Page 1

z˝Ÿ¶ dæ{°˝À k˛eTyês¡+ yê´{Ÿ≈£î ìs¡düq>± eÁdüÔ yê´bÕs¡T\T ã+<é bÕ{Ï+#ês¡T. Ä≥$&ÉT|ü⁄>± ÁøϬø{Ÿ Ä&ÉT‘·Tqï <äèX¯´+

eT+>∑fi¯yês¡+ 24, »qe], 2012

<äfi≤s¡T\qT ÄÁX¯sTT+#=<äT› $q‹ |üÁ‘ê\qT H˚s¡T>± Çe«+&ç: ø£˝…ø£ºsY kÕÿ\sYwæ|ü\T, s¡TD≤\T |òæÁãe]˝À>± #Ó*¢+#ê* ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 23: Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ düeTdü´\ô|’ <Ûäèe|üÁ‘ê\T düeT]Œ+#˚ yês¡T <äfi≤s¡T\qT q$Tà yÓ÷düb˛e<ä›ì H˚s¡T>± ‘·eT düeTdü´\qT ‘·eT≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY q≥sê»Hé >∑T˝≤®sY dü÷∫+#ês¡T. k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºsY düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À »]–q MT ø√dü+ ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£˝…ø£ºsY bÕ˝§Zì Á|ü»\ qT+&ç <äs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]+#ês¡T. õ˝≤¢ XÊK\T ìs¡«Væ≤düTÔqï |ü\T n+XÊ\ô|’ n~Ûø±sê\‘√ düMTøÏå+#ês¡T. Çfi¯¢ ìsêàD+ô|’ õ.ôV≤#Y.m+.dæ øÏ πø{≤sTT+#·e\dæq düú\+ >∑T]+∫, õ.ôV≤#Y.m+.dæ n~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&Ée\dæ+~>± mC…dæì Ä<˚•+#ês¡T. yÓTÆHêغ dü+πøåeTXÊK˝À kÕÿ\sYwæ|t‡, ãTTD≤\T #Ó*¢+|ü⁄\T |òæÁãe] HÓ˝≤Ks¡T es¡≈£î |üP]Ô #˚j·÷\Hêïs¡T. dü+πøåeT XÊK\T ‘·«s¡˝À Á>ö+&ç+>¥ |üP]Ô #˚dæ \_›<ës¡T\≈£î ãTTD≤\T n+<äCÒj·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. dæ$˝Ÿ düô|’¢ XÊK s¡#·Ãã+&É˝À d”«ø£]+∫q <äs¡U≤düTÔ<ës¡T\≈£î $T–*q

πswüHéø±s¡T¶\qT yÓ+≥H˚ |ü+|æD° #˚j·÷\Hêïs¡T. MT ø√dü+ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ |ü\Te⁄s¡T Ç+&ÉT¢, ô|q¸Hé‡, πswüHéø±s¡T¶\T yÓTT<ä\>∑T düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£˝…ø£ºsY <äs¡U≤düTÔ\T düeT]Œ+#ês¡T. düs¡fi¯ eTVü≤‘êà>±+BÛ ùwø˘ù|{Ÿ eT+&É\+ qT+&ç ‘·q≈£î Ç<ä›s¡T Ä&É|æ\¢\ì u≤*ø± dü+s¡ø£åD |ü<∏äø£+ øÏ+<ä Á|üjÓ÷»q+ bı+<äT≥≈£î Ä<ëj·T <Ûäèe|üÁ‘·+ ø=s¡≈£î me÷às√« >±]øÏ ÄØ® ô|≥Tºø=q>± ‘·eT πswüHé ø±s¡T¶˝À dü+e‘·‡s¡ Ä<ëj·T+ s¡÷bÕj·T\T 18y˚\T ñqï|üŒ{ÏøÏ ‘·eT≈£î 60 y˚\T ñqï≥T¢ <Ûäèe|üÁ‘·+˝À bı+<äT|üsêÃs¡ì n~ e÷]à ‘·eT |æ\¢\≈£î u≤*ø£ dü+s¡ø£åD |ü<∏äø£+ øÏ+<ä \_› #˚≈£Ls¡Ãe\dæ+~>± ø√s¡>±, Ä<ëj·T <Ûäèe|üÁ‘·+ 18 y˚\≈£î me÷às√«‘√ e÷]Œ+∫ eTVæ≤fi≤ •X¯ó dü+πøåeTXÊK˝À düeT]Œ+#·e\dæ+~>± ø£˝…ø£ºsY yê]øÏ ‘Ó*bÕs¡T. u≤˝ $TÁ‘· HÓ{Ÿ esYÿ qT+&ç n+_ø£, nqTsê<Ûä\T ‘êeTT q&ÉT|ü⁄#·Tqï nHê<∏ä u≤*ø£\ bÕsƒ¡XÊ\˝À eTÚ[ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+#·e\dæ+~>± ø√sês¡T. n˝≤π> Ç‘·s¡ bÕsƒ¡XÊ\˝À ø£˙dü edü‘·T\T ˝Òeì yê{Ïì @sêŒ≥T #˚j·Te\dæ+~>± ø√sês¡T. ø£˝…ø£ºsY edü‘·T\ @sêŒ≥T≈£î ‘êeTT nìï $<Ûë\ ø£èwæ #˚düTÔHêïeTì ¬s+&ÉT ($T>∑‘ê 3˝À)

md”‡, md”º ñ|üÁ|üD≤[ø£ ì<ÛäT\ô|’

ù|J\T : 8

2014 &çôd+ãsY˝À>±

yÓTÁ{À dæ<äΔ+: d”m+ |òæÁãe] 4q yÓTÁ{À ùdºwüHé≈£î |”m+ X¯+≈£îkÕú|üq Á|ü<Ûëì |üs¡´≥q @sêŒ≥¢qT |ü]o*+∫q d”m+

s¡+>±¬s&ç¶, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü<ÛëqeT+Á‹ düuÛÑ≈£î m≥Te+{Ï ˝À≥TbÕ≥T¢ ˝Ò≈£î+&Ü |üø±ÿ @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì, ìj·÷eTø£|ü⁄ ñ‘·Ôs¡T«\T n+<äT≈£îH˚ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î m≥Te+{Ï nkÂø£s¡´+ ø£\T>∑≈£î+&Ü ‘·>∑T #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ q˝≤¢] øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. Á|ü<ÛëqeT+Á‹ eTH√àVü≤Hé

dæ+>¥ |òæÁãe] 4q >∑∫ÃuÖ*˝Àì õm+dæ u≤\jÓ÷– ùdº&çj·T+˝À bÕ˝§ZH˚ düuÛÑ≈£î #˚j·÷*‡q @sêŒ≥T¢qT ‘·q düVü≤#·s¡ eT+Á‘·T\T, sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù, |ædædæ n<Ûä´≈£åî\‘√ ø£*dæ k˛eTyês¡+ |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eTTK´eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü<ÛëqeT+Á‹ ˇπøkÕ] \ø£å eT+~ ìs¡T<√´>∑T\≈£î nbÕsTT+{ŸyÓT+{Ÿ Äs¡¶s¡T¢ Çe«qTqï <äècÕ´ n{Ϻ düuÛÑ≈£î |ü]ƒwüºyÓTÆq @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± eTTK´eT+Á‹ düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#˚ ne⁄{Ÿ&√sY ùdº&çj·T+, düuÛ≤y˚~Ûø£ ‘·~‘·s¡ düú˝≤\qT |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s¡+ eT<Ûë|ü⁄sY\˝Àì ì|òtº düMT|ü+˝À @sêŒ≥T #˚j·TqTqï yÓTÁ{À ùdºwüHé≈£î dü+u+~Û+∫q ($T>∑‘ê 3˝À)

n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚dæq yê]ì

&û y Ó ’ d ” ø Ï |ò æ s ê´<ä T \ yÓ \ T¢ e sö+&éfÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+ ø£]ƒq+>± •øÏåkÕÔ+ u≤>¥*+>∑+|ü*¢, »qe] 23 : <ä[‘·, –]»qT\≈£î dü+ã+~Û+∫q ñ|ü Á|üD≤[ø£ ì<ÛäT\qT düÁø£eT+>± yê] n_Ûeè~›πø $ìjÓ÷–+#˚+<äT≈£î C≤rj·TkÕúsTT˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ˇø£ #·≥º+ rdüT≈£îsêyê\ì nœ\ sê»ø°j·T|üø£å+ &çe÷+&é #˚dæ+~. k˛eTyês¡+ düT+<äs¡j·T´ ø£fi≤ì\j·T+˝À ôd+≥sY <ä[‘· düº&ûdt Ä<Ûä«s¡´+˝À nìï sê»ø°j·T|üøå±\ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ sö+&éfÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« e÷J Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ø±øÏe÷<Ûäesêe⁄, d”|”m+ bÕغ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù sê|òüTe⁄\T, ‘ÓsêdüH˚‘· Vü≤Øwtsêe⁄, myÓTੇ p|üP&ç Á|üuÛ≤ø£sYsêe⁄, ‘Ó<˚bÕ bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´\T es¡Z sêeTj·T´, ]f…ÆsY¶ ◊@mdt n~Ûø±] y˚DT>√bÕ˝Ÿ, q÷´&ÓyÓ÷Áø£d” H˚‘· >√es¡úHé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. sê|òüTe⁄\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ md”‡,md”º ì<ÛäT\T düÁø£eT+>± $ìjÓ÷–+#˚+<äT≈£î H√&É˝Ÿ @»˙‡ì @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. uÛ≤»bÕ C≤rj·Tø±s¡´<ä]Ù \ø£åàDY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <ä[‘·, Ä~yêd” düeTdü´\ô|’ ñ<ä´$TkÕÔeTHêïs¡T. md”‡, md”º\ n_Ûeè~Δπø b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì nœ\|üø£åH˚‘·\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): neT˝≤|ü⁄s¡+˝À k˛eTyês¡+ Hê&ÉT n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚dæq yê]ì ø£]ƒq+>± •øÏåkÕÔeTì ¨+eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\T <Ûä«+dü+ H˚|ü<∏ä´+˝À |ü\T Á|üC≤dü+|òü÷\T e÷\eTVü‰Hê&ÉT dü+|òü÷\T rÁe+>± düŒ+~+#êsTT. $Á>∑Vü‰\T <Ûä«+dü+ #˚dæq yê]ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ¨+ eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ì ø£*dæ &çe÷+&é #˚kÕs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À $Á>∑Vü‰\T <Ûä«+dü+ #˚dæq yê]ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì d”m+ Ä<˚•+∫ q≥T¢ ¨+eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. $Á>∑Vü‰\qT <Ûä«+dü+ #˚ùd dü+düèÿ‹ ø£å$T+#·sêì<äì, ì+~‘·T\qT |ü≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ ãè+<ë\qT ôV’≤<äsêu≤<é qT+&ç neT˝≤|ü⁄sêìøÏ |ü+|ædüTÔqï≥T¢ ¨+eT+Á‹ Á|üø£{Ï+#ês¡T. neT˝≤|ü⁄s¡+˝À |ü]dæú‹ì düMTøÏådüTÔHêïeTì $#êsêD≤ ~Ûø±s¡>± sê+#·+Á<ë|ü⁄s¡+ &ûmd”Œì ìj·T$T+∫q≥T¢ ¨+eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. b˛©düT\≈£î düŒwüºyÓTÆq Ä<˚XÊ\T Ç#êÃeTì ì+~‘·TqT ‘·«s¡˝ÀH˚ |ü≥Tº≈£î+{≤eTì ¨+eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. @~@yÓTÆHê $Á>∑Vü‰\≈£î <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ u≤<Ûëø£s¡+.

s¡+>±¬s&ç¶, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): n|ü]Áwüÿ‘·+>± uÛÑ÷ düeTdü´\ìï+{Ïì ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\ <ë«sê |ü]wüÿ]+#·Tø√yê\ì õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ &Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø£˝…ø£ºsY ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ 23 |òæsê´<äT\T n+<ësTT. Bì˝À uÛ≤>∑+>± õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç uÛÑ÷$TøÏ dü+ã+~Û+∫q düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\+≥÷ ø±\s¡T¢ #˚dæq |òæsê´<äT\ô|’ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ô|’ $<Ûä+>± düŒ+~+#ês¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\+ –sêà|üPsY˝Àì düπs« HÓ+.216 ÇÁãV”≤+≥|ü≥ï+ eT+&É\+ sêj·Tb˛˝Ÿ Á>±eT+˝À |üVü≤˙\T, <√eT eT+&É\+ •yê¬s&ç¶|ü*¢ nôd’HéyÓT+{Ÿ uÛÑ÷$T, ≈£î\ÿ#·s¡¢ eT+&É\+ nôd’HéyÓT+{Ÿ uÛÑ÷$T Ç|æŒ+#ê\ì |ü\Te⁄s¡T #˚dæq $»„|ü⁄Ô\ô|’ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY düŒ+~dü÷Ô uÛÑ÷ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ 2 HÓ\\ bÕ≥T ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√eì uÛÑ÷ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·Tø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. |ü\Te⁄s¡T #˚dæq |òæsê´<äT\ô|’ dü+ã+~Û‘· ‘·Vü≤d”˝≤›s¡¢‘√ $#ês¡D »]|æ+∫ #·≥º+ |ü]~Û Á|üø±s¡+ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTì Äj·Tq á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó*bÕs¡T. X¯+ø£sY|ü*¢ eT+&É\+ düπs« HÓ+ãsY 198˝À nÁø£eT ˝Òne⁄{Ÿ\T yÓ\TdüTÔqï≥T¢, n<˚ $<Ûä+>± |òü‘˚Ô|üPsY r>∑\yê>∑T ø£u≤®≈£î >∑Ts¡e⁄‘·Tqï≥T¢ e∫Ãq |òæsê´<äT\ô|’ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY düŒ+~dü÷Ô ‘·Vü≤d”˝≤›sY#˚ $#ês¡D »]|æ+∫ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eT+∫˙{Ï düeTdü´ô|’ e∫Ãq |òæsê´<äT\ô|’ düŒ+~dü÷Ô Äj·Tq Á>±e÷˝À¢ mø£ÿ&É≈£L&Ü eT+∫˙{Ï düeTdü´ ñ‘·Œqï+ ø±≈£î+&Ü eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì ÄsY&Éã÷¢´mdt n~Ûø±s¡T\qT C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. nedüs¡yÓTÆq #√≥¢ uÀsYyÓ˝Ÿ ($T>∑‘ê 3˝À)


2

düTes¡íyês¡Ô,ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+ 24, »qe], 2012

Á|üC≤<äsê“sY≈£î |òæsê´<äT\ yÓ\T¢e $$<Ûä Á>±eTdüTú\ |òæsê´<äT\ d”«ø£s¡D: m+|”&ûy√ XÀuÛÑ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓTT‘·Ô+ |ü~ |òæsê´<äT n+<ëj·Tì m+|”&ûy√ XÀuÛÑ ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\+˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\ qT+∫ Á|ü»\T Á|üC≤<äsꓤsY ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ e∫à ‘·eT |òæsê´<äTq\T n+<ä#˚XÊs¡ì ÄyÓT ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+<äT˝À eT\¢j·T´` >∑T+&É¢b˛#·+ |ü*¢ Á>±eTdüTú&ÉT |ü≥º<ës¡TuÛÑ÷$T˝À bòÕ¬sdüTº n~Ûø±s¡T\T s√&ÉT¶ y˚düTÔHêïs¡ì, Bìï yÓ+≥H˚ ì*|æy˚j·÷\ì |òæsê´<äT #˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. d”ôV≤#Y u≤˝Ÿ¬s&ç¶, _.dü‘·´Hêsêj·TD\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ≈£î #Ó+~q ìyêdüT\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì Äغd” ø±\˙˝À Á&Ó’H˚J ô|’|t˝…’Hé |ü–*+ <äì, yÓ+≥H˚ eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. Ç+ø± m˝Ÿ.s¡$+<äsY ¬s&ç¶`>ö&ÉyÓ*¢ düT‘êsY #Ós¡Te⁄qT ø£u≤®#˚dæ |ü+≥\T |ü+&çdüTÔHêïs¡ì,

yÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡ì ÄyÓT $e]+#ês¡T. n<˚$<Ûä+>± y˚T&Üs¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ¬ø.j·÷<ä–] nH˚ e´øÏÔ ¬syÓq÷´ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ≈£î #Ó+~q eTs√ e´øÏÔ s¡y˚Twt u≤´+≈£îø±\˙˝À $T˙ {≤´+ø£sYqT @sêŒ≥T #˚j·÷\Hêïs¡T. ¬>ö&ÉyÓ*¢øÏ #Ó+~q u≤\j·T´ ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ Á|üø±s¡+ ‘·eT uÛÑ÷$Tì Ç|æŒ+#ê\ì |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. ÁøÏcÕº|üPsY ZÁ>±eTdüTú\T ‘·eT Á>±eT+˝À nÁø£eTø£≥º&Ü\qT ì*|æ y˚j·÷\Hêïs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ≈£î #Ó+~q eTVæ≤fi¯\T <˚eeTà, nì‘·\T Ç+~s¡eTà Çfi¯ó¢ eT+psY #˚j·÷\ì, Ç+~s¡eTà Çfi¯ó¢ ø£≥Tºø√e&ÜìøÏ düú\+ πø{≤sTT+#ê\ì |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] bÕs¡úkÕs¡~Û¬s&ç¶, ‘êVü≤o˝≤›sY Vü≤ãT›˝Ÿ Vü≤MT<é, áy√ qs¡Vü≤], áy√Äغ CÀ´‹, m+áy√ \øå±à¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

∫Hêïs¡T\ ø√dü+ m˝Ÿ◊d” ªJeHé n+≈£îsYμ

Á|ü‘˚´ø±~Ûø±]>± bÕs¡úkÕs¡~∏¬s&ç¶ u≤<Ûä´‘·\T

ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): ¿¡©yıLRiVá©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VN]¨s À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V “¡≠sªRΩ ’≥d¡™´sW xqsLixqÛs FsÕfiH{qs N]ªRΩÚ xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ ©´sWªRΩ©´s xms¥R∂NS¨sNTP $NSLRiLi øR¡V…Ì”¡Liμj∂. “¡™´s©±s @LiNRPVL`i, ©y©±s ÷¡LiN`P≤`∂ \¤Õ¡£mns B©´sW=lLi©±s= F˝y©±s NRPLÒS»¡NRP, ALi˙μ≥R∂ LSuÌy˚á Lki—¡∏R∂V©±s «‹[©´sÕfi Æ™s[VÆ©s[«¡L`i GZNP[ ryx§¶¶¶® r°™´sV™yLRiLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. NRPV»¡VLi ¡ F°xtsQNRPV¨sNTP @©´sVN][¨s ˙xms™´sWμR∂Li FsμR∂V\lLiæªΩ[ zmsÃ˝¡Ã¡ øR¡μR∂V™´so, À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚNRPV B ¡˜Liμj∂ ¤Õ¡[NRPVLi≤y “¡™´s©±s @LiNRPVL`i xms¥R∂NS¨sı LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s»˝¡V ryx§¶¶¶® æªΩ÷¡FyLRiV. 17 GŒ˝œ¡ Õ‹[xmso zmsÃ˝¡Ã¡V©´sı ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V C xms¥R∂NS¨sı ≠s¨sπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVÆ©s[ ≠dsáVLiμj∂. Fyá{qsμyLRiV ªy©´sV ¬ø¡÷˝¡Li¿¡©´s ˙{ms≠sV∏R∂VLi Æ™sVVªyÚ¨sı gRi≤R∂V™´so ™´sVVgjizqs©´s ªRΩLS*ªRΩ À‹[©´s£qsª][ ºΩLjigji F°LiÆμ∂[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂©yıLRiV. Fyá{qsμyLRiV≤T∂NTP ˙xms™´sWμR∂Li ™y…”¡÷˝¡æªΩ[ Fyá{qs Æ™sVVªRΩÚLiÕ‹[ 10 aSªRΩLi ø]xmsˆV©´s zmsÃ˝¡Ã¡ øR¡μR∂V™´soNRPV G≤yμj∂NTP INRPryLji ¬ø¡÷˝¡ryÚ™´sV©yıLRiV. Fyá{qs ™´sVVgjizqs©´s ªRΩLS*ªRΩ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá Æ™s[VLRiNRPV Æ™sVVªRΩÚLi r~™´sVV¯ zmsÃ˝¡Ã¡NRPV ¬ø¡÷˝¡ryÚ™´sV¨s Bμj∂ ™yLji D©´sıªRΩ øR¡μR∂V™´soáV ¤Õ¡[μy ™y˘FyLSáNRPV Dxmsπ∏∂WgRi xms≤R∂VªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ˙{ms≠sV∏R∂VLi ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV IZNP[ryLjigS zqsLigjiÕfi ˙{ms≠sV∏R∂VLi xqsμR∂VFy∏R∂VLi NRPW≤y F~LiÆμ∂[ ≠dsáVLiμj∂.

düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀdtì Ä<äs¡Ù+>± rdüTø√yê* y˚T&ÉÃ˝Ÿ, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): <˚X¯ kÕ«‘·+Á‘·´+ ø√dü+ kÕj·TT<Ûä b˛sê{≤ìï q&ç|æ+∫ ÁbÕD≤\]Œ+∫q e´øÏÔ düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀdüì eT*¢U≤s¡T®Hé ùde dü+düú Á|ü‹ì~Û ÄsY.eT*¢U≤s¡T®Hé ù|s=ÿHêïs¡T. k˛eTyês¡+ düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀdt »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì kÕ«$T $y˚ø±q+<ä $Á>∑Vü≤+ e<ä› düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀdt ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |òüTq+>± ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.... H˚{Ï j·TTe‘· #·+Á<äuÀdtì Ä<äs¡Ù+>± rdüT≈£îì |üì#˚j·÷\Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ CÒ@d” #ÛÓ’s¡àHé eT˝≤¢¬s&ç¶, ‘Ósêdü H˚‘·\T uÛ≤düÿsY, $wüßí ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡yÓ÷<ÛäT&ç eTè‹ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT&ÉT, e÷J myÓTà˝Ò´ sê»*+>∑+ (94) k˛eTyês¡+ k˛eTõ>∑÷&É˝Àì j·TXÀ<ë ÄdüT|üÁ‹˝À eTè‹#Ó+<ës¡T. nHês√>∑´+‘√ áHÓ\ 20q ÄdüT|üÁ‹˝À #˚sês¡T. |ü]dæú‹ $wü$T+∫ ñ<äj·T+ eTè‹ #Ó+<ës¡T. $wüj·T+ ‘Ó*dæ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, eT+Á‘·T\T u§‘·‡, e{Ϻ edü+‘· ≈£îe÷sY, ^‘ê¬s&ç¶, bıHêï\ \ø£åàj·T´\T ÄdüT|üÁ‹øÏ yÓ[¢ sê»*+>∑+ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\qT |üsêeT]Ù+#ês¡T. eTè‘·<˚Vü‰ìï es¡+>∑˝Ÿ≈£î ‘·s¡*+#ês¡T.

ÁbÕDVæ≤‘·` #ÓyÓfi¯¢ô|’ d”m+ì ø£*dæq eTùV≤+<äsY¬s&ç¶ s¡+>±¬s&ç¶, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝Àì #˚yÓfi¯¢` ÁbÕDVæ≤‘· ÁbÕC…≈£îºqT |üP]Ô #˚j·÷\ì ‘ê+&É÷s¡T myÓTà˝…´, ‘Ó<˚bÕ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T eTùV≤+<äsY ¬s&ç¶, d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ì ø√sês¡T. k˛eTyês¡+ dü∫yê\j·T+˝À ôd”m+qT Äj·Tq ø£*XÊs¡T. nsTT‘˚ ‘=+<äs¡˝ÀH˚ ÁbÕC…≈£îº |üP]ÔøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·T+<äì d”m+ ‘Ó*bÕs¡ì myÓTà˝Ò´ ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+ø± õ˝≤¢˝Àì ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡>±... d”m+ kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#ês¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

;ÄsYJm|òt ì<ÛäT\ eT+p]ô|’ 25˝À>± ìy˚~ø£\T |ü+bÕ* y˚T&ÉÃ˝Ÿ, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±]>± õ˝≤¢ @|”◊m+ ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY bÕs¡úkÕs¡~Û¬s&ç¶ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. Ç+‘·≈£î eTT+<äT Á|ü‘˚´ø±~Ûø±]>± |üì#˚dæq Áoìyêdü ¬s&ç¶ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±]>± yÓfi¯¢&É+‘√... õ˝≤¢ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T áe÷s¡TŒ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± bÕs¡úkÕs¡~Û ¬s&ç¶ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.... XÊ´MTsYù|{Ÿ ôdŒwü˝Ÿ Ä|ò”düsY>±, ø£+<ä÷≈£Ls¡T˝À @|”◊m+ ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY |üì #˚dæHê nqTuÛÑe+ ñ+<äHêïs¡T. kÕúìøÏ eT+∫˙{Ï, bÕ]X¯ó<äΔ+ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ |ü]~Û˝À ñqï düeTdü´\ô|’ Á|ü»\ qT+∫ |òæsê´<äT n+~‘˚... yê{Ïì n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüTø£yÓ[¢ |ü]wüÿ]kÕÔs¡ì Äj·Tq $e]+#ês¡T. ;ÄsYJm|òt ìy˚~ø£\T |ü+bÕ*: Á|ü‘˚´ø±~Ûø±]ø£ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq yÓ+≥H˚ bÕs¡úkÕs¡~Û¬s&ç¶ eT+&É\+˝Àì Á>±eT |ü+#êsTTr\ ø±s¡´<äs¡TÙ\‘√ düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ;ÄsYJm|òt ì<ÛäT\ eT+ps¡T ø√dü+ áHÓ\ 25˝À>± ‘·eT |ü]~Û˝À ñqï |üqT\ $esê\ô|’ ìy˚~ø£\T |ü+|æ+#ê\ì Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ìy˚~ø£˝À yÓTT<ä{Ï, ¬s+&√ $&É‘·˝À |üP]Ô #˚j·÷*‡q |üqT\ $esê\qT bı+<äT|üsêÃ\ì ø√sês¡T.

ø£fi≤ø±s¡T\≈£î

Çfi¯ó¢ πø{≤sTT+#ê* s¡+>±¬s&ç¶, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ì]à+∫q sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ |ü<∏äø£+˝À ø£fi≤ø±s¡T\≈£î, kÕe÷õø£ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î Çfi¯ó¢ πø{≤sTT+#ê\ì ‘Ó\+>±D j·T÷HÓ’f…&éÁ|òü+{Ÿ ø√` #ÛÓ’s¡àHé $eT\ø£ÿ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY X‚cÕÁ~øÏ $q‹ |üÁ‘·+ n+<ä#˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ ø±s¡´\j·T+˝À ÄyÓT ø£˝…ø£ºsYqT ø£*dæ $q‹ |üÁ‘·+ Ç#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ ÄyÓT $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... Á|üuÛÑT‘·«+ ø£fi≤ø±s¡T\≈£î Vü≤j·T‘Yq>∑sY, nãT›˝≤¢|üPsY yÓT{Ÿ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ì]à+∫q sêJyé>∑èVü≤ ø£\Œ düeTT<ëj·T+˝À Çfi¯ó¢ πø{≤sTT+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºs¡TqT ø√sêqHêïs¡T. BìøÏ ø£˝…ø£ºsY düŒ+~dü÷Ô... ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Vü‰$Tì#êÃs¡ì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü n˝≤¢|üPsY |ü]~Û˝À eTTd”¢+ yÓTÆHêغ\≈£î #Ó+~q ÇHêyéT uÛÑ÷eTT\qT sêj·T\d”eT≈£î #Ó+~q yês¡T ø£u≤® #˚dæq $wüj·T+ ≈£L&Ü ø£˝…ø£ºsY <äèwæºøÏ rdüTø£yÓfi≤¢eTHêïs¡T. áuÛÑ÷eTT\ $wüj·T+˝À b˛©düT\T ≈£L&Ü sêj·T\d”eT >∑T+&Ü\πø e´eVü≤]+#˚ $<Ûä+>± e‘êÔdüT |ü\T≈£î‘·THêïs¡ì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. áuÛÑ÷eTT\qT yÓ+≥H˚ U≤∞ #˚dæ yÓfi≤¢\ì, eTTd”¢+ yÓTÆHêغ\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. ÇHêyéT uÛÑ÷eTT\qT yês¡T eTTd”¢+\≈£î yÓ+≥H˚ ‹]– Çe«ø£b˛‘˚... »s¡T>∑uÀj˚T |ü]D≤e÷\≈£î yêπs u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê*‡ ñ+≥T+<äì ÄyÓT ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À n˝≤¢|üPsY uÛÑ÷$T u≤~Û‘·T\T j·T÷dü|òt, |”y√&Éã÷¢´ Ád”Ô$eTTøÏÔ H˚‘· eì‘·, ‘Ó\+>±D j·T÷HÓ’f…&é Á|òü+{Ÿ H˚‘·\T ;Û+sêe⁄, Äq+<äsêe⁄, ¬ø.Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

~«#·Áø£yêVü≤Hê\ <=+>∑ n¬sdüTº ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\ #√Ø\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï ˇø£ bÕ‘· H˚s¡düTÔ&çì ñ|üŒ˝Ÿ b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. Á|üø±X¯+ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q sêE JeH√bÕ~Ûø√dü+ q>∑sêìøÏ e∫à uÛÑeq ìsêàD ø±]à≈£î&ç>± |üì#˚ùdyê&ÉT. z ˝≤Ø Á&Ó’esY‘√ ùdïVü≤+ #˚dæ n‘·ì dü\Vü‰ô|’ <=+>∑‘·Hê\≈£î ñ|üÁø£$T+#·&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤º&ÉT. q>∑s¡+˝ÀH˚ ø±ø£ es¡+>∑˝Ÿ˝À ≈£L&Ü <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&ɶ n‘·ì qT+∫ b˛©düT\T 26 ~«#·Áø£yêVü≤Hê\qT, ˇø£ Ä{ÀqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. Á¬ø’yéT b˛©düT ãè+<ëìøÏ &ûd”|” q>∑<äT Áb˛‘ê‡Vü≤ø£ ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒXÊs¡T.

&ûJ|æì ø£*dæq {°ÄsYmd”« $<ë´]ú $uÛ≤>∑+ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À bÕ\T|ü+#·T≈£îqï $<ë´s¡Tú\ô|’ ô|{Ϻq πødüT\ $esê\qT ‘Ó*j·TCÒj·÷\+≥÷ ‘Ósêdü $<ë´]ú $uÛ≤>∑+ &ûJ|æì ø£*dæ+~. πø+Á<ä Vü≤√+XÊK eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ $<ë´s¡Tú\ô|’ ô|{Ϻq πødüT\qT ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£î+{≤eTì Ç∫Ãq Vü‰MT H˚{ÏøÏ HÓs¡y˚s¡˝Ò<äì, Ä Vü‰MT ì\u…≥Tºø√ø£b˛e&É+ <äTsêàs¡ZeTì ‘Ósêdü $<ë´]ú $uÛ≤>∑+ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT u≤\ÿdüTeTHé $eT]Ù+#ês¡T. ñ<ä´eT+˝À ∫qï ∫qï dü+|òüT≥q\≈£î ≈£L&Ü $<ë´s¡Tú\ô|’ uÛ≤Ø πødüT\T ô|{Ϻ Væ≤+dædüTÔHêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ndü\T $<ë´s¡Tú\ô|’ qyÓ÷<Ó’q πødüT\T mìï, m‘˚Ôdæq πødüT\T mìï nH˚ $esê\qT ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝Àì md”Œ\qT ø£\eqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ôV≤#êÃ؇ì ÄÁX¯sTT+∫q ø±$T¬s&ç¶|ü*¢ yêdüT\T ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ <Ûäs¡àes¡+ eT+&É\+ ø±$T¬s&ç¶|ü*¢ {°&û|”øÏ #Ó+~q ø±s¡´ø£s¡Ô\ Vü≤‘·´πødüT˝À nÁø£eT+>± n¬sdüTº #˚dæq yê] ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\qT Ä Á>±e÷ìøÏ sê≈£î+&Ü n&ÉT¶≈£î+≥Tqï b˛©düT\ô|’ #·s¡´ rdüTø√yê\ì u≤~Û‘·T\T sêÁwüº e÷qeVü≤≈£îÿ\ ø£MTwüHé≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. >∑‘· @&Ü~ ôdô|º+ãsY 15q »]–q eT÷&ÉT Vü≤‘·´\≈£î dü+ã+~Û+∫ ‘·eT yê]ì nÁø£eT+>± C…’\TbÕ\T #˚XÊs¡ì u≤~Û‘·T\T ø£MTwüHé eTT+<äT Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü 4HÓ\\T >∑&ÉTdüTÔHêï ‘·eTqT Á>±eT+˝À n&ÉT>∑Tô|≥º˙j·T≈£î+&Ü b˛©düT\T Ä+ø£å\T $~ÛdüTÔHêïs¡ì Bìe\¢ ‘·eT |ü+≥\T |üP]Ô>± m+&çb˛‘·THêïj·Tì ‘·eT ≈£î≥T+u≤\T s√&ÉT¶q |ü&ÉT‘·THêïj·Tì yês¡T ø£MTwüHé <äèwæºøÏ rdüTø=#êÃs¡T. á |òüT≥qô|’ @Á|æ˝Ÿ 3 ˝À|ü⁄ d”◊&ç‘√ $#ês¡D »]|æ ø£MTwüHé≈£î ìy˚~ø£ Çyê«\ì sêÁwüº Vü≤√+XÊK eTTK´ ø±s¡´<ä]ÙøÏ Vü≤≈£îÿ\ ø£MTwüHé Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~.

@d”; ø√s¡Tº˝À Vü‰»¬s’q ◊@mdt n~Ûø±] ;|” Ä#ês¡´ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): nMTsYù|≥ uÛÑ÷eTT\ &Ûû H√{Ï|òæπøwüHé e´eVü‰s¡+˝À ◊@mdt n~Ûø±] _|æ Ä#ês¡´ @d”; ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡j·÷´s¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T |ü]ÁX¯eT\ XÊK ø±s¡´<ä]Ù düHê´dæ nbÕŒsêe⁄ ≈£L&Ü Hê´j·TeT÷]Ô m<äT≥ Vü‰»¬s’ yê+>∑÷à\$T#êÃs¡T. ôV≤#Ym+&ç@ øÏ #Ó+~q d”ìj·TsY n~Ûø±] Hêsêj·TD¬s&ç¶øÏ ≈£L&Ü ø√s¡Tº kÕe÷qT¢ C≤Ø #˚dæ+~. nsTT‘˚ Äj·Tq e÷Á‘·+ $#ês¡D≈£î ¬>’sêΩ»s¡j·÷´s¡T. q>∑s¡+ eT<Ûä´˝À ñqï nMTsYù|≥˝À n‘·´+‘· $\TyÓ’q 9.14 mø£sê\ uÛÑ÷$T $wüj·T+˝À n|üŒ{Ï eTTK´eT+Á‹ s√X¯j·T´ Á|üuÛÑT‘·«+ C≤Ø #˚dæq ñ‘·Ôs¡T«\T $yê<ëdüŒ<äeTj·÷´sTT. nsTT‘˚ ‘êeTT C≤Ø #˚dæq ñ‘·Ôs¡T«\T |üP]Ô>± Hê´j·Tdü\Vü‰\T rdüT≈£îqï ‘·sê«‘˚ C≤Ø #˚XÊj·Tì ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ Á|üø±s¡y˚T q&ÉT#·T≈£îHêïeTì _|æ Ä#ês¡´ ø√s¡TºøÏ Ç∫Ãq yê+>∑÷à\+˝À ù|s=ÿqï≥T¢ düe÷#ês¡+. yÓTÆÁ‹eq+, yÓTÆÁ‹$Vü‰sY ù|]≥ ÁbÕC…≈£îº\ ø√düy˚T á uÛÑ÷eTT\qT &çH√{Ïô|ò’ #˚dü÷Ô ñ‘·Ôs¡T«\T Ç∫Ãq≥T¢ ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*bÕs¡T.


