP…”¡ø`¡©´sV ≠s™´sLRifl· N][LRi©´sVLiμj∂. μk∂¨s\|ms @ªRΩ©´sV ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ À‹[LÔRiV ™´sVVLiμR∂V •¶¶¶«¡LRiVNS©´sV©yı≤R∂V. μk∂¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ @ªRΩ¨sNTP ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙NTPZNP…fi A}qÌs˚÷¡∏R∂W zqsμ≥ÙR∂™´sV™´soª][Liμj∂.

eTH˚düsY bÕ¢+{Ÿ kÕ<Ûës¡D ñ‘·Œ‹ÔøÏ #˚s¡Tø√e&É+ ø£wüº+

_õHÓdt ≈£î<˚˝…’q kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢ j·T÷s√CÀHé˝À s¡TD dü+øå√uÛÑ ìyês¡D≈£î #·s¡´\≈£î kÕqT≈£L\ dü+πø‘ê\T sêe&É+‘√ X¯óÁø£yês¡+ uÛ≤Ø kÕúsTT˝À ˝≤uÛÑ|ü&ɶ uÛ≤s¡‘· kÕºø˘e÷¬sÿ≥T¢ k˛eTyês¡+ Hê&ÉT ≈£î<˚\ j·÷´sTT. n˝≤π> BbÕe[ nq+‘·s¡+ ˝≤uÛ≤ ˝À¢ <ä÷düT≈£îb˛sTTì kÕºø˘e÷¬sÿ≥T¢ k˛eT yês¡+ qcÕº\ u≤≥|ü{≤ºsTT. B+‘√ ôdHÓ‡ø˘‡ 100 bÕsTT+≥T¢ qwüº+‘√ 17705 e<ä›, ì|”º dü÷N\T qcÕº˝À¢øÏ yÓfi≤¢sTT. <˚˚oj·T yê{≤\ ÁfÒ&ç+>¥ eT+<äø=&ç>± kÕ>∑&É+‘√ bÕ≥T eT<äT|ü⁄<ës¡T\T ˝≤uÛ≤\ d”«ø£s¡DqT yÓqøÏÿ rdüTø√e&É+ <ë«sê kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ |ü‘·qyÓTÆ+ ~. ñ<äj·T+ qT+∫ eT+<äø=&ç>±H˚ ÁfÒ&ç+>¥ eT<Ûë´Vü≤ï+ düeTj·÷ìøÏ ôdHÓ‡ø˘‡ 67 bÕsTT+≥T¢ |ü‘·qyÓTÆ 17,737 bÕsTT+≥¢ e<ä› ø=qkÕ–+~. n˝≤π> ì|”º ≈£L&Ü 24 bÕsTT+ ≥T¢ |ü‘·qyÓTÆ 5,336 bÕsTT+≥¢ e÷s¡TÿqT ‘êøÏ+~. n+‘·sê®rj·T kÕºø˘ e÷¬sÿ≥¢ ÁfÒ&ç+>¥ ≈£L&Ü ìsêXÊ»qø£+>± ø=qkÕ>∑&É+‘√ uÛ≤s¡‘· kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢ |üP]Ô>± |ü‘·qeTj·÷´sTT. n+‘·sê®rj·T kÕºø˘ ìsêX¯»qø£ ÁfÒ&ç+>¥ <˚˚oj·T e÷¬sÿ≥¢ô|’ |üP]Ô Á|üuÛ≤e+ #·÷|æ+<äì e÷¬sÿ{Ÿ ì|ü⁄DT\T n_ÛÁbÕj·T+ yÓ*ãT#êÃs¡T. B+‘√ kÕºø˘ e÷¬sÿ≥T¢ ≈£î|üŒ≈£L˝≤j·Tì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. n˝≤π> <˚oj·T ◊{°, yÓT≥˝Ÿ, u≤´+øÏ+>¥ yê{≤\T ≈£î|üŒ≈£L\&É+‘√ e÷¬sÿ{Ÿ |ü‘·HêìøÏ ø±s¡DyÓTÆ+<äì n+#·Hê y˚XÊs¡T. ø±>± #·eTTs¡T >±´dt,˝ÀVü≤, dæúsêdæÔ, eT÷\<Ûäq edüTÔ ñ‘·Œ‹Ô dü+düú\T, dæyÓT+{Ÿ.. ‘·~‘·s¡ s¡+>±\≈£î #Ó+~q ùws¡T¢ ˇ‹Ô&çøÏ >∑Ts¡j·÷´sTT. Væ≤+<äTkÕúHé j·T÷ì*esY *$Tf…&é, ôV≤#Y&ûm|òtd” u≤´+ø˘, ÇH√Œ¤dædt, V”≤s√ yÓ÷{≤sY ø±s√ŒπswüHé, {≤{≤ d”º˝Ÿ‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ ùws¡¢ ø=qT>√fi¯¢≈£î eT+∫ eT<䛑·T \_Û+∫+~. Væ≤+<ë˝Àÿ, ôdº*˝…’{Ÿ Ç+&ÉÁd”ºdt, {≤{≤ yÓ÷{≤sY‡, õ+<ë˝Ÿ d”º˝Ÿ ùws¡T¢ qwüºb˛j·÷sTT.

dü«\Œ+>± ‘·–Zq |üdæ&ç <Ûäs¡\T es¡Tdü |ü+&ÉT>∑\T d”»Hé sêe&É+‘√ CÀs¡+<äT≈£îqï |üdæ&ç <Ûäs¡\T dü«\Œ+>± ‘·>±ZsTT. ôV’≤<äsêu≤<é e÷¬sÿ{À¢ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ ø=+‘· y˚Ts¡ ‘·–Z+~. Ä~yês¡+ Hê{Ï‘√ b˛*Ñ˚ k˛eTyês¡+ Hê{ÏøÏ <Ûäs¡ ‘·>∑TZ<ä\˝À ø=+‘· e÷s¡TŒ ø£ì|æ+∫+~. n˝≤π> yÓ+&ç <Ûäs¡ ≈£L&Ü s¡÷. 1200 es¡ø£ ‘·–Z+~. k˛eTyês¡+ Hê{Ï ãT*j·THé e÷¬sÿ{À¢ 24 ø±´s¡≥¢ 10 Á>±eTT\ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷. 27,560 >± ñ+&É>±, 22 ø±´s¡≥¢ 10 Á>±eTT\ ã+>±s¡+ <Ûäs¡ s¡÷. 26,900 |ü*øÏ+~. n<˚$<Ûä+>± øÏ˝À yÓ+&ç <Ûäs¡ s¡÷. 56,300>± ñ+~.

ø±]à≈£î\ es¡dü düyÓTà\‘√ dü>∑+ ø£+fÒ m≈£îÿe ñ‘·Œ‹Ôì ø√˝ÀŒsTTq e÷s¡Tr düTEø° eTH˚düsY bÕ¢+{Ÿ˝À kÕ<Ûës¡D kÕúsTTøÏ #˚s¡Tø√e&É+ ø£wüºeTì dü+düú Á|ü‹ì<ÛäT\T $e]+#ês¡T. >∑‘·+˝À ø±]à≈£î\ es¡dü düyÓTà\‘√ 60 XÊ‘·+ y˚Ts Ä<ëj·T+ ø√˝ÀŒsTTq ø£+ô|˙ Ç|üŒ{À¢ |üP]Ô kÕúsTT ñ‘·Œ‹Ôì #˚j·T&É+ n+‘· düT\uÛÑ+ ø±<äì eTH˚düsY bÕ¢+{Ÿ Á|ü‹ì<ÛäT\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. nsTT‘˚ &çôd+ãsY ∫e] Hê{ÏøÏ \øå±´ìï #˚s¡Tø√yê\ì ìs¡ísTT+∫Hê kÕ<Ûä´|ü&˚ neø±XÊ\T ˝Òeì ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘·+˝À ¬s+&ÉT $&É‘·\T>± ø±]à≈£î\T #˚dæq düyÓTà <ë«sê ø£+ô|˙øÏ rÁe qwüº+ yê{Ï\¢+<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T. Vü≤sê´Hê Á|üuÛÑT‘·«+ CÀø£´+‘√ Á‘Ó’bÕøÏåø£ #·s¡Ã\ <ë«sê ø±]“≈£î\T düyÓTà $s¡$T+#ês¡T. ø±]à≈£î\ düyÓTà $s¡eTD‘√ |üP]Ô kÕúsTT˝À ñ‘·Œ‹Ô #˚j·Te#·Ãqï j·÷»e÷q´+ ÄX¯\T n+‘·˝ÀH˚ Ä$s¡j·÷´sTT. ‘=\–+∫q ø±]à≈£î\qT $<ÛäT˝À¢øÏ rdüTø√e&ÜìøÏ j·÷»e÷q´+ ìsêø£]+#·&É+‘√ ø±]à≈£î\T eT∞¢ düyÓTà u≤≥ |ü{≤ºs¡T. @ø£+>± 14 s√E\ bÕ≥T düyÓTà ø=qkÕ–+#ês¡T. ø±]à≈£î\T ¬s+&ÉekÕ] düyÓTà #˚|ü≥º&É+‘√ Vü≤sê´Hê Á|üuÛÑT‘·«+ »]|æq #·s¡´\T |òü*+#·&É+‘√ düyÓTà≈£î >∑T&éu…’ #ÓbÕŒs¡T. ø±]à≈£î\+<äs¡÷ $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡T ø±e&É+‘√ |üP]Ô kÕúsTT˝À ñ‘·Œ‹Ôì ÁbÕs¡+_Û+∫ &çôd+ãsY ∫e] Hê{ÏøÏ kÕ<Ûës¡D dæú‹øÏ #˚s¡Tø√yê\ì j·÷»e÷q´+ ìs¡ísTT+∫+~. nsTT‘˚ |üP]Ô ñ‘·Œ‹Ôì ÁbÕs¡+_Û+∫Hê |üì e÷eT÷\T>± »s¡T>∑T‘√+<äì, ñ‘·Œ‹Ô kÕ<Ûës¡q kÕúsTTøÏ #˚s¡Tø√e&ÜìøÏ e÷Á‘·+ düeTj·T+ |ü&ÉT‘·T+<äì ø£+ô|˙ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± e÷H˚düsY bÕ¢+{Ÿ˝À ø±]à≈£î\14 s√E\ düyÓTà‘√ ø£+ô|˙øÏ s¡÷. 700 ø√≥¢ qwüº+ yê{Ï*¢+<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T.

‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À CÀs¡+<äT≈£îqï yÓTTu…’˝Ÿ bò˛q¢ ñ‘·Œ‹Ô <äøÏåD uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À yÓTTu…’˝Ÿ bò˛q¢ ñ‘·Œ‹Ô CÀs¡+<äT≈£î+~. sêh+˝À yÓTTu…’˝Ÿ bò˛q¢ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T $|üØ‘·+>± ô|s¡T>∑T‘·THêïs¡T. B+‘√ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ rdüT≈£îsêe&ÜìøÏ bò˛q¢ ñ‘·Œ‹Ô˝À ø£+ô|˙\ eT<Ûä´ b˛{° rÁe+>± ñ+~. |òü*‘·+>± sêh+˝À bò˛q¢ ñ‘·Œ‹Ô >∑D˙j·T+>± ô|s¡T>∑T‘√+~. Á|ü‹ ôdø£qT≈£î @&ÉT yÓTTu…’˝Ÿ bò˛qT¢ ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘·T qï≥T¢ Ä sêh |ü]ÁX¯eT\ XÊK ø±s¡´<ä]Ù wüDTà>∑+ ‘Ó*bÕs¡T. bò˛q¢ $ìjÓ÷>∑+˝À ø£fi≤XÊ\ kÕúsTT $<ë´s¡Tú\T@ m≈£îÿe>± ñHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± sêh+˝À Á|ü‹ @&Ü~ \ø£å˝≤~ eT+~ $<ë´s¡Tú\T Ç+»˙]+>¥ ø√s¡T‡qT |üP]Ô #˚dæ ãj·T≥≈£î edüTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ˇø£ÿ $<ë´s¡+ >∑+˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü Á|ü‹ s¡+>∑+˝Àq÷ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT eTT+<ä+»˝À <ä÷düT≈£îb˛‘√+ <äHêïs¡T. n+ <äTπø sêh+˝À ô|≥Tºã&ÉT\T ô|fÒº+<˚≈£î nH˚ø£ ø£+ô|˙\T ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. Bì˝À uÛ≤>∑+>± yÓTTu…’˝Ÿ bò˛q¢ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ô|s¡>∑&Üìï <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì yê\{Ï ñ‘·Œ‹Ô ø£+ô|˙\T ‘·eT j·T÷ì≥¢qT HÓ\ø=\Œ&ÜìøÏ eTT+<äT≈£î edüTÔHêïj·Tì $e]+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø ñqïyê{ÏøÏ ø±≈£î+<ë eT]ø=ìï yÓTTu…’˝Ÿ bò˛q¢ j·T÷ì≥¢qT ÁbÕs¡+_Û+ #˚+<äT≈£î dæ<äΔ+>± ñHêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Á|ü‹ ôdø£qT≈£î πø&ÉT yÓTTu…’˝Ÿ bò˛qT¢ ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘·T+&É≥+ |ü]ÁX¯eT\ n_Ûeè~Δ sêh+˝À m˝≤ ñ+<äH˚ $wüj·T+ ‘Ó\Tk˛Ô+<äHêïs¡T. n˝≤π> Á|ü‹ ì$TcÕìøÏ eT÷&ÉT ø±s¡T¢ ñ‘·Œ‹Ô ne⁄‘·THêïj·Tì #ÓbÕŒs¡T. n˝≤π> <˚X¯+˝À ˇø£ e´øÏÔ>∑‘· Ä<ëj·T+˝À ‘·$Tfi¯Hê&ÉT ◊<√ kÕúq+˝À ñ+<äHêïs¡T.


C M Y K

C M Y K

ôV’≤<äsêu≤<é

düTes¡íyês¡Ô

eT+>∑fi¯yês¡+, qe+ãsY 1, 2011

Hê πs+CŸ e÷]b˛‘·T+~ : ‘ê|”‡ yÓTT>∑T&ÉT dæìe÷ ]©CŸøÏ dæ<äΔeTe>±.., dæìe÷˝À V”≤s√sTTHé>± q{Ï+∫q ‘ê|”‡ ù|s¡T {≤©e⁄&é˝À z πs+CŸ˝À e÷s√à–b˛‘√+~. yêdüÔyêìøÏ ‘ê|”‡ ‘Ós¡+π>Á≥+ #˚dü÷ÔH˚ {≤©e⁄&é˝À n+<ä] <äèwæºì Äø£]¸+∫+~. ªs¡aTeTà+~ Hê<ä+μ dæìe÷‘√ ‘Ó\T>∑T ‘Ós¡≈£î ‘ê|”‡ |ü]#·j·TyÓTÆq $wüj·T+ $~‘·y˚T. ª$TdüºsY |üsYô|òø˘ºμ, ªMs¡μ dæìe÷˝À¢ ôd¬ø+&é V”≤s√sTTHé>± q{Ï+∫q |ü+C≤; eTT<äT›>∑TeTà ‘ê|”‡øÏ ôd¬ø+&é V”≤s√sTTHé kÕúq+ qT+∫ Á|üyÓ÷wüHé \_Û+∫q≥Tº+~. n_Ûqj·T+˝Àq÷, Ç≥T n+<ë\ Äs¡uÀ‘·˝Àq÷ ≈£L&Ü #ê˝≤ ø£wüº|ü&ÉT‘·Tqï á ñ‘·Ôsê~ uÛ≤eT ‘ê|”‡ ‘·«s¡˝À $&ÉT<ä\j˚T´ ªyÓTT>∑T&ÉTμ dæìe÷‘√ k˛˝À V”≤s√sTTHé>± ‘·q dü‘êÔ #ê≥T≈£î+{≤q+{≤qì <ë+‘√ {≤©e⁄&é˝À ‘·q πs+CŸ e÷]b˛‘·T+<äì düìïVæ≤‘·T\ e<ä› #ÓãT‘√+<ä≥. nsTT‘˚, n~ ]©»e«≈£î+&ÜH˚ ÄyÓT πs+CŸ e÷]b˛j˚T˝≤ ø£ì|æk˛Ô+~. eT+∫ Ä|òüs¡T¢ edüTÔHêïsTT. Çø£, ªyÓTT>∑T&ÉTμ dæìe÷ nq+‘·s¡+ s¡$‘˚» V”≤s√>± ‘Ós¡¬øø£ÿqTï dæìe÷˝À yÓTsTTHé V”≤s√sTTHé>± ‘ê|”‡ ãTø˘ nsTT´+~. es¡Tdü>± neø±XÊ\T e∫à |ü&ÉTÔ+&É&É+‘√ ‘ê|”‡ ne÷+‘·+ ‘·q ¬seTT´qπswüHéì ¬s{Ϻ+|ü⁄ #˚ùddæ+<äì {≤©e⁄&é >∑Tdü>∑Tdü\T $ìŒdüTÔHêïsTT. Á|üdüTÔ‘·+ ‘ê|”‡ rdüT≈£î+≥Tqï ¬seTT´qπswüHé q\uÛ…’ qT+∫ j·÷uÛ…’ \ø£å\ <ëø± |ü\T≈£î‘√+<ä≥. ªyÓTT>∑T&ÉTμ Væ≤≥ºsTT‘˚ ‘ê|”‡ì |ü≥Tºø√˝ÒeTì {≤©e⁄&é dæ˙ »q+ #Óe⁄\T ø=s¡T≈£îÿ+≥THêïs¡T. eT], á >±dæ|t‡ì ‘ê|”‡ ø={Ϻ bÕπsdüTÔ+<√..? ˝Òø£ ñqï &çe÷+&éøÏ ‘·>∑ZfÒº ¬seTT´qπswüHé n+≥÷ ‘Ó*$>± düe÷<Ûëq$TdüTÔ+<√ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚.

$ø£ºØ düs¡düq uÛÑ÷$Tø£..? yÓ+ø£fÒwt` eTùV≤wt\ ‘=* ø±+_H˚wüHé˝À ~˝ŸsêE ì]à+#·qTqï uÛ≤Ø eT©ºkÕºs¡sY eT÷M ªd”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tºμ. lø±+‘Y n&ܶ\ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔqï á ∫Á‘·+ eTTVüAs¡Ô+ »s¡T|ü⁄≈£îqï <ä>∑Z] qT+∫ düs¡«Á‘ê ÄdüøÏÔ HÓ\ø=qï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ Ç+<äT˝À q{Ï+#·&ÜìøÏ düeT+‘ê n+^ø£]+∫q≥T¢ ‘Ó\TdüTÔHêï.. Á‹wü >∑T]+∫ Ç+ø± HÓ–{Ïyé>± düŒ+~+∫q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ Ç|üŒî&ÉT ‘êC≤>± yÓ+ø£fÒwt düs¡düq >∑‘·+˝À ªyêdüTμ dæìe÷˝À ø£*dæ q{Ï+∫q yÓ+ø£fÒwt, uÛÑ÷$Tø£ ø±+_H˚wüHé eT∞¢ ]|”{Ÿ ø±qT+<ë..? Ç|üŒî&ÉT {≤©e⁄&é˝À $ì|ædüTÔqï yês¡Ô\ì ã{Ϻ #·÷ùdÔ, á ø±+_H˚wüHé˝À dæìe÷ ek˛Ô+<äH˚ #ÓbÕŒ*. yÓ+ø£fÒwt, eTùV≤wtu≤ãT ø£*dæ q{ÏdüTÔqï ªd”‘·eTà yêøÏ{À¢ dæ]eT˝…¢ #Ó≥Tºμ nH˚ dæìe÷˝À yÓ+ø° |üø£ÿq ø£<∏ëHêsTTø£>± uÛÑ÷$Tø£qT m+|æø£ #˚XÊs¡ì düe÷#ês¡+. >∑‘· ø=Hêïfi¯ófl>± q≥q≈£î <ä÷s¡+>± ñqï uÛÑ÷$Tø£ á dæìe÷‘√ eT∞¢ Ø m+Á{° Ç#˚à neø±X¯+ ñ+<äì n+≥THêïs¡T. yÓTT<ä{À¢ á bÕÁ‘·≈£î Á‹wüqT nqT≈£îqï|üŒ{Ïø°, ∫e] ì$Twü+‘√ ÄyÓT ‘·|üŒî≈£î+~. m+<äTø£+fÒ, Ç+<äT˝À yÓ+ø°, eTùV≤wt nqï<äeTTà\T>± q{ÏdüTÔHêïs¡T ø±ã{Ϻ. yÓ+ø°øÏ uÛ≤s¡´>± n+fÒ, eTùV≤wtøÏ e~q>± q{ÏdüTÔqïfÒº. á düeTj·T+˝À n˝≤+{Ï bÕÁ‘· #˚ùdÔ ‘·q Çy˚TCŸ &Ü´y˚TCŸ nj˚T´ Á|üe÷<ä+ ñ+<äì uÛ≤$+∫q Á‹wü ìsêà‘· ~˝Ÿ sêE≈£î ªkÕØμ #Ó|æŒ+<ä≥. Ç|üŒî&ÉT uÛÑ÷$Tø£≈£î Ä düeTdü´ ‘·˝…‘·Ô<äì n+≥THêïs¡T.

