Page 1

Áô|’y˚≥T s¡+>∑+˝À ª◊ ùdeμ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): C }qs™´s, ≠dsV }qs™´s ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ \|ms#˚Æ™s[»¡V LRiLigRiLiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡NRPV r¢NRPLS˘Ã¡V xqs™´sVNRPWlLi[Ë H }qs™´s ZNP[Li˙μy¨sı ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. μR∂WLRi˙xms∏R∂Wfl· Fy˘ZNP[“¡Ã¡ª][ Fy»¡V |qsÕfiFn°©±s LkiøyLÍkiáV, zqs¨s™´sW, ˙xms∏R∂Wfl· …”¡ZNP»˝¡V, ’¡Ã˝¡Vá ¬ø¡÷˝¡Lixmsoá ™´sLi…”¡≠s BNRP\|ms \|ms#˚Æ™s[»¡VLRiLigRiLiÕ‹[©´sW H }qs™´s ZNP[Li˙μyá μy*LS @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP LS©´sV©yıLiVV. ˙xms«¡Ã¡NRPV Dxmsπ∏∂WgRixmsÆ≤∂[ μyμyxmso 600 }qs™´s÷¡ı ªy™´sVV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPVLS©´sV©´sı»˝¡V H }qs™´s ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV æªΩ÷¡FyLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Liª][ «¡Ljigji©´s IxmsˆLiμy¨sı ™´sVLi˙ºΩ F~©yıá ≠s™´sLjiLiøyLRiV. IZNP[ g]≤R∂VgRiV NTPLiμj∂NTP B≠s LS™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ Dxmsπ∏∂WgRiLigS DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV.

X¯ìyês¡+ 28, »qe], 2012

ù|J\T : 8

ªÁbÕDVæ≤‘·μ ô|’˝≤Héô|’

sê»ø°j·T <äTe÷s¡+

Á|ü»\ ÄX¯\≈£î yÓ÷ø£åyÓT|ü⁄Œ&ÉT..! ÁbÕC…≈£îº≈£î C≤rj·T¨<ë <äø£ÿqT+<ë..! |òæÁãe] 4 Á|ü<Ûëìì ø£\TeqTqï {°&û|” H˚‘·\T

s¡+>±¬s&ç¶. »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À ÁbÕDVæ≤‘·`#˚yÓfi¯¢ ÁbÕC…≈£îºô|’ sê»ø°j·T b˛s¡T ø=qkÕ>∑T‘·T+~. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q {°&û|”, ø±+Á¬>dt bÕغ\ H˚‘·\T ÁbÕDVæ≤‘·` #˚yÓfi¯¢ ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+˝À sê»ø°j·T $eTs¡Ù\≈£î ‘Ós¡˝ÒbÕs¡T. áHÓ\ 25q ÁbÕC…≈£îº≈£î C≤rj·TVü≤√<ë ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô... {°&û|” Hêj·T≈£î\T ô|<ä› m‘·TÔq #˚yÓfi¯¢˝Àì ÁbÕC…≈£îº ô|’˝≤Hé e<ä› <Ûäsêï #˚|ü{Ϻq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á<Ûäsêï dü+<äs¡“¤+>± {°&û|” H˚‘·\T ÁbÕC…≈£îº ô|’˝≤Hé≈£î q˝≤¢eÁdüÔ+ ø£bÕŒs¡ì... ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ø°åsê_Ûùwø£+ #˚XÊs¡T. ÁbÕC…≈£îº ø£˙dü ne>±Vü≤q˝Òì {°&û|” H˚‘·\T

ô|’˝≤Hé≈£î q\¢eÁdüÔ+ ø£|üŒ&É+ e\¢... ÁbÕC…≈£îº ô|’˝≤Hé n|ü$Á‘·+ #˚XÊs¡ì áHÓ\ 26q j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ø±ØÔø˘¬s&ç¶, |”d”d” ø±s¡´<ä]Ù sêyÓ÷àVü≤Hé ¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø°åsê_Ûùwø£+ #˚XÊs¡T. ~e+>∑‘· d”m+ yÓ’mdt sê»X‚KsY ¬s&ç¶ Vü‰j·÷+˝À õ˝≤¢˝Àì #˚yÓfi¯¢ ô|’˝≤Hé e<ä› ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+ ø√dü+ ô|’˝≤Hé y˚dæ X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ yÓ’mdt nø±\ eTs¡D+‘√ ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+˝À ø=+‘· C≤|ü´+ »]–+<äì ø±+Á¬>dt H˚‘·\T #Ó|ü⁄Œø=düTÔHêïs¡T. nsTTHê ÁbÕC…≈£îºqT |üP]Ô #˚j·T&É+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ |üì#˚düTÔ+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ($T>∑‘ê 2˝À)

>∑+<äs¡>√fi¯+.. ‘=øÏÿdü˝≤≥ <äs¡U≤düTÔ ø√dü+ nuÛÑ´s¡Tú\ |ü&ç>±|ü⁄\T |òæÁãe] 2 es¡≈£î >∑&ÉTe⁄ bı&ç–+|ü⁄

ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): mdt◊ ñ<√´>±\≈£î nuÛÑ´s¡Tú\T <äs¡U≤düTÔ\ ø√dü+ eT÷≈£îeTà&ç>± ‘·s¡* sêe&É+‘√ ‘=øÏÿdü˝≤≥ »]–+~. n+ãsYù|≥ b˛©düT Áf…Æì+>¥ ôd+≥s¡T e<ä› sêÁ‹ qT+∫ nuÛÑ´s¡Tú\T |ü&ç>±|ü⁄\T |ü&ÉT‘·÷ X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ ˇø£ÿkÕ]>± ø±sê´\j·T+ e<ä›≈£î <äs¡U≤düTÔ\ ø√dü+ m>∑ã&ܶs¡T. B+‘√ nø£ÿ&É >∑+<äs¡>√fi¯ |ü]dæÔ‘·T\T @s¡Œ&ܶsTT. me]eT≥T≈£î yês¡T <äs¡U≤düTÔ\ ø√dü+ ‘√düT≈£î sêe&É+‘√ ‘=øÏÿdü˝≤≥ »]– ($T>∑‘ê 2˝À)

eTTK+ #êfÒdTü qÔ ï d”m+ #˚j·T≈£î+&Ü eTTK+ #êfÒdüTÔ Hêïs¡ì ;CÒ|” πø+Á<ä e÷J eT+Á‹ ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T $eT]Ù+ #ês¡T. yê´{Ÿ≈£î ìs¡düq>± eÁdüÔ yê´bÕs¡T\ dü+|òü÷\ düyÓTÆø£´ Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› #˚|ü{Ϻq Bø£å ◊<äe s√E≈£î #˚]+~. X¯óÁø£yês¡+ yê]øÏ eT<䛑·T>± ;CÒ|” H˚‘·\T >√XÊ˝Ÿ qT+∫ Ç+~sêbÕs¡Tÿ es¡≈£î sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): Çø£ÿ&ÉTqï yê´bÕsê\qT Ç‘·s¡ <˚XÊ\≈£î ‘êø£≥Tº eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ á yê´{ŸqT s¡<äT› ô|&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq ($T>∑‘ê 2˝À)

eÁdüÔ yê´bÕs¡T\≈£î eT<䛑·T>± ;CÒ|” sê´© y˚&Ó≈£îÿ‘·Tqï yê´bÕs¡T\ ìs¡düq ◊<√ s√E≈£î #˚]q ã+<é ì*∫b˛sTTq ø√≥¢ ˝≤yê<˚M\T ;CÒ|” Hêj·T≈£î&ÉT <ä‘êÔÁ‘˚j·T $eTs¡Ù

y˚T˝À eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ «¡©yÀ≥ÿ ˙xmsºΩxmsμj∂NRP©´s ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤y¨sNTP ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPá\|ms A aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ, @μ≥j∂NSLRiVáª][ xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ≠s™´sLSá©´sV ™´sVLi˙ºΩ ™´sV{§¶¶¶μ≥R∂L`ilLi≤ÔT∂ ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáNRPV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ™´sVV¨szqsFy÷¡…‘¡ Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li zqsμÙR∂LigS DLiμR∂¨s ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. Æ™s[V Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[gS ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Fs¨sıNRPá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV NS™y÷¡=©´s @¨sı øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ AÆμ∂[bPLiøyLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. 2001 «¡©yÀ≥ÿ ˙FyºΩxmsμj∂NRP©´s Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. N]ªRΩÚ ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Ã¡ Fs¨sıNRPá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·, ($T>∑‘ê 2˝À)

ìs¡+≈£îX¯ Á|üuÛÑT‘·«+: >∑<ä›sY eT÷&√ s√E≈£î #˚s¡T≈£îqï p&Ü Bø£å ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LRiLi N][xqsLi «¡⁄¨s∏R∂VL`i ≤yNÌRPL˝RiV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ¨sLRi™´sμ≥j∂NRP ¨sLS•¶¶¶LRi μk∂ORPQ ™´sVW≤][L][«¡ŸNRPV ¬ø¡[LjiLiμj∂. \Æ™sμR∂V˘Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı μk∂ORPQNRPV ™´sVμÙR∂ªRΩV æªΩáVxmsoªRΩW ˙xms«ÿgS∏R∂VNRPV≤R∂V, gRiμÙR∂L`i, À≥ÿ«¡Fy {qs¨s∏R∂VL`i ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ¡Li≤yLRiV μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏R∂V μk∂OSQbP’¡LRiLi ™´sμÙR∂NRPV ™´søyËLRiV. gSLiμ≥k∂ Axqsˆ˙ºΩÕ‹[ N]©´srygRiVªRΩV©´sı C μk∂ORPQÕ‹[ Dry¯¨s∏R∂W, gSLiμ≥k∂ \Æ™sμR∂˘ NRPŒÿaSááNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sLiμR∂Õÿμj∂ ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV, «¡⁄¨s∏R∂VL`i ≤yNÌRPL˝RiV FyÕÊ‹©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¨sLRiLiNRPVaRPªRΩ*Liª][ «¡⁄¨s∏R∂VL`i ≤yNÌRPQL˝Ri©´sV Æ™s[μj∂r°ÚLiμR∂¨s gRiμÙR∂L`i AL][zmsLiøyLRiV. ™yLRiV xqs…fiHxmnsLi≤`∂ @≤T∂gjiæªΩ[ B¬ø¡[Ë zqÛsºΩÕ‹[ NRPW≤y xqsLS‰L`i ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ @¨sı LRiLigSá ™yLji¨s @™´s™´sW©yáNRPV gRiVLji¬ø¡[r°ÚLiμR∂¨s μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏R∂V @©yıLRiV. LRiWFyLiVVNTP NTPÕ‹[ ’¡∏R∂V˘Li BxqsVÚ©yı™´sV¨s g]xmsˆÃ¡V ¬ø¡xmsˆVN]Li»¡V©´sı LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sV¨sztsQ ˙FyflÿáV NSFyÆ≤∂[ \Æ™sμR∂V˘Ã¡©´sV L][≤ÔR∂V©´s xmsÆ≤∂[∏R∂V≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV©yıLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ ™yLji xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[ «¡⁄¨s∏R∂VL`i ≤yNÌRPL˝RiV ≠s©´sWªRΩı LkiºΩÕ‹[ ¨sLRixqs©´s ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ™´sLRiLigRiÕfi FsLi“¡FsLi ™´sμÙR∂ ry™´sVWz§¶¶¶NRP zmsLi≤R∂ ˙xmsμy©y¨sı ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVáNRPV, @μ≥j∂NSLRiVáNRPV zmsLi≤yáV |ms≤R∂VªRΩW, ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.


2

düTes¡íyês¡Ô,ôV’≤<äsêu≤<é

|ò”E >∑&ÉT|ü⁄ bı&ç–+|ü⁄

31q ø£˝…ø£ºπs{Ÿ eTT+<äT <Ûäsêï

$ø±sêu≤<é, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): zô|Hé Ç+≥sY MT&çj·T{Ÿ |üØø£å≈£î ˝Ò≥T |ò”E #Ó*¢+#·&ÜìøÏ ÄKs¡T ‘˚~ á HÓ\ 31 e‘˚~ es¡≈£î ñ+<äì Ä\+|ü*¢ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñs¡÷› MT&çj·T+ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T nãT›˝Ÿ s¡eP|òt ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü‹ ù||üs¡T≈£î 50 s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq #Ó*¢+#ê\ì Ç‘·s¡ $esê\ ø√dü+ 9441678204 q+ãsYqT dü+Á|ü~+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

H˚&ÉT »\eT+&É* m+&û‘√

$ø±sêu≤<é, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): C…mdæ |æ\T|ü⁄˝À uÛ≤>∑+>± á HÓ\ 31 e‘˚~q s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ C…mdæ #Ó’s¡àHé πø.lìyêdt ‘Ó*bÕs¡T.‘Ó\+>±D≤ ñ<ä´eT ø±s¡T\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ nqTdü]düTÔqï y˚~+|ü⁄\qT ÄbÕ\ì &çe÷+&é #˚düTÔ ‘·÷s¡TŒ,|ü•ÃeT s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢\ C…mdæ\ Ä<Ûä«s¡´+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ {°ÄsYmdt,_C…|æ,q÷´ &Óe÷Áø£dæ bÕغ\ Hêj·T≈£î\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝ÀZHê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

ª&Éj·T˝Ÿ j·TTesYμø±s¡´Áø£eT+

<√wüß\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê*

s¡+>±¬s&ç¶, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): »\eT+&É* m+&û n<ÛäsYdæHêΩ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ düeTdü´\ô|’ düŒ+~+#·qTHêïs¡T. H˚&ÉT kÕj·T+Á‘·+ U…’s¡‘êu≤<é˝Àì »\eT+&É* πø+Á<ä ø±sê´\j·T+˝À ª&Éj·T˝Ÿ j·TTesY m+&ûμ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. Á|ü‹ X¯ìyês¡+ eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê, Ç‘·s¡ düeTdü´\ô|’ &Éj·T˝Ÿ j·TTesY m+&û ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± H˚&ÉT ìs¡«Væ≤+#˚ ø±s¡´Áø£eT+‘√ 4e X¯ìyêsêìøÏ #˚]+~. ˙{Ï düs¡|òüsê düeTdü´\H˚ ø±≈£î+&Ü, Á|ü»\T Ç#˚à dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T ≈£L&É m+&û n<ÛäsYdæHêΩ d”«ø£]kÕÔs¡T. n+<äTe\¢ á ø±s¡´Áø£eT+˝À »\eT+&É* m+&û‘√ e÷{≤¢&Ü\ì nqT≈£îH˚yês¡T 66752212,66752213,66752214 HÓ+ãs¡¢˝À dü+Á|ü~+#·e#·Ãì n~Ûø±s¡T\T z Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T.

y˚T˝À eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\T (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´s©´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sLi…”¡ @LiaSá ™´sÃ˝¡Æ©s[ Fs¨sıNRPáV Aáxqs˘ ™´sV™´soªRΩV©yı∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´s xqs™´sWøyLRiLi ªRΩ*LRiÕ‹[ ˙xmsNRP…”¡ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Õ˝‹[ ’¡zqs gRifl·©´s xmspLRiÚ™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. @¨sı ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡Ã¡NRPV IZNP[ryLji Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ N]ªRΩÚgS ©´sá\¤À≥¡ lLiLi≤R∂V ™´sVV¨s=Fy÷¡…‘¡cáV ˙xmsNRP…”¡Liøy™´sV¨s, ™´sVL][ lLiLi≤R∂V ™´sVW≤R∂V ªRΩ*LRiÕ‹[ ˙xmsNRP…”¡ryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´s ˙xms˙NTP∏R∂V xmspLjiÚ ¬ø¡[zqs Æ™sLi»¡Æ©s[ Fs¨sıNRPáNRPV zqsμÙR∂™´sV™´soªy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ˙gS™´sV xmsLiøyLiVVºdΩÕ˝‹[ NRPW≤y ’¡zqs gRifl·©´s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ AÆμ∂[bPLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. NSgS ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡NRPVLi¤…¡[ ¨sμ≥R∂VáV B¬ø¡[Ëμj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s B…‘¡c™´sá ZNP[Li˙μR∂Li LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP |§¶¶¶øR¡ËLjiNRPáV «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. C Æ©s[xmsμ≥R∂˘LiÕ‹[ xqsªRΩ*LRiLigS ™´sVV¨s=xmsÕfi Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s xqsLS‰L`i ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂.

¬s’˝Ò« ø±´+{°Hé˝À ‘·÷ìø£\ XÊK k˛<ë\T ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): dæøÏ+Á<ëu≤<é ¬s’˝Ò« ùdºwüHé˝Àì ø±´+{°Hé˝À ìqï ‘·÷ìø£\T, ø√\‘·\T XÊK n~Ûø±s¡T\T k˛<ë\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nø£ÿ&É ‘·|ü&ÉT ‘·÷ø£+ ô|’ |òæsê´<äT\T sêe&É+‘√ k˛<ë\T ìs¡«Væ≤+∫q n~Ûø±s¡T\≈£î nÁø£e÷\T ì»yÓTÆqì s¡÷&Ûû nsTT´+~. ø±´+{°Hé ˝À ÄVü≤s¡ |ü<ësêΔ\ ‘·÷ø£+ $wüj·T+˝À ‘Y&Ü\T+&É&É+, ìsêú]‘· <Ûäs¡\≈£î $ÁøÏsTT+#·ø£b˛e&É+ ˝≤+{Ï n+XÊ\T n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ e#êÃsTT <ë+‘√ ø±´+{ÏHé j·÷»e÷q´+ ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T.

$ø±sêu≤<é, »qe] 27(düTes¡íyês¡Ô): n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚düTÔqï <√wüß\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì ≈£î\ $eø£å‘· e´‹πsK b˛sê≥ dü$T‹ <Ûës¡÷sY eT+&É\ ø£$T{Ï Hêj·T≈£î\T düTuÛ≤wt &çe÷+&é #˚XÊs¡T.X¯óÁø£yês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À Äj·Tq Á|üD≤[ø± ã<ä›+>± á n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ <Ûä«+dü+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Á|üuÛÑT‘·«+ á $wüj·÷ìï rÁe+>± |ü]>∑DÏ+∫ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì nHêïs¡T.

X¯ìyês¡+ 28, »qe], 2012

nÁø£eT kÕsê düs¡|òüsê #˚düTÔqï e´øÏÔ n¬sdüTº y˚T&ÉÃ˝Ÿ, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝À nÁø£eT+>± kÕsê ø±dü÷Ô.. düs¡|òüsê #˚düTÔqï u≤q‘Yesê¸qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïeTì m¬ø’‡CŸ d”◊ Áoìyêdt Hêj·TT&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. d”◊ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+... sêe˝Ÿø√˝Ÿ nqTã+<Ûä Á>±eTyÓTÆq sê»uÀ˝≤¢s¡+ |ü]~Û˝Àì ˝Ò‘·e÷$T&ç ‘ê+&Ü≈£î #Ó+~q u≤H√‘Y esê¸qT m¬ø’‡CŸ b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. X¯óÁø£yês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝Àì @&ÉT>∑Tfi¯¢ e<ä›... n‘·ìï n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì $#ês¡D #˚düTÔHêïs¡T. á dü+>∑‹ Ç˝≤ ñ+fÒ...kÕúìø£ Á>±eTdüTú\T, ã+<ÛäTe⁄\T u≤q‘Yesê¸ô|’ nÁø£eT+>± πødüT\T ãHêsTTdüTÔHêïs¡ì Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. m¬ø’‡CŸ d”◊ Áoìyêdt Hêj·TT&ÉT nÁø£eT+>± πødüT\T ãHêsTT+#ê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì... n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï e´øÏÔì ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T|üs¡TkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

sê»ø°j·T <äTe÷s¡+

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À j·TTe≈£î&ç eTè‹

(yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) ÁbÕDVæ≤‘·` #˚yÓfi¯¢ ÁbÕC…≈£îº |üqT\qT ◊<äT#√≥¢ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡ì... Ç~ ‘Ó*j·Tì {°&û|” H˚‘·\T sê»ø°j·T+>± \_› bı+<ä&ÜìøÏ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡ì ø±+Á¬>dt H˚‘·\T $eTs¡ÙHêÁdüÔHê\T dü+~düTÔHêïs¡T. nsTTHê {°&û|”ì Á|ü»\T qyÓTà |ü]dæú‘·T˝À ˝Òs¡ì yês¡T m<˚›yê #˚düTÔHêïs¡T. ÁbÕDVæ≤‘· ø√dü+ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ z $q‹|üÔs¡+ ≈£L&É Ç∫à ms¡T>∑s¡ì... Ç|ü⁄Œ&ÉT ÁbÕC…≈£îº ø√dü+ {°&û|” bÕ≈£î˝≤&É≥+˝À ñqï eTsêàìï Á|ü»\T ns¡ú+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡ì ø±+Á¬>dt H˚‘·\T Äs√|üD\T >∑T|æŒdüTÔHêïs¡T. eTs√|üø£ÿ ÁbÕC…≈£îº≈£î C≤rj·T Vü≤√<ë ø£*Œ+#ê\ì {°&û|” H˚‘·\T e#˚à HÓ\ 4q Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥≈£î $q‹ |üÁ‘·+ n+<ä#˚kÕÔeTì Ç|üŒ{Ïπø Á|üø£{Ï+#ês¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ sêJyéj·TTeøÏs¡D≤\T |ü<∏äø£+ <ë«sê \ø£å eT+~ ñ<√´>∑T\≈£î nbÕsTT+{ŸyÓT+{Ÿ Äs¡¶sY, yÓTÁ{À|üqT\ ÁbÕs¡+uÛÑ+ dü+<äs¡“¤+>± e#˚ÃHÓ\ 4q Á|ü<Ûëì q>∑sêìøÏ sêqTHêïs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± {°&û|” H˚‘·\T eTT+<äT>± Á|ü<Ûëì nbÕsTT+{ŸyÓT+{Ÿ rdüT≈£îì ø£\TeqTHêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç+ø√|üø£ÿ eTVü‰sêÁh Á|üuÛÑT‘·«+ ÁbÕ»≈£îº ìsêàD≤ìøÏ ñqï n&ɶ+≈£î\qT ‘=\–+∫... ìsêàD≤ìøÏ kÕqT≈£L\+>± ñ+<äH˚ yês¡Ô\T yÓ\Te&ܶsTT. yÓTT‘·Ô+>± ÁbÕDVæ≤‘·` #˚yÓfi¯¢ ÁbÕC…≈£îºô|’ sê»ø°j·T |üs¡yÓTÆq n+XÊ\T |üø£ÿq ô|&ç‘˚... s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ Ç|üŒ{Ïπø KØ|òt, s¡;˝À e´ekÕj·T+ |ü&Éπødæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. áH˚|ü<∏ä´+˝À õ˝≤¢˝Àì 4 ¬syÓq÷´ eT+&É˝≤\‘√ ø£*|æ 37 eT+&É˝≤\qT ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>∑ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü uÛÑ÷>∑s¡“¤C≤˝≤\T |üP]Ô>± ‘·–Zb˛e&É+‘√ ≈£L&É... eT+∫˙{Ï ø=s¡‘· rÁe+>± ñ+~. ÇÁãV”≤+|ü≥ï+ eT+&É˝+˝ÀHÓ’‘˚ düeTdü´ rÁe‘· m≈£îÿe>± ñ+<äì Ç|üŒ{Ïπø nø£ÿ&ç Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T Ç≥T n~Ûø±s¡¢, n≥T Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºøÏ rdüTø£e∫Ãq dü+>∑‹ $~Û‘·y˚T. n+<äTe\¢ õ˝≤¢˝À ÁbÕDVæ≤‘·` #˚yÓfi¯¢ ÁbÕC…≈£îº ìsêàD≤ìï dü‘·«s¡y˚T #·s¡´\T rdüT≈£îì e´ekÕj·÷ìï, eT+∫˙{Ï m<ä›&ç ìyê]+#ê\ì Á|ü»\T yêb˛‘·THêïs¡T.

$ø±sêu≤<é, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): ì*∫ ñqï ˝≤Øì ~«#·Áø£yêVü≤q+ &û ø=qï dü+|òüT≥q˝À z j·TTe≈£î&ÉT eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q $ø±sêu≤<é b˛*dt ùdºwüHé |ü]~˝À >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ »]–+~.$ø±sêu≤<é b˛*düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ cÕu≤<é eT+&É\+ #·HéyÓ*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q lø±+‘Y ¬s&ç¶(22) ‘·q $TÁ‘·T\T Ç<ä›]‘√ ø£*dæ ø=‘·Ô>∑&ç e<ä› >∑\ $+<äT≈£î Vü‰»¬s’ ‹]– #·HéyÓ*¢øÏ yÓ\T‘·T+&É>± e÷s¡ZeT<Ûä´+˝À •yê¬s&ç¶ ù|≥ kÕsTT&Ó+≥˝Ÿ ø£fi≤XÊ\ e<ä› ì*∫ ñqï ˝≤Øì &û ø=≥º&É+‘√ lø±+‘Y ¬s&ç¶ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTs¡DÏ+#·>± Ç<ä›]øÏ rÁe>±j·÷\j·÷´sTT.á y˚Ts¡≈£î $ø±sêu≤<é b˛*düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

>∑+<äs¡>√fi¯+.. ‘=øÏÿdü˝≤≥ (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) ñÁ~ø£Ô+>± e÷]+~. M]ì n<äT|ü⁄ #˚j·T&É+ ø√dü+ b˛©düT\T dü«\Œ ˝≤؃#ê]® ≈£L&Ü #˚j·÷*‡ e∫Ã+~. ‘êeTT mH√ï s√E\ qT+∫ <äs¡U≤düTÔ\ ø√dü+ edüTÔHêï.. n~>√.. Ç~>√ n+≥÷ ø±\j·÷|üq #˚dü÷Ô ∫e] s√E es¡≈£î n~Ûø±s¡T\T >∑&ÉT|ü⁄‘·÷ e#êÃs¡ì nuÛÑ´s¡Tú\T Äs√|æ+#ês¡T. rsê düeTj·T+ eTT–j·TqT+&É&É+‘√ sêÁwüºyê´|üÔ+>± q\TeT÷\\ qT+∫ n~Ûø£ dü+K´˝À ñ<√´>±s¡TΔ\T ‘·s¡* e#êÃs¡ì, <ë+‘√ >∑+<äs¡>√fi¯+ HÓ\ø=qï<äìyês¡Hêïs¡T. Ç˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü Ç‘·s¡ sêÁcÕº˝À¢ e˝… nìï XÊK\T @sêŒ≥T #˚dæq≥Tº ÄHé˝…’Hé $<Ûëq+ @sêŒ≥T #˚dæ ñ+fÒ á |ü]dæú‹ ‘·˝…‘˚Ô~ ø±<äì nuÛÑ´s¡Tú\T yêb˛j·÷s¡T. Ç<˚$T≥ì Á|ü•ïdüTÔ+fÒ b˛©düT\T ‘·eTqT ∫‘·ø£u≤<äT‘·THêïs¡ì, H√s¡T m‘·Ô˙j·T&É+ ˝Ò<äì yês¡T yêb˛j·÷s¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ã˝≤<ä÷s¡T>± ‹]>±sê n+≥÷ b˛©düT\T ‘·eTqT ùV≤fi¯q #˚düTÔHêïs¡ì nuÛÑ´s¡Tú\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î 60 s√E\ bÕ≥T düeTj·T+ Ç∫ÃHê.. H˚{Ï es¡≈£î |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü ∫e] s√Eq n+‘ê ˇπøkÕ] ‘·s¡* sêe&É+‘√ >∑+<äs¡>√fi¯ |ü]dæú‘·T\T @s¡Œ&ܶj·Tì n~Ûø±s¡T\T n+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ e∫Ãq yês¡+<ä]ø° q+ãs¡¢qT πø{≤sTT+∫ <ëì Á|üø±s¡+ e#˚à HÓ\ 2e ‘˚B es¡≈£î <äs¡U≤düTÔ\qT d”«ø£]kÕÔeTì n~Ûø±s¡T\T #ÓbÕŒs¡T. yêdüÔe+>± mdt◊ b˛düTº\ <äs¡U≤düTÔ\ d”«ø£s¡D >∑&ÉTe⁄ X¯ìyês¡+‘√ eTT–j·TqTqï~.

eTTK+ #êfÒdüTÔqï d”m+ (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) nHêïs¡T. yê´{Ÿ e\¢ yê´bÕs¡ ≈£î≥T+u≤\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yê´{ŸqT s¡<äT› #˚j·T≈£î+fÒ yê´bÕs¡T\‘√ ø£*dæ ‘·«s¡˝À ñ<ä´eT+ ø=qkÕ–kÕÔeTì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ Ä˝À∫+∫ eÁdüÔ yê´bÕs¡T\qT |æ*|æ+∫ #·s¡Ã\T »]|æ ‘·eT düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì eTTK´eT+Á‹øÏ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. eÁdüÔ yê´bÕs¡T\ qT+∫ Ç+‘· ô|<ä› m‘·TÔq ìs¡düq yÓ\Te&ÉT‘·THêï, Á|ü‹|üøå±\T Ä+<√fi¯q #˚düTÔHêï, á yê´{Ÿ s¡<äT› #˚j·÷\qï Ä˝À#·q á Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ˝Ò<äì <ä‘êÔÁ‘˚j·T $eT]Ù+#ês¡T. á s√E, πs|ü⁄ q>∑s¡+˝À ô|[¢fi¯ófl m≈£îÿe>± ñHêïj·THêïs¡T. sêÁwüº+˝À eÁdüÔ yê´bÕsêìøÏ ù|s¡T >±+∫q ôV’≤<äsêu≤<é˝À ]f…Æ˝Ÿ, ¨˝Ÿùd˝Ÿ <äTø±D≤\T düTe÷s¡T 50y˚\ es¡≈£î ñHêïj·THêïs¡T. ì‘·´+ düTe÷s¡T 30 ø√≥T¢ eÁdüÔ yê´bÕs¡+ »s¡T>∑T‘·T+~ ø±ã{Ϻ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ CÀø£´+ #˚düTø√yê\ì nHêïs¡T. á ìs¡düq ø±s¡´Áø£eT+˝À ;CÒ|” C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù Ç+Á<äùdHê¬s&ç¶, n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û mHéMMmdt.Á|üuÛ≤ø£sY, ;CÒ|” Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é n<Ûä´≈£åî\T yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, eTVæ≤fi≤ yÓ÷sYà ø±s¡´ø£s¡Ô\T ˝≤eD´, ns¡TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<=+>∑H√≥¢ πødüT˝À eTT>∑TZ]øÏ ø£düº&ç ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : <=+>∑ H√≥¢ πødüT˝À n¬sdüTºsTT #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T˝À ñqï eTT>∑TZs¡T ì+~‘·T\qT á s√E C≤rj·T $#ês¡D dü+düú≈£î #Ó+~q n~Ûø±s¡T\T ø£düº&û˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. $s¡T ã+>±¢ C≤rj·TT\‘√ ø£*dæ <=+>∑H√≥T¢ #·˝≤eTDÏ #˚XÊs¡ì C≤rj·T <äsê´|ü⁄Ô dü+düú XÊU &ç.md”Œ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T ùwø˘e÷DÏø˘, eTVü≤à<é VüQùd‡Hé, ]C≤«˝Ÿ ùwø˘ \qT n¬sdüTº #˚XÊeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T.

u…\TºcÕ|ü⁄ <ë«sê eT<ä´+ neTàø£+` ˇø£] n¬sdüTº ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): u…\Tº cÕ|ü⁄ <ë«sê eT<ä´+ neTTà‘·Tqï e´øÏÔì n¬sdüTº #˚dæq k‘YCÀHé {≤dtÿbò˛sY‡ b˛©düT\T ì+~‘·T&ç e<ä› qT+∫ 135 $dæÿu≤{Ïfi¯ó¢, 120 ;sY u≤{Ïfi¯¢, 3,900/` q>∑<äTqT kÕ«~Ûq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚ #·Á‹Hêø£ ìyêdæ >∑‘· 6 HÓ\\T>± bÕ‘· ãd”Ô˝Àì $$<Ûä eT<ä´+ cÕ|ü⁄\ qT+&ç eT<ä´+ ø=qT>√\T #˚dæ yê{Ïì ‘·q Ç+{À¢ uÛÑÁ<ä|üs¡∫ nedüs¡+ ñqïyê]øÏ n~Ûø£ πs≥¢≈£î $Áø£sTTdüTÔHêï&ÉT. >∑D‘·+Á‘· ~H√‘·‡e+ Hê&ÉT eT<ä´+ cÕ|ü⁄\T ã+<é #˚j·÷>± Ç‘·qT eT<ä´+ neTTà‘·T+&É>± $X¯«düìj·÷ düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î n&çwüq˝Ÿ &ç.d”.|æ düTVü‰dt #·‘·TsYŒ~, H˚‘·è‘·«+˝À ÇH里ø£ºsY mdtyÓ÷Vü≤Hé ≈£îe÷sY <ë&ç #˚dæ |ü⁄≥Tº≈£îHêïs¡T. ‘·<äT|ü] $#ês¡D ì$T‘·Ô+ n‘·ìï n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì kı‘·TÔ‘√ düVü‰ #Û·Á‹Hêø£ b˛*düT\≈£î n|üŒ–+#ês¡T.

¬syÓq÷´ dü<ädüT‡qT $ìjÓ÷–+#ê* ã+{≤s¡+, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): ã+{≤s¡+ eT+&É\+ Hê>±«s¡+ Á>±eT+˝À X¯óÁø£yês¡+ ¬s$q÷´ dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± eT+&É\ ‘·Vü≤d”˝≤›sY ¬>ö‘·yéT ≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·T ¬s$q÷´ |üs¡yÓTÆq düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ á dü<ädüT‡\qT ÁbÕs¡+_Û+∫+<äì Á|ü»\T Ä neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± yÓTT‘·Ô+ 19 |òæsê´<äT\T n+<ä>± 9 |òæsê´<äT\qT nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ |ü]wüÿ]+#ês¡T.


3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ 28, »qe] 2012

¬syÓq÷´ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·Tø√yê* ã÷s¡TZ|ü*¢ Á>±e÷ìï dü+<ä]Ù+∫q ÄsY&çy√

$ø±sêu≤<é, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): Á>±eT<ä]Ùì ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± X¯óÁø£yês¡+ $ø±sêu≤<é eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±], ÄsY&çy√ Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ eT+&É\+˝Àì ã÷s¡T>∑T|ü*¢, eT<äTZ˝Ÿ ∫f…º+|ü*¢ Á>±e÷\qT dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq

Á>±eT+˝Àì $$<Ûä ãd”Ô\qT |üs¡´{Ï+∫ bÕ]X¯ó<Ûä´+ |üqT\qT |üs¡´y˚øÏå+#·≥+‘√ bÕ≥T s√&ÉT¢ ˙{Ï düs¡|òüsê $wüj·÷\qT Á|ü»\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ã÷s¡TZ|ü*¢ Á>±eT+˝À s√&ɶô|’ |üX¯óe⁄\qT ø£fÒºdæq yê]øÏ H√{ÏdüT\T C≤Ø #˚j·÷*‡+~>± Á>±eT ø±s¡´<ä]Ùì ÄsY&çy√ Ä<˚•+#ês¡T.Á>±eT+˝À >∑\ bÕ&ÉT ã&ɶ u≤$ì eT÷sTT+#ê*‡+~>± áõmdt @|æz≈£î dü÷∫+#ês¡T. bÕsƒ¡XÊ\ |üø£ÿq >∑\ ô|+≥ ≈£î|üŒ\qT ‘=\–+#ê\ì Vü≤]»q yê&É˝À Çfi¯¢ eT<Ûä´q >∑\ $<ÛäT´‘Y Á{≤Hé‡ bòÕs¡+qT ‘=\–+#ê\ì bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝À sêÁ‹ y˚\˝À b˛øÏ]\T n\¢] #˚j·T≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì Äj·Tq ø√sês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À $ø±sêu≤<é ‘·Vü≤d”˝≤›sY dü÷s¡CŸ ≈£îe÷sY,eT+&É\ Çz|æÄsY&ç,mz $qjYT≈£îe÷sY, dæ&ç|æz $»j·T\øÏåà, m+Çz q]‡+\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

*ø£ÿsY ˝≤_øÏ ‘·˝§–Zq Á|üuÛÑT‘·«+ $ø±sêu≤<é, »qe] 27(düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ *ø£ÿsY ˝≤_øÏ ‘·˝À–Z ø£\TZ^‘· eè‹Ôô|’ Ä<Ûës¡|ü&ɶ kÕe÷qT´\ JeHêìï <Óã“rdüTÔ ø£\T¢^‘· eè‹Ôì s¡<äT› #˚ùd ≈£îÁ≥ |üqTï‘·T+<äì >ö&É ø£\T¢ ^‘· eè‹Ô<ës¡T\ dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî\T nsTT* yÓ+ø£qï >ö&é Äs√|æ+#ês¡T. X¯óÁø£ yês¡+ kÕúìø£ n‹~∏ >∑èVü≤+˝À dü+|òüT+ ø±´\+&ÉsYqT Ä$wüÿs]+∫q dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T *ø£ÿsY m+ÄsY|æì n]ø£≥º˝Òì Á|üuÛÑT‘·«+ ø£©Ô HÓ|ü+‘√ >ö&ÉT\Tô|’ |æ&ç j·÷ø˘ºqT Á|üjÓ÷–kÕÔeTì #Ó|üŒ≥+ dæ>∑TZ #˚≥ì nHêïs¡T.{°ÄsYmdt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T dü+|òüT+ õ˝≤¢ >ös¡e n<Ûä´≈£åî\T Hêπ>+<äsY >ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·T ‘Ó\+>±D≤ qT+&ç ø£\T¢^‘· eè‹Ô ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\T Á|üuÛÑT‘·« KC≤Hê˝À »eT #˚düTÔHêï n_Ûeè~› X¯Sq´eTì nHêïs¡T.á dü+<äs¡“+>± Á>±eT Á>±e÷q ø£$T{Ï\T

¬s$q÷´ |üs¡yÓTÆq düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·Tø√yê\ì #˚y˚fi¯¢ eT+&É\ ‘·Vü≤d”˝≤›sY s¡M+<äsY ¬s&ç¶ dü÷∫+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\+˝Àì ≈£îyÓTàs¡ Á>±eT+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ¬s$q÷´ dü<ädüT‡ dü+<äs¡“+>± Äj·Tq Á>±eTdüTÔ\ qT+&ç |òæsê´<äT\qT d”«ø£]+∫q dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T >∑‘·+˝À á düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ ¬s$q÷´ ø±sê´\j·÷\ #·T≥Tº Á|ü<äøÏåD\T #˚ùd yês¡ì Á|ü»\≈£î kÂø£s¡´+ ø£*–+#ê\qï u≤eq‘√ á ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{Ϻq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.¬s$q÷´ dü<ädüT‡˝À yÓTT‘·Ô+ 20 |òæsê´<äT\T sê>± M{Ï˝À 8 $sêdü‘Y\ ø√dü+ e∫Ãq≥T¢ #˚y˚fi¯¢, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s$q÷´ düeTdü´\ ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eT e÷J ñ|üdüs¡Œ+#Y |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s$q÷´ dü<ädüT‡\qT bÕ+&É÷>ö&é, ãT∫Ã*+>∑+, eTTsê], dü‘·´Hêsêj·TD, ìs¡«Væ≤düTÔ+<äì M{Ïì dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT≈£îì Mπswü+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ñ‘·ÔeT yÓ’<äT´\≈£î Á|üX¯+dü |üÁ‘·+ $ø±sêu≤<é, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): n‘·´edüs¡ yÓ’<ä´ùde\˝À ñ‘·ÔeT Á|ü‹uÛÑ ø£qã]∫q Çs¡Te⁄]øÏ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Á|üX¯+kÕ|üÁ‘ê\qT n+<äCÒXÊs¡T. >∑D‘·+Á‘·ä ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± ôV’≤<äsêu≤<é˝À »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À ám+{Ï ø£èwüí, ô|’\{Ÿ nyêCŸqT <ÛäqT+»\≈£î \_+∫+~.á nyês¡T¶ sêe≥+ |ü≥¢ Çs¡Te⁄s¡T Vü≤s¡Ù+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À eT]ìï yÓTs¡T¬>’q ùde\+~+#˚+ <äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTì yês¡Hêïs¡T.

düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ y˚j·T≥+‘√ eT+&É\ πø+Á<ë\˝À sê´©\T <Ûäsêï\T »s¡bÕ\ì rsêàì+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T Hêsêj·TD >ö&é,X¯+ø£s¡j·T´ >ö&é,nq+‘·sê+\T >ö&é,lìyêdt >ö&é,ø=+|ü*¢ lìyêdt >ö&é,õ.s¡y˚Twt >ö&é,<äX¯s¡<∏é >ö&é, bÕ+&É÷>ö&é, düT<ëø£sY >ö&é,sêE >ö&é,Á|üuÛÑT>ö&é, ãT∫Ãu≤ãT >ö&é, u≤˝ŸsêCŸ >ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ô|’˝≤Hé≈£î bÕ˝≤_Ûùwø£+ #˚y˚fi¯¢, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): #˚y˚fi¯¢`ÁbÕDVæ≤‘· ÁbÕC…ø˘º ô|’˝≤HéqT {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T eT*q+ #˚dæq dü+<äs¡“+>± j·TTe»q ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T |æ.ø±ØÔø˘¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä ô|’˝≤Hé≈£î bÕ˝≤_Ûùwø£+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ñ|ü mìïø£\ dü+<äs¡“+>± Á|ü»\˝À kÕqTuÛÑ÷‹ bı+<˚+<äT≈£î {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T Äsê≥ |ü&ÉT‘·THêïs¡ì ø±ØÔø˘ ¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. n~Ûø±s¡+˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT @ Hê&ÉT ÁbÕC…ø˘º\ >∑T]+∫,¬s’‘·T\ >∑T]+∫ e÷{≤¢&Éì {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T Á|üdüTÔ‘·+ Ä $wüj·÷\ >∑T]+∫ e÷{≤¢&É≥+ #·÷dæ Á|ü»\T qe⁄«≈£î+{≤s¡ì Äj·Tq nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝ÀZqï d”ìj·TsY ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T |ü&Ü\ yÓ+ø£≥kÕ«$T e÷{≤¢&ÉT‘·T >∑÷+&ÜsTT»+ <ë«sê m+m˝Ÿm>± ¬>*∫q πse+‘Y ¬s&ç¶ n~Ûø£+>± e÷{≤¢&ç‘˚ Hê\Tø£ ø√kÕÔqì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ Á>∑+<∏ë\j·T dü+düú #Ó’s¡àHé m+&ç Vü≤|òæCŸ,{Ï{Ï&ç e÷J düuÛÑT´\T ø±˝Ò j·÷<äj·T´,Hêj·T≈£î\T u≤˝Ÿ sêCŸ, >√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, Á|üø±XŸ >ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ñ‘·ÔeT ùde\+~düTÔqï düsêÿsY ã&ÉT\T $ø±sêu≤<é, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): Á>±MTD ÁbÕ+‘· $<ë´s¡Tú\≈£î dü¬s’q $<ä´qT n+~+#·≥+˝À Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\T eT+∫ ùde\T n+~düTÔHêïj·Tì e÷J eTTì‡|ü˝Ÿ yÓ’dt #Ó’s¡àHé dæ.s¡y˚Twt nHêïs¡T. 63e >∑D‘·+Á‘· ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À »]–q düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <Ûäqe+‘·T\ |æ\¢\ ø√dü+ ø±s=Œπs{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\T+&É>± ù|<ä $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\THêïj·Tì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T bÕ´≥ eT˝Ò¢wü+, q]‡+Vü‰à¬s&ç¶, q]‡+\T, es¡\øÏåà, ø£$‘·, yêdüTeT‹, ñbÕ<Ûë´j·TT\T $X¯«+, ÁãVü≤à+, •e≈£îe÷sY, »ØHê uÒ>∑+, l\‘·, düTì‘·, X¯+ø£s¡j·T´, düTπswt, >∑TDe+‘Y ¬s&ç¶, sê#·j·T´, q]‡+>¥ sêe⁄, eT˝Ò¢wü+, düTC≤‘·, »+>∑j·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTs¡Œ*¢, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): 2014 mìïø£˝Ò \ø£å´+>± ø±+Á¬>dt bÕغ j·TTe‘·≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· ìdüTÔ+<äì düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT˝À yê]ì Áb˛‘·‡Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì &çdædæ_ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T Á|üuÛ≤ø£sY >∑TbÕÔ nHêïs¡T. eTs¡Œ*¢ eT+&É\+˝§ >∑Ts¡Tyês¡+ ÁbÕs¡+_Û+∫q düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq Á|üdü+–düTÔ Á>±eTÁ>±e÷ìøÏ á düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£e÷ìï $düÔ]+#ê\ì sêVüQ˝Ÿ >±+Bì uÛÑ$wü´‘·TÔ Á|ü<Ûëì>± Á|ü»\≈£î $e]+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J m+|æ|æ q]‡+\T,ÁøÏcÕí¬s&ç¶,X¯+ø£s¡j·T´ >ö&é,ø£*yÓ÷~›Hé nXÀø˘ ¬s&ç¶, dü+Je¬s&ç¶, C≤|òüsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n+uÒ<äÿsY Ä<äs¡Ù+>± eTT+<äT≈£î kÕ>±* ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î $ø±sêu≤<é, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): &Üø£ºsY _ÄsY n+uÒ<äÿsY Ç∫Ãq dü÷Œ¤]Ô‘√ Ä{À Á&Ó’es¡T¢ eTT+<äT≈£î kÕ>±\ì õ˝≤¢ mmdt|æ düT+ø£s¡ dü‘·´Hêsêj·TD nHêïs¡T. >∑D‘·+Á‘· ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq Ä{À Á&Ó’es¡¢ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À C…+&ÜqT m>∑Ts¡ y˚dæ nq+‘·s¡+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêC≤´+>±ìï s¡∫+∫q n+uÒ<äÿsY ø±s¡D+>±H˚ <˚X¯+ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°ÄsYmdt ø±]àø£ $uÛ≤>∑+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ÁøÏwüíj·T´, kÕuÒsY, nø£“sY, n+ãj·T´, ˝≤\j·T´, Á|ükÕ<é, eT˝Ò¢wt, s¡+>∑sêE, <ëeP<é, mø±“˝Ÿ, >∑Ts¡TsêCŸ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ’C≤„ìø£ Á|ü<äs¡Ùq $<ë´s¡Tú\qT Ä˝À∫+|ü #˚düTÔ+~: myÓTà˝Ò´ $ø±sêu≤<é, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‹uÛÑ Ç+^¢wt bÕsƒ¡XÊ\˝À @sêŒ≥T #˚dæq yÓ’v±ìø£ Á|ü<äs¡ÙqqT m+m˝Ÿm Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY ‹\øÏ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T ∫qïHê{Ï qT+&ç á Á|ü<äs¡Ùq\˝À bÕ˝§Zq≥+ <ë«sê $<ë´s¡Tú\˝À Ä˝À#·Hê $<Ûëq+ ô|+b˛+<äT‘·T+<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ ãdü«sêCŸ, ôV≤#Ym+. yÓ+ø£≥s¡eTD, dü‘·´Hêsêj·TD, q]‡+>¥ sêe⁄, nq+‘·j·T´, ÄeTì uÛÑÁ<ä|üŒ, yÓ÷Væ≤<é $Tj·÷, düT<Ûëø£sY ¬s&ç¶, X¯XÊ+ø˘ ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä]úø£ düVü‰j·T+ $ø±sêu≤<é, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): Áø±+‹ k˛ôd’{° Ä<Ûä«s¡´+˝À ã+{≤s¡+ eT+&É\+ u≤sê«<é Á>±eT+˝À >∑\ ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î >∑D‘·+Á‘· ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± Ä]Δø£ düVü‰j·T+ n+~+#ês¡T. 7 >∑Ts¡T $<ë´s¡ú\≈£î 2 y˚\ s¡÷bÕj·T\ Ä]úø£ düVü‰ j·T+ n+~+∫q≥T¢ k˛ôd’{Ï #Ó’s¡àHé lø£+sƒ¡kÕ«$T ‘Ó*bÕs¡T. düVü‰j·T+ bı+~q yê]˝À $<Ûë´s¡Tú\T wüqyêCŸ, ˝≤eD´, dü_‘·, düTes¡í, s¡»ìø±+‘Y, >√es¡›Hé, eTVü≤ã÷uŸ ‘·· ~‘·s¡T\T ñHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À k˛ôd’{Ï düuÛÑT´\T •e≈£îe÷sY, lVü≤], \ø£åàj·T´, sê+Á|ükÕ<é, sê∫¬s&ç¶, sê|òüTe ¬s&ç¶, s¡‘·ïj·T´, q]‡+\T, sê+\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.


4

düqïu&Ü\qT≈£î+fÒ...

|üì uÛ≤s¡+ >∑T+&Ó »ãT“≈£î <ë] s√

p m≈£îÿe >∑+≥\T |üì#˚ùdyê]øÏ >∑T+&Ó »ãT“\T e#˚à Á|üe÷<ä+ m≈£îÿeì Á_≥Hé XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. s√E≈£î @&ÉT qT+∫ 8 >∑+≥\T |üì#˚ùdyê]‘√ b˛*ùdÔ..11 >∑+≥\bÕ≥T |üì˝À ìeT>∑ïeTj˚T´yê]øÏ >∑T+&Ó »ãT“ e#˚à eTT|ü 67 XÊ‘·+ m≈£îÿeì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T, eT<ÛäTy˚TVü≤+, <Ûä÷eTbÕq+ n\yê≥T e+{Ï n+XÊ\‘√ bÕ≥T mìï>∑+≥\T |üì#˚düTÔHêïs¡qï düe÷#ês¡+ Ä<Ûës¡+>± ˇø£ e´øÏÔøÏ Vü≤èÁ<√>∑+ e#˚à Á|üe÷<ëìï yÓ’<äT´&ÉT n+#·Hê y˚j·Te#·Ãì #ÓbÕŒs¡T. |ü]XÀ<Ûäq˝À uÛ≤>∑+>± 7100 eT+~ Á_{Ïwt ø±]à≈£î\ô|’ 11 @fi¯¢bÕ≥T n<Ûä´j·Tq+ #˚XÊs¡T. m≈£îÿeùd|ü⁄ |üì#˚j·T&É+ e\¢ >∑D˙j·T kÕúsTT˝À >∑T+&˚ »ãT“\T e#˚à eTT|ü ô|s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ Ç+<äT˝À yÓ\¢&ÉsTT+<äì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. BìøÏ‘√&ÉT yê´j·÷eT+ #˚j·Tø£b˛e&É+, ø=e⁄« |ü<ësêú\qT m≈£îÿe>±

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ 28, »qe], 2012

Äs¡–+#·&É+‘√ |ü]dæú‹ eT]+‘· ø£+fÒ ≈£L&Ü #˚|ü ÄVü‰s¡+ eT+∫<äì Ä<ÛäTìø£ Á|üe÷<äø£s¡+>± e÷s¡T‘√+<äì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. #˚|ü ÄVü‰s¡+ >∑T+&Ó≈£î m˝≤ eT+∫<√ #·÷<ë›+... ‘˚˝≤Ãs¡T. ‰s¡+˝À bòÕ´{° j·÷dæ&é‡ e⁄+{≤sTT. yê´j·÷eT+‘√ >∑T+&Ó |ü~\+ #˚Á|ü|‘ü ˚´øÏÄVü +∫ düeTTÁ<ä|ü⁄ #˚|ü\˝À ˇy˚T>± 3 bòÕ´{° XÊØs¡£yê´j·÷eT+ e\¢ yÓ\Te&˚ j·÷dæ&é‡ e⁄+{≤sTT. M{Ï˝À e⁄+&˚ ø=e⁄« HÓ’Á{Ïø˘ Ĭø’‡&é >∑T+&Ó≈£î m≥Te+{Ï X¯Øs¡+˝À eT+∫ ø=\¢düºsê˝Ÿ kÕΔsTTì Vü‰ì »s¡>∑≈£î+&Ü ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+<äì ô|+#·T‘·T+~. |òü*‘·+>± s¡ø£ÔHêfi≤\˝À @s¡Œ&˚ ˇø£ n<Ûä´j·Tq+˝À ‘˚*+~. myÓ÷Ø u≤¢≈£î\qT ‘=\–+#˚+<äT≈£î düVü≤ø£]düTÔ+~. j·T÷ìe]Ù{° dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt yÓT&çdæHé >∑T+&Ó≈£î @ s¡ø£yÓTÆq #˚|ü\T Äs√>∑´+ n+fÒ... |ü]XÀ<Ûä≈£î\T yê´j·÷eT+ #˚j·T&É+ MT >∑T+&Ó≈£î ôd’¬s’q #˚|ü ÄVü‰sêìï MTs¡T e\q >∑T+&Ó Hêfi≤\˝À HÓ’Á{Ïø˘ m+#·Tø√yê*. ˝Ò<ä+fÒ >∑T+&Ó≈£î düeTdü´ Ĭø’‡&é ñ‘·Œ‹Ô ne≥+‘√ bÕ≥T e∫Ã+<äqï e÷fÒ. X¯ØsêìøÏ eT+∫ ø=˝…¢düºsê˝Ÿ ì\« ne⁄‘·T+<äì ‘·<ë«sê >∑T+&Ó≈£î n+~+∫... kÕ\àHé, kÕ¬s¶Hé, ôV≤Á]+>¥, ≥÷Hê, Vü‰ì »s¡>∑≈£î+&Ü ñ+≥T+<äì Á{Ö{Ÿ, ø±&é yÓTT<ä˝…’q s¡ø±\ #˚|ü\ ÄVü‰sêìï ‘˚˝≤Ãs¡T. X¯Øs¡+˝À ñ+&˚ HÓ’Á{Ïø˘ e÷Á‘·y˚T rdüTø√yê*. >∑T+&Ó Äs√>∑´+>± Ĭø’‡&é s¡ø£Ô Hêfi≤\qT e⁄+&Ü\+fÒ yêsêìøÏ ø£˙dü+ 8 qT+&ç 10 ñ‘˚Ô»|üs¡#·≥+‘√ bÕ≥T s¡ø£Ô düs¡|òüsêqT WqT‡\ #˚|ü ÄVü‰sêìï ‹Hê*. n+fÒ s√E≈£î ô|+#·&ÜìøÏ ≈£L&Ü <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+~. HÓ’Á{Ïø˘ ø£˙dü+ 25 Á>±eTT\T #˚|ü ÄVü‰s¡+ e⁄+fÒ Ä¬ø’‡&é dü\ŒsY <ë«sê Ábı{°Hé\˝À ø£\TdüTÔ+~. #ê\T, #˚|ü\T ‹H˚≥|ü⁄&ÉT e÷+kÕìï e÷ì y˚ùdÔ Äøχ»Hé ˝Ò<ë s¡ø£Ô düs¡|òüsê ‘·≈£îÿe düeTj·T+˝À eT+∫~. ¬s+&É÷ ‹+fÒ πø\Ø\T HÓ’Á{Ïø˘ Ĭø’‡&é yê{Ï düs¡|òüsêqT n~Ûø£yÓTÆb˛‘êsTT. #˚|ü\qT |ü+&É≥+ m˝≤? yÓTs¡T>∑T|üs¡TdüTÔ+~. X¯Øs¡+˝À HÓ’ÁfÒ{Ÿ, e÷+dü+ e˝Ò ø±≈£î+&Ü #˚|ü\qT e+&É≥+ HÓ’{Àkı~∏j·T˝Ÿ‡\ s¡÷|ü+˝À ñ+&˚ Ĭø’‡&é >∑T+&Ó #ê˝≤ ø£wüº+. #ê˝≤ eT+~ M{Ïì n~Ûø£+>± b˛≥T sê≈£î+&Ü ìyês¡~düTÔ+<äì myÓ÷Ø y˚&ç#˚dæ b˛wüø±\T b˛>=&É‘ês¡T. n‹>± y˚&ç ãè+<ä+ #˚dæq n<Ûä´j·Tq+ <ë«sê ã\|ü&ç+~. #˚ùdÔ yê{Ï˝À e⁄+&˚ b˛wüø±Vü‰sê\T b˛sTT meTØ j·T÷ìe]Ù{°øÏ #Ó+~q yÓT&çdæHé |òü*‘êìïe«e⁄. yê{Ïì ø=~›bÕ{Ï Á–*¢+>¥ #˚ùdÔ Ábıô|òdüs¡T¢ C≤Hé ø±\«sYº, &˚$&é ©|òüsY\T á #ê\T. yêdüq eTØ |òü÷≥T>± e⁄+fÒ yÓTÆÁø√y˚yé Ä<Ûä´ j·THêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ˇyÓHé ñ|üjÓ÷–+∫ e+&É+&ç. ‘˚*ø£, ‘·«s¡>± T+~. #˚|üqT e+&É{≤ìøÏ m\¢|ü⁄&É÷ >∑T+&Ó Äs√>±´ìøÏ y˚T\T #˚ùd #˚|ü nsTTb˛‘· Ä*yé ÄsTT˝Ÿ yê&É+&ç. #˚|ü˝ÀH˚ q÷HÓ u≤>± ÄVü≤s¡+! e⁄+≥T+~. MTs¡T #˚ùd #˚|ü≈£Ls¡≈£î n~Ûø£+>± #˚|ü ÄVü‰s¡+ >∑T+&Ó Äs√>±´ìøÏ eT+∫<äì q÷HÓ yê&Ü*‡q |üì˝Ò<äT. á ∫{≤ÿ\T b˛wüø±Vü‰s¡ ì|ü⁄DT\T #Ó|ü⁄‘·THêïs¡T. H˚{Ï ñ|üjÓ÷–+∫ #˚|ü ÄVü‰s¡+ ‹ì Äs√>∑´+ s√E˝À¢ ‘·s¡T#·÷ ‹H˚ $$<Ûä s¡ø±\ e÷+dü+ bı+<ä+&ç.

Ä≈£î\‘√ ≈£îs¡T\ ì>±]+|üP Ä

≈£î≈£Ls¡\T Äs√>±´ìøÏ eT+∫$. yê{Ï‘√ E≥Tº≈£L ì>±]+|ü⁄ Çy=«#·TÃ. #·T+Á&ÉT, E≥Tºsê\&É+ ‘·–Z+#·T≈£îH˚+<äT≈£î Ç$ m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êsTT. ` ˇø£ ø£|ü⁄Œ bıq>∑+{Ï ≈£Ls¡, ˇø£ ø£|üŒ >√]+{≤≈£îbı&ç, ¬s+&ÉT #Ó+#ê\ yÓT+‹bı&ç, Äs¡ø£|ü⁄Œ ô|s¡T>∑T, ˇø£ #Ó+#ê ìeTàs¡dü+, ˙fi¯ó¢ ø£*|æ ù|dtº˝≤ ‘·j·÷s¡T#˚düTø√yê*. á $TÁX¯e÷ìï ‘·\≈£î |ü{Ϻ+∫ 20ì$TcÕ\ ‘·sê«‘· ‘·\kÕïq+ #˚j·÷*. Ç˝≤ #˚ùdÔ E≥Tº sê\&É+, #·T+Á&ÉT ‘·>∑TZ‘·T+~. ` #·Tø£ÿ≈£Ls¡ ˇø£ ø£|ü⁄Œ, >√]+{≤≈£î bı&ç ø£|ü⁄Œ, ¬s+&ÉT dü÷ŒHé\ eTT˝≤ÔHé eTfÒº, ø£|ü⁄Œ ô|s¡T>∑T u≤>± ø£*|æ ‘·\≈£î |ü{Ϻ+#ê*. ns¡>∑+≥ ‘·sê«‘· ø£&ç>∑j·÷*. Bìe\¢ E≥Tº ì>∑ì>∑˝≤&É&Éy˚T ø±<äT, #·T+Á&ÉT u≤<Ûä qT+∫ <ä÷s¡eTe«#·TÃ. ` eTõ®>∑˝À ∫+‘·∫>∑Ts¡T, >√]+{≤≈£îbı&ç ˇø=ÿø£ÿ ø£|ü⁄Œ rdüTø√ì <ë+{À¢ ns¡ø£|ü⁄Œ X¯q>∑|æ+&çì ø£\bÕ*. <ëìï e÷&É≈£î |ü{Ϻ+#ê*. 20ì$TcÕ\ ‘·sê«‘· ‘·\qT ø£&çπ>j·÷*. Ç~ E≥Tº≈£î eT+∫ ø£+&ûwüqsY˝≤ |üì#˚düTÔ+~. nsTT‘˚ á $TÁX¯e÷ìï ô|≥Tº≈£îH˚ eTT+<äT ‘·\≈£î q÷H˚ ô|≥Tºø√yê*. ` eTT+<äT ‘·\≈£î q÷HÓ ô|≥Tºø=ì eTs¡›Hê #˚j·÷*. Ç|ü⁄Œ&ÉT Äìôd Ä≈£î\T ¬s+&ÉT ø£|ü⁄Œ\T, >√]+{≤≈£î ø£|ü⁄Œ, ñdæ]bı&ç Äs¡ø£|ü⁄Œ y˚dæ ù|dtº˝≤ ‘·j·÷s¡T#˚j·÷*. á $TÁX¯e÷ìï ‘·\≈£î |ü{Ϻ+∫ 20ì$TcÕ\ ‘·sê«‘· >√s¡T ˙{Ï‘√ ø£&çπ>j·÷*. Ç~ y˚&çì <ä÷s¡+ #˚düTÔ+~. <ë+‘√ E≥Tº sê\&É+ ‘·>∑TZ‘·T+~. #·T+Á&ÉT u≤<Ûä ≈£L&Ü ‘·>∑TZ‘·T+~. ` >√]+{≤≈£î bı&ç˝À ˇø£ dü÷ŒHé \e+>±\bı&ç, ø£|ü⁄Œ &çø±wüHé, ø√&ç>∑T&ÉT¶, ø=+#Ó+ ô|s¡T>∑T, ˇø£ dü÷ŒHé ÄeTT<ä+ q÷HÓ ø£*|æ ‘·\≈£î ô|≥Tºø√yê*. 20ì$TcÕ\ ‘·sê«‘· ‘·\kÕïq+ #˚j·÷*. Ä ‘·sê«‘· q÷HÓ sêdæ eTs¡›Hê #˚düTø√yê*. Bìe\¢ ‘Ó\¢ E≥Tº eT+∫ s¡+>∑T edüTÔ+~. n+‘˚ø±<äT, E≥Tº sê\≈£î+&Ü ñ+≥T+~.

$TÁ‘·T\‘√ eTdü\&É+ m˝≤? eTq+ ‹]π> düe÷»+˝À eTq≈£î q#˚à eTqwüß\T ñ+{≤s¡T. q#·Ãì yês¡T ñ+{≤s¡T. q#·Ã&É+ nH˚~ nH˚ø£ n+XÊ\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. ø=+<ä] e÷≥rs¡T u≤>∑T+≥T+~. Á|ü‹uÛÑ‘√ Äø£]¸+#˚yês¡T+{≤s¡T. Ç‘·s¡T\≈£î düVü‰j·T+ #˚ùd dü«uÛ≤e+ >∑\ yê]ì #·÷dæ eTq+ |ü⁄#·TÃ≈£îì yê] ùdïVü≤ìï ø±+øÏåkÕÔ+. ã+<ÛäTe⁄˝À¢, Ä|ò”düT˝À¢, ø±˝Òõ˝À¢ Ç˝≤ eTq≈£î ùdïVæ≤‘·T\T ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+{≤s¡T. á ùdïVæ≤‘·T\‘√ eTq+ düs¡<ë>± ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü≈£î+≥÷ ≈£î˝≤kÕ>± >∑&É|ü&ÜìøÏ Çwüº|ü&É‘ês. ùdïVæ≤‘·T\T ø=ìï s¡ø±\T>± Äø£]¸+∫ eTq≈£î <ä>∑Z¬s’q yê]˝À ˝ÀbÕ\T ñ+≥÷ñ+{≤sTT. ø=+‘·eT+~ nã<ë›\T #ÓãT‘ês¡T. eT]ø=+‘· eT+~ Á|ü‹ $wüj·÷ìï HÓ–{Ïyé>± rdüT≈£îì e÷{≤¶&ÉT‘ês¡T. yê]˝À m+‘√ e´‹πsø£ <Û√s¡DÏ ≈£L&Ü ø£ìŒdü÷Ô ñ+≥T+~. @<Ó’Hêπ>yéT Ä&É‘·T+fÒ HÓ>±Z*‡q k˛ÿsY˝À dü>∑+ k˛ÿsY dü+bÕ~+#· >∑H˚ ªdü>∑+ HÓ>±Z+μ nì MTs¡T nqT≈£î+≥T+fÒ Ç+ø± dü>∑+ HÓ>±Z*‡+~ ñ+~ μ nìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø±¢düT˝À dü>∑+ eT+~ $<ë´s¡Tú\T Vü‰»s¡j·÷´s¡ì MTs¡T Äq+~düTÔ+fÒ dü>∑+ eT+~ ª¬>’s¡TVü≤»s¡j·÷´s¡ìμ >∑Ts¡TÔ #˚kÕÔ&ÉT ùdïVæ≤‘·T&ÉT. n+fÒ yês¡T #Ó|æŒ~ ì»+ nsTTHê #·÷dü÷ <äèwæº˝À m+‘√ ‘˚&Ü ø£ìŒdüTÔ+~. Ç<˚ nqT≈£L\ ` Á|ü‹≈£L\ <äèø£å<∏ë\ eT<Ûä´ ‘˚&Ü, ùdï$T‘·T\qT eTq e÷s¡Z+˝ÀøÏ m˝≤ rdüT≈£îsêyê*? ø=ìï ìC≤\T : eTìwüøÏ HÓ–{Ïyé <∏√s¡DÏ ô|]–q |ü]düsê\T, yê‘êes¡D+ nqTuÛ≤yê\T e\¢ edüTÔ+~. HÓ–{Ïyé <∏√s¡DÏ >∑\ e´≈£îÔ\˝À mH√ï HÓ’|ü⁄D≤´\T, nqT≈£L\ <∏√s¡DT\T ñ+{≤sTT. yê]øÏ yê{Ïì >∑Ts¡TÔ #˚j·T>∑\TZ‘·÷ e⁄+fÒ á HÓ–{Ïyé <äèø£Œ<∏ä+ qT+&ç ãj·T≥|ü&É‘ês¡T. HÓ–{Ïyé Ä˝À#·q\‘√ ñqïyê] e÷sêZ\T _Ûqï+>± ñ+{≤sTT. yê] e÷sêZ\qT n≥T+∫ dü¬s’q e÷sêZ\T MTs¡T ‘Ó*j·T#˚j·T+&ç ˇø£kÕ] ø±ø£b˛‘˚ eTs=ø£ kÕ¬s’Hê MTe÷≥$+fÒ $»j·T+ s¡T∫ ‘Ó*dæ ‘·eT e÷sêZ\qT MTs¡T ‘Ó*j·T #˚j·T+&ç ˇø£kÕ] ø±ø£b˛‘˚ eTs=ø£ kÕ¬s’Hê MT e÷≥$+fÒ $»j·T+ s¡T∫ ‘Ó*dæ ‘·eT eTsêZ\qT e÷s¡TÃ≈£î+{≤s¡T. HÓ–{Ïyé>± Ä˝À∫+#˚ $TÁ‘·T\‘√ ø£*dæ |üì #˚j·T>∑\ |üqT\qT e÷Á‘·y˚T #˚j·T+&ç. nedüs¡yÓTÆ‘˚ yê]‘√ ø£*dæ |üì#˚j·T>∑\ |üqT\ C≤_‘êqT ‘·j·÷s¡T#˚düTø√+&ç. |æ nH˚~ #˚ùdÔ eTìwæøÏ >=|üŒ ‘·è|æÔ\_ÛdüTÔ+~. n≥Te+{Ï |üìμ $TÁ‘·T&ÉT #˚j·÷*‡eùdÔ ìdü‡+ <˚Vü‰+>± n‘·ìøÏ n|üŒ–+#ê*. yÓTT>∑e÷≥+ ˝Ò≈£î+&Ü $TÁ‘·T&ÉT ô|’ MT ≈£îqï n_ÛÁbÕj·T+ #Ó|æŒ ª|üìμì düÁø£eT+>± |üP]Ô #˚j·TeTì ôV≤#·Ã]+∫ #ÓbÕŒ*. HÓ–{Ïyé \ø£åD≤\T+fÒ $TÁ‘·T&ÉT ˇø=ø£ÿ|ü&ÉT MT <∏√s¡DÏì e´‹πsøÏkÕÔ&ÉT. n˝≤+≥|ü&ÉT n‘·ì‘√ |òüTs¡¸D≈£î ~>∑≈£ MTπs Ä |üì#˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ‘·j·÷s¡T>± ñ+&Ü*. |üì #˚j·T&É+ e\¢ $C≤j·÷\T MTs¡T m˝≤ kÕ~ÛdüTÔqï~ $TÁ‘·T&çøÏ #Ó|æŒ n‘·ì˝À M˝…’‘˚ ªÄXÊyê<ëìïμ ø£*Z+#ê*.

#·T+Á&ÉT ñqï≥¢sTT‘˚...! #·T+Á&ÉT ñqï≥¢sTT‘˚ ‘·\kÕïHêìøÏ eTT+<äT ô|s¡T>∑Tì ‘·\≈£î |ü{Ϻ+∫ 1>∑+≥ ‘·s¡Tyê‘· ‘·\kÕïq+ #Ój·÷´*. ô|s¡T>∑T 2,3 s√E\bÕ≥T ì\« ñqï<äsTT‘˚ u≤e⁄+≥T+~. ô|s¡T>∑T˝À ø±*¸j·T+ ñ+≥T+~ ø£qTø£, E≥Tº }&É≈£î+&Ü e⁄+&ç, m≈£îÿe>± ô|s¡T>∑T‘·T+~. Ç˝≤ ‘·s¡#·÷ #˚dü÷Ô e⁄+&Ü*.

b˛wüø£ $\Te\T ø£*–q ø£+&ûwüqsY ø£e\dæq |ü<ës¡ΔeTT\T: 4 #Ó+#ê\T Ä*yé ÄsTT˝Ÿ 2 #Ó+#ê\T dæ&ÜsY yÓì>±sY (|ü⁄\eu…{Ϻq Á<ëø£å |ü+&É¢s¡dü+)

m<äT{Ïyê] Ä˝À#·Hê düs¡[ e÷πsÃ+<äT≈£î MTs¡T q&ÉT+ ø£≥º>∑*Z ‘˚MT˝À ªHêj·Tø£‘·«μ \ø£åHê\T e⁄Hêïj·Tì >∑Ts¡TÔ+#·Tø√e#·TÃ. HÓ–{Ïyé Ä˝À#·q\T: HÓ–{Ïyé Ä˝À#·q\T e\q düeTdü´\T m<äTs¡e⁄‘êsTT. bÕõ{Ïyé Ä˝À#·q\‘√ |ü]cÕsê\T <=s¡T≈£î‘êsTT. HÓ–{Ïyé Ä˝À#·q\T Äs√>±´ìï bÕ&ÉT #˚kÕÔsTT. bÕõ{Ïyé Ä˝À#·q\T Äs√>±´ìï |ü]s¡øÏåkÕÔsTT. HÓ–{Ïyé Ä˝À#·q\T Ä+<√fi¯q, nuÛÑÁ<ä‘ê uÛ≤e+, uÛÑj·T+, ndü÷j·T, nqTe÷q+, ndüVü≤´+, ø√|ü+, ìsêX¯, <äT+K+, e+{Ï \ø£åD≤\T ø£*ZkÕÔsTT. bÕõ{Ïyé Ä˝À#·q\T Áù|eT, n_Ûq+<äq, ÄXÊyê<ä+, uÛÑÁ<ä‘êuÛ≤e+, kÕVü‰dü+, düVü‰ø±s¡+, yê‘·‡\´+, $‘·s¡D, ùdïVü≤+, zs¡TŒ, düe÷j·T dü«uÛ≤e+, kÕ~+#ê\H˚ <∏√s¡DÏ ø£\T>∑CÒkÕÔsTT. $TÁ‘·T\‘√ yÓT\>∑&É+ m˝≤ ? <Ó’q+~q J$‘·+˝À s¡ø£s¡ø±\ e´≈£îÔ\T eTq≈£î ‘ês¡dü |ü&ÉT‘·÷ ñ+{≤s¡T. Ç+<äT˝À #ê˝≤ eT+~‘√ eTq+ $TÁ‘·T\Te˝… eTdü\e\dæ edüTÔ+~. M]˝À y˚T<∏ëe⁄\T ñ+{≤s¡T. nìï ‘·eT≈£î ‘Ó\TdüT≈£îH˚ e´≈£îÔ\T ñ+{≤s¡T. Ms¡+<ä]‘√{Ï yê] eTqôd]– Á|üe]Ô+#ê*. ˝Òø£ b˛‘˚ nqedüs¡+>± X¯Á‘·T‘·«+ $T>∑T\T‘·T+~. MTs¡T e÷{≤¢&˚e´øÏÔ y˚T<∏ë$ nH˚ $wüj·T+ MT≈£î nìŒ+∫q|ü⁄&ÉT MTs¡T ø=ìï ìã+<Ûäq\T <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì n‘·ì‘√ e÷{≤¢&Ü*. y˚T<∏ë$ì m≈£îÿe>± e÷{≤¢&Éì∫à MTs¡T ‘·≈£îÿe>± e÷{≤¢&Ü*. MTs¡T @$T e÷{≤¢&çì j·T<ës¡ú‘·, ìC≤sTT‹ ñ+&Ü*. y˚T<∏ë$ #Ó|æŒq $wüj·÷\qT $Hêïø£ yê{Ï˝Àì ìC≤ìC≤\qT Ä ‘·s¡Tyê‘· dü]#·÷düTø√yê*. m<äT{Ïe´øÏÔ #Óù|Œ $wüj·÷ìï neùV≤fi¯q ‘√ $q≈£L&É<äT. n‘·ì ÄVü‰ìï >±j·T|üs¡#·≈£L&É<äT. eTq>=|üŒ<äHêìï ø±ùd|ü⁄ eTs¡∫ m<äT{Ï e´øÏÔ @$T #ÓãT‘·THêï&√$Hê*. y˚T<∏ë$ Ç∫Ãq dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T M\sTTq+‘· es¡≈£î (MT≈£îq∫Ãq|ü⁄&ÉT) Ä#·s¡D˝À ô|≥º&É+ eT+∫+~. ‘Ó*dæ+~. ‘·≈£îÿesTTHê m≈£îÿe nqT≈£îH˚ yê]‘√... ‘êeTT #Ó|æŒ+~ Ç‘·s¡T\T $Hê\ì ø√s¡T≈£î+{≤s¡T. yê] ø√]ø£qT HÓs¡y˚s¡Ã&É+˝À MT≈£î @MT sTTã“+~ ñ+<ä<äT. n|ü+|üP] |ü]C≤„q+‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ+&É&É+ e\q yê] dü+uÛ≤wüD˝À ‘·|ü\T <=s¡T¢‘·÷ ñ+{≤sTT. Ä ‘·|ü\T |ü≥Tº≈£îì n‘·ìì ùV≤fi¯q #˚j·T≈£L&É<äT. yês¡T #Óù|Œ e÷≥\T eT÷>∑>± $q&É+ ø±≈£î+&Ü á Ä_ÛÁbÕj·÷\qT düTìï‘·+>± eT<Ûä´ eT<Ûä´q #Ó|üŒ&É+ n\es¡#·T ø√yê*. MT n_ÛÁbÕj·÷\qT, dü÷#·q\T, dü\Vü‰\T, e+{Ï yê{Ïì yê]øÏ Çe«&Éy˚T>±≈£î+&Ü yê] ÄyÓ÷<ä+ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷düTÔqï≥T¢ ñ+&Ü* ˇø=ø£ÿ|ü&ÉT yês¡T ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷ìï ì]íwüº+>± #Ó|üŒ˝Òs¡T. n≥Te+{|ü&ÉT yê]ì nqedüs¡+>± n~Ûø£+>± e÷{≤¢&É˙j·Tø£ yê] n_ÛÁbÕj·T+ MTs¡T Á>∑Væ≤+∫ ñ+fÒ n_ÛÁbÕj·T+ Ç<˚ ø£<ë! nì yê]øÏ düVü‰j·T+ #˚j·÷*. Ç≥Te+{Ï Á|ües¡Ôq e\¢ MTs¡T n+<ä]‘√ ø£\dæyÓTTdæ J$+#·>∑\TZ‘ês¡T. 2 #Ó+#ê\T –¢»]Hé 2 >∑T&ÉT¢ ‘·j·÷s¡T#˚j·TT $<Ûëq+: ô|’|ü<ës¡úeTT\qT >∑T&ÉT¶˝À ø£*|æ u≤>± –\ø={Ϻ ‘·\≈£î eTkÕCŸ #˚j·T´e˝…qT. y˚&ç˙{Ï˝À eTT+∫q ≥e˝Ÿ ‘·\≈£î#·T≥Tºø=ì 15 ì$TcÕ\T b˛sTTq ‘·sê«‘· ‘·\kÕqï+ #˚ùdÔ ‘·\ #·ø£ÿ>± yÓTs¡TdüTÔ+~.

ô|<äe⁄\T q\¢>± e⁄+fÒ ô|<äe⁄\T q\º>± e⁄+fÒ ndüVü≤´+>± e⁄+{≤sTT. n˝≤ ñqïyêfi¯ófl ìeTàs¡dü+˝À ø=~› –¢»]Hé ø£*|æ ô|<äe⁄\≈£î sêùdÔ ô|<äe⁄\ q\T|ü⁄<äq+ b˛‘·T+~. #·ø£ÿ>± mÁs¡>± e⁄+{≤sTT.

