Page 1

$<äT´‘Y #êØ®\T ô|+#=<äT› ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): $<äT´‘Y #ÛêØ®\ ô|+|ü⁄ Ä˝À#·qqT yÓ+≥H˚ $s¡$T+#·Tø√yê\ì 75 Á|üC≤ dü+|òü÷\T &çe÷+&é #˚XÊsTT. >∑Ts¡Tyês¡+ düT+<äs¡j·T´ ø£fi≤ì\ j·T+˝À 75 Á|üC≤dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À $<äT´‘Y #ÛêØ®\ ô|+|ü⁄ n+X¯+ô|’ sö+&é fÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+ »]–+~. á düe÷y˚X¯+˝À nœ\ uÛ≤s¡‘· ¬s’‘·T ≈£L© dü+|òüT+ C≤rj·T H˚‘· >±<Ó ~yêø£sY, d”|”◊ q>∑s¡H˚‘· düT<Ûëø£sY, e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ sêh H˚‘· yÓ+ø£{Ÿ, ◊<ë« eTVæ≤fi≤ H˚‘· dü«s¡÷bÕsêDÏ, s¡»ø£ dü+|òüT+ H˚‘· ÄX¯j·T´, neTè‘ê mùdº{Ÿ‡ dü+|òüT+ H˚‘· ($T>∑‘ê 2˝À)

X¯óÁø£yês¡+, 30 e÷]Ã 2012

ù|J\T : 8

>√<ëe] »˝≤\..

yÓ÷ø£å+ m|ü&√..! 2013 &çôd+ãsY Hê{ÏøÏ |üP]Ô #˚kÕÔ+ s¡÷.3,800 ø√≥T¢ Ks¡Tà #˚j·TqTqï düsêÿsY Vü≤&√ÿ qT+∫ s¡÷.2y˚\ ø√≥T¢, $T>∑‘ê~ Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ïπø Vü≤&√ÿ s¡÷. yÓsTT´ ø√≥¢ s¡TD+ ã&Ó®{Ÿ˝À s¡÷.400ø√≥T¢ πø{≤sTT+|ü⁄ »\eT+&É* n~Ûø±s¡T\T s¡+>±¬s&ç¶, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡ Á|ü»\ <ëVü‰]Ôì rs¡Ã&ÜìøÏ Ç≥T »\eT+&É* n~Ûø±s¡T\T, n≥T Á|üuÛÑT‘·«+ rÁeyÓTÆq ø£èwæ #˚düTÔ+~. eTTK´+>± q>∑s¡+˝À Ç|üŒ{Ïπø »\eT+&É* Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü‹s√E≈£î 340 m+J&û eT+∫˙{Ïì düs¡|òüsê #˚düTÔ+~. nsTTHê 100 m+J&û\ ˙{Ï ø=s¡‘· ñ+<äì n~Ûø±s¡T˝Ò düŒwüº+ #˚j·T&É+ >∑eTHês¡Ω+. Á|üdüTÔ‘·+ y˚dü$ düMT|æ+∫q+<äTe\q q>∑s¡ •yês¡T Á|ü»\T eT+∫˙{Ï ø√dü+ ø£cÕº\qT nqTuÛÑ$düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ »\eT+&É* n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ >√<ëe] »˝≤\T q>∑sêìøÏ e∫Ãq|ü⁄Œ&˚ ádüeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ \_ÛdüTÔ+<äì yêb˛‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ >√<ëe] »˝≤\qT q>∑sêìøÏ ‘·s¡*+#˚ ÁbÕC…≈£îº m+‘·es¡≈£î |üP]Ô nsTT+~, ã&Ó®{Ÿ, düeTdü´\T ‘·~‘·s¡ $esê\qT >∑T]+∫

düyÓTà ø±˝≤ìøÏ

y˚‘·q+

‘Ó\TdüT≈£î+<ë+. >√<ëe] Á&çøÏ+>¥ yê≥sY düô|’¢ ÁbÕC…≈£îº ù|òdt`1: ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ m\¢+|ü*¢ qT+∫ >√<ëe] »˝≤\qT q>∑sêìøÏ ‘·s¡*+#·&ÜìøÏ »\eT+&É* n~Ûø±s¡T\, Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü{Ϻq ÁbÕC…≈£îº. q>∑s¡ Á|ü»\ eT+∫˙{Ï nedüsê\qT rs¡Ã&ÜìøÏ s¡÷bı+~+∫+~. Bì bı&Ée⁄ 186 øÏ.MT. nsTT‘˚ |òüTq|üPsY es¡≈£î e∫Ãq ‘·sê«‘· Bìï ¬s+&ÉT ]+>¥yÓTq¢ <ë«sê q>∑sêìøÏ ‘·s¡*kÕÔs¡T. M{Ï˝À ($T>∑‘ê 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯ NSÕÿ¨sı Æ™s[ªRΩ©´sLiª][ NRPW≤T∂©´s |qsá™´sogS ˙xmsNRP…”¡xqsWÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. æªΩáLigSfl· ryμ≥R∂©´s N][xqsLi ≠s≠sμ≥R∂ LRiLigSá Dμ][˘gRiVáV 42 L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V xqsÆ™sV¯ ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ ryμ≥R∂©´sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯Õ‹[ FyÕÊ‹©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Dμ][˘gRiVáNRPV xqsÆ™sV¯ NSÕÿ¨sı ALÍjiªRΩ |qsá™´sogS xmsLjigRifl”·xqsWÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. μk∂¨sª][ æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s Dμ][˘gRiVáNRPV xqsLki*xqsV ˙¤À¡[N`P xqs™´sVxqs˘ ºdΩLjiF°ªRΩVLiμj∂. μyμyxmso 42 L][«¡ŸÃ¡V xqsÆ™sV¯ ¬ø¡[zqs©´s ≠dsLjiNTP xqsÆ™sV¯ NSLRifl·LigS ˙xmsÆ™sWxtsQ©˝´sV ªRΩμj∂ªRΩLRi ≠sxtsQ∏R∂WáՋ[ B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VLRi∏R∂W˘LiVV. μy¨s\|ms Fs©±s.—¡.Já xqsLixmnsV ¤«¡Fszqs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Liª][ øR¡LRiËáV «¡LjigSLiVV.A øR¡LRiËáՋ[ @LigkiNRPLjiLi¿¡©´s xmsáV @LiaSá\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li DªRΩÚLRiV*áV B™´s*≤R∂LiÕ‹[ «ÿxms˘Li ¬ø¡[xqsVÚ©´sıμR∂¨s B…‘¡c™´sá Dμ][˘gRi xqsLixmnsVLi ≠s™´sVLji+xqsWÚ ™´sr°ÚLiμj∂. C Æ©s[xmsμR∂˘LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li æªΩáLigSfl· Fs©±s.—¡.Já xqsÆ™sV¯ NSÕÿ¨sı ALÍjiªRΩ |qsá™´sogS ($T>∑‘ê 2˝À)

u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{Ÿ≈£î πswüHé ≈£L|üqT¢ #·s¡àø±s¡T\ dü+πøåeT+ |ü≥º<ë! @&Ü~ >∑&ÉTdüTÔHêï |ü+|æD° ø±˝Ò<äT n+>∑&ç˝À j·T<∏˚#·Ã¤>± neTàø±\T kıeTTà #˚düT≈£î+≥Tqï n~Ûø±s¡T\T Çã“+<äT˝À¢ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): >∑&É∫q @&Ü~ |òæÁãe]˝À »]–q s¡#·Ãã+&É`1 ≈£L|üqT¢ >∑‘· @&Ü~ &çôd+ãs¡T 2012 es¡≈£î ≈£L&Ü |ü+#·&É+ |üP]Ôø±˝Ò<äT. 89 y˚\ eT+~øÏ Çyê«\ì düsêÿs¡T ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêï... #ê˝≤ dü]ÿfi¯¢˝À Ç|üŒ{Ïø° y˚\˝À¢ ≈£L|üqT¢ $T–˝≤sTT. \_›<ës¡T\ ∫s¡THêe÷\T <=s¡ø£&É+ ˝Ò<ä+≥÷... dü]ÿ˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T ≈£L|üq¢qT ‘·eT e<˚› ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ Áø£eT+>± á ≈£L|üqT¢ n+>∑&çøÏ #˚s¡T≈£îHêïsTT. |ü\Te⁄s¡T n~Ûø±s¡T\T @ø£+>± á ≈£L|üq¢qT ny˚TàdüT≈£îqï≥T¢ Äs√|üD\THêïsTT. ‘êC≤>± bÕ‘·ãd”Ô˝Àì dü]ÿ˝Ÿ`2 ø±sê´\j·÷ìøÏ #Ó+~q ≈£L|üqT¢ neTàø±˝À¢ ø=ìï+{Ïì ùdø£]+∫ H˚s¡T>± sêÁwüº bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊK ø£$TwüqsY≈£î n+~+#ês¡T. B+‘√ Äj·Tq yê{Ïì #·÷dæ

*&éø±´|t≈£î ì<ÛäT\ eT+ps¡T˝À $|òü\+ ≈£î+≥T|ü&ÉT‘·Tqï n_Ûeè~Δ Ä<äTø√yê\ì düsêÿsY≈£î $q‹

ˇø£ÿkÕ]>± nyêø£ÿj·÷´s¡T. yÓ+≥H˚ á e´eVü‰s¡+ô|’ $#ês¡D »s¡bÕ\ì d”Äs√« #·Áø£e]ÔøÏ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. dü]ÿ˝Ÿ`2 @mdty√>± $<ÛäT˝À¢ ñqï yÓ+ø£≥sê$T¬s&ç¶ì $<ÛäT˝À¢+∫ ‘·|æŒ+∫ $#ês¡D yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. nsTT‘˚ Ç{°e˝Ò Äj·Tq bÕ‘·ãd”Ô˝Àì dü]ÿ˝Ÿ`2≈£î ã~© nj·÷´s¡T. Äj·Tq≈£î nø£ÿ&ç |ü]dæú‘·T\T ‘Ó*j·Tø£b˛e&É+ Ädüsê>± rdüT≈£îì nø£ÿ&É bÕ‘·T≈£îb˛sTTqyês¡T á neTàø±\≈£î ‘Ós¡ rXÊsê..? ˝Òø£ Äj·Tq Á|üy˚Tj·T+ ≈£L&Ü ñ+<ë.? nH˚ ø√D+˝À ($T>∑‘ê 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): #·s¡àø±s¡T\ n_Ûeè~ΔøÏ ô|<ä›|”≥ y˚kÕÔ+. e÷~ dü+πøåeT s¡+>∑ Á|üuÛÑT‘·«+μ nì ì‘·´+ ˙‘·T\T e*¢düTÔqï ø±+Á¬>dt düsêÿsY Ä#·s¡D˝À n+<äT≈£î _Ûqï+>± e´eVü≤]k˛Ô+~. ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À #·s¡àø±s¡T\ n_Ûeè~Δ |üP]Ô>± ≈£î+≥T|ü&ç+~. yê]øÏ πø{≤sTT+ #ê*‡q ì<ÛäT\˝À $eø£å, #·s¡àX¯ó~Δ ø±sêà>±sê\ n_Ûeè~›˝À $eø£å, yê]øÏ Ä]úø£ ‘√&ÜŒ≥Tq+~+ #·&É+˝À $eø£å Ç˝≤ #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥T b˛‘˚ <ä[‘·T\ $wüj·T+˝À ªn+<äT ˝Ò<äT Ç+<äT˝Ò<äT m+<Ó+<äT yÓ‹øÏHê

$eø£åμ nqï≥T¢>± ñ+~ <ä[‘·T\ |ü]dæú‹. kÕ«‘·+ Á‘·+ e∫à 60 @fi¯ófl <ë{Ï+ ~. nsTTHê #·s¡àø±s¡T\ n_Ûeè~Δ e÷Á‘·+ 60 @fi¯¢Hê{Ï |ü]dæú‘·T\H˚ ‘·\|æ düTÔHêïsTT. sêÁwüº+˝À düTe÷s¡T 15 \ø£å\≈£î ô|’>± #·s¡àø±s¡ eè‹Ôô|’ Ä<ës¡|ü&ç J$düTÔ Hêïs¡T. sêÁwüº sê»<ëì nsTTq ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+˝Àq÷ y˚˝≤~ eT+~ á eè‹Ôì qeTTà≈£îì J$düTÔ Hêïs¡T. ø±˙ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #·s¡àø±s¡T\ n_Ûeè~Δ |ü≥¢ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äΔ ˝Òø£b˛e&É+

XÀ#·˙j·T+. eTT&ç düs¡T≈£î (‘√fi¯ó fl)qT n_Ûeè~Δ #˚dæ yê{Ïì edüTÔe⁄\ s¡÷|ü+˝ÀøÏ e÷s¡Ã&É+˝À bÕ\≈£î\T |üP]Ô>± ìs¡¢ø£å´+ #˚düTÔHêïs¡T. |òü*‘·+>± #·s¡àø±s¡T\≈£î ñbÕ~Û <=s¡ø£ø£ ($T>∑‘ê 2˝À)


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

(yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT)

u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{Ÿ≈£î πswüHé ≈£L|üqT¢

sêÁwüº+˝ÀH˚ #·s¡à n_Ûeè~Δ |ü]ÁX¯eT\qT @sêŒ≥T #˚dæ #·s¡àø±s¡T\≈£î ñbÕ~Û ø£*Œ+#ê\ì #·s¡àø±s¡T\T nH˚ø£ dü+e‘·‡sê\T>± Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $qï$+#·T≈£î+≥THêïs¡T. Bì |òü*‘·+>± >∑‘· Á|üuÛÑT‘·«+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ #·s¡àø±s¡T\ n_Ûeè~Δ dü+düú(©&éø±´|t)qT @sêŒ≥T #˚dæ+~. *&éø±´|t <ë«sê #·s¡àø±s¡T\ ñbÕ~Û ø£\Œq≈£î nedüs¡yÓTÆq eT÷\<ÛäHêìï düeT≈£Ls¡TÑ·T+~. #·s¡àø±s¡T\≈£î eè‹Ô HÓ’|ü⁄D´+‘√bÕ≥T Ä‘·à$XÊ«kÕìï ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î, yê] Á|üjÓ÷»Hê\T |ü]s¡øÏå+#˚+<äT≈£î >±qT dü+düú m+‘√ ø£èwæ #˚düTÔ+<äì Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘·+˝À Á|üø£{Ï+∫+~. Á>±e÷˝À¢ #·s¡à+ X¯ó~Δ #˚j·T&É+ ø£˝Òãsê\qT ˇø£ #√≥T≈£î #˚s¡Ã≥+ ø√dü+ $T˙ ˝…<äsY bÕs¡Tÿ\T @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. ìs¡Tù|<ä˝…’q #·s¡àø±s¡T\ n_Ûeè~ΔøÏ 23 õ˝≤¢˝À¢ 1083 eT+&É˝≤˝À¢ 72 ∫qï bÕs¡Tÿ\T, 16 eT<Ûä´‘·s¡Vü‰ bÕs¡Tÿ\T, 6 uÛ≤Ø Ç+&ÉÁd”ºj·T˝Ÿ bÕs¡Tÿ\qT HÓ\ø=˝≤Œ\ì dü+ø£*Œ+#ês¡T. bÕ\≈£î\ dü+ø£\Œ+ u≤>±H˚ ñ+~. ø±˙ Ä#·s¡D e÷Á‘·+ n+<äT≈£î nqT>∑TD+>± ˝Òø£b˛e&É+ u≤<Ûëø£s¡eTì #·s¡àø±s¡T\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î dü¬s’q #·s¡à X¯ó~Δ(ÁbÕôddæ+>¥) j·T÷ì≥T¢ ˝Òø£b˛e&É+‘√ 35XÊ‘·+ eTT&çdüs¡T≈£î Ç‘·s¡ sêÁcÕº\≈£î ‘·s¡*b˛‘·T+<äì Á|üuÛÑT‘·« ô|<ä›˝Ò #Ó|üŒ&É+ $&É÷¶s¡+>± ñ+~. *&é ø±´|t @sêŒ≥T jÓTTø£ÿ \øå±´ìï Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ+~. πø{≤sTT+∫q ì<ÛäT\‘√ |ü]ÁX¯eTqT n_Ûeè~ú #˚j·T≈£î+&Ü |üP]Ô ìs¡¢øå±´ìï Á|ü<ä]Ùk˛Ô+~. *&é ø±´|t qcÕº˝À¢ ñ+~ ø±ã{Ϻ dü+düúH˚ m‘˚Ôj·÷\ì Ä˝À#·q\T #˚düTÔqï≥T¢>± ø£ì|æk˛Ô+~. \ø£å˝≤~ eT+~ #·s¡àø±s¡T\ ñbÕ~Û neø±XÊ\qT <Óã“rùd Ç˝≤+{Ï #·s¡´\qT #·s¡àø±s¡T\+<äs¡÷ ìs¡dædüTÔHêïs¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ Ä+<√fi¯q≈£î dæ<ä›eT+≥THêïs¡T.

$#ês¡D yÓTT<ä˝…’+~. nsTT‘˚ bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊK ø£$TwüqsY≈£î #˚‹øÏ ø=ìï ≈£L|üqT¢ e÷Á‘·y˚T n+<ësTT. Çø£ Ç˝≤+{Ï ≈£L|üqT¢ mìï n+>∑{À¢ neTàø±\T »]>±j·÷H˚~ n+‘·Tã≥ºì $wüj·T+. á e´eVü‰s¡+ yÓqø£ dü]ÿ˝Ÿ ÇHéôdŒø£ºsY, πswüHé &û\s¡T¢ m+‘· es¡≈£î u≤<ÛäT´\T? nH˚ ø√D+˝À ≈£L&Ü n~Ûø±s¡T\T |ü]o*düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ |ü\Te⁄s¡T &û\s¡¢ Á|üy˚Tj·T+ ñ+≥T+<äì bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊK ø°\ø£ n~Ûø±] ˇø£s¡T ‘Ó*bÕs¡T. yêdüÔe+>± ˇø√ÿ ≈£L|üHé ø=+‘· yÓTT‘êÔìøÏ n$Tàq+‘· e÷Á‘êq bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊK dæã“+~øÏ ô|<ä›>± Ä<ëj·T+ \_Û+#·<äT. ø±˙ Ä ≈£L|üq¢qT &û\sY Á|üy˚Tj·T+‘√ n$Tà‘˚H˚ Á|ü‹ HÓ˝≤ e#˚à düs¡≈£î\T, ø£MTwüHé s¡÷|ü+˝À &û\s¡¢≈£î n+<˚ yÓTT‘êÔ\T...e+{Ï Á|üjÓ÷»Hê\T ñ+{≤j·Tì ñqï‘· kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T Ä˝À∫düTÔHêïs¡T. dü]>±Z n<˚ ø√D+˝À $#ês¡D yÓTT<ä˝…’+~. nìï dü]ÿfi¯¢ ]ø±s¡T¶\ kÕ«BÛq+... r>∑˝≤–‘˚ &=+ø£ ø£~*+~... nH˚ ø√D+˝À õ˝≤¢˝À $#ês¡D yÓTT<ä˝…’+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 9 dü]ÿfi¯¢˝Àì πswüHé ≈£L|üqT¢ |ü+|æD° ]ø±s¡T¶*ï d”Äs√« kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+. dü]ÿ˝Ÿ`2˝À »]–q ≈£L|üq¢ neTàø±\T Ç‘·s¡ dü]ÿfi¯¢˝À ≈£L&Ü »]– ñ+&Ée#·Ãì nqTe÷Hê\T e´ø£Ô+ ne⁄‘·THêïsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À Ç˝≤+{Ï Äs√|üD\T eùdÔ.. $#ês¡D≈£î eTT+<˚ dü]ÿ˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T ]ø±s¡T¶*ï ‘ês¡Te÷s¡T #˚ùd neø±X¯+ ñqï+<äTq bÂs¡düs¡|òüsê\ XÊK d”Äs√« #·Áø£e]Ô õ˝≤¢˝Àì nìï dü]ÿ˝Ÿ @mdty√*ï |æ*|æ+∫ yê] ]õwüºs¡¢qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚ ≈£L|üqT¢ n+<äì yês¡T ‘·eT ≈£L|üHé neTTà≈£îHêïsê? nì ‘Ó\TdüTø√yê\qT≈£î+fÒ? sê‘· |üPs¡«ø£+>± |òæsê´<äT\T n+~‘˚ ñqï‘· xmsLjigRifl”·xqsWÚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li DªRΩÚLRiV*áV B¿¡ËLiμj∂. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨sLÒRi∏R∂VLiª][ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T yê] ≈£L|üq¢ô|’ $#ês¡D #˚kÕÔs¡ì düe÷#ês¡+. æªΩáLigSfl· Fs¨dÌsJáV, Dμ][˘gRi xqsLixmnsWáV x§¶¶¶L<RiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLiVV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨sLÒRi∏R∂W¨sı …‘¡AL`iFs£qs ™´sLÊSáV NRPW≤y A•¶¶¶*¨sLiøyLiVV.

düyÓTà ø±˝≤ìøÏ y˚‘·q+

#·s¡àø±s¡T\ dü+πøåeT+ |ü≥º<ë! #Ó|ü\T ≈£î≥Tº≈£î+≥÷ <äj·T˙j·T J$‘ê\qT >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. n+<äTe\¢ #·s¡àø±s¡T\ |æ\¢\T ñqï‘· #·<äTe⁄\T #·~$Hê ‘·eT yês¡dü‘·« eè‹Ô nsTTq #Ó|ü⁄Œ\T ≈£îfÒº |üìøÏ ÁbÕ<ëq´‘· ÇdüTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ dü¬s’q Áb˛‘ê‡Vü≤+ Ç∫à ©&é ø±´|t <ë«sê yê]øÏ düVü≤ø£]ùdÔ yês¡T Ä]úø£+>± n_Ûeè~Δ #Ó+<ä&ÜìøÏ neø±X¯+ ñ+≥T+~. ø±˙ Á|üuÛÑT‘·«+ n+‘·|üì #˚j·T&ÜìøÏ düVü≤ø£]düTÔ+<ë? #˚j·T<äT. m+<äTø£+fÒ <ä[‘·T\T n_Ûeè~Δ nsTT‘˚ |ü]dæú‹ eTs√ s¡ø£+>± ñ+≥T+<äì $wüj·T+ ‘Ó*j·Tq+‘· ne÷j·Tø£ bÕ\≈£î\T ø±<äT düTe÷! sêÁwüº+˝À |ü⁄wüÿ\+>± \_ÛdüTÔqï eTT&çdüs¡T≈£î ‘√fi¯ófl. |üø£ÿ sêÁwüºyÓTÆq ‘·$Tfi¯Hê&ÉT≈£î 35 XÊ‘·+ eTT&çdüs¡T≈£î ‘·s¡* b˛‘·T+~. á |ü]dæú‘·T˝À¢

X¯óÁø£yês¡+ 30, e÷]Ã 2012

;CÒ|” Ä<Ûä«s¡´+˝À 48 >∑+≥\ Bø£å y˚T&ÉÃ˝Ÿ, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì |ü\T Á>±e÷˝À¢ HÓ\ø=qï düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ;C…|” Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯óÁø£yês¡+ qT+∫ 48 >∑+≥\ ]˝ÒìsêVü‰s¡ Bø£å #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ ÄbÕغ õ˝≤¢ ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ düuÛÑT´\T Á|üuÛ≤ø£sY ‘Ó*bÕs¡T. |ü≥ºD πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì Á>±e÷˝À¢ düeTdü´\‘√ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêï Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. Á>±e÷˝À¢ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îsêe&ÜìøÏ Bø£å #˚|ü{≤º\ì bÕغ ìs¡ísTT+∫+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. eT+&ÉT‘·Tqï m+&É\‘√ ˙{Ï düeTdü´ ô|s¡T>∑T‘·T+&É+‘√ Á|ü»\T n˝≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. n˝≤π> bÕ]X¯ó<ä›´+ ˝À|æ+∫ s√>±\u≤]q |ü&˚ Á|üe÷<ä+ ñHêï n~Ûø±s¡T\T m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüTø√˝Ò<äì Á|üuÛ≤ø£sY ‘Ó*bÕs¡T. |ü≥ºD+˝Àì #Óø˘b˛düTº düMT|ü+˝À ì]àdüTÔqï ùdº&çj·T+ |üqT\T y˚>∑e+‘·+>± »]|æ+#·&É+˝À n~Ûø±s¡T\T $|òü\eTj·÷´s¡ì $eT]Ù+#ês¡T. n~Ûø±s¡T\T ø£*Œ+#·Tø=ì ùdº&çj·T+ |üqT\T y˚>∑e+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n˝≤π> bÕ]ÁXÊ$Tø£ yê&É˝À ãkÕº|t ÁbÕ+‘·+˝À M~ÛBbÕ\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ sêÁ‹|üP≥ $<ÛäT\T eTT–+#·T≈£îì yÓfi‚¢ eTVæ≤fi¯\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Çø£ÿ&É M~ÛBbÕ\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì mìïkÕs¡T¢ n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚dæHê |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. |ü≥ºD+˝À ≈£L*Ãy˚dæq |üX¯óe⁄\ ÄdüŒÁ‹ düú\+˝À q÷‘·q ÄdüŒÁ‹ ì]à+#·&É+˝À n~Ûø±s¡T\T $|òü\eTj·÷´s¡ì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·&É+˝À n~Ûø±s¡T\T nqTdü]düTÔqï ìs¡¢ø£å´ <Û√s¡DÏ m+&É>∑{≤ºs¡T. düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+˝À n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å<√s¡DÏ M&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. H˚{Ï qT+∫ »]π> Bø£å˝À bÕغ ÁX‚DT\T bÕ˝§Z+{≤j·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. düe÷y˚X¯+˝À bÕغ |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî&ÉT q]‡+>∑sêe⁄,|ü≥ºD $yÓ÷#·q n<Ûä´≈£åî&ÉT <äX¯s¡‘Y, bÕغ eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<äT´‘Y #êØ®\T ô|+#=<äT›

áy√ô|’ y˚≥T

yÓ+ø£Á{≤eTT\T ‘·~‘·s¡ Á|üC≤ dü+|òü÷\ H˚‘·\T bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yÓ+ø£{Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« $<äT´‘Y #ê]®\qT ô|+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+fÒ ‘·–q eT÷\´+ #Ó*¢+#·Tø√ø£ ‘·|üŒ<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ç+‘·≈£î eTT+<äT Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+∫q ‘·sê«‘· ñ<ä´e÷\T #˚ùdÔ, ákÕ] ô|+#·ø£eTT+<˚ ñ<ä´e÷\T #˚j·÷*‡ edüTÔ+<äHêïs¡T. ¬s>∑T´˝Ò≥Ø n<Ûë]{°ì ø£$TwüHéqT n&ɶ+ ô|≥Tº≈£îì $<äT´‘Y #ÛêØ®\ ô|+|ü⁄q≈£î ≈£îÁ≥ #˚j·T&É+ düeT+»dü+ ø±<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Áô|’y˚≥T ø£+ô|˙\≈£î ˝≤uÛÑ+ #˚≈£LπsÃ+<äTπø ô|+|ü⁄ Ä˝À#·q #˚k˛Ô+<äì ~yêø£sY nHêïs¡T. øÏs¡DY eT+Á‹ es¡Z+ sêJHêe÷ #˚j·÷\ì yÓ+ø£Á{≤eTT\T nHêïs¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): Á>±eT |ü+#êj·Tr ì<ÛäT\qT ø±+Á{≤ø£s¡¢≈£î #Ó*¢+#˚ yÓTT‘êÔìø£+fÒ n~Ûø£ ì<ÛäT\qT πø{≤sTTdüTÔ ]ø±s¡T¶˝À #·÷|æ+∫q+<äT≈£î y˚T&ÉÃ˝Ÿ áy√ qs¡Vü≤]ô|’ y˚≥T |ü&ç+~. ãT<Ûäyês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ Á>±eT |ü+#êj·Tr áy√ qs¡Vü≤]ì düô|Œ+&é #˚düTÔqï≥T¢ ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î &û|”y√ ø±sê´\j·T+ qT+∫ Ä<˚XÊ\T C≤Ø e#êÃsTT. y˚T&ÉÃ˝Ÿ m+|”&ûy√ ø±sê´\j·÷ìøÏ &û|”y√ ø±sê´\j·T+ qT+∫ Äs¡¶sY e∫Ã+~. áy√ÄضøÏ CÀ´‹øÏ n<äq|ü⁄ u≤<Ûä´‘·\T: y˚T&ÉÃ˝Ÿ áy√>± n<äq|ü⁄ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤º\ì áy√Äض CÀ´‹øÏ kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ øÏ#Óïqï>±] \øå±à¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡ì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T.

>√<ëe] »˝≤\.. yÓ÷ø£å+ m|ü&√..! MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï »\eT+&É* ÁbÕC…ø˘º‡ &Ó’¬sø£ºsY m+. dü‘·´Hêsêj·TD (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) ˇø=ÿø£ÿ ]+¬>yÓTHé bı&Ée⁄ 30 øÏ.MT. nsTT‘˚ á¬s+&ÉT ]+>¥yÓTq¢ bı&Ée⁄ ø£*|æ‘˚ <ë<ë|ü⁄ 242 øÏ.MT\ es¡≈£î ô|’|t˝…’Hé e´edüú <ë«sê >√<ëe] »˝≤\qT q>∑sêìøÏ rdüTø£sêe&ÜìøÏ »\eT+&É* n~Ûø±s¡T\T, Á|üuÛÑT‘·«+ ø£èwæ #˚düTÔ+~.nsTT‘˚ ô|’q ù|s=ÿqï 186 øÏ.MT ô|’|t˝…’q¢ e´edüúqT rdüTø£sêe&ÜìøÏ »\eT+&É* Ç+»˙]+>¥ $uÛ≤>∑+ yês¡T eT÷&ÉT bÕ´πøJ\T>± $uÛÑõ+#ês¡T. Ç+<äT˝À bÕ´πøCŸ`1 m\¢+|ü*¢ qT+∫ ÇHéfÒø˘ #êq˝Ÿ <ë«sê <ë<ë|ü⁄ 53 øÏ.MT\ es¡≈£î eT>∑T›eT÷àsY(eT÷sYàsY) es¡≈£î ô|’|t˝…’q e´edüú <ë«sê (sê yê≥sY |ü+|æ+>¥) düs¡|òüsê #˚kÕÔs¡T. Çø£ÿ&É 735 m+m˝Ÿ&û yê≥sY Á{°{ŸyÓT+{Ÿ bÕ¢+{Ÿ (&Éã÷¢{°|”) @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ø°¢j·TsY yê≥sY ]»sê«j·TsY 80 m+.m˝Ÿ ø£*–q <ëìï ì]àdüTÔHêïs¡T. Ç+ø± ø°¢j·TsY yê≥sY |ü+|æ+>¥ bÕ¢+{Ÿ |üP]Ô#˚ùd <äX¯˝À ñ+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. eT÷s¡÷àsY qT+∫ eTs√ 48 øÏ.MT eT˝≤¢s¡+, Çø£ÿ&É qT+∫ eTs√ 27 øÏ.MT\T ø=+&ÜbÕø£ <ä>∑Zs¡øÏ ô|’|t˝…’Hé e´edüúì @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á¬s+&ç+{Ïì bÕ´πøJ`2 øÏ+<ä #˚|ü{Ϻ |üqT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. eT˝≤¢s¡+ <ä>∑Zs¡ 8+ m+.m˝Ÿ ø°¢j·TsY yê≥sY bÕ¢+{ŸqT, ø°¢j·TsY yê≥sY

|ü+|æ+>¥ bÕ¢+{Ÿ`2 |üP]Ô #˚ùd <äX¯˝À ñHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝À ñqï ø=+&ÜbÕø£ <ä>∑Zs¡ 80.m+.m˝Ÿ eT+∫˙{Ïì ì\« ñ+#˚ ø°¢j·TsY yê≥sY ]»sê«j·TsY(d”&Éã÷¢´ÄsY)qT #˚|üfÒº <äX¯˝À ñHêïs¡T. ø=+&ÜbÕø£ qT+∫ 53 øÏ.MT\ bı&Ée⁄ ô|’|t˝…’q¢ e´edüú <ë«sê |òüTq|üPsY es¡≈£î >√<ëe] »˝≤\qT rdüTø£ekÕÔs¡T. |òüTq|üPsY <ä>∑Zs¡H˚ 150 m+.m˝Ÿ ¬øbÕdæ{° ø£*–q e÷düºsY u≤´˝…ì‡+>¥ ]»sê«j·TsYqT |üP]Ô #˚ùd <äX¯˝À ñHêïs¡T. Çø£ÿ&É qT+∫ ]+>¥yÓTHé`1, ]+>¥yÓTHé`2 <ë«sê q>∑sêìøÏ >√<ëe] eT+∫˙{Ï »˝≤\qT n+~+#·&ÜìøÏ n~Ûø±s¡T\T rÁe ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡T. ]+>¥yÓTHé`1 <ë<ë|ü⁄ 30.øÏMT\T ñ+&ç, q>∑sêìøÏ e#˚à dæ+>∑÷s¡T eT+∫˙{Ï »˝≤\ ô|’|t˝…’Hé e´edüú≈£î nqTdü+<Ûëq+ #˚kÕÔs¡T. n<˚ $<Ûä+>± ]+>¥yÓTHé`2 dædüº+ <ë«sê n˝≤«˝Ÿ qT+∫ ôd’ìø˘|üP] es¡≈£î e#˚à ø£ècÕí eT+∫˙{Ï ô|’|t˝…’Hé e´edüú≈£î nqTdü+<Ûëq+ #˚dæ, q>∑s¡ Á|ü»\≈£î >√<ëe] eT+∫˙{Ï »˝≤\qT n+~kÕÔeTì »\eT+&É* n~Ûø±s¡T\T #Ó|ü⁄Œø=düTÔHêïs¡T. ÁbÕC…≈£îº≈£î nj˚T´ Ks¡TÃ: >√<ëe] eT+∫˙{Ï »˝≤\qT q>∑sêìøÏ n+~+#·&ÜìøÏ ÁbÕC…≈£îº Ks¡Tà yÓTT‘·Ô+ s¡÷.3,800 ø√≥T¢ nedüs¡eTe⁄‘·T+<äì Á|üuÛÑT‘·«+, »\eT+&É* n~Ûø±s¡T\T n+#·Hê y˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Vü≤&√ÿ s¡÷.1000 ø√≥T¢, Á|üuÛÑT‘·« ã&Ó®{Ÿ øÏ+<ä >√<ëe] ù|òdt`1 ÁbÕC…≈£îº nj˚T´ e´j·÷ìï s¡÷.400 ø√≥T¢ πø{≤sTT+∫+~. B+‘√ Ç|üŒ{Ïπø áÁbÕC…≈£îº ø√dü+ s¡÷.1400 ø√≥¢qT Ks¡Tà #˚düTÔHêïs¡T. Ç+ø± Vü≤&√ÿ ≈£L&Ü eTs√ s¡÷.yÓsTT´ ø√≥¢qT Çe«&ÜìøÏ eTT+<äTø=∫Ã+<äì, 2013 ã&Ó®{Ÿ˝À \Á|üuÛÑT‘·«+ eTs√e÷s¡T eT]ìï ì<ÛäT\qT düeT≈£Ls¡TdüTÔ+<äì »\eT+&É* n~Ûø±s¡T\T Be÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ bÕ´πøJ`1 øÏ+<ä #˚|üfÒº |üqT\qT mHéd”d”, yÓT>± ø£+ô|˙\T, bÕ´πøJ`2 |üqT\qT yÓT>± ø£+ô|˙, n<˚ $<Ûä+>± bÕ´πøJ m˝Ÿn+{Ÿ{° ø£+ô|˙\ Ä<Ûä«s¡´+˝À f…+&És¡T¢ <äøÏÿ+#·T≈£îì |üqT\T |üP]Ô #˚ùd <äX¯˝À ñHêïs¡T.

2013 {≤¬sZ{Ÿ: m+.dü‘·´Hêsêj·TD, »\eT+&É* ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY Á|üuÛÑT‘·«+ >√<ëe] »˝≤\qT q>∑sêìøÏ ‘·s¡*+#˚ ÁbÕC…≈£îºqT 2013, y˚T HÓ\ es¡≈£î |üP]Ô #˚j·÷\ì Ä<˚•+∫+~. nsTT‘˚ ô|’|t˝…’Hé e´edüú‘√ ≈£L&çq |üqT\ e\q ø=+‘· C≤|ü´+ »s¡T>∑T‘·Tqï+<äTe\¢ n<˚ @&Ü~, &çôd+ãsY es¡≈£î >√<ëe] ˙{Ïì q>∑s¡ Á|ü»\≈£î n+~kÕÔ+. Á|üdüTÔ‘·+ q>∑s¡+˝À 100 m+J&û eT+∫˙{Ï ø=s¡‘·qT n~Û>∑$T+#·&ÜìøÏ áÁbÕC…≈£îº <√Vü≤<ä+ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. eTTK´+>± ô|’|t˝…’Hé e´edüúqT rdüTø£sêe&ÜìøÏ düú\ ùdø£s¡D˝À ø=ìï düeTdü´\T ñqï e÷≥ yêdüÔey˚T. Bìï n~Û>∑$T+#·&ÜìøÏ ø£Ø+q>∑sY, yÓT<äø˘, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢‘√ »\eT+&É* n~Ûø±s¡T\T, Á|üuÛÑT‘·«+˝Àì ô|<ä›\T e÷{≤¢&ç düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ês¡T. yÓTT‘·Ô+ 186 øÏ.MT\ y˚Ts¡≈£î ô|’|t˝…’Hé e´edüúqT y˚j·T&ÜìøÏ ¬s$q÷´ uÛÑ÷$T 1800 mø£sê\qT Á|üuÛÑT‘·«+ πø{≤sTT+∫+~. nsTT‘˚ bòÕ¬sdüTº ñqï <ä>∑Zs¡H˚ düeTdü´ @s¡Œ&ç+<äì, Çø£ÿ&É 200 mø£sê\qT Á|üuÛÑT‘·«+ Çe«&ÜìøÏ dæ<ä›+>± ñ+~. eTTK´+>± q>∑s¡+˝À 2017 @&Ü~ eT+∫˙{Ï nedüsê\ <äècÕº´ #˚|ü{Ϻq ÁbÕC…≈£îºqT |üP]Ô #˚j·T&ÜìøÏ »\eT+&É*, Á|üuÛÑT‘·«+ rÁe+>± ø£èwæ #˚düTÔ+~. ø=düyÓTs¡T|ü⁄: Ç|üŒ{Ïπø »\eT+&É* ø£ècÕí eT+∫˙{Ï C˝≤\qT düs¡|òüsê #˚j·T&ÜìøÏ düeTdü´\qT m<äTø=ÿ+≥T+~. eTTK´+>± $<äT´‘Y _\T¢\T Á|ü‹HÓ\ #Ó*¢+#·˝Òø£ sêh $<äT´‘Y uÀs¡T¶≈£î n|ü⁄Œ |ü&ç+<äH˚~ düe÷#ês¡+. n<äq+>± >√<ëe] »˝≤\qT eT+∫˙{Ï qs¡>±ìøÏ düs¡|òüsê #˚ùdÔ ÄuÛ≤sêìï ≈£L&Ü yÓ÷j·÷*‡ ñ+≥T+<äì eT+∫˙{Ï ì|ü⁄D\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. Bìï n~Û>∑$T+#·&ÜìøÏ »\eT+&É* uÀs¡T¶ n~Ûø±s¡T\T ìC≤sTTr‘√ |üì#˚ùdÔ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ádüeTdü´qT n~Û>∑$T+#·e#·Ãì yêπs n+≥THêïs¡T. @~@yÓTÆq eT+∫˙{Ï düeTdü´qT q>∑s¡+˝À n~Û>∑$T+#ê\+fÒ >√<ëe] >∑\ >∑\\T ....ôV’≤<äsêu≤<é˝À Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ #˚sêŒ*‡+~. q>∑s¡ Á|ü»\ ÄX¯ HÓs¡y˚s¡T‘·T+<äì Ä•<ë›+.....


