Page 1

26 qT+∫ f…HéÔ |üØø£å\T ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): |ü<√ ‘·s¡>∑‹ yê]¸ø£ |üØø£å\T e÷]à 26 qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ø±qTHêïsTT. 26q ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq f…HéÔ |üØø£å\T @Á|æ˝Ÿ 11q eTT>∑TkÕÔsTT. ñ<äj·T+ 9.30 qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\ es¡≈£î ¬s+&ÉTqïs¡ >∑+≥\bÕ≥T ìs¡«Væ≤+#· qTHêïs¡T |üØø£å≈£î ¬s>∑T´\sY>± 60y˚˝≤ 469eT+~, Áô|’y˚≥T>± 26y˚˝≤ 389 eT+~, yÓTT‘·Ô+ 86 y˚˝≤ 848 eT+~ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å\≈£î ¬s>∑T´\sY $<ë´s¡Tú\≈£î 218, Áô|’y˚≥T $<ë´s¡Tú\≈£î 131, yÓTT‘·Ô+ 402 |üØø£å πø+Á<ë\qT n~Ûø±s¡T\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ôd+≥s¡¢˝À düeTkÕ´‘·àø£+>± >∑T]Ô+∫q |ü\T πø+Á<ë\ô|’ ì|òü÷ ñ+∫ n+<äTø√dü+ 21 ô|ò’¢sTT+>¥ kÕÿ«&é\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. 2˝À

ãT<Ûäyês¡+, 21 e÷]Ã 2012

ù|J\T : 8

$ø£˝≤+>∑T\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê*: sê|òüTe⁄\T

m+&ÉT‘·Tqï |ü+≥\T e{Ϻb˛‘·Tqï uÀs¡T u≤e⁄\T ~≈£îÿ‘√#·ì dæú‹˝À nqï<ë‘· ≈£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘·+>± Á|üø£{Ï+#ê* |ü]Vü‰s¡+ Çyê«\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $qï|ü+ LiR LigSlLi≤∂TÔ , ™s´ WLij Ë 20 (düTes¡íyês¡Ô): À‹[L˝RiQ\|msÆ©s[ AμyLRixms≤T∂©´s ˙gS™´sWÕ˝‹[ xmsLi»¡Ã¡ rygRiV ªRΩgÊjiLiμj∂. xmsáVø][»˝¡ ™´sLji xmsLi»¡Ã¡V Bxmsˆ…”¡ZNP[ FsLi≤T∂F°ªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ FsÕÿ ¡ªRΩNSáLi»¡W ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ™´sLji xmsLi»¡©´sV NSFy≤R∂VN][™´s≤y¨sNTP «¡©´slLi[»¡L`i ≠s¨sπ∏∂WgjiLi¿¡©y À‹[LRiVÕ‹[ ¨dsLRiV¤Õ¡[NRP xmsLi»¡ FsLi≤T∂F°LiVVLiμj∂. xmsáV ˙FyLiªyÕ˝‹[ NRP¨dsxqsLi NRPWLRigS∏R∂V xmsLi»¡Ã¡V NRPW≤y FsLi≤T∂F°™´s≤R∂Liª][ FsÕÿ  ¡ªRΩNSáLi»¡W \lLiªRΩVáV AÆ™s[μR∂©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. BNRP ™´sVWgRi “¡™yá ≠sxtsQ∏R∂W¨sN]}qsÚ xmsLjizqÛsºΩ ™´sVLjiLiªRΩ μR∂VLRi˜LRiLigS DLiμj∂.NRPLRiV™´so ™´sVWáLigS ™´s˘™´sry∏R∂VLRiLigRiLi ºdΩ˙™´s xqsLiO][QÀ≥œ¡LiÕ‹[ NRPWLRiVNRPVLiμj∂. xmsμj∂ ™´sVLiμj∂NTP xms¤…Ì¡≤R∂©´sıLi |ms¤…Ì¡[ @©´sıμyªRΩ Æ©s[≤R∂V ry∏R∂VLi N][xqsLi @˙LRiVáV øyxqsVÚ©yı ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¿d¡™´sVNRPV…Ì”¡©´s»˝¡LiVV©y NS™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. ©yáVlgi[Œ˝œ¡ßgS xqs˙NRP™´sVLigS ™´sL<SáV NRPVLji∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Liª][ À≥œ¡WgRiLRi˜È «¡Ã¡Li gRifl·¨ds∏R∂VLigS ªRΩgÊRi≤R∂Liª][ À‹[L˝RiV NRPW≤y FsLi≤T∂F°ªRΩV©yıLiVV. ™´s˘™´sry∏R∂VLi\|ms D©´sı ™´sVNRPV‰™´sª][ \lLiªRΩVáV @xmsˆVáV ¬ø¡[zqs À‹[L˝RiV Æ™s[xqsVÚ©yı øR¡VNRP‰ ¨dsLRiVLS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. NRPLRiV™´so NSLRifl·LigS —¡Õ˝ÿ Õ‹[ Æ™s[á FsNRPLSá À≥œ¡W™´sVVá ’d¡Œ˝œ¡ßgS D©yıLiVV. xmsáV ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ \lLiªRΩVáV INRP…”¡ lLiLi≤R∂V ™´sV≤R∂VáV rygRiV ¬ø¡[∏R∂VgS @≠sNRPW≤y FsLi≤T∂F°ªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ ≠sμ≥j∂¤Õ¡[NRP xmsaRPV™´soáNRPV Æ™s[VªRΩgS ™y≤R∂VªRΩV©yıLRiV. FsNRPLRiLi ™´sV≤T∂ μR∂V©´sı≤R∂Li, ©yLRiV ©y»¡≤R∂Li, NRPáVxmso

ºdΩ∏R∂V≤R∂Li, FsLRiV™´soáV BªRΩLRi ≈¡LRiVËáNRPV gS©´sV xmsμj∂Æ™s[á xmsLi»¡ |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV |ms…ÌÿLRiV. BLiªRΩ ¬ø¡[zqs©y xmsLi»¡ ¬ø¡[ºΩNRPLiμR∂NRPVLi≤yF°™´s≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV áÀ‹[μj∂À‹[™´sVLi»¡W L][μj∂xqsVÚ©yıLRiV.@Æ©s[NRP ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV xmsaRPV™´soá©´sV ryNRP¤Õ¡[NRP ªRΩNRPV‰™´s μ≥R∂LRiáNRPV @™´sVV¯NRPV©yıLRiV. N]LiμR∂LRiV \lLiªRΩVáV xmsaRPV™´soá\|ms D©´sı ˙}ms™´sVª][ ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂ —¡Õ˝ÿ rygRiL`i NSáV™´s NTPLiμR∂ rygRiV ¬ø¡[}qs  ¡Liμ≥R∂V™´soáNRPV D¿¡ªRΩLigS BøyËLRiV.Æ™s[VNRPáV, g]˙lLiáV@≤R∂™´soÕ˝‹[ D¿¡ªRΩLigS Æ™s[VxmsoN][™´s≤y¨sNTP @»¡≠ds @μ≥j∂NSLRiVá©´sV NRP¤Õ¡NÌRPL`i @»¡≠dsaS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyá¨s Æ™s[VNRPá, g]˙lLiá NSxmsLRiVáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. B…‘¡™´sá gRiV©±sgRiÕfi @≤R∂≠sNTP N]LiμR∂LRiV gRiVLRiVÚ æªΩ÷¡∏R∂V¨s μR∂VLi≤R∂gRiVáV ¨sxmsˆLi…”¡LiøR¡≤R∂Liª][ D©´sı N]μÙj∂Fy…”¡ ˙gSxqsLi NS÷¡F°™´s≤R∂Liª][ ≠ds…”¡¨s NSFy≤R∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV |msLixmsNRPLiμyLRiVáV ©y©y @™´sxqÛsáV xms≤R∂VªRΩV©yıLRiV.

2˝À

uÛ≤qT&ç uÛÑ>∑ uÛÑ>∑ ãj·T≥≈£î yÓfi≤¢\+fÒ »+≈£î‘·Tqï »q+ 40 &çÁ^\T <ë{Ïq ñc˛íÁ>∑‘· sêÁwüº+˝À eTT>∑TZs¡T eTè‘·T´yê‘· ô|]–q o‘·\ bÕ˙j·÷\ ^sêø° |\ §¶¶¶μ∂R LSÀÿμ`∂, ™s´ WLij Ë 20 (düTes¡íyês¡Ô): ™´sWLjiË Æ©sáՋ[Æ©s[ À≥ÿ©´sV≤R∂V lLi¿¡ËF°ªRΩV©yı≤R∂V. LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS FsLi≤R∂áNRPV ˙xms«¡Ã¡V ¤À¡Li¤À¡[¤Õ¡ªRΩVÚªRΩV©yıLRiV. 11 gRiLi»¡Ã¡V μy…”¡æªΩ[ L][Æ≤Ô∂ZNP[‰LiμR∂VNRPV x§¶¶¶≤R∂÷¡F°ªRΩV©yıLRiV. gRiªRΩ Æ©sáL][«¡ŸÃ¡VgS FsLi≤R∂áV L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV 2 ≤T∂˙gkiá ø]xmsˆV©´s |msLRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. N][ryÚ —¡Õ˝ÿÕ‹[ NRPW≤y ™´s≤R∂gSáVˆÃ¡V ≠dsxqsVÚ©yıLiVV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS 40 ≤T∂˙gkiá |qsLi…”¡˙lgi[≤`∂ DuÒ°˙gRiªRΩ ©´sÆ™sWμR∂LiVVLiμj∂. øR¡Ã˝¡gS DLiÆ≤∂[ ≠saS≈¡Õ‹[ NRPW≤y 36 ≤T∂˙gkiáV ©´sÆ™sWμR∂LiVVLiμj∂. Aμj∂™yLRiLi 34 ≤T∂˙gkiáVgS DuÒ°˙gRiªRΩ INRP‰ryLjigS |msLjigjiLiμj∂. ºdΩ˙™´s\Æ™sV©´s FsLi≤R∂áV, ™´s≤R∂gSáVˆÃ¡NRPV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ™´sVVgÊRiVLRiV ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿÕ‹[ J ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂Liμj∂. $\ZaPáLi ™´sVÃ˝¡©´sı ry*≠sV¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ™´s¿¡Ë©´s NRPLÒS»¡NRPNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s BμÙR∂LRiV À≥œ¡NRPVÚáV FsLi≤R∂áNRPV ¡Ã¡∏R∂W˘LRiV. NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿÕ‹[ NRPW≤y J ™´s˘QQNRPÚLi

™´sVLRifl”·Li¿¡©´s»˝¡V™yLRiÚáV ™´sxqsVÚ©yıLiVV. @LiVVæªΩ[ xmspLjiÚ ≠s™´sLSáV @Liμy÷¡= DLiμj∂. LS«¡rÛy©±s ©´sVLi¿¡ ™´s¬ø¡[Ë Æ™s[≤T∂gSáVá ™´s¤Õ˝¡[ LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ FsLi≤R∂ ºdΩ˙™´sLigS DLiμR∂¨s ≠saS≈¡Õ‹[¨s ™yªy™´sLRifl· ZNP[Li˙μR∂Li aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. LS«¡rÛy©±sÕ‹[ 43 ≤T∂˙gkiá NRPLi¤…¡[ |§¶¶¶øR¡VËÕ‹[Æ©s[ DuÒ°˙gRiªRΩáV ©´sÆ™sWμR∂™´soªRΩV©yı∏R∂V¨s ™yLRiV }msL]‰©yıLRiV. FsLi≤R∂áV ºdΩ˙™´sLigS DLi≤R∂»¡Liª][ ˙xms«¡Ã¡V «ÿ˙gRiªRΩÚáV ºdΩxqsVN][™yá¨s ¨sxmsofl·VáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ryμ≥R∂˘Q\Æ™sV©´sLiªRΩ ™´sLRiNRPV ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ˙xms∏R∂WflÿáV ¬ø¡[∏R∂V™´sμÙR∂¨s xqsW¿¡xqsVÚ©yıLRiV. ªRΩxmsˆ¨sxqsLji @LiVVæªΩ[Æ©s[ g]≤R∂VgRiVáª][  ¡∏R∂V…”¡NTP LS™yá¨s xqsW¿¡xqsVÚ©yıLRiV. FsLi≤R∂áV ™´sVLi≤R∂VªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ bdPªRΩá Fy¨ds∏R∂WáNRPV gjiLSNUP |msLjigjiLiμj∂. NRPWáL˝RiV, G{qsá μR∂VNSflÿáV NRPW≤y NTP»¡NTP»¡Õÿ≤R∂VªRΩV©yıLiVV

ªMT

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 20 (düTes¡í yês¡Ô): $ø£˝≤+>∑T\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+ #ê\ì d”|”m+ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù sê|òüTe⁄\T Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› $ø£˝≤+>∑T\ Vü≤≈£îÿ\ C≤rj·T y˚~ø£ Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛ≤Ø <Ûäsêï »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± sê|òüTe⁄\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡<äT› #˚dæq $ø£˝≤+>∑T\ |òæ+#·qT¢ yÓ+≥H˚ |ü⁄qs¡T<ä›]+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. |òæ+#·HéqT s¡÷.500 qT+∫ s¡÷.1500≈£î ô|+#ê\ì ø√sês¡T. Äغd” >∑s¡T&É, yÓTÁ{À ãdüT‡˝À¢ $ø£˝≤+>∑T\ bÕdüT\qT nqTeT‹+ #ê\ì, $ø£˝≤+>∑ ≈£î≥T+u≤\≈£î n+‘√´<äj·T πswüHéø±s¡T¶\qT eT+ps¡T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $ø£˝≤+>∑T\ Vü≤≈£îÿ\ C≤rj·T y˚~ø£ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sêCÒ+<äsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ùdeμ |üqT\T |üP]Ô #˚j·÷*

MÄs√«,MÄsY@ ìj·÷eTø±\T #˚|ü{≤º* ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À¢ e∫Ãq nØ®\qT |ü]wüÿ]+#ê* ô|+&ç+>¥ düeTdü´\T ñ+&É≈£L&É<äT M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sqT‡˝À ø£˝…ø£ºsY X‚cÕÁ~

M&çjÓ÷ ø±qŒ¬sqT‡˝À bÕ˝§Zq ø£˝…ø£ºsY X‚cÕÁ~ ,ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+ 21, e÷]Ã 2012

>±´dt ©πøJ‘√ n–ïÁ|üe÷<ä+ uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô) : |æ\¢\≈£î nqï+ ô|fÒº+<äT≈£î HÓsTT´ø±#˚+<äT≈£î j·T‹ï+∫q zÇ˝≤¢*‘√bÕ≥T Ç<ä›s¡T |æ\¢\T n–ï Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’ rÁe >±j·÷\bÕ˝…’q dü+|òüT≥q kÕúì≈£î\qT rÁe ~Á>±“+‹øÏ >∑T]#˚dæ+~. y˚T&ç|ü*¢ b˛©düT ùdºwüHé |ü]~Û˝Àì uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ u≤˝≤JVæ≤˝Ÿ‡ø±\˙˝Àì s√&ÉT¶ HÓ+ãs¡T`6 M~ÛHÓ+ãs¡T `2˝À »]–q dü+|òüT≥q $esê\T u≤~Û‘·T\T,b˛©düT\ ø£<∏äq+Á|üø±s¡+.. ø£ècÕíõ˝≤¢ q+~>±eT≈£î #Ó+~q yÓ+ø£≥sêeeTà(26)≈£î >∑T&çyê&É sêe÷|üPsY≈£î #Ó+~q s¡DBsY‘√ Äπsfi¯¢ÁøÏ‘·+ $yêVü≤+ »]–+~. eè‹Ô Ø‘ê´s¡DBsY kÕ|tºy˚sY Ç+»˙sY>± q>∑s¡+˝Àì ôV’≤f…ø˘ dæ{Ï˝À |üì #˚düTÔHêï&ÉT. M]øÏ X¯o˝Ÿ≈£îe÷sY(3) es¡¸(2) dü+‘êq+ ñHêïs¡T. HÓ\ ÁøÏ‘·+ es¡≈£î sêe÷+‘·|üPsY˝À ìyêdü+ ñ+≥Tqï Ms¡T uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ u≤˝≤JVæ≤˝Ÿ‡≈£î eTø±+ e÷sêÃs¡T.

>±´dt©πøJ‘√ <ä«+düyÓTÆq n<ë›\T ø=~› s√E\ ÁøÏ‘·+ X¯o˝Ÿ≈£îe÷sYqT kÕúìø£+>± ñqï z Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\˝À #˚]Œ+#ês¡T. s√Ee÷~πs eT+>∑fi¯yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ uÛÀ»q+ ì$T‘·Ô+ ≈£îe÷s¡Tìï rdüT≈£îe∫Ãq yÓ+ø£≥sêeeTà e+{Ï+{À¢øÏ yÓ[¢HÓsTT´ ø±#˚+<äT≈£î j·T‹ï+∫+~. n|üŒ{Ïπø >±´dtô|’|ü⁄

u≤$˝À |ü&ç ø±]à≈£î&ç eTè‹

©πøõ e\¢ e+≥>∑~ n+‘·{≤ >±´dt yê´|æ+#·&É+‘√ ˇø£ÿkÕ]>± eT+≥\T #Ó\πs>±sTT. ‘·q‘√bÕ≥T Ç<ä›s¡T ∫Hêïs¡T\T eT+≥˝À¢ ∫≈£îÿø=ì $\$˝≤¢&çb˛j·÷s¡T. ns¡T|ü⁄\T πøø£\T $qï kÕúì≈£î\T |üs¡T>∑q e∫Ãq eT+≥\T Ä]Œy˚XÊs¡T. eT+≥\ <ë{ÏøÏ øÏ{ÏøÏ n<ë›\T |ü–*b˛j·÷sTT. ô|’|ü⁄ø±*b˛>± dæ*+&ÉsY≈£î ñqï ¬s>∑T´˝Ò≥sY $&çb˛sTT+~. 108 düVü‰j·T+‘√ kÕúì≈£î\T rÁe>±j·÷\bÕ˝…’q eTT>∑TZ]ì q>∑s¡+˝Àì z Áô|’y˚{Ÿ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. »]–q dü+|òüT≥qqT q+~>±eT˝Àì ÄyÓT ‘·+Á&ç Hêπ>X¯«sYsêe⁄,uÛÑs¡Ô s¡DBsY≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. ÄdüŒÁ‹øÏ #˚s¡T≈£îqï ‘·+Á&ç Hêπ>X¯«sYsêe⁄ |òæsê´<äTy˚Ts¡≈£î y˚T&ç|ü*¢ b˛©düT\T πødüTqyÓ÷<äT#˚dæ <äsê´|ü⁄Ô#˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

eT<ë´ìøÏ u≤ìôd’ e´øÏÔ eTè‹

uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô) : eT<ë´ìøÏ u≤ìôd’q z e´øÏÔ X¯eyÓTÆ Ä\dü´+>± yÓ\T>∑T#·÷dæq dü+|òüT≥q y˚T&ç|ü*¢ b˛©düTùdºwüHé |ü]~Û˝À »]–+~.b˛©düT\ ø£<Ûäq+Á|üø±s¡+.. uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ Vü≤qTe÷Héq>∑sY˝À ìyêdü+ ñ+≥Tqï m+.»Hês¡úHé(40) #·+Á<äø£fi¯\T uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\T. ô|fiË’¢q Hê{ÏqT+&ç @|ü˙ #˚j·T≈£î+&Ü E˝≤sTT˝≤ ‹s¡T>∑Tqï uÛÑs¡Ô Á|ües¡Ôq q#·Ãì #·+Á<äø£fi¯ eT‹dæú$T‘·+ ø√˝ÀŒsTT ø=H˚ïfi¯¢ ÁøÏ‘·+ Ç\T¢ $&ç∫ yÓ[¢b˛sTT+~. áHÓ\ 17q »Hês¡úHé‘·*¢ j·÷<äeTà,≈£îe÷¬sÔ ìVü‰]ø£\T ã+<ÛäTe⁄\ Ç+{À¢ ô|[¢ y˚&ÉTø£\+≥÷ yÓ[¢ k˛eTyês¡+ sêÁ‹ ‹]– e#êÃs¡T. Ç+{Ï ‘·\T|ü⁄\T rùd dü]øÏ »Hês¡úHé X¯eyÓTÆ ø£ìŒ+#ê&ÉT. düe÷#êsêìï yÓ+≥H˚ y˚T&ç|ü*¢ b˛©düT\≈£î n+~+#·>± eT<ä´+ eT‘·TÔ˝À eTè‹ #Ó+~ñ+&Ée#·Ãì b˛©düT\T nqTe÷ìdü÷Ô πødüT qyÓ÷<äT#˚dæ <äsê´|ü⁄Ô ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. xqsW¿¡LiøyLRiV. «¡©´s™´sLji 18 ©´sVLi≤T∂ ™´sWLjiË 17 ™´sLRiNRPW —¡Õ˝ÿÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s lLiÆ™s©´sW˘ xqsμR∂xqsV=Õ˝‹[ {qs*NRPLjiLi¿¡©´s ALÍkiáV, xmsLjixtsQ‰LjiLi¿¡©´s ≠dsV}qs™´s ˙FyLRiLi’≥¡Liøy÷¡= D©´sıLiμR∂V©´s @LiμR∂VNRPV ≠s™´sLSá©´sV xqs™´sVLjiˆLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s xms©´sVáV $˙xmnsVLigS xmspLjiÚ LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ZaP[uy˙μj∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ¬ø¡[∏R∂Wá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ≠dsV}qs™´s μy*LS ≠dsVN][xqsLi ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ≤y…ÿ©´sV @Liμj∂LiøR¡©´sV©´sı ≠s≠sμ≥R∂ xqsLki*xqsVáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ xmspLjiÚgS }qsNRPLjiLi¿¡ G˙zmsÕfi Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[gS @LiaSá™yLkigS xqs≠dsVOTPQxqsWÚ Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂©´s @LiaSáV ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV ˙FyLRiLi’≥¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV GLSˆ»¡V Æ™s[gRiLigS xmspLjiÚ¬ø¡[zqs ≠dsV}qs™´s ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ˙FyLRi’≥¡Li¬ø¡[LiμR∂VZNP[ ™´sWLÊS¨sı xqsVgRi™´sVLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s «¡gRi©yıμR∂Li ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sAL`iJ, ≠sAL`iFs \|mnsÕfi ÷¡xqÌsV©´sV Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmsNRP…”¡Liøy™´sV¨s, xqsW¿¡LiøyLRiV. ≠sAL`i.J, ≠sAL`iG ¨s∏R∂W™´sVNRPLi\|ms |tsQ≤R∂V˘Ã¡V Æ™s[VLRiNRPV xqsLÌjizmnsZNP[»˝¡ Æ™sLjizmnsZNP[xtsQ©±s xqs≠dsVOTPQxqsWÚ ¨slLÙi[bPªRΩ |tsQ≤R∂W˘Ã¡V Æ™s[VLRiNRPV ¬ø¡[xms≤R∂Vªy™´sV¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. C NS©´sˆÈlLi©±s=Õ‹[ ¨s∏R∂W™´sVNRPLi ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. 18 ≤T∂AL`iJ ™´sWfl”·NS˘Ã¡LS™´so, ALÙkiJáV LRi≠dsLiμR∂L`ilLi≤ÔT∂, —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ªRΩVμj∂ «ÿ’¡ªy©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂iLi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`ilLi≤ÔT∂, |qsˆxtsQÕfi ≤T∂xmsp˘…‘¡ NRP¤Õ¡NÌRPL˝RiV «¡LjigjiLiμR∂¨s, C Æ©sá 22 ©´sVLi≤T∂ 26 ™´sLRiNRPW ˙xmsÀ≥ÿNRPL`ilLi≤ÔT∂, @øR¡V˪RΩNRPV™´sWLji, xmsLjiFyá©yμ≥j∂NSLji xqsLÌjizmnsZNP[»˝¡ Æ™sLjizmnsZNP[xtsQ©±s xms˙NTP∏R∂V ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s A©´sLiμR∂LS™´so ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô) : ø±fi¯ó¢ ø£&ÉTø=ÿH˚+<äT≈£î u≤$ e<ä›≈£î yÓ[¢q z ø±]à≈£î&ÉT C≤] |ü&ç eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q y˚T&ç|ü*¢ b˛©düT ùdºwüHé |ü]~Û˝À »]–+~.b˛©düT\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+.. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q dæ.u≤\j·T´(34) eè‹ÔØ‘ê´#Ó‘·Ô ø±]à≈£î&ÉT. q>∑s¡+˝Àì n+ãsYù|≥ ‘·Tø£eTà≈£î+≥˝À ìyêdü+ ñ+≥Tqï u≤\j·T´≈£î uÛ≤sê´,eTT>∑TZs¡T|æ\¢\T. ø=+‘·ø±\+>± uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ ùV≤e÷q>∑sY ÁbÕ+‘·+˝À ñ+≥÷ Jeq+ kÕ–düTÔHêï&ÉT. eT+>∑fi¯yês¡+ X¯eyÓTÆ ø£ìŒ+∫q u≤\j·T´qT kÕúì≈£î\ düe÷#ês¡+‘√ y˚T&ç|ü*¢b˛©düT\T yÓ*øÏ rdæ |ü+#·Hêe÷ #˚XÊs¡T. X¯yêìï b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ >±+BÛÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.πødüTqyÓ÷<äT#˚dæ <äsê´|ü⁄Ô#˚düTÔHêïs¡T.

ªMTùdeμ |üqT\T |üP]Ô #˚j·÷* yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT LiR LigSlLi≤∂TÔ , ™s´ WLij Ë 20 : ≠dsV}qs™´s ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ xms©´sVáV ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s LSxtÌsQ˚ À≥œ¡WxmsLjiFyá©´s ˙xmsμ≥y©´s NRP≠dsVxtsQ©´sL`i ≠sV©´sı ™´sW˘μR∂W˘ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Ri©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ≠dsV}qs™´s, ≠sAL`iJ , ≠sAL`iG Lji˙NRPW…fiÆ™sVLi…fi, lLiÆ™s©´sW˘ xqsμR∂xqsV=áV, |msLi≤T∂Lig`i A≤T∂…fi }msLSáV, ©´sWªRΩ©´s lLiÆ™s©´sW˘ ≤T∂≠s«¡©˝´sV ªRΩμj∂ªRΩLRi @LiaSá\|ms xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ |qsˆxtsQÕfi ¿≥d¡£mns |qsNRP˙…‘¡Ã¡ª][ NRP÷¡zqs —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL˝RiV, «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPQL˝Riª][ zqs.zqs.FsÕfi.Fs. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ≠ds≤T∂π∏∂W NS©´sˆÈlLi©´sV= ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xqsLiμ≥R∂LRi˜LigS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW AÆ™sV LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s @¨sı —¡Õ˝ÿÕ˝‹[©´sV

lìyêdü >±πsZj·Tô|’ πødüT qyÓ÷<äT ôV’≤<äsêu≤<é,e÷]Ã20(düTes¡íyês¡Ô): Ád”Ô\T,u≤*ø£\qT øÏ+#·|ü]#˚˝≤ 2012`13 |ü+#ê+>∑+˝À yê´U≤´\T sêdæq bıqï\÷] lìyêdü>±πsZj·T <Ó’e»„ô|’ ’ dædæj·Tdt b˛©dt ùdºwüHé˝À πødüT qyÓ÷<äT nsTT´+~.Äj·Tqô|’ 509,292 ôdø£åHé\ô|’ πødüT ô|{Ϻq≥T¢ dædæmdt b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.Ç|üŒ{Ïπø ◊<ë«,|”y√&Éã÷´, #Ó’‘·q´ eTVæ≤fi¯dü+|òü÷\T sêÁwüº e÷qe Vü≤≈£îÿ\ dü+|òü÷ìï ÄÁX¯sTT+#·&É+‘√ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ b˛©düT\T ù|s=ÿHês¡T.

uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ˝À #Ó’Hé kÕï∫+>¥ uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä{À ~– q&ÉT≈£î+≥÷ yÓfi¯ó‘·Tqï z eTVæ≤fi¯ yÓT&É˝À+∫ >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì <äT+&É>∑T\T ã+>±s¡T>=\TdüT ‘Ó+#·Tø=ì |üsê¬s’q dü+|òüT≥q y˚T&ç|ü*¢ b˛©düTùdºwüHé |ü]~Û˝À»]–+~. b˛©düT\ ø£<∏äq+Á|üø±s¡+.. uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ $y˚ø±q+<äq>∑sY˝À ìyêdü+ ñ+≥Tqï qπswt,˝≤eD´(22) \TuÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\T.qπswt eè‹ÔØ‘ê´ Ä{À Á&Ó’esY. eT+>∑fi¯yês¡+ düMT|ü ã+<ÛäTe⁄\ Ç+{ÏøÏ >±´dt dæ*+&ÉsYø√dü+ uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\T Ç<ä›s¡T Ä{À˝À ãj·T\T <˚sês¡T. Ä{À ~– q&ÉT#·T≈£î+≥÷ yÓfi¯ó‘·Tqï ˝≤eD´ m<äTs¡T>± ~«#·Áø£yêVü≤q+ô|’ e∫Ãq Ç<ä›s¡T >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì j·TTe≈£î\T ÄyÓT yÓT&É˝Àì eT÷&ÉT‘·T˝≤\ ã+>±s¡T>=\TdüTqT ‘Ó+#·Tø=ì ñ&ÜsTT+#ês¡T. ~«#·Áø£yêVü≤q+ô|’ e∫Ãqyês¡T 20qT+∫ 25@fi¯¢ ˝À|ü⁄ ej·TdüT‡ ñ+≥T+<äì u≤~Û‘·T\T Ç∫Ãq |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î môd’‡ k˛eTj·T´ πødüT qyÓ÷<äT#˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô#˚düTÔqï≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

es¡ø£≥ï+ ø√dü+ y˚~Û+|ü⁄\T uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ,e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): Áù|$T+∫ ô|[¢ #˚düTø=ì @fi¯ó¢ >∑&ç∫q ‘·sê«‘· |ü⁄{Ϻ+{Ï qT+∫ ø£≥ïø±qTø£\T rdüT≈£îsêyê\+≥÷ uÛ≤s¡´qT ∫Á‘· Væ≤+dü\≈£î >∑T]#˚düTÔqï z ø£kÕsTT uÛÑs¡ÔqT y˚T&ç|ü*¢ b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì eT+>∑fi¯yês¡+ ]e÷+&é≈£î‘·s¡*+#ês¡T. b˛©düT\ ø£ <∏äq+ Á|üø±s¡+.. |òæsê®~>∑÷&É ãT<ëúq>∑sY≈£î #Ó+~q ø£+<äT\ sêE(24) uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ ;Û+¬s&ç¶ø±\˙øÏ #Ó+~q kÕsTTCÀ´‹ì ◊<˚fi¯¢ÁøÏ‘·+ Áù|$T+∫ Çwüº|üPs¡«ø£+>± $yêVü≤+ #˚düT≈£îHêï&ÉT. eè‹Ô Ø‘ê´ ]j·T˝Ÿmùdº{Ÿ yê´bÕ] nsTTq sêE ø=~›ø±\+>± yê´bÕs¡+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ Ä]úø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêï&ÉT. áÁø£eT+˝À uÛ≤s¡´qT |ü⁄{Ϻ+{Ï qT+&ç ø£≥ï+>± Çyê«*‡q yÓTT‘êÔìï rdüT≈£îsêyê\+≥÷ ì‘·´+ e÷qdæø£,XÊØs¡ø£ Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚düTÔHêï&ÉT. uÛÑs¡Ô y˚~Û+|ü⁄\qT uÛÑ]+#·˝Òì Ä Ç˝≤¢\T y˚T&ç|ü*¢ b˛©düT\≈£î|òæsê´<äT #˚dæ+~. môd’‡ yÓ+ø£qï πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì sêEqT n<äT|ü⁄˝ÀøÏrdüTø=ì eT+>∑fi¯yês¡+ ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT

bÕ‘êfi¯+˝À >∑+>∑... xmsLi»¡Ã¡V Æ©s[áFyáV NS™´s≤R∂Liª][ Àÿ˘LiNRPVÕ˝‹[ ºdΩxqsVNRPV©´sı LRiVflÿáV FsÕÿ ºdΩLSËÕ‹[ æªΩ÷¡∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂W ˙gS™´sWá \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sL<SáV NRPVLji∏R∂V¨s NSLRifl·LigS À≥œ¡WgRiLRi˜È «¡Ã¡Li NRPW≤y gRifl·¨ds∏R∂VLigS xms≤T∂F°LiVVLiμj∂. 350c400 {mns»˝¡Õ‹[ªRΩV À‹[L˝RiV Æ™s[zqs©y øR¡VNRP‰ ¨dsLRiV LS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. N]LiμR∂LRiV \lLiªRΩVáV @xmsˆVáV ¬ø¡[zqs @≤ÔR∂μj∂≤ÔR∂LigS À‹[L˝RiV Æ™s[zqs @xmsˆVá Fyá∏R∂W˘LRiV. À‹[L˝RiÕ‹¨dsLRiV¤Õ¡[NRP NRPWLRigS∏R∂V xmsLi»¡Ã¡V NRPW≤y xmsLi»¡Ã¡V NRPW≤y FsLi≤T∂F°ªRΩV©yıLiVV. ™´sLji¤Õ¡[NRPF°LiVV©y NRP¨dsxqsLi NRPWLRigS∏R∂VáV xmsLi≤T∂Li¿¡ “¡™´s©´sLi rygjiμÙy™´sV©´sVNRPVLi»¡Vc©´sı \lLiªRΩVá AaRPáV ¨dsLRiVgSLjiF°∏R∂WLiVV. À≥œ¡WgRiLRi˜È«¡Ã¡Li L][«¡ŸL][«¡ŸNRPV ªRΩgÊRiVªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ ™´sVV©´sV¯LiμR∂V ªylgi[LiμR∂VNRPV ¨dsLRiV μ]LRiZNP[ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂¨s ˙xms«¡Ã¡V À≥œ¡∏R∂WLiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. xmsoxtsQ‰Ã¡LigS ¨dsLRiLiμj∂Li¿¡©´s À‹[L˝RiV Æ©s[≤R∂V HμR∂V ¨s≠sVuyáV ¨dsLRiVF°zqs ™´sVL][ xmsμj∂ ¨s≠sVuyá zmsμR∂xms ¨dsLRiVF°xqsVÚ©yıLiVV. xmsLiμj∂Lji «ÿºΩ NRPWLRigS∏R∂V ª][»¡Ã¡NRPV ˙≤T∂£ms r¢NRPLRi˘Liª][ ¨dsLRiLiμj∂Li¿¡ xmsLi»¡xmsLi≤T∂LiøR¡≤y¨sNTP ∏R∂VºΩıxqsVÚ©yı ¨dsLRiLiμR∂NRP ª][»¡Ã¡V

FsLi≤T∂F°ªRΩV©yı∏R∂VLi¤…¡[ ™´s˘™´sry∏R∂VLRiLigRiLi FsLiªRΩ xqsLiO][QÀ≥œ¡LiÕ‹[ DLiμ][ @LÛRi™´sV™´soªRΩVLiμj∂.B…‘¡c™´sá ZNP[Li˙μR∂ NRPLRiV™´so ¡XLiμR∂Li B˙ ¡{§¶¶¶Lixms»¡ıLiÕ‹[ xmsLRi˘…”¡Li¿¡ NRPLRiV™´so xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV æªΩáVxqsVNRPVLiμj∂. ZNP[Li˙μR∂ NRPLRiV™´so  ¡XμR∂Li ªRΩ™´sV©´sV AμR∂VNRPVLi»¡VLiμR∂¨s \lLiªRΩVáV N]Li≤R∂LiªRΩ AaRPª][ FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ Æ©sáN]©´sı xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV xqs*∏R∂VLigS æªΩáVxqsVNRPV©´sı @μ≥j∂NSLRiVáV ªRΩORPQfl· ry∏R∂V™´sVLiμj∂LiøR¡≤y¨sNTP ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áNRPV xqsW¿¡Li¿¡ AμR∂VNRPVLi…ÿLRi¨s AaRPª][ D©yıLRiV.NRPLRiV™´so xmsLjizqÛsºΩ\|ms ≠s≠sμ≥R∂ LS«¡NUP∏R∂V xmsOSQá ©y∏R∂VNRPVáV, ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV, \lLiªRΩVáV, ™´sXºΩÚμyLRiVá xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV æªΩáVxqsVNRPV©´sı @μ≥j∂NSLRiVáV ry∏R∂V™´sVLiμj∂ryÚLRiÆ©s[ AaRPª][ D©yıLRiV.NRPLRiV™´so NSLRifl·LigS \lLiªRΩVá©´sV AμR∂VN][™y÷¡=©´s xqsx§¶¶¶NSLRi aS≈¡ Àÿ˘LiNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV xmsLi»¡ LRiVflÿáV B™´s*NRP F°™´s≤R∂Liª][ @xmsˆVáV ¬ø¡[zqs xmsLi»¡Ã¡V rygRiV ¬ø¡[aSLRiV. ˙gS™´sWÕ˝‹[ ZNP[™´sáLi À≥œ¡WgRiLRi˜È «¡Ã¡Li\|msÆ©s[ Aμ≥yLRixms≤T∂ }qsμR∂˘Li ¬ø¡[xqsVÚLi…ÿLRiV. NSgS Àÿ˘LiNRPVá ºdΩLRiV ™´sVL][Õÿ DLiμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ Àÿ˘LiNRPVÕ‹[ @xmsˆVáV F~Liμj∂©´s á’Ù¡μyLRiVáV N]LiªRΩ Æ™s[VLRi\Æ©s©y  ¡NSLiVVáV ¬ø¡÷˝¡}qsÚ ºΩLjigji N]ªRΩÚ™yLjiNTP LRiVfl·Li BryÚ™´sV¨s ¨s ¡Liμ≥R∂©´s ≠sμ≥j∂LiøyLRiV.  ¡NSLiVVá ™´sxqsWŒ˝œ¡ N][xqsLi Àÿ˘LiNRPL˝RiV \lLiªRΩVá©´sV IºΩÚ≤T∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiÆ©s[ ≠s™´sVLRi+áV©yıLiVV.

26 qT+∫ f…HéÔ |üØø£å\T |üØø£å πø+Á<ë\≈£î $<ë´s¡Tú\T yÓfi‚¢+<äT≈£î n<äq|ü⁄ ãdüT‡\qT q&ÉbÕ\ì, Á{≤|òæø˘ düÔ+_Û+#·≈£î+&Ü mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É Á{≤|òæø˘ b˛©düT\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì, |üØø£å πø+Á<ë\ e<ä› >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, eT+∫ ˙{Ï düs¡|òüsê, yÓ’<ä´ dü<äTbÕj·÷\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, |üØø£å y˚fi¯˝À¢ n+‘·sêj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü $<äT´‘Y düs¡|òüsê #˚j·÷\ì Äj·÷XÊK\ n~Ûø±s¡T\≈£î Ç|üŒ{Ïπø mùd‡d”‡ uÀs¡T¶ n~Ûø±s¡T\T dü÷#·q\T C≤Ø#˚XÊs¡T. $<ë´s¡Tú\T |üØø£å πø+Á<ë\≈£î M˝…’q+‘· ‘·«s¡+>± ø£˙dü+ >∑+≥ eTT+<äT>± ãj·T\T<˚sê\ì, @<Ó’Hê $T‘êVü‰s¡+ rdüT≈£îì |üØø£å≈£î Vü‰»s¡yê«\ì, Vü‰˝Ÿ {Ϭø{Ÿ, ô|qTï\T Ç‘·s¡ kÕeTÁ– rdüT¬øfi¯óÔHêïs√ ˝Ò<√ ˇø£ kÕ] #·÷düTø√yê\ì ì|ü⁄DT\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Vü‰˝Ÿ{Ϭø≥¢ |ü+|æD° |üPs¡ÔsTT´+<äì, e÷dt ø±|”sTT+>¥qT Ç‘· nÁe÷\qT düVæ≤+#·eTì, m+‘·{Ï yê¬s’Hê ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì n~Ûø±s¡T\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T.


