Page 1

yÓ’<ë´~Ûø±]ô|’ #·s¡´\≈£î dæbòÕs¡düT ôV’≤<äsêu≤<é @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): |ü]– eT+&É\+ ∫{≤´\ ÁbÕ<∏ä $Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+ yÓ’<ë´~Ûø±] k˛j·TuŸU≤Á~ô|’ #·s¡´\≈£î dæbòÕs¡T‡ #˚düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y d”áy√ s¡M+Á<ä¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ∫{≤´\ ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+ yÓ’<ë´~Ûø±] k˛j·TuŸ U≤Á~ ô|’ #·s¡´\≈£î dæbòÕs¡T‡ #˚dæqï≥T¢ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y d”áy√ s¡M+Á<ä¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ∫{≤´\ sêb˛\T Á>±e÷˝À¢ »]–q Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´ Áø£e÷˝À¢ d”áy√ bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á>±eTdüTú\T yÓ’<ë´~Ûø±] |üìrs¡T |ü≥¢ rÁe ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ÄdüŒÁ‹øÏ m|ü⁄Œ&É÷ yÓ[¢Hê yÓ’<äT´&ÉT ø£ì|æ+#·&Éì dæã“+~ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì Á>±eTdüTú\T Äs√|æ+#ês¡T. B+‘√ Äj·Tq nø£dæàø£+>± ∫{≤´\ ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ëìï ‘·ìF #˚XÊs¡T. ÄdüŒÁ‹˝À HÓ\ø=qï eT+∫˙{Ï m<ä›&ç ô|’ yÓ’<ë´~Ûø±]ì ì\BXÊs¡T. ÄdüŒÁ‹ n_Ûeè~Δ ì<ÛäT\T \ø£å s¡÷bÕj·T\T ñHêïj·Tì M{Ï˝À düeTdü´\T m+<äT≈£î rs¡´˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. >∑‘· Äs¡THÓ\\T>± Ç<˚ düeTdü´‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·THêïeTì yÓ’<ë´~Ûø±]ì e÷ ]Ãy˚j·÷\ì Äj·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. yÓ’<ë´~Ûø±]ô|’ #·s¡´≈£î ø£˝…ø£ºs¡T≈£î dæbòÕs¡T‡ #˚kÕÔqì d”áy√ Vü‰MT Ç#êÃs¡T.

ãT<Ûäyês¡+, 18 @Á|æ˝Ÿ 2012

Ç+~s¡eTà ø±\˙˝À¢

ù|J\T : 8

‘ê>∑T˙{Ï ø√dü+

kÂø£sê´\T ì˝Ÿ j·÷ø£¸Hé bÕ¢Hé

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 17(düTes¡í yês¡Ô): Ç+~s¡eTà ø±\˙˝À¢ düeT dü´\T ‹wüºy˚XÊsTT. Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ ø£å´+ ì<ÛäT\ ø=s¡‘· yÓ\d” ø±\˙ yêdüT\qT y˚~ÛdüTÔHêïsTT. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ñHêï nìï ø±\˙˝À¢ Ç<˚ |ü]d曋.<ë<ë|ü⁄ 63ø±\˙˝À¢ ø£˙dü eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T ˝Ò≈£î+&Ü b˛j·÷sTT. ìC≤ìøÏ 2006qT+∫ Ç+~ s¡eTà ø±\˙\ |ü<∏äø£+ neT˝À¢øÏ e∫Ã+~. uÛÑ÷ùdø£s¡D Ç‘·s¡ n~Ûø±]ø£ e´eVü‰sê\ eT÷\+>± 2011 qT+∫ neT\e⁄‘√+~. áø±\ ˙\T ‘·÷s¡TŒ &ç$»Hé˝À 21,#˚y˚fi¯¢ &ç$»Hé˝À 6,$ø±sê u≤<é &ç$»Hé˝À 6@sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ù|s¡T≈£î Ç+~s¡eTà ø±\˙ \T>± #ÓãT‘·THêï,nø£ÿ&É n˙ï kÂø£sê´ \T ì˝Ò¢.. $<äT´B›ø£s¡D, ‘ê>∑T ˙s¡T, Á&Ó’H˚õ ‘·~‘·s¡ kÂø£sê´ \ ø£\Œq‘√ Ä\dü´+ »s¡T>∑T ‘√+~. ‘=\T‘· uÛÑ÷ùdø£s¡D ‘·~‘·s¡ düeT dü´\T y˚~Û+#·>±, Äqø£ ì<ÛäT\ ø=s¡‘· Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚dæ+~. B+‘√ ø±\˙˝À¢ ìyêdüeTT+≥Tqï \_Δ<ës¡T\T Ä+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡Te⁄ ‘·THêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ 63

y˚Tj·TsY

Äø£dæàø£ ‘·ìF\T ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡í yês¡Ô): »+≥q>∑sê˝À¢ bÂs¡ ìj·T e÷e[ neT\T rs¡TqT |ü]o*+ #˚+<äT≈£î y˚Tj·TsY e÷õ<é VüQùd‡Hé Äø£dæàø£ ‘·ìF\T ìs¡« Væ≤+#ês¡T. JôV≤#Ym+d” Á|ü‘˚´ø£ ø£$TwüqsY qMHé $T≥º˝Ÿ‘√ ø£*dæ y˚Tj·TsY dæøÏ+Á<ëu≤<é, eT˝≤ÿCŸ –] dü]ÿ˝Ÿ ø±sê´\j·÷˝À¢ ‘·ì F\T #˚|ü{≤ºs¡T. |òæsê´<äT\ |ü] cÕÿs¡+˝À n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ n\dü‘·«+ô|’ y˚Tj·TsY ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Bìô|’ yÓ+≥H˚ sê‘·|üPs¡«ø£+>± $es¡D rdüTø√ yê\ì Ä<˚XÊ\T Ç#êÃs¡T. $~Ûì s¡«Vü≤D ˝À n\dü‘·«+ eVæ≤+#˚ ñ<√´>∑\TqT e~*ô|fÒº Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì y˚Tj·TsY #ÓbÕŒs¡T.

@fi¯¢ >∑&ÉTdüTÔHêï |ü{Ϻ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T ì<ÛäT\ ø=s¡‘·‘√ düeTdü´\T $\j·T‘ê+&Ée+ Ä+<√fi¯q|ü&ÉT‘·Tqï \_Δ<ës¡T\T Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äTø√yê\ì $qï|ü+ ø±\˙\≈£î>±qT 30 ø±\˙˝À¢ eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ ø£\Œq |üPs¡Ô sTT+~. $T>∑‘ê 33 ø±\˙˝À¢ ì<ÛäT˝Ò¢ø£ |üqT\T ô|+&ç+>¥˝À ñ+&çb˛j·÷sTT. ‘êC≤>±$<äT´ BΔø£s¡D≈£î s¡÷.1.92 ø√≥T¢ eT+ps¡j·÷´sTT. B+‘√ ø£¬s+ ≥T düÔ+u≤\ @sêŒ≥T, yÓ’sY˝…’qT¢ y˚j·T&É+ ‘·~‘·s¡ |üqT\T #˚j·÷*‡ ñ+~. s√&ÉT¢, Á&Ó’H˚õ, ‘ê>∑T˙s¡T kÂø£sê´\T ô|+&ç+ >¥˝ÀH˚ ñHêïsTT. áø±\˙˝À¢ ˇø√ÿ Çfi¯ó¢ ìsêàD≤ìøÏ s¡÷.45 y˚\T Ks¡Tà ne⁄‘·T+<äì n+#·Hê y˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À s¡÷.13,200

dü_‡&û ø±>±, eTs√s¡÷. 31,300 Á|üuÛÑT‘·«+ H˚s¡T>± \_Δ<ës¡T\≈£î n|üŒøÏ+~ ÇdüTÔ+~. \_Δ<ës¡T&ç yê{≤ s¡÷.500>± ìs¡ísTT+#ês¡T. md”‡,md”º\≈£î s¡÷.20y˚\T n<ä q+>± s¡TD+ eT+ps¡T #˚XÊs¡T. áø±\˙˝À¢ ‘ê>∑T˙{Ï nedüsê \qT rπsÃ+<äT≈£î s¡÷.1.15 ø√ ≥T¢ Ks¡Tà #˚XÊs¡T. ‘·«s¡˝À s¡÷.4ø√≥T¢ sêqTHêïsTT. ø±\˙ ˝À¢ ù|s¡T≈£îb˛sTTq eTÚ*ø£ düeT dü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À Ä\dü´eT e⁄‘√+~. Ç|üŒ{Ïπø Çfi¯¢˝À #˚]b˛sTTq \_Δ<ës¡T\≈£î eTÚ*ø£ kÂø£sê´\ -$T>∑‘ê 2˝À...

ù|<ä\ Çfi¯¢ ìsêàD≤\T #˚|ü{≤º* e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ ø£u≤® #˚ùdÔ #·s¡´\T ‘·|üŒe⁄ Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#ê* Á|üC≤|ü<∏ä+˝À ø£˝…ø£ºsY q≥sê»Hé >∑T˝≤®sY ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 17(düTes¡íyês¡Ô): Æ™s[xqs≠sÕ‹[ ªygRiV¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘©´sV FsμR∂VLRiVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV xqs™´sV¯L`i ∏R∂WORPQ©±s F˝y©±s ª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒœ¡ßªRΩV©´sı»˝¡V \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ©´s»¡LS«¡©±s gRiVÕÍÿL`i }msL]‰©yıLRiV . ©yLixms÷˝¡ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRiLi, Azqs£mns ©´sgRiL`i ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s À≥ÿLRiª`Ω ˙g_Li≤`∂=Õ‹[ «¡Ljigji©´s ˙xms«ÿxms¥R∂Li NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ NRP¤Õ¡NÌRPL`i , ©yLixms÷˝¡ aSxqs©´s xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ≠sLSxqsª`Ω LRixqsWÕfi Δÿ©±s NRP÷¡zqs FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiμ≥R∂ LRi˜ÈLigS NRP¤Õ¡NÌRPL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Æ™s[xqs≠sÕ‹[ ryμ≥yLRifl·LigS FsμR∂VL]‰Æ©s[ ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLi¬ ø¡[LiμR∂VNRPV ≤T∂.C rÛyLiVV @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xms«ÿxms¥R∂Li NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹¨s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yı LRi©yıLRiV. ≠sμR∂V˘ª`Ω xqsLRixmnsLS, AL][gRi˘ }qs™´sáV, 108 xqsLki*£qs á gRiWLjiË @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ≠s™´sLSáV @≤T∂gji æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV. «ÿºdΩ∏R∂V NRPV»¡VLi ¡ ˙xmsπ∏∂W«¡©´s xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ ©ygRi™´sVfl”·, ªyLSÀÿLiVV, xtsQ≠dsV™±sV ¤À¡[gRiLi áNRPV IN]‰NRP‰LjiNTP LRiW. 5 Æ™s[áV ø]xmsˆV©´s ¬ø¡NRPV‰Ã¡©´sV NRP¤Õ¡NÌRPL`i @LiμR∂¬ø¡[ryLRiV . FsLi.FsÕfi.Fs ≠sLSxqsª`Ω LRixqsWÕfi Δÿ©±s ≠s≠sμ≥R∂ aSΔÿμ≥j∂NSLRiVáV ªRΩ™´sV  ¡μR∂VáVgS BªRΩLRi zqs ¡˜Liμj∂¨s xmsLixms≤R∂Li \|ms N]LiªRΩ @xqsx§¶¶¶©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi

Á|üC≤ düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£î+≥Tqï ø£˝…ø£ºsY >∑T˝≤®sY ¬ø¡[aSLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NRP¤Õ¡NÌRPL`i «‹[NRP˘Li ¬ø¡[xqsVN]Li»¡W ˙xms«ÿxms¥R∂Li NSLRi˘˙NRP™´sWLiÕ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV ≠sμ≥j∂gS FyÕÊ‹©yá¨s N][LSLRiV . ˙xms«¡Ã¡V |msμÙR∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[ FyÕÊ‹¨s ªRΩ™´sV xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡VN][™yá¨s FsLi.FsÕfi.Fs zmsáVxmso¨søyËLRiV. G.zqs .gSL`ÔiQ= Õ‹[ gRiá ’¡{qsÚ™y≤R∂ D©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* À≥œ¡W≠sVÕ‹[ μyLji˙μR∂ lLi[≈¡NRPV μj∂gRiV™´s©´sV©´sı ˙xms«¡Ã¡NRPV gRiXx§¶¶¶ ¨sLS¯flÿáV ¬ø¡[zqs B™y*÷¡=Liμj∂gS FsLi .FsÕfi G NRP¤Õ¡NÌRPL`i ©´sV N][LRigS, NRP¤Õ¡NÌRPL`i xqsˆLiμj∂xqsW A xqÛsáLiÕ‹[ ¨s™´szqsxqsVÚ©´sı ™yLjiNTP F~—¡xtsQ©±s xqsLÌjizmnsZNP[»˝¡V BxqsWÚ A xqÛsáLi ©´sVLi¿¡ ™yLji¨s Æ™s[L]NRP ø][»¡VNTP ¡μR∂ÕÿLiVVLi øy÷¡=Liμj∂gS —¡.|§¶¶¶ø`¡.FsLi.zqs @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV . Azqs£mns ©´sgRiL`i Õ‹[¨s —¡.|§¶¶¶ø`¡ .FsLi .zqs ™´sWlLi‰…fi ©´sV N]LiªRΩ ™´sVLiμj∂ ™´s˘NRPVÚáV NRPÀÍÿ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s FsLi .FsÕfi .Fs LRixqsWÕfi Δÿ©±s NRP¤Õ¡NÌRPL`i μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPVLSgS μy¨s \|ms Æ™sLi»¡Æ©s[ LjiF°LÌRiV B™´s*™´sázqsLiμj∂gS —¡.|§¶¶¶ø`¡.FsLi.zqs @μ≥j∂NSLRiVá©´sV -$T>∑‘ê 2˝À...

Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìπø Á|üC≤|ü<∏ä+ Äø£dæàø£ ‘·ìF... eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\‘√ bÕe˝≤ e&û¶ô|’ #·s¡Ã ‘ê>∑T˙s¡T, $<äT´‘Y düeTdü´\ô|’H˚ <äèwæº q÷‘·q |ü+#êj·Tr uÛÑeHêìï ÁbÕs¡+_Û+∫q eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ ù|<ä\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]kÕÔ+: myÓTà˝Ò´ Á|üø±wt>ö&é s¡+>±¬s&ç¶, @Á|æ˝Ÿ 17, (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äTπø Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{Ϻ+<äì eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ X¯+cÕu≤<é eT+&É\+˝Àì |ü\T Á>±e÷\˝À »]–q Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î ÄyÓT eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§ZHêïs¡T. yÓTT<ä{Ï ‘=+&ÉT|ü*¢ Á>±eT+˝À ìs¡«Væ≤+∫q

Á|üC≤|ü<∏ä+ düuÛÑ˝À ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷... y˚dü$˝À Á‘ê>∑T˙{Ï, $<äT´‘Y düeTdü´\T n~Ûø£+>± ñ+{≤j·Tì >∑eTì+∫, áø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó\TdüT≈£îì |ü]wüÿ]+ #ê\H˚ Á|ü<Ûëq <Û˚´j·T+>± eTT+<äT≈£îb˛‘·THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. eTTK´+>± bÕe˝≤e&û¶ <ë«sê Á>±eT+˝À eTVæ≤fi≤ Á>∑÷|ü⁄\ $esê\qT -$T>∑‘ê 2˝À...

-$esê\T 2˝À

◊<˚fi¯¢˝À|ü⁄ |æ\¢\+<ä]ø° b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚j·÷* JôV≤#Ym+d” |ü]~Û˝Àì ÁbÕ+‘ê\ô|’ n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº ô|{≤º* ≈£î≥T+ã dü+πøåeT XÊK ø£$TwüqsY Á|üMDYÁ|üø±wt Ä<˚XÊ\T


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Äø£dæàø£ ‘·ìF... s¡+>±¬s&ç¶, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): »+≥q>∑sê\ |ü]~Û˝À nbÕsYºyÓT+≥¢˝À ìedæ+#˚ ◊<äT @fi¯¢˝À|ü⁄ |æ\¢\+<ä]ø° b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚ùd+<äT≈£î s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ yÓ’<ä´, Äs√>∑´XÊK, JôV≤#Ym+d” yÓT&çø£˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T dü+j·TTø£Ô+>± ø£èwæ #˚j·÷\ì sêh ≈£î≥T+ã dü+πøåeT XÊK ø£$TwüqsY Á|üMDYÁ|üø±wt Ä<˚•+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ JôV≤#Ym+d” |ü]~Û˝Àì >∑∫ÃuÖ[, ø=+&Ü|üPsY, e÷<ë|üPsY, ôV’≤f…ø˘‡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK @sêŒ≥T #˚dæq b˛*jÓ÷ πø+Á<ë\qT s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~‘√ ø£*dæ Äø£dæàø£+>± ‘·ìF #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yÓTÆVü≤√yéT‡ nbÕsYºyÓT+{Ÿ‡ düeTT<ëj·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq b˛*jÓ÷ πø+Á<ä+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷...ãVüQfi¯ n+‘·düTÔ˝À¢ >∑\yês¡T $$<Ûä ø±s¡D≤\e\¢ b˛*jÓ÷ πø+Á<ë\≈£î e∫à |æ\¢\≈£î yêøχHé y˚sTT+#·&É+˝À n\ø£å´+ eVæ≤kÕÔs¡Hêïs¡T. Ç≥Te+{Ï yê]øÏ b˛*jÓ÷ eT+<äT ÄeX¯´ø£‘·ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+∫ ‘·<ë«sê yê] |æ\¢\≈£î ‘·|üŒìdü]>± b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚ùd˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ b˛*jÓ÷ s¡Væ≤‘· düe÷C≤ìï ì]à+#ê\qï~ Á|üuÛÑT‘·« \ø£å´eTì, á \øå±´ìï kÕ~Û+#ê\+fÒ düe÷»+˝Àì nìï esêZ\ ∫Hêïs¡T\≈£î b˛*jÓ÷ eT+<äT |ü+|æD°

#˚j·÷\Hêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± q>∑s¡+˝Àì Á|ü<Ûëq ÁbÕ+‘ê˝À¢ì ãVüQfi¯ n+‘·düTÔ˝À b˛*jÓ÷ πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, Ç+<äT¬ø’ eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$Twüqs¡¢ düVü≤ø±s¡+‘√ ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ nk˛dæjÓ÷wüHé düe÷y˚XÊ\‘√bÕ≥T $düèÔ‘·+>± Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. yÓTT<ä≥ ø=+&Ü|üPsY˝À @|” ôdŒwü˝Ÿ b˛©dt 8e u…{≤*j·THé ø±«s¡ºsY‡˝Àì ÄdüT|üÁ‹ì Äj·Tq dü+<ä]Ù+#ês¡T. u…{≤*j·THé n<Ûäø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... kÕúìø£+>± >∑‘· ø=+&Ü|üPsY @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹˝Àì nìï s¡ø±\ yÓ’<ä´ ùde\T n+<äTu≤≥T˝À ñHêïj·THêïs¡T. b˛©düT ≈£î≥T+u≤\T yê{Ïì $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì Ä<˚•+#ês¡T. ø£åj·Tyê´~øÏ dü+ã+~Û+∫ &Ü{Ÿ ÁbıyÓ’&ÉsY düØ«düT\qT á πø+Á<ë˝À¢ $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚˝≤ @sêŒ≥T #˚j·÷*‡+~>± &ûm+ôV≤#Yy√qT Ä<˚•+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± b˛©düT ≈£î≥T+u≤\ yê]øÏ ôV≤˝ŸÔø±s¡T¶\T ≈£L&Ü C≤Ø#˚ùdÔ yÓ’<ä´ ùde\qT $ìjÓ÷–+#·Tø=qT≥≈£î yÓdüT\Tu≤≥T ñ+≥T+<äHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ns¡“Hé ÁbÕ+‘ê\ |ü]~Û˝À ‘=\T‘· 125 b˛*jÓ÷ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊeTì, n<Ûäq+>± eTs√ 59 πø+Á<ë\qT ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊU≤~Ûø±] &Üø£ºsY ìs¡à\, n<Ûäq|ü⁄ yÓ’<ë´~Ûø±] qJs¡TB›Hé, õ˝≤¢ ÇeT÷´HÓ’CÒwüHé n~Ûø±] &Üø£ºsY <äTπsZwt, N|òt yÓT&çø£˝Ÿ n~Ûø±] &Üø£ºsY XÊ*ì ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

21q C≤rj·T Á|üC≤ dü+ã+<Ûë\ ~H√‘·‡e+ $<ë´s¡Tú\ô|’ b˛©düT\ ˝≤؃#Ûê]® ôV’≤<äsêu≤<é @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): C≤rj·T Á|üC≤dü+ã+<Ûë\ ~H√‘·‡ e+ áHÓ\ 21q»s¡T>∑T‘·T+~. |ü_¢ø˘ ]˝ÒwüHé‡ kıôd’{° Ä|òt Ç+&çj·÷ Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü_¢ø˘ >±¬s¶Hé‡ s√&ÉT¶˝Àì ¨≥˝Ÿ Á>±+&é bÕ¢C≤˝À X¯ìyês¡+ kÕ. 6 >∑+.≈£î á ñ‘·‡e+ »s¡T>∑T‘·T+~. |ü_¢ø˘ ]˝ÒwüHé‡ yêsTTdt |üÁ‹ø± dü+bÕ<ä≈£î\T &Ü. dæ.$ q]‡+Vü‰à¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q »]π> á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+Á‹ bıHêï\ \ø£åàj·T´ eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’ á @&Ü~ ñ‘·ÔeT Á|üC≤ dü+ã+<Ûë\ n~Ûø±] nyês¡T¶qT <˚X¯uÛÑøÏÔ ^‘ê\ b˛{°\ $CÒ‘·\≈£î ã VüQeT‘·T\qT n+<äCÒkÕÔs¡ì |”ÄsYmdt◊ n<Ûä´≈£åî\T mdt.m˝Ÿ. qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.

ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_sêìøÏ nq÷Vü≤´düŒ+<äq y˚T&ÉÃ˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\+˝Àì m\¢+ù|≥ Á>±eT+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_sêìøÏ eT+∫ düŒ+<äq \_Û+ ∫+~. eT+>∑fi¯yês¡+ Ä Á>±eT+˝À ø£+&É¢ø√j·T, j·÷s√{°yéT ãè+<ä+ Ä<Ûä« s¡´+˝À á ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_sêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Z qï 150 eT+~øÏ yÓ’<ä´ |üØø£å\qT &Üø£ºsY. »j·TÁ|üø±wt #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À ìsê«Vü≤≈£î\T q]‡+>∑sêe⁄, sêE, u≤\ø£èwüí, <˚y˚+<äsY, XÊ´yéT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷Œ¤´ |üP]Ô>± ‘=\–+|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 17, (düTes¡íyês¡Ô): >∑‘· yês¡+ »]–q ˇø£ dü+|òüT≥q ø±s¡D+>± ø=~›s√E\T>± bÕ‘·ãd”Ô˝Àì e÷<äqïù|≥, ôd’<ëu≤<é b˛©dtùdºwüq¢ |ü]~Û˝À ø£s¡÷Œ¤´ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï $wüj·T+ $~‘·y˚T. ø£s¡÷Œ¤´ |üP]Ô>± ‘=\–düTÔqï≥T¢ q>∑s¡ ÇHé#ê]® b˛©dt ø£$TwüqsY nqTsê>¥ X¯s¡à ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô>± <äøÏåD, ‘·÷s¡TŒ, |ü•ÃeT eT+&É\+˝Àì 30 b˛©düTùdºwüHé\ |ü]~Û˝À 144e ôdø£¸Hé áHÓ\ 20e ‘˚B es¡≈£î neT˝À¢ ñ+≥T+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ <Ûäsêï\T, sê´©\T ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤+#·≈£L&É<äHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 17, (düTes¡íyês¡Ô): ø£fi≤XÊ\ j·÷»e÷q´+ y˚~Û+|ü⁄\‘√ $dæ–b˛sTT Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+≥THêïqì sêdæô|{Ϻ z $<ë´]ú Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düTø√e≥+‘√ $<ë´s¡Tú\T Ä+<√fi¯q≈£î ~–q dü+|òüT≥q ÇÁãV”≤+|ü≥ï+˝À »]–+~. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ yÓ\Z≥÷s¡T eT+&É\+ ø£ècÕísêe⁄H˚≥≈£î #Ó+~q yÓ+ø£fÒwt ÇÁãV”≤+|ü≥ï+ |ü]~Û˝Àì l Ç+<ä÷ bòÕs¡àd” ø±˝ÒJ˝À m+bòÕs¡àd” yÓTT<ä{Ï dü+e‘·‡s¡+ #·<äTe⁄‘·THêï&ÉT. ø±˝ÒJ˝À ¬s+&ÉTqïs¡ \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+#ê\ì j·÷»e÷q´+ rÁe ˇ‹Ô&ç #˚k˛Ô+<äì ‘êqT #·ìb˛‘·THêïqì ùdïVæ≤‘·T\≈£î yÓTùdCŸ |ü+|æ ÇÁãV”≤+|ü≥ï+ #Ós¡Te⁄ e<ä› |ü⁄s¡T>∑TeT+<äT ‘ê– #·ìb˛j·÷&ÉT. $<ë´]ú uÛÖ‹ø£ø±j·T+‘√ $<ë´]ú dü+|òü÷\T ø±˝Òõ eTT+<äT Ä+<√fi¯q≈£î ~>±sTT. |üP≥≈£î+&û\T, n<ë›\T, ø±s¡T¢ <Ûä«+dü+ #˚XÊs¡T. B+‘√ b˛©düT\T ˝≤؃#Ûê]® #˚XÊs¡T.

πs|ü⁄ Nsê\ \ø°Îq]‡+Vü≤ kÕ«$T ø£˝≤´D√‘·‡e+ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 17, (düTes¡íyês¡Ô): LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ NUPxqsLRi ™´sVLi≤R∂áLi ¿d¡LSáՋ[¨s $áOUPQ ¯©´sLji=Lix§¶¶¶ ry*≠sV ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™´s Æ™s[≤R∂VNRPáV \Æ™sÀ≥œ¡™´sLigS «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi «¡Ljilgi[ NRPŒÿ˘fl„‹[ªRΩ=™y¨sNTP À≥ÿLkigS GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. À≥œ¡NRPVÚá LSNRP©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ |ms»Ì¡VN]¨s ˙xmsæªΩ[˘NRP GLSˆ»˝¡©´sV ¬ø¡[aSLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ LSxtÌsQ˚ Dxms ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ μyÆ™sWμR∂LRi LS«¡©´sLji=Lix§¶¶¶ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DªRΩ=™yÕ˝‹[ FyÕÊ‹¨s ˙xmsæªΩ[˘NRP xmsp«¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. Aá∏R∂V øR¡ªRΩVLÛRi ™yL<jiN][ªRΩ=™y¨sı xmsoLRixqs‰LjiLiøR¡VNRPV¨s ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yá©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yıLRiV. C DªRΩ=™yÕ˝‹[ À≥œ¡NRPVÚáV @μ≥j∂NRP xqsLi≈¡˘Õ‹[ FyÕÊ‹Li»¡V©yıLRiV. À≥œ¡NRPVÚá N][xqsLi @¨sı GLSˆ»˝¡©´sV Aá∏R∂V NRP≠sV…‘¡ xqs™´sVNRPWLjiËLiμj∂.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©y≤R∂V ry*≠sV™yLji NRPÕÿ˘fl· ™´sVx§¶‹[ªRΩ=™y¨sı \Æ™sÀ≥œ¡™´sLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ª][ Fy»¡V LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿá ©´sVLi¿¡ À≥œ¡NRPVÚáV @μ≥j∂NRPxqsLi≈¡˘Õ‹[ •¶¶¶«¡LRiVNSgRiáLRi¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV.

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT ºdΩ∏R∂VgS ©yLixms÷˝¡ Àÿ ¡V «¡gÍki™´s©±s LS™±sV ≤T∂˙gki NRPŒÿaSá¨s xqsLiμR∂Lji+Li¿¡ Æ™sLi»¡Æ©s[ L][≤ÔR∂V Æ™s≤R∂áVˆ xms©´sVá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡Liøy÷¡=Liμj∂gS xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ø=s¡‘· Çã“+<äT\ bÕ˝Ò®düTÔHêïsTT. ndü˝Ò @μ≥j∂NSLRiVá©´sV NRP¤Õ¡NÌRPL`i AÆμ∂[bPLiøyLRiV. n‘ÓÔdüs¡T kÂø£sê´\‘√ »]–q ìsêàD≤\‘√ \_Δ<ës¡T\T nedüΔ\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. $ø±sêu≤<é,‘ê+&É÷s¡T,eTùV≤X¯«s¡+,y˚T&ÉÃ˝Ÿ,#˚y˚ fi¯¢,|ü]– bÕ≥T Äj·÷ eT+&É˝≤˝À¢q÷ ø±\˙\ ndüÔe´düÔ+>± ‘·j·÷s¡Tj·÷´sTT.Çfi¯¢qT ôd’‘·+ yê{Ï n_Ûeè~Δì n&ç– ‘Ó\TdüTø√e&É+‘√ bÕ≥T, HêD´‘· ˝Ò≈£î+&Ü ì]à+#ês¡H˚ Äs√|üD\T Äs√>∑´Áo <ë«sê Ä|üπswüHé #˚sTT+#·T≈£îqï yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT. ø=ìï ø±\˙˝À¢ kÕúìø£ yê]ì ≈£L&Ü eT+Á‹ n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. |ü+#êj·Tr˝Ò ‘·eT ì<ÛäT\‘√ kÂø£sê´\T n<˚ Á>±eT+˝À q÷‘·q+>± ì]à+∫q Á>±eT ø£*Œ+#·T≈£îHêïsTT. ì<ÛäT˝Ò¢ì Á>±e÷˝À¢ |ü+#êj·Tr uÛÑeHêìøÏ eT+Á‹ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ nkÂø£sê´\T ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ñHêïsTT. #˚XÊs¡T. Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ô|’ <äèwæº ô|{≤º*: myÓTà˝Ò´ Á|üø±wt>ö&é Á|üC≤|ü<∏ä+˝À bÕ˝§¢qï kÕúìø£ XÊdüqdüuÛÑT´\T AÆμ∂[bPLiøyLRiV . L][≤ÔR∂V Æ™s≤R∂áVˆ xms©´sVá ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li Á|üø±wt>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷... Á|ü»\T Á‘ê>∑T˙s¡T, Õ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı «ÿxms˘Li \|ms FsLi.FsÕfi .Fs ALS $<äT´‘Y düeTdü´\T n~Ûø£+>± m<äTs=ÿ+≥T

kÂø£sê´\T ì˝Ÿ

Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìπø Á|üC≤|ü<∏ä+

j·÷ø£¸Hé bÕ¢Hé

Hêïs¡ì Á|üdüTÔ‘·+ M{Ï|ü≥¢ eT+Á‹es¡T´\T Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ |òü÷dte÷J>∑÷&É, ô|<ä›cÕ|üPsY Á>±e÷\˝À »]–q Á|üC≤|ü<∏ä+, Á>±eT düuÛÑ\˝À eT+Á‹ bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. eT+Á‹ ‘=\T‘· X¯+cÕu≤<é eT+&É\ πø+Á<ä+˝À CÒmHémHéÄsYm+ >∑èVü≤ düeTT<ëj·÷\≈£î eT+Á‹ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷...2004 @&Ü~ qT+∫ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î õ˝≤¢˝À 37y˚\ Çfi¯ó¢ ì]à+#·>± M{Ï˝À....20 y˚\ Çfi¯ó¢ \_›<ës¡T\≈£î n+<ä#˚j·T&É+ »]–+<äì, $T>∑‘ê Çfi¯ó¢ ìsêàD+˝À ñHêïj·Tì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À &ûd”m+mdt #Ó’s¡àHé #Óø£ÿ\ m\¢j·T´, sêCÒ+Á<äq>∑sY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ Á|üC≤|ü<∏ä+ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] õ.eTT≈£î+<ä¬s&ç¶, $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ãT<Ûäyês¡+ 18, @Á|æ˝Ÿ 2012

j·TTe≈£î&çøÏ <˚Vü≤X¯ó~Δ uÛ≤s¡´ ñ+&É>±H˚ eTs√ j·TTe‹‘√ ø±|ü⁄s¡+ j·TTe≈£îì~ es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ ø±oãT>∑Z ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 17, (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡´ ñ+&É>±H˚ eTs√ j·TTe‹ì $yêVü≤+ #˚düT≈£îì ôV’≤<äsêu≤<é˝À ø±|ü⁄s¡eTT+≥Tqï z Á|üãT<äTΔìøÏ yÓTT<ä{Ï uÛ≤s¡´ ã+<ÛäTe⁄\T <˚Vü≤X¯ó~Δ #˚XÊs¡T. es¡+>∑˝Ÿ ø±oãT>∑Z≈£î #Ó+~q XÊs¡<ä≈£î düT+<äs¡j·T´q>∑sY≈£î #Ó+~q |üs¡y˚TX¯«sY‘√ Hê\T>∑T @fi¯¢ øÏ+<ä≥ $yêVü≤+ »]–+~. nsTT‘˚ uÛ≤s¡´≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&Ü eTs√ j·TTe‹‘√ ôV’≤<äsêu≤<é˝À ø±|ü⁄s¡+ ô|{≤º&ÉT. á $wüj·T+ ‘Ó*dæq XÊs¡<ä ã+<ÛäTe⁄\T |üs¡y˚TX¯«sYqT ø£¬s+{Ÿ düú+u≤ìøÏ ø£fÒºdæ ∫‘·ø£u≤<ës¡T.

eè<äΔ <ä+|ü‘·T\ eTè‹ ôV’≤<äsêu≤<é @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝À ˙H˚|ü*¢ø£˝≤dt Á>± eT+˝À |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ‘ê– eè<äΔ <ä+|ü‘·T\T eTè‹ #Ó+<ës¡T. Ç+{Ï e<ä›H˚ á dü+|òüT≥q #√≥T #˚düT≈£î+~. b˛©düT\T dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îì |ü]o*düTÔHêïs¡T.

Ç<ä›s¡T Hê´j·Tyê<äT\ n¬sdüTº ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 17, (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤ø√s¡Tº˝À $<Ûä«+dü+ πødüT˝À Ç<ä›s¡T Hê´j·Tyê<äT\qT b˛©düT\T n¬sdtº #˚XÊs¡T. ôV’≤ø√s¡Tº˝À ‘Ó\+>±D Hê´j·Tyê<äT\ $<Ûä«+dü+ô|’ m+<äT≈£î ñ<ëd”q+>± ñqïs¡+≥÷ Ç{°e\ düTÁ|”+ø√s¡Tº ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dæq H˚|ü<∏ä´+˝À b˛©düT\T <ëK\T #˚dæq #ÛêsY®w”{Ÿ˝À |üsêØ˝À ñqï≥T¢ ù|s=ÿqï |ü~eT+~ Hê´j·Tyê<äT˝ô|’ Hê+ |ü*¢ ø√s¡Tº n¬sdtº yês¡+{Ÿ C≤Ø #˚dæ+~. B+‘√ >∑+|ü yÓ+ø£fÒwt, sƒê≈£LsY s¡÷bÕdæ+>¥ nH˚ Ç<ä›s¡T Hê´j·Tyê<äT\qT b˛©düT\T n¬sdtº #˚dæ ø√s¡Tº˝À Vü‰»s¡T|ü]#ês¡T. yê]øÏ Hê´j·TkÕúq+ y˚T 1 es¡≈£î ]e÷+&é $~Û+∫+~.

Ç<ä›s¡T ∫Hêïs¡T\ n<äèX¯´+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): myéTmyéT{°mdt ¬s’fi¯ó¢ #·÷&É&ÜìøÏ yÓ[¢q Ç<ä›s¡T ∫Hêïs¡T\T ‘·|æŒb˛sTTq dü+|òüT≥q y˚T&ÉÃ˝Ÿ b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. d”◊ sê+¬s&ç¶ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ Vü≤Ödæ+>¥ uÀs¡T¶ ø±\˙˝À Áπ>dt y˚˝Ÿ ô|ò’≥sY Á≥dtº˝À Ç<ä›s¡T |æ\¢\T k˛eTyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ qT+∫ ‘·|æŒb˛sTTq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. kÕsTT (8), ‘Ó’eTHé (13) Ms¡T m+m+{°dt ¬s’fi¯ó¢ #·÷&É{≤ìøÏ yÓ[¢ ‹]– sê˝Òs¡ì Á≥dtº j·T»e÷ì C≤>∑|t b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. Ç<ä›s¡T ∫Hêïs¡T\ ø√dü+ >±*düTÔqï≥T¢ d”◊ #ÓbÕŒs¡T.

∫øÏ‘·‡bı+<äT‘·÷ j·TTe‹ eTè‹ uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): e+{Ï+{Ï Á|üe÷<ä+˝À rÁe+>± >±j·T|ü&ç ÄdüŒÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡bı+<äT‘·Tqï z j·TTe‹ eT+>∑fi¯yês¡+eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q y˚T&ç|ü*¢ b˛©düTùdºwüHé |ü]~Û˝À »]–+~. b˛©düT\ ø£<Ûäq+ Á|üø±s¡+.. |òæsê®~>∑÷&É eT*¢U≤s¡T®qq>∑sY≈£î #Ó+~q cÕVæ≤<éuÒ>∑+ áHÓ\ 11q Ç+{À¢ e+≥#˚düTÔ+&É>± Á|üe÷<äeXÊ‘·÷Ô eT+≥\+ ≥T≈£îHêïsTT. rÁe>±j·÷\bÕ˝…’q uÒ>∑+qT ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ >±+BÛ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·>± ∫øÏ‘·‡bı+<äT‘·÷ eT+>∑fi¯yês¡+ eTè‹ #Ó+~q≥T¢ b˛©düT\T‘Ó*bÕs¡T.môd’‡ yÓ+ø£qï πødüT qyÓ÷<äT#˚dæ <äsê´|ü⁄Ô#˚düTÔHêïs¡T.

