Page 1

ªm+m+{°mdt |üqT\T #˚|ü≥º&É+ U≤j·T+μ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 15, düTes¡íyês¡Ô: »+≥q>∑sê˝À¢ m+m+{°mdt ¬s+&√ <äX¯ |üqT\T #˚|ü≥º&É+ U≤j·TeTì q>∑s¡ n_Ûeè~Δ˝À ¬s’˝Ò«XÊK ‘·qe+‘·T düVü≤ø±sêìï n+~düTÔ+<äì πø+Á<ä ¬s’˝Ò«XÊK düVü‰j·TeT+Á‹ eTTìj·T|üŒ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ q>∑s¡ |üs¡´≥q˝À uÛ≤>∑+>± πø+Á<äeT+Á‹ eTTìj·T|üŒqT |ü\T Á|üj·÷DÏ≈£î\ dü+|òü÷\ Á|ü‹ì<ÛäT\T, Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T dæøÏ+Á<ëu≤<é˝Àì ¬s’˝Ò« $ÁXÊ+‹>∑èVü≤+˝À ø£\TdüT≈£îì $$<Ûä n+XÊ\ô|’ $q‹ |üÁ‘ê\T n+~+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eTTìj·T|üŒ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêqTqï ¬s’˝Ò«ã&˚®{Ÿ˝À sêÁcÕºìøÏ ‘·–q Hê´j·T+ #˚kÕÔeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

>∑Ts¡Tyês¡+ 16, |òæÁãe] 2012

ù|J\T : 8

MÄsY@, MÄs√« |üØø£å\≈£î

düs¡«+ dæ<äΔ+ MÄsY@, MÄs√« |üØø£å\≈£î @sêŒ≥T¢ |üP]Ô 59 MÄs√« b˛düTº\≈£î 54,123 eT+~ b˛{° 194 MÄsY@ b˛düTº\≈£î 8,208 eT+~ b˛{° |üØø£å\≈£î 60 πø+Á<ë\T: s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ s¡+>±¬s&ç¶, |òæÁãe] 15 (düTes¡í yês¡Ô) : õ˝≤¢˝À MÄsY@, MÄs√« ìj·÷eTø±\≈£î>±qT á HÓ\ 19q ìs¡«Væ≤+#˚ |üØø£åqT |üP]Ô bÕs¡<äs¡Ù ø£+>±, düC≤e⁄>± »]ù|˝≤ nìï @sêŒ≥T¢ #˚dæq≥T¢ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢

ø£˝…ø£ºs¡T $.X‚cÕÁ~ ù|s=ÿHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ø£˝…ø£ºπs≥T˝Àì ø√s¡Tº Vü‰˝À¢ $ÄsYz, $ÄsYm |üØø£å\ ìs¡«Vü≤Dô|’ |üÁ‹ø± Á|ü‹ì<ÛäT\ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºs¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 59 $ÄsYz b˛düTº\≈£î>±qT 54,123 eT+~, 194 $ÄsYm b˛düTº\≈£î >±qT 8,208 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïs¡ì,

Ms¡T |ü]ø£å\T sêùd+<äT≈£î>±qT 60 |üØøå± πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. M{Ïì 28 s¡÷≥T¢>± $uÛÑõ+∫ õ˝≤¢˝Àì d”ìj·TsY n~Ûø±s¡T\qT s¡÷{Ÿ Ä|ò”düs¡T¢>± ìj·T$T+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. <ë<ë|ü⁄ 2800 Çì«õ˝Ò≥s¡¢qT ìj·T$T+#·&É+‘√bÕ≥T -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

H˚s¡TdüTú˝Ò #·T{≤º\T.. u≤~Û‘·T\+fÒ uÛÑ>∑TZeT+{≤&ÉT.. Á|ü•ïùdÔ m<äTs¡T<ë&ç, πødüT qyÓ÷<äT.. πs|t πødüT e´eVü‰s¡+˝À eT÷&ÉTs√E\T>± |òæsê´<äT<ës¡TìøÏ y˚~Û+|ü⁄\T.. Vü≤j·T‘Yq>∑sY b˛©düT n~Ûø±] u≤>√‘·+.. ôV’≤<äsêu≤<é,|òæÁãe]15(düTes¡íyês¡Ô): Hê´j·T+ ø√dü+ b˛©düT\qT ÄÁX¯sTTùdÔ u≤~Û‘·Tì bÕ*≥ j·TeT uÛÑ≥T˝…’ y˚~Û+|ü⁄\≈£î >∑T]#·÷dü÷Ô πødüT ñ|üdü+Vü≤]+#·T ø√yê\+≥÷ u…~]dü÷Ô m<äTs¡T<ë&çøÏ bÕ\Œ&ÉT‘·T Hêïs¡T. #˚‘·T\T‘·&ç|æHê yê]πø s¡ø£åD>± ñ+{≤eT+≥÷ |òæsê´<äT<ës¡T\qT ˝≤ø£|t˝À¢ ô|&ÉT‘·÷ H˚s¡düTΔ\‘√ <äsê®>± #˚‘·T\T ø£\T|ü⁄≈£î+≥÷ #·{≤ºìï ˙\TyÓ˝≤¢ ‘·÷≥T¢ b˛&ÉTdüTÔHêïs¡T Vü≤j·T‘Yq>∑sY b˛©dt n~Ûø±]..$esê˝À¢øÏ yÓ[¢‘˚ ãs¡ÿ‘Y|ü⁄sê &çb˛˝À Á&Ó’esY>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï ã‘·TÔ\ lXË’\+ X¯ìyês¡+ ‘·q ‘ê‘· <äX¯ ~q ø£s¡à ø√dü+ yê] Á>±e÷ìøÏ yÓfi≤¢&ÉT..n<˚ n<äTqT>± uÛ≤$+∫q ‘√{Ï Á&Ó’esY düT]– \ø£åàDY lXË’\+ uÛ≤s¡´ Ç+{À¢ ˇ+≥]>± ñqï düeTj·T+˝À MT uÛÑs¡Ô‘√ |üì ñ+<äì e∫à ÄyÓTô|’ n‘ê´#êsêìøÏ bÕ\Œ&ܶ&ÉT Ä

Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T $<ë´e+‘·T\T ø±yê*: &ç|üP´{° d”m+