ø√e÷˝À q{Ï •s√eTDÏ eTH√s¡e÷ yÓsTT´dæìe÷\T q{Ï+∫ <äøÏåDuÛ≤s¡‘· #·\q ∫Á‘ê\˝À ‘·qø£+≥÷ ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ kÕúHêìï dü+bÕ~+#·T≈£îqï q{Ï eTH√s¡e÷ ‘˚Hê+ù|≥ ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡T. ÄyÓT Á|üdüTÔ‘·+ ø√e÷˝À ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. eTH√s¡e÷ Ç{°e\ lø±fi¯Vü≤dæÔøÏ yÓ[¢ kÕ«$Tì <ä]Ù+#·T≈£îì nø£ÿ&É ˇø£ s¡÷yéT˝À ãdü #˚kÕs¡T. nsTT‘˚ ÄyÓT u≤‘Ys¡÷yéT˝À ø±\TC≤]|ü&ܶs¡T. qT<äTs¡Tô|’ ã\yÓTÆq >±j·T+ ‘·–*+~. q÷HÓ |üdüT|ü⁄ sêdæ Ä >±j·÷ìï e÷ì|æ+#ê\qT≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ H=|æŒ m≈£îÿe ø±e&É+‘√ ÄyÓTqT #ÓHÓ’ï ‘˚Hê+ù|≥˝À ˇø£ Áô|’y˚{Ÿ ÄdüT|üÁ‹øÏ rdüT¬øfi≤fls¡T. ÄyÓT≈£î ∫øÏ‘·‡ nedüs¡eTì, ÄyÓT >±j·T+˝À s¡ø£Ô+ >∑&ɶø£≥Tº≈£îb˛sTT+<äì #Ó|æŒ ◊d”j·T÷˝À nã®πs«wüHé˝À ô|fÒº+<äT≈£î dæ<äΔ|ü&ÉT‘·T+&É>± ÄyÓT ø√e÷˝ÀøÏ yÓT\¢yÓT\¢>± C≤s¡T≈£îHêïs¡T.

yÓ’$mdt ªπsjYTμ˝À ÁX¯<ëΔ<ëdt..! ∫s¡+J$ y˚Tq\T¢&ÉT kÕsTT<Ûäs¡yéT ‘˚CŸ V”≤s√>± yÓ’$mdt.#Í<ä] ªπsjYTμ nH˚ ∫Á‘·+ s¡÷bı+~düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á ∫Á‘·+˝À X¯óÁuÛÑ nj·T´|üŒ‘√ bÕ≥T eTs√ ø£qï&É uÛ≤eT ø£<∏ëHêsTTø£>± q{Ïk˛Ô+~. ø±>±, Ç{°e\ ÁX¯<ëΔ<ëdtì z ø°\ø£ bÕÁ‘·≈£î m+|æø£ #˚XÊ&ÉT #Í<ä]. á ªπsjYTμ˝À ÁX¯<ëΔ z bÕ|tkÕºsY bÕÁ‘·˝À ø£ì|æ+#·uÀ‘√+~. yÓ’$mdt <äs¡Ùø£‘·«+˝À neø±X¯+ ø=fÒºj·T&É+, Ç|üŒ{Ï es¡≈£î #˚j·Tì bÕÁ‘·≈£î neø±X¯+ <äøÏÿ+#·Tø√e&É+ Äq+<ä+>± ñ+<äì ÁX¯<ëΔ n+{À+~.

qe+ãsY ∫e]yês¡+˝À q$T‘·

ª\yé ø±˝ÒCŸμ »j·Tdæ+Vü≤ |æø£ÃsY |ü‘êø£+ô|’ q$T‘· Á|ü<Ûëq bÕÁ‘·˝À »j·Tdæ+Vü≤¬s&ç¶ <äs¡Ùø£‘·« kÕs¡<∏ä´+˝À s¡÷bı+<äT‘·Tqï yÓTùdCŸ z]j·T+f…&é ∫Á‘·+ ª\yé ø±˝ÒCŸμ. Ç{°e˝Ò wüO{Ï+>¥ |üP]Ô #˚düT≈£îqï á ∫Á‘·+ Á|üdüTÔ‘·+ b˛dtºÁbı&Éø£åHé ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡T|ü⁄≈£î+{À+~. á dü+<äs¡“¤+>± ∫Á‘· <äs¡Ù≈£î&ÉT »j·Tdæ+Vü≤¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.., ªá ∫Á‘·+˝À q$T‘· jÓ÷>± {°#·sY>± n<äT“¤‘·+>± q{Ï+∫+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î q$T‘·qT z Vü‰{Ÿ uÛ≤eT>±H˚ #·÷XÊs¡T. ø±˙ á ∫Á‘·+˝À s=e÷H金√ bÕ≥T |òüdtº f…ÆyéT q$T‘· j·÷ø£åHé s√˝Ÿ˝À ø£qã&ÉqT+~. Á|üdüTÔ‘·+ &É_“+>¥ n+&é m&ç{Ï+>¥ ø£+|”¢{Ÿ #˚düT≈£îqï e÷ á ∫Á‘êìï qe+ãsY ¬s+&√ yês¡+˝À Ä&çjÓ÷ Ä$wüÿs¡D #˚dæ ∫e]yês¡+˝À Áù|ø£å≈£î\ eTT+<äT≈£î rdüT≈£îsêqTHêïeTì nHêïs¡T. á ∫Á‘·+˝À q$T‘·, |üèB∏«sêCŸ, XÀuÛÑq, ø£$‘·, &ç.lø±+‘Y ‘·~‘·s¡T\T q{Ï+#ês¡T.

T · j æ | Á Vü≤]

n»jYT V”≤s√>± eTs√ ∫Á‘·+...! ªÄ ˇø£ÿ&ÉTμ dæìe÷‘√ V”≤s√>± e÷]q ≈£îÁs¡ $\Hé n»jYT, ªkÕsêsTT MÁsêEμ nH˚ dæìe÷˝Àq÷ V”≤s√>± q{Ï+∫Hê.. Væ≤≥Tºø=≥º˝Òø£b˛j·÷&ÉT. V”≤s√>± dü¬s’q >∑T]Ô+|ü⁄ bı+<ä˝Òø£b˛j·÷&ÉT. V”≤s√>± dæìe÷\T #˚j·T&É+ n»jYT e÷H˚düT≈£îHêï&ÉqT≈£îHêïs¡+‘ê.. n»jYT ≈£L&Ü Ä yÓ’|ü⁄>± ô|<ä›>± Á|üj·T‘êï\T #˚dæq <ëK˝≤\T @MT ø£q|ü&É˝Ò<äT. Äj·Tq≈£L ô|<ä›>± Ä f…Æ|ü⁄ neø±XÊ\T sê˝Ò<äT. nsTT‘˚ ‘êC≤>± n»jYT V”≤s√>± z dæìe÷ ‘Ós¡¬ø≈£îÿ‘√+~. qMHé ø£fi≤´DY nH˚ ø=‘·Ô <äs¡Ù≈£î&ÉT á ∫Á‘êìï ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔHêï&ÉT. ns¡ïyé eT÷Mdt |ü‘êø£+ô|’ Á|üyÓ÷<é ≈£îe÷sY >ö&é á ∫Á‘êìï ì]àdüTÔHêïs¡T. á ∫Á‘·+ f…Ás¡]»+ u≤´ø˘Á&Ü|t˝À n+<äyÓTÆq \yé k˛ºØ>± á ∫Á‘êìï ‘Ós¡¬øøÏÿdüTÔHêïs¡ì düe÷#ês¡+. ÁãVü‰àJ, dü‘·´ Á|üø±wt, •yê¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T á ∫Á‘·+˝À Ç‘·s¡ Á|ü<Ûëq ‘êsê>∑D+. qe+ãsY˝À á dæìe÷ Ä&çjÓ÷ $&ÉT<ä\ ø±qT+<ä≥. f…Æ{Ï˝Ÿ Ç+ø± ø£Hé bòÕsYà ø±yê*‡ ñ+~. á dæìe÷‘√HÓ’Hê n»jYT V”≤s√>± ì\<=≈£îÿ≈£î+ {≤&Éì Ä•<ë›+.

‘Ó\T>∑T˝À neø±XÊ\T sêe&É+ ˝Ò<˚$T≥ì u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï düeTj·T+˝À ø£<∏ëHêsTTø£ _+<äTe÷<Ûä$ì ø√©e⁄&é Ä<äT≈£î+~. Ä eT<Ûä´ $&ÉT<ä˝…’q ªyÓ|üŒ+μ dæìe÷ <ë«sê ‘·$Tfi¯ s¡+>±ìøÏ ÄyÓT |ü]#·j·TyÓTÆ+~. Ä dæìe÷ ‘·sê«‘· eT∞¢ Ç|üŒî&ÉT ªø£fi¯>∑Tμ nH˚ dæìe÷˝À q{Ïk˛Ô+~. n+‘·es¡≈£L u≤>±H˚ ñ+~. Ä ‘·sê«‘· Á|üeTTK <äs¡Ù≈£î&ÉT düT+<äsY.dæ. <äs¡Ùø£‘·«+˝À ªeTkÕ˝≤ ø£uÒμ ∫Á‘·+˝À ø£<∏ëHêsTTø£>± q{Ï+#˚ #ÛêHé‡ yÓ‘·T≈£î+≥÷ e∫Ã+~. <ë+‘√, _+<äT m–]>∑+‘˚dæ+~. Çø£ ‘·q ¬øØsY eTT+<äT≈£î <ä÷düT≈£îb˛‘·T+<äì Ä•+∫+~. nsTT‘˚ $∫Á‘·+>± Ä ∫Á‘·+˝À _+<äT kÕúq+˝ÀøÏ eTs√ q{Ï e∫à #˚]+~. dü]>±Z n<˚ düeTj·T+˝À ªe*¢q+μ nH˚ dæìe÷˝À áyÓT≈£î neø±X¯+ e∫Ã+~. rsê n+‘ê

μ T T s ï ê H T · ‘ T ¡ s ≤ C ª ˚ # T \ Ê X ± ø ne

e÷{≤¢ & É T ≈£ î Hêïø£ m+<äTø√ Ä ∫Á‘·+ qT+∫ ≈£L&Ü _+<ä÷ì ‘·|æŒ+#ês¡T. Ç˝≤ yÓ+≥ yÓ+≥H˚ ¬s+&ÉT s¡ø±\ nù|Œ{Ÿ‡ m<äTs¡e&É+‘√, ndü˝Ò+ »s¡T>∑T‘√+<äH˚~ ‘Ó*j·Tø£ dü‘·eT‘· eTe⁄‘√+~ _+<äT e÷<Ûä$.

Printed, Published and owned by D.KAVITHA, Printed at SREE SESHASAI PRINTERS, Plot No. 19, IDA, Balanagar, Industrial Estate, Dist - Rangareddi, AP. published at SUVARANA VARTHA PUBLICATIONS , H.No: 11-4, Medchal Vill & Mdl, Dist - Rangareddi, AP. Editor: D.GIRIBABU.Office No: 040-66025131,66025132.FAX- 040-66025133.email;suvarnavartha@gmail.com RNI NO: APTEL /2011/37990 .


Ç+~sê≈£î Á|üeTTKT\ ìyê[ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): e÷J Á|ü<Ûëì Ç+~sê>±+BÛ es¡Δ+‹ dü+<äs¡“¤+>± k˛eTyês¡+ |ü\Te⁄s¡T Á|üeTTKT\T HÓ¬ø¢dt s√&ÉT¶˝Àì ÄyÓT $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, ‘·$Tfi¯ Hê&ÉT >∑es¡ísY s√X¯j·T´, |”d”d” n<Ûä´≈£åî\T u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD, sêÁwüº eT+Á‘·T\T <ëq+ Hêπ>+<äsY, &ûm˝Ÿ s¡M+Á<ë¬s&ç¶, ^‘ê¬s&ç¶, eTTUÒwt>ö&é, m+|” n+»Hé≈£îe÷sY j·÷<äyé, y˚Tj·TsY ã+&Ü ø±ØÔø£¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+>∑fi¯yês¡+, 1 qe+ãsY 2011

ù|J\T : 8

uÛÑ÷ø£u≤®\qT n]ø£≥º+&ç s¡+>±¬s&ç¶, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): düπs«|ü{≤º<ës¡T bÕdüT|ü⁄düÔø±\T, eTs¡D <äèMø£s¡D |üÁ‘ê\T Á|ü»\ qT+∫ n+~q düeTdü´\qT ‘·«]‘·>∑‹q |ü]wüÿ]+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± uÛÑ÷ø£u≤®\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+∫ n]ø£fÒº+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. k˛eTyês¡+ dü÷Œ]ÔuÛÑeHé˝À »]–q &Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø£˝…ø£ºsY ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ qT+∫ e∫Ãq 29 |òæsê´<äT\≈£î ø£˝…ø£ºsY düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢¢˝À nedüs¡yÓTÆq nìï#√≥¢ s¡; |ü+≥ø±˝≤\ìøÏ dü+ã+~Û+∫q dü]|ü&Ü $‘·ÔHê\qT n+~+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. eTs¡Œ*¢ eT+&É\+ |ü+#·*+>±˝Ÿ Á>±eT+ qT+∫ y˚s¡TX¯q>∑ $‘·ÔHê\ ø=s¡‘·ô|’ |òæsê´<äT #˚j·T>± Äj·Tq ô|’ $<Ûä+>± düŒ+~+#ês¡T. s¡; |ü+≥≈£î nedüs¡yÓTÆq y˚s¡TX¯q>∑ Ç‘·s¡ |ü+≥\≈£î dü+ã+~Û+∫q $‘·ÔHê\qT n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ê\ì, n+‘˚ø±≈£î+&Ü $‘·ÔHê\qT |”@d”mdt <ë«sê n+~+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì nø£ÿ&˚ ñqï e´ekÕj·T n~Ûø±]ì Ä<˚•+#ês¡T. ‘ê+&É÷s¡T eT+&É\+ >√q÷s¡T

Ç+~s¡eTà ô|+&ç+>¥ _\T¢qT #Ó*¢+#ê\ì Ä<˚XÊ\T s¡;øÏ dü]|ü&Ü $‘·ÔHê\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ê* @áô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY Ä<˚X¯+ k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q &ûyÓ’d”øÏ 29 |òæsê´<äT\T Á>±eT+˝À Äe⁄\≈£î yê´~ k˛øÏ #·ìb˛‘·THêïj·Tì z e´øÏÔ ø£˝…ø£ºsY <äèwæºøÏ ‘Ó#êÃs¡T. BìøÏ düŒ+~+∫q ø£˝…ø£ºsY yê´~ì n]ø£fÒº+<äT≈£î Á>±eT+˝À yÓ+≥H˚ Á|ü‘˚´ø£ |üX¯óyÓ’<ä´ •_sê\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, yê´~ Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î k˛ø£≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì |üX¯ó dü+es¡úø£ XÊK C≤sTT+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsYqT ø£˝…ø£ºsY bòıHé˝À Ä<˚•+#ês¡T. eT+∫˙{Ï düeTdü´qT rsêÃ*: yÓ÷$THéù|{Ÿ eT+&É\+ ø±kÕ¢u≤<é Á>±eT+˝À ˇπø uÀs¡Tu≤$ ñqï+<äTq eT+∫˙{Ï düeTdü´ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì, eTs√ uÀs¡TqT eT+ps¡T #˚j·÷\ì Á>±eTdüTú&ÉT |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. ÄsY&Éã÷¢´mdt XÊK ($T>∑‘ê 2˝À)

ne‘·s¡D y˚&ÉTø£\≈£î ã+<√ãdüTÔ

Á|ü»\≈£î ùde #˚j·÷*: ¨+ eT+Á‹ $ø±sêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): yê´bÕs¡ <äèø£Œ<∏ä+‘√ ø±≈£î+&Ü e÷qe‘ê <äèø£Œ<∏ä+‘√ Á|ü»\≈£î ùde #˚j·÷\ì sêh ¨+XÊU≤ eT+Á‹ dü_‘êÇ+Á<ë¬s&ç¶ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. k˛eTyês¡+ qyêuŸù|≥ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À \øå±à¬s&ç¶ |òü+ø£åHé Vü‰˝Ÿ(>±¬s¶Hé)qT ÁbÕs¡+_Û+∫q dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·T Á>±MTD ÁbÕ+‘· yêdüT\T $$<Ûä ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î M\T>± nìï Vü≤+>∑T˝‘√ ì]à+∫q |òü+ø£åHé Vü‰˝Ÿ j·T»e÷qT\qT ÄyÓT n_Ûq+~+#ês¡T. kÕe÷q´ Á|ü»\ Ä]úø£ dæú‹>∑‘·T\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì ‘·≈£îÿe πs≥¢qT ñ+#ê\ì ÄyÓT j·T»e÷qT\≈£î dü÷∫+#ês¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝À |òü+ø£åHé Vü‰˝Ÿ\T ˝Òø£ á ÁbÕ+‘· yêdüT\T Çã“+<äT\ bÕ\j˚T´yês¡ì Çø£ô|’ n≥Te+{Ï |ü]dæú‹ ñ+&É<äHêïs¡T. qyêuŸù|≥ eT+&É\+ sêh sê»<Ûëì ôV’≤<äsêu≤<é q>∑sêìøÏ n‹ düMTbÕq ñqï ø±s¡D+>± uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À n_Ûeè~Δ |ü<∏ä+˝À q&ÉTdüTÔ+<äqï ÄXÊuÛ≤yêìï ÄyÓT e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. bÕ]ÁXÊ$Tø£+>± ≈£L&Ü á ÁbÕ+‘·+ n_Ûeè~Δ #Ó+<˚ neø±X¯+ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·+Á&ç C≤„|üø±s¡Δ+ \øå±à¬s&ç¶ ù|s¡T‘√ |òü+ø£åHé Vü‰\TqT ì]à+∫q s¡+>±¬s&ç¶ì ÄyÓT n_Ûq+~+#ês¡T. nq+‘·s¡+ eT+Á‹ dü_‘ê ¬s&ç¶ eT+&É\ ($T>∑‘ê 2˝À)

s¡#·Ãã+&É @sêŒ≥T¢ |üP]Ô

q>∑s¡+˝À qe+ãsY 6 es¡≈£î 144 ôdø£åHé ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·≈£î me¬s’Hê $|òü÷‘·+ ø£*–ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì q>∑s¡ b˛©dt ø£$TwüqsY m.¬ø.U≤Hé ôV≤#·Ã]+#ês¡T. sêÁwüº ne‘·s¡D ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± m˙ºÄsY ùdº&çj·T+˝À ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥¢qT k˛eTyês¡+ |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T. á y˚&ÉTø£\≈£î eTT>∑TZs¡T &ûd”|”\T, n<äq|ü⁄ &ûd”|”\T, yÓsTT´ eT+~øÏô|’>± b˛©düT\‘√ uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. <Ûäsêï\T, sêkÕÔs√ø√\T ìs¡«Væ≤+#·sê<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø y˚&ÉTø£\T n&ÉT¶≈£î+{≤eTì, ãVæ≤cÕÿ]kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À m≥Te+{Ï nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü á #·s¡´\T rdüT≈£îHêïs¡T.

e÷qe‘ê <äèø£Œ<∏ä+‘√

M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sH釽À d”m+≈£î ø£˝…ø£ºsY X‚cÕÁ~ düe÷<Ûëq+

Á{≤|òæø˘ ìj·T+Á‘·D≈£î dü]ø=‘·Ô $<ÛëHê\T $Tj·÷|üPsY, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): Á{≤|òæø˘qT ìj·T+Á‹+#˚+<äT≈£î dü]ø=‘·Ô $<ÛëHê\qT Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ôd’ãsêu≤<é b˛©dt ø£$TwüqsY <ë«s¡ø± ‹s¡TeT\sêe⁄ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ $Tj·÷|üPsY˝À q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚dæq Á{≤|òæø˘ b˛©dtùdºwüHéqT ø£$TwüqsY ‹s¡TeT\sêe⁄ eTTK´ n~∏‹>± Vü≤»¬s’ ($T>∑‘ê 2˝À)

s¡¡+>±¬s&ç¶, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À qe+ãs¡T 2 qT+&ç ìs¡«Væ≤+#·qTqï s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ nìï @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚XÊeTì ø£˝…ø£ºs¡T X‚cÕÁ~ ‘Ó*bÕs¡T. s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT @sêŒ≥¢ô|’ sêh eTTK´eT+Á‹ k˛eTyês¡+ dü∫yê\j·T+ qT+∫ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢‘√ ìs¡«Væ≤+∫q M&çjÓ÷ ø±H錤¬sH釽À Äj·Tq bÕ˝§ZHêïs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºs¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷... s¡#·Ãã+&É˝À uÛ≤>∑+>± Ç+~s¡ »\Á|üuÛÑ, Ád”ÔX¯øÏÔ ‘·~‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\qT ($T>∑‘ê 2˝À)