>∑+C≤sTT |ü{Ϻy˚‘·

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 17, (düTes¡íyês¡Ô): ≠saS≈¡xms»¡ıLi FsN`P=˙|ms£qsÕ‹[ ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©´sı ∏R∂W\¤À≥¡ NTPÕ‹[á gRiLi«ÿLiVV¨s zqsNTPLi˙μyÀÿμR∂VÕ‹[ \lLi¤Õ¡[* F°÷d¡xqsVáV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi xms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. C gRiLi«ÿLiVV¨s xqsWLRiª`ΩNRPV ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©´sı»˝¡V gRiVLjiÚLiøyLRiV. BLiμR∂VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ F°÷d¡xqsVáV ©´sáVgRiVLji¨s @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVL][ xmnsV»¡©´sÕ‹[ F~»Ì¡NRPW…”¡ N][xqsLi r¢μk∂NTP Æ™s◊˝¡©´s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ ™yLRiLi ˙NTPªRΩLi @NRP‰≤R∂ «¡Ljigji©´s L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ μR∂VLRi¯LRifl·Li ¬ø¡Liμj∂Liμj∂. ¿¡ªRΩWÚLRiV —¡Õ˝ÿ FyNSáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s BNS˜Õfi ªy{ms xms©´sVáV ¬ø¡[xqsVNRPVLi…ÿ≤R∂V. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ BNS˜Õfi ªRΩ©´s À≥ÿLRi˘ xmnsLki*©±s©´sV  ¡ªRΩVNRPV Æμ∂LRiV™´so N][xqsLi ©yáVlgi[Œ˝œ¡ ˙NTPªRΩLi r¢μj∂NTP xmsLiFy≤R∂V. ™yLRiLi ˙NTPªRΩLi r¢μk∂Õ‹[ «¡LjigRi©´s L][≤ÔR∂V ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ xmnsLki*©±s ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμj∂©´s»˝¡V À≥œ¡LRiÚNRPV xqs™´sWøyLRiLi @Liμj∂Liμj∂. AÆ™sV ™´sVXªRΩÆμ∂[•¶¶¶¨sı FyNSáNRPV ºdΩxqsVNRPV LS©´sV©yıLRiV.


ãT<Ûäyês¡+ @Á|æ˝Ÿ 18, 2012

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

>±´dt dæ*+&És¡T¢ d”CŸ e÷düºsY bÕ¢Hé e÷´|t neT\T≈£î ‘·«s¡˝À H√{Ï|òæπøwüHé $ø±sêu≤<é,@Á|æ˝Ÿ 17(düTes¡íyês¡Ô):$ø±sêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝À neT\T #˚j·TqTqï e÷düºsY bÕ¢Hé≈£î dü+ã+~+∫q e÷´|tqT dü+ã+~‘· ÁbÕ+‘ê\qT eTTì‡|ü˝Ÿ {ÖHé bÕ¢ì+>¥ ÄsYC…&ç ÄsYmHé #ê],@&ç q]‡+Vü‰àsêe⁄,&ç&ç Hê>∑düT+<ä] eT+>∑fi¯yês¡+ dü+<ä]Ù+#ês¡T yês¡T ø=‘·Ô>∑&ç,sêJyé q>∑sY ø±\ì\ |ü]düsê\qT |ü]•*+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± ÄsYC…&ç #ê] e÷{≤¢&ÉT‘·T e÷düºsY neT\T≈£î dü+ã+~+∫ 90 XÊ‘·+ düÁø£eT+>± ñ+<äì e÷düºsY bÕ¢Hé neT\T≈£î e÷´|t‘√ bÕ≥T H√{Ï|òæ πøwüHéqT Á|üuÛÑT‘·«+ $&ÉT<ä\ #˚düTÔ+<äì Ç+<äT≈£î dü+ã+~+∫ nuÛÑ´+‘·sê\T e÷düºsY bÕ¢Hé e÷´|tqT |ü]o*düTÔqï n~Ûø±s¡T\T Äπøå|üq\qT 60 s√E\˝À eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À n+<äCÒj·÷*‡ ñ+≥T+<äì nHêïs¡T.|ü≥ºD+˝Àì sê»X‚KsY,¬s$q÷´ düπs«j·TsY ^‘ê,dæã“+~ bÕ+&ÉT $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\qT dü+<ä]Ù+∫q yê]˝À {Ï|æz ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

$ø±sêu≤<é,@Á|æ˝Ÿ 17(düTes¡íyês¡Ô):ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<ä›+>± ì\«#˚dæq >±´dt dæ*+&És¡¢qT eTTì‡|ü˝Ÿ dæã“+~ ‘·ìF #˚dæ d”CŸ #˚dæq≥T¢ eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY eT\¢|üŒ ‘Ó*bÕs¡T.eT+>∑fi¯yês¡+ ‘·q ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T b˛dtº ø±s¡T¶˝À e∫Ãq |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î eTTì‡|ü˝Ÿ Ç+#ê]® XÊìfÒwüHé ÇHé‡ô|ø£ºsY sêeTÁøÏwüí,j˚TdüT,#˚qïj·T´,$H√<ä\T >∑+>±sê+\T ãkÕº+&é düMT|ü+˝À ñqï cÕ|t˝À dü÷|üsY >±´dt ìã+<äq\≈£î $s¡T<ä›+>± ì\« ñ+#·&Üìï |ü]o*+∫ d”CŸ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.>∑+>±s¡+˝À >∑\ 22,Ä\+|ü*¢ s√&é >∑\ 15 dæ*+&És¡¢qT d”CŸ #˚dæ dü+ã+~‘· ñqï‘ê ~Ûø±s¡T\≈£î H√{Ÿ |ü+|æ ‘·<äT|ü] Ä<˚XÊqTkÕs¡+ #·s¡´\T ¬>’ø=q≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. $es¡D dü÷|üsY >±´dt düuŸ @C…˙‡ dü©+qT $es¡D ø√s¡>± eTTì‡|ü˝Ÿ dæã“+~ ‘·ìœ #˚dæq yê{Ï˝À U≤∞ dæ*+&És¡T¢ n~Ûø£+>± ñHêïj·Tì,5 dæ*+&És¡T¢ e÷Á‘·+ ì+&ÉT$ ñHêïj·Tì nHêïs¡T.100 πøõ\ es¡≈£î kÕºø˘

d”CŸ #˚dæq dæ*+&És¡T¢ ñ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ø£+ô|ì ìã+<äq nqTeT‹ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. |ü≥ºD+˝Àì ôV≤#Y|æ >±´dt˝À ø=s¡‘· ñ+&É≥+‘√ ∫qï ∫qï yê´bÕs¡T\≈£î $<Ûë´s¡TÔ\≈£î ôVA≥fi¯¢≈£î dü÷|üsY >±´dt düs¡|òüsê #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

≈£î\dü+düÿè‹ì s¡÷|ü⁄e÷bÕ*

n|ü]X¯óÁuÛÑ ¨{˝Ÿ≈£î »]e÷Hê

HêeTe÷Á‘·+>± ø±+Á¬>dt eT+&É\ düe÷y˚X¯+

ôV’≤<äsêu≤<é @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î\dü+düèÿ‹ì s¡÷|ü⁄e÷|æq|ü⁄Œ&˚ <˚X¯+ ndüe÷q‘·\ qT+∫ >∑f…º≈£îÿ‘·T+<äì »q$C≤„qy˚~ø£ n_ÛÁbÕj·T |ü&ç+~. ªÁ|üC≤kÕ«eT´+-≈£î\dü+düèÿ‹μ nH˚ n+X¯+ô|’ »q$C≤„qy˚~ø£ ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚X¯+˝À |ü\T Á|üC≤dü+|òü÷\ H˚‘·\T, $<ë´e+‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. <˚X¯+ >∑D‘·+Á‘·j·TT>∑+˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫ 62 @fi¯¢sTTHê Ç+ø± ø=ìï kÕe÷õø£ esêZ\ #˚‘·T˝À¢H˚ n~Ûø±s¡+ ñ+&É≥+ e´edüú yÓ’|òü\´eTì ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{° n<Ûë´|ü≈£î&ÉT ø£+#Ó ◊\j·T´ nHêïs¡T. düe÷ »+˝À sê»ø°j·T n~Ûø±s¡+ø√dü+ ≈£î\düMTø£s¡D≤\T düèwæºdüTÔqï Ä>±<Ûë\T Á|üC≤kÕ«eT´ dü÷Œ¤]ÔøÏ $|òü÷‘·+ ø£*–düTÔHêïj·Tì eø£Ô\T nHêïs¡T.

$ø±sêu≤<é,@Á|æ˝Ÿ 17(düTes¡íyês¡Ô):$ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝Àì ôVA≥fi¯¢ô|’ eTTì‡|ü˝Ÿ dæã“+~ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫ ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<ä›+>± ñqï ôVA≥fi¯¢≈£î 11,500 s¡÷bÕj·T\ »]e÷Hê $~+∫q≥T¢ $ø±sêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY eT\¢|üŒ ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ‘·q #ê+ãsY˝À Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|üuÛÑT‘·« ìj·TeT ìã+<äq\ Á|üø±s¡+ ôVA≥fi¯¢˝˝À X¯ó∫ X¯óÁuÛÑ‘· ñ+&Ü*‡q ôVA≥fi¯¢˝À Ç+<äT≈£î $s¡T<ä›+>± ñqï yê{Ïô|’ »]e÷Hê $~+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.XÊìfÒwüHé ÇHé‡ô|ø£ºsY sêeTÁøÏwüí ôVA≥fi¯¢qT ‘·ìœ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

X¯+ø£sY|ü*¢,@Á|æ˝Ÿ 17(düTes¡íyês¡Ô):X¯+ø£sY |ü*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ø±+Á¬>dt bÕغ düe÷y˚X¯+ HêeT e÷Á‘·+>± »]–+~.á düe÷y˚XÊìøÏ eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T e÷DÏø˘ ¬s&ç¶ n<ä´ø£å‘· eVæ≤+#·>± bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£≥kÕ«$T Vü‰»s¡sTT e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\qT n~Ûø±s¡T\T dü]>± neT\T |üs¡#·ì ø±s¡D+>± bÕغ Hêj·T≈£î\˝À ìsêX¯ ø£\T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£{Ÿ ¬s&ç¶,yÓ+ø£{Ÿsê+¬s&ç¶,yêdüT <˚yé ø£Hêï ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

H˚{Ï qT+∫ eT\¢qï C≤‘·s¡

#˚y˚fi¯¢,@Á|æ˝Ÿ 17(düTes¡íyês¡Ô):#˚y˚fi¯¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Ç+Á<äqï j·TTe ùdq Ä<Ûä«s¡´+˝À #·* y˚+Á<ëìï j·TTe»q ø±+Á¬¬>dt sêh Hêj·T≈£î\T ôVA+ eT+Á‹ dü_‘ê ¬s&ç¶ ‘·qj·TT&ÉT ø±ØÔø˘ ¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T ùdyê <äèø£Œ<∏ä+ <ë«sê dü+‘·è|æÔ \_ÛdüTÔ+<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J C…&é|æ{Ïdæ u≤˝Ÿ sêCŸ,yÓ+ø£≥kÕ«$T,Á|üø±XŸ >ö&é,>√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶,|ü&Ü\ Á|üuÛ≤ø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

GLiVVL`i FsNRP=¤Õ¡¨ds= G≠sπ∏∂[VxtsQ©±s xqsLixqÛs zqs.FsLi.≤T∂ |\ §¶¶¶μ∂R LSÀÿμ`∂, G˙zmsÕfi 17: ˙xmsxmsLiøR¡ ™y˘xmsÚLigS D©´sı GLiVVL`i F°LÌRiVá©´sV ™´sVLjiLiªRΩ Æ™sVLRiV\lgi©´s r¢NRPLS˘Ã¡V NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV FsLiVVL`i FsNRP=¤Õ¡¨ds= G≠sπ∏∂[VxtsQ©±s xqsLixqÛs ©´sWªRΩ©´s ryLiZNP[ºΩNRP xmsLji«Ïÿ©´sLiª][ ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s¿¡ËLiμj∂. ™´sVV≈¡˘LigS FsLiVVL`iF°L`Ìi FsLi»¡L`i }qs{mÌs ¤…¡NSıá“¡, 90 ¤…¡N`P≤yN`P=Æ™sVLi…fi ¤…¡NSıá“¡xq˝s }msLRiVª][ ªy™´sVV LRiWxmsNRPሩ´s ¬ø¡[zqs©´s }qs™´sá©´sV ˙xmsxqsVÚªRΩLi D©´sı GL`iF°L`Ìiáª][ Fy»¡V N]ªRΩÚgS ¨sLji¯LiøR¡À‹[π∏∂[V GL`iF°L`ÌiáNRPV NRPW≤y Dxms∏R∂VVNRPÚLigS DLi…ÿ∏R∂V¨s xqsLixqÛs zqs.FsLi.≤T∂. ™´sV¨ds£tsQNRPxmspL`i æªΩ÷¡FyLRiV.

ã+{≤s¡+,@Á|æ˝Ÿ 17(düTes¡íyês¡Ô): ã+{≤s¡+ eT+&É\ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á|üdæ~› >±+∫q eT\¢qï C≤‘·s¡ ãT<Ûäyês¡+ qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑ+ ne⁄‘·Tqï≥T¢ Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T..á dü+<äs¡“+>± Ä\j·÷ìï düT+<äs¡+>± ìs¡«Vü≤≈£î\T r]à ~<ë›s¡T.uÛÑ≈£îÔ\T ô|<ä› dü+K´˝À bÕ˝§Zì kÕ«$T rs¡Δ Á|ükÕ<ë\T d”«ø£]+#ê\ì ø√sês¡T .

Á|üC≤|ü<∏ä+˝À ìs¡düq\ yÓ\T¢e y˚T&ÉÃ˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 17 düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ |ü]~Û˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq Á|üC≤|ü<∏ä+˝À Á|ü»\ ìs¡dü\ q&ÉTeT ø=qkÕ–+~. q÷‘·Héø£˝Ÿ, ls¡+>∑es¡+, ã+&Ée÷<ës¡+, s¡sTT˝≤|üPsY,–sêà|üPsY Á>±e÷˝À¢ ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü\ düeTdü´\ô|’ Á|ü»\T n~Ûø±s¡T\qT ì\BXÊs¡T. ø±s¡´Áø£e÷\≈£î eTTK´ n‹<∏äT\T>± bÕ˝§Zqï kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ¬øm˝ŸÄsY, CÒd” »>∑Hêï<∏ä+\ ≈£î Á|ü»\ ì\B‘·\T ‘·|üŒ˝Ò<äT. ls¡+>∑es¡+˝À eT+∫˙{Ï düeTdü´ô|’ n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Bìô|’ düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äì myÓTà˝Ò´ ¬øm˝ŸÄsYqT Á|ü»\T ì\BXÊs¡T. ˙{Ï düeTdü´ rs¡Ã&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. yês¡+ s√E˝À¢ düeTdü´ ˝Ò≈£î+&Ü #˚kÕÔeTì myÓTà˝Ò´ Vü‰$T Ç#êÃs¡T. n˝≤π> yÓ’<ë´~Ûø±] düeTj·÷ìøÏ sêe&É+˝Ò<äì Á|ü»\T myÓTà˝Ò´ <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêe&É+‘√ Äj·Tqô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.Á>±eT+˝Àì ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À ;ÄsYJm|t ì<ÛäT\‘√ #˚|ü{Ϻq n<äq|ü⁄ >∑<äT\ ìsêàD≤ìï CÒd”‘√ ø£*dæ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. s¡sTT˝≤|üPsY˝À myÓTà˝Ò´ ì<ÛäT\‘√ #˚|ü≥ºqTqï n_Ûeè~› |üqT\qT Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.nq+‘·s¡+ –sêà|üPsY˝À n+&ÉsYÁ&Ó’H˚J |üqT\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡. q÷‘·Héø£˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤|ü<∏ä+˝À MÄs√« u≤\sêCŸ $<ÛäT\T ìs¡«]ÔÔ+#·&É+˝À ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì kÕúìø£ Á|ü»\T myÓTà˝Ò´ <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ m+<äT≈£î Á|ü•ï+#·&É+˝Ò<äì MÄs√«ô|’ myÓTà˝Ò´ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n_Ûeè~Δ |üqT\T #˚|ü≥º&É+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+

ùdyêuÛ≤e+ n\es¡#·Tø√yê*

Ä$sꓤe düuÛÑqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷*

düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï Hêπ>+<äsY >ö&é

Á|ü»\qT ñ<˚•+∫ Á|üdü+–düTÔqï πøm˝ŸÄsY Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› rdüT≈£î+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü»\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. CÒd” »>∑Hêï<∏ä+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq n_Ûeè~Δ |ü<∏äø±\qT Á|ü»\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T\T, Á|ü»\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$ø±sêu≤<é,@Á|æ˝Ÿ 17(düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D≤ sêh dü$T‹ 11 e Ä$sê“e düuÛÑ á HÓ\ 27 e‘˚~q $ø±sêu≤<é ˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ {°ÄsYmdt |ü•ÃeT s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T Hêπ>+<äsY >ö&é ‘Ó*bÕs¡T.eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq ‘·q ø±sê´\j·T+˝À $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ {°ÄsYmdt sêh Á|ü‹ì<ÛäT\ düuÛÑ á dü+<äs¡“+>± ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì á düe÷y˚XÊìøÏ Á|ü‹ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+&ç 250 eT+~ Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝ÀZ+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T.11 e Ä$sê“e düuÛÑqT $ø±sêu≤<é˝À ìs¡«Væ≤+#·≥+ n<Ûäèwüº+>± u≤$düTÔHêïeTì á ÁbÕ+‘· y˚T<ëe⁄\T ‘Ó\+>±D≤ yê<äT\T düVü≤ø£]+∫ $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡Tá düe÷y˚X¯+˝À {°ÄsYmdt$ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T m+.düTπswt bÕ˝ÀZHêïs¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+ 18, @Á|æ˝Ÿ, 2012

Vü‰sYºm{≤ø˘ ìyês¡D˝À eT<Ûä´<ÛäÛsê düeTTÁ<ärs¡ Á|ü»\T nHê~>± ø£eT˝≤ |üfi¯flqT Á|ü<Ûëq ÄVü≤s¡+>± rdüT≈£î+≥THêïs¡T. Ç~ nø£ÿ&ç yê] >∑T+&Ób˛≥TqT ìyê$+#·&É+˝À ñ|ü jÓ÷>∑|ü&ÉT‘·Tqï~. ø£eT˝≤ |ü\+ Çwüº|ü&˚yê]øÏ Ç~ r|æ ø£ãTs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£L ø£eT˝≤ |ü+&É¢qT ‹q&É+ n\yê≥T ˝Òì yês¡T yÓ+≥H˚ n\yê≥T #˚düTø√+&ç. $≥$THé`dæ: ø£eT˝≤˝À¢ $≥$THé`dæ n~Ûø£+>± ñ+≥T+~. ªdæμ $≥$THé m+<äT≈£î nedüs¡yÓ÷ ‘Ó\TkÕ.. ‹ ns¡ú¬s’{Ïdt ìyês¡D≈£î nedüs¡yÓTÆq ø£DC≤˝≤\qT ìj·T+Á‹+#·&É+˝À bÕÁ‘· eVæ≤düTÔ+~. ‹ s¡ø£ÔHêfi≤\˝À ø=e⁄« ù|s¡Tø√e&Üìï ø£eT˝≤\T ìs√~ÛkÕÔsTT. s¡ø£Ô+˝Àì ø=e⁄« Äøχ&˚wüHé #Ó+~ Hêfi≤\ >√&É\≈£î n+≥Tø=ì s¡ø£ÔÁ|üyêVü≤ìøÏ n&ɶ+øÏ>± e÷s¡T‘·T+~. n+<äTe\q >∑T&Ób˛≥T edüTÔ+~, ‹ ø£DC≤\+ Ç˝≤ qs¡eTT\ >√&É\≈£î n+≥Tø=ì ÁbÕD≤+‘·ø£+>± e÷s¡&Üìï ìs√~Û+#˚ $≥$THé`dæ n~Ûø£+>± ø£eT˝≤\˝À \_ÛdüTÔ+~. ø£eT˝≤\T`bòı*ø˘ j·÷dæ&é: ø£eT˝≤ |üfi¯fl˝À bò˛*ø˘ j·÷dæ&é n~Ûø£+>± ñ+≥T+~. X¯Øs¡+˝Àì n$TH√ j·÷dæ&é ÁbÕôddt #˚düTÔ+~. Ç˝≤ #˚j·Tø£b˛‘˚ s¡ø£Ô+˝Àì $wü|ü<ësêú\T n&ÉT¶|ü&ÉT‘·÷ >∑T+&Ób˛≥T≈£î ø±s¡DeTe⁄‘êsTT. Kì» \ø£åD≤\T k˛&çj·T+: ø£eT˝≤˝À kı&çj·T+ ‘·≈£îÿe>± ñ+≥T+~. ø£qTø£ n~ eTq≈£î eT+∫ ÄVü≤s¡+ eTq+ ñ|ü⁄Œ m≈£îÿe>± ñqï ÄVü≤s¡+ rdüT≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT eTq s¡ø£Ô+˝À Á<äe|ü<ësêú\T m≈£îÿy˚, >∑T+&Ó |ü+|æ+>¥ X¯øÏÔ |ü]b˛ø£ s¡ø£Ô b˛≥T ô|s¡>∑&ÜìøÏ <ë]rdüTÔ+~. b˛{≤wæj·T+: >∑T+&Ó≈£î, <ëì |üì‘·Hêìø° ø£+&Ésê\ X¯øÏÔø° nedüs¡yÓTÆq bı{≤wæj·T+ ø£eT˝≤\˝À n~Ûø£+>± ñ+~. bı{≤wæj·T+, k˛&çj·T+\T ø£*|æ s¡ø£Ô+ ˝Àì Á<äe|ü<ësêú\qT ìj·T+Á‹kÕÔsTT. ÄVü≤s¡+˝À k˛&çj·T+ ‘·≈£îÿe>±, bı{≤wæj·T+ m≈£îÿe>± ñqï ÄVü≤s¡+ rdüTø√e&É+ <ë«sê s¡ø£Ôb˛≥T ‘·>∑TZ‘·T+~. ø±*¸j·T+: á Kì»+ ÄVü≤s¡+˝À ñ+fÒ..MT s¡ø£Ôb˛≥T

º t d … yÓ T <ä & É T ≈£ î yê´j· ÷ eT+ u Ÿ C + ¡ Äs n<äT|ü⁄˝À ñqïfÒ¢, ø£eT ˝≤\˝À Ç~ düeTè~Δ>± ñ+≥T+~ >∑T+&Ó ø£+&Ésê\ düÁø£eT |üìrs¡T≈£î, qs¡eTT\ ã˝≤ìøÏ ø±*¸j·T+ #·ø£ÿ>± |üì#˚düTÔ+~. yÓT^ïwæj·T+: ø£eT˝≤\˝À ñqï yÓT^ïwæj·T+ s¡ø£Ôb˛≥TqT n<äT|ü⁄#˚j·T&Éy˚T ø±ø£, X¯Øs¡+˝Àì 300≈£î ô|’>± nedüs¡yÓTÆq ãjÓ÷¬ø$Tø£˝Ÿ ]j·÷ø£åHé‡≈£î kÕj·T|ü&ÉT‘·T+~. ø£eT˝≤`ô|ò’{À ¬ø$Tø£˝Ÿ‡: ô|ò’{À n+fÒ Á^≈£î uÛ≤wü˝À yÓTTø£ÿ\ì ns¡ú+, Ç$ ‘êeTT Ä<Ûës¡|ü&ç ô|]π>yÓTTø£ÿ\˝À s√>∑ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔì ô|+#·T‘êsTT. n˝≤π> e÷qe⁄\˝À s√>∑ ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔì ô|+bı+~+#·&É+˝À≈£î&Ü á ô|ò’{À ¬ø$Tø£˝Ÿ‡ |üì#˚kÕÔj·Tì |ü]XÀ<Ûäq\T ãTTEe⁄ #˚XÊsTT.

bÕ<äs¡ø£å\T ø£s¡e≈£î+&Ü..

ô|ò’ãsY: ˇø√ÿ ø£eT˝≤˝À 3 Á>±eTT\ ô|ò’ãsY ñ+≥T+~. á ô|ò’ãsY X¯ØsêìøÏ #ê˝≤ edüs¡+. nsTT‘˚ bÕ*ãT˝Ÿ ô|ò’ãsY s¡ø£Ôb˛≥TqT ‘·–ZdüTÔ+~ ø£eT˝≤˝Àì ‘=q\ô|’ ñ+&˚ ‘Ó\¢ì |”#·T˝À á kÕ*ãT˝Ÿ ô|ò’ãsY n~Ûø£+>± ñ+≥T+~. $≥$THé`dæøÏ e÷s¡T>±: ‘êC≤ ø£eT˝≤\T n+~+#˚ dæ $≥$THé≈£î Ç‘·s¡ dæ $≥$TqT¢ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ ø±<äT. ø£qTø£ ‘êC≤ ø£eT˝≤\qT ‹q&Éy˚T y˚T\T.

düTyêdüq\ dü+s¡ø£åD≈£î

VüQ<äj·T+ z ns¡≈£î˝Àj·T y˚T<ÛädüT‡ z bÕ˝…>∑÷&ÉT ì»y˚TH˚yÓ÷! yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·Tqï düe÷#ês¡ Á|üyêVü≤*ï, e÷qe eTdæÔcÕÿ*ï ì+ù|düTÔqï düe÷#ês¡ sêX¯ó*ï #·÷ùdÔ n˝≤π> nì|ædüTÔ+~ eT]. düe÷#ês¡ kÕ+πø‹ø£ s¡+>∑+ düèwæº+∫q düe÷#ês¡ $|ü¢e+‘√ á b˛{°j·TT>∑+ ñøÏÿ]_øÏÿ] ne⁄‘√+~. Çã“&ç eTTã“&ç>± n+<äT‘·Tqï düe÷#ês¡+ yÓT<ä&ÉT bıs¡\˝À, C≤„|üø±\ ns¡\˝À ì]¢|üÔeTe⁄‘√+~ düe÷#ês¡ dü+|ü‹Ô‘√ yÓT<äfi¯ófl n<äT“¤‘ê\qT Ä$wüÿ]düTÔHêïsTT. $düèÔ‘·yÓTÆq düe÷#ês¡+ ø=ìï dü+<äsꓤ\˝À dü+~>∑Δ‘·≈£î <ë]rj·Te#·TÃ. |ü\T |üqT\T ˇπøkÕ] #˚j·Te\dæ sêe&É+‘√ Á|ü‹ $wüj·T+˝À yÓT<ä&ÉTô|’ ˇ‹Ô&ç ô|s¡T>∑T‘·T+~. yÓT<ä&ÉT ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘·–Z+∫ n~ eT]+‘· #·Ts¡T≈£î>± |üì #˚ùd+<äT≈£î M\T ø£*Œ+#˚ ~X¯˝À mH√ï |ü]XÀ<Ûäq\T..u≤\´+, j·Te«q+, eè<ëΔ|ü´+..J$‘· <äX¯\˝À yÓT<ä&ÉTqT #·Ts¡T≈£î>± ñ+#˚ Á|üj·T‘êï\T..nqTuÛÑe+ ˝ÀìøÏ e#˚à mH√ï $X‚cÕ\qT, $wüj·÷\qT dü+|òüT≥q\qT, düìïy˚XÊ\qT J$‘ê+‘·+ C≤„|üø£+ ñ+#·T≈£îH˚ X¯øÏÔ yÓT<ä&ÉT≈£î ñ+~. á b˛{° j·TT>∑+˝À ø£åD+ r]ø£ ˝Ò≈£î+&Ü kÕ>∑T‘·Tqï es¡Ôe÷q Jeqdüs¡[˝À m\¢y˚fi¯˝≤ yÓT<ä&ÉT m+‘√ #·Ts¡T≈£î>± Äs√>∑´+>± ñ+&É≥+ m+‘√ nedüs¡eTì >∑T]Ô+#ê*. ØÁô|òwt #˚düT≈£îH˚ e´edüú ìs¡+‘·s¡+|üì#˚ùd n<äT“¤‘·yÓTÆq X¯Øs¡ uÛ≤>∑+ yÓT<ä&ÉTÉ, C≤„q‘·èwüí, #Ó’‘·q´+, Á>∑Vü≤DX¯øÏÔ, $#·ø£åD, Ä˝À#·q\T, ny˚XÊ\T, uÛ≤y√<˚«>±\T, Ádüà‘·T\ dü+#·\q+ Çe˙ï yÓT<ä&ÉTe\H˚ »ìkÕÔsTT. X¯Øs¡+˝Àì $T>∑‘ê nej·Tyê\ |üì rs¡TqT Áø£eTã<ä›+#˚dü÷Ô, ìπs›•dü÷Ô nedüs¡yÓTÆq dü÷#·q\T Çdü÷Ô yÓT\≈£îe˝À, ìÁ<ä˝À yÓT<ä&ÉT |üì#˚dü÷Ô ñ+≥T+~. X¯Øs¡+˝À $T>∑‘ê uÛ≤>±\ qT+∫ e#˚à düe÷#êsêìøÏ nqT>∑TD+>± Ä<˚XÊ\T Çdü÷Ô ‘·qì ‘êqT ØÁù|òwt #˚düT≈£îH˚ e´edüú ≈£L&Ü yÓT<ä&ÉT˝ÀH˚ ñ+~. yê‘êes¡D≤ìï |ü]dæú‘·T*ï dü+<äsꓤ\qT, düeTdü´*ï >∑eTìdü÷Ô nedüs¡yÓTÆq n+XÊ*ï ‹]– düèà‹ |ü<∏ä+˝ÀìøÏ ‘Ó#·TÃ≈£î+≥÷ ìs¡+‘·s¡+ |üì#˚ùd yÓT<ä&ÉT m|ü⁄Œ&É÷ |ü<äTqT>± ñ+&Ü*. #·ø£ÿ{Ï Ä˝À#·q\≈£î |ü<äTqT ô|≥º>∑\ kÕeTs¡ú´+ ˇø£ÿ yÓT<ä&ÉT˝À ñ+~. ø±ã{Ï“ yÓT<ä&ÉT ‘êC≤>± ñ+&Ü*, <ëì #·Ts¡T≈£îqT ‘·>∑Z˙j·T≈£L&É<äT. ˇ‹Ô&çì ‘·–Z+#˚ e÷sêçZ\T <Ó’e+~q J$‘·+˝À #√≥T #˚düT≈£îH˚ e÷s¡TŒ\T, ø=‘·Ô<ës¡T\T yÓT<ä&ÉT˝À ø=‘·Ô Ä˝À#·q\T »ì+#·&ÜìøÏ Ä\+ãq ne⁄‘êsTT. ø=‘·Ô X¯øÏÔìkÕÔsTT. ø=‘·Ô Ø‘·T\ n$cÕÿsêìøÏ Áù|s¡D ÇkÕÔsTT. |üs¡T>∑T\T rdüTÔqï j·÷+Á‹ø£ Jeq XË’*˝À X¯Øs¡+, eTqdüT‡ n\dæb˛e&É+ düVü≤»+, yÓT<ä&ÉT ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘·–Z+#˚ e÷sêZ\T nH˚«wæ+#·&É+˝À, yÓT<ä&ÉT eT]+‘· #·Ts¡T≈£î>± |üì#˚ùd M\T ø£*|æ+#˚ $wüj·T+˝À $düèÔ‘·+>± |ü]XÀ<Ûäq\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. J$‘·+ $$<Ûä <äX¯\˝À yÓT<ä&ÉT ˇπø M‹˝À |üì#˚düTÔ+<äqï yêdüÔyêìï |ü\T n<Ûä´j·THê\T yÓ\¢&ç#˚düTÔHêïsTT. yÓT<ä&ÉT $X‚cÕ\qT ìøÏå|üÔ+ #˚düTø√>∑\<äì, nedüs¡yÓTÆ‘˚ C≤„|üø±\ ns¡\qT ‘Ó]∫ düèà‘·T\qT ø£qT\ eTT+<äT Ä$wüÿ]+#·>∑\<äì XÊÁdüÔy˚‘·Ô\+≥THêïs¡T. yÓT<ä&ÉTqT #·Ts¡T≈£î>±H˚ ø±<äT |ü<äTqT>±, Äs√>∑´+>±

ñ+#·Tø√e&É+, C≤„|üø£X¯øÏÔì |ü{Ïwüº+, |ü~\+ #˚düTø√e&É+ m˝≤>√ ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î á ∫{≤ÿ\T ‘√&ÉŒ&É‘êsTT. Ä≥bÕ≥\‘√ Vü≤è<äj·÷ìøÏ,X¯ØsêìøÏ @~ eT+∫<√ n<˚ yÓT<ä&ÉT eT+∫<ä+{≤s¡T |òæ{ŸHÓdt ì|ü⁄DT\T, á s√E\˝À me¬s’Hê yÓT<ä&ÉT≈£î yê´j·÷e÷\T #˚düTÔHêïsê? nsTT‘˚ á yê´e÷j·T+ e\q yÓT<ä&ÉT≈£î m+‘√ y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äì, n~ #·Ts¡T≈£î>± |üì#˚ùd+<äT≈£î •ø£åD n_ÛdüTÔ+<äì |ü]XÀ<Ûäq\T yÓ\¢&çdüTÔHêïsTT. yê´j·÷eT+ >∑T+&Ó Äs√>±´ìï ø±bÕ&ÉT‘·÷ ãs¡Te⁄qT n<äT|ü⁄˝À ñ+#·>∑\T>∑T‘·T+~. n+‘˚ø±<äT e´≈£îÔ*ï #·Ts¡T≈£î>±, Äs√>∑´+>± ñ+#·T‘·T+~. yÓT<ä&ÉT≈£î yê´j·÷eT+ #˚sTTùdÔ n~ <ës¡Ùìø£‘·qT, C≤„qX¯øÏÔ\ uÛ≤+&Ü>±sêìï düèw溢düTÔ+~. ej·TdüT‡MT<ä |ü&ÉT‘·Tqïø=~› yÓT<ä&ÉT |ü<äTHÓøÏÿ. #·Ts¡T≈£î>± e´eVü≤]+#˚+<äT≈£î ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+<äì XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. |ü<äTqT ‘˚]q yÓT<ä&ÉT |üì rs¡T eTqTwüß*ï kÕàsYº>± ñ+#·T‘·T+~. yÓT<ä&ÉT≈£î |ü<äTqTô|fÒº Á|üÁøÏj·T\˝À eT#·TÃ≈£î ø=ìï. Ä≥\T Ä&É≥+: yÓT<ä&ÉT eT]+‘· |ü<äTqT mø£ÿ&É+˝À Ç+ø± #·Ts¡T≈£î>± |üì#˚j·T&É+˝À Ä≥\T ø°\ø£ uÛÑ÷$Tø£ eVæ≤ kÕÔsTT. düTø√≈£î, Áø±dt esY¶, øÏ«CŸ\T, m\Áø±ºìø˘ π>yéT‡ Ç‘ê´~

∫s¡T‹+&É¢≈£î <ä÷s¡+ eTkÕ˝≤

ø=‘·Ô #Ó|ü⁄Œ\T ø=ìï ªø£s¡TkÕÔsTTμ bÕ<ëìøÏ bÕ<ä s¡ø£å≈£î eT<Ûä´ @s¡Œ&çq sê|æ&ç |òü*‘·+>± u§ã“\T ekÕÔsTT. n$ ∫‹øÏ |ü⁄+&ÉT¢ |ü&Ée#·TÃ. Ä |ü⁄+&É¢ u≤<Ûä˝À q&Éπø e÷]b˛‘·T+~. bÕ‘· #Ó|ü⁄Œ˝…’Hê m≈£îÿe ùd|ü⁄ <ä]+∫q|ü⁄&ÉT Çã“+~ ô|≥ºe#·TÃ. Ä Çã“+~ ø£\>∑≈£î+&Ü e⁄+&Ü\+fÒ C≤Á>∑‘·Ô\T ‘·|üŒe⁄. `bÕ<ä+ ôd’E≈£î ‘·–q #Ó|ü⁄Œ\T ˝Ò<ë ã÷≥T¢ e÷Á‘·y˚T y˚düTø√yê*. `ø=‘·Ô ã÷≥T¢ ø=qï|ü⁄Œ&ÉT <ëì ˝À|ü* yÓ’|ü⁄q ø=ã“]q÷HÓ ˝Ò<ë ÄeTT<ä+ ˇø£ bıs¡˝≤>±sêdæ Äs¡u…{≤º*. n˝≤ eT÷&ÉT s√E\T sêÁ‹|üP≥ sêdæ |ü>∑\T Äs¡u…&ç‘˚ ‘√\T yÓT‘·Ôã&ç Çã“+~ ø£*+#·<äT. n˝≤ sêdæq eT÷&ÉT s√E\ ‘·sê«‘·>±ì ã÷≥T¢ <Ûä]+#·≈£L&É<äT. `ã+>±fi¯<äT+|ü #Ó≈£îÿ rdæq |ü\T#·{Ï eTTø£ÿ\qT wüO ˝À|ü\, eT&É‘· uÛ≤>∑+˝À ô|≥º+&ç. n˝≤ ¬s+&ÉT s√E\T ô|{Ϻ e⁄+∫‘˚ n$ yÓT‘·Ôã&É‘êsTT. `C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îHêï bÕ<ëìøÏ u§ã“\T eùdÔ ˇø£ ns¡ø£|ü⁄Œ _j·T´|ü⁄|æ+&ç˝À ˙s¡T ø£*|æ eTT<ä›>± #˚dæ u§ã“e∫Ãq uÛ≤>±ìøÏ n+{Ï+∫ Äπses¡≈£î e⁄+#·+&ç. Ä ‘·sê«‘· >√s¡TyÓ#·Ãì ˙{Ï‘√ Ä uÛ≤>±ìï X¯óÁuÛÑ+>± ø£&ÉTø√ÿ+&ç. `|üdüT|ü⁄≈£î ˙s¡Tø£*|æ eTT<ä›#˚dæ, y˚|ü Ä≈£î\T »‘· ø£*|æ u≤>± Ä]q eTT<ä›qT u§ã“ ˝Ò<ë |ü⁄+&ÉT e∫Ãq uÛ≤>∑+˝À ô|≥º+&ç. `qTe⁄«\q÷HÓ. ‘˚HÓ ˇø=ÿø£ÿdü÷ŒHé rdüT≈£îì ø£*|æ u§ã“e∫ÃquÀ≥ ô|≥Tºø√yê*.

