Page 1

eT+Á‘·T\T, ø£˝…ø£ºsY ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ø£s¡÷ï\T, e÷]à 22, (düTes¡íyês¡Ô): ‘˚HÓ˝§\T≈£î ‹j·T´<äq+˝≤+{Ï eTq ‘Ó\T>∑T q÷‘·q dü+e‘·‡sê~ ñ>±~ |ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ eT+Á‘·T\T {Ï.õ. yÓ+ø£fÒwt, @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶, XÊdüq eT+&É* #Ó’¬sàHé &Üø£ºsY.m. #·Áø£bÕDÏ, m+|æ\T ø√≥¢ »j·T dü÷s¡´Á|üø±wt¬s&ç¶, mdt.|æ.yÓ’.¬s&ç¶, myÓTà˝Ò´\T ø±≥kÕì sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, yÓ+ø£≥kÕ«$T, eTTs¡∞ø£èwüí, •˝≤ŒyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, ¬ø. sê$T¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T, myÓTੇ\T düT<Ûëø£sYu≤ãT, mdt.$. yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘, C….dæ. &Üø£ºsY ãT<ä›Á|üø±wt, &ç◊õ nì˝Ÿ≈£îe÷sY, mdt.|æ. •eÁ|ükÕ<é\T õ˝≤¢ Á|ü»\≈£î ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\qT ‘Ó*bÕs¡T. s¡T‘·Te⁄\˝À ‘=*<Ó’q edü+‘·s¡T‘·Te⁄. ‘Ó\T>∑T e÷kÕ\˝À ‘=*<Ó’q #Ó’Á‘·e÷dü+, |üøå±\˝À yÓTT<ä{Ï<Ó’q X¯óø£¢|üø£å+, ‹~Û\˝À yÓTT<ä{Ï<Ó’q bÕ&É´$T Hê&ÉT ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ ‘Ó\T>∑T yê] q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ l q+<äq HêeT ñ>±~ |ü+&ÉT>∑ õ˝≤¢ Á|ü»\+<ä]øÏ Äj·TTwü߸, Äs√>±´ìï, nwüº◊X¯«sê´\qT, XÊ+‹ kÂuÛ≤>±´\qT ø£*Œ+#ê\ì eT+Á‘·T\T, m+|æ\T, myÓTà˝Ò´\T, myÓTੇ\T, ø£˝…ø£ºs¡T, ‘·~‘·s¡T\T Äø±+øÏå+#ês¡T. á dü+e‘·‡s¡+ õ˝≤¢˝À esê¸\T u≤>± ≈£î]dæ bÕ&ç|ü+≥\‘√ õ˝≤¢ ¬s’‘·qï\T, Á|ü»\+<äs¡÷ düTKdü+|ü<ä\‘√ n_Ûeè~Δ #Ó+<ë\ì yês¡T Äø±+øÏå+#ês¡T.

X¯óÁø£yês¡+ 23, e÷]Ã 2012

ù|J\T : 8

õ˝≤¢ Hê´j·TeT÷]Ô

u≤\jÓ÷– ã~©

‘·T(u…)+>∑uÛÑÁ<ä

ø√≥T¢ Us¡TÃô|{ϺHê... eè<∏ë>± e÷]q |òæ\ºsYu…&ÉT¢ dü«#·Ã¤yÓTÆq ˙s¡+~+#ê\H˚ \ø£å´+ ˙s¡T>±]q yÓ’q+ |üì#˚j·Tì uÀs¡T¢ Á|ü»\ <ëVü≤+ πøø£\T eT+Á‘ê\j·T+ e÷]à 22 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üdæ<äΔ |ü⁄D´ πøåÁ‘·yÓTÆq eT+Á‘ê\j·T+˝À n\Hê&ÉT lsêeTT&ÉT bÕ<ä+ yÓ÷|æq |ü⁄D´uÛÑ÷$T, lø£èwüísêE\T ø=\TyÓ’q ø£s¡àuÛÑ÷$T, Á|üVü‰¢<äsêj·TTfi¯ó¢ j·÷>∑+ #˚dæq y˚<ä uÛÑ÷$T, lsê|òüTy˚+Á<äkÕ«$T düJe düe÷~Û nsTTq

ø£s¡÷ï\T, e÷]à 22 (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô mdt.u≤\jÓ÷–ì ã~© #˚dü÷Ô sêÁwüº ôV’≤ø√s¡Tº ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. ôV’≤<äsêu≤<é Ç+&ÉÁd”ºj·T˝Ÿ Áf…Æã÷´ q˝Ÿ #ÛÓ’s¡àHé`1 kÕúHêìøÏ Äj·Tq ã~© nj·÷´s¡T. u≤\jÓ÷– kÕúq+˝À ôV’≤ø√s¡Tº ôd+ Á≥˝Ÿ ÁbÕC…≈£îº ø√`Ä]¶H˚≥sY>± |üì #˚düTÔqï j·TT.<äTsêZÁ|ükÕ<ésêe⁄ ìj·T$T ‘·T\j·÷´s¡T. ¬s+&˚fi¯ó¢>± U≤∞>± ñqï md”‡, md”º ø√s¡Tº≈£î dæøÏ+Á<ëu≤<é bòÕ´$T© ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô>± |üì #˚düTÔqï yÓ+ø£≥ CÀ´‹s¡àsTTì ã~© #˚dæ ìj·T$T+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Ä<√ì ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô kÕúq+ U≤∞>± ñ+~. ≥Te+{Ï |ü$Á‘· |ü⁄D´πøåÁ‘·+ eT+Á‘ê\j·T+˝À ‘·T+>∑ uÛÑÁÁ<ä q~ >∑\>∑˝≤ bÕs¡T‘·÷ ôd\j˚Tfi¯¢ sê>±\ düe«&ç‘√ uÛÑ≈£îÔ\qT ø£qT$+<äT #˚j·÷*‡q ‘·T+>∑ uÛÑÁ<äeTà ˙{ÏøÏ H√#·Tø√≈£î+~. Á|ü»\≈£î ‘ê>∑T˙s¡T n+<äø£ sê|òüTy˚+Á<ä <ëVü≤+<ëVü≤+ n+≥THêïs¡T. ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Ks¡TÃô|{Ϻ m+m|æ Ä<ä«s¡´+˝À |òæ\ºsY u…&É¢qT ì]à+∫ Á>±e÷\≈£î dü«#·ÃyÓTÆq ˙s¡T n+~+#˚~X¯>± Hê&ÉT |òæ\ºsY u…&ÉT¢ ì]à+#ês¡T. n˝≤π> leTsƒ¡+ Ä<Ûä«s¡´+˝À eT÷&ÉT ø√≥¢ s¡÷bÕ\ j·T\‘√ uÛÑ≈£îÔ\≈£î, Á|ü»\≈£î dü«#·Ã¤yÓTÆq ‘ê>∑T˙s¡T n+~+#˚+<äT≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘,

eT+Á‘ê\j·T+ myÓTà˝Ò´ yÓ’. u≤\Hê–¬s&ç¶\ Ä<Ûä« s¡´+˝À n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± á |òæ\ºsY u…&É¢qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. y˚T»sY Á>±eT |ü+#êj·Tr nsTT q|üdüŒ{Ïø° Á|ü»\≈£î ˙s¡T n+~+#˚ ~X¯>± |ü+#êj·Tr <ë«sê uÀs¡T¢ y˚dæ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Á|üuÛÑT‘·«+ eT+∫˙{Ï ø√dü+ $&ÉT<ä\ #˚dæHê nìï ø£*dæ e&ÉuÀdæ ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä q~˝À ∫+‘·|ü+&ÉT ø£&ç– q≥T¢ nsTT+<äì Á|ü»\T n+≥THêïs¡T. n\+ø±s¡ ÁbÕj·T+>± eTT–dæq á |òæ\ºsY u…&ÉT¢ ù|s¡T≈£î e÷Á‘·y˚T |ü]$T‘·eTj·÷´j·Tì |ü+#êj·Tr ø±s¡´\ j·÷ìï Áù|ø£åø£ bÕÁ‘· -$T>∑‘ê 8e ù|J˝À

|üØø£å |ò”E >∑&ÉTe⁄ ô|+|ü⁄ ø£s¡÷ï\T, e÷]à 22 (düTes¡íyês¡Ô) : dæ\«sY p;¢ ø£fi≤XÊ\˝Àì &Üø£ºsY ;ÄsY n+uÒ<äÿsY kÕs¡«Á‹ø£ $X¯«$<ë´\j·T+ ÁbÕ+rj·T πø+ Á<ä+˝À &çÁ^˝À #˚πs+<äT≈£î ns¡Ω‘· |üØø£å |ò”E >∑&ÉTe⁄ á HÓ\ 24 es¡≈£î bı&ç–+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î πø+Á<ä düVü‰j·T dü+#ê\≈£î\T n»+‘ê≈£îe÷sY ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ns¡Ω‘· |üØø£å @Á|æ˝Ÿ 15e ‘˚B ñ<äj·T+ |ü~ qT+∫ 12:30 >∑+≥\ es¡≈£î »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T düø± \+˝À |üØø£å≈£î Vü‰»s¡T ø±yê\ì dü÷∫+#ês¡T.

