Page 1

eT+Á‹>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq Á|ükÕ<é≈£îe÷sY #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ õ˝≤¢qT n_eè~Δ |ü<∏ä+˝À q&ç|æ+#·&ÜìøÏ eT+Á‹>± u≤<Ûä´‘·qT ìs¡«]kÕÔ: eT+Á‹ s¡+>±¬s&ç¶, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô): #˚H˚‘·, CÖ[ XÊK eT+Á‹>± õ˝≤¢≈£î #Ó+~q Á|ükÕ<é≈£îe÷sY |ü<ä$ u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ &ç u≤¢ø˘˝À y˚<ä |ü+&ç‘·T\ eT+Á‘√#·Ã¤s¡D\ eT<ä´ |ü<ä$ì #˚|ü{≤ºs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq MT&çj·÷‘√... #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ dü+πøåe÷ìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ #˚H˚‘· ø±]à≈£î\≈£î Çyê«*‡q e´øÏÔ>∑‘· s¡TD≤\T, ãø±sTT\T dü+ã+~Û+∫ -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

X¯ìyês¡+ 18, |òæÁãe] 2012

ù|J\T : 8

ø°düs¡ ÁãVü≤√à‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ Áø°&É\ |ü‘êø±ìï Ä$wüÿ]+∫q myÓTੇ, CÒd” $<ë´s¡Tú\T ñqï‘· •Ksê\qT #˚s¡Tø√yê*: myÓTੇ »Hês¡úHé ¬s&ç¶ düeTj·÷ìï dü~«ìjÓ÷>∑|üs¡T#·Tø√yê*: CÒd” »>∑Hêï<∏ä+

>∑TãT\T |ü⁄{ϺdüTÔqï <ë&ÉT\T n~Ûø±s¡T\ nÁ|üeT‘·Ô‘· $ø±sêu≤<é,|òæÁãe] 17(düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é ˝À s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ mdt|æ ø±sê´\j·T+ @s¡Œ&çq|üŒ{Ï qT+&ç q\T>∑Ts¡T b˛*dt n~Ûø±s¡T\qT n$˙‹ ìs√<Ûäø£ XÊK n~Ûø±s¡T\T |ü≥Tº≈£îHêïs¡T.>∑Ts¡Tyês¡+ #˚y˚fi¯¢ &çmdt|æ >∑TDX‚KsYqT 25 y˚\ s¡÷bÕj·T\ q>∑<äT‘√ mdæ_ n~Ûø±s¡T\T |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. >∑‘·+˝À $ø±sêu≤<é˝À zmdt&ç>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq düπs«X¯«sY ¬s&ç¶ ÄdüTÔ\ô|’ @dæ_ k˛<ë\T ìs¡«Væ≤+∫ n¬sdtº #˚j·T>±,>∑‘·+˝À z πødüT $wüj·T+˝À ¬s+&ÉT \ø£å\ s¡÷bÕ\j·T \+#·+ rdüT≈£î+≥T n|üŒ{Ï &çmdt|æ kÕsTTø£èwüí mdt|æ ø±sê´\j·T+˝À |ü≥Tºã&ܶs¡T.¬HÓ\ s√E\ ÁøÏ‘·+ qyêuŸ ù|≥ mdt◊ Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶ z -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

s¡+>±¬s&ç¶, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô): $<ë´s¡Tú\T ‘·eT J$‘·+˝À ñqï‘· •Ksê\qT n~Ûs√Væ≤+#˚˝≤ ø£èwæ #˚j·÷\ì myÓTੇ »Hês¡úHé ¬s&ç¶ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ø°düs¡ uÛÑyêì sêeT*+π>X¯«s¡ kÕ«$T ÁãVü≤√‘·‡yê\qT Äj·Tq CÒd” »>∑Hêï<∏ä+‘√ ø£*dæ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì @sêŒ≥T #˚dæq Áø°&É˝À¢ õ˝≤¢ qT+∫ <ë<ë|ü⁄ 60 bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± »Hês¡úHé ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... <˚X¯ uÛÑ$wü´‘·TÔ $<ë´s¡Tú\ô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+<äHêïs¡T. $<ë´]ú <äX¯˝ÀH˚ -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

Á|ü#ês¡ |ü<äTqT.. ñ|ü mìïø£\ô|’ ø£düs¡‘·TÔ kÕúìø£ H˚‘·\‘√ düe÷y˚XÊ\T $T˙ düeTs¡+˝À dü‘êÔ #ê{≤* ø±+Á¬>dt≈£î,{°ÏÄsYj·Tdt≈£î >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓbÕŒ* bÕغHêj·T≈£î\≈£î #·+Á<äu≤ãT dü÷#·q ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe]17, (düTes¡íyês¡Ô): ñ|ü mìïø£\ Á|üø£≥q sêe&É+‘√ bÕغ\ìï Á|ü#êsêìøÏ Á|üD≤[ø£\T dæ<äΔ+ #˚düT≈£î+{≤s¡T. e÷]à 18q »]π> mìïø£\≈£î Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T düeTq«j·T+‘√ |üì#˚dæ $»j·T+ kÕ~Û+#ê\ì Á|ü‹|üø£åbÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ÄbÕغ ÁX‚DT\≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚düTÔHêïs¡T.á mìïø£˝À¢ bÕغ nqTdü]+#ê*‡ e⁄´Vü‰\T ‘·j·÷s¡T #˚düT≈£î+{≤s¡T.Ç‘·s¡ bÕغ\qT K+>∑T‹H˚˝≤ Á|ü#ês¡ ìs¡«Væ≤+∫ $»j·Tπø‘·q+ m>∑Ts¡y˚j·÷\ì ù|s=ÿ+≥T Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, ø=˝≤¢ |üPsY, Hê>∑sY≈£s¡÷ï\T, ùdºwüHé |òüTHé|üPsY,

Ä~˝≤u≤<é, ø±e÷¬s&ç¶, HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ ø√eP«s¡T ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ »]π> mìïø£\≈£î ‘·«s¡˝À nuÛÑ´s¡TΔ\qT Á|üø£{ÏkÕÔeTì ÄbÕغ H˚‘·\T #ÓãT‘·THêïs¡T.Á|ü<Ûëq+>± bÕغ Á|ü»˝À¢øÏ yÓfi‚¢+<äT≈£î >∑‘·+˝À bÕغ #˚|ü{ϺHê |ü\T j·÷Á‘·\ô|’ Á|ü»\≈£î $e]+#ê\ì, n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt ≈£î+uÛÑø√D≤\T, n$˙‹, eT<ä´+ e÷|òæj·÷, ÇdüT≈£î e÷|òæj·÷ n+XÊ\qT ô|<ä›

m‘·TÔq Á|ü#ês¡+ #˚j·÷\ì dü÷∫düTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T düeTdü´\T |ü]cÕÿ]+#·&É+‘√ $|òü\yÓTÆq n+XÊ\qT, n˝≤π> ‘·eT bÕغ #˚|ü{ϺHê ¬s’‘·Tb˛s¡Tj·÷Á‘· $esê\ô|’ Á|üdü+–+ #ê\ì ù|s=ÿ+≥THêïs¡T.$<äT´‘Y #êØ®\ô|’ $<äT´‘Y kÂ<ä e<ä› »]–q b˛sê≥+ ≈£L&Ü ø=+‘· y˚Ts¡≈£î nø£ÿs¡≈£î sêe#·Ãì n~≈£L&Ü Á>±e÷Á>±e÷Hê ¬s’‘·T\‘√ eTT#·Ã&ç+∫ ø£¬s+≥Tø√‘· qøÏ© $‘·ÔHê\T e+{Ï $wüj·÷\qT yê]øÏ $e]+#ê\+≥THêïs¡T. Ä<äs¡Ù¬s’‘·T\ m+|æø£ $wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô˝Ò ñHêïs¡ì,yê{Ï $wüj·T+˝À ndü\T ¬s’‘·T\≈£î Çe«≈£î+&Ü e´ekÕj·T+ n+fÒ ‘Ó*j·Tì yê]øÏ Ç#êÃs¡H˚ $wüj·T+ yê] #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\qT y˚~ÛdüTÔqï yÓTÆÁø√ dü+düΔ\ Ä>∑&Ü\ô|’ ≈£L&Ü eTVæ≤fi¯˝À¢ Á|ü#ês¡+ ø£*Œ+∫ eTVæ≤fi¯ H˚‘·\qT Ç+{Ï+{≤ ‹]π>˝≤ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\Hêïs¡T.◊πø|” ø±s¡´ø£ s¡Ô\ ñ<√´>±\T ¬s’>∑T´\sY#˚j·÷\H˚ &çe÷+&éqT ô|{Ϻ eTT+<äT≈£î -$T>∑‘ê 6e ù|J˝À

uÛ≤qT Ä#·÷ø° <=]πøHê..? 13 HÓ\\T >∑&ç∫Hê \_Û+#·ì yÓ’q+ b˛©dtXÊKô|’ düqï–\T¢‘√qï $XÊ«dü+ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô) : eT<Ó›\ #Ós¡Te⁄ dü÷] Vü≤‘·´ »]– 13 HÓ\\T >∑&ç∫Hê H˚{Ïø° uÛ≤qT Ä#·÷ø°ì b˛©düT\T ø£qT>=q˝Òø£b˛j·÷s¡T. {°&û|” H˚‘· |ü]{≤\ s¡$ Vü≤‘·´ πødüT˝À ì+~‘·T&Ó’q dü÷s¡´Hêsêj·TD¬s&ç¶ n*j·÷dt eT<Ó›\#Ós¡Te⁄ dü÷] »qe] 3, 2011q k˛eTyês¡+ <ës¡TD Vü≤‘·´≈£î >∑T] ø±e&É+ q>∑s¡+‘√ bÕ≥T nq+‘·|ü⁄s¡+˝À dü+#·\q+ düèwæº+∫+~. |ü]{≤\ s¡$ Vü≤‘·´ πødüT˝À C…’\T •ø£åqT nqTuÛÑ$+∫q nq+‘·s¡+ $&ÉT<ä˝…’q dü÷] u…+>∑fi¯Ss¡T, ôV’≤<äsêu≤<é q>∑sê˝À¢ ìyêkÕìï @s¡Œs¡T#·T≈£îHêï&ÉT. C…’\T˝À ñqï|ü&˚ dü÷]‘√ uÛ≤qT |ü]#·j·÷\T ô|+#·Tø=ì uÛÑ÷ $yê<ë˝À¢ CÀø£´+ #˚düTø=ì ôd{Ï˝ŸyÓT+≥T¢ ìs¡«Væ≤+#˚yê&ÉT. dü÷] C…’\T qT+∫ ãj·T≥≈£î sêe&ÜìøÏ ø√s¡Tº˝À $#ês¡D m<äTs√ÿe&ÜìøÏ uÛ≤qTj˚T Ä]úø£ düVü‰j·T+ #˚ùdyê&ÉT. n˝≤yÓTT<ä˝…’q |ü]#·j·T+‘√ uÛ≤qT dü÷] ù|s¡T #Ó|æŒ nH˚ø£ uÛÑ÷ ˝≤yê<˚M\T |ü]wüÿ]+∫ &ÉãT“ ≈£L&Éu…{≤º&ÉT. uÛ≤qT dü÷]øÏ n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·T&ç>± yÓT\T>∑T‘·÷ q$Tàqã+≥T>± ñ+≥÷ e#êÃ&ÉT. B+‘√ dü÷]øÏ uÛ≤qTô|’ qeTàø£+ ô|s¡T>∑&É+‘√ ‘·q≈£î ñqï ø=ìï _HêMT ÄdüTÔ\qT ôd’‘·+ uÛ≤qT ù|s¡T MT<ä e÷]Ãq≥T¢ $ìøÏ&ç. dü÷] düTe÷s¡T s¡÷.200 ø√≥¢≈£î ô|’>± _HêMT ÄdüTÔ\T ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. uÛ≤qTøÏ -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À


2

düTes¡íyês¡Ô,ôV’≤<äsêu≤<é

uÛ≤qT Ä#·÷ø° <=]πøHê..? yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... nq+‘·|ü⁄s¡+ yêdüT˝…’q dæìe÷ ô|ò’Hêì¸j·Ts¡¢‘√ dü+ã+<Ûë\T @s¡Œ&É&É+‘√ uÛ≤qT yê]‘√ ø£*dæ ø=ìï dæìe÷\≈£î Ç‘·s¡ e´≈£îÔ\ e<ä› qT+∫ dæìe÷øÏ ô|ò’HêHé‡ #˚XÊs¡T. yê{Ï˝À |üeHéø£fi≤´DY q{Ï+∫q ø=eTs¡+|ü⁄*, eTùV≤wtu≤ãT q{Ï+∫q K˝ÒC≤μ, u≤\ø£èwüí q{Ï+∫q |üs¡eTMs¡#·Áø£μ dæìe÷\T ñHêïsTT. Ç$ u≤ø±‡|ò”dt e<ä› uÀ˝≤Ôø=≥º&É+‘√ düTe÷s¡T s¡÷.50ø√≥¢≈£î ô|’>± qwüº+ yê{Ï*¢+~. á &ÉãT“qT ô|ò’Hêì¸j·Ts¡T¢ dæ+>∑qeT\ s¡y˚Twt, dæ.ø£fi≤´DY ô|ò’Hêì¸j·Ts¡¢≈£î &ÉãT“ m>=Z≥º&ÜìøÏ uÛ≤qT düVü‰j·T+ ø√sês¡T. uÛ≤qT yê]ì u…~]+#·&É+‘√ ô|ò’Hêì¸j·T¬s’q $»j·T\øÏÎ |òæ˝Ÿà ô|ò’Hêì¸j·TsY‘√bÕ≥T eTs=ø£ |òæ˝Ÿà ô|ò’Hêì¸j·TsYqT u…~]+#ê&ÉT. Ç˝≤ dü÷] C…’\T˝À ñqï|üŒ{Ïø° ‘·q≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&Ü Äj·Tq ù|s¡T #Ó|æŒ uÛ≤qT nH˚ø£ uÛÑ÷˝≤yê<˚M\T, ôd{Ï˝ŸyÓT+≥T¢ #˚dæ &ÉãT“ dü+bÕ~+∫ b˛>∑T#˚düT≈£îHêï&ÉT. C…’\T qT+∫ $&ÉT<ä\j·÷´ø£ dü÷]øÏ á $wüj·T+ ‘Ó*j·T&É+‘√ uÛ≤qTì dü÷] nH˚ø£ $<Ûë\T>± Væ≤+dæ+#·&É+, #·+|ü⁄‘êqì u…~]+#·&É+‘√ uÛ≤qTøÏ dü÷] <ä÷s¡+>± ñ+≥÷ e#êÃ&ÉT. á ø√yê ˝ÀHé $XÊK|ü≥ï+ eTTs¡∞q>∑sY˝À ˇø£ ôd’≥T $yê<ä+, $»j·Tyê&É˝À ‘·+Á&ç, ø=&ÉT≈£î\ eT<Ûä´ @s¡Œ&çq uÛÑ÷$yê<ä+˝À uÛ≤qT CÀø£´+ #˚düTø√e&É+‘√ dü÷] düVæ≤+#·˝Òø£b˛j·÷&ÉT. u≤~Û‘·T\≈£î dü÷] n+&É>± ñ+&ç ÄdæÔ˝À ø=+‘· ‘·q ù|s¡T MT<ä _HêMT>± sêdæùdÔ m˝≤+{Ï >=&Ée\T ñ+&Éeì #Ó|æŒ ôd{Ï˝ŸyÓT+{Ÿ #˚sTT+#ê&ÉT. Ç~ $T+>∑T&ÉT|ü&Éì uÛ≤qT n|üŒ{Ï qT+∫ dü÷]ô|’ ø£ø£å´ ô|+#·T≈£îHêï&ÉT. ‘·q ù|s¡T MT<ä ñqï _HêMT\qT ‘·q ù|s¡T≈£î ã<ä˝≤sTT+#ê\ì dü÷] ø√s¡T‘·T+&É&É+, dü÷] dü«j·T+>± ôd{Ï˝ŸyÓT+≥T¢ #˚düTÔ+&É&É+, ‘·q #˚‹˝À &ÉãT“ ˝Òì |ü]dæú‘·T\T @s¡Œ&É&É+‘√ dü÷]ì m˝≤¬>’Hê Vü≤‘·e÷sêÃ\ì uÛ≤qT ìs¡ísTT+#·T≈£îHêï&ÉT. á H˚|ü<∏ä´+˝À »qe] 3,2011 k˛eTyês¡+ s√E ˇø£ πødüT $wüj·T+˝À düq‘Yq>∑sY˝À ñqï ‘·q n&É«πø{ŸqT ø£*dæ edüTÔqï dü÷]ì n‘·ì ø±s¡T˝ÀH˚ n‘·´+‘· düMT|ü+‘√ ¬s+&ÉT sö+&É¢ ø±\TŒ\T »s¡T|ü&É+‘√ dü÷] ≈£î|üŒ≈£L*b˛j·÷s¡T. Ä düeTj·T+˝À ø±s¡T˝À eTT>∑TZs¡T e÷Á‘·y˚T Á|üj·÷DÏdüTÔHêïs¡T. Á&Ó’esY eT<ÛäTyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, dü÷] eTT+<äT d”{À¢

m+ázô|’ |òæsê´<äT ôV’≤<äsêã<é, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô) : ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<äΔ+>± ≈£î\ø£#·s¡¢ eT+&É\ $<ë´~Ûø±] y˚~ÛdüTÔHêï&É+≥÷ eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\≈£î #˚dæq |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î ñ|ü$<ë´~Ûø±] d”|” ¬s&ç¶ X¯óÁø£yês¡+ $#ês¡D ìs¡ÙVæ≤+#ês¡T. uÛ≤»bÕ, ‘Ó<˚bÕ, ø±+Á¬>dt, |”ÄØŒ\T, –]»q ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òüT+, j·T÷{°m|òt ‘·~‘·s¡ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\qT $<ë´~Ûø±] ø±sê´\j·÷ìøÏ |æ*|æ+#ês¡T. yê]‘√ e÷{≤¢&ç $esê\qT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêïs¡T. |üP]Ô kÕúsTT $#ês¡D ìs¡«Væ≤+∫ m+áz ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<äΔ+>± e´eVü≤]+∫q≥T¢ ‘˚*‘˚ ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì õ˝≤¢ ñ|ü$<ë´~Ûø±] ‘Ó*bÕs¡T.

≈£Ls¡TÃHêï&ÉT. uÛ≤qT yÓqTø£ d”{À¢ ≈£Ls¡TÃì bÕsTT+{Ÿ u≤¢ø˘ qT+∫ ø±\TŒ\T »]|æ mes√ dü÷]ô|’ ø±\TŒ\T »]bÕ&Éì ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ ø±s¡T &√s¡T rdæ Á&Ó’es¡T eT<ÛäTyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ì nø£ÿ&ç qT+∫ yÓ[flb˛yê\ì Ä<˚•+#ê&ÉT uÛ≤qT. $wüj·T+ ns¡ú+ ø±ì Á&Ó’esY dü÷] s¡ø£Ô|ü⁄ eT&ÉT>∑T˝À |ü&ç ñ+&É&É+ #·÷dæ H˚s¡T>± nb˛˝À Vü‰dæŒ≥˝ŸøÏ rdüT¬øfi≤fl&ÉT. nq+‘·s¡+ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊ&ÉT. rÁe s¡ø£ÔÁkÕeyÓTÆq dü÷] n<˚ s√E kÕj·T+Á‘·+ 7.55 ì$TcÕ\≈£î eTè‹ #Ó+~q≥T¢ &Üø£ºs¡T¢ <ÛäèMø£]+#ês¡T. <ë+‘√ ˇø£ÿkÕ]>± ôV’≤<äsêu≤<é‘√ bÕ≥T nq+‘·|ü⁄s¡+˝À ø£\ø£\+ πs–+~. b˛©düT\T ôV’≤ n\sYº Á|üø£{Ï+#ês¡T. eTs¡THê&ÉT eT<Ûë´Vü≤ï+ ñkÕàìj·÷ ÄdüŒÁ‹˝À b˛dtºe÷s¡º+ ìs¡«Væ≤+∫q yÓ’<äT´\T bÕsTT+{Ÿ u≤¢ø˘˝À ø±\TŒ\T »s¡|ü&É+ e\¢ eTè‹ #Ó+~ ñ+{≤&Éì, |ü⁄Á¬s meTTø£\T $]–b˛j·÷j·Tì, #Ûê‹˝À ãT˝…¢{Ÿ >±j·T+ nsTT+<äì ìy˚~ø£ Ç#êÃs¡T. n|üŒ{Ï qT+∫ uÛ≤qT Ä#·÷ø° ø√dü+ b˛©düT\T Á|üj·T‹ïdüTÔH˚ ñHêïs¡T. ø±˙ uÛ≤qT ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ∫øÏÿqfÒº ∫øÏÿ bÕ]b˛j·÷&ÉT. uÛ≤qT >∑HéyÓTHé eTHéyÓ÷Vü≤Hédæ+>¥qT n¬sdüTº #˚dæq b˛©düT\T uÛ≤qT ø√dü+ 13 HÓ\\T>± >±*düTÔHêï ø±˙ |òü*‘·+ e÷Á‘·+ ø£ìŒ+#·&É+˝Ò<äT. Hê>∑|üPsY, Vü≤sê´Hê˝À <=]øÏqfÒº <=]øÏ ‘·|æŒ+#·T≈£îHêï&ÉT. &ûJ|” ~H˚wt¬s&ç¶ uÛ≤qT ‘·÷s¡TŒ >√<ëe] õ˝≤¢˝À ñqï≥T¢ |üP]Ô düe÷#ês¡+ ñ+<äì ‘·«s¡˝À |ü≥Tº≈£î rs¡T‘êeTì ‘Ó*|æHê, H˚{ÏøÏ n~ HÓs¡y˚s¡˝Ò<äT. 2012 »qe]˝À ‹s¡T|ü‹ πsDÏ>∑T+≥ düMT|ü+˝À uÛ≤qT b˛*ø£\‘√ ñqï ˇø£ eTè‘·<˚Vü≤+ #Ós¡Te⁄˝À \uÛÑ´yÓTÆq≥T¢ yês¡Ô\T e#êÃsTT. Ç~ uÛ≤qT eTè‘·<˚Vü≤y˚Tqì kÕúì≈£î\T ù|s=ÿq>± n˝≤+{Ï<˚MT ˝Ò<äì b˛©düT\T e∫Ãq yês¡Ô\qT ø={ϺbÕπsXÊs¡T. uÛ≤qT eTq <˚X¯+˝ÀH˚ ñHêï&Éì ˇø£kÕ], $<˚XÊ\≈£î yÓ[fl ‘·\<ë#·T≈£îì ñ+{≤&Éì b˛©düT\T #ÓãT‘·T+&É≥+ nqTe÷Hê\≈£î ‘ê$k˛Ô+~. uÛ≤qT πødüT b˛©dt Á|ü‹wü˜qT ~>∑C≤s¡TdüTÔHêï b˛©düT\T e÷Á‘·+ ‘·eT e+‘·T Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïeT+≥÷, uÛ≤qT Ä#·÷ø° #Ó_‘˚ bÕ]‘√wæø£+ ÇkÕÔeTì #ÓãT‘·T+&Üìï ã{Ϻ #·÷ùdÔ ndü\T uÛ≤qT Ä#·÷ø° <=]πøHê nì Á|ü»\T dü+<˚Væ≤düTÔHêïs¡T. B+‘√ Á|ü»˝À¢ b˛©düT\ô|’ ñqï $XÊ«dü+ HêHê{Ïø° düqï–\T‘√+~. uÛ≤qT eTTKø£e*ø£\‘√ ñqï @<Ó’Hê eTè‘·<˚Vü‰ìï #·÷|æ Ç<˚ uÛ≤qT eTè‘·<˚Vü≤+>± #·÷|ækÕÔπsyÓ÷qqï dü+<˚Vü≤+ Á|ü»˝À¢ HÓ\ø=+~.

n+¬ø\ >±s¡&û ã&Ó®{Ÿ: d”|”◊ myÓTà˝Ò´ eT˝Ò¢wt ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17, düTes¡íyês¡Ô: LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡©´s ™yL<jiNRP ¡Æ≤Í∂…fi ™´sW»¡Ã¡ ™´sW∏R∂W«ÿáLi @LiZNPá gSLRi≤U∂ ªRΩxmsˆ ˙xms«¡Ã¡NRPV Dxmsπ∏∂W gRixmsÆ≤∂[Õÿ ¤Õ¡[μR∂¨s zqszmsH aSxqs©´sxqsÀ≥ÿxmsORPQÆ©s[ªRΩ gRiVLi≤y ™´sV¤Õ˝¡[£tsQ @©yıLRiV. ALÙjiNRP™´sVLi ˙ºΩ A©´sLi LS™´sV©yLS∏R∂Vfl·lLi≤ÔT∂  ¡Æ≤Í∂…fi ˙xmsxqsLigRiLi @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s  ¡Æ≤Í∂…fi ZNP[…ÿLiVVLixmsoá\|ms xqsˆLiμj∂LiøyLRiV. @|qsLi’d˝¡ ≠dsV≤T∂∏R∂W FyLiVVLi…fi ™´sμÙR∂ ™´sV¤Õ˝¡[£tsQ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV.  ¡Æ≤Í∂…fi ZNP[…ÿLiVVLixmsoáV À≥ÿLkigS D©yı @≠s FsLiªRΩ™´s LRiNRPV ˙xms«¡Ã¡ xqs™´sVxqs˘Ã¡V ºdΩLRiVryÚπ∏∂W @¨s @©´sV™´sW©´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. Õ‹[»¡V  ¡Æ≤Í∂…fi©´sV G≠sμ≥R∂LigS xmspÆ≤∂[Ëμj∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡\|ms xms©´sVı á À≥ÿLRiLi ªRΩxmsˆ¨sxqsLjigS DLi»¡VLiμR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. 2011c12  ¡Æ≤Í∂…fiÕ‹[ xqsgRiLi ¨sμ≥R∂VáV ≈¡LRiVË ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s, ¨sμ≥R∂VáV ¤Õ¡[NRPÆ©s[ ≈¡LRiVË ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRP F°∏R∂W™´sV¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ¬ø¡zmsˆLiμR∂¨s, CryLji  ¡Æ≤Í∂…fiNTP ¨sμ≥R∂V¤Õ˝¡[™´s¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.

|üØø£å˝À¢ m˝≤+{Ï nyê+‘· s ê\≈£ î ‘êe⁄˝Ò < ä T C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ s¡+>±¬s&ç¶, |òæÁãe]17, düTes¡íyês¡Ô: áHÓ\ 19q »]π> Á>±eT ¬s$q÷´ n~Ûø±s¡T\T, Á>±eT ¬s$q÷´ nôdôdº+≥¢ ìj·Te÷ø£ |üØø£å≈£î Vü≤»s¡j˚T´ nuÛÑ´s¡Tú\ >∑+≥ eTT+<äT>± |üØøå± πø+Á<ëìøÏ #˚s¡Tø√e\dæ ñ+≥T+<äì, |üØø£å ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTTq Äq+‘·s¡+ me«]ì |üØø£å Vü≤\T˝ÀøÏ nqTeT‹+#·s¡ì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. X¯ó Áø£yês¡+ ø£˝…ø£ºπs≥T˝Àì dü÷Œ]ÔuÛÑeH√¢ $ÄsYz, $ÄsYm |üØø£å\ ìsê«Vü≤Dô|’ CÀq˝Ÿ n~Ûø± s¡T\T, s¡÷{Ÿ n~Ûø±s¡T\‘√ C…dæ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± C…dæ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡÷{Ÿ n~Ûø±s¡T\T>± ìj·T$T+ #·ã&çq yês¡T |üØø£å\ yÓT{°]j·T˝Ÿ rdüT≈£îH˚+ <äT≈£î 19q ñ<äj·T+ 4 >∑+≥\≈£î ø£˝…ø£ºπs≥T˝À ]b˛s¡Tº. #˚j·÷\ì, yÓT{°]j·T˝Ÿ rdüT≈£îqï Äq+‘·s¡+ 8 >∑+≥\˝À>± dü+ã+<ä‘· πø+Á<ë\ ≈£î n+<äCÒj·Te\dæ ñ+≥T+<äì nHêïs¡T. @ ∫qï düeTdü´ @s¡Œ&ɶ CÀq˝Ÿ n~Ûø±s¡T\≈£î ]b˛s¡T¶ #˚j·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. |üØø£å πø+Á<ë\ |ü]düsê˝À¢ 100 MT≥s¡¢ |ü]~Û es¡≈£î

144 ôdø£åHéqT $~Û+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. |üØøå± Vü≤\T˝ÀøÏ Áô|dt qT nqTeT ‹+#·&É+ »s¡T>∑<äì nHêïs¡T. Vü≤\T{Ϭøÿ{Ÿº ô|’ b˛{À\T ˝Òì nuÛÑ´s¡Tú\T ˇø£ÿ b˛{ÀqT Vü≤\T{Ϭøÿ≥Tºô|’ n‹øÏ+∫ >∑õf…&é n~Ûø±] dü+‘·ø£+‘√ bÕ≥T eTTÁ<ä y˚sTT+#ê\ì, eTs√ b˛{Àô|’ ≈£L&Ü >∑õf…&é n~Ûø±] dü+‘·ø£+ #˚sTT+∫ rdüT≈£îsêe*‡ ñ+≥T+<äì, á $wüj·÷ì CÀq˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T |ü]o*+#ê\ì nHêïs¡T. 1000 øÏ ô|’>± nuÛÑ´s¡Tú\T ñqï πø+Á<ë\≈£î Á|ü‘˚´ø£ |üs¡´y˚ø£åD≤~Ûø±s¡T\qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì, n<˚ $<Ûä+>± >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔqT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. |üØø£å |üP]Ô ø±ø£eTT+<˚ nuÛÑ´s¡Tú\qT

Vü≤\T ãj·T{ÏøÏ |ü+|ü≈£î+&Ü #·÷düTø√yê\ì, n+<Ûä $ø£˝≤+>∑T\≈£î |üØø£å\T sêùd+<äT≈£î >±qT düVü≤j·T≈£î&çì @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, düVü≤j·T≈£î&ÉT 10e ‘·s¡>∑‹øÏ $T+#·≈£î+&Ü ñ+&˚˝≤ #·÷&Ü\ ì nHêïs¡T. C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY »>∑Hêï<∏ä+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |üØø£å\ düÁø£eT ìsê«Vü≤D≈£î >±qT 60 eT+~ nuÛÑ®´s¡«s¡¢qT ìj·T$T+#·&É+ »]–+<äì nHêïs¡T. 1000 ø£+f… m≈£îÿe eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ñqï πø+Á<ë\qT M&çjÓ÷Á>±|ò” rj·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. CÀq˝Ÿ, s¡÷{Ÿ n~Ûø±s¡T\T ‘·eT≈£î πø{≤sTT+∫q |üØø£å πø+Á<ë\qT eTT+<äT>±H˚ |üs¡´{Ï+∫ @sêŒ≥¢qT |üs¡´y˚øÏå+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢ ¬s$q÷´ n~Ûø±] e÷DÏø±´\ sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mø£ÿ&Ó’q Çì«õ˝Ò≥s¡¢ ø=s¡‘· @s¡Œ&çq≥¢sTT‘˚ N|òt dü÷|ü]+f…+&Ó+≥¢ e<ä› n+<äTu≤≥T˝À ñqï dæã“+~ì $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D≈£î ìj·T$T+∫q CÀq˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T, s¡÷{Ÿ n~Ûø±s¡T\T, |üs¡´y˚ø£åD n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

X¯ìyês¡+ 18, |òæÁãe], 2012

Á&Ó’esY ìs¡¢ø£å´+: u≤\T&ç eTè‹ <√eT, |òæÁãe] 17, düTes¡íyês¡Ô: eTVü≤ã÷uŸq>∑sY ˝Àì <ë<ë|üPsY Á>±eT+ ÄsY`n+&é`_ s√&é e÷s¡Z+ >∑T+&Ü\ e<ä› »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À nXÀø˘ nH˚ u≤\T&ÉT eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚Ô eTVü≤ã÷uŸq>∑sY b˛˝Ÿ|ü*¢˝À ìs¡«Væ≤+#Y C≤‘·s¡ ø√dü+ nH˚ø£ yêVü≤Hê˝À¢ uÛÑ≈£îÔ\T edüTÔHêïs¡T. áÁø£eT+˝À X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ Hê\T>∑T >∑+≥\≈£î <ë<ë|üPsY Á>±eT+ >∑T+&Ü\ e<ä› »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À <äT<ë›\ yÓ+ø£≥j·T´, ‘·*¢ |ü<äàeTà\ ≈£îe÷s¡T&ÉT nXÀø˘ (9) eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. á <äTs¡È≥q≈£î Á&Ó’esY ìs¡¢ø£å´y˚T ø±s¡DeTì kÕúì≈£î\T ù|s=ÿHêïs¡T. `dü+|òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îqï b˛©düT\T eTè‘·<˚Vü‰ìï b˛dtºe÷s¡¶+ ì$T‘·Ô+ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. »]–q dü+|òüT≥q qT #·÷dæ kÕúì≈£î\T ø£+≥‘·&çô|{≤ºs¡T.

ø°düs¡ ÁãVü≤√à‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... nìï s¡+>±˝À¢ n‘·T´‘·ÔeT Á|ü‹uÛÑqT ø£q|ü]∫ <˚XÊ_Ûeè~ΔøÏ ‘√&ÜŒ\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. Áø°&É\‘√ bÕ≥T #·<äTe⁄˝À sêDÏ+#˚˝≤ $<ë´s¡Tú\T Á|üD≤[ø£\T s¡÷bı+~+#·Tø√yêHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T düeTj·÷ìï $ìjÓ÷–+#·T≈£î+fÒ ñ»«\ uÛÑ$wü´‘·TÔqT dü«+‘·+ #˚düTø√e#·Ãì CÒd” »>∑Hêï<∏ä+ ‘Ó*bÕs¡T. Áø°&É\ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ eTT+<äT $$<Ûä bÕsƒ¡XÊ\\ qT+∫ e∫Ãq $<ë´s¡Tú\ qT+∫ n‹~∏\T >ös¡e e+<äHêìï d”«ø£]+∫, ø°düs¡ ÁãVü≤√‘·‡yê\qT, Áø°&É\ |ü‘êø±ìï Ä$wüÿ]+∫ b˛{°\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À &ûáy√ ñcÕsêDÏ, ádtº &ç$»Hé ÄsY&ûy√ sêCÒ+<äsY, &ûm+ôV≤#Yy√ ìs¡à\, ø°düs¡ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] ns¡TD≈£îe÷], <˚ekÕúq+ bÕ\ø£es¡Z düuÛÑT´\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+Á‹>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq Á|ükÕ<é≈£îe÷sY yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... s¡÷.27 ø√≥T¢ eT+ps¡T #˚j·÷*‡q ô|ò’˝Ÿô|’ dü+‘·ø£+ #˚XÊqHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ n_Ûeè~ΔøÏ, õ˝≤¢˝Àì ù|<ä ã&ÉT>∑TesêZ\ Ä]úø±_Ûeè~ΔøÏ eT+Á‹>± ‘·qe+‘·T u≤<Ûä´‘·qT ‘·|üŒø£ ìs¡«]ÔkÕÔqHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢≈£î #Ó+~q Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T eT+Á‹øÏ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T.

njÓ÷<Ûä´ q>∑sY e<ä› ˝≤Ø uÀ˝≤Ô ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô) : <ës¡+˝À&é‘√ yÓfi¯óÔqï ˝≤Ø n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ |ü©º ø={Ϻ+~. >∑T+≥Ts¡T qT+∫ eTT+u≤sTTøÏ yÓfi¯óÔqï ˝≤Ø \øÏ&çø£|üP˝Ÿ ˝Àì njÓ÷<Ûä´ q>∑sY e<ä› |ü©º ø={Ϻ+~. á Á|üe÷<ä+˝À m≥Te+{Ï ÁbÕD qwüº+ ø£\>∑˝Ò<äT. m≈£îÿe ˝À&é‘√ ñqï ˝≤Ø uÀ˝≤Ô|ü&É≥+‘√ <ëìï ‘=\–+|ü⁄ n\dü´+ nj˚T´ nj˚T´ neø±X¯+ ñ+~. B+‘√ \ø϶ø£|üP˝Ÿ e<ä› Á{≤|òæø˘ düeTdü´ ‘·˝…‘˚Ô neø±X¯+ ñ+~.

19q {≤˝…+{Ÿ f…dtº ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17, düTes¡íyês¡Ô: |ü<√‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú˝À¢ Á|ü‹uÛÑqT yÓ*øÏrùd+<äT≈£î áHÓ\ 19q &ç$»Hé yê´|üÔ+>± {≤˝…+{Ÿ f…dtº |üØø£å\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ mdtm|òt◊ &ç$»Hé n<Ûä´ø£å ø±s¡´<äs¡TÙ\T q]‡+VüQ\T sêeTø£èwüí ‘Ó*bÕs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ 2qT+∫ eT÷&ÉTqïs¡ >∑+≥\ es¡≈£L |üØø£å »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. |ü]– |ü≥ºD+˝Àì $<ë´s¡Tú\≈£î $C≤„Hé pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À |üØøå±πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. |üP&É÷s¡T, >∑+&˚&ÉT, <√eT, ≈£î\ÿ#·s¡¢ eT+&É˝≤˝À¢ |üØøå±πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq≈£î ñ<ä´$T+#ê* ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17, düTes¡íyês¡Ô: Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq ø√dü+ ø±]àø£es¡Z+ ñ<ä´$T+#ê\ì d”◊{°j·T÷ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù õ.q]‡+VüQ\T nXÀø˘ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T Äes¡D˝À ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§ºì Á|üdü+–+#ês¡T. áHÓ\ 28q <˚X¯yê´|üÔ+>± #˚|ü{Ϻq kÕs¡«Á‹ø£ düyÓTàqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.


X¯ìyês¡+ 18, |òæÁãe] 2012

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

◊πø|” ñ<√´>∑T\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê* {°ÄsYmdt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T Hêπ>+<äsY >ö&é

b˛©dt n~Ûø±s¡T\ô|’

@d”; |ü+C≤ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT...