3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+ 24, »qe] 2012

H˚‘êJ n|üs¡ <˚X¯uÛÑ≈£îÔ&ÉT 27 qT+∫ Äj·TTπs«<ä yÓ’<ä´ •_sê\T $ø±sêu≤<é, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü|ü+#· jÓ÷>± >∑Ts¡Te⁄ kÕ«$T sê+<˚yé u≤u≤ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉT‘·Tqï dü+#ês¡ Äj·TTπs«<ä yÓ’<ä´ •_sê\qT á HÓ\ 27 qT+&ç 5 s√E\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ |ü‘·+»* jÓ÷>± dü$T‹ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T bÕ´≥ eT˝Ò¢wü+ ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À Äj·Tq 27 e‘˚~q ô|<ä› eT+>∑fi≤s¡+, yÓTTsTTHêu≤<é, #˚y˚fi¯¢,n+>∑&ç ∫f…º+|ü*¢,

#·H√ZeTT˝Ÿ, 28e ‘˚~q |ü]–,eT<äTZ\ ∫f…º+|ü*¢, $ø±sêu≤<é, 29e ‘˚~q <Ûës¡÷sY, ‘ê+&É÷sY, 30e ‘˚~q ø£s¡DY ø√≥, 31q ô|<˚›eTT˝Ÿ, ø√{Ÿ|ü*¢, eTs¡Œ*¢, dæ]|ü⁄s¡+, yÓ÷$THé ù|≥ Á>±e÷\˝À |üs¡´{Ï+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T. á s¡<∏ä+˝À >∑\ &Üø£ºsY Á|ü»\≈£î ñ∫‘·+>± |üØøÏå+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Á|ü»\T Äj·TTπs«<ä ñ‘·Œ‘·TÔ\qT ø=qT>√\T #˚j·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

H˚‘êJ ùde\T nìs¡«#·˙j·T+ $ø±sêu≤<é, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): <˚X¯ kÕ«‘·+Á‘·+ ø√dü+ H˚‘êõ düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀdt #˚dæq ø£èwæ nìs¡«#·˙j·T+ nì ÄC≤<é Væ≤+<é bòÂCŸqT kÕú|æ+∫ Á_{Ïwt yê]ô|’ b˛sê≥+ #˚dæq eTVü‰˙j·TT&ÉT nì _C…yÓ’m+sêh Hêj·T≈£î\T πø.e÷<Ûäe¬s&ç¶ nHêïs¡T.düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀdt 115 e »j·T+‹ dü+<äs¡“+>± kÕúìø£ ‘Ó\+>±D≤ #Ís¡kÕÔ˝À @_$|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q »j·T+‹ ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq Á|üdü+–düTÔ n‹∫qï ej·TdüT˝À dæ$˝Ÿ düØ«ôddt ñ<√´>∑+ dü+bÕ~+∫<˚X¯+ ø√dü+ J$‘êìï ‘ê´>∑+ #˚dæq eTVü‰˙j·TT&Éì nHêïs¡T.‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘· yêdüT\T>± <˚X¯+ ø√dü+ ÄC≤<é #·÷|æq u≤≥˝À |üj·Tì+∫ ‘Ó\+>±D≤qT kÕ~+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.@_$|æ ø±s¡´es¡ZdüuÛÑT´\T ø£s¡TD≤ø£sY ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·T <˚X¯+ ø√dü+ C…’ Væ≤+<é nì ìq~+∫ ÇqT|ü ø£+&Ésê\ j·TTe‘· <ë«sêH˚ <˚X¯ kÕ«‘·+Á‘·+ kÕ<ä´eTqï eTVü‰˙j·TT&ÉT ÄC≤<é nì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @_$|æ q>∑s¡ dü+|òüT≥Hê ø±s¡´<ä]Ù yÓTT>∑T\|üŒ @_$|æ Hêj·T≈£î\T X‚KsY, s¡y˚Twt, s¡$≈£îe÷sY, Á|üMDY, lø±+‘Y, s¡$ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Á|üC≤<äsê“sY˝À @&ÉT |òæsê´<äT\T #˚y˚fi¯¢, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): #˚y˚fi¯¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓTT‘·Ô+ 7 |òæsê´<äT\T e∫Ãq≥T¢ eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±] s¡‘·ïeTà ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü<Ûëq+>± Ç+&ÉT¢,ô|q¸qT¢ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ |òæsê´<äT\T e∫Ãq≥T¢ ÄyÓT ù|s√ÿHêïs¡T.

Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ e´øÏÔ eTè‹ eTs¡Œ*¢, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): eT+∫˙{Ï ø√dü+ u≤$˝ÀøÏ yÓ[¢q e´øÏÔ Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ u≤$˝À |ü&ç eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q eTs¡Œ*¢ eT+&É\+ ‹e÷à|üPsY Á>±eT+˝À #√≥T #˚düT≈£î+~.eTs¡Œ*¢ mdt◊ #·‘·Tπs«~ ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ ‹e÷à|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q CÀ>∑T sê+\T(35) uÛ≤s¡´ edü+‘· |æ\¢\‘√ ø£*dæ bı\+ |üqT\≈£î yÓfi≤¢&ÉT.eT<Ûë´Vü‰q+ 3 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À ‘ê>∑&ÜìøÏ ˙fi¯ó¢ ‘ÓkÕÔqì #Ó|æŒ u≤$ e<ä›≈£î yÓ*¢ kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î ‹]– sêø£ b˛e≥+‘√ ≈£î{Ï+_≈£î\T Á>±eTdüTú\≈£î ‘Ó\T|ü>± u≤$˝ÀøÏ ~– |ü]o*+#·>± sê+\T X¯e+ \uÛÑ´yÓTÆ+~.eTè‘·Tì uÛ≤s¡´ edü+‘· |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ mdt◊ ù|s√ÿHêïs¡T.

Ç+~s¡eTà Çfi¯ó¢, ô|q¸Hé eT+ps¡Tô|’ |òæsê´<äT\T eTs¡Œ*¢, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): eTs¡Œ*¢ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£eT+˝À 9 |òæsê´<äT\T n+~q≥T¢ eT+&É\ |ü]wü‘Y Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] »j·TsêCŸ ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü<Ûëq+>± Ç+~s¡eTà Ç+&ÉT¢, ô|q¸Hé eT+ps¡T ø√dü+ |òæsê´<äT\T n+<ëj·Tì á düeTdü´\ dü‘·«s¡ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ Äj·÷ XÊK\ n~Ûø±s¡T\≈£î |ü+|æq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY&ÉãT¢mdt mÇ sêeTÁøÏwüí,$$<Ûä Á>±e÷\ |ü+#êsTT‹ ø±s¡´<äs¡TÙ\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Vü≤Ödæ+>¥ @áì ì\Bdæq Á>±eTdüTú\T eTs¡Œ*¢, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·eT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Ç+~s¡eTà Ç+&É¢ \_›<ës¡T\T Ç+&ÉT¢ |üP]Ô#˚dæq Ç+&ÉT¢ Çe«≥+ ˝Ò<ä+≥T |ü+#·*+>±\ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q \_›<ës¡T\T Vü≤Ödæ+>¥ mÇì ì\BXÊs¡T. k˛eTyês¡+ Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝ÀZH˚+<äT≈£î edüTÔqï Vü≤Öõ+>¥ mÇì dü+ã+~‘· Á>±eT Á|ü»\T ‘êeTT Ç+&ÉT¢ ø£{Ϻq _\T¢\T #Ó*¢+#·ø£ b˛e≥+˝À Ä+‘·s¡´+ @$T≥ì yês¡T Á|ü•Œ+#ês¡T.yês¡+ s√E\˝À ‘·eT Ç+&É¢ _\T¢\qT #Ó*¢+#·ì |üø£å+˝À Vü≤Öõ+>¥ ø±sê´\j·÷ìï eTT≥º&çkÕÔeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

&ûyÓ’d”øÏ |òæsê´<äT\ yÓ\T¢e (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) ô|¢wæ+>¥ #˚sTT+∫ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY‘√ bÕ≥T $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Á|üC≤<äsê“sY˝À CÒdæ bÕ˝§Zì Á|ü»\ qT+&ç <Ûäs¡U≤düTÔ\qT d”«ø£]+#ês¡T.

<äfi≤s¡T\qT ÄÁX¯sTT+#=<äT› (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) eT÷&ÉT s√E\˝À düMTøå± düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì n+<äT˝À bÕ˝§Zqe\dæ+~>± yê]øÏ ‘Ó*bÕs¡T. ;u≤ø±#·kÕà qT+&ç ¬sVü≤Hê ‘·q uÛÑs¡Ô #·ìb˛sTT Ç<ä›s¡T |æ˝¢\‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT#·THêïqì, ‘·q≈£î C≤rj·T ≈£î≥T+ã Á|üjÓ÷»q |ü<∏äø£+ øÏ+<ä düVü‰j·T+ #˚j·Te\dæ+~>± ø£˝…ø£ºsYqT ø√s¡>± ø£˝…ø£ºsY |ü]o*+∫ #·s¡´\T rdüTø√e\dæ+~>± dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY jÓ÷–‘ê sêD≤, mC…dæ yÓ’.dü‘ê´q+<ä+, ÄsY.&ç.y√\T Vü≤Øwt, πsU≤sêDÏ, &çÄsYy√ eT<äHéyÓ÷Vü≤Hé sêe⁄\T, õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$ø±sêu≤<é, »qe] 23(düTes¡íyês¡Ô): <˚X¯ kÕ«‘·+Á‘·+ ø√dü+ »]–q b˛sê≥+˝À n‹yê<ä+‘√ ñ<ä´eT+ #˚dæ 1944˝À Á|ü<ÛäeT Á|ü<Ûëì>± Á|üø£{Ï+#·T≈£îqï n|üs¡ <˚X¯uÛÑ≈£îÔ&ÉT H˚‘êõ düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀdt nì kÕúìø£ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T bÕ´≥ eT˝Ò¢wü+ nHêïs¡T.k˛eTyês¡+ bÕsƒ¡XÊ\˝À H˚‘êõ düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀdt »j·T+‹ dü+<äs¡“+>± ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T n‹yê<ëìï e´‹πsœ+∫ ø±+Á¬>dt n<Ûä´ø£å |ü<ä$ì n|üŒ–+#·ì eTVü‰‘êà>±+Bì e´‹πsœ+∫ $<˚XÊ\≈£î H˚‘êõ yÓfi≤¢&Éì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.»bÕHé,»s¡à˙ ˝≤+{Ï <˚XÊ\˝À ÄC≤<é Væ≤+<é bòÂCŸqT kÕú|æ+∫ Hê≈£î s¡ø±Ôìï Çe«+&ç MT≈£î kÕ«‘·+Á‘·+ ÇkÕÔqì nHêïs¡Hêïs¡T. ‘Ó\T>∑T |ü+&ç‘·T\T ÁãVü≤à+ e÷{≤¢&ÉT‘·T <˚X¯ b˛sê≥+˝À ˇ+≥]>± b˛sê&ç Ä<äs¡Ù+>± ì*#ê&Éì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\T |æ.q]‡+Vü‰à¬s&ç¶, sê#·j·T´,|æ. •e≈£îe÷sY,|æ. q]‡+\T, ‘êôV≤sê uÒ>∑+, düs¡dü«‹, ø£$‘·, »ØHêuÒ>∑+, es¡\øÏåà, düTì‘·, uÛÑyêì, l\‘·, edüTeT‹ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

bÕغ düuÛÑ´‘· qyÓ÷<äT˝À s¡+>±¬s&ç¶ eTT+<ä+» #˚y˚fi¯¢, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): bÕغ düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡+>±¬s&ç¶õ˝≤¢qT sêh+˝À Á|ü<ÛäeT kÕúq+˝À ì*|æ, sêuÀj˚T kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\˝À dü‘êÔ#ê{≤\ì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T, ‘ê+&É÷sY m+m˝Ÿm eTùV≤+<äsY ¬s&ç¶ |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. k˛eTyês¡+ z |òü+ø£åHé Vü‰˝Ÿ˝À »]–q bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq Á|üdü+–düTÔ Á|üC≤ ã\+ ø£*–q {Ï&ç|æì eT]+‘· |ü{Ïwüº+ #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+<äì nHêïs¡T.‘Ó\+>±D≤ @sêŒ≥T≈£î {Ï&ç|æ n&ɶ+ ø±<äì ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘· yêdüT\T>± Á|ü‘˚´ø£ sêÁcÕºìï ø√s¡T≈£î+{≤eTì nHêïs¡T.sê»ø°j·T \_› ø√düy˚T {°ÄsYmdt |üì#˚düTÔ+~ ‘·|üŒ ‘Ó\+>±D≤ kÕ~+#ê\qï Äø±+ø£å yê]øÏ ˝Ò<äì nHêïs¡T. #˚y˚fi¯¢ m+m˝Ÿm πømdt s¡‘·ï+ e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|üC≤ ã\+ ø£*–q {Ï&ç|æ Vü≤j·÷+˝ÀH˚ õ˝≤¢ n_Ûeè~› kÕ~+∫+<äì ø±+Á¬>dt Vü≤j·÷+˝À kÕ~+∫+~ X¯Sq´eTì nHêïs¡T.m+m˝Ÿdæ qπs+<äsY ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·T ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\\˝À sê»ø°j·T #Ó’‘·q´+ ‘Ó∫Ãq |òüTq‘· {Ï&ç|æ<äì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À X‚] ô|+{≤¬s&ç¶,sê+#·+Á<äj·T´>ö&é,edü+‘·+,ã÷s¡¢ •e*+>∑+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

j·TTe»q ø±+Á¬>dt düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT $ø±sêu≤<é, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): 2014 mìïø£\˝À j·TTeH˚‘· sêVüA˝Ÿ >±+BÛì Á|ü<Ûëìì #˚j·T≥+ ø√dü+ Á>±eTÁ>±e÷q j·TTe»q ø±+Á¬>dt düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± k˛eTyês¡+ $ø±sêu≤<é eT+&É\+ ô|+&ç¢ eT&ÉT>∑T, Hêsêj·TD|üPsY, n‘ÓÔ*¢, ø=+|ü*¢, eT<äHé |ü*¢,yÓTÆ˝≤sY <˚es¡+|ü*¢, |”˝≤s¡+, >∑T&é|ü*¢, ã÷s¡T>∑T|ü*¢, eT<äTZ˝Ÿ ∫f…º+|ü*¢\˝À düuÛÑ´‘·« ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ $ø±sêu≤<é eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T dæôV≤#Y. u≤düÿsY ‘Ó*bÕs¡T. düuÛÑ´‘·« ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+∫q dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T <˚XÊìï bÕ*+#˚ dü‘êÔ πøe\+ ø±+Á¬>dt bÕغπø ñ+<äì @ bÕغ <˚XÊìï bÕ*+#·C≤\<äì nHêïs¡T.j·TTeH˚‘· sêVüA˝Ÿ >±+BÛ 2014 mìïø£\˝À Á|ü<Ûëì ø±e≥+ U≤j·TeTì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À mdt{Ï ôd˝Ÿ Hêj·T≈£î\T sê|òüTeHé Hêj·Tø˘, ø£ècÕí¬s&ç¶, lìyêdt ¬s&ç¶, _.ø£ècÕí¬s&ç¶, q]‡+\T, bÕ+&ÉT, uÀõ¬s&ç¶, ø£qø± ¬s&ç¶, bÕ+&ÉT s¡+>±¬s&ç¶, nXÀø˘, >√es¡›Hé ¬s&ç¶, sê+\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Á|” ©>∑˝Ÿ n&É«πø{Ÿ>± õ.düTuÛ≤wt ìj·÷eTø£+ $ø±sêu≤<é, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): 18 dü+e‘·‡sê\ ˝À|ü⁄ |æ\¢\≈£î Hê´j·T düVü‰j·T+ ø√dü+ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À Á|” ©>∑˝Ÿ n&É«πø{Ÿ>± õ.düTuÛ≤wt #·+Á<ÛäuÀdtqT ìj·T$T+∫q≥T¢ E´j·TyÓ˝Ÿ »dæºdt uÀs¡T¶ #Ó’s¡àHé <äTsêZÁ|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T.k˛eTyês¡+ Äj·Tq düTes¡íyês¡Ô‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T s¡+>±¬s&ç¶õ˝≤¢˝À >∑\ 18 dü+e‘·‡sê\ |æ\¢\≈£î Hê´j·T |üs¡yÓTÆq dü\Vü‰\T dü÷#·q\ ø√dü+ düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀdt ôd˝Ÿ q+ãsY 9246501211 q+ãsYqT dü+Á|ü~+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.Á|üuÛÑT‘·« |üs¡+>± ñ∫‘·+>± |æ\¢\≈£î Hê´j·T ùde\T n+~+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T.Á>±MTD s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À >∑\ ‘ê+&É÷sY, $ø±sêu≤<é, |ü]–, #˚y˚fi¯¢ ÁbÕ+‘ê\˝À >∑\ |æ\¢\T á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Á|üsTTy˚{Ÿ e´≈£îÔ\ e<ä›≈£î yÓ*¢ düeTj·÷ìï &ÉãT“\qT eè<ë #˚düTø√e<ä›ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

yÓTÁ{À dæ<äΔ+: d”m+ (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) |üqT\qT |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTU´eT+Á‹ yÓTÁ{À ¬s’˝Ÿ≈£î dü+ã+~Û+∫ yÓTT‘·Ô+ 63 ùdºwüq¢qT @sêŒ≥T #˚j·TqTHêïeTì yê{Ï˝À ˇø£{Ï Çø£ÿ&É @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì á ùdºwüHé≈£î Á|ü<ÛëqeT+Á‹ |òæÁãe] 4q X¯+KTkÕú|üq #˚j·TqTHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. 14 y˚\ ø√≥¢‘√ #˚|ü≥¢qTqï yÓTÁ{À ¬s’\T ÁbÕC…≈£îº 2014 &çôd+ãs¡T˝À>± |üP]Ô #˚j·÷\qï~ ‘·eT \ø£å´eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á |üs¡´≥q˝À eT+Á‘·\T |æ.dü_‘êÇ+Á<ë¬s&ç¶, C….^‘ê¬s&ç¶, &ç¬ø ns¡TD, bıHêï\ \ø£åàj·T´, düTì‘ê \øå±à¬s&ç¶, u§‘·‡ dü‘·´Hês¡j·TD e{Ϻ edü+‘·≈£îe÷sY, <ëq+ Hêπ>+<äsY, l<ÛäsYu≤ãT, eTTUÒwt>ö&é, &çm˝Ÿ.s¡M+<äsY ¬s&ç¶, eTV”≤<äsY¬s&ç¶, ôV’≤<äsêu≤<é y˚Tj·TsY e÷J<é VüQùd‡Hé, myÓTੇ s¡+>±¬s&ç¶, myÓTà˝Ò´ _ø£å|ü‹j·÷<äyé, sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |ü+ø£CŸ Á‹y˚~. eTTK´ ø±s¡´<äs¡TÙ\T ¬s&ç¶ düTÁãeTD´+, $$<Ûä XÊK\ eTTU´ø±s¡´<äs¡TÙ\T, ôV≤jYTm+dæ ø£MTwüsY ø£èwüíu≤ãT, ôd’ãsêu≤<é ø£MTwüqsY <ë«sêø± ‹s¡TeT˝≤sêe⁄ yÓTÁ{À ¬s’\T ÁbÕC…≈£îº m+&ç mHé$mdt ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

j·TTe»q düuÛÑ≈£î πøm˝ŸÄsY sêø£ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·÷+≈£î+≥˝À »]π> j·TTe»q ø±+Áπ>dt düuÛÑ≈£î kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ øÏ#ÓÃqï>±] \øå±à¬s&ç¶ Vü‰»s¡T ø±qTHêïì eT+&É\ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT sê+¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+ yÓ÷>∑T\ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ >±¬s¶H釽À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.


4

eT+>∑fi¯yês¡+ 24, »qe], 2012

ãs¡Te⁄, m‘·TÔ ô|s¡>∑{≤ìøÏ e÷sêZ\T! _&ɶ ãs¡Te⁄, m‘·TÔ\T ô|+#ê\+fÒ 1 qT+&ç 3 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡ nqT≈£L\+>± e⁄+≥T+~. #ê˝≤ eT+~ |æ\¢\T ˇø£ dü+e‘·‡s¡+qT+&ç m<äT>∑T‘·T+{≤s¡T. n|üŒ{Ï qT+&ç y˚>∑+>± ø=~› dü+e‘·‡sê\T m~– ‘·sê«‘· Ä–b˛‘·T+~. yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+˝À uÒ; ø£˙dü+ 50 XÊ‘·+ bı&Ée⁄˝À m<ä>±*. ø±ì _&ɶ 4 dü+e‘·‡sê\ø£˝≤¢ |ü⁄{Ϻq|üŒ{Ï qT+&ç ¬s+&ÉT ¬s≥T¢ bı&Ée⁄˝À ô|s¡T>∑T‘ê&ÉT. MT _&ɶ eT]+‘· bı&Ée⁄ m<ä>∑˝Ò<äì $#ê]+#·ø£+&ç. Äs√>∑´ø£s¡, b˛wüø£ $\Te\T ø£\ ÄVü‰s¡+ _&ɶ m<äT>∑T<ä\≈£î ãs¡Te⁄, m‘·TÔ\˝À ‘·|üŒø£ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. _&ɶ ãs¡Te⁄, m‘·TÔ\qT ô|+#·>∑\ e÷sêZ˝Ò$T{À #·÷<ë›+! _&ɶ ãs¡Te⁄ ‘·≈£îÿe>± e⁄qï≥¢sTT‘˚, yÓ’<äT´&çì dü+Á|ü~+#·+&ç. yÓ’<äT´&ÉT _&ɶ X¯Øs¡ ãs¡Te⁄. m‘·TÔ\qT ø=\TkÕÔ&ÉT. M{Ï Ä<Ûës¡+>± _&ɶ ãs¡Te⁄ ˝À|æ+∫q ø±s¡D≤\T ‘Ó\TkÕÔsTT. ˇø=ÿø£|ü⁄&ÉT. e+XÊqT>∑‘·+>±qT ˝Ò<ë b˛wüø±Vü‰s¡ ˝Ò$T‘√ ≈£L&Ü ãs¡Te⁄ ‘·>∑TZ‘·T+~. _&ɶ≈£î m≈£îÿe düeTj·÷˝˝À ø=~› ø=<ä›>± ÄVü‰s¡+ Çe«+&ç. ˇπø kÕ] n~Ûø£+>± Çe«e<äT›. Á|ü‹ kÕ] ø£˙dü+ ¬s+&ÉT ˝Ò<ë eT÷&ÉT >∑+≥\ e´e~Û e⁄+&Ü*. _&ɶ≈£î s√E˝À ø£˙dü+ 6 kÕs¡T¢ ÄVü‰sêìï Çe«e#·TÃ. |æ\¢\˝À kÕ<Ûäs¡D+>± ◊s¡Hé ‘·≈£îÿe>± e⁄+&ç s¡ø£ÔV”≤q‘·≈£î ˝Àqe⁄‘ês¡T. ø£qTø£ M] ÄVü‰s¡+˝À ◊s¡Hé n~Ûø£+>± e⁄qï |ü<ësêú\T Çe«+&ç øÏ&ûï ;Hé‡, u≤¢ø˘ ;Hé‡, ˝…+{Ï˝Ÿ‡, k˛j·÷;Hé‡, <ÛëHê´\T, –+»\T, Áu…&é, nqï+ $T<ä˝…’q$ ◊s¡Hé n~Ûø£+>± e⁄+&˚ |ü<ësêΔ\T. ãs¡Te⁄ ô|s¡>∑{≤ìøÏ πø\Ø\T n~Ûø£+>± e⁄+&˚ ÄVü‰s¡$Te«+&ç. n~ ‘·–q+‘· X¯øÏÔ ≈£L&Ü ÇdüTÔ+~. _&ɶ m‘·TÔqT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚ #·s¡´\T #˚|ü≥º+&ç. _&ɶ #·Ts¡T≈£î>± ˝Ò≈£î+fÒ k˛eT]jÓÆT X¯Øs¡ m<äT>∑T<ä\ düVü≤ø£]+#·<äT. ãj·T≥≈£î rdüT≈£îyÓ[fl u≤>± Ä&ç+#·+&ç. ÄVü‰s¡+˝À ø±*¸j·T+ ÇùdÔ n~ meTTø£\qT <Ûäè&ÛÉ‘·s¡+ #˚dæ m‘·TÔqT ô|+#·T‘·T+~. bÕ\ ñ‘·Œ‘·T\T ø±*j·T+ n~Ûø£+>± ø£*– e⁄+{≤sTT. MT _&ɶ bÕ\T Çwüº|ü&Éø£b˛‘˚ ô|s¡T>∑T, yÓqï e+{Ï$ ô|≥º+&ç. õ+ø˘ n~Ûø£+>± e⁄+&˚ |ü<ësêΔ\T ãs¡Te⁄ ô|+#·≥y˚T ø±ø£ m‘·TÔqT ≈£L&Ü n~Ûø£+ #˚kÕÔsTT. #˚|ü\T, e÷+dü+, |ü⁄#·Ãø±j·T $‘·ÔHê\T, ãsƒêD°\T, &ÜsYÿ #ê¬ø¢{Ÿ yÓTT<ä˝…’q$ õ+ø˘ n~Ûø£+>± e⁄+&˚ ÄVü‰s¡ |ü<ësêΔ\T.

Á>∑÷|t düº&û ñ|üjÓ÷>∑e÷? Á>∑÷|t düº&ç e\q #ê˝≤ ñ|üjÓ÷>±\THêïsTT. #ê˝≤ eT+~

q\T>∑T]˝À e⁄+&ç e÷{≤¢&Ü\+fÒ #ê˝≤ uÛÑj·T|ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. Ç˝≤+{Ï Á>∑÷|t &çdüÿwüHé e\¢ yêfi¯fl˝À e⁄+&˚ |òæj·TsY b˛‘·T+~. ‘·eT≈£î ‘êeTT>± #·<äe&ÜìøÏ m≈£îÿe>± ã<ä›øÏdüTÔ+{≤s¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü yêfi¯fl˝À ø±ìŒ¤&ÓHé‡ ˝…e˝Ÿ‡ ô|]– ø±ì Á>∑÷|ü⁄düº&ç e\q n≥Te+{Ï yês¡T #ê˝≤ ôd$THêsY‡ ≈£L&Ü Çe«>∑*π> πs+CŸøÏ yêfi¯ófl \_›bı+<˚ neø±X¯+ m≈£îÿe>± e⁄+≥T+~. m<äT>∑T‘ês¡T. q\T>∑T]˝À e⁄qï|ü&ÉT á Á>∑÷|ü⁄düº&ç <ë«sê ˇø£s¡T #·~$ @<Ó’Hê &çdüÿwüHé #˚j·÷´\+fÒ yêπs n+<äT˝À e⁄qï kÕsê+X¯eTT eTT+<äT+{≤s¡T. #·<äTe⁄≈£îH˚ #Ó|üŒ&É+ <ë«sê Ç‘·s¡T\T áJ>± $wüj·T+˝À düu…®≈£îº‡qT n<˚ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. |üì>± ã≥º|ü{Ϻ #·~$ n+‘˚ø±≈£î+&Ü Áô|+&é‡ sêùd<ëìø£+fÒ n<˚ n+<äs¡÷ ø£*dæ, ≈£Ls¡TÃì dü y Ó T ® ≈ £ î º q T $ì y˚ π s yêfi¯ fl‘√ &çdüÿdt #˚düTø√e&É+ <ë«sê &ç d ü ÿ wü H é #˚ ù d sêùd<ëìe˝Ò ¢ yês¡T áJ>± <ëìì m≈£ î ÿe ñ|ü j Ó ÷ >∑ + ø±´#Y #ÓsTT´>∑\T>∑T‘ês¡T. e⁄+≥T+~. n+‘˚ ‘·«s¡>± >∑Ts¡TÔô|≥Tº ø±≈£ î +&Ü Ç+ø£ <ëìì ≈£î+{≤s¡T. #ê˝≤ eT]∫b˛e&ÜìøÏ #êHé‡ eT+~øÏ yês¡T #·~$ n+≥÷ e⁄+&É<äT. ã{Ϻ|ü{Ϻ ns¡ú+ #˚düTø√e&É+ ø£Hêï #· ~ $ sêdæ +~ ‘·«s¡>± Ç‘·s¡T\T #Ó|üŒ≥+ <ë«sê eT]∫b˛e&ÜìøÏ neø±XÊ\T u≤>± ns¡ú+ #˚düT≈£î+{≤s¡T. m≈£ î ÿe>± e⁄+{≤sTT. Á>∑÷|t Á>∑÷|t düº&ç $wüj·T+˝À &ç d ü ÿ wü H é #˚ j · T &É + <ë«sê eTq≈£ î ˇπøkÕ]>± #ê˝≤ $wüj·÷\qT ≈£ L &Ü Ä˝À∫+#˚ edü T Ô + ~. ‘Ó\TdüTø√e#·TÃ. n+‘˚ø±≈£î+&Ü n+<äT˝À e⁄qï ÁbÕã¢yéT‡øÏ kı\÷´wüHé &Í{Ÿ‡ ≈£L&Ü áJ>± ø±¢]ô|ò’ ≈£L&Ü <=s¡T≈£î‘·T+~. Á>∑÷|t &çdüÿwüHé #˚düTø√e#·TÃ. #·~$q <ëìø£+fÒ $qï<˚ eTq*ï Ä˝À∫+|ü #˚ùd dæú‹øÏ rdüT≈£îì #ê˝≤ eT+~øÏ m≈£îÿe>± >∑Ts¡TÔe⁄+≥T+~. Á>∑÷|t edü T Ô + ~. eTq MT<ä eTq≈£î ø±ìŒ¤&ÓHé‡ ô|s¡T>∑T‘·T+~. &çdüÿwüHé e\¢ ø±ìŒ¤&ÓHé‡ ˝Òe˝Ò ≈£L&Ü ô|s¡T>∑T‘·T+~. á eTq+ Ç‘· s ¡ T \≈£ î mø˘ ‡ ô|’ ¢ H é #˚ ù d Ø‹øÏ rdüT≈£îì edüTÔ+~. Á>∑÷|t &çdüÿwüHé e\¢ ùdºõ|òæj·TsY ≈£L&Ü ‘·>∑TZ‘·T+~. #ê˝≤ eT+~

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ãè+<ëeq+ ãè+<ëeq+ nq>±H˚ lø£èwüOí&ÉT, >√|æø£\T >∑Ts¡TÔ≈£î ekÕÔs¡T. u≤\´+˝À j·TXÀ<ë ‘·qj·TT&ÉT Á|ü<ä]Ù+∫q ©\˝…H√ï eT~˝À yÓT<ä\T‘ês¡T Çø£ÿ&ç dü+<äs¡Ù˙j·T ÁkÕ+‘ê˝…H√ï ÄHê{Ï ø£èwüí©\‘√ eTT&ç|ü&çqy˚. >√|æø± eÁkÕÔ|üVü≤s¡D+, sêdü©\ ‘·~‘·sê\˙ï Çø£ÿ&√ #√≥T #˚düT≈£îqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T uÛ≤$düTÔ+{≤s¡T. dü+<ä]Ù+ #˚+<äT≈£î mH√ï Ä\j·÷\T ≈£L&Ü ñHêïs¡T. <ä>∑Zs√¢H˚ eT¬sH√ï #ê]Á‘·ø£, |üsê´≥ø£, Ä<Ûë´‹àø£ ÁbÕ<Ûëq´+ ñqï düú˝≤\T ≈£L&Ü ñHêïs¡T. ñ‘·Ôs¡ uÛ≤s¡‘·<˚X¯ j·÷Á‘·˝À ‘·|üŒì dü]>± <ä]Ù+#ê*‡q |ü⁄D´πøåÁ‘·$T~. ãè+<ëeq+ n+fÒ >∑Ts¡TÔø=#˚Ã~ lø£èwüßí&˚. Ç~ |ü⁄sêD≤\˝À j·÷Á‹ø£ πø+Á<ä+>± Á|üdæ<äΔyÓTÆq~. eT<ÛäTs¡ Áø°.|üP.2e X¯‘êãΔ+≈£î |üPs¡«|ü⁄<äì nø£ÿ&ç Ä]ÿj·÷\õø£˝Ÿ düπs« yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Ç~ j·TeTTHê q~ ˇ&ÉT¶q ÄÁ>±≈£î 72 øÏ.MT. <ä>∑Zs¡˝À C≤rj·T s¡Vü≤<ë] 2≈£î C≤rj·T s¡Vü≤<ë] \ø√ï≈£î 431øÏ.MT. <ä÷s¡+˝À &Ûç©¢øÏ <äøÏåD≤q 515 øÏ.MT. <ä÷sêq ñ+~. Áe»ø£èwüßí&ÉT e⁄qï Á|ü<˚X¯+. Ç~ $wüßíeT÷]Ô 9 ne‘êsê\˝À ˇø£ ne‘ês¡+. Äj·Tq ‘·q u≤\´ #˚wüº\qT |ü⁄≥Tº≈£qT Çø£ÿ&˚ #·÷|æ+#ê&ÉT. áj·Tq Çø£ÿ&˚ ‘·q yÓTT<ä{Ï ∫Á‘· $∫Á‘· ø±sê´\T #·÷|æ+#ê&ÉT. Á|ü|ü+#·+ n+‘ê j·÷Á‹≈£î\T eT<ÛäTs¡ qT+∫ Çø£ÿ&É≈£î ekÕÔs¡T. Äj·TqqT <ä‘·Ô‘·

rdüT≈£îqï ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T q+<ä j·TXÀ<äT\T ãè+<ëeq yêdüT\T. q+<äT&ÉT ø£èwüßíì düTs¡øÏå‘· ÁbÕ+‘·ìøÏ rdüT≈£îyÓfi≤fl&ÉT. ø£èwüßí&ÉT sêdü©\\T Ä&Ü&ÉT. >√es¡Δq –] m‘êÔ&ÉT. uÛÑ≈£îÔ\T Çø£ÿ&É≈£î e∫à l ø£èwüßíì ÁbÕ]ú+#·T≈£î+{≤s¡T. ÄHê&ÉT >√|æø£\T Çø£ÿ&É ø£èwüßíì‘√ Ä≥˝≤&ÉT≈£îHêïs¡T. j·TeTTHê q~ mH√ï |ü≥ºD≤\≈£î Ä<Ûës¡+. BìøÏ düMT|ü+˝À |ü≥ºD≤\T, ÄÁX¯e÷\T Ç+ø± mH√ï ñHêïsTT. Á|ü‹ >∑T&ç ≈£L&Ü kÕj·T+Á‘·+ Vü‰s¡‹ Çe«&É+‘√ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ne⁄‘·T+~. ø£èwüßí&ÉT ns¡T®qTìøÏ ∫e] dü+<˚X¯+ Çø£ÿ&˚ Ç#êÃ&ÉT. n<˚ uÛÑ>∑eBZ‘·. ÁbÕNq eT+~sê\T Çø£ÿ&É e⁄qï n‹ ô|<ä› ÁbÕNq eT<äHé yÓ÷Vü≤Hé J Bìì m.j·Tdt.◊. yês¡T |ü⁄qs¡T<äΔ]+#ês¡T. Ç~ ãè+<ëeq+˝À n‹ ÁbÕNqyÓTÆq >∑T&ç. á >∑T&çì m≈£îÿ‘·Tqï ø=~› eTq ÁbÕNq ÁbÕuÛÑe yÓ’uÛÑe C≤„|üø±\qT >∑Ts¡TÔ ‘ÓdüTÔ+~. Ä •~∏˝≤\˝À ‹s¡T>∑T‘·T+fÒ. Áø°.X¯. 516˝À ì]à+∫q <˚efi¯+ ø£ì|ædüTÔ+~. 1580˝À n~ Ç+ø± yêdüÔe s¡÷bÕìï <Ûä]+∫+~. ø£èwüí $Á>∑Vü≤+ sê<Ûë, <ëyÓ÷<äs¡Hé >∑T&ç˝À e⁄+~. Çø£ÿ&É m+‘√ eT+~ jÓ÷>∑ düe÷<ÛäT\THêïsTT. Ç+<äT˝À m≈£îÿe uÛ≤>∑+ >√kÕ«eTT\$. M]˝À @&ÉT>∑Ts¡T >√es¡ΔHé |ü]Áø£eT≈£î #Ó+~qyês¡T. yês¡T s√E 35 øÏ.MT. ø£+fÒ m≈£îÿe <ä÷s¡+ q&ç∫ e#˚Ãyês¡T. lø£èwüßí&ÉT yê]øÏ ø£\˝À ø£ì|æ+#˚yê&ÉT. Ç|üŒ{ÏøÏ nø£ÿ&É l ø£èwüßí&ÉT yê]øÏ ø£\˝À ø£ì|æ+#˚yê&ÉT. Ç|üŒ{ÏøÏ nø£ÿ&É lø£èwüßíì n&É>∑TC≤&É\T+{≤sTT. ˇø£ j·TTe >∑Ts¡TkÕ«$T MTsêu≤sTTì e´+>∑´+>± e÷≥˝≤&É>± ÄyÓT n‘·&ÉT dæ>∑TZ |ü&˚≥T¢ #˚dæ+~. Çø£ÿ&É MTsêu≤sTT >∑T&ç Jedüe÷~Û ñ+~. Çø£ÿ&É ÁbÕNHê‹ ÁbÕNqyÓTÆq >√$+<äsêj·T >∑T&ç e⁄+~. Ç~ yêdüTÔØ‘ê´ m+‘√ >=|üŒ >∑T&ç. s¡+>¥õ k˛H˚øÏ|ü˝ŸøÏ Çdtø±Hé yê] >∑T&ÉT\T ≈£L&Ü e⁄HêïsTT. á |ü$Á‘· Á<˚X¯+˝À ìX¯ÙãΔ+ nìï #√≥¢ ‘ê+&É$düTÔ+~. Çø£ÿ&É >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç o‘êø±\+˝À ≈£Ls√Ãe#·TÃ. Çø£ÿ&É s¡ø£s¡ø±\ qeTàø±\T ñHêïsTT. Á|òæãe], e÷]à düeTj·T+˝À nø£ÿ&É sêdü©\ ñ‘·‡e+ »s¡T>∑T‘·T+~. j·TTø£Ô ej·TdüTÿ\ sêdü©\‘√ bÕ≥T ø√˝≤≥+ <äèXÊ´\T m+‘·>±H√ n\]kÕÔsTT.