ãT<Ûäyês¡+ 21, e÷]Ã 2012

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ô|+&ç+>¥ |üqT\T 31˝À>± |üP]Ô #˚j·÷*

M~Û BbÕ\T @sêŒ≥T #˚j·÷* $ø±sêu≤<é,e÷]à 20(düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝Àì sêeTj·T´ >∑÷&És√&é, •esê+ q>∑sY ÁbÕ+‘·+ M~ BbÕ\T ˝Òø£ |üP]Ô>± n+<äø±s¡+>± e÷]q dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T M~ BbÕ\T @sêŒ≥T #˚j·T≥+˝À ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔHêïs¡ì eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ yÓ+≥H˚ sêeTj·T´>∑÷&É s√&é,•esê+q>∑sY ø±\ì\˝À M~ BbÕ\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì m+◊m+ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T n|òü®˝Ÿ ø√sês¡T.eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T >∑‘· HÓ\ s√E\T>± á ÁbÕ+‘·+ n+<äø±s¡+>± ñ+<äì á $wüj·T+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› eVæ≤+∫ M~ BbÕ\qT @sêŒ≥T #˚j·÷*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äì Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T.kÕe÷q´ Á|ü»\≈£î eT+∫˙s¡T,$B BbÕ\T kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê*‡q eTTì‡bÕ*{Ï á $wüj·T+˝À |üP]Ô>± $|òü\+

#˚y˚fi¯¢,e÷]à 20(düTes¡íyês¡Ô): 2007qT+&ç 2012 dü+e‘·‡s¡+ es¡≈£î s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢≈£î 115 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ _ÄsYõm|òt ì<ÛäT\T eT+ps¡sTTHêj·Tì á ì<ÛäT\˝À n~Ûø£ XÊ‘·+ |üqT\T |üPs¡ÔsTTq|üŒ{ÏøÏ $T>∑‘ê |üqT\qT á HÓ\ 31 e‘˚~ ˝À|ü⁄ ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y eTTK´ ø±s¡´ìsê«Vü≤ D≤~Ûø±](dæÇz) s¡M+<äsY ¬s&ç¶ dü÷∫+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ #˚y˚fi¯¢ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q #˚y˚fi¯¢,X¯+ø£sY |ü*¢,cÕu≤<é,yÓTTsTTHêu≤<é eT+&É˝≤\ n_Ûeè~› n~Ûø±s¡T\T |ü+#êsTT‹ sêCŸ

H˚&ÉT ‘Ó’ãC≤s¡T y˚\+ yÓ\>∑ì M~Û BbÕ\T nsTT´+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. •esê+q>∑sY˝À, sêeTj·T´ >∑÷&És√&é˝À M~ BbÕ\qT,eT+∫˙{Ï düs¡|òüsêqT #˚j·Tì |üø£å+˝À m+◊m+ Ä<Ûä«s¡´+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·÷ìï eTT≥º&çkÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

#˚y˚fi¯¢,e÷]à 20(düTes¡íyês¡Ô): #˚y˚fi¯¢ Á>±eT |ü+#êj·Tr |ü]~Û˝Àì #˚y˚fi¯¢ ‘Ó’ãC≤sY y˚˝≤ìï á HÓ\ 21 e‘˚~ ãT<Ûäyês¡+ eT<Ûë´Vü‰ï+ 12.30 >∑+≥\≈£î Á>±eT |ü+#êj·Tr ø±sê´\j·T+˝À ìs¡« Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Á|ü‘˚´ø±~Ûø±], m+&çy√ s¡‘·ïeTà, Á>±eT ø±s¡´<ä]Ù m\¢j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À yês¡T á y˚\+˝À bÕ˝ÀZq<ä*∫q yês¡T 5 y˚\ s¡÷bÕj·T\ &çbÕõ{Ÿ #˚dæ y˚\+˝À bÕ≥˝À bÕ˝ÀZHê*‡ ñ+≥T+<äì yês¡T ù|s√ÿHêïs¡T.

n<Ûë´|ü≈£î\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]kÕÔ+ ñ|ü eTTK´eT+Á‹ sê»q]‡+Vü≤ ôV’≤<äsêu≤<é e÷]Ã20 (düTes¡íyês¡Ô): j·T÷ìe؇{°, &çÁ^ ø±˝ÒJ {°#·s¡¢ düeTdü´\ô|’ |üø£å+ s√E˝À¢ eTTK´eT+Á‹ >±] düeTø£å+˝À #·]Ã+∫ |ü]wüÿ]+#˚˝≤ ø£èwæ #˚kÕÔqì j·T÷ìe]‡{° {°#·sY‡ nk˛dæj˚TwüHé Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î ñ|üeTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äsY sê»q]‡+Vü≤ Vü‰MT Ç#êÃs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ dü∫yê\j·T+˝Àì ‘·q #ê+ãs¡T˝À j·T÷ìe]‡{° {°#·sY‡ nk˛dæj˚TwüHé Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\ düeTø£å+˝À #·s¡Ã\T »]bÕs¡T. nk˛dæj˚TwüHé Á|ü‹ì<ÛäT\T j·TTJd”`]yÓ’CŸ¶ ùdÿ˝Ÿ ãø±sTT\T #Ó*¢+|ü⁄ #˚j·÷\ì, ]f…ÆsYyÓT+{Ÿ ej·TdüT‡qT 65 dü+e‘·‡sê\≈£î ô|+#ê\ì, {°#·s¡¢ ]Á≈£L{ŸyÓT+{Ÿ, u≤¢ø˘ Á>±+≥¢ $&ÉT<ä\ e+{Ï Hê\T>∑T Á|ü<Ûëq &çe÷+&É¢‘√ ≈£L&çq yÓTyÓ÷sê+&É+qT ñ|ü eTTU´eT+Á‹øÏ düeT]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ñ|ü eTTK´eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·T÷Jd” ùdÿ˝Ÿ‡ e]Ô+|ü⁄ô|’ Ç+‘·≈£îeTT+<˚ ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ Jy√m+mdt HÓ+ãsY14, 20`2`2010 <ë«sê ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚j·T&É+ »]–+<äì, <ëìøÏ dü+ã+~Û+∫q Á>±+≥T $&ÉT<ä\¬ø’ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+‘√ #·]Ã+∫ ‘·«s¡˝À ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\j˚T´˝≤ #·÷&É&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ]f…ÆsYyÓT+{Ÿ

‘·©¢≈£L‘·Tfi¯¢ Ä‘·àVü≤‘·´

ej·TdüT‡ ô|+|ü⁄<ä\ô|’ ìj·T$T+∫q ø£$T{°ì yês¡+ s√E˝À¢ ]b˛s¡Tº düeT]Œ+#·e\dæ+~>± Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæq ñ|ü eTTK´eT+Á‹, á $wüj·T+ô|’ ø£$T{° ]b˛s¡Tº n+~q yÓ+≥H˚ eTTK´eT+Á‹ >±]‘√ #·]Ã+∫ ‘·>∑T ìs¡íj·T+ yÓ\Te]+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ]Á≈£L{ŸyÓT+{Ÿ $wüj·T+˝À dü+ã+~Û‘· $X¯«$<ë´\j·÷\≈£î {°∫+>¥ dæã“+~ì eT+ps¡T #˚j·T&É+ »]–+<äì, ìj·÷eTø±\qT $X¯«$<ë´\j·÷\T #˚|ü≥º&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, u≤¢≈£î Á>±+≥T\qT Á|üdüTÔ‘· ã&Ó®{Ÿ˝À >∑D˙j·T+>± ô|+#·&É+ »]–+<äì, á ô|+|ü⁄<ä\ >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ã&Ó®{Ÿ πø{≤sTT+|ü⁄\ô|’ düTe÷s¡T 70 XÊ‘·+ m≈£îÿe>± ñ+<äì ñ|üeTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äsY sê»q]‡+Vü≤ ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ ñqï ‘· $<ë´XÊK eTTK´ ø±s¡´<ä]Ù m+.õ.>√bÕ˝Ÿ, ñqï‘· $<ë´eT+&É* #ÛÓ’s¡àHé &Ü.»j·TÁ|üø±XŸ¬s&ç¶, ñqï‘· $<ä´, kÕ+πø‹ø£ $<ë´ dü+#ê\≈£î\T, nk˛dæj˚TwüHé Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

23q #·*y˚+Á<ä+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ $ø±sêu≤<é,e÷]à 20(düTes¡íyês¡Ô):l dü‘·´kÕsTT ùdyê dü$T‹ $ø±sêu≤<äT XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 23 e ‘˚~ ñ>±~ s√Eq ñ<äj·T+ 9.55 >∑+≥\≈£î ãkÕº+&ÉT Äes¡D˝À >∑\ #·*y˚+Á<ëìï $ø±sêu≤<é eTTì‡|ü\T e÷J yÓ’dü #Ó’s¡àHé dæ.s¡y˚Twü≈£îe÷sY ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡ì dü‘·´kÕsTT ùdyê dü$T‹ ø£˙«qsY <ë«s¡ø˘Hê<∏ä ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üeTTK &Üø£ºs¡T uÛÑø£Ô e‘·‡\+ bÕ˝ÀZ+{≤s¡ì dü‘·´kÕsTT uÛÑ≈£îÔ\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝ÀZì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

>∑Ts¡T≈£î\ $<ë´ dü+düú˝À¢ <äs¡U≤düTÔ\≈£î ÄVü‰«q+ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï ‘·©¢≈£L‘·Tfi¯¢ eTè‘·<˚Vü‰\T $ø±sêu≤<é, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î≥T+ã ø£\Vü‰\ ø±s¡D+>± $yêVæ≤‘· eTVæ≤fi¯,ÄyÓT ≈£L‘·Ts¡T ˇ+{Ïô|’ øÏs√dæHé b˛düT≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&çq dü+|òüT≥q |üP&É÷sY eT+&É\+ #·H√ZeTT\T Á>±eT+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ »]–+~.#·H√ZeTT\T mdt◊ •e≈£îe÷s¡T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ #·H√ZeTT\T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eTH˚ï>∑÷&É \øÏåà(28),≈£L‘·Ts¡T q+~ì(4) ˇ+{Ïô|’ øÏs√dæqT ô|’ øÏs√dæHé b˛düT≈£îì ì|üŒ+{Ï+#·Tì Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶs¡T.uÛÑs¡Ô »+>∑j·T´ y˚~+|ü⁄\ ø±s¡D+>± \øÏåà Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶs¡ì ÁeT‘·Tsê* nqï eT˝Ò¢wüß |òæsê´<äT #˚XÊs¡T.

$ø±sêu≤<é, e÷]Ã20 (düTes¡íyês¡Ô): 2012`2013 $<ë´ dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚X¯ >∑Ts¡T≈£î\ $<Ûë´ dü+düú s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À 6,7 ‘·s¡>∑‘·T\˝À Ç+^¢wüß MT&çj·T+˝À U≤∞\T ì+|ü⁄≥≈£î <äs¡U≤düTÔ\qT ÄVü‰«ìdüTÔqï≥T¢ ø£˙«qs¡T.dü+|òüT+ \ø°åàu≤sTT >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\ Á|æì‡bÕ\T lìyêdüT ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.eT+>∑fi¯yês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À Äj·Tq @Á|æ\T 11 e‘˚~q s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝Àì <äs¡U≤düTÔ\qT s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝Àì nìï >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À á HÓ\ 21 e‘˚~ qT+&ç @Á|æ\T 7 e ‘˚~ es¡≈£î 40 s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+∫ bı+<äe#·Ãì |üP]Ô #˚dæq <äs¡U≤düTÔ\qT @Á|æ\T 7 e‘˚~ ˝À|ü⁄ $ø±sêu≤<äT˝Àì mH˚ï|ü*¢ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À n+<äCÒj·÷\ì Ç‘·s¡ $esê\ ø√dü+ 9866559602 q+ãs¡TqT dü+Á|ü~+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

mÇ\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T õ˝≤¢˝À Á|üø£è‹ yÓ’|üØ‘ê´\ ø±s¡D+>± qwüº b˛sTTq ÁbÕ+‘ê\ n_Ûeè~› ø√dü+ eT+∫˙{Ï düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ 2.29ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡sTTHêj·Tì M{Ïì |üP]Ô>± eT+∫˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡D ø√dü+ $ìjÓ÷–+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü+#êsTT‹ sêCŸ &ç|üP´{Ï ÇÇ dü+Je¬s&ç¶,#˚y˚fi¯¢ m+&çy√ s¡‘·ïeTà,cÕu≤<é m+&çy√ |ü<ëàe‹,yÓTTsTTHêu≤<é m+&çy√ j·÷<äj·T´,X¯+ø£sY |ü*¢ m+&çy√ _Ûø£å+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

23q ñ>±~ eTôVA‘·‡e+ $sêu≤<é,e÷]à 20(düTes¡íyês¡Ô): sêÁw”ºj·T dü«j·T+ ùdeø˘ dü+|òtT(ÄsYmdtmdt) $ø±sêu≤<é XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 23e ‘˚~ X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ dü+|òüT ø±sê´\j·T+ πøX¯e ì\j·T+˝À ñ<äj·T+ 8.15 >∑+≥\≈£î ñ>±~ eTôVA‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ÄsYmdtmdt õ˝≤¢ dü+|òüT#ê\ø˘ dü‘·´Hêsêj·TD >ö&é ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+ dü+<äs¡“+>± ÄsYmdtmdt kÕú|æ+∫q &Üø£ºsY πøX¯esêe⁄ ã*sê+ ôV≤&˚ZyêsY »qà~H√‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± eT+&É\ $<Ûë´~Ûø±] m+.q]‡+\T,eø£Ô>± bÕ\eT÷sY $uÛ≤>¥ Á|ü#ês¡ø˘ neTs¡ *+>∑qï bÕ˝ÀZ+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

>∑]“¤D°\T bÂwæºø±Vü‰s¡+ rdüTø√yê* X¯+ø£sY |ü*¢,e÷]à 20(düTes¡íyês¡Ô): ÁbÕ<Ûä$Tø£ Äs√>∑´πø+Á<Ûä+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q >∑]“DT\ ôV≤#Y◊$ |üØø£å\˝À 125 eT+~ eTVæ≤fi¯˝≈£î |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ #˚y˚fi¯¢ &ç|üP´{Ï &çm+ôV≤#Yz yÓ÷wæ ‘Ó*bÕs¡T.á dü+<äs¡“+>± >∑]“DÏ eTVæ≤fi¯\≈£î 20 s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq {Ïm,>∑T&ÉT¶ Çe«≥+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T.á dü+<äs¡“+>± yÓ÷wæ e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊqTkÕs¡+ &çm+ôV≤#Yz dü÷#·q y˚Ts¡≈£î >∑]“DT\≈£î á |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À øöì‡\sY Á|ü‘ê|t ¬s&ç¶,&Üø£ºsY düTq+<ä,|ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ñbÕ~Û |üqT\ ≈£L© #Ó*¢+#ê* ã+{≤s¡+,e÷]à 20(düTes¡íyês¡Ô): >∑‘· 4 yêsê\ qT+&ç ã+{≤s¡+ eT+&É\+ eT<ë¢|üPsY Á>±eT+˝À ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<∏äø£+˝À |üì#˚düTÔqï ≈£L©\≈£î &ÉãT“\T #Ó*¢+#·ì ø±s¡D+>± Á|ü»\T Çã“+<äT\ bÕ\e⁄‘·THêïs¡ì ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<∏äø£+ ≈£L*\T Äq+<ä+,ÁøÏcÕí\T Äs√|æ+#ês¡T.eT+>∑fi¯yês¡+ yês¡T $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|üuÛÑT‘·«+ @ yêsêìøÏ Ä yês¡+ #Ó*¢+|ü⁄\T »s¡bÕ\ì Ä<˚•+∫Hê |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ\T ìs¡¢ø£å´+ #˚düTÔHêïs¡ì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T.Á>±eT+˝À ô|q¸qT¢ düVæ≤‘·+ düÁø£eT+>± n+<ä≥+ ˝Ò<äì yês¡Hêïs¡T.

zô|Hé Ç+≥sY |”E >∑&ÉTe⁄ 25 es¡≈£î $sêu≤<é,e÷]à 20(düTes¡íyês¡Ô): |ü<äe ‘·s¡>∑‹ bÕdüsTTq nuÛÑ´s¡Tú\T zô|Hé Ç+≥sY MT&çj·T{Ÿ˝À ì]í‘· |ò”E‘√ á HÓ\ 25 e‘˚~ es¡≈£î n&çàwüHé bı+<˚ neø±X¯+ ñ+<äì Ä\+|ü*¢ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñs¡÷› MT&çj·T+ bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T nãT›˝Ÿ s¡eP|òt ‘Ó*bÕs¡T.eT+>∑fi¯yês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À Äj·Tq ‘Ó\T>∑T,ñs¡TΔ,Ç+^¢wt MT&çj·T+ <ë«sê á ø√s¡T‡ #·~y˚ neø±X¯+ ñ+<äì Á|üy˚X¯+ ø√πs nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT yÓTÁ{°≈£î˝ÒwüHé dü]º|òæ¬ø{Ÿ õsêø˘‡ ø±|”\T ¬s+&ÉT,mdtdæ,mdtdæ,_dæ,yÓTÆHêغ\T nsTT#√ dü+ã+~‘· dü]º|òæ¬ø{Ÿ,Hê\T>∑T ø£\sY bò˛{À\T,πswüHé ø±s¡T¶\T õsêø˘‡\T ¬s+&ÉT »‘· #˚j·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.Ç‘·s¡ $esê\ ø√dü+ 9441678204 q+ãsYqT dü+Á|ü~+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

H˚&ÉT >∑T+&É¢b˛#·+|ü*¢˝À Äs√>∑´•_s¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì >∑T+&É¢b˛#·+|ü*¢ Á>±eT+˝À H˚&ÉT Äs√>∑´•_s¡+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì Äs√>∑´$TÁ‘· õ‘˚Hé¬s&ç¶ z Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. á neø±XÊìï Á|ü»\+‘ê $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.


4

<Ûäq|ü‹ düKT&Ó’

|ü˝…¢`bÕ{

™´sW

…˝ÿ≤yá¨s Æ™sVV»Ì¡Æ™sVVμR∂»¡ AÕ‹[øR¡©´s ™´s¿¡Ë©´s ™´sW©´s™´soÆ≤∂™´sL][ gS¨ds ™´sV•¶¶¶©´sVÀ≥ÿ™´soÆ≤∂[. ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS gRiVLjiÚLiøR¡≤y¨sNTP -Fs™´sL][ INRP {qsÚQ˚ ¤Õ¡[μy INRP xmsoLRiVxtsv≤R∂V ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li Æ™sVVμR∂áV |ms»Ì¡¤Õ¡[μR∂¨s @¨szmsxqsVÚLiμj∂. øR¡xmsˆV≤R∂V ¬ø¡[xqsWÚ ™y…”¡ZNP[ @LÛSáV Æ™sªRΩVNRPV‰Li»¡W N]LiªRΩ NSáLi gRi≤T∂¿¡ DLi»¡VLiμj∂. A ªRΩLS*ªRΩ xmnsÕÿ©y LRiNRPLigS øR¡xmsˆV≤R∂V ¬ø¡[}qsÚ xmnsÕÿ©y @LÛRiLi @¨s LRiW≤≥T∂ @∏R∂VV˘Li»¡VLiμj∂. B»¡V™´sLi…”¡ xqsLigRiªRΩVá©´sV gRiVLjiLi¿¡ xmsLjiflÿ™´sV xmsLjia][μ≥R∂NRPVáV, À≥ÿuy aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚá¨s≤T∂gjiæªΩ[ ™´sVLji¨sı -sZaP[uyáV ¬ø¡xmsoªyLRiV. xqsLjigS©´sW ªRΩxmsˆVáª][©´sW Æ™sVVªyÚ¨sNTP @LiμR∂LRi™´sVW ™´sW»¡Õÿ≤R∂VªRΩWÆ©s[ D©yı™´sVV. Fy»¡ -sxtsQ∏R∂W¨sNTP ™´s¬ø¡[Ë xqsLjiNTP xmsLjizqÛsºΩ N]Li¬ø¡Li ™´sWLRiVªRΩVLiμj∂. INRPLjiN]NRPLRiV xqs™´sWøyLRiLi ¬ø¡xmsˆVN][™y÷¡ gRi©´sVNRP ™´sW»¡Ã¡™´sxqsLRi™´sVLiVV©yLiVV. ™´sVLji Fy»¡ @™´sxqsLRiLi FsLiμR∂VNRPV NRP÷¡gji©´s»Ì¡V? @xqsáV Fy≤yá¨s AÕ‹[øR¡©´s FsLiμR∂VNRPV NRP÷¡gji©´s»˝¡V? C ˙xmsaRPıNRPV «¡™y ¡V FsÕÿLi…”¡μR∂LiVV©y Fy»¡¤Õ¡[¨sÆμ∂[  ¡ªRΩVNRPV gRi≤R∂™´s¨s L][«¡ŸÕ‹øyËLiVV. BÆμ∂[™´sV©yı ¨s©´sı Æ™sVV©´sı Æ™sVVμR∂áLiVV©´s N]ªRΩÚ xmsμÙR∂ªRΩ©´sVNRPVLi¤…¡[ @LiªRΩ NRPLi¤…¡[ @©y˘∏R∂VLi BLiN][…”¡ DLi≤R∂μR∂V. Aμj∂™´sW©´s™´so≤R∂V À‹™´sV¯Ã¡V gki}qsÚ @-s gRiVx§¶¶¶Ã¡ g][≤R∂á ™´sWμR∂ -sVgjiÕÿLiVV. ™´sxqsVÚ™´soáV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[xqsVNRPVLi¤…¡[ A xqsLigRiºΩNUP Aμ≥yLSáV μ]LjiNSLiVV. xqsLigkiªRΩ ™yμR∂˘Li ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[xqsVNRPVLi¤…¡[ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[Æ™sW gS¨ds Fy»¡ xqsLigRiºΩ ™´sW˙ªRΩLi æªΩ÷¡∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. Fy»¡ gS÷¡Õ‹[ NRP÷¡zqs F°ªRΩVLiμj∂ ™´sVLji! @LiμR∂VZNP[ ™´sVVLiμR∂VgS Fy»¡Fy≤T∂©´s ™yLji xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. @LiæªΩ[ gS¨ds Fy»¡ ¨s©´sı Æ™sVV©´sı xmso…Ì”¡Liμj∂ NSÆ©s[ NSμR∂V. B™yŒœ¡ Fy»¡ @©´sgSÆ©s[ @LiμR∂LjiNUP zqs¨s™´sW gRiVL]ÚxqsVÚLiμj∂. NS¨ds zqs¨s™´sW ™´sW˙ªRΩLi ¨s©´sı ™´s¿¡ËLiμj∂. Fy»¡ @LiªRΩNRPV ™´sVVLiμR∂V ©´sVLi¿¡ DLiμj∂. ™´sV¨sztsQ ILi»¡Lji ªRΩ©´sLi ™´sVLji¿¡F°™´s≤y¨sNTP Fy»¡ Fy≤R∂ªy≤R∂Li…ÿLRiV. ¤À≥¡[ªyŒœ¡ß≤R∂V -s˙NRP™´sWLRiV‰¨sNTP ˙aRP™´sV æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi≤y DLi≤R∂≤y¨sNTP gS©´sV NRP¥R∂ ¬ø¡Fyˆ≤R∂Li…ÿLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP ˙aRP™´sV æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi≤y DLi≤R∂≤y¨sNTP Fy»¡©´sV -sVLi¿¡©´s xmsμÙR∂ºΩ ¤Õ¡[μR∂V. ¿¡™´sLRiN][ z§¶¶¶Liμk∂ zqs¨s™´sWÕ‹[ À≥œ¡∏R∂V™´sVLiVVæªΩ[ Fy»¡Fy≤R∂™´sV¨s @LÛRiLi ™´s¬ø¡[Ë Fy»¡ INRP…”¡ DLiμj∂. B™´s¨dsı Æ™s©´sNRP…”¡ ©´sVLi¿¡ ™´sV¨sztsQ Fs»¡V™´sLi…”¡ xqsLiμR∂LS˜ÈáՋ[ Fy»¡ Fy≤y≤][ ¬ø¡xmsˆ≤y¨sNTP xms¨sNTP™´s¬ø¡[Ë xqsLigRiªRΩV¤Õ¡[. xqsLiª][xtsQLi, μR∂VM≈¡Li ™´s}qsÚ gRiW≤y Fy»¡Fy≤R∂≤R∂Li  ¡x§¶¶¶ßaRPM zqs¨s™´sWáՋ[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. ™´sW™´sVWáVgS©´sLiVVæªΩ[ A lLiLi≤R∂V xqsLiμR∂LS˜ÈáV ªRΩzmsˆLi¿¡ -sVgRiªy @¨sı xqs™´sV∏R∂WáՋ[©´sW Fy»¡ FyÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. Fy»¡NRPV xqsLigkiªRΩ™´sVÆ©s[ }msLRiV LSNRP™´sVVLiμR∂V©´sVLi¿d¡ «ÿ©´sxmsμR∂VáV xmsμyáV Fy≤R∂VªRΩV©yıLRiV. Fy»¡ ºdΩLRiV æªΩ÷¡∏R∂V≤y¨sNTP «ÿ©´sxmsμR∂ xqsLigkiªy¨sı sVLi¿¡©´s ™´sWLÊRiLi ¤Õ¡[μR∂V. xms¤Õ˝¡Ã¡V xms¤Õ˝¡Ã¡V gSÆ©s[ D©´sıLiªRΩ NSáLi @NRP‰≤R∂ LRiNRPLRiNSá Fy»¡Ã¡V -s©´s ¡≤R∂VªRΩW DLiÆ≤∂[-s. @LiμR∂VÕ‹[ À≥œ¡NTPÚ Fy»¡Ã¡NRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP rÛy©´sLi DLiμj∂. ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[ FsNRP‰≤R∂LiVV©y ™´sVªy¨sNUP xqsLigkiªy¨sNTP gRi…Ì”¡  ¡Liμ≥R∂Li DLi»¡VLiμj∂. NS¨ds ™´sVªRΩLi NRPW≤y ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ ™´s¿¡ËLiμj∂. -sVgRiªy Fy»¡Ã¡¨dsı FyªRΩNSáLi©´sVLi¿¡ ™´sxqsVÚ©´sıÆ™s[. xms¤Õ˝¡ Õ‹[ æªΩÃ˝¡™yLjiLiμj∂ Æ™sVVμR∂áV ™´sVμ≥R∂˘LS˙ºΩ μyNS «¡Ljilgi[ ˙xmsºΩ xms¨sNTP Fy»¡ª][ xqsLi ¡Liμ≥R∂Li DLiÆ≤∂[μj∂. BLiμR∂VÕ‹[ fl·V≈¡˘LigS ¬ø¡xmsˆVN][ μR∂gji©´s-s ™´s˘™´sry∏R∂VLi Fy»¡Ã¡V. NRPztÌsQLi¿¡ xms¨s ¬ø¡[}qs»¡xmsˆV≤R∂V ˙aRP™´sV æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi≤y Fy»¡Ã¡VLiÆ≤∂[-s. ¬ø¡[}qs xms¨sNTP INRP á∏R∂V DLi»¡VLiμj∂. Fy»¡NRPW @Æμ∂[ á∏R∂V DLiÆ≤∂[ xqsLjiNTP xms¨s INRP ˙NRP™´sVLiÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩW F°π∏∂[Vμj∂. BxmsˆV≤R∂Li¤…¡[ NRPlLiLi»¡V xmsLixmsoÕ‹¿¡Ë øR¡WxqsVÚLi≤R∂gS À≥œ¡W-sVÕ‹[ øR¡VNRP‰ ¨dsLRiV ¤Õ¡[NRPVLi≤y ª][Æ≤∂[xqsVÚ©yıLiVV gS¨ds, xqsLjigÊS BLRi™´sLiVV ™´sVVxmsˆÈLiVV xqsLi™´sªRΩ=LSá NTPLiμR∂ ™´sV¨sztsQ NRPxtÌsQ xms≤T∂ ªRΩ©´s xmsaRPV™´soáNRPW ªRΩ©´sNRPW NSŒ˝œ¡LjigjiLiμyNS Æ™s©´sNRPNRPW ™´sVVLiμR∂VNRPW NRPμj∂÷¡æªΩ[Æ©s[ gS¨ds xmsLi»¡NRPV xmsμR∂V©´sLiÆμ∂[μj∂ NSμR∂V. xms¤Õ˝¡Õ˝‹[ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xms¥R∂NSáLi»¡W ©´sÕ˝ÿáV ™´s¿¡ËLiªRΩLS*ªRΩ ¬ø¡[μR∂V≤R∂V Àÿ-s -dsVμR∂ Æ™sW»¡ gRiVLjiLi¬ø¡[ zmsÃ˝¡Ã¡NRPV æªΩ÷¡∏R∂V¨s NSá-sVμj∂. BNRP xmsLi»¡F~áLiÕ‹[ Àÿ-s, μy¨sN]NRP Æ™sW»¡ DLiÆ≤∂[μR∂¨s ¬ø¡zmsˆ©y N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ NRPV˙LRi™yŒ˝œ¡NRPV æªΩ÷¡∏R∂VÆμ∂[Æ™sW. xmsLi»¡NRPV ¨dsLRiV |ms»Ì¡™´sázqs©´s \lLiªRΩVáVæªΩÃ˝¡™yLRiVLRi&W™´sVVÆ©s[ FsμÙR∂Vá©´sV ª][áVNRPV¨s Àÿ-s μR∂gÊRiLRiNRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLi…ÿLRiV. ¿¡©´sı NRP™´sVªRΩ™´sVLiVVæªΩ[ \lLiªRΩV ªRΩxmsˆNRPVLi≤y ILi»¡LjigS DLi…ÿ≤R∂V. IZNP[ Àÿ-s-dsVμR∂ lLiLi≤R∂V ™´sVW≤R∂V Æ™sW»¡Ã¡VLi¤…¡[ ª][≤R∂VgS ™´sVL][ ™´sV¨sztsQ NRP©´s ¡≤R∂VªRΩVLi…ÿ≤R∂V. FsμÙR∂Vá©´sV NRP…Ì”¡ ªy…”¡ ry∏R∂VLiª][ À‹ZNP‰©´s Àÿ-sÕ‹[NTP μj∂LiøR¡≤R∂Li, ¨dsŒ˝œ¡ß \|msNTP LS™´s≤R∂Li ™´sVŒ˝ÿ À‹ZNP‰©´s μj∂gRi≤R∂Li @Liªy Æ©s™´sV¯μj∂gS «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. @¨sı xms©´sVáW ORPQflÿÕ˝‹[ «¡Ljigji F°™yá©´sVNRPVÆ©s[ C B©±srÌyLi…fi NSáLi ™yLjiNTP A xms¨sÕ‹[ DLiÆ≤∂[ Æ©s™´sV¯μj∂ ªRΩ©´sLi @LÛRiLi NSμR∂V. xms¤Õ˝¡ ˙ ¡ªRΩVNRPVÕ‹[

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+ 21, e÷]Ã, 2012

Fy»¡ @NRP‰≤R∂ Æ™sVVμR∂áπ∏∂[V˘μj∂. æªΩÃ˝¡™yLRiVLRi&W™´sVV©´s ¨s˙μR∂ ¤Õ¡[¿¡©´s ™yLjiNTP μR∂WLRiLigS Gμ][ Àÿ-s μR∂gÊRiLRi Æ™sW»¡g]≤R∂VªRΩW \lLiªRΩV Fy≤R∂VªRΩVLiÆ≤∂[ Fy»¡ xqsV˙xmsÀ≥ÿªRΩLiÕÿ -s¨szmsLi¬ø¡[μj∂. Æ™sW»¡ Æ©s™´sV¯μj∂gS ©´s≤R∂VxqsVÚLiμj∂. @…˝ÿlgi[ A Fy…ÿ Æ©s™´sV¯μj∂gSÆ©s[ ©´s≤R∂VxqsVÚLiμj∂. ILi»¡LjigS DLi…ÿLRiV. ¨s˙μR∂F°™´sázqs©´s xqs™´sV∏R∂VLi. x§¶¶¶ßuyLRiVgS DLi≤y÷¡ gRi©´sVNRP Æ™sW»¡ Fy»¡Õ˝‹[ ÀÿgS ¡WªRΩVáVLiÆ≤∂[-s. BNRP ™´s˘™´sry∏R∂VLiÕ‹[ ©y»˝¡NRPV Fy»¡, NRPáVxmsoNRPV Fy»¡, N][ªRΩNRPV Fy»¡, ©´sWLjiˆŒ˝œ¡NRPV Fy»¡. ˙xmsºΩ xms¨sÕ‹[©´sW INRP á∏R∂V. Fy»¡NRPW @Æμ∂[ á∏R∂V. C xms©´sVá¨dsı A≤R∂LigRiV¤Õ¡[ ¬ø¡[ryÚLRiV. NRP©´sVNRP @LiμR∂VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s Fy»¡Ã¡W ™y¤Œ˝¡[ Fy≤R∂ªyLRiV. @LiμR∂VZNP[ C Fy»¡Õ˝‹[ ™´sW˙ªRΩLi  ¡WªRΩV ªRΩxmsˆ -sVgRiªy ˙FyxmsLi¿¡NRP sxtsQ∏R∂Wá¨dsı DLiÆ≤∂[-s. LS«¡ŸÃ¡ NRP¥R∂á©´sVLi¿¡ Æ™sVVμR∂áV A≤R∂xmso»Ì¡VNRPª][ ™´s¿¡Ë©´s NRPuÌyá μyNS FsÆ©sı©Ø[ı Fy»¡Ã¡V. BLi…”¡NTP æªΩøR¡VËNRPV©´sı xmnsáry∏R∂W¨sı μR∂LiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV Fy»¡. BxqsVLRiVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV Fy»¡. ™´s˘™´sry∏R∂VLi Æ™sVVμR∂áLiVV©´s NS≤T∂©´sVLi¿¡ NRPLiøR¡LiÕ‹[NTP ™´sVVμÙR∂™´s¬ø¡[Ë μyNS Fy»¡¤Õ¡[ Fy»¡Ã¡V. BNRP “¡-sªRΩLiÕ‹[¨s ˙xmsæªΩ[˘NRP xqsLiμR∂LS˜ÈáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s Fy»¡Ã¡©´sV gRiVLjiLi¿¡ Æ™s[LRiVgS ¬ø¡xmsˆVN][™y÷¡. @LiμR∂VÕ‹[ |msLi≤˝T∂ Fy»¡Ã¡NRPV©´sı ˙Fy™´sVV≈¡˘Li ™´sVLjiLiªRΩ ÀÿgS @LiμR∂LjiNUP æªΩ÷¡xqsVLi≤y÷¡. xms¤Õ˝¡Õ˝‹[ NRPW≤y |msLi≤˝T∂ gRiLi»¡Ã¡ ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLigS ™´sWLji F°LiVVLiμj∂. NS¨ds ™´sW ¿¡©´sıªRΩ©´sLiÕ‹[ @μj∂ xmsμj∂}§¶¶¶©´sV L][«¡ŸÃ¡ NSLRi˘˙NRP™´sVLi. @Liªy A»¡Fy»¡Ã¡ª][ @LigRiLRiLigRi\Æ™sÀ≥‹[gRiLigS «¡Ljilgi[μj∂. |msLi≤˝T∂ N]»¡ıLi @Æ©s[ NSLRi˘˙NRP™´sVLiª][ Æ™sVVμR∂á™´soªRΩVLiμj∂. Bxmsˆ…”¡NUP N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ C xmsμÙR∂ºΩ Fy…”¡xqsVÚ©yıLRiV. DáW≈¡Ã¡ ™´sVVxqsá Æμ∂[™´sªyLSμ≥R∂©´sLi @Li¤…¡[ L][áV L][NRP÷¡NTP xmsp«¡. BLiμR∂VÕ‹[ gRiá ˙xmsºdΩNRP ™yμR∂Li gRiVLjiLi¿¡ ¬ø¡xmsˆVN][™´sázqsLiμj∂ øyÕÿÆ©s[ DLiμj∂. C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS Fy»¡Ã¡V©yıLiVV. ™´sμ≥R∂W™´sLRiVá©´sV {ms»¡Ã¡ -dsVμR∂NRPV zmsá™´s≤y¨sNTP Fy»¡, ©´sáVgRiV |ms…Ì”¡ ªRΩáLi»¡V ryı©´sLi ¬ø¡[LiVVLiøR¡≤y¨sNTP Fy»¡. BÕÿ |msLi≤˝T∂Õ‹[ NRPμj∂÷¡æªΩ[ Fy»¡ Æ™sVμj∂÷¡æªΩ[ Fy»¡ @©´sı xmsμÙR∂ºΩgS DLiÆ≤∂[μj∂. À≥‹[«¡©yáxmsˆV≤R∂V  ¡V™´s*Li ¡LiªRΩVá Fy»¡Ã¡¨s FyÆ≤∂[ ™yLRiV. B…˝ÿ ªRΩLiªRΩVá ˙xmsNSLRiLi Fy≤R∂VªRΩV©´sı Fy»¡Ã¡V øyáNRP ˙xmsºΩ ¨sªRΩ˘Li ry∏R∂VLi˙ªRΩLi E…‘¡ı @¨s INRP NSLRi˘ ˙NRP™´sVLi |ms¤…Ì¡[ ™yLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ ªRΩLiªRΩVNRPV |msLi≤˝T∂NUP @LiªRΩ xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[μR∂Æ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. ZNP[™´sáLi xqsLRiμy N][xqsLi ™´sμ≥R∂W™´sLRiVá©´sV NRPWø][¤À¡…Ì”¡ @áLiNSLSáV xmsxqsVxmso NRPVLiNRPV™´sVáW ¬ø¡[zqs A ªRΩLS*ªRΩ ºdΩLjiNRPgS Fy»¡Ã¡ NSLRi˘˙NRP™´sVLi N]©´srylgi[μj∂. N]¨sı ˙FyLiªyáՋ[ Æ™s[V«¡Ÿ™yfl‘·Ã¡V À‹[gRiLi Æ™s[VŒÿáV DLiÆ≤∂[-s. NRPá™yLRiLiVVæªΩ[ xmnsV©´sLigS xqsLigkiªRΩ NRP¬ø¡[ËLkiáV |ms…Ì”¡Li¬ø¡[ ™yLRiV. A lLiLi≤R∂V xmsμÙR∂ªRΩVáW æªΩ÷¡∏R∂V¨s ˙FyLiªyáՋ[ Bμ]NRP¤…¡[ |msLi≤˝T∂Õ‹[ xqsLRiμy ™´sVLji. BLiªRΩNRPLi¤…¡[ ¿¡˙ªRΩLigS -s¨szmsLi¬ø¡[ xqsLigRiºΩ ™´sVL]NRP…”¡ DLiμj∂. μy¨sı Fy»¡ @©´s™´søR¡VË©Ø[ ¤Õ¡[μ][ æªΩ÷¡∏R∂VμR∂V gS¨ds Fs™´sLRiLiVV™y F°æªΩ[ NRPW≤y A G≤R∂Vxmso BLiøR¡V -sVLiøR¡V Fy»¡ ¤Õ¡Æ™sÕ˝‹[ rylgi[μj∂. DªRΩÚLRiÀ≥ÿLRiªRΩLiÕ‹[ NTPLSLiVV xmsoøR¡VËNRPV¨s GÆ≤∂[Ë ™yLji gRiVLjiLi¿¡ -s©yı™´sVV. BNRP‰≤R∂ Fs™´sLRiW G NTPLS∏R∂W B©´sıNRPVLi≤yÆ©s[ ZNP[™´sáLi @’≥¡™´sW©´sLi N]μÙk∂ gRiLi»¡Ã¡ ªRΩLRi ¡≤T∂ μk∂LÁSáV ºdΩxqsWÚ Fy»¡©´sV -sVLi¿¡©´s a][NSáV ºdΩ∏R∂V≤R∂Li øyÕÿ ™´sVLiμj∂NTP æªΩáVxqsV. øR¡¿¡Ë©´s ™´sV¨sztsQ “¡-sªRΩ -sZaP[uy¤Õ¡[ A Fy»¡NRPV ryz§¶¶¶ªRΩ˘Li. μy¨sN][ -s¿¡˙ªRΩ™´sVLiVV©´s Àÿfl‘·. @Æμ∂[ xms¨sgS G≤R∂VxqsVÚLi¤…¡[ g]LiªRΩV ALjiF°ªRΩVLiμj∂ gRi©´sVNRP ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ EzmsLji ºdΩxqsVN][™´s≤y¨sNRP©´sı»˝¡V J -s¿¡˙ªRΩ™´sVLiVV©´s @LiªRΩLS∏R∂VLi. æªΩ÷¡zqs©´s ™yLjiNTPLiμR∂VÕ‹[ -s¿¡˙ªRΩLi ¤Õ¡[μR∂V gS¨ds @¨sı ø][…˝ÿ Fy»¡ ºdΩLRiV ™´sWLjiF°LiVVLiμR∂Li¤…¡[ @LÛRiÆ™s[V-sV…‹[ æªΩ÷¡∏R∂V¨s ™yLRiW N]LiμR∂LRiV©yıLRiV ™´sVLji!!