πødüT˝À 8 y˚\ s¡÷bÕj·T\ q>∑<äTqT d”«ø£]düTÔ @dæ_øÏ ∫ø±ÿs¡T.mdt|æ ø±sê´\j·÷ìøÏ yêdüTÔ ˝Ò<√ ˝Òø£ @dæ_ n~Ûø±s¡T\˝À #Ó’‘·q´+ e∫Ã+<√,b˛*dt XÊK˝À n$˙‹ ô|]–+<√ >±ì mdt|æ ø±sê´\j·T+ @s¡Œ&çq Hê{Ï qT+&ç q\T>∑Ts¡T b˛*dt ñqï‘ê~ø±s¡T\T |ü≥Tºã&ܶs¡T. >∑‘·+˝§ &çmdt|æ ‘·q ø±sê´\j·T+ e<ä› >∑\ π>≥TqT ‘Ó]∫q ø±s¡D+>± n~ yêdüTÔ≈£î ˝Ò<äì @dæ_ <ë&ÉT\ nq+‘·s¡+ ‘Ó]∫q π>≥TqT eT÷dæ y˚sTT+#ês¡T.q÷‘·q+>± ì]à+∫q mdt|æ ø±sê´\j·T+ uÛÑeq+ eTT+<äT u≤>∑+˝À ô|<ä› ‘˚H˚{°>∑\ ‘ÓfÒº ô|≥º&É+‘√ ø=+<ä eT+~ dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î <ëìì

‘=\–+#ês¡T.mdt|æ ø±sê´\j·T+ @sêŒ≥T nq+‘·s¡+ H˚sê\T ô|]>±j·÷ ‘·>±Zj·÷ nqï $wüj·÷ìï |üø£ÿq ô|&ç‘˚ @dæ_ n~Ûø±s¡T\ <ë&ÉT\T e÷Á‘·+ n~Ûø£+ nj·÷´sTT. zmdt&ç düπs«X¯«sY ¬s&ç¶,&çmdt|æ kÕsTTø£èwüí e<ä› ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À kıeTTà \_+#·>±,#˚y˚fi¯¢ &çmdt|æ e<ä› 25 y˚\ s¡÷bÕj·T\T mdt◊ Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶ e<ä› HêeTe÷Á‘·|ü⁄ q>∑<äT \_Û+∫+~.á ÁbÕ+‘·+˝À b˛*dt n~Ûø±s¡T\ n$˙‹øÏ ø£˝…¢+ y˚ùd $<Ûä+>± n$˙‹ ìs√<äø£ n~ø±s¡T\T ìs¡«Væ≤+∫q bÕÁ‘· Ç+‘·{Ï‘√ eTT>∑TdüTÔ+<ë Çø£ eTT+<äT ø=qkÕ>∑T‘·T+<ë nH˚~ y˚∫ #·÷&Ü*‡ ñ+~.

e÷J m+|”{°d” sêeTj·T´ eTè‹ ã+{≤s¡+, |òæÁãe] 17, (düTes¡íyês¡Ô): ã+{≤s¡+ eT+&É\ e÷J C…&é|æ{Ïdæ @.sêeTj·T´ (55) >∑T+&Ób˛≥T‘√ eTs¡DÏ+#ê&ÉT.>∑‘·+˝À eT+&É\ |ü]wü‘Y n<Ûä´≈£åî\T>± |ü˝…¢ düT˙‘· ñqï düeTj·T+˝À áj·Tq u+{≤s¡+ m+|æ{Ïdæ>± ø=qkÕ>±s¡T.sêeTj·T´ eTs¡D+ |ü≥¢ |ü\Te⁄s¡T sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T dü+‘ê|ü+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

19q eT+Á‹ Á|ükÕ<é≈£î düHêàq+ $ø±sêu≤<é, |òæÁãe] 17, (düTes¡íyês¡Ô): sêh #˚H˚‘· CÖ[ XÊU≤ eT+Á‹ õ.Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY≈£î á HÓ\ 19 e‘˚~q düHêàq düuÛÑqT $ø±sêu≤<é e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï Äes¡D˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé m˝Ÿ.X¯XÊ+ø˘ ¬s&ç¶,u≤¢ø˘ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî\T lìyêdt ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ πø+Á<Ûä eT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶,sêh ôVA+eT+Á‹ dü_‘ê ¬s&ç¶,m+m˝Ÿdæ j·÷<äe¬s&ç¶ Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝ÀZì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T.

|ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷ìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê* ã+{≤s¡+, |òæÁãe] 17, (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 19 e‘˚~q ìs¡«Væ≤+#˚ |ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷ìï Á|ü»\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì eT+&É\ yÓ’<Ûë´~Ûø±] |æ.MD ‘Ó*bÕs¡T.eT+&É\ |ü]~˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\˝À b˛*jÓ÷ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ 5 dü+e‘·‡sê\ ˝À|ü⁄ |æ\¢\+<ä]øÏ b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚sTT+#ê\ì ÄyÓT ø√sês¡T

$ø±sêu≤<é, |òæÁãe] 17, (düTes¡íyês¡Ô): ◊πø|æ ñ<√´>∑T\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s>∑T´\¬s’CŸ #˚j·÷\ì {°ÄsYmdt s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T Hêπ>+<äsY >ö&é &çe÷+&é #˚XÊs¡T.X¯óÁø£yês¡+ ÄsY&çy√ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT ìsêVü‰s¡ Bø£å ìs¡«Væ≤düTÔqï ◊πø|æ ñ<√´>∑T\ Bøå± •_sêìï dü+<ä]Ù+∫q dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T >∑‘· 10 dü+e‘·‡sê\T>± ñ<√´>±\T #˚düTÔqï yê]ì Á|üuÛÑT‘·«+ >∑T]Ô+∫ yê]øÏ ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T.sêh+˝À >∑\ 6553 eT+~ ◊πø|æ ñ<√´>∑T\qT ¬s>∑T´\¬s’CŸ #˚j·TT≥ ô|<ä› düeTdü´ ø±<äì,Á|üuÛÑT‘·«+ Çe«<ä*∫q ˝ø£å ñ<√´>±\˝À yÓTT<ä≥ ◊πø|æ yê]øÏ ÁbÕ<ëq´‘· ì∫à nq+‘·s¡+ $T>∑‘ê ñ<√´>±\˝À ‘Ó\+>±D≤ yê]øÏ neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.Ç{°e\ eT+Á‹>± |ü<ä$ u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY ‘·q kı+‘· ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Bø£å\T »s¡T>∑T‘·Tqï |ü{Ϻ+#·Tø√ø£ b˛e≥+ XÀ#·˙j·T+ nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°ÄsYmdt ø±]àø£ $uÛ≤>∑+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T _.ÁøÏwüí,◊πø|æ d”º]+>¥ ø£$T{Ï Hêj·T≈£î\T düTπs+<äsY,lìyêdt ¬s&ç¶,sê+\T, X‚KsY, dü+Jyé, s¡$, Äq+<é, eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\ düuÛÑT´\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY Äø£dæàø£ ‘·ìF eTs¡Œ*¢,|òæÁãe] 17(düTes¡íyês¡Ô): eTs¡Œ*¢ eT+&É\+ |æ*¢>∑T+&É¢ Á>±e÷ìï õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶ Äø£dæàø£+>± dü+<ä]Ù+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq Á>±eT+˝À >∑\ #Ós¡Te⁄qT,ø±\Te\qT $ø±sêu≤<é ÄsY&çy√ Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&綑√ ø£*dæ |ü]o*+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq ¬s’‘·T˝‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ˇø£ÿkÕ¬s’Hê ø±\Te\ <ë«sê ˙s¡T e∫Ã+<ë nì n&ÉT>∑>± ¬s’‘·T\T ‘êeTT #Ós¡Te⁄ ø±\Te\ ø√dü+ ø√˝ÀŒsTTq uÛÑ÷$TøÏ qwüº |ü]Vü‰s¡+ Ç|üŒ{ÏøÏ n+<ä˝Ò<äì,ãVæ≤s¡+>∑ e÷¬sÿ{Ÿ˝À \ø£å\ s¡÷bÕj·T\˝À ñqï <ëìì y˚\ s¡÷bÕj·T\˝À e÷Á‘·y˚T #Ó*¢+#ês¡ì n~ ≈£L&Ü |üP]Ô kÕÔsTT˝À Çe«≥+ ˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T.á $wüj·TyÓTÆ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé ¬s&ç¶,$ø±sêu≤<é ÄsY&çy√ Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶ì $esê\T n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ ‘·Vü≤d”˝≤›sY »>∑BX¯«sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

»qq eTs¡D $yêVü≤\ ]õÁùwºwüHé qyÓ÷<äT ‘·|üŒì dü]

¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À 21 |òæsê´<äT\T

$ø±sêu≤<é, |òæÁãe] 17, (düTes¡íyês¡Ô): »qq eTs¡D $yêVü≤\ ]õÁùwºwüHé qyÓ÷<äT ‘·|üŒì dü]>± #˚sTT+#·Tø√yê\ì $ø±sêu≤<é eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±] q]‡+>¥ sêe⁄ nHêïs¡T.X¯óÁø£yês¡+ $ø±sêu≤<é eT+&É\+ Hêsêj·TD |üPsY,ô|+&ç¢eT&ÉT>∑T Á>±eT+˝À ìs¡«Væ≤+∫q Á>±eT<ä]Ùì ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+∫q dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T Hêsêj·TD |üPsY Á>±eT+˝§ bÕ]X¯ó<Ûä´+,eT+∫˙{Ï edü‹,bÕsƒ¡XÊ\\T,n+>∑Héyê&ç ôd+≥sY\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì Á>±eTdüTú\T ø√s¡>± |ü]wüÿ]kÕÔqì Äj·Tq Vü‰$T Ç#êÃs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+Çy√ q]‡+\T,eT+&É\ e´ekÕj·÷~Ûø±] $qjYT≈£îe÷sY,dæ&ç|æz \ø°åàu≤sTT,ø√ Ä]¶H˚≥s¡T¢ Hê>∑sêE,$Áø£+¬s&ç¶,ÄsY&ÉãT¢mdt mÇ eTùV≤+<äsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ã+{≤s¡+,|òæÁãe] 17(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì u≤sê«<é Á>±eT+˝À X¯óÁø£yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q ¬s$q÷´ dü<ädüT‡˝À 21 |òæsê´<äT\T e∫Ãq≥T¢ eT+&É\ ‘·Vü≤d”˝≤›sY >ö‘·yéT ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü<Ûëq+>± á |òæsê´<äT\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢

ã&Ó®{Ÿ˝À yÓ’mdt |ü<∏äø±\≈£î >∑+&ç: XÀuÛ≤Hê–¬s&ç¶

eØZø£s¡D _\T¢ ô|{≤º*

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17, (düTes¡íyês¡Ô): LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡©´s 2012c13 ™yL<jiNRP ¡Æ≤Í∂…fiÕ‹[ μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™sFs£qs LS«¡ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂ ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…Ì”¡©´s xms¥R∂NSáNRPV ¨sμ≥R∂Vá ZNP[…ÿLiVVLixmsoÕ‹[ N][ªRΩN][ryLRi¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘, \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki Æ©s[ªRΩ a][À≥ÿ©ygjilLi≤ÔT∂ ≠s™´sVLji+LiøyLRiV.  ¡Æ≤Í∂…fi ZNP[…ÿLiVVLixmsoá\|ms xqsˆLiμj∂xqsWÚ @|qsLi’d˝¡ ≠dsV≤T∂∏R∂W FyLiVVLi…fi ™´sμÙR∂ AÆ™sV ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. NRPLRiV™´so ry∏R∂VLi ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ZNP[Li˙μy¨sı ry∏R∂VLi @≤T∂gS™´sV¨s g]xmsˆÃ¡V ¬ø¡FyˆlLi[ ªRΩxmsˆ NRPLRiV™´so ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV AμR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLi ¬ø¡[xqsVÚLiμj∂ ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[μR∂¨s AÆ™sV @©yıLRiV. NRPLRiV™´so ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ xqs•¶¶¶∏R∂V øR¡LRi˘Ã¡NRPV Fs¨sı ¨sμ≥R∂VáV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡Liμj∂ NRPW≤y }msL]‰©´s¤Õ¡[μR∂¨s AÆ™sV ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. NTPLRifl„fi xqsLS‰L`i «¡Ã¡∏R∂V«Ïÿ¨sı xmspLjiÚgS ≠sxqs¯LjiLi¿¡LiμR∂¨s, «¡Ã¡∏R∂V«Ï¡Li ¨sμ≥R∂VáNRPV gRiLi≤T∂ N]…ÌÿLRi¨s AÆ™sV @©yıLRiV. «¡Ã¡∏R∂V«Ï¡Li ˙Fy¤«¡NÌRPVáV xmspLRiÚLiVVæªΩ[ \Æ™sFs£qsNRPV ™´sVLi¿¡ }msLRiV ™´sxqsVÚLiμR∂Æ©s[ ¨sμ≥R∂VáV ªRΩgÊjiLiøyLRi¨s AÆ™sV @©yıLRiV. áORPQ À‹[L˝RiV

ªRΩ≠s*Li¿¡, ™´s˘™´sry∏R∂VLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ¬ø¡xmsˆ»¡Li •¶¶¶ry˘xqsˆμR∂LigS DLiμR∂©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V BLiNRPV≤R∂V gRiVLiªRΩáª][ ™´s˘™´sry∏R∂VLi ¬ø¡[LiVVLi øyá¨s, ˙xms«ÿμ≥R∂©y¨sı μR∂VLji*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[aSLRi¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPW≤y @Æμ∂[ LRiW…fiÕ‹[ ©´s≤R∂VxqsVÚ ©yıLRi¨s AÆ™sV @©yıLRiV. 2014 ©y…”¡NTP 15áORPQá Dμ][˘ gSáV BryÚ™´sV¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ g]xmsˆÃ¡V ¬ø¡xmsˆVNRPVLi »¡V©yıLRi¨s, 2014 ©y…”¡NTP 15 áORPQá ™´sVLiμj∂ J»¡V NRPW≤y A∏R∂V©´sNRPV Æ™s[∏R∂VLRi¨s AÆ™sV FsÆμÙ∂[™y ¬ø¡[aSLRiV. {mns«¡Ÿ Lki∏R∂VLi ¡L`i=Æ™sVLi…fiNRPV ¨sμ≥R∂VáV |msLiøR¡¤Õ¡[μR∂¨s AÆ™sV @©yıLRiV. gRiXx§¶¶¶¨sLS¯fl·Li, BLiμj∂LRi™´sV¯ xms¥R∂NSá©´sV NRPW≤y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVLjiËF°LiVVLiμR∂©yıLRiV.  ¡Æ≤Í∂…fi ˙xmsxqsLi gRiLiÕ‹[ ALÛjiNRP ™´sVLi˙ºΩ A©´sLi LS™´sV©yLS∏R∂Vfl· lLi≤ÔT∂NTP ¬ø¡™´sV»¡Ã¡V xms…Ìÿ∏R∂V¨s BNRP ry™´sW©´s˘ ˙xms«¡Ã¡NRPV NRPŒ˝œ¡ß ºΩLRigRi»¡Li Δÿ∏R∂V™´sV¨s AÆ™sV @©yıLRiV.  ¡Æ≤Í∂…fi ry™´sW©´s˘ ˙xms«¡Ã¡NRPV Dxmsπ∏∂WgRixmsÆ≤∂[Õÿ ¤Õ¡[μR∂¨s, ZNP[™´sáLi @LiZNPáZNP[ xmsLji≠sVªRΩ™´sVπ∏∂[V˘Õÿ DLiμR∂¨s AÆ™sV ¬ø¡FyˆLRiV.

$ø±sêu≤<é,|òæÁãe] 17(düTes¡íyês¡Ô): bÕs¡¢yÓT+{Ÿ nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\˝À mdtdæ eØZø£s¡D _\T¢ ô|{Ϻ @_dæ&ç\T>± eØZø£]+#ê\ì e÷~>∑ ]»πs«wüHé b˛sê≥ dü$T‹ sêh b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´\T eT~›˝Ò{Ï e÷~>∑ &çe÷+&é #˚XÊs¡T.X¯óÁø£yês¡+ $ø±sêu≤<é n‹~∏ >∑èVü≤+˝À »]–q düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T Ç+<äT ø√dü+ |òæÁãe] 25 qT+&ç e÷]à 25 es¡≈£î ÄsY&çy√ ø±sê´\j·÷\ eTT+<äT Bø£å\T ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.@Á|æ˝Ÿ 1 e‘˚~ qT+&ç eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ eØZø£s¡D ø√dü+ s¡<∏äj·÷Á‘·qT ìs¡«Væ≤+#·≥+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T.á düe÷y˚X¯+˝À eq+ q]‡+Vü‰à,πøX¯esêe⁄,πøX¯|ü*¢ sê+\T,Äq+<é ≈£îe÷sY, kÕ«$T<ëdt, u≤ãTsêe⁄,uÛÑs¡‘Y ≈£îe÷sY,yÓ+ø£{Ÿ sêe⁄,<ädüÔj·T´ e÷~>∑ Hê>∑j·T´ eT˝Ò¢wt C≤Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

H˚{Ï qT+∫ CÒ|” dü‘ê´Á>∑Vü≤ bÕ<äj·÷Á‘· ÁbÕs¡+uÛÑ+ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17, (düTes¡íyês¡Ô): zmns˙ ¡™´sLji 18,19 æªΩ[μk∂áՋ[ NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿ Fs≠sV¯gRi©´sWLRiV ©´sVLi¿¡ NRPLÒS»¡NRP LS∏R∂VøR¡WL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s gSÕÿ‰xqsWgRiVL`i ™´sLRiNRPV 36 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝Ri Æ™s[VLRi ¬ø¡[xqsVÚ©´sı lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡ \lLiªRΩV xqsªy˘˙gRix§¶¶¶ FyμR∂∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ À≥ÿgRiLigS xqs*ªRΩLi˙ªRΩ \lLiªRΩVxqsLixmnsWá xqs™´sW≈¡˘ Õ‹[N`PxqsªyÚ FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡∏R∂V˙xmsNS£tsQ ©yLS∏R∂Vfl„fi xmsáVø][»˝¡ \lLiªRΩVáª][ ™´sVVΔÿ™´sVV–¡ NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹Li…ÿLRiV. ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[¨s N_áVμyLRiVáV ªy™´sVV xms≤T∂Li¿¡©´s μ≥y©y˘¨sı LSxtÌsQ˚Li Æ™sáVxmsá lLi[»¡V D©yı NRPW≤y @™´sVV¯N][¨ds∏R∂VNRPVLi≤y LSxtÌsQ˚˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sμ≥j∂Li¿¡©´s ALiORPQáNRPV ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS Fs£mnsHFs£mnsFs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ C xqsªy˘˙gRix§¶¶¶ FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ «¡LRiVgRiVª]Liμj∂. C ∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ À≥ÿgRiLigS \lLiªRΩVáV, N_áV μyLRiVáV μy©´s˘Li, ’¡∏R∂V˘Li xqsLiøR¡V÷¡ı À≥œ¡V«ÿá ≠dsVμR∂ Æ™sWxqsVZNP◊˝¡ LSxtÌsQ˚ xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V μy…”¡ NRPLÒS»¡NRPÕ‹[ @™´sVV¯ªyLRiV.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ 18, |òæÁãe], 2012

m\¢\T <ë{Ïq

qyêãT\ q»sêHê

@&ÉTbÕj·T\ ø°]Ô eTVü‰•esêÁ‹ dü+<äs¡“¤+>± yês¡+bÕ≥T C≤‘·s¡ ‘Ó\+>±D˝ÀH˚ ¬s+&√ n‹ô|<ä› C≤‘·s¡>± Á|üdæ~Δ eTq sêÁwüº sê»<Ûëì ôV’≤<äsêu≤<é˝À ‘·|üŒìdü]>± #·÷&Ü*‡q Á|ü<˚XÊ\˝À >√˝§ÿ+&É ø√≥ ˇø£{Ï. ≈£î‘·TuŸ cÕVæ≤ sêE\ |ü]bÕ\q≈£î kÕø°åuÛÑ÷‘·+>± ì*∫q á ø£≥º&Üìï #·÷&É&É+ z n<äT“¤‘êqTuÛÑe+. Hê{Ï sêE\ Äj·TT<Ûësê>±\T, <Ûëq´XÊ\\T, kÕïq XÊ\\T, e+≥ XÊ\\T yÓTT<ä\Tø=ì ÄX¯«XÊ\\T, q÷HÓ ì\«#˚ùd >∑~.. z sê! e]í+#·&É+ ø£wüº+. Äs√E˝À¢H˚ (Áø°X¯1518) y˚&ç ˙{Ï XÊ\\T, #·|üŒ≥T¢ ø=&ç‘˚ n\¢+‘· <ä÷s¡dü $ì|æ+#˚ kÂø£s¡´+ e+{Ï$ ÄX¯Ãs¡´#·øÏ‘·T\qT #˚kÕÔsTT. eT] Ä $esê˝Ò+{À #·T<ë›e÷! >√˝§ÿ+&É ø√≥ #ê˝≤ >∑{Ϻ>±, m‘·TÔ>±, ô|<ä› sê‹ ã+&É\‘√ ø£{Ϻq~. Bì $d”Ôs¡íeTT <ë<ë|ü⁄ 5yÓTÆfi¯ófl. á ø√≥≈£î 9 ‘·\T|ü⁄\T, 52 øÏ{Ïø°\T, 48 e÷s¡ZeTT\T e⁄HêïsTT. á ø√≥ >√&É≈£î ˝À|ü* yÓ’|ü⁄qT ô|<ä› ø£+<äø£eTT e⁄+~. ø√≥ <ë«sêeTT\T: ø√≥≈£î yÓTT‘·Ô+ ‘=$Tà~ (‘·\T|ü⁄\T) <ë«sê\THêïsTT. |òü‘˚ <äsê«», yÓ÷‹ <äsê«», ø=‘·Ôø√≥ <äsê«», »e÷* <äsê«», ã+C≤] <äsê«», |ü{≤+#Ós¡T <äsê«», eTø±ÿ<äsê«» &ÉãT˝Ÿ, u§~* <äsê«» ãVæ≤eTì <äsê«C≤. M{Ï˝À 1,2,3,4,5,7 Á|üj·÷D°≈£î\ kÂø£sê´s¡úeTT ‘Ós¡∫ e⁄+{≤sTT. $T–*q yê{Ïì eT÷dæy˚XÊs¡T. ø√≥ ãTs¡TE\T: á ø√≥≈£î yÓTT‘·Ô+ 87 ãTs¡TE\THêïsTT. M{Ï˝À ô|{≤º ãTs¡TE, eT÷kÕ ãTs¡TE, eTCŸq÷ ãTs¡TE Á|üdæ~Δ >±+∫q$. ô|{≤º ãTs¡TE ø√≥≈£î ñ‘·Ôs¡ |ü&ÉeTs¡ eT÷\>± e⁄+≥T+~. Bì MT<ä n\+–Ø »j·TeTTqT≈£î >∑Ts¡TÔ>± |òæs¡+– neTs¡Ãã&ç ñ+~. Ç~ 16 n&ÉT>∑T\T bı&Ée⁄ ñ+≥T+~ ˇø£ eTDT>∑T (165 bÂ+&É¢ ãs¡Te⁄ >∑\ ) |òæs¡+– >∑Tfi¯ófl ñ+#˚ M\T+~. Ç~ #·÷&ܶìøÏ #ê˝≤ n+<ä+>± e⁄+≥T+~. ø√≥≈£î <äøÏåDeTT>± eT÷kÕ ãTs¡TE ñ+~. 1666 dü+e‘·‡s¡eTT˝À (1977 Væ≤Áõ) ø£e÷+&ÉsY eT÷kÕ U≤Hé Ä~Û|ü‘·´eTT˝À <Ûäsêà#ê] nH˚ y˚TÁd”Ô Bìï ì]à+#ê&ÉT. Bì MT<äT>± ªªMTsêHéμμ nqT Á|üdæ~Δ>±+∫q ôd’Hê´~Û|ü‹ Vü≤‘·&Í‘ê&ÉT. n‘·ì kÕúq+˝À ªªeT÷kÕ U≤Héμμ ìj·T$T‘·T&Ée⁄‘ê&ÉT. ãTs¡TE MT<ä |òæs¡+– neT]à e⁄+≥T+~. Ç~ ≈£L&Ü ô|{≤¢ ãTs¡TE |òæs¡+– e÷~]>± <ë&ç#˚j·T&ÜìøÏ M\T>± ñ+≥T+~. ø£sƒ√sê Vü≤Ödt: Ç~ ø√≥˝Àì ªu≤˝≤Væ≤kÕsYμ ≈£î ñ‘·Ôs¡ ~X¯>± ì]à‘·yÓTÆ ñqï~. Ç~ 200 >∑»eTT\ bı&Ée⁄, n<˚ yÓ&É\TŒ˝À, 5 >∑»eT\T ˝À‘·T>± ì]à+∫q ˙{Ïì ì\Te#˚ùd düú\+. Bìì ˇø£ #Ós¡Te⁄ qT+&ç e#˚à ˙{Ï‘√ ì+ù|yês¡T. BìøÏ |ü&ÉeTs¡ ~X¯˝À ñqï π>≥T <ä>∑Zs¡ X¯ã›+ #˚ùdÔ n~ nìï yÓ’|ü⁄\≈£î Á|ü‹<Ûä«ìdüTÔ+~. á ˙{Ï Vü≤ÖdtqT sêE\T, eT] ø=+<äs¡T Á|üeTTKT\T $H√<ä düú\eTT>± ñ|üjÓ÷–+#˚yês¡T. ÄsTT˝Ÿ k˛ºsY Vü≤Ödt: Ç~ q÷HÓ <ë∫ ñ+#˚ ø£≥º&É+. Ç~ 30 n&ÉT>∑T\ bı&Ée⁄, 15 n&ÉT>∑T\ yÓ&É\TŒ, 10 n&ÉT>∑T\ ˝À‘·Tq ˇπø sê‹‘√ eT\#·ã&çq~. Bì˝À 12,000 >±´\q¢ q÷HÓ ì\«#˚dæ, dü|ü¢sTT #˚ùdyês¡T. <ÛëHé ø√≥ ˝Òø£ >√&ÍHé: Ç~ ÄVü‰s¡ <Ûëq´eTT\qT <ë∫ ñ+#˚ düú\eTT. Bìì j·TT<äΔ düeTj·TeTT\˝À ãj·T{Ï sê»´eTT\ qT+&ç ‘Ó|æŒ+∫ ì\Te #˚ùdyês¡T. »e÷`m`eTd”<é: á ÁbÕs¡úHê eT+~s¡eTT ø√≥˝Àì u≤˝≤Væ≤kÕsY <ë«s¡eTTq≈£î m<äTs¡T>± ‘·÷s¡TŒ ~X¯>± ñ+~. Bìì ˇø£≥e düT˝≤ÔHé ≈£L© ≈£î‘·TuŸ cÕ ø£{Ϻ+#ê&ÉT. Bì <ë«s¡eTT MT<ä #·]Á‘· Á|üdæ~Δ>±+∫q ns¡_ø˘ uÛ≤wü˝À sêdæq

#Óø£ÿ&ÉeTT e⁄+~. u≤˝≤Væ≤kÕsY: Ç~ 15 yÓTÆfi¯fl $d”Ôs¡íeTT‘√ ø=+&É\ MT<ä ì]à+#·ã&çq~. Çø£ÿ&É #ê˝≤ ø£≥º&ÉeTT\THêïsTT. yê{Ï˝À ≈£î‘YuŸcÕ uÛÑeqeTT\T, <äsê“sY m`Ä˝Ÿ nH˚ »qs¡˝Ÿ nôd+;¢ Vü‰˝Ÿ ($<Ûëq düuÛÑ), <äsê“sY`m`U≤Hé nH˚ eTTK´yÓTÆq $<Ûëq eT+&É|üeTT\THêïsTT. Ç+ø± q÷‘·T\T, eT+<äT>∑T+&ÉT kÕe÷qT <ë∫ ñ+#·T >∑~, Äj·TT<Ûä ø£sêà>±s¡+, eTd”<äT\T, <˚yê\j·÷\T, uÛÑø£Ô sêeT<ëdüTqT ã+~Û+∫q C…’\T, ˙{Ï ]»sê«j·Ts¡T, ô|<ä› ‘√≥, kÕïq >∑<äT\T, ‘·TbÕ≈£î\T, eT+<äT >∑T+&ÉT kÕe÷qT <ë∫ ñ+#·T >∑~, ≈£î&çyÓ’|ü⁄ <äsê“sY`m`ÄyéT nH˚nôd+;¢ Vü‰\T≈£î b˛e⁄≥≈£î e÷s¡ZeTT, m&ÉeTyÓ’|ü⁄ sê»uÛÑeqeTT ì]à|üã&çq~. ø£¬sºsTTHé yê˝Ÿ: j·TT<äΔ düeTj·TeTT\˝À X¯Á‘·Te⁄\ b˛ø£&É\qT >∑eTì+#·T≥≈£î M\T>± u≤˝≤Væ≤kÕsY <ë«s¡eTT\ ¬ø<äTs¡T>± ì]à+|üã&çq ‘Ós¡e+{Ï >√&É. u≤˝≤Væ≤kÕsY π>≥T≈£î yÓ\T|ü* uÛ≤>∑eTT˝À ˇø£ s¡+Á<ÛäeTT ñ+≥T+~. j·TT<äΔ düeTj·TeTT˝À X¯Á‘·Te⁄ π>≥T <ë«sê @qT>∑T\‘√ ‘√sTT+∫ düeTj·T+˝À Bì qT+&ç ø±>∑T‘·Tqï ø±˙, ø£]–q ˝ÀVü≤eTTqT ø±˙ b˛ùdyês¡T. yÓ’ÁuÒwüHé: u≤˝≤Væ≤kÕsY π>≥T eT<Ûä´uÛ≤>∑+˝À yÓT≥¢≈£î m<äTs¡T>± ì˝§Ãì #·|üŒ≥T¢ ø=&ç‘˚ ‹]– u≤˝≤Væ≤kÕsY m‘·ÔsTTq uÛ≤>∑eTT qT+&ç e÷s¡TyÓ÷>∑T‘·T+~.

q^Hê u≤>¥: ‘√≥≈£î <äøÏåDeTT>± Äs¡Tÿ\˝À sê»≈£îe÷s¡T\T, sê»≈£îe÷¬sÔ\T }π>+<äT≈£î }j·T\\T neTs¡Ãã&ç ñqï$. Ç|üŒ{Ïø° yê{Ï >∑Ts¡TÔ>± Äs¡Tÿ˝Àì sêfi¯fl˝À s¡+Á<ÛäeTT\T ø£ìŒkÕÔsTT. q^Hê >±¬s¶Hé qT+&ç yÓfi‚fl düqïì e÷s¡Z+˝À m&ÉeT #˚‹yÓ’|ü⁄ ˇø£ ø£≥º&ÉeTT ñ+~. Ç~ s¡ø£åø£uÛÑ≥T\ ø√dü+ ì]à+∫q uÛÑeqeTT. ≈£î‘·TuŸcÕ e+X¯|ü⁄ sêE\˝À @&Éeyê&ÉT, ÄK]yê&ÉT nsTTq nãT›˝Ÿ Vü≤düHé ‘ê˙cÕ |ü]bÕ\q˝À, s¡ø£åø£uÛÑ≥T˝ø√dü+ ø£≥ºã&çq uÛÑeq e÷s¡ZeTT˝ÀH˚ Äj·Tq eT+Á‹es¡T´˝…’q nø£ÿqï e÷<Ûäqï\ ø√dü+ ì]à+∫q ø±sê´\j·T uÛÑeq+ ñ+~. ã&ûuÖ*: u≤˝≤Væ≤kÕsY yÓT≥¢≈£î ≈£î&ç|üø£ÿ>± ˇø£ ô|<ä› u≤$ ñ+~. Bìì ã&û uÖ* nì |æ*#˚yês¡T. á uÛ≤$˝À ˇø£ eT÷\ sêsTT ñ+~. n~ y˚dü$ ø±\eTT˝À ˙s¡T øÏ+<ä|ü&É&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚~. á u≤$øÏ <ä>∑Zs¡˝À ¬s+&ÉT es¡+&Ü\Tqï ˇø£ uÛÑeqeTT+~. Bì˝À sêE\T ≈£Ls=Ãì Á|üø£è‹ kÂ+<äs¡´eTTqT

≈£î‘·TuŸcÕ sêE\ kÕïqeTT: u≤˝≤Væ≤kÕsY π>≥T qT+&ç ˝ÀìøÏ Á|üy˚•+#˚≥|ü⁄&ÉT ≈£î&ç #˚‹ yÓ’|ü⁄ á kÕïqeTT\ >∑~ ñ+~. ø=+#ÓeTT q^Hê ‘√≥≈£î ≈£î&ç #˚‹ yÓ’|ü⁄ |üø£ÿq y˚&ç ˙fi¯ófl, #·˙ïfi¯ófl e#˚Ã˝≤ H˚\ e÷s¡ZeTTqT >=≥ºeTT\qT neT]à ø£{Ϻq~. á ≈£îfi≤sTT\qT #Ós¡Te⁄ qT+&ç ì+ù|yês¡T. á ˙{Ïì n‹ eTTK´yÓTÆq dü+<äs¡“¤eTT\˝À ñ|üjÓ÷–+#˚yês¡T. mes¡sTTHê sê» e+X¯düTÔ\T ~e+>∑‘·T˝…’q|ü⁄&ÉT Çø£ÿ&É y˚&ç ˙{Ï‘√ kÕïqeTT #˚sTT+∫ X¯eù|{Ïø£qT ñ‘·Ôs¡|ü⁄ <ë«s¡eTT qT+&ç ãj·T≥≈£î rdüT¬øfi‚¢yês¡T.