eT<ÛäTs¡... Ç~ ãè+<ëeHé≈£î 12 øÏ.MT. <ä÷s¡+˝À e⁄+~. Ç~ ø£èwüßíì »qàdüú\+. <˚eøÏ, edüT<˚e⁄\≈£î »ìà+#ê&ÉT. lø£èwüßí&ÉT #Ós¡kÕ\˝À |ü⁄{≤º&ÉT. Ç|ü&ÉT Ä #Ós¡kÕ\qT l ø£èwüí »qàuÛÑ÷$T n+{≤s¡T. Ç~ eT<ÛäTs¡ ø±+ô|¢ø˘‡˝À e⁄+~. á >∑T&çì lø£èwüßíìøÏ n+øÏ‘·+ #˚XÊs¡T. Ç~ eT<ÛäTs¡ |ü<äΔ‹˝À ì]à+∫q kÕ+düèÿ‹ø£ uÛÑe+‹. Çø£ÿ&É >∑es¡ïyÓT+{Ÿ eT÷´õj·T+˝À Á|ü|ü+#· Á|üdæ~Δ #Ó+~q eT<ÛäTs¡ •˝≤Œ\qT Á|ü<ä]ÙkÕÔs¡T. eT<ÛäTs¡ C…’q ãT<äΔ dü+düÿèø£‘·T\ düy˚Tàfi¯q+. >√≈£î˝Ÿ... eT<ÛäTs¡≈£î 10.øÏ.MT. <ä÷s¡+˝À e⁄+~. Çø£ÿ&É ø£èwüßí&ÉT ô|]>±&ÉT. BìøÏ #˚s¡Te˝ÀH˚ >√≈£î\ Ä>∑eTHé ñ‘Yø£˝Ÿ ã+<ÛäHé, ñ‘·ï yÓ÷ø£å ÁuVü≤à|òü÷{Ÿ Çø£ÿ&É e⁄HêïsTT. l ø£èwüßíì H√{À¢ Á|ü|ü+#·+ n+‘ê Çø£ÿ&˚ j·TXÀ<ä #·÷dæ+~. eTKHé©˝≤

b˛wüø±Vü‰s¡ ˝À|ü+‘√

•X¯óe⁄˝À¢ eT<ÛäTy˚TVü≤+ >∑]“¤DÏ>± ñqï|ü&ÉT dü¬s’q b˛wüø±Vü‰s¡+ rdüTø√ø£b˛‘˚ |ü⁄fÒº •X¯óe⁄˝À¢ f…Æ|t`2 eT<ÛäTy˚TVü≤+, ‘·sê«‘· J$‘·ø±\+˝À ej·TdüT‘√bÕ≥T e#˚à yê´<ÛäT\T eè~Δ#Ó+<äT‘êj·Tì XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T Ä$wüÿ]+#ês¡T. á Ä$cÕÿs¡+ e\¢ me]˝À á yê´<ÛäT\T e#˚à Á|üe÷<äeTT+<√ ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ, yê{ÏøÏ ∫øÏ‘·‡ #˚j·T&ÜìøÏ Ç<=ø£ ø=‘·Ô e÷s¡ZeTì nHêïs¡T. πø+Á_&é® $X¯«$<ë´\j·T+, ˝…dædüºsY $X¯«$<ë´\j·T+˝Àì {≤øχø±\õ j·T÷ì{Ÿ≈£î #Ó+~q yÓT&çø£˝Ÿ ØôdsYà øöì‡˝Ÿ |ü]XÀ<Ûä≈£î\T á $wüj·÷ìï m\Tø£˝À¢, eTqTwüß˝À¢ ø£qT>=Hêïs¡T. ‘·*¢>∑s¡“¤+˝À ñqï|ü&ÉT dü¬s’q b˛wüø±Vü≤s¡+ rdüTø√ø£b˛‘˚ ‘·sê«‘· ø±\+˝À yês¡T ø=e⁄«\qT dü]>±Z ì\«#˚düTø√˝Òs¡T. X¯Øs¡+˝Àì ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø=e⁄«\T, ì\« ñ+&É≥+ #ê˝≤ eTTK´+. Ç˝≤ ì\« ñ+&É≈£î+fÒ , Äø=e⁄«\T ø±˝Òj·T+, ø£+&Ésê˝À¢ ì\« ñ+{≤sTT. Bì e\¢ yê´<ÛäT\T ekÕÔsTT. ªÄ<ÛäTìø£ bÕXÊÑ·´ ÄVü‰s¡|ü⁄ n\yê≥¢ e\¢ e#˚à n<äq|ü⁄ πø\Ø\qT eTq X¯Øs¡+˝À ø=e⁄«ø£D≤˝À¢ ì\« #˚düTÔ+~. á ø£D≤\T n<äq|ü⁄ πø\Ø\qT Á>∑Væ≤+#·ø£b˛‘˚, ø=e⁄«\T Ç‘·s¡ uÛ≤>±˝À¢ ì\« ñ+{≤sTT. Ç˝≤ ì\« ñ+&É≥+ Á|üe÷<äø£s¡+. Ç~ f…Æ|t `2 eT<ÛäTy˚TVü‰ìøÏ <ë]düTÔ+~μ nì ˝…dædüºsY $X¯«$<ë´\j·T Ábıô|òdüsY nì $*dt ‘Ó*bÕs¡T. á Á|üÁøÏj·TqT ìj·T+Á‹+#˚ nDTe⁄ ªm+◊ÄsY`483`3|æμì ø£qT>=Hêïs¡T. ‘·*¢ >∑s¡“¤+˝À ñqï|ü&ÉT b˛wüø±Vü‰s¡+ rdüTø√ì yê]˝À á ÄDTe⁄ #ê˝≤ m≈£îÿe kÕúsTT˝À ñ‘·Œ‹Ô Äe⁄‘·T+~.

|æ\¢\ ô|+|üø£+

ø£‹ÔMT<ä kÕy˚T! nwüºX¯K ©\\T Çø£ÿ&É ø£èwüßí&ÉT Á|ü<ä]Ù+#ê&ÉT. ãsêeTTì >∑T&ç ≈£L&Ü Çø£ÿ&É ñ+~. >√es¡Δq–]... Çø£ÿ&É≈£î 30ø°.MT. <ä÷s¡+˝À e⁄+~. á ø=+&Éô|’ ∫qï ∫qï Çfi¯ófl #Ó≥¢‘√ e⁄qï$ ì]à+#ês¡T. –]sê» eTVü≤sêCŸ eTTKsY_+&é á ÁbÕ+‘êìï dü+<ä]Ù+#ê&ÉT. BìøÏ ø=+#Ó+ <ä÷s¡+˝À ‘·ã˝≤ X¯u≤›\T $ì|ækÕÔsTT.

H˚{Ï |æ\¢\T eT÷&˚fi¯ó¢ eNà sêø£eTT+<˚ {Ï$, dæìe÷e+{Ï e÷<Ûä´e÷\yÓ’|ü⁄ m≈£îÿe>± Äø£]¸‘·T\e⁄‘·THêïs¡T. ø£+|üP´≥sY, ôd˝Ÿbò˛Hé, M&çjÓ÷π>yéT‡... ø=‘·Ô>± @yÓTT∫ÃHê |æ\¢\T ÇfÒº Äø£]¸‘·T\e⁄‘·THêïs¡T. n+<äTπø á ø±\|ü⁄ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘·eT |æ\¢\ ô|+|üø£+ $wüj·T+˝À nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü*‡q nedüs¡+ ñ+~. n+<äT≈£î á ÁøÏ+~ dü÷#·q\T bÕ{Ï+#·‘·>∑$. yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï>± |æ\¢\T Ç+{À¢ ñqï|ü&ÉT ô|<ä›\T {°.M ô|≥º&É+ e÷H˚j·÷*. |æ˝¢\T dü÷ÿ˝Ÿ qT+∫ Ç+{Ïø=∫à VüA+esYÿ |üP]Ô#˚düTø√eTHê*. ‘·s¡Tyê‘· {Ï$˝Àì &çdüÿeØ˝À e#˚à $C≤„q<ëj·Tø£yÓTÆq ø±s¡´Áø£e÷\T, n|ü⁄&É|ü&ÉT ø±s¡÷ºHé #Ûêq˝Ÿ‡ #·÷ùd+<äT≈£î nqTeT‹yê«*. #·<äTe⁄ô|’ ÄdüøÏÔ #·÷|üì |æ\¢\≈£î #·<äTe⁄e\¢ ø£*π> ˝≤uÛ≤\qT $&ÉeTs¡∫ #ÓbÕŒ*. #·<äTe⁄ø√≈£î+fÒ ø£*π> qcÕº\qT Ä ∫ìï ãTÁs¡\≈£î ns¡úeTj˚T˝≤ #ÓbÕŒ*. |æ\¢\T ø£+|üP´≥sYqT düÁø£eT+>± ñ|üjÓ÷–düTÔHêïsê, ˝Ò<ë nH˚~ z ø£+≥ ø£ìô|{≤º*. á $wüj·T+˝À |æ\¢\≈£î |üP]Ô ùd«#·Ã¤ Çe«≈£L&É<äT. H˚{Ï ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T |æ\¢\≈£î ø£sêfÒ, dü+^‘·+, qè‘·´+, Ä≥\T e+{Ï$ H˚s¡TÃ≈£îH˚˝≤ Áb˛‘·‡Væ≤düTÔHêïs¡T. Ç~ n_Û\wü˙j·TyÓTÆq $wüj·T+. M{Ïe\¢ |æ\¢\≈£î e´øÏÔ‘·« $ø±dü+ ø£\T>∑T‘·T+<äq&É+˝À n‹X¯jÓ÷øÏÔ ˝Ò<äT. n+‘˚ø±<äT, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T |æ\¢\≈£î eT÷&˚fi¯fl ej·TdüT‡ qT+N HÓ’‹ø£ $\Te\T H˚sêŒ*. |ü+#·‘·+Á‘·+˝Àì ˙‹ø£<∏ä\T #ÓbÕŒ*. eTVü‰qTuÛ≤e⁄\ J$‘· #·]Á‘·\T >∑T]+∫ #ÓbÕŒ*. eTs√ eTTK´ $wüj·T+. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T øö e÷s¡<äX¯˝À n&ÉT>∑Tô|&ÉT‘·Tqï |æ\¢\≈£î ˝…’+–ø£|üs¡yÓTÆq ne>±Vü≤q ø£*–+#ê*. n|ü&˚ yês¡T XÊØs¡ø£ e÷s¡TŒ\≈£î Ä+<√fi¯q #Ó+<äs¡T. á C≤Á>∑‘·Ô rdüTø√e&É+ e\¢ ùdïVæ≤‘·T\ <ë«sê #Ó&ÉT n\yê≥T¢ H˚s¡TÃ≈£îì ô|&É<√e |ü≥º≈£î+&Ü |æ\¢\T ‘·eTì ‘êeTT ø±bÕ&ÉTø√>∑\T>∑T‘ês¡T. eTTK´+>± ãj·T{Ïyê]qT+&ç ˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\T m<äT¬s’‘˚ Ç+{À¢ #Ó|üŒ{≤ìøÏ dü+ø√∫+#·e<ä›ì Ä&É|æ\¢\≈£î #ÓbÕŒ*. ˝Ò≈£î+fÒ yê]ì m˝≤ m<äTs=ÿyê˝À ‘Ó©ø£ ne÷àsTT˝À ˝À|ü˝Ò qs¡ø£+ nqTuÛÑ$+#˚ Á|üe÷<ä+ ñ+~. n+‘˚ø±<äT, á s√E˝À¢ |æ\¢\T ∫qï ej·TdüT‡˝ÀH˚ {Ï$, dæìe÷\T #·÷dæ Á|üuÛ≤$‘·yÓTÆ Áù|eT˝À |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ‘Ó*dæ ‘Ó*j·Tì ej·TdüT˝ÀH˚ ‘·eT J$‘ê\T #˚CÒ‘·T˝≤ HêX¯q+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. Ç˝≤+{Ï Äø£s¡¸D\ø£Hêï J$‘·+˝À kÕ~Û+#ê*‡ #ê˝≤ ñHêïj·Tì yê]øÏ q#·Ã#ÓbÕŒ*. Ç{°e* ø±\+˝À j·TTe‘·˝À Væ≤+kÕÁ|üeè‹Ô bı&É#·÷|ü&É+ eTq+ #·÷dü÷ÔH˚ ñHêï+.


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

30q >öVü≤r˝À >±+<Û˚j·Tyê<äT\ C≤rj·Tdü<ädüT‡ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): >±+BÛ $<ÛëHê\qT n<Ûä´j·Tq+ #˚dæ yê{Ïì Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± $düèÔ‘· |üs¡Ã&ÜìøÏ >±+BÛ >√¢ã˝Ÿ bòÕ´$T* ø£èwæ #˚düTÔ+<äì dü+düú sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT õ.sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. k˛e÷J>∑÷&É˝Àì ôV’≤<äsêu≤<é Áô|dtø£¢uŸ˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq dü+düú dü\Vü‰<ës¡T •eÁ|ükÕ<é\‘√ ø£*dæ e÷{≤¢&Üs¡T. >±+BÛ $<ÛëHê\qT H˚{Ï j·TTe‘·≈£î, $<ë´s¡Tú\≈£î #ÓbÕŒ*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. sêÁwüº+˝À >±+BÛ $<ÛëHê\qT eT]+‘· $düèÔ‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ ‘êeTT $$<Ûä ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·THêïeTHêïs¡T. @|”, nk˛‡+ sêÁwüº ø£$T{°\ Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 30, 31 ‘˚B˝À¢ >öVü≤‹˝À >±+<Û˚j·T yê<äT\ C≤rj·T dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. á dü<ädüT‡˝À >±+BÛ e÷sêZìï nqTdü]+#ê*‡ ÄeX¯´ø£‘·ô|’q $düèÔ‘·+>± #·]ÃkÕÔeTHêïs¡T. dü<ädüT‡˝À >±+BÛ >√¢ã˝Ÿ bòÕ´$T© C≤rj·T n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑T˝≤+ q; ÄC≤<é, ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT mdt|æ es¡à bÕ˝§Z+{≤s¡Hêïs¡T.

26q Vü≤]Vü≤s¡ ø£fi≤uÛÑeHé˝À dü+^‘· $uÛ≤e] ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): >∑D‘·+Á‘· ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì 26e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\≈£î dæøÏ+Á<ëu≤<é˝Àì Vü≤]Vü≤s¡ ø£fi≤uÛÑeHé˝À d”ìj·TsY bÕÁ‹πøj·TT&ÉT CÒmdt Á|ükÕ<é dü+^‘· $uÛ≤e] ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ n_Ûqyé bòÂ+&˚wüHé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù C….XË’\» ‘Ó*bÕs¡T. Væ≤+~˝À øÏc˛sY≈£îe÷sY Ä\|æ+∫q eT<ÛäTs¡ ^‘ê\qT Á|ükÕ<é Ä\|ækÕÔs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. &√qsY bÕdüT\T Ç‘·s¡ $esê\ ø√dü+ kÕsTTsêCŸ 9948405741, 9505156204 qT dü+Á|ü~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.

24, 25 ‘˚B˝À¢ d”|”◊ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ eTVü‰düuÛÑ\T ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ d”|”◊ 12e eTVü‰düuÛÑ\T 24, 25 ‘˚B˝À¢ sêCÒ+Á<äq>∑sY˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù mHé.u≤\eT˝Ò¢wt ù|s=ÿHêïs¡T. Äj·Tq õ˝≤¢ j·TTe»q ø±s¡´<ä]Ù s¡eTD ‘·~‘·s¡T\‘√ ø£*dæ Væ≤e÷j·T‘Yq>∑sY eTK÷›+uÛÑeHé˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. eTVü‰düuÛÑ˝À¢ Áô|’y˚≥T dü+düú\≈£î uÛÑ÷ πø{≤sTT+|ü⁄\T, ìs¡T<√´>∑+ ‘·~‘·s¡ düeTdü´\‘√ bÕ≥T õ˝≤¢ düeTÁ>∑ n_Ûeè~ΔøÏ rdüTø√yê*‡q #·s¡´\ô|’ #·]ÃkÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T. düuÛÑ\≈£î d”|”◊ C≤rj·T ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T m+|” nJCŸbÕcÕ, sêÁwüº ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T #ê&Ü yÓ+ø£≥¬s&ç¶, myÓTੇ |”CÒ #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì ù|s=ÿHêïs¡T.

X¯+ø£sYsêe⁄ ‘=\–+|ü⁄q≈£î ìs¡düq>± 26q u≤¢ø˘&˚, Ä‘·à>ös¡e ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ ôV’≤<äsêu≤<é, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): eT+Á‹ X¯+ø£sYsêe⁄qT |ü<ä$ qT+∫ ‘=\–+∫q+<äT≈£î ìs¡düq>± á HÓ\ 26q <ä[‘·T\T u≤¢ø˘&˚qT bÕ{Ï+#ê\ì ‘Ó\+>±D <ä[‘· dü+|òü÷\T |æ\T|ü⁄ì#êÃsTT. u≤¢ø˘&˚qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì q\¢C…+&Ü\qT m>∑Ts¡y˚j·÷\ì ø√sêsTT. n<˚ s√Eq q>∑s¡+˝À Ä‘·à>ös¡e ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑqT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#êsTT. >√˝≤ïø£, CÖkÕ«˝Ÿ>±¬s¶Hé˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó\+>±D e÷\\ ◊ø±dü #ÛÓ’s¡àHé _.B|üø˘≈£îe÷sY, <ä[‘· düuÛÑ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑<ä› lìyêdt, ‘Ó.e÷\ eTVü‰Hê&ÉT ñbÕ<Ûä´≈£åî\T lìyêdt, Áπ>≥sY n<Ûä´≈£åî\T sê+#·+<äsY, ˙\+ |ü<ëàsêe⁄, dürwt, Hêπ>X¯«sY ‘·~‘·s¡T\T e÷{≤¢&Üs¡T. eT+Á‘·T\ n$˙‹, Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·|ü⁄Œ\qT m‹Ô #·÷|æq+<äTπø X¯+ø£sYsêe⁄qT eT+Á‹ |ü<ä$ qT+∫ ‘=\–+#ês¡ì $eT]Ù+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹ ‘·q |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚dæ <ä[‘·T\ z≥T¢ ˝Ò≈£î+&Ü ¬>*∫ #·÷|æ+#ê\Hêïs¡T. <ä[‘·T\ |ü≥¢ $eø£å‘√ e´eVü≤]düTÔqï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ eT÷\´+ #Ó*¢+#·Tø√ø£ ‘·|üŒ<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

eT+∫˙{Ï m<ä›&çô|’ <äèwæºkÕ]+#ê* |ü]–, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): eT+∫ ˙{Ï m<ä›&çô|’ <äèwæº kÕ]+#ê\ì |ü]– eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] yÓ+ø£fÒX¯«sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. sêqTqï y˚dü$ì <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì Á>±e÷˝À¢ ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ sê≈£î+&Ü Á>±eTkÕúsTT Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T, ø±s¡´<äs¡TÙ\T <äèwæº kÕ]+#ê \ì yÓ+ø£fÒX¯«sY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. m+&ûy√ ø±sê´\j·T+˝À ø±s¡´<äs¡TÙ\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T ˝À ñ+≥÷, mø£ÿ&Ó’Hê düeTdü´\T+fÒ ‘·eT <äèwæºøÏ ‘˚yê\ì dü÷∫+#ês¡T. #˚‹|ü+ |ü⁄\T m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT eTs¡eTà‘·T #˚sTT+#ê\ì ø£¬s+{Ÿ düs¡|òüsêô|’ Á{≤Hé‡ø√ n~Ûø±s¡T\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

eT+>∑fi¯yês¡+ 24, »qe] 2012

n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√ |üì#˚j·÷* X‚]*+>∑+|ü*¢, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô) :‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<ÛäH˚ <˚´j·T+>± n+øÏ‘· uÛ≤e+‘√ |üì#˚düTÔqï bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î ‘·–q >∑T]Ô+|ü⁄ ñ+≥T+<äì X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓT»ø£es¡Z+ {ÏÄsYmdt Ç+#ê]® ø√+&Éø£˝Ÿ X¯+ø£sY>ö&é nHêïs¡T. ìjÓT»ø£es¡Z+˝À ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<Ûäqø√dü+ y˚TeTT ôd’‘·+ n+≥T j·TTe≈£î\T, ‘Ó\+>±D yê<äT\qT Äj·÷ bÕ]º\ qT+∫ {°ÄsYmdt rs¡Ô+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. #·+<ëq>∑sY &ç$»Hé |ü]~˝Àì j·TTe ø±s¡´ø£s¡Ô\T {°ÄsYmdt H˚‘· X¯+ø£sY >ö&é düeTø£å+˝À bÕغ˝À #˚s¡>± yê]ì bÕغ ø£+&É<äyê\‘√ dü‘·ÿ]+∫ nVü≤«ì+#ês¡T. ìjÓT»ø£es¡Z+˝Àì {°&ç|”, ø±+Á¬>dt bÕ]º H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ìC≤+ ãã÷¢, X¯+ø£sY, dü‘·´, eT<ÛäT, u≤˝Ÿ, qπsdt, dü+~|t, Vü≤]XŸ, lqT, ≈£îe÷sY\T {°ÄsYmdt˝À #˚sês¡T. ádü+<äs¡“+>± X¯+ø£sY>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt, {°&ç|æ\T sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î y˚´‹πsø£+>± #˚düTÔqï |üqT\qT düVæ≤+#·˝…ø£ ìjÓT»ø£es¡Z+˝À ô|<ä›m‘·TÔq j·TTe≈£î\T {°ÄsYmdtyÓ’|ü⁄ yÓT>∑TZ#·T|ü⁄‘·THêïs¡ì nj·TqHêïs¡T. Äs¡T <äX¯u≤›\T>± ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<äqø√dü+ Hê\T>∑THêïs¡ ø√≥¢ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ì]øÏådüTÔHêïs¡ì, πø+Á<äsêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«\T ‘Ó\+>±D

HÓ˝≤Ks¡T˝À m◊m|òt&ûçyÓ’ sêhkÕúsTT esYÿcÕ|ü⁄ X‚]*+>∑+|ü*¢, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô) : nœ\ uÛ≤s¡‘· Á|üC≤‘·+Á‘· j·TTe»q düe÷K´ m◊m|t&çyÓ’ sêÁwüº kÕÔsTT esYÿcÕ|ü⁄ áHÓ\ 30,31‘˚~\˝À¢ eTT»|òüsY nVü≤à<éq>∑sY, ˝Àì dü+|òüT sêÁwüº ø±s¡´\j·T Äes¡D˝À »s¡T>∑T‘·T+<äì m◊m|t&çyÓ’ sêÁwüº ø£$T{° n<ä´≈£åî\T eq+ düT<Ûëø£sY k˛eTyês¡+ zÁ|üø£≥q˝À ù|s√ÿHêïs¡T. >∑‘· ôdô|º+ãsY HÓ\˝À »s¡|üe*‡q áesYÿcÕ|ü⁄qT nqTyês¡´ ø±s¡D≤\ e\¢ yêsTT<ë y˚j·T&É+ »]–+<äì, áHÓ\ 30,31‘˚~˝À¢ esYÿ cÕ|ü⁄qT »s¡T|üã&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. áø±s¡´Áø£e÷ìøÏ sêÁwüº˝Àì $$<Ûä õ˝≤¢\ qT+&ç Vü≤»s¡T ø±qTqï j·TTe‹, j·TTe≈£î\≈£î kÕe÷õø£ùdyê uÛ≤yê\‘√ bÕ≥T Á|üdüTÔ‘· |ü]D≤e÷\˝À j·TTe»qT\ uÛ≤<ä´‘·\T, dü+|òüTìsêàD≤ ø£s¡Ôe´\T ‘·~‘·s¡ n+X¯\ô|’ $C≤„q |üs¡yÓTÆq ne>∑Vü≤q ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+#· ã&ÉT‘·T+<äì, nìïesêZ\ Á|ü»\T düVü≤j·T, düVü≤ø±sê\T n+~+∫ ø±s¡´Áø£e÷ìï »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì eq+ düT<Ûëø£sY ø√sês¡T.

eTT~sêCŸ ≈£î\düTÔ\T @ø£‘ê{Ïô|’ ñ+&Ü* ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): eTT~sêCŸ ≈£î\düTÔ\T Ä]úø£+>±, sê»ø°j·T+>± m<ä>∑e\dæq nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñqï<äì e÷J myÓTੇ ø±kÕì C≤„H˚X¯«sY eTT~sêCŸ nHêïs¡T. »>∑~Z]>∑T≥º |ü]~Û yÓ+ø£fÒX¯«s¡ q>∑sY˝Àì dü+‘√wæe÷‘· Ä\j·T+ düMT|ü+˝À eTT~sêCŸ dü+|òüT+ uÛÑVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ e÷J myÓTੇ ø±kÕì C≤„H˚X¯«sY eTT~sêCŸ eTTK´ n‹~Û>± $#˚Ãdæ e÷{≤¢&Üs¡T. eTT~sêCŸ dü+|òüT+ ≈£î\düTÔ\T @ø£<ë{Ïô|’ ñ+≥÷ sê»ø°j·T #ÛÓ’‘·q´+ |üs¡#·&ÜìøÏ eTT+<äT+&Üì ‘Ó*bÕs¡T. ø£\dæ ø£≥Tº>± ñ+≥÷ ‘·eT düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T. eTT~sêCŸ dü+πøåeT+ ø√dü+ m\¢y˚\˝≤ ø£èwæ #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. _.dæ.`&ç. qT+&ç _.dæ.`@˝À≈£î ‘·eT ≈£î\düTÔ\qT #˚sêÃ\ì ø√s¡T‘·÷ πø+Á<ä eT+Á‹ >∑T˝≤+q; ÄC≤<é≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<ä#˚kÕeTì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ eTT~sêCŸ Á|üuÛÑ+»q+ õ+U≤q Á>ö+&釽À @sêŒ≥T #˚düTÔq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ »>∑~Z]>∑T≥º &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY ¬ø.»>∑Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTT~sêCŸ ≈£î\düTÔ\ dü+πøåeT+ ø√dü+ ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. @yÓTÆHê düeTdü´\T ñ+fÒ ‘·eT <äèwæºøÏ rdüT≈£î sêyê\ì ‘Ó*bÕs¡T. u§>∑TZ\ düTπswt Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À ∫qï+– yÓ+ø£fÒwü+ eTT~sêCŸ, |”.Msê kÕ«$T eTT~sêCŸ, ø£èwüí, <äTs¡Zj·T´, $sƒ¡˝Ÿ, q]‡+Vü‰ eTT~sêCŸ, dü+‘√wt eTT~sêCŸ, <äTsêZ Á|ükÕ<é eTT~sêCŸ, Á|üMDY eTT~sêCŸ, ÁoqT eTT~sêCŸ, q]‡+>¥ eTT~sêCŸ, _Ûø£å|ü‹ eTT~sêCŸ, ñù|+<äsY eTT~sêCŸ, n˙˝Ÿ eTT~sêCŸ, qπ>wt eTT~sêCŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ nq+‘·s¡+ eTT~sêCŸ ≈£î\düTÔ\≈£î >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\qT n+<ä#˚XÊs¡T.

Çe«&É+˝À ‘·‘ê‡s¡+ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. bÕغ n~ÛH˚‘· πødæÄs¡ Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î @˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\¬ø’q dæ<ä›+>± ñ+&ç |üì#˚j·÷\ì ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î dü÷∫+#êÃs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± ∫‘êÔs¡eTà <˚$ C≤‘·s¡ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢ |üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì >±E\sêe÷s¡+˝À HÓ\ø=ì ñqï Áo ∫‘êÔs¡eTà <˚$ C≤‘·s¡ n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± ø=qkÕ>∑T‘·T+~. á HÓ\ 19e ‘˚~ qT+∫ yÓTT<ä˝…’q C≤‘·s¡≈£î Ç‘·s¡ õ˝≤¢\ qT+∫ ≈£L&Ü ô|<ä› m‘·TÔq e∫à uÛÑ≈£îÔ\T ‘·eT yÓTT≈£îÿ\qT #Ó*¢+#·T≈£î+≥THêïs¡T. Ä\j·T ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À nìï @sêŒ≥T¢ #˚düTø√e&É+‘√ uÛÑ≈£îÔ\ dü+K´ n~Ûø£+ ne⁄‘·T+qï~. neTàyê]øÏ y˚<ä |ü+&ç‘·T\#˚‘· Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\T uÀHê\T m‘·TÔø=ì neTàyê]ì <ä]Ù+#·T≈£î+≥THêïs¡T. b˛‘·sêE\ $Hê´kÕ\T, |ü\Te⁄]ì Äø£]Ù+#êsTT. k˛eTyês¡+ neTàyê] C≤‘·s¡˝À uÛ≤>∑+>± s¡+>∑+, ~e´yêDÏ ‘·~‘·s¡ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. neTàyê]ì Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq |üP\‘√ düsê«+>∑ düT+<äs¡+>± n\+ø£]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é, ø±s=Œπs≥s¡T¢, ≈£Lq eTVü‰\øÏåà ≈£Lq ø£èwüí>ö&é #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtº #ÛÓ’s¡àHé ≈£Lq Áoìyêdt >ö&é, ∫‘êÔs¡eTà Ä\j·T ø£$T{° #ÛÓ’s¡àHé ≈£Lq n+‘·j·T´>ö&é, Ä\j·T ø£$T{° düuÛÑT´\T, yês¡T¶, @]j·÷ ø£$T{° düuÛÑT´\T, |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝Àì uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

d”|”æ◊ eTVü‰ düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç ≈£ î ‘· T “˝≤¢ | ü P sY , »qe] 23 (dü T es¡ í y ês¡ Ô ) : ≈£î‘·T“˝≤¢|ü⁄sY ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z + |ü]~Û˝Àì >±+BÛ q>∑sY, J&çyÓT≥¢, cÕ|üPsY q>∑sY bÕ]ÁXÊ$Tø£ yê&É ˝À¢ |üì #˚düTÔqï ø±]à≈£î \≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T neT\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äì d”|æ◊ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù õ.◊\j·T´ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ uÛ≤‘·s¡ ø£eT÷´˙dtº bÕغ eTVü‰ düuÛÑ˝À¢ uÛ≤>∑+>± ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À yê&Éyê&É˝≤ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ eTVü‰ düuÛÑ á HÓ\ 30 ‘˚~q cÕ|ü⁄sY q>∑sY˝À »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. |æÁãe] ∫e] yês¡+˝À ø£ØyéT q>∑sY˝À sêÁwüº eTVü‰ düuÛÑ\T »s¡T>∑T‘êj·Tì nHêïs¡T. á eTVü‰ düuÛÑ\≈£î n~∏ø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì $»j·T e+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T @düTs¡‘·ï+, XÊK ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£fÒX¯+, e÷J øöì‡\sY es¡à, &É|ü⁄Œ sêeT kÕ«$T, ø£èwüí, sêeTT\T, uÛ≤düÿsY, Msê¬s&ç¶, Á|üMDY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


eT+>∑fi¯yês¡+ 24, »qe] 2012

y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À eg <äTø±D≤\T ã+<é y˚T&ÉÃ˝Ÿ, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): eÁdüÔ\ô|’ yê´{ŸqT s¡<äT› #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± á HÓ\ 23e qT+∫ 31e ‘˚B es¡≈£î sêÁwüº yê´|üÔ+>± eÁdüÔ <äTø±D≤\qT eTTdæy˚düTÔqï≥T¢ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ eÁdüÔ dü+|òü÷\ düe÷K´ @|”m|òt{°@ Á|üø£≥q≈£î nqT≈£L\+>± y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝À k˛eTyês¡+ eÁdüÔ yê´bÕs¡T\T ã+<é bÕ{Ï+#ês¡T.

H˚‘êJøÏ ìyêfi¯ó\T X‚]*+>∑+|ü*¢, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): H˚‘êJ »j·T+‹ y˚&ÉTø£\T X‚]*+>∑+|ü*¢˝À |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. q\¢>∑+&É¢˝Àì H˚‘êJ $Á>∑Vü‰ìøÏ X‚]*+>∑+|ü*¢ myÓTà˝Ò´ m+._Ûø£å|ü‹j·÷<äyé |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. H˚‘êJ e´øÏÔ‘ê«ìï j·TTe‘· Ä<äs¡Ù+>± rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. Vü≤|ò”CŸù|≥ ø±s√Œπs≥sY »>∑BX¯«sY>ö&é ‘·~‘·s¡ Hêj·T≈£î\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ìs¡Tù|<ä\≈£î πøôV≤#YÄsY Á≥dtº e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT ø=\Hé Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ dü÷sês¡+ ø±\˙˝Àì sêJyé >±+BÛ q>∑sY˝À s¡÷|ü nH˚ eTVæ≤fi¯ ø=~›s√E\T>± >∑T+&Ó≈£î dü+ã“+~+∫q yê´~‘√ uÛ≤<ä |ü&ÉT‘·T+~. ∫e] <äX¯˝À ñ+&É≥+‘√ <Ûë‘·\ø√dü+ ìs¡+‘·s¡+ m<äTs¡T #·÷düT+&˚~. á $wüj·T+ ‘Ó\Tdü≈£îHêï ¬ø.ôV≤#Y.ÄsY Á≥dtº n~ÛH˚‘· ø=\Hé Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶ düŒ+~+∫ ‘·q Á≥dtº <ë«sê &Üø£ºs¡¢qT dü+Á|ü~+∫ s¡÷|ü≈£î Ä|üπswtqT #˚sTT+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± s¡÷|ü e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ∫e] <ÛäX¯˝À ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·Tqï Á|üD≤ìøÏ }|æ] b˛XÊ&Éì ‘Ó*bÕs¡T. »qà+‘· e÷ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\+‘ê ¬ø.ôV≤#Y.ÄsY Á≥dtº≈£î s¡TD|ü&ç ñ+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ ø=\Hé Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü+bÕ~+∫q <ë+{À¢ düe÷» ùde #˚j·T&É+ Á|ü‹ eTqwæ n\es¡TÃø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À »+>∑+ Á|ükÕ<é, sêø˘‡ j·T÷‘Y n<Ûä´≈£åî&ÉT ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): ìs¡Tù|<ä\qT Ä<äTø√e&ÜìøÏ n»jYT, s¡»ì, ø£èwüíy˚DÏ, >∑sê›dt sê»X‚KsY, eTÚfi≤Hê, \øå±à¬s&ç¶, õ˝≤ì ¬ø.ôV≤#Y.ÄsY. Á≥dtº eTT+<ä+»˝À ñ+≥T+<äì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\ |ü]wü‘Y bÕcÕ<ä, uÛ≤düÿsY ¬s&ç¶, eTH√CŸ, dürwt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T

q\¢≈£î+≥ ø£u≤®ô|’ $#ês¡D »s¡bÕ* : ‘Ó<˚bÕ X‚]*+>∑+|ü*¢. »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ X‚]*+>∑+|ü*¢ eT+&É\+ >√|üHé|ü*¢˝Àì q\¢≈£î+≥ ø£u≤®ô|’ $#ês¡D #˚dæ u≤<ÛäT´˝ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ìjÓ÷»ø£es¡Z ‘Ó<˚bÕ ÇHé#ÛêØ® eTTe« dü‘·´Hêsêj·TD &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î X‚]*+>∑+|ü*¢ ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T+ n~Ûø±s¡T\≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+~+#ês¡T. <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT mø£sê\ y˚Ts¡ ø£u≤® »]–+<äì düú˝≤ìï |ü]o*+#·&ÜìøÏ yÓfi¯¢>± b˛©düT\qT, >∑T+&Ü\qT yÓ÷Vü≤]+#ês¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

C≤uŸy˚Tfi≤≈£î $X‚wü düŒ+<äq $Tj·÷|üPsY, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô) : $Tj·÷|üPsY eTBHê>∑÷&É˝À ˝Àø˘|ü‘êÔ bÕغ ìjÓT»ø£es¡Z ø±s¡´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q C≤uŸy˚Tfi≤ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $X‚wü düŒ+<äq \_Û+∫+<äì ÄbÕغ ìjÓT»ø£es¡Z ÇHé#ê]® düTπs+<äsY nHêïs¡T. ôV≤#Y&ûm|td”, {≤{≤&√ø√yÓT, msTTsYôd˝Ÿ, ôd’ì{Ÿ, yÓTÆk˛\÷´wüHé, ¬øHéôdø˘‡ ø√]j·TsY‡, dü«sêíuÛ≤s¡‹ &Óe\|üsY‡, Ç+&çj·÷ ≥T&˚ Á>∑÷|t‡ ‘·~‘·s¡ ø£+ô|ì\T C≤uŸy˚Tfi¯≈£î Vü≤»¬s’q nuÛÑ´s¡TÔ\qT Ç+≥s¡÷« #˚dæ, n+<äT˝À ns¡Ω‘· ñqï nuÛÑ´s¡TÔ\qT m+|æø£ #˚XÊs¡T. yÓT‘·Ô+ 63eT+~ nuÛÑ´s¡TÔ\T Vü≤»s¡T ø±>± 30eT+~ nuÛÑ´s¡TÔ\T Çø£+ô|ì˝À¢ ñ<√´>∑+ ì$T‘·Ô+ m+|æø£j·T´s¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ˝Àø˘dü‘êÔ ø£s¡´ø£s¡Ô\T Vü≤qTeT+‘·Ôsêyé, »>∑Hé, lìyêdt, ÄsY¬ø.#Í<ä], düTπswt, l<äsY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

{°&û|” Hêj·T≈£î\T y˚πs bÕغ˝À #˚s¡s¡T: ø£èwüí>ö&é ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, »qe] 23(düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغøÏ dü+ã“+~+∫q Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T @ bÕغ˝À #˚s¡uÀs¡ì »>∑~Z]>∑T≥º &ç$»Hé {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£èwüí>ö&é düŒwüº+ #˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT dürwt‘√ bÕ≥T ø±s¡´ø£s¡Ô\T y˚πs bÕغ˝À #˚]q≥T¢ düe÷#ês¡+ n+~+~. á yês¡ÔqT rÁe+>∑ K+&çdüTÔHêïeTì nHêïs¡T. á dürwt ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغøÏ dü+ã“+~+∫q yês¡T ø±<äì, >∑‘· ø=~› s√E\ ÁøÏ‘·y˚T bÕغ Áø£eT•ø£åD ñ\¢+–+#·&É+ e\¢, bÕغøÏ qwüº+ #˚ùd ø±s¡D≤\ e\¢ n‘·ìï bÕغ qT+∫ ‘=\–+#·&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n»s¡‘Y Ä©, Vü≤qà+‘·T, sêE j·÷<äyé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