~qTdüT\T e+≥ø±\≈£î H√s¡÷]+#˚ |òü÷≥TqT, s¡T∫ì n+<äCÒkÕÔsTT. nsTT‘˚ M{Ïì dü¬s’q |ü<äΔ‹˝À uÛÑÁ<ä|üs¡#·ø£b˛‘˚ yê{Ï düVü≤»yÓTÆq düTyêdüq*ï ø√˝ÀŒ‘êsTT. yê{Ï s¡+>∑T, yêdüq ø√˝ÀŒ≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ bı&ç>±, #·\¢ì Á|ü<˚X¯+˝À ñ+#ê*. ø±+‹, y˚&ç, ‘˚eT, Äøχ»Hé\T ‘·–*‘˚ eT+∫ yêdüq sêe⁄. M\sTTq+‘·es¡≈£î düºyé, zyÓHé, Á|òæCŸ, Ç‘·s¡ ø£¬s+{Ÿ edüTÔe⁄\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+#ê*. yê{Ï qT+∫ e#˚à Ä$] eTkÕ˝≤~qTdüT*ï bÕ&ÉT #˚ùd neø±X¯+ ñ+~. bı&ç#˚dæ uÛÑÁ<ä|üs¡#·T≈£îqï≥¢sTT‘˚ ‘·&ç ‘·>∑\˙j·T≈£L&É<äT, ø±s¡+, \e+>±\T, C≤|üÁ‹ e+{Ï bı&ÉT*ï eT÷‘·>∑{Ϻ>± ñqï C≤s¡¢˝À bıdæ Á|òæCŸ˝À ñ+∫q≥¢sTT‘˚ n$ s¡+>∑T ø√˝ÀŒ≈£î+&Ü ñ+{≤sTT. yê&Éø±ìøÏ nedüs¡eTsTTq+‘· rdüT≈£îì, ø±ùd|ü⁄ ãj·T≥ ñ+#˚j·T≈£î+&Ü ‹]– yÓ+≥H˚ Á|òæCŸ˝À ô|fÒºdüTÔ+&Ü*. ø=+#Ó+ ùd|ü⁄ ãj·T≥, Ç+ø=~›ùd|ü⁄ ˝À|ü\ ñ+#·T‘·Tqï≥¢sTT‘˚ ñc˛íÁ>∑‘√¢ e´‘ê´dü+ e\¢ ‘·«s¡>± bÕ&Ó’ b˛‘·T+{≤sTT. eTkÕ˝≤ ~qTdüT*ï $&ç$&ç d”kÕ\˝À eT÷‘·_–+∫ ñ+#·T≈£î+fÒ mHêïfi¯flsTTHê u≤>± |òüTTeT|òüTTeT˝≤&ÉT‘·÷H˚ ñ+{≤sTT.

kÕ|òtº Á&ç+≈£î\T, #ê¬ø¢≥T¢, ÁøÏdt‡\T j·TTe‘·s¡+ ù|òe¬s{Ÿ |ü<ësêú\T, ø=e⁄« XÊ‘·+ n‘·´~Ûø£+>±, b˛wüø±\T ‘·≈£îÿe>± e⁄+&˚ Ç˝≤+{Ï |ü<ësêú\T ‹q&É+ eT+∫~ ø±<äT. Bìe\¢ dü÷ú\ø±j·T+ qT+∫ <ä+‘·ø£åj·T+ <ëø±, &Éj·÷u…{Ïdt qT+∫ >∑T+&Ó düeTdü´\ <ëø± nH˚ø£ s¡T>∑à‘·\ u≤]q|ü&˚ neø±XÊ\THêïj·Tì |ü]XÀ<Ûäq\T ù|s=ÿHêïsTT. ∫qï‘·q+˝À á s¡ø£+ ∫s¡T‹+&É¢qT $|üØ‘·+>± ‹H˚yê]øÏ ø=ìï s¡ø±\sTTq ø±´q‡s¡T¢ e#˚à Á|üe÷<äeTT e⁄+<äì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïs¡T. bÕ\T, |ü+&ÉT¢ |ü+&É¢ s¡kÕ\T, ≈£Ls¡ >±j·T\qT |æ\¢\≈£î M\sTTq+‘· m≈£îÿe>± Çdü÷Ô Vü≤ìø£s¡ Á|üuÛ≤e+ e⁄+&˚ ∫s¡T‹&É¢≈£î |æ\¢\qT <ä÷s¡+>± e+#ê\ì ì|ü⁄qT\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. n+<äTπø ∫s¡T‹+&ç e´‹πsø£ dü+düú\T nqsêú\T ‘Ó#˚à ø=ìïs¡ø±\ |ü<ësêú*ï m<äTs=ÿH˚ #·≥º+ #˚j·Te\dæ+~>± Á|üuÛÑT‘ê«\qT ø√s¡T‘·THêïsTT.

Ä≥\˙ï yÓT<ä&ÉT |üì y˚>±ìï, C≤„|üø£X¯øÏÔì u≤>± yÓTs¡T>∑T|üs¡TkÕÔsTT. Áø£eT+ ‘·|üŒì X¯Øs¡ø£ yê´j·÷e÷\T: s√p #˚ùd XÊØs¡ø£ yê´j·÷e÷\T yÓT<ä&ÉT≈£î ≈£L&Ü |üìø=#˚à yê´j·÷e÷˝Ò.yê´j·÷eT+˝À ø£*π> X¯Øs¡ø£ ø£<ä*ø£\ e\q yÓT<ä&ÉT ≈£L&Ü ø=‘·Ô ø£+&És¡ yÓ’|ü⁄D≤´\qT n\es¡#·T≈£î+≥T+~. ø£+&És¡ X¯øÏÔ ÇqTeT&çdüTÔ+~.Ä˝À#·q\T Ä$wüèÿ‘·+ ø±yê*: Ä˝À∫+#·&É+ e\q »+≥ ˝≤uÛ≤\THêïsTT. Ä˝À#·q\T |ü<äTHÓ≈£îÿ‘êsTT. eTH√uÛ≤yê\T e´ø£Ô+ ne⁄‘êsTT. n$ yÓT<ä&ÉT X¯øÏÔì yÓTs¡T>∑T|üs¡TkÕÔsTT. n+‘˚ ø±<äT Jeq πsU≤∫Á‘·+˝À Á|ü>∑‹ Á|ükÕúHêìï oÁ|òüT‘·s¡+ #˚j·T&ÜìøÏ á Ä˝À#·q\qT nqTe]Ô+|ü#˚j·T&ÜìøÏ <√Vü≤<ä+ #˚kÕÔsTT. Ä˝À∫+#·&É+ n\yê≥T ø±yê*. Ä˝À#·q\T dü+|òüT]¸+#ê*. |üõ˝Ÿ‡, ˝…ø£ÿ\T düeTdü´\T Ç˝≤ q∫Ãq yê{Ïì |ü]wüÿ]+#·>∑\>±*. $_Ûqï+>± #·<äyê*: $$<Ûä n+XÊ\ô|’ |ü⁄düÔø±\qT $düèÔ‘·+>± #·<äyê* $X‚¢wüD≤‘·àø£+>± Ä˝À∫+#ê*. |üPdüÔø±\T #˚‹˝À Ç$T&çb˛‘êsTT. Á>∑+<∏ë\j·÷\T $C≤„q uÛ≤+&Ü>±sê\T, q∫Ãq |ü⁄düÔø£+ ‘Ó#·TÃø√e#·TÃ. #·<äTe⁄ø√e#·TÃ Ä |ü⁄düÔø±\˝À mH√ï ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq bÕÁ‘·\T, n<äT“¤‘· ∫Á‘·D\T, n|ü⁄s¡÷|ü düe÷#ês¡+, mH√ï yêdüÔyê\T, ÁbÕ#·Ts¡´+ bı+~ |üsƒ¡HêdüøÏÔ>∑\ n+XÊ\T‘√ yÓT<ä&ÉT |ü<äTqT ‘˚s¡T‘·T+~.

‘ÓHê* sêeTø£èwüßí&ÉT ‘ÓHê* sêeTø£èwüßí&ÉT Áo ø£èwüí<˚esêj·T\T ÄkÕúqeTT˝Àì ø£M+Á<äT\T. kÕàs¡Ô+ XÊK˝Àì ìjÓ÷– ÁãVü≤àD ≈£î≥T+ã+˝À »ìà+#ês¡T. nwüº~>∑Z»eTT\˝À düTÁ|üdæ<äTΔ\T. áj·Tqì ‘ÓHê* sêeT*+>∑ ø£$ nì ≈£L&Ü n+{≤s¡T. n$uÛ≤»´ $»j·Tq>∑s¡ kÕÁe÷»´ #·]Á‘·˝À áj·Tq Á|üeTTKT\T. ‘=\T‘· kÕ<Ûës¡D e´øÏÔ nsTTq sêeTø£èwüßí\T, ø±∞e÷‘· es¡ Á|ükÕ<ä+ #˚‘· ø£MX¯«s¡T\j·÷´s¡T. >=|üŒ ø±yê´\T $s¡$+#ês¡T. ø±˙ ‘Ó\T>∑T yê]øÏ Äj·Tq m≈£îÿe>± Vü‰dü´ ø£$>±H˚ |ü]#·j·T+. Äj·Tq≈£î $ø£≥ø£$ nì _s¡T<äT ø£\<äT. Äj·Tqô|’ mH√ï ø£<∏ä\T Ä+Á<Ûä <˚X¯eT+‘ê ÁbÕ#·Ts¡´eTT˝À ø£\e⁄. yÓTT<ä{À¢ sêeTø£èwüßí&ç Ç+{Ï ù|s¡T >±s¡¢bÕ{Ï nì, ‘ÓHê* qT+∫ e∫ÃHês¡T ø£qTø£ ‘·s¡Tyê‹ ø±\+˝À ‘ÓHê* nsTTq~ nì ˇø£ HêqT&ç. dü‘ÓÔq|ü*¢ eT+&É\+˝Àì \ø£ÿsêE >±s¡¢bÕ&ÉT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q >±s¡¢bÕ{Ï sêeTj·T´, \øå±à+ã\ dü+‘êq+ sêeT*+>∑j·T´. Äj·Tq ‘ê‘· düT<äø£åD≤ |ü]Dj·T+ sêdæq n|üŒq ø£$. M]øÏ Ç<ä›s¡T k˛<äs¡T\T es¡sê|òüTeø£$, nqïj·T´. sêeT*+>∑j·T´ ‘ê‘·, eTT‘êÔ‘·\T >±s¡¢bÕ&ÉT˝ÀH˚ ìedæ+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Á>±eT u§Á&ÜsTT Á|ü‹wæº+∫q ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ sêeTø£èwüßí\ yê] Ç\T¢ ñ+&˚<äì Á>±eTdüTÔ\T qeTàø£+. Áø°.X¯.1514 qT+∫ 1575 es¡≈£î sêeT*+>∑j·T´ J$+#ês¡T. ∫qï‘·q+˝ÀH˚ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T eTs¡DÏ+#·&É+‘√ y˚Tqe÷eT ‘ÓHê* nÁ>∑Vü‰s¡yÓTÆq ‘·÷eTT\÷s¡T≈£î rdüT≈£îyÓfi≤¢s¡T. nø£ÿ&˚ yê] dü+s¡ø£åD˝À $<ë´ãT<äTΔ\T H˚s¡TÃ≈£îHêïs¡T.


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

#·*y˚Ó+Á<ëìï ÁbÕs¡+_Û+∫q ≈£Lq Áoìyêdt >ö&é ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, @Á|æ˝Ÿ 17(düTes¡íyês¡Ô): Á|ü»\ <ëVü‰]úì rs¡TÃ≥≈£î #·*yÓ+Á<ä πø+Á<Ûë\T m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êj·Tì ≈£Lq ø£èwüí>ö&é eTVü‰\øÏåà #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtº #ÛÓ’s¡àHé ≈£Lq Áoìyêdt >ö&é nHêïs¡T. ∫+‘·˝Ÿ ãkÕº|t, >±+BÛq>∑sY ãkÕº|t˝À ‘·q Á≥dtº <ë«sê msêŒ≥T #˚dæq #·*yÓ+Á<ä πø+Á<ë\qT ≈£Lq Áoìyêdt >ö&é eT+>∑fi¯yês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á≥dtº <ë«sê mH√ï ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T #˚düTÔHêïeTì, n<Û˚$<Ûä+>± eT]ìï ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T #˚j·TT≥≈£î dæ<ä›+>± ñHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT Á≥dtº <ë«sê ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î H√≥T |ü⁄düÔø±\qT, ù|<ä eTVæ≤fi¯\≈£î ≈£î≥Tº$TwüqT¢, <ëVü‰]úì rs¡TÃ≥≈£î 3 eT+Jsê {≤´+ø£s¡¢qT @sêŒ≥T #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷˝Ò ø±≈£î+&Ü Ä|ü<ä˝À ñqï yê]øÏ Ä]úø£ düVü‰j·T+‘√bÕ≥T $ø£˝≤+>∑T\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ $<Ûä+>± M˝Ÿ #ÛÓ’s¡¢qT ≈£L&Ü n+<ä#˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü»\ düVü‰j·T düVü≤ø±sê\‘√ e÷ Á≥dtº <ë«sê Á|ü»\≈£î eT]ìï

#·*y˚+Á<ëì ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï ≈£Lq lìyêdt >ö&é ùde\T n+~+#·T≥≈£î ìs¡+‘·s¡+ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤eTì nHêïs¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À »j·TsêyéT, ø£èwüíj·÷<äyé, dü‘·Ôj·T´ >ö&é, Hêπ>+<äsY, z+ø±sY ¬s&ç¶, uÛ≤düÿsY, »j·TX¯+ø£sY >ö&é ø£èwüí kÕ«MT, *+>∑+ j·÷<äyé, s¡|òüTTj·÷<äyé, q+<äT>ö&é, u≤ãT >ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìs¡T<√´>∑T\≈£î es¡+ sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T

•øå±D≤ ‘·s¡>∑‘·T\qT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï ø±s=Œπs≥sY »>∑Hé ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, @Á|æ˝Ÿ 17(düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT Á|ü‹ˇø£ÿs¡T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì »>∑~Z]>∑T≥º &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY ¬ø.»>∑Hé nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝Àì »>∑~Z]>∑T≥º˝À sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ düeTT<ëj·T+˝À sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T dü+πøåeT |ü<∏äø£+ <ë«sê ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñbÕ~ ø£*Œ+#˚ $<Ûä+>± •øå±D≤ ‘·s¡>∑‘·T\qT eT+>∑fi¯yês¡+ ø±s=Œπs≥sY ¬ø.»>∑Hé ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À ñqï eTVæ≤fi¯\T, ìs¡T<√´>∑T\T á neø±XÊìï $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. Äj·÷ s¡+>±\˝À ìcÕí‘·T˝…’q n<ë´|ü≈£î\ #˚‘· •ø£åD Çe«ã&ÉTqì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T Á|ü‹ì~Û eT<ÛäTdüT<ÛäHé, sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT dü+‘√wt≈£îe÷sY >∑T|üÔ Á|ü<Ûëq, ø±s¡´<ä]Ù qMHé, Vü≤qTeTj·T´, ns¡TD≤¬s&ç¶, \øÏåà, Á|üdüqï, düs¡dü«‹, e÷<ä$, s¡|òæj·÷, XÊ´eT\, \øÏåà, edüT<Ûë, |ü<ëà ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ù|<ä\≈£î yÓ’<ä´ $<ë´ ùde\T n+~+#·&Éy˚T \ø£å´+ X‚sY*+>∑+|ü*¢, @Á|æ˝Ÿ 17(düTes¡íyês¡Ô): ù|<ä Á|ü»\≈£î $<ä´ yÓ’<Ûä´s¡+>∑+˝À ùde\T n+~+#·&Éy˚T Á|ü<Ûëq \ø£å´+>± dü+<äj·T´ yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ Á≥dtº |üì #˚düTÔ+<äì Á≥dtº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù s¡$≈£îe÷sY j·÷<äyé nHêïs¡T. ø±>± n+»j·T´ q>∑sY˝À Á≥düTº Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq #·*y˚+Á<ëìï Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n‘ê´<ÛäTìø£ |ü]ø£sê\‘√ ø£+{Ï ÄdüŒÁ‹ì @sêŒ≥T #˚dæ ù|<ä Á|ü»\≈£î ñ∫‘·+>± yÓ’<ä´+ n+~düTÔHêï eTHêïs¡T. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ y˚dü$˝À Á|üj·÷DÏ≈£î\ <ëVü≤]Ôì rπsÃ+<äT≈£î »q düeTàs¡ú+ >∑\ ≈£L&Éfi¯fl˝À #·*y˚+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´ÿeT+˝À ø±+Á¬>dt X‚sY*+>∑+|ü*¢ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø√&ç #Ós¡¢ {Ï. ø£èwüí, |ü<äà, >∑|üPsY, |ü⁄©¢ uÒ>∑+ , $wüßí es¡ΔHé¬s&ç¶ , πsK ãdüesêCŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ãT<Ûäyês¡+ @Á|æ˝Ÿ 18, 2012

$<ë´s¡TΔ\≈£î

¬s+&√ s√p Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Ä≥+ø±\T

Ä≥bÕ≥\‘√ bÕ≥T düè»Hêà‘·ø£‘· nedüs¡+

ôV’≤<äsêu≤<é @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+˝À ÁbÕs¡+ uÛÑyÓTÆq Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£eT+\ ‘=*s√E n~Ûø±s¡ |üø£å+ Hêj·T≈£î\T n&ÉT¶ø√>±, ¬s+&√ s√p n<˚ |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. k˛e÷J>∑÷&É &ç$»Hé˝À Á|üC≤|ü<∏ëìøÏ e∫Ãq n~Ûø±s¡T\qT ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T düeTdü´\ô|’ ì\BXÊs¡T. kÕúìø£ ø±s=Œπs≥sY eTùV≤wt j·÷<äyé‘√bÕ≥T, Ç‘·s¡ Hêj·T≈£î\T n~Ûø±s¡T\qT ì\Bdü÷Ô Á|üC≤|ü<∏ëìï ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T.

MTj·÷|üPsY, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): $Tj·÷|üPsY eTj·T÷]q>∑sY˝À ≈£L´{Ÿ ÇCŸ ˝≤´+&é Ç+≥sYH˚wüq˝Ÿ ù|¢ dü÷ÿ˝ŸqT dü+düú bòÂ+&ÉsY ¬ø.oØwü ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 3e XÊKqT eTj·T÷Ø q>∑sY˝À ÁbÕs¡+_Û+∫ q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ‘·eT ù|¢ dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´s¡Tú\≈£î Ä≥ bÕ≥\‘√ ≈£L&çq $<ä´‘√ bÕ≥T düè»Hêà ‘·ø£‘· n+XÊ\qT uÀ~Û+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À ìsê« Vü≤≈£î&ÉT Áoì yêdt,düTu≤“sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

{Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À ¬>\Tbı+~q Áø°&Üø±s¡T\≈£î ãVüQeT‘·T\ Á|ü<ëq+ .. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, @Á|æ˝Ÿ 17(düTes¡í yês¡Ô): Áø°&É\ e\¢ X¯]sê <ës¡T &É´+‘√ bÕ≥T, e÷qdæø£ Á|üXÊ+‘·‘· ø£\T>∑T‘·T+<äì s¡+>± ¬s&ç¶ õ˝≤¢ yÓ’mdtÄsY d”|” j·T÷‘Y ø£˙«qsY, dü÷sês¡+ ø±\˙ &ç$»Hé ø±s=Œ πs≥sY >∑T&çyÓT≥¢ düTπ swt ¬s&ç¶ nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\+ uÖs¡+ù|≥˝À yÓ’mdtÄsY yÓTyÓ÷] j·T˝Ÿ Á≥dtº Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À Áø°&Üø±s¡T\≈£î ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒdüTÔqï ¬>\Tbı+~q Áø°&Üø±s¡T\≈£î eT+>∑fi¯ ø±s=Œπs≥sY düTπswt ¬s&ç¶ yês¡+ ãVüQeT‘·T\T Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ä´‘√ bÕ≥T Áø°&É\qT ≈£L&Ü n\es¡TÃø=ì <˚XÊ_Ûeè~›øÏ ‘√&ÉŒ&Ü\ì nHêïs¡T. Áø°&É\ e\¢ <˚X¯ Á|ü‹wüº‘·\T ô|s¡T>∑T‘êj·Tì nHêïs¡T. $<ä´s¡Tú\≈£î Áø°&É\˝À HÓ’|ü⁄D´+ bı+<äT≥≈£î Á|ü‘˚´ø£ •øå±D≤ ‘·s¡>∑‘·T\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T, Áø°&Éø±s¡T\T, n_Ûe÷qT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

b˛øÏØ\ Ä>∑&Ü\T n]ø£{≤º* $Tj·÷|üPsY, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\ |üs¡´y˚ø£åD ˝À|ü+ ø±s¡D+>± e÷<ë|üPsY˝À |ü\T ãd”Ô\˝À M~Û BbÕ\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ yêVü≤q<ës¡T\T, kÕΔìø£\T Á|üe÷<ë\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. md”‡ ãd”Ô, ≈£îeTà] ãd”Ô˝À¢ M~Û BbÕ\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ kÕúì≈£î\T sêÁ‹y˚fi¯˝À¢ s√&ÉT¶ô|’ q&Éyê\+fÒ ãj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ôV’≤fÒø˘ eTTì‡bÕ*{Ï>± n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·T+fÒ eTs√yÓ’|ü⁄, ãd”Ô\T ø±\˙\˝À M~Û BbÕ\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ b˛øÏØ\ Ä>∑&Ü\T $T‹$T]b˛‘·THêïj·Tì eTVæ≤fi¯\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. sêÁ‹ y˚fi¯˝À¢ Ç+{ÏøÏ yÓfi≤¢\+fÒ m|ü⁄Œ&ÉT m+ »s¡T>∑T‘·+<√qï uÛÑj·T+‘√ kÕúì≈£î\T ø£\es¡|ü&ÉT‘·THêïs¡ì yês¡T nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T ãd”Ô\˝À M~Û BbÕ\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ø±\+ #Ó*¢+∫q yêVü≤Hê\qT ‹s¡>∑ìe«<äT› >∑∫ÃuÖ*, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): yêVü≤q ø±\TcÕ´ìï ‘·–Z+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ dü«#·Ã+<ä dü+ú\T >∑>=Z\Tô|&ÉT‘·Tqï Á{≤|òæø˘ b˛©düT\ ìs¡¢ø£å´+ ø±s¡D+>± ø±\+#Ó*¢q yêVü≤Hê\T s√&É¢ô|’ ‹s¡T>∑T‘·T Á|ü»\qT s√>±\ u≤]q |ü&˚düTÔHêïsTT. Ä{Àyê\\T ô|Á{À˝Ÿ≈£î ã<äT\T øÏs√dæHéqT yê&ÉT‘·T+&É≥+‘√ bı>∑ $|üØ‘·+>± edüTÔ+~. B+‘√ Ä Ä{À\ yÓqø±\ yÓfi‚¢ ~«#·Áø£ yêVü≤q <ës¡T\≈£î s√&ÉT¶ ø£qã&Éø£ Á|üe÷<ë\T u≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç˝≤+{Ï yêVü≤Hê\‘√ Ç‘·s¡ yêVü≤q<ës¡T\T nH˚ø£ Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. bÕ´dæ+»sY Ä{À\T, ãdüT‡\T, Á{≤© Ä{À\T, ø±\+ #Ó*¢q$ s√&É¢ô|’ ‹s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ yê{Ï qT+∫ $|üØ‘·yÓTÆq bı>∑ yÓ\Te&ÉT‘·T+~. yêVü≤Hê\≈£î düeTj·÷qT≈£î\+>± eTs¡eTà‘·T\T #˚sTT+#·ø£ b˛e≥+ e\q á yêVü≤Hê\T ø±\TcÕ´ìï yÓ<äõ\T¢‘·HêïsTT. Ç˝≤+{Ï yêVü≤Hê\ô|’ n~Ûø±s¡T\T dü¬s’q #·s¡´\T rdüTø=ø£ b˛e≥+‘√ q>∑s¡+ yê‘êes¡D+˝À ø±\Twü´+ ô|]–b˛‘·T+~.

n&Ü«Hé‡&é ã÷´{°wæj·THé ø√s¡T‡≈£î <äs¡U≤düTÔ\T ÄVü‰«q+ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): zj·T÷˝Àì Ä+Á<ÛäeTVæ≤fi≤ düuÛÑ ø±˝ÒCŸ Ä|òt ô|ò’Hé ÄsYº‡ n+&é MT&çj·÷ m&ÉT´πøwüHé ø£fi≤XÊ\˝À y˚dü$ ôd\e⁄\ dü+<äs¡“¤+>± eTVæ≤fi¯\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± n&Ü«Hé‡&é ã÷´{ °wæj·THé, bòÕ´wüHé &çC…’ì+>¥ ø√s¡T‡qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. eT÷&ÉT HÓ\\ e´e ~Û >∑\ á ø√s¡T‡≈£î áHÓ\ 21˝À>± <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ m+; ø±y˚TX¯«Ø ‘Ó*bÕs¡T. 23 qT+∫ ‘·s¡>∑‘·T\T ÁbÕs¡+ uÛÑeTe⁄‘êsTT.$esê\≈£î bò˛Hé: 9030934842, 9246580074 dü+Á|ü~+#·e#·TÃ.

HÓ{Ÿ <äs¡U≤düTÔ≈£î ∫e] ‘˚~ 30 ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): j·T÷Jd” pHé nK] yês¡+˝À ìs¡«Væ≤+#·uÀj˚T C≤rj·T kÕúsTT ns¡Ω‘ê |üØø£å (HÓ{Ÿ)≈£î ÄHé˝…’Hé˝À á HÓ\ 30 es¡≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√e#·Ãì ø√`Ä]¶H˚≥sY Ábıô|òdüsY {Ï.ø£ècÕí sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. ÄHé˝…’Hé˝À nô|ò’¢ #˚dæq nq+‘·s¡+ Á|æ+≥e⁄{Ÿ <äs¡U≤ düTÔqT y˚T 7˝À|ü⁄ zj·T÷˝Àì q÷‘·q &Ó’¬sø£ºπs{Ÿ Ä|òt n&çàwüHé‡ ø±sê´\ j·T+˝À düeT]Œ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. |ò”E $esê\T zd”\T s¡÷.425, z;d”\T s¡÷.225, md”‡, md”º\T s¡÷.110 ÄHé˝…’Hé˝À #Ó*¢+#ê*.

H˚&ÉT eTTwæsêu≤<é ◊{°◊˝À C≤uŸy˚Tfi≤ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): ◊{°◊ |üP]Ô #˚dæq $<ë´s¡Tú\≈£î ás√E eTTw”sêu≤<é Á|üuÛÑT‘·« ◊{°◊˝À C≤uŸy˚Tfi≤ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Á|æì‡bÕ˝Ÿ $.dü«s¡í\‘· z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ¬s+&˚fi¯ó¢ ◊{°◊ ø√s¡T‡ |üP]Ô #˚dæq nìï ÁfÒ&é\ yê]øÏ neø±X¯eTT+≥T+<äì, $<ë´s¡Tú\T ‘·eT ‘·eT ˇ]õq˝Ÿ dü]º|òæ¬ø≥¢‘√ ñ<äj·T+ 10>∑+≥\≈£î Vü‰»s¡Tø±yê\ì, $esê\≈£î 040`27617631 q+ãs¡¢≈£î dü+Á|ü~+#ê\ì ÄyÓT ø√sês¡T.

yÓ’<ë´~Ûø±]ô|’ #·s¡´\≈£î dæbòÕs¡düT ôV’≤<äsêu≤<é @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): |ü]– eT+&É\+ ∫{≤´\ ÁbÕ<∏ä $Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+ yÓ’<ë´~Ûø±] k˛j·TuŸU≤Á~ô|’ #·s¡´\≈£î dæbòÕs¡T‡ #˚düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y d”áy√ s¡M+Á<ä¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ∫{≤´\ ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+ yÓ’<ë´~Ûø±] k˛j·TuŸ U≤Á~ ô|’ #·s¡´\≈£î dæbòÕs¡T‡ #˚dæqï≥T¢ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y d”áy√ s¡M+Á<ä¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ∫{≤´\ sêb˛\T Á>±e÷˝À¢ »]–q Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´ Áø£e÷˝À¢ d”áy√ bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á>±eTdüTú\T yÓ’<ë´~Ûø±] |üìrs¡T |ü≥¢ rÁe ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ÄdüŒÁ‹øÏ m|ü⁄Œ&É÷ yÓ[¢Hê yÓ’<äT´&ÉT ø£ì|æ+#·&Éì dæã“+~ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì Á>±eTdüTú\T Äs√|æ+#ês¡T. B+‘√ Äj·Tq nø£dæàø£+>± ∫{≤´\ ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ëìï ‘·ìF #˚XÊs¡T. ÄdüŒÁ‹˝À HÓ\ø=qï eT+∫˙{Ï m<ä›&ç ô|’ yÓ’<ë´~Ûø±]ì ì\BXÊs¡T. ÄdüŒÁ‹ n_Ûeè~Δ ì<ÛäT\T \ø£å s¡÷bÕj·T\T ñHêïj·Tì M{Ï˝À düeTdü´\T m+<äT≈£î rs¡´˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. >∑‘· Äs¡THÓ\\T>± Ç<˚ düeTdü´‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·THêïeTì yÓ’<ë´~Ûø±]ì e÷ ]Ãy˚j·÷\ì Äj·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. yÓ’<ë´~Ûø±]ô|’ #·s¡´≈£î ø£˝…ø£ºs¡T≈£î dæbòÕs¡T‡ #˚kÕÔqì d”áy√ Vü‰MT Ç#êÃs¡T.

πs|ü⁄ Ä~˝≤u≤<é˝À n+uÒ<äÿsY »j·T+‹ ñ‘·‡yê\T ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑ ìsêà‘· &Üø£ºsY _.ÄsY.n+uÒ<äÿsY 122 »j·T+‹ ñ‘·‡yê\T πs|ü⁄ Ä~˝≤u≤<é˝À n+uÒ<äÿ sY#Íø˘ e<ä› kÕj·T+Á‘·+ 4>∑+≥\≈£î ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó\+>±D e÷\\ CÒ@d” #Ó’¬sàHé B|üø˘ ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Hêj·T≈£î\T s¡‘êï>ö&é, Á|üC≤„≈£îe÷sY, <äj·÷q+<é\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


ãT<Ûäyês¡+ @Á|æ˝Ÿ 18, 2012

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ù|<ä $<ë´s¡Tú\qT Ä<äTø√e&ÜìøÏ dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T eTT+<äT≈£î sêyê* Á|üC≤ düeTdü´\T |ü{Ϻ+#·Tø√ì Á|üuÛÑT‘·«+: sêeTj·T´ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, @Á|æ˝Ÿ 17(düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À #·~y˚ $<ë´s¡Tú\≈£î düVü‰j·T+ #˚j·TT≥≈£î dü«#·Ã+<ä dü+düú\T eTT+<äT≈£îsêyê˝ì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ yÓ’mdtÄsY dæ|æ j·T÷‘Y ø£ì«qsY, dü÷sês¡+ø±\˙ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY J.düTπswt ¬s&ç¶ nHêïs¡T. Ç+&çj·THé nø±&ÉMT Ä|òt |æ&çj·÷Á{Ïø˘‡ nH˚ dü«#·Ã+<ä dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À dü÷sês¡+ ø±\˙ eTsê؃ ãd”Ô˝À ñqï Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\ kÂø£sê´s¡ú+ bòÕ´qT¢, fÒãT˝Ÿ‡ n+<ä#˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ø±s=Œπs≥sY düTπswt ¬s&ç¶ eTTK´ n‹~Û>± $#˚Ãdæ bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<ë´j·TT\≈£î bòÕ´qT¢, fÒãT˝Ÿ‡qT n+<ä#˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ä´s¡Tú\≈£î kÂø£sê´\T ø£*Œ+#˚ $<Ûä+>± dü«#·Ã+<ä dü+düú\T eTT+<äT≈£î sêe&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTì nHêïs¡T. Ç+&çj·THé nø±&ÉMT Ä|òt |æ&çj·÷Á{Ïø˘‡ nH˚ dü«#·Ã+<ä dü+düú eTT+<äT≈£î ù|<ä $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#·&É+ m+‘√ >=|üŒ $wüj·TeTì nHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\≈£î

$<ë´s¡Tú\≈£î ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒdüTÔqï : ø±s=Œπs≥sY düTπswt ¬s&ç¶ HêD´yÓTÆq $<ä´qT n+~+#·T≥≈£î ñbÕ<ä´j·TT\T ø£èwæ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À >±+BÛ ÄdæŒ≥˝Ÿ ìs¡à\, á.mdt.◊ eTùV≤+<äsY Hê<∏é, düTπswt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ª»HêyêkÕ\ eT<Ûä´ ôd˝Ÿ ≥esY @sêŒ≥T ì]à+#·e<äT›μ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, @Á|æ˝Ÿ 17(düTes¡íyês¡Ô): »qyêkÕ\ eT<Ûä´, ìã+<äq\≈£î $s¡T<Ûä›+>± ôd˝Ÿ ≥esYqT @sêŒ≥T #˚j·T&É+‘√ kÕúì≈£î\T <Ûäsêï≈£î ~–q dü+|òüT≥q »>∑~Z]>∑T≥º˝À #√≥T #˚düT≈£î+~. $esê˝À¢øÏ yÓfi¯¢>±... »>∑~Z]>∑T≥º |ü]~Û n+»j·T´ q>∑sY, yÓTÆdüeTà q>∑sY ÁbÕ+‘ê\˝À z e´øÏÔ ‘·q Ç+{Ïô|’ ôd˝Ÿ ≥esYqT 20 s√E\ ÁøÏ‘·+ @sêŒ≥T #˚düT≈£îHêï&ÉT. B+‘√ kÕúì≈£î\T »qyêkÕ\ eT<Ûä´ ìã+<äq\≈£î $s¡T<ä›+>± ôd˝Ÿ ≥esYqT Ç+{Ïô|’q ô|≥ºe<ä›ì >∑‘·+˝À Ä+<√fi¯q #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚, nsTT‘˚ kÕúìø£ ø±s=Œπs≥sY »>∑Hé CÀø£´+ #˚düTø=ì ôd˝Ÿ ≥esYqT @sêŒ≥T #˚j·T≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤ºeTì Á|ü»\≈£î Vü‰MT Çe«&É+‘√ kÕúì≈£î\T Ä+<√fi¯qqT $s¡$T+#·T≈£îqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ >∑‘· 2 s√E\ qT+&ç ôd˝Ÿ ≥esY ìsê«Vü≤≈£î\T ìã+<ä\≈£î $s¡T<ä›+>± ôd˝Ÿ≥esY @sêŒ≥T #˚j·TT≥≈£î Á|üj·T‹ï+#·>± kÕúì≈£î\T $wüj·T+

‘Ó\TdüTø=ì ôd˝Ÿ ≥esY≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ kÕe÷Á–ì <ä«+dü+ #˚kÕs¡T. yÓ+≥H˚ ôd˝Ÿ ≥esYìsê«Vü≤≈£î\T J&çyÓT≥¢ b˛©düT\qT ÄÁX¯sTT+#ês¡T. <ä«+dü+ #˚dæq yê]ô|’ ø£{Ïq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çeT+&é #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï ø±s=Œπs≥sY ôd˝Ÿ ≥esY ìsê«Vü≤≈£î\qT, kÕúì≈£î\qT |æ*|æ+∫ #·]Ã+#ês¡T. yÓ+≥H˚ ôd˝Ÿ ≥esY Ä ÁbÕ+‘·+ qT+∫ ‘=\–+#ê\ì Ä<˚dæ+#ês¡T. #˚ùd~ @MT ˝Òø£ ôd˝Ÿ ≥esY ìyês¡«Vü≤≈£î\T dü+düú n~H˚‘·\‘√ dü+Á|ü~+∫ #·s¡´\T rdüT≈£î+ {≤eTì ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± ø±s=Œπs≥sY »>∑Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ »qyêkÕ\ eT<Ûä´ ôd˝Ÿ ≥esYqT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ e\¢ πs&çj˚TwüHé e∫à Á|ü»\T nHês√>∑´\ u≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. yÓ+≥H˚ á ÁbÕ+‘·+ qT+∫ ôd˝Ÿ ≥esYqT ‘=\–+#ê\ì Ä<˚•+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+˝À Á|üC≤ düeTdü´\T |ü{Ϻ+#·Tø√ì Á|üuÛÑT‘·«+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì myÓTੇ #·Tø±ÿsêeTj·T´ Äs√|æ+#ês¡T. md”‡, md”º, ;d” Vü‰düºfi¯¢ $<ë´s¡Tú\ yÓTdt #ÛêØ®\T ô|+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô sêÁwüº md”‡, md”º ;d” $<ë´]ú dü+|òüT+ n<ä´≈£åî&ÉT ¬ø.u≤˝ŸsêCŸ eT+>∑fi¯yês¡+ Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚|ü{≤ºs¡T. Bø£å\≈£î e÷J eT+Á‹ ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T, _dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT ÄsY.ø£èwüíj·T´\T Vü‰»¬s’ eT<䛑·T Á|üøÏ{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ã+&Üs¡T <ä‘êÔÁ‘˚j·T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üC≤ düeTdü´\ |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔqï Á|üuÛÑT‘·«+ ñ<ä´e÷\‘√H˚ ~–edüTÔ+<äì nHêïs¡T. H˚sê\T, Vü≤‘·´\T #˚dæ C…’fi¯¢˝À J$‘·+ >∑&ÉT|ü⁄‘·Tqï U…’B\ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ 1300 s¡÷bÕj·T\T πø{≤sTTdü÷Ô, Á|üuÛÑT‘·« md”‡, md”º, ;d” Vü‰düº˝Ÿ˝À $<ë´s¡Tú\≈£î HÓ\≈£î s¡÷.520 #Ó*¢ùdÔ uÛÀ»q+ #˚j·T&É+ kÕ<Ûä´+ ne⁄‘·T+<ë nì Äj·Tq Á|üuÛÑT‘ê«ìï Á|ü•ï+#ês¡T.