‹\øÏ+#˚yês¡T. Á&É>¥ {≤´+ø˘ ø±\Te: ã&ç uÖ*øÏ ø=~› <ä÷s¡+˝À yÓT≥¢øÏ+<äT>± bÕπs ˇø£ ø±\Te ñ+&˚~. Ç~ Á&É>¥ #Ós¡Te⁄ ø√≥≈£î 5 yÓTÆfi¯fl <ä÷s¡+˝À ñ+~. ø√≥˝À ñqï ‘√≥\≈£î, #˚\≈£î á ø±\Te <ë«sêH˚ ˙s¡TqT eT[fl+#˚yês¡T, |ü+≥\T |ü+&ç+#˚yês¡T. uÛÑø£Ô sêeT<ëdüT #Ós¡kÕ\: eTqeTT áHê&ÉT $+≥Tqï sêeT<ëùd ÄHê{Ï ø£+#·s¡¢ >√|üqï. 1674e dü+e‘·‡s¡eTT˝À nãT˝Ÿ Vü≤düHé ‘ê˙cÕ ª>√\ÿ+&ÉqT |ü]bÕ*+#˚ ø±\eTT˝Àμ uÛÑÁ<ë#·\eTT ‘ê\÷ø±≈£î ‘·Vü≤o˝≤›s¡T>± ñ+&˚yê&ÉT. áj·Tq eT+Á‹es¡T´˝…’q

e÷<äqï≈£î y˚Tq\T¢&ÉT. áj·Tq uÛÑÁ<ë#·\+ sêeT#·+Á<äTìøÏ <˚yê\j·÷ìï ø£{Ϻ+#ê&ÉT. áj·Tq C…’\T •ø£åqdüeTj·TeTT˝À Äj·Tq dü«Vü≤düÔeTT\‘√ ªVü≤qeT+‘·Tì $Á>∑Vü≤eTT\qT, qeÁ>∑Vü≤eTT\qTμ ‘·j·÷s¡T#˚XÊ&ÉT. ô|’ sê‹ MT<ä sêeT\ø£åàDT\qT ≈£L&Ü ‘·j·÷s¡T#˚XÊ&ÉT. Ç~ Äj·Tq≈£î #Ós¡bÕ\˝À |üPC≤ eT+~s¡+. ÁosêeTqe$T dü+<äs¡“¤+>± Ç|üŒ{Ïø° uÛÑÁ<ë#·\+ e∫Ãq j·÷Á‹≈£î\T ÁosêeT<ëdüT C…’\TqT #·÷&ܶìøÏ >√˝§ÿ+&É ø√≥≈£î edüTÔ+{≤s¡T. uÛ≤sê<ä]: Ç~ eT÷&ÉT n+‘·düTÔ\˝À ì]à+#·ã&çq sêE>±] düuÛ≤ eT+&É|üeTT. Bì qT+&ç ª>√cÕ eTVü≤˝Ÿ u≤sê<ä] ôV’≤<äsê u≤<äTμ uÛÑ÷e÷s¡ZeTT ≈£L&Ü e⁄+~. Bìô|’ n+‘·düTÔ˝À sê» dæ+Vü‰düqeTT e⁄+~. Bì qT+&ç 30 yÓTÆfi¯fl $d”Ôs¡íeTT˝À n‹ düT+<äs¡eTT, XÀuÛ≤j·Te÷qeTT>± ø£ìŒdüTÔ+~. Ç~ düeTTÁ<ä eT≥º eTTq≈£î 400 n&ÉT>∑T\ qT+&ç 2000 n&ÉT>∑T\T+≥T+~. Bì qT+&ç ‘·÷s¡TŒ>± ≈£î‘·TuŸcÕ e+X¯|ü⁄ •~∏\yÓTÆq uÛÑeqeTT\T, \+>∑sYVü≤ÖCŸ #Ós¡Te⁄, ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡eTTq eTTK´ ø£≥º&ÉyÓTÆq #êsY$THêsY, eTø±ÿeTd”<äT, ñkÕàìj·÷ yÓ’<ä´XÊ\ #·÷&=#·TÃ. ‘·÷s¡TŒ`<äøÏåD eT÷\+>± MTsY Ä\yéT #Ós¡Te⁄, |òü\ø˘qTe÷ uÛÑeqeTT, <äøÏåDeTT>± eT¬ø’<äsê«C≤, Væ≤eTj·T‘Yq>∑sY, BìøÏ <äøÏåDeTTq |ü&ÉeTs¡ eT÷\>± ‘êsêeT‹, Áù|e÷eT‹ uÛÑeqeTT \T, ñkÕàHé kÕ>∑sY #Ós¡Te⁄ (>∑+&çù|≥) |ü&ÉeTs¡>± e⁄HêïsTT. ‘·÷s¡TŒ`ñ‘·Ôs¡ eT÷\>± VüQùdHé kÕ>∑sY #Ós¡Te⁄, dæøÏ+Á<ëu≤<é q>∑s¡eTT, ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{°ì #·÷&Ée#·TÃ. ñ‘·Ôs¡`|ü&É eTs¡ eT÷\>± ≈£î‘·TuŸcÕ sêE\ >√|ü⁄s¡eTT\T ô|{≤ºãTs¡TE #·÷&=#·TÃ. ˙{Ï dü<äTbÕj·TeTT\T: u≤˝≤Væ≤kÕsY≈£î øÏ+<ä uÛ≤>∑eTTq, ‘·÷s¡TŒ ~X¯>± ≈£î‘·TuŸcÕ uÛÑeqeTTqT <ë{≤ø£ 800 n&ÉT>∑T\ m‘·TÔ˝À ì]à+∫q 5 ø=fi≤sTT\THêïsTT. nìï{Ïø£+fÒ m‘·ÔsTTq ø=fi≤sTT˝À |ü]¸j·THé #·Áø£e]Ô düVü‰j·T+‘√ ˙{Ïì ì+ù|yês¡T. nø£ÿ&ç qT+&ç ø=ìï Á|ü<˚XÊ\≈£î ˙{Ïì n+<äCÒùdyês¡T. Äs¡à]: Ç~ u≤˝≤Væ≤kÕsY π>≥T Á|üy˚X¯eTT˝ÀH˚ m&ÉeT yÓ’|ü⁄ ì]à#·ã&çq eT÷&É+‘·düTÔ\ uÛÑeq+. Bì˝À ∫qï ∫qï ‘·TbÕ≈£î\T, |òæs¡+– >∑Tfi¯ófl yÓTT<ä\T>∑Tq$ <ë∫ ô|fÒºyês¡T. BìøÏ ‘ê˙cÕì ã+~Û+∫q >√˝§ÿ+&É ø√≥qT ÄÁø£$T+∫q düeTj·TeTTq Äj·Tq uÛ≤s¡´, _&ɶ\T X¯Á‘·Te⁄\ qT+∫ s¡ø£åD bı+<ä&ÜìøÏ Bì˝À <ä÷ø±s¡ì #ÓbÕÔs¡T. <ë<é eTVü≤˝Ÿ: s√&ÉT¶≈£î ‘·÷s¡TŒ ~X¯>± Bì u≤\ÿ˙ e⁄+~. u≤\ÿ˙ eTT+<äT ô|<ä› U≤∞ düú\eTT e⁄+≥T+~. Çø£ÿ&çøÏ Á|ü»\T e∫à ‘·eT ø£wüºdüTU≤\T #Ó|ü⁄Œø=H˚yês¡T. sêE á u≤˝≤ÿ˙˝À+∫ $H˚yês¡T.

yÓT<äø˘/bÕ|üqïù|≥: <ä≥ºyÓTÆq n≥M ÁbÕ+‘·+... Á|üø£è‹ n+<ë\≈£î ôd\e⁄... >∑\>∑\bÕπs eT+Jsê |üs¡efi¯ó¢... m+‘· #·÷dæq ‘·ì$rs¡ì #√≥T.. n<˚ C≤q|ü<äT\ C≤‘·s¡ »]π> Á|ü<˚X¯+ @&ÉTbÕj·T\ <äsêZuÛÑyê˙ Ä\j·T+ ñ+~. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝Àì |ü⁄D´πøåÁ‘ê˝À¢ ÁbÕeTTK´yÓTÆ+~>± ù|s¡T>±+∫+~. bıs¡T>∑T sêÁcÕº\yê]ì ≈£L&Ü Äø£]¸dü÷Ô sê‹ >∑TVü≤˝À yÓ\dæq @&ÉTbÕj·T\ <äTsêZuÛÑyêì e÷‘·≈£î Á|ü‘˚´ø£‘·\T mH√ï ñHêïsTT. eTVü≤•esêÁ‹ |üs¡«~Hêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì yês¡+ s√E\ bÕ≥T C≤‘·s¡ »s¡>∑qT+~. eTVü≤•esêÁ‹ nq>±H˚ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ uÛÑ≈£îÔ\≈£î >∑Ts¡TÔ≈£î e#˚Ã~ @&ÉTbÕj·T\ C≤‘·s¡. Ç~ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ ¬s+&Ée n‹ô|<ä› C≤‘·s¡>± düeTàø£ÿ, kÕs¡\eTà C≤‘·s¡ø±>±, ¬s+&Ée n‹ô|<ä› C≤‘·s¡ @&ÉTbÕj·T\ C≤‘·s¡ yês¡+s√E\ bÕ≥T »s¡T>∑T‘·T+~. á C≤‘·s¡ dü+düèÿ‹øÏø£ m≈£îÿe>± ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ |ü]$T‘·yÓTÆ+~. C≤q|ü<äT\ Ä#ês¡ e´eVü‰sê\T, Ä≥\T, bÕ≥\T, b˛‘·sêE\ >±e⁄ πøø£\T, uÛÑ≈£îÔ\T HÓ‹Ôq uÀHê\T m‘·Tÿø=ì qè‘·´+ #˚dü÷Ô neTàyê]øÏ düeT]Œ+#·&É+ Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\T eTq≈£î Çø£ÿ&É Á|üdüTŒ&É+>± ø£ìŒkÕÔsTT. ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√, ã+<ÛäT$TÁ‘·T\‘√ Ä&çbÕ&ç uÛÑøÏÔ $XÊ«dü+‘√ yÓTT≈£îÿ\T #Ó*¢+#·T≈£î+{≤s¡T. ø=+<äs¡T yêfi¯ó¢ y˚Tø£\qT, >=s¡¢qT neTàyê]øÏ ã*∫à kÕeT÷Væ≤ø£+>± e+&ç uÀq+ ìy˚~+∫ ‹+{≤s¡T. ø£\÷¢ b˛j·T&É+, e÷+kÕVü≤sêìï ìy˚~+#·&É+, <äTs¡ZeTà, b˛#·eTà, yÓTÆdüeTà\≈£î yÓTTø£ÿ&É+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ »qJeq+˝À C≤‘·s¡ø=ø£ Á|ü‘˚´ø£ kÕúq+ ñ+~. bÕ|üqïù|≥ eT+&É\+ Hê>∑kÕHé |ü*¢ •yês¡T˝À @&ÉTbÕj·T\T>± N* Á|üeVæ≤düTÔqï eT+Jsê q~ ˇø£ bÕj·T ˇ&ÉT¶q #Ó≥Tº, #˚eT\T, >∑T≥º\T, ø=+&Üø=q˝À¢ ñ+&˚ <˚yê\j·T ÁbÕ+‘·+ Á|üø£è‹ s¡eTD°j·T‘·‘√ ì+&ç ñ+~. ˇø£ q~ @&ÉTbÕj·T\T>± N* Á|üeVæ≤+∫ eT∞¢ ˇø£ #√≥ø£\e&É+ Çø£ÿ&É $X‚wü+. Ç˝≤+{Ï ns¡T<Ó’q Á|üø£è‹ $+‘·‘√ á Á|ü<˚X¯+˝À yÓ\dæq <äTsêZe÷‘· Ä\j·÷ìøÏ, eT+Jsê q~ Ä$sꓤyêìøÏ dü+ã+~Û+∫ z Á|ü‘˚´ø£ ø£<∏äq+ ñ+~. düú\ |ü⁄sêD+: ø°ø±s¡D´+˝À >∑+>±, j·TeTTq, >√<ëe], ø£èwüí, qs¡à<ä, dæ+<Ûä÷, ÁãVü≤à|ü⁄Á‘· nH˚ Hêe÷\T ø£*–q @&ÉTbÕj·T\T>± N* Á|üeVæ≤+#˚ eT+Jsê q~ì >∑s¡&ÛÉ >∑+>± nì ≈£L&Ü |æ\TkÕÔs¡T. á Á|ü<˚X¯+˝À »qy˚T»j·T eTVü‰sêE düs¡Œj·÷>∑+ #˚XÊs¡ì #·]Á‘· #ÓãT‘·T+~. Çø£ÿ&É Áo y˚<äyê´dü e•wüº, yê*àøÏ, cÕqø£ eTVü≤s¡T¸\ ìyêdüjÓ÷>∑´yÓTÆq bÕ*q >=|üŒ <ä+&Éø±s¡D´+˝À |ü]øÏå‘Y eTVü‰sêE ≈£îe÷s¡T&Ó’q »qy˚T»j·TT&ÉT #˚dæq düs¡Œj·÷>∑ düú\+ ì<äs¡Ùq+>±H˚ <äTsêZuÛÑyêì q÷‘· Ä\j·T+ yÓ\dæ+<ä+{≤s¡T. »qy˚T»j·TT&ÉT ‘·q ‘·+Á&çì eTT˙X¯«s¡Tì XÊ|ü+ qT+∫ s¡øÏå+#˚+<äT≈£î á Á|ü<˚X¯+˝À düs¡Œj·÷>∑+ #˚XÊ&Éì ‘Ó\Tk˛Ô+~. »qy˚T»j·TT&ÉT düs¡Œj·÷>∑+ ÁbÕs¡+_Û+#·&É+‘√ düs¡Œ≈£î\ eT+‘ê j·÷>±–ï˝À ≈£L*b˛‘·T+&É≥+‘√ Hê>∑T\‘·*¢ ø£Á<äTe |ü⁄Á‘·XÀø£+‘√ ≈£î$T*b˛sTT+~. ÄyÓT u≤<ÛäqT #·÷dæq düe‹ $qT‘· z<ë]à ã\e+‘·T&Ó’q ‘·q ≈£îe÷s¡T&ÉT >∑s¡T‘·à+‘·Tìï |æ*∫ Hê>∑T\≈£î }s¡«˝Àø£+ ø£\T>∑CÒj·TeTì ‘Ó\T|ü>±, ‘·*¢ ÄC≤„qTkÕs¡+ >∑s¡‘·à+‘·T&ÉT yÓ[¢ ‘·q ‘·*¢ ÄC≤„qT $ì|æ+∫ ‘·eTTàfi¯¢≈£î yÓ÷ø£å+ Á|ükÕ~+#˚+<äT≈£î ‘·q yÓ+≥ s¡eTàì y˚&ÉT≈£îHêï&ÉT. n|ü&ÉT >∑+>±<˚$ ‘·q ø±* n+<˚ (eT+Js¡+) Ç∫à Bìe\¢ ˙ ø=]ø£ ‹s¡T‘·T+<äì #ÓãT‘·T+~. >∑s¡T‘·à+‘·T&ÉT >∑+>±<˚$ ø±* n+<ÓqT rdüTø=ì edüTÔ+&É>± u≤˝≤Á~ |üs¡«‘ê\ (Á|üdüTÔ‘·+ ;<äsY õ˝≤¢ u≤˝≤Z{Ÿ ø=+&É\T)ô|’ n+<Ó C≤] |ü&É≥+‘√ Ä ÁbÕ+‘·eT+‘ê »\eTj·T+nsTT+<ä+{≤s¡T. >∑s¡T‘·à+‘·T&ÉT Ä ÁbÕ+‘·+˝À n+<Ó ø√dü+ yÓ‘·T≈£î‘·T+&É>±

Äø±X¯yêDÏ >∑s¡T‘·à+‘·T&ç‘√ u≤˝≤Á~ |üs¡«‘ê˝À¢ Á|üeVæ≤düTÔqï @πs eT+Jsê(n+<˚) nì eT+Jsê ˙ yÓ+≥ |ü]¬>‹Ô edüTÔ+<äì ‘Ó*|æ+~. >∑s¡T‘·à+‘·T&ÉT eT+Jsê Ä<Ûës¡+>± @&ÉTbÕj·T\qT yÓ+≥ rdüT≈£îì düs¡«j·÷>∑+ »]–q düú˝≤ìï #˚XÊ&ÉT. Hê>∑T\ bÕbÕ\qT Vü≤]+∫ yê]øÏ |üPs¡«>∑‘·T\qT dü+ÁbÕ|æÔ+|ü#˚dæ eT+Jsê düeTTÁ<ä+˝À ø£*dæ+<äì, >∑+>±<˚$ n+<Óe\¢ @s¡Œ&çq~ ø±ãfÒº á q~øÏ eT+Jsê nì ù|s¡Te∫Ã+<äì #·]Á‘· ‘Ó\T|ü⁄‘·T+~. >∑s¡T‘·à+‘·T&ÉT ‘Ó∫Ãq+<äTq ª>∑s¡T&ÛÉ>∑+>±μ nì ≈£L&Ü |æ\TdüTÔ+{≤s¡T. Ç≥Te+{Ï ~e´πøåÁ‘ê˝À¢ yÓ\dæq @&ÉTbÕj·T\ <äTsêZuÛÑyêì e÷‘· Ä\j·T+ e<ä› Á|ü‹j˚T{≤ eTVü≤•esêÁ‹ dü+<äs¡“¤+>± »]π> C≤‘·s¡≈£î ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ qT+#˚ >±ø£ bıs¡T>∑T sêÁcÕº\ qT+∫ \ø£å˝≤~ eT+~ Vü‰»s¡e⁄‘·T+{≤s¡T. @&ÉTbÕj·T\ $esê\T: bÕj·T nq>± #·T≥Tºq~ Á|üeVæ≤+#·T#·÷ q&ÉTeT $T–*q B«|ü+ nì ns¡ú+. ˇø£e~ eq<äTsêZ uÛÑyêì e÷‘· yÓ\dæq (B«|ü+) bÕj·T <äTsêZe÷‘· bÕj·T>±q÷, ¬s+&Ée~ Áù|‘êj·TT>∑ ø±\eTTq ÁosêeT#·+Á<äT&ÉT eq<äTsêZe÷‘·qT ÁbÕ|æÔ+#ÓqT. Á|ü‹wæº+#ÓqT. ø±e⁄q sêeTT\ yê] bÕj·T\ nì n+<äTs¡T. eT÷&Ée~ \ø£åàDbÕj·T. Bìô|’ >∑s¡T>∑&ÛÉqT eTTì ‘·|üdüT‡ #˚j·TT≥#˚ >∑s¡“eTTìbÕj·T. Hê\Ze~ #Ó+&É uÛ≤s¡Ze bÕj·T. Bìô|’ Áø°.X¯.1367dü+ˆˆ˝À ø√\Vü≤\ nÁ>∑Vü≤s¡ (ø√˝≤Ãs¡+) »ìà‘·T&Ó’q ô|<ä›uÛÑ≥Tº |üs¡íXÊ\qT @sêŒ≥T #˚düTø=ì ñ+&ÉT≥#˚ ô|<ä› @{Ï bÕj·T n+{≤s¡T. ◊<äe~ dæ+>∑ì eTVæ≤bÕj·T. Bìô|’q eT*¢Hê<∏ädü÷] ìyêdü+ @s¡Œs¡T#·Tø=ì ñqï+<äTq dü÷] bÕj·T ˝Òø£ ∫qï @{Ï bÕj·T nì n+{≤s¡T. Äs¡e~ yê´düeTTì ‘·q •wü´>∑qeTT#˚ ìyêdü+ ñ+&ç ø±|üj·THêj·T≈£î&ÉT ôd’q´eTTqT düeT≈£Ls¡TÃø=ì ‘·Ts¡ø£\qT+∫ eTq ø√≥\qT $&ç|æ+#·Tqì Á|ü‹»„ #˚j·TT≥#˚ Bìì ø√≥ bÕj·T n+{≤s¡T. @&Ée~ »qy˚T»j·TbÕj·T. Bìô|’ ìedæ+∫ eT+Á‘·˝À#·qqT dü*|æ eTVü‰düs¡Œj·÷>∑eTTqT q&ç|æ+#·&Éy˚T eT+Á‘êHê\bÕj·T nìj·TT >∑T&ÛÉ#ês¡ ‘·Ts¡≈£î\qT ø±|üj·T Hêj·TT&ÉT e~Û+#·≥Ty˚T <√wüß\ bÕj·T, <=+‘·sê\¢ bÕj·T nì ù|s¡T e∫Ãq~. eq <äTsêZ bÕj·T düTe÷s¡T 15 mø£sê\T, sêeTT\ yê] bÕj·T 30 mø£sê\T, >∑s¡«eTTìbÕj·T 9 mø£sê\T, ô|<ä› @{ÏbÕj·T 70 mø£sê\T, dü÷]bÕj·T 11 mø£sê\T, ø√≥bÕj·T ˝Òø£ ø±|üj·T´ Hêj·T≈£îì bÕj·T 120 mø£sê\T, »qy˚T»j·T bÕj·T 5mø£sê\ Md”Ôs¡í+ ø£*dæ ñHêïsTT.


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

πs|ü⁄ sêÁh ∫Á\¶Hé zô|Hé #Ódt {ÀØï Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À Äj·÷\ @sêŒ≥T ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº ∫Á\¶Hé zô|Hé sê|æ&é #Ódt {Às¡ïyÓT+{Ÿ á HÓ\ 19q yÓ+ø£≥–]˝Àì C≤„qπøåÁ‘· ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. á {ÀØï˝À pìj·TsY, d”ìj·TsY $uÛ≤>±\‘√bÕ≥T n+&ÉsY`8, 10, 13, 16 u≤\u≤*ø£\ $uÛ≤>±˝À¢ »]π> á b˛{°˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ ãVüQeT‘·T\qT Çe«qTqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{°˝À¢ bÕ˝§ZH˚ ÄdüøÏÔ >∑\ yês¡T ‘·eT m+Á{°\qT &ç.Hê>∑uÛÑ÷wüDY (bò˛Hé: 9440226342)˝À dü+Á|ü~+#·e#·TÃqT.

πs|ü⁄ q>∑s¡+˝À Vü≤]<∏ëHé ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô) : |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD˝À uÛ≤>∑+>± q>∑s¡+˝À á HÓ\ 19q ªbÕ¢HÓ{Ÿ3 Ábıf…ø£åHé n*jÓTHé‡μ dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À HÓ¬ø¢dt s√&ÉT¶˝Àì |”|ü⁄˝Ÿ‡ bÕ¢C≤ e<ä› Vü≤]<∏ëHé ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. >∑‘·+˝À dü+düú ìsê«Vü≤≈£î\T JôV≤#Ym+d” düVü≤ø±s¡+‘√ n‘êÔ|üPsY, ñ|üŒs¡|ü*¢, u§{≤ìø£˝Ÿ >±¬s¶Hé‘√ bÕ≥T dü+>±¬s&ç¶, s¡TÁ<ës¡+, >ö‘ê|üPsY Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ yÓTTø£ÿ\T Hê{≤s¡T. >∑‘·+˝À e÷~πs ákÕØ #˚|ü≥ºqTqï Vü≤]<∏ëHé ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì dü+düú ø±s¡´<ä]Ù ø±+‘êsêe⁄ ø√sês¡T.

πs|ü⁄ mHéj·T÷;d” sö+&éfÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô) : z;d” &çe÷+&É¢ô|’ ìj·T$T+∫q Hê∫j·T|üŒHé ø£$T{° πø+Á<ëìøÏ düeT]Œ+∫q ìy˚~ø£qT neT\T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ á HÓ\ 19q sö+&éfÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ C≤rj·T yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\ dü+|òüT+ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T ø£dü÷Ô] »j·TÁ|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. dæøÏ+Á<ëu≤<é˝Àì ÄsYÄsY;á@ ø±sê´\j·T+˝À ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î düe÷y˚X¯+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.

H˚&ÉT ªsêJyé j·TTeøÏs¡D≤\Tμ |ü<∏äø£+ ~XÊìπsΔX¯+ô|’ Á|æì‡bÕ˝Ÿ‡ düe÷y˚X¯+ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô) : »eVü≤sY˝≤˝Ÿ HÓÁVüA kÕ+πø‹ø£ $X¯«$<ë´\j·T+ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î nqTã+<Ûä+>± ñqï eè‹Ô $<ë´ ø£fi≤XÊ\\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ‡\ düe÷y˚X¯+ á HÓ\ 18(H˚&ÉT)q ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ªsêJyé j·TTeøÏs¡D≤\Tμ |ü<∏äø£+ ~XÊìπs›X¯+ô|’ e÷düuŸ{≤´+ø˘ CÒmHé@ n+&é m|òt@j·T÷ ø±´+|üdt Ä&ç{À]j·T+˝À düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. Ç+<äT˝À Á>±&ÉT´j˚T{Ÿ‡, b˛dtº Á>±&ÉT´j˚T{Ÿ‡≈£î C≤uŸy˚Tfi≤\T, ÁbÕ+>∑D ìj·÷eTø±\T, |ü]ÁX¯eT\T, ø£fi≤XÊ\ j·÷»e÷Hê´\ dü+j·TTø£Ô •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\T ‘·~‘·s¡ yê{Ï >∑T]+∫ Ç+<äT˝À #·]Ã+#·qTHêïs¡T.

H˚&ÉT •e‘·‘·«+ Á|üe#·q ø±s¡´Áø£eT+ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô) : $X¯«kÕsTT kÕ+düÿè‹ø£ dü+düú, l X¯è+π>] »>∑<äTZs¡T eTVü‰Á|ükÕúq+\ dü+j·TTø±Ô<Ûä«s¡´+˝À ª•e‘·‘·«+μ ù|]≥ <Ûë]àø£ Á|üe#·q ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑qT+~. á ø±s¡´Áø£eT+ á HÓ\ 18, 19e ‘˚B\˝À nXÀø˘q>∑sY˝Àì l dü‘·´Hêsêj·TDkÕ«$T <˚ekÕúq+˝À @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Á|ü‹s√E kÕj·T+Á‘·+ 6.30>∑+≥\ qT+∫ 8 >∑+≥\ es¡≈£î ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T Á|üe#·q ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡T>∑T‘êj·Tì $X¯«kÕsTT e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî&ÉT &ûJ sêC≤sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. BìøÏ eTTK´ n‹~∏>± <˚yê<ëj·T, <Ûäsêà<ëj·TXÊK ø£$TwüqsY õ.ã\sêeTj·T´ Vü‰»s¡e⁄‘ês¡Hêïs¡T.

H˚&ÉT &ûÄsYmdt øÏ&é‡ ø±]ïe˝Ÿ`2012 ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô) : sê–DÏ m&ÉT´πøwüHé kıôd’{° Ä<Ûä«s¡´+˝À uÀsTTHé|ü*¢ &ûÄsYmdt øÏ&é‡ ªø±]ïe˝Ÿ`2012μqT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 18q X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\≈£î JMÄsY bòÕ´$T© ø£¢uŸ˝Àì kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\≈£î JMÄsY bòÕ´$T© ø£¢uŸ˝Àì >±¬s¶Hé˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï BìøÏ nœ\ uÛ≤s¡‘· ø£+{ÀHÓà+≥T ñbÕ<Ûä´≈£åî\T, düuÛÑT´\ nk˛dæj˚TwüHé ñbÕ<Ûä´≈£åî\T, eT÷&√ yês¡T¶ düuÛÑT´&ÉT »+|üqÁ|ü‘ê|t, uÀsTTHé|ü*¢ d”◊, lìyêdt eTTK´ n‹<∏äT\T>± bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ∫Hêïs¡T\‘√ Ä≥bÕ≥\T, π>yéT‡, kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT, πs|ü⁄ Hê´j·Tyê<äT\ Áø°&É\T ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô) : »+≥ q>∑sê\T, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ |ü]~Û˝Àì ø√s¡Tº˝À¢ ÁbÕø°ºdt #˚düTÔqï Hê´j·Tyê<äT\≈£î á HÓ\ 18, 19 ‘˚B˝À¢ #ê<äsY|òü÷{Ÿ˝Àì $ø£ºØ ù|¢Á>ö+&é˝À Áø°&Üb˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ˝≤j·TsY‡ eT÷´#Ye©¢ ø√`Ä|üπs{Ïyé kıôd’{° Ä<Ûä«s¡´+˝À á Áø°&√‘·‡yê\T »s¡T>∑qTHêïsTT. u≤ôdÿ{Ÿu≤˝Ÿ, yê©u≤˝Ÿ, ø£ã&û¶, #Ódt, ø±´s¡yéT‡, fÒãT˝Ÿ f…ìïdt, u≤´&çà+≥Hé, f…ìïø±sTT{Ÿ b˛{°\‘√bÕ≥T 100 MT≥s¡¢ q&Éø£, |üs¡T>∑T|ü+<Ó+ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. eTTK´ n‹<∏äT\T>± JôV≤#Ym+d” Áø°&Ü $uÛ≤>∑+ &Ó’¬sø£ºsY Áù|yéTsêCŸ ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡T.

dü÷sês¡+ ø±\ì &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY õ.düTπswt¬s&ç¶ ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·T\T ø£*Œ+#·T≥≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïqì dü÷sês¡+ ø±\ì &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY õ.düTπswt¬s&ç¶ nHêïs¡T. düTsês¡+ ø±\˙ &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì kÕsTTu≤u≤ q>∑sY˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À eT<ë´Vü≤ï uÛÀ»Hé, |ü<∏äø£eTTqT Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s¡eTT $<ë´s¡Tú\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø±s=Œπs≥sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛ≤$uÛ≤s¡‘· bÂs¡T\>± r]Ã~<äT›≥≈£î ñbÕ<Ûë´j·TT\T ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ Äj·÷ ˝Òø£b˛e≥+‘√ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïeTì $<ë´s¡Tú\T ø±s=Œπs≥sY <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. yÓ+≥H˚ ø±s=Œπs≥sY düŒ+~+∫ ‘·«s¡˝ÀH˚ Äj·÷qT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü<ÛëH√|ü<ë´j·TTsê\T y˚<äÁo, πsDTø£, nqTsê<Ûä, sê<Ûä, {Ï.ÇHêï¬s&ç¶, ‹s¡T|ü‹, $»jYT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêe˝Ÿø√˝ŸqT dü+<ä]Ù+∫q Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] s¡y˚Twt

X¯ìyês¡+ 18, |òæÁãe] 2012

eT<ä´+ e÷|òæj·÷≈£î e´‹πsø£+>± ‘Ó<˚bÕ <Ûäsêï y˚T&ÉÃ˝Ÿ, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô): eT<ä´+ e÷|òæj·÷qT n]ø£≥º&É+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\+ #Ó+~+<äì ‘Ó<˚bÕ y˚T&ÉÃ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ÛêØ® qø±ÿ Á|üuÛ≤ø£sY >ö&é Äs√|æ+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷... H˚&ÉT eT<ä´+ dæ+&çπø≥T\ nÁø£e÷\T, Äs√|üD\qT m<äTs=ÿ+≥Tqï eT+Á‹ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì <Ûäsêï #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À¢ì ‘Ó<˚bÕ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ô|<ä› m‘·TÔq bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\T |ü<∏äÛø£+... Á|æì‡|ü˝Ÿ‡ düe÷y˚X¯+ H˚&ÉT ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô) : »eVü≤sY˝≤˝ŸHÓÁVüA kÕ+πø‹ø£ $X¯«$<ë´\j·T+ ôV’≤<äsêu≤<é≈£î nqTã+<Ûä+>± ñqï eè‹Ô $<ë´ ø£fi≤XÊ\\ Á|æì‡|ü˝Ÿ‡\ düe÷y˚X¯+ áHÓ\ 18q ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. ªsêJyé j·TTeøÏs¡D≤\Tμ |ü<∏äø£+ ~XÊìπs›X¯+ô|’ e÷düuŸ{≤´+ø˘ CÒmdt@ n+&é m|òt@j·T÷ ø±´+|üdt Ä&ç{À]j·T+˝À düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. Ç+<äT˝À Á>±&ÉT´j˚T{Ÿ‡, b˛dtºÁ>±&ÉT´j˚T{Ÿ‡≈£î C≤uŸy˚Tfi≤\T, ÁbÕ+>∑D ìj·÷eTø±\T, |ü]ÁX¯eT\T` ø£fi≤XÊ\ j·÷»e÷Hê´\ dü+j·TTø£Ô •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\T ‘·~‘·s¡ yê{Ï >∑T]+∫ Ç+<äT˝À #·]Ã+#·TqTHêïs¡T.

˚y˚T&ÉÃ˝Ÿ, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô): Ç{°e\ y˚T&ÉÃ˝Ÿ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq s¡y˚Twt sêe˝Ÿø√˝Ÿ Á>±e÷ìï dü+<ä]Ù+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq sêe˝Ÿø√˝Ÿ Á>±eT+˝À Äø£dæàø£ |üs¡´≥q #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á>±eT+˝Àì bÕsƒ¡XÊ\qT, n+>∑Héyê&û πø+Á<ë\qT dü+<ä]Ù+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Á>±eT+˝À ñqï eT+∫˙{Ï dü<äTbÕj·÷\qT >∑T]+∫ Äsê rXÊs¡T. y˚dü$˝À eT+∫˙{Ï m<ä›&ç sê≈£î+&Ü Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì n~Ûø±s¡T\qT, Ç‘·s¡ dæã“+~ì Ä<˚•+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|”&ûy√ XÀuÛÑ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT q÷‘·Héø£˝Ÿ Á>±eT+˝À ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡: nMT<é

Á|ü#ês¡ |ü<äTqT..

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô) : <ä[‘·T\qT <√#˚ $<Ûä+>± ã&Ó®{Ÿ Á|üy˚X¯ô|{≤ºs¡ì <ä[‘· dü+|òü÷\T rÁe+>± eT+&ç|ü&ܶsTT. Ç+<äT≈£î ìs¡düq>± ≈£î\ $eø£å b˛sê≥ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T Äغd” Áø±dt s√&é˝À ã&Ó®{Ÿ Á|ü‘·T\qT, d”^\qT <äVü≤q+ #˚XÊs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. sêÁwüº Á|üD≤[ø± u&Ó®{Ÿ˝À md”‡, md”º düuŸbÕ¢dt Á|üø±s¡+ πø{≤sTT+∫ Ks¡Tà #˚j·÷*‡q ì<ÛäT\qT md”‡,md”º H√&É˝Ÿ @C…˙‡\≈£î πø{≤sTT+#·ø£b˛e&Üìï rÁe+>± e´‹πsøÏ+#ês¡T. Äq+ sêeTHêsêj·TD¬s&ç¶ Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq ã&Ó®{Ÿ |æ≥º\ <=s¡ e÷≥\qT ‘·\|æk˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T.

(yÓTT<ä{Ïù|õ ‘·s¡TyêsTT) kÕ>±* yÓ\¢&çdüTÔHêïs¡T. n+‘˚>±≈£î+&Ü ã\yÓTÆq z≥T u≤´+¬ø’q j·TTe‘·qT uÛ≤Ø kÕΔsTT˝À düMTø£]+∫ Á|ü#ês¡+ eTTeTàs¡+>± #˚j·÷\ì,kÕΔìø£ mìïø£˝À¢, e#˚à kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ 33XÊ‘·+ d”≥T¢ ÇkÕÔeTì,bÕغ |ü<äe⁄˝À¢ nÁ>∑ u≤>∑+ ≈£L&Ü j·TTe≈£î\πø ø£≥ºu…&ÉT‘êeTHêï $wüj·T+ Á|ü#ês¡+ #˚j·÷\ì yê´U≤´ì+#ês¡T.Ç|üŒ{Ïπø $XÊK|ü≥ï+,$»j·Tyê&É,‹s¡T|ü‹,ôV’≤<äsêu≤<é˝À¢ »]–q j·TTe‘·s¡+>∑+ dü<ädüT‡\T $»j·Te+‘·+ ø±e&É+‘√ ‘·eT bÕغ yÓ’|ü⁄ j·TTe‘· yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘ês¡ì yês¡T ÄXÊu≤e+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. bÕغ ‘·s¡T|ü⁄q ìs¡«Væ≤+∫q düπs«˝À¢ |òü*‘ê\T nqT≈£L\+>± ñHêïj·Tì, nsTTHê ‘Ó*ø£>± rdüTø√≈£î+&Ü ◊ø£eT‘·´+‘√ $»j·Tu≤e⁄{≤ m>∑Ts¡y˚j·÷\+≥THêïs¡T. $<ë´s¡TΔ\qT n≈£≥Tº≈£îH˚+<äT≈£î bÕغ ‘·s¡T|ü⁄q |”Eb˛s¡T #˚|ü{Ϻq n+X¯+ ≈£L&Ü ø=+‘·y˚Ts¡≈£î ø£*dæ sêe#·Ãì n<äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì, yê]øÏ »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·T+ô|’ $&ÉeT]∫ #Ó|æŒ ‘·eT yÓ’|ü⁄ ‹|üŒ≈£îH˚˝≤ e⁄´Vü‰\ s¡∫+#·Tø√yê\Hêïs¡T.@&ÉT kÕΔHê˝À¢ Äs¡T kÕΔHê\T ˇø£ ‘Ó\+>±D˝À »s¡>∑&É+ ≈£L&Ü ÄbÕغøÏ ø£‹ÔMT<äkÕeTT˝≤ e÷]+~. ‘Ó\+>±D yê<ä+ ã\+>± düeTj·T+˝À Á|ü‘·´s¡TΔ\qT m<äTs=ÿq&É+ ø£wüº+‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï |üH˚ì Á|üC≤düeTdü´\ô|’ bÕغ b˛sê≥+ #˚dæHê $wüj·÷\qT Á|ü#ês¡+ #˚j·÷\ì, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Vü≤j·÷+˝À »]–Hê n_Ûeè~› |üqT\ $esê\T yÓ\¢&ç+#ê\Hêïs¡T.‘Ó\+>±D ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ H˚‘·\T ábÕ+Á‘·+˝À ìs«Væ≤+∫Hê j·÷Á‘·\T dü¬ø‡dt #˚dæq≥T¢ ñ|ü b˛s¡T˝À¢ ≈£L&Ü n<˚ e⁄´Vü‰+‘√ |üj·÷ì+#ê\+≥THêïs¡T.n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt, ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ bÕغ\ $eTs¡Ù\T düeTs¡Δe+‘·+>± ‹|æŒø={≤º\ì, Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìøÏ ‘êeTT nqT≈£L\y˚Tqqï dü+πø‘ê\T Á|ü»\≈£î n+<äCÒj·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.‘êeTT ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D yê<äT˝ÒeTqï >∑T]Ô+|ü⁄ ‘Ó#·TÃø√yê\ì, áÁbÕ+‘êeT+‘ê >∑T‘êÔ~Û|ü‘·´+ #Ó*¢sTTdüTÔHêï πød”ÄsY≈£î ø£fiË¢+ y˚j·÷\ì, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+bÕغ ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£eTqï bÕغ\≈£î ãT~› #Ó|æŒ bÕغøÏ |üPs¡«yÓ’uÛÑe+ ‘˚yê\ì uÀ~ÛdüTÔHêïs¡T.>∑‘·+˝À »]–q ñ|ü mìïø£˝À¢ |òüTÀs¡ |üsê»j·T+ #·$#·÷dæHê dü+>∑‹ eT]∫b˛≈£î+&Ü,$»j·Ty˚T |üs¡e÷e~Û>± yÓfi¯ó¢‘·÷ ñ|ü düeTs¡+˝À dü‘êÔ#ê{Ï Äs¡T kÕΔHê˝À¢ $ø£Øº kÕ~Û+#ê\ì bÕغ düe÷y˚X¯+˝À yÓ\¢&ç+∫q≥T¢ H˚‘·\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. ñ|ü mìïø£\ô|’ {°{°&û|” H˚‘·\‘√ uÛÒ{°: e#˚à HÓ\˝À¢ »]π> mìïø£\ô|’ ‘Ó\+>±D {°&û|” H˚‘·\‘√ #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT m˙ºÄsY Á≥düTº uÛÑeHé˝À düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ã]˝À ì*#˚ nuÛÑ´s¡TΔ\ m+|æø£, bÕغ ÁX‚DT\≈£î Á|ü#ês¡ e⁄´Vü‰\T,Á|üuÛÑT‘·«+ e´‹πsø£‘·, e+{Ï n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#ês¡T.¬>\T|ü⁄ <Û˚´j·T+‘√ |üì#˚dæ bÕغ |üs¡Te⁄ ì\u…{≤º\ì düe÷y˚X¯+˝À ù|s=ÿHês¡T.‘·eT bÕغ {ÏÄsYmdt $eTs¡Ù\T ≈£L&Ü m<äTs=ÿ\ì dü÷∫+#ês¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô): y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü]~Û˝Àì ø√H˚|ü*¢ Á>±eT+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À Äs¡T nØ®\T e#êÃj·Tì ‘·Vü≤d”˝≤úsY nãT›˝Ÿ nMT<é ù|s=ÿHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q ádü<ädüT‡˝À ÄsY◊ CÀ´‹, MÄsYy√ eT<ÛäTdü÷<äHé, Ç‘·s¡ ¬syÓq÷´ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. H˚&ÉT q÷‘·Héø£˝Ÿ Á>±eT+˝À ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T.