X¯óÁø£yês¡+ 30, e÷]Ã 2012

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ <äèwæº ô|&É‘ê+ ñbÕ~Û Vü‰MT dæã“+~ <Ûäsêï... #˚y˚fi¯¢, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): #˚y˚fi¯¢ ø£¢düºsY |ü]~Û˝Àì #˚y˚fi¯¢, yÓTTsTTHêu≤<é, X¯+ø£sY|ü*¢, cÕu≤<é eT+&É˝≤\˝À ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<∏äø£+˝À |üì#˚ùd dæã“+~ >∑Ts¡Tyês¡+ #˚y˚fi¯¢ eT+&É\ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+∫ e+{≤ yês¡TŒ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± ñbÕ~ÛVü‰$T dæã“+~ ñbÕ~Û Vü‰$T dæã“+~ e+{≤yês¡TŒ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·T >∑‘· 6 s√E\T>± ñbÕ~ Vü‰$T dæã“+~ ìs¡e~Ûø£+>± düyÓTàìs¡«Væ≤düTÔqï dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#·ø£b˛e≥+ X§#·˙j·T+ nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ;ÛeTj·T´, $H√<é, qsTT+, düT<Ûëø£sY, lìyêdt, j·÷<äj·T´, sê|òüTy˚+<äsY, »+>∑j·T´,düTπswt, q]‡+\T,nXÀø˘ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

{°&û|” <ë«sêH˚ sê»ø°j·T #Ó’‘·q´+ eTs¡Œ*¢, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ Ä$sê“e~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± eTs¡Œ*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ C…+&ÜqT m>∑Ts¡y˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“+>± {Ï&ç|æ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù düTuÛ≤wt j·÷<äyé e÷{≤¢&ÉT‘·T ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ ø±s¡D+>±H˚ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À sê»ø°j·T#Ó’‘·q´+ e∫Ã+<äì ù|<ä Á|ü»\ ø√dü+ ø£èwæ #˚düTÔqï @¬ø’ø£ bÕغ {Ï&ç|æ nì nHêïs¡T.á {°&û|” C…+&ÜqT m>∑Ts¡y˚dæq düTuÛ≤wt j·÷<äyé ø±s¡´Áø£eT+˝À {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T ãs¡Zj·T´,Ä>∑eTj·T´,s¡y˚Twt,X‚KsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T kÕsTTu≤u≤ Ä\j·T+˝À Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

¢$ø±sêu≤<é, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ˝Àì düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+∫ ø£˙dü nedüsê\qT yÓTs¡T>∑T |ü]#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì $ø±sêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ q÷‘·q ø£MTwüqsY eT\¢|üŒ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ $ø±sêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY>± u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q dü+<äs¡“+>± nq+‘·–] l nq+‘·|ü<äàHêuÛÑ kÕ«$T Ä\j·÷ìï, ãT>∑Z sêeT*+π>X¯«s¡ kÕ«$T Ä\j·÷ìï dü+<ä]Ù+∫q nq+‘·s¡+ eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T |ü≥ºD+˝À >∑\ Á|ü<Ûëq düeTdü´\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+∫ ø£˙dü kÂø£sê´\qT yÓTs¡T>∑T |ü]#˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ $ø±sêu≤<é ‘Ó*bÕs¡T.|ü≥ºD+˝À Á|ü<Ûëq+>± eT+∫˙{Ï düeTdü´,XÊìfÒwüHé,{ÖHé bÕ¢ì+>¥ eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY eT\¢|üŒ düÁø£eT+>± ø=qkÕπ>˝≤ #·s¡´\T #˚|ü&ÜÔqì nHêïs¡T.|ü≥ºD+˝À nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü »s¡T>∑T‘·Tqï ˝Òne⁄≥¢ |ü≥¢ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº πø+ÁBø£]+∫ eTTì‡bÕ*{ÏøÏ Ä<ëj·T+ e#˚Ã˝≤ #·÷kÕÔqì nHêïs¡T.|ü≥ºD+˝À >∑\ ôVA≥fi¯ó¢,d”«{Ÿ Vü≤Ödt\˝À ø£©Ô »s¡T>∑≈£î+&Ü Á|ü‘˚´ø£ ì|òü÷ ñ+∫ Á|ü»\≈£î Á|üjÓ÷»q+ #˚≈£Lπs˝≤ #·÷kÕÔeTì nHêïs¡T.ø=ìï ø£fi≤XÊ\\T Á≥dtº\ ù|]≥ $<Ûë´s¡TÔ\ qT+&ç &ÉãT“\T edü÷\T #˚j·T{≤ìï |ü]o*kÕÔeTì nHêïs¡T. Ä&ç{À]j·T+˝À Çe«qTHêïs¡T. s¡+>±¬s&ç¶, e÷]à 29 áø±s¡´Áø£e÷ìøÏ õ˝≤¢ (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ e´ekÕj·T XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À ¬s’‘·T\≈£î ñ>±~ |ü⁄s¡kÕÿsê\T eT+Á‘·T\T dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶, Á|ükÕ<é≈£îe÷sY, ø£˝…ø£ºsY Çe«&ÜìøÏ s¡+>∑+ dæ<ä›yÓTÆ+~. á|ü⁄s¡kÕÿsê\qT H˚&ÉT $.X‚cÕÁ~, myÓTà˝Ò´\T, myÓTੇ\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì z˝Ÿ¶ eT\ø˘ù|{Ÿ˝Àì, ôd$T{Ï ø±+ô|¢ø˘‡ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT ñ>±~ |ü⁄s¡kÕÿsê\T

>∑&ç¶ yêeTT ªˇø£ÿ&çH˚μ dæìe÷ wüO{Ï+>¥ <ä>∑Δ+ eTs¡Œ*¢, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üe÷<ä eXÊ‘·TÔ >∑&ç¶ yêeTT<ä>∑›yÓTÆ <ë<ë|ü⁄ 25 y˚\ s¡÷bÕj·T\ qwüº+ »]–q dü+|òüT≥q >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ eTs¡Œ*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À #√≥T #˚düT≈£î+~.Á>±eTdüTú\T,u≤~Û‘·T\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ eTs¡Œ*¢ eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ #Ó+~q eTVü≤eT÷<é≈£î #Ó+~q >∑&ç¶yêeTT ‘·>∑\ ã&É>± $ø±sêu≤<é n–ïe÷|üø£ πø+Á<ëìøÏ düe÷#ês¡+ Çe«>±,e#˚Ã≥|üŒ{ÏøÏ |üP]Ô>± <ä>∑›+ nsTT´+~.

Á>±e÷˝À¢ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê* kÕsTTu≤u≤ Ä\j·T+˝À Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T X¯+ø£sY |ü*¢, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): X¯+ø£sY |ü*¢ eT+&É\+ 9 eyês¡T¶˝À ø£˙dü kÂø£sê´\T ˝Òø£ Á|ü»\T dü‘·eT‘·eTe⁄‘·THêïs¡T.X¯+ø£sY |ü*¢ eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±] ˙{Ï _\T¢\ edü÷\T≈£î |ü+|ü>± dü+ã+~‘· yês¡T¶ Á|ü»\T ‘·eT yês¡T¶˝À ø£˙dü kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\ì m+&çy√≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T.m+&çy√≈£î |òæsê´<äT #˚dæq yê]˝À u≤\j·T´,X¯+ø£sY ¬s&ç¶,lbÕ˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

;d”\≈£î sê»ø°j·T n+&Éì∫Ã+~ {°&û|”H˚ ‘ê+&É÷sY, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Ä$sê“e~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± ‘ê+&É÷sY |ü≥ºD+˝Àì n+uÒ<äÿsY #Ís¡kÕÔ e<ä› bÕغ |ü‘êø±ìï Ä$wüÿ]+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± {Ï&ç|æ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T ø£s¡D+ |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+ sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·T ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\˝À sê»ø°j·T #Ó’‘·q´+ ì+|æq |òüTq‘· ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغπø <ä≈£îÿ‘·T+<äì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T s¡$>ö&é,sêE >ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ã+>±s¡+ô|’ ~>∑TeT‹ düT+ø£+ ‘·–Z+#ê* ‘ê+&É÷sY, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): ã+>±s¡+ neTàø±\ô|’ yê{ŸqT ‘·–Z+#ê\ì,$<˚XÊ\ qT+&ç ~>∑TeT‹ #˚düT≈£îH˚ ã+>±s¡+ô|’ mø£‡sTTCŸ düT+ø±ìï ‘·–Z+#ê\ì ø√s¡T‘·T >∑Ts¡Tyês¡+ ã+>±s¡+ yê´bÕs¡T\T ‘ê+&É÷sY |ü≥ºD+˝À sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± ã+>±s¡+ yê´bÕs¡T\T ‘ê+&É÷sY ‘·Vü≤d”˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± ã+>±s¡+ yê´bÕs¡T\T XË{Ϻ n$T‘êq+<é,j·÷<ä–] #ê] e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|üuÛÑT‘·«+ $~Û+∫q yê´{Ÿ ø±s¡D+>± yê´bÕs¡T\T Çã“+<äT\ bÕ\e⁄‘·THêïs¡ì,Á|üuÛÑT‘·«+ yê´{ŸqT ‘·–Z+∫ mø£‡sTTCŸ düT+ø±ìï ‘·–Z+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T.

X¯+ø£sY |ü*¢, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): X¯+ø£sY |ü*¢˝Àì l kÕsTTu≤u≤ Ä\j·T+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Á|ükÕ<é ¬s&ç¶,ìVü‰]ø£ <ä+|ü‘·T\T Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#·≥+‘√ bÕ≥T nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.Á|ü‹ >∑Ts¡Tyês¡+ kÕsTTu≤u≤ Ä\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ Á|ü‘˚´ø£ |üPC≤ ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤>∑+>± á ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ Ä\j·T ø£$T{Ï ‘Ó*|æ+~.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä\j·T ø£$T{Ï düuÛÑT´\T u≤\øÏcÕº¬s&ç¶, >√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, $X‚«X¯«sY, yÓ+ø£qï, $Áø£+ ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

y˚&ç kÕ+u≤s¡T˝À |ü&ç u≤*ø£ eTè‹ eTs¡Œ*¢, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üe÷<ä eXÊ‘·TÔ z u≤*ø£ y˚&ç kÕ+u≤s¡T˝À |ü&ç eTs¡DÏ+∫q dü+|òüT≥q eTs¡Œ*¢ eT+&É\+ dæ]|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À »]–+~. Ç+<äT≈£î dü+ã+~+∫q $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT.dæ]|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À >∑\ bÕsƒ¡XÊ\˝À eT<Ûë´Vü≤q uÛÀ»q+ e+&˚ eTHêïHé bÕsƒ¡XÊ\˝À kÕìj·÷ ãT<Ûäyês¡+ eT<Ûë´Vü‰q+ |æ\¢\ ø√dü+ kÕ+u≤s¡T e+&É>± Äj·Tq yÓ+≥ ñqï eTqTeTsê\T <ädüÔ–] ≈£L‘·Ts¡T kÕìj·÷(3) kÕ+u≤s¡T˝À |ü&ç >±j·÷\T ø±>± ôV’≤<äsêu≤<é ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·>± ∫øÏ‘·‡ b˛+<äT‘·T >∑Ts¡Tyês¡+ eTs¡DÏ+∫+~.á y˚Ts¡≈£î eTs¡Œ*¢ b˛*düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. bò˛{À: bò˛{À 29VKP5 ô|ò’˝Ÿ˝À |ü+|ü≥+ »s¡T>∑T‘·T+~.

$ø±sêu≤<é, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é düMT|ü+˝Àì nq+‘·–] n≥$ ÁbÕ+‘·+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£ÿ&çH˚ dæìe÷≈£î dü+ã+~+∫q ô|ò’{Ï+>¥ düìïy˚cÕìï ∫Árø£]+#ês¡T. Hêsê s√Væ≤‘Y V”≤s√>±,ì‘ê´MTqHé ˇø£ÿ&çH˚ dæìe÷ wüO{Ï+>¥ Væ≤s√sTTHé>± q{ÏdüTÔqï á dæìe÷≈£î lìyêdt sê>± <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. ô|ò’{Ï+>¥≈£î dü+ã+~+∫q düìïy˚cÕìï nq+‘·–] n&É$˝Àì n≥$ ÁbÕ+‘·+‘√ bÕ≥T ø√H˚s¡T e<ä› ∫Árø£]+#ês¡T.V”≤s√ #Ó≥¢ô|’ qT+&ç >∑÷+&Ü\ô|’ <ä÷πø düìïy˚XÊìï >∑Ts¡Tyês¡+ ∫Árø£]+#ês¡T.á wüO{Ï+>¥˝À ô|ò’{Ÿ e÷düºs¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

˝≤Ø Á|üe÷<ä+˝À Á&Ó’esY≈£î >±j·÷\T nq+‘·–], e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): nq+‘·–] ø=+&É˝À z ˝≤Ø uÀ˝≤Ô |ü&ɶ dü+|òüT≥q˝À Á&Ó’esY≈£î rÁe >±j·÷\sTTq dü+|òüT≥q >∑Ts¡Tyês¡+ »]–+~.mdt◊ Hê>∑sêCŸ ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ >∑T+≥÷sY õ˝≤¢ |æ&ÉT>∑Tsêfi¯¢ qT+&ç ø£sêí≥ø£ sêh+ ∫+#√*øÏ düTqï|ü⁄ ãkÕÔ\ ˝À&é‘√ ãj·T\T <˚]q ˝≤Ø(@|æ 20$,2024) >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ nq+‘·–] >∑T≥º ~>∑T‘·T ÁuÒø˘\T ô|òsTT\sTT |ü©º ø={Ϻ+~.á dü+|òüT≥q˝À \Ø Á&Ó’esY düj·T´<é(38) ˝≤Ø˝À ∫≈£îÿ≈£î b˛>± 108 dæã“+~,b˛*düT\T ˝≤Ø qT+&ç ãj·T≥≈£î rdæ $ø±sêu≤<é ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.ø°¢qsY yÓ+ø£≥–]øÏ dü«\Œ >±j·÷\j·÷´sTT.

Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ dæ>∑TZ#˚≥T $ø±sêu≤<é, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): ñbÕ~Û Vü‰$T ≈£L*\T >∑∑‘· 6 s√E\>± ìs¡«Væ≤düTÔqï düyÓTà≈£î yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T »Hês¡›Hé ¬s&ç¶ |üP]Ô eT<䛑·TÔ Á|üø£{Ï+#ês¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ $ø±sêu≤<é eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+ Äes¡D˝À düyÓTà ìs¡«Væ≤düTÔqï ñbÕ~Û Vü‰$T dæã“+~ Bøå± •_sêìï dü+<ä]Ù+∫ |üP]Ô eT<䛑·TÔ Á|üø£{Ï+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T ñbÕ~Û Vü‰$T dæã“+~ $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·ø£ b˛e≥+ dæ>∑TZ#˚≥ì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ mdtdæ ôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî\T sê#·eT\¢ dæ<˚›X¯«sY,d”º]+>¥ ø£$T{Ï düuÛÑT´\T sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶,bÕ+&ÉT,düTBsY,ÁøÏcÕí ¬s&ç¶,edü+‘Y ≈£îe÷sY, Hê>∑sêCŸ, dü+>∑y˚TX¯«sY, n˝≤¢&ç X‚KsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+ ã+{≤s¡+,e÷]à 29(düTes¡íyês¡Ô):ã+{≤s¡+ eT+&É\ u≤sê«<é Á>±eT+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q ñ∫‘· yÓ’<Ûä´ •_s¡+˝À yÓTT‘·Ô+ 190 eT+~øÏ yÓ’<ä´ |üØ≈£å\T ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ &Üø£ºsY MD ‘Ó*bÕs¡T.á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·T á |üØø£å\˝À 7 eT+~ì >∑T]Ô+∫ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î ]|òüsY #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.


4

‘·‘·Ô«C≤„ì kÕ«$T $y˚ø±q+<ä uÛÑ>∑e+‘·Tì #·÷XÊeTì #Ó|üŒ˝Ò<äT, ø±˙ áj·Tq e÷Á‘·+ H˚qT uÛÑ>∑e+‘·Tìï #·÷XÊqì #Ó|ü⁄ÔHêï&ÉT. m˝≤ qeTà&É+?, Ç‘·qT eT‹ ‘·|æŒ e÷{≤¢&ÉT‘·T+&Ée#·TÃ. ø±˙ dü¬s’q ne>±Vü≤q ˝Òì<˚ @ n_ÛÁbÕj·T+ @s¡Œs¡T#·Tø√≈£L&É<äT nì eTqTdüT˝À nqT≈£îHêï&ÉT qπs+Á<ä&ÉT. ˇq HÓ\ s√E\T >∑&ç#êsTT. qπs+Á<äT&ÉT ˇø£ÿ&˚ <äøÏåDÒX¯«sY≈£î yÓfi≤fl&ÉT. sêeTø£èwüßí\yês¡T eT+#·+ MT<ä $ÁXÊ+‹ rdüT≈£î+≥THêïs¡T. qπs+Á<äTì #·÷&É>±H˚ Äj·Tq #ê˝≤ dü+‘√wæ+#ês¡T. eT+#·+ MT<ä ≈£Ls√ÃeTHêïs¡T. n˝≤π> <Ûë´q+˝ÀøÏ yÓ[fl Äj·Tq ø±\TqT qπs+Á<äT&ç ˇ&ç˝À ñ+#ês¡T. eTs¡Tø£åD+ qπs+Á<äT&çøÏ u≤Vü≤´ Á|ü|ü+#·+‘√ dü+ã+<Ûë\T ‘Ó–b˛j·÷sTT. Äj·Tqπø<√ nsTTb˛‘·Tqï≥T¢>± nì|æ+#·kÕ–+~. qH˚ï$T #˚düTÔHêïe⁄? Hê ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Ç+ø± ã‹πø ñHêïs¡T. H˚qT eT∞fl yê] <ä>∑Zs¡≈£î yÓfi≤fl* nì n]#ê&ÉT. sêeTø£èwüßí\ yês¡T ∫s¡Tqe⁄«‘√ á s√EøÏ~ #ê\T nì #Ó|æŒ ‘·q ø±\TqT yÓqøÏÿ rùddüT≈£îHêï&ÉT. qπs+Á<äT&ÉT eT∞fl 1893˝À kÕ«$T $y˚ø±q+<ä wæø±>√˝À dü+‘·ø£+ #˚dæq bò˛{À e÷eT÷\T eTìwæ nj·÷´&ÉT. s√E\T >∑&ç#˚ø=B› ˇø£] |ü≥¢ eTs=ø£s¡T Äø£]¸‘·T\j·÷´s¡T. ˇø£]ì $&ç∫ eTs=ø£s¡T ñ+&É ˝ Òì dæú‹øÏ e#êÃs¡T. MT $y˚ø±q+<ä(»qe] 12, 1863 p˝…’ 4, qπ s +Á<äT&ç >=|üŒ‘·Hêìï ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ sêeTø£èwüßí\ 1902), (u…+>±©˝À ªcÕMT _uÒø±q+<√μ) Á|üdæ~Δ >±+∫q yê]øÏ m+‘√ düeTj·T+ |ü≥º˝Ò<äT. ø±[ø± <˚$ Äj·Tq≈£î Væ≤+<ä÷ jÓ÷–. Ç‘·ì |üPs¡«HêeT+ qπs+Á<äHê<∏é <ä‘êÔ. e÷s¡ Z ì π s ›X¯+ ≈£L&Ü #˚düTÔ+~. ø±˙ qπs+Á<äT&ÉT e÷Á‘·+ sêeTø£èwüí |üs¡eTVü≤+dü Á|æj·T •wüß´&ÉT. y˚<ë+‘·, jÓ÷>∑ ‘·‘·Ô« Äj· T qqT |üØøÏå+#˚es¡≈£L >∑Ts¡Te⁄>± ìs¡ísTT+#·T ø√≈£L&É<äqT XÊÁdüÔeTT\˝À düe÷»eTTô|’ n‘·´+‘· Á|üuÛ≤eeTT ø£*–+∫q ˇø£ Á|üU≤´‘· Ä<Ûë´‹àø£ Hêj·T≈£î&ÉT. Væ≤+<ä÷ ‘·‘·« #·]Á‘·, uÛ≤s¡‘·<˚X¯ ≈£îHêï&ÉT. uÛÑ>∑e+‘·Tì >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø√yê\+fÒ Ád”Ô\ >∑T]+∫ #·]Á‘·\˝ÀH˚ ˇø£ Á|üeTTK e´øÏÔ. sêeTø£èwüí eTsƒ¡+ e´ekÕú|ü≈£î&ÉT. <Ûäq+ >∑T]+∫ yê´yÓ÷Vü‰ìï $&ÉHê&Ü\ì #Óù|Œyê&ÉT. qπs+Á<äT&ÉT Äj·Tq≈£î Á|æj·T‘·eT •wüß´&ÉT. n˝≤>∑ì qπs+Á<äT&ÉT sêeTø£èwüí |üs¡eTVü≤+dü‘√ |ü]#·j·T+ #Ó|æŒq nìï $wüj·÷\‘√Äj·Tq @ø°uÛÑ$+#˚yê&ÉT ø±<äT. sêeTø£èwüí |üs¡eTVü≤+dü ø±[ø±<˚$ Ä\j·T+˝À |üPC≤]. $Á>∑Vü‰sê<Ûäq #˚ùdyê]ì qπs+Á<äT&ÉT u≤>± $eT]Ù+#˚yê&ÉT. Äj·Tq |ü+&ç‘·T&ÉT ø±<äT ø±˙ >=|üŒ uÛÑ≈£îÔ&ÉT. n‘·qT uÛÑ>∑e+‘·Tì n<Ó’«‘êìï ≈£L&Ü e´‹πsøÏ+#ê&ÉT. n˝ÖøÏø£ nqTuÛÑyê\ MT<ä ø£qT>=ìñHêï&Éì »Hê\T #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥T+&É>± qπs+Á<äT&ÉT n+‘·>± qeTàø£+ ˝Ò<äT. H˚H˚ ÁãVü≤àqT H˚qT •e⁄DÏí nH˚ ˝≤+{Ï $Hêï&ÉT. me¬s’Hê |ü+&ç‘·T\T Äj·Tq <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[‘˚ yês¡T yêø±´˝ÒM n‘·ìì n+‘·>± Á|üuÛ≤$‘·+ #˚ùd$ ø±e⁄. ø±˙ Äj·Tq≈£î •wüß´\T ø±e\dæ+<˚. ˇø£kÕ] qπs+Á<äT&ÉT ‘·q m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT sêeTø£èwüßí\yês¡T qπs+Á<äTì dü¬s’q e÷s¡Z+˝ÀøÏ $TÁ‘·T\‘√ ø£*dæ Äj·TqqT ø£\e&ÜìøÏ <äøÏåDÒX¯«sY yÓfi≤fl&ÉT. rdüT≈£îe#˚Ãyê&ÉT. sêeTø£èwüí |üs¡eTVü≤+dü ‘·q •wüß´\‘√ bÕ≥T ≈£Ls¡TÃì ñHêïs¡T. $y˚ø£q+<äT&ç>± e÷s¡TŒ uÛÑ>∑e+‘·Tì >∑T]+∫q dü+uÛ≤wüD˝À eTTì–b˛sTT ñHêïs¡T. qπs+Á<äT&ÉT düHê´dü+ d”«ø£]+∫q $y˚ø±q+<äT&ç>± qπs+Á<äT&ÉT ‘·q ùdïVæ≤‘·T\‘√bÕ≥T ˇø£ eT÷\q ≈£Ls¡TÃì yê] e÷sê&É T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ n‘·ì >∑èVü≤yÓTÆ+~. Çø£ÿ&ç Á|ü»\T n‘·ì dü+uÛ≤wüDqT Ä\øÏ+#·kÕ>±&ÉT. ˇø£ÿkÕ]>± sêeTø£èwüí |üs¡eTVü≤+dü <äèwæº qπs+Á<äT&ç MT<ä≈£î eT[fl+~. Äj·Tq k˛<äs¡, k˛<äØeTDT\j·÷´s¡T. <äTs¡<äèwüíe+‘·T˝…’q ‘·q k˛<äs¡T\ eTqdüT˝À ø=~›bÕ{Ï ø£˝À¢\+ yÓTT<ä˝…’+~. Äj·Tq dü+ÁuÛÑe÷ìøÏ ø£˙ïfi¯ófl ‘·T&Ée&É+ n‘·ìøÏ m+‘√ Äq+<ëìï ø£*–+#˚ |üì. >∑Ts¡j·÷´s¡T. @y˚y√ Ä˝À#·q\T Äj·TqqT #·T≥TºeTT{≤ºsTT. <˚X¯eT+‘ê |üs¡´{Ï+#ê&ÉT. ‘·q≈£îqï ÄdæÔ n+‘ê ˇø£ ø±cÕj·T bÕ‘·C≤„|üø±˝Òy√ Äj·TqqT ‘·{Ϻ˝Ò|ü⁄‘·Tqï≥T¢>± ñ+~. ø=~› ùd|ü⁄ eÁdüÔeTT, ˇø£ ø£eT+&É\eTT, •wü´>∑D+ e÷Á‘·y˚T. á |üs¡´≥q˝À n˝≤π> $X¯Ã\+>± ñHêï&ÉT. qπs+Á<äT&ÉT Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq s¡÷|ü+, n‘·qT mH√ï |ü⁄D´πøåÁ‘ê\qT dü+<ä]Ù+#ê&ÉT. <ë] eT<ä´˝À yÓTs¡TdüTÔqï ø£fi¯ófl Äj·TqqT ÄX¯Ãsê´ìøÏ >∑T]#˚XÊsTT. qTe⁄« >∑T&çôd˝À¢q÷, düÁ‘ê\˝Àq÷ ìedæ+#˚yê&ÉT, ø£{Ïø£ H˚\MT<äH˚ bÕ&É>∑\yê? nì qπs+Á<äT&çì Á|ü•ï+#ê&ÉT. n|ü⁄Œ&ÉT qπs+Á<äT&ÉT ìÁ~+#˚yê&ÉT. nH˚ø£ eT+~ kÕ<ÛäTe⁄\ kÕ+>∑‘·´+˝À >∑&çbÕ&ÉT. ‘·eT eTè<ÛäT eT<ÛäTs¡yÓTÆq ø£+sƒ¡+‘√ ¬s+&ÉT u…+>±© bÕ≥\T Ä<Ûë´‹àø£ #·s¡´\‘√, |ü$Á‘· ø±sê´\ >∑T]+∫q #·s¡Ã\‘√ >±q+ #˚XÊ&ÉT. Äj·Tq Ä bÕ≥\T $q>±H˚ n<√$<ÛäyÓTÆq düeTj·T+ >∑&çù|yê&ÉT. #ê˝≤ <ä÷s¡+ ø±*q&Éø£H˚ q&ç#˚yê&ÉT. ‘ê<ë‘·à´‘· (Á{≤Hé‡)˝ÀøÏ yÓ[flb˛j·÷&ÉT. ø=~› ùd|ü{Ï ‘·s¡Tyê‘· me¬s’Hê <äj·T ‘·*ùdÔ @<Ó’Hê yêVü≤q+˝À mπøÿyê&ÉT. nfi≤«sY qπs+Á<äT&çì ‘·q >∑~øÏ rdüT≈£îyÓfi≤fl&ÉT. ∫qï>± qπs+Á<äT&ç <ä>∑Zs¡ ø=~›eT+~ eTTdæ¢+\T ≈£L&Ü Äj·Tq≈£î •wüß´\j·÷´s¡T. uÛÑT»+ MT<ä ‘·{Ϻ, Äj·Tq‘√ Ç˝≤ nHêï&ÉT. Ç+‘· me¬s’Hê ¬s’\T Á|üj·÷D≤ìøÏ {Ϭøÿ≥Tº ø=ìùdÔH˚ ¬s’\T˝À Á|üj·÷D+ Ä\dü´yÓTÆ+<˚$T? Çìï s√E\T>± ˙ ø√dü+ #·÷dæ #˚ùdyê&ÉT. #ê˝≤kÕs¡T¢ ‘·q <ä>∑Zs¡ &ÉãT“˝Òø£ |üdüTÔ+&Ü*‡ e#˚Ã~. yÓTÆdü÷s¡T˝À kÕ«$TøÏ ~yêqT X‚cÕÁ~ nj·T´sY eT]j·TT n*dæb˛‘·THêïqT. Hê nqTuÛ≤e\ìï+{Ïì ˇø£ dü¬s’q e´øÏÔ‘√ yÓ T Æ d ü ÷ s¡T eTVü‰sêC≤ yê]‘√ |ü]#·j·T+ @s¡Œ&ç+~. |ü+&ç‘·T\ |ü+#·Tø√yê\qT≈£îHêïqT. ˙e⁄ kÕe÷qT´&Ée⁄ ø±e⁄. kÕøå±´‘·TÔ dü u Û Ñ ˝ À kÕ«MTõ dü+düèÿ‘·+˝À #˚dæq Á|üdü+>∑+ eTVü‰sêC≤ yê]ì uÛÑT$øÏ ~–e∫Ãq <Ó’e dü«s¡÷|ü⁄&Ée⁄. ˙ >∑T]+∫ H˚HÓ+‘·>± eTT>∑T›*ï #˚dæ+~. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À $$<Ûä eT‘ê\ eTì#˚ $$<Ûä ‘·|æ+#êH√ ‘Ó\TkÕ? n+≥÷ ø£fi¯fl˙fi¯fl |üs¡´+‘·eTj·÷´&ÉT. Äj·Tq Á|ües¡Ôq qπs+Á<äT&çøÏ $+‘·>± ‘√∫+~. Äj·Tq≈£î ‘·‘ê«\ düy˚Tàfi¯q+. bÕXÊÑ·T´\T ôd’qT‡˝À eT+∫ |ü⁄s√>∑‹ |æ#˚Ãy˚T nqT≈£îHêï&ÉT. ˙e⁄ eT∞fl ‹]– m|ü⁄Œ&ÉT kÕ~Û+#ês¡T. á ¬s+&ÉT ø£*ùdÔ e÷qeC≤‹ eT+∫ |ü⁄s√>∑‹ì ‘·|æŒ+#·T≈£î+<ëe÷ nì #·÷düTÔqï qπs+Á<äT&ÉT n+<äT≈£î düπs kÕ~Û+#·>∑\<äT. ø±ã{Ϻ H˚qT nyÓT]ø± yÓ[fl nø£ÿ&É y˚<ë+‘êìï nHêï&ÉT. Äj·Tq uÀ<Ûäq |üPs¡Ôj·÷´ø£ MTs¡T uÛÑ>∑e+‘·Tì yê´|æÔ #˚j·÷´\qT≈£î+≥THêïqT nì kÕ«MTJ yÓTÆdü÷s¡T #·÷XÊsê? nì Á|ü•ï+#ê&ÉT. ne⁄qT #·÷XÊqT H˚qT ìqï eTVü‰sêC≤‘√ nHêï&ÉT. nsTT‘˚ Ä Ks¡TÃ\˙ï H˚qT #·÷dæq $<Ûä+>±H˚, Äj·Tq‘√ e÷{≤¢&ÜqT ≈£L&Ü. nedüs¡yÓTÆ‘˚ uÛÑ]kÕÔqHêï&ÉT. eTVü‰sêC≤ kÕ«MTJ Äj·Tq≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*|æ ˙≈£î ≈£L&Ü #·÷|æ+#·>∑\qT.ø±˙ uÛÑ>∑e+‘·Tì #·÷&Ü\ì mes¡T düeTj·T+ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT ‘·|üŒ≈£î+&Ü Äj·Tq düVü‰j·T+ ‘·|æ+∫b˛‘·THêïs¡T? nHêï&Üj·Tq. Ç|üŒ{Ï <ëø± mes¡÷ ‘êeTT rdüT≈£î+{≤qì #Ó|æŒ ôd\e⁄ rdüT≈£îHêï&ÉT.

kÕ«

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯óÁø£yês¡+ 30, e÷]Ã, 2012

‘·s¡Tyê‘· kÕ«MTJ uÛ≤düÿs¡ ùd‘·T|ü‹ |ü]bÕ*düTÔqï sêeTHê&ÉTqT dü+<ä]Ù+#ê&ÉT. nø£ÿ&ç sêC≤ kÕ«MTJì $TøÏÿ* >ös¡$+#ê&ÉT. MTs¡T nyÓT]ø±˝À »s¡>∑uÀe⁄ düs¡«eT‘· düy˚Tàfi¯HêìøÏ ‘·|üŒ≈£î+&Ü Vü‰»s¡yê*. n+<äTø£j˚T´ Ks¡Ã+‘ê H˚qT uÛÑ]kÕÔqT nHêï&ÉT. <ëìì >∑T]+∫ ‘·|üŒ≈£î+&Ü Ä˝À∫kÕÔqì Äj·Tq≈£î e÷≥ Ç∫à nø£ÿ&ç qT+∫ sêy˚TX¯«sêìøÏ yÓ[fl ∫es¡≈£î ø£Hê´≈£îe÷] #˚s¡T≈£îHêï&ÉT. ø=~› <ä÷s¡+ á<äT≈£î+≥÷ yÓ[fl ˇø£ sêsTT MT<ä ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT. bÕXÊÑ·´ <˚XÊ\≈£î yÓ[fl nø£ÿ&É uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ Ä<Ûë´‹àø£ $\Te*ï yê]øÏ $e]+#·&É+ ‘·q Á|ü<ÛäeT ø£s¡Ôe´+>± ô|≥Tº≈£îHêï&ÉT. ‘·s¡Tyê‘· dü«<˚XÊìøÏ ‹]– e∫à ì<äTs¡b˛‘·Tqï uÛ≤s¡‘·C≤‹ì y˚T˝§ÿ\bÕ\qT≈£îHêï&ÉT. n‘·ì Á|üj·÷D≤ìøÏ Ks¡TÃ\ ì$T‘·Ô+ <˚X¯+ q\TeT÷\\ qT+∫ $sêfi≤\T e∫Ã|ü&ܶsTT. ø±˙ n‘·&ÉT e÷Á‘·+ ‘·q Á|üj·÷D≤ìøÏ m+‘· ø±yê˝À n+‘˚ d”«ø£]+#ê&ÉT. $T–*q <ÛäHêìï <ë‘·\≈£î ‹]– Ç∫Ãy˚XÊ&ÉT. n‘·qT møÏÿq HÍø£ u§+u≤sTT rs¡+ qT+∫ 1893, y˚T 31e ‘˚Bq ãj·T\T <˚]+~. $<˚XÊ\˝À nyÓT]ø± <˚X¯|ü⁄ Á|æj·T düVü≤√<äs¡T˝≤sê! nì ‘·q eTè<ÛäT ø£+sƒ¡dü«+‘√ nq>±H˚ düuÛÑ eT÷&ÉT ì$TcÕ\bÕ≥T #·|üŒ≥¢‘√ <ä<ä›]*¢+~. X¯ã›+ Ä–q ‘·s¡Tyê‘· ‘·q Á|üdü+>±ìï Äs¡+_Û+#ê&ÉT. nø£ÿ&ÉTqï Á|ür Á|ü‹ì~Û kÕ«MTõ Á|üdü+>±ìï Á|üX¯+dæ+#ês¡T. yêsêÔ|üÁ‹ø£\T Äj·Tq yê´kÕìï Á|üeTTK+>± Á|ü#·T]+#êsTT. nø£ÿ&ç Á|ü»\≈£î Äj·Tq Äsê<ÛäT´&Éj·÷´&ÉT. Äj·Tq e÷{≤¢&É&ÜìøÏ ˝Ò#ê&É+fÒ #ê\T, #Óe⁄\T ∫\T¢\T|ü&˚ X¯ã›+‘√ #·|üŒ≥T¢ <ä<ä›]˝Ò¢$. ø=ìï dü+düú\T düuÛÑ »s¡T>∑T‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT eT<ä´˝ÀH˚ ‘·eT dü+düú≈£î ÄVü‰«ì+#˚$. nq‹ ø±\+˝ÀH˚ kÕ«MTJøÏ Á|ü|ü+#· Á|üU≤´‹ \_Û+∫+~. mø£ÿ&çøÏ yÓ[flHê kÕ«MTJ ‘·q Á|üdü+>∑+˝À uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ $\Te*ï #ê˝≤ ùd|ü⁄ $e]+#˚yê&ÉT. #·]Á‘· nsTTHê, kÕe÷õø£ XÊÁdüÔ+ nsTTHê, ‘·‘·«XÊÁdüÔ+ nsTTHê, kÕVæ≤‘·´yÓTÆHê m≥Te+{Ï ‘·&Éu≤≥T ˝Ò≈£î+&Ü ñ|üq´dæ+#˚yê&ÉT. ø=‘·Ô ne‘ês¡+, Væ≤+<ä÷ eT‘êìï #·ø£ÿ>± ‘Ó\T|ü>∑\ HÓ’|ü⁄D´+, $ø±düe+‘·yÓTÆq e´øÏÔ‘·«+, á eT÷&ÉT >∑TD≤\‘√ Äj·Tq n+<ä] Vü≤è<äj·÷\qT ¬>\e>∑*>±&ÉT. yê<äq˝À Äj·TqqT ¬>\e>∑*–q yês¡T ˝Òs¡T. Äj·Tq Ä+>∑¢ HÓ’|ü⁄D´+ nbÕs¡+. n≥Te+{Ï eTìwæ j·TT>±ìøÏ ˇø£πs |ü⁄&ÉT‘ês¡T. Äj·TqqT düJe+>± #·÷dü÷Ô Äj·Tq uÀ<Ûäq\qT $q&É+ ì»+>± eTq+ #˚düT≈£îqï |ü⁄D´+ nì ˇø£ |üÁ‹ø£ yê´U≤´ì+∫+~. kÕ«MTJ ø£èwæ e\¢ ˇø£ÿ nyÓT]ø±˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü n_Ûeè~Δ #Ó+~q <˚XÊ\ìï+{Ï˝Àq÷ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ |ü≥¢ >ös¡e+ @s¡Œ&ç+~. Äj·Tq mø£ÿ&É ñ|üHê´dü+ Çe«&ÜìøÏ yÓ[flHê ».+ >∑T$T≈£L&ç m+‘√ z|æø£>± m<äTs¡T#˚ùdyês¡T. ñ|üHê´dü+ nsTTb˛sTTq ‘·s¡Tyê‘· Äj·Tìï ‘·eT Çfi¯fl≈£î ÄVü‰«ì+∫ Ä<ä]+#˚yês¡T. Ç+>±¢+&ÉT qT+∫ ≈£L&Ü Äj·Tq≈£î ÄVü‰«q+ \_Û+∫+~. Äj·Tq≈£î nø£ÿ&É |òüTqkÕ«>∑‘·+ \_Û+∫+~. yêsêÔ|üÁ‹ø£\T Äj·TqqT |òüTq‘·qT, yê>±ú{Ïì XÊ¢|òæT+#êsTT. m+‘√eT+~ Äj·Tq≈£î •wüß´\j·÷´s¡T. yê]˝À eTTKTj·T\T dædüºsY ìy˚~‘·>± e÷s¡TŒ #Ó+~q e÷s¡Z¬s{Ÿ H√ãT˝Ÿ ‘·s¡Tyê‘· ÄyÓT uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ e∫à Çø£ÿ&˚ ñ+&çb˛e&É+ »]–+~. Hê\T>∑T dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T $<˚o |üs¡´≥q ‘·s¡Tyê‘· kÕ«MTJ ‹]– uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ $#˚ÃXÊ&ÉT. Äj·Tq ‹]– e#˚Ãdü]øÏ Äj·Tq ø°]Ô <äX¯~X¯˝≤ yê´|æ+∫b˛sTT+~. »qe] 15, 1897 Äj·Tq ø=\+uÀ˝À ~>∑>±H˚ Äj·Tq≈£î #·Áø£e]ÔøÏ \_Û+∫q+‘· kÕ«>∑‘·+ \_Û+∫+~. eTÁ<ëdüT≈£î #˚s¡Tø=H˚≥|üŒ{ÏøÏ Äj·Tq n_Ûe÷qT\T s¡<∏ä+ MT<ä ˝≤>∑T‘·÷ }πs–+#ês¡T. ˝…ø£ÿ˝Òqìï |üP\e÷\\T, dü+<˚XÊ\T \_Û+#êsTT. mø£ÿ&çøÏ yÓ[flHê ‘·eT >∑Ts¡Te⁄ #Ó|æŒq dü+<˚XÊìï yê´|æÔ #˚XÊ&ÉT. Äj·Tq <ä>∑Zs¡≈£î e÷s¡Z<äs¡Ùø£‘·«+ ø√dü+ e#˚à yê]øÏ Ä<Ûë´‹àø£ $\Te\ jÓTTø£ÿ ÁbÕ<ÛëHê´ìï uÀ~Û+#˚yê&ÉT. n<˚ dü÷Œ]Ô‘√, \ø£å´+‘√ 1897˝À sêeTø£èwüí eTsƒêìï kÕú|æ+#ê&ÉT. ‘·s¡Tyê‘· ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\˝À >∑+>±q~ ˇ&ÉT¶q >∑\ uÒ\÷s¡T e<ä› düú˝≤ìï ø=ì eTsƒ¡+ ø√dü+ uÛÑeHê*ï ì]à+#ê&ÉT.

