Page 1

÷¡NRP‰L`i zqsLi≤T∂ZNP[…fiÕ‹[ xqsLS‰LRiVNRPV \|§¶¶ N][LÌRiV ©Ø[…‘¡xqsVáV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ ZNP[»˝¡ ZNP[xqsVÕ‹[ gRiªRΩLiÕ‹[ B¿¡Ë©´s ©Ø[…‘¡xqsVá©´sV \|§¶¶¶N][LÌRiV xqs™´sLji Li¿¡Liμj∂. LSxtÌsQ˚ ™´sVLi˙ªRΩVáV, æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ ©yLS øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂VNRPV ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡ ZNP[xqsVÕ‹[ LSxtÌsQ˚ @ªRΩV˘©´sıªRΩ ©y˘∏R∂VrÛy©´sLi \|§¶¶¶N][LÌRiV ©´sVLi≤T∂ r°™´sV™yLRiLi ELRi»¡ á’≥¡Li¿¡Liμj∂. ™´sVμR∂˘Li ZNP[xqsVÕ‹[ \|§¶¶¶N][LÌRiV r°™´sV™yLRiLi ªy«ÿ DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. @LiμR∂VÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ B¿¡Ë©´s ©Ø[…‘¡xqsVá©´sV \|§¶¶¶N][LÌRiV DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VNRPVLiμj∂. μk∂Liª][ Àÿ ¡V, ™´sVLi˙ªRΩVáNRPV ELRi»¡ á’≥¡Li¿¡©´s»˝¡LiVVLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı BxqsVNRP ªRΩ™´s*NSá\|ms \|§¶¶¶N][LÌRiV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[zqsLiμj∂. ªy«ÿgS ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ©Ø[…‘¡xqsVáV «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. $esê\T 2˝À

eT+>∑fi¯yês¡+, 27 e÷]à 2012

ù|J\T : 8

ìyéT‡ Áô|’y˚{°ø£s¡D ePVü‰>±qy˚T

&Ó’¬sø£ºsY <Ûäs¡às¡ø£åø˘

 

Á|üC≤ dü+|òü÷\ nôd+;¢ eTT≥º&çì n&ÉT¶≈£îqï b˛©düT\T øÏwüHé¬s&ç¶, <ä‘êÔÁ‘˚j·T\‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\ n¬sdtº

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): Fs{qs=, Fs{qÌs Dxms ˙xmsflÿ◊¡NRP ¨sμ≥R∂Vá©´sV A ™´sLÊSá xqsLiZOP[Q™´sW¨sZNP[ ZNP[…ÿLiVVLiøyá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ @|qsLi’d˝¡ ™´sVV»Ì¡≤T∂NTP ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡©´s ˙xms«ÿ xqsLixmnsWá©´sV F°÷d¡xqsVáV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. ’¡¤«¡zms LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂, AFyLÌki ©y∏R∂VNRPVáV μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏R∂V, áORPQ ¯fl„fi, …‘¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ F°øyLRiLi $¨s™yxqslLi≤ÔT∂, F°÷¡…fi ¡W˘L][ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`i, æªΩáLigSfl· ¤«¡[G{qs ©y∏R∂VNRPVáV ™´sV¤Õ˝¡xms÷˝¡ áORPQ ¯∏R∂V˘, ™´sW“¡ HFsFs£qs @μ≥j∂NSLji NSNTP ™´sWμ≥R∂™´sLS™´soáª][ Fy»¡V xmsáV™´soLRiV ˙xms«ÿ xqsLixmnsWá ©y∏R∂VNRPVá©´sV F°÷d¡xqsVáV @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs gSLiμ≥k∂©´sgRiL`i F°÷d¡£qs}qÌsxtsQ©±sNRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. Fs{qs=, Fs{qÌs xqsÀfi F˝y©±s ¨sμ≥R∂Vá©´sV xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ ≈¡LRiVË ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ r°™´sV™yLRiLi @|qsLi’d˝¡ ™´sVV»Ì¡≤T∂NTP ˙xms«ÿxqsLixmnsWáV zmsáVxmso¨søyËLiVV. μk∂¨sNTP ™´sW“¡ HFsFs£qs @μ≥j∂NSLji NSNTP ™´sWμ≥R∂™´sLS™´so Æ©s[ªRΩXªRΩ*Li ™´sz§¶¶¶LiøyLRiV. A∏R∂V©´s Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ gRiªRΩ ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡VgS BLiμj∂LSFyLRiV‰ ™´sμÙR∂ Æ©s[ªRΩáV μ≥R∂LSı ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. ’¡¤«¡zms, zqszmsH, zqszmsFsLi, …”¡AL`iFs£qs, ©´sW˘Æ≤∂Æ™sW˙NRP{qs FyLÌkiá Æ©s[ªRΩáV r°™´sV™yLRi μ≥R∂LSıø_N`P ™´sμÙR∂NRPV ™´s¿¡Ë xqsLi{mnsVÀ≥ÿ™´sLi æªΩ÷¡FyLRiV. @NRP‰≤T∂©´sVLi¿¡ ™yLRiV @|qsLi’d˝¡NTP  ¡∏R∂V¤ÕÙ¡[LSLRiV. @|qsLi’d˝¡ øR¡V»Ì¡VxmsNRP‰Ã¡ ˙FyLiªyÕ˝‹[ ¨s}tsQμ≥y«Ï¡Ã¡V DLi≤R∂»¡Liª][ F°÷d¡xqsVáV ™yLji¨s BLiμj∂LSFyL`i‰ ø_LRiryÚ™´sμÙR∂ @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. μk∂Liª][ F°÷d¡xqsVáNRPV, $esê\T 2˝À

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô):;;q>∑sY ìyéT‡ Áô|’y˚{°ø£s¡D πøe\+ ePVü‰>±q˝ÒHêì Bìô|’ áHÓ\ 30q Á|üuÛÑT‘·«+ ˇø£ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+<äì ÄdüT|üÁ‹ &Ó’¬sø£ºsY <Ûäs¡às¡ø£åø˘ ‘Ó* bÕs¡T. ìyéT‡ ne‘·s¡D ~H√‘·‡yêìï Çyêfi¯ ÄdüT|üÁ‹ Äes¡D˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ìC≤yéT qyêãT\T 1961˝À kÕú|æ+∫q ìyéT‡ ÄdüT|üÁ‹ 1986 es¡≈£î πøe\+ meTTø£\ ÄdüT|üÁ‹>± e÷Á‘·y˚T ñ+&˚~. e÷J eTTK´eT+Á‹ Ç˙ºsê e÷sêe⁄ 1986 e÷]à 26q Ä ÄdüT|üÁ‹ì nìï s¡ø±\ yÓ’<ä´+ n+~+#˚ ÄdüT|üÁ‹>± n_Ûeè~Δ #˚XÊs¡T. Ç~ »]– 26 @fi¯ó¢ |üPs¡ÔsTTq dü+<äs¡“¤+>± ne‘·s¡D ~H√‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤ +#ês¡T. ìyéT‡≈£î |ü]$T‹øÏ $T+∫ s√>∑T\T edüTÔqï+ <äTe˝Ò¢ ùde˝À¢ C≤|ü´+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Ç+<äT˝À yÓ’<äT´\ ìs¡¢ø£å´+ ˝Ò<äHêïs¡T. Á{≤e÷πøsY, &Éj·÷>√ïdædt πø+Á<ë\T 15 s√E˝À¢ |üP]Ô kÕúsTT˝À |üì#˚kÕÔj·Tì <Ûäs¡às¡ø£åø˘ #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü\Te⁄s¡T yÓ’<ë´~ø±s¡T\T bÕ˝§Z Hêïs¡T.

$ø£˝≤+>∑T\ ñ<√´>±˝À¢ neø±X¯+: ø£˝…ø£ºsY eT+∫˙{Ï ì dü ~ « ì jÓ ÷ >∑ + #˚ d ü T ø√yê* ø√{Ÿ|ü*¢ ÁbÕC…≈£îº øÏ+<ä kÕ>∑T#˚dæq |ü+≥\qT ø±bÕ&ÉT‘ê+

Í Í Í

ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì $q‹ düeTdü´qT |ü]cÕÿ]kÕÔeTì ø£˝…ø£ºsY Vü‰$T

s¡+>±¬s&ç¶, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): ø√{Ÿ|ü*¢ ÁbÕC…≈£îº øÏ+<ä y˚dæq e], y˚s¡T X¯q>∑ |ü+≥\T qwüºb˛≈£î+&Ü ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+{≤eTì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ Vü‰$Tì#êÃs¡T. k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+∫q &Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø£˝…ø£ºsY(&ûyÓ’d”) ø±s¡´ Áø£e÷ìøÏ ô|<Ó›eT÷˝Ÿ eT+&É\+, ø√{Ÿ |ü*¢, Hê>∑düeTT+<äsY Á>±e÷\ qT+∫ ¬s’‘·T\T |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. ø√{Ÿ|ü*¢ ÁbÕC…≈£îº qT+∫ ˙]e« ø£b˛e&É+‘√ y˚s¡TX¯q>∑, e] |ü+ ≥\≈£î qwüºyê {Ï* ¢‘·T+<äì yês¡T yêb˛ j·÷s¡T. eTTK´ +>± e+<ä\ mø£sê\ e] |ü+≥ m+&ç b˛≈£î+&É Á|üuÛÑT‘·« |üs¡+>± #·s¡´\T rdüTø√yêì ¬s’‘·T\T $qï$+#ês¡T. BìøÏ düŒ+~+∫q ø£˝…ø£ºsY ôV’≤<äsêu≤<é e´ekÕj·T $X¯«$<ë´\j·T+, ¬s’dt Çìdæº≥÷´{Ÿ qT+∫ XÊÁdüÔy˚‘·Ô\qT |ü+|æ+∫ |ü+≥ qwüºb˛≈£î+&É #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. Ç+ø± Hê>∑düeTT+<äsY Á>±eT+˝À @s¡Œ&çq eT+∫˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ø£˝…ø£ºsY Vü‰$Tì#êÃs¡T.|”ôV≤#Yd” πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì |òæsê´<äT: ø√{Ÿ|ü*¢ Á>±eT+ qT+∫ eTkÕÔø˘ nVü≤à<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ‘·eT Á>±eT+˝À ÁbÕ<∏ä$Tø£ yÓ’<ä´Äs√>∑´ πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. eTTK´+>± Á>±e÷ìøÏ ãdüT‡ kÂø£s¡´+ ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ $esê\T 2˝À

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): xmspLjiÚ @L>RiªRΩá Æ™s[VLRiZNP[ ≠sNRPÕÿLigRiVáNRPV Dμ][˘gSáՋ[ @™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆryÚ™´sV¨s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ©´s»¡LS«¡©±s gRiVÕÍÿL`i @©yıLRiV. NRP¤Õ¡NÌRPL`i NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[¨s xqs™´sWÆ™s[aRP ™´sVLiμj∂LRiLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s ≠dsV N][xqsLi NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ NRP¤Õ¡NÌRPL`i FyÕÊ‹¨s xmsáV xqs™´sVxqs˘Ã¡ \|ms ™´s¿¡Ë©´s ™yLji ©´sVLi≤T∂ μR∂LRiΔÿxqsVÚáV {qs*NRPLjiLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS A∏R∂V©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @Liμ≥R∂, ™´sVWgRi FyhRiaSáՋ[ BªRΩLRi —¡Õ˝ÿá ©´sVLi≤T∂ ™´s¿¡Ë øR¡μj∂Æ™s[ ≠sNRPÕÿLigRi ≠sμy˘LÛRiVáV ªRΩ™´sVNRPV rÛy¨sNRPVáVgS xmsLjigRifl”·Li¿¡ Dμ][˘gSáV B™y*á¨s N][LRigS @μj∂ ryμR∂˘xms≤R∂μR∂¨s rÛy¨sNRPVáNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V Dμ][˘gSáV NRP÷¡ˆryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ≠dsV N][xqsLi NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ xmsáV™´soLRiV BLi≤˝R∂V, |ms©±<sáV Dμ][˘gSáV, ¡VVflÿá N][xqsLi @LÍkiáV xqs™´sVLRiˆLiøyLRiV.  ¡x§¶¶¶μR∂WL`i xmsoLS, A«¡Li«ÿz§¶¶¶L][≤`∂ g_ªRΩ™±sV FyhRiaSá μR∂gÊRiLRi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqÛsáLi 1200 gRi«ÿáV rÛy¨sNRPVáV A˙NRP≠sVLiøR¡VN]¨s @˙NRP™´sV ¨sLS¯flÿáV N]©´srygjixqsVÚ©yıLRi¨s, @˙NRP™´sWLRi‰Ã¡ ©´sVLi≤T∂ xqÛsÕÿ¨sı LRiOTPQLi¿¡ ˙xms«¡Ã¡ Dxmsπ∏∂WgS¨sNTP ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøyá¨s rÛy¨sNRPVáV N][LSLRiV. NRP¤Õ¡NÌRPL`i xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ™´sVLi≤R∂Õÿμ≥j∂NSLjiª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂ xmsLjibdP÷¡Li¿¡ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´sázqsLiμj∂gS AÆμ∂[bPLiøyLRiV . ™´sVx§¶¶¶¯μ`∂ «ÿNUPL`i @ ™y˘FyLji FnyºΩ™´sW©´sgRiL`i , ™´s¤…Ì¡xms÷˝¡ Õ‹[ @˙NRP™´sV F˝yzqÌsN`P ™´s∞÷Ô¡Lig`i Fny˘NÌRPLki ©´s≤R∂VxmsoøR¡V rÛy¨sNRPVáNRPV B ¡˜Liμj∂ NRP÷¡gjixqsVÚ©yı≤R∂¨s ªRΩμy*LS ™´s¬ø¡[Ë NSáVxtsQ˘Liª][ @Æ©s[NRP xqs™´sVxqs˘Ã¡V FsμR∂VL]‰Li»¡V©yı™´sV¨s Fny˘NÌRPLki¨s ™´sWLjiËLi¿¡ NSáVxtsQ˘Li ©´sVLi≤T∂ ªRΩ™´sV©´sV NSFy≤R∂™´sázqsLiμj∂gS rÛy¨sNRPVáV NRP¤Õ¡NÌRPL`i ©´sV N][LRigS NRP¤Õ¡NÌRPL`i «¡©´sLRiÕfi Æ™s[VÆ©s[«¡L`i , —¡Õ˝ÿ xmsLji˙aRP™´sVá ZNP[Li˙μR∂Li ™yLji¨s xmsLjibdP÷¡Li¿¡ ¨sÆ™s[μj∂NRP xqs™´sVLjiˆLiøR¡™´sázqsLiμj∂gS AÆμ∂[bPLiøyLRiV.  ¡x§¶¶¶μR∂WL`i xmsoLS ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ xms¨s ¬ø¡[zqs ≠sμy˘™y¤Õ¡[Li…‘¡LRiV= ªRΩ™´sVNRPV gRiªRΩ N]μÙj∂ ™´sWryáVgS “¡ªyáV LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s “¡ªyáV BzmsˆLiøR¡™´sázqsLiμj∂gS NRP¤Õ¡NÌRPL`i ©´sV N][LRigS NRP¤Õ¡NÌRPL`i —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aSΔÿμ≥j∂NSLjiª][ ™´sW…˝ÿ≤T∂ ≠sμy˘ ™y¤Õ¡Li…‘¡L˝Ri xqs™´sVxqs˘©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡™´sázqsLiμj∂gS AÆμ∂[bPLiøyLRiV.


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

÷¡NRP‰L`i zqsLi≤T∂ZNP[…fiÕ‹[ xqsLS‰LRiVNRPV \|§¶¶ N][LÌRiV ©Ø[…‘¡xqsVáV (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) μk∂Liª][ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, ªRΩμj∂ªRΩLRiVáNRPV ELRi»¡ á’≥¡Li¿¡©´s»˝¡V BxqsVNRP ªRΩ™´s*NSáՋ[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ºdΩLRiV\|ms Bxmsˆ…”¡ZNP[ \|§¶¶¶N][LÌRiV ˙xmsbPıLi¿¡Liμj∂. ∏R∂VÆ¥∂[øR¡ËÈgS BxqsVNRP ªRΩ™´s*≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ©´sμk∂ ˙xms™y•¶¶¶Ã¡ gRiºΩ ªRΩzmsˆ ©´sμR∂Vá μj∂aRPáV ™´sWLRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s \|§¶¶¶N][LÌRiV }msL]‰Liμj∂. ≠ds…”¡ ™´sÃ˝¡ xqsV©y≠dsVáV, ªRΩVFny©˝´sV ™´sxqsVÚ©yı∏R∂V¨s, xmsLS˘™´sLRifl· xqs™´sVªRΩVá˘ªRΩ Æμ∂ ¡˜ºΩLi…‹[LiμR∂¨s }msL]‰Liμj∂. ≠søR¡Ëá≠s≤T∂gS ªRΩ™´s*NSáV «¡Ljixms≤R∂Li ™´sÃ˝¡ À≥œ¡WgRiLRi˜È «¡ÕÿáV xms≤T∂F°π∏∂[V xmsLjizqÛsºΩ ™´sr°ÚLiμR∂©´sıμj∂. BuÌy©´sVryLRiLigS ªRΩ™´s*NSáV «¡Lji}ms @μ≥j∂NSLRiLi ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP Fs™´sLjiøyËLRi¨s ˙xmsbPıLi¿¡Liμj∂. «ÿºΩ xqsLixmsμR∂NRPV ©´sxtÌsQLi ¬ø¡[NRPWLRiVxqsVÚ©´sı ¤…¡Li≤R∂L˝Ri ≠sμ≥y©´sLi ™´sWLSËá©yıLRiV. BxqsVNRP ªRΩ™´s*NSá\|ms ¨sÆ™s[μj∂NRP xqs™´sVLjiˆLiøyá¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı AÆμ∂[bPLi¿¡Liμj∂. G˙zmsÕfi Æ©sá 2™´s æªΩ[μj∂ Õ‹[gS ¨sÆ™s[μj∂NRP xqs™´sVLjiˆryÚ™´sV¨s @≤][*ZNP[…fi «¡©´sLRiÕfi \|§¶¶¶N][LÌRiVNRPV æªΩ÷¡FyLRiV. μk∂Liª][ N][LÌRiV ≠søyLRifl·©´sV A L][«¡ŸNRPV ™yLiVVμy Æ™s[zqsLiμj∂.

eT+∫˙{Ïì dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê* (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) n‘·´edüs¡ düeTj·÷˝À¢ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì Äj·Tq ø£˝…ø£ºsY≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. BìøÏ ø£˝…ø£ºsY düŒ+~dü÷Ô.. Ç~ es¡πø áy˚Ts¡≈£î nuÛÑ´s¡úq\T n+<ëj·Tì, Bìô|’ $#ês¡D #˚sTT+∫ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. sêeTj·T´>∑÷&É≈£î yêsêìø√kÕ] eT+∫˙s¡T n+<äT‘·T+~: $ø±sêu≤<é eTTì‡bÕ*{°˝Àì sêeTj·T´>∑÷&É m+◊J ø±\˙˝À yêsêìø√kÕ] e÷Á‘·y˚T eT+∫˙s¡T edüTÔ+<äì ø±\˙yêdüT\T &ûyÓ’d”øÏ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. BìøÏ ø£˝…ø£ºsY düŒ+~dü÷Ô... eT+∫˙{Ï düeTdü´ rπsà $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ÄsY&ûy√qT Ä<ä÷•kÕÔqHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± ø£+<äT≈£Ls¡T eT+&É\+ ˝ÒeT÷s¡T˝À ≈£L&É rÁe eT+∫˙{Ï düeTdü´ ñ+<äì |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. <Ûës¡÷sY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ô|’|t˝…’Hé ©πøJ ø±e&É+‘√ eT+ì˙s¡T n+<ä&É+ ˝Ò<äì, E+≥T|ü*¢, ≈£î\ÿ#·s¡¢ eT+&É\+, n&É$ yÓ+ø£{≤|ü⁄sY u≤>∑´Hêj·Tø˘ ‘ê+&Ü˝À¢ eT+∫˙{Ï düeTdü´ rsêÃ\+≥÷ Äj·÷Á>±e÷\ qT+∫ e∫Ãq |òæsê´<äT\ô|’ ø£˝…ø£ºsY düŒ+~+#ês¡T. esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ e\q y˚dü$ø±\+˝À eT+∫˙{Ï düeTdü´ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì, Ç+<äT≈£î Á|ü»\T ˙{Ïì eè<ë#˚j·T≈£î+&Ü yê&ÉTø√yê\ì |æ\T|ü⁄ìdü÷Ô... eT+∫˙{Ï düeTdü´ô|’ ‘·ø£åDy˚T #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì ÄsY&Éã÷¢´mdt n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À CÒd” düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶, &ûÄsYy√ e÷DÏø±´\sêe⁄, õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

m˙ºÄsY Á≥düTº uÛÑeHé˝À

|òüTq+>± eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡e+ ôV’≤<äsêu≤<é e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): eT<ä´+ cÕ|ü⁄\qT Á|üuÛÑT‘·«y˚T ìs¡«Væ≤+#ê\ì ‘Ó<˚bÕ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. u…\T¢cÕ|ü⁄\qT ‘·ø£åD+ m‹Ôy˚j·÷\ì Äj·Tq eTs√kÕ] ø√sês¡T. eT<ä´ ìj·T+Á‘·D #˚|üfÒºes¡≈£î sêh+˝À eTVæ≤fi¯\≈£î düeTdü´\T ‘·|üŒeHêïs¡T. k˛ìj·÷>±+BÛ, MTsê≈£îe÷sY,düTcÕàdü«sêCŸ ˝≤+{Ï yês¡+‘ê ñ+&ç ≈£L&Ü eTVæ≤fi≤ _\T¢≈£î yÓ÷ø£å+ ø£\>∑ø£b˛e&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTHêïs¡T. #·≥ºdüuÛÑ˝À¢ eTVæ≤fi¯\≈£î 33 XÊ‘·+ ]»πs«wüqT¢ ø£*Œ+#˚es¡≈£î ‘Ó<˚bÕ b˛sê&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. $_Ûqï s¡+>±˝À¢ Á|ü‹uÛÑ #ê{Ïq 9 eT+~ eTVæ≤fi¯\≈£î k˛eTyês¡+ Hê&ÉT m˙ºÄsY Á≥düTº uÛÑeHé˝À #·+Á<äu≤ãT dü‘·ÿ]+#ês¡T. n+‘·sê®rj·T eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡e+ s√Eq á ø±s¡´Áø£eT+ »s¡>±*‡ ñ+&É>± ñ|ü mìïø£\ Vü≤&Ü$&ç e\¢ yêsTT<ë |ü&ç+~. k˛eTyês¡+ Hê&ÉT #·+Á<äu≤ãT n<Ûä´ø£å‘·q á ø±s¡´Áø£eT+ |òüTq+>± »]–+~. Á|üeTTK qs¡ÔøÏ eT+EuÛ≤s¡Z$, Á|üeTTK >±j·Tì yêD° »j·Tsê+, {°M d”]j·Tfi¯¢ <äs¡Ù≈£îsê\T eT+E˝≤ Hêj·TT&ÉT, eT<ä´bÕq e´‹πsø£ ñ<ä´eT Hêj·T≈£îsê\ <ä÷ã>∑+≥ s√X¯eTà, eTVæ≤fi≤ ¬s’‘·T düT>∑TDeTà, <ä÷s¡<äs¡ÙHé &Ó’¬sø£ºsY XË’\C≤ düTeTHé, Á|üÁ|ü<∏äeT+>± n+<Ûä u≤*ø£ bÕsƒ¡XÊ\≈£î ø£èwæ #˚dæq ø=+&Ü $y˚ø± ,Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TTsê\T, d”‘êeTVü‰\ø°åà, n+‘·sê®rj·T ø£sêfÒ #ê+|æj·THé qÁsê \ø°åàkÕÁe÷»´+\T #·+Á<äu≤ãT #˚‘·T\ MT<äT>± |ü⁄s¡kÕÿsê\T n+<äT≈£îHêïs¡T.

j·TTe≈£î&ç nqTe÷HêdüŒ<ä eTè‹ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): mdtÄsY b˛©dt ùdºwüHé |ü]~˝Àì _.¬ø.>∑÷&É˝À z j·TTe≈£î&ÉT nqTe÷HêdüŒ<ä dæú‹˝À eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. b˛©düT\T Bìï Vü≤‘·´>± uÛ≤$düTÔHêïs¡T. s¡‘·ï+ nì uÛ≤$düTÔqï j·TTe≈£î&ç eTè‘·<˚Vü≤+ |üP]Ô>± ≈£î[¢b˛sTT+~. <äTsê«düq yÓ<ä»\¢&É+‘√ kÕúì≈£î\T b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

u≤s¡T\T r]q |üqTï #Ó*¢+|ü⁄<ës¡T\T ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): ÄdæÔ |üqTï e&û¶ e÷|ò” #˚dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·T+‘√ m˝Ÿ; q>∑sY eTTì‡|ü˝Ÿ dü]ÿ˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À |üqï #Ó*¢+|ü⁄<ës¡T\‘√ øÏøÏÿ]dæ+~. yês¡+ s√E\ >∑&ÉTe⁄ e÷Á‘·y˚T ñ+&É&É+‘√ Á|ü»\T |üqTï #Ó*¢+#·&ÜìøÏ u≤s¡T\T rsês¡T.

‘Ó\+>±D yê<äy˚T ¬>*∫+~ yê<ä+ eTT+<äT &ÉãT“ ã˝≤<ä÷sY ø√≥T¢ |ü+∫Hê ‘Ó\+>±D yê<äy˚T ¬>*∫+~ øÏs¡DY≈£î eT÷&ç+~..‘Ó\+>±D˝À ‹s¡>∑˙j·T+: Hê>∑+ ôV≤#·Ã]ø£ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): æªΩáLigSfl· ™yμR∂Li ™´sVVLiμR∂V ≤R∂ ¡V˜  ¡Ã¡Li J≤T∂F°LiVVLiμR∂¨s ©ygRiL`iNRPLRiWıÕfi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ©ygRiLi «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ™yμy¨sı J≤T∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRi, ˙xmsºΩxmsORPQ FyLÌkiáV ≠søR¡Ëá≠s≤T∂gS ≤R∂ ¡V˜ Æ™sμR∂«¡÷˝¡©´sxmsˆ…”¡NUP.. ˙xmsæªΩ[˘NRP ™yμR∂Æ™s[V lgi÷¡¿¡LiμR∂©yıLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV xmsLi¿¡|ms…ÌÿLRi¨s, @LiVVæªΩ[, æªΩáLigSfl· ™yμR∂Li ™´sVVLiμR∂V A N][»˝¡V  ¡ÕÿμR∂WL`i @∏R∂W˘∏R∂V¨s @©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂, ˙xmsºΩxmsORPQ Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡Vá©´sV AgRiLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VZNP[ ªy©´sV @|qsLi’d˝¡Õ‹[NTP @≤R∂VgRiV |ms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V ©ygRiLi æªΩ÷¡FyLRiV. B…‘¡™´sá «¡Ljigji©´s Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS Fs¨sıQQ\ZNP©´s ©ygRiLi.. r°™´sV™yLRiLi æªΩáLigSfl· @™´sVLRi≠dsLRiVá xqÛsWxmsLi ™´sμÙR∂ ¨s™yŒœ¡ßáLjiˆLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. LSxtÌsQ˚ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩNRPV ˙xms™´sWμR∂Li GLRiˆ≤T∂LiμR∂¨s A∏R∂V©´s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ HNRP˘ªRΩ Õ‹[zmsLi¿¡LiμR∂¨s, {qs™´sWLi˙μ≥R∂VáV BLiNS FsLiμR∂VNRPV NRP÷¡zqs DLi≤yá©´sVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩV©´sı ™yLji¨s ªRΩLji≠sV N]…Ìÿá¨s A∏R∂V©´s

zmsáVxmso¨søyËLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl·\|ms xqsÀ≥œ¡Õ‹[ Æ™sLi»¡Æ©s[ øR¡LRiË ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s ©ygRiLi ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡\|ms øR¡LjiËLiøyá¨s N][LSLRiV. æªΩáLigSfl· ªRΩFyˆ ™´sVlLi[ BªRΩLRi @LiaRPLi\|ms øR¡LRiË @NRP‰lL˝i[μR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. æªΩáLigSfl·\|ms ºdΩLS¯©´sLi ˙xmsÆ™s[aRP# |ms¤…Ì¡[ ™´sLRiNRPW xqsÀ≥œ¡©´sV ©´s≤R∂™´s¨ds∏R∂V™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl· N][xqsLi ≠sμy˘LÛRiV¤Õ¡™´sLRiW AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[xqsVN][™´sμÙR∂¨s ©ygRiLi ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. BLiªRΩ ™´sVLiμj∂ øR¡¨sF°ªRΩV©yı xms…Ì”¡LiøR¡VN][LS? @¨s ¨sáμk∂aSLRiV. ≠dsVNRPV ™´sV©´sxqsV= ¤Õ¡[μy? ≠dsVLRiV ™´sV©´sVxtsváV NSLS? @¨s {qsFsLi NTPLRifl„fi, …‘¡≤U∂{ms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ∏R∂VV™´sªRΩ AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡NRPV ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sÆμ∂[ Àÿμ≥R∂˘ªRΩ @¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. NSLi˙lgi£qs, …‘¡≤U∂{ms ™´s¤Õ˝¡[ AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘Ã¡V «¡LRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. @LiªRΩNRPV™´sVVLiμR∂V æªΩáLigSfl· @™´sVLRi≠dsLRiVá xqÛsWxmsLi ªRΩ©´s @©´sVøR¡LRiVáª][ ™´sxqsVÚ©´sı ©ygRiLi «¡©yLÙRi©±slLi≤ÔT∂¨s F°÷d¡xqsVáV @≤ÔR∂VNRPV©yıLRiV. xqÛsWxmsLi ™´sμÙR∂NRPV Æ™s¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPV @©´sV™´sVºΩ ¤Õ¡[μR∂¨s F°÷d¡xqsVáV @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Liª][ ©ygRiLi xqsLS‰LRiV\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. @©´sV™´sVºΩ ºdΩxqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV

eT+>∑fi¯yês¡+ 27, e÷]à 2012

eTT≥º&ç ø£≥º&ç (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) ˙xms«ÿ xqsLixmnsWá Æ©s[ªRΩáNRPV ™´sVμ≥R∂˘ ºdΩ˙™´s ™ygS*μR∂Li «¡LjigjiLiμj∂. ©y∏R∂VNRPVá©´sV F°÷d¡xqsVáV @lLi£qÌs ¬ø¡[zqs {msFs£qsNRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. F°÷d¡xqsVá ºdΩLRiV\|ms Æ©s[ªRΩáV ºdΩ˙™´s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ˙xms«ÿry*™´sV˘∏R∂VVªRΩLigS ªy™´sVV μ≥R∂LSı ¬ø¡[xqsVÚLi¤…¡[ F°÷d¡xqsVáV ¨sLRiLiNRPVaRPLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRi¨s æªΩáLigSfl· ¤«¡[G{qs Æ©s[ªRΩ ™´sV¤Õ˝¡xms÷˝¡ áORPQ ¯∏R∂V˘ AL][zmsLiøyLRiV. ø≥R¡Õ‹[ @|qsLi’d˝¡ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı F°÷d¡xqsVáV @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Liª][ BLiμj∂LSFyLRiV‰ ™´sÆμÙ∂[ μk∂ORPQ N]©´srygjiLiøyá¨s ˙xms«ÿxqsLixmnsWáV ¨sLÒRiLiVVLiøyLiVV. {qs{msFsLi LSxtÌsQ˚ NSLRi˘μR∂Lji+ ’¡≠s LSxmnsV™´soáV NRPW≤y μk∂ORPQNRPV xqsLi{mnsVÀ≥ÿ™´sLi ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. @|qsLi’d˝¡Õ‹[ Fs{qs=, Fs{qÌs xqsÀfiF˝y©±s\|ms øR¡LRiË «¡Ljilgi[LiªRΩ™´sLRiNRPV μk∂ORPQ N]©´srygjiryÚ™´sV¨s ˙xms«ÿxqsLixmnsWá ©y∏R∂VNRPVáV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ¡≤R∂VgRiV,  ¡Ã¡{§¶¶¶©´s™´sLÊSá ˙xmsπ∏∂W«¡©yá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sxqs¯Ljir°ÚLiμR∂¨s ™y™´sVxmsORPQ Æ©s[ªRΩáV ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. A∏R∂W FyLÌkiá ©y∏R∂VNRPVáV r°™´sV™yLRiLi @|qsLi’d˝¡ A™´sLRifl·Õ‹[ ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. gjiLji«¡©´sVáNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©´sı C xqsLS‰LRiVNRPV ˙xms«¡Ã¡V  ¡VμÙj∂¬ø¡ ¡VªyLRi¨s {qs{msH aSxqs©´sxqsÀ≥ÿxmsORPQ Æ©s[ªRΩ gRiVLi≤y ™´sV¤Õ˝¡[£tsQ, {qs{msFsLi Æ©s[ªRΩ «¡⁄áNRPLi…”¡ LRiLigSlLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. Fs{qs=, Fs{qÌs xqsÀfi F˝y©±s ¨sμ≥R∂Vá©´sV ™yLjiZNP[ ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ¨sμ≥R∂VáV xqs˙NRP™´sVLigS @™´sVáπ∏∂[V˘Õÿ øR¡W}qsLiμR∂VNRPV GLSˆ»¡V ¬ø¡[}qs ©Ø[≤R∂Õfi G¤«¡¨ds=NTP øR¡»Ì¡À≥œ¡˙μR∂ªRΩ NRP÷¡ˆLiøyá¨s ™yLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ μR∂◊¡ªRΩ xqsLixmnsWáV, ˙xms«ÿxqsLixmnsWáV ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s ø≥R¡Õ‹[ @|qsLi’d˝¡ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ≠sLRi≠sVLiøR¡VN][™yá¨s ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsFsLi μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶ Aμj∂™yLRiLi N][LSLRiV. Fs{qs=, Fs{qÌs xqsÀfiF˝y©±s ¨sμ≥R∂Vá©´sV xmspLjiÚrÛyLiVVÕ‹[ ™yLjixqsLiZOP[Q™´sW¨sZNP[ ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¬ø¡[Õÿ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂\|ms IºΩÚ≤T∂ ºdΩxqsVN]ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ¬ø¡FyˆLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms ©´s™´sV¯NRPLi xqs©´sıgjiÃ˝¡≤R∂Liª][ ≤T∂xmsp˘…‘¡ {qsFsLi ™´sW…ÿá©´sV NRPW≤y ˙xms«ÿ xqsLixmnsWá ©y∏R∂VNRPVáV ≠saRP*zqsLiøR¡¤Õ¡[μR∂V. ™´sVVLiμR∂VgS ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s ˙xmsNSLRiÆ™s[V ø≥R¡Õ‹[ @|qsLi’d˝¡ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV.