<ä[‘·T\qT <√#˚ ã&Ó®{Ÿ: <ä[‘· dü+|òü÷\T

»>∑Hé ø±´+|t myÓTà˝Ò´\ô|’

y˚≥T y˚fi≤jÓTsê.. ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô) : \Æ™sFsry=L`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V \Æ™sFs£qs «¡gRi©±s ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s 16 ™´sVLiμj∂ NSLi˙lgi£qs aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡\|ms @©´sL>RiªRΩ Æ™s[»¡VNRPV Æ™s[Œœ¡LiVV©´s¤…˝¡[. æªΩáLigSfl·Õ‹[¨s ALRiV rÛy©yáNRPV, N][™´spLRiV rÛy©y¨sNTP Dxms Fs¨sıNRPá ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s ≠s≤R∂VμR∂á ™y≤R∂≤R∂Liª][ «¡gRi©±s ™´sLÊRiLi aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡\|ms Æ™s[»¡V Æ™s[∏R∂V≤y¨sNTP ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ xqsLizqsμÙR∂ªRΩ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[∏R∂V™´søR¡VË©´s¨s @Li»¡V©yıLRiV. LSxtÌsQ˚Li Õ‹[ Dxms Fs¨sıNRPá©´sV lLiLi≤R∂V μR∂FnyáVgS FsμR∂VL][‰™yáƩs[ A∏R∂V©´s ™´sp˘•¶¶¶Li xmns÷¡Li¿¡©´s¤…˝¡[ ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. CÆ©sá 22©´s Dxms Fs¨sıNRPáNRPV ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s ≠s≤R∂VμR∂á @™´soªRΩVLiμj∂. @Æμ∂[ L][«¡Ÿ «¡gRi©±s ™´sLÊRiLiQ\|ms Æ™s[»¡V xmsÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s @Li»¡V©yıLRiV. CÆ©sá 22 ©´sVLi¿¡ ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s©´sV {qs*NRPLjixqsVÚ©´sıLiμR∂V©´s A L][¤«¡[ «¡gRi©±s™´sLÊRi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡\|ms Æ™s[»¡V xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s N]LiμR∂LRiV Æ©s[ªRΩáV @Li»¡V©yıLRiV. ™´sVLjiN]LiμR∂LRiV μk∂Liª][ ≠s¤À≥¡[μj∂xqsVÚ©yıLRiV. G˙zmsÕfi 2™´s æªΩ[μk∂Õ‹[gS «¡gRi©±s @˙NRP ™´sWxqsVÚá ZNP[xqsV\|ms ©y˘∏R∂VrÛy©´sLiÕ‹[ {qs’d¡H @μ≥j∂NSLRiVáV øyLÍji{tsQ»¡V©´sV μy≈¡Ã¡V ¬ø¡[∏R∂W÷¡. AÕ‹[gS «¡gRi©±s©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[∏R∂W÷¡= LS™´søR¡Ë¨s NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. μy¨s™´sÃ˝¡ Æ™sLi»¡Æ©s[ Dxms Fs¨sıNRPáV ™´s}qsÚ ry©´sVÀ≥œ¡WºΩ xms¨s¬ø¡[∏R∂V ™´søR¡VË©´s¨s @Li»¡V©yıLRiV. @LiμR∂V™´sÃ˝¡ «¡gRi©±s ™´sLÊRiLi aS©´sxqsxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡\|ms Æ™s[»¡VcNRPV ™´sVLjiLiªRΩ «ÿxms˘Li «¡LRigRi™´søR¡VË©´s¨s @Li»¡V©yıLRiV. «¡gRi©±s™´sLÊRi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡\|ms ™´sWLjiË Æ™sVVμR∂…”¡ ™yLRiLiÕ‹[ @©´sL>RiªRΩ Æ™s[»¡V Æ™s[}qsÚ Dxms Fs¨sıNRPá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV AgRixqÌsV ™´sLRiNRPW gRi≤R∂V™´so DLi»¡VLiμR∂¨s @Li»¡V©yıLRiV. @xmsˆ…”¡Õ‹[gS «¡gRi©±s Æ™sLi»¡ DLiÆ≤∂[™ylLiLiμR∂L][  ¡∏R∂V»¡NRPV ™´s¬ø¡[Ë™ylLi™´sL][ xqsˆxtÌsQLi @™´soªRΩVLiμR∂¨s, \|msgS @lLixqÌsLiVV©´s N]ªRΩÚÕ‹[ D©´sı ry©´sVÀ≥œ¡WºΩ ˙NRP™´sVLigS ªRΩgÊRiVªRΩVLiμR∂¨s NRPW≤y @Li»¡V©yıLRiV. μk∂¨s ™´sÃ˝¡ DxmsFs¨sıNRPÕ˝‹[ ≠s«¡∏R∂VLi xqsVáV™´s¨s }msL]‰Li»¡V©yı LRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ «¡Ljilgi[ Dxms Fs¨sıNRPá xmns÷¡ªyá NRPLi¤…¡[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ «¡gRi©±s™´sLÊRi FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V ˙FyºΩ¨sμ≥R∂˘Li ™´sz§¶¶¶Li¬ø¡[ rÛy©yÕ˝‹[ ™´s¬ø¡[Ë xmns÷¡ªyáV NUPáNRPLi NS©´sV©yıLiVV. μk∂Liª][ C 17 ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ FsLiªRΩ Aáxqs˘LigS Dxms Fs¨sıNRPáV «¡LjigjiæªΩ[ ªRΩ™´sVNRPV @LiªRΩ ™´sVLi¿¡μR∂¨s NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáLi»¡V©yıLRiV. NSgS, \Æ™sFs£qs ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVL][ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ zms÷˝¡ xqsVÀ≥ÿ£tsQ øR¡Li˙μR∂À‹[£qs aRPV˙NRP™yLRiLi©y≤R∂V ªRΩ©´s xmsμR∂≠sNTP LS“¡©y™´sW ¬ø¡[aSLRiV. A∏R∂V©´s LS“¡©y™´sW xms˙ªy¨sı {qsˆNRPL`iNRPV @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. μk∂Liª][ A∏R∂V©´s LS“¡©y™´sW©´sV NRPW≤y {qsˆNRPL`i AÆ™sWLiμj∂Liøy÷¡= DLiμj∂. GÆμ∂[\Æ™sV©y \Æ™sFs£qs ™´sLÊS¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡\|ms NTPLRifl„fi Æ™s[»¡V Æ™s[∏R∂V≤y¨sNTP zqsμÙR∂Li @LiVV©´s¤…˝¡[ ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV.


X¯ìyês¡+ 18, |òæÁãe] 2012

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

XË’e πøåÁ‘ê\≈£î m+J;mdt qT+∫ Á|ü‘˚´ø£ ãdüT‡\T

bÕغ\≈£î nr‘·+>± n_Ûeè~Δ |üqT\T

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô) : eTVü‰•esêÁ‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì eTVü‰‘·à>±+BÛ ãdtùdºwüHé qT+∫ á HÓ\ 18e ‘˚B qT+∫ sêÁwüº+˝Àì $$<Ûä XË’e πøåÁ‘ê\≈£î Á|ü‘˚´ø£ ãdüT‡\T q&ÉT|üqTqï≥T¢ m+J;mdt n&çwüq˝Ÿ Á{≤|òæø˘ y˚TH˚»sY Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. lXË’\+, ø=eTT¬s[¢, @&ÉTbÕj·T\T, y˚eTT\yê&É, ø±fi‚X¯«s¡+, lø±fi¯Vü≤d”Ô, neTsêe‹, ø√≥|üŒø=+&É ‘·~‘·s¡ XË’e πøåÁ‘ê\≈£î düTe÷s¡T 150 Á|ü‘˚´ø£ ãdüT‡\qT q&ÉT|üqTHêïeTHêïs¡T. yÓfi≤¢\qT≈£îqï uÛÑ≈£îÔ\T {Ϭø≥¢ ø√dü+ ÄHé˝…’Hé ãTøÏ+>¥ #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. M\T ø±ì yês¡T ãdtùdºwüHé˝À H˚s¡T>± {Ϭø≥T¢ ø=qT>√\T #˚j·Te#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T.

≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£esêZHêï bÕغ\≈£î nr‘·+>±, Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+>± n_Ûeè~Δ |üqT\T #˚|ü&ÉT‘·THêïqì ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+ >ö&é nHêïs¡T. ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ 129 &ç$»Hé˝Àì düTuÛ≤wt q>∑sY˝À 40 |ò”≥¢ s√&ÉT¶≈£î 10 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ d”d” s√&ÉT¶ |üqT\≈£î myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+ >ö&é kÕúìø£ ø±s=Œπs≥sY düTπswt¬s&ç¶ X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düTuÛ≤wtq>∑sY˝À 20\ø£å\T, n+&ÉsYÁ>ö+&é Á&Ó’H˚J |üqT\≈£î, 3.5 \ø£å\

πs|ü⁄ #Û·Á‘·|ü‹ •yêJ »j·T+‹ y˚&ÉTø£\T ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô) : >√˝≤ïø£ >∑+>±q>∑sY •yêJj·T÷‘Y nk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 19e ‘˚Bq #Û·Á‘·|ü‹ •yêJ »j·T+‹ y˚&ÉTø£\qT |òüTq+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T ø±˝≤sêE z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î >∑+>±q>∑sY˝Àì $y˚ø£q+<äkÕ«$T $Á>∑Vü≤+ e<ä› ñ‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ >∑+>±q>∑sY qT+∫ sêe÷+‘·|üPsY˝Àì •yêJ $Á>∑Vü≤+ es¡≈£î XÀuÛÑj·÷Á‘· »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêÁwüº ;CÒ|” n<Ûä´≈£åî&ÉT, myÓTà˝Ò´ øÏwüHé¬s&ç¶, Áπ>≥sY ;CÒ|” n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶\T eTTK´ n‹<∏äT\T>± bÕ˝§Z+{≤s¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·TTe≈£î\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHê\ì yês¡T ø√sês¡T.

nÁb˛#Y s√&é, 7\ø£å\ d”d” s√&ÉT¶≈£î ì<ÛäT\T eT+ps¡T nj·÷´j·Tì myÓTà˝Ò´ ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡eTT ø±s=Œπs≥sY düTπswt¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &ç$»Hé |ü]~Û˝À ñqï düeTdü´\qT Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+>± |üP]Ô #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À _»®* kÕ+ãj·T´, Áoìyêdt, yÓT+ãsY, @]j·÷ ø£$T{° yÓT+ãsY ◊˝Òwt >ö&é, düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, ø√H˚s¡T q]‡+>¥, düTeTHé, ÇkÕàsTT˝Ÿ Hê>∑eTDÏ, yê≥sY ø£sYÿ‡ @.á s¡+>±sêe⁄, Vü≤|ò”CŸ u≤sTT, #·+<äT, ‹\ø˘, eT˝≤¢¬s&ç¶, yês¡T¶ yÓ’<ë´~Ûø±] <ëyÓ÷<äsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV≤#Y◊$ô|’ ne>±Vü≤q sê´© uÛÑ÷düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ

¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\T

21q #·˝À ôV’≤<äsêu≤<é ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô) : <ä[‘·T\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô e÷]à 21q #·˝À ôV’≤<äsêu≤<é Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ e÷\ eTVü‰Hê&ÉT sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT ø±¬s+ •yêJ yÓ\¢&ç+#ês¡T. ˝Òì |üø£å+˝À n<˚ s√E ÄeTs¡D ìsêVü‰s¡ Bø£å≈£î |üPqT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ê&ÉT. mHémdtmdt˝À Hêj·T≈£î\T {Ï.ø±X¯qï, õ.j·÷<ä–]sêe⁄\‘√ ø£*dæ e÷{≤¢&Üs¡T. n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\qT ≈£L\TÑ·THêï Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. á nôd+;¢ á düe÷y˚X¯+˝À e÷\ eTVü‰Hê&ÉT H˚‘·\T mHé.eT˝Ò¢wt, ø£èwüíeT÷]Ô, {Ï.Vü≤qTeT+‘·T, yÓ+ø£fÒwt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT eTTdæ¢+\≈£î ñ∫‘· $yêVü‰\T ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘·j·T´u≤ ¬sVü≤ãsY #Ûê]≥ãT˝Ÿ Á≥düTº Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 18q ñ∫‘·+>± $yêVü‰\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ bòÂ+&ÉsY ‘·j·T´u≤ ‘·d”¢yéT ‘Ó*bÕs¡T. |òü\ø˘q÷e÷ q;˝Ÿ |òü+ø£åHé Vü‰˝Ÿ˝À y˚Te]ø˘ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ, ø£fi≤XÊ\ Ä<Ûä«s¡´+˝À 10 eT+~ j·TTe‘·T\ $yêVü‰\≈£î nj˚T´ Ks¡TÃqT uÛÑ]+∫ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. eTTK´ n‹~∏\T>± e÷¬sÿ{Ï+>¥ eT+Á‹ eTTUÒwt>ö&é, m+|” ndü<äTB›Hé nø£“s¡TB›Hé zyÓ’d”, #ê]àHêsY myÓTà˝Ò´ nVü≤à<é bÕcÕ U≤Á~, ãVü≤<ä÷sY|ü⁄sê myÓTà˝Ò´ yÓ÷»yéTU≤Hé, y˚Te]ø˘ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ, Vü≤sYyÓTHé Vü‰dæŒ≥˝Ÿ d”áy√ düj·T´<é Vü≤»sY VüQùd‡Hé bÕ˝§Z+{≤s¡Hêïs¡T.

|ü]– |òæÁãe] 17 (düTes¡í yês¡Ô) : ôV≤#Y◊$ @&é‡qT ne>±Vü≤q‘√H˚ ìyês¡D #˚j·Te#·Ãì düj·T´<é eT˝≤ÿ|üPsY ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T mdt.¬ø s¡V”≤+ Á|ü»\≈£î dü÷∫+#ês¡T.X¯óÁø£yês¡+ HÓÁVüQ j·TTeπø+Á<ä, C≤>∑è‹ j·TTe»q dü+|òüT+ düj·T´<é eT˝≤ÿ|üPsY Ä<Ûä«s¡´+˝À m|æmdtmdæmdt yê] düVü≤ø±s¡+‘√ düj·T´<é eT˝≤ÿ|üPsY ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ $<Ûë´s¡Tú\#˚ ôV≤#Y◊$ @&é‡ ne>±Vü≤q sê´* ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·TTe»q dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ôV≤#Y◊$ @&é‡ sê´* #˚|ü≥º&É+ n_Ûq+<ä˙j·T eTHêïs¡T. ø£åDÏø±y˚X¯+˝À #˚ùd ‘·|ü≈£î J$‘ê+‘·+ u≤<Ûä|ü&Ü*‡ ekıÔ+<äHêïs¡T. j·TTe»q dü+|òüT n<Ûä´≈£åî\T yÓ’.q]‡eTT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eT+˝À Ç+ø± |üP]Ô>± ne>±Vü≤q sêe&ÜìøÏ Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+ #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. HÓÁVüQj·TTeπø+Á<ä yê\+{ÏsY ¬ø.s¡y˚Twt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·TTe‘·, n‘·´~Ûø£+>± á yê´~Û u≤]q|ü&ÉT‘·THês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. $#·Ã\$&ç X¯è+>±s¡+ bÕ˝§Zq≈£î+&Ü ìs√<é ‘·|üŒì dü]>± ñ|üjÓ÷–+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ñ‘·ÔeT j·TTe»q nyês¡T¶ Á>∑V”≤‘· yÓ’.Á|üuÛ≤ø£sY, ñbÕ<Ûë´j·TT\T #·+Á<ä<äX‚KsY ¬s&ç¶, CÀ´‹, j·TTe»q dü+|òüT düuÛÑT´\T yÓ’. q]‡+\T, mdt. Á|üuÛ≤ø£sY, j·TT.yÓ+ø£fÒwü+, Ä+»H˚j·TTñ\, dü‘·´j·T´, s¡V”≤+ |üfÒ˝Ÿ, Áô|ò+&é‡ j·TTe»q düuÛÑT´\T, bÕsƒ¡XÊ\ $<Ûë´s¡Tú\T, Á>±eT Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<√eT |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô) : uÛÑ÷düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘êj·Tì ‘·Vü≤dæ\ΔsY <˚yéC≤ HêeTø˘ ‘˚*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À uÛ≤>±+>± >∑T+&Ü˝Ÿ Á>±eT+˝À »]–q dü<ädüT‡˝À ¬s’‘·T\ qT+∫ <Ûäs¡KdüTÔ\qT d”«ø£]+#ês¡T.á dü+<äs¡“¤+>± dü<ädüT‡≈£î Vü≤»¬s’q ¬s’‘·T\qT<˚›•+∫ Äj·Tq e÷≥¢&ÉT‘·÷ >∑‘· ø√ìï dü+e‘·‡sê\T>± uÛÑ÷eTT\≈£î dü+ã+~Û+∫q düeTdü´\qT |ü]wÿü]+#ê\ì ¬s’‘·T\ qT+∫ edüTÔqï |æsê´<äT\T n~Ûø£+ ø±e&É+‘√ Á|üuÛÑ÷‘·«+ ¬s’‘·T Á|üjÓ÷»q\qT <Ûäèwæ˜˝À ô|≥Tºø√ì ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\qT @sêŒ≥T #Ódæ+~. n+<äT≈£î á neø±XÊìï dü~Û«ìjÓT>∑|üs¡T#·Tø√ì uÛÑ÷düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·T ø=Hê\ì ø√sês¡T. X¯óÁø£yês¡+ »]–q ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À ìsêdü‘Y, yÓTfÒwüHé, ÄsYzÄsY, |üVü≤ìø£]|ü¢Hé≈£î dü+ã+~+∫ 20<Ûäs¡KdüTÔ\T e#êÃj·Tqïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñ|ü ‘·Vü‰dæ˝›sY dü‘·´Hêsêj·THê, –sê›esY ø£èwüíj·T´, Eìj·TsY ndædæº+{Ÿ sêDÏ $ÄsYVü‰\T ¬s’‘·T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

md”®{° b˛düTº\≈£î ;á&û nuÛÑ´s¡Tú\qT nqTeT‹+#ê\ì |ü\T dü+|òü÷\ &çe÷+&é

H˚&ÉT ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À C≤uŸy˚Tfi≤ 20q #·+Á<ä–]q>∑sY˝À •ebÕs¡«‘·T\ ø£˝≤´D+ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô) : ‹s¡TeT\–] ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T+˝À á HÓ\ 18q sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ <äs¡U≤düTÔ <ës¡T\≈£î ñ<√´>∑ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘·Vü≤d”˝≤›sY s¡e÷<˚$ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ∫qï |ü]ÁX¯eT\ XÊK ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢ Á|ü‹ì<ÛäT\T, CÖ[XÊK, $$<Ûä Áô|’y˚{Ÿ dü+düú\≈£î #Ó+~q Á|ü‹ì<ÛäT\T Vü‰»¬s’ ñ<√´>±\ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷ùd yê]øÏ dü÷#·q\T, dü\Vü‰\T n+~kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± ns¡TΩ˝…’q yê]øÏ ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ø£*ŒkÕÔs¡T. Ç+<äT˝À <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï yê]‘√ bÕ≥T ø=‘·Ô yês¡T ≈£L&Ü düe÷y˚XÊìøÏ Vü≤»s¡Tø±e#·TÃqì dü÷∫+#ês¡T.

H˚&ÉT bòÕs¡àd” C≤uŸy˚Tfi≤ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô) : ly˚+ø£fÒX¯«s¡ bòÕs¡àd” ø£fi≤XÊ\˝À X¯ìyês¡+ bòÕs¡àd” C≤uŸy˚Tfi≤ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Á|æì‡bÕ˝Ÿ dü<ëq+<ä+ ‘Ó*bÕs¡T. &çbòÕs¡àd”, ; bòÕs¡àd”, m+ bòÕs¡àd” |üP]Ô #˚dæq nuÛÑ´s¡Tú\T ns¡TΩ\ì, Ç‘·s¡ $esê\≈£î 23118528, 9542185209\˝À dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T.

πs|ü⁄ ªHêsT÷ Áu≤Vü≤àDμ |ü]#·j·Ty˚~ø£ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘Ó\+>±D HêsT÷ Áu≤Vü≤àD ùdyê dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä~yês¡+ ø=‘·Ôù|≥˝Àì u≤ãT »^®eHésê+ uÛÑeHé˝À HêsT÷ Áu≤Vü≤àD $yêVü≤ |ü]#·j·T y˚~ø£ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T ˇø£ Á|üø£≥q <ë«sê ‘Ó*bÕs¡T. á |ü]#·j·T y˚~ø£≈£î n~Ûø£ dü+K´˝À Vü‰»s¡Tø±yê\ì dü÷∫+#ês¡T.

≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì #·+Á<ä–] q>∑sY˝À ÁouÛÑyêì düy˚T‘· k˛eTX‚KsY kÕ«$T eTVü‰•esêÁ‹ 4e ø£˝≤´D eT¨‘·‡eeTT á HÓ\ 20e ‘˚Bq ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä\j·T ø£$T{Ï #ÛÓ’s¡àHé j·T+.πsK qπ>wt\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡eTT˝≤>±H˚ á dü+e‘·‡s¡eTT ≈£L&É •esêÁ‹ |ü+&ÉT>∑ s√Eq •ebÕs¡«‘·T\ ø£˝≤´DeTT ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± áHÓ\ 21 ‘˚Bq nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝Àì |ü\T bÕغ\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝À ñqï uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì kÕ«$T yê] ø£è|ü≈£î bÕÁ‘·T\T ø±yê\ì ø√sês¡T.

ø±ìùdºãT˝Ÿ‡ ñ<√´>±s¡Tú\≈£î |üs¡T>∑T |üØø£å 21q ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô) : ôd’º|òü+&ÉØ b˛©dt ø±ìùdºãT˝Ÿ‡ ñ<√´>±s¡Tú\≈£î 5 øÏ.MT. s¡Hé≈£î ∫e] neø±X¯+ ø£*ŒdüTÔqï≥T¢ b˛©dt n~Ûø±s¡T\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Vü‰˝Ÿ{Ϭø≥T¢ bı+~. 5 øÏ.MT. s¡dt≈£î Vü‰»s¡T ø±ì yês¡T á HÓ\ 21q |”|ü⁄˝Ÿ‡bÕ¢C≤ e<ä› ñ<äj·T+ 5 >∑+≥\≈£î Vü‰»s¡Tø±yê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î »]–q 5 øÏ.MT |üs¡T>∑T |üØø£å˝À 42,685 eT+~ bÕ˝§Zq>± 30, 370eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T ns¡Ω‘· kÕ~Û∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. áHÓ\ 17 qT+∫ 20es¡≈£î »s¡>±*‡q 5øÏ.MT. s¡dt f…dtºqT s¡<äT›#˚dæq≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô): md”®{° b˛düTº\≈£î ;á&û nuÛÑ´s¡Tú\qT ≈£L&Ü nqTeT‹+#ê\ì, f…{Ÿ s¡<äT› #˚j·÷\ì, ñ<√´>∑ ìj·÷eTø£˝À¢ ejÓ÷|ü]$T‹ ô|+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT $<ë´]ú dü+|òü÷\T #·˝À nôd+;¢ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ñ<√´>∑dü+|òü÷\ H˚‘·\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· nH˚ø£ dü+e‘·‡sê\T>± md”®{° b˛düTº\≈£î neø±X¯+ ˝Ò≈£î+&Ü #˚j·T&É+ <äTsêàs¡ZeTì eT+&ç|ü&ܶs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+ e\¢ dü÷e÷s¡T 7\ø£å\ eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ñ<√´>∑dü+|òü÷\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊsTT. \ø£å˝≤~ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà ô|{Ϻ ;á&û nuÛÑ´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘·TÔ‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ #·˝≤>±≥+ n&ÉT‘·T+<äì ;á&û nuÛÑ´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘·TÔqT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì md”ºJ b˛düTº\≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì $<ë´]ú, j·TTe»q dü+|òü÷\T Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊsTT. f…{ŸqT ìs¡«Væ≤+#·&É+ e\¢ ìs¡T<√´>∑ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î uÛ≤s¡+>± e÷]+<äì ny˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. <˚X¯+˝À #ê˝≤ sêÁcÕº\T f…{Ÿ qT+&ç $TqVü‰sTT+|ü⁄ b˛+<ä>± eTq sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ @e÷Á‘·+ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T&É+ ˝Ò<äì <ä«»y˚T‘êÔs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ìs¡T<√´>∑T\qT+&ç edüTÔqï e´‹πsø£‘· >∑T]Ô+∫ f…{ŸqT s¡<äT› #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊsTT. <ëì‘√ bÕ≥T yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ‡˝À uÛÑØÔ #˚j·TuÀj˚T {°#·sY b˛düTº\≈£î πøe\+ Ç+^¢wt MT&çj·T+ yêπs ns¡TΩ\q&É+ n$y˚ø£+ nHêïs¡T. Bìe\¢ y˚˝≤~eT+~ ‘Ó\T>∑T MT&çj·T+ nuÛÑ´s¡Tú\T qwüºb˛‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ‡ ìj·÷eTø±˝À¢ ‘Ó\T>∑T MT&çj·T+ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ≈£L&Ü neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊsTT. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« #˚|üfÒº ìj·÷eTø±˝À¢ ejÓ÷|ü]$T‹ zd”\≈£î 39, md”‡, md”º, ;d”\≈£î 44 dü+e‘·‡sê\T>± dü&É*+|ü⁄ Çyê«*q &çe÷+&é #˚XÊsTT. á dü+<äs¡“¤+>± Ä+<√fi¯q #˚düTÔqï $<ë´]ú dü+|òü÷\qT n¬sdüTº #˚dæ b˛©düTùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

\_›<ës¡T\≈£î s¡TD≤\T eT+ps¡T #˚j·T+&ç ôV’≤<äsêu≤<äT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY q≥sê»Hé >∑T˝≤®sY ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô): 2011`12 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ >∑&ÉTe⁄ eTT>∑TdüTÔq+<äTq \_› <ës¡T\≈£î s¡TD≤\T yÓ+≥H˚ eT+ps¡T #˚j·÷\ì ôV’≤<äsêu≤<äT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY q≥sê»Hé >∑T˝≤®sY ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ø£˝…ø£ºsY düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À ø£˝…ø£ºsY $$<Ûä u≤´+ø˘ n~Ûø±s¡T\T dü+πøåeT XÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√ s¡TD≤\ eT+p]ô|’ düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY Ç|üŒ{Ïes¡≈£î eT+p¬s’q s¡TD≤\T ô|+&ç+>¥˝À ñqï ãTTD≤\ô|’ #·]Ã+#ês¡T. md”‡ ø±s=ŒπswüHé˝À n‹ ‘·≈£îÿe s¡TD≤\T eT+ps¡T nsTTq+<äTq á Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+ eTT>∑TdüTÔq+<äTq $$<Ûä u≤´+≈£î\T n+^ø£]+∫q y˚Ts¡≈£î ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì u≤´+ø˘ ø=+<ä]øÏ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T ˝Ò<ä+<äTq

C≤|ü´+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó\T|ü>±, n‘·´+‘· ù|<äyês¡T e÷Á‘·y˚T s¡TD≤\ ø√dü+ ekÕÔs¡ì yê]øÏ düVü‰j·T+ #˚j·T&ÜìøÏ dæ<äΔ+>± ñ+&Ü\ì ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 28q ‹]– düMTøÏåkÕÔeTì, n|üŒ{Ï es¡≈£î u≤´+ø˘ n~Ûø±s¡T\T #=s¡e rdüTø=ì Á>ö+&ç+>¥ |üP]Ô #˚dæ 80 XÊ‘·+ ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚j·÷\Hêïs¡T. Ä+Á<Ûë u≤´+ø˘ s¡TD≤\ eT+pØ˝À n‘·´+‘· C≤|ü´+ eVæ≤düTÔqï+<äTq Ä u≤´+ø˘ n~Ûø±s¡T\≈£î @yÓTÆq düeTdü´\T ñHêïj·TqT≈£î+fÒ Ä]úø£ XÊK≈£î ‘Ó\bÕ\ì, s¡TD≤\ eT+pØ˝À e÷Á‘·+ C≤|ü´+ »s¡>∑ ≈£L&É<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @CÒd”, m˝Ÿ.&û.m+, $$<Ûä dü+πøåeT XÊK\ n~Ûø±s¡T\T u≤´+ø˘ n~Ûø±s¡T\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

X¯ìyês¡+ 18, |òæÁãe] 2012

u≤ãT *ø£ÿsY $TwüHé u§‘·‡ô|’ Á|ü‘˚´ø£ >∑T]

À≥ÿgRiry*™´sVV\¤Õ¡©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô): ≠saS≈¡x m s»¡ıLi ªR Ω WLR i Vˆ ¨sπ ∏ ∂W«¡NRP™´sLÊRiLi ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡Õ‹[ NSLi˙lgi£qs ©y∏R∂VNRPVáV æªΩáVgRiÆμ∂[aRPLi xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ≠sAL`iZNP Àÿ ¡V Fs™´slLi™´sLRiV©yıLRiÆ©s[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı }msLRiV ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡ Lji™´sWLi≤`∂ æªΩáVxqsVN][™´s≤y¨sNTP æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki LjiF°LÌRiVÕ‹[ ø][»¡Vc ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. Bμj∂ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V —¡Õ˝ÿN][ ∏R∂VLi˙ªyLigS¨sı GLSˆ»¡V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV B ¡˜Liμj∂NRPLRi\Æ™sV©´s xmsLjizqÛsæªΩ[. ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡Õ‹[ G{qs’¡ μy≈¡Ã¡V @LiVVæªΩ[ ªRΩ™´sV FyLÌkiNTP ¬ø¡Liμj∂©´s™yLRiV ™´sVμR∂˘Li ¬ø¡[zqs©´s Lji™´sWLi≤`∂ LjiF°LÌRiVá©´sV A ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi }qsNRPLjiLi¿¡, øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV xmsLixmsoª][Liμj∂. IN][‰ zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡Õ‹[ D©´sı»˝¡Vc LRiV«¡Ÿ\Æ™sæªΩ[ øR¡LRi˘Ã¡V —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ∏R∂VLi˙ªyLigRiLiÕ‹[ ALRiVgRiVlLi[zqs xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡VLi…ÿLRiV. ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. Aμj∂Õÿ Lji™´sWLi≤`∂ LjiF°LÌRiVá©´sV æªΩzmsˆLiøR¡VNRPV¨s NSLi˙lgi£qs Àÿμ`∂, NRPLkiLi©´sgRiL`i, ™´sLRiLigRiÕfi, ≈¡™´sV¯Li, gRiVLi»¡WLRiV, ©y∏R∂VNRPVáV, ™´sVLi˙ªRΩVáV, aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡ }msL˝Ri©´sV Æ™s÷¡NTP Æ©sÃ˝¡WLRiV, $NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™´sVμR∂˘Li ºdΩzqs, ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡ ≠s™´sLSá©´sV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V }qsNRPLjixqsVÚ©yıLRiV. ∏R∂VVμÙR∂Li ˙xmsNRP…”¡Liøyá¨s A∏R∂V©´s @©´sVNRPVLi»¡V©yıLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂V, LRiLigSlLi≤ÔT∂, BªRΩLRi —¡Õ˝ÿá xqs™´sWøyLRiLi @LiVVæªΩ[, μyμyxmso ≤R∂«¡©´sV ™´sVLiμj∂ μyNS æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi NRPW≤y }qsNRPLjixqsVÚ©yıLRiV. NSgS, zmszqszqs @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V À‹ªRΩ= aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V NRPW≤y ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡Õ‹[ xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl·NRPV ÷¡NRP‰L`i zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡ª][ D©´sı xqsLi ¡Liμ≥yá\|ms øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ˙xmsæªΩ[˘NRP μR∂XztÌsQ ZNP[Li˙μk∂NRPLjiLiøyLRiV. ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi, $NSNRPVŒœ¡Li, ≠saS≈¡xms»¡ıLi ÷¡NRP‰L`i zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡Õ‹[ À‹ªRΩ= xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· Fy˙ªRΩ D©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s @©´sV™´sW¨sxqsVÚ©yıLRiV. μk∂Liª][ C —¡Õ˝ÿá ™´sVμR∂˘Li zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡\|ms A∏R∂V©´s ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS μR∂XztÌsQ ryLjiLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ÷¡NRP‰L`i zqsLi≤T∂ZNP[»˝¡Õ‹[ Fy˙ªRΩ D©´sı ™´sVLi˙ªRΩVá\|ms NRPW≤y A∏R∂V©´s gRiVLji |ms…Ì”¡©´s»˝¡V ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVá Fy˙ªRΩ©´sV, À‹ªRΩ= Fy˙ªRΩ©´sV Aμ≥yLSáª][ Bxmsˆ…”¡ZNP[ æªΩáLigSfl· Fs©±s“¡™Ø[á xqsLixmnsVLi ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ry*≠sVg_≤`∂ xqs•¶¶¶  ¡∏R∂V»¡ |ms»Ì¡gRi÷¡gjiæªΩ[ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı xmspLjiÚgS AL][zmsLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ¨sL˝RiORPQ ˘Li ™´sÃ˝¡ ªy™´sVV ˙xmsÆ™sWxtsQ©˝´sV NRPW≤y AªRΩ¯LRiORPQfl·Õ‹[NTP Æ©s¤…Ì¡[∏R∂V™´søR¡VË©´s¨s A∏R∂V©´s @©´sVNRPVLi»¡V©yıLRiV. N][Õ‹[ˆªRΩV©yı™´sV¨s @©yıLRiV. BNRP LSxtÌsQ˚xmsºΩ DªRΩÚLRiV*áV, 610 “¡™Ø[ @™´sVáV xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl·NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ "«¡Ÿ˘≤U∂ztsQ∏R∂VLki NRP≠sV…‘¡' GLSˆ»¡V\|ms NRPW≤y NRPxqsLRiªRΩVÚ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sVLiμj∂. BLiμR∂VÕ‹[À≥ÿgRiLigS... LSxtÌsQ˚ \|§¶¶¶N][LÌRiV ©y˘∏R∂V™´sVWLRiVÚáVgS xms¨s¬ø¡[zqs xmsμR∂≠ds≠sLRi™´sVfl· F~Liμj∂©´s LRiLigRiLS«¡©±s, ©yxqsL`i, ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô): bP™´sLS˙ºΩ ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yáª][ Fyxms…fi }msL˝Ri©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmsLjibdP÷¡r°ÚLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso xqsÆ™sV¯NSáLiÕ‹[ \ZaP™´sZOP[Q ˙ªyáV NTP»¡NTP»¡Õÿ≤R∂VªRΩV©yıLiVV. bP™´sLS˙ºΩNTP lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÃ¡ Dμ][˘gRiVá\|ms ©´sÆ™sW\Æμ∂©´s ZNP[xqsVá FsºΩÚÆ™s[ªRΩNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ A∏R∂W ZNP[xqsVÕ˝‹[¨s ™´sVVLiμR∂V©´sVLi¬ø¡[ xmsLRiÆ™s[VaRP*LRiV≤T∂ı μR∂Lji+LiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV À≥œ¡NRPVÚáV Æ™s[Õÿμj∂gS ºdΩ˙™´sªRΩ©´sV xmsLjibdP÷¡Li¬ø¡[ xms˙NTP∏R∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li $NSLRiLi øR¡V…Ì”¡Liμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ ªRΩLRi÷¡™´sxqsVÚ©yıLRiV. $NSŒœ¡x§¶¶¶zqsÚ, $\ZaPáLi, Æ™s[™´sVVá™y≤R∂, NS¤Œ¡[aRP*LRiLi À≥ÿgRiLigS Bxmsˆ…”¡ZNP[ —¡Õ˝ÿá ©´sVLi¿¡ xqs™´sWøyLRi }qsNRPLRifl· «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. ªRΩμj∂ªRΩLRi \ZaP™´sZOP[Q ˙ªyÕ˝‹[ bP™´sLS˙ºΩ a][À≥œ¡ Æ™s÷˝¡≠sLRiVr°ÚLiμj∂. $NSŒœ¡x§¶¶¶zqsÚ μyμyxmso 200 ™´sVLiμj∂ ™´sLRiNRPV Dμ][˘gRi Æ©s[ªRΩá\|ms æªΩáLigSfl·™y˘xmsÚLigS ≠s≠sμ≥R∂ $™y∏R∂VV÷¡Lilgi[aRP*LRiV≤T∂ ™yL<jiNRP ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yÕ˝‹[ À≥ÿgRiLigS aRPV˙NRP™yLRiLi |qsORPQ ©˝´s NTPLiμR∂ HμyLRiV ™´sLiμR∂á ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂∏R∂W˘LiVV. J \Æ™sxmso ZNP[xqsVá DμR∂∏R∂VLi ry*≠sV™yLRiV xqsWLRi˘˙xmsÀ≥œ¡ ™yx§¶¶¶©´sLi\|ms @™´sV¯™yLRiV FsºΩÚÆ™s[ªRΩ, ™´sVL][\Æ™sxmso xqsÆ™sV¯NSÕÿ¨sı |qsá™´sogS xmsLjigRifl”·LiøR¡≤R∂Li ™´sLi…”¡ «Ïÿ©´s˙xmsxqsW©yLi’¡NRPÆμ∂[≠s ºΩLRiV¿¡ËQ\|ms xms»Ì¡fl·≠dsμ≥R∂VÕ˝‹[ ≠sx§¶¶¶LjiLiøyLRiV. ™yx§¶¶¶©´s @LiaSá©´sV ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s N˝TP∏R∂VL`i ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li øR¡Wr°ÚLiμj∂. μk∂Liª][ }qs™´sÕ˝‹[ ª]÷¡}qs™´sgS xqsWLRi˘˙xmsÀ≥œ¡©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡≤R∂Li BNRP‰≤T∂ xqsLi˙xmsμy∏R∂VLi. ™´sVL][™´sWLRiV Dμ][˘gRiVáV ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gRiNRPVLi≤y NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[∏R∂Wá©´sıμj∂ xqsªRΩ˘˙™´sªRΩ À≥ÿxqs‰LRi ZOP[Q ˙ªRΩLigS ˙xmszqsμÙj∂ ¬ø¡Liμj∂©´s C ZOP[Q ˙ªRΩLiÕ‹[ xqsWLRi˘˙xmsÀ≥œ¡#\|ms ™´splLi[gRiVªRΩV©´sı ry*≠sV™yLji¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV À≥œ¡NRPVÚáV Æ™s[Õÿμj∂gS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™´sp˘x§¶¶¶LigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. ªRΩLRi÷¡™´søyËLRiV. N][Õÿ…ÿáV, ¬ø¡NRP‰À≥œ¡«¡©´sáV, Æ™s[VŒœ¡ªyŒÿáª][ DªRΩ=™´sLi xmnsV©´sLigS «¡LjigjiLiμj∂. $\ZaPá ™´sV•¶¶¶ZOP[Q ˙ªRΩLiÕ‹[ ™´sV•¶¶¶bP™´sLS˙ºΩ ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yáV \Æ™sÀ≥œ¡™´sLigS «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. HμR∂™´s L][\¤«¡©´s aRPV˙NRP™yLRiLi G≤R∂V gRiLi»¡Ã¡NRPV Æμ∂[Æ™s[LRiVáV LS™´sfl·™yx§¶¶¶©´sLi\|ms À≥œ¡NRPVÚáNRPV μR∂LRi+©´s≠sV™´s*©´sV©yıLRiV. DμR∂∏R∂VLi ™´sV÷˝¡NSLÍRiV©´sry*≠sV™yLji Aá∏R∂VLiÕ‹[ ¨sªRΩ˘x§¶‹[™´sV  ¡÷¡x§¶¶¶LRifl·Ã¡V, «¡Fy©´sVuÌy©´s™´sVVáV, ry*≠sV™yLjiNTP ≠sZaP[xtsQ @LRiË©´sáV, @™´sV¯™yLjiNTP ©´s™y™´sLRiË©´sáV, LRiV˙μR∂x§¶‹[™´sVLi, øR¡Li≤U∂x§¶‹[™´sVLi ™´sLi…”¡ xmsp«¡Ã¡©´sV @LRiËNRPVáV, Æ™s[μR∂xmsLi≤T∂ªRΩVáV aSr°ÚQ˚Q NRPÚLigS ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV.