Á|üXÊ+‘·‘·‘√

ªô|qTïμ ô|≥º+&ç ˇ‹Ôfi¯¢≈£î ˝ÀqTø±y=<äT› Á|üXÊ+‘·+>± |üØø£å\T sêj·T+&ç õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± mdtmdtd” |üØøå± ìs¡«Vü≤D @sêŒ≥T¢ |üP]Ô õ˝≤¢ $<ë´~Ûø±] XË’\» (sêj·T\d”eT Á|ü‹ì~Û), ø£s¡÷ï\T e÷]à 22, (düTes¡íyês¡Ô): m≥Te+{Ï ˇ‹Ôfi¯¢≈£î ˝ÀqTø±≈£î+&Ü Á|üXÊ+‘·+>± |üØø£å\T sêj·÷\ì õ˝≤¢ $<Ûë´~Ûø±]DÏ |æ.XË’\» $<ë´s¡Tú\qT ø√sês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ÄyÓT ‘·q #ê+ãsY˝À ªdüTes¡íyês¡Ôμ Á|ü‹ ì~Û‘√ á y˚Ts¡≈£î e÷{≤¢&Üs¡T. $<ë´s¡Tú\T m≥Te+{Ï Ä+<√fi¯q\≈£î >∑T]ø±e<ä›ì, |üØø£å πø+Á<ë\≈£î #˚s¡Tø√e&ÜìøÏ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T düVü≤ø£]+#ê\ì ÄyÓT $»„|æÔ #˚XÊs¡T. <ä÷s¡ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ e#˚à $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ Äغdæ n~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&ç s¡yêD≤ @sêŒ≥T¢ #˚sTT+#êeTHêïs¡T. 26 qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï |ü<äe ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D≈£î õ˝≤¢¢ yê´|üÔ+>± Á|üXÊ+‘·+>± |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ @sêŒ≥T¢ |üP]Ô#˚XÊeTHêïs¡T. á @&Ü~ 47,025 eT+~ ¬s>∑T´\sY, 11,340 eT+~ Áô|’y˚≥T $<ë´s¡Tú\T |üØø£å\≈£î Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì Ä<√ì &ç$»Hé øÏ+<ä 11,830 eT+~ ¬s>∑T´\sY, 4,670 eT+~ Áô|’y˚≥T $<ë´s¡Tú\T, &√Hé &ç$»Hé -$T>∑‘ê 8e ù|J˝À

düeTdü´\T |ü]wüÿ]+∫q|ü&˚ n~Ûø±s¡T\ô|’ Á|ü»˝À¢ n_Ûe÷q+: ø£˝…ø£ºsY ø£s¡÷ï\T, e÷]à 22 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üC≤ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+∫ q|ü⁄&˚ n~Ûø±s¡T\ô|’ Á|ü»˝À¢ n_Ûe÷q+ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì Ä ~X¯>± n~Ûø±s¡T\T |üì#˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ nìï Á|üuÛÑT‘·« XÊK\ n~Û ø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. H˚s¡T>± $q‹ |üÁ‘·+ <ë«sê ‘·eT düeTdü´\qT $qï$+ #·T≈£îH˚ Á|üC≤yêDÏ ø±s¡´ Áø£eT+ >∑Ts¡Tyês¡+ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\ j·T+˝À »]–+~. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± e÷s¡TeT÷\ Á>±e÷\ qT+∫ ô|<ä› m‘·TÔq Á|üC≤yêDÏøÏ ‘·s¡*e∫à ‘·eT düeTdü´\T ø£˝…ø£ºsY≈£î $qï$+#ês¡T. Á|üC≤düeTdü´\T ‘·eT düeT dü´\T>± uÛ≤$+∫ |ü]wüÿ]düTÔqï+<äTq õ˝≤¢

ø£˝…ø£ºs¡T sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ ø£˝…ø£ºs¡T>± ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T düØ«düT |üP]Ô #˚dæq dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T, nq~Ûø±s¡T\T, bÕÁ‹πøj·TT\T n_Ûq+~+#ês¡T. »Hê yêkÕ\≈£î <ä÷s¡+>± n≥M ÁbÕ+‘ê˝À¢ ìedæ+#˚ bÕD´+ #Ó+#·Tø±\˙ #Ó+#·T\≈£î ÁøÏwüíeTà ø√q n≥M ÁbÕ+‘·+˝À U≤∞>± ñqï uÛÑ÷eTT\T>±˙, n$ø±ø£b˛‘˚ mø£ÿ&Ó’Hê bòÕ¬sdüTº≈£î dü+ã+~Û+∫q bı˝≤\T #Ó+#·T\T e´ekÕj·T+ #˚düT≈£îì J$+#·&ÜìøÏ uÛÑ÷eTT\T πø{≤sTT+#ê\ì bÕD´+ eT+&É \+ Ç+~ sêq>∑sY #Ó+#·Tø±\˙øÏ #Ó+~q >=\Tdüqï $q‹|üÁ‘·+ <ë«sê ø£˝…ø£ºs¡T≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. bÕ¢dæºø˘ _+<Ó\ ‘·j·÷Ø f…ø±ï\J ø√s¡T‡ |üP]Ô#˚dæ _+<Ó\ bòÕ´ø£ºØ

$q‘·T\qT |ü]o*düTÔqï ø£˝…ø£ºsY ô|≥Tºø√e&ÜìøÏ q+<ë´\ $$<ä Vü≤ìeTHé e÷qyê[øÏ #˚dæq u≤´+≈£î\˝À ˝ÀqT ø√dü+ mìïkÕ ñ|üø±s¡+qT Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·TCÒ s¡T¢ <äs¡U≤düTÔ #˚dæq n~Ûø±s¡T\T j·T&ÜìøÏ Äj·Tq $Á>∑Vü‰ìï düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äì, u≤´+≈£î q+<ë´\ eTTì‡|ü˝Ÿ øöì‡˝Ÿ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+∫ bòÕ´ø£ºØ düe÷y˚X¯+˝À nqTeT‹ e∫Ã+ ø√dü+ s¡TD+ eT+ps¡T#˚dæ, <äì, ‘·–q Ä<˚XÊ\T Ç∫à ìs¡T<√´>∑TìøÏ neø±X¯+ ø£*Œ+#ê $Á>∑Vü‰ìï @sêŒ≥T≈£î düú˝≤ìï \ì q+<ë´\ eT+&É\+ q÷HÓ πø{≤sTT+#ê\ì q+<ë´\ eT+&É |ü˝…¢≈£î #Ó+~q eT~›˝Ò{Ï ø£˝…ø£º \+, ôVA$TjÓ÷yÓ’<äT´\T, Vü≤ìeT s¡T≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. ôVA$T Hé ôVA$TjÓ÷ e÷qe ùdyêdü+düú jÓ÷yÓ’<ä´ |æ‘êeTVüQ&ÉT XÊeT÷´˝Ÿ -$T>∑‘ê 8e ù|J˝À


2

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

X¯óÁø£yês¡+, 23 e÷]Ã, 2012


X¯óÁø£yês¡+ e÷]Ã 23, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

3

22e s√E≈£î #˚s¡T≈£îqï

]˝Ò ìsêVü‰s¡Bø£å\T eT+Á‘ê\j·T+, e÷]à 22 (düTes¡íyês¡Ô): ìjÓ÷»ø£ es¡ZyÓTÆ q eT+Á‘ê\j·T+˝À >∑Ts¡Tyê s¡+ kÕúìø£ ‘·Vü≤o ˝≤›sY ø±sê´\ j·T+ m<äT≥ m+ÄsY|æmdt Hêj·T≈£î\T ]˝ÒìsêVü‰s¡Bø£å\T 22e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïj·Tì m+ÄsY|æmdt õ˝≤¢ Á|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù <˚eeTDÏ, m+ÄsY| æmdt Hêj·T≈£î&ÉT düT+<äsYsêE ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ md”‡ eØZø£ s¡D ø√dü+ e÷~>∑\ ñ|ü≈£î ˝≤\ ø√]ø£ Hê´j·T düeTà‘·eTì düe÷»+ j·÷e‘·TÔ eT<䛑·T n+^ø£]düTÔ+<äì πø+Á<äsêh Á|üuÛÑT‘ê«\T >∑‘·+˝À ìj·T$T+ ∫q ø£MTwüq¢ nìï eØZø£s¡DqT düeT]ŒdüTÔ ìy˚~ ø£\T n+~+ #êeTì eØZø£s¡D »s¡>±*‡q nedüsêìï >∑T]Ô+∫q nìï sê»ø°j·T |üøå±\T @ø£Á^e+>± XÊdüq düuÛÑ˝À eT÷&ÉTkÕs¡T¢ rsêàD+ #˚XÊeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT ‘·«+ düŒ+~+#·ø£b˛‘˚ ÄeTs¡D ìsêVü≤s¡Bø£å #˚j·T&ÜìøÏ ≈£L&Ü yÓqø±&ÉeTì m+ÄsY|æmdt eTVæ≤fi¯\T ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À düTo\eTà, \*‘·eTà, \øÏåàXÊ+‘·eTà, eTTøÏÿs¡eTà, eTTHêï, sêE, yÓTVü≤Hé, nXÀø˘, yÓ+ø£fÒwt, <˚e<ëdüT bÕ˝§ZHêïs¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