ìã+<Ûäq\≈£î ˙fi¯ó¢ nq~Ûø±]ø£+>± ø=qkÕ>∑T‘·Tqï Vü‰düºfi¯ó¢ $<ë´s¡Tú\ qT+∫ y˚\≈£î y˚\T edü÷fi¯ó¢ u≤\Ts¡≈£î, u≤*ø£\≈£î ˇπø uÛÑeq düeTT<ëj·T+ ìÁ<äeT‘·TÔ˝À n~Ûø±s¡T\T $ø±sêu≤<é, |òæÁãe] 15(düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝Àì $$<Ûä ø£fi≤XÊ\˝À nq~Ûø±]ø£+>± Vü‰düºfi¯ó¢ ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. ìj·TeT ìã+<äq\ Á|üø±s¡+ ø£fi≤XÊ\˝À Vü‰düº˝Ÿ edü‹ ñqï≥¢sTT‘˚ &˚ø£yéT ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ nqTeT‹ ñ+&Ü*‡ ñ+≥T+~. $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+ $<Ûë´ πø+Á<ä+>± ø=dükÕ>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À $<ë´yê´ bÕsêìï kÕ–düTÔHêïs¡T.yÓT]{Ÿ kÕ~Û+∫q -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) : eTìwæ˝À e÷s¡TŒ sêyê\+fÒ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T $<ë´e+‘·T\T ø±yê\ì, $<ä´ <ë«sê Á|ü‹ ˇø£ÿ]˝Àì n+<Ûäø±s¡+, nuÛÑÁ<ä‘ê uÛ≤e+ ‘=\–b˛‘·T+<äì ñ|üeTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äsY sê»q]‡+Vü≤ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ e÷düuŸ {≤´+ø˘˝Àì dü+πøåeT uÛÑeH√¢ yÓTT<ä{ÏkÕ] n~Ûø±]ø£+>± ìs¡«Væ≤+∫q dü+‘Y ùdyê˝≤˝Ÿ eTVü‰sêCŸ »j·T+‹ ñ‘·‡yê\≈£î ñ|üeTTK´eT+Á‹ Áo <ëyÓ÷<äsY sê»q]‡+Vü≤ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’Hês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTìwæ˝À |ü]es¡Ôq sêyê\Hêï, dü¬s’q Hêj·Tø£‘·«+ nedüs¡eTì, eTìwæøÏ >=|üŒã\+ ø±ì, ã\V”≤q‘·>±ì $XÊ«düeTì nHêïs¡T. düTe÷s¡T 273 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ Á|ü»\≈£î ùde #˚dæ e÷s¡TŒ ‘˚yê\ì, e÷‘ê »>∑<ë+_ø± Äosê«<ä+‘√ dü+‘Y>± e÷] –]»qT\‘√ eTy˚Tø£yÓTÆ, e´düHê\ }_ qT+&ç ãj·T≥≈£î ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î, düe÷»+˝À >ös¡e+>± Áã‹πø+<äT≈£î ø±e*‡q $XÊ«kÕìï ø£*Œ+∫+~ dü+‘Y ùdyê˝≤˝Ÿ eTVü‰sêCŸ ø=ìj·÷&Üs¡T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì –]»qT\+‘ê <Ó’e+>± uÛ≤$+#˚ dü+‘Y ùdyê˝≤˝Ÿ eTVü≤sêCŸ eTq sêÁwüº+˝Àì nq+‘·s¡|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ >∑T‹Ô ‘ê\Tø±˝À »ìà+#ês¡ì -$T>∑‘ê 6e ù|J˝À

Á|üãT<äT›&ÉT..Á|ü‹|òüT{Ï+∫q ÄyÓTqT #·+|æùdÔqì u…~]+#·&É+‘√ uÛÑj·T|ü&çb˛sTT+~.yÓ+≥H˚ ‘·q k˛<äs¡T\≈£î,uÛÑs¡Ô düe÷#ês¡+ #˚s¡y˚j·T&É+‘√ yês¡T \ø£åàDY Ç+{Ï e<ä›≈£î yÓ[¢ n&É>∑&É+‘√ n|üŒ{Ïπø ‘·|æŒ+#·Tø√ì b˛j·÷&ÉT.nq+‘·s¡+ lXË’\+ ‘·q ã+<äTe⁄\‘√ ø£*dæ kÕΔìøÏ b˛©düT ùdºwüHé≈£î k˛eTyês¡+ e∫à |òæsê´<äT #˚XÊs¡T.πs|ü⁄ eT∞¢ sêyê\ì #Ó|üŒ&É+‘√ eT+>∑fi¯yês¡+ ùdºwüHé≈£î e#êÃ&ÉT.‘·|üŒ+‘ê ˙<˚qì ˙|òæsê´<äT dü¬s’q~ø±<äì ãTø±sTT#êÃs¡T b˛©düT\T.. yÓ+≥H˚ n‘·ì ˝≤ø£|t˝Ày˚dæ Ç∫Ãq |òæsê´<äT yÓqøÏÿ rdüTø√≈£î+fÒ \ø£åàDY uÛ≤s¡´‘√ πødüT ô|{Ϻ+∫ C…’\T≈£î |ü+|ü⁄‘êeTì y˚~Û+|ü⁄\T >∑T]#˚düTÔHêïs¡T.Hê\T>∑T s√E\ >∑&ÉTdüTÔHêï b˛©düT˝À¢ düŒ+<äq ˝Òø£b˛e&É+‘√ kÕΔìø£ -$T>∑‘ê 6e ù|J˝À