2

düTes¡íyês¡Ô,ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+, 1 qe+ãsY, 2011

sêÁwüº+ô|’ πø+Á<ä+ düe‹ ‘·*¢ Áù|eT _.C….|æ. C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù \ø£åàDY $eTs¡Ù ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): \lLiªRΩVá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV xqsˆLiμj∂LiøR¡NRPVLi¤…¡[ æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiª][ Fy»¡V \lLiªRΩVF°LRiV }msLRiVª][ \lLiªRΩVá DμR∂˘™´sVLi ¬ø¡[xms≤R∂ªy™´sV¨s ’¡¤«¡zms |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡Liμj∂. FyLÌki NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ FyLÌki «ÿºdΩ∏R∂V NSLRi˘μR∂Lji+ ≤yNÌRPL`i ZNP.áORPQ ¯fl„fi ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW INRP\Æ™sxmso xmsLi≤T∂Li¿¡©´s xmsLi»¡NRPV gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRi ¤Õ¡[NRP xmsLi»¡ ≠sLS™´sVLi ˙xmsNRP…”¡LiøR¡gS ™´sL<SáV xms≤R∂NRP ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS ¤Õ¡[NRP xmsLi»¡ ©yaRP©´sLi @™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVá©´sV NRPVμj∂Li¿¡ Æ™s[zqsLiμR∂©yıLRiV. xmsLi»¡NRPV xqsLjixms≤R∂V ¨dsLRiV ¤Õ¡[NRPF°LiVV©y \lLiªRΩVá NRPŒœ¡˛Õ˝‹[ ™´sW˙ªRΩLi ¨dsLRiV ™´sxqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. FyLÌki ªRΩá|ms…Ì”¡©´s NRPLRiV™´so ™´sVLi≤R∂Õÿá xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsLRi˘…”¡Liøy©´s¨s @NRP‰≤T∂ \lLiªRΩVá xmsLjizqÛsºΩ NRP≤R∂V μR∂∏R∂V¨ds∏R∂VLigS DLiμR∂©yıLRiV. \lLiªRΩVá xms»˝¡, ™yLji μR∂VzqÛsºΩ xms»˝¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡}msˆ ™´sW»¡Ã¡NRPV, ¬ø¡[}qs xms©´sVáNRPV F~LiªRΩ©´s ¤Õ¡[NRPVLi≤y DLiμR∂¨s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`iÕ‹[ NRPLRiV™´so xmsLjizqÛsªRΩVáV ºdΩ˙™´sLigS D©´sıLiμR∂V©´s A —¡Õ˝ÿ Æ™sVVªyÚ¨sı NRPLRiV™´so —¡Õ˝ÿgS ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s A∏R∂V©´s LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. 5.5 áORPQá N_áV LRiVfl· \lLiªRΩVá©´sV gRiVLjiÚLiøy™´sV¨s g]xmsˆÃ¡V ¬ø¡xmsoÚ©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li áORPQ ™´sVLiμj∂NTP ≠sVLi¿¡ LRiVflÿáV B™´s*¤Õ¡[μR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. ≠dsLjiNTP 15 N][»˝¡NRPV ≠sVLi¿¡ LRiVflÿáV B™´s*¤Õ¡[NRPF°LiVVLiμR∂¨s, μk∂Liª][ \lLiªRΩVáV \|ms#˚Æ™s[»¡V ™´s˘NRPVÚá ™´sμÙR∂ @μ≥j∂NRP ™´s≤ÔU∂NTP LRiVflÿáV æªΩøR¡VËN]¨s xmsLi»¡Ã¡V xmsLi≤R∂NRP F°™´s≤R∂Liª][ LRiVflÿáV ºdΩLRiˤա[NRP @xmsˆVá E’¡Õ‹[ N]»Ì¡V≠sV…Ìÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi©yıLRiV. N][©´s{qs™´sVNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s \lLiªRΩVáV NTPry©±s

Æ™sWLSË Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s NRP÷¡zqs xmsLi»¡ ≠sLS™´sVLi ™´sW¨s xmsLi»¡Ã¡V xmsLi≤T∂ryÚ™´sV¨s, ªy™´sVV xmsLi≤T∂Li¬ø¡[ xmsLi»¡Ã¡NRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi©´sV 300 LRiWFy∏R∂VáV |msLiøyá¨s N][LjiæªΩ[ ™´sLiμR∂ LRiWFy∏R∂VáV NRPW≤y |msLi¬ø¡[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s ™yLji¨s Æ™s©´sNTP‰ xmsLixms≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. xmsNRP‰ LSuÌy˚Õ˝‹[ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi©´sV |msLi¿¡ ™´sV©´s LSuÌy˚¨sNTP ™´s¬ø¡[Ë xqsLjiNTP LRiWFyLiVV NRPW≤y |msLiøR¡NRPVLi≤y xqs™´sºΩ ªRΩ÷˝¡ ˙}ms™´sV©´sV NRP©´s ¡LjiËLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. @LiæªΩ[ NSNRPVLi≤y ˙xmsøyLRiLi N][xqsLi ¬ø¡[zqs©´s ALS˜È»¡Li \lLiªRΩáV xms»˝¡ ªRΩá™´sLiøR¡NRP F°™´s≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV©yıLRiV.

Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ $<ë´]ú eTè‹ $ø±sêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝Àì yÓ+ø£{≤|üPsY ‘ê+&É >∑\ ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ä´qTuÛÑ´dædüTÔqï 9e ‘·s¡>∑‹øÏ #Ó+~q n+_sêE (15) bÕsƒ¡XÊ\ yÓTT<ä{Ï n+‘·düTÔ qT+&ç Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ øÏ+<ä |ü&É>± >∑eTì+∫q ñbÕ<Ûë´j·TT\T &ç|üP´{° &ûy√ #·+Á<äÁ|üø±wt¬s&ç¶ á düe÷#ês¡+ Çe«>± Äj·Tq VüQsƒêVüQ{Ïq bÕsƒ¡XÊ\≈£î #˚s¡Tø=ì n|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT $<ë´]úì $ø±sêu≤<é |ü]~Û˝Àì Vü‰dæŒ≥˝Ÿ ‘·s¡*+#ês¡T. &Üø£ºs¡T¢ nq+‘Y¬s&ç¶\T, sê»X‚KsY\T ∫øÏ‘·‡ »s¡T|ü⁄>± m˝≤+{Ï ÁbÕDbÕj·T+˝Ò<äì &Üø£ºs¡T¢ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. Ä $<ë´]úøÏ rÁe>±j·÷\j·÷´ì &Üø£ºs¡T¢ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

e÷qe‘ê <äèø£Œ<∏ä+‘√ Á|ü»\≈£î ùde #˚j·÷*: ¨+ eT+Á‹

eT˝≤ÿCŸ–]˝À uÛ≤Ø #√Ø ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): eT˝≤ÿCŸ–] b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝À uÛ≤Ø #√Ø »]–+~. eTÚ˝≤* >±j·T+Á‹q>∑sY≈£î #Ó+~q $ÁXÊ+‘· ñ<√´– q]Ù+>∑sêe⁄ Ç+{À¢ 48 ‘·T˝≤\ ã+>±s¡+ #√ØøÏ >∑T¬s’+~. Äj·Tq ã+<ÛäTe⁄\T eTs¡DÏ+#·&É+‘√ |üsêeT]Ù+#·&ÜìøÏ ≈£î≥T+ã+‘√ düVü‰ X¯ìyês¡+ es¡+>∑˝Ÿ yÓfi≤¢s¡T. nø£ÿ&ç qT+&ç k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ Ç+{ÏøÏ e∫à #·÷&É>± ‘êfi¯+ |ü>∑T\>={Ϻ ñ+~. B+‘√ Ç+{À¢øÏ yÓ[¢ #·÷&É>± ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\T #√ØøÏ >∑T¬s’q $wüj·T+ >∑T]Ô+#ês¡T. yÓ+≥H˚ eT˝≤ÿCŸ–] b˛©dt ùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚XÊs¡T.

Á{≤|òæø˘≈£î Çã“+~ ø£*–+∫q+<äT≈£î j·T»e÷ìô|’ πødüT ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): cÕ|æ+>¥ ø±+ô|¢ø˘‡ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ dæ˙ V”≤s√sTTq¢qT |æ*∫ Á{≤|òæø˘ C≤yéT≈£î ø±s¡D+ nsTTq+<äT≈£î >±qT b˛©düT\T n‘·ìô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. $Tj·÷|üPsY˝À Ç{°e\ z ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ V”≤s√sTTqT¢ ‘ê|æ‡, eT+#·T \øÏåàÁ|üdüqï Vü‰»s¡j·÷´s¡T. Bìô|’ ø±+ô|¢ø˘‡ j·T»e÷qT\T eTT+<äT>± b˛©düT\ qT+∫ nqTeT‹ rdüTø√˝Ò<äT. Äs√E s√&ÉT¶ô|’ Á{≤|òæø˘≈£î rÁe n+‘·sêj·T+ ø£*–+~. B+‘√ b˛©düT\T j·T»e÷ìô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T.

Äs¡T>∑Ts¡T düuÛÑT´\ Vü≤+‘·≈£î\ eTTsƒê n¬sdtº

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) n_Ûeè~Δ ø±sê´\j·T+˝À Ç+~sê>±+BÛ ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {Ï{Ï&ç e÷J düuÛÑT´\T ø±˝Ò j·÷<äj·T´, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ∫f…º|ü⁄ eT˝≤¢¬s&ç¶, õ˝≤¢ Á>∑+<∏ë\j·T dü+düú #Ó’s¡àHé Vü≤|ò”CŸ, e÷J m+|æ|æ q]‡+VüQ\T, e÷J C…&é|æ{Ïdæ e÷DÏø˘ ¬s&ç¶, dü+Jesêe⁄, eTVæ≤bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, Hêj·T≈£î\T X‚]q]‡+>¥sêe⁄, düs¡Œ+#Y\T Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶, yÓ+ø£≥j·T´, eT<ÛäTdü÷<äHé ¬s&ç¶, ;Û+¬s&ç¶, ¬ø. q]‡+ VüQ\T, ‘·~‘·s¡T\\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : ôd’ãsêu≤<é ø£$Twüqπs{Ÿ m©“q>∑sY CÀHé |ü]~Û˝À Äs¡T>∑Ts¡T düuÛÑT´\ Vü≤+‘·≈£î\ eTTsƒêqT b˛©düT\T k˛eTyês¡+ n¬sdtº #˚XÊs¡T. eTs√ eTT>∑TZs¡T >=\TdüT <=+>∑\ eTTsƒêqT ≈£L&Ü n¬sdtº #˚XÊs¡T. M] qT+∫ s¡÷.22 \ø£å\ $\TyÓ’q ns¡øÏ˝À ã+>±s¡+, ns¡øÏ˝À yÓ+&çì b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T.

uÛÑ÷ø£u≤®\qT n]ø£≥º+&ç s¡#·Ãã+&É @sêŒ≥T¢ |üP]Ô

Á{≤ø£ºsY øÏ+<ä|ü&ç e´øÏÔ eTè‹

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) dü+ã+~Û‘· &ç|üP´{° áá˙ |ü+|æ+∫ eT+∫˙{Ï düeTdü´qT rπsÃ+<äT≈£î yÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì |ü]– áá Áoìyêdt¬s&ç¶ì ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. <√eT eT+&É\+ •yê¬s&ç¶|ü*¢ Á>±eT+˝À eTT]øÏ ø±\Te\qT X¯óÁuÛÑ|ü]#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, n<˚ $<Ûä+>± XÊu≤<é˝À M~Û BbÕ\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Äj·÷ Á>±e÷\ qT+∫ n+~q |òæsê´<äT\ô|’ &û|”y√qT ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. yÓ’<äT´ìô|’ $#ês¡D »]|æ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤+: |üP&É÷s¡T˝Àì dæ$˝Ÿ ÄdüT|üÁ‹ &Üø£ºsY eTTs¡∞ø£ècÕí $<ÛäT\ düÁø£eT+>± ìs¡«]Ô+#·ø£b˛e&É+‘√ Á>±eTdüTú\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑T] ne⁄‘·THêïs¡ì á Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ãT#·Ãqï |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. dü<äs¡T yÓ’<äT´ìô|’ $#ês¡D »]|æ+∫ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ø£˝…ø£ºs¡T ‘Ó*bÕs¡T. @áô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì Ä<˚XÊ\T: ≈£î\ÿ#·s¡¢ eT+&É\+ |”s¡Hé|ü*¢ Á>±eT+˝À Ç+~s¡eTà \_›<ës¡T\ qT+∫ &ÉãT“\T edü÷˝Ÿ#˚dæq @áô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY Vü≤Öõ+>¥ XÊK õ˝≤¢ y˚TH˚»sYqT Ä<˚•+#ês¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ \_›<ës¡T\T ø£˝…ø£ºs¡T≈£î |òæsê´<äT #˚j·T&É+‘√ ø£˝…ø£ºs¡T ô|’$<Ûä+>± düŒ+~+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Ç+~s¡eTà \_›<ës¡T\≈£î ô|+&ç+>¥˝À ñqï _\T¢\qT yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Vü≤Öõ+>¥ XÊK n~Ûø±]ì Ä<˚•+#ês¡T. ≈£î\ÿ#·s¡¢ eT+&É\+ sê+q>∑sY Á>±eT+ ñbÕ~ÛVü‰MT |ü<∏äø£+˝À ne‘·eø£\≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ k˛wü˝Ÿ Ä&ç{Ÿ <ë«sê ‘˚*à ‘=\–+∫q ñbÕ~ÛVü‰MT n~Ûø±] Áoìyêdt ‹]– _Hê$T ù|s¡T‘√ ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡ì n‘·ìô|’ #·s¡´ rdüTø√yê\ì Á>±eTdüTú\T ø£˝…ø£ºs¡T≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. ø£˝…ø£ºsY düŒ+~dü÷Ô $#ês¡D »]|æ dü+ã+~Û+∫q yê]ô|’ #·s¡´ rdüTø√yê\ì &Ü«e÷ n~Ûø±] sêeT*+>±¬s&ç¶ì Ä<˚•+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶, &ûÄsYy√ e÷DÏø±´\sêe⁄, Áf…Æ˙ ø£˝…ø£ºsY nÁe÷bÕ*, &ûÄsY&û@ |”&û es¡Á|ükÕ<é ¬s&ç¶, &ûmdty√ Hêj·Tø˘, kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT XÊK dü+j·TTø£Ô dü+#ê\≈£î\T dæ<ë›s¡úHé ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTs¡Œ*¢, nø√ºãsY 31(düTes¡íyês¡Ô): Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ Á{≤ø£ºsY øÏ+<ä |ü&ç z e´øÏÔ eTs¡DÏ+∫q dü+|òüT≥q eTs¡Œ*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À »]–+~. eTs¡Œ*¢ mdt◊ eT≈£L‡<é n© ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ eTs¡Œ*¢øÏ #Ó+~q ø√Væ≤sY <äX¯s¡<∏é(40) Á{≤ø£ºsYô|’ yÓfi¯óÔ+&É>± øÏ+<ä|æ&ç eTs¡DÏ+#ê&ÉT. <äX¯s¡<∏é uÛ≤s¡´ j˚TdüeTà |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) ÁbÕs¡+_Û+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚düT≈£îHêïeTì $e]+#ês¡T. eTTK´+>± >∑‘· s¡#·Ãã+&É˝À πswüHé ≈£L|üq¢‘√ bÕ≥T sêJyé Äs√>∑´Áo Ábıd”&ç+>¥‡ ≈£L&Ü \_›<ës¡T\≈£î |ü+|æD° #˚XÊeTì, ákÕ] ≈£L&Ü n<˚ |ü<䛋ì bÕ{Ï+#·e#êà nì d”m+ì n&ç–Hês¡T. Ç+<äT≈£î düŒ+~dü÷Ô d”m+ á <äbòÕ ≈£L&Ü πswüHé ≈£L|üq¢‘√ bÕ≥T sêJyé Äs√>∑´Áo eT+pØ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚j·Te#·Ãì, BìøÏ dü+ã+~Û+∫q dü÷#·q\T C≤Ø #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºs¡T düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶, »&ûŒ d”áy√ s¡M+<äsY ¬s&ç¶, &ûÄsY&û@ |”&û es¡Á|ükÕ<é ¬s&ç¶, ÄsY&Éã÷¢´mdt mdtá »>∑BX¯«sY ¬s&ç¶, Vü≤Öõ+>¥ XÊK |”&û yÓ+ø£fÒX¯«s¡ ¬s&ç¶, &Ü«e÷ |”&û dü÷sê´sêe⁄, e´ekÕj·T XÊK CÒ&û $»jYT≈£îe÷sY, d”|”y√ sê»sêCÒX¯«], &ûmdty√ q]‡+Vü‰à¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ e´øÏÔ eTè‹ eTs¡Œ*¢, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡´ ø±|ü⁄sêìøÏ sêe≥+ ˝Ò<äqï eTqkÕÔ|ü+‘√ z e´øÏÔ e+{Ï ô|’ øÏs√dæHé b˛düT≈£îì ì|üŒ{Ï+#·T≈£îì eTs¡DÏ+∫q dü+|òüT≥q eTs¡Œ*¢ eT+&É\+ ø=+XË{Ϻ |ü*¢ Á>±eT+˝À »]–+~. Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q nq«sY U≤Hé (29) uÛ≤s¡´ |ü⁄{Ϻ+{ÏøÏ yÓ[¢ sêø£b˛e≥+‘√ X¯ìyês¡+ ˇ+{Ïô|’ øÏs√dæHé b˛düT≈£îì ì|üŒ+{Ï+#·Tø√>± ôV’≤<äsêu≤<é >±+BÛ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·>± ∫øÏ‘·‡ b˛+<äT‘·T k˛eTyês¡+ eTs¡DÏ+#ê&ÉT. á y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ mdt◊ eT≈£L‡<é n© ‘Ó*bÕs¡T.

Á{≤|òæø˘ ìj·T+Á‘·D≈£î dü T es¡ í y ês¡ Ô dü]ø=‘·Ô $<ÛëHê\T ø£<∏äHêìøÏ düŒ+<äq... (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u≤˝≤q>∑sY qT+&ç _.ôV≤#Y.Ç.m˝Ÿ es¡≈£î s√Es√E≈£î ô|s¡T>∑T‘·Tqï Á{≤|òæø˘qT ìj·T+Á‹+#˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äΔ eVæ≤+#ê\ì Á{≤|òæø˘ b˛©düT\≈£î dü÷∫+#ês¡T. $Tj·÷|üPsY≈£î ˇø£ Á{≤|òæø˘ dæ.$‘√ bÕ≥T q\T>∑Ts¡T mdt◊\qT, 40 eT+~ ø±ìùdºãTfi¯¢qT ìj·T$T+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ôd’ãsêu≤<é C≤sTT+{Ÿ ø£$TwüqsY n‘·T˝Ÿdæ+>¥, Á{≤|òæø˘ &ç|òüP´{° ø£$TwüqsY #·+Á<äX‚Ks¡¬s&ç¶, Á{≤|òæø˘ ø£$TwüqsY –], $Tj·÷|üPsY dæ◊.;+¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡ b˛©dt dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ªU≤ø°\ ø£¬s˙‡ <ëVü‰ìøÏ nø£ås¡ dü‘·´+μ nH˚ ø£<∏äq+ Á|ü#·Ts¡Dô|’ |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T düŒ+~+#ês¡T. ªdü‘·´μ yêsêÔ\T düe÷C≤ìøÏ y˚T\T #˚ùd˝≤ ñ+&Ü\ì, düTes¡íyês¡ÔqT düeTÁ>∑ yês¡Ô, $X‚¢wüD\≈£î ^≥TsêsTT>± rdüTø√yê* {ÏÄsYj·Tdt Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ÄsY eT*¢ø±s¡T®qkÕ«$T dü÷∫+#ês¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝À ø±]à≈£î\ |ü≥¢ b˛©düT\ Á|ües¡Ôq dü]ø±<äì, ù|<ä\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷*, ø±˙ yê]bÕ*≥ ø±˝≤+‘·≈£î\T>± e÷s¡e<ä›Hêïs¡T. u≤~Û‘·T\≈£î Hê´j·T+ »]π>es¡≈£î b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì, b˛©düT\T ìs¡¢ø£å´+ #˚ùdÔ e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ø£MTwüHé˝À |òæsê´<äT #˚kÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.