X¯óÁø£yês¡+ 23, e÷]Ã, 2012

Ms¡eì‘· sêDÏ s¡TÁ<äeT<˚$

‘Ó\T>∑T yÓ\T>∑T\ ‘=* |ü+&É>∑

ñ

>±~, ‘Ó\T>∑Tyês¡T »s¡T|ü⁄≈£îH˚ |ü+&ÉT>∑\˝À eTTK´eTsTTq~. ñ>±~ s√E qT+&˚ ‘Ó\T>∑T dü+e‘·‡s¡+ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~ ø±ã{Ϻ Ç~ ‘Ó\T>∑Teyê] yÓTT<ä{Ï |ü+&ÉT>∑. ñ>±~ s√Eq ø=‘·Ô>± |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#·T≥ |ü]bÕ{Ï. ñ<äj·÷q ˝Ò∫ ‘·\+{Ï kÕïq+ #˚dæ, ø=‘·Ô ã≥º\T <Ûä]+∫, ñ>±~ |ü#·Ã&ç‘√ ~q#·s¡´ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T. <˚ekÕúqeTT\≈£î yÓ[fl |üP»\T #˚sTTkÕÔs¡T. ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+˝À sê•|òü˝≤\T, Á>∑Vü≤dæú‘·T\T m˝≤ ñHêïjÓ÷ ‘Ó\TdüTø=ì Á>∑Vü≤XÊ+‘·T\ ˝≤+{Ï$ »]|æ+#·Tø=ì düTK+>± ñ+&É{≤ìøÏ |ü+#ê>∑ÁX¯eD≤ìï #˚kÕÔs¡T. á |ü+&ÉT>∑ ˇø£ÿ ‘Ó\T>∑T kÕ+Á|ü<ëj·T+˝ÀH˚ ø±ø£ eTsê؃\T >∑T&ç |ü&Ü«>±q÷, ‘·$Tfi¯ó\T |ü⁄‘êÔ+&ÉT nH˚ ù|s¡T‘√, eT˝j·÷∞\T $wüß nH˚ ù|s¡T‘√qT, dæ≈£îÿ\T yÓ’XÊF>±qT, u…+>±©\T bıjYT˝≤ u…’XÊUŸ>±q÷ »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. ñ>±~ ÁbÕeTTK´+ #Ó’Á‘· X¯ó<äΔ bÕ&É´$T s√Eq ÁãVü≤à düèwæºì ì]à+#·&É+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡ì qeTTà‘ês¡T. eT‘ꇴe‘ês¡eTT <Ûä]+∫q $wüßíe⁄ k˛eT≈£îì dü+Vü≤]+∫ y˚<ë\qT ÁãVü≤àø£|üŒ–+∫q dü+<äs¡“¤+>± ªñ>±~μ Ä#·s¡D˝ÀøÏ e#˚Ãqì |ü⁄sêDÁ|ür‹. ÁãVü≤à<˚e⁄&ÉT á »>∑‘·TÔqT #Ó’Á‘·e÷dü X¯óø£¢|üø£å Á|ü<∏äeT ~Hêq dü÷s√´<äj·T y˚fi¯ düeTÁ>∑+>± düèwæº+#ê&É+{≤s¡T. n+fÒ ø±\>∑D≤ìï Á>∑Vü≤, qø£åÁ‘·, s¡T‘·T, e÷dü, es¡¸, esê¸~Û≈£î\qT ÁãVü≤à<˚e⁄&ÉT áHê&ÉT Á|üe]Ô+|ü#˚kÕÔ&Éqï~ ô|<ä›\ uÛ≤eq. n+‘˚ ø±<äT edü+‘· ãTT‘·Te⁄ ≈£L&Ü n|ü⁄Œ&˚ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. n+<äTπø ø=‘·Ô J$‘êìøÏ Hê+~øÏ >∑Ts¡TÔ>± ñ>±~ |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. XÊ*yêVü≤qT&ÉT |ü{≤º_Ûwæ≈£îÔ&Ó’q ~q+ ø±s¡D+>± á |ü+&ÉT>∑ ÁbÕX¯düÔ´+˝ÀøÏ e∫Ã+<äì eTs=ø£ >±<Ûä. ªñ>±~μ eT]j·TT ªj·TT>±~μ nH˚ ¬s+&ÉT |ü<ë\T yê&ÉTø£˝À ñHêïsTT. ªñ>∑μ nq>± qø£åÁ‘· >∑eTq+. qø£åÁ‘·>∑eTHêìøÏ ªÄ~μ ªñ>±~μ n+fÒ düèwæº Äs¡+uÛÑyÓTÆq~qy˚T ñ>±~. j·TT>∑eTT nq>± <ä«j·TeTT ˝Òø£ »+≥ nì ≈£L&É ns¡úeTT. ñ‘·Ôsêj·TD, <äøÏåD≤j·TqeTT\qã&˚ Äj·Tq <ä«j·T dü+j·TT‘·+ ªj·TT>∑+μ(dü+e‘·‡s¡+) ø±>±, Ä j·TT>±ìøÏ Ä~ (dü+e‘·‡sê~) j·TT>±~ nsTT+~. j·TT>±~ X¯u≤›ìøÏ Á|ü‹s¡÷|üyÓTÆq ñ>±~>± e´eVü≤è‘·yÓTÆq~. ‘·Á‘·#Ó’Á‘·X¯óø£¢ Á|ü‹|ü~dü+e‘·‡sês¡+uÛÑμ #Ó’Á‘·X¯ó <äΔ bÕ&É´$T Hê&ÉT dü+e‘·‡sê~ ñ>±~>± Ä#·s¡D°j·TeTì ìs¡íj·Tdæ+<ÛäTø±s¡T&ÉT ù|s=ÿìj·TTHêï&ÉT. dü+Á|ü<ëj·÷\T Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ #Ó’Á‘·e÷dü+˝À X¯óø£¢|üø£å+˝À bÕ&É´$T ‹~∏Hê&ÉT á ñ&Ü~ |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡T. ìs¡íj·T dæ+<ÛäT <Ûäs¡à dæ+<ÛäT\˝À BìøÏ dü+ã+~Û+∫q Á|üe÷D≤\T ø£qT|ædüTÔHêïsTT. ñ>±~ s√E 1.‘Ó’˝≤uÛÑ´+>∑q+ 2.q÷‘·q dü+e‘·‡sê~ k˛ÔÁ‘·+ 3.ì+ã≈£îdüTeT uÛÑø£åD+ (ñ>±~ |ü#·Ã&ç ùdeq+)

4.<Ûä«C≤s√Vü≤D+ (|üPs¡í≈£î+ uÛÑ<ëq+) 5.|ü+#ê+>∑ ÁX¯eD+ eTTqï>∑T ª|ü+#·ø£è‘· ìs¡«Vü≤Dμ>±$+#·e˝…qì Áe‘·>∑+<Ûä ìπsΔ•‘·+. e÷$T&Ü≈£î\ ‘√s¡D≤\T ø£≥º&É+, ‘·\kÕïq+ #Ój·T´&É+, ø=‘·Ôã≥º\T <Ûä]+#·&É+, |æ+&ç e+≥\T #˚j·T&É+ |üPs¡«+ qT+∫ edüTÔqï Ä#ês¡+. Ä<ëj·T e´j·÷\T, sê» |üP»´ nee÷Hê\T, ø£+<ëj·T |òü˝≤\T, sê• |òü˝≤\T ‘Ó*j·TC…ù|Œ |ü+#ê>∑+ $q≥+ ÄqyêsTTr. |ü˝…¢˝À¢ ¬s’‘·T\T ñ>±~ s√Eq nø£ÿ&ç <˚yê\j·T+ e<ä› n+‘ê #˚], |ü⁄s√Væ≤‘·T&çì s¡|æŒ+∫, ‘·eT e´ekÕj·÷ìøÏ @ ø±¬sÔ˝À es¡¸+ |ü&ÉT‘·T+~? Á>∑Vü≤D≤\T @yÓTÆHê ñHêïj·÷? @s¡Tyêø£ m|ü⁄Œ&ÉT kÕ>±*? e+{Ïeìï n&ç– ‘Ó\TdüT≈£î+{≤s¡T. eTq≈£î ‘Ó\T>∑T dü+e‘·‡sê\T ªÁ|üuÛÑeμ‘√ yÓTT<ä\Tô|{Ϻ ªnø£åj·TμHêeT dü+e‘·‡s¡eTT es¡≈£î >∑\ 60dü+e‘·‡s¡eTT\˝À e÷qe⁄\T ‘êeTT »ìà+∫q HêeT dü+e‘·‡sêìï yê] »Hêà+‘·s¡ düTø£è‘ê\qT ã{Ϻ J$‘·+˝À ˇø£ÿkÕs√, ¬s+&ÉTkÕs√¢ #·÷düTÔ+{≤s¡T. n+<äTe\¢H˚ yês¡T »ìà+∫q 60 dü+e‘·‡s¡eTT\≈£î ‹]– Ä HêeT dü+e‘·‡s¡+ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT, n~ ˇø£ |üs¡«~q+>± uÛ≤$+∫ ªwüwæ˜|üP]Ôμ ñ‘·‡yêìï yÓ’uÛÑe+>± #˚düT≈£î+≥÷ ñ+{≤s¡T. |üPC≤<äT\T nìï |ü+&ÉT>∑\˝≤>±H˚ ñ>±~ |ü+&ÉT>∑Hê&ÉT ñ<äj·÷H˚ ‘·\kÕïq+ #˚dæ Áø=‘·Ô ã≥º\T <Ûä]+∫ |üP» #˚düTø=+{≤s¡T. nsTT‘˚ Á|ü‘˚´ø£+>± |òü˝≤ì <˚e⁄&ç |üP» nì @$T #Ó|üŒã&É˝Ò<äT >∑qTø£ á s√E Çwüº <˚e‘ê|üP» #˚düTø=+{≤s¡T. Ä ‘·sê«‘· @$T ‹qø£eTT+<˚ ñ>±~ |ü#·Ã&çì ‹+{≤s¡T. ñ>±~ |ü#·Ã&ç ªñ>±~ |ü#·Ã&çμ á |ü+&ÉT>∑≈£î e÷Á‘·y˚T Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq ˇø£ ‹H˚ |ü<ës¡ú+. ñ>±~ Hê&ÉT |üÁ&ÉT#·T\ düy˚Tàfi¯q+ r|æ, |ü⁄\T|ü⁄, ø±s¡+, ñ|ü, e>∑s¡T, #˚<äT nH˚ Äs¡T s¡T#·T\T ø£*dæq ñ>±~ |ü#·Ã&ç ‹+{≤s¡T. dü+e‘·‡s¡+ bı&ÉT>∑THê m<äTs¡j˚T´ eT+∫ #Ó&ÉT\qT, ø£wüº düTU≤\qT dü+j·TeTq+‘√ d”«ø£]+#ê\qï dü+<˚XÊìï ñ>±~ |ü#·Ã&ç ÇdüTÔ+~. á |ü#·Ã&ç ø=s¡≈£î #Ós¡≈£î, ns¡{Ï |üfi¯ófl, e÷$T&ç ø±j·T\T, y˚|ü |ü⁄e⁄«, ∫+‘·|ü+&ÉT, C≤eTø±j·T\T, u…\¢+ yÓTT<ä\>∑Tq$ yê&ÉT‘·T+{≤s¡T. ñ>±~ |ü#·Ã&çøÏ eTqXÊÁkÕÔ\˝À ªì+ã ≈£îdüTeT uÛÑø£åD+μ eT]j·TT ªnXÀø£ø£[ø£ ÁbÕX¯q+μ nì e´eVü≤]+#˚yês¡T. ãTT‘·T e÷s¡TŒ ø±s¡D+>± e#˚à yê‘·, ø£|òü, |æ‘·Ô <√cÕ\qT Vü≤]+#˚ Wwü<Ûä+>± ñ>±~ |ü#·Ã&ç ‹H˚ Ä#ês¡+ Äs¡+uÛÑyÓTÆ+~ n+{≤s¡T. ñ>±~ |ü#·Ã&çì XÊÁd”Ôj·T+>± ‘·j·÷s¡T #˚ùd |ü<䛋˝À ñ|ü⁄Œ, y˚|ü|ü⁄e⁄«, ∫+‘·|ü+&ÉT, u…\¢+, |ü∫Ã$Ts¡|üø±j·T\T, e÷e÷&ç ∫>∑Tfi¯ófl eT]j·TT nXÀø£ ∫>∑Tfi¯ófl y˚dæ #˚ùdyêfi¯ófl. á |ü#·Ã&çì ÁosêeT qe$T es¡≈£î ‹Hê\ì XÊÁkÕÔ\T #ÓãT‘·THêïsTT. ‘ê´eTwü˜ XÀø£ qsê;Ûwüº eT<ÛäTe÷dü düeTT<䓤e ìu≤$T XÀø£ dü+‘·bÕÔ+ eTeT XÀø£+ dü<ë ≈£îs¡T á eT+Á‘·+ #·<äTe⁄‘·÷ ñ>±~ |ü#·Ã&ç ‹Hê\ì XÊÁkÕÔ\T #Ó|ü⁄ÔHêïsTT. ñ>±~ |ü#·Ã&ç ÄVü‰s¡+˝À ñ+&˚ Wwü<Ûä >∑TD≤ìï, eèø£ådü+s¡ø£åD nedüsêìï, Äj·TTπs«<ëìøÏ ÄVü‰]ìøÏ >∑\ dü+ã+<Ûëìï #Ó|üŒ&Éy˚T ø±ø£ |ü+&ÉT>∑\≈£î, Ä#êsê\≈£î, düeTT∫‘· ÄVü‰sêìøÏ >∑\ dü+ã+<Ûëìï <ë{Ï#Ó|ü⁄Ô+~. ñ>±~