eTTK´ dü÷Á‘·eTT\T ‘·‘·Ô«eTT\T $y˚ø£q+<äT&ÉT >=|üŒ ‘ê‹«≈£î&ÉT. n‘·ì eTTK´ uÀ<Ûäq\ Á|üø±s¡+ n<Ó’«‘· y˚<ä+‘·eTT ‘·‘·Ô« XÊÁdüÔeTT˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü, kÕe÷õø£+>± sê»ø°j·T+>± ≈£L&Ü ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. sêeTø£èwüßí&ÉT H˚]Œq eTTK´yÓTÆq bÕsƒê\˝À ªJe⁄&˚ <˚e⁄&ÉTμ nH˚~ n‘·ì eT+Á‘·eTT>± e÷]+~. ª<ä]Á<ä Hêsêj·TD ùdeμ(ù|<äyê] ùde‘√ uÛÑ>∑e+‘·Tì ùde) nH˚ |ü<ëìï Á|ü‹bÕ~+#ê&ÉT. ª$X¯«eT+‘ê ÁãVü≤à+ ì+&ç ñ+&É>± eTqeTT eTqì >=|üŒ yês¡ì ‘·≈£îÿe yês¡ì m˝≤ nqT≈£î+≥TeTT?μ nH˚ Á|üX¯ï≈£î ‘·q≈£î ‘êqT y˚düT≈£îì á ‘˚&Ü\ìï yÓ÷ø£åeTT düeTj·T+˝À ø£*π> ~e«CÀ´‹˝À ø£*dæ b˛‘êj·Tì ‘Ó\TdüT≈£îHêï&ÉT. n|ü⁄Œ&ÉT |ü⁄fÒº Áù|eT qT+∫, ‘·eT˝Àì ÁãVü≤àìï ‘Ó\TdüTø√˝Òì eTqwüß´\qT Ä<äT≈£îH˚ düÁ‘·Œes¡Ôq |ü⁄&ÉT‘·T+~. n+<äs¡÷ ‘·qyês¡qT≈£î+fÒH˚ ì»yÓTÆq ùd«#·Ã \_ÛdüTÔ+<äH˚ y˚<ë+‘· ‘·‘ê«ìøÏ #Ó+~q e´øÏÔ $y˚ø±q+<äT&ÉT. e´øÏÔ>∑‘· yÓ÷ø£åeTTô|’ yê´yÓ÷Vü≤eTTqT ≈£L&Ü e~*y˚dæ, Ç‘·s¡T\qT ã+<ä$eTT≈£îÔ\qT #˚j·T´&Éy˚T eTìwæøÏ C≤„H√<äj·TeTT nì q$Tàq eTìwæ. sêeTø£ècÕí $TwüHé (sêeTø£ècÕí eTsƒ¡eTT)qT ªe´øÏÔ yÓ÷ø£åeTTqT, Á|ü|ü+#· Væ≤‘·eTTqTμ nH˚ ìHê<ëeTT MT<ä kÕú|æ+#ê&ÉT. dæ<ëΔ+‘ê\T, |æ&çyê<ë\T, dü+Á|ü<ëj·÷\T, <˚yê\j·÷\T eTTqï>∑Tyê{Ïì >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·≈£î. eTìwæ Vü≤è<äj·T+˝À B|ædü÷Ôqï Ä‘·àedüTÔe⁄‘√ dü]b˛*Ñ˚ n$ m+<äT≈£L ø=s¡>±e⁄. Ä edüTÔy˚ Ä<Ûë´‹àø£ X¯øÏÔ. yÓTT<ä≥ á X¯øÏÔì düeTTbÕ]®+#·+&ç. Ç‘·s¡ <Ûäsêà\qT ì+~+#·e<äT›. Á|ü‹ eT+‘·+˝ÀqT, Á|ü‹ dæ<ëΔ+‘·+˝ÀqT, m+‘√ø=+‘· eT+∫ e⁄+≥T+~. k˛<äs¡ Áù|eT >∑T]+∫ Á|üdü+>±\Te÷ì, Ä Áù|eTqT ø±s¡´s¡÷|ü+˝À Á|ü<ä]Ù+#·+&ç. ‘ê´>∑, kÕøå±´‘êÿsê\qT bı+~qyê&˚ Á|ü|ü+#·+˝Àì düs¡«eT‘ê\˝Àì @ø£‘ê«ìï <ä]Ù+#·>∑\&ÉT. e´s¡ú yê<ë\≈£î ÄkÕÿs¡+ ˝Ò<äì Á>∑Væ≤+#·>∑\&ÉT. Ä|ü⁄&˚ e÷qyê[øÏ düVü‰j·T+ #˚j·T>∑\&ÉT. yêdüÔyêìøÏ nìï eT‘ê\T ˇπø düHê‘·q <Ûäs¡à+jÓTTø£ÿ n+XÊ\T.

eT<ÛäTsêqTuÛÑ÷‹ì ø£*–+#˚ ªø=+&É|ü*¢μ

ø=+&É|ü*¢ nH˚ ù|s¡T #Ó|üŒ>±H˚ eTT#·Ãf…Æq eTT<äTΔ˝À*πø #Óø£ÿu§eTà\T >∑Ts¡TÔ≈£î ekÕÔsTT. ø£fi≤ø±s¡T\T #Óø£ÿ‘√ $$<Ûä s¡÷bÕ˝À¢ n‘·´+‘· n<äT“¤‘·>±, n+<ä+>± ‘·j·÷s¡T #˚dæq á u§eTà\T <˚X¯ $<˚XÊ˝À¢ m+<ä]H√ Äø£≥Tº≈£î+{Àqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ô|s¡TqT K+&Ü+‘·sê\T <ë{Ï+∫q $X‚cÕ˝À¢ ø=+&É|ü*¢ u§eTà\≈£L kÕúq+ ñ+<äì #Ó|üŒ&É+˝À

n‹X¯jÓ÷øÏÔ ˝Ò<äT. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì ø£ècÕí õ˝≤¢˝À >∑\ ÇÁãV”≤+|ü≥ï+ eT+&É\+˝À yÓ\dæq z ∫qï Á>±eTy˚T ø=+&É|ü*¢. Çø£ÿ&ÉT+&˚ ø£fi≤ø±s¡T\T bıìøÏ #Óø£ÿ‘√ ‘·j·÷s¡T #˚ùd $$<Ûä ø£fi≤s¡÷bÕ\T ø=+&É|ü*¢ u§eTà\ ù|s¡T‘√ <˚XÊ+‘·s¡ U≤´‹ì Ä]®düTÔHêïsTT. m˝≤+{Ï n#·TÃ˝À¢q÷ b˛dæ á ø=+&É|ü*¢ u§eTà\qT ‘·j·÷s¡T #˚j·Tø£b˛e&É+ á u§eTà\ Á|ü‘˚´ø£‘·.πøe\+ #˚|æ‘√ ø=q~ï s¡ø±\ |üìeTT≥¢qT ñ|üjÓ÷–+∫ e÷Á‘·y˚T ø=+&É|ü*¢ u§eTà\qT ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔs¡T. ˇø£ u§eTà ˝≤+{Ï<˚ eTs=ø£{Ï #˚j·÷\+fÒ eT∞¢ #˚‹‘√ ø=‘·Ô>± ‘·j·÷s¡T #˚j·T&Éy˚T ‘·|üŒ m˝≤+{Ï qeT÷Hê\T, n#·TÃ\T ñ|üjÓ÷–+#·ø£b˛e&É+ M{Ï Á|ü‘˚´ø£‘·. ‘˚*¬ø’q bıìøÏ \H˚ #Óø£ÿ‘√ ‘·j·÷s¡T #˚j·Tã&˚ á ø=+&É|ü*¢ u§eTà\ ‘·j·÷Ø yÓqø£ ø£fi≤ø±s¡T\ ÁX¯eT m+‘√ <ë–ñ+~. eTT+<äT>± bıìøÏ #Óø£ÿô|’ ‘·j·÷s¡T #˚j·÷*‡q u§eTà Äø±sêìï #Ó≈£îÿ‘ês¡T. nq+‘·s¡+ s¡+|ü|ü⁄ bı≥Tº ∫+‘· –+»\ bı&ç‘√ á #Óø£ÿuÀeTà≈£î s¡÷bÕìï dü+‘·]kÕÔs¡T. BìøÏ düTqï+ |üPdæ Äs¡u…{Ϻ n≥Tô|’ $$<Ûä s¡+>∑T\‘√ u§eTàqT Äø£s¡¸˙j·T+>± #˚kÕÔs¡T.ø=+&É|ü*¢ u§eTà˝À¢ @qT>∑T n+u≤], e÷e{Ïyê&ÉT, qè‘·´+ #˚ùd ne÷àsTT u§eTà\T, |ü˝…¢ |ü&ÉT#·T\T ˝≤+{Ï u§eTà\T #·÷#˚yê]ì $|üØ‘·+>± Äø£]¸kÕÔsTT. á ‘·s¡Vü≤ u§eTà\T e÷Á‘·y˚T ø±ø£ nìï s¡ø±\ »+‘·Te⁄\, |ü≈£åî\ u§eTà\T ôd’‘·+ ø=+&É|ü*¢ ø£fi≤ø±s¡T\ #˚‘·T˝À¢ ÁbÕD+ b˛düT≈£îHêïsTT. <˚ìø£<˚ yÓ’$<Ûä´+>±, #·÷|üs¡T\qT ÇfÒº Äø£]¸+#˚ á ø=+&É|ü*¢ u§eTà\T $<˚oj·TT\ >∑èVü≤˝À¢ ôd’‘·+ ø=\Te⁄rs¡&É+ >∑eTHês¡Ω+, πøe\+ u§eTà\T ‘·j·÷s¡T #˚ùd z Á>±eT+>±H˚ ø±ø£ ø=+&É|ü*¢˝À ø=+&ÉM{Ï ¬s&ç¶ sêE\T ì]à+∫q z ø√≥ ≈£L&Ü ø£\<äT.eT÷&É+‘·düTÔ\ sê‹ ãTs¡TE ø£*–q á ø√≥ |üsê´≥≈£î\qT ÇfÒº Äø£]¸düTÔ+~. n˝≤π> á ÁbÕ+‘·+˝À $s¡÷bÕø£å <˚yê\j·T+ ôd’‘·+ ø£\<äT. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ <äs¡Ù˙j·T düú˝≤\ô|’ eT≈£îÿe ñqïyês¡T zkÕ] ø=+&É|ü*¢ì <ä]Ù+∫ nø£ÿ&ç $X‚cÕ\‘√ bÕ≥T ø£fi≤ø±s¡T\ #˚‘·T˝À¢ ÁbÕD+ b˛düT≈£îH˚ $$<Ûä s¡ø±\ u§eTà\ ‘·j·÷Øì |ü]o*+#·>∑*Z‘˚ z #·ø£ÿì eT<ÛäTsêqTuÛÑ÷‹ kı+‘·eTe⁄‘·T+~. $»j·Tyê&É≈£î <ë<ë|ü⁄ 17 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñqï á ø=+&É|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ ¬s’\T kÂø£s¡´+ ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝À ñ+~.

uÀHê‡jYT yÓTTø£ÿ\ ÁbÕ<Ûë´q´‘· |ü≥ºD≤\T, q>∑sê˝À¢ ìedæ+#˚ yês¡T Á|üXÊ+‘·+‘· ø√dü+ bÕs¡Tÿ\ yÓ+≥ ‹s¡T>∑T‘·T+{≤s¡T. ø=+#Ó+ Áô|òwt >±*ø√dü+, yêøÏ+>¥ ø√dü+, X¯Øs¡ Ä\dü≥ ø√dü+ bÕs¡Tÿ\T yÓ+≥ ‹s¡T>∑T‘·T+{≤s¡T. nsTT‘˚ Ä bÕs¡Tÿ\˝À >∑eTìùdÔ |ü#·Ã{Ï Äø±sê\T ø=ìï ø£ì|ækÕÔsTT. ø±ùd|ü⁄ #·÷&Ü\ì|ædüTÔ+≥T+~. n≥Te+{Ï$ eTq Ç+{Ï e<ä› ≈£L&Ü ñ+fÒ m+‘· u≤>∑T+≥T+<√ nì nì|ædüTÔ+~. Ç+{ÏeTT+<äT düú\+ ñ+fÒ Ç<˚+ ô|<ä› ø£wüº+ ø±<ä+≥THêïs¡T >±¬s¶ì+>¥˝À yÓTfi¯ó ≈£îe\T ø£*–qyês¡T. n˝≤+{Ï yÓTTø£ÿ˝ÀH˚ dü+e‘·‡s¡+ bı&Ée⁄q Áô|òwt>± ø£ì|æ+#˚≥≥Te+{Ï uÀHê‡jYT yÓTTø£ÿ\T ø±+&É+, y˚s¡T¢ ô|’øÏ ø£ì|æ+#˚ á ÇHé &√sY yÓTTø£ÿ #·÷&É{≤ìøÏ $∫Á‘·+>± e⁄Hêï #ê˝≤ Ä+<ä+>± ñ+≥T+~. á yÓTTø£ÿH˚ uÀHê‡jYT yÓTTø£ÿ nì n+{≤s¡T. á yÓTTø£ÿqT Ç+{Ï <ä>∑Zs¡ ô|s¡{À¢ ô|+#·Tø√yê\+fÒ ø±düÔ Çã“+~>± nì|æ+∫Hê yÓTT<ä\T ô|{Ϻq ‘·sê«‘· <ëì n+<ëìøÏ eT+Á‘·eTT>∑T›˝…’ Á|ü‹s√E <ëì dü+s¡ø£åD˝ÀH˚ >∑&çù|kÕÔs¡T. yÓTTø£ÿ\T ô|+#·&É+ #ê˝≤ eT+~øÏ Çwüºy˚T. ô|+#·T‘·T+{≤s¡T ≈£L&Ü. eT]ø=+<ä]øÏ #Ó≥¢qT ô|+#·&É+ Çwüº+. ø±˙ Ä |üì Ç+{À¢H√ ˝Ò<ë ô|s¡{À¢H√ #˚j·T≥+ ø£wüº+. n+<äT˝Àq÷ #·÷|üs¡T\ì nã“s¡|ü]#˚ $<Ûä+>± ◊‘˚ eTØ ø£wüº+. Ç˝≤+{Ï yê]ø√dü+ ‘·j·÷s¡T #˚j·Tã&çqy˚ á uÀHê‡jYT yÓTTø£ÿ\T. uÀHê‡jYT yÓTTø£ÿ\T #·÷&É{≤ìøÏ #ê˝≤ bı{Ϻ>± eTs¡T>∑TE® yÓTTø£ÿ˝≤¢ ø£ì|ækÕÔsTT. #Ó’Hê uÛ≤wü+˝À uÀHê‡jYT n+fÒ ≈£î+|ü{À¢ ô|+#˚ #Ó≥Tº nì ns¡ú+. kÕ<Ûës¡+D+>± M{Ïì –+»\T bÕ‹ ô|+#·s¡T. ø±e\dæq #Ó≥TºqT m+#·Tø=ì, >∑{Ϻ>± ñqï <ëì ∫qï ø=eTàqT ˇø£<ëìøÏ ‘·T+#·≈£î+&ÜH˚, <ëìøÏ y˚s¡T¢ ‘Ó|æŒ+#·{≤ìøÏ dü]|ü&˚ s¡kÕj·TD≤\˝À <ëìì ñ+#·T‘ês¡T. kÕ<Ûës¡D+>± |üP]Ô>± m~–q #Ó≥TºH˚ neTTà‘ês¡T. á yÓTTø£ÿ˝À¢ eT÷&ÉT s¡ø±\ yÓTTø£ÿ\THêïsTT. |òæø£dt(eTÁ]), Eì|üsY, #Ó’˙dt m˝Ÿà M{Ï˝À m+|æø£ #˚dæ ‘Ó#·TÃø=ì ÇHé&√sY˝À ô|+#·Tø=qïf…Æ¢‘˚ Ç+{ÏøÏ n+<ä+‘√ bÕ≥T Äø£s¡¸D ø£*–ñ+≥T+~.

M{Ï‘√ Äø£s¡¸H˚ ø±<äT... X¯Øs¡ dü+s¡ø£åD≤ eTTK´y˚T eT

>∑Te n+<ä+>± n\+ø£]+#·T≈£î+fÒ ñqï n+<ëìøÏ eT]+‘· n+<ä+ ‘√&Ée⁄‘·T+~. |ü~eT+~˝ÀøÏ yÓ[flq|ü⁄Œ&ÉT n˝≤+{Ï n+<ä+ Á|ü‘˚´+‘·qT ‘Ó∫“ô|&ÉT‘·T+~. n\+ø£s¡D˝À ôd{Ÿ. eTTK´+>± n\+ø£s¡D ø£+fÒ Á|ü‘˚´ø£‘·qT ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+~. düTyêdüq\≈£î zø£ Á|ü‘˚´ø£‘· ñ+~. eTìwæ m+‘· <ä÷s¡+˝À ñHêï düπs yê]ì #·÷&É≈£î+&Ü yê] qT+&ç yÓ\Te&˚ ôd+≥T |ü]eTfi≤ìï >∑T]Ô+∫ mes=düTÔHêïs√ ‘˚*>±Z #Óù|ŒjÓTT#·TÃ. #ê˝≤ s¡ø±\ ôd+≥T¢ môd+düT‡\‘√ ‘·j·÷s¡T n+<äTπø n$ m≈£îÿe düTyêdüq\ >∑TuÛ≤*+|ü⁄ìdüTÔ+{≤sTT. |ü+&ÉT¢ s¡kÕ\‘√{Ï, |ü⁄\T«\‘√{Ï, #Óø£ÿ ‘√{Ï ˝Òj·TsY‡ ‘√ ‘·j·÷s¡T #˚ùd á ô|òs¡÷Œ¤yéT‡ qT m|ü⁄Œ&Ó’Hê, @ dü+<äs¡Ù+˝ÀHÓ’Hê yê&=#·TÃ. Çø£ ¬s+&√ ˝Òj·TsY‡ ‘√ ‘·j·÷s¡T #˚ùd ô|òsY |òüP´yéT‡ |ü]eTfi¯+ m≈£îÿe ùd|ü⁄ ì*∫ ñ+≥÷ Ç‘·s¡T\≈£î MTs=#êÃs¡qï >∑T]Ô+|ü⁄ìdüTÔ+~. Ç˝≤+{Ï$ bÕغ\T, |òü+ø£åqT¢ ñqï düeTj·T+˝À e÷Á‘·y˚T yê&Ü*. ô|òsY |òüP´yéT ôd\ø˘º #˚ùd $<Ûëq+˝À n~ MT X¯Øs¡‘·‘·«+ ø£\yês¡T m≈£îÿe |òü÷≥T ñqï ô|òsY |òüP´yéT‡ qT m+#·Tø√≈£L&É<äT, ˇø£ÿ]øÏ u≤>± q∫Ãq ô|òsY |òüP´yéT MT X¯Øs¡, #·s¡à ‘·‘ê«ìøÏ dü÷{Ÿ ne«ø£b˛e#·TÃ. ø±ã{Ϻ mes√ @<√ #˚kÕs¡ì nqedüs¡yÓTÆq yê{Ïì ñ|üjÓ÷–+∫ Á|üjÓ÷>±\T #˚düTø√ø£b˛e&Éy˚T eT+∫~. eTTK´+>± |òü÷f…Æq |üs¡eTfi≤\T ø£\ ô|sY |òüP´yéT‡ e´øÏÔ Vü≤e uÛ≤yê\qT ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+~. eT÷&ÉTqT ã{Ϻ ø√|ü+, Äy˚X¯+, dü+‘√wü+, u≤<Ûä M≥ìï+{Ï MT<ä ô|òsY |òüP´yéT, ôd+{Ÿ \ Á|üuÛ≤e+ ñ+≥T+~ ø±ã{Ϻ ô|sY |òüP´yéT‡ m+|æø£ #˚düTø=H˚ eTT+<äT ‘·|üŒ≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê*.


6 Á>±eTÁ>±e÷q ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ C…+&Ü Ä$wüÿs¡D y˚T&ÉÃ˝Ÿ, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Ä$s¡“¤$+∫ X¯ó Áø£yês¡+‘√ 30dü+e‘·‡sê\T |üP]Ô ø±e&É+‘√ eT+&É\+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î\T Á>±eTÁ>±e÷q bÕغ C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. |ü≥ºD+˝À bÕغ C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+∫ $TsƒêsTT\T |ü+∫ ô|{≤ºs¡T. Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T dü+ãsê\T »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#ê]® qø±ÿ Á|üuÛ≤ø£sY >ö&é, eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî\T Áoìyêdt¬s&ç¶ bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. bÕغ n_Ûeè~ΔøÏ eT]+‘· ø£èwæ #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ H˚{ÏøÏ eT#·Ã˝Òì bÕغ nì ø√ìj·÷&Üs¡T. bÕغ |ü{Ïwüº‘·≈£î ø±s¡´ø£s¡Ô\+<äs¡÷ eT]+‘· ø£èwæ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J m+|”|” XÊ´+sêe⁄, eTTìsêu≤<é Á>±eT e÷J düs¡Œ+#Y sê>∑CÀ´‹>∑DÒXŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTT]øÏ yê&É\ düeTdü´\ô|’ <äèwæº kÕ]+#ê* d”|”◊ ø±s¡´es¡Z<ä]Ù düuÛÑT´\T s¡ø£Ô|ü⁄ Hêπ>wt>ö&é #·+<ëq>∑sY, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô) : X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì eTT]øÏ yê&É˝À¢ ãd”ÔyêdüT\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À n~Ûø±s¡T\T <äèwæº kÕ]+#ê\ì Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é d”|”◊ ø±s¡´es¡Z<ä]Ù düuÛÑT´\T s¡ø£Ô|ü⁄ Hêπ>wt>ö&é &çe÷+&é #˚XÊs¡T. $Tj·÷|üPsY e÷¬sÿ{Ÿ düMT|ü+ ˝À ìyêdüeTT+≥Tqï eè‹Ô ø£fi≤ø±s¡T\ ø±\˙yêdüT\≈£î {≤´+ø£s¡¢ <ë«sê Á‘ê>∑T˙{Ïì düs¡|òüsê #˚j·÷\ì eTT]øÏ yê&É˝À¢ Á|üC≤düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+ #ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô X‚]*+>∑+|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ &ç|üP´{° ø£$TwüqsY eTH√Vü≤s Y≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ s¡ø£Ô|ü⁄ Hêπ>wt>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 10 dü+e‘·‡sê\ qT+∫ ìyêdüeTT+≥Tqï eè‹Ô ø£fi≤ø±s¡T\ ø±\˙yêdüT\≈£î eT+Jsê ˙{Ï kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. eTø£Ô eTVü≤ã÷uŸù|{Ÿ, |”@ q>∑sY\˝À Hê\T>∑T uÀs¡¢\˝À ˙s¡T sêe&É+˝Ò<äì, yÓ+≥H˚ uÀs¡T¢ eTs¡eTà ‘·T\T #˚dæ ˙{Ï m<ä›&çì rsêÃ\ì ø√sês¡T. eè<äTΔ\≈£î |æ+#Û·qT¢, sêJyé j·TTeX¯øÏÔ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä <äs¡U≤düTÔ\T #˚düT≈£îqïyê]øÏ u≤´+≈£î\ <ë«sê md”‡, md”º, ;d”,z;d” es¡Z ìs¡T<√´>∑T\≈£î ÁbÕ+‘ê\ yê]>± u≤´+≈£î\ <ë«sê s¡TD≤\qT eT+ps¡T #˚j·÷\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T q]‡+VüQ\T, X¯+ø£sê\ düTπsXŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ<√´>∑T\≈£î edü‘·T\T ø£*Œ+#ê* #·+<ëq>∑sY, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü\T ø£+ô|˙˝À¢ |üì #˚düTÔqï ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· ∫qïkÕúsTT ñ<√´>∑T\T edü‘·T\ ø=s¡‘·‘√ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì, yê{Ïì |ü]cÕÿ]+#ê\ì {°ÄsYmdt X‚]*+>∑+|ü*¢ ÇHé#êØ® ø=+&Éø£˝Ÿ X¯+ø£sY>ö&é ˝ÒãsY &ç|üP´{° ø£$TwüqsY mdt.qπswt≈£îe÷sYqT ø√sês¡T. Äj·Tq |ü\T ø£+ô|˙\ j·T÷ìj·THé n<Ûä´≈£åî\‘√ ø£*dæ &ç|üP´{° ø£$TwüqsY≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. X‚]*+>∑+|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝À uÛ≤Ø dü+K´˝À kÕ|òtºy˚sY ø£+ô|˙\T ñHêïj·Tì yê{Ï˝Àì ∫qïkÕúsTT ñ<√´>±\˝À ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·\ô|{Ϻq Jy√ HÓ+ãsY 11qT á ñ<√´>∑T\≈£î e]Ô+|üCÒj·÷\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À \ø£åàj·T´, Hêsêj·TD, <˚y˚+<äsYsêe⁄, dü+>±¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sê+ø° dü+düú≈£î Çy=«<äT› ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ ø±sê´\j·T+ e<ä› õ.ôV≤#Y.m+.d”. ]øå± ø£]à≈£î\ düe÷y˚dü+ >∑Ts¡Tyês¡+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ uÛ≤s¡‘· ÁXÊ$Tø£ dü+|òü÷\ düe÷K´ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù dü+|ü‘YkÕº*Hé, sêÁwüº ñbÕ<ä´≈£åî\T |æ&ÉeT]Ô ÁoqT Vü‰»¬s’ ]øå±ø£]à≈£î\qT ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. õ.ôV≤#Y.m+.d” øÏ #Ó+~q yÓTT‘·Ô+ dü]ÿ˝Ÿ\˝À düTe÷s¡T 20 y˚\ eT+~ ]øå±ø£]à≈£î\T >∑‘· 17 dü+e‘·‡sê\T>± Ç+{Ï+{ÏøÏ #Ó‘·Ô ‘=\–dü÷Ô Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é Á|ü»\ |ü]X¯óÁuÛÑ‘·,Äs√>∑´ uÛÑÁ<Ûä‘·¬ø’ ì‘·´+ bÕ≥T|ü&ÉT‘·T+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+ m˝≤+{Ï J‘ê\T Çe«&É+ ˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. ø£˙dü+ ]øå± ø±]à≈£î\T <Ûä]+#˚ e÷düTÿ\T, j·T÷ìbòÕ+\T, düãT“\T Çe«&É+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. Ç+{Ï+{ÏøÏ #Ó‘·Ô ‘=\–+∫q+<äT≈£î Á|ü»\T 15 ˝Ò<ë 20 s¡÷bÕj·T\T Çe«&É+‘√ JeHêìï >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ñ∫‘·+>± ]øå± ø±]à≈£î\T Á|ü»\≈£î ùde #˚düTÔ+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+ e÷Á‘·+ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T sê+ø° yê]øÏ Ç∫à ]øå±ø£]à≈£î\ bı≥º\T ø=&ÉT‘·T+<äì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sê+ø° yê]‘√ #˚düT≈£îqï ˇ|üŒ+<ëìï s¡<äT› #˚düTø=ì ]øå± ø±]à≈£î\qT Ä~ø√yê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù dü+|ü‘Y ôd’<äT\T, Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é n<Ûä´≈£åî\T ]+>¥ ÁosêeTT\T, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ¬ø.Á|òüuÛ≤ø£sY, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù @eP] ∫+‘·j·T´, yÓT≥Tº|ü*¢ m\¢j·T´, sêeTT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

X¯óÁø£yês¡+ 30, e÷]Ã 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

H˚‘·\ ≈£î{Ï\ sê»ø°j·÷\qT ‹|æŒø=&É‘ê+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): >±E\sêe÷s¡+˝À ñqï Á|ü»\+<äs¡÷ ø£\dæø£≥Tº>± ñ+≥÷ Á|üC≤ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·T≈£î+≥T HêïeTì >±E\sêe÷s¡+ yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHé düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì >±E\sêe÷s¡+ $˝ÒCŸ˝À yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHé düuÛÑT´\T, kÕúì≈£î\T ø£\dæ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚düT≈£îHêïs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Á>±eT+˝À »]–q |ü\T n_Ûeè~›\ >∑T]+∫, »s¡>∑uÀj˚T |üqT\qT >∑T]+∫ |ü\T n+cÕ\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. ø±yê\H˚ ø=+‘·eT+~ e´≈£îÔ\T sê»ø°j·T+ #˚dæ ˇø£ÿ{Ï>± ñqï Á|ü»\qT $&ÉBj·÷\ì #·÷düTÔHêïs¡ì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\T>∑T <˚X¯ Á|üuÛÑT‘·«+ ñqï düeTj·T+˝À Á>±eT+ m˝≤+{Ï n_Ûeè~›øÏ H√#·Tø√˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é myÓTà˝Ò´ ø±≈£îeTT+<äTqT+∫ Á>±eT+˝À n_Ûeè~› |üqT\T #˚düTÔHêï&Éì, myÓTà˝Ò´ nsTTq ‘·s¡Tyê‘· ø£+Á{°ãTwüHé ˝Ò≈£î+&Ü s√&ÉT¢ y˚sTT+#·&É+ ‘·~‘·s¡ n_Ûeè~› |üqT\T #˚düTÔHêï&Éì ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eTìøÏ dædæ s√&ÉT¢, Á&Ó’H˚J, uÀs¡T kÂø£s¡´+, ≈£Lq ø£èwüí>ö&é ≈£Lq eTVü‰\øÏåà #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtº <ë«sê @sêŒ≥T #˚dæq eT+Jsê {≤´+ø£s¡¢ <ë«sê Á|ü»\≈£î ñ∫‘·+>± eT+∫˙{Ï düs¡|òüsêqT n+<ä#˚ düTÔHêï&Éì, Á>±eT+˝À bÕغ\T, ≈£î\eT‘ê\≈£î nr‘·+>± ø£\dæø£≥Tº>± ñ+≥÷ n_Ûeè~› |üqT\T #˚düT≈£î+≥THêïeTì, n+<äs¡eTT ◊KeT‘·´+‘√ ñ+≥÷ Á>±e÷ìï eT]+‘· n_Ûeè~› #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. á eT<Ûä´ø±\+ ˝ÀH˚ myÓTà˝Ò´ 25 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ uÀsY ô|’|t˝…’Hé, 2 ø√≥¢ 50 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ eT+Jsê ô|’|t˝…’qT¢

>±E\sêe÷s¡+ yÓ˝ÒŒ¤sY nk˛dæj˚TwüHé düuÛÑT´\T eT+ps¡T #˚j·T&É+ »]–+<äì nHêïs¡T. ø=~› ø±\+˝ÀH˚ >±E\sêe÷sêìï Ä<äs¡Ùe+‘·yÓTÆq Á>±eT+>± ì\TdüTÔ+<äì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê bÕغ Hêj·T≈£î\T sê»ø°j·T ù|s¡T‘√ Á|ü»\qT $&ÉBj·Te<ä›ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ç+Á<äùdHê ¬s&ç¶, sêõ¬s&ç¶, Ç+Á<äùdHê >∑T|üÔ, u≤˝ŸsêE, es¡à, n+õ¬s&ç¶, ÁosêeTT\T, j·÷<ä–], »>∑Hé, dü+Je¬s&ç¶, düTπswt, düVü≤<˚yé, s¡$, J‘·j·T´, $<ë´kÕ>∑sY ¬s&ç¶, j·÷<ä–] ‘·~‘·s¡T\ bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü‹ bÂs¡T&ÉT kÕe÷õø£ u≤<Ûä´‘· ø£*– ñ+&Ü* ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): |ü]düsê\T |ü]X¯óÁã+>± ñ+#˚+<äT≈£î Á|ü‹ bÂs¡T&ÉT kÕe÷õø£ uÛ≤<Ûä´‘· ø£*– ñ+&Ü\ì ø£åÁ‹j·T ùdyê dü+|òüT+ e´ekÕú|ü≈£î\T düπs«X¯«s¡ es¡à nHêïs¡T. Ä*«Hé ø±\˙, n+»j·T q>∑sY, dü+C…’|ü⁄] ø±\˙\˝À s√&ÉT¶ ô|’ ñqï e´s¡ú |ü<ësêú\qT ‘=\–+#˚+ <äT≈£î ÁX¯eT<ëq+ #˚kÕs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ì‘·´ J$‘·+˝À eTq nedüsê\ ì$T‘·Ô+ #ê˝≤es¡≈£î bÕ¢d”ºø˘ ø±´Ø u≤´>∑T\qT yê&ÉTø=ì eTqy˚T |üsê´es¡D≤ìøÏ Vü‰ìø£*–düTÔHêïeTì nHêïs¡T. ≈£î*¢b˛sTTq #Ó‘·ÔqT ø±´Ø u≤´>∑T\˝À ñ+∫ eTT]øÏ ø±\Te˝À¢, s¡Vü≤<ës¡T\ô|’H˚ |ü&Éy˚j·T &É+ e\¢ eTqy˚T yê‘êes¡D ø£\Twæ‘·+ #˚düTÔHêïeTì Äs√|æ+#ês¡T. ≈£î*¢b˛ sTTq #Ó‘·ÔqTø±´Øu≤´>¥˝À rdüT≈£î e∫à &Édtº_Hé˝ÀH˚ y˚j·÷´\ì, yê{Ïì bÕ]X¯ó<ä´ ø±]à≈£î\T ‘=\–+#·T≥≈£î M\T>± ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Bìe\¢ |ü]düsê\T |ü]X¯óÁã‘·≈£î ø±bÕ&ÉT≈£îqïes¡+ ne⁄‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T. s√&É¢ô|’ s√&É¢ô|’ ÁX¯eT<ëq+ #˚düTÔqï kÕúì≈£î\T eTTs¡T>∑T ˙{Ï ø±\Te\˝À #Ó‘·ÔqT bÕs¡y˚j·T&É+ e\¢ rÁe Çã“+<äT\T m<äT s=ÿ+≥THêàì nHêïs¡T. |ü]düsê\T |ü]X¯óÁã‘·≈£î ø±bÕ&ÉT≥≈£î Á|ü‹ bÂs¡T&ÉT ñ+≥T≈£î bÕ]X¯ó<Ûä´ ø±]à≈£î\‘√ ø£\dæ düπs«X¯«s¡ es¡à ÁX¯eT<ëq+ #˚XÊs¡T. á kÕe÷õø£ uÛ≤<ä´‘· ø£*– ñ+&Ü\ì ‘Ó*bÕs¡T. |ü]düsê\qT |ü]X¯óÁã+>± ø±s¡´Áø£eT+˝À qπswt, ø£eT˝≤ø£sY, dü+‘√wt, dü]‘ê ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e÷qe Vü≤≈£îÿ\ dü+düú s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ &Ó’¬sø£ºsY>± ùwø˘ Vü≤düHé |òæs√›dt ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ìkÕ«s¡ú+‘√ düe÷C≤ìøÏ ùde #˚j·÷\ì, ø£wüº|ü&ç |üì #˚ùdyê]øÏ |ü<äe⁄\T yÓ‘·T≈£î+≥÷ ekÕÔj·Tì Ä+>√¢ Ç+&çj·THé XÊdüq düuÛÑT´sê\T ÁøÏdæºHê ˝≤»s¡dt nHêïs¡T. e÷qe ìj·÷eTø£ Vü≤≈£îÿ\ dü+düú s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ &Ó’¬sø£ºsY>± ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, uÛ≤>∑´q>∑sY ø±\˙ì #Ó+~q ùwø˘ Vü≤düHé |òæs√›dtqT ìj·T$T+#·&É+ »]–+~. á dü+<Ûäs¡“+>± ìj·÷eTq |üÁ‘êìï Ä+>√¢ Ç+&çj·THé XÊdüq düuÛÑT´sê\T ÁøÏdæºHê ˝≤»s¡dt, J.ôV≤#Y.m+.d” &Ó’¬sø£ºsY |ü⁄bÕŒ\ uÛ≤düÿsY #˚‘·T\ MT<äT>± n+<ä#˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± ùwø˘ Vü≤düHé |òæs√›dt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ◊ø£´sê»´ dü$Tr s¡÷bı+~+∫q $X¯« e÷qe Vü≤≈£îÿ\

|üÁ‘êìï n+~düTÔqï ÁøÏd”ºHê ˝≤»s¡dt ìã+<Ûäq\T neT\T »]π>˝≤ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&É‘êeTì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|üfÒº dü+πøåeT |ü<∏äø±\T Äs¡TΩ˝…’q n+<ä]ø° \_› #˚≈£Lπs˝≤ ‘·q e+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. ã&çsT÷&ÉT |æ\¢\qT bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚]Œ+#˚+<äT≈£î $<ë´ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ neT\T #˚j·TT≥≈£î dü+düú <ë«sê ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. u≤\\ Vü≤≈£îÿ\ neT\T¬ø’ Á|ü‘˚´ø£ ø£èwæ #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T.

ªsêqTqï mìïø£\˝À {°&û|”<˚ $»j·T+μ |ü]– e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): sêqTqï 2014 mìïø£\˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ K∫Ñ·+>± $»j·T+ kÕ~düTÔ+<äì e÷J »&é|æ{Ïdæ #·+Á<äj·T´ ù|s=ÿHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ |ü]– |ü≥ºD+˝À {Ï&ç|æ bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Ä$s¡“e ~H√‘·‡yêìï »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À #·+Á<äj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ {Ï&ç|æ bÕغ ÁbÕ+rj·T bÕغ>± Ä$sYã$+∫ <˚X¯ sê»ø°j·÷\qT XÊdæ+#˚ kÕúsTTøÏ bÕغ |ü⁄s√>∑$T+#·&É+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ e´ekÕú|ü≈£î\T dü«ØZj·T q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄ πø kÕ<ä´eTsTT´+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eT÷&ÉT <äXÊu≤›\ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Á|ükÕúq+˝À mH√ï Ä≥Tb˛≥¢qT m<äTs=ÿqï düeTs¡úe+‘·+>± sêÁcÕ˜ìøÏ bÕغ eTqT>∑&É #êsêÁ‘·ø£ nedüs¡+>± Á|ü»\T >∑T]Ô+#˚\ bÕغì eT*∫q |òüTq‘· K∫Ñ·+– #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT<˚ qì nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\ n_eè~›øÏ m+‘√ ø£èwæ #˚dæ+<äì sêqTqï 2014 mìïø£\˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ $»j·T+ kÕ~düTÔ+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü]– eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T düTuÛ≤wt #·+<äsY ¬s&ç¶, ˝≤˝Ÿ ÁøÏwüí Á|ükÕ<é, MTsY eTVü≤eTTà<é n©, nÁX¯|òt, Ä bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝£ZHêïs¡T.


X¯óÁø£yês¡+ 30, e÷]Ã 2012

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ôd˝ŸŒ¤ô|ò’HêHé‡ ø√s¡T‡\≈£î XÊX¯«‘· n<Ûë´|ü≈£î\T

zj·T÷˝À ñ<√´>±\ uÛÑØÔøÏ Á|üø£≥q ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ôd˝ŸŒ¤ ô|ò’HêHé‡ ø√s¡T‡\ |ü≥¢ ø£s¡TD #·÷|æ+~. ñkÕàìj·÷ j˚Tìe]‡{°˝À >∑‘· ø=H˚ïfi¯ó¢>± |ü]àHÓ+{Ÿ n<Ûë´|ü≈£î\T ˝Ò≈£î+&Ü |”J˝À nH˚ø£ ø√s¡T‡\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. n<Ûë´|ü≈£î\ uÛÑØÔ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘ê«ìï mìïkÕs¡T¢ nqTeT‹ì n&ç–q |ü{Ϻ+#·Tø√e˝Ò<äT. ø±˙ Ç{°e\ m+d”m˝À 6 n<Ûë´|ü≈£î ñ<√´>±\T, k˛wü˝Ÿ HÓ{ŸesYÿ, mì«sêHéyÓT+≥˝Ÿ ôd’Hé‡, bò˛¬sì‡ø˘ ôd’Hé‡, ãjÓ÷f…ø±ï\J ø√s¡T‡˝À¢ ¬s+&˚dæ #=|ü⁄Œq yÓTT‘·Ô+ 14 |ü]àHÓ+{Ÿ n<Ûë´|üø£ ñ<√´>±\ uÛÑØÔøÏ nqTeT‹ \_Û+∫+~. ñ<√´>±\ uÛÑØÔøÏ zj·T÷ n~Ûø±s¡T\T Á|üø£≥qqT C≤Ø #˚XÊs¡T. ns¡Ω‘· >∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T @Á|æ˝Ÿ 27 es¡≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√e#·TÃ. zj·T÷ ø±´+|üdt f…ø±ï\J ø£fi≤XÊ\≈£î $$<Ûä düu…®≈£îº˝À¢ U≤∞>± 9 n<Ûë´|üø£ ñ<√´>±\ uÛÑØÔøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ nqTeT‹ \_Û+#·>±H˚ Á|üø£≥q C≤Ø #˚j·TqTqï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T #ÓbÕŒs¡T.