uÛÑ÷<ä+<ë˝À

uÛ≤qT nqT#·s¡T&ç n¬sdtº ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) : À≥ÿ©´sV @©´sVøR¡LRiV≤T∂gS ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡V©´sı J ™´s˘QQNTPÚ¨s À≥œ¡W ZNP[xqsVÕ‹[ F°÷d¡xqsVáV @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. BLiªRΩNSáLi À≥ÿ©´sV ¿¡NRP‰NRPF°LiVV©y @ªRΩ¨s @©´sVøR¡LRiVáV ™´sW˙ªRΩLi ∏R∂Vμ≥y≠sμ≥j∂gS À≥œ¡WμR∂LiμyáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ™´sVÆμÙ∂á¬ø¡LRiV* xqsWLji x§¶¶¶ªRΩ˘ ZNP[xqsVÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´s ¨sLiμj∂ªRΩV≤R∂V À≥ÿ©´sV NTPLRifl„fi @©´sVøR¡LRiV≤R∂V ALi«¡Æ©s[∏R∂VVáV gRiVFyÚ©´sV zqsH≤T∂ F°÷d¡xqsVáV ¡Vμ≥R∂™yLRiLi @lLixqÌsV ¬ø¡[aSLRiV. J À≥œ¡W≠s™yμR∂Li ZNP[xqsVÕ‹[ F°÷d¡xqsVáV @ªRΩ¨sı @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ≠sV∏R∂WxmspL`iNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s J ™y˘FyLRiÆ™s[ªRΩÚ B¿¡Ë©´s zmnsLS˘μR∂V Æ™s[VLRiNRPV ALi«¡Æ©s[ ∏R∂VVáV gRiVFyÚ©´sV zqsH≤T∂ @lLixqÌsV ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. ªRΩ©´sNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s 7 N][»˝¡ LRiWFy∏R∂Vá ≠sáV\Æ™s©´s À≥œ¡W≠sV¨s ALi«¡Æ©s[∏R∂VVáV, À≥ÿ©´sV NTPLRifl„fi À≥œ¡∏R∂V|ms…Ì”¡ Lji—¡}qÌs˚xtsQ©±s ¬ø¡[LiVVLiøR¡VNRPV©´sı»˝¡V @ªRΩ©´sV AL][zmsLiøy≤R∂V. ™´sVÆμÙ∂ᬠø¡LRiV* xqsWLji x§¶¶¶ªRΩ˘ ZNP[xqsVÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´s ¨sLiμj∂ªRΩV≤R∂V À≥ÿ©´sV NTPLRifl„fi ˙xmsxqsVÚªRΩLi xmsLSLkiÕ‹[ D©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. @ªRΩ¨s N][xqsLi F°÷d¡xqsVáV ≠sxqsÚQXªRΩLigS gS÷¡xqsVÚ©yıLRiV. ™´sVÆμÙ∂á¬ø¡LRiV* xqsWLji¨s x§¶¶¶ªRΩ˘ ¬ø¡[zqs©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ @ªRΩ©´sV FyLjiF°∏R∂W≤R∂V. @xmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ @ªRΩ©´sV NRP¨szmsLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. xqsWLjiNTP NRPW≤y æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi≤y À≥ÿ©´sV NTPLRifl„fi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂VÕ‹[Æ©s[ NSNRPVLi≤y LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyÕ˝‹[ |qs…”¡¤Õ¡¯Li»˝¡V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V AL][xmsfl·Ã¡V D©yıLiVV.

ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\qT |üP]Ô #˚j·÷*: ø£˝…ø£ºsY $‘·ÔHê\≈£î n<äq|ü⁄ eT<䛑·T <Ûäs¡ #Ó*¢+#ê* 8


2

düTes¡íyês¡Ô,ôV’≤<äsêu≤<é

düs¡«+ dæ<äΔ+ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... |ü]ø£å\ ìs¡«Vü≤D>±qT, d”{Ï+>¥kÕÿ«&é, Á|ü‘˚´ø£ |üs¡´y˚ø£å≈£î\qT ìj·T$T+#·&É+ »]–+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. yÓsTT´øÏ ô|’>± nuÛÑ´s¡Tú\Tqï 24 πø+Á<ë\≈£î Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\qT ìj·T$T+#·&É+ »]–+<äì, n<˚$<Ûä+>± e÷˝Ÿ ÁbÕø°ºdt »s¡T>∑≈£î+&Ü M&çjÓ÷Á>∑|òæ rj·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D˝À m˝≤+{Ï neø£‘·eø£\T »s¡T>∑≈£î+&Ü ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£îHêïeTì, <äTcÕŒ#êsê\T yê´|æ+|ü#˚ùdyê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø£˝…ø£ºs¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. |üØø£å\T sêùd nuÛÑ´s¡Tú\T düeTj·÷ìøÏ >∑+≥ eTT+<˚ |üØø£å πø+Á<ëìøÏ Vü‰»s¡Tø±e\dæ e⁄+≥T+<äì, $ÄsYz |üØø£åqT ñ<äj·T+ |ü~ qT+&ç 12 es¡≈£î, $ÄsYm |üØø£åqT eT<ë´Vü≤ï+ 3 qT+&ç 5 >∑+≥\ es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT Vü‰˝Ÿ{Ϭø≥¢qT 17 ˝À>± &ÍHé˝À&é

ìã+<Ûäq\≈£î ˙fi¯ó¢ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... $<ë´s¡Tú\≈£î Vü‰düº˝Ÿ edü‹ ø£*ŒdüTÔHêï eT+≥T Vü‰düº˝Ÿ˝À ñ+&˚ $<Ûë´s¡Tú\ qT+&ç 20 y˚\ s¡÷bÕj·T\ qT+&ç 30 y˚\ s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î |ò”E\T edü÷\T #˚düTÔHêïs¡T.&˚ø£+ ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ ñqï ø£fi≤XÊ\˝À düVæ≤‘·+ ø£fi≤XÊ\≈£î,Vü‰düº˝Ÿ≈£î y˚s¡T y˚s¡T>± uÛÑeHê\T+{≤sTT.Á>±MTD ÁbÕ+‘· $<ë´s¡Tú\≈£î eT+∫ $<ä´qT n+~düTÔHêïeTì Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚ ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\T ìã+<äq˝≈£î ˙fiÀ¢~* <ÛäHês¡®H˚ <Û˚´j·T+>±

