Page 1

nÁô|+{°dt {°#·s¡¢ J‘ê\T ô|+#ê* ôdŒwü˝Ÿ {°#·s¡¢≈£î H˚wüq˝Ÿ Ç+ÁøÏyÓT+≥T¢ Çyê«* msTT&Ó&é, eTTì‡|ü˝Ÿ, –]»q ñbÕ<Ûë´j·TT\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê*

$esê\T 2˝À

X¯ìyês¡+, 17 e÷]à 2012

˝ÒãsY ø£$TwüqsY ø±sê´\j·T+

eTT≥º&ç

Jy√ 11qT Á|üuÛÑT‘·«+ $&ÉT<ä\ #˚j·÷* ø±]à≈£î\ y˚‘·Hê\T ô|+#·&É+˝À C≤|ü´+ ‘·>∑<äT ìs¡¢ø£å´+ #˚ùdÔ ô|<ä› m‘·TÔq ñ<ä´$TkÕÔ+ @◊{°j·T÷d” Ä<Ûä«s¡´+˝À e+{≤`yês¡TŒ d”|”◊ b˛¢sY ©&ÉsY >∑T+&Ü eT˝Ò¢wt ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº+˝À \ø£å˝≤~ ø£˙dü y˚‘·Hê\ ô|s¡T>∑T<ä\≈£î ø±s¡D+ ø±qTqï Jy√ HÓ+.11≈£î ‘·T~ $&ÉT<ä˝…’ 3 HÓ\\T ø±edüTÔHêï Ç|üŒ{ø° ¬>õ{Ÿ |ü_¢πøwüHé sêø£b˛e&Üìï ìs¡dædü÷Ô X¯óÁø£yês¡+ @◊{°j·TTd” sêÁwüº dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À sêÁwüº ($T>∑‘ê 2˝À)

ù|J\T : 8

msTTsY c˛≈£î nqTeT‹‹\øÏ+∫q q>∑s¡ ø£$TwüqsY U≤Hé  j·÷øχdt u≤´+ø˘˝À {Ϭøÿ≥¢ neTàø±\T ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): uÒ>∑+ù|≥ msTTsY b˛s¡Tº˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï dæ$˝Ÿ @$j˚TwüHé c˛≈£î 17, 18q ¬s+&ÉT s√E\T Á|ü»\T ‹\øÏ+#˚+<äT≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#ês¡T. Ç+<äT≈£î Á|üy˚X¯ {Ϭø≥¢qT j·÷øχdt u≤´+ø˘˝À¢ ø=qT>√\T #˚j·÷\ì b˛©düT ø£$TwüqsY @πø U≤Hé dü÷∫+#ês¡T. {Ϭø≥T¢ ø=qT>√\T #˚dæq yês¡T H˚s¡T>± msTTsYb˛s¡Tº ø±s√Z bÕ]ÿ+>¥ es¡≈£î e∫Ã, yêVü≤Hê\T bÕ]ÿ+>¥ #˚düTø=e#·ÃHêïs¡T. j·÷øχdt u≤´+ø˘˝À {Ϭø≥T¢ ø=qT>√\T #˚j·Tì yê] yêVü≤Hê\qT ø±s=Z bÕ]ÿ+>¥˝À nqTeT‹+#·s¡Hêïs¡T. M] yêVü≤q\qT uÒ>∑+ù|≥˝Àì ôV’≤<äsêu≤<é |ü_¢ø˘ dü÷ÿ˝Ÿ, s¡dü÷˝Ÿ|ü⁄sê˝Àì Vü‰ø° Á>ö+&é, õ+U≤Hê yÓTÆ<ëq+˝À bÕ]ÿ+>¥≈£î nqTeT‹düTÔHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ øö+≥sY <ë«sê nø£ÿ&˚ Á|üy˚X¯ {Ϭø≥T¢ ≈£L&Ü $Áø£sTTdüTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ‹qTã+&Ésê\T msTTsYb˛s¡Tº˝ÀìøÏ nqTeT‹+#·eTì ø£$TwüqsY U≤Hé #ÓbÕŒs¡T. msTTsYb˛s¡Tº Äes¡D˝ÀH˚ Á|ü‘˚´ø£+>± |ü⁄&é ø√s¡Tº\qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì ø£$TwüqsY ‘Ó*bÕs¡T.

>∑T≥Tº>± >∑T|üÔ ì<ÛäT\ ‘·e«ø±\T $esê\T 3˝À

md”‡ eØZø£s¡D #˚j·T≈£î+fÒ ø±+Á¬>dt |ü‘·q+ U≤j·T+

ns¡uŸùwø˘\≈£î n&ܶ>± bÕ‘·ud”Ô eè<äΔ ùwø˘\ e\˝À q>∑s¡ j·TTe‘·T\T &ÉãT“\T ms¡ y˚dæ $yêVü‰ìøÏ dæ<äΔ+ ø√]ø£ rsêø£ e÷qdæø£ y˚~Û+|ü⁄\T U≤J\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê* Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü\Te⁄s¡T j·TTe‘·T\ $qï|ü+ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) : bÕ‘·ãd”Ô ns¡uŸ ùwø˘\ $yêVü‰\≈£î n&ܶ>± e÷s¡T‘·T+~. Äs¡&ÉT>∑T\ m‘·TÔ‘√ ì+&Ü ‘Ó\¢{Ï Eu≤“, #·÷&É>±H˚ Äø£]¸+#˚ Ms¡T bÕ‘·ãd”Ô˝Àì ìs¡Tù|<ä\ ù|<ä]ø±ìï Ädüsê>± #˚düT≈£îì <Ûäq eT<ä+‘√ ne÷j·T≈£î˝…’q j·TTe‘·T\qT ‘·eT ø±eTyê+#Û·≈£î ã* rdüT≈£îH˚ m&Ü] sêã+<ÛäT\T>± e÷s¡T‘·THêïs¡T. yÓ÷E rsêø± n‘·´+‘· ô|’XÊ∫ø£+>± yê] X¯Øsê\‘√ Ä&ÉT≈£î+≥÷ XÊØs¡ø£+>± e÷qdæø£+>± y˚~ÛdüTÔHêïs¡T. &ÉãT“qT ms¡>± #·÷|æ ne÷j·T≈£ j·TTe‘·T\qT ø±eTyê+#Û·‘√ y˚~ÛdüTÔ+{≤s¡T. ù|<ä <˚XÊ\˝Àì ìs¡Tù|<ä j·TTe‘·T\ ø√dü+ ÁuÀø£s¡¢qT ÄÁX¯sTTkÕÔs¡T. &Éu≤“X¯≈£î ø=+<äs¡T U≤J\T(ÁuÀø£s¡T¢) ìs¡Tù|<ä ≈£î≥T+u≤\ ã\V”≤q‘·\qT >∑T]Ô+∫ ‘·eT e÷j·Te÷≥\‘√ e\˝À y˚düT≈£î+{≤s¡T. ù|<ä]ø±ìï Ädüsê>± #˚düT≈£îì ne÷àsTT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT ãT≥º˝À

$esê\T 6˝À

yÓTbÕà |ü]~Û˝Àì ÄØŒ\≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê* $esê\T 7˝À y˚düT≈£îì ‘·eT |æ\¢\qT ùwø˘\øÏ∫à $yêVü≤+ #˚ùdÔ Ä]úø£+>± m<ä>∑e#·Ãì, n+‘˚ø±≈£î+&Ü ô|+&ç¢ø±≈£î+&Ü ≈£î≥T+ã+˝À $T–*q Ä&Éyê] $yêVü‰\T ôd’‘·+ düT\Te⁄>± #˚j·Te#·Ãì qeTàã*øÏ ∫es¡≈£î j·TTe‘·T\qT ns¡uŸ ùwø˘\‘√ ìU≤(ô|[fl) »]|ækÕÔs¡T. eT÷&ÉT, Hê\T>∑T HÓ\\ bÕ≥T $˝≤düe+‘·yÓTÆq ¨≥fi¯fl˝À >∑&ç|æ ‘·eT yê+#Û·qT rs¡TÃ≈£î+{≤s¡T. Ä düeTj·T+˝À ÁuÀø£s¡T¢ ùwø˘\≈£î düø£\ kÂø£sê´\T ø£*ŒkÕÔs¡T. eè<äΔ ùwø˘\ e\˝À J$‘êìï ($T>∑‘ê 2˝À)

y˚>∑+>± yÓTÁ{À¬s’\T ÁbÕC…≈£îº |üqT\T $esê\T 8˝À


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

H˚&ÉT myÓTà˝Ò´ πøm˝ŸÄsY sêø£ X¯+≈£îkÕú|üq≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·Tqï •˝≤|ü\ø£+

f…Æ+y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿô|’ $<ë´s¡Tú\≈£î ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì õ˝≤¢ ñqï‘· u≤\Ts¡ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\≈£î f…Æ… +y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ nH˚ ø±s¡´Áø£eT+ô|’ d”myéTÄsY ø£fi≤XÊ\≈£î #Ó+~q myéT;@ $<ë´s¡Tú\T ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. düeTj·TbÕ\q bÕ{Ï+#·&É+, J$‘· \ø£å´+ m+#·T≈£îì Ä ~X¯>± ø£èwæ #˚j·T&É+, ÁX¯<䛑√ #·<äTe⁄qT ø=qkÕ–+#·&É+ e+{Ï n+XÊ\ô|’ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. Á|üjÓ÷>∑s¡÷|ü+˝À $<ë´s¡Tú\≈£î düT\Te⁄>± ns¡úeTj˚T´ $<Ûä+>± #˚dæ#·÷|æ+#ês¡T. d”myéTÄsY ø£fi≤XÊ\ j·÷»e÷q´+, $<ë´s¡Tú\ düVü≤ø±s¡+‘√ $<ë´s¡Tú\≈£î á ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\T ø£*Œ+#êeTì myéTáy√ \øå±à¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ kÕúìø£ u≤*ø£\ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): myÓTà˝Ò´ øÏ#ÓÃqï>±] \øå±à¬s&ç¶ H˚&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ sêqTHêïs¡T. eT+&É\+ |ü]~Û˝Àì ls¡+>∑es¡+ Á>±e÷ìøÏ eT+p¬s’q yÓ+{Ï˝Ò≥sY ÄdüT|üÁ‹ ìsêàD |üqT\≈£î X¯+KTkÕú|üq #˚j·T&ÜìøÏ myÓTà˝Ò´ edüTÔqï≥T¢ eT+&É\ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT sê+¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ñ<äj·T+ |ü~>∑+≥\ düeTj·T+˝À myÓTà˝Ò´ ls¡+>∑esêìøÏ #˚s¡T≈£î+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ÄdüT|üÁ‹ ìsêàD≤ìøÏ ôdŒwü˝Ÿ &Óe\|tyÓT+{Ÿ |òü+&é yÓ\Œ¤sY n+&é &Óe\|tyÓT+{Ÿ ÄøϺ${°dt qT+∫ s¡÷.7 \ø£å\ ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚dæq≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. ÄdüT|üÁ‹ ìsêàD |üqT\≈£î X¯+KTkÕú|üq #˚dæq nq+‘·s¡+ myÓTà˝Ò´ Á|ü»\qT<˚›•´+∫ Á|üdü+–kÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. X¯+KTkÕú|üq ø±s¡´Áø£eT+˝À n~Ûø±s¡T\T, Á>±eTdüTÔ\T, bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\ |üs¡´≥q

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì ¬s’˝≤|üPsY Á>±eT+˝À X¯óÁø£yês¡+ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T |üs¡´{Ï+#ês¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\+ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] &ç. s¡y˚Twt,m+|”&ûy√ XÀuÛÑ, áy√ÄsY&û CÀ´‹\T Á>±eT+˝Àì M<ÛäT\ >∑T+&Ü |üs¡´{Ï+∫ Á|ü»\qT düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ñbÕ~Û |üqT\T, dü«j·T+düVü‰j·Tø£ Á>∑÷|ü⁄\ eTVæ≤fi¯\≈£î n+~düTÔqï s¡TD≤\ $esê\T, bÕ&ç|ü]ÁX¯eT, e´ekÕj·T+, ˙{Ï m<ä›&ç, e+{Ï düeTdü´\T

|ü]wüÿ]+#ê\ì Á>±eTdüTú\T n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. Á>±eT+˝À m˝≤+{Ï düeTdü´\T ˝Ò≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. Á>±eT+˝À ˙{Ï düeTdü´\ ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À n~Ûø±s¡T\T |üs¡´{Ï+∫ nø£ÿ&ç ô|<ä›#Ós¡Te⁄qT |ü]o*+#ês¡T. #Ós¡Te⁄˝À y˚dæq uÀs¡Tu≤e⁄\ qT+∫ ˙{Ïì ‘·s¡*+#˚ ô|’|ü⁄˝…’qT |üqT\T Ä\dü´+>± »s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ ìs¡«Vü≤D≤~Ûø±s¡T\ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. |üqT\T |üP]Ô #˚j·T&É+˝À m+<äT≈£î C≤|ü´+ »s¡T>∑T‘√+<ä+≥÷ Á|ü•ï+#ês¡T. |üqT\T #˚sTT+#·&É+˝À ìs¡¢ø£å´+ M&ç ¬s+&ÉT s√E˝À¢>± |üP]Ô #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. |ü≥ºD+˝À ñqï ãsêàJ ˙{Ï {≤´+≈£îqT |ü]o*+#ês¡T. ø=+<äs¡T >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T ˙{Ï ≈£îfi≤sTTì ‘=\–+#·&É+‘√ <ëìì yÓ+≥H˚ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.

X¯ìyês¡+, 17 e÷]Ã, 2012

nÁô|+{°dt {°#·s¡¢ J‘ê\T ô|+#ê* ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) : bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\ eTTU´yÓTÆq düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚dü÷Ô X¯ó Áø£yês¡+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ◊ø£´ ñbÕ<Ûë´j·T ô|ò&ÉπswüHé (j·TT{Ïm|òt) Ä<Ûä«s¡´+˝À y˚˝≤~ eT+~ ñbÕ<Ûë´j·TT\T #Û·˝À nôd+;¢μ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ñbÕ<Ûë´j·TT\ düeTdü´\T >∑T]+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ mìïkÕs¡T¢ ÁbÕ‹ì<Ûë´\T #˚dæHê ª#Ó${Ï yêì eTT+<äT X¯+KeT÷~q≥Tºμ>±H˚ ñqï~. Á|üuÛÑT‘·« ìs¡¢øå±´ìøÏ ìs¡düq>±H˚ #Û·˝À nôd+;¢øÏ ñbÕ<Ûë´j·TT\T dæ<äΔ+ ø±yê*‡ e∫Ã+~. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì düT+<äs¡j·T´ bÕsYÿ qT+∫ ñ<äj·T+ 10.30 >∑+≥\≈£î #Û·˝À nôd+;¢μ sê´©ì &Ü ¬ø.Hêπ>X¯«sY myÓTੇ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± myÓTੇ\T #·Tø±ÿsêeTj·T´,XÊdüq eT+&É*˝À nH˚ø£ kÕs¡T¢ ñbÕ<Ûë´j·TT\ düeTdü´\ô|’ |ü≥Tº|ü{≤ºeTì Ä dü+<äs¡“¤+>± Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq Vü‰MT\ô|’ ñ‘·Ôs¡T«\T Çyê«\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+#·ø£b˛‘˚ b˛sê{≤ìï ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTì j·TT{Ïm|òt n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T mHé.Hêsêj·TD, ◊.yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T. sê´© nq+‘·s¡+ Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› »]–q <Ûäsêï≈£î eT<䛑·T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ d”d”m+ XÊdüqdüuÛÑ |üø£å Hêj·T≈£î\T p\ø£+{Ï s¡+>±¬s&ç¶, XÊdüq eT+&É* düuÛÑT´\T #Ós¡T|ü*¢ d”‘êsêeTT\T, $.u≤\düTÁãVü≤àD´+, ¬ø.mdt. \ø£åàDYsêe⁄, m+.$.mdt.X¯s¡à, yÓ’.lìyêdüT\T¬s&ç¶, m+.π>j·÷q+<é, CÒ@d” #ÛÓ’s¡àHé $.>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ e÷{≤¢&Üs¡T. nÁô|+{°dt {°#·s¡¢ J‘ê\T ô|+#ê\ì nH˚ø£ ñ<ä´e÷\T #˚dæHê Á|üuÛÑT‘·«+ Vü‰MT Ç∫à ≈£L&Ü neT\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. ø±+Á{≤≈£îº, W{Ÿ k˛]‡+>¥ ñ<√´>∑T\ J‘ê\T ≈£L&Ü ô|+#ês¡T. ø±˙ ¬s>∑T´\sY {°#·s¡T¢ nsTTq nÁô|+{°dt ù|s¡T‘√ HÓ\øÏ s¡÷.4500\T e÷Á‘·y˚T #Ó*¢+#·&É+ nHê´j·T+. eT+Á‘·T\≈£î HÓ\øÏ s¡÷.¬s+&ÉT \ø£å\T, myÓTà˝Ò´\≈£î HÓ\≈£î s¡÷.\ø£å #=|ü⁄Œq J‘· uÛÑ‘ê´\T bı+<äT‘·THêïs¡T. ø±˙ nÁô|+{°dt {°#·s¡¢ J‘ê\T ô|+#·{≤ìøÏ &ÉãT“ ˝Ò<äì eTTK´eT+Á‹ n+≥THêïs¡+fÒ uÛ≤Ø ã&Ó®{Ÿ‘√ |üì #˚düTÔHêïeTì #Ó|üø=+≥Tqï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dæ>∑TZ#˚≥T. ôdŒwü˝Ÿ {°#·s¡¢ düØ«dt≈£î H˚wüq˝Ÿ Ç+ÁøÏyÓT+≥T¢ Çe«&ÜìøÏ, |ü+&ç{Ÿ, |”á{° b˛düTº\ n|tÁπ>&ÓwüHéøÏ düe÷#ês¡+ ‘Ó|æŒ+∫, Ks¡Tà n+#·Hê\T y˚dæ @&Ü~ ø±\+ >∑&ç∫Hê ñ‘·Ôs¡T«\T Çe«≥+ ˝Ò<äT. msTT&Ó&é {°#·s¡T¢, n|tÁπ>&Ó&é |ü+&ç‘·T\ J‘ê˝À¢ ø√‘·\T $~Û+∫q <äTsêàs¡ZyÓTÆq #·{≤º\T s¡<äT› #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. m+áy√ Á|üyÓ÷wüqT¢, –]»q {°#·s¡¢≈£î H˚wüq˝Ÿ Ç+ÁøÏyÓT+≥T¢, ôV≤&ÜàwüºsY\≈£î 30 s√E\ dü+bÕ~‘· ôd\e⁄\T, Jy√ 55 s¡<äT› ‘·~‘·s¡ 20 &çe÷+&ÉT¢ |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ düŒ+~+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. &ûmd”‡ 2008 ñbÕ<Ûë´j·TT\ nÁô|+{°dt düØ«dtøÏ f…ÆyéT ùdÿ˝Ÿ˝Àì ÁbÕs¡+uÛÑ y˚‘·q+ #Ó*¢+#ê\ì, HÓ\øÏ s¡÷.398 |üì #˚dæq ôdŒwü˝Ÿ {°#·sY düØ«dtøÏ H˚wüq˝Ÿ Ç+ÁøÏyÓT+≥T¢ Çyê«\ì, j·÷ø˘º 37/2005 düe]+∫ msTT&Ó&é {°#·s¡¢ nHémsTT&Ó&é düØ«dtøÏ s¡ø£åD ø£*Œ+#ê\ì, |ü+&ç{Ÿ, |”á{° b˛düTº\qT dü÷ÿ˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ b˛düTº\T>± n|tÁπ>&é #˚j·÷\ì, |ü\T &çe÷+&É¢qT #˚XÊs¡T.

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT

ùwø˘ Ä&çdüTÔHêïs¡T düeT]Œ+#·T≈£îqï j·TTe‘·T\T ùwø˘\T <˚X¯+ $&ç∫yÓ[flHê düπs yêπs uÛÑs¡Ô>± Jeq+ kÕ–kÕÔs¡T. á eT<Ûä´ ø±\+˝À ø=+‘· ‘·>∑TZeTTK+ |ü{Ϻq≥T¢ ø£ì|æ+∫Hê, Ç{°e\ ø±˝≤|ü‘·ÔsY b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝À yÓ\T>∑T #·÷dæq |üØ«HéuÒ>∑+ ñ<ë+‘·+ eTs¡˝≤ yÓ\T>∑T #·÷&É≥+‘√ ùwø˘\ uÛ≤>√‘ê\T s¡Vü‰dü´+>± kÕ>∑T‘·THêïj·Tq&ÜìøÏ ì<äs¡Ùq+>± ì\TdüTÔHêïj·Tì #ÓbıŒ#·TÃ. ùwø˘\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ $&ÉT<äT\T. ‘êC≤>± ns¡uŸ ùwø˘\ ø√dü+ bÕ‘·ãd”Ô˝À Á|ü‘˚´ø£ $&ÉT<äT\T ˝À˝À|ü\ ‘·j·÷´¬s’j·÷´sTT. >∑‘·+˝À {≤dtÿbò˛sY‡ b˛©düT\T <ë&ç #˚dæq $&ç<˚ Ç+<äT≈£î ì<äs¡Ùq+>± ì\TdüTÔ+~. á <ë&ç‘√ ùwø˘˝À bÕ‘·ãd”Ôø° <ä÷s¡+>± ñqï ô|<ä› ô|<ä› ¨≥fi¯¢qT m+|æø£ #˚düT≈£îì nø£ÿ&çøÏ eTø±+ e÷s¡TdüTÔHêïs¡T. ùwø˘\T Çø£ÿ&ç j·TTe‘·T\qT ìU≤ #˚düT≈£îì ¨≥fi¯¢˝À, Á|ü‘˚´ø£ $&ÉT<äT\˝À yê+#Û· rs¡TÃ≈£îqï ‘·s¡Tyê‘· ‘·eT dü«<˚XÊ\≈£î yÓ[flb˛sTT j˚T&Ü~, Äs¡T HÓ\\ ‘·s¡Tyê‘· q>∑sêìøÏ edüTÔHêïs¡T. Ä düeTj·T+˝À yê]øÏ ns¡uŸ <˚XÊ\˝Àì edü‘·T\qT Çø£ÿ&ç Á|ü‘˚´ø£ $&ÉT<äT\˝À ø£*ŒdüTÔHêïs¡T. n‘ê´<ÛäTìø£ dü<äTbÕj·÷\T, sê» uÛÀ>±\qT ‘·\|æ+#˚ kÂø£sê´\‘√ yê]ì ø£{Ϻ|ü&˚düTÔHêïs¡T. yê]øÏ ÇwüºyÓTÆqìï s√E\T ‘·eT uÛ≤s¡´‘‘√ >∑&çù| $<Ûä+>± nedüs¡yÓTÆq düø£\ dü<äTbÕj·÷\qT ø£*Œdü÷Ô ø£*Œdü÷Ô <ä+&ç>± dü+bÕ~düTÔHêïs¡T. ùwø˘\ <Ûäq Á|üyêVü‰ìï #·÷dæq ÁuÀø£s¡T¢ eT]ø=+‘· eT+~ ìs¡Tù|<ä ≈£î≥T+u≤\≈£î #Ó+~q j·TTe‘·T\qT eTuÛÑ´ô|{Ϻ ùwø˘\‘√ ø±+Á{≤ø˘º $yêVü‰\qT »]|æ+∫ ∫es¡≈£î yê]ì yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡T. ô|<ä› ô|<ä› uÛÑeHê\˝À á ‘·‘·+>∑+ »s¡T>∑T‘·T+&É≥+ u≤Vü≤´ Á|ü|ü+#êìøÏ ‘Ó*j·T≥+˝Ò<äT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Á|ü‘˚´ø£ $&ÉT<äT\ ìsê«Vü≤≈£î\T kÕúìø£ n~Ûø±s¡T\≈£î HÓ\HÓ\ e÷eT÷fi¯ófl eTT≥ºC…|æŒ ‘·eT nÁø£eT ø£s¡´ø£˝≤bÕ\qT ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T.

U≤J\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê* ùwø˘\‘√ ne÷j·T≈£î\T, ìs¡Tù|<ä j·TTe‘·T\qT $yêVü‰\T #˚j·T&ÜìøÏ ÁuÀø£s¡¢ ne‘ês¡+ m‘·TÔ‘·Tqï U≤J\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì bÕ‘·ãd”Ô Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. U≤J\T eø˘Œ¤ uÀs¡T¶ ÄBq+˝À |üì #˚düTÔHêïs¡T. ø±e⁄q ÁuÀø£s¡¢ ne‘ês¡yÓT‹Ôq U≤J\ô|’ eø˘Œ¤uÀs¡T¶ n~Ûø±s¡T\≈£î b˛©düT\T düe÷#ês¡+ n+~+∫ yê] düuÛÑ´‘ê«ìï s¡<äT› #˚dæ ø£]ƒq+>± •øÏå+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì |ü\Te⁄s¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T. #Ó’‘·q´+ rdüT≈£îsêyê* bÕ‘·ãd”Ô˝Àì ìs¡Tù|<ä\T ne÷j·Tø£ Á|ü»\T ùwø˘\ u≤] qT+∫ ‘·|æŒ+#˚+<äT≈£î yês¡ì #Ó’‘·q´|ü]#˚ ~X¯>± dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\T eT]+‘· ø£èwæ #˚j·÷*‡ ñ+~. ‘·<ë«sê ø=+‘· es¡¬ø’Hê yê]˝À #Ó’‘·q´+ e∫à ÁuÀø£s¡¢, ùwø˘\ u≤]q |ü&É≈£î+&Ü ‘·eTqT ‘êeTT s¡øÏå+#·T≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+~. πøe\+ Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T ãj·T≥|ü&çq|ü⁄Œ&ÉT ô|’ô|’ |ü\øÏ]+|ü⁄\‘√ uÛÑT»®–+∫ Ä ‘·s¡Tyê‘· #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£î+fÒ düeTdü´ mø£ÿ&É y˚dæq >=+>∑[ nø£ÿ&˚ nqï #·+<ä+>± ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~. á düeTdü´qT Á|üuÛÑT‘·«+, eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\T #Ûê˝…+CŸ>± rdüTø=ì ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\T <ë«sê #Ó’‘·q´+ rdüT≈£îsêyê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~. á ~X¯>± Á|üuÛÑT‘·«+ Ä˝À∫+#ê*.

˝ÒãsY ø£$TwüqsY ø±sê´\j·T+ eTT≥º&ç ˝ÒãsY ø£$TwüqsY Ä|ò”düTqT eTT≥º&ç+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, n~Ûø±s¡T\T n+<äTu≤≥T˝À ˝ÒøÏ ø±s¡D+>± Á|ü<Ûëq π>≥T≈£î ‘êfi≤\T y˚dæ ìs¡düqqT e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n˝≤π> e+{≤ yês¡TŒ ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{Ϻ+~. sêÁwüº q\TeT÷\\ qT+∫ ô|<ä› m‘·TÔq $#˚Ãdæq ø±]à≈£î\T, eTVæ≤fi¯\T, ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\πø ˝ÒãsY ø£$TwüqsY ø±sê´\j·T+ n+»j·T´ uÛÑeHé≈£î #˚s¡T≈£îì Jy√ HÓ+.11qT Á|üuÛÑT‘·«+ eTTÁ<ä (¬>õ{Ÿ |ü_¢πøwüHé) y˚dæ yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì á Jy√ $&ÉT<ä\ ‘·T~ H√{Ï|òæπøwüHé e∫Ãq s√E qT+∫

neT\T≈£î Ä<˚•+#ê\ì n˝≤π> 68 Jy√qT, 108 Jy√\qT yÓT&çø£˝Ÿ, eTTì‡|ü˝Ÿ dü+ã+~Û‘· ø±]à≈£î\≈£î yÓ+≥H˚ neT\T≈£î |üPqTø√yê\ì ìq~dü÷Ô ˝ÒãsY ø£$TwüqsY ø±sê´\j·÷ìï eTT≥º&ç+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø±]à≈£î\qT ñ<˚›•dü÷Ô d”|”◊ nôd+;¢ bò˛¢sY ©&ÉsY >∑T+&Ü eT˝Ò¢wt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ |üì #˚düTÔqï Á|üuÛÑT‘·«+ ø±<äì Ç~ ìÁ<äb˛‘·Tqï Á|üuÛÑT‘·«eTì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. \ø£å˝≤~ eT+~ ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\≈£î y˚‘·Hê\ ô|+|ü⁄<ä\≈£î #Ó+~q Jy√ HÓ+.6 ¬>õ{Ÿ |ü_¢πøwüHé≈£î yÓ[fl eT÷&ÉT HÓ\\T nsTTHê Á|üuÛÑT‘·«+ eTTÁ<ä y˚düTø=ì sêø£b˛e{≤ìï ã{Ϻ Bìï d”¢|æ+>¥ Á|üuÛÑT‘·«+>± #ÓãT‘·THêïeTHêïs¡T. ø±]à≈£î\ dü+πøåeT+ |ü≥¢ á øÏs¡DY Á|üuÛÑT‘·« ì\dü‘·« <√s¡DÏì nôd+;¢˝À ã≥ºãj·T\T #˚j·T&ÜìøÏ yêsTT<ë rsêàHêìï Á|üy˚X¯ô|{º>± ‹s¡düÿ]+#·ã&ç+<äì rÁe Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. @◊{°j·TTd” sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T myÓTੇ |æ.C….#·+Á<äX‚KsYsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Jy√ HÓ+.11≈£î Á|üuÛÑT‘·« eTTÁ<ä y˚j·T≈£î+&Ü ‘ê‘ê‡s¡+ #˚j·T&É+ e\q >∑‘· eT÷&ÉT HÓ\\T>± HÓ\≈£î 2y˚\ #=|ü⁄Œq 10\ø£å\ eT+~ ø±]à≈£î\T qwüºb˛‘·THêïs¡ì á $wüj·÷ìï XÊdüqeT+&É*˝À ≈£L&Ü ˝ÒeHÓ‹Ô ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\ y˚‘·Hê\qT yÓ\¢&ç #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. @◊{°j·TTd” sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù J.zãT˝ÒdüT e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. j·÷»e÷Hê´\T øÏs¡DY Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£îeTà¬ø’ÿ Jy√ HÓ+.11, Á|üuÛÑT‘·« sê» eTTÁ<ä |ü&É≈£î+&Ü ø±]à≈£î\ ì»yÓTÆq y˚‘·Hê\≈£î ø√‘· ô|&ÉT‘·THêïs¡ì <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. 2009˝À $&É<ä˝…’q 6e HÓ+ãs¡T Jy√qT ØyÓ’CŸ>± á 11e HÓ+ãs¡T Jy√ e∫Ã+<äì nHêïs¡T. ø£s¡Te⁄ ã‘·´+‘√ ≈£L&çq y˚‘·q+ @◊{°j·TTd” b˛s¡T |òü*‘·+>± Ç+<äT˝À #˚s¡Ãã&ç+<äì nHêïs¡T. á eTT≥º&ç ~>∑“¤+<äq ø±s¡´Áø£eT+˝À @◊{°j·TTd” e]ÿ+>¥ Áô|dæ&Ó+{Ÿ {Ï.qs¡dæ+Vü≤àHé, sêÁwüºH˚‘·\T øÏs¡¢ ÁøÏcÕísêe⁄, Áù|eTbÕeì, eTH√Vü≤sY e÷DÏø£´+, Á|üø±wtsêe⁄, #·+Á<äj·T´, eT÷]Ô, áX¯«sYÁ|ükÕ<é, s¡$#·+Á<äHé, |ü⁄düÔø±\ q]‡+>¥sêe⁄, q>∑s¡ H˚‘· qs¡dæ+Vü≤à, Á|üdü+–dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«, ø±]àø£, e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT ìs¡dæ+#ês¡T.


X¯ìyês¡+ 17, e÷]à 2012

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#·ì ø±+Á{≤ø£ºs¡¢

f…+&És¡T¢ s¡<äT› #˚j·÷* >∑T≥Tº>± >∑T|üÔ ì<ÛäT\ ‘·e«ø±\T eTs¡Œ*¢, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): H˚{Ï ôV’≤f…ø˘ j·TT>∑+˝À eT÷&É qeTàø±\qT qeTTà‘·T >∑T|üÔì<ÛäT\ ø√dü+ ‘·e«ø±\qT kÕ–düTÔHêïs¡T.m+‘· ø£wüº|ü&çq ô|]–q <Ûäs¡\≈£î nqT>∑TD+>± Ks¡Tà ø±e≥+ ˇø£ÿô|’kÕ ≈£L&Ü $T>∑\≥+ ˝Ò<äì Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T.‘·≈£îÿe düeTj·T+˝À &ÉãT“\Tqï <Ûäqe+‘·T\T>± e÷sê\qï ‘·\+|ü⁄‘√ ø=+<äs¡T q&çej·TdüT ø£*–q eTVæ≤fi¯\T sêÁ‹ |üP≥ <˚yê\j·÷\T,düMT|ü+˝Àì >∑T≥º\ ÁbÕ+‘ê\˝À >∑T|üÔ ì<ÛäT\ ø√dü+ ‘·e«ø±\T »s¡|ü≥+ |ü≥¢ dü+ã+~‘· Á>±e÷\ Á|ü»\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì yÓTÆdüeTà >∑T&ç ø£fi≤XÊ\ yÓqTø£ |”s¡¢ >∑T≥º Äes¡D˝À n˝≤¢|üPsY,|ü≥÷¢sY,ã÷#·Hé|ü*¢,‹e÷à|üPsY,sêe⁄\ |ü*¢,ø√{ŸeTs¡Œ*¢,|òüTHê|üPsY,‘·~‘·s¡ Á>±e÷\˝À sêÁ‹ 10 >∑+≥\ nq+‘·s¡+ @<√ ˇø£ Á>±eT+˝À C…dæ_‘√ ‘·e«ø±\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ne⁄‘·THêïsTT.Ç{°e\ ã÷#·Hé|ü*¢ Á>±eT+˝À ‘·e«ø±\T »s¡T|ü⁄‘·Tqï düeTj·T+˝À z eTVæ≤fi¯ |òæsê´<äT #˚j·T≥+‘√ |üqT\T Ä–b˛j·÷sTT.sêÁ‹ y˚\˝À¢ b˛*düT\T,¬s$q÷´ n~Ûø±s¡T\T >∑d”Ô\T ìs¡«Væ≤+∫ >∑T|üÔ ì<ÛäT\ ø√dü+ nÁø£eT ‘·e«ø±\qT ì*|æ y˚j·÷\ì kÕúì≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

s√>∑T\≈£î ‘ê>∑T˙{Ï ø£cÕº\T nq+‘·–], e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): nq+‘·–] ø£åj·T ∫øÏ‘ê‡\j·T+ s√>∑T\T eT+∫˙{Ï ø√dü+ |ü&Ésêì ø£cÕº\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T._+<Ó&ÉT ˙fi¯¢ ø√dü+ <ë<ë|ü⁄ ns¡øÏ˝ÀMT≥s¡T s√>∑T\T q&ÉT#·T≈£î+≥T yÓ[¢ rdüT≈£îsêyê*‡ edüTÔ+<äì, á ˙s¡T ≈£L&Ü s√E sêe≥+ ˝Ò<äì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E\ø√kÕ] e#˚à á eT+∫˙{Ï˝À ∫qï |ü⁄s¡T>∑T\T #Ó‘êÔ#Ó<ës¡+ edüTÔqï ø±s¡D+>± s√>∑T\T á eT+∫˙{Ïì yê&É{≤ìøÏ Çwüº|ü&É≥+ ˝Ò<äT. nq+‘·–]øÏ eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê nq+‘·–]|ü*¢ düMT|ü+˝À >∑\ yê≥sY {≤´+ø£s¡T qT+&ç ˙{Ï düs¡|òüsê »s¡T>∑T‘·T+~. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ nq+‘·–]øÏ, ø£åj·T ∫øÏ‘ê‡ ˝≤j·÷ìøÏ düÁø£eT+>± eT+∫˙s¡T n+<˚˝≤ #·÷&Ü\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ s√&ÉT¶ |üø£ÿ≈£î

<ä÷düT¬ø[¢q dü÷ÿ˝Ÿ ãdüT‡ nq+‘·–], e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): <Ûës¡÷sY qT+&ç $ø±sêu≤<é yÓ\T‘·Tqï $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝Àì l ÁøÏwüíy˚DÏ {≤˝…+{Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ ãdüT n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ s√&ÉT¶ |üø£ÿq >∑\ n&É$˝ÀøÏ <ä÷düT¬ø[¢q dü+|òüT≥q nq+‘·–]>∑T≥º˝À X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ »]–+~. á düeTj·T+˝À bÕsƒ¡XÊ\ ãdt˝À >∑\ 50 eT+~øÏ m≥Te+{Ï >±j·÷\T ø±˝Ò<äT. á düeTj·T+˝ÀH˚ >ö‘·$T yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ≈£î #Ó+~q ãdt <˚yê\j·T+ düMTbÕq s√&ÉT¶ô|’q ì*∫ b˛sTT+~. ãdt Á&Ó’es¡¢≈£î dü¬s’q ne>±Vü≤q ˝Òì ø±s¡D+>± Ç≥Te+{Ï dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì kÕúì≈£î\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. ÁøÏwüíy˚DÏ bÕsƒ¡XÊ\≈£î #Ó+~q ãdtqT Ä\+|ü*¢ e÷J øöì‡\sY sêeTkÕ«$T e∫à |ü]•*+∫ Ä düeTj·T+˝À bò˛{À\T rdüTÔqï bÕÁ‹πøj·TT\ô|’ s¡Tdüs¡Tdü˝≤&Üs¡T.á ãdt ‘·q<äì @+ bò˛{À\T rdüTÔHêïeì nHêïs¡T.