ø£˝…ø£ºπs≥T˝À ñ∫‘· <ä+‘· yÓ’<ä´ •_sêìøÏ düŒ+<äq s¡+>±¬s&ç¶, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs≥T˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\≈£î <ä+‘· |üØø£å\ ì$T‘·Ô+ m|òtm+mdt &Ó+≥˝Ÿ ÄdüT|üÁ‹ yês¡T eT+>∑fi¯yês¡+ @sêŒ≥T#˚dæq ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_sêìï ˝≤ Ä|ò”düsY yÓ+ø£fÒX¯«sYsêe⁄ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ádü+<ä s¡“¤+>± ø£˝…ø£ºπs≥T, $$<Ûä XÊK\˝À |üì#˚ùd ñ<√´>∑T\T <ä+‘· |üØø£å\T #˚sTT+#·T ≈£îHêïs¡T. á•_sêìï mHéJy√, {°Je\ düVü≤ø±s¡+‘√ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. á|üØø£å\qT &Üø£ºs¡T¢ C≤HédüHé, EuÒsYn©, $õ‘·, dü÷s¡´, e+•\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£˝…ø£ºπs≥T ˝Àì |òüdtº msTT&é ôd+≥sY bòÕs¡àdædtº X¯+ø£sY, m|òtm+mdt ÄdüT|üÁ‹ Áoìyêdt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕ]X¯ó<äΔ´+ |üqT˝À¢ |ü]XÀ<ÛäHê |òü˝≤\T kÕe÷qT´\≈£î n+<ë* n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ ‘·>∑<äT j·TTeXÊgy˚‘·Ô\T eTT+<ä&ÉT>∑T y˚j·÷* - Á|üjÓ÷>±‘·àø£ e<ÛäXÊ\ ÁbÕs¡+uÛÑ+ #·+<ëq>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\T ôd’‘·+ X‚]*+>∑+|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝Àì n~Ûø±s¡T\T uÒU≤‘·s¡T #˚düTÔHêïs¡T.Hêfi≤˝Àì eT{Ϻì, #Ó‘·ÔqT ‘=\–+#ê\ì n~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæq|üŒ{ÏøÏ dü<äs¡T |üqT\T »s¡>∑&É+ ˝Ò<äT, Hêfi≤˝Àì |üP&çø£ rj·T&É+˝À bÕ]X¯ó<äΔ´ $uÛ≤>∑+ n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düT‘·ïÄïs¡T. |üsê´≥ø£ πø+Á<ä+>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q <äTs¡Z+ #Ós¡Te⁄ Hê˝≤\T |üP]Ô>± eT{Ϻ #Ó‘·Ô ≈£î|üŒ\‘√ ≈£Ls¡T≈£îb˛j·÷sTT. á Hê˝≤\T |üP]Ô>± ø£u≤®\≈£î >∑T] ø±e&É+‘√ eTTs¡T>∑T˙s¡T #Ós¡Te⁄˝ÀøÏ yÓfi¯fl≈£î+&Ü mø£ÿ&ç nø£ÿ&˚ Ç+øÏb˛‘·THêïsTT. Hê˝≤\‘√ <äTs¡Z+<Ûä+ Hê˝≤˝Àì |üP&çø£qT ‘=\–+#·ø£b˛e&É+‘√ yê{Ï e\¢ rÁe <äTs¡Z+<ä+ edüTÔ+<äì kÕúì≈£î\T yÓ÷s¡ ô|≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. @fi¯ófl >∑&ÉTdüTÔqï Hê˝≤\˝Àì |üP&çø£qT rj·Tø£b˛e&É+‘√ Hê˝≤\T |üP]Ô>± ì+&çb˛sTT yê{Ï Äqyêfi¯ófl ø=˝ÀŒ‘·THêïsTT. $$<Ûä ø±\˙ qT+∫ e#˚à e´s¡ú |ü<ësêú\T eTTs¡T>∑T ˙s¡T á Hê˝≤\ >∑T+&Ü <äTs¡Z+ ms¡Te⁄≈£î sêe*‡ ñ+≥T+~. |üP&çø£ ù|s¡Tø£b˛e&É+‘√ mø£ÿ&ç ˙s¡T nø£ÿ&˚ ì*∫b˛‘·T+~.

uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 17(düTes¡íyês¡Ô): |ü]ÁX¯ó uÛÑyÓTÆq e÷+dü+ ñ‘·Œ‘·TÔ\ $Áø£j·÷\≈£î C≤rj·T e÷+dü+ |ü]XÀ<ÛäHê dü+düú n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔ+<äì ◊d”@ÄsY &ç|üP´{° &Ó’¬sø£ºsY »qs¡˝Ÿ &Üø£ºsY ¬øm˝Ÿm+ bÕsƒ¡ø˘ nHêïs¡T. #Ó+–#·s¡¢ C≤rj·T e÷+dü+ |ü]XÀ<ÛäHê dü+düú˝À ø=‘·Ô>± @sêŒ≥T#˚dæq Á|üjÓ÷>±‘·àø£ e<ÛäXÊ\qT eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. e÷+dü+ |ü]ÁX¯eT s√E s√E≈£î n_Ûeè~ú #Ó+<äT‘·T+<äì nHêïs¡T. j·TTeXÊgy˚‘·Ô\ |ü]XÀ<ÛäHê |òü˝≤\T Á|ü»\≈£î n+~+#˚+<äT≈£î eTT+<äT+ &Ü\Hêïs¡T.Ä<ÛäTìø£ e<ÛäXÊ\\T @sêŒ≥T #˚j·T&É+˝À kÕúìø£ dü+düú\T eTT+<äT≈£îsê yê\Hêïs¡T. 11e |ü+#·es¡¸ Á|üD≤[ø£˝À yÓ÷&És¡Hé kÕ¢≥sY Vü≤ÖCŸ\ø√dü+ @sêŒ≥T #˚dæq ì<ÛäT\T |üP]Ô kÕúsTT˝À ìs¡T|ü jÓ÷>∑+>± e÷sêj·THêïs¡T. ø±s√ŒπswüqT¢, eTTì‡bÕ*{°\T,|ü+#êj·Tr\ |ü]~Û˝À Ä<ÛäTìø£ »+‘·T e<ÛäXÊ\\qT yÓ+≥H˚ @sêŒ≥T #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. düTÁ|”+ø√s¡Tº ñ‘·Ôs¡T«\ Á|üø±s¡+.. |”d”; ìã+<Ûäq\T nqTdü]+∫ sêh+˝Àì nìïÁbÕ+‘ê˝À¢ Ä<ÛäTìø£ »+‘·T e<ÛäXÊ\\qT @sêŒ≥T #˚ùdÔ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î HêD´yÓTÆq

Á|üjÓ÷>±‘·àø£ e<ÛäXÊ\qT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï : ¬øm˝Ÿm+ bÕsƒ¡ø˘ e÷+dü+ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ edüTÔ+<äHêïs¡T. eTTK´+>± C≤rj·T e÷+dü+ |ü]XÀ<ÛäHê dü+düú ø=‘·Ô>± e÷+dü+ yê´bÕs¡+ ˝ÀøÏ e#˚Ãyê]øÏ , e<ÛäXÊ\\qT kÕú|æ+#˚yê]øÏ, eTTì‡bÕ*{°, |ü+#êj·Tr\ ìsê«Vü≤≈£î\≈£î Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD Ç#˚Ã+<äT≈£î ìs¡ísTT+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À C≤rj·T e÷+dü+ |ü]XÀ<ÛäHê dü+düú &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY õ.y˚DT >√bÕ˝Ÿ, C≤rj·T e´ekÕj·T |ü]XÀ<ÛäHê dü+düú &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY mdt.m˝Ÿ.>√kÕ«$T, ø√fi¯¢ |ü]ÁX¯eT &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY ÄsY.mHé #·≥]®, ôV’≤<äsêu≤<é yÓ≥s¡ïØ ø£fi≤XÊ\ &ûHé bıÁô|òdüsY ¬ø.düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ d”ìj·TsY ôd’+{Ïdtº &Üø£ºsY dæ.sêeTø£èwüí, e´ekÕú|üø£ &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY eT÷]Ô ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìs¡Vü‰s¡ Bø£å˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï #·Tø±ÿsêeTj·T´

md”‡, md”º, ;d” Vü‰düºfi¯¢˝À $<ë´s¡Tú\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ nìï sê»ø°j·T bÕغ\ Hêj·T≈£î\T ø£*dæ ñ<ä´$T+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. sêÁwüº+˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï _d” eT+Á‘·T\T _d” düeTdü´\qT |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì yês¡T yÓ+≥H˚ ‘·eT eT+Á‹ |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

20q C≤uŸy˚Tfi≤

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ◊{° $uÛ≤>∑+ Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯óÁø£yês¡+ ñ<√´>∑y˚Tfi≤ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. |ü\T Áô|’y˚≥T ôdø±ºs¡¢˝À ñ<√´>∑T\ ìj·÷eTø£+ ø√dü+ á C≤uŸ ô|òsTTsYqT ì s¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt ◊{° $uÛ≤>∑+ ø£˙«qsY #·˝≤¢ eT<ÛäTdüT <äHé ¬s&ç¶ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\ ø£˙dü Äs¡Ω‘· @<˚ì &çÁ^ |üP]Ô #˚düT+&Ü\ì ‘Ó*bÕs¡T. eT]+‘· düe÷#ês¡+ ø√dü+ 040` 64645352, 8886851172 HÓ+ãs¡¢˝À dü+Á|ü~+#ê*‡~>± ø√sês¡T.

H˚&ÉT m+mHéÄsY >±¬s¶H釽À

ñ∫‘· s¡ø£Ô<ëq •_s¡+ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): bÕ‘· uÀsTTHé|ü*¢ ø±s=Œπs≥sY eTT<ä›+ q]‡+Vü‰j·÷<äyé Ä<Ûä«s¡´+˝À ás√E m+HéÄsY >±¬s¶H釽À ñ∫‘· s¡ø£Ô<ëq •_sêìï @sêŒ≥T #˚j·TqTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛcÕºq+ yÓT>∑ kÕºsY ∫s¡+J$ì sê»´düuÛÑ≈£î m+|æø£ #˚dæq dü+<äsꓤìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì ñ∫‘· s¡ø£Ô<ëq πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ùdø£]+∫q s¡ø±Ôìï ∫s¡+J$ s¡ø£Ôì~Û πø+Á<ëìøÏ n|üŒ–+#· qTqï≥T¢ ø±s=Œπs≥sY eTT<ä›+ ‘Ó*bÕs¡T. ∫s¡+J$ ã¢&é u≤´+ø˘ yÓ’<äT´\T s¡ø£Ô qeT÷Hê\qT ùdø£]kÕÔs¡ì, ñ‘·‡Vü≤e+‘·T˝…’q yês¡T s¡ø±Ôìï <ëq+ #˚j·÷\ì |æ\T |ü⁄ì#êÃs¡T. Á|üe÷<ë\ uÛ≤Øq nH˚ø£ eT+~ s¡ø£Ô+ düø±\+˝À n+<äø£ eTè‘·T´yê‘· |ü&ÉT‘·THêïs¡ì, yê]øÏ ñ∫‘·+>± s¡ø±Ôìï n+~+#˚+<äT≈£î ∫s¡+J$ ã¢&é u≤´+ø˘qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

Vü≤CŸ <äs¡U≤düTÔ\ düeTs¡ŒD >∑&ÉTe⁄ bı&ç–+|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): Vü≤CŸ 2012 <äs¡U≤düTÔ\ düeTs¡Œ D >∑&ÉTe⁄qT bı&É–+#ês¡T. 16e ‘˚B‘√ <äs¡U≤düTÔ\ düeTs¡ŒD >∑&ÉTe⁄ eTT–dæ+~. nsTT‘˚ πø+Á<ä Vü≤CŸ ø£$T{° Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î <äs¡U≤düTÔ\ düeTs¡ŒD≈£î áHÓ\ 25e ‘˚B es¡≈£î bı&É–+∫q≥T¢ sêÁwüº Vü≤CŸ ø£$T{° ø±s¡´ìsê«Vü≤D≤~Ûø±] mdt.m.wüO≈£LsY ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ es¡≈£î 13y˚\ <äs¡U≤düTÔ\T n+<ä>±, 18 y˚\≈£î ô|’>± bòÕsê\qT ñ∫‘·+>± düs¡|òüsê #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. >∑&ÉTe⁄ ô|+|ü⁄ H˚|ü<∏ä´+˝À <äs¡U≤ düTÔ\ dü+K´ uÛ≤Ø>± ô|]π> neø±XÊ\T ñHêïsTT. á @&Ü~ bÕdtb˛s¡Tº ø±|ò”\qT »‘· #˚j·÷\H˚ ìã+<Ûäq\‘√ Äs¡+uÛÑ+˝À nØ®<ës¡T\T Çø£ÿ≥T¢ m<äTs=ÿHêïs¡T. nsTT‘˚ sêÁwüº Vü≤CŸ ø£$T{° Ç˝≤+{Ï yê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\qT rdüT≈£î+~. á y˚Ts¡≈£î ‘ê‘·ÿ*ø£ bÕdtb˛s¡Tº C≤ØøÏ düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø <ë<ë|ü⁄ 1,000 eT+~ nØ®<ës¡T\ C≤_‘êqT dæ<ä›+ #˚dæq≥T¢ n~Ûø±s¡ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. M]øÏ Á|ü‘˚´ø£+>± ˝Àø˘ n<ë\‘Y <ë«sê bÕdt b˛s¡Tº\qT C≤Ø #˚kÕÔs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+ 18, @Á|æ˝Ÿ 2012

Á|üC≤ düeTdü´\ ø√dü+ ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T ÄdüqïyÓTÆ+~ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, @Á|æ˝Ÿ 17, (düTes¡íyês¡Ô): ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝Àì >±E\sêe÷s¡+ &ç$»Hé˝À ˝Ày√˝ÒºJ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïqì kÕ›ìø£ myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é nHêïs¡T. ñe÷<˚$ q>∑sY˝À 4 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ @sêŒ≥T #˚dæq Á{≤Hé‡bòÕs¡àsY qT eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<Ûä s¡“+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üC≤ nedüsê\qT rπsà $<Ûä+ >± ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚düTÔHêïqì nHêïs¡T. $<äT´‘Y düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ q÷‘·q+>± Á{≤Hé‡bòÕ s¡àsYqT ÁbÕs¡+_Û+#êeTì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ >±E\sêe÷s¡+ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY sêe⁄\ X‚wü–] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &ç$»HéqTï Ä<äs¡Ùe+‘·+>± r]Ã~<äT› ≥≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïqì ‘Ó*bÕs¡T. ãd”Ô˝À @yÓTÆHê düeTdü´\T ñ+fÒ ‘·eT <äèwæºøÏ rdüT≈£î sêyê\ì ‘Ó*bÕ s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n+»Hé>ö&é, ø£èwüíeT÷]Ô, ø£s¡TD≤ø£sY, kÕsTTÁ|ü‘ê|t, m\ÁøϺø£˝Ÿ @.á. s¡y˚Twt Hêj·TT&ÉT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. eT+Jsê ô|’|t ˝…’Hé |üqT\≈£î X¯+KTkÕú|üq #˚dæq myÓTà˝Ò´.. nìï ÁbÕ+‘ê\qT <äX¯\yêØ>± n_Ûeè~› #˚düTÔHêïqì XÊdüq düuÛÑT´&ÉT ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é nHêïs¡T. >±E\sêe÷s¡+ &ç$»Hé |ü]~Û˝À 3.30 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ #˚|ü{Ϻq eT+Jsê ô|’|t˝…’Hé |üqT\≈£î Äj·Tq eT+>∑fi¯yês¡+ X¯+KTkÕú|üq #˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n_Ûeè~› |üqT˝À¢ HêD´‘ê Á|üe÷Hê\T bÕ{Ï+#·≈£î+fÒ

Á{≤Hé‡bòÕ s¡àsYqT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï myÓTà˝Ò´ ≈£Lq lXË’\+ ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. eT+Jsê ô|’|t ˝…’Hé e\¢ kÕúì≈£î\ ˙{Ï ø£cÕº\T rs¡T‘êj·Tì nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Á|ü»\ <ëVü‰]úì rs¡Ã&ÜìøÏ ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+≥HêïeTì nHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ≈£Lq ø£èwüí>ö&é ≈£Lq eTVü‰\øÏåà #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtº <ë«sê Á|ü»\ <ëVü≤]úì rs¡TÃ≥≈£î 3 {≤´+ø£s¡¢qT @sêŒ≥T #˚dæ yê{Ï <ë«sê ñ∫‘·+>± eT+∫˙{Ï düs¡|òüsêqT #˚düTÔHêïeTì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s=Œπs≥sY sêe⁄\ X‚wü–], n+»Hé>ö&é, ø£èwüíeT÷]Ô, ø£s¡TD≤ø£sY, düeTàj·T´ j·÷<äyé, sêeTT\T >ö&é, Áo<˚$, \‘·, sê<ëu≤sTT, #·+Á<äe‹, ˝≤˝Ÿ eTVü≤à<é, ã\sêyéT, qj·TTyéT, Áoìyêdt, kÕsTTÁ|ü‘ê|t, düT≈£î<˚yé, ãTõ®, yê≥sY esYÿ‡ @.á. sêCÒwt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

19 qT+∫ ãjÓ÷f…ø±ï\Jô|’ C≤rj·T esYÿcÕ|t ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 17, (düTes¡íyês¡Ô): ¡π∏∂W¤…¡NSıá “¡Õ‹[ Dxmsπ∏∂WgjiLi¬ø¡[ xmsμÙR∂ªRΩVá\|ms CÆ©sá 19 ©´sVLi¿¡ 21 ™´sLRiNRPV «ÿºdΩ∏R∂V ™´sL`i‰uyxmso©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V Dry¯¨s∏R∂W ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂VLi ™´sVz§¶¶¶Œÿ NRPŒÿaSá ™´sXORPQ ≠sÀ≥ÿgRiLi ˙F~|mnsxqsL`i=, ™´sL`i‰uyxmso ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV ≤yNÌRPL`i xqs’¡ªyLSfl”· æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi BNRP‰≤R∂ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ˙F~|mnsxqsL`i ’¡.Fs©±s.lLi≤ÔT∂ª][ NRP÷¡zqs ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. C ™´sL`i‰uyxmsoÕ‹[  ¡π∏∂W¤…¡NSıá “¡Õ‹[ ™´sxqsVÚ©´sı ©´sWªRΩ©´s A≠sxtsQ‰LRifl·Ã¡©´sV ˙xmsπ∏∂WgSá μy*LS ≠s™´sLjiryÚLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Æμ∂[aRP ©´sáV™´sVWáá ©´sVLi≤T∂ ˙xms™´sVV≈¡ ™´s˘™´sry∏R∂V aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚáV, \|qs©±s= @Li≤`∂

¤…¡NSıá“¡ xqsLixqÛsáV, B˙NTPry…fi, zqs.zqs.FsLi.’¡., H.H.zqs.…”¡., ∏R∂V£qs.H.Fs£qs, ≠saRP*≠sμy˘Ã¡∏R∂WáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s aSxqsÚQ˚ Æ™s[ªRΩÚáV FyÕÊ‹Li…ÿLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. Dry¯¨s∏R∂W ≠saRP*≠s μy˘Ã¡∏R∂VLi DxmsNRPVáxmsºΩ ˙F~|mnsxqsL`i ∏R∂V£qs.xqsªRΩ˘ ©yLS ∏R∂Vfl· @μ≥R∂˘QORPQªRΩ©´s «¡Ljilgi[ C ™´sL`i‰uyxmso©´sV zqs.zqs.∏R∂VLi. ’¡. \Æ≤∂lLiNÌRPL`i ≤yNÌRPL`i zqs.|§¶¶¶ø`¡. Æ™sWx§¶¶¶©±sLS™´so ˙FyLRiLi’≥¡ ryÚLRiV. NSgS B˙NTPry…fi ≤T∂xmsp˘…‘¡ \Æ≤∂lLiNÌRPL`i «¡©´sLRiÕfi ≤yNÌRPL`i Æ≤∂[≠s≤`∂ x§¶›zqsLig`i»¡©±s NUPáN][xms©y˘xqsLi ¬ø¡[ryÚLRi¨s ™yLRiV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ™´sVVgjiLixmso xqsÀ≥œ¡NRPV ™´sVz§¶¶¶Œÿ bPaRPVxqsLiZ OP[Q™´sVaS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ xqsV¨dsªRΩ Ã¡OSQQ¯lLi≤ÔT∂ ™´sVV≈¡˘ @ºΩμ≥j∂gS •¶¶¶«¡LRi™´soªRΩV©´sı»˝¡V ™yLRiV æªΩ÷¡FyLRiV.

sêÁcÕºìï Ç∫ÃqfÒº Ç∫à yÓqøÏÿ rdüT≈£îqï ø±+Á¬>dt sêVüQ˝ŸqT Á|ü<Ûëìì #˚j·T&Éy˚T \ø£å´+>± |üì#˚k˛Ô+~ $<ë´s¡Tú\T Ä‘·àã*<ëHê\T #˚düTø√e<äT›: j·TTeyÓ÷sêà y˚T&ÉÃ˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 17 düTes¡íyês¡Ô: ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T düeTj·T+ ÄdüqïyÓTÆ+<äì uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ j·TTeyÓ÷sêà sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT &Ü.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ j·TTeyÓ÷sêà Ä<Ûä«s¡´+˝À #˚|ü{Ϻq ‘Ó\+>±D uÛÑs√kÕ j·÷Á‘· eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT |ü≥ºD+˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫+~. á dü+<äs¡“¤+>± |ü≥ºD+˝Àì lyê] ø£˝≤´DeT+&É|ü+ qT+∫ $y˚ø±q+<ä $Á>∑Vü≤+ es¡≈£î sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+s¡‘·+ düuÛÑqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. düuÛÑ˝À yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D ø√dü+ $<ë´s¡Tú\T, j·TTe≈£î\T mes¡÷ ≈£L&Ü Ä‘·àã*<ë Hê\≈£î bÕ\Œ&Ée<ä›ì ø√sês¡T. sêh @sêŒ≥T ø√dü+ ñ<ä´$T+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D sêh+ Ç∫ÃqfÒº Ç∫à yÓqøÏÿ rdüT≈£î+<äì Äs√|æ+#ês¡T. B+‘√ sêh+ @sêŒ≥T ø±<˚yÓ÷ nH˚ u…+>∑‘√ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 869 eT+~ Ä‘·àã*<ë Hê\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D yê<äT\≈£î Ç~ <äTs¡<äèwüºø£s¡Hêïs¡T. Ç{°e\ »]–q ñ|ü mìïø£˝À¢ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY qT+∫ ;CÒ|” ¬>*∫q|üŒ{Ï qT+#˚ 13 eT+~ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îHêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sêh @sêŒ≥Tø√dü+ ‘Ó\+>±D˝À #˚|ü{Ϻq düø£\ »qT\ düyÓTà #·]Á‘· düèwæºdüTÔ+<äHêïs¡T. nsTTHê πø+Á<ä+ ~–sêø£b˛e&É+ yê] ≈£î{Ï\˙‹ düŒwüºeTe⁄‘√+

düuÛÑ˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï uÛ≤»bÕ C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù Ç+Á<äùdHê¬s&ç¶ <äHêïs¡T. πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î sêh+˝À »]π> ñ|ü mìïø£\ô|’ ñqï ÁX¯<ä› ‘Ó\+>±D $<ë´s¡Tú\ Ä‘·àVü≤‘·´\ô|’ ˝Ò<äHêïs¡T. sêVüQ˝Ÿ>±+BÛì Á|ü<Ûëìì #˚j·T&Éy˚T \ø£å´+>± ø±+Á¬>dt bÕغ |üì#˚k˛Ô+<äHêïs¡T. ø±˙ Ç˝≤+{Ï m‘·TÔ>∑&É\qT Á|ü»\T ‹|æŒø=&ÉT‘ês¡ì $eT]Ù+#ês¡T. n≥T πø+Á<ä+˝À, sêh+˝À ø±+Á¬>dt |ü‘·qeTe&É+ U≤j·TeTì CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T. mìï Á|üj·T‘êï\T #˚dæHê e#˚à mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê<äHêïs¡T. 2014 kÕ<Ûës¡D mìïø£˝À¢ mHé&û@ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+, ‘Ó\+>±D sêh+ Çe«&É+ U≤j·TeTì Äj·Tq nHêïs¡T. ÇHêïfi¯ó¢ y˚∫#·÷dæq ‘Ó\+>±D Á|ü»\T n|üŒ{Ïes¡≈£î z|æø£|ü{≤º\Hêïs¡T. uÛÑs√dü j·÷Á‘·≈£î eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q ;CÒ|” C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù q\T¢ Ç+Á<äùdHê¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mHé&û@ Vü≤j·÷+˝À <˚X¯+˝À eT÷&ÉT sêÁcÕº\T @sêŒ≥T #˚dæ+<äì, n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê>±H˚ ‘Ó\+>±D sêh+ Ç∫à rs¡T‘·T+<äHêïs¡T. 2014 mìïø£˝À¢ ;CÒ|”øÏ Á|ü»\T |ü≥º+ ø£{≤º\Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕغ eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, j·TTeyÓ÷sêà õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù $Áø£+¬s&ç¶, sêh ñbÕ<Ûë´≈£åî&ÉT sêyÓ÷àVü≤Hé>ö&é, ¬øm˝ŸmHé¬s&ç¶, $»jYT≈£îe÷sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á&Ó’esYqT ø={Ϻq

môd’‡ô|’ ã~© y˚≥T uÀ&ÉT|üŒ˝ŸŸ, @Á|æ˝Ÿ17, (düTes¡íyês¡Ô): kÕΔìø£ b˛©düTùdºwüHé˝À môd’‡>± $<ÛäT\T ìs¡«]ÔdüTÔqï ;Û+≈£îe÷sY z Äغd” Á&Ó’esYô|’ #˚sTT#˚düTø=ì <ëwæºø±ìøÏ Äj·Tqô|’ ã~© y˚≥T |ü&ç+~. ñ|üŒ˝Ÿ Äغd” ãkÕº+&é˝À yÓTT<ä˝…’q >=&Ée ñ|üŒ˝Ÿ&çb˛ es¡≈£î e∫à Äغd” ø±]à≈£î\ ns¡úsêÁ‹ u…’sƒêsTT+|ü⁄, sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á&Ó’esY õ.Vü≤]ø£èwüí ,u≤~Û‘·T\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+.. ñ|üŒ˝Ÿ dæøÏ+Á<ëu≤<é ãdüT‡qT q&ÉT|ü⁄‘·Tqï õ.Vü≤] ø£èwüí $<ÛäT\T eTT–+#˚+<äT≈£î k˛eTyês¡+ sêÁ‹ 11 >∑+≥\ düeTj·T+˝À &çb˛yÓ’|ü⁄≈£î edüTÔHêïs¡T.n<˚ düeTj·T+˝À ñ|üŒ˝Ÿ b˛©düTùdºwüHé˝À môd’‡>± |üì#˚ùd ;Û+≈£îe÷sY ‘·q ~«#·Áø£yêVü≤q+ô|’ ãdüT‡≈£î m<äTs¡T>± sê+>¥s¡÷{À¢ edüTÔHêï&ÉT. Bìï >∑eTDÏ+∫q Äغd” &Ó’ÁesY ãdüT‡≈£î dü&ÉHé>±ÁuÒø˘ y˚XÊ&ÉT. B+‘√ môd’‡ Äy˚X¯+‘√ Á&Ó’esYqT ndüuÛÑ´|ü<ä C≤\+‘√ rÁe kÕúsTT˝À <äTsꓤwü˝≤&Ü&ÉT. ‘ê–q yÓTÆø£+˝À ñqï môd’‡ Á&Ó’esYqT $#·ø£åD≤ s¡Væ≤‘·+>± ø={≤ºs¡T. Á|üj·÷DÏ≈£î\T m<äTs¡T ‹s¡T>∑&É+‘√ ãdüT‡ ~–b˛sTT ¬s+&ÉT J|ü⁄˝À¢ ‘√{Ï môd’‡\T, ø±ìùdº ãTfi¯¢‘√ ‘·q |ü]~Ûø±ø£b˛sTTHê &çb˛≈£î e#êÃ&ÉT. &çb˛˝À ‘√{Ïø±]à≈£î\ eTT+<˚ eTs√ kÕ] #˚sTT#˚düTø√e&É+‘√ ø±]à≈£î\+‘ê n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. ñ|üŒ˝Ÿ ÇHéôdŒø£ºsY \øÏåàø±+‘Y¬s&ç&É s¡¡+>∑Á|üy˚X¯+ #˚XÊs¡T. »]–q dü+|òüT ≥qô|’ Äsêrdæq ÇHéôdŒø£ºsY b˛©düT\qT eT+<ä*+∫ |ü+|æ+#ês¡T. yÓ+≥H˚ &ûd”|”,@d”|”\≈£î $wüj·÷ìï ‘Ó*j·TCÒdæ Äغd” ø±]à≈£î\qT+∫ düe÷#ês¡+ ùdø£]+#ês¡T. ‘·sê«‘· Äغd” Á&Ó’esY ‘·qô|’ nø±s¡D+>± #˚sTT#˚düT≈£îHêï&Éì y˚T&ç|ü*¢ b˛©düTùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚j·T>± dü<äs¡T môd’‡ ≈£L&Ü |òæsê´<äT #˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+.Äغd” Á&Ó’esYô|’ <ë&ç#˚dæq môd’‡ì eT+<ä*+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. Äغd”ø±]à≈£î\+‘ê Ä+<√fi¯q≈£î ~>∑T‘ês¡H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ ;Û+≈£îe÷sYqT ã~© #˚dæq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.


;CÒ|” m$Tà>∑q÷s¡T nuÛÑ´]ú>± qø£ÿ\$T≥º m$Tà>∑q÷s¡T @Á|æ˝Ÿ 17(düTes¡íyês¡Ô): m$Tà>∑q÷s¡T, Äfi¯fl>∑&ɶ ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î ìs¡«Væ≤+#·qTqï ñ|ü mìïø£\˝À m$Tà>∑q÷s¡T qT+∫ uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ (_C…|æ) nuÛÑ´]ú>± qø£ÿ\$T≥º lìyêdüT\T‘√ b˛{° #˚sTT#˚+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<ä›yÓTÆ+~. á y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ u≤C≤bÕ Hêj·Tø£‘·«+ bÕغ sêh n<Ûä´≈£åî\T øÏwüHé¬s&ç¶ düeTø£å+˝À qø£ÿ\$T≥º≈£î bÕغ düuÛÑ´‘·«+ eT+>∑fi¯yês¡+ Ç|æŒ+#˚+<äT≈£î ôV’≤<äsêu≤<é ‘·s¡*yÓfi≤¢s¡T. B+‘√ m$Tà>∑q÷s¡T˝À Á‹eTTK b˛{° ø±düÔ #·‘·Ts¡TàK b˛{°øÏ s¡+>∑+ dæ<ä›eTe⁄‘·Tqï~. e÷J eT+Á‹ eT÷*+{Ï e÷¬s|üŒ≈£î |üs¡‡q˝Ÿ ôdÁø£≥Ø>± e´eVü≤]+∫ >∑‘· mìïø£˝À¢ Á|üC≤sê»´+ ‘·s¡T|ü⁄q b˛{° #˚ùd+<äT≈£î $X¯«Á|üj·T‘êï\T #˚XÊs¡T. ø±˙ bÕغ {Ϭø≥Tº \_+#·˝Ò<äT. B+‘√ Äj·Tq _dæ ñ<√´>∑ düe÷K´ ◊ø£´ y˚~ø£ ø£˙«qsY>± e´eVü≤]dü÷Ô nH˚ø£ Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ b˛sê&ÉT‘·÷ e#êÃs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À ‘·«s¡˝À »s¡T>∑qTqï ñ|ü mìïø£\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì u≤C≤bÕ ≈£L&Ü ¬s+&ÉT kÕúHê˝À¢ b˛{° #˚ùd+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq nuÛÑ´s¡Tú\qT dæ<ä›+ #˚düTÔHêïs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À qø£ÿ\$T≥º lìyêdüT\T m$Tà>∑q÷s¡T qT+∫ b˛{° #˚ùd+<äT≈£î ñ‘ê‡Vü≤+ ø£q|üs¡#·&É+‘√ bÕ≥T, Ä]úø£+>± ≈£L&Ü Ks¡Tà #˚ùd+<äT≈£î nìï $<Ûë˝≤ nedüs¡yÓTÆq $T>∑‘ê 2˝À... Q

ãT<Ûäyês¡+ 18, @Á|æ˝Ÿ 2012

ù|J\T : 8

‘Ó\T|ü⁄ø±πs¶ _HêMT ø±s¡T¶

18 kÕúHê\÷ e÷y˚ ñ|ü mìïø£\T »]π> nìï kÕúHê˝À¢ ø±+Á¬>dt »j·Tπø‘·q+ m>∑Ts¡y˚düTÔ+~ : m+|” ø√≥¢

õ˝≤¢˝À ù|<ä˝Ò eT<ä´+ yê´bÕs¡T\T @d”; ìy˚~ø£˝À ãVæ≤s¡Z‘·yÓTÆq 124 eT+~ ‘Ó\¢πswüHéø±s¡T¶<ës¡T\T _HêMT\ ù|s¡T‘√ Á|üuÛÑT‘·« kıeTTàqT ø=\¢>=&ÉT‘·Tqï Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T H˚‘·\ ø£u+<Ûä Vü≤kÕÔ\ qT+∫ ù|<ä\≈£î $eTTøÏÔ ø£*–+#ê\ì |ü\Te⁄] $qï|ü+ »s¡|üeTì ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚•+#·&É+‘√ eT<ä´+ yê´bÕs¡T˝À¢ >∑TãT\T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. õ˝≤¢˝Àì Á|ü<Ûëq sê»ø°j·T bÕغ\≈£î #Ó+~q H˚‘·\ ø£qTdü qï˝À¢H˚ eT<ä´+ yê´bÕs¡+ ø=qkÕ>∑T‘·T+~. sê» ø°j·T |üs¡+>± X¯Á‘·T‘·«+ ñHêï eT<ä´+ yê´bÕ s¡+˝À e÷Á‘·+ uÛ≤>∑kÕ«eTT\T>± ñ+≥÷, ‘·eT e<ä› |üì#˚düTÔqï ù|<ä Á|ü»\ ù|]≥ eT<ä´+ <äTø±D≤\qT bı+~ \ø£å˝≤~ s¡÷bÕj·T\qT ø=\¢>=&ÉT‘·THêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì &√Hé ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝À ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T |òæ|ò”º|òæ|ò”º uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ dæ+&çπø≥T¢>± @s¡Œ&ç eT<ä´+ yê´bÕsêìï ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. m+ÄsY|æ πs≥¢ø£Hêï n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î eT<ë´ìï $Áø£sTT düTÔHêïs¡T. á ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À sê»ø°j·T |üs¡+ >± Ä ¬s+&ÉT ≈£î≥T+u≤\ eT<ä´ |ü#·Ã>∑&ç¶ y˚ùdÔ uÛÑ>∑TZeT+≥T+~. düTe÷s¡T $T>∑‘ê 2˝À...

ø√&ÉTeT÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 17, (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+˝À ‘·«s¡˝À ñ|ü mìïø£\T »s¡>∑qTqï 18kÕúHê\qT ø±+Á¬>dt bÕغj˚T ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+≥T+<äì ø£s¡÷ï\T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T ø√≥¢ »j·Tdü÷s¡´Á|üø±wt¬s&ç¶ nHêïs¡T. eT+>∑fi¯ yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ kÕúìø£ kıôd’{° ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï m+|” ‘·«s¡˝À 18kÕúHê\≈£î »]π> ñ|ü mìï ø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ $»j·T+ kÕ~ÛdüTÔ+<äHêïs¡T. eTTK´+>± õ˝≤¢˝Àì Äfi¯¢>∑&ɶ, m$Tà>∑q÷s¡T kÕúHê˝≈£î »]π> ñ|ümìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú˝Ò $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔs¡Hêïs¡T. n˝≤π> ‘·q bÕs¡¢yÓT+{Ÿ |ü]~Û˝Àì Á>±e÷˝À¢ m˝≤+{Ï eT+∫˙{Ï düeTdü´\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü n˙ï s¡ø±\ eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´\T #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î kÕ>∑T˙{Ï‘√bÕ≥T, Á|ü»\≈£î eT+∫˙{Ïì |ü⁄wüÿ\+>± n+~+#ê\H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ düT+πødüT\ ]»sê«j·TsY˝À 5{Ïm+dæ\ ˙s¡T ì\«ñ+&˚˝≤ ìsêàD+ #˚|ü≥º&É+‘√ bÕ≥T, m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+ <ë«sê ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä qT+∫ >±E\~HÓï ÁbÕC…≈£îº 2{Ïm+dæ\ ˙{Ïì ‘·s¡*+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ m+|æ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> Vü≤+ÁBq~ô|’ ø=‘·Ô|ü˝…¢, eT˝…¢|ü˝…¢ Á>±e÷\ e<ä› #Ós¡Te⁄\T ì]à+#˚+<äT≈£î ≈£L&Ü Á|ü‹bÕ<äq\T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+|ü⁄‘·THêïeTHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î õ˝≤¢ Ç+#êØ® eT+Á‹ X¯óÁ‘·T#·s¡¢ $»j·TsêeTsêE‘√ ≈£L&Ü #·]Ã+∫q≥T¢ m+|æ ø√≥¢ ù|s=ÿHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À C…&é|æ e÷J #Ó’s¡àHé n¬øb˛>∑T yÓ+ø£≥kÕ«$T, ø√&ÉT eT÷s¡T, ¬ø’s¡yê&ç dæ+–˝Ÿ$+&√ n<Ûä´≈£åî\T eT<ÛäTdü÷<äHé¬s&ç¶, |üs¡y˚T X¯«s¡¬s&ç¶, õ&ç|æ n<Ûä´≈£åî\T Á|üø±wt¬s&ç¶, es¡÷ÿs¡T, ÁøÏcÕí|ü⁄s¡+ e÷J düs¡Œ+#·T\T áX¯«s¡¬s&ç¶, Vü≤qTeT+‘·T, dæ.u…fi¯>∑˝Ÿ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T $wüßíes¡›Hé¬s&ç¶, \ø°åàø±+‘·¬s&ç¶, >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

(sêj·T\d”eT Á|ü‹ì~Û) ø£s¡÷ï\T @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô):s√p ≈£L©øÏ yÓfi‚Ô>±˙ &=ø±ÿ&Éì ù|<ä˝Ò õ˝≤¢˝À eT<ä´+ yê´bÕs¡düTÔ\T. @dæ_ Á|ü‘˚´ø£ ãè+<ä+ Á|üø£{Ï+ ∫q ìy˚~ø£˝À õ˝≤¢˝À 123 eT+~ ‘Ó\¢πswüHé ø±s¡T¶<ës¡T\ ù|]≥ eT<ä´+ <äTø±D≤\ ˝…’ôd qT‡\T ñqï≥T¢ yÓ\¢&Ó’+~. B+‘√ õ˝≤¢˝À ñqï 194 eT<ä´+ <äTø±D≤\ ˝…’ôdqT‡\˝À yÓTC≤]{° ù|<ä˝Ò ñ+&É&É+ >∑eTHês¡Ω+. eT<ä´+ <äTø±D+ ìs¡«Vü≤D, y˚\+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\T @e÷Á‘·+ ‘Ó*j·Tì ne÷j·Tø£ ù|<ä\ ù|]≥ eT<ä´+ dæ+&çπø≥T¢ yê´bÕs¡+ #˚düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+ >± eT<ä´+ <äTø±D≤\T ìs¡«Væ≤düTÔqï j·T»e÷ qT\T ‘·eT <ä>∑Zs¡ |üì#˚ùd es¡ÿs¡¢ ù|]≥ ˝…’ôdqT‡ \qT bı+~q≥T¢ yÓ\¢&Ó’+~. ndü\T ‘·eT ù|]≥ eT<ä´+ <äTø±D≤\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïj·TH˚ $wü

j·T+ ≈£L&Ü ˝…’ôdqT‡<ës¡T\≈£î ‘Ó*j·T<äT. @dæ_ Á|ü‘˚´ø£ ãè+<ä+ »]|æq <ë&ÉT˝ ø±s¡D+>± õ˝≤¢˝Àì eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ >∑T+&Ó˝À¢ ¬s’fi¯ó¢ |üs¡T¬>&ÉT‘·THêïsTT. @dæ_ ãè+<ä+ ôV’≤ø√s¡Tº≈£î düeT]Œ+∫q ìy˚~ø£˝À yÓ\¢&Ó’q $wüj·÷\ô|’ düs¡«Á‘ê #·s¡Ã ø=qkÕ>∑T‘·T+~. ˝…’ôdqT‡ <ës¡T\ k˛úeT‘·qT, Ä<ëj·T eqs¡T\ô|’ ≈£L&Ü <äsê´|ü⁄Ô

‘·+ãfi¯¢|ü*¢ pìj·TsY eTTì‡|òt ø√s¡Tº

düVü≤»dæ<äΔ ˙{Ï ãT>∑Z\‘√

düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìπø

@|”|”>± u≤\THêj·Tø˘

»\<Ûës¡\T

Á|üC≤|ü<∏ä+

ø££s¡÷ï\T bÕ‘·ã kÕº+&ÉT @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): &Ó’¬sø£ºsY Ä|òt ÁbÕdæ ≈£L´wüHé‡ n&çwüq˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY d”æôV≤#Y $<ë´kÕ>∑sY sêe⁄ ôw&É÷´˝Ÿ ‘Ó>∑\ u≤´ø˘ ˝≤>¥˝À uÛ≤>∑+ >± ndæôdº+≥T |ü_¢ø˘ ÁbÕdæ≈£L´≥s¡T¢>± m+|æ¬ø’q yê]øÏ ìj·÷eTø£ ñ‘·Ôs¡T«\T $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ &√Hé ‘ê\Tø£ uÒ‘·+#·s¡¢ eT+&É\+ ãT>±Zì|ü˝…¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø£Á‘ê‘Y u≤\THêj·Tø˘qT ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ ‘·+ãfi¯fl|ü*¢ pìj·TsY eTTì‡|òt ø√s¡Tº˝À m|æ|æ>± ìj·T$T+ #ês¡T. á y˚Ts¡≈£î u≤\THêj·Tø˘ õ˝≤¢˝Àì eT<äq |ü*¢ ¬s+&Ée n<äq|ü⁄ pìj·TsY eTTì‡|òt ø√s¡Tº˝À d”ìj·TsY m|æ|æ>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï mdt.‘ês¡πøX¯«s¡T\ qT+∫ ‘·q ñ<√´>∑ uÛ≤<ä´‘·\qT rdüTø√\e\dæ+~>± $T>∑‘ê2˝À...

j·÷>∑+{Ï ñe÷eTùV≤X¯«s¡ Ä\j·T+˝À ø=+&É\ qT+∫ Ä\j·T >∑s¡“¤+ >∑T+&Ü ø√H˚s¡T˝ÀøÏ Á|üeVæ≤düTÔqï ˙{ÏãT>∑Z eT+&ÉTf…+&É˝À¢ <ëVü≤]Ôì rs¡TÑ·Tqï »\<Ûës¡ M{Ïe˝Ò¢ |ü$Á‘· |ü⁄D´πøåÁ‘ê\≈£î ÁbÕX¯düÔ´+ ãT>∑Z »˝≤\‘√H˚ uÛÑ÷eTT\T düdü´XÊ´eT\+ NRPLRiWıáV, G˙zmsÕfi 17(düTes¡íyês¡Ôs): —¡Õ˝ÿÕ‹[Æ©s[ ˙xmszqsμÙj∂ ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sV•¶¶¶©´sLiμj∂Õ‹[ «¡Ã¡μ≥yLRi xmsLRi™´sŒœ¡ß˛ ª]NRPV‰ªRΩW Aá∏R∂VLi xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s N][Æ©s[LRiVNRPV ¬ø¡[LRiVNRPVLi»¡VLiμj∂. @NRP‰≤T∂©´sVLi¿¡ ™´sLiμR∂Õÿμj∂ FsNRPLSáNRPV rygRiV¨dsLRiV FyLRiVª][Liμj∂. ™´sVLi≤R∂V¤…¡Li≤R∂Õ˝‹[ μy•¶¶¶LjiÚ¨s ºdΩLRiV˪RΩW ™´s˘™´sry∏R∂W¨sNTP C ¨ds…”¡ ¡VgÊRiáV Dxmsπ∏∂WgRixms≤R∂VªRΩV©yıLiVV. Æμ∂[™yá∏R∂Wá ™´sμÙR∂ ˙xmsNRPXºΩ xqsx§¶¶¶«¡\Æ™sV©´s ¨ds…”¡ ¡VgÊRiáV xqs*øR¡ËÈQ\Æ™sV©´s «¡Õÿá©´sV @Liμj∂xqsVÚ©yıLiVV. xms≠s˙ªRΩ xmsofl·˘QZOP[Q ˙ªyáNRPV C ¨ds…”¡ ¡VgÊRiá ™´s¤Õ˝¡[ ˙FyaRPxqsÚQ˘Li |msLRiVgRiVª][Liμj∂. C ¨ds…”¡ ¡VgÊRiá Aμ≥yLRiLigSÆ©s[ \lLiªRΩVáV ™´s˘™´sry∏R∂VLi $T>∑‘ê 2˝À...

yÓTÆqsY Ç]π>wüHé XÊU≤eT+Á‹ {°J yÓ+ø£fÒwt

düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï eT+Á‹. ∫Á‘·+˝À ø£˝…ø£ºsY ‘·~‘·s¡T\T ø£s¡÷ï\T, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): |üC≤ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î Á|üC≤|ü<∏ä+ y˚~ø£ ø±qT+<äì yÓTÆqsY Ç]π>wüHé XÊU≤e÷‘·T´\T {°.J yÓ+ø£fÒwt nHêïs¡T. Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± eT+>∑fi¯yês¡+ q>∑s¡+˝À eT÷&ÉT, Hê\T>∑T yês¡T¶˝…’q e&Ó¶π>], u≤|üPõ q>∑sY\˝À @sêŒ≥T #˚dæq Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£eT+˝À $T>∑‘ê 2˝À...