2qT+∫ ôd˝Ÿº˝À •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): j·T÷ìe]‡{° Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝Àì ôd+≥sY |òüsY Ç+^¢wt ˝≤+π>«CŸ Áf…Æì+>¥˝À ªÇ+^¢wt n+&é ø£eT÷´ìπøwüHé dæÿ˝Ÿ‡μô|’ @Á|æ˝Ÿ 2 qT+∫ •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\T ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êj·Tì ôd+≥sY &Ó’¬sø£ºsY Ábıô|òdüsY Ç.düTπswt≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. á ‘·s¡>∑‘·T\T Á|ü‹ s√E ñ<äj·T+, kÕj·T+‘·Á+ 6 qT+∫ 8 >∑+≥\ es¡≈£î ¬s+&ÉT >∑+≥\ bÕ≥T »s¡T>∑T‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. |ü<√ ‘·s¡>∑‹ ñrÔs¡Tí˝…’q yês¡T á ø√s¡T‡˝À #˚πs+<äT≈£î ns¡TΩ\ì s¡÷.3500\T |ò”E #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. $esê\≈£î 040`64575575, 9291611664 bò˛Hé HÓ+ãs√¢ dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T.

u≤øχ+>¥ •ø£åD •_s¡+ @sêŒ≥T

|òüTq+>± {°&û|” Ä$sꓤe ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄ ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغì kÕú|æ+∫ ‘Ó\T>∑T yê&ç Ä‘·à>ös¡yêìï Á|ü|ü+#êìøÏ #ê{Ï #˚bÕ&Éì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯« sêe⁄ nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ kÕú|æ+∫ 30 dü+e‘·‡sê\T |üP]Ô nsTTq dü+<Ûäs¡“+>± ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û kÂuÛ≤>∑´q>∑sY˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Ä$sꓤe~H√‘·‡e+ |òüTq+>± »]>±sTT. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ {Ï&ç|æ ÇHé#êsY® ¬ø.|æ.$y˚ø±q+<ä, ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄, ∫+‘·˝Ÿ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY $»j·TX‚KsY >ö&é Vü‰»¬s’ m˙ºÄsY $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ @sêŒ≥T #˚dæ πøe\+ 9 HÓ\\˝ÀH˚ n~Ûø±s¡ |”sƒêìï <äøÏÿ+#·Tø=ì #·]Á‘· düèwæº+∫+<äì nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ Ä$sꓤ$+∫ 30 edü+‘ê\T |üP]Ô #˚düTø=ì 31e dü+e‘·‡s¡+˝Àì n&ç–&ÉT‘·Tqï X¯óuÛÑdü+<Ûäs¡“+>± ~e+>∑‘· e÷J eTTK´ eT+Á‹, {Ï&ç|æ e´ekÕú|ü≈£î&ÉT m˙ºÄsY kÕú|æ+∫q bÕغ <˚X¯+˝ÀH˚ #·]Á‘· düèwæº+∫+<äì nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T yê&ç dü‘êÔ j·÷e‘Y<˚XÊìøÏ #ê{Ï#Ó|æŒq bÕغ ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغπø <ä≈£îÿ‘·T+<äì nHêïs¡T. »qÁ|üuÛÑ+»q+‘√ sê»ø°j·T Á|üø£+|üHê\T düèwæº+∫ <˚X¯ sê»ø°j·T #·]Á‘·˝ÀH˚ dü+#·q\+‘√ q÷‘·q es¡e&çøÏ Hê+~ |ü*øÏ+<äì nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ |æ\TdüTÔ+~ sê!.. ø£<ä* sê! n+≥÷ ìHê<ä+‘√ ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\qT,

j·TTe‘·qT Ä≈£î≥Tº≈£î+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£qø±#ê], &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî&ÉT düTuÛ≤sêe⁄, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T u≤\j·T´, j·T÷‘Y n<Ûä´≈£åî&ÉT sêE>ö&é, qπswt, q]‡+>¥ j·÷<äyé, nãT›˝Ÿ U≤~sY, düTC≤‘·, j·÷<ä–], ø±+‘·, yÓ+ø£≥sêe⁄, sêDÏ, HêHé#ês¡eTà ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düs¡dü«r •X¯óeT+~sY uÛÑeHêìï ÁbÕs¡+_Û+∫q e÷J m+|”|”

ô|+∫q ÄdæÔ, Ç+{Ï |üqTï yÓ+≥H˚ ‘·–Z+#ê*

mHé{°ÄsY $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ ìyêfi¯ó\]ŒdüTÔqï ¬ø.|æ.$y˚ø±q+<ä

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): eT˝≤ÿCŸ–] Á|üuÛÑT‘·« õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À @Á|æ˝Ÿ 15 qT+∫ y˚T |ü<√ ‘˚~ es¡≈£î u≤øχ+>¥ •ø£åD •_sêìï ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ u≤øχ+>¥ nk˛dæj˚TwüHé ø±s¡´<ä]Ù |æ.s¡$+<äsY ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡Tú\T á •ø£åD •_s¡+˝À bÕ˝§Zqe#·TÃqì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. kÕj·T+Á‘·+ Hê\T>∑T qT+∫ Äs¡T >∑+≥\ es¡≈£î á •ø£åD •_s¡+˝À u≤øχ+>¥ •ø£åD •_s¡+ ñ+≥T+<äì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. eT]ìï $esê\ ø√dü+ 9866284001 ôd˝ŸqT dü+Á|ü~+#ê\ì, H˚s¡T>± •ø£åD •_s¡+ »]π> ÁbÕ+‘êìøÏ sêyê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

y˚T 22 qT+∫ ‘Ó\T>∑T e]‡{° |üØø£å\T ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): bı{Ϻ ÁosêeTT\T ‘Ó\T>∑T $X¯«$<ë´\j·T+ <ä÷s¡$<ä´ πø+Á<ä+ <ë«sê ìs¡«Væ≤düTÔqï m+@ ≥÷Ø»+, Ç+^¢wüß, ;@ ø£sêí≥ø£ dü+^‘·+, \*‘· dü+^‘·+ &ç|ü¢e÷ ¬s+&√ dü+e‘·‡s¡+ $<ë´s¡Tú\≈£î y˚T 22 qT+∫ yê]¸ø£ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ]õÁkÕºsY ¬ø.Äosê«<ä+ ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+ u≤´ø˘˝≤>¥ $<ë´s¡Tú\≈£î, dü+^‘·+ $XÊs¡<ä ◊<√ dü+e‘·‡s¡ $<ë´s¡Tú\≈£L Ç<˚ s√E qT+∫ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. @Á|æ˝Ÿ 5˝À|ü⁄ s¡÷.400 |ò”E #Ó*¢+#ê\Hêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± <ä÷s¡$<ë´ $uÛ≤>∑+˝À $$<Ûä ø√s¡T‡\T nuÛÑ´dædüTÔqï nuÛÑ´s¡Tú\T e÷]à 31˝À>± ‘·eT ø√s¡T‡ |ò”E\qT #Ó*¢+#ê\Hêïs¡T.

ø£+|üP´≥sY ø√s¡T‡≈£î <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\T>∑T e]‡{° ø£+|üP´≥sY ôd˝Ÿ e÷]Ã, @Á|òæ˝Ÿ\˝À ìs¡«Væ≤+#˚ eT÷&ÉT e÷kÕ\ ø£+|üP´≥sY n|æ¢πøwüHé n+&é Ä|ò”dt n&çàìÁùdºwüHé dü]º|òæπø{Ÿ ø√s¡T‡≈£î <äs¡U≤düTÔ\T ø√s¡T‘·÷Hêïs¡T. 10 ‘·s¡>∑‹, ‘·‘·‡e÷qyÓTÆq ns¡Ω‘· >∑\yês¡T <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√e#·Ãì ]õÁkÕºsY ‘Ó*bÕs¡T. ]õÁkÕºsY, bı{Ϻ ÁosêeTT\T ‘Ó\T>∑T $X¯«$<ë´\j·T+ ù|]≥ s¡÷.100 &û&û #Ó*¢+∫ <äs¡U≤düTÔ <äs¡U≤düTÔ bı+<äe#·ÃHêïs¡T. e#˚à HÓ\ 13˝À>± <äs¡U≤düTÔ\qT düeT]Œ+#ê\ì, $esê\≈£î 040`23230641(mø˘‡f…q¸Hé 310) HÓ+ãs√¢ dü+Á|ü~+#·e#·Ãì ù|s=ÿHêïs¡T.

düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï e÷J m+|”|” ø=\Hé Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): ∫Hêïs¡T\≈£î düs¡dü«r •X¯ßeT+~sY m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑ |ü&É‘êj·Tì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY e÷J m+|æ|æ ø=\Hé Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶ nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\ |ü]~Û˝Àì <äT+~>∑˝Ÿ˝À q÷‘·q+>± ì]à+∫q düs¡dü«r •X¯óeT+~sY uÛÑeD≤ìï >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À ñqï Á|ü»\T ∫Hêïs¡T\qT düs¡dü«r •X¯óeT+~˝À #˚s¡TÃ≥≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ø£èwæ #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. düs¡dü«r •X¯óeT+~sY˝À 2 ‘·s¡>∑‹ >∑<ÛäT\T ì]à+#·T≥≈£î Ä]úø£ düVü‰j·T+ n+<ä#˚XÊeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î HêD´yÓTÆq $<Ûä´qT n+~#·T≥≈£î ñbÕ<ë´j·TT\≈£î ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. •X¯óeT+~sY n_Ûeè~› ø√dü+ ‘·q düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~kÕúqì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À •X¯óeT+~sY e´ekÕú|ü≈£î\T Ä#êØ, »≈£îÿ\ ø£èwüí j·÷<äyé, \ø£åàHé sêe⁄, düT<Ûëø£sY ¬s&ç¶, sêeTT\T >ö&é, u≤˝Ÿ¬s&ç¶, nXÀø˘ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. πsDTø± m\¢eTà <˚yê\j·T+˝À |òüTq+>± ñ‘·‡yê\T...

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): ô|+∫q ÄdæÔ|üqTï, Ç+{Ï |üqTï\qT yÓ+≥H˚ ‘·–Z+#ê\ì uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´˙dtº bÕغ &çe÷+&é #˚dæ+~. á dü+<Ûäs¡“+>± dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± dæ|æ◊ ø±s¡´<ä]Ù ◊\j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Äd”Ô |üqTï\T Çwüº+ e∫Ãq≥T¢>± ô|+#·&É+ e\¢ Á|ü»\ô|’ rs¡ì uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘·T+<äì, |üqTï\T ô|+∫q Á|üuÛÑT‘·«+ eTÚ[ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+#·&É+ ˝Ò<äì, bÕ]X¯ó<ä´+, s√&ÉT¢, &Ó’H˚J bı+–|üs¡*b˛‘·THêï n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ dæ|æ◊ Áπ>≥sY ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T @düTs¡‘·ï+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\ô|’ |üqTï\ uÛ≤s¡+ yÓ÷‘·T+<äì, Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\T ne\_ÛdüTÔqï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ãT~› #ÓbÕŒ\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Á|ü»\ô|’ |üqTï\T y˚ùdÔ düeTs¡o\b˛sê≥+ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ dü]ÿ˝Ÿ ñ|üø£$TwüqsY nXÀø˘ kÕÁe÷{Ÿ≈£î $qr|üÁ‘·+ n+<ä#˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T Msê¬s&ç¶, dæ.yÓ+ø£fÒwü+, Á|üMHé, sêeTT\T, >∑Ts¡Zj·T´, ø£èwüí, #ê], m+.mdt. ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTTw”sêu≤<é &ç$»Hé˝À ‘Ó<˚bÕ Ä$sꓤe y˚&ÉTø£\T

1qÄs¡´ yÓ’X¯´ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À d”‘êsêeT ø£˝≤´D+ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): d”‘êsêeT ø£˝≤´D≤ìï |òüTq+>± ìs¡«Væ≤kÕÔeTì sê+q>∑sY Äs¡´yÓ’X¯´ dü+|òüT+ Ä<Ûä´≈£åî\T $.düT<Ûëø£sY ‘Ó*bÕs¡T. $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. dü+|òüT+ ‘·s¡T|ü⁄q 11@fi¯¢ qT+∫ ø£˝≤´D≤ìï |òüTq+>± ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì á dü+e‘·‡s¡+ Ç+ø± |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. @Á|æ˝Ÿ 1e ‘˚B ôd+{ŸbÕsTTdt ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ eTT+<äT á ø£˝≤´D√‘·‡e+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. düe÷y˚X¯+˝À dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mHé.nì˝Ÿ, ø√XÊ~Ûø±] |æ.s¡y˚TXŸ, mdt.Áoìyêdt, $.sêC≤ ‘·~‘·s¡\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<Ûäsêï˝À bÕ˝§Zqï ø±s¡´ø£s¡Ô\T

πsDTø± m\¢eTà Ä\j·T ñ‘·‡yê˝À¢ bÕ˝§Zqï ø=\Hé Vü≤qà+‘Y¬s&ç¶ neTà <äj·T ñ+fÒ nìï ñqïfÒ¢qì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY e÷J m+|æ|æ ø=\Hé Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶ nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\+˝Àì <äT+~>∑˝Ÿ˝Àì ‘ê+&É˝À πsDTø± m\¢eTà <˚yê\j·T+˝À ñ‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~Û>± $#˚Ãdæ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚yê\j·T n_Ûeè~› ø√dü+ ‘·q düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~kÕúqì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ+ø£fÒwt, X¯+ø£sY, s¡TøÏàDÏ, s¡$+<äsY Hêj·Tø˘, ¬s&ç¶, sêE bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): eTTw”sêu≤<é &ç$»Hé˝À ‘Ó<˚bÕ Ä$sꓤe ~H√‘·‡yêìï |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY dü]‘ê >√$+<é bÕغ |ü‘êø±ìï Ä$wüÿ]+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. sêh+˝À ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À n$˙‹, nÁø£e÷\T ù|s¡T≈£îb˛j·÷j·Tì ‘Ó<˚bÕ Vü≤j·÷+˝ÀH˚ Á|ü»\≈£î dü«#·ÃyÓTÆq bÕ\q n+~+<äHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Áoìyêdüsêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T.

øö\T ¬s’‘·T\≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T eT+ps¡T #˚j·÷* ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): @|” øö\T ¬s’‘·T dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ düT+<äs¡j·T´ ø£fi≤ì\j·T+ düe÷y˚e+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± øö\T ¬s’‘·T dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T ã\sê+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ øö\T ¬s’‘·T\≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T ‘·ø£åDy˚T eT+ps¡T #˚j·÷\Hêïs¡T. sêh+˝À düTe÷s¡T 40 \ø£å\ øö\T ¬s’‘·T\T ñHêïs¡ì yê] düeTdü´\T Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åDy˚T |ü]wüÿ]+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

e´ekÕj·T<ës¡T\ n_Ûeè~ΔøÏ eT]+‘· ø£èwæ: myÓTà˝Ò´ \øå±à¬s&ç¶ |ü\T n_Ûeè~Δ |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ñqï e´ekÕj·T<ës¡T\T e´ekÕj·T s¡+>∑+˝À n_Ûeè~Δ #Ó+<˚+<äT≈£î>±qT eT]+‘· ø£èwæ #˚kÕÔqì y˚T&ÉÃ˝Ÿ myÓTà˝Ò´ \øå±à¬s&ç¶ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ eT+&É\+˝Àì |üP&É÷sY Á>±eT+˝À |ü\T n_Ûeè~Δ |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+∫q Äj·Tq nq+‘·s¡+ Á>±eT+ ˝Àì Ä<äs¡Ù¬s’‘·T ùdyê düVü≤ø±s¡ dü+|òüT+ 36e düs¡«düuÛÑ düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§Z Hêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e´ekÕj·T<ës¡T\ q÷‘·q |ü< 䛑·T\qT nqTdü]+∫ e´ekÕj·T+ #˚dæ |ü+≥\qT n~Ûø£ ~>∑Tã&ç #˚dæ eT]+‘· n_Ûeè~Δ #Ó+<ë\ì nHêïs¡T. H˚&ÉT ¬s’‘·qï\T ‘·eT uÀs¡¢˝À ˙s¡T ˝Òø£ |ü+≥\ ≈£î ˙s¡T ô|≥º˝Òì <äTdæú‹˝À ñHêïs¡ì nHêïs¡T. ø±e⁄q e´ekÕj·T<ës¡T\T ø=ìï q÷‘·q |ü<䛑·T\qT bÕ{Ï+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. e´ekÕj·T<ës¡T\T πøe \+ esê¸ø±\+˝ÀH˚ e] |ü+≥qT |ü+&ç+#ê\ì $T–‘ê düeTj·÷˝À¢ Ç‘·s¡ |ü+≥\qT |ü+&ç+#ê\ì nHêïs¡T. y˚dü$ ø±\+˝À e] |ü+≥ y˚j·T&É+ e\¢ |ü+≥≈£î ˙s¡T düÁø£eT+>± n+<ä≈£î+&Ü, Ç≥T Á|ü»\T ˙{Ï nedüú\T m<äTs¡Tÿ+≥THêïs¡ì nHêïs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü sêuÀj˚T y˚dü$˝À e] |ü+≥qT ìùw~+#·qT+<äì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢qT ≈£Ls¡>±j·T\ CÀHé>± Á|üø£{Ï+ ∫q $wüj·T+ ‘Ó*dü+<˚ ø±e⁄q õ˝≤¢ ¬s’‘·qï\T ≈£Ls¡>±j·T\T, Ç‘·s¡ |ü+≥\T |ü+∫+∫q ≈£Ls¡>±j·T\qT q>∑sêìøÏ ‘·s¡*+∫ ¬s’‘·qï\ n_Ûeè~Δ #Ó+<äe #·ÃHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ¬s’‘·T\T π><Ó\T, |üX¯óÁ>±dü+ ô|+|üø£+ô|’ <äèwæº ô|{≤º \ì M{Ï e\¢ n~Ûø£ ˝≤u≤\T #˚≈£Ls¡T‘êj·Tì nHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ Á|ü‹ Á>±eT+˝À e´ekÕj·T<ës¡T\T |ü+&ç+∫q |ü+≥\T ì\« #˚ùd+<äT≈£î >√<ë+\T, ø√˝Ÿ¶ k˛ºπsõ\T ì]à+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À |ü+&çq |ü+≥\T mø£ÿ&˚ø£ÿ&çø√ ‹]– eT∞¢ eTq≈£î sêe&É+ n<Ûäq|ü⁄ Ks¡Tà ø±e⁄q ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À |ü+&ç+∫q |ü+≥\qT ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\πø n+~+#˚˝≤ #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î ñ|üø±s¡y˚‘·Hê\T |ü+|æD°.. Ä<äs¡Ù¬s’‘·T\ ùdyêdüVü≤ø±s¡ dü+|òüT+˝Àì ¬s’‘·qï\ |æ\¢\≈£î Ä<äs¡Ù¬s’‘·T

z

•yês¡TÁ>±e÷˝À¢ ø£$TwüqsY |üs¡´≥q z $<ÛäT˝À¢ n\dü‘·«+ eVæ≤+#˚yê]ô|’ y˚≥T y˚kÕÔ+ z πøåÁ‘·kÕúsTT˝À ‹s¡>±\ì Væ≤‘·e⁄

>∑]“¤D°ÁdæÔ‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï ø£$TwüqsY Á|üMDYÁ|üø±wt ùdyêdü+|òüT+ ÇdüTÔqï ñ|üø±s¡y˚‘·Hê\qT myÓTà˝Ò´ \øå±à¬s&ç¶ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. 127 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î ñ|üø±s¡y˚‘·Hê\T ˇø√ÿø£ÿ]øÏ 1200 s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq n+<äCÒXÊs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü dü+|òüT+ |ü]~Û˝Àì yês¡T #·ìb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î dü+|òüT+ ;Ûe÷ |ü<∏äø£+ <ë«sê #Ó*¢düTÔqï |ü]Vü‰sêìï n+~+#ês¡T. düVü≤ø±s¡ dü+|òüT+ n_Ûeè~Δ #Ó+<˚+<äT≈£î ‘êqT ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. ¬s’‘·qï\T ‘·eT |æ\¢\qT ñqï‘· #·<äTe⁄\T #·~$+∫ ñ‘·ÔeTT\T>± r]Ã~<ë›\ì ø√sês¡T. |ü\T |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+.. |üP&É÷s¡T Á>±eT+˝À 20\ø£å\ s¡÷bÕj·T\ ì<äT\‘√ q÷‘·q+>± ì]à+∫q eT+∫˙{Ï {≤´+≈£îqT Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ns¡ÿ˝Ÿ >∑÷&É Á>±eT+˝À $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY bÕ¢+{ŸqT eT+ps¡T #˚XÊs¡T. |üP&É÷s¡T Á>±eT+ qT+∫ <˚es¡j·÷+C≤˝Ÿ Á>±eT+ es¡≈£î >∑\ s√&ÉT¶ eTs¡eTà‘·TÔ≈£î 86\ø£å\ ì<ÛäT\qT eT+Es¡T #˚XÊs¡T. Á>±eT+˝À eTTd”¢+ k˛<äs¡T\ ø√dü+ <äsêZ @sêŒ≥T≈£î ◊<äT \ø£å\T eT+p] #˚XÊs¡T.

˝Ò≈£î+&Ü e´eVü≤]düTÔ+<äHêïs¡T. s√&ÉT¶ ìsêàD+ |üqT˝À¢ HêD´‘· Á|üe÷D≤\T bÕ{Ï+#˚˝≤ dü]ÿ˝Ÿ Ç+»˙]+>¥ n~Ûø±s¡T\T |ü{Ïwüº+>± |üs¡´y˚ø£åD »s¡bÕ\Hêïs¡T. n_Ûeè~Δ |üqT\ ìsê«Vü≤D˝À Ks¡Tà #˚ùd Á|ü‹ ô|’kÕ Á|ü»\<˚qì, Ä $wüj·T+ ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢, n~Ûø±s¡T\T ìs¡+‘·s¡+ >∑T]Ô+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ûá Á|ü‘ê|t¬s&ç¶, Hêj·T≈£î\T ø£sêíø£sY>ö&é, sê+#·<äsY— MπsX¯+ >ö&é, n;uŸ, Á|üMDY¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä<Ûë´‹àø£ ∫+‘·q‘√H˚ e÷qdæø£ Á|üXÊ+‘·‘· ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): Ä<Ûë´‹àø£ ∫+‘·q‘√H˚ e÷qdæø£ Á|üXÊ+‘·‘· ø£\T>∑T‘·T+<äì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ yÓ’mdtÄsY dæ|æ j·T÷‘Y ø£ì«qsY, dü÷sês¡+ ø±\˙ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY J.düTπswt ¬s&ç¶ nHêïs¡T. cÕ|üPsY q>∑sY |ü]~Û˝Àì sêJyé >±+BÛ q>∑sY˝À Áo ø√<ä+&Ésêe÷\j·T+˝À $Á>∑Vü≤ Á|ü‹wüº eTôVA‘·‡e ø±s¡´Áø£e÷\T $Á>∑Vü≤ Á|ü‹wüº n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± »]>±sTT. á dü+<Ûäs¡“+>± y˚<ä |ü+&ç‘·T\ y˚<ä eT+Á‘ê\‘√ $Á>∑Vü≤ Á|ü‹cÕº|üq eTôVA‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n‹~Û>± ø±s=Œπs≥sY düTπswt ¬s&ç¶ bÕ˝§Zì Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚yê\j·T n_Ûeè~› ø√dü+ ‘·q e+‘·T düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T ñ+{≤j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø=+<ä&Ésêe÷\j·T+ Ä\j·T ø£$T{° düuÛÑT´\T, uÛÑ≈£îÔ\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. >±´]à ñ‘·‡yê˝À¢ bÕ˝§Zqï düTπswt¬s&ç¶.. ≈£î\eT‘ê\≈£î nr‘·+>± |ü+&ÉT>∑\T »s¡T|ü⁄ø√yê\ì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ yÓ’mdtÄsY dæ|æ

e÷‘ê •X¯ó dü+πøåeTy˚T <Û˚´j·T+

düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï myÓTà˝Ò´ \øå±à¬s&ç¶

Vü‰MT\T <äX¯\ yêØ>± H˚s¡y˚s¡TÑê+ X‚]*+>∑+|ü*¢, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô) : ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~› $wüj·T+˝À Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq Vü‰MT\qT <äX¯\ yêØ>± HÓs¡y˚s¡TÑ·THêïqì X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ myÓTà˝Ò´ m+._Ûø£å|ü‹j·÷<äyé nHêïs¡T. dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝Àì ¬s’\T e+‘Óq qT+∫ ‘êsêq>∑sY MT<äT>± u…˝Ÿ #Ís¡kÕÔ es¡≈£î uÛÑ÷>∑s¡“¤ Á&Ó’H˚J ø√dü+ #˚dæq ‘·e«ø±\ô|’ s¡÷.25 \ø£å\ e´j·T+‘√ ì]à+#·qTqï s√&ÉT¶ |üqT\qT Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ì<ÛäT\ ø=s¡‘· ñqï|üŒ{Ïø° ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝À n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î m≥Te+{Ï Ä≥+ø£+

X¯óÁø£yês¡+ 30, e÷]Ã 2012

eT¨‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï düTπswt¬s&ç¶ j·T÷‘Y ø£ì«qsY, dü÷sês¡+ ø±\˙ ø±s=Œπs≥sY J.düTπswt ¬s&ç¶ nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø £es¡Z+˝Àì s=&Üy˚TÁd”Ôq>∑sY, >±E\sêe÷s¡+, dü÷sês¡+ ø±\˙\˝À ìs¡«Væ≤+∫q >±´]à ñ‘·‡yê\T |òüTq+>± »]>±sTT. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ø±s=Œπs≥sY düTπ¬swt ¬s&ç¶ eTTU´ n‹~Û>± $#˚Ãdæ Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ≈£î\eT‘ê\≈£î nr‘·+>± |ü+&ÉT>∑\T »]|ü⁄≈£îqï|ü⁄Œ&˚ k˛<äs¡uÛ≤e+ ≈£\T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ »]–q nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTdüT¢yéT k˛<äs¡T\T, kÕúì≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á>±MTD $‘·ÔH√‘·Œ‹Ô |ü<∏äø£+ô|’

uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): e÷‘·è`•X¯ó eTs¡D≤\qT ‘·–Zdü÷Ô yê] dü+πøåy˚T <Û˚´j·T+>± |üì#˚j·÷\ì ÁbÕ<Ûä$Tø£ Äs√>∑´πø+Á<ä+ n~Ûø±s¡T\T, yÓ’<äT´\T, dæã“+~‘√bÕ≥T ªÄXÊμes¡ÿs¡¢qT sêh ≈£î≥T+ã dü+πøåeTXÊK ø£MTwüqsY Á|üMDYÁ|üø±wt ø√sês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ˝Àì ÁbÕ<Ûä$Tø£ Äs√>∑´πø+Á<ëìï Äø£dæàø£+>± ‘·ìF #˚dæq Äj·Tq ø£fi≤q>∑sY˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. >∑Ø“D°Ád”Ô\ e<ä›≈£îyÓ[¢ yê] Äs√>∑´ uÛÑÁ<ä‘·≈£î rdüT≈£î+≥Tqï C≤Á>∑‘·Ô\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Áô|’y˚{Ÿ ÄdüŒÁ‘·T\qT ÄÁX¯sTTdüTÔqï ù|<ä, eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ ≈£î≥T+u≤\≈£î #Ó+~q >∑]“¤D° Ád”Ô\≈£î Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‘·T\T n+~düTÔqï ùde\ô|’ Äsê rXÊs¡T. πø+Á<ä, sêh Á|òüuÛÑT‘ê«\T e÷‘ê •X¯ó dü+πøåeT+, ≈£î≥T+ã ìj·T+Á‘·D\ô|’ n~Ûø£ ì<ÛäT\T Ks¡TÃ#˚düTÔHêï ù|<ä\ e<ä›≈£î #˚s¡&É+˝Ò<äì $#ês¡+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. Á|ü<Ûëq+>± yÓ’<ä´Äs√>∑´+ q‘·Ôq&Éø£q kÕ>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê*‡q yÓ’<äT´\T, dæã“+~, ªÄXÊμes¡ÿs¡T¢ ì$T‘·Ôe÷Á‘·T\T>± ‘·j·÷s¡j·÷´s¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. HÓ\HÓ˝≤ \ø£å˝≤~ s¡÷bÕj·T\qT Ks¡TÃ#˚düTÔHêï 104 ùde\qT m+<äT≈£î ñ|üjÓ÷–+#·Tø√e&É+˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ Á>±eT+˝À Ä ùde\T m+<äT≈£î ì*Ãb˛j·÷jÓ÷ #ÓbÕŒ\ì Äj·Tq õ˝≤¢ yÓ’<ä´Äs√>∑´XÊU≤~Ûø±]ì Á|ü•ï+#ês¡T. Á|ü»\ Äs√>∑´ |ü]s¡ø£åD≈£î rdüT≈£î+≥Tqï #·s¡´\ô|’ Äsê rXÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‘·T˝ ùde\qT ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT >∑Ø“D°Ád”Ô\ Äs√>∑´+ô|’ n~Ûø±s¡T\ùde\qT |ü]o*+#ês¡T. MTe<ä›≈£î e÷ yÓ’<äT´\T, dæã“+~, ÄXÊ es¡ÿs¡T¢ edüTÔHêïsê? n+≥÷ Á|ü•ï+#ês¡T. 104ùde\‘√bÕ≥T, düMT|ü+˝Àì ÁbÕ<Ûä$Tø£ Äs√>∑´πø+Á<ä+ ùde\ô|’ n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.ø£MTwüqsY yÓ+≥ mHéÄsYôV≤#Ym+ &Ó’¬sø£ºsY ˝Àπøwt≈£îe÷sY, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ yÓ’<ä´Äs√>∑´XÊU≤~Ûø±]DÏ &Üø£ºsY ìs¡à\, &û|”m+z #·+<äsY, <äTπsZwt, sêCÒ+<äsY, yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, Hês¡|ü*¢ ÁbÕ<Ûä$Tø£ Äs√>∑´πø+Á<ä+ yÓ’<äT´sê\T &Üø£ºsY eT+E\, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£eT+ n_Ûeè~Δ |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+∫q myÓTà˝Ò´ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, e÷]à 29, düTes¡íyês¡Ô: eT+&É\ |ü]~Û˝Àì yÓTÆdæ¬s&ç¶|ü*¢˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT ªÁ>±MTD $‘·ÔH√‘·Œ‹Ô |ü<∏äø£+ô|’μ ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ¬s’‘·T\T kı+‘·+>± yê] bı\+˝ÀH˚ $‘·TÔHê\T ‘·j·÷s¡T #˚düTø√e&É+, yê{Ïì kÕ>∑T#˚j·T&É+, ms¡Te⁄\ j·÷»e÷q´+, ˙{Ïj·÷»e÷q´+, |ü⁄s¡T>∑T\eT+<äT yê&Éø£+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#êeTì eT+&É\ e´ekÕj·÷~Ûø±] XË’\» ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> e]˝À q÷‘·q e+>∑&Ü\T, ªlμ |ü<䛋˝À kÕ>∑T#˚j·T&É+, kÕ>∑T˝À Ks¡TÃ\qT @$<ä+>± ‘·–Z+#·Tø√e&É+ e+{Ï yê{Ïô|’ ¬s’‘·T\≈£î ø£*Œ+#·&É+ »]–+<äì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\ e\¢ ¬s’‘·T\≈£î y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ä<ÛäTìø£ e´ekÕj·T |ü<äΔ‘·T\ô|’ ¬s’‘·T\T ‘Ó\TdüTø√e\dæq nedüs¡+ ñ+<äì ÄyÓT nHêïs¡T. Ç≥Te+{Ïô|’ Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\T Á>±eT+˝Àì ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ $düÔs¡D n~Ûø±s¡T\T e÷<Ûä$, düT˙‘·, yÓTÆdæ¬s&ç¶|ü*¢ Á>±eT+ Ä<äs¡Ù¬s’‘·T C≤sY®, ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ô|’|t˝…’Hé |üqT\qT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üD≤*ø± Á|üø±s¡+>± n_Ûeè~› |üqT\T #˚|ü&ÉT‘·THêïqì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ø=+|ü*¢ Á>±eT+˝Àì kÕsTTø£èbÕ nbÕsYºyÓT+{Ÿ düØ«dt s√&ÉT¶, düàXÊqyê{Ïø£≈£î yÓfi‚¢ <ë]˝À 5 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ ô|’|t˝…’Hé |üqT\qT >∑Ts¡Tyês¡+ myÓTà˝Ò´ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±\˙˝À ñqï düeTdü´\qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]düTÔHêïqì ‘Ó*bÕs¡T. myÓTÆHê düeTdü´\T ñ+fÒ ‘·eT <äèwæºøÏ rdüT≈£î sêyê\ì ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£˝À¢ Ç∫Ãq yê>±›Hê\ Á|üø±s¡+>± ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsYqT Ä<äs¡Ùe+‘·+>± r]Ã~<äT›≥≈£î ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚düTÔHêïqì ‘Ó*bÕs¡T. n_Ûeè~› |üqT\≈£î mìï \ø£å˝…’Hê ¬ø{≤sTT+#·&ÜìøÏ dæ<ä›+>± ñHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À MÄsYz eT*¢U≤s¡T®Hé ¬s&ç¶, >√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, j·÷~¬s&ç¶, Á|üXÊ+‘Y, ÇÁãVæ≤+, düT<Ûäs¡ÙHé ¬s&ç¶, sêCX‚KsY u≤˝Ÿ ¬s&ç¶, sêõ¬s&ç¶, JeHé¬s&ç¶, Áo<ÛäsY ¬s&ç¶, Áoìyêdt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


X¯óÁø£yês¡+ 30, e÷]Ã 2012

yês¡düT˝§düTÔHêïs¡T (sêj·T\d”eT Á|ü‹ì~Û) ø£s¡÷ï\T e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): <˚X¯, sêh sê»ø°j·÷˝À¢ yês¡dü‘·«+ ø=qkÕ>∑T‘·T+&É&É+ düs¡«kÕ<Ûë s¡D≤+X¯+>± e÷]+~. sê»ø°j·÷\T ‘·eT≈£î yês¡dü‘·«+>± uÛ≤$düTÔqï H˚‘·\T ‘·eT nq+‘·s¡+ ø=&ÉT≈£î, ≈£L‘·s¡T ˝Ò<ë ‘·q düMT|ü ã+<ÛäTe⁄\qT sê»ø°j·÷˝À¢øÏ Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ ÄqyêsTTr>± e÷]+~. <˚X¯, sêh sê» ø°j·÷˝À¢ H˚&ÉT yês¡dü‘·«+ sê»´y˚T\T ‘·T+~. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ Á>±eT, õ˝≤¢ kÕúsTT˝À ≈£L&Ü H˚‘·\T ‘·eT yês¡dü‘ê«ìï sê»ø° j·÷˝À¢øÏ Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·THêïs¡T. |ü<ä$ ñqï|ü⁄&˚ Çfi¯ó¢ #·ø£ÿu…≥Tºø√e&É+˝À Ä]‘˚]q eTqH˚‘·\T m˝≤¬>’Hê ‘·eT yês¡dü‘ê«ìï ø=qkÕ–+#· &ÜìøÏ y˚~ø£\qT ì]à+#·Tø√e&É+˝À ìeT >∑ïeTj·÷´s¡T. õ˝≤¢≈£î #Ó+~q eT+Á‘·T\T {Ï.õ. yÓ+ø£fÒwt, @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶, m+|æ\T ø√≥¢ dü÷s¡´Á|üø±wt¬s&ç¶, md”‡yÓ’¬s&ç¶\T á ~X¯˝À rÁe+>± Á|üj·T‘êï\T #˚|ü{≤ºs¡T. sêuÀj˚T kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\qT ø=+<äs¡T H˚‘·\T y˚~ø£\T>± eT\T#·Tø√e&ÜìøÏ Ç|üŒ{ÏqT+#˚ ‘·eT yês¡düT\qT sê»ø°j·T düe÷y˚XÊ˝À¢ bÕ ˝§ZH˚≥≥T¢ ø±s¡´Áø£e÷\T s¡÷bı+~ düTÔHêïs¡T. sêuÀíj˚T q>∑s¡ ø±s√ŒπswüHé mìïø£˝À¢ ‘·q

≈£îe÷s¡T&Ó’q {Ï.õ. uÛÑs¡‘YqT ~+|ü&ÜìøÏ eT+Á‹ {Ï.õ yÓ+ø£fÒwt z ìs¡íj·÷ìøÏ e∫Ãq≥T¢ düe÷#ês¡+. á ~X¯˝À Äj·Tq ‘·q j·TT&ÉT {Ïõ uÛÑs¡‘Y q>∑s¡+˝Àì |ü\T ø±s¡´ Áø£e÷˝À¢ #·Ts¡T≈£î>± bÕ˝§Z+≥÷ ‘·q≈£î kı+‘·+>± z ã\yÓTÆq nqT#·s¡ esêZìï @sêŒ≥T #˚düT≈£î+≥THêï&ÉT. Ç|üŒ{Ïπø {Ïõ uÛÑs¡ ‘Y ‘·qø£+≥÷ z esêZìï @sêŒ≥T #˚düTø√e &Éy˚T ø±≈£î+&Ü q>∑s¡+˝À z Á|üeTTK j·TTe sê»ø°j·T Hêj·T≈£î&ç>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+<äT‘·T Hêïs¡T. sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ eT+Á‹ {Ïõ yÓ+ø£ fÒwt bÕs¡¢yÓT+≥T kÕúHêìøÏ b˛{° #˚dæ q≥¢sTT‘˚ ø£s¡÷ï\T nôd+;¢ kÕúHêìøÏ ‘·q yês¡düT&Ó’q

|üqTï\ edü÷fi¯¢˝À

yÓqTø£ã&ɶ n~Ûø±s¡T\T NRPLRiWıáV, ™´sWLjiË 29(düTes¡íyês¡Ô): ™´sVL][ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ ™´sWLjiË 31 gRi≤R∂V™´so NSáLi ™´sVVgRiVxqsVÚLi≤R∂gS Bxmsˆ…”¡NUP 50 aSªRΩLi xms©´sVıáV NRPW≤y ™´sxqsWáV NS¤Õ¡[μR∂V. lLiÆ™s©´sW˘ @μ≥j∂NSLRiVáV ©y™´sV ™´sW ˙ªRΩxmso ≠sμ≥R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsWÚ xms©´sVı ™´sxqsWŒ˝œ¡Õ‹[ ¨sL˝RiORPQ ˘LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi©´sı AL][xmsfl·Ã¡V©yıLiVV. xmsLRi˘Æ™s[OTPQLiøy÷¡=©´s NRP≠sVxtsQ©´sL`i ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[Ú∏R∂V≤R∂Liª][ lLiÆ™s©´sW˘ zqs ¡˜Liμj∂ BuÌyLS«¡˘LigS ªRΩ∏R∂WLRi∏R∂W˘LRi©´sı AL][xmsfl·Ã¡V ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ™´sW™´sVWŒ˝œ¡\|ms D©´sı ˙aRPμÙR∂ xms©´sVı ™´sxqsWŒ˝œ¡ Õ‹[ øR¡Wxms≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©´sı AL][xmsfl·Ã¡V Æ™sÃ˝¡VÆ™sªRΩVÚªRΩV©yıLiVV. Δÿ◊d¡ ˙xmsÆμ∂[aSáV ©´sVLi¿¡ ™´sxqsWáV ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s xms©´sVı Õ˝‹[ À≥ÿLki rÛyLiVVÕ‹[ NSL]ˆlLi[xtsQ©±sNRPV LS ™y÷¡=©´s Æ™sVVªyÚáNRPV gRiLi≤T∂N]≤R∂VªRΩV©yı LRiV. ≠s≠sμ≥R∂ LRiNSá xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms @μ≥j∂NSLRiVáNRPV @LiμR∂¤«¡[zqs©´s μR∂LRiΔÿxqsVÚáNRPV Æ©sáá ªRΩLRi ¡≤T∂ Æ™sWORPQLi NRPágRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ˙xms«¡Ã¡V AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.xms©´sVı ™´sxqsWŒ˝œ¡Õ‹[ ¬ø¡[LRiVN][¨s áORPQ ˘Li.. gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi 90 aSªRΩLi \|ms ¡≤T∂ xms©´sVı ™´sxqsWáV ¬ø¡[zqs LSxtÌsQ˚ rÛyLiVVÕ‹[ ˙xmsxqsLiaRPáLiμR∂VNRPV©´sı ©´sgRiLRi FyáNRP xqsLixqÛs C ryLji øR¡ºΩNTPá xms≤T∂Liμj∂. NSL]ˆlLi[xtsQ©±sÕ‹[ gRiªRΩLiÕ‹[ D©´sı Exmso BxmsˆV≤R∂V NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. μk∂Li ª][ xms©´sVı  ¡NSLiVV LRiW.N][»˝¡Õ‹[ }msLRiVNRPVF°LiVVLiμj∂. @xmsˆ…”¡ @μR∂©´sxmso NRP≠sVxtsQ©´sL`i ≠s«¡∏R∂VáOTPQ ¯ @©´sVNRPV©´sı áOSQáNRPV @μR∂©´sLigS ™´sxqsWáV ¬ø¡[zqs LjiNSLÔRiV xqsXztÌsQ}qsÚ.. BxmsˆV≤R∂V©´sı @μ≥j∂NSLRiVáV FsLiμR∂VNRPV ≤U∂Õÿ xms≤T∂F°∏R∂WL][ @LÛRiLi NS™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. gRiªRΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ™´sVV¨s=xmsÕfi xms©´sVıá ™´sxqsWŒ˝œ¡Õ‹[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[Æ©s[ NRPLRiWıáV NSL]ˆlLi[xtsQ©±s ˙xms¥R∂™´sV $T>∑‘ê 2˝À...