«¡Li»¡©´sgRiLSáՋ[ ’¡øR¡ËgSŒ˝œ¡ß ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[ryÚ™´sVLi»¡W ©y∏R∂VNRPVáV ™´sVL][ ryLji ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s»˝¡V xms˙ºΩNRPáV ˙xmsNRP…”¡LiøyLiVV. ¨s«¡LigS ºΩ©´s≤y¨sNTP gRiºΩ ¤Õ¡[NRP @≤R∂VNRPV‰Æ©s[ ™yŒ˝œ¡©´sV BNRP‰≤R∂ NSNRPVLi≤y ™´sVL][ ø][…”¡NTP ªRΩLji-sV©y ™yŒ˝œ¡NRPV ’¡øR¡ËÆ™sVªRΩÚ≤R∂Li ™´sW˙ªRΩLi ªRΩxmsˆμR∂V. ’¡øR¡Ë™´sV≤R∂VNRPV‰Æ©s[ ™yŒ˝œ¡ß xmsLS˘»¡NRPVá NRPŒ˝œ¡ xms≤R∂NRPW≤R∂μR∂©´sıÆμ∂[ |msμÙR∂á DÆμÙ∂[aRP˘™´sVLiVVæªΩ[ INRP¨s«¡Li gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™y÷¡. xmsLS˘»¡NRPVáV ™´sVVLiμR∂VgS NSáV |ms¤…Ì¡[ Æμ∂[aRPLS«¡μ≥y¨s ©´sgRiLRiLiÕ‹[Æ©s[ C -sxtsQ∏R∂VLigS Fs™´sLRiW G-dsV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRP F°∏R∂WLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP @NRP‰≤R∂ ’¡øR¡ËgSŒ˝œ¡ xqs™´sVxqs˘ ™´sVLki @©y˘∏R∂VLigS DLi»¡VLiμj∂. ©yáVgRiV L][≤˝R∂V NRP÷¡}qs ˙xmsºΩ NRPW≤R∂÷¡ Õ‹[©´sW Æμ∂[aRPLiÕ‹[¨s μyLjiμy˚Q˘¨sNTP ˙xmsºdΩNRPÕ˝ÿgRi Fs™´sVVNRPá F°gRiVáV ˙xmsªRΩ˘QORPQ™´sV™´soªRΩVLi…ÿLRiNRP‰≤R∂. ™yLjiN][xqs™´sV¨s xmso©´sLS™yxqs ZNP[Li˙μyáV Æ™sVVμR∂áLiVV©´s GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©y ©yáVg][ L][«¡Ÿ©´s ™´sVŒ˝ÿ ¡∏R∂V»¡ ˙xmsªRΩ˘QORPQ™´sV™´soªyLRi¨s @©´sVÀ≥œ¡™´sLi gRiá ™yLRiV ¬ø¡xmsoªRΩVLi…ÿLRiV. ’¡øR¡ËÆ™sVªRΩÚ≤R∂Li INRP NRPŒœ¡. Àÿ•¶¶¶»¡LigS ’¡øR¡ËÆ™sVæªΩ[Ú ™yLRiV INRPLRiNRP™´sVLiVVæªΩ[  ¡∏R∂V»¡ xms≤R∂NRPVLi≤y gRiLi’≥d¡LRiLigS @≤R∂VNRPV‰Æ©s[ ™yLRiV ™´sVLji N]LiμR∂LRiVLi…ÿLRiV. INRPxmsˆV≤]NRP ™´sVVxqsÕÿ∏R∂V©´s FsμR∂VLRiV xms≤Ôy≤R∂V. øyÕÿ μR∂∏R∂V¨ds∏R∂VLigS ™´sW…˝ÿ≤y≤R∂V. ªRΩ©´s gRiªRΩLi gRiVLjiLi¿¡ GÆ™s[™Ø[ ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. @LiμR∂LRiNUP ™´sV©´sxqsV NRPLjigjiLiμj∂. ªRΩÕ‹[ N]Li¬ø¡Li Æ™s[xqsVNRPV¨s ™´sVLi¿¡ Æ™sVVªRΩÚÆ™s[V ¬ø¡[ºΩÕ‹[ |ms…Ìÿ™´sVV. ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi À≥‹[«¡©y¨sNRP¨s x§¶‹¤…¡[áVNRPV Æ™s◊¡æªΩ[ lLiLi≤R∂V ™´sVW≤R∂V μj∂©´s xms˙ºΩNRPáV xmsNRP‰©´ |ms»Ì¡VNRPV¨s •¶¶¶LiVVgS À≥‹[«¡©´sLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı≤R∂V. aRPV¿¡gS À≥‹[«¡©´sLi ¬ø¡[∏R∂Wá©´sVN][™´s≤R∂Li ¨s«¡LigS ™´sVLi¿¡ áORPQfl·™´sV¨s INRP μj∂NRPW‰ ™´sV©´sLi N]©´s™´sázqs©´s xms˙ºΩNRPáV A∏R∂V©´s N]©yı≤R∂¨s BLiN][ μj∂NRPW‰ xqsLiª][ztsQLiøy™´sVV. ry∏R∂VLiNSáLi NRPÃ˝¡V FyNRP xmsNRP‰©´s @Æμ∂[ ™´sV¨sztsQ IŒ˝œ¡ß æªΩ÷¡∏R∂VNRP xms≤T∂ DLi≤R∂≤R∂Li øR¡W¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ ™´sW˙ªRΩLi ™´sV©´sxqsVNRPV N]Li¬ø¡Li Àÿμ≥R∂ @¨szmsLi¿¡Liμj∂. ™´sV¨sztsQNTP NRP¨dsxqs @™´sxqsLSáV ºdΩLji©´s ™´sVLRiVORPQfl·Li ™´sV©´sxqsVÕ‹[©´sVLi¿¡ ™´sVL][ ™´sV¨sztsQ xmso»Ì¡VN]ryÚ≤R∂VgRiμy @¨szmsLi¿¡Liμj∂. ºΩLi≤T∂NTP ¤Õ¡[¨s ™´sV¨sztsQ μ]LjiNTP©´s \Æ™sxqsá©´sV «ÿ˙gRiªRΩÚgS ™´sVL][ ©yáVgRiV μj∂©yá ™´sLRiNRPV ™y≤R∂VNRPVLi¤…¡[ ÀÿgRiVLi»¡VLiμj∂ gRiμy¨s @¨szmsLi¿¡Liμj∂. ™´sV©´sNRPV @»¡V™´sLi…”¡ ™´sV¨sztsQ N]ªRΩÚ. A∏R∂V©´sNRPV ™´sW˙ªRΩLi ™´sV©´sÕÿLi…”¡ @™´sW∏R∂VNRPVáV ¨sªRΩ˘Li μ]LRiVNRPVªRΩWÆ©s[ DLi…ÿLRi¨s ™´sW˙ªRΩLi @xmsˆVÆ≤∂[ ª][¿¡©´s»Ì¡V¤Õ¡[μR∂V. Æ™sVV©´sıÆ©sxmsˆV≤][ NS÷¡Lig`i¤À¡Õfi Æ™sWgjiæªΩ[ Æ™s◊˝¡ ªRΩáVxmso ºdΩaS©´sV. ™´sVVΔÿ©´s LRiWFy∏R∂V’¡Œ˝œ¡LiªRΩLi À‹»Ì¡V |ms»Ì¡VNRPV¨s BμÙR∂LRiV A≤R∂™yŒ˝œ¡ß NRP¨szmsLiøyLRiV. G-sV»¡¨s @≤T∂gjiæªΩ[ @™´sV¯gSLRiV ¤Õ¡[LS @¨s ˙xmsaRPı. @™´sV¯gSLjiN][xqsLi Fs™´slLi™´sL][ LS™´s≤R∂Li @á™y¤…¡[ gRi©´sVNRPs©´s∏R∂VLigS xqsLigRiæªΩ[-sV»¡¨s NRPW≤y @≤T∂gS©´sV. @Æμ∂[μ][ @™´sV¯™yLjiNTP

xmsp«¡¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sVV. @™´sV¯gSLRiVLi¤…¡[ LRi-sNRP gRiV≤Ôy xmsxqsVxmso NRPVLiNRPV™´sW ≤R∂ ¡V˜Ã¡V BryÚLRiV. ¨ds™´so ªRΩxmsˆVNRPV¨s A-s≤R∂©´sV ˙xmsÆ™s[aRP |ms»Ì¡™´sV¨s BLiøR¡VsVLiøR¡V AÆμ∂[bPLiøyLRiV. @™´sV¯gSLRiV BLi…˝‹[ ¤Õ¡[LRiV, Æ©s[©´sV ™´sW˙ªRΩLi B»¡V™´sLi…”¡ μy©yáV ¬ø¡[}qs ™´sVW≤`∂Õ‹[¤Õ¡[©´s¨s ¬ø¡xmsˆ≤y¨sNTP N]Li¬ø¡Li ˙xms∏R∂VªRΩıLi @™´sxqsLRi™´sVLiVVLiμj∂. xmsp«¡ Fs™´sLji BxtÌsQLiN]μÙk∂ ™yLRiV ªRΩ™´sV xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ ¬ø¡[xqsVN][™´sázqs©´s xqsLigRiªRΩ¨s ©y @’≥¡˙Fy∏R∂VLi. BLiμR∂VÕ‹[ ™´sVL][ xmsμÙR∂ºΩ NRPW≤y DLiμR∂¨s ©yNRPV æªΩ÷¡∏R∂VμR∂V. xmnsÕÿ©y L][«¡Ÿ©´s xmnsÕÿ©y ºΩ¥j∂ Gμ][ ™´sxqsVÚLiμj∂. A L][«¡Ÿ©´s xmnsÕÿ©y EŒ˝‹[ xmnsÕÿ©y Æμ∂[™´so≤T∂NTP xmsp«¡¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li øyÕÿ ™´sVLi¿¡μj∂. -dsVLRiV FsÕÿgRiW @LiªRΩμR∂WLRiLi F°¤Õ¡[LRiV gRi©´sVNRP ™´sWNRPV BLiªRΩ r~™´sVV¯ B}qsÚ -dsV xmsOSQ©´s Æ™s[VÆ™s[V A xmsp«¡Ã¡V «¡LjizmsLi¿¡ ˙xmsryμR∂Li xmsLixmsoªy™´sV¨s NRPLRixms˙ªyáV NRPW≤y @xmsˆV≤R∂xmsˆ≤R∂V NRP¨szmsLiøyLiVV. μk∂¨ds gRiVLjiLi¿¡ ™y˘Δÿ˘¨s}qsÚ A @≤R∂VNRPV‰Li»¡V©´sı ™yLjiª][ Àÿ»¡V ™yLjiNTP μy©´s-sVxqsVÚ©´sı™yLjiNTP NRPW≤y N][xmsLi ™´sxqsVÚLiμR∂¨s ©yNRPV æªΩáVxqsV. INS∏R∂V©´s xmsμj∂LRiWFy∏R∂VáV Æ™s¿¡ËLi¿¡ J ©Ø[»¡V xmsoxqsÚNRPLi N]¨s  ¡∏R∂VáVÆμ∂[LRiªy≤R∂V. @NRP‰Æ≤∂NRP‰≤][ ¨dsŒ˝œ¡ß LS™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. @LiμR∂VNRP¨s gRiVLiªRΩáVª][≤R∂VªRΩV©yı™´sVV. øR¡Liμy B™´s*Li≤R∂¨s μy{tÌsQNRPLigS @≤R∂VgRiVªy≤R∂V. ™´sWNRPW xqsLjigS ¨dsŒ˝œ¡ß LS™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. NS¨ds gRiVLiªRΩáV ª][≤R∂≤R∂Li FsLiªRΩ™´sW˙ªRΩ™´sVW xqsLRiLiVV©´s xmsμÙR∂ºΩ NSμR∂V. @»¡V™´sLi…”¡ xms¨s ¬ø¡[∏R∂VμR∂áVøR¡VNRPVLi¤…¡[ Fs™´sLjiNTP™yLRiV LRix§¶¶¶xqs˘LigS ªRΩ™´sV aRPNTPÚ N]μÙk∂ ¬ø¡[xqsVN][™y÷¡. A gRiVLiªRΩ NSLRifl·LigS Fs™´sLjiNRPLiVVæªΩ[ ÕÿÀ≥œ¡Li NRPáVgRiVªRΩVLiμ][ ™y¤Œ˝¡[ μy¨sNRPπ∏∂[V ≈¡LRiVË©´sV À≥œ¡LjiLiøy÷¡. @≤R∂VgRiVμy™´sVLi¤…¡[ \Æμ≥∂LRi˘Li øyá¤Õ¡[μR∂V. ªRΩLiªyÆ≤∂[Æ™sW©´s¨szmsLi¿¡Liμj∂. A ™´sV¨sztsQ @…˝ÿgRiV©yı≤R∂V. N]Li¬ø¡Li \Æμ≥∂LRi˘Li NRPW≤R∂gRi»Ì¡VNRPV¨s N]LiªRΩμyNS @≤T∂gji FsxmsˆV≤R∂V gRiVLiªRΩáV ª][Æ≤∂[μk∂ ¬ø¡zmsæªΩ[ ˙aRP™´sVμy©´sLi ¬ø¡[ryÚ©´sV ©y μR∂gÊRiLRi \|msxqsáV¤Õ¡[™´s©yı©´sV. A ™´sV¨sztsQ ©y \Æ™sxmso -szqsLji©´s A©y…”¡ øR¡Wxmso ©yNRPV B™yŒœ¡…”¡NUP gRiVLRiVÚNRPV ™´sxqsVÚLi»¡VLiμj∂. BLiN]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ ™´sVL][ Æ™sV»Ì¡V ™´sVVLiμR∂VNRPV NRPμj∂÷¡ INRP LRi{qsμR∂VxmsoxqsÚNRPLi NRPW≤y @øR¡VËÆ™s[LiVVryÚLRiV. ™´sVx§¶¶¶ªRΩÚLRi™´sVLiVV©´s Õ‹[N][xmsNSLRi™´sVLiVV©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sVV. dsVLRiVNRPW≤y @LiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLi xmsLiøR¡VN][™´s≤y¨sNTP ™´sVx§¶¶¶μR∂™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆxqsVÚ©yı™´sVV @Li»¡W EμR∂LRig]≤R∂ªyLRiV. Æ™s©´sNRP»¡ INRP |msμÙR∂™´sV¨sztsQ C LRiNRPLigS GNRPLigS INRP xqsLixqÛsÆ©s[ GLSˆ»¡V¬ø¡[zqs C xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ áORPQáV }qsNRPLjiLi¿¡ ™´sW∏R∂V™´sV∏R∂W˘≤R∂¨s -s©yı™´sVV. @LiμR∂VZNP[ ˙xmsNRPXºΩ \Æ™sxmsLkiªy˘Ã¡V ™´s¿¡Ë©´sxmsˆV≤R∂V NRPW≤y ¬ø¡[∏R∂VμR∂áVøR¡VNRPV©´sı μy©´sÆ™s[Vμ][ xqsLRiLiVV©´s xqsLixqÛsá μy*LS ¬ø¡[∏R∂V™´sV¨s |msμÙR∂áV ¬ø¡xmsoªRΩWÆ©s[ DLi…ÿLRiV. @≤R∂VN][‰™´s≤R∂LiÕ‹[ @¨sı…”¡NRP©yı AaRPËLRi˘NRPLRi™´sVLiVV©´s xmsμÙR∂ºΩ¨s μj∂÷d˝¡ ©´sgRiLRiLiÕ‹[ øR¡Wøy©´sV. @NRP‰≤R∂ N]LiμR∂LRiV g][ryLiVW μR∂VxqsVÚáV Æ™s[xqsVNRPV¨s

ºΩLRiVgRiVªRΩVLi…ÿLRiV. ™yŒ˝œ¡¬ø¡[ªRΩVÕ˝‹[ ¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ Æ™sV≤R∂ -dsVμR∂ N]Li≤R∂¿¡Ã¡V™´s Æ™sVVμR∂áV LRiNRPLRiNSá Fy™´sVVáV INRP…‹[ lLiLi≤][ DLi…ÿLiVV. ILi»¡LjigS NRP¨szmsLi¿¡©´s™´sV¨sztsQ μR∂gÊRiLRiNRPV ™´s¿¡Ë A Fy™´sVVÕ˝‹[ INRP μy¨sı ™´sVLki μR∂gÊRiLRigS Æ™sVVx§¶¶¶Li ™´sVVLiμR∂V |ms…Ì”¡ ©ygRiLS«¡Ÿ μy©´s™´sV≤R∂VgRiVªRΩV©yı≤R∂Li…ÿLRiV. FsμR∂V…”¡ ™´sV¨sztsQ À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V gRi™´sV¨s}qsÚ øyáV A Fy™´sVV©´sV @™´sWLiªRΩLigS Æ™sV≤R∂Õ‹[ xmsÆ≤∂[zqs ≤R∂ ¡V˜ ÕÿNRPV‰©´sı xqsLixmnsV»¡©´sáW æªΩáVxqsV. μ≥R∂©´s™´sLiªRΩVáVLiÆ≤∂[ INRP ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ C xmsμÙR∂ºΩª][ INS∏R∂V©´s μR∂gÊRiLRi ™´sVLki |msμÙR∂ Æ™sVVªRΩÚLi ÕÿNRPV‰F°∏R∂WLRiVNRPW≤y. ©yNRPV ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩLigS B»¡V™´sLi…”¡ xqsLixmnsV»¡©´s INRP…”¡ FsμR∂VLRiLiVVLiμj∂. INRP LRiWFy∏R∂V B™´s*À‹[∏R∂W©´sV. ¤«¡[ ¡VÕ‹[Li¿¡  ¡∏R∂V»¡NRPV ºdΩzqs©´s ≤R∂ ¡V˜ ™y≤T∂ NRPŒ˝œ¡ ¡≤T∂Liμj∂. ºΩLjigji B¬ø¡[ËryÚ©´s¨s Gμ][ ¬ø¡xmsoªRΩW A ≤R∂ ¡V˜Ã¡¨dsı ÕÿNRPV‰©yı≤R∂V. ©Ø[»˝¡©´sV Fy™´sVV™Ø[…”¡Õ‹[ NRPVNRP‰≤R∂Li Æ™sVVμR∂áV |ms…Ìÿ≤R∂V. Æ©s[©´sV gRi…Ì”¡gS @Lji¬ø¡[ xqsLjiNTP ©´sáVgRiVLRiV

ìeTàø±j·T‘√ ì>∑ì>∑˝≤&˚ #·s¡à+ ìeTàø±j·T |ü⁄\T|ü⁄ C≤‹øÏ #Ó+~q mH√ï Wwü<Ûä >∑TD≤\Tqï |ü+&ÉT. á ìeTàø±j·T\qT eTq+ ì‘·´+ nH˚ø£ nedüsê˝À¢ yê&ÉT‘·÷H˚ ñ+{≤+. eTTK´+>± ìeTàø±j·T\qT m+&Üø±\+˝À m≈£îÿe>± yê&É‘ês¡T. ìeTàø±j·T s¡dü+‘√ wüs¡ã‘Y #˚düT≈£îì ‘ê>∑&É+ e\¢ eTq X¯ØsêìøÏ #·\Te nì eTq≈£î ‘Ó*dæ+<˚. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü á ìeTàø±j·T˝À¢ \_Û+#˚ ªdæμ $≥$THé eTq X¯ØsêìøÏ m+‘√ y˚T\T #˚düTÔ+<äqï~ ≈£L&Ü ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ á ìeTàø±j·T‘√ ì>∑ì>∑˝≤&˚ #·s¡à kÂ+<äsê´ìï ≈£L&Ü eTq+ kı+‘·+ #˚düTø√e#·TÃqì ã÷´{°wæj·TqT¢ n+≥THêïs¡T. n~ m˝≤>√ #·÷<ë›+. ìeTàø±j·T nH˚ø£ kÂ+<äs¡´ ∫{≤ÿ\T <ë–e⁄Hêïj·Tqï dü+>∑‹ MT≈£î ‘Ó\TkÕ..? eTTK´+>± ìeTàø±j·T eTTK+‘√ bÕ≥T... X¯Øs¡+ô|’ ñqï≥Te+{Ï eT#·Ã\T b˛>=≥º&É+˝À eT+∫ Wwü<ä+>± |üì#˚düTÔ+<äqï ì»+ MT≈£î ‘Ó\TkÕ..? ne⁄qT Ç~ ì»+. ìeTàø±j·T eTq≈£î nH˚ø£ Ç≥T Äs√>∑´|üs¡+>±, n≥T kÂ+<äs¡´|üs¡+>± #ê˝≤ ñ|üjÓ÷>±\qT n+~düTÔ+~. ìeTàø±j·T s¡dü+˝À nH˚ø£ kÂ+<äs¡´ ∫{≤ÿ\T <ë– ñHêïsTT. eTTK´+>± #ÓbÕŒ\+fÒ ìeTàø±j·T s¡dü+‘√ eTq eTTK+‘√ bÕ≥T, eTq X¯Øs¡+ô|’ ñqï≥Te+{Ï eT#·Ã\qT ôd’‘·+ b˛>=≥º&É+˝À Wwü<Ûä+>± |üì#˚düTÔ+~. ˇø£ ìeTàø±j·T qT+∫ s¡kÕìï |æ+&ÉT≈£îì <ä÷~‘√ |æ+|ü⁄˝Ÿ‡ (yÓTT{ÏeT\T)ô|’ sêùdÔ eTTK+˝Àì |æ+|ü⁄˝Ÿ e÷sYÿ‡ ÇfÒº e÷j·TeTe⁄‘êsTT. Á|ü‹ s√p ◊<äT ì$TcÕ\ bÕ≥T ìeTàs¡kÕìï Ç˝≤ yÓTTK+ô|’ ñqï≥Te+{Ï yÓTT{ÏeT\ô|’ nô|’¢ #˚ùdÔ eT+∫ |òü*‘·+ ñ+≥T+<äì ã÷´{°wæj·TqT¢ n+≥THêïs¡T. n˝≤π> X¯Øs¡ #·s¡à+ô|’ @s¡Œ&˚ ∫¬øHé bòÕø˘‡ eT#·Ã\T b˛yê\+fÒ ≈£L&Ü ìeTàø±j·T m+‘√ kÕj·T+ #˚düTÔ+<äì, n~ m˝≤ kÕ<Ûä´eT+fÒ, ìeTàs¡dü+‘√ eTTU≤ìøÏ bÕ´ø˘˝≤ y˚düT≈£î+fÒ eT+∫<äì yês¡T #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç+ø± ∫¬øHé bòÕø˘‡ eT#·Ã\T e÷j·TeTyê«\+fÒ |üdüT|ü⁄, ø£]y˚bÕ≈£îqT yÓT‘·Ô>± s¡TãT“ø√yê*. á $TÁX¯e÷ìï X¯Øs¡+˝Àì ∫¬øHé bòÕø˘‡ eT#·Ã\ô|’ sêdæ 15 ì$TcÕ\ nq+‘·s¡+ ø£&çπ>ùdÔ eT+∫ |òü*‘·+ bı+<äe#·Ãì n+≥THêïs¡T. Çø£ |æ+|ü⁄˝Ÿ‡ |üP]Ô>± ‘=\–b˛yê\+fÒ ìeTàs¡kÕìï <ä÷~‘√ nô|’¢ #˚dæq ns¡>∑+≥ ‘·sê«‘· ø£&çπ>j·T+&ç. MT #·s¡à+ $T\$T\ yÓT]dæb˛‘·T+~. Ç+ø± ø=~› s√E\T Ç˝≤ #˚ùdÔ MT eTTK+˝À |æ+|ü⁄˝Ÿ‡ ñ+&Éeì ã÷´{°wæj·TqT¢ dü\Vü‰ ÇdüTÔHêïs¡T. n˝≤π> u§bÕŒsTT #Ó≥Tº qT+∫ e#˚à bÕ\qT ø±dæ+‘· rdüT≈£îì n+<äT˝À ˙{Ïì #˚s¡Ã+&ç. á u§bÕŒsTT bÕ\T, ˙{Ï $TÁX¯eT+˝À Hêqu…{Ϻq J\ø£Ás¡qT ø£\|ü+&ç. n˝≤ #˚dæ 15 ì$TcÕ\ ‘·sê«‘· á $TÁX¯e÷ìï eTTU≤ìøÏ |ü{ϺùdÔ ≈£L&Ü eTTK+˝Àì eT#·Ã\T eT≥Te÷j·T+ ne⁄‘êj·Tì n+≥THêïs¡T.

e=mc2=Ä\“sYº

F°gRi∏R∂W˘LRiV. ™y≤R∂V ©y ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ©yNRPV B¬ø¡[ËaS≤R∂V. ºdΩxqsVNRPV©´sı ≤R∂ ¡V˜ xmsLRiÆ™s[VaRP*LRiV≤T∂NTP ¬ø¡[LjiLiμR∂»¡. @LiμR∂VZNP[ ºΩLjigji @≤R∂gRi≤R∂Li Fyxms™´sV»¡. ILi»¡LjigS©´sW «¡©´s xqs™´sV¯LÙRiLi ¤Õ¡[¨s ø][»¡©´sW @LiVVæªΩ[ A ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ™y≤R∂©´sıQ¤…Ì¡[ xmsLRiÆ™s[VaRP*LRiV≤T∂NTP μR∂ªRΩÚLi @π∏∂[V˘-s. Æμ∂[™´so≤T∂NTP ≤R∂ ¡V˜÷¡™y*áƩs[ gRi©´sVNRP @©´sVNRPV©´sı ™yLjiNTP NRPW≤y ™´sVL][ ™´sVLi¿¡ ™´sWLÊRiLi DLi»¡VLiμj∂ NRPμy! μ≥R∂©´sxmsºΩ xqs≈¡V\Æ≤∂©y bP™´so≤R∂V ’¡øR¡ËÆ™sVªRΩÚ™´sá¨s ™´s¿¡ËLiμR∂¨s xmsμR∂˘Li INRP…”¡ DLiμj∂. -sV˙ªRΩV¨ μR∂gÊRiLRi D©yı @μj∂ ™´sV©´sLi @≤R∂gSá¨s ¤Õ¡[μR∂V. ™yLRiV ™´sV©´sNRPV B™y*á¨ds ¤Õ¡[μR∂V. ™´sV©´s @™´sxqsLRiLi ºdΩLRi≤y¨sNTP xqsLRiLiVV©´s ºdΩlLi[μ][ ™´sV©´sÆ™s[V FsLiøR¡VN][™y÷¡. |ms»Ì¡V ¡≤T∂ ¤Õ¡[¨s ™y˘FyLRiLi ’¡øR¡ËÆ™sVªRΩÚ≤R∂™´sV¨s Fs™´sL][ @©´sgS -s©yı©´sV. ’¡øR¡ËgSŒ˝œ¡ß @xmsˆVáV NRPW≤y BxqsVÚLi…ÿLRi»¡. ™yLji ºdΩLRiV INRP»¡LiVVæªΩ[ LRiNRPLRiNSáVgS À≥œ¡∏R∂V |ms…Ì”¡ ’¡øR¡ËLi @≤R∂VNRPV‰Æ©s[ ™yLji ºdΩLRiV ™´sVL]NRP…”¡. -dsŒ˝œ¡©´sV gRiVLjiLi¿¡ Fs™´sLRiLiVV©y xms…Ì”¡LiøR¡VNRPVLi¤…¡[ ÀÿgRiVLi≤R∂V©´sV!

◊Héd”ºHé

á áπø«wüHé ‘Ó*j·Tì yês¡T+&És¡+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT.. e n+fÒ m$T{Ï..? m n+fÒ m$T{Ï..? c n+fÒ m$T{Ï..? nH˚$ ‘Ó*j·Tø£b˛e#·TÃ..ø±˙ e=mc2 e÷Á‘·+ ‘Ó*j·Tì yês¡T ãVüQø=~› e÷Á‘·y˚T ñ+{≤s¡T. n~>√, Ä áπø«wüHé ø£qT≈£îHêïj·TH˚ eTq Ä\“sYº ◊Héd”ºHé >±s¡T. á áπø«wüHé e=mc2 Á<äe´`X¯øÏÔ düeT‘·T\q+ ‘Ó\T|ü⁄‘·T+~. e÷dt mqØ®\ eT<Ûä´ ñqï dü+ã+<Ûëìï dü÷Árø£]k˛Ô+~. eTq+ H˚&ÉT #Ó|ü≈£îH˚ Ä≥+u≤ãT\T, q÷´øÏ¢j·TsY mqØ®\≈£î á dü÷Á‘·y˚T eT÷\+. n+‘· >=|üŒ dæ<ëΔ+‘êìï ◊Héd”ºHé ø£qT>=Hêï&ÉT. Ms¡T ‘Ó*|æ+<˚ Ç+ø=ø£ »>∑~«~‘· dæ<ëΔ+‘·+ ª]˝Ò{Ï${°μ... kÕù|ø£å dæ<ëΔ+‘·+. 1879 e÷]à 14q Ä\“sYº ◊Héd”ºHé »s¡à˙˝À ñf…º+ãsYZ˝Àì ñ˝Ÿà nH˚ ÁbÕ+‘·+˝À b©Hé ◊Héd”ºHé, ôV≤s¡àHé ◊Héd”ºHé nH˚ j·T÷<äT <ä+|ü‘·T\≈£î »ìà+#ê&ÉT. Ç‘·ì ‘·+Á&ç ˇø£ ùd˝Ÿ‡e÷´Hé eT]j·TT Ç+»˙s¡T. Á|ü|ü+#· ôd’Hé‡ #·]Á‘·H˚ eT\T|ü⁄‹|æŒq dæ<ëΔ+‘ê\T Äj·Tq ø£qT>=Hêïs¡T. eT] eTq ◊Héd”ºHé >±] ‘Ó*$‘˚≥\T n˝≤+{Ï$. Ç|üŒ{Ïø° ‘Ó*$>∑\ yê]ì ªÇ‘·H√ ◊Héd”ºHéμ nì b˛\TÑ·T+{≤+. n˝≤+{Ï Äj·Tq≈£î yÓTT<ä{À¢ e÷≥\T sêe&É+ ø£wüºyÓTÆ+<ä+fÒ qeTTà‘êsê..? ø±˙ n~ ì»+..! @Á|æ˝Ÿ 17, 1955q ◊Héd”ºHé nyÓT]ø±˝Àì Á|æHé‡≥Hé ÄdüT|üÁ‹˝À nHês√>∑´+‘√ eTs¡DÏ+#ês¡T. ◊Héd”ºHé #·ìb˛sTTHê Äj·Tq yÓT<ä&ÉT e÷Á‘·+ Ç+ø± uÛÑÁ<ä|üs¡#·ã&˚ ñ+~. Äj·Tq uÛÖ‹ø£ ø±j·T+ qT+∫ yÓT<ä&ÉTqT y˚s¡T |ü]∫ |ü]XÀ<Ûäq\ ì$T‘·Ô+ uÛÑÁ<ä|ü]#ês¡T. ◊Héd”ºHé≈£î >∑\ nkÕ<Ûës¡D ‘Ó*$‘˚≥\≈£î ø±s¡D≤˝ÒyÓTÆHê <ëì qT+∫ XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T sêã≥º>∑\πsyÓ÷qì yê] ÄX¯. <ëìøÏ+ø± uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À q÷´s√ôd’Hé‡ n_Ûeè~Δ #Ó+<äe*dæ ñ+~.


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ô|s¡T>∑T‘·Tqï eT+∫˙{Ï düeTdü´

ãT<Ûäyês¡+ 21, e÷]Ã 2012

yÓ’mkÕ‡sY $Á>∑Vü≤ Ä$wüÿs¡D

Á|ü»\ <ëVü≤+ rs¡Ãì Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T <√eT, e÷]à 20, (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì |ü\T Á>±e÷˝À¢ eT+∫˙{Ï düeTdü´ rÁeeTe⁄‘√+~. ˙{Ïì düs¡|òüsê #˚j·T&ÜìøÏ ns¡ø=s¡>± ñqï eT+∫˙{Ï uÀs¡Tu≤e⁄\ $|üØ‘·+>± ø=&ÉT‘·Tqï m+&É\ ‘êøÏ&çøÏ n&ÉT>∑+{Ï b˛‘·THêïsTT. <ëVü‰]Ôì rs¡TÃø√e&ÜìøÏ øÏ˝ÀMT≥s¡¢ y˚Ts¡ q&ç∫yÓ[¢ ˙{Ïì ‘Ó#·TÃ≈£î+≥THêïs¡T. eT+∫˙{Ï m<ä›&çì rsêÃ\ì |ü\Te÷s¡T¢ n~Ûø±s¡T\≈£î $»„|æÔ #˚dæHê düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ø=*øÏÿ sêe&É+ ˝Ò<äT. kÕúìø£ dü+düú\ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ |ü<äMø±\+ nq+‘·s¡+

Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\ #˚‹øÏ e∫Ãq bÕ\q ndüÔe´düÔ+>± e÷]+<äì Á|ü»\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√düeT+≥÷ Á|ü‹ k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï Á|üC≤<äsê“sY $q‘·T\ d”«ø£s¡Dπø |ü]$T‘·yÓTÆ+<äì yêb˛‘·THêïs¡T. eT+&É\+˝Àì ~s¡¸Hé|ü*¢, eT˝Ò¢|ü*¢, nq+‘·¬s&ç¶ |ü*¢, <ë<ë|üPsY, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ HÓ\ø=qï ˙{Ï m<ä›&çì rsêÃ\ì Á|ü‹ Á|üC≤ <äsê“sY˝À n~Ûø±s¡T\≈£î $qï|æ+∫Hê |òü*‘·+ X¯Sq´eTì Äj·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\T yêb˛‘·THêïs¡T. ˇø£kÕ] »]–q Á|üC≤<äsê“sY˝À $q‘·T\T d”«ø£]+∫q

Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T ˙{Ï düeTdü´ rs¡TÑêeTì m+‘√ Äsê“≥+>± #ÓãT‘·÷ eT∞¢ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äì $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. ˇø£ Á|üC≤ <äsê“sY˝À $q‘·T\T d”«ø£]+∫q n~Ûø±s¡T\T eT∞¢ »]π> Á|üC≤ <äsê“sY Hê&ÉT <äs¡Ùq$TdüTÔHêïs¡ì #ÓãT‘·THêïs¡T. $q‘·T\T d”«ø£]+#·&É+ es¡πø |ü]$T‘·yÓTÆq n~Ûø±s¡T\T düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·&É+˝À ÁX¯<ä› eVæ≤+#·&É+ ˝Ò<äì ÄÁø√X¯+ yÓ\¢ãT#·TÃ≈£î+≥THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ eT+∫˙{Ï kÂø£s¡´+ ø£*Œ+∫ ‘·eT <ëVü‰]Ôì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ø±sY¶ Äosê«<é dü÷ÿ˝Ÿ≈£î nyÓT]ø£Hé |ü⁄s¡kÕÿs¡+ 100 eT+~øÏ Ä+>∑¢+˝À ñ∫‘· •ø£åD≈£î n+^ø±s¡+ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): u≤#·T|ü*¢˝Àì ø±sY¶ Äosê«<é dü÷ÿ˝Ÿ≈£î nyÓT]ø£Hé ø±qT‡πs{Ÿ |ü⁄s¡kÕÿs¡+ <äøÏÿ+~. Çø£ÿ&ç bÕsƒ¡XÊ\˝À ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘· $<ä´‘√ bÕ≥T edü‹ì ø£*ŒdüTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. á y˚Ts¡≈£î nyÓT]ø£Hé ø±qT‡πs{Ÿ dü+düú yês¡T bÕsƒ¡XÊ\˝Àì e+<ä eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î Ä+>∑¢ uÛ≤wü˝À ñ∫‘· •ø£åD Ç#˚Ã+<äT≈£î n+^ø£]+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü

$<ë´s¡Tú\≈£î nedüs¡yÓTÆq ùdºwüqØ edüTÔe⁄*ï ≈£L&Ü yês¡T n+<äCÒkÕÔs¡T. ¬s+&˚fi¯¢bÕ≥T ìs¡«Væ≤+#˚ á •ø£åD nq+‘·s¡+ Á<ÛäTe|üÁ‘ê*ï Á|ü<Ûëq+ #˚kÕÔs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À nyÓT]ø£Hé dü+düú sêj·Tu≤] |ü≥sY ãπs¢, CÀsTT˝Ÿ‡, ø±qT‡πs{Ÿ »qs¡˝Ÿ <ÛäHêq, ø±s¡¶ dü+düú &Ó’¬sø£ºsY düTeTHé eT˝≤¢~, Á|æì‡|ü˝Ÿ eT+E\‘· ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛ≤e e´ø°Ôø£s¡D HÓ’|ü⁄D´+˝À ø±s¡´XÊ\ ìs¡«Vü≤D ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): ÁøÏj˚T{Ïyé m&ÉT´πøwüq˝Ÿ kıôd’{Ï Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ qT+∫ uÛ≤e e´ø°Ôø£s¡D HÓ’|ü⁄D´+, ñbÕ~Û neø±XÊ\ô|’ 10 s√E\ bÕ≥T ñ∫‘· ø±s¡´XÊ\ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. {À*#ÍøÏ dü÷s¡´q>∑sY yÓTÁ{À ù|¢dt bÕ¢{Ÿ HÓ+ 142˝À ‘·s¡>∑‘·T\T ñ+{≤sTT. Ç+≥s¡÷«´ dæÿ˝Ÿ‡, e´øÏÔ‘·« $ø±dü+, ¬sdü÷´yéT ¬s’{Ï+>¥, düeTj·T ìs¡«Vü≤D ˇ‹Ô&ç ìyês¡D n+XÊ\ô|’ á esYÿcÕ|ü⁄˝À ‘·ØŒ¤<äT Çe«qTqï≥T¢ dü+düú Á|ü‹ì<ÛäT\T z Á|üø£≥q\ ‘Ó*bÕs¡T.

k˛Œ¬øHé Ç+–¢wt ñ∫‘· ‘·s¡>∑‘·T\T ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): $y˚ø±q+<äq>∑sY ø±\˙˝Àì ôdsTT+{Ÿ &Üìj·T˝Ÿ‡ &çÁ^ ˇπøwüq˝Ÿ pìj·TsY ø±˝ÒJ Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ∫‘· k˛Œ¬øHé Ç+^¢wt ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ mdt.kÕeT÷´˝Ÿ ~qø£sY ‘Ó*bÕs¡T. á •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]˝Àì ø£fi≤XÊ\˝À eT+>∑fi¯yês¡+ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´j·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. y˚dü$ì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì $<ë´s¡Tú\≈£î Ä+>∑¢ uÛ≤wüô|’ |ü≥TºqT ô|+bı+~+#·T≥+‘√ bÕ≥T #·ø£ÿ>± e÷fÒ¢&˚+<äT≈£î M\T>± á neø±XÊìï ø£*|ædüTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. |ü<√‘·s¡>∑‹, Ç+≥sY #·~$q yês¡T á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√e#·Ãì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. $esê\≈£î ø£fi≤XÊ\˝À dü+Á|ü~+#·e#·ÃHêïs¡T.

nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ ø£]ƒq #·s¡´\T X‚]*+>∑+|ü*¢, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô) : X‚]*+>∑+|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ {ÖHé bÕ¢ì+>¥ n~Ûø±s¡T\T uÛÑ÷ ø£u≤®<ës¡T\≈£î düVü≤ø£]dü÷Ô, nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT ‘·THêïs¡ì yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√s¡T‘·÷ Vü≤]u≤ãT nH˚ e´øÏÔ yÓdtº CÀHé ø£$TwüqsY n©+bÕcÕ≈£î |òæsê´<äT #˚XÊ&ÉT. >∑∫ÃuÖ*˝Àì 18, 49, 49 düπs« HÓ+ãs¡¢˝Àì düú\+ $yê<ä+˝À ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ ø=+<äs¡T e´≈£îÔ\T á düú˝≤ìï >∑∫ÃuÖ*˝Àì 50 düπs« HÓ+ãs¡T>± ù|s=ÿ+≥÷, nÁø£eT ìsêàD≤\T, ÄÁø£eTD\≈£î |üPqT≈£î+≥THêïs¡ì e´eVü≤]+#ês¡T. á e´e Vü‰s¡+ ‘Ó*dæq|üŒ{Ïø° X‚]*+>∑+|ü*¢ {ÖHébÕ¢ì+>¥ n~Ûø±s¡T\T nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&˚yê]‘√ ≈£îeTà¬ø’ÿ m˝ŸÄsYmdt, ;|”mdt |ü<∏äø±\qT Ä düú˝≤ìøÏ e]Ô+|ü #˚dü÷Ô n&ɶ<ë]˝À yê]øÏ j·÷»e÷Hê´|ü⁄ Vü≤≈£îÿ\T ø£*ŒdüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+ #ês¡T. á $wüj·T+˝À |üP]Ô $#ês¡D »]|æ ì+ã<Ûäq\T ñ\¢+|òæT+∫q n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ô|’ ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì $q‹|üÁ‘·+˝À ù|s=ÿHêïs¡T. á $wüj·÷ìï |ü]wüÿ]+∫ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤qì CÀq˝Ÿ ø£$TwüqsY Ä e´øÏÔøÏ Vü‰MT Ç#êÃs¡T.

Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T kÕe÷õø£ ùde #˚j·÷* $Tj·÷|üPsY, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô) : mdtmdtmHé j·T÷ì{Ÿ CÒmHé{°j·T÷ ø±˝ÒCŸ Ä|òt Ç+»˙]+>¥ $<ë´s¡Tú\T dü+j·TTø£Ô+ >± $Tj·÷|üPsY \øÏÎq>∑sY ø±\˙˝À ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_sêìï ìs¡«Væ≤+#ê s¡T. neTè‘· eT©º ôdŒcÕ*{° øÏ¢ìø˘ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q á •_ s¡+˝À eè<äTΔ\T, j·TTer, j·TTe≈£î \T, ∫Hêïs¡T\T bÕ˝§Zì |üØø£å\T #˚sTT+#·T≈£îHêïs¡T. nedüs¡yÓTÆq yê]øÏ ñ∫‘·+>± eT+<äT\ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ |æ\¢\≈£î kÕ+ düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ê s¡T. á b˛{°˝À¢ ¬>\Tbı+~q yê]øÏ á HÓ\ 22q ãVüQeT‘·T\qT Á|ü<ë q+ #˚j·TqTHêïs¡T. mHémHémdt j·T÷ì{Ÿ Ä|ò”düsY düTπswt ≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ kÕe÷õø£ düŒèVü≤‘√H˚ á •_sêìï @sêŒ≥T #˚XÊeT Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À neTè‘· ôdŒcÕ*{° øÏ¢ìø˘ »qs¡˝Ÿ |òæJwæj·THé &Üø£ºsY s¡|ò” bÕ˝§ZHêïs¡T.

m+ôd{Ÿ ñ∫‘· ø√∫+>¥ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): JôV≤#Y_ m&ÉT´πøw üq˝Ÿ yÓ˝ÒŒ¤sY Á≥dtº Ä<Ûä«s¡´+˝À {À*#ÍøÏ ]\j·THé‡ Ç+≥sY m+|” d”, u…’|”d” $<ë´s¡Tú\≈£î m+ôd{Ÿ≈£î ñ∫‘· ø√∫+>¥ ÇdüTÔHêïs¡T. eT+>∑fi¯ yês¡+ qT+∫ 50s√E\ bÕ≥T •ø£åD ñ+≥T+<äì dü+düú ø±s¡´<ä]Ù eTVü≤à<é Vü‰ì|òt z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

ø£qø£<äTs¡Z Ä\j·T+˝À ñ>±~ y˚&ÉTø£\T ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): $y˚ø±q+<äq>∑sY˝À ì düT$TÁ‘êq>∑sY˝À HÓ\ø=qï ø£qø£ <äTsêZ Ä\j·T+˝À áHÓ\ 23e ‘˚ Bq ñ>±~ y˚&ÉTø£\T ìs¡«Væ≤+#˚+ <äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. ñ<ä j·T+ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î Á|ü ‘˚´ø£ |üP»\T, kÕj·T+Á‘·+ |ü+#ê+ >∑ ÁXÊeD+ @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T.

yÓ’mkÕ‡sY $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\\T y˚düTÔqï ø±s=Œπs≥sY, ø£˙«qsY ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): ~e+>∑‘· H˚‘· yÓ’mdt sêCX‚KsY ¬s&ç¶ Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq dü+πøåeT |ü<∏äø±\T Á|ü»\qT m+‘√ Äø£]Ù+#êj·Tì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ j·T÷‘Y ø£ì«qsY, dü÷sês¡+ ø±\˙ ø±s=Œπs≥sY >∑T&çyÓT≥¢ düTπswt ¬s&ç¶, sêÁwüº yÓ’mdtÄsY dæ|æ Hêj·T≈£î\T ø=\Hé Áoìyêdt ¬s&ç¶\T ‘Ó*bÕs¡T. »>∑~Z]>∑T≥º |ü]~Û bÕ|æ¬s&ç¶ q>∑sY˝À q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚dæq yÓ’mdt sêCX‚KsY ¬s&ç¶ $Á>∑Vü≤ Ä$wüÿs¡D≈£î yês¡T eTTK´ n‹<ÛäT\T>± Vü‰»¬s’ eT+>∑fi¯yês¡+ ‘·eT #˚‘·T\ MT<äT>± $Á>∑Vü‰ìï Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêuÀj˚T s√E˝À¢ sêÁwüº+˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·Tπø‘·q+ m>∑Ts¡y˚düTÔ+<äì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yÓ’mdt sêCX‚KsY ¬s&ç¶ ‘·qj·TT&ÉT j·TTeH˚‘· yÓ’mdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶øÏ sêÁwüº+˝Àì q\TeT÷\\ qT+&ç Á|üC≤<Ûës¡q yÓT+&ÉT>± \_ÛdüTÔ+<äì nHêïs¡T. yÓ’mdt »>∑HéyÓTTVü≤Hé ¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‘Ó’ sêÁwüº Á|ü»\≈£î ‘·+Á&ç yÓ’mdtÄsY n+~+∫q dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT Á|ü»˝À¢øÏ eTs¡\ ekÕÔj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À »>∑~Z]>∑T≥º yÓ’mdtÄsY dæ|æ ø£ì«qsY s¡eTD≤¬s&ç¶, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T Äq+<é, ãs¡¢ÁoqT, $»jYTuÛ≤düÿsY, •e≈£îe÷sY, \øÏåà, ø√s¡Tø£$T{° yÓT+ãs¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTVæ≤fi¯\≈£î ≈£î≥Tº $Twüq¢qT n+<äCÒdæq e÷J m+|”|” ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): eTVæ≤fi¯\T Ä]úø£+>± m~–q|ü⁄Œ&˚ ≈£î≥T+uÛÑ |ü⁄s√_Ûeè~› eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·T+<äì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\ |ü]wü‘Y e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT ø=\Hé Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ 125 >±E\sêe÷s¡+ &ç$»Hé $y˚ø±q+<ä q>∑sY˝À q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚dæq ùdïVü≤ eTVæ≤fi≤ eT+&É* ø±sê´\j·÷ìï eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ eTVæ≤fi¯\≈£î 2 ≈£î≥Tº$TwüqT¢, ˇø£ÿ |”ø√ $TwüqTï |ü+|æDÏ #˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVæ≤fi¯\T kÕe÷õø£+>±, Ä]úø£+>±, sê»ø°j·T+>± m<ä>∑e\dæq nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñqï<äì nHêïs¡T. Á|ü‹ eTVæ≤fi≤ Ä]úø£+>± m~– ‘√{Ï eTVæ≤fi¯\≈£î Ä<ä]Ù+>± ì˝≤yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ n&É«πø{Ÿ C….@.dæ. Hêj·T≈£î\T

≈£î≥Tº$Twüq¢qT n+<äCÒdüTÔqï πø.Vü≤qà+‘·¬s&ç¶ ø£eT˝≤ø£sY, Hêj·T≈£î\T eTkÕÔHé Ä©, eTVæ≤fi≤ eT+&É* n<Ûä´≈£åîsê\T »Vü≤+^sY uÒ>∑+, nMTs¡Tìïdü, düTã“\øÏåà, |æ.\øÏåà, X¯u≤Hê uÒ>∑+, eTT˙sê uÒ>∑+, kÕuÒsê uÒ>∑+, πscÕà uÒ>∑+, n©bòÕuÒ>∑+ ‘·~‘·s¡T\ bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òüTq+>± >±´]à ñ‘·‡yê\T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î\eT‘ê\≈£î nr‘·+>± |ü+&ÉT>∑\T »s¡T|ü⁄ø√e&É+ Äq+<ä<ë j·Tø£eTì @.◊.{°.j·T÷dæ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù m+&ç j·T÷düT|òt nHêïs¡T. eT+>∑fi¯ yês¡+ s¡+>±¬s&ç¶ q>∑sY˝À @.◊.{°.j·T÷.d” nqTã+<ä dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À >±´]à ñ‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ j·T÷dü÷|òt eTTK´ n‹~Û>± $#˚Ãdæ Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡úq\T #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ÁX¯eTJe⁄\T, Vü≤e÷* ø±]à≈£î\T ‘·eT dü+bÕ<äq˝À ø=+‘· |üø£ÿ≈£î ô|{Ϻ Ç˝≤ Á|ür dü+e‘·‡s¡+ >±´]à ñ‘·‡yê\T #˚düTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ ≈£î‘·T“ ˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ dæ|æ◊ ø±s¡´<ä]Ù J.◊\j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü+&ÉT>∑\T ìs¡«Væ≤+#·Tø√e&É+ e\¢ dü+düÿè‹ì ø±bÕ&ÉT≈£îqïyês¡eTT ne⁄‘êeTì nHêï s¡T. nq+‘·s¡+ nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕ«$T, düT+øϬs&ç¶, õ˝≤ì, #ê+<ébÕcÕ, k˛eTj·T´, X‚KsY Ms¡j·T´, ÇkÕàsTT˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£î\ $eø£å e´‹πsø£ b˛sê≥ dü+|òüT+ ø£$T{° mìïø£ #·+<ëq>∑sY, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô) : ≈£î\ $eø£å e´‹πsK b˛sê≥ dü+|òüT+ X‚]*+>∑+|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ, >√|”q>∑sY ø£$T{°ì mqTï≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ X‚]*+>∑+|ü*¢ &ç$»Hé Ä dü+|òüT+ ÇHé#ê]® qø£ÿ lìyêdt Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–+~. mHé.sêE ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± ô|+≥j·T´, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù>± ¬ø.ø£èwüí, ø√XÊ~Ûø±]>± ¬ø.X¯+ø£sY mìïø£j·÷´s¡T. ø£$T{° düuÛÑT´\T>± mHé.*+>∑j·T´, kÕ«$T, q]‡+Vü‰, m+.ô|+≥j·T´, dæ.#·+Á<äj·T´, »j·Tsêe⁄\qT mqTï≈£îHêïs¡T.