#˚düTø√yê\ì, Vü‰˝Ÿ{Ϭø{Ÿô|’ bò˛{À˝Òìyês¡T ‘·eT bÕdtb˛sYº ôd’CŸ bò˛{ÀqT Vü‰˝Ÿ{Ϭø{Ÿ ô|’ n‹øÏ+∫ ¬>õf…&é n~Ûø±] dü+‘·ø£+ #˚sTT+∫ eTs√ bò˛{Àô|’ ¬>õf…&é dü+‘·ø£+ #˚dæ düeT]Œ+#·e\dæ ñ+≥T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ˇm+ÄsY w”{Ÿô|’ düe÷<ÛëHê\T sêj·Te\dæ ñ+≥T+<äì u≤¢ø˘ u≤˝ŸbÕsTT+{Ÿ ô|qTïqT e÷Á‘·y˚T ñ|üjÓ÷–+#ê\ì, yÓ’≥ïsY, uÒ¢&É¢qT yê&É≈£L&É<äì, yÓ÷u…’˝Ÿ, m\Áø±ºìø˘ |ü]ø£sê\qT ‘·eT yÓ+ã&ç rdüT≈£îsêe<ä›ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢˝Àì 60 πø+Á<ä\≈£î>±qT 47 πø+Á<ë\T ôd’ãsêu≤<é |ü]~Û˝À 13 πø+Á<ë\T Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. 88 eT+~ $ø£˝≤+>∑ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î |üØø£å\T sêùd+<äT≈£î M\T>± düVü‰j·T≈£î&çì @sêŒ≥T#˚j·T qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ôd’ãsêu≤<é C≤sTT+{Ÿ ø£MTwüqsY Ä|òt b˛©düT n‘·T˝Ÿdæ+>¥ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |üØø£å\ dü+<Ûäs¡“¤+>± >∑{Ϻ b˛©düT ã+<√ãdüTÔqT @sêŒ≥T#˚j·T&É+ »s¡–+<äì, yÓsTT´øÏ ô|’>± nuÛÑ´s¡Tú\Tqï πø+Á<ë\˝À môd’‡/mmdt◊ \‘√ ≈£L&çq b˛©düT ãè+<Ûë\qT, $T>∑‘ê πø+Á<ë\ e<ä› dü]b˛e⁄ b˛©düT dæã“+~ì @sêŒ≥T #˚j·TqTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºs¡T »>∑Hêï<ä+ düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêïsTT. eTs√ $∫Á‘·y˚T$T≥+fÒ u≤\Ts¡≈£î, u≤*ø£\≈£î y˚s¡Ty˚s¡T>± Vü‰düº˝Ÿ edü‹ ñ+&Ü*‡ ñ+&É>± ˇπø uÛÑeq düeTT<ëj·T+˝À Vü‰düº˝¢qT ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. ø£fi≤XÊ\\qT, Vü‰düº˝Ÿ\qT ‘·ìœ #˚j·÷*‡q n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>±ìï eT∫Ãø£ #˚düT≈£îì yê]ì @<√ s¡ø£+>± Á|üuÛ≤$‘·+ #˚dæ ‘·eT≈£î n&ÉT¶ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷düT≈£î+≥THêïs¡T.kÕúìø£+>± @ Ç+≥sYMT&çj·T{Ÿ n~Ûø±] ˝Òì ø±s¡D+>± ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\T Ä&ç+<˚ Ä≥>± bÕ&ç+<˚ bÕ≥>± kÕ>∑T‘·T+~.á $wüj·TyÓTÆ $ø±sêu≤<é ÄsY&çy√ Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶ì n&ÉT>∑>± ø£fi≤XÊ\\ nqTeT‹ bı+~ Vü‰düº˝ŸqT n<˚ uÛÑeq+˝À ø=qkÕ–+#·≥+ ìã+<äq\≈£î $s¡T<ä›eTì á $wüj·T+ ô|’ <äèwæº kÕ]+∫ |ü]o*kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T.

ª|ü<∏äø±\ \øå±´\qT e÷]Ã˝À>± |üP]Ô#˚j·÷*μ s¡+>±¬s&ç¶, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): md”‡, md”º, ;d”, yÓTÆHê]{°, &ûÄsY&û@ , sêJyé j·TTeX¯øÏÔ <ë«sê neT\T |üs¡TdüTÔqï $$<Ûä Ä]úø£ düVü‰j·T |ü<∏äø±\ \øå±´\qT e÷]Ã˝À>± |üP]Ô#˚ùd+<äT≈£î dü+ã+~Û‘· XÊK\ n~Ûø±s¡T\qT s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T $.X‚cÕÁ~ Ä<˚•+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ ‘·q #ê+uÛÑsY˝À $$<Ûä |ü<∏äø±\ \ø£å´kÕ<Ûäq¬ø’ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøå± düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ $$<Ûä XÊK\ <ë«sê neT\T #˚düTÔqï n]úø£ düVü‰j·T (mø£Hê$Tø˘ düb˛s¡Tº) |ü<∏äø±\ìï ã\V”≤q ù|<äesêZ\ Ä]úø±_Ûeè~ΔøÏ ñ<˚›•+∫qeì, M{Ï <ë«sê ìπs›•+∫q \ø£å´kÕ<Ûäq≈£î n~Ûø±s¡T\T ∫‘·ÔX¯ó~›‘√ ø£èwæ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈£L eT+ps¡T #˚j·Tì yê{Ïì e÷]à yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À>± XÊ+ø£åHé#˚j·÷\ì, eT+ps¡T #˚dæq j·T÷ì≥¢ Á>ö+&ç+>¥qT e÷]à 31 ˝À>± |üP]Ô #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. C≤sTT+{Ÿ ◊&Ó+{Ï|òæπøwüHé ø±´+|ü⁄˝À¢ m+|æø£ #˚dæq <Ûäs¡U≤düTÔ\qT dü+ã+~Û‘· m+|æ&çz\T dü‘·«s¡y˚T dü+ã+~Û‘· XÊK\≈£î |ü+ù|˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì »&ûŒ dæÇzqT Ä<˚•+#ês¡T. eT+&É˝≤\yêØ>±, u≤´+≈£î\ yêØ>± 2011`12 dü+e‘·‡s¡+˝À ìπs›•+∫q \øå±´\T, Ç|üŒ{Ïes¡≈£î eT+ps¡T #˚dæq j·÷ì≥T¢ ‘·~‘·s¡