;¢∫+>¥ bÂ&ÉsY ˝Òì ˙{Ï‘√ s√>±\T |ü]– »qe] 23 (düTes¡í yês¡Ô) : Á>±eT |ü+#êj·Tr qT+∫ e#˚à ˙{Ï˝À _¢∫+>¥ bòÂ&ÉsY y˚j·T&É+ ˝Ò<äì n˝≤π> bò˛¢¬s’&Ûé ‘√ ≈£L&çq ˙{Ïì düs¡|òüsê #˚düTÔHêïs¡ì, Ä ˙{Ïì Á‘ê–q Á|ü»\T ø°fi¯¢ H=|ü⁄Œ\‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡ì ;d” dü+πøåeT dü+|òüT+ õ˝≤¢ »qs¡˝Ÿ ôdÁ¬ø≥] j·T+ .yÓ÷Vü≤Hê#êØ Á|üC≤<äsꓤ˝À m+&ûz≈£î $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü]– |ü≥ºD ÁbÕ+‘·+˝À ˙s¡T düeTj·÷ìøÏ n+<äT‘·Tqï ‘ê>∑&ÜìøÏ |üì sê≈£î+&Ü ñ+<äHêïs¡T. n+≥T e+{Ï ˙{Ïì ‘ê– Á|ü»\T s√>±\ uÛ≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. {≤´+≈£î˝À¢ ì\« ñqï ˙{Ï˝À HÓ\≈£î ˇø£ÿkÕ¬s’q _¢∫+>¥ bÂ&ÉsYqT ˙{Ï˝À ø£*|æ eT+∫ ˙s¡T n+~+#ê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü]– ìjÓ÷»ø£ es¡Z ø£˙«qsY õ. u≤uŸõ, eTVæ≤fi¯ n<Ûä´≈£åîsê\T õ. nq÷wü, ìjÓ÷»ø£ es¡Z j·TT‘Y Á|üdæ+&Ó+{Ÿ dæ. nq+‘Y, y˚T<ä] lìyêdt, |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T $»jYT, Áù|yéT ≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n_Ûeè~Δ ø=dü+ ø£èwæ #˚kÕÔ ÁøÏdæºj·THé k˛<äs¡T\T ø£*dæø£≥Tº>± ñ+&Ü* myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): »>∑~Z]>∑T≥º &ç$»Hé |ü]~Û˝À ñqï eTd”<äT\qT n_Ûeè~› #˚j·TT≥≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïqì »>∑~Z]>∑T≥º &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY ¬ø.»>∑Hé nHêïs¡T. »>∑~Z]>∑T≥º |ü]~Û sêJyé>∑èVü≤ø£\Œ düeTT<ëj·T+˝À ñqï eTJ<éá eTVü≤àBj·T eTd”<é qT+<äT Á|üeTTK yê´bÕs¡ yÓ‘·Ô s¡|ò”ø˘, eTJ<é ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq uÀs¡T y˚j·TT≥≈£î X¯+KTkÕú|üq #˚j·T&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ø±s=Œπs≥sY eTTK´ n‹~Û>± $#˚Ãdæ X¯+KTkÕú|üq #˚j·T&É+ »]–+~. nq+‘·s¡+ ø±s=Œπs≥sY »>∑Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTd”<é˝À eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\ø√dü+, n_Ûeè~› #˚j·TT≥≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïqì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTJ<é ø£$T{° dü<äsYeT≈£îã˝Ÿ, yês¡T¶ ø£$T{° düuÛÑT´&ÉT m+&ç U≤Hé, ø√Ä|ü¸Hé düuÛÑT´&ÉT s¡w”<é, ø£$T{° düuÛÑT´&ÉT bÕ|æ¬s&ç¶, sê»X‚KsY, >ödtu≤sTT, mdt.&ç. ÇkÕàsTT˝Ÿ, m+.&ç. eTTkÕÔ, sêJyé>∑èVü≤ø£\Œ dü+πøåeT dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. &ç$»HéqTï Ä<äs¡Ùe+‘·+>± r]à ~<äT›‘ê...ø±s=Œπs≥sY »>∑Hé. »>∑~Z]>∑T≥º &ç$»HéqTï Ä<äs¡Ùe+‘·+>± r]à ~<ä›&Éy˚T Á|ü<Ûëq ø£s¡Ôe´eTì »>∑~›]>∑T≥º &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY ¬ø.»>∑Hé nHêïs¡T. »>∑~Z]>∑T≥º |ü]~Û eT>∑T›yéT q>∑sY˝À Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ Äj·Tq bÕ<äj·÷Á‘· #˚dæ Á|üC≤ düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\düT≈£îHêïs¡T. eTTK´+>± eT>∑T›yéT q>∑sY Á|ü<Ûëq s√&ÉT¶˝À ø£eT÷´ìπøwüHé yês¡T s√&É¢qT Á‘·$« e~*y˚j·T&É+‘√ eTTs¡T>∑T ˙s¡T, #Ó‘êÔ #Ó<ës¡+ #˚s¡Tø√e&É+ e\¢ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïeTì kÕúì≈£î\T ø±s=Œπs≥sY <äèwæºøÏ rdüT≈£î e#êÃs¡T. yÓ+≥H˚ ø±s=Œπs≥sY düŒ+~+∫ dü+ã“+~‘· n~Ûø±s¡T\T <äèwæºøÏ rdüT≈£î yÓ[¢ ‘·ø£åqy˚T düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. &ç$»Hé |ü]~Û˝À @yÓTÆHê düeTdü´\T ñ+fÒ ‘·eT <äèwæºøÏ rdüT≈£î sêyê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT ¬ø.C…’Væ≤+<é, #ê+<ébÕcÕ, Vü≤J, u≤\T, ns¡TDY¬s&ç¶, bÕ|æ¬s&ç¶, Áoìyêdt #ê], kÕsTT, u≤ã ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝À ñqï ÁøÏdæºj·THé k˛<äs¡T\T ø£\dæ ø£≥Tº>± ñ+≥÷ ‘·eT düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·T ø√yê\ì ≈£î‘·T“˝≤¢|ü⁄sY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ÁøÏdæºj·THé‡ Äk˛dæj˚TwüHé q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+ z+ Ç+&çj·÷ J&çyÓT≥¢ $˝ÒCŸ˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é Vü‰C¬s’j·÷s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± q÷‘·q ø±s¡´esêZìï mqTïø√e&É+ »]–+~. yêø√´|ü<˚XÊ≈£î\T ¬ø.$.bÕ˝Ÿ, Áô|dæ&Ó+{Ÿ>± sêC≤sêe⁄, yÓ’mdt Áô|dæ&Ó+{Ÿ cÂ] C…˝Ò¢<é›, õˆˆ ôdÁø£≥] C…. dü‘·´Hêsêj·TD, Áf…»s¡sY>± jÓ÷C…dt, C≤sTT+{Ÿ ôdÁø£≥]>± $»jYT ≈£îe÷sY, dü‘ê´q+<é, es¡Á|ükÕ<é ‘·~‘·s¡T\qT mqTï≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

eTVü‰˙j·TT\ u≤≥˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T q&Éyê*: ¬ø.|æ.$y˚ø±q+<ä ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): <˚X¯ kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡ jÓ÷<äT&ÉT H˚‘êJ düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀwt #˚dæq ùde\qT Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T >∑Ts¡TÔô|≥Tºø√yê\ì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ {Ï&ç|æ ÇHé#êsY® ¬ø.|æ.$y˚ø±q+<ä nHêïs¡T. H˚‘êJ düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀwt »j·T+‹ ñ‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± k˛eTyês¡+ yÓ+ø£{Ÿ sêyéT ¬s&ç¶ q>∑sY˝Àì H˚‘êõ $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ó \]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯ s¡ø£åD ø√dü+ Ä]à˙ @sêŒ ≥T #˚dæq |òüTq‘· H˚‘êJπø <ä≈£îÿ‘·T+<äì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ H˚‘êJ j·T÷‘Y nk˛dæj˚Twt düuÛÑT´\T @sêŒ≥T #˚dæq nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷ìï Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ∫+‘·˝Ÿ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY $»jYTX‚KsY >ö&é, H˚‘êJ j·T÷‘Y nkıdæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî&ÉT düT<Ûäs¡ÙHé >ö&é U≤~sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nìïs¡+>±\˝À $<ë´s¡Tú\T sêDÏ+#ê* ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, »qe] 23(düTes¡íyês¡Ô): $<ë´s¡Tú\≈£î Ä≥\T #·<äTe⁄\‘√ bÕ≥T m+‘√ eTTK´eTì m+.m˝Ÿ. ÄsY.◊.{Ï $<ë´ dü+düú\ #ÛÓ’s¡àHé eTÁ] \ø£åàDY ¬s&ç¶ ‘Ó*j·T #˚XÊs¡T. <äT+&ç>∑˝Ÿ˝Àì m+.m˝Ÿ. ÄsY.◊.{Ï. ø£fi≤XÊ\˝À »qe] 20, 21 ‘˚~\˝À C….mHé.{°.j·T÷ ôV’≤<äsêu≤<é CÀHé Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q ø±˝ÒCŸ Áø°&É\ {Às¡ïyÓT+{Ÿ |òüTq+>± eTT–dæ+~. eTT–+|ü⁄ dü+<äs¡“¤+>± \ø£åàDY ¬s&ç¶ Áø°&Ü b˛{°\˝À bÕ˝§Zqï $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\qT

ñ<˚•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üdüTÔ‘·+ $<ë´ yê´bÕs¡ s¡+>∑+ e÷~]>±H˚ Áø°&Ü s¡+>±ìøÏ mq ˝Òì Ä<Ûäs¡D ñ+<äì ÄHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T ‘·eT≈£î ÇwüºyÓTÆq Ä≥\˝À Á|ü‹uÛÑqT ø£qã]∫ Áø°&Ü s¡+>±ìøÏ eH˚ï ‘˚yê\ì nHêïs¡T. ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T »]–q á Áø°&Ü b˛{°\˝À düTe÷s¡T 20 ø±˝ÒJ\≈£î #Ó+~q ôV’≤<äsêu≤<é, dæøÏ+Á<äu≤<é, yÓT<äø˘ CÀq¢≈£î #Ó+~q $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\T yê© u≤˝Ÿ, Á‘√u≤˝Ÿ, u≤ôdÿ{Ÿ u≤˝Ÿ, wü{Ï˝Ÿ u≤´{Ÿ yÓT+≥Hé, fÒãT˝Ÿ f…ìïdt, |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ ‘·~‘·s¡ Ä≥\˝À ‘·eT Á|ü‹uÛÑqT ø£qã]∫ yÓT&É˝Ÿ‡ n+<äT≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À CÒ,mHé.{°j·T÷ k˛ºdt ø£ì«qsY ~©|t, m+.m˝Ÿ.ÄsY.◊.{Ï. ôdÁø£≥] m+.sê»X‚KsY ¬s&ç¶, m+.m˝Ÿ.ÄsY.◊.{Ï. ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ &܈ˆ |æ. uÛ≤wüÿsY ¬s&ç¶, yÓ’dt Á|æì‡|ü˝Ÿ &܈ˆ¬ø.yÓ+ø£fÒX¯«s¡ ¬s&ç¶, Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ôdÁø£≥] &ç.ÄsY.¬ø.Á|ükÕ<é, m+.m˝Ÿ.ÄsY.◊.{Ï. ø£fi≤XÊ\ |æÄsYz s¡|òüTTHê<∏é sêe⁄, ø£fi≤XÊ\ dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+ 24, »qe] 2012

H˚‘êJ ÄX¯j·÷\qT Ä<äs¡Ù+>± rdüTø√yê* düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀdt ùde\T eTs¡Te˝Òì$ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): H˚‘êJ düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀwt ÄX¯j·÷\qT j·TTe‘· Ä<äs¡Ù+>± rdüTø=ì <˚X¯ uÛÑ$wü‘Y ø√dü+ ø£èwæ #˚j·÷\ì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é nHêïs¡T. H˚‘êJ düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀwt 115e »j·T+‹ ñ‘·‡yê\T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ myÓTà˝Ò´ Vü‰»¬s’ |üP\e÷\\T y˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. yÓ+ø£{ŸsêyéT ¬s&ç¶ q>∑sY˝À... H˚‘êJ düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀwt »j·T+‹ ñ‘·‡yê\qT |ü⁄s¡wüÿ]+#·Tø=ì >±+BÛ q>∑sY |ü]~Û yÓ+ø£{Ÿ sêyéT¬s&ç¶ q>∑sY˝À H˚‘êJ j·T÷‘Y nk˛dæj˚TwüHé ø£$T{° düuÛÑT´\ Ä<Ûä«s¡´+˝À H˚‘êJ $Á>∑Vü‰ìøÏ myÓTà˝Ò´ |üP\e÷\ y˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s=Œπs≥sY $»j·T X‚KsY >ö&é, sêe⁄\ X‚wü–], \øå±à¬s&ç¶, sêeTø£èwüí eTT~sêCŸ, \ø£åàDY >ö&é, >±+BÛ q>∑sY yÓ˝ÒŒ¤sY dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT »˝≤› sê|òüTe⁄\T, $y˚ø±q+<ä j·T÷‘Y nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T \øÏåàHê<∏é, s¡y˚Twt, >∑DÒwt, Ç*j·÷düT~›Hé, U≤~sY, nãT›˝≤¢, ‹eTàj·T´, H˚‘êJ j·T÷‘Y Äk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T düT<Ûäs¡ÙHé >ö&é, kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTuÛ≤wt q>∑sY˝À... H˚‘êJ düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀwt 115e »j·T+‹ y˚&ÉTø£\T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì 129e &ç$»Hé˝À düTuÛ≤wt q>∑sY˝Àì Ä{À kÕº+&é düMT|ü+˝À q]‡+>∑sêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À »j·T+‹ y˚&ÉTø£\T »]>±sTT. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ eTTK´ n‹~Û>± $#˚Ãdæ H˚‘êõ $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ ìyêfi¯ó \]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+.mdt yêdüT. e÷˝≤¢¬s&ç¶, ã\sêyéT ¬s&ç¶, düTeTHé, #·+<äT, u≤\ø£èwüí, n|ò”dtu≤sTT, ◊˝Òwt >ö&é, eT+&É˝Ÿ \ø£åàDY, uÛ≤düÿsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀwt #˚dæq ùde\T eTs¡esêìeì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ j·T÷‘Y ø£ì«qsY, dü÷sês¡+ ø±\˙ &ç$»Hé ø±s=Œπs{sY J.düTπswt ¬s&ç¶ nHêïs¡T. düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀwt »j·T+‹ y˚&ÉTø£\qT dü÷sês¡+ ø±\˙˝Àì ‘·q ø±sê´\j·T+˝À H˚‘êJ düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀwt ∫Á‘·|üsƒêìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·TTe‘·≈£î Ä<äs¡Ù+ düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀwt nì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£ì«qsY ‹bÕŒ¬s&ç¶, Ä+»H˚j·TT\T sêE, ÇHêï¬s&ç¶, $»jYT, u≤ãT, Hêsêj·TD ¬s&ç¶, XÊ´yéT sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ≈£L´|”ÄsY ˝À 11ñHêïsTT... dü÷sês¡+ ø±\˙ &ç$»Hé |ü]~Û˝À düeTdü´\T ˝Ò≈£î+&Ü ø£èwæ #˚düTÔHêï...ø±s=Œπs≥sY düTπswt ¬s&ç¶. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, »qe] 23(düTes¡íyês¡Ô): dü÷sês¡+ ø±\˙ &ç$»Hé |ü]~Û˝À düeTdü´\T ˝Ò≈£î+&Ü ø£èwæ #˚düTÔHêïqì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ j·T÷‘Y ø£ì«qsY, dü÷sês¡+ ø±\˙ &ç$»Hé ø±s=Œπs{sY J.düTπswt ¬s&ç¶ nHêïs¡T. dü÷sês¡+ ø±\˙˝À Á|üC≤

düeTdü´\ô|’ Äj·Tq bÕ<äj·÷Á‘· #˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± eT+Jsê ˙{Ï˝À Á&Ó’H˚J yê≥sY ø£\dæ ø£\Twæ‘·+ ne⁄‘·THêïj·Tì kÕúì≈£î\T ø±s=Œ¬s≥sY <äèwæºøÏ rdüT≈£î e#êÃs¡T. ø±s=Œπs≥sY yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ dü+ã“+~‘· Ä~Ûø±s¡T\T‘√ #·]Ã+∫ ©πøJ ne⁄‘·Tqï yê≥sYqT eTs¡eT‘·TÔ\T #˚sTT+#ês¡T. @yÓTÆHê düeTdü´\T ñ+fÒ ‘·q <äèwæºøÏ rdüT≈£î sêyê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£ì«qsY ‹bÕŒ¬s&ç¶, Hê>∑sêE, ÇHêï¬s&ç¶, $»jYT, >∑T+» ‹s¡T|ü‹, u≤ãT, Hêsêj·TD ¬s&ç¶, XÊ´yéT sêe⁄, ≈£îe÷sY CÀ´‹ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Hê´j·T+ »s¡>∑≈£î+fÒ eT÷≈£îeTà&ç>± Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&É‘ê+

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, »qe] e÷|üøå±q ì*∫q m+ÄsYy√ nq+‘·s¡+ 23(düTes¡íyês¡Ô): e÷{≤e÷s¡Ãs¡Hêïs¡T. eTTK´+>± m<äT{ÏbÕغ y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É e÷sê«&ç\≈£î Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝§+– ‘·Vü≤d”˝≤úsY Ç|üŒ&ÉT \+˝Àì >ö&ÉyÓ*¢ e÷≥ e÷s¡TŒ‘·THêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. yÓ+≥H˚ Á>±eT+ ˝À ‘·Vü≤d”˝≤úsYqT düôdŒ+&é #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é ‘· e T≈£ î Vü ≤ ≈£ îÿ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´j·T\+˝À nq«sY wü]|t, eT˝Ò¢wt, yÓTVü≤Hé eTT~sêCŸ, øÏs¡DY ‘·Vü≤d”˝≤úsY ñqï $wüj·÷ìï Á>∑Væ≤+∫q u≤~Û‘·T\T \Tqï uÛ Ñ ÷ $T j·÷<äyé, sê»X‚ø£sY, lìyêdt>ö&é bÕ˝ÀZHêïs¡T. düπs« HÓ+. 546/ nø£ÿ&É »s¡T>∑T‘·Tqï Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£eT+˝À $q‹ _ ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ Á|üø±s¡+ ‘·eT≈£î n|üŒ–+#ê\ì |üÁ‘·+ n+<ä#˚XÊs¡T. ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ Á|üø±s¡+ Hê´j·T+ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î u≤~Û‘· ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T <Ûäsêï #˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+ »s¡T>∑≈£î+fÒ... eT÷ø£eTà&ç>± y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\+˝Àì ‘·Vü≤d”˝≤úsY ø±sê´\j·T+ eTT+<äT u≤~Û‘·T\T <Ûäsêï #˚XÊs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± u≤~Û‘·T&ÉT u≤\j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\+˝Àì >ö&ÉyÓ*¢ Á>±eT+˝À e÷ô|<ä›eTà≈£î, e÷≈£î ø£*dæ uÛÑ÷$T ñ+&˚<äHêïs¡T. nsTT‘˚ e÷yê{≤qT ‘Ó\Te≈£î+&Ü e÷ ô|<ä›eTà e÷sê«&ç\≈£î n$Tà y˚dæ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. Bìô|’ m˝Ÿ; q>∑sY˝Àì ø√s¡Tº≈£î yÓ[¢‘˚ πødüT ¬>*#êeTHêïs¡T. nsTT‘˚ yÓTT<ä{Ï>± bÕ\Œ&É‘êeTì yês¡T ôV≤#·Ã ]+#ês¡T. ø±s¡´ Áø£eT+˝À ‘Ósêdü sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ÄsY.eT*¢U≤s¡T®q kÕ«$T ≈£L&Ü bÕ˝§ZHêïs¡T. uÛÑÛ÷$T˝À yê{≤ ñqï~ yêdüÔey˚T: ‘·Vü≤d”˝≤›sY á $yê<ä+ô|’ ‘·Vü≤d”˝≤›sY nãT›˝Ÿ Vü≤MT<éqT düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û y˚T&ÉÃ˝Ÿ, »qe] 23 $es¡D ø√s¡>±....ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ]b˛s¡Tº sêdæ Äضy√≈£î (düTes¡íyês¡Ô) : y˚T&ÉÃ˝Ÿ ˝Àì |ü+bÕqT. ‘·sê«‘· Äغy√ á n+XÊìï |ü]wüÿ]+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY uÛ≤>∑´\øÏåà p´yÓ\sY‡ ˝À ø±sê´\j·÷ìøÏ |ü+|æ+#ês¡T. n+<äTe\¢ ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\ Á|üø±s¡+ k˛eTyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq |üì#˚kÕÔ+... me«] Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝§+>∑˝Ò<äHêïs¡T. <=+>∑\T |ü&ç 25 øÏ˝À\ yÓ+&ç ÄuÛÑs¡D≤\qT <√#·T¬øfi≤¢s¡T. ~Û|üø˘kÕsTT nH˚ e´øÏÔ >∑‘· 8 HÓ\\T>± y˚T&ÉÃ˝Ÿ e÷s¡ÿ¬ø{Ÿe<ä› p´yÓ\] cÕ|ü⁄ |ü]– »qe] 23 (düTes¡í yês¡Ô) : eÁdüÔ\ô|’ yê´{ŸqT s¡<äT› #˚j·÷\ì ìs¡«Væ≤düTÔHêï&ÉT. Ä~yês¡+ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± á HÓ\ 23e qT+∫ 31e ‘˚B es¡≈£î sêÁwüº Hê&ÉT j·T<∏ë$~Û>∑ yê´bÕs¡+ ìs¡«Væ≤+∫ cÕ|ü⁄ øÏ ‘êfi¯+ y˚dæ yÓ[flbıj·÷&ÉT yê´|üÔ+>± eÁdüÔ <äTø±D≤\qT eTTdæy˚düTÔqï≥T¢ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ eÁdüÔ eTs¡THê&ÉT ñ<äj·T+ e∫à #·÷ùddü]øÏ cÕ|ü⁄ ‘êfi≤\T |ü>∑\>={Ϻ, wü≥ºsY ì dü+|òü÷\ düe÷K´ @|”m|òt{°@ Á|üø£≥q≈£î nqT≈£L\+>± k˛eTyês¡+ ø£‹Ô]+∫ n+<äT˝Àì 25 øÏ˝À\ yÓ+&ç kÕe÷Á–ì m‘·TÔ¬øfi≤¢s¡T. ~|üø˘kÕsTT |ü]– |ü≥ºD+˝Àì eÁdüÔ yê´bÕs¡T\T ‘·eT <äTø±D≤ düeTT<ë\qT <=+>∑‘·q+ $wüj·T+ b˛©düT\ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤fl&ÉT. dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ eTTdæy˚dæ |ü]– Á|ü<ëq M<äT>∑T+&Ü sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ #˚s¡T≈£îqï ≈£L¢dt{°+ $esê\T ùdø£]+#ês¡T. kÕúìø£ dæ.◊ j·÷<ä–]¬s&ç¶ |ü]– ‘·Vü≤d”˝≤›sY u≤˝ŸsêCŸ≈£î $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. eÁdüÔ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ cÕ|ü⁄˝À d”.d” ¬øe÷sê\T ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚j·T˝Ò<äì, dü+|òüT≥q yê´bÕs¡T\T dü«#·Ã+<ä+>± ‘·eT eÁdüÔ <äTø±D≤\qT eTTdæ y˚j·T&É+‘√ Á|ü»\T reÁ Çã“+<äT\qT m<äTø=Hêïs¡T. yê´{ŸqT s¡<äT› #˚ùd es¡≈£î ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <Ûäsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ã+>±s¡+ yê´bÕs¡+ @sêŒ≥T #˚ñø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. >∑‘· 2 HÓ\\ ÁøÏ‘·+ ≈£L&Ü y˚T&ÉÃ˝Ÿ ˝Àì Vü≤qTe÷Hé p´yÓ\sY‡˝À Ç<˚ $<Ûä+>± #√] »s¡>∑&É+ >∑eTHês¡Ω+.

{°&ç|” $düèÔ‘·kÕúsTT düe÷y˚XÊìøÏ ‘·s¡*q ‘·eTTàfi¯ó¢ >∑∫ÃuÖ*, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô) : X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓT»ø£es¡Z+˝Àì >∑∫ÃuÖ*˝À »]–q {°&ç|” $düèÔ‘·kÕÔsTT düe÷y˚XÊìøÏ #·+<ëq>∑sY {°&ç|” n<ä´≈£åî&ÉT s¡|òüTTHê<é¬s&ç¶, ø±s√Œπs≥sY nXÀø˘>ö&é Ä<ä«s¡´+˝À #·+<ëq>∑sY qT+∫ {°&ç|” ø±s¡´ø£s¡Ô\T uÛ≤Ø>± ‘·s¡* y˚fi¯fls¡T. ádü+<äs¡“+>± nXÀø˘>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+˝À n$ì‹ ô|#·TÃMT]+<äì, Á|ü»\T ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ #Óù|+<äT≈£î dæ<ä›+>± ñHêïs¡Hêïs¡T. ìjÓT»ø£es¡Z+˝À {°&ç|” uÛÑ˝Àù|‘·eTÚ‘·T+<äì, sêuÛÀjÓT mìïø£˝À¢ $»j·T+ U≤j·TeTHêïs¡T. düuÛÑ≈£î ‘·s¡* yÓ[flq yê]˝À kÕÔìø£ {°&ç|” Hêj·T≈£î\T >∑Ts¡T#·s¡DY <äTuÒ, n|òü‡sYU≤Hé, \øÏåà,

y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À <=+>∑\ ôd’«s¡ $Vü‰s¡+

|ü]–˝À eg <äTø±D≤\ ã+<é


;á&û nuÛÑ´s¡Tú\ _Ûøå±≥q myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕìì n&ÉT¶ø=ì $q÷‘·ï ìs¡düq

eT+>∑fi¯yês¡+, 24 »qe] 2012

ù|J\T : 8

yê´{Ÿô|’ HÓ’Hé&˚dt c˛... ø£s¡÷ï\T ø£˝…ø£ºπs{Ÿ, »qe] 23, düTes¡íyês¡Ô : $_Ûqï Ø‘·T˝À¢ ìs¡düq Á|ü<äs¡Ùq\T #˚|ü&√Ôqï _Ç&ç nuÛÑ´s¡Tú\T k˛eTyês¡+ ‘·eT Ä+<√fi¯qqT eT]+‘· rÁe‘·s¡+ #˚kÕs¡T. q>∑s¡+˝À _Ûøå±≥q #˚dü÷Ô...‘·eT &çe÷+&É¢qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√sês¡T. á dü+<äs¡“+>± kÕúìø£ m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ e<ä› myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ì yês¡T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. ‘·eT≈£î md”®{° neø±X¯+ ø£*Œ+#·&É+˝À sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<äì $eT]Ùdü÷Ô myÓTà˝Ò´qT n&ɶ–+#ês¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ _Ç&ç nuÛÑ´s¡Tú\ düeTdü´\ô|’q eTTK´eT+Á‹‘√ ‘êqT #·]ÃkÕÔqHêïs¡T. yê]øÏ md”®{°˝À neø±X¯+ ø£*Œ+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. _Ç&ç nuÛÑ´s¡Tú\ ìs¡düq\≈£î dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. sêe÷+»H˚j·TT\T ‘·eT eT<䛑·TqT Á|üø£{Ï+#ês¡T. Jz HÓ+ãs¡T 3qT yÓ+≥H˚ neT\T #˚j·÷\Hêïs¡T. $<ë´s¡Tú\ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘·«+ e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT ne\+_k˛Ô+<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. eT÷&Ée s√E≈£î #˚]q á ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ns¡TD≈£îe÷], düTπs+Á<ë¬s&ç¶, @◊mdtm|òt sêÁwüº ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉT VüQùd‡Hé, õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äX‚KsY, õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT eT~›˝Ò{Ï, &çyÓ’m|òt◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD, $»j·TÁ|üø±wt, Vü≤qTeTqï, <ädüÔ–], ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ãø±sTT\ uÛ≤s¡+

6˝À

ne⁄≈£î eT+&É\+ |ü]~Û˝À $<äT´‘Y ãø±sTT\ uÛ≤s¡+ s¡÷,33,55,753

‘=*s√E dü¬ø‡dt ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq yê´{Ÿ b˛s¡T õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± eÁdüÔ <äTø±D≤\ dü+|üPs¡í ã+<é ø£fi¯ ‘·|æŒq M<ÛäT\T yê´bÕs¡T\ ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T

ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, düTes¡íyês¡Ô : n+‘ê nqTqïfÒ¢ yê´{Ÿô|’ õ˝≤¢˝Àq÷ eÁdüÔ yê´bÕs¡T\ b˛s¡T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. eÁdüÔ yê´bÕs¡T\ sêÁwüº düe÷K´ Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢˝À Ä düe÷K´ Á|ü‹ì<äT\T 9 s√E\ bÕ≥T ø=qkÕ>∑ qTqï b˛s¡Tu≤≥≈£î Hê+~ |ü*ø±s¡T.

k˛eTyês¡+ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± eÁdüÔ yê´bÕ s¡T\T ‘·eT, ‘·eT eÁdüÔ <äTø±D≤\qT dü« #·Ã¤+<ä+>± eT÷dæy˚dæ, ìs¡düq |ü<∏ëìï #˚|ü{≤ºs¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À ì‘·´+ s¡B›>± ñ+&˚ |ü\T $|òüDÏ M<ÛäT\T uÀdæ b˛j·÷sTT. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì nãT›˝≤› U≤Hé mùdº{Ÿ‡˝À Ä yê´bÕs¡T\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑&ç¬> Á|ükÕ<é, ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. Á|ükÕ<é\ n<Ûä«s¡´+˝À Á|ü‹ì<äT\T $.

dü‘·´+, ìs¡+»Hé, sê+Á|üø±wt, ≈£î\B|t yÓTVü≤‘ê, uÛÑs¡‘Y k˛ì, sêCŸ |ü⁄s√Væ≤‘Y, $Áø£+, dæ. lqT, Hê>∑uÛÑ÷wüD+, ‘êsê#·+Á<ä, #Óqï|üŒ, m\¢j·T´\T ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T #˚|ü{≤ºs¡T. ø£s¡÷ï\T‘√ bÕ≥T, q+<ë´\, &√Hé, m$Tà>∑q÷s¡T, Ä<√ì |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷˝À¢q÷ á ã+<é dü+|üPs¡í+>± »]–+~. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

Ä..e÷πø+ |ü{Ϻ+~! ‹s¡THêfi¯¢ô|’ dü+~>∑Δ+ ÇdüTø£ s¡yêD≤˝À dü]Vü≤<äT› ‘·>±<ë\T #√<ä´+ #·÷düTÔqï n~Ûø±s¡T\T eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ ¬s’‘·T\ yê<√|üyê<ë\T >√&Ée\≈£î <ë]rdüTÔqï yÓ’q+ $esê\T2˝À

uÛÑ≈£îÔ\ ÄX¯ ìsêX‚Hê..? dü+>∑y˚TX¯«s¡T&ç ‹s¡THêfi¯¢ô|’ düs¡«Á‘ê dü+<˚Vü‰˝Ò $T>∑T\T »˝≤˝Ò ndü\T düeTkÕ´..!

ô|ò’˝Ÿ bò˛{À

|ü+#ê+>∑+ô|’

|ü+#êsTTr

$q‘·T\ô|’ ÄcÕe÷w” e<äT› |ü]cÕÿsêìï #·÷|æ Á|üC≤yêDÏ yÓuŸôd’{À¢ ñ+#·+&ç Á|üC≤<äsê“sY˝À n~Ûø±s¡T\≈£î ø£˝…ø£ºsY dü÷#·q

|ü+#ê+>∑+˝À ‹~Û, yês¡, qø£åÁ‘·+, jÓ÷>∑, ø£s¡í\qT ñ|üjÓ÷–+#ê* <˚ekÕúq+ ÄBÛq+˝ÀH˚ ø±´˝…+&És¡TqT eTTÁ~+#ê* <Ûäs√às¡ø£å‹s¡øÏå‘·: #Ó’s¡àHé dü∫Ã<ëq+<ä

$esê\T 2˝À

$esê\T 2˝À

Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé, »qe] 23(düTes¡íyês¡Ô): düs¡« bÕ|ü Vü≤s¡D+. dü|üÔqB dü+>∑y˚TX¯«s¡ <äs¡Ùq+ nqï Ø‹q ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À dü+>∑y˚TX¯«s¡ πøåÁ‘·+ uÛ≤dæ\T¢‘√qï $wüj·T+ bÕsƒ¡≈£î\≈£î $~‘·y˚T. n+fÒ Ä πøåÁ‘êq kÕ«$T ~e´ eT+>∑fi¯ eT÷]Ôì ø£qT˝≤sê <ä]Ù+∫, nø£ÿ&ç |ü$Á‘· »˝≤˝À¢ |ü⁄D´ kÕïqe÷#·]ùdÔ #˚dæq düs¡« bÕbÕ\T ‘=\–b˛sTT |ü⁄˙‘·T\e⁄‘ês¡qï~ uÛÑ≈£îÔ\ uÛ≤eq. n+‘·{Ï ÁbÕNq, ÁbÕX¯düÔ´ πøåÁ‘êq á |üsê´j·T+ ‹s¡THê\ »]>∑&É+ô|’ düs¡«Á‘ê dü+<˚Vü‰\T HÓ\ø=HêïsTT. eTVü‰•esêÁ‹ |üs¡«~Hêq dü|üÔq~ dü+>∑y˚TX¯«s¡ πøåÁ‘·+˝À kÕ«$T neTàyês¡¢ ø£fi≤´D+, ‹s¡THê\ ìs¡«Væ≤+#·&É+ nHê~>± ek˛Ôqï Ä#ês¡+. nsTT‘˚ Ä πøåÁ‘êq Á|üdüTÔ‘·+ HÓ\ø=qï |ü]dæú‘·T\T á |üsê´j·T+ ‹s¡THê\ »]π>Hê? nqï dü+<˚Vü‰düŒ<ä |ü]dæú‘·T\qT πs¬ø‹ÔdüTÔHêïsTT. lXË’\+ ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+‘√ 27 @fi¯fl bÕ≥T ø£ècÕíq~ >∑s¡“+˝À ñqï dü|üÔqB dü+>∑y˚TX¯«s πøåÁ‘·+ ‹]– 2003˝À ˙{Ï qT+∫ ãj·T≥|ü&ç+~. B+‘√ Ä @&Ü~ uÛÑ≈£îÔ\T nø£ÿ&É |òüTq+>± ø£fi≤´D eTôVA‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. nsTT‘˚ n|üŒ{Ï qT+∫ eT∞¢ @ @&Ü~ nø£ÿ&É ‹s¡THê\ ìs¡«Vü≤D≈£î |ü]dæú‘·T\T nqT≈£L*+#·H˚ ˝Ò<äT. nsTT‘˚ á @&Ü~ |òæÁãe] 20q eTVü‰•e sêÁ‹øÏ ‹]– ‹s¡THê\ ìs¡«Væ≤+#Ó+<äT≈£î bÕ‘·

dü+>∑y˚TX¯«s¡ Á>±eTdüTÔ\T düqï<Ûä›eTe⁄‘·THêï Á|üdüTÔ‘·+ ÁoXË’\+ ÁbÕC…≈£îº˝À 852.90 n&ÉT>∑T\ ˙{Ï eT≥º+ ñ+&É&É+‘√H˚ ndü\T düeTdü´ ñ‘·ŒqïeTe⁄‘√+~. eTVü‰•esêÁ‹ |üs¡«~HêìøÏ Ç+ø± HÓ\ s√E\T >∑&ÉTe⁄+&É>± s√E≈£î ns¡Δn&ÉT>∑T #=|ü⁄Œq ˙{Ï eT≥º+ ‘·–Hê 14 n&ÉT>∑T\ y˚Ts¡ ˙s¡T ‘·>∑TZ‘·T+~. nsTT‘˚...<ë<ë|ü⁄>± 830 n&ÉT>∑T\ø£Hêï ‘·≈£îÿe>± »˝≤\T ‘·>∑TZ‘·÷H˚ dü+>∑y˚TX¯«s¡ Ä\j·T+ ˝À ñ‘·‡yê\≈£î ÄkÕÿs¡ eTT+≥T+~. á |ü<䛋˝À |òæÁãe] 20 •esêÁ‹ Hê{ÏøÏ 14 n&ÉT>∑T\ ˙{ÏeT≥º+ ‘·–ZHê dü|üÔq~ dü+>∑y˚TX¯«s¡ πøåÁ‘·+ #·T≥÷º Ç+ø± $T>∑T\T »˝≤\T ñ+{≤sTT. 834 n&ÉT>∑T\T ˙{Ï eT≥º+ ñHêï >∑sê“\j·T+˝À •e*+>∑+ e÷Á‘·y˚T uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq$TdüTÔ+~. ø±ì Ä #·T≥Tº |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\ìï »\~>∑“+<Ûä+˝ÀH˚ ñ+{≤sTT. uÛÑ≈£îÔ\≈£î m>∑Te |òü÷≥T qT+∫ >∑sê“\j·T+˝ÀøÏ yÓfi‚¢+<äT≈£î nqT≈£L\ -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À