ãT<Ûäyês¡+ 21, e÷]Ã 2012

‘Ó\+>±D ñ<ä´eT ã˝Àù|‘êìøÏ @Á|æ˝Ÿ 5 qT+∫ ãdüT‡ j·÷Á‘· ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT ã˝Àù|‘êìøÏ @Á|æ˝Ÿ 5 qT+∫ ‘Ó\+>±D˝Àì õ˝≤¢˝À¢ ãdüT‡j·÷Á‘·qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó\+>±D eTVü‰»q dü$T‹ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT ô|<ä›qï, bÕ\eT÷s¡T e\dü≈£L©\ dü+πøåeT dü$T‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT ã]π>\ sêeD\T ‘Ó*bÕs¡T. ñ|üŒ˝Ÿ˝À ãdüT‡ j·÷Á‘·≈£î dü+ã+~Û+∫ yê˝Ÿb˛düºsYqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛ≤e kÕs¡÷|ü´‘· ñqï nìï ≈£î˝≤\ ô|<ä›\qT @ø£‘ê{Ïô|’øÏ rdüTø=dü÷Ô Á|ü»\qT #Ó’‘·q´+ #˚dæ ‘Ó\+>±D sêÁwüº kÕ<ÛäH˚ \ø£å´+>± ãdüT‡j·÷Á‘·qT ø=qkÕ–düTÔHêïeTHêïs¡T. Hê\T>∑Tqïs¡ ø√≥¢ ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î dü]jÓÆTq Hêj·Tø£‘ê«ìï n+~+#˚+<äT≈£î ‘·eTe+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À ÁbÕD‘ê´>±\≈£î bÕ\Œ&çq neTs¡T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Ä]úø£ düVü‰j·T+ n+~+#ê\ì, $<ë´s¡Tú\ô|’ nÁø£eT πødüT\qT m‹Ôy˚j·÷\ì, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº _\T¢ ô|{≤º\ì Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. HÓ\‡HéeT+&Ó˝≤ dü÷Œ¤]Ô‘√ ñ<ä´e÷ìï ø=qkÕ–kÕÔeTHêïs¡T. @Á|æ˝Ÿ 5q {≤´+ø˘ã+&éô|’ ñqï n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰ìøÏ, >∑HébÕs¡Tÿ˝Àì neTs¡Ms¡T\ dü÷úbÕìøÏ ìyêfi¯ó\]Œ+∫ ãdüT‡j·÷Á‘· ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT Hêj·T≈£î\T Vü≤Øwt, sêeTT, ñù|+Á<ä, uÛ≤wü, dü‘·´+, j·÷ø£j·T´ bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT $X¯«kÕVæ≤r ñ>±~ |ü⁄s¡kÕÿsê\ Á|ü<ëq+ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): $X¯«kÕVæ≤‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ>±~ |ü⁄s¡kÕÿsê\qT m+|æø£ #˚dæq kÕVæ≤‘·´ s¡+>∑ Á|üeTTKT\≈£î Á|ü<ëq+ #˚j·TqTqï≥T¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT &Ü.b˛‘·T≈£L∫ kÕ+ã•esêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ H˚{Ï kÕj·T+Á‘·+ ø£fi≤düTu≤“sêe⁄ ø£fi≤y˚~ø£ ÁbÕ+>∑D+˝À »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.

f…HéÔ ø±¢dt |üØø£å\≈£î eTTeTàs¡ @sêŒ≥T¢ eT+&É\ yê´|üÔ+>± 9 ôd+≥s¡¢˝À |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D b˛©dt ùdºwüHé≈£î #˚]q Á|üX¯ï|üÁ‘ê\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, e÷]à 20, (düTes¡íyês¡Ô): |ü<äe ‘·s¡>∑‹ uÀsY¶ |üØø£å\≈£î eT+&É\ πø+Á<ä+˝À eTTeTàs¡ @sêŒ≥T¢ »s¡T>∑T‘·THêïsTT. áHÓ\ 26 qT+∫ e#˚à 11 es¡≈£î »]π> |üØø£å\≈£î <ë<ë|ü⁄ nìï @sêŒ≥T¢ |üP]Ô #˚dæq≥T¢ eT+&É\ $<ë´~Ûø±] \øå±à¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝À yÓTT‘·Ô+ ‘=$Tà~ |üØø£å ôd+≥s¡T¢ @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ mì$T~ ôd+≥s¡T¢ ñ+&É>± $<ë´s¡Tú\ dü+K´qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì eTs√ πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚XÊeTì #ÓbÕŒs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì n‘Ó«*¢˝À õ˝≤¢ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À ø=‘·Ô>± |üØø£å πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚XÊeTì $e]+#ês¡T. n‘Ó«*¢ bÕsƒ¡XÊ\‘√ ø£*|æ ‘=$Tà~ |üØø£å πø+Á<ë\T ñHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. |ü≥ºD+˝Àì ôdsTT+{Ÿ ø±¢]ø˘ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À @, _ nH˚ ¬s+&ÉT ôd+≥s¡T¢ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. n˝≤π> õ˝≤¢ ñqï‘· u≤\Ts¡ bÕsƒ¡XÊ\, \ø£åàeTà ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ, C…&ûŒôV≤#Ymdt >∑sY¢‡ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ, ôV’≤f…ø˘ yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ, q÷´ *{Ï˝Ÿ *©¢ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ, @d” yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ ôV’≤ dü÷ÿ˝Ÿ\˝À |üØø£å πø+Á<ë\T dæ<äΔ+ #˚XÊs¡T. eT+&É\+˝Àì yÓTT‘·Ô+ 12 Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\ qT+∫ 569 eT+~ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å\T sêj·TqTHêïs¡T. 15 Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\ qT+∫ 950 eT+~ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å\≈£î Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡T. Áô|’y˚≥T, Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ qT+∫ <ë<ë|ü⁄>± yÓTT‘·Ô+ 1500 eT+~ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å\T sêj·TqTHêïs¡T. n˝≤π> dü|æ¢yÓT+≥Ø |üØø£å\T sêj·TqTqï 400 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ôdsTT+{Ÿ ø±¢]ø˘ bÕsƒ¡XÊ\˝Àì _ ôd+≥sY, C…&ûŒôV≤#Ymdt n‘Ó«©¢ ¬s+&ÉT ôd+≥s¡T¢ πø{≤sTT+#ês¡T. ø±>± |üØø£å\T 26e ‘˚~qT+∫ »s¡>∑qT+&É>± yÓTT<ä{Ï Äs¡T s√E\≈£î dü+ã+~Û+∫q |üØø£å Á|üXÊï |üÁ‘ê\T kÕúìø£ b˛©dt ùdºwüHé˝À

HÓ{Ÿe]ÿ+>¥˝À ñ∫‘· •ø£åD ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): Áodü‘·´kÕsTT u≤u≤, Áodü‘·´kÕsTT ùdyê Äs¡ZHÓ’CÒwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À áHÓ\ 24 qT+∫ |ü⁄s¡Twüß\≈£î e÷Á‘·y˚T HÓ{Ÿ e]ÿ+>¥ ìcÕí‘·T\#˚‘· ñ∫‘· •ø£åD Çe«qTqï≥T¢ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT X‚wükÕsTT ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ÄdüøÏÔ >∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T á HÓ\ 22e ‘˚B˝À|ü⁄ dü‘·´kÕsTT Áù| dü<äHé˝À ]õÁùdºwüHé #˚sTT+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. |üP]Ô $esê\ ø√dü+ bò˛Hé HÓ+ 8125850770/9491548756\˝À dü+Á|ü~+#·e#·Ãì ø√sês¡T.

H˚&ÉT ñ>±~ edü+‘√‘·‡e+ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): qe´Hê≥ø£ dü$T‹, qe´kÕVæ≤r dü$T‹ dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À q+<äq ñ>±~ dü+<äs¡“¤+>± edü+‘√‘·‡e+ ø±s¡´Áø£e÷ìï á HÓ\ 21q kÕj·T+Á‘·+ l ø£èwüí<˚esêj·÷+Á<Ûä uÛ≤cÕì\j·T+˝À »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT y˚eTsêE $»jYT≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+˝À |ü<ä´ø£$ Ä#ês¡´ Mm˝Ÿmdt ;ÛeTX¯+ø£s¡+, kÕVæ≤‘·´ $eTs¡Ù≈£î&ÉT &Ü.m\÷¢] •yê¬s&ç¶, qe˝≤ ø£<∏ës¡#·sTTÁ‹ &Ü.eTTπøÔ$ uÛ≤s¡‹, e#·q ø£$ Ä#ês¡´ •U≤eTì\qT dü‘·ÿ]+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq $e]+#ês¡T.

n+uÒ<äÿsY e]‡{° <äs¡U≤düTÔ\ >∑&ÉTe⁄ bı&ç–+|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): &Üø£ºsY ;ÄsY n+uÒ<äÿsY zô|Hé j·T÷ìe]‡{° ;@, ;md”‡, ;ø±+ ‘·~‘·s¡ Á>±&ÉT´j˚T{Ÿ ø√s¡T‡˝À¢ Á|üy˚XÊìøÏ <äs¡U≤düTÔ >∑&ÉTe⁄qT áHÓ\ 24es¡≈£î bı&É–+#ês¡T. >∑HébòÂ+Á&û˝Àì Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø±˝ÒCŸ n*j·÷˝À ñ<äj·T+ <äs¡U≤düTÔ\T düeT]Œ+#·e#·TÃ. <äs¡U≤düTÔ‘√bÕ≥T ]õÁkÕºsY ù|s¡ s¡÷.200 &çe÷+&é Á&Ü|òtº ˝Òø£ á`ùdyê πø+Á<ä+˝À s¡÷.210 #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+~. Ä+>∑¢, ‘Ó\T>∑T e÷<ä´e÷˝À¢ ìs¡«Væ≤+#˚ á ø√s¡T‡˝À¢ Á|üy˚XÊìøÏ m≥Te+{Ï $<ë´s¡Ω‘· nedüs¡+ ˝Ò<äT. Á|üy˚X¯ |üØø£å @Á|æ˝Ÿ 15q »s¡T>∑T‘·T+~.

ñcÕeTTfi¯¢|üP&ç s√&ÉT¶˝À u≤´]πø&É¢ @sêŒ≥T ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤>∑´qs¡>¥ø±\˙˝Àì ñcÕeTTfi¯¢|üP&ç ÄdüŒÁ‹øÏ yÓfi‚¢ <ë]˝À JôV≤#Ym+d” yês¡T ‘·j·÷s¡T #˚dæq dæyÓT+{Ÿ u≤´]πø&ÉT¢ @sêŒ≥T #˚dæ ¬s+&ÉTyÓ’|ü⁄˝≤ Á{≤|òæø˘qT |ü⁄q]«uÛÑõ+#ês¡T. yêVü≤Hê\ sêø£b˛ø£≥≈£î Çã“+~ ø£\T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À @mdt.sêEq>∑sY˝ÀøÏ yÓfi‚fl e÷sêZìï ≈£L&Ü eT÷dæy˚XÊs¡T. eTs√ π>≥T qT+∫ ˝À|ü*øÏ yÓfi≤¢*‡ ñ+≥T+~.

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

b˛©düT\ <ë&ÉT\T ‘·>∑e⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): e÷qe Vü≤≈£îÿ\ ø£$TwüHé nqTeT‹ y˚Ts¡≈£î ìs¡«Vü≤vdüTÔqï Áô|ò+&é‡ ø£¢uŸ ø£\Ãs¡˝Ÿ nk˛dæj˚TwüHé ìs¡«Væ≤düTÔqï ø£¢uŸô|’ b˛©düT\T <ë&ÉT\T ì*|æy˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ ôd’<ëu≤<é b˛©dt sƒêD≤eTT+<äT ø£¢uŸ ñ<√´>∑T\T <Ûäsêï≈£î ~>±s¡T. <ë<ë|ü⁄ 500 eT+~ ≈£î≥T+u≤\T á ø£¢uŸ‘√ JeH√bÕ~Û bı+<äT‘·THêïs¡ì ‘·s¡#·÷ b˛©düT\T <ë&ÉT\T #˚düTÔ+&É≥+‘√ ‘êeTT rÁe+>± qwüºb˛‘·THêïeTì Ä+<√fi¯q #˚XÊs¡T. ‘=\T‘· yês¡T sê´©>± ôd’<ëu≤<é sƒêD≤≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. <ë&ÉT\qT $s¡$T+#·Tø√ì |üø£å+˝À ‘êeTT ìs¡e~Ûø£ Bø£å\T #˚|ü&É‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ÇHéôdŒø£¢s¡T q]‡+>¥ j·÷<äj·T´≈£î *œ‘·|üPs¡«ø£+>± |òæsê´<äT #˚XÊs¡T.

yÓTT‘·Ô+ 102 düÔ+uÛ≤\T ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): C≤rj·T s¡Vü≤<ë]øÏ Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ yÓTT‘·Ô+ 102 $<äT´‘Y düÔ+uÛ≤\T >∑T]Ô+#ês¡T. $Tj·÷|üPsY qT+∫ eTTkÕù|≥ es¡≈£î á |æ\¢s¡T¢ ñqï≥T¢ ìy˚~ø£ ‘·j·÷s¡T #˚XÊs¡T. Çe˙ï s√&ÉT¶ uÛ≤>∑+˝À edüTÔHêïsTT. nsTT‘˚ $düÔs¡D≈£î n&ÉT¶ sê≈£îHêï uÛÑ$wü´‘·TÔ nedüsê\≈£î nqT>∑TD+>± $düÔ]ùdÔ yê{Ïì ‘=\–+#ê*‡ edüTÔ+~. n+<äTe\¢H˚ Vü≤&Üe⁄&ç>± ø±≈£î+&Ü eTT+<ädüTÔ>±H˚ Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~+#ê* dæ<äΔ+ #˚XÊs¡T. Bìø£j˚T´ Ks¡TÃqT yÓTÁ{À uÛÑ]+#ê*‡ ñ+~. ì<ÛäT\T düeT≈£Ls¡>±H˚ |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+∫ $<äT´‘Y düÔ+uÛ≤\ C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ s√&ÉT¶ $düÔs¡D |üPs¡Ôj˚T´ #√≥ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì Á{≤Hé‡ø√ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

ªÄ]ÿf…ø£ÃsY s¡+>±ìøÏ eT+∫ uÛÑ$wü´‘Y ñ+~μ >∑∫ÃuÖ*, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä]ÿf…ø£ÃsY s¡+>±ìøÏ ñ»«\ uÛÑ$wü´‘·TÔ ñ+<äì ôV≤#Ym+&û@ d”ìj·TsY ns¡àHé bÕ¢ì+>¥ ø£q‡˝…º+{Ÿ @ÄsY, @M;&˚ nHêïs¡T. >∑∫ÃuÖ* e÷<ë|üPsY˝Àì yÓ+ø£fÒX¯«s¡ ø±˝ÒCŸ Ä|òt Ä]ÿf…ø£ÃsY 16e yê]¸ø√‘·‡e ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $<ë´s¡Tú\qT ñ<˚Δ•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Ä]ÿf…ø£ÃsY s¡+>∑+˝À ñ<√´>∑ neø±XÊ\T n~Ûø£+>± ñHêïj·THêïs¡T. q>∑s¡+˝À $XÊ\yÓTÆq ÁbÕ+>∑D+˝À @sêŒ≥T #˚dæq ø£fi≤XÊ\ m+‘√ eT+~ Ä]ÿf…ø£Ãs¡¢qT ‘·j·÷s¡T #˚dæ+<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ñ‘·ÔeT Á|ü‹uÛÑ ø£qã]Ãq Ádüe+‹øÏ |”M.qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ >√˝Ÿ¶yÓT&É˝ŸqT n+<äCÒXÊs¡T. u…dtº <∏˚dædt nyês¡T¶qT eTH√Vü≤sY‘√ bÕ≥T »eVü‰sY\≈£î n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mdt.<äj·÷ø£sYsêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ+#ês¡T. 17q yÓTT<ä{Ï ôd{Ÿ, 18q ¬s+&Ée ôd{Ÿ |üØø£å Á|üXÊï |üÁ‘ê\qT b˛©dt ùdºwüHé≈£î rdüTø=∫à |ü{Ïwüº ã+<√ãdüTÔ eT<Ûä´ uÛÑÁ<ä|ü]#ês¡T. $T>∑‘ê ◊<äT s√E\≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|üXÊï|üÁ‘ê\T yÓTT<ä{Ï ôd{Ÿ 27q, ¬s+&Ée ôd{Ÿ 28q b˛©dt ùdºwüHé≈£î rdüTø=kÕÔs¡ì $<ë´~Ûø±] \øå±à¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± eT+&É\+ |ü]~Û˝Àì q÷‘·Héø£˝Ÿ, j·÷&Üs¡+, m\¢+ù|≥, sê»u§˝≤¢s¡+ Á>±e÷\˝À |üØø£å ôd+≥s¡T¢ n|tÁπ>&é #˚j·÷\ì Äj·÷\ Á|ü»\T $q‘·T\T düeT]Œ+#ês¡T. M{Ïì <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì e#˚à $<ë´dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ q÷‘·Héø£˝Ÿ˝À |üØø£å ôd+≥sYqT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. uÀsY¶ |üØø£å\≈£î dæ<äΔ+ eTe⁄‘·Tqï $<ë´s¡Tú\T düeTj·÷ìï eè<ë #˚j·T≈£î+&Ü #·<äyê\ì dü÷∫+#ês¡T. |üØø£å\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+∫ |üØø£å πø+Á<ë\ e<ä›≈£î $<ë´s¡Tú\T ns¡>∑+≥ eTT+<äT>±H˚ #˚s¡Tø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. |üØø£å ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq 15 ì$TcÕ\ es¡≈£î Vü‰\T˝ÀøÏ nqTeT‹kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·sê«‘· e#˚à yê]ì m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ |üØø£å Vü‰\T˝ÀøÏ nqTeT‹+#·s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> |üØø£å düMT|ü+˝À b˛©düT\T 144 ôdø£åHé $~ÛkÕÔs¡ì yÓ\¢&ç+#ês¡T. |üØø£å »]π> düeTj·T+˝À |üØø£å ôd+≥s¡¢ düMT|ü+˝À õsê≈£î‡ ôd+≥s¡T¢ eT÷dæy˚sTTkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ìã+<Ûäq\T n‹Áø£$T+∫ me¬s’Hê õsêø˘‡cÕ|ü⁄\T ‘Ó]ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì \øå±à¬s&ç¶ ôV≤#·Ã]+#ês¡T.|üØø£å πø+Á<ë˝À¢ $<ë´s¡Tú\T m˝≤+{Ï nkÂø£sê´\T ø£*–+#·≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì m+áy√ ‘Ó*bÕs¡T. |üØø£å πø+Á<ë˝À¢ eT+∫˙{Ïì n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·&É+‘√ bÕ≥T |üØø£å »]π> düeTj·T+˝À $<äT´‘Y kÂø£s¡´+ ñ+&˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

ù|<ä\≈£î ùde #˚dæq|ü⁄Œ&˚ e÷qe »qà≈£î kÕs¡úø£‘·

#·*y˚+Á<ëìï ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï ≈£Lq Áoìyêdt >ö&é ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, e÷]à 20(düTes¡íyês¡Ô): ù|<ä Á|ü»\ <ëVü≤]úì rπsÃ+<äT≈£î dü«#·Ã+<ä dü+düú\T eTT+<äT≈£î sêyê\ì ≈£Lq ø£èwüí>ö&é eTVü‰\øÏåà #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtº #ÛÓ’s¡àHé ≈£Lq Áoìyêdt >ö&é ‘Ó*j·T #˚XÊs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ dü÷sês¡+ 129 &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì dü÷sês¡+ >±¬s¶Hé πø|òt düMT|ü+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ HÓdtº Vü‰dæŒ≥˝Ÿ m+.&ç. &܈ˆ yÓ+ø£qï>ö&é Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq #·*yÓ+Á<ëìï Äj·Tq eTTU´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± ≈£Lq Áoìyêdt >ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Á|ü»\≈£î Á|ü<Ûëq düeTdü´ nsTTHê eT+Jsê ˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ e÷ Á≥dtº ‘·s¡|ü⁄Hê Á|ü‹ì‘·´+ eT+∫˙{Ï {≤´+ø£s¡T¢ ìs¡Tù|<ä\≈£î ñ∫‘· ˙{Ïì n+~düTÔHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. <ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î, eT+Jsê ô|’|t ˝…’Hé ˝Òì ø±\˙\qT >∑T]Ô+∫ Á|ü»\ <ä|æŒø£ rs¡Ã&ÜìøÏ e÷ Á≥dtº ‘·s¡|ü⁄Hê 3 {≤´+ø£s¡¢ qT @sêŒ≥T #˚dæ Á|ü‹ s√E Á|ü»\≈£î eT+∫˙{Ïì n+~düTÔHêïeTì nHêïs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü eTVæ≤fi¯\≈£î, $ø£˝≤+>∑T\≈£î, $‘·+‘·Te⁄\≈£î, nHê<ä\≈£î ‘·eT dü+düú ø=+&É+‘· n+&É>± ì*∫ yê]øÏ ‘·q e+‘·T düVü≤ø±sêìï n+~düTÔ+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ HÓdtº Vü‰dæŒ≥˝Ÿ m+.&ç. &܈ˆ yÓ+ø£qï>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üdüTÔ‘· j·÷Á‹ø£ Á|ü|ü+#·+˝À Ç‘·s¡T\‘√ b˛{Ï|ü&ç, ñs¡T≈£î\T|üs¡T>∑T\ J$‘êìï >∑&ÉT|ü⁄‘·Tqï|üŒ{Ïø° ‘êqT dü+bÕ~+ ∫q <ë+{À¢ ù|<ä\≈£î ø=+‘Ó’Hê Ks¡Tà ô|{≤º\H˚ Ä˝À#·q‘√ u≤≥kÕs¡T\≈£î <ä|æŒø£ rπsÃ+<äT≈£î #·*yÓ+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·q≈£î dü÷Œ]Ô ≈£Lq ø£èwüí>ö&é ≈£Lq eTVü‰\øÏåà ù|s¡¢‘√ ‘·q ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT düà]+#·T≈£î+≥÷ Á≥dtº <ë«sê ù|<ä\≈£î #˚j·TT‘·ìdüTÔqï ≈£Lq Áoìyêdt >ö&˚qì yÓ+ø£qï >ö&é ‘Ó*j·T #˚XÊs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ìs¡Tù|<ä\≈£î yês¡+~düTÔqï ùde\qT >∑T]Ô+∫ yê] u≤≥˝ÀH˚ Hê e+‘·T düVü≤ø±s¡+>± ≈£Lq ø£èwüí >ö&é ≈£Lq eTVü‰\øÏåà C≤„|üø±s¡ú+ #·*yÓ+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T düTuÛ≤wt, y˚DT, Hêππ>+<äsY, sêE, dü+Jyé ≈£îe÷sY, _Ûø£å|ü‹, kÕ+uÛÑ•esêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

qø±ÿ Á|üuÛ≤ø£sY >ö&éπø myÓTà˝Ò´ d”≥T! >ö&é ô|<ä›\ düuÛÑ≈£î yÓfi¯¢&É+‘√.. e÷]q ‘Ó<˚bÕ sê»ø°j·T düMTø£s¡D\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ ‘Ó<˚bÕ sê»ø°j·T düMTø£s¡D˝À ˇø£ÿkÕ]>± ô|qTe÷s¡TŒ\T #√≥T#˚düT≈£î+≥THêïsTT. e÷J eT+Á‹ <˚y˚+<äsY >ö&é≈£î sê»´düuÛÑ d”≥T <äø£ÿ&É+‘√... õ˝≤¢˝Àì y˚T&ÉÃ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À e÷s¡TŒ\T ‘·|üŒeì sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À <˚y˚+<äsY >ö&é {°&û|”˝À HÓ+.≥÷ H˚‘·>± m~–q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. >∑‘·+˝À y˚T&ÉÃ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ eT÷&ÉT |üsê´j·÷\T myÓTà˝Ò´>± ¬>\Tbı+~, 2008 es¡≈£î õ˝≤¢ {°&û|” sê»ø°j·÷˝À¢ #·Áø£+ ‹bÕŒs¡T. nq+‘·s¡+ 2009˝À bÕغ‘√ ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ $uÛÒ~+∫ ªqe ‘Ó\+>±Dμ bÕغì kÕú|æ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ÄbÕغì Á|üC≤sê»´ bÕغ˝À $©q+ #˚dæ... ÇÁãV”≤+|ü≥ï+ qT+∫ myÓTà˝Ò´>±, eT˝≤ÿõ–] kÕúq+ qT+∫ m+|”>± ã]˝À ~>±s¡T. nsTTHê Ĭs+&ÉTkÕúHê˝À¢ |üsê»j·T+ bı+~...sê»ø°j·T eP´Vü≤+˝À sêDÏ+#·˝Òø£b˛sTTq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nq+‘·s¡+ e÷‘·èdü+düú nsTTq {°&û|”˝ÀøÏ <˚y˚+<äsY >ö&é #˚]Hê... bÕغ ø°\ø£ düe÷y˚XÊ\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+≥÷ edüTÔHêïs¡T. ‘êC≤>± bÕغ n~ÛH˚‘· sê»´düuÛÑ≈£î <˚y˚+<äsY >ö&éqT m+|æø£ #˚j·T&É+‘√ eT∞¢ õ˝≤¢ {°&û|” H˚‘·˝À¢, ø±s¡´ø£s¡Ô˝À q÷‘·q ñ‘ê‡Vü≤+ HÓ\ø=+~. nsTT‘˚ 2009 nôd+;¢ mìïø£˝À¢ <˚y˚+<äsY >ö&é bÕغøÏ <ä÷s¡+ ø±e&É+‘√... y˚T&ÉÃ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ qø±ÿ Á|üuÛ≤ø£sY >ö&é {°&û|” qT+∫ myÓTà˝Ò´>± b˛{° #˚dæ <ë<ë|ü⁄ 5y˚\ ô|’∫\Tø£ z≥¢‘√ |üsê»j·T+ bı+~q $wüj·T+ ≈£L&É ‘Ó*dæ+<˚. n+‘·≈£î eTT+<äT {°&û|”øÏ y˚T&ÉÃ˝Ÿ ø£+#·Tø√≥>± ñqï dü+>∑‹ ≈£L&Ü $~Û‘·y˚T.. <˚y˚+<äsY >ö&é bÕغøÏ <ä÷s¡+ ø±e&É+ nø£ÿ&É ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ øÏ#ÓÃqï>±] \øå±à¬s&ç¶ ¬>\Tbı+<ä&É+ »]–+~.

nsTT‘˚ sê»ø°j·T düMTø£s¡D˝À¢ e÷s¡TŒ\T düVü≤»+. <˚y˚+<äsY >ö&é≈£î sê»´düuÛÑ d”≥T <äø£ÿ&É+‘√.... eT∞¢ y˚T&ÉÃ˝Ÿ qT+∫ sêuÀe⁄ mìïø£˝À¢ bÕغ n~ÛH˚‘· qø±ÿ Á|üuÛ≤ø£sY >ö&éH˚ b˛{°˝À ì\T|ü⁄‘ês¡ì bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ }Vü‰>±Hê\T yÓTT<ä˝…’HêsTT. Ç+‘·≈£îeTT+<äT eT∞¢ <˚y˚+<äsY>ö&éπH˚ y˚T&ÉÃ˝Ÿ qT+∫ bÕغ b˛{°˝À ì*|æ...y˚T&ÉÃ˝Ÿ≈£î >∑‘· yÓ’uÛÑe+ rdüTø£edüTÔ+<äH˚ n_ÛÁbÕj·T+ {°&û|” ø±s¡´ø£s¡Ô˝À ñ+&˚~.. ‘êC≤ sê»ø°j·T düMTø£s¡D˝À e÷s¡TŒ\T #√≥T#˚düTø√e&É+‘√...qø±ÿ Á|üuÛ≤ø£sY >ö&éπø eT∞¢ neø±X¯+ <äø£ÿqT+<äì Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘·T+~. nsTT‘˚ Ç|üŒ{Ïπø qø±ÿ Á|üuÛ≤ø£sY >ö&é y˚T&ÉÃ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#êsY®>± ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T. Ç{°e\ y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À »]–Hê bÕغ |ü\T ø±sê´ø£˝≤bÕ˝À¢ Á|üuÛ≤ø£sY>ö&é n+<ä]ì ø£\T|ü⁄≈£îì b˛e&É+ ˝Ò<äH˚ Á|ü#ês¡+ bÕغ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ dü+<äs¡“¤+>± yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e∫Ã+~. Ç+ø± ø=+‘·eT+~ kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q bÕغ H˚‘·\qT ≈£L&É Äj·Tq <ä÷s¡+>± ñ+#·T‘·THêïs¡ì bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô˝Ò yêb˛‘·THêïs¡T. áH˚|ü<∏ä´+˝À qø±ÿ Á|üuÛ≤ø£sY >ö&é M≥ìï+{Ïì n~Û>∑$TùdÔ... bÕغ n~ÛH˚‘· Á|üuÛ≤ø£sY>ö&éqT y˚T&ÉÃ˝Ÿ qT+∫ ã]˝ÀøÏ ~+∫‘˚...‘·|üŒø£ $»j·T+ e]düTÔ+<äì ÄbÕغ˝Àì |ü\e⁄s¡T H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T Be÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡ì $X¯«dü˙j·T düe÷#êsê esêZ\ <ë«sê ‘Ó\Tk˛Ô+~.

ãT<Ûäyês¡+ 21, e÷]Ã 2012

n_Ûeè~Δ |üqT\˝À HêD´‘· bÕ{Ï+#ê* ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): bÕغ\≈£î nr‘·+>± ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì Á|ü‹ ãd”Ôì n_Ûeè~› #˚j·TT≥≈£î mìï \ø£å˝…’Hê Ks¡Tà #˚ùd+<äT≈£î dæ<ä›+>± ñHêïqì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢ |üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ∫+‘·˝Ÿ 127 &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì |ü\T ø±\˙\˝À Äj·Tq $$<Ûä n_Ûeè ~› |üqT\≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ X¯+KTkÕú|üq #˚XÊs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ q>∑sY˝À q÷‘·q+ >± 6 \ø£å\ 60 y˚\ s¡÷bÕj·T\‘√ @sêŒ≥T #˚düTÔqï eT+Jsê ô|’|t ˝…’Hé |üqT\≈£î, e÷s¡Tr q>∑sY˝À 8 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ @sêŒ≥T #˚düTÔqï dædæ s√&ÉT¶ |üqT\T, Hê˝≤ kÕ¢uŸ |üqT\≈£î, n˝≤π> >±+BÛq>∑sY˝À 3 \ø£å\‘√ @sêŒ≥T #˚j·TqTqï ø£\«sYº kÕ¢uŸ |üqT\≈£î, yÓ+ø£≥sê$T¬s&ç¶ q>∑sY˝À 5 \ø£å\ 35 y˚\‘√ #˚|ü≥ºqTqï eT+Jsê ô|’|t˝…’Hé ìsêàD |üqT\≈£î myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é kÕúìø£ ø±s=Œπs≥sY $»j·TX‚KsY >ö&é‘√ ø£\dæ X¯+KTkÕú|üq #˚XÊs¡T. nq+‘ ·s¡+ n<˚ ø±\˙˝À q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚dæq uÀs¡T yÓ÷≥sYqT dæ«#YÄHé #˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &ç$»Hé n_Ûeè~›øÏ <ÛäX¯\yêØ>± n_Ûeè~› #˚ùd+<äT≈£î nìï s¡ø±\ #·s¡´\qT rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ Äj·Tq Á|ü»\≈£î Vü‰MT Ç#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ kÕúìø£ ø±s=Œπs≥sY $»j·T X‚KsY

n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î X¯+KTkÕú|üq myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é

>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷˝…’q s√&ÉT¢, uÛÑ÷>∑s¡“¤ Á&Ó’H˚J, $<äT´‘Y BbÕ\T ‘·~‘·s¡ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]dü÷Ô Á|òü»\≈£î ø£˙dü edü‘Ó’q eT+∫˙s¡TqT düø±\+˝À n+~+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ≈£î‘·T“˝≤¢ |üPsY eTTì‡|ü˝Ÿ e÷J yÓ’dt #ÛÓ’s¡àHé \øå±à¬s&ç¶, Hêj·T≈£î\T sê|òüTe⁄\T, sêeTø£èwüí eTT~ÛsêCŸ, ‹s¡T|ü‘·j·T´, Áoìyêdt >ö&é, C…’sêyéT, ø£s¡TD≤ø£sY ¬s&ç¶, Ç*j·÷düT~›Hé, ìs¡à˝Ÿ sêCŸ, Äq+<é, \øÏåàHê<∏é, s¡y˚Twt, dü‘·´+, Msê¬s&ç¶, sêeTT, q]‡+Vü‰, <˚eqï, Áoìyêdt, #·+Á<äX‚KsY, sêõ¬s&ç¶, eT˝Ò¢wt #ê], \ø£åàHé >ö&é, $»jYT, nãT›˝≤¢, Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶, uÛ≤düÿsY ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düÔ+uÛ≤\ ‘=\–+|ü⁄q≈£î Á|üD≤[ø£\T ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): yÓTÁ{À¬s’\T ÁbÕC…≈£îº˝À uÛ≤>∑+>± C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ $<äT´‘Y düÔ+uÛ≤\ ‘=\–+|ü⁄q≈£î Á|üD≤[ø£\T dæ<ä›eTj·÷´sTT. Ç|üŒ{Ïπø n+#·Hê\T ‘·j·÷s¡Tø±>± ì<ÛäT\ ø√dü+ Á{≤Hé‡ø√ n~Ûø±s¡T\T m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. ¬s’\T ÁbÕC…≈£îº˝À C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ì $düÔ]düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Ç|üŒ{Ïπø m˝Ÿ{Ï $<äT´‘Y r>∑\ ‘=\–+|ü⁄q≈£î |üqT\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Çø£ ‘·sê«‘· s√&ÉT¶≈£î Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ ñqï ø£¬s+≥T düÔ+uÛ≤\qT ≈£L&Ü ‘=\–+#˚+<äT≈£î ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. |üP]Ô>± s√&ÉT¶ $düÔ]+∫ ñqï+‘· es¡≈£î düÔ+uÛ≤\ n&ÉT¶˝Ò≈£î+&Ü #˚j·T&É+ <ë«sê uÛÑ$wü´‘·TÔ nedüsê\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£î+≥Tqï≥T¢ n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø

Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ ñqï düÔ+uÛ≤\qT >∑T]Ô+∫ nìï s¡ø±\T>± dæ<äΔ+>± ñHêïs¡T. ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ m˝Ÿ{Ï $<äT´‘Y düÔ+uÛ≤\ ‘=\–+|ü⁄ ø√dü+ »s¡>∑T‘·Tqï ø£düs¡‘·TÔ Ç~. ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ Ç|üŒ{Ïπø yÓTÁ{À ¬s’\T eTT+<ädüTÔ |üqT\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. s¡Vü≤<ë] $düÔs¡D≈£î n&=¶düTÔqï m˝Ÿ{Ï $<äT´‘Y düÔ+uÛ≤\T, yÓ’s¡¢qT ‘=\–+#˚ ø±s¡´Áø£eT+ ø=qkÕ>∑T‘·T+~. Ç~˝≤ ñ+&É>±H˚ s√&ÉT¶ $düÔs¡D‘√ dü+ã+<Ûä ˝Ò≈£î+&Ü ñqï düÔ+uÛ≤\qT ≈£L&Ü ‘=\–+#ê\ì n~Ûø±s¡T\T ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î Ç|üŒ{Ïπø n+#·Hê\T ‘·j·÷s¡T #˚j·T&É+ n+‘ê dæ<äΔ+>± ñ+&É≥+‘√ yÓTÁ{À qT+∫ ì<ÛäT\T n+<ë*‡ ñ+~. yê] Ä<˚XÊqTkÕs¡y˚T á ø±s¡´Áø£eT+ »s¡>±Z Çø£ ì<ÛäT\ πø{≤sTT+ù| ‘·s¡TyêsTT.

yÓ’mkÕ‡sY d”|” j·T÷‘Y ø£˙«qsY>± kÕsTT≈£îe÷sY

ìj·÷eTø£|üÁ‘êìï n+<äCÒdüTÔqï ø±s=Œπs≥sY düTπswt¬s&ç¶ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ø£wüº|ü&çq ø±s¡´ø£s¡Ô≈£î |ü<äe⁄\T \_ÛkÕÔj·Tì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ yÓ’mdtÄsY dæ|æ j·T÷‘Y ø£ì«qsY, dü÷sês¡+ ø±\˙ ø±s=Œπs≥sY >∑T&çyÓT≥¢ düTπswt ¬s&ç¶, sêÁwüº yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ø=\Hé Áoìyêdt ¬s&ç¶\T nHêïs¡T. 123 &ç$»Hé yÓ’mdtÄsY dæ|æ j·T÷‘Y ø£ì«qsY>± kÕsTT≈£îe÷sYqT ìj·T$T+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î ìj·÷eTø£ |üÁ‘êìï düTπswt ¬s&ç¶, ø=\Hé Áoìyêdt ¬s&ç¶\T ‘·eT #˚‘·T\ MT<äT>± eT+>∑fi¯yês¡+ cÕ|üPsY q>∑sY˝Àì bÕغ ø±sê´\j·T+˝À kÕsTT≈£îe÷sY≈£î ìj·÷eTø£ |üÁ‘êìï n+<ä#˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕغ ã˝Àù|‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ j·TTe≈£î\T eTT+<äT≈£î sêyê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @.kÕsTT≈£îe÷sY, Ä~Hêsêj·TD ¬s&ç¶, bÕ+&ÉTs¡+>±sêe⁄, Áoø±+‘Y, yÓ+ø£fÒwt, <Ûä‘Y ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


ãT<Ûäyês¡+ 21, e÷]Ã 2012

lXË’\+ πøåÁ‘·+˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq

m\ø£¸Hé |ò”esY

ñ>±~ y˚&ÉTø£\T

ø£s¡÷ï\T e÷]à 20, düTes¡íyês¡Ô: $\ZaPáLiÕ‹[ DgSμj∂ Æ™s[≤R∂VNRPáV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi \Æ™sÀ≥œ¡™´sLigS ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV∏R∂W˘LiVV. $ ™´sV÷˝¡NSLÍRiV©´s ry*≠sV ™yLji Aá∏R∂VLiÕ‹[ C™Ø[ x§¶¶¶©´sV™´sVLiªRΩLS™´so μ≥R∂LRi¯NRPLRiÚá ™´sVLi≤R∂÷¡ @μ≥R∂˘QORPVáV B™´sV¯≤T∂ZaP…Ì”¡ N][¤…¡[aRP*LRiLS™´so ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. C xmsp«¡Õ˝‹[ À≥ÿgRiLigS ∏R∂WgRiaSá ˙xmsÆ™s[aRPLi ≠s}mnsVıaRP*LRixmsp«¡ bP™´sxqsLiNRPáˆLi, øR¡Li≤U∂aRP*LRi xmsp«¡, NRPLiNRPfl·xmsp«¡, NRPLiNRPfl· μ≥yLRifl·, Æ™s[μR∂xmsLi≤T∂ªRΩVáV, @LRiËNRPVáV Æ™s[μR∂ ™´sVLi˙ª][øyËLRifl·ª][ aSr°ÚQ˚Q NRPÚLigS xmsp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. $ ˙À≥œ¡™´sVLSLi ¡ Æμ∂[≠s Aá∏R∂VLiÕ‹[ ≠sZaP[xtsQ NRPVLiNRPV™´sWLRiË©´sáV «¡LjiFyLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi $ ˙À≥œ¡™´sVLSLiÀÿ Æμ∂[≠sNTP ™´sV•¶¶¶Ã¡OTPQ ¯ @áLiNSLRiLi ¬ø¡[ryÚLRiV. $ ry*≠sV @™´sV¯™yL˝Ri©´sV À≥œ¡XLigji ™yx§¶¶¶©´sLi\|ms Aá∏R∂V xmsoLRi≠dsμ≥R∂VÕ˝‹[ ˙gSÆ™sWªRΩ=™´sLi ¨sLRi*z§¶¶¶ryÚLRiV.