14\ø£å\ s¡÷bÕj·T\ kı‘·TÔ kÕ«BÛq+ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): &ÉãT“ düT\uÛÑ+>± dü+bÕ~+#ê\H˚ n‘ê´X¯‘√ yêVü≤Hê\ <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\qT #ê<äsY|òü÷{Ÿ b˛©dt\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. yê]e<ä› qT+∫ 14\ø£å\ s¡÷bÕj·T\T $\Te #˚ùd ~«#·Áø£yê Vü≤Hê\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£î Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ düT˝≤ÔHéãC≤sY @d”|æ k˛y˚TX¯«sYsêe⁄ ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ qøÏ© ‘êfi¯+ #Óe⁄\‘√ bÕ]ÿ+>¥ #˚dæq ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\qT <=+>∑*düTÔqï z˝Ÿ¶ eT\ø˘ù|≥≈£î #Ó+~q eTVü≤à<é ÇÁe÷Hé (19), eTVü≤à<é j·÷dæHé (19) Ç<ä›s¡÷ ôV’≤<äsêu≤<é πsdtø√s¡T‡˝À |üì#˚düTÔHêïs¡T. &ÉãT“ düT\uÛÑ+>± dü+bÕ~+#ê\H˚ ÄX¯‘√ qøÏ© ‘êfi¯+#˚$\‘√ #ê<äsY|òü÷{Ÿ, eT\ø˘ù|≥ ÁbÕ+‘ê˝À¢ bÕ]ÿ+>¥ #˚dæq ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\qT <=+>∑*+∫ ny˚TàdüTÔHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î yêVü≤q j·T»e÷qT\ qT+∫ n+~q |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î q˝§Z+&É #Ís¡kÕÔ˝À mdt◊ qπswt Ä<Ûä«s¡´+˝À yêVü≤Hê\T ‘·ìF #˚düTÔ+&É>± M]<ä›s¡÷ |ü≥Tºã&ܶs¡T. M]ì $#ê]+∫q nq+‘·s¡+ <=+>∑‘·Hê\ $wüj·T+ ãj·T≥|ü&ç+~. <=+>∑*+∫q yêVü≤Hê\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï b˛©düT\T M]ì n¬sdüTº #˚dæ ø√s¡Tº˝À Á|üy˚X¯ô|{Ϻq≥T¢ #ê<äsY|òü÷{Ÿ d”◊ C≤y˚<é, mdt◊ qπswt ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): U≤∞ Á|ü<˚X¯+˝À nø£kÕà‘·T>± eT+≥\T #Ó\πs–q dü+|òüT≥q ~˝Ÿwüßø˘q>∑sY˝À »]–+~. me÷àsYÄsY u≤sY m<äTs¡T>± ñqï <˚yê\j·÷ìøÏ dü+ã+~Û+∫q U≤∞ Á|ü<˚X¯+˝À á dü+|òüT≥q »]–+~. nø£ÿ&É ñqï e´s¡ú|ü<ësêú˝À¢ mes√ dæ>∑¬s{Ÿ y˚j·T≥+‘√ eT+≥\T πs>±sTT. #·T≥Tº|üø£ÿ\ <äTø±D≤\yês¡T uÛÑj·÷+<√fi¯q≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. eT\ø˘ù|≥ b˛©düT\T n–ïe÷|üø£ dæã“+~øÏ ‘Ó*j·TCÒj·T≥+‘√ yês¡T e∫à eT+≥\qT n<äT|ü⁄ #˚XÊs¡T.

eT‘·TÔeT+<äT‘√ eè<äTΔsê* ì\Te⁄ <√|æ&û $esê\qT dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T dü‘·«s¡y˚T dæ<ä›+ #˚j·÷*‡+~>± Ä<˚•+#ês¡T. Ä $esê\ düVü‰j·T+‘√ @ u≤´+≈£î\T ‘·«]‘·>∑‹q s¡TD≤\qT eT+ps¡T #˚düTÔHêïs√ ˝Ò<√ á HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+#˚ u≤´+ø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À düMTøÏåkÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À πøôdº|t dæÇz s¡M+<äsY¬s&ç¶, &çÄsY&çm |ü&ç es¡Á|ükÕ<é¬s&ç¶, j·Td”‡ ø±s√ŒπswüHé |æ&ç ñe÷eTùV≤X¯«], yÓTÆHê]{° ø±s√ŒπswüHé Ç&ç düVü≤<˚esêe⁄, Áf…Æø±sY Ç&ç •eÁ|ükÕ<é, _dæ ø±s√ŒπswüHé Ç&ç n+»j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’˝À¢ ôd˝Ÿbò˛q¢ ø£\ø£\+

ñs¡÷› e]‡{° n<Ûë´|ü≈£î&çøÏ ñ‘·ÔeT ù||üsY |ü⁄s¡kÕÿs¡+ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): eTÚ˝≤Hê ÄC≤<é ñs¡÷› $X¯«$<ë´\j·÷ìøÏ #Ó+~q Ábıô|òdüsY nãT›˝Ÿ Kj·T´+, |”ôV≤#Y&û $<ë´]Δ n©VüQùdHé\≈£î u…dtºù||üsY |ü⁄s¡kÕÿs¡+ \_Û+∫+~. Ç{°e\ ˇ&çXÊ˝Àì uÛÑTeH˚X¯«sY˝À πø+Á<ä ◊{° XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À 15e C≤rj·T á>∑e¬sïdt dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. BìøÏ Vü‰»¬s’q Ábıô|òdüsY nãT›˝Ÿ Kj·TT´+, n©VüQùdHé\T m\Áø±ºìø˘ düØ«dt &Ó*eØ nH˚ n+X¯+ô|’ eÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. Bìπø nyês¡T¶ \_Û+∫+~.

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): ôVA+>±s¡T¶\ q÷‘·q ìj·÷eTø£ Á|üÁøÏj·T≈£î &ûJ|” ø±sê´\j·T+ ÄyÓ÷<ä+ ‘Ó*|æ+~. ¬s’˝Ò« n<äq|ü⁄ &ûJ $mdt ¬ø øöeTT~ H˚‘·è‘·«+˝À ø£$T{° dæbòÕs¡T‡\qT &ûJ|” Ä|ò”düT qT+∫ Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ e∫Ã+~. y˚Ts¡T¬>’q y˚‘·Hê\T, m+|æø£ Á|üÁøÏj·T˝À e÷s¡TŒ\T #˚düT+<äT≈£î ìs¡ísTT+∫+~. y˚‘·Hê\T ô|+|ü⁄q≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü‹bÕ<äq |ü+|æq≥T¢ &ûJ|” ø±sê´\j·T+ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. ‘·«s¡˝À ôVA+>±s¡T¶\ ìj·÷eTø±ìøÏ Á|ü‹bÕ<äq\T ôd’‘·+ dæ<äΔ+ #˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+.

~«#·Áø£yêVü≤Hê\T <=+>∑*düTÔqï Ç<ä›] n¬sdüTº

~˝Ÿwüßø˘q>∑sY˝À n–ïÁ|üe÷<ä+

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’˝À¢ eT∞fl ôd˝Ÿbò˛q¢ ø£\ø£\+ yÓTT<ä\sTT+~. yês¡+ øÏ+<ä≥ sö&ûw”≥sY e÷s¡T‹ qsT÷+ ñ+≥Tqï u≤´s¡ø˘˝À C…’\T n~Ûø±s¡T\T ¬s+&ÉT ôd˝Ÿbò˛qT¢ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Vü≤‘ê´ H˚s¡+˝À n<˚ u≤´s¡ø˘˝À ñ+≥Tqï eTs√ ì+~‘·T&ç‘√ ø£*dæ qsT÷+ ôd˝Ÿ bò˛H√¢ u…~]+|ü⁄\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï≥T¢ $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+. á $wüj·÷\T ‘·eT <äèwæºøÏ sê˝Ò<äì ìùw~Û‘· edüTÔe⁄\ ø√dü+ ‘·eT n~Ûø±s¡T\T u≤´s¡ø˘˝À¢ ‘·s¡T#·T ‘·ìF\T #˚|ü&ÉTÔ+{≤eTì #·+#·˝Ÿ>∑÷&É C…’\T dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ πøX¯eHêj·TT&ÉT $e]+#ês¡T.