s√Eq ‹H˚ |ü#·Ã&ç˝À ø=‘·Ô ∫+‘·|ü+&ÉT, ˝Ò‘· e÷$T&ç ∫>∑Tfi¯ó fl, nXÀø£ eèø£å+ ∫>∑Tfi¯ófl, ø=‘·Ôu…\¢+, y˚|ü|üP‘·, e÷$T&ç ø±j·TeTTø£ÿ\T, #Ós¡T≈£î eTTø£ÿ\T, J\ø£Ás¡˝≤+{Ï$ ñ|üjÓ÷–+#ê*. á |ü#·Ã&ç XÊØs¡ø£ Äs√>±´ìøÏ ≈£L&Ü m+‘√ ÁX‚wü˜eTì Äj·TTπs«<äXÊÁdüÔ+ ù|s=ÿ+{À+~. á |ü#·Ã&çì U≤∞ bı≥º‘√ rdüT≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT Äs√>±´ìøÏ eT+∫<ä+{≤s¡T.y˚|ü|üP‘· |ü#·Ã&çøÏ XÊÁdüÔ+˝À ì+ã≈£îdüTeT uÛÑø£åD+ nì ù|s¡T+~. dü+e‘·‡s¡eT+‘ê nHês√>∑´+ ˝Ò≈£î+&Ü Vü‰sTT>± ñ+&˚+<äT≈£î á |ü#·Ã&ç ñ|üø£]düTÔ+<äì yÓ’<äT´\T #Óù|Œe÷≥ nsTT‘˚ ˇø£ÿ|üP≥ ‹+fÒH˚ n+‘·|òü*‘·+ edüTÔ+<ë nì ø=+<äs¡+{≤s¡T. ø±˙ á y˚|ü|üP‘· |ü#·Ã&çì ùd$+#·≥+ #Ó’Á‘·X¯óø£¢ bÕ&É´eTì qT+∫ |üP]íeT es¡≈£î ø±˙ ˝Ò<ë ø£˙dü+ ñ>±~ |ü+&ÉT>∑ qT+∫ ‘=$Tà~ s√E\bÕf…ÆHê edü+‘· qesêÁ‘·T\ es¡≈£L nsTTHê ùd$+#ê*. n˝≤ ùd$ùdÔ yê‘·, |æ‘·Ô, X‚¢cÕà\ e\¢ @s¡Œ&˚ <√cÕ\T Vü≤]kÕÔsTT. ø±\Áø£eT+˝À ñ>±~ |ü#·Ã&ç˝À ˝Ò‘· e÷$T&ç ∫>∑Tfi¯ófl nH˚ø£ ∫>∑Tfi¯ófl, Ç˝≤+{Ï e˙ï e÷H˚dæ πøe\+ y˚|ü|üP‘·, u…\¢+ eTTø£ÿ\qT e÷Á‘·y˚T ñ|üjÓ÷–+#·≥+ ø£ì|ædüTÔ+~. ñ>±~ |ü#·Ã&ç ‹qï ‘·s¡Tyê‘· XÊÁdüÔ $~Û>± ñ>±~ |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄≈£îH˚yês¡T |üPs¡í≈£î+uÛÑ ˝Òø£ <Ûäs¡à ≈£î+uÛÑ <ëHêìï #˚düTÔ+{≤s¡T. á <Ûäs¡à ≈£î+uÛÑ <ëq+ e\¢ dü+e‘·‡s¡+ eT+‘ê ø√]q ø=]ø£\T rs¡T‘êj·Tqï~ qeTàø£+. ñ>±~ Á|ükÕ<ä+ ñ>±~ s√Eq <˚e⁄&çøÏ HÓ’y˚<ä´+ ô|≥ºe\dæq Á|ükÕ<ä+˝À eTTK´+>± bÕqø£+, e&É|ü|ü⁄Œ, #√≥T #˚düT≈£î+{≤sTT. ñ>±~‘√ y˚dü$ Äs¡+uÛÑ+ ne⁄‘·T+~ ø£qTø£ y˚dü$ ‘ê|ü+ ‘·≥Tºø√e&ÜìøÏ bÕqø£+ ˝≤+{Ï ˙sêVü‰s¡+ ‹q&É+ nedüsêìï Ç~ >∑Ts¡TÔ #˚düTÔ+~. n˝≤π> e&É|ü|ü⁄Œ ≈£L&Ü e&É |ü|ü⁄Œ˝À yê&˚ ô|düs¡|ü|ü⁄Œ #·\e#˚düTÔ+~ ø£qTø£ y˚dü$˝À ø£*π> nedüú\qT Ç~ ø=+‘· ‘·–ZdüTÔ+~. Ç˝≤+{Ï ÄVü‰sêìï ñ>±~ s√EH˚ ø±ø£ á s¡T‘·Te⁄ yÓTT‘·Ô+ rdüTø√yê\qï dü÷#·q á Ä#ês¡+˝À ì_&ûø£è‘·yÓTÆ ñ+~. ñ>±~øÏ $düq ø£Ás¡\qT |ü+#˚ Ä#ês¡+ ñ+~. Á|üdüTÔ‘· ø±\+˝À ñqï |ü+U≤ ˝≤+{Ï, @d” eT]j·TT msTTsY ≈£L\s¡T ˝≤+{Ï edü‘·T\T ˝Òìø±\+˝À y˚dü$˝À dü+uÛÑ$+#˚ >±* ˝Ò$Tì $düqø£Ásê\T ø=+‘· rs¡TkÕÔsTT. ø£qTø£ á Ä#ês¡+ ñ>±~‘√ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ne⁄‘·T+~. |ü+#ê+>∑ ÁX¯eD+ ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+˝À sê•|òü˝≤\T, Á>∑Vü≤dæú‘·T\T m˝≤ ñHêïjÓ÷ ‘Ó\TdüTø=ì Á>∑Vü≤XÊ+‘·T\ ˝≤+{Ï$ »]|æ+#·Tø=ì düTK+>± ñ+&É{≤ìøÏ |ü+#ê>∑ÁX¯eD≤ìï #˚kÕÔs¡T. |ü+#ê+>∑ ÁX¯D+˝À ‹~∏, yês¡, qø£åÁ‘·, jÓ÷>∑, ø£s¡D |òü*‘êìï ‘Ó\TdüTø√e&É+ <ë«sê >∑+>±kÕïq+ #˚dæq+‘· |ü⁄D≤´ìï bı+<äe#·Ãì ô|<ä›\+{≤s¡T. |üPs¡«ø±\+˝À Ä @&Ü~ |ü+≥\T m˝≤ ñ+&ÉuÀ‘·THêïsTT? @s¡Tyêø£ m˝≤ kÕ>±*? ˝≤+{Ï $wüj·÷\ìï ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ n<√ e÷s¡Z+>±q ñ+&˚~. ì‘·´ e´eVü‰sê\ ø√dü+ áHê&ÉT n+<äs¡÷ Ç+^¢wüß ø±´˝…+&ÉsY nsTTq Á–π>]j·THé ø±´˝… + &É s Y q T ñ|ü j Ó ÷ –dü T Ô e⁄Hêï X¯ó uÛ Ñ ø ±sê´\T, |üPC≤