H˚&ÉT C…’Vü≤qTe÷Hé`¬sã˝Ÿ‡ u≤jYT‡ ô|ò’q˝Ÿ‡ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >∑T+&É¢ b˛#·+|ü*¢˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ø±]à≈£î\ ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ ô|ò’q˝Ÿ≈£î #˚s¡T≈£î+~. á {Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À C…’Vü≤qTe÷Hé`¬sã˝Ÿ‡ u≤jYT‡ »≥T¢ ô|ò’q˝Ÿ˝À ‘·\|ü&ÉqTHêïsTT. á {Às¡ïyÓT+{Ÿ &çÄsYmdt yÓTÆ<ëq+˝À »s¡T>∑qT+~. á ø±s¡´Áø£eT˝À eTTK´ n‹~∏>± e÷J m+|”|” XÊ´+sêe⁄, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT myéT.Áoìyêdt ¬s&ç¶, me÷àØŒmdt eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T ¬ø.Á|üuÛ≤ø£sY, düTπs+<äsY Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡T. á {Às¡ïyÓT+{Ÿ ìsê«Vü≤≈£î\T ÄXÀø˘, u≤qT#·+<äsY, Hê>∑sêE, e÷DÏø£´+, eTùV≤wt bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. ô|ò’q˝Ÿ˝À ¬>\Tb˛+~q yê]øÏ ◊<äT y˚\T, ~«‹j·T $CÒ‘·\≈£î 2500 q>∑<äT ãVüQeT‹ n+<äCÒkÕÔeTì ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> ¬>\Tb˛+~q {°+≈£î Á{À|ò” n+<äCÒkÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T.

me÷àÄs√« ø±sê´\j·T+ eTT≥º&ç

ªyÆ™s[V\Æ™sV©y Fs™´sVlLÍi¨ds=Õ‹[ D©yı™´sW? @¨s A∏R∂V©´s F°÷d¡xqsVá©´sV ˙xmsbPıLiøyLRiV. ΔÿNUPáª][ Fyá©´s N]rygjiLiøR¡¤Õ¡[LRi¨s A∏R∂V©´s xqsˆxtÌsQLi¬ø¡[aSLRiV. "NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ¨dsNRPV ™´sVW≤T∂Liμj∂. ™´sV™´sV¯÷¡ı ™´sW gRi≤ÔR∂ ≠dsVμR∂ ºΩLRiVgRi¨ds∏R∂V™y? NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂.. ¨s©´sVı æªΩáLigSfl·Õ‹[ ºΩLRigRi¨s™´s*Li' @¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. Àÿ ¡V, NTPLRifl„fiá\|ms ©ygRiLi μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. "Àÿ ¡V Æ©s[©´sV AgRi\Æ™sV©´s @©yı≤R∂V.. A∏R∂V©´s©´sV AgRiLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VZNP[ Æ©s[©´sV @|qsLi’d˝¡Õ‹[ @≤R∂VgRiV |ms≤R∂VªRΩV©yı. Æ©s[©´sV æªΩgji©´s gS÷¡ xms»¡LiÕÿ ºΩLRiVgRiVªy©´sı¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ @©yı≤R∂V.. A∏R∂V©´s μR∂VLixms æªΩLi¬ø¡[LiμR∂VZNP[ @|qsLi’d˝¡NTP Æ™sŒœ¡ßÚ©yı' @¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ©´s BLi…”¡\|ms μy≤T∂ZNP[xqsVÕ‹[ ≤U∂{qs{ms, G{qs{ms, {qsH, Fs\|qs#=áNRPV zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[aS©´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): ]»πs«wüq¢qT yÓ+≥H˚ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À ÄyÓ ÷ ~+#· | ü C Ò j · ÷ \ì y˚T&ÉÃ˝Ÿ me÷àÄs√« ø±sê´ \j·T+qT me÷àØŒmdt ø±s¡´ø£s¡Ô\T eTT≥º&ç+#ês¡T. &ç|üP´{° ‘·Vü≤o˝≤›sY≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+~düTÔqï meTàØŒmdt Hêj·T≈£î\T me÷àØŒmdt eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT Á|üuÛ≤ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T ]»πs«wüq¢qT neT\T #˚j·T&É+˝À |üP]Ô>± $|òü\+ nsTT+<äì Äs√|æ+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ≈£L&Ü á $wüj·T+ô|’ @ø£|üø£å <√s¡DÏ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ yÓ+≥H˚ #=s¡e rdüT≈£îì ]»πs«wüqTqT neT\T |ü]#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ˝Òì|üø£å+˝À uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ |ü⁄≥º>∑‘·T\T ñ+&Éeì nHêïs¡T. &ç|üP´{Ï ‘·Væ≤o˝≤›sY s¡M+<äsYqT ø£*dæ me÷àØŒmdt Hêj·T≈£î\T $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À me÷àØŒmdt Hêj·T≈£î\T •e≈£îe÷sY, u≤\ÁøÏwüí, sêE, <˚y˚+<äsY, kÕsTT\T, j·÷<ä–], u≤\ÁøÏwüí, q]‡+>∑sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\T Á|üXÊ+‘·+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝À |ü<äe‘·s¡>∑‹ |üØø£å\T Á|üXÊ+‘·+>± »]>±j·Tì myéTáz \øå±à¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì 1,400 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î >±qT 1385 eT+~ Vü‰»s¡j·÷´s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. 15 eT+~ ¬>’sêΩ»s¡j·÷´s¡T. Áô|’y˚≥T>± 144 eT+~øÏ>±qT 132 eT+~ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. 12 eT+~ ¬>’sêΩ»s¡j·÷´s¡T. yÓTT<ä{Ï s√Eq eT+&É\+˝À nìï |üØø£å πø+Á<ë˝À¢ Á|üXÊ+‘·+>± »]–q≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T.


3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+ 27, e÷]à 2012

düuŸùdºwüq¢ ìsêàD≤ìøÏ s¡÷.80ø√≥¢ eT+ps¡T

˙{Ï ø√dü+ u≤e⁄\ eT+ps¡T $ø±sêu≤<é, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): eT+∫˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡Dø√dü+ uÀs¡¢˝À |òü¢wæ+>¥ ø√dü+ 18 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T $&ÉT<ä\sTT |üqT\T ø=qkÕ>∑T‘·T Hêïj·Tì, ‘·eT |ü]~˝À 3 Á>±eT\˝À {≤´+ø£s¡¢ <ë«sê eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê #˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ÄsY&ÉãT¢mdt &ç|üP´{Ï ÇÇ eTH√Vü≤sY ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Äj·Tq ‘·q ø±sê´\j·T+˝À $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T $ø±sêu≤<é eT+&É\+ bÕ‘·÷sY, ø±e÷¬s&ç¶ >∑÷&É, yÓ÷$THé ù|≥ eT+&É\+ <˚es¡+|ü*¢ Á>±e÷\˝À ˙{Ï m<ä›&ç <äècÕº´ {≤´+ø£s¡¢ <ë«sê ˙{Ï düs¡|òüsê #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ã+{≤s¡+

eT+&É\+ u≤sê«<é, ;s√˝Ÿ Á>±eT+˝À eT+∫˙{Ï ø√dü+ ˙{Ï ø√dü+ u≤e⁄\ eT+ps¡T ø√dü+ Á|ü‹bÕ<äq\T dæ<ä›+ #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ì<ÛäT\ qT+&ç <Ûës¡÷sY eT+&É˝≤ìøÏ 5 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T, eTs¡Œ*¢ eT+&É˝≤ìøÏ 16.25 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T, $ø±sêu≤<é eT+&É˝≤ìøÏ 9.25 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T, ã+{≤s¡+ eT+&É˝≤ìøÏ 2.6 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T eT+p¬s’Hêj·Tì ‘·«s¡˝À |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ne⁄‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. eT+∫˙{Ï m<ä›&ç Á>±eT\˝À {≤´+ø£s¡¢ <ë«sê »s¡T>∑T‘·Tqï $wüj·÷ìï m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |üs¡´y˚øÏådüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

Á|üC≤<äsꓤsY˝À |òæsê´<äT\qT d”«ø£]+∫q ø£˝…ø£ºsY $ø±sêu≤<é, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± k˛eTyês¡+ $ø±sêu≤<é ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À Áf…sTTì ø£˝…ø£ºsY ÄÁe÷bÕ* |òæsê´<äT\qT d”«ø£]+#ês¡T. Á|ü‹ yês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚ Á|üC≤ <äsê“sY ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY&çy√ Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶ |òæsê´<äT\qT d”«ø£]+#·>± á yês¡+ ÄsY&çy√ ˝Òì ø±s¡D+>± eT<Ûë´Vü‰q+ es¡≈£î Áf…sTTì ø£˝…ø£ºsY ÄÁe÷bÕ* |òæsê´<äT\qT d”«ø£]+#·>± kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î $ø±sêu≤<é ‘·Vü≤d”˝≤›sY dü÷s¡CŸ ≈£îe÷sY |òæsê´<äT\qT d”«ø£]+#ês¡T.

õ˝≤¢ Á>∑+<∏ë\j·T b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ Áoø±s¡+ $ø±sêu≤<é, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊqTkÕs¡+ õ˝≤¢ Á>∑+<∏ë\j·T dü+düú˝À >∑\ 6 u≤´ø˘˝≤>¥ b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ lø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~+∫q Á|üuÛÑT‘·« ñ‘·Ôs¡T«\T ˇø£{Ï ¬s+&ÉT s√E\˝À dü+ã+~‘· nuÛÑ´s¡Tú\≈£î n+<äqTHêïsTT. Ç+<äT˝À Ç<ä›s¡T $_Ûqï Á|ü‹uÛ≤ e+‘·T\T ñ+&É≥+ $X‚wü+. u≤´ø˘ ˝≤>¥ b˛düTº˝˝À ñ<√´>±eø±XÊ\T bı+<äqTqï yê]˝À _.düT≈£îe÷s Y(˝…’ÁuÒ]j·THé), m+.s¡$#·+Á<äHé (]ø±s¡T¶ ndæôdº+{Ÿ), $.Ä+&Ü\ T(]ø±s¡T¶ ndæôdº+{Ÿ, $_Ûqï Á|ü‹uÛ≤e+‘·Tsê\T), mdt.$»j·T\øÏåà (nf…+&ÉsY), mdt.dü+‘√wt ≈£îe÷sY(yê#YyÓTHé), dæôV≤#Y.sêeT\øÏåà(yê#YyÓTHé, $_Ûqï Á|ü‹uÛ≤e+‘·Tsê\T)\THêïs¡T. M]øÏ eT+>∑fi¯yês¡+ b˛dæº+>¥ Ksês¡T #˚düTÔ ìj·÷eTø£ |üÁ‘ê\qT n+~+#·qTqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

<ä«+<ä yÓ’K]ì ne\+_düTÔqï ø±+Á¬>dt $ø±sêu≤<é, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D≤ ø√dü+ j·TTe≈£î\T neTs¡T\T>± e÷s¡T‘·T+fÒ <Ûä«+<Ûä yÓ’K]ì ne\+_düTÔqï ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ\≈£î e´‹πsK+>± C…mdæ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚ ‘Ó\+>±D≤ ã+<éqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì $<Ûë´]ú C…mdæ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T X¯óuÛÑÁ|ü<é |üfÒ˝Ÿ ø√sês¡T. es¡+>∑˝Ÿ˝À $<Ûë´e+‘·T&Ó’q uÛÀC≤´Hêj·Tø˘ Ä‘êŒs¡ŒD+ nq+‘·s¡yÓTÆHê ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\˝À #·\q+ ˝Òø£b˛e≥+ dæ>∑TZ#˚≥ì nHêïs¡T. á ã+<é≈£î nìï esêZ\T düVü≤ø£]+∫ $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

$ø±sêu≤<é, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): 31 düuŸ ùdºwüq¢ ìsêàD≤ìøÏ 80 ø√≥¢ s¡÷Hêj·T\ eT+ps¡sTTq≥T¢, ôV’≤<äsêu≤<é |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À 15, s¡+>±¬s&ç¶ ‘·÷s¡TŒ &ç$»q˝À 16 düuŸ ùdºwüHé\T ìsêàD+ »s¡T|üqTqï≥T¢ $<ÛäT´‘Y XÊK dü÷|ü]+&Ó+{Ÿ Ç+»˙sY(mdtÇ) |æ.»>∑‘Y ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ kÕúìø£ &çÇ ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T <ë]Á<Ûä πsK≈£î ~>∑Teq ñqï yê]øÏ sêJyé Á>±MTD $<äT´B›ø£s¡D |ü<∏äø£+ øÏ+<ä πøe\+ 125 $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï $<ÛäT´‘Y XÊK mdtÇ »>∑‘Y ¬s&ç¶ s¡÷bÕj·T\πø $<ÛäT´‘Y ø£HÓø£åHé Çe«≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, á neø±X¯+ 31 e÷]à e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ 7 >∑+≥\ bÕ≥T $<ÛäT´‘Y es¡πø nì ø√sês¡T. k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ düs¡|òüsê #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.$ø±sêu≤<é &ç$»Hé $ø±sêu≤<é &ç$õq˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $<ÛäT´‘Y düú+u≤\ @sêŒ≥T, ≥÷dt ˝…’Hé\qT $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T Ç|üŒ{Ï dü]#˚j·T≥+ ø√dü+ ø√{Ï 50 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T es¡≈£î ‘·eT |ü]~˝À 28 y˚\ ø£HÓø£åHé˝qT Çe«≥+ πø{≤sTT+#·≥+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T.ˇø√ÿ »]–+<äì, 31 e÷]à ˝À|ü⁄ m+‘· eT+~ <äs¡U≤düTÔ eT+&É˝≤ìøÏ 10 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T #˚düT≈£îqï yês¡+<ä]øÏ $<ÛäT´‘Y ø£HÓø£åHé Çe«≥+ eT+ps¡sTTq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ˝À y=˝Òºõ ìyês¡D »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. $<ÛäT´‘Y düs¡|òüsê˝À ø√dü+ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\T πø{≤sTT+#·≥+ »]–+<äì m≥Te+{Ï ˝À|ü+ ñqï dæã“+~øÏ düe÷#ês¡+ ‘Ó*bÕs¡T.>∑‘· dü+e‘·‡s¡+ 120 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ Çyê«\ì H˚s¡T>± $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T #˚j·T≥+ <ë«sê ãø±sTT\T á dü+e‘·‡sêìøÏ 150 ø√≥¢ Á|üe÷<ë\T #√≥T #˚düT≈£î+≥THêïj·Tì nHêïs¡T. s¡÷bÕj·T\≈£î ô|]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. nÁø£eT |ü]– 220 πø$ $<ÛäT´‘Y düuŸùdºwüHé, $ø±sêu≤<é˝À ø£HÓø£åHé\T ø£*–q yês¡T yÓ+≥H˚ Áø£eTãB›ø£]+#·T 132 πø$ düuŸùdºwüHé eT+ps¡sTT+<äì Äj·Tq ø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ y˚dü$˝À ôV’≤<äs¡u≤<é |ü]düs¡ $<ÛäT´‘Y XÊK &ç$õq˝Ÿ Ç+»˙sY s¡$Á|ükÕ<é, m&ç ÁbÕ+‘ê\˝À ¬s+&ÉT >∑+≥\ bÕ≥T, ‘ê+&É÷sY, sêE, mÇ #Óqïj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. á $ø±sêu≤<é eTTì‡bÕ*{Ï\˝§ 4 >∑+≥\T, eT+&É\ dü+<äs¡“+>± ˝…’Hé yÓTHé\≈£î uÛÑÁ<ä‘· $wüj·TyÓTÆ Á|ü‘˚´ø£ πø+Á<ë\˝À 6 >∑+≥\ $<ÛäT´‘Y ø√‘· ñ+<äì, dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T ÇdüTÔ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

{°&û|”, ø±+Á¬>dt\qT uÛÑ÷kÕú|æ‘·+ #˚j·÷* $ø±sêu≤<é, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D≤ $wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ\T Ä&ÉT‘·Tqï <ä«+<Ûä yÓ’K] ø±s¡D+>±H˚ ‘Ó\+>±D≤ _&ɶ\T Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì ‘Ó\+>±D≤˝À á ¬s+&ÉT bÕغ\qT uÛÑ÷kÕú|æ‘·+ #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+<äì –]»q dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T u≤˝Ÿ sêCŸ Hêj·Tø˘ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ $ø±sêu≤<é˝À ø±+Á¬>dt {Ï&ç|æ\ ~wæºu§eTàqT <ä>∑›+ #˚dæq dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T ‘Ó\+>±D≤ Á|ü‘˚´ø£ sêh+ ø√dü+ ñyÓ«‘·TÔq ñ<ä´$TdüTÔqï πø+Á<Ûä sêh Á|üuÛÑT‘ê«\˝À {°&û|” ø±+Á¬>dt\ ~wæº u§eTà <ä>∑ú+ #˚düTÔqï <äèX¯´+ #·\q+ ˝Òø£b˛e≥+ eTq <äTs¡<ÛäèwüºeTì nHêïs¡T. á Hêj·Tø˘, sê+#·+<äsY Hêj·Tø˘, nì˝Ÿ, sê+\T, eT˝Ò¢wt, ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T lìyêdt, neT÷˝Ÿ X¯+ø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ø±|”øÏ bÕ\Œ&çq $<ë]úì &ûu≤sY #˚dæq &ûáy√ md”‡ dü+|òü÷\ }πs–+|ü⁄ <Ûäsêï sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+∫q {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T ‘ê+&É÷sY, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): mdtdæ\ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·«+ nqTdü]düTÔqï ìs¡¢ø£å yÓ’K], @_dæ&ç\T>± eØZø£]+#ê\qï &çe÷+&é‘√ k˛eTyês¡+ ‘ê+&É÷sY |ü≥ºD+˝À mdtdæ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T }πs–+|ü⁄ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·T >∑‘· 20 dü+e‘·‡sê\T>± mdtdæ\qT @_dæ&ç\T>± eØZø£]+#ê\qï &çe÷+&é ñqï|üŒ{ÏøÏ n~Ûø±s¡ bÕغ neT\T #˚j·T≥+˝À $|òü\+ ne⁄‘·T+<äì nHêïs¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ ~–sêø£b˛‘˚ Á|ü‘·´ø£å ø±sê´#·s¡D≈£î ~>∑T‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. |üØøå± πø+Á<ëìï |ü]o*düTÔqï &ç|üP´{Ï &çÇy√ dæ|æ ¬s&ç¶ X¯+ø£sY |ü*¢, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): X¯+ø£sY |ü*¢˝Àì 10 e‘·s¡>∑‹ |üØøå± πø+Á<ë\qT $ø±sêu≤<é &ç|üP´{Ï &çÇy= &Üø£ºsY #·+Á<äÁ|üø±XŸ ¬s&ç¶ dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq πse‹ |ü_¢ø˘ dü÷ÿ˝Ÿ˝À ø±|æøÏ bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï z Á|üsTTy˚{Ÿ $<Ûë´]Δì &çu≤sY #˚XÊs¡T. á $<Ûë´dü+ e‘·‡s¡+ »]π> |üØø£å\˝À ‹]– |üØø£å\T sêj·T&ÜìøÏ M\T ˝Ò≈£î+&Ü Äj·Tq &çu≤sY #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T ‘·eT |ü]~Û˝Àì nìï |üØøå± πø+Á<ë\˝À 10 e ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\T düÁø£eT+>± »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì yÓTT<ä{Ï s√E X¯+ø£sY |ü*¢ Á|üsTTy˚{Ÿ $<Ûë´]Δ &çu≤sY $TqVü‰sTT+∫ mø£ÿ&Ü m≥Te+{Ï dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑˝Òeì nHêïs¡T.

Á|üC≤<äsê“sY˝À Hê\T>∑T |òæsê´<äT\T

sêh Á|üuÛÑT‘·« ~wæº u§eTà <ä>∑›+ #˚düTÔqï {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝À Á|üC≤<äsê“sY˝À Hê\T>∑T |òæsê´<äT\T e#êÃj·Tì m+|”&ûy√ XÀuÛÑ ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À eT÷&ÉT |æ+#Û·qT¢ ø±>±, eTs=ø£{Ï *+>±|üPsY ‘ê+&É˝À eT+&É\ Áô|’eTØ bÕsƒ¡XÊ\˝À |æ{Ïm|òt πø{≤sTT+#ê\ì ‘ê+&Ü yêdüT\T |òæsê´<äT #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ Á|üC≤|ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ázÄض CÀ´‹, me÷às√« nãTΔ˝Ÿ nMT<é, Á>±eT |ü+#êsTTr ø±s¡´<äs¡TÙ\T Vü≤Ödæ+>¥ má qπs+<äsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#˚y˚fi¯¢, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D≤ ô|’ sêhÁ|üuÛÑT‘·« yÓ’K] ìs¡dædüTÔ ‘Ó\+>±D≤ sêh dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+ #˚y˚fi¯¢˝À sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+∫ nq+‘·s¡+ sêh Á|üuÛÑT‘·« ~wæºu§eTàqT <ä>∑›+ #˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“+>± Ç{°e\ es¡+>∑˝Ÿ˝À Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ɶ uÀC≤´ Hêj·Tø˘ eTè‹øÏ Á|üuÛÑT‘·«y˚T ø±s¡DeTì {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T Äs√|æ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T <˚X¯yÓTT\¢ Ä+»H˚j·T\T, eTùV≤X¯«sY ¬s&ç¶, qπs+<äsY >ö&é, X‚]sêE, q]‡+\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.


4

ù|ôw+{Ÿ d”]j·Tdt... ìqï{Ï es¡≈£L u≤>±H˚ ñHêï&ÉT>±.. πsb˛e÷b˛ &çXÊÃsY® nHêïs¡T...! ˇø£ {≤u…¢{Ÿ ã<äT\T eTs√dü{Ï Ç#êÃs¡≥.. n~ ø±kÕÔ $ø£{Ï+∫+~. ø£+&çwüHé d”]j·Tdt nsTT+~... yÓT<ä&ÉT˝À ˇø£ |üø£ÿøÏ #˚j·÷*‡q Ä|üπswüHé ¬s+&√ |üø£ÿ #˚XÊs¡≥.. s√– ‘·s¡|ü⁄ ã+<ÛäTe⁄\+‘êù Ä+<√fi¯q.. ø°\ø£yÓTÆq nej·Te+... Bìï m˝≤ dü]#˚j·÷˝≤ nì &Üø£ºs¡T¢ ‘·\ u≤<äT≈£î+≥THêïs¡T.. qs¡T‡qT |æ\e&É+ ø√dü+ u…&éô|’ qT+∫ ˝ÒeuÀj·÷&É≥. øÏ+<ä |ü&çb˛j·÷&ÉT. |tÃ! ndü˝Ò »ãT“ |ü&çq eTìwæ... Ç|ü⁄Œ&ÉT meTTø£ ÁbòÕø£ÃsY nsTT+~! ∫qï Ä|üπswüHé ø√düeTì ˇø£ÿs√E Vü‰dæŒ≥˝Ÿ˝À ñHêï&ÉT. Ç|ü⁄Œ&ÉT ÇHéô|ò¸ø£Hé‘√ ñ+≥THêï&ÉT. Ç˝≤+{Ï dü+<äsꓤ\T s√EyêØ yês¡Ô˝À¢ >±˙, eTq ã+<ÛäTe⁄\ $wüj·T+˝À >±˙ m|ü⁄Œ&√ ˇø£kÕ] $H˚ ñ+{≤+. M{Ïìï+{Ï yÓqT≈£ ñqï eT÷\ ø±s¡D+... ∫qï @eTs¡TbÕ≥T. s√–ì m+‘· C≤Á>∑‘·Ô>± #·÷düT≈£îH˚ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ nsTTHê, m+‘· Ä<ÛäTìø£ yÓ’<ä´+ n+~+#˚ ÄdüT|üÁ‹ nsTTHê ∫qï ∫qï $wüj·÷\ |ü≥¢ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Éø£b˛e&Éy˚T Ç˝≤+{Ï |ü]D≤e÷\≈£î <ë] rdüTÔ+~. s√–øÏ eT+∫ ∫øÏ‘·‡ n+~+#·&É+ m+‘· eTTK´yÓ÷, Ç‘·s¡ düeTdü´\T sê≈£î+&Ü #·÷&É≥+ n+‘· ø£Hêï m≈£îÿe ø°\ø£+. @e÷Á‘·+ nC≤Á>∑‘·Ô>± ñHêï n+‘· eT+∫ yÓ’<ä´+ n+~+∫ e´s¡ú+ ne⁄‘·T+~. düs¡®Ø\ $wüj·T+˝À »]π> bıs¡bÕ≥T¢, eT+<äT\T n+~+#˚ düeTj·T+, yÓ÷‘ê<äT˝À¢ ‘˚&Ü\T, s√>∑T\T øÏ+<ä |ü&çb˛e&É+.. M{Ï‘√ bÕ≥T ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ yê´|æ+#˚ ÇHéô|òø£¸qT¢... á Hê\T>∑T s¡ø±\ $wüj·÷\T s√>∑T\qT eT]+‘· ]düTÿ˝À |ü&˚düTÔHêïsTT. M{Ïô|’ <äèwæº ô|{Ϻ C≤Á>∑‘·Ô|ü&ç‘˚ s√>∑T\≈£î eT]+‘· yÓTs¡T¬>’q, düTs¡øÏå‘·yÓTÆq yÓ’<ë´ìï n+~+∫qyêfi¯¢e⁄‘ês¡ì dü÷∫k˛Ô+~ Á|ü|ü+#· Äs√>∑´dü+düú. ∫qïb˛s¡bÕ≥T... ô|<ä› ]düTÿ z u≤eTà>±]øÏ yÓT<ä&ÉT˝À ˇø£ yÓ’|ü⁄ #˚j·÷*‡q Ä|üπswüHé eTs√yÓ’|ü⁄ #˚j·T &É+.. <ëì |ü]D≤e÷\T JHé‡ dæìe÷˝ÀH˚ ø±<äT.. ì»J$‘·+˝À ≈£L&Ü n|ü⁄ &É|ü⁄Œ&É÷ »s¡T>∑T‘·÷ ñ+{≤sTT. πødtw”{Ÿ e÷] b˛e&É+, ù|s¡T¢ ø£q÷Œ¤´CŸ ø±e &É+.. ˝≤+{Ï n+XÊ\T Ç˝≤+{Ï bıs¡bÕ≥¢≈£î ø±s¡DeTe⁄‘êsTT. bıs¡bÕ≥Tq ˇø£ #√≥ ô|{≤º*‡q >±≥T eTs√ #√≥ ô|≥º&É+ ≈£L&Ü »s¡>∑e#·TÃ. düs¡®Ø |ü] ø£sê˝À¢ ˝ÀbÕ\THêï Ç≥Te+≥|ü⁄Œ&ÉT s√–øÏ düTs¡øÏå‘·+>± Ä|üπswüHé #˚j·T&É+ øÏ¢wüºeTe⁄‘·T+~. Ç˝≤+{Ï $wüj·÷˝À¢ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ j·÷»e÷q´+, &Üø£ºs¡T¢ e÷Á‘·y˚T ø±<äT.. qs¡T‡\T, Ç‘·s¡ yÓ’<ä´ dæã“+~. nÁ|üeT‘·Ô‘· ≈£L&Ü nedüs¡+.

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+ 27, e÷]Ã, 2012

∫qï nC≤Á>∑‘·Ô... ÁbÕHê\T rj·Te#·TÃ. n˝≤+{Ï nC≤Á>∑‘·Ô\T ÄdüT|üÁ‹˝À »]–‘˚... s√>∑T\ |ü]dæú‹ @$T{Ï? m+‘· ÁX¯<äΔ>± yÓ’<ä´+ n+~düTHêï ∫qï ø£q÷¸´»Hé, ø=+#Ó+ @eTs¡TbÕ≥T #ê\T... s√–ì eT]+‘· Á|üe÷<ä+˝À |ü&˚ j·T&ÜìøÏ , Vü‰dæŒ≥˝Ÿ‡˝À ÇHéô|òø£¸qT¢ ô|]–b˛‘·THêïj·Tì ˇø£yÓ’|ü⁄ düπs«\T >√\ ô|&ÉT‘·T+fÒ Ç˝≤+{Ï ∫Hêï ∫‘·ø± nC≤Á>∑‘·Ô\ e\¢ ≈£L&Ü #ê ˝≤eT+~ ù|ôw+≥T¢ Á|üe÷<ä+˝À |ü&ÉT‘·THêïs¡ì düπs«\T ôV≤#·Ã ]düTÔHêïsTT. n+<äTπø Á|ü|ü+#· Äs√>∑´ dü+düú ù|ôw+{Ÿ ùd|”º MT<ä dü<ädüT‡ »]–+~. ù|ôw+{Ÿ ùd|”º ø√dü+ eTTK´+>± Hê\T>∑T n+XÊ\ |ü≥¢ <äèwæº ô|{≤º\Hêïs¡T dü<ädüT‡˝À Á|üdü+–+∫q ì|ü⁄DT\T. yê] Á|üdü+>±\ kÕsê+X¯+...

eT+<äT yÓ÷‘êù<äT e÷]‘˚... ø=ìï s¡ø±\ {≤u…¢≥T¢ #·÷&É{≤ìøÏ ˇπø s¡ø£+>± ñ+{≤sTT. Ç˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT ˇø£<ëì ã<äT\T eTs=ø£{Ï y˚düT≈£îH˚ neø±X¯+ m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. #·<äTe⁄sêì ù|ôw+≥T¢ yê{Ï ù|s¡¢ ã<äT\T>± {≤u…¢{Ÿ s¡+>∑T, ôd’E\ Ä<Ûës¡+>± >∑Ts¡TÔ ô|≥Tº≈£î+≥T+{≤s¡T. Ç˝≤+{Ï|ü⁄Œ&ÉT ‹ø£eTø£|ü&˚ neø±X¯+ m≈£îÿe. qs¡T‡\T Ç˝≤+{Ï ù|ôw+≥¢øÏ ‘·–q ¬>’&ÓHé‡ Çyê«*. @ düeTj·T+˝À, @ eT+<äT y˚düTø√yê˝À yêfi¯¢øÏ Äs¡ú+ nj˚T´ $<Ûä+>± ≈£L\+≈£îwü+>± $e]+∫ #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. eTjÓ÷øÏ¢ìø˘øÏ #Ó+~q &Üø£ºsY ‹yÓ÷‹. ø=+‘·eT+~ eT+<äT &√dt\T yêfi¯¢øÏ yêfi‚¢ e÷s¡TdüTÔ+{≤s¡T. ¬s+&ÉT |üP≥\ y˚düTø√yê*‡+~ ˇø£ |üP≥, ˇø£kÕ] y˚düTø√yê*‡q {≤u…¢{ŸqT dü>∑+ dü>∑+ ¬s+&ÉT |üP≥\ yê& É‘ês¡T. eT+<äT y˚düTø√yê*‡q düeTj·÷ìï ≈£L&Ü e÷s¡TdüTÔ+{≤s¡T. qs¡T‡\T ≈£L&Ü Ä düeTj·÷ìï bÕ{Ï+#·&É+˝À ø=ìïkÕs¡T¢ $|òü\eTe⁄‘·T+{≤s¡T. Hê\T>∑T >∑+≥\≈£î ˇø£kÕ] y˚j·÷\+fÒ sƒ¡+#·qT>± Ä f…ÆyéTøÏ y˚j·÷*‡+<˚. á $wüj·T+˝À m≈£îÿe u≤<Ûä´‘· qs¡T‡\<˚ ñ+≥T+~. ˇø√ÿkÕ] eT+<äT &√düT ‘·≈£îÿyÓ’‘˚ dü]>±Z |üì#˚j·T<äT. ô|]–‘˚ j·÷+{Ïãj·÷ø˘‡ ˝≤+{ÏyÓ’‘˚ |òü*‘·+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘êsTT. ø=ìï kÕs¡T¢ rÁe <äTwüŒ]D≤e÷\T ≈£L&Ü ø£\>∑e#·TÃ. _>¥ ÁbÕã¢yéùT... ÇHéùô|òø£¸Héù‡ ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ @ $uÛ≤>∑+˝ÀHÓ’Hê ÇHéô|òø£¸q¢ neø±X¯+ ñ+&√#·TÃ. ¬ø<∏ä≥sY dü+ã+~Û+∫$, yÓ+{Ï˝Ò≥sY Ä<ÛësêyÓTÆq$, m+&√k˛ÿ|” <ë«sê >±˙, s¡ø£Ô+˝À|ü\ >±˙... Ç˝≤ mø£ÿ&Ó’Hê, <˚ì <ë«sê nsTTHê ÇHéô|òø£¸qT¢ sêe#·TÃ. ù|ôw+≥TqT |üØøÏå+#˚≥|ü⁄Œ&ÉT, yÓ’<ä´+ n+~+#˚≥|ü⁄Œ&ÉT, yêfi¯¢øÏ dü+ã+~Û+∫q

edüTÔe⁄\T yê&˚≥|ü⁄Œ&ÉT.. Ç˝≤ ÇHéô|òø£¸q¢≈£î e÷sêZ\T mH√ï. nìï+{Ï ø£Hêï eTTK´yÓTÆq eT÷\ ø±s¡D+ #˚‘·T\T X¯óÁuÛÑ+>± ø£&ÉTø√ÿø£b˛e&É+. ÄdüT|üÁ‹ dæã“+~˝À me]¬ø’Hê ÇHéô|òø£¸qTHêï n$ düT\Te⁄>± s√>∑T\≈£î yê´|ækÕÔsTT. M{Ï˝À m≈£îÿe>± XÊ«dü dü+ã+<ÛäyÓTÆq$, j·T÷]qØ Á{≤ø˘º, #·s¡à düeTdü´\T m≈£îÿe. ÇHéô|òø£¸qT¢ Ç{°e* ø±\+˝À m≈£îÿe ø±e&ÜìøÏ eTs√ eTTK´yÓTÆq ø±s¡D+ u≤ø°º]j·÷ ¬sdæôdºHé‡ ô|+#·Tø√e&É+. ø=+‘· eT+~ ù|ôd+≥T¢ ≈£L&Ü ‘=+<äs¡>±, düT\Te⁄>± ÇHéô|òø£¸Hé≈£î >∑Ts¡e⁄‘ês¡Hêïs¡T nb˛˝À Vü‰dæŒ≥˝Ÿ d”áz &Üø£ºsY Vü≤]Á|ükÕ<é. s√>∑T\qT &û˝Ÿ #˚j·T&É+˝À dæã“+~øÏ ‘·–q •ø£åD Çe«&É+, #˚‘·T\T ≈£&ÉTø√ÿe&É+, øÏ#ÓHé, ˝≤+Á&ç ˝≤+{Ï Á|ü‘˚XÊ˝À¢ X¯óÁuÛÑ‘· |ü≥¢ ÁX¯<äΔ eVæ≤+#·&É+, s√– #·T≥Tº|üø£ÿ\ X¯óÁuÛÑ‘· bÕ{Ï+#·&É+, n+≥Tyê´<ÛäT\Tqï yêfi¯fløÏ $&ç>± >∑<äT\ πø{≤sTT+#·&É+ <ë«sê á düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ \_ ÛdüTÔ+~. ÄdüT|üÁ‹ dæã“+<ä~ Äs√>∑´+ ≈£L&Ü Á|ü<ÛëHê+X¯y˚Tq+≥THêï sêj·Tq. øÏ+<ä |ü&É≈£î+&Ü.. m|æ˝…|”‡ (eT÷s¡Ã¤), Vü≤è<äj·Tdü+ã+<Ûä düeTdü´\T, Ák˛ºø˘ ˝≤+{Ï düeTdü´\ e\¢ ù|ôw+≥TøÏ+<ä |ü&çb˛j˚T neø±X¯+ m≈£îÿe. ô|sTTHéøÏ\¢sY‡, j·÷+{Ï ãj·÷{Ïø˘‡ ˝≤+{Ï ø=ìïs¡ø±\ eT+<äT\ e\¢ eT>∑‘·>± ñ+&ç |ü&çb˛j˚T neø±XÊ\T+{≤sTT. Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± Vü‰dæŒ≥˝Ÿ‡øÏ dü+ã+~Û+∫ ù|ôw+≥T¢ rÁe+>± >±j·T|ü&É&ÜìøÏ, eTs¡DÏ+#·&ÜÇøÏ Ç~ eT÷&√ ø±s¡D+>± |ü]>∑DÏdüTÔHêïs¡T. ÇHé ù|ôw+≥T¢>± ñqïyê]˝À 30 XÊ‘·+ eT+~ |ü+&çb˛‘·T+&É>± yê]˝À 20 XÊ‘·+ eT+~ ÁbòÕø£Ãs¡T¢≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. 79.5 XÊ‘·+ eT+~ yê]øÏ πø{≤sTT+∫q >∑~˝ÀH√, nø£ÿ&ç u≤Á‘·÷yéT˝ÀH√ |ü&çb˛‘·THêïs¡T. M]˝À Á|ü‹ nsTT<äT>∑Ts¡T s√>∑T˝À¢ ˇø£]øÏ ‘·T+{Ï meTTø£ $]–b˛‘·THêï~. s√>∑T\T &çÁô|wüHé˝À ñHêï |üs¡ <Ûë´q+‘√ ≈£L&Ü |ü&çb˛‘·T+{≤s¡T. m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT s√>∑T\qT ÁX¯<äΔ>± ø£ìô|≥Tº≈£îì ñ+&É&Éy˚T e÷s¡Z+ n+{≤s¡T ù|ôw+{Ÿ ùd|”¢ bÂ+&˚wüHé y˚TH˚»sY &Üø£ºsY eT˙cÕ. ù|ôw+≥¢≈£î ≈£L&Ü ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&É+ nedüs¡+. @~ nedüs¡yÓTÆHê |æ\yê\ì #Ó|üŒ&É+, nedüs¡yÓTÆq ÇHéÁdüºø£åHé‡ Çe«&É+ #˚j·÷*.