2

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

$q‘·T\ô|’ ÄcÕe÷w” e<äT› ø£s¡÷ï\T, »qe] 23, düTes¡íyês¡Ô: Á|üC≤<äsꓤsY ø±s¡´Áø£eT+˝À e∫Ãq $q‘·T\qT n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ |ü]o*+∫ |ü]wüÿ]+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ düTqj·Tq Ä&ç{À]j·T+˝À Á|ü‹ k˛eTyês¡+ »s¡T>∑T Á|üC≤<äsꓤsY $q‘·T\ ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üC≤<äsꓤsY eT]j·TT Á|üC≤yêDÏ ø±s¡´Áø£e÷\˝À e∫Ãq $q‘·T\qT ÄcÕe÷wæ>± rdüTø=q≈£L&É<äT, m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |ü]o*+∫ |ü]wüÿ]+∫ Á|üC≤yêDÏ yÓuŸôd’{À¢ ñ+#ê\Hêïs¡T. ø=+‘·eT+~ n~Ûø±s¡T\ e<ä› Äs¡T e÷kÕ\≈£î ô|’ã&ç |ü]cÕÿs¡+ ø±≈£î+&Ü ñHêïsTT. yê{ÏøÏ yÓ+≥H˚ »yêãT\T Çyê«\Hêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ eT÷&ÉT yêsê\ qT+&ç Äj·÷ eT+&É\ πø+Á<ë\˝ÀH˚ Á|üC≤yêDÏ

ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·ã&É‘êj·Tì, nø£ÿ&É ø±ìyê{ÏøÏ e÷Á‘·y˚T ø£s¡÷ï\T Á|üC≤<äsꓤsY ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü]cÕÿs¡+ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ es¡≈£î 18,075 $q‘·T\T e#êÃj·Tì, 16,516 $q‘·T\T |ü]cÕÿs¡+ nj·÷´j·Tì Ç+ø± 1559 $q‘·T\T n~Ûø±s¡T\ e<ä› |ü]cÕÿs¡ ì$T‘·Ô+>± ñHêïj·THêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e∫Ãq $q‘·T\˝À ô|<ä›ø£&ÉTã÷s¡T eT+&É\+, y˚Tø£&√D Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q j·T+.|æ. U≤•+kÕuŸ ‘·eT Á>±eT+˝À eTVü≤àBj·TT\ X¯àXÊq yê{Ïø£≈£î ø=+‘·eT+~ nuÛÑ´+‘·sê\T #˚düTÔHêïs¡ì X¯àXÊqyê{Ïø£≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ø£\>∑≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, q+<ë´\ eT+&É\+, ø±Hê\ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q j·Tdt. eTJ<é ‘·q≈£î ôV≤˝ŸÔ Çq÷‡¬sHé‡ øÏ¢j·T¬sqT‡

dü]º|òæπø{ŸqT eT+ps¡T #˚j·÷\ì, yÓ\T›]Ô eT+&É\+, dæ.ø={≤º\ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q õ.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘·eT bı\+˝À ñqï uÀs¡TqT ‘=\–+#·≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, yÓ\T>√&ÉT eT+&É\+ yÓ\Œq÷s¡T Á>±eT+ md”‡ ø±\˙øÏ #Ó+~q lyêdüT\T eT]ø=+<äs¡T Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± Á|üy˚X¯ô|{Ϻq ªuÛÑ÷|ü+|æD°μ ø±s¡´ÁeT+˝À ‘·eT≈£î uÛÑ÷eTT\T Çyê«\ì, dæu…fi¯>∑fiŸ eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q $. dü+»qï JeH√bÕ~ÛøÏ ¬øqsê u≤´+≈£î <ë«sê dü_‡&û˝ÀqT eT+ps¡T #˚j·÷\ì , ø£\÷¢s¡T eT+&É\+, \ø°Î|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q m.u≤\ø£èwüí ‘·q ‘Ó\¢ πswüHé ø±s¡T¶≈£î ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\T Çe«&É+˝Ò<äì #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á|üC≤<äsꓤsY ø±s¡´Áø£eT+˝À $q‘·T\T düeT]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY CÀ´‹ ãT<ä›Á|üø±wt, &ûÄsYy√ y˚DT>√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, &û@dty√ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, &ûáy√ XË’\C≤, n~Ûø±s¡T\T Á|üC≤<äsꓤsY dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‹s¡THêfi¯¢ô|’ dü+~>∑Δ+ ‘=*s√E dü¬ø‡dt yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... |ü]dæΔ‘·T\T ñ+&Ée⁄. bÕ‘· dü+>∑y˚TX¯«s¡+ Á>±eTdüTÔ\T >∑‘· X¯‘êã›+˝À 3 kÕs¡T¢ e÷Á‘·y˚T eTVü‰•esêÁ‹øÏ dü+>∑y˚TX¯«s¡+˝À ‹s¡THê\ »]|æ+#ês¡T. 1980 ‘·sê«‘· Ä\j·T+ eTTì– b˛sTT 2002˝À Ä\j·T+ ãj·T≥|ü&É>± 2003 e÷]à 2q e÷]à 2q yÓTT<äÉ{Ï kÕ] ‹s¡THê\ »s¡T>∑>± 2 \ø£å\ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T Vü‰»s¡T nj·÷´s¡T. 2004 |òæÁãe] 18q eTVü‰•esêÁ‹øÏ ô|<ä› m‘·TÔq »q+ sê>∑ ø£èwüí|ü⁄wüÿsê\T |òüTq+>± »]>±sTT. 2006 qT+∫ 2011 es¡≈£î •esêÁ‹øÏ Ä\j·T+ ãj·T≥ |ü&É˝Ò<äT. 2012 |òæÁãe] 20 eTVü‰•esêÁ‹øÏ dü+>∑y˚TX¯«s¡ Ä\j·T+ |üP]Ô>± ãj·T≥ |ü&É<äT. á kÕ] eTVü‰•esêÁ‹øÏ ñ‘·‡yê\T ÁbÕNq dü+>∑y˚TX¯«s¡ Ä\j·T+˝À »s¡>∑&ÉeTqï~ dü+<˚Vü‰y˚T. ø=\qT uÛ≤s¡‹ πøåÁ‘êìøÏ <˚yê<äj·T XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£$T{Ï ñqï≥T¢ dü+>∑y˚TX¯«s¡ Ä\j·÷ìøÏ ø£$T{Ï ˝Ò<äT. Ç+<äT≈£î ø±s¡D+ á dü|üÔqB πøåÁ‘·+ ˙{Ï eTTqø£ ìã+<Ûäq˝À¢ ñ+&É&É+‘√ <˚e<ëj·T XÊK≈£î m˝≤+{Ï n~Ûø±sê\T ñ+&Ée⁄. yÓTT‘·Ô+ MT<ä @~...@yÓTÆHê....á |üsê´j·T+ Ä πøåÁ‘·+˝Àì ÁbÕNq dü+>∑y˚TX¯«s¡ Ä\j·T+˝À ‹s¡THê\, ø£fi≤´D√‘·‡yê\T »]π>+<äT≈£î nqT≈£L\ |ü]dæú‘·T\T ñ+&Éeqï yê<äq\T ã\+>± $qedüTÔHêïsTT. eT]....uÛÑ≈£îÔ\ ÄX¯ rπsH√ ˝Ò<√ Ä $T>∑T\T »˝≤\T, ø±\y˚T ìs¡ísTT+#ê*.

$<äT´‘YcÕø˘‘√ ˇø£]øÏ >±j·÷\T <˚eqø=+&É s¡÷s¡˝Ÿ, »qe] 23, (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì ø£|üŒÁ{≤fi¯¢ Á>±eTb˛*y˚Ts¡˝À $<äT´‘Y cÕø˘‘√ ˇø£e´øÏÔ >±j·÷\Tnj·÷´sTT. $esê \˝ÀøÏ y˚[¢‘˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q #êø£* düT+ø£qï e´ekÕj·T uÀs¡T e<›ä $<äT´‘YdüÔ+ã+ πøãT˝ŸyÓ’s¡T ‘˚–b˛sTT+~. ne´øÏÔ $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\ düVü≤ø±s¡+‘√ m˝Ÿdæ rdüTø√ì $<äT´‘Y düÔ+ã+ møÏÿ yÓ’s¡TqT ‘·–*+#ês¡T. e´ekÕj·TuÀs¡T nHé ø±ø£b˛e&É+‘√ $<äT´‘Y düÔ+u≤ì eTs¡˝≤ mø±ÿ&ÉT. Á|üe÷<ëeXÊ‘·TÔ $<äT´‘YcÕø˘‘√ #˚‹øÏ rÁe>±j·TyÓTÆ+~.

Ä..e÷πø+ |ü{Ϻ+~! NRPLRiWıáV, «¡©´s™´sLji 23 :lLiLi≤R∂V —¡Õ˝ÿá ™´sVμ≥R∂˘ ≠s™yμR∂Li ªRΩVLigRiÀ≥œ¡˙μR∂ ©´sμj∂Õ‹[ BxqsVNRP @˙NRP™´sV ªRΩLRi÷¡Lixmso\|ms NRPLRiWıáV, ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ \lLiªRΩVá ™´sVμ≥R∂˘ ≠s™yμR∂Li Æ©sáN]Liμj∂. ©´sμj∂Õ‹[ BLRiV˙FyLiªyá ™yLRiV ∏R∂VÆ¥∂[øR¡ËÈgS BxqsVNRP ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©yı lLiLi≤R∂V —¡Õ˝ÿá @μ≥j∂NSLRiVáV ø][μR∂˘Li øR¡WxqsVÚ©yıLRi©´sı AL][xmsfl·Ã¡V©yıLiVV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s ™´sW©´s™´sFy≤R∂V ™´sVLi≤R∂á xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ xmso Ã˝¡WLRiV, NRPáVg]»˝¡ ˙gS™´sVxqÛsVáV, NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s ¨s≤ÍR∂WLRiV, ™´sVV©´sgRiáFy≤R∂V gS™´sVxqÛsVá ™´sVμ≥R∂˘ xmnsVL<Rifl· ™yªy™´sLRifl·Li Æ©sáN]Liμj∂. BxqsVNRP ªRΩLRi÷¡LiøR¡NRPW≤R∂μR∂Li»¡W ªRΩ™´sV©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi»¡V©´sı @μ≥j∂NSLRiVáV.. xmsoÃ˝¡WLRiV, NRP áVg]»˝¡ ™yxqsVáV ªRΩ™´sV —¡Õ˝ÿ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[NTP ™´s¿¡Ë BxqsVNRPV ºdΩxqsVNRPV¨s F°ªRΩV©yı FsLiμR∂VNRPV ¨s∏R∂VLi˙ºΩLiøR¡≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s ¨s≤ÍR∂WLRiV, ™´sVV©´sgRiáFy≤R∂V ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. lLiLi≤R∂V —¡Õ˝ÿ \lLiªRΩVáV ªRΩVLigRiÀ≥œ¡˙μR∂ ©´sμj∂Õ‹[NTP LS™´s≤R∂Liª][ D˙μj∂NRPÚªRΩ Æ©sáN]Liμj∂. BxqsVNRP  ¡NSxqsVLRiVáV }ms˙¤…¡[gjiF°ªRΩV©yıLRiV. ©´sμR∂Vá LRiWxmso lLi[≈¡Ã¡V ™´sWlLi[ËxqsVÚ©yıLRiV. ¨sªRΩ˘Li ™´sLiμR∂á xqsLi≈¡˘Õ‹[ ÕÿLkiáV, ˙…ÿ NÌRPQL˝Ri BxqsVNRP ªRΩLRi÷¡xqsWÚ ¤«¡[ ¡VáV ¨sLixmsoNRPVLi»¡V©yıLRiV. N]LiμR∂LRiV ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá @Li≤R∂μR∂Li≤R∂áV NRPW≤y DLi≤R∂≤R∂Liª][ ™y LjiNTP @≤ÔR∂W@μR∂Vxmsp ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ª][Liμj∂. BxqsVNRP ™y˘FyLRiLi μy*LS L][«¡⁄ xqsV™´sW LRiV LRiW.40áORPQáV ™yLji ¤«¡[ ¡VÕ˝‹[NTP Æ™sŒœ¡ßÚ©´sı»Ì¡V

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... ø=+‘· ø±\+>± kÕúìø£ yê´bÕs¡T\T õ˝≤¢˝Àì nìï ÁbÕ+‘ê\ yê´bÕs¡T\‘√q÷ kÕ–+∫q #·s¡Ã\T ‘·–q |òü*‘ê\H˚ Ç#êÃsTT. B+‘√ õ˝≤¢˝Àì |ü‹Ôø=+&É, <˚eqø=+&É, ø√&ÉTeT÷s¡T, >∑÷&É÷s¡T, Äfi¯¢>∑&ɶ, q+~ø√≥÷ÿs¡T, Ä‘·à≈£Ls¡T, ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ yê´bÕs¡T\T ‘·eT <äTø±D≤\qT eT÷dæ y˚dæ, eT<䛑·T |ü*ø±s¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À ìs¡+‘·s¡+ ø=qT>√\T<ës¡T\ sêø£, b˛ø£\‘√ dü+<ä&ç>±, ø√˝≤Vü≤\+>± ø£ì|æ+#˚ Á|ü<Ûëq $|òüDÏ M<ÛäT\˙ï ø£fi¯ ‘·bÕŒsTT. ‘·eT &çe÷+&É¢qT Á|üuÛÑT‘·«+ ÄyÓ÷~+#˚+‘· es¡≈£L á ìs¡düq\qT Ä|üeTì, ‘·eT≈£î Hê´j·T+ »]π> es¡≈£î $$<Ûä s¡÷bÕ˝À¢ ‘·eT ìs¡düq\qT á HÓ\ 31e ‘˚B es¡≈£î Áø£eT+ ‘·|üŒø£ ‘Ó*j·TCÒkÕÔeTì eÁdüÔ yê´bÕs¡T\ dü+|òüT+ H˚‘·\T ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. á yê´{Ÿ neT\sTT‘˚.. õ˝≤¢ô|’ <ë<ë|ü⁄>± s¡÷. 60 ø√≥¢≈£î ô|’>± uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘·T+<äì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>±... H˚&ÉT õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì ø£˝…ø=ºπs{Ÿ m<äT≥ Ä dü+|òüT+ Á|ü‹ì~ ãè+<ä+ ‘·eT ìs¡düq Á|ü<äs¡ÙqqT #˚|üfÒº+<äT≈£î düHêïVü‰\qT #˚|ü{Ϻ+~.

{Ï|üŒsY &Ûûø=ì e´øÏÔ <äTs¡às¡D+ ãq>±q|ü˝…¢, »qe] 23, düTes¡íyês¡Ô : |ü≥ºD+˝À ø√yÓ\≈£î+≥¢ s¡Vü≤<ë ]˝À ñqï l yêdü$ bÕ*f…øÏïø˘ ø£fi≤XÊ\ e<ä› »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À z e´øÏÔ <äTs¡às¡D+ bÕ\j·÷´&ÉT. Ä~yês¡+ ns¡›sêÁ‹ <ë{≤ø£ á <äTs¡È≥q #√≥T #˚düT≈£î+~. ñj·÷´\yê&É eT+&É\+ uÀ&ÓeTà q÷s¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q n\÷¢] <ëqeTj·T´(30) ‘·q dü«Á>±eT yÓTÆq ãq>±q |ü˝…¢≈£î b˛‘·T+&É>± ~«#·Áø£yêVü≤q+ ì*∫ b˛sTT+~. B+‘√ ne⁄≈£î yÓT≥º e<ä› ô|Á{À\T ã+≈£î e<ä›≈£î ‘·q yêVü≤Hêìï ‘√düT≈£î b˛‘·T+ &É>± m<äTs¡T>± ek˛Ôqï @|æ21dæ{Ï5046 HÓ+ãs¡T >∑\ {Ï|üŒsY y˚>∑+>± e∫à &Ûûø=+~. á dü+|òüT≥q˝À Äj·Tq nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. b˛©düT \T πødüTqT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ môd’‡ <˚y˚+Á<ä ≈£îe÷sY #ÓbÕŒs¡T. xqs™´sWøyLRiLi. NRPLRiWıáV, ™´sVLi˙ªyá∏R∂VLi, Fs≠sV¯gRi©´sWLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSÕ˝‹[ BxqsVNRP @˙NRP™´sV ™y˘FyLRiLi ™´sVW≤R∂V xmso™´so*áV ALRiV NS∏R∂VáVgS rygRiVª][Liμj∂. C ˙FyLiªyÕ˝‹[ G L][≤ÔR∂V ≠dsVμR∂ øR¡Wzqs©y BxqsVNRP ˙…ÿNÌRPL˝RiV, ÕÿLki¤Õ¡[ NRP¨szmsxqsVÚ©yı LiVV. @LiVV©y @μ≥j∂NSLRiVáV øR¡W{qsøR¡W≤R∂©´s»Ì¡Vc ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. @˙NRP™´sWLRiV‰Ã¡NRPV \lLi…fi \lLi…fi ªRΩVLigRiÀ≥œ¡˙μR∂ ©´sμj∂Õ‹[ BxqsVNRP @˙NRP™´sV ªRΩLRi÷¡Lixmso ™´sÃ˝¡ Bxmsˆ…”¡ZNP[ À≥œ¡WgRiLRi˜È «¡ÕÿáV @≤R∂VgRiLi…”¡ F°∏R∂WLiVV. FsNRP‰≤R∂ øR¡Wzqs©y À≥ÿLki gRiVLiªRΩáV μR∂LRi+©´s≠sVxqsVÚ©yıLiVV. BxqsVNRP @˙NRP™´sWLRiV‰Ã¡ Æ™s©´sVNRP N]LiμR∂LRiV ©y∏R∂VNRPVá ˙xmsÆ™s[V∏R∂VLi DLi≤R∂≤R∂Liª][ @μ≥j∂NSLRiVáV NRPW≤y ≠sV©´sıNRPVLi≤T∂ F°ªRΩV©yıLRi©´sı ≠s™´sVLRi+áV©yıLiVV. B…‘¡c™´s÷¡ ™´s LRiNRPV BxqsVNRP μ]LigRiøy»¡VcgS BxqsVNRP ªRΩLRi÷¡F°π∏∂[Vμj∂. @LiVVæªΩ[ LS«¡NUP∏R∂V IºΩÚŒ˝œ¡NRPV ªRΩ Õ‹gÊji©´s @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sVW≤R∂Vø][»˝¡ BxqsVNRP ªRΩ™´so*N][≤y¨sNTP \lLi…fi @©yıLRiV. xmsLiøR¡÷¡LigSá, «‹x§¶¶¶LSxmsoLRiLi, xms≤T∂«¡LiFy≤R∂V Fy LiVVLi»˝¡ ™´sμÙR∂ ¨s ¡Liμ≥R∂©´sáNRPV Õ‹[ ¡≤T∂ BxqsVNRP ªRΩ™´so*N][™´søR¡Ë¨s —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i @©´sV™´sVºΩ BøyËLRiV. NRP¤Õ¡NÌRPL`i ¨sLÒRi∏R∂VLi\|ms ºdΩ˙™´s ≠s™´sVLRi+áV ™´s˘QQNRPÚ™´sV™´soªRΩV©yı G ™´sW˙ªRΩLi xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. NRPLRiWıáV, ™´sW ©´sLiFy≤R∂V ™´sVLi≤R∂Õÿá lLiÆ™s©´sW˘ @μ≥j∂NSLRiVáV, F°÷d¡xqsVáV xmnsV»¡©y xqÛsÕÿ¨sNTP ™´s øyËLRiV. BLRiV™´sLÊSáª][ øR¡LjiËLiøyLRiV. ¿¡™´sLRiNRPV ªRΩVLigRiÀ≥œ¡˙μR∂ ©´sμj∂Õ‹[ lLiLi≤R∂V —¡ Õ˝ÿá ™´sVμ≥R∂˘ xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[aSLRiV. gS≤T∂ ªRΩ≠s* NRP˙LRiáV FyºΩLiøyLRiV. BxqsVNRP @˙NRP™´sV ªRΩLRi÷¡Lixmso©´sV @LjiNRP…Ìÿ÷¡=©´s @μ≥j∂NSLRiVáV.. BÕÿ xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li Æ™s©´sVNRP DÆμÙ∂[aRP#Æ™s[V≠sV»¡©´sı ˙xmsaRPı ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚª][Liμj∂. μk∂¨sı ¡…Ì”¡ G —¡Õ˝ÿ \Æ™sxmso ™yLRiV BxqsVNRP ª][≤R∂VN][Li≤R∂Li»¡W @©´sμ≥j∂NSLjiNRPLigS @©´sV™´sVºΩ B¿¡Ë©´s»Ì¡Vc @LÛRi™´sV™´soª][LiμR∂¨s xmsáV™´soLRiV ≠s™´sVLji+xqsVÚ©yıLRiV.

eT+>∑fi¯yês¡+, 24 »qe], 2012

eTVæ≤fi¯ Ä‘·àVü≤‘·´ q+<ë´\, »qe] 23, düTes¡íyês¡Ô: bÕD´+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø=ì<Ó&ÉT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q z eTVæ≤fi¯ Ä‘·àVü≤‘·´#˚düT≈£îì #·ìb˛sTTq dü+|òüT≥q k˛eTyês¡+ #√≥T#˚düT≈£î+~. ≈£î≥T+u düuÛÑT´\T ‘Ó*|æq $esê\y˚Ts¡≈£î Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ãw”sY; (45) nH˚ eTVæ≤fi¯ >∑‘· ø=ìï s√E\T>± {Ï._, Äj·÷dü+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·÷ñ+&˚~. B+‘√ |ü≥ºD+˝Àì zÁô|’y˚≥T ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+~+~. nsTTHê ÄyÓT Äs√>∑´+ ≈£î<äT≥|ü&Éø£b˛e&É+‘√ J$‘·+ô|’ $s¡øÏÔ #Ó+~q ÄyÓT k˛eTyês¡+ |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ‘ê– Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç+~. yÓ+≥H˚ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T q+<ë´\ Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. B+‘√ ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ ø√\Tø√˝Òø£ eTè‹ #Ó+~+<äì ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T.

|ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ‘ê– eTVæ≤fi¯ Ä‘·àVü≤‘·´ ø√dæ– s¡÷s¡˝Ÿ »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+ |ü]~Û˝À ~eTà\~HÓï Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q uÀj·T n+õqeTà(26) nH˚ eTVæ≤fi¯ k˛eTyês¡eTT Hê&ÉT |ü⁄s¡T>∑T\eT+<äT Á‘ê– Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï dü+|òüT≥q »]–+~. ã+<ÛäTe⁄\T Ç∫Ãq $esê\ y˚Ts¡≈£î ø√dæ– Á>±e÷ìøÏ C…øÏÿπ>] ás¡Dí, ‘êj·TeTà\≈£î »ìà+∫q n+õqeTàqT >∑‘· 6 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ ~yÓTà\~HÓï Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q <=&ç¶ VüQùdì nH˚ e´øÏÔøÏ Ç∫à $yêVü≤eTT #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ ô|[¢ nsTTq|üŒ{Ï qT+∫ n+õqeTàqT uÛÑs¡Ô nqTe÷qeTH˚ uÛÑ÷‘·+‘√ Á|ü‹s√E ÄyÓTqT uÛ≤<Ûä|ü&ÉT‘·÷ ñ+&˚yê&Éì, n<äq|ü⁄ ø£≥ï+ ø=s¡≈£î ì‘·´+ y˚~düTÔ+&˚yê&Éì ã+<ÛäTe⁄\T Á>±eTdüTÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ y˚~Û+|ü⁄\T uÛÑ]dü÷Ô n+õqeTà dü+kÕsêìï ø=qkÕ–dü÷Ô ñ+&˚<äì, ø±ì Ä~yês¡eTT sêÁ‹ uÛ≤s¡´uÛÑs¡Ô\T >=&Ée |ü&É≥+‘√ eTqkÕúbÕìøÏ >∑T¬s’ k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT Á‘ê–+~. Ç~ >∑eTì+∫q uÛÑs¡Ô ø√dæ– kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ rdüTø=ì yÓfi¯¢>± |ü]dæú‹ $wü$T+#·&É+‘√ Ä<√ìøÏ ‘·s¡*+#ês¡T. nsTT‘˚ Ä<√ì Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\ düeTj·T+˝À #·ìb˛sTT+~. áyÓT≈£î Ç<ä›s¡T ≈£L‘·Ts¡T\T, Ç<ä›s¡T ø=&ÉT≈£î\T ñHêïs¡T.

|ü+#ê+>∑+ |ü+#êsTTr lXË’\+ »qe] 23, düTes¡íyês¡Ô: kı+‘· eTTÁ<ä‘√ ø±≈£î+&Ü lXË’\+ <˚ekÕúq q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ ø±´˝…+&És¡TqT <˚ekÕúq ÄBq+˝ÀH˚ ‘·j·÷s¡T#˚dæ eTTÁ~+#ê\ì <Ûäs√às¡øÏå‹s¡øÏå‘·: #Ó’¬sàHé ldü∫Ã<ëq+<ä &çe÷+&é #˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+ lXË’\+ ÁãeTsê+uÛÑ eT*¢ø±s¡T®q kÕ«$T yês¡¢ <äs¡ÙHês¡ú+ #˚s¡T≈£îqï Äj·Tq <˚ekÕúq+ Ä<ä«s¡´+˝À ñ>±~ |ü+&ÉT>∑ s√E Ä$wüÿ]+#˚ q÷s¡T dü+e‘·‡sê\ ø±´˝…+&És¡T˝À ñ|üjÓ÷–+#˚ |ü+#ê+>∑+˝À <˚ekÕúHê ÄkÕúq dæ<ë›+‹ |ü+#ê+>∑+˝À eT÷&ç+{Ïì ‹~, yês¡, qø£åÁ‘ê\qT e÷Á‘·y˚T ñ|üjÓ÷–dü÷Ô jÓ÷>∑, ø£s¡í\qT ñ|üjÓ÷–+#·&É+ ˝Ò<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. |ü+#ê+>∑+ n+fÒH˚ ◊~+{Ï düeT÷Vü≤eTì n˝≤+{Ï <ëìì eT÷&ç+{Ï‘√H˚ <˚ekÕúq ÄkÕúq dæ<ë›+‹ ø±´˝…+&És¡TqT ‘·j·÷s¡T#˚sTTdü÷Ô ô|<ä›m‘·TÔq $Áø£sTTdüTÔHêïs¡ì, Ç~ eT+∫~ ø±<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ø£qTø£ Ç|üŒ{Ϭø’Hê <˚ekÕúq+ dæã“+~ y˚T˝§ÿì |ü+#ê+>∑+‘√ ≈£L&çq ø±´˝…+&És¡TqT ‘·j·÷s¡T#˚sTT+∫ <˚ekÕúq+ ÄBq+˝ÀH˚ $Áø£sTT+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. <˚X¯+˝ÀH˚ Á|üdæ<ä› CÀ´‹]¢+>∑πøåÁ‘·+>± ñqï lXË’\+ <˚ekÕúq+ eTTÁ~+#˚ ø±´˝…+&És¡T $wüj·T+˝À ÄkÕúq dæã“+~ ãTfÒº Ms¡uÛÑÁ<ä <Ó’e»„ e+<ä dü+e‘·‡sê\ |ü+#ê+>∑eTTqT lXË’\ <˚ekÕúq ÄkÕúq dæ<ë›+‹ ù|s¡T‘√ eTTÁ~+∫ $Áø£sTT+#·&É+ m+‘· e÷Á‘·+ düeT+»dü+ø±<äHêïs¡T. ÄkÕúq dæ<ë›+‹ eTTÁ~+∫ $Áø£sTTdüTÔqï |ü+#ê+>∑ ø±´˝…+&És¡T ñ|üjÓ÷>±ìøÏ sê<äì |ü+#ê+>∑+˝À ≈£L&Ü Ç~ ÄyÓ÷<ä+ ø±<äHêïs¡T. Á|ü‹ ñ>±~ |ü+&ÉT>∑s√E sêh Á|üuÛÑT‘·«+#˚ $&ÉT<ä\ #˚j·TT#·Tqï á ø±´˝…+&És¡TqT Á|ü‹ˇø£ÿ |ü+#ê+>∑ ø£s¡Ô\T ≈£L&Ü Bì Ä<ës¡+>±H˚ |ü+#ê+>±\T ‘·j·÷s¡T#˚kÕÔs¡ì n˝≤+{Ï~ dæ<ë›+‹ Ç~ eT]Ãb˛sTT #˚düTÔHêïsê ˝Òø£ e´øÏÔ>∑‘·+>± #˚düTÔHêïsê Äj·Tqπø ‘Ó*j·÷˝Hêïs¡T. ÄkÕúq dæ<ë›+‹ y˚s¡T >∑DÏ‘·eTTqT @sêŒ≥T#˚düT≈£îì ø±´˝…+&És¡TqT $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêïs¡ì Bìì @$<ä+>± düeT]Δ+#·T#·THêïs√ ‘·q≈£î ns¡ú+ ø±e&É+˝Ò<äHêïs¡T. lXË’\ ÄkÕúq dæ<ë›+‹>± <Ó’e»„>±s¡T ø=qkÕ>±\+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+#˚ $&ÉT<ä\ #˚düTÔqï ø±´˝…+&És¡TqT |ü+#ê+>±ìï nqTdü]+∫ ø±´˝…+&És¡TqT eTTÁ~+#ê\ì ˝Ò<ä+fÒ dü«#·Ã+<ä+>± yÓ’<=\>±\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. <äs¡ÙHêq+‘·s¡+ Ä\j·T <˚ekÕúq |ü]bÕ\Hê~Ûø±] $.Vü≤qTeT+‘·sêe⁄qT ø£*dæ ø±´˝…+&És¡T eTTÁ<äDô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á|ü‘˚´ø£ $q‹|üÁ‘êìï düeT]Œ+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À <Ûäs√às¡øÏå‹s¡øÏå‘·: m&ç≥sY #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


eT+>∑fi¯yês¡+, 24, »qe], 2012

3

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

eTT–dæq mHémdtmdt Á|ü‘˚´ø£ •_s¡+ uÛÑ÷ø£u≤®<ës¡T\ ~wæºu§eTà <äVü≤q+ ø£s¡÷ï\T dæ. ø±´+|ü⁄ »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô) : q>∑s¡+ ˝Àì kÕúìø£ X¯+ø£sêdt &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï mHémdtmdt Á|ü‘˚´ø£ •_s¡+ k˛eTyês¡+‘√ eTT–dæ+~. á dü+<äs¡“¤+>± q>∑s¡ düMT|ü+˝Àì _.‘ê+ Á&ÉbÕ&ÉT˝Àì j·TT|æ bÕsƒ¡XÊ˝˝À ìs¡«Væ≤+∫q á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹<ÛäT\T>± Ä<äs¡Ù $<ë´ dü+düú\ n~ÛH˚‘· _.‹eTàj·T´, &Ó’{Ÿ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ ãT#·Ãqï, mHémdtmdt |æz\T #·+Á<äX‚KsY, _. eT~›˝Ò{Ï, bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH=bÕ<Ûë´j·TTsê\T |ü<ëàe‘·eTà\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± Ä<äs¡Ù$<ë´dü+düú\ #Ó’¬sàHé ‹eTàj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ùde #˚j·T&É+˝ÀH˚ Äq+<ä+ ñ+≥T+<äì, ø±e⁄q Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ùde#˚j·T&É+ n\es¡TÃø√yê\ Hêïs¡T. n|ü⁄ŒfÒ $<ë´s¡Tú\T düe÷C≤_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ #˚dæq yês¡e⁄‘ês¡Hêïs¡T. &Ó’{Ÿ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ ãT#·Ãqï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\T Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\qT e∫Ãùde #˚j·T&É+ #ê˝≤ dü+‘√wüeTHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T #˚dæq ùdeqT ‘ê+Á&ÉbÕ&ÉT Á|ü»\T, ø£fi≤XÊ\ n<Ûë´|ü≈£î\T m|üŒ{Ïø° eTs¡∫b˛s¡Hêïs¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘· Á|ü»\qT

#Ó’‘·q´ e+‘·T\qT #˚j·T&É+˝À $<ë´s¡Tú\T Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· b˛wæ+∫ düe÷C≤_eè~ΔøÏ ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. nq+‘ ·s¡+ mHémdtmdt |æz\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\ ô|’H˚ <˚X¯ uÛÑ$wü´‘·TÔ Ä<Ûë|ü&ç ñ+<äHêïs¡T. ø±e⁄q $<ë´s¡Tú\+ <äs¡÷ Áø£eT•ø£åD‘√ yÓT*– <˚XÊìï ñqï‘· kÕúsTT˝ÀøÏ rdüT≈£îsêyê\Hêïs¡Ts¡. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n<ë´|ü≈£î\T düT+ø£qï, ìs¡à\, ùV≤eT, eTTs¡*, $<ë´]ú˙, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T s¡÷s¡˝Ÿ, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô) : sêj·T\d”eT e]Ù{Ï uÛÑ÷eTT\ ø£u≤®≈£î bÕ\Œ&çq sêJø± j·T Hêj·T≈£î\T, e]Ù{Ï, ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\qT ‘·ø£åDy˚T n¬sdüTº #˚j·÷\ì @◊mdtm|òt &çe÷+&é #˚dæ+~. á dü+<äs¡“+>± Ä dü$T‹ õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T #·+Á<äX‚KsY, eT~›˝Ò{Ï\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´s¡Tú\T ñqï‘· #·<äTe⁄\ ø√dü+ Ç‘·s¡ sêÁcÕº\≈£î yÓfi¯¢≈£L&É<äqï ñ<˚›X¯´+‘√ ø£s¡÷ï\T |ü]düs¡ ÁbÕ+‘êq l ø£èwüí <˚esêj·T e]Ù{ÏøÏ nqTã+<Ûä+>± 269.45 mø£sê˝À¢ |æõ ôd+≥sYqT @sêŒ≥T #˚kÕs¡Hêïs¡T. 2008˝À Ä |”J ôd+≥sYqT $X¯«$<ë´\ j·T+>± $<ë´s¡Tú\T b˛sê&ç kÕ~Û+#·T≈£îHêïs¡Hêïs¡T. nsTT‘˚....Ä uÛÑ÷eTT\qT ø±bÕ&Ü*‡q $dæ, ]õÁcÕºsY\T sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T, ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\‘√ #˚‘·T\T ø£*|æ, e]Ù{° uÛÑ÷eTT\qT >∑<ä›˝≤¢ ‘·qTï≈£î b˛j·÷s ¡Hêïs¡T. Ä e]Ù{° uÛÑ÷eTT\ ø£u≤®≈£î bÕ\Œ&çq e]Ù{Ï ]õÁkÕºsY mHé.{Ï. ¬ø. Hêj·Tø˘, ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\T, sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ô|’ πødüT\qT ãHêsTT+∫, n¬sdüTº