ñ|ü mìïø£\≈£î eTT+<˚ ñ<√´>∑ dü+|òü÷\ düeTdü´\≈£î |ü]cÕÿs¡+?

bÕe⁄\T ø£<äT|ü⁄‘·Tqï düsêÿsY ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô): xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯Õ‹[ FyÕÊ‹©´sı Dμ][˘gRiVá xqsÆ™sV¯ NSÕÿ¨sı |qsá™´sogS xmsLjigRifl”·Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsV™´sVV≈¡LigS D©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ Dμ][˘gRiVáV ™´sVL][™´sWLRiV xqsÆ™sV¯ ©Ø[…‘¡xqsV B™´s*»¡Liª][ C xqs™´sVxqs˘©´sV æªΩlgi[μyNS ÕÿgRi™´sμÙR∂¨s øR¡WxqsVÚ©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. æªΩáLigSfl·Õ‹[ Dxms Fs¨sıNRPáV ™´sVVLiøR¡VN]xqsVÚ©´sı ˙xmsxqsVÚªRΩ ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ Dμ][˘gRiVáª][ «ÿ˙gRiªRΩÚgS DLi≤yá¨s AÕ‹[¿¡xqsVÚ©´sı»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. ˙xmsæªΩ[˘NRP LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V ≤T∂™´sWLi≤`∂ª][ æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ Dμ][˘gRiVáV ¬ø¡[zqs©´s 42 L][«¡ŸÃ¡ xqsÆ™sV¯ NSÕÿ¨sNTP |qsá™´so ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[}qs ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsWøR¡©´s˙Fy∏R∂VLigS J ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s»Ì¡V xqs™´sWøyLRiLi. xqsÆ™sV¯ NSÕÿ¨sı |qsá™´sogS xmsLjigRifl”·Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV Bxmsˆ…”¡ZNP[ J ¨sLÒRi∏R∂W¨sNTP ™´s¿¡Ë©´s ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRi DxmsxqsLixmnsVLi... C @LiaS¨sNTP AÆ™sWμR∂Li N][xqsLi ™´sVL][ lLiLi≤R∂V, ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩª][ ¤À≥¡[…‘¡ NS©´sV©´sı»˝¡V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*™´sLÊSáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLiVV. xqsÆ™sV¯ NSÕÿ¨sNTP |qsá™´so ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ™´sVVLiμR∂VgS xmsμ][©´sıªRΩVáV, BLi˙NTPÆ™sVLi»˝¡Vc, xmsμR∂≠ds ≠sLRi™´sVfl· ˙xmsπ∏∂W«¡©yá©´sV @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV Æ™sxqsVáVÀÿ»¡V DLi»¡VLiμR∂¨s }msL]‰©yıLiVV. ˙xmsÆ™sWxtsQ©˝´s ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ªRΩ™´sVNRPV @©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s

XË’eπøåÁ‘ê\≈£î b˛f…‘·TÔ‘·Tqï uÛÑ≈£îÔ\T

$&çb˛j˚T sêÁcÕºìøÏ øöì‡˝Ÿ uÛÑeq+ nedüs¡e÷.? e÷ ôV’≤<äsêu≤<é ø£˙«qsY <äsêàdüq+ Áo<ÛäsY ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\˝À $&çb˛j˚T sêÁcÕºìøÏ XÊdüqeT+&É* uÛÑeq XÊX¯«‘· ìsêàD≤ìï #˚|ü{≤º\ì Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·T+ rdüTø=e&É+ |üP]Ô>± ndü+ã<ä›+>± ñ+<äì ‘Ó\+>±D e÷ ôV’≤<äsêu≤<é ø£˙«qsY <äsêàdüq+ Áo<ÛäsY m<˚›yê #˚XÊs¡T. n~≈£L&Ü d”e÷+Á<ÛäbÕ\≈£î\ ≈£îÁ≥˝À uÛ≤>∑kÕ«$T nsTTq ‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î&çqì #Ó|ü⁄Œ≈£îH˚ Á|üuÛÑT‘·« $|t NÛ|òt >∑+Á&É yÓ+ø£≥s¡eTD¬s&ç¶ Á|üø£{Ï+#·&É+ Vü‰kÕ´düŒ<ä+>± ñ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq ˇø£ Á|üø£≥qqT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Ç|ü&ÉT @$T nedüs¡+ e∫Ã+<äì Á|üuÛÑT‘·«+ n+‘ê Vü‰&Üe⁄&ç>± ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<äì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. πøe\+ ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T n+XÊìï |üø£ÿ<ë] |ü{Ϻ+#·&Üìπø düyÓTÆø£´ Á|üuÛÑT‘·«+ Ç≥Te+{Ï ≈£îÁ≥\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·T+<äì uÛ≤$+#ês¡T. πøe\+ 119 nôd+;¢ kÕúHê\T >∑\ q÷‘·q ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À XÊdüqeT+&É* e´edüú ñ+&ÉuÀ<äH˚ ø£˙dü |ü]C≤„q+ ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\≈£î ˝Òø£b˛e&É+ ì»+>± XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. Ç≥Te+{Ï ≈£îVü≤Hê ‘Ó\+>±D yê<äT\T eTq H˚‘·\T>± #Ó˝≤eTDÏ ne&É+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ <Ísê“>∑´+. n+<äTπø ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ @sêŒ≥j˚T´+‘· es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+˝À m≥Te+{Ï XÊX¯«‘· ìsêàD≤\ì #˚|ü≥ºe<ä›ì Áo<ÛäsY Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T.


sêeD yêVü≤q ùde˝À $Vü≤]+∫q kÕ«$T neTàyês¡T¢

2 ˝À...

X¯ìyês¡+, 18 |òæÁãe] 2012

ù|J\T : 8

\&É÷¶ Çø£...

m$Tà>∑q÷s¡T qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï CÒ|”

Á|ü‘˚´ø£+

dü‘ê´Á>∑Vü≤ bÕ<äj·÷Á‘·

lXË’\+, |òæÁãe] 17, (düTes¡íyês¡Ô): eTVü≤ •esêÁ‹ |ü+&ÉT>∑qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î nedüs¡yÓTÆq \&É÷¶\qT n+~+#˚+ <äT≈£î \&ÉT¶ ‘·j·÷Ø ø=s¡≈£î Á|ü‘˚´ø£ ãè+<ë \qT @sêŒ≥T #˚kÕs¡T <˚ekÕúq n~Ûø±s¡T\T. Ç{°e\ ø±\+˝À <˚ekÕúq+ n+~+#˚ \&ÉT¶ HêD´‘· #ê˝≤ u≤>∑T+<äqï Á|üX¯+dü\T ñHêï sTT. B+‘√ M{Ï ø√s¡≈£î Ç{°e\ ø±\+˝À uÛÑ ≈£îÔ\ qT+#˚ ø±ø£ <˚ekÕúq+ e#˚à |ü\Te⁄s¡T Á|üeTTKT\T ≈£L&É \&ÉT¶ HêD´‘· |ü≥¢ dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚j·T´&Éy˚T ø±ø£, ‹s¡T|ü‹\&ÉT¶ ‘·s¡T yê‘· Ä kÕúsTT˝À ñ+<äqï ù|s√ÿ+≥THêïs¡T. •esêÁ‹ ÁãôVA‘·‡yê\≈£î <ë<ë|ü⁄ |ü~\ø£å\ eT+~øÏ ô|’>± uÛÑ≈£îÔ\T e#˚à neø±XÊ\T ñHêï j·Tì M]øÏ nedüs¡yÓTÆqìï \&ÉT¶\qT n+~+ #˚+<äT≈£î <ë<ë|ü⁄ 150 eT+~ bÕø£ XÊÁdüÔ ÁbÕ MDT´\qT ìj·T$T+#ês¡T. Ç+<äT≈£î nedü s¡yÓTÆq X¯q>∑|æ+&ç, #·¬øÿs¡, HÓsTT´, j·÷\ ≈£î\T, m+&ÉT¶ ø£s¡÷®s¡, J&ç |ü|ü⁄Œ, ø£\ø£+&ÉqT eTT+<äT>±H˚ ‘Ó|æŒ+∫ô|{≤ºs¡T.

m$Tà>∑q÷s¡T, |òæÁãe] 17, (düTes¡íyês¡Ô): qT+∫ ¬s’‘·T\ ø√dü+ dü‘ê´Á>∑Vü≤ bÕ<äj·÷Á‘·qT ˝Àø˘dü‘êÔ n<Ûä´≈£åî&ÉT »j·TÁ|üø±XŸ Hêsêj·TD m$Tà>∑q÷s¡T qT+∫ Äs¡+_ÛkÕÔs¡ì sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù lìyêdüsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ yÓ+ø£≥s¡eTD ˝≤&ç®˝À $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. sêÁwüº+˝À ¬s’‘·T\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ø£*Œ+ #·&É+˝À düsêÿs¡T $|òü\yÓTÆ+<äì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. ø=‘·Ô>± Jy√24 $&ÉT<ä\ #˚dæ ¬s’‘·T\T |ü+&ç+ ∫q |ü+≥\qT Ç‘·s¡ sêÁcÕº\˝À $Áø£sTT+ #·sê<äì #Ó|üŒ&É+ $&É÷¶s¡eTì nHêïs¡T. Jy√ qT e´‹πsøÏdü÷Ô ˝Àø˘dü‘êÔ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT »j·T Á|üø±wt Hêsêj·TD H˚&ÉT m$Tà>∑q÷s¡T qT+∫ bÕ<äj·÷Á‘· #˚kÕÔs¡Hêïs¡T. 19q ø£sêï≥ø£ sêÁwüº+ –˝≤ÿø£dü÷>∑÷s¡T˝À $Áø£sTTkÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ¬s’‘·T\ e<ä› qT+∫ ùdø£]+∫q <Ûëq´+ ny˚Tà+<äT≈£î ˝Àø˘dü‘êÔ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ¬s’‘·T\T ô|<ä› m‘·TÔq Ç+<äT˝À bÕ˝§Z+{≤s¡ì #ÓbÕŒs¡T. bÕ<äj·÷Á‘· ∫\ø£\&√D, eTT>∑‹, ø£\T¢<˚e≈£î+≥ MT<äT>± eT+Á‘ê\j·T+ #˚s¡Tø=ì ãdü #˚kÕÔs¡Hêïs¡T. 19q #ÓfÒï|ü*¢,

e÷<Ûäes¡+, ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä e+‘Óq, ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä Á>±eT+, MT<äT>± –˝≤ÿdü÷>∑÷s¡T •_sêìøÏ #˚] <ÛëHê´ìï neTàø£+ #˚kÕÔs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø±e⁄q Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T Ç+<äT˝À bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. düe÷y˚X¯+˝À ˝Àø˘dü‘êÔ sêÁwüº ñbÕ<Ûä´≈£åî\T u≤;®, sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù sêyÓ÷àVü≤qsêe⁄, z+ø±sY— õ˝≤¢ ø£˙«qsY &˚$&é, edü+‘·≈£îe÷sY— lìyêdüsêe⁄, •yêJsêC≤ bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü‹uÛÑ ñqï yê]πø |ü≥º+

6

ø£s¡÷ï\T, bÕ‘·ãkÕº+&é, |òæÁãe] 17, (düTes¡íyês¡Ô): ÇkÕÿHé dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï s¡<∏äj·÷Á‘· @sêŒ≥¢qT sêÁwüº ∫qï‘·s¡Vü≤ kÕ>∑T˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊKeT+Á‹ {ÏõyÓ+ø£fÒwt |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ eT+Á‹ m–®_wüHé yÓTÆ<ëq+˝À ¬s+&ÉTs√»\bÕ≥T ìs¡«Væ≤düTÔqï |üP] s¡<∏äj·÷Á‘·‘√bÕ≥T kÕ+düèÿ‹ø£ ñ‘·‡yê\ ìs¡«Vü≤D≤ rs¡TqT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. eT+Á‹øÏ ÇkÕÿHé ìs¡«D≤<ës¡T\T ÁbÕ+>∑D+˝À @sêŒ≥T #˚dæq <˚e‘ê $Á>∑Vü≤\ <ä>∑Zs¡ |üP» ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. >√e÷‘·≈£î |òü\Vü‰sê\T n+~#ês¡T. nq+‘·s¡+ eT+~s¡+ ÁbÕ+>∑D+˝À @sêŒ≥T #˚dæq <˚e‘ê Á|ü‹eT\qT ‹\øÏ+#ês¡T. eT+Á‹ yÓ+≥ kÕúìø£ H˚‘·\T ≈£L&É bÕ˝ÀZHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ÇkÕÿHé Á|ü‹ì<∏äT\T, uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTs√ ¬s+&ÉT bÕdtb˛s¡Tº πø+Á<ë\T ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº+˝À eTs√ ¬s+&ÉT bÕdtb˛s¡Tº πø+Á<ë\T @sêŒ≥T ø±qTqï≥T¢ ÁbÕ+rj·T bÕdtb˛s¡Tº n~Ûø±] lø£sY¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ôV’≤<äsêu≤<é, $XÊK|ü≥ï+˝À e÷Á‘·y˚T bÕdtb˛s¡Tº ø±sê´\j·÷\T ñ+&É>±, ø£Ø+q>∑sY, ;ÛeTes¡+˝À ø=‘·Ô πø+Á<ë\T @sêŒ≥T ø±qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ‘·‘êÿ˝Ÿ |ü<Ûäø£+˝À <äs¡U≤düTÔ #˚ùdyês¡T yÓ]|òæπøwüHé Á<ÛäTe|üÁ‘·+ ø√dü+ @»+≥¢qT ÄÁX¯sTTdü÷Ô düeTdü´˝À¢ Çs¡T≈£î+≥THêïs¡Hêïs¡T. ø=+<äs¡T @»+≥T¢ qøÏ© yÓ]|òæπøwüHé dü]º|òæ¬ø≥¢qT <äs¡U≤düTÔ <ës¡T\≈£î ÇdüTÔHêïs¡ì, Ç˝≤+{Ï$ Ç|üŒ{Ïπø sêÁwüº+˝À 24 >∑T]Ô+∫ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.

düyÓTà‘√ eT÷‘·|ü&ɶ ◊πø|” ø±sê´\j·T+

Á|üC≤s¡Væ≤‘· ã&Ó®{Ÿ n+¬ø\ >±s¡&ûj˚T ù|<ä\≈£î @ $<Ûä+>±q÷ ñ|üjÓ÷>∑|ü&Éì ã&Ó®{Ÿ $<ë´s¡+>±ìøÏ ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #Ój·T´ø£b˛e&É+ <ës¡TD+ Væ≤+<äTe⁄\ô|’ uÛ≤s¡+ yÓ÷|ü⁄‘·÷ Ç‘·s¡T\≈£î sêsTTr˝≤ ;CÒ|” sêh ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T ø£|æ˝ÒX¯«s¡j·T´ ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe]17, (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq ã&Ó®{Ÿ n+¬ø\>±s¡&û>± ñ+<˚ ‘·|üŒ ù|<ä, eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ Á|ü»\≈£î ø£˙dü Á|üjÓ÷»Hê\T ø£*Œ+#˚dæú‹˝À ≈£L&Ü ˝Ò<äì uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ sêÁwüº ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T, sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘· n_Ûeè~Δ ø£$T{° Hêj·T≈£î\T ø£|æ˝ÒX¯«s¡j·T´ $eT]Ù+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ õ˝≤¢ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T õ.mdt.Hê>∑sêE n<Ûä´ø£å‘·q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£|æ˝ÒX¯«s¡j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À ÁbÕs¡+_Û+∫q nH˚ø£ kÕ>∑T˙{Ï ÁbÕC…≈£îº\ ìsêàD≤\T q‘·Ôq&Éø£q kÕ>∑T‘·THêïj·Tì yê{ÏøÏ ì<ÛäT\T, ø±˙ |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î ø£˙dü Á|üD≤[ø£\T Á|üuÛÑT‘·«+ e<ä› ˝Òø£b˛e&É+ n‘·´+‘· <ës¡TDeTHêïs¡T. $<ë´ s¡+>±ìøÏ ≈£L&Ü ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚j·T´ø£b˛>± eè‹Ô $<ë´ ø£fi≤XÊ\\qT eT÷dæy˚ùd |ü]dæú‹\T HÓ\ø= Hêïj·THêïs¡T. Á|ü»\qT n~Ûø±s¡ Á|üuÛÑT‘·«+ |üø£ÿ<ë] |ü{Ϻ+#˚ dæú‹˝À

s¡<∏äj·÷Á‘· @sêŒ≥¢qT |üs¡´y˚øÏå+∫q eT+Á‹ {°J

ñqï~ ‘·|üŒ eTs√ø£{Ï ø±<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ Á|üuÛÑT‘ê«\T n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· Væ≤+<äTe⁄\T ìs¡«Væ≤+#·T≈£îH˚ |ü+&ÉT>∑\T, C≤‘·s¡\ düeTj·T+˝À sêÁwüº s√&ÉT¶ s¡yêD dü+düú(Äغdæ) Ä]úø£uÛ≤s¡+ y˚dü÷Ô Ç‘·s¡T\≈£î -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

6

yÓ’mkÕ‡sY ÄX¯j·÷\qT Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬øfi≤›+

7

Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ |üØø£å˝À¢

bıs¡bÕ≥¢≈£î ‘ê$y=«<äT› ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘

ø£s¡÷ï\T ø£˝…ø£ºπs≥T |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô): Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ |üØø£å\qT n+<äs¡T n~Ûø±s¡T\ düeTq«j·T+‘√ |üø£&É“+B>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ø£˝…ø£ºsY ã+>±¢˝À Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ |üØø£å\ @sêŒ≥¢ù| düeTq«j·T ø£$T{° düe÷y˚X¯+ -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À


2

X¯ìyês¡+, 18 |òæÁãe], 2012

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

Á|üC≤s¡Væ≤‘· ã&Ó®{Ÿ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... Á|üuÛÑT‘ê«\T ‘·eT, ‘·eT <˚e⁄fi¯¢qT <ä]Ù+ #·T≈£îH˚+<äT≈£î yÓfi‚¢yê]øÏ sêsTTr\T ø£*Œ+#·&É+ n‘·´+‘· <ës¡TDeTHêïs¡T. ÁbÕs¡úHêeT+~sê\ <ä>∑Zs¡ me«]es¡Z+≈£î #Ó+~qyêπs yê´bÕsê\T ìs¡«Væ≤+ #·Tø√yê\ì Á|üuÛÑT‘·«y˚T ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚dæ+<äì ø±˙ H˚{ÏøÏ <˚yê\j·÷\ ÁbÕ+>∑D≤\˝À¢ neT\T ø±e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ Bìì neT\T #˚j·÷´\ì &çe÷+&é #˚kÕs¡T. eTVü≤•esêÁ‹ì ìs¡«Væ≤+#·T≈£î H˚+<äT≈£î e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î ø£˙dü

edü‘·T\T ø£*Œ+#·&É+˝À õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ |üP]Ô>± yÓ’|òü\´+ #Ó+ ~+<äì BìøÏ ø±s¡≈£î˝…’q n~Ûø±s¡T\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚kÕs¡T. uÛÑ≈£îÔ\≈£î nedüs¡ yÓTÆq @sêŒ≥¢ ø√s¡≈£î πø{≤sTT+∫q s¡÷.3ø√≥T¢ yÓ∫Ã+∫ #˚dæq @sêŒ≥T¢ ø£qT#·÷|ü⁄ y˚Ts¡˝À ø£+{ÏøÏ ø£ì|æ+#·&É˝Ò<ä+fÒ Ç+<äT˝À <ë– ñqï n$˙‹ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ø£ì|æ+#·&É˝Ò<ë nìï Á|ü•ï+#ês¡T. bÕغ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ø±fi¯+– qs¡dæ+Vü≤es¡à, bÕغ Hêj·T≈£î\T <äsêZkÕ«$T, eT<ÛäTdü÷<äqsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ Áø°&Ü_Ûeè~ΔøÏ bÕ≥T|ü&É‘ê ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 17, (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ dü+|òüT+˝Àì Áø°&Üø±s¡T\≈£î yê] Áø°&Ü_Ûeè~›øÏ nedüyÓTÆq Ä]Δø£+>± ‘√&ÜŒ≥Tq+~kÕÔqì ùdº&çj·T+ |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ ø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî\T sê»X‚KsY Á|üø£{Ï+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ Äe⁄{Ÿ&√sY ùdº&çj·T+˝À ùdº&çj·T+ |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À dæ{° Ç+≥sY ø£¢uŸ {Às¡ïyÓT+{Ÿ ô|ò’q˝Ÿ b˛{°\≈£î eTTK´ n‹<∏äT\T>± &çmdt&çz Hê>∑sêE, >ös¡e n‹<∏äT\T>± ùdº&çj·T+ |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ ø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî\T sê»X‚KsY bÕ˝ÀZìï $CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‘·T\qT n+~+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£eT+˝À sê»X‚KsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áø°&É\T n+fÒ πøe\+ ÁøϬø{Ÿ nH˚~e÷Á‘·y˚T ø±≈£î+&Ü |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ≈£î ñqï ÁbÕ<Ûäq´‘·qT Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T >∑T]Ô+#ê\Hêïs¡T. Áø°&Üø±s¡T\T Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ¬>\Tb˛≥eTT\qT düe÷q+>± rdüTø√yê\Hêïs¡T. n˝≤π> |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ Áø°&Üø±s¡T\T XÊØs¡ø£+>±H˚ø±ø£ e÷qdæø£+>± ≈£L&É m<äT>∑<ä\qT ø£*– ñ+{≤s¡Hêïs¡T. õ˝≤¢ Á|ü‹wüºqT ô|+bı+~#ê\ì õ˝≤¢ Áø°&Üø±s¡T\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T Hê>∑sêE ø√sês¡T. ø£s¡÷ï\T n+fÒ

ø£ã“&ûøÏ Á|üdæ~› nìï, |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ Áø°&É˝À ≈£L&Ü sêDÏ+∫ õ˝≤¢ ù|s¡T Á|ü‹wüº‘·\qT ô|+#ê\Hêïs¡T. Áø°&Üø±s¡T\≈£î nìï s¡ø±\ düVü≤j·T, düVü≤ø±sê\T n+~+#˚+<äT≈£î ‘·q‘√ bÕ≥T, õ˝≤¢≈£î #Ó+~q Á|üC≤Á|ü‹ì<∏äT\T dæ<ä›+>± ñHêïs¡Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |òü⁄{Ÿu≤˝Ÿ •øå±D≤ ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT, ø£¢uŸ ø±s¡´<äs¡TÙ\T y˚DT>√bÕ˝Ÿ, bÕ˝Ÿ ≈£L&É bÕ˝ÀZHêïs¡T. Áø°&Ü ñbÕ<Ûë´j·TT\T, ìs¡«Vü≤≈£î\T bÕ\T|ü+#·T≈£îHêïs¡T.

•eHêeTdüàs¡D‘√ e÷s¡TyÓ÷–q eTVü‰q+~ eTVü‰q+~ (eT+) düTes¡íyês¡Ô :` X¯óÁø£yês¡+ uÛÑ≈£îÔ\ •eHêeTdüàs¡D‘√ eTVü‰q+~ πøåÁ‘·+˝À |ü$Á‘· yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~. •esêÁ‹ |ü+&ÉT>∑ ÁbÕs¡+uÛÑ+ dü+<äs¡“¤+>± Ä\j·T+ uÛÑ≈£îÔ\ dü+<äs¡Ùq+‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ç+~. πøåÁ‘·+˝À neTàyês¡T ø±y˚TX¯«]<˚$ eTVü‰q+BX¯«s¡kÕ«$T yês¡¢qT <ä]Ù+#·Tø=ì uÛÑøÏÔ ÁX¯<äΔ\‘√ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á πøåÁ‘êìøÏ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢≈£î #Ó+~q uÛÑ≈£îÔ\‘√bÕ≥T nq+‘·|ü⁄s¡+, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, Á|üø±X¯+, s¡+>±¬s&ç¶, m<äT≥≈£Ls=Ãì \+u≤&û\T ∫‘·÷Ôs¡T, ø£Ø+q>∑sY, yÓT<äø˘, ø£&É|ü, yÓTT<ä\>∑T >±*>√|ü⁄s¡+ õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q y˚\eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T ‘·s¡*e#êÃs¡T. •eHêeTdüàs¡D #˚dü÷Ô uÛÑøÏÔ Á|ü|ü‘·TÔ\‘√ Ä\ j·T •eHêeTdüàs¡D˝À Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+˝Àì <äø£åD Á|ü<äø£åD\T >±$+#ês¡T.

Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ b˛sê{≤\≈£î dæ<äΔ+ø£+&ç : d”|”m+ ø√&ÉTeT÷s¡T, |òæÁãe] 17, (düTes¡íyês¡Ô):Á|üC≤ düeT dü´\ kÕ<Ûäq˝À uÛ≤>∑+>± b˛sê{≤\≈£î dæ<äΔ+ ø±yê\ì dæ|æm+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ dæ|æm+ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À &ç$»Hé kÕúsTT ø£$T{° düe÷y˚X¯+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üC≤ düeTdü´\ |ü] cÕÿs¡+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ+ <äHêïs¡T. Á|üC≤ düeTdü´\qT >±*ø=~* ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT ‘·«+ ≈£î+uÛÑø√D≤\T, n$˙‹ kÕÿ+˝À¢ ≈£Ls¡T≈£î b˛sTT+<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. ø√&ÉTeT÷s¡T &ç$ »Hé˝À HÓ\ø=qï Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ e÷]à 2, 3e yêsê˝À¢ ô|<ä›m‘·TÔq Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤º\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. eTTK´+>± eT+

∫˙{Ï düeTdü´‘√ bÕ≥T, düeTàsY k˛ºπsCŸ {≤´+ø˘ @sêŒ ≥T, Ç+{Ï düú˝≤\ |ü+|æD° e+{Ï n+XÊ\ô|’ Á|ü»\‘√ ø£*dæ b˛sê{≤\T #˚j·÷\ì Äj·Tq rsêàì+#ês¡T. n˝≤π> dæ.u…fi¯>∑˝Ÿ eT+&É\+˝À ñqï 600nôd’Hé¶uÛÑ÷$Tì ù|<ä\≈£î |ü+#ê\ì, es¡<ä\ e\¢ qwüºb˛sTTq Á>±e÷˝À¢ |ü⁄qsêyêdü #·s¡´\qT eTTeTàs¡+ #˚j·÷\ì, |ü⁄\≈£î]Ô m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø£+ |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì, ø£s¡Te⁄ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì, #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ s¡TD≤\qT e÷|ò” #˚ùd˝≤ Á|üuÛÑT‘·«+, H˚‘·\ô|’ b˛sê{≤\ <ë«sê ˇ‹Ô&ç rdüTø√yê\ì Äj·Tq Hêj·T≈£î\≈£î dü÷∫+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æm+ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù k˛eTqï, Hêj·T≈£î\T >∑|òüPsY$Tj·÷´, Ä+»H˚j·TT\T, Hê>∑sêE, »j·Tqï, düj·T´<é, CÀõ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêyêD yêVü≤q ùde˝À $Vü≤]+∫q kÕ«$T neTàyês¡T¢ ÁoXË’\+, |òæÁãe] 17, (düTes¡íyês¡Ô): eTVü≤ •esêÁ‹ ÁãôVA‘·‡yê\˝À¢ uÛ≤>∑+>± X¯óÁø£yês¡+ sêeD yêVü≤q ùde˝À ÁoXË’\ ÁuÛÑeTsê+uÛÑeT*¢ø±s¡T®q kÕ«$Tyês¡T¢ $Vü≤]+#ês¡T. ì‘·´|üP »\T, #·+&ûj·÷>∑+, ã*Vü≤s¡D |üP» \T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. <˚ekÕúq |ü]~Û˝À ìs¡«Væ≤+∫q y˚&ÉTø£\˝À¢ ◊<äes√E dü+<äs¡“¤+>± kÕ«$T neTàyês¡¢≈£î Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. sêÁ‹ 7 >∑+≥\≈£î sêeDyêVü≤q ùde, 7.35≈£î kÕ«$T neTàyês¡¢ <äs¡Ùq+ ñ‘·‡eeT÷s¡TÔ\≈£î y˚<äeT+Á‘ê\ eT<ä´ $X‚wü |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. yêVü≤q düy˚T‘·T˝…’q kÕ«$T neTàyês¡¢qT Ä\ j·T ÁbÕ+>±D+˝Àì >∑sꓤ\j·T+ #·T ≥÷º }πs–düTÔ Á|ü<Ûëq sê»>√|ü⁄s¡yÓTÆq Áoø£èwüí <˚esêj·T >√|ü⁄s¡+ <ë«sê >∑+ >±<Ûäs¡ eT+&É|ü+ e<ä›≈£î #˚sêÃs¡T. kÕ« $T neTàyês¡¢qT sêeDyêVü≤q+ô|’ uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡Ùq+ Ç#êÃs¡T. á }πs –+|ü⁄ eTT+<äT >∑Ts¡ej·T´\T, ø√fi≤ ≥+, \+u≤&çqè‘·´ Á|ü<äs¡Ùq\T ìs¡« Væ≤+#ês¡T. á y˚&ÉTø£\˝À¢ <˚ekÕúq |ü]bÕ\Hê~Ûø±] $.Vü≤qT eT+‘·sêe⁄, n~Ûø±s¡T\T, bÕ\ø£ eT+&É[ #Ó’¬sàHé ÇeTà&çXË{Ϻ ø√fÒX¯« s¡sêe⁄, düuÛÑT´\T, uÛÑ≈£îÔ\T bÕ\T |ü+#·T≈£îHêïs¡T.

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À Äغd” Á&Ó’esY eTè‹ yÓ\Tú]Ô |òæÁãe] 17, (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ 7e q+ãsY C≤rj·T s¡Vü≤ <ë] eT<Ûë|ü⁄s¡+ Á>±eT düMT bÕq >∑Ts¡Tyês¡+ ns¡úsêÁ‹ Ä{À &Ûû ø=q&É+‘√ mHé. •yê¬s&ç¶ (52) nH˚ Äغdæ Á&Ó’esY eTè‹#Ó+<ë&ÉT. b˛© düT\T ‘Ó*|æq $esê\y˚Ts¡≈£î q+ <ë´\ ìyêdæ, ø£s¡÷ï\T 2 &çb˛˝À Á&Ó’esY>± |üì#˚düTÔqï •yê¬s&ç¶, n‘·ì ≈£îe÷s¡T&ÉT Ç<ä›s¡T ø£*dæ ‘·q ≈£L‘·Ts¡TqT #·÷ùd+<äT≈£î »&É®s¡¢≈£î yÓ[¢ ‹s¡T>∑T Á|üj·÷D+˝À yÓ\Tú]Ô˝À ~>∑uÀsTT ìÁ<äeT‘·TÔ˝À ñqï Ç<ä›s¡T eT<ë|ü⁄s¡+ düMTbÕq ~>±s¡T. yÓ\Tú]Ô˝ÀìøÏ sêe&ÜìøÏ q&ÉT#·T≈£î+≥÷ yÓfi¯óÔqï yê]ì Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ &√Hé |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q Ä{À n‹y˚>∑+>± e∫à &Ûû ø=q&É+‘√ ‘·+Á&ç •yê¬s&ç¶ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹#Ó+<ë&ÉT.

b˛sTTq kıeTTà ]ø£eØ ãq>±q|ü˝…¢, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD+˝À |òæÁãe] 14q ãT>∑Zq es¡\øÏÎ <˚M nH˚ eTVæ≤fi¯, ÄyÓT ≈£L‘·Ts¡T |ü⁄{Ϻq s√E dü+<ä s¡“¤+>± ãC≤s¡T≈£î yÓ[¢ ã≥º\T rdüTø=ì ‘·eT e<ä›qTqï 5‘·T˝≤\ ã+>± s¡T >=\TdüT\qT yÓTs¡T>∑T |üs¡T#·Tø=ì sêÁ‹ 7>∑+≥\ düeTj·T+˝À ‘·eT Ç+{ÏøÏ edüTÔ+&É>± yÓqTø£ qT+∫ u…’ø˘ô|’ e∫Ãq Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\T ÄyÓT <ä >∑Zs¡ ñqï u≤´>¥qT ˝≤ø=ÿì yÓfi≤¢s¡T. á $wüj·T+ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚düT ø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔ+&É>±, X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT Ä e´≈£îÔ\qT n¬sdüTº #˚XÊ s¡T. yês¡T sêfi¯flø√&É÷s¡T ‘ê+&Ü≈£î #Ó+~q eTT<ëe‘Y düT<Ûëø£sY, u≤˝≤ JHêj·Tø˘\T>± >∑T]Ô+#ês¡T. Ms¡T #Ó&ÉT e´düHê\≈£î u≤ìôd’ á <=+>∑‘· HêìøÏ bÕ\Œ&ܶs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ãq>±q|ü˝…¢˝À ã+>±s¡T >=\TdüT\≈£î uÒs¡+ ≈£î<äs¡ø£ &√Hé≈£î yÓ[fl neTà&ÜìøÏ u…’ø˘ô|’ yÓfi¯óÔ+&É>± b˛©düT\ ‘·ìø°˝À uÛ≤>∑+>± u…’ø˘ Ä|üeTì #Ó|üŒ>± ‘·|æŒ+#·Tø=ì bÕ]b˛e&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#·>±, b˛©düT\T yê]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. yê]ì ]e÷+&é≈£î |ü+|æ+#êeTì d”◊ düT<Ûëø£sY ‘Ó*bÕs¡T. á <=+>∑\qT |ü≥Tºø√e&É+˝À #êø£#·ø£´+>± Á|üj·T‹ï+∫q ø±ìùdºãTfi¯ófl <äj·÷ø£sY, m\¢|üŒ\qT d”◊ düT<Ûëø£sY, môd’‡ <˚y˚+Á<ä≈£îe÷sY Á|üX¯+dæ+#ês¡T.

sêÁwüº kÕúsTT˝À |ü<∏äø±\T kÕ~Û+#·T≈£îsêyê* ø£s¡÷ï\T, Áø°&É\T, düTes¡íyês¡Ô, 17, |òæÁãe] eTq õ˝≤¢ Áø°&Üø±s¡T\T sêÁwüº kÕúsTT˝À ìs¡«Væ≤+#˚ b˛{°\˝À¢ bÕ\T|ü+#·Tø=ì |òü<∏äø±\T kÕ~Û+#·T≈£î sêyê\ì ø°]Ô $<ë´ ì\j·T+ n~ÛH˚‘· q≥sêCŸ ø√sês¡T. X¯óÁø£yês¡+ bÕ‘·ãd”Ô˝Àì ø°]Ô $<ë´ì\j·T+˝À ôd|üø˘‘·Áø± Áø°&Üø±s¡T\≈£î <äTdüTÔ\qT õ˝≤¢ dü+|òüT ø±s¡´<ä]Ù ÁoìyêdüT\T n<Ûä´ø£å‘·qT n+~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ n~ÛH˚‘· q≥sêCŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áø°&Ü b˛{°\˝À¢ bÕ˝ÀZìï Á|ü‹uÛÑ ø£qã]∫qyê]øÏ ñ<√´>∑yêø±XÊ\˝À¢ ‘·–q ÁbÕ<Ûäq´‘· \_ÛdüTÔ+<äHêïs¡T. n˝≤π> nìï s¡+>±\˝À¢ ‘·–q ÁbÕ<Ûäq´‘· <ä≈£îÿ‘·T+<äHêïs¡T. Á|ü‹ $<ë´]Ô Áø°&É\˝À¢ ‘·eT e+‘·T bÕÁ‘·qT b˛wæ+#ê\ì n+<äT≈£î $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ≈£L&Ü ‘·–q Áb˛‘ê‡Vü≤+ n+~+#ê\ì

Äj·Tq Äø±+øÏå+#ês¡T. |æ\¢˝À¢ πøe\+ $<ä´πø |ü]$T‘·+ #˚j·T´≈£î+&Ü Áø°&É\˝À¢ bÕ˝ÀZ+fÒ nìï s¡ø±\ n_Ûeè~› #Ó+<˚ neø±XÊ\T ñHêïj·THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”ìj·TsY Áø°&Üø±s¡T\T, $<ë´s¡Tú\T, bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T, dæã“+~ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

bıs¡bÕ≥¢≈£î ‘ê$y=«<äT› yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... »]–+~. á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷]à 2e ‘˚B qT+∫ 21e ‘˚B es¡≈£î »s¡T>∑T á |üØø£å\≈£î Á|üD≤[ø±ã<ä›+>± @sêŒ≥T¢ ìs¡«Væ≤+#ê\ì, mø£ÿ&Ü ≈£L&Ü m˝≤+{Ï bıs¡bÕ≥¢≈£î ‘ê$e«sê<äHêïs¡T. á |üØø£å\T ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\ qT+∫ 11 >∑+≥\ es¡≈£î »s¡T>∑T‘·T+<äì $<ë´s¡Tú\T |üØø£å Vü‰\T≈£î ns¡>∑+≥ eTT+<˚ Vü‰»s¡Tø±yê\Hêïs¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 97 |üØø£å πø+Á<ë\THêïj·Tì, á |üØø£å≈£î yÓTT‘·Ô+ 70,481 eT+~ $<ë´s¡Tú\T Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. nìï |üØø£å πø+Á<ë\ e<ä› 144 ôdø£åHé ñ+≥T+<äì, m≥Te+{Ï nyê+#·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑≈£î+&Ü b˛©düT\T ã+<√ãdüTÔqT @sêŒ≥T#˚düTÔHêïeTHêïs¡T. n˝≤π> |üØø£å πø+Á<ë\˝À nìï eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\qT

@sêŒ≥T#˚j·÷\ì y˚dü$ ø±\+ nsTTq+<äTq $<ë´s¡Tú\≈£î eT+∫˙s¡T, >∑÷¢ø√dt bÕ´¬ø≥T¢, Á|ü<∏äeT ∫øÏ‘·‡ øÏ≥Tº\qT, mmHém+ qs¡T‡\qT @sêŒ≥T#˚j·÷\ì yÓ’<ä´,Äs√>∑´ XÊU≤~ø±s¡T\≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. |üØø£å\ ø±\+˝À m|æmdtÄsY{Ïdæ ãdüT‡\T $<ë´s¡Tú\ kÂø£sê´s¡Δ+ eTT+<äT>±H˚ ãdüT‡\T ‹]π>$<ä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ |üØø£å\≈£î ìj·T$T+∫q dæã“+~ ‘·÷#ê ‘·|üŒ≈£î+&Ü HÓ+ãs¡T ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, m˝≤+{Ï bıs¡bÕ≥T¢ »s¡T>∑≈£î+&Ü |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çÄs√« y˚DT>√bÕ˝Ÿsêe⁄, n&çwüq˝Ÿ md”Œ |ü<ëàø£s¡sêe⁄, ÄsY◊z Á|ükÕ<äT, »&ûŒ d”áz dü÷s¡´Á|üø±XŸ, &çmd”Œ \‘êe÷<ÛäT], m|æmdtÄsY{Ïdæ n~Ûø±] s¡õj·÷düT˝≤ÔHé, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


e÷≈£L ø£+|üP´≥sY $<ä´qT n+~+#·+&ç eT÷\q|ü&ɶ ø£+|üP´≥s¡T¢ |ü{ºÏ+#·Tø√ì n~Ûø±s¡T\T >∑÷&É÷s¡T, |òæÁãe] 17, (düTes¡íyês¡Ô): ø£+|üP´≥sY H˚s¡TÃø=ì ñqï‘· kÕΔsTT˝À dæús¡|ü&Ü\ì ñ+~ e÷≈£L z ø£+|üP´≥sY {°#·sYì ìj·T$T+∫, ø£+|üP´≥sY $<ä´qT n+~+#ê\ì ø£dü÷Ô]uÛ≤ >±+BÛ u≤*ø£\ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´]úì\T ‘·eT Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. |ü≥ºD+˝Àì ø£dü÷Ô]u≤ >±+~Û u≤*ø£\ bÕsƒ¡XÊ\qT >∑‘· @&Ü~ 6 qT+∫ 8 e ‘·s¡>∑‹ es¡≈£î 52 eT+~ $<Ûë´]Δì\‘√ ÁbÕs¡+_#ês¡T, $<ë´s¡Tú\≈£î $<Ûä´‘√ bÕ≥T edü‹ ≈£L&Ü ø£*Œ+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s+&ÉT HÓ\\ øÏ+<ä≥ 5 ø£+|üP´≥s¡¢qT á bÕsƒ¡XÊ\≈£î Ä+<äCÒdæ+~ ø±ì {°#·sYqT e÷Á‘·+ ìj·T$T+#·˝Ò<äT. >∑‘· HÓ\˝À ø£+|üP´≥s¡¢ {°#·s¡¢ ìj·÷eTø±\ ø√s¡≈£î õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T Ç+≥s¡÷«\T ìs¡«Vü≤+#ês¡T. ø±˙