ù|J\T : 8

‹s¡T>∑T˝≤≥ (sêj·T\d”eT Á|ü‹ì~Û) ø£s¡÷ï\T e÷]à 20, düTes¡íyês¡Ô: ø±<˚B ø£$‘·≈£qs¡Ω+ nì eTVü‰ ø£$ ll #Ó|æŒq≥T¢>± z≥¢ø√dü+ eTqH˚‘·\T m≥Te+{Ï bÕ≥T¢ |ü&ܶì¬ø’Hê dæ<ä›+ nqï≥T¢>± H˚‘·\ Vü≤&Ü$&ç e÷]+~. z≥T u≤´+≈£î sê»ø°j·÷\≈£î n‘·´+‘· ÁbÕ<Ûëq´$T#˚à sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T z≥¢ø√dü+ m+&Éqø±, yêqqø± πssTT+ãefi¯ó¢ ø£wüº|ü&É≥+ düVü≤C+. ø±düÔ z≥T ‘·eT U≤‘ê˝ÀøÏ #˚]q yÓ+≥H˚ z≥s¡¢qT $düà]+#·&É+ ≈£L&Ü n+‘˚ düVü≤»+. yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n_Ûe÷q myÓTà˝Ò´\ sêJHêe÷\ nq+‘·s¡+ sêh+˝À sêqTqï 17 kÕúHê\ ñ|ü mìïø£\ Vü≤&Ü$&ç Äj·÷ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ s√Es√E≈£L }|ü+<äT≈£î+{À+~. ñ|ü mìïø£\ ìs¡«Vü≤D ‘˚B\T n~Ûø±]ø£+>± yÓ\¢&çø±≈£îHêï Äj·÷ kÕúHê˝À¢ Á|ü<Ûëq bÕغ\≈£î #Ó+~q nuÛÑ´s¡Tú\ ù|s¡T¢ nq~Ûø±]ø£+>± Ksês¡T ø±e&É+‘√ s√Es√E≈£L H˚‘·\ dü+<ä&ç n~Ûø£eTe⁄‘·T+~. ‘·eT nqT#·s¡T\qT

ñ|ü mìïø£\≈£î H√{Ï|òæπøwüHé yÓ\Te&Éø£eTT+<˚ H˚‘·\≈£î mìïø£\ »«s¡+ X¯óuÛÑø±sê´˝À¢ dü+<ä&ç |ü\ø£]+|ü⁄\ ù|]≥ Á>∑÷|ü⁄\ düMTø£s¡D @ ∫qï neø±XÊ˙ï e<äT\Tø√ì Hêj·T≈£î\T Á|ü‹ ∫qï X¯óuÛÑø±sê´˙ï ‘·eT≈£î nqT≈£L\ y˚~ø£\T>± e÷s¡TÃ≈£î+≥Tqï yÓ’q+

düMTø£]+#·Tø√e&ÜìøÏ @ ∫qï neø±XÊìï ≈£L&Ü e<äT\Tø√e&É+ ˝Ò<äT. Á|üdüTÔ‘·+ ô|[¢fi¯¢ dü+<ä&ç ñ+&É&É+‘√ @ ∫qï kÕúsTT ø±s¡´ø£s¡Ô |æ*∫Hê H˚‘·\T Vü‰»s¡Tø±e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. Á|ü‹ ∫qï X¯óuÛÑø±sê´ìï ‘·eT≈£î nqT≈£L\ y˚~ø£\T>± eT\T#·Tø√e&ÜìøÏ nìï sê»ø°j·T bÕغ\ H˚‘·\T Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. kÕ<ës¡D+>± mìïø£\ Vü≤&Ü$&ç ˝Òì düeTj·T+˝À eTTK´ nqT#·s¡T\ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î ≈£L&Ü Vü‰»s¡Tø±ì

22 qT+∫ ˝À2 ¨+>±s¡T¶\ m+|æø£ Ä\j·T eTVü‰<ë«sê\qT ‘Ós¡eø£b˛e&É+‘√ ÄÁ>∑Væ≤+∫q ø£qï&É uÛÑ≈£îÔ\T n<ë›\T, yÓT≥˝Ÿ &çf…ø£ºsY <Ûä«+dü+ ñ>±~ ÁbÕs¡+uÛÑ+ s√EH˚ n|üÁX¯ó‹ uÛÑ≈£îÔ\≈£î kÂø£sê´\ ø£\Œq˝À $|òü\yÓTÆq n~Ûø±s¡T\T lXË’\+ e÷]à 20, (düTes¡íyês¡Ô): lXË’\ Ä\j·T sê»>√|ü⁄s¡+ e<ä› ø£qï&É uÛÑ≈£îÔ\T $<Ûä«+dü+ düèwæº+#ês¡T. |üø£ÿH˚ ñqï yÓT≥˝Ÿ &çf…ø£ºsY øö+≥sYqT, n<ë›\qT, ≈£L´˝…’q¢qT <Ûä«+dü+ #˚XÊs¡T. >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç ≈£L´˝…’q¢˝À y˚∫ ñHêï Ä\j·T eTVü‰ <ë«sê\qT ‘Ós¡eø£b˛e&É+‘√ <äs¡ÙHêìøÏ nqTeT‹˝Ò<äì uÛÑ≈£îÔ\T á #·s¡´≈£î bÕ\Œ&çq≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. ñ<äj·T+ 4 >∑+≥\ qT+∫ ¬s+&ÉT >∑+≥\

bÕ≥T uÛÑ≈£îÔ\ ‘√|ü⁄˝≤≥ »]–+~. b˛©düT\T s¡+>∑+˝ÀøÏ ~>∑&É+‘√ Ä\j·T eTVü‰<ë«sê\T ‘Ós¡∫ |ü]dæú‹ì n<äT|ü⁄‘Ó#˚à Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. ø±˙ Ä\j·T+ áz, n~Ûø±s¡T\T nø£ÿ&çøÏ sêø£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. ns¡Ã≈£î\T ôd’‘·+ Ä\j·T+ yÓ\T|ü˝Ò y˚∫ñ+&Éø£ ‘·|üŒ˝Ò<äT. ñ>±~ eTôVA‘·‡yê\ ÁbÕs¡+uÛÑ+ s√EH˚ Ä\j·T+˝À n|üX¯è‹ #√≥T#˚düT ≈£î+~. sê»>√|ü⁄s¡+ e<ä› øö+≥sY <ä«dü+ #˚j·T&É+‘√ düTe÷s¡T 10 eT+~øÏ >±j·÷\j·÷´sTT. ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq »]–q dü+|òüT≥q≈£î ø±s¡D+ Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T Ä\j·T eTVü‰<ë«sê\qT ‘Ós¡∫ <äs¡ÙHêìøÏ nqTeT‹+#·ø£b˛e&É+, uÛÑ≈£îÔ\ s¡B›ì <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì #˚j·Te\dæq @sêŒ≥T¢ #˚j·Tø£b˛e&É+˝À n~Ûø±s¡T\T $|òü\eTj·÷´s¡T. ñ>±~ì |ü⁄s¡düÿ]+ #·T≈£îì m+‘√ Á|üj·÷dü‘√ -$T>∑‘ê8˝À

ªn$˙‹ eT+Á‘·T\qT

‘=\–+#ê*μ

ø√&ÉTeT÷s¡T, e÷]à 20, (düTe s¡íyês¡Ô): eT<ä´+ f…+&És¡¢˝À n$˙ ‹øÏ bÕ\Œ&çq eT+Á‘·T\qT yÓ+≥ H˚ ‘=\–+#ê\ì {Ï&ç|æ ø√&ÉT eT÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#êØ® Hêj·T≈£î\T eTDÏ>±+BÛ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ eT+&É\ ø£˙«qsY ¬øÇ.eT*¢U≤s¡T®q>ö&é dü«>∑èVü≤+˝À düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äTô|’ {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ {Ï&ç|æ õ˝≤¢ -$T>∑‘ê2˝À

H˚‘·\T H˚&ÉT kÕ<ës¡D e´≈£îÔ\T |æ*∫Hê ‘·eT kı+‘· ø±s¡´Áø£e÷\qT e<äT\Tø=ì Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡T. |ü~ eT+~ >∑T$T>∑÷&˚ @ ø±s¡´Áø£e÷ì¬ø’Hê H˚‘·\T ‘·|üŒìdü]>± Vü‰»s¡e⁄‘·÷ yê]‘√ eTT#·Ã{Ï+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. X¯óuÛÑø±sê´\ dü+<äs¡“+>± Vü‰»¬s’q yê]˝À ‘·eT≈£î nqT≈£L\ Á>∑÷|ü⁄\T>± eT\T#·Tø√ e&ÜìøÏ H˚‘·\T düs¡«X¯≈£îÔ\T ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. ø±sê´\≈£î Vü‰»¬s’q yê]‘√ ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ |üì#˚j·÷\ì n+‘·s¡Z‘· düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. n+‘˚ø±ø£ ø=+<äs¡T sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T ‘·eT nqT#·s¡T\‘√ Á|üe÷D≤\T #˚sTT+#·Tø√e&É+ ≈£L&Ü ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ Äfi¯fl>∑&ɶ, m$Tà>∑q÷s¡T nôd+;¢ kÕúHê˝À¢ ñ|ü mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. M{Ï <äècÕº´ á ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ »s¡T>∑T‘·Tqï X¯óuÛÑø±sê´\T Ä j·÷ ÁbÕ+‘ê\ H˚‘·\ dü+~&ç‘√ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÉT ‘·THêïsTT. n~Ûø±s¡ bÕغøÏ -$T>∑‘ê2˝À

30˝À>± ÄHé˝…’Hé˝À ñ+#·+&ç

8

˝À


2

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

‹s¡T>∑T˝≤≥

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... #Ó+~q Hêj·T≈£î\T sêuÀj˚T mìïø£\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì |ü\T dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq\T, ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yê\qT #˚|ü{≤ºs¡T. n+<äT≈£î |ü\T kÕe÷õø£ esêZ\≈£î #Ó+~q eT+Á‘·T\qT |æ*|æ+∫ Ä j·÷ düe÷õø£ esêZ\ ÁbÕã\´+ ø£*–q ÁbÕ+‘ê˝À¢ yê]‘√ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. kÕe÷õø£ esêZ\ düMTø£s¡D˝À H˚‘·\T ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝ÀH˚ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± uÛ≤$düTÔqï Äfi¯fl>∑&ɶ nôd+;¢ kÕúq+ô|’ n+<ä] H˚‘·\ <äèwæº πø+ÁBø£è‘·yÓTÆ+~. á ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]ú>± uÛÑ÷e÷ XÀuÛ≤ Hê–¬s&ç¶ ù|s¡T Ksês¡T ø±e&É+‘√ ÄyÓT Ç|üŒ{Ïπø nq~Ûø±]ø£+>± ìjÓ÷»ø£es¡ZeT+‘ê |üs¡´{Ïdü÷Ô ‘·eT nqT#·s¡T\qT düMTø£]+#·&É+˝À ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ >∑+>∑T\ Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶, {Ï&ç|æ qT+∫ Ç]¬>\ sê+ |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶ ù|s¡T¢ Ksê¬s’q≥T¢ nq~Ûø±]ø£ düe÷#ês¡+. Ms¡T ≈£L&Ü ‘·eT ‘·eT nqT#·s¡T\qT

düMTø£]+#·Tø√e&É+˝À Á|ü‹ ø±s¡´ Áø£e÷ìï y˚~ø£>± eT\T#·T≈£î+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î M] ù|s¡¢qT Äj·÷ bÕغ\T n~Ûø±]ø£+>± Á|üø£{Ï+#·˝Ò<äT. nsTTHê <ë<ë|ü⁄ Mπs ã]˝À ñqï≥T¢ $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+. n<˚$<Ûä+>± m$Tà>∑q÷s¡T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt ‘·s¡T|òü⁄q ‘êC≤ e÷J myÓTà˝Ò´ #ÓqïπøX¯e¬s&ç¶ ã]˝À ñ+&É&É+ U≤j·T+. B+‘√ Äj·Tq Ç|üŒ{Ïπø nq~Ûø±]ø£+>± mìïø£\ Á|ü#êsêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. $T>∑‘ê bÕغ\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü ÁbÕã\´+ ø£*–q kÕe÷õø£ esêZ\ Hêj·T≈£î\‘√ n+‘·s¡Z‘· eT+‘·Hê\qT #˚|ü{≤ºs¡T. ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± eT\T#·Tø√e&ÜìøÏ Á|ü‹ n+XÊìï ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+≥THêïs¡T. n<˚$<ä+>± sêj·T\d”eT n+‘·{≤ U≤© nsTTq nôd+;¢ kÕúHê˝À¢ s√Es√E≈£L ô|s¡T>∑T‘·Tqï m+&É rÁe‘·‘√ bÕ≥T, nq~Ûø±]ø£+>± ñ|ü mìïø£\ Vü≤&Ü$&ç ≈£L&Ü |ü⁄+E≈£î+≥T+~. Ä j·÷ bÕغ\≈£î #Ó+~q sêh H˚‘·\T ≈£L&Ü |æ\T|ü⁄ n+~q yÓ+≥H˚ kÕ<ës¡D ø±s¡´ø£s¡Ô\ Çfi¯¢˝À ôd’‘·+ »s¡T>∑T‘·Tqï X¯óuÛÑø±sê´\≈£î Vü‰»s¡e⁄‘·÷ Á>∑÷|ü⁄\qT düMTø£]+#·&É+˝À ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T.

22 qT+∫ ¨+>±s¡T¶\ m+|æø£ b˛düTº<ë«sê e∫Ãq <äs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]+#·+ yÓTT‘·Ô+ U≤∞\T 62 õ˝≤¢ md”Œ m+. •eÁ|ükÕ<é ø£s¡÷ï\T Á¬ø’+ e÷]à 20, düTes¡íyês¡Ô: õ˝≤¢˝À ôVA+>±s¡T¶ ñ<√´>±\ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï nuÛÑ´s¡Tú\≈£î á HÓ\ 22e ‘˚B qT+∫ kÕúìø£ õ˝≤¢ k˛ŒsYº‡ n<∏ë]{° ne⁄{Ÿ&√sY ùdº&çj·T+˝À 800 MT≥s¡¢ |üs¡T>∑T|ü+<Ó+ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì õ˝≤¢ md”Œ m+. •eÁ|ükÕ<é ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 22e ‘˚B qT+∫ 27e ‘˚B es¡≈£î Ä~yês¡+, Ç‘·s¡ ôd\e⁄ ~Hê\T $TqVü≤sTT+∫ kÕúìø£ ne⁄{Ÿ&√sY ùdº&çj·T+˝À 800 MT≥s¡Á\ |üs¡T>∑T|ü+<Ó+ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì md”Œ ‘Ó*bÕs¡T. ôVA+>±s¡T¶\ ø√dü+ e´øÏÔ>∑‘·+>± <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï nuÛÑ´s¡Tú\T @<˚ì ø±s¡D+ #˚‘· yê]øÏ πø{≤sTT+∫q ‘˚Bq ¬>’sêΩ»¬s’‘˚ n˝≤+{Ï yê]øÏ m+|æø£ Á|üÁøÏj·T ∫e] s√C…’q á HÓ\ 27e

‘˚Bq yê]øÏ neø±X¯+ ø£*ŒkÕÔeTì md”Œ ‘Ó*bÕs¡T. s√E 1500 eT+~ #=|ü⁄Œq nuÛÑ´s¡Tú\≈£î á |üs¡T>∑T b˛{°\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. 800 MT≥s¡¢ |üs¡T>∑T |ü+<Ó+˝À ns¡Ω‘· kÕ~Û+∫q yê]øÏ 100 MT≥s¡¢ |üs¡T>∑T, cÕ{Ÿ|ü⁄{Ÿ, ôV’≤»+|t, ˝≤+>¥»+|t e+{Ï Áø°&Ü+XÊ\T ìs¡«Væ≤+#˚ ‘˚B\qT nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ‘Ó*j·TCÒkÕÔeTHêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T á HÓ\ 22e ‘˚B qT+∫ yê]øÏ πø{≤sTT+∫q ‘˚B\˝À Á|ü‹s√E eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\≈£î ne⁄{Ÿ&√sY ùdº&çj·T+˝À Vü‰»s¡Tø±yê\Hêïs¡T. ø=+<äs¡T nuÛÑ´s¡Tú\T b˛düTº<ë«sê ôVA+>±s¡T¶ ñ<√´>±\≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïs¡ì, n˝≤+{Ï yê] <äs¡U≤düTÔ\qT d”«ø£]+#·ã&Éeì, á $wüj·T+ >∑eTì+∫ b˛düTº<ë«sê <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï nuÛÑ´s¡Tú\T á HÓ\ 21e ‘˚B˝À>∑ (H˚&ÉT) nuÛÑ´s¡Tú\T dü«j·T+>± Vü≤»¬s’ <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√e&É+‘√bÕ≥T, n<˚s√E Vü‰˝Ÿ{Ϭø≥Tº bı+<ë\ì md”Œ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝À yÓTT‘·Ô+ 62 ôVA+>±s¡T¶ b˛düTº\T U≤©>± ñHêïj·Tì, Ç+<äT˝À f…øÏïø£˝Ÿ nq>± Á&Ó’esY b˛düTº\T 9,

|ü‹Ôø=+&É˝À m¬ø’‡CŸ b˛©düT n~Ûø±] ‘·ìF\T |ü‹Ôø=+&É, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü‹Ôø=+&É m¬ø’‡CŸ b˛©düTùdºwüHé˝À õ˝≤¢ m¬ø’‡CŸ b˛©düT n~Ûø±s¡T\T Äø£dæàø£+>± ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘·ìF #˚ùd düeTj·T+˝À m˝≤+{Ï düe÷#ês¡+ Çe«≈£î+&Ü ns¡>∑+≥ ùd|ü⁄ ]ø±s¡T¶\T |ü]o*+#ês¡T. n~Ûø±s¡T\T ]ø±s¡T¶\ |ü]o\q≈£î e#êÃsê ˝Òø£ eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ $#ês¡D≈£î e#êÃsê nH˚ $wüj·T+ ‘Ó*j·Tsêyê*‡ ñ+~. n~Ûø±s¡T\ ‘·ìF |ü≥ºD+˝À #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~.

u≤´+&é bÕغ 3, eTVæ≤fi≤ ôVA+>±s¡T¶ b˛düTº\T 2, πø{≤sTT+#·>± $T–*q$ »qs¡˝Ÿ πø≥–]øÏ e]ÔkÕÔj·Tì md”Œ ù|s=ÿHêïs¡T. á ÁøÏ+<ä ø£q|üs¡∫q ]õdüºs¡T HÓ+ãs¡T¢ >∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T yê]øÏ πø{≤sTT+∫q ‘˚B˝À¢ ne⁄{Ÿ&√sY ùdº&çj·T+˝À Á|ü‹s√E eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\≈£î Vü‰»s¡Tø±yê\ì md”Œ ù|s=ÿHêïs¡T. ‘˚B : 23-03-2012.. ]õdüºsY q+ãs¡T 01 qT+∫ 1500 es¡≈£î, ‘˚B : 24-03-2012 ]õdüºs¡T q+ãs¡T 1501 qT+∫ 3000 es¡≈£î, ‘˚B : 26-03-2012 ]õdüºs¡T q+ãs¡T 3001 qT+∫ 4500 es¡≈£î, ‘˚B : 27-03-2012 ]õdüºs¡T HÓ+ãsY 4501, 6000 es¡≈£î Äô|’q ôVA+>±s¡T¶\ m+|æø£ Á|üÁøÏj·T nuÛÑ´s¡Tú\ ns¡Ω‘·, Á|ü‹uÛÑ Ä<Ûës¡+>±H˚ »s¡T>∑T‘·T+<äì, nuÛÑ´s¡Tú\T <äfi≤s¡T\ e÷≥\T q$Tà yÓ÷düb˛sê<äì n˝≤+{Ïyê] düe÷#ês¡+ ‘·eT <äèwæºøÏ rdüT≈£îeùdÔ, n˝≤+{Ï yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì md”Œ ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

–]»q eTVæ≤fi¯ eTè‹ ã+&ç Ä‘·à≈£îs¡T, e÷]à 20, düTes¡íyês¡Ô: eT+&É\+˝Àì Hês¡|ü⁄¬s&ç¶≈£î+≥ Á>±eT+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ –]»q $s¡eTà(41) nH˚ eTVæ≤fi¯ ø±q÷Œø±˝Òø£ eTè‹#˚+~+~, $esê\T eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ 4 >∑+≥\≈£î |ü⁄]{ÏH√|ü⁄Œ\‘√ u≤<ä|ü&ÉT‘·T+>∑&É+‘√ nyÓT ãs¡Ô 108øÏ bò˛qT #˚dæ |æ*|æ+#ês¡T, nq+‘·s¡+ yêVü≤q+˝À q+<ë´\ Á|üuÛÑT‘·« ndüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·>± nø£ÿ&É nyÓT |ü]dæú‹ $wü$T+#·&É+‘√ &Üø£ºs¡T¢ ø£s¡÷ï\T yÓ’<ë´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#·>± e÷s¡Z+ eT<ä´˝À nyÓT eTs¡ì+∫+<äìï ≈£î≥T+ãdüãT“\T ‘Ó*bÕs¡T.

ªn$˙‹ eT+Á‘·T\qT ‘=\–+#ê*μ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... Hêj·T≈£î\T, düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT |ü]o\≈£î&ÉT e*‘√ bÕ≥T, ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#êØ® eTDÏ>±+BÛ\T eTTK´ n‹<∏äT\T>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e*, eTDÏ>±+BÛ\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·« bÕ\q+‘ê n$˙‹eTj·T+>± e÷]+<äHêïs¡T. eT+Á‘·T\+‘ê Á|üC≤ bÕ\q eTs¡∫ n$˙‹, nÁø£e÷˝À¢ eTTì–‘˚\T‘·THêï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ NeT ≈£î{Ϻq≥T¢>± ≈£L&Ü ˝Ò<äì yês¡T Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. n$˙‹ eT+Á‘·T\qT ‘=\–+∫ mìïø£\≈£î yÓfi‚¢ <ÛÓ’s¡´+ Á|üdüTÔ‘· Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ˝Ò<äHêïs¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘·eT bÕغ<˚ $»j·TeTì yês¡T BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. düe÷y˚X¯+˝À \<ä›–]øÏ #Ó+~q {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T sêeTT&ÉT, düT+ø£qï\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eTô|’ n~Ûø±s¡ bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T <ë&ÉT\T #˚düTÔHêï, ‘·eTqT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î @

{°&û|” düe÷y˚X¯ <äèX¯´+ {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î&ÉT eTT+<äT≈£î sêe&É+ ˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î ì‘·´+ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&Ü*‡q Hêj·T≈£î\+‘ê e÷≥\πø |ü]$T‘·yÓTÆ b˛‘˚ m˝≤ n+≥÷ düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»¬s’q Hêj·T≈£î\ô|’ Á|üX¯ï\ es¡¸+ ≈£î]|æ+#ês¡T. Bìô|’ e*, eTDÏ>±+BÛ\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝Àì nH˚ Á>±e÷˝À¢

‘·eT ø±s¡´ø£s¡Ô\ô|’ n~Ûø±s¡ bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T <ë&ÉT\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·÷ ì‘·´+ y˚~Û+|ü⁄\≈£î >∑T]#˚düTÔHêïs¡ì, Ç~ m+‘·e÷Á‘·+ eT+∫ |ü<äΔ‹ ø±<äHêïs¡T. n˝≤π> n~Ûø±s¡ bÕغ Hêj·T≈£î\≈£î, ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î b˛©dt n~Ûø±s¡T\T e‘êÔdüT |ü\T≈£î‘·÷ ‘·eT ø±s¡´ø£s¡Ô\ô|’ nÁø£eT πødüT\T ãHêsTTdüTÔHêïs¡ì, Bìô|’ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚kÕÔeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. sêqTqï~ {Ï&ç|æ Á|üuÛÑT‘·«y˚Tqì ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\≈£î e‘êÔdüT |ü\T≈£î‘·÷ ‘·eT ø±s¡´ø£s¡Ô\qT y˚~Û+|ü⁄\≈£î >∑T] #˚düTÔqï n~Ûø±s¡T\ô|’ #·s¡´\T ‘·|üŒeHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕúìø£ {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T |üP\X‚KsY, Vü≤qTeT+‘·T, #·+Á<äqï, eTTìkÕ«$T, Hêsêj·TD, s¡$≈£îe÷sY>ö&é, neT&ÉT>∑T+≥¢ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, nj·T´qï, bÕ´\≈£î]Ô yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, |üf…º ÁøÏwüí ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ãT<Ûäyês¡+, 21 e÷]Ã, 2012

ù|ø±{≤&ÉT‘·Tqï Äs¡T>∑T] n¬sdüTº s¡÷.18,445 kÕ«BÛq+ ø√dæ–, e÷]à 20, düTes¡íyês¡Ô: eT+&É\ |ü]~˝Àì dü»®\>∑T≥º s¡Vü≤<ë] |üø£ÿq ñqï |ü+≥b˛˝≤˝À ù|ø±{Ä&ÉT‘·÷qï 6 eT+~ p<ä+n&˚ yê]ì ns¡düTº #˚dæq≥T¢ kÕúìø£ môd’ eTT]kÕ«$T ‘Ó*bÕs¡T, $esê\T õ.y˚+ø£≥ø£èwüí. sê|òüTy˚+Á<Ûë. Ä‘·àsêe⁄. _,sêeTø£èwüí. sê+u≤ãT. yêdüT \qT b˛\+˝À ù|ø£{≤n&ÉT‘·T+&É>± yê]ô|’ <ë&ç #˚dæ ,yê] <ä>∑Zq qT+&ç s¡÷..18,445 q>∑<äT, 6 ùd˝Ÿbò˛Hé\T, Hê\T>∑T u…’≈£î\T kÕ«~q+ #˚düTø√ì yê]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ ]e÷+&é≈£î |ü+|æq≥T¢ môd’ ‘˚*bÕs¡T,,

˝≤ØqT ‘·|æŒ+#·uÀsTT Ä{À uÀ˝≤Ô Ä<√ì s¡÷s¡˝Ÿ e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô) : düT+πødüT\ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q |æø£ÿ\|üŒ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î nHês√>∑´+ ñ+&É≥+ e\q Ä<√ì˝À ˇø£ Áô|’y˚{Ÿ ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#·T≈£îHêïs¡T. ∫øÏ‘·‡ nq+‘·s¡+ Á>±e÷ìøÏ yÓfi≤¢\ì ãj·T\T<˚s¡>± ø£&ç‘√≥ düMTbÕq m<äTs¡T>± edüTÔqï ˝≤Øì ‘·|æŒ+#·uÀsTT Ä{À uÀ˝≤Ô |ü&ç+~. Ä{À˝À q\T>∑Ts¡T Á|üj·÷DÏdüTÔ+&É>± yê]˝À |æø£ÿ\|üŒ, bÕs¡«‘·eTà |ü]dæú‹ $wüeT+>± e÷]+~. M]ì >∑eTì+∫q bÕ<ë#ês¡T\T yÓ+≥H˚ 108 dæã“+~øÏ bò˛Hé #˚dæ yê]ì Ä<√ì Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

uÛÑs¡Ô y˚~Û+|ü⁄\T ‘êfi¯˝Òø£ Ä‘·àVü≤‘ê´j·Tï‘·+ Ä<√ì s¡÷s¡˝Ÿ e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô) : ÄdüŒ] eT+&É\+˝Àì ¬ø’s¡T|üŒ\ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ;Ûeqï‘√ sêCÒX¯«s¡eTà≈£î 10 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ $yêVü≤+ »]–+~. $yêVü≤+ »]–q ø=ìï dü+e‘·‡sê\ nq+‘·s¡+ ;ÛeTqï s√E ‘·|üŒ ‘ê– uÛ≤s¡´qT y˚~Û+#·&É+ yÓTT<ä\Tô|{≤º&ÉT. uÛÑs¡Ô y˚~+|ü⁄\qT uÛÑ]+#·˝Òø£ sêCÒX¯«s¡eTà k˛eTyês¡+ sêÁ‹ |ü⁄s¡T>∑T\T eT+<äT Á‘ê–+~. Ç~ >∑eTì+∫q ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T Ä<√ì @]j·÷ Á|üuÛÑT‘·« @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+&É≥+‘√ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹ qT+&ç Áô|’y˚{Ÿ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À u≤\T&ç eTè‹ Ä‘·à≈£Ls¡T{ÖHé, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø£ècÕí|ü⁄s¡+ Á>±eT •yês¡¢˝À eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À EuÒs¡T (14) nH˚ u≤\T&ÉT eTè‹#Ó+<ë&ÉT. Ä‘·à≈£Ls¡T ÇkÕ¢+ù|≥≈£î Á|üe÷<ä+˝À eTè‹ #Ó+~q EuÒs¡T #Ó+~q wü|òæeTVü≤à<é ≈£îe÷s¡T&ÉT nsTTq EuÒsY ‘·q ùdïVæ≤‘·T\‘√ ø£*dæ u…’s¡÷¢{Ï eTkÕÔHé e* <äsêZ≈£î yÓ÷{≤sYôd’˝Ÿô|’ ãj·T\T<˚sê&ÉT. nsTT‘˚ ø£ècÕí|ü⁄s¡+ Á>±eT •yês¡¢˝À e⁄qï •yê\j·T+ düMT|ü+˝À lXË’\+ qT+∫ edüTÔqï ¬øm 28 m+ 4828 nH˚ q+ãsY >∑\ Á≈£LdüsY yêVü≤Hêìï &Ûûø=Hêï&ÉT. B+‘√ nø£ÿ&çø£ÿ&˚ EuÒsY eTè‹#Ó+<ä>± ‘·q ùdïVæ≤‘·T&ÉT U≤<äsY≈£î rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï 108 dæã“+~ dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îì ø£å‘·>±Á‘·T\qT kÕúìø£ Ä‘·à≈£Ls¡T Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. Çø£ÿ&ç yÓ’<äT´\T |ü]dæú‹ $wü$T+#·&É+‘√ U≤<äsYqT ø£s¡÷ï\T≈£î ¬s|òüsY #˚XÊs¡T. n˝≤π> EuÒsY eTè‘·<˚Vü‰ìøÏ b˛düTºe÷s¡º+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì b˛©düT\T <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

>∑T+&Ób˛≥T‘√ Á{≤|òæø˘ môd’ ‡ eTè‹ Ä<√ì ns¡“¤Hé e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä<√ì |ü≥ºD+˝À Á{≤|òæø˘ b˛©dt ùdºwüHé q+<äT môd’ ‡>± $<ÛäT\T ø=qkÕ–düTÔqï ¬ø. ;ÛeTqï k˛eTyês¡+ y˚≈£îeC≤eTTq >∑T+&Ób˛≥T‘√ eTè‹ #Ó+<ä&É+ »]–+~. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚ môd’ ‡ ;ÛeTqï 1972˝À ñ<√´>∑]‘ê´ $<ÛäT\T #˚|ü≥º&É+ »]–+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± eT+Á‘ê\j·T+ qT+&ç 5 HÓ\\ ÁøÏ+<ä≥ Ä<√ì |ü≥ºD+˝À @ôd’ ‡ uÛ≤<ä´‘·qT d”«ø£]+∫ |ü≥ºD+˝À Á|ü<Ûëq düeTdü´>± e÷]q Á{≤|òæø˘ düeTdü´\qT Á|ü»\T Çã“+<äT\≈£î >∑T] ø±≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø=ì k˛eTyês¡+ &É÷´{° qT+&ç Ç+{Ϭø[¢q ;ÛeTqï y˚≈£îe C≤eTTq >∑T+&Ób˛≥T sêe&É+‘√ ã+<ÛäTe⁄\T VüQ{≤VüQ≥Tq ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·&É+‘√ yÓ’<äT´\T |üØøÏå+∫ #·÷&É>± n|üŒ{Ïπø eTè‹ #Ó+~q≥T¢ <ÛäèMø£]+#ês¡T. $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï |ü\Te⁄s¡T b˛©düT dæã“+~, ;ÛeTqï uÛ≤s¡´, ≈£îe÷s¡T&ÉqT |üsêeT]Ù+∫, Á|ü>±&ÛÉ dü+‘êbÕìï ‘Ó\|ü&É+ »]–+~.


ãT<Ûäyês¡+ e÷]Ã 21, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

Á|üXÊ+‘·+>± eTT–dæq q>∑s¡ |ü+#êj·Tr y˚˝≤\T

düuŸ ]õÁkÕºsY

ø±sê´\j·T+ ‘·ìF

|ü+#êj·Tr ø±sê´\j·T+˝À bÕ˝§Zqï bÕ≥<ës¡T\T >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, e÷]à 20 (düTyês¡íyês¡Ô): >∑÷&É÷s¡T q>∑s¡ |ü+#êsTT‹ y˚˝≤\T eT+>∑fi¯yês¡+ Á|üXÊ+‘·+>± eTT–kÕsTT. ø£$TwüqsY u≤˝≤õ n<Ûä«s¡´+˝À |ü+#êsTT‹ ø±sê´\j·TeTT˝À »]–q y˚˝≤\≈£î n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ≥<ës¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.á y˚\+˝À |ü+#êsTT‹øÏ >∑‘· @&Ü~ n~Ûø£+ ø£+fÒ s¡÷.2 \ø£å\ s¡TbÕj·T\T n~Ûø£+>± e∫Ã+~.yês¡+ dü+‘· e÷¬sÿ≥T≈£î 7 eT+~ bÕ≥bÕ&É>± dæ+>∑qπ>]øÏ #Ó+~q |æ.ô|<ä›j·T´ nH˚ e´øÏÔ s¡÷.7,02,000≈£î bÕ≥bÕ&ç y˚˝≤ìï <äøÏÿ+#·T≈£îHêï&ÉT.n˝≤π> ~qï≈£îs¡>±j·÷\ e÷¬sÿ≥T≈£î 11 eT+~ bÕ≥bÕ&É>± _.<ëqeTj·T´ nH˚ e´øÏÔ s¡÷.2,71,000≈£î y˚˝≤ìï <äøÏÿ+#·T≈£îHêï&ÉT. >=Á¬s\ e÷+dü+ e÷¬sÿ≥T≈£î 6 eT+~ bÕ≥bÕ&É>± s¡÷.14,000≈£î, s¡÷.20,000≈£î ¬ø.C≤ø°sY nH˚ e´øÏÔ e÷+dü+ ø£y˚T˝≤ <äøÏÿ+#·T≈£îHêï&ÉT eT]j·TT ô|<ä› e÷+dü+ ø£y˚T˝≤ Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\T bÕ≥bÕ&É>± yê]˝À s¡÷.9000≈£î eT]j·TT ô|<ä› |üX¯óe⁄\ ø£uÒfi≤ s¡÷.10,100≈£î ¬s+&ç+{Ïì ∫qï Vü≤qT eT+‘·T <äøÏÿ+#·T≈£îHêï&ÉT.á y˚\+˝À @˝≤+{Ï >=&Ée\T »s¡>∑≈£î+&Ü b˛*düT\T Á|üDÒX¯«s¡sêe⁄, sêE ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.ø£$TwüqsY u≤˝≤õ, pìj·TsY ndæôdº+≥T¢ Á|üdüTHê+uÛ≤, øÏwüº|òüsY bÕ˝§ZHêïs¡T.

me÷àØŒmdt ]˝Ò ìsêVü≤s¡Bø£å≈£î {°&û|” eT<䛑·T ÄdüŒ], e÷]à 20 (düTes¡í yês¡Ô)md”‡ eØZ ø£s¡ D¬ø’ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ bÕ s¡¢ yÓT+≥T˝À #·≥º ã<䛑· ø£*Œ+ #ê\ì eT+ &É\ ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ ø£ì«qsY ]˝ÒìsêVü‰s¡Bø£å\˝À bÕ˝§Zqï me÷àØŒmdt Hêj·T≈£î\T lìyê düT\T>ö&é ‘˚<˚bÕ Hêj·T≈£î\T ãdüesêE, CÒyéT‡, ø£èwüíj·÷<äyé\T nHêïs¡T. á m+ÄsY|æmdt ]˝ÒìsêVü‰s¡Bø£å\T 20e s√E≈£î #˚s¡T≈£î Hêïj·Tì m+ÄsY|æmdt eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù dü+»qï nHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ md”‡ eØZø£s¡D #·≥ºã<䛑· #˚j·Tø£b˛‘˚ $<ë´s¡Tú\≈£î $<ä´˝À nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á Bø£å˝À m+ÄsY|æmdt Hêj·T≈£î\T Á|üMDY, q\¢>∑T≥ºj·T´, n+»qj·T´, <ëM<äT, bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÄdüŒ], e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì düuŸ]õkÕºsY ø±sê´\j·÷ìï eT+ >∑fi¯yês¡+ õ˝≤¢ ]õkÕºsY ø±sê´\ j·T+ n~Ûø±] e÷<˚$ ‘·ìF #˚XÊs¡T. dü+ã+~‘· ]ø±s¡T¶ \qT ‘·ìF #˚XÊs¡T. nq+ ‘·s¡+ ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ]õÁùdºwüHé |üs¡+>± @yÓTÆq düeTdü´\T ñ+fÒ kÕúìø£ ]õkÕºsY n~Ûø±] <äèwæºøÏ rdüT≈£î b˛yê\ì nø£ÿ&É |ü]cÕÿs¡+ ø±ø£b˛‘˚ ‘·q<äèwæºøÏ rdüT≈£îeùdÔ |ü]wüÿ] kÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£ eT+˝À ÄdüŒ] düuŸ]õkÕºsY #Óqïeπø X¯e¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìjÓT»ø£esêZìøÏ

ì<ÛäT\ eT+ps¡T Ä\÷s¡T, e÷]à 20 (düTes¡í yês¡Ô): Ä\÷s¡T ìjÓT»ø£es¡Z+ ˝Àì ◊<äT eT+&É˝≤\≈£î ì<ÛäT\T eT+ps¡T nj·÷´j·Tì |ü+#ê sTTrsêCŸ &ç|üP´{Ï m–®≈£L´{Ïyé Ç+»˙s¡T düj·T´<é ñùd‡Hé eT+ >∑fi¯yês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á ◊<äT eT+ &É˝≤˝˝Àì Vü≤]»q, –]»qT\ ìyêdü ÁbÕ+‘ê\˝À s√&ÉT¢, eTTs¡T>∑Tø±\Te\ ìsêà D+ #˚|ü≥º&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ á ì<ÛäT\qT eT+ps¡T #˚dæ+<ä Hêïs¡T. yÓT\>∑e[¢øÏ ø√{Ï s¡÷bÕ j·T\T, ∫qïôVA‘·Ts¡T≈£î s¡÷.70 ˝ø£å\T, q\¢#Ó*$T\≈£î s¡÷.18 \ø£å\T, ∫+‘·≈£î+≥≈£î s¡÷.73 \ø£å\T, ôV≤ã“≥+≈£î s¡÷.90 \ø£å\ ì<ÛäT\T eT+p ¬s’q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á |üqT\qT ñbÕ~Û Vü‰$T |üqT\ øÏ+<ä #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê* : d”|”◊ ø£s¡÷ï\T, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝Àì kÕúìø£ 36e yês¡T¶˝À düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì dæ|æ◊ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù mdt.mHé. s¡dü÷˝Ÿ nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ 36e yês¡T¶˝Àì dü<ë•eq>∑sY XÊK düe÷y˚X¯+ XÊK ø±s¡´<ä]Ù nq«sY n<Ûä´ø£å´‘·q düe÷y˚X¯+ »]–+~. á düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q>∑s¡+˝À m≈£îÿe »HêuÛ≤ ñ+&˚ yês¡T¶ 36e yês¡T¶ nì, yês¡T¶˝Àì düeTdü´\qT dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äì Äj·Tq Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. mìïø£˝§ùdÔH˚ Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T Á|ü»\T #Ó+‘·≈£î #˚s¡‘·‘ês¡ì m<˚›e #˚XÊs¡T. ns¡TΩ˝…’q \_›<ës¡T\≈£î πswüHé ø±s¡T¶\T n+<ä &É+˝Ò<äì, Ç+~s¡eTà >∑èVü≤ ìsêàD≤\T ø£\\T>±H˚ $T–˝≤j·Tì n~Ûø±s¡ bÕغøÏ Hêj·T≈£î\ nqT#·s¡T\≈£î Ç+{ÏøÏ 4,5 πswüHé ø±s¡T¶\T, Ç+~s¡eTà Ç\T¢\T e⁄Hêïj·THêïs¡T. q>∑s¡+˝À Hê\T>∑T dü+e‘·‡sê\ qT+∫ Ç+‘·es¡≈£î Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\T |üP]ÔkÕúsTT˝À ìsêàD≤\T »s¡>∑˝Ò<äì, ô|+&ç+>¥˝À ñqï _\T¢\qT

ø±s¡´<ä]Ù nq«sY n<Ûä´ø£å´‘·q düe÷y˚X¯+ ‘·ø£åDy˚T $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì ˝Òì|üø£å+˝À dæ|æ◊ bÕغ Ä<ä«s¡´+˝À ô|<ä›m‘·TÔq ñ<ä´e÷\T #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ –]»q düe÷K´ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |æ.>√$+<äT, dæ|æ◊ 8e CÀHé ø±s¡´<ä]Ù õ.eTùV≤+Á<ä, j·÷>∑+≥j·T´, |ü<äà, nø£“sY, wü;“sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

3

&Üø£ºsY ãT>∑Zq es¡Δ+‹øÏ |ü\Te⁄s¡T Á|üeTTKT\ sêø£ uÒ‘·+#·s¡¢ e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì dü«ØZ j·T &Üø£ºsY ãT>∑Zq •eX¯+ø£sY¬s&ç¶ Á|ü<∏äeT es¡ú+‹ dü+< äs¡“+>± Äj·Tq dü«>∑èVü≤+˝À @sêŒ≥T#˚dæq Á|ü<∏ä eT es¡ú+‹ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ |ü\Te⁄s¡T sê»ø°j·T Á|üeTT KT\T, bÕ]ÁXÊ$TøÏ y˚‘·Ô\T, bÕغ\≈£î nr‘·+>± ~«‹ j·T ÁX‚DÏ Hêj·T≈£î\T n~Ûø£ dü+K´˝À Á|ü»\T bÕ˝§Zì Äj·Tq ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ ìyêfi¯ó¢ n]Œ+#ês¡T.Äj·Tq düreTDÏ e÷J C…&ûŒ{°dæ düuÛÑT´sê\T, õ˝≤¢ Ád”Ô •X¯ó dü+πøåeT e÷J #Ó’¬sàHé ãT>∑Zq Á|üdüqï\øÏåà Ä<ä«s¡´+˝À es¡ú+‹ y˚&ÉTø£\T |òüTq+>± »]>±sTT. á es¡ú+‹ y˚&ÉTø£\≈£î e÷J myÓTà˝Ò´ ø√≥¢ düTC≤‘·eTà, &√Hé ìjÓ÷»ø£es¡Z+ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T ãT>∑Zq sêCÒ+Á<äHê<∏é¬s&ç¶, ø±≥kÕì #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T b˛\÷s¡T uÛ≤düÿsY¬s&ç¶\‘√ bÕ≥T, ~«‹j·T ÁX‚DÏ Hêj·T≈£î\T ìyêfi¯ó¢ n]Œ+#ês¡T. Ä es¡ú+‹ y˚&ÉTø£\˝À ˝…’|òt Ä<ä«s¡´+˝À ñ∫‘· ø£+{Ï yÓ’ <ä´ùde\T õ˝≤¢ n+<ä‘·« ìyês¡D≤~Ûø±] Ä+»H˚j·TT \T, |ü\Te⁄s¡T ø£+{Ï yÓ’<ä´ ùde\T ì|ü⁄DT\T Á|ü»\≈£î