{Ï j·TTe‘·˝À #ê˝≤ eT+~ dü÷ú˝ ø±j·T+ ‘·–Z+#·T≈£îH˚+<äT≈£î nH˚ø£ s¡ø±\ eT+<äT\T ‘Ó>∑$T+>∑düTÔHêïs¡ì MTs¡÷ yê{Ïì ‘Ó#·TÃ≈£îì $T+>∑T‘·THêïsêì MTs¡÷ yê{Ïì ‘Ó#·TÃ≈£îì $T+>∑T‘·THêïsê nsTT‘˚ ˇø£ÿ ì$Twü+ Ä>∑+&ç. e÷Á‘·\T y˚düTø√e&É+ Ä|ü+&ç. m+<äTø£+fÒ dü÷ú\ø±j·T+ ‘·>∑Z&ÜìøÏ MTs¡T y˚düT≈£îH˚ e÷Á‘·\T rdüTø√yê≥+ Äù|ùdÔ ny˚ $TeTà*ï düqï ãs¡TkÕÔj·Tqï ÄX¯Ãs¡´ø£s¡yÓTÆq $wüj·÷ìï Ç{°e˝Ò ø£qT>=Hêïs¡T. Á|üeTTK ôd’+{ÏdüTº {Àì {Ï>±ìdt yÓ÷qXÊ ˇ u…dæ{°, &Éj·÷u…{°dt ÇHédü÷º´{Ÿ‘√bÕ≥T yÓ÷qXÊ j·T÷ìe]‡{°˝Àì &çbÕsYºyÓT+{Ÿ Ä|òt ãjÓ÷¬ø$TÁdæº, e÷*≈£î´˝≤sY ãj·÷\õ ˝≤´uŸ\˝À dü+j·TTø£Ô+>± ìs¡«Væ≤+∫q Á|üjÓ÷>∑+˝À X¯Øs¡+˝À ˝Ò|æº˝À Vü‰s¡àHéqT Á|üy˚X¯ô|{Ϻ. ø=e⁄« ô|s¡>∑&Üìï >∑eTì+#ês¡T. Ç~ yÓT<ä&ÉTô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|æ yÓ’b˛<∏ë\eTdtqT ˝…|æºHé X¯Øsêìï kÕ<Ûäq+ #˚dü÷Ô X¯øÏÔ ô|s¡T>∑&É y˚Tø±ø£ nVü‰s¡+ rdüTø√e&É+˝À nsTTwüº‘·qT ô|+#·T‘·T+~. B+‘√ e÷qdæø±s√>∑´+ ô|]– ãs¡Te⁄ #˚j·T≥˝À düVü‰j·T |ü&ÉT‘·T+<äì Ábıô|òdüsY {Ï>±ìdt ‘Ó*bÕ&ÉT. B+‘√ X¯Øs¡+ #·T≥÷º ‹]π> ˝≤|æºHé‘√ ãs¡Te⁄ m≈£îÿe>± ne&É+ n+‘·s¡Z‘·+>± ˇuÒdæ sêe&É+ yÓTT<ä\Tô|&ÉT‘·T+<äì ... á <äX¯˝Àô|s¡T>∑T‘·Tqï ˝≤|æºHé X¯øÏÔì ‘·–Z+#·&É+ m˝≤ n+X¯+ô|’ Á|üjÓ÷>±ìï yÓTT<ä\T ô|{Ϻ, ˇu…dæ{° ‘·–Z+#·&ÜìøÏ ø±yê*‡q e÷s¡àìï ø£ìô|{≤ºs¡T. X¯Øs¡+˝Àì dü÷Ô\ø±j·÷ìøÏ ø±s¡DyÓTÆq ˝…|òæºHé Vü‰s√àHéqT m˝≤ m<äTs=ÿHê˝À, <ëìøÏ ø±yê*‡q ø±s¡D≤\qT, ˇuÒdæ{° (˝≤e⁄) ‘·>∑Z&ÜìøÏ ø±yê*‡q eTTK´yÓTÆq≥Te+{Ï ≈£L¢qT ≈£qT>=Hêïs¡T. ˝…|òæºHé‘√bÕ≥T ¬s+&ÉT Áb˛{ÏHé\T »‘·≈£L&ç Ç$ Áu…sTTHéô|’ |üì#˚j·T&É+ yÓTT<ä\Tô|&ÉT‘·THêïj·Tì õ>∑≥‘√ ≈£L&çq eT÷&Ée Ábı{ÏHéqT dü+|üPs¡í Äs√>±´ìï Á|ükÕ~+#˚ X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq u˝≤ìï Á|ükÕ~+#·e#·Ãì ù|s=ÿHêïs¡T. B+‘√ ˇuÒdæ{°øÏ ø±s¡DeTe⁄‘·Tqï ˝…|æºHéqT ‘·–Z+#·&ÜìøÏ M\e⁄‘·T+<äì.. ˇu…dæ{°ì ‘·–Z+#·Tø√e&ÜìøÏ eT+<äT\T yê&É≥+ e\¢ X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ |üs¡+>± Á|üjÓ÷>±‘·àø£+>± e÷ ãè+<ä+ <äèMø£]+∫+<äì #ÓbÕŒs¡T. ˇuÒdæ{° eTTK´+>± eT+<äT\T m≈£îÿe>± ‹q&É+ e\¢ ‘·>∑Z<äì, eT+∫ &Ó’{Ï+>¥ #˚j·T&É+‘√H˚ BìøÏ #·s¡eT^‘·+ bÕ&Ée#·Ãì #ÓbÕŒs¡T. eTTK´+>± ˇuÒdæ{° ñ+<äì ‘·≈£îÿe ‹q&É+, m≈£îÿe yê´j·÷eT+ #˚j·T&É+ e+{Ï$ #˚dü÷Ô b˛‘˚ #ê\<äT eTØ. ø=~›bÕ{Ï eT+<äT\‘√ bÕ≥T, &Ó’{Ï+>¥, yê´j·÷eT+ #˚dü÷Ô dü+<äsꓤìï ã{Ϻ yê´~Û ∫øÏ‘·‡ #˚düTø√yê\ì Ábıô|òdüsY {Ï>±ìdt yÓ\¢&ç+#ês¡T. #·÷kÕs¡T>±... düqïã&Ü\qT≈£îì ÇcÕºqTkÕs¡+ &Ó’{Ï+>¥\T, eT+<äT\T yê&ÉùdÔ e#˚à Á|üe÷<ë\≈£î Çø£HÓ’Hê #Óø˘ ô|≥º+&ç..

eTè<äTyÓ’q bÕ<ë\T »s¡ |ü~\+ Ç+{Ï|üqT˝À¢ uÛÑ>∑+>± n<˚|üì>± ˙{Ï˝À ‘·&Ée≥+ e\¢ #ê˝≤ eT+~ >∑èVæ≤DT\ bÕ<ë\T <Óã“‹+{≤sTT y˚fi¯¢ eT<Ûä´ |òü+>∑dt #˚] Çã“+~ |ü&É‘ês¡T. ø=ìï ∫{≤ÿ\T bÕ{ÏùdÔ á düeTdü´qT+∫ ‘·|æŒ+#·Tø√e#·TÃ. 1. ˇø£ ≥ãT“˝À bÕ<ë\T eTTìπ>˝≤ >√s¡TyÓ#·Ã{Ï ˙fi¯ó¢ |ü≥º+&ç. n+<äT˝À eT÷&ÉT {°dü÷Œq¢ {°Á{° ÄsTT˝Ÿ y˚j·T+&ç. bÕ<ë\qT n+<äT˝À |ü~ì$TcÕ\ bÕ≥T ñ+#·+&ç. Ä ‘·sê«‘· ãj·T≥≈£î rdæ bı&ç ‘·T+&ÉT‘√ X¯óÁuÛÑ+>± ‘·T&ç#˚j·T+&ç. ø=~›>± <ä÷~ rdüT≈£îì <ëìô|’ ˇø£{Ϭs+&ÉT #·Tø£ÿ\ {°Á{° ÄsTT˝Ÿ y˚dæ |òü+>∑dt #˚]q #√≥ eTè<äTe⁄>± n<ä›+&ç. 2. ˇø£ bÕ\T yÓ’{Ÿ$HÓ>∑sY≈£î Hê\T>∑TbÕfi¯¢ ˙fi¯ó¢ #=|ü⁄Œq ø£*|æ |ü\Ã{Ï Ä $TÁX¯eT+˝À bÕ<ë\qT ñ+#·+&ç. |ü~ùV≤qT ì$TcÕ\ ‘·sê«‘· bı&ç eÁdüÔ+‘√ |üP]Ô>± ‘·&ç Äπs˝≤ ‘·T&Ée+&ç. 3. eT÷&ÉT fÒãT˝Ÿdü÷ŒHé¢ |üdüT|ü⁄ bı&ç, ‘êC≤ y˚|ü∫>∑Tfi¯ó¢ ø£*|æ <ä+∫ eTT<ä›>± #˚j·T+&ç (á eTT<ä›qT Á|òæCŸ˝À ô|≥Tº≈£î+fÒ eT÷&ÉTs√E\ es¡≈£L yê&ÉTø√e#·TÃ.) ‘·j·÷¬s’q $TÁX¯e÷ìï bÕ<ë\T bÕdæ b˛sTTq #√≥ sêj·T+&ç. |ü~ì$TcÕ\ ‘·sê«‘· >√s¡TyÓ#·Ã{Ï˙fi¯¢‘√ ø£&çπ>dæ ‘·&ç Äπs˝≤ ‘·T&Ée+&ç. nq+‘·s¡+ |òü+>∑dt |ü{Ϻq #√≥ ø=~›ø=~›>± |üdüT|ü⁄ n<ä›+&ç. 4. –¢»]Hé, s√CŸyê≥sY, ìeTàs¡dü+ düeTbÕfi¯¢˝À ø£*|æ sêÁ‹ |üP≥ |ü&ÉTø√uÀj˚T eTT+<äT bÕ<ë\≈£î sêj·T+&ç. á $TÁX¯eT+ |ü>∑Tfi¯¢qT n]øÏ{Ϻ bÕ<ë\qT eTè<äTe⁄>± ñ+#·T‘·T+~.5. #·*ø±\+, m+&Üø±\+... Ç˝≤ d”»q¢‘√ |üì ˝Ò≈£î+&Ü Ä*yéq÷HÓ˝À ∫{Ïπø&ÉT ñ|ü⁄Œø£*|æ Ä$TÁX¯eT+‘√ yêsêì ø=ø£kÕ] eTs¡›q #˚ùdÔ eT+∫~. s√p |ü&ÉTø√uÀj˚T eTT+<äT M{Ï˝À @<√ ˇø£ ∫{≤ÿ bÕ{Ï+∫ #·÷&É+&ç. |ü~s√E˝À¢ |òü*‘·+ ø£ì|ædüTÔ+~.


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

l ∫‘êÔs¡eTà <˚$ C≤‘·s¡ eTT–+|ü⁄ nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï myÓTà˝Ò´ ≈£Lq lXË’\+>ö&é

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY >∑Ts¡Tyês¡+ eTT–dæ+~. >∑‘·yês¡+ s√E\ qT+∫ C≤‘·s¡ ñ‘·‡yê\T ø=qkÕ–HêsTT. neTàyê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. áHÓ\ 19e ‘˚B qT+∫ 27 ‘˚~ es¡≈£î ñ‘·‡yê\T n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|ü‹ s√E neTàyê] Á|ü‘˚´ø£ |üP\‘√ düT+<äs¡+>± n\+ø£

]+#ês¡T. ñ<äj·÷H˚ uÛÑ≈£îÔ\T neTàyê]ì <ä]Ù+#·Tø=ì ‘·eT yÓTT≈£îÿã&ÉT\qT rs¡TÃ≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ä\j·T ø£$T{Ï düuÛÑT´\ Ä<Ûä«s¡´+˝À nqï<ëq ø±s¡´ Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹ ~∏>± ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY XÊdüqdüuÛÑT´\T ≈£LqlXË’\+>ö&é Vü‰»¬s’ nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+ ‘·s¡+ C≤‘·s¡ eTT–+|ü⁄ dü+<äs¡“¤+>± neTàyê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕúìø£ ø±s√Œπs≥sY sêe⁄\X‚wü–], sêÁwüº j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT ≈£Lq lìyêdt>ö&é, kÕúìø£ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT ≈£Lq C…’≈£î e÷sY>ö&é, Ä\j·Tø£$T{Ï #ÛÓ’s¡àHé ≈£Lq n+‘·j·T´>ö&é, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sê#·ø=+&É u≤˝≤sêCŸ, ø£$T{Ï düuÛÑT´\T _ø£å|ü‹, myéT.ô|+{Ϭs&ç¶, ÄsY.dü‘·Ôj·T´, ø£ècÕí¬s&ç¶, ÄsY. q]‡+Vü≤à, õ.q]‡+Vü≤à, |æ.*+>∑+, kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T Ç+Á<äùdHê>∑T|üÔ, n+»Hé>ö&é, ≈£Lq eTTs¡[>ö&é, Ç+Á<ä ùdHê¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üe÷<äø£s¡+>± e÷´HéVü≤√˝Ÿ >∑∫ÃuÖ*, »qe] 27(düTes¡íyês¡Ô) : >∑∫ÃuÖ* Hêqø˘sê+>∑÷&É˝À s√&ÉT¶ eT<Ûä´˝À eT÷‘·˝Òì e÷´HéVü≤√˝Ÿ Á|üe÷<äø£s¡+>± e÷]+~. eT÷&ÉT HÓ\ \T>± eT÷‘· |ü–* n<ë«q+>± ‘·j·÷¬s’q n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·T ø√e&É+ ˝Ò<äT. |üø£å+ s√E\ ÁøÏ‘·+ <Óã“‹q&É+‘√ <ë<ë|ü⁄ 12n&ÉT>∑\ ˝À‘·T e÷´HéVü≤√˝Ÿ Á|üe÷<äø£s¡+>± H√s¡T ‘Ós¡T#·T≈£î+~. |ü\Te⁄s¡T ~«#·Áø£ yêVü≤q<ës¡T\T nø£ÿ&É øÏ+<ä |ü&çq dü+|òüT≥q\T ñHêïsTT. áeT÷‘·˝Òì e÷´HéVü≤√˝Ÿ |üø£ÿH˚ bÕsƒ¡XÊ\ ñ+~. $<ë´s¡Tú\T <ëì #Ó+‘·qT+&ç sêø£ b˛ø£\T kÕ–düTÔ+{≤s¡T. kÕúì≈£î\T <ë+{À¢ #Ó≥Tº ø=eTà\T ñ+∫ #·T≥÷º sêfi¯ó¢ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ˝À‘·T n~Ûø£+>± ñ+&˚ B+‘√ m|ü⁄Œ&ÉT |æ\¢\T Á|üe÷<ë\≈£î >∑Ts¡e⁄‘ês√qì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T.

ôV≤#Ym+{Ï Á>ö+&é˝À Ä≥\ b˛{°\T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): $<ë´s¡Tú\T $<ä´‘√ bÕ≥T Áø°&É˝À¢ HÓ’|ü⁄ D´+ kÕ~Û+#ê\ì ≈£î‘·T“ ˝≤¢|üPsY eT+&É\ Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\ ø√`Ä|üπs{Ïyé kıôd’{° Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù •esêÁ‹ j·÷<ä–] nHêï s¡T. ô|{Ïø£ $<ë´]ú edü‹ >∑èVü≤+ 37 yê]¸ø√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± edü‹ >∑èVü≤+ $<ë´s¡Tú\≈£î X¯óÁø£yês¡+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY˝Àì ôV≤#Y m+{° Á>ö+&é˝À Ä≥\ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãdæ Ä≥\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ U…’s¡‘êu≤<é, ôV’≤<äsêu≤<é ô|{Ïø£ $<ë´]ú edü‹ >∑èVü≤+ $<ë´s¡Tú\≈£î Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ Ä≥\b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± á dü+e‘·‡s¡+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY˝§ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À @&ÉT ÁøϬø{Ÿ {°+\T ñHêïsTT. 5 ø£ã&û¶ {°+\T, bÕ˝§Z+{≤j·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº yê´|üÔ+>± á b˛{°\qT ìs¡«Væ≤ düTÔHêïeTì Äj·Tq ‘Ó* bÕs¡T. ô|{Ïø£ $<ë´s¡Tú\≈£î #˚dæq ùde\qT Äj·Tq ø=ìj·÷&Üs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À düT+ø£] Äq+<é, »+>∑j·T´, yÓ+ø£fÒX¯«sY, *+>∑j·T´, \ø°åà X‚KsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

29q @|”ÄsYCÒd” |üPs¡« $<ë´s¡Tú\ düe÷y˚X¯+ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): @|”ÄsYCÒd” |üPs¡« $<ë´s¡Tú\ Äràj·T düe÷y˚X¯+ áHÓ\ 29q »s¡>∑qT+~. Hêsêj·TD>∑÷&É B|üø˘ ~∏j˚T ≥sY düMT|ü+˝Àì πøX¯e yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ ø£fi≤XÊ\ Äes¡D˝À ñ<äj·T+ |ü~ >∑+≥\ qT+∫ düe÷y˚X¯+ »s¡T>∑T‘·T+<äì @|”ÄsYCÒd” kÕ>∑sY |ü]yêsY n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T m.ôd’<ë¬s&ç¶, mdt.Hê>±#ê] z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. @|”ÄsYCÒd” (kÕ>∑sY) n<Ûë´|ü≈£î\T, |üPs¡« $<ë´s¡Tú\T ‘·|üŒìdü]>± Vü‰»s¡T ø±yê\ì ø√sês¡T.

X¯ìyês¡+ 28, »qe] 2012

$<äT´‘Y düs¡|òüsê ì*|æy˚‘· ô|s¡T>∑T‘·Tqï Á{≤|òæø˘ düeTdü´ |ü]–, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ |ü]– ÁbÕ+‘·+˝À n~Ûø±s¡T\T $<äT´‘Y düs¡|òüsê ì*|æy˚j·T &É+‘√ |ü+≥\T m+&çb˛‘·THêïj·Tì ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT ‘·THêïs¡T. $ìjÓ÷>∑#ÛêØ®\ edü÷\T≈£î n~Ûø±s¡T\T ¬s’‘·T\ MT<ä ˇ‹Ô&ç ‘ÓdüTÔHêïs¡T. ø£≥º&É+ ˝Ò<äì yÓTT‘·Ô+>± Á>±e÷ìπø ø£¬s+{Ÿ düs¡|òüsê ì*|æy˚düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ >∑‘·+˝À n‹ eèwæº e\¢ Ç|ü⁄Œ&ÉT nHêeèwæº e\¢ n|ü⁄Œ\bÕ\j·÷´eTì, n+<äTπø _\T¢\T ø£≥º˝Òø£b˛‘·T HêïeTì, Ç|ü⁄Œ&ÉT $<äT´‘Y düs¡|òüsê ì*|æy˚ùdÔ á |ü+≥ ≈£L&Ü ∫‘·ø£+<ä<äì ¬s’‘·T\T yêb˛‘·THêïs¡T. |üdüT|ü⁄, y˚s¡TX¯q>∑, >√<ÛäTeT, yÓTTø£ÿC§qï, ≈£Ls¡>±j·T\T |ü+&ç düTÔqï ¬s’‘·T\T Hê\T¬>’<äT s√E\T>± ø£¬s+{Ÿ düs¡|òüsê ˝Òø£ b˛e&É+‘√ yê&çq |ü+≥*ï #·÷dæ Ä+<√fi¯q #Ó+<äT ‘·THêïs¡T. 25 eT+~ ¬s’‘·T\T X¯óÁø£yês¡+ @&ûá ø±sê´\ j·÷ìøÏ yÓ[fl ‘·eT >√&ÉT yÓfi¯¢uÀdüT≈£îHêïs¡T. nø£ÿ&ç n~Ûø±] ø£èwüíj·T´ ø±ùd|ü⁄ yê]øÏ q#·ÃC…ù|Œ+<äT≈£î Á|üj·T ‹ï+#ês¡T. ô|’ n~Ûø±s¡T\ ˇ‹Ô&ç e\¢H˚ ‘êeTT ãø±sTT\ edü÷\T≈£î ¬s’‘·T\qT Çã“+~ ô|{≤º*‡ek˛Ô+<äì #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ ¬s’‘·T\T ‘·eT Äy˚<äqqT Äj·Tq≈£î $e]+#·>± $<äT´‘Y düs¡|òüsê |ü⁄qs¡T<ä›]+#·&ÜìøÏ n+^ø£]+#ês¡T.

#·+<ëq>∑sY,&çôd+ãsY 27 (düTes¡íyês¡Ô) : y˚>∑+>± n_Ûeè~› #Ó+<äT‘·Tqï q>∑s¡+‘√ q>∑s¡ •yês¡T\T ø£*dæ b˛j·÷sTT. #·+<ëq>∑sY˝À Á|ü<Ûëq C≤rj·T s¡Vü≤<ë] ô|s¡T>∑T‘·Tqï yêVü≤Hê\T »HêuÛ≤≈£î nqT>∑TD+>± s¡Vü≤<ës¡T\T $düÔ]+#·ø£ b˛e&É+‘√ á ÁbÕ+‘ê\˝À s√Es√E≈£î Á{≤|òæø˘ düeTdü´ rÁe s¡÷|ü+ <ë\TdüTÔ+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± >∑+ >±s¡+, #·+<ëq>∑sY b˛©dtùdºwüHé s√&ÉT¶, uÛ≤s¡‘Y ô|Á{À˝Ÿ ã+ø˘ s√&ÉT¶ *+>∑|ü*¢ #Ís¡kÕÔ\ e<ä› ì‘·´+ Á{≤|òæø˘ düeTdü´‘√ Á|ü»\T dü‘·eT‘·eTÚ ‘·THêïs¡T. øÏ˝À MT≥s¡¢ y˚Ts¡≈£î yêVü≤Hê\T u≤s¡T \T r] ñ+&É&É+‘√ ~«#·Áø£ yêVü≤Hê˝Ò ø±≈£î+&Ü Ç≥TyÓ’|ü⁄>± Á|üj·÷ì+#˚ Á|üj·÷ì≈£î\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑T]ø±edæ edüTÔ+~. Ç~ ñ+&É>± #·+<ëq>∑sY˝Àì C≤rj·T s¡Vü≤<ë]øÏ ÄqTø=ì Çs¡TyÓ’|ü⁄\ @sêŒ≥T #˚dæq düØ«dt s√&ÉT¶ô|’ yêVü≤ Hê\T n~Ûø£+>± bÕ]ÿ+>¥ #˚j·T&É+‘√ Á{≤|òæø˘ ô|s¡T>∑T‘·T+~. Á|ü<Ûëq+>± Á{≤|òæø˘ düeTdü´qT |ü] wüÿ]+#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T s√&ÉT¶ $düÔs¡D |üqT \qT #˚|ü≥ºø£b˛e&É+‘√H˚ |ü] dæú‹ <äTs¡“s¡+>± e÷s¡T‘·T+<äì |ü\Te⁄s¡T ‘Ó*bÕs¡T.

u≤düs¡ |ü⁄D´πøåÁ‘·+˝À neø£‘·eø£\ô|’ |òæsê´<äT |òüTq+>± ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq l\ø°åà yÓ+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T ÁãVü≤√à‘·‡yê\T ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): ÀÿxqsLRi xmsofl·˘QZOP[Q ˙ªRΩLiÕ‹[ @™´sNRPªRΩ™´sNRPá\|ms ≠søyLRifl· «¡LRiFyá¨s A —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩáV ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ¨s N][LSLRiV. ¤…¡Li≤R∂L˝RiÕ‹[ À≥ÿLki @˙NRP™´sWáV «¡LjigS∏R∂V¨s, Æμ∂[™´s rÛy©y¨sNTP ≤R∂ ¡V˜Ã¡V NRP»Ì¡NRPVLi≤yD©´sı ™´s˘NRPVÚ¤Õ¡[ ™´sV◊d˝¡ ™´sV◊d˝¡ ’¡©y≠dsV }msL˝RiQ\|ms ¤…¡Li≤R∂L˝RiV μR∂NTP‰LiøR¡VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s ™yLRiV {qsFsLiNTP ≠s™´sLjiLiøyLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi NS˘Lixmso NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ {qsFsLi¨s NRP÷¡zqs©´s ≠dsLRiV μk∂¨s\|ms xqsx§¶¶¶ øR¡»Ì¡Li NTPLiμR∂ ªy™´sVV }qsNRPLjiLi¿¡©´s xqs™´sW øyLS¨sı @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. C Aá∏R∂VLi ™´s˘™´srÛyxmsNRPVá x§¶‹[μyÕ‹[ 20 GŒ˝œ¡ßgS @©´sxqsW∏R∂WÀÿ∏∫∂V FyhRiN`P, AÆ™sV NRPV™´sWLRiV≤R∂V, aRPLRiª`Ω FyhRiN`PáV ¬ø¡[zqs©´s @˙NRP™´sWáV ™yLji AxqsVÚá©´sV |msLiøR¡NRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV μ][x§¶¶¶μR∂xms≤Ôy∏R∂V©yıLRiV. μk∂¨s\|ms ≠søyLRifl· «¡Ljizms μ][xtsvá©´sV bPOTPQLiøR¡©´s»Ì¡LiVVæªΩ[ ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gRiVªy™´sV¨s ™yLRiV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms ≠søyLRifl· «¡LjizmsryÚ™´sV¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ™yLjiNTP •¶¶¶≠dsV B¿¡Ë©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ≠søyLRifl·NRPV AÆμ∂[bPryÚ™´sV¨s, ¨sÆ™s[μj∂NRP LSgSÆ©s[ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi …ÿ™´sV¨s ¬ø¡zmsˆ©´s»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, »qe] 27 (düTes¡í yês¡Ô): »>∑~Z]>∑T≥º ø=+&Éô|’ yÓ*dæq l\ø°åà yÓ+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T 41e ÁãVü≤√ ‘·‡yê\T X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ n+>∑ s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± ÁbÕs¡+uÛÑeT j·÷´sTT. Ä\j·T ø£$T{Ï Ä<Ûä«s¡´+˝À ÁãVü≤√à ‘·‡yê\≈£î nìï kÂø£sê´\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. uÛÑ≈£îÔ\≈£î m˝≤+{Ï nkÂø£sê´\T ø£\T>∑≈£î+&Ü ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î Hêïs¡T. q>∑s¡ •yês¡T ÁbÕ+‘ê\ qT+#˚ ø±≈£î+&Ü Ç‘·s¡ õ˝≤¢\ qT+∫ e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ês¡T. |üP]Ô>± Á>±MTD yê‘êes¡D+ HÓ\ ø=+~. Çø£ÿ&É |æ˝¢\ ø√dü+ s¡+>∑T\ sê≥ï+, |æ\¢\T Ä&ÉT≈£îH˚ edüTÔe⁄\T, $TsƒêsTT cÕ|ü⁄\T, eTVæ≤fi¯\≈£î ø±e\ dæq kÕe÷Á– <äTø±D≤\T, #·÷&É{≤ìøÏ

eè<äTΔ\≈£î, nHê<Ûä\≈£î nqï<ëq+ $Tj· ÷ |ü P sY »qe] 27(dü T es¡ í y ês¡ Ô ) : Vü≤|ò”CŸù|{Ÿ &ç$»Hé {°&û|” Á|òü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù _]C…|ü*¢ yÓ+ø£fÒwt u≤ãT 34e »qà~q y˚ & É T ø£ \ qT |ü ⁄ s¡ d ü ÿ ]+#· T ø=ì X¯ Á ø£ y ês¡ + $Tj·÷ |üPsY˝Àì $y˚ø£q+<ë ùdyêdü+|òüT+ yê] z+ kÕsTT nHê<ä ÄÁX¯eT+˝À nqï <ëq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´ Áø£e÷ìøÏ $Tj·÷|üPsY ÇHéôdŒø£ºsY mdt, ;+ ¬s&ç¶ eTTK´ n~∏‹>± Vü≤»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nìï <ë Hê\ ø£qï nqï<ëq+ $THêï... nH˚ $wüj·T eTì ‘Ó\TdüTø=ì yÓ+ø£fÒXŸu≤ãT ‘·q »qà ~q+ dü+<ä s¡“+>± nHê<ä\≈£î, eè<äT›\≈£î nqï<ëq ø±s¡ ´ Áø£ e T+ #˚ | ü ≥ º & É + Vü ≤ ]¸+#· < ä > ∑ Z $wü j · T eTHêïs¡ T . dü e ÷»+˝À ù|<äyês¡T, nHê<ä\T #ê˝≤ eT+~ ñHêïs¡ì yê] ì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T Ä<ä]+∫ ‘√∫q düVü‰j·T+ #˚ j·÷\ì á dü+<äs¡“+>± d”◊

;+¬ s &ç ¶ ù|s=ÿ Hêïs¡ T . á dü + <ä s ¡ “ +>± môd’‡,Hêπ>+Á<äu≤ãT, _]CÒ|ü*¢ yÓ+ø£fÒXŸu≤ãT <ä+|ü‘·T\T, nHê<ä ÄÁX¯eT+ ìsê«Vü≤≈£î\T, eè<äT›\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêÿs¡T.

<˚yê\j·÷ìøÏ $<äT´‘Y BbÕ\‘√ düT+<ä s¡+>± n\+ø£]+ #ês¡T. düTe÷s¡T 3 \ø£å\ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£î+{≤s¡ì nìï @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ˝≤>± H˚ á dü+e‘·‡s¡+ ≈£L&Ü e÷|òüTX¯ó<äΔ |ü+#·$T s√Eq kÕ«$T ø£˝≤´D+ ñ+ ≥T+<äì Ä\j·T ø£$T{Ï #ÛÓ’s¡àHé n+õ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. $wü«πø‡ Hês¡<Ûäq, dü«dæÔ yê#· q+, s¡ø£åã+<Ûäq+, |ü⁄D´ yê#·q+, y˚<ä bÕsêj·TD+, Äs¡–+|ü⁄, Vü≤sê\T, eT+ Á‘· |ü⁄wüŒeTT, ‘·~‘·s¡ |üP» ø±s¡´Áø£ e÷\T |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕúìø£ ø±s√Œπs≥sY »>∑Hé, Ä\j·T ø£$T{Ï &Ó’¬sø£ºs¡T¢ yÓ+ø£≥ düTã“j·T´, eTsê´<ä nXÀø˘, X¯+ø£sY Hêj·Tø˘, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<äT´‘Y ø√‘·qT ‘·–Z+#ê\ì $q‹ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\+˝Àì eTT˙sêu≤<é˝À $<äT´‘Y ø=s¡‘· ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á{≤Hé‡ø√ @&û sê+ eT÷]ÔøÏ ÄÁ>±eTdüTú\T $q‹ |üÁ‘·+ n+<ä #˚XÊs¡T. X¯óÁø£yês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì bÕ]ÁXÊ$Tø£ yê&É˝À ñqï Á{≤Hé‡ ø±sê´\ j·T+˝À @&ûì eTT˙sêu≤<é e÷J düs¡Œ+#Y sê>∑CÀ´‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£*dæ $q‹ |üÁ‘·+ n+<ä#˚XÊs¡T. eTTK´+>± eTT˙sêu≤<é Á>± eT+˝À ñ<äj·T+ |ü~ >∑+≥\qT+∫ kÕj·T+ Á‘·+ Äs¡T es¡≈£î $<äT´‘Y ø√‘· ñ+≥T+<ä Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ πøe\+ Hê\T>∑T >∑+≥\T $~Û+#ê*‡q $<äT´‘Y ø√‘·qT n~Ûø±s¡T\T m≈£îÿe>± $~ÛdüTÔHêï s¡ì yês¡T yêb˛j·÷s¡T. n~Ûø±s¡T\≈£î $wüj·T+ ‘Ó*|æHê n˝≤H˚ #˚ùdÔ ìs¡$~Ûø£ Bø£å\≈£î |üPqT≈£î+{≤eTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À eTT˙sêu≤<é ‘Ó<˚bÕ H˚‘·\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


X¯ìyês¡+, 28 »qe] 2012

&ûmHéÄsY ø£fi≤XÊ\ |üPs¡« $<ë´s¡Tú\ düe÷y˚X¯+ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : ;ÛeTes¡+˝Àì &ûmHéÄsY ø£fi≤XÊ\ |üPs¡« $<ë´s¡Tú\T q>∑s¡+˝Àì ∫sêHé bÕ´˝…dt˝À X¯óÁø£yês¡+ düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. 1972`75 u≤´#Y≈£î #Ó+~q ;ø±+ $<ë´s¡Tú\T 37 dü+e‘·‡sê\ ‘·sê«‘· ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. M]˝À Mmdtd”d” ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ yÓ’πø&ûM Á|ükÕ<é‘√ bÕ≥T ◊<äT>∑Ts¡T #ês¡ºsY¶ nøö+f…+≥T¢, Á|üeTTK yê´bÕs¡y˚‘·Ô\T, $$<Ûä Á|üuÛÑT‘·« XÊK˝À¢ ñqï‘· |ü<äe⁄\T n~Ûs√Væ≤+∫qyês¡T, ˝…ø£Ãs¡s¡T¢ ñHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ Hê\T>∑T <äXÊu≤›\ ‘·sê«‘· bÕ‘· $TÁ‘·T\qT ø£\TdüTø√e&É+ #ê˝≤ Äq+<ä+>± ñ+<äì yês¡T dü+‘√wü+ yÓ*ãT#êÃs¡T. Ms¡+<äs¡÷ #ÛêØ{°>± @s¡Œ&ç ;ÛeTes¡+˝À eè<ëΔÁX¯e÷ìï ì]à+#ê\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. BìøÏ ãT\¢u≤sTT eTTK´ uÛÑ÷$Tø£ b˛wædüTÔHêïs¡ì Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. eè<ëΔÁX¯e÷ìøÏ ãT\¢u≤“sTT mø£s¡+ düú\+ ÇdüTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. $T–*q düuÛÑT´\T ˇø=ÿø£ÿs¡T \ø£å s¡÷bÕj·T\T $sêfi¯+ Çe«qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ãT\¢u≤“sTT, dü‘·´Hêsêj·TDsêE, nXÀø˘≈£îe÷sY C…’Hé, u≤|üPJ sêE, j·TTπ>+<äsY u≤ãT, Á‹eT÷]Ô sêE, •esêeTÁøÏwüí, JM.dü÷s¡´Hêsêj·TD sêE, myéT.dü‘·´Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|”m+ |üs¡´≥q≈£î eTTeTàs¡ @sêŒ≥T¢ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ ø£˝…ø£ºsY, ôd’ãsêu≤<é d”|” düMTø£å

ù|<ä\ |üøå±q b˛sê&Ü* ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) :ù|<ä\ Vü≤≈£î\qT ø±bÕ&É&ÜìøÏ sê»ø°j·T bÕغ\T eTT+<äT≈£î sêyê\ì dæ{°»Hé‡ bÕغ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T ø£.•>±$TqfÒX¯Hé, sêCÒ+Á<äu≤ãT\T ø√sês¡T. dæ{°»Hé‡ bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ç~sêbÕs¡Tÿ e<ä› »]–q <Ûäsêï˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H√s¡T˝Òì ù|<ä\ |üøå±q ì\ã&˚+<äT≈£î ‘·eT bÕغ ø£èwæ #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. πøs¡fi¯, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ\˝À ‘·eT bÕغ |üì #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. 29q ôV’≤<äsêu≤<é˝À uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.

b˛©dt ùdºwüHé˝À $<ë´s¡Tú\ dü+<ä&ç ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : b˛©dt ùdºwüHé˝À ã#Y|üHé dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡Tú\T dü+<ä&ç #˚XÊs¡T. b˛©dt e´edüúô|’ ∫Hêïs¡T\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷q´+ á ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+∫+~. b˛©dt ùdºwüHé˝Àì ‘·TbÕ≈£î\qT $<ë´s¡Tú\T ÄdüøÏÔ>± |ü]o*+#ês¡T.

d”Œø£sY≈£î ‘Ó<˚bÕ ˝ÒK ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : XÊdüqdüuÛÑ ÁbÕ+>∑D+˝À sêC≤´+>∑ ìsêà‘· n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤+ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø√]+~. á y˚Ts¡≈£î bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT sêdæq ˝ÒKqT Ä bÕغ myÓTà˝Ò´\T XÊdüquÛ≤e‹ Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY≈£î n+~+ #ês¡T. yÓ+≥H˚ $Á>∑Vü‰ìï @sêŒ≥T#˚j·÷\ì ø√sês¡T. neT˝≤|ü⁄s¡+ |òüT≥ qô|’ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’K]ì {°&û|” H˚‘·\T ‘·|ü⁄Œã{≤ºs¡T. $Á>∑Vü‰\ ≈£L*Ãy˚‘·˝À Á|üuÛÑT‘·«ô|<ä›\ Vü≤düÔeTT+<äì Äs√|æ+∫q H˚‘·\T.. |òüT≥q »]– ÇHêïfi¯¢sTTHê ì+~‘·T\qT m+<äT≈£î n¬sdüTº #˚j·T˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T.

Á|üXÊ+‘·+>± ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\+˝Àì |òüTD|üPsY˝À ìs¡«Væ≤+∫q ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À uÛÑ÷ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ 16 nØ®\T e#êÃj·Tì ‘·Vü≤d”˝≤ΔsY nãT›˝Ÿ Vü≤MT<é ‘Ó*bÕs¡T. X¯ó Áø£yês¡+ |òüTD|üPsY ìs¡«Væ≤+∫q ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ Á|üXÊ+‘·+>± »]–+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY◊ CÀ´‹, düπs«j·TsY Áoìyêdt ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Çø±Œ¤jYT _õHÓdt dü÷ÿ˝À¢ e´ekÕú|üø£ ~H√‘·‡e+ s¡+>±¬s&ç¶, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ X¯+ø£sY|ü*¢˝Àì Çø±Œ¤jYT _õHÓdt dü÷ÿ˝À¢ ¬s+&Ée e´ekÕú|üø£ ~H√‘·‡e+ »]–+~. Ç+&çj·÷, >√¢ã˝Ÿ mø±qMT nH˚ n+X¯+ô|’ Çø£ÿ&É »s¡T>∑T‘·Tqï ôd$THêsY˝À πø+Á<ä e÷qe eqs¡T\ düVü‰j·T eT+Á‹ |ü⁄s¡+<˚X¯«], e÷J >∑es¡ïsY s¡+>∑sê»Hé bÕ˝§ZHêïs¡T

d”◊ì ø±s¡T‘√ &Ûûø=qï <=+>∑\T ‘ê+&É÷s¡T, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): j·÷˝≤\ eT+&É\+ u≤ãT\ ‘·+&Üe<ä› {ÖHé d”◊ lìyêdüT*ï ø±s¡T˝À yÓfi¯ó‘·Tqï Ç<ä›s¡T <=+>∑\T ‘·eT ø±s¡T‘√ &Ûûø={≤ºs¡T. ø±s¡T˝À yÓfi¯ó‘·Tqï <=+>∑\qT |ü≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î d”◊ lìyêdüT\T ‘·q ~«#·Áø£yêVü≤q+‘√ yÓ+ã&ç+#ês¡T. u≤ãT\ ‘·+&Üe<ä› yê]ì n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î ‘·q yêVü≤Hêìï n&ÉT¶ô|≥º>± <=+>∑\T ‘·eT ø±s¡T‘√ &Ûûø=≥º&É+‘√ d”◊ rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡T. b˛©düT\T <=+>∑*ï n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T.