2

ãT<Ûäyês¡+, 18 @Á|æ˝Ÿ, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

ø£qTï\ |ü+&ÉTe>± l ‹eTà>∑Ts¡T&ÉT kÕ«$T s¡<∏√‘·‡e+

‘=$Tà<√ s√E≈£î #˚]q

◊πø|” j·÷ìy˚T≥s¡¢ düyÓTà ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô):j·÷ìy˚T≥sY‡qT $@z\T>± >∑T]Ôdü÷Ô s¡÷. 3 y˚\T ø£˙dü y˚‘·q+ neT\T#˚dæ ñ<√´>∑uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#˚ $wüj·T+ô|’ ◊¬ø|æ j·÷ìy˚T≥s¡T¢ #˚düTÔqï düyÓTà ‘=$Tà<äe s√E≈£î #˚s¡T≈£î+~. s√Es√E≈£L düyÓTà˝À |ü\T s¡ø±\T>± ìs¡düq\T #˚düTÔqï Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ m˝≤+{Ï *œ‘· |üPs¡«ø£ Vü‰MT sêø£b˛e&É+‘√ eT+>∑fi¯yês¡+ qT+∫ ìsêVü‰s¡ Bø£åqT ø=qkÕ– düTÔHêïs¡T. ø££\÷¢s¡T j·÷ìy˚T≥sY‡ j·T÷ìj·THé Á|üdæ&Ó+{Ÿ u≤düÿsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eT kÕúsTT˝À ◊¬ø|æ ÁÁbÕC…≈£îº ‘·s¡T|ü⁄q u≤´+≈£î ©πøJ, ÄyéTÄBà @sêŒ≥Te+{Ï 27 s¡ø±\ n+XÊ\ MT<ä |üì#˚düTÔqï ‘·eT Hê´j·TyÓTÆq &çe÷+&É¢qT n+^ø£]+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ mdtÇÄsY|æ n~Ûø±s¡T\T Ç+‘· ìs¡¢ø£å´ yÓ’K]ì Á|ü<ä]Ù+#·&É+

>∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTyês¡íyês¡Ô): l ‹eTà>∑Ts¡T&ÉT kÕ«$T s¡<∏√‘·‡e+ eT+>∑fi¯yês¡+ ø£qTï\ |ü+&ÉT>∑>± kÕ–+ ~.kÕ«$T yê] s¡<Û√‘·‡e ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ õ˝≤¢ q\TeT÷\\ qT+&ç »q+ ‘·s¡*e#êÃs¡T. kÕ«$Tyê] s¡<∏√‘·‡yêìï ‘·]+#˚+<äT≈£î eTVæ≤ fi¯\T, |æ\¢\T, ô|<ä›\T s¡<∏√‘·‡e ø±s¡´Áø£e÷ ìøÏ ø£s¡÷ï\T b+|æ ø√≥¢, ø√&ÉTeT÷s¡T b+b ˝Ÿb |ü]¬>\ eTTs¡[ø£èwüí, b˝Ÿb˝Ÿdæ ‘·T+>∑ uÛÑÁ<ä uÀs¡T¶ #Ó’s¡àHé $wüßíes¡úq¬s&ç¶, ø√&ÉTeT÷s¡T #Ó’s¡àHé Ĭøb˛>∑T yÓ+ø£≥kÕ«$T ‘·~‘·s¡T\ düyÓTà #˚düTÔqï j·÷ìy˚T≥sY‡ eTTK´ n‹~Û\T>± á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À u≤<ëø£s¡eTHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ *œ‘· bÕ˝§Zì, Ä\j·T ø±s¡´ ìs¡«Vü≤D≤~Ûø±] X¯s¡à |üPs¡«ø£+>± ì]ΔwüºyÓTÆq Vü‰MT Ç#˚Ã+‘· es¡≈£î kÕ«$T C≤‘·s¡ kÕ«>∑‘·+ |ü\ø£>± b+|” ø√≥¢ $<ÛäT\qT ãVæ≤wüÿ]+#·&É+‘√ bÕ≥T düVü‰j·T Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. s¡<∏√‘·‡yêìï ìsêø£s¡D, ]˝Ò ìsêVü‰s¡ Bø£å\T ø=qkÕ>∑T‘êj·Tì ≈£L&Ü Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚j·T&É+‘√ uÛÑ≈£îÔ\T düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£\÷¢s¡T eTT+<äT≈£î ø£<ä*+#· ≈£L&Ü kÕ«$T >±] s¡<∏ä+ ôdÁø£≥Ø _.s¡y˚Twt, ∫qïX‚KsY, Hê>∑qï, eTT+<äT≈£î ø£~*q|ü⁄Œ&ÉT uÛÑ≈£î Ô\T \&ÉT¢ $dæ] u≤\kÕ«$T, lìyêdü¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. uÛÑøÏÔì #ê≥T≈£îHêïs¡T. j·T ≈£L© ≈£î≥T+ã+ qT+∫ m|æ|æ>± : e´e kÕj·T ≈£L©\T>± |üì#˚düTÔqï ìs¡Tù|<ä ≈£î≥T+ u≤ìøÏ #Ó+~q ø±Á{≤e‘Y eT+>∑´Hêj·Tø˘, bı]ø£ edü+‘· ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ düT˝≤ÔHêu≤<é <˚$u≤sTT\≈£î ◊<äT>∑Ts¡T dü+‘êq+˝À ∫e] pìj·TsY eTTì‡|òt ø√s¡Tº, sêC≤sêe⁄ ø£s¡+ ≈£îe÷s¡T&ç>± |ü⁄{Ϻq ¬ø.u≤\THêj·Tø˘ ˇø£{Ï n~˝≤u≤<é õ˝≤¢ eT+∫sê´\ ˇø£≥e n<äq|ü⁄ qT+∫ ◊<äT es¡≈£î ãT>±Zì|ü˝…¢ eT+&É\ pìj·TsY eTTì‡|òt ø√s¡Tº m|æ|æ\T>± Á|üC≤|ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\, Äs¡T qT+∫ |ü<äe ìj·T$Tdü÷Ô Ä<˚XÊ\T C≤Ø#˚XÊs¡T. Ms¡+<äs¡÷ ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT edü‹ >∑èVü≤+ HÓ\ s√E\ ˝À|ü\ ‘·eT ñ<√´>∑ uÛ≤<ä´‘·\qT ˝À ñ+≥÷ >∑&çy˚eTT\ eT+&É\πø+Á<ä+˝Àì #˚|ü{≤º*‡ ñ+≥T+~. ìj·÷eTø£+ bı+<˚ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡ XÊ\˝À, Ç+≥Øà eTT+<äT XÊØs¡ø£, Äs√>∑´ <äèMø£s¡D |üÁ‘·+‘√ &çj·T{Ÿ yÓ\T>√&ÉT |ü≥ºD+˝Àì msTT&Ó&é bÕ≥T, >∑õf…&é Ä|ò”düsY‘√ »qà<äèMø£s¡D pìj·TsY ø£fi≤XÊ\, &çÁ^ì n+uÒ<äÿsY $X¯«$ |üÁ‘·+ô|’ dü+‘·ø±\‘√ ≈£L&çq yê{Ïì rdüT≈£îyÓ[¢ <ë´\j·T+ <ä÷s¡$<ä´ <ë«sê, ˝≤ $<ä´ ø£s¡÷ï\T dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT ø£*dæ yê]øÏ q>∑s¡+˝Àì Á|üdü÷q ˝≤ ø£fi≤XÊ\, ñbÕ<Ûë´j·T n+<äCÒdæq nq+‘·s¡+ ‘·eT ñ<√´>∑ uÛ≤<ä´‘· $<ä´ _ø±´+|ü⁄˝Àì ◊mmdtÇ Á|üuÛÑT‘·« \qT #˚|ü{≤º*‡ ñ+<äì Ä<˚•+#ês¡T. e´ekÕ ø£fi≤XÊ\˝À |üP]Ô#˚XÊs¡T.

@|”|”>± u≤\THêj·Tø˘ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT Ä<•+#ês¡T. á ìj·÷ eTø£+‘√bÕ≥T, eTs√ Äs¡T>∑T]øÏ ≈£L&Ü ìj·÷eTø£ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. CÀHé ¬s+&ÉT |ü]~Û˝À áπs{Ï l$<ä´qT |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ ∫‘·+ \|üP&ç pìj·TsY eTTì‡|òt ø√s¡Tº˝À, CÀHé eT÷ &ÉT˝À bÕ\|ü]Ô düTC≤‘· >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ |æ&ÉT>∑Tsêfi¯¢ pìj·TsY eTTì‡|òt ø√s¡Tº˝À, CÀHé Hê\T>∑T˝À mdt.$.edü+‘·\øÏåà nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ sêj·T<äTs¡Z+ pìj·TsY eTTì‡|òt ø√s¡Tº˝À, düT>±* düTVü‰dæìì ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ Ä\÷s¡T pìj·TsY eTTì‡|òt ø√s¡Tº˝À, CÀHé ◊<äT˝À

˝…’ôdHé‡<ës¡T\T y˚πs yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT eTTô|’Œ dü+e‘·‡sê \T>± sê»ø°j·T yÓ’s¡´+ ø=qkÕ>∑T‘·T+~. ø±˙ eT<ä´+ yê´bÕs¡+˝À e÷Á‘·+ dæ+&çπø≥T>± @s¡Œ&ç Á|üuÛÑT‘·« Ä<ëj·÷ìøÏ >∑+&ç ø=&ÉT‘·÷ \ø£å ˝≤~ s¡÷bÕj·T\qT Ä]®düTÔHêïs¡T. Ç<˚$<ä+>± õ˝≤¢˝Àì q+<ë´\, m$Tà>∑q÷s¡T, ø£s¡÷ï\T, q+~ø=≥÷ÿsY, ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T Ä<ëj·Ty˚T Á|ü<Ûëq \ø£å´+>± ‘·eT sê»ø°j·T ø£ø£å´\qT |üø£ÿqô|{Ϻ ù|<ä\ ù|]≥ ˝…’ôdqT‡\T bı+~ nÁø£eT <√|æ&ûøÏ bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T. sêhyê´|üÔ+>± @dæ_ Á|ü‘˚´ø£ ãè+<ä+ »]|æq <ë&ÉT˝À¢ uÛ≤>∑+>± õ˝≤¢˝Àì eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ô|’ ≈£L&Ü @dæ_ ãè+<ä+ ìs¡«Væ≤+∫q <ë&ÉT˝À¢ |ü\T n+XÊ\T yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e#êÃsTT. m$Tà>∑q÷s¡T dæ+&çπø{Ÿ düuÛÑT´\‘√bÕ≥T, b˛©düT XÊK≈£î #Ó+~q d”◊ kÕúsTT n~Ûø±]ôd’‘·+ n¬sdüTº≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. n¬sdüTº\ |üs¡«+ eTT–j·Tø£eTT+<˚ ˝…’ôdqT‡<ës¡T\ Ä<ëj·T eqs¡T\ô|’ <äsê´|ü⁄Ô »s¡T|üeTì ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚•+#·&É+‘√ eT<ä´+ yê´bÕs¡T\ ndü\T s¡+>∑T ãVæ≤s¡Z‘·eTj˚T´ neø±XÊ\T yÓT+&ÉT>± ñHêïsTT. Ä<ëj·T XÊK ≈£L&Ü ˝…’ôdqT‡ <ës¡T\ dæú‹>∑‘·T\ô|’ #˚|üfÒº <äsê´|ü⁄Ô˝À bÕ˝§ZHê\ì ôV’≤ø√s¡Tº Ä<˚•+#·&É+‘√ eT<ä´+ yê´bÕs¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï ndü\T ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ós¡yÓqTø£ eT+Á‘ê+>∑+ q&É|ü&ÜìøÏ ‘·eT X¯øÏÔj·TT≈£îÔ\qT ñ|üjÓ÷–düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. ù|<ä Á|ü»\≈£î n+&É>± ì\yê*‡q Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T yê] Á|üy˚Tj·T+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚ _HêMT\T>± yê´bÕs¡+ ìs¡«Væ≤+#·&É+ |ü≥¢ |ü\T Á|üC≤dü+|òü÷\≈£î #Ó+~q Á|ü‹ì<ÛäT\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T. @dæ_ ãè+<ä+ ‘·<äT|ü] $#ês¡D ≈£L&Ü ìKÿ∫Ã>± #˚|ü{Ϻ ˝…’ôdqT‡ <ës¡T\ dæú‹>∑‘·T\qT ãVæ≤s¡Z‘· |üs¡#ê\ì |ü\Te⁄s¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T. ù|<ä Á|ü»\ ù|]≥ ˝…’ôdqT‡\T bı+~q ndü\T ã&Ü Hêj·T≈£î\ ù|s¡¢qT yÓ\¢&ç+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. ¬sø±ÿ&ç‘˚>±˙ &=ø±ÿ&Éì ù|<ä Á|ü»\ ù|]≥ eT<ä´+ yê´bÕs¡+ ìs¡«Væ≤+#·&É+ dæ>∑TZ#˚≥ì yês¡T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. yêdüÔyê\qT ì>∑TZ‘˚*à @e÷Á‘·+ Á|üy˚Tj·T+˝Òì ù|<ä Á|ü»\qT eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢ ø£ã+<Ûä Vü≤kÕÔ˝À¢ qT+∫ $eTTøÏÔ ø£*|æ+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√s¡T‘·THêïs¡T.

;CÒ|” m$Tà>∑q÷s¡T nuÛÑ´]ú>± qø£ÿ\$T≥º yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T ‘·q≈£îHêïj·Tì, ‘êqT b˛{° #˚j·T&É+ bÕغøÏ eT]+‘· >∑T]Ô+|ü⁄ e#˚à neø±X¯+ ñqï~. nsTT‘˚ á mìïø£\ m‘·TÔ>∑&Éô|’ |ü\T nqTe÷Hê\T ≈£L&Ü e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. eTTK´+>± mìïø£\ m‘·TÔ>∑&É˝À uÛ≤>∑+>± n~Ûø±s¡ bÕغøÏ #Ó+~q ø=+‘· eT+~ |üs√ø£å düVü‰ø±s¡+‘√H˚ _C…|æ ‘·s¡T|ü⁄q ì\ u…fÒº+<äT≈£î ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡qï Äs√|üD\T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT.

Á|üC≤|ü<∏ä+ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT bÕ˝§ZHêïs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY dü‘·´Hêsêj·TDeT÷]Ô ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± sêh yÓTÆqsY Ç]π>wüHé XÊU≤e÷‘·T´\T {°.J yÓ+ø£fÒwt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· yÓTT<ä{Ï, ¬s+&Ée $&É‘· s¡#·Ãã+&É˝À d”«ø£]+∫q <äs¡U≤düTÔ\qT |ü]o *+∫ q>∑s¡+˝À 20y˚\ πswüHé ø±s¡T¶\T eT+ps¡T #˚kÕeTì eTs√ 20 y˚\ ø±s¡T¶\T Ç#˚Ã+<äT≈£î ≈£L&Ü Á|üj·T‹ïdüTÔHêïeTHêïs¡T. e∫Ãq yêfi¯ó¢ Äq+<ä>± ñHêïs¡ì, sêìyêfi¯ó¢ Äy˚<äq #Ó+<ë*‡q ny˚<äq #Ó+<ë*‡q ne düs¡+ ˝Ò<äì |ü]o\q »]|æ+∫ ns¡TΩ˝…’q yês¡+<ä]ø° |ü+|æD° #˚kÕÔeTHêïs¡T. Á|üC≤|ü<∏ä+˝À |ü{≤º*#˚à n+X¯+ ˝Òø£b˛sTTHê ns¡TΩ˝…’q yês¡+<ä]ø° Çfi¯¢ |ü{≤º\T eT+ps¡T #˚kÕÔeTHêïs¡T. eT+ps¡T #˚dæq Çfi¯¢ düú\ |ü{≤º\T <äTsêÁø£eTD≈£î >∑T]ø±≈£î+&Ü #·÷ùd u≤<Ûä´‘· MT <äHêïs¡T. Ç∫Ãq Çfi¯¢ düú˝≤˝À¢ $<äT´‘Y, ‘ê>∑T˙s¡T, s√&ÉT¢ ‘·~‘·s¡ eTÚ*ø£ edü‘·T\T @sêŒf…Æq ‘·sê«‘˚ >∑èVü‰\T

y˚πs«s¡T dü+|òüT≥q˝À¢

Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi¯\ Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+ q+<ë´\ Á¬ø’+ : @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì q÷HÓ|ü˝…¢ ø±\˙øÏ #Ó+~q eT]j·TeTà >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± ø£&ÉT|ü⁄H=|挑√ u≤<ä|ü&ÉT‘·÷ ñ+&˚~. eT+>∑fi¯yês¡+ Ç+{À¢ mes¡÷ ˝Òì düeTj·T+˝À |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ‘ê– Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç+~. n<˚$<ä+>± •s¡TyÓfi¯¢ eT+&É\+ >√$+<ä|ü˝…¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eT+>∑eTà nH˚ eTVæ≤fi¯ >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± nHês√>∑´+‘√ u≤<ä|ü&ÉT‘·÷ ñ+&˚~. eT+>∑fi¯yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ Ç+{Ï |ü]düs¡ ÁbÕ+‘·+˝À mes¡÷ ˝Òì düeTj·T+˝À |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ùd$+∫+~. Çs¡Te⁄]ì ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T yÓ+≥H˚ q+<ë´\ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ne⁄{Ÿb˛dtº b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

s¡»≈£î\ô|’ y˚\T m‘·Ô˝Ò<äT Á|üC≤kÕ«eT´ Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡ø£åD dü+düú ãq>±q|ü˝…¢ s¡÷s¡˝Ÿ @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\|ü]~˝Àì ≥+>∑T≥÷s¡T Á>±eT+˝À¢ s¡»≈£î\≈£î ÄÁ>∑≈£î˝≤\ yê] eT<ä´ $uÒ<ë\T @s¡Œ&çq $wüj·T+ $~‘·y˚T. á düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·T≥≈£î q+<ë´\ ÄsY&çˇ ø±s¡´\j·T+ q+<äT düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·T≥≈£î s¡»≈£î\qT s¡eTàì |æ*∫ |ü]wüÿ]+#·≈£î+&ÉH˚ s¡»≈£î\ô|’ y˚* m‹Ôy˚XÊs¡ì Ç<ä+‘· ˇø£ uÛÑT≥ø£eTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á $wüj·TyÓTÆ Á>±eTìï dü+<ä]Ù+∫q Á|üC≤kÕ«eT´ Vü≤≈£îÿ\|ü]s¡ø£åD dü+düú yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ádü+|òüT≥Dô|’ Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡ø£åD dü+kÕú sêÁhø£$T{Ï Ä<ä´≈£åî&ÉT #êø£* düT<ëø£sY sêe⁄,Hê´j·Tyê~ u≤˝Ÿãs¡àu≤dt U≤C≤ yÓ÷Vü≤~›Hé ≥+>∑T≥÷] Á>±eT+˝À |üs¡´{Ï+∫ ìsê›s¡D ø£$T{Ï>± Á|ü»\T ‘·Vü≤o˝≤›sYqT myéT|æ&çˇqT $#ê]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷≥º&ÉT‘·÷ Á>±eT+˝À¢ ÄÁ>±≈£î˝≤\yês¡T s¡»≈£î\‘= e´{Ϻ#êøÏ] #˚sTT+#·T≈£î+≥T+Hêïs¡ì s¡»≈£î\T ‘·eT <äTs¡“s¡ õ$‘êìï uÛÑ]+#·˝Òø£ <√;Ûì s¡÷,18 e+<ä\ qT+∫ 4 y˚\ s¡TbÕj·T\≈£î ô|+#ê\ì nì n&ÉT>∑>± Á>±eTdüTú\T |ü+#êsTT‹ì @s¡Œ≥T#˚dæ s¡»≈£î\qT ãj·Tô|{Ϻ u…~]+∫ kÕ+|òæTø£ ãVæ≤wüÿs¡D #˚XÊs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. á dü+|òüT≥Dô|’ b˛*dt ≈£î ¬sy˚qT´n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó\T|ü>± ÄÁ>∑≈£î˝≤\ ô|‘·Ô+<ës¡T\ô|’ m≥Te+{Ï #·s¡´\T ‹düTø√˝…<äHêïs¡T. n<˚$<ä+>± s¡»≈£î\T ø√+‘·eT+~ ÄÁ>±≈£î˝≤\ yê]øÏ ãj·T|ü&ç Á>±eT+ e~˝≤s¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ádüeTdü´\ô|’ n~ø±s¡T\T Á>±eT s¡»≈£î\ ÄÁ|üø£{Ï‘· m‹Ôy˚‘·≈£î y˚+≥H˚#·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì ~ìøÏ ø±s¡≈£î˝…’q ÄÁ>∑≈£î˝≤\ ô|‘·Ô+<ës¡T\ô|’ ¬ødüTqyÓTT<äT#˚dæ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\Hêïs¡T. n<˚ $<ä+>± õeq+ ø√˝§ŒsTTq s¡»≈£î\≈£î u…~]+|ü⁄\T sê≈£î+&Ü n~ø±s¡T\T #·s¡´\T #˚|ü{≤º\Hêïs¡T.

ì]à+#·Tø√yê\ì eT+Á‹ dü÷∫+#ês¡T. ‘êqT m+m˝Ÿ@>± sêø£ eTT+<äT q>∑s¡+˝À ns¡ΔsêÁ‹ düeTj·÷˝À¢ ≈£îfi≤sTT˝À¢ ˙fi¯ó¢ |ü≥Tº≈£îH˚yês¡ì n˝≤ ø±≈£î+&Ü y˚dü$˝À ≈£L&Ü mø£ÿ&Ü ˝Òì $<Ûä+>± Á|ü‹s√E Á‘ê>∑T˙s¡T n+~düTÔHêï eTHêïs¡T. mìï Çã“+ <äT\T m<äT¬s’Hê ø£s¡÷ï\T q>∑sêìï düT+<äs¡+>± r]Ã~<˚›+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ ø£èwæ#˚düTÔHêïeTHêïs¡T. q>∑s¡+˝À 40 Ä<ÛäTìø£ {≤sTT˝…≥T¢ ìsêàD+˝À uÛ≤>∑+>± |ü~+{Ïì |üP]Ô #˚kÕeTì düú\ Á|üuÛ≤e+, ø£+Á{≤ø£ºs¡¢ ø=s¡‘· e\¢ $T–*q 30 {≤sTT˝…≥T¢ ìsêàD+ Ä\dü´+ ne⁄‘·T+<äì M\ sTTq+‘· ‘·«s¡˝À Ä<ÛäTìø£ {≤sTT˝…≥¢qT ì]àkÕÔeTHêïs¡T. ø£&ÉT|ü⁄˝À •X¯óe⁄ yÓTT<ä\T ‘·qTe⁄ #ê*+#˚+‘·es¡≈£î nedüs¡yÓTÆq @sêŒ ≥¢ìï #˚düTÔHêïeTì eT+Á‹ $e]+#ês¡T. Á|üC≤|ü<∏ä+˝À C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ øÏ+<ä ≈£L©\≈£î ñbÕ~Û, Á>±MTD |ü≥ºD Á‘ê>∑T˙{Ï düs¡|òüsê, ¬s’‘·T\≈£î 7 >∑+≥\T ñ∫‘· $<äT´‘Y düs¡|òüsê, Äs√>∑´ dü+ã+~Û‘· n+XÊ\T, eTVæ≤fi≤ ãè+<ë\≈£î bÕe˝≤ e&û¶ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\qT Á|ü<Ûëq+>± rdüT≈£îì #˚|ü&ÉT‘·T HêïeTHêïs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á dü+e‘·‡s¡+ rÁe ø£s¡Te⁄ sêe

&É+˝À Á|ü‹ #√≥ Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ e⁄+≥T+ <äH˚ Á|üC≤|ü<∏ä+˝À Á|ü<Ûëq+>± á n+XÊìï rdüTø=ì |ü]wüÿ]düTÔHêïeTHêïs¡T. >∑‘·+˝À rdüT ≈£îqï ÄØ®\˙ï |ü]o*+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+bÕ eTì yê{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫ |ü]cÕÿs¡ e÷sêZ\T ‘·«s¡˝À ekÕÔj·THêïs¡T. q>∑s¡+˝À yês¡T¶\≈£î dü+ã+~Û∫q ô|’|ü⁄˝…’qT¢ #·ø£ÿu…fÒº+<äT≈£î, Çfi¯¢ô|’ $<äT´‘Y ˝…’qT¢ e÷πsÃ+<äT≈£î, ¬s’‘·T\≈£î ñ∫‘· $ <äT´‘Y, Áô|’eTØ ôV≤˝ŸÔ ôd+≥sY, ø£eT÷´ì{° ôV≤˝ŸÔ ôd+≥s¡¢ ‘·ìF ‘·~‘·s¡ n+XÊ\qT eT+&É\ {°eTT\T |üs¡´{Ï+∫ düeTdü´\qT nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔs¡Hêïs¡T. ¬s’‘·T\≈£î 140.79 ø√≥¢ qwüº |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+|ü⁄≈£î Á|üuÛÑT ‘·«+ eT+ps¡T #˚dæ+<äHêïs¡T. á @&Ü~ »qe] qT+&ç Á>±MTD, |ü≥ºD bı<äT|ü⁄ dü+|òü÷\≈£î e&û¶ ˝Òì s¡TD≤\T Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ps¡T #˚düTÔ+<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ eT÷&Ée yês¡T¶˝À 2. 67 \ø£å\T, Hê\Ze yês¡¶˝À 2.53 \ø£å\ bÕe˝≤ e&û¶ s¡TD≤\qT eT+Á‹, ø£˝…ø£ºs¡T\T |ü+|æD° #˚kÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ mdt.á.Ä+»H˚j·TT\T, yÓTbÕà |æ&ç düT<Ûëø£sY sêe⁄, ‘·Vü‰d”˝≤›sY VüQùdHé kÕôV≤uŸ, eTTì‡|ü˝Ÿ dæã“+~, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


düMTø£å˝Ò.. düMTø£å\T &√Hé, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): n+<ä\yÓTøÏÿ n~Ûø±s¡+ s¡T∫ #·÷XÊø£ kÕe÷qT´&ç e˝… Jeq+ kÕ–+#ê\+fÒ #ê˝≤ ø£wüºeTqï~ n+<ä]ø° ‘Ó*dæ+<˚. |ü<äM $s¡eTD bı+~Hê ñ<√´– bı<äT›b˛ø£ ø£˙dü n~Ûø±s¡T\T ôd’‘·+ ˝Òø£ $≥Tºb˛‘ês¡qï~ yêdüÔe+. n<˚ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ |ü]dæú‹ eT]+‘· Çã“+~ ø£s¡y˚T. ‘·eT yêfi¯¢ |üqT\T »]ù|+<äT≈£î #ê˝≤ ø£wüº|ü&É‘ês¡qï~ n+<äs¡÷ }Væ≤+#˚<˚. eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\≈£î s¡+>∑+ dæ<ä›+ #˚j·TqTHêïeTì eT+Á‹es¡T´\T |üÁ‹ø± eTTK+>± #˚dæq Á|üø£≥q‘√ sê»ø°j·T esêZ˝À¢ y˚&ç sêE≈£î+~. |ü<äe⁄\ |ü+<˚s¡+˝À |ü≥Tº kÕ~+#˚+<äT≈£î |ü&ç>±|ü⁄\T ø±dü÷Ô |üs¡Te⁄qT |ü{Ïwü˜ |üs¡#·T≈£îH˚+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\TyÓTT<ä\j·÷´sTT. n~Ûø±s¡ bÕغ M&çq yê]ì ‹]– bÕغ˝ÀìøÏ s¡|æŒ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î |ü<äe⁄\ |ü+<˚sê\T ÁbÕs¡+_ÛùdÔ, $|üø£å H˚‘·\T n~Ûø±s¡ bÕغ, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt\ô|’ ñqï n$˙‹ Äs√|üD\qT Äj·TT<Ûë\T>± e÷s¡TÃ≈£îì Á|ü»\#Ó+‘·≈£î #˚πs+<äT≈£î dæ<ä›eTe⁄‘·THêïs¡T. qj·÷H√ï, uÛÑj·÷H√ï j·TTøÏÔ‘√ Ä]úø£ eqs¡T\qT ôd’‘·+ <Óã“ø={≤º˝H˚ ñ<˚›X¯ |üPs¡«+>± ñHêïs¡ì |ü\Te⁄s¡T Hêj·T≈£î\T Á|ü‘·´ø£å´+>± ‘Ó\|ü&É+ n+<ä]ø° ‘Ó*dæq $wüj·Ty˚T. >∑‘·+˝À |ü+#êsTTr #Ó’¬sàHé>± ø±+Á¬>dt eT<䛑·T <ës¡T\T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ |ü+#·q #˚] nôd+;¢ mìïø£˝À¢ ø£wüº|ü&ܶs¡qï~ $~Û‘·y˚T. H˚&ÉT eTTì‡bÕ*{° øöì‡\s¡¢ mìïø£\≈£î ¬>\T|ü⁄ >∑TÁsê\¬ø’ y˚≥qT ÁbÕs¡+_Û+∫ yês¡T¶\˝À, dü+ã+~Û‘· Hêj·T≈£î\‘√ MT{Ï+>∑T\T @sêŒ≥T#˚j·T&Ü\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. |ü≥ºD+˝Àì M<ÛäT\˝À |ü]#·j·T ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü{Ϻ Á|ü»\≈£î <ä>∑Zs¡j˚T´+<äT≈£î yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ yês¡T >∑‘· ¬s+&ÉT HÓ\\ qT+∫ ø£èwæ#˚düTÔHêïs¡T. Á|ü‘·´ø£å´ mìïø£\‘√H˚ #Ó’¬sàHé |ü<ä$ nì Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{ÏdüTÔ+<äH˚

}Vü‰>±Hê\T sêe&É+‘√ Ä]úø£+>± ñqïyê]¬ø’ >±*+|ü⁄\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´j·Tq&É+˝À n‹X¯jÓ÷øÏÔ ˝Ò<äT. Ä~|ü‘·´b˛s¡T ˇø£]<Ó’‘˚ ñìøÏì #ê≥T≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ eTs=ø£]<äqï |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. Á|ü»\≈£î #˚s¡Teyê«\ì ø±øÏ <ë«s¡ ø£ãTs¡+~+∫Hê ø±<äqø£ |æ*∫q yê]øÏ ø£qT\ $+<äT ø±$+∫ ø£$«+#˚+<äT≈£î, ø£\‘· #Ó+<ä˙j·T≈£î+&˚+<äT≈£î ø£wüº|ü&ÉT‘·THêïs¡ì |üs√ø£å+>± #Ó|üŒe#·TÃ. |ü≥ºD+˝Àì z≥s¡T¢ Á|ü‹ mìïø£\˝À n~Ûø£XÊ‘·+ ø±+Á¬>dt bÕغπø yÓTC≤]{° Çdü÷Ô e#êÃs¡T. >∑‘· nôd+;¢ mìïø£\˝À e÷Á‘·+ Á|üC≤sê»´+ bÕغ Á|üuÛÑ+»qyÓ÷ ˝Òø£ ¬s+&Ée ‘·s¡+ Hêj·T≈£î\ n\dü‘·«yÓ÷ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ yÓTC≤]{°ì kÕ~Û+∫ ô|≥º&É+‘√ Çs¡T bÕغ Hêj·T≈£î\ eTH√uÛ≤yê˝À¢ e÷Á‘·+ eT]ø=+‘·y˚Ts¡≈£î |ü≥TºkÕ~ùdÔ n~Ûø±s¡+ #˚|ü≥ºe#·Ãì me]˙ H=|æŒ+#·ø£ ‘êH=e«ø£ ‘·|æŒ+#·T≈£î ‹s¡T>∑Tyê&ÉT <ÛäqT´&ÉT nqï #·+<Ûä+>± n+<ä]˙ |ü\Tø£]dü÷Ô n≈£îÿq #˚s¡TÃ≈£îì ‘·eT es¡Z+˝ÀøÏ sêã≥Tº≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+˝À _J>± ñHêïs¡T. ≈£î˝≤\ yêØ>± ñqï z≥s¡¢ dü+K´qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì ≈£î\ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\qT Á|üdüqï+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î >±˝≤\T y˚düTÔqï≥T¢ u§>∑{≤º. ˇπø X¯óuÛÑø±sê´ìøÏ Á|üeTTK eT÷&ÉT bÕغ\ yÓTT<ä{Ï ‘·s¡+ Hêj·T≈£î\T Vü‰»s¡j·÷´s¡+fÒ ns¡ú+ nø£ÿ&˚ ‘Ó\TdüTÔ+<äì Á|ü»\T ôd’‘·+ ne>∑‘·+ #˚düT≈£îì >∑Tdü>∑Tdü˝≤&ÉT‘·THêïs¡T. Á|ü»\ nedüsê\≈£î n+&É>± ñ+{≤eT+≥÷ u≤dü\T #˚dü÷Ô kÕúìø£+>± j·TTe‘·qT <ä>∑Zs¡≈£î #˚düT≈£îH˚+<äTπø bÕ≥T¢, |ò”≥T¢ #˚j·Tø£ ‘·|üŒì |ü]dæú‹ H˚&ÉT HÓ\ø=+~. sêuÀe⁄ s√E˝À¢ z≥s¡T Hê&çì H˚{Ï qT+#˚ |ü≥Tº≈£îì |üØøÏå+#ê\qï Á|üj·T‘êï\T m+‘· es¡≈£î |òü*kÕÔjÓ÷ m<äTs¡T #·÷&Éø£ ‘·|üŒ<äT. n~Ûø±s¡+ ø±yê\+fÒ z≥s¡T <˚y√uÛÑe nì düTÔ‹+#·e\dæ edüTÔ+<˚yÓ÷...