ôVA+>±s¡T¶\ ø=‘·Ô ìj·÷eTø£ Á|üÁøÏj·T≈£î ÄyÓ÷<ä+

>∑Ts¡Tyês¡+ 16, |òæÁãe], 2012

düVü≤ #·≥º+ ø£$Twüqs¡¢ ìj·÷eTø£+˝À

Á|üuÛÑT‘·« yÓ’K]ô|’ Á|üC≤_ÛÁbÕj·T ùdø£s¡D ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): düVü≤#·≥º+ ø£$Twüqs¡¢ ìj·÷eTø£+˝À sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<äΔ+>± e´eVü≤]+#·≥+ XÀ#·˙j·TeTì sêh Á|üuÛÑT‘·« e÷J Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ø±øÏ e÷<Ûäesêe⁄ $eT]Ù+#ês¡T. ø£MTwüqs¡¢ ìj·÷eTø£+˝À Á|üuÛÑT‘·« yÓ’K]ô|’ Á|üC≤_ÛÁbÕj·÷ìï ùdø£]+#ês¡T. dæøÏ+Á<ëu≤<é ùdºwüHé e<ä› $$<Ûä dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ãT<Ûäyês¡+ »]–q Á|üC≤_ÛÁbÕj·T ùdø£s¡D Á|üÁøÏj·TqT Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düVü≤#·≥º+ ø£$Twüqs¡T¢>± ìj·T$T‘·T˝…’q yê] ns¡Ω‘·\ô|’ dü+<˚Vü‰\Tqï≥T¢ >∑es¡ïs¡T≈£î, d”m+≈£î |òæsê´<äT #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s ÀÿÕÿxmspL`i ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ INRP ™´sXμÙR∂VLS÷¡NTP ™´sVªRΩVÚ™´sVLiμR∂V B¿¡Ë μR∂VLi≤R∂gRiVáV ©´sgRiáV μ][øR¡VZNPŒ˝ÿLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi lLiLi≤R∂V©´sıLRi áORPQá ≠sáV\Æ™s©´s ¡LigSLRiLi, Æ™sLi≤T∂ @À≥œ¡LRiflÿá©´sV ™yLRiV μ]Ligji÷¡Li¿¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. ILi»¡LjigS D©´sı ™´sVz§¶¶¶Œœ¡©´sV gRiVLjiÚLi¿¡©´s μR∂VLi≤R∂gRiVáV AÆ™sVNRPV ™´sVªRΩVÚ ™´sVLiμR∂V ™yxqs©´s øR¡WzmsLi¿¡ ©´sgRiáV FsªRΩVÚZNP◊¡˛©´s»˝¡V gRiVLjiÚLiøyLRiV. F°÷d¡xqsVáV LRiLigRi˙xmsÆ™s[aRPLi ¬ø¡[zqs ≠søyLRifl· ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV.

düyÓTà $»j·Te+‘·+ #˚j·÷* ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): áHÓ\ 28q #˚|ü{Ϻq kÕs¡«Á‹ø£ düyÓTàqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ πø+Á<ä, sêh ñ<√´>∑, ñbÕ<Ûë´j·T ø±]àø£ dü+|òü÷\ ◊ø£´ b˛sê≥ dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À ãT<Ûäyês¡+ {≤´+≈£îã+&éô|’q e÷qeVü‰s¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± @|”m˙®z dü+|òüT n<Ûä´≈£åî&ÉT >√bÕ\¬s&ç¶, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\ ø±ìŒ¤&ÉπswüHé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ j·T÷{°m|òt sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêsêj·TD, |ü_¢ø˘ ôdø±ºsY ñ<√´>∑T\ düe÷K´ #Ó’s¡àHé m+ »Hês¡ΔHé ¬s&ç¶\T e÷{≤¢&Üs¡T. <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\qT n<äT|ü⁄ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. q÷‘·q |æ+#Û·qT dæÿ+qT ñ|üdü+Vü≤]+#ê\ì ø√sês¡T.πø+Á<ä ñ<√´>∑T\ düyÓTà Vü≤≈£îÿqT #·≥ºã<äΔ+ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêh Á|üuÛÑT‘·« Jy√ 177qT s¡<äT›#˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ◊. yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, dü+j·TTø£Ô, <˚e<ëdüT bÕ˝§ZHêïs¡T.

ã+&É¢>∑÷&É˝À JôV≤#Ym+d” CÀq˝Ÿ ø£$TwüqsY |üs¡´≥q ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): eTq÷‡sêu≤>¥ &ç$»Hé düs¡÷ÿ´{Ÿ Áb˛Á>±+˝À uÛ≤>∑+>± JôV≤#Ym+d” CÀq˝Ÿ ø£$TwüqsY »j·TsêCŸ ¬øq&é, dü]ÿ˝Ÿ &ç|üP´{° ø£$TwüqsY Ç‘·s¡ n~Ûø±s¡T\‘√ ø£*dæ ã+&É¢>∑÷&É #Ós¡Te⁄, Ç+Á<äÁ|üdüú ø±\˙, dü‘·T˝≤¢>∑÷&É ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\qT dü+<ä]Ù+#ês¡T. kÕúìø£ ø±s=Œπs≥sY ø=e⁄«\ \‘· yê]øÏ düeTdü´\qT $e]+#ês¡T.


düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+ 16, |òæÁãe] 2012

3

MÄs√«, M@y√ |üØøå± πø+Á<ë\ @sêŒ≥T $<ë´s¡Tú\T ñqï‘· \ø£å´+‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>±* $ø±sêu≤<é, |òæÁãe] 15, (düTes¡íyês¡Ô): $<Ûë´s¡Tú\T ñqï‘· $\Te\‘√ ì]úwüºyÓTÆq \ø£å´+‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>±\ì bÕXÊÑ·´ dü+düèÿ‹,kÕ+Á|ü<ëj·÷\≈£î u≤ìdü\T ø±≈£î+&Ü <˚X¯uÛÑøÏÔ‘√ ñqï‘· \øå±\T kÕ~Û+#ê\ì dæ<ë›s¡ú pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ ≈£Ls¡ »j·T<˚yé nHêïs¡T.ãT<Ûäyês¡+ »]–q Ç+≥sY MT&çj·T{Ÿ ¬s+&Ée dü+e‘·‡s¡+ $<Ûë´s¡Tú\ ô|òsTTsY yÓ˝Ÿ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T $<Ûë´]ú J$‘·+˝À Ç+≥sY MT&çj·T{Ÿ m+‘√ ø°\ø£eTì á <äX¯˝À m≥Te+{Ï \øå±\qT m+#·T≈£îì eTT+<äT≈£î kÕ–‘˚ ñqï‘· •Ksê\T n~Ûs√Væ≤kÕÔs¡ì nHêïs¡T.#Ó&ÉT e´düHê\ u≤]q |ü&˚~ á ej·TdüT˝ÀH˚ì yê{Ï u≤]q |ü&É≈£î+&Ü eTT+<äT≈£î kÕ>±\ì nHêïs¡T.>∑‘· ø=+‘· ø±\+>± á ÁbÕ+‘· Á|ü»\≈£î $\TyÓ’q $<Ûä´qT n+~düTÔ ‘·eT e+‘·T ø£èwæ #˚düTÔHêïeTì nHêïs¡T.ø£fi≤XÊ\ d”ìj·TsY ˝…ø£´s¡sY •esê+¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·T $<Ûë´s¡Tú\T kÕ~+#˚ |òü*‘ê\ ø±s¡D+>±

yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√ bÕ≥T ø£fi≤XÊ\≈£î ù|s¡T edüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T.sê|òüTy˚+<äsY ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·T Ä‘·à $XÊ«dü+‘√ $<Ûä´quÛÑ´dæùdÔ \ø£å+ U≤j·TeTì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡M+<äsY ¬s&ç¶,ø£fi≤XÊ\ &Ó’¬sø£ºs¡T¢ y˚DT>√bÕ˝Ÿ,ãÁBHê<∏é,s¡M+<äsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ndüÔe´düÔ+>± $<äT´‘Y düs¡|òüsê‘√ rÁe Çã“+<äT\T eTs¡Œ*¢,|òæÁãe] 15(düTes¡íyês¡Ô): eTs¡Œ*¢ eT+&É\+˝Àì eTs¡Œ*¢ |æ*¢>∑T+&É¢ Á>±e÷˝˝À ñqï $<ÛäT´‘Y düuŸ ùdºwüq¢ <ë«sê düs¡|òüsê ne⁄‘·Tqï $<ÛäT´‘Y ndüúe´düÔ+>± düs¡|òüsê ø±e≥+‘√ >∑èVü≤ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T rÁe Çã“+<äT\ bÕ\e⁄‘·THêïs¡T.Á|ü‹ s√E ñ<äj·T+ 6 >∑+≥\ qT+&ç 10 >∑+≥\ es¡≈£î $<ÛäT´‘Y ñ+&Éø£ b˛e≥+‘√ Á|ü»\ Çã“+<äT\T es¡íD≤r‘·+.á ø±s¡D+>± $$<Ûä bÕsƒ¡XÊ\\≈£î yÓfi‚¢ $<Ûë´s¡Tú\T Ä\dü´+>± yÓ\T‘·Tqï

ø±s¡D+>± ñbÕ<Ûë´j·TT\T ø√|ü+ #˚düTÔHêïs¡ì $<Ûë´s¡Tú\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T\≈£î ìsê≥+ø£+>± 7 >∑+≥\ $<ÛäT´‘Y düs¡|òüsê #˚kÕÔeTì Á|üø£{Ï+#·≥+ πøe\+ Á|üø£≥q\πø |ü]$T‘·+ nsTT´+~.Á|üC≤ <äsê“sY˝À n~Ûø±s¡T\≈£î,$<ÛäT´‘Y &çÇ ø±sê´\j·T+˝À |òæsê´<äT\T #˚dæq |ü{Ϻ+#·Tø=e≥+ ˝Ò<äì Á>±eTdüTú\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T.Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ $<ÛäT´‘YqT düÁø£eT+>± düs¡|òüsê #˚j·÷\ì Á>±eTdüTÔ\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

<ä+‘· yÓ’<ä´ ñ∫‘· •_sêìøÏ $X‚wü düŒ+<äq $ø±sêu≤<é,|òæÁãe] 15(düTes¡íyês¡Ô): ¬s&é Áø±dt k˛ôd’{Ï, kÕsTT &Ó+≥˝Ÿ ø£fi≤XÊ\,l dü‘·´kÕsTT ùdyêdü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À ãT<Ûäyês¡+ dæ<ë›s¡ú dü÷ÿ˝Ÿ Ä|òt mø£‡˝…Hé‡ bÕsƒ¡XÊ\˝À ñ∫‘· <ä+‘· yÓ’<Ûä´ •_sêìï ìs¡«Væ≤+∫ <ë<ë|ü⁄ 600 eT+~øÏ <ä+‘· |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± bÕsƒ¡XÊ\ y˚TH˚CŸ yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T ÄsY.ãÁBHê<∏é e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|ü‹ $<Ûë´]Δ s√E≈£î ø£˙dü+ ¬s+&ÉT <ÛäbòÕ\T |ü+&É¢qT X¯óÁuÛÑ+ #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. dü‘·´Hêsêj·TD >ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·T eTìwæ J$‘·+˝À nedüs¡+ nsTTq |ü+&É¢qT s¡øÏå+#·Tø√yê\ì Äs√>±´ìøÏ |ü+&É¢ X¯óÁuÛÑ‘· m+‘√ <√Vü≤<ä+ #˚düTÔ+<äì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À &Üø£ºsY uÛ≤s¡Ze,&Üø£ºsY bÕeì,kÕsTTÁøÏwüí,XÊ+‹,ì<ä,V”≤Hê ùdyê <ä˝Ÿ düuÛÑT´\T bÕ+&ÉT s¡+>±¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