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

s¡+>±¬s&ç¶, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): gRiÀÁèËÝÖÁ }qís²T…¸R…VLiÍÜ[ zmnsú‡Áª«sLji 4ƒ«s xmsμ³yƒ«sª«sVLiú¼½ FyÍæ܃«sƒ«sVƒ«sõ LSÒÁª±s ¸R…VVª«s NTPLRißØÌÁ NSLRiùúNRPª«sW¬sNTP 23 ÑÁÍýØÌÁ ƒ«sVLi²T… 40 ®ªs[ÌÁ ª«sVLiμj… ¬sLRiVμ][ùgRi ¸R…VVª«s»R½ FyÍæ܃«sƒ«sVƒ«sõLiμR…Vƒ«s ªyÉÓÁNTP xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁƒ«s GLSöÈýÁƒ«sV xmsNRP²R…÷Liμj…gS GLSöÈýÁV ¿Á[¸R…WÌÁ¬s @μ³j…NSLRiVÌÁƒ«sV LRiLigSlLi²ïT… ÑÁÍýØ NRPÛÍÁNíRPLRiV „s.ZaP[uyúμj… A®μ…[bPLi¿yLRiV. aRPVúNRPªyLRiLi gRiÀÁèËÝÖÁÍÜ[¬s \|qs‡ÁLSËØμ`… F¡ÖdÁxqsV NRP„dsVxtsQƒ«slLi[ÈÁV NSLSùÌÁ¸R…VLiÍÜ[ NRP„dsVxtsQƒ«sL`i»][ NRPÖÁzqs „s„sμ³R… aSÅÁÌÁ @μ³j…NSLRiVÌÁ»][ GLSöÈýÁ\|ms xqs„dsVOTPQLi¿yLRiV. iC xqsLiμ³R…LRi÷LigS NRPÛÍÁNíRPLRiV ª«sWÉýزR…V»R½W „s„sμ³R… ÑÁÍýØÌÁ ƒ«sVLi²T… ª«s¿Á[è ªyx¤¦¦¦ƒyÌÁƒ«sV @ƒ«sVgRiVßáLigS FyLjiäLig`i GLRiöªyÈýÁV ¿Á[¸R…WÌÁ¬s, lgi[ÈÁVƒ«sVLi²T… FyLjiäLig`i xqósÌÁLi ª«sμôR…NRPV A¸R…W ‡ÁxqsV=ÌÁV ®ªsÛÎÁ[+„sμ³R…LigS ¬slLôi[bP»R½ lgi[ÈýÁƒ«sV Fsƒ±szqsFsÍÞzms zms²T… xqsVμ³yNRPL`ilLi²ïT…, ¬slLôi[bPryòLRi¬s ®ªsVV»R½òLi FyLjiäLig`i GLSöÈýÁƒ«sV LSÒÁª±s „sμyù „sVxtsQƒ±s zmsJ LRi®ªs[V£tsQlLi²ïT…, ÑÁÍýØ \®ªsVƒyLíki xqsLiZOP[Qª«sV @μ³j…NSLji $¬sªy£qslLi²ïT…ÌÁV xmsLRiù®ªs[OTPQryòLRi¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. FyLjiäLig`iNRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁƒ«s ÛÍÁ[@ª«soÉÞƒ«sV xmsLi¿y¸R…V¼d½LSÇÞ Fs£qsB »R½ƒ«s BB ÌÁ»][ NRPÌÁzqs zqsμôR…Li¿Á[¸R…WÌÁ¬s A¸R…Vƒ«s A®μ…[bPLi¿yLRiV. ÁLSuíy¬sNTP xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁƒ«s FyLýRi®ªsVLiÈÁV xqs˳ÏÁVùÌÁV, LSxtísQû ª«sVLiú»R½ÌÁV, Fs®ªsVøÖdÁ=ÌÁV, Fs®ªsVøÛÍÁ[ùÌÁV μyμyxmso 700 ª«sVLiμj… C NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ FyÍæÜLiÉØLRi¬s @ÍØlgi[ 300 ª«sVLiμj… HFsFs£qs @μ³j…NSLRiVÌÁV FyÍæ܃«sƒ«sVƒyõLRi¬s ªyLjiNTP ¬sLôjiQxtísQ\®ªsVƒ«s {qsÈýÁƒ«sV GLSöÈýÁV ¿Á[¸R…WÌÁ¬s A¸R…Vƒ«s @μ³j…NSLRiVÌÁNRPV xqsWÀÁLi¿yLRiV. AL`i @Li²`… ÕÁ @μ³j…NSLRiVÌÁV ËØLjiZNP[²T…Lig`i i GLSöÈÁV ¿Á[¸R…WÌÁ¬s , AL`i²R…‡ýÁVùFs£qs @μ³j…NSLRiVÌÁV „s„sμ³R… ÑÁÍýØÌÁƒ«sVLiÀÁ ª«s¿Á[è ¸R…VVª«s»R½NRPV ª«sVLiÀÁ¬dsÉÓÁ r¢NRPLRiùLi

ms¡Te⁄\ yê&Éø£+ ø√dü+ uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s’‘·T #˚‘·q ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\+˝Àì &É;˝Ÿ|ü⁄sY˝À uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ ÄÁ>±eT+˝À ÇÁøÏXÊ{Ÿ ÁXÊdüÔy˚‘·Ô &Ü.u≤ãTsêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À <ë<ë|ü⁄ 50 mø£sê˝À¢ uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å\T »]bÕs¡T. ms¡Te⁄\ yê&Éø£+ ø√dü+ ìs¡«Væ≤+∫q á |üØø£å˝À¢... yê&Ü*‡q ms¡Te⁄\qT XÊÁdüÔy˚‘·Ô ¬s’‘·T\≈£î $e]+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü dü;‡&û‘√ ≈£L&çq ms¡Te⁄\qT ¬s’‘·T\≈£î n+<ä#˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\T ;Hê, XË’\», Ä<äs¡Ù¬s’‘·T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

NRPÖÁöLi¿yÌÁ¬s , úÉØN`P= @μj…NSLRiVÌÁV „sμR…Vù»`½ xqsLRixmnsLSÍÜ[ FsÍØLiÉÓÁ @Li»R½LS¸R…VLi NRPÌÁVgRiNRPVLi²y »R½gRiV GLSöÈýÁV ¿Á[xqsVN][ªyÌÁ¬s A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV. ²y*ª«sW zms²T… xqsWLSùLSª«so, ²T…AL`iJ LRi„dsLiμR…L`ilLi²ïT… BLRiVª«soLRiV NRPÖÁzqs úF¡ÉÜNSÍÞ ®ªs[VLRiNRPV Ax¤¦¦¦*¬s»R½VÌÁ ÇØÕÁ»y ÅÁLSLRiV ¿Á[¸R…WÌÁ¬s @®μ…[ „sμ³R…LigS NSLRiV FyxqsVÌÁ ÇØÕÁ»yƒ«sV NRPW²y »R½¸R…WLRiV ¿Á[¸R…WÌÁ¬s xqsWÀÁLi¿yLRiV. ÑÁÍýØ ¸R…VLiú»yLigRiLi ªyLjiNTPÀÁ胫s ËØμ³R…ù»R½ÌÁƒ«sV xqsúNRPª«sVLigS ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿Á[LiμR…VNRPV @μj…NSLRiVÌÁV xqsª«sVƒ«s*¸R…VLRi»][ xms¬s¿Á[¸R…WÌÁ¬s A¸R…Vƒ«s xqsWÀÁLi¿yLRiV. C xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ FyÍæ܃«sõ \|qs‡ÁLSËØμ`… NRP„dsVxtsQƒ«sL`i μy*LRiNS ¼½LRiVª«sVÌÁLSª«so ª«sWÉýزR…V»R½W ‡ÁxqsV=ÌÁNRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁ FyLjiäLig`i r¢NRPLSù¬sõ gRiVLjiòLi¿RÁ²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s, xqs„dsVxmsLiÍÜ[¬s |¤¦¦¦ÖÁFy²`… xqósÍØÌÁ»][FyÈÁV ú¼½xmsoÍÞ HÉÓÁ úFyLigRißáLi »R½μj…»R½LRi úFyLi»yÌÁƒ«sV FyLjiäLig`i N]LRiNRPV gRiVLjiòLi¿RÁ²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s, ªyLjiNTP ZNP[ÉØLiVVLiÀÁƒ«s ryLjiäLig`i xqósÍØÍýÜ[ ªyx¤¦¦¦ƒyÌÁV ¬sÖÁ}ms„sμ³R…LigS FyLjiäLig`i xqósÍØÍÜ[ „s„sμ³R… ÑÁÍýØÌÁ ƒ«sVLi²T… ª«s¿Á[è ‡ÁxqsV=ÌÁNRPV \|qsƒ±s ËÜ[LïRiVÌÁV GLSöÈÁV¿Á[¸R…WÌÁ¬si xqsWÀÁLi¿yLRiV. úxmsμ³yƒ«sª«sVLiú¼½ ª«sLiÉÓÁ ª«sùQQNTPò FyÍæÜLiÈÁVƒ«sõ xqs˳ÏÁƒ«sV FsÈÁVª«sLiÉÓÁ @ª«sLi»R½LSÌÁV ÛÍÁ[NRPVLi²y xqsúNRPª«sVLigS ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿Á[LiμR…VNRPV @¬sõ aSÅÁÌÁ @μ³j…NSLRiVÌÁV xmspLjiò xqsª«sVƒ«s*¸R…VLi»][ xms¬s¿Á[¸R…WÌÁ¬s xqsWÀÁLi¿yLRiV. ÇØLiVVLiÉÞ NRPÛÍÁNíRPLRiV ÇÁgRiƒyõμR…Li ª«sWÉýزR…V»R½W xqs˳ØNSLRiùúNRPª«sWÌÁV ry¸R…VLiú»R½Li Dƒ«sõLiμR…Vƒ«s FyLjiäLig`i »R½μj…»R½LRi úFyLi»yÌÁÍÜ[ ®ªsÌÁV»R½VLRiV DLi®²…[ „sμ³R…LigS ÛÍÁ[ÉÓÁLig`i GLSöÈýÁV ¿Á[¸R…WÌÁ¬s xqsLi‡ÁLiμ³j…»R½ @μ³j…NSLRiVÌÁƒ«sV A®μ…[bPLi¿yLRiV. @®μ…[ „sμ³R…LigS »y»yäÖÁNRP ª«sVLRiVgRiVμ]²ýR…V GLSöÈÁV ¿Á[¸R…WÖÁ=Liμj…gS AL`i²R…‡ýÁVùFs£qs Fs£qsB ¬s A®μ…[bPLi¿yLRiV. Lkiª«sWù£ms ÑÁÍýØ ®ªs[V®ƒs[ÇÁLRiV μR…VLæSQúxmsryμ`… ª«sWÉýزR…V»R½W úxmsμ³yƒ«sª«sVLiú¼½ xqs˳ÏÁNRPV μyμyxmso 40 ®ªs[ÌÁNRPV \|msgS ¬sLRiVμ][ùgRi ¸R…VVª«s»R½ ¥¦¦¦ÇÁLRiVNSƒ«sVƒyõLRi¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. NSLRiùúNRPª«sW¬sNTP ª«s¿Á[è ¬sLRiVμ][ùgRi ¸R…VVª«s»R½ƒ«sV INRP úNRPª«sV xmsμôR…¼½ÍÜ[ }qís²T…¸R…VLiÍÜ[NTP @ƒ«sVª«sV¼½}qsò LRiμôk… GLRiö®²…[ @ª«sNSaRPª«sVVLi²R…μR…¬s @ƒyõLRiV. C xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ FszmsFs£qsAL`iÉÓÁzqs FsLi²T… N][ÛÉÁ[aRP*L`iLSª«so, ²T…zqszmsÌÁV ¹¸…WgSƒ«sLiμ`…, ¿RÁLiúμR…ZaP[ÅÁL`ilLi²ïT…, ²T…AL`i²T…Fs zms²T… ª«sLRiúxmsryμ`… lLi²ïT…, ryLi{mnsVNRP xqsLiZOP[Qª«sV aSÅÁ ÛÇÁ²T… zqsμôyLôRiƒ±slLi²ïT…, AL`i²R…‡ýÁVùFs£qs Fs£qs ÇÁgRiμk…aRP*L`ilLi²ïT…, Fs£qsB úÉ؃±s=N][ xmsLRi*»R½Li, ÑÁÍýØ \®ªsμR…ù AL][gRiù aSÆØμ³j…NSLji ²yNíRPL`i ¬sLRiøÌÁ, N]Li²yxmspL`i AxqsVxmsú¼½ AL`iFsLiJ ²yNíRPL`i xqsL][ÇÁ, xmsLi¿y¸R…V¼d½LSÇÞ BLiÇÁ¬dsL`i xqs»R½ùƒyLS¸R…VßálLi²ïT…, LRiªyßØ aSÅÁ ²T…xmspùÉÔÁ NRP„dsVxtsQƒ«sL`i LRi®ªs[V£tsQ, „s„sμ³R… aSÅÁÌÁ @μ³j…NSLRiVÌÁV FyÍæ܃yõLRiV.

Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À

ìs¡¢ø£å´+ ‘·>∑<äT: myÓTà˝Ò´ $Tj·÷|üPsY, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ »s¡>∑T‘·T+<äì X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ myÓTà˝Ò´ m+._ø£å|ü‹ j·÷<äyé ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ $Tj·÷|üPsY Áo<ä‘·ÔkÕsTTq>∑sY ø±\˙˝À dü]ÿ˝Ÿ 12 n~Ûø±s¡T\‘√ ø£*dæ |üs¡´{Ï+#ês¡T. kÕúìø£+>± s√&ÉT¢, $<Ûä÷´‘Y düú+u≤\T, $<Ûä÷´‘Y BbÕ\T, bÕ]X¯ó<ä´+, düeTdü´\T ñqï≥T¢ ø±\˙ yêdüT\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± myÓTà˝Ò´ _ø£å|ü‹j·÷<äyé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü<äs¡T ø±\˙˝À HÓ\ø=qï düeTdü´\qT M˝…’q+‘· ‘·«s¡˝À düsêcÕÿ]+#ê\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. kÕúìø£+>± s√&ÉT |üqT\qT ˇø£ HÓ\˝À |üP]ú#˚j·÷\ì á dü+<äs¡“+>± n~Ûø±s¡T\T myÓTà˝Ò´ düeTø£å+˝À ø±\˙ yêdüT\≈£î Vü≤$T Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü]ÿ˝Ÿ 12 &ç|üP´{° ø£$TwüqsY eTH√Vü‰sY, &çÇ.ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, ÇÇ, *+>∑|üŒ, Hêj·T≈£î\T M¬s+<äsY>ö&é, sê´|üHé _ø£å|ü‹, #·+<ëq>∑sY &ç$»Hé @]j·÷ ø£$T{° düuÛÑT´\T m+&ç.Ç*j·÷dtwüØ|òt, yês¡T¶ ø£$T{° düuÛÑT´\T $H√<é j·T<äyé, >∑T+&Ó <äj·÷q+<é eTT~sêCŸ, q¬s+<äsY, eTTdüÔ|üŒ, ‹s¡T|ü‹, kÕúì≈£î\T >√$+<ésêe⁄, s¡$ø£èwüí, kÕ+ã•esêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ 28, »qe] 2012

Á|ü<Ûëì |üs¡´≥q≈£î me] nqTeT‹ nedüs¡+ ˝Ò<äT : bı+>∑T˝Ò{Ï –ìïdt ãTø˘˝ÀøÏ »>∑Hé z<ës¡TŒ j·÷Á‘· ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : æªΩáLigSfl·Õ‹[ ˙xmsμ≥y©´s ™´sVLi˙ºΩ ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s zqsLig`i xmsLRi˘…”¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV Fs™´sLji @©´sV™´sVªRΩVáV @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s NSLi˙lgixqsV FyLÌki aSxqs©´s ™´sVLi≤R∂÷¡ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V, GHzqszqs Æ™sVLi ¡L`i F~LigRiV¤Õ¡[…”¡ xqsVμ≥yNRPL`i lLi≤ÔT∂ aRPV˙NRP™yLRiLi @©yıLRiV. ˙xmsμ≥y¨s æªΩáLigSfl·Õ‹[ xmsLRi˘…”¡Li¬ø¡[ ™´sVVLiμR∂V æªΩáLigSfl·\|ms \Æ™s≈¡Lji ¬ø¡FyˆÃ¡©´sı À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V NTPxtsQ©±s lLi≤ÔT∂, æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ xqs≠sVºΩ, æªΩáLigSfl· LS«¡NUP∏R∂V HNRP˘ NSLS˘øR¡LRifl· xqs≠sVºΩ \¬ø¡LRi¯©±s AøyLRi˘ N][μR∂Li≤R∂LS™±sVá ˙xmsaRPıNRPV A∏R∂V©´s xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. ˙xmsμ≥y¨s xmsLRi˘»¡©´sNRPV Fs™´sLji @©´sV™´sVªRΩVáV @™´sxqsLRiLi ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. NTPxtsQ©±s lLi≤ÔT∂, N][μR∂Li≤R∂LSLiáV ™yLji rÛyLiVVNTP ≠sVLi¿¡ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ry©´sVNRPWá ¨sLÒRi∏R∂VÆ™s[V ™´sxqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ANSLiOTPQLiøyLRiV. Fs™´sW¯L`i @˙NRP™´sWá ZNP[xqsVÕ‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ©yLS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V Fy˙ªRΩ \|ms©y ≠søyLRifl· «¡LRiFyá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. «¡gRiºΩ xms’˝¡ZNP[xtsQ©±s= \Æ™s£qs \¬ø¡LRi¯©±s ≠s«¡∏R∂V ryLiVV lLi≤ÔT∂ NRPLi¤…¡[ zqs’¡H «ÿLiVVLi…fi \Æ≤∂lLiNÌRPL`i áOUPQ ¯ ©yLS∏R∂Vfl·NRPV ©yL][‰ ¤…¡xqÌsVáV «¡LRiFyá©´sı \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki \|ms©y A∏R∂V©´s ≠sLRiVøR¡VNRPV xms≤ÔyLRiV. zqs’¡H ¤«¡≤T∂NTP ©yL][‰ ¤…¡xqÌsVáV «¡LRiFyá¨s

™y˘Δÿ˘¨sLiøR¡≤R∂Li •¶¶¶ry˘xqsˆμR∂™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. zqs’¡H g_LRi™y¨sı Æμ∂ ¡˜ºdΩ}qsLiμR∂VZNP[ «¡gRi©±s ™´sLÊki∏R∂VVáV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. zqs’¡H ≠søyLRifl·©´sV ry*gRiºΩryÚ™´sV¨s ¬ø¡zmsˆ©´s «¡gRi©±s BxmsˆV≤R∂V B»¡V™´sLi…”¡ ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V»¡Li ≠s≤ÔR∂WLRiLigS DLiμR∂©yıLRiV. «¡gRi©±s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™y˘≈¡˘Ã¡V A∏R∂V©´sÕ‹[¨s ALiμ][Œœ¡©´s©´sV æªΩáVxmsoªRΩV©yı∏R∂V¨s F~LigRiV¤Õ¡[…”¡ æªΩ÷¡FyLRiV.

ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : NRP≤R∂xms FsLi{ms «¡gRi©±s ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s JμyLRiVˆ ∏R∂W˙ªRΩ BLiZNP©yıŒœ¡ß˛ N]©´sry gRiVªRΩVLiμR∂¨s LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ≠s.x§¶¶¶©´sV™´sVLiªRΩLS™´so @©yıLRiV. JμyLRiVˆ ∏R∂W˙ªRΩ©´sV gji¨sı£qs LjiNSLÔRiVÕ‹[ ¬ø¡[LSË Ã¡¨s A∏R∂V©´s aRPV˙NRP™yLRiLi FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ©´s©´sV NSá˙´sV¨s @≤T∂lgi[ ¡μR∂VáV AxqsVÚáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ¨s«ÿá©´sV zqs’¡HNTP æªΩ÷¡∏R∂V¤«¡[}qsÚ xqsLjiF°ªRΩVLiμR∂¨s @©yıLRiV. zqs’¡H μR∂LS˘xmnsQoÚNRPV ™´sVVLiμR∂V μR∂™´sVV¯Li¤…¡[ ªRΩ™´sV\|ms ≠søyLRifl·NRPV AÆμ∂[bPLiøyá¨s xqs™yŒ˝œ¡ß ≠szqsLji©´s «¡gRi©±s BxmsˆV≤R∂V FsLiμR∂VNRPV À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂V ªRΩV©yıLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. A∏R∂V©´s ™´sW©´szqsNRPLigS Æμ∂ ¡˜ ºΩ©yı≤][ ™´sVlLi[Æ™sW æªΩ÷¡∏R∂VμR∂V NS¨ds BÕÿLi…”¡≠s xqsLji NS™´s©yıLRiV. A xms¨s ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y ry©´sVÀ≥œ¡WºΩ N][xqsLi BÕÿ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV ©yıLRi¨s @©yıLRiV. A∏R∂V©´s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @LiVVæªΩ[ øyLji¯ ©yL`i©´sV NRPW≤y ™´sμR∂áLRi¨s μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ G ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ªRΩ©´s∏R∂VV≤R∂V NRPW≤y BLiªRΩ ≤R∂ ¡V˜ xqsLiFy μj∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. @μ≥j∂uÌy©´sLi ªRΩ©´sNRPV @©´sV™´sVºΩ}qsÚ «¡gRi©±s @≠s¨dsºΩ gRiVLjiLi¿¡ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ELRiWLS ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[ryÚ©´s¨s @©yıLRiV. «¡gRi©±sNRPV G\Æ™sV©y @LiVVæªΩ[ ˙xmsŒœ¡∏R∂VLi ™´sxqsVÚLiμR∂¨s \Æ™s∏R∂Vry=L`i NSLi˙lgixqsV FyLÌki Æ©s[ªRΩáV

MôV≤#Y m<˚›yê

@Li»¡V©yıLRi¨s, @ªRΩ˘LiªRΩ ˙xms«ÿμ≥R∂LRifl· NRP÷¡gji©´s μj∂™´sLigRiªRΩ ˙xmsμ≥y©´sVáV BLiμj∂LSgSLiμ≥k∂, LS“¡™±s gSLiμ≥k∂áV ™´sVLRifl”·Li¿¡ ©´sxmsˆVÆ≤∂[ ˙xmsŒœ¡∏R∂VLi LS¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ZNP[™´sáLi ¤À¡μj∂LjiLixmsoá N][xqsLi A FyLÌki Æ©s[ªRΩáV BÕÿLi…”¡ ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. «¡gRi©±s FyxmsLi xmsLi≤T∂LiμR∂¨s, @≠s ¨dsºΩ  ¡μÙR∂áV NSNRP ªRΩxmsˆμR∂¨s A∏R∂V©´s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.

ñ‘·ÔeT ø±ìùdºãT˝Ÿ>± s¡M+<äsY m+|æø£

Ä ˝ÒK ≈£îÁ≥˝À uÛ≤>∑y˚T : {°ÄsYmdt ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : …‘¡AL`iFs£qs @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ZNP[{qsAL`iª][ Fy»¡V N][μR∂Li ≤R∂LSLi, ry*≠sVg_≤`∂á©´sV ≠s™´sVLji+xqsWÚ ™´sW™Ø[ LiVVxqÌsVá }msLRiVª][ J ¤Õ¡[≈¡©´sV ≠dsV≤T∂∏R∂WNRPV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li NRPV˙»¡Õ‹[ À≥ÿgRi™´sV¨s …‘¡AL`iFs£qs AL][zmsLi ¿¡Liμj∂. æªΩáLigSfl· ™´s˘ºΩlLi[NRP aRPNRPVÚQ\¤Õ¡©´s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, ágRi≤R∂Fy…”¡, N]LiμR∂LRiV F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLRiVáV NRP÷¡zqs ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVá }msLRiVª][ C

¤Õ¡[≈¡©´sV ≠s≤R∂Vá ¬ø¡[aSLRi¨s A FyLÌki F~÷¡…fi ¡W˘L][ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V «¡gRiμk∂aRP*L`ilLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘ ™´sW¨sNTP ©´sxtÌsQLi NRP÷¡gjiLi¿¡, ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ GLSˆ »¡V©´sV @≤ÔR∂VNRPVÆ©s[ NRPV˙»¡Õ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ C ¤Õ¡[≈¡ ≠s≤R∂VμR∂áLiVVLiμR∂¨s A∏R∂V©´s @©´sV™´sW©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ FsªRΩVÚgRi≤R∂á\|ms ™´sW™Ø[LiVVxqÌsVáNRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s DLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVL][ ™´sWLRiV DμR∂˘™´sVLi

DμR∂XªRΩLi @™´soªRΩVLiμR∂©´sı NSLRifl·Liª][Æ©s[ BÕÿLi…”¡ ¡W»¡NRPxmso ¤Õ¡[≈¡Ã¡ª][ ˙xms«¡Ã¡©´sV gRiLiμR∂LRig][Œœ¡LiÕ‹[NTP Æ©s¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV æªΩáLigSfl· ™´s˘ºΩlLi[NRP aRPNRPVÚáV NRPV˙»¡Ã¡V xms©´sVıªRΩV©yı∏R∂V©yıLRiV. DμR∂˘ ™´sWá \|ms©´s @™´sgSx§¶¶¶©´s ¤Õ¡[¨s aRPNRPVÚ¤Õ¡[ BÕÿLi…”¡ NRPV∏R∂VVNRPVÚáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩV©yı∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. μk∂¨s\|ms ¨s«ÿ¨s«ÿáV ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ Æ™sÃ˝¡≤R∂™´soªy∏R∂V¨s @©yıLRiV.

|ü]– »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : <√eT b˛©dtùdºwüHé ˝À ø±ìùdºãT˝Ÿ>± |üì#˚düTÔqï s¡M+<äsY ñ‘·ÔeT ø±ìùdºãT˝Ÿ>±m+|æ¬ø’ >∑Ts¡Tyês¡+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY X‚cÕÁ~ #˚‘·T\ MT<äT>± Á|üX¯+kÕ |üÁ‘·+ n+<äT≈£îHêïs¡T.|ü]– dæ◊ ø±sê´\ j·T+˝À ◊&û bÕغ˝À #·Ts¡T¬ø’q bÕÁ‘· b˛wædü÷Ô |ü\T πødüT\qT #˚~Û+#·&É+˝À Á|ü‹uÛÑ #·÷|æq+<äT≈£î Äj·TqqT ñ‘·ÔeT ø±ìùdºãT˝Ÿ>± m+|æø£ #˚XÊs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ q>∑s¡+˝Àì ôd’ãsêu≤<é b˛©dt ø£MTwüq¬πs{Ÿ Äes¡D˝À »]–q >∑D‘·+Á‘· ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£˝À¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY #˚‘·T\MT<äT>± s¡M+<äsY Á|üX¯+kÕ|üÁ‘·+ n+<äT≈£îHêïs¡T.

n\]+∫q lVü≤]¸‘· nqïeTj·T´ dü+ø°s¡ÔHê >±q+ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : @Æ™sVøR¡W˘L`i @Li≤`∂ ˙F~|mnsxtsQ©´sÕfi zqsLigRiL`i= ALÊRiQ\Æ©s¤«¡[xtsQ©±s Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ªy˘gRiLS∏R∂VgS©´s xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ¤À¡[’¡ @™´sμy©´sLi $ x§¶¶¶L<jiªRΩ AázmsLi¿¡©´s @©´sı™´sV∏R∂V˘ xqsLiNUPLRiÚ©y gS©´sLi FsLiª][ @áLjiLi¿¡Liμj∂. ¤À¡[’¡ $x§¶¶¶L<jiªRΩ ªRΩ©´s ˙aS™´s˘Q\Æ™sV©´s NRPLihRiLiª][ ºΩLRiV™´sVágjiLji LS™´sV ™´sWμ≥R∂™´s ZNP[aRP™´s, ©yLS∏R∂Vfl·æªΩ[, ≠s©´sLSÀ≥ÿgRi˘™´sW F~≤R∂gRiLi…”¡™´sV∏R∂V˘, G≠sV¨s F°gRiV≤R∂VªRΩVÆ©s[ Æ™sVVμR∂áVgRiV 10 gkiªyá©´sV AázmsLi¿¡ xqsÀ≥œ¡NRPVá©´sV ™´sVLi˙ªRΩ ™´sVVgÙRiV÷¡ı ¬ø¡[zqsLiμj∂ C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ™´sVV≈¡˘@ºΩ¥j∂gS •¶¶¶«¡LRiLiVV©y á÷¡ªRΩ xqsLigkiªRΩ LRiªRΩı ≠sV©´sıN][»¡™´sVVLRi◊d¡, NRPXuÒy, x§¶¶¶L<jiªRΩ©´sV ªRΩ©´s NRPLRi™yxqsÚ™´sVVá¬ø¡[ AaRPLRi*μj∂LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW x§¶¶¶LjiªRΩNRPV FsLiª][ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω DLiμR∂©yıLRiV. Fs™´s\lLi©ygS¨s F°gRi≤R∂ÚáNRPV Õ‹LigjiæªΩ[ ™yLji xmsªRΩ©y¨sı N][LRiVNRPV©´sı ™yLRi™´soªy LRi©yıLRiV. G NRP≠sgS¨s, NRPŒÿNSLRiV≤R∂VgS¨s ªy©´sV Àÿá˘Li Õ‹[ D©yı©´s¨s À≥ÿ≠sLiøyá©yıLRiV. zms©´sı ™´s∏R∂VxqsV=Õ‹[Æ©s[ $x§¶¶¶L<jiªRΩ Àÿá≠sNSxqs À≥ÿLRiºΩ, DªRΩÚ™´sV Àÿá gS∏R∂V¨s A™yLÔRiVáV F°LiμR∂»¡Li xqsLigkiªRΩ gRiVLRiV™´soáNRPV gRiLRi*NSLRifl·™´sV©yıLRiV. NRPŒÿ{mshRiLi LRiªyıNRPLRi aRPLRi¯ Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ «¡Ljigji©´s C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ©´sXªRΩ˘gRiVLRiV™´so xqsVLRi’≥¡ aSLRiμ≥R∂, LRixqs™´sVLiVV @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ LS™´sVV, xqsLigkiªRΩ gRiVLRiV™´soáV —¡.≠s. ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i, JLRiVgRiLi…”¡ A©´sLiμR∂ Æ™sWx§¶¶¶©±s , gS∏R∂V ZNP[Li˙μR∂V≤R∂V zqs.|§¶¶¶ø`¡ ˙ºΩ©y¥`∂LS™´so ªRΩμj∂ªRΩLRiáV FyÕÊ‹¨s ¤À¡[’¡¨s @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV.


n+øϬs&ç¶ì |üsêeT]Ù+∫q ø√≥¢ $T&É÷Ôs¡T »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\+˝Àì ¬ø&çdædæ u≤´+≈£î #Ó’¬sàHé U≤‘ê n+øϬs&ç¶ì ø£s¡÷ï\T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T ø√≥¢ »j·Tdü÷s¡´Á|üø±wt¬s&ç¶ |üsêeT]Ù+#ês¡T. >∑‘· ø=~› s√E\T>± ôV’≤<äsêu≤<é˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ Ç{°e\ ‘·q dü«>∑è Vü‰ìøÏ #˚s¡T≈£îqï n+øϬs&ç¶ì X¯óÁø£yês¡+ m+|æ |üsêeT]Ù +#ês¡T. m+|æ‘√ bÕ≥T õ˝≤¢ |ü]wü‘Y e÷J #Ó’¬sàHé Ĭø b˛>∑T yÓ+ø£≥ kÕ«$T, q+~ø=≥÷ÿsY d”◊ dü÷s¡´ Hê sêj·T DkÕ«$T, $T&É÷ÔsY môd’‡ ∫s¡+ J$, ‘·~‘· s¡T\T |üsêeT ]Ù +#ês¡T.

X¯ìyês¡+, 28 »qe] 2012

ù|J\T : 8

nÁø£e÷s¡®q≈£î Ä<ëj·T+ Hê|üsê‹ >∑qT\T $<ë´s¡TΔ\T ñqï‘· kÕΔsTTøÏ m<ä>±* >∑qT\ |ü≥Tºø√dü+ b˛{° |ü&É&É+‘√ |òüTs¡¸D\T ‹Js√ _\T¢‘√ ‘·s¡*b˛‘·Tqï ã+&É\T. ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü ‘ê‘êÿ *ø£+>± b˛©dt ã+<√ãdüTÔ ‹Á|üuÛÑT‘ê«<ëj·÷ìøÏ >∑+&ç..... @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ $$<Ûä bÕغ\ ‹#·÷dæ #·÷&Éq≥T¢>± e´eVü‰]düTÔqï n~Ûø±s¡T\T.. Hêj·T≈£î\ eT<ä´ b˛{° ‘êsêkÕúsTTøÏ #˚s¡Tø√e&É+‘√ ø=~›s√E\T ã+&É\ sêyêD≤ ‘ê‘êÿ*ø£+>± ã+<é nsTT´+~. ‹]– s¡yêD≤ yÓTT<ä˝…’Hê Js√ _\T¢‘√ b˛e&É+‘√ Á|üuÛÑT‘ê« <ëj·÷ìøÏ >∑+&ç‘√ bÕ≥T, Á>±eT |ü+#êsTTrøÏ ì<ÛäT\ ø=s¡‘· @s¡Œ&ç+~. kÕúìø£ Hê|üsê‹ >∑qT\ qT+∫ Á|ü‹s√E <ë<ë|ü⁄ e+<ä\˝À Á{≤ø£ºs¡T¢, ˝≤Ø\˝À sêfi¯ófl, ã+&É\T nÁø£eT+>± ‘·s¡*b˛ ‘·THêïsTT. Á{≤ø£ºs¡T≈£î 150 s¡÷bÕj·T\T Á|üuÛÑT ‘ê«ìøÏ sêj·T©º ø£≥ºe\dæ ñHêï... n~ #Ó*¢+ #·≈£î+&Ü 0 _\T¢‘√ ‘·s¡*b˛ ‘·THêï yÓTÆì+>¥ n~Ûø±s¡T\T ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥T¢ e´eVü≤] düTÔHêïs¡ì $eTs¡Ù\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT. >∑‘·+˝À Hê>∑\÷{Ï, q+~ø=≥÷ÿsY eT<ä´ s¡Vü≤<ë] $T&É÷Ôs¡T »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) :Hê>∑\÷{Ï Á>±eT |ü+#ê sTTrøÏ >∑‘·+˝À ˝ø£å\ Ä<ëj·T+ ñ+&˚~. Á|üdüTÔ‘·+ @sêŒ≥T≈£î Á>±eT |ü+#êsTTr qT+∫ <ë<ë|ü⁄ 40 \ø£å\ y˚\˝À ≈£L&Ü ˝Òì|ü]dæú‹. BìøÏ ø±s¡D+ Hê|üsê‹ >∑qT\ s¡÷bÕj·T\T Ks¡TÃ#˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. n˝≤+{Ï~ qT+∫ sêfi¯ófl, ã+&É\T Js√ _\T¢‘√ ‘·s¡*b˛e&Éy˚T. Bì‘√ Á|üdüTÔ‘·+ Á>±e÷ìøÏ y˚\˝À¢ ≈£L&Ü ì<ÛäT\T ˝Òe⁄ ìuÛÑ+<äq\ Hê|üsê‹ >∑qT\T nÁø£e÷s¡®q≈£î ì\j·T+>± e÷sêsTT. y˚Ts¡≈£î ˇq Hê|üsê‹ >∑ì ñqï j·T»e÷ìøÏ nq~Û eT+&É\+˝Àì Hê>∑\÷{Ï Á>±eT+˝À $kÕÔs¡+>± ñqï ø±]ø£+>± ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT >∑qT\T ñHêïsTT. dü+ã+~‘· |”sYkÕôV≤uŸù|≥ Á>±eT+˝À ø=ìï >∑qT\T e÷Á‘·y˚T n~Ûø±s¡T\T ‘·ìF\T #˚dæ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á|ü»\T ñHêïsTT. >∑‘·+˝À Hê|üsê‹ >∑qT\ qT+∫ düeT≈£L© ø√s¡T‘·THêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T #·÷dæ, #·÷&Éq≥T¢ e´eVü≤ Ä<ëj·T+ \ø£å˝À¢ ñ+&˚~. B+‘√ Hê>∑\÷{Ï Á>±e÷ìøÏ ]+#·&É+ô|’ |ü\T nqTe÷Hê\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. Ç|üŒ ì<ÛäT\ düeTdü´ ˝Ò≈£î+&Ü, n_Ûeè~úøÏ Ä≥+ø£+ ˝Ò≈£î +&Ü {Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ nÁø£eT s¡yêD≤≈£î, nÁø£e÷ ñ+&˚~. n|üŒ{À¢ ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T Hê|üsê‹ s¡®q≈£î n&ÉT¶ø£≥º yÓj·÷´*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~.

‰

|òüTq+>± »s¡T|ü⁄≈£îqï 50e dü«s√í‘·‡e düe÷y˚X¯+ ‰s¡÷. 70 \ø£å\‘√ Ç+&√sY ùdº&çj·T+ ìsêàD+ #˚|ü&ÉT‘ê+ ‰yÓ+≥H˚ s¡÷. 10 \ø£å\ n+<äCÒdæq eT+Á‹ {°J Ä<√ì »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä<√ì ÄsYº ‡ n+&é ôd’Hé‡ ø±˝Òõ˝À 50e dü«s√ í‘·‡e ~H√‘·‡yêìï ø±˝Òõ #Ó’s¡àHé ${ ≤º øÏwüº|üŒ, ø£¬skÕŒ+&Ó+{Ÿ $X¯«Hê<∏é ¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q |òüTq+>∑ »]–+~. á ø±s¡´Áø£ e÷ìøÏ eTTK´n‹<ÛäT\T>± ∫qï ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ {Ï.õ. yÓ+ø£ fÒXŸ, ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘, Ä<√ì XÊdüq düuÛÑT´&ÉT ¬ø.MTHêøÏåHêj·TT&ÉT, m+.m˝Ÿ.dæ. •esê$T¬s&ç¶, mø˘‡ m+. m˝Ÿ.@. Á|üø±wt C…’Hé, CÒ.á.z.dü÷s¡´ Á|üø±XŸ, |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+ ¬s&ç¶ y˚~ø£qT n\+ø £]+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ ø±˝Òõ˝À @sêŒ≥T #˚dæq 50e dü«s√í‘·‡e ~H√ ‘·‡e+ ø±s¡´Áø£eT+˝À ∫qï ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ {Ï.õ.yÓ+ø£fÒXŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ #ê]Á‘·ø£yÓTÆq Ä<√ì ÄsYº ‡ n+&é ôd’Hé‡ ø±˝Òõ˝À #·~$ m+‘√ ñqï‘·yÓTÆq kÕúsTTøÏ m~>±s¡Hêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ 40 y˚\ $<Ûë´s¡Tú\T Ç<˚ ø±˝Òõ˝À #·~$ Ç|ü⁄Œ&ÉT ñqï‘·yÓTÆq kÕúsTT˝À ñqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> ˇø£Hê{Ï $<Ûë´]ú Ç<˚ ø±˝Òõ˝À #·~$ H˚&ÉT á kÕúsTT˝À ñHêïq+fÒ n~ e÷ ñbÕ<Ûë´j·TT\ ø£èwæe\¢H˚ nì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï $<Ûë´]ú, $<Ûë´s¡Tú\qT #·÷düTÔ+fÒ m+‘√ dü+‘√wü+>± ñ+<äì, $<Ûë´s¡Tú\¬ø’ 1962e dü+e‘·‡s¡+˝À ø±˝Òõ s¡÷|ü⁄πsK\T ~<äT›≈£î+≥Tqï dü+<Ûäs¡“¤+˝À »]–q |òüT≥q @$T≥ì..? ˇø£ Á|üX¯ïqT dü+~Û+#·>± düe÷<Ûëq+ ‘Ó*|æq yê]øÏ 10y˚\ s¡÷bÕj·T\qT ãVüQe÷q+ ÇkÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T.-$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

eT÷>∑Jyê\≈£î

ô|]–q |üVü‰sê ‘·–Zq nÁø£eT s¡yêD≤

y˚T‘· ø£s¡Te⁄es¡Tdü <ë&ÉT\‘√ »+≈£î‘·Tqï nÁø£e÷s¡Tÿ\T.  |üP]Ô>± n]ø£&ÉT‘êeT+≥Tqï n~Ûø±s¡T\T.. kÕΔì≈£ Á|ü»\T düVü‰ø£]+#ê\ì $qï|ü+.. &√Hé »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì ø£qï|ü≈£î+≥, <Ûäs¡àes¡+, eT˝≤ÿ|ü⁄s¡+, ø£eT˝≤|ü⁄s¡+, mÁs¡>∑T+≥¢, uÒ‘·+#·s¡¢, eT+&É\+˝Àì bÕ|ükÕì ø={≤º\, ‘·$dæø=+&É, >∑≥Tº|ü˝…¢ ÁbÕ+‘ê\˝Àì bı˝≤˝À¢ Á|üuÛÑT‘·«+ nôd’+&é uÛÑ÷eTT\˝À nÁø£eT+>± ‘·$«ñqï ÇqT|ü Kì»+ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ ì|òü÷ ô|+∫+~. n≥MXÊK, uÛÑ÷>∑s¡“XÊK, $õ˝…Hé‡ <ë&ÉT\T ô|s¡T>∑&É+‘√ nÁø£eT+>± »]π> ‘·e«ø±\T ‘·>∑TZeTTK+ |ü{≤ºsTT. Á|ü‹s√E <ë<ë|ü⁄ 25 ˝≤Ø\T ô|’>±H˚ >∑TeTà&ç|ü⁄&ç, J&çyÓT≥¢, ãfi≤fl], ‘ê&ç|üÁ‹, ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î s¡yêD≤ »]π>~. <ë&ÉT\T eTTeTàs¡+ ø±e&É+‘√ |ü]dæú‹ ø=+‘·y˚Ts¡≈£î e÷] H˚&ÉT |ü~ ˝≤Ø\T ≈£L&Ü s¡yêD≤ ø±e&É+˝Ò<äT. <Ûäs¡àes¡+, nqï|ü⁄≈£î+≥, VüQX‚ÙHê|ü⁄s¡+ Á>±e÷˝À¢ì e´≈£îÔ\T á nÁø£eT s¡yêD≤ »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢>± düe÷#ês¡+.. nÁø£eT+>± ùdø£]+∫q ÇqT|ü KìC≤ìï eT˝≤ÿ|ü⁄sêìøÏ #Ó+~q ÇqT|ü Kì» ©E <ës¡Tì e<ä› rdüT≈£îì sêj·T©º, _\T¢\T s¡÷. 8,500 es¡≈£î yÓ∫Ã+∫ <ëì Ä<Ûës¡+>± nÁø£eT s¡yêD≤\T #˚düTÔHêïs¡T. eT˝≤ÿ|ü⁄s¡+˝Àì ‘·eT j·÷s¡T¶\≈£î ÄqTø=ì ñqï ˝≤Ø ø±≥ e<ä› á Á|üÁøÏj·T »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #Ó*¢+#˚ sêj·T©º ø=~› yÓTT‘·Ô+˝ÀH˚ ñqï|üŒ{Ïø° s¡yêD≤ _\T¢\T K∫Ñ·+>± nedüs¡+ ø±e&É+‘√ n~Ûø£ <äs¡\≈£î ôd’‘·+ ø=qø£ ‘·|üŒ&É+˝Ò<äT. ©E ñqï >∑qT\˝À¢ ôd’‘·+ s¡yêD≤≈£î dæ<ä›+>± ñqï KìC≤ìï n+#·Hêy˚dæq |æeTà≥ ‘·ìF #˚dæq n~Ûø±s¡T\T n+#·Hê y˚dæ sêj·T©º\T Çe«e\dæ ñqï|üŒ{Ïø° eTT&ÉT|ü⁄\‘√ dü]ô|≥Tº≈£îì ÇqT|ü KìC