#˚dæ, ø£u≤®≈£î >∑T¬s’q uÛÑ÷eTT\qT ¬syÓq÷´ ]ø£e] #·≥º+ øÏ+<ä kÕ«BÛq+ #˚düTø√yê\ì yês¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+ &é #˚kÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä dü$T‹ sêÁwüº Hêj·T ≈£î&ÉT mdt. eTTHÓ|üŒ, q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù ÄsY. düTπs+Á<ä, q>∑s¡ ø√XÊ~Ûø±] _. sê+eT÷]Ô, q>∑s¡ Hêj·T≈£î\T @. s¡y˚Twt, eT<ÛäT≈£îe÷sY, sêeTÁøÏwüí, Vü≤qTeTqï, y˚+ø£fÒwt, Vü≤qTeT+‘·T, eT~›, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ãø±sTT\ uÛ≤s¡+ yê´{Ÿ s¡<äT› #˚j·÷*

ne⁄≈£î, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô) : ne⁄≈£î eT+&É\ |ü]~Û˝À $<äT´‘Y ãø±sTT\ uÛ≤s¡+ s¡÷. 33,55,753\ y˚Ts¡ ù|s¡T≈£î b˛sTT+~. Ä eT+&É\ |ü]~Û˝À <ë<ë|ü⁄ >± 23 Á>±eT |ü+#êsTTr\ |ü]~Û˝À á yÓTT‘êÔ\qT #Ó*¢+#ê\ì $<äT´‘Y XÊK n~Ûø±s¡T\T dü+ã+~Û‘· Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\≈£î H√{°düT\T n+<äCÒkÕs¡T. Ä H√{°düT \qT n+<äT≈£îqï 20 s√E˝À¢>± Ä, j·÷ yÓTT‘êÔ \qT #Ó*¢+#·ì |üø£å+˝À Äj·÷ Á>±eT |ü+#êsTTr˝À¢ n+< Ûäø±s¡+ ‘·|üŒì |ü]dæú‹ <ë|ü⁄]+∫+~. ne⁄≈£î $<äT´‘Y XÊK @. Ç. |òüø°ÿs¡j·T´ ‘Ó*|æq $esê\ y˚Ts¡≈£î ˙{Ï düs¡|òüsê, $<äT´B›bÕ\T, _\T¢\ ãø±sTT˝À¢ ne⁄≈£î |ü≥ºD+ s¡÷.24,56,410, y˚eTT\bÕ&ÉT s¡÷.53,941, ñ|üŒ\bÕ&ÉT s¡÷.94,340, ≈£îqT≈£î+≥¢ s¡÷. 33,405, ø=+&ÉeTHêj·TTì |ü˝…¢ s¡÷. 59, 958, pqT+‘·\ s¡÷. 37, 253, eTÁ¬seT&ÉT>∑T s¡÷. 19, 837, ÇÁkÕHêj·Tø˘ ‘ê+&É s¡÷. 19,098, \ø°åà|ü˝…¢ ‘ê+&É s¡÷.9,392, >∑T+&É¢ •+>∑es¡+ s¡÷.72, 127, >∑&ɶy˚Tø£\|ü˝…¢ s¡÷. 33, 292, #·qT>∑T+&É¢ s¡÷. 50, 319, düT+πødüT\

s¡÷.49, 452, ø±o|ü⁄s¡+ s¡÷.26, 707, dü+>∑|ü≥ï+ s¡÷.25, 288, >√≈£î\~HÓï s¡÷.12,311, zãT˝≤|ü⁄s¡+ s¡÷.37,021, nqïes¡+ s¡÷.49,168, #Ós=¢|ü˝…¢ s¡÷.87, 589, sêe÷|ü⁄s¡+ s¡÷.3,17,074, dæ+>∑ q|ü˝…¢ s¡÷.1,62,062, ì#ÓÃqyÓT≥¢ s¡÷.42,030, qø£ÿ\|ü˝…¢ s¡÷.17,675\T #Ó*¢+#ê*‡ ñ+~. á ãø±sTT\qT #Ó*¢+#·ì |üø£å+˝À, nB 20 s√E˝À¢ $<äT´‘Y ø£HÓø£åqT¢ ø£{Ÿ #˚kÕÔeTì $<äT´‘Y XÊU≤~Ûø±s¡T\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé, »qe] 23(düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ eÁkÕÔ\ ô|’ $~Û+∫q 5 XÊ‘·+ yê´{Ÿ Jz 932 ìs¡düq>± k˛eTyês¡+ eÁdüÔ<äTø±D≤\ j·T»e÷qT\T ã+<é bÕ{Ï+#ês¡T. yê´{Ÿ≈£î ìs¡düq>± sê´© ìs¡«Væ≤+∫ >ö&ÉT ôd+≥sY,bÕ‘· ãkÕº+&ÉT MT<äT>± ‘·Vü≤o˝≤›s¡T ø±sê´\j·T+ #˚s¡Tø=ì ‘·Vü≤o˝≤›s¡T≈£î $q‹ |üÁ‘·+ n+~+#ês¡T. nq+‘·s¡+ eÁdüÔ<äTø±D≤\ j·T÷ìj·THé Áô|dæ&Ó+{Ÿ ÁoVü≤] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eÁdüÔ yê´bÕs¡T\ ô|’ ◊<äT XÊ‘·+ yê´{Ÿ y˚j·T&É+ m+‘· es¡≈£î Hê´j·TyÓ÷ Á|üuÛÑT‘·«+ Ä˝À∫+#ê\Hêïs¡T. n~ |üs√ø£å+>± ø=qT>√\T<ës¡T\ ô|’H˚ |ü&ÉT‘·T+<äqï yêdüÔe+ Á|üuÛÑT‘·«+ >∑T]Ô+#ê\Hêïs¡T. 1956 qT+∫ eÁdüÔ yê´bÕs¡+ s¡+>∑+ ô|’ m˝≤+{Ï |üqTï\T $~Û+#·˝Ò<äì Ç|ü⁄Œ&ÉT e∫Ãq á Á|üuÛÑT‘·«+ Ç˝≤ yê´{Ÿ $~Û+#·&É+ <ës¡TD+ nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ¬s&çy˚T&é <ädüTÔ\ô|’ 14.5 XÊ‘·+ |üqTï\T |üuÛÑT‘·«+ edüT\T #˚dü÷Ô+<äì Ç~ #ê\ø£ eTs√ 5 XÊ‘·+ $~Û+#·&É+ nHê´j·T+ nì, Ç˝≤ #˚ôdÔ ø=qT>√\T <ës¡Tì ô|’ uÛ≤s¡+ |ü&ç ø=qT>√\T ‘·–Zb˛sTT eÁdüÔ

yê´bÕs¡T\T s√&ÉT¶q |ü&Ü*‡edü÷Ô+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ yê´{ŸqT ‘·–Z+#·ø£ b˛‘˚ ]˝Ò ìs¡Vü‰s¡ Bø£å\T #˚|ü{Ϻ |ü]dæΔ‹ì ñÁ~ø£Ô+ #˚kÕÔeTHêïs¡T. eÁdüÔ <äTø±D≤\T k˛eTyês¡+ qT+&ç áHÓ\ 31 es¡≈£î ã+<äT ìs¡«Væ≤kÕÔeTì yês¡T ô|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±¢‘Y eT¬sÃ+{Ÿ nk˛dæjÓTwüHé ôdÁø£≥] ôwø˘ nVü≤eTà<é, nq‡sY uÛ≤wü eÁdüÔ <äTø±D≤\ j·T»e÷qT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

;á&û nuÛÑ´s¡Tú\ &çe÷+&ÉT¢ |ü]wüÿ]+#ê* ªÄ{ÀÁ&Ó’es¡¢ J$‘ê\‘√ #Ó\>±≥+ ‘·>∑<äTμ ã\V”≤q+>± ñqï >∑s¡“¤e‘·T\qT >∑T]Ô+#·+&ç

Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé, »qe] 23(düTes¡íyês¡Ô): >∑‘· 15 s√E\ qT+&ç ;á&û nuÛÑ´s¡TΔ\≈£î j·Tdtõ{Ï neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì f…{Ÿ |üØø£å qT s¡<äT› #˚j·÷\ì mH√ï ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï|üŒ{ÏøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+<äq sêø£b˛e&É+‘√ ìs¡T<√´>∑ nuÛÑ´s¡TΔ\T Ä‘·à≈£Ls¡T |ü≥ºD+˝À ø=‘·Ô ãkÕº+&ÉT e<ä› ]˝Ò ìs¡Vü‰s¡ Bø£å\T #˚|ü{≤ºs¡T. á ìs¡Vü‰s¡ Bø£å\qT ¬syÓq÷´ nk˛dæj˚TwüHé õ˝≤¢ ñbÕ<Ûë´≈£åî&ÉT düT<Ûëø£sY u≤ãT Äs¡+_Û+#ês¡T.á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ;á&û nuÛÑ´s¡TΔ\ düeTdü´\T @ $<Ûä+>±qT Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ qwüº+ ˝Ò<äì ø±ã{Ϻ yê] Hê´j·TyÓTÆq ø√]ø£\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ eTTK´eT+Á‹ >±s¡T Bì ô|’ ˇø£ Á|üø£≥q #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚kÕs¡T. nuÛÑ´s¡TΔ\ düeTdü´\≈£î dü+ã+~Û+∫ nìï $<Ûë\T>± düVü‰ø±s¡+ n+~kÕÔeTì ô|s=ÿHêïs¡T. |ü\Te⁄s¡T ;á&û nuÛÑ´s¡TΔ\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ á düeTdü´ ô|’ z Á|üø£≥q #˚j·÷\ì ˝Òì |üø£å+˝À sêuÀj˚T s√E˝À¢ e÷ ìs¡düqT rÁe‘·s¡+ #˚kÕÔeTì nedüs¡yÓTÆ‘˚ $<ë´ dü+düΔ\ ã+<é≈£î ≈£L&Ü |æ\T|ü⁄ìkÕÔeTì ‘Ó*j·TC…kÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ &çyÓ’m|òt◊ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T s¡DBÛsY Ä<ä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ]˝Ò Bø£å\≈£î KT<äT›dt, Áoìyêdü¬s&ç¶, y˚DT>√bÕ˝Ÿ, n˝≤¢uKwt, $»j·T uÛ≤düÿsY, U≤<äsY uÛ≤wü, K©˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

yÓ\Tú]Ô »qe] 23(düTes¡íyês¡Ô): ìs¡T<√´>∑T\T Á>±MTD ÁbÕ+ ‘ê˝À¢ |üqT\T˝Òø£ |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê\≈£î e\dü\T e∫à n|ü⁄Œ\T#˚dæ Ä{À\T ø=qTø=ÿì J$düTÔqï Ä{ÀÁ&Ó’es¡¢qT Á|üuÛÑT ‘ê«\T, cÕ|ü⁄\ j·T»e÷qT\T ì\Te⁄Hê eTT+#·T‘·THêïs¡ì d”|”◊ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù e÷<äekÕ«$T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+ kÕúìø£ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À Ä{ÀÁ&Ó’es¡¢ ¬s+&Ée eTVü‰düuÛÑ\ >√&É |üÁ‹ø£qT Hêj·T≈£î\‘√ ø£*dæ $&ÉT< ä\ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T &ûõ˝Ÿ, ô|Á{À˝Ÿ, >±´dt, Ä{À $&çu≤>±\ <Ûäs¡\qT $|üØ‘·+>± ô|+∫ Ä{ÀÁ&Ó’es¡¢ J$‘ê\‘√ #Ó\>±≥e÷&ÉT ‘·THêïs¡Hêïs¡T. 8e ‘·s¡>∑‹ bÕôd’q yês¡T Ä{À q&ÉbÕ\qï ìã+<Ûäq‘√ #·<äTe⁄˝Òì yês¡T Ä{ÀÁ&Ó’es¡T¢>± J$+#˚ Vü≤≈£îÿ ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTÔ+<äHêïs¡T. &ûõ˝Ÿ, ô|Á{À˝Ÿ˝À ø£©Ô\T »s¡>∑&Éy˚T ø±ø£ ø=\‘·\T, ∫\¢&É &ÉãT“\ $wüj·T+˝Àq÷ ô|Á{À˝Ÿ ã+≈£î ˝À¢ ì\Te⁄>± <√|æ&û#˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. nsTTHê n~Ûø±s¡T˝À¢ #·\q+˝Ò<äHêïs¡T. Ä{À\ <ë«sê Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e∫Ãq Ä<ë j·T+˝À |ü~XÊ‘·+ ì<ÛäT\qT Ä{ÀÁ&Ó’es¡¢ dü+πøåe÷ ìøÏ πø{≤ sTT+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ä{ÀÁ&Ó’es¡¢≈£î ˝…’ôdqT‡\T Çe«&ÜìøÏ 8e ‘·s¡>∑‹ ns¡Ω‘·qT s¡<äT›#˚j·÷ \Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ $&ÉT<ä\ #˚dæq 155, 213, 108 Jy√\qT s¡<äT›#˚ j·÷\ì, Áô|’y˚≥T ô|ò’HêHé‡ <√|æ&ûì n]ø£fÒº+ <äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘˚´ø£ ø£$T{°ì @sêŒ≥T#˚j·÷\Hêïs¡T. Ä{À $&ç uÛ≤>±\qT Ä|üπs{Ï+>¥ k˛ºsY <ë«sê ‘·≈£îÿe <Ûäs¡πø Çyê«\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m◊{Ïj·TTdæ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T Vü≤]Á|ükÕ<é, |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî&ÉT d”|”◊ eTTs¡ [Hêj·TT&ÉT, m◊{Ïj·TTdæ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù j˚Tdüqï, õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉT >√$+<äT¬s&ç¶, »©˝Ÿu≤wü, dü+|òüT+ e´ø±dü dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T <˚esêE, Vü≤], ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø=*$T>∑T+&É¢ »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Á>±e÷\˝À ã\V”≤q+ >± ñqï >∑s¡“¤‘·T\T>± ñqïyê]ì >∑T]Ô+∫, yÓ’<ä´ ùde\T n+~+#·qTqï≥T¢ &Üø£ºsY düTπswt¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ eT+&É\ |ü]wü‘Y n_Ûeè~Δ ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+ ∫q n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq eTTK´n‹~∏>± Vü‰»¬s’ ÁbÕs¡+_Û+ #ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡ø£ÔV”≤q‘· ø£*–q >∑s¡“e‘·T\ qT >∑T]Ô+∫ yê]øÏ s¡ø£Ô |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ n+~+#˚ bÂwæºø£ ÄVü‰sêìï n+~+ #ê\Hêïs¡T. s¡ø£ÔV”≤q‘· ø£*–q >∑s¡“e‘·T\ ≈£î yê]˝À Væ≤yÓ÷>√¢_Hé 11 XÊ‘·+ ø£+fÒ ‘·≈£îÿe>±

ñ+fÒ M]ì s¡ø£ÔV”≤q‘· ø£*–q yê]>± >∑T]Ô+#ê\Hêïs¡T. M]øÏ Á|ü‹ ¬s+ &ÉT, eT÷&ÉT HÓ\\≈£îˇø£kÕ] s¡ø£Ô |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ s¡ø£Ô+ n_Ûeè~Δ #˚j·÷\Hêïs¡T. nì$TjÓ÷ e\¢ ‘·*¢, _&ɶ eTè‹ #Ó+<˚ Á| üe÷<ä+ ñ+<äì <ëìøÏ Á|üeTTK+>± $e]+ #ê\Hêïs¡T. s¡ø£ÔV”≤q‘· ø£*–q eTVæ≤fi¯˝À¢ |ü⁄]{Ï _&ɶ\T ãs¡e⁄ ô|]π> neø±X¯+ ñ+&É <äT. 2500 Á>±eTT\ ø£+fÒ ãs¡Te⁄ ‘·–Z‘˚ _&ɶ\T ‘Ó*$‘·≈£îÿe>± ñ+{≤s¡T. nìï s¡+>±\˝À yÓqTø£ã&ç ñ+{≤s¡Hêïs¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ ‘·Vü≤o˝≤›sY ùwø˘yÓTT Væ≤B›Hé, m+|æ&çz ‹eTàø£ÿ, Äs√>∑´ dü÷|üsYyÓ’»s¡T¢ qJsY, düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, Äs√>∑´ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|æ∫à ≈£îø£ÿ\ ôd’«s¡ $Vü‰s¡+: |ü\Te⁄]øÏ >±j·÷\T eT+Á‘ê\j·T+, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq eT+Á‘ê \j·T+˝À |æ∫Ã≈£îø£ÿ\T ôd’«s¡ $Vü‰s¡+ #˚düTÔHêïsTT. >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± Ä πøåÁ‘êq ≈£îø£ÿ\T $#·Ã\ $&ç>± dü+#·]dü÷Ô, düeTdü´\T düèwæºdüTÔHêïsTT. nsTTHê.. |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<ÛäT&˚ ø£s¡Tej·÷´&ÉT. Ä Á>±eT+˝Àì bÕ‘· }s¡T˝À ñqï yÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T <˚yê\j·T+ m<äT≥ eTsƒêìøÏ #Ó+~q ∫s¡T<√´– ã+– lìyêdüT\TqT k˛eTyês¡+ z |æ∫à ≈£îø£ÿ ø£]∫, >±j·T|üs¡∫+~. B+‘√ rÁe >±j·÷\ bÕ˝…’q u≤~Û‘·T&çì ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ Ä<√ì düMT|ü+˝Àì Çdæ« Á>±e÷ìøÏ |ü+bÕs¡T. Ç{°e\ f…+ø±j·T\ *+>∑&ÉT nqT eTs√ e´øÏÔøÏ ôd’‘·+ Ç<˚ nqTuÛÑe+ m<äT¬s’+~. ø£˙dü+ Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫, á |æ∫Ã≈£îø£ÿ\ ôd’«s¡ $Vü‰sêìï n]ø£fÒº+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì |ü\Te⁄s¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.


4

ãs¡Te⁄, m‘·TÔ ô|s¡>∑{≤ìøÏ e÷sêZ\T! _&ɶ ãs¡Te⁄, m‘·TÔ\T ô|+#ê\+fÒ 1 qT+&ç 3 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡ nqT≈£L\+>± e⁄+≥T+~. #ê˝≤ eT+~ |æ\¢\T ˇø£ dü+e‘·‡s¡+qT+&ç m<äT>∑T‘·T+{≤s¡T. n|üŒ{Ï qT+&ç y˚>∑+>± ø=~› dü+e‘·‡sê\T m~– ‘·sê«‘· Ä–b˛‘·T+~. yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+˝À uÒ; ø£˙dü+ 50 XÊ‘·+ bı&Ée⁄˝À m<ä>±*. ø±ì _&ɶ 4 dü+e‘·‡sê\ø£˝≤¢ |ü⁄{Ϻq|üŒ{Ï qT+&ç ¬s+&ÉT ¬s≥T¢ bı&Ée⁄˝À ô|s¡T>∑T‘ê&ÉT. MT _&ɶ eT]+‘· bı&Ée⁄ m<ä>∑˝Ò<äì $#ê]+#·ø£+&ç. Äs√>∑´ø£s¡, b˛wüø£ $\Te\T ø£\ ÄVü‰s¡+ _&ɶ m<äT>∑T<ä\≈£î ãs¡Te⁄, m‘·TÔ\˝À ‘·|üŒø£ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. _&ɶ ãs¡Te⁄, m‘·TÔ\qT ô|+#·>∑\ e÷sêZ˝Ò$T{À #·÷<ë›+! _&ɶ ãs¡Te⁄ ‘·≈£îÿe>± e⁄qï≥¢sTT‘˚, yÓ’<äT´&çì dü+Á|ü~+#·+&ç. yÓ’<äT´&ÉT _&ɶ X¯Øs¡ ãs¡Te⁄. m‘·TÔ\qT ø=\TkÕÔ&ÉT. M{Ï Ä<Ûës¡+>± _&ɶ ãs¡Te⁄ ˝À|æ+∫q ø±s¡D≤\T ‘Ó\TkÕÔsTT. ˇø=ÿø£|ü⁄&ÉT. e+XÊqT>∑‘·+>±qT ˝Ò<ë b˛wüø±Vü‰s¡ ˝Ò$T‘√ ≈£L&Ü ãs¡Te⁄ ‘·>∑TZ‘·T+~. _&ɶ≈£î m≈£îÿe düeTj·÷˝˝À ø=~› ø=<ä›>± ÄVü‰s¡+ Çe«+&ç. ˇπø kÕ] n~Ûø£+>± Çe«e<äT›. Á|ü‹ kÕ] ø£˙dü+ ¬s+&ÉT ˝Ò<ë eT÷&ÉT >∑+≥\ e´e~Û e⁄+&Ü*. _&ɶ≈£î s√E˝À ø£˙dü+ 6 kÕs¡T¢ ÄVü‰sêìï Çe«e#·TÃ. |æ\¢\˝À kÕ<Ûäs¡D+>± ◊s¡Hé ‘·≈£îÿe>± e⁄+&ç s¡ø£ÔV”≤q‘·≈£î ˝Àqe⁄‘ês¡T. ø£qTø£ M] ÄVü‰s¡+˝À ◊s¡Hé n~Ûø£+>± e⁄qï |ü<ësêú\T Çe«+&ç øÏ&ûï ;Hé‡, u≤¢ø˘ ;Hé‡, ˝…+{Ï˝Ÿ‡, k˛j·÷;Hé‡, <ÛëHê´\T, –+»\T, Áu…&é, nqï+ $T<ä˝…’q$ ◊s¡Hé n~Ûø£+>± e⁄+&˚ |ü<ësêΔ\T. ãs¡Te⁄ ô|s¡>∑{≤ìøÏ πø\Ø\T n~Ûø£+>± e⁄+&˚ ÄVü‰s¡$Te«+&ç. n~ ‘·–q+‘· X¯øÏÔ ≈£L&Ü ÇdüTÔ+~. _&ɶ m‘·TÔqT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚ #·s¡´\T #˚|ü≥º+&ç. _&ɶ #·Ts¡T≈£î>± ˝Ò≈£î+fÒ k˛eT]jÓÆT X¯Øs¡ m<äT>∑T<ä\ düVü≤ø£]+#·<äT. ãj·T≥≈£î rdüT≈£îyÓ[fl u≤>± Ä&ç+#·+&ç. ÄVü‰s¡+˝À ø±*¸j·T+ ÇùdÔ n~ meTTø£\qT <Ûäè&ÛÉ‘·s¡+ #˚dæ m‘·TÔqT ô|+#·T‘·T+~. bÕ\ ñ‘·Œ‘·T\T ø±*j·T+ n~Ûø£+>± ø£*– e⁄+{≤sTT. MT _&ɶ bÕ\T Çwüº|ü&Éø£b˛‘˚ ô|s¡T>∑T, yÓqï e+{Ï$ ô|≥º+&ç. õ+ø˘ n~Ûø£+>± e⁄+&˚ |ü<ësêΔ\T ãs¡Te⁄ ô|+#·≥y˚T ø±ø£ m‘·TÔqT ≈£L&Ü n~Ûø£+ #˚kÕÔsTT. #˚|ü\T, e÷+dü+, |ü⁄#·Ãø±j·T $‘·ÔHê\T, ãsƒêD°\T, &ÜsYÿ #ê¬ø¢{Ÿ yÓTT<ä˝…’q$ õ+ø˘ n~Ûø£+>± e⁄+&˚ ÄVü‰s¡ |ü<ësêΔ\T.

Á>∑÷|t düº&û ñ|üjÓ÷>∑e÷? Á>∑÷|t düº&ç e\q #ê˝≤ ñ|üjÓ÷>±\THêïsTT. #ê˝≤ eT+~

q\T>∑T]˝À e⁄+&ç e÷{≤¢&Ü\+fÒ #ê˝≤ uÛÑj·T|ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. Ç˝≤+{Ï Á>∑÷|t &çdüÿwüHé e\¢ yêfi¯fl˝À e⁄+&˚ |òæj·TsY b˛‘·T+~. ‘·eT≈£î ‘êeTT>± #·<äe&ÜìøÏ m≈£îÿe>± ã<ä›øÏdüTÔ+{≤s¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü yêfi¯fl˝À ø±ìŒ¤&ÓHé‡ ˝…e˝Ÿ‡ ô|]– ø±ì Á>∑÷|ü⁄düº&ç e\q n≥Te+{Ï yês¡T #ê˝≤ ôd$THêsY‡ ≈£L&Ü Çe«>∑*π> πs+CŸøÏ yêfi¯ófl \_›bı+<˚ neø±X¯+ m≈£îÿe>± e⁄+≥T+~. m<äT>∑T‘ês¡T. q\T>∑T]˝À e⁄qï|ü&ÉT á Á>∑÷|ü⁄düº&ç <ë«sê ˇø£s¡T #·~$ @<Ó’Hê &çdüÿwüHé #˚j·÷´\+fÒ yêπs n+<äT˝À e⁄qï kÕsê+X¯eTT eTT+<äT+{≤s¡T. #·<äTe⁄≈£îH˚ #Ó|üŒ&É+ <ë«sê Ç‘·s¡T\T áJ>± $wüj·T+˝À düu…®≈£îº‡qT n<˚ ns¡ú+ #˚düTø√e#·TÃ. |üì>± ã≥º|ü{Ϻ #·~$ n+‘˚ø±≈£î+&Ü Áô|+&é‡ sêùd<ëìø£+fÒ n<˚ n+<äs¡÷ ø£*dæ, ≈£Ls¡TÃì dü y Ó T ® ≈ £ î º q T $ì y˚ π s yêfi¯ fl‘√ &çdüÿdt #˚düTø√e&É+ <ë«sê &ç d ü ÿ wü H é #˚ ù d sêùd<ëìe˝Ò ¢ yês¡T áJ>± <ëìì m≈£ î ÿe ñ|ü j Ó ÷ >∑ + ø±´#Y #ÓsTT´>∑\T>∑T‘ês¡T. e⁄+≥T+~. n+‘˚ ‘·«s¡>± >∑Ts¡TÔô|≥Tº ø±≈£ î +&Ü Ç+ø£ <ëìì ≈£î+{≤s¡T. #ê˝≤ eT]∫b˛e&ÜìøÏ #êHé‡ eT+~øÏ yês¡T #·~$ n+≥÷ e⁄+&É<äT. ã{Ϻ|ü{Ϻ ns¡ú+ #˚düTø√e&É+ ø£Hêï #· ~ $ sêdæ +~ ‘·«s¡>± Ç‘·s¡T\T #Ó|üŒ≥+ <ë«sê eT]∫b˛e&ÜìøÏ neø±XÊ\T u≤>± ns¡ú+ #˚düT≈£î+{≤s¡T. m≈£ î ÿe>± e⁄+{≤sTT. Á>∑÷|t Á>∑÷|t düº&ç $wüj·T+˝À &ç d ü ÿ wü H é #˚ j · T &É + <ë«sê eTq≈£ î ˇπøkÕ]>± #ê˝≤ $wüj·÷\qT ≈£ L &Ü Ä˝À∫+#˚ edü T Ô + ~. ‘Ó\TdüTø√e#·TÃ. n+‘˚ø±≈£î+&Ü n+<äT˝À e⁄qï ÁbÕã¢yéT‡øÏ kı\÷´wüHé &Í{Ÿ‡ ≈£L&Ü áJ>± ø±¢]ô|ò’ ≈£L&Ü <=s¡T≈£î‘·T+~. Á>∑÷|t &çdüÿwüHé #˚düTø√e#·TÃ. #·~$q <ëìø£+fÒ $qï<˚ eTq*ï Ä˝À∫+|ü #˚ùd dæú‹øÏ rdüT≈£îì #ê˝≤ eT+~øÏ m≈£îÿe>± >∑Ts¡TÔe⁄+≥T+~. Á>∑÷|t edü T Ô + ~. eTq MT<ä eTq≈£î ø±ìŒ¤&ÓHé‡ ô|s¡T>∑T‘·T+~. &çdüÿwüHé e\¢ ø±ìŒ¤&ÓHé‡ ˝Òe˝Ò ≈£L&Ü ô|s¡T>∑T‘·T+~. á eTq+ Ç‘· s ¡ T \≈£ î mø˘ ‡ ô|’ ¢ H é #˚ ù d Ø‹øÏ rdüT≈£îì edüTÔ+~. Á>∑÷|t &çdüÿwüHé e\¢ ùdºõ|òæj·TsY ≈£L&Ü ‘·>∑TZ‘·T+~. #ê˝≤ eT+~

5

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

eT+>∑fi¯yês¡+ 24, »qe], 2012

ãè+<ëeq+ ãè+<ëeq+ nq>±H˚ lø£èwüOí&ÉT, >√|æø£\T >∑Ts¡TÔ≈£î ekÕÔs¡T. u≤\´+˝À j·TXÀ<ë ‘·qj·TT&ÉT Á|ü<ä]Ù+∫q ©\˝…H√ï eT~˝À yÓT<ä\T‘ês¡T Çø£ÿ&ç dü+<äs¡Ù˙j·T ÁkÕ+‘ê˝…H√ï ÄHê{Ï ø£èwüí©\‘√ eTT&ç|ü&çqy˚. >√|æø± eÁkÕÔ|üVü≤s¡D+, sêdü©\ ‘·~‘·sê\˙ï Çø£ÿ&√ #√≥T #˚düT≈£îqï≥T¢ uÛÑ≈£îÔ\T uÛ≤$düTÔ+{≤s¡T. dü+<ä]Ù+ #˚+<äT≈£î mH√ï Ä\j·÷\T ≈£L&Ü ñHêïs¡T. <ä>∑Zs√¢H˚ eT¬sH√ï #ê]Á‘·ø£, |üsê´≥ø£, Ä<Ûë´‹àø£ ÁbÕ<Ûëq´+ ñqï düú˝≤\T ≈£L&Ü ñHêïs¡T. ñ‘·Ôs¡ uÛ≤s¡‘·<˚X¯ j·÷Á‘·˝À ‘·|üŒì dü]>± <ä]Ù+#ê*‡q |ü⁄D´πøåÁ‘·$T~. ãè+<ëeq+ n+fÒ >∑Ts¡TÔø=#˚Ã~ lø£èwüßí&˚. Ç~ |ü⁄sêD≤\˝À j·÷Á‹ø£ πø+Á<ä+>± Á|üdæ<äΔyÓTÆq~. eT<ÛäTs¡ Áø°.|üP.2e X¯‘êãΔ+≈£î |üPs¡«|ü⁄<äì nø£ÿ&ç Ä]ÿj·÷\õø£˝Ÿ düπs« yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Ç~ j·TeTTHê q~ ˇ&ÉT¶q ÄÁ>±≈£î 72 øÏ.MT. <ä>∑Zs¡˝À C≤rj·T s¡Vü≤<ë] 2≈£î C≤rj·T s¡Vü≤<ë] \ø√ï≈£î 431øÏ.MT. <ä÷s¡+˝À &Ûç©¢øÏ <äøÏåD≤q 515 øÏ.MT. <ä÷sêq ñ+~. Áe»ø£èwüßí&ÉT e⁄qï Á|ü<˚X¯+. Ç~ $wüßíeT÷]Ô 9 ne‘êsê\˝À ˇø£ ne‘ês¡+. Äj·Tq ‘·q u≤\´ #˚wüº\qT |ü⁄≥Tº≈£qT Çø£ÿ&˚ #·÷|æ+#ê&ÉT. áj·Tq Çø£ÿ&˚ ‘·q yÓTT<ä{Ï ∫Á‘· $∫Á‘· ø±sê´\T #·÷|æ+#ê&ÉT. Á|ü|ü+#·+ n+‘ê j·÷Á‹≈£î\T eT<ÛäTs¡ qT+∫ Çø£ÿ&É≈£î ekÕÔs¡T. Äj·TqqT <ä‘·Ô‘·

rdüT≈£îqï ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T q+<ä j·TXÀ<äT\T ãè+<ëeq yêdüT\T. q+<äT&ÉT ø£èwüßíì düTs¡øÏå‘· ÁbÕ+‘·ìøÏ rdüT≈£îyÓfi≤fl&ÉT. ø£èwüßí&ÉT sêdü©\\T Ä&Ü&ÉT. >√es¡Δq –] m‘êÔ&ÉT. uÛÑ≈£îÔ\T Çø£ÿ&É≈£î e∫à l ø£èwüßíì ÁbÕ]ú+#·T≈£î+{≤s¡T. ÄHê&ÉT >√|æø£\T Çø£ÿ&É ø£èwüßíì‘√ Ä≥˝≤&ÉT≈£îHêïs¡T. j·TeTTHê q~ mH√ï |ü≥ºD≤\≈£î Ä<Ûës¡+. BìøÏ düMT|ü+˝À |ü≥ºD≤\T, ÄÁX¯e÷\T Ç+ø± mH√ï ñHêïsTT. Á|ü‹ >∑T&ç ≈£L&Ü kÕj·T+Á‘·+ Vü‰s¡‹ Çe«&É+‘√ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ne⁄‘·T+~. ø£èwüßí&ÉT ns¡T®qTìøÏ ∫e] dü+<˚X¯+ Çø£ÿ&˚ Ç#êÃ&ÉT. n<˚ uÛÑ>∑eBZ‘·. ÁbÕNq eT+~sê\T Çø£ÿ&É e⁄qï n‹ ô|<ä› ÁbÕNq eT<äHé yÓ÷Vü≤Hé J Bìì m.j·Tdt.◊. yês¡T |ü⁄qs¡T<äΔ]+#ês¡T. Ç~ ãè+<ëeq+˝À n‹ ÁbÕNqyÓTÆq >∑T&ç. á >∑T&çì m≈£îÿ‘·Tqï ø=~› eTq ÁbÕNq ÁbÕuÛÑe yÓ’uÛÑe C≤„|üø±\qT >∑Ts¡TÔ ‘ÓdüTÔ+~. Ä •~∏˝≤\˝À ‹s¡T>∑T‘·T+fÒ. Áø°.X¯. 516˝À ì]à+∫q <˚efi¯+ ø£ì|ædüTÔ+~. 1580˝À n~ Ç+ø± yêdüÔe s¡÷bÕìï <Ûä]+∫+~. ø£èwüí $Á>∑Vü≤+ sê<Ûë, <ëyÓ÷<äs¡Hé >∑T&ç˝À e⁄+~. Çø£ÿ&É m+‘√ eT+~ jÓ÷>∑ düe÷<ÛäT\THêïsTT. Ç+<äT˝À m≈£îÿe uÛ≤>∑+ >√kÕ«eTT\$. M]˝À @&ÉT>∑Ts¡T >√es¡ΔHé |ü]Áø£eT≈£î #Ó+~qyês¡T. yês¡T s√E 35 øÏ.MT. ø£+fÒ m≈£îÿe <ä÷s¡+ q&ç∫ e#˚Ãyês¡T. lø£èwüßí&ÉT yê]øÏ ø£\˝À ø£ì|æ+#˚yê&ÉT. Ç|üŒ{ÏøÏ nø£ÿ&É l ø£èwüßí&ÉT yê]øÏ ø£\˝À ø£ì|æ+#˚yê&ÉT. Ç|üŒ{ÏøÏ nø£ÿ&É lø£èwüßíì n&É>∑TC≤&É\T+{≤sTT. ˇø£ j·TTe >∑Ts¡TkÕ«$T MTsêu≤sTTì e´+>∑´+>± e÷≥˝≤&É>± ÄyÓT n‘·&ÉT dæ>∑TZ |ü&˚≥T¢ #˚dæ+~. Çø£ÿ&É MTsêu≤sTT >∑T&ç Jedüe÷~Û ñ+~. Çø£ÿ&É ÁbÕNHê‹ ÁbÕNqyÓTÆq >√$+<äsêj·T >∑T&ç e⁄+~. Ç~ yêdüTÔØ‘ê´ m+‘√ >=|üŒ >∑T&ç. s¡+>¥õ k˛H˚øÏ|ü˝ŸøÏ Çdtø±Hé yê] >∑T&ÉT\T ≈£L&Ü e⁄HêïsTT. á |ü$Á‘· Á<˚X¯+˝À ìX¯ÙãΔ+ nìï #√≥¢ ‘ê+&É$düTÔ+~. Çø£ÿ&É >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç o‘êø±\+˝À ≈£Ls√Ãe#·TÃ. Çø£ÿ&É s¡ø£s¡ø±\ qeTàø±\T ñHêïsTT. Á|òæãe], e÷]à düeTj·T+˝À nø£ÿ&É sêdü©\ ñ‘·‡e+ »s¡T>∑T‘·T+~. j·TTø£Ô ej·TdüTÿ\ sêdü©\‘√ bÕ≥T ø√˝≤≥+ <äèXÊ´\T m+‘·>±H√ n\]kÕÔsTT.

eT<ÛäTs¡... Ç~ ãè+<ëeHé≈£î 12 øÏ.MT. <ä÷s¡+˝À e⁄+~. Ç~ ø£èwüßíì »qàdüú\+. <˚eøÏ, edüT<˚e⁄\≈£î »ìà+#ê&ÉT. lø£èwüßí&ÉT #Ós¡kÕ\˝À |ü⁄{≤º&ÉT. Ç|ü&ÉT Ä #Ós¡kÕ\qT l ø£èwüí »qàuÛÑ÷$T n+{≤s¡T. Ç~ eT<ÛäTs¡ ø±+ô|¢ø˘‡˝À e⁄+~. á >∑T&çì lø£èwüßíìøÏ n+øÏ‘·+ #˚XÊs¡T. Ç~ eT<ÛäTs¡ |ü<äΔ‹˝À ì]à+∫q kÕ+düèÿ‹ø£ uÛÑe+‹. Çø£ÿ&É >∑es¡ïyÓT+{Ÿ eT÷´õj·T+˝À Á|ü|ü+#· Á|üdæ~Δ #Ó+~q eT<ÛäTs¡ •˝≤Œ\qT Á|ü<ä]ÙkÕÔs¡T. eT<ÛäTs¡ C…’q ãT<äΔ dü+düÿèø£‘·T\ düy˚Tàfi¯q+. >√≈£î˝Ÿ... eT<ÛäTs¡≈£î 10.øÏ.MT. <ä÷s¡+˝À e⁄+~. Çø£ÿ&É ø£èwüßí&ÉT ô|]>±&ÉT. BìøÏ #˚s¡Te˝ÀH˚ >√≈£î\ Ä>∑eTHé ñ‘Yø£˝Ÿ ã+<ÛäHé, ñ‘·ï yÓ÷ø£å ÁuVü≤à|òü÷{Ÿ Çø£ÿ&É e⁄HêïsTT. l ø£èwüßíì H√{À¢ Á|ü|ü+#·+ n+‘ê Çø£ÿ&˚ j·TXÀ<ä #·÷dæ+~. eTKHé©˝≤

b˛wüø±Vü‰s¡ ˝À|ü+‘√

•X¯óe⁄˝À¢ eT<ÛäTy˚TVü≤+ >∑]“¤DÏ>± ñqï|ü&ÉT dü¬s’q b˛wüø±Vü‰s¡+ rdüTø√ø£b˛‘˚ |ü⁄fÒº •X¯óe⁄˝À¢ f…Æ|t`2 eT<ÛäTy˚TVü≤+, ‘·sê«‘· J$‘·ø±\+˝À ej·TdüT‘√bÕ≥T e#˚à yê´<ÛäT\T eè~Δ#Ó+<äT‘êj·Tì XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T Ä$wüÿ]+#ês¡T. á Ä$cÕÿs¡+ e\¢ me]˝À á yê´<ÛäT\T e#˚à Á|üe÷<äeTT+<√ ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ, yê{ÏøÏ ∫øÏ‘·‡ #˚j·T&ÜìøÏ Ç<=ø£ ø=‘·Ô e÷s¡ZeTì nHêïs¡T. πø+Á_&é® $X¯«$<ë´\j·T+, ˝…dædüºsY $X¯«$<ë´\j·T+˝Àì {≤øχø±\õ j·T÷ì{Ÿ≈£î #Ó+~q yÓT&çø£˝Ÿ ØôdsYà øöì‡˝Ÿ |ü]XÀ<Ûä≈£î\T á $wüj·÷ìï m\Tø£˝À¢, eTqTwüß˝À¢ ø£qT>=Hêïs¡T. ‘·*¢>∑s¡“¤+˝À ñqï|ü&ÉT dü¬s’q b˛wüø±Vü≤s¡+ rdüTø√ø£b˛‘˚ ‘·sê«‘· ø±\+˝À yês¡T ø=e⁄«\qT dü]>±Z ì\«#˚düTø√˝Òs¡T. X¯Øs¡+˝Àì ø=ìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ ø=e⁄«\T, ì\« ñ+&É≥+ #ê˝≤ eTTK´+. Ç˝≤ ì\« ñ+&É≈£î+fÒ , Äø=e⁄«\T ø±˝Òj·T+, ø£+&Ésê˝À¢ ì\« ñ+{≤sTT. Bì e\¢ yê´<ÛäT\T ekÕÔsTT. ªÄ<ÛäTìø£ bÕXÊÑ·´ ÄVü‰s¡|ü⁄ n\yê≥¢ e\¢ e#˚à n<äq|ü⁄ πø\Ø\qT eTq X¯Øs¡+˝À ø=e⁄«ø£D≤˝À¢ ì\« #˚düTÔ+~. á ø£D≤\T n<äq|ü⁄ πø\Ø\qT Á>∑Væ≤+#·ø£b˛‘˚, ø=e⁄«\T Ç‘·s¡ uÛ≤>±˝À¢ ì\« ñ+{≤sTT. Ç˝≤ ì\« ñ+&É≥+ Á|üe÷<äø£s¡+. Ç~ f…Æ|t `2 eT<ÛäTy˚TVü‰ìøÏ <ë]düTÔ+~μ nì ˝…dædüºsY $X¯«$<ë´\j·T Ábıô|òdüsY nì $*dt ‘Ó*bÕs¡T. á Á|üÁøÏj·TqT ìj·T+Á‹+#˚ nDTe⁄ ªm+◊ÄsY`483`3|æμì ø£qT>=Hêïs¡T. ‘·*¢ >∑s¡“¤+˝À ñqï|ü&ÉT b˛wüø±Vü‰s¡+ rdüTø√ì yê]˝À á ÄDTe⁄ #ê˝≤ m≈£îÿe kÕúsTT˝À ñ‘·Œ‹Ô Äe⁄‘·T+~.

|æ\¢\ ô|+|üø£+

ø£‹ÔMT<ä kÕy˚T! nwüºX¯K ©\\T Çø£ÿ&É ø£èwüßí&ÉT Á|ü<ä]Ù+#ê&ÉT. ãsêeTTì >∑T&ç ≈£L&Ü Çø£ÿ&É ñ+~. >√es¡Δq–]... Çø£ÿ&É≈£î 30ø°.MT. <ä÷s¡+˝À e⁄+~. á ø=+&Éô|’ ∫qï ∫qï Çfi¯ófl #Ó≥¢‘√ e⁄qï$ ì]à+#ês¡T. –]sê» eTVü≤sêCŸ eTTKsY_+&é á ÁbÕ+‘êìï dü+<ä]Ù+#ê&ÉT. BìøÏ ø=+#Ó+ <ä÷s¡+˝À ‘·ã˝≤ X¯u≤›\T $ì|ækÕÔsTT.