|ü⁄qkÕÿsê\T, |æ‘·è<˚e‘êsê<Ûäq, e+{Ï $wüj·÷\≈£î e#˚Ã≥|üŒ{Ïø° ª|ü+#ê>∑eTTμqT yê&ÉT‘·T+{≤s¡T. á |ü+#ê+>∑+ ñ>±~‘√ neT˝À¢øÏ e∫Ã, eT∞fl dü+e‘·‡s¡+ ñ>±~ eTT+<äTs√E es¡≈£î neT\T˝À ñ+≥T+~. n≥Te+{Ï |ü+#ê+>∑eTTqT ñ>±~Hê&ÉT $$<Ûä <˚e‘·\‘√ bÕ≥T |üPõ+#ê\ì XÊÁkÕÔ\T #ÓãT‘·THêïsTT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü |ü+#ê+>∑ ÁX¯eD+ ñ>±~ $<ÛäT˝À¢ ˇø£{Ï. áHê&ÉT Á>±e÷\T yÓTT<ä\Tø=ì ô|<ä› ô|<ä› q>∑sê\ es¡≈£î nìï #√≥¢ |ü+#ê+>∑ ÁX¯eD+ ìs¡«Væ≤+#·&É+ #·÷dü÷ÔH˚ ñHêïeTT. ø±>± Á|üdüTÔ‘·+ |ü+#ê>±\T n+<ä]øÏ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ e#êÃsTT. Ç˝≤ |üPs¡«+ \_Û+#˚$ø±<äT. ‘ê{≤≈£î\ MT<ä Áyêj·Tã&˚$ ø£qTø£ |ü+&ç‘·T\ e<ä› e÷Á‘·y˚T ñ+&˚$. ø£qTø£ yês¡T ñ>±~Hê&ÉT dü+e‘·‡s¡ |òü˝≤\qT n+<ä]øÏ ‘Ó*j·TCÒkÕÔs¡T. á $<ÛäeTT>± |ü+#ê+>∑ ÁX¯eD+ Ä#ês¡yÓTÆq≥T¢ |ü+&ç‘·T\ n_ÛÁbÕj·T+. ª|ü+#ê+>∑+μ n+fÒ nsTT<äT n+>∑eTT\T nì ns¡ú+. ‹~Û, yês¡+, qø£åÁ‘·+, jÓ÷>∑+, ø£s¡D+ nH˚$ Ä nsTT<äT n+>±\T. 15 ‹<ÛäT\T, 7yêsê\T, 27 qø£åÁ‘·eTT\T, 27 jÓ÷>∑eTT\T, 11 ø£s¡DeTT\T e⁄HêïsTT. M≥ìï{Ï˙ ‘Ó*ù|<˚ ª|ü+#ê>∑+μ. |ü+#ê+>∑ ÁX¯eD+ #˚dæ düeTj·T+˝À ñ‘·Ôsê_ÛeTTK+>± ≈£Ls¡TÃì |ü+#ê+>∑+ $+fÒ eT+∫<äì |ü+&ç‘·T\ n_ÛÁbÕj·T+. |ü+#ê+>∑ ÁX¯eD+˝À Á|ü<Ûëq+>± Ä dü+e‘·‡s¡ |òü*‘ê\qT $e]kÕÔs¡T. n+fÒ qeHêj·T≈£î\qT ‘Ó\TdüT≈£îì yê]<ë«sê |òü˝≤\qT n+#·Hê y˚kÕÔs¡T. dü+e‘·‡s¡+˝À @@ Á>∑Vü‰\≈£î @@ n~Ûø±s¡+ \_ÛdüTÔ+<√ ‘Ó\TdüT≈£î{≤s¡T. Ä Á>∑Vü‰˝Ò Ä dü+e‘·‡s¡ qe Hêj·T≈£î\T. M]øÏ \_Û+#˚ n~Ûø±sêìï ã{Ϻ Ä dü+e‘·‡s¡ |òü*‘ê\T ñ+{≤sTT. 1.sêE ` #ê+Á<äe÷q dü+e‘·‡s¡ ÁbÕs¡+uÛÑ~q yêsê\øÏ n~Û|ü‹ Ä dü+e‘·‡sêìøÏ sêE. 2.eT+Á‹ ` kÂs¡e÷q dü+e‘·‡s¡ ÁbÕs¡+uÛÑ~q yêsêìøÏ n~Û|ü‹ Ä dü+e‘·‡sêìøÏ sêE. 3.ùdHê~Û|ü‹ ` dü÷s¡T´&ÉT dæ+Vü≤sê•øÏ Á|üy˚•+∫q Hê{Ï yêsêìøÏ n~Û|ü‹ 4.dükÕ´~Û|ü‹ ` dü÷s¡T´&ÉT ø£sêÿ≥ø£ sê•˝ÀìøÏ Á|üy˚•+#˚Hê{Ï yêsêìøÏ n~Û|ü‹. $$<ä ñ>±<äT\T >∑T&ç |ü&Ü« ‘Ó\T>∑Tyê]˝≤H˚ #ê+Á<äe÷Hêìï nqTdü]+#˚ eTsê؃\T ≈£L&Ü ñ>±~ #Ó’Á‘·X¯ó<äΔ bÕ&É´$THê&˚ edüTÔ+~. yê] dü+e‘·‡sê~ì ª>∑T&ç |ü&Ü«μ>± (|ü&Ü« n+fÒ bÕ&É´$T) e´eVü≤]kÕÔs¡T. eTq ñ>±~ |ü#·Ã&ç ˝≤+{Ï<˚ ‘·j·÷s¡T#˚dæ <ëìøÏ n<äq+>± yêeTT #˚]à Äs¡–kÕÔs¡T. ÁãVü≤à<˚e⁄&ÉT Äs√Eq düèwæº Äs¡+_Û+∫q+<äT≈£î >∑Ts¡TÔ>± Äj·Tqù|s¡Tq ÁãVü≤à<Ûä«»+ ì\T|ü⁄‘ês¡T. yÓ<äTs¡T|ü⁄\¢≈£î |ü≥TºeÁdüÔ+ ø£|æŒ, |üP\‘√ n\+ø£]+∫ô|’q yÓ+&ç ˝Ò<ë ø£+#·T bÕÁ‘·\T uÀ]¢kÕÔs¡T. >∑T&ç |ü&Ü«&É s√E á ÁãVü≤à<Ûä«C≤\qT ‘· | ü Œ ìdü ] >± Á|ü‹wæºkÕÔs¡T. |ü⁄‘êÔ+&ÉT

‘·$Tfi¯ó\ ñ>±~ì (‘·$Tfi¯) |ü⁄‘êÔ+&ÉT n+{≤s¡T. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT ‘·$Tfi¯ó\ ñ>±~ ≈£L&Ü ‘Ó\T>∑T yê]˝≤H˚ @Á|æ˝Ÿ˝À e#˚Ã~. &ûm+πø Á|üuÛÑT‘·«+ Bìï Äs¡T´\ |ü+&ÉT>∑>± uÛ≤$+∫ »qe]˝À »]π> dü+Áø±+‹ düeTj·T+˝ÀH˚ ñ>±~ y˚&ÉTø£\T ≈£L&Ü »s¡T|ü⁄ø√yê\ì nôd+;¢˝À #·≥º+ #˚dæ+~. @Á|æ˝Ÿ˝À e#˚à ñ>±~ s√EqT ∫‘·Ô¬s’ ‹s¡THêfiŸ(#Ó’Á‘· ‹s¡THêfi¯ó¢)>± »s¡T|ü⁄ø√yê\ì Á|üø£{Ï+∫+~. Ä #·≥º+ Á|üø±s¡+ Á|üdüTÔ‘·+ ‘·$Tfi¯ó\ ñ>±~ yê] |ü+#ê+>∑+ Á|üø±s¡+ ‘Ó’e÷dü+(»qe])˝À edüTÔ+~. dü+Á|ü<ëj·Tã<ä›+>± e#˚à |ü⁄‘êÔ+&ÉT Hê&ÉT ‘·$Tfi¯ó\T Á|ü‘˚´ø£+>± Ä#·]+#˚ $<ÛäT˝Ò$ ˝Òe⁄. Äs√Eq Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚kÕÔs¡T. qeø±j·T|æ+&ç e+≥\‘√ $+<äT uÛÀ»Hê\T Äs¡–kÕÔs¡T. |ü+#ê+>∑ ÁX¯eD+ e÷Á‘·+ ‘Ó\T>∑Tyê]˝≤>±H˚ ñ+≥T+~. ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ m&É¢ |ü+<ë\T »s¡T>∑T‘êsTT. $wüß eT\j·÷∞\ dü+e‘·‡sê~ì ª$wüßμ>± e´eVü≤]kÕÔs¡T. kÂs¡e÷q+ Á|üø±s¡+ #˚kÕÔs¡T ø±ã{Ϻ Ms¡T ñ>±~ @Á|æ˝Ÿ eT<Ûä´˝ÀH˚ edüTÔ+~. |ü+&ÉT>∑ eTT+<äTs√E sêÁ‹ Ç+{À¢ì eTVæ≤fi¯˝À¢ ô|<ä›ej·TdüTÿsê\T |ü∫Ã_j·T´+, ø=‘·Ô ã≥º\T, ã+>±s¡|ü⁄ |üdüT|ü⁄ eHÓï˝À ñ+&˚ <√düø±j·T\T, ns¡{Ï|üfi¯ó¢, ‘·eT\bÕ≈£î\T, n<ä›+ M≥ìï{Ï˙ ñs¡[ nH˚ ÁbÕ+‘·+˝À ô|{Ϻ |üP»>∑~˝À <˚e⁄&ç <ä>∑Zs¡ ñ+#·T‘ês¡T. yê≥ìï{Ï˙ ñ+∫q bÕÁ‘·qT $wüßø£ì n+{≤s¡T. eTsêï&ÉT Äy˚T eT+<äT˝Ò∫ ej·TdüT\ yêØ>± Ç+{À¢ n+<ä]ï ìÁ<ä˝Ò|æ yê] ø£fi¯ó¢ eT÷dæ Ä bÕÁ‘· <ä>∑Zs¡≈£î rdüTø=∫à n|ü⁄Œ&ÉT ø£fi¯ó¢ ‘Ó#·eeT+{≤s¡T. Äs√E ñ<äj·÷H˚ï ˝Òe>±H˚ eT+>∑fi¯ø£s¡yÓTÆq $wüßø£ìì #·÷ùdÔ n+‘ê X¯óuÛÑy˚T »s¡T>∑T‘·T+<äì qeTàø£+. yÓ’XÊF dæ≈£îÿ\ ø±\e÷q+ Á|üø±s¡+ yÓ’XÊK X¯ó<äΔ bÕ&É´$T yê] dü+e‘·‡sê~. kÂs¡e÷q+ Á|üø±s¡+ Ç~ @{≤ @Á|æ˝Ÿ 13q, eTTô|’ŒX¯Œ¤Äs¡T dü+e‘·‡sê\ø=ø£kÕ] @Á|æ˝Ÿ 14Hê edüTÔ+~. ‘Ó\T>∑Tyê] dü+Áø±+‹ ˝≤>± Ç~ yê]øÏ |ü+≥\ |ü+&ÉT>∑. s¡; |ü+≥ q÷]Œ&ç düeTj·T+. dæs¡T\T bı+π> Ä düeTj·T+˝À dæ≈£îÿ\ eTqdüT\T Äq+<ä+‘√ ì+&çb˛‘êsTT. Ä ñ‘ê‡Vü≤+˝À Ád”Ô|ü⁄s¡Twüß\+‘ê ø£*dæ uÛÑ+Á>±, –<ë› qè‘ê´\T #˚kÕÔs¡T. ø=‘·Ô>± |ü+&çq >√<ÛäTeT\qT |ü{Ϻ+∫ Ä |æ+&ç‘√ s=fÒº\T #˚dæ u…\¢+, HÓsTT´ ø£*|æ Äs¡–kÕÔs¡T. ô|<ä›ô|<ä› eT+≥\T y˚dæ yê{Ï#·T≥÷º Ä&çbÕ&É‘ês¡T. bıjYT˝≤ u…’XÊUŸ u…+>±©j·TT\ q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ yÓ’XÊKe÷dü+‘√ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. yê] ø±\e÷q+ Á|üø±s¡+ #Ó’Á‘·+ @&Ü~˝À ∫e]e÷dü+. yÓ’XÊKX¯ó<äΔ bÕ&É´$THê&ÉT ñ>±~ y˚&ÉTø£\T #˚düT≈£î+{≤s¡T yês¡T. Äs√E ñ<äj·÷H˚ï Ád”Ô |ü⁄s¡Twüß\T dü+Á|ü<ëj·T u…+^© <äTdüTÔ\T <Ûä]+∫ Á|üuÛ≤‘Yù|òØ ù|]≥ q÷‘·q dü+e‘·‡sêìøÏ kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘ês¡T. Ç+{ÏeTT+<äT s¡+>∑Ts¡+>∑T\ eTT>∑TZ\T r]Ã~<äT›‘ês¡T. yê´bÕs¡T\T Äs√Eq bÕ‘· U≤‘ê|ü⁄düÔø±\˙ï+{Ï˙ eT÷ùddæ dü]ø=‘·Ô |ü⁄düÔø±\T ‘Ós¡TkÕÔs¡T. ‘·eT <äTø±D≤ìøÏ e∫Ãq $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î $TsƒêsTT\T |ü+#·T‘ês¡T. @yÓ’Hê eTT+<äTs√CÒ rπsÃkÕÔs¡T. m{Ϻ|ü]dæú‘·T˝À¢q÷ Äs√»+‘ê Äq+<ä+>± ñ+&É&Üìπø Á|üj·T‹ïkÕÔs¡T. ø=‘·Ô yê´bÕsê\T, ø=‘·Ô|üqT\T ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T.