ø£ì|æ+#·ì |ü∫Ãø£ ãj·Tfi¯ó¢ ~≈£îÿ‘√#·ì dæú‹˝À ø±|üs¡T\T Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äTø√yê* $qï|ü+ sêj·T©º\qT s¡yêD≤\ ø=s¡≈£î j·T<∏˚#·Ã>± ÇdüTÔHêïs¡qï Äs√|üD\T ñHêïsTT. sêhkÕúsTT n~Ûø±s¡T\‘√ bÕ≥T sêC≤´+>∑ bÕ\≈£î\T>± ñqï nôd+;¢ düuÛÑT´\ es¡≈£î dæ_◊ n~ø±s¡T\T $#ês¡D #˚düTÔHêï Ç+ø£q÷ nÁø£eT s¡yêD≤≈£î n+&É>± sêj·T©º $&ÉT<ä\ ø±e&É+ XÀ#·˙j·T+. #Óø˘b˛düTº\T ‘·ìF........ uÒ‘·+#·s¡¢ eT+&É\+˝Àì s¡+>±|ü⁄s¡+ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À ÇqT|ü Kì»+ m≈£îÿe XÊ‘·+ ñ+&É&É+, nÁø£eT+>± ‘·$«q ÇqT|ü KìC≤ìï sêÁ‹ |üP≥˝À ©E ñqï j·÷s¡T¶\≈£î ‘·s¡*düTÔHêïs¡qï $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îì ¬syÓq÷´ XÊK, uÛÑ÷>∑s¡“XÊK, $õ˝…qT‡ n~Ûø±s¡T\T s¡+>±|ü⁄s¡+ s√&ÉT¶≈£î #˚s¡T≈£îH˚ yêVü≤Hê\≈£î n&ÉT¶ø£≥ºy˚ùd+<äT≈£î >∑≥Tº|ü*¢ e<ä› ‘·ìF πø+Á<ëìï @sêŒ≥T#˚dæ ø£≥Tº~≥º+#˚j·T&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

Ä<√ì s¡÷s¡˝Ÿ »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) :á j˚T&Ü~ ø£s¡Te⁄ Á|üuÛ≤e+ ¬s’‘·T\ô|’H˚ ø±≈£î+&Ü eT÷>∑Jyê\ô|’ ≈£L&Ü |ü&ç+~. KØ|òt˝À esê¸\T düÁø£eT+>± ≈£îs¡Teø£b˛e&É+‘√ bı˝≤\T m+&çb˛j·÷sTT. mø£ÿ&É #·÷dæHê |ü∫à ãj·Tfi¯¢ C≤&˚ ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<äT. >=Á¬s\T, y˚T≈£\ ô|+|üø£+<ës¡T\≈£î ø£wüº+>± e÷]+~. y˚T‘·ø√dü+ eT÷>∑Jyê\T ‘·\¢&ç*¢b˛‘·THêïsTT. M{Ïì s√E |ü~ øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+ rdüT¬ø[¢Hê dü]|ü&ÉT y˚T‘· <=s¡ø£&É+˝Ò<äì ô|+|üø£+ <ës¡T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À yê>∑T\ yÓ+ã&ç, n&Ée⁄\T, ø=+&É ÁbÕ+‘ê˝À¢ $]$>± y˚T‘· <=]πø~. H˚&ÉT n&Ée⁄\T n+‘·]düTÔ+&É&É+, yê>∑T\ yÓ+ã&ç e´ekÕj·T bı˝≤\T>± e÷s¡&É+, ø=+&É ÁbÕ+‘ê˝À¢ ôd’‘·+ esê¸\T ˝Òø£ |ü∫Ãø£ ãj·Tfi¯ó¢ ø±düÔ m&Ü]>± e÷]b˛‘·THêïj·Tì |ü\Te⁄s¡T ¬s’‘·T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. B+‘√ Jyê\qT ø±bÕ&ÉTø√e&É+ ø√dü+ mH√ï Çã“+<äT\qT m<äTs=ÿ+≥THêïeTì ô|+|üø£+<ës¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. ø£s¡Te⁄ düeTj·÷˝À¢ JeÁø±+‹ ù|]≥ 559, 1016 Jy√\ Á|üø±s¡+ ;&ÉT uÛÑ÷eTT˝À¢ -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À


2

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

ô|]–q |üVü‰sê ‘·–Zq nÁø£eT s¡yêD≤ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡yêsTT nÁø£eT s¡yêD≤ ãè+<ë\T... ≥qTï≈£î e+<ä ÇùdÔ s√&ÉT¶ô|’πø ˝≤Ø........ uÒ‘·+#·s¡¢ eT+&É\+˝À nÁø£eT+>± ‘·$«q ÇqT|üKìC≤ìï ˝≤Ø\˝À ì+|æq ‘·sê«‘· ≈£s¡÷ï˝Ÿ s√&ÉT¶˝À ñqï ˇø£ >∑T&ç e<ä›≈£î #˚s¡Tø=ì ø=ìï ãè+<ë\T >∑‘·+˝À |üì#˚XÊsTT. ø=+&É˝À¢, bı˝≤˝À¢ ‘·$«q ÇqT|ü Kì»+ n~Ûø±s¡T\ ø£+≥ |ü&É≈£î+&Ü s√&ÉT¶ e<ä›≈£î rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î ≥qTï≈£î e+<ä s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq edü÷\T #˚X‚yês¡T.. ãè+<ä+˝Àì düuÛÑT´\T $&çb˛sTT s√&É¢ô|’ ø=+<äs¡T, s¡yêD #˚ùd e÷s¡Z+˝À ø=+<äs¡T e∫à b˛j˚T yêVü≤Hê\qT >∑eTìdü÷Ô >∑d”Ô #˚düTÔ+{≤s¡T. n~Ûø±s¡T\ sêø£qT |üdæø£{Ϻq ãè+<ä+˝Àì düuÛÑT´\T yÓTTu…’˝Ÿ bò˛Hé\ <ë«sê düe÷#ês¡+ n+~+∫ s¡yêD≤≈£î dæ<ä›+ #˚dæq yêVü≤Hê\qT e÷s¡Z+ e÷]à n~Ûø±s¡T\ ø£+≥ |ü&É≈£î+&Ü ‘·|æŒ+#·T≈£î+{≤s¡T. ≈£s¡÷ï\T s√&ÉT¶ô|’ #˚]Ãq ˝≤Ø˝À düs¡≈£î ‘·s¡*+#˚yê]qT+∫ ‘·eT≈£î sêyê*‡q ô|’ø£+ |ü⁄#·TÃ≈£î+{≤s¡T. Äô|’ s√&ÉT¶ô|’ #˚]q ˝≤Ø HÓ+ãsY‘√ ñqï _\T¢\‘√ j·T<˚#·Ã>± düs¡T≈£î s¡yêD≤ »]|æ+#˚yês¡ì düe÷#ês¡+. H˚&ÉT nÁ|üeT‘·ÔyÓTÆq n~Ûø±s¡T\ <ë&ÉT\‘√ Ä ãè+<ë\T ôd’‘·+ me«]ø° ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. Á|üuÛÑT‘·« dü+|ü<äqT ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\ >∑d”Ô ô|+∫ nÁø£eT s¡yêD≤qT n&ÉT¶ø√yê\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

$<ë´s¡TΔ\T ñqï‘· kÕΔsTTøÏ m<ä>±* yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡yêsTT $<Ûë´s¡Tú\T ‘·eT‘·eT »yêãT |üÁ‘ê\qT Äj·Tq≈£î n+<äCÒXÊs¡T. n+<äT˝À düe÷<Ûëq+>± 1962e dü+e‘·‡s¡+˝À #Ó’Hê j·TT<ä›+ »]–+<äì dü¬s’q düe÷<Ûëq+ ‘Ó*|æq 20 eT+~ $<Ûë´s¡Tú\≈£î ˇø=ø£ÿ]øÏ y˚sTT s¡÷bÕj·T\qT n+<äCÒXÊs¡T. ø±˝Òõ˝À $<Ûë´s¡Tú\≈£î eT+∫˙{Ï düeTdü´ ñ+<äì düŒ+~+∫q Äj·Tq ø±˝Òõ $<Ûë´s¡Tú\≈£î nedüs¡yÓTÆq $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY bÕ¢+{Ÿ ì]àkÕÔqì Äj·Tq Vü‰$T Çe«&É+ »]–+~. nq+‘·s¡+ ø±˝Òõ n_Ûeè~›ì ñ<˚›•+∫ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 40 mø£sê\ düú˝≤ìï ø±˝ÒõøÏ n|üŒ–+∫q d”‘êsê$T ¬s&ç›≈£î eT]j·TT Ä<√ì s√≥] ø£¢uŸ≈£î Äj·Tq ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. @.@.mdt.ø±˝Òõ˝À Ç|üŒ{Ïπø $<Ûë´s¡Tú\ dü+K´ 3,500 #˚s¡Tø=ì Ç+ø± ÄdüøÏÔ ø£*– #·<äTe⁄≈£îH˚ #·<äTe⁄≈£îH˚ $<Ûë´s¡Tú\≈£î d”≥T¢ n+<ä≈£ e\dü\T yÓ\T‘·THêïs¡ì ø±˝Òõ n_Ûeè~›¬ø’ Á|ü‹ˇø£ÿs¡T ø£èwæ #˚j·÷\ì ø±˝Òõ˝À Ç+&√sY ùdº&çj·T+ ì]à+#˚+<äT≈£î <ë<ë|ü⁄ 70 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î Ks¡Tà ne⁄‘·T+<äì, Äj·Tq e+‘·T>± 10 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\qT Ä]úø£ düVü‰j·T+ Á|üø£{Ï+∫, n˝≤π> Ä<√ì m+.m˝Ÿ.@. 2 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\qT, •esêyéT, eTTs¡[, B|üø˘, ø£èwüí <˚esêj·T, Á|üø±XŸ C…’Hé, ˇø=ø£ÿs¡T \ø£å s¡÷bÕj·T\ #Ó|ü⁄Œq $sêfi¯+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ñqï‘· kÕúsTT˝À ñqï d”ìj·TsY $<Ûë´s¡Tú\T ø±˝Òõ Ç+&√sY ùdº&çj·T+ ìsêàD≤ì¬ø’ Ä]Δø£ düVü‰j·T+ n+~+#˚+<äT≈£î eTT+<äT≈£î sêyê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ m+.m˝Ÿ.@. MTHêøÏåHêj·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ @sTT&Ó&é ø±˝Òõ nsTTq ÄsYº ‡ n+&é ôd’Hé‡ ø±˝Òõ≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç Á>±&ÉT®j·TT{Ï sêø£b˛sTTq|üŒ{ÏøÏ eTq ø±˝Òõ #Ó’s¡àHé eT]j·TT ø£¬skÕŒ+&Ó+{Ÿ ˝…ø£Ãs¡s¡¢≈£î >ös¡e y˚‘·q+ Çdü÷Ô $<Ûë´s¡Tú\≈£î Çã“+<äT\T ø£\>∑≈£î+&Ü, $<Ûë´]ú, $<Ûë´s¡Tú\ \øå±ìï #˚s¡T≈£îH˚ ~X¯>± ñbÕ<Ûë´j·TT\T ø£èwæ #˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n+#·Hê Á|üø±s¡+ Ç|üŒ{Ïπø ø±˝Òõ˝À $<Ûä´qT nuÛÑ´dæ+∫q 5000 eT+~ Ä<√ì $<Ûë´s¡Tú\T H˚&ÉT ñqï‘·yÓTÆq kÕúsTT˝À ñ+&ç ø±˝ÒõøÏ H˚&ÉT 50e düs√í‘·‡e ~H√‘·‡yêìøÏ bÕ˝§Zìq d”ìj·TsY $<Ûë´s¡Tú\qT #·÷ùdÔ m+‘√ dü+‘√wü+>± ñ+<äì Äj·TqHêïs¡T. n˝≤π> <äj·T, ø£s¡TD, ô|<ä›\ |ü≥¢ ñqï ÁX¯<ä›, Á|üC≤düeTdü´\ô|’ ‘·ø£åDy˚T düŒ+~+#˚ eTqdüÔ‘·«+ ø£*–q e´øÏÔ eTq õ˝≤¢ ∫qï ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ {Ï.õ. yÓ+ø£fÒXŸ ø±e&É+‘√ |ü≥ºD+˝À ñqï düeTdü´\T ‘=+<äs¡˝À |ü]cÕÿsêìøÏ Äj·Tq #=s¡Te #·÷|ü⁄‘ês¡ì dü+‘√wü+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+.ÄsY.z. lìyêdüT\sêe⁄, eTTì‡bÕ˝Ÿ ø£$TwüqsY m+.mdt.CÀ´‹, ¬s+&Ée |ü≥ºD d”.◊. lìyêdüT\T, eT÷&Ée |ü≥ºD môd’‡ lìyêdüT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT÷>∑Jyê\≈£î y˚T‘· ø£s¡Te⁄ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡yêsTT uÀs¡T¢ y˚dæ ‘={Ϻ\qT ø£{Ϻ >∑&ç¶ $‘·ÔHê\qT ô|+∫ ‘·<ë«sê Jyê\≈£î y˚T‘· ø=s¡‘· ˝Ò≈£î+&Ü #·÷kÕÔeTì Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£≥q\T #˚dæ+~. á Á|üø£≥q\ e\¢ y˚T‘· ø√dü+ Çø£ Çã“+<äT\T |ü&Ü*‡q nedüs¡y˚T˝Ò<äì nqT≈£î HêïeTì, ø±˙ M{Ïì Ä#·s¡D˝À ô|≥º&É+˝À $|òü\yÓTÆ+<äì ô|+|üø£ +<ës¡T\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ Ä<äTø√ ø£b˛‘˚ Jyê\qT neTTàø=ì, yê{Ïô|’ Ä<ës¡|ü&ç J$düTÔqï ≈£î≥T+u≤\T s√&ÉT¶q |ü&˚ |ü]dæú‹ HÓ\ø=+≥T+<äì yês¡T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT Á>±e÷\˝À Á|ü‹¬s’‘·T Çfi¯ó¢, yêøÏ* |üX¯óe⁄\‘√ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&˚~, H˚&ÉT n+<äT≈£î $s¡T<ä›+>± ñ+~. |üX¯óe⁄\≈£î y˚T‘· <=s¡ø£ÿ b˛wüD uÛ≤s¡yÓTÆ bÕ&çøÏ <ä÷s¡eTe⁄‘·THêïsTT. ø=+‘· eT+~ ¬s’‘·T\T yê{Ïô|’ ñqï eT≈£îÿe‘√ m+‘· ø£wüºyÓTT∫ÃHê, mìï y˚˝…’q Ks¡Tà ô|{Ϻ y˚T‘·qT ø=qTø=ÿì eT÷>∑Jyê\qT ø±bÕ&ÉT≈£î+≥THêïs¡T.

X¯ìyês¡+, 28 »qe], 2012

pìj·TsY yÓ’<äT´\ $q÷‘·ï ìs¡düq ñ] ‘êfi¯¢≈£î y˚˝≤&çq p&Ü\T ø£s¡÷ï\T »qe] 27 (düTes¡í yês¡Ô) õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì pì j·TsY yÓ’<äT´\T eTs√kÕ] $q÷‘·ï Ø‹q Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·eT ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ‘·eT &çe÷+&É¢ kÕ<Ûäqø√dü+ ø£˝…ø√ºπ s{Ÿ m<äT≥ ñqï m˙ºj·÷sY dü]ÿ˝Ÿ m<äT≥ e÷qeVü‰s¡+ Á|ü<ä]Ù+∫q p&Ü\T eTs√ n&ÉT>∑T eTT+<äT≈£î y˚dæ m˙ºj·÷sY $Á>∑Vü≤+ e<ä› ñ] ‘êfi¯¢qT >=+‘·T\≈£î ‘·–*+#·T≈£îì ‘·eT ìs¡düqqT rÁe‘·qT e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± |ü\T e⁄s¡T CÖìj·TsY yÓ’<äT´\T e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ >∑‘· 26 s√E\T>± ‘·eT Hê´j·TyÓTÆq ø√¬sÿ\qT rsêÃ\ì ø√s¡T‘·T+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+ rÁe ìs¡¢øå±´H˚ï Á|ü<ä]Ùk˛Ô +<äHêïs¡T. >∑‘· 4 HÓ\\T>± ‘·eT≈£î ôd’º|òü+&é Çe«&É+˝À ñ<ëd”q+>± e´eVü≤]k˛Ô+<äHêïs¡T. Á|ü‹kÕ] ôd’º|òü+&é ø√dü+ ‘êeTT ø√s¡&É+, Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+, ‘êeTT s√&ÉT¶q |ü&É&É+ »s¡T>∑T‘√+<äHêïs¡T. n≥T nedüsês¡Tú˝…’q s√>∑T\≈£î ùde\+~+#·˝Òø£, Ç≥T ‘·eT ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î uÛ≤s¡yÓTÆ ã‹πø ø£Hêï Ä‘·àVü≤‘·´˝Ò X¯s¡D´eTqï uÛ≤eq≈£î e∫Ã, á ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{Ϻq≥T¢ yês¡T #ÓbÕŒs¡T. yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·eT Hê´j·TyÓTÆq ø√¬sÿ\qT rsêÃ\ì yês¡T &çe÷+&é #˚kÕs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À ‘·eT Ä+<√fi¯q\qT eT]+‘· rÁe‘·s¡+ #˚kÕÔeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

¬s’‘·T ãC≤sY düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê* ø£s¡÷ï\T »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, düTes¡íyês¡Ô : õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì dæ.ø±´+|t ¬s’‘·TãC≤s√¢ HÓ\ø=qï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì @.|æ. ¬s’‘·T dü+|òüT+ &çe÷+&é #˚dæ+~. Ç<˚ &çe÷+&é‘√ X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ dæ.ø±´+|t ¬s’‘·T ãC≤sY m<äT≥ Ä dü+|òüT+ <Ûäsêï #˚|ü{Ϻ+~. á dü+<äs¡“+>± Ä dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. »>∑Hêï<∏ä+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä ¬s’‘·TãC≤s√¢ ¬s’‘·T\T ‘·eT düs¡T≈£îqT neTTà≈£îH˚+<äT≈£î dü¬s’q kÂø£sê´\T ø£s¡Tej·÷´j·THêïs¡T. Ä e÷¬sÿ{ŸqT eT]+‘·>± $düÔ]+∫, ≈£Ls¡>±j·T\T neTTà≈£îH˚+<äT≈£î ¬s’‘·T\≈£î ÁbÕ<Ûëq´$Tyê«\Hêïs¡T. düú\+ ø√dü+ ¬s’‘·T\T sêÁ‹ qT+∫ |ü&ç>±|ü⁄\T ø±j·÷*‡ ek˛Ô+<äHêïs¡T. ¬s’‘·T\ ù|s¡T #Ó|æŒ qøÏ© ¬s’‘·T\T edüTÔHêïs¡Hêïs¡T. düs¡T≈£î ‘·÷ø±\T y˚ùd+<äT≈£î dü¬s’q ø±{≤\T ˝ÒeHêïs¡T. ‘·ø£åDy˚T e+<ä ø±{≤\ sêfi¯ó¢ ‘Ó|æŒ+∫ ¬s’‘·T\≈£î Çyê«\Hêïs¡T. á <Ûäsêï nq+‘·s¡+ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô mùdº{Ÿ n~Ûø±]øÏ $q‹|üÁ‘êìï düeT]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T $.düT+ø£qï, |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶, |ü⁄\¢qï, dü‘·´qï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

j·TTe≈£î&ç <ës¡TDVü≤‘·´ ô|<ä›ø£&ÉTã÷s¡T »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) y˚≥ ø=&Éefi¯¢‘√ <ë&ç#˚dæ <ës¡TD +>± Vü≤‘·´ #˚d æq dü+|òüT≥q eT+&É\+˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ y˚Ts¡ ≈£î eT+&É\ |ü]~Û˝Àì nqTe÷|ü⁄s¡+ Á>±eT •yês√¢ X¯óÁø£yês¡+ X¯e+ ø£ì|æ+∫+~. kÕúì≈£î\T n+~+∫q düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î ô|<ä›≈£&ÉTã÷s¡T môd’‡ ‹eTàj·T´ dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îì |ü]o*+#ês¡T. y˚≥ ø=&Éefi¯¢‘√ q]øÏq ø±≥T¢, n˝≤π> #˚‹ô|’, yÓT&Éô|’ q]øÏ #·+|æq≥T¢ Äqyêfi¯ó¢ ñHêïj·Tì môd’‡ ‘Ó*bÕs¡T. eTè‘·T&ÉT m$Tà>∑q÷s¡T |ü≥ºD+˝Àì md”‡ ø±\˙˝À ìyêdü+ ñ+≥Tqï Çqqï (30) nH˚ e´øÏÔ>± >∑T]Ô+#ês¡T. n‘·ìï mø£ÿ&√ q]øÏ #·+|æ nqTe÷|ü⁄s¡+ Á>±eT •yês¡¢˝À |ü&çy˚dæe⁄+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. πødüT˝À Ç<ä›] ì+<äT‘·T\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô ø=qkÕ–düTÔqï≥T¢ môd’‡ ‘Ó*bÕs¡T.

lXË’\ <˚ekÕúq+˝À uÛÑ≈£îÔ&ç eTè‹ lXË’\+, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) eTVü‰ |ü⁄D´πøåÁ‘·yÓTÆq lXË’\+˝À z uÛÑ≈£îÔ&ÉT >∑T+&Ób˛≥T‘√ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. Ä <˚ekÕúq+˝À X¯ó Áø£yês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î ø±øÏ Hê&É≈£î #Ó+~q *+>∑ u≤ãT(45) nqT uÛÑ≈£îÔ&ÉT l ÁãeTsê+ã, eT*¢U≤s¡T®q kÕ«$Tyês¡¢ <äs¡ÙHês¡Δ+ e#êÃ&ÉT. n–ï*+>∑+, dü÷s¡´*+>±\ |ü]~Û˝À ≈£Ls¡TÃì ñ+&É>± >∑T+&ÉT b˛≥T e∫Ã+~. B+‘√ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ Ä uÛÑ≈£îÔ&ÉT eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. uÛÑ≈£îÔ*∫Ãq düe÷#ês¡+‘√ <˚ekÕúq+ dæã“+~ VüQ{≤VüQ{Ïq nø£ÿ&É≈£î #˚s¡T≈£îì, b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡eT+~+#ês¡T. b˛©düT\T, 108 dæã“+~ e∫à |ü]o*+∫ Ä uÛÑ≈£îÔ&ÉT eTè‹ #Ó+~q≥T¢>± ìsêΔ]+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± Ç˝≤+{Ï n<äèwüº+ q÷{Ïø√, @ ø√{Ïø√ ˇø£ÿ]øÏ edüTÔ+<äì uÛÑ≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ y˚Ts¡≈£î eTè‘·T&ç CÒãT˝À s¡÷.1500\ q>∑<äT ñ+~. á dü+|òüT≥q »]–q yÓ+≥H˚ <˚ekÕúq j·T+Á‘ê+>∑+ uÛÑ≈£îÔ\ <äs¡ÙHêìï ì*|æ y˚dæ+~. ø=ìï Á|ü‘˚´ø£ |üP»\ nq+‘·s¡+ eT∞¢ j·T<ÛëØ‹q uÛÑ≈£îÔ\qT <äs¡ÙHêìøÏ nqTeT‹+#ês¡T.

Hêsêj·TD ø£fi≤XÊ\ yê]¸ø√‘·‡e y˚&ÉTø£\T

nyês¡T¶ Á>∑Væ≤‘·\≈£î n_Ûq+<äq\T ø£s¡÷ï\T »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, düTes¡íyês¡Ô : 63e >∑D‘·+Á‘· ~H√‘·‡e y˚&ÉTø£\ dü+<äs¡“+>± ñ‘·ÔeT ùdyê Á|üX¯+kÕ |üÁ‘ê\qT bı+~q 63 eT+~ ñ<√´>∑T\qT j·TTHÓ’f…&é m\ÁøϺdæ{Ï m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé n_Ûq+~+∫+~. X¯óÁø£yês¡+ »]–q z ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä ñ<√´>∑T\qT Ä j·T÷ìj·THé sêÁwüº düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù |æ. Hê>∑sêE, õ˝≤¢ Ø»q˝Ÿ >ös¡yê<Ûä´≈£åî&ÉT n+õu≤ãT, Ø»q˝Ÿ n<Ûä´≈£åî&ÉT _.eTVü‰q+~, ‘·~‘·s¡T\T n_Ûq+~+#ês¡T.

b˛‘·T>∑\T¢ Á>±eT+˝À ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ ÁøÏwüí–], »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) eT+&É\ |ü]~Û˝Àì b˛‘·T>∑fi¯ó¢ Á>±eT+˝À X¯óÁø£yê s¡+ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ »]–+~. á dü<ädüT‡˝À ¬s’‘·T\T uÛÑ÷dü+ã+<ÛäyÓTÆq düeTdü´\qT n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. |ü\T düeTdü´\qT n~Ûø±s¡T\T nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ |ü]wüÿ]+#ês¡T. ‘·Vü≤•˝≤›sY yÓ÷Vü≤Hé Ä<Ûä«s¡´+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À b˛‘·T>∑\T¢ Á>±eT ¬s’‘·T\‘√ bÕ≥T øÏcÕº|ü⁄s¡+ Á>±eT ¬s’‘·T\T ôd’‘·+ ‘·s¡* e#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $Äs√« bÕs¡úkÕs¡~Û, ÄsY◊ s¡+>∑qï, düπs«j·TsY X¯+ø£sY e÷DÏø£´+, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yê´{Ÿ ≈£î ìs¡düq>± yê´bÕs¡T\ sêkÕÔs√ø√ >∑÷&É÷s¡T,»qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : yê´{Ÿ≈£î ìs¡düq>± |ü≥ºD+˝À eÁdüÔ yê´bÕs¡T\T sêkÕÔs√ø√ #˚|ü{≤ºs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Ä dü+|òüT+ H˚‘·\T uÛ≤wü, qs¡dü|üŒ\ Ä<Ûä«s¡´+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á dü+<äs¡“+>± yê´bÕs¡T\T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚kÕs¡T. eÁkÕÔ\ô|’ $~Û+∫q yê´{ŸqT yÓ+≥H˚ s¡<äT› #˚j·÷\ì yês¡T sê´©ì #˚|ü{≤ºs¡T.

q+<ë´\ »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) :|ü≥ºD+˝Àì mdtm{Ï ø±\˙˝Àì Á|üeTTK ø±s√Œπs{Ÿ $<ë´dü+düú Hêsêj·TD pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ yê]¸ø√‘·‡e y˚&ÉTø£\T X¯óÁø£yês¡+ »]>±sTT. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹<∏äT\T>± y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY mdt.l<ÛäsY¬s&ç¶, ø£s¡÷ï\T Hêsêj·TD ø£fi≤XÊ\ Á>∑÷|t dæáz *+π>X¯«s¡¬s&ç¶\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. $<ë´]úì\T ÁøÏwüíÁ|æj·T, Á|æj·÷+ø£\ ÁbÕs¡úHê ^‘·+‘√ ø±s¡´Áø£eT+ yÓTT<ä˝…’ nq+‘·s¡+ $•wüº n‹<∏äT\T CÀ´‹ Á|ü»«\q #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ <äX¯ n‹ eTTK´yÓTÆq <äX¯ nHêïs¡T. á <äX¯˝ÀH˚ $<ë´s¡Tú\T n‘·T´qï‘· kÕúsTTøÏ #˚s¡Tø√e&ÜìøÏ e÷sêZ\T s¡÷bı+~+#·Tø√yê\Hêïs¡T. Ç+≥Øà &çj·T{Ÿ $<ë´uÛ≤´dü+ ˇ‹Ô&ç‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï<äì, Ç≥Te+{Ï kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ e\¢ ˇ‹Ô&çì n~>∑$T+ #·>∑\>±\Hêïs¡T. n|ü⁄Œ&˚ J$‘·+˝À n‘·T´qï‘· kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£î+ {≤eTHêïs¡T. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ Hêsêj·TD $<ë´dü+düú\ d”áz |æ. *+π>X¯«s¡¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À Hêsêj·TD $<ë´dü+düú\T Á|ü<∏äeT kÕúq+˝À ñ+&É{≤ìøÏ ø±s¡D+ sêhyê´|üÔ+>± ñqï Hêsêj·TD $<ë´dü+düú˝À ˇπø s¡ø£+>± ñ+&˚ |ü{ÏwüºyÓTÆq $<ë´Á|üD≤[ø£, n+øÏ‘· uÛ≤e+‘√ |üì#˚ùd ñbÕ<Ûë´j·TT\T, m\¢y˚fi¯˝≤ $<ë´s¡Tú\ n_eè~›øÏ ø£èwæ #˚düTÔqï $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT ˝ÒqHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T Ç+ø± ñqï‘· e÷s¡Tÿ\T dü+bÕ~+∫ ‘·*¢<ä+ Á&ÉT\≈£î, #·~$q ø£fi≤XÊ\≈£î eT+∫ ù|s¡T rdüT≈£îsêyê\Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£ eT+˝À $<ës¡Tú\≈£î n‹<∏äT\T ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒXÊs¡T. nq+‘·s¡+ »]–q kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T n\]+#êsTT. ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£fi≤XÊ\ n<Ûë´|üø£ãè+<ä+, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


X¯ì¯yês¡+, 28, »qe], 2012

3

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

me÷àØŒmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À ≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü≤+ s¡Vü≤<ës¡T\ô|’H˚ bÕsƒê\T

ø£s¡÷ï\T, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : á <˚XÊìï |ü{Ϻ|”&çdüTÔqï n+≥sêì ‘·Hêìï s¡÷|ü⁄e÷|ü&ÜìøÏ ≈£î˝≤\ n+‘·s¡+˝Òì düe÷C≤ìï ì]à*+#ê\qï &Üø£ºsY u≤u≤ kÕôV≤uŸ n+uÒ<äÿsY ÄX¯j·÷\T HÓs¡y˚sê\+fÒ ≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü‰˝Ò @¬ø’ø£ e÷s¡ZeTì me÷àØŒmdt <äøÏåD≤~ sêÁcÕº\

n<Ûä´≈£åî\T <ä+&ÉT Ms¡j·T´ e÷~>∑ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. X¯óÁø£yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 3>∑+≥\≈£î ø£s¡÷ï\T kÕúìø£ n+uÒ<äÿsY uÛÑeHé˝À Ä‘·à≈£Ls¡T≈£î #Ó+~q md”‡ e÷~>∑ ≈£î˝≤ìøÏ #Ó+~q ø£qø£.düTπswt(28)‘√ >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ô|<ä›ø±ø±ì eT+&É\+ nqTeTs¡¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø£åÁ‹j·TsêE ≈£î˝≤ìøÏ #Ó~q≥Te+{Ï q]XË{Ϻ bÕeì(24) q]XË{Ϻ bÕeì(24)\T >∑‘· dü+e‘·‡s¡ ø±\+>± ˇø£]ø=ø£s¡T Çwüº|ü&ç Çwüº|üPs¡«ø£+>± me÷àØŒmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À &Üø£ºsY ;ÄsY.n+uÒ<äÿsY kÕøÏå>± $yêVü≤+ »]|æ+#·&É+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± <ä+&ÉT Ms¡j·T´ e÷~>∑ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ≈£î˝≤+‘·s¡ $yêVü≤+ #˚düT≈£îqï yês¡øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ Áb˛‘ê‡Vü≤ø£s¡+>± 50y˚\ s¡÷bÕj·T\T Çe«&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ñ<√´>∑ neø±XÊ˝À¢ ]»πs«wüHé ø£*Œ+#ê\ì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À me÷àØŒmdt sêÁwüº Hêj·T≈£î\T ¬ø.$.s¡eTDe÷~>∑, me÷àØŒmdt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T _.qs¡dæ+VüQ\T e÷~>∑, myéTám|òt Hêj·T≈£î\T õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T »|üHê´ e÷~>∑, Hê>∑sêE e÷~>∑, myéTmdtm|òt Hêj·T≈£î\T <ädüÔ–]\‘√ bÕ≥T ‘·~‘·s¡ me÷àØŒmdt Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

u≤ãT »^®eHé sêyéT≈£î uÛ≤s¡‘· s¡‘·ï Á|üø£{Ï+#ê* ø£s¡÷ï\T, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡ jÓ÷<ÛäT\T uÛ≤s¡‘· <˚X¯+ >∑]«+#·<ä–q H˚‘·, |ü]bÕ\q <ä≈£åî\T, uÛ≤s¡‘·<˚X¯ ñ|ü Á|ü<ëqeT+Á‹, eTTK´+>± ã&ÉT>∑T ã\V”≤q,<ä[‘·T\ esêZ\ ÄXÊCÀ´‹ nsTTq &Ü.u≤ãT »^®eHé sêyéT ≈£î 63e >∑D‘·+Á‘· y˚&ÉTø£˝À¢ ≈£L&Ü uÛ≤s¡‘· s¡‘·ï Á|üø£{Ï+#·ø£b˛e&É+ e\q πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+, j·÷e‘Y uÛ≤s¡‘· Á|ü»\πø ø±≈£î+&Ü <ä[‘·, ã\V”≤q esêZ\ Á|ü»\≈£î Á<√Vü≤+ #˚dæ+fÒ¢ nHêïs¡T. >∑‘·+˝À ≈£L&Ü 18 s√E\T ø£s¡÷ï\T ø£˝…ø£ºπs{Ÿ <ä>∑Zs¡ ìs¡Vü‰s¡ Bø£å #˚dæ ø£˝…ø£ºsY <ë«sê πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ yÓTyÓTTsê+&ÉyéT düeT]Œ+#·&É+

»]–+~. &Ü.u≤u≤ kÕôV≤uŸ n+uÒ<äÿsY sêC≤´+>∑ ø£$Tá yÓT+ãsY ≈£L&Ü nsTTq &Ü.u≤ãT »^®eHé sêyéT sêC≤´+>∑+˝À bı+<äT|üs¡∫q <ä[‘· Vü≤≈£îÿ\qT 45 dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T Á|üuÛÑT‘·«+˝À $$<Ûä XÊK˝À¢ πø+Á<äeT+Á‹>± md”‡,md”º, ;d” ]»πs«wüq¢ neT\T ø√dü+ u≤u≤ kÕôV≤uŸ n+uÒ<äÿsY ˝Òì ˝À≥TqT uÛÑØÔ #˚dæq @¬ø’ø£ <ä[‘· Hêj·T≈£î&ÉT u≤ãT »^®eHésêyéT≈£î uÛ≤s¡‘· s¡‘·ï Á|üø£{Ï+#·ø£b˛e&É+ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ <ä[‘·T\≈£î Á<√Vü≤+ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Ä eTVü‰H˚‘·≈£î uÛ≤s¡‘· s¡‘·ï Á|üø£{Ï+#·ø£b˛‘˚ <˚X¯ yê´|üÔ+>± ñ<ä´e÷\T #˚j·TT≥≈£î dæ<äΔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

;á&û $<ë´s¡Tú\ $q÷‘·ï ìs¡düq ø£s¡÷ï\T »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : m˙ºj·÷sY dü]ÿ˝Ÿ, düTes¡íyês¡Ô : ;á&û $<ë´s¡Tú\T s¡Vü≤<ës¡T\ô|’H˚ bÕsƒê\qT uÀ~Û+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« rs¡TqT m+&É>∑&ÉT‘·÷ ‘·eT ìs¡düqqT $q÷‘·ï Ø‹q Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì ø£˝…ø√ºπs{Ÿ m<äT≥ m˙ºj·÷sY dü]ÿ˝Ÿ˝À Ä $<ë´s¡Tú\T Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ $<ë´s¡Tú\ düe÷K´ Ä<Ûä«s¡´+˝À á ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± yê] 8e s√E ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\ •_sêìï ‘˚<˚bÕ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT k˛$TXË{Ϻ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Ä $<ë´s¡Tú\T nø£ÿ&É e÷qeVü‰sêìï #˚|ü{Ϻ, dæm+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶, eT+Á‘·T\T XË’\C≤Hê<∏é, bÕs¡úkÕs¡~∏\ e÷dtÿ\qT <Ûä]+∫ s¡Vü≤<ës¡T\ô|’H˚ $<ë´uÛÀ<äq kÕ–+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± |ü\Te⁄s¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT &çe÷+&É¢qT Á|üuÛÑT‘·«+ ÄyÓ÷~+#˚+‘· es¡≈£î ‘·eT b˛sê≥+ Ä>∑<äHêïs¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡ Bø£å\¬ø’Hê ‘êeTT dæ<Ûä›eTì yês¡T Á|üø£{Ï+#ês¡T. yê] b˛sê{≤\≈£î düe÷CŸyê~ bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT <ä+&ÉT X‚wüßj·÷<äyé eT<䛑·TqT Á|üø£{Ï+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üC≤dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T Hêsêj·TD, sêeTÁøÏcÕí¬s&ç¶, m˝Ÿ◊dæ @C…+≥¢ dü+|òüT+ Á|ü‹ì~ dü+Je¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

πs|ü⁄ s¡ø£Ô<ëq •_s¡+ ø£s¡÷ï\T »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, düTes¡íyês¡Ô : ôV≤˝ŸŒ˝…’Hé j·T÷‘Y nk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 29e ‘˚Bq kÕúìø£ ÄsY.ÄsY. ÄdüT|üÁ‹˝À s¡ø£Ô<ëq •_s¡+ »s¡T>∑Tqì Ä dü+|òüT+ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT |æ. Çsê¸<é U≤Hé #ÓbÕŒs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Áô|dtø£¢uŸ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À Ç|üŒ{Ïπø |ü\T s¡ø£Ô<ëq •_sê\qT ìs¡«Væ≤+#êeTHêïs¡T. πøe\+ Ç<ä›]‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ‘·eT dü+düú˝À Á|üdüTÔ‘·+ 50 eT+~ #˚sês¡Hêïs¡T. q>∑s¡+˝À &Ó+>∑÷´, $wü»«sê\T Á|üã*q|ü⁄&ÉT s¡ø£Ô<ëq+‘√ bÕ≥T ù|<ä\≈£î Ä]úø£+>± düVü‰j·T+ #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. n+‘˚ ø±ø£ eè<Ûë›ÁX¯e÷\≈£î Ä]úø£+>± kÕj·T+ #˚kÕeTHêïs¡T. á dü+düú düuÛÑT´\+‘ê á HÓ\ 29q »s¡T>∑qTqï s¡ø£Ô<ëq ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

eÁdüÔ yê´bÕs¡T\≈£î d”|”æm+ eT<䛑·T eT<ä´+ $Áπø‘·\ô|’ <ë&ÉT\T. ø£s¡÷ï\T »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, düTes¡íyês¡Ô : yê´{Ÿ≈£î ìs¡düq>± eÁdüÔ yê´bÕs¡T\T #˚|ü{Ϻq ìs¡düq\≈£î dæ|æm+ ‘·q eT<䛑·TqT Á|üø£{Ï+∫+~. X¯óÁø£yês¡+ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì bÕ‘·ãd”Ô qT+∫ #Íø˘ãC≤sY, |üP\ãC≤sY, eT+&çãC≤sY, HÓÁVüAs√&é, $T+∫HéãC≤sY, ã≥º\ ãC≤s¡¢ MT<äT>± ø±¢‘Y e÷¬sÿ{ŸqT #˚s¡T≈£îì Ä bÕغ H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ô|<ä› m‘·TÔq ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄbÕغ q>∑s¡ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T |æ.>√$+<äT, j·T+. Hê>∑sêE\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ eÁdüÔ yê´bÕs¡T\ô|’ $~Û+∫q yê´{ŸqT ‘·ø£åDy˚T s¡<äT› #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚kÕs¡T. yê´{Ÿ $~Û+|ü⁄‘√ sêÁwüº Á|ü»\ô|’ s¡÷.1400 ø√≥¢ uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. á yê´{Ÿ e\¢ eÁdüÔ

yê´bÕsê\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&çq 20 \ø£å\ eT+~ ñbÕ~Û ø√˝ÀŒ‘ês¡Hêïs¡T. eÁdüÔ yê´bÕsêìøÏ ô|{Ϻ+~ ù|¬s’q >∑T»sê‘Y˝Àq÷ yê´{Ÿ ˝Ò<äHêïs¡T. yê´{Ÿ $~Û+|ü⁄ e\¢ yê´bÕs¡T\T Ç‘·s¡ sêÁcÕº\≈£î ‘·s¡* b˛‘˚ yê´bÕsê\T <Óã“‹+{≤j·THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ã≥º\ n+>∑fi¯¢ >∑Te÷kÕÔ\ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î&ÉT s¡$≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á yê´{ŸqT dü+|üPs¡í+>± s¡<äT›#˚ùd+‘·es¡≈£L Á|üC≤Á|ü‹ì<äT\ô|’ e‹Ô&ç rdüT≈£î sêyê\Hêïs¡T. á yê´{Ÿ s¡<äT›≈£î #˚ùd b˛sê{≤ìøÏ eT<䛑·T>± nœ\ |üø£å ø£$T{Ï y˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T wüØ|òt, <˚edüVü‰j·T+, Hê>∑kÕ«eTT\T, kÕ«$T<ëdüT, ¬ø.$.düTã“j·T´, sê»X‚KsY, nãT›˝≤¢, dü©+, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ\T›]Ô, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >√es¡Δq –] Á>±eT+˝À b˛©düT\T »]|æq <ë&ÉT˝À¢ 24 eT<ä´+ u≤{Ïfi¯ó¢ \uÛÑ´eTj·÷´sTT. X¯óÁø£yês¡+ Ä Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q »Hês¡Δq>ö&é, |ü⁄\¢j·T´ >ö&é\ qT+∫ b˛©düT\T Ä 24 u≤{Ïfi¯¢qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. yê]<ä›]ì n¬sdüTº #˚dæ, πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì, <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ môd’‡ <ÛäqT+»j·T #ÓbÕŒs¡T. á <ë&ÉT˝À¢ ôV≤&éø±ìùdºãT˝Ÿ ã\sê+, |ædæ\T VüQùd‡Hé, sêeTÁøÏwüí, lìyêdü¬s&ç¶\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+^¢wüß Çwüº+>± H˚s¡TÃø√yê*