ìyêfi¯ó\]ŒdüTÔqï yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T ãT>∑Zq sêCÒ+Á<äHê<∏é¬s&ç¶ yÓ’<ä´ ∫øÏ‘·‡\T ìs¡«Væ≤+∫ |üÁ‘ê\qT n+<äCÒj·T&É+ »]–+~. n<˚$<ä+>± X‚cÕ¬s&ç¶ ñqï‘·bÕsƒ¡XÊ\˝À sêhkÕúsTT ã+&É˝≤>∑T&ÉT b˛{°\T, ø£ã&û¶ b˛{°\T, ôd{Ï˝Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷ìï @sêŒ≥T#˚XÊs¡T.

bd”‡, bd”º düuŸ bÕ¢Hé ì<ÛäT\ ø√dü+ <Ûäsêï >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, e÷]à 20 (düTyês¡íyês¡Ô): >∑÷&É÷s¡T |ü≥ºD+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ bd”‡, bd”º düuŸ bÕ¢Hé\ ì<ÛäT\T neT\T #˚j·÷\ì &çe÷+ &é #˚dü÷Ô |ü‹|üø£å Hêj·T≈£î\T ‘·Vü≤•˝≤›sY ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï #˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, yÓ’.j·Tdt.ÄsY.ø±+Á¬>dt, j·T+.ÄsY.|æ.j·Tdt., dæ.◊.{Ï.j·TT., j·Tdt.j·T|òt.◊., dæ.|æ.j·T+.Hê j·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ bd”‡ bd”º\≈£î πø{≤sTT+∫q ì<ÛäT\qT |üø£ÿ<=e |ü≥Tº≈£î+#·T+<äì $eT]Ù+#ês¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ #√s¡e e\¢ bd”‡ bd”º\T nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì yês¡T yêuÀj·÷s¡T. nq+‘·s¡+ yês¡T $q‹ |üÁ‘·eTT &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤•˝≤›sY ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤düTÔqï <äèX¯´+ ≈£îÁbòÕ ≈£î n+~+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À düTuÛ≤ø£sY, Á|ü‘ê|t, j·T+.ÄsY.|æ.j·Tdt.>∑÷&É÷s¡T ø√&ÉTeT÷s¡T dæ.◊.{Ï.j·TT.Hêj·T≈£î&ÉT >∑|òüPsY eT+&É\ Hêj·T≈£î&ÉT eTDÏsêE, dü‘ê´\T, sê»X‚KsY $Tj·÷´, yÓ’.j·Tdt.ÄsY.bÕ]º eT+&É\ ø£˙«qsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

m&É÷¬s’{Ÿ ˇ*+|æj·÷&é f…düTº˝À

l\øÏåà bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\ Á|ü‹uÛÑ ø£s¡÷ï\T Áø°&É\T e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): q÷´&Ûç©, Ç+&çj·THé Ç+≥πsïwüq˝Ÿ ˇ*+|æj·÷&é e÷´<∏äe÷´{Ïø˘‡ yê] dü+j·TTø£Ô Ä<ä«s¡´+˝À $<ë´s¡Tú\≈£î ìs¡«Væ≤+∫q m&É÷¬s’{Ÿ ˇ*+|æj·÷&é f…düTº˝À Á|ü‹uÛÑ ø£q|üs¡∫q yê]øÏ eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ l\øÏåà bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D+˝À $<ë´s¡Tú\≈£î n_Ûq+<äq düuÛÑqT @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TTsê\T m˝Ÿ. e÷<ä$ \‘· e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç˝≤+{Ï f…düTº\T $<ë´s¡Tú\ y˚T<∏ëX¯øÏÔøÏ, X¯è»Hê‘·àø£ X¯øÏÔì ô|+bı+~+#·T≥≈£î ñ|üø£]kÕÔj·THêïs¡T. Á|ü‹ $<ë´]ú Á|ü‹ b˛{° |üØø£å\˝À bÕ˝§Zì dü÷Œ]Ôì ø£*– ñ+&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ¬>\Tbı+~q $<ë´s¡Tú\≈£î Á|ü‹uÛÑ |üÁ‘ê\qT, |ü‘·ø±\‘√ e´øÏÔ>∑‘· ãVüQeT‘·T\qT n+<äCÒXÊs¡T. á b˛{° |üØø£å≈£î •ø£åD Ç∫Ãq ñbÕ<Ûë´j·TTì\T ns¡TD, ˙\y˚DÏ\qT yês¡T n_Ûq+~+#ês¡T. >∑DÏ‘·+˝À ◊<äe ‘·s¡>∑‹ $uÛ≤>∑+˝À m+.&ç. ÇkÕàsTT˝Ÿ düs¡Œ¤s√CŸ ( >√˝Ÿ¶yÓT&É˝Ÿ) mdt. dæ<ë›s¡ú sêj·T˝Ÿ ( dæ\«sYyÓT&É˝Ÿ), mdt. |òüsêΩHé ( s¡»‘· |ü‘·ø£+), Äs¡e ‘·s¡>∑‹ $uÛ≤>∑+˝À m˝Ÿ. Á|üDeT´ (>√˝Ÿ¶yÓT&É˝Ÿ), ¬ø. >±j·TÁ‹ ( dæ\«sYyÓT&É˝Ÿ), nbòÕÔuŸ dæ~›UŸ ( s¡»‘· |ü‘·ø£+), @&Ée ‘·s¡>∑‹ $uÛ≤>∑+˝À ¬ø.$. sê|òüTe ( >√˝Ÿ¶yÓT&É˝Ÿ), |æ. $y˚ø±q+<ä ( dæ\«sYyÓT&É˝Ÿ), ¬ø. ‘ês¡ø£sêyéT, &ç. yÓTÆeT÷Hé (s¡»‘·

$<ë´s¡Tú\ n_Ûq+<äq düuÛÑ |ü‘·ø£+), mì$T<äe ‘·s¡>∑‹ $uÛ≤>∑+˝À ¬ø. nã÷›dtdüeTHé nMTHé ( >√˝Ÿ¶yÓT&É˝Ÿ), 10e ‘·s¡>∑‹ q+<äT mdt. eT˙cÕ<˚$ ( >√˝Ÿ¶yÓT&É˝Ÿ), ôd’qT‡ q+<äT @&Ée ‘·s¡>∑‹ $uÛ≤>∑+˝À eT»sY ( >√˝Ÿ¶yÓT&É˝Ÿ) ¬ø.$. sê|òüTe ( dæ\«sY yÓT&É˝Ÿ), |æ. $y˚ø±q+<ä ( s¡»‘· |ü‘·ø£+), 9e ‘·s¡>∑‹ $uÛ≤>∑+˝À õ. düTÁVü≤‘Y≈£îe÷sY (>√˝Ÿ¶yÓT&É˝Ÿ), õ.¬ø. X¯s¡‘Y#·+Á<ä ( s¡»‘· |ü‘·ø£+), 10e ‘·s¡>∑‹ $uÛ≤>∑+˝À dæ. lsê|òüTe ( >√˝Ÿ¶yÓT&É˝Ÿ) kÕ~Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñbÕ<Ûë´j·TT˙, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, $<ë´]ú˙, $<ë´s¡Tú\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


4

<Ûäq|ü‹ düKT&Ó’

|ü˝…¢`bÕ{

™´sW

…˝ÿ≤yá¨s Æ™sVV»Ì¡Æ™sVVμR∂»¡ AÕ‹[øR¡©´s ™´s¿¡Ë©´s ™´sW©´s™´soÆ≤∂™´sL][ gS¨ds ™´sV•¶¶¶©´sVÀ≥ÿ™´soÆ≤∂[. ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS gRiVLjiÚLiøR¡≤y¨sNTP -Fs™´sL][ INRP {qsÚQ˚ ¤Õ¡[μy INRP xmsoLRiVxtsv≤R∂V ™´sW…˝ÿ≤R∂≤R∂Li Æ™sVVμR∂áV |ms»Ì¡¤Õ¡[μR∂¨s @¨szmsxqsVÚLiμj∂. øR¡xmsˆV≤R∂V ¬ø¡[xqsWÚ ™y…”¡ZNP[ @LÛSáV Æ™sªRΩVNRPV‰Li»¡W N]LiªRΩ NSáLi gRi≤T∂¿¡ DLi»¡VLiμj∂. A ªRΩLS*ªRΩ xmnsÕÿ©y LRiNRPLigS øR¡xmsˆV≤R∂V ¬ø¡[}qsÚ xmnsÕÿ©y @LÛRiLi @¨s LRiW≤≥T∂ @∏R∂VV˘Li»¡VLiμj∂. B»¡V™´sLi…”¡ xqsLigRiªRΩVá©´sV gRiVLjiLi¿¡ xmsLjiflÿ™´sV xmsLjia][μ≥R∂NRPVáV, À≥ÿuy aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚá¨s≤T∂gjiæªΩ[ ™´sVLji¨sı -sZaP[uyáV ¬ø¡xmsoªyLRiV. xqsLjigS©´sW ªRΩxmsˆVáª][©´sW Æ™sVVªyÚ¨sNTP @LiμR∂LRi™´sVW ™´sW»¡Õÿ≤R∂VªRΩWÆ©s[ D©yı™´sVV. Fy»¡ -sxtsQ∏R∂W¨sNTP ™´s¬ø¡[Ë xqsLjiNTP xmsLjizqÛsºΩ N]Li¬ø¡Li ™´sWLRiVªRΩVLiμj∂. INRPLjiN]NRPLRiV xqs™´sWøyLRiLi ¬ø¡xmsˆVN][™y÷¡ gRi©´sVNRP ™´sW»¡Ã¡™´sxqsLRi™´sVLiVV©yLiVV. ™´sVLji Fy»¡ @™´sxqsLRiLi FsLiμR∂VNRPV NRP÷¡gji©´s»Ì¡V? @xqsáV Fy≤yá¨s AÕ‹[øR¡©´s FsLiμR∂VNRPV NRP÷¡gji©´s»˝¡V? C ˙xmsaRPıNRPV «¡™y ¡V FsÕÿLi…”¡μR∂LiVV©y Fy»¡¤Õ¡[¨sÆμ∂[  ¡ªRΩVNRPV gRi≤R∂™´s¨s L][«¡ŸÕ‹øyËLiVV. BÆμ∂[™´sV©yı ¨s©´sı Æ™sVV©´sı Æ™sVVμR∂áLiVV©´s N]ªRΩÚ xmsμÙR∂ªRΩ©´sVNRPVLi¤…¡[ @LiªRΩ NRPLi¤…¡[ @©y˘∏R∂VLi BLiN][…”¡ DLi≤R∂μR∂V. Aμj∂™´sW©´s™´so≤R∂V À‹™´sV¯Ã¡V gki}qsÚ @-s gRiVx§¶¶¶Ã¡ g][≤R∂á ™´sWμR∂ -sVgjiÕÿLiVV. ™´sxqsVÚ™´soáV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[xqsVNRPVLi¤…¡[ A xqsLigRiºΩNUP Aμ≥yLSáV μ]LjiNSLiVV. xqsLigkiªRΩ ™yμR∂˘Li ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[xqsVNRPVLi¤…¡[ æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[Æ™sW gS¨ds Fy»¡ xqsLigRiºΩ ™´sW˙ªRΩLi æªΩ÷¡∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. Fy»¡ gS÷¡Õ‹[ NRP÷¡zqs F°ªRΩVLiμj∂ ™´sVLji! @LiμR∂VZNP[ ™´sVVLiμR∂VgS Fy»¡Fy≤T∂©´s ™yLji xqsLigRiºΩ æªΩ÷¡∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. @LiæªΩ[ gS¨ds Fy»¡ ¨s©´sı Æ™sVV©´sı xmso…Ì”¡Liμj∂ NSÆ©s[ NSμR∂V. B™yŒœ¡ Fy»¡ @©´sgSÆ©s[ @LiμR∂LjiNUP zqs¨s™´sW gRiVL]ÚxqsVÚLiμj∂. NS¨ds zqs¨s™´sW ™´sW˙ªRΩLi ¨s©´sı ™´s¿¡ËLiμj∂. Fy»¡ @LiªRΩNRPV ™´sVVLiμR∂V ©´sVLi¿¡ DLiμj∂. ™´sV¨sztsQ ILi»¡Lji ªRΩ©´sLi ™´sVLji¿¡F°™´s≤y¨sNTP Fy»¡ Fy≤R∂ªy≤R∂Li…ÿLRiV. ¤À≥¡[ªyŒœ¡ß≤R∂V -s˙NRP™´sWLRiV‰¨sNTP ˙aRP™´sV æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi≤y DLi≤R∂≤y¨sNTP gS©´sV NRP¥R∂ ¬ø¡Fyˆ≤R∂Li…ÿLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP ˙aRP™´sV æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi≤y DLi≤R∂≤y¨sNTP Fy»¡©´sV -sVLi¿¡©´s xmsμÙR∂ºΩ ¤Õ¡[μR∂V. ¿¡™´sLRiN][ z§¶¶¶Liμk∂ zqs¨s™´sWÕ‹[ À≥œ¡∏R∂V™´sVLiVVæªΩ[ Fy»¡Fy≤R∂™´sV¨s @LÛRiLi ™´s¬ø¡[Ë Fy»¡ INRP…”¡ DLiμj∂. B™´s¨dsı Æ™s©´sNRP…”¡ ©´sVLi¿¡ ™´sV¨sztsQ Fs»¡V™´sLi…”¡ xqsLiμR∂LS˜ÈáՋ[ Fy»¡ Fy≤y≤][ ¬ø¡xmsˆ≤y¨sNTP xms¨sNTP™´s¬ø¡[Ë xqsLigRiªRΩV¤Õ¡[. xqsLiª][xtsQLi, μR∂VM≈¡Li ™´s}qsÚ gRiW≤y Fy»¡Fy≤R∂≤R∂Li  ¡x§¶¶¶ßaRPM zqs¨s™´sWáՋ[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. ™´sW™´sVWáVgS©´sLiVVæªΩ[ A lLiLi≤R∂V xqsLiμR∂LS˜ÈáV ªRΩzmsˆLi¿¡ -sVgRiªy @¨sı xqs™´sV∏R∂WáՋ[©´sW Fy»¡ FyÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. Fy»¡NRPV xqsLigkiªRΩ™´sVÆ©s[ }msLRiV LSNRP™´sVVLiμR∂V©´sVLi¿d¡ «ÿ©´sxmsμR∂VáV xmsμyáV Fy≤R∂VªRΩV©yıLRiV. Fy»¡ ºdΩLRiV æªΩ÷¡∏R∂V≤y¨sNTP «ÿ©´sxmsμR∂ xqsLigkiªy¨sı sVLi¿¡©´s ™´sWLÊRiLi ¤Õ¡[μR∂V. xms¤Õ˝¡Ã¡V xms¤Õ˝¡Ã¡V gSÆ©s[ D©´sıLiªRΩ NSáLi @NRP‰≤R∂ LRiNRPLRiNSá Fy»¡Ã¡V -s©´s ¡≤R∂VªRΩW DLiÆ≤∂[-s. @LiμR∂VÕ‹[ À≥œ¡NTPÚ Fy»¡Ã¡NRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP rÛy©´sLi DLiμj∂. ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[ FsNRP‰≤R∂LiVV©y ™´sVªy¨sNUP xqsLigkiªy¨sNTP gRi…Ì”¡  ¡Liμ≥R∂Li DLi»¡VLiμj∂. NS¨ds ™´sVªRΩLi NRPW≤y ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ ™´s¿¡ËLiμj∂. -sVgRiªy Fy»¡Ã¡¨dsı FyªRΩNSáLi©´sVLi¿¡ ™´sxqsVÚ©´sıÆ™s[. xms¤Õ˝¡ Õ‹[ æªΩÃ˝¡™yLjiLiμj∂ Æ™sVVμR∂áV ™´sVμ≥R∂˘LS˙ºΩ μyNS «¡Ljilgi[ ˙xmsºΩ xms¨sNTP Fy»¡ª][ xqsLi ¡Liμ≥R∂Li DLiÆ≤∂[μj∂. BLiμR∂VÕ‹[ fl·V≈¡˘LigS ¬ø¡xmsˆVN][ μR∂gji©´s-s ™´s˘™´sry∏R∂VLi Fy»¡Ã¡V. NRPztÌsQLi¿¡ xms¨s ¬ø¡[}qs»¡xmsˆV≤R∂V ˙aRP™´sV æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi≤y Fy»¡Ã¡VLiÆ≤∂[-s. ¬ø¡[}qs xms¨sNTP INRP á∏R∂V DLi»¡VLiμj∂. Fy»¡NRPW @Æμ∂[ á∏R∂V DLiÆ≤∂[ xqsLjiNTP xms¨s INRP ˙NRP™´sVLiÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩW F°π∏∂[Vμj∂. BxmsˆV≤R∂Li¤…¡[ NRPlLiLi»¡V xmsLixmsoÕ‹¿¡Ë øR¡WxqsVÚLi≤R∂gS À≥œ¡W-sVÕ‹[ øR¡VNRP‰ ¨dsLRiV ¤Õ¡[NRPVLi≤y ª][Æ≤∂[xqsVÚ©yıLiVV gS¨ds, xqsLjigÊS BLRi™´sLiVV ™´sVVxmsˆÈLiVV xqsLi™´sªRΩ=LSá NTPLiμR∂ ™´sV¨sztsQ NRPxtÌsQ xms≤T∂ ªRΩ©´s xmsaRPV™´soáNRPW ªRΩ©´sNRPW NSŒ˝œ¡LjigjiLiμyNS Æ™s©´sNRPNRPW ™´sVVLiμR∂VNRPW NRPμj∂÷¡æªΩ[Æ©s[ gS¨ds xmsLi»¡NRPV xmsμR∂V©´sLiÆμ∂[μj∂ NSμR∂V. xms¤Õ˝¡Õ˝‹[ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xms¥R∂NSáLi»¡W ©´sÕ˝ÿáV ™´s¿¡ËLiªRΩLS*ªRΩ ¬ø¡[μR∂V≤R∂V Àÿ-s -dsVμR∂ Æ™sW»¡ gRiVLjiLi¬ø¡[ zmsÃ˝¡Ã¡NRPV æªΩ÷¡∏R∂V¨s NSá-sVμj∂. BNRP xmsLi»¡F~áLiÕ‹[ Àÿ-s, μy¨sN]NRP Æ™sW»¡ DLiÆ≤∂[μR∂¨s ¬ø¡zmsˆ©y N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ NRPV˙LRi™yŒ˝œ¡NRPV æªΩ÷¡∏R∂VÆμ∂[Æ™sW. xmsLi»¡NRPV ¨dsLRiV |ms»Ì¡™´sázqs©´s \lLiªRΩVáVæªΩÃ˝¡™yLRiVLRi&W™´sVVÆ©s[ FsμÙR∂Vá©´sV ª][áVNRPV¨s Àÿ-s μR∂gÊRiLRiNRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLi…ÿLRiV. ¿¡©´sı NRP™´sVªRΩ™´sVLiVVæªΩ[ \lLiªRΩV ªRΩxmsˆNRPVLi≤y ILi»¡LjigS DLi…ÿ≤R∂V. IZNP[ Àÿ-s-dsVμR∂ lLiLi≤R∂V ™´sVW≤R∂V Æ™sW»¡Ã¡VLi¤…¡[ ª][≤R∂VgS ™´sVL][ ™´sV¨sztsQ NRP©´s ¡≤R∂VªRΩVLi…ÿ≤R∂V. FsμÙR∂Vá©´sV NRP…Ì”¡ ªy…”¡ ry∏R∂VLiª][ À‹ZNP‰©´s Àÿ-sÕ‹[NTP μj∂LiøR¡≤R∂Li, ¨dsŒ˝œ¡ß \|msNTP LS™´s≤R∂Li ™´sVŒ˝ÿ À‹ZNP‰©´s μj∂gRi≤R∂Li @Liªy Æ©s™´sV¯μj∂gS «¡LRiVgRiVªRΩVLiμj∂. @¨sı xms©´sVáW ORPQflÿÕ˝‹[ «¡Ljigji F°™yá©´sVNRPVÆ©s[ C B©±srÌyLi…fi NSáLi ™yLjiNTP A xms¨sÕ‹[ DLiÆ≤∂[ Æ©s™´sV¯μj∂ ªRΩ©´sLi @LÛRiLi NSμR∂V. xms¤Õ˝¡ ˙ ¡ªRΩVNRPVÕ‹[

5

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

ãT<Ûäyês¡+ 21, e÷]Ã, 2012

Fy»¡ @NRP‰≤R∂ Æ™sVVμR∂áπ∏∂[V˘μj∂. æªΩÃ˝¡™yLRiVLRi&W™´sVV©´s ¨s˙μR∂ ¤Õ¡[¿¡©´s ™yLjiNTP μR∂WLRiLigS Gμ][ Àÿ-s μR∂gÊRiLRi Æ™sW»¡g]≤R∂VªRΩW \lLiªRΩV Fy≤R∂VªRΩVLiÆ≤∂[ Fy»¡ xqsV˙xmsÀ≥ÿªRΩLiÕÿ -s¨szmsLi¬ø¡[μj∂. Æ™sW»¡ Æ©s™´sV¯μj∂gS ©´s≤R∂VxqsVÚLiμj∂. @…˝ÿlgi[ A Fy…ÿ Æ©s™´sV¯μj∂gSÆ©s[ ©´s≤R∂VxqsVÚLiμj∂. ILi»¡LjigS DLi…ÿLRiV. ¨s˙μR∂F°™´sázqs©´s xqs™´sV∏R∂VLi. x§¶¶¶ßuyLRiVgS DLi≤y÷¡ gRi©´sVNRP Æ™sW»¡ Fy»¡Õ˝‹[ ÀÿgS ¡WªRΩVáVLiÆ≤∂[-s. BNRP ™´s˘™´sry∏R∂VLiÕ‹[ ©y»˝¡NRPV Fy»¡, NRPáVxmsoNRPV Fy»¡, N][ªRΩNRPV Fy»¡, ©´sWLjiˆŒ˝œ¡NRPV Fy»¡. ˙xmsºΩ xms¨sÕ‹[©´sW INRP á∏R∂V. Fy»¡NRPW @Æμ∂[ á∏R∂V. C xms©´sVá¨dsı A≤R∂LigRiV¤Õ¡[ ¬ø¡[ryÚLRiV. NRP©´sVNRP @LiμR∂VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s Fy»¡Ã¡W ™y¤Œ˝¡[ Fy≤R∂ªyLRiV. @LiμR∂VZNP[ C Fy»¡Õ˝‹[ ™´sW˙ªRΩLi  ¡WªRΩV ªRΩxmsˆ -sVgRiªy ˙FyxmsLi¿¡NRP sxtsQ∏R∂Wá¨dsı DLiÆ≤∂[-s. LS«¡ŸÃ¡ NRP¥R∂á©´sVLi¿¡ Æ™sVVμR∂áV A≤R∂xmso»Ì¡VNRPª][ ™´s¿¡Ë©´s NRPuÌyá μyNS FsÆ©sı©Ø[ı Fy»¡Ã¡V. BLi…”¡NTP æªΩøR¡VËNRPV©´sı xmnsáry∏R∂W¨sı μR∂LiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV Fy»¡. BxqsVLRiVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV Fy»¡. ™´s˘™´sry∏R∂VLi Æ™sVVμR∂áLiVV©´s NS≤T∂©´sVLi¿¡ NRPLiøR¡LiÕ‹[NTP ™´sVVμÙR∂™´s¬ø¡[Ë μyNS Fy»¡¤Õ¡[ Fy»¡Ã¡V. BNRP “¡-sªRΩLiÕ‹[¨s ˙xmsæªΩ[˘NRP xqsLiμR∂LS˜ÈáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s Fy»¡Ã¡©´sV gRiVLjiLi¿¡ Æ™s[LRiVgS ¬ø¡xmsˆVN][™y÷¡. @LiμR∂VÕ‹[ |msLi≤˝T∂ Fy»¡Ã¡NRPV©´sı ˙Fy™´sVV≈¡˘Li ™´sVLjiLiªRΩ ÀÿgS @LiμR∂LjiNUP æªΩ÷¡xqsVLi≤y÷¡. xms¤Õ˝¡Õ˝‹[ NRPW≤y |msLi≤˝T∂ gRiLi»¡Ã¡ ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLigS ™´sWLji F°LiVVLiμj∂. NS¨ds ™´sW ¿¡©´sıªRΩ©´sLiÕ‹[ @μj∂ xmsμj∂}§¶¶¶©´sV L][«¡ŸÃ¡ NSLRi˘˙NRP™´sVLi. @Liªy A»¡Fy»¡Ã¡ª][ @LigRiLRiLigRi\Æ™sÀ≥‹[gRiLigS «¡Ljilgi[μj∂. |msLi≤˝T∂ N]»¡ıLi @Æ©s[ NSLRi˘˙NRP™´sVLiª][ Æ™sVVμR∂á™´soªRΩVLiμj∂. Bxmsˆ…”¡NUP N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ C xmsμÙR∂ºΩ Fy…”¡xqsVÚ©yıLRiV. DáW≈¡Ã¡ ™´sVVxqsá Æμ∂[™´sªyLSμ≥R∂©´sLi @Li¤…¡[ L][áV L][NRP÷¡NTP xmsp«¡. BLiμR∂VÕ‹[ gRiá ˙xmsºdΩNRP ™yμR∂Li gRiVLjiLi¿¡ ¬ø¡xmsˆVN][™´sázqsLiμj∂ øyÕÿÆ©s[ DLiμj∂. C NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS Fy»¡Ã¡V©yıLiVV. ™´sμ≥R∂W™´sLRiVá©´sV {ms»¡Ã¡ -dsVμR∂NRPV zmsá™´s≤y¨sNTP Fy»¡, ©´sáVgRiV |ms…Ì”¡ ªRΩáLi»¡V ryı©´sLi ¬ø¡[LiVVLiøR¡≤y¨sNTP Fy»¡. BÕÿ |msLi≤˝T∂Õ‹[ NRPμj∂÷¡æªΩ[ Fy»¡ Æ™sVμj∂÷¡æªΩ[ Fy»¡ @©´sı xmsμÙR∂ºΩgS DLiÆ≤∂[μj∂. À≥‹[«¡©yáxmsˆV≤R∂V  ¡V™´s*Li ¡LiªRΩVá Fy»¡Ã¡¨s FyÆ≤∂[ ™yLRiV. B…˝ÿ ªRΩLiªRΩVá ˙xmsNSLRiLi Fy≤R∂VªRΩV©´sı Fy»¡Ã¡V øyáNRP ˙xmsºΩ ¨sªRΩ˘Li ry∏R∂VLi˙ªRΩLi E…‘¡ı @¨s INRP NSLRi˘ ˙NRP™´sVLi |ms¤…Ì¡[ ™yLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ ªRΩLiªRΩVNRPV |msLi≤˝T∂NUP @LiªRΩ xqsLi ¡Liμ≥R∂Li ¤Õ¡[μR∂Æ©s[ ¬ø¡Fyˆ÷¡. ZNP[™´sáLi xqsLRiμy N][xqsLi ™´sμ≥R∂W™´sLRiVá©´sV NRPWø][¤À¡…Ì”¡ @áLiNSLSáV xmsxqsVxmso NRPVLiNRPV™´sVáW ¬ø¡[zqs A ªRΩLS*ªRΩ ºdΩLjiNRPgS Fy»¡Ã¡ NSLRi˘˙NRP™´sVLi N]©´srylgi[μj∂. N]¨sı ˙FyLiªyáՋ[ Æ™s[V«¡Ÿ™yfl‘·Ã¡V À‹[gRiLi Æ™s[VŒÿáV DLiÆ≤∂[-s. NRPá™yLRiLiVVæªΩ[ xmnsV©´sLigS xqsLigkiªRΩ NRP¬ø¡[ËLkiáV |ms…Ì”¡Li¬ø¡[ ™yLRiV. A lLiLi≤R∂V xmsμÙR∂ªRΩVáW æªΩ÷¡∏R∂V¨s ˙FyLiªyáՋ[ Bμ]NRP¤…¡[ |msLi≤˝T∂Õ‹[ xqsLRiμy ™´sVLji. BLiªRΩNRPLi¤…¡[ ¿¡˙ªRΩLigS -s¨szmsLi¬ø¡[ xqsLigRiºΩ ™´sVL]NRP…”¡ DLiμj∂. μy¨sı Fy»¡ @©´s™´søR¡VË©Ø[ ¤Õ¡[μ][ æªΩ÷¡∏R∂VμR∂V gS¨ds Fs™´sLRiLiVV™y F°æªΩ[ NRPW≤y A G≤R∂Vxmso BLiøR¡V -sVLiøR¡V Fy»¡ ¤Õ¡Æ™sÕ˝‹[ rylgi[μj∂. DªRΩÚLRiÀ≥ÿLRiªRΩLiÕ‹[ NTPLSLiVV xmsoøR¡VËNRPV¨s GÆ≤∂[Ë ™yLji gRiVLjiLi¿¡ -s©yı™´sVV. BNRP‰≤R∂ Fs™´sLRiW G NTPLS∏R∂W B©´sıNRPVLi≤yÆ©s[ ZNP[™´sáLi @’≥¡™´sW©´sLi N]μÙk∂ gRiLi»¡Ã¡ ªRΩLRi ¡≤T∂ μk∂LÁSáV ºdΩxqsWÚ Fy»¡©´sV -sVLi¿¡©´s a][NSáV ºdΩ∏R∂V≤R∂Li øyÕÿ ™´sVLiμj∂NTP æªΩáVxqsV. øR¡¿¡Ë©´s ™´sV¨sztsQ “¡-sªRΩ -sZaP[uy¤Õ¡[ A Fy»¡NRPV ryz§¶¶¶ªRΩ˘Li. μy¨sN][ -s¿¡˙ªRΩ™´sVLiVV©´s Àÿfl‘·. @Æμ∂[ xms¨sgS G≤R∂VxqsVÚLi¤…¡[ g]LiªRΩV ALjiF°ªRΩVLiμj∂ gRi©´sVNRP ™´sVμ≥R∂˘Õ‹[ EzmsLji ºdΩxqsVN][™´s≤y¨sNRP©´sı»˝¡V J -s¿¡˙ªRΩ™´sVLiVV©´s @LiªRΩLS∏R∂VLi. æªΩ÷¡zqs©´s ™yLjiNTPLiμR∂VÕ‹[ -s¿¡˙ªRΩLi ¤Õ¡[μR∂V gS¨ds @¨sı ø][…˝ÿ Fy»¡ ºdΩLRiV ™´sWLjiF°LiVVLiμR∂Li¤…¡[ @LÛRiÆ™s[V-sV…‹[ æªΩ÷¡∏R∂V¨s ™yLRiW N]LiμR∂LRiV©yıLRiV ™´sVLji!!

«¡Li»¡©´sgRiLSáՋ[ ’¡øR¡ËgSŒ˝œ¡ß ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[ryÚ™´sVLi»¡W ©y∏R∂VNRPVáV ™´sVL][ ryLji ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s»˝¡V xms˙ºΩNRPáV ˙xmsNRP…”¡LiøyLiVV. ¨s«¡LigS ºΩ©´s≤y¨sNTP gRiºΩ ¤Õ¡[NRP @≤R∂VNRPV‰Æ©s[ ™yŒ˝œ¡©´sV BNRP‰≤R∂ NSNRPVLi≤y ™´sVL][ ø][…”¡NTP ªRΩLji-sV©y ™yŒ˝œ¡NRPV ’¡øR¡ËÆ™sVªRΩÚ≤R∂Li ™´sW˙ªRΩLi ªRΩxmsˆμR∂V. ’¡øR¡Ë™´sV≤R∂VNRPV‰Æ©s[ ™yŒ˝œ¡ß xmsLS˘»¡NRPVá NRPŒ˝œ¡ xms≤R∂NRPW≤R∂μR∂©´sıÆμ∂[ |msμÙR∂á DÆμÙ∂[aRP˘™´sVLiVVæªΩ[ INRP¨s«¡Li gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™y÷¡. xmsLS˘»¡NRPVáV ™´sVVLiμR∂VgS NSáV |ms¤…Ì¡[ Æμ∂[aRPLS«¡μ≥y¨s ©´sgRiLRiLiÕ‹[Æ©s[ C -sxtsQ∏R∂VLigS Fs™´sLRiW G-dsV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRP F°∏R∂WLRiV. ¨s«ÿ¨sNTP @NRP‰≤R∂ ’¡øR¡ËgSŒ˝œ¡ xqs™´sVxqs˘ ™´sVLki @©y˘∏R∂VLigS DLi»¡VLiμj∂. ©yáVgRiV L][≤˝R∂V NRP÷¡}qs ˙xmsºΩ NRPW≤R∂÷¡ Õ‹[©´sW Æμ∂[aRPLiÕ‹[¨s μyLjiμy˚Q˘¨sNTP ˙xmsºdΩNRPÕ˝ÿgRi Fs™´sVVNRPá F°gRiVáV ˙xmsªRΩ˘QORPQ™´sV™´soªRΩVLi…ÿLRiNRP‰≤R∂. ™yLjiN][xqs™´sV¨s xmso©´sLS™yxqs ZNP[Li˙μyáV Æ™sVVμR∂áLiVV©´s GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©y ©yáVg][ L][«¡Ÿ©´s ™´sVŒ˝ÿ ¡∏R∂V»¡ ˙xmsªRΩ˘QORPQ™´sV™´soªyLRi¨s @©´sVÀ≥œ¡™´sLi gRiá ™yLRiV ¬ø¡xmsoªRΩVLi…ÿLRiV. ’¡øR¡ËÆ™sVªRΩÚ≤R∂Li INRP NRPŒœ¡. Àÿ•¶¶¶»¡LigS ’¡øR¡ËÆ™sVæªΩ[Ú ™yLRiV INRPLRiNRP™´sVLiVVæªΩ[  ¡∏R∂V»¡ xms≤R∂NRPVLi≤y gRiLi’≥d¡LRiLigS @≤R∂VNRPV‰Æ©s[ ™yLRiV ™´sVLji N]LiμR∂LRiVLi…ÿLRiV. INRPxmsˆV≤]NRP ™´sVVxqsÕÿ∏R∂V©´s FsμR∂VLRiV xms≤Ôy≤R∂V. øyÕÿ μR∂∏R∂V¨ds∏R∂VLigS ™´sW…˝ÿ≤y≤R∂V. ªRΩ©´s gRiªRΩLi gRiVLjiLi¿¡ GÆ™s[™Ø[ ¬ø¡Fyˆ≤R∂V. @LiμR∂LRiNUP ™´sV©´sxqsV NRPLjigjiLiμj∂. ªRΩÕ‹[ N]Li¬ø¡Li Æ™s[xqsVNRPV¨s ™´sVLi¿¡ Æ™sVVªRΩÚÆ™s[V ¬ø¡[ºΩÕ‹[ |ms…Ìÿ™´sVV. ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ıLi À≥‹[«¡©y¨sNRP¨s x§¶‹¤…¡[áVNRPV Æ™s◊¡æªΩ[ lLiLi≤R∂V ™´sVW≤R∂V μj∂©´s xms˙ºΩNRPáV xmsNRP‰©´ |ms»Ì¡VNRPV¨s •¶¶¶LiVVgS À≥‹[«¡©´sLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı≤R∂V. aRPV¿¡gS À≥‹[«¡©´sLi ¬ø¡[∏R∂Wá©´sVN][™´s≤R∂Li ¨s«¡LigS ™´sVLi¿¡ áORPQfl·™´sV¨s INRP μj∂NRPW‰ ™´sV©´sLi N]©´s™´sázqs©´s xms˙ºΩNRPáV A∏R∂V©´s N]©yı≤R∂¨s BLiN][ μj∂NRPW‰ xqsLiª][ztsQLiøy™´sVV. ry∏R∂VLiNSáLi NRPÃ˝¡V FyNRP xmsNRP‰©´s @Æμ∂[ ™´sV¨sztsQ IŒ˝œ¡ß æªΩ÷¡∏R∂VNRP xms≤T∂ DLi≤R∂≤R∂Li øR¡W¿¡©´s ªRΩLS*ªRΩ ™´sW˙ªRΩLi ™´sV©´sxqsVNRPV N]Li¬ø¡Li Àÿμ≥R∂ @¨szmsLi¿¡Liμj∂. ™´sV¨sztsQNTP NRP¨dsxqs @™´sxqsLSáV ºdΩLji©´s ™´sVLRiVORPQfl·Li ™´sV©´sxqsVÕ‹[©´sVLi¿¡ ™´sVL][ ™´sV¨sztsQ xmso»Ì¡VN]ryÚ≤R∂VgRiμy @¨szmsLi¿¡Liμj∂. ºΩLi≤T∂NTP ¤Õ¡[¨s ™´sV¨sztsQ μ]LjiNTP©´s \Æ™sxqsá©´sV «ÿ˙gRiªRΩÚgS ™´sVL][ ©yáVgRiV μj∂©yá ™´sLRiNRPV ™y≤R∂VNRPVLi¤…¡[ ÀÿgRiVLi»¡VLiμj∂ gRiμy¨s @¨szmsLi¿¡Liμj∂. ™´sV©´sNRPV @»¡V™´sLi…”¡ ™´sV¨sztsQ N]ªRΩÚ. A∏R∂V©´sNRPV ™´sW˙ªRΩLi ™´sV©´sÕÿLi…”¡ @™´sW∏R∂VNRPVáV ¨sªRΩ˘Li μ]LRiVNRPVªRΩWÆ©s[ DLi…ÿLRi¨s ™´sW˙ªRΩLi @xmsˆVÆ≤∂[ ª][¿¡©´s»Ì¡V¤Õ¡[μR∂V. Æ™sVV©´sıÆ©sxmsˆV≤][ NS÷¡Lig`i¤À¡Õfi Æ™sWgjiæªΩ[ Æ™s◊˝¡ ªRΩáVxmso ºdΩaS©´sV. ™´sVVΔÿ©´s LRiWFy∏R∂V’¡Œ˝œ¡LiªRΩLi À‹»Ì¡V |ms»Ì¡VNRPV¨s BμÙR∂LRiV A≤R∂™yŒ˝œ¡ß NRP¨szmsLiøyLRiV. G-sV»¡¨s @≤T∂gjiæªΩ[ @™´sV¯gSLRiV ¤Õ¡[LS @¨s ˙xmsaRPı. @™´sV¯gSLjiN][xqsLi Fs™´slLi™´sL][ LS™´s≤R∂Li @á™y¤…¡[ gRi©´sVNRPs©´s∏R∂VLigS xqsLigRiæªΩ[-sV»¡¨s NRPW≤y @≤T∂gS©´sV. @Æμ∂[μ][ @™´sV¯™yLjiNTP

xmsp«¡¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sVV. @™´sV¯gSLRiVLi¤…¡[ LRi-sNRP gRiV≤Ôy xmsxqsVxmso NRPVLiNRPV™´sW ≤R∂ ¡V˜Ã¡V BryÚLRiV. ¨ds™´so ªRΩxmsˆVNRPV¨s A-s≤R∂©´sV ˙xmsÆ™s[aRP |ms»Ì¡™´sV¨s BLiøR¡VsVLiøR¡V AÆμ∂[bPLiøyLRiV. @™´sV¯gSLRiV BLi…˝‹[ ¤Õ¡[LRiV, Æ©s[©´sV ™´sW˙ªRΩLi B»¡V™´sLi…”¡ μy©yáV ¬ø¡[}qs ™´sVW≤`∂Õ‹[¤Õ¡[©´s¨s ¬ø¡xmsˆ≤y¨sNTP N]Li¬ø¡Li ˙xms∏R∂VªRΩıLi @™´sxqsLRi™´sVLiVVLiμj∂. xmsp«¡ Fs™´sLji BxtÌsQLiN]μÙk∂ ™yLRiV ªRΩ™´sV xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ ¬ø¡[xqsVN][™´sázqs©´s xqsLigRiªRΩ¨s ©y @’≥¡˙Fy∏R∂VLi. BLiμR∂VÕ‹[ ™´sVL][ xmsμÙR∂ºΩ NRPW≤y DLiμR∂¨s ©yNRPV æªΩ÷¡∏R∂VμR∂V. xmnsÕÿ©y L][«¡Ÿ©´s xmnsÕÿ©y ºΩ¥j∂ Gμ][ ™´sxqsVÚLiμj∂. A L][«¡Ÿ©´s xmnsÕÿ©y EŒ˝‹[ xmnsÕÿ©y Æμ∂[™´so≤T∂NTP xmsp«¡¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li øyÕÿ ™´sVLi¿¡μj∂. -dsVLRiV FsÕÿgRiW @LiªRΩμR∂WLRiLi F°¤Õ¡[LRiV gRi©´sVNRP ™´sWNRPV BLiªRΩ r~™´sVV¯ B}qsÚ -dsV xmsOSQ©´s Æ™s[VÆ™s[V A xmsp«¡Ã¡V «¡LjizmsLi¿¡ ˙xmsryμR∂Li xmsLixmsoªy™´sV¨s NRPLRixms˙ªyáV NRPW≤y @xmsˆV≤R∂xmsˆ≤R∂V NRP¨szmsLiøyLiVV. μk∂¨ds gRiVLjiLi¿¡ ™y˘Δÿ˘¨s}qsÚ A @≤R∂VNRPV‰Li»¡V©´sı ™yLjiª][ Àÿ»¡V ™yLjiNTP μy©´s-sVxqsVÚ©´sı™yLjiNTP NRPW≤y N][xmsLi ™´sxqsVÚLiμR∂¨s ©yNRPV æªΩáVxqsV. INS∏R∂V©´s xmsμj∂LRiWFy∏R∂VáV Æ™s¿¡ËLi¿¡ J ©Ø[»¡V xmsoxqsÚNRPLi N]¨s  ¡∏R∂VáVÆμ∂[LRiªy≤R∂V. @NRP‰Æ≤∂NRP‰≤][ ¨dsŒ˝œ¡ß LS™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. @LiμR∂VNRP¨s gRiVLiªRΩáVª][≤R∂VªRΩV©yı™´sVV. øR¡Liμy B™´s*Li≤R∂¨s μy{tÌsQNRPLigS @≤R∂VgRiVªy≤R∂V. ™´sWNRPW xqsLjigS ¨dsŒ˝œ¡ß LS™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. NS¨ds gRiVLiªRΩáV ª][≤R∂≤R∂Li FsLiªRΩ™´sW˙ªRΩ™´sVW xqsLRiLiVV©´s xmsμÙR∂ºΩ NSμR∂V. @»¡V™´sLi…”¡ xms¨s ¬ø¡[∏R∂VμR∂áVøR¡VNRPVLi¤…¡[ Fs™´sLjiNTP™yLRiV LRix§¶¶¶xqs˘LigS ªRΩ™´sV aRPNTPÚ N]μÙk∂ ¬ø¡[xqsVN][™y÷¡. A gRiVLiªRΩ NSLRifl·LigS Fs™´sLjiNRPLiVVæªΩ[ ÕÿÀ≥œ¡Li NRPáVgRiVªRΩVLiμ][ ™y¤Œ˝¡[ μy¨sNRPπ∏∂[V ≈¡LRiVË©´sV À≥œ¡LjiLiøy÷¡. @≤R∂VgRiVμy™´sVLi¤…¡[ \Æμ≥∂LRi˘Li øyá¤Õ¡[μR∂V. ªRΩLiªyÆ≤∂[Æ™sW©´s¨szmsLi¿¡Liμj∂. A ™´sV¨sztsQ @…˝ÿgRiV©yı≤R∂V. N]Li¬ø¡Li \Æμ≥∂LRi˘Li NRPW≤R∂gRi»Ì¡VNRPV¨s N]LiªRΩμyNS @≤T∂gji FsxmsˆV≤R∂V gRiVLiªRΩáV ª][Æ≤∂[μk∂ ¬ø¡zmsæªΩ[ ˙aRP™´sVμy©´sLi ¬ø¡[ryÚ©´sV ©y μR∂gÊRiLRi \|msxqsáV¤Õ¡[™´s©yı©´sV. A ™´sV¨sztsQ ©y \Æ™sxmso -szqsLji©´s A©y…”¡ øR¡Wxmso ©yNRPV B™yŒœ¡…”¡NUP gRiVLRiVÚNRPV ™´sxqsVÚLi»¡VLiμj∂. BLiN]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ ™´sVL][ Æ™sV»Ì¡V ™´sVVLiμR∂VNRPV NRPμj∂÷¡ INRP LRi{qsμR∂VxmsoxqsÚNRPLi NRPW≤y @øR¡VËÆ™s[LiVVryÚLRiV. ™´sVx§¶¶¶ªRΩÚLRi™´sVLiVV©´s Õ‹[N][xmsNSLRi™´sVLiVV©´s NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sVV. dsVLRiVNRPW≤y @LiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLi xmsLiøR¡VN][™´s≤y¨sNTP ™´sVx§¶¶¶μR∂™´sNSaRPLi NRP÷¡ˆxqsVÚ©yı™´sVV @Li»¡W EμR∂LRig]≤R∂ªyLRiV. Æ™s©´sNRP»¡ INRP |msμÙR∂™´sV¨sztsQ C LRiNRPLigS GNRPLigS INRP xqsLixqÛsÆ©s[ GLSˆ»¡V¬ø¡[zqs C xmsμÙR∂ºΩÕ‹[ áORPQáV }qsNRPLjiLi¿¡ ™´sW∏R∂V™´sV∏R∂W˘≤R∂¨s -s©yı™´sVV. @LiμR∂VZNP[ ˙xmsNRPXºΩ \Æ™sxmsLkiªy˘Ã¡V ™´s¿¡Ë©´sxmsˆV≤R∂V NRPW≤y ¬ø¡[∏R∂VμR∂áVøR¡VNRPV©´sı μy©´sÆ™s[Vμ][ xqsLRiLiVV©´s xqsLixqÛsá μy*LS ¬ø¡[∏R∂V™´sV¨s |msμÙR∂áV ¬ø¡xmsoªRΩWÆ©s[ DLi…ÿLRiV. @≤R∂VN][‰™´s≤R∂LiÕ‹[ @¨sı…”¡NRP©yı AaRPËLRi˘NRPLRi™´sVLiVV©´s xmsμÙR∂ºΩ¨s μj∂÷d˝¡ ©´sgRiLRiLiÕ‹[ øR¡Wøy©´sV. @NRP‰≤R∂ N]LiμR∂LRiV g][ryLiVW μR∂VxqsVÚáV Æ™s[xqsVNRPV¨s