eT+>∑fi¯yês¡+, 1 qe+ãsY, 2011

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

C≤rj·T kÕúsTT |üØø£åqT yêsTT<ë y˚j·÷*

ø£s¡Te⁄ õ˝≤¢>± Á|üø£{Ï+#ê* õ˝≤¢ _C…|æ n<Ûä´≈£åî\T n+»Hé ≈£îe÷sY &çe÷+&é

¬s’‘·T\‘√ eTT#·Ã{ÏdüTÔqï _C…|æ ãè+<ä+

m+&çq e] |ü+≥qT y˚TdüTÔqï |üX¯óe⁄\

$ø±sêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ yÓTT‘êÔìï ø£s¡Te⁄ eT+&É\+>± Á|üø£{Ï+∫ ¬s’‘·T\≈£î qwüº |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#·≥+‘√ bÕ≥T,s¡TD≤\qT e÷|ò” #˚j·÷\ì uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T n+»Hé ≈£îe÷sY &çe÷+&é #˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+ $ø±sêu≤<é eT+&É\+ yÓTÆ˝≤sY <˚es¡+ |ü*¢ Á>±e÷ìøÏ dü+ã+~+∫q ¬s’‘·T\ |ü+≥\qT dü+<ä]Ù+∫q dü+<äs¡“¤+>± kÕúìø£ n‹~∏ >∑èVü≤+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T ¬s’‘·T Á|üuÛÑT‘·«+>± #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ ø±+Á¬>dt bÕغ ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± e´ekÕj·T+ »]π> eT+&É˝≤\qT ø±≈£î+&Ü ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡ •yês¡T˝À >∑\ eT+&É˝≤\qT Á|üø£{Ï+∫ ¬s’‘ê+>±ìøÏ nHê´j·T+ #˚dæ+<äì nHêïs¡T. ¬s’‘·T\ ù|s¡T‘√ \_›bı+<ë\qï ÄX¯ ‘·|üŒ ¬s’‘·T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ #˚düTÔ+~ X¯Sq´eTì nHêïs¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À esê¸u≤e+ ø±s¡D+>± y˚dæq |ü+≥ #˚‹øÏ sêø£ |üdüT|ü⁄, e] #˚qT\˝À |üX¯óe⁄\qT y˚TbÕ*‡q |ü]dæú‹ HÓ\ø=+<äì mø£sê |üdüT|ü⁄ kÕ>∑T #˚j·T&ÜìøÏ \ø£å s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î Ks¡Tà ne⁄‘·THêï |ü+≥ |üP]Ô>± m+&çb˛sTTq ø±s¡D+>± ¬s’‘·T\ |ü]dæú‹ n<Ûë«qï+>± e÷]+<äì nHêïs¡T. yÓ+≥H˚ Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\≈£î |ü+≥\ ;Ûe÷qT e]Ô+|ü CÒj·T≥+‘√ bÕ≥T qwüº |ü]Vü‰sêìï n+<äCÒj·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ÁbÕ+‘·+˝À e], |ü‹Ô, |üdüT|ü⁄ |ü+≥\T |üP]Ô>± m+&ç ¬s’‘·T\T me]øÏ #Ó|ü⁄Œø√˝Òì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>±

e´ekÕj·T+ kÕπ> eT+&É˝≤\qT Á|üø£{Ï+#˚ Á|üuÛÑT‘·«+ e´ekÕj·T+ ˝Òì |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê\qT ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üø£{Ï+#·≥+ dæ>∑TZ#˚≥ì nHêïs¡T. s¡+>±¬s&ç¶õ˝≤¢˝À n~Ûø£ XÊ‘·+ ≈£Ls¡>±j·T\T |ü+&ç+#˚ ¬s’‘·T\THêïs¡ì $Ts¡|ü, e+ø±j·T ‘·~‘·s¡ |ü+≥\T #˚‹øÏ sêø£ |üX¯óe⁄\qT y˚Tù|+<äT≈£î |üìøÏ edüTÔHêïj·Tì nHêïs¡T. düø£\ »qT\ düyÓTà ø±s¡D+>± ¬s’‘ê+>∑+, $<ë´s¡Tú\T n~Ûø£+>± qwüºb˛j·÷s¡ì, ñbÕ<Ûë´j·TT\T ôd\e⁄ s√E˝À¢ bÕsƒê\T #Ó|æŒ dæ\ãdt |üP]Ô #˚düTÔ+&É>± ø£¬s+{Ÿ ø√‘· ø±s¡D+>± qwüº b˛sTTq ¬s’‘·T\qT mes¡T Ä<äT≈£î+{≤s¡ì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. _C…|æ øÏkÕHé yÓ÷sêà sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù bÕ|üj·T´>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·T sêh yê´|üÔ+>± _C…|æøÏ #Ó+~q 15 ãè+<ë\T |üs¡´{Ï+∫ ¬s’‘·T\ dæú‹>∑‘·T\ô|’ n<Ûë´j·Tq+ »]|æ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~ø£ düeT]Œ+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. s¡+>±¬s&ç¶õ˝≤¢ yÓTT‘êÔìï ø£s¡Te⁄ eT+&É\+>± Á|üø£{Ï+#ê\qï~ ‘·eT ãè+<ä+ &çe÷+&é nì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À _C…|æ øÏkÕHé yÓ÷sêà s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T uÀõ¬s&ç¶ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T u§ø±ÿ q]‡+Vü‰à¬s&ç¶, πø.•esêCŸ, ø£+»s¡¢ Á|üø±XŸ, sêh Hêj·T≈£î\T u§ø±ÿ eT<ÛäTdü÷<äHé ¬s&ç¶, _.»+>±¬s&ç¶, Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶, e÷<äyê#ê], qπs+<äsY¬s&ç¶, |ü‘·+– bÕ+&É÷, kÕúìø£ _C…|æ Hêj·T≈£î\T bÕ+&É÷>ö&é, e÷<Ûäe¬s&ç¶, $»j·T uÛ≤düÿsY ¬s&ç¶, sê+\T, ãdü«*+>∑+, πø|æsêE, düTπswt, neTπs+<äsY ¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+~sê, düsê›sY\≈£î |òüTq ìyêfi¯ófl

$ø±sêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): e÷J Á|ü<Ûëì dü«ØZj·T Ç+~sê>±+BÛ es¡›+‹, düsê›sY e\¢u≤jYT |üfÒ˝Ÿ »j·T+‹ì $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝Àì ø±+Á¬>dt Á>∑÷|ü⁄\T |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#êsTT. |ü≥ºD ø±+Á¬>dt ø±sê´\j·T+˝À, õ˝≤¢ Á>∑+<∏ë\j·T dü+düΔ˝À ¬s+&ÉT esêZ\T á ñ‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤+#·>±, õ˝≤¢ ùdyê<ä˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|üuÛÑT‘ê«düŒÁ‹˝À s√>∑T\≈£î |ü+&ÉT¢ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷\˝À |æ.dæ.dæ ø±s¡´<ä]Ù $.dü‘·´Hêsêj·TD. õ˝≤¢ Á>∑+<∏ë\j·T dü+düú n<Ûä´≈£åî\T Vü≤|ò”CŸ, e÷J e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #Ó’s¡àHé sê+#·+Á<ë¬s&ç¶, u≤¢ø˘ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî\T lìyêdt, dü+>∑y˚TsY sêe⁄, Hêj·T≈£î\T >√es¡›Hé ¬s&ç¶, e÷J Á>∑+<∏ë\j·T dü+düú #Ó’s¡àHé dæ.nq+‘·j·T´, >√bÕ˝Ÿ, õ˝≤¢ ùdyê<ä˝Ÿ n<Ûä´≈£åî\T õ.#·+Á<ÛäX‚KsY, ≈£îeTà] >√bÕ˝Ÿ, nãT›˝Ÿ U≤˝Ò<é, nXÀø˘, &Üø£ºsY sê»X‚KsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$ø±sêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’<ä´ $<ä´ ø√dü+ C≤rj·T kÕúsTT˝À ˇπø $<Ûëq+ neT\T #˚j·÷\qï πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·T+ ø±s¡D+>± Á>±MTD ÁbÕ+‘· $<ë´s¡Tú\T rÁe+>± qwüº b˛j˚T neø±X¯+ ñ+<äì yÓ+≥H˚ Ä ìs¡íj·÷ìï ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì &çe÷+&é #˚düTÔ k˛eTyês¡+ uÛ≤s¡‘· $<ë´]Δ ô|ò&ÉπswüHé (mdtm|òt◊) s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝À sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ mdtm|òt◊ n<Ûä´≈£åî\T |æ.nXÀø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·T $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ eT<Ûä´˝À á ìs¡íj·÷ìï Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q ø±s¡D+>± $<ë´s¡Tú\≈£î Çã“+~ø£s¡+>± e÷s¡T‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. $<ë´dü+e‘·‡sêìï qwüºb˛≈£î+&Ü $<ë´dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+&ç Bìï neT\T #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ç‘·s¡ sêÁcÕº\

e÷~]>± eTq sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü ôd+Á≥˝Ÿ dæ\ãdt ø±≈£î+&Ü ùdº{Ÿdæ\ãdt <ë«sêH˚ Á|üy˚X¯ |üØø£å ìs¡«Væ≤+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù øÏwüHé $ø±sêu≤<é &ç$»Hé n<Ûä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\T s¡+>∑sêCŸ, eTùV≤+<äsY, <˚y˚+<äsY, lø±+‘Y, e÷DÏø£´+, eT˝Ò¢wt, Hê>∑sêCŸ, ã+<äj·T´, qπs+<äsY, sêCÒwt, kÕsTT, s¡$≈£îe÷sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÄsY&çy√≈£î ¬s’‘·T\ $q‹ $ø±sêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é eT+&É˝≤ìï ø£s¡Te⁄ eT+&É\+>± Á|üø£{Ï+#ê\ì &çe÷+&é #˚düTÔ k˛eTyês¡+ $ø±sêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝Àì >∑+>±s¡+ Á>±eTdüTú\T $ø±sêu≤<é ÄsY&çy√ ø±sê´\j·T+˝À yÓTyÓ÷sê+&É+ düeT]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á>±eT Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T Vü≤qà+‘·T e÷{≤¢&ÉT‘·T á dü+e‘·‡s¡+ esê¸\T düÁø£eT+>± ≈£î]j·Tì ø±s¡D+>± |ü+≥\ìï m+&çb˛sTT ¬s’‘ê+>∑+ rÁe qcÕº\˝À ñ+<äì Ç{°e\ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\˝À $ø±sêu≤<é ù|s¡T ˝Òø£ b˛e≥+ m+‘√ ìsêX¯≈£î >∑T]#˚dæ+<äì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ $ø±sêu≤<é eT+&É˝≤ìï yÓ+≥H˚ ø£s¡Te⁄ eT+&É\+>± Á|üø£{Ï+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. yÓTyÓ÷sê+&É+ düeT]Œ+∫q yê]˝À >∑+>±s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q m+&ç ñkÕàHé, ãdü«sêCŸ, sê»j·T´, X‚wüj·T´, πø.lXË’\+, C≤ôV≤<ë ;, U≤C≤$Tj·÷ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

Vü‰düº˝ŸqT dü+<ä]Ù+∫q m+&ûy√ $ø±sêu≤<é, nø√ºãsY 31(düTes¡íyês¡Ô): HêD´yÓTÆq ÄVü‰sêìï $<ë´s¡Tú\≈£î n+~+#ê\ì |üP&É÷sY eT+&É\ n_Ûeè~Δ n~Ûø±] m+. düTuÛ≤wæDÏ Vü‰düº˝Ÿ yê¬s¶HéqT Ä<˚•+#ês¡T. k˛eTyês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT u≤\Ts¡ edü‹ >∑èVü‰ìï ÄyÓT Äø£dæàø£+>± ‘·ìF #˚XÊs¡T. ÄyÓT H˚s¡T>± e+≥ >∑~øÏ yÓ[¢ e+&çq e+≥\qT |ü]o*+#ês¡T. e+≥\ s¡T∫ì #·÷dæ ÄyÓT ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nø£ÿ&ÉTqï yê#Y yÓTHé sêeTT\TqT yê¬s¶Hé sê<Ûë¬s&ç¶ mø£ÿ&Ü nì Á|ü•ï+#ês¡T. yê¬s¶Hé sê<Ûë¬s&ç¶ |ü]– Vü‰düº˝Ÿ≈£î yÓfi≤¢s¡ì yê#YyÓTHé düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒs¡T. $<ë´ yê\+{°sY $wüj·T+ ÄyÓT Äsê rj·T>± düe÷<Ûëq+ sê˝Ò<äT. Vü‰düº˝Ÿ |ü]dæú‹ô|’ ‘·q≈£î düeTÁ>∑ ìy˚~ø£ n+<äCÒj·÷\ì ÄyÓT Ä<˚•+#ês¡T. m+&çy√ yÓ+≥ eT+&É\ m+$m|òt Ç+#êØ® Hê>∑C≤‘· ñHêïs¡T.

Ç+~sêqT eT]∫q |üP&É÷sY ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T $ø±sêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): dü«ØZj·T e÷J Á|ü<Ûëì Ç+~sê>±+BÛ es¡›+‹ì |üP&É÷sY eT+&É\ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ìs¡«Væ≤+#·˝Ò<äT. eTVæ≤fi≤ Á|ü<Ûëì>± <˚XÊìøÏ $q÷ï‘·ï ùde\+~+∫q Ç+~sê>±+BÛì n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt

bÕغ Hêj·T≈£î\T $düà]+#·≥+ |ü≥¢ Á|ü»\T eTT≈£îÿq y˚˝ÒdüT≈£î+ ≥THêïs¡T. bÕغ Hêj·T≈£î\eTì y˚Tø£b˛‘·T >±+;Ûsê´ìï Á|ü<ä]Ù+#˚ Hêj·T≈£î\≈£î á $wüj·T+ ‘Ó*j·T<ë nì kÕe÷qT´\T düVæ≤‘·+ Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T.


4

eT+>∑fi¯yês¡+, qe+ãsY 1, 2011

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

n+<ë\ ˝Àø£+ Ä düT+<äs¡ Á|ü<˚X¯+ ms¡T|ü⁄, |üdüT|ü⁄, >∑T˝≤;, Hê]+», ÁuÖHé s¡+>∑T˝À¢ ˝…ø£ÿ≈£î$T+N ø£ì|æ+#˚ >∑Tfi¯ófl, >√|ü⁄sê\T, >∑TVü≤\T, n+‘·:|ü⁄sê\qT b˛*q Á|üø£è‹ #ÓøÏÿq •˝≤Œ\T ªªÁu…’dtø£HéjÓ÷Hé H˚wüq˝Ÿ bÕs¡Tÿμμ˝À #·÷|üs¡T\qT ÇfÒº ø£{Ϻ|ü&˚kÕÔsTT. s¡ø£s¡ø±\ Äø£è‘·T˝À¢, $q÷‘·ïyÓTÆq •˝≤Œ\T ì+&ç ñ+&˚ á düqï{Ï ˝Àj·T˝À ∫Á‘· $∫Á‘·yÓTÆq s¡+>∑T\‘√ sêfi¯¢˙ï >∑Tdü>∑Tdü˝≤&ÉT‘·Tqï≥T¢ nì|ædüTÔ+≥T+~. Á|üø£è‹ ‘·q n+<ëqï+‘ê z #√≥ >∑TeTà]+∫, <ëìøÏ s¡ø£s¡ø±\ s¡+>∑T\~›, ∫Á‘· $∫Á‘·yÓTÆq •˝≤Œ\qT ‘·j·÷s¡T#˚dæ eTT#·Ã≥>± |ü]∫q≥T¢>± n~«rj·TyÓTÆq n+<ä+‘√ |ü⁄\ø£]+|üCÒdüTÔ+≥T+~. Áu…’dt ø£HéjÓ÷Hé bÕs¡Tÿ Çø£ÿ&É Á|üuÛ≤‘· düeTj·T+˝À dü÷s¡´ø±+‹ Á|üdü]+düTÔ+<√, ˝Ò<√ ‘Ó*j·T<äT>±˙.. nsTT‘˚ eT+#·T˝À ‘·&çdæq sêfi¯¢ |ü⁄cÕŒ\ kÂ+<äs¡´+ #·÷ùd+<äT≈£î ¬s+&ÉT ø£fi¯S¢ dü]bıe⁄. nyÓT]ø±˝Àì <äøÏåD

ñ‘êVt≤˝À ñqï á Áu…’dt ø£HéjÓ÷Hé bÕsYÿ˝À n‹ dü÷ø£åàyÓTÆq ø£+{ÏøÏ ø£ì|æ+#·ì mH√ï ìπøåbÕ\T <ë– ñqï ø±s¡D+>± @ e÷Á‘·+ yÓ\T‘·Ts¡T k˛øÏHê düπs nH˚ø£ s¡+>∑T\T Á|üdü]dü÷Ô Ä ÁbÕ+‘·eT+‘ê $+‘· XÀuÛÑqT ø£*–düTÔ+~. ø=ìï $T*j·THé dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ uÛÑ÷ø£åj·T+ ø±s¡D+>± ø=≥Tºø=∫Ãq e÷+>∑˙dt, ◊s¡Hé ˝≤+{Ï ìπøåbÕ\T sê‹ô|’ ˇø£ bıs¡>± @s¡Œ&É≥+e\¢ á bÕsYÿ HÓ\ø=qï ÁbÕ+‘·eT+‘ê z Á|ü‘˚´ø£‘·qT dü+‘·]+#·T≈£î+~. Á|üø£è‹ yÓ’|üØ‘ê´\e\¢H√ ˝Òø£ ø±˝≤qT>∑TD+>± dü+uÛÑ$+∫q ô|qT e÷s¡TŒ\e\¢ Áu…’dt ø£HéjÓ÷Hé bÕs¡Tÿ H˚{Ï s¡÷|ü+ dü+‘·]+#·T≈£î+~. eTqTwüß\T ì\T#·Tqï|ü&ÉT Á|ü‹_+_+#˚ Äø±sêìï b˛*q mÁs¡{Ï s¡+>∑Tsêfi¯¢‘√ áÁ|ü<˚X¯+ n+‘ê ì+&ç ñ+≥T+~. uÖ˝Ÿ Äø£è‹˝À @s¡Œ&çq á ˝Àj·T Á|ü|ü+#· ∫Á‘·|üsƒ¡+ Çs¡T¬ø’q ˝À z düT+<äs¡ <äèX¯´ ø±e´eTì #Ó|üŒe#·TÃ. uÖ˝Ÿ Äø£è‹˝À ñqï+<äTe\¢H˚ Ç\T¢, nbÕsYºyÓT+≥¢˝À ìedæ+#˚ ás√E˝À¢ á bÕsYÿ≈£î Áu…’dt ø£HéjÓ÷Hé bÕsYÿ nH˚ ù|s¡T e∫Ã+<˚yÓ÷..!! >±* yÓ\T‘·Ts¡T e÷fÒ˝Ò<äT. ∫qï ∫qï øÏ#ÓHé\T ñqï|ü&ÉT e+≥ düeTj·T+˝À bı>∑, |òü÷≥T e+≥ #˚ùdyê]ì ñøÏÿ]_øÏÿ] #˚kÕÔsTT. e÷&çq b˛|ü⁄, |òü÷≥T yêdüq\T, ø±–q q÷HÓ yêdüq\T Çe˙ï Äs√>±´ìøÏ Vü‰ì ø£*–+#˚y˚. M≥TqT+&ç $eTTøÏÔ bı+<ë\+fÒ m>±®dtº bòÕ´Hé m+‘Ó’Hê nedüs¡+. kÕ<Ûës¡D+>± m>±®dtºbòÕ´qT\qT e+{Ï+{À¢qT, {≤sTT˝…{Ÿ‡˝Àq÷ ñ|üjÓ÷–kÕÔs¡T. e+{Ï+{À¢ ∫MTï K]<Ó’q e´eVü‰s¡+. n+‘·ø£Hêï n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚ m>±®dtº bòÕ´HéqT neTs¡TÃø√e&ÜìøÏ n+‘ê yÓTT>∑TZ#·÷|ü⁄‘ês¡T.. e+≥ #˚düTÔqï|ü&ÉT, |òü\Vü‰sê\T ‘·j·÷s¡T #˚düTÔqï|ü&ÉT Vü‰ìø£s¡yÓTÆq yêj·TTe⁄\T yÓ\Te&ÉT‘êsTT. nHês√>±´ìï ø£*–+#˚ Ä yêj·TTe⁄\qT ãj·T≥≈£î HÓ{Ϻy˚j·T{≤ìøÏ m>±®dtº bòÕïñ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. Á^E, q÷HÓ, bı>∑\‘√ $T[‘·yÓTÆq yêj·TTe⁄\qT á bòÕ´qT ˝≤≈£îÿì, yê{Ïì ãj·T≥≈£î |ü+|ü≥+˝À <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+~. e+≥>∑~˝À |ü<ësêΔ\T |òü÷≥T yêdüq\T Ç+{À¢ì eTs√ >∑~øÏ yê´|æ+#·≈£î+&Ü #˚düTÔ+~. e+{Ï+{À¢ m>±®dtº bòÕ´HéqT neTs¡TÃ≈£î+fÒ øÏ#ÓHé q÷HÓ eTs¡≈£\T, bı>∑ eTs¡≈£\T, õ&ÉT¶˝Ò≈£î+&Ü X¯óÁuÛÑ+>± ñ+≥T+~. á bòÕ´Hé≈£î $<äT´‘Y $ìjÓ÷>∑+ ‘·≈£îÿy˚. {≤sTT˝…{Ÿ‡˝À ñ+&˚ m>±®dtº bòÕ´qT <äTsê«düq ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTÔ+~. H˚\ ‘·&ç>± ˝Ò≈£î+&Ü Ä]b˛j˚T˝≤ #˚j·T&É+‘√

eTq≈£îø°sêsê <√düø±j·T‘√ uÀ˝…&Éìï ˝≤uÛ≤\T ñHêïsTT nì K∫ä‘·+>± ‘Ó*dæ+<äqTø√+&ç.ø°sêqT eTq ÄVü‰s¡+˝À uÛ≤>∑+ #˚düTø√e&ÜìøÏ m+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#·+? ‘·|üŒø£ Á|üj·T‹ïkÕÔ+. nH˚ø£ yê´<ÛäT\qT <ä÷s¡+>± ñ+#·&É+˝ÀqT X¯Øs¡kÂ+<äsê´ìï ô|+#·&É+ ˝Àq÷, ∫e]øÏ ãs¡Te⁄ ‘·>∑Z&ÜìøÏ ø°sê<√dü nìï $<Ûë˝≤ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+<ä+fÒ me¬s’Hê ø°sêqT ø=q≈£î+&Ü ñ+{≤sê?n+<äTπø ø°sê˝Àì düT>∑TD≤˝Ò+{À $es¡+>± ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+. Äs√>∑´|üs¡+>±: ø°sê<√dü˝À >∑T+&Ó dü+ã+~Û‘· yê´<ÛäT\T sê≈£î+&Ü ø±bÕ&˚ düT>∑TD≤\THêïsTT.X¯Øs¡+˝Àì ø=˝…ÁkÕº˝ŸqT ø°sê ‘·–ZdüTÔ+~.Ç+<äT˝Àì bı{≤wæj·T+ πøe\+ ø£+&Ésê\≈£î eT+∫ #˚j·T&Éy˚T ø±<äT, s¡ø£Ôb˛≥TqT ìj·T+Á‹+#·&É+˝Àq÷ kÕj·T|ü&ÉT‘·T+~. M{Ï˝Àì yÓT^ïwæj·T+ s¡ø£Ô Á|üdüs¡D düC≤e⁄>± »]π>˝≤ #˚düTÔ+~. πøq‡sY e+{Ï$ sê≈£î+&Ü ìyê]düTÔ+<äì yÓ’<ä´ |ü]XÀ<Ûäq\T #ÓãT‘·THêïsTT.