$&Ü≈£î\T e<äT›-e÷≥˝Ò eTT<äT› H˚{Ïs√E\˝À

»+≥\T m<äTs=ÿH˚ düeTdü´\T düeTdü´\T>± ñHêïj·TH˚ø£+fÒ, m+‘√ Vü‰kÕ´düŒ<ä+>± ñ+≥THêïj·Tì #ÓbÕŒ*. $yêVü≤ J$‘·+˝À »+≥\ eT<Ûä´ e#˚à ‘·>∑Te⁄\T sê≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ yês¡T ø=ìï |üqT\T #˚j·Tsê<äT. á |üqT\T #˚j·T≈£î+&Ü ñ+fÒ, $&Ü≈£î\ XÊ‘·+ Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n~Ûø£+>± ‘·–Zb˛‘·T+~. ø±ì á |üqT\T #˚j·T≈£î+&Ü ñ+&É≥+ yê] ‘·s¡+ ø±<äT. ø±s¡D+.. yês¡T #˚j·T{≤ìøÏ |üP]Ô>± n\yê≥T |ü&çb˛j·÷s¡T eT] Ä n\yê≥T |ü&çq |üqT\T @y√ |ü]o*+#·+&ç. n‘·&˚ ˝Ò<ë ÄyÓT eTT+<äT e÷{≤¢&Ü* ˝Ò<ë |æ\yê* nH˚ rs¡T e÷s¡TÃø√+&ç. á s¡ø£yÓTÆq |ü≥Tº<ä\ ø±s¡D+>± MTs¡T bı+<˚~ ‘·≈£îÿe qwüºb˛j˚T~ m≈£îÿe e÷{≤¢&É+&ç, yÓ*ãT#·Ã+&ç, |ü+#·Tø√+&ç. dü+ã+<Ûä+ |ü{ÏwüºeTyê«\+fÒ Ç<˚ dü÷Á‘·+ ˇø£ÿkÕ] bò˛Hé #˚j·T+&ç. Äq+<ä+ bò˛Héø±˝Ÿ <ä÷s¡+˝À ñ+<äì Á>∑Væ≤+#·+&ç. ˇø£]‘√ eT] ˇø£s¡T b˛{° |ü&Éø£+&ç. H˚&ÉT ùdïVæ≤‘·T\T>± ñ+&Ü\qï ù|s¡T‘√ »+≥\T b˛{° |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç~ yê] eT<Ûä´ eTqdüŒs¡ú\≈£î <ë] rk˛Ô+~. ˇø£]H√ø£s¡T düyê\T $düTs¡T≈£î+≥÷+fÒ, düeTdü´\ì Á>∑Væ≤+#·+&ç ô|s¡T>∑T‘·Tqï $&Ü≈£î\≈£î b˛{° eTqdüÔ‘·«+ nH˚~ Á>∑Væ≤+#·+&ç düe÷q+>± ≈£L&Ü ñ+&Ée<äT›. |ü⁄s¡Twüß&ÉT, eTVæ≤fi¯ nìï n+XÊ\˝ÀqT düe÷q+ ø±<äì Á>∑Væ≤+#·+&ç. MT |ü]<ÛäT\TMTs¡T

b˛{≤¢≥\≈£î >ös¡e˙j·TT˝…’q MT ‘·*¢‘·+Á&ÉT\qT <ä÷s¡+>± ñ+∫ MT ô|+|üø£ $\Te\qT ø±bÕ&ÉTø√+&ç. yês¡+fÒ ø£˙dü+ Äe÷Á‘·+ >ös¡e+ MT≈£î+&Ü\ì >∑T]Ô+#·+&ç. MT ùdïVæ≤‘·T\T #Óù|Œ n+XÊ\ô|’ e´<Ûä #Ó+<äø£+&ç. MT]s¡Te⁄s¡÷ düìïVæ≤‘·+>± ñ+&Ü*, dü+uÛ≤wæ+#·Tø√yê* ø±˙, MT ùdïVæ≤‘·T\ dü\Vü‰\T ø±yê\+≥÷ yê] yÓ+≥|ü&ç bÕ≈£î˝≤&Éø£+&ç |òü*‘ê\≈£î m<äTs¡T #·÷&Éø£+&ç. nqedüs¡+>± n~Ûø£yÓTÆq dü+<˚Vü‰\T ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T |ü&Éø£+&ç. n‘·qT ø√]q≥T¢ |üP]Ô>± MTs¡T+&É˝Òs¡T. MTs¡T ø√]q≥T¢ |üP]Ô>± n‘·qT+&É˝Ò&ÉT ø£qTø£ n~Ûø£+>± Ä•+#·ø£+&ç Ç~ >∑T]ÔùdÔ, »+≥\ $yê<ë\T #ê˝≤ |ü]cÕÿs¡eTe⁄‘êsTT. ø£åDÏø±y˚XÊ\˝À Á|üe]Ô+#·ø£+&ç. #·+&Ü\+>± ‹fÒºdüTø√e&É+, <äTsêàs¡Z+>± ø=≥Tºø√e&É+ #˚dæ n+‘ê nsTTb˛sTT+<äì uÛ≤$kÕÔs¡T. $yêVü≤ J$‘·+˝À ø£˙dü+ ˇø£ e+<ä ô|<ä› b˛{≤¢≥˝…’Hê ñ+&Ü* ø£qTø£, eTs√kÕ] ø£*dæ ø±|ò” ‘êπ>j·T+&ç $&çb˛yê\H˚ ‘·«]‘· ìs¡íj·÷\T rdüTø√ø£+&ç. ‘Ó\TdüTø=ì Á|üe]ÔùdÔ düeTdü´\T ñ+&Éeì uÛ≤$+#·+&ç. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT ì+~+#·ø£+&ç. MT $yêVü≤ J$‘·+˝À dü+ã+<Ûë\ ìs¡«Vü≤D˝À á ∫{≤ÿ\T bÕ{ÏùdÔ $&Ü≈£î\T MTs¡T @s¡Œs¡T#·T≈£îqï düeTdü´\≈£î ‘·*¢‘·+Á&ÉT\qT Çyê«\H˚ MT n_ÛÁbÕj·÷\T e÷] mH√ï »+≥\T eTs√e÷s¡T ì+~+#·ø£+&ç yê]ì ã*|üX¯óe⁄\T #˚j·Tø£+&ç MT ~≈£îÿe÷*q ø£*dæ ø±|ü⁄sê\T #˚kÕÔsTT.

Äs√>∑´+ ø£+fÒ..Hêp≈£î‘·qy˚T eTT<ä›+≥Tqï {°H˚CŸ >∑sY‡¢!! VüQcÕs¡T≈£î |ü⁄BHê p´dt.. ô|s¡T>∑T‘·Tqï uÛ≤qT&ç Á|ü‘êbÕìøÏ q>∑s¡yêdüT\T uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. eTs |üø£ÿ nø±\ es¡¸+.. n+‘·˝ÀH˚ dü÷s¡T´&ç $X¯«s¡÷|ü+. mìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î Hêï e&É<Óã“<äqT ‘·|æŒ+#·Tø√e&É+ kÕ<Ûä´+ ø±<äT. Ç˝≤+≥|ü&ÉT o‘·\bÕ ˙j·T+ ‘√&ÉTfÒ e&É<Óã“ |üsês¡e⁄‘·T+~. m|ü&É÷ ‘êπ> ≈£L˝ŸÁ&ç+≈£î\ ≈£î+fÒ düVü≤+»+>± \_Û+#˚ |üfi¯¢s¡kÕ˝Ò e&É<äã“≈£î dü¬s’qeì yÓ’<äT´\T #ÓãT‘·THêïs¡T. n+<äTπø dü÷s¡´ ‘ê|ü+ qT+∫ ‘·|æŒ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î

ø=ã“] ˙fi¯ó¢. |ü⁄#·Ã ø±j·T\T ‹+≥÷.. |üfi¯¢s¡kÕ\T ‘ê>∑T‘·÷ m+&É qT+∫ ñ|üX¯eTq+ bı+<äT‘·THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ mø£ÿ&É #·÷dæHê M{Ï uÛÑ˝Ò –sêø° ñ+~. Á<ëø£å |ü+&É¢ $Áø £j·÷\T Á|üdüTÔ‘·+ CÀs¡T>± kÕ>∑‘·THêïsTT. M{Ï‘√bÕ≥T b˛wüø±\T m≈£îÿe>± ñ+&˚ |ü⁄#·Ãø±j·T. ‘·s¡÷“C≤ ø±j·T\T 10 qT+∫ 30 es¡≈£î <Ûäs¡ ñ+~.

e&É<Óã“≈£î ˇ+{À¢ X¯øÏÔ Vü≤]+#·T≈£îb˛≈£î+&Ü |ü⁄BHê p´dt ñ|üX¯eTq+ ø£*–düTÔ+~. $T]j·÷\T, k˛+|ü⁄, J\ø£Ás¡ zeT, >∑kÕ\T, n\¢+ yÓ\T¢*¢, q\¢ ñ|ü, |ü∫Ã$T]à , |üPBHê ñ|üjÓ÷–+∫ #˚ùd á p´dt <Ûäs¡ >±¢düT 8 qT+∫ 12 es¡≈£î $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. M{Ï‘√bÕ≥T eTõ®>∑, #·¬øÿs¡, Áø°+, #ÓÁØdt, ø£düºsY¶ bÂ&ÉsY\qT ø£*|æ ‘·j·÷s¡T#˚ùd \d”‡, u≤<ä+ bÕ\T, Á|òüP{Ÿdü˝≤&é\T ≈£L&Ü e&É<Óã“≈£î s¡ø£åD ø£e#ê˝≤¢ |üì#˚kÕÔsTT.

düqï>± >∑&Éø£Ás¡>± ñ+&É{≤ìøÏ Á|ü|ü+#·+˝Àì ne÷àsTT\T |ü&ÉT‘·Tqï bÕ≥T¢ n˙ï Ç˙ï ø±e⁄. á ne÷´sTT\T..ˇø£ÿ eTq <˚X¯+˝ÀH˚ ø±<ä+&û..Á|ü|ü+#·+˝Àì nìï <˚XÊ\≈£î #Ó+~q j·TTe‘·T\T Ç<˚ ‘·s¡Vü≤ ‹|üŒ\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì #Ó|üŒ&É+˝À m˝≤+{Ï dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. Hêp≈£î ‘·q+ ø√dü+ HêHê ‹|üŒ\T |ü&ÉT‘·Tqï j·TTe‘·T\T Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± eT÷&√ e+‘·T eT+~ j·TTe‘·T\T ñHêïs¡T. Çø£ÿ&É ÄX¯Ãs¡´+ ø£*–+#˚ n+X¯y˚T$T≥+fÒ |ü<√ ‘·s¡>∑‹ #·~y˚ ne÷àsTT\ e<ä› qT+∫ á s¡ø£yÓTÆq <Û√s¡DÏ ø£ì|æk˛Ô+<äì ‘êC≤ |ü]XÀ<Ûäq˝À¢ yÓ\¢&Ó’+~. Ç~ @e÷Á‘·+ ÄVü≤«ì+#·<ä–q <Û√s¡DÏ ø±<äì yês¡T düŒwüº+ #˚düTÔHêïs¡T. yêdüÔyêìøÏ ø£s¡e⁄ ø±≥ø±\‘√ n˝≤¢&˚ <˚XÊ˝À¢ ÄVü≤s¡+ ‹q≈£î+&Ü ñ+&˚ Á|ü»\T ãø£ÿ∫øÏÿ b˛sTT..meTTø£\T ãj·T≥|ü&ç ñ+&É≥+ eTq+ #·÷düTÔ+{≤+. ø±˙, H˚{Ï j·TTe‘·T\T e÷Á‘·+..|üdüTÔ\T+&ç eTØ Äs√>±´\qT bÕ&ÉT#˚düT≈£î+≥THêïs¡ì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T. {°H˚õ˝À ñqï ne÷àsTT˝À¢ eT÷&√e+‘·T eT+~ e÷H˚düTÔHêïs¡ì yê] |ü]XÀ<Ûäq˝À yÓ\¢&Ó’+~. á ‘·s¡Vü≤ &Ó’{Ï+>¥ #˚düTÔqï j·TTe‘·T˝À¢ 14,15 ej·TdüT‡qï ne÷àsTT\T Á|ürs√p ñ<äj·T+|üP≥ n˝≤ŒVü≤sêìï e÷H˚düTÔqï≥Tº ‘˚*+~. n˝≤π>, Á|ür ◊<äT>∑T]˝À ˇø£s¡T eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»Hêìï ‘·´õdüTÔHêïs¡T. Ç+ø± <ës¡TDy˚T$T≥+fÒ, Á|ür 12 eT+~ ne÷àsTT˝À¢ ˇø£¬s’‘˚ @ø£+>± n˝≤ŒVü≤s¡+‘√ bÕ≥T..eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ ≈£L&Ü rdüTø√≈£î+&Ü Hêp≈£î ‘·q+ ø√dü+ ≈£îd”Ô\T |ü&ÉT‘·Tqï≥Tº á düπs« yÓ\¢&Ó’+~. á düπs«qT Ç{°e\ Á_≥Hé˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düπs«˝À 83,000 eT+~ bÕ˝ÀZq>± Ms¡+‘ê 10 qT+&ç 15 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡>∑\ ne÷àsTT˝Ò ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+.


6

eT+>∑fi¯yês¡+ 27, e÷]à 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

m+|æ&ûz ø±sê´\j·T+ Äes¡D˝À ìs¡e~ø£ düyÓTà

düyÓTà˝À bÕ˝§Zqï ñbÕ~Û Vü‰$T dæã“+~ |ü]– e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô) : õz 3 Á|üø±s¡+ ø£˙dü y˚‘·q+ 10,300 s¡÷bÕj·T\T >± ø£*Œ+#ê\ì, |”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥¢ &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äX‚KsY nHêïs¡T. dæ◊{Ïj·TT Ä<Ûä«s¡´+˝À ñbÕ~ Vü≤MT(yê≥sY ôw&é ) dæã“+~ k˛eTyês¡+ kÕúìø£ m+|æ&ûz ø±sê´\j·T+ Äes¡D˝À ìs¡e~ø£ düyÓTà •_sêìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 491 õz qT s¡<äT› #˚j·÷\ì, Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T>± >∑T]Ô+∫ ¬s>∑T´\sY #˚j·÷\ì ,m#YÄsY bÕ\d” neT\T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ◊{Ïj·TT &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù õ.nXÀø˘, n+>∑Hé yê&ç j·T÷ìj·THé õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù qs¡‡eTà ,ÁbÕC…ø˘º ø±s¡´<ä]Ù dü‘·´eTà, ñbÕ~ Vü≤$T |ü]– eT+&É\ m|æz q]‡+\T , f…øÏïø£˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ Vü≤qà+‘·T, ùd«‘·, Äj·T Á>±e÷\˝À |üì#˚düTÔqï |”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ\T sê|òüTy˚+<äsY, kÕ«$T, X‚KsY, eT˝Ò¢wt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Á|üC≤<äsꓤsY≈£î 17 <äs¡U≤düTÔ\T |ü]– e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üC≤<äsꓤsY≈£î 17 <äs¡U≤düTÔ\T n+<äCÒXÊs¡ì m+|æ&ûz $»j·T|üŒ ‘Ó*bÕs¡T.kÕúìø£ m+|æ&ûz ø±sê´\j·T+˝À Á|ü‹ k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚ Á|üC≤<äsꓤsY ˝Àu≤>∑+>± πswüHé ø±s¡T¶\ >∑T]+∫ 5 <äs¡U≤düTÔ\T ,Ç+&É¢ ø√dü+ 4 <äs¡U≤düTÔ\T ,|æ+#·Hé\ ø=s¡≈£î 3 <äs¡U≤düTÔ\T Á‘ê>∑T ˙{ÏdüeTdü´>∑T]+∫ 5 <äs¡U≤düTÔ\T \_›<ës¡T\ qT+&ç d”«ø£]+#·&É+ »]–+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ñeTà&ç ÄdæÔì y˚\+y˚ùdÔ.. eTs√kÕ] Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+{≤ |ü]– e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô) : ñeTà&ç ÄdæÔì u≤´+≈£î˝À ‘êø£≥Tº ô|{Ϻ &ÉãT“\T rdüT≈£îqï e´øÏÔ düø±\+˝À yêsTT<ë &ÉãT“\T #Ó*¢+#·ø£ b˛e&É+‘√ ÄdæÔì y˚\+ y˚j·T&ÜìøÏ u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T H√{°düT\T |ü+|æ+#·&É+‘√ ñeTà&ç ÄdæÔ˝À yê{≤ ø£*–q z e´øÏÔ k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ |ü]– md”“ ôV≤#Y yÓTsTTHé Áu≤+#Y eTT+<äT ˇ+{Ïô|’ øÏs√dæHé b˛düTø=ì Ä‘·àVü≤‘·´≈£î Á|üj·T‹ï+∫ dü+|òüT≥q |ü]–˝À ø£\ø±\+ ¬s|æ+∫ Ç+<äT≈£î dü+uÛÑ+~+∫ $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. |ü]– >∑+CŸs√&é Á|üø£ÿq >∑\ u≤˝≤J Á&Óôd‡dt (<äTø±D düeTT<ëj·T+) ô|’ dü‘·´j·T´ nH˚ e´øÏÔ 2 ˝ø£å\ 90y˚\ s¡÷bÕj·T\T s¡TD+ rdüT≈£îHêï&ÉT. yêsTT<ë &ÉãT“\T düø±\+˝À #Ó*¢+#·ø£b˛e&É+‘√ rdüT≈£îqï s¡TD+ e&û¶ ø£*|æ 3.20\ø£å\ s¡÷bÕj·T\T u≤ø° |ü&ܶ&ÉT. B+‘√ u≤˝≤J Á&Éôd‡dt <äTø±D+≈£î dü+ã+~Û+∫q ÄdæÔì k˛eTyês¡+ y˚\+ y˚ùd+<äT≈£î u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T dæ<äΔyÓTÆHês¡T. B+‘√ u≤´+≈£î˝À s¡TD+ rdüT≈£îqï e´øÏÔ dü‘·´j·T´‘√ bÕ≥T n‘·ì k˛<äs¡T\T eTT>∑TZ]øÏ u≤´+≈£î˝À ‘·qU≤ ô|{Ϻq ÄdæÔ˝À yê{≤ ñ+~. ÁbÕ|ü]ºøÏ dü+ã+~Û+∫q $wüj·T+˝À nqï <äeTTà\T ø£*dæ Ç{Ïe˝Ò dü‘·´j·T´ yê{≤≈£î dü+ã+~Û+∫ 10\ø£å\ s¡÷bÕj·T\T n|üŒC…bÕŒs¡T. nsTT‘˚ $T>∑‘ê eTT>∑TZ]øÏ ‘Ó*j·T≈£î+&Ü düT<Ûëø£sY ‘·q ù|s¡>∑\ &Üø±´yÓT+{Ÿ‡qT ‘·eTTàfi¯fl≈£î |ü+∫ Çe«≈£î+&Ü

1.u≤´+≈£î eTT+<äT >∑T$T>∑÷&çq »q+ 2. Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&çq e´øÏÔ

u≤´+≈£î˝À ‘êK≥Tº ô|{Ϻ ˝ÀHé $T>∑‘ê k˛<äs¡T\≈£î u≤´+≈£î˝À rdüT≈£îqï ˝ÀHé >∑T]+∫ ‘Ó*j·T<äT. nsTTHê u≤´+≈£î˝À dü‘·´j·T´ rdüT≈£îqï ˝ÀHéqT #Ó*¢kÕÔqì düT<Ûëø£sY ‘·eTTà&ÉT ‘ê+&É÷sY #·+Á<äeTÚ[ u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\≈£î #Ó|æŒq yês¡T $qø£ b˛e&É+‘√ ‘·q yê{≤ ‘·q≈£î s√&ÉT¶ bÕ\T #˚kÕÔ&Ü n+≥÷ eTqkÕÔbÕìøÏ >∑T¬s’ u≤´+≈£î eTT+<äT ˇ+{Ïô|’ øÏs√dæHé b˛düTø=ì n‘·àVü≤‘·´≈£î Á|üj·T‹ï+#ê&ÉT. B+‘√ u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T ˇø£ÿkÕ]>± K+>∑T‹Hêïs¡T. BÛ+‘√ yÓ+≥H˚ u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~e«>± yÓ+≥H˚ #·+Á<äeTÚ[ì n&ÉT¶≈£îì dü]› #ÓbÕŒs¡T. u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T ‘·eT≈£î #Ó+~q ñeTà&ç ÄdæÔì y˚\+ y˚ùd+<äT≈£î eTs√kÕ] Á|üj·T‹ïùdÔ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ ø£*dæ Ä‘·à Vü≤‘·´ #˚düT≈£î+{≤qì $˝Òø£s¡¢ eTT+<äT s√~dü÷Ô #˚bÕŒ&ÉT.

ø±+Á{≤ø˘º |ü+#êj·Tr ø±]à≈£î\qT Áø£eTãB›ø£]+#ê* s¡+>±¬s&ç¶, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À Á>±eT |ü+#êj·Tr˝À¢ ø±+Á{≤ø˘º |ü<䛋˝À |üì#˚düTÔqï ø±s¡´ <äs¡TÙ\qT ¬s>∑÷´\¬s’CŸ #˚j·÷\ì |ü\Te⁄s¡T eø£Ô\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs {Ÿ eTT+<äT Á>±eT |ü+#êj·Tr ø±s¡´ <äs¡TÙ\ nk˛dæjÓ÷wüHé (ø±+Á{≤ø˘º) ñ <√´>∑T\T düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± nk˛dæjÓ÷wüHé n<Ûä´≈£åî\T ¬ø.sê+#·+ <äsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷, >∑‘· 9 @fi¯¢ qT+∫ #ê*#ê\˙ y˚‘·Hê\‘√ $<ÛäT\T ìs¡« ]ÔdüTÔHêïeTHêïs¡T. B+‘√ nH˚ø£ düeT dü´\qT m<äTs=ÿì Á|ü»\≈£î ùdyê #˚XÊeTì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. n+<äTe\¢ Á|üuÛÑT‘·«+ <ä j·TT+∫ ñ<√´>±\qT Áø£eTãB›ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sê s¡T. düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·≈£î+fÒ sêhyê´|üÔ+>± |üì#˚düTÔqï ø±+Á{≤ø˘ |ü+#êj·Tr ø±s¡´<äs¡TÙ\+‘ê @ø£yÓTÆ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤kÕÔ eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ õ˝≤¢ CÒd” dü<äs¡ÙHé¬s&ç¶ì ø£*dæ $q‹ |üÁ‘·+ n+<ä#˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üMDY ≈£îe÷sY, #·+<äT, s¡+õ‘Y≈£îe÷sY, yÓ+ø£≥s¡eTD bÕ˝§ZHêïs¡T.

yê‘êes¡D+, e´ekÕj·T dü÷#·q\T >∑‘· yês¡+ s√E\T>± õ˝≤¢˝À yê‘êes¡D+ bı&ç>± y˚düTø√yê*. ñ+~. |ü>∑{Ï ñcÕíÁ>∑‘·\T 35 qT+&ç 36 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ sêÁ‹ ñc˛íÁ>∑‘·\T 19 qT+∫ 23 &çÁ^ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ ñHêïsTT. ôV’≤<äsêu≤<é yê‘êes¡D πø+Á<ä+ yês¡T n+~+∫q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+,sêuÀe⁄ Hê\T>∑T s√E˝À¢ yê‘êes¡D+ bı&ç>± ñ+&Ée#·TÃqT. Äπ>ïj·T ~X¯ qT+&ç >±\T\T >∑+≥≈£î 07`09 øÏ$T y˚>∑+‘√ Mj·Te#·TÃqT. |ü>∑{Ï ñc˛íÁ>∑‘·\T 36 qT+∫ 39 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´, sêÁ‹ ñc˛íÁ>∑‘·\T 24 qT+∫ 23 ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ ñ+&Ée#·TÃqT. yê‘êes¡D<Ûës¡DyÓTÆq e´ekÕj·T dü\Vü‰\T e]: n+≈£îs¡+ <äX¯˝À e⁄qï e] ô|’s¡T≈£î ô|’bÕ≥T>± mø£sê≈£î 40`50 øÏ˝À\ j·T÷]j·÷qT y˚düTø√yê*. Ä\dü´+>± HêfÒdæì e] bı˝≤\˝À e] á>∑ >∑eTì+∫q≥¢sTT‘˚, ìyês¡D≈£î, 1.6 $T.© yÓ÷H√Áø√{ÀbòÕdt eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. e]˝À ø±+&É+‘=\T#·T |ü⁄s¡T>∑T, Ä≈£îeTT&É‘· |ü⁄s¡T>∑T, düT&ç<√eT eT]j·TT ‘êeTs¡ |ü⁄s¡T>∑T\ ñìøÏì >∑eTì+∫q≥¢sTT‘˚ yê{Ï ìyês¡D≈£î, ø±+&É+ ‘=\T#·T |ü⁄s¡T>∑T qÁ‘·»ì ms¡Te⁄qT dæbòÕs¡düT≈£î $T+∫ y˚j·Te<äT›. ø±+&É+ ‘=*#˚ |ü⁄s¡T>∑T ñìøÏì >∑eTì+#·T≥≈£î mø£sê\≈£î 4 *+>±ø£s¡¸ø£ ãT≥º\T neTsêÃ*. 5 XÊ‘·+ #·∫Ãq yÓTTe⁄«\T ˝Òø£ 1 #·.MT≈£î ˇø£ ‘·*¢ |ü⁄s¡T>∑T ˝Òø£ >∑T&É¢ düeTT<ëj·T+ >∑eTì+∫q≥¢sTT‘˚ mø£sêìøÏ 8 øÏ˝À\ ø±sêº|t ôV’≤Á&√ø√¢¬s’&é 4J ˝Ò<ë 4 øÏ˝À\ ø√¢sêHéÁ{Ïì*Á{À˝Ÿ 0.4 XÊ‘·+ >∑T[ø£\qT

Ä≈£îeTT&É‘· |ü⁄s¡T>∑T 2.5 $T.© ø√¢]ô|ò’]dt ˝Ò<ë 2 Á>±. ø±s¡º|t ôV’≤Á>√ø√¢¬s’&é eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. e] á>∑: 1.6 $T.© yÓ÷H√Áø√{ÀbÕdt eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. düT&ç<√eT: <äTãT“≈£î 20`25 |ü⁄s¡T>∑T\T >∑eTì+∫qf…Æ¢‘˚, ìyês¡D≈£î 1.5 Á>± mdæù|ò{Ÿ ˝Ò<ë 0.25 $T.© Ç$T&Üø√¢Á|æ&é ˝Ò<ë 0.2 Á>± <ÛäjÓ÷$T<Û√ø±‡eyéT ˝Ò<ë 1.5 $T.© Ç<Û√ô|òHéÁbÕø˘‡ eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{ÏøÏ ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. eT]j·TT qÁ‘·»ì n~Ûø£ yÓ÷‘ê<äT˝À y˚j·T≈£L&É<äT. ‘êeTs¡ |ü⁄s¡T>∑T\T: 1.6 $T.© yÓ÷H√Áø√{ÀbÕdt ˝Ò<ë 2.5 $T.© ø√¢s√ô|ò’]bòÕdt eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. Á|üdüTÔ‘· yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\˝À n–Z ‘Ó>∑T\T >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq~. ìyês¡D≈£î, 0.6 Á>± Áf…Æôd’ø£¢CÀ˝Ÿ eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{ÏøÏ ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. yÓTTø£ÿC§qï: |üP‘· <äX¯˝À ñqï yÓTTø£ÿC§qï ô|’s¡T≈£î mø£sê≈£î 50`60 øÏ j·T÷]j·÷qT y˚dæ ˙{Ï ‘·&çìyê«*. ≈£Ls¡>±j·T\T, |ü+&É¢‘√≥\T: $Ts¡|ü˝À ‘êeTs¡ |ü⁄s¡T>∑T\T, q*¢ >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq$. yê{Ï ìyês¡D≈£î ‘êeTs¡ |üs¡T>∑T\T `1.5 Á>± m|æù|ò{Ÿ ˝Ò<ë 2 $T.© |òæÁbò˛ì˝Ÿ eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*.

q*¢: `2 $T.© bòı»˝ÀHé eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ø±H=bòıs¡ ø=eTà ≈£îfi¯ó¢ ‘Ó>∑T\T 30 Á>± ø±|üsY Äø°‡ø√¢¬s’&é eT]j·TT 1 Á>± bÕ¢+{≤yÓTÆdæHé eT+<äTqT 10 ©≥s¡¢ ˙{ÏøÏ ø£*|æ yês¡+ yês¡+ s√E\ e´e~Û˝À 2kÕs¡T¢ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ≥e÷≥˝À kÕŒf…&é $˝Ÿº yÓ’s¡dt ‘Ó>∑T\T >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq~. ìyês¡D≈£î, ‘Ó>∑T\T k˛øÏq yÓTTø£ÿ\qT @]y˚dæ HêX¯qeTT #˚j·÷*. ‘Ó>∑T\TqT yê´|æÔ #Ó+~+#˚ ‘êeTs¡ |ü⁄s¡T>∑T\ ìyês¡D≈£î 2 $T.© &Ó’$T<Û√j˚T{Ÿ ˝Ò<ë $T<ÛÓ’˝Ÿ`ˇ`&ÓeT{≤Hé eT+<äTqT ©≥s¡ ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷* ø±´uÒõ eT]j·TT, ø±©|òü¢esY˝À ù|qTã+ø£ >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq~. ìyês¡D≈£î, 2$T.© e÷˝≤<∏äj·÷Hé ˝Ò<ë &Ó’$T<∏√j˚T{Ÿ ˝Ò<ë $T<∏Ó’˝Ÿ `z`&ÓeT{≤Hé eT+<äTqT ©≥s¡T ©≥sY ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. |ü+~] C≤‹ ≈£Ls¡>±j·T\˝À eTõ®>∑ ‘Ó>∑T\T >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq~. ìyês¡D≈£î 2 Á>± e÷+ø√C…uŸ ˝Ò<ë Ábı|æHÓuŸ ˝Ò<ë 2 $T.© &Ó’ô|òHéø=HêCÀ˝Ÿ eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. e÷$T&ç˝À ø±j·T |ü]e÷DeTT ô|+#·T≥≈£î ˙{Ï edü‹ ñqïuÀ≥ ˙{Ï ‘·&ç Çyê«*. 10 dü+e‘·‡s¡eTT\T eT]j·TT Äô|’ ej·TdüT >∑\ #Ó≥Tº≈£î 1 øÏ˝À #=|ü⁄Œq j·T÷]j·÷ eT]j·TT bı{≤wt ms¡Te⁄\qT y˚j·÷*. |ü⁄#·Ã˝À |æ+<ä sê\T≥ ìyês¡D≈£î, 2.5 $T.©

bÕ¢H√|òæø˘‡ eT+<äTqT 10 ©≥s¡¢ ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. Á<ëø£å: ` Á<ëø£å˝À |æ+&ç |ü⁄s¡T>∑T, ã÷&ç<ä ‘Ó>∑T\T >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq~. |æ+&ç |ü⁄s¡T>∑T ìyês¡D≈£î, 1 $T.© qTyêHé ˝Ò<ë 0.5 $T.© ôd’Œs√f…Á{≤e÷{Ÿ, Ç$T&Üø√¢Á|æ&é eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. `u…s¡&ÉT rdæ ø±s¡“]˝Ÿ 6 Á>±, ø±|üsY Äø°‡ø√¢¬s’&é 10Á>±, y˚|üq÷H˚ 1 $T.©, õ>∑Ts¡T 1 $T.©\qT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ ø±+&É+ MT<ä |üPj·÷*. ã÷&ç<ä ‘Ó>∑T\T ìyês¡D≈£î: `2. 5 Á>± ˙{Ï˝À ø£]π> >∑+<Ûäø£eTTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ø√fi¯¢ j·÷»e÷q´+: y˚&ç yê‘êes¡D≤ìï ‘·≥Tºø=qT≥≈£î, á ÁøÏ+~ j·÷»e÷q´ |ü<äΔ‘·T\T #˚|ü{≤º*. ôw&É¢˝À bòÕ´q¢qT eT]j·TT bòÕ>∑sY‡qT neTsêÃ* ôw&É¢qT e]>∑&綑√ ø£|æŒ ÁdæŒ+ø£¢s¡¢qT neTsêÃ*. ø√fi¯ó¢ m≈£îÿe yÓ÷‘ê<äT˝À ‹qT≥≈£î nqT>∑TD+>± yÓT‘·Ô{Ï <ëHêqT ô|{≤º*. Á‘ê>∑T≥≈£î #·\¢ì ˙{Ïì b˛j·÷*. |üX¯ób˛wüD: `Á|üdüTÔ‘· yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T ` Äe⁄\T, π><Ó\˝À >±*≈£î+≥T yê´~Û `>=Á¬s\˝À neTàyês¡T yê´~Û `ø√fi¯¢˝À ø=ø£ÿs¡ ‘Ó>∑T\T k˛≈£î≥≈£î nqT≈£L\+ M{Ï ìyês¡D≈£î {°ø±\T y˚sTT+#ê*


7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+ 27, e÷]à 2012

Á|üXÊ+‘·+>± |ü<√‘·s¡>∑‹ |üØø£å\T 1270eT+~ $<ë´s¡Tú\Vü≤»s¡T uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿe÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô):|ü<√‘·s¡>∑‹ |üØø£å\T k˛eTyês¡+ Á|üXÊ+‘·+>± ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. |òüT{ŸπødüsY eT+&É\ |ü]~Û˝Àì uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿõ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\‘√bÕ≥T Áπ>dt$TwüHéôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ, ^‘ê+»*, l#Ó’‘·q´, #Ó’‘·q´¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿfi¯¢˝À |üØøå± πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. ñ<äj·T+ 9.30 qT+∫ 12>∑+≥\ es¡≈£î |üØø£å\T »]>±sTT.|üØøå± πø+Á<ë˝À¢ $<ë´s¡Tú\≈£î düø£\ kÂø£sê´\qT n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ rdüTe#êÃs¡T. eT+∫˙{Ï edü‹ ø£*Œ+#ês¡T. ◊<äT |üØøå± πø+Á<ë˝À¢ |üØø£å\T sêdüTÔqï $<ë´s¡Tú\T k˛eTyês¡+ »]–q |üØø£å≈£î 1286 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î >±qT 1270 Vü≤»s¡j·÷´s¡T. 16 eT+~ $<ë´s¡Tú\T ¬>’s¡Ω»s¡j·÷´s¡ì |òüT{ŸπødüsY eT+&É\ $<ë´s¡Tú\T #·÷∫sê‘·≈£î bÕ\TŒ&ç‘˚ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì $<ë´XÊU≤~Ûø±] mdt.ø£èwüí>ö&é ‘Ó*bÕs¡T. uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ôV≤#·Ã]+∫+~. ñ|üŒ˝Ÿ m+áz »>∑BX¯«sY¬s&ç¶ |üs¡´y˚ø£åD˝À ◊<äT>∑Ts¡T ñqï‘·bÕsƒ¡XÊ\ |üØøå± πø+Á<ëìï õ˝≤¢ kÕÿ«&é Äø£dæàø£+>± ‘·ìF #˚dæ+~. düuÛÑT´\T >∑\ ãè+<ä+ Äj·÷ |üØøå± πø+Á<ë\qT eTTeTàs¡+>± ‘·ìF #˚XÊs¡T.

@Á|æ˝Ÿ yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À zj·T÷ |”Jôd{Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): zj·T÷ |”Jôd{Ÿ Á|üø£≥q @Á|æ˝Ÿ yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À yÓ\Te&ÉqTqï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. zj·T÷‘√ bÕ≥T ‘Ó\+>±D, eTVü≤‘êà>±+BÛ, bÕ\eT÷s¡T $X¯«$<ë´\j·÷˝À¢ $$<Ûä |”J ø√s¡T‡˝À¢ Á|üy˚XÊìøÏ ñeTà&ç Á|üy˚X¯ |üØø£åqT #˚|ü{Ϻ, øöì‡*+>¥qT ≈£L&Ü ñeTà&ç>± ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

30q sêÁwüºyê´|üÔ <Ûäsêï ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): ÄdæÔ|üqTï ˙{Ï#êØ®\T ô|+|ü⁄qT ìs¡dædü÷Ô e÷]à 30q sêÁwüº yê´|üÔ+>± <Ûäsêï\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ |ü≥ºDbÂs¡ dü+|òü÷\ düe÷K´ |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. Á|üuÛÑT‘·«+ |ü≥ºD Á|ü»\ô|’ nH˚ø£ s¡÷bÕ˝À¢ uÛ≤sê\T yÓ÷|ü⁄‘√+<äì ÄdæÔ|üqTïô|’ ñqï d”*+>¥ ‘=\–+#·&É+‘√ |üqTï\ uÛ≤s¡+ 100 qT+∫ 400 XÊ‘·+ es¡≈£î ô|]–+<äì ù|s=ÿ+~. ô|+∫q ˙{Ï #êØ®\T, ÄdæÔ|üqTï ñ|üdü+Vü≤]+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô nìï eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·÷\ m<äT≥ <Ûäsêï ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ H˚‘·\T düT<ÛëuÛ≤düÿsY, dü«s¡÷|üsêì, |”M Áoìyêdt, u≤\ø±• ‘Ó*bÕs¡T.