‘·Vü≤d”˝≤›sYô|’ ÇdüTø£ e÷|òæj·÷ <ë&çj·T‘·ï+ ‘ê+&É÷sY, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): ÇdüTø£ e÷|òæj·÷ ‘ê+&É÷sY eT+&É\ ‘·Vü≤d”˝≤›sY ô|’ <ë&çøÏ j·T‹ï+#·>±,dü+ã+~‘· ‘·Vü≤d”˝≤›sY b˛*dt ùdºwüHé˝À |òæsê´<äT #˚dæq dü+|òüT≥q X¯óÁø£yês¡+ ‘ê+&É÷sY |ü≥ºD+˝À#√≥T #˚düT≈£î+~.‘ê+&É÷sY b˛*düT\T,kÕúì≈£î\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ ÇdüTø£ nÁø£eTs¡yêD≤ô|’ ñ≈£îÿbÕ<ä+ yÓ÷|ü⁄‘·Tqï ‘ê+&É÷sY ‘·Vü≤d”˝≤›sY nq+‘Y ¬s&ç¶ ô|’ ÇdüTø£ e÷|òæj·÷≈£î #Ó+~q dü‘·´Hêsêj·TD ¬s&綑√ bÕ≥T eT]ø=+<äs¡T <ë&çøÏ j·T‹ï+∫ ‘·Vü≤d”˝≤›sY‘√ yê–«yê<ëìøÏ ~>∑>± dü+ã+~‘· ‘·Vü≤d”˝≤›sY ‘ê+&É÷sY mdt◊ ‹s¡T|ü‹ sêCŸ≈£î |òæsê´<äT #˚j·T>± b˛*düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

@{°m+ <=+>∑\≈£î ns¡<ä+&Ü\T

$ø±sêu≤<é, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): m{Ïm+ <=+>∑\qT |ü≥Tº≈£îì yê] e<ä› qT+&ç 3 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\qT kÕ«Bq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ õ˝≤¢ n&çwtq˝Ÿ mdt|æ düT+ø£s¡ dü‘·´Hêsêj·TD ‘Ó*bÕs¡T.X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ b˛*dt ùdºwüHé˝À &çmdt|æ #Í&˚X¯«],dæ◊ Á|ükÕ<ésêe⁄\‘√ ø£*dæ $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T HÓ\ ÁøÏ‘·+ $ø±sêu≤<é m{Ïm+ ôd+≥sY˝À q\T>∑Ts¡T e´≈£îÔ\qT e÷j·Te÷≥\T#Ó|æŒ yÓ÷dü+ #˚dæ yê] m{Ïm+\ qT+&ç &ÉãT“\T Á&Ü #˚düT≈£îì <=+>∑‘·HêìøÏ bÕ\Œ&çq e´øÏÔì $ø±sêu≤<é

&çmdt|æ #Í&˚X¯«] dæ◊,mdt◊\T ø£*dæ #êø£#·ø£´+>± e´eVü≤]+∫ |ü≥Tº≈£îqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.á e´øÏÔ >∑‘·+˝À dü+>±¬s&ç¶,‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À m{Ïm+ <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&ܶ&Éì nHêïs¡T. <=+>∑‘·HêìøÏ bÕ\Œ&çq &˚$&é(28) yÓT<äø˘ õ˝≤¢ »Væ≤sêu≤<é eT+&É\+ ø=‘·÷ÔsY(_)øÏ #Ó+~q e´øÏÔ>± >∑T]Ô+#ês¡T.Ç‘·qT Áô|’y˚{Ÿ ø£+ù|ì ˝≤´uŸ˝À |üì#˚ùdyê&Éì ‘Ó*bÕs¡T.á eT<Ûä´ ø±\+˝À düT\Te⁄>± &ÉãT“ dü+bÕ~+#ê\H˚ #Ó&ÉT Ä˝À#·q‘√ ‘Ó*$>± á m{Ïm+ <=+>∑‘·Hê\qT #˚j·T≥+ ÁbÕs¡+_Û+#ê&ÉT.$ø±sêu≤<é |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q nq+‘Y¬s&ç¶øÏ #Ó+~q 2.4 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T,e÷J Á>∑+<∏ë\j·T dü+düú #Ó’s¡àHé >∑T&çôd \ø£åàHé≈£î #Ó+~q 30y˚\ s¡÷bÕj·T\T,eT<ÛäTdü÷<äHé ≈£î #Ó+~q 24 y˚\ 300 s¡÷bÕj·T\T,qπs+<äsY≈£î #Ó+~q 6,300 s¡÷bÕj·T\qT Á&Ü #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

$ø±sêu≤<é, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é $<ÛäT´‘Y XÊK |ü]~Û˝À |üì#˚düTÔqï ø±]à≈£î\≈£î >∑‘· 3 HÓ\\T>± y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#·ì ø±s¡D+>± Çã“+<äT\ bÕ\e⁄‘·THêïs¡ì ù|s√ÿ+≥T X¯óÁø£yês¡+ dæ◊{Ïj·TT Ä<Ûä«s¡´+˝À $ø±sêu≤<é ÄsY&çy√ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <äsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ $<äT´‘Y XÊK &ç$õq˝Ÿ Ç+»˙sY s¡$Á|ükÕ<éqT ø£*dæ yÓTyÓ÷sê+&É+ düeT]Œ+#·>± ø±]à≈£î\≈£î y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#·≥+ ø√dü+ ‘·q e+‘·T düVü‰j·T+ #˚kÕÔqì Vü‰$T Çe«≥+‘√ ø±]à≈£î\T <ÛäsêïqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T.3 HÓ\\T>± y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#·ì ø±+Á{≤ø£ºs¡¢ f…+&És¡¢qT s¡<äT› #˚dæ Á|ü‹ HÓ\ 5 e‘˚~q J‘ê\T #Ó*¢+#˚˝≤ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì ø±]à≈£î\≈£î Á|üe÷<ä ;Ûe÷ kÂø£sê´ìï ø£*Œ+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ◊{Ïj·TT Hêj·T≈£î\T eTVæ≤bÕ˝Ÿ, eT˝Ò¢wt, neTπsX¯«sY, m\ÁøϺdæ{Ï Hêj·T≈£î\T _∫ìs&ç¶, C≤|òüsY, nq+‘·j·T´, u≤˝ŸsêCŸ, Á|üø±XŸ, ã*˝Ÿ, Hê>∑sêCŸ, eT˝Ò¢wü+, s¡y˚Twt,q]‡+\T, |üs¡y˚Twt, q]‡+\T, |üs¡y˚Twt, sê|òüTe⁄\T, ÁøÏwüí, lìyêdt, s¡$, sê+\T, s¡y˚Twt, eTVæ≤bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, sê+#·+Á<äj·T´, øÏwüºj·T´, >√bÕ˝Ÿ, \ø£åàHé, Á|üVü‰¢<é, Á|ükÕ<é, Hêsêj·TD, qMHé, sêeTT, »>∑Hé, >√bÕ˝Ÿ, lqT, s¡$≈£îe÷sY, yÓ+ø£{Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ñ|ü mìïø£˝À¢ {°ÄsYmdt<˚ $»j·T+ $ø±sêu≤<é, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D≤˝Àì 6 nôd+;¢ kÕúHê\≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï ñ|ü mìïø£\˝À ‘Ó\+>±D≤ sêh dü$T‹ |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+∫ n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt,Á|ü‹|üø£å {Ï&ç|æ\≈£î &çbÕõ{Ÿ\T >∑\¢+‘·T ø±e≥+ U≤j·TeTì {°ÄsYmdt |ü•ÃeT s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\ õ.Hêπ>+<äsY >ö&é n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T.X¯óÁø£yês¡+ ‘·q ø±sê´\j·T+ Äj·Tq $˝ÒUs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T ‘Ó\+>±D≤ ôd+{ÏyÓT+{Ÿ≈£î,düyÓTÆK´yê<ëìøÏ »s¡T>∑T‘·Tqï á ñ|ü mìïø£\˝À ‘Ó\+>±D≤ yê<ä+ $»j·T+ kÕ~+#·≥+ ‘·<∏ä´eTì nHêïs¡T.¬s+&ÉT Hê\Tø£\ <√s¡DÏ‘√ e´eVü≤]düTÔqï ø±+Á¬>dt,{Ï&ç|æ\≈£î ãT~› #ÓbÕŒ\ì Ç|üŒ{Ïπø Á|ü»\T ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïs¡ì nHêïs¡T.|ü•ÃeT s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T Á|ü#êsêìøÏ yÓ[¢q Hê>∑sY ø£s¡÷ï˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì _õH˚|ü*¢˝À {°ÄsYmdt dü+|üPs¡í yÓTC≤Ø{Ï kÕ~Û+#·≥+ U≤j·TeTì nHêïs¡T.‘Ó\+>±D≤ kÕ<Ûäq πøe\+ {°ÄsYmdt‘√H˚

kÕ<Ûä´eTH˚ ìs¡íj·÷ìøÏ Ç|üŒ{Ïπø Á|ü»\T e#êÃs¡ì πødæÄsY Ä˝À#·q\≈£î nqT>∑TD+>± á ñ|ü mìïø£\ |òü*‘ê\T sêqTHêïj·Tì Äj·Tq Be÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt,Á|ü‹|üø£å {Ï&ç|æ bÕغ\T mìï &ÉãT“\T yÓ<ä»*¢Hê n~Ûø±s¡ <äT]«ìjÓ÷>±ìøÏ bÕ\Œ&çq Hê>∑sY ø£s¡÷ï˝Ÿ˝À Hê>∑+ »Hês¡›Hé ¬s&ç¶, ø=˝≤¢|üPsY˝À p|ü*¢ ÁøÏcÕísêe⁄, eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY˝À {°ÄsYmdt nuÛÑ´]ú ÇÁãV”≤+\T $»j·T+ kÕ~Û+#·≥+ U≤j·TeTì Äj·Tq nHêïs¡T. kÕe÷qT´\qT |ü{Ϻ+#·Tø=ì πø+Á<Ûä Á|üuÛÑT‘·«+ πø+Á<Ûä Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq ã&Ó®{Ÿ kÕe÷qT´\≈£î >∑T~ ã+&É>± e÷]+<äì, ñqï‘· esêZ\≈£î ø=eTTàø±ùd $<Ûä+>± ñqï<äì {°ÄsYmdt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T Hêπ>+<äsY >ö&é Äs√|æ+#ês¡T.@ ˇø£ÿ ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\T ‘·>∑Zø£ b˛>± Äø±XÊìï n+{≤j·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ñqï‘· esêZ\ô|’ ñqï Áù|eT kÕe÷q´ Á|ü»\ô|’ ˝Ò<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T.

>∑&ç¶ Á{≤ø£ºsY <ä>∑Δ+ ô|q¸Hé eT+ps¡T˝À n~Ûø±s¡T\ C≤|ü´+ ‘·>∑<äT X¯+ø£sY |ü*¢, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): ô|Á{À˝Ÿ |ü+|t düMT|ü+˝À Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ z Á{≤ø£ºsY >∑&ç¶ <ä>∑›yÓTÆq dü+|òüT≥q X¯+ø£sY|ü*¢˝À X¯ó Áø£yês¡+ eT<Ûë´Vü‰q+ »]–+~. Ç+<äT≈£î dü+ã+~+ ∫q $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. X¯+ø£sY |ü*¢ qT+&ç ôV’≤<äsê u≤<é e÷s¡Z+˝À >∑\ ô|Á{À˝Ÿ |ü+|t düMT|ü+˝À ãT˝≤ÿ|üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q u≤˝Ÿ sêCŸ >ö&é≈£î #Ó+~q Á{≤ø£ºsY (@|æ 01, j·TT, 3958) >∑&ç¶ ˝À&ÉT‘√ yÓ\T‘·T Á|üe÷<ä eXÊ‘·TÔ eT+≥\T n+≥T≈£îì <ä>∑›+ nsTT´+~. á dü+|òüT≥q≈£î düMT|ü+˝À ô|Á{À˝Ÿ |ü+|t ñ+&É≥+‘√ >∑eTì+∫q kÕúì≈£î\T eT+≥\T ÄsêŒs¡T.

X¯+ø£sY |ü*¢, e÷]à 16(düTes¡íyês¡Ô): $ø£˝≤+>∑T\ ô|q¸Hé ø√dü+ z 70 dü+e‘·‡sê\ eTs¡T>∑TE®eè<äT›&ÉT >∑‘· 7 HÓ\\T>± Á|üuÛÑT‘·«ø±sê´\j·÷\ #·T≥Tº ‹s¡T>∑T‘·THêï ô|q¸Hé eT+p] ø±ì dü+|òüT≥q X¯+ø£sY|ü*¢˝À »]–+~.Ç+<äT≈£î dü+ã+~+∫q $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT.X¯+ø£sY|ü*¢ eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ #Ó+~q >±\|üŒ(70)≈£î >∑‘·+˝À $ø£˝≤+>∑T\ ô|q¸Hé eT+ps¡sTT s¡<ä›sTT´+~.>∑‘· 7 HÓ\\T>± ô|q¸Hé ø√dü+ ‹s¡T>∑T‘·THêï n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#·≥+ ˝Ò<äT.Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ $ø£˝≤+>∑ ô|q¸Hé eT+p] #˚j·÷\ì kÕúì≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

msTT&é‡ yê´~ÛÁ>∑düTú\T ‘·|üŒø£ eT+<äT\T yê&Ü* $ø±sêu≤<é, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): ôV≤#Y◊$ yê´~Û Á>∑düTú\T Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü eT+<äT\qT yê&ç yê´~ì ìj·T+Á‹+#·Tø√e#·Ãì &ç|üP´{Ï&çm+ôV≤#Yz &Üø£ºsY nì‘· nHêïs¡T.X¯óÁø£yês¡+ $ø±sêu≤<é˝À msTT&é‡ eT+<äT\ düs¡|òüsê πø+Á<ëìï (mÄsY{Ï),msTT&é‡ yê´~Û Á>∑düTú\ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+∫q dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·T yê´~Û Á>∑düTú\T Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü eT+<äT\qT d”«ø£]+#·≥+ <ë«sê ˝…’|òt ô|s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T.>∑‘·+˝À õ˝≤¢˝Àì ‘ê+&É÷sY˝À e÷Á‘·y˚T msTT&é‡ yê´~Û Á>∑düTú\≈£î eT+<äT\T \_Û+#˚eì,Á|üdüTÔ‘·+ $ø±sêu≤<é˝À düVæ≤‘·+ á eT+<äT\ düs¡|òüsê πø+Á<ëìï ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.¬s&é Áø±dt k˛ôd’{Ï õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù kÕsTT #Í<ä] e÷{≤¢&ÉT‘·T ôV≤#Y◊$ bÕõ{Ïyé yê]øÏ MT H˚düÔ+ nH˚ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä ÄsY{Ïdæ ãdt\˝À 50 XÊ‘·+ sêsTT‹ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.õ˝≤¢˝À 3600 eT+~ ôV≤#Y◊$ bÕõ{Ïyé πødüT\THêïj·Tì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ∫{Ϻu≤ãT,Hê>∑sêCŸ,Á|üø±XŸsêe⁄, n+õ¬s&ç¶ ‘·~‘¡s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.


4

Væ≤

+<ä÷ <Ûäs¡à+˝À <˚yê\j·÷\≈£î n‘·´+‘· ÁbÕeTTK´‘· ñ+~. ndü\T á <˚yê\j·TeT+fÒ @$T{Ï? á <˚yê\j·÷\T m+<äT≈£î? nqï Á|üX¯ï\T ‘·˝…‹Ôq|ü⁄Œ&ÉT, ª<˚yêq+ <˚X¯dü´ yê Ä\j·÷ nì düe÷<Ûëq$T#êÃs¡T eTq ãTTwæ|ü⁄+>∑e⁄\T. <˚yê\j·T+ ÁbÕs¡úq ø√dü+, |üP» ø√dü+, <˚e‘ê$Á>∑Vü‰\qT, Ç‘·s¡ Äsê<Ûä´ edüTÔe⁄\qT Á|ü‹wæº+∫, yê{Ï s¡ø£åD ø√dü+ ø£{Ϻ+∫q ø£≥º&Éy˚T <˚yê\j·TeTì nHêïs¡T. n+<äTπø eTqyêfi¯Sfl <˚e\j·÷ìï dü|üÔdü+‘êHê\˝À ˇø£{Ï>± ù|s=ÿHêïs¡T. ø=&ÉT≈£î ˝Òø£ ≈£L‘·Ts¡T, ‘·{≤ø£+, ø±e´+, $<Ûëq+, Ä\j·T+, eq+, uÛÑ÷<˚ekÕú|üq+ nH˚$ dü|üÔdü+‘êHê\T>± #Ó|üŒã&ܶsTT. <˚yê\j·Tìï <˚e>∑èVü≤+, <˚e>±, <˚yêj·T‘·q+, <˚e≈£î\+, eT+~s¡+, uÛÑeq+, kÕúq+, <˚ekÕúq+, yÓwüà+, ø°s¡Ôq+, Vü≤s¡à´+, $Vü‰s¡+ nì, $e÷q+, ÁbÕkÕ<ä+ nì |æ\e&É+ »s¡T>∑T‘√+~. eTq dü+düèÿ‹, ø£fi¯\T, •\Œ+, yêdüTÔ, y˚<ë+‘·+ |ü⁄sêD+ yÓTT<ä˝…’q yê{Ï dü+>∑eT kÕúq+ Væ≤+<ä÷ <˚yê\j·T+. |ü]|üPs¡íyÓTÆq, düT+<äs¡yÓTÆq Ä\j·TeT+fÒ e÷qe X¯Øs¡+. Çø£ÿ&É ª‘·‘Yμ(Ä‘·à) Ç\T¢ #˚düTø=ì C≤„H˚+ÁBj·÷\T, ø£πs´+Á~j·÷\T, |ü+#·uÛÑ÷‘ê\T, |ü+#·ÁbÕD≤\T, |ü+#·$wüj·÷\T n+‘·s¡+>∑ eè‘·TÔ\T (n+‘·: ø£s¡D, eTqdüT‡, ∫‘·Ô, ãT~Δ, nVü≤+ø±sê\T) ‘·eT ÁøÏj·T\qT ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ neø±XÊìï ø£*Œ+∫ Ç∫Ã+~. <˚Vü≤y˚T <˚yê\j·T+. <˚Vü≤+˝À ñqï Jey˚T |üs¡eT‘·à. Jyê‘·à |üs¡e÷‘·àø£+fÒ y˚s¡qï nC≤„qy˚T ìsêà\´+. H˚H˚ n‘·ìì |üPõ+#ê* nì n>∑e÷\T |òüTÀwækÕÔsTT. <˚yê\j·T+ ˇø£ <˚Vü≤+ ˝≤+{Ï+~. •Ks¡+ •düT‡, >∑s¡“¤>∑èVü≤+ yÓT&É, eTT+<ä] eT+≥|ü+ ñ<äs¡+. ÁbÕø£s¡|ü⁄ >√&É\T ø±fi¯Sfl, >√|ü⁄s¡+ bÕ<ë\T, <Ûä«» düÔ+uÛÑy˚T J$‘·+. Ç˝≤ Ä\j·T+ uÛÑ>∑eq÷à]Ô>± uÛ≤$+|üã&ÉT‘√+~. n+<äTe\¢H˚ <˚e\j·÷ìï |ü$Á‘·+>± uÛ≤$düTÔHêïeTT. Ä düú˝≤ìï |ü⁄D´πøåÁ‘·+>± |ü]>∑DÏdüTÔHêïeTT. nø£ÿ&˚ eTq+ $X¯«dædüTÔHêïeTT. <˚yê\j·T ÁbÕNq‘· uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ˝Ò≈£î+&Ü e÷qe⁄&ÉT J$+#·˝Ò<äq˙, •e⁄ì n»„˝Òì<˚ NyÓTÆHê≈£î≥º+<ä˙, n+<äTø£H˚ uÛÑ>∑eq÷à]Ôì ˇø£#√≥ Á|ü‹wæº+∫ Äsê~ÛdüTÔHêïeTT. uÛÑ>∑e‘ê‡ø屑êÿs¡+ ø√düy˚T Á|ü‹ Væ≤+<äTe⁄ ‘·|üq|ü&É‘ê&ÉT. Á|üj·T‹ïkÕÔ&ÉT. n<˚ |ü$Á‘· düú\+. n<˚ <˚yê\j·T+. Ç~ uÛÖ‹ø£ X¯Øs¡+ (|òæõø£˝Ÿ u≤&û) e÷qdæø£ X¯Øs¡+ (ôd’øÏ˝Ÿ u≤&û), ‘Ó’»dæø£ X¯Øsê\qT (dü÷|üsY ø±Hé wæj·Tdt u≤&û) Á|ü‹_+_+#˚ ˇø£ Á|ürø£. n+<äTe\¢H˚ <˚yê\j·T+ uÛÑ>∑e+‘·T&çøÏ e÷qe⁄&çøÏ ñqï ˇø£ ø=ø°ÿ (*+ø˘) nì $E„\ n_ÛÁbÕj·T+. <˚yê\j·T+ ìsêàD+ m|ü&ÉT, mø£ÿ&É Äs¡+_Û+|üã&ç+<√ #Ó|üŒ&É+ ø£wüº+. y˚<äø±˝≤˝À¢ <˚yê\j·÷\T ˝Òe˙, $Á>∑Vü‰sê<ÛäHê |ü<䛋, <˚yê\j·÷\ ìsêàD+ yÓ<äø±\|ü⁄ ∫e]<äX¯˝À, sêe÷j·TD, eTVü‰uÛ≤s¡‘· ø±\˝À¢ Äs¡+uÛÑyÓTÆ+<ä˙,

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ 17, e÷]Ã, 2012

y˚<äø±\|ü⁄ j·÷>∑XÊ\˝Ò ø±\Áø£+>± <˚yê\j·÷\T>± s¡÷bı+<ëj·Tì |ü\Te⁄] n_ÛÁbÕj·T+. ª<˚yê\j·÷\T yÓ’~ø£j·TT>∑+˝À ì]à‘·eTT˝…’q≥T¢ ø£qã&É<äT. <˚e‘ê dü«s¡÷|üeTT, <˚e‘·\ yêVü≤qeTT\T, Á|ü‹e÷ es¡íqeTT yÓTT<ä˝…’q $wüj·TeTT\≈£î dü+ã+~Û+∫q yêø£´eTT\T y˚<äeTT\+<äT ø=ìï >∑\|ü⁄>±ì, $Á>∑Vü‰sê<Ûäq Ä#·s¡D˝ÀìøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· >±˙, <˚yê\j·T ìsêàDeTTq≈£î neø±X¯eTT+&É<äT. $Á>∑Vü‰sê<Ûäq @s¡Œ&çq yÓ+≥H˚ <˚yê\j·T ìsêàDeTT ôd’‘·eTT ÁbÕs¡+_Û+|ü&çq~. ÁãVü≤àdü«s¡÷|üyÓTÆq Ä‘·à≈£î <˚Vü≤eTT ì\j·TyÓTÆq≥T¢>±, <˚yê‘ê $Á>∑Vü‰ìøÏ <˚yê\j·T+ ì\j·TeTT>± uÛ≤$+∫, <˚yê\j·T ìsêàDeTT X¯Øs¡ ìs¡àDeTTqqTdü]+∫ ø±$+∫Hês¡T. <˚yê\j·T yêdüTÔ <˚yê\j·÷\qT eTq+ ¬s+&ÉTesêZ\T>± $uÛÑõ+#·ø√e#·TÃ. 1.Á>±eT<˚e‘ê\j·T\T 2.•wüº<˚e‘ê\j·÷\T. yÓTT<ä{Ï es¡Z+ Á>±eTs¡ø£åD ø√dü+ ‘·s¡‘·sê\T>± Á>±eTdü+düèÿ‹˝À ì\Á<=≈£îÿ≈£îqï m\¢eTà, e÷s¡eTà, b˛#·eTà, yÓTÆdüeTà yÓTT<ä˝…’q <˚e‘·\ ∫qï ∫qï >∑T&ÉT\T. Á>±eT<˚e‘·\˝À n~Ûø£+ Ád”Ô˝Ò. ˇø£ $<Ûä+>± Ms¡T X¯øÏÔ<˚e‘·\T. á <˚e\j·÷˝À¢ #Ó|ü⁄Œø√<ä>∑Z yêdüTÔ•\Œ+ ø£q|ü&É<äT. Ä\j·÷\T kÕ<Ûës¡q+>± ñ+{≤sTT. Çø£ ¬s+&Éees¡Z+ ÁãVü≤à, $wüßí, •e, $ù|òTïX¯«s¡ yÓTT<ä˝…’q •wüº<˚e‘·\T ˝Òø£ Hê>∑Øø£ <˚e‘·\ Ä\j·÷\T, á <˚e‘·\qT |üPõ+#˚yêfi¯ófl. kÕeTq´+>± ÁãVü≤àDT\T. n>∑e÷\˝À #Ó|æŒq ]‹>± á <˚e‘·\≈£î c˛&ÉXÀ|ü#êsê\T, #·‘·TwüŒwæº ñ|ü#êsê\T »s¡T>∑T‘êsTT. •wüº<˚yê\j·÷\T yêdüTÔ XÊÁkÕÔqT>∑TD+>± ì]à+#·ã&ܶsTT. >∑èVü≤, Á>±eT, q>∑s¡, <˚yêj·T‘·q, ÁbÕkÕ<ä, <äTs¡Z, ÄsêeT, ‘·{≤ø£, ùd‘·Tã+<Ûä Ç‘ê´~ ìsêàD \ø£åD≤\qT ‘Ó*ù| •\ŒXÊÁdüÔy˚T yêdüTÔXÊÁdüÔ+. á yêdüTÔ dü+Á|ü<ëj·T+ Ä>∑e÷\ MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç+~, Ä>∑e÷\˝À <˚yê\j·T ìsêàD+, ñ‘·‡yê\T ù|s=ÿqã&ܶsTT, ø±$Tø£, ø±s¡D Ä>∑e÷\˝À ìj·TeT ìã+<Ûäq\T #Ó|üŒã&ܶsTT. yêdüTÔXÊÁdüÔ+ Á‹eT÷s¡TÔ\ qT+∫ Ç+Á<ä, ãèVü≤düŒ‹, Hês¡<äT\≈£î nqTÁ>∑Væ≤+|ü&ç+<äì, yêfi¯fl <ë«sê nH˚ø£ ãTTwüß\≈£î dü+Áø£$T+∫+<äì n+{≤s¡T. |ü⁄sê‘·q |ü≥ºD≤\T, ø£≥º&Ü\T yêdüTÔ XÊÁkÕÔqT>∑TD+>± ì]à+|üã&ÉT‘·T+&˚$. y˚<äø±\+˝À j·TC≤„\ø√dü+ XÊ\\qT, y˚~ø£\qT, Ç≥Tø£, ø=j·T´, yÓ<äTs¡T\‘√ ì]à+#˚yês¡T. Çe˙ï •\Œdü÷Á‘êìï nqTdü]+#˚ ì]à+|üã&ÉT‘·T+&Ó$. ny˚ uÛ≤s¡‘· K+&É yêdüTÔ$<ä´≈£î eT÷\s¡÷bÕ\ì ø=+‘·eT+~ n_ÛÁbÕj·T+. Äs¡T´\T Äsê´es¡Ô+ Á|üy˚•+#·&ÜìøÏ $T+<˚ á <˚X¯+˝À HÓ\ø=qï Á<ë$&ÉT\T nH˚ø£ X¯‘êu≤›\T>± ‘·eT<˚ nsTTq ˇø£ dü+düèÿ‹ì ô|+bı+~#·Tø=+≥÷ e#êÃs¡˙, Äs¡T´\T yêfi¯flqT+∫ yêdüTÔ$<ä´qT

H˚s¡TÃø=Hêïs¡˙ ø=+‘·eT+~ n_ÛÁbÕj·T+. yÓTT<ä{À¢ yÓ<äTs¡T#˚ ì]à+|üã&ç, nq+‘·s¡+ ø=j·T´\‘√ ø£≥º&Ü\T ì]à|ü+ã&ç ñ+&Ée#·TÃ. Ä ‘·sê«‘· eTqTï, Ç≥Tø£\‘√ ì]à+|üã&ç Áø°.X¯ 4e X¯‘ê_› ‘·sê«‘· $&ç$&ç sêfi¯fl‘√ >∑èVü‰\T, <˚yê\j·÷\T ì]à+|üã&É&É+ yÓTT<ä\j·÷´sTT. Ç≥Tø£\T, sêfi¯¢ |ü⁄sê‘·q ø£≥º&É neX‚cÕ\T Ç|üŒ{Ïø° ì*∫ ñHêïsTT. yêdüTÔø£fi¯ Áø£y˚T|æ @$<Ûä+>± eè~Δ #Ó+~+<√ Ç$ #·÷ô|&É‘êsTT. Ä<ÛäTìø£ $<ë«+düT\T ñ‘·Ôs¡ $<ë«+düT\T ñ‘·Ôs¡ Væ≤+<ä÷kÕúq|ü⁄ <˚yê\j·T Ø‹ì ªÇ+&√Äs¡´Héμ XË’© n˙, <äøÏåD Væ≤+<ä÷kÕú|ü⁄ Ø‹ì ªÁ<ë$&ÉXË’*μ nì n+{≤s¡T. yêdüTÔ XË’* <äèwæº#˚ Á<ë$&É yêdüTÔØ‹ $ø±kÕìï ◊<äT ø±˝≤\T>± $uÛÑõ+#·&É+ »]–+~. 1.|ü\¢e⁄\ ø±\+ Áø°.X¯. 600`900 2.#√fi¯ó\ ø±\+ Áø°.X¯. 900`1150 3.bÕ+&ÉT´\ ø±\+ Áø°.X¯ 1150`1350 4.$»j·Tq>∑s¡ ø±\+ Áø°.X¯ 1350`1565 5.Ä<ÛäTìø£ø±\+ Áø°.X¯. 1600`...(Hêj·Tø£) ô|’q ù|s=ÿqã&ɶ ◊<äT Á|ü<Ûëq sê»e+XÊ\T <äøÏåD <˚yê\j·T yêdüTÔ |ü]D≤e÷ìøÏ ‘√&ɶ&ܶsTT. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì <˚yê\j·÷\qT, yê{Ï s¡#·Hê XË’*øÏ nqT>∑TD+>± eT÷&ÉT $<Ûë\T>± eØZø£]+#ês¡T. 1.>∑s¡“¤>∑èVü≤+ MT<äTqï >√|ü⁄s¡+ m‘·TÔ>± ñ+~. eÁø£πsU≤ø£è‹˝À ñqï ªHê>∑s¡μ XË’*. Ç≥Te+{Ï <˚yê\j·÷\T ÁøÏ+<ä qT+∫ •Ks¡+ <ëø± #·‘·Ts¡ÁkÕø±s¡+˝À ñ+{≤sTT. Ç~ ñ‘·Ôs¡ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì <˚yê\j·÷˝À¢ >∑eTì+|üe#·TÃ. 2.>∑s¡“¤>∑èVü≤MTà<ä >√|ü⁄s¡+ _ÛHêïÁ>∑ |æs¡$T&é˝À ñqï~. ªÁ<ë$&Éμ XË’* á \ø£åD+ |ü\¢e⁄\T, #√fi¯ó\≈£î #Ó+~q <äøÏåD uÛ≤s¡‘· <˚yê\j·÷˝À¢ ø£ì|ædüTÔ+~. 3.á ¬s+&ÉT \ø£åD≤\qT ˝ÀqTqï~ ªy˚düs¡μ XË’*. <˚yê\j·T ìsêàD+ <˚yê\j·T ìsêàD+˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï n+X¯+ Ä\j·T ìsêàD≤ìøÏ uÛÑ÷$Tì mqTïø√e&É+ ñ+~. |ü$Á‘·eTT˝…’q <˚yê\j·÷\T kÕ<Ûës¡D+>± qBrsê˝À¢ø±˙, ˙{Ï ãT>∑Z\T ñqï |üsê«>±Á>±\ MT<ä ø±˙ ø£≥ºã&ç ñ+&É&Üìï eTq+ >∑eTì+#·e#·TÃ. |ü⁄D´πøåÁ‘· düMT|ü+˝ÀqT, qB rs¡+˝ÀqT düeTTÁ<ärs¡+˝ÀqT, qB dü+>∑eTkÕúq+˝ÀqT, |üs¡«‘êÁ>∑+˝ÀqT, |üs¡«‘·bÕs¡Ù«+˝ÀqT, eq+˝ÀqT, ñ|üeq+˝ÀqT, ñ<ë´qeq+˝ÀqT, dæ<äΔ<äT\ ÄÁX¯eT+˝ÀqT, >=|üŒ Á>±eT+˝ÀqT, |ü⁄s¡+˝ÀqT, |ü≥ºD+˝ÀqT,s¡eTà Á|ü<˚XÊ\˝ÀqT, <˚yê\j·÷qT ø£≥º&ÜìøÏ dü+ø£*Œ+#ê\≥. á Á|ü<˚XÊ\ìï Á|üø£è‹ |ü]düsê\T, <˚yê\j·T ìsêàD≤ìøÏ nqTyÓ’q Á|ü<˚XÊ\T. n+<äTe\¢H˚ ãèVü≤‘·‡+V”≤‘· Ç˝≤ #Ó|ü⁄Ô+~. qB, XË’\, ìs¡Ès¡, Á|ü<˚XÊ\˝Àì eHê˝À¢qT, |ü≥ºD ñ<ë´qeHê˝À¢qT, <˚e‘·\T $Vü≤]kÕÔs¡T. Ç$ uÛÑ>∑e+‘·T&ç yêdükÕúq+˝À ø±≈£î+&Ü X¯óuÛÑ+, XÊ+‹ì ø£*–+#˚ Á|ü<˚XÊ\T. n˝≤π> ª•\ŒÁ|üø±X¯μ Ç˝≤ ù|s=ÿ+~. qB s¡Væ≤‘·yÓTÆq uÛÑ÷$T, bÕcÕD+‘√ ≈£L&ÉTø=qï H˚\ <˚yê\j·÷ ìsêàD≤ìøÏ |üìøÏsêe⁄. ÇdüTø£‘√ ≈£L&ÉTø=qï uÛÑ÷$T nqTyÓ’q~. ãTs¡<ä>± qTqï uÛÑ÷$Tì, düàXÊq uÛÑ÷$Tì |ü]‘·´õ+#ê*. <˚yê\j·T ìsêàD≤ìøÏ ñ|üø£]+#˚ sêsTT, s¡|üŒ, •\, ˝ÀVü≤+ Ç‘ê´<äT\T eTqTwü´s¡÷bÕìï ì]à+#˚ ndæÔ|ü+»sêìï b˛© ñ+{≤sTT. á X¯Øsêì¬ø˝≤ n\+ø±s¡ ÁbÕj·T+>± ekÕúuÛÑs¡D≤\T nedüs¡yÓ÷, Ä\j·÷ìøÏ, $Á>∑Vü‰ìøÏ ≈£L&É n\+ø±s¡ ÁbÕj·TyÓTÆq

s¡#·q n+‘˚ nedüs¡+. Ä\j·÷ìøÏ nqTyÓ’q Á|ü<˚XÊìï m+|æø£#˚düTø=qï ‘·sê«‘· Ä\j·T ìsêàD+ Äs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. <˚yê\j·T ìsêàD+˝À n‹ eTTK´yÓTÆq n+X¯+ yêdüTÔ |ü⁄s¡Twü eT+&É˝≤ìï s¡∫+#·&É+. yêdüTÔ |ü⁄s¡Twüß&ç ∫Á‘êìï Áyêdæ |üPõ+#·&É+ e\¢, Ä |ü⁄s¡Twüß&ÉT eT]j·TT n‘·ì‘√ ñqï <˚e‘·\T nø£ÿ&Ó HÓ\ø=ì Ä\j·T ìsêàD ø±sê´ìï ì]«|òüTï+>± ø=qkÕ–kÕÔs¡≥. uÛÑ÷$Tì 81 ˝Òø£ 64 #·‘·Ts¡ÁkÕø£s¡ $uÛ≤>±\T>± $uÛÑõ+∫ eT<Ûä´˝À düÔ+uÛ≤ìï ø±˙, n–ïì ø±ì kÕÔ|æ+∫, |üP» #˚kÕÔs¡T. eT<Ûä´˝À ñqï á #·<äsêìï ÁãVü≤àkÕúqeT+{≤s¡T. ˇø=ÿø£ÿ #·‘·Ts¡ÁkÕø£s¡ $uÛ≤>∑+˝ÀqT ˇø=ÿø£ÿ <˚e‘·qT ÄyêVü≤q #˚kÕÔs¡T. eT<Ûä´qTqï #·<äs¡y˚T yêdüTÔ jÓTTø£ÿ πø+Á<ä kÕúq+. Çø£ÿ&˚ yêdüTÔ |ü⁄s¡Twüß&ÉT+{≤&ÉT. yêdüTÔ|ü⁄s¡TwüeT+&É˝≤ìï kÕú|æ+∫q ‘·sê«‘· ª>∑s¡“¤Hê´düμ eTH˚ $~Ûì e÷qe⁄˝À¢ ª>∑s¡“¤<ÛëHêμìøÏ düe÷q+>± |üPs¡T«\T $~Û+#ês¡T. uÛÑ÷e÷‘· nqTÁ>∑Vü≤+ ø√dü+ á ø£s¡àqT Ä#·]kÕÔs¡T. >∑s¡“¤>∑èVü≤ <ë«s¡+ e#˚à Á|ü<˚XÊìøÏ yÓqTø£ ì]›wüºkÕúq+˝À 25 #·‘·Ts¡ÁkÕø±s¡ |ü\¢\T (‘·>∑TZ\T) ñqï sê–bÕÁ‘·˝À $$<Ûä XÊÁdüÔ düeTà‘ê˝…’q edüTÔe⁄\qT H˚\˝À |ü⁄&ÉÃ&Éy˚T >∑s¡“¤Hê´dü ø£s¡à+. ìsêàD≤ìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ ek˛Ô|üø£s¡D≤\≈£î |üP» »]–q nq+‘·s¡+ ìsêàD ø±s¡´Áø£eT+ kÕ>∑T‘·T+~. <˚yê\j·T Á|ü<Ûëq uÛ≤>±\T <˚yê\j·T Á|ü<Ûëq uÛ≤>∑+ #·‘·Ts¡ÁkÕø±s¡+˝À ñqï ª>∑s¡“¤>∑èVü≤+μ ˝Ò<ë ª>∑s¡“¤>∑T&çμ Ç~ <˚yê\j·÷ìøÏ Vü≤è<äj·T+˝≤+{Ï~. eTqTwü´ X¯Øs¡+˝À Ä‘·à <ë– ñqï≥Tº>± <˚yê\j·T+˝À uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ≈£L&É e÷qe⁄&çøÏ n‘·´+‘· düT\uÛÑ+>± ‘·è>√Z#·s¡+ ø±≈£î+&˚‘·≥Tº>± ª>∑s¡“¤>∑èVü≤+μ ˝À ÄyêdükÕúq+ bı+~ ñHêï&ÉT. Ç<˚ ªeT÷\$Á>∑Vü≤+μ ˝Ò<ë ªeT÷\uÒs¡+μ nqã&ÉT‘√+~. >∑s¡“¤>∑èVü≤+˝À Á|üy˚X¯<ë«s¡+ ‘·|挑˚ eT] m˝≤+{Ï øÏ{Ïø°\T ø±˙ ñ+&Ée⁄. kÕ<Ûës¡D+>± Nø£{Ï n\TeTTø=ì ñ+≥T+~. á Nø£{Ï uÛÑ≈£îÔìï $Á>∑Vü≤+ MT~øÏ <äèwæºì πø+ÁBø£]+|ü#˚düTÔ+~. á ˝Àø±ìï eTs¡∫ ‘·qàj·T‘ê«ìï bı+<äT‘ê&ÉT uÛÑ≈£îÔ&ÉT. ‘·q≈£î ‘Ó*j·Tq≥Te+{Ï nqTuÛÑ÷‹ì bı+<äT‘ê&ÉT. uÛÑ≈£îÔ&çø° uÛÑ>∑e<ëø£s¡ΩD, dü+|üs¡ÿ+, ÄodüT‡\T Çø£ÿ&˚ \_ÛkÕÔsTT. uÛÑ≈£îÔ&ÉT ‘·q˝À <Ó’yêìï, dü‘ê´ìï #·÷kÕÔ&ÉT. >∑s¡“¤>∑èVü≤+ô|’ uÛ≤>∑+˝À >√|ü⁄s¡+ ñ+≥T+~. BH˚ï $e÷q+ n+{≤s¡T. Ç<˚ <˚yê\j·T yÓ’uÛÑyêìøÏ ì<äs¡Ùq+. Ç~ kÕ<Ûës¡D+>± b˛‘·b˛dæq $Á>±Vü‰\‘√ n\+ø£]+#·ã&ç ñ+≥T+~. $e÷q+ MT<ä •Ks¡+ ñ+≥T+~. •K ñqï~ •Ks¡+. <ëì MT<ä ø£\X¯+ ñ+≥T+~. >∑s¡“¤>∑èVü≤+ #·≥Tº uÛÑ≈£îÔ\T >∑T&ç ‹s¡>∑&ÜìøÏ ªÁ|ü~øÏåD≤|ü<∏ä+μ ñ+≥T+~. y˚düs¡ |ü<䛋˝À ì]à+#·ã&ɶ Ä\j·÷˝À¢ Ç~ kÕ<Ûës¡D+>± ñ+&É<äì n+{≤s¡T. >∑s¡“¤>∑èVü≤+ eTT+<äT uÛ≤>∑+˝À ªeTTKeT+≥|ü+μ ñ+≥T+~. BH˚ï ªns¡ΔeT+≥|ü+μ nì ªX¯óø£Hêdæμ nì n+{≤s¡T. Ç~ #·‘·TÁkÕø£s¡+˝À ø±˙, Bs¡È #·‘·TÁkÕø±s¡+˝À ø±˙ ñ+&ç Á|üø£ÿ\˝À >√|ü⁄s¡+ ø±˙, •Ks¡+ ø±˙ ø£*– ñ+≥T+~. >∑s¡“¤>∑èVü≤+ eTTKeT+≥bÕ\qT eTVü‰eT+≥bÕìøÏ (Vü‰\T) ø£*ù| ∫qï e÷sêZìï ªn+‘·sê\+μ n+{≤s¡T. ø=ìï Ä\j·÷˝À¢ eTTKeT+≥|üy˚T n+‘·sêfi¯+>± ñ+≥T+~. eTVü‰eT+≥bÕìï ªqè‘·´eT+≥|ü+μ ˝Ò<ë ªqes¡+>∑μ nì ≈£L&Ü n+{≤s¡T. ns¡úeT+≥|ü+ Á|üy˚X¯ <ë«sê˝À¢ Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ <ë«s¡bÕ\≈£î\T ñ+{≤s¡T. >∑s¡“¤>∑èVü≤+ ˝Ò<ë n+‘·sêfi¯+ ˝Ò<ë eT+≥|ü+ eTT+<äTu≤>∑+˝À <ä«»düÔ+uÛÑ+ ñ+≥T+~. <ëìMT<ä e⁄qï ˝≤+#Û·q+ eT÷\<˚e‘· yêVü≤q+. <ä«»düÔ+uÛÑ+ düMT|ü+˝À <˚e⁄&ç bÕ<ä∫Vü≤ï+ ˝Ò<ë |ü<äà+ e⁄qï ã\|”sƒ¡+ ñ+≥T+~. ã*|”sƒ¡MTà<ä |ü]yês¡ <˚e‘·\≈£î ã* nqï+ ô|&É‘ês¡T. ã*|”sƒêìøÏ m<äTs¡T>± B|üdüÔ+uÛÑ+ ñ+≥T+~. á <ä«sê\ MT<ä Äø±X¯qq+fÒ >√|ü⁄sê\T Äø£s¡¸D°j·T+>± ñ+{≤sTT. eTTK´+>± ÁbÕø±s¡+ eTVü≤<ë«s¡+ MT<äqï >√|ü⁄sê\T nH˚ø£ n+‘·düTÔ\qT ø£*– ø£fi≤‘·àø£+>± ñ+{≤sTT. ø=ìï <˚yê\j·÷˝À 2,3 ÁbÕø±sê\T ≈£L&Ü ñ+{≤sTT. ÁbÕø±s¡+˝À|ü\ Á|ü<ÛëHê\j·T+‘√ bÕ≥T eT]ø=ìï ∫qï ∫qï eT+~sê\T ≈£L&É ñ+{≤sTT. ø£fi≤´DeT+≥|ü+, jÓ÷>∑XÊ\, bÕø£XÊ\, kÕ«$T|ü⁄wüÿ]DÏ, ñ‘·‡eeT÷s¡TÔ\ qT+#˚ >∑~ Ç‘ê´<äT\T düs¡«kÕ<Ûës¡D+>± ñ+{≤sTT. kÕ<Ûës¡D+>± •yê\j·T+ |ü≥ºD≤ìøÏ áXÊq´ ~X¯˝ÀqT, $cÕí´\j·T+ |ü•ÃeT~X¯˝ÀqT, dü÷s¡´<˚yê\j·T+ ‘·÷s¡TŒ ~≈£îÿ˝ÀqT, <äTs¡Z Ä\j·÷\T ñ‘·Ôs¡~X¯˝ÀqT, ÁãVü‰à\j·T+ |ü≥ºD eT<Ûä´ uÛ≤>∑+˝ÀqT ñ+&Ü\≥.