NeT\T ø£ì|æ+#·e⁄ n+<ëìøÏ ø°sêqT ÄVü‰s¡+˝À uÛ≤>∑+ #˚düTø√e&É+ e\¢ n‹>± ô|]–q ãs¡Te⁄qT ‘·–Z+#·Tø√e#·TÃ. ø°sê˝À πø\Ø\T ‘·≈£îÿe.90 XÊ‘·+ ˙πs. ø£qTø£ ø°sê eTTø£ÿ\T ‹q>±H˚ ø£&ÉT|ü⁄ ì+&çq nqTuÛÑ÷‹ edüTÔ+~. Ç+<äT˝Àì b˛wüø±\T eTìwæì ˙s¡dü|ü&Éìe«e⁄. ø±˙ X¯øÏÔìkÕÔsTT. Ç+<äT˝À ô|ò’ãsY m≈£îÿe ø£qTø£ HÓeTà~>± Js¡íeTe⁄‘·T+~.ø£qTø£ yÓ+≥H˚ Äø£*y˚j·T<äT. X¯Øs¡+˝À ø√˝ÀŒj˚T ˙{Ï XÊ‘êìï ‹]– sêã≥Tºø√&ÜìøÏ ø°sê #·ø£ÿì |ü]cÕÿs¡+. m+&É˝À ‹]π> düeTj·T+˝À ø°sê ‹+fÒ ìdü‡‘·TÔe sê<äT. eTTK+˝À e#˚à eTT&ÉT‘·\qT ‘·–Z+#·T ø√e#·TÃ. 90 XÊ‘·+ ñ+&˚ ˙s¡T eTTK+˝À ‘˚eTqT ø√˝ÀŒ≈£î+&Ü ø±bÕ&ÉT‘·T+~.ø£qTø£ eTTK+ ø±+‹ e+‘·+>± ñ+≥T+~. ø£fi¯ó¢ ñ_“q≥T¢Hêï, yê∫q≥T¢Hêï ≈£L&Ü ø°sê eTTø£ÿ\qT

ø£fi¯¢ô|’ ñ+∫ ñ|üX¯eTq+ bı+=#·TÃ. eTTK kÂ+<äsê´ìøÏ ø°sêqT ˇø£ e÷s¡Z+>± eT\#·Tø√e#·TÃ.ø°sêqT eTT<ä›>± #˚dæ eTTU≤ìøÏ bÕ´ø˘˝≤ y˚düTø√e#·TÃ. ˝Ò<ë MT>∑&É, ‘˚HÓ‘√ ø£*|æ eTTU≤ìøÏ eTs¡›Hê #˚düTø√e#·TÃ. ø°sê düVü≤» dæ<äΔyÓTÆq Á|üø£è‹ Á|ükÕ~+∫q es¡+. ø£qTø£ ôd’&émô|òø˘º\T nqï Á|üX‚ï ˝Ò<äT. ø£qTø£ eTqdüT+&Ü˝Ò ø±˙ e÷s¡ZeTT+&É<ë nqï≥T¢ n+<äTu≤≥T˝À ñqï yê{Ïì ñ|üjÓ÷–+#·Tø=ì Äs√>±´ìï, n+<ëìï ø±bÕ&ÉTø√e#·TÃ.n+<äT≈£î ø°sê <√düø±j·T Á|ü‘·´ø£å kÕøÏå!

>∑èVü≤yÓ’<ä´+ Ç+{À¢ NeT\T ñHêïj·÷? nsTT‘˚, ø°sê‘=ø£ÿ >∑~ eT÷\˝À¢ ñ+#·+&ç.

MTs¡T ‘·\H=|挑√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïsê? nsTT‘˚ MTø=∫Ãq ‘·\H=|æŒøÏ ø±s¡D+ ˇ‹Ô&˚qì uÛÑ$+#√<äT›. m+<äTø£+fÒ MTs¡T rdüT≈£îH˚ ÄVü‰s¡+ ≈£L&Ü ‘·\H=|æŒøÏ ø±s¡D+ ø±y=#·TÃ. á eT<Ûä´ ‘·s¡#·÷ #ê˝≤ eT+~ ‘·\H=|挑√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·T+&É≥+ #·÷düTÔ+{≤+. qT<äT{Ïô|’ #ÓsTT´ô|≥Tº≈£î #·÷ùdÔ y˚&ç>± ñ+≥T+~. ‘·\H=|æŒ yÓTT<ä˝…’q|ü&ÉT ìs¡¢ø£å´+ #˚ùdÔ, Ç~ ˇø£ |ü{≤ºq e~*yÓ[¢b˛<äT. |ü]dæú‹ eT]+‘· »{Ï\eTe⁄‘·T+~. ˇø√ÿkÕ] H=|æŒ ìyês¡D eT+<äT\T rdüT≈£îHêï ≈£L&Ü Á|üjÓ÷»q+ n+‘·+‘· e÷Á‘·y˚T. ‘·\H=|æŒ Á|üuÛ≤e+ Ä e´øÏÔ |üìô|’ |ü&ÉT‘·T+~. ‘·\H=|æŒ s¡>±H˚ Á|ür ˇø£ÿs¡÷ |üì ˇ‹Ô&ç e˝Ò¢ e∫Ã+<äì uÛ≤$kÕÔs¡T. Çø£ yÓ+≥H˚ eT+<äT\T cÕ|ü⁄˝À \_Û+#˚ H=|æŒ ìyês¡D eT+<äT\T yê&É‘ês¡T. Çìï #˚dæHê, |üì ˇ‹Ô&ç ‘·>∑Z<äT ø£<ë! ‘·\H=|æŒ ‘·q s¡÷bÕ\qT Á|ü<ä]ÙdüTÔ+≥T+~. ø=ìïkÕs¡T¢ ñ<äj·T+ ˝Òe>±H˚, eT<ÛëïVü≤´+ düeTj·T+˝À Ç~ yÓTTs¡≥T s¡÷|ü+ <ë*Ã, <ä&É|ü⁄{ϺdüT+Ô~. sêÁ‘·+‘ê ìÁ<äb˛e&É+ ñ‘·ÔeT+. á düeTj·T+˝À MTs¡T rùd Á|ür ø£qT≈£î $TeTà*ï Á|üXÊ+‘·+>± ñ+#·T‘·T+~. s¡ø£Ô+˝À wüß>∑sY ‘·≈£îÿee&Üìï ôV’≤bı¬>¢Ôdæ$Tj·÷ n+{≤s¡T. ã¢&é wüß>∑sY ìj·T+Á‘·D #˚ùd e´edüú≈£î uÛÑ+>∑+ ø£*–+<äì Bì ns¡ú+. BìøÏ s¡ø£s¡ø±\ ø±s¡D≤\T+{≤sTT. X¯ó~Δ#˚dæq ÄVü‰sê\T, #·¬øÿs¡, b˛wüø±\T dü]>±Z Js¡í+ ø±ø£b˛e&É+, |òü⁄&é n\Ø®. MTs¡T á düeTdü´qT ˇø£ Á|üjÓ÷>∑+>± #˚j·Te#·TÃ. MT≈£î @$ |üì#˚kÕÔjÓ÷ MTs¡T ‘Ó\TdüTø√e#·TÃ. n+fÒ MTs¡T rdüT≈£îqï ÄVü‰s¡|ü<ësêú\ e\¢ ø£*π> e÷s¡TŒ\qT >∑eTì+#·+&ç. ˇø£ y˚fi¯ Ç~ |üì#˚ùdÔ Bìï Á{≤|òæø˘ <ë«sê $&ÉT<ä\j˚T´ ñ<ëZs¡+ •yês¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ dü>∑≥T ãs¡Te⁄ ø£Hêï ‘·≈£îÿe ãs¡Te⁄‘√ •X¯óe⁄\T |ü⁄≥º&ÜìøÏ J$‘ê+‘·+ ø=qkÕ–+#·+&ç. eTT+<äT>± |òü⁄&é ø±s¡DeTì ø=‘·Ô n<Ûä´j·Tq+ #ÓãT‘√+~. |ü•ÃeT ÄÁùdº*j·÷ $X¯«$<ë´\j·÷ìøÏ #Ó+~q |ü]XÀ<Ûä≈£î\T, f…˝…<∏äHé ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt #Ó’˝Ÿ¶ n\Ø®ì rdüT≈£î+<ë+. n~Ûø£ Áb˛{°Hé ñqï ôV≤˝ŸÔ ØôdsYà bòÂ+&˚wüHé dü+j·TTø£Ô+>± n<Ûä´j·Tq+ #˚XÊs¡T. ô|sYÔ e+{Ï •yês¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á{≤|òæø˘ ñ<ëZsê\T $&ÉT<ä\e⁄‘êsTT. Çø£ÿ&É ÄVü‰s¡ |ü<ësêú\T n\Ø®ì ø£*–kÕÔsTT. ìedæ+#˚ ‘·\T¢\≈£î |ü⁄{Ϻq |æ\¢\ ãs¡Te⁄ kÕ<Ûës¡D ãs¡Te⁄ 3.5 πøõ\ ø£+fÒ 58 Á>±eTT\T ‘·≈£îÿe ñ+~. ‘·≈£îÿe bÕ]ÁXÊ$Tø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T EqTï, y˚s¡TX¯q>∑ –+»\T Á|ü<Ûëq+>± ñ+&˚ •yês¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ì yê]‘√bÕ≥T _J>± ñ+&˚ s√&ÉT¢, ìX¯ã›+>± ñ+&˚ s√&É¢˝À ìedæ+#˚ 1800 eT+~ >∑]“¤DT\T, yê] |æ\¢\T yÓT&çø£˝Ÿ Vü‰ìø£s¡yÓTÆq$. M{Ïì rdüTø√e&É+ ]ø±s¡T¶\qT |ü]XÀ<Ûä≈£î\T düeTÁ>∑+>± |ü]o*+#ês¡T. >∑]“¤DÏ>± ñqï|ü&ÉT <Ûä÷eTbÕq+ #˚ùd ‘·\T¢\≈£î |ü⁄{Ϻq |æ\¢\ ãs¡Te⁄ 58 Á>±eTT\T ‘·–Z+~. e÷H˚ùdÔ ‘·\H=|æŒ ‘·>∑TZ‘·T+~. |æ\¢\T »ìà+#˚ düeTj·T+ es¡≈£î ‘·\T¢\T ìedæ+#˚ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì ø±s¡“Hé yÓ÷Hê¬ø’‡&é kÕúsTTì n+#·Hê y˚XÊs¡ì $X¯«$<ë´\j·÷ìøÏ #Ó+~q MTs¡T u≤>∑T+{≤s¡T. MTs¡T m|æ&Ée÷\õdtº ¬>$Hé ô|]s¡ nHêïs¡T. Ç+ø± Ç‘·s¡ @yÓ’Hê ø±s¡D≤\T ˝Ò≈£î+&Ü ñ+fÒ •X¯óe⁄\ ãs¡Te⁄ Ä<Ûës¡+>± e÷ |òü*‘ê\T ekÕÔj·Tì e÷Hê*‡q yê{Ï˝À #ê¬ø¢≥¢qT Ä•düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. >∑s¡“¤+˝Àì |æ+&Üìï |ü]s¡øÏå+#ê\ì á |òü*‘ê\T H=øÏÿ#ÓãT‘·THêïsTT. ≈£L&Ü ø£\T|ü⁄ø√+&ç. JsêíXÊj·T m+C…’eTT˝À¢

˝À|ü+ @sêŒ&ç‘˚ JsêíX¯j·T e´edüú Áb˛{Ïq¢˝Àì eTTK´yÓTÆq myÓTÆ H√ Äe÷¢\qT ìs¡«Væ≤+#·˝Òe⁄. á myÓTÆH√ Äe÷¢\T #ê¬ø¢≥¢˝À ñ+{≤sTT. ˇø£ y˚fi¯ ‘·\H=|æŒ eT∞¢ eT∞¢ edüTÔ+fÒ, kı&çj·T+ >∑T¢≥yÓTÆ{Ÿ (m+mdtõˆˇø£ s¡ø£yÓTÆq ñ|ü), X¯ó~Δ #˚dæq |æ+&çì (yÓTÆ<ë |æ+&çì) e÷q+&ç. MTs¡T ‹H˚ XÊ+&é$#Y, ãs¡Zs¡¢˝À EqTï ˝Ò≈£î+&Ü #·÷düTø√+&ç. #Ó’˙dt e+≥ø±˝À¢ m+mdtõì ø£\bı<ä›ì #Ó|üŒ+&ç. Çø£ ùdïVæ≤‘·T\ bÕغøÏ Ç\T¢ #·÷dæ Ç˝≤¢*ì nq&É+ ˇø£|üŒ{Ïte÷≥. Ç\T¢ #·÷dæ Ç+{°]j·TsY yÓ[¢q|ü&ÉT #·{°ïøÏ <ä÷s¡+>± ñ+&É+&ç. ÁbÕôddt #˚dæq ÄVü‰s¡ &çC…’q]ï #·÷&ÉeTq≥+ H˚{Ï bòÕ´wüHé. uÛÑeq ìsêàD+˝À Ç+&çô|+&Ó+{Ÿ Ç+&ÉT¢, |ü<ësêú\qT MT yÓTqT˝À qT+∫ ‘=\–+#ê*. Á|ü‹ ¬s+&ÉT qT+∫ $˝≤¢\T, &ÉTô|¢ø˘‡, s√ Vü≤ÖCŸ `ù|πs<Ó’Hê n+<ä]ø° nqT≈£L\+>± neTπsà e÷qe eT÷&ÉT >∑+≥\ eT<Ûä´˝À ø=~› ø=~›>± ÄVü‰s¡+ rdüTø√e&É+ n\yê≥T ÁãVü≤à˝Ò Ç+{°]j·TsY &çC…’qs¡T¢ *$+>¥ s¡÷yéT, u…&és¡÷yéT, øÏ#ÓHé , |üP» &Ó’ì+>¥, #˚düTø√yê*. Çø£ÿ&É ˇø£ $wüj·T+ >∑Ts¡TÔô|≥Tºø√yê*. MT≈£î u≤Á‘·÷+ Ç$ø±ø£ |æ\¢\ø√ >∑~, n‹<∏äT\ø√ s¡÷eTT, Ä]ÿf…ø˘º, Ç+»˙s¡T m*y˚wüHé, ôV’≤b˛¬>¢dæ$Tø˘ ñ+<ä+fÒ eT<ÛäTy˚TVü≤+ ñqï≥T¢ ø±<äT. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Bì ìsêàD+ |üs¡´y˚øÏåkÕÔs¡T. |üPs¡ÔsTTq Ç+{Ï ìsêàD≤ìï #·÷ùdÔ Ç+ø± @<√ $T–˝Ò e\¢ nHês√>∑´ düeTdü´\qT ìyê]+#·&ÜìøÏ MTs¡T Ç<ä+‘ê #˚düTÔHêïs¡T. ñ+<äì|ædüTÔ+~.Ä X¯Sq´y˚T ˝À|æ+∫q Ç+{°]j·TsY &çC…’Hé !eTìwæ #·\HêìøÏ, eTìwæ m≈£îÿe |”#·T ñqï |ü<ësêú\T... z≥T <ÛëHê´\T, ‘·e⁄&ÉT, ô|düs¡ |ü|ü eTqT>∑&É≈£î >∑T+&Ó m+‘· eTTK´yÓ÷` Ä<ÛäTìø£ ø±\+˝À Ç+{ÏøÏ Ç+{°]j·TsY n+‘· yÓTT\ø£\qT rdüTø√yê*. ‘êC≤ ≈£Ls¡>±j·T\T, |ü+&ÉT¢ X¯Øs¡ e´edüúqT eTTK´+. Hê\T>√Z&É\ eT<Ûä´qTqï X¯SHê´ìï ì+|æ Ç+{ÏøÏ Vü≤è<äj·÷ìï neTπsÃ<˚ düeTdæú‹øÏ rdüTø=kÕÔsTT. ñ<äj·T+ y˚fi¯ Ä|æ˝Ÿ |ü+&ÉTqT ø√dæ, Ç+{°]j·TsY &çC…’ì+>¥ Ç\T¢ ø£fÒº≥|ü⁄&ÉT πøe\+ Ç+{Ï j·T»e÷ì e÷Á‘·y˚T n~Ûø£ ñ|ü∫\ø£]+∫ U≤∞ ø£&ÉT|ü⁄‘√ ø=ìï s√E\bÕ≥T ‹q+&ç. s√p ˇø£ XÊ‘·+ bÕ\T|ü+#·T≈£î+{≤&ÉT. nsTT‘˚ Ç+{°]j·TsY $wüj·T+˝À e÷Á‘·+ ∫q >±¢düT˝À Á<ëø£ås¡dü+ ‘ê>∑+&ç. ‘·\H=|æŒøÏ Ç~ ~e´ ~e´ Wwü<Ûä+>± Ç+{Ï*¢bÕB düe÷y˚X¯eTe⁄‘ês¡T.Ç+{Ï Ç˝≤¢\T e+≥>∑~ô|’ ÄdüøÏÔ #·÷|ædüTÔ+~. |üì#˚düTÔ+~. ‘·\H=|æŒì ‘·–Z+#·Tø√e&ÜìøÏ H=|æŒ ìyês¡D eT+<äT\T *$+>¥, &Ó’ì+>¥ ‘·q ùdïVæ≤‘·T\qT |æ*∫q|ü⁄&ÉT #·ø£ÿ>± ñ+&Ü\qT≈£î+{≤&ÉT. $T+>∑&É+ #ê˝≤ düT\Te⁄. ø±˙ ˇø£ $wüj·T+ >∑Ts¡TÔô|≥Tº ø√yê*. H=|æŒ >∑èVü≤düTú, ‘·eT u…Á&É÷+ »+–˝Ÿ B∏yéT ˝Ò<ë ø±s¡÷ºHé B∏yéT ø±yê\+{≤s¡T ìyês¡D e´edüú˝À ˝À|ü+ ‘·\H=|æŒøÏ ø±s¡D+ ø±<äT. H=|æŒ ìyês¡D eT+<äT\T |æ\¢\T.Hêj·THê, |üP»>∑~ u≤>∑T+&Ü*, Á|üXÊ+‘·+>± ø±ùd|ü⁄ ≈£Ls¡TÃ+{≤qT H=|æŒ qT+∫ ñ|üX¯eTq+ ø£*–kÕÔsTT. ø±˙ eTq X¯Øs¡ e´edüú˝À H=|æŒì n+≥T+~ @ u≤yÓ÷à, HêqyÓ÷à!|ü~eT+~ e#˚à #√≥T Á&ÜsTT+>¥ s¡÷yéT ñ‘˚Ô»|ü]#˚ dæú‹øÏ ∫øÏ‘·‡ #˚j·T˝Òe⁄. Á|ü‹ |òüT{Ï+#·&Üìï ìs√~Û+∫, ]˝≤ø˘‡>± u≤>± ˝Òø£b˛‘˚ m˝≤>∑ì eTs√e÷s¡T ‘·q e÷≥qT ã\+>± #ÓbÕÔ&ÉT ñ+≥÷, JeqXË’*ì e÷s¡TÃø√e&Éy˚T ø±ø£MT <äèwæºø√D≤ìï ≈£L&Ü e÷s¡TÃø√yê*. Mì Ç+{Ï j·T»e÷ì Mfi¯¢+<ä] n_ÛÁbÕj·÷\qT düeTq«j·T|üs¡∫ e\¢ #ê˝≤ es¡≈£î ndü«düú‘·\T düT\uÛÑ+>± ‘·>∑TZ‘êsTT.