10e ‘·s¡>∑‹ |üØø£å≈£î 241 $<ë´s¡Tú\ Vü‰»s¡T

uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ˝À kÕ+ã•e⁄&ç Á|ü<ÛäeT es¡Δ+‹ uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿe÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô):‘Ósêdü ñ<ä´eT ¬øs¡≥+ kÕ+ã•e⁄&ç ÄX¯j·TkÕ<Ûäq≈£î Á|ü‹ ø±s¡´ø£sêÔ bÕ≥T |ü&Ü\ì ‘Ósêdü md”‡ôd˝Ÿ Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù q‹ÔyÓTÆdüj·T´ |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. ‘Ósêdü b˛*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT kÕ+ã•e⁄&ç Á|ü<ÛäeT es¡ú+‹ì uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ ◊ø±dü Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+ ◊ø±dü•_s¡+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘Ósêdüø√dü+ n+øÏ‘· uÛ≤e+‘√ ø£èwæ #˚dæq kÕ+ã•e⁄&ÉT Á|ü‹ ‘Ósêdüø±s¡´ø£s¡Ô≈£î Ä<äs¡Ù˙j·TT&ÉHêïs¡T. ñ<ä´eTb˛sê{≤ìï m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ Äù|~˝Ò<äHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ sêh kÕ<Ûäq≈£î ∫e] es¡≈£îb˛sê≥+ #˚kÕÔeTì yÓTÆdüj·T´ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ‘Ósêdü Hêj·T≈£î\T #·s¡¢ Ä+»H˚j·TT\T, m+.j·÷<ä–], q]‡+Vü‰, _Ûø£å|ü‹j·÷<äyé, X¯Á‘·»„, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

kÕ+ã•e⁄&ç Á|ü<ÛäeT es¡ú+‹˝À bÕ˝§Zqï ø±s¡´ø£s¡Ô\T

düuŸbÕ¢Hé ì<ÛäT\qT md”‡, md”º\≈£î e÷Á‘·y˚T πø{≤sTT+#ê*: >={ϺeT ø£ÿ\ |ü<ëàsêe⁄ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): düuŸbÕ¢Hé ì<ÛäT\iT 20y˚\ ø√≥T¢ á Á|üuÛÑT‘·«+ me]ø=s¡≈£î ◊‘˚ nqTø£HêïjÓ÷ Ä <ä[‘·T\πø πø{≤sTT+#ê\ì md”‡, md”º\ô|’ á Á|üuÛÑT‘·«+ ∫qï #·÷|ü⁄ #·÷k˛Ô+<äì ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ eùdÔ ‘·|üŒ <ä[‘·T\≈£î Hê´j·T+ »s¡>∑<äì {°ÄsYmdt ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+C≤Ø® >={ϺeTTø£ÿ\ |ü<ëàsêe⁄ nHêïs¡T. <ä[‘·T\ Hê´j·TyÓTÆq ø=]ø£\¬ø’ nôd+;¢ eTT≥º&ç˝À uÛ≤>∑+>± eT÷kÕù|≥ #Ís¡kÕÔ qT+∫ sê´©>± »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À #Ís¡kÕÔ es¡≈£î sê´© kÕ– >√Á<˚CŸ #Ís¡kÕÔ˝Àì n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ

n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\ y˚düTÔqï |ü<ëàsêe⁄

Ç+~sêbÕs¡Tÿ yÓ[flq dü+<äs¡“¤+>± á sê´© kÕ–+~. á sê´©˝À {°ÄsYmdt eTVæ≤fi≤ $uÛ≤>∑+ n<Ûä´≈£åîsê\T XÊs¡<,ä CÀ´‹, CÀ´‹ >ö&é, ñe÷e‹ >ö&é, sêCÒX¯«] ¬ø’düsY |üfÒ˝Ÿ, myéT&ç >ödt, >∑DÒwt j·÷<äyé, _ø£å|ü‹, düTπswt¬s&ç¶, s¡M+<äsY, düT˙˝Ÿ ¬s&ç¶, u≤ôd{Ϻq]‡+Vü‰>∑sêe⁄, Msê¬s&ç¶ e+»] yÓ+ø£fÒXŸ, >∑DÒwt, eT÷kÕù|≥ bÕ]X¯ó<Ûä´ ø±]àø£ $uÛ≤>∑+ n<Ûä´≈£åî\T qs¡‡j·T´, myéT&ç U≤C≤, q]‡+Vü‰¬s&ç¶, ã+>±s¡j·T´, kÕsTT\T, n+»H˚j·TT\T >ö&é, ø£¬sÿ •eX¯+ø£sY, \øÏåàqs¡‡j·T´, ∫qï eT˝Ò¢wt j·÷<äyé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

27qT+∫ bÕ{≤ï˝À yêeT|üøå±\ dü<ädüT‡

12 e÷˝Ÿ ÁbÕø°ºdt πødüT\T qyÓ÷<äT

Æ™sVVμR∂ágRiV @LiaSá\|ms øR¡LjiËLiøR¡©´sV©yıLRiV. @Li¤À¡[μR∂‰L`i LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s LS«ÿ˘LigRiLi @™´sVáVÕ‹[NTP ™´s¿¡Ë Æ©s[…”¡NTP 63 xqsLi™´sªRΩ=LSáV @™´soªRΩVLiμR∂¨s, μy¨s xqsWˆQQLjiÚª][ Æ©s[≤R∂V C DªRΩ=™yáV «¡LRiVxmsoNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. xqs™´sW«¡LiÕ‹[ D©´sı @xqs™´sW©´sªRΩáV ª]ágjiLi¿¡ xqs™´sW©´sªRΩ*Li N][xqsLi ˙xmsºΩ INRP‰LRiV NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. Æ©s[≤R∂V }msμR∂ ˙xms«¡Ã¡ @À≥œ¡V˘©´sıºΩ N][xqsLi ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV Fs©Ø[ı @’≥¡™´sXμÙj∂ xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSáV ˙xmsÆ™s[aRP# |ms≤R∂VªRΩV©yı∏R∂V¨s, @≠s @LiμR∂LjiNTP @LiÆμ∂[≠sμ≥R∂LigS NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV. C Æ™s[≤R∂VNRPÕ˝‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ Fs©±s.NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂, ≤T∂xmsp˘…‘¡ zqsFsLi μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶¯, ™´sW“¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ©yÆμ∂Li≤˝R∂ À≥ÿxqs‰L`i LS™´so, LSxtÌsQ˚™´sVLi˙ªRΩVáV μy©´sLi ©ylgi[LiμR∂L`i, ™´sVV¤Δ¡[£tsQ, FsLi.zms.áV ZNP.ZNP[aRP™´sLS™´so, ≠sÆ™s[N`P, @Li«¡©±sNRPV™´sWL`i∏R∂WμR∂™±s, F~LigRiV¤Õ¡[…”¡, ¿¡LRiLi“¡≠sáª][ Fy»¡V @Æ©s[NRP ™´sVLiμj∂ FyLÌki Æ©s[ªRΩáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

õ˝≤¢˝À yÓTT<ä{Ïs√E |üØø£å≈£î 923 eT+~ &ÉTe÷à s¡¡+>±¬s&ç¶, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |òüdtº ˝≤+π>«õ ù||üsY`1 |üØø£å Á|üXÊ+‘·+>± »]–+<äì õ˝≤¢ Ç+#êØ® &ûáy√ ñcÕsêDÏ ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT‘·Ô+ 421 |üØø£å πø+Á<ë˝À¢ ìs¡«Væ≤+∫q yÓTT‘·Ô+ 99,385 eT+~øÏ>±qT, πøe\+ 923 eT+~ ¬>’sêΩ»s¡j·÷´s¡ì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. |òü¢sTT+>¥ kÕ«&é‡\T yÓTT‘·Ô+ 100 πø+Á<ë\qT dü+<ä]Ù+#ê]ì ‘Ó*bÕs¡T. 12 e÷˝ŸÁbÕø°ºdt πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊeTHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ™y™´sVxmsORPQ ˙xms«ÿry*™´sV˘ aRPNRPVÚáV ¡Õ‹[}msªy¨sNTP CÆ©sá 27 ©´sVLi≤T∂ 31™´sLRiNRPV Fy…ÿıÕ‹[ zqszmsH Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ xqsμR∂xqsV= ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. NSLi˙lgi£qs, ’¡¤«¡zmsπ∏∂[VªRΩLRi FyLÌkiáª][ NRP÷¡zqs ˙xms«ÿxqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`ΩÕ‹[ DμR∂˘™´sWáV FsÕÿ ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá©´sı μy¨s\|ms BLiμR∂VÕ‹[ øR¡LjiËLiøR¡©´sV©yıLRiV. xqsμR∂xqsV= ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi gSLiμ≥k∂ \Æ™sVμy©´sLiÕ‹[ zqszmsH À≥ÿLki ˙xmsμR∂LRi+©´s «¡LRiVxms©´sVLiμj∂. C xqsμR∂xqsV=Õ‹[ zqszmsH, zqszmsFsLi, AL`iFs£qszms, FyLRi*L`Ôi À˝ÿN`P, zqszmsH(FsLiFsÕfi) ÷¡ ¡lLi[xtsQ©±s FyLÌkiáNRPV Æ©s[ªRΩáV FyÕÊ‹¨s ˙xmsxqsLigjiLiøR¡©´sV©yıLRiV. FyLÌki ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ Àÿμ≥R∂˘ªRΩá ©´sVLi≤T∂ ªRΩxmsˆVN][©´sV©´sı Fs.’¡. ¡LÙRi©±s ˙FyLRiLiÀ≥‹[xms©y˘xqsLi C @LiVVμR∂V L][«¡ŸÃ¡ xqsμR∂xqsV=Õ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV @™´sáLi’≥¡xqsVÚ©´sı ≠sμ≥y©yáV, @≠s¨dsºΩ, μ≥R∂LRiá |msLRiVgRiVμR∂á, ¨sLRiVμ][˘gRi xqs™´sVxqs˘

<√eT, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): <√eT eT+&É\+ <ë<ë|ü⁄sY Á>±eT+˝À 10e ‘·s¡>∑‹ |üØø£å πø+Á<ä+ Á|üuÛÑT‘·« ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À ø=‘·Ô>± πø+Á<ä+ @s¡Œ&çq+<äT≈£î Á>±eTdüTú\T Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. <ë<ë|üPsY Á>±eT+ ˝À ‘Ó\T>∑T1 |üØø£å≈£î 250 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î >±qT 241 eT+~ $<ë´s¡Tú\T Vü‰»¬s’q≥T¢ j·T+áz Vü≤]X¯Ã+Á<ÛäHêj·Tø˘ ‘Ó*bÕs¡T. <ë<ë |üPsY Á>±eT+ $<ë´s¡Tú\≈£î eT]j·TT Á|üø£ÿ ÁøÏwüº|üPsY, uÀ<ä\|üPsY Á>±eT+ qT+∫ e#˚à $<ë´s¡Tú\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT≈£î ø£\T>∑≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüT≈£îHêïeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. |üØø£å πø+Á<ä+ e<ä›≈£î $<ë´s¡Tú\‘√ bÕ≥T yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ ≈£L&Ü e#êÃs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î |üØø£å πø+Á<ä+˝À m˝≤+{Ï edü‘·T\T düÁø£eT+>± ˝Ò≈£î+fÒ yÓ+≥H˚ ‘·eT <äèwæºøÏ rdüTø£eùdÔ yÓ+≥H˚ |üØøÏåkÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. q÷‘·q πø+Á<ä+ ms¡Œ&É&É+‘√ <√eT eT+&É\ düuŸ ÇHéùdŒø£ºsY e∫à |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T.

|òüTq+>± <Ûäs¡à_ø£å+ es¡Δ+‹ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 26, (düTes¡íyês¡Ô): q˝§Z+&É õ˝≤¢ m+|æ, Á|üeTTK kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT&ÉT, ~e+>∑‘· H˚‘· <Ûäs¡à_ø£å+ es¡Δ+‹ >∑&ç¶ nHêïs¡+˝Àì >ö&é dü+|òüT+ ø±sê´\j·T+˝À |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± >∑&ç¶ nHêïs¡+ eTTì‡bÕ*{° e÷J yÓ’dt #ÓÔs¡àHé düT‘·s¡ÙHé >ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìC≤+ ìs¡+≈£îX¯bÕ\qqT m~]+#·&É+˝À nj·Tq ø°\ø£ bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡ì,q˝§¢+&É m+|æ>± Á|ü»\≈£î mH√ï ùde\+~+∫ ìsê&É+ãs¡‘·qT #ê{≤s¡ì nHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤\ ø£u≤®≈£î j·T‘·ï+ uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿe÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤ìï ø±CÒùd+<äT≈£î j·T‹ï+∫q z e÷J düs¡Œ+∫ì y˚T&ç|ü*¢ b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì k˛eTyês¡+ ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. b˛©düT\ ø£<Ûäq+ Á|üø±s¡+, ñ|üŒ˝Ÿ q\¢#Ós¡Te⁄ düMT|ü+˝Àì m|òt{°m˝Ÿ |ü]~Û˝À |òæsê®~>∑÷&É Á>±eT düs¡Œ+∫ <äs¡Z dü‹Ô¬s&ç¶øÏ ø=+‘· düú\+ ñ+~. <ëì‘√bÕ≥T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #Ó+~q düú˝≤ìï ø±CÒùd+<äT≈£î j·T‹ïdüTÔHêïs¡+≥÷ |òüT{ŸπødüsY ‘·Vü≤o˝≤›sY _Ûø£å|ü‹Hêj·Tø˘ y˚T&ç|ü*¢ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. πødüT qyÓ÷<äT#˚dæq b˛©düT\T $#ês¡ D »]bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤ìï ø±CÒùd+<äT≈£î j·T‹ï+∫q≥T¢ $#ês¡D˝À ‘˚ *+~. B+‘√ môd’‡ yÓ+ø£qï Ä<Ûä«s¡´+˝À e÷J düs¡Œ+∫ <äs¡Z dü‹Ô¬s&ç¶ì n<äT |ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+∫q≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

<ä[‘· eTVü‰düuÛÑqT $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç |ü]– e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô) : áHÓ\ 28 ,29 ‘˚B\˝À ø£s¡÷ï\T˝À »]π> <ä[‘· ãVüQ»q Á|ü+{Ÿ 15 e sêÁwüº Á|ü‹ì<äT\ eTVü≤düãqT $»j·T e+‘·+ #˚j·÷\ì &ç_m|t mø˘‡≈£L¢dæyé yÓT+ãsY y˚T>∑T\j·T´ nHêïs¡T. k˛eT yês¡+ |ü]– |ü≥ºD+˝Àì bÕ\o‘·©ø£s¡D πøÁ<ä+˝Àì n‹~ >∑èVü≤+˝À @sêŒ ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\ ˝À ≈£î\ $eø£å, n+≥sêì‘·q+, n‘ê´#êsê\T, eT÷&ÉqeTàø±\≈£î e´‹πs K+>± ñ<Ûä´$Tdü÷Ô kÕe÷õø£ #Ó’‘·q´+‘√ ñ<Ûä´e÷ìï ì]àdü÷Ô &ç_m|t |ü⁄s√> ∑$TdüTÔ+<äì nHêïs¡T. >∑‘· 15 dü+e‘·‡sê\ nqTuÛÑyêìï düMTøÏå+#·T≈£îì uÛÑ$ wü´‘Y ñ<ä´eT ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[ø£qT s¡÷b˛+~+#˚+<äT≈£î <ä[‘· ãVüQ»q Á|ü+{Ÿ 15 e sêÁwüº Á|ü‹ì<äT\ eTVü≤düuÛÑ ‘=* Ä+Á<ÛäsêÁwüº sê»<ëì ø£s¡÷ï˝Ÿ ˝À &Üø£ºsY ._.ÄsY. n+uÒ<äÿsY uÛÑeHé, sêCŸ$Vü≤sY ôd+≥sY ˝À ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø±e⁄q ìj˚T»ø£es¡Z+˝Àì <ä[‘·, Ä~yêdæ ,ÁXÊ$Tø£ dü+|òü÷ \T, ñ<√´>∑T\T, y˚T<ëe⁄\T ,n~ø£ dü+K´˝À bÕ˝ÀZHê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ eTVæ≤fi¯ n<Ûä´≈£åîsê\T dü]‘· ,sêeTqï e÷~>∑ ,sêE Hêj·Tø˘ ,q]´+\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

¬s&éÁø±dt düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äTô|’ ÁX¯<ä› eVæ≤+#ê* õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, ¬s&éÁø±dt dü+düú õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T $.X‚cÕÁ~ s¡+>±¬s&ç¶, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s&éÁø±dt k˛ôd’{° düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT¬ø’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› eVæ≤+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝ …ø£ºsY, ¬s&éÁø±dt dü+düú õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T $.X‚cÕÁ~ Ä<˚•+#ês¡T. k˛eT yês¡+ ‘·q #ê+ãsY˝À s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ¬s& éÁø±dt dü+düú y˚TH˚õ+>¥ ø£$T{Ï düe÷ y˚XÊìï ø£˝…ø£ºsY ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+ <äs¡“¤+>± 2012`13 @&Ü~˝À #˚|ü{≤*‡q ø±sê´#·s¡D Á|üD≤[ø£\qT ÄyÓ÷~+#ês¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± dü+düú˝À ø£˙dü+ 5y˚\ eT+~ì J$ ‘·ø±\ düuÛÑT´\T>± #˚sêÃ*‡+~>± Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± õ˝≤¢˝Àì nìï eT+&É˝≤˝À¢ ¬s&é Áø±dü XÊK\qT ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ 18 ø£fi≤XÊ\˝À¢ >∑\ j·TTe»q ¬s& éÁø±dü  ø±s¡´Áø£e÷\qT ø£˙dü+ 50 ø£fi≤XÊ \\≈£î $düÔ]+#ê\Hêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î ¬s>∑÷´ \sY>± øÏ«CŸ, yê´düs¡#·q b˛{°\T ìs¡«Væ≤+∫ düeTø±©q n+XÊ\ô|’ ‘·>∑T ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. 2011`12 @&Ü~˝À ñ‘·ÔeT ùde\+~+∫qyê]øÏ kıôd’{° ‘·s¡|ü⁄q nyês¡T¶\qT ø£˝…ø£ºsY Á|ü<Ûëq+ #˚XÊs¡T. ádüe÷y˚X¯+˝À ¬s&éÁø±dt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù kÕsTT#Í<ä], düuÛÑT´\T J&û.Hêj·TT&ÉT, uÛÑø£Ôe‘·‡\+ ‘·~‘·s¡T\T

¬s&éÁø±dt y˚TH˚õ+>¥ ø£$T{°‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆq ø£˝…ø£ºsY bÕ˝§ZHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À q÷‘·q ìj·Te÷e[ eTTs¡≈£î õ˝≤¢ y˚TH˚õ+>¥ ø£$T{° düuÛÑT´\ qT+&ç #Ó’s¡àHé>± &Ü.uÛÑø£Ôe‘·‡\+, yÓ’dt #Ó’s¡àHé>± J&û.Hêj·TT&ÉT, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù>± kÕsTT#Í<ä], ø√XÊ~Ûø±]>± ◊.s¡TÁ<äeT\T @ø£Á^e+>± mìïø£j·÷´s¡T.

10e ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS 10™´s ªRΩLRigRiºΩ xmsLkiORPQáV xqs«ÿ™´sogS ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘LiVV. ¿¡©´sı¿¡©´sı xqsLixmnsV»¡©´sáV ≠sV©´s•¶¶¶ FsÕÿLi…”¡ @™yLiªRΩLSáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y xmsLkiORPQáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s»˝¡V Fs£qsFs£qs{qs À‹[LÔRiV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂. Æ™sVVªRΩÚLi 98aSªRΩLi ≠sμy˘LÙRiVáV •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. C xmsLkiORPQ Õ˝‹[ ª]÷¡L][«¡Ÿ 78 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÙRiVá\|ms øR¡W¿¡LSªRΩ ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[aS™´sV¨s À‹[LÔRiV }msL]‰Liμj∂. @Õÿlgi[ ≠s≠sμ≥R∂ NSLRiflÿá ™´sÃ˝¡ 30 ™´sVLiμj∂ xmsLRi˘Æ™s[ORPQNRPVá\|ms NRPW≤y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. ª]÷¡L][«¡Ÿ «¡Ljigji©´s æªΩáVgRiV xmns£qÌs }msxmsL`iÕ‹[ N]¨sı ªRΩxmsˆVáV μ]L˝ji©´s»Ì¡V AL][xmsfl·Ã¡V ™´søyËLiVV. xmsμR∂˘À≥ÿgRi ˙xmsaSıxms˙ªRΩLiÕ‹[ gRiμR∂˘À≥ÿgS¨sNTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ˙xmsaRPıáV ™´søyË∏R∂V¨s ≠sμy˘LÙRiVáV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. μk∂¨s\|ms ™´sVWÕÿ˘LiNRP©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ªRΩgRiV ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV N][LSLRiV. DμR∂∏R∂VLi 9.30 ©´sVLi¿¡ ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi 12.30 ™´sLRiNRPV xmsLkiORPQáV ˙xmsºΩL][«¡⁄ DLi…ÿLiVV. LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS 12áORPQá 87Æ™s[á 736 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÙRiVáV •¶¶¶«¡LRi™´soªRΩV©yıLRiV. ≠dsLjiÕ‹[ 2áORPQá 26Æ™s[á 924 ™´sVLiμj∂ \|ms#˚Æ™s[…figS xmsLkiORPQ LSxqsVÚ©yıLRiV. gRiªRΩ G≤yμj∂ª][ F°÷¡}qsÚ CryLji ≠sμy˘LÙRiVá xqsLi≈¡˘ 12Æ™s[áV ªRΩgÊjiLiμj∂. LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS xmsLkiORPQá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV 5,849 ZNP[Li˙μyá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. F°÷d¡£qs }qÌsxtsQ©˝´sV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ ¤Õ¡[¨s 948

eT+>∑fi¯yês¡+ 27, e÷]à 2012

˙{Ï m<ä›&ç ìyê]+#·≈£î+fÒ »\eT+&É* eTT≥º&çkÕÔ+: ;CÒ|” ôV≤#·Ã]ø£ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): ©´sgRiLRiLiÕ‹[ L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV ¨ds…”¡ FsμÙR∂≤T∂ ºdΩ˙™´s™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s, μk∂¨s\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μR∂XztÌsQ ryLjiLi¿¡ ¨ds…”¡ FsμÙR∂≤T∂¨s ¨s™yLjiLiøR¡NRPVLi¤…¡[ «¡Ã¡™´sVLi≤R∂÷¡¨s ™´sVV»Ì¡≤T∂ryÚ™´sV¨s ’¡¤«¡zms @μ≥j∂NSLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ Fs©±s.≠s.Fs£qs.Fs£qs. ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. ©´sgRiLRiLiÕ‹[ @Æ©s[NRP ˙FyLiªyáՋ[ ˙ªygRiV¨ds…”¡ N][xqsLi ™´sVV≈¡˘LigS }msμR∂, ™´sVμ≥R∂˘ ªRΩLRigRiºΩ ˙xms«¡Ã¡V @Õ˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ¨ds…”¡ N][xqsLi ˙xms«¡Ã¡V B ¡˜Liμj∂ xms≤R∂VªRΩVLi¤…¡[ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i AL][zmsLiøyLRiV. ˙xms«¡Ã¡ @™´sxqsLSáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GNRPxmsORPQLigS øyLÍkiáV |msLi¿¡LiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ¬ø¡LRiV™´so, NRPVLi»¡Ã¡V NRPÀÍÿáNRPV gRiV\lLi©y∏R∂V¨s, ¨ds…”¡ ¨sá* ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ ≠dsáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ À≥œ¡WgRiLRi˜È«¡ÕÿáV @≤R∂VgRiLi…”¡F°LiVV L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV ¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘ ºdΩ˙™´sªRΩLRiLi @™´soªRΩVLiμR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. xmsáV ˙FyLiªyáՋ[ ™´sVW≤R∂V, ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡N][ryLji @LRigRiLi»¡, gRiLi»¡Fy»¡V ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS «¡LRiVgRiVªRΩVLi¤…¡[ ™´sVLjiN]¨sı ˙FyLiªyáՋ[ NRPáVztsQªRΩ ¨dsLRiV xqsLRixmnsLS @™´soªRΩVLiμR∂¨s ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i AL][zmsLiøyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ ™´sVV{tsQLSÀÿμ`∂ ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyáՋ[ NRPáVztsQªRΩ ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS ™´sÃ˝¡ A ¨ds…”¡¨s ˙ªygji©´s ˙xms«¡Ã¡V ™´sVXªRΩV˘™yªRΩ xms≤ÔyLRi©yıLRiV. ¨ds…”¡ FsμÙR∂≤T∂ D©´sı ˙FyLiªyáՋ[ …ÿ˘LiNRPL˝Ri μy*LS ¨ds…”¡¨s xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. @xqs¤Õ¡[ Æ™s[xqs≠s NSá™´sV¨s NRPáVztsQªRΩ ¨dsLRiV, xmsLjixqsLSá @xmsLjiaRPV˙À≥œ¡ªRΩá ™´sVWáLigS @Li»¡V™y˘μ≥R∂VáV ˙xms ¡¤Õ¡[ ˙xms™´sWμR∂Li DLiμR∂¨s \Æ™sμR∂˘xmsLRiLigS NRPW≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @˙xms™´sVªRΩÚLigS DLi≤yá¨s ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.

es¡Tdü <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï e´øÏÔ n¬sdüTº ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+∫q b˛©düT\T s¡÷.8.50\ø£å\ kıeTTà kÕ«BÛq+ |üØø£å\T sêdüTÔqï 10e ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\T ZNP[Li˙μyá©´sV gRiVLjiÚLi¿¡ ˙xmsæªΩ[˘NRP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. xmsLkiORPQ Õ˝‹[ FyLRiμR∂LRi+NRPªRΩ N][xqsLi lLiLiÆ≤∂[Œ˝œ¡ßgS @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ÀÿL`iN][≤T∂Lig`i ≠sμ≥y©y¨sı Cπ∏∂[V≤R∂V NRPW≤y N]©´srygjiLiøyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ xmsLkiOSQ ZNP[Li˙μyá ™´sμÙR∂ gRi…Ì”¡ ¡Liμ][ ¡xqsVÚ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y 144 |qsORPQ©±s©´sV @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï kÕe÷Á–ì MT&çj·÷ eTT+<äT Á|üy˚X¯ô|{Ϻq b˛©düT\T

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): es¡Tdü <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï z e´øÏÔì n¬sdüTº #˚dæ ]e÷+&é ‘·s¡*+∫q y˚T&ÉÃ˝Ÿ b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. k˛eTyês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ b˛©dt ùdºwüHé˝À @d”|” •esêeTø£èwüí $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷... |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢≈£î #Ó+~q b˛‘·sêE düTπswtqT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïeTHêïs¡T. Ç‘·qT 2009˝À sê»eT+Á&ç ôd+Á≥˝Ÿ C…’˝Ÿ qT+∫ $&ÉT<ä˝…’... eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢≈£î #Ó+~q düùV≤<ë n*j·÷dt ∫ìïì ¬s+&√ $yêVü≤+ #˚düT≈£îì y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝Àì #·+<ëq>∑sY ø±\˙˝À ìyêdü+ ñ+≥THêï&Éì ‘Ó*bÕs¡T. Ç‘·ìô|’ Ç|üŒ{Ïπø y˚T&ÉÃ˝Ÿ(9), |òüT{ŸπødüsY(4), ;;q>∑sY. q˝§Z+&É(1) |ü]~Û˝À #√] πødüT\T qyÓ÷<äT nsTTHêj·Tì Äj·Tq $e]+#ês¡T. nsTT‘˚ áHÓ\ 25q eT<∏ë´Vü‰ï+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝Àì Vü≤Öõ+>¥uÀs¡T¶ ø±\˙ b˛‘·sêE düTπswt nqTe÷qdüŒ<ä+>± ‹s¡T>∑T‘·T+fÒ Á¬ø’+ b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì $#ê]ùdÔ...ndü\T $wüj·T+ ãj·T≥|ü&ç+<äHêïs¡T. B+‘√ n‘·ìï s¡÷.8.50 ˝ø£å\ ÁbÕ|üغì kÕ«Bq+ #˚düT≈£îHêïeTHêïs¡T. Ç+<äT˝À <ë<ë|ü⁄ 33 ‘·T˝≤\ ã+>±s¡+, m\Áø±ºìø˘ edüTÔe⁄\T ñHêïj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À Ç{°e\ |üeHé, eTVü‰\ø°åà p´yÓ\¢sY‡ <=+>∑‘·HêìøÏ dü+ã+~+∫q ã+>±sêìï ≈£L&Ü Ç‘·ìï qT+∫ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïeTì $e]+#ês¡T.


|üØø£å πø+Á<ë˝À¢ ø£˝…ø£ºsY ‘·ìF ø££s¡÷ï\T ø£˝…ø=ºπs≥T e÷]à 26 : düTes¡íyês¡Ô |ü<äe ‘·s¡>∑‹ |ü_¢ø˘ |üØø£å\T »s¡T>∑T‘·Tqï πø+Á<ë˝À¢ $<ë´s¡Tú\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ˝Ò≈£î+&Ü nìï kÂø£sê´\T ø£*Œ+#êeTì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq |ü<äe ‘·s¡>∑‹|üØø£å\T ìs¡« Væ≤düTÔqï πø+Á<ë\˝À Äj·Tq Äø£dæàø£+>± ‘·ìF #˚XÊs¡T. _.ø±´+|ü⁄ dæ\«sY p;¢ ø£fi≤XÊ\ düMT |ü+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« u≤*ø£\ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ, u≤\Ts¡ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ »s¡T>∑T‘·qï |üØø£å πø+Á<ë\qT ‘·ìF #˚dæ nø£ÿ&ç @sêŒ≥¢qT |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |üØøå± πø+Á<ë˝À¢ $<ë´s¡Tú\≈£î nedüs¡yÓTÆq Á‘ê>∑T˙s¡T, |òü]ï#·sY ‘·~‘·s¡ @sêŒ≥¢qT #·÷düTø√yê\ì dü+ã+~‘· bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\qT Ä<˚•+#ês¡T. |üØøå± πø+Á<ë˝À¢ $<ë´s¡Tú\ Vü‰˝Ÿ{Ϭø≥T¢, d”{Ï+>¥ @sêŒ≥T≈£î ≈£L&É ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. Ç+#ê]® &çÇz XË’\» ≈£L&Ü ø£˝…ø£ºsY yÓ+≥ ‘·ìF˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+>∑fi¯yês¡+ 27, e÷]à 2012

ù|J\T : 8

eTT+#·Tø=düTÔqï ‘ê>∑T˙{Ï eTT|ü eT+&ÉT‘·Tqï m+&É\T.. <ä|æŒø£‘√ q>∑s¡yêdüT\T á y˚dü$ø° ‘·|üŒì eT+∫˙{Ï ø£cÕº\T yê>±›Hê\πø |ü]$T‘·yÓTÆq H˚‘·\ e÷≥\T ˙{Ï düs¡|òüsê˝À Á|üdüTŒ¤≥eTe⁄‘√qï n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, e÷]à 26(düTes¡íyês¡Ô) : Á|ü»\≈£î ø£˙dü eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\qT ø£*Œ+#·&É+ kÕúìø£ dü+düú\ u≤<Ûä´‘·. á Á|üCÀ|üjÓ÷>∑ ø±s¡´Áø£eT+ ø√dü+ ‘·–q yÓTT‘êÔ\qT |üqTï\ s¡÷ù|D≤ edü÷\T #˚j·T&É+ düãuÒ. nsTT‘˚ $~Ûk˛Ôqï Ä |üqTï\≈£î ‘·–q Ø‹q kÂø£sê´\qT ôd’‘·+ Ä kÕúìø£ dü+düú˝Ò $~Û>± ø£*Œ+#ê*. ø±˙ ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú $wüj·÷ìø=ùdÔ e÷Á‘·+ Ä ~X¯˝À #·s¡´˝Ò eTè>∑´eTj·÷´sTT. ø£˙dü kÂø£sê´\+fÒ πøe\+ s√&ÉT¢, Á&Ó’H˚J, ˝…’≥T¢, bÕs¡Tÿ\ düT+<äØø£s¡D ˝≤+{Ï #·s¡´˝Ò nqT≈£îHêïπsyÓ÷. . eT] eTq n~Ûø±s¡T\T. n$ nedüs¡yÓTÆq y˚Ts¡≈£î @sêŒ≥T #˚dü÷ÔH˚

ñHêï ndü\T Á|ü<ÛëqyÓTÆq, n‘·´+‘· ÄeX¯´ø£yÓTÆq nedüsêìï e÷Á‘·+ eTs¡#ês¡T. Ä j·T+Á‘ê+>±ìøÏ ~XÊ ìπsΔX¯+ #˚j·÷*‡q H˚‘·\T ôd’‘·+ ñ<ëd”q+>± e´eVü≤]+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïø° n˝≤π> e´eVü≤]düTÔHêïs¡T ≈£L&Üq÷. á H˚|ü<Ûä´+˝À ø£s¡÷ï\T q>∑s¡ yêdüT\T rÁe nedüú\T #·$#·÷&Éø£ ‘·|üŒì |ü](<äT)dæú‹ <ë|ü⁄]k˛Ô+~. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚ >∑‘· ø=H˚ïfi¯ó¢>±, Á|ü‹kÕØ »s¡T>∑T‘·Tqï Ø‹H˚ Ä @&Ü~ ôd’‘·+ ‘ê>∑T ˙{Ï ø£cÕº\T q>∑s¡yêdüT\≈£î ‘·ù|Œ˝≤ ˝Òe⁄. <ë<ë|ü⁄>± Ç|üŒ{Ïπø dü«#Û·ÃyÓTÆq ‘ê>∑T˙{Ï ø√dü+ q>∑s¡+‘√ bÕ≥T, |ü]düs¡ ø±\˙˝À¢ kÕúì≈£î\T Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥T+&É>±,

sêqTqï ø±\+˝À á <äTs¡edüúeT]+‘· rÁes¡÷|ü+ <ë˝Òà Á|üe÷<ä+ eTT+#·T≈£î sêqTqï~. q>∑s¡ »HêuÛ≤ n~Ûø±]ø£+>± 4.75 \ø£å\T. ø±˙ ô|]–q »HêuÛ≤‘√ yÓTT‘·Ô+ <ë<ë|ü⁄>± 6 \ø£å\≈£î ô|’e÷fÒ. Ms¡+<ä]ø° q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú X¯ó~Û› #˚dæq ‘ê>∑T˙{Ïì düs¡|òüsê #˚j·÷*‡ ñ+~. düT+πødüT\ qT+∫ πø.dæ. ø±\Te <ë«sê eTTq>±\ bÕ&ÉT e<ä› ì]à+∫q düeTàsY k˛ºπsõ {≤´+≈£î≈£î ˙{Ïì e<ä*, n≥T qT+∫ q>∑s¡+˝Àì |òæ\ºsY u…&釽À ˙{Ïì X¯ó~Û› #˚dæ, düs¡|òüsê #˚j·÷*‡ ñ+≥T+~. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T\qT |ü]øÏùdÔ Ä {≤´+≈£î |üP]Ô kÕeTs¡ú´+ 0.155 {Ïm+dæ. Ç|ü⁄Œ&ÉT Ä {≤´+≈£î˝À ñqï ˙{Ï |ü]e÷D+ πøe\+ 0.12 {Ïm+dæ e÷Á‘·y˚T. ÁbÕe÷DÏø£ n+#·Hê\ y˚Ts¡≈£î Á|ü‹ s√p z eTìwæøÏ <ë<ë|ü⁄>± 135 ©≥s¡¢ ˙s¡T nedüs¡+. nsTT‘˚ ø±s√ŒπswüHé n~Ûø±s¡T\T eTq≈£î ÇdüTÔqï~ e÷Á‘·+ <ë<ë|ü⁄>± düsêdü] πøe\+ 40 ©≥s¡¢ es¡πø. Á|ü‹ s√p 7.20 ø√≥¢ ©≥s¡¢ &çe÷+&é ñ+&É>± ‘êeTT e÷Á‘·+ -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

kÕ(n)ø£ås¡ uÛ≤s¡‘Y ˙yÓø£ÿ&É. . ? |ü+≥ qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#·+&ç ù||üs¡¢πø |ü]$T‘·yÓTÆq |ü<∏äø£+ neT\T ìs¡ø£åsêdüT´\ <ä] #˚s¡ì yÓ’q+ ˙s¡T>±]b˛‘·Tqï Á|üuÛÑT‘·« \ø£å´+ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ì<ÛäT\T <äT]«ìjÓ÷>∑+ ‘·÷‘·÷ eT+Á‘·+>± n~Ûø±s¡T\ |üs¡´y˚ø£åD &√Hé {ÖHé e÷]à 26, düTes¡íyês¡Ô : kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‘Y <ë«sê n+<äs¡÷ #·<äTe⁄ H˚s¡TÃø√+&ç... Ç˝≤¢* #·<äTe⁄ Ç+{ÏøÏ yÓ\T>∑T.. n+≥÷ πø+Á<ä,sêh Á|üuÛÑT‘ê«\ Ä<ä«s¡´+˝À Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝Àì 15 dü+e‘·‡sê\T ô|’ã&çq ìs¡ø£å´sêdüT´\+<ä]˙ nø£åsêdüT´\T>± e÷s¡Ã&ÜìøÏ Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq ˇø£ ãèVü≤‘·Ôs¡ ø±s¡´Áø£eTy˚T kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‘Y. nsTT‘˚ á |ü<∏äø£y˚T ø=+<ä] bÕ*≥

es¡eTsTT´+~. ìs¡ø£åsêdüT´\≈£î e÷Á‘·+ XÊ|ü+>± e÷]+~. <˚X¯+˝À nø£åsêdü´‘· XÊ‘êìï ô|+∫ <˚XÊìï n_Ûeè~Δ |ü<∏ä+˝À q&ç|æ+#˚ ~X¯>± Ä˝À∫+∫q πø+Á<ä,sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T 2010 Ä>∑wüߺ HÓ\˝À kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‘Y nqï ejÓ÷»q $<ë´ |ü<∏äø±ìï Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+~. Bì eTTK´ñ<˚›X¯+ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝Àì Á|ü»\qT nø£åsêdüT´\T>± e÷]à yê]ì #Ó’‘·q´e+‘·T\qT #˚j·T&É+. Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î Á|ü‹ Á>±eT+˝Àq÷ s√E kÕj·T+Á‘·+ Äs¡T >∑+≥\ qT+∫ mì$T~ >∑+≥\ es¡≈£î Á>±eT ˝Àø˘ •øå± dü$T‹ πø+Á<ä+˝À ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+#ê*‡ ñqï|üŒ{Ïø° eT+&É\ |ü]~Û˝À ˇø£{Ï ¬s+&ÉT #√≥¢ ‘·|üŒ eT¬sø£ÿ&Ü yê{Ï C≤&˚ ø£ì|æ+<äT. &√Hé eT+&É\ |ü]~Û˝Àì 25 Á>±eT |ü+#êsTTr ñ+&É>± -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