{Ïõ uÛÑs¡‘YqT ì\T|ü&ÜìøÏ Á|üj·T ‘êï\T #˚|ü{Ϻq≥T¢ $ìøÏ&ç. n<˚$<ä+>± ø£s¡÷ï\T bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´\T ø√≥¢ dü÷s¡´ Á|üø±wt¬s&ç¶, &√Hé e÷J myÓTà˝Ò´ ø√≥¢ düTC≤‘·eTà\T ‘·eT ≈£îe÷s¡T&Ó’q ø√≥¢ sê|òüT y˚+Á<ë¬s&ç¶ì sê»ø°j·T ns¡+π>Á≥+ #˚sTT+#· &ÜìøÏ Á|üj·T‘êï\T eTTeTàs¡+ #˚dæq≥T¢ ‘Ó\T düTÔ+~. >∑‘· ø=ìï s√E\ ÁøÏ‘·+ õ˝≤¢ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T, n~Ûø±s¡T\ düeTø£å+˝À ‘·q ≈£îe÷s¡T&çøÏ n‘·´+‘· ÁbÕ<Ûë q´‘· ø£*Œ+#·&É+ ‘·q ‘·qj·TT&çì sê»ø°j·T Á|üy˚X¯+ #˚sTT+ #·&Éy˚Tqì õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ù|s=ÿ+≥T Hêïs¡T. sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ $T>∑‘ê 2˝À...

ù|J\T : 8

n+‘·Ásêh <=+>∑\ eTTsƒê n¬sdtº s¡÷. 6,20,000 $\TyÓ’q ã+>±s¡+, yÓ+&ç ÄuÛÑs¡D≤\T kÕ«BÛq+

$˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À $esê\T yÓ\¢&çdüTÔqï md”Œ m+.•eÁ|ükÕ<é ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, e÷]à 29(düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢ b˛©düT\≈£î n+‘·sêÁwüº <=+>∑\ eTTsƒê |ü≥Tºã&ç+~. õ˝≤¢ md”Œ m+. •eÁ|ükÕ<é Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T ø=+‘·ø±\+>± #˚|ü{Ϻq ‘·ìF\T dü‘·Œ¤*‘ê\qT Ç#êÃsTT. á HÓ\ 28e ‘˚Bq kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À ø√&ÉTeT÷s¡T »&ûŒôV≤#ÛY bÕsƒ¡XÊ\ e<ä› 6 eT+~ düuÛÑT´\‘√ ≈£L&çq á <=+>∑\ eTTsƒêqT |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. M]ì $#ê]+∫, s¡÷.6,20,000 $\TyÓ’q ã+>±s¡T, yÓ+&ç ÄuÛÑs¡D≤\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ø=‘·Ô|ü*¢ eT+&É\+ Msê|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ‘Ó\T>∑T Hê–¬s&ç¶(22), ø=‘·Ô|ü*¢ eT+&É\ yêôd’q ùwø˘ dü<ë›+ VüQùd‡Hé(22), nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢, eTìï˝≤ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q C§qï\ >∑&ɶ Á|üuÛ≤ø£sY(22), eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY õ˝≤¢, ø=˝≤¢|üPsY eT+&É\+, eTT\¢¢∫+‘·|ü*¢ Á>±eTdüTú&Ó’q ‘Ó\T>∑T dü‘·´Hêsêj·TD(25), ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢ n|üŒq|ü*¢ Á>±eTdüTú&Ó’q Hê>∑•e es¡Á|ükÕ<é n*j·÷dt Hêsê(32), >∑T+‘·ø£˝Ÿ u…+#Y ø={≤º\ $T>∑‘ê 2˝À...

Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #Ó&ɶù|s¡T ‘˚y=<äT› ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡D≈£î #·s¡´\T #˚|ü≥º+&ç : õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY (sêj·T\d”eT Á|ü‹ì~Û) ø£s¡÷ï\T e÷]à 29,(düTes¡íyês¡Ô):sêuÀj˚T ¬s+&ÉT e÷kÕ˝À¢ õ˝≤¢˝À rÁe ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç @s¡Œ&˚ Á|üe÷<ä+ ñ+<äì., Bìì düeTs¡úe+‘·+>± m<äTs√ÿyê\ì, Á|üuÛÑT‘·« ì<ÛäT\qT ñ|üjÓ÷–+∫ eT+∫˙{Ï kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #Ó&ɶù|s¡T rdüT≈£îsêe›<äì Äj·Tq ø√sês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y düe÷y˚X¯uÛÑeq+˝À ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡Dô|’ ø£˝…ø£ºsY n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøÏå+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq ÄsY&Éã÷¢mdt &çÇ, mÇ, m+|æ&çz\qT ˙{Ï ìyês¡D≈£î #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢ |ü]wü‘Y dæÇz dü÷s¡´Á|üø±wt, ÄsY&Éã÷¢mdt mdtÇ s¡$≈£îe÷sY, õ˝≤¢ |ü+#êsTTr n~Ûø±] XÀuÛ≤ dü«s¡÷|ü sêDÏ, &Ü«e÷ |æ&ç >√$+<ä|üŒ, Hêu≤s¡T¶ &çõj·T+ le‘·‡, ‘·~‘·s¡T\T á düMTø£å˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ @Á|æ˝Ÿ, y˚T e÷kÕ˝À¢ ˙{Ï m<ä›&çì ìyê]+#·ø£b˛‘˚ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #Ó&ɶù|s¡T edüTÔ+<äì, Á|ü‹ eT+&É\+˝À Á>±e÷\ yêØ>± s¡øÏå‘· eT+∫˙{Ï |ü<∏äø±\ô|’ uÀs¡T¢ nìï+{ÏøÏ |òü¢wæ+>¥, &ûô|ì+>¥ #˚dæ $ìjÓ÷>∑+˝ÀøÏ rdüT≈£îì sêyê\Hêïs¡T. Á‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&çô|’ nÁX¯<ä› #˚j·T≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ps¡T #˚dæq ì<ÛäT\qT s¡øÏå‘· eT+∫˙{Ï

düMTø£å düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ |ü<∏äø£+ |üqT\≈£î düÁø£eT+>± $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\Hêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ bÕ]X¯ó<Ûä´+ ˝À|ü+ m≈£îÿe>± ø£ì|ædüTÔ+<äì, eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê≈£î yê≥sY u≤jYTqT ìj·T$T+#·Tø√eTì #Ó|æŒHê m+<äT≈£î ô|≥Tºø√e&É+ ˝Ò<äì n~Ûø±s¡T˝…’q m+|æ&çz\qT Á|ü•ï+#ês¡T. $T>∑‘ê 2˝§


2

n+‘·Ásêh <=+>∑\ eTTsƒê n¬sdtº yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... M~ÛøÏ #Ó+~q n>∑düq÷s¡T sêCÒwt n*j·÷dt ¬ø.¬ø.(25)\qT b˛©düT\T ø£s¡÷ï\T dædæj·Tdt, q+~ø√≥÷ÿsY dæ◊\T |æ. sêeTø£èwüí, •eHêsêj·TD kÕ«$T\ n<Ûä«s¡´+˝À b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. yê] qT+∫ s¡÷. 80 y˚\ ã+>±s¡T, yÓ+&ç ÄuÛÑs¡D≤\T, ôd˝Ÿbò˛qT¢, yÓTT‘·Ô+ s¡÷.6,20,000\ $\Te #˚ùd kıeTTà\qT ]ø£e] #˚kÕs¡T. á eTT<ë›sTT\T 11.02.2012q q+~ø√≥÷ÿs¡T |ü≥ºD+˝À ¬s+&ÉT Çfi¯¢˝À <=+>∑‘·HêìøÏ bÕ\Œ&ܶs¡T. Ç<˚ @&Ü~ |òæÁãe] 21e ‘˚Bq ø£s¡÷ï\T yÓ+ø£≥s¡eTD ø±\˙˝À z #Ó’Hé kÕï∫+>¥≈£î bÕ\Œ&ܶs¡T. ãfi≤¢], ôVAùdŒ≥ |ü≥ºD≤˝À¢ 13 Çfi¯¢˝À <=+>∑‘·Hê\T #˚kÕs¡T. nø£ÿ&˚ 3 yÓ÷{≤sY ôd’øÏfi¯¢qT, ôd˝Ÿbò˛q¢qT <=+–*+#ês¡T. Ms¡+‘ê

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T 23.01.2012q eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY C…’\T qT+∫ $&ÉT<ä˝…’ ãfi≤¢]øÏ yÓ[¢, nø£ÿ&ç ˝≤&ç®˝À¢ ñ+≥÷ H˚sê\≈£î bÕ\Œ&˚yês¡T. ‘ê>∑T&ÉT, e´_Û#ês¡+, ‘·~‘·s¡ <äTs¡«´düHê\≈£î u≤ìdü˝…’, $#·Ã\$&ç>± á bÕ‘· H˚s¡düTú\T H˚sê\≈£î ‘Ó>∑ã&˚yês¡T. M]˝À Hê–¬s&ç¶ 10 kÕs¡T¢, dü<ë›+ VüQùd‡Hé 6 kÕs¡T¢, Á|üuÛ≤ø£sY Hêj·TT&ÉT 4 kÕs¡T¢, dü‘·´Hêsêj·TD 6 kÕs¡T¢ C…’fi¯¢≈£î yÓ[¢ e∫Ãq #·]Á‘· ñ+~. á $wüj·÷\qT õ˝≤¢ md”Œ m+.•eÁ|ükÕ<é >∑Ts¡Tyês¡+ õ˝≤¢ b˛©düT ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T. á <=+>∑\ eTTsƒêqT |ü≥Tºø√e&É+˝À Ç<ä›s¡T dæ◊\‘√ bÕ≥T môd’‡\T U≤C≤ |üfÒ˝Ÿ, |æ.ÁøÏwüíj·T´,õ. ô|<ä›j·T´ Hêj·TT&ÉT, ôV≤&é ø±ìùdºãTfi¯ó¢ sê»X‚KsY, |òæs√CŸ, ø±ìùdºãTfi¯ó¢ yêdüT, cÕø°sY, <Ó’e Á|ükÕ<é, Hêsêj·TD, Á|ükÕ<ä¬s&ç¶, XÊ\T, Ä#ê], Á|ü‘ê|t, eT<ÛäTu≤ãT, »j·Tqï, ôVA+>±s¡T¶ •e⁄&ÉT\qT md”Œ n_Ûq+~+#ês¡T. á $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Ä‘·à≈£Ls¡T &çmd”Œ |æ.mHé.u≤ãT, dæ◊\T |æ.sêeTø£èwüí, •eHêsêj·TD kÕ«$T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yês¡düT˝§düTÔHêïs¡T yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT ø£s¡÷ï\T, &√Hé nôd+;¢ kÕúHê˝À¢ @ ˇø£ÿ{ÏqT+#Ó’Hê ø√≥¢ sê|òüTy˚+Á<ë¬s&ç¶ì mìïø£\ ã]˝ÀøÏ ~+|ü &ÜìøÏ ø√≥¢ <ä+|ü‘·T\T eP´Vü≤s¡#·q #˚düTÔ qï≥T¢ sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ õ˝≤¢˝À eT+Á‹ {Ïõ yÓ+ø£fÒwt Ä~Û|ü‘ê´ìøÏ #Óø˘ ô|≥º&ÜìøÏ ø√≥¢ <ä+|ü‘·T\T ‘·eT yês¡düT&çì mìïø£\ ã]˝ÀøÏ ~+|ü&ÜìøÏ ìs¡ísTT+∫q≥T¢ |ü\Te⁄s¡T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. õ˝≤¢≈£î #Ó+~q eTs√ eT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î yÓfi¯¢&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. á H˚|ü<∏ä´+˝À lXË’\+ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ ‘·q ‘·qj·TT&Ó’q @sêdüT ns¡$+<é¬s&ç¶ì ã]˝ÀøÏ ~+|ü&ÜìøÏ s¡+>∑+ dæ<ä›+ #˚düTÔqï≥T¢ $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+. >∑‘· nôd+;¢ mìïø£˝À¢ @sêdüT ns¡$+<é¬s&ç¶ ‘·q ‘·+Á&ç @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ ¬>\T|ü⁄ø√dü+ ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡T. mìïø£\ ìs¡«Vü≤DqT düeTs¡úe+‘·+>±

kÕÿ\sYwæ|ü⁄Œ¤\ $&ÉT<ä\ ø£s¡÷ï\T, e÷]à 29(düTes¡íyês¡Ô): b˛düTº yÓTÁ{Ïø˘ ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\ ø√s¡≈£î 2011-12 dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT yÓTÆHê]{° $<ë´s¡Tú\T 9931 <äs¡KdüTÔ\qT ÄHé˝…’Hé˝À <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√>±, Ç|üŒ{ÏøÏ 8590 <äs¡K düTÔ\T $$<ä ø£fi≤ XÊ\ <ë«sê yÓTÆHê]{Ï ø±sê´\j·÷ìøÏ e#êà sTT. yê{ì |ü]o *+∫ ns¡Ω‘· ø£*–q yê{ÏøÏ kÕÿ\sYwæ|ü⁄\qT ø£fi≤XÊ\ u≤´+≈£î U≤‘· \≈£î H˚s¡T >± 25 XÊ‘·+ yÓTT<ä{Ï $&É‘·>± $&ÉT<ä\ #˚XÊeTHêïs¡T. $T–*q 1341 <äs¡U≤düTÔ\qT j·T»e÷q´+ y˚+≥H˚ ø±sê´\j·÷ìøÏ yês¡+˝À ‹düT≈£îs¡yêHêïs¡T.

#˚|ü≥º&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ‘·qø£+≥÷ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À j·TTeHêj·T≈£î&ç>± >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃø√e&ÜìøÏ Á|üj·T‘êï\T eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. q+<ë´\ m+|æ md”ŒyÓ’ ¬s&ç¶ Ç|üŒ{Ïπø ‘·q n\T¢&Ó’q l<ÛäsY¬s&ç¶ì ‘·q sê»ø°j·T yês¡düT&ç>± ø=qkÕ–düTÔHêï&ÉT. >∑‘· myÓTੇ mìïø£˝À¢ Äj·Tq b˛{°#˚j·T&É+ ≈£L&Ü »]–+~. õ˝≤¢˝À d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T, e÷J eT+Á‹ md”« düTu≤“¬s&ç¶ ≈£îe÷¬sÔ uÛÑ÷e÷ XÀuÛÑ Hê–¬s&ç¶ Äfi¯fl>∑&ɶ myÓTà˝Ò´>±, ‘·qj·TT&ÉT md”« yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ myÓTੇ>±, eTs√ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T ¬ø.Ç. ÁøÏwüíeT÷]Ô myÓTà˝Ò´>±, Äj·Tq k˛<äs¡T&ÉT ¬ø.Ç. Á|üuÛ≤ø£sY myÓTà˝Ò´>± ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T. á |üs¡+|üs¡˝À uÛ≤>∑+>±H˚ Á|üdüTÔ‘·+ sê»ø°j·T+>± #·Áø£+ ‹|ü⁄Œ‘·Tqï H˚‘·\T ‘·eT yês¡düT\≈£î sê»ø°j·T ªª<ë]μμ #·÷|ü&É+˝À ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. B+‘√ sêuÀj˚T kÕúìø£, nôd+;¢ mìïø£˝À¢ sê»ø°j·T yês¡düT\ Vü≤yê ø=qkÕπ> neø±XÊ\THêïsTT.

_HêMT\ bÕ>±ô|’ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï $#ês¡D ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, e÷]à 29(düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì @, _, dæ ø±«s¡ºs¡¢˝À _HêMT\ bÕ>±ô|’ $õ˝…Hé‡ n~Ûø±s¡T\ $#ês¡D >∑Ts¡Tyês¡+ ôd’‘·+ ø=qkÕ–+~. q>∑s¡+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ø±«s¡ºs¡¢˝À |ü\Te⁄s¡T nÁø£eT+>± ìedædüTÔqï H˚|ü<Ûä´+˝À >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± |òæsê´<äT\T yÓ\T¢ yÓ‹Ôq H˚|ü<Ûä´+˝ÀH˚ ãT<Ûäyês¡+ á $#ês¡D ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. $õ˝…Hé‡ XÊK n~Ûø±] |üeHé øÏc˛sY, ÄsY n+&é _ n~Ûø±s¡T\ ãè+<ä+ á $#ês¡DqT #˚|ü{Ϻ+~. <ë<ë|ü⁄>± 500\≈£î ô|’>± _ f…Æ|t, 38 _`dæ f…Æ|t, _`&ç f…Æ|t 50\ #=|ü⁄Œq ñqï á ø±«s¡ºs¡¢˝À ñ<√´>∑T\T ø±ø£b˛sTTHê, nq~Ûø±]ø£+>± |ü\Te⁄s¡T ìyêdüeTT+≥THêïs¡T. á Áø£eT+˝À ÄsY n+&é _ n~Ûø±s¡T\T yê]ì U≤∞ #˚sTT+#ê\ì j·T‹ï+∫Hê sê»ø°j·T e‹Ôfi¯¢ e\¢ M\T ø±˝Ò<äT. B+‘√ düeTÁ>∑ ìy˚~ø£ ø√dü+ $õ˝…Hé‡ n~Ûø±s¡T\T s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>±s¡T. 11 ãè+<ë\T>± n~Ûø±s¡T\T #˚|ü{Ϻq á $#ês¡D X¯óÁø£yês¡+ ôd’‘·+ »s¡T>∑qT+&É&É+ >∑eTHês¡Ω+.

yÓqTø£ã&ɶ n~Ûø±s¡T\T |òüTq+>± Ä$sꓤe ~H√‘·‡e+ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT rÛy©´sLiÕ‹[ ¨s÷¡¿¡Liμj∂. FyªRΩ ¡NSLiVVμyLRiVá ©´sVLi¿¡ ™´sVVNRPV‰ zmsLi≤T∂ ™´sxqsWáV ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi xms©´sVı ™´sxqsWŒ˝œ¡Õ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂F°∏R∂WLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ ©´sgRiLRi FyáNRP @μR∂©´sxmso NRP≠sVxtsQ©´sL`i ™´s˘™´s•¶¶¶LRi ºdΩLRiV LSxtÌsQ˚ rÛyLiVVÕ‹[ øR¡LRi˨ds∏R∂WLiaRPLi NS™´s≤R∂Liª][ rÛy¨sNRP Æ©s[ªRΩáV AÆ™sV©´sV xms»Ì¡Vc ¡…Ì”¡  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[LiVVLiøyLRiV. @xmsˆ…˝‹[ LRiW. 18 N][»˝¡ áORPQ ˘Li NSgS.. LRiW. 16 N][»˝¡Vc ™´sxqsWáV ¬ø¡[zqs LjiNSLÔRiV xqsXztÌsQLiøyLRiV. C G≤yμj∂ 24 N][»˝¡ áORPQ ˘Li NSgS Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV LRiW. 12 N][»˝¡Vc ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´sxqsW áV ¬ø¡[zqs Æ™s©´sVNRP ¡≤R∂≤R∂Liª][ D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá μR∂XztÌsQ NRPLRiWıáV\|ms xms≤T∂Liμj∂. ALÛjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ™´sVVgji}qsLiμR∂VNRPV lLiLi≤R∂V L][«¡Ÿ¤Õ¡[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ áORPQ ˘Li ¬ø¡[LRiªyL][.. ¤Õ¡[μ][ @©´sı @©´sV™´sW©yáV NRPáVgRiVªRΩV©yıLiVV.

ôVQfi¯>∑T+<ä e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø±sê´\j·T+ q+<äT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ 30 edü+‘ê\ Ä$sꓤe ~H√‘·‡yêìï {Ï.&ç.|æ. ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T |òüTq+>± »s¡T|ü⁄ø=ì $ø£˝≤+>∑T\≈£î |ü+&É¢qT |ü+∫ô|{≤ºs¡T. {Ï.&ç.|æ. eT+&É\ ø£˙«qsY ‹|üŒj·T´ Ä<Ûä«s¡´+˝À |òüTq+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ {Ï.&ç.|æ. bÕغ Ä$sꓤe+ eTTK´+>± ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì, ø±+Áπ>dt bÕغ ô|’ $düT>∑T #Ó+~q dü+<Ûäsꓤ˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ kÕú|æ+∫, ‘Ó\T>∑Tyê&ç Ä‘·à>ös¡yêìï Á|ü|ü+#êìøÏ #ê{Ï #Ó|æŒq |òüTq‘· eTVü‰˙j·TT&ÉT dü«ØZj·T q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄ >±]πø <äøÏÿ+<äHêïs¡T. {Ï.&ç.|æ. d”ìj·TsY H˚‘· dæ<ä›|üŒ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÄHê&ÉT ø±+Áπ>dt bÕغ ô|’ Á|ü»\T m+‘·>± $düT>∑T#Ó+<ës√, áHê&ÉT ≈£L&Ü n+‘·>± $düT>∑T #Ó+~, sêqTqï mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚XÊìøÏ Á|ü»\T ÁãVü≤às¡<∏ä+ |ü&É‘êsêHêïs¡T.

12 eT+~ ù|ø±≥sêj·TTfi¯¢ n¬sdüTº EbÕ&ÉTu+>±¢, e÷]à 29: (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~˝Àì mqu…’ ãqTïs¡T, ‘ê&çbÕ&ÉT Á>±eT\˝À ù|ø±≥sêj·TTfi¯flqT Äs¡düTº #˚dæq≥T¢ kÕúìø£ môd’ eT+EHê<∏é ‘Ó*bÕs¡T. $esê\T eT+&É\+˝Àì |ü\T Á>±e÷\˝À ù|ø±≥ Ä&ÉT‘·THêïs¡ì düe÷#ês¡+ n<ä&É+‘= yê]ô|’ <ë&ç #˚j·T>± 12 eT+~ì Äs¡düTº #˚j·T>± yê] e<ä› qT+&ç s¡÷..1980 q>∑<ÛäT kÕ«~q+ #˚düTø√ì yê]ô|’ πødüT qyÓ÷<äT#˚XÊs¡T.

e#˚à mìïø£˝À¢ {°&û|”<˚ $»j·T+ ÄdüŒ] e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\πø+Á<äyÓTÆq ÄdüŒ]˝À <˚X¯+ bÕغ eT+&É\ ø£˙«qsY lìyê dü>ö&é, e÷J m+|æ{Ïdæ\T ÁøÏ cÕíj·÷<äyé, CÒyéT‡ Ä<ä«s¡´+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ 31e Ä$sê“e ~H√‘·‡e+ |òüTq+>± »]–+~. á dü+<äs¡“+>± q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄ ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷ \\T y˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£˙«qsY, Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n_Ûeè~Δ nH˚~ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+‘√H˚ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. sêuÀe⁄ mìïø£˝À¢ ‘Ó<ÓbÕ n~Ûø£ kÕúHê˝À¢ ¬>*∫ $»j·T &ÛÉ+ø± yÓ÷–düTÔ+ <äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Áô|’y˚≥T ÄdüT|üÁ‹øÏ yÓ[¢ s√>∑T\≈£î |ü+&ÉT¢, Áu…&ÉT¢ |ü+|æD° #˚XÊs¡T.

X¯óÁø£yês¡+, 30 e÷]Ã, 2012

ªmìïø£\ Á|ü#êsê\≈£î

nqTeT‘·T\T nedüs¡+μ Ä‘··à≈£Ls¡T{ÖHé, e÷]à 29, (düTes¡í yês¡Ô) : ‘·«s¡˝À »s¡T>∑uÀe⁄ kÕúìø£ dü+düú mìïø£\≈£î b˛©düT XÊK nqTeT‘·T\T K∫Ñ·+>± nedüs¡eTì Ä‘·à≈£Ls¡T môd’‡ lVü≤] nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ b˛©düT ùdºwüHé˝À &çmdt|æ |æmHé u≤ãT Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ‘·«s¡˝À »s¡T>∑uÀe⁄ mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|ü#êsê\T, <Ûäsêï\T, sêkÕÔs√ø√\T, }πs–+|ü⁄\T, sê´©\T e+{Ï ‘·~‘·s¡ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚ùd Äj·÷ bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T K∫Ñ·+>± b˛©düT\ nqTeT‹ rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. n˝≤ #˚j·Tì yê]ô|’ K∫Ñ·+>± #·s¡´\T e⁄+{≤j·Tì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ôdø£åHé 30ì &ç$»Hé˝À neT\T#˚düTÔHêïeTì á #·≥º+ Á|üø±s¡+ »qdüeT÷Vü‰\T, sê´©\T, Á|ü#êsê\T b˛©düT\ nqTeT‘·T\‘√ #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤ #˚j·Tì yê]ô|’ #·s¡´\T e⁄+{≤j·Tì nHêïs¡T. n˝≤π> y˚dü$ dü+<äs¡“¤+>± Ç‘·s¡ }fi¯¢≈£î yÓfi‚¢ yês¡T ‘·eT Çfi¯¢˝À $\TyÓ’q edüTÔe⁄\T e⁄+#·≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ê\ì nHêïs¡T. n˝≤ yÓfi‚¢ yês¡T ‘·eT≈£î düe÷#ês¡+ n+~ùdÔ Äj·÷ Çfi¯¢ô|’ sêÁ‹|üP≥ >∑d”Ô ìs¡«Væ≤+#˚ dæã“+~ >∑{Ϻ ì|òü÷ e⁄+#·T‘ês¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. n˝≤π> me¬s’Hê ø=‘·Ô e´≈£îÔ\T nqTe÷qdüŒ<ä+>± dü+#·]ùdÔ ‘·eT≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì Á|ü»\≈£î ø√sês¡T.

5 ©≥s¡¢ Hê≥TkÕsê |ü{Ϻy˚‘· bÕeTT\bÕ&ÉT, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\+˝Àì u≤qTeTTø£ÿ\ Á>±eTb˛*y˚Ts¡˝À ÄÁø£eT+>± 5 ©≥s¡¢ Hê≥TkÕs¡qT ‘·s¡*düTÔqï yÓT\ø£eTà nH˚ eTVæ≤fi¯qT >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ môd’‡ X‚cÕ–] n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì Hê≥TkÕs¡ kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì ÄyÓTqT Ä‘·à≈£îs¡T y˚TõÁùdº{Ÿ eTT+<äT Vü≤»s¡T |ü]∫q≥T¢ môd’‡ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À b˛*düT dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ò”˝Ÿ¶ Ä|ò”düsY Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+ ãq>±q|ü˝…¢,e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ eT+&É\ |ü]~˝Àì mÁs¡>∑T&ç Á>±e÷]øÏ #Ó+~q j·TyéT, ‹s¡TeTì >∑‘· 6 dü+e‘·‡sê\T>± ñùd‡Hê|ü⁄s¡+, mÁs¡>∑T&ç Á>±eT˝˝À¢ eTVü≤‘·à>±+BÛ »‹j·T ñbÕ~ Vü≤$T|ü<Ûäø£+ <ë´s¡ |òæ˝Ÿ¶ ndæôdº+≥T>± |üì#˚düTÔHêï&ÉT. >∑‘· 6 s√E\ qT+&ç |òæ˝Ÿ¶ ndæôdº+≥¢qT Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T>± >∑T]Ô+#ê\ì düy˚Tà\T #˚düTÔ+&É≥+‘√ ñbÕ~ÛVü≤$T |ü<∏äø±ìøÏ Çã“+<äT\T ø£\>∑&É+ e\¢ Á|üuÛÑT‘·«+ M]ì düùdŒ+&é #˚j·T&É+‘√ Äj·Tq ø£\‘·#˚+~ kÕúìø£ j·TyéT|æ&çz ø±s¡´\j·T+ m<äT≥ #˚≥Tº≈£î ñ] y˚düTø√e&É+‘√ kÕúìø£ |òæ˝Ÿ¶ n|òædüs¡¢ >∑eTì+∫ ‹s¡TeTì ì kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« ndüŒ≥˝Ÿ≈£î ‘·s¡*+#·&É+‘√ Äj·Tq ÁbÕD≤\T <äø±j·Tì Äj·Tq k˛<äs¡T&ÉT n|üŒj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. e÷ düeTdü´\qT |ü]kÕÿ]+#·ø£b˛‘√ y˚TeTT ≈£î&Ü n‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+≥eTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêπ>X¯«sêe⁄, dü+õej·T´. n|üŒ˝≤|ü⁄s¡+ #Óqïj·T´. eTôV≤wt, Á|ükÕ<é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #Ó&ɶù|s¡T ‘˚y=<äT› yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT... ìjÓ÷»ø£esêZ\ yêØ>± m+|æ&çz\T düe÷y˚XÊ\T @sêŒ≥T #˚düT≈£îì ˙{Ï |üqTï\ edü÷fi¯ó¢, yê≥sY u≤jYT m+|æø£, ‘·~‘·s¡ @sêŒ≥T¢ #˚düTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T. Á>±e÷\ n_Ûeè~Δ n+‘ê m+|æ&çz\ Vü≤kÕÔ˝À¢ ñ+<äì, ñ|ü~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ - |ü+#êsTTr sêCŸ |üqT\ô|’ ÁX¯<ä›#·÷bÕ\Hêïs¡T. Á>±eT |ü+#êsTTr˝À¢ ì<ÛäT\T e⁄Hêïj·Tì yê{Ïì ìs¡¢ø£å´+>± <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚j·T≈£î+&Ü Á|üCÀ|üjÓ÷>∑yÓTÆq |üqT\T #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T. ã+&É>∑≥Tº d”ÿeTT˝À 34 Á>±e÷\≈£î >±qT πøe\+ 20 Á>±e÷\≈£î ˙s¡T ÇdüTÔHêïs¡ì |ü‹Ôø=+&É &çÇô|’ ø£˝…ø£ºsY ndüVü≤q+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. C≤|òü˝Ÿ ‘ê+&Ü, sêeTø=+&É, u≤≥‘ê+&É, \ø°åà‘ê+&Ü, s√fi¯¢bÕ&ÉT ‘ê+&Ü, ‘·~‘·s¡ mdæ‡,md”º ø±\˙\≈£î ˙{Ï kÂø£s¡´+ m+<äT≈£î ø£*Œ+#·˝Ò<äì &çÇì Á|ü•ï+#ês¡T. dü+ã+~‘· ‘ê+&Ü ÁbÕ+‘ê˝À¢ uÀs¡T¢ m+&çb˛e&É+, ô|’|t˝…’q¢ eTs¡eTà‘·TÔ\

e\¢˙{Ï düs¡|òüsê˝À ˝À|ü+ ñ+<äì |ü‹Ôø=+&É &çÇ ø£˝…ø£ºs¡T≈£î ìy˚~+#ês¡T. s¡øÏå‘· eT+∫˙{Ï |ü<∏äø±\ eTs¡eTà‘·TÔ\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚k˛Ô+<äì yê{Ïì düÁø£eT+>± $ìjÓ÷–+∫ Á‘ê>∑T˙{Ï kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. n˝≤π> ø=+&ÉMT~ ÁbÕ+‘ê˝À¢ yê≥sYôw&é øÏ+<ä XÊX¯«‘· ÁbÕ‹|ü~ø£q ◊≥ ≈£î+≥\T, #Óø˘&Ü´+\T ì]à+#ê\ì &Ü«e÷ |æ&ç >√$+<ä|üŒqT ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. Hêu≤s¡T¶ øÏ+<ä #ê>∑\eTÁ], |ü‹Ôø=+&É\˝Àì e÷¬sÿ≥¢qT Ä<ÛäT˙ø£]+∫ n_Ûeè~Δ #˚ùd+<äT≈£î ◊<äT \ø£å\ #=|ü⁄Œq eT+ps¡j·÷´j·Tì M{Ïô|’ ÁX¯<ä› #·÷bÕ\ì dü+ã+~‘· m+|æ&çz\qT Ä<˚•+#ês¡T. Á>±MTD dü+‘·\ Ä<ÛäT˙ø£s¡D≈£î y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ø£$T{°\qT @sêŒ≥T#˚düT≈£îH˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À nìï eT+&É˝≤\ m+|æ&çz\T, ÇzÄض\T, ÄsY&Éã÷¢mdt ÇÇ, &çÇ, mÇ\T, bÕ˝§ZHêïs¡T.


X¯óÁø£yês¡+ e÷]Ã 30, 2012

eTVæ≤fi≤ dü+πøåeT+

yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt‘√H˚ kÕ<Ûä´+ &√Hé{ÖHé, e÷]à 29, düTes¡íyês¡Ô :eTVæ≤fi≤ dü+πøåeT+ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì Ä bÕغ eTVæ≤fi≤ $uÛ≤>∑+ sêh Hêj·T≈£îsê\T dæ. ns¡TD≈£îe÷] düŒwüº+ #˚XÊs¡T. kÕúìø£+>± |ü\T X¯óuÛÑø±sê´\≈£î Vü‰»¬s’q ÄyÓT >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ yÓ’mdtÄsYdæ|æ ø±sê´\j·T+˝À $˝ÒKs¡T\‘√ ÇcÕ˜>√wæ˜>± e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVæ≤fi≤ kÕ~Ûø±]‘· ø√dü+ ~e+>∑‘· H˚‘· e÷J eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sêCX‚KsY¬s&ç¶ #˚|ü{Ϻq dü+πøåeT |ü<∏äø±\T H˚&ÉT ndüeTs¡ú Á|üuÛÑT‘·« bÕ\≈£î\ #˚‘·T˝À¢ ˙s¡T>±]b˛‘·THêïj·THêïs¡T. eTVæ≤fi≤ dü+πøåeT+ dæ~›+#ê\+fÒ ˇø£ÿ yÓ’mdt »>∑Hé‘√H˚ kÕ<Ûä´eTì Ä ~X¯>± Äj·Tq mH√ï ãèVü≤‘·Ôs¡ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü≥º&É+ Vü≤s¡¸˙j·T+ nHêïs¡T. neTà ã&ç ù|s¡T‘√ Á|ü‹ eTVæ≤fi¯qT nø£åsêdüT´sê*>± r]Ã~<˚›+<äT≈£î j·TTeH˚‘· yÓ’mdt »>∑Hé nVü≤]ïwü\T ø£èwæ#˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. Á|üC≤kÕ«eT´+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ eTVæ≤fi¯\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· ø£*Œ+#ê\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ bÕغ˝À ôd’‘·+ eTVæ≤fi¯\≈£î ô|<ä›|”≥ y˚dæq |òüTq‘· yÓ’mdt »>∑Héπø <ä≈£îÿ‘·T+<äHêïs¡T. »>∑Hé≈£î edüTÔqï

3

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

Á|üC≤<äs¡DqT #·÷dæ C≤rj·T Hêj·T≈£î\T ôd’‘·+ bÕغì nDÏ∫ y˚ùd ~X¯>± ≈£îÁ≥\T ≈£î‘·+Á‘ê\T |üqTï‘·THêïs¡ì, Á|üdüTÔ‘·+ ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T ô|]>±j·Tì B+‘√ kÕe÷q´, eT<ä´ ‘·s¡>∑‹ ≈£î≥T+u≤\≈£î Ä]úø£ uÛ≤s¡+ ô|]–q+<äTq ÁbÕ<Ûëq´+ Á|üuÛÑT‘·«+ ì‘·´edüs¡ edüTÔe\T <Ûäs¡\T ‘·–Z+#˚ ~X¯>± #·s¡´\T #˚|ü{≤º*‡e⁄qï|üŒ{Ïø° yê] |ü<äe⁄\qT ø±bÕ&ÉT≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. Á|ü»\ ø√düy˚T bÕغ nqï ìHê<ä+‘√ eTT+<äT≈£î b˛‘·Tqï yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ Á|ü»\T ÁãVü≤às¡<∏ä+ |ü&É‘ês¡Hêïs¡T. eTT<äTs¡T‘·Tqï y˚dü$ì <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì |ü\T |ü≥ºD≤\˝À #·*y˚+Á<ë\qT @sêŒ≥T#˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. &√Hé ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\ n_Ûe÷Hêìï #·÷e>=qï yÓ’mdtÄsYdæ|æì eT]+‘· ã˝Àù|‘·+ #˚ùd+<äT≈£î ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#ê]® ãT>∑Zq sêC≤¬s&ç¶, <Ûäs¡àes¡+ düTu≤“¬s&ç¶, lsêeTT\T,\T #˚düTÔqï ìs¡+‘·s¡ ø£èwæ Á|üX¯+dü˙j·TeTHêïs¡T. Á|ü‹ ø±s¡´ø£s¡Ô ôd’‘·+ bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T.

31q Hê´j·÷~Ûø±s¡T\≈£î ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ø£s¡÷ï\T, e÷]à 29, düTes¡íyês¡Ô: Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ E´&çwæj·T˝Ÿ nø±&Ó$T, dæøÏ+Á<ëu≤<é, Ä<Ûä«s¡´˝À á HÓ\ 31q kÕúìø£ õ˝≤¢ b˛©düT ø±sê´\ j·T\+˝Àì ¬ø.mHé. yê´dt Ä&ç{À]j·T+˝À ø£s¡÷ï\T eT]j·TT eTVü≤ã÷ uŸq>∑sY õ˝≤¢\˝À |üì#˚düTÔqï <ë<ë|ü⁄ 80 eT+~ Hê´j·÷~Ûø±s¡T\≈£î MT&çj˚TwüHé (eT<ä´e]Ô‘·«+) nH˚ n+X¯+ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+ #·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø£s¡÷ï\T yÓTT<ä{Ï n<äq|ü⁄ õ˝≤¢ »&ç®, ÇHé#ê]® õ˝≤¢ »&ç® mHé. sêeT*+>±¬s&ç¶ >∑Ts¡Tyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

sêj·T©º ˝Ò≈£î+&Ü KìC≤\T ‘·s¡*düTÔqï yêVü≤Hê\ |ü{Ϻy˚‘· bÕ´|æ*, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô) : m˝≤+{Ï nqTeT‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü nÁø£ eT+>± KìC≤\qT ‘·s¡*düTÔqï 21 yêVü≤Hê\qT d”CŸ #˚dæ s¡÷.2.5 \ø£å\ »]e÷Hê $~Û+∫q≥T¢ &ç|üP´{° &Ó’¬sø£ºsY Ä|òt yÓTÆHé‡ n+&é õj·÷\J kÕ+ πø‹ø£ düVü‰j·T≈£î\T Hê>∑sêE ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· sêÁ‹ ø=*$T>∑T+&É¢, ‘ê&ç |üÁ‹ qT+∫ eTT+u≤sTTøÏ 13 yêVü≤Hê˝À¢ sêj·T©º ˝Ò≈£î+&Ü Hê|üsêsTT ã+&É\qT nÁø£eT+>± s¡yêD≤ #˚düTÔqï yêVü≤Hê\qT |ü≥Tºø√e&É+ »]–+ ~. M{Ï‘√bÕ≥T Ä<√ì ÁbÕ+‘·+˝Àì nsTT<äT ÇdüTø£ Á{≤ø£ºs¡¢qT, eT÷&ÉT ø£+ø£s¡ s¡yêD≤ #˚ùd Á{≤ø£ºs¡T¢ ≈£L&Ü |ü≥Tºã&çq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. M{Ï˝À 9 ˝≤Ø\qT |ü‹Ôø=+&É Äغd” ãdt&çb˛˝Àq÷ 12 Ä<√ì ãdt&çb˛˝Àq÷ ñ+#êeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

3q sêÁwüºkÕúsTT

ã\ Á|ü<äs¡Ùq b˛{°\T uÒ‘·+#·s¡¢, e÷]à 29 (düTes¡í yês¡Ô) : uÒ‘·+#·s¡¢ eT+&É\ |ü]~Û ˝Àì ôV≤#Y.ø={≤º\ Á>±eT+˝À lsêeT qe$T y˚&ÉTø£\qT |ü⁄s¡ düÿ]+#·Tø=ì @Á|æ˝Ÿ 3q sêÁwüº kÕúsTT m&É¢ ã+&ç b˛{°\qT ìs¡« Væ≤düTÔqï≥T¢ ¬s’‘·T dü+|òüT+ Hêj·T ≈£î\T >∑Ts¡T yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q <ë«sê ‘Ó*bÕs¡T. 1e ‘˚Bq d”‘êsêeT ø£˝≤´D eT¨‘·‡e+, 2q õ˝≤¢ kÕúsTT ø£ã&û¶ b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. 3q ìs¡«Væ≤+#˚ ã\ Á|ü<äs¡Ùq b˛{ °\≈£î Á|ü<∏äeT ãVüQ eT‹>± s¡÷.30y˚\T, ~«rj·T ãVüQ eT‹>± s¡÷.15 y˚\T, ‘·èrj·T ãVüQeT‹>± s¡÷.5 y˚\T ãVüAø£]+#·qTqï≥T¢ ìs¡«Vü≤ ≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.