‘Ó

\T>∑Tyê] ÁbÕ+‘·+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq eTTdæ¢+\‘√ b˛sê&çq BÛs¡eì‘· sêDÏ s¡TÁ<äeT <˚$. ø±ø£rj·T e+X¯+˝À ù|sêZ+∫q sêE >∑D|ü‹ <˚e⁄&ÉT ≈£îe÷¬sÔ sêDÏ s¡TÁ<äeT<˚$. s¡TÁ<äeT<˚$ ø±\+˝À ø±ø£rj·T sêE\ bÕ\q Á|ü»\ eTqïq\qT bı+~+~. sêE >∑D|ü‹ <˚e⁄&ÉT @¬ø’ø£ ≈£îe÷¬sÔ s¡TÁ<äe÷+ã. >∑D|ü‹<˚e⁄&çøÏ ≈£îe÷s¡T\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ s¡TÁ<äe÷+ãqT s¡TÁ<ä<˚e>± eTT<äT›>± |æ\T#·T≈£îH˚yê&ÉT. 14 @fi¯¢ ÁbÕj·T+˝ÀH˚ n~Ûø±sêìï #˚|ü{Ϻ+~ sêDÏ s¡TÁ<äeT. ø±ø£rj·T e+X¯+ øÏ+<ä |üì#˚ùd kÕeT+‘·T\T s¡TÁ<äeT<˚$ì sêC≤´ìøÏ sêDÏ>± |ü{≤º_Ûùwø£+ #˚j·T{≤ìï e´‹πsøÏ+#ês¡T. |ü]bÕ\Hê <äø£å‘·˝À H˚s¡Œ] nsTTq sêDÏ s¡TÁ<äeT yê] ndü÷j·TqT nD∫y˚dæ+~. <äøÏåD≤~ì bÕ*+#˚ #√fi¯ó\T, eTsêsƒê ÁbÕ+‘· j·÷<äe⁄\qT düeTs¡Δe+‘·+>± m<äTs=ÿì sêC≤´ìï ø±bÕ&çq jÓ÷<ÛäTsê\T sêDÏ s¡TÁ<äeT. sêDÏ s¡TÁ<äeT 1261 dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç 1296 es¡≈£L <ë<ë|ü⁄ 35 @fi¯¢bÕ≥T ø±ø£rj·T sêC≤´ìï bÕ*+∫+~. bıs¡T>∑T ÁbÕ+‘· sêC≤´\T ø±ø£rj·T sê»´+ô|’ ø£HÓï‹Ô #·÷&É≈£î+&Ü ø£+{ÏøÏ ¬s|üŒ˝≤ ø±bÕ&çq BÛs¡eì‘· sêDÏs¡TÁ<äeT. ‘·+Á&ç >∑D|ü‹ <˚e⁄&çøÏ ˝≤>±H˚ sêDÏ s¡TÁ<äeT <˚$øÏ ø£fi¯\T, kÕVæ≤‘·´+ n+fÒ mq˝Òì ÄdüøÏÔ, @ø±•˝≤ q>∑s¡+>±

|æ*∫ Á|üdüTÔ‘· es¡+>∑˝Ÿ ø√≥qT X¯Á‘·T <äTπs“¤<ä´+>± ì]à+∫+~. ˇ+{Ïsê‹ ø=+&Éô|’ ø√≥ ìsêàD≤ìï ‘·+Á&ç >∑D|ü‹ <˚e⁄&ÉT ÁbÕs¡+_ÛùdÔ <ëìì |üP]Ô #˚dæq |òüTq‘· s¡TÁ<äeT <˚$~. ø±ø£rj·T ø±\+˝À •\Œø£fi¯≈£î Á|ü‘˚´ø£ n+<ë\qT n<˚›˝≤ #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ+~. s¡TÁ<äeT. es¡+>∑˝Ÿ ø√≥ 7 ãTs¡TE\T, ˝À‘Ó’q ø£+<äø±\‘√ ì]à+#ês¡T. es¡+>∑˝Ÿ ø√≥ $d”Ôs¡í+ 32 #·<äs¡|ü⁄ yÓTÆfi¯ó¢. es¡+>∑˝Ÿ ø√≥ |üP]Ô düe÷#ês¡+ Ç|üŒ{Ïes¡≈£L uÛ≤s¡‘· |ü⁄sêedüTÔ XÊK |ü]XÀ<Ûäq\˝À ôd’‘·+ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ sê˝Ò<äT. yêdüTÔ |üs¡+>± es¡+>∑˝Ÿ ø√≥qT $T+∫q~ ˝Ò<äì $<˚o j·÷Á‹≈£î\T ‘·eT Á>∑+<Ûë\˝À $e]+#ês¡T. sêDÏ s¡TÁ<äeT |ü]bÕ\Hê ø±\+˝À eT∫©|ü≥ï+, yÓ÷≥T|ü*¢\T Á|ü<Ûëq HÍø±ÁX¯j·÷\T>± s¡T|ü⁄~<äT›≈£îHêïsTT. n˝≤π> Á|ü»\ nedüsê\‘√ bÕ≥T>±, |ü+≥\ ø√dü+ nH˚ø£ #Ós¡Te⁄\T, ø±\«\T ‘·$«+∫ ø±ø£rj·T sêC≤´ìï düT_Ûø£å+ #˚dæ+~. sêDÏ s¡TÁ<äeT. sêDÏ s¡TÁ<äeT <˚$ kÕàs¡ø£ ø±+dü´ $Á>∑Vü‰ìï es¡+>∑˝Ÿ≈£î düMT|ü+˝Àì b˛#·eTà yÓTÆ<ëHé »+ø£åHé e<ä› @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. es¡+>∑˝Ÿ ø√≥ qT+∫ 8 øÏ.MT. <ä÷s¡+˝À á kÕàs¡ø£ dü÷ú|ü+ ñ+~.


X¯óÁø£yês¡+ e÷]Ã 23, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

6

ø£åj·T yê´~Û ìs¡÷à\qô|’ sê´© >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, e÷]à 22 (düTyês¡íyês¡Ô): >∑÷&É÷s¡T |ü≥ºD+˝À >∑Ts¡T yês¡+ ø£åj·T yê´~Ûì ìs¡÷à\q ø=s¡T‘·÷ yÓ’<ä´ n~Ûø±s¡T\T sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T.|æôV≤#Ydæ &Üø£ºs¡T s¡|òüTTsê$T¬s&ç¶ n<Ûä«s¡´+˝À ø£åj·T yê´~Û yÓ’<äT´&ÉT &Üø£ºs¡T <˚eq+<é, Äs√>∑´ dæã“+~, ø£dü÷sꓤ>±s~Û $<ë´]úì\T bÕ˝§ZHêïs¡T.&Üø£ºs¡T <˚yêq+<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£åj·T yê´~Û ìs¡÷à\qô|’ eT+<äT\T ñ∫‘·+>± n+~kÕÔeTHêïs¡T.Äs¡T HÓ\\ bÕ≥T eT+<äT\T yê&ç‘˚ yê´~Û ìs¡÷à\q ne⁄‘·T+<äHêïs¡T.n˝≤π> á sê´©˝À &ç.|æ. j·THé.z. ÁøÏwüíj·T´, j·T+|æôV≤#YÇz b\¢|üŒ, Hê>∑sêE, fÒøÏïwüHé »>∑BÛ X¯«s¡¬s&ç¶, yÓ’<ä´ dæã“+~ yÓ+ø£fÒwt, sêeTÁøÏwüí ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\≈£î ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ne⁄≈£î e÷]à 22 (düTes¡íyês¡Ô) : ãq>±q|ü˝…¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\≈£î ‘Ó\T>∑T q÷‘·q dü+e ‘·‡s¡ lq+<äqHêeT dü+e‘·‡s¡ X¯óuÛ≤øå±+ø£å\T ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ e÷J myÓTà˝Ò´ #·˝≤¢ sêeT ø£ècÕí¬s&ç¶ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ á ‘Ó\T>∑T q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+˝À Á|ü‹ ˇø£ÿ] J$‘ê\˝À düTK XÊ+‘·T\T yÓ*¢$] j·÷\ì, Á|ü‹ ≈£î≥T+ã+˝À Äq+<ä+ ‘ê+&É $+#ê\ì, Á|ü‹ ˇø£ÿ Á>±eT+ XÊ+‹ kÂuÛ≤>±´ \‘√ e]ú˝≤¢\ì ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\+<ä]˙ uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT Äj·TTÄs√>±´\T, nwüº◊X¯«sê´\ qT Á|ükÕ~+#ê\ì eTqdü÷Œ]Ô>± ø√s¡T≈£î+≥÷ ñ>±~ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïqHêïs¡T.