‘ê–q yÓTÆø£+˝À ñ|üŒ˝Ÿ môd’‡ Ms¡+>∑+

y y y y y

Äغd” Á&Ó’esYô|’ ns¡ΔsêÁ‹ <ë&ç H˚˚H˚sê b˛©dtn+≥÷ VüA+ø£]+|ü⁄ Hêπø m<äTs¡T e÷{≤¢&ÉT‘êsê? ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î düe÷#ês¡+ Ä|òüTy˚T|òü÷\ MT<ä ã~©

uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): ñ|üŒ˝Ÿ b˛©düTùdºwüHé˝À môd’‡>± $<ÛäT\T ìs¡«]ÔdüTÔqï ;Û+≈£îe÷sY z Äغd” Á&Ó’esYô|’ #˚sTT#˚düTø=ì <ëwæºø±ìøÏ bÕ\TŒ&ܶ&ÉT. ndü˝Ò ‘ê–q yÓTÆø£+˝À ñqï môd’‡ sê+>¥s¡÷{À¢ e∫Ã+<˚ø±ø£ ‘·q≈£î n&ɶ+ ekÕÔyê n+≥÷ <ë&ç#˚j·T&É+‘√ ˝Ò&û ø£+&Éø£ºsY‘√bÕ≥T Á|·j·÷DÏ≈£î\T ‹s¡T>∑Tu≤≥T#˚XÊs¡T. Á|üj·÷DÏ≈£î\ô|’ dü<äs¡T môd’‡ ã÷‘·T|ü⁄sêD+‘Ós¡T&Ée+‘√ nø£ÿ&çyês¡+‘ê ìX‚Ãwüߺ\j·÷´s¡T. ñ|üŒ˝Ÿ Äغd” ãdüT kÕ+&é˝À yÓTT<ä˝…’q >=&Ée ñ|üŒ˝Ÿ&çb˛ es¡≈£î e∫à Äغd” ø±]à≈£î\ ns¡úsêÁ‹ u…’sƒêsTT+|ü⁄, sêkÕÔs√ø√\‘√ dü<äT›eTì–+~. Á&Ó’esY õ.Vü≤]ø£èwüí ,u≤~Û‘·T\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+.. ñ|üŒ˝Ÿ dæøÏ+Á<ëu≤<é s¡÷{À¢ 18HÓ+ãs¡T ãdüT‡qT q&ÉT|ü⁄‘·Tqï õ.Vü≤]ø£èwüí $<ÛäT\T eTT–+#˚+<äT≈£î k˛eTyês¡+ sêÁ‹ 11 >∑+≥\ düeTj·T+˝À &çb˛yÓ’|ü⁄≈£î edüTÔHêïs¡T.n<˚ düeTj·T+˝À ñ|üŒ˝Ÿ b˛©düTùdºwüHé˝À môd’‡>± |üì#˚ùd ;Û+≈£îe÷sY ‘·q ~«#·Áø£yêVü≤q+ô|’ ãdüT‡≈£î m<äTs¡T>± sê+>¥s¡÷{À¢ edüTÔHêï&ÉT. Bìï >∑eTDÏ+∫q Äغd” &Ó’ÁesY ãdüT‡≈£î dü&ÉHé>±ÁuÒø˘ y˚XÊ&ÉT. B+‘√ môd’‡ Äy˚X¯+‘√ Á&Ó’esYqT ndüuÛÑ´|ü<äC≤\+‘√ rÁe kÕúsTT˝À

3

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

ãT<Ûäyês¡+ @Á|æ˝Ÿ 18, 2012

<äTsꓤwü˝≤&Ü&ÉT. Ç<ä›] eT<Ûä´e÷{≤ e÷{≤ ô|]–+~. Á|üj·÷DÏ≈£î\ CÀø£´+‘√ Á&Ó’esY Vü≤]ø£èwüí ãdüT‡qT &çb˛˝À ô|fÒº+<äT≈£î yÓfi¯ó‘·T+&É>± ãdüT‡qT zesYfÒø˘ #˚dü÷Ô ñ|üŒ˝Ÿ q\¢ #Ós¡Te⁄ e<ä› n&ɶ+>± yêVü≤Hêìï ì*ŒÁ&Ó’esYô|’ #˚sTT#˚düT≈£îHêï&ÉT. ‘ê–q yÓTÆø£+˝À ñqï môd’‡ Á&Ó’esYqT $#·ø£åD≤ s¡Væ≤‘·+>± ø={≤ºs¡T. Á|üj·÷DÏ≈£î\T m<äTs¡T‹s¡T>∑&É+‘√ ãdüT‡ ~–b˛sTT ¬s+&ÉT J|ü⁄˝À¢ ‘√{Ï môd’‡\T, ø±ìùdºãTfi¯¢‘√ ‘·q |ü]~Ûø±ø£ b˛sTTHê &çb˛≈£î e#êÃ&ÉT. &çb˛˝À ‘√{Ïø±]à≈£î\ eTT+<˚ eTs√ kÕ] #˚sTT#˚düTø√e&É+‘√ ø±]à≈£î\+‘ê n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=H˚+ <äT≈£î Á|üj·T‹ï+#·>± &çb˛π>{Ÿ ‘êfi≤\T y˚dæ ìs¡düq≈£î ~>±s¡T. es¡+>∑˝Ÿ C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ Äغd” ø±]à≈£î\+‘ê u…’sƒêsTT+∫ Ä+<√fi¯q #˚|ü≥º &Éy˚Tø±ø£ sêkÕÔs√ø√ #˚XÊs¡T. >∑+≥bÕ≥T mø£ÿ&ç yêVü≤Hê\qT nø£ÿ&˚ ì*Œy˚j·T&É+‘√ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+~. @+ »s¡T>∑T ‘·T+<√ ‘Ó\TdüTø=H˚ Áø£eT+˝ÀH˚ ñ|üŒ˝Ÿ ÇHéôdŒø£ºsY \øÏåàø±+‘Y¬s&ç&É s¡¡+>∑ Á|üy˚X¯+ #˚XÊs¡T.»]–q dü+|òüT≥qô|’ Äsêrdæq ÇHéôdŒø£ºsY b˛©düT\qT eT+<ä*+∫ |ü+|æ+#ês¡T. yÓ+≥H˚ &ûd”|”,@d”|”\≈£î $wüj·÷ìï ‘Ó*j·TCÒdæ Äغd” ø±]à≈£î\qT+∫ düe÷#ês¡+ ùdø£]+#ês¡T. ‘·sê«‘· Äغd” Á&Ó’esY ‘·qô|’ nø±s¡D+>± #˚sTT#˚düT≈£îHêï&Éì y˚T&ç|ü*¢ b˛©düTùdºwüHé˝À |òæsê´<äT#˚j·T>± dü<äs¡T môd’‡ ≈£L&Ü |òæsê´<äT #˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. môd’‡ Äø£dæàø£ ã~© k˛eTyês¡+ sêÁ‹ q>∑s¡•yês¡TÁ>±eT+˝À ôV’≤Á&Üe÷ düèwæº+∫q môd’‡ì b˛©düT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T Äø£dæàø£+>± ã~© #˚XÊs¡T. Äغd” Á&Ó’esYô|’ <ë&ç#˚dæq môd’‡ì rÁe kÕúsTT˝À eT+<ä*+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. Äغd”ø±]à≈£î\+‘ê Ä+<√fi¯q≈£î ~>∑T‘ês¡H˚ ñ<˚›X¯´+‘√ ;Û+≈£îe÷sYqT ã~© #˚dæq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

Á|ü|ü+#· yês¡dü‘·« ~H√‘·‡e+ ø£s¡÷ï\T, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü|ü+#· yês¡dü‘·« ~H√‘·‡e dü+<äs¡“+>± eT+>∑fi¯yês¡+ Ç+{≤ø˘ õ˝≤¢ u≤düºsY ø±sê´\j·T+ ø£˝…ø£ºπs≥T q+<äT Ç+{≤ø˘ yês¡dü‘·« Á>∑+<∏ë\j·T+qT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, Á|ü<Ûëq b˛wü≈£î\T sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘, Ç+{≤ø˘ m|æ u≤düºsY ø√ ø£˙«qsY m+. y˚<Ûä≈£îe÷sY ]ã“Hé ø£{Ÿ#˚dæ ˝…’ÁãØì ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. n˝≤π> ôV≤]fÒCŸ ø£¢uŸ $<ë´]ú˙, $<ë´s¡Tú\T, Ç+{≤ø˘ düuÛÑT´\≈£î düº&ç≥÷s¡TqT @sêŒ≥T#˚j·T&ÉyÓTÆ+~. á ≥÷sYqT C…+&Ü}|æ ãdüT‡qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á düº&û ≥÷sY˝À u≤>∑+>± ø=+&ܬs&ç¶ ãTs¡TE, ‘·T+>∑uÛÑÁ<äq~, Hê>∑eTj·T´ø£≥º, eTÚ˝≤eTTwæÿHé<äs¡Z\T ø£s¡÷ï\T qyêãT˝≤ düe÷<äT\T, mÁs¡ãTs¡TE,ø£s¡÷ï\T kÕ«~q+ #ÓdüT≈£îHêï o˝≤|òü\ø£+ düú\+, >∑&çj·÷s¡+ ÄdüT|üÁ‹, >√˝Ÿ>∑TeTàCŸqT $<ë´]úì $<ë´s¡Tú\≈£î #·÷|æ+#ês¡T. á düú˝≤\ #·]Á‘·qT #Ó|üŒ&É+ »]–+~. n˝≤π> nø£ÿ&É n+<ä]øÏ uÛÀ»Hê\qT @sêŒ≥T#˚j·T&ÉyÓTÆq~. H˚&ÉT >√˝Ÿ>∑TeTàCŸ, ø£s¡÷ï\T q+<äT Á|ü|ü+#· yês¡dü‘·« ~H√‘·‡e ø±s¡´Áø£eTeTT ìs¡«Væ≤+#·&Éã&ÉTqT. á ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑C≤˝Ÿ‡, U≤yê*kÕ+düè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T, ùV≤]fÒCŸ Äyês¡T¶\ ÁbÕ<äq+ ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉTqT. á ø±s¡´Áø£e÷\≈£î eTTK´ n‹~∏>± ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ Vü≤»s¡T ne⁄‘ês¡T.

ø±*q>±j·÷\‘√ ∫øÏ‘·‡bı+<äT‘·÷

j·TTe‹ eTè‹ uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): e+{Ï+{Ï Á|üe÷<ä+˝À rÁe+>± >±j·T|ü&ç ÄdüŒÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡bı+<äT‘·Tqï z j·TTe‹ eT+>∑fi¯yês¡+eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q y˚T&ç|ü*¢ b˛©düTùdºwüHé |ü]~Û˝À »]–+~. b˛©düT\ ø£<Ûäq+ Á|üø±s¡+.. |òæsê®~>∑÷&É eT*¢U≤s¡T®qq>∑sY≈£î #Ó+~q cÕVæ≤<éuÒ>∑+ áHÓ\ 11q Ç+{À¢ e+≥#˚düTÔ+&É>± Á|üe÷<äeXÊ‘·÷Ô eT+≥\+≥T≈£îHêïsTT. rÁe>±j·÷\bÕ˝…’q uÒ>∑+qT ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ >±+BÛ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·>± ∫øÏ‘·‡bı+<äT‘·÷ eT+>∑fi¯yês¡+ eTè‹ #Ó+~q≥T¢ b˛©düT\T‘Ó*bÕs¡T.môd’‡ yÓ+ø£qï πødüT qyÓ÷<äT#˚dæ <äsê´|ü⁄Ô#˚düTÔHêïs¡T.

me÷às√« #˚‘·T\ MT<äT>± #·*y˚+Á<ä+ @sêŒ≥T >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTyês¡íyês¡Ô): l ‹eTà>∑Ts¡T&ÉT kÕ«$T C≤‘·s¡ dü+<äs¡“¤+>± Á|ü»\≈£î Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ ˝Ò≈£î+&Ü ø±+Á¬>dt bÕ]º≈£î #Ó+~q #·*y˚+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.eTTK´+>± á #·*y˚+Á<ë\qT j·T+ÄsYz dü+‘êqÁøÏwüí #˚‘·T\ MT<äT>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.j·T+ÄsYz e÷{≤¢&ÉT‘·÷ C≤‘·s¡≈£î e∫Ãq Á|ü»\≈£î Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ ˝Ò≈£î+&Ü #·*y˚+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚dæq+<äT≈£î H˚H˚+‘√ dü+‘√wü|ü&ÉT‘·Tqïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À e÷J C…&é|æ{Ïdæ b˝Ÿ.düT<Ûëø£s¡¬s&ç¶, j·Tdt◊ sêπøwt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤|ü<∏ä+˝À n~Ûø±s¡T\ ì\B‘· ÄdüŒ], @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì eTT\T>∑T+<ä+, ¬ø’s¡T|üŒ\, ø±s¡TeT+∫ |üqeq÷s¡T ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ eT+>∑fi¯yês¡+ »]–q Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±sê´Áø£e÷˝À¢ Á|ü»\T n~Ûø±s¡T\qT ì\BXÊs¡T. düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì n~Ûø±s¡T\ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚X¯sêñ. ñbÕ~Û |üqT\T #˚|ü≥º&É+ ˝Ò<äì m+|”&ûy√ XÊ´eT\, @|”y√ |òüøÏÿs¡|üŒ\ô|’ ¬ø’s¡T|üŒ\ Á>±eTdüTú\T eT+&ç|ü&ܶs¡T. ˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\+≥÷ nìï Á>±e÷˝À¢ Á|ü»\T n~Ûø±s¡T\ rs¡Tô|’ ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√düy˚T Á|üC≤|ü<∏ä+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ¬s’‘·T\≈£î eT+p¬s’q |ü]Vü‰sêìï ≈£L&Ü u≤´+≈£î U≤‘ê˝À¢ »eT #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\ ìyês¡D≈£î #·s¡´\T ø£s¡÷ï\T, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À &√Hé |ü⁄s¡bÕ\ø£ |ü]~Û˝À ˙{Ï düeTdü´ rÁe+>± HÓ\ø=+<äì, á düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î ‘·>∑T #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì ø£s¡÷ï\T |ü⁄s¡bÕ\ø£ áá dü‘·´Hêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T. &√Hé eTTì‡bÕ*{° »qπs≥s¡¢qT Äj·Tq eT+>∑fi¯yês¡+ |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝Àì 10 eTTì‡bÕ*{°˝À ˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î s¡÷.8.62 ø√≥¢‘√ Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|æ+#êeTHêïs¡T. n+<äT˝À s¡÷.1.34 ø√≥¢ ì<ÛäT\T eT+ps¡j·T´sTT. M{Ï‘√ ô|’|ü⁄ ˝…’q¢ ìsêàD≤\T, $<äT´‘·TÔ yÓ÷{≤s¡T¢, »qπs≥s¡¢qT @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. y˚dü$˝À eT+∫˙{Ï düeTdü´ rÁe+>± ñ+&˚ eTTì‡bÕ©{°˝À¢ HÓ\ø=qï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\qT dü+<ä]Ù+∫ yê{Ïì |ü]wüÿ]+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. áj·Tq yÓ+≥ q+<ë´\ Á|üuÛÑT‘·« Äs√>∑´ &ûá C≤ø°sY, &√Hé |ü⁄s¡bÕ\ø£ ø£$TwüqsY Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Äغd” n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ &√Hé, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô):Äغd”ì n_Ûeè~Δ |ü<∏ä+˝À q&ç|æ+#˚+<äT≈£î ø±]à≈£î\ ø£èwæ m+‘√ nedüs¡eTì ø£&É|ü CÀHé Äغd” ø±s¡´ìs¡«Vü≤D dü+#ê\≈£î\T X‚wü–]sêe⁄ dü÷∫+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq &√Hé &çb˛qT dü+<ä]Ù+∫ >±πsJ˝Àì |ü\T $uÛ≤>±\qT |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &√Hé &çb˛ |òæÁãe], e÷]à HÓ\˝À¢ 14 n+XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫ 12 n+XÊ˝À¢ n_Ûeè~Δ ~X¯>± sêDÏ+∫q+<äT≈£î ñ‘·ÔeT &çb˛>± m+|æø£ #˚XÊeTHêïs¡T. &çb˛qT Ä<ëj·Te÷s¡Z+˝À q&ç#˚˝≤ ‘·>∑T Á|üD≤[ø£\qT s¡÷bı+~+∫ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. áj·Tq yÓ+≥ ø£s¡÷ï˝Ÿ Ø»q˝Ÿ y˚TH˚»sY ø£èwüí yÓ÷Vü≤Hé, N|òt Á{≤|òæø˘ y˚TH˚»sY s¡õj·÷ düT˝≤ÔHê, &çb˛ y˚TH˚»sY eT*¢U≤s¡T®q ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡y˚T Á|üC≤|ü<∏ä+ <Û˚´j·T+ |ü‹Ôø=+&É, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡y˚T <Û˚«j·T+>±, $eTs¡Ù\≈£î ‘êe⁄˝Ò≈£î+&Ü Á|üC≤|ü<∏ä+ ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î Á|üD≤[ø£\T dæ<äΔ+ #˚j·÷\ì |ü‹Ôø=+&É m+|”My√ $»j·T\ø°Î n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. á HÓ\ 19 qT+∫ ìs¡«Væ≤+#˚ Á|üC≤|ü<∏ä+ô|’ eT+&É\ |ü]wü‘Y düe÷y˚X¯ uÛÑeq+˝À $$<Ûä Á|üuÛÑT‘·« XÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√ ÄyÓT düMTøÏå+#ês¡T. >∑‘· Á|üC≤|ü<∏ä+, s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ |ü]cÕÿs¡+ ø±ì yê{Ïô|’ ìy˚~ø£\T n+<äCÒj·÷\ì ÄyÓT dü÷∫+#ês¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

ãT<Ûäyês¡+ 18, @Á|æ˝Ÿ, 2012

Vü‰sYºm{≤ø˘ ìyês¡D˝À eT<Ûä´<ÛäÛsê düeTTÁ<ärs¡ Á|ü»\T nHê~>± ø£eT˝≤ |üfi¯flqT Á|ü<Ûëq ÄVü≤s¡+>± rdüT≈£î+≥THêïs¡T. Ç~ nø£ÿ&ç yê] >∑T+&Ób˛≥TqT ìyê$+#·&É+˝À ñ|ü jÓ÷>∑|ü&ÉT‘·Tqï~. ø£eT˝≤ |ü\+ Çwüº|ü&˚yê]øÏ Ç~ r|æ ø£ãTs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£L ø£eT˝≤ |ü+&É¢qT ‹q&É+ n\yê≥T ˝Òì yês¡T yÓ+≥H˚ n\yê≥T #˚düTø√+&ç. $≥$THé`dæ: ø£eT˝≤˝À¢ $≥$THé`dæ n~Ûø£+>± ñ+≥T+~. ªdæμ $≥$THé m+<äT≈£î nedüs¡yÓ÷ ‘Ó\TkÕ.. ‹ ns¡ú¬s’{Ïdt ìyês¡D≈£î nedüs¡yÓTÆq ø£DC≤˝≤\qT ìj·T+Á‹+#·&É+˝À bÕÁ‘· eVæ≤düTÔ+~. ‹ s¡ø£ÔHêfi≤\˝À ø=e⁄« ù|s¡Tø√e&Üìï ø£eT˝≤\T ìs√~ÛkÕÔsTT. s¡ø£Ô+˝Àì ø=e⁄« Äøχ&˚wüHé #Ó+~ Hêfi≤\ >√&É\≈£î n+≥Tø=ì s¡ø£ÔÁ|üyêVü≤ìøÏ n&ɶ+øÏ>± e÷s¡T‘·T+~. n+<äTe\q >∑T&Ób˛≥T edüTÔ+~, ‹ ø£DC≤\+ Ç˝≤ qs¡eTT\ >√&É\≈£î n+≥Tø=ì ÁbÕD≤+‘·ø£+>± e÷s¡&Üìï ìs√~Û+#˚ $≥$THé`dæ n~Ûø£+>± ø£eT˝≤\˝À \_ÛdüTÔ+~. ø£eT˝≤\T`bòı*ø˘ j·÷dæ&é: ø£eT˝≤ |üfi¯fl˝À bò˛*ø˘ j·÷dæ&é n~Ûø£+>± ñ+≥T+~. X¯Øs¡+˝Àì n$TH√ j·÷dæ&é ÁbÕôddt #˚düTÔ+~. Ç˝≤ #˚j·Tø£b˛‘˚ s¡ø£Ô+˝Àì $wü|ü<ësêú\T n&ÉT¶|ü&ÉT‘·÷ >∑T+&Ób˛≥T≈£î ø±s¡DeTe⁄‘êsTT. Kì» \ø£åD≤\T k˛&çj·T+: ø£eT˝≤˝À kı&çj·T+ ‘·≈£îÿe>± ñ+≥T+~. ø£qTø£ n~ eTq≈£î eT+∫ ÄVü≤s¡+ eTq+ ñ|ü⁄Œ m≈£îÿe>± ñqï ÄVü≤s¡+ rdüT≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT eTq s¡ø£Ô+˝À Á<äe|ü<ësêú\T m≈£îÿy˚, >∑T+&Ó |ü+|æ+>¥ X¯øÏÔ |ü]b˛ø£ s¡ø£Ô b˛≥T ô|s¡>∑&ÜìøÏ <ë]rdüTÔ+~. b˛{≤wæj·T+: >∑T+&Ó≈£î, <ëì |üì‘·Hêìø° ø£+&Ésê\ X¯øÏÔø° nedüs¡yÓTÆq bı{≤wæj·T+ ø£eT˝≤\˝À n~Ûø£+>± ñ+~. bı{≤wæj·T+, k˛&çj·T+\T ø£*|æ s¡ø£Ô+ ˝Àì Á<äe|ü<ësêú\qT ìj·T+Á‹kÕÔsTT. ÄVü≤s¡+˝À k˛&çj·T+ ‘·≈£îÿe>±, bı{≤wæj·T+ m≈£îÿe>± ñqï ÄVü≤s¡+ rdüTø√e&É+ <ë«sê s¡ø£Ôb˛≥T ‘·>∑TZ‘·T+~. ø±*¸j·T+: á Kì»+ ÄVü≤s¡+˝À ñ+fÒ..MT s¡ø£Ôb˛≥T

º t d … yÓ T <ä & É T ≈£ î yê´j· ÷ eT+ u Ÿ C + ¡ Äs n<äT|ü⁄˝À ñqïfÒ¢, ø£eT ˝≤\˝À Ç~ düeTè~Δ>± ñ+≥T+~ >∑T+&Ó ø£+&Ésê\ düÁø£eT |üìrs¡T≈£î, qs¡eTT\ ã˝≤ìøÏ ø±*¸j·T+ #·ø£ÿ>± |üì#˚düTÔ+~. yÓT^ïwæj·T+: ø£eT˝≤\˝À ñqï yÓT^ïwæj·T+ s¡ø£Ôb˛≥TqT n<äT|ü⁄#˚j·T&Éy˚T ø±ø£, X¯Øs¡+˝Àì 300≈£î ô|’>± nedüs¡yÓTÆq ãjÓ÷¬ø$Tø£˝Ÿ ]j·÷ø£åHé‡≈£î kÕj·T|ü&ÉT‘·T+~. ø£eT˝≤`ô|ò’{À ¬ø$Tø£˝Ÿ‡: ô|ò’{À n+fÒ Á^≈£î uÛ≤wü˝À yÓTTø£ÿ\ì ns¡ú+, Ç$ ‘êeTT Ä<Ûës¡|ü&ç ô|]π>yÓTTø£ÿ\˝À s√>∑ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔì ô|+#·T‘êsTT. n˝≤π> e÷qe⁄\˝À s√>∑ ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔì ô|+bı+~+#·&É+˝À≈£î&Ü á ô|ò’{À ¬ø$Tø£˝Ÿ‡ |üì#˚kÕÔj·Tì |ü]XÀ<Ûäq\T ãTTEe⁄ #˚XÊsTT.

bÕ<äs¡ø£å\T ø£s¡e≈£î+&Ü..

ô|ò’ãsY: ˇø√ÿ ø£eT˝≤˝À 3 Á>±eTT\ ô|ò’ãsY ñ+≥T+~. á ô|ò’ãsY X¯ØsêìøÏ #ê˝≤ edüs¡+. nsTT‘˚ bÕ*ãT˝Ÿ ô|ò’ãsY s¡ø£Ôb˛≥TqT ‘·–ZdüTÔ+~ ø£eT˝≤˝Àì ‘=q\ô|’ ñ+&˚ ‘Ó\¢ì |”#·T˝À á kÕ*ãT˝Ÿ ô|ò’ãsY n~Ûø£+>± ñ+≥T+~. $≥$THé`dæøÏ e÷s¡T>±: ‘êC≤ ø£eT˝≤\T n+~+#˚ dæ $≥$THé≈£î Ç‘·s¡ dæ $≥$TqT¢ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ ø±<äT. ø£qTø£ ‘êC≤ ø£eT˝≤\qT ‹q&Éy˚T y˚T\T.

düTyêdüq\ dü+s¡ø£åD≈£î

VüQ<äj·T+ z ns¡≈£î˝Àj·T y˚T<ÛädüT‡ z bÕ˝…>∑÷&ÉT ì»y˚TH˚yÓ÷! yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·Tqï düe÷#ês¡ Á|üyêVü≤*ï, e÷qe eTdæÔcÕÿ*ï ì+ù|düTÔqï düe÷#ês¡ sêX¯ó*ï #·÷ùdÔ n˝≤π> nì|ædüTÔ+~ eT]. düe÷#ês¡ kÕ+πø‹ø£ s¡+>∑+ düèwæº+∫q düe÷#ês¡ $|ü¢e+‘√ á b˛{°j·TT>∑+ ñøÏÿ]_øÏÿ] ne⁄‘√+~. Çã“&ç eTTã“&ç>± n+<äT‘·Tqï düe÷#ês¡+ yÓT<ä&ÉT bıs¡\˝À, C≤„|üø±\ ns¡\˝À ì]¢|üÔeTe⁄‘√+~ düe÷#ês¡ dü+|ü‹Ô‘√ yÓT<äfi¯ófl n<äT“¤‘ê\qT Ä$wüÿ]düTÔHêïsTT. $düèÔ‘·yÓTÆq düe÷#ês¡+ ø=ìï dü+<äsꓤ\˝À dü+~>∑Δ‘·≈£î <ë]rj·Te#·TÃ. |ü\T |üqT\T ˇπøkÕ] #˚j·Te\dæ sêe&É+‘√ Á|ü‹ $wüj·T+˝À yÓT<ä&ÉTô|’ ˇ‹Ô&ç ô|s¡T>∑T‘·T+~. yÓT<ä&ÉT ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘·–Z+∫ n~ eT]+‘· #·Ts¡T≈£î>± |üì #˚ùd+<äT≈£î M\T ø£*Œ+#˚ ~X¯˝À mH√ï |ü]XÀ<Ûäq\T..u≤\´+, j·Te«q+, eè<ëΔ|ü´+..J$‘· <äX¯\˝À yÓT<ä&ÉTqT #·Ts¡T≈£î>± ñ+#˚ Á|üj·T‘êï\T..nqTuÛÑe+ ˝ÀìøÏ e#˚à mH√ï $X‚cÕ\qT, $wüj·÷\qT dü+|òüT≥q\qT, düìïy˚XÊ\qT J$‘ê+‘·+ C≤„|üø£+ ñ+#·T≈£îH˚ X¯øÏÔ yÓT<ä&ÉT≈£î ñ+~. á b˛{° j·TT>∑+˝À ø£åD+ r]ø£ ˝Ò≈£î+&Ü kÕ>∑T‘·Tqï es¡Ôe÷q Jeqdüs¡[˝À m\¢y˚fi¯˝≤ yÓT<ä&ÉT m+‘√ #·Ts¡T≈£î>± Äs√>∑´+>± ñ+&É≥+ m+‘√ nedüs¡eTì >∑T]Ô+#ê*. ØÁô|òwt #˚düT≈£îH˚ e´edüú ìs¡+‘·s¡+|üì#˚ùd n<äT“¤‘·yÓTÆq X¯Øs¡ uÛ≤>∑+ yÓT<ä&ÉTÉ, C≤„q‘·èwüí, #Ó’‘·q´+, Á>∑Vü≤DX¯øÏÔ, $#·ø£åD, Ä˝À#·q\T, ny˚XÊ\T, uÛ≤y√<˚«>±\T, Ádüà‘·T\ dü+#·\q+ Çe˙ï yÓT<ä&ÉTe\H˚ »ìkÕÔsTT. X¯Øs¡+˝Àì $T>∑‘ê nej·Tyê\ |üì rs¡TqT Áø£eTã<ä›+#˚dü÷Ô, ìπs›•dü÷Ô nedüs¡yÓTÆq dü÷#·q\T Çdü÷Ô yÓT\≈£îe˝À, ìÁ<ä˝À yÓT<ä&ÉT |üì#˚dü÷Ô ñ+≥T+~. X¯Øs¡+˝À $T>∑‘ê uÛ≤>±\ qT+∫ e#˚à düe÷#êsêìøÏ nqT>∑TD+>± Ä<˚XÊ\T Çdü÷Ô ‘·qì ‘êqT ØÁù|òwt #˚düT≈£îH˚ e´edüú ≈£L&Ü yÓT<ä&ÉT˝ÀH˚ ñ+~. yê‘êes¡D≤ìï |ü]dæú‘·T*ï dü+<äsꓤ\qT, düeTdü´*ï >∑eTìdü÷Ô nedüs¡yÓTÆq n+XÊ*ï ‹]– düèà‹ |ü<∏ä+˝ÀìøÏ ‘Ó#·TÃ≈£î+≥÷ ìs¡+‘·s¡+ |üì#˚ùd yÓT<ä&ÉT m|ü⁄Œ&É÷ |ü<äTqT>± ñ+&Ü*. #·ø£ÿ{Ï Ä˝À#·q\≈£î |ü<äTqT ô|≥º>∑\ kÕeTs¡ú´+ ˇø£ÿ yÓT<ä&ÉT˝À ñ+~. ø±ã{Ï“ yÓT<ä&ÉT ‘êC≤>± ñ+&Ü*, <ëì #·Ts¡T≈£îqT ‘·>∑Z˙j·T≈£L&É<äT. ˇ‹Ô&çì ‘·–Z+#˚ e÷sêçZ\T <Ó’e+~q J$‘·+˝À #√≥T #˚düT≈£îH˚ e÷s¡TŒ\T, ø=‘·Ô<ës¡T\T yÓT<ä&ÉT˝À ø=‘·Ô Ä˝À#·q\T »ì+#·&ÜìøÏ Ä\+ãq ne⁄‘êsTT. ø=‘·Ô X¯øÏÔìkÕÔsTT. ø=‘·Ô Ø‘·T\ n$cÕÿsêìøÏ Áù|s¡D ÇkÕÔsTT. |üs¡T>∑T\T rdüTÔqï j·÷+Á‹ø£ Jeq XË’*˝À X¯Øs¡+, eTqdüT‡ n\dæb˛e&É+ düVü≤»+, yÓT<ä&ÉT ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘·–Z+#˚ e÷sêZ\T nH˚«wæ+#·&É+˝À, yÓT<ä&ÉT eT]+‘· #·Ts¡T≈£î>± |üì#˚ùd M\T ø£*|æ+#˚ $wüj·T+˝À $düèÔ‘·+>± |ü]XÀ<Ûäq\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. J$‘·+ $$<Ûä <äX¯\˝À yÓT<ä&ÉT ˇπø M‹˝À |üì#˚düTÔ+<äqï yêdüÔyêìï |ü\T n<Ûä´j·THê\T yÓ\¢&ç#˚düTÔHêïsTT. yÓT<ä&ÉT $X‚cÕ\qT ìøÏå|üÔ+ #˚düTø√>∑\<äì, nedüs¡yÓTÆ‘˚ C≤„|üø±\ ns¡\qT ‘Ó]∫ düèà‘·T\qT ø£qT\ eTT+<äT Ä$wüÿ]+#·>∑\<äì XÊÁdüÔy˚‘·Ô\+≥THêïs¡T. yÓT<ä&ÉTqT #·Ts¡T≈£î>±H˚ ø±<äT |ü<äTqT>±, Äs√>∑´+>±

ñ+#·Tø√e&É+, C≤„|üø£X¯øÏÔì |ü{Ïwüº+, |ü~\+ #˚düTø√e&É+ m˝≤>√ ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î á ∫{≤ÿ\T ‘√&ÉŒ&É‘êsTT. Ä≥bÕ≥\‘√ Vü≤è<äj·÷ìøÏ,X¯ØsêìøÏ @~ eT+∫<√ n<˚ yÓT<ä&ÉT eT+∫<ä+{≤s¡T |òæ{ŸHÓdt ì|ü⁄DT\T, á s√E\˝À me¬s’Hê yÓT<ä&ÉT≈£î yê´j·÷e÷\T #˚düTÔHêïsê? nsTT‘˚ á yê´e÷j·T+ e\q yÓT<ä&ÉT≈£î m+‘√ y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äì, n~ #·Ts¡T≈£î>± |üì#˚ùd+<äT≈£î •ø£åD n_ÛdüTÔ+<äì |ü]XÀ<Ûäq\T yÓ\¢&çdüTÔHêïsTT. yê´j·÷eT+ >∑T+&Ó Äs√>±´ìï ø±bÕ&ÉT‘·÷ ãs¡Te⁄qT n<äT|ü⁄˝À ñ+#·>∑\T>∑T‘·T+~. n+‘˚ø±<äT e´≈£îÔ*ï #·Ts¡T≈£î>±, Äs√>∑´+>± ñ+#·T‘·T+~. yÓT<ä&ÉT≈£î yê´j·÷eT+ #˚sTTùdÔ n~ <ës¡Ùìø£‘·qT, C≤„qX¯øÏÔ\ uÛ≤+&Ü>±sêìï düèw溢düTÔ+~. ej·TdüT‡MT<ä |ü&ÉT‘·Tqïø=~› yÓT<ä&ÉT |ü<äTHÓøÏÿ. #·Ts¡T≈£î>± e´eVü≤]+#˚+<äT≈£î ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+<äì XÊÁdüÔy˚‘·Ô\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. |ü<äTqT ‘˚]q yÓT<ä&ÉT |üì rs¡T eTqTwüß*ï kÕàsYº>± ñ+#·T‘·T+~. yÓT<ä&ÉT≈£î |ü<äTqTô|fÒº Á|üÁøÏj·T\˝À eT#·TÃ≈£î ø=ìï. Ä≥\T Ä&É≥+: yÓT<ä&ÉT eT]+‘· |ü<äTqT mø£ÿ&É+˝À Ç+ø± #·Ts¡T≈£î>± |üì#˚j·T&É+˝À Ä≥\T ø°\ø£ uÛÑ÷$Tø£ eVæ≤ kÕÔsTT. düTø√≈£î, Áø±dt esY¶, øÏ«CŸ\T, m\Áø±ºìø˘ π>yéT‡ Ç‘ê´~

∫s¡T‹+&É¢≈£î <ä÷s¡+ eTkÕ˝≤

ø=‘·Ô #Ó|ü⁄Œ\T ø=ìï ªø£s¡TkÕÔsTTμ bÕ<ëìøÏ bÕ<ä s¡ø£å≈£î eT<Ûä´ @s¡Œ&çq sê|æ&ç |òü*‘·+>± u§ã“\T ekÕÔsTT. n$ ∫‹øÏ |ü⁄+&ÉT¢ |ü&Ée#·TÃ. Ä |ü⁄+&É¢ u≤<Ûä˝À q&Éπø e÷]b˛‘·T+~. bÕ‘· #Ó|ü⁄Œ˝…’Hê m≈£îÿe ùd|ü⁄ <ä]+∫q|ü⁄&ÉT Çã“+~ ô|≥ºe#·TÃ. Ä Çã“+~ ø£\>∑≈£î+&Ü e⁄+&Ü\+fÒ C≤Á>∑‘·Ô\T ‘·|üŒe⁄. `bÕ<ä+ ôd’E≈£î ‘·–q #Ó|ü⁄Œ\T ˝Ò<ë ã÷≥T¢ e÷Á‘·y˚T y˚düTø√yê*. `ø=‘·Ô ã÷≥T¢ ø=qï|ü⁄Œ&ÉT <ëì ˝À|ü* yÓ’|ü⁄q ø=ã“]q÷HÓ ˝Ò<ë ÄeTT<ä+ ˇø£ bıs¡˝≤>±sêdæ Äs¡u…{≤º*. n˝≤ eT÷&ÉT s√E\T sêÁ‹|üP≥ sêdæ |ü>∑\T Äs¡u…&ç‘˚ ‘√\T yÓT‘·Ôã&ç Çã“+~ ø£*+#·<äT. n˝≤ sêdæq eT÷&ÉT s√E\ ‘·sê«‘·>±ì ã÷≥T¢ <Ûä]+#·≈£L&É<äT. `ã+>±fi¯<äT+|ü #Ó≈£îÿ rdæq |ü\T#·{Ï eTTø£ÿ\qT wüO ˝À|ü\, eT&É‘· uÛ≤>∑+˝À ô|≥º+&ç. n˝≤ ¬s+&ÉT s√E\T ô|{Ϻ e⁄+∫‘˚ n$ yÓT‘·Ôã&É‘êsTT. `C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îHêï bÕ<ëìøÏ u§ã“\T eùdÔ ˇø£ ns¡ø£|ü⁄Œ _j·T´|ü⁄|æ+&ç˝À ˙s¡T ø£*|æ eTT<ä›>± #˚dæ u§ã“e∫Ãq uÛ≤>±ìøÏ n+{Ï+∫ Äπses¡≈£î e⁄+#·+&ç. Ä ‘·sê«‘· >√s¡TyÓ#·Ãì ˙{Ï‘√ Ä uÛ≤>±ìï X¯óÁuÛÑ+>± ø£&ÉTø√ÿ+&ç. `|üdüT|ü⁄≈£î ˙s¡Tø£*|æ eTT<ä›#˚dæ, y˚|ü Ä≈£î\T »‘· ø£*|æ u≤>± Ä]q eTT<ä›qT u§ã“ ˝Ò<ë |ü⁄+&ÉT e∫Ãq uÛ≤>∑+˝À ô|≥º+&ç. `qTe⁄«\q÷HÓ. ‘˚HÓ ˇø=ÿø£ÿdü÷ŒHé rdüT≈£îì ø£*|æ u§ã“e∫ÃquÀ≥ ô|≥Tºø√yê*.