{≤´+≈£î\THêï.. n<˚ ø£s¡Te⁄ Äs¡T ˙fi¯¢ {≤´+≈£î\T, ◊<äT uÀs¡T¢ 320 ≈£î≥T+u≤\≈£î >±qT ˇø£fÒ uÀs¡T >=+‘Ó+&ÉT≈£îb˛‘·THêï Á>±eTdüTú\qT |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T Ä<√ì s¡÷s¡˝Ÿ e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝À ô|<ä›ô|+&˚ø£˝Ÿ Á>±eT+˝À ù|s¡T≈£î e÷Á‘·y˚T ◊<äT uÀs¡T¢, Äs¡T {≤´+≈£î\T ñHêïsTT ø±ì Á|ü»\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ dæú‹˝À ˝Òe⁄, ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± ñHêïsTT. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚ ô|<ä›ô|+&˚ø£˝Ÿ Á>±eT+˝À <ë<ë|ü⁄ 320 ≈£î≥T+u≤\T, 1600 »HêuÛ≤‘√ 700 eT+~ z≥s¡¢‘√ ø£*– ñqï Á>±eT+. >∑‘· düs¡Œ+#Y mìïø£˝À¢ á Á>±eT+ qT+∫ {Ï.&ç.|æ.øÏ #Ó+~q nuÛÑ´]úì @ø£Á^e+>± mqTïø√e&É+ »]–+~. |òü*‘·+>± Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ ◊<äT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T Á>±eT n_Ûeè~› |üqT\≈£î πø{≤sTT+#·&É+ »]–+~. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± \ø£å s¡÷bÕj·T\T <˚yê\j·T n_Ûeè~› ø=s¡≈£î, \ø£å s¡÷bÕj·T\T eTd”<äT n_Ûeè~› ø=s¡≈£î, $T–*q eT÷&ÉT \ø£å\T Á>±eT+˝À ˙{Ï m<ä›&ç m≈£îÿe>± ñqï+<äT e\q ˙fi¯¢ {≤´+≈£î\ ø=s¡≈£î, uÀs¡¢ ø=s¡≈£î $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚+<äT≈£î Á>±eT düs¡Œ+#Y ÄBÛq+˝À ñ|üjÓ÷–kÕÔeTì düs¡Œ+#Y Vü‰$T Ç#êÃs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ◊<äT uÀs¡T¢ y˚dæ, Äs¡T {≤´+≈£î\T ø£{Ϻ+#ês¡T. Ä {≤´+≈£î\≈£î ˙{Ï düs¡|òüsê n+~+#˚+<äT≈£î >±qT $<äT´‘Y yÓ÷≥s¡T¢qT ø=qT>√\T, πøe\+ ˇø£ÿ $<äT´‘Y yÓ÷≥s¡T ø=qT>√\T #˚dæ ñ|üjÓ÷–+#·&É+ »]–+~. Ç˝≤ >∑‘· ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ qT+∫ Ç˝≤π> ø=qkÕ–+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. Ä ˇø£ÿ $<äT´‘Y

ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± ñqï ˙{Ï {≤´+ø˘ yÓ÷≥s¡T <ë«sê 6 ˙{Ï {≤´+≈£î\≈£î ˙s¡T düs¡|òüsê n+<ä&É+ ˝Ò<äT. Á>±eT+˝À Á|ü»\T rÁe ˙{Ï m<ä›&çøÏ >∑Tsö‘·THêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT Á|üdüTÔ‘· ø±\+˝À m+&É\T rÁe+>± ñ+&É≥+‘√ uÀs¡¢˝À ˙s¡T düs¡|òüsê n+<äø£ ˙fi¯¢ {≤´+≈£î\˝À ˙s¡T ˝Òø£ yÓ\yÓ\uÀ‘·THêïsTT. ndü˝Ò Ä uÀs¡¢ qT+∫ ñ|ü⁄Œ ˙s¡T e#˚Ã$. Ç|ü⁄Œ&ÉT n$ ≈£L&Ü ˝Òì |ü]dæú‹ Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. Çø£ eT+∫ ˙s¡T n+{≤yê....! 15 s√E\≈£î ˇø£kÕ] Ä Á>±e÷ìøÏ #˚s¡T≈£î+≥T+~. á ‘·s¡TD+˝À Á|ü»\T m≥T b˛˝Òì dæú‹˝À, me«]øÏ #Ó|ü⁄Œø√˝Òì |ü]dæú‹˝À _≈£îÿ_≈£îÿeT+≥÷ e÷s¡T eT÷\ Á>±eT+˝À m+&É\≈£î >=+‘·T m+&ÉT≈£îb˛sTT, Ä$¬s’ ˙{Ï m<ä›&çì Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø=ì ‘·eT Á>±e÷ìøÏ eT+∫˙{Ïì n+~+#ê\ì, n+‘˚ ø±≈£î+&Ü uÀs¡¢qT eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚sTT+∫ Á>±e÷ìøÏ ˙{Ï düs¡|òüsê n+~#ê\ì Á|ü»\T yêb˛j·÷s¡T.

eTVü‰‘·à CÀ´‹sêe⁄|òüP˝Ò »j·T+‹ì

C≤rj·T ôd\e⁄>± Á|üø£{Ï+#ê*: ;d”mdtm|òt ø£s¡÷ï\T, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô) : ;d”\ ÄXÊCÀ´‹, ;d”\ nuÛÑT´qï‹ ø√dü+ ÄVü≤]ïwü\T ø£èwæ #˚dæ neTs¡T˝…’q eTVü‰‘·« CÀ´‹sêe⁄ |üP˝Ò »j·T+‹ì πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ C≤rj·T ôd\e⁄ ~q+>± Á|üø£{Ï+#ê\ì ;d” $<ë´]ú dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ˇø£ Á|üø£≥q˝À &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á $wüj·÷ìï sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ πø+Á<ä+ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤¢\ì Äj·Tq ø√sês¡T. yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï kÕ]>± Ád”Ô\ nuÛÑT´qï‹ ø√dü+ ø£èwæ #˚dü÷Ô, Äj·Tq ‘·q uÛ≤s¡´ nsTTq kÕ$Á‹ uÛ≤jYT|üP˝Ò≈£î $<ä´qT H˚]Œ, ‘·<ë«s¡ Ád”Ô\ ø√dü+ bÕsƒ¡XÊ\\qT @sêŒ≥T #˚dæ Ád”Ô\≈£î $<ä´q+~+#ês¡T. Ád”Ô\T Ç+{Ï qT+∫ ãj·T≥≈£î sê≈£L&É<äT. Ád”Ô\T

#·<äTe⁄ø√sê<äT. nH˚ Ä#ês¡+ ñqï Ä s√E˝À¢ Ád”Ô $<ä´quÛÑ´dæ+#·&ÜìøÏ |üP˝Ò ø£èwæ #˚XÊs¡T. q>∑s¡ ø£˙«qsY s¡+>∑j·÷<äyé e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ;d”\ Ä‘·à>ös¡e+ ø√dü+ nH˚ø£yÓTÆq ñ<ä´e÷\T #˚dæ, ;d”\qT sêC≤´~Ûø±s¡+ ~X¯>± ø£èwæ #˚dæq eTVü‰˙j·TT\T |üP˝Ò nì nHêïs¡T. eTVü‰sêÁwüº˝À »ìà+∫q |üP˝Ò j·÷e‘Y uÛ≤s¡‘êeì˝Àì ;d”\qT #Ó’‘·q´|üs¡#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚XÊs¡Hêïs¡T. @Á|æ˝Ÿ 14e ‘˚Bì n+uÒ<äÿsY »j·T+‹ì C≤rj·T ôd\e⁄~q+>± Á|üø£{Ï+#·&É+ ô|’ ;d” $<ë´]ú dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ‘·eT Vü≤sê¸ìï e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $<ë´]ú dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T #·+Á<äX‚KsY, lìyêdüT\T, Vü≤]Hê<∏é, eT~›˝Ò{Ï ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü ‘ · « s¡ |ü ] cÕÿs¡ + #· ÷ |ü + &ç : ø£ ˝ … ø £ º s Y ÄsY;d”, mdtm+d”˝À neø£‘·eø£\T

ø£s¡÷ï\T, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô) : <ä[‘Y|”|ü⁄˝Ÿ‡ n+&é &Óe\|tyÓT+{Ÿ kıôd’{° n<Ûä´≈£åî\T mdt.ø£èwüí, ÄØ“d”/ÄsYmdt{°d” dü÷ÿfi¯¢ m+|æø£˝À ‘·|ü⁄Œ&ÉT ìs¡íj·÷\T »]>±j·Tì $q‹ |üÁ‘êìï $<ë´XÊK eT+Á‹øÏ n+<äCÒXÊs¡T. düs¡«•øå± n_Ûj·÷Hé yês¡T 2011 dü+e‘·‡s¡+ y˚T HÓ\˝À ÄsYmdt{°d”\ ø√dü+ mHéJy√\qT <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düTø√eTì õ˝≤¢˝À 54 ÄsYmdt{°d”\qT ÇkÕÔeTì |üÁ‹ø± Á|üø£≥q Ç#êÃs¡T. ø±˙ ÄsYmdt{°d” m+|æø£˝À e÷Á‘·eTT #ê˝≤es¡≈£î neø£‘·eø£\T »]>±sTT. ø=‘·Ô>± ]õwüºs¡T #˚sTT+ #·Tø=qï kıôd’{°\≈£î ø£˙dü+ 3 dü+e‘·‡sê\T ≈£L&Ü d”ìj·÷]{° ˝Òìyê]øÏ ÄsYmdt{°d” dü÷ÿfi¯ófl Çe«&É+ »]–+~. ˇø£ÿ kıôd’{°øÏ 3 qT+∫ 4 eT+&É˝≤˝À¢ dü÷ÿfi¯ófl eT+ps¡T #˚j·T&É+ »]–+~. ÄsYÄsY j·÷ø˘º˝À ñqïyê]øÏ ≈£L&Ü dü÷ÿfi¯flqT eT+ps¡T #˚XÊ s¡T. Ç˝≤ Çyê«\qT≈£îqï|ü&ÉT <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√ eTì |üÁ‹ø± Á|üø£≥q\qT m+<äT≈£î Ç#êÃs¡ì <ä[‘Y |”|ü⁄˝Ÿ‡ n+&é &Óe\|tyÓT+{Ÿ kıôd’{° n<Ûä´≈£åî\T mdt. ø£èwüí ‘·q Äy˚<äqqT $<ë´XÊU≤eT+Á‹ &Ü.mdt. XË’\C≤Hê<∏é‘√øÏ ‘Ó*bÕs¡T. Ç˝≤π> mdtm+d” dü÷ÿfi¯fl m+|æø£˝À ≈£L&Ü

yÓTyÓ÷sê+&É+ düeT]ŒdüTÔqï <äèX¯´+ ø£˙dü+ eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ Ä&ç{Ÿ‡ ]b˛s¡Tº\T ˝Òìyê ]øÏ ≈£L&Ü eT+ps¡T #˚XÊs¡T. mdt m+d”\ m+|æø£ πøe\+ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ bò˛Hé <ë«sê m+|æø£ ∫e] düeTj·T+˝À *düTº˝À qyÓ÷<äT nsTTq kıôd’{°\ ù|s¡¢qT ≈£L&Ü ‘=\–+∫ yê]øÏ nqT≈£L\yÓTÆqyê]øÏ mdtm+d”\qT eT+ps¡T #˚j·T &É+ »]–+<äì ø°]Ô ôV≤˝ŸÔ m&ÉT´πøwüq˝Ÿ n+&é s¡÷s¡˝Ÿ &Óe\|tyÓT+{Ÿ kıôd’{° n<Ûä´≈£åî\T |æ.lìyêdüT\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊ s¡T. nsTT‘˚ BìøÏ eT+Á‹ düŒ+~+∫ ‘·–q Hê´j·T+ #˚kÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. á yÓTyÓ÷sê+&É+qT $TìÁd”º ø±«≥sY‡ ôV’≤<äsêu≤<é˝À Çe«&É+ »]–+~.

ø£s¡÷ï\T, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üC≤yêDÏ ø±s¡´Áø£eT+˝À e#˚à n]®\qT ≈£åîDí+>± |ü]o*+∫ dü‘·«s¡ |ü]cÕÿs¡+ #˚j·÷\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ »]–q Á|üC≤yêDÏ ø±s¡´Áø£eT+˝À q+~ø=≥÷ÿs¡T e÷J myÓTà˝Ò´ u…’¬s&ç¶ sê»X‚KsY¬s&ç¶, >±] π>j·T|ü⁄s¡+ #Ós¡Te⁄˝Àì uÛÑ÷eTT\qT ø=+‘· eT+~ uÛÑ÷ ÄÁø£eT+ #˚düTÔHêïs¡ì, n˝≤+{Ï uÛÑ÷ÄÁø£eTq\T »s¡T>∑≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì ø√sês¡T. zs¡«ø£\T¢ eT+&É\+ |üP&ç#Ós¡¢ Á>±eT+˝Àì lsêeT*+π>X¯«s¡ Ms¡uÛÑÁ<äkÕ«$T <˚yê\j·÷ìøÏ #Ó+~q düπs« HÓ+.348˝À ñqï 25.22 ôd+≥¢ uÛÑ÷$T˝À Á|üuÛÑT‘·«+ nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü ø=+‘·eT+~ ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ yê´bÕs¡düTÔ\T s√&ÉT¶ ì]à+ #ês¡T. Ä s√&ÉT¶qT ‘=\–+#ê\ì, |üP&ç#Ós¡¢ Á>±eT e÷J düs¡Œ+#Y ¬ø.ø£ècÕí¬s&ç¶ ø√sês¡T. ø£s¡÷ï\T |ü≥ºD+ ã+>±s¡T ù|≥ ìyêdæ mdt.q;kÕùV≤uŸ ≈£îe÷s¡T&ÉT mdt.nãT›˝≤¢ >∑‘· 20 dü+e‘·‡sê\T>± ôd+Á{Ï+>¥ |üì #˚dü÷Ô, $<äT´‘Y cÕø˘≈£î >∑T] nsTT Á|üuÛÑT‘·« düs¡«»q ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡T. yê]øÏ yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´+ n+~+#ê\ì yê] ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T ø√sês¡T. ø£s¡÷ï\T eT+&É\+ _.‘ê+Á&ÉbÕ&ÉT ìyêdæ ≈£îeTà]

$q‘·T\qT |ü]o*düTÔqï ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ »j·TeTà ‘·q bı\+qT mes√ >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T bıπø¢sTTHé‘√ #·<äTqT #˚XÊs¡ì, n≥Te+{Ï <äTsêÁø£eTD #˚j·T&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#·T‘·THêïs¡ì, ø±e⁄q yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø=ì Hê≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. pbÕ&ÉTã+>±¢ eT+&É\+ M]>=|ü⁄Œ\ Á>±eT ìyêdæ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘·q≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ düπs« HÓ+.601/@2˝À 3.24 mø£sê\ uÛÑ÷$T Ç∫Ã+<äì, <ëìì kÕ>∑T#˚düTÔHêïqì, e÷ Á>±eT+˝Àì ø=+<äs¡T <Ís¡®Hê´ìøÏ bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì, yê] qT+∫ s¡øÏå+#ê\+≥÷ á dü+<äs¡“¤+>± $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~, Á|ü»\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


4

‘·‘·Ô«C≤„ì kÕ«$T $y˚ø±q+<ä uÛÑ>∑e+‘·Tì #·÷XÊeTì #Ó|üŒ˝Ò<äT, ø±˙ áj·Tq e÷Á‘·+ H˚qT uÛÑ>∑e+‘·Tìï #·÷XÊqì #Ó|ü⁄ÔHêï&ÉT. m˝≤ qeTà&É+?, Ç‘·qT eT‹ ‘·|æŒ e÷{≤¢&ÉT‘·T+&Ée#·TÃ. ø±˙ dü¬s’q ne>±Vü≤q ˝Òì<˚ @ n_ÛÁbÕj·T+ @s¡Œs¡T#·Tø√≈£L&É<äT nì eTqTdüT˝À nqT≈£îHêï&ÉT qπs+Á<ä&ÉT. ˇq HÓ\ s√E\T >∑&ç#êsTT. qπs+Á<äT&ÉT ˇø£ÿ&˚ <äøÏåDÒX¯«sY≈£î yÓfi≤fl&ÉT. sêeTø£èwüßí\yês¡T eT+#·+ MT<ä $ÁXÊ+‹ rdüT≈£î+≥THêïs¡T. qπs+Á<äTì #·÷&É>±H˚ Äj·Tq #ê˝≤ dü+‘√wæ+#ês¡T. eT+#·+ MT<ä ≈£Ls√ÃeTHêïs¡T. n˝≤π> <Ûë´q+˝ÀøÏ yÓ[fl Äj·Tq ø±\TqT qπs+Á<äT&ç ˇ&ç˝À ñ+#ês¡T. eTs¡Tø£åD+ qπs+Á<äT&çøÏ u≤Vü≤´ Á|ü|ü+#·+‘√ dü+ã+<Ûë\T ‘Ó–b˛j·÷sTT. Äj·Tqπø<√ nsTTb˛‘·Tqï≥T¢>± nì|æ+#·kÕ–+~. qH˚ï$T #˚düTÔHêïe⁄? Hê ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Ç+ø± ã‹πø ñHêïs¡T. H˚qT eT∞fl yê] <ä>∑Zs¡≈£î yÓfi≤fl* nì n]#ê&ÉT. sêeTø£èwüßí\ yês¡T ∫s¡Tqe⁄«‘√ á s√EøÏ~ #ê\T nì #Ó|æŒ ‘·q ø±\TqT yÓqøÏÿ rùddüT≈£îHêï&ÉT. qπs+Á<äT&ÉT eT∞fl 1893˝À kÕ«$T $y˚ø±q+<ä wæø±>√˝À dü+‘·ø£+ #˚dæq bò˛{À e÷eT÷\T eTìwæ nj·÷´&ÉT. s√E\T >∑&ç#˚ø=B› ˇø£] |ü≥¢ eTs=ø£s¡T Äø£]¸‘·T\j·÷´s¡T. ˇø£]ì $&ç∫ eTs=ø£s¡T ñ+&É ˝ Òì dæú‹øÏ e#êÃs¡T. MT $y˚ø±q+<ä(»qe] 12, 1863 p˝…’ 4, qπ s +Á<äT&ç >=|üŒ‘·Hêìï ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ sêeTø£èwüßí\ 1902), (u…+>±©˝À ªcÕMT _uÒø±q+<√μ) Á|üdæ~Δ >±+∫q yê]øÏ m+‘√ düeTj·T+ |ü≥º˝Ò<äT. ø±[ø± <˚$ Äj·Tq≈£î Væ≤+<ä÷ jÓ÷–. Ç‘·ì |üPs¡«HêeT+ qπs+Á<äHê<∏é <ä‘êÔ. e÷s¡ Z ì π s ›X¯+ ≈£L&Ü #˚düTÔ+~. ø±˙ qπs+Á<äT&ÉT e÷Á‘·+ sêeTø£èwüí |üs¡eTVü≤+dü Á|æj·T •wüß´&ÉT. y˚<ë+‘·, jÓ÷>∑ ‘·‘·Ô« Äj· T qqT |üØøÏå+#˚es¡≈£L >∑Ts¡Te⁄>± ìs¡ísTT+#·T ø√≈£L&É<äqT XÊÁdüÔeTT\˝À düe÷»eTTô|’ n‘·´+‘· Á|üuÛ≤eeTT ø£*–+∫q ˇø£ Á|üU≤´‘· Ä<Ûë´‹àø£ Hêj·T≈£î&ÉT. Væ≤+<ä÷ ‘·‘·« #·]Á‘·, uÛ≤s¡‘·<˚X¯ ≈£îHêï&ÉT. uÛÑ>∑e+‘·Tì >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø√yê\+fÒ Ád”Ô\ >∑T]+∫ #·]Á‘·\˝ÀH˚ ˇø£ Á|üeTTK e´øÏÔ. sêeTø£èwüí eTsƒ¡+ e´ekÕú|ü≈£î&ÉT. <Ûäq+ >∑T]+∫ yê´yÓ÷Vü‰ìï $&ÉHê&Ü\ì #Óù|Œyê&ÉT. qπs+Á<äT&ÉT Äj·Tq≈£î Á|æj·T‘·eT •wüß´&ÉT. n˝≤>∑ì qπs+Á<äT&ÉT sêeTø£èwüí |üs¡eTVü≤+dü‘√ |ü]#·j·T+ #Ó|æŒq nìï $wüj·÷\‘√Äj·Tq @ø°uÛÑ$+#˚yê&ÉT ø±<äT. sêeTø£èwüí |üs¡eTVü≤+dü ø±[ø±<˚$ Ä\j·T+˝À |üPC≤]. $Á>∑Vü‰sê<Ûäq #˚ùdyê]ì qπs+Á<äT&ÉT u≤>± $eT]Ù+#˚yê&ÉT. Äj·Tq |ü+&ç‘·T&ÉT ø±<äT ø±˙ >=|üŒ uÛÑ≈£îÔ&ÉT. n‘·qT uÛÑ>∑e+‘·Tì n<Ó’«‘êìï ≈£L&Ü e´‹πsøÏ+#ê&ÉT. n˝ÖøÏø£ nqTuÛÑyê\ MT<ä ø£qT>=ìñHêï&Éì »Hê\T #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥T+&É>± qπs+Á<äT&ÉT n+‘·>± qeTàø£+ ˝Ò<äT. H˚H˚ ÁãVü≤àqT H˚qT •e⁄DÏí nH˚ ˝≤+{Ï $Hêï&ÉT. me¬s’Hê |ü+&ç‘·T\T Äj·Tq <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[‘˚ yês¡T yêø±´˝ÒM n‘·ìì n+‘·>± Á|üuÛ≤$‘·+ #˚ùd$ ø±e⁄. ø±˙ Äj·Tq≈£î •wüß´\T ø±e\dæ+<˚. ˇø£kÕ] qπs+Á<äT&ÉT ‘·q m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT sêeTø£èwüßí\yês¡T qπs+Á<äTì dü¬s’q e÷s¡Z+˝ÀøÏ $TÁ‘·T\‘√ ø£*dæ Äj·TqqT ø£\e&ÜìøÏ <äøÏåDÒX¯«sY yÓfi≤fl&ÉT. rdüT≈£îe#˚Ãyê&ÉT. sêeTø£èwüí |üs¡eTVü≤+dü ‘·q •wüß´\‘√ bÕ≥T ≈£Ls¡TÃì ñHêïs¡T. $y˚ø£q+<äT&ç>± e÷s¡TŒ uÛÑ>∑e+‘·Tì >∑T]+∫q dü+uÛ≤wüD˝À eTTì–b˛sTT ñHêïs¡T. qπs+Á<äT&ÉT düHê´dü+ d”«ø£]+∫q $y˚ø±q+<äT&ç>± qπs+Á<äT&ÉT ‘·q ùdïVæ≤‘·T\‘√bÕ≥T ˇø£ eT÷\q ≈£Ls¡TÃì yê] e÷sê&É T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ n‘·ì >∑èVü≤yÓTÆ+~. Çø£ÿ&ç Á|ü»\T n‘·ì dü+uÛ≤wüDqT Ä\øÏ+#·kÕ>±&ÉT. ˇø£ÿkÕ]>± sêeTø£èwüí |üs¡eTVü≤+dü <äèwæº qπs+Á<äT&ç MT<ä≈£î eT[fl+~. Äj·Tq k˛<äs¡, k˛<äØeTDT\j·÷´s¡T. <äTs¡<äèwüíe+‘·T˝…’q ‘·q k˛<äs¡T\ eTqdüT˝À ø=~›bÕ{Ï ø£˝À¢\+ yÓTT<ä˝…’+~. Äj·Tq dü+ÁuÛÑe÷ìøÏ ø£˙ïfi¯ófl ‘·T&Ée&É+ n‘·ìøÏ m+‘√ Äq+<ëìï ø£*–+#˚ |üì. >∑Ts¡j·÷´s¡T. @y˚y√ Ä˝À#·q\T Äj·TqqT #·T≥TºeTT{≤ºsTT. <˚X¯eT+‘ê |üs¡´{Ï+#ê&ÉT. ‘·q≈£îqï ÄdæÔ n+‘ê ˇø£ ø±cÕj·T bÕ‘·C≤„|üø±˝Òy√ Äj·TqqT ‘·{Ϻ˝Ò|ü⁄‘·Tqï≥T¢>± ñ+~. ø=~› ùd|ü⁄ eÁdüÔeTT, ˇø£ ø£eT+&É\eTT, •wü´>∑D+ e÷Á‘·y˚T. á |üs¡´≥q˝À n˝≤π> $X¯Ã\+>± ñHêï&ÉT. qπs+Á<äT&ÉT Äø£s¡¸D°j·TyÓTÆq s¡÷|ü+, n‘·qT mH√ï |ü⁄D´πøåÁ‘ê\qT dü+<ä]Ù+#ê&ÉT. <ë] eT<ä´˝À yÓTs¡TdüTÔqï ø£fi¯ófl Äj·TqqT ÄX¯Ãsê´ìøÏ >∑T]#˚XÊsTT. qTe⁄« >∑T&çôd˝À¢q÷, düÁ‘ê\˝Àq÷ ìedæ+#˚yê&ÉT, ø£{Ïø£ H˚\MT<äH˚ bÕ&É>∑\yê? nì qπs+Á<äT&çì Á|ü•ï+#ê&ÉT. n|ü⁄Œ&ÉT qπs+Á<äT&ÉT ìÁ~+#˚yê&ÉT. nH˚ø£ eT+~ kÕ<ÛäTe⁄\ kÕ+>∑‘·´+˝À >∑&çbÕ&ÉT. ‘·eT eTè<ÛäT eT<ÛäTs¡yÓTÆq ø£+sƒ¡+‘√ ¬s+&ÉT u…+>±© bÕ≥\T Ä<Ûë´‹àø£ #·s¡´\‘√, |ü$Á‘· ø±sê´\ >∑T]+∫q #·s¡Ã\‘√ >±q+ #˚XÊ&ÉT. Äj·Tq Ä bÕ≥\T $q>±H˚ n<√$<ÛäyÓTÆq düeTj·T+ >∑&çù|yê&ÉT. #ê˝≤ <ä÷s¡+ ø±*q&Éø£H˚ q&ç#˚yê&ÉT. ‘ê<ë‘·à´‘· (Á{≤Hé‡)˝ÀøÏ yÓ[flb˛j·÷&ÉT. ø=~› ùd|ü{Ï ‘·s¡Tyê‘· me¬s’Hê <äj·T ‘·*ùdÔ @<Ó’Hê yêVü≤q+˝À mπøÿyê&ÉT. nfi≤«sY qπs+Á<äT&çì ‘·q >∑~øÏ rdüT≈£îyÓfi≤fl&ÉT. ∫qï>± qπs+Á<äT&ç <ä>∑Zs¡ ø=~›eT+~ eTTdæ¢+\T ≈£L&Ü Äj·Tq≈£î •wüß´\j·÷´s¡T. uÛÑT»+ MT<ä ‘·{Ϻ, Äj·Tq‘√ Ç˝≤ nHêï&ÉT. Ç+‘· me¬s’Hê ¬s’\T Á|üj·÷D≤ìøÏ {Ϭøÿ≥Tº ø=ìùdÔH˚ ¬s’\T˝À Á|üj·÷D+ Ä\dü´yÓTÆ+<˚$T? Çìï s√E\T>± ˙ ø√dü+ #·÷dæ #˚ùdyê&ÉT. #ê˝≤kÕs¡T¢ ‘·q <ä>∑Zs¡ &ÉãT“˝Òø£ |üdüTÔ+&Ü*‡ e#˚Ã~. yÓTÆdü÷s¡T˝À kÕ«$TøÏ ~yêqT X‚cÕÁ~ nj·T´sY eT]j·TT n*dæb˛‘·THêïqT. Hê nqTuÛ≤e\ìï+{Ïì ˇø£ dü¬s’q e´øÏÔ‘√ yÓ T Æ d ü ÷ s¡T eTVü‰sêC≤ yê]‘√ |ü]#·j·T+ @s¡Œ&ç+~. |ü+&ç‘·T\ |ü+#·Tø√yê\qT≈£îHêïqT. ˙e⁄ kÕe÷qT´&Ée⁄ ø±e⁄. kÕøå±´‘·TÔ dü u Û Ñ ˝ À kÕ«MTõ dü+düèÿ‘·+˝À #˚dæq Á|üdü+>∑+ eTVü‰sêC≤ yê]ì uÛÑT$øÏ ~–e∫Ãq <Ó’e dü«s¡÷|ü⁄&Ée⁄. ˙ >∑T]+∫ H˚HÓ+‘·>± eTT>∑T›*ï #˚dæ+~. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À $$<Ûä eT‘ê\ eTì#˚ $$<Ûä ‘·|æ+#êH√ ‘Ó\TkÕ? n+≥÷ ø£fi¯fl˙fi¯fl |üs¡´+‘·eTj·÷´&ÉT. Äj·Tq Á|ües¡Ôq qπs+Á<äT&çøÏ $+‘·>± ‘√∫+~. Äj·Tq≈£î ‘·‘ê«\ düy˚Tàfi¯q+. bÕXÊÑ·T´\T ôd’qT‡˝À eT+∫ |ü⁄s√>∑‹ |æ#˚Ãy˚T nqT≈£îHêï&ÉT. ˙e⁄ eT∞fl ‹]– m|ü⁄Œ&ÉT kÕ~Û+#ês¡T. á ¬s+&ÉT ø£*ùdÔ e÷qeC≤‹ eT+∫ |ü⁄s√>∑‹ì ‘·|æŒ+#·T≈£î+<ëe÷ nì #·÷düTÔqï qπs+Á<äT&ÉT n+<äT≈£î düπs kÕ~Û+#·>∑\<äT. ø±ã{Ϻ H˚qT nyÓT]ø± yÓ[fl nø£ÿ&É y˚<ë+‘êìï nHêï&ÉT. Äj·Tq uÀ<Ûäq |üPs¡Ôj·÷´ø£ MTs¡T uÛÑ>∑e+‘·Tì yê´|æÔ #˚j·÷´\qT≈£î+≥THêïqT nì kÕ«MTJ yÓTÆdü÷s¡T #·÷XÊsê? nì Á|ü•ï+#ê&ÉT. ne⁄qT #·÷XÊqT H˚qT ìqï eTVü‰sêC≤‘√ nHêï&ÉT. nsTT‘˚ Ä Ks¡TÃ\˙ï H˚qT #·÷dæq $<Ûä+>±H˚, Äj·Tq‘√ e÷{≤¢&ÜqT ≈£L&Ü. nedüs¡yÓTÆ‘˚ uÛÑ]kÕÔqHêï&ÉT. eTVü‰sêC≤ kÕ«MTJ Äj·Tq≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*|æ ˙≈£î ≈£L&Ü #·÷|æ+#·>∑\qT.ø±˙ uÛÑ>∑e+‘·Tì #·÷&Ü\ì mes¡T düeTj·T+ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT ‘·|üŒ≈£î+&Ü Äj·Tq düVü‰j·T+ ‘·|æ+∫b˛‘·THêïs¡T? nHêï&Üj·Tq. Ç|üŒ{Ï <ëø± mes¡÷ ‘êeTT rdüT≈£î+{≤qì #Ó|æŒ ôd\e⁄ rdüT≈£îHêï&ÉT.

kÕ«

5

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

X¯óÁø£yês¡+ 30, e÷]Ã, 2012

‘·s¡Tyê‘· kÕ«MTJ uÛ≤düÿs¡ ùd‘·T|ü‹ |ü]bÕ*düTÔqï sêeTHê&ÉTqT dü+<ä]Ù+#ê&ÉT. nø£ÿ&ç sêC≤ kÕ«MTJì $TøÏÿ* >ös¡$+#ê&ÉT. MTs¡T nyÓT]ø±˝À »s¡>∑uÀe⁄ düs¡«eT‘· düy˚Tàfi¯HêìøÏ ‘·|üŒ≈£î+&Ü Vü‰»s¡yê*. n+<äTø£j˚T´ Ks¡Ã+‘ê H˚qT uÛÑ]kÕÔqT nHêï&ÉT. <ëìì >∑T]+∫ ‘·|üŒ≈£î+&Ü Ä˝À∫kÕÔqì Äj·Tq≈£î e÷≥ Ç∫à nø£ÿ&ç qT+∫ sêy˚TX¯«sêìøÏ yÓ[fl ∫es¡≈£î ø£Hê´≈£îe÷] #˚s¡T≈£îHêï&ÉT. ø=~› <ä÷s¡+ á<äT≈£î+≥÷ yÓ[fl ˇø£ sêsTT MT<ä ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT. bÕXÊÑ·´ <˚XÊ\≈£î yÓ[fl nø£ÿ&É uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ Ä<Ûë´‹àø£ $\Te*ï yê]øÏ $e]+#·&É+ ‘·q Á|ü<ÛäeT ø£s¡Ôe´+>± ô|≥Tº≈£îHêï&ÉT. ‘·s¡Tyê‘· dü«<˚XÊìøÏ ‹]– e∫à ì<äTs¡b˛‘·Tqï uÛ≤s¡‘·C≤‹ì y˚T˝§ÿ\bÕ\qT≈£îHêï&ÉT. n‘·ì Á|üj·÷D≤ìøÏ Ks¡TÃ\ ì$T‘·Ô+ <˚X¯+ q\TeT÷\\ qT+∫ $sêfi≤\T e∫Ã|ü&ܶsTT. ø±˙ n‘·&ÉT e÷Á‘·+ ‘·q Á|üj·÷D≤ìøÏ m+‘· ø±yê˝À n+‘˚ d”«ø£]+#ê&ÉT. $T–*q <ÛäHêìï <ë‘·\≈£î ‹]– Ç∫Ãy˚XÊ&ÉT. n‘·qT møÏÿq HÍø£ u§+u≤sTT rs¡+ qT+∫ 1893, y˚T 31e ‘˚Bq ãj·T\T <˚]+~. $<˚XÊ\˝À nyÓT]ø± <˚X¯|ü⁄ Á|æj·T düVü≤√<äs¡T˝≤sê! nì ‘·q eTè<ÛäT ø£+sƒ¡dü«+‘√ nq>±H˚ düuÛÑ eT÷&ÉT ì$TcÕ\bÕ≥T #·|üŒ≥¢‘√ <ä<ä›]*¢+~. X¯ã›+ Ä–q ‘·s¡Tyê‘· ‘·q Á|üdü+>±ìï Äs¡+_Û+#ê&ÉT. nø£ÿ&ÉTqï Á|ür Á|ü‹ì~Û kÕ«MTõ Á|üdü+>±ìï Á|üX¯+dæ+#ês¡T. yêsêÔ|üÁ‹ø£\T Äj·Tq yê´kÕìï Á|üeTTK+>± Á|ü#·T]+#êsTT. nø£ÿ&ç Á|ü»\≈£î Äj·Tq Äsê<ÛäT´&Éj·÷´&ÉT. Äj·Tq e÷{≤¢&É&ÜìøÏ ˝Ò#ê&É+fÒ #ê\T, #Óe⁄\T ∫\T¢\T|ü&˚ X¯ã›+‘√ #·|üŒ≥T¢ <ä<ä›]˝Ò¢$. ø=ìï dü+düú\T düuÛÑ »s¡T>∑T‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT eT<ä´˝ÀH˚ ‘·eT dü+düú≈£î ÄVü‰«ì+#˚$. nq‹ ø±\+˝ÀH˚ kÕ«MTJøÏ Á|ü|ü+#· Á|üU≤´‹ \_Û+∫+~. mø£ÿ&çøÏ yÓ[flHê kÕ«MTJ ‘·q Á|üdü+>∑+˝À uÛ≤s¡‘·<˚X¯|ü⁄ $\Te*ï #ê˝≤ ùd|ü⁄ $e]+#˚yê&ÉT. #·]Á‘· nsTTHê, kÕe÷õø£ XÊÁdüÔ+ nsTTHê, ‘·‘·«XÊÁdüÔ+ nsTTHê, kÕVæ≤‘·´yÓTÆHê m≥Te+{Ï ‘·&Éu≤≥T ˝Ò≈£î+&Ü ñ|üq´dæ+#˚yê&ÉT. ø=‘·Ô ne‘ês¡+, Væ≤+<ä÷ eT‘êìï #·ø£ÿ>± ‘Ó\T|ü>∑\ HÓ’|ü⁄D´+, $ø±düe+‘·yÓTÆq e´øÏÔ‘·«+, á eT÷&ÉT >∑TD≤\‘√ Äj·Tq n+<ä] Vü≤è<äj·÷\qT ¬>\e>∑*>±&ÉT. yê<äq˝À Äj·TqqT ¬>\e>∑*–q yês¡T ˝Òs¡T. Äj·Tq Ä+>∑¢ HÓ’|ü⁄D´+ nbÕs¡+. n≥Te+{Ï eTìwæ j·TT>±ìøÏ ˇø£πs |ü⁄&ÉT‘ês¡T. Äj·TqqT düJe+>± #·÷dü÷Ô Äj·Tq uÀ<Ûäq\qT $q&É+ ì»+>± eTq+ #˚düT≈£îqï |ü⁄D´+ nì ˇø£ |üÁ‹ø£ yê´U≤´ì+∫+~. kÕ«MTJ ø£èwæ e\¢ ˇø£ÿ nyÓT]ø±˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü n_Ûeè~Δ #Ó+~q <˚XÊ\ìï+{Ï˝Àq÷ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ |ü≥¢ >ös¡e+ @s¡Œ&ç+~. Äj·Tq mø£ÿ&É ñ|üHê´dü+ Çe«&ÜìøÏ yÓ[flHê ».+ >∑T$T≈£L&ç m+‘√ z|æø£>± m<äTs¡T#˚ùdyês¡T. ñ|üHê´dü+ nsTTb˛sTTq ‘·s¡Tyê‘· Äj·Tìï ‘·eT Çfi¯fl≈£î ÄVü‰«ì+∫ Ä<ä]+#˚yês¡T. Ç+>±¢+&ÉT qT+∫ ≈£L&Ü Äj·Tq≈£î ÄVü‰«q+ \_Û+∫+~. Äj·Tq≈£î nø£ÿ&É |òüTqkÕ«>∑‘·+ \_Û+∫+~. yêsêÔ|üÁ‹ø£\T Äj·TqqT |òüTq‘·qT, yê>±ú{Ïì XÊ¢|òæT+#êsTT. m+‘√eT+~ Äj·Tq≈£î •wüß´\j·÷´s¡T. yê]˝À eTTKTj·T\T dædüºsY ìy˚~‘·>± e÷s¡TŒ #Ó+~q e÷s¡Z¬s{Ÿ H√ãT˝Ÿ ‘·s¡Tyê‘· ÄyÓT uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ e∫à Çø£ÿ&˚ ñ+&çb˛e&É+ »]–+~. Hê\T>∑T dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T $<˚o |üs¡´≥q ‘·s¡Tyê‘· kÕ«MTJ ‹]– uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ $#˚ÃXÊ&ÉT. Äj·Tq ‹]– e#˚Ãdü]øÏ Äj·Tq ø°]Ô <äX¯~X¯˝≤ yê´|æ+∫b˛sTT+~. »qe] 15, 1897 Äj·Tq ø=\+uÀ˝À ~>∑>±H˚ Äj·Tq≈£î #·Áø£e]ÔøÏ \_Û+∫q+‘· kÕ«>∑‘·+ \_Û+∫+~. eTÁ<ëdüT≈£î #˚s¡Tø=H˚≥|üŒ{ÏøÏ Äj·Tq n_Ûe÷qT\T s¡<∏ä+ MT<ä ˝≤>∑T‘·÷ }πs–+#ês¡T. ˝…ø£ÿ˝Òqìï |üP\e÷\\T, dü+<˚XÊ\T \_Û+#êsTT. mø£ÿ&çøÏ yÓ[flHê ‘·eT >∑Ts¡Te⁄ #Ó|æŒq dü+<˚XÊìï yê´|æÔ #˚XÊ&ÉT. Äj·Tq <ä>∑Zs¡≈£î e÷s¡Z<äs¡Ùø£‘·«+ ø√dü+ e#˚à yê]øÏ Ä<Ûë´‹àø£ $\Te\ jÓTTø£ÿ ÁbÕ<ÛëHê´ìï uÀ~Û+#˚yê&ÉT. n<˚ dü÷Œ]Ô‘√, \ø£å´+‘√ 1897˝À sêeTø£èwüí eTsƒêìï kÕú|æ+#ê&ÉT. ‘·s¡Tyê‘· ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\˝À >∑+>±q~ ˇ&ÉT¶q >∑\ uÒ\÷s¡T e<ä› düú˝≤ìï ø=ì eTsƒ¡+ ø√dü+ uÛÑeHê*ï ì]à+#ê&ÉT.