Á>±eT ◊ø£´ dü+|òüT+ MuÒø°\≈£î

•ø£åD ø±s¡´Áø£eT+ |ü–&Ü´\ e÷]à 22 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+ Á<ä+˝Àì eT+&É\ eTVæ≤fi≤ düe÷K´ q+<äT ãTø˘ ø°|æ+>¥ô|’q eT+&É\+˝Àì Á>±eT ◊ø£´ dü+|òüT+ $_¬ø\≈£î •ø£åD ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ dü+|òüT+ lìyêdüT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÄyéTÄBà jÓ÷#·q u≤+&ÉT¢ ‘·«s¡˝À ¬sqT´e˝Ÿ #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. á ãTø˘ø°|æ+>¥ Áf…Æì+>¥≈£î &çm+õ ÇkÕàsTT˝Ÿ ãTø˘ø°|æ+>¥ Áf…Æì+>¥ Çe«&É+ »]–+~. eT÷&ÉT \T, ø£s¡÷ï\T ◊¬ø|æ &ç$»q˝Ÿ ôdŒwü˝Ÿ n~Ûø±] Á>±eT ◊ø£´ dü+|òü÷\≈£î dü+ã+~+∫q düe÷#ês¡+ yÓTTu…’˝Ÿ˝À n|t&˚{Ÿ #˚j·T&ÉyÓTÆ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À m|æm+ lìyêdüT\T, dædæ\T, |æ&Éã÷¢&ç lìyêdüT\T, Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, yÓ+ø£≥sêeTT&ÉT, ◊_dædæ Hê>∑eTTDÏ, m+m+mdt z_\T Hê>∑X‚wüeTà, eTVü‰\øÏåà, eT+>∑eTà, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


X¯óÁø£yês¡+, e÷]Ã 23, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T Vü≤e÷© eTè‹øÏ dü+‘ê|ü+

>∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, e÷]à 22 (düTyês¡íyês¡Ô): >∑÷&É÷s¡T |ü≥ ºD+˝À Vü≤e÷* eè‹Ô |üì #˚düT Ôqï ‹ø£ÿqï eTè‹ |ü≥¢ >∑Ts¡Tyê s¡+ |ü\Te⁄s¡T dü+‘ê|ü+ ‘Ó*bÕ s¡T.>=&ÉeTT ÇHé#ê]® u≤\sêE, e÷J C…&é|æ{Ïdæ j·T˝Ÿ.yÓ+ø £fÒX¯«s¡T¢, _.dæ.bd”‡ Vü≤e÷©\T ‹ø£ÿqï eTè‘· <˚Vü≤ìï dü+<˚•+ ∫ ≈£î≥T+ã dü+‘ê|ü+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ Ä]úø£ düVü‰j·÷ìï ‹ø£ÿqï ≈£î≥T+u≤ì øÏ eT+ps¡T #˚ôd‡+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTì u≤\sêE ‘Ó*bÕs¡T.

7


8

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

X¯óÁø£yês¡+, 23 e÷]Ã 2012

ø±s√Œπs{¢‘√ BÛ≥T>± uÀ<Ûäq: myÓTà˝Ò´ πøá

{ÖHéyÓ÷&É˝Ÿ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ Áø°&Üø±s¡T\≈£î

ãVüQeT‘·T\ Á|ü<ëq+

&√Hé{ÖHé, e÷]à 22 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ u≤*ø£\ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À »]–q yê]‡ø√‘·‡e y˚&ÉTø£\T >∑Ts¡Tyês¡+ &√Hé ìjÓ÷»ø£ es¡Z my˚Tà˝Ò´ ¬øsTT ø£èwüíeT÷]Ô eTTK´n‹~Û>± Vü≤»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± $<ë´s¡Tú\qT ñ<˚›•+∫ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 1960 pHé 3e ‘˚~q ì]à+#·ã&ç 40 eT+~ $<ë´s¡Tú\‘√ yÓT<ä˝…’q á bÕsƒ¡XÊ\ Á|ükÕúq+, H˚&ÉT düTe÷s¡T 1200 eT+~ $<ë´s¡Tú\T á bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ä´qT nuÛÑ´dæ+#·&É+ m+‘√ >∑s¡«+>± ñ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. >∑‘· 10 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç bÕsƒ¡XÊ\ eT+∫ |ü⁄s√>∑‹ kÕ~Û+#·&ÜìøÏ ñbÕ<Ûë´j·TT\ bÕÁ‘· bÕsƒ¡XÊ\≈£î BÛ≥T>± 2010-11dü+e‘·‡sê\˝À ‘·>∑Z≥T¢>± Á|ü‹ $<ë´]ú $<ä´qT nuÛÑ´dæ+#Ó+<äT≈£î ø°\ø£yÓTÆq<äì n+<äT≈£î ‘·–q $<Ûä+>± 80 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘·qT kÕ~Û+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü dæ<ä›+ ø±yê\Hêïs¡T. H˚{Ï düe÷»+˝À eTq $<ë´s¡Tú\T ≈£L&Ü J$‘·+˝À nqT≈£îqï 10e ‘·s¡>∑‹˝À sêwüºkÕúsTT˝À 4e sê´+≈£îqT e÷‘·èuÛ≤wü ‘Ó\T>∑T‘√ bÕ≥T Væ≤+B, Ä+>∑¢+, ø£s¡÷ï\T bÕ‘·ãkÕº+&ÉT e÷]à 22, düTes¡íyês¡Ô : q>∑s¡+˝Àì kÕúìø£ \øå±´\qT kÕ~Û+#ê\+fÒ n+<äT≈£î ‘·>∑Z≥Tº ø£èwæ kÕ~Û+#·&É+ eT]yê] yÓqTø£ ñqï Ç‘·s¡ uÛ≤wü\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*– ñ+&É&É+ Á|üuÛÑT‘·« {ÖHéyÓ÷&É˝Ÿ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À lsê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ#Í<ä] m&ÉT´πøwüq˝Ÿ #˚j·T&É+ m+‘√ nedüs¡eTHêïs¡T. u≤>± #·~$ ñbÕ<Ûë´j·TT\ ø£èwæ m+‘Ó’q ñ+<äHêïs¡T. m+‘√ nedüs¡+ nHêïs¡T. yê]‡ø√‘·‡e y˚&ÉTø£\ kıôd’{° Ä<ä«s¡´+˝À õ˝≤¢, sêh kÕúsTT yê©u≤˝Ÿ, |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ Áø°&É\˝À ñqï‘· kÕúsTTøÏ sêyê\ì Á>±MTq ÁbÕ+‘ê\˝À u≤*ø£\T nsTTq|üŒ{ÏøÏ nìï s¡ø±\ Ä≥\T, dü+<äs¡“+>± $<ë´]úì\T Á|ü<ä]Ù+∫q qè‘ê´\T, ¬>\Tbı+~q Áø°&Üø±s¡T\qT düHêàì+#˚+<äT≈£î düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #·<äTe⁄qT eT<ä´˝À ì*|æy˚dæ ∫s¡T ÁbÕj·T+˝ÀH˚ bÕ≥\T, yê´düs¡#·q b˛{Ï\˝À eT+&É\ kÕúsTT kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. á #˚XÊs¡T. $yêVü≤\T #˚j·T&É+ <ë«sê yês¡T #ê˝≤ qT+&ç sêhkÕúsTT es¡≈£î |ü≥Tº<ä\ kÕ~Û+#·&É+ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´sê\T, bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT sê$T¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å´‘·q »]–q qwüºb˛‘·THêïs¡ì n˝≤ø±≈£î+&Ü #·<äTe⁄≈£î >=|üŒ<Ûäq+ nHêïs¡T. $<ä´ø√dü+ $<ë´s¡Tú˝ CÀ´‹sêDÏ, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY Hêπ>X¯«s¡ sêe⁄, á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± yÓ’. sêy˚TX¯«s¡¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T. á yÓT<ä{Ï ÁbÕ<ëq´‘· Çyê«\ì $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ düVü≤j·TdüVü≤ø±sê\T n+~+#·&É+˝À m+áz Á|üuÛ≤ø£sY, {ÖHé ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±] dü+<äs¡“+>± Äj·Tq #˚‘·T\ MT<äT>± Áø°&Üø±s¡T\≈£î <äTdüTÔ\T, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. ‘êH˚|ü⁄Œ&ÉT eTT+<äT+{≤qHêïs¡T. nq+‘·s¡+ dü‹wt, j·TT{Ïm|òt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ãVüQeT‘·T\T Á|ü<Ûëq+ #˚XÊs¡T. düe÷y˚XÊìøÏ ñbÕ<Ûë´j·TT˙, #·<äTe⁄≈£îqï yê]øÏ eT+∫ uÛÑ$wü´‘·TÔ ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· n<Ûä´≈£åî\T ø√Á{Ïπø |òüDÏsêCŸ qs¡dæ+VüQ\T, πøX¯ej·T´ >ö&ÉT, ¬øsTT eT~›˝Ò{Ï, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, |æ.z y˚DT, |æÇ{Ï lìyêdüT\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ñ+≥T+<äì Ç+<äT≈£î ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ düVü≤ø±s¡+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üdüTÔ‘· $<ë´ $<Ûëq+˝À ø√Á{Ïπø yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Áø°&Üø±s¡T\≈£î •ø£åD Ç∫Ãq |æÇ{Ï lìyêdüT\TqT |ü\Te⁄s¡T |æ\¢\≈£î m+‘Ó’q ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø±s√Œπs{Ÿ Ä<ÛäTìø£‘· #√≥T #˚düT≈£î+<äì n+<ä≈£î bÕ˝§ZHêïs¡T. ñbÕ<Ûë´j·TT\T n_Ûq+~+#ês¡T. yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... b˛wædüTÔqï n~Ûø±s¡T\ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£îH˚ yês¡T ˝Òs¡ì Á|ü»\T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. >∑‘· 15 s√E\T>± sê|òüTy˚+Á<ä n<Ûä´≈£åî\T bÕ+&ÉTs¡+>∑j·T´ $q‹|üÁ‘·+ <ë«sê ø£˝…ø£ºs¡TqT ø√sês¡T. >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, e÷]à 22 (düTyês¡íyês¡Ô): q>∑sY, sêeT#·+ Á<äq>∑sY, eT+Á‘ê\j·T+ düMTbÕq ñqï Ç{°e\ »]–q $ÄsYz ôd\ø£åHé nuÛÑ´s¡Tú\T Á>∑÷|ü⁄ 2,4 $$<ä ø£eT÷´ìø£ãT˝Ÿ &çdædt ø£+Á{À˝Ÿ ÁbıÁ>±yéT dü÷>∑÷s¡T, uÛÑ÷<ä÷s¡T, ∫\ø£\&√q, e÷<äes¡+, \ø£åà], ñ<√´>±˝À¢ m+|æø£ ø±e&É+ »]–+<äì, Ä U≤∞˝À¢ MÄs√« |üØø£å˝À¢ neT\T ø√dü+ kÕúìø£ yÓ’<ä´ dæã“+~øÏ ns¡Ω‘· kÕ~Û+∫q yÓT]{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ñ<√´>±˝À¢ neø±X¯+ ø£\T¢<˚es¡≈£î+≥, #ÓfÒï|ü*¢, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\˝À ‘ê>∑T˙s¡T ø£*Œ+#ê\ì ø£s¡÷ï\T q>∑sêìøÏ #Ó+~q sê+eT÷]Ô ø£˝…ø£ºs¡TqT >∑s¡Tyês¡+ yês¡T yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\T ˇø£ÿs√E n+<äø£ Á|ü»\T eT+Á‘ê\j·÷ìøÏ #˚s¡T≈£îì ns¡ø=s¡ $T–*q ø√sês¡T. #·Áø±fi¯fl Á>±eT+˝À n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ôb˛düTº md”‡øÏ ]»s¡T« •ø£åD Ç#êÃs¡T. n+≥Tyê´<ÛäT\T ø±ì ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä ˙{Ïì rdüT¬ø[¢ ‘ê>∑T‘·THêïs¡T. nsTT U≤©>± ñ+<äì, |ü~, Ç+≥sY˝À ns¡Ω‘· >∑\ Hê≈£î n+>∑Héyê&û ø±s¡ø±\ »uÛÑT“˝…’q ;|”, düT>∑sY, >∑T+&Ó uÀs¡T¢ ≈£L&Ü düÁø£eT+>± ˙s¡T n+<äø£b˛e&É+‘√ ø±s¡´ø£s¡Ôb˛düTº Ç|æŒ+∫ JeH√bÕ~Û ø£*Œ+#ê \ì |ü‹Ôø=+&É b˛≥T, ø±´q‡sY, |üø£åyê‘·+ »ãT“\ e˝…¢ b{≤ eT+&É\+ #·+<√* Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eTTì\øÏåà ø£˝…ø£ºs¡TqT ø√sês¡T. »s¡T>∑T‘·Tqï eTs¡D≤\˝À 42 XÊ‘·+ rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. eTs¡D≤\T á »ãT“\ e\¢ »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ •ø£åD≈£î Vü‰»¬s’q bHédæ&çdæ|æ õ˝≤¢ n~Ûø±] uÛÑ$wü´‘·TÔqT |üØøÏå+#·Tø√qTHêïs¡Hêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î 17 CÀHé\T πø{≤sTT+#êeT bdt.b+.u≤wü ‘Ó*bÕs¡T.30 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüTô|’ |ü&ɶ yês¡+<äs¡÷ á ø±s¡ø±\ »ãT“\ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ¬s>∑T´\sY $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ Hêïs¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 16 |üØøå± ìs¡« u≤]˝À |ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ ìy˚~ø£\ <ë«sê ‘Ó*dæ+<äHêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... 188, Áô|’y˚≥T $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ 51 Vü≤D πø+Á<ë\qT düeTkÕ´‘·à ø£yÓTÆq $>± |ü]~Û˝À 12,415 eT+~ ¬s>∑T´\sY, |üØøå± ìs¡«Vü≤D πø+Á<ë\T @sêŒ≥T#˚XÊ >∑T]Ô+#êeTHêïs¡T. |üØø£å ù||üs¡T¢ uÛÑÁ< sêÁwüº+˝À bHédæ&çdæ|æ neT\T #·ùd+<äT≈£î 8 õ˝≤¢\qT b+|æø£ #˚dæ+<äì Ç+<äT˝À ø£s¡÷ï\T 1,750 eT+~ Áô|’y˚≥T $<ë´s¡Tú\T, eTHêïs¡T. &ç$»q¢ yêØ>± Ä<√ì ä|üs¡#·&ÜìøÏ 66 k˛ºπsõ bÕsTT+≥¢qT õ˝≤¢ ˇø£≥T+Hêïs¡T.á Áb˛Á>±yéT øÏ+<ä Á|ü‹ Äs√>∑´ ñ|ü πø+Á<ëìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ _|æ πs≥sY, düT>∑sY f…dtº |ü]ø£sê\qT n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·T‘·T+<äHêïs¡T.•ø£åD rdüT≈£îqï ø£s¡÷ï\T &ç$»Hé |ü]~Û˝À 8,900 eT+~ &ç$»Hé˝À ¬s>∑T´\sY 45, Áô|’y˚≥T@ 18, @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Ä|ü Äs√>∑´ ø±s¡´ø£s¡Ô\T kıeTyês¡+ qT+∫ yê],yê] πø+Á<ë\ |ü]~Û˝Àì Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹]– 30 ¬s>∑T´\sY, 2,200 eT+~ Áô|’y˚≥T, &√Hé |ü]~Û˝À ¬s>∑T´\sY 38, Áô|’y˚≥T 10, m≥Te+{Ï neø£‘· eø£\T »s¡T>∑≈£î+&Ü @fi¯fl |ü\¢ô|’ ã&ɶ yê]øÏ |ü]ø£å\T »]|æ yê´~Û Á>±düTú\qT >∑T]Ô+#ê\Hêïs¡T.>∑T]Ô+#·ã&ɶ q+<ë´\ &ç$»Hé |ü]~Û˝À 13,880 ø£s¡÷ï\T |ü]~Û˝À ¬s>∑T´\sY 55, Áô|’y˚≥T |üØøå± ìs¡«Vü≤D ø=s¡≈£î Ä<√ì &ç$»Hé yês¡+<ä]øÏ Á|üuÛÑT‘·«y˚T ñ∫‘·+>± eT+<äT\qT n+~düTÔ+<äHêïs¡T.ø±>± á ø±s¡´Áø£eT+ eT+~ ¬s>∑T´\sY, 2,720 eT+~ Áô|’y˚≥T 14, q+<ë´\ |ü]~Û˝À ¬s>∑T´\sY 50, |ü]~Û˝À 825 eT+~, &√Hé |ü]~Û˝À 70 Ç{Ïe˝Ò b˛\ø£\T¢ |æôV≤#Ydæ˝À neT\T #˚kÕeTì õ˝≤¢˝Àì $T–*q |æôV≤#Ydæ\˝À <äX¯\ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å\≈£î Vü‰»s¡e⁄ ‘·THêïs¡ì Áô|’y˚≥T 9 |üØøå± ìs¡«Vü≤D πø+Á<ë\T 8 eT+~, ø£s¡÷ï\T |ü]~Û˝À 555 eT+~, yê]>± neT\T #˚kÕÔeTHêïs¡T.•ø£åD ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕúìø£ yÓ’<ë´~Ûø±] &Üø£ºs¡T s¡|òüTsê$T¬s&ç¶ ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. düTe÷s¡T 771 ñqï‘· @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. ¬s>∑T´\sY q+<ë´\ |ü]~Û˝À 830 eT+~ ÇHé$ ôV≤˝ŸÔ dü÷|üsYyÓ’»s¡T¢ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, sêeTÁøÏwüí, &ç|æb+z ÁøÏwüíj·T´, Äs√>∑´ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕsƒ¡XÊ\\≈£î #Ó+~q $<ë´s¡Tú\T ‘·eT $<ë´s¡Tú\≈£î 78 |üØø£å CÀHé\T, Áô|’y˚≥T õ˝Ò≥s¡¢qT ìj·T$T+ ∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü&Éπødæq u…&ÉT¢