$Á>∑Vü‰\T <Ûä«+dü+ #˚dæq yê]ô|’ d”;◊ $#ês¡D »]|æ+#ê* ø£s¡÷ï\T, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : uÛ≤s¡‘·<˚X¯ sêC≤´+>∑ ìsêà‘· &Üø£ºsY ;ÄsY.n+uÒ<äÿsYqT nee÷q|ü]#˚ $<Ûä+>± Äj·Tq $Á>∑Vü‰\qT |ü&É>=≥º&É+ <äTsêàs¡ZyÓTÆq #·s¡´ì <ä[‘· düe÷K´ H˚‘·\T ù|s=ÿHês¡T. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝Àì lXË’\+, ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝Àì neT˝≤|ü⁄s¡+, sê»eT+Á&ç˝À <äefi‚X¯«s¡+˝À $Á>∑Vü‰\qT <äT+&É>∑T\T kÕ+|ò”Tø£ $Á<√VüQ\T ≈£L\Ã&É+ <ä[‘·T\qT e÷Á‘·y˚T ø±ø£ uÛ≤s¡‘· <˚X¯ Á|ü»\qT nee÷ì+#·&Éy˚TqHêïs¡T. Ç+‘· »]–Hê ø±˙ ádü+|òüT≥q\ MT<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥Tº Á|üe]Ô+#·&É+, nÁ>∑≈£î\ bÕ\≈£î\ <äeTqø±+&É≈£î ì<äs¡Ùq+. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Ä‘·à>ös¡e+ ø√dü+ ñ<ä´$TdüTÔqï $$<Ûä <ä[‘· dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\ô|’ ‘·|üŒî&ÉT πødüT\T ãHêsTT+∫ n¬sdüTº #˚j·T&É+, 144 ôdø£¸Hé $~Û+∫ Á|ü»\ Vü≤≈£îÿqT Vü≤]+#·&É+ #ê˝≤ XÀ#·˙j·T+. ø±e⁄q

>∑÷&É÷s¡T, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä+>∑¢ uÛ≤wüqT ø£wüº+>± ø±ø£ Çwüº+>± H˚s¡TÃø√yê\ì m+áz eTÚ˝≤* nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\+˝Àì »&ûŒôV≤#Y bÕsƒ¡XÊ\˝À 1,2e ‘·s¡>∑‘·T\≈£î uÀ~Û+#ê*‡q Ä+>∑¢ uÛ≤wü Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åDy˚T düŒ+~+∫, d”;◊ #˚‘· düeTÁ>∑ $#ês¡D $<ÛëHê\ô|’ f…*ø±qŒ¤¬sHé‡ »]–+~. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ »]|æ+∫ á dü+|òüT≥q≈£î bÕ\Œ&çq <äT+&É>∑T\qT >∑T]Ô+∫ Çø£ MT<ä≥ πs&çjÓ÷˝À Á|ü‹ k˛eT, >∑Ts¡T, X¯óÁø£yêsê˝À¢ ñ<äj·T+ 10.45 •øÏå+#ê\Hêïs¡T. ≈£L\>={Ϻq $Á>∑Vü‰\ kÕúq+˝À Á|üuÛÑT‘·« Ks¡TÑ√ >∑+≥\ qT+∫ 11.15 >∑+≥\ es¡≈£î Ä+>∑¢ bÕsƒê\T uÀ~ÛkÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. $Á>∑Vü‰\qT @sêŒ≥T #˚j·÷*. á ø±s¡´Áø£eT+˝À me÷àØŒ »j·TbÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+|òüT≥q\≈£î u≤<ÛäT´˝…’q yê] MT<ä ‘·–q #·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê*. á $<ÛäyÓTÆq dü+|òüT≥q\T |ü⁄qsêeè‘·+ ø±≈£î+&Ü ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq #·{≤ºìï @sêŒ≥T #˚j·÷*. $Á>∑Vü‰\ |ü]s¡ø£åD≈£î sêÁwüº kÕúsTT˝À, õ˝≤¢ kÕúsTT˝À ø£$T{°\qT ìj·T$T+#ê*. á <Ûäsêï >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, »qe] 27 (düTyês¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì n\Tyê\ ø±s¡´Áø£eT+˝À <ä[‘· düe÷K´ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT ø=eTTàbÕ˝…+ lìyêdt, Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q sê|òüTy˚+Á<ä X¯óÁø£yês¡+ >±s¡¢bÕ&ÉT s¡÷.25 y˚\ s¡TbÕj·T\T #˚dæ |üX¯óÁ>±kÕìï Á{≤ø£ºs¡Tô|’ n\Tyê\≈£î rdüTø=ì b˛‘·T+&É>± n+uÒ<äÿsY j·T÷‘Y ô|ò&ÉπswüHé n<Ûä´≈£åî&ÉT $.‘ê´>∑sêE, e÷J ø±s=Œπs≥sY $\Te ø=‘· Ô ø √≥ düT+πødüT\ s√&ÉT¶ e÷s¡Z+ eT<Ûä´˝À ø£¬s+≥T yÓ’s¡¢≈£î |üX¯óÁ>±dü+ myéT.u≤ãTsêE, md”‡, md”º, ;d”, yÓTÆHêغ ◊ø£´ y˚~Ûø£ n<Ûä´≈£åîsê\T |ü≥ï+ ‘·–* |üX¯ó`Á>±kÕìøÏ ø£¬s+≥T yÓ’s¡¢≈£î $<äT´‘Y ñ+&É≥+ e\¢ |üX¯óÁ>±kÕìøÏ n–Z sêCÒX¯«] ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. dü+uÛÑ$+∫ eT+≥\T ˝Ò∫HêsTT.Ç~ #·÷&Éì Á&Ó’esY sê|òüTy˚+Á<ä ø=+#·+ <ä÷s¡+ bısTTq ‘·sê«‘· n–ï yêdüq edüTÔ+&É≥+‘√ yÓqTø£ ‹]– #·÷&É>± |üX¯óÁ>±dü+ yÓTT‘·Ô+ n+≥Tø=e&É+‘√ <ëìì ÁøÏ+~øÏ ~+|ü&ÜøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔ+&É>± sê|òüTy˚+Á<ä n–ï ôd>∑\T ‘·–* dü«\Œ >±j·÷\T nsTTq$.#·T≥÷º |üø£ÿ\ Á|ü»\T #·÷dæ Bìì eT+≥\T n|ü&ÜìøÏ Vü‰\Vü≤]«, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝À HÓÁf…yê{Ï Á|üj·T‹ï+#·>± eT+≥\T m≈£îÿe ø±e&É+‘√ n–ïe÷|üø£ dæã“+~øÏ bò˛qT#˚dæ Á>±eT+˝À Á>±eTùde≈£î&Ó’q ‹eTà|üŒ (55) nHês√>∑´ ø±s¡D+‘√ X¯ó n–ïe÷|üø£ dæã“+~ sêe&É+‘√ eT+≥\qT n–ïe÷|üø£ dæã“+~ n<äT|ü⁄ Áø£yês¡+ ñ<äj·T+ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. á dü+<äs¡“¤+>± Vü‰\Vü≤]« #˚dæ+~. ‘êVü≤d”˝≤›s¡T Ä˝ŸÁô|ò&é Á>±e÷ìøÏ $#˚Ãdæ ‹eTà|üŒ eTè‘·<˚Vü‰ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\T n]Œdü÷Ô yê] ≈£î≥T+u≤ìøÏ Á|ü>±&ÛÉ ne⁄≈£î, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì *+>∑+uÀ&ÉT dü+‘êbÕìï ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô, s¡÷ 10y˚\T n+‘·´ÁøÏj·T\ ì$T‘·Ô+ Çe«&É+ Á>±eT+˝À ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ n<äq|ü⁄ >∑~ ìsêàD |üqT\T ÁbÕs¡+u »]–+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü eT+&É\ Á>±eTùde≈£î\T s¡÷.2y˚\T yê] ÛÑeTj·÷´sTT. X¯óÁø£yês¡+ mMTŒ&ûz Hê>∑Á|ükÕ<é $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á ¡XÊ\˝À z >∑~ •~∏˝≤edüú≈£î #˚s¡&É+‘√ n<äq|ü⁄ ≈£î≥T+u≤ìøÏ Çe«&É+ »]–+~. M] yÓ+≥ kÕ«$Tsêe⁄, Á>±eT¬syÓq÷´ $wüj·÷ìï ‘Ó*bÕs¡T. ÄdüsbÕsƒ ¡«•øå± n_Ûj·÷Hé øÏ+<ä s¡÷.4.5 \ø£å\ ì<ÛäT\qT >∑ ~ ìsêàD+ ø√dü + n~Ûø±] sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T eT+ps¡T #˚kÕs¡Hêïs¡T.

n–ï Á|üe÷<ä+˝À |üX¯óÁ>±dü+ <ä>∑Δ+

˝≤Ø,yÓ÷{≤sY ôd’øÏ˝Ÿ &Ûû..ˇø£] eTè‹ ZÁ>±eTùde≈£î&ÉT ‹eTà|üŒ eTè‹ uÒ‘·+#Ós¡¢, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >√s¡Te÷qT ø=+&É düMT |ü+ ˝Àì ø£qTeT e<ä› X¯óÁø£yês¡+ ˝≤Ø,yÓ÷{≤sY ôd’øÏ˝Ÿ &Ûûø=qï dü+|òüT≥q˝À eT<ÛäT(28) nqT e´øÏÔ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. á dü+|òüT≥q˝À z ~q|üÁ‹ø£ $˝Òø£] yÓ+ø£≥sêeTT&ÉT≈£î rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. uÒ‘·+#Ós¡¢ qT+∫ ~«#·Áø£yêVü≤q+ô|’ yê]<ä›s¡÷ ø£s¡÷ï\T≈£î yÓfi¯óÔ+&É>± Ä ø£qTeT e<ä› ø£s¡÷ï\T qT+∫ uÒ‘·+#Ós¡¢ yÓ’|ü⁄ edüTÔqï ˝≤Ø &Ûûø=+~. B+‘√ Ä Ç<ä›]øÏ rÁe >±j·÷\e>± 108 yêVü≤q+˝À ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘·« düs¡«»q yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. nsTT‘˚... ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eT<äT ø√\Tø√˝Òø£ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. yÓ+ø£≥sêeTT&ÉT≈£î ø±\T $]–+~. dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìï môd’‡ »j·Tqï |ü]o*+∫, πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì, <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

bÕsƒ¡XÊ\ n<äq|ü⁄ >∑~ |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+


4

düqïu&Ü\qT≈£î+fÒ...

|üì uÛ≤s¡+ >∑T+&Ó »ãT“≈£î <ë] s√

p m≈£îÿe >∑+≥\T |üì#˚ùdyê]øÏ >∑T+&Ó »ãT“\T e#˚à Á|üe÷<ä+ m≈£îÿeì Á_≥Hé XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. s√E≈£î @&ÉT qT+∫ 8 >∑+≥\T |üì#˚ùdyê]‘√ b˛*ùdÔ..11 >∑+≥\bÕ≥T |üì˝À ìeT>∑ïeTj˚T´yê]øÏ >∑T+&Ó »ãT“ e#˚à eTT|ü 67 XÊ‘·+ m≈£îÿeì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. n~Ûø£ s¡ø£Ôb˛≥T, eT<ÛäTy˚TVü≤+, <Ûä÷eTbÕq+ n\yê≥T e+{Ï n+XÊ\‘√ bÕ≥T mìï>∑+≥\T |üì#˚düTÔHêïs¡qï düe÷#ês¡+ Ä<Ûës¡+>± ˇø£ e´øÏÔøÏ Vü≤èÁ<√>∑+ e#˚à Á|üe÷<ëìï yÓ’<äT´&ÉT n+#·Hê y˚j·Te#·Ãì #ÓbÕŒs¡T. |ü]XÀ<Ûäq˝À uÛ≤>∑+>± 7100 eT+~ Á_{Ïwt ø±]à≈£î\ô|’ 11 @fi¯¢bÕ≥T n<Ûä´j·Tq+ #˚XÊs¡T. m≈£îÿeùd|ü⁄ |üì#˚j·T&É+ e\¢ >∑D˙j·T kÕúsTT˝À >∑T+&˚ »ãT“\T e#˚à eTT|ü ô|s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ Ç+<äT˝À yÓ\¢&ÉsTT+<äì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. BìøÏ‘√&ÉT yê´j·÷eT+ #˚j·Tø£b˛e&É+, ø=e⁄« |ü<ësêú\qT m≈£îÿe>±

5

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

X¯ìyês¡+ 28, »qe], 2012

Äs¡–+#·&É+‘√ |ü]dæú‹ eT]+‘· ø£+fÒ ≈£L&Ü #˚|ü ÄVü‰s¡+ eT+∫<äì Ä<ÛäTìø£ Á|üe÷<äø£s¡+>± e÷s¡T‘√+<äì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. #˚|ü ÄVü‰s¡+ >∑T+&Ó≈£î m˝≤ eT+∫<√ #·÷<ë›+... ‘˚˝≤Ãs¡T. ‰s¡+˝À bòÕ´{° j·÷dæ&é‡ e⁄+{≤sTT. yê´j·÷eT+‘√ >∑T+&Ó |ü~\+ #˚Á|ü|‘ü ˚´øÏÄVü +∫ düeTTÁ<ä|ü⁄ #˚|ü\˝À ˇy˚T>± 3 bòÕ´{° XÊØs¡£yê´j·÷eT+ e\¢ yÓ\Te&˚ j·÷dæ&é‡ e⁄+{≤sTT. M{Ï˝À e⁄+&˚ ø=e⁄« HÓ’Á{Ïø˘ Ĭø’‡&é >∑T+&Ó≈£î m≥Te+{Ï X¯Øs¡+˝À eT+∫ ø=\¢düºsê˝Ÿ kÕΔsTTì Vü‰ì »s¡>∑≈£î+&Ü ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+<äì ô|+#·T‘·T+~. |òü*‘·+>± s¡ø£ÔHêfi≤\˝À @s¡Œ&˚ ˇø£ n<Ûä´j·Tq+˝À ‘˚*+~. myÓ÷Ø u≤¢≈£î\qT ‘=\–+#˚+<äT≈£î düVü≤ø£]düTÔ+~. j·T÷ìe]Ù{° dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt yÓT&çdæHé >∑T+&Ó≈£î @ s¡ø£yÓTÆq #˚|ü\T Äs√>∑´+ n+fÒ... |ü]XÀ<Ûä≈£î\T yê´j·÷eT+ #˚j·T&É+ MT >∑T+&Ó≈£î ôd’¬s’q #˚|ü ÄVü‰sêìï MTs¡T e\q >∑T+&Ó Hêfi≤\˝À HÓ’Á{Ïø˘ m+#·Tø√yê*. ˝Ò<ä+fÒ >∑T+&Ó≈£î düeTdü´ Ĭø’‡&é ñ‘·Œ‹Ô ne≥+‘√ bÕ≥T e∫Ã+<äqï e÷fÒ. X¯ØsêìøÏ eT+∫ ø=˝…¢düºsê˝Ÿ ì\« ne⁄‘·T+<äì ‘·<ë«sê >∑T+&Ó≈£î n+~+∫... kÕ\àHé, kÕ¬s¶Hé, ôV≤Á]+>¥, ≥÷Hê, Vü‰ì »s¡>∑≈£î+&Ü ñ+≥T+<äì Á{Ö{Ÿ, ø±&é yÓTT<ä˝…’q s¡ø±\ #˚|ü\ ÄVü‰sêìï ‘˚˝≤Ãs¡T. X¯Øs¡+˝À ñ+&˚ HÓ’Á{Ïø˘ e÷Á‘·y˚T rdüTø√yê*. >∑T+&Ó Äs√>∑´+>± Ĭø’‡&é s¡ø£Ô Hêfi≤\qT e⁄+&Ü\+fÒ yêsêìøÏ ø£˙dü+ 8 qT+&ç 10 ñ‘˚Ô»|üs¡#·≥+‘√ bÕ≥T s¡ø£Ô düs¡|òüsêqT WqT‡\ #˚|ü ÄVü‰sêìï ‹Hê*. n+fÒ s√E≈£î ô|+#·&ÜìøÏ ≈£L&Ü <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+~. HÓ’Á{Ïø˘ ø£˙dü+ 25 Á>±eTT\T #˚|ü ÄVü‰s¡+ e⁄+fÒ Ä¬ø’‡&é dü\ŒsY <ë«sê Ábı{°Hé\˝À ø£\TdüTÔ+~. #ê\T, #˚|ü\T ‹H˚≥|ü⁄&ÉT e÷+kÕìï e÷ì y˚ùdÔ Äøχ»Hé ˝Ò<ë s¡ø£Ô düs¡|òüsê ‘·≈£îÿe düeTj·T+˝À eT+∫~. ¬s+&É÷ ‹+fÒ πø\Ø\T HÓ’Á{Ïø˘ Ĭø’‡&é yê{Ï düs¡|òüsêqT n~Ûø£yÓTÆb˛‘êsTT. #˚|ü\qT |ü+&É≥+ m˝≤? yÓTs¡T>∑T|üs¡TdüTÔ+~. X¯Øs¡+˝À HÓ’ÁfÒ{Ÿ, e÷+dü+ e˝Ò ø±≈£î+&Ü #˚|ü\qT e+&É≥+ HÓ’{Àkı~∏j·T˝Ÿ‡\ s¡÷|ü+˝À ñ+&˚ Ĭø’‡&é >∑T+&Ó #ê˝≤ ø£wüº+. #ê˝≤ eT+~ M{Ïì n~Ûø£+>± b˛≥T sê≈£î+&Ü ìyês¡~düTÔ+<äì myÓ÷Ø y˚&ç#˚dæ b˛wüø±\T b˛>=&É‘ês¡T. n‹>± y˚&ç ãè+<ä+ #˚dæq n<Ûä´j·Tq+ <ë«sê ã\|ü&ç+~. #˚ùdÔ yê{Ï˝À e⁄+&˚ b˛wüø±Vü‰sê\T b˛sTT meTØ j·T÷ìe]Ù{°øÏ #Ó+~q yÓT&çdæHé |òü*‘êìïe«e⁄. yê{Ïì ø=~›bÕ{Ï Á–*¢+>¥ #˚ùdÔ Ábıô|òdüs¡T¢ C≤Hé ø±\«sYº, &˚$&é ©|òüsY\T á #ê\T. yêdüq eTØ |òü÷≥T>± e⁄+fÒ yÓTÆÁø√y˚yé Ä<Ûä´ j·THêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ˇyÓHé ñ|üjÓ÷–+∫ e+&É+&ç. ‘˚*ø£, ‘·«s¡>± T+~. #˚|üqT e+&É{≤ìøÏ m\¢|ü⁄&É÷ >∑T+&Ó Äs√>±´ìøÏ y˚T\T #˚ùd #˚|ü nsTTb˛‘· Ä*yé ÄsTT˝Ÿ yê&É+&ç. #˚|ü˝ÀH˚ q÷HÓ u≤>± ÄVü≤s¡+! e⁄+≥T+~. MTs¡T #˚ùd #˚|ü≈£Ls¡≈£î n~Ûø£+>± #˚|ü ÄVü‰s¡+ >∑T+&Ó Äs√>±´ìøÏ eT+∫<äì q÷HÓ yê&Ü*‡q |üì˝Ò<äT. á ∫{≤ÿ\T b˛wüø±Vü‰s¡ ì|ü⁄DT\T #Ó|ü⁄‘·THêïs¡T. H˚{Ï ñ|üjÓ÷–+∫ #˚|ü ÄVü‰s¡+ ‹ì Äs√>∑´+ s√E˝À¢ ‘·s¡T#·÷ ‹H˚ $$<Ûä s¡ø±\ e÷+dü+ bı+<ä+&ç.

Ä≈£î\‘√ ≈£îs¡T\ ì>±]+|üP Ä

≈£î≈£Ls¡\T Äs√>±´ìøÏ eT+∫$. yê{Ï‘√ E≥Tº≈£L ì>±]+|ü⁄ Çy=«#·TÃ. #·T+Á&ÉT, E≥Tºsê\&É+ ‘·–Z+#·T≈£îH˚+<äT≈£î Ç$ m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êsTT. ` ˇø£ ø£|ü⁄Œ bıq>∑+{Ï ≈£Ls¡, ˇø£ ø£|üŒ >√]+{≤≈£îbı&ç, ¬s+&ÉT #Ó+#ê\ yÓT+‹bı&ç, Äs¡ø£|ü⁄Œ ô|s¡T>∑T, ˇø£ #Ó+#ê ìeTàs¡dü+, ˙fi¯ó¢ ø£*|æ ù|dtº˝≤ ‘·j·÷s¡T#˚düTø√yê*. á $TÁX¯e÷ìï ‘·\≈£î |ü{Ϻ+∫ 20ì$TcÕ\ ‘·sê«‘· ‘·\kÕïq+ #˚j·÷*. Ç˝≤ #˚ùdÔ E≥Tº sê\&É+, #·T+Á&ÉT ‘·>∑TZ‘·T+~. ` #·Tø£ÿ≈£Ls¡ ˇø£ ø£|ü⁄Œ, >√]+{≤≈£î bı&ç ø£|ü⁄Œ, ¬s+&ÉT dü÷ŒHé\ eTT˝≤ÔHé eTfÒº, ø£|ü⁄Œ ô|s¡T>∑T u≤>± ø£*|æ ‘·\≈£î |ü{Ϻ+#ê*. ns¡>∑+≥ ‘·sê«‘· ø£&ç>∑j·÷*. Bìe\¢ E≥Tº ì>∑ì>∑˝≤&É&Éy˚T ø±<äT, #·T+Á&ÉT u≤<Ûä qT+∫ <ä÷s¡eTe«#·TÃ. ` eTõ®>∑˝À ∫+‘·∫>∑Ts¡T, >√]+{≤≈£îbı&ç ˇø=ÿø£ÿ ø£|ü⁄Œ rdüTø√ì <ë+{À¢ ns¡ø£|ü⁄Œ X¯q>∑|æ+&çì ø£\bÕ*. <ëìï e÷&É≈£î |ü{Ϻ+#ê*. 20ì$TcÕ\ ‘·sê«‘· ‘·\qT ø£&çπ>j·÷*. Ç~ E≥Tº≈£î eT+∫ ø£+&ûwüqsY˝≤ |üì#˚düTÔ+~. nsTT‘˚ á $TÁX¯e÷ìï ô|≥Tº≈£îH˚ eTT+<äT ‘·\≈£î q÷H˚ ô|≥Tºø√yê*. ` eTT+<äT ‘·\≈£î q÷HÓ ô|≥Tºø=ì eTs¡›Hê #˚j·÷*. Ç|ü⁄Œ&ÉT Äìôd Ä≈£î\T ¬s+&ÉT ø£|ü⁄Œ\T, >√]+{≤≈£î ø£|ü⁄Œ, ñdæ]bı&ç Äs¡ø£|ü⁄Œ y˚dæ ù|dtº˝≤ ‘·j·÷s¡T#˚j·÷*. á $TÁX¯e÷ìï ‘·\≈£î |ü{Ϻ+∫ 20ì$TcÕ\ ‘·sê«‘· >√s¡T ˙{Ï‘√ ø£&çπ>j·÷*. Ç~ y˚&çì <ä÷s¡+ #˚düTÔ+~. <ë+‘√ E≥Tº sê\&É+ ‘·>∑TZ‘·T+~. #·T+Á&ÉT u≤<Ûä ≈£L&Ü ‘·>∑TZ‘·T+~. ` >√]+{≤≈£î bı&ç˝À ˇø£ dü÷ŒHé \e+>±\bı&ç, ø£|ü⁄Œ &çø±wüHé, ø√&ç>∑T&ÉT¶, ø=+#Ó+ ô|s¡T>∑T, ˇø£ dü÷ŒHé ÄeTT<ä+ q÷HÓ ø£*|æ ‘·\≈£î ô|≥Tºø√yê*. 20ì$TcÕ\ ‘·sê«‘· ‘·\kÕïq+ #˚j·÷*. Ä ‘·sê«‘· q÷HÓ sêdæ eTs¡›Hê #˚düTø√yê*. Bìe\¢ ‘Ó\¢ E≥Tº eT+∫ s¡+>∑T edüTÔ+~. n+‘˚ø±<äT, E≥Tº sê\≈£î+&Ü ñ+≥T+~.

$TÁ‘·T\‘√ eTdü\&É+ m˝≤? eTq+ ‹]π> düe÷»+˝À eTq≈£î q#˚à eTqwüß\T ñ+{≤s¡T. q#·Ãì yês¡T ñ+{≤s¡T. q#·Ã&É+ nH˚~ nH˚ø£ n+XÊ\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. ø=+<ä] e÷≥rs¡T u≤>∑T+≥T+~. Á|ü‹uÛÑ‘√ Äø£]¸+#˚yês¡T+{≤s¡T. Ç‘·s¡T\≈£î düVü‰j·T+ #˚ùd dü«uÛ≤e+ >∑\ yê]ì #·÷dæ eTq+ |ü⁄#·TÃ≈£îì yê] ùdïVü≤ìï ø±+øÏåkÕÔ+. ã+<ÛäTe⁄˝À¢, Ä|ò”düT˝À¢, ø±˝Òõ˝À¢ Ç˝≤ eTq≈£î ùdïVæ≤‘·T\T ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+{≤s¡T. á ùdïVæ≤‘·T\‘√ eTq+ düs¡<ë>± ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü≈£î+≥÷ ≈£î˝≤kÕ>± >∑&É|ü&ÜìøÏ Çwüº|ü&É‘ês. ùdïVæ≤‘·T\T ø=ìï s¡ø±\T>± Äø£]¸+∫ eTq≈£î <ä>∑Z¬s’q yê]˝À ˝ÀbÕ\T ñ+≥÷ñ+{≤sTT. ø=+‘·eT+~ nã<ë›\T #ÓãT‘ês¡T. eT]ø=+‘· eT+~ Á|ü‹ $wüj·÷ìï HÓ–{Ïyé>± rdüT≈£îì e÷{≤¶&ÉT‘ês¡T. yê]˝À m+‘√ e´‹πsø£ <Û√s¡DÏ ≈£L&Ü ø£ìŒdü÷Ô ñ+≥T+~. @<Ó’Hêπ>yéT Ä&É‘·T+fÒ HÓ>±Z*‡q k˛ÿsY˝À dü>∑+ k˛ÿsY dü+bÕ~+#· >∑H˚ ªdü>∑+ HÓ>±Z+μ nì MTs¡T nqT≈£î+≥T+fÒ Ç+ø± dü>∑+ HÓ>±Z*‡+~ ñ+~ μ nìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø±¢düT˝À dü>∑+ eT+~ $<ë´s¡Tú\T Vü‰»s¡j·÷´s¡ì MTs¡T Äq+~düTÔ+fÒ dü>∑+ eT+~ ª¬>’s¡TVü≤»s¡j·÷´s¡ìμ >∑Ts¡TÔ #˚kÕÔ&ÉT ùdïVæ≤‘·T&ÉT. n+fÒ yês¡T #Ó|æŒ~ ì»+ nsTTHê #·÷dü÷ <äèwæº˝À m+‘√ ‘˚&Ü ø£ìŒdüTÔ+~. Ç<˚ nqT≈£L\ ` Á|ü‹≈£L\ <äèø£å<∏ë\ eT<Ûä´ ‘˚&Ü, ùdï$T‘·T\qT eTq e÷s¡Z+˝ÀøÏ m˝≤ rdüT≈£îsêyê*? ø=ìï ìC≤\T : eTìwüøÏ HÓ–{Ïyé <∏√s¡DÏ ô|]–q |ü]düsê\T, yê‘êes¡D+ nqTuÛ≤yê\T e\¢ edüTÔ+~. HÓ–{Ïyé <∏√s¡DÏ >∑\ e´≈£îÔ\˝À mH√ï HÓ’|ü⁄D≤´\T, nqT≈£L\ <∏√s¡DT\T ñ+{≤sTT. yê]øÏ yê{Ïì >∑Ts¡TÔ #˚j·T>∑\TZ‘·÷ e⁄+fÒ á HÓ–{Ïyé <äèø£Œ<∏ä+ qT+&ç ãj·T≥|ü&É‘ês¡T. HÓ–{Ïyé Ä˝À#·q\‘√ ñqïyê] e÷sêZ\T _Ûqï+>± ñ+{≤sTT. yê] e÷sêZ\qT n≥T+∫ dü¬s’q e÷sêZ\T MTs¡T ‘Ó*j·T#˚j·T+&ç ˇø£kÕ] ø±ø£b˛‘˚ eTs=ø£ kÕ¬s’Hê MTe÷≥$+fÒ $»j·T+ s¡T∫ ‘Ó*dæ ‘·eT e÷sêZ\qT MTs¡T ‘Ó*j·T #˚j·T+&ç ˇø£kÕ] ø±ø£b˛‘˚ eTs=ø£ kÕ¬s’Hê MT e÷≥$+fÒ $»j·T+ s¡T∫ ‘Ó*dæ ‘·eT eTsêZ\qT e÷s¡TÃ≈£î+{≤s¡T. HÓ–{Ïyé>± Ä˝À∫+#˚ $TÁ‘·T\‘√ ø£*dæ |üì #˚j·T>∑\ |üqT\qT e÷Á‘·y˚T #˚j·T+&ç. nedüs¡yÓTÆ‘˚ yê]‘√ ø£*dæ |üì#˚j·T>∑\ |üqT\ C≤_‘êqT ‘·j·÷s¡T#˚düTø√+&ç. |æ nH˚~ #˚ùdÔ eTìwæøÏ >=|üŒ ‘·è|æÔ\_ÛdüTÔ+~. n≥Te+{Ï |üìμ $TÁ‘·T&ÉT #˚j·÷*‡eùdÔ ìdü‡+ <˚Vü‰+>± n‘·ìøÏ n|üŒ–+#ê*. yÓTT>∑e÷≥+ ˝Ò≈£î+&Ü $TÁ‘·T&ÉT ô|’ MT ≈£îqï n_ÛÁbÕj·T+ #Ó|æŒ ª|üìμì düÁø£eT+>± |üP]Ô #˚j·TeTì ôV≤#·Ã]+∫ #ÓbÕŒ*. HÓ–{Ïyé \ø£åD≤\T+fÒ $TÁ‘·T&ÉT ˇø=ø£ÿ|ü&ÉT MT <∏√s¡DÏì e´‹πsøÏkÕÔ&ÉT. n˝≤+≥|ü&ÉT n‘·ì‘√ |òüTs¡¸D≈£î ~>∑≈£ MTπs Ä |üì#˚düT≈£îH˚+<äT≈£î ‘·j·÷s¡T>± ñ+&Ü*. |üì #˚j·T&É+ e\¢ $C≤j·÷\T MTs¡T m˝≤ kÕ~ÛdüTÔqï~ $TÁ‘·T&çøÏ #Ó|æŒ n‘·ì˝À M˝…’‘˚ ªÄXÊyê<ëìïμ ø£*Z+#ê*.

#·T+Á&ÉT ñqï≥¢sTT‘˚...! #·T+Á&ÉT ñqï≥¢sTT‘˚ ‘·\kÕïHêìøÏ eTT+<äT ô|s¡T>∑Tì ‘·\≈£î |ü{Ϻ+∫ 1>∑+≥ ‘·s¡Tyê‘· ‘·\kÕïq+ #Ój·÷´*. ô|s¡T>∑T 2,3 s√E\bÕ≥T ì\« ñqï<äsTT‘˚ u≤e⁄+≥T+~. ô|s¡T>∑T˝À ø±*¸j·T+ ñ+≥T+~ ø£qTø£, E≥Tº }&É≈£î+&Ü e⁄+&ç, m≈£îÿe>± ô|s¡T>∑T‘·T+~. Ç˝≤ ‘·s¡#·÷ #˚dü÷Ô e⁄+&Ü*.

b˛wüø£ $\Te\T ø£*–q ø£+&ûwüqsY ø£e\dæq |ü<ës¡ΔeTT\T: 4 #Ó+#ê\T Ä*yé ÄsTT˝Ÿ 2 #Ó+#ê\T dæ&ÜsY yÓì>±sY (|ü⁄\eu…{Ϻq Á<ëø£å |ü+&É¢s¡dü+)

m<äT{Ïyê] Ä˝À#·Hê düs¡[ e÷πsÃ+<äT≈£î MTs¡T q&ÉT+ ø£≥º>∑*Z ‘˚MT˝À ªHêj·Tø£‘·«μ \ø£åHê\T e⁄Hêïj·Tì >∑Ts¡TÔ+#·Tø√e#·TÃ. HÓ–{Ïyé Ä˝À#·q\T: HÓ–{Ïyé Ä˝À#·q\T e\q düeTdü´\T m<äTs¡e⁄‘êsTT. bÕõ{Ïyé Ä˝À#·q\‘√ |ü]cÕsê\T <=s¡T≈£î‘êsTT. HÓ–{Ïyé Ä˝À#·q\T Äs√>±´ìï bÕ&ÉT #˚kÕÔsTT. bÕõ{Ïyé Ä˝À#·q\T Äs√>±´ìï |ü]s¡øÏåkÕÔsTT. HÓ–{Ïyé Ä˝À#·q\T Ä+<√fi¯q, nuÛÑÁ<ä‘ê uÛ≤e+, uÛÑj·T+, ndü÷j·T, nqTe÷q+, ndüVü≤´+, ø√|ü+, ìsêX¯, <äT+K+, e+{Ï \ø£åD≤\T ø£*ZkÕÔsTT. bÕõ{Ïyé Ä˝À#·q\T Áù|eT, n_Ûq+<äq, ÄXÊyê<ä+, uÛÑÁ<ä‘êuÛ≤e+, kÕVü‰dü+, düVü‰ø±s¡+, yê‘·‡\´+, $‘·s¡D, ùdïVü≤+, zs¡TŒ, düe÷j·T dü«uÛ≤e+, kÕ~+#ê\H˚ <∏√s¡DÏ ø£\T>∑CÒkÕÔsTT. $TÁ‘·T\‘√ yÓT\>∑&É+ m˝≤ ? <Ó’q+~q J$‘·+˝À s¡ø£s¡ø±\ e´≈£îÔ\T eTq≈£î ‘ês¡dü |ü&ÉT‘·÷ ñ+{≤s¡T. Ç+<äT˝À #ê˝≤ eT+~‘√ eTq+ $TÁ‘·T\Te˝… eTdü\e\dæ edüTÔ+~. M]˝À y˚T<∏ëe⁄\T ñ+{≤s¡T. nìï ‘·eT≈£î ‘Ó\TdüT≈£îH˚ e´≈£îÔ\T ñ+{≤s¡T. Ms¡+<ä]‘√{Ï yê] eTqôd]– Á|üe]Ô+#ê*. ˝Òø£ b˛‘˚ nqedüs¡+>± X¯Á‘·T‘·«+ $T>∑T\T‘·T+~. MTs¡T e÷{≤¢&˚e´øÏÔ y˚T<∏ë$ nH˚ $wüj·T+ MT≈£î nìŒ+∫q|ü⁄&ÉT MTs¡T ø=ìï ìã+<Ûäq\T <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì n‘·ì‘√ e÷{≤¢&Ü*. y˚T<∏ë$ì m≈£îÿe>± e÷{≤¢&Éì∫à MTs¡T ‘·≈£îÿe>± e÷{≤¢&Ü*. MTs¡T @$T e÷{≤¢&çì j·T<ës¡ú‘·, ìC≤sTT‹ ñ+&Ü*. y˚T<∏ë$ #Ó|æŒq $wüj·÷\qT $Hêïø£ yê{Ï˝Àì ìC≤ìC≤\qT Ä ‘·s¡Tyê‘· dü]#·÷düTø√yê*. m<äT{Ïe´øÏÔ #Óù|Œ $wüj·÷ìï neùV≤fi¯q ‘√ $q≈£L&É<äT. n‘·ì ÄVü‰ìï >±j·T|üs¡#·≈£L&É<äT. eTq>=|üŒ<äHêìï ø±ùd|ü⁄ eTs¡∫ m<äT{Ï e´øÏÔ @$T #ÓãT‘·THêï&√$Hê*. y˚T<∏ë$ Ç∫Ãq dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T M\sTTq+‘· es¡≈£î (MT≈£îq∫Ãq|ü⁄&ÉT) Ä#·s¡D˝À ô|≥º&É+ eT+∫+~. ‘Ó*dæ+~. ‘·≈£îÿesTTHê m≈£îÿe nqT≈£îH˚ yê]‘√... ‘êeTT #Ó|æŒ+~ Ç‘·s¡T\T $Hê\ì ø√s¡T≈£î+{≤s¡T. yê] ø√]ø£qT HÓs¡y˚s¡Ã&É+˝À MT≈£î @MT sTTã“+~ ñ+<ä<äT. n|ü+|üP] |ü]C≤„q+‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ+&É&É+ e\q yê] dü+uÛ≤wüD˝À ‘·|ü\T <=s¡T¢‘·÷ ñ+{≤sTT. Ä ‘·|ü\T |ü≥Tº≈£îì n‘·ìì ùV≤fi¯q #˚j·T≈£L&É<äT. yês¡T #Óù|Œ e÷≥\T eT÷>∑>± $q&É+ ø±≈£î+&Ü á Ä_ÛÁbÕj·÷\qT düTìï‘·+>± eT<Ûä´ eT<Ûä´q #Ó|üŒ&É+ n\es¡#·T ø√yê*. MT n_ÛÁbÕj·÷\qT, dü÷#·q\T, dü\Vü‰\T, e+{Ï yê{Ïì yê]øÏ Çe«&Éy˚T>±≈£î+&Ü yê] ÄyÓ÷<ä+ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷düTÔqï≥T¢ ñ+&Ü* ˇø=ø£ÿ|ü&ÉT yês¡T ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷ìï ì]íwüº+>± #Ó|üŒ˝Òs¡T. n≥Te+{|ü&ÉT yê]ì nqedüs¡+>± n~Ûø£+>± e÷{≤¢&É˙j·Tø£ yê] n_ÛÁbÕj·T+ MTs¡T Á>∑Væ≤+∫ ñ+fÒ n_ÛÁbÕj·T+ Ç<˚ ø£<ë! nì yê]øÏ düVü‰j·T+ #˚j·÷*. Ç≥Te+{Ï Á|ües¡Ôq e\¢ MTs¡T n+<ä]‘√ ø£\dæyÓTTdæ J$+#·>∑\TZ‘ês¡T. 2 #Ó+#ê\T –¢»]Hé 2 >∑T&ÉT¢ ‘·j·÷s¡T#˚j·TT $<Ûëq+: ô|’|ü<ës¡úeTT\qT >∑T&ÉT¶˝À ø£*|æ u≤>± –\ø={Ϻ ‘·\≈£î eTkÕCŸ #˚j·T´e˝…qT. y˚&ç˙{Ï˝À eTT+∫q ≥e˝Ÿ ‘·\≈£î#·T≥Tºø=ì 15 ì$TcÕ\T b˛sTTq ‘·sê«‘· ‘·\kÕqï+ #˚ùdÔ ‘·\ #·ø£ÿ>± yÓTs¡TdüTÔ+~.