n+‘ê ns¡ #˚‹˝ÀH˚.. 3J n+fÒ dü+øÏå|üÔ+>± ª<∏äsY¶ C…HÓπswüHé yÓTTu…’˝Ÿ f…*bò˛Héμ. y˚>∑+>± düe÷#ês¡ e÷]Œ&ç #˚düTø=H˚˝≤ yÓTTu…’˝Ÿ HÓ{Ÿs¡Tÿ\˙, yÓTTu…’˝Ÿbò˛q¢˙ s¡÷bı+~+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ yê&ÉT‘·Tqï f…ø±ï\Jì 2J n+≥THêïs¡T. Ç+<äT˝À y˚>±ìï á kÕúsTT ‘·sê«‘· ô|+#·˝ÒeTT. m≈£îÿe>± yêsTTdt, f…ø˘º‡ &Ü{≤ì e÷Á‘·y˚T e÷]Œ&ç #˚düTø=>∑\T>∑T‘·THêïeTT. ˇø£ÿ e÷≥˝À #ÓbÕŒ\+fÒ |üP]ÔkÕúsTT˝À Ç+≥¬sï{Ÿ ùde*ï yÓTTu…’˝Ÿ˝À $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚˝≤ s¡÷bı+~+∫+<˚ á 3J. ns¡#˚‹˝À {°M, dæìe÷\T, bÕ≥\T, yês¡Ô\T, ˇ e÷~] ôd’Eqï M&çjÓ÷ ô|ò’˝Ÿ‡ @yÓ’Hê düπs ∫{Ïø£˝À &ÍHé˝À&é #˚düTø=e#·TÃ. sêqTqï ø±\+˝À yÓTTu…’˝Ÿ bò˛H√¢H˚ {ÏM\÷ #·&É>∑\T>∑T‘ês¡T. <ëìøÏ m≈£îÿe ]»\÷´wüHé‘√ ≈£L&çq &çùdŒ¢ dædüº+, n~Ûø£ &Ü{≤ì y˚>∑+>± ]d”yé #˚düTø√>∑\>∑≥+ ˝≤+{Ï m≈£îÿe kÂø£sê´\‘√ yÓTTu…’˝Ÿ bò˛q÷¢ ekÕÔsTT. {°M Áb˛Á>±eTT\qT Á|ükÕs¡+ #˚j·T&ÜìøÏ ñqï #Ûêq˝Ÿ‡ dæ<äΔ+ ne⁄‘êsTT. ø=‘·Ô #ÛêHÓ˝Ÿ‡, yÓuŸôd’≥÷¢ |ü⁄≥Tºø=kÕÔsTT. q∫Ãq Áb˛Á>±+\qT ]ø±sY¶ #˚düTø=ì bò˛Hé˝À uÛÑÁ<ä|üs¡#·Tø√e#·Tà ≈£L&Ü. Á|üdüTÔ‘·+ eTq+ $ìjÓ÷–düTÔqï 2J <ë«sê yêsTTdt ø£eT÷´ìπøwüHéqT |üP]Ô kÕúsTT˝À @ $<Ûä+>± $ìjÓ÷–+#·>∑*>±yÓ÷ M&çjÓ÷ ô|ò’˝Ÿ‡ì 3J˝À n+‘˚ düT\Te⁄>± j·÷¬ø‡dt #˚düTø=H˚˝≤ á HÓ{ŸesYÿ\qT, bò˛q¢˙ s¡÷bı+~düTÔHêïs¡T. yÓuŸ ¬øyÓTsê <ë«sê ø£+|üP´≥sY˝À ÄHé˝…’Hé M&çjÓ÷ #Ûê{Ï+>¥ m˝≤ #˚düTÔHêïs√ n<˚ $<Ûä+>± bò˛Hé˝À ≈£L&Ü MTs¡T ø£ì|ædü÷Ô ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. BH˚ï ªM&çjÓ÷ ø±*+>¥μ nì |æ\TdüTÔHêïs¡T. Ç˝≤ ø£ì|ædü÷Ô e÷{≤¢&Ü\+fÒ Çs¡Te⁄] bò˛q¢˝À ¬øyÓTsê ø£∫Ñ·+>± e⁄+&Ü*. Bìø√dü+ bò˛Hé≈£î eTT+<äT u≤>∑+˝À ¬øyÓTsêqT @sêŒ≥T #˚dæq 3J bò˛q¢qT n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘ÓdüTÔHêïs¡T. eT÷&ÉT ì$TcÕ\Tqï m+|”3 bÕ≥qT 2J‘√

&ÍHé˝À&˚H #˚ùdÔ düTe÷s¡T 31 qT+∫ 40 ì$TcÕ\T rdüT≈£î+≥T+~. n<˚ M&çjÓ÷qT 3J‘√ 11 ôdø£q¢ qT+∫ 1.5 ôdø£q¢˝À &ÍHé˝À&é #˚düTø=e#·TÃ. ø±s√¢ yÓfi¯ó‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü 384 πø;|”mdt y˚>∑+‘√ &Ü{≤qT &ÍHé˝À&é #˚düT≈£îH˚˝≤ 3J |üì#˚düTÔ+~. 2J HÓ{ŸesYÿ 10¬ø;/ôdø£Hé y˚>∑+‘√ düe÷#ês¡ e÷]Œ&ç #˚ùdÔ, 3J 2myéT_/ôdø£Hé d”Œ&é‘√ #˚düTÔ+~. ø£+|üP´≥sY˝À |üP]ÔkÕúsTT˝À Ç+≥¬sï{Ÿ ÁuÖdæ+>¥ #˚düTø√e#·TÃ. $$<Ûä s¡ø±\ eT©ºMT&çj·÷ Á>±|òæø˘‡‘√ ≈£L&çq m{≤#YyÓT+≥¢‘√ á`yÓTsTT˝Ÿ‡ì ∫{Ϭø˝À |ü+ù|jÓTT#·TÃ. M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡\T @sêŒ≥T #˚düTø√e#·TÃ. Áô|ò+&金√q÷, ø=‘·Ô yêfi¯fl‘√q÷ ÄHé˝…’Hé π>yéT‡˝≤>±, Çø£ M&çjÓ÷ π>yéT\T ne©\>± Äj˚Tj·Te#·TÃ. eT©ºù|¢j·TsY π>yéT\T ≈£L&Ü yÓTTu…’˝Ÿ˝À n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sêqTHêïsTT. ‘·≈£îÿe düeTj·T+˝ÀH˚ π>yéT\qT &ÍHé˝À&é #˚düTø√e#·TÃ. b˛©düT, s¡ø£åD e´edüú\T áHÓ{ŸesYÿ <ë«sê d”d”{°M\qT j·÷¬ø‡dt #˚ùd dü<äTbÕj·÷ìï n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘˚qTHêïsTT. yÓTTu…’˝Ÿ ≥÷]»+, yÓTTu…’˝Ÿ yêDÏ»´+, á`˝…]ï+>¥, kÕºø˘mπøÇ+CŸ, f…©yÓT&çdæHé, yÓTTu…’˝Ÿ yêDÏ»´ Á|üø£≥q\T düeTdüÔ Á|ü|ü+#·+ Çø£ MT ns¡#˚‹˝ÀH˚`ns¡#˚‹˝À yÓ’≈£î+sƒ¡ ‘Ó©<äT>±˙, MT Á|ü|ü+#·+ yÓTT‘·Ô+ MT ns¡#˚‹˝ÀH˚. á ùde*Œ bı+<ë\fÒ Á|üdüTÔ‘·+ eTq+ $ìjÓ÷–düTÔqï ùde\ø£+fÒ m≈£îÿe #êsY®#˚ùd neø±X¯y˚T ñ+~. ø±ø£b˛‘˚ Á|üuÛÑT‘·« ìj·T+Á‘·D\ e\¢, Çe˙ï sêe&ÜìøÏ e÷Á‘·+ Ç+ø± ø=~› ø±\+ |ü&ÉT‘·T+~. Á|üdüTÔ‘êìøÏ myéT{ÏmHém˝Ÿ, ;mdtmHém˝Ÿ e÷Á‘·y˚T á dü<äTbÕj·÷\ì ø=ìï #√≥¢ n+~düTÔHêïs¡T. ùde\+<ä+#˚+<äT≈£î f…*ø±+ ø£+ô|˙\T dæ<ä›+ W‘·THêïsTT. e÷¬sÿ{À¢ á 3J f…*bò˛q÷¢ \uÛÑ´eTe⁄‘·THêïsTT. ø±düÔ <Ûäπs s¡÷.15,000ô|’>± ñHêï, y˚∫ #·÷&É+&ç. nìŒ ø£+ô|˙\T yÓTT<ä˝…{≤º>±, M{Ï πs≥T¢ ø=~›>±HÓ’Hê ‘·>√Z#·TÃ.

eTVæ≤fi¯\ ÄXÊB|ü+ <äTsêZu≤sTT Á|ü‹uÛÑ u≤\´+˝ÀH˚ yÓ\T¢$]dæ+~. Væ≤+B˝À bÕ+&ç‘·´ >∑&ç+∫+~. &܈ˆ <äTsêZu≤sTT <˚XŸeTTUŸ <ä T sêZ u≤sTT s¡+>∑e\T¢\T¢ Á|üeTTKT\T. áyÓT ù|s¡T >±ì y˚ j · T ≥+˝À ÄyÓ T ≈£ î Äy˚T kÕ–. ÄyÓT kÕú|æ+∫q Ä+Á<Ûä eTVæ≤fi≤ MD≤ yê<äq˝À ~≥º nì|æ+#·T düuÛÑ ù|s¡T>±ì ‘Ó*j·Tì yês¡T ø=qï~. Ád”Ô kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ˝À ñ+&ÉπsyÓ÷. dü+düú düVü≤ø±s¡+‘√ Ä+Á<Ûä n‹∫qï ej·TdüT˝ÀH˚ >±+BÛJ eTVæ≤fi≤ùdyê πø+Á<ë\qT Á|üuÛ≤e+ áyÓTô|’ |ü&ç+~. eTÁ<ëdü T ˝ÀqT, ôV’ ≤<äs¡u≤<é u≤*ø£>± ñqï|ü&˚ C≤r ˝ÀqT Ä+Á<Û ä Á|ü < ˚ X Ÿ ˝ Àì 12 jÓ÷<ä´eT+ ø√dü+ ‘·q ã+>±s¡T õ˝≤¢ ˝ À¢ q ÷ kÕú | æ + ∫ m+<äs√ >±E\qT Ç∫Ãy˚dæ+~. mH√ï eTVæ ≤ fi¯ ≈ £ î ÄXÊBbÕ\qT dü+<äsꓤ\˝À >±+BÛJ ÄyÓT yÓ\T>∑u≤≥ #·÷|æ+#êsTT. mH√ï ñ<ës¡‘ê«ìøÏ |üs¡e•+∫ ˇø£ dü + <äsꓤ\˝À >±+BÛJ ÄyÓT ∫s¡Tqe⁄«‘√ ÄyÓT Vü≤è<äj·T+ô|’ #Ós¡>∑ì ñ<ës¡ ‘ ê«ìøÏ |üs¡e•+∫ ˇø£ ∫s¡Tqe⁄«‘√ eTTÁ<ä y˚dæ ÄyÓT J$‘êìøÏ ˇø£ ÄyÓ T Vü ≤ è<ä j · T +ô|’ #Ós¡>∑ì eTTÁ<ä y˚dæ ÄyÓT dü÷Œ¤]Ôì#êÃs¡T. u≤|üPJøÏ Á|æj·T •wüß´˝…’q <äTsêZu≤sTT J$‘êìøÏ ˇø£ dü ÷ Œ¤ ]Ôì#êÃs¡T. 1909 E˝…’ 15e ‘˚Bq sê»eT+Á&ç˝À »ìà+#ês¡T.

<˚X¯ kÕ«‘·sÁ‘√<ä´eT+˝À m+<äs√ Ä+Á<Ûä eTVæ≤fi¯\T bÕ˝§ZHêïs¡T. yê]˝À


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

24, 25 ‘˚B˝À¢ ôV≤#Ym+mdt sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\T: HêsTTì ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): Væ≤+<ä÷ eTp›sY düuÛÑ (ôV≤#YmyéTmdt) Á|ü<ÛäeT eTVü‰düuÛÑ\qT áHÓ\ 24, 25 ‘˚B˝À¢ sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ôV≤#YmyéTmdt sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT, {°ÄsYmdt bı*{Ÿã÷´s√ düuÛÑT´&ÉT HêsTTì q]‡+Vü‰¬s&ç¶ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á eTVü‰ düuÛÑ\qT ¬s+Á&√E\ bÕ≥T Vü≤]Vü≤s¡ ø£fi≤uÛÑeHé˝À @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. 24e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 4>∑+≥\≈£î yÓ÷+&Üe÷¬sÿ{Ÿ qT+∫ Vü≤]Vü≤] ø£fi≤uÛÑeHé es¡≈£î uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. 25q ñ<äj·T+ Á|ü‹ì<ÛäT\ düuÛÑ »s¡T>∑T‘·T+<äì, kÕj·T+Á‘·+ 6>∑+≥\≈£î ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑqT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüº yê´|üÔ+>± 500 eT+~ Á|ü‹ì<ÛäT\T á eTVü‰düuÛÑ\≈£î Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

Vü≤CŸ j·÷Á‘· bÕdtb˛s¡Tº≈£î Á|ü‘˚´ø£ øö+≥sY ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): |ü$Á‘· Vü≤CŸ j·÷Á‘· 2012≈£î <äs¡U≤düTÔ\T düeT]Œ+#˚+<äT≈£î uÛÑ≈£îÔ\ n+‘·sê®rj·T bÕdtb˛s¡Tº C≤ØøÏ Á|ü‘˚´ø£+>± Vü≤CŸuÛÑeHé˝À øö+≥sY @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ n~Ûø±s¡\T ‘Ó*bÕs¡T. á @&Ü~ πø+Á<ä Vü≤CŸ ø£$T{Ï bÕdtb˛s¡Tº ñ+fÒH˚ <äs¡U≤düTÔ\ d”«ø£]+#ê\ì Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. B+‘√ Vü≤CŸj·÷Á‘·≈£î yÓfi≤¢*‡q uÛÑ≈£îÔ\T bÕdtb˛s¡ºqT bı+<˚+<äT≈£î |ü\T s¡ø±\ Çø£ÿ≥T¢ m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. n˝≤π> b˛©dt øÏ¢j·T¬sHé‡ ˝Òì eT÷\+>± düø±\+˝À bÕdtb˛s¡Tº C≤Ø ø±e&É+ ˝Ò<äì |òæsê´<äT\T n+<ësTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À sêÁwüº Vü≤CŸ ø£$T{Ï #Ó’¬sàHé K©˝Ÿ ÄVü≤à<é kÕs¡<∏ä´+˝Àì Á|ü‹ì<ÛäT\ ãè+<ä+ πø+Á<ä $<˚o e´eVü‰sê\ XÊK eT+Á‹, ÁbÕ+rj·T bÕdtb˛s¡Tº n~Ûø±s¡T\≈£î uÛÑ≈£îÔ\ <äs¡U≤düTÔ\ |ü]cÕÿsêìøÏ Á|ü‘˚´ø£+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. B+‘√ düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ Vü≤CŸ uÛÑeHé˝À Á|ü‘˚´ø£+>± øö+≥sY @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡T. øö+≥sY˝À <äs¡U≤düTÔ<ës¡T\ düeTÁ>∑ $esê\qT ùdø£]kÕÔs¡T.

23 qT+∫ >±qdüuÛÑ˝À \*‘· dü+^‘· •ø£åD ‘·s¡>∑‹ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): ‘ê´>∑sêj·T>±qdü uÛÑeq+˝À \*‘· dü+^‘· •ø£åDqT |ü⁄q:ÁbÕs¡+_Û+#·qTqï≥T¢ Ä<Ûä´≈£åî&ÉT ø£fi≤BøÏå‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 23 ñ>±~ |ü+&ÉT>∑Hê&ÉT kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\≈£î •ø£åD ‘·s¡>∑‹ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ ˝≤+#Û·q+>± »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. \*‘· dü+^‘·+˝À eT+∫ uÀ<ÛäHêqTuÛÑe+ ñqï >∑Ts¡Te⁄ sêj·TÁb˛\T u≤s¡Z$ Ä#ês¡´ •ø£åDìkÕÔs¡ì $e]+#ês¡T. ÄdüøÏÔ ñqïyês¡T $esê\ ø√dü+ 27638241 bò˛HéHÓ+ãs¡T˝À dü+Á|ü~+#·e#·ÃHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæs√CŸ|üPsY eT<Ûä´ MøÏ¢ ¬s’fi¯ó¢ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): y˚dü$ <äècÕº´ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæs√CŸ|üPsY\ eT<Ûä´ 25 Mø°¢ Á|ü‘˚´ø£ ¬s’fi¯¢qT q&ÉT|üqTqï≥T¢ <äøÏåDeT<Ûä´ ¬s’˝Ò« d”|”ÄsYz ¬ø.kÕ+ã•esêe⁄ z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. 07137 ôV’≤<äsêu≤<é`|òæs√CŸ|üPsY Mø°¢ ôdŒwü˝Ÿ Áf…ÆHé ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ 10.15 >∑+≥\≈£î @Á|æ˝Ÿ 3, 10, 17, 24, y˚T 1, 8, 15, 22, 29, pHé 5, 12, 19, 26 ‘˚B˝À¢ ãj·T˝Ò›s¡qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü 07138 |òæs√CŸ|üPsY`ôV’≤<äsêu≤<é MøÏ¢ ôdŒwü˝Ÿ Áf…ÆHé |òæs√CŸ|üPsY qT+∫ 13.45 >∑+≥\≈£î @Á|æ˝Ÿ 5, 12, 19, 26, y˚T 3, 10, 17, 24, pHé 7, 14, 21, 28 ‘˚B˝À¢ ãj·T˝Ò›s¡qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

yÓ+ø£fÒX¯«s¡ Ä\j·T+˝À <ÛëHê´~Ûyêdü+ $Tj·÷|üPsY, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): ôV≤#Ym+{° ø±\˙˝À q÷‘·q+>± ì]à+∫q yÓ+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$Tyê] Ä\j·T+˝À X¯óÁø£yês¡+ <ÛëHê´~Ûyêdü+ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ìs¡«Væ≤+∫q kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. Ç+<äT˝À Vü≤dü´e\¢], ≈£L∫|üP&ç qè‘·´ Á|ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸D>± ì*#êsTT.

25q ‘Ó\+>±D Á|üC≤>∑s¡®q ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D Á|üC≤dü+|òü÷\ CÒ@d” Ä<Ûä«s¡´+˝À áHÓ\ 25q KeTà+˝À ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ CÒ@d” #ÛÓ’s¡àHé >∑C…®\ ø±+‘·+ ‘Ó*bÕs¡T. sê»ø°j·T bÕغ\ <ë«sê ‘Ó\+>±D sê<äì ‘˚*b˛sTT+<äì, Ç|üŒ{ÏøÏ nH˚ø£ |üsê´j·÷\T yê]ì @ø£+ #˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+∫Hê |òü*‘·+ ñ+&É&É+ ˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. á HÓ\ 3q ø£Ø+q>∑sY˝À »]–q ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ dü÷Œ¤]Ô>± KeTà+˝Àq÷ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ $»j·Te+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚düTÔqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. eTVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ≈£î dü+ã+~Û+∫q yê˝Ÿ b˛düºs¡¢qT X¯óÁø£yês¡+ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T.

X¯ìyês¡+ 17, e÷]à 2012

eTT–dæq Ç+≥sY |üØø£å\T Çfi¯¢≈£î |üj·TqyÓTÆq ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ $<ë´s¡Tú\T ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) : Ç+≥sY |üØø£å\T X¯óÁø£yês¡+‘√ eTT–XÊsTT. B+‘√ ô|<ä› m‘·TÔq $<ë´s¡Tú\T q>∑s¡+ qT+∫ $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\≈£î |üj·TqeTj·÷´s¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ $Tj·÷|üPsY, ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì ø£fi≤XÊ\\ qT+∫ e+<ä\ dü+K´˝À $<ë´s¡Tú\T yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√ ø£*dæ ‘·eT }s¡¢≈£î ãj·T\T<˚s¡&É+‘√ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ ÁbÕ+‘·+˝À dü+<ä&ç HÓ\ø=+~. $$<Ûä Áô|’y˚{Ÿ yêVü≤Hê\‘√ $<ë´s¡Tú\T Á|üj·÷D @sêŒ≥T #˚düTø√e&É+‘√ ñ<äj·T+ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î nìï s√&ÉT¢ yêVü≤Hê\‘√ øÏøÏÿ]XÊsTT. Á{≤|òæø˘ b˛©düT\T

ôd’‘·+ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~– yêVü≤Hê\qT Áø£eTãB›ø£]+#ês¡T. á HÓ\ 2e ‘˚B qT+∫ yÓTT<ä˝…’q Ç+≥sY |üØø£å\T 14 s√E\ bÕ≥T ø=qkÕ>±sTT. ôV’≤<äsYq>∑sY, $y˚ø±q+<ä q>∑sY ø±\˙ &ç$»q¢ |ü]~Û˝À |üØø£å\T Á|üXÊ+‘·+>± eTT–j·T&É+‘√ n~Ûø±s¡T\T }|æ] |”\TÃ≈£îHêïs¡T. kÕúìø£+>± uÛ≤>∑´q>∑sY ø±\˙, $y˚ø±q+<äq>∑sY ø±\˙, ôV’≤<äsYq>∑sY ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üØøå± πø+Á<ë\ <ë«sê $<ë´s¡Tú\T |üØø£å sêXÊs¡T. ∫e] |üØø£å |üPs¡Ôe>±H˚ $<ë´s¡Tú\T πø]+‘·\T ø=&ÉT‘·÷ ø±–‘ê\T ∫+∫ s√&É¢ô|’ $dæπsdü÷Ô dü+<ä&ç #˚XÊs¡T. Áô|’y˚≥T ø£fi≤XÊ\ ãdüT‡˝À¢ yÓfi‚¢yês¡T πø]+‘·\T ø=&ÉT‘·÷ Vü≤&Ü$&ç #˚XÊs¡T.

‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ rs¡Ã+&ç <√eT, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): m+&É\T Ç+ø± rÁe+ ø±ø£eTT+<˚ Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\‘√ <√eT eT+&É\ yêdüT\T rÁe Çã“+<äT\qT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø nø£ÿ&ç n~Ûø±s¡T\≈£î á düeTdü´qT $qï$+#·T≈£îHêï, yê] qT+∫ m˝≤+{Ï düŒ+<äq ˝Ò<äì yêb˛‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì •yê¬s&ç¶ |ü*¢ Çqï|üPsY eT]j·TT yÓTT‘·TÿsY Á>±e÷\≈£î Á‘ê>∑T˙{Ïì n+~+#ê\ì nø£ÿ&ç Á>±eTdüTú\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

H˚&ÉT, πs|ü⁄ yÓT>± ˝Àø˘ n<ë\‘Y

uÛÑ÷düeTdü´\T |ü]wüÿ]kÕÔ+

≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) : H˚&ÉT, πs|ü⁄ $Tj·÷|üPsY˝Àì ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ ø√s¡Tº˝À yÓT>± ˝Àø˘ n<ë\‘Y ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ X¯ì, Ä~yêsê˝À¢ ñ<äj·T+ 10.30 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ Hê´j·Tùdyê kÕ~Ûø±s¡‘· dü+düú #ÛÓ’s¡àHé, 9e yÓTõÁùdº{Ÿ ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô dü‘·´Hêsêj·TD Vü‰»¬s’ sêJøÏ $˝…’q dæ$˝Ÿ, ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T |ü]wüÿ]+#·qTHêïs¡T. ≈£î≥T+ã ‘·>±<ë\T, es¡ø£≥ï y˚~Û+|ü⁄\T, uÛ≤s¡´uÛÑs¡Ô\ πødüT\T, e+{Ï πødüT˝À¢ Çs¡T esêZ\‘√ #·]Ã+∫ ˝Àø˘ n<ë\‘Y˝À |ü]wüÿ]+#·qTHêïs¡T.

<√eT, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\qT ¬s’‘·T\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ‘·Væ≤o˝≤›sY <˚e⁄» Hêj·Tø˘ ù|s=ÿHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ <√eT eT+&É\+ e⁄»HéÁ&Üe⁄|ü*¢˝À á dü<ädüT‡qT eTT–+∫q≥T¢ ¬syÓq÷´ dæã“+~ ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·Væ≤XÊ˝≤›sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s’‘·T\≈£î m˝≤+{Ï düeTdü´\THêï eT<Ûä´es¡TÔ\ Á|üy˚Tj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘·Væ≤o˝≤›s¡T ù|s=ÿHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤+∫q dü<ädüT‡˝À mH√ï s√E\ qT+∫ |ü]cÕÿs¡+ ø±˙ uÛÑ÷eTT\T ¬syÓq÷´ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£î+fÒ yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ neø±X¯+ e⁄+<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

<ë<ë|ü⁄sY˝À yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ @sêŒ≥T

|ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\T X¯óÁuÛÑ+>± ñ+&Ü*

<√eT, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ÷&Ü˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ @sêŒ≥T≈£î dæ<ä›yÓTÆ n~Ûø±s¡T\T <√eT eT+&É˝Ÿ <ë<ë|üPsY Á>±eT+˝À 320 düπs«HÓ+ãsY uÛÑ÷$T 6 @ø£sê\T bÕsƒ¡XÊ\ uÛÑeHêìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ uÛÑ÷$T Á>±eTdüTÔ\T, |æ\¢\ ø√s¡≈£î n{Ϻ uÛÑ÷$T˝À bÕsƒ¡XÊ\ ì]à+#ê\+≥÷ ø√sês¡T. X¯óÁø£yês¡+ Á>±eTdüTú\T ‘·Væ≤XÊ˝≤›s¡TøÏ mø£sê\ uÛÑ÷$Tì #·÷|æ+#ês¡T. n{Ϻ uÛÑ÷$T dü¬s«HÓ+ãsY 27˝À |ü<äàeTà nH˚ e´øÏÔ <ä>∑Zs¡ u≤\e+‘·+ #˚dæ ˙≈£î ñ<√´>∑+ Ç|æŒkÕÔeT+≥÷, ˝Ò<ä+fÒ eT∞fl |üø£ÿq Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T Ç|æŒkÕÔeTì Á>±eTdüTÔ\T ÄyÓTqT uÛÑT»®–+∫ n{Ϻ uÛÑ÷$Tì ‘·Væ≤XÊ˝≤›s¡T≈£î n|üŒ–+#ês¡T. Ç{Ϻ yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ <ë<ë|ü⁄sY≈£î |ü\TÁ>±eTdüTÔ\T n+≥THêïs¡T.

md”‡ eØZø£s¡D #˚j·T≈£î+fÒ ø±+Á¬>dt |ü‘·q+ U≤j·T+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): md”‡ eØZø£s¡D #˚j·T≈£î+fÒ sêh+, πø+Á<ä+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ |ü‘·q+ ø±e&É+ U≤j·TeTì me÷à]Œmdt sêh ñbÕ<Ûë´≈£åî&ÉT VüQùd‡Hé e÷~>∑ ôV≤#·Ã]s#ês¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤+ e<ä› me÷à]‡mdt ‘·\ô|{Ϻq Bø£å\qT Äj·Tq X¯óÁø£yês¡+ dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± dü+|òüT+ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT ñ<˚›•´+∫ Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. sêh yê´|üÔ+>± me÷à]Œmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À Bø£å\T #˚|ü{Ϻ 20 s√E\T >∑&ÉTdüTÔqï Á|üuÛÑT‘ê«\T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. áHÓ\ 25e ‘˚B˝À>± j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ md”‡ eØZø£s¡D _\T¢qT bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eØZø£s¡D kÕ<Ûäqø√dü+ 16 @fi¯ó¢>± n\Tô|s¡T>∑ì ñ<ä´eT+ #˚düTÔqï e÷~>∑\T Á|üuÛÑT‘ê«\ yÓ÷dü|üP]‘· $<ÛëHê\‘√ düVü≤q+ ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«\T e÷~>∑\ düVü≤Hêìï |üØøÏå+#=<ä›ì ø√sês¡T. 25˝À>± eØZø£s¡D _\T¢ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Á|üy˚X¯ô|≥ºø£b˛‘˚ rÁe |ü]D≤e÷\T m<äTs=ÿyê*‡ ñ+≥T+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘ê«\ yÓTT+&çyÓ’K]øÏ ìs¡düq>± 26e ‘˚Bq ‘·Vü≤dæ˝≤›sY ø±sê´\j·÷\qT eTT≥º&çkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. nsTTHê Á|üuÛÑT‘·«+ ~–sêø£b˛‘˚ 27 s√&É¢ ~>∑“+<Ûä+, 30q ø£˝…ø£ºπs≥¢qT eTT≥º&çkÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. kÕe÷õø£ Hê´j·T+ ø√dü+ »]π> á ñ<ä´eT+˝À b˛sê&É&ÜìøÏ e÷~>∑\T n~Ûø£ dü+K´˝À eTT+<äT≈£î sêyê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ sêh ø£fi≤eT+&É* n<Ûä´≈£åî\T mHéyÓ’ nXÀø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh+˝À e÷~>∑\≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·÷ìï ‘·q bÕ≥\ <ë«sê düe÷C≤ìøÏ ‘Ó*ùd$<Ûä+>± ø£èwæ #˚düTÔHêïqì #ÓbÕŒs¡T. eØZø£s¡D kÕ<Ûäqø√dü+ e÷~>∑ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\ô|’ ˇ‹Ô&ç rdüT≈£îsêyê\ì ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À me÷à]Œmdt eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø. Á|üuÛ≤ø£sY,nì˝Ÿ≈£îe÷sY, <äj·÷q+<é, •e≈£îe÷sY, u≤ãTsêe⁄, <˚yÓ+<äsY, yÓ’. u≤\ø£èwüí, @.j·÷<äj·T´, q]‡+>∑sêe⁄, {Ï. sêeTT\T, sêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

X‚]*+>∑+|ü*¢, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): $<Ûë´s¡Tú\T |ü]düsê\ |ü]X¯ó ÁuÛÑ‘·‘√ bÕ≥T e´øÏÔ>∑‘· |ü]X¯óÁuÛÑ‘·qT bÕ{Ï+#·&É+ <ë«sê Äs√>±´ìï |ü]s¡øÏå+#·Tø√e#·Ãì õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ &ûôV≤#Yz.&Üø£ºsY qJs¡T~›Hé dü÷∫+#ês¡T. X‚]*+>∑+|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝Àì õ˝≤¢ |ü]X¯‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝Àì $<ë´s¡Tú \≈£î q≥º\ eT+<äTqT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. eTT+<äT>± ñbÕ<Ûë´j·TT\T yÓ’<ä´ dæã“+~ Ä eT+<äTqT ‘êeTT ùd$+∫ <ëì e\¢ m≥Te+{Ï <äTÁwü“e+ ñ+& É<äì $<ë´s¡Tú\≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTK´ n~∏‹>± bÕ˝§Zqï qJs¡T~›Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q≥º\ |ü⁄s¡T>∑T\ e\¢ $<ë´s¡Tú˝À¢ m<äT>∑T<ä\ ì*∫ b˛‘·T+<äHêïs¡T. X‚]*+>∑+|ü*¢ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì 40 bÕsƒ¡XÊ\\≈£î #Ó+~ q $<ë´s¡Tú\≈£î q≥º\ eT+<äT\T ñ∫‘·+>± n+<äCÒkÕÔeT Hêïs¡T. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À Ç{°e\ ¬s+&ÉT ôd’«Hé|òüP¢ πødüT\T qyÓ÷<äj·÷´j·T Hêïs¡T. ÄVü‰s¡ |ü<ësêú\T rdüT≈£îH˚ eTT+<äT düãT“‘√ #˚‘·T\qT X¯óÁuÛÑ+ #˚düTø√e&É+‘√bÕ≥T ¬s+&ÉT |üP≥\T kÕïq+ #˚j·÷\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´πø+Á<ä+ yÓ’<ë´~Ûø±] &Üø£ºsY s√>∑T\≈£î e÷]‘√bÕ≥T bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T, dæã“+~ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ª¬s’˝Ò« ã&Ó®{Ÿ˝À q>∑sêìøÏ ˇ]–+<˚$T˝Ò<äTμ $Tj·÷|üPsY, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<ä+˝À Á|üy˚X¯ô|{Ϻq ¬s’˝Ò« ã&Ó®{Ÿ e\¢ q>∑sêìøÏ ˇ]–+<˚$T ˝Ò<äì Vü≤|ò”CŸù|{Ÿ &ç$»Hé {°&û|” n<Ûä´≈£åî&ÉT d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T ;.mdt.mHé j·÷<äyé nHêïs¡T. q÷‘·q+>± Á|üy˚eô|{Ϻq ã&Ó®{Ÿ e\¢ X‚]*+>∑+|ü*¢øÏ ≈£L&Ü ]ø£ÔVü≤düÔy˚TqHêïs¡T. q>∑sêìøÏ X‚]*+>∑+|ü*¢øÏ Á|ü‘˚´ø£+>± dü<äTbÕj·÷\T ø£*ŒkÕÔeTì qeTàã*øÏq Hêj·T≈£î\T e÷≥\πø |ü]$T‘·eTj·÷´s¡Hêïs¡T. ¬s’˝Ò« ã&Ó®{Ÿ˝À j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± $|òü\eTsTT+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. $Tj·÷|üPsY, $Tj·÷|üPsY˝Àì 9e yÓTÁ{À bÕ*≥Hé yÓTõÁùdº{Ÿ ø√s¡Tº ÁbÕ+>∑D+˝À áHÓ\ 17,18e ‘˚B˝À¢ yÓT>±˝Àø˘ n<ë\‘Y ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. dü‘·«s¡ Hê´j·T+, Hê´j·T $C≤„q+ ø√dü+ á ø±s¡´Áø£eT+˝À ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.

20q d”◊>± yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ u≤<Ûä´‘·\T #·+<ëq>∑sY, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): #·+<ëq>∑sY b˛©dtùdºwüHé≈£î ã~© nsTTq dü]ÿ˝Ÿ ÇHéôdŒø£ºsY yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ á HÓ\ 20q u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü≥ºqTHêïs¡ì ‘Ó*dæ+~. Äj·Tq ñ|ü mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± ìC≤e÷u≤<é˝À ã+<äuÛÑdüTÔ $<ÛäT˝À¢ ñHêïs¡T. n+<äTe\¢ #·+<ëq>∑sY˝À d”◊>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï _.düTπs+<äsYsêe⁄ d”d”mdt≈£î ã~© #˚dæq|üŒ{ÏøÏ ø=‘·Ô d”◊ sêø£b˛e&É+‘√ |ü~ s√E\T>± Çø£ÿ&˚ ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡Hêïs¡T. d”◊.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ $<ÛäT˝À¢ #˚]q nq+‘·s¡+ düTπs+<äsYsêe⁄ d”d”mdt˝À u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü≥ºqTHêïs¡T.


X¯ìyês¡+ 17, e÷]à 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

yÓTbÕà |ü]~Û˝Àì ÄØŒ\≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê* ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) : Ç+~sê Áø±+‹ |ü<∏ä+ |ü≥ºD |ü]~Û˝À (yÓTbÕà) |üì #˚düTÔqï ÄØŒ\≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T neT\T, >∑T]Ô+|ü⁄ø±s¡T¶\T, ãø±sTT y˚‘·Hê\qT #Ó*¢+#ê\ì sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡ã&ç |üì #˚düTÔHêï, ø£˙düy˚‘·Hê\T #Ó*¢+#·≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ{Ϻ#êøÏ] #˚sTTdüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê\˝À ù|<ä]ø£ ìs¡÷à\q |ü<∏äø£+ (yÓTbÕà)˝À ù|<ä eTVæ≤fi¯\≈£î dü+|òü÷\T @sêŒ≥T #˚j·T&É+, yê]øÏ #Ó’‘·q´+ ø£*Œ+#·&É+, Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\ >∑T]+∫q ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&É+, Ä |ü<∏äø±\qT ù|<ä eTVæ≤fi¯\≈£î n+<˚≥≥T¢ ø£èwæ #˚j·T&É+, u≤´+ø˘\ qT+∫ s¡TD≤\qT Ç|æŒ+#·&É+, ]ø£eØ\T #˚j·T&É+, ]ø±s¡T¶\ ìs¡«Vü≤D ‘·~‘·s¡ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï ÄØŒ |ü≥¢ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTbÕà qT+∫ #Ó*¢+#ê*‡q y˚‘·q+ 2011 »qe] qT+∫ ì*|æy˚j·T&É+‘√ Áô|’y˚{Ÿ e&û¶ yê´bÕs¡T\qT ÄÁX¯sTT+∫ e&û¶\T ø£≥º˝Òø£ n|ü\ düT&ç>∑T+&É+˝À ∫≈£îÿ≈£î+≥THêïeTHêïs¡T. ÄØŒ\≈£î sêÁwüº+ n+‘·{≤ ˇπø s¡ø£+>± y˚‘·q+ #Ó*¢+#·&É+˝Ò<äT. M]øÏ #Ó*¢+#ê*‡q s¡÷.1200\≈£î

>±qT düe÷K´\ qT+∫ s¡÷.200`600\T e÷Á‘·y˚T #Ó*¢düTÔHêïs¡T. ø±˙, yÓTbÕà qT+∫ @ #Ó*¢+|ü⁄\T ˝Òe⁄. ãø±sTT\qT yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#ê*. düe÷K´\ qT+∫ sêÁwüº+˝À ñqï ÄØŒ\+<ä]ø° ˇπøs¡ø£yÓTÆq y˚‘·q+ n+<˚˝≤ #·÷&Ü*. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝À HÓ\≈£î πøe\+ s¡÷.200\T e÷Á‘·y˚T düe÷K´\ qT+∫ #Ó*¢düTÔHêïs¡T. u≤´+≈£î, eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·÷\˝À HÓ\˝À ø£˙dü+ 15`20 s√E\T yÓfi≤fl*‡edüTÔ+~. Ä{À #ÛêØ®\T ≈£L&Ü #Ó*¢+#·&É+ ˝Ò<äT. HÓ\≈£î Ä{À #ÛêØ®\qT #Ó*¢+#ê\ì ø√s¡T‘·THêïeTHêïs¡T. ô|s¡T>∑T‘·Tqï ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\‘√ ≈£î≥T+u≤\T >∑&Éeø£ ÄØŒ\T n|ü\ düT&ç>∑T+&É+˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛‘·THêïs¡T. eTVæ≤fi¯\ n_Ûeè~Δ ø√dü+ ø£èwæ #˚düTÔqï ÄØŒ\qT Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äTø√yê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø£˙dü y˚‘·Hê\T eT+ps¡T #˚j·÷\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T ÄØŒ\≈£î ø£˙düy˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê\ì, 2011 »qe] qT+∫ #Ó*¢+#ê*‡q ãø±sTT\qT yÓTbÕà qT+∫ yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#ê\ì, yÓTbÕà qT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T Çyê«\ì, Ä{À #ÛêØ®\T #Ó*¢+#ê\ì |ü\T &çe÷+&É¢qT ø√sês¡T.

¬s’˝Ò« ì\j·÷ìøÏ ‘·s¡[ yÓ[¢q yÓ’mkÕ‡sYd”|”æ Hêj·T≈£î\T

πød”ÄsY≈£î |òüTqkÕ«>∑‘·+

≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): mqï&É÷˝Òì $<Ûä+>± ¬s’˝Ò« ã&Ó®{ŸqT Á|üy˚X¯ô|{Ϻ πs≥T¢ ô|+#·&É+˝À ìs¡dædü÷Ô yÓ’j·TdtÄsYdæ|æ Hêj·T≈£î\T Ä<Ûä«s¡´+˝À ¬s’˝Ÿì\j·T+ e<ä› ô|<ä› m‘·TÔq <Ûäsêï ø±s¡´ Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ yÓ’j·TdtÄsYdæ|æ j·T÷‘Y ø£˙«qsY düTπswt¬s&ç¶, yÓ’j·TdtÄsYdæ|æ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT ø√\Hé Áoìyêdt ¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, n_Ûe÷qT\T ô|<ä› m‘·TÔq ‘·s¡*yÓfi≤¢s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± düTπswt ¬s&ç¶, Áoìyêdt¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’˝Ò« ã&Ó®{ŸqT Á|üy˚X¯ô|{Ϻq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ á ã&Ó®{Ÿ >∑‘·+˝À mqï&ÉT ˝Òì $<Ûä+>± ¬s’˝Ò« πs≥T¢ ô|+&É#·+‘√ Á|üj·÷DÏ≈£î\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì, ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+˝À <äs¡\T Äø±XÊìøÏ n+≥T≈£î+≥THêïj·Tì kÕeTq´ e÷qe⁄&ç Áã‘·ø£˝Òø£ HêHê u≤<Ûä\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. ¬s’˝Ò« ã&Ó®{Ÿ ô|s¡T>∑T<ä\ ìs¡dædü÷Ô ¬s’˝Ò« ì\j·T+ e<ä› <Ûäsêï #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ dæº]+>¥ ø£$T{° yÓT+ãsY s¡|òüTTMsê¬s&ç¶ (MTkÕ\ ¬s&ç¶), Hê>∑sêE, ∫+‘·˝Ÿ X¯+ø£sY, n+»H˚j·T sêE, øÏwüHé¬s&ç¶, >∑Ts¡Tyê¬s&ç¶, n$Hêwt¬s&ç¶, neTsYHê<∏é¬s&ç¶, •yêõ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ù|ø±≥sêj·TTfi¯¢ n¬sdüTº uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): >∑T≥Tº#·|ü⁄Œ&ÉTø±≈£î+&Ü zÇ+{À¢ ù|ø±&ÉT‘·Tqï 8eT+~ düuÛÑT´\T >∑\ eTTsƒêqT y˚T&ç|ü*¢ b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì yê] e<ä›qT+∫ q>∑<äT kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+ #ês¡T. b˛©düT\ ø£<∏äq+Á|üø±s¡+.. uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶q>∑sYø±\˙˝Àì z Ç+{À¢ >∑T≥Tº#·|ü⁄Œ&ÉTø±≈£î+&Ü ø=+‘· eT+~ e´≈£îÔ\T ù|ø±&ÉT‘·THêïs¡qï kÕúì≈£î\T Ç∫Ãq düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î y˚T&ç|ü*¢ b˛©düT\T z Ç+{Ïô|’ <ë&ç #˚dæ @&ÉTø=+&É\T(28), yÓ+ø£fÒX¯«sYsêe⁄(48), q]‡+Vü‰(42), ø£èwüí(38), Ms¡qï(25), lqT(26), e÷<äyé(26), Á|ükÕ<é\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. yê]qT+&ç s¡÷. 50y˚\ 200q>∑<äTqT kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì ]e÷+&é≈£î ‘·]*+∫q≥T¢ ÇHéôdŒø£ºsY mdt.ø£èwüíÁ|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T.