n_Ûe÷qT\T>± e÷s¡+&ç

Á|üXÊ+‘·‘·‘√ ªô|qTïμ ô|≥º+&ç

uÛ≤wü´+ $<ë´dü+düú˝À¢

|òüTq+>± yÓTT<ä{Ï yê]¸ø√‘·‡e y˚&ÉTø£\T ø£s¡÷ï\T $<ä´ e÷]à 22 : düTes¡íyês¡Ô kÕúìø£ &Üø£ºsY‡ ø±\˙˝Àì uÛ≤wü´+ dü÷ÿ˝Ÿ˝À yÓTT<ä{Ï yê]¸ø√‘·‡e dü+ãsê\T |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± uÛ≤wü´+ $<ë´dü+düú\ sêj·T\d”eT CÀq˝Ÿ Ç+#ê]® nì˝Ÿ≈£îe÷sY Vü‰»s¡j·÷´s¡T. CÀ´‹ Á|ü»«\q #˚dæ, yÓTT<ä{Ï yê]¸ø√‘·‡e dü+<äs¡“+>± πøø˘ ø£{Ÿ#˚dæ ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+< äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ {°#·sY eè‹Ô #ê˝≤ >=|üŒ<äì, Á|ü‹ $<ë´]úì &Üø£ºsY‡ Ç+»˙sY‡,ñqï‘· bÂs¡T\T>± r]Ã~<ä›>∑\ X¯øÏÔ yê]πø e⁄+<äì ø=ì j·÷&Üs¡T. Á|ü‹ $<ë´]úøÏ <˚e⁄&ÉT ˇπøs¡ø£yÓTÆq C≤„Hêìï Ç#êÃ&Éì nsTT‘˚ yêfi¯¢qT ˇ‹Ô&çøÏ >∑T]#˚j·T≈£î+&Ü yêfi¯¢ ÇcÕº\≈£î nqT≈£L\+>± Á|üe]Ôdü÷Ô yê]˝À ñqï HÓ’|ü⁄D≤´ìï yÓ*øÏrdæ yê]ì düe÷C≤ìøÏ ñ|üjÓ÷

>∑|ü&˚˝≤ r]Ã~<ë›\ì ø√sês¡T. dü÷ÿ˝Ÿ Á|æì‡|ü˝Ÿ sê+Á|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á dü÷ÿ˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£e÷\T, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§Zqï b˛{° |üØø£å\T, yês¡T kÕ~Û+∫q $»j·÷\ >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ $<ë´s¡Tú\T #˚dæq kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T n+<ä]˙ n\]+#êsTT. ø±s¡´Áø£eT+˝À *{Ï˝Ÿ #ê+|t‡ Á|æì‡|ü˝Ÿ düT<ÛësêDÏ, $<ë´s¡Tú\T, yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bHéd”&ûd”|”ô|’ yÓ’<ä´ dæã“+~øÏ •ø£åD

ePaper |Suvarna Vartha | Kurnool District Edition | 23-03-2012  

Kurnool, District News, Local News, Online News, Web News, Latest News, Online Paper, News Paper, Telugu, ePaper.

ePaper |Suvarna Vartha | Kurnool District Edition | 23-03-2012  

Kurnool, District News, Local News, Online News, Web News, Latest News, Online Paper, News Paper, Telugu, ePaper.

Advertisement