ô|<äe⁄\T q\¢>± e⁄+fÒ ô|<äe⁄\T q\º>± e⁄+fÒ ndüVü≤´+>± e⁄+{≤sTT. n˝≤ ñqïyêfi¯ófl ìeTàs¡dü+˝À ø=~› –¢»]Hé ø£*|æ ô|<äe⁄\≈£î sêùdÔ ô|<äe⁄\ q\T|ü⁄<äq+ b˛‘·T+~. #·ø£ÿ>± mÁs¡>± e⁄+{≤sTT.

{Ï j·TTe‘·˝À #ê˝≤ eT+~ dü÷ú˝ ø±j·T+ ‘·–Z+#·T≈£îH˚+<äT≈£î nH˚ø£ s¡ø±\ eT+<äT\T ‘Ó>∑$T+>∑düTÔHêïs¡ì MTs¡÷ yê{Ïì ‘Ó#·TÃ≈£îì $T+>∑T‘·THêïsêì MTs¡÷ yê{Ïì ‘Ó#·TÃ≈£îì $T+>∑T‘·THêïsê nsTT‘˚ ˇø£ÿ ì$Twü+ Ä>∑+&ç. e÷Á‘·\T y˚düTø√e&É+ Ä|ü+&ç. m+<äTø£+fÒ dü÷ú\ø±j·T+ ‘·>∑Z&ÜìøÏ MTs¡T y˚düT≈£îH˚ e÷Á‘·\T rdüTø√yê≥+ Äù|ùdÔ ny˚ $TeTà*ï düqï ãs¡TkÕÔj·Tqï ÄX¯Ãs¡´ø£s¡yÓTÆq $wüj·÷ìï Ç{°e˝Ò ø£qT>=Hêïs¡T. Á|üeTTK ôd’+{ÏdüTº {Àì {Ï>±ìdt yÓ÷qXÊ ˇ u…dæ{°, &Éj·÷u…{°dt ÇHédü÷º´{Ÿ‘√bÕ≥T yÓ÷qXÊ j·T÷ìe]‡{°˝Àì &çbÕsYºyÓT+{Ÿ Ä|òt ãjÓ÷¬ø$TÁdæº, e÷*≈£î´˝≤sY ãj·÷\õ ˝≤´uŸ\˝À dü+j·TTø£Ô+>± ìs¡«Væ≤+∫q Á|üjÓ÷>∑+˝À X¯Øs¡+˝À ˝Ò|æº˝À Vü‰s¡àHéqT Á|üy˚X¯ô|{Ϻ. ø=e⁄« ô|s¡>∑&Üìï >∑eTì+#ês¡T. Ç~ yÓT<ä&ÉTô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|æ yÓ’b˛<∏ë\eTdtqT ˝…|æºHé X¯Øsêìï kÕ<Ûäq+ #˚dü÷Ô X¯øÏÔ ô|s¡T>∑&É y˚Tø±ø£ nVü‰s¡+ rdüTø√e&É+˝À nsTTwüº‘·qT ô|+#·T‘·T+~. B+‘√ e÷qdæø±s√>∑´+ ô|]– ãs¡Te⁄ #˚j·T≥˝À düVü‰j·T |ü&ÉT‘·T+<äì Ábıô|òdüsY {Ï>±ìdt ‘Ó*bÕ&ÉT. B+‘√ X¯Øs¡+ #·T≥÷º ‹]π> ˝≤|æºHé‘√ ãs¡Te⁄ m≈£îÿe>± ne&É+ n+‘·s¡Z‘·+>± ˇuÒdæ sêe&É+ yÓTT<ä\Tô|&ÉT‘·T+<äì ... á <äX¯˝Àô|s¡T>∑T‘·Tqï ˝≤|æºHé X¯øÏÔì ‘·–Z+#·&É+ m˝≤ n+X¯+ô|’ Á|üjÓ÷>±ìï yÓTT<ä\T ô|{Ϻ, ˇu…dæ{° ‘·–Z+#·&ÜìøÏ ø±yê*‡q e÷s¡àìï ø£ìô|{≤ºs¡T. X¯Øs¡+˝Àì dü÷Ô\ø±j·÷ìøÏ ø±s¡DyÓTÆq ˝…|òæºHé Vü‰s√àHéqT m˝≤ m<äTs=ÿHê˝À, <ëìøÏ ø±yê*‡q ø±s¡D≤\qT, ˇuÒdæ{° (˝≤e⁄) ‘·>∑Z&ÜìøÏ ø±yê*‡q eTTK´yÓTÆq≥Te+{Ï ≈£L¢qT ≈£qT>=Hêïs¡T. ˝…|òæºHé‘√bÕ≥T ¬s+&ÉT Áb˛{ÏHé\T »‘·≈£L&ç Ç$ Áu…sTTHéô|’ |üì#˚j·T&É+ yÓTT<ä\Tô|&ÉT‘·THêïj·Tì õ>∑≥‘√ ≈£L&çq eT÷&Ée Ábı{ÏHéqT dü+|üPs¡í Äs√>±´ìï Á|ükÕ~+#˚ X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq u˝≤ìï Á|ükÕ~+#·e#·Ãì ù|s=ÿHêïs¡T. B+‘√ ˇuÒdæ{°øÏ ø±s¡DeTe⁄‘·Tqï ˝…|æºHéqT ‘·–Z+#·&ÜìøÏ M\e⁄‘·T+<äì.. ˇu…dæ{°ì ‘·–Z+#·Tø√e&ÜìøÏ eT+<äT\T yê&É≥+ e\¢ X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡ |üs¡+>± Á|üjÓ÷>±‘·àø£+>± e÷ ãè+<ä+ <äèMø£]+∫+<äì #ÓbÕŒs¡T. ˇuÒdæ{° eTTK´+>± eT+<äT\T m≈£îÿe>± ‹q&É+ e\¢ ‘·>∑Z<äì, eT+∫ &Ó’{Ï+>¥ #˚j·T&É+‘√H˚ BìøÏ #·s¡eT^‘·+ bÕ&Ée#·Ãì #ÓbÕŒs¡T. eTTK´+>± ˇuÒdæ{° ñ+<äì ‘·≈£îÿe ‹q&É+, m≈£îÿe yê´j·÷eT+ #˚j·T&É+ e+{Ï$ #˚dü÷Ô b˛‘˚ #ê\<äT eTØ. ø=~›bÕ{Ï eT+<äT\‘√ bÕ≥T, &Ó’{Ï+>¥, yê´j·÷eT+ #˚dü÷Ô dü+<äsꓤìï ã{Ϻ yê´~Û ∫øÏ‘·‡ #˚düTø√yê\ì Ábıô|òdüsY {Ï>±ìdt yÓ\¢&ç+#ês¡T. #·÷kÕs¡T>±... düqïã&Ü\qT≈£îì ÇcÕºqTkÕs¡+ &Ó’{Ï+>¥\T, eT+<äT\T yê&ÉùdÔ e#˚à Á|üe÷<ë\≈£î Çø£HÓ’Hê #Óø˘ ô|≥º+&ç..

eTè<äTyÓ’q bÕ<ë\T »s¡ |ü~\+ Ç+{Ï|üqT˝À¢ uÛÑ>∑+>± n<˚|üì>± ˙{Ï˝À ‘·&Ée≥+ e\¢ #ê˝≤ eT+~ >∑èVæ≤DT\ bÕ<ë\T <Óã“‹+{≤sTT y˚fi¯¢ eT<Ûä´ |òü+>∑dt #˚] Çã“+~ |ü&É‘ês¡T. ø=ìï ∫{≤ÿ\T bÕ{ÏùdÔ á düeTdü´qT+∫ ‘·|æŒ+#·Tø√e#·TÃ. 1. ˇø£ ≥ãT“˝À bÕ<ë\T eTTìπ>˝≤ >√s¡TyÓ#·Ã{Ï ˙fi¯ó¢ |ü≥º+&ç. n+<äT˝À eT÷&ÉT {°dü÷Œq¢ {°Á{° ÄsTT˝Ÿ y˚j·T+&ç. bÕ<ë\qT n+<äT˝À |ü~ì$TcÕ\ bÕ≥T ñ+#·+&ç. Ä ‘·sê«‘· ãj·T≥≈£î rdæ bı&ç ‘·T+&ÉT‘√ X¯óÁuÛÑ+>± ‘·T&ç#˚j·T+&ç. ø=~›>± <ä÷~ rdüT≈£îì <ëìô|’ ˇø£{Ϭs+&ÉT #·Tø£ÿ\ {°Á{° ÄsTT˝Ÿ y˚dæ |òü+>∑dt #˚]q #√≥ eTè<äTe⁄>± n<ä›+&ç. 2. ˇø£ bÕ\T yÓ’{Ÿ$HÓ>∑sY≈£î Hê\T>∑TbÕfi¯¢ ˙fi¯ó¢ #=|ü⁄Œq ø£*|æ |ü\Ã{Ï Ä $TÁX¯eT+˝À bÕ<ë\qT ñ+#·+&ç. |ü~ùV≤qT ì$TcÕ\ ‘·sê«‘· bı&ç eÁdüÔ+‘√ |üP]Ô>± ‘·&ç Äπs˝≤ ‘·T&Ée+&ç. 3. eT÷&ÉT fÒãT˝Ÿdü÷ŒHé¢ |üdüT|ü⁄ bı&ç, ‘êC≤ y˚|ü∫>∑Tfi¯ó¢ ø£*|æ <ä+∫ eTT<ä›>± #˚j·T+&ç (á eTT<ä›qT Á|òæCŸ˝À ô|≥Tº≈£î+fÒ eT÷&ÉTs√E\ es¡≈£L yê&ÉTø√e#·TÃ.) ‘·j·÷¬s’q $TÁX¯e÷ìï bÕ<ë\T bÕdæ b˛sTTq #√≥ sêj·T+&ç. |ü~ì$TcÕ\ ‘·sê«‘· >√s¡TyÓ#·Ã{Ï˙fi¯¢‘√ ø£&çπ>dæ ‘·&ç Äπs˝≤ ‘·T&Ée+&ç. nq+‘·s¡+ |òü+>∑dt |ü{Ϻq #√≥ ø=~›ø=~›>± |üdüT|ü⁄ n<ä›+&ç. 4. –¢»]Hé, s√CŸyê≥sY, ìeTàs¡dü+ düeTbÕfi¯¢˝À ø£*|æ sêÁ‹ |üP≥ |ü&ÉTø√uÀj˚T eTT+<äT bÕ<ë\≈£î sêj·T+&ç. á $TÁX¯eT+ |ü>∑Tfi¯¢qT n]øÏ{Ϻ bÕ<ë\qT eTè<äTe⁄>± ñ+#·T‘·T+~.5. #·*ø±\+, m+&Üø±\+... Ç˝≤ d”»q¢‘√ |üì ˝Ò≈£î+&Ü Ä*yéq÷HÓ˝À ∫{Ïπø&ÉT ñ|ü⁄Œø£*|æ Ä$TÁX¯eT+‘√ yêsêì ø=ø£kÕ] eTs¡›q #˚ùdÔ eT+∫~. s√p |ü&ÉTø√uÀj˚T eTT+<äT M{Ï˝À @<√ ˇø£ ∫{≤ÿ bÕ{Ï+∫ #·÷&É+&ç. |ü~s√E˝À¢ |òü*‘·+ ø£ì|ædüTÔ+~.


;d”æ\ dü+πøåe÷ìï eT]∫q ø£˝…ø£ºsY &√Hé{ÖHé »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : >∑D‘·+Á‘· y˚&ÉTø£ \ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± |ü\T <ä[‘· dü+|òü÷\qT >∑T]Ô+∫q õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY _dæ dü+|òü÷\ ùde\qT >∑T]Ô+#·ø£b˛e &É+ô|’ _dæ #Ó’‘·q´ y˚~ø£ ø£˙«qsY mÇ Hê>∑sêE Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü\T <ä[‘· ≈£î\ dü+|òü÷\ ùde\qT >∑T]Ô+∫ ñ‘·ÔeT ùdyê Á|üX¯+X¯ |üÁ‘ê\qT n+~+#·+ Vü≤s¡¸˙j·T+ nHêïs¡T. Ä+Á<Ûäsêh+˝À ø£s¡÷ï \T õ˝≤¢˝Àì _dæ ≈£î˝≤\ ñ<ä´eTø±s¡T\T sêÁcÕºìπø Ä<äs¡Ù+>± ≈£î˝≤\ Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡ø£åD, dü+πøåeT ùde,

kÕeT÷Væ≤ø£ ùde ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·÷ sêh+˝Àì @ õ˝≤¢˝À »s¡>∑ì $<ä+>± ãdæ dü+πøåeT dü+|òüT+, _dæ #Ó’‘·q´y˚~ø£, md”‡, md”º, yÓTÆHê]{°, eTVæ≤fi≤ dü+πøåe÷\ ø√dü+ _dæ ≈£î\ dü+|òü÷\T sêJ˝Òì b˛sê{≤\qT #˚XÊeTì, ñ<√´>±\Tôd’‘·+ e~*ô|{Ϻ _dæ Á|ü»\ dü+πøåeT+ ø√dü+ nqTì‘·´+ b˛sê≥+ ø=qkÕ–düTÔqï qø£ÿ$T≥¢ lìyêdüT\T, dæ+<ä÷Hêπ>X¯«s¡sê e⁄j·÷<äyé, πø.dæ. n_Ûsê+, X‚wü|òüDÏ j·÷<äyé, #êø£* sê+u≤ãT, ã‘·TÔ\ \ø°åàø±+‘·j·T´, Hê>∑X‚wüqï>ö&é, <ä+&ÉTX‚wüßj·÷<äyé, \ø°åàqs¡dæ+Vü≤, ‘·~‘·s¡ _dæ ñ<ä´eT ø±s¡T\qT

>∑T]Ô+#·ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·TeT Hêïs¡T. _dæ ≈£î\ dü+|òü÷\qT >∑T]Ô+∫ Á|üX¯+kÕ|üÁ‘ê\q n+<äCÒ j·÷\ì, _dæ ≈£î˝≤˝À¢ Ä]úø£+>± yÓqTø£ã&ç ñqïyê]ø£ #˚j·T÷‘· ìyê«\ì ø√sês¡T.

neì >√˝Ÿ¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À &Ü´Hé‡ , ø√˝≤≥+ b˛{°\T Ä<√ì »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝À ô|<ä›ô|+&Óø£˝Ÿ Á>±eT+ q+<äT e÷¬seTàe« <˚es¡ dü+<Ûäs¡“¤+>± Á>±eT¬syÓq÷´ n~Ûø±] s¡+>±¬s&ç¶ , Á>±eT düs¡Œ+#Y, ô|<ä›\T, j·T÷‘Y Ä<Ûä«s¡´+˝À <˚es¡ |ü⁄s¡düÿ]+ #·Tø=ì neì >√˝Ÿ¶ ø£+ô|ì m+.&ç. &ç. yÓ+ø£fÒXŸ ø£+ô| ì j·÷»e÷q´+ d”ìj·TsY Çd”« ás¡Dí, J. düT<Ûëø£sY, m+. uÛ≤düÿsY @C…+≥T¢ düVü≤ø±s¡+‘√ b˛{°\T |òæÁãe] 08q ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉTqT &ÜHé‡ b˛{°˝À¢ ¬>\Tbı+~q yê]øÏ {°yéT‡ Ä<Ûës¡+>± ãVüQeT‹ Çe«&É+ »s¡T>∑TqT. ø√˝≤≥ b˛{°˝À¢ ¬>*∫q yê]øÏ yÓTT<ä{Ï ãVüQeT‹

s¡÷.2,116, ¬s+&Ée ãVüQeT‹ s¡÷.1,116, eT÷&Ée ãVüQeT‹ s¡÷.516\qT Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü n|òü‡sY uÛ≤cÕ |æ.dæ.dæ. C≤sTT+{Ÿ ø£˙«qsY n|òü‡sY j·T÷‘Y ô|ò&ÉπswüHé Ä<Ûä«s¡´eTTq ø£ã“&ç b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#Ó<äs¡T. ø±e⁄q ÄdüøÏÔ >∑\ Áø°&Üø±s¡T\T, ø£fi≤ø±s¡T\T, ø£fi≤_Ûe÷qT\T n‘·´~Ûø£ dü+K´˝À¢ bÕ˝§ZHê\ì, bÕ˝§Zq<ä*Ãq yês¡T s¡÷.100\ m+Á{° |ò”E‘√ #˚s¡e˝…qT. $esê\≈£î j·TT. Ms¡qï 9701486605, mHé. yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ 9652902709, dæ. eT*¢ø±s¡T®q 9704488369\≈£î dü+Á|ü~+#·e˝…qT.

ñbÕ~Û |üqT\ô|’ düMTøå± düe÷y˚X¯+ _dæ $<ë´]ú düe÷K´ ø±´˝…+&ÉsY Ä$wüÿs¡D ÄdüŒ] »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì kÕúìø£ m+|æ&çz ø±sê´\j·T+˝À X¯ó Áø£yês¡+ f…øÏïø£˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ m|æ&ç \ø£åàqï Ä<ä«s¡´+˝À ñbÕ~Û |üqT\ô|’ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì $$<ä Á>±e÷\˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ñbÕ~Û |üqT\qT >∑T]+∫ Äj·Tq n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ‘·+>∑s¡&√q Á>±eT+˝À 15 s√E\ qT+∫ |üqT\T #˚|ü≥º&É+˝Ò<äì Äj·Tq Á|ü•ï+#·>± Á>±eT+˝À |ü+&ÉT>∑ ñqï+<äTe\¢ ≈£L©\T me«s¡÷ ≈£L&Ü |üqT\≈£î Vü‰»s¡T ø±e&É+˝Ò<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> Ä\÷s¡T ‘ê\Tø£˝À 15 y˚\ eT+~ ñbÕ~Û |üqT\T #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝À 3590 eT+~ |üqT\≈£î Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. e\dü\qT n]ø£fÒº+<äT≈£î ñbÕ~ |üqT\T ø£*Œ+#êeTì, e\dü yÓ[¢qyês¡T ‹]– eùdÔ yê]øÏ ≈£L&Ü ñbÕ~Û |üqT\T ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T. áø±s¡´Áø£ eT+˝À m|æz |üø°ÿs¡j·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

q+<ë´\ »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ _dæ ø±sê´\j·T+˝À X¯óÁø£yês¡+ _dæ $<ë´]ú düe÷K´ $uÛ≤>∑+ eTTÁ~+∫q 2012 ø±´˝…+&És¡TqT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£ eT+˝À kÕúìø£ &ç$»Hé _dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù $.$.s¡eTDj·T´ >ö&é, q+<ë´\ &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî\T Ç.lìyêdt>ö&é, &ç$»Hé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù yÓ’.y˚ DT>√bÕ˝Ÿ Hêj·TT&ÉT, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù õ.sê»X‚KsY j·÷<ä yé, _dæ Hêj·T≈£î\T dü+B|t, qπswt, #ê+<é, Á|üø±wtsêCŸ, eTH√Vü≤sY>ö&é, kÕsTT, •e, ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù $.$.sêeTj·T´>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ãdæ $<ë´s¡Tú\T Áø£eT•ø£åD‘√ ≈£L&çq $<ä´qT nuÛÑ´dæ+∫ ñqï‘·yÓTÆq kÕúHê\qT #˚s¡Tø√yê\Hêïs¡T. _dæ\ nuÛÑT´qï‹øÏ ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî&ÉT lìyê dt>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ _dæ $<ë´s¡Tú\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+ #˚+<äT≈£î ø£èwæ#˚kÕÔqHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü _dæ Vü‰düº˝Ÿ $ <ë´s¡Tú\ düeTdü´\T yê¬s¶qT¢ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì, Vü‰düº˝Ÿ ˝Àq÷ edü‘·T\T dü]>±Z˝Òeì, dü]jÓÆTq ˙s¡T ˝Òø£ $<ë´s¡Tú\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T.

eT+∫ Á|ües¡Ôq‘√ yÓT\>±* ne⁄≈£î »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): düe÷»+˝À eT+∫ q&Ée&çø£‘√, eT+∫ Á|ües¡Ôq‘√ yÓT\>±\ì ãq>±q|ü˝…¢ d”◊ düT<Ûëø£sY nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ &√Hé &ûmd”Œ ‹s¡T eT˝Ò X¯«s¡¬s&ç¶ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î eT+&É\+ ˝Àì sö&ûw” ≥s¡T¢, bÕ‘·H˚s¡düTÔ\T, øÏsêsTT Vü≤+‘·≈£î\T, &Éø±sTT{Ÿ e´≈£îÔ\≈£î ne⁄≈£î b˛©dtùdºwüHé˝À øöì‡*+>¥ ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. á dü+<äs¡“+>± d”◊ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝À MTs¡T ‘Ó*k˛, ‘Ó*j·Tø√ $$<ä H˚sê˝À¢ uÛ≤>∑kÕ«eTT\T nj·÷´s¡ì, ø=+‘·eT+~ sö&û w”≥s¡T¢>±, øÏsêsTT sö&û\T>±, Vü≤+‘·≈£î\T>± eTTÁ<ä|ü&ܶs¡ì

6

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

X¯ìyês¡+ 28, »qe] 2012

M≥ìï+{Ïì ‘=\–+#·T≈£îì eT+∫ Á|ües¡Ôq‘√ yÓT\>±\ì Äj·Tq yê]øÏ ñ<√“~+#ês¡T. dü+|òüT+˝À Vü≤+‘·≈£î\≈£î, sö&û w”≥s¡¢≈£î $\Te Çe«s¡ì ø=ìï dü+<äsê“\˝À ≈£î≥T+uÛÑ düuÛÑT´\T ≈£L&Ü $TeTà*ï ndüVæ≤´+#·T≈£î+{≤s¡qï |ü]dæú‘·T\T ñ+{≤j·Tì, ø±ã{Ϻ Ç|üŒ{Ϭø’Hê MT Á|ües¡Ôq qT e÷s¡TÃ≈£îì eT+∫>± J$+#ê\Hêïs¡T. düe÷»+˝À Á|ü‹ ˇø£ÿ] #˚‘· >ös¡e+ bı+<ë\Hêïs¡T. eT+&É\+ ˝Àì Á>±e÷\T •+>∑q |ü˝…¢, #·qT>=+&É¢, >∑&ɶy˚T≈£î\|ü˝…¢, >∑T+&É¢ •+>∑es¡+, ne⁄≈£î, sêe÷|ü⁄ s¡+,

ø=‘·Ô#Ós√¢|ü*¢, #Óqï+|ü˝…¢, $$<ä Á>±e÷\˝À 38 eT+~ sö&û w”≥s¡T¢>±, øÏsêsTT Vü≤+‘·≈£î\T>±, &Éø±sTT≥T¢>± eTTÁ<ä |ü&ܶs¡Hêïs¡T. M]˝À ô|<ä›ø={≤º\ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q dü˝≤àHé nH˚ e´øÏÔ #·ìb˛j·÷ &Éì Á|üdüTÔ‘·+ 37 eT+~ ñHêïs¡Hêïs¡T. á eT<ä´ø±\+˝À yê]ô|’q m≥Te+{Ï πødüT\T ˝ÒeHêïs¡T. Ç˝≤ eT+∫ Á|ües¡Ôq‘√ yÓT\>±\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ne⁄≈£î môd’‡ sêeTdüTã“j·T´, ùdºwüHé¬s’≥sY qs¡dæ+ VüQ\T, ø±ìùdºãT˝Ÿ ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, >√$+<äHêj·TT&ÉT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Vü≤qTeT+‘·T >∑T+&É+˝À

¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ ø=*$T>∑T+&É¢, »qe] 27 (düTe s¡íyês¡Ô) :eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Vü≤qT eT+‘·T >∑T+&É+ Á>±eT+˝À ‘·Vü≤• ˝≤›sY ùwø˘ yÓTTV”≤~›Hé Ä<Ûä«s¡´+˝À ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ »]–+~. X¯ó Áø£yês¡+ »]–q á dü<ädüT‡˝À ¬s’‘·T\T |ü{≤º<ës¡T bÕdüT|ü⁄düÔø±\T, uÛÑ÷düeTdü´\qT ‘·Vü≤•˝≤›sY <äèwæºøÏ ‘Ó#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY◊ u≤©X¯«s¡j·T´, $Äs√«\T •eÁ|ükÕ <ä¬s&ç¶, sêeTdüTu≤“¬s&ç¶, yÓ+ø£fÒX¯«s ¡¬s&ç¶, Á>±eT ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛÑ≈£îÔ\≈£î ‹‹<˚ n|üPs¡« ø±qTø£ ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : uÛÑ≈£îÔ\≈£î ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+ z n|üPs¡«yÓTÆq ø±qTø£qT n+~+#·qT+~. uÛÑ≈£îÔ˝À¢ Ä<Ûë´‹àø£ uÛÑøÏÔ uÛ≤eq\qT ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î Ä <˚ekÕúq+ z ns¡T<Ó’q ø±s¡´Áø£eT ìs¡«Vü≤D≈£î düHêïVü‰\T #˚|ü{Ϻ+~. >√$+<ä+, |üs¡e÷q+<ä+ nqT kÕ+Á|ü<ëj·T dü+düèÿ‹ yê<ä+‘√ á $q÷‘·ï ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ lø±s¡+ #·T≥ºqT+~. á HÓ\ 30e ‘˚B s¡<∏ädü|üÔ$T] |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì kÕ«$T, neTàyês¡¢øÏ ÁãôVAà‘·‡yê˝À¢ »]π> nìï ùde\qT @ø£ø±\+˝À ˇπøs√E uÛÑ≈£îÔ\T MøÏå+#˚ düTesêíeø±XÊìï ø£*Œ+#·qT+~. <˚ekÕúq #Ûêq\sTTq md”«;d”˝À á ø±s¡´Áø£e÷\qT ‹\øÏ+#˚+<äT≈£î e÷s¡Z+ düT>∑eT+ #˚dæ+~. á $wüj·÷\qT X¯óÁø£yês¡+ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì ‹‹<˚ ø£fi≤´DeT+&É|ü+ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ‹‹<˚ ø±s¡´<ä]Ù dü÷s¡´#·+Á<ë¬s&ç¶ yÓ\¢&ç+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷\qT ‹\øÏ+∫ l y˚+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T ø£è|ü≈£î bÕÁ‘·T\T ø±yê\ì Äj·Tq uÛÑ≈£îÔ\qT ø√sês¡T.

ù|<ä\ô|’ n~Ûø±s¡T\ ∫qï #·÷|ü⁄ ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú |ü]~Û˝Àì C§Vü≤sê|ü⁄s¡+ Á>±eT |ü+#êsTT‹ •yês¡¢˝À ¬ødæ ¬øHê˝Ÿ bıs¡+uÀ≈£î düú\+˝À >∑T&çôd\T y˚düT ≈£îqï ù|<ä\ô|’ n~Ûø±s¡T\T <Ís¡®Hê´\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡ì ¬s’‘·T ≈£L©dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT _.düT+ø£qï Äs√|æ+#ês¡T. kÕúìø£+>± »]–q z düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ù|<ä\ô|’ Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘ê+>±ìï ñdæ >=*Œq sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T Á|ü»\ z≥¢‘√H˚ >∑<Ó›HÓø±ÿeTqï $wüj·÷ìï >∑T]Ô+#ê\ Hêïs¡T. H˚‘·\T, ø£u≤®<ës¡T\T ø£u≤®\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ øÏeTàqì n~Ûø±s¡T\T ù|<ä\T >∑T&çôd\T y˚düT≈£î+fÒ e÷Á‘·+

>∑s¡“¤e‘·T\≈£î

kÕeT÷Væ≤ø£ leT+‘ê\T

düVæ≤+#·˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. dæ|æm+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ˇø=ÿø£ÿs¡T s¡÷.5 y˚\T yÓ∫Ã+∫ >∑T&çôd\T y˚düT≈£î+fÒ ø£s¡÷ï\T, ø£\÷¢s¡T ‘·Vü≤•˝≤›s¡T¢ VüQùd‡Hé kÕôV≤uŸ, n+»Hê<˚$\T b˛©düT\ ã\>±\‘√ ns¡ΔsêÁ‹ y˚fi¯ e∫à CÒd”;‘√ >∑D‘·+Á‘· ~H√‘·‡e+ Hê&˚ >∑T&çôd\qT H˚\eT≥º+ #˚j·T&É+ m+‘·es¡≈£î düeT+»düeTì Äj·Tq

Á|ü•ï+#ês¡T. ù|<ä\ >∑T&çôd\qT ‘=*–+∫q #√fÒ eT∞¢ >∑T&çôd\T ì]à+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚kÕs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À ô|<ä› m‘·TÔqï Ä+<√fi¯q #˚|ü&ÜÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üC≤dü+|òü÷\ H˚‘·\T b˛‘·q, s¡eTD≤¬s&ç¶, yÓ’. d”‘·|üŒ, dæ. m\¢sêeTT&ÉT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT ø£fi≤XÊ\\T ã+<é

ø=*$T>∑T+&É¢, »qe] 27 (düTes¡í yês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì XÊ+ ‹q>∑s√¢ ñqï ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ ˝À >∑s¡“¤e‘·T\≈£î kÕeT÷Væ≤ø£ leT+‘ê\T »]>±sTT. X¯óÁø£yê s¡+ ôV≤˝ŸÔ dü÷|üsYyÓ’»sY qJsê Ä<Ûä«s¡´+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ »] –+~.>∑s¡“¤e‘·T\T bÂwæºø±Vü‰ s¡+, ø√&ç>∑T&ÉT¢, Ä≈£î≈£Ls¡\T ‘·|üŒ ≈£î+ &Ü rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ê s¡T. Á|ü‹HÓ\ Ç+C…ø£åqT¢ y˚sTT+#·T ø√yê \Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä+>∑ Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T |ü<ëàe‹, d”‘·eTà, s¡e÷<˚$, πsDTø£, Á‹y˚DÏ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T $<ä´ »qe] 27 : H˚&ÉT õ˝≤¢˝Àì nìï Ç+»˙]+>¥, bòÕs¡àdæ, m+_m, m+dæm, ø£fi≤XÊ\\T ã+<é #˚düTÔqï≥T¢ _dæ,md”‡, md”º õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T uÛÑs¡‘Y≈£îe÷sY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡Tú\ kÕÿ\sYwæ|t, |ò”EØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ ø√dü+ á ã+<éqT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. |ò”E ØsTT+ãsY‡ $wüj·T+˝À sêh Á|üuÛÑT‘·« ìs¡¢ø£å´ yÓ’K]ì rÁe+>± m+&É>∑{≤ºs¡T. >∑‘· $<ë´dü+e‘·‡s¡+˝À pHé, E˝…’˝À 25 XÊ‘·+, nø√ºãsY 25 XÊ‘·+ Ç˝≤ <äX¯\yêØ>± e÷]à ø£+‘ê yÓTT‘·Ô+ |ò”E\T eT+ps¡T #˚j·÷*‡+~>± düTÁ|”+ø√s¡Tº yÓTT{Ϻø±j·T\T y˚dæHê sêh Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ Ç+≥sY, &çÁ^ ø£fi≤XÊ\\T eTT>∑TdüTÔHêïj·Tì, >∑‘· $<ë´dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~+∫q |ò”EØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ ø=ìï ø√≥¢˝À ô|+&ç+>¥˝À ñ+<äHêïs¡T. sêhyê´|üÔ+>± <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï 25 \ø£å\ eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î nedüs¡yÓTÆq Äs¡T y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·TT\T $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

bÕdüT |ü⁄düÔø±\T ˝Ò≈£î+fÒ

eTVü‰q+~ì dü+<ä]Ù+∫q myÓTੇ\T

<äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê* Ä\÷s¡T »qe] 27 (düTes¡í yês¡Ô):eT+&É\ |ü]~Û˝Àì m. >√HÓ Vü‰\T Á>±eT+˝À X¯óÁø£yês¡+ ¬syÓ q÷´ dü<ädüT‡ »]–+~. ‘·Vü≤o ˝≤›sY VüQX‚ÙHé n<Ûä´ø£å´‘·q á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. Á>±eT+˝Àì ¬s’‘·T\ uÛÑ÷ dü+ã+<äyÓTÆq $wüj·÷\qT, n~Ûø± s¡T\T n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. |ü{≤º <ës¡T bÕdüT|ü⁄düÔø±\T ˝Òì yês¡T <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+ ˝À mìïø£\ düVü‰j·T ‘·Vü≤o˝≤›sY yêDÏl, ÄsY. ◊.XÊ´+düT+<äsY, düπs« j·TsY <˚esê E, $Äs√« s¡y˚Twt, e´ekÕj·T máz Vü≤qTeT|üŒ bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTVü‰q+~ »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+ ˝À yÓ\dæq ø±y˚TX¯«Ø q+BX¯«s¡kÕ«$T <˚yê\ j·÷\qT myÓTੇ\T Ç+Á<äùdHê¬s&ç¶, eT~›˝Ò {Ï\T dü+<ä]Ù+#ês¡T. M]øÏ ns¡Ã≈£î\T Ä\ j·T eTsê´<ä\‘√ kÕ«>∑ ‘·+ |ü*øÏ, Á|ü‘˚´ø£ |üP »\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. rs¡úÁ|ükÕ<ë\q d”«ø£]+∫q nq+‘·s¡+ yês¡T Ä\j·÷ìï dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± @sêŒ≥T#˚dæq ø±sÁ¬>dt bÕغ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ∫s¡+J$ ‘·eT ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚]q+<äT≈£î dü+‘√wü+>± ñ+<äHêïs¡T. B+‘√ bÕغ eT]+‘· ã\+ |ü⁄+E≈£î+<äHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä\j·T ns¡Ã≈£î\T, bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


X¯ìyês¡+, 28 »qe] 2012

;á&û nuÛÑ´s¡Tú\≈£î md”®{°˝À neø±X¯+ ø£*Œ+#ê* &√Hé {ÖHé »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô):;á&û $<ë´s¡Tú\ ≈£î md”®{°˝À neø±X¯+ ø£*Œ+#·≈£î+&Ü düsêÿs¡T nHê´ j·T+ #˚düTÔ+<ä+≥÷ m◊mdtm|òt, m◊yÓ’m|òt Ä<Ûäs¡´+˝À kÕúìø£ ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T sê´© ìs¡«Væ≤+∫ bÕ‘·ã kÕº+&ÉT dü]ÿ˝Ÿ˝À sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± m◊mdtm|òt õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT »j·T#·]Á‘·, m◊yÓ’m|òt ‘ê\Tø± ø±s¡´<ä]Ù s¡+>∑kÕ«$T\T e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ &çÁ^ ‘·s¡Tyê‘· _Ç&ç |üP]Ô #˚dæq nuÛÑ´s¡Tú\T ˇø£≥e ‘·s¡>∑‹ qT+∫ @&Ée ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î uÛÀ~+#·&ÜìøÏ m+<äT≈£î ns¡TΩ\T ø±s¡ì Á|ü•ïdü÷Ô yê]øÏ md”®{° sêj·T&Ü ìøÏ neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. &çÁ^ nq+‘·s¡+ ñbÕ<Ûë´j·T •ø£åDqT |üP]Ô#˚dæq yês¡øÏ f…{Ÿ s¡÷bÕq ‹]– &çmd”‡ sêj·T&ÜìøÏ ns¡Ω‘· |üØø£å\T ô|≥º&É+ düããT ø±<ä, ◊mmdt, ◊|æmdt ˝≤+{Ï n‘·T´‘·ÔeTyÓTÆq ñ<√´>±\≈£î ˝Òì ns¡Ω‘· |üØø£å\T Á|ü‘˚´øÏ+∫ M]øÏ e÷Á‘·y˚T ìs¡«Væ≤+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ Ä‘·+s¡´y˚T$T≥ì

Á|ü•ï+#ês¡T. _Ç&ç nuÛÑ´s¡Tú\≈£î md”®{°˝À neø±X¯+ ‘=\–+#·&É+‘√bÕ≥T md”®{°\T>± ñqï ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î Á|üyÓ÷wüq¢˝À 70 XÊ‘·+ πø{≤sTT+#·&É+‘√ _Ç&ç nuÛÑ´ s¡Tú\T Áã‘·T≈£î Á|üXÊïs¡úø£+>± e÷sêj·THêïs¡T. sêh düsêÿ s¡T ;á&û nuÛÑ´s¡Tú\ J$‘ê\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì mdtõ≥˝À neø±X¯+ ø£*Œ+&Éy˚Tø±≈£î+&Ü dü÷ÿ˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ b˛düTº\ uÛÑØÔ $wüj·T+˝À 70:30 XÊ‘·+ $<ë Hêìï s¡<äT›#˚j·T&É+‘√bÕ≥T, ñbÕ<Ûë´j·T ns¡Ω‘· |üØø£å\ qT ≈£L&Ü s¡<äT›#˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. $<ë´]ú, ìs¡T<√´>∑ j·TTe≈£î\qT sêh eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£î eTsY¬s&ç¶ eTuÛÑ´ô|&ÉT‘·÷ yÓ÷dü|üP]‘·+>± e´eVü≤]düTÔ Hêïs¡ì sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ne\+_k˛Ôqï e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT e÷qTø√yê\+≥÷ >±+BÛ $Á>∑Vü‰ìøÏ $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m◊mdtm|òt Hêj·T≈£î\T s¡C≤ø˘, ÁøÏwüí, n˝ÒU≤Hé\‘√ bÕ≥T ìs¡T<√´>∑ j·TTe≈£î\T, _Ç&ç nuÛÑ´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eØZø£s¡D b˛sê{≤ìøÏ dæ<äΔ+>± ñ+&Ü* ø£s¡÷ï\T m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): md”‡ eØZø£s¡D≈£î bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À #·≥ºã<䛑· kÕ~Û+#·T≈£îH˚+<äT≈£î eTs√ b˛sê{≤ìøÏ e÷~>∑\T dæ<ä›|ü&Ü\ì, ø±+Á¬>dt bÕغ <ä[‘·T\ |ü≥¢ ø£ø£å´ kÕ~Û+|ü⁄ <Û√s¡DÏ˝À e´eVü≤]düTÔ+<äì m+ÄsY|æmdt <äøÏåHê~ sêÁcÕº\ n<Ûä´ø£å\T <ä+&ÉT Ms¡j·T´ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ q>∑s¡+˝Àì kÕúìø£ Áô|dtø£¢uŸ˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <ä[‘· düe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q #˚H˚‘· CÖ[XÊK eT+Á‹ X¯+ø£Ásêe⁄qT eT+Á‹es¡Z+ qT+∫ ãs¡Ôs¡|òt #˚dæq+<äT≈£î ìs¡düq>± m+ÄsY|æmdt sêh ø£$T{° |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î áHÓ\ 21 qT+∫ 26e ‘˚B es¡≈£î #˚|ü{Ϻq ìs¡düq sêkÕÔs√ø√ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± áHÓ\ 22e ‘˚Bq uÒ‘·+#·s¡¢ eT+&É\πø+Á<ä+˝À #˚|ü{Ϻq sêkÕÔs√ø√