Ç+‘·es¡≈£î {°#·sYqT ìj·T$T+#·b˛e&É+‘√ $<ë´s¡Tú\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. eTs√ ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î y˚dü$ ôd\e⁄\T ekÕÔsTT. Ç+¬ø|ü⁄Œ&ÉT e÷≈£î ø£+|üP´≥sY {°#·sYqT ìj·T$T+∫ ø£+|üP´≥sY $<ä´qT n+~kÕÔs¡ì $<ë´s¡Tú\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T á $wüj·T+ >∑eTì+∫ ø£+|üP´≥sY {°#·sYqT ìj·T$T+#·e\dæ+~>± $<ë´s¡Tú\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

n]¬øs¡ –]»q ‘ê+&Ü˝À ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ Ä\÷s¡T, |òæÁãe] 17, (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì n]¬øs¡ –]»q ‘ê+&Ü˝À X¯óÁø£yês¡+ ‘·Vü≤o˝≤›sY nq«sYVüQX‚ÙHé Ä<ä«s¡´+˝À ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ md”‡, md”º\≈£î ˝≤´+&é˙*+>¥ ÁøÏ+<ä |ü+|æD° #˚dæq uÛÑ÷$Tì Ç‘·s¡T\≈£î neTà≈£L&É<äHêïs¡T. Ä uÛÑ÷$Tì Ç‘·s¡T\T bıs¡bÕ≥Tq ≈£L&Ü ø=q≈£L&É<äHêïs¡T. n˝≤ »]–‘˚ Çs¡Te⁄]ô|’q #·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. |ü{≤º<ës¡T bÕdüT|ü⁄düÔø±\T ˝Òìyês¡T á ø±s¡´Áø£eT+˝À mìïø£\ düVü‰j·T ‘·Vü≤o˝≤›sY _. dü<ädüT‡˝À <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. uÛÑ÷$yê<ë\T yêDl, ÄsY.◊. XÊ´yéTdüT+<äsY, düπs«j·TsY <˚esêE, ñ+fÒ ‘·eT <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêyê\Hêïs¡T. á $.ÄsY.z. ÁãVü‰àq+<äeTT, ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡Vü≤<ës¡T\T u≤>∑T #˚sTT+#·+&ç eTVü‰Á|üuÛÀ &√Hé, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝À ñqï s¡B›ì ‘·–Z+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü{Ϻq ô|ò’¢zesY Á_&ç® |üqT\ e\¢ rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïeTì Ä{À es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé n<Ûä´ø£å´, ø±s¡´<äs¡TÙ\T yÓ+ø£fÒwt>ö&é, nq«sYu≤wü\T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. s¡Vü≤<ë]ô|’ Á_&ç® |üqT\T yÓTT<ä\ô|≥º&É+ e\¢ sêø£b˛ø£\≈£î ø£*π> n+‘·sêj·÷ìøÏ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± s¡Vü≤<ë]ì @sêŒ≥T#˚j·Te\dæq uÛ≤<ä´‘· dü+ã+~‘· ø±+Á{≤≈£îº n~Ûø±s¡T\ô|’ ñqï|üŒ{Ïø° yês¡T ‘·eT |üìøÏ e÷Á‘·y˚T ÁbÕ<Ûëq´‘· Çdü÷Ô Á|ü»\qT $düà]+#·&É+ Hê´j·T+ø±<äì ‘·eT nuÛÑ´+‘·sêìï ‘Ó*bÕs¡T. s¡Vü≤<ë]ô|’ Á|üj·÷D+ #˚j·Te\dæq <äTdæú‹ @s¡Œ&ç+<äì, ‘·eT≈£î Ä{À\ e\¢ e#˚à Ä<ëj·÷ìøÏ ¬s{Ϻ+|ü⁄>± ]ù|Ø\ e⁄‘·THêïj·Tì, ‘êyÓT˝≤ Áã‘·ø±˝À yêπs Ä˝À∫+#ê\Hêïs¡T. ø±+Á{≤≈£îº n~Ûø±s¡T\T ô|<ä› ø£+ô|˙øÏ #Ó+~q yês¡T ø±e&É+‘√ nìï s¡ø±\ j·T+Á‘· |ü]ø£sê\T yê]e<ä›H˚ ñ+{≤j·Tì, s√&ÉT¶ edü‹ì ø£åD≤˝À¢ #˚j·T>∑\s¡ì, n~Ûø±s¡T\T #˚sTTkÕÔs¡ì ÄX¯‘√ s¡Vü≤<ës¡T\T, uÛÑeqeTT\ XÊK &çÇøÏ $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+∫ ‘·eT >√&ÉTqT ‘Ó\T|ü⁄≈£îHêïeTHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+ Ä{À Á&Ó’es¡T¢, ø£èwüí, ¬s&ç¶,Hê>∑sêE, •e, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü‘·´Hêsêj·TD kÕ«$T |üP»˝À bÕ˝§Zqï @Ás¡uÀ‘·T\ ø√*$T>∑T+&É¢, |òæÁãe] 17, (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì ∫+‘·˝≤j·T|ü˝…¢ Á>±eTìøÏ #Ó+~q n+ã{Ï •eX¯+ø£s¡ ¬s&ç¶ ≈£îe÷s¡T&ÉT e÷J dæ+–˝Ÿ $+&√ Á|üdæ&Ó+≥T Á|ükÕ<é¬s&ç¶ Ç+{À¢ »s¡T>∑T‘·Tqï dü‘·´Hêsêj·TD kÕ«$T |üP»\T dü+<äs¡“+>± |ü\Te⁄\T Hêj·T≈£î\T Vü≤»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ãq>±q|ü˝…¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z yÓ’j·Td tnsY ø±+Á¬>dt bÕ]º ÇHé#ê]® @Ás¡

3

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

X¯ìyês¡+,18 |òæÁãe], 2012

uÀ‘·T\ yÓ+ø£≥¬s&ç¶, Äj·Tq ≈£îe÷ s¡T&ÉT e÷J »&é|æ{Ïdæ düuÛÑT´&ÉT @Ás¡uÀ‘·T\ ñ<äj·TuÛ≤düÿsY¬s&ç¶, q+<ë´\ &ç$»Hé $nsYz dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T ù|s¡+ dü‘·´Hêsêj·TD ¬s&ç¶, ø√*$T>∑T+&É¢ eT+&É\ yÓ’j·Td tnsY ø±+Á¬>dt bÕ]º ø£ì«qsY ˝≤j·T sY eTôV≤X¯«s¡¬s&ç¶, áHê&ÉT yÓ+ø£≥ ¬s&ç¶, eT<äq+‘·|ü⁄s¡+ yÓ+ø£≥¬s&ç¶, @Ás¡uÀ‘·T\ n\T¢&ÉT eTùV≤X¯«s¡¬s&ç¶. ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

|òüTq+>± düT+≈£î˝≤|üs¡y˚TX¯«]<˚$ $Á>∑Vü≤ Á|ü‹wüº Ä\÷s¡T, |òæÁãe] 17, (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì yês¡|ü⁄dü+‘· e÷¬sÿ{Ÿ˝À yÓ\dæq düT+≈£î˝≤|üs¡y˚TX¯«] <Û˚$ $Á>∑Vü≤Á|ü‹wü˜ X¯óÁø£yês¡+ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ñ<äj·T+ qT+#˚ uÛÑ≈£îÔ\T $X‚wü+>± Ä\j·÷ìøÏ #˚s¡T≈£îì Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü≥ºD+˝Àì Á|ü‹ >∑&É|üqT+∫ ≈£î+uÛÑy˚Tfi¯eTT‘√ <˚$ Ä\j·T+ #˚s¡T≈£îì neTàyê] $Á>∑Vü‰ìøÏ ø°åsê_Ûùwø£+ #˚dæ, uÛÑøÏÔÁX¯<ä›\‘√ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ neTàyê] $Á>∑Vü≤Á|ü‹wü˜ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ uÛÑ≈£îÔ\T neTàyê]øÏ yÓTT≈£îÿã&ÉT\T düeT]Œ+#·T≈£îHêïs¡T. neTàyê] Ä\j·T ìsêàD≤ìøÏ, $Á>∑Vü≤Á|ü‹wü˜≈£î |ü≥ºD+˝Àì e&Ó¶ ≈£î\düTÔ\T ‘·eT k˛ÔeT‘·≈£î ‘·>∑Z $sê˝≤\qT düeT≈£L]Ã, ‘·≈£îÿe|ü&ɶ <ëìøÏ <ë‘·\qT+∫ $sê˝≤\T ùdø£]+∫ Ä\j·÷ìï ì]à+∫ neTàyê] $Á>∑Vü‰ìï Á|ü‹wæº+#ês¡T. neTàyê] nqTÁ>∑Vü≤+‘√ sêuÀe⁄

ø±˝§+˝À bÕ&ç|ü+≥\T u≤>± |ü+&Ü\ì, Á|ü»\+<äs¡÷ düTKXÊ+‘·T\‘√ ñ+&Ü\ì neTàyê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛÑø±Ô<äT\T eTH√Vü≤sY, e&Ó¶ n+õqj·T´, d”eT n+õqj·T´, e&Ó¶ ás¡|üŒ, j·T\¢|üŒ, e&Ó¶ ÁøÏwüº|üŒ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nqï<ëHê\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î düú˝≤ìï eT+ps¡T #˚j·T+&ç ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 17, (düTes¡íyês¡Ô): |ü$Á‘· |ü⁄D´ düú\yÓTÆq lXË’\+˝À ñ>±~, eTVü‰ •esêÁ‹ |üs¡«~Hê\˝À ì‘·´ nqï<Ûëq ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·T≥≈£î ãT&ÉZ»+>∑+ ≈£î˝≤ìøÏ ≈£L&Ü düú˝≤ìï eT+ps¡T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ ãT&ÉZ»+>∑+ $<ë´]ú, j·T÷‘Y dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ‘·÷sêŒ{Ï eTH√Vü≤sY X¯óÁø£yês¡+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh+˝Àq÷, <˚X¯+˝Àq÷ |ü$Á‘· |ü⁄D´düú˝≤˝À¢ ˇø£f…Æq lXË’\+˝Àì lÁãeTsê+uÛÑ eT*¢ø±s¡T®q kÕ«$T yês¡¢qT <äs¡Ùq+ #˚düTø√e&ÜìøÏ \ø£å˝≤~ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T edüTÔ+{≤s¡T. ø£qTø£ lXË’\+˝À ‘·eT e+‘·T>± nqï<Ûëq ø±s¡´Áø£e÷\T #˚j·TT≥≈£î düú\+ eT+ps¡T #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºs¡TqT ø√sêeTHêïs¡T. lXË’\+˝À ≈£î\,eT‘ê\≈£î nr‘·+>± n+<äs¡÷ ˇø£ÿfÒ nì #ê≥T≥¬ø’ nìï ≈£î˝≤\ yê]øÏ düú˝≤ìï Á|üuÛÑT‘·«+ Áb˛‘·‡Væ≤dü÷Ô yê] uÛÑøÏÔøÏ ì<äs¡Ùq+>± ì\TdüTÔHêïs¡T.

ø±e⁄q ãT&ÉZ»+>∑+ ≈£î˝≤ìøÏ ≈£L&Ü düú˝≤ìï #·÷|æ+#ê\ì, ‘·eT e+‘·T>± ñ>±~, eTVü‰•esêÁ‹ |üs¡«~Hê\˝À nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ø£eT÷´ì{° Vü‰˝Ÿ ìs¡«Vü≤DeTTq≈£î |òü+&é‡qT ìs¡«Væ≤+#·T≈£î+ ≥THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·T\X¯eTà, sêeTj·T´, ‘·÷sêŒ{Ï düyê], ‘·÷sêŒ{Ï s¡eTDj·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

2012-13 nø±&É$Tø˘ Çj·TsY ◊qø£˝Ÿ˝À q÷‘·q ø£$T{° mìïø£ ñ∫‘· j·T÷ìbòÕs¡+ ø√dü+ ø=fÒwüq¢ d”«ø£s¡D

ÄdüŒ], |òæÁãe] 17, (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ◊qø£˝Ÿ Á>±eT+˝À _dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ Ä<ä«s¡´+˝À q÷‘·q ø£$T{°ì mqTï≈£îHêïs¡T. _dæ eT+&É\ ø£˙«qsY Hêj·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ _dæ\T nìï s¡+>±\˝À yÓqTø£ã&ç ñHêïs¡ì, n˝≤π> sê»ø°j·÷\˝À ≈£L&Ü m<ä>±\Hêïs¡T. Á>±eT+˝À ˙{Ï düeTdü´, ø£¬s+≥T ø=s¡‘·, Á&Ó’H˚J\ ø=s¡‘· @s¡Œ&ç+<äì, _dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ Ä<ä«s¡´+˝À _dæ Hêj·T≈£î\≈£î Á>±eT Á|ü»\T ‘Ó*bÕs¡T. _dæ q÷‘·q ø£$T{° düuÛÑT´\T>± mÁ]kÕ«$T, {Ï. eT\¢qï, ≈£îe÷sYHêj·TT&ÉT, eT<äsYkÕôV≤uŸ, sêe÷+»H˚j·TT\TqT mqTï≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À _dæ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T <ädüÔ–], sêeT*+>∑&ÉT, k˛eT|üŒ, #ê+<éu≤wü, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Hê\T>∑T s√E\T>± ◊¬πø|” ø±sê´\j·T+ ã+<é Ä\÷s¡T, |òæÁãe] 17, (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´]ú˙, $<ë´s¡Tú\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ps¡T #˚dæq ñ∫‘· j·T÷ìbòÕs¡yéT‡ ø=s¡≈£î Hê\T>∑T ø£+ô|˙\ qT+∫ ø=fÒwüqT¢ ø√s¡&ÉyÓTÆq<äì eT+&É\ $<ë´~Ûø±] »>∑Bwt ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î eT|òü‘Y˝≤˝Ÿ ø±¢‘Y Ç+&ÉÁd”ºdt, ãHé‡yês¡ ø±¢‘Y Ç+&ÉÁd”ºdt, ns¡$+<éø±¢‘Y Ç+&ÉÁd”ºdt, n˝Àø˘ø±¢‘Y Ç+&ÉÁd”ºdt *$Tf…&é yês¡T ø=fÒwüq¢qT düeT]Œ+#·&É+ »]–+~. á ø=fÒwüq¢qT |ü]o*+∫ ã≥º\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ eTTÁ<ä ñ+&ç, ‘·≈£îÿe <Ûäs¡≈£î ø=fÒwüHé Ç∫Ãq yê]øÏ j·T÷ìbòÕs¡yéT‡≈£î dü+ã+~+∫q ø±+Á{≤ø˘º Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T ‘·eT bÕsƒ¡XÊ\˝À m+‘·eT+~ ñbÕ<Ûë´j·TT\THêïs√, yê]øÏ m+‘· yÓ÷‘ê<äT ã≥º nedüs¡yÓ÷ ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. bÕsƒ¡XÊ\\ Á|üø±s¡+ ã≥º rdüT≈£îqï ñbÕ<Ûë´j·TT\T kÕúìø£+>± ñqï f…Æ\s¡¢‘√ »‘·≈£î 40 s¡÷bÕj·T\ Á|üø±s¡+ ≈£î{Ϻ+∫ pHéHÓ\˝À>± dæ<ä›+>± ñ+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À eT+&É\ |ü]~Û˝Àì nìï bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T, m+ÄsY|æ\T |ü⁄s¡Tc˛‘·ÔeTT, ã+<ÓqyêCŸ, Äq+<äsêE, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÄdüŒ], |òæÁãe] 17, (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì yÓ\T>∑T dæã“+~ düeTdü´\ kÕ<Ûäqø√dü+ ìs¡e~ø£ düyÓTà#˚|ü{≤ºs¡T. B+‘√ bı<äT|ü⁄ eTVæ≤fi¯\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. ◊¬ø|æ dæã“+~ì ¬s>∑T´\sY #˚j·÷\ì ø£s¡÷ï\T˝À ◊¬ø|æ ø±sê´\j·T dæã“+~ Ä+<√fi¯q≈£î ~>∑&É+‘√ Hê\T>∑T s√E\T>± kÕúìø£ ø±sê´\j·T+ eT÷‘·|ü&ç+~. ‘·eT &çe÷+&É¢qT |ü]wüÿ]ùdÔ>±˙ ø±sê´\j·T+˝À n&ÉT>∑Tô|≥ºeTì ◊¬ø|æ dæã“+~ ‘Ó*bÕs¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

X¯ìyês¡+ 18, |òæÁãe], 2012

m\¢\T <ë{Ïq

qyêãT\ q»sêHê

@&ÉTbÕj·T\ ø°]Ô eTVü‰•esêÁ‹ dü+<äs¡“¤+>± yês¡+bÕ≥T C≤‘·s¡ ‘Ó\+>±D˝ÀH˚ ¬s+&√ n‹ô|<ä› C≤‘·s¡>± Á|üdæ~Δ eTq sêÁwüº sê»<Ûëì ôV’≤<äsêu≤<é˝À ‘·|üŒìdü]>± #·÷&Ü*‡q Á|ü<˚XÊ\˝À >√˝§ÿ+&É ø√≥ ˇø£{Ï. ≈£î‘·TuŸ cÕVæ≤ sêE\ |ü]bÕ\q≈£î kÕø°åuÛÑ÷‘·+>± ì*∫q á ø£≥º&Üìï #·÷&É&É+ z n<äT“¤‘êqTuÛÑe+. Hê{Ï sêE\ Äj·TT<Ûësê>±\T, <Ûëq´XÊ\\T, kÕïq XÊ\\T, e+≥ XÊ\\T yÓTT<ä\Tø=ì ÄX¯«XÊ\\T, q÷HÓ ì\«#˚ùd >∑~.. z sê! e]í+#·&É+ ø£wüº+. Äs√E˝À¢H˚ (Áø°X¯1518) y˚&ç ˙{Ï XÊ\\T, #·|üŒ≥T¢ ø=&ç‘˚ n\¢+‘· <ä÷s¡dü $ì|æ+#˚ kÂø£s¡´+ e+{Ï$ ÄX¯Ãs¡´#·øÏ‘·T\qT #˚kÕÔsTT. eT] Ä $esê˝Ò+{À #·T<ë›e÷! >√˝§ÿ+&É ø√≥ #ê˝≤ >∑{Ϻ>±, m‘·TÔ>±, ô|<ä› sê‹ ã+&É\‘√ ø£{Ϻq~. Bì $d”Ôs¡íeTT <ë<ë|ü⁄ 5yÓTÆfi¯ófl. á ø√≥≈£î 9 ‘·\T|ü⁄\T, 52 øÏ{Ïø°\T, 48 e÷s¡ZeTT\T e⁄HêïsTT. á ø√≥ >√&É≈£î ˝À|ü* yÓ’|ü⁄qT ô|<ä› ø£+<äø£eTT e⁄+~. ø√≥ <ë«sêeTT\T: ø√≥≈£î yÓTT‘·Ô+ ‘=$Tà~ (‘·\T|ü⁄\T) <ë«sê\THêïsTT. |òü‘˚ <äsê«», yÓ÷‹ <äsê«», ø=‘·Ôø√≥ <äsê«», »e÷* <äsê«», ã+C≤] <äsê«», |ü{≤+#Ós¡T <äsê«», eTø±ÿ<äsê«» &ÉãT˝Ÿ, u§~* <äsê«» ãVæ≤eTì <äsê«C≤. M{Ï˝À 1,2,3,4,5,7 Á|üj·÷D°≈£î\ kÂø£sê´s¡úeTT ‘Ós¡∫ e⁄+{≤sTT. $T–*q yê{Ïì eT÷dæy˚XÊs¡T. ø√≥ ãTs¡TE\T: á ø√≥≈£î yÓTT‘·Ô+ 87 ãTs¡TE\THêïsTT. M{Ï˝À ô|{≤º ãTs¡TE, eT÷kÕ ãTs¡TE, eTCŸq÷ ãTs¡TE Á|üdæ~Δ >±+∫q$. ô|{≤º ãTs¡TE ø√≥≈£î ñ‘·Ôs¡ |ü&ÉeTs¡ eT÷\>± e⁄+≥T+~. Bì MT<ä n\+–Ø »j·TeTTqT≈£î >∑Ts¡TÔ>± |òæs¡+– neTs¡Ãã&ç ñ+~. Ç~ 16 n&ÉT>∑T\T bı&Ée⁄ ñ+≥T+~ ˇø£ eTDT>∑T (165 bÂ+&É¢ ãs¡Te⁄ >∑\ ) |òæs¡+– >∑Tfi¯ófl ñ+#˚ M\T+~. Ç~ #·÷&ܶìøÏ #ê˝≤ n+<ä+>± e⁄+≥T+~. ø√≥≈£î <äøÏåDeTT>± eT÷kÕ ãTs¡TE ñ+~. 1666 dü+e‘·‡s¡eTT˝À (1977 Væ≤Áõ) ø£e÷+&ÉsY eT÷kÕ U≤Hé Ä~Û|ü‘·´eTT˝À <Ûäsêà#ê] nH˚ y˚TÁd”Ô Bìï ì]à+#ê&ÉT. Bì MT<äT>± ªªMTsêHéμμ nqT Á|üdæ~Δ>±+∫q ôd’Hê´~Û|ü‹ Vü≤‘·&Í‘ê&ÉT. n‘·ì kÕúq+˝À ªªeT÷kÕ U≤Héμμ ìj·T$T‘·T&Ée⁄‘ê&ÉT. ãTs¡TE MT<ä |òæs¡+– neT]à e⁄+≥T+~. Ç~ ≈£L&Ü ô|{≤¢ ãTs¡TE |òæs¡+– e÷~]>± <ë&ç#˚j·T&ÜìøÏ M\T>± ñ+≥T+~. ø£sƒ√sê Vü≤Ödt: Ç~ ø√≥˝Àì ªu≤˝≤Væ≤kÕsYμ ≈£î ñ‘·Ôs¡ ~X¯>± ì]à‘·yÓTÆ ñqï~. Ç~ 200 >∑»eTT\ bı&Ée⁄, n<˚ yÓ&É\TŒ˝À, 5 >∑»eT\T ˝À‘·T>± ì]à+∫q ˙{Ïì ì\Te#˚ùd düú\+. Bìì ˇø£ #Ós¡Te⁄ qT+&ç e#˚à ˙{Ï‘√ ì+ù|yês¡T. BìøÏ |ü&ÉeTs¡ ~X¯˝À ñqï π>≥T <ä>∑Zs¡ X¯ã›+ #˚ùdÔ n~ nìï yÓ’|ü⁄\≈£î Á|ü‹<Ûä«ìdüTÔ+~. á ˙{Ï Vü≤ÖdtqT sêE\T, eT] ø=+<äs¡T Á|üeTTKT\T $H√<ä düú\eTT>± ñ|üjÓ÷–+#˚yês¡T. ÄsTT˝Ÿ k˛ºsY Vü≤Ödt: Ç~ q÷HÓ <ë∫ ñ+#˚ ø£≥º&É+. Ç~ 30 n&ÉT>∑T\ bı&Ée⁄, 15 n&ÉT>∑T\ yÓ&É\TŒ, 10 n&ÉT>∑T\ ˝À‘·Tq ˇπø sê‹‘√ eT\#·ã&çq~. Bì˝À 12,000 >±´\q¢ q÷HÓ ì\«#˚dæ, dü|ü¢sTT #˚ùdyês¡T. <ÛëHé ø√≥ ˝Òø£ >√&ÍHé: Ç~ ÄVü‰s¡ <Ûëq´eTT\qT <ë∫ ñ+#˚ düú\eTT. Bìì j·TT<äΔ düeTj·TeTT\˝À ãj·T{Ï sê»´eTT\ qT+&ç ‘Ó|æŒ+∫ ì\Te #˚ùdyês¡T. »e÷`m`eTd”<é: á ÁbÕs¡úHê eT+~s¡eTT ø√≥˝Àì u≤˝≤Væ≤kÕsY <ë«s¡eTTq≈£î m<äTs¡T>± ‘·÷s¡TŒ ~X¯>± ñ+~. Bìì ˇø£≥e düT˝≤ÔHé ≈£L© ≈£î‘·TuŸ cÕ ø£{Ϻ+#ê&ÉT. Bì <ë«s¡eTT MT<ä #·]Á‘· Á|üdæ~Δ>±+∫q ns¡_ø˘ uÛ≤wü˝À sêdæq

#Óø£ÿ&ÉeTT e⁄+~. u≤˝≤Væ≤kÕsY: Ç~ 15 yÓTÆfi¯fl $d”Ôs¡íeTT‘√ ø=+&É\ MT<ä ì]à+#·ã&çq~. Çø£ÿ&É #ê˝≤ ø£≥º&ÉeTT\THêïsTT. yê{Ï˝À ≈£î‘YuŸcÕ uÛÑeqeTT\T, <äsê“sY m`Ä˝Ÿ nH˚ »qs¡˝Ÿ nôd+;¢ Vü‰˝Ÿ ($<Ûëq düuÛÑ), <äsê“sY`m`U≤Hé nH˚ eTTK´yÓTÆq $<Ûëq eT+&É|üeTT\THêïsTT. Ç+ø± q÷‘·T\T, eT+<äT>∑T+&ÉT kÕe÷qT <ë∫ ñ+#·T >∑~, Äj·TT<Ûä ø£sêà>±s¡+, eTd”<äT\T, <˚yê\j·÷\T, uÛÑø£Ô sêeT<ëdüTqT ã+~Û+∫q C…’\T, ˙{Ï ]»sê«j·Ts¡T, ô|<ä› ‘√≥, kÕïq >∑<äT\T, ‘·TbÕ≈£î\T, eT+<äT >∑T+&ÉT kÕe÷qT <ë∫ ñ+#·T >∑~, ≈£î&çyÓ’|ü⁄ <äsê“sY`m`ÄyéT nH˚nôd+;¢ Vü‰\T≈£î b˛e⁄≥≈£î e÷s¡ZeTT, m&ÉeTyÓ’|ü⁄ sê»uÛÑeqeTT ì]à|üã&çq~. ø£¬sºsTTHé yê˝Ÿ: j·TT<äΔ düeTj·TeTT\˝À X¯Á‘·Te⁄\ b˛ø£&É\qT >∑eTì+#·T≥≈£î M\T>± u≤˝≤Væ≤kÕsY <ë«s¡eTT\ ¬ø<äTs¡T>± ì]à+|üã&çq ‘Ós¡e+{Ï >√&É. u≤˝≤Væ≤kÕsY π>≥T≈£î yÓ\T|ü* uÛ≤>∑eTT˝À ˇø£ s¡+Á<ÛäeTT ñ+≥T+~. j·TT<äΔ düeTj·TeTT˝À X¯Á‘·Te⁄ π>≥T <ë«sê @qT>∑T\‘√ ‘√sTT+∫ düeTj·T+˝À Bì qT+&ç ø±>∑T‘·Tqï ø±˙, ø£]–q ˝ÀVü≤eTTqT ø±˙ b˛ùdyês¡T. yÓ’ÁuÒwüHé: u≤˝≤Væ≤kÕsY π>≥T eT<Ûä´uÛ≤>∑+˝À yÓT≥¢≈£î m<äTs¡T>± ì˝§Ãì #·|üŒ≥T¢ ø=&ç‘˚ ‹]– u≤˝≤Væ≤kÕsY m‘·ÔsTTq uÛ≤>∑eTT qT+&ç e÷s¡TyÓ÷>∑T‘·T+~.

q^Hê u≤>¥: ‘√≥≈£î <äøÏåDeTT>± Äs¡Tÿ\˝À sê»≈£îe÷s¡T\T, sê»≈£îe÷¬sÔ\T }π>+<äT≈£î }j·T\\T neTs¡Ãã&ç ñqï$. Ç|üŒ{Ïø° yê{Ï >∑Ts¡TÔ>± Äs¡Tÿ˝Àì sêfi¯fl˝À s¡+Á<ÛäeTT\T ø£ìŒkÕÔsTT. q^Hê >±¬s¶Hé qT+&ç yÓfi‚fl düqïì e÷s¡Z+˝À m&ÉeT #˚‹yÓ’|ü⁄ ˇø£ ø£≥º&ÉeTT ñ+~. Ç~ s¡ø£åø£uÛÑ≥T\ ø√dü+ ì]à+∫q uÛÑeqeTT. ≈£î‘·TuŸcÕ e+X¯|ü⁄ sêE\˝À @&Éeyê&ÉT, ÄK]yê&ÉT nsTTq nãT›˝Ÿ Vü≤düHé ‘ê˙cÕ |ü]bÕ\q˝À, s¡ø£åø£uÛÑ≥T˝ø√dü+ ø£≥ºã&çq uÛÑeq e÷s¡ZeTT˝ÀH˚ Äj·Tq eT+Á‹es¡T´˝…’q nø£ÿqï e÷<Ûäqï\ ø√dü+ ì]à+∫q ø±sê´\j·T uÛÑeq+ ñ+~. ã&ûuÖ*: u≤˝≤Væ≤kÕsY yÓT≥¢≈£î ≈£î&ç|üø£ÿ>± ˇø£ ô|<ä› u≤$ ñ+~. Bìì ã&û uÖ* nì |æ*#˚yês¡T. á uÛ≤$˝À ˇø£ eT÷\ sêsTT ñ+~. n~ y˚dü$ ø±\eTT˝À ˙s¡T øÏ+<ä|ü&É&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚~. á u≤$øÏ <ä>∑Zs¡˝À ¬s+&ÉT es¡+&Ü\Tqï ˇø£ uÛÑeqeTT+~. Bì˝À sêE\T ≈£Ls=Ãì Á|üø£è‹ kÂ+<äs¡´eTTqT

≈£î‘·TuŸcÕ sêE\ kÕïqeTT: u≤˝≤Væ≤kÕsY π>≥T qT+&ç ˝ÀìøÏ Á|üy˚•+#˚≥|ü⁄&ÉT ≈£î&ç #˚‹ yÓ’|ü⁄ á kÕïqeTT\ >∑~ ñ+~. ø=+#ÓeTT q^Hê ‘√≥≈£î ≈£î&ç #˚‹ yÓ’|ü⁄ |üø£ÿq y˚&ç ˙fi¯ófl, #·˙ïfi¯ófl e#˚Ã˝≤ H˚\ e÷s¡ZeTTqT >=≥ºeTT\qT neT]à ø£{Ϻq~. á ≈£îfi≤sTT\qT #Ós¡Te⁄ qT+&ç ì+ù|yês¡T. á ˙{Ïì n‹ eTTK´yÓTÆq dü+<äs¡“¤eTT\˝À ñ|üjÓ÷–+#˚yês¡T. mes¡sTTHê sê» e+X¯düTÔ\T ~e+>∑‘·T˝…’q|ü⁄&ÉT Çø£ÿ&É y˚&ç ˙{Ï‘√ kÕïqeTT #˚sTT+∫ X¯eù|{Ïø£qT ñ‘·Ôs¡|ü⁄ <ë«s¡eTT qT+&ç ãj·T≥≈£î rdüT¬øfi‚¢yês¡T.

‹\øÏ+#˚yês¡T. Á&É>¥ {≤´+ø˘ ø±\Te: ã&ç uÖ*øÏ ø=~› <ä÷s¡+˝À yÓT≥¢øÏ+<äT>± bÕπs ˇø£ ø±\Te ñ+&˚~. Ç~ Á&É>¥ #Ós¡Te⁄ ø√≥≈£î 5 yÓTÆfi¯fl <ä÷s¡+˝À ñ+~. ø√≥˝À ñqï ‘√≥\≈£î, #˚\≈£î á ø±\Te <ë«sêH˚ ˙s¡TqT eT[fl+#˚yês¡T, |ü+≥\T |ü+&ç+#˚yês¡T. uÛÑø£Ô sêeT<ëdüT #Ós¡kÕ\: eTqeTT áHê&ÉT $+≥Tqï sêeT<ëùd ÄHê{Ï ø£+#·s¡¢ >√|üqï. 1674e dü+e‘·‡s¡eTT˝À nãT˝Ÿ Vü≤düHé ‘ê˙cÕ ª>√\ÿ+&ÉqT |ü]bÕ*+#˚ ø±\eTT˝Àμ uÛÑÁ<ë#·\eTT ‘ê\÷ø±≈£î ‘·Vü≤o˝≤›s¡T>± ñ+&˚yê&ÉT. áj·Tq eT+Á‹es¡T´˝…’q

e÷<äqï≈£î y˚Tq\T¢&ÉT. áj·Tq uÛÑÁ<ë#·\+ sêeT#·+Á<äTìøÏ <˚yê\j·÷ìï ø£{Ϻ+#ê&ÉT. áj·Tq C…’\T •ø£åqdüeTj·TeTT˝À Äj·Tq dü«Vü≤düÔeTT\‘√ ªVü≤qeT+‘·Tì $Á>∑Vü≤eTT\qT, qeÁ>∑Vü≤eTT\qTμ ‘·j·÷s¡T#˚XÊ&ÉT. ô|’ sê‹ MT<ä sêeT\ø£åàDT\qT ≈£L&Ü ‘·j·÷s¡T#˚XÊ&ÉT. Ç~ Äj·Tq≈£î #Ós¡bÕ\˝À |üPC≤ eT+~s¡+. ÁosêeTqe$T dü+<äs¡“¤+>± Ç|üŒ{Ïø° uÛÑÁ<ë#·\+ e∫Ãq j·÷Á‹≈£î\T ÁosêeT<ëdüT C…’\TqT #·÷&ܶìøÏ >√˝§ÿ+&É ø√≥≈£î edüTÔ+{≤s¡T. uÛ≤sê<ä]: Ç~ eT÷&ÉT n+‘·düTÔ\˝À ì]à+#·ã&çq sêE>±] düuÛ≤ eT+&É|üeTT. Bì qT+&ç ª>√cÕ eTVü≤˝Ÿ u≤sê<ä] ôV’≤<äsê u≤<äTμ uÛÑ÷e÷s¡ZeTT ≈£L&Ü e⁄+~. Bìô|’ n+‘·düTÔ˝À sê» dæ+Vü‰düqeTT e⁄+~. Bì qT+&ç 30 yÓTÆfi¯fl $d”Ôs¡íeTT˝À n‹ düT+<äs¡eTT, XÀuÛ≤j·Te÷qeTT>± ø£ìŒdüTÔ+~. Ç~ düeTTÁ<ä eT≥º eTTq≈£î 400 n&ÉT>∑T\ qT+&ç 2000 n&ÉT>∑T\T+≥T+~. Bì qT+&ç ‘·÷s¡TŒ>± ≈£î‘·TuŸcÕ e+X¯|ü⁄ •~∏\yÓTÆq uÛÑeqeTT\T, \+>∑sYVü≤ÖCŸ #Ós¡Te⁄, ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡eTTq eTTK´ ø£≥º&ÉyÓTÆq #êsY$THêsY, eTø±ÿeTd”<äT, ñkÕàìj·÷ yÓ’<ä´XÊ\ #·÷&=#·TÃ. ‘·÷s¡TŒ`<äøÏåD eT÷\+>± MTsY Ä\yéT #Ós¡Te⁄, |òü\ø˘qTe÷ uÛÑeqeTT, <äøÏåDeTT>± eT¬ø’<äsê«C≤, Væ≤eTj·T‘Yq>∑sY, BìøÏ <äøÏåDeTTq |ü&ÉeTs¡ eT÷\>± ‘êsêeT‹, Áù|e÷eT‹ uÛÑeqeTT \T, ñkÕàHé kÕ>∑sY #Ós¡Te⁄ (>∑+&çù|≥) |ü&ÉeTs¡>± e⁄HêïsTT. ‘·÷s¡TŒ`ñ‘·Ôs¡ eT÷\>± VüQùdHé kÕ>∑sY #Ós¡Te⁄, dæøÏ+Á<ëu≤<é q>∑s¡eTT, ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{°ì #·÷&Ée#·TÃ. ñ‘·Ôs¡`|ü&É eTs¡ eT÷\>± ≈£î‘·TuŸcÕ sêE\ >√|ü⁄s¡eTT\T ô|{≤ºãTs¡TE #·÷&=#·TÃ. ˙{Ï dü<äTbÕj·TeTT\T: u≤˝≤Væ≤kÕsY≈£î øÏ+<ä uÛ≤>∑eTTq, ‘·÷s¡TŒ ~X¯>± ≈£î‘·TuŸcÕ uÛÑeqeTTqT <ë{≤ø£ 800 n&ÉT>∑T\ m‘·TÔ˝À ì]à+∫q 5 ø=fi≤sTT\THêïsTT. nìï{Ïø£+fÒ m‘·ÔsTTq ø=fi≤sTT˝À |ü]¸j·THé #·Áø£e]Ô düVü‰j·T+‘√ ˙{Ïì ì+ù|yês¡T. nø£ÿ&ç qT+&ç ø=ìï Á|ü<˚XÊ\≈£î ˙{Ïì n+<äCÒùdyês¡T. Äs¡à]: Ç~ u≤˝≤Væ≤kÕsY π>≥T Á|üy˚X¯eTT˝ÀH˚ m&ÉeT yÓ’|ü⁄ ì]à#·ã&çq eT÷&É+‘·düTÔ\ uÛÑeq+. Bì˝À ∫qï ∫qï ‘·TbÕ≈£î\T, |òæs¡+– >∑Tfi¯ófl yÓTT<ä\T>∑Tq$ <ë∫ ô|fÒºyês¡T. BìøÏ ‘ê˙cÕì ã+~Û+∫q >√˝§ÿ+&É ø√≥qT ÄÁø£$T+∫q düeTj·TeTTq Äj·Tq uÛ≤s¡´, _&ɶ\T X¯Á‘·Te⁄\ qT+∫ s¡ø£åD bı+<ä&ÜìøÏ Bì˝À <ä÷ø±s¡ì #ÓbÕÔs¡T. <ë<é eTVü≤˝Ÿ: s√&ÉT¶≈£î ‘·÷s¡TŒ ~X¯>± Bì u≤\ÿ˙ e⁄+~. u≤\ÿ˙ eTT+<äT ô|<ä› U≤∞ düú\eTT e⁄+≥T+~. Çø£ÿ&çøÏ Á|ü»\T e∫à ‘·eT ø£wüºdüTU≤\T #Ó|ü⁄Œø=H˚yês¡T. sêE á u≤˝≤ÿ˙˝À+∫ $H˚yês¡T.