~qTdüT\T e+≥ø±\≈£î H√s¡÷]+#˚ |òü÷≥TqT, s¡T∫ì n+<äCÒkÕÔsTT. nsTT‘˚ M{Ïì dü¬s’q |ü<äΔ‹˝À uÛÑÁ<ä|üs¡#·ø£b˛‘˚ yê{Ï düVü≤»yÓTÆq düTyêdüq*ï ø√˝ÀŒ‘êsTT. yê{Ï s¡+>∑T, yêdüq ø√˝ÀŒ≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ bı&ç>±, #·\¢ì Á|ü<˚X¯+˝À ñ+#ê*. ø±+‹, y˚&ç, ‘˚eT, Äøχ»Hé\T ‘·–*‘˚ eT+∫ yêdüq sêe⁄. M\sTTq+‘·es¡≈£î düºyé, zyÓHé, Á|òæCŸ, Ç‘·s¡ ø£¬s+{Ÿ edüTÔe⁄\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+#ê*. yê{Ï qT+∫ e#˚à Ä$] eTkÕ˝≤~qTdüT*ï bÕ&ÉT #˚ùd neø±X¯+ ñ+~. bı&ç#˚dæ uÛÑÁ<ä|üs¡#·T≈£îqï≥¢sTT‘˚ ‘·&ç ‘·>∑\˙j·T≈£L&É<äT, ø±s¡+, \e+>±\T, C≤|üÁ‹ e+{Ï bı&ÉT*ï eT÷‘·>∑{Ϻ>± ñqï C≤s¡¢˝À bıdæ Á|òæCŸ˝À ñ+∫q≥¢sTT‘˚ n$ s¡+>∑T ø√˝ÀŒ≈£î+&Ü ñ+{≤sTT. yê&Éø±ìøÏ nedüs¡eTsTTq+‘· rdüT≈£îì, ø±ùd|ü⁄ ãj·T≥ ñ+#˚j·T≈£î+&Ü ‹]– yÓ+≥H˚ Á|òæCŸ˝À ô|fÒºdüTÔ+&Ü*. ø=+#Ó+ ùd|ü⁄ ãj·T≥, Ç+ø=~›ùd|ü⁄ ˝À|ü\ ñ+#·T‘·Tqï≥¢sTT‘˚ ñc˛íÁ>∑‘√¢ e´‘ê´dü+ e\¢ ‘·«s¡>± bÕ&Ó’ b˛‘·T+{≤sTT. eTkÕ˝≤ ~qTdüT*ï $&ç$&ç d”kÕ\˝À eT÷‘·_–+∫ ñ+#·T≈£î+fÒ mHêïfi¯flsTTHê u≤>± |òüTTeT|òüTTeT˝≤&ÉT‘·÷H˚ ñ+{≤sTT.

kÕ|òtº Á&ç+≈£î\T, #ê¬ø¢≥T¢, ÁøÏdt‡\T j·TTe‘·s¡+ ù|òe¬s{Ÿ |ü<ësêú\T, ø=e⁄« XÊ‘·+ n‘·´~Ûø£+>±, b˛wüø±\T ‘·≈£îÿe>± e⁄+&˚ Ç˝≤+{Ï |ü<ësêú\T ‹q&É+ eT+∫~ ø±<äT. Bìe\¢ dü÷ú\ø±j·T+ qT+∫ <ä+‘·ø£åj·T+ <ëø±, &Éj·÷u…{Ïdt qT+∫ >∑T+&Ó düeTdü´\ <ëø± nH˚ø£ s¡T>∑à‘·\ u≤]q|ü&˚ neø±XÊ\THêïj·Tì |ü]XÀ<Ûäq\T ù|s=ÿHêïsTT. ∫qï‘·q+˝À á s¡ø£+ ∫s¡T‹+&É¢qT $|üØ‘·+>± ‹H˚yê]øÏ ø=ìï s¡ø±\sTTq ø±´q‡s¡T¢ e#˚à Á|üe÷<äeTT e⁄+<äì |ü]XÀ<Ûä≈£î\T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïs¡T. bÕ\T, |ü+&ÉT¢ |ü+&É¢ s¡kÕ\T, ≈£Ls¡ >±j·T\qT |æ\¢\≈£î M\sTTq+‘· m≈£îÿe>± Çdü÷Ô Vü≤ìø£s¡ Á|üuÛ≤e+ e⁄+&˚ ∫s¡T‹&É¢≈£î |æ\¢\qT <ä÷s¡+>± e+#ê\ì ì|ü⁄qT\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. n+<äTπø ∫s¡T‹+&ç e´‹πsø£ dü+düú\T nqsêú\T ‘Ó#˚à ø=ìïs¡ø±\ |ü<ësêú*ï m<äTs=ÿH˚ #·≥º+ #˚j·Te\dæ+~>± Á|üuÛÑT‘ê«\qT ø√s¡T‘·THêïsTT.

Ä≥\˙ï yÓT<ä&ÉT |üì y˚>±ìï, C≤„|üø£X¯øÏÔì u≤>± yÓTs¡T>∑T|üs¡TkÕÔsTT. Áø£eT+ ‘·|üŒì X¯Øs¡ø£ yê´j·÷e÷\T: s√p #˚ùd XÊØs¡ø£ yê´j·÷e÷\T yÓT<ä&ÉT≈£î ≈£L&Ü |üìø=#˚à yê´j·÷e÷˝Ò.yê´j·÷eT+˝À ø£*π> X¯Øs¡ø£ ø£<ä*ø£\ e\q yÓT<ä&ÉT ≈£L&Ü ø=‘·Ô ø£+&És¡ yÓ’|ü⁄D≤´\qT n\es¡#·T≈£î+≥T+~. ø£+&És¡ X¯øÏÔ ÇqTeT&çdüTÔ+~.Ä˝À#·q\T Ä$wüèÿ‘·+ ø±yê*: Ä˝À∫+#·&É+ e\q »+≥ ˝≤uÛ≤\THêïsTT. Ä˝À#·q\T |ü<äTHÓ≈£îÿ‘êsTT. eTH√uÛ≤yê\T e´ø£Ô+ ne⁄‘êsTT. n$ yÓT<ä&ÉT X¯øÏÔì yÓTs¡T>∑T|üs¡TkÕÔsTT. n+‘˚ ø±<äT Jeq πsU≤∫Á‘·+˝À Á|ü>∑‹ Á|ükÕúHêìï oÁ|òüT‘·s¡+ #˚j·T&ÜìøÏ á Ä˝À#·q\qT nqTe]Ô+|ü#˚j·T&ÜìøÏ <√Vü≤<ä+ #˚kÕÔsTT. Ä˝À∫+#·&É+ n\yê≥T ø±yê*. Ä˝À#·q\T dü+|òüT]¸+#ê*. |üõ˝Ÿ‡, ˝…ø£ÿ\T düeTdü´\T Ç˝≤ q∫Ãq yê{Ïì |ü]wüÿ]+#·>∑\>±*. $_Ûqï+>± #·<äyê*: $$<Ûä n+XÊ\ô|’ |ü⁄düÔø±\qT $düèÔ‘·+>± #·<äyê* $X‚¢wüD≤‘·àø£+>± Ä˝À∫+#ê*. |üPdüÔø±\T #˚‹˝À Ç$T&çb˛‘êsTT. Á>∑+<∏ë\j·÷\T $C≤„q uÛ≤+&Ü>±sê\T, q∫Ãq |ü⁄düÔø£+ ‘Ó#·TÃø√e#·TÃ. #·<äTe⁄ø√e#·TÃ Ä |ü⁄düÔø±\˝À mH√ï ÄdüøÏÔø£s¡yÓTÆq bÕÁ‘·\T, n<äT“¤‘· ∫Á‘·D\T, n|ü⁄s¡÷|ü düe÷#ês¡+, mH√ï yêdüÔyê\T, ÁbÕ#·Ts¡´+ bı+~ |üsƒ¡HêdüøÏÔ>∑\ n+XÊ\T‘√ yÓT<ä&ÉT |ü<äTqT ‘˚s¡T‘·T+~.

‘ÓHê* sêeTø£èwüßí&ÉT ‘ÓHê* sêeTø£èwüßí&ÉT Áo ø£èwüí<˚esêj·T\T ÄkÕúqeTT˝Àì ø£M+Á<äT\T. kÕàs¡Ô+ XÊK˝Àì ìjÓ÷– ÁãVü≤àD ≈£î≥T+ã+˝À »ìà+#ês¡T. nwüº~>∑Z»eTT\˝À düTÁ|üdæ<äTΔ\T. áj·Tqì ‘ÓHê* sêeT*+>∑ ø£$ nì ≈£L&Ü n+{≤s¡T. n$uÛ≤»´ $»j·Tq>∑s¡ kÕÁe÷»´ #·]Á‘·˝À áj·Tq Á|üeTTKT\T. ‘=\T‘· kÕ<Ûës¡D e´øÏÔ nsTTq sêeTø£èwüßí\T, ø±∞e÷‘· es¡ Á|ükÕ<ä+ #˚‘· ø£MX¯«s¡T\j·÷´s¡T. >=|üŒ ø±yê´\T $s¡$+#ês¡T. ø±˙ ‘Ó\T>∑T yê]øÏ Äj·Tq m≈£îÿe>± Vü‰dü´ ø£$>±H˚ |ü]#·j·T+. Äj·Tq≈£î $ø£≥ø£$ nì _s¡T<äT ø£\<äT. Äj·Tqô|’ mH√ï ø£<∏ä\T Ä+Á<Ûä <˚X¯eT+‘ê ÁbÕ#·Ts¡´eTT˝À ø£\e⁄. yÓTT<ä{À¢ sêeTø£èwüßí&ç Ç+{Ï ù|s¡T >±s¡¢bÕ{Ï nì, ‘ÓHê* qT+∫ e∫ÃHês¡T ø£qTø£ ‘·s¡Tyê‹ ø±\+˝À ‘ÓHê* nsTTq~ nì ˇø£ HêqT&ç. dü‘ÓÔq|ü*¢ eT+&É\+˝Àì \ø£ÿsêE >±s¡¢bÕ&ÉT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q >±s¡¢bÕ{Ï sêeTj·T´, \øå±à+ã\ dü+‘êq+ sêeT*+>∑j·T´. Äj·Tq ‘ê‘· düT<äø£åD≤ |ü]Dj·T+ sêdæq n|üŒq ø£$. M]øÏ Ç<ä›s¡T k˛<äs¡T\T es¡sê|òüTeø£$, nqïj·T´. sêeT*+>∑j·T´ ‘ê‘·, eTT‘êÔ‘·\T >±s¡¢bÕ&ÉT˝ÀH˚ ìedæ+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Á>±eT u§Á&ÜsTT Á|ü‹wæº+∫q ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ sêeTø£èwüßí\ yê] Ç\T¢ ñ+&˚<äì Á>±eTdüTÔ\T qeTàø£+. Áø°.X¯.1514 qT+∫ 1575 es¡≈£î sêeT*+>∑j·T´ J$+#ês¡T. ∫qï‘·q+˝ÀH˚ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T eTs¡DÏ+#·&É+‘√ y˚Tqe÷eT ‘ÓHê* nÁ>∑Vü‰s¡yÓTÆq ‘·÷eTT\÷s¡T≈£î rdüT≈£îyÓfi≤¢s¡T. nø£ÿ&˚ yê] dü+s¡ø£åD˝À $<ë´ãT<äTΔ\T H˚s¡TÃ≈£îHêïs¡T.


6

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

ãT<Ûäyês¡+ @Á|æ˝Ÿ 18, 2012

40øÏ ô|’>± nyês¡T¶\T Ç‘·ì kı+‘·+ Vü≤Ödæ+>¥ n~Ûø±] ø√dü+ |ü&ç>±|ü⁄\T &√Hé, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): n+<ä]˝ÀøÏ ø=+<äs¡T y˚T{Ï nqï≥T¢ nyês¡T¶ Á|ü‹ ñ<√´–øÏ uÛ≤<ä´‘·qT ô|+#·T‘·T+~. |üì˝Àì ìã<䛑·qT ˇø£ ø=˝e÷q+>± dü÷∫düTÔ+~. nsTT‘˚ Á|ü‹ ñ<√´– ‘·q |üP]Ô düØ«düT ˝À ˇø£ÿkÕ¬s’q nyês¡T¶ bı+<ë\ì Ä•+#·&É+ düs¡« kÕ<ës¡D+. nsTT‘˚ &√Hé ¬s’˝Ò«ùdºwüHé˝Àì ñ<√´– nyê s¡T¶\πø e÷s¡Tù|s¡T>± e÷sês¡T. kÕúìø£ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé˝À d”{°{°Ï◊>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï q+~>±+ sêeT#·+Á<ä sêe⁄ 1975˝À ¬s’˝Ò«XÊK˝ÀìøÏ ñ<√´–>± Á|üy˚•+∫ H˚{Ï es¡≈£î |üìj˚T <Ó’e+>± ìC≤sTTr>± |üì#˚dü÷Ô n~Ûø±s¡T\ e<ä› eT+∫ù|s¡TqT dü+bÕ~+#·T≈£îHêïs¡T. ñ<√´>∑ Á|ükÕúq+˝À H˚{Ïø° 40øÏô|’>± nyês¡T¶\qT

kÕ~Û+∫ n+<ä] eTqïq\T bı+<äT‘·THêïs¡T. 199798˝À ¬s’˝Ò«uÀs¡T¶ nyês¡T¶, |ü~kÕs¡T¢ dædæj·T+ nyês¡T¶\T, Çs¡yÓ’ kÕs¡T¢ &çÄsYj·T+ nyês¡T¶\T, |ü~kÕ s¡T¢ Á>∑÷|ü⁄ nyês¡T¶\T rdüTø√e&É+ ‘√bÕ≥T, ìqï{Ï s√E k‘Y ôd+Á≥˝Ÿ ¬s’˝Ò«CÀHé 57e ¬s’˝Ò« yês¡|ü⁄ nyês¡T¶qT &ç$»Hé˝ÀH˚ ñ‘·ÔeT dæ{Ï{Ï◊>± N|òt ø£eT]¸ j·T˝Ÿ y˚TH˚»sY düT+<äs¡sê+ #˚‘·T\MT<äT>± n+<äT≈£î Hêïs¡T. ñ‘·ÔeT ñ<√´–– eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄qT bı+~q dü+<äs¡“+>± ¬s’˝Ò« m+bÕ¢sTTdt dü+|òtT Hêj·T≈£î\T U≤C≤, düTã“j·T´, yÓ+ø£Á{≤eTT&ÉT, ñbÕ<Ûë´j·TT\T Ä˝≤ >√$+<ä¬s&ç¶, düT<Ûë dü÷ÿ˝Ÿ j·÷»e÷q´+ y˚DT>√ bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, <ÛäqT+»j·T, ‘·~‘·s¡T\T n_Ûq+~+#ês¡T.

yÓ\Tú]Ô, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ m+|æ&çz ø±sê´\j·T+ m<äT≥ Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\ \_›<ës¡T\T Vü≤Ödæ+>¥ n~Ûø±] eTÁ‘˚Hêj·Tø˘ ø√dü+ eT+>∑fi¯yês¡+ |ü&ç>±|ü⁄\T ø±XÊs¡T. yÓ\Tú]Ô Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Ä~Û \øÏåà 9-98 yês¡T¶˝À nj·T´eTà |ü⁄\¢>∑T$Tà Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q nj·T´eTà yÓ\Tú]Ô Á>±eT+˝Àì 11e yês¡T¶≈£î #Ó+~q yÓ+ø£≥˝ø£åàeTà ◊&ç HÓ+ãsY 131842911 |æ 31184476, 11e yês¡T¶≈£î #Ó+~q s¡+>∑eTà\≈£î >∑‘· ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± Vü≤Ödæ+>¥ n~Ûø±s¡T\ #·T≥÷º m+|”&ûy√≈£î ‘·eT düeTdü´qT ‘Ó*j·TCÒdüTÔqï \_Δ<ës¡T\T ‹]–Hê e÷≈£î Vü≤Ödæ+>¥ _\T¢\T |ü+|ü+&É+˝Ò<äì yÓTTs¡ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. m+|æ&çz \_›<ës¡T\≈£î Vü≤Ödæ+>¥ m+|æ&çz Ä|ò”düT q+<äT ;wæà+∫ ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. n~Ûø±]‘√ e÷{≤¢&ç _\T¢ ô|{Ϻ+#˚ $<ä+>± #·÷kÕÔqì nq+‘·s¡+ m+|æ&çz nãT›˝ŸeVæ≤<é <ä>∑Z]øÏ yÓ[¢ Vü‰MT Ç#˚Ãdü]øÏ yês¡T yÓqT~]– b˛j·÷s¡T.

|æ\¢\≈£î ‘·*¢<ä+Á&ÉT˝Ò ‘=* >∑Ts¡Te⁄\T: m+&ûy√ ñe÷|ü‹ ø£s¡÷ï\T, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): |æ\¢\≈£î ‘·*¢ˇ&ç ‘=*ã&ç>±, neTà Ä~>∑Ts¡Te⁄ nsTT+<äì, |æ\¢\≈£î Áø£eT•ø£åD bÕsƒê\T nuÛÒ“~ ‘·*¢‘·+Á&ÉT\ qT+#˚ ø±ã{Ϻ neTàHêqï˝Ò ‘=*>∑Ts¡Te⁄\ì eT+&É\ n_eè~› n~Ûø±] ñe÷|ü‹ ô|s√ÿHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ô|<ä›ø£&ÉTãTs¡T eT+&É\πøÁ<ä+˝Àì myéTÄsYdæ uÛÑeq+ q+<äT »s¡T>∑T‘·Tqï bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷q´ ø£$T{Ï düuÛÑT´\ •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ìqï{Ï‘√ $»j·Te+‘·+>± eTT–XÊsTT. á ø±s¡´Áø£eT+ myéTǡ \ø£åàDsêe⁄, Vü≤s¡¸m&ÉT´πøwüHé kıôd’{Ï Ä<ä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± myéTǡ e÷≥¢&ÉT‘·÷ bÕsƒ¡XÊ\ n_eè~›,$<ä´s¡Tú\ e´øÏÔ>∑‘· X¯óÁã‘·, bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\ $es¡D ‘·~‘·s¡ n+XÊ˝À ‘·*¢‘·+Á&ÉT\qT u≤>∑kÕ«eT´+ #˚ôd ñ<Ó´X¯+‘=H˚ bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷q´|ü⁄ ø£$T{Ï\T ms¡Œ&ܶj·Tì ‘˚*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ Vü≤s¡¸ m&ÉT´πøwüHé k˛ôd’{Ï n<ä´≈£åî&ÉT s¡+>∑qï e÷≥¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝À bÕsƒ¡XÊ\ $<Ûä´ ø£$T{Ï\T |ü\Tsê»ø°j·T ˇ‹Ôfi¯¢eT<ä´ HêeTe÷Á‘·|ü⁄ u≤<ä´‘·\T ìs¡«Væ≤+#˚yês¡ì Äj·Tq ô|s=ÿHêïs¡T. ã&çá&ç |æ\¢\qT ‘·*¢‘·+Á&ÉT\T ≈£L*øÏ Ädæ+∫ |üqT\≈£î |ü+|ü≈£î+&Ü ã&çøÏ |ü+|üe\dæq u≤<ä´‘· Á|ü<ÛäeT

düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï eT+&É\ n_Ûeè~Δ n~Ûø±] ñe÷|ü‹ ø£s¡Ô´e´+ ‘·*¢‘·+Á&ÉT\<Óqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷q´ ø£$T{Ï msêŒ≥T $<ëq+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\>∑T]+∫ ]düs¡TÃ|üs¡‡Hé‡ sêyÓTTàVü≤Hé, bÕ+&ÉTs¡+>∑ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À¢ e÷ãTVüAôdHé, eT~›˝Ò{Ï ãs¡‘Y sêE, $<ä´s¡Tú\ ‘·*¢‘·+Á&ÉT\T bÕ˝À¢Hêïs¡T.

ª$ø±dtq>∑sY bÕ¢≥¢ düeTdü´ |ü]wüÿ]+#ê*μ

ªø±+Á¬>dt bÕ\q˝À ˇ]–+<˚$T˝Ò<äTμ

ãq>±q|ü˝…¢, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì q+<äes¡+ Á>±eT+˝À $ø±dt q>∑sY \_›<ës¡T\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ nœ\ uÛ≤s¡‘· e&Ó¶s¡ dü+|òüT+ C≤rj·T Äs¡ZHÓ’»sY ôdÁø£≥Ø ∫*|æ düTã“sêj·TT&ÉT eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q+<ë´\ $ø±dt q>∑sY \_›<ës¡T\T 1991 qT+∫ 1996 dü+e‘·‡s¡+ es¡≈£î q+<äes¡+ Á>±eT+˝À e⁄Hêïs¡ì Ms¡T bÕ¢≥¢qT ]õdüºsY #˚düTø√yê\ì á HÓ\ 22q q+<ë´\˝À ìs¡«Væ≤+#·T \_›<ës¡T\ düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡Tø±yê\Hêïs¡T. á $ø±dt q>∑sY düeTdü´ |ü]wüÿ]+#·&Üì¬ø’ eT+#·T kÕôV≤uŸ, •eHê–¬s&ç¶\T uÛ≤<ä´‘·\T rdüT≈£îHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹\_›<ës¡T&ÉT q+ãsY d”|òt rdüTø√yê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |òüÁ≈£îB›Hé, düTu≤“¬s&ç¶, e&Ó¶ yÓ+ø£{kÕ«$T, düT#·ÃeTà, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø√&ÉTeT÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 17, (düTes¡íyês¡Ô): @&˚fi¯ó¢>± n≥T πø+Á<ä+˝ÀqT, Ç≥T sêÁwüº+˝ÀqT bÕ\q ø=dükÕ–düTÔqï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ e\¢ Á|ü»\ø=]–<˚$T˝Ò<äì @|æ e´ekÕj·T+ ø±]àø£ dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù X‚KsY $eT]Ù+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ø√&ÉTeT÷s¡T˝À dæ|æ◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ì~Û ùdø£s¡D ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tq Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± X‚KsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ @&˚fi¯¢ ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À Á|ü»\ô|’ $|üØ‘·yÓTÆq |üqTï\ uÛ≤sêìï yÓ÷bÕs¡ì, ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ˝Òø£ <˚X¯+˝À ìs¡T<√´>∑+ ô|]–b˛sTT+<äHêïs¡T. ù|<ä]ø£ ìs¡÷à*+#·&É+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ+<äì Äj·Tq <äTj·T´ã{≤ºs¡T. bÕ\≈£î\+‘ê Á|üC≤düeTdü´\qT eTs¡∫ n$˙‹ nÁø£e÷˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛j·÷s¡ì, ‘·<ë«sê ù|<ä\qT |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<∏äT&˚ ø£s¡Tej·÷´s¡ì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À uÛ≤>∑+>± dæ|æ◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À b˛sê{≤\T #˚|ü&ÉT‘·THêïeTì, á b˛sê{≤\≈£î Á|ü»\ düVü≤ø±s¡+ ø±yê\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕúìø£ dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T Á_{°wtsêeTT&ÉT, >√$+<äT, Vü≤e÷©sêE, ãC≤], ‹eTàj·T´, eT~›˝Ò{Ï, #˚H˚‘· ø±]àø£ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T e÷<ÛäekÕ«$T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚{Ï qT+∫ ø√&ÉTeT÷s¡T˝À Á|üC≤|ü<∏ä+ m+|”&ûy√ yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶ ø√&ÉTeT÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 17, (düTes¡íyês¡Ô): Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À uÛ≤>∑+>± sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ m+‘√ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´ Áø£e÷ìï ãT<Ûäyês¡+ qT+∫ ø√&ÉTeT÷s¡T eT+&É\+˝À ìs¡« Væ≤düTÔqï≥T¢ m+|æ&çz yÓ+ø£fÒX¯«s¡ ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± ãT<Ûäyês¡+ eT+&É\+˝Àì yÓ+ø£≥–], >√s¡+≥¢, \<ä›–], m+|”&ûy√ yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶ eTT&ÉTeT\>∑T]Ô Á>±e÷˝À¢ Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. n˝≤π> áHÓ\24e‘˚Bq |ü⁄\≈£î]Ô, ø£\¢|ü], ø√&ÉTeT÷s¡T, es¡÷ÿs¡T Á>±e÷˝À¢q÷, 30q neT&É>∑T+≥¢, mÁs¡<=&ç¶, bÕ´\≈£î]Ô, nqT>=+&É Á>±e÷˝À¢ Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. eTTK´+>± Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+∫˙{Ï düeTdü´, 104, 108, ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+, bÕe⁄\ e&û¶πø s¡TD≤\T e+{Ï yê{Ïô|’ Á|ü»\‘√ #·]Ã+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, n˝≤π> Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ HÓ\ø=qï düeTdü´\qT Á|ü»\T ‘·eT <äèwæºøÏ ‘ÓùdÔ yê{Ï |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTì m+|æ&çz #ÓbÕŒs¡T.

kÕúìø£ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·+&ç Ä‘·à≈£Ls¡T{ÖHé, @Á|æ˝Ÿ 17, (düTes¡íyês¡Ô) : Ä‘·à≈£Ls¡T q>∑s¡ |ü+#êj·Tr˝À HÓ\ø=qï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì &ûyÓ’m|òt◊ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T s¡DBÛsY &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq kÕúìø£ Ä bÕغ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&Üs¡T. Ä‘·à≈£Ls¡T q>∑s¡ |ü+#êj·Tr |ü]~Û˝À mø£ÿ&ç düeTdü´\T nø£ÿ&˚ ñHêïj·Tì nsTTq|üŒ{ÏøÏ n~Ûø±s¡T˝À¢ m˝≤+{Ï #·\q+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. |ü≥ºD+˝Àì @ø£\yê´q>∑sY, >=\¢ù|≥ ø±\˙˝‘√ bÕ≥T ø±\˙˝À¢ ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ ñ<äè‘·+>± e⁄+<äì nsTT‘˚ n~Ûø±s¡T\T m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ø±\˙˝À¢ M~ÛBbÕ\T, Á&Ó’H˚J e+{Ï düeTdü´\‘√ Á|ü»\T dü‘·eT‘·eTe⁄‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. nsTT‘˚ eTTì‡bÕ©{° <ë«sê düeTdü´\qT dü‘·«s¡y˚T |ü]wüÿ]kÕÔeTqï n~Ûø±s¡T\ e÷≥\T ˙{Ï eT÷≥T\T>±H˚ $T–˝≤j·Tì nHêïs¡T. M~ÛBbÕ\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ sêÁ‹y˚fi¯˝À¢ eTVæ≤fi¯\T, ∫Hêïs¡T\T uÛÑj·÷+<√fi¯q≈£î #Ó+<äT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. á düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·ø£b˛‘˚ ‘·«s¡˝À ‘·eT bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ q>∑s¡ |ü+#êj·Tr ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï #˚|ü&É‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, qs¡dæ+Vü≤Hêj·Tø˘ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

Äs√ s√E≈£î #˚s¡T≈£îqï mdtm+d” •ø£åD

mdtm+d” •ø£åD ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï m+áz #·+Á<äX‚Ks¡j·T´ yÓ\Tú]Ô, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ m+ÄsYdæ uÛÑeq+, C…&ûŒôV≤#Y sêeTfi¯flø√≥˝À »]π> mdtm+dæ •ø£åD≤ø±s¡´Áø£e÷\T Äs¡e s√E≈£î #˚s¡T≈£îqï≥T¢ eT+&É\ m+áz #·+Á<äX‚Ks¡j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ |æ\¢yêìï #·~$+#ê*‡q uÛ≤<ä´‘· Á|ü‹ ø£$T{° düuÛÑT´ìô|’ ñ+<äHêïs¡T. mHéJz lìyêdüT\T $<ë´_Ûeè~Δ Á|üD≤[ø£\T, bÕsƒ¡XÊ\ ìs¡«Vü≤D |ü<䛑·T\ô|’ #·÷düT≈£îH˚ uÛ≤<ä´‘· ñ+<äHêïs¡T. ÄsY{Ïdæ ñ∫‘· u≤\\ ìs¡“+<ä Vü≤≈£îÿ #·≥º+ 2009 $|ü⁄©ø£]+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. *+>∑ $eø£å, kÕe÷õø£ ndüe÷q‘·\T ˝Ò≈£î+&Ü n+<ä]˙ düe÷q+>± ñ+&˚˝≤ #·÷&Ü\ì ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+ÄsY|æ\T U≤Á~, ¬ø’˝≤dt, lìyêdüT\T, mHéJz ø£$T{°˝À bÕ˝§Zqï dü÷<ä|ü˝…¢, >√es¡úq–], ø±XÊ|ü⁄s¡+ |ü⁄\¢>∑T$Tà, $ø£ÿqyêì|ü*¢, *+>±\|ü*¢, Á>±e÷\ ø£$T{Ï düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+\ lu≤˝≤J s¡÷s¡˝Ÿ &Óe\|tyÓT+{Ÿ kıôd’{° Ä<ä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

Á|üC≤|ü<∏ä+ô|’ düMTøå± düe÷y˚X¯+ Ä‘·à≈£Ls¡T{ÖHé, @Á|æ˝Ÿ 17, (düTes¡íyês¡Ô) : á HÓ\ 23 qT+∫ Ä‘·à≈£L s¡T eT+&É\+˝À »s¡T>∑uÀe⁄ Á|üC≤|ü<∏ä+ô|’ eT+>∑fi¯yês¡+ m+|”&ûz X¯•ø£fi¯ |ü+#êj·Tr ø±s¡´<äs¡TÙ\T, mHéÄsYáJmdt dæã“+~‘√ düMTøå± düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±e÷˝À¢ HÓ\ø=qï düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ |ü+#êj·Tr ø±s¡´<äs¡TÙ\T Á|ü‘˚´ø£ #=s¡e rdüTø√yê \ì nHêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ Á>±e÷˝À¢ HÓ\ø=qï ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&çô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+#ê\ì nHêïs¡T. n˝≤π> Á>±e÷˝À¢ eTs¡eTà‘·TÔ\≈£î >∑T¬s’q #˚‹ |ü+|ü⁄\qT yÓ+≥H˚ eTs¡eTà‘·TÔ\qT #˚dæ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ rdüT≈£îsêyê\ì Ä<˚•+#ês¡T. ø±>± C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT˝qT ≈£L&Ü nìï Á>±e÷˝À¢ ø£*Œ+#˚˝≤ mHéÄsYáJmdt n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì nHêïs¡T. Á|üC≤|ü<∏ä+˝À Á|üC≤düeTdü´\ e\¢ >∑+>∑s¡>√fi¯+ ˝Ò≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô>± e´eVü≤]+#ê\ì nHêïs¡T. Äj·÷ Á>±e÷\ |üP]Ô ìy˚~ø£\qT á HÓ\ 20˝À>± ‘·q≈£î n+<äCÒj·÷\ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ñbÕ~Û |üqT\ |ü]o\q : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì l|ü‹sêe⁄ù|≥, Ç+~πsX¯«s¡+ Á>±e÷˝À¢ »s¡T>∑T‘·Tqï ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\qT m+|”&ûz X¯•ø£fi¯ eT+>∑fi¯yês¡+ |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ç+~πsX¯«s¡+ Á>±eT+˝À z C≤uŸø±s¡T¶≈£î ã<äT\T eTs√ø£ e´øÏÔ |üqT\≈£î Vü‰»¬s’q≥T¢ ÄyÓT >∑T]Ô+#ês¡T. Ä C≤uŸ ø±s¡T¶≈£î ¬>’sêΩ»s¡T y˚j·T&Éy˚T ø±≈£î+&Ü Ä e´øÏÔì Ç+{ÏøÏ |ü+|æy˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñbÕ~Û |üqT˝À¢ neø£‘·eø£\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ #·s¡´\T e⁄+{≤j·Tì nHêïs¡T. n˝≤π> dæã“+~ á neø£‘·eø£\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› eVæ≤+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T.

H˚&ÉT ñuÛÑj·T<˚yê\j·T\˝À¢ VüQ+&û ˝…øÏÿ+|ü⁄ ÁoXË’\+, @Á|æ˝Ÿ 17, (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üeTTK XË’e πøåÁ‘·yÓTÆq ÁoXË’\+˝À H˚&ÉT ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\ qT+&ç kÕ«$TneTàyês¡¢ VüQ+&ç eT]j·TT |ü]yês¡ <˚yê\j·T\T kÕø°å >∑D|ü‹ n≥πøX¯«s¡+ \ VüQ+&ç\T ≈£î&Ü ˝…øÏÿ+#·ã&É‘êsTT. Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+˝À á VüQ+&û\ ˝…øÏÿ+|ü⁄ »s¡T>∑T‘·T+~. VüQ+&ç ˝…øÏÿ+|ü⁄q≈£î <˚yê\j·T dæã“+~ |ü+#ê,ø£+&ÉTyê e÷Á‘·y˚T <ä]+∫ ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\T,ôd˝ŸbıqT¢ ,q>∑<äT yê]y˚+≥ ‹düTø√ìb˛sê<äì Ä\j·T n~ø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.


b˛sê{≤\ |òü*‘·+>±H˚ $<äT´‘Y ø±+Á{≤ø˘º ø±]à≈£î\ y˚‘·Hê\T Ä\÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): $<äT´‘Y s¡+>∑+˝À |üì#˚düTÔqï ø±+Á{≤≈£îºø±]à≈£î\T ¬s+&ÉTqïs¡ dü+e‘·‡sê\T>± b˛sê&çq |òü*‘·+>±Jy√ HÓ+ãsY 11qT »qe] 17q $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+ »]–+<äì BìøÏ nqT>∑TD+>± ¬>õ{Ÿ˝À Jy√ q+ãsY 170qT e÷]à 19q á ¬>õ{Ÿ HÓ+ãsYqT $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+ »]–+~. $<äT´‘Y s¡+>∑+˝À |üì#˚düTÔqï ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\+<äs¡÷ ø£˙dü y˚‘·q+ bı+<äT‘·THêïs¡ì j·TTHÓ’f…&é m\ÁøϺdæ{° m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé sêh ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T ¬ø.mHé.e÷ãT, _.sêDÏ ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ $<äT´‘Y ø±sê´\j·T+ q+<äT j·TTÇÇj·TT düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zqï &ç$»Hé n<Ûä´ø£å´,ø±s¡´<äs¡TÙ\T _.ø±fi¯|üŒ, uÛ≤düÿsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s+&ÉTqïs¡ dü+e‘·‡sê\ b˛sê{≤\ |òü*‘·+>± Á|üuÛÑT‘·«+ 2011 pHé, Ä>∑wüߺ HÓ˝˝À¢ H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚dæ ∫es¡øÏ »qe] 17q Jy√ q+ãsY

7

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

ãT<Ûäyês¡+ @Á|æ˝Ÿ 18, 2012

11qT $&ÉT<ä\ #˚dæq|üŒ{ÏøÏ ¬>õ{Ÿ Á|üø£{Ï+#·ø£b˛e&É+‘√ ‹]– b˛sê{≤≥+ #˚j·T&É+ <ëì |òü*‘·+>± e÷]à 19q ¬>õ{Ÿ Jy√ q+ãsY 170qT $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+‘√ $<äT´‘Y s¡+>∑+˝À |üì#˚düTÔqï nìï $uÛ≤>∑eTT\ ø±]à≈£î\≈£î ø£˙dü y˚‘·q+‘√|ü≥T, &çm 11.85 XÊ‘·+ Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. b˛sê{≤\ |òü*‘·+>±H˚ H˚&ÉT &çm‘√ ≈£L&çq y˚‘·Hê\T kÕ~Û+#·Tø√e&É+ »]–+<äHêïs¡T. n<˚$<ä+>± 2006˝À b˛sê&çq |òü*‘·+>±H˚ 7114 pìj·TsY ˝…’HéyÓTHé b˛düTº\qT, b˛\T møÏÿq Á|ü‹ ø±]à≈£îìøÏ b˛düTº\T Çe«&É+ »]–+<äì, n<˚$<ä+>± Ç|ü⁄Œ&ÉT ÇdüTÔqï ø±+Á{≤≈£îº pìj·TsY ˝…’HéyÓTHé b˛düTº\≈£î ej·TdüT‡, $<ë´s¡Ω‘· ˝Ò≈£î+&Ü uÛÑØÔ #˚j·÷\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ø±]à≈£î\T <˚y˚+Á<ä|üŒ, Hêπ>+Á<ä, Hê>∑eT\¢|üŒ, ñ*¬>|üŒ, s¡+>∑|üŒ, X‚KsY, q≥sêE, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

◊πø|” j·÷ìy˚T≥s¡¢ ìsêVü‰s¡Bø£å Ä\÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Ç+~s¡Áø±+‹ |ü<∏äø£eTT˝À |üì#˚düTÔqï j·÷qy˚T≥s¡T¢ ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì, ø£˙dü y˚‘·q dü<äTbÕj·T+ #˚j·÷\ì, ôV≤#YÄsY bÕ\d” ø£*Œ+#ê\ì, >∑T]Ô+|ü⁄ø±s¡T¶\T eT+ps¡T #˚j·÷\H˚ &çe÷+&É¢‘√ eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ ø£k˛àbÕ*{ÏHéø£¢uŸ Á|üø£ÿq ìsêVü‰s¡ Bø£å≈£î ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. ìsêVü‰s¡ Bø£å˝À Äs√>∑´ kÕ«$T j·÷ìy˚T≥sY‡ dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù ñs¡T≈£î+<ä|üŒ, <˚eeTà, s¡+>∑eTTì, dü+|òüT+ >ös¡yê<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.|æ.Hêsêj·TDkÕ«$T Ä<ä«s¡´+˝À ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“+>± >ös¡yê<Ûä´≈£åî\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç+~s¡Áø±+‹ |ü<∏äø£eTT˝À |üì#˚düTÔqï j·÷ìy˚T≥s¡T¢ mH√ï ˇ&ç<äT&ÉT≈£î\≈£î z]à |üì#˚düTÔHêïs¡ì, #ê*#ê\ì y˚‘·Hê\≈£î |üì#˚düTÔqï yê]ì >∑T]Ô+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ yê]ì nìï $<Ûë\T>± Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑düTÔ\≈£î ø£*ŒdüTÔqï edü‘·T\qT ø£*Œ+∫

ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚düTÔqï ◊πø|” j·÷ìy˚T≥s¡T¢ Ä<äTø√yê\ì ˝Òì|üø£å+˝À sêhyê´|üÔ+>± uÛ≤Øm‘·TÔq Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘êeTì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ìsêVü‰s¡ Bø£å≈£î ≈£Ls¡TÃqïyê]øÏ eT<䛑·T>± düVü≤#·s¡ ñ<√´>∑T\T >√bÕ˝Ÿ, s¡y˚Twt, eT*¢ø±s¡T®q, dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åîsê\T es¡\øÏåà, sê<äeTà, $»j·T\øÏåà, dü+<ä´,‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·ì Á|üC≤|ü<∏ä+ m+<äT≈£î? ªb˛{°‘·‘ê«ìï ô|+#˚+<äTπø ÄdüŒ], @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü»\ ø=s¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq Á|üC≤|ü<∏ä+˝À Á|üC≤ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±q|ü⁄&ÉT Á|üC≤|ü<∏ä+ ìs¡«Vü≤D m+<äTø£ì Á|ü»\T n~Ûø±s¡T\qT Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì C§Vü≤sê|ü⁄s¡+, ¬ø’s¡T|üŒ\, &ç.ø√≥ø=+&É, ø±s¡TeT+∫, eTT\T>∑T+<ä+, ãqeq÷s¡T˝À Á|üC≤|ü<∏ä+qT n~Ûø±s¡T\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ¬ø’s¡T|üŒ\˝À »]–q Á|üC≤|ü<∏ä+˝À ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ rÁe+>± @s¡Œ&ç uÀs¡T\T #Ó&çb˛ sTTHê |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<∏äT&˚ ø£s¡Tej·÷´&Éì Ä Á>±eT Á|ü»\T ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> ñbÕ~Û |üqT\T ˝Òø£ Á>±eT+˝Àì ≈£L©\T e\dü\T b˛‘·THêï n~Ûø±s¡T\T m+<äT≈£î Ç+‘·es¡≈£î #·s¡´\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<äì n~Ûø±s¡T \qT Á|ü•ï+#ês¡T. Á>±eT+˝À düeTdü´ »]ƒ\+>± e÷] Á|ü»\T ˇø£yÓ’|ü⁄ Çã“+~ |ü&ÉT‘·THêïeTì, Á>±eT+˝Àì uÀs¡¢≈£î eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚j·÷\ì yÓTø±ìø˘≈£î bò˛qT#˚dæHê yÓTø±ìø˘ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T. C§Vü≤sê|ü⁄s¡+˝À, m\ÁøϺwüHé yê≥sY yÓTHé ˝Òø£ rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïeTì yê]øÏ #Ó\¢+#ê*‡q J‘·+ ‘·ø£åDy˚T #Ó*¢+#ê*ì Ä Á>±eT Á|ü»\T n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤¢s¡T. ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ <ë«sê