Á|üC≤<äsê“sY˝À n~Ûø±s¡T\qT y˚&ÉT≈£îqï ¬s’‘·T ô|s¡T>∑T‘·Tqï Á|üC≤ $q‘·T\T düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ô|’ n~Ûø±s¡T\ <äèwæº ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ |ü]wü‘Y e÷]à 26, düTes¡íyês¡Ô : Á|üC≤yêDÏ eT]j·TT Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£eT+˝À e∫Ãq $q‘·T\qT n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ |ü]o*+∫ |ü]wüÿ]+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ kÕúìø£ düTqj·Tq Ä&ç{À]j·T+˝À Á|ü‹ k˛eTyês¡+ »s¡T>∑T Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üC≤<äsê“sY˝À e∫Ãq $q‘·T\T 3 e÷kÕ\≈£î $T+∫ |ü]cÕÿs¡+ ø±≈£î+&Ü ñqïyê{Ïô|’ yÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+

es¡≈£î 19,422 $q‘·T\T e#êÃj·Tì, yê{Ï˝À 17,710 |ü]wüÿ]+#êeTì Ç+ø± yê{Ï˝À 1712 $$<ä XÊK\˝À |ü]cÕÿs¡ ì$T‘·Ô+ ñHêïj·Tì nHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ e∫Ãq $q‘·T\˝À ø£s¡÷ï\T m|æ&çmdt sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT ø=eTTàbÕ˝…+ lìyêdt yÓ\T>√&ÉT nãT›˝≤¢|ü⁄s¡+≈£î -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À


2

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

bÕ˙...Á>∑Vü≤D+ yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT... 6 ø√≥¢ ©≥s¡¢ ˙{Ïì n+<äCÒdüTÔHêïeTqï~ yê] yê<äq. Çø£ Ä {≤´+≈£î˝À ˙s¡T Á&Ó’H˚Jì ‘·\|æ+#˚~>± ñ+{À+&É&É+ >∑eTHês¡Ω+. q>∑s¡+˝À ˙{Ï ≈£îfi≤sTT˝À¢ ˙fi¯ó¢ |ü#·Ã{Ï s¡+>∑T˝À edüTÔqï H˚|ü<Ûä´+˝À ø√¢]H˚wüHé, |òæ\º¬s’CÒwüHé Á|üÁøÏ j·T\T ôd’‘·+ düÁø£eT+>± »s¡>∑&É+ ˝Ò<äq &ÜìøÏ Ç<˚ ì<äs¡Ùq+. Çø£ düT+πødüT\ ÁbÕC …≈£îº $wüj·÷ìπø eùdÔ n+<äT˝À 0.12 {Ïm+ dæ ˙s¡T ì\« ñ+~. n+<äT˝À ñqï ˙{Ï‘√ <ë<ë|ü⁄>± q>∑s¡yêdüT\ ‘ê>∑T˙{Ï nedüsê \qT πøe\+ 43 s√E\ es¡πø rs¡Ãe#·TÃ. Çø£ Äô|’ ˙{Ï ø√dü+ ‹|üŒ\T ‘·ù|Œ˝≤ ˝Òe⁄. ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä qT+∫ eTq yê{≤>± ñqï 1 {Ïm+dæ ˙πs Çø£ Ä<Ûës¡+. Ä ˙{Ïì ôd’‘·+ Ç{°e˝Ò s√p 2,600\ ≈£L´ùd≈£îÿ\ #=|ü⁄Œq sêqTqï ãT<Ûäyês¡+ es¡≈£î $&ÉeqTHêïs¡T. Ä ˙s¡T ôd’‘·+ q>∑s¡ yêdüT\ nedüsê\qT rπsà kÕúsTTq ñ+&É<äqï~ $X‚¢wü≈£î\ n_ÛÁbÕj·T+. m+<äTø£+fÒ Ä 1 {Ïm+dæ ˙s¡T <ë<ë|ü⁄>± 220 øÏ.MT. <ä÷sêìï n~Û>∑$Tdü÷Ô q>∑sêìøÏ #˚s¡Tø√yê*‡ ñ+~. ndü˝Ò m+&çq ‘·T+>∑uÛÑÁ<Ûä˝À, Äô|’ Á|ü#·+&É uÛ≤qT&ÉT ì|ü⁄Œ\T >∑≈£îÿ‘√qï Á|üdüTÔ‘· ‘·s¡TD+˝À Á|üeVæ≤+#˚ Ä ˙s¡T Ä$s¡j˚T´ neø±XÊ\T ˝Òø£b˛˝Ò<äT. n+‘˚ ø±ø£ ø£sêï≥ø£ ¬s’‘·T\ »\#Ís¡´+ m˝≤>∑÷ ñ+&˚<˚. yÓ÷{≤s¡¢‘√ ˙{Ïì ‘√&ÉTø√e&É+ yê]øÏ m˝≤>∑÷ n\yêfÒ. á H˚|ü<Ûä´+˝À ∫es¡≈£î 0.3 {Ïm+dæ ˙s¡T e÷Á‘·y˚T q>∑sêìøÏ n+<äqT+~. á ˙s¡T q>∑s¡yêdüT\ ‘ê>∑T˙{Ï nedüsê\qT @ e÷Á‘·+ rs¡Ã<äì q>∑s¡yêdüT˝À¢ Ä+<√fi¯q e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ düÁø£eT |üs¡´y˚ø£åD, düø±\+˝À düŒ+~+#·&É+ ˝≤+{Ï #·s¡´\T ø=s¡e&É&É+‘√H˚ á <äTs¡edüú HÓ\ø=+~. n+‘˚ø±ø£ eTT+<äTdüTÔ Á|üD≤[ø£\qT Ä#·]+#·&É+˝À yês¡T |òüTÀs¡+>± $|òü\eTj·÷´s¡T. |òæÁãe] HÓ\˝ÀH˚ ‘·T+>∑ãÁ<Ûä qT+∫ 1 {Ïm+dæ ˙{Ïì ø√]q n~Ûø±s¡T\T Äô|’ Ä }ùd eTs¡e&É+ >∑eTHês¡Ω+. n~Ûø±s¡T\T, H˚‘·\T ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä qT+∫ eT]+‘· n~Ûø£+>± ˙{Ï $&ÉT<ä\≈£î e‹Ô&ç ‘ÓùdÔ ‘·|üŒ ˙{Ï ø£cÕº\T rπs neø±XÊ\T <ä]<ë|ü⁄˝À¢H˚ ˝Òø£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+.

kÕ(n)ø£ås¡ uÛ≤s¡‘Y ˙yÓø£ÿ&É....? yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT... Á|ü‹ Á>±eT |ü+#êsTTrøÏ Ç<ä›s¡T #=|ü⁄Œq 50 eT+~ Á>±eT ø√ Ä]¶H˚≥s¡T¢, Ms¡+<ä]ì |üs¡´y˚øÏå+#˚ n~Ûø±]>± ˇø£ eT+&É\ ø√ Ä]¶H˚≥sY, M]øÏ nj˚T´Ks¡Tà düTe÷s¡T 13 \ø£å\T. Ç+‘˚˝Ò nqT≈£î+fÒ bıs¡bÕfÒ... Á|ü‹ Á>±eT |ü+#êsTTr |ü]~Û˝Àì ˝Àø˘ •øå± dü$T‹ πø+Á<ëìøÏ Ä≥ edüTÔe⁄\T, ~q |üÁ‹ø£\T, bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T, ≈£îØÃ\T, n˝≤àsê\T, n+≥÷ n<äq|ü⁄ Ks¡TÃ. ãèVü≤‘·Ôs¡ ø±s¡´Áø£eT+ neT\T |üs¡#·&É+ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T yÓ∫Ã+∫Hê Á>±eT ø√ Ä]¶H˚≥s¡T¢, eT+&É\ ø√ Ä]¶H˚≥s¡T¢ e÷Á‘·+ Ä ~X¯>± Ä˝À∫+#·ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·TyÓTÆ‘˚.. n~Ûø±s¡T\ |üs¡´y˚ø£åD ø=s¡ee&É+ <äTs¡èwü˜ø£s¡+. •ø£åD˝À u≤>∑+>± Á|ü‹ Äs¡T HÓ\\≈£î ˇø£kÕ] ø£ìwü˜>± eT+&É\ |ü]~Û˝Àì 1500 eT+~ì nø£åsêdüT´\T>± e÷]à yê]øÏ nø£ås¡ |ü]C≤„q+, dü+U≤´ |ü]C≤„q+ô|’ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ê*‡ ñ+~. n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ eT+&É\ kÕúsTT˝À yÓTT<ä≥ »]–q ¬s+&ÉT |üØø£å\˝À 3240 eT+~ |üØø£å\≈£î Vü‰»s¡Tø±>± 1500 eT+~ e÷Á‘·y˚T ñrÔs¡Tí\j·÷´s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚

eT+>∑fi¯yês¡+, 27 e÷]Ã, 2012

Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\ø√dü+

<äfi≤s¡T\qT ÄÁX¯sTT+#=<äT› Á|ü»\≈£î Vü≤Ödæ+>¥ &ûá ø√<ä+&ÉsêeTj·T´ dü÷#·q

Á{≤ø£ºsY, Ä{À &Ûû: @&ÉT>∑T]øÏ >±j·÷\T EbÕ&ÉTã+>±¢, e÷]à 26, düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ |ü]~˝Àì πø,dæ πøHê˝Ÿ _Á&ç® dü$T|ü+˝À ‘ê{ÏbÕ&ÉT Áø±dt s√&ÉT e<ä› Á{≤ø£ºsY,Ä{À &Ûû ø√q&É+‘√ 7 eT+~øÏ >±j·T|ü&Üs¡T. b˛*düT\T ‘Ó*|æq $esê\T q+~ø√≥÷ÿs¡T qT+∫ ‘·]>√|ü⁄\ Á>±e÷ìøÏ yÓ\TÔHê Ä{ÀqT, ‘ê{ÏbÕ&ÉT qT+&ç bÕeTT\ bÕ&ÉT≈£î yÓ\TÔHêï Á{≤ø£ºsY Ä{ÀqT &Ûû ø√≥º&É+‘√ Ä{À uÀ\Ô |ü&É≥+‘√ 7 eT+~øÏ >±j·T|ü&Üs¡T $]˝À eTT>∑Ts¡TøÏ dü«\Œ>±j·÷\T ø±>±, q\T>∑T]øÏ ‹Áe>±j·T\j·÷sTT. nø£ÿ&É ñqï kÕúì≈£î\T 108 ≈£î düe÷#ês¡+ Çe>± $]ì ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘·« ndüŒ≥˝Ÿ≈£î ‘·s¡*+#·&É+ »]–+~ á dü+|òüT≥q≈£î b˛*dt yês¡T #˚s¡Tπøì πødüT qy˚T<äT #˚düT≈£îHêïs¡T,

yÓ\Tú]Ô e÷]à 26 : düTes¡íyês¡Ô : Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\ \_›<ës¡T\T eT<ä´ <äfi≤Ø\qT ÄÁX¯sTT+#·e<ä›ì Vü≤Ödæ+>¥ &ç.Ç. ø√<ä+&ÉsêeTj·T´ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ kÕúìø£ m+|æ&çz ø±s¡´\j·T+ q+<äT Á^Hé $˝Ÿ‡&˚ dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\ ì»yÓTÆq \_›<ës¡T\≈£î K∫Ñ·+>± Hê´j·T+ »]π>˝≤ #·÷kÕÔeTì n<˚$<ä+>± MTπs dü«j·T+>± e∫à Vü≤Ödæ+>¥ n~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&ç _\T¢\T #˚sTT+#·Tø√e#·Ãì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. MT düeTdü´\T @yÓTÆHê ñ+fÒ ‘·eT <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêyê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\ \_›<ës¡T\ qT+∫ 69 <äs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]+#êeTHêïs¡T. ˇø£ yês¡+˝À|ü\ MT düeTdü´\T |ü]wüÿ]kÕÔeTì \_›<ës¡T\≈£î Vü‰MT Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ôV≤#YmÇ eTÁ‘˚Hêj·Tø˘, esYÿÇHéôdŒø£ºsY Äq+<äT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Ç{°e˝Ò e÷]à 18q »]–q |üØø£å\ $esê\qT ùdø£]+#˚ ì$T‘·Ô+ |ü\T Á>±e÷˝À¢ |üs¡´{Ï+#·>± |ü\T ˝Àø˘ •øå± dü$T‹ πø+Á<ë\≈£î ‘êfi≤\T y˚dæ ñ+&É&É+.. Á|üXÊï|üÁ‘ê\ìï+{Ï˙ ˇø£] #˚‘· |üP]düTÔ+&É≥+ ˝≤+{Ï yêdüÔyê\T yÓ\T>∑T #·÷XÊsTT. á $wüj·T+ô|’ kÕúìø£ eT+&É\ ø√ Ä]¶H˚≥sY u≤\ eT<ä›j·T´qT $es¡D ø√s¡>± m˝≤+{Ï neø£‘·eø£\T »s¡>∑˝Ò<äq&É+ >∑eTHês¡Ω+. •ø£åD˝À $|òü\+ : kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‘Y $TwüHé ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± ìj·T$T+∫q n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ á ø±s¡´Áø£eT+ô|’ ô|<ä›>± ÁX¯<ä›>± #·÷|ü&É+˝Ò<äT. eTTK´+>± ø° ]k˛sY‡, ]k˛sY‡ |üs¡‡qT¢, e÷düºsY Áf…Æqs¡¢ e´edüú ndüúe´düú+>± e÷]+~. Ms¡T øÏ+~ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&É+˝À |òüTÀs¡+>± $|òü\eTÚ‘·THêïs¡T. BìøÏ ‘√&ÉT Á>±eT |ü+#êsTTr\˝Àì yê\+{°s¡T¢ á ø±s¡´Áø£e÷ìï >±*ø=~˝ÒXÊs¡T. n~Ûø±s¡T\ |üs¡´y˚ø£åD ø=s¡ee&É+‘√ kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‘Y πø+Á<ë\ ‘·\T|ü⁄\T ≈£L&Ü ‘Ós¡T#·Tø√e&É+˝Ò<äT. #ê˝≤ Á>±e÷˝À¢ ìs¡ø£åsêdüT´\qT ≈£L&Ü >∑T]Ô+#·˝Ò<ä+fÒ ø±s¡´Áø£eT+ m˝≤ ø=qkÕ>∑T‘·T+<√ ÇfÒº ‘Ó\TdüTÔ+~. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\ |üìrs¡T e÷s¡ø£b˛‘˚ õ˝≤¢˝À nø£åsêdü´‘ê XÊ‘·+ eT]+‘· ~>∑C≤πs Á|üe÷<ä+ m+‘Ó’Hê ñ+~.

n–ï Á|üe÷<ä u≤~Û‘·T\≈£î eT+Á‹ @sêdüT Ä]úø£ #˚j·T÷‘· Ä‘·à≈£Ls¡T{ÖHé, e÷]à 26, (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD+˝Àì s¡|òüTTHê<Ûé ≥]ï+ >¥ ˝À Ä~yês¡+ »]–q n–ï Á|üe÷<ä+˝À düs¡«+ ø√˝ÀŒsTTq u≤~Û‘·T\ ≈£î eT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ düVü≤ø±s¡+‘√ qwüºb˛sTTq u≤~Û‘·T\≈£î ˇø=ÿø£ÿ]øÏ s¡÷.3y˚\T #=|ü⁄Œq yÓTT‘·Ô+ s¡÷.21y˚\ q>∑<äTqT eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T C…&é. lìyêdü¬s&ç¶, >ödt˝≤»+, q÷sYnVü≤à<é, cÕø°sY,\T k˛eTyês¡+ n+<äCÒXÊs¡T. n–ï Á|üe÷<ä+˝À düs¡«+ ø√˝§ŒsTT q uÛ≤~Û‘·T\≈£î _dæ, yÓTÆHê]º ø±s=ŒπswüHé\ <ë«s¡ s¡÷.. 1\ø£å s¡TD≤\T Ç|æŒkÕÔeTHêïs¡T. n˝≤π> eTTqTà+<äT ≈£L&Ü M]øÏ ‘·–q düVü‰ j·T+ n+<äkÕÔeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ïπø eT+Á‹ @sêdüT Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É \+˝À n–ï Á|üe÷<ä+ e\¢ qwüºb˛sTTq u≤~Û‘·T\+<ä]øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ <ë«sê düVü≤ø±s¡+ n+~düTÔqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. nq+‘·s¡+ _dæ, yÓTÆHêغ ø±s√Œ πswüq¢ n~Ûø±s¡T\T Hê>∑eTTì, n+C≤<én*\T u≤~Û‘·T\qT |üsêeT]Ù+∫ s¡TD+ n+~+#˚+<äT≈£î $#ês¡D #˚|ü{≤ºs¡T. Hêj·T≈£î\T s¡eTD, •U≤eTDÏ, XÀuÛÑHéu≤ãT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü+≥ qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#·+&ç yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT... #Ó+~q ∫+‘·≈£î+≥¢ <ëìjÓ÷\T≈£î uÀj·Tπse⁄\ bı*y˚Ts¡˝À 17 düπs« q+ãsY˝À 3 mø£sê\ 49 ôd+≥¢ $d”Ôs¡í+˝À >∑\ uÛÑ÷$T ø=\‘·\qT y˚sTT+#·T≥≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, Äfi¯fl>∑&ɶ eT+&É\+, mdt.ø£\÷¢s¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q zãT˝ÒdüT ‘·q ÄBÛq+˝À ñqï uÛÑ÷$Tì ÄÁø£$T+∫q yê]ô|’ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, >√düTbÕ&ÉT eT+&É\+≈£î #Ó+~q yÓ’. \ø£åàj·T´ |ü{≤º<ës¡T bÕdüT |ü⁄düÔø£+ eT+ps¡T #˚j·÷\ì, q+<äes¡+ eT+&É\+, Hê>∑T\~HÓï Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q |æ.|æ. s¡+>∑kÕ«$T ‘·q Á>±eT bı*y˚Ts¡˝À düπs« q+ãsY 25u…’ m øÏ 6.25 mø£sê\ uÛÑ÷$T ñqï<äì es¡¸+ ˝Òq+<äTq |ü+≥qwüº+ yê{Ï*¢+<äì |ü+≥qwüº |ü]Vü‰s¡s Çyê«\ì, ø£˝…ø£ºs¡T≈£î $q‘·T\T düeT]Œ+#ês¡T.&çÄsYz y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, ø£˝…ø£ºsY mz dü+|ü‘Y ≈£îeTs¡ÿ, n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤<äsê“sY dæã“+~, bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷kÕÔ+:ø£˝…ø£ºsY ø£s¡÷ï\T, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À Á‘ê>∑T˙{Ï ø√dü+ <Ûäsêï\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì, s√Es√E≈£î uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤\ kÕeTs¡ú´+ ÄsY&Éã÷¢´mdt n~Ûø±s¡T\T, |ü+#êsTTr n~Ûø±s¡T\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&ç m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT #·s¡´\T rdüTø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ Ä<˚•+#ês¡T. k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºs¡T ø±sê´\j·T düe÷y˚X¯ uÛÑeq+˝À Á‘ê>∑T˙{Ïô|’ yês¡|ü⁄ düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. õ˝≤¢ |ü]wü‘Y dæÇz dü÷s¡´Á|üø±wt, &çÄsYz y˚DT>√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, Ç]π>wüHé mdtÇ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶, ÄsY&Éã÷¢´ mdtÇ s¡$u≤ãT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºs¡T sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á‘ê>∑T˙{Ïô|’ Á|ü‹s√E |üÁ‹ø£\˝À edüTÔHêïj·Tì |òæsê´<äT\ y˚Ts¡≈£î yÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüTø=ì Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü*‡q u≤<ä´‘· n+<ä]ô|’ ñ+<äHêïs¡T. y˚dü$˝À Á‘ê>∑T˙{Ï edü‹ì düeTs¡úe+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·˝Òø£b˛‘˚ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>±ìøÏ, Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ #Ó&ɶ ù|s¡T e#˚à Á|üe÷<ä+ e⁄+<äì á $wüj·÷ìï n~Ûø±s¡T\+<äs¡÷ d”]j·Tdt>± rdüTø=ì ÁX¯<äΔ‘√ |üì #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºs¡T Ä<˚•+#ês¡T. ˙{Ï düeTdü´ »{Ï\+ nj˚T´+‘· es¡≈£î ñ+&É≈£î+&Ü eTT+<ädüTÔ #·s¡´\T rdüTø√ì Á|ü‘ê´e÷ïj·T @sêŒ≥T¢ #˚j·T\Hêïs¡T. Á‘ê>∑T˙{Ï |ü<∏äø±\≈£î $<äT´‘Y n+‘·sêj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü düs¡|òüsê #˚j·÷\ì Á{≤Hé‡ø√ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>±ìøÏ e#˚à s√E

yê] |ü]dæú‹ ìy˚~ø£˝À ˙{Ï m<ä›&ç m<äTs=ÿ+≥Tqï Á>±e÷\qT k˛eTyês¡+ düe÷y˚X¯+˝À rdüT≈£îsêyê\ì &çÄsYz y˚DT>√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ì Ä<˚•+#ês¡T. Á>±eT |ü+#êsTTr˝À¢ ñqï |æ&Éã÷´¢mdt d”ÿeTT\˙ï |üì#˚ùd˝≤ #·÷&Ü\ì &ç$»q˝Ÿ |ü+#êsTTr n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ]ù|s¡¢≈£î >∑¬s’q d”ÿeTT\ìï+{ÏøÏ HêD´yÓTÆq ]ù|s¡T¢ #˚sTT+#˚+<äT≈£î yÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Ä<˚•+#ês¡T. mø£ÿ&Ó’‘˚ $<äT´‘Y ˝ÀbÕ\ e\¢ ˙{Ï

yÓ÷{≤s¡T¢ ø±*b˛‘·THêïjÓ÷ dü+ã+~Û‘· Á>±e÷\ ìy˚~ø£qT Á{≤Hé‡ø√ n~Ûø±s¡T\≈£î Çyê«\ì õ˝≤¢ |ü+#êsTTr n~Ûø±] XÀuÛÑ dü«s¡÷|üsêDÏì ø£˝…ø£ºs¡T Ä<˚•+#ês¡T. ã+&É>∑Tº d”ÿeTT≈£î dü+ã+~Û+∫ |ü‹Ôø=+&É &çÇ ô|’ |òæsê´<äT\T ekÕÔj·Tì e#˚à yês¡+˝À>± |ü<䛋 e÷s¡TÃø√ø£b˛‘˚ #·s¡´\T rdüTø√yê*‡+~>± ÄsY&Éã÷¢´ mdtÇì ø£˝…ø£ºs¡T Ä<˚•+#ês¡T m˝≤+{Ï Ä≥+ø±\T ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü\Hêïs¡T. á yês¡+˝À 257 #˚‹ |ü+|ü⁄\T ]ù|s¡¢≈£î >∑Ts¡j·÷´j·Tì yê{Ï˝À 244 #˚‹ |ü+|ü⁄\≈£î eTs¡eTà‘·TÔñ\ #˚kÕeTì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y dæÇz dü÷s¡´Á|üø±wt ø£˝…ø£ºs¡T≈£î ìy˚~+#ês¡T. ˙{Ï düeTdü´qT m<äTs=ÿ+≥Tqï n‹ düeTkÕ´‘·àø£ Á>±e÷\T, ø=+&É ÁbÕ+‘·+˝Àì Á>±e÷˝À¢ düs¡Tÿ˝ÒwüHé {≤´+≈£î\T, #Óø˘&Ü´yéT\T ì]à+#˚+<äT≈£î õ˝≤¢˙{Ï j·T»e÷q´ dü+düú≈£î >∑‘·+˝À Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊeTì n$ m+‘· es¡≈£î @ kÕúsTT˝À e⁄HêïjÓ÷ e#˚à yêsêìøÏ $esê\T rdüTø=ìsêyê\ì &Ü«e÷ n&çwüq˝Ÿ ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsYqT ø£˝…ø£ºs¡T Ä<˚•+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ø£s¡÷ï\T, q+<ë´\, Ä<√ì ÄsY&Éã÷¢´mdt ÇÇ\T ø£ècÕí¬s&ç¶, Vü≤]Vü≤s¡Hêj·Tø˘, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y dæÇz dü÷s¡´Á|üø±wt, &çÄsYz y˚DT>√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, Ç]π>wüHé mdtÇ sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶, ÄsY&ÉãT¢´mdt mdtÇ s¡$u≤ãT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


eT+>∑fi¯yês¡+ e÷]à 27, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

3

‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·÷ìï

~>∑“+<Ûä+ #˚dæq me÷à]Œmdt ne⁄≈£î, e÷]à 26, (düTes¡íyês¡Ô ) :sêÁwüº m+ÄsY|æj·Tdt n<ä´≈£åî\T eT+<äø£èwüí e÷~>∑ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡ ≈£î >∑‘· 30 s√E\T Bø£å\T ø√q kÕ>∑sTT. õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ‘·ô|≥ ∫qïsêj·TT&ÉT Ä<äs¡´+˝À |ü≥ q+˝À m+ÄsY|æj·Tdt Hêj·T≈£î\T sê´©ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Äq+‘·s¡+ ‘·Vü≤o˝≤úsY ø±s¡´\j·÷ì ~>∑“¤+ <ä+ #˚XÊs¡T, á dü+<äs¡“¤+>± nj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº yê´|üÔ+>± 860 eT+&É\˝À »s¡T>∑T‘·Tqï <Ûäs¡ï\T, sê´*\ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT ‘·«+ @e÷Á‘·+ ∫‘·ÔdüT~›˝Ò<äì Äj·Tq ÄHêïs¡T. Ç≥T sêÁwüº+ ˝ÀqT, n≥T πø+Á<ä+˝ÀqT, ø±+Á¬> dt Á|üuÛÑT‘·«+≈£î 2014 mìïø£˝À¢ e÷~>∑\T ãT~› #˚ãT‘·eTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ m+ÄsY|æj·Tdt Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|üø£&É“+B>± |ü<√‘·s¡>∑‹ |üØø£å\T Vü‰\Vü≤]« e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô) : Vü‰\Vü≤]« eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ñ<äj·T+ 9.30 >∑+≥\ qT+∫ 12.00 >∑+≥\ es¡≈£î |üø£&É“¤+B>± |ü<äe ‘·s¡>∑‹ Áyê‘· |üØø£å\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<Ûëq ñbÕ<Ûë´j·TTsê\T »j·TeTà ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 223 eT+~ Áyê‘· |üØø£å\˝À Vü‰»¬s’Hês¡ì, 9 eT+~ $<Ûë´s¡Tú\T Vü‰»s¡Tø±˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À πøe\+ ‘Ó\T>∑T MT&çj·T+ $<Ûë´s¡Tú˝Ò 8 eT+~ $<Ûë´s¡Tú\THêïs¡ì, ø£qï&É $<Ûë´s¡Tú\T ˇø£ÿs¡T ñHêïs¡ì

‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á |üØø£å\˝À Vü‰»¬s’q $<Ûë´s¡Tú\≈£î Á‘ê>∑T˙s¡T, yÓ’<ä´ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#êeTHêïs¡T. n˝≤π> á dü+e‘·‡s¡+ $<Ûë´s¡Tú\ dü+K´ ô|s¡>∑≥+‘√, >∑∑<äT\ >∑<äT\ ø=s¡‘· ñ+&É≥+ e\H˚ $<Ûë´s¡Tú\≈£î Vü‰\T ãj·T≥ Áyê‘· |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ Vü‰\Vü≤]« ‘êVü≤d”˝≤›s¡T Ä˝ŸÁô|ò&é |üØø£å πø+Á<ë\qT ‘·ìF ìs¡«Væ≤düTÔ $<Ûë´s¡Tú\‘√ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<Ûë´s¡Tú\+<äs¡÷ uÛÑj·T|ü&É≈£î+&Ü <ÛÓ’s¡´+>± |üØø£å\T Áyêj·÷\ì, eT+∫ e÷s¡Tÿ\T kÕ~Û+#ê\ì X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

H˚{Ï qT+∫ s¡#·Ãã+&É <äs¡U≤düTÔ\ |ü]o\q >∑÷&É÷s¡T {ÖHé e÷]à 26, (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD+ ˝À s¡#·Ãã+&É˝À 2≈£î e∫Ãq <äs¡U≤düTÔ\qT eT+ >∑fi¯yês¡+ qT+∫ @Á|æ˝Ÿ 5e ‘˚B es¡≈£î Á>±e÷ \˝À |üs¡´{Ï+∫ $esê\T ùdø£]kÕÔeTì Vü≤Ödæ+>¥ es¡ÿ ÇHéôdŒø£ºsY \ø£åàD sêe⁄ k˛eTyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+ <äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ã÷&ç<äbÕ &ÉT, ô|+∫ø£\bÕ &ÉT\˝À 27e ‘˚Bq, #·qT>=+&É¢ 28e ‘˚Bq, >∑T&çbÕ&ÉT, ø±Hê |ü⁄s¡+ 29q, p\ø£\T¢ 30q, ¬ø. Hê>∑˝≤ |ü⁄s¡+ 31q, eTTq>± \, eT˝≤¢|ü⁄s¡+ @Á|æ˝Ÿ 3 ‘˚Bq, >∑T&çbÕ &ÉT |ü≥ ºD+˝À @Á|æ˝Ÿ 4,5 ‘˚B\˝À @sêŒ≥T#˚kÕÔeTHêïs¡T. |ü+#êsTTr ø±s¡´<äs¡TÙ\T, $ÄsY z\ düVü≤ø±s¡+‘√ <äs¡U≤düTÔ\T |ü]o*kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕ s¡T. 1090 >∑èVü≤ ìsêàD≤\T, Ç+{Ïì yêdü |ü{≤º\ø√dü+ 428<äs¡U≤ düTÔ\T e#êÃj·THêïs¡T.

yÓTT\>∑e*¢˝À $<ë´s¡Tú\ sêkÕÔs√ø√

‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç sê≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√+&ç

Ä\÷s¡T e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì yÓTT\>∑e*¢˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T k˛eTyês¡+ <äsêï, sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT ˝Òø£b˛e&É+ ñqï Á|ü<Ûë H√bÕ<Ûë´j·T&ÉT eT+&É\ $<ë´~Ûø±]>± |üì#˚j·TT#·T+&É&É+‘√ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T ‘·eT düeTdü´\qT me]‘√ #Ó|ü⁄Œø√yê˝À ~≈£îÿ‘√#·ø£ yÓTT<ä≥ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T yê]øÏ bò˛Hé <ë«sê ‘·eT düeTdü´\T ‘Ó\T|ü>± Äj·Tq $<ë´s¡Tú\ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ Á|ü<ä]Ù+∫ MT≈£î {Ïdæ\T Ç∫à Ç+{ÏøÏ |ü+|ü⁄‘êqì u…~]+#·&É+‘√ $<ë´s¡Tú\T m+‘· eT+~øÏ {Ïdæ\T ÇkÕÔs√ #·÷&Ü\ì <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ uÛÀ»q+ dü]>± ô|≥º&É+ ˝Ò<äì, e÷ bÕsƒ¡XÊ\≈£î πø{≤sTT+∫q ø£+|üP´≥s¡¢≈£î Ç+‘·es¡≈£î $<äT´‘Y düs¡|òüsê˝Ò<äì, eè‹Ô $<ä´qT y˚TeTT @$<ä+>± H˚s¡TÃø√yê\ì $<ë´s¡Tú\T yêb˛‘·THêïs¡T. ‘·ø£åDy˚T ô|’ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ $<ë´s¡Tú\düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $»jYT, <ädüÔ–], eTVü≤eTà<éu≤wü, Á|ükÕ<é, $H√<é, Hê>∑sêE bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑÷&É÷s¡T {ÖHé e÷]à 26, (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD+˝À Á‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç @s¡Œ&É≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì e÷J C…&ûŒ{°dæ düuÛÑT´&ÉT m˝Ÿ. yÓ+ø£ fÒX¯«s¡T¢ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ kÕúìø£ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eT+&É\ Á|ü‘˚´ø± ~Ûø±] ¬>’sêΩ»sY ø±e&É+‘√ á ø±s¡´Áø£eT+ m+|æ&çz \*‘êu≤sTT Ä<ä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. düT+πødüT\ ˙{Ï |ü<∏äø£+ <ë«sê Á‘ê>∑T˙{ÏøÏ n+‘·sêj·Ts ø£\T>∑T‘·T+<äì n˝≤π> #˚‹|ü+|ü⁄\T, uÀs¡T¢ |ü\T ÁbÕ+‘ê ˝À¢ #Ó&çb˛j·÷qì, n~Ûø±s¡T\T eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äì e÷J C…&ûŒ{°d” düuÛÑT´&ÉT n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. n˝≤π> eTs√ 20 s√E˝À¢ >∑÷ &É÷s¡T˝À l ‹eTà>∑Ts¡T&ÉT C≤‘·s¡ »s¡T>∑qT+<äì ˙{Ï m<ä›&ç Ç˝≤π> ñ+fÒ Á|ü»\T mH√ï Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£ eT+˝À &ç|üP´{° ‘·Vü≤o˝≤›sY ≈£îÁbòÕ, yÓ’<Ûë´~Ûø±] s¡|òüTTsê$T¬s&ç¶, e´e kÕj·÷~Ûø±] ø£èwüí≈£îe÷], |æ.ÄsY. @á sêyÓ÷àVü≤Hésêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T.