Á|üe÷<ëìøÏ ø±s¡DyÓTÆq e´øÏÔ ]e÷+&é uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): q&ÉT#·T≈£î+≥÷ yÓfi¯ó‘·Tqïz e´øÏÔì Ä{À‘√ &ûø={Ϻ>±j·T|ü]Ãq Ä{ÀÁ&Ó’esYqT y˚T&ç|ü*¢ b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì X¯óÁø£yês¡+ ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+#ês¡T.b˛©düT\ø£<∏äq+Á|üø±s¡+.. |òæsê®~>∑÷&É≈£î #Ó+~q m+.Hêπ>+<äsY(18) áHÓ\ 12q sêÁ‹ 9 >∑+≥\ düeTj·T+˝À kÕúìø£+>± >√¢ã˝Ÿ Ç+&çj·THé Ç+≥πsïwüHé dü÷ÿ˝Ÿ e<ä› q&ÉT#·T≈£î+≥÷ yÓfi¯ó‘·T+&É>± ñ|üŒ˝Ÿ ;s¡|üŒ>∑&ɶ≈£î #Ó+~q ø£èwüí‘·q Ä{À‘√ &Ûûø={≤º&ÉT. á |òüT≥q˝À >±j·÷\bÕ˝…’q Hêπ>+<äsYqT q>∑s¡+˝Àì z Áô|’y˚{Ÿ ÄdüŒÁ‹˝À #˚]à ∫øÏ‘·‡#˚sTTdüTÔHêïs¡T.u≤~Û‘·T&ç |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT#˚dæq y˚T&ç|ü*¢ b˛©düT\T ÄsY.ø£èwüí(26)qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+∫ q≥T¢ ÇHéôdŒø£ºsY mdt.ø£èwüíÁ|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T.

uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): ñ|ü mìïø£ »s¡T>∑T‘·Tqï ùdºwüHé |òüTHê|üPsY≈£î X¯ó Áø£yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ Á|ü#êsêìøÏ yÓfi¯ó‘·Tqï ‘Ósêdü e´ekÕú|ü≈£î&ÉT, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´&ÉT ¬ø. #· + Á<ä X ‚ K sY s êe⁄≈£ î uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ ø£e÷Hée<ä› ‘Ósêdü Hêj·T≈£î\T|òüTq kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. ‘Ósêdü md”‡ôd˝Ÿ Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù q‹ÔyÓTÆdüj·T´ Ä<Ûä«s¡´+˝À es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ ùdºwüHé |òüTHê|üPsY mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ yÓfi¯ó‘·Tqï πød”ÄsY yêVü≤Hêìï ì*Œy˚dæq ø±s¡´ø£s¡Ô\T Äj·TqqT kÕ<äs¡+>± ÄVü‰«ì+#ês¡T. q‹ÔyÓTÆdüj·T´ πød”ÄsY yÓT&É˝À ‘Ósêdü ø£+&ÉTyê ø£bÕŒs¡T. nq+‘·s¡+ πød”ÄsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. sêqTqï s√E˝À¢ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, ñ|üŒ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZ\qT ‘Ósêdü ¬>\TÃø√yê\Hêïs¡T. d”e÷+Á<ÛäbÕغ\qT M&ç ñ<ä´eTbÕغnsTTq ‘Ósêdü˝À ‘Ó\+>±D yê<äT\+‘ê #˚sê*‡+~>± Äj·Tq $q‹ #˚XÊs¡T.Á|üdüTÔ‘·+ »s¡T>∑T‘·Tqï ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D nuÛÑ´s¡Tú˝Ò $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔs¡ì Äj·Tq BÛe÷ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m+.j·÷<ä–], sêCÒwt, ø±ØÔø˘, |üeHé, neTπs+<äsY, j·÷<ä–] ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTT–dæq Ç+≥sY |üØø£å\T uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): |üø£å+ s√E\T>± »s¡T>∑T‘·Tqï Ç+≥sY |üØø£å\T X¯óÁø£yês¡+ ‘√ eTT–XÊsTT. y˚T&ç|ü*¢ b˛©düTùdºwüHé |ü]~Û˝Àì◊<äT |üØøå± πø+Á<ë˝À¢ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ,|òæsê®~>∑÷&É˝Àì πø+Á<ë˝À¢ e+<ä˝≤~ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å\T sêXÊs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Ç+≥sY ~«rj·T dü+e‘·‡s¡+ |üØø£å ∫e] s√E ø±e&É+‘√ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å eTT–dæq ‘·sê«‘· Äq+<ä+‘√ πø]+‘·\T ø={≤ºs¡T. |üØø£å\T Á|üXÊ+‘·+>± »s¡T>∑&É+‘√ ìsê«Vü≤≈£î\T}|æ] |”\TÃ≈£îHêïs¡T.

|òüTq+>± <ë&çj·÷ ñ‘·‡yê\T ≈£Lq ÁoXË’\+ >ö&é, @d”|” •esêÁ‹ <ëyÓ÷<äsY ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): dü+Á|ü<ëj·Tø£+>± |ü+&ÉT>∑\T »s¡T|ü⁄ø√e&É+ e\q ‘·eT dü+düèÿ‹ #ê≥Tø√+{≤eTì ≈£Lq ÁøÏwüí>ö&é ≈£Lq eTVü‰\øÏåà #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtº #Ó’¬sàHé ≈£Lq Áoìyêdt>ö&é nHêïs¡T. Vü≤√[ |ü+&ÉT&É |üs¡«~Hêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì ≈£î‘·“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À e÷sê«&ç dü+|òüT+ düuÛÑT´\T dæ‘ê\ nwüº≈£î dü+<äs¡“¤+>± cÕ|üPsYq>∑sY˝Àì ôV≤#Ym+{Ï k˛ôd’{Ï ø±sê´\j·T+˝À q÷´ sê»kÕúì ôd’ìø˘ ø£åÁ‹j·T e÷fiŸ dü+|òüT+ yês¡T ìs¡«Væ≤+∫q ª<ë&çj·÷μ ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± ≈£Lq Áoìyêdt>ö&é $#˚Ãdæ @sêŒ≥T düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. Ç˝≤+{Ï |ü+&ÉT>∑\T #˚düTø√e&É+ e\q dü+düèÿ‹ì ø±bÕ&ÉTø√qï≥T¢ ne⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ u≤˝≤q>∑sY mdæ •esêÁ‹ <ëyÓ÷<äsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ˇø£ÿs¡T XÊ+‹j·TT‘· yê‘êes¡D +˝À |ü+&ÉT>∑\T »s¡T|ü⁄ø√yê\ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À J&çyÓT≥¢ dæ◊ dü+Jyésêe⁄, ˇ»s¡+>¥˝≤˝Ÿ u≤{Ï sê+˝≤˝Ÿ u≤{Ï, Vü≤qTe÷Hé, Áù|yéT≈£îe÷sY, >√$+<ä˝≤˝Ÿ uÛ≤{Ï, ms¡ø£åHékÕ¢yê sê+u≤{Ï, yÓ+ø£{ŸXŸ bÕ˝§ZHêïs¡T.

7 eTVæ≤fi¯\T nìïs¡+>±˝À¢ eTT+<äT+&Ü*

uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): eTVæ≤fi¯\T nìï s¡+>±˝À¢ eTT+<äT+&Ü\ì Á|üeTTK s¡#·sTTÁ‹ MmHé \øÏåàù|s=ÿHêïs¡T. n+‘·sê®rj·T eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì X¯óÁø£yês¡+sêÁ‹ |òæsê®~>∑÷&É ãT<ëúq>∑sY˝Àì kÕsTTu≤u≤>∑T&ç e<ä› düF ã÷´{ÏbÕs¡¢sY, &Ü´Hé‡dü÷ÿ˝Ÿ, sêeT+‘·|üPsY≈£î #Ó+~q Áù|s¡D dü«#·Ã¤+<ä dü+düú dü+j·TTø£Ô+>± @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄyÓT e÷{≤¢&Üs¡T. eTVæ≤fi¯\T nìï s¡+>±˝À¢ sêDÏ+∫q|ü⁄Œ&˚ Á|ü>∑‹ kÕ<Ûä´eTHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\ø√dü+ nH˚ø£ #·{≤º\T neT\T˝À ñHêï Ä#·s¡D˝À düeTdü´\T edüTÔHêïj·Tì $#ês¡+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. Ád”Ô\T e+{Ï+{Ïπø |ü]$T‘·+ ø±sê<äì Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T.≈£î≥T+uÛ≤\qT r]Ã~<äT›‘·Tqï u≤<Ûä´‘· eTVæ≤fi‚ rdüT≈£îHêï Ç+{≤ ãj·T{≤ düeTdü´\T ‘·|üŒ&É+˝Ò<äì $#ês¡+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. eTVæ≤fi¯\+‘ê dü$Twæº>± ø£èwæ #˚dæ Vü≤≈£îÿ\T kÕ~Û+#·T≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡yê\≈£î kÕs¡úø£‘· #˚≈£Ls¡T‘·T+<äHêïs¡T.ø±s¡´Áø£eT+˝À Áù|s¡D dü«#·Ã¤+<ä dü+düú ìsê«Vü≤≈£î\T–], düœ dæ], $X¯«yêDÏ dü+^‘· bÕsƒ¡XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ \øÏåàø£èwüí, &Üø£ºsY dü]‘·, $<äT´‘·TÔXÊKNÛ|t Ç+»˙sY $ø√º]j·÷, ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·Tyê~ eTè<äT˝≤+»*, nì‘ê#Í<ä], lVü≤], ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eTVæ≤fi¯\≈£î e+≥\T,Ä≥\ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ∫Hêïs¡T\T #˚dæq kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£eT+ ÄVüQ‘·T\qT m+‘·>±H√ n\]+∫+~.

&ç$»Hé |ü]~Û˝À ñqï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]kÕÔqT ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): »>∑~Z]>∑T≥º &ç$»Hé |ü]~Û˝À ñqï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·{≤ìøÏ ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚düTÔHêïqì »>∑~Z]>∑T≥º &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY ¬ø.»>∑Hé nHêïs¡T. »>∑~Z]>∑T≥º |ü]~Û ]+>¥ ãd”Ô, b˛˝≤\ ãd”Ô, d”kÕ\ ãd”Ô˝À ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À Á|üC≤düeTdü´\ô|’ ø±s=Œπs≥sY bÕ<äj·÷Á‘· #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± kÕúì≈£î\T eT+∫˙{Ï düeTdü´ m≈£îÿe>± ñ+<äì ø±s=Œπs≥sY <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. nq+‘·s¡eT ø±s=Œπs≥sY »>∑Hé e÷≥¢&É‘·÷ »\eT+&É* n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+∫ eT+∫˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]kÕÔqì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ|üj·T´>ö&é, sêCX‚KsY, ‹s¡T|ü‘·eTà, ≈£Le÷s¡kÕ«$T, eTTs¡[, Hê<˚ u≤düÿsY, dü+‘√wt, |üfÒ˝Ÿ, sêCŸ≈£îe÷sY, düTBÛsY |üfÒ˝Ÿ, ñù|+<äsY j·÷<äyé, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêJHêe÷ #˚dæHê yê]H˚ ¬>*|æ+#ê* >∑∫ÃuÖ*, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D ø√dü+ XÊdüq düuÛÑ´‘ê«ìøÏ sêJHêe÷ #˚dæ ñ|ü mìïø£˝˝À b˛{° #˚düTÔqï nuÛÑ´s¡Tú\H˚ ¬>*|æ+#ê\ì ‘Ó\+>±D sêh ø£eTT´ìwüߺ bÕØ≥ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù eT+<ä>∑&ɶ $Áø£+ ≈£îe÷sY $»„|æÔ #˚XÊs¡T. Äs¡T <äXÊu≤Δ\T>± ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚dü÷Ô sê»ø°j·T \_Δ ø√dü+ {°&û|”, ø±+Á¬>dt\T ‘Ó\+>±D≤ $<ë´s¡Tú\T Á|ü»\ ÁbÕD≤\‘√ #Ó\>±≥e÷&ÉT‘·THêïj·÷Hêïs¡T. n~Ûø±s¡ <ëVü≤+ ø√dü+ Á|ü»\ Äø±+ø£å\qT n>ös¡e|ü]à ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔqï ø±+Á¬>dt {°&û|”\qT ñ|ü mìïø£˝À¢ z&ç+#ê\ì Á|ü»\≈£î |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

ø£u≤®≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ ø£]ƒq #·s¡´\T #·+<ëq>∑sY, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): ôV≤#Ym+&û@ düú˝≤\qT ø£u≤®≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì #·+<ëq>∑sY ôV≤#Ym+&û@ Ç+#êØ® ≈£îe÷s¡kÕ«$T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. #·+<ëq>∑sY •yêJq>∑sY ø±\˙˝À ôV≤#Ym+&û@ düú\+˝À nÁø£eT+>± ì]à+#ê\+≥÷, ôV≤#Ym+&û@ n~Ûø±s¡T\T Ä π>≥TqT ‘=\–+#ês¡T. B+‘√ Ä Ç+{Ï j·T»e÷ì ‘êeTT π>≥TqT ‘·eT düú\+˝ÀH˚ ì]à+#·T≈£îHêïeTì, π>≥TqT ‘=\–+#·&É+ nHê´j·TeTì Äs√|æ+#ês¡T. π>≥T ‘=\–+|ü⁄ düeTj·T+˝À Ç+{Ï j·T»e÷ìøÏ n~Ûø±s¡T\eT<Ûä´ ø=+‘·ùd|ü⁄ yê>±«<ä+ »]–+~. B+‘√ b˛©düT\T s¡+>∑ Á|üy˚X¯+ #˚d” >=&Ée |ü&ÉT‘·Tqï Ç+{Ï j·T»e÷ìì n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. ôV≤#Ym+&û@ düú\+˝À ì]à+∫q π>≥TqT ‘=\–+#·&ÜìøÏ m˝≤+{Ï H√{°düT\T Çyê«*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ 17, e÷]à 2012

nqï<ë‘·≈£î ìsêX‚ y˚>∑+>± yÓTÁ{À ¬s’\T ÁbÕC…≈£îº |üqT\T ™

πø+Á<ä u&Ó®{Ÿ˝À e´ekÕj·T s¡+>±ìï $düà]+#ês¡T ™ ñbÕ~Û ø£\Œq˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\+ ™ q\¢<äq+ô|’ X‚«‘·|üÁ‘·+ $&ÉT<ä\ #˚j·÷* ™ ã&Ó®{Ÿô|’ ˝Àø˘dü‘êÔ n~ÛH˚‘· CÒ|” ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): ZNP[Li˙μR∂ ¡Æ≤Í∂…fi 2012c13 N]¨sı @LiaSáՋ[ @’≥¡©´sLiμR∂¨ds∏R∂VLigS D©yı Æμ∂[aS’≥¡™´sXμÙj∂NTP @ªRΩ˘LiªRΩ NUPáNRP\Æ™sV©´s ™´s˘™´sry∏R∂VLi, ≠sμR∂˘, AL][gRi˘Li DFyμ≥j∂ NRPሩ´s LRiLigSáՋ[ ∏R∂Vμ≥yªRΩ¥R∂ zqÛsºΩ¨s N]©´srygjiLiøR¡»¡Liª][ ≠sxmnsá\Æ™sVLiμR∂¨s Õ‹[N`PxqsªyÚ FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡∏R∂V˙xmsNS£tsQ ©yLS∏R∂Vfl„fi @©yıLRiV. }qs™´sá xms©´sVı xmsLjiμ≥j∂ ≠sxqsÚLRifl·, Fs\ZNPQQ=«fi xms©´sVı |msLixmso ™´sLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡ μy*LS ˙μR∂™´s˘Õ‹[»¡V©´sV NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ,Aμy∏R∂Vxmso xms©´sVı ¬ø¡÷˝¡LixmsoμyLRiVáNRPV N]LiªRΩ ELRi»¡¨s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV ZNP[Li˙μR∂ ALÛjiNRP™´sVLi˙ºΩ ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRi¨s ¤«¡[{ms @©yıLRiV. À‹gÊRiV, BLiμ≥R∂©´sLi ™´sLi…”¡ LRiLigSáՋ[ Aáxqs˘LigS\Æ©s©y ™´s∞÷¡NRP™´sxqsªRΩVá©´sV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙aRPμÙR∂ øR¡Wxms»¡Li ry*gRiºΩLiøR¡μR∂gÊRi @LiaRP™´sV©yıLRiV. @Õÿlgi[ xms©´sVı FsgRiÆ™s[ªRΩá©´sV @LjiNRP»Ì¡…ÿ¨sNTP @Æ©s[NRP øR¡LRi˘Ã¡©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡»¡Li, ©´sÃ˝¡μ≥R∂©´sLi\|ms ZaP[*ªRΩxms˙ªy¨sı ˙xmsNRP…”¡ryÚ™´sV¨s, ™´sV¨dsÕÿLi≤R∂LjiLig`i, ’¡©y≠dsV AxqsVÚá xqsLiFyμR∂©´s ™´sLi…”¡ «ÿ≤y˘Ã¡©´sV NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV øR¡…Ìÿ¨sı ˙xmsÆ™s[aRP# |ms≤R∂ªy™´sV¨s •¶¶¶≠dsV B™´s*»¡Li A•¶¶¶*¨sLiøR¡μR∂gÊRi @LiaRP™´sV¨s, ≠sÆμ∂[aSáՋ[ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂VVáV μyøR¡VNRPV©´sı áORPQá N][»˝¡ ≤R∂ ¡V˜©´sV Æ™s©´sNTP‰ºdΩxqsVNRPVLS™´s…ÿ¨sNTP C øR¡LRi˘Ã¡V Dxmsπ∏∂WgRixms≤R∂NRPF°LiVV©y aRPLRiÆ™s[gRiLigS ™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©´sı ALÛjiNRP™´s˘™´sxqÛsÕ‹[ ©´sÃ˝¡μ≥R∂©y¨sı @μR∂Vxmso¬ø¡[∏R∂V…ÿ¨sNTP ™´sW˙ªRΩLi μ][x§¶¶¶μR∂xms≤R∂ªy∏R∂V¨s @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ™´s˘™´sry∏R∂VLi, ≠sμR∂˘, AL][gRi˘Li, DFyμ≥j∂ NRPሩ´s LRiLigSáՋ[ xqsLiO][QÀ≥ÿ¨sı FsμR∂VL]‰™´s…ÿ¨sNTP ALÛjiNRP™´sVLi˙ºΩ Fs»¡V™´sLi…”¡ ˙xms∏R∂VªRΩı™´sVW ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s, ZNP[™´sáLi gRiªRΩ G≤yμj∂ NRPLi¤…¡[ NSzqs©´s FsNRPV‰™´s ¨sμ≥R∂V÷¡ı ZNP[…ÿLiVVLi¿¡ ¬ø¡[ªRΩVáV μR∂VáVxmsoNRPV©yıLRi¨s ¤«¡[{ms @©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂VLRiLigRiLiÕ‹[ xqsLiO][QÀ≥ÿ¨sı FsμR∂VL][‰™´s»¡Li\|ms ™´sW»¡¤Õ¡[ªRΩxmsˆ ¬ø¡[ªRΩáV

N]LRixms≤Ôy∏R∂V©yıLRiV. ˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[Æ©s[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aRPLi ™´sLi»¡©´sWÆ©s÷¡ı μj∂gRiV™´sVªRΩVáV ¬ø¡[xqsVNRPVLi…‹[LiμR∂¨s, A ©´sWÆ©sá DªRΩˆºΩÚÕ‹[ ™´sV©´sÆμ∂[aRPLi ry*™´sáLi ¡©´s ryμ≥j∂Li¬ø¡[μj∂aRPgS ˙F°ªRΩ=x§¶¶¶NS÷¡¬ø¡[Ë @LiaRPLi ≠dsVμR∂ NRP¨dsxqs ˙xmsryÚ™´s©´s NRPW≤y ¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. Æμ∂[bdP∏R∂VLigS ©´sWÆ©sgjiLi«¡Ã¡ DªRΩˆºΩÚ¨s  ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ≠dsáVgS ™´sLi»¡©´sWÆ©sá μj∂gRiV™´sVªRΩVá\|ms NRP¨dsxqsLi 10 aSªRΩLi NRPxqÌs™±sV=xqsVLiNRPLi ≠sμ≥j∂LiøR¡»¡Li, ™´s˘™´sryπ∏∂WªRΩˆªRΩVÚá FsgRiV™´sVªRΩV÷¡ı ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶LiøR¡»¡Li, ™´s˘™´sryπ∏∂WªRΩˆªRΩVÚáNRPV ™´sWlLi‰…fi ≠sáV™´s©´sV ¬ø¡[NRPWLRiË»¡Li, Lji\¤…¡Õfi \¬ø¡©˝´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V»¡Li gRiVLjiLi¿¡ NUPáNSLiaSá E}qs ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. \lLiªRΩVáNRPV ªRΩNRPV‰™´s ™´s≤ÔU∂NTP LRiVfl·r¢NRPLRi˘Li @•¶¶¶*¨sLiøR¡μR∂gÊRiÆμ∂[ @LiVV©y ™´s˘™´sry∏R∂W¨sı , À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aRP ALÛjiNRP™´s˘™´sxqÛs©´sV xmso©´sLRiV“Í¡≠sLixms ¬ø¡[∏R∂V…ÿ¨sNTP A øR¡LRi˘ xqsLjiF°μR∂¨s xqsˆxtÌsQLi¬ø¡[aSLRiV. \lLiªRΩVáNRPV Æ™sVLRiV\lgi©´s ™´sWlLi‰»˝¡V ™yLji DªRΩˆªRΩVÚáNRPV @μR∂©´sxmso ≠sáV™´s, |ms»Ì¡V ¡≤R∂Vá©´sV , FsgRiV™´sVªRΩVá©´sV |msLiF°Liμj∂Li¬ø¡[Õÿ ˙F°ªy=x§¶¶¶NRP μ≥R∂LRiáV NS™y÷¡. ≠ds…”¡Õ‹[ G INRP‰ @LiaS¨dsı  ¡Æ≤Í∂…fiÕ‹[ }msL]‰©´s¤Õ¡[μR∂V @¨s ¤«¡[{ms @©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂VLRiLigRiLi xqsLiO][QÀ≥œ¡LiÕ‹[ DLiμj∂. xqs\lLi©´s ≠sμ≥y©yáª][ ™´sVVLiμR∂VZNP¤Œ¡[Ú ™´s˘™´sry∏R∂VLi ™´sV©´sNRPV ªRΩVLRiVxmso™´sVVNRP‰ @™´soªRΩVLiμj∂. ™´s˘™´sry∏R∂W’≥¡™´sXμ≥Ùj∂ ˙gS≠dsVfl· ALÛjiNRP™´s˘™´sxqÛsNRPV ©´sWªRΩ©Ø[æªΩ[Ú«ÿ¨sı¿¡Ë }msμR∂LjiNS¨sı ªRΩgÊjixqsVÚLiμj∂. DªRΩˆºΩÚ¨s |msLi¿¡©´sxmsˆV≤R∂V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´sV©´sLi ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVá©´sV NSFy≤R∂gRiáLi. @Õÿlgi[ ™´sVLi¿¡ lLi[»¡V á’≥¡Li¿¡©´sxmsˆV≤R∂V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DªRΩˆºΩÚ¨s |msLiøR¡gRiáLi. ˙gS≠dsVfl· À≥ÿLRiªy¨sı ™´s˘™´sry∏R∂W¨sı Æμ∂ ¡˜ºdΩ}qsÚ μk∂LÁRiNS÷¡NRP @’≥¡™´sXμÙj∂ ryμ≥R∂˘Li NSμR∂V @¨s ¤«¡[{ms xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV.

ˆ ˆ ˆ ˆ

280 düÔ+uÛ≤\ Áb˛_+>¥ |üØø£å\T |üP]Ô á HÓ\Ks¡THê{ÏøÏ 181 düÔ+uÛ≤\ |üP]ÔøÏ düHêïVü‰\T ø=ìï #√≥¢ πøãTfi¯ó¢, ô|’|ü⁄\ >∑T]Ô+|ü⁄ yÓTÁ{À ¬s’\T ÁbÕC…≈£îº |üqT\ ‘êC≤ |ü]dæú‹

≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) : yÓTÁ{À ¬s’\T ÁbÕC…≈£îº |üqT˝À¢ uÛ≤>∑+>± »s¡T>∑T‘·Tqï eTT+<ädüTÔ Ábı_+>¥ |üØø£å\T dü>±ìøÏ ô|’>± |üPs¡Ôj·÷´sTT. düÔ+uÛ≤\T ì]à+#˚ 280 ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üØø£å\T |üP]Ô #˚j·T>±, eTs√ 181 |æ\¢s¡¢≈£î >±qT |ü]o\q »s¡T>∑T‘·T+~. ø=ìï #√≥¢ ô|’|ü⁄\T, πøãTfi¯ó¢ ñqï≥T¢ >∑T]Ô+#ês¡T. Hê\T>√ <äX¯˝À yÓTÁ{À ¬s’\T |æ\¢s¡T¢ e#˚à ÁbÕ+‘ê˝À¢ Ábı_+>¥ |üØø£å\T 40 s√E\T>± »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø uÛÑ÷ kÕeTs¡ú´ |üØø£å\T |üP]Ô ø±>±, ‘êC≤>± |æ\¢s¡T¢ y˚ùd ÁbÕ+‘·+˝À uÛÑ÷>∑s¡“¤+˝À Ä≥+ø±\qT |üØøÏådüTÔHêïs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ |üP]ÔkÕúsTT˝À ¬s’\T ÁbÕC…≈£îº |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#˚ M\T+<äì n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. yÓTT<ä{Ï <äX¯˝À Hê>√˝Ÿ ø±]&ÜsY, ¬s+&√ ù|òCŸ $Tj·÷|üPsY qT+∫ nMTsYù|≥ es¡≈£î |üqT\T »s¡T>∑T‘êj·THêïs¡T. $Tj·÷|üPsY`~˝ŸdüTUŸq>∑sY ø±]&ÜsY˝À ì]à+#·qTqï yÓTÁ{À ¬s’\T ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+˝À ‘êC≤ |ü]dæú‹ Ç~. á HÓ˝≤Ks¡T≈£î $Tj·÷|üPsY` nMTsYù|≥ e÷s¡Z+˝À Á|üÁøÏj·T |üPs¡Ôe⁄‘·T+<äì n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. $Tj·÷|üPsY`~˝ŸdüTUŸq>∑sY ø±]&ÜsY˝À ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢

C≤rj·T s¡Vü≤<ë] <ë≥T‘·÷ yÓTÁ{À¬s’\T ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+ »s¡T>∑qTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. <äX¯\ yêØ>± á ø±s¡´Áø£e÷ìï |üP]Ô #˚j·TqTHêïs¡T. yÓTT<ä{Ï ù|òCŸ˝À Hê>√˝Ÿ ÁbÕ+‘·+˝À ìsêàD+ #˚|ü≥ºqT+&É>±, ¬s+&√ <äX¯˝À $Tj·÷|üPsY qT+∫ nMTsYù|≥ es¡≈£î |üP]Ô #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. á ~X¯>± Ç|üŒ{Ïπø @sêŒ≥T¢ »s¡T>∑T‘·T+&É>±, eTT+<ädüTÔ |üqT\T #˚düTÔHêïs¡T. uÛÑ÷kÕeTsêú´ìï |üØøÏå+#˚ |üqT\T |üP]Ôj·÷´sTT. Ç|üŒ{Ïπø eT÷&ÉT <äX¯˝À¢ |üP]Ô #˚dæq n~Ûø±s¡T\T Hê\T>√ <äX¯˝À Ábı_+>¥ |üØø£å\≈£î lø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. Ç$ Ç|üŒ{Ïπø eT÷kÕù|≥ ªyÓ’μ »+ø£åHé es¡≈£î |üPs¡Ôj·÷´sTT. $Tj·÷ |üPsY ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+∫ nMTsYù|≥ es¡≈£î #˚|ü≥ºqTqï yÓTT<ä{Ï <äX¯ ìsêàD+˝À yÓTT‘·Ô+ 461 |æ\¢s¡T¢ ì]àkÕÔs¡T. <ë<ë|ü⁄ Á|ü‹ 25 qT+∫ 35 MT≥s¡¢ eT<Ûä´˝À ˇø£ düÔ+uÛ≤ìï @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î ìs¡ísTT+#ês¡T. |æ\¢s¡T¢ y˚ùd ÁbÕ+‘·+˝À uÛÑ÷>∑s¡“¤+˝À @<Ó’Hê n&ɶ+øÏ ñ+fÒ, rsê Á|ü<Ûëq |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ‘·sê«‘· >∑eTì+∫ |üqT\T #˚ùdø£+fÒ eTT+<äT>±H˚ yê{Ïì >∑T]Ô+∫ ‘=\–+#˚+<äT≈£î á Áb˛_+>¥ |üØø£å\T #˚düTÔHêïs¡T.

|ü{≤Hé #Ós¡Te⁄ es¡≈£î m+m+{°mdt bı&ç–+#ê* 

Ä<ëj·T+ ñqï ÁbÕ+‘ê\qT $düà]+#·&É+ dü]ø±<äT  kÕúìø£ H˚‘·\T ¬s’˝Ò« ˝…’Héø√dü+ #=s¡e #·÷bÕ*  ÇÁøÏXÊ{Ÿ ô|òì‡+>¥ es¡πø |ü]$T‘·+ ø±qT+<ë?  Á|ü»\ nedüsê\T Á|üuÛÑT‘·«+ >∑T]Ô+#ê* ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): xms…ÿ©±s¬ø¡LRiV FyªRΩ \lLi¤Õ¡[*}qÌsxtsQ©±s ™´sÆμÙ∂[ FsLiFsLi…‘¡cFs£qs }qÌsxtsQ©±s GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μy*LS N][…˝ÿμj∂ LRiWFy∏R∂Vá ¨sμ≥R∂V áV Aμy NS™´s≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y, FyLji˙aS≠sVNRP ™y≤R∂ ˙xms«¡Ã¡NRPV FsLiªRΩgS©Ø[ Dxmsπ∏∂W gRiNRPLRiLigS DLi»¡VLiμR∂©´sı À≥ÿ™´s©´s Æ©sáN]Liμj∂. μk∂¨s\|ms rÛy¨sNRP ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV μR∂ORPQfl· ™´sVμ≥R∂˘ \lLi¤Õ¡[* @μ≥j∂NSLRiVá\|ms ™´sºΩÚ≤T∂ |msLi¿¡ FsÕÿLi…”¡ A»¡Li NRPLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y FsLiFsLi…‘¡cFs£qs \lLiáV©´sV xms…ÿ©±s¬ø¡LRiV ™´sLRiNRPV ™´s¬ø¡[ËÕÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRiV. ¨sªRΩ˘Li FsLiFsLi…‘¡Fs£qs \lLiŒ˝œ¡ß ºΩLjigjiæªΩ[ «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLji\|ms |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ˙…ÿzmnsN`P xqsÚLi’≥¡Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. ˙Fy¤«¡NÌRPV ¡Æ≤Í∂…fiÕ‹[ «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLji\|ms \lLi¤Õ¡[*™Ø[™´sL`i ˙’¡≤ÍT∂ ¨sLS¯flÿ¨sNTP @μR∂©´sxmso ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. μk∂Liª][ «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLji μy…”¡ FsLiFsLi…‘¡Fs£qs \lLiáV xms…ÿ©±s¬ø¡LRiV FyªRΩ \lLi¤Õ¡[*}qÌsxtsQ©±s ™´sLRiNRPV ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaSáV ¤Õ¡[™´s©´sı ˙xmsøyLRiLi «‹[LRiVgS rygRiV ª][Liμj∂. μk∂¨s\|ms μR∂ORPQfl· ™´sVμ≥R∂˘ \lLi¤Õ¡[* @μ≥j∂NSLRiVáV xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLiμj∂. INRP Æ™s[á «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLji xmsNRP‰Æ©s[ D©´sı B˙NUPry…fi |mns¨s=Lig`i ™´sμÙR∂ }qÌsxtsQ©±s GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[}qsÚ \lLi¤Õ¡[*}qÌsxtsQ©±s, FyLji‰Lig`i ªRΩμj∂ªRΩLRi r¢NRPLS˘Ã¡ N][xqsLi |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s B˙NUPry…fi ©´sVLi¿¡ xqÛsÕÿ¨sı }qsNRPLjiLiøy÷¡= DLi»¡VLiμj∂. μk∂Liª][ NSá ∏R∂Wxms©´s «¡Ljilgi[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. ≠ds»¡¨sı…”¡ NRP©yı «ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μyLji\|ms ˙’¡≤ÍT∂¨s GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ xmspxmsLiμR∂VNRPVLiμj∂. \lLi¤Õ¡[* ¡Æ≤Í∂…fiÕ‹[

FsLiFsLi…‘¡c Fs£qsc2NRPV ¨sμ≥R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li\|ms FyLji˙aS≠sVNRP™y≤R∂ ˙xms«¡Ã¡V x§¶¶¶L<RiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. Fs©yıŒ˝œ¡ßgS©Ø[ FsμR∂VLRiVøR¡W xqsVÚ©´sı FsLiFsLi…‘¡Fs£qs lLiLi≤][ μR∂aRP xms©´sVáV ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s ™´sVW≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSá ™´s˘™´sμ≥j∂Õ‹[ xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li μy*LS FyLji˙aS≠sVNRP ™y≤R∂Õ‹[ ˙…ÿzmnsN`P B ¡˜LiμR∂VáV xmspLjiÚgS ª]ágjiF°©´sV©yıLiVV. lLiLi≤][ }mns«fi FsLiFsLi…‘¡cFs£qsNRPV ZNP[Li˙μR∂ \lLi¤Õ¡[*aS≈¡ ¨sμ≥R∂VáV ZNP[…ÿLiVVLiøR¡≤R∂Liª][ BNRP LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩ©´s ™´sLiªRΩV 66 aSªRΩLi ¨sμ≥R∂VáV ZNP[…ÿLiVVLiøy÷¡= DLiμj∂. c¤…¡Li≤R∂L`i xms˙NTP∏R∂VáV xqsNSáLiÕ‹[ xmspLjiÚ @LiVV xms©´sVáV ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sVLiVVæªΩ[ ™´sVW≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSáՋ[ \lLi¤Õ¡[*˙…ÿN`P Aμ≥R∂V¨dsNRPLRifl·, ≠sμR∂V˘μk∂NRPLRifl· xms©´sVáV xmspLjiÚ NS©´sV©yıLiVV.Bμj∂Õÿ DLi≤R∂gS FsLiFsLi…‘¡Fs£qs \lLiáV xms…ÿ©±s¬ø¡LRiV FyªRΩ \lLi¤Õ¡[*}qÌsxtsQ©±s ™´sLRiNRPV ™´sxqsVÚLiμy ¤Õ¡[NRP LS™´sVøR¡Li˙μyxmsoLRiLi B˙NUPry…fi |mns¨s=Lig`i ™´sLRiZNP[ xmsLji≠sVªRΩLi NS©´sVLiμy @©´sı μy¨s\|ms xqsLiμj∂gÙRiªRΩ Æ©sáN]Liμj∂.