ºΩLRiVgRiVªRΩVLi…ÿLRiV. ™yŒ˝œ¡¬ø¡[ªRΩVÕ˝‹[ ¤Õ¡[μR∂Li¤…¡[ Æ™sV≤R∂ -dsVμR∂ N]Li≤R∂¿¡Ã¡V™´s Æ™sVVμR∂áV LRiNRPLRiNSá Fy™´sVVáV INRP…‹[ lLiLi≤][ DLi…ÿLiVV. ILi»¡LjigS NRP¨szmsLi¿¡©´s™´sV¨sztsQ μR∂gÊRiLRiNRPV ™´s¿¡Ë A Fy™´sVVÕ˝‹[ INRP μy¨sı ™´sVLki μR∂gÊRiLRigS Æ™sVVx§¶¶¶Li ™´sVVLiμR∂V |ms…Ì”¡ ©ygRiLS«¡Ÿ μy©´s™´sV≤R∂VgRiVªRΩV©yı≤R∂Li…ÿLRiV. FsμR∂V…”¡ ™´sV¨sztsQ À≥œ¡∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V gRi™´sV¨s}qsÚ øyáV A Fy™´sVV©´sV @™´sWLiªRΩLigS Æ™sV≤R∂Õ‹[ xmsÆ≤∂[zqs ≤R∂ ¡V˜ ÕÿNRPV‰©´sı xqsLixmnsV»¡©´sáW æªΩáVxqsV. μ≥R∂©´s™´sLiªRΩVáVLiÆ≤∂[ INRP ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ C xmsμÙR∂ºΩª][ INS∏R∂V©´s μR∂gÊRiLRi ™´sVLki |msμÙR∂ Æ™sVVªRΩÚLi ÕÿNRPV‰F°∏R∂WLRiVNRPW≤y. ©yNRPV ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩLigS B»¡V™´sLi…”¡ xqsLixmnsV»¡©´s INRP…”¡ FsμR∂VLRiLiVVLiμj∂. INRP LRiWFy∏R∂V B™´s*À‹[∏R∂W©´sV. ¤«¡[ ¡VÕ‹[Li¿¡  ¡∏R∂V»¡NRPV ºdΩzqs©´s ≤R∂ ¡V˜ ™y≤T∂ NRPŒ˝œ¡ ¡≤T∂Liμj∂. ºΩLjigji B¬ø¡[ËryÚ©´s¨s Gμ][ ¬ø¡xmsoªRΩW A ≤R∂ ¡V˜Ã¡¨dsı ÕÿNRPV‰©yı≤R∂V. ©Ø[»˝¡©´sV Fy™´sVV™Ø[…”¡Õ‹[ NRPVNRP‰≤R∂Li Æ™sVVμR∂áV |ms…Ìÿ≤R∂V. Æ©s[©´sV gRi…Ì”¡gS @Lji¬ø¡[ xqsLjiNTP ©´sáVgRiVLRiV

ìeTàø±j·T‘√ ì>∑ì>∑˝≤&˚ #·s¡à+ ìeTàø±j·T |ü⁄\T|ü⁄ C≤‹øÏ #Ó+~q mH√ï Wwü<Ûä >∑TD≤\Tqï |ü+&ÉT. á ìeTàø±j·T\qT eTq+ ì‘·´+ nH˚ø£ nedüsê˝À¢ yê&ÉT‘·÷H˚ ñ+{≤+. eTTK´+>± ìeTàø±j·T\qT m+&Üø±\+˝À m≈£îÿe>± yê&É‘ês¡T. ìeTàø±j·T s¡dü+‘√ wüs¡ã‘Y #˚düT≈£îì ‘ê>∑&É+ e\¢ eTq X¯ØsêìøÏ #·\Te nì eTq≈£î ‘Ó*dæ+<˚. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü á ìeTàø±j·T˝À¢ \_Û+#˚ ªdæμ $≥$THé eTq X¯ØsêìøÏ m+‘√ y˚T\T #˚düTÔ+<äqï~ ≈£L&Ü ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ á ìeTàø±j·T‘√ ì>∑ì>∑˝≤&˚ #·s¡à kÂ+<äsê´ìï ≈£L&Ü eTq+ kı+‘·+ #˚düTø√e#·TÃqì ã÷´{°wæj·TqT¢ n+≥THêïs¡T. n~ m˝≤>√ #·÷<ë›+. ìeTàø±j·T nH˚ø£ kÂ+<äs¡´ ∫{≤ÿ\T <ë–e⁄Hêïj·Tqï dü+>∑‹ MT≈£î ‘Ó\TkÕ..? eTTK´+>± ìeTàø±j·T eTTK+‘√ bÕ≥T... X¯Øs¡+ô|’ ñqï≥Te+{Ï eT#·Ã\T b˛>=≥º&É+˝À eT+∫ Wwü<ä+>± |üì#˚düTÔ+<äqï ì»+ MT≈£î ‘Ó\TkÕ..? ne⁄qT Ç~ ì»+. ìeTàø±j·T eTq≈£î nH˚ø£ Ç≥T Äs√>∑´|üs¡+>±, n≥T kÂ+<äs¡´|üs¡+>± #ê˝≤ ñ|üjÓ÷>±\qT n+~düTÔ+~. ìeTàø±j·T s¡dü+˝À nH˚ø£ kÂ+<äs¡´ ∫{≤ÿ\T <ë– ñHêïsTT. eTTK´+>± #ÓbÕŒ\+fÒ ìeTàø±j·T s¡dü+‘√ eTq eTTK+‘√ bÕ≥T, eTq X¯Øs¡+ô|’ ñqï≥Te+{Ï eT#·Ã\qT ôd’‘·+ b˛>=≥º&É+˝À Wwü<Ûä+>± |üì#˚düTÔ+~. ˇø£ ìeTàø±j·T qT+∫ s¡kÕìï |æ+&ÉT≈£îì <ä÷~‘√ |æ+|ü⁄˝Ÿ‡ (yÓTT{ÏeT\T)ô|’ sêùdÔ eTTK+˝Àì |æ+|ü⁄˝Ÿ e÷sYÿ‡ ÇfÒº e÷j·TeTe⁄‘êsTT. Á|ü‹ s√p ◊<äT ì$TcÕ\ bÕ≥T ìeTàs¡kÕìï Ç˝≤ yÓTTK+ô|’ ñqï≥Te+{Ï yÓTT{ÏeT\ô|’ nô|’¢ #˚ùdÔ eT+∫ |òü*‘·+ ñ+≥T+<äì ã÷´{°wæj·TqT¢ n+≥THêïs¡T. n˝≤π> X¯Øs¡ #·s¡à+ô|’ @s¡Œ&˚ ∫¬øHé bòÕø˘‡ eT#·Ã\T b˛yê\+fÒ ≈£L&Ü ìeTàø±j·T m+‘√ kÕj·T+ #˚düTÔ+<äì, n~ m˝≤ kÕ<Ûä´eT+fÒ, ìeTàs¡dü+‘√ eTTU≤ìøÏ bÕ´ø˘˝≤ y˚düT≈£î+fÒ eT+∫<äì yês¡T #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç+ø± ∫¬øHé bòÕø˘‡ eT#·Ã\T e÷j·TeTyê«\+fÒ |üdüT|ü⁄, ø£]y˚bÕ≈£îqT yÓT‘·Ô>± s¡TãT“ø√yê*. á $TÁX¯e÷ìï X¯Øs¡+˝Àì ∫¬øHé bòÕø˘‡ eT#·Ã\ô|’ sêdæ 15 ì$TcÕ\ nq+‘·s¡+ ø£&çπ>ùdÔ eT+∫ |òü*‘·+ bı+<äe#·Ãì n+≥THêïs¡T. Çø£ |æ+|ü⁄˝Ÿ‡ |üP]Ô>± ‘=\–b˛yê\+fÒ ìeTàs¡kÕìï <ä÷~‘√ nô|’¢ #˚dæq ns¡>∑+≥ ‘·sê«‘· ø£&çπ>j·T+&ç. MT #·s¡à+ $T\$T\ yÓT]dæb˛‘·T+~. Ç+ø± ø=~› s√E\T Ç˝≤ #˚ùdÔ MT eTTK+˝À |æ+|ü⁄˝Ÿ‡ ñ+&Éeì ã÷´{°wæj·TqT¢ dü\Vü‰ ÇdüTÔHêïs¡T. n˝≤π> u§bÕŒsTT #Ó≥Tº qT+∫ e#˚à bÕ\qT ø±dæ+‘· rdüT≈£îì n+<äT˝À ˙{Ïì #˚s¡Ã+&ç. á u§bÕŒsTT bÕ\T, ˙{Ï $TÁX¯eT+˝À Hêqu…{Ϻq J\ø£Ás¡qT ø£\|ü+&ç. n˝≤ #˚dæ 15 ì$TcÕ\ ‘·sê«‘· á $TÁX¯e÷ìï eTTU≤ìøÏ |ü{ϺùdÔ ≈£L&Ü eTTK+˝Àì eT#·Ã\T eT≥Te÷j·T+ ne⁄‘êj·Tì n+≥THêïs¡T.

e=mc2=Ä\“sYº

F°gRi∏R∂W˘LRiV. ™y≤R∂V ©y ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ©yNRPV B¬ø¡[ËaS≤R∂V. ºdΩxqsVNRPV©´sı ≤R∂ ¡V˜ xmsLRiÆ™s[VaRP*LRiV≤T∂NTP ¬ø¡[LjiLiμR∂»¡. @LiμR∂VZNP[ ºΩLjigji @≤R∂gRi≤R∂Li Fyxms™´sV»¡. ILi»¡LjigS©´sW «¡©´s xqs™´sV¯LÙRiLi ¤Õ¡[¨s ø][»¡©´sW @LiVVæªΩ[ A ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ™y≤R∂©´sıQ¤…Ì¡[ xmsLRiÆ™s[VaRP*LRiV≤T∂NTP μR∂ªRΩÚLi @π∏∂[V˘-s. Æμ∂[™´so≤T∂NTP ≤R∂ ¡V˜÷¡™y*áƩs[ gRi©´sVNRP @©´sVNRPV©´sı ™yLjiNTP NRPW≤y ™´sVL][ ™´sVLi¿¡ ™´sWLÊRiLi DLi»¡VLiμj∂ NRPμy! μ≥R∂©´sxmsºΩ xqs≈¡V\Æ≤∂©y bP™´so≤R∂V ’¡øR¡ËÆ™sVªRΩÚ™´sá¨s ™´s¿¡ËLiμR∂¨s xmsμR∂˘Li INRP…”¡ DLiμj∂. -sV˙ªRΩV¨ μR∂gÊRiLRi D©yı @μj∂ ™´sV©´sLi @≤R∂gSá¨s ¤Õ¡[μR∂V. ™yLRiV ™´sV©´sNRPV B™y*á¨ds ¤Õ¡[μR∂V. ™´sV©´s @™´sxqsLRiLi ºdΩLRi≤y¨sNTP xqsLRiLiVV©´s ºdΩlLi[μ][ ™´sV©´sÆ™s[V FsLiøR¡VN][™y÷¡. |ms»Ì¡V ¡≤T∂ ¤Õ¡[¨s ™y˘FyLRiLi ’¡øR¡ËÆ™sVªRΩÚ≤R∂™´sV¨s Fs™´sL][ @©´sgS -s©yı©´sV. ’¡øR¡ËgSŒ˝œ¡ß @xmsˆVáV NRPW≤y BxqsVÚLi…ÿLRi»¡. ™yLji ºdΩLRiV INRP»¡LiVVæªΩ[ LRiNRPLRiNSáVgS À≥œ¡∏R∂V |ms…Ì”¡ ’¡øR¡ËLi @≤R∂VNRPV‰Æ©s[ ™yLji ºdΩLRiV ™´sVL]NRP…”¡. -dsŒ˝œ¡©´sV gRiVLjiLi¿¡ Fs™´sLRiLiVV©y xms…Ì”¡LiøR¡VNRPVLi¤…¡[ ÀÿgRiVLi≤R∂V©´sV!

◊Héd”ºHé

á áπø«wüHé ‘Ó*j·Tì yês¡T+&És¡+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT.. e n+fÒ m$T{Ï..? m n+fÒ m$T{Ï..? c n+fÒ m$T{Ï..? nH˚$ ‘Ó*j·Tø£b˛e#·TÃ..ø±˙ e=mc2 e÷Á‘·+ ‘Ó*j·Tì yês¡T ãVüQø=~› e÷Á‘·y˚T ñ+{≤s¡T. n~>√, Ä áπø«wüHé ø£qT≈£îHêïj·TH˚ eTq Ä\“sYº ◊Héd”ºHé >±s¡T. á áπø«wüHé e=mc2 Á<äe´`X¯øÏÔ düeT‘·T\q+ ‘Ó\T|ü⁄‘·T+~. e÷dt mqØ®\ eT<Ûä´ ñqï dü+ã+<Ûëìï dü÷Árø£]k˛Ô+~. eTq+ H˚&ÉT #Ó|ü≈£îH˚ Ä≥+u≤ãT\T, q÷´øÏ¢j·TsY mqØ®\≈£î á dü÷Á‘·y˚T eT÷\+. n+‘· >=|üŒ dæ<ëΔ+‘êìï ◊Héd”ºHé ø£qT>=Hêï&ÉT. Ms¡T ‘Ó*|æ+<˚ Ç+ø=ø£ »>∑~«~‘· dæ<ëΔ+‘·+ ª]˝Ò{Ï${°μ... kÕù|ø£å dæ<ëΔ+‘·+. 1879 e÷]à 14q Ä\“sYº ◊Héd”ºHé »s¡à˙˝À ñf…º+ãsYZ˝Àì ñ˝Ÿà nH˚ ÁbÕ+‘·+˝À b©Hé ◊Héd”ºHé, ôV≤s¡àHé ◊Héd”ºHé nH˚ j·T÷<äT <ä+|ü‘·T\≈£î »ìà+#ê&ÉT. Ç‘·ì ‘·+Á&ç ˇø£ ùd˝Ÿ‡e÷´Hé eT]j·TT Ç+»˙s¡T. Á|ü|ü+#· ôd’Hé‡ #·]Á‘·H˚ eT\T|ü⁄‹|æŒq dæ<ëΔ+‘ê\T Äj·Tq ø£qT>=Hêïs¡T. eT] eTq ◊Héd”ºHé >±] ‘Ó*$‘˚≥\T n˝≤+{Ï$. Ç|üŒ{Ïø° ‘Ó*$>∑\ yê]ì ªÇ‘·H√ ◊Héd”ºHéμ nì b˛\TÑ·T+{≤+. n˝≤+{Ï Äj·Tq≈£î yÓTT<ä{À¢ e÷≥\T sêe&É+ ø£wüºyÓTÆ+<ä+fÒ qeTTà‘êsê..? ø±˙ n~ ì»+..! @Á|æ˝Ÿ 17, 1955q ◊Héd”ºHé nyÓT]ø±˝Àì Á|æHé‡≥Hé ÄdüT|üÁ‹˝À nHês√>∑´+‘√ eTs¡DÏ+#ês¡T. ◊Héd”ºHé #·ìb˛sTTHê Äj·Tq yÓT<ä&ÉT e÷Á‘·+ Ç+ø± uÛÑÁ<ä|üs¡#·ã&˚ ñ+~. Äj·Tq uÛÖ‹ø£ ø±j·T+ qT+∫ yÓT<ä&ÉTqT y˚s¡T |ü]∫ |ü]XÀ<Ûäq\ ì$T‘·Ô+ uÛÑÁ<ä|ü]#ês¡T. ◊Héd”ºHé≈£î >∑\ nkÕ<Ûës¡D ‘Ó*$‘˚≥\≈£î ø±s¡D≤˝ÒyÓTÆHê <ëì qT+∫ XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T sêã≥º>∑\πsyÓ÷qì yê] ÄX¯. <ëìøÏ+ø± uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À q÷´s√ôd’Hé‡ n_Ûeè~Δ #Ó+<äe*dæ ñ+~.


ãT<Ûäyês¡+ e÷]Ã 21, 2012

Hê\T>∑T s√E\T>± Ä–ñqï >∑÷&釬s’\T Çã“+~ |ü&ÉT‘·Tqï Á|üj·÷DÏ≈£î\T

yÓ÷\>∑e[¢ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé˝À Ä–ñqï >∑÷&釬s’\T Ä\÷s¡T, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): Ä\÷s¡T ìjÓT»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì yÓ÷\>∑e[¢ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé˝À s√&é HÓ+ãs¡T Hê\T>∑Tq+<äT Hê\T>∑T s√E\>± >∑÷&釬s’\T Ä–ñqï+<äTq Á|üj·÷DÏ≈£î\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑T]ne⁄ ‘·THêïs¡T. á $wüj·TyÓTÆ ùdºwüHé y˚TH˚»s¡T MTHêqT n&É>∑>± #ÓHÓ’ï qT+&ç eTT+u≤sTT yÓ\T‘·Tqï >∑÷&é‡ ¬s’\T yÓT\>∑e*¢ ùdºwüHé≈£î #˚s¡Tø√>±H˚ Ç+»Hé˝À n+‘·sêj·TeTT @s¡Œ&ç >∑÷&é‡ yê´>∑Hé\qT Çø£ÿ&É e~* Ç+»Hé eTs¡eTà‘·TÔ ø=s¡≈£î >∑T+‘·ø£˝Ÿ &û»‘Y˝À ø√ôw&é≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. n+<äTe\q Ä\dü´ nsTT+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|üj·÷DÏ≈£î\T e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ e\q rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. nsTT‘˚ e÷eTT\T>± ¬s’˝Ò«ìã+<äq\ Á|üø±s¡eTT >∑T+‘·ø£\T¢ qT+∫ eTT+usTT yÓ’|ü⁄ yÓfi¯ó¢ bÕ´dæ+»sY ¬s’\T s√&ÉT¶ HÓ+ãsY 4q+<äT ì\T|ü e\dæ ñ+~. nsTT‘˚ n+<äT≈£î $s¡T<ä›+>± bÕ´dæ+»sY ì\T|ü e\dæq bÕ¢{ŸbòÕyéT˝À >∑÷&釬s’\T Hê\T>± s√E\T>± Ä– ñ+&É≥eTT‘√ Á|üj·÷DÏ≈£î\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. n˝≤π> |òüP{ŸzesY Á_&ç® ìsêàDeTT |üP]Ôø±ø£b˛e&É+‘√ Á|üj·÷DÏ≈£î\T |ü\T nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ø±e⁄q Ç|üŒ{Ϭø’q ¬s’Ó˝Ò« n~Ûø±s¡\T düŒ+~+∫ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yêì Á|ü»\T, Á|üj·÷DÏ≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T á‘·≈£î yÓ[¢q e´øÏÔ n<äèX¯´+ Ä<√ì ns¡“¤Hé e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô) : á‘·≈£î yÓ[¢q ‘·s¡TD+˝À ◊<äT>∑Ts¡T yÓ[¢q ‘·s¡T D+˝À ˇø£s¡T n<äèX¯´+, q\T>∑Ts¡T düTs¡øÏå ‘·+. $esê˝§¢øÏ yÓ[‘˚ y˚dü$ø±\+ ø±e &É+‘√ |ü≥ºD+ ˝À ≈£LìyÓTT\¢≈£î #Ó+~q ø±¬sŒ+≥sY ùwøå±e* (23) ‘·q ‘√{Ï ùdïVæ≤‘·T\T nj·T÷uŸu≤cÕ, j·TTìdt u≤cÕ, yÓTVü≤ã÷uŸ u≤cÕ, u≤cÕ\‘√ ø£*dæ eT<Ûë´Vü≤ï+ á‘· ø√dü+ ãkÕ|ü⁄s¡+ ø±\Te≈£î yÓ[¢q ùwøå±e* ‹]– sêø£b˛ e&É+‘√ ‘·*¢<ä+Á&ÉT \T VüQùdHé u≤cÕ, ùwø£Hé ; kÕúìø£ Çdæ« b˛©dt ùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚dæq≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

H˚düÔ+ bÕõ{Ïyé HÓ{ŸesYÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À ª¬>{Ÿ ≥T ¬><äsY μ ãT<äyês¡ù|≥, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+>∑ fi¯yês¡+ ãT<äyês¡ù|≥˝Àì H˚düÔ+ bÕõ{Ïyé HÓ{ŸesYÿ ø±sê´\j·T+˝À ôV≤#Y◊M k˛øÏq yê] ≈£î≥T+ u≤\‘√ ¬>{Ÿ`≥T`¬><äsY ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À 70 eT+~ ôV≤#Y◊M‘√ J$düTÔqï yês¡T, yê] ≈£î≥T+u≤\‘√ bÕ≥T bÕ˝§Z Hêïs¡T. H˚düÔ+ bÕõ{Ïyé HÓ{ŸesYÿ Áô|dæ&Ó+{Ÿ, ø√`Ä]¶H˚≥sY _.düT<ÛësêDÏ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, ôV≤#Y◊M ñqï|üŒ{Ïø° dü¬s’q b˛wüø£ ÄVü‰s¡+ rdüT≈£î+≥÷, e÷qdæø£ <ÛÓ’s¡´+ ô|+bı+~+#·Tø=ì Á|üuÛÑT‘·«+ ñ∫‘·+>± n+~+#˚ @ÄsY{° eT+<äT\T yê&É≥+

Äø£≥Tº≈£îqï HÓ|òü®˝Ÿ y˚Tfi≤ bÕ´|æ* e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥D+˝Àì kÕúìø£ u≤*ø£\ bÕsƒ¡XÊ\ ˝À eT+>∑fi¯yês¡+ H˚|t®˝Ÿ y˚Tfi¯qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T, á y˚Tfi¯ |ü\T e⁄]ì Äø£≥Tº≈£î+~ , á y˚Tfi¯˝À eT+&É\+˝Àì 12 bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú \T ‘·j·÷s¡T#˚dæq edüTÔe⁄\qT Á|ü<ä]Ù+∫ ñ+#ês¡T, á Á|ü<äs¡ÙqqT j·T+Çz bÕs¡úkÕs¡~ ÁbÕs¡+_+∫ kÕ¢˝ŸqT |ü]•*+#ês¡T, Äq+‘·s¡+ á edüTÔe⁄\qT ‘·j·÷s¡T#˚dæ Á|ü<äs¡Ùq˝À ñ+∫q $<ë´s¡Tú\ qT ñbÕ<ë´j·TT\qT nj·Tq n_Ûq+~+#ês¡T, á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ ÁbÕ<ëH√ bÕ<ë´j·TT\T #·+Á<Ûä*\eTà, düTuÛ≤Hé, dü‘·´Hêsêj·TD, j·TyéTn sY|æ\T \‹|òt, dü$Ts¡. sêeTø£èwüº. Á|ükÕ<é\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

eTs¡eTà‘·T\ ø±s¡D+>±

$<äT´‘Y düs¡|òüsê˝À n+‘·sêj·T+ bÕ´|æ*, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): &√Hé |ü≥ºD+˝Àì 132j·TT$ düuŸùd wüHé\˝À yÓT+≥ì+>¥ |üqT\T »s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<Ûä´+˝À bÕ´|æ* eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Á>±e÷\T »\<äTs¡Z+, ñX‚Hê|ü⁄s¡+, |æÄsY|ü*¢\˝Àì $<äT´‘Y düuŸ ùdºwüq¢˝À ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ 6 >∑+≥\qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\es¡≈£î $<äT´‘Y düs¡|òüs¡ ì*|æy˚j·TqTqï≥T¢ eT+&É\ $<äT´‘Y n~Ûø±] #·\|ü‹sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝À j·T<∏ë$~>± $<äT´ ‘Y düs¡|òüsê ñ+≥T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á>±e÷\ Á|ü»\T $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\≈£î düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq á dü+<äs¡“+>± ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T.

e\q J$‘·ø±\ |ü]$T‹ì bı&ç–+#·Tø√ e#·TÃqì ‘Ó*bÕs¡T. ôV≤#Y◊ M‘√ J$düTÔqï yê]øÏ õ˝≤¢˝À ñ∫‘· ãdtbÕdt kÂø£sê´ ìï Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+ <äì, Ä kÂø£sê´ìï yês¡T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê \ì ÄyÓT $e]+#ês¡T. *+ø˘ es¡ÿsY‡ d”ÿyéT ìsê«Vü≤≈£î\T qJsY nVü≤à<é, düT<Ûëø£ sY\T bÕ˝§Zì ôV≤#Y◊M k˛øÏq yê] |ü≥¢ $eø£å‘· #·÷|ü≈£î+&Ü Áù|eT‘√ yê]‘√ yÓT\>±\ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |üs¡y˚TX¯«] m&ÉT´πøwüq˝Ÿ kıôd’{°, XÊ+‹ìπø‘·Hé ìsê«Vü≤≈£î\‘√ bÕ≥T H˚düÔ+ bÕõ{Ïyé HÓ{ŸesYÿ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

eØZø£s¡D #˚ùd<ëø±

ø=eP«s¡T˝À yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt<˚ ¬>\T|ü⁄ : mÁs¡uÀ‘·T\

ñ<ä´e÷\T Ä>∑e⁄ : me÷àØŒmdt

ø=*$T>∑T+&É¢, e÷]à 20, (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì yÓ’mdtÄsY bÕغ ø±sê´\j·T+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Ò≈£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ãq>±q|ü*¢ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Ç+#êsY® mÁs¡uÀ‘·T\ yÓ+ø£≥¬s&ç¶ ø=e⁄«s¡T ñ|ü mìïø£\˝À yÓ’mdtÄsYbÕغ<˚ ¬>\T|ü⁄ nì CÀwü´+ #ÓbÕŒs¡T. ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ|ümìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± ø=e⁄«s¡T˝À mì$T~ s√E\T Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Zqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø=eP«s¡T nôd+;¢ kÕúq+˝À ‘·eT bÕغ nuÛÑ´]ú q\¢|ü⁄¬s&ç¶ Á|üdüqï≈£îe÷sY¬s&ç¶ ¬>\T|ü⁄ ø±j·TeTHêïs¡T. n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ <Ûäqã\+‘√ z≥T≈£î s¡÷.1000 Ç∫à eT]j·TT {Ï&ç|æbÕغ z≥≈£î s¡÷.500 Ç∫à Á|ü»\qT mìï Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î >∑T]#˚dæq Á|ü»\T e÷Á‘·+ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغyÓ’ù| yÓT>∑TZ #·÷|ædüTÔHêïs¡Hêïs¡T. ‘·eTbÕغô|’ eTVæ≤fi¯\≈£î n_Ûe÷q+ ñqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. z{Ï+>¥ XÊ‘·+ ≈£î&Ü ô|]–q+<äTe\q ‘·eT bÕغ nuÛÑ´]ú Á|üdüqï≈£îe÷sY¬s&ç¶ 30y˚\ qT+&ç 50y˚\ z≥¢ y˚TC≤]º‘√ ¬>\TkÕÔs¡ì Äj·Tq BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

yÓ\T›]Ô, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô) : H˚&ÉT »s¡T>∑T‘·Tqï bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À md”‡ eØZø£s¡D _\T¢ Á|üy˚X¯ô|≥ºø£b˛‘˚ sêh+ yê´|üÔ+>± ñ<ä´e÷\T Ä>∑eì m+ÄsY|æmdt õ˝≤¢ Á|ü<ëq ø±s¡´<ä]Ù ¬s&ç¶b˛>∑T s¡eTD, |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T m+ ãC≤sY e÷~>∑\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ m<äT≥ @sêŒ≥T #˚dæq m+ÄsY|æmdt ]˝ÒìsêVü‰s¡Bø£å\≈£î Á>±eTùde≈£î\T eTÚ˝≤*, eT<ä›j·T´, ∫qïu≤cÕ, nj·T´kÕ«$T, düT+ø£qï\‘√ bÕ≥T 15 eT+~ Á>±eTùde≈£î\T eT<䛑·÷ |ü*ø±s¡T. á ]˝ÒìsêVü‰s¡Bø£å\T 25e s√E≈£î #˚s¡T≈£î+~. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ md”‡ m_dæ&ç eØZø£s¡DqT #˚j·Tø£b˛‘˚ sêh+˝Àì nìï Á|üC≤dü+|òü÷\T ñeTà&ç b˛sê{≤\T #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. »HêuÛ≤ ìwüŒ‹Ô Á|üø±s¡+>± e÷~>∑\T n~Ûø£XÊ‘·+>± ñqï+<äTq eØZø£s¡D #˚j·TT≥e\q md”‡˝Àì 59 ñ|ü≈£î˝≤\≈£î Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ e÷~>∑\qT $düà]ùdÔ sêuÀj˚T mìïø£\˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·–q eT÷\´+ #Ó*+#·T≈£î+≥T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {ÖHé ñbÕ<Ûä´≈£åî\T |ü+#·ø£≥Tº ãC≤s¡T, eT*¢, –&ɶj·T´, ∫*|æø£èwüí, yÓ÷düqï, u≤\sêE, n+õ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+Á‹ düVü≤ø±s¡+‘√ #·*y˚+Á<ä+ @sêŒ≥T Vü‰sY¶y˚sY, HÓ{Ÿe]ÿ+>¥˝À ñ∫‘· •ø£åD Ä‘·à≈£Ls¡T{ÖHé,e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): Ä‘·à≈£Ls¡T |ü≥ºD+˝Àì q+ <ë´\ ≥]ï+>¥ düMT|ü+˝À sêh Hê´j·TXÊK eT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ düVü≤ø±s¡+‘√ eT+&É\ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T C…&é. lìyêdü¬s&ç¶, >ödt˝≤»+, q÷sYnVü≤à<é, Á|üø±wt\T eT+>∑fi¯yês¡+ #·*y˚+Á<ëìï ÁbÕs¡+ _Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£s¡÷ï\T ` >∑T+≥÷s¡T Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]ô|’ yÓfi‚¢ Á|üj·÷DÏ≈£î\qT <äèwæº˝À e⁄+#·Tø=ì eT+Á‹ #·*y˚+Á<ä+ @sêŒ≥T≈£î Ä<˚•+∫q≥T¢ yês¡T #ÓbÕŒs¡T. ø±>± Ç|üŒ{Ïπø eT+Á‹ @sêdüT ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À mH√ï dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT n+~düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. eTTqTà+<äT eT]+‘· ùde\+~+#˚+<äT≈£î ø£èwæ#˚düTÔqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T cÕøÏsY, s¡eTD, •U≤eTDÏ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

6

ø£s¡÷ï\T, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ mdtJ|”ÄsY Á|üuÛÑT‘·« bÕ*f…øÏïø˘ yês¡T ªø£+|üP´≥sY Vü‰sY¶y˚sY eT]j·TT HÓ{Ÿe]ÿ+>¥μ ø√s¡T‡qT sêJyé j·TTe øÏs¡D≤\ |ü<∏äø£+ <ë«sê &çbı¢e÷ $<ë´s¡Tú\≈£î (m\ÁøϺø£˝Ÿ/ ø£+|üP´≥sY/m\Áø±ºìø˘‡/m\Áø±ºìø˘‡n+&é ø£eT÷´ìπøwüHé) ñ∫‘· •ø£åD dæÿ˝Ÿ &Ée\|tyÓT+{Ÿ ôd+≥sY˝À Çe«qTHêïs¡T. á ñ∫‘· •ø£åD nq+‘·s¡+ Á|ü‹uÛÑqT ã{Ϻ sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ |ü<∏äø£+ <ë«sê yê] ñ<√´>∑+ Ç|æŒ+ #·ã&ÉTqì õ˝≤¢ n~Ûø±] $»j·TuÛ≤düÿsY ˇø£ Á|üø£≥q <ë«sê ‘Ó*bÕs¡T. ns¡Ω‘· ø£*–q $<ë´s¡Tú\T ‘·eT ˇ]õq˝Ÿ dü]º|òæ¬ø≥¢‘√ bÕ≥T 22e ‘˚B ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î mdtJ|”ÄsY Á|üuÛÑT‘·« bÕ*f…øÏïø˘ ø£fi≤XÊ\, Á|æì‡bÕ˝Ÿ >±]ì dü+Á|ü~+#ê\ì, ˝Ò<ë ámdtd” Á|üuÛÑT‘·« bÕ*f…øÏïø˘, q+<ë´\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ >±]ì dü+Á|ü~+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T.

ªÄs√>∑´+ô|’ nÁX¯<äΔ› ‘·>∑<äTμ bÕ´|æ*, e÷]à 20 (düTes¡í yês¡Ô):Äs√>∑´+ô|’ m˝≤+{Ï nÁX¯<ä› ˝Ò≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì eT+&É\ ôVA$TjÓ÷ yÓ’<ë´~Ûø±] ¬ø.sê»sêe⁄ nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yê s¡+ kÕúìø£ •X¯óeT+~sY $<ë´s¡Tú\ ≈£î Äs√>∑´+|ü≥¢ ne>±Vü≤q ø±s¡´ Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<ä s¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTT K´+>± j·TTø£Ôej·TdüT‡˝À ñqï u≤*ø£\T HÓ\dü] düeTj·T+˝À m<äTs¡Tø√H˚ |ü]dæú‹\qT >∑T]+∫ $e]düTÔ Ç+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq eT+<äT\T n+<äTu≤≥T˝À ñHêï j·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. nq+‘· s¡+ $<ë´s¡Tú\≈£î e&É<Óã“ ìyês¡ D≈£î eT+<äT\qT ñ∫‘·+>± n+ ~+#ês¡T.ôVA$TjÓT ø±+bÂ+&ÉsY düTπswt, bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ëH√bÕ<Ûë´ j·TT\T eTH√ Vü≤sYHêj·TT&ÉT,bÕ <Ûë´j·T dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú\ eTè‹ô|’ j·T÷{°m|òt ~Á>±“¤+‹ ø=*$T>∑T+&É¢ e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì j·TT{Ïm|òt eT+&É\ Á|ü<ëq ø±s¡´<ä]Ù düT+ø£qï KeTà+ õ˝≤¢˝Àì eTs¡DÏ+∫q 40 $<ë´s¡Tú\ eTè‹|ü≥¢ |ü≥¢ ~Á>±“+‹ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T, eT+>∑fi¯yês¡+ m*$T¬s&ç¶ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T 40 eT+~ ãdüT‡˝À Á|üj·÷DÏdüTÔ+&É>± Á&Ó’esY ìs¡¢ø£å+ e\¢ s√&ÉT¶ e+‘˚q MT<äTqT+&ç yê>∑T˝ÀøÏ |ü&É≥+‘√ 12 eT+~ $<ë´s¡Tú\T eTè‹ #˚+<ä&É+|ü≥¢ |ü≥ºD j·TT{Ïm|òt ø±s¡´<ä]Ù~Á>±“+‹ e´ø£Ô+#˚XÊ&ÉT. Äq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üy˚≥T bÕsƒ¡XÊ\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ $#·Ã\$&ç>± nqTeT‘·T\T ÇdüTÔ $<ë´s¡Tú\ bÕ*≥ XÊ|ü+>± e÷]+<äì , Á|üy˚≥T j·÷»e÷q´+ uÛ≤<ë´‘·s¡Væ≤‘·+>± e´eVü≤]+#·ø£b˛e&É+ ø±\+ #˚*¢q ãdüT‡\T q&É|ü&É+ e\¢ nqTuÛÑe+˝Òì Á&Ó’es¡¢qT ‹düTø√e≥+ e\¢ $<ë´s¡Tú\ J$‘ê\‘√ Á|üy˚≥T j·÷»e÷q´+ #·˝≤>∑≥+ n&ÉT‘·T+>∑ì Ç≥Te+{Ï dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&É $<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T ‹düTø√yê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

W{Ÿ&√sY ùdº&çj·T+˝À yêø£sY‡ <Ûäsêï ø£s¡÷ï\T Áø°&É\T e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): ø£s¡÷ï\T W{Ÿ&√sY ùd¶&çj·T+˝À q+<äT ìs¡+‘·s¡+ e+<ä\ eT+~ q>∑sêìøÏ #Ó+~q≥Te+{Ï Á|üeTTKT\ qT+∫ kÕe÷qT´\ es¡≈£î ñ<äj·÷H˚ï yê] Äs√>∑´ |ü]s¡ø£åD ø=s¡≈£î s¡ø£s¡ø±\ yê´j·÷e÷\‘√ Äs√>±´ìï |ü]s¡øÏå+#·T≈£î+≥T+{≤s¡T. Ms¡+<ä]ø° q>∑s¡+˝À mø£ÿ&Ü dü¬s’q kÂø£s¡´+ ˝Òq+<äTq ùdº&çj·T+ô|’ Ä<ës¡|ü&ç ñHêïs¡ì n≥Te+{Ï ùdº&çj·T+˝À m\¢|ü⁄Œ&É÷ Á|üuÛÑT‘·« XÊK\≈£î dü+ã+~+∫q Áø°&Üø±s¡´Áø£e÷\T, b˛©düT XÊK≈£î dü+ã+~+∫q Áø°&Üø±s¡´Áø£e÷\T, b˛©düTXÊK yês¡T ø±ìùdºãT˝Ÿ m+|æø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«:Væ≤düTÔ+&É&É+ e\q nø£ÿ&çøÏ yê´j·÷eT ì$T‘·Ô+ edüTÔqï Á|ü»\≈£î Çã“+<äT\T m<äTs¡e⁄‘·THêïj·Tì &Üø£ºsY n˝≤¢¬s&ç¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶ nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ W{Ÿ &√sY ùdº&çj·T+˝À yêø£sY‡ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«XÊK\≈£î dü+ã+~+∫q Áø°&Üø±s¡´Áø£e÷\qT, b˛©dt ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ mdtm|æ ø±´+|ü⁄

<Ûäsêï #˚düTÔqï yêø£sY‡ b˛©düT Á>ö+&é ñ+<äì, Ç≥Te+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T Ä yÓTÆ<ëq+˝À ìs¡«Væ≤ùdÔ düããT nì Væ≤‘·e⁄|ü*ø±s¡T. Äs√>∑´y˚T eTVü≤uÛ≤>∑´eTqï dü÷Œ]Ôì ø±bÕ&ç e÷≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À <ä+&ÉT X‚wüßj·÷<äyé, ÄsY.dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶, eTTs¡TÔC≤*, m.õ. »>∑BX¯«s¡sêe⁄, _.Hêπ>+Á<ä, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