>√s¡+≥¢ Á>±e÷ìï dü+<ä]Ù+∫q m+|”&ûçz

>√s¡+≥¢ Á>±e÷ìï |ü]o*düTÔqï n~Ûø±] ø√&ÉTeT÷s¡T, e÷]à 26, (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì >√s¡+≥¢ Á>±e÷ìï k˛eTyês¡+ eT+&É\ |ü]wü‘Y n_Ûeè~Δ n~Ûø±] yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶ dü+<ä]Ù+#ês¡T. Á>±e÷ìøÏ Vü≤+ÁBq~ qT+∫ eT+∫˙{Ïì düs¡|òüsê #˚ùd ô|’|ü⁄˝…’q¢qT ø=+‘·eT+~ >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì <äT+&É>∑T\T <Ûä«+dü+ #˚XÊs¡T. B+‘√ Á>±e÷ìøÏ eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê ì*∫b˛e&É+‘√ Á>±eTdüTÔ\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. á $wüj·÷ìï Ä~yês¡+ ø=+‘·eT+~ Á>±eTdüTÔ\T n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüTø=#êÃs¡T. Bìô|’ düŒ+~+∫q m+|æ&çz yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶ k˛eTyês¡+ Á>±e÷ìï #˚s¡Tø=ì Vü≤+ÁBq~˝À <Ûä«+düyÓTÆq eT+∫˙{Ï ô|’|ü⁄˝…’q¢qT |ü]o*+#·&É+‘√ bÕ≥T, yê{ÏøÏ <ä>∑Zs¡T+&ç eTs¡eTà‘·T |üqT\T #˚sTT+∫ Á>±e÷ìøÏ eT+∫˙s¡T düs¡|òüsê nj˚T´˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ m+|æ&çz e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+∫˙{Ï ô|’|ü⁄˝…’q¢qT <Ûä«+dü+ #˚dæ Á|ü»\qT Çã“+<äT\≈£î >∑T] #˚j·T&É+ eT+∫ |ü<äΔ‹ ø±<äHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. m+|æ&çz yÓ+≥ esYÿ ÇHéôdŒø£ºsY eT~›˝Ò{Ï, ôdŒwü˝≤|ò”düsY ñcÕsêDÏ, |ü+#êj·Tr ôdÁø£≥Ø ôd’|òü⁄˝≤¢uÒ>¥ ñHêïs¡T.

eØZø£s¡Dô|’ Á|üuÛÑT‘·« ìs¡¢ø£å ´+ ‘·>∑<äT ‘·Vü≤d”˝≤›s¡T ø±sê´\j·÷ìøÏ ‘êfi¯+ y˚dæq me÷àØŒmdt H˚‘·\T Ä<√ì ns¡“¤Hé e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô) : sêh Á|üuÛÑT‘·«+ md”‡, md”º\≈£î @,_,dæ eØZø£s¡D˝À bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìs¡¢ø£å ´+ eVæ≤düTÔ+<äì >∑‘· HÓ\ s√E\T >± Bø£å\T bÕsƒ¡≈£î\≈£î ‘Ó*dæ+<˚. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± k˛eTyês¡+ me÷àØŒmdt Hêj·T≈£î\ Hê>∑|üŒ, Vü≤qTeT+‘·T, @düTsêE, ¬s’˝Ò« ás¡Dí Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘êVü≤d”˝≤›s¡T ø±sê´\j·T+ ~>∑“+~+∫ n~Ûø±s¡\qT $<ÛäT\ qT ãVæ≤wüÿ]+∫, ø±sê´\j·÷ìøÏ ‘êfi¯+ y˚dæ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+ ‘·s¡+ <ÛäsêïqT ñ<˚›•+∫ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Áπ>dt Á|üuÛÑT‘·«+≈£î <ä[‘·T\qT $düà]ùdÔ |ü⁄≥º>∑‘·T\T+&Éeì, <ä[‘· Hêj·T≈£î&ÉT eT+<ëø£èwüí e÷~>∑ sêh yê´|üÔ+>± HÓ\ s√E\ bÕ≥T Bø£å\T ø=qkÕ–+∫q|üŒ{Ïø° ø±+Áπ>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ NeT ≈£î{Ϻq≥T¢ ≈£L&Ü ˝Òø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T˝À <ä[‘·T\≈£î @,_,dæ eØZø£s¡D #˚|ü{≤º\ì Ç|üŒ{Ïø° sêh+ qT+∫ |ü\T ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ nôd+_¢ì eTT≥º&ç+∫q≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. @,_,dæ eØZø£s¡D ˝Òø£b˛e&É+ <ë«sê <ä[‘· eØZj·TT\T |üP]Ô kÕúsTT˝À qwüºb˛‘·THêïs¡ì, á $wüj·÷ìï ø±+Áπ>dt Á|üuÛÑT‘·«+ @,_,dæ eØZø£s¡D≈£î s¡÷|üø£\Œq #˚j·÷\ì ˝Òì |üø£å+˝À 2014 m\ø£åq¢˝À <ä[‘·T\T ø±+Áπ>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ãT~› #ÓbÕÔs¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. <ä[‘·T\ @,_,dæ eØZø£s¡D˝À ìs¡¢ø£å ´+ eVæ≤ùdÔ <˚X¯yê´|üÔ+>± Ä+<√fi¯q≈£î dæ<ä›+>± ñHêïeTì yês¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ˝Àπøwt, |üs¡TX¯ósêyéT, uÛÑs¡‘Y, #·+Á<äj·T´, \ø£Îqï ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ej·TdüT‡‘√ |üì˝Ò<äT.. |üØø£å sêj·T&Éy˚T <Û˚´j·T+ Ä\÷s¡T e÷]à 26 düTes¡íyês¡Ô : Ä\÷s¡T eT+&É\πø+Á<ä+˝Àì u≤\Ts¡ 2 q+ãsY bÕsƒ¡XÊ\˝À <ë<ë|ü⁄>± 55 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡ >∑\ sê»X‚KsY nH˚ e´øÏÔ |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å≈£î Vü‰»s¡j·÷´&ÉT. áj·Tq ∫qï ‘·T+ufi¯ Á>±eTyêdæ, ø√dæ– Á>±eT |ü+#êsTTr˝À _˝Ÿ ø£˝…ø£ºs¡T>± |üì#˚dü÷Ô |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\≈£î Vü‰»¬s’ sêdüTÔHêï&ÉT. á ej·TdüT‡˝À |üØø£å sêj·T&É+ nedüs¡e÷ nì n&ÉT>∑>± Ç~ Hê J$‘· ÄX¯j·TeTì, ∫qï‘·q+˝À e÷ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ã&çøÏ |ü+|æ‘˚... ø=+&É>∑T≥º˝À <ëø=ÿì kÕj·T+Á‘·+ Ç+{ÏøÏ yÓfi‚¢yê&çì e÷ yêfi¯ó¢ m+‘√ ÁX¯$T+∫Hê qqTï Äs¡e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î #·~$+#ês¡T. nq+‘·s¡+ H˚qT |ü<√ ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î #·<äTe⁄ø=Hê\ì ìsêΔ]+#·T≈£îHêïqHêïs¡T. ø±˙ ø=ìï ø±s¡D≤\ e\q |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üP]Ô #˚j·T˝Òø£b˛j·÷qT. Á|üdüTÔ‘·+ ø√dæ– Á>±eT |ü+#êsTTr˝À Ç+{Ï >∑T‘·Ô\T edü÷\T #˚ùd |üì#˚düTÔHêïqHêïs¡T. Hê ñ<√´>∑ ø±\+ eTT–ùd˝À|ü\ |ü<√ ‘·s¡>∑‹ bÕdt ø±yê\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ Ç|ü⁄Œ&ÉT |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\T sêdüTÔHêïqì ‘Ó*bÕs¡T.

dæHé Vü‰sYº‡ kıôd’{° Ä<Ûä«s¡´+˝À

Ä+<√fi¯q\‘√ <ä<ä›]*¢q ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T+

ø±]à≈£î\≈£î •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\T

ø√&ÉTeT÷s¡T, e÷]à 26, (düTes¡íyês¡Ô) : mdtdæ eØZø£s¡D≈£î #·≥ºã<䛑· ø£*Œ+ #ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô k˛eTyês¡+ m+ÄsY|æmdt Hêj·T ≈£î\T kÕúìø£ ‘·Vü≤ o˝≤›sY ø±sê´ \j·÷ìï ìs¡“¤+<Ûä+ #˚dæ ‘·eT ìs¡düqqT e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ñ<äj·T+ 10>∑+≥ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT ìs¡düq ‘Ó\TŒ‘·Tqï Hêj·T≈£î\T \ø£˝≤¢ kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·÷ìï #˚s¡T≈£îqï m+ÄsY|æmdt Hêj·T≈£î\T ø±sê´\j·÷ìøÏ ‘êfi¯+ y˚j·T&É+‘√ bÕ≥T, ø±sê´\j·T+ eTT+<˚ u…’sƒêsTT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\ es¡≈£î ‘·eT ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºs¡T. m+ÄsY|æmdt Hêj·T≈£î\ ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T ÁøÏwüí, m◊{Ïj·TTdæ Hêj·T≈£î\T Á_{°wt sêeTT&ÉT, yÓ+ø£fÒfi¯«s¡T¢, eTùV≤wt\T ‘·eT eT<䛑·T Á|üø£{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± m+ÄsY|æmdt eT+&É\ ø£˙«qsY <äj·÷ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mdtdæ eØZø£s¡D≈£î bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À #·≥ºã<䛑· ø£*Œ+∫ e÷~>∑\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\Hêïs¡T. eØZø£s¡D≈£î #·≥ºã<䛑· ø£*Œ+#˚+‘· es¡≈£î ‘·eT Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\qT ø=qkÕ–dü÷ÔH˚ ñ+{≤eTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>± m+ÄsY|æmdt Hêj·T≈£î\T ¬syÓq÷´ ø±sê´\j·÷ìøÏ ‘êfi¯+ y˚dæ ìs¡“¤+~Û+#·&É+‘√ ‘·Vü≤o˝≤›sY •eX¯+ø£sYHêj·Tø˘‘√ bÕ≥T, ø±sê´\j·T dæã“+~ ãj·TfÒ ñ+&çb˛j·÷s¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m+ÄsY|æmdt Hêj·T≈£î\T uÀ¬s*¢ k˛eTqï, Hê>∑sêE, düTπswt, sêCÒwt, sêeT#·+Á<äT&ÉT, #·+Á<ä, ‹yÓ÷à‹, Hêπ>wt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä‘· à ≈£ L s¡ T {ÖHé , e÷]à 26, (düTe s¡íyês¡Ô) : πø+Á<ä ø±]àø£ $<ë´dü+düΔ dæHéVü‰sYº‡ kıôd’{Ï Ä<ä«s¡´+˝À eTVü‰ ‘·à>±+BÛ C≤‹ j·÷ Á>±MTD e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï m|”&û |ü<ëàe‹ ñbÕBÛ Vü‰$T |ü<Ûä ø£+ ô|’ ø±]à≈£î\≈£î Á|ü‘˚´ø£ ø±]àø£ ne>±Vü≤D •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£eT+qT kıeTyês¡+ kÕΔìø£ e÷¬sÿ{Ÿj·÷ s¡T¶˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ eTTK´ n‹~Û>± m|æ&ç |ü<ëàe‘·eTà Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mHéÄsYÇõm ˝À »s¡T>∑T‘·Tqï n$˙‹ >∑T]+∫ ‘Ó*bÕs¡T. ì»yÓTÆq \_›<ës¡\T qwüºb˛≈£î+&Ü #·÷düTø√yê\dæq u≤<ä´‘· eTq+<ä]ô|’ ñ+<äì ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. n˝≤π> Ç+~s¡ »\ Á|üuÛÑ |ü<Ûäø£+ >∑T]+∫ ø±]à≈£î\≈£î ns¡›eTy˚T´ $<Ûä+>± $e]+#ês¡T. πø+Á<ä ø±]àø£ $<ë´ dü+düΔ ìs¡«Væ≤düTÔqï ø±s¡´Áø£e÷\ eTTK´ ñ<˚›X¯´+ Á>±e÷˝À¢ ìedæ+#˚ ìs¡Tù|<ä\≈£î, $<ë´˝Òì yê]ì $<ë´e+‘·T\T #˚j·T&Éy˚T nHêïs¡T. mdtdæ,mdt{Ï uÛÑ÷eTT\ n_Ûeè~› @˝≤ #˚j·÷˝À yê{Ï >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. á ø±]àø£ ne>±Vü≤D ø±s¡´Áø£eT+ 26,27 ‘˚~\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÇzÄsY&ç m*cÕ, ]k˛sY‡ |üs¡‡Hé Áo\ø°åà, πø+Á<ä ø±]àø£ Øõq˝Ÿ m&ÉT´πøwüq˝Ÿ Ä|òædüsY eTôV≤X¯«s¡j·T´, eT+&É\, Á>±eT Á|ü»\T, ø±]à≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


4

ù|ôw+{Ÿ d”]j·Tdt... ìqï{Ï es¡≈£L u≤>±H˚ ñHêï&ÉT>±.. πsb˛e÷b˛ &çXÊÃsY® nHêïs¡T...! ˇø£ {≤u…¢{Ÿ ã<äT\T eTs√dü{Ï Ç#êÃs¡≥.. n~ ø±kÕÔ $ø£{Ï+∫+~. ø£+&çwüHé d”]j·Tdt nsTT+~... yÓT<ä&ÉT˝À ˇø£ |üø£ÿøÏ #˚j·÷*‡q Ä|üπswüHé ¬s+&√ |üø£ÿ #˚XÊs¡≥.. s√– ‘·s¡|ü⁄ ã+<ÛäTe⁄\+‘êù Ä+<√fi¯q.. ø°\ø£yÓTÆq nej·Te+... Bìï m˝≤ dü]#˚j·÷˝≤ nì &Üø£ºs¡T¢ ‘·\ u≤<äT≈£î+≥THêïs¡T.. qs¡T‡qT |æ\e&É+ ø√dü+ u…&éô|’ qT+∫ ˝ÒeuÀj·÷&É≥. øÏ+<ä |ü&çb˛j·÷&ÉT. |tÃ! ndü˝Ò »ãT“ |ü&çq eTìwæ... Ç|ü⁄Œ&ÉT meTTø£ ÁbòÕø£ÃsY nsTT+~! ∫qï Ä|üπswüHé ø√düeTì ˇø£ÿs√E Vü‰dæŒ≥˝Ÿ˝À ñHêï&ÉT. Ç|ü⁄Œ&ÉT ÇHéô|ò¸ø£Hé‘√ ñ+≥THêï&ÉT. Ç˝≤+{Ï dü+<äsꓤ\T s√EyêØ yês¡Ô˝À¢ >±˙, eTq ã+<ÛäTe⁄\ $wüj·T+˝À >±˙ m|ü⁄Œ&√ ˇø£kÕ] $H˚ ñ+{≤+. M{Ïìï+{Ï yÓqT≈£ ñqï eT÷\ ø±s¡D+... ∫qï @eTs¡TbÕ≥T. s√–ì m+‘· C≤Á>∑‘·Ô>± #·÷düT≈£îH˚ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ nsTTHê, m+‘· Ä<ÛäTìø£ yÓ’<ä´+ n+~+#˚ ÄdüT|üÁ‹ nsTTHê ∫qï ∫qï $wüj·÷\ |ü≥¢ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Éø£b˛e&Éy˚T Ç˝≤+{Ï |ü]D≤e÷\≈£î <ë] rdüTÔ+~. s√–øÏ eT+∫ ∫øÏ‘·‡ n+~+#·&É+ m+‘· eTTK´yÓ÷, Ç‘·s¡ düeTdü´\T sê≈£î+&Ü #·÷&É≥+ n+‘· ø£Hêï m≈£îÿe ø°\ø£+. @e÷Á‘·+ nC≤Á>∑‘·Ô>± ñHêï n+‘· eT+∫ yÓ’<ä´+ n+~+∫ e´s¡ú+ ne⁄‘·T+~. düs¡®Ø\ $wüj·T+˝À »]π> bıs¡bÕ≥T¢, eT+<äT\T n+~+#˚ düeTj·T+, yÓ÷‘ê<äT˝À¢ ‘˚&Ü\T, s√>∑T\T øÏ+<ä |ü&çb˛e&É+.. M{Ï‘√ bÕ≥T ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ yê´|æ+#˚ ÇHéô|òø£¸qT¢... á Hê\T>∑T s¡ø±\ $wüj·÷\T s√>∑T\qT eT]+‘· ]düTÿ˝À |ü&˚düTÔHêïsTT. M{Ïô|’ <äèwæº ô|{Ϻ C≤Á>∑‘·Ô|ü&ç‘˚ s√>∑T\≈£î eT]+‘· yÓTs¡T¬>’q, düTs¡øÏå‘·yÓTÆq yÓ’<ë´ìï n+~+∫qyêfi¯¢e⁄‘ês¡ì dü÷∫k˛Ô+~ Á|ü|ü+#· Äs√>∑´dü+düú. ∫qïb˛s¡bÕ≥T... ô|<ä› ]düTÿ z u≤eTà>±]øÏ yÓT<ä&ÉT˝À ˇø£ yÓ’|ü⁄ #˚j·÷*‡q Ä|üπswüHé eTs√yÓ’|ü⁄ #˚j·T &É+.. <ëì |ü]D≤e÷\T JHé‡ dæìe÷˝ÀH˚ ø±<äT.. ì»J$‘·+˝À ≈£L&Ü n|ü⁄ &É|ü⁄Œ&É÷ »s¡T>∑T‘·÷ ñ+{≤sTT. πødtw”{Ÿ e÷] b˛e&É+, ù|s¡T¢ ø£q÷Œ¤´CŸ ø±e &É+.. ˝≤+{Ï n+XÊ\T Ç˝≤+{Ï bıs¡bÕ≥¢≈£î ø±s¡DeTe⁄‘êsTT. bıs¡bÕ≥Tq ˇø£ #√≥ ô|{≤º*‡q >±≥T eTs√ #√≥ ô|≥º&É+ ≈£L&Ü »s¡>∑e#·TÃ. düs¡®Ø |ü] ø£sê˝À¢ ˝ÀbÕ\THêï Ç≥Te+≥|ü⁄Œ&ÉT s√–øÏ düTs¡øÏå‘·+>± Ä|üπswüHé #˚j·T&É+ øÏ¢wüºeTe⁄‘·T+~. Ç˝≤+{Ï $wüj·÷˝À¢ Vü‰dæŒ≥˝Ÿ j·÷»e÷q´+, &Üø£ºs¡T¢ e÷Á‘·y˚T ø±<äT.. qs¡T‡\T, Ç‘·s¡ yÓ’<ä´ dæã“+~. nÁ|üeT‘·Ô‘· ≈£L&Ü nedüs¡+.

5

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

eT+>∑fi¯yês¡+ 27, e÷]Ã, 2012

∫qï nC≤Á>∑‘·Ô... ÁbÕHê\T rj·Te#·TÃ. n˝≤+{Ï nC≤Á>∑‘·Ô\T ÄdüT|üÁ‹˝À »]–‘˚... s√>∑T\ |ü]dæú‹ @$T{Ï? m+‘· ÁX¯<äΔ>± yÓ’<ä´+ n+~düTHêï ∫qï ø£q÷¸´»Hé, ø=+#Ó+ @eTs¡TbÕ≥T #ê\T... s√–ì eT]+‘· Á|üe÷<ä+˝À |ü&˚ j·T&ÜìøÏ , Vü‰dæŒ≥˝Ÿ‡˝À ÇHéô|òø£¸qT¢ ô|]–b˛‘·THêïj·Tì ˇø£yÓ’|ü⁄ düπs«\T >√\ ô|&ÉT‘·T+fÒ Ç˝≤+{Ï ∫Hêï ∫‘·ø± nC≤Á>∑‘·Ô\ e\¢ ≈£L&Ü #ê ˝≤eT+~ ù|ôw+≥T¢ Á|üe÷<ä+˝À |ü&ÉT‘·THêïs¡ì düπs«\T ôV≤#·Ã ]düTÔHêïsTT. n+<äTπø Á|ü|ü+#· Äs√>∑´ dü+düú ù|ôw+{Ÿ ùd|”º MT<ä dü<ädüT‡ »]–+~. ù|ôw+{Ÿ ùd|”º ø√dü+ eTTK´+>± Hê\T>∑T n+XÊ\ |ü≥¢ <äèwæº ô|{≤º\Hêïs¡T dü<ädüT‡˝À Á|üdü+–+∫q ì|ü⁄DT\T. yê] Á|üdü+>±\ kÕsê+X¯+...

eT+<äT yÓ÷‘êù<äT e÷]‘˚... ø=ìï s¡ø±\ {≤u…¢≥T¢ #·÷&É{≤ìøÏ ˇπø s¡ø£+>± ñ+{≤sTT. Ç˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT ˇø£<ëì ã<äT\T eTs=ø£{Ï y˚düT≈£îH˚ neø±X¯+ m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. #·<äTe⁄sêì ù|ôw+≥T¢ yê{Ï ù|s¡¢ ã<äT\T>± {≤u…¢{Ÿ s¡+>∑T, ôd’E\ Ä<Ûës¡+>± >∑Ts¡TÔ ô|≥Tº≈£î+≥T+{≤s¡T. Ç˝≤+{Ï|ü⁄Œ&ÉT ‹ø£eTø£|ü&˚ neø±X¯+ m≈£îÿe. qs¡T‡\T Ç˝≤+{Ï ù|ôw+≥¢øÏ ‘·–q ¬>’&ÓHé‡ Çyê«*. @ düeTj·T+˝À, @ eT+<äT y˚düTø√yê˝À yêfi¯¢øÏ Äs¡ú+ nj˚T´ $<Ûä+>± ≈£L\+≈£îwü+>± $e]+∫ #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. eTjÓ÷øÏ¢ìø˘øÏ #Ó+~q &Üø£ºsY ‹yÓ÷‹. ø=+‘·eT+~ eT+<äT &√dt\T yêfi¯¢øÏ yêfi‚¢ e÷s¡TdüTÔ+{≤s¡T. ¬s+&ÉT |üP≥\ y˚düTø√yê*‡+~ ˇø£ |üP≥, ˇø£kÕ] y˚düTø√yê*‡q {≤u…¢{ŸqT dü>∑+ dü>∑+ ¬s+&ÉT |üP≥\ yê& É‘ês¡T. eT+<äT y˚düTø√yê*‡q düeTj·÷ìï ≈£L&Ü e÷s¡TdüTÔ+{≤s¡T. qs¡T‡\T ≈£L&Ü Ä düeTj·÷ìï bÕ{Ï+#·&É+˝À ø=ìïkÕs¡T¢ $|òü\eTe⁄‘·T+{≤s¡T. Hê\T>∑T >∑+≥\≈£î ˇø£kÕ] y˚j·÷\+fÒ sƒ¡+#·qT>± Ä f…ÆyéTøÏ y˚j·÷*‡+<˚. á $wüj·T+˝À m≈£îÿe u≤<Ûä´‘· qs¡T‡\<˚ ñ+≥T+~. ˇø√ÿkÕ] eT+<äT &√düT ‘·≈£îÿyÓ’‘˚ dü]>±Z |üì#˚j·T<äT. ô|]–‘˚ j·÷+{Ïãj·÷ø˘‡ ˝≤+{ÏyÓ’‘˚ |òü*‘·+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘êsTT. ø=ìï kÕs¡T¢ rÁe <äTwüŒ]D≤e÷\T ≈£L&Ü ø£\>∑e#·TÃ. _>¥ ÁbÕã¢yéùT... ÇHéùô|òø£¸Héù‡ ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ @ $uÛ≤>∑+˝ÀHÓ’Hê ÇHéô|òø£¸q¢ neø±X¯+ ñ+&√#·TÃ. ¬ø<∏ä≥sY dü+ã+~Û+∫$, yÓ+{Ï˝Ò≥sY Ä<ÛësêyÓTÆq$, m+&√k˛ÿ|” <ë«sê >±˙, s¡ø£Ô+˝À|ü\ >±˙... Ç˝≤ mø£ÿ&Ó’Hê, <˚ì <ë«sê nsTTHê ÇHéô|òø£¸qT¢ sêe#·TÃ. ù|ôw+≥TqT |üØøÏå+#˚≥|ü⁄Œ&ÉT, yÓ’<ä´+ n+~+#˚≥|ü⁄Œ&ÉT, yêfi¯¢øÏ dü+ã+~Û+∫q

edüTÔe⁄\T yê&˚≥|ü⁄Œ&ÉT.. Ç˝≤ ÇHéô|òø£¸q¢≈£î e÷sêZ\T mH√ï. nìï+{Ï ø£Hêï eTTK´yÓTÆq eT÷\ ø±s¡D+ #˚‘·T\T X¯óÁuÛÑ+>± ø£&ÉTø√ÿø£b˛e&É+. ÄdüT|üÁ‹ dæã“+~˝À me]¬ø’Hê ÇHéô|òø£¸qTHêï n$ düT\Te⁄>± s√>∑T\≈£î yê´|ækÕÔsTT. M{Ï˝À m≈£îÿe>± XÊ«dü dü+ã+<ÛäyÓTÆq$, j·T÷]qØ Á{≤ø˘º, #·s¡à düeTdü´\T m≈£îÿe. ÇHéô|òø£¸qT¢ Ç{°e* ø±\+˝À m≈£îÿe ø±e&ÜìøÏ eTs√ eTTK´yÓTÆq ø±s¡D+ u≤ø°º]j·÷ ¬sdæôdºHé‡ ô|+#·Tø√e&É+. ø=+‘· eT+~ ù|ôd+≥T¢ ≈£L&Ü ‘=+<äs¡>±, düT\Te⁄>± ÇHéô|òø£¸Hé≈£î >∑Ts¡e⁄‘ês¡Hêïs¡T nb˛˝À Vü‰dæŒ≥˝Ÿ d”áz &Üø£ºsY Vü≤]Á|ükÕ<é. s√>∑T\qT &û˝Ÿ #˚j·T&É+˝À dæã“+~øÏ ‘·–q •ø£åD Çe«&É+, #˚‘·T\T ≈£&ÉTø√ÿe&É+, øÏ#ÓHé, ˝≤+Á&ç ˝≤+{Ï Á|ü‘˚XÊ˝À¢ X¯óÁuÛÑ‘· |ü≥¢ ÁX¯<äΔ eVæ≤+#·&É+, s√– #·T≥Tº|üø£ÿ\ X¯óÁuÛÑ‘· bÕ{Ï+#·&É+, n+≥Tyê´<ÛäT\Tqï yêfi¯fløÏ $&ç>± >∑<äT\ πø{≤sTT+#·&É+ <ë«sê á düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ \_ ÛdüTÔ+~. ÄdüT|üÁ‹ dæã“+<ä~ Äs√>∑´+ ≈£L&Ü Á|ü<ÛëHê+X¯y˚Tq+≥THêï sêj·Tq. øÏ+<ä |ü&É≈£î+&Ü.. m|æ˝…|”‡ (eT÷s¡Ã¤), Vü≤è<äj·Tdü+ã+<Ûä düeTdü´\T, Ák˛ºø˘ ˝≤+{Ï düeTdü´\ e\¢ ù|ôw+≥TøÏ+<ä |ü&çb˛j˚T neø±X¯+ m≈£îÿe. ô|sTTHéøÏ\¢sY‡, j·÷+{Ï ãj·÷{Ïø˘‡ ˝≤+{Ï ø=ìïs¡ø±\ eT+<äT\ e\¢ eT>∑‘·>± ñ+&ç |ü&çb˛j˚T neø±XÊ\T+{≤sTT. Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± Vü‰dæŒ≥˝Ÿ‡øÏ dü+ã+~Û+∫ ù|ôw+≥T¢ rÁe+>± >±j·T|ü&É&ÜìøÏ, eTs¡DÏ+#·&ÜÇøÏ Ç~ eT÷&√ ø±s¡D+>± |ü]>∑DÏdüTÔHêïs¡T. ÇHé ù|ôw+≥T¢>± ñqïyê]˝À 30 XÊ‘·+ eT+~ |ü+&çb˛‘·T+&É>± yê]˝À 20 XÊ‘·+ eT+~ ÁbòÕø£Ãs¡T¢≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. 79.5 XÊ‘·+ eT+~ yê]øÏ πø{≤sTT+∫q >∑~˝ÀH√, nø£ÿ&ç u≤Á‘·÷yéT˝ÀH√ |ü&çb˛‘·THêïs¡T. M]˝À Á|ü‹ nsTT<äT>∑Ts¡T s√>∑T˝À¢ ˇø£]øÏ ‘·T+{Ï meTTø£ $]–b˛‘·THêï~. s√>∑T\T &çÁô|wüHé˝À ñHêï |üs¡ <Ûë´q+‘√ ≈£L&Ü |ü&çb˛‘·T+{≤s¡T. m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT s√>∑T\qT ÁX¯<äΔ>± ø£ìô|≥Tº≈£îì ñ+&É&Éy˚T e÷s¡Z+ n+{≤s¡T ù|ôw+{Ÿ ùd|”¢ bÂ+&˚wüHé y˚TH˚»sY &Üø£ºsY eT˙cÕ. ù|ôw+≥¢≈£î ≈£L&Ü ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&É+ nedüs¡+. @~ nedüs¡yÓTÆHê |æ\yê\ì #Ó|üŒ&É+, nedüs¡yÓTÆq ÇHéÁdüºø£åHé‡ Çe«&É+ #˚j·÷*.

$&Ü≈£î\T e<äT›-e÷≥˝Ò eTT<äT› H˚{Ïs√E\˝À

»+≥\T m<äTs=ÿH˚ düeTdü´\T düeTdü´\T>± ñHêïj·TH˚ø£+fÒ, m+‘√ Vü‰kÕ´düŒ<ä+>± ñ+≥THêïj·Tì #ÓbÕŒ*. $yêVü≤ J$‘·+˝À »+≥\ eT<Ûä´ e#˚à ‘·>∑Te⁄\T sê≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ yês¡T ø=ìï |üqT\T #˚j·Tsê<äT. á |üqT\T #˚j·T≈£î+&Ü ñ+fÒ, $&Ü≈£î\ XÊ‘·+ Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ n~Ûø£+>± ‘·–Zb˛‘·T+~. ø±ì á |üqT\T #˚j·T≈£î+&Ü ñ+&É≥+ yê] ‘·s¡+ ø±<äT. ø±s¡D+.. yês¡T #˚j·T{≤ìøÏ |üP]Ô>± n\yê≥T |ü&çb˛j·÷s¡T eT] Ä n\yê≥T |ü&çq |üqT\T @y√ |ü]o*+#·+&ç. n‘·&˚ ˝Ò<ë ÄyÓT eTT+<äT e÷{≤¢&Ü* ˝Ò<ë |æ\yê* nH˚ rs¡T e÷s¡TÃø√+&ç. á s¡ø£yÓTÆq |ü≥Tº<ä\ ø±s¡D+>± MTs¡T bı+<˚~ ‘·≈£îÿe qwüºb˛j˚T~ m≈£îÿe e÷{≤¢&É+&ç, yÓ*ãT#·Ã+&ç, |ü+#·Tø√+&ç. dü+ã+<Ûä+ |ü{ÏwüºeTyê«\+fÒ Ç<˚ dü÷Á‘·+ ˇø£ÿkÕ] bò˛Hé #˚j·T+&ç. Äq+<ä+ bò˛Héø±˝Ÿ <ä÷s¡+˝À ñ+<äì Á>∑Væ≤+#·+&ç. ˇø£]‘√ eT] ˇø£s¡T b˛{° |ü&Éø£+&ç. H˚&ÉT ùdïVæ≤‘·T\T>± ñ+&Ü\qï ù|s¡T‘√ »+≥\T b˛{° |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç~ yê] eT<Ûä´ eTqdüŒs¡ú\≈£î <ë] rk˛Ô+~. ˇø£]H√ø£s¡T düyê\T $düTs¡T≈£î+≥÷+fÒ, düeTdü´\ì Á>∑Væ≤+#·+&ç ô|s¡T>∑T‘·Tqï $&Ü≈£î\≈£î b˛{° eTqdüÔ‘·«+ nH˚~ Á>∑Væ≤+#·+&ç düe÷q+>± ≈£L&Ü ñ+&Ée<äT›. |ü⁄s¡Twüß&ÉT, eTVæ≤fi¯ nìï n+XÊ\˝ÀqT düe÷q+ ø±<äì Á>∑Væ≤+#·+&ç. MT |ü]<ÛäT\TMTs¡T

b˛{≤¢≥\≈£î >ös¡e˙j·TT˝…’q MT ‘·*¢‘·+Á&ÉT\qT <ä÷s¡+>± ñ+∫ MT ô|+|üø£ $\Te\qT ø±bÕ&ÉTø√+&ç. yês¡+fÒ ø£˙dü+ Äe÷Á‘·+ >ös¡e+ MT≈£î+&Ü\ì >∑T]Ô+#·+&ç. MT ùdïVæ≤‘·T\T #Óù|Œ n+XÊ\ô|’ e´<Ûä #Ó+<äø£+&ç. MT]s¡Te⁄s¡÷ düìïVæ≤‘·+>± ñ+&Ü*, dü+uÛ≤wæ+#·Tø√yê* ø±˙, MT ùdïVæ≤‘·T\ dü\Vü‰\T ø±yê\+≥÷ yê] yÓ+≥|ü&ç bÕ≈£î˝≤&Éø£+&ç |òü*‘ê\≈£î m<äTs¡T #·÷&Éø£+&ç. nqedüs¡+>± n~Ûø£yÓTÆq dü+<˚Vü‰\T ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T |ü&Éø£+&ç. n‘·qT ø√]q≥T¢ |üP]Ô>± MTs¡T+&É˝Òs¡T. MTs¡T ø√]q≥T¢ |üP]Ô>± n‘·qT+&É˝Ò&ÉT ø£qTø£ n~Ûø£+>± Ä•+#·ø£+&ç Ç~ >∑T]ÔùdÔ, »+≥\ $yê<ë\T #ê˝≤ |ü]cÕÿs¡eTe⁄‘êsTT. ø£åDÏø±y˚XÊ\˝À Á|üe]Ô+#·ø£+&ç. #·+&Ü\+>± ‹fÒºdüTø√e&É+, <äTsêàs¡Z+>± ø=≥Tºø√e&É+ #˚dæ n+‘ê nsTTb˛sTT+<äì uÛ≤$kÕÔs¡T. $yêVü≤ J$‘·+˝À ø£˙dü+ ˇø£ e+<ä ô|<ä› b˛{≤¢≥˝…’Hê ñ+&Ü* ø£qTø£, eTs√kÕ] ø£*dæ ø±|ò” ‘êπ>j·T+&ç $&çb˛yê\H˚ ‘·«]‘· ìs¡íj·÷\T rdüTø√ø£+&ç. ‘Ó\TdüTø=ì Á|üe]ÔùdÔ düeTdü´\T ñ+&Éeì uÛ≤$+#·+&ç. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT ì+~+#·ø£+&ç. MT $yêVü≤ J$‘·+˝À dü+ã+<Ûë\ ìs¡«Vü≤D˝À á ∫{≤ÿ\T bÕ{ÏùdÔ $&Ü≈£î\T MTs¡T @s¡Œs¡T#·T≈£îqï düeTdü´\≈£î ‘·*¢‘·+Á&ÉT\qT Çyê«\H˚ MT n_ÛÁbÕj·÷\T e÷] mH√ï »+≥\T eTs√e÷s¡T ì+~+#·ø£+&ç yê]ì ã*|üX¯óe⁄\T #˚j·Tø£+&ç MT ~≈£îÿe÷*q ø£*dæ ø±|ü⁄sê\T #˚kÕÔsTT.