yÓT<äø˘/bÕ|üqïù|≥: <ä≥ºyÓTÆq n≥M ÁbÕ+‘·+... Á|üø£è‹ n+<ë\≈£î ôd\e⁄... >∑\>∑\bÕπs eT+Jsê |üs¡efi¯ó¢... m+‘· #·÷dæq ‘·ì$rs¡ì #√≥T.. n<˚ C≤q|ü<äT\ C≤‘·s¡ »]π> Á|ü<˚X¯+ @&ÉTbÕj·T\ <äsêZuÛÑyê˙ Ä\j·T+ ñ+~. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝Àì |ü⁄D´πøåÁ‘ê˝À¢ ÁbÕeTTK´yÓTÆ+~>± ù|s¡T>±+∫+~. bıs¡T>∑T sêÁcÕº\yê]ì ≈£L&Ü Äø£]¸dü÷Ô sê‹ >∑TVü≤˝À yÓ\dæq @&ÉTbÕj·T\ <äTsêZuÛÑyêì e÷‘·≈£î Á|ü‘˚´ø£‘·\T mH√ï ñHêïsTT. eTVü≤•esêÁ‹ |üs¡«~Hêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì yês¡+ s√E\ bÕ≥T C≤‘·s¡ »s¡>∑qT+~. eTVü≤•esêÁ‹ nq>±H˚ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ uÛÑ≈£îÔ\≈£î >∑Ts¡TÔ≈£î e#˚Ã~ @&ÉTbÕj·T\ C≤‘·s¡. Ç~ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ ¬s+&Ée n‹ô|<ä› C≤‘·s¡>± düeTàø£ÿ, kÕs¡\eTà C≤‘·s¡ø±>±, ¬s+&Ée n‹ô|<ä› C≤‘·s¡ @&ÉTbÕj·T\ C≤‘·s¡ yês¡+s√E\ bÕ≥T »s¡T>∑T‘·T+~. á C≤‘·s¡ dü+düèÿ‹øÏø£ m≈£îÿe>± ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ |ü]$T‘·yÓTÆ+~. C≤q|ü<äT\ Ä#ês¡ e´eVü‰sê\T, Ä≥\T, bÕ≥\T, b˛‘·sêE\ >±e⁄ πøø£\T, uÛÑ≈£îÔ\T HÓ‹Ôq uÀHê\T m‘·Tÿø=ì qè‘·´+ #˚dü÷Ô neTàyê]øÏ düeT]Œ+#·&É+ Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\T eTq≈£î Çø£ÿ&É Á|üdüTŒ&É+>± ø£ìŒkÕÔsTT. ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√, ã+<ÛäT$TÁ‘·T\‘√ Ä&çbÕ&ç uÛÑøÏÔ $XÊ«dü+‘√ yÓTT≈£îÿ\T #Ó*¢+#·T≈£î+{≤s¡T. ø=+<äs¡T yêfi¯ó¢ y˚Tø£\qT, >=s¡¢qT neTàyê]øÏ ã*∫à kÕeT÷Væ≤ø£+>± e+&ç uÀq+ ìy˚~+∫ ‹+{≤s¡T. ø£\÷¢ b˛j·T&É+, e÷+kÕVü≤sêìï ìy˚~+#·&É+, <äTs¡ZeTà, b˛#·eTà, yÓTÆdüeTà\≈£î yÓTTø£ÿ&É+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ »qJeq+˝À C≤‘·s¡ø=ø£ Á|ü‘˚´ø£ kÕúq+ ñ+~. bÕ|üqïù|≥ eT+&É\+ Hê>∑kÕHé |ü*¢ •yês¡T˝À @&ÉTbÕj·T\T>± N* Á|üeVæ≤düTÔqï eT+Jsê q~ ˇø£ bÕj·T ˇ&ÉT¶q #Ó≥Tº, #˚eT\T, >∑T≥º\T, ø=+&Üø=q˝À¢ ñ+&˚ <˚yê\j·T ÁbÕ+‘·+ Á|üø£è‹ s¡eTD°j·T‘·‘√ ì+&ç ñ+~. ˇø£ q~ @&ÉTbÕj·T\T>± N* Á|üeVæ≤+∫ eT∞¢ ˇø£ #√≥ø£\e&É+ Çø£ÿ&É $X‚wü+. Ç˝≤+{Ï ns¡T<Ó’q Á|üø£è‹ $+‘·‘√ á Á|ü<˚X¯+˝À yÓ\dæq <äTsêZe÷‘· Ä\j·÷ìøÏ, eT+Jsê q~ Ä$sꓤyêìøÏ dü+ã+~Û+∫ z Á|ü‘˚´ø£ ø£<∏äq+ ñ+~. düú\ |ü⁄sêD+: ø°ø±s¡D´+˝À >∑+>±, j·TeTTq, >√<ëe], ø£èwüí, qs¡à<ä, dæ+<Ûä÷, ÁãVü≤à|ü⁄Á‘· nH˚ Hêe÷\T ø£*–q @&ÉTbÕj·T\T>± N* Á|üeVæ≤+#˚ eT+Jsê q~ì >∑s¡&ÛÉ >∑+>± nì ≈£L&Ü |æ\TkÕÔs¡T. á Á|ü<˚X¯+˝À »qy˚T»j·T eTVü‰sêE düs¡Œj·÷>∑+ #˚XÊs¡ì #·]Á‘· #ÓãT‘·T+~. Çø£ÿ&É Áo y˚<äyê´dü e•wüº, yê*àøÏ, cÕqø£ eTVü≤s¡T¸\ ìyêdüjÓ÷>∑´yÓTÆq bÕ*q >=|üŒ <ä+&Éø±s¡D´+˝À |ü]øÏå‘Y eTVü‰sêE ≈£îe÷s¡T&Ó’q »qy˚T»j·TT&ÉT #˚dæq düs¡Œj·÷>∑ düú\+ ì<äs¡Ùq+>±H˚ <äTsêZuÛÑyêì q÷‘· Ä\j·T+ yÓ\dæ+<ä+{≤s¡T. »qy˚T»j·TT&ÉT ‘·q ‘·+Á&çì eTT˙X¯«s¡Tì XÊ|ü+ qT+∫ s¡øÏå+#˚+<äT≈£î á Á|ü<˚X¯+˝À düs¡Œj·÷>∑+ #˚XÊ&Éì ‘Ó\Tk˛Ô+~. »qy˚T»j·TT&ÉT düs¡Œj·÷>∑+ ÁbÕs¡+_Û+#·&É+‘√ düs¡Œ≈£î\ eT+‘ê j·÷>±–ï˝À ≈£L*b˛‘·T+&É≥+‘√ Hê>∑T\‘·*¢ ø£Á<äTe |ü⁄Á‘·XÀø£+‘√ ≈£î$T*b˛sTT+~. ÄyÓT u≤<ÛäqT #·÷dæq düe‹ $qT‘· z<ë]à ã\e+‘·T&Ó’q ‘·q ≈£îe÷s¡T&ÉT >∑s¡T‘·à+‘·Tìï |æ*∫ Hê>∑T\≈£î }s¡«˝Àø£+ ø£\T>∑CÒj·TeTì ‘Ó\T|ü>±, ‘·*¢ ÄC≤„qTkÕs¡+ >∑s¡‘·à+‘·T&ÉT yÓ[¢ ‘·q ‘·*¢ ÄC≤„qT $ì|æ+∫ ‘·eTTàfi¯¢≈£î yÓ÷ø£å+ Á|ükÕ~+#˚+<äT≈£î ‘·q yÓ+≥ s¡eTàì y˚&ÉT≈£îHêï&ÉT. n|ü&ÉT >∑+>±<˚$ ‘·q ø±* n+<˚ (eT+Js¡+) Ç∫à Bìe\¢ ˙ ø=]ø£ ‹s¡T‘·T+<äì #ÓãT‘·T+~. >∑s¡T‘·à+‘·T&ÉT >∑+>±<˚$ ø±* n+<ÓqT rdüTø=ì edüTÔ+&É>± u≤˝≤Á~ |üs¡«‘ê\ (Á|üdüTÔ‘·+ ;<äsY õ˝≤¢ u≤˝≤Z{Ÿ ø=+&É\T)ô|’ n+<Ó C≤] |ü&É≥+‘√ Ä ÁbÕ+‘·eT+‘ê »\eTj·T+nsTT+<ä+{≤s¡T. >∑s¡T‘·à+‘·T&ÉT Ä ÁbÕ+‘·+˝À n+<Ó ø√dü+ yÓ‘·T≈£î‘·T+&É>±

Äø±X¯yêDÏ >∑s¡T‘·à+‘·T&ç‘√ u≤˝≤Á~ |üs¡«‘ê˝À¢ Á|üeVæ≤düTÔqï @πs eT+Jsê(n+<˚) nì eT+Jsê ˙ yÓ+≥ |ü]¬>‹Ô edüTÔ+<äì ‘Ó*|æ+~. >∑s¡T‘·à+‘·T&ÉT eT+Jsê Ä<Ûës¡+>± @&ÉTbÕj·T\qT yÓ+≥ rdüT≈£îì düs¡«j·÷>∑+ »]–q düú˝≤ìï #˚XÊ&ÉT. Hê>∑T\ bÕbÕ\qT Vü≤]+∫ yê]øÏ |üPs¡«>∑‘·T\qT dü+ÁbÕ|æÔ+|ü#˚dæ eT+Jsê düeTTÁ<ä+˝À ø£*dæ+<äì, >∑+>±<˚$ n+<Óe\¢ @s¡Œ&çq~ ø±ãfÒº á q~øÏ eT+Jsê nì ù|s¡Te∫Ã+<äì #·]Á‘· ‘Ó\T|ü⁄‘·T+~. >∑s¡T‘·à+‘·T&ÉT ‘Ó∫Ãq+<äTq ª>∑s¡T&ÛÉ>∑+>±μ nì ≈£L&Ü |æ\TdüTÔ+{≤s¡T. Ç≥Te+{Ï ~e´πøåÁ‘ê˝À¢ yÓ\dæq @&ÉTbÕj·T\ <äTsêZuÛÑyêì e÷‘· Ä\j·T+ e<ä› Á|ü‹j˚T{≤ eTVü≤•esêÁ‹ dü+<äs¡“¤+>± »]π> C≤‘·s¡≈£î ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ qT+#˚ >±ø£ bıs¡T>∑T sêÁcÕº\ qT+∫ \ø£å˝≤~ eT+~ Vü‰»s¡e⁄‘·T+{≤s¡T. @&ÉTbÕj·T\ $esê\T: bÕj·T nq>± #·T≥Tºq~ Á|üeVæ≤+#·T#·÷ q&ÉTeT $T–*q B«|ü+ nì ns¡ú+. ˇø£e~ eq<äTsêZ uÛÑyêì e÷‘· yÓ\dæq (B«|ü+) bÕj·T <äTsêZe÷‘· bÕj·T>±q÷, ¬s+&Ée~ Áù|‘êj·TT>∑ ø±\eTTq ÁosêeT#·+Á<äT&ÉT eq<äTsêZe÷‘·qT ÁbÕ|æÔ+#ÓqT. Á|ü‹wæº+#ÓqT. ø±e⁄q sêeTT\ yê] bÕj·T\ nì n+<äTs¡T. eT÷&Ée~ \ø£åàDbÕj·T. Bìô|’ >∑s¡T>∑&ÛÉqT eTTì ‘·|üdüT‡ #˚j·TT≥#˚ >∑s¡“eTTìbÕj·T. Hê\Ze~ #Ó+&É uÛ≤s¡Ze bÕj·T. Bìô|’ Áø°.X¯.1367dü+ˆˆ˝À ø√\Vü≤\ nÁ>∑Vü≤s¡ (ø√˝≤Ãs¡+) »ìà‘·T&Ó’q ô|<ä›uÛÑ≥Tº |üs¡íXÊ\qT @sêŒ≥T #˚düTø=ì ñ+&ÉT≥#˚ ô|<ä› @{Ï bÕj·T n+{≤s¡T. ◊<äe~ dæ+>∑ì eTVæ≤bÕj·T. Bìô|’q eT*¢Hê<∏ädü÷] ìyêdü+ @s¡Œs¡T#·Tø=ì ñqï+<äTq dü÷] bÕj·T ˝Òø£ ∫qï @{Ï bÕj·T nì n+{≤s¡T. Äs¡e~ yê´düeTTì ‘·q •wü´>∑qeTT#˚ ìyêdü+ ñ+&ç ø±|üj·THêj·T≈£î&ÉT ôd’q´eTTqT düeT≈£Ls¡TÃø=ì ‘·Ts¡ø£\qT+∫ eTq ø√≥\qT $&ç|æ+#·Tqì Á|ü‹»„ #˚j·TT≥#˚ Bìì ø√≥ bÕj·T n+{≤s¡T. @&Ée~ »qy˚T»j·TbÕj·T. Bìô|’ ìedæ+∫ eT+Á‘·˝À#·qqT dü*|æ eTVü‰düs¡Œj·÷>∑eTTqT q&ç|æ+#·&Éy˚T eT+Á‘êHê\bÕj·T nìj·TT >∑T&ÛÉ#ês¡ ‘·Ts¡≈£î\qT ø±|üj·T Hêj·TT&ÉT e~Û+#·≥Ty˚T <√wüß\ bÕj·T, <=+‘·sê\¢ bÕj·T nì ù|s¡T e∫Ãq~. eq <äTsêZ bÕj·T düTe÷s¡T 15 mø£sê\T, sêeTT\ yê] bÕj·T 30 mø£sê\T, >∑s¡«eTTìbÕj·T 9 mø£sê\T, ô|<ä› @{ÏbÕj·T 70 mø£sê\T, dü÷]bÕj·T 11 mø£sê\T, ø√≥bÕj·T ˝Òø£ ø±|üj·T´ Hêj·T≈£îì bÕj·T 120 mø£sê\T, »qy˚T»j·T bÕj·T 5mø£sê\ Md”Ôs¡í+ ø£*dæ ñHêïsTT.


X¯ìyês¡+ |òæÁãe] 18, 2012

6

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

C≤rj·T düyÓTÆø£´‘ê •_s¡+˝À bÕ˝§Zqï dæ\«sYp;¢ $<ë´s¡Tú\T dæã“+~ düyÓTà‘√ eT÷‘·|ü&ɶ ◊¬πø|”æ ø±sê´\j·T+ ø£s¡÷ï\T |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô) : áHÓ\ 4e ‘˚B qT+∫ 10e ‘˚B es¡≈£î πøs¡fi¯ sêh+˝Àì Á‹dü÷sY õ˝≤¢˝À ìs¡«Væ≤+∫q C≤rj·T düyÓTÆK´‘ê •_sêìøÏ kÕúìø£ HÓÁVüA j·TTeπø+Á<ä+˝Àì dæ\¢sYp;¢ ø£fi≤XÊ\≈£î #Ó+~q 20eT+~ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡ì Ä ø£fi≤ XÊ\ Ç+#ê]® Á|æì‡|ü˝Ÿ Á|ükÕ<é¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á C≤rj·T düeTÁ>∑‘ê •_Ûs¡+˝À Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ‘√bÕ≥T, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, ø±sêï≥ø£, ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚ XŸ, πøs¡fi¯˝Àì $$<ä õ˝≤¢\T bÕ˝§ZHêïsTT. nìï sêÁcÕº\˝À¬ø˝≤¢ eTqsêh $<ë´s¡Tú\T n‘·´+‘· Á|ü‹uÛÑ ø£q|ü]∫q+<äT≈£î ø£fi≤XÊ\ Ä<ä«s¡´+˝À n_Ûq+<äq düuÛÑ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düuÛÑ≈£î eTTK´ n‹~∏>± HÓÁVüA j·TTeπø+Á<ä+ ø√ Ä]¶H˚≥sY düj·T´<é dü<ëe⁄B›Hé,

ôd≥÷ÿsY dæÇz |æ. s¡eTD\T Vü‰»s¡ j·÷´s¡T. á düe÷y˚X¯+˝À düeTÁ>∑‘· •_s¡+˝À bÕ˝§Zqï $<ë´s¡Tú\T |æ. øÏs¡DY, Á|üMDY\T yê] nqTuÛÑ÷‘·T \qT ‘Ó*bÕs¡T. nìï sêÁcÕº\ jÓTTø£ÿ Ä#ês¡ e´eVü‰s¡\qT ‘Ó\TdüT ≈£îHêïeTì, <˚X¯ ◊ø£´‘·ô|’, düeTdü´ \ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. nø£ÿ&É ìs¡«Væ≤+∫q kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø

£eT+˝À eTq sêÁcÕºìøÏ dü+ã+~+ ∫q C≤q|ü<ä ^‘ê\T, qè‘ê´\T, @ø£bÕÁ‘ê_Ûqj·T+, Hê{Ïø£\qT Á|ü< ä]Ù+∫ n+<ä] Á|üX¯+X¯\T bı+<ë s¡T. n‹<∏äT\T $<ë´s¡Tú\qT n_Ûq+~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mHémdtmdt Áb˛Á>±+ m+ÄsYdæ yÓ÷Vü≤Hésêe⁄, m. dü‘·´Hê sêj·TD, $<ë´s¡Tú\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ\Tú]Ô |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô): ◊¬ødæ dæã“+~øÏ ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#·&É+‘√bÕ≥T |ü]àHÓ+≥T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ sêh ◊¬ø|æ dü+πøåeT+ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î kÕúìø£ ns¡TD√<äj·T eT+&É\ düe÷K´ (◊¬ø|æ) ø±sê´\j·T+ eTT+<äT X¯ó Áø£yês¡+ Á>±eT ◊ø£´dü+|òüT+ ©&És¡T¢ ø±sê´\j·÷ìøÏ ‘êfi¯+y˚dæ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ◊¬ø|æ dæã“+~øÏ ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#·&É+, dæã“+~ì |ü]àHÓ+{Ÿ #˚j·÷\ì ‘·eT Hê´j·TyÓTÆq &çe÷+&É¢ô|’ <Ûäsêï #˚|ü&ÉT‘·T+fÒ yÓTyÓ÷\qT C≤Ø#˚j·T &É+ ‘·>∑<äHêïs¡T. >∑‘· yês¡+ s√E\ qT+∫ ø±sê´\j·T+ ‘êfi¯+ y˚dæq+ <äT≈£î rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+

≥THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ϭø’Hê ◊¬ø|æ dæã“+~ &çe÷+&É¢qT |ü]wüÿ ]+∫, eT+&É\+˝Àì bı<äT|ü⁄ \øÏåà eTVæ≤fi¯\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ qT rsêÃ\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ãTø˘ø°|üs¡T¢ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ¬ø. sê»j·T´, uÀ>√\T yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢,

eT+&É\ ◊ø£´ dü+|òüT+ ©&És¡T¢ u≤\ eTà, ©\eTà, ÁøÏwüíy˚DeTà, dü+»eTà, >√es¡úq–], m˝Ÿ. ã+&É, düs¡Œsê »|ü⁄s¡+, |ü⁄\¢>∑T$Tà, sêeTfi¯flø√≥, u§$Tà¬s&ç¶|ü˝…¢, n\T¢>∑T+&ÉT, dü÷<Ó |ü˝…¢, Á>±e÷\˝Àì ◊ø£´ dü+|òüT+ ©&És¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á | ü ‹ uÛ Ñ ñqï yê]π ø |ü ≥ º + eTTeTàs¡+>± bÕ]X¯ó<Ûä´ |üqT\T <äfi≤s¡T\qT q$Tà yÓ÷düb˛ø£+&ç : ‘·Vü≤d”˝≤›sY

>∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, |òæÁãe] 17 (düTyês¡íyês¡Ô): >∑÷&É÷s¡T eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ¬ø.Hê>∑˝≤|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT bÕ]X¯ó<Ûä´ |üqT\T eTeTTàs¡+>± »]>±sTT.á dü+<äs¡“¤+>± ÇzÄsY lìyêdüT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ »qs¡˝Ÿ |òü+&é ÁøÏ+<ä s¡÷.25 y˚\ s¡TbÕj·T\T eT+ps¡T nsTTq$.¬ø.Hê>∑˝≤|ü⁄s¡+ b˛düTº Ä|ò”düT <ä>∑Zs¡ qT+∫ \<ä›–] s√&ÉT¶ es¡≈£î eTT]øÏ ø±\Te X¯óÁuÛÑ+ #˚sTT+∫, _¢∫+>¥ bÂ&ÉsY #·*¢+#êeTì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eTeTT˝Àì ÇzÄsY&ç lìyêdüT\T, ø±s¡´<ä]Ù \#·Ã|üŒ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e÷*ø˘u≤u≤≈£î yÓ+&ç |ü\¢øÏì $sêfi¯+>± n+~+∫q

eTÁ] sê|òüTej·T´ <ä+|ü‘·T\T

ø√&ÉTeT÷s¡T, |òæÁãe] 17, (düTe s¡íyês¡Ô): áHÓ\ 19e‘˚Bq sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡«Væ≤düTÔqï $ÄsYz, $ÄsY@ |üØø£å˝À¢ Á|ü‹uÛÑ ø£qã]Ãq yê]πø |ü≥º+ ø£≥ºã&ÉT‘·T+<äì, <äfi≤s¡T\ e÷≥\T q$Tà yÓ÷düb˛ ø£+&É+≥÷ ø√&ÉTeT÷s¡T ‘·Vü≤o˝≤›sY •eX¯+ø£sYHêj·Tø˘ nHêïs¡T. X¯ó Áø£yês¡+ kÕúìø£ ¬syÓq÷´ ø±sê´\ j·T+˝À $ÄsYz |üØø£å\ ìs¡«Vü≤ Dô|’ Äj·÷ |üØøå± πø+Á<ë\ ôV≤#Ym+\T, Á|æì‡bÕfi¯¢‘√ Äj·Tq düMTøå± ìs¡«Væ≤+#ês¡T á dü+<äs¡“¤+ >± ‘·Vü≤o˝≤›sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø√&ÉTeT÷s¡T˝À $ÄsYz |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D≈£î ◊<äT |üØøå± πø+Á<ë\qT

@sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. kÕúìø£ u≤\Ts¡T, u≤*ø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\\‘√ bÕ≥T, ¬ø$ÄsY pìj·TsY ø£fi≤XÊ\, dü‘·´+, sƒê>∑÷sY _Ç&ç ø£fi≤XÊ\˝À¢ $ÄsYz |üØø£å\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì, á πø+Á<ë˝À¢ yÓTT‘·Ô+ 1032eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T |üØø£å sêj·T&É+ »s¡T>∑T ‘·T+<äHêïs¡T. ñ<äj·T+ 10>∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü‰ï+ 12>∑+≥\ es¡≈£î $ÄsYz |üØø£å ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, Á|ü‹ nuÛÑ´]ú |üØøå± πø+Á<ëìøÏ düeTj·÷ìø£+‘ê #˚s¡Tø√ yê\ì, ì$Twü+ Ä\dü´yÓTÆHê |üØø£å≈£î nqTeT+‹+#·s¡Hêïs¡T. u≤¢ø˘ u≤˝Ÿ bÕsTT+{Ÿ ô|qTï e÷Á‘· y˚T yê&Ü\ì, Vü‰˝Ÿ {Ϭøÿ{Ÿô|’ bò˛{À

˝Òø£b˛‘˚ ¬>õf…&é n~Ûø±] <ÛäèMø£ ]+∫q 2bÕdt bò˛{À\T rdüT≈£îsê yê\Hêïs¡T. n˝≤π> |üØøå± πø+Á<ä+ ˝ÀøÏ ôd˝Ÿbò˛qT¢ Ç‘·s¡ m\Áø±ºìø˘ |ü]ø£sê\T nqTeT‹+#·ã&É eHêïs¡T. |üØø£åqT |üø£ã“¤+BÛ>± ìs¡« Væ≤+#˚+<äT≈£î 43eT+~ Çì«õ˝Ò ≥sY‡‘√ bÕ≥T, 5eT+~ nã®s¡«s¡T¢, 5eT+~ N|òt dü÷|ü]+f…+&Ó+≥T¢, ˇø£ s¡÷{Ÿ Ä|ò”düsYqT ìj·T$TdüTÔ qï≥T¢ ‘·Vü≤o˝≤›sY ù|s=ÿHêïs¡T. |üØøå± πø+Á<ë\ e<ä› 200MT≥s¡¢ |ü]~Û˝À 144ôdø£åHé $~ÛdüTÔHêïeTHêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤o˝≤›sY yÓ+ø£fÒwt Hêj·Tø˘ bÕ˝§ZHêïs¡T.

◊<äT \ø£å\T $sêfi¯+‘√ e+≥XÊ\ @sêŒ≥T≈£î ìs¡íj·T+ &√Hé{ÖHé, 17, |òæÁãe] (düTes¡íyês¡Ô) :á HÓ\ 20e ‘˚~ qT+∫ ìs¡«Væ≤düTÔqï sêeT#·+Á<ä e÷*ø˘u≤u≤ 22e Äsê<ëH√‘·‡yê\˝À¢ uÛÑ≈£îÔ\T $]$>± bÕ˝§Zìï u≤u≤ ø£è|ü≈£î bÕÁ‘·T\T ø±>∑\s¡ì dü+kÕúq+ >ös¡yê<Ûä´≈£åî\T ÄsY.Ç. s¡$≈£îe÷sY ø√sês¡T. X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq dü+kÕúq+˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï Äsê<ëH√‘·‡yê\ @sêŒ≥¢qT |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T. kÕ«$Tyê]øÏ yÓ+&ç |ü\¢øÏ˙ |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q Á|üeTTKT\T eTÁ] sê|òüTej·T´ <äs¡à|ü‹ï eTÁ] yÓ+ø£≥düTã“eTà\T ø£\dæ >ös¡yê<Ûä´ø£å\≈£î n+~+#ês¡T. n˝≤π> á&ç>∑ yÓ+ø£≥kÕ«$T eTs√ ◊<äT\ø£å\ s¡TbÕj·T\qT q>∑<äT s¡÷|ü+˝À n+~kÕÔeTì <ëì‘√ dü+kÕúq+˝À e+≥XÊ\qT @sêŒ≥T #˚j·÷´\ì

Äj·Tq ìs¡«Vü≤≈£î\qT ø√sês¡T. kÕ«$Tyê] Äsê<ëH√‘·‡yê\˝À¢ kÕ«$Tyê]ì yÓ+&ç|ü\¢ø°˝À }πs–+#˚+<äT≈£î ìs¡ísTT+∫q≥T¢ ÄsY Ç ‘Ó*bÕs¡T. dü+kÕúq+ n_Ûeè~›øÏ ‘·q XÊj·TX¯≈£îÔ\ ø£èwæ #˚düTÔqHêïs¡T. u≤u≤ |ü\T eTVæ≤eT\T #·÷ô|Œ{≤s¡ì n+<äT≈£î ‘√&ÉT u≤u≤ bÕ<ë\ #Ó+‘· >∑+>∑ ñ+&É&É+ eTVæ≤e÷ì«‘·+ nHêïs¡T. á y˚&ÉT≈£\˝À¢ uÛÑ≈£îÔ\T düeT]Œ+∫q #·+<ë\‘√ nqï<ëq+, $X‚wü|üP»\T, kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î ìs¡ísTT+#·&É+ »]–+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ‘·q≈£î Ç+{Ï Ç\y˚\TŒ>± u≤u≤ ì\e&É+ n‘·´+‘· Äq+<ä<ëj·Tø£eTHêïs¡T.

26q ôV’≤<äsêu≤<é˝À e&Ó¶s¡¢ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, |òæÁãe] 17 (düTyês¡íyês¡Ô): á HÓ\ 26e ‘˚~q 26q e&Ó¶s¡¢ uÛÑVæ≤s¡+>± düuÛÑ ìs¡«Væ≤ düTÔqïeTì Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ e&Ó¶s¡ dü+|òüT+ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù ã‘·TÔ\ \øÏåàø±+‘·j·T´ ‘Ó*bÕs¡T.ôV’≤Á<ëu≤ <äT˝Àì n‘êÔ|üPsY |òæ*¢sY HÓ+.164 e<ä› eT<Ûë´Vü≤qï+ 2 >∑+≥\≈£î düuÛÑ »s¡T>∑T+<äì á ãèVü≤‘·Ô ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n‹~Û>± sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ l øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, |ü\Te⁄s¡T eT+Á‘·T\T, b+|æ\T, byÓTà˝Ò´\T Vü‰»s¡e⁄‘·Tqïs¡Hêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± sêÁwüº C≤sTT+{Ÿ ôdÁø£≥Ø Äj·TTπs«<ä+ eT<ÛäT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e&Ó¶s¡¢ &çe÷+&ÉT¢ Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæº rdüTø=ì yÓfi≤fl&ÜìøÏ á düuÛÑqT @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T.˙s¡T ù|<ä e&Ó¶s¡¢ $<ë´s¡Tú\ edü‹ >∑èVü≤+ ø=s¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ 12 XË+≥¢

uÛÑ÷$Tì e&Ó¶s¡¢≈£î πø{≤sTT+∫+<äì n+<äT≈£î Vü‰düº˝Ÿ ìsêàD+ #˚düTÔqeTHêïs¡T.#·<äTe⁄≈£îH˚ $<ë´s¡Tú\≈£î b+‘√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T.á düuÛÑ˝À e&Ó¶s¡¢≈£î ø=ìï $esê\T ≈£L&Ü dæb+ ≈£îs¡T|æ+#˚ neø±X¯e⁄+<äHêïs¡T.e&Ó¶s¡¢ ô|ò&Éπswüq¢≈£î ì<ÛäT\ ø=s¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ e‹Ô&ç ô|+#ê\Hêïs¡T.e&Ó¶s¡¢ ø=]πø\T H˚s¡y˚πs+‘·es¡≈£î ñ<ä´$TdüTÔH˚ e⁄+&Ü\Hêïs¡T.ø√&ÉTeT÷ s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À e&Ó¶s¡¢ ‘·s¡* e∫à »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì $Ádüè+‘·+>± Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#·&ÉyÓTÆq~.á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À e&Ó¶s¡¢ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T ¬ø.sêeTÁøÏwüí, >∑÷&É÷s¡T eT+&É\ Hêj·T≈£î\T sêeTT&ÉT, eTTHÓ|üŒ, ∫qï Ä+»H˚j·TT\T, Hêπ>wt, »eTàqï, ∫qï Vü≤qTeT+‘·T, e&Ó¶ Vü≤qTeTqï ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Hê´j·Te´edüúô|’ qeTàø£+ ñ+&Ü* ãq>±q|ü˝…¢ |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô) : sê»ø°j·T |üs¡yÓTÆq yÓ’s¡´+‘√ Á|ü‘·´]ΔbÕغ\ Hêj·T≈£î\ô|’ nqedüs¡yÓTÆq Äs√|üD\T #˚dü÷Ô ãTs¡<ä»\¢&É+ Ç|üŒ{Ϭø’Hê e÷qTø√yê\ì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶øÏ ãq>±q|ü˝…¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Ç+#ê]® _dæ »Hês¡úHé¬s&ç¶ øÏ‘ê_#êÃs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTô|’ |ü\T Äs√|üD\T #˚dü÷Ô yÓ’mdtÄsY bÕغ >ös¡e n<Ûä´≈£åîsê\T yÓ’mdt. $»j·TeTà y˚dæq |æ{Ïwüq¢qT sêhôV’≤ø√s¡Tº ‹s¡düÿ]+#·&É+ |ü≥¢ Äj·Tq Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. 9 dü+e‘·‡sê\T düTBs¡Èø±\+ #·+Á<äu≤ãT eTTK´eT+Á‹>± ñ+&ç m≥Te+{Ï n$˙‹øÏ ‘êe⁄˝Ò≈£î+&Ü dü«#·ÃyÓTÆq

bÕ\q Á|ü»\≈£î n+~+#ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘·+Á&çì n&ÉT¶ô|≥Tº≈£îì n&ɶ>√\T>± nÁø£eT dü+bÕ<äq b˛>∑T#˚düT≈£îqï »>∑Hé ‘·q kı+‘· MT&çj·÷qT n&ÉT¶ô|≥Tº≈£îì Hê´j·T e´edüúH˚ Á|ü•ï+#·&É+ ‘·q≈£î ‘·>∑<äHêïs¡T. yÓ’mdtÄsY Vü≤j·÷+˝À ≈£L&Ü 26 |æ{ÏwüqT¢ y˚dæHê ˇø£ÿ $wüj·T+˝Àq÷ #·+Á<äu≤ãTqT <√wæ>± #·÷|ü˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì n+<äTπø áHê&ÉT Äj·Tq #·*+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt\T ˇπø HêD≤´ìøÏ u§eTàu§\TdüT˝≤+{Ïeì sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ á bÕغ\≈£î ãT~›#Ó|üŒ{≤ìøÏ Á|ü»\T dæ<ä›+>± ñHêïs¡Hêïs¡T.