@◊mdtm|òt yÓ÷&É˝Ÿ m+ôd{Ÿμ Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔqï n~Ûø±s¡T\T u≤e⁄\˝À ù|s¡T≈£îb˛sTTq #Ó≥¢qT, yÓTT*∫q eTT+&É¢ #Ó≥¢qT ‘=\–+#ê\ Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ôdŒwü˝Ÿ Ä|ò”düsY Á|üu≤ø£sY¬s&ç¶, nø£“sYu≤wü, @á\T j·TeTTq|üŒ, sêCÒX¯«s¡j·T´, U≤+Á<ë, ◊¬ø|æ m|æz dü‘·´eTà, m|æ˝À |üø°ÿs¡|üŒ, Äj·÷ Á>±e÷\ $Äs√«\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

u≤¢ø˘u…˝Ÿº Áπ>&ç+>¥ Áø°&Üø±s¡T\≈£î ãVüQeT‘·T\T Á|ü<ëq+ #˚dæq md”« ø£s¡÷ï\T, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ ìjÓ÷H=wæ{À]jÓ÷ ø£sêfÒ &ÉT wüßãTø±jYT Ä<ä«s¡´+˝À ø£sêfÒ u…˝ŸºÁπ>&ç+>¥ b˛{°\˝À ¬>\Tbı+ ~q Áø°&Üø±s¡T\≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ md”«.yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ #˚‘·T\ MT<äT>± pìj·TsY u≤¢ø˘ u…˝Ÿº\qT n+<äCÒj·T&É+ »]–+~. j·T+.&ç cÕø°sY, {Ï. Äq+<é pìj·TsY u≤¢ø˘ u…\Tº\T>± Áπ>&ç+>¥\qT kÕ~Û+#ês¡T. á dü+<ä s¡“+>± @sêŒ≥T#˚dæq ø±s¡´Áø£eT+˝À md”«. yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ bÕ˝§Zì, e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ ø£sêfÒ u…˝ŸºÁπ>&ç+>¥ |æ\¢\≈£î á Áπ>&ç+>¥\ u…\Tº\qT n+<äCÒj·T&É+ dü+‘√wüø£s¡eTHêïs¡T. ø£sêfÒ Áø°&É\ e\¢ Ä‘·às¡ø£åD, ø£sêfÒ ˝≤+{Ï e÷s¡¸˝Ÿ ÄsYº‡ q+<äT #·ø£ÿ{Ï Á|ü‹uÛÑ ø£q|üs¡TdüTÔHêïs¡ì, ø£sêfÒ q+<äT q÷‘·q u≤¢ø˘u…˝Ÿº Áπ>&ç+>¥ Áø°&Üø±s¡T\‘√ md”«.yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ yÓT\T≈£îe\qT ø£‘êdt, ≈£îe÷‘˚, |ü+#Ódt, øÏø˘‡, m˝Ÿzdt, u≤¢ø˘‡, ôd’&éøÏø˘‡, sö+&éøÏø˘‡, u≤´ø˘øÏø˘‡ nìï+{Ï˝À eT+∫ Á|ü‹uÛÑqT ø£q|üs¡∫ á u…\Tº\qT yê] Ä<ä«s¡´+˝À ø√#·sY‡ dürwt≈£îe÷sY, nãT›˝Ÿe÷J<é, Mπswtu≤ãT, bı+~q yê]ì n_Ûq+~+#ês¡T. Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ ø±s¡´<ä]Ù {Ï. yÓ+ø£fÒwt, ¬ø.XÊ+‹, õ.}]àfi¯, X¯•ø±+‘Y, cÕVæ≤<é\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üdüTÔ‘·+ ñqï b˛{° Á|ü|ü+#·+˝À $<ë´s¡Tú\˝À e÷qdæø£ ôd’ús¡´+, b˛{°‘·‘ê«ìï ô|+#˚+<äTπø nœ\uÛ≤s¡‘· $<ë´]ú düe÷K´ sêhkÕúsTT yÓ÷&É˝Ÿ m+ôd{ŸqT á HÓ\ 20q ìs¡«Væ≤düTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ q>∑s¡ dü$T‹ Ä<ä«s¡´+˝À q\+<ä, e÷düºsYyÓTÆ+&é‡ (u≤\Ts¡, u≤*ø£\) ø±´+|üdt ∫qïfÒ≈£Ls¡T ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ ø£fi≤XÊ\ j·T+<äT Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± @◊mdtm|òt q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù ÄsY.düTπs+Á<ä, q>∑s¡ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T dæ<äT›\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\˝À HÓ’|ü⁄D≤´ìï, Ä‘·àôd’úsê´ìï ô|+bı+~+#˚+<äTπø @◊mdtm|òt Ä<ä«s¡´+˝À >∑‘· 11 dü+e‘·‡sê\T>± yÓ÷&É˝Ÿm+ôd{ŸqT ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. á yÓ÷&É˝Ÿ m+ôd{Ÿ Á|üXÊï|üÁ‘ê\qT sêhdü$T‹ ìcÕí‘·T˝…’q n<ë´|üø£ ãè+<ä+‘√ Á|üXÊï|üÁ‘ê\qT s¡÷bı+~+#·&É+ »]–+<äì yÓ÷&É˝Ÿ m+ôd{ŸqT sêj·T&ÜìøÏ ÄdüøÏÔ>∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T s¡÷. 30 |ò”E #Ó*¢+∫ Vü‰˝Ÿ{Ϭø≥¢qT bı+<ë\Hêïs¡T. eT+∫ Á|ü‹uÛÑ >∑\ $<ë´s¡Tú\≈£î ãVüQeT‘·T\T ≈£L&Ü Á|ü<Ûëq+ #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. eT]ìï $esê\≈£î 99668 69065, 97031 7759 q+ãs¡¢≈£î dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À q>∑s¡ Hêj·T≈£î\T eT~›˝Ò{Ï, m\¢|üŒ, <˚e<ëdüT, nXÀø˘, eTH√Vü≤sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

∫s¡Te÷Hé <=&綽À ‘ê\Tø±kÕúsTT ÁøϬø{Ÿ b˛{°\T ÄdüŒ], @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ∫s¡Te÷qT <=&綽À ‘ê\Tø±kÕúsTT ÁøϬø{Ÿ b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äs¡ZHÓ’»sY {Ï. sêe÷+»H˚j·TT\T, {Ï. nìj˚Twt\T ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{°\˝À ¬>\Tbı+~q »≥¢≈£î Á|ü<∏äeT, ~«‹j·T ãVüQeT‘·T\T>± s¡÷. 5,016, 3,016\T n+~düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ÄdüøÏÔ >∑\ Áø°&Üø±s¡T\T ‘·eT »≥Tº ù|s¡TqT qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\Hêïs¡T. eT]ìï $esê\≈£î 96763 69013, 97040 77301 q+ãs¡¢≈£î dü+Á|ü~+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T. á HÓ\ 25e ‘˚B˝À|ü⁄ m+Á{°|ò”E s¡÷. 200 #Ó*¢+#ê\Hêïs¡T.

Hêdæs¡ø£+>± >∑èVü≤ ìsêàD≤\T ª|ü<äàXÊ©\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê*μ >±E\|ü˝…¢, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+»H˚j·T|ü⁄s¡+ #Ó+#·Tø±\˙˝À Á|üuÛÑT‘·«+ n≥ºVü‰dü+>± ì]à+∫q 45 >∑èVü‰\T 2006 dü+e‘·‡s¡+˝À ì]à+#ês¡T. á Çfi¯¢˝À \_Δ<ës¡T\T ìedæ+#·T≥ #ê˝≤ ø£wüº+>± ñ+&É≥+‘√ Hêdæs¡ø£+>± ì]à+∫q >∑èVü‰\T |ü\Te⁄] >∑èVü‰\T U≤∞>± ñHêïsTT. n~Ûø±s¡T\T, ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ ø£*dæ >∑èVü‰\T n‹ Hêdæs¡ø£+>± ì]à+#·≥+‘√ esê¸ø±\+˝À esê¸ø±\+˝À |ü&çb˛e⁄≥≈£î dæ<ä›+>± ñqï$. >∑èVü‰\T bı+~q \_›<ës¡T\T n~Ûø±s¡T\≈£î \+#ê\T y˚\≈£îy˚\T düeT]Œ+#·T≈£îì n|ü⁄Œ\bÕ˝…’ Áã‘·T≈£î Je⁄&Ü nì Jeq+ kÕ–+#·T≥ Á|üuÛÑT‘·« ìs¡¢øå±´ìøÏ |üsêø±wüº. s√&ÉT¢, ˙s¡T, $<äT´‘Y, bÕsƒ¡XÊ\, yÓ’<ä´+, n+<äTu≤≥T˝À ˝Òø£ \_›<ës¡T\T ‹]– yê] JeqyÓTÆq ø=+&É >∑T&çôd\˝À yÓfi¯¢&É+ »]–+~. ø±e⁄q Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ ø£fi¯ó¢ ‘Ós¡∫ \_›<ës¡T\ Jeq e÷s¡TŒq≈£î ‘·–q ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚j·Te\dæ+~>± ø±\˙ yêdüT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): q˝§Z+&É õ˝≤¢ XÊdüqeT+&É* düuÛÑT´\T #Ós¡T|ü*¢ d”‘êsêeTT\T #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ düeTdü´\ô|’ »]|æq |üs¡´≥q eTT–+|ü⁄ dü+<äs¡“+>±, Äj·TqTï õ˝≤¢ |ü<äàXÊ©j·T n|ò”wæj·T˝Ÿ‡, Ábıô|òwüq˝Ÿ‡ nk˛dæj˚TwüHé yês¡T, Äj·TTcÕàHé Vü‰düŒ≥˝Ÿ n~ÛH˚‘· &Üø£ºsY dæ+>∑] dü+Je≈£îe÷sY\T k˛eTyês¡+ |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± &Üø£ºsY dü+Je≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü<äàXÊ* ù|<ä $<ë´]ú˙, $<ë´s¡Tú\≈£î #·<äTe⁄ ì$T‘·Ô+ ‘·q e+‘·T ø£èwæ>± ¬s+&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\qT $sê\+>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. nq+‘·s¡+ |æz|æm yês¡T |ü<äàXÊo\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ $C≤„q |üÁ‘êìï myÓTੇøÏ n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± myÓTੇ d”‘êsêeTT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ‘·qe+‘·T ø£èwæ#˚kÕÔqì, yê{Ïì Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢ Á|üuÛÑT‘·« |üs¡+>± Ç‘√~Ûø£ düVü‰j·T+≈£î ‘√&ÜŒ≥T n+~+kÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. dü<äs¡T ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ø£&É|ü Hê>∑uÛÑ÷wüD+, bıbÕ Á|üdæ&Ó+{Ÿ, yêdæ düTã“sêj·TT&ÉT, »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø \j·THé |æ. yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, &Üø£ºsY

d”‘êsêeTT\TqT düHêàìdüTÔqï |ü<äàXÊ*j·T ãè+<ä+ u≤\‹eTàj·T´, >∑Ts¡TkÕ«$T, @˝… qs¡düj·T´, &Üø£ºsY dü+Je≈£îe÷sY, ø£&É|ü sêeT\øÏåà, sê»´˝øÏåà, u§e÷à eTTs¡[, _C…$ lìyêdüT\T, mHé. lìyêdüT\T, X‚wüj·T´, s¡y˚Twt, qs¡Vü≤]<ëdt, #·T|üŒ\ sê»X‚KsY, <äq«+‘·+, mdt. yÓ+ø£≥düTã“j·T´, ‘·~‘·s¡T\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.


8 s¡M+Á<ä uÛ≤s¡r ∫Hêïs¡T\ øÏ&é‡ ø±H√«πøwüHé y˚&ÉTø£\T z≥$Tì n~>∑ $TùdÔH˚ $»j·T+.. . &Üø£ºsY $»j·T\øÏåà ø£s¡÷ï\T m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): s¡M+Á<ä uÛ≤s¡r ∫Hêïs¡T\ øÏ&é‡ ø±H√«πøwüHé y˚&ÉTø£\T kÕúìø£ dæ. ø±´+|ü⁄ q+<äT {Ïõ$ ø£fi≤πøåÁ‘·+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+ø±\s |òüTq+>± »]>±sTT. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãdæq q+<ë´\ XÊ+‹sêyéT yÓ÷&çø£˝Ÿ ø±˝Òõ Áb˛ô|düsY $»j·T\øÏåà CÀ´‹ Á|ü»«\q #˚dæ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓ÷ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄ |ü≥¢ ÄdüøÏÔ‘√ ñqï‘· •Ksê\qT nes√~Û+#ê\ì, ‘·eT düus…®ø£º\˝À ñ+&˚ dü+<˚Vü≤\qT ñbÕ<Ûë´j·TT\‘√ >±˙, ‘·eT≈£î n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·+>± ñ+&˚ e´≈£îÔ\qT n&ç– ‘Ó\TdüTø√yê\Hêïs¡T. ˝Òø£b˛‘˚ |ü]C≤„q+ ˝Òì yê]>± $T–*b˛‘ês¡Hêïs¡T. z≥$Tì n~Û>∑$TùdÔH˚ $»j·T+ k˛+‘·+ #˚düT≈£î+ {≤s¡ì, ìs¡T‘ê‡Vü≤ |ü&É≈£î+&Ü eTT+<äT≈£î kÕ>±\Hêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄‘√ bÕ≥T Ç˝≤+{Ï kÕ+düèÿ‹ ø£ ø±s¡´Áø£e÷\˝À u≤\´<äX¯ qT+&˚ bÕ˝§Zì yê]˝À <ë–e⁄qï Á|ü‹uÛÑqT yÓ*øÏ rj·÷\Hêïs¡T. n˝≤π> Á|ü‹bÕsƒ¡XÊ\ Ä≥düú˝≤ìï @sêŒ≥T #˚j·÷ \ì, Áø°&É\ e\¢ $<ë´]Δ e÷qdæø£+>±, XÊØs¡ø£+>± r]Ã~<äT›‘ês¡ Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ bÕsƒ¡XÊ\ Á|æHé‡|ü˝Ÿ πsDTø± #Í<ä] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dü+kÕÿs¡ e+‘·yÓTÆq $<ä´‘√ bÕ≥T Áø£eT•ø£åDj·TT‘·yÓTÆq J$‘· ìsêàD≤ìøÏ ‘√&ÉŒ&˚ $<Ûä+>± mH√ï n‘·T´uÛÑT›‘·+ nsTTq ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+∫ yê]øÏ b˛{Ï‘·‘·«+ n\e]∫ nqT´VüQ´yÓTÆq Ø‹˝À yê]ì r]Ã~<ä›&Éy˚Tì nì ù|s=ÿHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Á|ü‹uÛÑ ø£q|ü]∫q ∫Hêïs¡T\≈£î ãVüQeT‘·T\qT n+<ä#˚XÊ s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ &ûHé.\ø£åàHé, ndæôdº+{Ÿ CÀq˝Ÿ ÇqT‡ôdŒø£ºsY ø±o, e+o, Áô|’eTØ Ç+#êsY® dü«s¡÷|ü, f…øÏïø£˝Ÿ m&ÉT´πøwüHé Áf…ÆqsY ¬ø. eTDÏ≈£îe÷sY, ñbÕ<Ûë´j·T ãè+<ä+, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\T ù|<ä\πø #Ó+<ë* : <ä+&ÉT Ms¡j·T´ ø=*$T>∑T+&É¢ @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É \+ ˝Àì \*‘· düT+<äπsX¯«s¡ <˚yê\j·T+ ˝À <äøÏåD≤~ sêÁcÕº\ m+ÄsY|æmdt Hêj·T≈£î&ÉT <ä+&ÉT Ms¡j·T´ e÷~>∑ eT+ >∑fi¯yês¡+ $˝ÒKs¡T \ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X ¯ô|{Ϻq Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£eT+˝À ø√H˚s¡T s¡+>± sêe⁄ ø£MTwüHé ì]úwüº+>± neT\T#˚j·÷ \ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑‘·+˝À n~Ûø± s¡T\≈£î Á|ü»\T Ç∫Ãq |òæsê´<äT\T m+‘· es¡≈£î neT\T »]>±jÓ÷, $q‹|üÁ‘·+ $&ÉT<ä\ #˚j·÷ \Hêïs¡T. ø√H˚s¡T s¡+>±sêe⁄ ø£MTwüHé˝À ø√{Ï mø£sê\T Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T ñqï≥T¢ >∑T]Ô+#ês¡T. á uÛÑ÷$Tì <ë]Á<Ûä´ πsK≈£î ~>∑Teq ñqï≥T e+{Ï ù|<ä\≈£î |ü+|æD° #˚ùdÔ ø=+‘·es¡¬ø’Hê n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘·T+<ä Hêïs¡T. 1976 uÛÑ÷

ø=qT>√\T#˚düTÔ+ fÒ #·≥º+ @+ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. Á|ü‹ ù|<äyêìøÏ <Ûäì≈£î\ uÛÑ÷$T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£î+fÒ Á|ü‹ ≈£î≥T+u≤ìøÏ ¬s+&ÉT mø£sê\ #=|ü⁄Œq ù|<ä\≈£î edüTÔ+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$Tì Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î, yê] ã+<ÛäTe⁄\≈£î e+<ä\ mø£sê\T @$<Ûä+>± eT+ps¡T #˚düTÔHêï s¡ì Á|üuÛÑT ‘ê«ìï $eT]Ù+#ês¡T. <Ûäì≈£î\≈£î e+<ä\ mø£s¡\T Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ps¡T#˚düTÔ+ ~ø±˙ ù|<ä\≈£î düàXÊqyê{Ï ø£≈£î ≈£L&Ü düú\+ ˝Ò<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$Tì md”‡, md”º yê]øÏ $˝Ò≈£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï m+ÄsY|æmdt Hêj·T≈£î&ÉT Ms¡j·T´ 21 XÊ‘·+ πø{≤sTT+#ê\Hêïs¡T. á ø±s¡´ dü+düÿs¡D #·≥º+ô|’q neT\T#˚j·÷ \ì ˝Ò<ë Áø£eT+˝À m+ÄsY|æmdt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø√H˚s¡T s¡+>±sêe⁄ ø£MTwüHéHÓ’Hê neT\T#˚ Ç.Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, Ç. ∫qïsêj·TT&ÉT, õ˝≤¢j·TTe j·÷\ì ˇø=ÿø£ÿ]ø° 50 mø£sê\≈£î $T+∫ ùdq ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT ô|~›ø√≥ ≈£î˝≤¢j·T|üŒ, uÛÑ÷$T ñ+&É≈£L&É<ä ì e+<ä\, y˚\ mø£sê\T ‘·~‘·s¡T\T bı˝§ZHêïs¡T. Áø°&Üø±s¡T\≈£î ÄyÓT X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À j·Tdt◊ dæb+ sêπøwt, yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕ]º kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T _.düTuÛ≤ø£sY, |æ.j·THé.nkÕ¢+, s¡$ Á|ü‘ê|t, p\ø£\T¢ e÷J |ü]wü‘Y ôV’≤ dü÷ÿ\T yÓTÆ<ëq+˝À »]–q õ˝≤¢ düs¡Œ+#Y j·T˝Ÿ.uÛ≤düÿs¡¬s&ç¶, >∑+–¬s&ç¶>±] kÕúsTT ø£ã&û¶ b˛{°\qT eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’q sêe÷+»H˚j·TT\T, p\ø£\T¢ ~yêø£sY ¬s&ç¶, yÓ’j·TdtÄsY ø√&ÉTeT÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z ø√&ÉTeT÷s¡T ˝≤j·TsY Á|üuÛ≤ø£sY, b˛qïø£\T¢ Hêj·T≈£îsê\T πsDTø£eTà ]ã“Hé ø£‹Ô]+∫ sê$T¬s&ç¶, sê|òüTy˚+Á<ë#ê] ‘·~‘·s¡T\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ b˛{°\˝À bÕ˝§Zqï bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òüTq+>± ø£ã&û¶ b˛{°\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTyês¡íyês¡Ô): l ‹eTà>∑Ts¡T&ÉT kÕ«$T C≤‘·s¡ ñ‘·‡yê\˝À uÛ≤>∑+>± yÓ’j·TdtÄsY bÕ]º n<Ûä«s¡´+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï Áø°&Üb˛{°\T eT+>∑fi¯yês¡+ |òüTq+>± ÁbÕs¡uÛÑeTj·÷´sTT. kÕúìø£ õ˝≤¢

õ˝≤¢˝Àì ¬s+&ÉT kÕúHê\≈£î

‘·|üŒì eTTø√ÿD|ü⁄ b˛s¡T n~ÛH˚‘·\ Á|ü#êsêìøÏ eTTkÕÔãe⁄‘·Tqï ìjÓ÷»ø£esêZ\T ø£s¡÷ï\T, ÁøÏcÕíq>∑sY, @Á|æ˝Ÿ, 17 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï ¬s+&ÉT kÕúHê\ ñ|ü mìïø£\≈£î eTTø√ÿD|ü⁄ b˛s¡T ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. >∑‘· mìïø£\˝À¢ ≈£L&Ü Ç<˚ »]–+~. ‹]– n<˚ |ü⁄qsêeè‘·Ô+ ø±qTqï~. ø±ø£b˛‘˚ Á|üC≤sêC≤´+≈£î ã<äT\T>± yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ã]˝À ì\eqTqï~. #ê˝≤ ø±\+ Çs¡T bÕغ\ eT<ä´ qTqï b˛{° ø±kÕÔ eTTø√ÿD|ü⁄ b˛{°øÏ <ë] rj·T´&Éy˚T ø±ø£ øÏ+~kÕúsTT Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î |ü+&ÉT>∑ #˚düT≈£îH˚ neø±XÊ\T HÓ\ø=+≥THêïsTT. BìøÏ‘√&ÉT Äj·÷ bÕغ n~ÛH˚‘·\ |üs¡´≥q\T ≈£L&Ü Ksês¡T ø±qT+&É&É+‘√ ìjÓ÷»ø£esêZ\T eTTkÕÔãe⁄‘·THêïsTT. ø£&É|ü, ø=eP«s¡T |òü*‘ê\‘√ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt CÀs¡TMT<ä ñ+~. ø±˙ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢\˝À¢ |ü]dæú‘·TÔ\T e÷Á‘·+ n+‘·>± ˝Òø£b˛e&Éy˚T ø±ø£ >∑‘·+˝À ~e>∑+‘·H˚‘· ≈£L&Ü õ˝≤¢≈£î rs¡ì nHê´j·T+ #˚kÕs¡qï n|üyê<äT ñqï~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü õ˝≤¢˝ÀH˚ es¡ Á|ükÕ<äsTTì>± ñqï ¬ødæ ¬øHê˝Ÿ ˙{Ïì õy√ HÓ+ãsY 10ù|s¡T‘√ bıs¡T>∑T õ˝≤¢\≈£î ‘·s¡*+∫ Çø£ÿ&ç ¬s’‘ê+>±ìøÏ rs¡ì nHê´j·T+ #˚kÕs¡T. á $<Ûä+>± qdüºb˛sTTqyê]˝À Äfi¯fl>∑&ɶ ìjÓ÷»ø£es¡Zy˚T n‘·´~Ûø£+. ‘·q sê»ø°j·T ñqï‘·kÕúHêìøÏ ô|<ä› m‘·TÔqï n&ÉT¶>± ì\#ês¡qï ø£ø£å´‘√bÕ≥T ø√≥¢ $»j·TuÛ≤düÿs¡¬s&ç¶ es¡Z+>± eTTÁ<ä|ü&ɶ õ˝≤¢ ø±e&É+‘√ ô|<ä›>± n_Ûeè~› |üqT\T #˚|üŒ≥ø£b˛e&Éy˚T ø±ø£ Çø£ÿ&çyê]øÏ m˝≤+{Ï |üqT\T ø±˙e«≈£î+&Ü n&ÉT¶|ü&É&Éy˚T ø±ø£ ‘·q es¡Z+>± ñqï yê]øÏ e÷Á‘·y˚T |ü<äTe⁄\T, |üqT\T #˚|üŒ≥sêqï n|üyê<äT ñqï~. Çø£ m+m˝Ÿ@\T>± ¬>*∫q mÁs¡ø√≥ πøX¯e¬s&ç¶ nìï $<Ûë\ Ä]úø£+>± ã\|ü&É&ÜìøÏ nedüs¡yÓTÆq $<Ûä+>± n~Ûø±sêìï ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T ‘·|üŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~›øÏ ø£˙dü #·s¡´\T rdüT≈£îqï bÕbÕq b˛˝Ò<äqï~ Á|ü»\ Äs√|üD. Çø£ Äfi¯fl>∑&ɶ qT+∫ Á|üC≤sêC≤´+ qT+∫ ¬>\Tbı+~q uÛÑ÷e÷ XÀuÛ≤Hê–¬s&ç¶øÏ >∑‘· mìïø£\ e÷~]>± ákÕ] ˝Ò<äT. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À n‘·´~Ûø£ XÊ‘·+ z≥s¡T¢ ø£*–q yê]˝À ø±|ü⁄ kÕe÷õø£esêZìøÏ #Ó+~qyês¡T ≈£L&Ü ñHêïs¡T. >∑‘·+˝À ‘·eTyê&˚ bÕغ ô|≥º&Éy˚T ø±ø£ n~Ûø±sêìï <äøÏÿ+#·Tø√yê\+fÒ ‘êeT+‘ê n+&É>± ì\yê\qï ø±+ø£å‘√ >∑‘· mìïø£\˝À¢ uÛÑ÷e÷ yÓ+≥ q&ç#ês¡T. sê»ø°j·÷\˝À¢ m|üŒ&ÉT @MT »s¡T>∑T‘·T+<√ me«s¡÷ #Ó|üŒ˝Òs¡qï~ »>∑yÓT]–q dü‘·´+. n˝≤π> Á|üC≤sêC≤´+ n~ÛH˚‘· ‘·q bÕغøÏ #Ó+~q m+m˝Ÿ@\‘√ ø£\dæ n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚]b˛e&Éy˚T ø±ø£ ‘·q es¡Z+>± ñqï Ç<ä›]øÏ sêÁwüº ø±´_HÓ{Ÿ˝À ¬s+&ÉT eT+Á‹ |ü<äe⁄\‘√bÕ≥T

ãT<Ûäyês¡+, 18 @Á|æ˝Ÿ 2012

‘·q≈£î sê»´düuÛÑ düuÛÑ´‘ê«ìï <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡T. Çø£ ø£&É|ü õ˝≤¢≈£î #Ó+~q ‘·eTyê&Ó’q dæ.sêeT#·+Á<äj·T´≈£î m+m˝Ÿdæ ø√{≤ øÏ+<ä @ø£+>± eT+Á‹ì #˚kÕs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡T≈£î m+m˝Ÿdæ ø√{≤˝À n~Ûø±s¡ bÕغøÏ #Ó+~q yê¬s«]øÏ eT+Á‘·T\T>± kÕúq+ ø£*Œ+#·ø£b˛>± πøe\+ ∫s¡+J$ &çe÷+&é y˚Ts¡≈£î ‘·q eØZj·TT&Ó’q yê]øÏ eT+Á‹ |ü<ä$ì Ç|æŒ+#·T≈£îqï |òüTq‘·‘√ bÕ≥T sêuÀj˚T s√E\˝À¢ ø±|ü⁄ kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q yês¡+‘ê n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ n+&É>± ì\ã&˚+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq ã˝≤ìï ≈£L&É>∑{≤ºs¡T. BìøÏ‘√&ÉT ø±+Á¬>dt bÕغ˝À nìï $<Ûë\T>± n+&É>± ì\TdüTÔ+<äqï ãs√kÕqT ≈£L&Ü ø£*Œ+∫+~. ì\yê\qï Äø±+ø£åqT e´ø£Ô+ #˚j·T´&Éy˚Tø±ø£, @ø£+>± ~e>∑+‘·H˚‘· e÷J eTTK´eT+Á‹ &Üø£ºsY yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ Áã‹øÏ ñ+fÒ ‘= Bì‘√ sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~qyê&ç>±H˚ ø±ø£ ‘·eT kÕe÷õø£esêZìøÏ #Ó+~q <˚e<ëj·T, <Ûäs¡à<ëj·TXÊK eT+Á‹ dæ sêeT#·+Á<äj·T´, z&É yÓT<ä{ÏkÕ] õ˝≤¢ πø+Á<ä+≈£î e∫Ãq dü+<Ûäsê“ìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì, z&Éπse⁄\T, $eTHêj·Tq XÊK eT+Á‹ >∑+{≤ Áoìyêdüsêe⁄\qT ø±|ü⁄, ã*», ‘Ó\>∑ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T. ‘êeT+‘ê n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ n+&É>± * eTT<ë›sTT>± ì\yê*‡+≥T+<äìï dü+#·\q yêU≤´\T #˚kÕs¡T. ‘·eTqT nìï $<Ûë\T>± n_Ûeè~› |ü]#˚ X¯øÏÔ ˇø£ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ e÷Á‘·y˚T ñ+<äqï $wüj·÷ìï ≈£L&Ü á yêK´\ <ë«sê ‘˚≥‘Ó\¢+ #˚kÕs¡T. Bì‘√ Äfi¯fl>∑&ɶ ìjÓ÷»ø£es¡Z ã]˝À n‘·´~Ûø£+>± ñqï ø±|ü⁄ kÕeTõø£es¡Z z≥s¡T¢ n~Ûø£XÊ‘·+ n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt≈£î n+&É>∑ì\eqTHêïs¡T. BìøÏ‘√&ÉT ô|<ä›>± ìjÓ÷»ø£esêZìï n_Ûeè~› |üs¡#·ø£b˛>± ‘êeTT e÷Á‘·y˚T Ä]úø£+>± n_Ûeè~› #Ó+<ës¡qï n|üyê<äT ñqï~. Ç<ä›s¡T e÷J\T ‘·eT bÕغ n~ÛH˚‘·≈£î ñqï n_Ûe÷q+qT z≥T¢>± eT\T#·Tø=ì $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔeTqï BÛe÷‘√ ñHêïs¡T. Ç~ m+‘·es¡T≈£î ˝≤_ÛdüTÔ+<√ z≥πs¢ ìs¡ísTT+#·qTHêïs¡T. BìøÏ‘√&ÉT m$Tà>∑q÷s¡T, Äfi¯fl>∑&ɶ≈£î »]–q mìïø£\˝À¢ πøe\+ n‘·´\Œ yÓTC≤غ‘√ Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å+≈£î #Ó+~q ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, n~Ûø±s¡ bÕغ nuÛÑ´s¡Tú\T z&çb˛j·÷´s¡T. ¬s+&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À¢ ¬>\Tb˛≥eTT\T sêqTqï kÕ<ÛäsêD mìïø£\≈£î e÷s¡Z ìπsúX¯ø£+ #˚j·T´qTHêïsTT. Bì‘√ eT÷&ÉT bÕغ\T ≈£L&Ü $»j·Ty˚T \ø£å´+>± mìïø£\ Á|üD≤[ø£qT s¡∫Ã+∫ ã]˝À ~>∑uÀ‘·THêïsTT. z≥s¡¢ rs¡TŒ m˝≤ ñ+&ÉuÀ‘·Tqï~ øö{Ï+>¥s√E ãj·T≥|ü&ÉqTqï~.

@ø£^Á e+>± u≤sY øöì‡˝Ÿ mìïø£\T &√Hé, @Á|æ˝Ÿ 17(düTes¡íyês¡Ô): Hê´eTyê<äT\T Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± uÛ≤$+#˚ u≤sY øöì‡˝Ÿ mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>± @ø£Á^e+>± eTT–XÊsTT. n<Ûä´≈£åî\T>± myéT. Hê>∑uÛÑ÷wüD+¬s&ç¶, ñbÕ<Ûë´j·TT\T>± sêeT*+>∑j·T´, Á|ü<ëq ø±s¡´ <ä]Ù>± @.lìyêdü ã{Ÿ ôdÁø£≥Ø>± eT*¢ <ëyÓ÷<äsY, ø√XÊ~Ûø±]>± qs¡ dæ+VüQ\T @ø£Á^+>± mìï¬ø’q≥T¢ mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T>± ìj·T$T+#·ã&ɶ Hê´j·Tyê<äT\T eT<ä›j·T´, >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶\T ‘Ó*bÕs¡T. $yê<ä s¡Væ≤‘·T\T>± ùù|s¡T >±+∫q Hê´j·Tyê<äT\T H˚&ÉT u≤sY øöì‡˝Ÿ˝À Hê´j·Tyê<äT\T>± mìïø£ ø±e&É+ m+‘√ dü+‘√wü+>± ñ+<äì Hê´j·Tyê<äT\ dü+|òüT+ Á|üX¯+ X¯\T ≈£î]|æ+#ês¡T. nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, yÓ’ø±bÕ\≈£î eT<䛑·T <ës¡T\T>± ñqï Hê´j·Tyê<äT\T @ø£Á^e+>± mìïø£\˝À ¬>\Tb˛+<ä&É+ $X‚wü+. q÷‘·q+>± mìïø£ ø±ã&çq u≤sY Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Hê´j·Tyê<äT\ nuÛÑT´qï‹øÏ bÕ≥T|ü&É‘êeTì Á|üdüTÔ‘·+ Hê´j·Tyê<äT\T m<äTs=ÿ+≥Tqï |ü\T düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTì #ê˝≤ ø±\+ >± düuŸø√s¡Tº ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î #˚düTÔqï Á|üj·T‘êï\T |òü*+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeT Hêïs¡T. ø√s¡Tº Äes¡D+˝À Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ ˝Ò≈£î+&Ü |üP´sYô|ò’sY yê≥sY ø±´qT\qT ‘·eT k˛+‘· Ks¡TÃ\‘√ düs¡|òüs¡ #˚kÕÔeTHêïs¡T, ‘·eTô|’ $XÊ« dü+‘√ mqTïø√qï Hê´j·Tyê<äT\≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ mìï¬ø’Hê yê]øÏ |ü\T Hê´j·Tyê<äT\T n_Ûq+<äq\‘√ eTT+#˚‘êÔs¡T.

|ü]ÁX¯óuÛÑyÓTÆq e÷+dü+ $Áø£j·÷\πø ÁbÕ<Ûëq´+ uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 17 (düTes¡íyês¡Ô): |ü]ÁX¯óuÛÑyÓTÆq e÷+dü+ ñ‘·Œ‘·TÔ\ $Áø£j·÷\≈£î C≤rj·T e÷+dü+ |ü]XÀ<ÛäHê dü+düú n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔ+ <äì ◊d”@ÄsY &ç|üP´{Ï &Ó’¬sø£ºsY »qs¡˝Ÿ &Üø£ºsY ¬øm˝Ÿm+ bÕsƒ¡ø˘ nHêïs¡T. #Ó+–#·s¡¢ C≤rj·T e÷+dü+ |ü]XÀ<ÛäHê dü+düú˝À ø=‘·Ô>± @sêŒ≥T#˚dæq Á|üjÓ÷>±‘·àø£ e<ÛäXÊ\qT eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. j·TTe XÊgy˚‘·Ô\ |ü]XÀ<ÛäHê |òü˝≤\T Á|ü»\≈£î n+~+#˚+<äT≈£î eTT+<äT+&Ü\ Hêïs¡T.Ä<ÛäTìø£ e<ÛäXÊ\\T @sêŒ≥T#˚j·T&É+˝À kÕúìø£ dü+düú\T eTT+<äT≈£î sêyê\Hêïs¡T. 11e |ü+#·es¡¸ Á|üD≤[ø£˝À yÓ÷&És¡Hé kÕ¢≥sY Vü≤ÖCŸ\ø√dü+ @sêŒ≥T#˚dæq ì<ÛäT\T |üP]Ô kÕúsTT˝À ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± e÷sêj·THêïs¡T. ø±s√ŒπswüqT¢, eTTì‡bÕ*{°\T,|ü+#êj·Tr\ |ü]~Û˝À Ä<ÛäTìø£ »+‘·T e<ÛäXÊ\\qT yÓ+≥H˚ @sêŒ≥T#˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. düTÁ|”+ø√ s¡Tº ñ‘·Ôs¡T«\ Á|üø±s¡+.. |”d”; ìã+<Ûäq\T nqTdü]+∫ sêh+˝Àì nìïÁbÕ+‘ê˝À¢ Ä<ÛäTìø£ »+‘·T e<ÛäXÊ\\qT @sêŒ≥T #˚ùdÔ $ìjÓ÷>∑<ë s¡T\≈£î HêD´yÓTÆq e÷+dü+ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ edüTÔ+<äHêïs¡T. eTTK´+>± C≤rj·T e÷+dü+ |ü]XÀ<ÛäHê dü+düú ø=‘·Ô>± e÷+dü+ yê´bÕs¡+ ˝ÀøÏ e#˚à yê]øÏ,e<ÛäXÊ\\qT kÕú|æ+#˚yê]øÏ,eTTì‡bÕ*{°, |ü+#êj·Tr\ ìsê«Vü≤ ≈£î\≈£î Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD Ç#˚Ã+<äT≈£î ìs¡ísTT+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À C≤rj·T e÷+dü+ |ü]XÀ<ÛäHê dü+düú &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY õ.y˚DT>√bÕ˝Ÿ, C≤r j·T e´ekÕj·T |ü]XÀ<ÛäHê dü+düú &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY mdt.m˝Ÿ.>√kÕ«$T, ø√fi¯¢ |ü]ÁX¯eT &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY ÄsY.mHé #·≥]®, ôV’≤<äsêu≤<é yÓ≥s¡ïØ ø£fi≤XÊ\ &ûHé bıÁô|òdüsY ¬ø.düT<Ûëø£sY¬s&ç¶ d”ìj·TsY ôd’+{Ïdtº &Üø£ºsY dæ.sêeTø£èwüí, e´ekÕú|üø£ &Ó’¬sø£ºsY &Üø£ºsY eT÷]Ô ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ePaper |Suvarna Vartha | Hyderabad & Kurnool District Edition | 18-04-2012  

Hyderabad, Kurnool, District News, Local News, Online News, Web News, Latest News, Online Paper, News Paper, Telugu, ePaper.