Äs√>∑´+ ø£+fÒ..Hêp≈£î‘·qy˚T eTT<ä›+≥Tqï {°H˚CŸ >∑sY‡¢!! VüQcÕs¡T≈£î |ü⁄BHê p´dt.. ô|s¡T>∑T‘·Tqï uÛ≤qT&ç Á|ü‘êbÕìøÏ q>∑s¡yêdüT\T uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. eTs |üø£ÿ nø±\ es¡¸+.. n+‘·˝ÀH˚ dü÷s¡T´&ç $X¯«s¡÷|ü+. mìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î Hêï e&É<Óã“<äqT ‘·|æŒ+#·Tø√e&É+ kÕ<Ûä´+ ø±<äT. Ç˝≤+≥|ü&ÉT o‘·\bÕ ˙j·T+ ‘√&ÉTfÒ e&É<Óã“ |üsês¡e⁄‘·T+~. m|ü&É÷ ‘êπ> ≈£L˝ŸÁ&ç+≈£î\ ≈£î+fÒ düVü≤+»+>± \_Û+#˚ |üfi¯¢s¡kÕ˝Ò e&É<äã“≈£î dü¬s’qeì yÓ’<äT´\T #ÓãT‘·THêïs¡T. n+<äTπø dü÷s¡´ ‘ê|ü+ qT+∫ ‘·|æŒ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î

ø=ã“] ˙fi¯ó¢. |ü⁄#·Ã ø±j·T\T ‹+≥÷.. |üfi¯¢s¡kÕ\T ‘ê>∑T‘·÷ m+&É qT+∫ ñ|üX¯eTq+ bı+<äT‘·THêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ mø£ÿ&É #·÷dæHê M{Ï uÛÑ˝Ò –sêø° ñ+~. Á<ëø£å |ü+&É¢ $Áø £j·÷\T Á|üdüTÔ‘·+ CÀs¡T>± kÕ>∑‘·THêïsTT. M{Ï‘√bÕ≥T b˛wüø±\T m≈£îÿe>± ñ+&˚ |ü⁄#·Ãø±j·T. ‘·s¡÷“C≤ ø±j·T\T 10 qT+∫ 30 es¡≈£î <Ûäs¡ ñ+~.

e&É<Óã“≈£î ˇ+{À¢ X¯øÏÔ Vü≤]+#·T≈£îb˛≈£î+&Ü |ü⁄BHê p´dt ñ|üX¯eTq+ ø£*–düTÔ+~. $T]j·÷\T, k˛+|ü⁄, J\ø£Ás¡ zeT, >∑kÕ\T, n\¢+ yÓ\T¢*¢, q\¢ ñ|ü, |ü∫Ã$T]à , |üPBHê ñ|üjÓ÷–+∫ #˚ùd á p´dt <Ûäs¡ >±¢düT 8 qT+∫ 12 es¡≈£î $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. M{Ï‘√bÕ≥T eTõ®>∑, #·¬øÿs¡, Áø°+, #ÓÁØdt, ø£düºsY¶ bÂ&ÉsY\qT ø£*|æ ‘·j·÷s¡T#˚ùd \d”‡, u≤<ä+ bÕ\T, Á|òüP{Ÿdü˝≤&é\T ≈£L&Ü e&É<Óã“≈£î s¡ø£åD ø£e#ê˝≤¢ |üì#˚kÕÔsTT.

düqï>± >∑&Éø£Ás¡>± ñ+&É{≤ìøÏ Á|ü|ü+#·+˝Àì ne÷àsTT\T |ü&ÉT‘·Tqï bÕ≥T¢ n˙ï Ç˙ï ø±e⁄. á ne÷´sTT\T..ˇø£ÿ eTq <˚X¯+˝ÀH˚ ø±<ä+&û..Á|ü|ü+#·+˝Àì nìï <˚XÊ\≈£î #Ó+~q j·TTe‘·T\T Ç<˚ ‘·s¡Vü≤ ‹|üŒ\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì #Ó|üŒ&É+˝À m˝≤+{Ï dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT. Hêp≈£î ‘·q+ ø√dü+ HêHê ‹|üŒ\T |ü&ÉT‘·Tqï j·TTe‘·T\T Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± eT÷&√ e+‘·T eT+~ j·TTe‘·T\T ñHêïs¡T. Çø£ÿ&É ÄX¯Ãs¡´+ ø£*–+#˚ n+X¯y˚T$T≥+fÒ |ü<√ ‘·s¡>∑‹ #·~y˚ ne÷àsTT\ e<ä› qT+∫ á s¡ø£yÓTÆq <Û√s¡DÏ ø£ì|æk˛Ô+<äì ‘êC≤ |ü]XÀ<Ûäq˝À¢ yÓ\¢&Ó’+~. Ç~ @e÷Á‘·+ ÄVü≤«ì+#·<ä–q <Û√s¡DÏ ø±<äì yês¡T düŒwüº+ #˚düTÔHêïs¡T. yêdüÔyêìøÏ ø£s¡e⁄ ø±≥ø±\‘√ n˝≤¢&˚ <˚XÊ˝À¢ ÄVü≤s¡+ ‹q≈£î+&Ü ñ+&˚ Á|ü»\T ãø£ÿ∫øÏÿ b˛sTT..meTTø£\T ãj·T≥|ü&ç ñ+&É≥+ eTq+ #·÷düTÔ+{≤+. ø±˙, H˚{Ï j·TTe‘·T\T e÷Á‘·+..|üdüTÔ\T+&ç eTØ Äs√>±´\qT bÕ&ÉT#˚düT≈£î+≥THêïs¡ì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T. {°H˚õ˝À ñqï ne÷àsTT˝À¢ eT÷&√e+‘·T eT+~ e÷H˚düTÔHêïs¡ì yê] |ü]XÀ<Ûäq˝À yÓ\¢&Ó’+~. á ‘·s¡Vü≤ &Ó’{Ï+>¥ #˚düTÔqï j·TTe‘·T˝À¢ 14,15 ej·TdüT‡qï ne÷àsTT\T Á|ürs√p ñ<äj·T+|üP≥ n˝≤ŒVü≤sêìï e÷H˚düTÔqï≥Tº ‘˚*+~. n˝≤π>, Á|ür ◊<äT>∑T]˝À ˇø£s¡T eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»Hêìï ‘·´õdüTÔHêïs¡T. Ç+ø± <ës¡TDy˚T$T≥+fÒ, Á|ür 12 eT+~ ne÷àsTT˝À¢ ˇø£¬s’‘˚ @ø£+>± n˝≤ŒVü≤s¡+‘√ bÕ≥T..eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ ≈£L&Ü rdüTø√≈£î+&Ü Hêp≈£î ‘·q+ ø√dü+ ≈£îd”Ô\T |ü&ÉT‘·Tqï≥Tº á düπs« yÓ\¢&Ó’+~. á düπs«qT Ç{°e\ Á_≥Hé˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düπs«˝À 83,000 eT+~ bÕ˝ÀZq>± Ms¡+‘ê 10 qT+&ç 15 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡>∑\ ne÷àsTT˝Ò ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+.


eT+>∑fi¯yês¡+ e÷]à 27, 2012

6

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

áHÓ\ 29 øÏ

bÕ+&Ée>∑\T¢ ô|<ä›#Ós¡Te⁄qT

nÁø£eTD<ës¡T\ qT+∫ kÕ«BÛq+ #˚düTø√yê* eT÷&ÉT <äXÊu≤›\T |üP]Ô#˚düTø√qTqï <˚X¯+: k˛$TXË{Ϻ Ä<√ì ns¡“¤Hé e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T>± >∑T]Ô+ |üã&çq bÕ+&Ée ‘·T\ø°Î kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì nÁø£eT+>± kÕ>∑T#˚düTÔ+<äì, Ç+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq qø£© ]õdüºs¡T |üÁ‘ê\T düèwæº+∫ |ü{≤º ñ+<äì #Ós¡Te⁄qT ø=\¢>=&ÉT‘·T ¬s’‘·T\qT Çã“+ <äT\≈£î >∑T] #˚düTÔ+<äHêïs¡T. 1990 dü+e‘·‡s¡+ Hê{ÏøÏ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$Tì ]õdüºs¡T #˚düT≈£îqï≥T¢ ÄyÓT ‘Ó\T|ü>± Bì ì$T‘·Ô+ ¬s’‘·T\T, Hêj·T≈£î\T Ä<√ì düuŸ ]õdüºs¡T ø√s¡Tº˝À πødüT y˚j·T>± Á|üuÛÑT‘·«+#˚ á HÓ\ 1e ‘˚~ 2012≈£î Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T>± ìsêΔ]düTÔ Hê´j·TkÕúq+ rs¡TŒ#Ó|æŒq|üŒ{Ïø° Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$Tì n~Ûø±s¡T\T kÕ«BÛq |üs¡T#·Tø√e&É+˝À ìs¡¢ø£å ´+ ‘·>∑<äì Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T>± >∑T]Ô+#·ã&çq #Ós¡Te⁄ uÛÑ÷$Tì kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì ≈£L©\≈£î ñbÕ~Û |üqT\T ø£*Œ+∫ e#˚à esê¸ ø±\+˝À #Ós¡Te⁄˝À ˙s¡T

$q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒdüTÔqï ¬s’‘·T\T ì\« ñ+&˚˝≤ n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hê>∑sêE, bÕ+&ÉTs¡+>∑, Vü≤qTeT+‘·T, VüQùdì, X¯+ø£s¡j·T´, \ø£ÎDí ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

md”‡ eØZø£s¡Dô|’ Á|üuÛÑT‘ê«\T düŒ+~+#ê*

Hêsêj·TDkÕ«$T Ä\j·T uÛÑ÷eTT\≈£î s¡ø£åD ø£*Œ+#·+&ç

‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T+ eTT≥º&ç˝À me÷àØŒmdt &çe÷+&é

ø£\÷¢s¡T, e÷]à 26, (düTes¡í yês¡Ô): ø£\÷¢s¡T˝Àì Hêsêj·TD kÕ«$T Ä\j·T uÛÑ÷eTT\T ø£u≤®≈£î >∑T]ø± ≈£î+&Ü s¡ø£åD ø£*Œ+#ê \ì ;C…|” õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT õmdt Hê>∑sêE n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. k˛eTyês¡+ Äj·Tq Ä\j·÷ìï dü+<ä]Ù+∫ kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+ #·T≈£îHêïs¡T. bÕغ eT+&É\ n<Ûä´≈£åîC….Ms¡|üŒ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTsƒêìøÏ #Ó+~q düú\+˝À ø£dü÷“ ]“ bÕsƒ¡XÊ\ ìsêàD+ #˚|ü{≤ºs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. bÕsƒ¡XÊ\ ìsêàD+ #˚|ü≥º>± $T–*q düú˝≤ìï ø=+< äs¡T e´≈£îÔ\T ø£u≤®≈£î bÕ\Œ &ÉT‘·T Hêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. eTsƒ¡+˝À Ä\j·T+ |ü⁄qìsêàD+ ø√dü+ kÕúìø£ ø±≥kÕì sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ áHÓ\ 16q X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√ yê\ì ø√sês¡T. ;C…|” ø£\÷¢s¡T eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù s¡|òüTTes¡› Hé¬s&ç¶, |üs¡y˚TXŸ,uÛ≤düÿsY, dü‘·´+, ø£èwüíj·÷<äyé, πø‘·Hé, sê$T¬s&ç¶, m\¢j·T´\T kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+ #·T≈£îqï yê]˝À ñHêïs¡T.

‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·÷ìï eTT≥º&ç+∫q me÷àØŒmdt Hêj·T≈£î\T ‘·à≈£Ls¡T{ÖHé, e÷]à 26, (düTes¡íyês¡Ô) : md”‡eØZø£s¡D≈£î #·≥ºã<䛑· ø£*Œ+∫ eØZø£s¡D #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô eT+&É\ me÷à]Œmdt Hêj·T≈£î\T k˛eTyês¡+ ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·÷ìï eTT≥º&ç+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± me÷à]Œmdt sêh ø±s¡´<ä]Ù ∫\Tø£ sê_HédüHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 18@fi¯ó¢>± ìs¡+‘·s¡+>± md”‡ eØZø£s¡D #˚j·÷\ì ‘êeTT b˛sê{≤\T #˚düTÔHêï Á|üuÛÑT‘ê«\T düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ nHê´j·TeTHêïs¡T. n˝≤π> HÓ\ s√E\ bÕ≥T ì]«sêeT+>± ‘êeTT ]˝Ò Bø£å\T #˚dæHê Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ |ü≥¢ e÷~>∑\qT nee÷ì+∫qfÒ¢qì Äj·Tq nHêïs¡T. e÷~>∑\T z≥¢ ø√dü+ ‘·|üŒ Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√e&É+˝À |üìøÏsêsê nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. eØZø£s¡D »s¡>∑ø£b˛e&É+‘√ ‘·eT e÷~>∑ ìs¡T<√´>∑T\T, $<ë´]ú˙$<ë´s¡Tú\T nìï s¡+>±˝À¢ yÓqø£ã&çb˛‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·eT &çe÷+&éqT n+^ø£]+#ê\ì ˝Òì |üø£å+˝À Ä+<√fi¯qqT ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ Ä dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T <äs¡Zj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|üØø£å\T sêùd |ü˝…¢ $<ë´s¡Tú\≈£î |ü\T ø£cÕº\T Ä\÷s¡T e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝À |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\T sêdüTÔqï |ü˝…¢\ $<ë´s¡Tú\T |ü\T ø£cÕº\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ä\÷s¡T≈£î #·T≥TºÁ|üø£ÿ Á>±e÷\ qT+∫ |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\T Áyêj·T&ÜìøÏ |ü˝…¢≥÷s¡¢ qT+∫ $<ë´s¡Tú\T |üØøå± πø+Á<ë\≈£î sêe&ÜìøÏ ø£˙dü ãdüT‡ kÂø£s¡´+ ˝Òø£ b˛e&É+‘√ Ä≥T $<ë´s¡Tú\T, Ç≥T ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. @@ Á>±e÷\ qT+∫ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å πø+Á<ë\≈£î edüTÔHêïs√ eTT+<äT>±H˚ n~Ûø±s¡T\T düπs«ìs¡«Væ≤+∫ Ä s¡÷≥¢˝À ÄsY{Ïdæ yês¡T |üØø£å düeTj·÷ìøÏ $<ë´s¡Tú\T #˚s¡≈£îH˚ $<ä+>± ãdüT‡ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê*‡q uÛ≤<ä´‘· Á|üuÛÑT ‘·«+ô|’ ñ+<äHêïs¡T. nsTT‘˚ n~Ûø±s¡T\ øÏeTàq≈£î+&Ü ñ+&É&É+‘√ $<ë´s¡Tú\T |ü\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·÷ Á|üe÷<äeTì ‘Ó*dæHê Ä{À\H˚ ÄÁX¯sTTdüTÔHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î Ä{À\ Á|üj·÷D+˝À @<Ó’Hê Á|üe÷<ä+ »]–‘˚ <ëìøÏ Á|üuÛÑT‘·«y˚T uÛ≤<ä´‘· eVæ≤+#ê\ì

s¡yêD≤ dü<äTbÕj·T+ ˝Òø£ nedüú\T |ü&ÉT‘·Tqï yÓ’q+

ø£s¡÷ï\T, e÷]à 26, (düTes¡íyês¡Ô) : 1982 e÷]à 29q ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ e÷JeTTK´eT+Á‹ ~e+>∑‘· q+<äeT÷] ‘ês¡ø£sêe÷sêe⁄#˚ kÕú|æ+#·ã&ç, bÕغ 30 dü+e‘·‡sê\T |üP]Ô#˚düT≈£îì Á|üdüTÔ‘·+ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT &ÉT Hêj·Tø£‘·«+˝À e÷]à 29e ‘˚BøÏ 31e dü+e‘·‡s¡+˝ÀøÏ n&ÉT–&ÉT‘·Tqï dü+<äs¡“+>± bÕغ Ä$sꓤe ~H√‘·‡yêìï õ˝≤¢˝À |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT k˛$TXË{Ϻ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ Äj·Tq $˝ÒKs¡T˝‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 1982≈£î eTT+<äT sêh+˝À n~Ûø±s¡+˝À ñqï ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡y˚T |üs¡e÷e~Û, <ÛäHês¡®H˚ <Û˚´j·T+>± eTTK´eT+Á‘·T\qT e÷s¡Ã&Éy˚T &Ûç©¢ ø±+Á¬>dt yê] \ø£å´+>± sêh+ yÓTT‘·Ô+ Ä]úø£, kÕe÷õø£, nHÓ’ø£´‘· yÓTT<ä\≈£î dü+øå√ÛuÛ≤\˝À ≈£Ls¡≈£îì b˛sTT sêh Á|ü»\T ~≈£îÿ‘√#·ì BÛqdæú‹˝À ñqï düeTj·T+˝À n|üŒ{Ï es¡≈£î ‘Ó\T>∑T #·\q ∫Á‘· s¡+>∑+˝À eT≈£î≥+˝Òì ø£<∏ëHêj·T≈£î&ç>±, Ä+Á<ÛäT\ n_Ûe÷q V”≤s√>± ñqï≥Te+{Ï q+<äeT÷] ‘ês¡ø£

sêe÷sêe⁄ >±s¡T á sêh Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥Tqï |ü]dæú‘·T\qT #·÷dæ #·*+∫ ‘·qqT m+‘·>±H√ Ä<ä]düTÔqï≥Te+{Ï Ä+Á<ÛäT\ ø√dü+ &Ûç©¢ ø±+Á¬>dt yê]øÏ <ëk˛Vü≤+>± e÷]q ø±+Á¬>dt yê] uÛ≤] qT+∫ Á|ü»\qT ø±bÕ&˚+<äT≈£î sêh+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغì 1982 e÷]à 29e ‘˚Bq kÕú|æ+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. bÕغ kÕú|æ+∫q 9 e÷kÕ\≈£î sêh+˝À <äTwüº ø±+Á¬>dt bÕ\q≈£î #·s¡eT^‘·+ bÕ&ç ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T#˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. á e÷]à 29 Hê{ÏøÏ 30 dü+e‘·‡sê\T |üP]Ô #˚düT≈£îì 31e dü+e‘·‡s¡+˝ÀøÏ n&ÉT¬>&ÉT‘·Tqï dü+<äs¡“+>± ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝Àì nìï nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZ\ XÊdüqdüuÛÑT´\T, ÇHé#ê]®\T, bÕغ eTTK´Hêj·T≈£î\T, n_Ûe÷qT\T áHÓ\ 29q bÕغ Ä$sꓤe ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì bÕغ ø±s¡´Áø£e÷\qT ô|<ä›m‘·TÔq #˚|ü{≤º\ì bÕغ |ü‘ê$wüÿs¡D\T, düuÛÑ\T, düe÷y˚XÊ\T »s¡T|ü⁄ø√yê\ì Äj·Tq ‘Ó\bÕs¡T.

u≤\ ø±]à≈£î\ >∑T]Ô+|ü⁄q≈£î ø£$T{°\T 14 @fi¯¢˝À|ü⁄ yê]ì |üì˝À ô|≥Tº≈£î+fÒ ø£]ƒq #·s¡´\T n~Ûø±s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ yÓ\¢&ç ø£s¡÷ï\T ø£˝…ø£ºπs≥T e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô) :õ˝≤¢˝À yÓ{Ϻ ø±]à≈£î\, u≤\ ø±]à≈£î\qT >∑T]Ô+#˚+<äT≈£î õ˝≤¢, &ç$»Hé kÕúsTT˝À ø£$T{°\T @sêŒ≥Tø±yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ dü÷∫+#ês¡T. k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T düe÷y˚X¯ uÛÑeq+˝À yÓ{Ϻ ø±]à≈£î\ #·≥º+, u≤\ ø±]àø£ e´edüú ìs¡÷à\qô|’ dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T˝‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«:Væ≤+#ês¡T. C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ãT<ä›Á|üø±wt CÀ´‹, kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT XÊK &ç|üP´{° &Ó’¬sø£ºsY ãT#·Ãqï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºs¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u≤+&Ó&é ˝ÒãsY j·÷ø˘º y˚Ts¡≈£î >∑‘·+˝À ñqï ø£MT{Ï\≈£î n<äq+>± õ˝≤¢ kÕúsTT˝À &çÁdæºø˘ $õ˝…Hé‡, n+&é e÷ì≥]+>¥ ø£$T{°, &ç$»Hé kÕúsTT˝À düuŸ ø£$T{°\T @sêŒ≥T#˚j·÷\Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À yÓ{Ϻ ø±]à≈£î \qT, u≤\ ø±]à≈£î\qT >∑T]Ô+∫ yê]øÏ |ü⁄qsêyêdü+ ø£*Œ+#˚˝≤ ø£$T{°\T #·s¡´\T rdüTø√ yê\Hêïs¡T. õ˝≤¢ kÕúsTT ø£$T{°\˝À õ˝≤¢ ø±]àø£ n~Ûø±], kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT &ç.&ç. u≤´+ø£sY‡ ‘·s¡T|ü⁄q ©&é &çÁdæºø˘ y˚TH˚»sY, md”‡, md”º e÷ì≥]+>¥ $õ˝…Hé‡ ø£$T{° ‘·s¡T|ü⁄q Ç<ä›s¡T, |æ\¢\ dü+s¡ø£åD ø£$T{°, u≤\ ø±]àø£ e´edüú ìs¡÷à\q dü+düú, j·TTHÓôd|òt dü+düú\ qT+∫ ˇø=ÿø£ÿs¡T #=|ü⁄Œq ø£$T{°˝À düuÛÑT´\T>± ñ+&Ü\Hêïs¡T. n˝≤π> &ç$»Hé kÕúsTT˝À Äضz #Ó’s¡àHé>± C…m˝Ÿ_dæ ø£˙«qsY>±, EHÓ’˝Ÿ »dæºdt uÀs¡T¶ qT+∫ Ç<ä›s¡T düuÛÑT´\T, &çmd”Œ, kÕúìø£ dæ&ç|æz,

ndæôdº+{Ÿ ˝ÒãsY Ä|ò”düsY, eTVæ≤fi≤ düe÷K´ düuÛÑT´\‘√ ø£$T{°\T @sêŒ≥T#˚ùd+<äT≈£î ‘·ø£åDy˚T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT XÊK &ç.&çì ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. e÷qeVü≤≈£îÿ\ dü+|òüT+, düTÁ|”+ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&É>± Á|ü‹ eT÷&ÉT HÓ\\ø=ø£kÕ] ø£$T{°\T düe÷y˚X¯yÓTÆ yÓ{Ϻø±]àø£, u≤\ ø±]àø£ e´edüú ìs¡÷à\qô|’ #·]Ã+∫ ìs¡íj·÷\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. 1971 yÓ{Ϻ ø±]à≈£î\ #·≥º+ e∫à q ‘·sê«‘· Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 71 eT+~ì yÓ{Ï ºø±]à ≈£î\qT >∑T]Ô+∫ yê]øÏ |ü⁄qsêyêdü+ ø£*Œ+#ê eTì õ˝≤¢ ø±]àø£ XÊU≤~Ûø±] ø£˝…ø£ºs¡T≈£î ìy˚~+#ê s¡T. Á|üdüTÔ‘·+ 71 eT+~ |ü]dæú‹ m˝≤ ñ+<√ >∑T]Ô+∫ ìy˚ ~ø£ Çyê«\ìø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. nq+‘·s¡+ EHÓ’˝Ÿ »dæºdt uÀs¡T¶ düuÛÑT´\T rdüT≈£î+≥Tqï #·s¡´\T $es¡+>± n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Á|ü‹ b˛©dtùdºwüH√¢ ˇø£ b˛©düT n~Ûø±]DÏ ø±]à≈£î\ dü+s¡ø£åD≤s¡ú+ ì]à+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &ûmd”Œ \‘êe÷<ÛäT ]ì ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T. á HÓ\ 28e ‘˚B |üP]ÔkÕúsTT˝À õ˝≤¢kÕúsTT, &ç$»Hé kÕúsTT ø£$T{°\T @sêŒf…Æ düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡Tø±yê\ì ø£˝…ø£ºsY dü+πøåeT XÊK &ç.&ç. ãT#·ÃqïqT Ä<˚•+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Ád”Ô •X¯ó dü+πøåeT XÊK ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY EuÛÒ<ëuÒ>∑+, u≤\ ø±]àø£ e´edüú ìs¡÷à\q dü+düú ÁbÕ»≈£îº &Ó’¬sø£ºsY eTVü≤à<é ÇkÕUŸ, ø±]àø£ XÊK õ˝≤¢ n~Ûø±] n˙˝Ÿ, EHÓ’˝Ÿ »dæºdt uÀs¡T¶ düuÛÑT´\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ãdüT‡\T q&É|ü&É+˝À Äغd” n~Ûø±s¡T\T $|òü\+

ãq>±q|ü˝…¢ì n_Ûeè~Δu≤≥˝À q&ç|ækÕÔ: myÓTà˝Ò´

|üØø£å πø+Á<ë\≈£îÄ{À˝À yÓfi¯óÔqï $<ë´s¡Tú\T $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ $<ë´s¡Tú\ nedüsê\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì ãdüT‡ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ãq>±q|ü˝…¢,e÷]à 26( düTes¡íyês¡Ô): |ü≥D q>∑s¡ |ü+#êsTT‹ n_Ûeè~ ø√s¡¬ø’ kÕúìø£ m+m˝Ÿm ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶, q>∑s¡ eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T m|æ&çz eT+>∑qï. C….Ç Hê>±ÁoìyêdüT\T |ü\T n~Ûø±s¡T\‘√ q>∑s¡+˝Àì |ü\T $<äT\˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. á |üs¡´≥q˝À u≤>∑+>∑ Á|ü»\ jÓTø£ÿ düeTdü´\T n&ç– ‘Ó\TdüTø√ì yê{Ïì |ü]kÕÿ]kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± m+m˝Ÿm e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q>∑s¡ |ü+#êsTT‹ì n_Ûeè~ ø√s¡¬ø’ dædæ s√&ÉT¢≈£î s¡÷.. ¬s+&ÉT ø√≥¢ s¡TbÕj·T\T, 30 ô|’HêHé‡ øÏ+<ä s¡÷..60 \ø£å\ s¡TbÕj·T\T eT+∫ ˙{Ï ô|’|ü⁄ ˝…’qT¢≈£î, s¡÷..20 \ø£å\ s¡TbÕj·T\T Á&ç*¢+>¥ uÀs¡Ô≈£î, s¡÷..10 \ø£å\ s¡TbÕj·T\T ø£s¡Te⁄ øÏ+<ä eT+Es¡T Äj·÷j·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. |ü≥D+˝À |ü\T yês¡T¶˝À ‹s¡T>∑T‘·T |üs¡´≥D˝À u≤>∑+>∑ Á|ü»\ n_ÛÁbÕj·T\T ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. mø£ÿ&Ó’‘Ó Á‘ê>∑T˙{Ï, Á&˚H˚J, $<äT´‘Y e+{Ï |ü\T düeTdü´\T ñqï #√≥¢ yê{ÏøÏ y˚+≥H˚ dü]kÕÿ]kÕÔeTHêïs¡T. eT+∫ ˙{Ï ø√s¡≈£î e#˚ 50 dü+e‘·‡sê\es¡≈£î m˝≤+{Ï düeTdü´sê≈£î+&É s¡÷..80 ø√{≤¢ s¡TbÕj·T\‘√ ne⁄≈£î ]»s¡«j·TTe⁄ qT+&ç ãq>±q|ü˝…¢≈£î ô|’|ü⁄˝…’Hé <ë«sê yê≥sY dæÿyéT @s¡Œ≥T#˚düTÔHêïeTHêïs¡T. eTTìdæ‡bÕ˝Ÿ |ü]~˝Àì Á>±e÷\≈£î düeTàsYk˛ºs√CŸ qT+&ç yÓT≥Tº|ü*¢, ø±≈£î\|ü*¢, sêfi¯ø√‘·TÔs¡T. ã‘·TÔ\Ts¡TbÕ&ÉT, j·÷>∑+{Ï|ü*¢ |ü\T Á>±e÷\˝À ô|’|ü⁄˝…’Hé @s¡Œ≥T #˚düÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä~Ûñùd‡Hé¬s&ç¶, dæ<ä›+¬s&ç¶. sêyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, eTTs¡[yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.


eT+>∑fi¯yês¡+, e÷]à 27, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

md”‡ eØZø£s¡D≈£î #·≥ºã<䛑· ø£*Œ+#ê*

eØZø£s¡D #˚j·÷\ì ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T+ eTT≥º&ç

ø£s¡÷ï\T, e÷]à 26, (düTes¡í yês¡Ô):md”‡ ≈£î˝≤\ eØZø£s¡D _\T¢qT Á|üdüTÔ‘· bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ˝À¢ ô|{≤º\ì me÷à ]Œmdt q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî&ÉT |üs¡TX¯ó sê+ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘·ø£åD y˚T md”‡ø£s¡D≈£î #·≥º ã<䛑· ø£ *Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eØZø£s¡D #˚j·÷\H˚ &çe÷+&é ‘√ <ë<ë|ü⁄ HÓ\s√E\>± ìsê Vü‰s¡ Bø£å\T dü$T‹ ø±s¡´ø£s¡Ô\T k˛eTyês¡+ Hê&ÉT ‘·Vü≤dæ˝≤›sY ø±sê´\j·T+ eTT≥º&ç+#ês¡T. dü$T‹ Hêj·T≈£î\T |üs¡TX¯ósê+, {ÖHé n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û $»jYT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eØZø£s ¡D ø√dü+ e÷~>∑\T 18 dü+e ‘·‡sê\T>± n\Tô|s¡T>∑ì ñ<ä´ eT+ #˚düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. mìïø£˝À¢ eØZø£s¡D #˚kÕÔeTì yê>±›Hê\T #˚dæq ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>± H˚ e÷≥ ‘·|æŒ+<äì Äs√|æ+ #ês¡T. ø±sê´\j·T+ eTT≥º&ç+∫ ‘·Vü≤dæ˝≤›sY≈£î $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. e÷~>∑ eTVæ≤fi≤ düe÷K´ ø√ ø£˙«qsY dü‘·´eTà, Hê>∑\ø£åeTà, \øÏåà, ˝≤j·TsY‡ nk˛dæj˚TwüHé‡ Hêj·T≈£î\T s¡$ø±+‘Y, <ädüÔ–], ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<˚eqø=+&É e÷]à 26, (düTes¡íyês¡Ô) :md”‡ eØZø£s¡D≈£î bÕs¡¢yÓT+≥T˝À #·≥ºã<䛑· ø£*Œ+#·&É+˝À πø+Á<ä,sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T #=s¡e #·÷|üø£ b˛e&É+ô|’ ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô eT+&É\ m+ÄsY|æmdt ø£$T{° Ä<ä«s¡´+˝À düTe÷s¡T 100 eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\ j·T+ ~>∑“+<ä+, eTT≥º&ç ø±s¡´Áø£e÷ìï k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± m+ÄsY|æmdt eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T, n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ã+&É>∑≥Tº ãC≤], ø£|üŒÁ{≤fi¯fl \ø£åàqï e÷~>∑\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· 18 dü+e‘·‡sê\T>± md”‡ eØZø£s¡D ø√dü+ m+ÄsY|æmdt Ä<ä«s¡´+˝À mH√ï ñ<ä´e÷\T, ÁbÕD≤\T b˛>=≥Tº≈£î qï|üŒ{Ïø° πø+Á<ä,sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T düŒ+~+#·ø£b˛e&É+ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\ j·T+ ~>∑“+<ä+ #˚düTÔqï <äèX¯´+ $#ês¡ø£s¡eTHêïs¡T. md”‡ eØZø£s¡D bÕs¡¢yÓT+≥T˝À øÏ w ü º q ï, s¡+>∑kÕ«$T, e÷s¡ÿ+&˚j·TT\T, Hê>∑sêE, #·≥ºã<䛑· ø£*Œ+#˚+‘·es¡≈£î b˛sê{≤\T Ä|üeTHêïs¡T. ã+–s¡ + >∑ qï, düT<Ûëø£sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+ÄsY|æmdt eT+&É\ Hêj·T≈£î\T

eTT–dæq MÄs√« nuÛÑ´s¡Tú\ dü]º|òæ¬ø{Ÿ |ü]o\q Ä<√ì ns¡“¤Hé e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô) : Äضy√ø±sê´ \j·T+ q+<äT MÄsY@ |üØø£å\˝À ñrÔs¡í‘· kÕ~Û+∫q ‘·T>∑Z*, |ü‹Ôø=+&É, eT~›¬øs¡ eT+&É˝≤˝À¢ì 15 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\ dü]º|òæπø≥¢ |üØo\q ìs¡«Væ≤+#· &É+ »]–+~. nq+‘·s¡+ Äضy√ sêyéT düT+<äsY ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü‹Ôø=+&É≈£î #Ó+~q 7 eT+~, ‘·T>∑Z*≈£î #Ó+~q 5 eT+~, eT~ ›¬øs¡≈£î #Ó+~q eTT>∑TZs¡TqT dü]º|òæ¬ø≥¢ |ü]o\q |üP]Ô nsTT q≥T¢ n˝≤π> 22e ‘˚Bq »]–q 54eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\ dü]º |òæ¬ø≥¢ |ü]o\q˝À <ë<ë|ü⁄ 21 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T H˚{Ï${° dü]º|òæπø≥T¢ ˝Òø£b˛e&É+‘√ yê]øÏ 26e ‘˚B es¡≈£î >∑&ÉTe⁄ Ç∫Ãq dü+>∑‹ eTq≈£î ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ nuÛÑ´s¡Tú\T H˚{Ï${° dü]º|òæ¬ø≥T¢ Ç|üŒ {Ïø° |üP]Ô kÕúsTT˝À n+<äCÒj·T&É+ »]–+~. Ç+<äT˝À

Ç<ä›s¡T, eTT>∑TZs¡T dü]≥ |òæπø≥T¢ n+<äCÒj·T ˝Ò<äì yê]øÏ nedüs¡yÓTÆ‘˚ eTs√ ¬s+ &ÉT s√E\T >∑&ÉTe⁄ Ç#˚Ã+<äT≈£î ≈£L&Ü dæ<ä›+>± ñqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ä<√ì &ç$»Hé |ü]~Û˝À 59 eT+~ MÄsY@ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î dü]º|òæπø≥¢ |ü]o\Hêq+‘·s¡+ ôV’≤<äsêu≤ <äT˝Àì @.|æ. s¡÷s ¡˝Ÿ &ÓyÓ\|tyÓT+{Ÿ ôd+≥sY q+<äT 3 yêsê\ bÕ≥T Áf…Æì+>¥ ø£*Œ+∫ nq+‘·s¡+ kÕúìø£ ‘êVü≤d”˝≤›s¡T\ Ä<˚ XÊ\ y˚Ts¡≈£î MÄsY@ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î C≤Ø #˚dæq ñ‘·Ôs¡T«\T ‘·eT $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡Tø±yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. m+.ÄsY.z. >√bÕ˝Ÿ sêyé, |ü‹Ôø=+&É m+. ÄsY.z. bÕs¡«‹, eT~›¬øs¡ me÷às√« Hêπ>+Á<ä Á|ükÕ<é bÕ˝§Zq&É+ »]–+~.

‘·Vü≤d”æ˝≤›sY ø±sê´\j·T+ eTT+<äT

edü‘·T\T ˝Òì |üØøå± πø+Á<ë\T

me÷àØŒmdt Hêj·T≈£î\ Ä+<√fi¯q

m+&É˝À |üØø£å\T sêdæq $<ë´s¡Tú\T

ÄdüŒ], e÷]à 26, (düTes¡íyês¡Ô): bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À md”‡ eØZø£s¡D _\T¢ ô|{≤º\H˚ Á|ü<Ûëq &çe÷+&é‘√ me÷à]Œmdt Hêj·T≈£î\T eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ‘·Vü≤dæ˝≤›sY ø±sê´\j·T+ eTT+<äT Ä+<√fi¯q ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±sê´\j·T+˝Àì n~Ûø±s¡T\qT ãj·T≥≈£î |ü+|ü⁄ ‘·\T|ü⁄\T eT÷dæy˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± dü$T‹ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&Üs¡T. e÷~>∑ \ dü+πøåeT+ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]k˛Ô+<äì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eØZø£s¡D #˚j·T≈£î+fÒ $<ä´, ñ<√´>±˝À¢ e÷~>∑\T m+‘√ qwüºb˛yê*‡ edüTÔ+<äì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eØZø£s¡D≈£î #·≥ºã<䛑· ø£*Œ+#·ø£b˛‘˚ sêuÀe⁄ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓãT ‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. md”‡ eØZø£s¡q @sêŒ≥T≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüTø√yê*‡+~>± ÄsY◊ s¡TÁ<ä>ö&é≈£î $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À dü$T‹ eT+&É\ ø£˙«qsY ¬ø. dü+»qï X‚KsY e÷q+~, eT˝Ò¢wt, ás¡qï, eTùV≤wt, •e, Ä+»H˚j·TT\T, lìyêdüT\T, |üeHé, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

&√Hé, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥D+˝À <ë<ë|ü⁄ 10 bÕsƒ¡XÊ\˝À |ü<äe ‘·s¡>∑‹ |ü]ø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. bÕ‘·ù|≥˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\˝À ø£ìdüedü‘·T\T ˝Òq|üŒ{ÏøÏ |ü]ø£åπø+Á<ë\T>± e÷s¡&É+ k˛#·ìj·T+. 6 >∑<äT\T ñqï bÕsƒ¡XÊ\ uÛÑe+˝À 300 eT+~ $<ë´ s¡Tú\≈£î |ü]ø£åπø+Á<ä+>± ìs¡ΩVæ≤+#·&É+ mbÕ{ÏøÏ |ü]{Ï<√ Ä~Ûø±s¡T\πø ‘Ó*j·÷*. es¡+&Ü\qT ôd’‘·+ s¡TeTT\T>± #·÷|æ |ü]ø£å\T ìs¡«Væ≤ düTÔHêïs¡Tq Äs√|üq\T ì\Ty˚‘·TÔ‘·THêïsTT. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ ÁbÕs¡+ ã|ü⁄ |ü]ø£å 9:30 ì$Twü\≈£î ÁbÕs¡+ã+ ø±e*‡ñ+&É>± 9:15 es¡≈£î ˇø£ >∑~øÏ ‘êfi≤\T ‹j·Tø£b˛e&É+ k˛#·ìj·TeTHêïs¡T. |ü]ø£å\ |ü≥¢ n~Û ø±s¡T\T dü¬s’q ÁX¯<ä› #·÷|æ+#·ø£ b˛e&É+, $<ë´s¡Tú\≈£î ˙\T¢ Á‘êπ>+<äT≈£î nfÒ+&És¡¢qT ìj·T$T+#·ø£ b˛e&É+ k˛#·ìj·TeTHêïs¡T. ø√+‘·eT+~ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT˝À |ü]ø£å\T sêùdÔ, eT] ø√+‘· eT+~ es¡+&É˝À |ü]ø£å\T sêXÊs¡T. eT] ø√+‘· eT+~ $<ë´s¡Tú\T e÷Á‘·+ m+&É˝À |ü]ø£å\T sêXÊs¡T. ô|’ düeTdü´\qT n~Ûø±s¡T\T y˚+≥H˚ dü«+~+∫ |ü]kÕÿ]+#ê\ì $<ë´s¡Tú\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

|üØø£å πø+Á<ë˝À¢ ô|’¢sTT+>¥ kÕÿ«&é ‘·ìF

‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T+

ÄdüŒ], e÷]à 26, (düTes¡íyês¡Ô): k˛eTyês¡+ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |ü_¢ø˘ |üüØø£å\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. |üØø£å ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ‘·sê«‘· ô|’¢sTT+>¥ kÕÿ«&é n»jYT≈£îe÷sYu≤ãT eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ¬s+&ÉT |üØø£å πø+Á<ë˝À¢ Äø£dæàø£ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\T |üØø£å sêdüTÔqï >∑<äT˝À¢øÏ yÓ[¢ |ü]o*+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\T mes¡÷ ≈£L&Ü e÷dtø±|”sTT+>¥≈£î bÕ\Œ&É≈£î+&Ü ø£]ƒq+>± e´eVü≤]+#ê\ì ÇHé#êØ®\≈£î dü÷∫+#ês¡T. n˝≤π> |üØø£å πø+Á<ë˝À¢ $<ë´s¡Tú\T m˝≤+{Ï nkÂø£s¡´+ ø£\T>∑≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. ø±>± eT+&É\+˝Àì @ ôd+≥sY˝À 182 eT+~øÏ >±qT 180 eT+~ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å sêXÊs¡T. _ |üØø£å πø+Á<ä+˝À 238 eT+~øÏ >±qT 234 eT+~ |üØø£å\T sêXÊs¡T. |üØø£å πø+Á<ë\ ìsê«Vü≤≈£î\T>± <˚yêq+<ä+, düTC≤‘·, &çbÕsYºyÓT+{Ÿ Ä#ês¡T´\T>± e÷ãTkÕuŸ ,s¡+>∑qï\T, 23 eT+~ Çì«õ˝Ò≥s¡T¢ $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+#ês¡T.