Ç+{Ï˝Àì yês¡+<ä]øÏ q#˚à $<Ûä+>±, Ç+{ÏøÏ e∫Ãqyês¡T yÓT#˚à $<Ûä+>± Ç+{Ïì Äø£s¡¸D°j·T+>± r]Ã~<ä›>∑\ e´øÏÔ Ç+{°]j·TsY &çC…’qsY . n≥Te+{Ï Ç+{À¢ eT] ø±ùd|ü⁄ ñ+<ëeTì|æ+#ê*! n≥Te+{Ï Ç+{Ïì <ÛäsêuÛ≤s¡+ ø±≈£î+&Ü, <ÛäHêuÛ≤e+ sê≈£î+&Ü kÕe÷qT´\T ≈£L&Ü n+<äTø√yê\+fÒ ø£wüº+ ø£<ë nqï Á|üX¯ï≈£î eTØ n+‘· ø±<äT˝…+&ç n+≥THêïs¡T Ç+{°]j·TsY &çC…’qs¡T¢ . e÷¬sÿ{À¢ ì $$<Ûä ñ‘·Œ‘·TÔ\ eT<Ûä´ <Ûäs¡\ ‘˚&Ü\qT $e]+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, ‘·≈£îÿe ã&Ó®{À¢H˚ HêD´‘·qT m˝≤ ø±bÕ&ÉTø√yê˝À dü÷ø£åàe÷sêZ\qT $e]düTÔHêïs¡T. Ç+{°]j·TsY &çC…’qs¡T¢ #Ó|ü⁄Ôqï eTTK´ $wüj·÷˝À¢ ` ‘·÷ø£+ ‘·≈£îÿe ñ+&ç ì&ç$ ô|<ä›yÓ’Hê n≥Te+{Ï Vü‰´+&ç˝Ÿ‡ yê&É≈£L&É<äqï~ yÓTT<ä{Ï bÕsTT+{Ÿ yê{Ïø£Hêï ø±«*{° u≤>∑Tqï ∫qï ôd’Ey˚ y˚T\ì $e]düTÔHêïs¡T. n˝≤π> >±¢dt $ìjÓ÷–+#ê*‡ e∫Ãq|ü⁄&ÉT >±&ÛÉyÓTÆq &çC…’qT¢ #˚sTT+∫ n~Ûø£ <Ûäs¡ yÓ∫Ã+#˚ ø£Hêï >±¢dt MT<ä #·ø£ÿ{Ï dæºø£sY n+{Ï+∫ ø=‘·Ô n+<ë\qT düèwæº+#·e#·Ãì dü÷∫düTÔHêïs¡T. ∫qï ∫qï ∫{≤ÿ˝Ò |üs¡T‡qT ø±bÕ&ÉT‘êsTT. ˇø√ÿkÕ] eTq+ m+#·T≈£îH˚ s¡+>∑T\˝À ≈£L&Ü <Ûäs¡\ ‘˚&Ü\T+fÒ, >∑eTì+∫ ‘·<äqT>∑TD+>± eTq+ m+|æø£ #˚düTø√yê*. Ç˝≤ ø=‘·Ô>± e÷¬sÿ{Ÿ ≈£î edüTÔqï Ç+{°]j·TsY &çC…’q¢qT ≈£åîDí+>± >∑eTìdü÷Ô ã&Ó®{À¢ düeT‘·÷ø£+ kÕ~Û+#=#·Ãqï~ &çC…’qs¡¢ dü÷#·q. Ç\T¢ ø£&ç‘˚H˚ dü]b˛<äT, <ëìøÏ |ü~\yÓTÆq Vü≤è<äj·T+˝≤+{Ï Ç+{°]j·TsY &çC…’q¢qT @sêŒ≥T #˚düT≈£î+fÒH˚ Ç+{ÏøÏ Je+. Ç+{À¢ Äq+<ä+ |üs¡e÷q+<ä+.


‘Ó\T>∑T

7 ôdHé‡ Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛: 39895050 9.45, 1.00, 7.30, 10.15 Á|ükÕ<é‡ _>¥ Ád”ÿHé 11.15, 5.00, sê. 10.45 n+ã 70 bò˛: 23514455 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 _>¥ dæìe÷ bò˛: 39894040 10.00, 1.05, 4.20, 7.35, 10.05 uÛÑT»+>∑ 70 bò˛: 23092788 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 dæ˙ bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛: 61606060 ñ. 10.10, 10.15, 1.15, 4.15, sê. 7.15, 10.15 ◊Hêø˘‡ bò˛: 44767770 10.00, 12.10, 3.25, 3.40, 6.40, 6.50, 9.55, 10.00 |æ.$.ÄsY. dæìe÷ bò˛: 66467871 ñ. 10.00, 1.10, sê. 7.30, 10.50, 10.50 dæ˙e÷´ø˘‡ bò˛: 44565555 10.00, 1.00, 7.45, 11.15 <˚$ 70 bò˛: 27637811 11.00, 2.15, 5.45, 9.30 áX¯«sY 70 bò˛: 24008132 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 »>∑<ë+ã 70 (|òüT{ŸπødüsY) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 CÀ´‹ 70 (◊&çm u§˝≤¢s¡+) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00

>∑+>∑ 70 bò˛: 24067544/55 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 yÓTÁ{À 70 bò˛: 20050078 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 ôV’≤f…ø˘ 70 bò˛: 65883337 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 CÀ´‹ 70 (ÄsY.dæ.|ü⁄s¡+) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 ø√D≤sYÿ 70 bò˛: 24065595 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 \ø°åàø£fi¯ 70 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 ˝ø°åà 70 (X¯+cÕu≤<é) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 qs¡ÔøÏ 70 bò˛: 27862315 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 z&çj·THé &û\ø˘‡ bò˛: 27651438 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 s¡TøÏàDÏ 70 (|ü{≤Hé#Ós¡T) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 sê|òüTy˚+Á<ä ø±+ô|¢ø˘‡ 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 •es¡+»ì &û\ø˘‡ 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 dü+‘√wt (ÇÁãV”≤+|ü≥ï+) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 lkÕsTT|üP» 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 lÁù|eT 70 (‘·T≈£îÿ>∑÷&É) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 cÕôV≤HécÕ 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 ôdH˚‡wüHé ÇH√‡$Tïj·÷ bò˛: 66607464 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 dü+|üPs¡í 70 bò˛: 24021257 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 dü+^‘· 70 (ÄsYY.dæ.|ü⁄s¡+) 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 lø£èwüí 70 bò˛: 27208888 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 l\ø°åà 70 bò˛: 66794971 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 dü+‘√wt bò˛: 27654321 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 ls¡eTD 70 bò˛: 27422360 11.00, 2.00, 6.00, 9.00

qe+ãsY 1q Äغd” {°m+j·T÷ ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq\T ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh ne‘·s¡D ~H√‘·‡e+ qe+ãsY 1q q\¢u≤´&û®\T <Ûä]+∫ Äغd” ø±]à≈£î\T, ñ<√´ >∑T\T ìs¡düq ~q+>± bÕ{Ï+#ê\ì Äغd” ‘Ó\+>±D eTp›sY j·T÷ì j·THé ({°m+j·T÷) Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù nX¯«‘êúeT¬s&ç¶ ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêh+ @sêŒ≥T \ø£å´+‘√ ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À¢ì &çb˛˝À¢ |üì#˚düTÔqï Á&Ó’es¡T¢, ø£+&Éø£ºs¡T¢, Ç‘·s¡ ñ<√´>∑T\T qe+ãsY 1e ‘˚Bq q\¢u≤´&û®\T <Ûä]+∫ $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡Tø±yê\ì n˝≤π> uÛÀ»q $sêeT düeTj·T+˝À &çb˛\ m<äT≥ ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq\T »s¡bÕ\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

H˚{Ï qT+∫ bÕs¡«r ø£fi≤´D+ô|’ Á|üe#·Hê\T ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : q÷´q\¢≈£î+≥˝Àì d”‘êsêe÷+»H˚j·T kÕ«$T düs¡dü«r <˚yê\j·T+ ÁbÕ+>∑D+˝À bÕs¡«‹ ø£fi≤´D+ ≈£îe÷s¡ dü+uÛÑe+μô|’ Á|üe#·Hê\T ñ+{≤j·Tì ìsê«Vü≤ø£ dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù nqï+sêE lVü≤]sêe⁄ z Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üeTTK Á|üe#·≈£îsê\T &Üø£ºsY <äTsê“≈£î\ ùV≤eT Á|üe#·Hê\T ÇkÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷\T qe+ãsY 1 qT+∫ 30e ‘˚B es¡≈£î ñ+{≤j·THêïs¡T.

6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+, 1 qe+ãsY 2011

dü÷|üsY 70 (u≤˝≤|üPsY Áø±dts√&é) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 lkÕsTTs¡+>∑ 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 düT<Ûä 70 bò˛: 65221606 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 dü«|üï 70 (ø±fÒ<ëdt) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 l<˚$ 70 (∫\ø£\>∑÷&É) bò˛: 27500086 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 •eX¯øÏÔ 70 bò˛: 27122550 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 •ebÕs¡«‹ 70 bò˛: 23057840 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 dü‘·´+ 70 bò˛: 66612516/17/18 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 {≤ø°{ÖHé bò˛: 40214226 eT. 2.45, 9.45 ‘êfi¯Sfl] ~∏j˚T≥sY‡ bò˛: 42216767 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 {Ïy√* dæìe÷ bò˛: 39895050 11.15, 3.00, 6.00, 9.30 yÓ’»j·T+‹ 70 bò˛: 27173711 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 $CÒ‘· 70 bò˛: 32443449 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 $»j·T\ø°åà ø±+ô|¢ø˘‡ (m©“q>∑sY) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 yÓ+ø£fÒX¯«s¡ 70 (y˚T&ÉÃ˝Ÿ) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 lsêeTT\T 70 bò˛: 23814755 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 J1

dü+<Ûä´ 35 bò˛: 27617928 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 eTVü‰\ø°åà 70 bò˛: 24140999 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 ø£èwüí dæìe÷ bò˛: 65641144 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 yÓ+ø£fÒe«s¡ dæ˙ ùdÿ«sY

(|ü{≤Hé#Ós¡T) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 lìyêdü 70 (y˚T&ÉÃ˝Ÿ) 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 ø±+#·q leTj·T÷] 70 bò˛: 27607570 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 |æ\¢ »MT+<ësY

dü|üÔ–] 70 bò˛: 27613116 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 dæ˙ bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛: 61606060 : 1.10, 4.00 |æ.$.ÄsY dæìe÷ bò˛: 66467871 eT. 1.50 dæ˙e÷´ø˘‡ : sê. 8.00 ‘êfi¯S¢] ~∏j˚T≥sY‡ bò˛: 42216767 11.00, 6.00 ◊Hêø˘‡ bò˛: 44767770 eT. 1.00, 7.30 _>¥ dæìe÷ : sê. 10.45 ns¡T®Hé 70 bò˛: 23055266 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 sê»<Ûëì 70 bò˛: 24045437 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 sê|òüTy˚+Á<ä 35 bò˛: 27058925 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 Ç+Á<ä 70 bò˛: 24143131 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 #·+Á<äø£fi¯ 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛: 39895050 12.00, sê.8.15 cÕ 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 }düs¡yÓ*¢ Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ 39895050 kÕ. 5.15, 8.00

bò˛:

eT+E 70 bò˛: 66329383/84 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 yÓT>± 70 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 >√≈£î˝Ÿ 70 bò˛: 23814612 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 dæ˙ bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛: eTVü‰\ø°åà ø±+ô|¢ø˘‡ 35 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 61606060 s¡+>∑ 70 bò˛: 23092888 kÕ. 4.15, 7.10 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 ◊Hêø˘‡ bò˛: 44767770 l<˚$ 70 (ÄsY.dæ.|ü⁄s¡+) sê. 7.50 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 dü+<Ûä´ 70 XÊs¡<ä 70 bò˛: 27122484 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 ÁuÛÑeTsê+ã 70 sê|òüTy˚+Á<ä ø±+ô|¢ø˘‡ 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 Á|üXÊ+‘Y 70 bò˛: 27805600/2 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 Hêπ>+Á<ä 70 bò˛: 24143141 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 l\‘· (ÄsY.dæ.|ü⁄s¡+) Á|ü‘ê|t 70 bò˛: 23513134 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 yÓ+ø£{≤Á~ 70 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 sê»´\ø°åà 70 bò˛: 27207921 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 sêyéT 70 (˝≤˝≤ù|{Ÿ) düTwüà 70 bò˛: 24020600 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 y˚Tqø£ 70 bò˛: 24381281 ôdH˚‡wüHé düHéôw’Hé bò˛: 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 66607464 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 <ä÷≈£î&ÉT $»j·T\ø°åà ø±+ô|¢ø˘‡ bò˛: 65454455 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 eTT≈£î+<é (y˚T&ÉÃ˝Ÿ) 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 >∑DÒXŸ 70 (X¯+cÕu≤<é) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 Á|ükÕ<é‡ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛: Hêù|s¡T •e 39895050 $Tì z&çj·THé bò˛: 27651438 10.45, kÕ. 4.15, 10.30 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 dæ˙ bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡ eT. 1.10, sê. 7.00, 10.15 nø√º|üdt düTs¡ _>¥ dæìe÷ : ñ. 10.15 B|üø˘ 70 bò˛: 23223823 dæ˙e÷´ø˘‡ : eT. 1.10 |æ.$.ÄsY. dæìe÷ bò˛: 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 sêCÒX¯«sY 70 66467871 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 kÕ. 4.35 ◊Hêø˘‡ : sê. 9.50 eT&É‘·U≤C≤ ‘êfi¯Sfl] ~∏j˚T≥sY‡ ñwüeTj·T÷] 70 bò˛: 42216767 : sê. 9.00 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 düT<äs¡ÙHé 35 bò˛: 27633166 •yêì 70 bò˛: 24045657 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 eT*¢ø±s¡T®q 70 bò˛: 23892277 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 11.30, 2.30, 6.30, 9.30

H˚&ÉT dü∫yê\j·T+˝À C…’fi¯¢ XÊK ñ‘·Œ‘·TÔ\ kÕºfi¯¢ @sêŒ≥T

H˚&ÉT n<äs¡«y˚<ä+ ‘Ó\T>∑T Á>∑+<Ûä+ Ä$wüÿs¡D

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº ne‘·s¡D ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì qe+ãsY1q sêÁwüº dü∫yê\j·T+˝À C…’fi¯¢ XÊK ‘·s¡|òü⁄q ‘·j·÷s¡j˚T´ edüTÔñ‘·Œ‘·TÔ\qT $Áø£sTTkÕÔeTì #·s¡¢|ü*¢ C…’\T dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ πøm˝Ÿ lìyêdtsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. C…’fi¯¢˝À |ü+&ç+#˚ ≈£Ls¡>±j·T\T, |ü+&ÉT¢ e+{Ï ÄVü‰s¡ ñ‘·Œ‘·TÔ\‘√ bÕ≥T edüTÔ ñ‘·Œ‘·TÔ\T ‘·Tyê«fi¯ó¢, <äT|üŒ≥T¢, düãT“\T, ;sê«\ e+{Ï mH√ï s¡ø±\ ñ‘·Œ‘·TÔ\qT m˝≤+{Ï ˝≤uÛÑ ù|ø£å ˝Ò≈£î+&Ü HêD´‘·‘·√ ≈£L&çq edüTÔe⁄\qT $Áø£sTTdüTÔHêïeTHêïs¡T. á neø±XÊìï $ìjÓ÷>∑<ës¡T\+<äs¡÷ $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : Vü‰dü´ ø£fi≤yê#·düŒ‹ m+M qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶ ‘Ó\T>∑T˝À nqTe~+∫q j·TEπs«<äeTT, n<äs¡«y˚<äeTT Á>∑+<Ûë\qT eT+>∑fi¯yês¡+ Ä$wüÿ]+#·qTqï≥T¢ m+.s¡‘êïø£s¡X¯s¡à ‘Ó* bÕs¡T. á Á>∑+<Ûë\qT &Ü.dæ.Hêsêj·TD¬s&ç¶ ‘ê´>∑sêj·T>±q düuÛÑ˝Àì ø£fi≤ düTu≤“sêe⁄ ø£fi≤y˚~ø£˝À kÕj·T+Á‘·+ 6>∑+≥\≈£î Ä$wüÿ]kÕÔs ¡Hêïs¡T. düuÛÑ˝À &Üø£ºsY |æ.$.s¡+>±sêe⁄, kÕVæ≤ry˚‘·Ô\T bÕ˝§Z+{≤s¡T.

2q yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé bÕ¢Héô|’ esYÿcÕ|ü⁄

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ne‘·s¡H√‘·‡yê\qT ãVæ≤wüÿ]dü÷Ô qe+ãsY 1e ‘˚Bì u≤¢ø˘&˚>± bÕ{Ïdü÷Ô zj·T÷ ÄsYº‡ ø±˝ÒCŸ qT+∫ >∑HébÕs¡Tÿ neTs¡Ms¡T\ dü÷ú|ü+ es¡≈£î {°ÄsYmd”« Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡düq sê´© #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ {°ÄsYmd”« zj·T÷ n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬>\T¢ lìyêdt ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\T sêÁwüº ne‘·s¡D ~Hêìï »s¡|üe<ä›ì #ÓbÕŒ*‡q eT+Á‘·T\T, ø£˝…ø£ºsY\T C…+&Ü m>∑s¡y˚j·÷\ì rsêàì+#·&É+ ‘Ó\+>±D eT+Á‘·T\T Çø£ÿ&ç ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT e+∫+#·&Éy˚Tqì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. n˝≤π> 1q »]π> sê´©˝À y˚˝≤~ eT+~ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§Zì sê´©ì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : ôV’≤<äsêu≤<é yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé &Óe\|tyÓT+{Ÿ n<∏ë]{°, ô|ò&ÉπswüHé Ä|òt Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Ä|òt #ê+ãsY‡ Ä|òt ø±eTsY‡ n+&é Ç+&ÉÁd”º(bòÕ´|”‡) dü+j·TTø£Ô+>± qe+ãsY 2q ôV’≤<äsêu≤<é yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé &Óe\|tyÓT+{Ÿ bÕ¢Hé`2011 Á&Ü|tº _\T¢ô|’ esYÿcÕ|ü⁄qT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ bòÕ´|”‡ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. á esYÿcÕ|ü⁄˝À @|”◊◊d”, |ü]ÁX¯eT\ XÊK, ôV’≤<äsêu≤<é yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé &Óe\|tyÓT+{Ÿ n<∏ë]{°, eTTì‡|ü˝Ÿ n&çàìÁùdºwüHé s¡+>±\≈£î #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§Z+{≤s¡T.

H˚&ÉT {°ÄsYmd”« Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡düq sê´©


eT+>∑fi¯yês¡+, qe+ãsY 1, 2011

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

|òüTq+>± Ç+~sê>±+BÛ es¡Δ+‹ Á|ü»\ ø√dü+ ø±+Á¬>dt ìs¡+‘·s¡ ø£èwæ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ~e+>∑‘· eTVæ≤fi≤H˚‘·, uÛ≤s¡‘·<˚X¯ e÷J Á|ü<Ûëì leT‹ Ç+~sê>±+BÛ 27e es¡Δ+‹ì ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T |ü{Àfi¯fl Hê–¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛÑs¡‘Yq>∑sY ø±\˙ _ÄsY{ÏmHé Á>ö+&釽À k˛eTyês¡+ |òüTq+>± ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Hê–¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü«ØZj·T e÷J Á|ü<Ûëì Ç+~sê>±+BÛ uÛ≤s¡‘·<˚XÊìï n_Ûeè~Δ |üs¡#·T≥≈£î mH√qï dü+düÿs¡D\T #˚|ü{Ϻ+<äì, >∑ØuŸ Vü≤sƒêy√ n+≥÷ ù|<ä]ø±ìï ìs¡÷à*+#·T≥˝À dü+<Ûëqø£s¡Ô>±, eTVæ≤fi≤ X¯øÏÔ>± n_Ûeè~Δ |üøå±q ì*∫+<äì nHêïs¡T. Á|ü|ü+#· #·]Á‘·˝À uÛ≤s¡‘YqT nÁ>∑>±$T>± ì\T|ü⁄≥≈£î Á|ü|ü+#·<˚XÊ‘√ b˛{°|ü&ܶs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ÄyÓT Á|ü<Ûëì>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq |ü\T n_Ûeè~Δ |ü<∏äø±\T Ç|üŒ{ÏøÏ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ø=qkÕ–düTÔqï<äì ÄyÓT ≈£î≥T+ã+ <˚X¯+ ø√dü+ ÁbÕD≤\Œ+#ês¡ì Ç+~sê>±+BÛ ˇø£ >=|üŒ e´øÏÔ nì Hê–¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt e÷J n<Ûä´≈£åî\T ø£s¡ÿ ô|+≥j·T´, kÕsTT¬s&ç¶, j·TTe»q Hêj·T≈£î\T ø£s¡í+ s¡|òüTT, Á|üMDY , yÓ+ø£{Ÿ, eTVæ≤fi≤ Hêj·T≈£î\T eTDÏ, nqTsê<Ûä, »j·T\øÏåà, sêE, eTH√CŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

md”‡ u≤\Ts¡ edü‹ >∑èVü‰ìï dü+<ä]Ù+∫q ¨+eT+Á‹ s¡+>±¬s&ç¶, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : qyêãTù|≥ eT+&É\+˝Àì md”‡ u≤\Ts¡ edü‹>∑èVü‰ìï k˛eTyês¡+ ¨+eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ dü+<ä]Ù+#ês¡T. z Áô|’y˚≥T ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Z+H˚+<äT≈£î e∫Ãq ÄyÓT edü‹>∑èVü‰ìï dü+<ä]Ù+∫ $<ë´s¡Tú\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. yê] düeTdü´\T n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Ä düeTj·T+˝À yê¬s¶Hé n+<äTu≤≥T˝À ˝Òø£b˛e&É+ô|’ ¨+eT+Á‹ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