eTTK´ dü÷Á‘·eTT\T ‘·‘·Ô«eTT\T $y˚ø£q+<äT&ÉT >=|üŒ ‘ê‹«≈£î&ÉT. n‘·ì eTTK´ uÀ<Ûäq\ Á|üø±s¡+ n<Ó’«‘· y˚<ä+‘·eTT ‘·‘·Ô« XÊÁdüÔeTT˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü, kÕe÷õø£+>± sê»ø°j·T+>± ≈£L&Ü ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. sêeTø£èwüßí&ÉT H˚]Œq eTTK´yÓTÆq bÕsƒê\˝À ªJe⁄&˚ <˚e⁄&ÉTμ nH˚~ n‘·ì eT+Á‘·eTT>± e÷]+~. ª<ä]Á<ä Hêsêj·TD ùdeμ(ù|<äyê] ùde‘√ uÛÑ>∑e+‘·Tì ùde) nH˚ |ü<ëìï Á|ü‹bÕ~+#ê&ÉT. ª$X¯«eT+‘ê ÁãVü≤à+ ì+&ç ñ+&É>± eTqeTT eTqì >=|üŒ yês¡ì ‘·≈£îÿe yês¡ì m˝≤ nqT≈£î+≥TeTT?μ nH˚ Á|üX¯ï≈£î ‘·q≈£î ‘êqT y˚düT≈£îì á ‘˚&Ü\ìï yÓ÷ø£åeTT düeTj·T+˝À ø£*π> ~e«CÀ´‹˝À ø£*dæ b˛‘êj·Tì ‘Ó\TdüT≈£îHêï&ÉT. n|ü⁄Œ&ÉT |ü⁄fÒº Áù|eT qT+∫, ‘·eT˝Àì ÁãVü≤àìï ‘Ó\TdüTø√˝Òì eTqwüß´\qT Ä<äT≈£îH˚ düÁ‘·Œes¡Ôq |ü⁄&ÉT‘·T+~. n+<äs¡÷ ‘·qyês¡qT≈£î+fÒH˚ ì»yÓTÆq ùd«#·Ã \_ÛdüTÔ+<äH˚ y˚<ë+‘· ‘·‘ê«ìøÏ #Ó+~q e´øÏÔ $y˚ø±q+<äT&ÉT. e´øÏÔ>∑‘· yÓ÷ø£åeTTô|’ yê´yÓ÷Vü≤eTTqT ≈£L&Ü e~*y˚dæ, Ç‘·s¡T\qT ã+<ä$eTT≈£îÔ\qT #˚j·T´&Éy˚T eTìwæøÏ C≤„H√<äj·TeTT nì q$Tàq eTìwæ. sêeTø£ècÕí $TwüHé (sêeTø£ècÕí eTsƒ¡eTT)qT ªe´øÏÔ yÓ÷ø£åeTTqT, Á|ü|ü+#· Væ≤‘·eTTqTμ nH˚ ìHê<ëeTT MT<ä kÕú|æ+#ê&ÉT. dæ<ëΔ+‘ê\T, |æ&çyê<ë\T, dü+Á|ü<ëj·÷\T, <˚yê\j·÷\T eTTqï>∑Tyê{Ïì >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·≈£î. eTìwæ Vü≤è<äj·T+˝À B|ædü÷Ôqï Ä‘·àedüTÔe⁄‘√ dü]b˛*Ñ˚ n$ m+<äT≈£L ø=s¡>±e⁄. Ä edüTÔy˚ Ä<Ûë´‹àø£ X¯øÏÔ. yÓTT<ä≥ á X¯øÏÔì düeTTbÕ]®+#·+&ç. Ç‘·s¡ <Ûäsêà\qT ì+~+#·e<äT›. Á|ü‹ eT+‘·+˝ÀqT, Á|ü‹ dæ<ëΔ+‘·+˝ÀqT, m+‘√ø=+‘· eT+∫ e⁄+≥T+~. k˛<äs¡ Áù|eT >∑T]+∫ Á|üdü+>±\Te÷ì, Ä Áù|eTqT ø±s¡´s¡÷|ü+˝À Á|ü<ä]Ù+#·+&ç. ‘ê´>∑, kÕøå±´‘êÿsê\qT bı+~qyê&˚ Á|ü|ü+#·+˝Àì düs¡«eT‘ê\˝Àì @ø£‘ê«ìï <ä]Ù+#·>∑\&ÉT. e´s¡ú yê<ë\≈£î ÄkÕÿs¡+ ˝Ò<äì Á>∑Væ≤+#·>∑\&ÉT. Ä|ü⁄&˚ e÷qyê[øÏ düVü‰j·T+ #˚j·T>∑\&ÉT. yêdüÔyêìøÏ nìï eT‘ê\T ˇπø düHê‘·q <Ûäs¡à+jÓTTø£ÿ n+XÊ\T.

eT<ÛäTsêqTuÛÑ÷‹ì ø£*–+#˚ ªø=+&É|ü*¢μ

ø=+&É|ü*¢ nH˚ ù|s¡T #Ó|üŒ>±H˚ eTT#·Ãf…Æq eTT<äTΔ˝À*πø #Óø£ÿu§eTà\T >∑Ts¡TÔ≈£î ekÕÔsTT. ø£fi≤ø±s¡T\T #Óø£ÿ‘√ $$<Ûä s¡÷bÕ˝À¢ n‘·´+‘· n<äT“¤‘·>±, n+<ä+>± ‘·j·÷s¡T #˚dæq á u§eTà\T <˚X¯ $<˚XÊ˝À¢ m+<ä]H√ Äø£≥Tº≈£î+{Àqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ô|s¡TqT K+&Ü+‘·sê\T <ë{Ï+∫q $X‚cÕ˝À¢ ø=+&É|ü*¢ u§eTà\≈£L kÕúq+ ñ+<äì #Ó|üŒ&É+˝À

n‹X¯jÓ÷øÏÔ ˝Ò<äT. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì ø£ècÕí õ˝≤¢˝À >∑\ ÇÁãV”≤+|ü≥ï+ eT+&É\+˝À yÓ\dæq z ∫qï Á>±eTy˚T ø=+&É|ü*¢. Çø£ÿ&ÉT+&˚ ø£fi≤ø±s¡T\T bıìøÏ #Óø£ÿ‘√ ‘·j·÷s¡T #˚ùd $$<Ûä ø£fi≤s¡÷bÕ\T ø=+&É|ü*¢ u§eTà\ ù|s¡T‘√ <˚XÊ+‘·s¡ U≤´‹ì Ä]®düTÔHêïsTT. m˝≤+{Ï n#·TÃ˝À¢q÷ b˛dæ á ø=+&É|ü*¢ u§eTà\qT ‘·j·÷s¡T #˚j·Tø£b˛e&É+ á u§eTà\ Á|ü‘˚´ø£‘·.πøe\+ #˚|æ‘√ ø=q~ï s¡ø±\ |üìeTT≥¢qT ñ|üjÓ÷–+∫ e÷Á‘·y˚T ø=+&É|ü*¢ u§eTà\qT ‘·j·÷s¡T #˚kÕÔs¡T. ˇø£ u§eTà ˝≤+{Ï<˚ eTs=ø£{Ï #˚j·÷\+fÒ eT∞¢ #˚‹‘√ ø=‘·Ô>± ‘·j·÷s¡T #˚j·T&Éy˚T ‘·|üŒ m˝≤+{Ï qeT÷Hê\T, n#·TÃ\T ñ|üjÓ÷–+#·ø£b˛e&É+ M{Ï Á|ü‘˚´ø£‘·. ‘˚*¬ø’q bıìøÏ \H˚ #Óø£ÿ‘√ ‘·j·÷s¡T #˚j·Tã&˚ á ø=+&É|ü*¢ u§eTà\ ‘·j·÷Ø yÓqø£ ø£fi≤ø±s¡T\ ÁX¯eT m+‘√ <ë–ñ+~. eTT+<äT>± bıìøÏ #Óø£ÿô|’ ‘·j·÷s¡T #˚j·÷*‡q u§eTà Äø±sêìï #Ó≈£îÿ‘ês¡T. nq+‘·s¡+ s¡+|ü|ü⁄ bı≥Tº ∫+‘· –+»\ bı&ç‘√ á #Óø£ÿuÀeTà≈£î s¡÷bÕìï dü+‘·]kÕÔs¡T. BìøÏ düTqï+ |üPdæ Äs¡u…{Ϻ n≥Tô|’ $$<Ûä s¡+>∑T\‘√ u§eTàqT Äø£s¡¸˙j·T+>± #˚kÕÔs¡T.ø=+&É|ü*¢ u§eTà˝À¢ @qT>∑T n+u≤], e÷e{Ïyê&ÉT, qè‘·´+ #˚ùd ne÷àsTT u§eTà\T, |ü˝…¢ |ü&ÉT#·T\T ˝≤+{Ï u§eTà\T #·÷#˚yê]ì $|üØ‘·+>± Äø£]¸kÕÔsTT. á ‘·s¡Vü≤ u§eTà\T e÷Á‘·y˚T ø±ø£ nìï s¡ø±\ »+‘·Te⁄\, |ü≈£åî\ u§eTà\T ôd’‘·+ ø=+&É|ü*¢ ø£fi≤ø±s¡T\ #˚‘·T˝À¢ ÁbÕD+ b˛düT≈£îHêïsTT. <˚ìø£<˚ yÓ’$<Ûä´+>±, #·÷|üs¡T\qT ÇfÒº Äø£]¸+#˚ á ø=+&É|ü*¢ u§eTà\T $<˚oj·TT\ >∑èVü≤˝À¢ ôd’‘·+ ø=\Te⁄rs¡&É+ >∑eTHês¡Ω+, πøe\+ u§eTà\T ‘·j·÷s¡T #˚ùd z Á>±eT+>±H˚ ø±ø£ ø=+&É|ü*¢˝À ø=+&ÉM{Ï ¬s&ç¶ sêE\T ì]à+∫q z ø√≥ ≈£L&Ü ø£\<äT.eT÷&É+‘·düTÔ\ sê‹ ãTs¡TE ø£*–q á ø√≥ |üsê´≥≈£î\qT ÇfÒº Äø£]¸düTÔ+~. n˝≤π> á ÁbÕ+‘·+˝À $s¡÷bÕø£å <˚yê\j·T+ ôd’‘·+ ø£\<äT. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ <äs¡Ù˙j·T düú˝≤\ô|’ eT≈£îÿe ñqïyês¡T zkÕ] ø=+&É|ü*¢ì <ä]Ù+∫ nø£ÿ&ç $X‚cÕ\‘√ bÕ≥T ø£fi≤ø±s¡T\ #˚‘·T˝À¢ ÁbÕD+ b˛düT≈£îH˚ $$<Ûä s¡ø±\ u§eTà\ ‘·j·÷Øì |ü]o*+#·>∑*Z‘˚ z #·ø£ÿì eT<ÛäTsêqTuÛÑ÷‹ kı+‘·eTe⁄‘·T+~. $»j·Tyê&É≈£î <ë<ë|ü⁄ 17 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñqï á ø=+&É|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ ¬s’\T kÂø£s¡´+ ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝À ñ+~.

uÀHê‡jYT yÓTTø£ÿ\ ÁbÕ<Ûë´q´‘· |ü≥ºD≤\T, q>∑sê˝À¢ ìedæ+#˚ yês¡T Á|üXÊ+‘·+‘· ø√dü+ bÕs¡Tÿ\ yÓ+≥ ‹s¡T>∑T‘·T+{≤s¡T. ø=+#Ó+ Áô|òwt >±*ø√dü+, yêøÏ+>¥ ø√dü+, X¯Øs¡ Ä\dü≥ ø√dü+ bÕs¡Tÿ\T yÓ+≥ ‹s¡T>∑T‘·T+{≤s¡T. nsTT‘˚ Ä bÕs¡Tÿ\˝À >∑eTìùdÔ |ü#·Ã{Ï Äø±sê\T ø=ìï ø£ì|ækÕÔsTT. ø±ùd|ü⁄ #·÷&Ü\ì|ædüTÔ+≥T+~. n≥Te+{Ï$ eTq Ç+{Ï e<ä› ≈£L&Ü ñ+fÒ m+‘· u≤>∑T+≥T+<√ nì nì|ædüTÔ+~. Ç+{ÏeTT+<äT düú\+ ñ+fÒ Ç<˚+ ô|<ä› ø£wüº+ ø±<ä+≥THêïs¡T >±¬s¶ì+>¥˝À yÓTfi¯ó ≈£îe\T ø£*–qyês¡T. n˝≤+{Ï yÓTTø£ÿ˝ÀH˚ dü+e‘·‡s¡+ bı&Ée⁄q Áô|òwt>± ø£ì|æ+#˚≥≥Te+{Ï uÀHê‡jYT yÓTTø£ÿ\T ø±+&É+, y˚s¡T¢ ô|’øÏ ø£ì|æ+#˚ á ÇHé &√sY yÓTTø£ÿ #·÷&É{≤ìøÏ $∫Á‘·+>± e⁄Hêï #ê˝≤ Ä+<ä+>± ñ+≥T+~. á yÓTTø£ÿH˚ uÀHê‡jYT yÓTTø£ÿ nì n+{≤s¡T. á yÓTTø£ÿqT Ç+{Ï <ä>∑Zs¡ ô|s¡{À¢ ô|+#·Tø√yê\+fÒ ø±düÔ Çã“+~>± nì|æ+∫Hê yÓTT<ä\T ô|{Ϻq ‘·sê«‘· <ëì n+<ëìøÏ eT+Á‘·eTT>∑T›˝…’ Á|ü‹s√E <ëì dü+s¡ø£åD˝ÀH˚ >∑&çù|kÕÔs¡T. yÓTTø£ÿ\T ô|+#·&É+ #ê˝≤ eT+~øÏ Çwüºy˚T. ô|+#·T‘·T+{≤s¡T ≈£L&Ü. eT]ø=+<ä]øÏ #Ó≥¢qT ô|+#·&É+ Çwüº+. ø±˙ Ä |üì Ç+{À¢H√ ˝Ò<ë ô|s¡{À¢H√ #˚j·T≥+ ø£wüº+. n+<äT˝Àq÷ #·÷|üs¡T\ì nã“s¡|ü]#˚ $<Ûä+>± ◊‘˚ eTØ ø£wüº+. Ç˝≤+{Ï yê]ø√dü+ ‘·j·÷s¡T #˚j·Tã&çqy˚ á uÀHê‡jYT yÓTTø£ÿ\T. uÀHê‡jYT yÓTTø£ÿ\T #·÷&É{≤ìøÏ #ê˝≤ bı{Ϻ>± eTs¡T>∑TE® yÓTTø£ÿ˝≤¢ ø£ì|ækÕÔsTT. #Ó’Hê uÛ≤wü+˝À uÀHê‡jYT n+fÒ ≈£î+|ü{À¢ ô|+#˚ #Ó≥Tº nì ns¡ú+. kÕ<Ûës¡+D+>± M{Ïì –+»\T bÕ‹ ô|+#·s¡T. ø±e\dæq #Ó≥TºqT m+#·Tø=ì, >∑{Ϻ>± ñqï <ëì ∫qï ø=eTàqT ˇø£<ëìøÏ ‘·T+#·≈£î+&ÜH˚, <ëìøÏ y˚s¡T¢ ‘Ó|æŒ+#·{≤ìøÏ dü]|ü&˚ s¡kÕj·TD≤\˝À <ëìì ñ+#·T‘ês¡T. kÕ<Ûës¡D+>± |üP]Ô>± m~–q #Ó≥TºH˚ neTTà‘ês¡T. á yÓTTø£ÿ˝À¢ eT÷&ÉT s¡ø±\ yÓTTø£ÿ\THêïsTT. |òæø£dt(eTÁ]), Eì|üsY, #Ó’˙dt m˝Ÿà M{Ï˝À m+|æø£ #˚dæ ‘Ó#·TÃø=ì ÇHé&√sY˝À ô|+#·Tø=qïf…Æ¢‘˚ Ç+{ÏøÏ n+<ä+‘√ bÕ≥T Äø£s¡¸D ø£*–ñ+≥T+~.

M{Ï‘√ Äø£s¡¸H˚ ø±<äT... X¯Øs¡ dü+s¡ø£åD≤ eTTK´y˚T eT

>∑Te n+<ä+>± n\+ø£]+#·T≈£î+fÒ ñqï n+<ëìøÏ eT]+‘· n+<ä+ ‘√&Ée⁄‘·T+~. |ü~eT+~˝ÀøÏ yÓ[flq|ü⁄Œ&ÉT n˝≤+{Ï n+<ä+ Á|ü‘˚´+‘·qT ‘Ó∫“ô|&ÉT‘·T+~. n\+ø£s¡D˝À ôd{Ÿ. eTTK´+>± n\+ø£s¡D ø£+fÒ Á|ü‘˚´ø£‘·qT ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+~. düTyêdüq\≈£î zø£ Á|ü‘˚´ø£‘· ñ+~. eTìwæ m+‘· <ä÷s¡+˝À ñHêï düπs yê]ì #·÷&É≈£î+&Ü yê] qT+&ç yÓ\Te&˚ ôd+≥T |ü]eTfi≤ìï >∑T]Ô+∫ mes=düTÔHêïs√ ‘˚*>±Z #Óù|ŒjÓTT#·TÃ. #ê˝≤ s¡ø±\ ôd+≥T¢ môd+düT‡\‘√ ‘·j·÷s¡T n+<äTπø n$ m≈£îÿe düTyêdüq\ >∑TuÛ≤*+|ü⁄ìdüTÔ+{≤sTT. |ü+&ÉT¢ s¡kÕ\‘√{Ï, |ü⁄\T«\‘√{Ï, #Óø£ÿ ‘√{Ï ˝Òj·TsY‡ ‘√ ‘·j·÷s¡T #˚ùd á ô|òs¡÷Œ¤yéT‡ qT m|ü⁄Œ&Ó’Hê, @ dü+<äs¡Ù+˝ÀHÓ’Hê yê&=#·TÃ. Çø£ ¬s+&√ ˝Òj·TsY‡ ‘√ ‘·j·÷s¡T #˚ùd ô|òsY |òüP´yéT‡ |ü]eTfi¯+ m≈£îÿe ùd|ü⁄ ì*∫ ñ+≥÷ Ç‘·s¡T\≈£î MTs=#êÃs¡qï >∑T]Ô+|ü⁄ìdüTÔ+~. Ç˝≤+{Ï$ bÕغ\T, |òü+ø£åqT¢ ñqï düeTj·T+˝À e÷Á‘·y˚T yê&Ü*. ô|òsY |òüP´yéT ôd\ø˘º #˚ùd $<Ûëq+˝À n~ MT X¯Øs¡‘·‘·«+ ø£\yês¡T m≈£îÿe |òü÷≥T ñqï ô|òsY |òüP´yéT‡ qT m+#·Tø√≈£L&É<äT, ˇø£ÿ]øÏ u≤>± q∫Ãq ô|òsY |òüP´yéT MT X¯Øs¡, #·s¡à ‘·‘ê«ìøÏ dü÷{Ÿ ne«ø£b˛e#·TÃ. ø±ã{Ϻ mes√ @<√ #˚kÕs¡ì nqedüs¡yÓTÆq yê{Ïì ñ|üjÓ÷–+∫ Á|üjÓ÷>±\T #˚düTø√ø£b˛e&Éy˚T eT+∫~. eTTK´+>± |òü÷f…Æq |üs¡eTfi≤\T ø£\ ô|sY |òüP´yéT‡ e´øÏÔ Vü≤e uÛ≤yê\qT ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+~. eT÷&ÉTqT ã{Ϻ ø√|ü+, Äy˚X¯+, dü+‘√wü+, u≤<Ûä M≥ìï+{Ï MT<ä ô|òsY |òüP´yéT, ôd+{Ÿ \ Á|üuÛ≤e+ ñ+≥T+~ ø±ã{Ϻ ô|sY |òüP´yéT‡ m+|æø£ #˚düTø=H˚ eTT+<äT ‘·|üŒ≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê*.


X¯óÁø£yês¡+ e÷]Ã 30, 2012

6

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

q>∑s¡ M<ÛäT˝À¢ H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\ uÛ≤Ø yÓ÷{≤sY ôd’øÏ˝Ÿ sê´© ñ‘·ÔeT ùde\≈£î 15 eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î |òüTq düHêàq+

‘˚<˚bÕ Ä$sꓤe ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\T»s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï <äèX¯´+ ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, e÷]à 29(düTes¡íyês¡Ô) : ‘˚<˚bÕ Ä$sꓤe ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\T ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À |òüTq+>± »]>±sTT. >∑Ts¡Tyês¡+ Ä bÕغ 30 edü+‘ê\qT |üP]Ô #˚düT≈£îì, 31 e edü+‘·+˝ÀøÏ n&ÉT–&çq dü+<äs¡“¤+>± á y˚&ÉTø£\qT Ä bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT k˛$TXË{Ϻ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓ’ uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á y˚&ÉTø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± Ä bÕغ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+ Äes¡D˝À bÕغ |ü‘êø±ìï ø£s¡÷ï\T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ Ç+#ÛêsY® $. sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ #Í<ä] Ä$wüÿ]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Ä bÕغ e´ekÕú |üø£ n<Ûä´≈£åî&ÉT q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêe÷sêyé $Á>∑Vü‰ ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ, ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. Äô|’ õ˝≤¢ bÕغ ø±sê´\j·T+ qT+∫ sê´©>± ãj·T\T <˚] m˙ºj·÷sY dü]ÿ˝Ÿ m<äT≥ ñqï m˙ºj·÷sY $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ, q>∑s¡ M<ÛäT˝À¢ Ä bÕغ H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T uÛ≤Ø>± yÓ÷{≤sY ôd’øÏfi¯¢ô|’ sê´© #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“+>± Ä bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT k˛$TXË{Ϻ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ kÕ«‘·+Á‘·´+ dæ~Û›+∫q nq+‘·s¡+ eT÷&ÉTqïs¡ <äXÊu≤›\ ø±\+ bÕ≥T Äø£*, <ë]Á<ä´+, <√|æ&ç, n$˙‹, Ä]úø£ ndüe÷q‘·\‘√ n≥Tº&çøÏb˛sTTq Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ≈£î ‘˚<˚bÕ Ä$sꓤe+ z ÄXÊøÏs¡D+>± e÷]+<äHêïs¡T. 1982 e÷]Ã, 29e ‘˚B sêÁwüº sê»ø°j·÷˝À¢H˚ ø±≈£î+&Ü <˚X¯ sê»ø° j·÷˝À¢H˚ z q÷‘·q ˇs¡e&çøÏ lø±s¡+ #·T{Ϻ+<äHêïs¡T. ‘˚<˚bÕ ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q, nD>±]q esêZ\≈£î sê»ø°j·÷˝À¢ düeTT∫‘· ÁbÕ<Ûëq´‘·qT ø£*Œ+∫+ <äHêïs¡T. <Ûäìø£, ô|‘·Ô+<ëØ\ >∑T‘êÔ~Û|ü‘ê´ìï m<äTs=

&ç¶, md”‡, md”º, ;d”, yÓTÆHêغ kÕe÷õø£ esêZ\≈£î, eTVæ≤fi¯\≈£î ]»πs«wüq¢qT ø£*Œ+∫+<äHêïs¡T. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ ø=+<äs¡T kÕ«s¡ú Hêj·T≈£î\T _dæ kÕe÷õø£ esêZ\ ù|s¡T #Ó|æŒ, ‘·eT |üã“+ >∑&ÉT|ü⁄≈£îH˚+<äT≈£î j·T‹ïdüTÔHêïs¡ì, yê] Ä≥\qT kÕ>∑ìe«sê<äì Äj·Tq ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ø√sês¡T. ø£s¡÷ï\T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ Ç+#ÛêsY® $. sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ #Í<ä] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT bÕغ πøe\+ z sê»ø°j·T bÕغj˚T ø±<äHêïs¡T. kÕe÷õø£ ùdyê <äèø£Œ<∏ä+ >∑\, ôd’<Ûë›+‹ø£ $\Te\Tqï ùdyê dü+düú>± ôd’‘·+ ‘·eT bÕغ düe÷» ùde˝À ‘·]düTÔ+<äHêïs¡T. m˙ºj·÷sY yÓ÷yÓ÷]j·T˝Ÿ Á≥düTº Ä<Ûä«s¡´+˝À dü«#Û·Ã+<ä ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T, m˙ºj·÷sY yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ, ãdüe‘ês¡ø£+ ø±´q‡sY Vü‰dæŒ≥˝Ÿ @sêŒ≥T‘√ $<ä´, yÓ’<ä´ s¡+>±˝À¢ mq˝Òì ùde\qT n+<äCÒk˛Ô+<äHêïs¡T. Ä bÕغ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m+.eTVü≤ã÷uŸ kÕôV≤uŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m˙ºj·÷sY n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\≈£î mH=ï y˚T\T #˚≈£Lπsà |ü<∏äø±\qT neT\T #˚kÕ&ÉHêïs¡T. nq+‘·s¡+ bÕغ˝À ñ‘·ÔeT ùde\qT n+~+∫q e+>±\ Hê>∑\øÏåà<˚$, j·Tdt.¬ø. ãw”sY nVü≤à<é, m˝Ÿ.‹s¡T|ü‘·j·T´, _.@.¬ø.|üπs«CŸ, _.eT<ä›j·T´, m+.ÄsY.m˝Ÿ.eT÷]Ô, CÒyéT‡, &ç.n˝≤¢ãø±wt, dü+‘√wüeTà, düT<Ûëø£sYHêj·TT&ÉT, mdt. ‹eTà|üŒ, |æ.Vü≤qTeT+‘·sêj·T #Í<ä], m\¢ Hê>∑qï, m.>√bÕ˝Ÿ, b˛‘·TsêE s¡$≈£îe÷sY\qT |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T eTkÕ˝≤ |ü<äà», Hê>∑\øÏåà<˚$, |üπs«CŸ, n˝≤¢ãø±wt, s¡TdüTÔ+U≤Hé, |æ.s¡$≈£îe÷sY, »+bÕ\ eT<ÛäT, düTuÛ≤wæDÏ, düTo\eTà, l\‘·, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Ä\÷s¡T˝À... eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì s√&ÉT¶ uÛÑeHê\ n‹~∏ >∑èVü≤+˝À

yÓTT\>∑e*¢˝À yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt H˚‘· »j·TsêyéT >∑&É|ü>∑&É|ü |üs¡´≥q Ä\÷s¡T e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô ):eT+&É\ |ü]~Û˝Àì yÓTT\>∑e*¢ Á>±eT+˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ‘ê\Tø± uÛ≤<äT´&ÉT >∑TeTàq÷s¡T »j·TsêyéT >∑&É|ü>∑&É|ü ‹]– düuÛÑ´ ‘·«qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+ yÓTT<ä \Tô|{≤ºs¡T. bÕغ uÛ≤<äT´&ÉT »j·T sêyéT yÓTT\>∑e*¢ #˚s¡Tø√>±H˚ Á|ü»\T Äj·Tq≈£î |üP\e÷\\T y˚dæ, y˚Tfi¯ ‘êfi≤\‘√ }πs–+|ü⁄>± Á>±eT+˝ÀøÏ rdüT≈£îyÓfi≤¢s¡T. ~e+ >∑‘· eTTK´eT+Á‹ sê»X‚KsY¬s&ç¶ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü<∏äø±\≈£î Äø£]¸ ‘·T˝…’q Á|ü»\T >∑TeTàq÷s¡T »j·T sêyéTô|’ Áù|e÷_Ûe÷Hê\T #·÷bÕ s¡T. >∑TeTàq÷s¡T »j·TsêyéT yÓTT\>∑e*¢ Á>±e÷ìøÏ sêe&É+‘√ Ä bÕغô|’ Äø£]¸‘·T˝…’q Á|ü»\T dü«#·Ã+<ä+>± bÕغ˝À #˚sês¡T. esê¸\T˝Òø£, |ü+≥\T |ü+&Éø£ y˚TeTT nedüú\T |ü&ÉT‘·T+fÒ ø±+Á¬> dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\ yês¡T |ü<äe⁄˝¬ø’ b˛sê&ÉT ‘·THêïs¡ì, ˇø£ÿ »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ e÷Á‘·y˚T ù|<ä

‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄ ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷\\T y˚düTÔqï <äèX¯´+ >∑Ts¡Tyês¡+ 31e ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Ä$sê“e ~H√‘·‡yêìï ‘ê\Tø± ‘Ó<ÓbÕ uÛ≤<äT´&ÉT yÓ’≈£î+sƒ¡+ •eÁ|ükÕ<äT Ä<ä´ø£å´‘·q ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ q+< äeT÷] ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄ ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ ÁX¯<ë›+»* |òüT{Ï+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãdæq e÷J õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #Ó’¬sàHé ã‹Ôq yÓ+ø£≥sêeTT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh+˝À 75 XÊ‘·+ Á|ü»\T yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\ yê]ì <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì kÕú|æ+∫ nq‹ø±\+˝ÀH˚ n~Ûø±s¡+ #˚|ü{Ϻq |òüTq‹ Äj·Tπø <äøÏÿ+<äHêïs¡T. ‘ê\Tø± ‘Ó<ÓbÕ uÛ≤<äT´&ÉT yÓ’. •eÁ|ükÕ<äT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n‹ ‘·«s¡˝À »>∑Hé C…’\T bÕ\e⁄‘ê&Éì Äj·Tq CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. n$˙‹˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq »>∑‹ |ü_¢πøwüHé ≈£L&É ‘·«s¡˝À eT÷‘·|ü&˚ neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä\÷s¡T eT+&É\ ø£˙«qsY Hêsêj·TD¬s&ç¶ bÕغ |ü‘êø±$wüÿs¡D #˚XÊs¡T. e÷J C…&ûŒ{°d” <˚y˚+Á<ä|üŒ, eTkÕ˝≤Ä yÓ+ø£qï, yÓTT\>∑e*¢ yÓ+ø£fÒwüß\T, n+õqj·T´, >∑&ɶ+ Hê>∑sêE,

H˚{Ï qT+∫

ls¡+>∑Hê<∏äkÕ«$T

>∑+>±<Ûäs¡>ö&é, ãdü|üŒ, mÁ]kÕ«$T, Hê>∑|üŒ, ;ÛeT*+>∑|üŒ, s¡+>∑j·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø=*$T>∑T+&É¢˝À : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø±sê´\ j·T+˝À ãq>±q|ü*¢ ìjÓT»ø£es¡Z ‘˚<˚bÕ Ç+#êsY® _dæ »Hês¡úHé¬s&ç¶ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T q+<ë´\ sêy˚TX¯«s¡¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´eTTq eT+&É\+˝Àì ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ {Ï&ç|æ Ä$sê“e ~H√‘·‡yêìï »s¡T|ü⁄≈£î HêïsTT. {Ï&ç|æ bÕغ Ä$s¡“$+∫ 31 dü+e‘·‡sê\T nsTT+~. ~e+>∑‘· q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄ ∫Á‘· |ü{≤ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt <äTwüº |ü]bÕ\q #·÷&É˝Òπø q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄ 1982-03-29 q ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ kÕΔ|æ+#ês¡Hêïs¡T. ÄHê{Ï qT+&ç áHê{Ï es¡≈£î ø±+Á¬>dt bÕغ‘√ b˛{Ï|ü&ÉT‘·Tqï bÕغ ˇø£ÿ {Ï&ç|æ bÕغ ‘·|üŒ eT] @Ç‘·s¡ bÕغ ˝Ò<äHêïs¡T. {Ï&ç|æ bÕغ ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\≈£î ‘√&ÉŒ&Ü\ì ÄHê&ÉT bÕغì kÕú|æ+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. ù|<ä Á|ü»\ nuÛÑT´qï‹øÏ bÕ≥T|ü&ÉT‘·Tqï bÕغ {Ï&ç|æH˚ nHêïs¡T. 2014 kÕ<ës¡D mìïø£\˝À ø±+Á¬>dt <äTwüº |ü]bÕ\qqT bÕs¡Á<√* #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉTì eTTK´eT+Á‹>± #˚j·÷\ì Á|ü»\T Ä‘·Ts¡‘·‘√

{°&û|” Ä$sê“e ~H√‘·‡yêìï »s¡T|ü⁄≈£î+≥Tqï Hêj·T≈£î\T ñHêïs¡ì ø±+Á¬>dt bÕغì ∫‘·TÔ∫‘·TÔ>± ˇ&çb˛>∑ ‘·|üŒ<äì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À _»®+ uÛ≤düÿsY¬s&ç¶, {Ï. •eHêsêj·TD¬s&ç¶, ô|{Ïïø√≥ uÛ≤düÿ sY¬s&ç¶, kÕsTTÁ|ükÕ<é ¬s&ç¶, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, eT+&É\+˝Àì {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ô|<ä›dü+K´˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤q dü<ädüT‡

ñ‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑ+

»j·TsêyéT >∑&É|ü>∑&É|ü ‹]– düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT |üÁ‘·+ n+~düTÔqï <äèX¯´+ Á|ü»\ uÛ≤<ä\qT |ü]o*düTÔHêïs¡ì, ;Û+Hê j·TT&ÉT, ∫|üŒ–] >√$+ ¬s’‘·T\qT |üsê eT]Ù+#·&É+˝À <äqï, »Hês¡úqHêj·TT&ÉT, eT+&É\ ‘·+Á&çì $T+∫q ‘·qj·TT&Éì nì ø£˙«qsY ∫qïás¡qï, dü+Je |æ+#·T≈£î+≥THêï &Éì »>∑HéyÓ÷ j·T´, lì yêdüT\T, Á&Ó’esY Vü≤Hé¬s&ç¶ì bı–&Üs¡T. >∑TeTàq÷s¡T yÓ+ø£fÒwüß\T, sêeTeT÷]Ô, sêeT »j·Tsê+ Á>±eT+˝Àì M<ÛäT˝À¢ #·+Á<ä, sêe÷+ »H˚j·TT\T, ∫Hêï düuÛÑ´‘·«qyÓ÷<äT≈£î ‹s¡T>∑T‘·T j·T|üŒ, ÁøÏwüº|üŒ, uÛ≤>∑´sêE, sêCÒ+ qï|ü⁄&ÉT Äj·Tq≈£î >∑&É|ü>∑&É|üHê Á<äÁ|übÕ<äT, |üs¡X¯ósêeTT&ÉT, Hê>∑ Ä&É|ü&ÉT#·T\T, n_Û e÷qT\T qï, •ej·T´, sêe÷+õ, düT<Ûë, kÕ«>∑‹+∫ Ä<ä]+ #ês¡T. e´ø£Ô+ ñX‚ì, \ø°åàHê sêj·TD, qs¡dü|üŒ, #˚XÊs¡T õ˝≤¢ ø£$T{° düuÛÑT´\T sê+ düT+ø£qï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

pbÕ&ÉTã+>±¢ e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝À ì |üs¡T#·÷] Á>±eT+˝À l\øÏåà s¡+>∑Hê<∏äkÕ«$T ñ‘·‡yê\T ÁbÕ s¡+uÛÑeTe⁄‘·THêïj·Tì <˚yê\ j·T #Ó’¬sàHé eTùV≤X¯«s¡¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ C≤‘·s¡ dü+<äs¡“+>± XÊìfÒwüHé ø±s¡´Áø£ e÷\T, Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ \T, Äs√>∑´ πø+Á<ë\T, Äغdæ ãdüT‡ \T, b˛©düT ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑ≈£îÔ\ kÂø£sê´s¡ú+ nìï @sêŒ≥T¢ |üP]Ô#˚ XÊeTHêïs¡T. C≤‘·s¡qT yÓ’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î, m≥Te+{Ï nkÂø£sê´\T »s¡T≈£î+ &Ü ñ+&˚+<äT≈£î Á|ü»\+ <äs¡÷ düVü≤ø£]+#ê\Hêïs¡T. ‘·Vü≤o˝≤›sY X‚KsY kÕ«$Tyê]øÏ |ü≥TºeÁkÕÔ\T düeT]Œ+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

¬s’‘·T\≈£î |ü+≥\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*ŒdüTÔqï XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T ø=*$T>∑T+&É¢ e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì nìï Á>±e÷\ ¬s’‘·T\qT, Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\qT ø£\Œ{≤\ Á>±eT+˝À düe÷y˚X¯|ü]∫ ¬ø$¬ø Ä<ä«s¡´+˝À ¬s’‘·T\≈£î |ü+≥\ô|’ ne>±Vü≤q ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü<ädüT‡˝À ¬ø.$.¬ø XÊÁdüÔy˚‘·Ô düT<Ûëø£sY, s¡eTDj·T´, ñj·T´\yê&É mz <ädüÔ–], eT+&É\ e´ekÕj·÷~Ûø±] lø£èwüí, eT+&É\ @áz yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± ¬ø$¬ø XÊÁdüÔy˚‘·Ô e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T\T KØ|òt d”»Hé˝À @ s¡ø£yÓTÆq $‘·ÔHê\qT yê&Ü*, @ s¡ø£yÓTÆq eT+<äT\T yê&Ü*, eT+<äT\qT m˝≤ |æ∫ø±] #˚j·÷*, @ |ü+≥ y˚ùdÔ ~>∑Tã&ç u≤>± edüTÔ+<äqï <ëìô|’ ¬s’‘·T\≈£î $e]+#ês¡T. eT+∫ ~>∑Tã&ç e#˚à |ü+≥\T y˚düT≈£îì ¬s’‘·T\T ˝≤uÛÑ|ü&Ü\ì e´ekÕj·T |üìeTT≥T¢ ¬s’‘·T\T rdüT≈£î+fÒ dü;‡&û m+‘· edüTÔ+<√ ¬s’‘·T\≈£î |üP]Ô>± $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï ¬s’‘·T\T Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶, ø√≥|ü&ÉT •esê$T¬s&ç¶, eT+&É\+˝Àì ¬s’‘·T\T, Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\T n~Ûø£ dü+K´˝À bı˝§ZHêïs¡T.


X¯óÁø£yês¡+, e÷]Ã 30, 2012

{°&û|” Ä$sꓤe+ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>±

ªeTìwæ eTqT>∑&É≈£î

ø±s¡´ø£s¡Ô\ dü+ãsê\T n&Ée⁄˝Ò Á|ü<Ûëq+μ

m˙ºÄsY ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæq bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ãq>±q|ü*¢, e÷]à 29, düTes¡íyês¡Ô: |ü≥ºD+˝Àì {Ï&ç|æ ø±sê´\j·T+˝À 30 dü+e‘·‡sê\T |üP]Ô #˚düTø=ì 31e dü+e‘·‡s¡+˝ÀøÏ n&ÉT¬>&çq+<äTq kÕúìø£ {Ï&ç|æ ø±sê´\j·T+˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\T dü«ØZj·T q+<äeT÷] sêe÷sêe⁄ ∫Á‘· |ü{≤ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ m˙ºÄsY neTsY s¡ôV’≤ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ õ+<ëu≤<é nì ìHê<Ûë\‘√ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T πø≈£îqT ø£{Ÿ #˚dæ, $TsƒêsTT\T |ü+∫ |òüTq+>± y˚&ÉTø£\qT »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô ø√&çHê>∑sêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 30 dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T ‘·eT bÕغ nìï bÕغ\ ø£+f… düTdæús¡+>± nìï Ä≥Tb˛≥¢qT ‘·≥T¢≈£î+≥T mìï ne+‘·sê\T m<äT¬s’q ‘·eT Á|æj·T‘·eT Hêj·T≈£î&ÉT yÓqTø£&ÉT>∑T y˚j·T≈£î+ &Ü nìï+{Ïì <ÛÓ’s¡´+>± m<äTs=ÿ+≥T bÕغì eTT+<äT≈£î rdüT¬ø\TÔqï Hêsê#·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT 9 dü+e‘·‡sê\ ìØ«sêeT sêh|ü]bÕ\q #˚dæ á|òüTq‘·qT me«s¡T kÕ~Û+#·˝Òì $<Ûä+>± ù|s¡T Á|üU≤´‹\T bı+<ës¡ì n<Û˚$<ä+>± ãq>±q|ü*¢ ìjÓT»ø£es¡Z+˝À ‘·eT Hêj·T≈£î&ÉT _dæ »Hês¡úHé ¬s&ç¶ Á>±eT, eT+&É\ |üs¡´≥q\T #˚düTÔ nedüs¡yÓTÆq #·s¡Hês¡Tú\qT Ä<äTø=+≥T ‘·eTbÕغ sêuÀe⁄ ø±\+˝À |òüTq$»j·T+ kÕ~Û+#·&ÜìøÏ $X‚wü ø£èwæ#˚düTÔHêïs¡ì @ nedüs¡+ e∫Ãq ‘·eT ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î 24 >∑+≥\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥THêï&Éì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ≈£îe÷sY, ø£ô|Œ≥Hêπ>X¯«s¡¬s&ç¶, nq«sY, j·÷>∑+{Ï |ü˝…¢<ädüÔ–], bÕ˝§ZHêïs¡T.