H˚{Ï |æ\¢\T eT÷&˚fi¯ó¢ eNà sêø£eTT+<˚ {Ï$, dæìe÷e+{Ï e÷<Ûä´e÷\yÓ’|ü⁄ m≈£îÿe>± Äø£]¸‘·T\e⁄‘·THêïs¡T. ø£+|üP´≥sY, ôd˝Ÿbò˛Hé, M&çjÓ÷π>yéT‡... ø=‘·Ô>± @yÓTT∫ÃHê |æ\¢\T ÇfÒº Äø£]¸‘·T\e⁄‘·THêïs¡T. n+<äTπø á ø±\|ü⁄ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘·eT |æ\¢\ ô|+|üø£+ $wüj·T+˝À nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü*‡q nedüs¡+ ñ+~. n+<äT≈£î á ÁøÏ+~ dü÷#·q\T bÕ{Ï+#·‘·>∑$. yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï>± |æ\¢\T Ç+{À¢ ñqï|ü&ÉT ô|<ä›\T {°.M ô|≥º&É+ e÷H˚j·÷*. |æ˝¢\T dü÷ÿ˝Ÿ qT+∫ Ç+{Ïø=∫à VüA+esYÿ |üP]Ô#˚düTø√eTHê*. ‘·s¡Tyê‘· {Ï$˝Àì &çdüÿeØ˝À e#˚à $C≤„q<ëj·Tø£yÓTÆq ø±s¡´Áø£e÷\T, n|ü⁄&É|ü&ÉT ø±s¡÷ºHé #Ûêq˝Ÿ‡ #·÷ùd+<äT≈£î nqTeT‹yê«*. #·<äTe⁄ô|’ ÄdüøÏÔ #·÷|üì |æ\¢\≈£î #·<äTe⁄e\¢ ø£*π> ˝≤uÛ≤\qT $&ÉeTs¡∫ #ÓbÕŒ*. #·<äTe⁄ø√≈£î+fÒ ø£*π> qcÕº\qT Ä ∫ìï ãTÁs¡\≈£î ns¡úeTj˚T˝≤ #ÓbÕŒ*. |æ\¢\T ø£+|üP´≥sYqT düÁø£eT+>± ñ|üjÓ÷–düTÔHêïsê, ˝Ò<ë nH˚~ z ø£+≥ ø£ìô|{≤º*. á $wüj·T+˝À |æ\¢\≈£î |üP]Ô ùd«#·Ã¤ Çe«≈£L&É<äT. H˚{Ï ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T |æ\¢\≈£î ø£sêfÒ, dü+^‘·+, qè‘·´+, Ä≥\T e+{Ï$ H˚s¡TÃ≈£îH˚˝≤ Áb˛‘·‡Væ≤düTÔHêïs¡T. Ç~ n_Û\wü˙j·TyÓTÆq $wüj·T+. M{Ïe\¢ |æ\¢\≈£î e´øÏÔ‘·« $ø±dü+ ø£\T>∑T‘·T+<äq&É+˝À n‹X¯jÓ÷øÏÔ ˝Ò<äT. n+‘˚ø±<äT, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T |æ\¢\≈£î eT÷&˚fi¯fl ej·TdüT‡ qT+N HÓ’‹ø£ $\Te\T H˚sêŒ*. |ü+#·‘·+Á‘·+˝Àì ˙‹ø£<∏ä\T #ÓbÕŒ*. eTVü‰qTuÛ≤e⁄\ J$‘· #·]Á‘·\T >∑T]+∫ #ÓbÕŒ*. eTs√ eTTK´ $wüj·T+. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T øö e÷s¡<äX¯˝À n&ÉT>∑Tô|&ÉT‘·Tqï |æ\¢\≈£î ˝…’+–ø£|üs¡yÓTÆq ne>±Vü≤q ø£*–+#ê*. n|ü&˚ yês¡T XÊØs¡ø£ e÷s¡TŒ\≈£î Ä+<√fi¯q #Ó+<äs¡T. á C≤Á>∑‘·Ô rdüTø√e&É+ e\¢ ùdïVæ≤‘·T\ <ë«sê #Ó&ÉT n\yê≥T¢ H˚s¡TÃ≈£îì ô|&É<√e |ü≥º≈£î+&Ü |æ\¢\T ‘·eTì ‘êeTT ø±bÕ&ÉTø√>∑\T>∑T‘ês¡T. eTTK´+>± ãj·T{Ïyê]qT+&ç ˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\T m<äT¬s’‘˚ Ç+{À¢ #Ó|üŒ{≤ìøÏ dü+ø√∫+#·e<ä›ì Ä&É|æ\¢\≈£î #ÓbÕŒ*. ˝Ò≈£î+fÒ yê]ì m˝≤ m<äTs=ÿyê˝À ‘Ó©ø£ ne÷àsTT˝À ˝À|ü˝Ò qs¡ø£+ nqTuÛÑ$+#˚ Á|üe÷<ä+ ñ+~. n+‘˚ø±<äT, á s√E˝À¢ |æ\¢\T ∫qï ej·TdüT‡˝ÀH˚ {Ï$, dæìe÷\T #·÷dæ Á|üuÛ≤$‘·yÓTÆ Áù|eT˝À |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ‘Ó*dæ ‘Ó*j·Tì ej·TdüT˝ÀH˚ ‘·eT J$‘ê\T #˚CÒ‘·T˝≤ HêX¯q+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. Ç˝≤+{Ï Äø£s¡¸D\ø£Hêï J$‘·+˝À kÕ~Û+#ê*‡ #ê˝≤ ñHêïj·Tì yê]øÏ q#·Ã#ÓbÕŒ*. Ç{°e* ø±\+˝À j·TTe‘·˝À Væ≤+kÕÁ|üeè‹Ô bı&É#·÷|ü&É+ eTq+ #·÷dü÷ÔH˚ ñHêï+.


eT+>∑fi¯yês¡+ 24, »qe] 2012

Á|üC≤<äsê“sY˝À yÓ\T¢yÓ‹Ôq düeTdü´\T

>√HÓ>∑+&É¢ »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq >√HÓ>∑+&É¢˝Àì m+|æ&çz ø±sê´\j·T+˝À k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eTdüTú\T ‘·eT düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì n~Ûø±s¡T\≈£î $qï$+#ês¡T. Á>±eT+˝À yê≥sY {≤´|t ˝Òø£b˛e&É+‘√ $|üØ‘·+>± ˙{Ï düeTdü´ @s¡Œ&ç+<äì n<˚$<ä+>± dæyÓT+{Ÿs√&ÉT¶˝À >∑T+‘·\T @s¡Œ&É&É+‘√ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïeTHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Á>±eT+˝À πswüHé dü]>±Z n+<ä&É+˝Ò<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] b˛‘·qï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eTdüTú\T ‘Ó*|æq düeTdü´\qT |ü]wüÿ]kÕÔeTHêïs¡T. eTπsÇ‘·s¡ düeTdü´ \HÓ’Hê ‘·eT <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêyê\Hêïs¡T. Á|ü»\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+ #˚+<äTπø á ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

ñbÕ<Ûë´j·TT&çøÏ düHêàq+

ø√&ÉTeT÷s¡T, »qe] 23, (düTes¡íyês¡Ô) :ø√&ÉTeT÷s¡T ˝Àì eT+&É\ |ü]wü‘Y ÁbÕ<∏ä$Tø£ u≤\Ts¡ bÕsƒ¡XÊ \˝À ôd¬ø+&éÁπ>&é ñbÕ<Ûë´ j·TT&ç>± |üì#˚dü÷Ô Ç{°e\ |ü<√qï‹ô|’ #·qT>=+&É¢ ôV’≤ dü÷ÿ˝Ÿ≈£î yÓ[¢q ñbÕ<Ûë´ j·TT&ç uÛ≤düÿsYqT k˛eTyês¡+ m+Çz sê|òüTe¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À ñbÕ<Ûë´ j·TT\T XÊ\Tyê, |üP\e÷\‘√ düHêàì+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± m+Çz e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü<√qï‹ô|’ yÓ[¢q ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT uÛ≤düÿsY ñbÕ<Ûë´j·T eè‹ÔøÏ m+‘√ >ös¡e+ ‘Ó∫Ãô|≥º&É+‘√ bÕ≥T, Ä<äs¡Ù ñbÕ<Ûë´j·TT&ç>± ì*#ê&Éì ø=ìj·÷&Üs¡T. |æ\¢\≈£î @$<Ûä+>± $<ä´qT uÀ~ÛùdÔ ns¡úeTe⁄‘·T+<√ n<˚ |ü<äΔ‹˝À uÛ≤düÿsY uÀ~Û+#˚yês¡Hêïs¡T ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T ˙\ø£+sƒ¡, yÓ+ø£≥s¡eTD, ñbÕ<Ûë´j·TT\T eTDÏbÕs¡«‹, y˚DT>√bÕ˝Ÿ, Mπswt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

z≥s¡T ~H√‘·‡e+ô|’

;m˝Ÿy√\≈£î ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ eÁdüÔ yê´bÕs¡T\ <äTø±D≤\T ã+<é Ä\÷s¡T »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\πø+Á<ä+˝Àì ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À k˛eTyês¡+ ã÷‘Y˝…e˝Ÿ n~Ûø±s¡T\≈£î C≤rj·T z≥s¡T ~H√‘·‡e+ >∑T]+∫ ‘·Vü≤o˝≤›sY nq«sYVüQX‚ÙHé ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ‘·Vü≤o˝≤›sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ áHÓ\ 25e ‘˚Bq Á|ü‹ Á>±eT+˝Àì z≥s¡¢≈£î z≥TVü≤≈£îÿqT >∑T]+∫ ‘Ó*j·TCÒj·÷\Hêïs¡T. n<˚$<ä+>± Á|ü‹ Á>±eT+˝Àì $<ë´s¡Tú\≈£î ne>±Vü≤q ø£\T>∑CÒdæ, q÷‘·q+ >± z≥s¡T>± qyÓ÷<Ó’q yê]øÏ z≥s¡T >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\qT n+<äCÒj·÷\ Hêïs¡T. Á>±e÷\˝Àì |ü⁄s¡M<ÛäT\ >∑T+&Ü }πs–+|ü⁄ #˚j·÷\ì, Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ‘Ó*j·TCÒj·÷\Hêïs¡T. z≥s¡T ø±s¡T¶≈£î me¬s’Hê <äs¡U≤düTÔ#˚düTø√ìjÓT&É\ yê]#˚ <äs¡U≤düTÔ\T d”« ø£]+#ê\Hêïs¡T. ¬syÓq÷´ ÇHéôdŒø£ºsY düT+<äs¡eTT, düπs« j·TsY <˚esêE, mìïø£\ &ç|üP´{° ‘·Vü≤o˝≤›sY yêDÏl,mmdtzyÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, $Äs√«\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤<äsê“sY≈£î $X‚wü düŒ+<äq Ä\÷s¡T »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\πø+Á<äyÓTÆq Ä\÷s¡T˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ìs¡«Væ≤düTÔqï Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£e÷ìï eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eè<äTΔ\T, $ø£˝≤+>∑T\T, $+‘·‘·T |æ+#·q¢ ø=s¡≈£î n~Ûø£ dü+K´˝À <Ûäs¡U≤düT \qT düeT]Œ+#ês¡T. <Ûäs¡U≤düTÔ\qT |ü]o*+∫q n~Ûø±] ‘·ø£åDy˚T düeTdü´ \T rs¡TkÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ nìï XÊK\qT dü+ã+~+∫q n~Û ø±s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ‘·Vü≤o˝≤›sY nq«sYVüQX‚ÙHé, m+|æ&çz #·+Á<äX‚K s¡j·T´, yÓ’<äT´&ÉT $X‚«X¯«s¡j·T´, m+áz »>∑Bwt≈£îe÷sY, &çÇ $<ë´kÕ>∑sY, ◊dæ&çj·Tdt n~Ûø±] nX¯«s¡úeTà, Vü≤Ödæ+>¥ má $»jYT≈£îe÷sY, |æÄsY qT+ ∫ U≤<äsY u≤wü, môd’‡ ùwø˘ÇkÕàsTT˝Ÿ, |ü+#êsTTr ø±s¡´<äs¡TÙ\T yÓ+ø£≥sê eTT&ÉT, $»jYT, ÇÁãV”≤+, máz Vü≤qTeT|üŒ, ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

Ä\÷s¡T »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): eÁdüÔ yê´bÕs¡T\T ‘·eT yê´bÕsê\ô|’ yê´{ŸqT ‘·–Z+#ê\ì ø√s¡÷‘·÷ sêh yê´|üÔ+>± #˚düTÔqï ã+<é≈£î eT<䛑·T>± |ü≥ºD+˝Àì eÁdüÔ yê´bÕs¡T\T dü«#·Ã+<ä+>± ã+<é bÕ{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± eÁdüÔ yê´bÕs¡ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T _. eT*¢ø±s¡T®q e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ |ü≥ºD+˝Àì 14 yê´bÕs¡ <äTø±D≤\qT dü«#·Ã+<ä+>± eT÷dæy˚XÊ eTHêïs¡T. Ç<˚$<ä+>± ‘=$Tà~ s√E\ es¡≈£î ã+<é bÕ{ÏkÕÔeTHêïs¡T. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ #˚H˚‘· yê]ô|’ eTTdü*ø£˙ïs¡T ø±s¡TÑ·T+<äHêïs¡T. #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ qT Ä<äT≈£î+{≤eTì #ÓãT‘·÷H˚ eÁdüÔ yê´bÕs¡T\ô|’ yê´{Ÿ $~Û+# ·&É+ düããTø±<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ yê´{ŸqT m‹Ôy˚j·÷\ì ˝Òì|üø£å+˝À uÛ≤Ø m‘·TÔq sêkÕÔs√ø√\T, <Ûäsêï\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêsêj·TDkÕ«$T, lVü≤], >√bÕ˝Ÿ, X‚KsY, Hê>∑sêE, ã\sêeT#Í<ä], øÏc˛sY, s¡$, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

mì$T~ eT+~ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î |ü<√qï‘·T\T

6 ìC≤j·Tr>± e÷{≤¢&ç‘˚ Ç<˚Hê >ös¡e+ yÓ\Tú]Ô »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): n$˙‹øÏ e´‹πsø£+>± ìC≤sTTr>± e÷{≤¢&ç‘˚ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À eT+Á‹øÏ Ç#˚à >ös¡e+ ‘=\–+#·&Ée÷ nì õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ¬s&ç¶b˛>∑T>∑ s¡eTD e÷~>∑, ãC≤s¡T e÷~>∑\T nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À m+ÄsY|æmdt Ä<ä«s¡´+˝À ~>∑“+~+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh#˚H˚‘· XÊK eT+Á‹>± ñqï <ä[‘· esêZìøÏ #Ó+~q X¯+ø£Ásêe⁄ñq ø£ø£å´kÕ~Û+|ü⁄ #·s¡´>± eT+Á‹ |ü<ä$ qT+∫ ‘·|æŒ+#ês¡ì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À nÁ>∑esêí\ sê»ø°j·T ≈£îÁfÒqì m+ÄsY|æmdt ù|s=ÿ+~. nÁ>∑esêí\ #˚‹˝À ø°\T u§eTà>± e÷] e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì yêb˛j·÷s¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ Ç+ø± ø=+<äs¡T nÁ>∑≈£î˝≤ìøÏ #Ó+~q yês¡T X¯+ø£Ásêe⁄qT ãs¡Ôs¡|òt #˚sTT+#ês¡ì, n$˙‹ô|’ b˛sê≥+ #˚düTÔqï X¯+ø£Ásêe⁄qT πøe\+ ~[‘·T&Ó’q+<äTe\¢H˚ ‘=\–+#ês¡ì yês¡T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. <ä[‘· Ä‘·à>ös¡yêìï <Óã“rdüTÔqï ø±+Á¬>dtbÕغ ≈£îÁ≥\T, ≈£î‘·+Á‘ê\qT m+ÄsY|æmdt Ä<ä«s¡´+˝À m<äTs=ÿq&ÜìøÏ @ø£eTe⁄‘êeTì yês¡T düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ sêh+˝À mø£ÿ&É #·÷dæHê n$˙‹˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+<äHêïs¡T. yÓ+≥H˚ X¯+ø£Ásêe⁄≈£î eT+Á‹ |ü<ä$ Ç∫à ø±+Á¬>dt ìC≤sTTrì #ê≥Tø√yê\ì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Vü≤e÷* es¡ÿsY‡ ¬ø.@düT, e÷¬s|üŒ, –&ɶj·T´, eT*¢, Hês¡j·TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTu≤wt #·+Á<äuÀdt »j·T+‹ y˚&ÉTø£\T &√Hé{ÖHé »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): düT uÛ≤wt#·+Á<äuÀdt 115e »j·T+‹ y˚&ÉTø£\ qT |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ CÀ´‹ $TÁ‘·eT+&É*, düeTÁ>∑ $ìjÓ÷>∑ <ës¡T\ dü+πøåeT dü+düú\ Ä<ä«s¡´+˝À CÀ´‹ dü÷º&ç jÓ÷ Äes¡D˝À H˚‘êõ ∫Á‘· |ü{≤ìï @sêŒ≥T#˚dæ |òüTq+>± »j·T+‹ y˚&ÉT≈£î\ qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± düeTÁ>∑ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ dü+πøåeT dü+düú n<Ûä´≈£åî\T mdt. sêeTø£ècÕí¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ ‘Ó\¢<=s¡\ô|’ ñ≈£îÿbÕ<ä+ yÓ÷|æ <˚X¯+ qT+∫ ãVæ≤wüÿ]+#·&ÜìøÏ ñ<ä´ eT+ ìs¡«Væ≤+∫q yê]˝À düTu≤wt#·+Á<äuÀdt <Ó’s¡´kÕVü≤kÕ\T ÄHê&ÉT m+‘√ eT+~øÏ dü÷Œ]Ôì #êÃj·THêïs¡T. nq+‘·s¡+ $TÁ‘·eT+&É\ düuÛÑT´\T X¯+ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÄC≤ <é Væ≤+<ä÷ bÂCÒ nH˚ ôd’ìø£ dü+düúqT kÕú|æ+∫ Á_{°wt yê]ì ‘·]$Tø=≥º&ÜìøÏ #·÷|æq <˚X¯uÛÑøÏÔ kÕVü≤kÕ\T ø±s¡´Bø£å H˚{Ï ‘·sê\≈£î ≈£L&Ü Ä<äs¡ÙeTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À CÀ´‹ $TÁ‘· eT+&É* n<Ûä´≈£åî\T lì yêdüT\T, neTsY, lqT, $X¯«+,düTã“sêj·TT&ÉT, X‚wüß bÕ˝§ZHêïs¡T.

|üX¯óe⁄\ yê´<ÛäT\ |ü≥¢ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü* ne⁄≈£î, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): |üX¯óe⁄\≈£î e#˚à yê´<ÛäT\ |ü≥¢ ¬s’‘·T\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì |üX¯óyÓ’<ë´~Ûø±] &Üø£ºsY sêyéT≈£îe÷sY ¬s&ç¶ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì dæ+>∑q|ü˝…¢ Á>±eT+˝À ãq>±q|ü˝…¢ e÷¬sÿ{Ÿ j·÷sY¶ #ÛÓ’¬sàHé >±* eT~›˝Ò{Ï ¬s&ç¶ n<Ûä«s¡´+˝À ñ∫‘· |üX¯ó yÓ’<ä´•_s¡+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± 117 |üX¯óe⁄\≈£î >±*≈£î+≥T yê´~Û {°ø±\T y˚kÕs¡T. M{Ï‘√ bÕ≥T q‘·Ô\ ìyês¡D eT+<äT\T, >√e÷] ìyês¡D eT+<äT\T ñ∫‘·+>± |ü+|æD° #˚kÕs¡T. B+‘√ bÕ≥T 36 |üX¯óe⁄\≈£î >∑s¡“¤ø√X¯ yê´<ÛäT\≈£î ∫øÏ‘·‡ #˚|ü{≤ºs¡T. ¬s’‘·T\T á •_sêìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì á dü+<äs¡“+>± eø£Ô\T #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sê»X‚Ks¡ ¬s&ç¶, |üX¯óyÓ’<ä´ dæã“+~, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eg yê´bÕs¡T\ sêkÕÔs√ø√

Ä\j·÷˝À¢ |òüTq+>± ne÷yêdü´ |üP»\T ÄdüŒ] »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì <˚yê\j·÷˝À¢ uÛÑ≈£îÔ\T uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä›\‘√ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ne÷yêdü´qT |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì ÄdüŒ ]øÏ #˚s¡Te˝Àì sêeTrs¡ú+˝Àì sêeT*+π>X¯«s¡kÕ«$T... |ü+#·eTTœ >±j·TÁre÷‘ê Ä\j·T+˝À ÄdüŒ]˝Àì e÷¬seTàne«, »Hês¡úqkÕ«$T, ;ÛeT *+π>X¯«s¡kÕ«$T, ¬ø’s¡T|üŒ\˝Àì Ms¡uÛÑÁ<äkÕ«$T, Vü≤*π>s¡˝Àì Ä+»H˚ j·TkÕ«$T <˚yê\j·÷˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T, n_Ûùwø±\T, ≈£î+≈£îe÷s¡Ãq\T, _˝≤«s¡Ãq, eTVü‰eT+>∑fi¯Vü‰s¡‹, ‘·~‘·s¡ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $#˚Ãdæq uÛÑ≈£îÔ\≈£î ìsê«Vü≤≈£î\T rs¡úÁ|ükÕ<ë\qT n+<äCÒXÊs¡T.

ñbÕ~Û |üqT\T ø£*Œ+#·+&ç ÄdüŒ] »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\+˝Àì ãqeq÷s¡T Á>±eT+˝À C≤rj·T ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ øÏ+<ä ñbÕ~Û |üqT\ ø£*Œ+#ê\ì Á>±eTdüTú\T yÓ+ø£fÒwt, qs¡dæ+VüQ\T, Mπswt, >√$+<äT, ‘·~‘·s¡T\T m+|æ&çz XÊ´eT\qT ø√s¡T‘·÷ $q‹|üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷ Á>±eT+˝À |üqT\T ˝Òø£ #ê˝≤ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïeTHêïs¡T. Ç+‘· es¡≈£î ñbÕ~Û |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#·ø£b˛e&É+ #ê˝≤ <äTs¡<äèwüºø£s¡eT Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ Á>±eT+˝À ñbÕ~Û |üqT\T ø£*Œ+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T.

eTVü≤q+~ »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\≈£î #Ó+~q Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ |ü<√ïqï‘·T\T ø£*Œdü÷Ô ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚dæ+~. á dü+<äs¡“+>± eT+&É\+˝Àì |ü⁄≥Tº|ü˝…¢ Á>±eT+˝À m+áz sêeTÁøÏcÕí¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä j·÷ bÕsƒ¡XÊ\˝≈£î #Ó+~q ñbÕ<Ûë´j·TT\qT |òüTq+>± dü‘·ÿ]+∫ M&√ÿ\T |ü*ø±s¡T. á dü+<äs¡“+>± m+áz e÷{≤¢&ÉT‘·÷ J$‘·+˝À >∑Ts¡Te⁄ kÕúq+ bı+<ä&É+ #ê˝≤ dü+‘√wüø£s¡eTì, ‘·*¢, ‘·+Á&ç ‘·sê«‘· n+‘·{Ï kÕúq+ >∑Ts¡Te⁄<˚qHêïs¡T. n˝≤+{Ï >∑Ts¡Te⁄\T |æ\¢\ |ü≥¢ m+‘√ Çwüº+>± yÓT\>±\ì yê]ì J$‘·+˝À r]Ã~~› ˇø£eT+∫ kÕúsTTøÏ rdüTsêyê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |æ.{Ï. |æ∫ìs&ç¶, u≤©X¯«s¡j·T´ Hêsêj·TD, »>∑BX¯«sY Hêsêj·TD, s¡eTD, md”‡ ø£$T{Ï n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡eTD, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø√&ÉTeT÷s¡T, »qe] 23, (düTes¡íyês¡Ô): eÁdüÔ <äTø± D≤\ô|’ Á|üuÛÑT ‘·«+ yê´{ŸqT $~Û+#·&Üìï e´‹πsøÏdü÷Ô ø√ &ÉTeT÷s¡T˝À k˛eTyês¡+ ø±¢‘Y eTs¡Ã+{Ÿ nk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À eÁdüÔyê´bÕs¡T\T ns¡Δq>∑ï+>± s√&ÉT¶ô|’ u…’sƒêsTT+∫ sêkÕÔs√ø√, <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± nk˛dæj˚T wüHé n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ ÇcÕºqTkÕs¡+>± eÁdüÔ <äTø±D≤\ô|’ |üqTï\qT $~Ûdü÷Ô y˚~Û+|ü⁄\≈£î >∑T] #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. 5XÊ‘·+ yê´{ŸqT ô|+#·&É+‘√ ã≥º\ <Ûäs¡\T ô|]– yê´bÕsê\T ˝Òø£ <äTø±D≤\qT eT÷düTø√yê*‡q |ü]dæú‹ <ë|ü⁄]+∫+<äì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷ìï e´‹πsøÏdü÷Ô 9s√E\ bÕ≥T eÁdüÔ <äTø±D≤\qT ã+<é #˚dæ ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ø±>± eÁdüÔ yê´bÕs¡T\ <Ûäsêï‘√ s√&ÉT¶øÏs¡TyÓ’|ü⁄\ yêVü≤Hê\T u≤s¡T\T rsêsTT. B+‘√ yêVü≤q#√<ä≈£î\T, Á|üj·÷DÏ≈£î\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&ܶs¡T.


eT+>∑fi¯yês¡+, 24, »qe] 2012

Á|üuÛÑT‘·« e´‹πsø£ $<ÛëHê\ô|’ Á|ü‹|òüT{Ï+#ê* <˚eqø=+&É s¡÷s¡˝Ÿ »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô) : ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ø±]à≈£î\ |ü≥¢ ne\+_düTÔHêï e´‹πsø£ $<Ûë Hê\qT Á|ü‹|òüT{Ï+#ê\ì dæ|æ◊ eT+&É\ düVü≤j·T ø±s¡´<ä]Ù j·T+.»>∑Bwt,m◊{Ïj·TTdæ >ös¡e n<ä´≈£åî\T qsê‡sêe⁄ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.k˛eTyês¡+ kÕúìø£ dæ|æ◊ ø±sê´\j·T+˝À m|æ n{Àes¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé ¬s+&Ée sêÁwüºeTVü≤düuÛÑ\ yê˝Ÿ b˛düºsY $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. nq+‘ ·s¡+ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢, eT+&É\ πø+Á<ë\˝À Á|üj·÷DÏ≈£î\qT,ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\qT >∑eT´kÕúHê\≈£î #˚πsÃ~ n{À ø±]à≈£î˝ÒqHêïs¡T.ù|<ä,eT<ä´‘·s¡>∑‹, ndü+ |òüT{Ï‘· s¡+>∑ ø±]à≈£î\T,$<ë´s¡T›\,yê´bÕs¡düTú\ ùde˝À ì‘·´+ n{Às¡+>∑y˚T |üì#˚düTÔ+<äHêïs¡T.$<ä´ yê´bÕs¡+>∑ e÷]q+<äTq nH˚ø£ eT+~ j·TTe‘· n{À ø±]à≈£î\T>± ø±\+ yÓfi¯¢~düTÔqï≥T¢ ù|s√ÿHêïs¡T.n{À\ <ë«sê Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e∫Ãq n<ëj·T+˝À |ü~XÊ‘·+ $<äT\qT n{ÀÁ&Ó’esY‡ dü+πøåeTìøÏ πø{≤sTT+#ê\ì, ˝…’düHé‡ Çyê«&ÜìøÏ mì$T<√‘·s¡>∑‹ $<ë´ns¡Ω‘·qTs¡<äT›

#˚j·÷\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.ø±]à≈£î\≈£î XÊ|ü+>± e⁄qï õz q+ãsY 155,213,108 \qT yÓ+≥H˚ s¡<äT› #˚j·÷\Hêïs¡T. Áô|’y˚{Ÿ ô|’HêHé‡\ <√|æ&çì n]ø£fÒº+ <äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘˚´ø£ ø£$T{Ïì @sêŒ≥T #˚j·÷\Hêï s¡T.sêÁwüºyê´|üÔ+>± n{ÀÁ&Ó’esY‡ô|’ s¡yêD,b˛©dt n~Ûø± s¡T\T ô|&ÉT‘·Tqï nÁø£eTπødüT\qT »]e÷Hê\qT n]ø£ {≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.58 dü+e‘ê‡sê\T <ë{Ïq n{À Á&Ó’es¡T¢≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ HÓ\≈£î ¬s+&ÉTy˚\ s¡÷bÕ j·T\qT |òæ+#·Hé e#˚Ã˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T.n{Àø±]à≈£î\ düeTdü´\ |ü]wüÿs¡+ ø√s¡≈£î áHÓ\ 27,28 ‘˚~\˝À ‹s¡T|ü‹ q>∑s¡+˝À »]π> ¬s+&Ée sêÁwüº eTVü≤düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<Ûä+ #˚j·TT≥≈£î n~Ûø£dü+K´˝À ø±]à≈£î\T ‘·s¡*sê\ì yês¡T |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À n{Àø±]àø£j·T÷ìj·THé eT+&É\ n<ä´≈£åî\T sê»qï ,düVü≤ ø±s¡´<äs¡TÙ\T <ädüÔ–],X‚ø£sY,ñbÕ<ë´≈£åî&ÉT e÷ãT˝Ÿ,Á|ükÕ<é \T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

;á&û nuÛÑ´s¡Tú\ô|’ Á|üuÛÑT‘·« ìs¡¢ø£å ´+ ‘·>∑<äT : |”&ûmdtj·T÷ Ä<√ì ns¡“¤Hé »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô) : sêh Á|üuÛÑT ‘·«+ Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq J.y√.HÓ+ãs¡T 7qT yÓ+≥H˚ s¡<äT› #˚j·÷\ì ;á&û nuÛÑ´s¡Tú\T |æ.&ç.j·Tdt.j·TT. Ä<Ûä«s¡´+ ˝À k˛eTyês¡+ düsêÿs¡TqT e´‹πsœdüTÔ ÄsY.&ç. z. ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘· s¡+ ø±s¡´Áø£e÷ìï ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |”&ûmdtj·TT Hêj·T≈£î\T Mπs+Á<ä, #·+<äT, qs¡‡|üŒ, $»jYT, e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ Á|üuÛÑ‘ê«ìøÏ _.á.&ç. $<Ûë´s¡Tú\ô|’ ∫qï#·÷|ü⁄ ‘·>∑<äì sêh øÏs¡DY düsêÿs¡T≈£î neT\T #˚dæq J.y√. HÓ+ãs¡T 7qT Á|üy˚X¯ ô|≥º&É+ <ë«sê eTq sêh+˝Àì \ø£å˝≤~ eT+~ _.á.&ç. $<Ûë´s¡Tú\≈£î rÁeqcÕº\T ø£*–düTÔ+<äì nHêïs¡T. neT\T #˚ùdÔ Bì e\¢ _.á.&ç.