ãT<Ûäyês¡+, e÷]à 21, 2012 25e s√E≈£î #˚]q

]˝ÒìsêVü‰s¡B≈£å\T ø=*$T>∑T+&É¢, e÷]à 20 (düTes¡í yês¡Ô) :eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì m+Ä sYz ø±sê´\j·T+ m<äT≥ ]˝Òìsê Vü‰s¡Bø£å\T 20e s√E≈£î #˚s¡T≈£î Hêïj·Tì m+ÄsY|æmdt õ˝≤¢ ø±s¡´ <ä]Ù Ç]¬øe÷qT Hêπ>X¯«s¡ sêe⁄ nHêïs¡T. á •_Ûsêìï ñ<˚›•+∫ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ md”‡ eØZø£s¡D qT bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À #·≥ºã<䛑· ø√s¡T ‘·÷ <ä+&√s¡ e´e kÕú|ü≈£î\T eT+<ä ø£èwüí e÷~>∑ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î >∑‘· 25 s√E\ qT+&ç m+ÄsY|æmdt ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T #˚düTÔqï Á|üuÛÑT ‘·«+ Ç+ø± düŒ+~+#·ø£ b˛e &É+ ø£å$T+ #·sêì <äHêïs¡T. sêuÀe⁄ s√E˝À¢ <ä[‘·T\T ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ #˚bÕÔeTHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

e÷~>∑\qT $düà]ùdÔ ø±+Á¬>dt≈£î |ü⁄≥º>∑‘·T\T+&Ée⁄ eT+&É\+˝À $<äT´‘Y $õ˝…qT‡ <ë&ÉT\T Ä<√ì ns¡“¤Hé e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô) : sêh+˝À <ä[‘·T\qT ∫qï #·÷|ü⁄ #·÷düTÔ $düà]düTÔHêïs¡ì |ü≥ºD+˝À 25 s√E\ bÕ≥T ø=qkÕ–düTÔqï m+.ÄsY |æ.j·Tdt. Bø£åqT bÕs¡¢yÓT+≥T˝À @._.dæ. eØZø£s¡DqT <ä[‘·T\≈£î yÓ÷dü+ #˚dæ $düà]ùdÔ ø±+Áπ>dt≈£î |ü⁄≥º>∑‘·T\T+&Éeì H˚&ÉT 25e s√E Bø£å˝À Ä<äs¡Ù j·TTe»q ùdyê Hêj·T≈£î\T eTTø£ÿqï, Hêsêj·TD, eTVü‰q+~, ás¡Dí, »\+<ÛäsY, Mπswt, >√$+<äT Bø£å˝À bÕ˝§Zì nq+‘·s¡+ Bø£åqT ñ<˚›•+∫ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh+˝À <ä[‘·T\ dü+K´ s√E,s√E≈£î ô|s¡T>∑T‘·Tqï|üŒ{Ïø° ø±+Áπ>dt Á|üuÛÑT‘·«+, e÷~>∑T\qT $düà]ùdÔ sêuÀe⁄ s√E˝À¢ Á|ü»˝Ò ãT~› #ÓãT‘ês¡ì, m+.ÄsY.|æ.j·Tdt. Hêj·T≈£î&ÉT eT+<ë ø£èwüí e÷~>∑ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î sêh yê´|üÔ+>± <ä[‘·T \≈£î nHê´j·T+ »s¡>∑≈£L&É<äì, eT+&É\ Á>±e÷˝À¢ <ä[‘·T\T Ç|üŒ{Ïπø Bø£å\T #˚|ü&ÉT‘·T qï|üŒ{Ïø° ø±+Áπ>dt Á|üuÛÑT‘·«+ e÷Á‘·+

Bø£å˝À bÕ˝§Zqï Ä<äs¡Ù j·TTe»q ùdyê Hêj·T≈£î\T ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥T¢ e´eVü≤]+ #·&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. <ä[‘·T\≈£î Hê´j·Tã<ä›+>± #Ó+<äe\dæq @._.dæ. eØ Zø£s¡D #˚dæ Hê´j·T+ #˚j·÷\ì, ˝Òì |üø£å+˝À õ˝≤¢ πø+Á<ë˝À¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ Ä|ò”dtqT eTT≥º&ç+#˚+<äT≈£î ≈£L&Ü dæ<ä›+>± ñHêïeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Hêj·T≈£î\T \ø£ÎDí, ¬s’˝Ò« ás¡Dí,‹ø£ÿj·T´ ‘·~‘·s¡\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å≈£î sêj·T\d”eT <ä+&√s¡ dü+|ò”TuÛ≤e+ ø£s¡÷ï\T, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô) : 25e s√E≈£î #˚]q ]˝Ò ìs¡Vü‰s¡ Bø£å\≈£î dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*|æq sêj·T\d”eT <ä+&√s¡ e´ekÕú|ü≈£î\T nq+‘· s¡‘·ï+ e÷~>∑ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, md”‡ eØZø£s¡D bÕs¡¢yÓT+≥T ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢ _\T¢ Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ∫‘·ÔX¯ó~Δ ˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ã˝…Zs¡ VüQùdHé e÷~>∑ •_sêìï dü+<ä]Ù+∫ l eT+<ëø£èwüí e÷~>∑ Hêj·Tø£ ‘·«+˝À sêÁwüº yê´|üÔ+>± #˚|ü{Ϻq ]˝Ò ìs¡Vü‰s¡ Bø£å\T H˚{ÏøÏ 25 s√E\T |üP]Ô ø±edüTÔqï|üŒ{Ïø°, ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìeTà≈£î ˙¬søÏÿq≥Tº>± e´eVü≤]k˛Ô+~. H˚{ÏøÏ kÕúìø£ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T •_sêìï dü+<ä]Ù+#·≈£î+&Ü e÷~>∑\qT <ä÷s¡+ #˚düT≈£î+≥T Hêïs¡T. ø±ã{Ϻ πs|ü⁄ »s¡T>∑uÀj˚T kÕúìø£ mìïø£˝À¢ e÷~>∑\T ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·–q ãT~› #ÓãT‘ês¡ì eT+&ç|ü&ܶ&ÉT. yÓ+≥H˚ d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ nœ\ |üø£å ø£$T{°ì &Ûç©¢øÏ |ü+|æ+∫ πø+Á<ä+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘˚yê\ì, @,;.d”,&û

7

]˝Ò ìs¡Vü‰s¡ Bø£å\≈£î dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï nq+‘· s¡‘·ï+ e÷~>∑ eØZø£s¡D #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. ˝Òì |üø£å+˝À @Á|æ˝Ÿ 5q ‹s¡T>∑Tu≤≥T j·÷Á‘· d”m+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ nsTTq |”˝Òs¡T qT+∫ l eT+<ëø£èwüí e÷~>∑ j·÷Á‘· ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T. pHé 8q #Û·˝À ôV’≤<äsêu≤<éμ e÷~>∑\ ‹s¡T>∑Tu≤≥T eTVü‰düuÛÑ ñ+≥T+<ä Hêïs¡T. Äs√E »s¡T>∑uÀj˚T |ü]D≤e÷\≈£î sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«y˚T |üP]Ô u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê*‡ ñ+ ≥T+<äì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J ø±s=Œπ s≥sY >∑THêï e÷sYÿ, sêj·T\d”eT |ü⁄ø±sY ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT »HêuŸ qJsY ÄVü≤à<é J e÷{≤¢&ÉT‘·÷, @,;,d”,&û eØZø£s¡D _\T¢qT πø+Á<ä+˝À Á|üy˚X¯ô|{º≈£î+fÒ

j·T÷|”˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eTTdæ¢+\T, e÷~>∑\T @ $<Ûä+>± ãT~› #ÓbÕŒs√ n<˚ $<Ûä+>± ãT~› #ÓãT‘ês¡ì nHêïs¡T. @,;,d”,&û eØZø£s¡D #˚j·Tø£b˛‘˚ kÕúìø£ mìïø£˝À¢ á Á|üuÛÑT‘·« Hêj·T≈£î \qT e÷~>∑ yê&É˝À¢ ‹s¡T>∑˙j·T ≈£î+&Ü e÷~>∑\T n&ÉT¶≈£î+{≤s¡ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À 34e yês¡T¶ ø£\÷¢s¡T me÷àØŒmdt Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T. eTÚfi≤* sêE≈£îe÷sY, ‘˚»yêãT düTeTHé, #·+{Ï >±Áu…˝Ÿ, $»j·T≈£îe÷sY kÕyÓT˝Ÿ, {ÖHé n<Ûä´≈£åî\T ¬ø.|üs¡TX¯ósêyéT, {ÖHé n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ÄsY.$»jYT e÷~>∑, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

j·TTe≈£î\T dü«X¯øÏÔ‘√ m<ä>±*: môd’‡ ø√dæ–, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ |üü≥ºD+ ˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\≈£î m<äT≥ |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+<äq lsêeTT\T, Ä+»H˚j·TT\T Ä|æ˝Ÿ Ç+≥sYHÓ{ŸqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ádü+<äs¡“+>± Bìì ÁbÕs¡+_Û+#·&ÜìøÏ e∫Ãq kÕúìø£ môd’‡ y˚DT>√bÕ˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´e+‘·T\T nsTTq ≥Te+{Ï j·TTe≈£î\T me«s√ ekÕÔs¡ì m<√#˚kÕÔs¡ì m<äTs¡T #·÷&É≈£î+&Ü dü«X¯øÏÔ‘√ ñbÕ~Ûu≤≥ |ü{Ϻ Ä]úø£ |üPs√>∑‹ kÕ~Û+∫ Ä<äs¡Ùe+‘·T\T ø±yê\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ eTT+<äT≈£î b˛yê\ì môd’‡ nHêïs¡T. á Ç+≥sYHÓ{Ÿ <ë«sê ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î eTTK´+>± $<ë´]ú˝Àø±ìøÏ nìï s¡+>±\ yê]øÏ ùde\T n+~+#·&ÜìøÏ n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥T+<äì Äj·Tq nHêï s¡T. ìs¡T<√´>∑ j·TTe≈£î\T ñ<√´>±\ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷&É≈£î+&Ü, s¡TD dü<äTbÕj·÷\ ø√dü+ u≤´+≈£î\ #·T≥Tº ‹s¡>∑&É+ ás√E˝À¢ bÕ´wüHé>±

ª{°; n+≥Tyê´~Û ø±<äTμ ø√dæ– e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô) : düe÷»+˝À ø£åj·T yê´~Û ìs¡÷à˝ q¬ø’ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üD≤[ø± ã<ä›+>± |üì#˚düTÔ+<äì, ø£åj·Tyê´~Û n+ ≥Tyê´~Û ø±<äì Ä<√ì {Ï._. yÓT&çø£˝Ÿ ìs¡÷à\Hê~Ûø±] yÓ+ø£fÒ X¯«s¡T¢ nHêïs¡T. ø£åj·Tyê´~Û ìs¡÷à \Hê yês√‘·‡yê\˝À uÛ≤>∑+>± eT+>∑ fi¯yês¡+ ø√dæ–˝À ø£åj·T yê´~Ûô|’ uÛ≤Ø ne>±Vü≤q sê´* »]–+~. Äs√>∑´ πø+Á<ä+ qT+∫ kÕúìø£ C…&ûŒ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ u≤*ø£\T ô|<ä› m ‘·TÔq sê´© ìs¡«Væ≤+∫ |ü≥ºD+ ˝Àì |ü⁄s¡M<ÛäT\ >∑T+&Ü ‹s¡T>∑T‘·÷ ø£åj·Tyê´~Ûô|’ Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\H˚ ìHê <ä+‘√ Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. á sê´© ˝À u≤*ø£ \‘√ bÕ≥T Á|ü<ÛëH√ bÕ<Ûë´j·TTsê\T Ç+~s¡, ôV≤˝ŸÔn e>±Vü≤ Hê~Ûø±] Ä~Hêsêj·TD, j·÷>∑+ {Ϭs&ç¶, lìyêdtHêj·Tø˘, XÀuÛ≤sêDÏ, bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø=*$T>∑T+&É¢, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø£qø±Á~|ü*¢, n+øϬs&ç¶|ü*¢, e÷<Ûäe|ü⁄s¡+, #Ó+‘·˝≤sTT|ü˝…¢, ‹eTàHê j·TTìù|≥, ø√≥ bÕ&ÉT, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\˝À nÁø£eT $<äT´‘Y <ës¡T\ô|’ $<äT´‘Y $õ˝ÒqT‡ <ë&ÉT\T »]bÕeTì ø√yÓ\≈£î+≥¢ m&ç düTu≤“¬s&ç¶ $˝Ò≈£s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á Äs¡T Á>±e÷\˝À 210 nÁø£eT $<äT´‘Y πødüT\qT qyÓT<äT #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡πø á <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á <ë&ÉT\˝À ø£s¡÷ï\T m&ç Hê>∑sêE, q+~ø=≥÷ÿs¡T m&ç lìyêdüT\T, Ä‘·à≈£îs¡T m&ç düTÁãeTD´+, X‚cÕÁ~, $»j·TkÕs¡~Û, ø=*$T>∑T+&É¢ má nì˝Ÿ≈£îe÷sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ç+≥¬sï{Ÿ˝À |ü<√‘·s¡>∑‹ Vü‰˝Ÿ{Ϭøÿ≥T¢ ø£s¡÷ï\T, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): 26e ‘˚B qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ |ü<äe ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\ Á|üy˚X¯|üÁ‘ê\qT $<ë´s¡Tú\ kÂø£sê´s¡ú+ Á|üy˚X¯|üÁ‘ê\T n+<äì yês¡T www. bseap.org <ë«sê Á|üy˚X¯|üÁ‘ê\qT &ÍHé˝À&é #˚düT≈£îì dü+ã+~‘· bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TTì#˚ <äèMø£]+#·T≈£îì |üØø£å≈£î Vü‰s¡Eø±e#·TÃqì õ˝≤¢ $<Ûë´XÊU≤~Ûø±]DÏ |æ. XË’\» ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

u≤´+≈£î ñ<√´>±\T kÕ~Û+∫q lkÕsTTø£èwüí $<ë´s¡Tú\T

m+. bÕ+&ÉTs¡+>∑ $sƒ¡˝Ÿ

ø£s¡÷ï\T _.ø±´+|ü⁄ e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô) : q>∑s¡+˝Àì kÕúìø£ _sê¢π>{Ÿ˝Àì lkÕsTTÁøÏwüí u≤´+øÏ+>¥ ø√∫+>¥ ôd+≥sY˝À ÄsY.¬ø. s¡|òüTÀ‘·ÔeTsêe⁄ ø£sêí≥ø£ Á>±MTD u≤´+≈£îq+<äT, m+. bÕ+&ÉTs¡+>∑ $sƒ¡˝Ÿ ø±´<∏ä*ø˘ dæ]j·THé u≤´+≈£îq+<äT, mdt. nì˝Ÿ≈£îe÷sY¬s&ç¶ n\Vü‰u≤<é u≤´+≈£îq≈£î m+|æ¬ø’ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì ø√∫+>¥ ôd+≥sY nø£&É$Tø˘ n&É«sTT»sY |æ. >√es¡ΔHé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹s√E ÁbÕøϺdt f…düTºqT $<ë´s¡Tú\T kÕ<Ûäq #˚j·T&É+ e\¢H˚ á $»j·÷\T kÕ~Û+#ês¡ì ø√∫+>¥ ôd+≥sY &Ó’¬sø£ºsY yÓ’. MTHê ‘Ó*bÕs¡T.

ªmd”‡, md”º düuŸbÕ¢Hé neT\T≈£î Á|ü‘˚´ø£ #·≥º+ rdüT≈£îsêyê*μ &√Hé{ÖHé,e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô) : md”‡, md”º düuŸbÕ¢Hé neT\T≈£î Á|ü‘˚´ø£ #·≥º+ rdüT≈£îsêe&Éy˚T ø±≈£î+&É <ä[‘·T\ »HêuÛ≤ Á|ü‹bÕ~ø£ ì<ÛäT\qT πø{≤sTT+#ê\ì dæ◊{Ïj·TT |ü≥ºD ø±s¡´<ä]Ù eT<ä›j·T´ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù m\¢j·T´ Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ dæ◊{Ïj·TT ø±sê´\j·T+qT+&ç Á|üC≤dü+|òü÷\ eT<䛑·T‘√ |ü≥ºD+ ˝À eT+>∑fi¯yês¡+ sê´© ìs¡«Væ≤+ ∫q nq+‘·s¡+ m+ÄsYz ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“+>± &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù m\¢j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <ä[‘·T\ n_Ûeè~ú ø√dü+ Ks¡Tà #˚j·Te\dæq ã&Ó®{Ÿ qT Ç‘·s¡ ÁbÕC…≈£îº\≈£î eT*¢+∫ <ä[‘·T\≈£î rs¡ì nHê´j·T+ #˚düTÔHêïs¡ì yê]øÏ ñ+&Ée\dæq s¡÷. 8750 ø√≥¢ ã&Ó®{ŸqT πø{≤sTT+#ê*‡ ñqï|üŒ{ÏøÏ Hêe÷ e÷Á‘·+>± s¡÷. 7487 ø√≥T¢ e÷Á‘·y˚T πø{≤ sTT+∫ <ä[‘·T\ ã&Ó®{ŸqT

$<ë´s¡Tú\≈£î kÂø£sê´\T ø£*Œ+#·+&ç Ç+≥sYHÓ{Ÿ ôd+≥sYqT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï môd’‡ y˚DT>√bÕ˝Ÿ e÷]+<äHêïs¡T. Ç+≥sYHÓ{Ÿ @sêŒ≥T #˚dæq lsêeTT\qT, Ä+»H˚j·TT \TqT n_Ûq+~+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À $»jYT≈£îe÷sY, ˝≤˝Ÿu≤cÕ, qs¡‡j·T´, >√bÕ˝Ÿ, {°#·sY‡ sêC≤sêyéT, ás¡qï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

mdt. nì˝Ÿ≈£îe÷sY¬s&ç¶

Ä\÷s¡T, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝À áHÓ\ 26q »s¡T>∑T |ü<äe ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\T sêùd $<ë´s¡Tú\≈£î nìï kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\ì md”ºj·TT eT+&É\ n<Ûä´ø£å ø±s¡´<ä]Ù\T sêeTø£èwüí, &Üø£ºsY #·Á‘·|üŒ, eT˝Ò¢wt, ø√sês¡T. áy˚Ts¡≈£î eT+&É\ $<ë´~Ûø±] »>∑Bwt, ≈£îe÷sY≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<ä#˚XÊs¡T. |üØø£åπø+Á<ë\˝À >±* yÓ\T‘·Ts¡T dü]>±Z ñ+&˚$<Ûä+>±

kÕúì≈£î\≈£î ñ|üjÓ÷>∑ |ü&˚˝≤ sêhÁ|üuÛÑT‘·«+ e´eVü≤]düTÔ+<äì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. #Ó≥Tº ù|s¡T #Ó|ü⁄Œø=ì ø±j·T\T neTTà≈£îqï≥T¢>± <ä[‘·T\ ù|s¡TqT ñ|üjÓT–+#·Tø√ì <Ûäì≈£î\T ˝≤uÛÑ |ü&ÉT‘·Tqïs¡ì Ç+<äT≈£î sêhÁ|üuÛÑT‘·«+ düVü≤ø£]+#·&É+ <äTs¡<äèwüºø£ s¡+eTì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê <ä[‘·T\≈£î #Ó+~q ã&Ó®{ŸqT yê]øÏ e÷Á‘·y˚T #Ó+<˚˝≤ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq #·≥º+ neT\T≈£î s¡÷|üø£\Œq #˚dæ ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#ê\ì ˝Òì |üø£å+˝À áHÓ\ 26q nôd+;¢ì eTT≥º&çkÕÔeTì m+ÄsYz n»jYT ≈£îe÷sY≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ◊{Ïj·TT eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T eTTìkÕ«y$T, |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî\T •esêyéT, ñbÕ<Ûä´ø£å\T _.s¡+>∑qï, sêe÷+»H˚j·TT\T Hê>∑eT<ä› j·T´, ¬ø$|æmdt Hêj·T≈£î\T Hêsêj·TD, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHês¡T. #·÷&Ü\Hêïs¡T. Á‘ê>∑T˙s¡T, yÓ’<ä´dæã“+~ì n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ê\ì, Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ |üØø£å πø+Á<ë\≈£î e#˚à $<ë´s¡Tú\≈£î düø±\eTT˝À ãdüT‡ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T. $q‹ |üÁ‘êìøÏ eT+&É\ $<ë´~Ûø±] düŒ+~+∫ $<ë´s¡Tú\≈£î m≥Te+{Ï nkÂø£s¡´eTT\T ø£\T>∑≈£î+&Ü nìï kÂø£sê´\T ø£*ŒkÕÔeTì, $<ë´s¡Tú\T Áø£eT•ø£åD ø£*– |üØø£å\ô|’ <äèwæ˜ ñ+∫ eT+∫ e÷s¡Tÿ\‘√ ñrÔs¡Tí˝…’ ‘·eT bÕsƒ¡XÊ\≈£î, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î ù|s¡T rdüT≈£î sêyê\ì $<ë´s¡Tú\≈£î Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

ãT<Ûäyês¡+, 21 e÷]Ã 2012

lXË’\ ÁuÛÑeTsê+uÛÑ≈£î

30˝À>± ÄHé˝…’Hé˝À ñ+#·+&ç ªMTùdyêμ πø+Á<ë\ <ë«sê Ç#˚à dü]º|òæ¬ø≥¢ &˚{≤ Á|üÁøÏj·TqT y˚>∑e+‘·+ #˚j·T+&ç ‘·Vü≤d”˝≤›s¡¢‘√ uÛÑ÷ ]ø±s¡T¶\ô|’ &çõ≥˝Ÿ dü+‘·ø±\T #˚sTT+#·+&ç nìï õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºs¡¢qT Ä<˚•+∫q uÛÑ÷|ü]bÕ\q Á|ü<Ûëq ø£$TwüqsY $T˙e÷<∏ä÷´ ø££s¡÷ï\T, e÷]à 20, düTes¡íyês¡Ô: MTùdyê πø+Á<ë\T <ë«sê ¬syÓq÷´ dü]º|òæ¬ø≥¢ C≤ØøÏ dü+ã+~Û+∫q &˚{≤qT ÄHé˝…’H√¢ qyÓ÷<äT #˚ùd Á|üÁøÏj·TqT ‘·«]‘· >∑‹q |üP]Ô#˚j·÷\ì uÛÑ÷ |ü]bÕ\q Á|ü<Ûëq ø£$TwüqsY $T˙e÷ <∏ä÷´ nìï õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºs¡¢≈£î, C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºs¡¢≈£î dü÷∫+ #ês¡T. dædæm˝Ÿm ø±sê´\j·T+ qT+∫ MT ùdyê πø+Á<ë\ Á|ü>∑‹ô|’ M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sqT‡ <ë«sê düMTø£å »]bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ MTùdyê πø+Á<ë\ <ë«sê C≤Ø #˚j·TqTqï 9 s¡ø±\ dü]º|òæ¬ø≥¢≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê \ìï+{Ï˙ e#˚à HÓ\ 30e ‘˚B˝À>± ÄHé˝…’Hé˝À bı+<äT |üs¡#ê\Hêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì n&É+>∑˝À¢ ñqï uÛÑ÷$TøÏ dü+ã+ ~+∫q ]ø±s¡T¶\ìï+{Ï˙ n|t˝À&é #˚sTT+#ê\Hêïs¡T. dü+ã+~‘· eT+&É\ ‘·Vü≤o\›s¡¢‘√ uÛÑ÷ ]ø±s¡T¶\ô|’ &çõ≥˝Ÿ dü+‘·ø±\T #˚sTT+∫ ÄHé˝…’Hé˝À n|t˝À&é #˚j·÷\Hêïs¡T. n˝≤π>

|ò”˝Ÿ¶yÓT»sYyÓT+{Ÿ |ü⁄düÔø± \≈£î dü+ã+~+∫q $esê\ìï+{Ï˙ qyÓ÷<äT #˚sTT+#ê \Hêïs¡T. ÄsY.z.ÄsY, n&É+>∑˝Ÿ, |ò”˝Ÿ¶yÓT»¬sà+{Ÿ ãTø˘, ≈£î\, Ä<ëj·T <äèMø£s¡D |üÁ‘ê\T, uÛÑ÷ ]ø±s¡T¶\≈£î dü+ã+~+∫ |ü{≤º\T ‘·~‘·s¡ 9 s¡ø±\ <äèMø£s¡D |üÁ‘ê\ C≤ØøÏ MTùdyê πø+Á<ë\ <ë«sê Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ rdüT≈£î sêyê\Hêïs¡T. $ÄsYz, $ÄsYm b˛düTº\ ìj·Te÷ø£+ô|’ eTT+<äT>± dü÷∫+∫q ôw&É÷´\T Á|üø±s¡y˚T dü]º|òæ¬ø≥¢qT |ü]o*+∫ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ÄyÓT dü÷∫+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À 9,66,025 uÛÑ÷ ]ø±s¡T¶\≈£î >±q÷ 8,66,425 ]ø±s¡T¶\qT ÄHé˝…’Hé˝À n|t˝À&é #˚dæ 91 XÊ‘·+ |üP]Ô#˚XÊeTì $e]+#ês¡T. n˝≤π> 79 y˚\ ]ø±s¡T¶\≈£î dü+ã+~‘· eT+&É\ ‘·Vü≤o ˝≤›s¡¢‘√ &çõ≥˝Ÿ dü+‘·ø±\T #˚sTT+∫ n|t˝À&é n|t˝À&é #˚kÕeTHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î eT+ps¡T #˚ùd <äèe |üÁ‘ê\≈£î dü+ã+~+∫q $esê\qT ≈£L&Ü n|t˝À&é #˚düTÔHêïeTì $e]+#ês¡T. 50,073 |ò”˝Ÿ¶yÓT»¬sà+{Ÿ ãTø˘ ]ø±s¡T¶\ qyÓ÷<äT≈£î >±q÷ 46 y˚\ ]ø±s¡T¶\qT qyÓ÷<äT #˚kÕeT Hêïs¡T. Hê\T>∑T eT+&É˝≤˝À¢ e÷Á‘·y˚T ô|+&ç+>¥˝À ñHêïj·T Hêïs¡T. ø£HÓøϺ${° ÁbÕôddt HÓeTà~>± e⁄+&É≥+ e\¢ C≤|ü´+ »s¡T>∑T‘√+<äì e#˚ÃHÓ\ 15e ‘˚B˝À>± nìï ]ø±s¡T¶\ qyÓ÷<äT $esê\T bı+<äT|üs¡TkÕÔeTì ø£˝…ø£ºs¡T ìy˚~+#ês¡T.

kÕπs düeTs¡ŒD

M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sqT‡˝À bÕ˝§Zqï ø£˝…ø£ºsY ‘·~‘·s¡T\T (ÇHéôd{Ÿ)˝À ø±qŒ¤¬sqT‡˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï Á|ü<Ûëq ø£$TwüqsY õ˝≤¢, |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê˝À¢ì á ùdyê, m|æÄHé˝…’Hé, dæj·T+mdt ôd+≥s¡T¢ 162 ñHêïj·Tì Bì <ë«sê 9 s¡ø±\ dü]º|òæ¬ø≥T¢ C≤Ø #˚ùd+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ dü÷∫+∫q y˚Ts¡≈£î nìï #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì ø£˝…ø£ºsY $e]+#ês¡T. @Á|æ˝Ÿ ÄKs¡T˝À>± nìï ]ø±s¡T¶\T qyÓ÷<äT #˚ùd˝≤ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› rdüTø√yê\ì uÛÑ÷ |ü]bÕ\q Á|ü<Ûëq ø£MTwüqsY $Tìe÷<∏ä÷´ nìï õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºs¡¢≈£î, C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºs¡¢≈£î, ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. á M&çjÓ÷ ø±qŒ¬sqT‡˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY &Üø£ºsY ãT<ä›Á|üø±wt CÀ´‹, lXË’\+ ÁbÕC…≈£îº ôdŒwü˝Ÿ ø£˝…ø£ºsY sêeTkÕ«$T, &çÄsYz y˚DT>√bÕ˝Ÿ, ø£s¡÷ï\T, ø£\÷¢s¡T Ä<√ì Äضz\T yÓ+ø£≥eTTs¡[, X¯+ø£sY, sê+düT+<äsY¬s&ç¶\T, uÛÑ÷ùdø£s¡D, ôdŒwü˝Ÿ &ç|üP´{° ø£˝…ø£ºs¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s’‘·qïqT s¡TD $eTT≈£îÔ&çï #˚j·T+&ç kÕ«$THê<∏äHé dæbòÕs¡düT\qT neT\T|üs¡#ê*: @◊πømdt ø£s¡÷ï\T, e÷]à 20, düTes¡íyês¡Ô: ¬s’‘·T Á|üuÛÑT‘·«eTì #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥Tqï πø+Á<ä,sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T ¬s’‘·T\qT ~yê˝≤ rsTT+#·y˚T <˚´j·T+>± |üì#˚düTÔHêïj·Tì, e´ekÕj·÷ìï ø±s√Œπs{°ø£s¡D #˚ùd+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·« $<ëHê\T+≥THêïj·Tì á $<ëHê\≈£î e´‹πsø£+>± ‹s¡>∑ã&Ü\ì ¬s’‘·T dü+|òüT+ sêh ø±s¡´<ä]Ù kÕ«$TH˚ì sêe÷sêe⁄ nHêïs¡T. Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ ¬s’‘·Tdü+|òüT+ õ˝≤¢ 10e eTVü‰ düuÛÑ\T e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶q+<äT sê»X‚KsY, eT\¢j·T´, #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶\ n<Ûä´ø£å´‘·q ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. á düuÛÑ≈£î eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãdæq sêe÷sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£s¡Te⁄ düVü≤j·Tø£ #·s¡´\T #˚|ü≥º&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<äHêïs¡T. nqï+ô|fÒº ¬s’‘·qïqT s¡TD $eTT≈£îÔìï #˚j·÷\ì Äj·Tq Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ¬s’‘·T Ä‘·àVü≤‘·´\T ìyê]+#˚˝Òì <äèwæº˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ñ+<äHêïs¡T. kÕ«$THê<∏äHé dæbòÕs¡düT\T neT\T |ü]∫, ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+ m+<äT≈£î ìsêø£]düTÔ+<äì Á|ü•ï+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ ¬s’‘·T dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî\T e+>∑\ düTu≤“sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\ô|’ <√|æ&û #˚düTÔ+<äì á Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ñ<ä´e÷\T #˚|ü{≤º\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. πø+Á<ä ã&Ó®{Ÿ˝À 15 \ø£å\ ø√≥¢˝À πøe\+ 20 y˚\ ø√≥T¢ e÷Á‘·y˚T πø{≤sTT+∫ Äs¡T y˚\ø√≥¢ dü;‡&û m‹Ôy˚dæ ¬s’‘·T\qT ~yê˝≤ rsTT+#˚ ã&Ó®{Ÿ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+<äHêïs¡T. |ü+≥\ yê] ¬s’‘ê+>∑+ nH˚ø£ düeTdü´\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·T+<äì yê{Ïô|’

düuÛÑ˝À Á|üdü+–düTÔqï sêe÷sêe⁄ dü+|òü÷\T @sêŒ≥T#˚dæ b˛sê{≤\T #˚j·÷\Hêïs¡T. ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± Á|üø£{Ï+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£î+≥÷ qwüºb˛sTTq ¬s’‘ê+>±ìøÏ#˚à qwüº|ü]Vü‰s¡+ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·&É+˝Ò<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ ¬s’‘·T dü+|òüT+ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù {Ï.s¡y˚Twt≈£îe÷sY >∑‘· eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ ìy˚~ø£qT Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·÷ uÛÑ$wü´‘Y ø£s¡Ôyê´\T>± ø£s¡Te⁄ <Ûäs¡\T, –≥Tºu≤≥T<Ûäs¡\T, ÁbÕC…≈£îº\T, |ü+≥\ yêØ düeTdü´\ô|’ b˛sê≥+ #˚j·÷\Hêïs¡T.d”◊{Ïj·TT &ç$»Hé ø±s¡´<äs¡TÙ\T õ. sêe÷+»H˚j·TT\T, e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, 13 &ç$»q¢ ¬s’‘·T dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T, dæ|æm+ πø+Á<ä ø£$T{° düuÛÑT´\T m+.m.>∑|òüPsY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

d”&û|”zqT ÄsYCÒ&û, |”&û $#ês¡D d”&û|”zqT $<ÛäT\ qT+∫ ‘=\–+#ê\ì &çe÷+&é #˚dæq Á|üC≤ dü+|òü÷\T Ä<√ì ns¡“¤Hé e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô) : nÁø£e÷ìøÏ bÕ\Œ&çq s¡÷s¡˝Ÿ dæ.&ç.|æ.z.qT $<ÛäT\qT+&ç ‘=\–+#ê\ì á HÓ\ 13e ‘˚Bq n+>∑Héyê&ç es¡ÿs¡¢ j·T÷ìj·THé ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯qqT #˚|ü{Ϻq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Bìô|’ $#ês¡D #˚|ü≥º&ÜìøÏ |ü≥ºD≤ìøÏ $#˚Ãdæq ÄsY.C….&ç. $»j·T ≈£îe÷], |æ.&ç. EuÒ<ë uÒ>∑+ eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ ns¡“¤Hé dæ.&ç.|æ.z. ø±sê´\j·T+˝À »]–q n$˙‹ ô|’ $#ês¡D »s¡|ü&É+ »]–+~. nq+‘·s¡+ s¡÷s¡˝Ÿ dæ.&ç.|æ.z. ô|’ edüTÔqï Äs√|üD\¬ø’ n+>∑Hé yê&ç es¡ÿs¡¢‘√ yê]øÏ »]–q nHê´j·÷ìï n~Ûø±s¡T\T n&ç– ‘Ó\TdüTø=ì nq+‘·s¡+ yê]øÏ sê‘· |üØø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |üØø£å q+<äT ‘·eT≈£î »]–q

n~Ûø±s¡T\‘√ yê–«yê<ëìøÏ ~–q <äèX¯´+ nHê´j·÷ìï >∑T]+∫, ˇ‹Ôfi¯¢ >∑T]+∫ düeTdü´\ >∑T]+∫ ≈£åîDí+>± Áyêdæ ˇø=ÿø£ÿs¡T>± ‘·eT <äèwæºøÏ rdüTø=ùdÔ MT≈£î »]–q nHê´j·÷ìï n]ø£fÒº+<äT≈£î MT]∫Ãq |òæsê´<äT\qT ô|’ n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢ düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ <ë<ë|ü⁄ 200 eT+~ n+>∑Héyê&û es¡ÿs¡T¢

n~Ûø±s¡T\T #Ó|æŒq≥T¢>± ‘êeTT m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT Áyêdæ n~Ûø±s¡T\≈£î Çe«&É+ »]–+~. nq+ ‘·s¡+ nHê´j·÷\≈£î bÕ\Œ&çq dæ.&ç.|æ.z. EuÒ<ë uÒ>∑+qT n+>∑Héyê&ç es¡ÿs¡¢ düeTø£å+˝À ãVæ≤s¡+>∑ $#ês¡D »]|æq≥T¢ düe÷#ês¡+. nq+‘·s¡+ n+>∑Héyê&û es¡ÿs¡¢ j·T÷ìj·THé Hêj·T ≈£îsê\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nÁø£e÷ìøÏ bÕ\Œ&ÉT ‘·÷ n+>∑Héyê&û es¡ÿs¡¢ ô|’ ˇ‹Ôfi¯ó¢ rdüTø=düTÔqï EuÒ<ë uÒ>∑+qT $<ÛäT\ qT+&ç ‘=\–+#ê\ì ˝Òì |üø£å+˝À b˛sê≥ u≤≥ #˚|ü{Ϻ EuÒ<ëqT ‘=\–+#˚+‘· es¡≈£î Ä+<√fi¯q #˚|ü&É‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n+>∑Hé yê&ç õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ùdu≤, uÛÑTeH˚X¯«], düTo\, uÛ≤qT, $»j·T\ø°Î, düTø£q´ bÕ˝§ZHêïs¡T.

lXË’\+, e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô) : ñ>±~ eT¨‘·‡yê\qT |ü⁄s¡düÿ]+ #·Tø=ì lXË’\ ÁuÛÑeTsê+ã≈£î yÓTÆdü÷sY yÓTÆ˝≤s¡T¢ kÕ¬sqT düeT]Œ+ #ês¡T. neTàyê]ì Ç+{Ï Ä&É|ü&ÉT #·T>± ø=\Tdü÷Ô, 65 eT+~ yÓTÆdü÷ s¡T, #êeTsêCŸq>∑sY, e÷+&Ü´ õ˝≤¢˝Àì |ü\T Á>±e÷\≈£î #Ó+~q uÛÑø£Ô ãè+<ä+ yês¡+ s√E\ bÕ≥T lXË’\+˝Àì |ü$Á‘· bÕ‘êfi¯>∑+>∑˝À |ü⁄D´kÕïHê\T Ä#·]+#ês¡T. &ÛÉeTs¡Tø£+, CÒ>∑+≥\ $Hê´kÕ\‘√ C≤q|ü<ä qè‘ê´\qT #˚dü÷Ô dü+Á|ü <ëj·Tã<äΔ+>± |üP»\T Ä#·]+ ∫+~. neTàyê]øÏ eT+>∑ fi¯dü÷Á‘ê\T, |ü≥TºeÁkÕÔ\T, |üdüT|ü⁄ ≈£î+≈£î eT\‘√ sê>± yês¡øÏ Ä\j·T kÕúHê#ês¡T´\T |üPsêíq+<äkÕ«$T, @áy√ dü<ëq+<ä+, @|”ÄsYy√ nì˝Ÿ≈£îe÷sY kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T.

bÕÁ‹πøj·TT\≈£î ø£˙dü y˚‘·q #·≥º+ neT\T #˚j·÷* ø£s¡÷ï\T m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ e÷]à 20 (düTes¡íyês¡Ô): e]ÿ+>¥ »s¡ï*düTº\≈£î ø£˙dü y˚‘·q #·≥º+ neT\T#˚j·÷\ì m|æj·TT&Éã÷¢C… õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî &ÉT j·T+. ø£è|ües¡+ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ e]ÿ+>¥ »s¡ï*düTº j·T÷ìj·THé Ä<ä«s¡´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ ø£˝…ø£ºπs≥T m<äT≥ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+∫ ø£˝…ø£ºs¡T sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘, &çÄs√« y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶\qT ø£*dæ $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚≥T es¡ÿs¡¢≈£î e´ekÕj·T ø±]à≈£î\≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T n+<äT‘·THêïj·Tì nsTT‘˚ »s¡ï*düTº\ $wüj·T+˝À y˚CŸuÀs¡T¶ neT\Tø±ø£b˛e&É+ Ä+<√fi¯qø£ s¡eTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ, Á|ü»\≈£î yês¡~>± |üì#˚ùd bÕÁ‹πøj·TT\≈£î ø£˙dü y˚‘·q #·≥º+ neT\T#˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n˝≤π> m\Áø±ºìHé MT&çj·÷˝À |üì#˚düTÔqï »s¡ï*düTº\T, ¬øyÓTsêyÓTHé\qT ≈£L&Ü e]ÿ+>¥ »s¡ï*düTº\T>± |ü]>∑DÏ+#ê\ì ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ ø£s¡÷ï\T Áô|dtø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî&ÉT –&ɶj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ y˚CŸuÀs¡T¶ $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·ø£åDy˚T düŒ+~+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ◊C…j·TT H˚wüq˝Ÿ øöì‡˝Ÿ yÓT+ãsY yÓTÆUÒ˝Ÿu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #˚dæq |üìøÏ #·≥ºÁ|üø±s¡+ |òü*‘·+ n+<äø£b˛e&É+˝À Á>±MTD $˝ÒKs¡T\T <äTs¡“s¡ J$‘·+ nqTuÛÑ$düTÔ Hêïs¡Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T ¬ø. eT<ÛäTdüT<Ûëø£sY, ¬ø.lìyêdüT\T, sê+X‚KsY, $.C….$.lìyêdüT\T, lìyêdüT\T >ö&é, q+<äøÏc˛sY, n+ãqï, sêCŸ≈£îe÷sY, sêeTkÕ«$T, $wüßíes¡úHé¬s&ç¶, C…$Tì s¡$, #ê+<éu≤wü, yÓ÷Vü≤ Hé, Äq+<é, düTπswt, $»j·TuÛ≤düÿsY, Á|ükÕ<ä¬s&ç¶, sê»X‚KsY, bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø√b˛Á~(uÛÑ)≈£îÔ\T yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... ø±*q&Éø£q #˚s¡T≈£îqï ø£qï&É uÛÑ≈£îÔ\≈£î eT\¢qï <äs¡Ùq uÛ≤>∑´+ ø£*Œ+#·&É+˝À n~Ûø±s¡T\T $|òü\eTj·÷´s¡T. ÁãeTsê+uÛÑ<˚$ì ≈£L‘·Ts¡T >±, eT*¢ø±s¡T®q kÕ«$Tì n\T¢&ÉT>± uÛ≤$+∫ ø£sêí≥ø£, eTVü‰sêh qT+∫ uÛÑ≈£îÔ\T ø±*q&Éø£q lXË’\+ #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. M]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï nq+ ‘·s¡+ kÕ¬s, |üdüT|ü⁄, ≈£î+≈£îeT, >±E\T, Á|ükÕ<ä+ rdüT≈£îì yês¡T yê] Á>±e÷\≈£î ‹]– yÓfi≤Ôs¡T. n˝≤ #˚j·T&É+ e\q yê] Á>±e÷\T düTs¡ø£å+ >±, πøåeT+>± düTK dü+‘√cÕ\‘√ kÂuÛ≤>±´\‘√ $s¡dæ\T¢‘·T+<äì yê] qeTàø£+. Ç+<äT≈£î>±q÷ uÛÑ≈£îÔ\T Hê\T>∑T s√E\ eTT+<äT>±H˚ lXË’\+ #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. M]øÏ @sêŒ≥T¢ #˚j·Te\dæq nedüs¡+ Ä\j·T n~Ûø±s¡T\≈£î m+‘Ó’Hê ñ+~. ø±˙ Á|üdüTÔ‘·+ ñqï áz Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ @sêŒ≥T¢ #˚j·Tø£b˛e&É+ <äs¡ÙHêìøÏ yê]ì nqTeT‹+#·ø£b˛e&É+‘√ rÁe ÄÁ>∑Vü‰ìøÏ >∑Ts¡j·÷´s¡T. B+‘√ Ä\j·T sê»>√|ü⁄s¡+ e<ä› ñqï ≈£L´˝…’qT¢ yÓT≥˝Ÿ &çf…ø£ºsY øö+≥sY, n<ë›\qT <ä«+dü+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq Hê\T>∑T >∑+≥\≈£î ≈£L&Ü Ä\j·T <ë«sê\T ‘Ós¡eø£ b˛e&É+ n|üŒ{Ïπø eTT+<äT s√E kÕj·T+Á‘·+ Äs¡T >∑+≥\ qT+∫ y˚∫ñqï uÛÑ≈£îÔ\T düVü≤Hêìï ø√˝ÀŒe&É+‘√ á dü+|òüT≥q #√≥T#˚düT≈£î+~.

ePaper |Suvarna Vartha | Hyderabad & Kurnool District Edition | 21-03-2012  

Hyderabad, Kurnool, District News, Local News, Online News, Web News, Latest News, Online Paper, News Paper, Telugu, ePaper.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you