>∑∫ÃuÖ*,nø√ºãsY 31(düTes¡íyês¡Ô) : Á|üC≤ |ü<∏äø±\ø√dü+ ø±+Á¬>dt bÕغ m+‘√ ø£èwæ #˚düTÔ+<äì X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ myÓTà˝Ò´ m+._ø£å|ü‹j·÷<äyé nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ Ç+~sê>±+B »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø√ì ø±+Á¬>dt bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À e÷<ë|üPsY˝Àì ◊f…ø˘dæ{Ï e<ä› ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ myÓTà˝Ò´ eTTK´ n~∏‹>± Vü≤»¬s’ $Á>∑Vü≤ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± meTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç+~sê>±+B uÛÑ&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\ ø√dü+ mH√ï |ü<∏äø±\T neT\T #˚XÊs¡ì, ù|<ä Á|ü»\T ÄyÓTqT mqï&ÉT eTs¡Te˝Òs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Áπ>≥sY j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt n<Ûä´&ÉT m+.s¡$≈£îe÷sYj·÷<äyé, $H√<ésêe⁄, ñkÕàHéuÒ>¥, yÓ÷Vü≤Hé>ö&é, \øå±à¬s&ç¶, n;ÛuŸ, >∑|òüPsY, $wüßíes¡›Hé¬s&ç¶, sê<äø£èwüíj·÷<äyé, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

284e s√E≈£î ]˝Ò Bø£å\T X‚]*+>∑+|ü*¢, nø√ºãsY 31(düTes¡íyês¡Ô) : bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ‘Ó\+>±D _\T¢qT Áy˚X¯ô|{≤º\H˚ &çe÷+&é‘√ X‚]*+>∑+|ü*¢ CÒ@dæ Ä<Ûä«s¡´+˝À #·+<ëq>∑sY˝À #˚|ü{Ϻq ]˝Ò ìs¡Vü‰s¡ Bø£å\T k˛eTyês¡+‘√ 284e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. Bø£å˝À ≈£Ls¡TÃqïyês¡T 114 &ç$»Hé≈£î #Ó+~q ns¡T®Hé Ä<Ûä«s¡´+˝À sêeTT\T, >√bÕ˝Ÿ &˚$&é, s¡+>∑Áo<ÛäsY\T bÕ˝§ZHêïs¡T. X‚]*+>∑+|ü*¢ {ÏÄsYmdt Ç+#êغ ø=+&Éø£˝Ÿ X¯+ø£sY>ö&é, CÒ@dæ kÕeTyÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶\T Bø£å •_Ûsêìï dü+<ä]Ù+∫ yê]øÏ dü+|ò”Tãe+ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑+>±s¡+ dü+>±¬s&ç¶, s¡$+<äsYj·÷<äyé, <ës¡+Ms¡T, dü+‘√wt, #Óqï+sêE, s¡+>∑j·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛ≤Ø yêVü≤q+ ‘·–* ‘Ó–|ü&ɶ $<äT´‘Y r>∑\T ‘Ó\+>±D $Á<√Vü≤ ~q+ $»j·Te+‘·+ #˚j·÷* ‘·|æŒq ô|qT Á|üe÷<ä+

y˚T&ÉÃ˝Ÿ nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : H˚&ÉT ìs¡«Væ≤+#˚ ‘Ó\+>±D $Á<√Vü≤ ~Hêìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì eT+&É\ CÒ@d” #ÛÓ’s¡àHé eT˝≤¢¬s&ç¶ ø√sês¡T. k˛eTyês¡+ Hê&ÉT CÒ@d” •_s¡+ e<ä› ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷... qe+ãsY 1q ìs¡«Væ≤+#˚ $Á<√Vü≤ ~q+ dü+<äs¡“¤+>± CÒ@d”æ •_s¡+ e<ä› q\¢ C…+&ÜqT m>∑Ts¡y˚dæ, q\¢ u≤´&û®\T <Ûä]+∫ }πs–+|ü⁄ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À CÒ@d” uÛ≤>∑kÕ«eT´ bÕغ\T, ‘Ó\+>±Dyê<äT\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ø±>± á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHê\ì {°ÏÄsYmdt eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT Ms¡uÛÑÁ<ë ¬s&ç¶ ø√sês¡T.

Vü≤&√ÿ s¡TD+ eT+ps¡TøÏÏ ñ‘·Ôs¡T«\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝À k˛eTyês¡+ Hê&ÉT 44e C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ yÓfi¯óÔqï z uÛ≤Ø yêVü≤q+ ‘·–* $<äT´‘Y r>∑\T ‘Ó–|ü&ܶsTT. $esê\ Á|üø±s¡+ b˛eTyês¡+ Hê&ÉT eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\ düeTj·T+˝À ôV’≤<äsêu≤<é qT+&ç yÓT<äø˘ yÓ’|ü⁄ n‹ô|<ä› {≤´+ø£sY ˝À&ÉT‘√ yÓfi¯óÔqï ˝≤Ø(m|æ_ 976) |ü≥ºD+˝Àì dü‘·´kÕsTT ô|Á{À˝Ÿ |ü+|ü⁄ e<ä›≈£î sê>±H˚ s√&ÉT¶ô|’ qTqï $<äT´‘Y r>∑\≈£î ‘·>∑T\T≈£î+~. B+‘√ $<äT´‘Y r>∑\T ‘Ó– s√&ÉT¶ô|’ |ü&ܶsTT. Ä düeTj·T+˝À $<äT´‘Y düs¡|òüsê ˝Òø£b˛e&É+‘√ ô|qT Á|üe÷<ä+ ‘·|æŒ+<äì kÕúì≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. yÓ+≥H˚ kÕúì≈£î\T $<äT´‘Y r>∑\T ‘Ó–|ü&ܶj·TH˚ düe÷#êsêìï $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\≈£î Çe«&É+‘√ $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\T dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îì ‘Ó–|ü&çq $<äT´‘Y r>∑\qT ‘=\–+#ês¡T. m≥Te+{Ï Á|üe÷<ä+ »s¡T>∑ø£b˛e&É+‘√ n+<äs¡÷ }|æ] |”\TÃ≈£îHêïs¡T.

3q JôV≤#Ym+d” düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): JôV≤#Ym+d” düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+ e#˚ÃHÓ\ 3q »s¡>∑qT+~. yêdüÔyêìøÏ áHÓ\ 15e ‘˚BH˚ ìs¡«Væ≤+#ê\qT≈£îqï|üŒ{Ïø° düø£\»qT\ düyÓTà‘√ yêsTT<ë|ü&ç+~. y˚Tj·TsY e÷s¡TŒ, ÄdæÔ|üqTï ô|+|ü⁄ e+{Ï$ #·s¡Ã˙j·÷+XÊ\T>± kÕ>∑T‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À á düe÷y˚XÊìøÏ ÁbÕ<Ûëq´+ dü+‘·]+#·T≈£î+~.

ø±∫>∑÷&É qT+∫ &Ó˝≤º bÕ´dæ+»sY ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): dæøÏ+Á<ëu≤<é qT+∫ πs|ü˝…¢≈£î yÓfi‚¢ &Ó˝≤º bÕ´dæ+»s¡T ¬s’\TqT H˚{Ï qT+∫ ø±∫>∑÷&É qT+∫ q&ÉT|ü⁄‘·Tqï≥T¢ <äøÏåD eT<Ûä´ ¬s’˝Ò« n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. dæøÏÁ<ëu≤<é ¬s’˝Ò« ùdºwüH√¢ s¡B› <äècÕº´ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‹s√E sêÁ‹ 8.10 >∑+≥\≈£î Ç~ Hê\T>√ HÓ+ãs¡T bÕ¢{ŸbòÕs¡+ qT+∫ ãj·T\T<˚s¡T‘·T+~. ø±∫>∑÷&É. ;;q>∑sY, q&ç≈£î&ç, >∑T+≥÷s¡T, ‘ÓHê* MT<äT>± πs|ü˝Ò¢ #˚s¡T‘·T+~.

s¡+>±¬s&ç¶, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): »\ eT+&É* Ä<Ûä«s¡´+˝À #˚|ü{Ϻq >√<ëe] eT+∫˙{Ïì ÁbÕ»≈£îº ìsêàD≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫q ì<ÛäT\qT sêh Á|üuÛÑT‘·«+ $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. BìøÏ dü+ã+~Û+∫q Jy√ HÓ+.497 $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. s¡÷.1,000 ø√≥¢ ì<ÛäT\qT Vü≤&√ÿ <ë«sê s¡TD+ øÏ+<ä rdüTø√e#·Ãì Ä Jy√˝À $e]+#ês¡T. á ì<ÛäT\qT >√<ëe] eT+∫˙{Ï ÁbÕC…≈£îº ìsêàD≤ìøÏ Ks¡Tà #˚j·÷\ì »\ eT+&É* n~Ûø±s¡T\qT Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<˚•+∫+~.

ne‘·s¡D y˚&ÉTø£˝À¢ eT+∫˙{Ï ø±´+|ü⁄ @sêŒ≥T s¡+>±¬s&ç¶, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): sêh ne‘·s¡D ~H√ ‘·‡e y˚&ÉTø£\ dü+<ä s¡“¤+>± »\ eT+&É* Ä<Ûä«s¡´+ ˝À Á|ü‘˚´ø£ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. H˚&ÉT q>∑s¡+ ˝Àì m˙ºÄsY ùdº&çj·T+ ˝À »]π> y˚&ÉTø£˝À¢ ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T >∑T˝≤®sY C≤rj·T |ü‘êø±ìï m>∑Ts¡y˚j·TqTHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± »\ eT+&É* Ä<Ûä«s¡´+˝À ø±s¡´ÁøeT+˝À bÕ˝§Z+≥Tqï yê]øÏ eT+∫˙{Ï kÂø£sê´ìï ø£*Œ+#·&ÜìøÏ Á|ü‘˚´ø£ yê≥sY ø±´+|ü⁄‘√ z kÕºfiŸqT @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T.

7 4e ‘˚~ qT+∫ n+‘·s¡ bÕsƒ¡XÊ\ {°{° {Às¡ïyÓT+{Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : s¡TøÏàD° u≤sTT kÕàs¡ø£ n+‘·s¡ bÕsƒ¡XÊ\ fÒãT˝Ÿ f…ìïdt {ÀØï qe+ãsY 4 qT+∫ 6 es¡≈£î »s¡>∑qT+~. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ fÒãT˝Ÿ f…ìïdt dü+|òüT+ ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ »s¡>∑qTqï á {ÀØïì yÓdtº e÷πs&é|ü*¢˝Àì ~ dæøÏ+Á<ëu≤<é |ü_¢ø˘ dü÷ÿ˝Ÿ Ä&ç{À]j·T+˝À ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. u≤\u≤*ø£\ {°yéT áyÓ+{Ÿ‡, e´øÏÔ>∑‘· $uÛ≤>±˝À¢ n+&ÉsY`12, n+&ÉsY`17 πø≥–Ø˝À¢ b˛{°\T ñ+{≤j·Tì ìsê«Vü≤≈£î\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

πs|ü⁄ ªsêeP]μøÏ >√|”#·+<é C≤rj·T kÕVæ≤r |ü⁄s¡kÕÿs¡ Á|ü<ëq+ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : j·TTeø£fi≤yêVæ≤ì, >∑Ts¡TÁ|ü kÕ<é ø£\Ãs¡˝Ÿ bòÂ+&˚wüHé, dü+j·TTø±Ô<Ûä«s¡´+˝À >√|”#·+<é es¡ú+‹ dü+<ä s¡“¤+>± >√|”#·+<é C≤rj·T kÕVæ≤r |ü⁄s¡kÕÿsêìï &Üø£ºsY sêeP] uÛÑs¡ <ë«»≈£î Á|ü<Ûëq+ #˚düTÔqï≥T¢ j·TTeø£fi≤yêVæ≤ì n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’¬ø.Hêπ> X¯«s¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. qe+ãsY 2e ‘˚Bq bı{Ϻ lsêeTT\T ‘Ó\T>∑T e]‡{°˝À kÕj·T+Á‘·+ 5.30>∑+≥\≈£î ø±s¡´Áø£e÷ìï m+|” sêj·TbÕ{Ï kÕ+ã•esêe⁄ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡Hêïs¡T. »dæºdt Á>∑+~∏ uÛÑyêì Á|üsêìï n+<äCÒkÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á|üeTTK s¡#·sTT‘· eTT~>=+&É •eÁ|ükÕ<é s¡∫+∫q ‘ê‹«ø£ qe\ edü+‹ì Äj·Tq Ä$wüÿ]kÕÔs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. >√|”#·+<é ~e´düàè‹øÏ qe\qT n+øÏ‘· $TkÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. n‹<∏äT\T>± s¡#·sTTÁ‹ l\‘·, |üs¡T#·÷] Vü≤qTeT+ ‘·sêe⁄, &Üø£ºsY <=s¡, Á‹|ü⁄s¡H˚ì Vü≤qTe÷Hé#Í<ä] Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

3q ìs¡à˝≤<˚$øÏ Äràj·T dü‘êÿs¡+ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : sê>∑sê–DÏ ÄsYº‡ nk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À dæ˙ ø£$ø√$<äT\T, |ü<äàuÛÑ÷wüDY <˚e⁄\|ü*¢ ø£èwüíXÊÁdæÔ 114e »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± Á|üeTTK s¡#·sTTÁ‹ &Ü.ì&ÉeT]Ô ìs¡à˝≤<˚$øÏ Äràj·T dü‘êÿs¡+, <˚e⁄\|ü*¢ ø£èwüíXÊÁdæÔ \*‘· ^‘·e÷*ø£ ø±s¡´Áø£e÷ìï qe+ãsY 3e ‘˚Bq kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\≈£î ø£fi≤düTu≤“sêe⁄ ø£fi≤y˚~ø£˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä dü+düú Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù m+.$.düTã“\øÏÎ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J m+|” |”M sêCÒX¯«s¡sêe⁄, <äøÏåDeT<Ûä´ ¬s’˝Ò« e÷J Jm+ dæ.sêeTø£èwüí, ø£$ MM dü‘·´Á|ükÕ<é, ‘ê´>∑sêj·T>±qdüuÛÑ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£fi≤y˚+ø£≥BøÏå‘·T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Z+{≤s¡Hêïs¡T. >±qø±s¡´Áø£eT+˝À ≈£îe÷] m+.$ s¡eTD≈£îe÷], $»j·Tl, CÀ´‘·‡ï bÕ˝§Z+{≤s¡Hêïs¡T.

Á¬ø’düÔe⁄\≈£î nyês¡T¶\ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : $<ë´, yÓ’<ä´, kÕVæ≤‘·´, kÕe÷õø£ ùde, \*‘· ø£fi¯˝À¢ ø£èwæ #˚dæq Á¬ø’düÔe⁄\≈£î nyês¡T¶\T, q>∑<äT ãVüQeT‘·T\‘√ dü‘·ÿ]+#·qTqï≥T¢ sêÁwüº Á¬ø’düÔe yÓTÆHêغ\ Ä]úø£ dü+düú, yÓTÆHêغ\ dü+πøåeT XÊK y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY C….ÄsY.düTBÛsY Á|üø£{Ï+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î nyês¡T¶\ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ\qT ÄVü‰«ì+#ês¡T. ÁøÏdüàdt ñ‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± &çôd+ãsY eT÷&Ée yês¡+˝À p;¢Vü‰˝Ÿ˝À d”m+ á nyês¡T¶\T, q>∑<äT ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒj·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. qe+ãsY 21e ‘˚B˝À>± <äs¡U≤düTÔ\T n+<äCÒj·÷\ì yês¡T ø√sês¡T. Ç‘·s¡ $esê\¬ø’ bò˛Hé HÓ+ãs¡T¢: 040`23391068, 040`23392243\˝À dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T.

3q m©|t˝À ªzô|Hé &˚ ô|òdtºμ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : J◊C…&é »s¡à˙ düVü≤ø±s¡+‘√ qe+ãsY 3q ªzô|Hé &˚ ô|òdtºμ qT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ m©|t n<Ûä´≈£åîsê\T ¬ø.s¡e÷<˚$ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü>∑‹q>∑sY˝Àì m©|t bÕ]ÁXÊ$Tø£yê&É˝À Ä s√E ñ<äj·T+ 10.30>∑+≥\ qT+∫ ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑T‘·T+~. $<ë´s¡Tú\ _õHÓdt bÕ¢Hé b˛{°\ $CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‘·T\ Á|ü<ëq+, yê´bÕs¡y˚‘·Ô\ nqTuÛÑyê\T, #·s¡Ã ñ+{≤j·THêïs¡T. $esê\≈£î 040`23892304, 93969 57054, 62\˝À dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T.

6q >ö&É dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø±ØÔø£e÷dü equÛÀ»q+ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ >ö&É dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À qe+ãsY 6q kÕúìø£ ∫‘êÔs¡eTà <˚yê\j·T+ e<ä› ø±ØÔø£ e÷q equÛÀ»q eT¨‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì dü]ÿ˝Ÿ >ö&É dü+|òüT+ Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ+&ÉTsêe⁄, düTu≤“sêe⁄\T ‘Ó*bÕs¡T. ø±ØÔø£e÷kÕìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì @sêŒ≥T #˚ùd ø±s¡´Áø£e÷+˝À >ö&É ≈£î\düTú\T |ü]#·j·T ø±s¡´Áø£eT+, ∫Hêïs¡T\≈£î Ä≥\b˛{°\T dü+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T, ¬>*∫q yê]øÏ ãVüQeT‘·T\T Á|ü<Ûëq+ #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. >ö&É ≈£î\düTú\T ≈£î≥T+ãdüy˚T‘·+>± ô|<ä› dü+K´˝À ∫‘êÔs¡eTà <˚yê\j·T+ e<ä› áHÓ\ 6q Vü‰Es¡Tø±yê\ì dü+|òüT+ Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ+&ÉTsêe⁄, düTu≤“sêe⁄\T ‘Ó*bÕs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

πød”ÄsY yê´U´\T Vü‰kÕ´düŒ<ä+ ‘·T\d”¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): NSLi˙lgi£qs, …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi @™´soªRΩVLiμR∂¨s Æ™s[lLi[ FyLÌkiáNRPV ¡ªRΩVNRPVÆμ∂LRiV™´so DLi≤R∂μR∂¨s, Bμj∂ @LiªRΩLi NSμR∂V ALRiLiÀ≥œ¡Li ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @¨s, NSLi˙lgi£qs ≤R∂Àÿ˜ Δÿ◊d¡ @™´soªRΩVLiμR∂¨s …‘¡AL`iFs£qs FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ZNP[{qsAL`i ¬ø¡[zqs©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V •¶¶¶ry˘xqsˆμR∂LigS D©yı∏R∂V¨s {ms{qs{qs @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂, 20 xqsW˙ªyá ALÙjiNRP NSLRi˘˙NRP™´sVLi @™´sVáV \¬ø¡LRi¯©±s ≤yNÌRPL`i Fs©±s.ªRΩVá{qslLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs©´sV Δÿ◊d¡ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li Fs™´sLjiªRΩLRiLi NSμR∂¨s, @μj∂ xms≠s˙ªRΩ “¡™´s©´sμj∂ @LiVV©´s gRiLigS©´sμj∂ ÕÿLi…”¡μR∂©yıLRiV. r°™´sV™yLRiLi xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW …‘¡AL`iFs£qs FyLÌki INRP ™´sVVLjiNTP NSáV™´s ÕÿLi…”¡μR∂¨s, ™´sVVLjiNTP NSáV™´sáV ©´sμj∂Õ‹[ NRPáVryÚLiVV ªRΩxmsˆ ©´sμj∂ ™´sVVLjiNTP NSáV™´sÕ‹[ NRPáV™´sμR∂©´sı ™yxqsÚ™y¨sı ZNP[{qsAL`i gRiVLjiÚLiøyá©yıLRiV. ªRΩ©´s xqsVμk∂LÁRi LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsryÚ©´sLiÕ‹[ ZNP[{qsAL`i ÕÿLi…”¡ ø][…ÿÆ™sW…ÿ ©y∏R∂VNRPVá©´sV NSLi˙lgi£qs FyLÌki N]¨sı áORPQá ™´sVLiμj∂¨s øR¡WzqsLiμR∂©yıLRiV. gRiªRΩ ryLRi*˙ºΩNRP Fs¨sıNRPáՋ[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki ILi»¡LjigS F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂VgS …‘¡AL`iFs£qs FyLÌki, …‘¡≤U∂{ms, {qs{msH, {qs{msFsLi FyLÌkiáª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VN]¨s F°…‘¡ ¬ø¡[zqs©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi gRi™´sV©yL>RiLi @©yıLRiV. A Fs¨sıNRPáՋ[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki 12 Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ rÛy©yáV, 50 @|qsLi’d˝¡ rÛy©yáV lgiáVøR¡VN][gS …‘¡AL`iFs£qs FyLÌki ZNP[™´sáLi lLiLi≤R∂V Õ‹[N`PxqsÀ≥œ¡ rÛy©yáV, 10 @|qsLi’d˝¡ rÛy©yÕ˝‹[ lgiá™´s≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ LS«¡μ≥y¨sÕ‹[ …‘¡AL`iFs£qsNRPV