X¯ìyês¡+ 17, e÷]à 2012

ù|J\T : 8

f…HéÔ..ø±¢dt>±... lXË’\+ yÓfi‚¢ bÕ<äj·÷Á‹≈£î\≈£î dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#·+&ç : ø£˝…ø£ºsY

ø£s¡÷ï\T ø£˝…ø£ºπs{Ÿ e÷]à 16, düTes¡íyês¡Ô: eTVü≤ sêh, ø£sêí≥ø£ sêÁcÕº\ qT+∫ lXË’\ eTVü‰πøåÁ‘êìøÏ ø±*q&Éø£ efi‚¢ bÕ<ë#ês¡T\≈£î nedüs¡yÓTÆq ‘ê>∑T ˙s¡T, yÓ’<ä´ dü<äTbÕj·÷\T n+~+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£º sY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚ •+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T düe÷y˚X¯ uÛÑeq+˝À ñ>±~ |ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“+>± ø±*q&Éø£q yÓfi‚¢ j·÷Á‹≈£î\ kÂø£sê´\ @sêŒ≥Tô|’ düe÷y˚X¯+

ìs¡«Væ≤+#ês¡T. õ˝≤¢ |ü]wü‘Y d”Çz dü÷s¡´Á|üø±XŸ, ÄsY&Éã÷¢mdt mdtÇ s¡$u≤ãT, &çj·T+n+&éôV≤#Yz qs¡dæ+VüQ\T, &ç|æz dü«s¡÷bÕsêDÏ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ lXË’\+ yÓfi‚¢ bÕ<äj·÷Ár≈£î\≈£î á HÓ\ 23e ‘˚B es¡≈£î eTT+<äT>± ìs¡ísTT+∫q Á|ü<˚XÊ˝À¢ yÓ’<ä´ •_sê\T @sêŒ≥T#˚j·÷\ì -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

ªe÷dtμqT n]ø£≥º+&ç |üø£&É“+B>± |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·+&ç nìï õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºs¡¢qT ø√]q mdtmdtd” |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D dü+#ê\≈£î\T eTqà<Ûä¬s&ç¶ ø£s¡÷ï\T, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) : á HÓ\ 26 qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ |ü<äe ‘·s¡>∑‹ |üØø£å˝À¢ m˝≤+{Ï ˝ÀbÕ\T ˝Ò≈£î+&Ü |üø£&É“+B>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì mdtmdtd” |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D dü+#ê\≈£î\T eTqà<Ûä¬s&ç¶ nìï õ˝≤¢\ ø£˝…ø£ºs¡¢qT

ø√sês¡T. X¯óÁø£yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ <ë«sê |ü<äe ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\ @sêŒ≥¢ô|’ $<ë´XÊK ôdÁø£≥Ø Á‹bÕ~, dü÷ÿ˝Ÿ m&ÉT´πøwüHé &Ó’¬sø£ºsY dü‘·´Hêsêj·TD‘√ ø£*dæ düMTøÏå+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

msTTsY c˛≈£î nqTeT‹ ns¡uŸ ùwø˘\≈£î n&ܶ>± bÕ‘·ud”Ô eè<äΔ ùwø˘\ e\˝À q>∑s¡ j·TTe‘·T\T &ÉãT“\T ms¡ y˚dæ $yêVü‰ìøÏ dæ<äΔ+ ø√]ø£ rsêø£ e÷qdæø£ y˚~Û+|ü⁄\T U≤J\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê* Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü\Te⁄s¡T j·TTe‘·T\ $qï|ü+

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) : bÕ‘·ãd”Ô ns¡uŸ ùwø˘\ $yêVü‰\≈£î n&ܶ>± e÷s¡T‘·T+~. Äs¡&ÉT>∑T\ m‘·TÔ‘√ ì+&Ü ‘Ó\¢{Ï Eu≤“, #·÷&É>±H˚ Äø£]¸+#˚ Ms¡T bÕ‘·ãd”Ô˝Àì ìs¡Tù|<ä\ ù|<ä]ø±ìï Ädüsê>± #˚düT≈£îì <Ûäq eT<ä+‘√ ne÷j·T≈£î˝…’q j·TTe‘·T\qT ‘·eT ø±eTyê+#Û·≈£î ã* rdüT≈£îH˚ m&Ü] sêã+<ÛäT\T>± e÷s¡T‘·THêïs¡T. yÓ÷E rsêø± n‘·´+‘· ô|’XÊ∫ø£+>± yê] X¯Øsê\‘√ Ä&ÉT≈£î+≥÷ XÊØs¡ø£+>± e÷qdæø£+>± y˚~ÛdüTÔHêïs¡T. &ÉãT“qT ms¡>± #·÷|æ ne÷j·T≈£ j·TTe‘·T\qT ø±eTyê+#Û·‘√ y˚~ÛdüTÔ+{≤s¡T. ù|<ä <˚XÊ\˝Àì ìs¡Tù|<ä j·TTe‘·T\ ø√dü+ ÁuÀø£s¡¢qT ÄÁX¯sTTkÕÔs¡T. &Éu≤“X¯≈£î ø=+<äs¡T U≤J\T(ÁuÀø£s¡T¢) ìs¡Tù|<ä ≈£î≥T+u≤\ ã\V”≤q‘·\qT >∑T]Ô+∫ ‘·eT e÷j·Te÷≥\‘√ e\˝À y˚düT≈£î+{≤s¡T. ù|<ä]ø±ìï Ädüsê>± #˚düT≈£îì ne÷àsTT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT ãT≥º˝À y˚düT≈£îì ‘·eT |æ\¢\qT ùwø˘\øÏ∫à $yêVü≤+ #˚ùdÔ Ä]úø£+>± m<ä>∑e#·Ãì, n+‘˚ø±≈£î+&Ü ô|+&ç¢ø±≈£î+&Ü ≈£î≥T+ã+˝À $T–*q Ä&Éyê] $yêVü‰\T ôd’‘·+ düT\Te⁄>± #˚j·Te#·Ãì qeTàã*øÏ ∫es¡≈£î j·TTe‘·T\qT ns¡uŸ ùwø˘\‘√ ìU≤(ô|[fl) »]|ækÕÔs¡T. eT÷&ÉT, Hê\T>∑T HÓ\\ bÕ≥T $˝≤düe+‘·yÓTÆq ¨≥fi¯fl˝À >∑&ç|æ ‘·eT yê+#Û·qT rs¡TÃ≈£î+{≤s¡T. Ä düeTj·T+˝À ÁuÀø£s¡T¢ ùwø˘\≈£î düø£\ kÂø£sê´\T ø£*ŒkÕÔs¡T. eè<äΔ ùwø˘\ e\˝À J$‘êìï -$T>∑‘ê 8e ù|J˝À

‹\øÏ+∫q q>∑s¡ ø£$TwüqsY U≤Hé j·÷øχdt u≤´+ø˘˝À {Ϭøÿ≥¢ neTàø±\T

$esê\T 8˝À


2

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

|üπscÕHé #˚jÓTT<äT› yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... &çj·T+ôV≤#Yz qs¡dæ+VüQ\TqT Ä<˚•+#ês¡T. n˝≤π> ‘ê>∑T˙{ÏøÏ Çã“+~ ˝Ò≈£î+&Ü eTT+<ädüTÔ #·s¡´\T rdüTø√e&É+‘√ bÕ≥T, nedüs¡yÓTÆq ÁbÕ+‘ê˝À¢ {≤´+ø£s¡¢ <ë«sê ˙{Ïì s¡yêD≤ #˚j·÷\ì ÄsY&Éã÷¢mdt mdtÇ s¡$u≤ãTqT ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. q+~ø=≥÷ÿsY #Í&˚X¯«] Ä\j·T+, yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+ Á>±e÷˝˝À <Ûë]àø£ dü+düú\T j·÷Á‹≈£î\≈£î nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ @sêŒ≥T#˚düTÔHêïs¡ì yê]øÏ ‘ê>∑T˙s¡T, yÓ’<ä´ •_sê\T @sêŒ≥T #˚j·÷*‡+~>± dü+ã+~‘· ìsê«Vü≤≈£î\T ø√sês¡ì Ä y˚Ts¡≈£î ‘·>∑T #·s¡´\T rdüT≈£îì yÓ+≥H˚ @sêŒ≥T #˚j·÷*‡+~>± ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. rÁe ø£s¡Te⁄ e\¢ Á‘ê>∑T˙{ÏøÏ Çã“+<äT\T e⁄Hêïj·Tì n≥M ÁbÕ+‘ê˝…’q Hê>∑\÷{Ï, ô|#ÓÃs¡T«, #Ó+#·T‘ê+&Ü\˝À Á‘ê>∑T˙{ÏøÏ Á|ü‘˚´ø£ÁX¯<ä› rdüTø√yê\Hêïs¡T. n˝≤π> »+‘·Te⁄\≈£î ≈£L&Ü Á|ü‘ê´e÷ïj·T |ü<䛑·T\ <ë«sê Á‘ê>∑T˙s¡T n+~+#˚+<äT≈£î n&É$ eT<ä´˝À nø£ÿ&Éø£ÿ&É ñqï ø=\H√¢ ˙{Ï @sêŒ≥¢≈£î >∑T]Ô+#ê\Hêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± Ä‘·à≈£Ls¡T &çm|tz

$»j·T≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Hê>∑\÷{Ï ø=\qT |üP&çø£r‘· rsTT+∫ Á‘ê>∑T˙{Ïì nqTe⁄>± @sêŒ≥T#˚kÕeTì ø£˝…ø£ºs¡T≈£î ìy˚~+#ês¡T. &çj·T+ôV≤#Yz qs¡dæ+VüQ\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dæ.u…fi¯>∑˝Ÿ, ø√&ÉTeT÷s¡T, b˛\ø £˝Ÿ, ô|+∫ø£\bÕ&ÉT, Áu≤Vü≤àDø=≥÷ÿsY, 10 u§\¢es¡+, eT+&Ó¢+, ø£ècÕísê e⁄ù|≥, bÕeTT\bÕ&ÉT, mÁs¡>∑÷&É÷s¡T, mdtÄsY_dæ ø±\˙, Ä‘·à≈£Ls¡T, l|ü‹sêe⁄ù|≥, yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+, Hê>∑\÷{Ï>∑T&Ó+, ô|#ÓÃs¡T« ÁbÕ+‘ê˝À¢ yÓ’<ä´ •_sê\T @sêŒ≥T#˚kÕeTHêïs¡T. yÓ’<ä´ dæã“+~ kÕ<ës¡D y˚fi¯˝À¢ ø±≈£î+&Ü ñ<äj·T+ @&ÉT >∑+≥\ qT+∫ 11 >∑+≥\ es¡≈£î, kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\ qT+∫ 8 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À j·÷Á‹≈£î\≈£î n+<äTu≤≥T˝À e⁄+&˚˝≤ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. n˝≤π> πseT≥, ñ˝≤Ã\, ô|<ä›ø={≤º\ Á>±e÷˝À¢ ≈£L&Ü yÓ’<ä´•_sê\T @sêŒ≥T#˚j·÷ *‡+~>± &çj·T+ôV≤#Yz≈£î dü÷∫+#ês¡T. bÕ<äj·÷Á‹≈£î\T edü‹ #˚ùd ÁbÕ+‘ê˝À¢ bÕ]X¯ó<Ûä›´ ˝À|ü+ ˝Ò≈£î+&Ü ‘·>∑T @sêŒ≥T¢ #˚düTø√yê\ì &ç|æz XÀuÛÑ dü«s¡÷bÕsêDÏì Ä<˚•+#ês¡T. kÕúìø£ b˛©düT, ¬syÓq÷´, m+|æ&çz n~Ûø±s¡T\T düeTq«j·T+‘√ m˝≤+{Ï ˝ÀbÕ\T ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ø£s¡÷ï\T, ø£\÷¢s¡T, q+~ø=≥÷ÿs¡T, Ä‘·à≈£Ls¡T ‘·Vü≤o˝≤›s¡T¢, m+|æ&çz\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nedüsêH˚ï... Ädüsê>±

ÁbÕD≤\T ‘√&˚düTÔHêïs¡T ìπsΔ•‘· Á|üe÷D≤\‘√ ˙{Ïì X¯ó~Δ #˚j·Tì yê´bÕs¡T\T ÇcÕºsê»´+>± yê≥sYbÕ´¬ø≥¢ ‘·j·÷Ø <ä|æŒø£ rs¡TÃ≈£îH˚ Vü≤&Ü$&ç˝À yê≥sYbÕ´¬ø{Ÿô|’ ñqï ‘·j·÷Ø ‘˚Bì #·÷&Éì Á|ü»\T BH˚ï Ädüsê>± rdüT≈£î+≥Tqï yê´bÕs¡T\T Äs√>±´\‘√ Ä≥˝≤&ÉT≈£î+≥Tqï yÓ’q+ &√Hé e÷]à 16, düTes¡íyês¡Ô: esê¸uÛ≤e+ e\¢ ˙{ÏeT≥º+ n&ÉT>∑+≥T‘·T+&É&É+‘√ ˙{Ï düs¡|òüsê˝À »s¡T>∑T‘·Tqï C≤bÕ´\≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ‘ê>∑T˙{Ïì {≤´+≈£î\˝À ø=ì yê&É≥+ yê´bÕs¡T\≈£î eT+∫ ˝≤uÛ≤\qT ‘Ó∫Ãô|&ÉT ‘·THêïsTT. eT+&ÉT‘·Tqï eT+≥\≈£î »˝≤X¯ j·÷˝À¢ ôd’‘·+ ˙s¡T ‘·–Zb˛e&É+ e\¢ $<äT´‘Yñ‘·Œ‹ÔøÏ >∑&ÉT¶ø±\y˚T e∫Ã+~. y˚&çì ‘êfi¯˝Òø£ ˙{Ï $ìjÓ÷>∑+ ô|s¡>∑&É+ e\¢ &çe÷+&ÉT≈£î dü]|ü&˚˝≤ düô|’¢#˚ùd |ü]dæú‘·T\T ˝Òø£b˛e&É+ ø±s¡D+>± X¯ó<ä›»\+ ‘·j·÷Ø<ë s¡T\T ìã+<Ûäq\qT ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿ ìπsΔ•‘· Á|üe÷D≤\‘√ X¯ó~› #˚j·Tø£H˚ düs¡|òüsê\T #˚düTÔHêïs¡qï Äs√|üD\THêïsTT. <ä|æŒø£ rs¡TÃø√yê\H˚ ‘·|üq‘√ ˙{Ï bÕ´¬ø{Ÿ‡ mes¡T ‘·j·÷s¡T#˚XÊs¡T, ◊mdt◊ e÷s¡Tÿ ñ+<ë ˝Ò<ë, bÕ´øÏ+>¥ m|ü⁄Œ&ÉT »]–+~, mìï s√E\˝À|ü⁄>± yê&Ü* nqï $wüj·T+ >∑eTì+#·ø£H˚ ‘êπ>dæ Vü≤eTàj·T´ n+≥÷ ì≥÷ºØŒ&ÉTkÕÔs¡T. ù|s¡T

ñ+&É<äT, ‘·j·÷s¡T#˚dæq ‘˚B ø£q|ü&É<äT nsTTHê |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ &çÁdæºã÷´≥s¡¢qT @sêŒ≥T#˚dæ @»+≥¢ <ë«sê ø√≥¢˝À ˝≤yê<˚M\T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. ˙{Ïì ì+|æq s√E qT+&ç 30 s√E\˝Àù| yê&Ée\dæ ñ+≥T+<äì ø£q|üs¡ ∫q|ü⁄&ÉT ‘·j·÷s¡T #˚dæq ‘˚Bì ø£q|üs¡ #·ø£b˛e&É+ yê] n\dü‘ê«ìøÏ ì<äs¡Ùq+. ◊mdt◊ e÷s¡Tÿ˝Òì yê≥sY bÕ´¬ø≥T¢, ø±´qT\ yê´bÕs¡+ »s¡|üsê<äì Á|üC≤s√>±´ìï <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì Á|üuÛÑT‘·«+ ìã+<Ûäq\T $~+∫ q|üŒ{Ïø° ÇcÕºsê»´+>±H˚ yê´bÕs¡+ #˚düTÔHêïs¡T. ˙{Ïì ì+ù| BìøÏ m≥Te+{Ï <äTeTTà #˚s¡≈£î+&˚˝≤ C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+≥÷ mdæì @sêŒ≥T#˚dæq >∑~˝ÀH˚ bÕ´øÏ+>¥ #˚j·Te\ dæq|üŒ{Ïø° s√&ÉT¶Á|üø£ÿH˚ ˙{Ïì ì+|ü⁄‘·THêï n&çπ>yês¡T ø£s¡Tej·÷´s¡T. Á|ü‹ HÓ\˝À ˇø£kÕ] u…+>∑Tfi¯Ss¡T, eTÁ<ëdt, ôV’≤<äsêu≤<é e+{Ï q>∑sê\˝À nBÛø£è‘· |üØø£å πø+Á<ë\˝À |üØø£å\T

#˚sTT+∫ nBÛø£è‘· |üÁ‘êìï ø£ì|æ+#˚˝≤ #·÷&Ü* ø±˙ eT#·TÃø£HÓ’Hê ø£ì|æ+#·e⁄. y˚&ç ˙{Ï˝À X¯ó ÁuÛÑ|üs¡∫q yê≥sY ø±´Hé\˝À e÷Á‘·y˚T ˙{Ïì ì+|üe\dæ e⁄Hêï, ndü\T ø£&É>∑ì ø±´qT\˝À ôd’‘·+ ˙{Ïì ì+|æ e÷¬sÿ{Ÿ≈£î ‘·s¡*+#·&É+ yê] ∫‘·ÔX¯ó~›øÏ ì<äs¡Ùq+. uÀs¡T u≤$ qT+∫ ùdø£]+∫q ˙{Ïì ÄsYz dædüºyéT <ë«sê yÓTÆÁø√ãj·÷\J, ¬ø$Tdtº\ Ä<ä«s¡´+˝À ˙{ÏX¯ó~› »]|æq |æeTà≥ e÷Á‘·y˚T ñ|üjÓ÷–+#ê*. ø±˙ yês¡T e÷Á‘·+ ˝Ò≈£î+&Ü ˙{Ïì ì+|ü&É+ <ës¡T D+. |òæ\ºs¡¢qT Á|ü‹ HÓ\˝À ˇø£kÕ] e÷s¡Ãe\dæ e⁄+~. eT] e÷s¡TdüTÔHêïs√ ˝Ò<√ ‘Ó*j·T<äT >±˙ yê≥sY ø±´qT\˝À |ü⁄s¡T>∑T\THêïj·Tì eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\≈£î n+~q |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î düŒ+~+∫q n~Ûø±s¡T\T πødüT\T ôd’‘·+ qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. ‘·≈£îÿe Ks¡TÑ√ ˙{Ï X¯ó~›ì »]|æ m≈£îÿe yÓTT‘·Ô+˝À &ÉãT“\T edü÷\T #˚düTÔHêïs¡H˚ Äs√|ü\THêïsTT.

X¯ìyês¡+, 17 e÷]Ã, 2012

nqï|üPs¡í &Ó’ì+>¥ Vü≤fi¯¢˝À VüQ+&û <=+>∑‘·q+ |ü{Ϻ+#·Tø√ì eTsƒ¡+ n~Ûø±s¡T\T eT+Á‘ê\j·T+, e÷]à 16 düTes¡íyês¡Ô: |ü$Á‘· |ü⁄D´πøåÁ‘·yÓTÆq eT+Á‘êfi¯j·T+˝À lsê|òüTy˚+Á<äkÕ«$T eTsƒêìøÏ #Ó+~q nqï|üPs¡í&Ó’ì+>¥ Vü≤fi¯ó¢ q+<äT >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ VüA+&ç ‘êfi¯+ |ü>∑\>={Ϻ VüA+&ç <=+>∑‘·HêøÏ >∑Ts¡j·T´+~. nqTe÷HêdüŒ<ä+˝À ‹s¡T>∑T‘·T >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T á n>±sTT‘ê´ìøÏ bÕ\Œ&ܶs¡ì kÕúì≈£î\ n_ÛÁbÕj·TeTT Bìø£+‘·{ÏøÏ ø±s¡D+ eTsƒ¡+ j·÷»e÷q´+ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Éø£b˛e&Éy˚T ø±s¡eTì ns¡ú+ ne⁄‘·Tqï~. Ç+‘·≈£îeTT+<äT ø=~›s√E\ ÁøÏ+<ä≥ sêÁ‹ düeTj·T+˝À Ç<˚ nqï|üPs¡í&Ó’ì+>¥ Vü≤fi¯ó˝À nÁ–Á|üe÷<ä+ ≈£î&Ü dü+uÛÑ$+∫+~. eTsƒ¡+q+<äT dü¬s’q uÛÑÁ<ä‘· ˝Òø£b˛e&É+ e˝Ò¢ M≥ìï+{ÏøÏ ø±s¡D+ Ç|üŒ{Ϭø’q eTsƒ¡+ n~Ûø±s¡T\T Bìô|’ ‘·–q ÁX¯<ä› eVæ≤+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘√ ñ+<äì uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø±s¡T\qT ø√s¡T‘·THêïs¡T.

|üX¯óÁ>±dü+ <ä>∑Δ+ ãq>±q|ü˝…¢ e÷]à 16, düTes¡íyês¡Ô: |ü≥ºD+˝Àì ‘Ó\T>∑Tù|≥˝À >∑\ ˝≤e⁄>±\¢ Hê>∑sêE |üX¯óe⁄\ø√dü+ Á>±eT düMT|ü+˝À @sêŒ≥T#˚düT≈£îqï ¬s+&ÉT >∑&ç¶yêeTT\≈£î X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T ì|ü⁄Œô|{≤ºs¡T. kÕúì≈£î\T n+~+∫q düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î n–ïe÷|üø£ dæã“+~ e∫à eT+≥\T Ä]Œy˚j·T&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔ+&É>±H˚ >∑&ç¶yêeTT\T |üP]Ô>± ø±*b˛j·÷sTT. düTe÷s¡T s¡÷. 50 y˚\T qwüº+yê{Ï*¢q≥T¢ u≤~‘·T&ÉT ‘Ó*bÕs¡T.

mÁs¡#·+<äq |ü{Ϻy˚‘· #ê>∑\eTÁ], e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì #·Áø£es¡TÔ\|ü˝…¢ Á>±eT |ü]~Û˝À X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq s¡÷.3.5 \ø£å\T $\Te#˚ùd 36 mÁs¡#·+<äq+ <äT+>∑\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ πs+»sY nãT›˝ŸU≤<äsY ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ qT+∫ yÓTTu…’˝Ÿ bÕغ bòÕ¬sdüºs¡T¢ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq z Ä{À˝À nÁø£eT+>± ‘·s¡*düTÔqï mÁs¡#·+<äq <äT+>∑\qT >∑T]Ô+#êeTHêïs¡T. <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫ Ä{ÀqT, mÁs¡#·+<äq <äT+>∑\qT, yê{Ïì ‘·s¡*düTÔqï z e´øÏÔì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

20 ©≥s¡¢ Hê≥TkÕsê kÕ«BÛq+

f…HéÔ..ø±¢dt>±... yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ôdø£+&ÉØ m&ÉT´πøwüHé uÀs¡T¶ dü÷∫+∫q y˚Ts¡≈£î |ü<äe ‘·s¡>∑‹ |üØø£å˝À¢ nìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø=ì Á|üXÊ+‘·+>± ìs¡«Væ≤+∫ $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\Hêïs¡T. u≤sYø√&é $wüj·T+˝À ≈£L&Ü nìï dü÷#·q\T bÕ{Ï+∫ m˝≤+{Ï ‘·|ü\T <=s¡¢≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. |üØøå±πø+Á<ë\≈£î ìØí‘· >∑&Ée⁄ düeTj·T+˝ÀH˚ Á>±e÷\ qT+∫ Äغd” ãdüT‡\T yÓfi‚¢˝≤ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äΔ rdüTø√yê\Hêïs¡T. n˝≤π> |üØøå±πø+Á<ë\ e<ä› >∑{Ϻ b˛\TdüT ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T‘√ bÕ≥T #·T≥Tº Á|üø£ÿ\ õsêø˘‡ ôd+≥s¡¢qT eT÷dæy˚ùd˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D @sêŒ≥¢ô|’ õ˝≤¢~Ûø±s¡T\‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ nìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø=ì @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. dæ. πø≥–Ø dæ{Ϻ+>¥ πø+Á<ë\≈£î s¡÷{Ÿ n~Ûø±s¡T\qT ≈£L&Ü ìj·T$T+#ê\Hêïs¡T. düeTkÕ´‘·àø£ |üØøå±πø+Á<ë\ e<ä› >∑{Ϻ b˛©düT ã+<√ãdüTÔqT @sêŒ≥T #˚ùd˝≤ #·s¡´\T rdüTø√eTHêïs¡T. ø±|”sTT+>¥ ìj·T+Á‘·D≈£î 11 ô|ò’¢sTT+>¥ kÕÿ«&é\≈£î nqTeT‹ Çyê«\ì ø£˝…ø£ºsY ø√s¡>±, @sêŒ≥T¢ #˚düTø√yê*‡+~>± &ûJ dü÷∫+#ês¡T. 10e ‘·s¡>∑‹ Á|üX¯ï |üÁ‘ê\ìï+{Ï˙ õ˝≤¢˝Àì b˛©düT ùdºwüq¢≈£î |ü+bÕeTì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sH釽À ÇHé#ê]® &ûáy√ XË’\», n&çwüq˝Ÿ md”Œ |ü<ëàø£s¡sêe⁄, &ç|üP´{° &ûáy√\T ‘ÓVü≤sê düT˝≤ÔHê, bÕ+&ÉT s¡+>∑kÕ«$T, ãT#·Ãqï, 10e ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\ @d” ÁãVü≤àj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìã+<Ûäq\T ñ\¢+|òæTùdÔ

ø£]ƒq #·s¡´\T: Á{≤|òæø˘ d”◊ ø£èwüíeT÷]Ô ø£s¡÷ï\T m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ e÷]à 16,düTes¡íyês¡Ô: q>∑s¡+˝À ìØí‘· ø±\ |ü]$T‹ #˚*b˛sTTq |üÁ‘ê\Tø£*–Hê 13 Ä{À\qT d”CŸ#˚dæq≥T¢ Á{≤|òæø˘ dæ◊ ÁøÏwüíeT÷]Ô ‘Ó*bÕs¡T, kÕúìø£ Á{≤|òæø˘ b˛*dt ùdºwüHé˝À @s¡Œ≥T#˚dæHê $˝Òø£s¡¢ düe÷X‚wü+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷. Ä{À j·TC≤eTqT\T ˝…’ùdHé‡ ø£*–q &Ó’es¡¢≈£î e÷Á‘·y˚T Ä{À\T uÛ≤&ÉT>∑≈£î Çyê\ì , dü¬s’q Ä<∏ë]‘· |üÁ‘ê\T ø£*–ñ+&Ü\ìï Væ≤‘·ãT |ü*ø±s¡T. ìã+<Ûäq\qT ñ\¢+|òæT+∫ Ä{À\˝À ìØí‘· Á|üj·÷ì≈£î\ ø£+fÒ Á|üj·÷DÏùdÔ ø£]ƒq#·s¡´\T rdüT≈£î+≥e÷Hêïs¡T. sêyêDXÊK ì_+<äq\¢ y˚Ts¡≈£î yêVü≤Hê\T s√&ÉT u≤≥q Á|üj·Tì#ê\ì ˝Òì|üø£å+˝À n|üsê<ä s¡TdüTeTT‘√ bÕ≥T #·≥ºã<äyÓTÆq #·s¡´\T ‘·|üŒyêHêïs¡T, eTTK´+>± ø£fi¯XÊ\ $<ë´s¡Tú\T $<ë´]úì\T $Áø£sTT+∫q ~«#·Áø£yêVü≤Hê\≈£î ]õÁùdºwüHé ≈£L&É #˚sTT+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì, eTTK´+>± Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ë´XÊ\ $<ë´s¡Tú\T $<ë´]úì ìuÛÑ+<äq\T ñ\¢+|òæTdüTÔ, ùd˝Ÿbò˛qT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &Ó’$+>¥ #˚düTÔHêïs¡ì nyÓ<äq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T, ÇdüTø£ ‘·s¡*+#˚ Á{≤ø£ºs¡¢ sêj·÷*º s¡wæ<äT ø£*–ñ+&ç ˝…’ùdHé‡ ˝Òø£b˛‘˚ ÄbÕs¡<ä s¡TdüTeTT edüT\T #˚kÕÔeTHêïs¡T.Á|ü<ëq ≈£î&É*˝À ‘·|üŒ $T–*q #√≥≈£L&É Á{≤|òæ≈£îqT Ä<äT|ü⁄#˚j·T˝…ø£b˛e&ÜìøÏ ‘·–q+‘· dæã“+~ ˝Òø£b˛e&É+ u≤<äø£s¡+ ÄHêïs¡T. s√&ÉTq Á|üj·÷ì+#˚ Á|ü‹ e´øÏÔøÏ. eVü≤HêìøÏ ;ÛeT ø£*–ñ+&Ü\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á{≤|òæø˘ môd’ k˛eTX‚KsY Hêj·Tø˘. dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T..

ne⁄≈£î, e÷]à 16, düTes¡íyês¡Ô: eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø=‘·Ô#Ós√¢|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q e&Ó¶ •e nH˚ e´øÏÔ X¯óÁø£yês¡+ Á>±eT•yês¡¢˝À Hê≥TkÕs¡ neTTà‘·÷ ñ+&É>± kÕúìø£ môd’‡ sêeTdüTã“j·T´ n<äT|ü⁄ ˝ÀìøÏ rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. b˛*düT\ $esê\ y˚Ts¡≈£î ‘·qdæã“+ ~‘√ n‘·ìì |ü≥Tºø√e&É+ »]–+<äHêïs¡T. n‘·ìô|’ πødüT qyÓT<äT #˚düT ø=ì ãq>±q|ü*¢ m¬ø’‡CŸ b˛*düT\≈£î n|üŒ–+∫q≥T¢ môd’‡ ‘Ó*bÕs¡T.

∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTVæ≤fi¯ eTè‹ |ü–&Ü´\, e÷]à 16, düTes¡íyês¡Ô: eT+&É\+˝Àì á&ç¬> e÷<ä$ (26) nH˚ eTVæ≤fi¯ Ç+{À¢ e+≥ #˚düTÔ+&É>± düºyé ù|*b˛sTTq Á|üe÷<ä+˝À rÁe>±j·÷˝…’q dü+|òüTq≥ $~‘·y˚T. B+‘√ áyÓTqT ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ ‘·\]+#ês¡T. ÄdüT|üÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·T+&É>± X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ eTs¡DÏ+∫+~. eTè‘·Tsê*øÏ uÛÑs¡Ô, Ç<ä›s¡T |æ\¢\T ñHêïs¡T.

20 qT+∫ lÁuÛÑeTsê+_ø£ eT*ø±s¡T®q Ä\j·T+˝À ñ>±~ ñ‘·‡yê\T lXË’\+, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) : <ë«<äX¯ CÀ´‹]¢+>∑ πøåÁ‘·yÓTÆq lXË’\ eTVü‰πøåÁ‘·+˝À á HÓ\ 20 qT+∫ 24e ‘˚B es¡≈£î ñ>±~ eT¨‘·‡yê\T »s¡>∑qTHêïsTT. 20e ‘˚B ñ<äj·T+ Ä\j·T+˝À ÁbÕs¡+uÛÑ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ ñ‘·‡yê\≈£î lø±s¡+ #·T≥ºqTHêïs¡T. ñ>±~ |üs¡«~q+ s√E q÷‘·q |ü+#ê+>±$wüÿs¡D »s¡T>∑T‘·T+~. kÕj·T+Á‘·+ l kÕ«$T, neTàyês¡¢≈£î yÓ’uÛÑe+>± s¡<∏√‘·‡e+ »s¡T>∑T‘·T+~.


X¯ìyês¡+ e÷]à 17, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

3

$<ë´s¡Tú\≈£î ‘ê>∑T˙{Ï ø£cÕº\T lXË’\+, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üeTTK lXË’\ <˚ekÕúq+˝Àì ø=‘·Ôù|≥ düMT|ü+˝À ñqï õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À dü÷e÷s¡T>± 525 eTs~ $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄ø=+≥T Hêïs¡T. á bÕsƒ¡XÊ\˝À eT<Ûë´Vü≤ï uÀ»q+ dü<äTbÕj·T+ ñHêï ˙{Ï dü<äTbÕj·T+ dü]>±˝Ò <äT. Çø£ÿ&É ø£˙dü+ $<ë´s¡Tú\≈£î #˚‹|ü+|ü⁄ ≈£î&Ü ˝Òì <äTdæú‹ @s¡Œ&ç+~. >∑‘·+˝À uÀs¡TyÓT≥sY ñHêï $<ë´s¡Tú\≈£î ‘ê>∑&ÜìøÏ ˙s¡T˝Òø£ #ê˝≤ Çu“+ <äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. dæìf…ø˘‡ {≤´+≈£î\T ñqï <˚ekÕúq+ qT+&ç ˙{Ï düs¡|òüsê n+<äT u≤≥T˝À ñqï ˙s¡T n+~+#·&É+˝À n~Ûø±s¡T\T $|òü\+ ne⁄‘·THêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\ dæã“+~ >∑‘·+ ˝À Á|üC≤ Á|ü‹ ì<äT\≈£î, <˚ekÕúq+ n~Ûø±s¡T\≈£î mìï kÕs¡T¢ $qï$+∫q nìï ñqï n\T¢&ç H√{À¢ X¯ì nqï≥T¢ nqï #·+<ä+>± n~Ûø±s¡\T Á|üe]ÔdüTÔ Hêïs¡T. •esêÁ‹ <äèwæ˜˝À

ñ+#·Tø=ì bÕ‘·fi¯>∑+ >± qT+∫ Á>±eT+˝ÀìøÏ ˙s¡T düs¡|òüs¡ n>∑T≥≈£î Hê\T>∑T ø=‘·Ô yÓT{≤sY\qT _–+#ê s¡T. nsTTq bÕsƒ¡XÊ\\≈£î ˙s¡T n+<äø£ b˛e &É+ >∑eTHÍs¡Ω +. ø=‘·Ô ù|≥˝À ñqï õ˝≤ ¢|ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\, ÁbÕ<Ûä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ \, md”º –]»q bÕsƒ¡XÊ\, j·÷<äe düÁ‘·+ düMT|ü+˝À ñqï n|üŒsY Áô|’eTsY bÕsƒ¡XÊ\ n\π> –]»q ÁbÕ<Ûä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\T ≈£L&Ü ˙s¡T n+<äø£ rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. ô|’ bÕsƒ¡XÊ\˝À yÓT‘·Ô+ <ë<ë|ü⁄ 1500 e+<ä\ eT+~ $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄≈£î+ ≥THêïs¡T. ø£qTø£ Ç|üŒ{Ϭø’q dü+ã+~Û ‘· n~Ûø±s¡T \T, Á|üC≤Á|ü‹ ì<ÛäT\T, <˚ekÕúq+ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\≈£î ‘·ø£åDy˚T ˙{Ï düeTdü´qT rsêÃ\ì bÕsƒ¡XÊ\\ j·÷ »e÷q´+, $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

@;M|”, @|”j·T÷mdt Ä<Ûä«s¡´+˝À

&Ó’{Ÿ ôd{Ÿ≈£î Á|ò” ø√∫+>¥ Ä<√ì e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä<√ì |ü≥ºD+˝À @._.$.|æ. eT]j·TT @.|æ.j·TT.dt. Ä<Ûä«s¡´+˝À &Ó’{Ÿ ôd{Ÿ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î Á|ò” ø√∫+>¥ ÇdüTÔqï≥T¢ |ü≥ºD @._.$.|æ. ôdÁ¬ø≥] »>∑Bwt eT]j·TT @.|æ.j·TT. mdt. õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT sê»X‚KsY ù|s=ÿHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝À &Ó’{Ÿ ôd{Ÿ, k˛Œ¬øHé Ç+^¢wt Á|ò” ø√∫+>¥ ø±´+|ü⁄\qT $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+∫, H˚&ÉT m≈£îÿe>± b˛{Ï ñqï &Ó’{Ÿ ôd{ŸqT nqTuÛÑeE„˝…’q ñbÕ<Ûë´j·TT\#˚ •ø£åD Ç|æŒdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n&çàwüq¢ ø=s¡≈£î yÓ÷&É˝Ÿ |üØø£å ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ø±e⁄q

ÄdüøÏÔ >∑\ $<Ûë´s¡Tú\T ‘·eT ôd˝Ÿ bò˛Hé HÓ+ãs¡¢≈£î 9550276753, 9502300518 bò˛Hé #˚dæ ‘·eT ù|s¡¢qT 29-03-2012 ˝À>± qyÓ÷<äT #˚düTø√e*‡+ ~>± ø√sês¡T. yÓ÷&É˝Ÿ |üØø£å 8,9,10e ‘·s¡>∑‘·T\≈£î dü+ã+~+∫q e÷<∏é‡, ôd’Hé‡, k˛wü˝Ÿ≈£î dü+ã+~Û+∫q dæ\ãdt ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. yÓ÷&É˝Ÿ |üØø£å ‘˚~ 30-03-2012 ñ<äj·T+ 10>∑+≥\ qT+&ç 12 >∑+≥\ es¡≈£î kÕsTT pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ j·T+<äT |üØø£å ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

sê»ø°j·T H˚‘·\ô|’ kÕúì≈£î\ ÄÁ>∑Vü≤+ >√HÓ>∑+&É¢ e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘ê«\T e÷s¡T ‘·THêïsTT, ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘ê«\T edüTÔHêïsTT ø±˙ e÷ ø±\˙ yêdüT\ Áã‘·T≈£î\T e÷s¡&É+˝Ò<äì >√HÓ>∑+&É¢˝Àì ≈£îs¡Teù|≥≈£î #Ó+~q Á|ü»\T yêb˛‘·THêïs¡T. Ç+&É¢ eTT+<äT eTTs¡T>∑T ˙s¡T e+¬ø’ bÕs¡T‘·THêï |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hêj·T≈£î\T ø£s¡Tej·÷´s¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. mìïø£\T düMT|ædüTÔqïø=B› Hêj·T≈£î\ ‘êøÏ&ç n~Ûø£eTe⁄‘·T+&É&É+‘√ kÕúìø£ Á|ü»\T rÁe ndü+ ‘·è|æÔ‘√ ñHêïs¡T. yêq e∫Ã+<ä+fÒ }s√¢ ≈£î]dæq yêq ˙s¡+‘ê ‘·eT ø±\˙ MT<äT>± b˛‘·T+&É&É+‘√ }s√¢ì #Ó‘·Ô, eTTs¡T>∑T˙s¡T ø£*dæ Á|üeVæ≤+∫ Ä ø±\˙ì <äTs¡Z+<ÛäuÛÑ]‘·+ #˚dæ s√>±\ u≤Øq |ü&Éy˚düTÔ+<äì ‘Ó\T |ü⁄‘·THêïs¡T. m+&Üø±\+˝À <√eT\ u…&É<ä, <äTs¡Z+ <ä+‘√ ‘·eT |æ\¢\T nHês√>±´\ bÕ\e⁄‘·T Hêïs¡ì, BìøÏ‘√&ÉT |ü+#êsTTr dæã“+~ Á‘ê>∑T˙s¡T ô|’|ü⁄˝…’qTqT á eTTs¡T>∑T yÓ+ã&˚ y˚j·T&É+‘√ Ä ˙s¡T ≈£îfi≤sTT\ >∑T+&Ü Á|üeVæ≤düTÔHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. |ü+<äT\≈£î á

eTTs¡T>∑T ˙s¡T ø±\Te dü«s¡Z+˝≤ >√#·]düTÔHê´j˚TyÓ÷ ‘Ó*j·T<äT ø±˙, |ü+<äT\ u…&É<ä ‘·|üŒ&É+˝Ò<äì yêb˛‘·THêïs¡T. á ñ|ü b˛s¡T mìïø£˝À¢ @ Hêj·T≈£î&ÉT e÷ z≥T¢ n&ÉT>∑T‘ê&√ #·÷kÕÔeTì Á|ü»\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚düTÔHêïs¡T.mìïø£\ düeTj·T+˝ÀH˚ e÷ düeTdü´\T ‘Ó\TkÕÔsTT. Ä ‘·sê«‘· n+≥q≥T¢ e´eVü≤]+#˚ Hêj·T≈£î\≈£î dü¬s’q >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓãT‘êeTì ø±\˙ yêdüT\T ‘·eT n+‘·s¡+>±ìï e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

ª>∑èVü≤ ìsêàD+ ø√dü+ s¡TD≤\T eT+ps¡T #˚j·T+&çμ ø£s¡÷ï\T, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) : eT»|ò”sYq>∑sY˝À >∑èVü‰\T ì]à+#·Tø√e&É+ ø√dü+ Vü≤Ödæ+>¥ ø±s=ŒπswüHé <ë«sê s¡TD≤\T eT+ps¡T #˚j·÷\ì Á|üC≤yêDÏ˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£s YHêj·Tø˘ >±]øÏ d”|”m+ 33e yês¡T¶ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.düT<Ûëø£s¡|üŒ, ø±\˙yêdüT\‘√ ø£*|æ $q‹|üÁ‘·+ n+~#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± düT<Ûëø£s¡|üŒ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT»|òæsYq>∑sY˝À >∑‘· 20 dü+e‘·‡sê\T>± ù|<ä\T >∑T&çôd\T y˚düTø=ì J$düTÔHêïs¡ì Ms¡T ù|<äyês¡T ø±e&É+e\¢ >∑èVü‰\T ì]à+#·Tø√e&ÜìøÏ k˛úeT‘· ˝Òø£ n<˚ >∑T&çôd˝À ø±|ü⁄s¡+ #˚j·÷*‡edüTÔ+<äì nHêïs¡T. ù|<ä\T nH˚ø£kÕs¡T¢ n]®\T ô|≥Tº≈£îHêï Ç+‘·es¡≈£î

s¡TD+ eT+ps¡T #˚j·T&É+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. Vü≤Ödæ+>¥ n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì, ø£˝…ø£ºsY≈£î $e]+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê á ø±\˙yêdüT\≈£î Vü≤Ödæ+>¥ ø±s=ŒπswüHé <ë«sê s¡TD≤\T eT+ps¡T #˚dæ Hê´j·T+ #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T. $q‹|üÁ‘·+ n+~+∫q yê]˝À d”|”m+ Hêj·T≈£î\T $.$»jYT, _.sêE, *+>∑qï, eTVü≤ãuŸu≤cÕ, ≈£îe÷sY, áX¯«s¡eTà, \øÏÎ, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T. düŒ+~+∫q ø£˝…ø£ºsY >∑èVü‰\T eT+ps¡T≈£î dü+ã+~Û+∫q n~Ûø±s¡T\‘√ e÷{≤¢&ç Hê´j·T+ #˚kÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T.

|”m|òt e&û¶πs≥T

n<Ó›uÛ≤s¡+...‘·&çdæyÓ÷ô|&ÉT ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, e÷]à 16(düTes¡íyês¡Ô) : Çfi¯ó¢ ø£{Ϻ #·÷&ÉT. . ô|[¢ #˚dæ #·÷&ÉT nHêïs¡T ô|<ä›\T. n+fÒ Ä ¬s+&ÉT ø±sê´\qT #˚|ü≥º&É+, düeTs¡úe+‘·+>± eTT–+#·&É+ n‘·´+‘· uÛ≤s¡yÓTÆq |üqT\ì yê] uÛ≤eq. ne⁄qT eT] nìï s¡ø±\ ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\T, >∑èVü≤ ìsêàD kÕe÷Á–\ <Ûäs¡\T Äø±XÊìï n+fÒ Ø‹q ~q ~HêìøÏ ô|]–b˛‘√qï Á|üdüTÔ‘· ‘·s¡TD+˝À Ä ø±sê´\ ìs¡«Vü≤D ø£&ÉT ø£wüº‘·s¡eTqï~ yêdüÔey˚T. á H˚|ü<Ûä´+˝À Çfi¯ó¢ ø£≥º&É+ e÷≥≥T+∫ Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ ø££˙dü+ n<Ó› Ç+{À¢ ñ+≥÷ ø±˝≤ìï HÓ≥Tºø=kÕÔeTHêï nedüsês¡Tú\T n|ük˛bÕ\T |ü&Éø£ ‘·|üŒì <äTs¡edüú <ë|ü⁄]+∫+~. õ˝≤¢ X¯s¡y˚>∑+>± $düÔ]k˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïπø õ˝≤¢ »HêuÛ≤ <ë<ë|ü⁄>± 38 \ø£å\≈£î #˚s¡T≈£î+~. B+‘√ bÕ≥T ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ n_Ûeè~Û› |ü<∏ëq |üj·Tìk˛Ô+~. á Áø£eT+ ˝À õ˝≤¢˝Àì q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷\T, q>∑s¡ |ü+#êsTTr\ |ü]~Û˝À Çfi¯¢ n<Ó›\T ø=+&ÉM{Ï #˚+‘ê&ÉT˝≤ ô|]–b˛‘·÷H˚ ñHêïsTT. n<Ó›\‘√ bÕ≥T Ä Çfi¯¢˝À #˚sê\+fÒ n&Ü«qT‡\ s¡÷|ü+˝À j·T»e÷qT\T n<Ó›<ës¡T\ CÒãT\≈£î ø√‘·\T ô|&ÉT‘·÷H˚ ñHêïsTT. mø£ÿ& Óø£ÿ&É... m+‘Ó+‘· n<Ó›\T : ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ \ø£ dü+düú |ü]~Û˝À »HêuÛ≤ 5 \ø£å\≈£î #˚s¡T≈£î+~. á πø+Á<ä+˝À mHé. ÄsY.ù|≥, >±+BÛq>∑sY, yÓ+ø£≥ s¡eTD ø±\˙, –|ü‡Hé ø±\˙, eT<ä÷›sY q>∑sY, ÁøÏcÕíq>∑sY, Á|üø±wt q>∑sY, sê»$Vü‰sY, j·TTø±Hé bÕ¢C≤, ‘·~‘·s¡ ø±\˙\T ø±¢dt ø±\˙\T>± ù|s=+<ësTT. Ç˝≤+{Ï ø±\˙˝À¢ Çfi¯¢ n<Ó›\T #Ó_‘˚ kÕe÷q´, eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ esêZ\ >∑T+&Ó\T >∑TuÛÒ˝ŸeT+≥THêïsTT. z yÓ÷düÔs¡T Çfi¯ón<Ó›≈£î rdüT≈£îì, Äq+<ä+>± J$‘ê\qT yÓfi¯¢B j·÷\Hêï ø£˙dü+ s¡÷.5 y˚\ qT+∫ s¡÷. 8 y˚˝…’Hê yÓ∫Ã+#·ø£ ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. Çø£ bÕ‘·ãd”Ô, ãT<Ûäyês¡ù|≥, ≈£îeTà] M~Û, ‘Ó\T>∑TM~Û, ø£yê&ç M~Û, ô|<ä›

e÷¬sÿ{Ÿ @]j·÷, s¡+>±¬s&ç¶ π>{Ÿ ˝≤+{Ï bÕ‘· @]j·÷˝À¢q÷ |ü]dæú‹ @eT+‘· ÄXÊ»qø£+>± e÷Á‘·+ ˝Ò<äT. Ä, j·÷ ÁbÕ+‘ê ˝À¢ ôd’‘·+ Çfi¯¢ n<Ó›\T s¡÷. 3 y˚\ ô|’>±H˚ |ü\T≈£î ‘·THêïsTT. q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú |ü]~Û˝ÀH˚ ñ+≥THêï Á>±e÷ìï ‘·\|æ+#˚ C§Vü≤sê|ü⁄s¡+ ˝Àq÷ Çfi¯¢ n<Ó›\T s¡÷.2 y˚\≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. Çø£ Ä<√ì˝À »HêuÛ≤ 3 \ø£å\≈£î #˚s¡T≈£î+~. á |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+ |ü]~Û˝À mùdÿ&ç ø±\˙, u≤´+ø˘ ø±\˙, ø±˝ÒCŸ @]j·÷, Vü≤Ödæ+>¥ uÀsY¶ , {Ïõm˝Ÿ ø±\˙, ‘·~‘·s¡ ø±\˙\T ø=+‘· bÕwt @]j·÷\T>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+<ësTT. s¡÷. 2 y˚\T yÓTT<ä\T≈£îì s¡÷. 5, 6 y˚\≈£î ô|’>± Ä, j·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ nedüsês¡Tú\ nedüsêìï ã{Ϻ &çe÷+ &é |ü\T≈£î‘·THêïsTT. Çø£ q+<ë´\ |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+ |ü]~Û˝À <ë<ë|ü⁄ 3 \ø£å\≈£î ô|’>± »HêuÛ≤ ìe•düTÔ+&É>± nø£ÿ&ç m˙®z ø±\˙, mdt_◊ ø±\˙, u≤˝≤õ ø±+ô|¢ø˘‡, lìyêdü q>∑sY, dü+Jej·T´ q>∑sYπ>{Ÿ, >±+BÛ#Íø˘, ‘·~‘·s¡ ø±\˙˝À¢ Çfi¯¢ n<Ó›\T n&ç–q yê]øÏ #·Tø£ÿ\qT #·÷|æ+#˚ kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£îHêïsTT. nø£ÿ&ç ø±\˙˝À¢ n<Ó› Çfi¯ó¢ ø±yê\+fÒ HÓ\≈£î ø£˙dü+ s¡÷. 5 y˚˝…’Hê yÓ∫Ã+#·ì<˚ Çfi¯ó¢ <=s¡ø£ì |ü]dæú‹. ø=ìï ø±\˙˝À¢ Çfi¯¢≈£îqï Vü≤+>∑T\qT ã{Ϻ HÓ\≈£î s¡÷. 15 y˚\≈£î ô|’>± j·T»e÷qT\T <äsê®>± edü÷\T #˚düTÔHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ \ø£å »HêuÛ≤ ñqï m$Tà>∑q÷s¡T |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+ |ü]~Û˝À ñqï >±+~Û q>∑sY, m+.õ. ø±\˙, MesY‡ ø±\˙, mdtm+|æ ø±\˙, \øÏåàù|≥, eTTHÓ |üŒ q>∑sY, sê|òüTy˚+Á<äq>∑sY, k˛eT|üŒ ø±\˙˝À¢ Çfi¯¢ n<Ó›\T ø£˙dü+>± s¡÷. 2 y˚\qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ s¡÷. 10 y˚\≈£î ô|’>± ñ+≥THêïsTT. 60 y˚\ eT+~ »HêuÛ≤ ñqï &√Hé |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+ |ü]~Û˝À düT+<äsYdæ+>¥ q>∑sY, {°#·sY‡ ø±\˙, ø=‘·Ôù|≥, ‘ês¡ø£sêe÷ q>∑sY, bÕ‘·ù|≥, ø=+&Éù|≥˝À¢ n<Ó› Çfi¯ó¢