~>∑“+<Ûä+ |ü–&Ü´\, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ‘·Vü≤o˝≤úsY ø±sê´\j·÷ìï eT+&É\+˝Àì nìï $$<Ûä Á>±e÷\ me÷à]Œmdt Hêj·T≈£î\T k˛eTyês¡+ ‘·Vü≤o˝≤úsY ø±s¡´\j·TìøÏ ‘êfi≤\T y˚sTT+∫ ~>∑“¤+<ä+ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ e÷~>∑\ eT+&É\ Hêj·T≈£î\T |æ. <˚eqï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+<äø£èwüº |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î k˛eTyês¡+ s√Eq sêÁwüºkÕúsTT˝À eT+&É\˝≤qT ~>∑“¤+<ä+ #˚j·÷\ì nj·Tq&çe÷+&é kÕúìø£ |ü–&Ü´\˝À ≈£L&É ‘·Vü≤o˝≤úsY ø±s¡´\j·T+ ~>∑“¤+<Ûä+ #˚XÊs¡T. Äq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m_dæ&ç eØZø£s¡D _\TqT bÕs¡¢y˚T+≥T˝À Á|üy˚X¯ù|f…+‘·es¡≈£î ñ<ä´eT+ ø√qkÕ>∑T‘ê>∑ì Äj·Tq ÄHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m.Hê>∑sêE. m. Hê>∑s¡‘·ï+. ¬ø. Hê>∑sêE. |æ. yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

7 Á|üXÊ+‘·+>± ª|ü~μ |üØø£å\T ø=*$T>∑T+&É¢, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\πø+Á<ä+˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü ‘Y ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ q+<äT k˛eTyês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq |ü<äe ‘·s¡>∑‹ ‘Ó\T>∑T |ü]ø£å Á|üXÊ+‘·+>± »]>±j·Tì |ü]ø£å\ ∫|òt n|òædüsY #˚|ü s¡$+Á<ä Hê<Ûé¬s&ç¶ $˝Òø£s¡¢≈£î ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ nj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 269 eT+~ $<ë´s¡TΔ\≈£î >±qT 259 eT+~ $<ë´s¡Tú\T Vü≤»¬s’q≥T¢ 6 eT+~ $<ë´s¡Tú\T ¬>’sYVü≤»sY nsTTq≥¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\|ü]~˝Àì n+øϬs&ç¶|ü˝…¢ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\˝À ìs¡«Væ≤+∫q |ü<äe ‘·s¡>∑‹ |ü]ø£å\≈£î 181 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î >±qT 180 eT+~ $<ë´s¡Tú\T Vü≤»s¡j·÷s¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ˇø£ÿ $<ë´]ú e÷Á‘·y˚T ¬>’Vü≤»¬s’j·Ts¡ì n+øϬs&ç¶|ü˝…¢ ∫|òt Ä|òædüsY sêC≤¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T..

ø=*$T>∑T+&É¢˝À Á|üC≤<äsê“sY

ø=*$T>∑T+&É¢, e÷]à 26 (düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ eT+&É\ n_eè~› ø±s¡´ \j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤<äs¡“¤sY n_eè~ n~Ûø±] ‹eTø£ÿ Ä<ä« s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± nyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ y˚dü$ ÁbÕs¡+ uÛÑ yÓTÆq+<äT e\¢ Á>±eT+\˝À Á‘ê>∑Tì{Ï düeTdü´ ‘·˝…‘·≈£î+&É eTT+<ädüTÔ C≤Á>∑‘·Ô\T ‹düTø√yê\ì Á>±eT |ü+#êsTT‹ n~Ûø±s¡T\≈£î n<Û˚XÊ\T »] #˚XÊs¡T. á Á|üC≤<äs¡“¤sY˝À q+~bÕ&ÉT Á>±eTìøÏ #˚+~q $wüßíe s¡›Hé¬s&ç¶ bÕ˝ÀZHês¡T. Ä<˚$<ä+>± |ü\÷ Á>±e÷\˝À kÕeTTVæ≤ø£ eTs¡T >∑T<√&ÉT¢ ñq<äì ${Ïì ‘√\–+#ê\ì j·T+ÄsYz ≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À ‘·Vü≤o˝≤úsY ùwø˘ yÓ÷Vü≤BHé kÕúìø£ Äs√>∑´πø+Á<ä+ &Ü.düT¬swt ¬s&ç¶. $ÄsYˇ \T dü‘·´Hês¡j·TD¬s&ç¶, y˚+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶, Hêsêj·TD¬s&ç¶, Á>±eT|ü+#êsTT‹ ø±s¡´<äs¡TÙ\T düT<ëø£sY¬s&ç¶,düT+ø£qï bÕ˝§ZHêïs¡T.

ã+<√ãdüTÔ eT<Ûä´ Á|üX¯ï|üÁ‘ê\T |üØø£åπø+Á<ëìøÏ ‘·s¡*+|ü⁄ Äs¡ø=s¡ edü‘·T\‘√ |üØø£åπø+Á<ë\T ãq>±q|ü˝…¢ e÷]´ 26 (düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ |ü≥D+˝Àì |ü<äe ‘·s¡> ∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î k˛eTyês¡+ ‘Ó\T>∑T |ü]ø£å\T ÁbÕs¡+ãyÓTÆj·÷sTT. á |ü]ø£å\T |ü≥ºD+˝Àì 820 eT+~ $<ë´s¡Tú\T\≈£î >±qT @&ÉT |ü]ø£åπø+ Á<ë\T @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. á dü+<äs¡uÛÑ+>± j·T+Çz düT+<äs¡eTà Ä<ä« s¡´+˝À kÕúìø£ b˛*dt ôdºwüHé qT+&ç >∑{Ϻ ã+<√ ãdüTÔ eT<ä´ nìï |ü] ø£åπø+Á<ë\≈£î Á|üX¯ï |üÁ‘ê\qT ‘·s¡*+#ês¡T. ø±ì $<ë´s¡Tú\T Äs¡ø=s¡ edü‘·T\‘√ $<ë´s¡Tú\T #ê\ ÄedüÔ\T |ü&ÉT‘·T |ü]ø£å\T sêXÊs¡T. n˝≤π> zø√ÿø£ |ü]ø£åπø+Á<ëìøÏ ˇø£ÿ ∫|òt &çbÕ{ŸyÓT+≥˝Ÿ n~ø±], ˇø£ÿ s¡÷ {Ÿ Ä|òædüsY, 20 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î ˇø£ Çì«õ˝…≥sY≈£î @s¡Œ≥T #˚XÊ eTì nyÓT ÄHêïs¡T. |ü]ø£åπø+Á<ë\ #·T≥Tº 144 ôdø£¸Hé $~+#ês¡T. á $<ä+>± yÓTT<ä{Ϻs√E Á|üXÊ+‘·+>± |ü]ø£å\T »]>±j·Tì nyÓT ‘Ó*bÕs¡T.

m<äT›\ áX¯«sY¬s&ç¶ q>∑sY˝À

eT+∫˙{Ï düeTdü´ rs¡Ã+&ç ø£s¡÷ï\T ø=‘·ÔãkÕº+&ÉT e÷]à 26, (düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ 21e yês¡T ¶˝Àì m<äT›\ áX¯«sY¬s&ç¶ q>∑sY˝À HÓ\ø=qï eT+∫˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ ]+#ê\ì dæ|æ◊ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù mdt.mHé. s¡dü÷˝Ÿ, q>∑s¡ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T $. düT+ø£qï, XÊK ø±s¡´<ä]Ù eT˝Ò¢wt\T C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsYqT ø£*dæ $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù mdt.mHé. s¡dü÷˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m<äT›\ áX¯«sY¬s&ç¶ q>∑sY˝À ¬s+&ÉT eT+∫˙{Ï uÀs¡T¢ >∑‘· Äs¡T HÓ\\ qT+∫ |üP]Ô>± |üì#˚j·Tø£b˛e&É+ e\q ø±\˙ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥Tqï|üŒ{Ïø° dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T Ç+‘·es¡≈£î | {Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ nHêïs¡T. ø£¬s+≥T ø√‘· e\¢ rÁe eT+∫˙{Ï m<ä›&ç @s¡¶&ç+<äì, y˚dü$ ø±\+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±e&É+‘√ eT+∫˙{Ï düeTdü´ q>∑ s¡+˝À mø£ÿ&É ≈£L&Ü ˝Ò≈£î+&Ü n~Ûø±s¡T\T ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq ø√sês¡T. ‘·ø£åD+ ø±\˙˝À #Ó&çb˛sTTq ¬s+&ÉT eT+∫˙{Ï uÀs¡¢qT ]ù|] #˚sTT+∫, ø±\˙ Á|ü»\ <ëVü‰]Ôì rsêÃ\ì nHêïs¡T.

ô|¢ò’sTT+>¥ kÕÿ«&é ‘·ìF |ü–&Ü´\, e÷]à 26, (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~˝Àì kÕúìø£ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ q+<äT ìs¡«Væ≤+∫q |ü<äe ‘·s¡>‹ |ü]ø£å\T k˛eTyês¡+ ‘Ó\T>∑T |üØø£å »]–+~. á |ü]ø£åπø+Á<ä+ q+<äT 309 eT+~ $<ë´s¡Tú\T Vü≤»s¡Tø£>±, 5 eT+~ $<ë´s¡Tú\T ¬>’Vü≤»¬s’j·÷s¡T. á πø+Á<ëìøÏ ∫|òt Ä|òædüsY &Ü... eTVü≤eTà<é uÛ≤cÕ qT ìj·T$T+#ês¡T. Äq+‘·s¡+ |ü]ø£åπø+Á<ëìøÏ e∫Ãq Vü≤»¬s’q $<ë´s¡Tú\≈£î Á‘ê>∑T˙s¡T ˝Òq+<äT e\¢ $<ë´s¡Tú\T #ê\ Çã“+<äT\≈£î >∑T¬s’j·÷s¡T. ${Ïì <äèwæº˝À ñ+#·Tø√ì Á‘ê>∑T˙s¡T ø£*Œ+#ê\ì Ä~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. á |ü]ø£åπø+Á<ëìøÏ 144 ôdø£åHé $~+#ês¡T. á πø+Á<ë\≈£î ∫|òt &çbÕ{ŸyÓT+≥˝Ÿ Ä|òædüsY>± dæ. Hê>∑\øÏå, s¡k˛º&çj·÷ dæ{Ϻ+>¥ kÕÿ«&é>± j·T+Çz ìs¡à˝≤<˚$ ìj·T$T‘·T\j·÷s¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

eT+>∑fi¯yês¡+, 27 e÷]à 2012

y˚&Ó≈£îÿ‘·Tqï ªñ|üμsê»ø°j·T+ (sêj·T\d”eT Á|ü‹ì~Û) ø£s¡÷ï\T, e÷]à 26, düTes¡íyês¡Ô : ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ sê»ø°j·T+ s√Es√E≈£L y˚&Ó≈£îÿ‘·T+~. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± nìï bÕغ˝À¢ sê»ø°j·T düMTø£s¡D≤\T e÷s¡T‘·THêïsTT. sêh kÕúsTT˝À #√≥T#˚düT≈£î+≥Tqï sê»ø°j·T |ü]D≤e÷\ Á|üuÛ≤e+ õ˝≤¢ sê»ø°j·÷\ô|’ #·÷|ü⁄‘·T+~. yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n_Ûe÷q myÓTà˝Ò´\ sêJHêe÷\ ÄyÓ÷<ä+‘√ õ˝≤¢˝Àì Äfi¯fl>∑&ɶ, m$Tà>∑q÷s¡T nôd+;¢ kÕúHê\≈£î U≤∞\T @s¡Œ&ܶsTT. á ¬s+&ÉT kÕúHê\≈£î ñ|ü mìïø£\T »s¡>∑&É+ U≤j·T+ ø±e&É+‘√ õ˝≤¢ sê»ø°j·÷\T s√Es√E≈£L y˚&Ó≈£îÿ‘·THêïsTT. sêh kÕúsTT˝À Á|ü<Ûëq bÕغ˝À¢ #√≥T#˚düT≈£î+≥Tqï Á>∑÷|ü⁄ sê»ø°j·÷\≈£î nqT>∑TD+>± õ˝≤¢˝À Äj·÷ bÕغ˝À¢ sê»ø°j·T düMTø£s¡D≤\T e÷s¡T‘·THêïsTT. sêh+˝Àì @&ÉT nôd+;¢ kÕúHê\≈£î »]–q ñ|ü mìïø£\ |òü*‘ê\ Á|üuÛ≤e+ sêuÀj˚T eTs√ ñ|ü mìïø£\ô|’ ñ+≥T+<äì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À Á|ü<Ûëq bÕغ\≈£î #Ó+~q H˚‘·\T Ç|üŒ{ÏqT+#˚ ‘·eT ‘·eT sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î Á|üjÓ÷»q+ #˚≈£Lπs$<ä+>± ìs¡íj·÷\qT rdüTø√e&É+˝À ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. n+<äTø√dü+ ‘·eT sê»ø°j·T >∑Ts¡Te⁄\ dü\Vü‰\T, dü÷#·q\qT rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç{°e\ sêhkÕúsTT˝À ø±+Á¬>dt bÕغ˝À »s¡T>∑T‘·Tqï |ü]D≤e÷\ Á|üuÛ≤e+ Ä bÕغ˝Àì õ˝≤¢ ø±´&ÉsY˝À Á|üdüTŒ¤≥+>± ø£ìŒdüTÔ+~. Ä~|ü‘·´+ ø√dü+ bÕغ˝Àì nÁ>∑H˚‘·\T rÁekÕúsTT˝À b˛{°|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î Äfi¯fl>∑&ɶ, m$Tà>∑q÷s¡T nôd+;¢ kÕúHê\≈£î nuÛÑ´s¡Tú\TqT Ksês¡T #˚j·Tø£b˛e&É+ e\¢ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Çã“+<äT\qT m<äTs√ÿe\dæ ñ+≥T+<äì Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. á $wüj·÷ìï nÁ>∑Hêj·T≈£î\T

ô|&É#Ó$q ô|≥º&É+ e\¢ øÏ+~kÕúsTT Hêj·T≈£î\T rÁe ìsêX¯≈£î ˝Àqe⁄‘·THêïs¡T. ‘·eT sê»ø°j·T Ä~|ü‘·´+ ø√dü+ bÕغ Á|üjÓ÷»Hê\qT @e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ |ü≥¢ øÏ+~kÕúsTT ø±´&ÉsY rÁe ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚düTÔ+~. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢≈£î #Ó+~q eT+Á‘·T\T @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶, {Ï.õ. yÓ+ø£fÒwt\ eT<ä´ düeTq«j·T+ ˝Òø£b˛e&É+ e\¢H˚ bÕغ ø±´&ÉsY njÓ÷eTj·÷ìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·T+<äì |ü\Te⁄s¡T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. Çs¡Te⁄s¡T eT+Á‘·T\ eT<ä´ dü‘·‡+ã+<ë\T ñHêï n$ bÕغ |ü{Ïwü˜‘·≈£î, ø±´&ÉsY ã˝Àù|‘êìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&Éø£b˛e&É+ |ü≥¢ bÕغ ÁX‚DT˝À¢ düÔ㛑· HÓ\ø=+~. õ˝≤¢≈£î #Ó+~q eT+Á‘·T\T ‘·eT ‘·eT kÕúsTT˝À¢ bÕغ ø±´&ÉsYqT ã˝Àù|‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T. sêhkÕúsTT˝À õ˝≤¢≈£î #Ó+~q bÕغ ø±´&ÉsY≈£î m≥Te+{Ï ø±s√ŒπswüHé |ü<äe⁄\T, Hê$TH˚f…&é |ü<äe⁄\T <äø£ÿø£b˛e&É+ e\¢ ø±´&ÉsY˝À rÁe ndü+‘·è|æÔ HÓ\ø=+~. eTs√yÓ’|ü⁄ eT+Á‹ {Ï.õ. yÓ+ø£fÒwt, m+|æ ø√≥¢ dü÷s¡´Á|üø±XŸ¬s&ç¶ eT<ä´ Ä~Û|ü‘·´ b˛s¡T rÁe kÕúsTTøÏ #˚s¡Tø√e&É+ ãVæ≤s¡+>∑ s¡Vü≤dü´+. õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\ ã~©\T yÓTT<ä\T≈£îì, n_Ûeè~Δ |üqT\ neT\T es¡≈£î Çs¡Te⁄] eT<ä´ Ä~Û|ü‘·´ b˛s¡T ø=qkÕ>∑T‘·T+~. B+‘√ m$Tà>∑q÷s¡T nôd+;¢ kÕúHêìøÏ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´]ú Ksês¡T $wüj·T+˝À m+|æ

Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\

nÁø£e÷s¡Tÿ\qT •øÏå+#·+&ç &√Hé e÷]à 26 : düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\+˝Àì j·÷|ü~HÓï Á>±eT+˝À ì]à+#·T≈£îqï Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\˝À nÁø£e÷\T #√≥T#˚düT≈£îHêïj·Tì ãVæ≤s¡Z‘·+>± ‘Ó*dæq|üŒ{Ïø° n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´ <Û√s¡DÏ eVæ≤düTÔHêïs¡ì, n~Ûø±s¡ bÕغ yê]øÏ ‘=‘·TÔ\T>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì m◊yÓ’m|òt ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±s¡´<ä]Ù s¡+>∑kÕ«$T ˇø£ Á|üø£≥q˝À Äs√|æ+#ês¡T. eT*j·÷\ Á>±eT+˝Àì ìs¡Tù|<ä\T 150 eT+~øÏ ù|òdt 3˝À eT+ps¡T #˚dæq Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\qT ì]à+#·T≈£îqï|üŒ{Ïø° ù|<ä\≈£î &ÉãT“\T n+<ä≈£î+&ÜH˚ b˛kÕŒ|ò”düT qT+∫ eT<ä´ <äfi≤s¡T\T kÕ«Vü‰#˚j·T&É+ uÛ≤<ëø£s ¡eTHêïs¡T. ndü˝Ò ø£s¡Te⁄‘√ n\eT{ÏdüTÔqï ¬s’‘·T\T kı+‘· Ç+{Ïì ì]à+#·Tø√yê\H˚ ÄX¯‘√ n|ü⁄Œ\T #˚dæ e&û¶\T ø£≥º˝Òø£ Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T. b˛kÕº|ò”düT <ë«sê ø±≈£î+&Ü u≤´+≈£î\ <ë«sê _\T¢\qT #Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. H˚{Ï es¡≈£î »]–q nÁø£e÷ \ô|’ yÓ+≥H˚ <äsê´|ü⁄Ô #˚dæ nÁø£eT+>± $&ÉT<ä\ #˚düT≈£îqï &ÉãT“qT ]ø£eØ #˚dæ nÁø£e÷s¡Tÿ\qT •øÏå+∫ eT¬se«s¡÷ n˝≤+{Ï ‘·|ü⁄Œ\T #˚j·T≈£î+&Ü ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

ø√≥¢, eT+Á‹ {Ïõ\ eT<ä´ b˛s¡T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. Çs¡Te⁄] eT<ä´ düeTq«j·T+ ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î nuÛÑ´]ú Ksês¡T $wüj·T+˝À bÕغ z ìs¡íj·÷ìøÏ sê˝Òø£b˛e&É+ e\¢ øÏ+~kÕúsTT ø±´&ÉsY rÁe ndü+‘·è|æÔøÏ >∑T¬s’ Ç‘·s¡ bÕغ˝À¢øÏ C≤s¡T≈£îH˚ neø±XÊ\T n~Ûø£+>± ñqï≥T¢ |ü\Te⁄s¡T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. Ç‘·s¡ bÕغ˝À¢øÏ e\dü\T yÓfi¯¢&ÜìøÏ øÏ+~kÕúsTT Hêj·T≈£î\T Ç|üº{Ïπø Á|üj·T‘êï\T #˚|ü{Ϻq≥T¢ düe÷#ês¡+. Ä~Û|ü‘·´ b˛s¡T˝À nÁ>∑ Hêj·T≈£î\T ìeT>∑ïyÓTÆ ñ+&É>± øÏ+~kÕúsTT Hêj·T≈£î\T ‘·eT uÛÑ$wü´‘Y ø±s¡´#·s¡D≤ìï ìs¡ísTT+#·Tø√e&É+˝À ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. n<˚$<ä+>± Äfi¯fl>∑&ɶ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À nuÛÑ´]ú Ksês¡T $wüj·T+ô|’ ø±+Á¬>dt bÕغ nÁ>∑Hêj·T≈£î˝À¢ m≥Te+{Ï n_ÛÁbÕj·T uÛÒ<ë\T ˝Ò≈£îHêï øÏ+~kÕúsTT ø±´&ÉsYqT düMTø£]+∫ yê]øÏ n+&É>± ì\T#·T≈£îH˚ õ˝≤¢ kÕúsTT Hêj·T≈£î\T ø£s¡Tej·÷´s¡T. õ˝≤¢ eT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ dü«‘·Vü‰>± $yê<äs¡Væ≤‘·T&ç>± eTTÁ<ä|ü&çq bÕغ ø±´&ÉsYqT @ø£‘ê{Ïô|’ rdüT≈£îe∫Ã, yê]øÏ n+&É>± ì\ã&˚ ~X¯˝À Á|üj·T‘êï\T #˚|ü≥ºø£b˛e&É+ e\¢ øÏ+~kÕúsTT ø±´&ÉsY˝À nuÛÑÁ<ä‘ê uÛ≤e+ HÓ\ø=+~. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î n~Ûø±]ø£+>± nuÛÑ´]úì Á|üø£{Ï+#·ø£b˛e&É+ ≈£L&Ü ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À bÕغøÏ ø=+‘· y˚Ts¡≈£î qwüº+ yê{Ï˝Ò¢neø±XÊ\THêïj·Tì

ãq>±q|ü˝…¢ s¡÷s¡˝Ÿ e÷]à 26, düTes¡íyês¡Ô : kÕúìø£ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì q+<äes¡+ Á>±eT+˝À yÓ\dæq l#Í&˚X¯«] <˚$ ÁãôVAà‘·‡yê\T ñ>±~ |üs¡«~q+ qT+∫ yÓTT<ä\j·÷´sTT. ñ>±~ |ü+&ÉT>∑ s√Eq neTàyê]øÏ ( yÓTT<ä{Ïs√E) n_Ûùwø£+, ≈£î+≈£îe÷s¡Ãq, n≈£î+sês¡ŒD\T kÕj·T+ø±\+ #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ Á>±e÷\ yês¡T Ä\j·T+ #·T≥Tº |üHÓïs¡ ã+&É¢qT ‹bÕŒs¡T. ¬s+&Ée s√E l<˚$, uÛÑ÷<˚$s¡, l#ÓqïπøX¯e kÕ«$T\ ø£fi≤´D√‡‘·e+, n<˚$<ä+>± Á>±yÓ÷‘·‡e+ »]–+~. eT÷&Ée s√E sêj·Tu≤s¡+ q+<äes¡+ Á>±eT+ qT+∫ Á|ü‘˚´ø£+>± #˚dæq ‹s¡Tã+&ç˝À neTàyê]

ñ‘·‡e $Á>∑Vü‰\qT ñ+∫ Á>±yÓ÷‘·‡e+ »]bÕs¡T. kÕj·T+ø±\+ Çs¡Te⁄] Á>±e÷\ Á|ü»\T n~Ûø£+>± <˚yê\j·T+ #˚s¡T≈£îì yê] Á>±e÷\ u≤>√>∑T\ ø£wüºdüTU≤\qT #·]Ã+#·T≈£îHêïs¡T. Hê\Ze s√E neTàyê]øÏ

sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T yê´U≤´ìdüTÔHêïs¡T. øÏ+~kÕúsTT ø±´&ÉsY˝Àì Á|üeTTK Hêj·T≈£î\T ø=+<äs¡T e\dü\T yÓfi¯¢&ÜìøÏ s¡+>∑+ dæ<ä›+#˚düT≈£î+≥Tqï≥T¢ $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+. Ç~˝≤ ñ+&É>± Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£åyÓTÆq ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À sê»ø°j·T düÔ㛑· HÓ\ø=+~. õ˝≤¢≈£î #Ó+~q nÁ>∑Hêj·T≈£î\ eT<ä´ düeTq«j·T+ ˝Òø£b˛e&É+, me] <ë]˝À yês¡T ø±s¡´Áø£eT\T #˚|ü≥º&É+ e\¢ øÏ+~kÕúsTT ø±´&ÉsY˝À ◊ø£´‘· ˝À|ædüTÔ+~. á bÕغ qT+∫ ≈£L&Ü øÏ+~kÕúsTT ø±´&ÉsY˝À uÛ≤Ø sê»ø°j·T e\dü\T #√≥T#˚düTø√qTqï≥T¢ düe÷#ês¡+. ‘·eT bÕغ n_Ûe÷q myÓTà˝Ò´\T>± eTTÁ<ä|ü&ç sêJHêe÷\T #˚dæq uÛÑ÷e÷ XÀuÛ≤ Hê–¬s&ç¶, #ÓqïπøX¯e¬s&ç¶\ nuÛÑ´]ú‘ê«\qT yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Ksês¡T #˚j·T&É+‘√ yês¡T Ç|üº{Ïπø mìïø£\ Á|ü#êsêìï eTTeTàs¡+ #˚XÊs¡T. nsTTHê kÕúìø£ H˚‘·\ô|’ ndü+‘·è|æÔ‘√ ñqï ø=+<äs¡T øÏ+~kÕúsTT Hêj·T≈£î\T ãVæ≤s¡+>∑+>± bÕغ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝§Zq≈£î+&Ü ‘·|æŒ+#·T≈£îì ‹s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ bÕغ esêZ˝À¢ #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. ñ|ü mìïø£\ b˛s¡T n~Ûø±]ø£+>± yÓ\Te&ç, nuÛÑ´s¡Tú\ Ksês¡T nsTTq≥¢sTT‘˚ õ˝≤¢ sê»ø°j·T eTTK ∫Á‘·+˝À ô|qTe÷s¡TŒ\T #√≥T#˚düT≈£îH˚ neø±XÊ\T n~Ûø£+>± e⁄HêïsT.

bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢ CÀ´‹sêe⁄ |òüP˝Ò ø£fi≤s¡‘·ï nyês¡T¶≈£î ø£ md”‡ eØZø£s¡D _\T¢ ô|{≤º* ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ |ü]wü‘˝≤eD´m+|æ Y e÷]à 26, düTes¡íyês¡Ô : ô|<ä›ø£&ÉTeTTs¡T, e÷]à 26: düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤úsY ø±s¡´\j·TìøÏ m+ÄsY|æj·Tdt Hêj·T≈£î\T ‘·fi≤\T y˚dæ ìs¡düD e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Äq+‘·s¡+ ‘ê\Tø± Hêj·T≈£î\T XÊ+‹sêCŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mdæ‡eØZø£s¡D _\T¢qT bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Á|üy˚X¯ô|{≤\ìï >∑‘· 25 s√E\ qT+&ç ìs¡Vü≤s¡Bø£å #˚düTÔHêï ø±ì ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ìeTà≈£î˙¬s‹q≥T¢ e´eVü≤]düTÔ+<äìï m+ÄsY|æj·Tdt Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+ÄsY|æj·Tdt Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ø£qTï\|ü+&ÉTe>± l#Í&˚X¯«Ø <˚$ neTàyê] Áã¨à‘·‡yê\T ‘·+&√|ü ‘·+&Ü\T>± ‘·s¡*edüTÔqï uÛÑ≈£îÔ\T ô|s¡T>∑T‘·Tqï |üø£ÿ sêÁcÕº\ uÛÑ≈£îÔ\T

õ˝≤¢˝À e÷s¡T‘·Tqï sê»ø°j·T düMTø£s¡D\T Äfi¯¢>∑&ɶ, m$Tà>∑q÷s¡T ñ|ü mìïø£\ô|’ |ü&çq H˚‘·\ ø£qTï ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ |ü≥Tºø√dü+ Hêj·T≈£î\ bÕ≥T¢ ¬>\T|ü⁄ U≤j·TeT+≥Tqï yÓ’ø±bÕ H˚‘·\T nÁ>∑H˚‘·\T uÛÒ<ë_ÛÁbÕj·÷\T M&Ü\+≥Tqï bÕغ\ ø±s¡´ø£s¡Ô\T

düVü≤ÁdüÔHêeT ≈£î+≈£îe÷s¡Ãq, |üdüT|ü⁄ ≈£î+≈£îeT, |ü≥TºeÁkÕÔ\‘√ n\+ø£s¡D »]–+<ä. sêÁ‹ 12 >∑+≥\≈£î ~wæº#·Tø£ÿô|≥º&É+ »s¡T|ü⁄‘ês¡T. nq+‘·s¡+ H˚&ÉT #Í&˚X¯«] <˚$ CÀ´‘·T\ eTôVA‘·‡e+ n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± »s¡T>∑T‘·T+<äì, á eTôVA‘·‡yêìøÏ ‘=>∑≥Ms¡ ø£åÁrj·TT\T CÀ´‹ì ‘·\ô|’ yÓ÷düT≈£î+≥÷ Hê≥´+ #˚dü÷Ô Á>±eT |ü⁄s¡M<ÛäT\ >∑T+&Ü ‹]– Ä\j·T+ e<ä›≈£î #˚] n–ï >∑T+&É+˝À ~– Ä\j·T+˝À Á|üy˚•+∫ neTàyê] yÓTT≈£îÿ rs¡TÃ≈£î+{≤s¡T. á ñ‘·‡yêìøÏ eT+&É\+ qT+#˚ ø±ø£ Ç‘·s¡ õ˝≤¢\T, sêÁcÕº\ qT+∫ n~ø£ dü+K´˝À uÛÑ≈£îÔ\T e∫à neTàyê] yÓTT≈£îÿ rs¡TÃ≈£î+{≤s¡T. nq+‘·s¡+ s¡<∏√‘·‡e+ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì Ä\j·T ø£$T{° ‘Ó*|æ+~.

eTVü‰‘êà CÀ´‹sêe⁄ |üP˝Ò 185e »j·T+‹ dü+<äs¡“+>± Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ n‘·´+‘· Á|ü‹cÕ˜‘·à ø£+>± ãVüQø£]+#˚ |üP˝Ò nyês¡T¶≈£î 2012 dü+e‘·‡sêìøÏ >±q÷ CÀ´‹sêe⁄ |üP˝Ò ø£fi≤s¡‘·ï nyês¡T¶≈£î _. kÕsTT ˝≤eD´ \øÏåà m+|æø£sTTq≥T¢ CÀ´‹sêe⁄|üP˝Ò nyês¡T¶\ ø£$T{Ï #Ó’¬sàHé ã‘·TÔ\ dü+Jesêj·TT&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ |æ.mdt.mdt. m&ÉT´πøwüq˝Ÿ &Óe\|tyÓT+{Ÿ kıôd’{° Ä<ä«s¡´+˝À @Á|æ˝Ÿ 11e ‘˚Bq »s¡T>∑T‘·T+ <äHêïs¡T. kÕsTT˝≤eD´ \øÏåà |ü~ HÓ\\ ej·düT‡˝ÀH˚ yÓT<ä&ÉT˝À m&ÉeT uÛ≤>∑+˝À eTè‘·ø£D≤\ e\¢ ø±\T, #ÓsTT´ |üì#˚j·T&É+ ˝Ò<äì ‘˚˝ÒÃdæq yÓ’<ä´ ì|ü⁄DT\, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À e÷qdæø£ m<äT>∑T<ä\ ˝Òø£, e÷≥\T ≈£L&Ü sêø£b˛e#·Ãì #Ó|æŒHê yÓ’<äT´\ |üìøÏ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ìsêX¯ #Ó+<äø£, á ‘·s¡TD+˝À #·<äTe⁄‘√bÕ≥T, e÷qdæø£ ˇ‹Ô&ç ‘·–Z+#˚+<äT≈£î kÕúìø£ ø£sêí≥ø£ dü+^‘·+ H˚sêŒs¡T. á Á|üj·T‘·ï+˝À eT∞¢ yÓqøÏÿ ‹]– #·÷&Éø£ eTT+<äT≈£î kÕπ> n+øÏ‘· uÛ≤e+‘√ dü+^‘·+˝À ø£èwæ#˚dæ+~. á bÕ|ü n+<äT≈£î eTVü‰‘êàCÀ´‹ sêe⁄ |üP˝Ò ø£fi≤s¡‘·ï nyês¡T¶≈£î m+|æø£sTT´+~.

u…’¬s&ç¶ düeTø£å+˝À {°&û|”˝À #˚]q j·TTe≈£î\T ø£s¡÷ï\T >∑&çy˚eTT\ e÷]à 26, düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\+˝Àì e+&ÉT≥¢ Á>±eT+˝À j·TTe Hêj·T≈£î\T ÄsY.|üøÏÿ¬s&ç¶, •esê$T¬s&ç¶ Ä<ä«s¡´+˝À ø=+‘· eT+~ j·TTe≈£î\T {Ï&ç|æ˝À #˚sês¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù u…’¬s&ç¶ sê»X‚KsY¬s&ç¶ düeTø£å+˝À {Ï&ç|æ˝À #˚sês¡T. Ms¡+‘ê ‘·eT Á>±eT+˝À eT+∫˙{Ï düeTdü´ rÁe+>± ñ+<äì, Á|üC≤Á|ü‹ ì<ÛäT˝…’q myÓTà˝Ò´, m+|æ\ nÁ&ÉdüT‡ ˝Ò<äì, Á|ü»\ eTìwæ, n_Ûeè<˚Δ <˚´j·T+>± |üì#˚ùd Hêj·T≈£î&ÉT u…’¬s&ç¶ sê»X‚KsY¬s&ç¶ nì n+<äTπø Äj·T qTï ø£*kÕeTHêïs¡T. yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ ‘·eT Á>±e÷ìøÏ uÀs¡T y˚sTT+∫ eT+∫˙{Ï düeTdü´qT ‘·«s¡>± |ü]wüÿ]kÕÔeTì u…’¬s&ç¶ sê»X‚KsY¬s&ç¶ Vü‰MT Ç#êÃs¡T. |üì#˚ùd Hêj·T≈£î&çπø ‘·eT eT<䛑·T ñ+≥T+<äì u…’¬s&ç¶ Hêj·Tø£‘·«+˝À |üì#˚kÕÔeTHêïs¡T. M]˝À ∫qïeT~›˝Ò{Ï, <ä÷fi¯fldüT+ø£qï, ∫f…º+, <ä[‘· sêeTT&ÉT, eT]ø=+‘·eT+~ Á>±eTdüTú\T ñHêïs¡T.

ePaper |Suvarna Vartha | Hyderabad & Kurnool District Edition | 27-03-2012  

Hyderabad, Kurnool, District News, Local News, Online News, Web News, Latest News, Online Paper, News Paper, Telugu, ePaper.

Advertisement