#·*y˚+Á<ëì ÁbÕs¡+_Û+∫q d”◊ uÒ…‘·+#·s¡¢, e÷]à 29, düTes¡íyês¡Ô:|ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ b˛*dt ùdºwüHé |ü]~˝Àì dæ◊ eTôVAX¯«s¡¬s&ç¶ n<ä«s¡´+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ #·*y˚+Á<äì Á|üs¡+_+#ês¡T. y˚dü$ ø±\+˝À m+&É\T @≈£îÿe ø±e&É+‘√ Á|ü»\T <ëVü≤+ rs¡TÃø=e&Üì¬ø’ #·*y˚+Á<äì @s¡Œ≥T #˚dæq≥T¢ nj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. m+&É\T @≈£îÿe ñ+&É≥+‘√ eè<äT\T, dü÷ÿ˝Ÿ |æ\¢\T Äs√>∑´ì #ê\ »Á>∑‘·>± ñ+#·Tø√e\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À b˛*dt dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

|ü≥º|ü>∑˝Ò yÓ\T>∑T‘·Tqï $<äT´‘Y BbÕ\T Ä<√ì s¡÷s¡˝Ÿ e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ¬ø. Hê>∑˝≤|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À |ü>∑˝Ò M~Û $<äT´‘Y BbÕ\T yÓ\T>∑T‘·THêïsTT. õ˝≤¢˝À mø£ÿ&Ü ˝Òì $<Ûä+>± eTq õ˝≤¢˝Àì ¬ø. Hê>∑˝≤|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À |ü>∑˝Ò yÓHÓï\ nqï $<Ûä+>± $<ÛäT´‘Y BbÕ\T yÓ\T>∑T‘·THêïsTT. sêh+˝À ndü˝Ò ø£¬s+{Ÿ ø√‘· ñqï düeTj·T+˝À |ü>∑{Ï |üPfÒ yÓ\T>∑T‘·Tqï $<äT´‘Y BbÕ\T Á>±eT+˝À e÷Á‘·+ |ü≥º|ü>∑˝Ò e+<ä≈£î ô|’>± $<äT´‘Y BbÕ\T yÓ\T>∑T‘·THêïsTT. n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ ø£¬s+{Ÿ _\T¢\T ø£{Ϻ+#·Tø√e&É+ ø√dü+ ‘·s¡T#·÷ Á>±e÷ìøÏ edüTÔqï n~Ûø±s¡T\≈£î e÷Á‘·+ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. ndü˝Ò Á>±e÷\≈£î ns¡ø=s¡ $<äT´‘Y edüTÔ+~. <ëìøÏ ‘√&ÉT $#·Ã\$&ç>± Á>±e÷˝À¢ yÓ\T>∑T‘·Tqï $<äT´‘Y BbÕ\T. Ç˝≤ ˇø£ Á>±eT+˝À e+<ä≈£î ô|’>± $<äT´‘Y BbÕ\T yÓ*–‘˚ m+‘· $<äT´‘Y eè<Ûë>± b˛‘·T+<√ nì Á>±eTdüTÔ\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á>±eTdüTÔ\T $»„|æÔ #˚düTÔHêïs¡T.

|òüTq+>± {°&û|” Ä$sꓤe ~H√‘·‡e+ uÒ…‘·+#·s¡¢, e÷]à 29, düTes¡íyês¡Ô: |ü≥D+˝Àì kÕúìø£ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø±s¡´\j·T+˝À {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T nXÀ≈£î, @\¢ Hê>∑j·T´, ‹s¡TeT˝Òwt#Í<ä], >∑÷ì Hê>∑sêE, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ e´ekÕú|ü≈£n<ä´≈£åî\T ~e+>∑‘· q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêeTsêe⁄ |ü{≤ìøÏ |üP\ e÷\\T y˚dæ ìyê[fl Ä]Œ+#ês¡T, á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑TuÛ≤cÕqT Á|ü|ü+#êìøÏ #ê{Ï #Ó|æŒq |òüTq‘· q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêeTsêe⁄<˚qHêïs¡T, ø°˝À s¡÷..2 _j·T´+ |ü<Ûäø£+ kÕúìø£ dü«|ü]bÕ\q eTT<ä˝…’q$, Äj·Tq Vü≤j·T+˝ÀH˚ »s¡T>±j·THêïs¡T. n<˚$<ä+>± Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT 9 dü+e‘·‡sê\T bÕ\q˝À me«s¡T Á|üy˚wüô|≥º˝Òq≥T e+{Ï mH√ï |ü<∏äø±\T #˚|ü{≤ºs¡ì, 2014 mìïø£˝À {Ï{Ï|æ<˚ $j·T»eTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n~Ûø£ dü+K´˝À Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

7

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

bÕeTT\bÕ&ÉT e÷]à 29, düTes¡íyês¡Ô: Á|üdüTÔ‘· düe÷ »+˝À eTìwæ eTqT>∑&É≈£î n&Ée⁄˝Ò Á|ü<Ûëq ø±s¡eTì *+>±\ Á>±eT+˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT e÷<äqï nHêïs¡T. eT+&É+˝Àì *+>±\ Á>±eT+˝À bÕsƒ¡XÊ˝˝Àì $<ë´s¡Tú\≈£î |üsê´es¡D+ô|’ C≤rj·T |üsê´es¡D C≤>∑è‹ ø±s¡´Áø£ eT+ dü+<äs¡“+>± >∑Ts¡Tyês¡+ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Á|ü<ÛëH√bÕ <Ûë´j·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n&Ée⁄\T qs¡ø£&É+ e\q Á|üø£è‹ <Óã“‹ì esê¸\T ≈£îs¡Teø£b˛e&É+, $#·ø£åD≤ s¡Væ≤‘·+>± n&É$ dü+<ä|üqT HêX¯q+ #˚j·T≈£î+&Ü #·÷&Ü\Hêïs¡T. n&Ée⁄\ dü+s¡ø£åD ø√dü+ Á|ü»˝˝À #Ó’‘·q´+ rdüT≈£îsêyê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. n<˚$<ä+>± n&Ée⁄\qT ‘·>∑\u…≥º&É+ e\¢ Wwü<ä yÓTT≈£ÿ\T ø±*b˛‘êj·THêïs¡T. n&Ée⁄\ dü+s¡ø£åD≈£î Á|ü»\T ≈£L&Ü düVü≤ø±s¡+ n+~+#ê\Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ $<ë´s¡Tú\≈£î |üsê´es¡D+ô|’ yê´düs¡#·q b˛{°\T ìs¡«Væ≤+∫ ¬>\Tbı+~q $CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‘·T\T Á|ü<Ûëq+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´Øú˙, $<ë´s¡Tú\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<ä[‘· ≈£L©ô|’ Vü≤‘ê´j·T‘·ï+ #˚dæq yê]ì n¬sdtº #˚j·÷* : e÷\eTVü‰Hê&ÉT q+<ë´\, e÷]à 29, (düTes¡íyês¡Ô): q+<ë´\ eT+&É\+ $T{≤ï\ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q |üs¡<˚• bÂ\TqT >∑Ts¡Tyês¡+ 12:>∑+ˆˆ Ç+{Ïe<ä›qTqï n‘·ìï ã\e+ ‘·+>± ˝≤ø=ÿìyÓ[fl }]øÏ øÏ˝ÀMT≥s¡T <ä÷s¡+˝À ‘˚fi¯fl|üP] Á>±eTdüMT|ü+˝Àì bı\+˝À ø£‘·TÔ\‘√ Vü≤‘·´#˚j·÷\ì Á|üj·T‹ï+#·>±, rÁe>±j·÷\‘√ #ÓsTT´ $]– ÁbÕD+ <äøÏÿ+#·T≈£îqï n‘·&çì u≤~Û‘·T&çì |üsêeT]ÙdüTÔqï e÷\eTVü‰Hê&ÉT ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT ø£&çj·T+ kÕ+ã•e⁄&ÉT n+ãT˝…Hé‡ <ë«sê Á>±eTdüTú\ düVü‰j·T+‘√ q+<ë´\ Á|üuÛÑT‘·«ÄdüT|üÁ‹øÏ ∫øÏ‘·‡ì$T‘·Ô+ ‘·s¡*+#ês¡T. $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï e÷\eTVü‰Hê&ÉT sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT ø£&çj·T+ kÕ+ã•e⁄&ÉT, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T nÁãVü≤+*+ø£Hé, q+<ë´\ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T y˚Tø£\<ëM<äT, |üsêeT]Ù+∫ »]–q |òüTÀsêìï >∑T]+∫ u≤~‘·T&çì n&ç– $esê\T ‘Ó\TdüTø√>± πøe\+ n|ü Çe«&É+ ˝Ò<äì j·Tqø£+&É¢≈£î #Ó+~q >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ≈£îe÷s¡T&ÉT sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶, n‘·ì nqT#·s¡T\T u≤~‘·T&çì Vü≤‘·´#˚j·÷\ì ‘·\+|ü⁄‘√ ˇø£ |ü<∏äø£+ Á|üø±s¡+ |üs¡<˚• bÂ\TqT rdæ¬ø[fl Vü≤‘·´#˚j·T&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#·>±, Vü≤‘·´#˚j·T&ÜìøÏ ‘·eTyÓ+≥ ‘Ó#·TÃ≈£îqï ø£‘·TÔ\‘√ rÁe+>± $#·ø£åDs¡Væ≤‘·+>± bı&ç#ês¡T. ˇø£ #ÓsTT´ì $&Ée&É+‘√ n‘·qT düèVü≤ø√*b˛sTT ÁøÏ+<ä |ü&çb˛e&É+‘√ #·ìb˛j·÷&Éì nø£ÿ&çqT+&ç yÓ[flb˛j·÷s¡T. ø£&çj·T+ kÕ+ã•e⁄&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á Vü≤‘ê´Á|üj·T‘êïìøÏ bÕ˝§Zqï yê]ô|’ $#ês¡D »]|æ+∫ ì»yÓTÆq <√wüß\qT ø£]ƒq+>± Vü≤‘ê´j·T‘·ï+ πødüTqT qyÓ÷<äT#˚dæ u≤~‘·T&çøÏ Hê´j·T+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

sêj·T\d”eT n_Ûeè~ΔøÏ

»dæºdt lø£èwüí ø£$T{°Ï dæbòÕs¡T‡ neT\T #˚j·÷* ø£s¡÷ï\T, e÷]à 29, düTes¡íyês¡Ô: sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘· yÓqTø£u≤≥T ‘·q+ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ñ<ä´eT+ q&ÉbÕ*‡q nedüs¡+ ñ+<äì, y˚sêŒ≥T ñ<ä´eT+ ‘·˝…‹Ôq H˚|ü<∏ä´+˝À ‘·eTqT d”e÷+Á<äT\T>± ø£\|ü&É+ e\¢q ‘·eT ÁbÕ+‘êìøÏ qwüºy˚T ‘·|üŒ ˇq>∑÷πs Á|üjÓ÷»qy˚TMT ñ+&É<äì sêj·T\d”eT »q‘êbÕغ e´ekÕú|ü≈£î\T ø=‘·÷Ôs¡T dü‘·´Hêsêj·TD >∑T|üÔ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêj·T\d”eT yÓqTø£u≤≥T ‘·q+ ìs¡÷à\q≈£î πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T ‘·ø£åqy˚T düŒ+~+ #ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘ê_Ûeè~ΔøÏ Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJ ø£*Œ+ #ê\ì, d”eTqT n_Ûeè~Δ #˚j·÷\qï &çe÷+ &é‘√ Ä ÁbÕ+‘· $<ë´]ú dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î \T Çø£ÿ&É #˚|ü{Ϻq »+‘·sYeT+‘·sY e<ä› #˚|ü{Ϻq Bø£å\≈£î sêj·T\d”eT H˚‘·\T dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó\Œ&É+ X¯óuÛÑ|ü]D≤eT eTHêïs¡T. sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘·+˝À

ô|+&ç+>¥˝À ñqï kÕ>∑˙{Ï ÁbÕC…≈£îº\qT ‘·ø£åDy˚T |üP]Ô#˚j·÷\ì, @ ÁbÕ+‘· n_Ûeè ~Δ¬ø’Hê ˙s¡T, $<ä´ eTTK´yÓTÆqeì, n+<äT e\¢ ≈£î+≥\T, #Ós¡Te⁄\T ÁbÕC…≈£îº\qT dü‘·« s¡+ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, ‘·<ë«sê Á|ü»˝À¢ #Ó’‘·q´+‘√ bÕ≥T $<ä´ ‘·~‘·s¡ s¡+>±\˝À n_Ûeè~Δ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì Äj·Tq n_ÛÁbÕ j·T |ü&ܶs¡T. d”eT n_Ûeè~ΔøÏ lø£èwüíø£$T{Ï dæbòÕs¡Tdü\q ‘·ø£åDy˚T neT\T #˚j·÷\ì, >±˝Òs¡T, q>∑], Vü≤+ÁB, ìyê, b˛‹¬s&ç¶ bÕ≥T, ‘Ó\T>∑T>∑+>∑, ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä düe÷+‘·s¡ ø±\Te ‘·~‘·s¡ ÁbÕC…≈£îº\qT düø±\+˝À |üP]Ô #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. yÓqTø£ã&çq d”eT ÁbÕ+‘· n_Ûeè~ΔøÏ Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJ Ä]úø£ eT+&É*ì @sêŒ≥T#˚j·÷\ì, sêj·T\d”eT õ˝≤¢˝˝À ø£sêà>±sê\T, $<ë´dü+düú\T, ÄdüŒÁ‘·T\T @sêŒ≥T #˚j·÷ \ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n<˚$<ä+>± ø£ècÕí, ô|Hêï, q<äT\qT nqTdü+<ëq+ #˚j·÷\ì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

‘Ó\T>∑T Á|ü»\ Ä‘·à>ös¡yêìï ì*|æ+~ m˙ºÄπs Ä‘··à≈£Ls¡T{ÖHé, e÷]à 29, (düTes¡íyês¡Ô) : sêh+˝À ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ Ä‘·à>ös¡yêìï ì*|æ+∫ ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ q+<äeT÷ ] ‘ês¡ø£sêe÷sêy˚qì {Ï&ç|æ sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù nVü≤à<éVüQùdHé nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyê s¡+ kÕúìø£ »>∑<äTZs¡T eTsƒ¡+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ 31 Ä$sꓤe ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤ ¢&Üs¡T. sêh+˝À eT÷&ÉT <äXÊu≤›\ ÁøÏ‘·+ ø±+Á¬>dt |ü]bÕ\q ndüÔedüú´+>± ‘·j·÷¬s’ ‘Ó\T>√&ç Ä‘·à>ös¡yêìï &Ûç©¢˝À ‘êø£≥Tº ô|{Ϻq s√E˝À¢ ‘·eT H˚‘· m˙ºÄπs ø±+Á¬>dt bÕغøÏ BÛ≥T>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì kÕú|æ+ #ês¡ì nHêïs¡T. bÕغ kÕú|æ+∫q 9 HÓ\\πø ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£î|üŒ≈£L*Ãq |òüTq‘· Äj·Tqπø <äøÏÿ+<äHêïs¡T. n+‘˚ø± ≈£î+&Ü sêh+˝À eT+&É\ e´edüú e\¢ Á>±MT D ÁbÕ+‘ê\ n_Ûeè~Û› »s¡T>∑T‘·T+<äqï dü+ø£\Œ+‘√ yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï kÕ]>± eT+&É\ e´edüúqT m˙ºÄπs Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡ì ø=ìj·÷ &Üs¡T. nq+‘·s¡+ n&É«πø{Ÿ –]sêE

düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï {°&û|” ø±s¡´<ä]Ù nVü≤à<éVüQùd‡Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üdüTÔ‘·+ ø±+Á¬>dt bÕ\q sêeDø±wüº+˝≤ e÷]+<äì Äs√|æ+#ês¡T. ì‘·´+ Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T ≈£îeTTà˝≤≥˝À ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘·eT Á|üuÛÑT‘·« Vü≤j·T+˝À sêh+˝À m+‘·>±H√ n_Ûeè~Û› »]–+<äì Á|üdüTÔ‘·+ n$˙‹ sê»´y˚T\T ‘·T+<äì $eT ]Ù+#ês¡T. sêqTqï s√E˝À¢ eTTK´eT+Á‹>± #·+Á<äu≤ãT, m+m˝Ÿ@>± lXË’\ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À •˝≤Œ #·Áø£bÕDϬs&ç¶ $»j·T+ kÕ~Û+ #·&É+ ‘·<Ûä´eTì nHêïs¡T. uÛÑTeH˚X¯«s¡¬s&ç¶, ∫{≤´\ yÓ+ø£≥¬s&ç¶, ø£èwüí>ö&é, n+C≤<é n*, C≤ø°sYVüQùdHé, •yê¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

myÓTà˝Ò´ |üs¡´≥q

yê´bÕs¡T\ düeTdü´\T ‘Ó\TdüT≈£î+≥Tqï myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì ãq>±q|ü˝…¢, e÷]à 29, düTes¡íyês¡Ô: |ü≥D+˝À $~Û$~Û ‹]– Á|ü»\ düeTdü´\qT n&ç– eT] ‘Ó\TdüTø√+≥Tqï myéTm˝Ÿ@ ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶ >∑Ts¡Tyês¡+ eTTì‡bÕ˝Ÿ ø±s¡´\j·T+ qT+&ç bÕ‘·ãkÕº+&é es¡≈£î |üs¡´{Ï+#ês¡T, Á|ü»\T, yê´bÕs¡T\ düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüTø√ì yê{Ïì y˚+≥H˚ |ü]cÕÿ]+#ê&ÜìøÏ n~Ûø±s¡T\‘√ #·]ÃkÕÔeTHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± nj·Tq e÷¬sÿ{Ÿ n+‘· |üs¡´{Ï+∫ yê´bÕs¡T\ ˝≤yê<˚$\T, yês¡T |ü&ÉT‘·Tqï ø£wüº\qT >∑T]+∫ n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. e÷¬sÿ{Ÿ˝Àì yê´bÕs¡düTÔ\ ø√]ø£ y˚Ts¡≈£î e÷s¡ÿ{Ÿ q+<äT dædæ s√&ÉT¢, Á‘ê>∑T˙{Ïì @s¡Œ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. n˝≤π> bÕ‘·ãkÕº+&é˝À ñqï <ÛäTø£D≤\ <ës¡T\ <ä>∑Zs¡≈£î y˚[ yê] düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüTø√Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæã“+ sê+yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ ø±~Û X¯+ø£sY ¬s&ç¶ Ä~ ñôdHé ¬s&ç¶ mdt ◊ <Óy˚+<äsY eTVü≤ãTuŸ e[ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Vü≤qTeT+‘·T >∑T+&É+˝À Eb˛&ç es¡Z+ Á>±eTø£$T{° mìïø£ ø=*$T>∑T+&É¢, e÷]à 29, düTes¡íyês¡Ô: eT+&É\ |ü]~˝Àì Vü≤qTeT+‘·T >∑T+&É+ Á>±e÷+˝À e÷\ eTVü≤Hê&ÉT >ös¡e n<ä´≈£åî\T _.<äqTbÕ˝Ÿ, eT+&É\ Á|ü<ëqø±s¡´<ä]Ù ˝≤j·TsY yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, á sêeTT&ÉT, $] Ä<ä«s¡´+˝À Á>±eT ø£$T{Ïì @ø£Á–e+>± mqT≈£îHêïs¡T, Á>±eT n<ä´≈£åî\T dü‘·´sêE, ñbÕ<ä´≈£åî&ÉT j·TyéT, <ëqbÕ˝Ÿ, Á|ü<ëqø±s¡´<ä]Ù ˝≤j·TsY düT<Ûëø£sY, ñ|üÁ|ü<ëqø±s¡´<ä]Ù ÁfÒ»s¡sY j·TyéT, ÇkÕàHé, Á|ü<ëqø±s¡´<ä]Ù _.yÓ÷Vü≤Hé, ø±s¡´es¡ZdüuÛÑT´&ÉT j·TyéT,Á|üuÛ≤ø£sY,nq+‘·s¡+ ˝≤j·TsY yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±e÷\˝À n+≥sêì‘·q+ mdæ‡, mdt‡{Ï, ô|’ nÁ>∑es¡í+ yês¡T e÷ô|’ <ë&ÉT\T »]|æ‘˚ y˚TeTT düVæ≤+#˚~ ˝…<äì Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T ,Vü≤≈£îÿ\≈£î ã+>∑+ ø£*–ùdÔ ñ]≈£îH˚~˝Ò<äHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

X¯óÁø£yês¡+, 30 e÷]Ã 2012

eT+∫˙{Ï düeTdü´ ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü #·s¡´\T ªã&ÉT>∑T\ n_Ûeè<˚Δ {°&û|” ˝ø£å´+μ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶ ø=*$T>∑T+&É¢ e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\πø+Á<ä+˝Àì kÕúìø£ ø±+Á¬>dt bÕغ ø±sê´\ j·T+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶ $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. á dü+<ä s¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛÑ÷>∑s¡“»˝≤\T n&ÉT>∑+{Ï uÀs¡T¢ Á&Ó’ ø±e&É+ e\q ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ edüTÔ+<äHêïs¡T. eT+&É\+˝À @ Á>±eT+˝À ≈£L&Ü Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ sê≈£î+&Ü n~Ûø±s¡T\qT nÁ|üeT‘·Ô+ #˚dæ Á|ü»\T ˙{Ïø√dü+ Çã“+<äT\T |ü&É≈£î+&Ü #·÷kÕÔeTHêïs¡T. ñe÷àsTT|ü˝…¢ Á>±eT+˝À uÀs¡T¢y˚dæ Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ r]Ãq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eT+Á‹‘√ #·]Ã+∫ m≈£îÿe ì<ÛäT\T ø±yê\ì ø√s¡&É+ »]–+<äHêïs¡T. {Ïm+dæ dü+ã+~+∫ s√&É¢≈£î neTàyê] |ü˝…¢ qT+∫ \øÏå+|ü˝…¢≈£î s¡÷. 40 \ø£å\T, eT]j·TT sêeTÁøÏcÕº|ü⁄s¡+ qT+∫ uÀsY ‘ê&ç|üÁ‹øÏ s¡÷. 20 \ø£å\T eT+p¬s’q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n&çwüq˝Ÿ>± |æm+õmdt øÏ+<ä s√&ÉT¢ #·+<ë\|ü˝…¢, MTsê®\|ü˝…¢øÏ ‘·«s¡˝À düeT≈£Ls¡T‘êj·Tì nHêïs¡T. ãq>±q|ü˝…¢ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ 18 õ˝≤¢ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\\T, ˇø√ÿ

$˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï ø±≥kÕì bÕsƒ¡XÊ\≈£î 37 \ø£å\T eT+p¬s’q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. M{Ï˝À eT+&É˝≤ìøÏ >√s¡Te÷qT|ü˝…¢, ô|~›ø√≥, nãT›˝≤¢|ü⁄s¡+, ‹eTàHêj·TTìù|≥, n+øϬs&ç¶|ü˝…¢ Á>±e÷\≈£î bÕsƒ¡XÊ\\T eT+p¬s’q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝À eT÷&ÉT ø√≥¢‘√ yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ eT+p¬s’q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤*¬s&ç¶, n+<ÓsêeTT, yÓ+ø£≥düTã“j·T´, n+ã{Ï sêy˚TX¯«s¡¬s&ç¶, dæ+>∑es¡+ eT~›˝Ò{Ϭs&ç¶, n+øϬs&ç¶|ü˝…¢ düTã“sêj·TT&ÉT, >√s¡Te÷qT|ü˝…¢ |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶, m+.mHé.Hêj·TT&ÉT, eT+&É\+˝Àì ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\+<äs¡÷ bÕ˝§ZHêïs¡T.

lsêeTqe$T dü+<äs¡“¤+>±

ã+&É˝≤>∑T&ÉT b˛{°\T

ãq>±q|ü˝…¢ s¡÷s¡˝Ÿ, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô):lsêeTqe$T |üs¡«~Hêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì eT+&É\ |ü]~Û˝Àì |üdüT|ü\ Á>±eT+˝À eèwüãsêE\≈£î ã+&É˝≤>∑T&ÉT b˛{°\T, >∑T+&ÉT |ü+<Ó+, ‘·~‘·s¡ b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Á>±eT ô|<ä›\T, ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{°\qT $Äs√« düHêï\ düTπs+Á<äHê<Ûé¬s&ç¶, |ü+#êsTTr ôdÁø£≥Ø yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶, Á|üdæ&Ó+{Ÿ düTãÁ<äeTà\ Ä<ä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{°\≈£î eTTK´ n‹~∏>± myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶ Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{°\ ø±s¡´Áø£e÷\qT Ä~yês¡+ qT+∫ ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. >∑T+&ÉT b˛{°\˝À $CÒ‘·\≈£î yÓTT<ä{Ï, ~«‹j·T ãVüQeT‘·T\T>± s¡÷. 2016, 1516\T n+<äCÒdüTÔHêïeTHêïs¡T. sêhkÕúsTT eèwüuÛÑ b˛{°\˝À $CÒ‘·\≈£î Á|ü<∏äeT ãVüQeT‹ s¡÷. 25 y˚\T, ~«‹j·T ãVüQeT‹ s¡÷. 15 y˚\T n+<äCÒdüTÔqï≥T¢ á ãVüQeT‘·T\qT #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, »Hês¡ΔHé¬s&ç¶ Áã<äsY‡ <ë«sê ‘·è‹j·T ãVüQeT‹ s¡÷. 10 y˚\qT mÁs¡>∑T+≥¢ ô|<ä›k˛eTqï n+<äCÒj·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Hê\Ze ãVüQeT‹ s¡÷. 5 y˚\T, ◊<äe ãVüQeT‹ s¡÷. 3016\T >√|ües¡+ yÓ+ø£≥j·T´, ÁøÏwüßí&ÉT\T n+<äCÒdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

mdt&û|”◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø±s¡ïsY MT{Ï+>¥ q+<ë´\ e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝À 22e yês¡T¶ ø√{≤M~ q+<äT mdt&ç|æ◊ Ä<ä«s¡´+˝À ø± s¡ïsYMT{Ï+>¥ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. mdt&ç |æ◊ sêh ø±s¡´<ä]Ù n&É«πø≥T q÷sY nVü≤à<é eT<ä˙ q+<ë´\ ìjÓ÷ »ø£es¡Z n<Ûä´≈£åî\T nãT›˝Ÿ U≤<äsY ø±s¡´<ä]Ù eTVü≤ã÷uŸ VüQùdHé, q+<ë´\ Ç+#ê]® ÇÁe÷Hé nVü≤à<é, 22e yês¡T¶ n<Ûä´≈£åî\T nãTu≤ø£sY\T bÕ˝§Z Hêïs¡T. mdt&ç|æ◊ sêh ø±s¡´<ä]Ù Á|üdü+–dü÷Ô H˚{Ï sê»ø°j·÷\T ø°åD<äX¯≈£î #˚sêj·Tì nHêïs¡T. Ä<äTø√e\dæq yÓTÆHêغ, ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q ‘·s¡>∑‘·T\ yê]øÏ ‘√&ÜŒ ≥T n+~+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘ê«\T $|òü\+ nj·÷´j·THêïs¡T.

&√Hé, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): ù|<ä ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ n_Ûeè<˚Δ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ \ø£å´+ nì |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T ø=Á{Ϭø |òüDÏsêCŸ ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ 31e Ä$sê“e ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì kÕúìø£ ø£+u≤\bÕ&ÉT dü]ÿ˝Ÿ˝Àì CÀ´‹ dü÷º&çjÓ÷ ÁbÕ+>∑D+˝À ~e+>∑‘· H˚‘· mHé{ÏÄsY ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó¢ n]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T |òæDÏsêCŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düe÷»y˚T <˚yê\j·T+, Á|ü»˝Ò <˚e⁄fi¯ófl, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ |æ\Tk˛Ô+~ sê.... ˝≤+{Ï ìHê<ë\ q&ÉTeT 1982˝À bÕغ Ä$sê“e+ »]–+<äì, nsTT‘˚ 9 HÓ\\ nq‹ø± \+˝ÀH˚ C≤rj·T bÕغ\qT ôd’‘·+ H˚\≈£L]à n~Ûø± sêìï #˚õøÏÿ+#·T≈£î+<äì, Ç+<äT≈£î ÄHê&ÉT eTVü≤H˚‘· sêe÷sêe⁄ kÕú|æ+∫q ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغô|’ ñqï qeTàø£y˚T ø±s¡DeTHêïs¡T. ≈£L&ÉT,>∑÷&ÉT, >∑T&ɶ nqï ìHê<ä+‘√ bÕغì eT]+‘· $düÔ]+∫ bÕغì |ü{Ïwüº|üs¡#·&É+‘√bÕ≥T Á|üC≤ dü+πøåeT |ü<∏äø±\T, ù|<ä\≈£î |üø±ÿ >∑èVü‰\T, eTVæ≤fi¯\≈£î düe÷q Vü≤≈£îÿ\T ø£*Œ+#ê\qï dü<äT<˚›X¯+‘√ sê»ø°j·÷\T #˚XÊs¡T ‘·|üŒ m˝≤+{Ï n$˙‹øÏ ‘ê$e«˝Ò<äì nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· πø+Á<ä,sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T nH˚ø£ ≈£î+uÛÑø√D≤˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT, C…’\¢bÕ\e«&É+ #·÷düTÔ+fÒ yê] sê»ø°j·T |ü]dæú‹ nì•Ã‹˝À ø=≥Tº$T{≤º&ÉT ‘·Tqï≥Tº+<äì m<˚›yê #˚XÊs¡T. sêuÀj˚T ñ|ü mìïø£˝À¢

m˙ºÄsY ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ ìyêfi¯ó\T n]ŒdüTÔqï <äèX¯´+ Á|ü»\T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ ÁãVü≤às¡<∏ä+ |ü&É‘ês¡ì ÄHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ |ü]dæú‹ sêqTsêqT ‘·q ñìøÏì ø√˝ÀŒ‘·T+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷qT πø+Á<ä+>± #˚düT≈£îì sê»ø°j·÷\T #˚düTÔHêïs¡ì, Á|ü»\ z≥¢‘√ ¬>*∫q my˚Tà˝Ò´\T m+|æ\T k˛ìj·÷>±+BÛ #˚‹˝À ø°\TuÀeTàfi¯¢ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. n$˙‹ s¡Væ≤‘· düe÷»+ HÓ\ø√\Œ&É+ ø√dü+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚düTÔ+<äì, bÕغøÏ |üPs¡«yÓ’uÛÑe+ ‘˚e&ÜìøÏ Á|ü‹ø±s¡´<ä]Ù eT]+‘· ø£èwæ #˚j·T\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü⁄≥T¢s¡T ÁoqT, q_kÕôV≤uŸ, b˛#êÁ|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, ô|<ä› πøX¯ej·T´>ö&é, XÊ´yéT düT+<äsY>ö&ÉT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+&É˝≤_ÛÛeè~ΔøÏ ø£èwæ ø√dæ– {ÖHé e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô) : ø√dæ– eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì m+.|æ.&ç.z. ø±sê´\j·T+ q+<äT ø±+Áπ>dt bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ »]–+~. Ç+<äT˝À eT+Á‘ê\j·T Ç+#êØ® ãT<äTs¡T \ø°Îø±+‘Y ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø√dæ– |ü≥ºD+˝À bÕs¡Tÿ\+<äT 10 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ ì]à+∫q ÄsY.z. |ü¢+{ŸqT m+.|æ. dü÷s¡´Á|üø±wt ¬s&ç¶ #˚‘·T\MT<äT>± á HÓ\ 31e ‘˚Bq 10.30 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+_Û+|üCÒkÕÔeTHêïs¡T. n˝≤π> ñ<äj·T+ 11.30 >∑+≥\≈£î Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] sêeTdüTãT“ Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøå± düe÷y˚X¯+ »s¡T|ü⁄‘ês¡Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ 12.30 >∑+≥\≈£î ø±+Áπ>dt bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ ñ+≥T+<äì, n˝≤π> Ä–b˛sTTq 30 |ü&Éø£\ ÄdüT|üÁ‹ uÛÑeq ìsêàD≤ìï m+.|æ.

ãT<äTs¡T \ø°Îø±+‘Y ¬s&ç¶ düVü‰j·T düVü≤ø±sê\‘√ |ü⁄qs¡T<ÛäΔ]kÕÔs¡ì eT]j·TT |ü⁄*ø£qTeT ÁbÕC…≈£îº qT+&ç Á‘ê>∑T˙{Ï ø=s¡≈£î ô|’|ü⁄˝…’qT <ë«sê ÁbÕC…≈£îº qT+&ç nqTdü+<ëq+ #˚dü÷Ô Á‘ê>∑T˙{Ï {≤´+≈£î\≈£î ˙{Ïì eT*¢kÕÔeTì, 108 yêVü≤Hêìï ø√dæ– |æ.ôV≤#Y.dæ. ôd+≥sY q+<äT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì düø±\+˝À &Üø£ºs¡T¢ nìï y˚fi¯¢˝À ìs¡+‘·s¡+ yÓ’<ä´+ n+~+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì, n˝≤π> @Á|æ˝Ÿ 4e ‘˚Bq ø£+ã\~H˚ï, C≤\yê&ç Á>±e÷\˝À ÄsY.z. bÕ¢+≥T\qT ÁbÕs¡+uÛÑ+ #˚kÕÔeTHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Hê–¬s&ç¶, yÓ+ø£fÒX¯ó\T, &û\sY ás¡Dí, ‹|üŒj·T´, |ü˝…¢bÕ&ÉT qs¡‡j·T´, ∫+‘·≈£î+≥ mÁs¡qï ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ª#·+Á<äu≤ãT Vü≤j·÷+˝ÀH˚ sêÁcÕº_Ûeè~Δμ H˚&ÉT dü+‘· e÷¬sÿ{Ÿ y˚\+ ø√dæ– {ÖHé e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô) : ø√dü– eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì n\T≈£îs¡|üŒ ø£eT÷´ì{Ï Vü‰\T eTT+<äT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ 31e dü+e‘·‡s¡+˝ÀøÏ n&ÉT>∑Tô|{Ϻq dü+<Ûäs¡“¤+>± ø√dü– eT+&É\ {Ï.&ç.|æ. ø±s¡´<ä]Ù eTT‘·TÔ¬s&ç¶ eT]j·TT sê$T¬s&ç¶\ #˚‘·T\ MT<äT>± C…+&Ü Ä$wüÿ]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ yês¡T $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø√dæ– eT+&É\ mdt.dæ.{Ï.j·T˝Ÿ. ø±s¡´<ä]Ù kı≥ºj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh n_Ûeè~› n|üŒ{Ï eTTK´eT+Á‹ #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT Vü‰j·T+˝À »]–+<äì nHêïs¡T. n|üŒ{Ï eT+Á‹ _.$.yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ n_Ûeè~› »]–+~ ‘·|üŒ ø±+Áπ>dt bÕغ 2004 qT+&ç 2012 dü+e‘·‡s¡+ es¡≈£î n_Ûeè~›˝À X¯Sq´+ nHêïs¡T. ø√dü–˝À 30 |ü&Éø£\ ÄdüT|üÁ‹ eT]j·TT Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë] ø√dæ– ¬s’˝Ò« ùdºwüHé qT+∫ eTÚ+{Ÿ ø±HÓ«+{Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ es¡≈£î dæyÓT+{Ÿ s√&ÉT¶≈£î Á|ü‹~q+ |ü+|æq+<äTq n$ Ç|ü⁄Œ&ÉT neT\T˝ÀøÏ e#êÃj·Tì nHêïs¡T. eT]j·TT |ü⁄*ø£qTeT ÁbÕC…≈£îº <ë«sê ø√dæ– eT+&É˝≤ìøÏ Á‘ê>∑T˙s¡T Çe«&É+˝À ø±+Áπ>dt Á|üuÛÑT‘·« |üP]Ô>± $|òü\+ #Ó+~+<äì nHêïs¡T. |ü⁄*ø£qTeT ÁbÕC…≈£îº y˚˝≤~ mø£sê\ uÛÑ÷$Tì ø√˝ÀŒsTT ¬s’‘·T\≈£î ø±≈£î+&Ü y˚πs ÁbÕ+‘ê\ ¬s’‘·T\≈£î Á‘ê>∑T˙s¡T n+~+#·&É+ #Ó’‘·q´+ nHêïs¡T. n˝≤π> |ü⁄*ø£qTeT ÁbÕC…≈£îº uÛÑ÷eTT\qT düeT]Œ+∫q ¬s’‘·T\≈£î Ç|üŒ{Ïø° düTe÷s¡T 10 eT+~ ¬s’‘·T\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+<ä˝Ò<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T uÛÑ÷eTT\qT ø√˝ÀŒsTTq ¬s’‘·T\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ yÓ+≥H˚ Çyê«\ì á dü+<Ûäs¡“¤+>± yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. »s¡>∑uÀe⁄ ñ|ümìïø£˝À¢ Äfi¯¢>∑&ɶ eT]j·TT

{°&û|” C…+&Ü m>∑Ts¡y˚düTÔqï <äèX¯´+ m$Tà>∑q÷s¡T ìjÓ÷õø£ esêZ˝À¢ n‘·´~Ûø£ yÓTC≤]{Ï‘√ ¬>*|æ+#ê\Hêïs¡T. sêuÀe⁄ |ü+#êsTT‹ mìïø£˝À¢ eT+Á‘ê\j·T ìjÓ÷õø£ es¡Z+˝À n‘·´~Ûø£ kÕúHêìï ¬>\T#·Tø=ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ $»j·T &ÛÉ+ø± ÁyÓ÷–düTÔ+<äHêïs¡T. 2014 mìïø£˝À¢ #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT eTTK´eT+Á‹ ne⁄‘ês¡ì nXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À {Ï.&ç.|æ. ø±s¡´ø£s¡Ô\T eTTqj·T´, >∑D|ü‹, qs¡‡j·T´, ã&˚kÕuŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

pbÕ&ÉTã+>±¢, e÷]à 29 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì dü+‘· e÷¬sÿ{ŸqT X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 11>∑+≥\≈£î yês¡|ü⁄ dü+‘·π>{Ÿ ôd+&é q+<äT yês¡|ü⁄ dü+‘·π>{Ÿ s¡TdüTeTTqT edüT\T #˚düTø=H˚ Vü≤≈£îÿqT ázÄsY&ç, |æÄsYÄsY&ç düeTø£å+˝À Á>±eT Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] m+|æ&çz $»j·TuÛ≤düÿsY Hêj·TT&ÉT Ä<Ûä«s¡´eTTq »s¡T>∑Tqì |ü+#êsTTr ø±s¡´<ä]Ù ñùd‡HékÕôV≤uŸ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H√{Ï|òæπøwüHé q+<äT ‘Ó\T|üã&çq πs≥¢ Á|üø±s¡+ s¡TdüTeTT edüT\T #˚düTø√yê\ì, m≈£îÿe s¡TdüTeTT edüT\T #˚j·Tsê<äì nHêïs¡T. y˚\+ y˚j·TT≥≈£î n+^ø£]+#·T≥≈£î >±˙, ìsêø£]+#·T≥≈£î>±˙ Á>±eT|ü+#êsTTr yê]ø£ n~Ûø±s¡+ ñ+<äì, m≈£îÿe bÕ≥<ës¡Tì bÕ≥qT |ü+#êsTTr yês¡T n+^ø£]+∫q yÓT<ä≥ Ksês¡T &çbÕõ{Ÿ yÓT‘·Ô+ b˛qT $T–*q ô|’ø£+ 7 s√E\ ˝À|ü\ #Ó*¢+∫ ‘·–q s¡o<äT bı+~, @Á|æ˝Ÿ ˇø£≥e ‘˚~ qT+&ç 31-12-2013 es¡≈£î edüT\T #˚düTø√e˝…qì dü<äs¡T bÕ≥<ës¡T&ÉT Á>±eT |ü+#êsTTr ìs¡ísTT+∫q πs≥¢qT e÷Á‘·y˚T wüs¡‘·T\qT $TqVü‰sTT+|ü⁄\≈£î ˝Àã&ç s¡TdüTeTT edüT\T #˚düTø√yê\ì á wüs¡‘·T\qT @e÷Á‘·+ ñ\¢+–+∫q bÕ≥ e\q |ü+#êsTTrøÏ ø£\T>∑TqwüºeTTqT |ü]>∑DÏ+∫ n‘·ì‘√ qwüº|ü]Vü‰s¡+ edüT\T #˚j·TT≥≈£î n~Ûø±s¡+ ñ+≥T+<äì ñ+≥T+<äHêïs¡T. nìï wüs¡‘·T\ Á|üø±s¡+ bÕ≥<ës¡T&ÉT q&ÉT#·Tø=qT≥≈£î n+^ø±s¡+ ‘Ó*|æq#√ ‘·q kı+‘· Ks¡TÃ\‘√ s¡÷. 100 kÕº+|t ø±–‘·+ô|’ |ü+#êsTTrøÏ bÕ≥<ës¡T&ÉT sêdæ Çe«e˝Òqì nHêïs¡T. Á|üø£è‹ yÓ’|ü]‘ê´\ e\q dü+ã$+∫q qwüºeTTq≈£î Á>±eT |ü+#êsTTrøÏ m≥Te+{Ï dü+ã+<ä+ ˝Ò<äHêïs¡T.

ePaper |Suvarna Vartha | Hyderabad & Kurnool District Edition | 30-03-2012  

Hyderabad, Kurnool, District News, Local News, Online News, Web News, Latest News, Online Paper, News Paper, Telugu, ePaper.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you