ø±yê\+fÒ s¡÷. 2 y˚\ qT+∫ s¡÷.3 y˚\ es¡≈£î nedüsês¡Tú\T yÓ∫Ã+#ê*‡ ek˛Ô+~. q>∑s¡ |ü+#êsTTr>± e÷]q Ä‘·à≈£Ls¡T˝À kÕsTTu≤u≤q>∑sY, s¡Vü≤eT‘Yq>∑sY, \øÏåàq>∑sY, ‘·~‘·s¡ ø±\˙˝À¢ Çfi¯¢ n<Ó›\T s¡÷. 1000\ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ s¡÷. 4 y˚\ es¡≈£î ñ+≥THêïsTT. ‘·«s¡˝À q>∑s¡ |ü+#êsTTr>± e÷πs neø±X¯+ ñqï ø√&ÉTeT÷s¡T |ü≥ºD+˝À »HêuÛ≤ 30 y˚\T>± ñ+&É>± dü+|òüT$TÁ‘·, \øÏåàq>∑sY, y˚+ø£fÒX¯«s¡q>∑sY, ‘·~‘·s¡ ø±\˙˝À¢ s¡÷. 2 y˚\ qT+∫ s¡÷.3,500 ñHêïsTT. B+‘√ bÕ≥T eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ ø£\Œq˝À n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ ‘·–q dü‘·«s¡ #·s¡´\qT #˚|ü&√Ô+~. ¬s’\T, s√&ÉT¶ e÷sêZ\ s¡yêD≤≈£î ø£s¡÷ï\T nqT≈£L\+>± ñ+&É&É+‘√ n+<ä] <äèwæº q>∑s¡+ô|’, |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\ô|’ |ü&ÉT‘√+~. Ä<√ì˝À ˙{Ï düs¡|òüsê |ü⁄wüÿ\+>± ñ+~. B+‘√ bÕ≥T ôd¬ø+&é eTT+ãsTT>± ù|s=+~q Ä |ü≥ºD+ ø£sêï≥ø£≈£î dü]Vü≤<äT› ÁbÕ+‘êq ñ+~. Çø£ÿ&ç qT+∫ ø£sêï≥ø£, #ÓHÓ’ï, eTT+ãsTT, ôV’≤<äsêu≤<é\≈£î yÓfi‚¢+<äT≈£î ‘·–q kÂø£sê´\T ñHêïsTT. &√Hé, Ä‘·à≈£Ls¡T, ø√&ÉTeT÷s¡T, q+<ë´\ |ü m$Tà>∑q÷s¡T ‘·~‘·s¡ nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ <ë<ë|ü⁄>± Áô|’y˚≥T, ø±s√Œπs≥T kÕúsTT bÕsƒ¡XÊ\\T, ø£fi≤XÊ\\T ô|]– b˛e&É+‘√ $<ë´s¡®q ø√dü+ |ü\Te⁄s¡T |ü˝…¢ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ Çø£ÿ&É≈£î e∫Ã, n<Ó› Çfi¯¢˝À ñ+≥THêïs¡T. Çy˚ ø±≈£î+&Ü _Ç&ç, {Ï{Ïdæ, {Ï|æ{Ï, ôV≤#ÛY|æ{Ï, ‘·~‘·s¡ eè‹Ô $<ë´ ø£fi≤XÊ\\T ôd’‘·+ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&É&É+‘√ Äj·÷ q>∑sê\T, |ü≥ºD≤˝À¢ Çfi¯¢ n<Ó›\T ô|]–b˛‘·THêïsTT. eT]ø=ìï HÓ\\ e´e~Û˝ÀH˚ ø=‘·Ô $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTqï H˚|ü<Ûä´+˝À á Çfi¯¢ n<Ó›\T eT¬s+‘· kÕúsTT˝À ô|s¡T>∑T‘êjÓ÷qqï Ä+<√fi¯q n<Ó›<ës¡T˝À¢ HÓ\ø=+~.

‘·–Z+|ü⁄ dü¬s’+~ ø±<äT: d”◊{°j·TT ø£s¡÷ï\T, e÷]Ã16 (düTes¡íyês¡Ô) : ñ<√´>∑T\ uÛÑ$wü´ ì~Û(|”m|òt) e&û¶πs≥T 9.5 XÊ‘·+ qT+∫ 8.25 XÊ‘êìøÏ ‘·–Zdü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îqq ìs¡íj·T+ dü¬s’+~ ø±<äì d”◊{°j·TT õ˝≤¢ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<ä s¡TÙ\T myéT&û.n+õu≤ãT, _.sê e÷+»H˚j·TT\T Á|üø£≥q˝À $eT ]Ù+#ês¡T. >∑‘·+˝À ø=qkÕ–q 9.5 XÊ‘·+ e&û¶H˚ ø=qkÕ–+ #ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. qcÕº\˝À ñqï nH˚ø£ ø£+ô|˙\≈£î düVü‰j·T+ n+~düTÔqï Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T nH˚ø£ dü+e‘·‡sê\T>± <√#·T≈£îqï &ÉãT“ô|’ e÷Á‘·+ e&û¶ì ‘·–Z+#·&É+ dü¬s’+~ ø±<äì nHêï s¡T. Á|ü|ü+#·+˝Àì nH˚ø£ <˚XÊ\˝À ô|q¸Héô|’ e&û¶ πs≥TqT, ô|q¸Hé˝À ø√‘· $~Û+#·&É+ e˝Ò¢ nH˚ø£ Ä+<√ fi¯q\T »]>±j·Tì yês¡T >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. j·T»e÷ qT\‘√ ≈£îeTà¬ø’ÿ á ìs¡íj·÷ìøÏ bÕ\Œ&ç+<äì yês¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìï $eT]Ù+#ês¡T. Jy√\ qT neT\T #˚j·÷\qï bÕ]ÁXÊ $Tø£ y˚‘·Ô\ dü\Vü‰\T rdüTø=ì neT\T #˚j·T&ÜìøÏ |üPqT≈£îH˚ |ü]dæú‹˝À πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê« \T ñHêïj·Tì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. e&û¶πs≥T ‘·–Z+|ü⁄ ìs¡íj·÷ìï $s¡$T+#·Tø=ì j·T<∏ëdæú‹ì ø=qkÕ–+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.


4

Væ≤

+<ä÷ <Ûäs¡à+˝À <˚yê\j·÷\≈£î n‘·´+‘· ÁbÕeTTK´‘· ñ+~. ndü\T á <˚yê\j·TeT+fÒ @$T{Ï? á <˚yê\j·÷\T m+<äT≈£î? nqï Á|üX¯ï\T ‘·˝…‹Ôq|ü⁄Œ&ÉT, ª<˚yêq+ <˚X¯dü´ yê Ä\j·÷ nì düe÷<Ûëq$T#êÃs¡T eTq ãTTwæ|ü⁄+>∑e⁄\T. <˚yê\j·T+ ÁbÕs¡úq ø√dü+, |üP» ø√dü+, <˚e‘ê$Á>∑Vü‰\qT, Ç‘·s¡ Äsê<Ûä´ edüTÔe⁄\qT Á|ü‹wæº+∫, yê{Ï s¡ø£åD ø√dü+ ø£{Ϻ+∫q ø£≥º&Éy˚T <˚yê\j·TeTì nHêïs¡T. n+<äTπø eTqyêfi¯Sfl <˚e\j·÷ìï dü|üÔdü+‘êHê\˝À ˇø£{Ï>± ù|s=ÿHêïs¡T. ø=&ÉT≈£î ˝Òø£ ≈£L‘·Ts¡T, ‘·{≤ø£+, ø±e´+, $<Ûëq+, Ä\j·T+, eq+, uÛÑ÷<˚ekÕú|üq+ nH˚$ dü|üÔdü+‘êHê\T>± #Ó|üŒã&ܶsTT. <˚yê\j·Tìï <˚e>∑èVü≤+, <˚e>±, <˚yêj·T‘·q+, <˚e≈£î\+, eT+~s¡+, uÛÑeq+, kÕúq+, <˚ekÕúq+, yÓwüà+, ø°s¡Ôq+, Vü≤s¡à´+, $Vü‰s¡+ nì, $e÷q+, ÁbÕkÕ<ä+ nì |æ\e&É+ »s¡T>∑T‘√+~. eTq dü+düèÿ‹, ø£fi¯\T, •\Œ+, yêdüTÔ, y˚<ë+‘·+ |ü⁄sêD+ yÓTT<ä˝…’q yê{Ï dü+>∑eT kÕúq+ Væ≤+<ä÷ <˚yê\j·T+. |ü]|üPs¡íyÓTÆq, düT+<äs¡yÓTÆq Ä\j·TeT+fÒ e÷qe X¯Øs¡+. Çø£ÿ&É ª‘·‘Yμ(Ä‘·à) Ç\T¢ #˚düTø=ì C≤„H˚+ÁBj·÷\T, ø£πs´+Á~j·÷\T, |ü+#·uÛÑ÷‘ê\T, |ü+#·ÁbÕD≤\T, |ü+#·$wüj·÷\T n+‘·s¡+>∑ eè‘·TÔ\T (n+‘·: ø£s¡D, eTqdüT‡, ∫‘·Ô, ãT~Δ, nVü≤+ø±sê\T) ‘·eT ÁøÏj·T\qT ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ neø±XÊìï ø£*Œ+∫ Ç∫Ã+~. <˚Vü≤y˚T <˚yê\j·T+. <˚Vü≤+˝À ñqï Jey˚T |üs¡eT‘·à. Jyê‘·à |üs¡e÷‘·àø£+fÒ y˚s¡qï nC≤„qy˚T ìsêà\´+. H˚H˚ n‘·ìì |üPõ+#ê* nì n>∑e÷\T |òüTÀwækÕÔsTT. <˚yê\j·T+ ˇø£ <˚Vü≤+ ˝≤+{Ï+~. •Ks¡+ •düT‡, >∑s¡“¤>∑èVü≤+ yÓT&É, eTT+<ä] eT+≥|ü+ ñ<äs¡+. ÁbÕø£s¡|ü⁄ >√&É\T ø±fi¯Sfl, >√|ü⁄s¡+ bÕ<ë\T, <Ûä«» düÔ+uÛÑy˚T J$‘·+. Ç˝≤ Ä\j·T+ uÛÑ>∑eq÷à]Ô>± uÛ≤$+|üã&ÉT‘√+~. n+<äTe\¢H˚ <˚e\j·÷ìï |ü$Á‘·+>± uÛ≤$düTÔHêïeTT. Ä düú˝≤ìï |ü⁄D´πøåÁ‘·+>± |ü]>∑DÏdüTÔHêïeTT. nø£ÿ&˚ eTq+ $X¯«dædüTÔHêïeTT. <˚yê\j·T ÁbÕNq‘· uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ˝Ò≈£î+&Ü e÷qe⁄&ÉT J$+#·˝Ò<äq˙, •e⁄ì n»„˝Òì<˚ NyÓTÆHê≈£î≥º+<ä˙, n+<äTø£H˚ uÛÑ>∑eq÷à]Ôì ˇø£#√≥ Á|ü‹wæº+∫ Äsê~ÛdüTÔHêïeTT. uÛÑ>∑e‘ê‡ø屑êÿs¡+ ø√düy˚T Á|ü‹ Væ≤+<äTe⁄ ‘·|üq|ü&É‘ê&ÉT. Á|üj·T‹ïkÕÔ&ÉT. n<˚ |ü$Á‘· düú\+. n<˚ <˚yê\j·T+. Ç~ uÛÖ‹ø£ X¯Øs¡+ (|òæõø£˝Ÿ u≤&û) e÷qdæø£ X¯Øs¡+ (ôd’øÏ˝Ÿ u≤&û), ‘Ó’»dæø£ X¯Øsê\qT (dü÷|üsY ø±Hé wæj·Tdt u≤&û) Á|ü‹_+_+#˚ ˇø£ Á|ürø£. n+<äTe\¢H˚ <˚yê\j·T+ uÛÑ>∑e+‘·T&çøÏ e÷qe⁄&çøÏ ñqï ˇø£ ø=ø°ÿ (*+ø˘) nì $E„\ n_ÛÁbÕj·T+. <˚yê\j·T+ ìsêàD+ m|ü&ÉT, mø£ÿ&É Äs¡+_Û+|üã&ç+<√ #Ó|üŒ&É+ ø£wüº+. y˚<äø±˝≤˝À¢ <˚yê\j·÷\T ˝Òe˙, $Á>∑Vü‰sê<ÛäHê |ü<䛋, <˚yê\j·÷\ ìsêàD+ yÓ<äø±\|ü⁄ ∫e]<äX¯˝À, sêe÷j·TD, eTVü‰uÛ≤s¡‘· ø±\˝À¢ Äs¡+uÛÑyÓTÆ+<ä˙,

5

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

X¯ìyês¡+ 17, e÷]Ã, 2012

y˚<äø±\|ü⁄ j·÷>∑XÊ\˝Ò ø±\Áø£+>± <˚yê\j·÷\T>± s¡÷bı+<ëj·Tì |ü\Te⁄] n_ÛÁbÕj·T+. ª<˚yê\j·÷\T yÓ’~ø£j·TT>∑+˝À ì]à‘·eTT˝…’q≥T¢ ø£qã&É<äT. <˚e‘ê dü«s¡÷|üeTT, <˚e‘·\ yêVü≤qeTT\T, Á|ü‹e÷ es¡íqeTT yÓTT<ä˝…’q $wüj·TeTT\≈£î dü+ã+~Û+∫q yêø£´eTT\T y˚<äeTT\+<äT ø=ìï >∑\|ü⁄>±ì, $Á>∑Vü‰sê<Ûäq Ä#·s¡D˝ÀìøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· >±˙, <˚yê\j·T ìsêàDeTTq≈£î neø±X¯eTT+&É<äT. $Á>∑Vü‰sê<Ûäq @s¡Œ&çq yÓ+≥H˚ <˚yê\j·T ìsêàDeTT ôd’‘·eTT ÁbÕs¡+_Û+|ü&çq~. ÁãVü≤àdü«s¡÷|üyÓTÆq Ä‘·à≈£î <˚Vü≤eTT ì\j·TyÓTÆq≥T¢>±, <˚yê‘ê $Á>∑Vü‰ìøÏ <˚yê\j·T+ ì\j·TeTT>± uÛ≤$+∫, <˚yê\j·T ìsêàDeTT X¯Øs¡ ìs¡àDeTTqqTdü]+∫ ø±$+∫Hês¡T. <˚yê\j·T yêdüTÔ <˚yê\j·÷\qT eTq+ ¬s+&ÉTesêZ\T>± $uÛÑõ+#·ø√e#·TÃ. 1.Á>±eT<˚e‘ê\j·T\T 2.•wüº<˚e‘ê\j·÷\T. yÓTT<ä{Ï es¡Z+ Á>±eTs¡ø£åD ø√dü+ ‘·s¡‘·sê\T>± Á>±eTdü+düèÿ‹˝À ì\Á<=≈£îÿ≈£îqï m\¢eTà, e÷s¡eTà, b˛#·eTà, yÓTÆdüeTà yÓTT<ä˝…’q <˚e‘·\ ∫qï ∫qï >∑T&ÉT\T. Á>±eT<˚e‘·\˝À n~Ûø£+ Ád”Ô˝Ò. ˇø£ $<Ûä+>± Ms¡T X¯øÏÔ<˚e‘·\T. á <˚e\j·÷˝À¢ #Ó|ü⁄Œø√<ä>∑Z yêdüTÔ•\Œ+ ø£q|ü&É<äT. Ä\j·÷\T kÕ<Ûës¡q+>± ñ+{≤sTT. Çø£ ¬s+&Éees¡Z+ ÁãVü≤à, $wüßí, •e, $ù|òTïX¯«s¡ yÓTT<ä˝…’q •wüº<˚e‘·\T ˝Òø£ Hê>∑Øø£ <˚e‘·\ Ä\j·÷\T, á <˚e‘·\qT |üPõ+#˚yêfi¯ófl. kÕeTq´+>± ÁãVü≤àDT\T. n>∑e÷\˝À #Ó|æŒq ]‹>± á <˚e‘·\≈£î c˛&ÉXÀ|ü#êsê\T, #·‘·TwüŒwæº ñ|ü#êsê\T »s¡T>∑T‘êsTT. •wüº<˚yê\j·÷\T yêdüTÔ XÊÁkÕÔqT>∑TD+>± ì]à+#·ã&ܶsTT. >∑èVü≤, Á>±eT, q>∑s¡, <˚yêj·T‘·q, ÁbÕkÕ<ä, <äTs¡Z, ÄsêeT, ‘·{≤ø£, ùd‘·Tã+<Ûä Ç‘ê´~ ìsêàD \ø£åD≤\qT ‘Ó*ù| •\ŒXÊÁdüÔy˚T yêdüTÔXÊÁdüÔ+. á yêdüTÔ dü+Á|ü<ëj·T+ Ä>∑e÷\ MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç+~, Ä>∑e÷\˝À <˚yê\j·T ìsêàD+, ñ‘·‡yê\T ù|s=ÿqã&ܶsTT, ø±$Tø£, ø±s¡D Ä>∑e÷\˝À ìj·TeT ìã+<Ûäq\T #Ó|üŒã&ܶsTT. yêdüTÔXÊÁdüÔ+ Á‹eT÷s¡TÔ\ qT+∫ Ç+Á<ä, ãèVü≤düŒ‹, Hês¡<äT\≈£î nqTÁ>∑Væ≤+|ü&ç+<äì, yêfi¯fl <ë«sê nH˚ø£ ãTTwüß\≈£î dü+Áø£$T+∫+<äì n+{≤s¡T. |ü⁄sê‘·q |ü≥ºD≤\T, ø£≥º&Ü\T yêdüTÔ XÊÁkÕÔqT>∑TD+>± ì]à+|üã&ÉT‘·T+&˚$. y˚<äø±\+˝À j·TC≤„\ø√dü+ XÊ\\qT, y˚~ø£\qT, Ç≥Tø£, ø=j·T´, yÓ<äTs¡T\‘√ ì]à+#˚yês¡T. Çe˙ï •\Œdü÷Á‘êìï nqTdü]+#˚ ì]à+|üã&ÉT‘·T+&Ó$. ny˚ uÛ≤s¡‘· K+&É yêdüTÔ$<ä´≈£î eT÷\s¡÷bÕ\ì ø=+‘·eT+~ n_ÛÁbÕj·T+. Äs¡T´\T Äsê´es¡Ô+ Á|üy˚•+#·&ÜìøÏ $T+<˚ á <˚X¯+˝À HÓ\ø=qï Á<ë$&ÉT\T nH˚ø£ X¯‘êu≤›\T>± ‘·eT<˚ nsTTq ˇø£ dü+düèÿ‹ì ô|+bı+~#·Tø=+≥÷ e#êÃs¡˙, Äs¡T´\T yêfi¯flqT+∫ yêdüTÔ$<ä´qT

H˚s¡TÃø=Hêïs¡˙ ø=+‘·eT+~ n_ÛÁbÕj·T+. yÓTT<ä{À¢ yÓ<äTs¡T#˚ ì]à+|üã&ç, nq+‘·s¡+ ø=j·T´\‘√ ø£≥º&Ü\T ì]à|ü+ã&ç ñ+&Ée#·TÃ. Ä ‘·sê«‘· eTqTï, Ç≥Tø£\‘√ ì]à+|üã&ç Áø°.X¯ 4e X¯‘ê_› ‘·sê«‘· $&ç$&ç sêfi¯fl‘√ >∑èVü‰\T, <˚yê\j·÷\T ì]à+|üã&É&É+ yÓTT<ä\j·÷´sTT. Ç≥Tø£\T, sêfi¯¢ |ü⁄sê‘·q ø£≥º&É neX‚cÕ\T Ç|üŒ{Ïø° ì*∫ ñHêïsTT. yêdüTÔø£fi¯ Áø£y˚T|æ @$<Ûä+>± eè~Δ #Ó+~+<√ Ç$ #·÷ô|&É‘êsTT. Ä<ÛäTìø£ $<ë«+düT\T ñ‘·Ôs¡ $<ë«+düT\T ñ‘·Ôs¡ Væ≤+<ä÷kÕúq|ü⁄ <˚yê\j·T Ø‹ì ªÇ+&√Äs¡´Héμ XË’© n˙, <äøÏåD Væ≤+<ä÷kÕú|ü⁄ Ø‹ì ªÁ<ë$&ÉXË’*μ nì n+{≤s¡T. yêdüTÔ XË’* <äèwæº#˚ Á<ë$&É yêdüTÔØ‹ $ø±kÕìï ◊<äT ø±˝≤\T>± $uÛÑõ+#·&É+ »]–+~. 1.|ü\¢e⁄\ ø±\+ Áø°.X¯. 600`900 2.#√fi¯ó\ ø±\+ Áø°.X¯. 900`1150 3.bÕ+&ÉT´\ ø±\+ Áø°.X¯ 1150`1350 4.$»j·Tq>∑s¡ ø±\+ Áø°.X¯ 1350`1565 5.Ä<ÛäTìø£ø±\+ Áø°.X¯. 1600`...(Hêj·Tø£) ô|’q ù|s=ÿqã&ɶ ◊<äT Á|ü<Ûëq sê»e+XÊ\T <äøÏåD <˚yê\j·T yêdüTÔ |ü]D≤e÷ìøÏ ‘√&ɶ&ܶsTT. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì <˚yê\j·÷\qT, yê{Ï s¡#·Hê XË’*øÏ nqT>∑TD+>± eT÷&ÉT $<Ûë\T>± eØZø£]+#ês¡T. 1.>∑s¡“¤>∑èVü≤+ MT<äTqï >√|ü⁄s¡+ m‘·TÔ>± ñ+~. eÁø£πsU≤ø£è‹˝À ñqï ªHê>∑s¡μ XË’*. Ç≥Te+{Ï <˚yê\j·÷\T ÁøÏ+<ä qT+∫ •Ks¡+ <ëø± #·‘·Ts¡ÁkÕø±s¡+˝À ñ+{≤sTT. Ç~ ñ‘·Ôs¡ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì <˚yê\j·÷˝À¢ >∑eTì+|üe#·TÃ. 2.>∑s¡“¤>∑èVü≤MTà<ä >√|ü⁄s¡+ _ÛHêïÁ>∑ |æs¡$T&é˝À ñqï~. ªÁ<ë$&Éμ XË’* á \ø£åD+ |ü\¢e⁄\T, #√fi¯ó\≈£î #Ó+~q <äøÏåD uÛ≤s¡‘· <˚yê\j·÷˝À¢ ø£ì|ædüTÔ+~. 3.á ¬s+&ÉT \ø£åD≤\qT ˝ÀqTqï~ ªy˚düs¡μ XË’*. <˚yê\j·T ìsêàD+ <˚yê\j·T ìsêàD+˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï n+X¯+ Ä\j·T ìsêàD≤ìøÏ uÛÑ÷$Tì mqTïø√e&É+ ñ+~. |ü$Á‘·eTT˝…’q <˚yê\j·÷\T kÕ<Ûës¡D+>± qBrsê˝À¢ø±˙, ˙{Ï ãT>∑Z\T ñqï |üsê«>±Á>±\ MT<ä ø±˙ ø£≥ºã&ç ñ+&É&Üìï eTq+ >∑eTì+#·e#·TÃ. |ü⁄D´πøåÁ‘· düMT|ü+˝ÀqT, qB rs¡+˝ÀqT düeTTÁ<ärs¡+˝ÀqT, qB dü+>∑eTkÕúq+˝ÀqT, |üs¡«‘êÁ>∑+˝ÀqT, |üs¡«‘·bÕs¡Ù«+˝ÀqT, eq+˝ÀqT, ñ|üeq+˝ÀqT, ñ<ë´qeq+˝ÀqT, dæ<äΔ<äT\ ÄÁX¯eT+˝ÀqT, >=|üŒ Á>±eT+˝ÀqT, |ü⁄s¡+˝ÀqT, |ü≥ºD+˝ÀqT,s¡eTà Á|ü<˚XÊ\˝ÀqT, <˚yê\j·÷qT ø£≥º&ÜìøÏ dü+ø£*Œ+#ê\≥. á Á|ü<˚XÊ\ìï Á|üø£è‹ |ü]düsê\T, <˚yê\j·T ìsêàD≤ìøÏ nqTyÓ’q Á|ü<˚XÊ\T. n+<äTe\¢H˚ ãèVü≤‘·‡+V”≤‘· Ç˝≤ #Ó|ü⁄Ô+~. qB, XË’\, ìs¡Ès¡, Á|ü<˚XÊ\˝Àì eHê˝À¢qT, |ü≥ºD ñ<ë´qeHê˝À¢qT, <˚e‘·\T $Vü≤]kÕÔs¡T. Ç$ uÛÑ>∑e+‘·T&ç yêdükÕúq+˝À ø±≈£î+&Ü X¯óuÛÑ+, XÊ+‹ì ø£*–+#˚ Á|ü<˚XÊ\T. n˝≤π> ª•\ŒÁ|üø±X¯μ Ç˝≤ ù|s=ÿ+~. qB s¡Væ≤‘·yÓTÆq uÛÑ÷$T, bÕcÕD+‘√ ≈£L&ÉTø=qï H˚\ <˚yê\j·÷ ìsêàD≤ìøÏ |üìøÏsêe⁄. ÇdüTø£‘√ ≈£L&ÉTø=qï uÛÑ÷$T nqTyÓ’q~. ãTs¡<ä>± qTqï uÛÑ÷$Tì, düàXÊq uÛÑ÷$Tì |ü]‘·´õ+#ê*. <˚yê\j·T ìsêàD≤ìøÏ ñ|üø£]+#˚ sêsTT, s¡|üŒ, •\, ˝ÀVü≤+ Ç‘ê´<äT\T eTqTwü´s¡÷bÕìï ì]à+#˚ ndæÔ|ü+»sêìï b˛© ñ+{≤sTT. á X¯Øsêì¬ø˝≤ n\+ø±s¡ ÁbÕj·T+>± ekÕúuÛÑs¡D≤\T nedüs¡yÓ÷, Ä\j·÷ìøÏ, $Á>∑Vü‰ìøÏ ≈£L&É n\+ø±s¡ ÁbÕj·TyÓTÆq

s¡#·q n+‘˚ nedüs¡+. Ä\j·÷ìøÏ nqTyÓ’q Á|ü<˚XÊìï m+|æø£#˚düTø=qï ‘·sê«‘· Ä\j·T ìsêàD+ Äs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+~. <˚yê\j·T ìsêàD+˝À n‹ eTTK´yÓTÆq n+X¯+ yêdüTÔ |ü⁄s¡Twü eT+&É˝≤ìï s¡∫+#·&É+. yêdüTÔ |ü⁄s¡Twüß&ç ∫Á‘êìï Áyêdæ |üPõ+#·&É+ e\¢, Ä |ü⁄s¡Twüß&ÉT eT]j·TT n‘·ì‘√ ñqï <˚e‘·\T nø£ÿ&Ó HÓ\ø=ì Ä\j·T ìsêàD ø±sê´ìï ì]«|òüTï+>± ø=qkÕ–kÕÔs¡≥. uÛÑ÷$Tì 81 ˝Òø£ 64 #·‘·Ts¡ÁkÕø£s¡ $uÛ≤>±\T>± $uÛÑõ+∫ eT<Ûä´˝À düÔ+uÛ≤ìï ø±˙, n–ïì ø±ì kÕÔ|æ+∫, |üP» #˚kÕÔs¡T. eT<Ûä´˝À ñqï á #·<äsêìï ÁãVü≤àkÕúqeT+{≤s¡T. ˇø=ÿø£ÿ #·‘·Ts¡ÁkÕø£s¡ $uÛ≤>∑+˝ÀqT ˇø=ÿø£ÿ <˚e‘·qT ÄyêVü≤q #˚kÕÔs¡T. eT<Ûä´qTqï #·<äs¡y˚T yêdüTÔ jÓTTø£ÿ πø+Á<ä kÕúq+. Çø£ÿ&˚ yêdüTÔ |ü⁄s¡Twüß&ÉT+{≤&ÉT. yêdüTÔ|ü⁄s¡TwüeT+&É˝≤ìï kÕú|æ+∫q ‘·sê«‘· ª>∑s¡“¤Hê´düμ eTH˚ $~Ûì e÷qe⁄˝À¢ ª>∑s¡“¤<ÛëHêμìøÏ düe÷q+>± |üPs¡T«\T $~Û+#ês¡T. uÛÑ÷e÷‘· nqTÁ>∑Vü≤+ ø√dü+ á ø£s¡àqT Ä#·]kÕÔs¡T. >∑s¡“¤>∑èVü≤ <ë«s¡+ e#˚à Á|ü<˚XÊìøÏ yÓqTø£ ì]›wüºkÕúq+˝À 25 #·‘·Ts¡ÁkÕø±s¡ |ü\¢\T (‘·>∑TZ\T) ñqï sê–bÕÁ‘·˝À $$<Ûä XÊÁdüÔ düeTà‘ê˝…’q edüTÔe⁄\qT H˚\˝À |ü⁄&ÉÃ&Éy˚T >∑s¡“¤Hê´dü ø£s¡à+. ìsêàD≤ìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ ek˛Ô|üø£s¡D≤\≈£î |üP» »]–q nq+‘·s¡+ ìsêàD ø±s¡´Áø£eT+ kÕ>∑T‘·T+~. <˚yê\j·T Á|ü<Ûëq uÛ≤>±\T <˚yê\j·T Á|ü<Ûëq uÛ≤>∑+ #·‘·Ts¡ÁkÕø±s¡+˝À ñqï ª>∑s¡“¤>∑èVü≤+μ ˝Ò<ë ª>∑s¡“¤>∑T&çμ Ç~ <˚yê\j·÷ìøÏ Vü≤è<äj·T+˝≤+{Ï~. eTqTwü´ X¯Øs¡+˝À Ä‘·à <ë– ñqï≥Tº>± <˚yê\j·T+˝À uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ≈£L&É e÷qe⁄&çøÏ n‘·´+‘· düT\uÛÑ+>± ‘·è>√Z#·s¡+ ø±≈£î+&˚‘·≥Tº>± ª>∑s¡“¤>∑èVü≤+μ ˝À ÄyêdükÕúq+ bı+~ ñHêï&ÉT. Ç<˚ ªeT÷\$Á>∑Vü≤+μ ˝Ò<ë ªeT÷\uÒs¡+μ nqã&ÉT‘√+~. >∑s¡“¤>∑èVü≤+˝À Á|üy˚X¯<ë«s¡+ ‘·|挑˚ eT] m˝≤+{Ï øÏ{Ïø°\T ø±˙ ñ+&Ée⁄. kÕ<Ûës¡D+>± Nø£{Ï n\TeTTø=ì ñ+≥T+~. á Nø£{Ï uÛÑ≈£îÔìï $Á>∑Vü≤+ MT~øÏ <äèwæºì πø+ÁBø£]+|ü#˚düTÔ+~. á ˝Àø±ìï eTs¡∫ ‘·qàj·T‘ê«ìï bı+<äT‘ê&ÉT uÛÑ≈£îÔ&ÉT. ‘·q≈£î ‘Ó*j·Tq≥Te+{Ï nqTuÛÑ÷‹ì bı+<äT‘ê&ÉT. uÛÑ≈£îÔ&çø° uÛÑ>∑e<ëø£s¡ΩD, dü+|üs¡ÿ+, ÄodüT‡\T Çø£ÿ&˚ \_ÛkÕÔsTT. uÛÑ≈£îÔ&ÉT ‘·q˝À <Ó’yêìï, dü‘ê´ìï #·÷kÕÔ&ÉT. >∑s¡“¤>∑èVü≤+ô|’ uÛ≤>∑+˝À >√|ü⁄s¡+ ñ+≥T+~. BH˚ï $e÷q+ n+{≤s¡T. Ç<˚ <˚yê\j·T yÓ’uÛÑyêìøÏ ì<äs¡Ùq+. Ç~ kÕ<Ûës¡D+>± b˛‘·b˛dæq $Á>±Vü‰\‘√ n\+ø£]+#·ã&ç ñ+≥T+~. $e÷q+ MT<ä •Ks¡+ ñ+≥T+~. •K ñqï~ •Ks¡+. <ëì MT<ä ø£\X¯+ ñ+≥T+~. >∑s¡“¤>∑èVü≤+ #·≥Tº uÛÑ≈£îÔ\T >∑T&ç ‹s¡>∑&ÜìøÏ ªÁ|ü~øÏåD≤|ü<∏ä+μ ñ+≥T+~. y˚düs¡ |ü<䛋˝À ì]à+#·ã&ɶ Ä\j·÷˝À¢ Ç~ kÕ<Ûës¡D+>± ñ+&É<äì n+{≤s¡T. >∑s¡“¤>∑èVü≤+ eTT+<äT uÛ≤>∑+˝À ªeTTKeT+≥|ü+μ ñ+≥T+~. BH˚ï ªns¡ΔeT+≥|ü+μ nì ªX¯óø£Hêdæμ nì n+{≤s¡T. Ç~ #·‘·TÁkÕø£s¡+˝À ø±˙, Bs¡È #·‘·TÁkÕø±s¡+˝À ø±˙ ñ+&ç Á|üø£ÿ\˝À >√|ü⁄s¡+ ø±˙, •Ks¡+ ø±˙ ø£*– ñ+≥T+~. >∑s¡“¤>∑èVü≤+ eTTKeT+≥bÕ\qT eTVü‰eT+≥bÕìøÏ (Vü‰\T) ø£*ù| ∫qï e÷sêZìï ªn+‘·sê\+μ n+{≤s¡T. ø=ìï Ä\j·÷˝À¢ eTTKeT+≥|üy˚T n+‘·sêfi¯+>± ñ+≥T+~. eTVü‰eT+≥bÕìï ªqè‘·´eT+≥|ü+μ ˝Ò<ë ªqes¡+>∑μ nì ≈£L&Ü n+{≤s¡T. ns¡úeT+≥|ü+ Á|üy˚X¯ <ë«sê˝À¢ Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ <ë«s¡bÕ\≈£î\T ñ+{≤s¡T. >∑s¡“¤>∑èVü≤+ ˝Ò<ë n+‘·sêfi¯+ ˝Ò<ë eT+≥|ü+ eTT+<äTu≤>∑+˝À <ä«»düÔ+uÛÑ+ ñ+≥T+~. <ëìMT<ä e⁄qï ˝≤+#Û·q+ eT÷\<˚e‘· yêVü≤q+. <ä«»düÔ+uÛÑ+ düMT|ü+˝À <˚e⁄&ç bÕ<ä∫Vü≤ï+ ˝Ò<ë |ü<äà+ e⁄qï ã\|”sƒ¡+ ñ+≥T+~. ã*|”sƒ¡MTà<ä |ü]yês¡ <˚e‘·\≈£î ã* nqï+ ô|&É‘ês¡T. ã*|”sƒêìøÏ m<äTs¡T>± B|üdüÔ+uÛÑ+ ñ+≥T+~. á <ä«sê\ MT<ä Äø±X¯qq+fÒ >√|ü⁄sê\T Äø£s¡¸D°j·T+>± ñ+{≤sTT. eTTK´+>± ÁbÕø±s¡+ eTVü≤<ë«s¡+ MT<äqï >√|ü⁄sê\T nH˚ø£ n+‘·düTÔ\qT ø£*– ø£fi≤‘·àø£+>± ñ+{≤sTT. ø=ìï <˚yê\j·÷˝À 2,3 ÁbÕø±sê\T ≈£L&Ü ñ+{≤sTT. ÁbÕø±s¡+˝À|ü\ Á|ü<ÛëHê\j·T+‘√ bÕ≥T eT]ø=ìï ∫qï ∫qï eT+~sê\T ≈£L&É ñ+{≤sTT. ø£fi≤´DeT+≥|ü+, jÓ÷>∑XÊ\, bÕø£XÊ\, kÕ«$T|ü⁄wüÿ]DÏ, ñ‘·‡eeT÷s¡TÔ\ qT+#˚ >∑~ Ç‘ê´<äT\T düs¡«kÕ<Ûës¡D+>± ñ+{≤sTT. kÕ<Ûës¡D+>± •yê\j·T+ |ü≥ºD≤ìøÏ áXÊq´ ~X¯˝ÀqT, $cÕí´\j·T+ |ü•ÃeT~X¯˝ÀqT, dü÷s¡´<˚yê\j·T+ ‘·÷s¡TŒ ~≈£îÿ˝ÀqT, <äTs¡Z Ä\j·÷\T ñ‘·Ôs¡~X¯˝ÀqT, ÁãVü‰à\j·T+ |ü≥ºD eT<Ûä´ uÛ≤>∑+˝ÀqT ñ+&Ü\≥.

n+‘ê ns¡ #˚‹˝ÀH˚.. 3J n+fÒ dü+øÏå|üÔ+>± ª<∏äsY¶ C…HÓπswüHé yÓTTu…’˝Ÿ f…*bò˛Héμ. y˚>∑+>± düe÷#ês¡ e÷]Œ&ç #˚düTø=H˚˝≤ yÓTTu…’˝Ÿ HÓ{Ÿs¡Tÿ\˙, yÓTTu…’˝Ÿbò˛q¢˙ s¡÷bı+~+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ yê&ÉT‘·Tqï f…ø±ï\Jì 2J n+≥THêïs¡T. Ç+<äT˝À y˚>±ìï á kÕúsTT ‘·sê«‘· ô|+#·˝ÒeTT. m≈£îÿe>± yêsTTdt, f…ø˘º‡ &Ü{≤ì e÷Á‘·y˚T e÷]Œ&ç #˚düTø=>∑\T>∑T‘·THêïeTT. ˇø£ÿ e÷≥˝À #ÓbÕŒ\+fÒ |üP]ÔkÕúsTT˝À Ç+≥¬sï{Ÿ ùde*ï yÓTTu…’˝Ÿ˝À $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚˝≤ s¡÷bı+~+∫+<˚ á 3J. ns¡#˚‹˝À {°M, dæìe÷\T, bÕ≥\T, yês¡Ô\T, ˇ e÷~] ôd’Eqï M&çjÓ÷ ô|ò’˝Ÿ‡ @yÓ’Hê düπs ∫{Ïø£˝À &ÍHé˝À&é #˚düTø=e#·TÃ. sêqTqï ø±\+˝À yÓTTu…’˝Ÿ bò˛H√¢H˚ {ÏM\÷ #·&É>∑\T>∑T‘ês¡T. <ëìøÏ m≈£îÿe ]»\÷´wüHé‘√ ≈£L&çq &çùdŒ¢ dædüº+, n~Ûø£ &Ü{≤ì y˚>∑+>± ]d”yé #˚düTø√>∑\>∑≥+ ˝≤+{Ï m≈£îÿe kÂø£sê´\‘√ yÓTTu…’˝Ÿ bò˛q÷¢ ekÕÔsTT. {°M Áb˛Á>±eTT\qT Á|ükÕs¡+ #˚j·T&ÜìøÏ ñqï #Ûêq˝Ÿ‡ dæ<äΔ+ ne⁄‘êsTT. ø=‘·Ô #ÛêHÓ˝Ÿ‡, yÓuŸôd’≥÷¢ |ü⁄≥Tºø=kÕÔsTT. q∫Ãq Áb˛Á>±+\qT ]ø±sY¶ #˚düTø=ì bò˛Hé˝À uÛÑÁ<ä|üs¡#·Tø√e#·Tà ≈£L&Ü. Á|üdüTÔ‘·+ eTq+ $ìjÓ÷–düTÔqï 2J <ë«sê yêsTTdt ø£eT÷´ìπøwüHéqT |üP]Ô kÕúsTT˝À @ $<Ûä+>± $ìjÓ÷–+#·>∑*>±yÓ÷ M&çjÓ÷ ô|ò’˝Ÿ‡ì 3J˝À n+‘˚ düT\Te⁄>± j·÷¬ø‡dt #˚düTø=H˚˝≤ á HÓ{ŸesYÿ\qT, bò˛q¢˙ s¡÷bı+~düTÔHêïs¡T. yÓuŸ ¬øyÓTsê <ë«sê ø£+|üP´≥sY˝À ÄHé˝…’Hé M&çjÓ÷ #Ûê{Ï+>¥ m˝≤ #˚düTÔHêïs√ n<˚ $<Ûä+>± bò˛Hé˝À ≈£L&Ü MTs¡T ø£ì|ædü÷Ô ø£ãTs¡T¢ #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. BH˚ï ªM&çjÓ÷ ø±*+>¥μ nì |æ\TdüTÔHêïs¡T. Ç˝≤ ø£ì|ædü÷Ô e÷{≤¢&Ü\+fÒ Çs¡Te⁄] bò˛q¢˝À ¬øyÓTsê ø£∫Ñ·+>± e⁄+&Ü*. Bìø√dü+ bò˛Hé≈£î eTT+<äT u≤>∑+˝À ¬øyÓTsêqT @sêŒ≥T #˚dæq 3J bò˛q¢qT n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘ÓdüTÔHêïs¡T. eT÷&ÉT ì$TcÕ\Tqï m+|”3 bÕ≥qT 2J‘√