7

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ edüTÔ+&É>± Ä{À s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eTè‹#Ó+~q m+ÄsY|æmdt eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT dü˝≤àHée÷~>∑ ≈£î≥T+u≤ìï |üsêeT]Ù+#˚+<äT≈£î áHÓ\ 30e ‘˚Bq sêhe÷J eT+Á‹ X¯+ø£Ásêe⁄, m+ÄsY|æmdt e´ekÕú|ü≈£î\T eT+<äÁøÏwüí e÷~>∑ sêqTHêïs¡Hêïs¡T. <ä[‘·T\ô|’ ø£ø£å´ kÕ~Û+|ü⁄ <√s¡DÏ‘√ eTTK´eT+Á‹ e´eVü≤]düTÔHêïs¡Hêïs¡T. >∑‘·+˝À 60 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ ñqï dü+düèÿ‹ Ç|üŒ{Ïø° e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì Äj·Tq <ä«»yÓT‘êÔs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m+ÄsY|æmdt sêh Hêj·T≈£î\T >∑T+&Ü\ áX¯«s¡j·T´, m+ÄsY|æmdt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T _. qs¡dæ+Vü≤ e÷~>∑, m+ám|òt >ös¡yê<Ûä´≈£åî\T Hê>∑sêE, m+ÄsY|æmdt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø£&çj·÷\ »j·Tsê+, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

lìyêdü Ç+J˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À

ãdüT‡\T

düø±\+˝À q&ÉT|ü⁄‘ê+

$<ë´s¡Tú\≈£î ne>±Vü≤q

ne⁄≈£î, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : düø±\+˝À ãdüT‡\T q&ç|æ Á|üj·÷D° ≈£î\ Ä<äs¡DqT #·÷s¡>=+{≤eTì ãq>±q|ü˝…¢ &çm+ Á|ükÕ<é #ÓbÕŒs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ne⁄≈£î |ü≥ºD+˝Àì ã kÕº+&ÉT Äes¡D˝À »]–q Á|üj·÷ D°≈£î\ dü<ädüT‡˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Ü s¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷ {≤¢&ÉT‘·÷ ‘·«s¡˝ÀH˚ Á|üj·÷D°≈£î\ kÂø£sê´s¡ú+ ‘·«s¡˝ÀH˚ ãq>±q|ü˝…¢ qT+∫ $»j·Tyê&É≈£î mø˘‡Áô|dt düØ«düT\T q&ÉT|ü⁄‘êeTHêïs¡T. bı<äT›≥÷s¡T ne⁄≈£î MT<äT>± ãdüT‡ düØ«düT\qT q&ÉT|ü⁄‘êeTHêïs¡T. ø£s¡÷ï\T, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : lìyêdü Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À ne⁄≈£î qT+∫ ãq>±q|ü˝…¢≈£î Á{Ï|ü⁄˝Ÿ á $uÛ≤>∑+ ìs¡«Væ≤+∫q \T$Tqdt ≥T¬ø12 f…øÏïø£˝Ÿ dæ+b˛õj·T+ ¬s+&ÉT wü{Ï˝Ÿ düØ«düT\T q&ÉT|ü⁄ f…øÏïø£˝Ÿ ù||üsY Áô|C…+fÒwüHé˝À <ë<ë|ü⁄ 200\ ø£fi≤XÊ\\T bÕ˝§ZHêïsTT. ‘êeTHêïs¡T.ñ‘ê‡Vü≤e+‘·T˝… e¬s’Hê X¯óÁø£yês¡+ á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À 170 f…øÏïø£˝Ÿ ñ+fÒ ãkÕº+&ÉT Äes¡D˝À ]»πs« Áô|C…+fÒwüHé\T sê>± n+<äT˝À 25 ù||üs¡¢qT m+|æø£ #˚kÕs¡T. $CÒ‘·\≈£î wüHé øö+≥sYqT @sêŒ≥T #˚düTø√e Á|ü<∏äeT, ~«rj·T, ‘·èrj·T ãVüQeT‘·T\qT Ä ø£fi≤XÊ\ e´ekÕú|ü≈£î&ÉT ÄsY. #·ÃHêïs¡T. á ]»πs«wüHé øö+≥sY lìyêdüsêyé #˚‘·T\ MT<äT>± n+<äCÒkÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ábıô|òdüsY @sêŒ≥T‘√ nìï s¡ø±\ ãdüT‡\T m˝Ÿ. sê»X‚Ks¡¬s&ç¶, &Ó’¬sø£ºsY eT*¢U≤s¡T®qÁ|ükÕ<é, Ç.dæ. C…. sêCÒwt, Ä>∑&É+‘√ bÕfÒ j·TTe≈£î\≈£î ñbÕ s¡|òüTTHê<∏ä¬s&ç¶, Á{Ï|ü⁄˝Ÿ á $uÛ≤>±~Û|ü‹ @. eT*¢U≤s¡T®q Á|ükÕ<é, ù|¢dtyÓT+{Ÿ ~ÛøÏ neø±XÊ\T ñ+{≤j·THêïs¡T. n~Ûø±] mùdÿmHé sêE\T bÕ˝§Zq>± kÕe˙sY ãTø˘qT, Á{Ï|ü⁄˝Ÿ á ˝À>√qT @&çdæ&ÉãT¢´ s¡+>∑Hêj·T≈£î\T, &˚$ &é, mdt&ç◊ e*, z_ÄsYmdt |”sê, Ä ø£fi≤XÊ\ e´ekÕú|ü≈£î&ÉT ÄsY. lìyêdü sêe⁄ Ä$wüÿ]+#ês¡T. Á|üj·÷D°≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Á|üø±wt, yÓTT\>∑e*¢ |ü⁄*ø=+&É, ø±]àø£ j·T÷ìj·THé ø±]à≈£î\T <ë<ë|ü⁄ 100 eT+~ Ç+&É¢ù|s¡T˝Òì ù|<ä\‘√ Ä\÷s¡T »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<ä+ ø£*dæ }πs–+|ü⁄>± yÓ[¢ 675 düπs«q+ãsY˝À 15 ˝Àì ldæ<˚›X¯«s¡kÕ«$T Ä\j·T uÛÑ÷$Tì dæ|æ◊ bÕغ mø£sê\ uÛÑ÷$T˝À dæ|æ◊ C…+&Ü\qT bÕ‹ yês¡T ù|<ä\ Ç+&É¢ düú˝≤\ ø=s¡≈£î uÛÑ÷b˛sê≥+ #˚XÊs¡T. ÄÁø£$T+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± –&ɶj·T´, uÛÑ÷ù|wt\T X¯óÁø£yês¡+ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡ZdüuÛÑT´&ÉT –&ɶj·T´, ‘ê\Tø£ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç+&É¢ düú˝≤\T ˝Òì ;<ä\ ø=s¡≈£î á ø±s¡´<ä]Ù uÛÑ÷ù|wt, ¬ø.dæ. sêeTÁøÏwüí, dæ◊{Ïj·TT Hêj·T≈£î uÛÑ÷b˛sê≥+ #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. ù|<ä Á|ü»\≈£î Hê´j·T+ \T Hê>∑sêE, $.s¡+>∑qï, ø√dæ– ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉT »]π>+‘·es¡≈£î b˛sê≥+ Ä>∑<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

d”|”◊ Hêj·T≈£î\ uÛÑ÷ b˛sê{+

kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ ø√-Ä]¶H˚≥s¡¢ düe÷y˚X¯+ H˚&ÉT kÕeT÷Væ≤ø£ nø£åsêdü´‘ê ø±s¡´Áø£eT+ sêqTqï mìïø£˝À¢ ‘˚<˚bÕ<˚ $»j·T+ |ü–&Ü´\ »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ õ˝≤¢|ü]wü‘Y ø=*$T>∑T+&É¢, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì mMTŒ&ûy√ ø±sê´\j·T+˝À kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ ø√Ä]¶H˚≥s¡¢ düe÷y˚X¯+ »]–+~. X¯ó Áø£yês¡+ mMTŒ&ûz ‹eTàø£ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø√ Ä]¶H˚≥s¡¢≈£î ¬s+&√ yê]¸ø£ |ü⁄düÔø±\qT |ü+|æD° #˚kÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ ø√ Ä]¶H˚≥sY ∫qïqï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yê´{Ÿ s¡¡<äT›#˚ùd es¡≈£î Ä+<√fi¯q $s¡$T+#˚~˝Ò<äT ø√&ÉTeT÷s¡T »qe] 27 Á|üuÛÑT‘·«+ ~–e∫à yê´{ŸqT s¡<äT›#˚ùd es¡≈£î Ä+<√fi¯q $s¡$T+#˚~˝Ò<äì eÁdüÔ yê´bÕs¡T\ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T Hêπ>X¯«s ¡sêe⁄ düŒwüº+#˚XÊs¡T. eÁdüÔyê´bÕs¡+ô|’ 5 XÊ‘·+ yê´{ŸqT $~dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Jy√qT s¡<äT›#˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô eÁdüÔyê´bÕs¡T\T #˚düTÔqï Ä+<√fi¯q X¯óÁø£yêsêìøÏ Äs¡e s√E≈£î #˚s¡T≈£î+~. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eÁdüÔyê´bÕs¡T\T, Á|ü»\T, ñ‘·Œ‹Ô<ës¡T\T Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+∫q yê´{Ÿ‘√ nH˚ø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. Çø£HÓ’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ ~–e∫à ô|+∫q yê´{ŸqT s¡<äT›#˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT eÁdüÔyê´bÕs¡T\T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚dü÷Ô |ü≥ºD+˝À uÛ≤Ø sê´* ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±¢‘Y, ¬s&çyÓT+{Ÿ nk˛dæj˚TwüHé düuÛÑT´\T lìyêdt, Á|ü‘ê|t, X¯+ø£sY, düTπswt,Hê>∑sêE, yÓ+ø£fÒwt, ÁøÏcÕísêe⁄, s¡w”<é, ÁøÏwüí, ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

X¯ì, Ä~yêsê˝À¢ >∑]®*+π>X¯«s¡ kÕ«$T <˚es¡ eT¨‘·‡e+ Ä<√ì »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝À Hêsêj·TD|ü⁄s¡+ Á>±eT+ q+<äT >∑]®*+π>X¯«s¡ kÕ«$T, e÷<ÛäekÕ«$T, eT˝Ò¢X¯«s¡kÕ«$T ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $#˚Ãj·TT 7 »>∑©<ës¡T\T (;Ûs¡|üŒ <˚e⁄fi¯ó¢) 29 Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\ qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑeT>∑TqT. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @&ÉT>∑Ts¡T dæ˝Òe⁄]ì ø£\T|ü⁄≥ eTTK´ kÕsê+X¯+. »qe] 29 Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\≈£î kÕ«eTT\yê]‘√ >∑+>∑≈£î ãj·T\T<˚s¡TqT, ñ<äj·T+ 10.30>∑+≥\≈£î >∑+>∑|üP» »s¡T>∑TqT, kÕj·T+Á‘·+ 4.00>∑+≥\≈£î 51 &√fi¯ófl\‘√ ñ‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+ eT]j·TT kÕj·T+Á‘·+ 5.00>∑+≥\≈£î >√s¡Tej·T´\‘√ Ä≥ ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑TqT. n+‘˚ø±ø£ X¯ìyês¡+ sêÁ‹ 7.30qT+&ç Ä~yês¡+ sêÁ‹ es¡≈£î nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑TqT. ø±e⁄q uÛÑø±Ô<äT\+<äs¡÷ á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $#˚Ãdæ kÕ«$T yê] ø£è|ü≈£î bÕÁ‘·\>∑T<äTs¡ì Hêsêj·TD|ü⁄s¡+ Á>±eT Á|ü»\T ø√s¡T#·THêïs¡T.

bÕsƒ¡XÊ\˝À ldüs¡dü«r |üP», kÕeT÷Væ≤ø£ nø£åsêdü´‘· ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T|üã&ÉT‘·T+<äì $ÁXÊ+‘· ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT q;kÕôV≤uŸ ‘Ó*bÕs¡T. X¯ó Áø£yês¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ<äj·T+ düs¡dü«r <Û˚$ |ü⁄{Ϻq s√E ø±e⁄q ldüs¡dü«r »qà~Ûq edü+‘· |ü+#·$T |üs¡«~q+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î ldüs¡dü«r $Á>∑Vü≤ |üP», ôVAeT+, |üPsêíVüQ‹ »s¡T|üã&ÉTqHêïs¡T. q÷‘·q $<ë´]ú˙ $<ë´s¡Tú\≈£î nø£åsêuÛ≤´dü+ »s¡T|üã&ÉTqHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eTô|<ä›\T, Á|ü<ÛëH√bÕ<ë´j·TT\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´]ú ãè+<ä+ n+<äs¡÷ bÕ˝§ZHê\Hêïs¡T.

d”|”m+ eTVü‰düuÛÑ\ yê˝Ÿb˛düºsY $&ÉT<ä\ ÄdüŒ] »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq ÄdüŒ]˝Àì kÕúìø£ düT+<äs¡j·T´ uÛÑeq+˝À |òæÁãe] ¬s+&Ée ‘˚B »s¡T>∑T dæ|æm+ sêh eTVü‰düuÛÑ\ yê˝Ÿb˛düºs¡¢qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± eT+&É\ ø£ì«qsY eTVü‰q+~, u≤\ø£èwüí\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ KeTà+ õ˝≤¢˝À »s¡T>∑T á eTVü‰düuÛÑ\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ e÷j·÷C≤\+˝À Á|ü»\T njÓ÷eTj·T+˝À |ü&çb˛j·÷s¡Hêïs¡T. M≥ìï+{Ïì m<äTs=ÿq&ÜìøÏ »s¡T>∑uÀe⁄ eTVü‰düuÛÑ\˝À #·]ÃkÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY.¬ø. Hê>∑sêE, eTTs¡[, ñs¡T≈£î+<äT, \ø£åà|üŒ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛÑeq ìsêàD≤ìï |ü]o*+∫q n~Ûø±s¡T\T &√Hé {ÖHé, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD+˝Àì m+áz ø±sê´\j·T+ Äes¡D˝À ø=‘·Ô>± ì]àdüTÔqï ◊áÄsY{Ï πø+Á<ëìï &ç.Ç. eT<ÛäTdü÷<ÛäHé¬s&ç¶,@á U≤Hé\T |ü]o*+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ á dü+<äs¡“+>± &çz e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ eT+&É˝≤ìøÏ 2 ◊áÄsY{Ï πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. s¡÷.9\ø£å\ e´j·T+‘√ á uÛÑeq ìsêàD≤ìï #˚|ü{Ϻq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. á ìsêàD+ |üPs¡ÔsTTq nq+‘·s¡+ e÷s¡TeT÷\ Á>±e÷˝À¢ì $ø£˝≤+>∑T\ |æ\¢\qT >∑T]Ô+∫ yê]øÏ yÓTs¡T¬>’q ùde\qT n+~kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. nq+‘·s¡+ m+áz Á|üuÛ≤ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á uÛÑeq ìsêàD+˝À ñqï+<äTq Á|ü‹ k˛eTyês¡+ me÷àØŒ uÛÑeq+˝ÀH˚ |òæõjÓ÷<∏Ós¡|æ ø±´+|ü⁄\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. ø£s¡÷ï\T qT+∫ |òæõjÓ÷<∏Ós¡|ædüTº, &Üø£ºsY Á|æj·T<ä]Ùì Vü‰»s¡e⁄‘ês¡Hêïs¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ e∫Ãq |æ\¢\≈£î s√E≈£î s¡÷.100 ÇkÕÔeTHêïs¡T. á uÛÑeq ìsêàD≤q+‘·s¡+ |üP]Ô kÕúsTT˝À yÓ’<ä´ ùde\T n+~kÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

<˚eqø=+&É, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº+˝À sêqTqï mìïø£˝À¢ ‘˚<˚bÕ<˚ $»j·TeTì Ä\÷s¡T Ç+#ÛêsY® yÓ’≈£î+sƒ¡+ •eÁ|ükÕ<é #ÓbÕŒs¡T. X¯ó Áø£yês¡+ ‘˚<˚bÕ ø±sê´\j·T+˝À düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغ n$˙‹øÏ e÷s¡Tù|s¡T>± e÷]+<äHêïs¡T. mMTŒ »>∑Hé n$˙‹ &ÉãT“‘√ z<ës¡TŒ j·÷Á‘· #˚düTÔHêï&Éì $eT]Ù+#ês¡T. ‘˚<˚bÕ H˚‘· yÓ+ø£≥|üŒ Hêj·TT&ÉT ‘·eT eT<Ûä´ ˝Òø£b˛e&É+ uÛ≤<ëø£s¡yÓTÆq $wüj·TeTHêïs¡T. bòÕ´ø£åq¢≈£î dü«dæÔ #Ó|æŒ ‘Ó\T>∑T ‘·eTTàfi¯¢+<äs¡÷ ◊ø£eT‘·´+‘√ ñ+&Ü\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T C≤ø°s¡T\, ìs¡+»Hé Á|ükÕ<é, Hêsêj·TD ¬s&ç¶, ∫qïj·T´ XË{Ϻ, ñNÛÃs¡|üŒ, ø±ø£s¡¢ s¡y˚Twt, X‚wüqï, sêe÷+»H˚j·TT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düuŸ ]õdüºsY n~Ûø±]ì düôdŒ+&é #˚j·÷* Ä<√ì {ÖHé »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ düuŸ ]õdüºsY n~Ûø±]ì yÓ+≥H˚ düôdŒ+&é #˚j·÷\ì <√&ɶqπø] Á>±eT Á|ü»\T Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. X¯óÁø£yês¡+ »]–q Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·eT≈£î »]–q nHê´j·÷ìøÏ ]õdüºsY ø±sê´\j·TeTTq≈£î ‘êfi¯+ y˚dæ n~Ûø±s¡T\qT ãj·T≥≈£î |ü+|æy˚XÊs¡T. 2009˝À <=&ɶqπ>] Á>±eT+˝Àì yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘·q 5.69 ôd+≥¢ düú˝≤ìï n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø£s¡Te⁄\j·T´≈£î neTà&É+ »]–+~. Á|üdüTÔ‘·+ á düú\+˝Àì 25 ôd+≥¢ uÛÑ÷$Tì nãT›˝Ÿ s¡C≤ø˘, ø£s¡÷ï\T yÓ+ø£fÒwt ‘·eT<˚qì Ä<√ì ]õdüºs¡T≈£î \+#·+ Ç∫à ¬ø. eT\¢j·T´ ]õdüºs¡T #˚sTT+∫, düú˝≤ìï ¬ø. eT\¢j·T´≈£î n$Tà <=+>∑ &Ü≈£î´yÓT+≥¢qT düèwæº+∫ Ç#êÃ&ÉT. dü<äTs¡T düú\+ j·T»e÷ì ≈£îs¡Te\j·T´ $wüj·T+ ‘Ó\TdüTø=ì \uÀ~uÀeTHêï&ÉT. yÓ+≥H˚ ]õdüºsY n~Ûø±]ì $#ê]+#·>± ]õdüºsY nsTT+<äHêï&ÉT. &Ü≈£î´yÓT+≥T¢ ˝Ò≈£î+&Ü \+#·+ rdüTø=ì düú˝≤ìï m˝≤ ]õdüºsY #˚XÊs¡ì ì\BXÊs¡T. ]õdüºs¡T @y˚y√ ø£<∏ä\T #Ó|üŒ>± ø√bÕ–ïøÏ >∑T¬s’q <=&ɶqπ>] Á>±eT Á|ü»\T yÓ+≥H˚ ]õdüºsY n~Ûø±]ì düôdŒ+&é #˚j·÷ \ì, n~Ûø±] \+#·+ rdüTø=ì <=+>∑|üqT\T #˚düTÔHêïs¡ì ìHê<ë\T #˚dü÷Ô ]õdüºs¡T ø±sê´\j·T+≈£î ‘êfi¯+ y˚dæ Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. <=+>∑ &Ü≈£î´yÓT+ ≥¢qT @sêŒ≥T #˚dæq Á|ü‘ê\T Áyêùd n~Ûø±] <ëeP<é uÛ≤cÕ ˝…’ôdHé‡qT s¡<äT› #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬ø.dæ. •e|üŒ e÷J m+.|æ.{Ï.dæ. , á. sêeTT&ÉT, õ. Hê>∑sêE, õ. Vü≤qTy˚Twt, ¬ø. eT˝Ò¢wt, õ. >√$+<äT eT]j·TT õ.Hêπ>+Á<ä bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

X¯ìyês¡+, 28 »qe], 2012

ôd˝Ÿ ≥es¡¢‘√ bı+∫ ñqï eTT|ü⁄Œ q\¢ã+&É\ |ü]ÁX¯eT\≈£î ø£cÕº\T >√HÓ>∑+&É¢ »qe] 27: (düTes¡íyês¡Ô) : f…*ø±+ s¡+>∑+˝À #√≥T#˚düT≈£î+ ≥Tqï e÷s¡TŒ\‘√ ôd˝Ÿ ø£+ô|˙\T b˛{°\T |ü&ç Á>±e÷˝À¢ ôd˝Ÿ≥es¡¢ qT @sêŒ≥T #˚düTÔHêïsTT. ìã+<Ûäq \≈£î $s¡T<ä›+>± j·T»e÷qT\ e<ä› qT+∫ düú˝≤\qT ùdø£]+∫ ø£+ô|˙ \T ≥es¡¢qT @sêŒ≥T#˚düTÔHêïsTT. ôd˝Ÿ ≥es¡T¢ ìyêdü ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷, bÕsƒ¡XÊ\\ düMT|ü+˝À @sêŒ≥T# ˚j·T<ä*∫‘˚ Ä ÁbÕ+‘· yêdüT\ nqT eT‹ ‘·|üŒ≈£î+&Ü rdüTø√yê*. nsTT‘˚ ny˚$ |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü düú\ j·T»e÷qT\T, n~Ûø±s¡T\T ôd˝Ÿ ø£+ô|˙\ j·T»e÷qT\T ≈£î eTà¬ø’ÿ ÇcÕºqTkÕs¡+>± ≥es¡¢qT @sêŒ≥T#˚düTÔHêïs¡ì Á>±MTD yêdüT \T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Ç+<äT≈£î ñ<ëVü≤s¡D>± eT+&É\ πø+Á<ä+yÓTÆq >√HÓ>∑+&É¢‘· bÕ≥T eT+&É\ |ü]~Û ˝Àì |ü\T Á>±e÷˝À¢ì ôd˝Ÿ ≥es¡¢ @sêŒ≥TqT ù|s=ÿqe#·TÃ. >√HÓ>∑+&É¢ ˝À kÕúìø£ ùdº{Ÿu≤´+≈£î yÓqT≈£ ˇπø ˇø£ ôd˝Ÿ ≥esY <ë«sê msTTsYf…˝Ÿ, ◊&çj·÷, y√&Übò˛Hé ø£+ô|˙\T ùde\T n+~düTÔHêïsTT. n˝≤π> Ç<˚ ÁbÕ+‘·+˝À msTTsYf…˝Ÿ, _mdtmHém ˝Ÿ ≥es¡T¢ ≈£L&Ü ñHêïsTT. á ôd˝Ÿ

‰ ‰

ÇcÕºqT kÕs¡+>± ≥es¡¢ @sêŒ≥T |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T

≥es¡¢ #·T≥÷º ìyêdü ÁbÕ+‘ê\‘√ bÕ≥T, ≥esY øÏ+<˚ z Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡ XÊ\ ≈£L&Ü ñ+~. nsTT‘˚ ≥es¡¢ e<ä› Äj·÷ ø£+ô|˙\T s¡ø£åD @sêŒ ≥T¢ #˚j·T≈£î+&Ü >±*øÏ e~˝ÒXÊ sTT. B+‘√ Ä j·÷ ôd˝Ÿ ≥es¡¢ ÁbÕ+‘ê ˝À¢ m|ü⁄Œ&ÉT @ düeTdü´ eTT+#·Tø= düTÔ+<ë #Ó|üŒ˝Òì |ü]dæú‹ ñ+<äì kÕúì≈£î\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔ Hêïs¡T. ø£+ô|˙\T @sêŒ≥T #˚ùd ≥esY qT+∫ 20 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ ˝À|ü⁄ 20 yê≥¢ πs&çj˚TwüHé Á|üuÛ≤e+ e÷Á‘·y˚T ñ+&Ü\qï ìã+<Ûäq ñ+~. n+‘·ø£+fÒ m≈£îÿe >± πs&çj˚T wüHé ñ+fÒ Á|ò”¬ø«˙‡ì ‘·–Z+#ê*‡ e⁄+~. Á|ü‹ j˚T{≤ ˇø£ÿ _mdtmHé m˝Ÿ ø£+ô|˙ e÷Á‘· y˚T ≥esY <ë«sê $&ÉT<ä\j˚T´ πs&çj˚TwüHé |ü]o*+∫ Ä y˚Ts¡≈£î rdüT≈£î+≥T+~. nsTT‘˚ $T>∑‘ê ø£+ô|˙\T Ä$<ÛäyÓTÆq #·s¡´ \T

rdüTø√e&É+ ˝Ò<äì |ü\Te⁄s¡T #ÓãT‘·THêïs¡T. B+‘√ ‘êeTT nHê s√>±´\ uÛ≤Øq |ü&ÉT‘·THêïeTì kÕú ì≈£î\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ bÕ˝≤_Ûùwø£+ ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, düTes¡íyês¡Ô : uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑ ìsêà‘· &Üø£ºsY u≤u≤ kÕôV≤uŸ n+uÒ<äÿsY≈£î yÓ’mkՇ؇ Ä<Ûä«s¡´+˝À bÕ˝≤_Ûùwø£+ »]–+~. neT˝≤|ü⁄s¡+˝À n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìï <Ûä«+dü+ #˚dæq #·s¡´qT ìs¡dædü÷Ô Ä bÕغ H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T X¯óÁø£yês¡+ á ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± myÓTੇ md”« yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ <Ûä«+dü+ #ê˝≤ uÛ≤<ëø£s¡yÓTÆq #·s¡´Hêïs¡T. <˚XÊìøÏ ~X¯, <äX¯qT ìπs›•+∫q n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìï ≈£L\Ã&É+ nHê>∑]ø£yÓTÆq #·s¡´Hêïs¡T. eTqTwüß´\qT s¡øÏå+#·˝Òì Á|üuÛÑT‘·«+ ø£˙dü+ C≤‹ >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê*‡q H˚‘·\ yÓ+ø£≥¬s&ç¶, e÷¬sÿ{Ÿ j·÷sY¶ e÷J #ÛÓ’¬sàHé sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ $Á>∑Vü‰\HÓ’Hê s¡øÏå+#·˝Òø£ b˛e&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. ¬s&ç¶, Hêj·T≈£î\T u≤\sêE, »j·T+‹ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä bÕغ õ˝≤¢ ø£˙«qsY >ös¡T Hêsêj·TDeTà, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø=*$T>∑T+&É¢ »qe] 27: (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝À uÛÑeq ìsêàD ø±s¡´Áø£e÷\≈£î ñ|üjÓ÷–+ #˚ q\¢ã+&É\ |ü]ÁX¯eT\≈£î >∑&ÉT¶ ø±\+ m<äT¬s’+~. eT+&É\ πø+ Á<ä+˝Àì ø£qø±Á~|ü˝…¢, n+øϬs& ç¶|ü˝…¢, Ç{Ïø±´\, ø=*$T>∑T+&É¢, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ q\¢ã+&É\ |ü]ÁX¯ eT\T m≈£îÿe>± ñHêïsTT. >∑‘·+˝À bÕ©wtsêsTT πs≥T u≤>∑T+&É&É+‘√ bòÕ´ø£ºØ\ j·T»e÷qT\T #˚dæq n|ü⁄Œ\qT rs¡TÃ≈£îì J$‘êìï kÕ>∑Bùdyês¡T. #˚dæq n|ü⁄Œ\qT rs¡TÃ≈£î+≥Tqï ‘·s¡TD+˝À sêsTTπs≥T u≤>± ‘·–Zb˛e&É+‘√ eT∞¢ n|ü⁄Œ˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛yê*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì bòÕ´ø£ºØ\ j·TCe÷qT\T yêb˛‘·THêïs¡T. e#˚Ã~ y˚dü$ ø±\+ ø±ã{Ϻ ø£¬s+≥T ø£cÕº\T @$<Ûä+>± ñ+{≤jÓ÷qì j·T»e÷qT\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêï s¡T. m|æÁ{≤Hé‡ø√ yês¡T ø£¬s+≥T #êØ®\T ô|+∫ j·T» e÷qT\ q&ç¶$s¡TdüTÔHêïs¡T. á ∫qï |ü]ÁX¯eT\qT Á|üuÛÑT ‘·«+ Ä<äTø√yê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äì j·T»e÷ qT\T #ÓãT‘·THêïs¡T. ô|+∫q ø£¬s+≥T #êØ®\qT ‘·–Z+∫ ∫qï |ü]ÁX¯eT\qT ø±bÕ&Ü\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï j·T»e÷ qT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. $<äT´‘Y #êØ®\T ô|+#·T≈£î+≥÷ b˛‘˚ ∫qï |ü]ÁX¯eT\ j·T»e÷qT\T #˚dæq n|ü⁄Œ\qT

rs¡Ã˝Òø£, Çø£ Ä‘·àVü≤‘·´˝Ò X¯s¡D´eTì yês¡T Äy˚<Ûäq #Ó+<äT‘·THêïs¡T. á ‘·s¡TD+˝À ∫qï |ü]ÁX¯eT\qT Á|üuÛÑT‘·«+ >∑T]Ô+∫ e&û¶˝Òì s¡TD≤\qT j·T»e÷qT\≈£î n+~+∫, Á|üuÛÑT‘·«+ #˚j·T÷‘·ìyê«\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. á q\¢ ã+&É\ |ü]ÁX¯eT˝À |üì#˚düTÔqï ø±]à≈£î\T eT+ &É\+˝À düTe÷s¡T Hê\T>∑T y˚\ eT+~ ñbÕ~Û ø√˝ÀŒø£ ‘·|üŒ<äì ø±]à≈£î\T Äy˚<Ûäq #Ó+<äT‘·THêïs¡T. B+‘√ ø±]à≈£î\+‘ê JeH√bÕ~Û ø√˝ÀŒj˚T Á|üe÷<ä+ ñ+<äì uÛÑj·÷+<√fi¯ #Ó+<äT‘·THêïs¡T. á >∑&ÉT¶ ø±\+ qT+∫ ø±bÕ&Ü\ì |ü]ÁX¯eT\ j·T»e÷qT\T, ø±]à≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

düeTdü´\qT |ü]wüÿ]kÕÔ+ »>∑Hé Á|üC≤<äs¡DqT zs¡«˝Òì {°&û|”, ø±+Á¬>dt\T $T&É÷Ôs¡T »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) :õ˝≤¢ ¬ø&çdædæ u≤´+≈£î #Ó’¬sàHé U≤‘ê yÓ+ø£≥¬s&ç¶ì |üsêeT]Ù+#·&ÜìøÏ e∫Ãq ø√≥¢ »j·Tdü÷ s¡´Á|üø±XŸ¬s&ç‘√ kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T ‘·Te« eT˝≤¢¬s&ç¶ Á|ües¡Ôq >∑T]+∫ Äj·Tq≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. Çfi¯¢ |ü{≤º\ _\T¢\T, q÷‘ ·q |æ+#·q¢ $wüj·T+˝À, Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\ j·÷˝À¢ »s¡T>∑T |üqT\qT, |ü\T $<ë\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì eT˝≤¢¬s&ç¶ì n&ÉT>∑>± @yÓTÆHê düeTdü´\T+fÒ n$ ‘·q Ç+{Ï e<ä›≈£î e∫à ‘Ó*j·TCÒj·÷ \Hêïs¡ì, ‘·qT #Ó|æŒq≥T¢ q&ÉT#·T≈£î+fÒH˚ MT düeTdü´ \T rs¡TkÕÔqì nVü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡ì kÕúì ≈£î\T m+|æ <äèwæºøÏ rdüTø= #êÃs¡T. ‘êeTT bÕغ˝À mH√ï dü+e‘·‡sê \T>± ñHêïeTì, bÕغ ø√dü+ nVü≤]ïX¯ó\T ÁX¯$T+#êeTì kÕúì≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. á $wüj·T+ô|’ ‘·–q #·s¡´ rdüTø√yê\ì m+|æ ø√≥¢≈£î ‘Ó*j·TCÒ XÊs¡T. m+|æ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ myÓTà˝Ò´ \_“ yÓ+ø£≥kÕ«$T‘√ #·]Ã+∫ düeTdü´≈£î |ü]cÕÿ s¡+ #·÷|ü⁄‘êqHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T, »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô) : yÓ’mdt ÄsY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ s√Es√E≈£î ô|s¡T>∑T ‘·Tqï Á|üC≤<äs¡DqT #·÷dæ zs¡«˝Òì ø±+Á¬> dt, {°&û|” bÕغ\T ≈£îeTàø£ÿj·÷´s¡ì e÷J {°{°&û Á≥dtº uÀsY¶ #ÛÓ’s¡àHé #Ó$¬s&ç¶ uÛ≤düÿsY¬s&ç¶ eTVü‰q+~ kÕ«$T <äs¡ÙHêq+‘·s¡+ @sêŒ≥T nsTTq düe÷y˚X¯+˝À Á|üdü+–dü÷Ô Á|ü»\T »>∑Hé≈£î ˙sê»Hê\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì, yÓ’mdtÄsY bÕغ ˇø£ ≈£î≥T+ã+˝≤+{Ï<äì, Á|ür eT+&É\+˝À <˚ekÕúHê\ ÁbÕ+‘ê˝À¢ 5s√E\≈£î ˇø£kÕ] dü+<ä]Ù+∫ düe÷y˚XÊ\T @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì uÛ≤düÿsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. sêuÀj˚T ø±\+˝À yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì, Á|üC≤ düeTdü´\T @yÓ’Hê |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ ‘·eT bÕغ ø£èwæ #˚düTÔ+<äì #Ó$¬s&ç¶ uÛ≤düÿsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. M]‘√ bÕ≥T Hêj·T≈£î\T nq«sYU≤Hé, Hêsêj·TD¬s&ç¶, u≤*¬s&ç¶, sêeTHê<∏ä¬s&ç¶, πøX¯e, mÁs¡yê] bÕ˝…+, #·+Á<ä–] ÁbÕ+‘ê\ Hêj·T≈£î\T á düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä>∑ì e\dü\T #˚‹uÀs¡T¢ u≤>∑T #˚sTT+#·sê.. m$Tà>∑q÷s¡T »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): ´ekÕj·T+ô|’ Ä<ës¡|ü&çq ¬s’‘·qï\≈£î es¡TD <˚e⁄&ÉT ÄÁø√X¯+‘√ bı˝≤˝À¢ ô|{Ϻq ô|≥Tºã&ÉT\T sêø£, ~qdü] ≈£L©\T ˝Òø£, Á|üuÛÑT‘·«+ ø£*Œ+∫q ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ |üqT\T ˝Òø£ JeH√bÕ~Û ø√dü+ yÓfi¯óÔqï e\dü\T Ä>∑&É+˝Ò<äT. $$<ä Á>±e÷˝À¢ì Á|ü»\T eTq sêh+˝Àì |ü\T |ü≥ºD≤\≈£î, Ç‘·s¡ sêÁcÕº\≈£î e\dü u≤≥ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. m$Tà>∑q÷ s¡T, eT+Á‘ê\j·T+, Ä<√ì ìjÓ÷»ø£esêZ ˝À¢ì Á|ü»\T, ¬s’‘·qï\T 2009 dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ n‘·´~ø£ esê¸\T ≈£îs¡Te&É+, dü¬s’q düeTj·T+˝À esê¸\T ≈£îs¡Teø£b˛e &É+‘√ ¬s’‘·T\T, Á|ü»\T nwüºø£cÕº\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. q+<ä

es¡+, eT+Á‘ê\j·T+ eT+&É˝≤˝À¢ì ø=+‘· eT+~ ¬s’‘·T\T #˚dæq n|ü⁄Œ\qT rs¡Ã˝Òø£ Á>±e÷\qT e~* yÓ[¢b˛‘·THêïs¡T. eT]ø=+<ä] ¬s’‘·T\T, ≈£L©\T >∑T+≥÷ s¡T, HÓ\÷¢s¡T, ø£&É|ü, ø£sêí≥ø£, eTT+u≤sTT, ‘·~‘·s¡ q>∑sê\≈£î e\dü yÓfi¯óÔHêïs¡T. s√Es√E≈£L ô|s¡T>∑T‘·T qï e\dü\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îqï |ü≥ºD≤˝À¢ì j·÷» e÷q´+ ¬s+&ÉT e+<ä\ s¡÷bÕj·T\T Ç#˚à y˚‘·HêìøÏ ã<äT\T>± πøe\+ e+<ä s¡÷bÕj·T˝Ò ÇdüTÔHêïs¡ì |ü\Te⁄ s¡T edü\ ≈£L©\T ‘Ó*bÕs¡T. eT] ø=ìï |ü≥ºD≤˝À¢ e\dü ≈£L©\T n~Ûø£+ ø±e&É+‘√ ø£&ÉT|ü⁄ ì+|ü⁄ø√e&Ü ìøÏ e\dü yÓfi‚Ô nø£ÿ&É ≈£L&Ü ≈£L© ˝Òø£b˛e&É+‘√ ~≈£îÿ‘√#·ì dæú‹˝À ñHêïeTì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Ç|üŒ{Ïπø <ë<ë|ü⁄ eTTô|’Œy˚\ eT+~ JeH√bÕ~Û ø√dü+ e\düyÓ[¢q≥T¢ |ü\Te⁄s¡T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ÁbÕs¡+_Û+∫q ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ |üP]Ô kÕúsTT˝À ˝Òø£b˛e&É+, |üì ø£*Œ+∫q ÁbÕ+‘ê\˝À πøe\+ s√E≈£î s¡÷. 60 e÷Á‘·y˚T Çe«&É+ Ç+<äT≈£î ø±s¡DeT qï Äs√|üD\T $ì|ædüTÔHêïsTT. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+, n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ e\dü\qT ÄbÕ\ì, ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+˝À dü¬s’q y˚‘·Hê\T n+~+#ê\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

yÓ\Tú]Ô »qe] 27 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üø£è‹ yÓ’|ü]‘ê´\e \q uÛÑ÷>∑s¡“ »˝≤\T n&ÉT>∑+{Ïb˛‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À Á‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç rÁeeTe⁄‘·THêï kÕúìø£ n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äT. Á>±e÷\˝À n+‘·+‘· e÷Á‘·+>± ñqï #˚‹uÀs¡¢qT eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚dæ Á‘ê>∑T˙{Ï ø£cÕº\qT rsêÃ*‡q ÄeX¯´ø£‘· m+‘Ó’Hêe⁄Hêï ny˚M eTs¡eTà‘·TÔ\≈£î H√#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >∑Te«\≈£î+≥¢ Á>±eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ Á|üø£ÿq y˚dæq #˚‹uÀs¡T $<ë´s¡Tú\‘√ yÓTT<äT\T≈£î+fÒ Á>±eTdüTú\≈£î m+‘·>±H√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. n≥Te+{Ï uÀs¡TqT eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚sTT+#·eTì |ü+#êsTTr ø±s¡´<ä]ÙøÏ mìïkÕs¡T¢ Á>±eT Á|ü»\T $qï$+∫Hê |ü{Ϻ+#·T≈£îqï <ëK˝≤\T ˝Òeì Á|ü»\T yêb˛‘·THêïs¡T. Á>±eT+˝À #˚<äTs¡T u≤$ ˙s¡T Ç+øÏb˛sTT+<äì, #˚‹ uÀs¡T¢ ≈£L&Ü |üì#˚j·T&É+ ˝Ò<äì Á>±eTdüTú\T ‘Ó*bÕs¡T. πøe\+ ø£¬s+≥T uÀs¡T e÷Á‘·y˚T ñ+<äHêïs¡T. n<˚$<ä+>± >√es¡úq–] Á>±eT+˝À ˙{Ï m<ä›&ç rÁe+>± ñ+<äì Á>±eTdüTú\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Á‘ê>∑T˙{Ï ø√dü+ øÏ˝À MT≥s¡T <ä÷s¡+ yÓ[¢ |ü+≥bı˝≤˝À¢ ‘Ó#·TÃø√yê*‡q |ü]dæú‹ HÓ\ø=+<äì Á>±eTdüTú\T yêb˛j·÷s¡T. y˚dü$ ø±\+ sêø£eTT+<˚ Á>±e÷\˝À Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‹ <ë|ü]ùdÔ sêuÀe⁄ y˚dü$˝À ˙{Ï ø√dü+ eT]+‘·>±

Çã“+<äT\qT m<äTs√ÿyê*‡ edüTÔ+<äì Á|ü»\T uÛÑj·÷+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ Á|ü»\ düeTdü´\qT ‘Ó\TdüT≈£îì |ü]wüÿ]+#ê*‡q Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T @e÷Á‘·+ düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ $#ês¡ø£eTì |ü\Te⁄s¡T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. ø=ìï Á>±e÷˝À¢ #˚‹ uÀs¡T¢ ñqï Äes¡DeT+‘ê eTTs¡T>∑T˙{ÏeTj·TyÓTÆ, Á‘ê>∑T˙s¡T ø£\Twæ‘·eTe⁄‘·Tqï $wüj·÷ìï |ü+#êsTTr n~Ûø±s¡T\T >∑eTì+∫ uÀs¡T |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\qT X¯ó ÁuÛÑ+>± ñ+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ #Ó&çb˛sTTq uÀs¡¢qT yÓ+≥H˚ u≤>∑T#˚sTT+#ê\ì, n˝≤π> y˚dü$˝À ˙{Ï m<ä›&ç ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ä j·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ePaper|Hyderabad, Kurnool Tab| 28-01-2012  

Suvarana Vartha Telugu Daily News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, Kurnool, District News, Local News, Jilla Varthalu, ePaper, Online Tel...

ePaper|Hyderabad, Kurnool Tab| 28-01-2012  

Suvarana Vartha Telugu Daily News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, Kurnool, District News, Local News, Jilla Varthalu, ePaper, Online Tel...