INRP‰ {qs»¡V NRPW≤y LS¤Õ¡[μR∂¨s, æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ xmsμj∂ —¡Õ˝ÿáV DLi≤R∂gS HμR∂V —¡Õ˝ÿáՋ[ @©´sgS ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i, LRiLigSlLi≤ÔT∂, \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, ≈¡™´sV¯Li, ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿáՋ[ INRP‰ @|qsLi’d˝¡ {qs»¡V NRPW≤y …‘¡AL`iFs£qs FyLÌkiNTP LS¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. ZNP[{qsAL`i ™´sW»¡Ã¡V ALi«¡Æ©s[∏R∂VV≤T∂ ™´sVVLiμR∂V zmsÃ˝¡N][ºΩ NRPVzmsˆgRiLiªRΩVáV Æ™s[zqs©´s øR¡LiμR∂LigS DLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. INRP\Æ™sxmso æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V «ÿºdΩ∏R∂V FyLÌkiáª][Æ©s[ ryμ≥R∂˘Li @™´soªRΩVLiμj∂ ªRΩxmsˆ ˙FyLiºdΩ∏R∂V FyLÌkiáª][, Dxms˙FyLiºdΩ∏R∂V FyLÌkiáª][ ryμ≥R∂˘Li NSμR∂¨s …‘¡AL`iFs£qs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ZNP[{qsAL`i NRPVLi≤R∂ ¡μÙR∂áV N]…Ì”¡©´s»˝¡V ¬ø¡ ¡VªRΩW DLi¤…¡[ ™´sVL][\Æ™sxmso …‘¡AL`iFs£qsª][ ZNP[{qsAL`iª][Æ©s[ æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V ryμ≥R∂˘™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s ªy™´sVV ©´s™´sVV¯ªRΩV©yı™´sV¨s, @LiμR∂VZNP[ «ÿºdΩ∏R∂V FyLÌki @LiVV©´s FyLÌki¨s ™´sμj∂÷¡ Dxms ˙FyLiºdΩ∏R∂V FyLÌki @LiVV©´s …‘¡AL`iFs£qsÕ‹[ ¬ø¡[LS™´sV¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V «¡⁄xms÷˝¡ NRPXuÒyLS™´so, LS«¡∏R∂V˘, r°™´sW™´sLRixmso xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·Ã¡V ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li ≠s≤ÔR∂WLRiLi, •¶¶¶ry˘xqsˆμR∂Li @©yıLRiV. μk∂¨s¨s  ¡…Ì”¡ C FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ FyLÌki zmnsLSLiVVLixmso æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V N][xqsLi NSμR∂¨s , ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ NSLRiflÿáª][ xqs*˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi N][xqsÆ™s[V @©´sıμj∂ xqsˆxtÌsQ™´sV™´soªRΩVLi μR∂©yıLRiV. C ™´sVVgÊRiVLji FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ μR∂VLRiV˜ÈμÙj∂ª][ Fy»¡V ZNP[{qsAL`i μR∂VLRiV˜ÈμÙj∂¨s @LÙRiLi ¬ø¡[xqsVN]¨s ≠dsLjiNTP ªRΩgji©´s gRiVfl·FyhRiLi ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ≠s«Ï¡Ÿ\¤Õ¡©´s ˙xms«ÿ¨dsNS¨sNTP NSLi˙lgi£qs FyLÌki ªRΩLRixmso©´s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV.

eT+>∑fi¯yês¡+, 1 qe+ãsY, 2011

myÓTà˝Ò´\ sêJHêe÷\T n_Ûq+~+#·≈£î+&Ü $eT]ÙkÕÔsê..? l<ÛäsYu≤ãT≈£î $H√<é m<äTs¡T Á|üX¯ï ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): ™´sVVgÊRiVLRiV aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V NSLi˙lgi£qsFyLÌkiNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚xqs≠sVºΩÕ‹[ ¬ø¡[LjiæªΩ[ zmszqszqs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ=xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·, ™´sVLi˙ºΩ $μ≥R∂L`iÀÿ ¡V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW C ™´sVVgÊRiVLRiV ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ ˙xmsπ∏∂W«¡©yáZNP[ LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[ryLRi¨s @©´s≤y¨sı ™´sW“¡ FsLi{ms, …”¡AL`iFs£qs F°÷¡…fi ¡W˘L][ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ≠s©Ø[μ`∂ ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂LiøyLRiV. ≠dsLRiV ZNPzqsAL`i ˙xmsÕ‹[À≥ÿáNRPV Õ‹Ligji NSLi˙lgi£qsFyLÌkiNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´s»Ì¡V ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li x§¶¶¶ry˘xqsˆμR∂™´sV©yıLRiV. ZNPzqsAL`i G ≠sμ≥R∂LigS ˙xmsÕ‹[À≥œ¡#|ms…ÌÿL][ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s, ¤Õ¡[μy \¤…¡™±sV= A£mns BLi≤T∂∏R∂WÕ‹[ 25 FnyLÌRiW˘ ©´sLRiV= æªΩáLigSfl· aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡NTP¿¡Ë©´s»Ì¡V ™´s¿¡Ë©´s ™yLRiÚQ\|ms ≠s™´sLRifl· B™y*á¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ˙xms¤Õ¡[À≥œ¡#|ms»Ì¡VªRΩV©yıLS? ¤Õ¡[NRP ZNPzqsAL`i |ms≤R∂VªRΩV©´sıLS? æªΩ[ÕÿËá©yıLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi NSLi˙lgi£qsFyLÌki ≠dsVμR∂ IºΩÚ≤T∂ ºdΩxqsVNRPV LRiLi≤R∂@¨s ZNPzqsAL`i ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ≠dsV IºΩÚ≤T∂ ™´sÃ˝¡ æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li™´s}qsÚ Aμ][ g]xmsˆ uyLÌRiW˘©±s @¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRi¨s ≠s¤Õ¡[NRPL˝Riª][ @©yıLRiV. ™´sVLi˙ºΩ $μ≥R∂L`iÀÿ ¡VNRPV æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi≤yÆ©s[ INRP‰LRiWFyLiVVNTP NTPÕ‹[ ’¡∏R∂V˘Li ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ, FsLiªRΩ ¿¡©´sıøR¡Wxmso øR¡Wzqs©yL][ æªΩáLigSfl· ™´sVLi˙ªRΩVáV Bxmsˆ…”¡\ZNP©y æªΩáVxqsVN][™y á©yıLRiV. . BLiª][@Liª][ æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[™´sÃ˝¡Æ©s[ ™´sVLi˙ªRΩVáNRPV g_LRi™´s™´sVVLiμR∂¨s, A g_LRi™y¨sı NSFy≤R∂VN][™yáLi¤…¡[ æªΩáLi gSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ ™´sVVLiμR∂VLi≤yá¨s N][LSLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQ N][xqsLi ˙xms«¡Ã¡ª][ DLi≤yáLi¤…¡[ , ™´sVV≈¡˘L igS ™´sVLi¥R∂¨ds ˙xms«¡Ã¡ª][ ™´soLi≤yáLi¤…¡[ LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[∏R∂VNRPªRΩxmsˆμR∂¨s $μ≥R∂L`iÀÿ ¡VNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV.

æªΩáLigSfl· NS™yÕÿ? {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙Fy ¡Ã¡˘™´sVV©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NS™yÕ‹[ æªΩáVËN][™yá©yıLRiV. LS“¡©y™´sW áV ¬ø¡[zqs, DμR∂˘™´sVLiÕ‹[NTP NRP÷¡r~¿¡Ë©´s ™yLji¨s , ™yLji ryx§¶¶¶ry¨sı g_LRi≠sLiøyá¨s, ™yLRiV æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ª][ NRP÷¡zqs™´soLi≤T∂ «ÿºdΩ∏R∂V LS«¡NUP∏R∂VFyLÌkiNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©´sLiμR∂VNRPV Lji¨s @’≥¡©´sLiμj∂Li¿¡, LSÀ‹[π∏∂[V L][«¡ŸÕ˝‹[ Æ™s[V™´sVV ™´sryÚ™´sV¨s ¬ø¡xmsˆNRPVLi≤y ˙xmsÕ‹[À≥ÿáNRPV Õ‹Ligji©yLRi¨s ALi˙μ≥y©y∏R∂VNRPVáV ™´sW…˝ÿ≤T∂©´s»Ì¡V $μ≥R∂L`i Àÿ ¡V ™´sW…˝ÿ≤R∂…ÿ¨sı ºdΩ˙™´sLigS ≈¡Li≤T∂xqsVÚ©yı©´s¨s ≠s©Ø[μ`∂ @©yıLRiV. ©´s™´sLi ¡L`i 1 ©´s ¤«¡Li≤y FsgRiVLRiÆ™s[ ∏R∂V≤y¨sı LSxtÌsQ˚ ™´sVLi˙ªRΩV¤Õ¡[ ¨sLRixqs©´s æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[x qsVÚ©yıLRiV.NS ¡…Ì”¡ ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P @™´sªRΩLRifl· μj∂©Ø[ªRΩ=™y¨sı «¡LRiVxmsoN][™´s≤R∂Li FsLiμR∂VN][ @LÛRiLiNS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. .LSÀ‹[π∏∂[V L][«¡ŸÕ˝‹[ ©´s™´sLi ¡L`i 1 ™´soLi≤R∂μR∂V. æªΩáLigSfl· FnylLi[¯xtsQ©±s Æ≤∂[, {qs™´sWLi˙μ≥R∂ FnylLi[¯xqs©±s Æ≤∂áV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´soLi…ÿ∏R∂V©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡NRPV lLiLi≤R∂V LSuÌy˚áV NS™yá¨s zqsFsLi ZNP[Li˙μy¨s ¬ø¡FyˆÃ¡©yıLRiV.

Äs√|üD\T nyêdüÔe+

sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\qT

‹e÷à|üPsY düú\+‘√ e÷≈£î m≥Te+{Ï dü+u+<Ûä+ ˝Ò<äT düe÷#ês¡ eT+Á‹ &ç.¬ø. ns¡TD

düeTs¡úe+‘·+>± neT\T #˚kÕÔ

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô) : eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ ‹e÷à|üPsY e<ä› ø√˝Ÿ¶ k˛ºπsõ bÕ¢+{Ÿ ìsêàD+ ø√dü+ πø{≤sTT+∫q düú\+‘√ ‘·q≈£î ø±ì ‘·q ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î ø±ì m≥Te+{Ï dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì sêÁwüº düe÷#ês¡, bÂs¡dü+ã+<Ûë\ XÊK eT+Á‹ &ç.¬ø. ns¡TD düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ˇø£ ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£˝À e∫Ãq yês¡Ô |üP]Ô>± ìsê<Ûës¡eTì, Bìï ‘êqT rÁe+>± K+&çdüTÔHêïqì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. ø√˝Ÿ¶ k˛ºπsõ ìsêàD+ ø√dü+ ˇø£ dü+düú yês¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïs¡ì, n+<ä]e÷~]>±H˚ yê] ns¡Ω‘·\qT ã{Ϻ πø{≤sTT+#·&É+ »]–+<äì, BìøÏ ‘·q ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ eTT&çô|≥º&É+ m+‘·e÷Á‘·+ dü]ø±<äì eT+Á‹ ù|s=ÿHêïs¡T.

ø£\«s¡Tº ìsêàD |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ #·+<ëq>∑sY, nø√ºãsY 31(düTes¡íyês¡Ô) : X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝Àì #·+<ëq>∑sY ñs¡÷› $T&çj·T+ bÕsƒ¡XÊ\ e<ä› 50 \ø£å\ e´j·T+‘√ ì]à+#·‘·\ô|{Ϻq ø£\«s¡Tº |üqT\qT k˛eTyês¡+ X‚]*+>∑+|ü*¢ myÓTà˝Ò´ m+._ø£å|ü‹j·÷<äyé, kÕúìø£ ø±s√Œπs≥sY nXÀø˘>∑&é ø£*dæ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± _ø£å|ü‹j·÷<äyé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #·+<ë q>∑sY &ç$»Hé |ü]~Û˝À esê¸ø±\+˝À uÛ≤Ø esê¸\T ≈£îs¡Te&É+ e˝¢ ø£\«s¡Tº ∫qï~>± ñ+&É&É+‘√ ˙s¡T Çfi¯¢˝ÀøÏ edüTÔ+&É&É+‘√ @s¡Œ&ÉT‘·Tqï düeTdü´\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø√ì #·+<ëq>∑sY &ç$»Hé˝À ¬s+&ÉT ø√≥¢ j·÷u…’\ø£å\ yê´j·T+‘√ ø£\«s¡Tº ìsêàD≤\T #˚|ü{Ϻq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü»\ düeTdü´\qT |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ ‘êqT m\¢|ü⁄Œ&ÉT ø£èwæ #˚kÕÔqì Äj·Tq nHêïs¡T. #·+<ëq>∑sY &ç$»Hé |ü]~Û˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 5ø£\«s¡Tº ìsêàD≤\T #˚|ü{≤ºeTì, eT÷&ÉT |üP]ú nj·÷´j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $+<äT Áoìyêdt,M¬s+<äsY>ö&é, düTì‘ê Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, \ø£åà¬s&ç¶, n~Ûø±s¡T\T eT˝≤¢¬s&ç¶, $<Ûä÷´‘Y n~Ûø±s¡T\T •eÁ|ükÕ<é¬s&ç¶, yÓ÷Vü≤Hésêe⁄, ø√fÒX¯«sêe⁄,‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± rdüT≈£îqï sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T ø±s¡´Áø£e÷ìï düeTs¡úe+‘·+>± ìs¡«Væ≤kÕÔeTì n+<äTø√dü+ ns¡TΩ\+<ä]øÏ ñbÕ ~Û ø£*Œ+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY q≥sê»Hé >∑T˝≤®sY #ÓbÕŒs¡T. sêJyé j·TTeøÏ s¡D≤\T ø±s¡´Áø£eT+ >∑T]+∫ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\≈£î ˇø£ s√E ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñbÕ~Û neø±XÊ\qT Äj·÷ j·÷»e÷Hê´\ <ë«sê ùdø£]+∫ ns¡Ω‘·\ Ä<Ûës¡+>± j·TTe‘·qT Áb˛‘·‡Væ≤+ #ê\ì nHêïs¡T. n˝≤π> eè‹Ô HÓ’|ü⁄D≤´‘·‘√ •ø£åD Ç|æŒ+∫ ñbÕ~Û ø£*Œ+ #ê\ì n|ü⁄Œ&˚ Á|üuÛÑT‘·« ˝ø£å´+ dæ~›düTÔ+<äì nHêïs¡T. õ˝≤¢kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T ‘·eT XÊK\ |ü]~Û˝À ñbÕ~Û neø±XÊ\qT >∑T]Ô+∫ j·TTe ‘·qT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\ì nHêïs¡T. Á|ü‹ ≈£î≥T+ã+˝Àì j·TTe‘·≈£î Jeq uÛÑè‹ ø£*Œ+ #˚+<äT≈£î j·T+Á‘ê+>∑+ yÓTT‘·Ô+ ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ |üì#˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY ñ<√“~+#ês¡T. á

dü+<äs¡“¤+>± sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T ø±s¡´Áø£eT+ >∑T]+∫ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY jÓ÷–‘ê sêD≤ |üesY bÕsTT+{Ÿ Á|üC…+fÒwüHé <ë«sê n~Ûø±s¡T\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY jÓ÷–‘êsêD≤, &ç.ÄsY.z eT<äHéyÓ÷Vü≤ Hésêyé, õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T, ÄsY.&ç. y√\T ‘·Vü≤dæ˝≤›s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. H˚&ÉT |òæ+#·Hé\ |ü+|æD° ôdô|º+ãs¡T˝À ñ<√´>∑T\T $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡Tø± qT+<äT. ì*∫b˛sTTq |òæ+#·qT¢ qe+ãsY 1q #Ó*¢+#·qTqï≥T¢ ôV’≤<äsêu≤<é ø£˝…ø£ºsY q≥sê»Hé >∑T˝≤®sY ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì düe÷y˚X¯|ü⁄ eT+~s¡+˝À »]–q MTø√dü+ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»¬s’ |ü\Te⁄s¡T qT+&ç <äs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]+#ês¡T. düyÓTàø±\+˝À #Ó*¢+#·ì ôdô|º+ãsY HÓ\ |òæ+#·qT qe+ãsY 1q #Ó*¢kÕÔj·Tì ô|q¸Hé<ës¡T\T ‘·eT ô|q¸Hé rdüTø√ e&ÜìøÏ dü+ã+~Û‘· πø+Á<ë˝À¢ dü+Á~+#·e \dæ+~>± ù|s=ÿHêïs¡T. MTø√dü+ ø±s¡´Áø£eT+˝À nH˚ø£eT+~ Çfi¯ófl, πswüHéø±s¡T¶, ô|q¸Hé ø=s¡≈£î ø£˝…ø£ºsY≈£î <äs¡U≤ düTÔ\T düeT]Œ+#ês¡T. >√cÕeTVü≤˝Ÿ ÁbÕ+‘·+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À |æõø£˝Ÿ m&ÉT´πøwüHé {°#·sY>± |üì#˚düTÔqï ˝≤˝Ÿdæ+>¥ 2007˝À ñ<√´>∑+˝À #˚] d”ìj·÷]{Ï e⁄qï|üŒ{Ïø° ‘·q≈£î |æõø£˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY>± Á|üyÓ÷wüHé Çe«≈£î+&Ü Çã“+~ô|&ÉT‘·T Hêïs¡ì ø£˝…ø£ºsY≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. BìøÏ düŒ+~+∫q ø£˝…ø£ºsY |ü]o*+∫ #·s¡´ rdüT≈£î+ {≤qì ‘Ó*bÕs¡T. sêCÒwt nH˚ $<ë´]ú {Ï.¬ø.ÄsY Ç+»˙s¡T ø£fi≤XÊ\ qT+&ç ‘·q u≤´+ø˘ U≤‘ê HÓ+ãsY dü]>±Z ñqï|üŒ{Ïø°

ù|s¡T ‘·|ü⁄Œ>± e⁄+<äì kÕÿ\sYwæ|t C≤Ø˝À C≤|ü´+ »s¡T>∑T‘·Tqï<äì ‘·q≈£î kÕÿ\sYwæ|t Ç|æŒ+#ê\ì y˚&ÉT≈£îHêï&ÉT. düŒ+~+∫q ø£˝…ø£ºsY yÓ+≥H˚ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT n~Ûø±]øÏ Ä<˚XÊ*#êÃs¡T. #Û·Á‹Hêø£≈£î #Ó+~q s¡»ì nH˚ eTVæ≤ fi¯ |ü⁄≥Tºø£‘√ $ø£˝≤+>∑Tsê\Tqì |üì #˚ùd dæú‹˝À ˝Òq+<äTq $ø£˝≤+>∑T\ ô|q¸Hé Ç|æŒ+#·e\dæ+~>± ø√s¡>± |ü]o*+∫ ô|q¸Hé eT+ps¡T≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤qì ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT<ä{Ï $&É‘· s¡#·Ãã+&É˝À eT+p¬s’q |òæ+#·qT¢ : yÓTT<ä{Ï $&É‘· s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± õ˝≤¢˝Àì 16 eT+&É˝≤˝À¢ eè<ë›´, $‘·+‘·T, $ø£˝≤+>∑T\ |òæ+#·q¢ ø=s¡≈£î 15y˚\ 842 <äs¡U≤düTÔ\T n+<ä>±, yê{Ï˝À 7,606 e÷Á‘·y˚T ns¡Ω‘·>∑\$ ø±e&É+‘√ eT+ps¡T #˚j·T&É+ »]–+<äì $T>∑‘ê <äs¡U≤düTÔ\T $esê\T dü]>±Z ˝Òq+<äTq, ◊&ç q+ãsY e÷´#Y ø±qT+<äq ‹s¡düÿ]+#·q≥T¢ ø£˝…ø£ºsY q≥sê»Hé >∑T˝≤®sY ‘Ó*bÕs¡T. nMTsYù|≥ eT+&É\+˝À eè<ë›|ü´, $‘·+‘·T, $ø£˝≤+>∑T\ |òæ+#·q¢ ø=s¡≈£î 216 <äs¡U≤düTÔ\T n+<ä>± 69 eT+ps¡T ø±>± 147 ‹s¡düÿs¡D≈£î >∑T¬s’q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> ‹s¡TeT\–] eT+&É\+˝À 447 |òæ+#·q¢≈£î >±qT 140 eT+ps¡T ø±>±, 307 ‹s¡düÿ]+∫q≥T¢, e÷πs&ÉT|ü*¢ eT+&É\+˝À 593 |òæ+#·q¢≈£î >±qT 229 eT+ps¡T ø±>±, 364 ‹s¡düÿ]+∫q≥T¢ n+ãsYù|≥ eT+&É\+˝À 1186 |òæ+#·q¢≈£î >±qT 603 eT+ps¡T ø±>±, 583 <äs¡U≤düTÔ\T ‹s¡düÿ]+∫q≥T¢ Hê+|ü*¢˝À 1932 |òæ+#·q¢≈£î >±qT, 747 eT+ps¡T ø±>±, 1185 ‹s¡düÿ]+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

e Paper | Suvarna Vartha | 01-11-2011  
e Paper | Suvarna Vartha | 01-11-2011  

Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, e Paper