&ÍHé˝À&˚H #˚ùdÔ düTe÷s¡T 31 qT+∫ 40 ì$TcÕ\T rdüT≈£î+≥T+~. n<˚ M&çjÓ÷qT 3J‘√ 11 ôdø£q¢ qT+∫ 1.5 ôdø£q¢˝À &ÍHé˝À&é #˚düTø=e#·TÃ. ø±s√¢ yÓfi¯ó‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü 384 πø;|”mdt y˚>∑+‘√ &Ü{≤qT &ÍHé˝À&é #˚düT≈£îH˚˝≤ 3J |üì#˚düTÔ+~. 2J HÓ{ŸesYÿ 10¬ø;/ôdø£Hé y˚>∑+‘√ düe÷#ês¡ e÷]Œ&ç #˚ùdÔ, 3J 2myéT_/ôdø£Hé d”Œ&é‘√ #˚düTÔ+~. ø£+|üP´≥sY˝À |üP]ÔkÕúsTT˝À Ç+≥¬sï{Ÿ ÁuÖdæ+>¥ #˚düTø√e#·TÃ. $$<Ûä s¡ø±\ eT©ºMT&çj·÷ Á>±|òæø˘‡‘√ ≈£L&çq m{≤#YyÓT+≥¢‘√ á`yÓTsTT˝Ÿ‡ì ∫{Ϭø˝À |ü+ù|jÓTT#·TÃ. M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡\T @sêŒ≥T #˚düTø√e#·TÃ. Áô|ò+&金√q÷, ø=‘·Ô yêfi¯fl‘√q÷ ÄHé˝…’Hé π>yéT‡˝≤>±, Çø£ M&çjÓ÷ π>yéT\T ne©\>± Äj˚Tj·Te#·TÃ. eT©ºù|¢j·TsY π>yéT\T ≈£L&Ü yÓTTu…’˝Ÿ˝À n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sêqTHêïsTT. ‘·≈£îÿe düeTj·T+˝ÀH˚ π>yéT\qT &ÍHé˝À&é #˚düTø√e#·TÃ. b˛©düT, s¡ø£åD e´edüú\T áHÓ{ŸesYÿ <ë«sê d”d”{°M\qT j·÷¬ø‡dt #˚ùd dü<äTbÕj·÷ìï n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘˚qTHêïsTT. yÓTTu…’˝Ÿ ≥÷]»+, yÓTTu…’˝Ÿ yêDÏ»´+, á`˝…]ï+>¥, kÕºø˘mπøÇ+CŸ, f…©yÓT&çdæHé, yÓTTu…’˝Ÿ yêDÏ»´ Á|üø£≥q\T düeTdüÔ Á|ü|ü+#·+ Çø£ MT ns¡#˚‹˝ÀH˚`ns¡#˚‹˝À yÓ’≈£î+sƒ¡ ‘Ó©<äT>±˙, MT Á|ü|ü+#·+ yÓTT‘·Ô+ MT ns¡#˚‹˝ÀH˚. á ùde*Œ bı+<ë\fÒ Á|üdüTÔ‘·+ eTq+ $ìjÓ÷–düTÔqï ùde\ø£+fÒ m≈£îÿe #êsY®#˚ùd neø±X¯y˚T ñ+~. ø±ø£b˛‘˚ Á|üuÛÑT‘·« ìj·T+Á‘·D\ e\¢, Çe˙ï sêe&ÜìøÏ e÷Á‘·+ Ç+ø± ø=~› ø±\+ |ü&ÉT‘·T+~. Á|üdüTÔ‘êìøÏ myéT{ÏmHém˝Ÿ, ;mdtmHém˝Ÿ e÷Á‘·y˚T á dü<äTbÕj·÷\ì ø=ìï #√≥¢ n+~düTÔHêïs¡T. ùde\+<ä+#˚+<äT≈£î f…*ø±+ ø£+ô|˙\T dæ<ä›+ W‘·THêïsTT. e÷¬sÿ{À¢ á 3J f…*bò˛q÷¢ \uÛÑ´eTe⁄‘·THêïsTT. ø±düÔ <Ûäπs s¡÷.15,000ô|’>± ñHêï, y˚∫ #·÷&É+&ç. nìŒ ø£+ô|˙\T yÓTT<ä˝…{≤º>±, M{Ï πs≥T¢ ø=~›>±HÓ’Hê ‘·>√Z#·TÃ.

eTVæ≤fi¯\ ÄXÊB|ü+ <äTsêZu≤sTT Á|ü‹uÛÑ u≤\´+˝ÀH˚ yÓ\T¢$]dæ+~. Væ≤+B˝À bÕ+&ç‘·´ >∑&ç+∫+~. &܈ˆ <äTsêZu≤sTT <˚XŸeTTUŸ <ä T sêZ u≤sTT s¡+>∑e\T¢\T¢ Á|üeTTKT\T. áyÓT ù|s¡T >±ì y˚ j · T ≥+˝À ÄyÓ T ≈£ î Äy˚T kÕ–. ÄyÓT kÕú|æ+∫q Ä+Á<Ûä eTVæ≤fi≤ MD≤ yê<äq˝À ~≥º nì|æ+#·T düuÛÑ ù|s¡T>±ì ‘Ó*j·Tì yês¡T ø=qï~. Ád”Ô kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ˝À ñ+&ÉπsyÓ÷. dü+düú düVü≤ø±s¡+‘√ Ä+Á<Ûä n‹∫qï ej·TdüT˝ÀH˚ >±+BÛJ eTVæ≤fi≤ùdyê πø+Á<ë\qT Á|üuÛ≤e+ áyÓTô|’ |ü&ç+~. eTÁ<ëdü T ˝ÀqT, ôV’ ≤<äs¡u≤<é u≤*ø£>± ñqï|ü&˚ C≤r ˝ÀqT Ä+Á<Û ä Á|ü < ˚ X Ÿ ˝ Àì 12 jÓ÷<ä´eT+ ø√dü+ ‘·q ã+>±s¡T õ˝≤¢ ˝ À¢ q ÷ kÕú | æ + ∫ m+<äs√ >±E\qT Ç∫Ãy˚dæ+~. mH√ï eTVæ ≤ fi¯ ≈ £ î ÄXÊBbÕ\qT dü+<äsꓤ\˝À >±+BÛJ ÄyÓT yÓ\T>∑u≤≥ #·÷|æ+#êsTT. mH√ï ñ<ës¡‘ê«ìøÏ |üs¡e•+∫ ˇø£ dü + <äsꓤ\˝À >±+BÛJ ÄyÓT ∫s¡Tqe⁄«‘√ ÄyÓT Vü≤è<äj·T+ô|’ #Ós¡>∑ì ñ<ës¡ ‘ ê«ìøÏ |üs¡e•+∫ ˇø£ ∫s¡Tqe⁄«‘√ eTTÁ<ä y˚dæ ÄyÓT J$‘êìøÏ ˇø£ ÄyÓ T Vü ≤ è<ä j · T +ô|’ #Ós¡>∑ì eTTÁ<ä y˚dæ ÄyÓT dü÷Œ¤]Ôì#êÃs¡T. u≤|üPJøÏ Á|æj·T •wüß´˝…’q <äTsêZu≤sTT J$‘êìøÏ ˇø£ dü ÷ Œ¤ ]Ôì#êÃs¡T. 1909 E˝…’ 15e ‘˚Bq sê»eT+Á&ç˝À »ìà+#ês¡T.

<˚X¯ kÕ«‘·sÁ‘√<ä´eT+˝À m+<äs√ Ä+Á<Ûä eTVæ≤fi¯\T bÕ˝§ZHêïs¡T. yê]˝À


X¯ìyês¡+ e÷]à 17, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

y˚>∑+>± yÓTÁ{À ¬s’\T ÁbÕC…≈£îº |üqT\T ˆ

280 düÔ+uÛ≤\ Áb˛_+>¥ |üØø£å\T |üP]Ô ˆ á HÓ\Ks¡THê{ÏøÏ 181 düÔ+uÛ≤\ |üP]ÔøÏ düHêïVü‰\T ˆ ø=ìï #√≥¢ πøãTfi¯ó¢, ô|’|ü⁄\ >∑T]Ô+|ü⁄ ˆ yÓTÁ{À ¬s’\T ÁbÕC…≈£îº |üqT\ ‘êC≤ |ü]dæú‹ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) : yÓTÁ{À ¬s’\T ÁbÕC…≈£îº |üqT˝À¢ uÛ≤>∑+>± »s¡T>∑T‘·Tqï eTT+<ädüTÔ Ábı_+>¥ |üØø£å\T dü>±ìøÏ ô|’>± |üPs¡Ôj·÷´sTT. düÔ+uÛ≤\T ì]à+#˚ 280 ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üØø£å\T |üP]Ô #˚j·T>±, eTs√ 181 |æ\¢s¡¢≈£î >±qT |ü]o\q »s¡T>∑T‘·T+~. ø=ìï #√≥¢ ô|’|ü⁄\T, πøãTfi¯ó¢ ñqï≥T¢ >∑T]Ô+#ês¡T. Hê\T>√ <äX¯˝À yÓTÁ{À ¬s’\T |æ\¢s¡T¢ e#˚à ÁbÕ+‘ê˝À¢ Ábı_+>¥ |üØø£å\T 40 s√E\T>± »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø uÛÑ÷ kÕeTs¡ú´ |üØø£å\T |üP]Ô ø±>±, ‘êC≤>± |æ\¢s¡T¢ y˚ùd ÁbÕ+‘·+˝À uÛÑ÷>∑s¡“¤+˝À Ä≥+ø±\qT |üØøÏådüTÔHêïs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ |üP]ÔkÕúsTT˝À ¬s’\T ÁbÕC…≈£îº |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+#˚ M\T+<äì n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. yÓTT<ä{Ï <äX¯˝À Hê>√˝Ÿ ø±]&ÜsY, ¬s+&√ ù|òCŸ $Tj·÷|üPsY qT+∫ nMTsYù|≥ es¡≈£î |üqT\T »s¡T>∑T‘êj·THêïs¡T. $Tj·÷ |üPsY`~˝ŸdüTUŸq>∑sY ø±]&ÜsY˝À ì]à+#·qTqï yÓTÁ{À ¬s’\T ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+˝À ‘êC≤ |ü]dæú‹ Ç~. á HÓ˝≤Ks¡T≈£î $Tj·÷|üPsY` nMTsYù|≥ e÷s¡Z+˝À Á|üÁøÏj·T |üPs¡Ôe⁄‘·T+<äì n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. $Tj·÷|üPsY`~˝ŸdüTUŸq>∑sY ø±]&ÜsY˝À ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢

md”‡ eØZø£s¡D≈£î ¨*j·T<ës¡T\ eT<䛑·T ne⁄≈£î, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ¬syÓqT´ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ ]˝ÒìsêVü‰s¡ Bø£å X¯óÁø£yêsêìøÏ 20e s√E≈£î #˚s¡T≈£î+~. m+ÄsY|æmdt Bø£å˝À q+<ë´\ &ç$»Hé ôVA[j·T <ës¡T\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T n+»H˚j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç≥T sêh+˝À n≥T πø+Á<ä+˝À

C≤rj·T s¡Vü≤<ë] <ë≥T‘·÷ yÓTÁ{À¬s’\T ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+ »s¡T>∑qTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. <äX¯\ yêØ>± á ø±s¡´Áø£e÷ìï |üP]Ô #˚j·TqTHêïs¡T. yÓTT<ä{Ï ù|òCŸ˝À Hê>√˝Ÿ ÁbÕ+‘·+˝À ìsêàD+ #˚|ü≥ºqT+&É>±, ¬s+&√ <äX¯˝À $Tj·÷|üPsY qT+∫ nMTsYù|≥ es¡≈£î |üP]Ô #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. á ~X¯>± Ç|üŒ{Ïπø @sêŒ≥T¢ »s¡T>∑T‘·T+&É>±, eTT+<ädüTÔ |üqT\T #˚düTÔHêïs¡T. uÛÑ÷kÕeTsêú´ìï |üØøÏå+#˚ |üqT\T |üP]Ôj·÷´sTT. Ç|üŒ{Ïπø eT÷&ÉT <äX¯˝À¢ |üP]Ô #˚dæq n~Ûø±s¡T\T Hê\T>√ <äX¯˝À Ábı_+>¥ |üØø£å\≈£î lø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. Ç$ Ç|üŒ{Ïπø eT÷kÕù|≥ ªyÓ’μ »+ø£åHé es¡≈£î |üPs¡Ôj·÷´sTT.$Tj·÷|üPsY ÁbÕs¡+uÛÑ+ qT+∫ nMTsYù|≥ es¡≈£î #˚|ü≥ºqTqï yÓTT<ä{Ï <äX¯ ìsêàD+˝À yÓTT‘·Ô+ 461 |æ\¢s¡T¢ ì]àkÕÔs¡T. <ë<ë|ü⁄ Á|ü‹ 25 qT+∫ 35 MT≥s¡¢ eT<Ûä´˝À ˇø£ düÔ+uÛ≤ìï @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î ìs¡ísTT+#ês¡T. |æ\¢s¡T¢ y˚ùd ÁbÕ+‘·+˝À uÛÑ÷>∑s¡“¤+˝À @<Ó’Hê n&ɶ+øÏ ñ+fÒ, rsê Á|ü<Ûëq |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ‘·sê«‘· >∑eTì+∫ |üqT\T #˚ùdø£+fÒ eTT+<äT>±H˚ yê{Ïì >∑T]Ô+∫ ‘=\–+#˚+<äT≈£î á Áb˛_+>¥ |üØø£å\T #˚düTÔHêïs¡T. dü+#ês¡ C≤‘·T\≈£î Hê{ÏqT+&ç H˚{Ï es¡≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï nHê´j·÷ìï >∑eTì+∫ md”‡ eØZø£s¡D≈£î dü+|üPs¡í+>± e÷ôVA[j·T dü+|òüT+ ‘·s¡T|ü⁄qT+∫ eT<䛑·T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïeTHêïs¡T. sêh+˝À md”‡eØZø£s¡D ø√dü+ b˛sê&ÉT‘·Tqï eT+<äø£èwüí e÷~>∑≈£î eT<䛑·T>± ∫e]es¡≈£î á b˛sê≥+˝À bÕ˝Àº+{≤eTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ ø£$T{Ï düuÛÑT´\T eT]j·TT eT+&É\ Á|üdæ&Ó+{Ÿ ãdüej·T´, düTã“sêj·TT&ÉT, eT+&É\ Á|ü<ëq ø±s¡´<ä]Ù düTã“sêj·TT&ÉT, eT+&É\ ø£$T{Ï m+ÄsY|æmdt Hêj·TT≈£î\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

nqï<ë‘·≈£î ìsêX‚ ™

πø+Á<ä u&Ó®{Ÿ˝À e´ekÕj·T s¡+>±ìï $düà]+#ês¡T ™ ñbÕ~Û ø£\Œq˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\+ ™ q\¢<äq+ô|’ X‚«‘·|üÁ‘·+ $&ÉT<ä\ #˚j·÷* ™ ã&Ó®{Ÿô|’ ˝Àø˘dü‘êÔ n~ÛH˚‘· CÒ|”

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): ZNP[Li˙μR∂ ¡Æ≤Í∂…fi 2012c13 N]¨sı @LiaSáՋ[ @’≥¡©´sLiμR∂¨ds∏R∂VLigS D©yı Æμ∂[aS’≥¡™´sXμÙj∂NTP @ªRΩ˘LiªRΩ NUPáNRP\Æ™sV©´s ™´s˘™´sry∏R∂VLi, ≠sμR∂˘, AL][gRi˘Li DFyμ≥j∂ NRPሩ´s LRiLigSáՋ[ ∏R∂Vμ≥yªRΩ¥R∂ zqÛsºΩ¨s N]©´srygjiLiøR¡»¡Liª][ ≠sxmnsá\Æ™sVLiμR∂¨s Õ‹[N`PxqsªyÚ FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡∏R∂V˙xmsNS£tsQ ©yLS∏R∂Vfl„fi @©yıLRiV. }qs™´sá xms©´sVı xmsLjiμ≥j∂ ≠sxqsÚLRifl·, Fs\ZNPQQ=«fi xms©´sVı |msLixmso ™´sLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡ μy*LS ˙μR∂™´s˘Õ‹[»¡V©´sV NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ,Aμy∏R∂Vxmso xms©´sVı ¬ø¡÷˝¡LixmsoμyLRiVáNRPV N]LiªRΩ ELRi»¡¨s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV ZNP[Li˙μR∂ ALÛjiNRP™´sVLi˙ºΩ ˙xms∏R∂VºΩıLiøyLRi¨s ¤«¡[{ms @©yıLRiV. À‹gÊRiV, BLiμ≥R∂©´sLi ™´sLi…”¡ LRiLigSáՋ[ Aáxqs˘LigS\Æ©s©y ™´s∞÷¡NRP™´sxqsªRΩVá©´sV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙aRPμÙR∂ øR¡Wxms»¡Li ry*gRiºΩLiøR¡μR∂gÊRi @LiaRP™´sV©yıLRiV. @Õÿlgi[ xms©´sVı FsgRiÆ™s[ªRΩá©´sV @LjiNRP»Ì¡…ÿ¨sNTP @Æ©s[NRP øR¡LRi˘Ã¡©´sV ˙xmsNRP…”¡LiøR¡»¡Li, ©´sÃ˝¡μ≥R∂©´sLi\|ms ZaP[*ªRΩxms˙ªy¨sı ˙xmsNRP…”¡ryÚ™´sV¨s, ™´sV¨dsÕÿLi≤R∂LjiLig`i, ’¡©y≠dsV AxqsVÚá xqsLiFyμR∂©´s ™´sLi…”¡ «ÿ≤y˘Ã¡©´sV NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV øR¡…Ìÿ¨sı ˙xmsÆ™s[aRP#|ms≤R∂ªy™´sV¨s •¶¶¶≠dsV B™´s*»¡Li A•¶¶¶*¨sLiøR¡μR∂gÊRi @LiaRP™´sV¨s, ≠sÆμ∂[aSáՋ[ À≥ÿLRiºdΩ∏R∂VVáV μyøR¡VNRPV©´sı áORPQá N][»˝¡ ≤R∂ ¡V˜©´sV Æ™s©´sNTP‰ºdΩxqsVNRPVLS™´s…ÿ¨sNTP C øR¡LRi˘Ã¡V Dxmsπ∏∂WgRixms≤R∂NRPF°LiVV©y aRPLRiÆ™s[gRiLigS ™´sXμÙj∂ ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©´sı ALÛjiNRP™´s˘™´sxqÛsÕ‹[ ©´sÃ˝¡μ≥R∂©y¨sı @μR∂Vxmso¬ø¡[∏R∂V…ÿ¨sNTP ™´sW˙ªRΩLi μ][x§¶¶¶μR∂xms≤R∂ªy∏R∂V¨s @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ™´s˘™´sry∏R∂VLi, ≠sμR∂˘, AL][gRi˘Li, DFyμ≥j∂ NRPሩ´s LRiLigSáՋ[ xqsLiO][QÀ≥ÿ¨sı FsμR∂VL]‰™´s…ÿ¨sNTP ALÛjiNRP™´sVLi˙ºΩ Fs»¡V™´sLi…”¡ ˙xms∏R∂VªRΩı™´sVW ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂¨s, ZNP[™´sáLi gRiªRΩ G≤yμj∂ NRPLi¤…¡[ NSzqs©´s FsNRPV‰™´s ¨sμ≥R∂V÷¡ı ZNP[…ÿLiVVLi¿¡ ¬ø¡[ªRΩVáV μR∂VáVxmsoNRPV©yıLRi¨s ¤«¡[{ms @©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂VLRiLigRiLiÕ‹[ xqsLiO][QÀ≥ÿ¨sı FsμR∂VL][‰™´s»¡Li\|ms ™´sW»¡¤Õ¡[ªRΩxmsˆ ¬ø¡[ªRΩáV N]LRixms≤Ôy∏R∂V©yıLRiV.

˙xmsxmsLiøR¡LiÕ‹[Æ©s[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aRPLi ™´sLi»¡©´sWÆ©s÷¡ı μj∂gRiV™´sVªRΩVáV ¬ø¡[xqsVNRPVLi…‹[LiμR∂¨s, A ©´sWÆ©sá DªRΩˆºΩÚÕ‹[ ™´sV©´sÆμ∂[aRPLi ry*™´sáLi ¡©´s ryμ≥j∂Li¬ø¡[μj∂aRPgS ˙F°ªRΩ=x§¶¶¶NS÷¡¬ø¡[Ë @LiaRPLi ≠dsVμR∂ NRP¨dsxqs ˙xmsryÚ™´s©´s NRPW≤y ¤Õ¡[μR∂¨s @©yıLRiV. Æμ∂[bdP∏R∂VLigS ©´sWÆ©sgjiLi«¡Ã¡ DªRΩˆºΩÚ¨s  ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ≠dsáVgS ™´sLi»¡©´sWÆ©sá μj∂gRiV™´sVªRΩVá\|ms NRP¨dsxqsLi 10 aSªRΩLi NRPxqÌs™±sV=xqsVLiNRPLi ≠sμ≥j∂LiøR¡»¡Li, ™´s˘™´sryπ∏∂WªRΩˆªRΩVÚá FsgRiV™´sVªRΩV÷¡ı ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶LiøR¡»¡Li, ™´s˘™´sryπ∏∂WªRΩˆªRΩVÚáNRPV ™´sWlLi‰…fi ≠sáV™´s©´sV ¬ø¡[NRPWLRiË»¡Li, Lji\¤…¡Õfi \¬ø¡©˝´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V»¡Li gRiVLjiLi¿¡ NUPáNSLiaSá E}qs ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. \lLiªRΩVáNRPV ªRΩNRPV‰™´s ™´s≤ÔU∂NTP LRiVfl·r¢NRPLRi˘Li @•¶¶¶*¨sLiøR¡μR∂gÊRiÆμ∂[ @LiVV©y ™´s˘™´sry∏R∂W¨sı , À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aRP ALÛjiNRP™´s˘™´sxqÛs©´sV xmso©´sLRiV“Í¡≠sLixms ¬ø¡[∏R∂V…ÿ¨sNTP A øR¡LRi˘ xqsLjiF°μR∂¨s xqsˆxtÌsQLi¬ø¡[aSLRiV. \lLiªRΩVáNRPV Æ™sVLRiV\lgi©´s ™´sWlLi‰»˝¡V ™yLji DªRΩˆªRΩVÚáNRPV @μR∂©´sxmso ≠sáV™´s, |ms»Ì¡V ¡≤R∂Vá©´sV , FsgRiV™´sVªRΩVá©´sV |msLiF°Liμj∂Li¬ø¡[Õÿ ˙F°ªy=x§¶¶¶NRP μ≥R∂LRiáV NS™y÷¡. ≠ds…”¡Õ‹[ G INRP‰ @LiaS¨dsı  ¡Æ≤Í∂…fiÕ‹[ }msL]‰©´s¤Õ¡[μR∂V @¨s ¤«¡[{ms @©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂VLRiLigRiLi xqsLiO][QÀ≥œ¡LiÕ‹[ DLiμj∂. xqs\lLi©´s ≠sμ≥y©yáª][ ™´sVVLiμR∂VZNP¤Œ¡[Ú ™´s˘™´sry∏R∂VLi ™´sV©´sNRPV ªRΩVLRiVxmso™´sVVNRP‰ @™´soªRΩVLiμj∂. ™´s˘™´sry∏R∂W’≥¡™´sXμ≥Ùj∂ ˙gS≠dsVfl· ALÛjiNRP™´s˘™´sxqÛsNRPV ©´sWªRΩ©Ø[æªΩ[Ú«ÿ¨sı¿¡Ë }msμR∂LjiNS¨sı ªRΩgÊjixqsVÚLiμj∂. DªRΩˆºΩÚ¨s |msLi¿¡©´sxmsˆV≤R∂V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´sV©´sLi ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVá©´sV NSFy≤R∂gRiáLi. @Õÿlgi[ ™´sVLi¿¡ lLi[»¡V á’≥¡Li¿¡©´sxmsˆV≤R∂V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V DªRΩˆºΩÚ¨s |msLiøR¡gRiáLi. ˙gS≠dsVfl· À≥ÿLRiªy¨sı ™´s˘™´sry∏R∂W¨sı Æμ∂ ¡˜ºdΩ}qsÚ μk∂LÁRiNS÷¡NRP @’≥¡™´sXμÙj∂ ryμ≥R∂˘Li NSμR∂V @¨s ¤«¡[{ms xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV.

6 |òüTq+>± bı{ϺlsêeTT\T

111e »j·T+‹ ãq>±q|ü˝…¢ e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) : neTs¡J$ bı{ϺlsêeTT\T 111e »j·T+‹ì |ü≥ºD+˝Àì Äs¡´yÓ’X¯ó´\T, s√≥Øø£¢uŸ yês¡T |òüTqs>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ bÕ‘·ãkÕº+&ÉT˝À >∑\ neTs¡J$ bı{ϺlsêeTT\T $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó¢ n]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äs¡´yÓ’X¯´ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑T+&Ü lìyêdüT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ neTs¡J$ bı{ϺlsêeTT\T Ä+Á<äsêh ne‘·s¡Dø√dü+ mH√ï ñ<ä´e÷\T ìs¡«Væ≤+∫, ÄsÁ<äsêh @sêŒ≥T≈£î ø£èwæ#˚dæq e´øÏÔ nHêïs¡T. áj·Tq ùde\T eTs¡Te˝Òìeì, Äj·TqTï n+<äs¡÷ >ös¡$+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± |ü\÷ÿs¡T Á>±eT+˝À yêdüM ø£¢uŸdüuÛÑT´\T sê´© ìs¡«Væ≤+∫ ãq>±q|ü˝…¢≈£î #˚s¡T≈£îì bı{ϺlsêeTT\T $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ, ìyêfi¯ó¢ n]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ôV’≤Á&Éø˘ n<Ûä´≈£åî&ÉT >±q+ XË{Ϻ y˚DT>√bÕ˝Ÿ, ã\sê+, q÷ø£\ $»j·T≈£îe÷sY, sêeTÁøÏwüí, •ej·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$T\ºHé $<ë´dü+düú\ n~ÛH˚‘·\≈£î

>∑Ts¡TÁãVü≤à nyês¡T¶\‘√ düHêàq+ Ä<√ì e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) : $T\ºHé $<ë´dü+düú\ kÕú|æ+∫ ìs¡+‘·s¡+ $<ë´s¡Tú\ n_Ûeè~›øÏ q÷‘·q uÛÀ<äq\‘√ $<ëq uÛÀ<äq\T #˚dü÷Ô $<ë´s¡Tú\≈£î nH˚ø£s¡ø±˝…’q |üØø£å\≈£î {≤˝…+{Ÿ f…düTº\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô Áø£eT•ø£åD ø£*–q $<ë´s¡Tú\T>± r]Ã~<äT›‘·÷ dü«j·T+>± ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ dü>∑] lìyêdüsêe⁄, >ös¡e dü\Vü‰<ës¡T ôV≤#Y. s¡y˚Twtu≤ãT\T n≥T $<ë´s¡Tú\qT, Ç≥T ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î ìs¡+‘·s¡+ r]Ã~<ä›&É+˝À ìcÕí‘·T˝…’ $$<ä $<ë´dü+düú\T, ùdyêdü+düú\T, Á|üuÛÑT‘·« dü+düú\ <ë«sê 11 kÕs¡T¢ ñ‘·ÔeT ñbÕ<Ûë´j·TT\T>± >ös¡$+|üã&É&É+ n˝≤π> mH√ïkÕs¡T¢ ñ‘·ÔeT bÕsƒ¡XÊ\\T>± >∑T]Ô+#·ã&É&É+ »]–+<ä+≥÷ Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ Á|üC≤Äs√>∑´ $<ë´ùdyê dü+düú n<Ûä´≈£åî\T mHé.õ. Ms¡qï ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. eTôVAqï‘· uÛ≤yê\T ø£*– düe÷» ùde <äèø£Œ<ä+‘√ $<ä´qT $<ë´s¡Tú\≈£î n+~dü÷Ô $<ë´s¡Tú\qT nìï s¡+>±\˝À eTT+<äT≈£î q&ç|ædü÷Ô düTe÷s¡T 2000 eT+~ $<ë´s¡Tú\T, 150 n<ë´|üπø‘·s¡ dæã“+~‘√ ¬s+&ÉT $<ëq dü+düú\qT m+‘√ #·ø£ÿ>± ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì $T\ºHé bÕsƒ¡XÊ\sTTq dü>∑] lìyêdüsêe⁄ì, >ös¡e dü\Vü‰<ës¡T ôV≤#Y. s¡y˚Twt\qT ‘·eT ùdyêdü+düú <ë«sê M]<ä›]ø° >∑Ts¡TÁãVü≤à nyês¡T¶\qT Á|ü<Ûëq+ #˚dæ dü‘·ÿ]düTÔqï+<äT≈£î m+‘√ Äq+<ä+>± ñ+<äì mHé.õ. Ms¡qï ‘Ó*bÕs¡T.

ñbÕ~ÛVü‰MT |üqT\T ø£*Œ+#ê* yÓ\T›]Ô, e÷]à 16,(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~˝Àì Hêsêí|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À eTVü‰‘·à>±+~Û C≤rj·T ñbÕ~Vü≤$T |üqT\T ø£*Œ+#ê\ì Á>±e÷ìøÏ #˚+~q >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶,Hê–¬s&ç¶. VüQôdHé_Û, qs¡dæ+VüQ\T, |üs¡TX¯ó sêeTT&ÉT.\øÏåà<˚$\T kÕúìø£ $˝Òø£s¡¢ eTT+<äT yêb˛j·÷s¡T. nq+‘·s¡+ Ms¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· &çôd+ãsY H˚\˝À e÷≈£î ñbÕ~ |üqT\T ø£*Œ+#ê\ì dü+ã+~‘· eT+&É\ n~Ûø±]øÏ yÓTTs¡ù|≥T≈£îHêïs¡T. ø±ì Ç+‘·es¡≈£î n~∏ø±s¡T˝À #·\q+ ˝Ò<äì yêb˛j·÷s¡T. ø£qTø£ e÷Á>±e÷ìøÏ |üqT\T ø£*Œ+#ê\ì Á>±e÷düTÔ\T ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T,

¬s’‘·T ≈£î≥T+u≤ìøÏ

ø√s¡e÷+&É˝Ÿ Ä]úø£ düVü≤j·T+ ô|<ä›ø£&Éã÷s¡T, e÷]à 16,(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì <=&ç¶y˚Tø£\ Á>±eT+˝À >∑‘· 5 HÓ\\ ÁøÏ‘·+ b˛\+ |üqT\ uÛ≤>∑+>± $<äT´‘YcÕø˘‘√ ‘Ó\T>∑T Hêsêj·TD eTs¡DÏ+#ê&ÉT. eTè‹&çøÏ uÛ≤s¡´ |æ\¢\T ñHêïs¡T. nsTT‘˚ m$Tà>∑q÷s¡T ø√s¡e÷+&É˝Ÿ ø£+ô|˙ $<äT´‘YcÕø˘≈£î >∑Ts¡sTTq ‘Ó\T>∑T Hêsêj·TD ≈£î≥T+u≤ìøÏ \ø£å s¡÷bÕj·T\ Ä]Δø£ düVü≤j·T+>± Ç∫à e÷qe‘ê«ìï #ê≥T≈£îHêïs¡T. eTè‹&ç uÛ≤s¡´ »j·T\øÏåàøÏ ø√s¡e÷+&É˝Ÿ ø£+ô|˙ y˚TH˚»sY neTsY #˚‘·T\MT<äT>± #Ó≈£îÿqT n+<ä#˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+ >± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑T Hêsêj·TD ≈£î≥T+ã+ ô|<ä›~≈£îÿqT ø√˝ÀŒsTT+<äì á dü+|òüT≥q uÛ≤<äø£s¡eTì nHêïs¡T. Bìì <äèwæ˜˝À ô|≥Tºø√ì ø√s¡e÷+&É˝Ÿ ø£+ô|˙ düVü≤j·T+ #˚dæ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. eTè‹&ç uÛ≤s¡´ ø√s¡e÷+&É˝Ÿ ø£+ô|˙ yê]øÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À qπswt, eTùV≤+Á<äu≤ãT, eT+E, |üP\s¡+>∑&ÉT, ôwøå±e[ bÕ˝§ZHêïs¡T.


X¯ìyês¡+, e÷]à 17, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

7

eØZø£s¡Dø√dü+ e÷~>∑ m+|”˝Ò >∑fi¯yÓT‘êÔ* : me÷àØŒmdt

dü+‘·˝À <äfi≤s¡T\ ø√‘· |üX¯óe⁄\ neTàø±˝À¢ <äfi≤s¡T\ Vü≤yê >∑÷&É÷s¡T e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) :|ü≥ºD+˝À Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ dü+‘·≈£î e#˚à |üX¯óe⁄\ neTàø±\˝À eT<ä´ <äfi≤s¡T\ Vü≤yê ø=qkÕ>∑T‘·T+~. |üX¯óe⁄\qT neTTà≈£îH˚+<äT≈£î e#˚à ¬s’‘·T\ qT+∫, ø=qT>√\T #˚ùd e´≈£îÔ\ qT+∫ ¬s+&ÉT yÓ’|ü⁄˝≤ eT<ä´ <äfi≤s¡T\T ø£MTwüqT¢ bı+<äT‘·÷ nÁø£eT edü÷fi¯¢≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·T Hêïs¡T. ô|<ä›\ ø±\+ qT+∫ >∑÷&É÷s¡T |ü≥ºD+˝À Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ dü+‘· »s¡T>∑T‘·T+~. á dü+‘·≈£î #·T≥TºÁ|ü ø£ÿ\ Á>±e÷\‘√ bÕ≥T, ø√&ÉTeT÷s¡T, dæ.u…fi¯>∑˝Ÿ eT+&É˝≤\ qT+∫ ny˚Tà+<äT≈£î |üX¯óe⁄\qT rdüTø=kÕ Ôs¡T. dü+‘·˝À >=Á¬s\T, y˚Tø£\T, Äe⁄\T, m<äT›\T ne÷à \+fÒ eT<ä´ <äfi≤s¡T\qT ÄÁX¯sTT+#ê*‡q |ü] dæú‹ @s¡Œ&ç+~. >∑‘·+˝À ¬s’‘·T\T |üX¯óe⁄\qT H˚s¡T>± ne‘ \ e´≈£îÔ\≈£î ny˚Tàyês¡T. nsTT‘˚ dü+‘· e÷¬sÿ{Ÿ˝À <äfi≤Ø e´edüú ô|]–b˛sTT |üX¯óe⁄\ neTàø±\qT yêπs »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡T. s¡÷. 20 y˚\T $\Te#˚ùd |üX¯ó e⁄qTôd’‘·+ eT<ä´ <äfi≤Ø\T ≈£î~]+∫q ns¡ø=s¡ <Ûäs¡≈£î ¬s’‘·T\T $Áø£sTTdü÷Ô qwüºb˛‘·THêïs¡T. á qwüº+ #ê\<äq

ø£ e∫Ãq kıeTTà˝À q÷{ÏøÏ s¡÷. 2\T #=|ü⁄Œq <äfi≤Ø\T ø£MTwüHé bı+<äT‘·T+&É&É+‘√ ø=qT>√\T<ës¡T \T, neTàø£+<ës¡T\ CÒãT\T U≤© ne⁄‘·THêïsTT. dü+‘·≈£î e#˚à |üX¯óe⁄\≈£î q>∑s¡ |ü+#êsTTr dæã“+~ Á‘ê>∑T˙{Ï kÂø£sê´ìï ø£*Œ+#·&É+˝À $|òü\eTj·÷´s¡T. øÏ˝ÀMT≥s¡¢≈£î ô|’>± eT+&ÉTf…+&É˝À e∫Ãq |üX¯óe⁄\≈£î Á‘ê>∑T˙s¡T ˝Òø£b˛e&É+‘√ nedüú≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïsTT. |üX¯óe⁄\qT Ä{À˝À¢, ˝≤Ø˝À¢ møÏÿ+#˚+<äT≈£î kÕº+&é ˝Òø£b˛e&É+‘√ yê{ÏøÏ ‘êfi¯¢qT ø£{Ϻ ã\e+‘·+>± yøÏÿ düTÔHêïs¡T. B+‘√ |üX¯óe⁄\T >±j·÷\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêï sTT. dü+‘· e÷¬sÿ{Ÿ<ë«sê q>∑s¡ |ü+#êsTTrøÏ \ø£å\ Ä<ëj·T+ edüTÔqï|üŒ{Ïø° e÷¬sÿ{Ÿ˝À eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#·&É+˝À n~Ûø±s¡T\T rÁe ìs¡¢ø£å´+ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. n~Ûø±s¡T\ |üs¡´y˚ø£åD ˝À|ü+ ø±s¡D+>± eT<ä´ <äfi≤Ø\ e´edüú ô|]–b˛sTT+~. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ dü+‘· e÷¬sÿ{Ÿ˝À eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+∫, eT<ä´ <äfi≤Ø\ e´edüúqT ìs¡÷à*+#ê\ì ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

yÓ\Tú]Ô e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) : H˚&ÉT »s¡T>∑T‘·Tqï bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ˝À¢ md”‡ m_dæ&ç eØZø£s¡Dø√dü+ e÷~>∑ m+|æ˝Ò >∑\yÓT‘êÔ\ì õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ¬s&ç¶b˛>∑T s¡eTD nHêïs¡T. kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\ j·T+ m<äT≥ @sêŒ≥T#˚dæq ]˝ÒìsêVü‰s¡ B≈£å\T 21e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. á dü+<äs¡“+>± X¯óÁø£yês¡+ Bø£å•_sêìï dü+<ä]Ù+∫q eT+&É\+˝Àì bò˛{ÀÁ>±|òüsY‡ j·T÷ìj·THé yÓ+ø£≥sêeTT&ÉT, uÛÑ>∑yêHé, eT+E, ñ*+<äø=+&É lqT, |ü⁄\¢>∑T$Tà Vü≤qTeT+‘·T, \ø£åàHé, m˝Ÿ.ã+&É yÓ+ø£{Ÿ, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, düTeTHé, <˚e|üŒ, Hê>±s¡T®q, Ä~X‚wüß\T, •ej·T´, dürwt\‘√bÕ≥T, eTs√ 20 eT+~ Bø£å≈£î eT<䛑·T |ü*ø±s¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ôw&É÷´˝Ÿ ≈£î˝≤\≈£î #Ó+~q m_dæ&ç eØZø£s¡D bÕs¡¢yÓT+≥T˝À #·≥ºã<䛑· #˚ùd+<äT≈£î e÷~>∑

m+|æ\T Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq #=s¡erdüT≈£îì eØZø£s¡D _\T¢ ô|fÒº~X¯>± bÕ≥T|ü&Ü\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eØZø£s¡D $wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt ne\+_düTÔqï <Û√s¡DÏ dü¬s’q~ ø±<äHêïs¡T. eØZø£s¡D≈£î nqT≈£L\+>± ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü≥ºø£b˛‘˚ sêhyê´|üÔ+>± e÷~>∑\T kÕúìø£ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\qT n&ÉT¶≈£î+{≤eTì yês¡T ôV≤#·Ã]+ #ês¡T. eØZø£s¡D Hê´j·TyÓTÆq<äì nìï sê»ø°j·T bÕغ\T m+ÄsY|æmdt≈£î eT<䛑·T |ü*ø±j·Tì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ]˝ÒìsêVü‰s¡ Bø£å nq+‘·s¡+ ôV’≤y˚ ~>∑“+<Ûä+, ¬s’˝Ÿs√ø√, ‘·~‘·s¡ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘êeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+ÄsY|æmdt |ü≥ºD n<Ûä´≈£åî&ÉT ãC≤s¡T e÷~>∑, {ÖHéñbÕ<Ûä´≈£åî\T »>∑TZ\ ãC≤s¡T, &Óø£πswüHé kÕ«eTT\T, –&ɶj·T´, eT*¢, n+õ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·+&ç: d”|”m+ ø√dæ– e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É+˝À Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´‘√ Á|ü»\T HêHê Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·T Hêïs¡ì, ‘·ø£åDy˚T düeTdü´ |ü]wüÿ]+ #ê\ì X¯óÁø£yês¡+ |ü≥ºD dæ|æm+ ø±s¡´<ä]Ù *+>∑qï, sêeTT&ÉT, eT*¢ø±s¡T®q, f…Æ\sYMπswt, e⁄*

>∑j·T´ ø√dæ– |ü+#êsTTr n~Ûø±] áz »Hês¡úHé≈£î m+|æ&çz ø±sê´\ j·T+˝À $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. Á‘ê>∑T˙{Ïø√dü+ düTe÷s¡T ¬s+&ÉT øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+ yÓ[¢ bı˝≤˝À¢ì uÀs¡T, u≤e⁄\qT ÄÁX¯sTTdüTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± áz

e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ÷≥s¡T¢ ø±*b˛j·÷ j·Tì, q~˝À ˙s¡T Ç+øÏb˛sTTq+ <äTq Á‘ê>∑T˙s¡T n+~+#·˝Òø£b˛ ‘·THêïeTHêïs¡T. yÓ+≥H˚ ø£¬s+≥T yÓ÷≥s¡T¢ ]ù|]#˚sTT+∫ düø±\+˝À Á‘ê>∑T˙s¡T düs¡|òüsê #˚kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T.

b˛©dtùdºwüHéøÏ #˚]q mdtmdtd” Á|üX¯ï|üÁ‘ê\T

md”‡ eØZø£s¡Dô|’ ø±+Á¬>dt <ä«+<äyÓ’K] $&ÉHê&Ü*

düeTdü´\T |ü]wüÿ]kÕÔ+: m+|”&ûz

ãq>±q|ü˝…¢ e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) :10e ‘·s¡>∑‹ |üØøå± |üÁ‘ê\ ≈£î dü+ã+~+∫q Äs¡T u≤≈£î‡\T X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ b˛©dtùdºwüHéøÏ #˚sêsTT. yê{Ïì ùdºwüHé˝ÀH˚ uÛÑÁ<ä|ü]∫q≥T¢ môd’‡ <˚y˚+Á<ä≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 26e ‘˚B qT+∫ »]π> |ü<äe ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\≈£î nìï @sêŒ≥T¢ |üPs¡ÔsTTq≥T¢ m+áz düT+<äs¡eTà ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì 831 eT+~ $<ë´]ú˙, $<ë´s¡Tú\T |üØø£å\≈£î Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ |ü≥ºD+˝Àì 7 πø+Á<ë\T, eT+&É\ |ü]~Û˝Àì q+~es¡Z+ Á>±eT+˝ì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À |üØø£å\T @sêŒ≥T#˚dæq≥T¢ ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. ˇø√ÿ |üØøå± πø+Á<ëìøÏ ˇø£ N|òtqT, ˇø£ &çbÕsYºyÓT+{˝Ÿ n~Ûø±]‘√bÕ≥T, s¡÷{Ÿ Ä|ò”düsY ˇø£s¡T ñ+{≤s¡ì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. |üØø£å\T ñ<äj·T+ 9.30 >∑+≥\ qT+∫ 12 >∑+≥\ es¡≈£î »s¡T>∑T‘êj·Tì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T.