#·<äTe⁄≈£îqï $<ë´]Δ, $<Ûë´]úqT\≈£î Çø£ Ä‘·àVü≤‘·´˝Ò X¯s¡D´eTHêïs¡T. f…{ŸqT düT\uÛÑ‘·s¡+ <ë«sê ˇπø |ü]ø£å ìs¡«Væ≤+∫ ñbÕ<Ûë´j·T Á|üÁøÏj·T #˚|ü{≤º\ì yês¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√sês¡T. n˝≤π> _.á.&ç. $<Ûë´s¡Tú\T düeTdü´\‘√ ≈£L&çq &çe÷+&é‡qT, f…{Ÿ eT]j·TT õ.y√. HÓ+ãs¡T 7qT s¡<äT›#˚dæ J.y√. HÓ+ãs¡T 3qT neT\T #˚dæ, ;á&û |üP]Ô #˚dæq nuÛÑ´s¡Tú\≈£î mdt.õ.{Ï. b˛düT º\≈£î ns¡TΩ\T>± Á|üø£{Ï+#ê\ì, ‘·~‘·s¡ düeTdü´\≈£î |ü]cÕÿs¡ e÷s¡ZeTT ø√s¡T‘·÷ ÄsY.&ç.z. dü÷|ü]&Ó+{Ÿ Vü≤qTeT+‘·T≈£î $q‹|üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTs¡[, ‹eTàj·T´, eTVæ≤fi≤ $<Ûë´]úqT\T uÛÑs¡‘Y, XÀuÛ≤\øÏåà, uÛ≤s¡ru≤sTT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåeT+ ø√dü+ sêJ˝Òì b˛sê≥+ #˚kÕÔ: u≤\düTã“j·T´ ø£s¡÷ï\T, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô) : k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ 12 >∑+≥\≈£î kÕúìø£ $ø£˝≤+>∑T\ nHê<∏ä ÄÁX¯eT+˝À sêJyé $<ë´ $TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ |òæõjÓ÷<∏é ø±´+|t≈£î Vü‰»¬s’q $ø£˝≤+>∑T\≈£î HÓ\≈£î s¡÷.400 Á|üø±s¡+ 9 yêsê\≈£î dü+ã+~Û+∫q yÓTT‘·Ô+ s¡÷.2,800\T $ø£˝≤+>∑T\≈£î |ü+|æD° #˚j·T&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêj·T\d”eT $ø£˝≤+>∑T\ ùdyêdü$T‹ n<Ûä´≈£åî\T u≤\düTã“j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåeT+ ø√dü+ sêJ ˝Òì b˛sê≥+ #˚kÕÔqì, Ç|üŒ{Ï es¡≈£î yÓ’mdt q>∑sY˝À m˝≤+{Ï s¡TdüTeTT ˝Ò≈£î+&Ü s¡÷.240 ù|<ä $ø£˝≤+>∑T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î XÊdüq düuÛÑT´\T •˝≤Œ yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ düVü≤ø±s¡+‘√ Ç+&ÉT¢ ì]à+∫ Çe«&É+ »]–+<äì, 20 eT+~ e÷qdæø£ $ø£˝≤+>∑T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î ˇø=ÿø£ÿ ≈£î≥T+u≤ìøÏ s¡÷.10,000\T |òæø˘ÿ&é, &çbÕõ{Ÿ

Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç #˚dæ #˚sTT+#·&É+, Áf…Æ ôd’øÏ˝Ÿ‡, M˝Ÿ #ÛÓ’sY‡, ÁX¯eDj·T+Á‘ê\T, n+<ÛäT\ø£Ás¡\T, Á|ü‘˚´ø£ øö+≥sY <ë«sê 200 eT+~ $ø£˝≤+>∑T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î πswüHé ø±s¡T¶\T, $yêVü≤ Áb˛‘ê‡Vü≤ø£ ãVüQeT‹, ô|q¸Hé\T Á|ü‹ eT+&É˝≤ìøÏ ◊áÄsYd” uÛÑeHê\T, sêJyé >±+BÛ bòÂ+&˚wüHé qT+∫ ñ∫‘· yÓ÷{≤sY u…’ø˘\T, Á|ü‹ ≈£î≥T+u≤ìøÏ 3 mø£sê\ bı\+, b˛©dtùdºwüHé\˝À, dæìe÷ ~∏j˚T≥sY\˝À, nbÕsYºyÓT+{Ÿ\˝À sê´+|ü⁄\T, Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº\T, Á|ü‘˚´ø£ ø£MTwüHé $ø£˝≤+>∑T\ Hê´j·T ùdyê πø+Á<ë\T @sêŒ≥T ø√dü+ sêJ ˝Òì b˛sê{≤\T #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄÁX¯eT ìsê«Vü≤≈£îsê\T XÊ´eT\u≤sTT, Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD bı+~q ì|ü⁄DTsê\T, |òæõjÓ÷<∏Ós¡|òæ &Üø£ºsY Ç+&É¢.ns¡TD,düTwüà, $ø£˝≤+>∑T\ Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, n+õ, s¡|æU≤Hé, ÁãVü≤àq+<ä¬s&ç¶, ñe÷eTùV≤X¯«s¡¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTVü‰düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç Ä<√ì ns¡“¤Hé »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô) : b˛sê{≤\ >∑&ɶ>± |æ\Teã&çq KeTà+˝À |òæÁãe] 2,3,4 ‘˚B˝À¢ »s¡T>∑T dæ.|æ.j·T+. 23e sêh eTVü‰düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì dæ.|æ.j·T+. õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù es¡Z düuÛÑT´\T |æ.j·Tdt. sê<Ûëø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T. eTVü‰düuÛÑ\ b˛düºs¡¢qT düT+<äs¡j·T´ uÛÑeHé q+<äT dæ.|æ.j·T+. &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. yÓ+ø£fÒX¯ó\T, &ç$»Hé Hêj·T≈£î\T |æ.j·Tdt. sê<Ûëø£èwüí, |æ. ás¡Dí, _. eTVü‰q+<ä¬s&ç¶, &ç.\ø£åàDí, _. ‹|üŒqï, |æ.j·Tdt.>√bÕ˝Ÿ, {Ï.˝Àπøwt ‘·~‘·s¡T\T $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Ms¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |òæÁãe] 2qT+∫ 4 es¡≈£î KeTà+˝À sêh eTVü‰düuÛÑ\T »s¡T>∑qTHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. á eTVü‰düuÛÑ\≈£î dæ.|æ.j·T+. C≤rj·T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Á|üø±wt ø±s¡‘Y, dæ.|æ.j·T+. b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´\T d”‘êsê+ @#·÷], ãè+<ëø£s¡‘Y, sêhø±s¡´<ä]Ù _.$. sê|òüTe⁄\T, πø+Á<ä ø£$T{° düuÛÑT´\T ‹eWTàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<ä+, b˛≥÷s¡T sêeTj·T´, m+.@. >∑|òüPsY, ‘Ó\+>±D kÕj·TT<Ûä b˛sê≥ jÓ÷<ÛäTsê\T eT\T¢ dü«sê»´+ ˝≤+{Ï eTVü‰Hêj·T≈£î\T Vü‰»sö‘·THêïs¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ø±e⁄q Á|ü»\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì sêh eTVü‰düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

b˛sê{≤\‘√H˚

düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, »qe] 23 düTes¡íyês¡Ô: düeTdü´ ˝ÒyÓ’Hê XÊ+‹j·TT‘· e÷s¡Z+˝À #·s¡Ã\‘√H˚ |ü]wüÿ]+#·Tø√yê\ì sêÁwüº ∫qï ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ {Ï.õ. y˚+ø£fÒwt dü÷∫+#ês¡T. k˛eTyê s¡+ õ˝≤¢ πø+Á<ä+ ˝Àì nãT“˝≤› U≤Hé mùdº{Ÿ‡˝À eÁdüÔ yê´bÕs¡T\T #˚|ü{Ϻq ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\ •_sê ìï Äj·Tq dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± eT+Á‹ {Ï.õ. e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ yê´bÕs¡T\T düeTdü´ |ü]cÕÿ s¡+ Ä+<√fi¯q\‘√ kÕ<Ûä´|ü &É<äHêï s¡T. >±+<Û˚ j·T e÷s¡Zy˚T düeTdü´\ |ü]cÕÿsê ìøÏ ñ|üø£]düTÔ+<äì, ø±e⁄q Ä |ü+<∏ëqT M&Ésê<ä Hêïs¡T. ˝Òì |üø£å+ ˝À |ü\T düeTdü´ \T ñ‘·ŒqïeTe⁄‘êj·T Hêïs¡T. ‘êqT yê´bÕs¡T\ |üø£åbÕ‹ H˚qì, nsTT‘˚... eT+Á‹ es¡Z+˝À ñqï+<äTq yê´bÕs¡T\ düeTdü´\qT Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D≤ m˙®z\˝≤ n\¢s¡¢≈£î, Ä+<√fi¯q\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ m˝≤+{Ï |òü*‘·eT÷ ñ+&É<äì #ÓbÕŒs¡T.

23e sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\ b˛düºsY $&ÉT<ä\ #˚dæq d”|”m+ ãè+<ä+ ø£s¡÷ï\T, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô) :kÕúìø£ d”|”m+ ø±sê´\j·T+˝À |òæÁãe] 2, 3, 4e ‘˚B˝À¢ KeTà+˝À »]π> bÕغ 23e sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ yê˝Ÿb˛düºsYqT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”|”m+ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù mdt.eTkÕÔHée* Hêj·T≈£î\T ‘={ eT<äT\T, dü<ë›+ VüQùdì, πøyéT&û.>ödt, qs¡dæ+Vü≤, \ø£åàDY, u≤\yÓ+ø£fÒwt— düTπswt, u≤\T, es¡àj·T´, |ü⁄\¢j·T´, uÛÑ≈£îÔ&ÉT, >∑Ts¡Tej·T´, eT]j·Tqï, ø=<ä÷s¡T VüQùd‡ì, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± dü<ë›+ VüQùdì n<Ûä´ø£å‘·q »]–q düe÷y˚X¯+˝À d”|”m+ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù mdt.eTkÕÔHée* e÷{≤¢&ÉT‘·÷ KeTà+˝À »]π> 23e sêÁwüº eTVü‰ düuÛÑ≈£î d”|”m+ nœ\ uÛ≤s¡‘· ø±s¡´<ä]Ù Á|üø±XŸ ø±s¡‘Y bı*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´\T, m+|” d”‘êsêyéT ù|#·÷], bı*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´sê\T m+|” ãè+<ëø±s¡‘Y, πø+Á<ä ø£$T{°

7

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

Hêj·T≈£î\T ‘·$TàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<ä+, sêeTj·T´, myéT@.>∑|òüPsY, d”|”m+ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù _.$. sê|òüTe⁄\T bÕ˝§Z+≥s¡ì, á eTVü‰düuÛÑ˝À õ˝≤¢ qT+∫ 17 eT+~ Á|ü‹ì<ÛäT\T, Ç<ä›s¡T nã®s¡«sY‡>± sêÁwüº ø£$T{° düuÛÑT´\T wüÁ&Éø˘, ¬ø.Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ bÕ˝§Z+{≤s¡ì, 4e ‘˚Bq »]π> uÛ≤Ø Á|ü<äs¡Ùq, ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ≈£î nìï esêZ\ Á|ü»\T ø£~*sêyê\ì, á eTVü‰düuÛÑ˝À¢ >∑‘· Hê\T>∑T dü+e‘·‡sê\ ø±\+˝À sêÁwüº+˝À #˚dæq Á|üC≤b˛sê{≤\T, Á|üuÛÑT‘·« <äeTqø±+&É, nÁø£eT n¬sdüTº\T, kÕ~Û+∫q $»j·÷\T, ìsêàD≤\T, Á|ü»\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ y˚ùd ÄdæÔ |üqTï, $<äT´‘Y #ÛêØ®\T, yê´{Ÿ eÁdüÔ yê´bÕs¡T\ô|’, nìï s¡ø±\ edüTÔe⁄\Tô|’ uÛ≤s¡+ |ü&ç ô|]–q ì‘ê´edüs¡

edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T, ndü+|òüT{Ï‘·, dü+|òüT{Ï‘· s¡+>±\ ø±]à≈£î\T, ñ<√´>∑T\T, ¬s’‘·T, e´ekÕj·T ø±]àø£, $<ë´]ú, eTVæ≤fi¯, yÓTÆHêغ, ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\ düeTdü´\ô|’ ÁbÕC…≈£îº\ô|’, »HêuÛ≤ ÁbÕ‹|ü~ø£>± nìï esêZ\ Á|ü»\≈£î ã&Ó®{Ÿ˝À yê{≤ kÕ<Ûäq¬ø’ rdüTø√e\dæq #·s¡´\ô|’ sêÁwüº yê´|üÔ+>± e∫Ãq Á|ü‹ì<ÛäT\T #·]Ã+∫, q÷‘·q sêÁwüº ø£$T{° mìïø£\T »s¡T>∑T‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.

dæ.|æ.j·T+. bÕغ>± Ç|üŒ{Ïπø Á|ü|ü+#·u≤´+≈£î Á|üe÷<äø£s¡ wüs¡‘·T\ô|’ b˛sê≥+˝À nÁ>∑kÕúq+ ñ+<äì, n<˚ $<Ûä+>± md”‡, md”º, _.dæ., yÓTÆq]{Ï ‘·~‘·s¡ ‘·s¡>∑‘·T\ø√dü+ kÕe÷õø£ Hê´j·T+ô|’ düeTs¡+, düuŸ bÕ¢Hé ô|’ $XÊ\y˚~ø£, eè‹Ô dü+|òü÷\‘√ ñeTà&ç ø£èwæ #˚düTÔqï<äì ‘Ó*bÕs¡T. n<Û˚ $<Ûä+>± eTVæ≤fi¯\ô|’ n‘ê´#êsê\≈£î ìs¡düq, $<Ûë´s¡Tú\ dü+πøåeT Vü‰düº\¢ yÓTs¡T>∑T<ä\ ø√dü+ b˛sê{≤\T Á|ü»\ |üøå±q ñ+&É≥+ sêJ˝Òì b˛sê{≤\T #˚düTÔ+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Á|üC≤düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ìs¡«Væ≤+#·uÀj˚T b˛sê{≤\ ø±sê´#·s¡D á eTVü‰düuÛÑ˝À s¡÷bı+~kÕÔeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

ø£\|ü |ü{Ϻy˚‘· ø=‘·Ô|ü*¢, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): q\¢eT\ n≥M ÁbÕ+‘·+ qT+∫ nÁø£eT+>± ‘·s¡*k˛Ôqï ø£\|ü |ü≥Tºã&ç+~. Ä n≥M ÁbÕ+‘·+˝Àì NeT\ ‹|üŒ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì uÒ‘·+#·Á] ø±\Te e<ä› ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î dæ<Ûä›+>± ñqï 160 <äT+>∑\qT n≥M dæã“+~ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. &çm|òtz düT<Ûëø£sY Ä<Ûä«s¡´+˝À dæ+>√≥+ C≤‘·s¡≈£î ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î dæ<Ûä›+>± ñ+∫q á <äT+>∑\ $\Te s¡÷.20 y˚\T ñ+≥T+<äHêïs¡T. Äø£\|üqT u…’s¡÷¢{Ï &çb˛≈£î ‘·s¡*düTÔqï≥T¢ n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\T #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä XÊK dæã“+~ sƒê>∑÷sY, ‹s¡TbÕ\T, ]esY bÕغ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓTÆHêغ $<ë´s¡Tú\≈£î

ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\T |ü+|æD° >∑&çy˚eTT\ »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì kÕúìø£ õ˝≤¢|ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄‘·Tqï yÓTÆHêغ $<ë´s¡Tú\≈£î ñ|üø±s¡y˚‘·Hê\T |ü+|æD° #˚XÊs¡T. áj˚T&Ü~ $<ë´dü+e‘·‡sêì>±q÷ |ü+|æD° #˚dæq≥T¢ ÄyêCŸø£$T{Ï Hêj·T≈£î&ÉT |òüs¡÷ø˘ ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ yÓTÆHêغ $<ë´s¡Tú\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± bÕsƒ¡XÊ\˝Àì $<ë´s¡Tú\≈£î Ç+^¢wt, ñs¡T› MT&çj·T+ #·<äTe⁄‘·Tqï 111 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î 73,500 s¡÷bÕj·T\T #Ó≈£îÿ\qT n+<äCÒXÊs¡T. nq+‘·s¡+ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á dü+e‘·‡s¡+ #·<äTe⁄‘·Tqï yÓTÆHêغ $<ë´s¡Tú\≈£î kÕÿ\sYwæ|t\T eT+ps¡T ø=s¡≈£î ìy˚~ø£\T |ü+|æq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

πswüHé ø±s¡T¶\ eT+ps¡T≈£î ø£˝…ø£ºsY≈£î $qï‹ ø£s¡÷ï\T ø£˝…ø=ºπs{Ÿ, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú |ü]~Û˝À ñqï 21 yês¡T¶˝À <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï nØ®<ës¡T\≈£î yÓ+≥H˚ πswüHé ø±s¡T¶\ qT Çyê«\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘≈£î dæ|æ◊ H˚‘·\T $q‹ |üÁ‘êìï n+<äCÒkÕs¡T. k˛eTyês¡+ ø£˝…ø√ºπs{À¢ dæ|æ◊ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù mdt.mHé.s¡dü÷˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛$TXË{Ϻq>∑sY yêdüT\T ø£˝…ø£ºsYqT ø£*kÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY‘√ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ s¡#·Ãã+&É˝À $q‹|üÁ‘ê\T Ç∫ÃHê ø£˙dü+ H˚{Ïø° $#ês¡D≈£î ôd’‘·+ mes¡÷ sê˝Ò<äì, yÓ+≥H˚ Ä $#ês¡D #˚|ü{Ϻ \_›<ës¡T\≈£î πswüHé ø±s¡T¶\qT eT+ps¡T #˚sTT+#ê\ì ø√sês¡T. πswüHé ø±s¡T¶\T ˝Òq+<äTq |òæ+#·qT¢, Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\T, ‘·~‘·s¡ Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\T kÕúì≈£î\≈£î n+<ä&É+ ˝Ò<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. dæm+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ s¡÷bÕsTTπø øÏ˝À _j·T´eTì z yÓ’|ü⁄ #ÓãT‘·T+&É>± eTs√yÓ’|ü⁄ á πswüHé ø±s¡T¶\ eT+pØ C≤|ü´+ m+<äTø£ì yês¡T yêb˛j·÷s¡T. ø£˝…ø£ºsYqT ø£*dæq yê]˝À eTVæ≤fi≤ düe÷K´ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù Á|üMT\eTà, dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T >√$+<é, U≤C≤VüQùd‡Hé, lìyêdüT\T, ñùdqeTà, düT+≈£î\eTà, \øÏåà<˚$, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

ø£]eT<Ó›\˝À Äs√>∑´l yÓ’<ä´ •_s¡+ >∑&çy˚eTT\, »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø£]eT<Ó›\ Á>± eT+˝À k˛eTyês¡+ Äs√>∑´ l yÓ’<ä´ •_s¡+ »]–+~. á yÓ’<ä´ •_sêìøÏ nedüsês¡Tú˝…’q |ü\Te⁄s¡T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á •_s¡+˝À 250 eT+~øÏ ‘·–q yÓ’<ä´ ùde\T yÓ’<ë´~Ûø±] ô|òÁ&É˝Ÿ #ÓbÕŒs¡T. X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡\T nedü s¡yÓTÆq 9 eT+~ì $$<Ûä ø±s√Œπs≥T yÓ’<ä´XÊ\\≈£î |ü+|æq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. á •_sêìøÏ $X‚wü düŒ+<äq \_Û+∫q≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äs√>∑´ $TÁ‘·\T eTH√Vü≤sY, s¡eTD≤¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

eT+>∑fi¯yês¡+, 24 »qe], 2012

Vü≤Ödæ+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£î

<˚e⁄&ÉT es¡$T∫ÃHê... ù|<ä\ô|’ ìs¡¢ø£å´+ ‘·>∑<äT ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\ |ü+|æD°˝À rÁe C≤|ü´+ e+<ä eT+~ u≤~Û‘· $<ë´s¡Tú\T m+|”&ûy√ ìs¡¢ø£å´y˚T ø±s¡D+..?

Ä\÷s¡T »qe] 23, düTes¡íyês¡Ô: ne⁄qT eT] n<˚<√ ô|<ä›\T #Óù|Œ kÕyÓT‘·˝≤ <˚e⁄&ÉT es¡$T∫ÃHê |üPC≤] ø£s¡TD \_Û+#·q≥T¢>± ‘·j·÷¬s’+~ bÕ|ü+ Ä e+<ä eT+~ $<ë´s¡Tú\ |ü](<äT)dæú‹ Ä\÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À ñqï ôVAfi¯>∑T+<ä Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\˝À Ç+≥sY yÓTT<ä{Ï, ~«‹j·T dü+e‘·‡sê\T #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´s¡Tú\≈£î Ç|üŒ{Ï es¡≈£î kÕÿ\sYwæ|t\T eT+ps¡T ø±˝Ò<äT. dü+ã+~Û‘· n~Ûø±] ìs¡¢ø£å´y˚T Ç+<äT≈£î Á|ü<Ûëq ø±s¡DeTqï $eTs¡Ù\T düs¡«Á‘ê $qedüTÔ+&É&É+ >∑eTHês¡Ω+. 2010, 2011 dü+e‘·‡sêìøÏ $<ë´s¡Tú\T kÕÿ\sYwæ|t ø=s¡≈£î ‘·eT <Ûäs¡U≤düTÔ\qT Ä ø£fi≤XÊ\˝ÀH˚ n+<äCÒkÕs¡T. ø£fi≤XÊ\ j·÷»e÷q´+ Ä e+<ä eT+~ $<ë´s¡Tú\ <Ûäs¡U≤düTÔ\qT ÄHé˝…’Hé˝À õ˝≤¢ πø+Á<ëìøÏ |ü+bÕeTì #ÓãT‘·T+&É>± 2010, 11 dü+e‘·‡s¡+˝À Ä <äs¡U≤düTÔ\ |ü]o\Hê n~Ûø±]>± ìj·T$T‘·T˝…’q m+|æ&çz •eX¯+ø£s¡j·T´ $<Ûë´s¡Tú\

<äs¡U≤düTÔ\qT |ü]o*+∫ »qe] HÓ\˝À õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À Vü‰]ºø±|” n|üŒ–+#ê*‡ ñ+&ç+~. nsTT‘˚...»qe] HÓ\˝À Ä ìy˚~ø£qT n+~+#ê*‡q dü<äs¡T mMTŒ&ûz ìs¡¢ø£å´y˚T Á|üdüTÔ‘·+ Ä e+<ä eT+~ $<ë´s¡Tú\ bÕ*≥ XÊ|ü+>± |ü]D$T+∫+<äì Ä $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. Ä>∑wüߺ 2011q mMTŒ&ûz Ä ø±|”ì õ˝≤¢πø+Á<ä+˝À n+<äCÒdæq≥T¢ düe÷#ês¡+. Ä ìy˚~ø£ düø±\+˝À sê≈£î+&Ü Ä\dü´+>± n+~q ø±s¡D+>± õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À n~Ûø±s¡T\T Ä ìy˚~ø£qT |ü]o*+#·ø£H˚...H˚{Ïø° Á|üø£ÿqô|{Ϻq≥T¢ düe÷#ês¡+. $<ë´s¡Tú\ J$‘ê\‘√ #Ó\>±≥e÷&çq n~Ûø±]ì @eTqì n~Ûø±s¡T\T e+<ä eT+~ $<ë´s¡Tú\ $<ë´s¡®q≈£î e÷Á‘·+ rÁe nes√<Ûë\H˚ düèwæº+#˚ Ø‹q e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì Ä $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T yêb˛‘·THêïs¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+ kÕÿ\sYwæ|t sê<äì ø£fi≤XÊ\ n~Ûø±s¡T\T n+≥THêïs¡ì, ‘·eT |æ\¢\ uÛÑ$wü´‘·TÔ‘√ Ä&ÉT≈£î+≥Tqï n~Ûø±]ô|’ Á|üuÛÑT‘·«eTT ø£]ƒqyÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø√s¡T‘·T+&É&É+...Á|ükÕÔeHês¡Ω+.

{°&û|” düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø£s¡÷ï\T bÕ‘·ãd”Ô, »qe] 23, düTes¡íyês¡Ô : ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£dü+düú |ü]~Û˝Àì C§Vü≤sê|ü⁄s¡+˝À k˛eTyês¡+ ‘˚<˚bÕ düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT Á|üÁøÏj·T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìï ø£s¡÷ï\T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ Ç+#ÛêsY® $. sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ #Í<ä] ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêqTqï ¬s+&˚fi¯¢˝À á düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+ bÕغøÏ m+‘√ ñ|üj·TTø£Ô+>± ñ+≥T+<äHêïs¡T. yês¡T¶˝À¢ kÕúì≈£î\qT bÕغ˝À #˚s¡TÃø√e&É+ <ë«sê bÕغ ã\+ |ü⁄+E≈£î+≥T+<äì, á düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT Á|üÁøÏj·T‘√ sêqTqï eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ yês¡T¶qT düT\uÛÑ+>± ¬ø’eX¯+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î neø±X¯+ ñ+≥T+<äHêïs¡T. n‘·´~Ûø£ yês¡T¶\qT ¬>\Tbı+~‘˚ ø£s¡÷ï\T ø±s√ŒπswüHé eT∞¢ ‘˚<˚bÕ |üs¡eTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. á eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£˝À¢ yÓTC≤غ d”≥¢qT kÕ~ÛùdÔ 2014 mìïø£˝À¢ ‘˚<˚bÕ ¬>\T|ü⁄q≈£î <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. á $wüj·÷\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì ø±s¡´ø£s¡Ô\T n+øÏ‘· uÛ≤e+‘√ bÕغ ø√dü+ ø£wüº|ü&Ü\Hêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ πø+Á<ä, sêÁcÕº˝À¢

_.dæ.\T>± ‘·|ü⁄Œ&ÉT Á|æ+{Ÿ #˚j·T&É+ n˝≤π> u≤´+ø˘ bÕdt |ü⁄düÔø±˝À¢ |üP]Ô ù|s¡T ˝Ò<äq&É+ ˝≤+{Ï kÕ≈£î\T #Ó|ü⁄Ô Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç ù|<äÁ|ü»\≈£î n+<äe\dæq sêsTT‹ &ÉãT“\T n+<ä˝Òø£ b˛‘·THêïj·THêïs¡T. nsTT‘˚ 3 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç \_Δ<ës¡\T n~Ûø±s¡T\ #·T≥Tº ‹]– düVü≤q+ ø√˝ÀŒsTT Á|üjÓ÷»q+ ˝Òø£ H˚&ÉT b˛sê≥u≤≥qT m+#·T≈£îHêïs¡Hêïs¡T. BqøÏ Vü≤Ödæ+>¥ @.á. es¡à CÀø£´+ #˚düTø=ì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 3 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç ô|+&ç+>¥˝À ñqï $wüj·T+ e÷ <äèwæºøÏ sê˝Ò<äì, ô|+&ç+>¥˝À ñqï \_›<ës¡T\T |üP]Ô $esê\‘√ e÷≈£î n+<äCÒùdÔ 15 s√E˝À¢ MT düeTdü´\T |ü]wüÿ]kÕÔeTì Vü‰$T Çe«&É+‘√ Ä+<√fi¯q ø±s¡T\T XÊ+‹+#ês¡T. 15 s√E˝À¢|ü⁄ n~Ûø±s¡T\T Ç∫Ãq Vü‰$T Á|üø±s¡+ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·ì m&É\ sêuÀj˚T s√E˝À¢ Vü≤Ödæ+>¥ ø±sê´\j·÷ìï ~>∑“¤+<ä+ #˚kÕÔeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ.|æ.j·T+. eT+&É\ Hêj·T≈£î&ÉT Vü≤qTeT+‘·¬s&ç¶, y˚DT>√bÕ˝Ÿ, u≤\kÕ«$T, bÕ+&ÉTs¡+>∑, ás¡eTà, düTC≤‘· ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªb˛sê{≤\‘√H˚ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+μ n~Ûø±s¡+˝À ñqï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À |òüTÀs¡+>± $|òü\eTj·÷´s¡Hêïs¡T. ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T ô|]–b˛j·T, $\$\ ˝≤&ÉT‘√qï Á|üdüTÔ‘· ‘·s¡TD≤q $<äT´‘Y #ÛêØ®\qT ô|+∫ Á|ü»\ HÓ‹Ôq eT]+‘· uÛ≤sê\qT yÓ÷|ü&É+ nHê´j·TeTHêïs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ô|Á{À\T, &ûõ˝Ÿ, e+≥ >±´düT <Ûäs¡\qT ô|+#·&Éy˚T <Û˚´j·T+>± uÛ≤$k˛Ô+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ H˚‘·\T ‹eTà|üŒ, _.@.¬ø. |üπs«CŸ, CÒyéT‡, »+bÕ\ eT<ÛäT, õ.y˚+ø£fÒX¯«s¡T¢, yÓ+ø£≥¬s&ç¶, $CÒj·TT&ÉT, X‚KsY, y˚+ø£fÒX¯«s¡T¢ >ö&é, m+.<ëdt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡Te⁄ düVü‰j·Tø£ #·s¡´\ neT\T≈£î ¬s’‘·T dü+|òüT+ $»„|æÔ ø£s¡÷ï\T, »qe] 23, düTes¡íyês¡Ô : ø£s¡Te⁄ u≤]q |ü&çq õ˝≤¢ yêdüT\qT Ä<äTø√yê\ì sêÁwüº e´ekÕj·T XÊK Á|æì‡|ü˝Ÿ ôdÁ¬ø≥] πø. Hê–¬s&ç¶øÏ @.|æ. ¬s’‘·T dü+|òüT+ $»„|æÔ #˚dæ+~. k˛eTyês¡+ õ˝≤¢≈£î e∫Ãq Ä n~Ûø±]ì sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« n‹~∏ >∑èVü≤+˝À Ä dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. »>∑Hêï<∏ä+ n<Ûä«s¡´+˝À ãè+<ä+ $q‹ |üÁ‘êìï düeT]Œ+∫+~. á dü+<äs¡“+>± Ä ãè+<ä düuÛÑT´\T n~Ûø±] Hê–¬s&綑√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£s¡Te⁄ ¬s’‘·T\≈£î mø£sêìøÏ s¡÷.10 y˚\ #=|ü⁄Œq qwüº |ü]Vü‰sêìï n+<äCÒj·÷\ì ø√sês¡T. |üX¯óe⁄\≈£î y˚T‘· düs¡|òüsê #˚j·÷\ì, ¬s’‘·qï\ s¡TD≤\qT e÷|ò” #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á @&Ü~ yÓT≥º |ü+≥\T 9 \ø£å\ mø£sê˝À¢ y˚j·T>± 7 \ø£å\ mø£sê˝À¢ |ü+≥\T m+&çb˛j·÷j·THêïs¡T. s¡;˝Àq÷ |ü+≥\T #˚‹øÏ sêø£ mø£sêìøÏ s¡÷. 5 y˚\ qT+∫ s¡÷. 30 y˚\ es¡≈£î ô|≥Tºã&ç ô|{ϺHê Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äHêïs¡T. nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ πøe\+ mø£sê≈£î s¡÷.2,400\T |ü]Vü‰s¡+>± ÇkÕÔeTì #Ó|üŒ&É+ nHê´j·TeTHêïs¡T. |üX¯óe⁄\≈£î y˚T‘· ø£s¡TyÓ’, ÁbÕD+>± #·÷düT≈£îH˚ bÕ&ç |üX¯óe⁄\qT ø£uÒfi≤\≈£î ne÷à*‡q <äTdæú‹ <ë|ü⁄]+∫+<äì yês¡T yêb˛j·÷s¡T. C≤uŸ ø±s¡T¶\‘√ ì$T‘·Ô+ ˝Ò≈£î+&Ü Á>±e÷˝À¢ ñbÕ~Û Vü‰MT

Ä<√ì ns¡“¤Hé »qe] 23 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ô|<䛑·T+ãfi¯+, Vü‰qTyê\T, <=&ɶqπø], Hêsêj·TD|ü⁄s¡+ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ ù|<ä\≈£î eT+ps¡T #˚dæq Ç+~s¡eTà, es¡<ä, s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ eT+ps¡T #˚dæq Çfi¯¢≈£î ô|+&ç+>¥˝À ñqï _\T¢\T yÓ+≥H˚ eT+ps¡T #˚j·÷*. <ë<ë|ü⁄ 100 eT+~ \_ú<ës¡T\‘√ ø£*dæ Vü≤Ödæ+>¥ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT dæ.|æ.j·T+. Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ <ÛäsêïqT ñ<˚›•+∫ dæ.|æ. j·T+. &ç$»Hé Hêj·T≈£î&ÉT y˚+ø£fÒX¯«s¡T¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+, Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T ‘·eT >=|üŒ\qT #Ó|ü⁄Œø=H˚+<äTπø eTT+<äT>± n+<ä]øÏ Vü≤Ödæ+>¥ _\T¢\T n+<ä]øÏ ekÕÔsTT. n+<äs¡÷ Çfi¯¢qT ì]à+#·Tø√+&ç nì ù|<ä Á|ü»\≈£î e÷j·÷ e÷≥\T #Ó|ü⁄‘·÷ dü¬s’q düeTj·÷ìøÏ Vü≤Ödæ+>¥ _\T¢\T n+<äø£ ø£˙dü+ dæyÓT+{Ÿ, rs¡T¢ ≈£L&Ü n+<ä˝Ò<äì \_Δ<ës¡T\T yêb˛j·÷s¡T. B+‘√ y˚πs >∑‘·´+‘·s¡+ ˝Òø£ \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T e&û¶øÏ ‘Ó∫à yÓTT<ä\Tô|{Ϻq Çfi¯¢qT |üP]Ô>± ì]à+#·T≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ ù|<ä\T Çfi¯¢ø√dü+ rdüT≈£îqï \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ n|ü⁄Œ≈£î e&û¶\T ≈£L&Ü #Ó*¢+#·˝Òø£ <Ûäqe+‘·T\ Çfi¯¢˝À¢ |üP&çø£ #˚ùd |ü]dæú‹ H˚&ÉT n~Ûø± s¡T˝Ò ‘Ó#êÃs¡Hêïs¡T. nsTT‘˚ n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ eT+ps¡T #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT ñqï ÁX¯<ä› _\T¢\T Ç#˚Ã+<äT≈£î m+<äT≈£î ñ+&ÉfÒ¢<äì \_Û›<ës¡T\T n~Ûø±s¡T\qT Á|ü•ï+#ês¡T. n~Ûø±s¡T\ e÷Á‘·+ #Ó|ü⁄Ôqï kÕ≈£î\T á $<Ûä+>± ñHêïsTT. πswüHéø±s¡T¶\T neT\T #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT ˇ]õq˝Ÿ>± >∑T]Ô+∫, _\T¢\T Ç#˚Ã≥|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·+ á πswüHéø±s¡T¶ ˇ]õq˝Ÿ ø±<äì eT]j·TT mdt.dæ. \qT

|ü<∏äø£+ |üqT\qT neT\T #˚j·÷\ì, ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´qT j·TT<Ûä› ÁbÕ‹|ü~ø£q |ü]wüÿ]+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T. m+&çb˛sTTq |ü+≥\≈£î Çq÷´¬sqT‡qT ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. e´ekÕj·÷~Ûø±] Hê–¬s&ç¶ düŒ+~dü÷Ô ‘·ø£åDy˚T |üX¯óe⁄\≈£î y˚T‘· ‘Ó|æŒkÕÔeTì, nìï Á>±e÷˝À¢ e´ekÕj·T ≈£L©\T, ∫qï, düqïø±s¡T ¬s’‘·T\≈£î |üqT\T ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T. ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ z ÁbÕ‹|ü~ø£qT s¡÷bı+~k˛Ô+<äì, mø£sê≈£î s¡÷.2400\T |ü]Vü‰sêìï Ç∫Ã, ø£s¡Te⁄ düVü‰j·Tø£ yÓTT‘êÔ\T u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T bÕ‘·ãø±sTT\ øÏ+<ä »eT #˚düTø√≈£î+&Ü #·÷kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. Äj·TqqT ø£*dæq yê]˝À ¬s’‘·T dü+|òüT+ Á|ü‹ì<äT\T e÷<äqï, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

ø√&ÉTeT÷s¡T, »qe] 23, (düTes¡íyês¡Ô): $<ë´ düeTdü´\ kÕ<Ûäq˝À uÛ≤>∑+>± Á|ü‹ $<ë´]ú #·<äTe⁄‘·÷ b˛sê&Ü\ì dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù sêe÷+õH˚j·TT\T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. k˛eTyês¡+ ø√&ÉTeT÷s¡T˝Àì dü+‘·e÷¬sÿ{Ÿ yÓTÆ<ëq+˝À ìs¡«Væ≤+∫q m◊mdtm|òt ‘ê\÷ø± eTVü‰düuÛÑ≈£î Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± $#˚ÃXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± düuÛÑqT<˚›•+∫ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\ düeTdü´\ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘ê«\T ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü‰]dü÷Ô $<ë´s¡Tú\qT |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. eT<ë´ìï @s¡T˝…’ bÕ]dü÷Ô sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ j·TTe‘·qT ô|&É<√e |ü{Ϻk˛Ô+<äì Äj·Tq Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. b˛sê{≤\T, ñ<ä´e÷\ <ë«sê Á|üuÛÑT‘·«+ yÓT&É\T e∫à $<ë´s¡Tú\T düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\ düeTdü´\ |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü‰]düTÔqï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. m◊mdtm|òt õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T eTùV≤wtHêj·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝Àì Á|ü‹ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝ÀqT &çÁ^ ø£fi≤XÊ\\qT @sêŒ≥T #˚dæq Á|üuÛÑT‘·«+, ø√&ÉTeT÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À e÷Á‘·+ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+˝À |üP]Ô>± $|òü\yÓTÆ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. m◊mdtm|òt ñ<ä´e÷\ |òü*‘·+>± ø√&ÉTeT÷s¡T

pìj·TsY ø£fi≤XÊ\≈£î dü«+‘· uÛÑeq+ eT+p¬s’+<äHêïs¡T. m◊mdtm|òt @s¡Œ&çq|üŒ{Ï qT+∫ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î $<ë´s¡Tú\ düeTdü´\ô|’ nH˚ø£ sêJ˝Òì b˛sê{≤\qT #˚dæ+<äHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\\qT eT+ps¡T #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T, pìj·TsY ø£fi≤XÊ\\≈£î n<äq|ü⁄ >∑<äT\ ø√dü+ ì<ÛäT\T, dü+πøåeT edü‹>∑èVü‰\≈£î kı+‘· uÛÑeHê\T eT+ps¡T #˚j·÷\ì Äj·Tq Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. dæ|æ◊ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù ÁøÏwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ m◊mdtm|òt nH˚ø£ b˛sê{≤\qT #˚dæ+<äì, M≥ìï+{ÏøÏ ≈£L&Ü ‘·eT bÕغ eT<䛑·T Ç∫Ã+<äHêïs¡T. m◊{Ïj·TTdæ Hêj·T≈£î\T sêeTT&ÉT, m\¢|üŒ, ¬s’‘·Tdü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T >√$+<äT, #˚H˚‘· ø±]àø£ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T e÷<ÛäekÕ«$T, m◊mdtm|òt Hêj·T≈£î\T X‚KsY, s¡$≈£îe÷sY, eTùV≤wt, dü<ë›+, wü;“sY, ˝Àπøwt, ùwøå±e* bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêh eTVü‰düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷* ø£s¡÷ï\T bÕ‘·ãd”Ô, düTes¡íyês¡Ô : »qe] 27, 28 e ‘˚B˝À¢ ‹s¡T|ü‹˝À »]π> 2e sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì Ä{À es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù _. sê<ÛëÁøÏwüí ø√sês¡T. k˛eTyês¡+ kÕúìø£ nXÀø˘ q>∑sY˝À »]–q düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñbÕ~Û ø£s¡TyÓ’ Ä{À q&É|ü&Éy˚T ã‘·T≈£î e÷s¡Z+>± m+#·T≈£îqï ‘·eTqT Á|üuÛÑT‘·«+ >∑T]Ô+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. <∏äsY¶ bÕغ Çq÷‡¬sqT‡qT uÛ≤Ø>± ô|+∫, Ä{À Á&Ó’es¡¢≈£î ã‘·T≈£î ‘Ós¡Te⁄ ˝Ò≈£î+&Ü #˚j·T&É+ nHê´j·TeTHêïs¡T. Ä{À\ <ë«sê Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e∫Ãq Ä<ëj·T+˝À 10

XÊ‘·+ ì<ÛäT\qT Á&Ó’es¡¢ dü+πøåe÷ìøÏ πø{≤sTT+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚kÕs¡T. Ä dü+|òüT+ q>∑sê<Ûä´≈£åî&ÉT C…. >∑DÒwt, õ˝≤¢ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù $.ÄsY. Hêj·TT&ÉT, e]ÿ+>¥ Áô|dæ&Ó+{Ÿ sê+Hêj·Tø˘, áX¯«sY, πø<ësY, eT<ÛäT, Hê>∑sêE, dü÷], y˚+ø£fÒwt bÕ˝§ZHêïs¡T.

ePaper|Hyderabad, Kurnool Tab| 24-01-2012  

Suvarana Vartha Telugu Daily News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, Kurnool, District News, Local News, Jilla Varthalu, ePaper, Online Telu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you