>√|ües¡+ #Ós¡Te⁄ ìsêàD≤ìøÏ lø±s¡+ ø=‘·Ô|ü*¢ |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô): |ü~ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ >√|ües¡+ #Ós¡Te⁄ ìsêàD≤HêìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ lø±s¡+ #·T{Ϻ+<äì õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY CÀ´‹ãT<ä›Á|üø±XŸ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\+˝Àì ø=‘·Ô|ü*¢, >√|ües¡+ ¬s’‘·T\‘√ #·]Ã+∫ yê] bı˝≤\qT Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ.|ü⁄˝≤¢¬s&ç¶ Á≥düTº Ä<ä«s¡´+˝À ì]à+#˚ #Ós¡Te⁄≈£î 489 mø£sê\T nedüs¡eTì, 9 mø£sê\T ã+»s¡T uÛÑ÷$T nHêïs¡T. |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶ Á≥düTº Ä<ä«s¡´+˝À >∑‘·+˝À 320 mø£sê\T ø=qT>√\T #˚XÊeTì, $T–*q 40 mø£sê\T

ø=‘·Ô|ü*¢ ¬s’‘·T\+<ä]<äì, nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq qwüº|ü]Vü‰sêìøÏ ¬s’‘·T\T ‘·eT |ü+≥ bı˝≤\qT Çe«&É+˝Ò<äHêïs¡T. nsTT‘˚ ¬s’‘·T\T s¡÷. 5 qT+∫ 6 ˝ø£å\ y˚Ts¡ qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+~ùdÔ uÛÑ÷eTT\T neTTà‘êeTì ¬s’‘·T\T ‘Ó*bÕs¡Hêïs¡T. nìï düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡yÓTÆ‘˚ ‘·«s¡˝À #Ós¡Te⁄ ìsêàD≤ìøÏ lø±s¡+ #·T&ÉT‘êeTHêïs¡T. áj·Tq yÓ+≥ Äضz yÓ+ø£≥eTTs¡[, ‘·Vü≤o˝≤›sY Ä~Hêsêj·TD, ÄsY◊ es¡Á|ükÕ<é, $Äs√«\T, düπs«j·TsY\T, ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


X¯ìyês¡+, |òæÁãe] 18, 2012

7

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

ñbÕ<Ûë´j·TT\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê* e´ekÕj·Ts¡+>±ìøÏ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq ã&Ó®{Ÿ πø{≤sTT+#ê* ø£˝…ø£ºπs{Ÿ |òæÁãe] 17 (düTyês¡í yês¡Ô): : Bs¡Èø±*ø£+>± ô|+&ç+>¥˝À ñqï ‘·eT düeTdü´\qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô sêh yê´|üÔ+>± ñbÕ<Ûë´j·TT\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£eT+ ˝À uÛ≤>∑+>± ø£s¡÷ï\T ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ m<äT≥ m|æ{Ïm|òt ø£s¡÷ï\T XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À ñbÕ<Ûë´ j·TT\T <Ûäsêï #˚kÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ä XÊK õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£eT˝≤ø£s¡ sêe⁄ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ 1996 &çj·Tdtdæ qT+&ç ô|+&ç+>¥˝À ñqï dü÷ÿ˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ, j·Tdt.õ, |ü+&ç≥¢ ¬s>∑T´\¬s’CÒwüHé‡ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚kÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± q+<ë´\ &ç$»Hé eT+&É˝≤˝À¢ì {°#·s¡¢ yÓT&çø£˝Ÿ Ø m+ãsY‡yÓT+{Ÿ ô|+&ç+>¥ _\T¢\qT yÓ+≥H˚ &çÇz ø±sê´\j·T+ qT+&ç yÓT&çø£˝Ÿ uÀs¡T¶\≈£î |ü+bÕ\ì,

ô|+&ç+>¥˝À ñqï ñbÕ<Ûë´j·TT\ ôdºô||t, Á|”bò˛HéyÓT+{Ÿ _\T¢\qT q+<ë´\ Áf…»] n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥ H˚ eT+ps¡T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n˝≤π>õ˝≤¢ |ü]|òüwü‘Y ø±sê´\j·T+˝À ô|+&ç+>¥˝À ñqï 2002 &çj·Tdtdæ ñbÕ<Ûë´j·TT\ |æj·T|òt dæ¢|ü⁄Œ\qT C≤Ø #˚j·÷\ì, 2004 ôdô|º+ãsY ‘·sê«‘· ìj·÷eTø£yÓTÆq ñbÕ<Ûë´j·TT\ ø±+Á{Ïã÷´≥Ø ô|q¸Hé |ü<∏äø£+ ˝À »eT nsTTq ùd$+>¥\qT dæ¢|t\ s¡÷|ü+˝À C≤Ø #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

>∑&çy˚eTT\ eT+&É\+˝À nq~Ûø± ]+>± ìj·÷eTø£yÓTÆ ñbÕ<Ûë´j·TT \qT y˚~düTÔqï me÷à]Œ ô|’ ‘·>∑T #·s¡´\qT rdüTø√yê\ì, ¬s+&Ée $&É‘· ôdHÓ‡dt $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+∫q eTTì‡|ü˝Ÿ, eT+&É\ ñbÕ<Ûë´ j·TT\≈£î &É÷´{Ï dü]º|òæπø≥T¢ Çyê«\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚kÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m|æ{ Ïm|òt õ˝≤¢ Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù eT]j·÷ q+<ä+, õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç e∫Ãq ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ô|’|ü⁄˝…’qT≈£î eTs¡eTà‘·T\T #˚sTT+#·+&ç ãq>±q|ü˝…¢ |òæÁãe] 17(düTes¡í yês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ≥+>∑T ≥÷] Á>±eT+˝À ñqï düeTàsY k˛ºπsJ düeTÁ>∑ s¡øÏå‘· eT+∫˙{Ïì düs¡|òüsê #˚ùd ô|’|ü⁄\ qT+∫ |òæ\º¬s’q eT+∫˙{Ïì ≥+>∑T≥÷ s¡T, #·T≥TºÁ|ü ø£ÿ\ @&ÉT Á>±e÷\≈£î ˙s¡T düs¡|òüsê #˚düTÔ

Hêïs¡T. ø±˙ ô|’|ü⁄\T ©πøJ ø±e&É+‘√ ©πøJ nsTTq ˙s¡T ≈£î+≥˝≤>± e÷] bı˝≤\˝À Á|üeVæ≤düTÔHêïsTT. eT+∫˙{Ïì Ä|æy˚ùdÔ Ä ≈£î+≥˝À ˙s¡T ô|’|ü⁄˝ …’qT >∑T+&Ü yÓfi¯¢&É+ e\¢ Á|ü»\T á ˙s¡T Á‘ê– nHês√>±´ \≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T.ø±˙ ÄsY&Éã÷¢

mdt n~Ûø±s¡T\T e÷ Á‘·+ M{Ïì #·÷∫#·÷&Éq≥T¢ >± e´eVü≤]düT ÔHêïs¡T. Ç|üŒ{ Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ á ô|’|ü⁄˝…’q¢≈£î eTs¡ eTà‘·TÔ\T #˚|ü{Ϻ Á|ü»\ Äs√ >±´\≈£î ø±bÕ&Ü\dæ Ä j·÷ Á>± e÷\ ¬s’‘·T\T, Á|ü»\Tn~Û ø±s¡T \≈£î$qï$+#·T≈£î+ ≥THêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T ø=‘·ÔãkÕº+&ÉT |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô) : 2012-13 dü+e‘·‡sê\ sêh ã&Ó®{Ÿ 1.45 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ nôd+;¢˝À Á|üy˚X¯ô|{ϺHê e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ, ¬s’‘·T\≈£î @e÷Á‘·+ Hê´j·T+ #˚j·T˝Ò<äì ¬s’‘·Tdü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. »>∑Hêï<∏ä+ nHêïs¡T. sêh+˝À 878 eT+&É˝≤\qT ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\T>± >∑T]Ô+#ês¡T ø±˙ á ã&Ó®{Ÿ˝À ø£s¡Te⁄ düVü‰j·T+ øÏ+<ä 3500 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T πø{≤sTT+#ês¡T. Ç~ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe 10y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ø£s¡Te⁄ düVü‰j·T+>± Á|üø£{Ï+#ê\Hêïs¡T. sêh+˝À Ç]π>wüHé ÁbÕC…≈£îº\≈£î 15,010 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#ês¡T. \ø£å ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ »\j·T»„+ ù|s¡T‘√

#Íø£ <äTø±D<ës¡T\ düe÷y˚X¯+ dæ.u…fi¯>∑˝Ÿ s¡÷s¡˝Ÿ, |òæÁãe] 17 (düTyês¡íyês¡Ô): kÕúìø£ ‘·Vü≤•˝≤›sY ø±s¡´\ j·T+ q+<äT X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT &ç\sY¢ düe÷y˚X¯+ »]–+~.Á|ü»\qT ñ<˚›•+∫ ‘·Vü≤•˝≤›sY »j·TÁ|üuÛÑ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\≈£î Çã“+~ ø£\>∑ ≈£î+&Ü &ç\s¡T¢ düÁø£eT+>± ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\qT |ü+|æD° #˚j·÷\ì, ‘·÷ìø£ ø=\‘·\T dü]>±Z y˚j·÷\ì, f…Æ$T+>¥ bÕ{Ï+#ê\ì, ì‘·´edüs¡ düs¡T≈£î\qT dü+ã+~Û+∫q kÕºø˘ $es¡ eTT\ |ü{Ϻø£ uÀs¡T¶qT Á|ü‹ &û\s¡T¢ @sêŒ≥T #˚düTø=yê\ì, ]ø±s¡T¶ düÁø eT+>± Áyêj·÷\ì, Ç˝≤ y˚j·Tì |üø£å+˝À yê] ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø= e\dæ edüTÔ+<äì ‘·Vü≤•˝≤›sY »j·TÁ| üuÛÑ #Íø£ <äTø±D<ës¡T\qT dü÷∫+#ê s¡T.&ç|üP´{Ï ‘·Vü≤•˝≤›sY düTÁãVü≤àD´+, ÄsY.◊. s¡$≈£îe÷sY, $ÄsYz\T, #Íø£ <äTø±D&ç\s¡T¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªyÓ’mkÕ‡sY ÄX¯j·÷\qT Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬øfi≤›+μ >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, |òæÁãe] 17 (düTyês¡íyês¡Ô): ~e+>∑‘· eTTK´eT+ Á‹ sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ ÄX¯j·÷ \qT Äj·Tq ø£\\T>∑qï Vü≤]‘ê+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ yÓ’|ü⁄ Á|ü»\qT düe÷j·T‘·Ô+ #˚j·÷\ì yÓ’bdtÄsYdæ|æ ø√&ÉTeT÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z Hêj·T≈£î\T Hêj·Tø£+ {Ï düT<äs¡Ùq+ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.X¯ó Áø£yês¡eTT nkÕ¢+ ø±+ô|¢ø˘‡ q+<äT bÕ]º ø±s¡´ø£s¡Ô\T düe÷y˚X¯+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ yÓ’j·Tdt ÄsY ø±+Á¬>dt bÕ]º eT+&É\ ø£˙«qsY _.düTuÛ≤ø£sY n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕ]º ìjÓ÷»ø£ es¡Z Hêj·T≈£î\T Hêj·Tø£+{Ï düT<äs¡Ùq+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø√&ÉTeT÷s¡T ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À ø√≥¢ Vü≤]#·Áø£bÕDϬs&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q, bÕ]ºì ã˝Àù|‘·+ #˚kÕÔeTì, Á|ü»\T n~Ûø±s¡ bÕ]ºøÏ @

e÷Á‘·eTT uÛÑj·T|ü&Éqedüs¡eTT ˝Ò<ä Hêïs¡T.<˚X¯eTT˝À @ Hêj·T≈£î&ÉT #˚j·÷ì düVü‰dü ø±s¡´\ yÓ’|ü⁄ Á|ü»\ eTqdüT‡ HÓ]–, yê] ø£wüº\˝À ‘√&ÉT+&˚ Hêj·Tø£&ÉT ˇø£ÿ yÓ’j·Tdt ÄsY dæ|æ, n~ÛH˚‘· »>∑H√àVü≤q ¬s&ç¶qì ‘Ó*bÕs¡T. Çø£ qT+&ç m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î n+&É>± ø√≥¢ Vü≤]#·Áø£bÕDϬs&ç¶ n<Ûä«s¡´+˝À bÕغì ã˝Àù|‘·eTT #˚j·TT≥≈£î Á>±eT Á>±eTq bÕ]º |ü{Ïwüº‘· ø√dü+, Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T bÕ≥T |ü&ç yÓ’.bdt.ÄsY. ÄX¯j·÷\ kÕ<Ûäq ø√s¡≈£î, »qH√àVü≤q¬s&ç¶ì ‘·«s¡˝À eTTK´eT+ Á‹ì #˚dæ Á|ü»\≈£î ~e+>∑‘· sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ bÕ\q #·÷|æ+#ê\ì n|ü⁄Œ&˚ Á|ü‹ ù|<äyê&ÉT u≤>∑T|ü&É‘· &Üì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À eT+&É\ bÕ]º ø£˙«qsY _.düTuÛ≤ø£sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝À Á>±eT

n\]+∫q düTy˚T<Ûä Á|ü<äs¡ÙqXÊ\ uÒ‘·+#·s¡¢ |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ düTy˚T<Ûä bÕsƒ¡XÊ\˝À X¯óÁø£yês¡+ $C≤„q Á|ü<äs¡ÙqXÊ\qT @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. eT+&É\ $<ë´~Ûø±] ás¡qï á Á|ü<äs¡ÙqXÊ\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á Á|ü<äs¡Ùq XÊ\˝À Ä j·÷ bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\T düTe÷s¡T 200 eT+~ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ôd’qT‡, kÕ+|òæTø£ XÊÁdüÔ, ‘·~‘·s¡ XÊÁkÕÔ\≈£î dü+ã+~+∫q 81 n+XÊ\T #·÷|üs¡T\qT m+‘√ Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. n<˚$<ä+>± Á|üø£è‹ eqs¡T\T, Äj·TTπs«<äs¡+, kÕ+πø‹ø£ |ü]ø£sê\T, ÁbÕNq,eT<ä´j·TT>∑, Ä<ÛäTìø£ j·TT>±\ rs¡T #·ø£ÿ>± $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ $»j·THê>∑sêE, m+ÄsY|æ\T ÄC≤HéuÒ>¥, Á|üuÛ≤ø£sY, bÕsƒ¡XÊ\ düuÛÑT´\T l<ÛäsY¬s&ç¶, mHé.dæ. lø±+‘Y, Á|æì‡|ü˝Ÿ |ü<äàl, bÕsƒ¡XÊ\ dæã“+~, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÁbÕs¡+_Û+∫q á |ü<∏äø±ìøÏ 15y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T πø{≤sTTùdÔ eTs√ 20 dü+e‘·‡sê˝…’Hê ˙{Ï bÕs¡T<ä\ ÁbÕC…≈£îº\T |üP]Ôø±eHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·Te´‹πsø£ Á|üuÛÑT‘·«eTHêïs¡T. 60 dü+e‘·‡sê\T <ë{Ïq ¬s’‘·T\≈£î HÓ\≈£î 2000 s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq ô|q¸Hé Çyê«\ì ¬s’‘·T dü+|òü÷\T &çe÷+&é #˚düTÔHêï á ã&Ó®{Ÿ˝À }ùd˝Ò<äHêïs¡T. »HêuÛ≤˝À 70 XÊ‘êìøÏô|’>± e´ekÕj·T+ MT<ä Ä<ës¡|ü&ç J$düTÔHêïs¡T. n˝≤+{Ï s¡+>±ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ ã&Ó®{Ÿ Á|üy˚X¯ô|{≤º\Hêïs¡T. á ã&Ó®{Ÿ e\¢ ¬s’‘·T\≈£î ˇ]–+<˚MT ˝Ò<äì, Á|ü»\≈£î yÓTT+&ç #ÓsTT´ #·÷|æ |ü]bÕ\q ø=qkÕ–düTÔHêïs¡Hêïs¡T.

b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\ Á|ü#ês¡ sê´© dæ.u…fi¯>∑˝Ÿ s¡÷s¡˝Ÿ, |òæÁãe] 17 (düTyês¡íyês¡Ô): dæ.u…fi¯>∑˝Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT ãkÕº+&ÉT nes¡D+˝À b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\ Á|ü#ês¡ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T.Á|ü»\T b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\qT eT]∫ b˛≈£î+&Ü Á|ü»\ eT<Ûä´ b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\ô|’ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\‘√ b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Äs√>∑´ ø±s¡´ø£s¡Ô \øÏåà e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n‹eèwæº, nHêeèwæº e\¢ Á|ü»\T e\dü\T yÓ[flb˛sTTq+<äTq yês¡T eT]∫ b˛≈£î+&Ü uÛÑVæ≤s¡+>± sê´© ìs¡«Væ≤+∫, b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚sTT+∫ |æ\¢\ neT÷ \´yÓTÆq J$‘êìï ø±bÕ\ì Á|ü»\qT ñ<˚›´•+∫ e÷{≤¢&Üs¡T.á ø±s¡´Áø£eT eTT˝À õ˝≤¢ wü]wü‘Y Á|ü<∏ëq ñbÕ<Ûë´j·TTsê\T k»q´ CÒHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H˚{Ï $<ë´s¡Tú˝Ò πs|ü{Ï bÂs¡T\T n+<äTe\q $<ë´s¡Tú\‘√ sê´© ìs¡«Væ≤+∫ yê]˝À ne>±Vü≤q |ü⁄{Ϻ+∫ $<ë´s¡Tú\T ‘·eT dü«düú˝≤\≈£î yê] Á>±e÷\˝À #·<äTe⁄sêì yêfi¯fl≈£î b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+∫ |æ\¢\≈£î b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\ô|’ ‘·eT e+‘·T Á|ü#ês¡+ #˚kÕÔs¡ì yês¡T ≈£L&Ü ô|<ä›j·Tø± b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\ô|’ ne>±Vü≤q @sêŒ≥T ‘·T+<äì $<ë´s¡Tú\‘√ sê´© ìs¡«Væ≤+#·eTHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À yÓ’<ä´ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òæõjÓ÷<∏Ós¡|” |üØø£å ø±´+|t ‘·ìF dæ.u…fi¯>∑˝Ÿ s¡÷s¡˝Ÿ, |òæÁãe] 17 (düTyês¡íyês¡Ô): dæ.u…fi¯>∑˝Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì X¯óÁø£yês¡+ s√Eq sêJyé $<ë´ $TwüHé n<Ûä«s¡´+˝À yês¡T ìs¡«Væ≤+∫q |òæõjÓ÷<∏˚s¡|òæ ø±´+|ü⁄ ndæôdº+{Ÿ ø√`ÄsY >±HÓ’»sY |æ.$»j·T Á|ükÕ<é dü+<ä]Ù+#ês¡T.Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À |òæõjÓ÷<∏˚s¡|òæ ø±´+|ü⁄qT ìs¡«Væ≤+#·&É+ yê] |üì rs¡Tô|’ Á|ü»\ $ìjÓ÷>∑+ @ e÷Á‘·+ ñ+<äì |ü]o*+#·&ÜìøÏ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ á ø±´+|ü⁄ ìs¡«Vü≤D˝À Vü≤düÔ$+>±, $ø£˝≤+>∑T\T, e÷qdæø£ $ø£˝≤+>∑T\T bÕ˝§Zq&É+ô|’ Äj·Tq dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚ ø±´+|ü⁄≈£î |òæõjÓ÷<∏˚s¡|òæ yÓ’<äT´sê\T &Üø£ºsY n|üs¡í ≈£îe÷] ø±´+|ü⁄≈£î e∫Ãq $ø£˝≤+>∑T\qT |òæõjÓ÷<∏˚s¡|òæ yê´j·Te÷\T #˚j·T&É+ »]–+~.á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À ◊.ÄsY.{Ï.ñbÕ<Ûë´j·TT&ÉT >√ø±] bÕ˝§ZHêïs¡T.eT]j·TT j·T+.ÄsY.|æ.\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

;á&û $<ë´s¡Tú\ n¬sdüTº ùV≤j·TyÓTÆq #·s¡´ Á>±eTq yÓ’.bdt.ÄsY ø±+Á¬>dt bÕ]º M~Û $<ÛëHê\qT bÕغ n~ÛH˚‘· »>∑H√àVü≤q¬s&ç¶ $&ÉT<ä\ #˚dæq yÓTì bò˛düTºqT >∑&É|ü >∑&É|ü ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê n+~+#·T≥≈£î Á|ü»\≈£î ne>∑Vü‰q ø£*Œ+#·\Hêïs¡T.á ø±s¡´ Áø£eTeTT˝À |æ.bHé.nkÕ¢+ e÷{≤¢

&Üs¡T.á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À |ü≥ºD ø£˙«qsY s¡$Á|ü‘ê|t, X¯+ø£sY, u…ø£ÿ+ eTH√Vü≤sY, C….yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, sê|òüT y˚+Á<ä Ä#ê], ≈£îe÷sY, Vü‰j·÷\ Hêj·T≈£î\T, <ëqeTqï, s¡+>∑qï, ñe÷ eTùV≤wt, e÷<äT\T ø°XÀsY, Vü≤ qTeT+‘·T,s¡|ò”ø˘ bÕ˝§ZHêïs¡T.

pbÕ&ÉTã+>±¢ |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô) : ;á&û nuÛÑ´s¡Tú\≈£î md”®{°˝À neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ nôd+;¢ eTT≥º&çøÏ yÓ[¢q _Ç&ç $<ë´]ú dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\qT n¬sdüTº#˚j·T&É+ ùV≤j·TyÓTÆq #·s¡´ nì eT+&É\ _Ç&ç $<ë´]údü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T m+. s¡y˚Twtu≤ãT nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îH˚ ìs¡íj·÷\T _Ç&ç $<ë´s¡Tú\qT nHê´j·T+ #˚ùd $<ä+>± ñHêïj·THêïs¡T. Bì <ë«sê Äs¡T \ø£å\ eT+~ _Ç&ç $<ë´s¡Tú\qT Á|üuÛÑT‘·«+ q&çu§&ÉT¶q |ü&˚j·T&Éy˚TqHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À _Ç&ç $<ë´]ú dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ¬ø. m\¢j·T´, ¬ø. eT<ÛäTu≤ãT, s¡Væ≤e÷Hé, #ê+<é, $»j·TsêE, #·+Á<äeTÚ[, yÓ+ø£≥sêeTT&ÉT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ’mkÕ‡sY d”|”˝À #˚]q {°&û|”, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T eTVü‰q+~, |òæÁãe] 17,(düTes¡íyês¡Ô) : eTVü‰q+ ~ eT+&É\+ u§\¢es¡+ Á>±eT+˝À ãT&ɶ sê»X‚KsY¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À düuÛÑ´‘· qyÓ÷<äT eT]j·TT $$<Ûä bÕغ\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T yÓmkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À <ë<ë|ü⁄ 100 ≈£î≥T+u≤\≈£î #Ó+~qyês¡T »>∑Hé es¡Z+˝À #˚sês¡T. sêuÀj˚T ø±\+˝À Á|ü»\ yÓ’mdt sê»X‚UsY¬s&ç¶ dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\T neT\T ø±yê\+fÒ yÓmdt »>∑Hé eTTK´eT+Á‹ nsTT‘ÓH˚ ù|<ä, ã&ÉT>∑T,

ã\V”≤q, esêZ\≈£î #Ó+~q Á|ü»\≈£î Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq $e]+#ês¡T. ˇø£yÓ’|ü⁄ nHês√>∑´+>± e⁄qï @e÷Á‘·+ ˝…ø£ÿ #˚j·T≈£î+&Ü #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ ø=s¡≈£î nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢˝À ìsêVü‰s¡Bø£å #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. dü«ØZj·T eTTK´eT+Á‹ l yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ >±]øÏ e⁄qï Á|üC≤<Ûäs¡D Äj·Tq <ë«sê bı+~q y˚Tfi¯ófl\qT Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|ü»\T @e÷Á‘·+ eTs¡e&É+ ˝Ò<äT. Á|üdüTÔ‘· yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dtbÕغ n~ÛH˚‘·

nsTTq≥Te+{Ï yÓmdt »>∑Hé n<˚ Ä<Ûäs¡D ñ+<äì sêuÀj˚T ø±\+˝À _.dæ., md”‡, md”º, eT]j·TT yÓTÆHê]º esêZ\≈£î #Ó+~q Á|ü»\T m+‘=y˚T\T bı+<äT‘ês¡ì Äj·Tq $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ã+&Üs¡T X‚KsY, yÓ+ø£≥ düTã“j·T´, lìyêdüT\T, VüQùdqj·T´, <ädüÔ–] >ö&é, mHé.yÓ+ø£≥düTã“j·T´, mHé.s¡eTD >ö&é, X‚KsY>ö&é, yÓ+ø£≥kÕ«$T, MTsêe*, s¡eTDj·T´, XË{Ϻ lìyêdüT\T, eTVü‰q+~ eT+&É\ |ü\TÁ>±eT\ Hêj·T≈£î\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

nìï düeTàsY k˛ºπsJ {≤´+≈£î\qT ì+bÕ* : ø£˝…ø£ºsY ø£s¡÷ï\T ø£˝…ø£ºπs≥T |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô): y˚dü$ ø±\+ yÓTT<ä˝…’+<äì, Á‘ê>∑T˙{ÏøÏ mø£ÿ&Ü Çã“+~ ˝Ò≈£î+&Ü n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ø£˝…ø£ºsY ø±qŒ¤¬sHé‡ Vü‰\T˝À Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ô|’ n~Ûø±s¡T\ düe÷y˚X¯+ »]–+~. á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m+&É\T yÓTT<ä\j·÷´sTT, ø±e⁄q áHÓ\ ∫e] ø£+‘ê nìï @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\Hêïs¡T. esê¸\T n+‘·‘·e÷Á‘·+ ≈£î]dæq+<äTq ˙{Ï düeTdü´ rÁe kÕúsTT˝À ñ+≥T+<äì, uÛÑ÷>∑s¡“ C˝≤\T ≈£L&Ü Ç+øÏb˛j·÷j·THêïs¡T. nìï düeTàsY k˛ºπsõ {≤´+≈£î\qT ˙{Ï‘√ q÷{ÏøÏ q÷s¡T XÊ‘·+ ì+bÕ\Hêïs¡T. Á‘ê>∑T˙{ÏøÏ n~Ûø±s¡T\T ÁbÕ<Ûëq´‘· Çyê«\ì, ô|’|ü⁄\ eTs¡eTà‘·TÔ\T yÓ+≥H˚ #Ój·÷´\ì n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. Á‘ê>∑T˙{Ï $wüj·T+˝À ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì ÄsY&Éã÷¢mdt n~Ûø±s¡T\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\Hêïs¡T. n˝≤π> n~Ûø±s¡T\T Á|ü»\≈£î Á‘ê>∑T˙{Ï Çã“+<äT\T ekÕÔj·Tì ˙{Ïì bı<äT|ü⁄>± yê&Ü\ì, eè<ë#˚j·÷\ì yê]øÏ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. mø£ÿ&Ó’‘˚ Ç+ø± |üqT\T »s¡T>∑e\dæ ñ+≥T+<√ Ä |üqT\ yÓ+≥H˚ |üP]Ô#˚j·T&ÜìøÏ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. mø£ÿ&Ó’Hê Á‘ê>∑T˙s¡T n+<ä˝Ò<äì ÄsY&Éã÷¢mdt &çÇ\<˚ uÛ≤<ä´‘· nHêïs¡T. ÄsY&Éã÷¢mdt, ˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK\≈£î düeTq«j·T+ #˚düTø√yê\ì ˙{Ï düs¡|òüsê≈£î

düeTdü´\ô|’ düŒ+~+#·+&ç Á|üC≤yêDÏ˝À e∫Ãq $q‘·T\qT |ü]wüÿ]+#·+&ç ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘

Çã“+~˝Ò≈£î+&Ü $<äT´‘YqT düs¡|òüsê #˚j·÷\Hêïs¡T. $<äT´‘Y XÊK≈£î me¬s’Hê _\T¢ ø£≥ºe\dæ ñ+fÒ ‘·«s¡>± ø£{≤º\ì, $<äT´‘Y ãø±sTT\T, ˙{Ï düs¡|òüsê $wüj·T+˝À nÁø£e÷\T »]–‘˚ ‘·eT <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêyê\ì n˝≤+{Ï yê] yÓ÷≥sYqT d”CŸ #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. n+<äT≈£î b˛©düT\T ≈£L&Ü uÛ≤<ä´‘· rdüTø√yê\Hêïs¡T. ˙{Ïì uÛÑÁ<ä |ü]#˚ $wüj·T+˝À n~Ûø±s¡T\T nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\Hêïs¡T. @ Á>±eT+˝À nsTT‘˚ ˙{Ï düs¡|òüsê dü]>±Z˝Ò<√ Ä Á>±eT+˝À e÷]à ∫e]ø£+‘ê |üP]Ô#˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\≈£î ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çÄs√« y˚DT>√bÕ˝Ÿsêe⁄, C…&ûŒd”áz dü÷s¡´Á|üø±XŸ, ÄsY&Éã÷¢mdt mdtá s¡$u≤ãT, ÇHéÁπ>wüHé mdtá sêeT#·+Á<ë<Û˚$, Á{≤Hé‡ø√ md”‡ |”s¡j·T´, Ç+»˙s¡T¢, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 17 (düTes¡í yês¡Ô) : n~Ûø±s¡T\T Á|ü»\ düeTdü´\qT >∑T]Ô+∫ Á|üC≤yêDÏøÏ e∫Ãq $q‘·T\qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ ]+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ nHêïs¡T. á Á|üC≤yêDÏ ø±s¡´Áø£eT+ X¯óÁø£yês¡+ s√E ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+˝À s√p ‘·s¡ Vü‰˝ÀH˚ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üC≤yêDÏ, Á|üC≤<äsꓤs¡T\‘√ e∫Ãq $q‘·T\ qT |ü]o*+∫, yê{Ïì |ü]wüÿ]+∫ Á|üC≤yêDÏ yÓuŸôd’{Ÿ˝À ñ+#ê\ì, $q‘·T\qT Äj·÷ dü+ã+~Û‘· XÊU≤~Ûø±s¡T\T ‘·eT e<ä›H˚ m≈£îÿe ø±\+ ñ+#·≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüT ø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+

Á|üC≤ |ü+|æD°ì ÁuÛÑwüߺ |ü{ϺùdÔ y˚≥T ‘·|üŒ<äT: CÒd” CÀ´‹ãT<ä›Á|üø±XŸ Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üC≤ |ü+|æD° düs¡T≈£î\T Á|ü»\ ≈£î n+<äø£b˛‘˚ n~Ûø±s¡T \≈£î, &û\s¡¢≈£î #·s¡´\T ‘·|üŒeì õ˝≤¢ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY CÀ´‹ãT<ä› Á|üø±XŸ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Ä]¶ y√ yÓ+ø£≥eTTs¡[, õ˝≤¢ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY CÀ´‹ ãT<ä›Á|üø±XŸ\T ø=‘·Ô|ü*¢ eT+&É\+˝À |üs¡s¡´{Ï+ #ês¡T. nq+‘·s¡+ kÕ j·T+Á‘·+ Ä‘·à≈£Ls¡T ‘·Vü‰d”˝≤›sY ø±s¡´\j·T+ ˝À $ÄsYz\T, πswüHé &û\ s¡¢\‘√ düMTø£å düe÷y˚ X¯+˝À »]bÕs¡T. á Áø£eT+˝À Äj·Tq bÕÁ‹πø

j·TT\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+˝À ≈£î≥T+u≤\ ø£+fÒ πswüHé ø±s¡T¶\T 4 y˚\≈£î ô|’>± n~Ûø£+>± ñHê´j·Tì á Ø‹˝À |ü]•*ùdÔ ˇø=ÿ &û\sY e<ä› düTe÷s¡T 100 uÀ>∑dt ø±s¡T¶\T ñqïfÒ¢ì ù|s=ÿq &É+ >∑eTHês¡Ω+. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\ ø£+fÒ q\¢eT\ #Ó+#·T >∑÷&˚\≈£î Á|üC≤ |ü+|”D° düs¡T≈£î\T n+< ä&É+ ˝Ò<äqï $wüj·÷ ìï bÕÁ‹πøj·TT\T C…dæ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi¯fl>± –]» qT\πø cÕ|ü⁄\T n|üŒ– kÕÔeTì –]»H˚‘·s¡T &û\ s¡T¢ nÁø£e÷\≈£î bÕ*Œ&ç‘˚ #·s¡´\T ‘·|üŒeì ôV≤#·Ã

me÷àØ‡ì ‘·ìF #˚dæq

m+áz ]+#ês¡T. Á>±eT •yês¡¢˝À Á|üC≤ |ü+|æD°øÏ #Ó+~q 2y˚\ bÕe÷sTT˝Ÿ bÕ´¬ø ≥T¢ \uÛÑ´+ ø±e&É+ô|’ Ä]¶ y√ d”]j·Tdt nj·÷´ s¡T. Ç+<äT≈£î bÕ\Œ&ç+~ z &û\sY≈£î dü+ã+~+∫q ≈£Le÷s¡T&˚qqï $wüj·T+ düŒwüº+ nsTT+~. Ä‘·à≈£L s¡T, ø=‘·Ô|ü*¢, ne⁄≈£î, bÕ´|æ*, ∫|üŒ–], Vü≤\« Vü≤], eT+&É˝≤˝À¢ πswüHé _j·T´+ |üø£ÿ<ë] |ü&ÉT‘·T

qï $wüj·T+ yêdüÔey˚Tqì ù|s=ÿHêïs¡T.&û\s¡T¢ ¬syÓ q÷´ eT÷\ $sê≥Tº\≈£î Ç{Ïe \ düeT]Œ+#·T≈£îqï e÷eTT fi¯fl HÓ’y˚<ä´+ ô|’ ≈£L&Ü |æsê´<äT n+<ä&É+ ‘√ C…dæ, Ä]¶y√ s¡Vü≤dü´ $#ês¡D »]|æq≥T¢ düe÷ #ês¡+. ø=+<äs¡T &û\s¡T¢ôd ’‘·+ ñqï ‘ê~Ûø±s¡T\≈£î ¬syÓqT´ n ~Ûø±s¡T\nÁø e÷\ ∫{≤º qT$|æŒ düŒ wüº+#˚j·T&É+ ø=düyÓTs¡T|ü⁄.

yÓ\T>√&ÉT |òæÁãe] 17 (düTes¡í yês¡Ô): kÕúìø£ $<ë´eqs¡T\T πø+Á<ëìï X¯óÁø£yês¡+ õ˝≤¢ e÷ì≥]+>¥ n~Ûø±] ‘·ìF #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± ñbÕ<Ûë´j·TT\ •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\T Vü‰»s¡T|ü{Ϻø£qT, 2012 dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~+∫q bÕsƒ¡´ |ü⁄düÔø±\ |ü+|æD° $esê\ qT m+áz |ü]o*+#ês¡T. nìï ]ø±s¡T¶\T düC≤e⁄>± ñ+&É&É+ e\¢ dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô |ü]#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+áz s¡eTD j·T´, m+ÄsY|æ\T ø£ècÕí¬s&ç¶, qs¡dæ+VüQ\T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ã÷´s√ ÇHé#ê] ®ø±e˝…qT X¯s¡y˚>∑+>± <ä÷düT≈£îb˛‘·÷ nX‚wü bÕsƒ¡≈£î\ Ä<äsê_Ûe÷Hê\T bı+<äT‘·Tqï ªdüTes¡íyês¡Ôμ ~q|üÁ‹ø£≈£î ø£s¡÷ï\T ã÷´s√ ÇHé#ê]®, á ÁøÏ+~ &ç$»q¢ yêØ>± kÕº|òt ]b˛s¡ºs¡T¢, &û{°|” Ä|üπs≥s¡T¢, n&É«¬s’ºCŸyÓT+{Ÿ dæã“+~ ø±e˝…qT ø£s¡÷ï\T q+<ë´\ Ä<√ì

X¯ìyês¡+, 18 |òæÁãe] 2012

ôV≤&éÄ|ò”dt: düTes¡íyês¡Ô ø±sê´\j·T+, <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡ bò˛sYÔ bò˛¢sY, bòÕ¢{Ÿ HÓ+:404, ôV’≤<äsêu≤<é 040-66025132, 9248045178

>± e∫Ãq $q‘·T\˝À yÓ\T›]Ô eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ #Ó+~q U≤C≤ ; 1997 dü+e‘·‡s¡+˝À düπs«HÓ+.483/1@3˝À ˇø£ mø£sê uÛÑ÷$TøÏ &û |ü{≤º\qT eT+ps¡T #˚XÊs¡ì, |ü{≤º<ës¡T bÕdüT|ü⁄düÔø£+ eT+ps¡T #˚j·÷\ì $qï$+#·T ≈£îHêï&ÉT. ø£\÷¢s¡T eT+&É\+, ãd”ÔbÕ&ÉT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ¬ø.–&ɶj·T´, ‘êqT Ç+≥sYMT&ç j·T{Ÿ es¡≈£î #·<äTe⁄ø=Hêïqì, u≤´ø˘˝≤ø˘ b˛düTº\qT uÛÑØÔ #˚j·÷\ì, ø£s¡÷ï\T≈£î #Ó+~q q;bÕ˝Ÿ ‘·q ≈£îe÷s¡T&ÉT nãT›˝≤¢, ≈£îe÷¬sÔ |òüØ<ë\T ñeTàsY ns¡_ø˘ bÕsƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄≈£îHêïs¡ì yê]øÏ kÕÿ\sYwæ|t\T eT+ps¡T

#˚j·÷\ì $qï$+#·Tø=Hêïs¡T. &√Hé eT+&É\ πø+Á<ëqøÏ #Ó+~q myéT.¬ø.sêeTyÓ÷Vü≤Hésêe⁄ ‘êqT mø˘‡ düØ«düTyÓTHé nì ‘·q uÛÑ÷ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√sê s¡T. zs¡«ø£\T¢ eT+&É\+, |üP&ç#Ós¡¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q e´øÏÔ uÛÑ÷ qwüº|ü]Vü‰sêìï ô|+#ê\ì, &√Hé eT+&É\+ >∑T‹Ôs√&ÉT¶˝À ñqï $. »j·TãT#·Ãqï |üø±ÿ Ç+{Ïì eT+ps¡T #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY≈£î $q‘·T\T düeT]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ûÄsYy√ y˚DT>√ bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, @y√ ‹ù|ŒHêj·Tø˘, n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤yêDÏ dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|üP]Ô kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê* ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô): <ä≥ºyÓTÆq q\¢eT\¢ n≥M ÁbÕ+‘·+˝À yÓ\¢dæ*¢ ñqï Á|üeTTK z+ø±s¡ πøåÁ‘·+˝À uÛÑ≈£îÔ\≈£î |üP]Ô kÕúsTT˝À kÂø£sê´\T @sêŒ≥T #˚j·÷´\ì <˚e<ëj·T, <äsêà<ëj·TXÊK sêj·T\d”eT ÁbÕ+rj·T n~Ûø±] kÕ>∑sYu≤ãT Ä<˚•+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq <˚ekÕΔq ÁbÕ+‘êìï dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± dü+uÛÑ+~‘· n~Ûø±s¡T\‘√ ø£\dæ •esêÁ‹ @sêŒ≥¢qT |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T. Á‘ê>∑T˙s¡T, $<ÛäT´‘Y kÂø£s¡´+, yÓ’<ä´ ùde\T, kÕ«$Tyês¡¢ Á|ükÕ<ë\qT n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ê\ì dü+uÛÑ+~‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. uÛÑ≈£îÔ\≈£î @˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ø£*Z+#·≈£î+&Ü #·÷&Ü\Hêïs¡T. n˝≤π> uÛÑ≈£îÔ\T ≈£L&Ü <˚ekÕúq n~Ûø±s¡T\‘√ bÕ≥T, dü+uÛÑ+~‘· n~Ûø±s¡T\≈£î düVü≤ø£]+∫ |ü+&ÉT>∑˝À bÕ\T|ü+#·Tø√yê\Hêïs¡T. @sêŒ≥¢qT |üs¡´y˚øÏå+∫qyê]˝À <˚ekÕúq ø±s¡´ìs¡«Vü‰D≤~Ûø±] Ms¡j·T´, Á≥düTºuÀs¡T¶ #Ó’¬sàHé |æ≥º+ Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶, dæã“+~ ñHêïs¡T.

ñbÕ~Û |üqT\T ‘·ìF #˚dæq m+&û |ü–&Ü´\ |òæÁãe] 17(düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ eT+&É\+˝Àì dü+øÏπsDÏ|ü˝…¢ Á>±eT+˝À ñbÕ~Û |üqT\T #˚düTÔqï mì$T~ y˚T؃\qT m+&çz ‘·ìF #˚XÊs¡T. á y˚T؃\˝À 56 eT+~ ≈£L©\T |üì#˚düTÔHêïs¡ì, n+‘˚ø±≈£î+&Ü dü+øÏπsDÏ|ü˝…¢ |ò”˝Ÿ¶ndæôdº+{Ÿ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, |æ. eTT#·TÃeTÁ] |ò”˝Ÿ¶ndæôdº+≥T düT$TÁ‘·eTà, ¬ø. eTT#·TÃeTÁ] |ò”˝Ÿ¶ndæôdº+≥T lìyêdüT\T, M] |üìrs¡T #ê˝≤ u≤>∑T+<äì m+&çz yÓT#·TÃ≈£îHêïs¡T. Ç˝≤π> Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T |üì# Ój·÷´\ì, ô|’ yê]ì #·÷dæ eTq+ ≈£L&Ü H˚s¡TÃø√yê\ì Äj·Tq nHêïs¡T.

;á&û nuÛÑ´s¡Tú\qT

n¬sdüTº #˚j·T&É+ ‘·>∑<äT &√Hé, |òæÁãe] 17 (düTes¡íyês¡Ô) : düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ XÊ+‹j·TT‘· |ü<䛑·T\˝À ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚ùd ;á&û nuÛÑ´s¡Tú\T, @◊mdtm|òt, @◊yÓ’m|òt Á|üC≤ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\qT n¬sdüTº #˚j·T&É+ ‘·>∑<äì @◊mdtm|òt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù s¡$yÓ÷Vü≤Hé, ‘ê\÷ø£ ø±s¡´<ä]Ù |ü⁄*X‚KsY, @◊mdtm|òt ‘ê\÷ø± ø±s¡´<ä]Ù s¡+>∑kÕ«eTT\T, X¯óÁø£yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À K+&ç+#ês¡T. ;á&û nuÛÑ´s¡Tú\≈£î md”®{°˝À neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì, Jy√ HÓ+.7qT, f…{Ÿ $<ÛëHêìï |üP]Ô>± s¡<äT› #˚j·÷\ì X¯óÁø£yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝À XÊ+‹j·TT‘·+>± ìs¡düq ø±s¡´Áø£eT+ ‘·\ô|&ç‘˚ yê] düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê*‡q d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ yê]ì n¬sdüTº #˚sTT+#·&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·≈£î+&Ü nÁø£eT n¬sdüTº\T #˚ùdÔ ‘êeTT uÛÑj·T|ü&˚ Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì, n¬sdüTº˝‘√ ñ<ä´e÷\qT Ä|ü˝Òs¡ì nHêïs¡T. n¬sdüTº #˚dæq yê]ì ‘·ø£åDy˚T $&ÉT<ä\ #˚dæ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì, ˝Òì|üø£å+˝À ñ<ä´e÷\qT ñ<äè‘·+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

ePaper |Suvarna Vartha | Hyderabad & Kurnool District Edition | 18-02-2012  

Hyderabad, Kurnool, District News, Local News, Online News, Web News, Latest News, Online Paper, News Paper, Telugu, ePaper.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you