ø=*$T>∑T+&É¢ e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) : mdtdæ eØZø£s¡Dô|’ sêÁwüº, πø+Á<ä ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«\T ne\+_ÛdüTÔqï <ä«+<ä yÓ’K] $&ÉHê&Ü\ì m+ÄsY|æmdt õ˝≤¢ ø±s¡´ <ä]« Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ nHêïs¡T. kÕúìø£ ‘êVü≤o˝≤úsY ø±sê´\j·T+ m<äT≥ ]˝Òìs¡ Vü≤s¡Bø£å\T #˚düTÔHêï Bø展_sêìï ñ<›˚•+∫ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· 20 s√E\ qT+∫ Bø£å\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï ø±ìï ø±+Á¬>dt e÷Á‘·+ eTÚq+ bÕ{Ï+∫+~ á eTÚq+ $&ç πs|ü⁄ »s¡>∑uÀe⁄ bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ˝À mdtdæ eØZø£s¡D _\T¢qT Á|üyÓX¯ù| {≤\ì.BìøÏ #·≥ºã<䛑· ø£*Œ+#ê\ì e÷~>∑\T ÄÁ>∑Væ≤+#·ø£eTT+<˚ ø±+Á¬>dteTÚ q+ M&ç <ä«+<äyÓ’K]ì e÷qTø=ì yÓ+≥H˚ πø+Á<ä+ mdtdæ eØZø£s¡Dô|’ H√s¡T $bÕŒ\ì Á|üuÛÑT‘·«ìøÏ Äj·Tq &çe÷+&é#˚XÊs¡T, j·TyéTÄsY|æj·Tdt ø±sê´ø£s¡Ô\T ‘·eT ñ|æ] ñqï+‘· es¡≈£î mdtdæ eØZø£s¡Dô|’ b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì á dü+<äs¡ú+>± Äj·Tq ‘Ó$j·TCÒXÊs¡T, á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ j·TTeùdq ñbÕ<ä´≈£åî&ÉT ≈£î˝≤j·T|üŒ, _,s¡+>∑qï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ÄdüŒ] e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Á>±e÷\˝À HÓ\ø=qï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î ø£èwæ#˚kÕÔeTì m+|æ&çz XÊ´eT\ ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ¬ø’s¡T|üŒ\, #Óqï+|ü*¢, |ü⁄bÕŒ\<=&ç¶ Á>±e÷\qT X¯ó Áø£yês¡+ m+|æ&çz dü+<ä]Ù+#ês¡T. á HÓ\ 23 ‘˚B qT+∫ 29e ‘˚B es¡≈£î ¬ø’s¡T|üŒ\˝À »]π> Ms¡uÛÑÁ<äkÕ«$T ÁãôVA‘·‡yê\ dü+<äs¡“+>± Á|ü»\≈£î, uÛÑ≈£îÔ\≈£î m˝≤+{Ï nkÂø£sê´\T ø£\T>∑≈£î+&Ü #·÷kÕÔeTHêïs¡T. Á>±e÷\˝À M~ÛBbÕ\T y˚sTT+#·&É+‘√bÕ≥T, bÕ]X¯ó<Ûä´|üqT\qT #˚sTTkÕÔeTHêïs¡T. ô|<ä›qT>∑T˝≤≥ s¡<∏√‘·‡e+, edü+‘√‘·‡yê\≈£î Á|ü»\ <ëVü‰]Ôì rπsÃ+<äT≈£î {≤´+ø£s¡¢ <ë«sê ˙{Ïì düs¡|òüsê #˚sTTkÕÔeTHêïs¡T. Ä\j·T <Ûäs¡àø£s¡Ô eT<ÛäTdü÷<ÛäHé¬s&ç¶, e÷J düs¡Œ+#Y õ.¬ø. Ms¡uÛÑÁ<ä, Á>±eTdüTú\T ãdüesêE, lqT, Mπswt, qs¡dæ+VüQ\T, ‘·~‘·s¡\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT myÓTà˝Ò´ sêø£ pbÕ&ÉTã+>±¢, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ‘·s¡÷Ôs¡T Á>±eT+˝À »s¡>∑uÀj˚T ls¡+>∑Hê<ÛäkÕ«$T C≤‘·s¡ dü+<ä s¡“¤+>± eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´>± q+~ø=≥÷ÿs¡T XÊdüq düuÛÑT´\T \_“yÓ+ø£≥kÕ«$T X¯ìyês¡+ n~ Ûø±s¡T\ düMTø£å düe÷y˚XÊìøÏ Vü≤»s¡e⁄‘·THêïs¡ì |ü+#êj·Tr ôdÁø£≥Ø kÕy˚T\T $˝Òø£s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ C≤‘·s¡ bÕ]X¯ó<ä›´+, Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´, $<äT´‘Y düeTdü´ eT]j·TT s¡yêD, b˛*dt ã+<√ãdüTÔ eTTqï>∑T n~Ûø±s¡T\‘√ düe÷y˚X¯+ »s¡T>∑Tqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ø±+Á¬>dt Hêj·T ≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§Z+ {≤s¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\˝À

düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#·+&ç

≈£î≥T+ã ìj·T+Á‘·D Ä|üπswüqT¢

ÄdüŒ] e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì nìï Á>±e÷\˝Àì kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ πø+Á<ë\qT düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì m+|æ&çz XÊ´eT\, eT+&É\ ø√ Ä]¶H˚≥sY s¡$Á|ükÕ<é dü÷∫+#ês¡T. eT+&É˝πø+Á<ä+˝Àì kÕúìø£ m+|æ&çz ø±sê´\j·T+˝À X¯óÁø£yês¡+ Á>±eT düeTq«j·T ø£s¡Ô\≈£î düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± m+|æ&çz e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á HÓ\ 18q eT+&É\ yê´|üÔ+>± mHé◊z |üØø£å\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T.

ãq>±q|ü˝…,¢ e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\πø+Á<ä+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\˝À ≈£î≥T+uÛÑìj·T+Á‘·D Ä|üπswüqT¢ X¯óÁø£yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ &Üø£ºsY düTC≤‘· ‘Ó*bÕs¡T. ø£s¡÷ï\T qT+∫ e∫Ãq ôdŒwü˝Ÿ &Üø£ºsY lìyêdüsêe⁄, &Üø£ºsY s¡$sêE\ Ä<ä«s¡´+˝À eT+&É\+˝Àì |ü\T Á>±e÷\ qT+∫ e∫Ãq 56 eT+~ Ád”Ô\≈£î á Ä|üπswüqT¢ ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ yÓ’<äT´\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\˝À ìs¡«Væ≤+∫q dü+<äs¡“+>± eT+&É\+˝Àì Á|ü»\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT≈£îì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ≈£î≥T+uÛÑìj·T+Á‘·D≈£î bÕ≥T|ü&Ü\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &Üø£ºs¡T¢ lìyêdüT\T, düTπswt, düTπswt¬s&ç¶, eT+E ñwü, ÄdüT|üÁ‹ dæã“+~, bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú\≈£î ã÷≥¢ |ü+|æD° >√HÓ>∑+&É¢ e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É ˝πø+ Á<äyÓTÆq >√HÓ>∑+&É¢˝Àì ãkÕº+&ÉT yÓqT≈£îqï ÁbÕ<∏ä$Tø£ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´]ú ˙, $<ë´s¡Tú\≈£î nyÓT]ø± dü«#·Ã+<ä dü+düú Vü‰´+&Ûé Ä|òt ôVA|t nH˚ dü«#·Ã+<ä dü+düú <ë«sêÇ ˝…Hé yÓTøÏHédæ nH˚ nyÓT]ø± yê´bÕ] ã÷≥T¢ |ü+|æ D° #˚XÊs¡T. Ç+&çj·÷˝Àì ù|<ä |æ\¢\≈£î y˚dü $˝À Çã“+<äT\T |ü&É≈£î+&Ü ñ∫‘·>± |ü+|æD° #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT ˝À u≤>∑+>±H˚ eT+&É\+˝Àì bÕsƒ¡XÊ˝˝Àì 224 eT+~øÏ >±q÷ 185 eT+~ $<ë´s¡T ú\≈£î |ü+|æD° #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç˝≤π> eT+&É+ ˝Àì nìï ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´s¡Tú\≈£î á ã÷≥¢ qT |ü+|æD° #˚j·T&É+ »]–+<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À

kÕø£ås¡ uÛ≤s¡‹ πø+Á<ë\qT

ø√ Ä]¶H˚≥sY ãs¡ïu≤dt, bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´ j·TT˙ ñbÕ<Ûë´j·TT\T, Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´ j·TT&ÉT XÊ+‹sêE, $»j·T≈£î e÷sY, ñ<äj·TuÛ≤düÿsY, –]es¡›Hé, ø£qï≈£îe÷ sYsêE, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ b˛sê&É‘ê+ : j·T÷{°m|òt Ä\÷s¡T e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) :ñbÕ<Ûë´j·TT\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ b˛sê {≤ìøÏ dæ<ä›+>± e⁄qï≥T¢ j·TT{Ïm|òt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù eTTs¡[ ‘Ó*bÕs¡T. düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê \ì Ä+<√fi¯q u≤≥|ü≥ºqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á $wüj·TyÓTÆ ôV’≤<äsêu≤<é ãj·T\T <˚] yÓfi≤¢s¡T. 2008 &ûmd”‡ ñbÕ<Ûë´j·TT\ nÁô|+{°dt $<ëHêìï s¡<äT›#˚j·÷\ì, yê]øÏ |üP]Ô y˚‘·q+ Çyê«\ì , 177 Jy√qT s¡<äT› #˚j·÷\ì, ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î Äs√>∑´ ø±s¡T¶\T |ü+|æD° #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ñbÕ <Ûë´j·TT\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ ø±\j·÷|üq #˚düTÔ+<äì $eT]Ù+#ês¡T.‘·ø£åDy˚T Á|üuÛÑT ‘·«+ düŒ+~+∫ ñbÕ<Ûë´j·TT\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+ #ê\ì, ˝Òì|üø£å+˝À Ä+<√fi¯q\T #˚|ü&ÉT‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À j·TT{Ïm|òt eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî\T lìyêdüT\T, ø±s¡´<äs¡TÙ\T #·Áø£<ÛäsY, ø±o+, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e÷ düVü≤Hêìï |üØøÏå+#=<äT› : me÷àØŒmdt bÕ´|æ* e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) : >∑‘· 18 s√E\T>± eØZø£s¡D _\T¢ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì Bø£å\T ø=qkÕ–düTÔHêï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ìeTà≈£î˙¬s‹Ôq≥T¢ e´eVü≤]düTÔ+<äì, e÷ düVü≤Hêìï |üØøÏå+#=<ä›ì m+ÄsY|æmdt ÄsY.dæ. eT~›˝Ò{Ï, sêeT#·+Á<äT&ÉT, u≤\s¡+>∑qï\T nHêïs¡T. >∑‘· 18 dü+e‘·‡sê\T>± n\Tô|s¡T>∑ì b˛sê{≤\T #˚düTÔHêï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ∫‘·ÔX¯ó~›˝Ò<äì yês¡T yêb˛j·÷s¡T. Ç<˚ $<ä+>± ø=qkÕ–ùdÔ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·–q eT÷\´+ #Ó*¢+#·T≈£î+≥T+<äì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. eØZø£s¡D $wüj·T+˝À bÕs¡¢yÓT+≥T˝À e÷~>∑\ m+|æ˝Ò >∑fi¯yÓT‹Ô eØZø£s¡D≈£î nqT≈£L\+>± _\T¢ô|fÒº+<äT≈£î ø£èwæ#˚j·÷\Hêïs¡T. á Bø£å˝À sêeTT&ÉT, yÓ+ø£fÒwt, mdt. ∫qï, Hêsêj·TD kÕ«$T, düT<Ûëø£sY, u≤\s¡+>∑qï\T Bø£å˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªmd”‡ eØZø£s¡D≈£î #·≥ºã<䛑· ø£*Œ+#ê*μ <˚eqø=+&É s¡÷s¡˝Ÿ, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) :kÕúìø£ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì @sêŒ≥T #˚dæq ]˝Ò ìsêVü≤s¡ Bø£å˝À md”‡ m_dæ&ç\ eØZs¡DqT bÕs¡¢yÓT+ {Ÿ˝À #·≥ºã<䛑· ø£*Œ+#˚es¡≈£î ñ<ä´eT+ Ä>∑<äì m+ÄsY|æmdt eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T düT<Ûëø£sY, n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~ ˝ø£åàqï\T nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Ms¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m+ÄsY|æmdt ]˝Ò ìs¡Vü‰s¡Bø£å\T X¯óÁø£yêsêìøÏ 19e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïj·Tì nHêïs¡T. md”‡ eØZø£s¡DqT ÇkÕÔeTì #Ó|æŒ n~Ûø±s¡+˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìï e#˚à mìïø£\˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü‘·q+ ‘·|üŒ<äì Äj·Tq ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À m+ÄsY|æmdt Hêj·T≈£î\T |ü˝…¢<=&ç¶ Hêsêj·TD, õ˝Ò¢&ÉTãT&Éø£\ eT\¢|üŒ, yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+ s¡+>∑kÕ«$T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

X¯ìyês¡+, 17 e÷]à 2012

y˚T 5, 6 ‘˚B˝À¢ n+‘·sê®rj·T eT+>∑fi¯yê<ä´ düy˚Tàfi¯q+ dü+^‘· yê<ä´ø±s¡T\≈£î ÄVü‰«q+ |ü{Ϻ+#·Tø√ì H˚‘·\T |üìøÏsêì #˚‹|ü+|ü⁄\T Vü‰MT\πø |ü]$T‘·yÓTÆq mdtmdt {≤´+≈£î ôVA\>∑T+<ä e÷]à 16, düTes¡íyês¡Ô: eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq ôVA\>∑T+<ä˝À eT+∫˙{Ï ø£cÕº\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. Vü‰MT\T Ç∫Ãq H˚‘·\T ø£˙dü+ eT+&É\+yÓ’|ü⁄ ø£HÓï‹Ô #·÷&Éø£b˛e&É+‘√ Ç∫Ãq Vü‰MT\T >±*˝À ø£*dæb˛j·÷sTT. y˚dü$˝À ‘ê>∑T˙s¡T Á|ü<Ûëq düeTdü´. Ä düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ø√düy˚T ø£èwæ#˚düTÔHêïeT+≥÷ düe÷y˚XÊ\˝À Á|üø£{Ï+#˚ n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛&É+‘√ >∑‘·+˝À˝≤π> ˙{Ï ø£cÕº\T j·T<Ûë‘·<ä+>± $T–*b˛j·÷sTT. düTe÷s¡T 20 y˚\ »HêuÛ≤ ø£*–q ôVAfi¯> &É∑T+<ä≈£î dü¬s’q ˙{Ï eqs¡T ˝Òø£ nedüú\T m<äs=ÿ+≥T+~. eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á|ü»\≈£î eT+∫ ˙{Ï ø£cÕº\T rs¡TkÕÔeTì Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T Ç∫Ãq yê>±›Hê\T es¡Z b˛s¡T˝À ø=≥Tº≈£îb˛j·Tj·Tì eT+&É\ Á|ü»\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Á|ü»\ Äsê<Ûä´<Ó’eyÓTÆq ldæ<˚›X¯«s¡kÕ«$T kÕøÏå>± Á|ü»\≈£î Á‘ê>∑T˙s¡T n+~kÕÔeTì mìïø£\ yê>±›q+ #˚dæq myÓTà˝Ò´ ˙s¡C≤¬s&ç¶ mdtmdt {≤´+≈£î ø=s¡≈£î eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚sTTkÕÔqì n˝≤π> ‘·q Á|ü‹ |üs¡´≥q˝À Vü‰MT\T >∑T|æŒdüTÔqï m+|æ ø√≥¢ dü÷s¡´Á|üø±XŸ¬s&ç¶ Ç∫Ãq Vü‰MT\T ˇ{Ϻ e÷≥\T>±H˚ $T–*b˛j·÷sTT. eT+&É\πø+Á<ä+˝À 15 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ s¡÷. 80 \ø£å\‘√ ì]à+∫q düeTàsYk˛ºπsõ {≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\ n\dü‘·«+‘√ |üìøÏ sê≈£î+&Ü b˛>± Hêj·T≈£î\ ìs¡¢ø£å´+‘√ V”≤qdæú‹øÏ #˚]+~. s¡÷.

80\ø£å\ Á|üC≤<Ûäq+‘√ ì]à+∫q j·Tdtj·Tdt {≤´+≈£î ìØ«s¡´yÓTÆb˛sTTq|üŒ{Ïø° dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T >±˙, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î >±˙ NeT≈£î{Ϻqf…Æ¢Hê ˝Òø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·T+. >∑‘· ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± esê¸\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ n&ÉT>∑+{Ïq uÛÑ÷>∑s¡“ »˝≤\T á y˚dü$˝À ôVA\>∑T+<ä yêdüT\T eT+∫˙{Ï düeTdü´qT eT]+‘· rÁe‘·s¡+ #˚düTÔHêïsTT. uÛÑ÷>∑s¡“ »˝≤\T n&ÉT>∑+{Ïb˛e&É+‘√ eT+∫˙{Ï u≤e⁄\˝À }≥ XÊ‘·+ ‘·–Zb˛sTT Á|üuÛÑT‘·«+ y˚sTT+∫q uÀs¡¢˝À bò˛¢¬s’&é˙s¡TqT Á|ü»\≈£î düs¡|òüsê #˚düTÔHêïs¡T. B+‘√ Á|ü»\T nHês√>±´\ bÕ\e⁄‘·THêïs¡T. >∑‘· y˚dü$øÏ eTT+<äT j·Tdtj·Tdt {≤´+≈£î eTs¡eTà‘·TÔ\ø√dü+ |ü]o*+∫ ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚sTTkÕÔeTì Vü‰MT Ç∫Ãq m+|æø√≥¢, ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘\ e÷≥\T Á|ü‹bÕ<äq\πø |ü]$T‘·eTj·÷´sTT. eT+&É\+˝À Á|üeVæ≤düTÔqï ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä ~>∑Te ø±\Te dü+e‘·‡s¡+˝À 8 HÓ\\ bÕ≥T Á|ü»\≈£î nìï s¡ø±\ ˙{Ï nedüsê\T rs¡TdüTÔ+&É>± y˚dü$˝À e÷Á‘·+ ˙s¡T˝Òø£ eT+∫˙{Ï ø£cÕº\qT eT]+‘·>± ô|+#·T‘√+~. y˚dü$ ÁbÕs¡+uÛÑ+ø±e&É+‘√H˚ ø£¬s+≥T ø√‘·\T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ eT+∫˙{Ï |ü<∏äø±\≈£î ø£¬s+≥T düs¡|òüsê düÁø£eT+>±

n+<äø£b˛e&É+‘√ sêÁ‹ y˚fi¯˝À¢ ≈£L&Ü ˙{Ïø√dü+ ≈£îfi≤sTT\ e<ä› ø±|ü˝≤ ø±j·÷*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. mìïø£\T »]–b˛sTT eTs√ e÷s¡T mìïø£\ ø√dü+ y˚∫#·÷düTÔqï |ü]dæú‘·T\˝À Ç|üŒ{Ïø° |ü]cÕÿs¡+ ø±˙ eT+∫˙{Ï düeTdü´, HÓs¡y˚s¡ì H˚‘·\ Vü‰MT\T eTs¡eTà‘·TÔ\≈£î H√#·Tø√ì j·Tdtj·Tdt {≤´+≈£î Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î Á|ü‹≈£L\+>± |ü]D$T+#·qTHêïsTT. |üì#˚j·Tì H˚‘·\≈£î zf…+<äT≈£î y˚j·÷\ì Á|ü•ïdüTÔqï Á|üC≤˙ø£+ ‘·eT ø£cÕº\qT, uÛ≤<äqT mìïø£\ <ë«sê ‘Ó*ù|+<äT≈£î dæ<ä›eTe⁄‘·THêïs¡T. kÕúìø£ H˚‘·\T H˚‘·\ Vü≤MT\qT ‘·eT Vü‰MT\T>± >∑T|æŒdüTÔ+&É&É+‘√ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔqï Á|ü»\T ‘·eT e´øÏÔ>∑‘· Á|ü‹wüºø√düy˚T \_›bı+<˚+<äT≈£î H˚‘·\ô|’ ˇ‹Ô&ç‘Ó∫à Á|ü»\≈£î |üì#˚sTT+#·ì á H˚‘·\T e÷ø=<ä›ì Á|ü»\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. H˚‘·\ Vü‰MT\‘√ $düT>∑T#Ó+~q j·TTe‘· ø±s¡´kÕ<Ûäq¬ø’ q&ÉT+ _–+#·&ÜìøÏ dæ<ä›eTe⁄‘·THêïs¡T. ˙{ÏeT÷≥\T>± e÷]q H˚‘·\ Vü‰MT\T Á|üC≤Á>∑Vü‰ìøÏ ‘·˝§+∫ j·TTe‘· b˛sê≥+‘√HÓ’Hê kÕs¡úø£eTe⁄‘êj·÷ nqï~ y˚∫ #·÷&Ü*‡ e⁄+~.

ø£s¡÷ï\T, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) : dæ*ø±Hê+Á<Ûä ‘Ó\T>∑T kÕVæ≤r kÕ+düÿè‹ø£ dü+Á|ü<ëj·T dü÷Œ¤]Ô yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À ªn+‘·sê®rj·T eT+>∑fi¯ yê<ä´ düy˚Tàfi¯q+μ ôV’≤<äsêu≤<é˝À y˚T 5, 6e ‘˚B˝À¢ »s¡T>∑T‘·T+<äì l ‘ê´>∑sê» HêsT÷Áu≤Vü≤àD uÛÑ»q eT+~s¡ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT |üs¡¢ #·+Á<äX‚KsY ‘Ó*bÕs¡T. 5e ‘˚Bq ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì >∑∫ÃuÖ* >√¢ã˝Ÿ|”dt Ä&ç{À]j·T+˝À, 6e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ Äs¡T >∑+≥\≈£î ôV’≤<äsêã<é ˝≤˝Ÿ ãVü≤<ä÷sY ùdº&çj·T+˝À düy˚Tàfi¯q+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ø£sêí≥ø£ dü+^‘·+˝Àì Hê<ädü«s¡+, &√\T, ø±¢]HÓ{Ÿ, kÕø±‡bò˛Hé yê<ë´\‘√ »]π> düy˚Tàfi¯HêìøÏ Á|ü|ü+#·+˝Àì $$<Ûä <˚XÊ˝À¢ ñqï dü+^‘· $<Ûë«+düT\qT ˇø£ y˚~ø£ô|’ ‘Ó∫à uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À á ø£fi¯ ñ»«\+>± ø=qkÕπ>˝≤ #˚j·÷\ì dæ*ø±Hê+Á<Ûä dü+ø£*Œ+∫+<äì ‘Ó*bÕs¡T. $esê\≈£î 09989295939, 09866001119 q+ãs¡¢qT dü+Á|ü~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.

msTTsY c˛≈£î nqTeT‹

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô): uÒ>∑+ù|≥ msTTsY b˛s¡Tº˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï dæ$˝Ÿ @$j˚TwüHé c˛≈£î 17, 18q ¬s+&ÉT s√E\T Á|ü»\T ‹\øÏ+#˚+<äT≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#ês¡T. Ç+<äT≈£î Á|üy˚X¯ {Ϭø≥¢qT j·÷øχdt u≤´+ø˘˝À¢ ø=qT>√\T #˚j·÷\ì b˛©düT ø£$TwüqsY @πø U≤Hé dü÷∫+#ês¡T. {Ϭø≥T¢ ø=qT>√\T #˚dæq yês¡T H˚s¡T>± msTTsYb˛s¡Tº ø±s√Z bÕ]ÿ+>¥ es¡≈£î e∫Ã, yêVü≤Hê\T bÕ]ÿ+>¥ #˚düTø=e#·ÃHêïs¡T. j·÷øχdt u≤´+ø˘˝À {Ϭø≥T¢ ø=qT>√\T #˚j·Tì yê] yêVü≤Hê\qT ø±s=Z bÕ]ÿ+>¥˝À nqTeT‹+#·s¡Hêïs¡T. M] yêVü≤q\qT uÒ>∑+ù|≥˝Àì ôV’≤<äsêu≤<é |ü_¢ø˘ dü÷ÿ˝Ÿ, s¡dü÷˝Ÿ|ü⁄sê˝Àì Vü‰ø° Á>ö+&é, õ+U≤Hê yÓTÆ<ëq+˝À bÕ]ÿ+>¥≈£î nqTeT‹düTÔHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ øö+≥sY <ë«sê nø£ÿ&˚ Á|üy˚X¯ {Ϭø≥T¢ ≈£L&Ü $Áø£sTTdüTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ‹qTã+&Ésê\T msTTsYb˛s¡Tº˝ÀìøÏ nqTeT‹+#·eTì ø£$TwüqsY U≤Hé #ÓbÕŒs¡T. msTTsYb˛s¡Tº Äes¡D˝ÀH˚ Á|ü‘˚´ø£+>± |ü⁄&é ø√s¡Tº\qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì ø£$TwüqsY ‘Ó*bÕs¡T.

Ä–b˛sTTq 30 |ü&Éø£\ ÄdüT|üÁ‹ ìsêàD+ ø£≥º\T ‘Ó–q Á|üC≤Á>∑Vü≤+

ø√dæ– e÷]à 16,: düTes¡íyês¡Ô: ø√dæ– |ü≥ºD+˝À 30 |ü&Éø£\ ÄdüT|üÁ‹ ìsêàD+ ø=s¡≈£î 2009˝À ˇø£ ø√{Ï eTTô|’Œ \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡j·÷´sTT. ÄdüT|üÁ‹ ìsêàD+ yÓTT<ä˝…’, ô|’ø£|ü⁄Œ y˚j·Tã&ç+~. ‘·<äq+‘·s¡+ ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢, n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ e\q nsêΔ+‘·s¡+>∑ Ä–b˛sTT eTTkÕÔãT≈£î H√#·Tø√ø£ ì*∫b˛sTT+~. ø√dæ– eT+&É\+˝À 17 |ü+#êsTTr˝À¢ 26 Á>±e÷\THêïsTT. eT+&É\+˝À düTe÷s¡T 72 y˚\ »HêuÛ≤ ìedædüTÔHêïs¡T. n‘·´edüs¡ Á|üe÷<ë\T, ô|<ä›ô|<ä› yê´<äT\T Á|üã*qq÷ düTe÷s¡T 50, 100 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À>∑\ Ä<√ì, m$Tà>∑q÷s¡T, ø£s¡÷ï\T |ü≥ºD≤\≈£î ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ yÓfi¯¢e\dæñqï~. ø√dæ–˝À ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+ e÷Á‘·y˚T ñ+~. á ÄdüT|üÁ‹q+<äT düø±\+˝À yÓ’<ä´+ n+~+#·T &Üø£ºs¡T¢ ≈£L&Ü ø£s¡Tej·÷´s¡T. B+‘√ ÄdüT|üÁ‹˝À kÕº|òü⁄ qs¡T‡\T e÷Á‘·y˚T Á|ü<ÛäeT∫øÏ‘·‡ #˚dæ |ü≥ºD≤\˝À e⁄qï ÄdüT|üÁ‘·T\≈£î ¬s|òüsY #˚düTÔHêïs¡T.

B+‘√ dü¬s’q yÓ’<ä´+ n+<äø£ Á|üe÷<ë\≈£î >∑T¬s’qq÷, >∑T+&Ób˛≥T e∫Ãq s√>∑T\T düø±\+˝À yÓ’<ä´+ n+<äø£ nH˚ø£ eT+~ eTè‘·Tyê‘·|ü&ÉT‘·THêïs¡T. BìøÏ ‘√&ÉT 108 yê:Vü≤q+ ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝À ˝Ò<äT. Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’q yÓ+≥H˚ 108øÏ bò˛Hé#˚dæHê Ä<√ì, m$Tà>∑q÷s¡T |ü≥ºD≤\ qT+∫ e#˚à ˝À|ü\ Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’q u≤~‘·T\T ÁbÕD≤\T ns¡#˚‹˝À ô|≥Tº≈£îì eTè‘·T´e⁄≈£î #˚s¡Tee⁄‘·THêïeTì, Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ø√dæ–˝À 30 |ü&Éø£\ ÄdüT|üÁ‹ ìsêàD+ |üP]Ô#˚dæ nìï s¡ø±\ eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+∫, 108 yêVü≤qs ø£*Œ+#·e\dæq nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äì eT+&É\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. 30 ÄdüT|üÁ‹˝À eTÚ[ø£ edü‘·T\ >∑T]+∫ nH˚ø£e÷s¡T¢ ø£s¡÷ï\T &çj·T+n+&éôV≤#Yz qs¡dæ+VüQ\T ‘·ìF#˚dæqq÷ ‘·«s¡˝À eTÚ[ø£ edü‘·T\T ø£*ŒkÕÔeTì Vü‰MT\T Ç∫ÃHê n$ Vü‰MT\T>±H˚ ì*∫b˛‘·THêïj·Tì eT+&É\ Á|ü»\T yêb˛‘·THêïs¡T.

ùwø˘ Ä&çdüTÔHêïs¡T

m+|æø£ #˚düT≈£îì nø£ÿ&çøÏ eTø±+ e÷s¡TdüTÔHêïs¡T. ùwø˘\T Çø£ÿ&ç j·TTe‘·T\qT ìU≤ #˚düT≈£îì ¨≥fi¯¢˝À, Á|ü‘˚´ø£ $&ÉT<äT\˝À yê+#Û· rs¡TÃ≈£îqï ‘·s¡Tyê‘· ‘·eT dü«<˚XÊ\≈£î yÓ[flb˛sTT j˚T&Ü~, Äs¡T HÓ\\ ‘·s¡Tyê‘· q>∑sêìøÏ edüTÔHêïs¡T. Ä düeTj·T+˝À yê]øÏ ns¡uŸ <˚XÊ\˝Àì edü‘·T\qT Çø£ÿ&ç Á|ü‘˚´ø£ $&ÉT<äT\˝À ø£*ŒdüTÔHêïs¡T. n‘ê´<ÛäTìø£ dü<äTbÕj·÷\T, sê» uÛÀ>± \qT ‘·\|æ+#˚ kÂø£sê´\‘√ yê]ì ø£{Ϻ|ü&˚düTÔHêïs¡T. yê]øÏ ÇwüºyÓTÆqìï s√E\T ‘·eT uÛ≤s¡´‘‘√ >∑&çù| $<Ûä+>± nedüs¡yÓTÆq düø£\ dü<äTbÕj·÷\qT ø£*Œdü÷Ô ø£*Œdü÷Ô <ä+&ç>± dü+bÕ~düTÔHêïs¡T. ùwø˘\ <Ûäq Á|üyêVü‰ìï #·÷dæq ÁuÀø£ s¡T¢ eT]ø=+‘· eT+~ ìs¡Tù|<ä ≈£î≥T+u≤\≈£î #Ó+~q j·TTe‘·T\qT eTuÛÑ´ô|{Ϻ ùwø˘\‘√ ø±+Á{≤ø˘º $yêVü‰ \qT »]|æ+∫ ∫es¡≈£î yê]ì yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡T.

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT... düeT]Œ+#·T≈£îqï j·TTe‘·T\T ùwø˘\T <˚X¯+ $&ç∫ yÓ[flHê düπs yêπs uÛÑs¡Ô>± Jeq+ kÕ–kÕÔs¡T. á eT<Ûä´ ø±\+˝À ø=+‘· ‘·>∑TZeTTK+ |ü{Ϻq≥T¢ ø£ì|æ+∫Hê, Ç{°e\ ø±˝≤|ü‘·ÔsY b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝À yÓ\T>∑T #·÷dæq |üØ«HéuÒ>∑+ ñ<ë+‘·+ eTs¡˝≤ yÓ\T>∑T #·÷&É ≥+‘√ ùwø˘\ uÛ≤>√‘ê\T s¡Vü‰dü´+>± kÕ>∑T‘·THêï j·Tq&ÜìøÏ ì<äs¡Ùq+>± ì\TdüTÔHêïj·Tì #ÓbıŒ#·TÃ. ùwø˘\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ $&ÉT<äT\T. ‘êC≤>± ns¡uŸ ùwø˘\ ø√dü+ bÕ‘·ãd”Ô˝À Á|ü‘˚´ø£ $&ÉT<äT\T ˝À˝À|ü\ ‘·j·÷´ ¬s’j·÷´sTT. >∑‘·+˝À {≤dtÿbò˛sY‡ b˛©düT\T <ë&ç #˚dæq $&ç<˚ Ç+<äT≈£î ì<äs¡Ùq+>± ì\TdüTÔ+~. á <ë&ç‘√ ùwø˘˝À bÕ‘·ãd”Ôø° <ä÷s¡+>± ñqï ô|<ä› ô|<ä› ¨≥fi¯¢qT

‘·T+>∑uÛÑÁ<ä ~>∑Te ø±\Te≈£î >∑+&çø={Ϻq yÓ’q+ >√HÓ>∑+&É¢ e÷]à 16, düTes¡íyês¡Ô: Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ s√Es√E≈£L n~Ûø£eTe⁄‘√+~. m+&Üø±\+ yÓTT<ä\e⁄‘·÷H˚ m+&É\T ‘·eT Á|ü‘êbÕìï #·÷|ædüTÔHêïsTT. dü÷s¡´‘êbÕìøÏ uÀs¡T¢, u≤e⁄\T m+&çb˛‘·THêïsTT. Hêj·T≈£î\≈£î eTT+<ädüTÔ #·÷|ü⁄ ˝Òq+<äTq Á|ü»\T ˙{Ïm<ä›&çøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. á Á|üuÛ≤eø£+ eT+&É\+˝Àì ¬ø’s¡yê&ç, yÓeTT>√&ÉT, |ü⁄≥ºbÕX¯+, e\÷ÿs¡T, ‹|üŒq÷s¡T, uÀ<äTbÕ&ÉT Á>±e÷\ô|’ |ü&É&É+‘√ X¯óÁø£yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq Á|ü»\T ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä ~>∑Te ø±\Te≈£î ¬ø’s¡yê&ç Á>±eT düMTbÕq á >∑+{Ïø=≥º&É+ »]–+~. Bì e\q düTe÷s¡T 60 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ‘ê>∑T˙s¡T |ü+≥bı˝≤\ >∑T+&Ü Vü≤+ÁB q~˝ÀøÏ Á|üeVæ≤+#êsTT. á >∑+&ç |üP&ÉÃ&ÜìøÏ ‘·T+>∑uÛÑÁ<ä ~>∑Te ø±\Te &ç$»Hé Ç+»˙sY ìVü‰sY$Tj·÷, kÕúìø£ môd’‡ yÓ+ø£≥sê$T¬s&ç› dæã“+~‘√ ‘·s¡*sêe&É+‘√ Á>±eTdüTú\T e∫Ãq

n~Ûø±s¡T\≈£î m<äTs¡T‹]>±s¡T. ‘·eT≈£î Á‘ê>∑{≤ìøÏ eT+∫˙πs <=s¡ø£&É+ ˝Ò<äì rÁe Çã“+<äT\ bÕ\e⁄‘·THêïeTHêïs¡T. B+‘√ n~Ûø±s¡T\T #˚ùd~ @MT ˝Òø£ ¬s+&ÉT ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì ø±\Te≈£î $T–*q 30 ≈£L´ôd≈£îÿ\ ˙{Ïì Á|üC≤ nedüsê\¬ø’ Vü≤+ÁBq~˝ÀøÏ e<ä\&É+ »]–+~. á >∑+&çøÏ uÛ≤<äT´\T>± me]ì #˚j·÷˝À n~Ûø±s¡T\≈£î ns¡úø£+ ø±˝Ò<äT. sêuÀj˚T ø±\+˝À Á|ü»\ düeTdü´\T |ü{Ϻ+#·Tø√ì Hêj·T≈£î\≈£î ‘·–qãT~Δ #ÓãT‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

23 qT+∫ q+<äes¡+ #Í&˚X¯«Ø <˚$ ñ‘·‡yê\T ãq>±q|ü*¢, e÷]à 16 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì q+<äes¡+ Á>±eT+˝À yÓ\dæq #Ó’&˚X¯«Ø neTàyê] ñ‘·‡yê\T 23e ‘˚B(X¯óÁø£yês¡+) qT+∫ 28e ‘˚B es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Ä\j·T ø±s¡´ì sê«Vü≤D≤~Ûø±] •esêeTT&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. neTàyê] ñ‘·‡yê\≈£î Á|ü‘˚´ø£ ÄVü‰«ì‘·T\T>± ãq>±q|ü˝…¢ XÊdüq düuÛÑT´\T ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶, Á|æì‡bÕ˝Ÿ ôdÁø£ ≥Ø ∫Á‘· sêeT#·+Á<äHé, sêÁwüº <˚yê<ëj·T <Ûäs¡à<ëj·T ø£$TwüqsY ã\sêeTj·T´, ÁbÕ+rj·T dü+j·TTø£Ô ø£$Twü

qsY |üPs¡í#·+Á<ësêe⁄ Vü‰»s¡e⁄‘ês¡Hêïs¡T. 23e ‘˚B neTàyê] n+≈£îsês¡ŒD, |ü+#ê+>∑ÁX¯eD+, |üH˚ïs¡|ü⁄ ã+&ÉT¢ ‹|ü⁄Œ≥, 24e ‘˚Bq l #ÓqïπøX¯ekÕ«$T nø£å‘ês√|üDeT¨‘·‡e+, 25e ‘˚Bq neTàyê] sêj·TuÛ≤s¡~Û eT¨‘·‡e+, 26e ‘˚B neTàyê]øÏ düVü≤ÁdüÔ Hêj·T≈£î+≈£îe÷s¡Ãq\T, CÀ´‹eT¨‘·‡e+, 27e ‘˚B neTàyê] s¡<∏√‘·‡e+ b˛e&É+, 28e ‘˚B neTàyê] s¡<∏√‘·‡e+ sêe&É+, edü+‘√‘·‡e+ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T.

ePaper |Suvarna Vartha | Hyderabad & Kurnool District Edition | 17-03-2012  

Hyderabad, Kurnool, District News, Local News, Online News, Web News, Latest News, Online Paper, News Paper, Telugu, ePaper.

ePaper |Suvarna Vartha | Hyderabad & Kurnool District Edition | 17-03-2012  

Hyderabad, Kurnool, District News, Local News, Online News, Web News, Latest News, Online Paper, News Paper, Telugu, ePaper.

Advertisement