eTÚ*ø£ edü‘·T\ ø£\Œq≈£î Á|ü‹bÕ<äq\T dæ<äΔ+ #˚j·÷* &ç|üP´{Ï ø£MTwüqsY ø£èwüíj·T´ >∑∑∫ÃuÖ*, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): HêHêø˘sê+>∑÷&Ü˝À eTÚ*ø£ edü‘·T\ ø£\Œq≈£î 43.20\ø£å\˝À Á|ü‹bÕ<äq\T dæ<äΔ+ #˚j·÷\ì X‚]*+>∑+|ü*¢ dü]ÿ˝Ÿ`11 &ç|üP´{Ï ø£MTwüqsY ø£èwüíj·T´ $$<Ûä $uÛ≤>±\T n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. |æHé bÕsTT+{Ÿ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± HêHêø˘sê+>∑÷&Ü˝À n~Ûø±s¡T\‘√ ø£*dæ |üs¡´{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± &ûd” e÷{≤¢&ÉT‘·÷ HêHêø˘sê+>∑÷&É˝À U≤∞, düú˝≤ìøÏ 10 \ø£å\T, es¡<ä˙{Ï ø±\Te eTs¡eTà‘·T\≈£î 9.30 \ø£å\T, Mø£sY ôdø£åHé ø±\˙, düàXÊq yê{Ïø£˝À¢ uÀs¡¢ @sêŒ≥T≈£î 6 \ø£å\T, eTTs¡T>∑T ø±\Te, s√&ÉT¢, ø£\«s¡Tº\T, e÷´HéôVAfi¯ó¢ eTs¡eTà‘·TÔ\≈£î 11.20 \ø£å\‘√ Á|ü‹bÕ<äq\T s¡÷bı+~+#ê\Hêïs¡T. Áos¡+>±q<∏äkÕ«$T Ä\j·T ñ‘·‡yê\ dü+<äs¡“¤+>± M~ÛBbÕ\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì myÓTà˝Ò´ ˝ÒK ÇùdÔ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î @sêŒ≥T #˚j·T˝Ò<äì kÕúìø£Hêj·T≈£î\T eTT‘·´+¬s&ç¶ &çdæ <äèwæºøÏ yÓ+≥H˚ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T.

$ø±sêu≤<é,|òæÁãe] 15(düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 19q »]π> $ÄsYz,$mz |üØø£å\ ø√dü+ $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝À Hê\T>∑T πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì $ø±sêu≤<é ÄsY&çy√ Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ‘·qqT ø£*dæq MT&çj·÷‘√ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T >∑‘·+˝À á ÁbÕ+‘· Á|ü»\ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\,y˚T<Ûëe⁄\ dü÷#·q y˚Ts¡≈£î |ü•ÃeT s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ÁbÕ+‘· yêdüT\≈£î nqT≈£L\+>± á |üØøå± πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.|üØøå± πø+Á<ë\qT >∑Ts¡Tyês¡+ Á|üø£{Ï+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.&ç$»Hé˝Àì ¬s+&ÉT #Íø£<Ûäs¡ <äTø±D≤\ &û˝sY wæ|t ø√dü+ sê‘· |üØø£åqT Ç+≥s¡÷«qT ìs¡«Væ≤+#·≥+ »]–+<äì yÓT]{Ÿ Ä<ës¡+>± nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ ñ+≥T+<äì nHêïs¡T.z cÕ|ü⁄ $ø£˝≤+>∑T\≈£î πø{≤sTT+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.yÓTT‘·Ô+ 10 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T á |üØø£å≈£î Vü‰»s¡sTTq≥T¢ Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T.$ø±sêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝À eT+∫˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡D≈£î düMT|ü+˝Àì eT+∫˙{Ï u≤e⁄\qT kÕ«Bq+ #˚düT≈£îì eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê

#˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T.$ø±sêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝À Á|ü<Ûëq+>± eT+∫˙{Ï düeTdü´,bÕ]X¯ó<ä´+ düeTdü´\ô|’ <äèwæº kÕ]+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 20øÏ ô|’>± bÕs¡Tÿ\qT X¯óÁuÛÑ+ #˚sTT+#·≥+ »]–+<äì,100 bÕs¡Tÿ\qT X¯óÁuÛÑ+ #˚sTT+#·&ÜìøÏ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.$ø±sêu≤<é eTTì‡bÕ*{Ï XÊ{Ï˝…’{Ÿ {ÖHé>± m+|æø£ ø±e≥+ Ä<äèwüºeTì á ì<ÛäT\‘√ |ü≥ºD+ y˚>∑e+‘·>± n_Ûeè~› kÕ~düTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

nq+‘·ùdHé ¬s&ç¶øÏ |òüTq düHêàq+ $ø±sêu≤<é,|òæÁãe] 15(düTes¡íyês¡Ô): u≤sY øöì‡˝Ÿ yÓT+ãsY>± mìï¬ø’q nq+‘·ùdHé ¬s&ç¶øÏ $ø±sêu≤<é u≤sY nk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À düHêàì+#ês¡T.u≤sY nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T õ.\e≈£îe÷sY Ä<Ûä´ø£å‘·q »]–q düe÷y˚X¯+˝À Hê´j·Tyê<äT\T |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± u≤sY øöì‡˝Ÿ yÓT+ãsY nq+‘Y ùdHé ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·T Hê´j·Tyê<äT\ n_Ûeè~›øÏ bÕ≥T|ü&É‘êqì nHêïs¡T.$ø±sêu≤<é u≤sY nk˛dæj˚TwüHé n_Ûeè~›øÏ ‘·q e+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T.u≤sY nk˛dæj˚TwüHé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |æ.»Hês¡›Hé ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·T $ø±sêu≤<é ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q nq+‘Y ùdHé ¬s&ç¶ u≤sY øöì‡˝Ÿ yÓT+ãsY>± mìïø£ ø±e≥+ á ÁbÕ+‘êìøÏ n<ÛäèwüºeTì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hê´j·Tyê<äT\T Äq+<ä+,sê+#·+Á<ë¬s&ç¶,lìyêdt,»j·T\*‘ê¬s&ç¶,\ø£åàHé,#·+Á<äX‚KsY, ø£e÷˝Ÿ ¬s&ç¶,ãdü«sêCŸ,e÷<Ûäe¬s&ç¶,>√es¡›Hé ¬s&ç¶,dü+|üPsêíq+<é,edüT+<äs¡,‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

neø£‘·eø£\T »]–‘˚ düVæ≤+#·+

#˚y˚fi¯¢,|òæÁãe] 15(düTes¡íyês¡Ô): #˚y˚fi¯¢ eT+&É\+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<∏äø£+ ô|’ Á>±MTD≤_Ûeè~› XÊK eTTK´ø±s¡´<ä]Ù ¬s&ç¶ düTÁãeTD´+ kÕe÷õø£ ‘·ìœ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T #˚y˚fi¯¢ eT+&É\+˝À 8 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T˝‘√ ñbÕ~Û |üqT\T »s¡>∑>± Ç+<äT˝À 50 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ neø£‘·eø£\T »]–q≥T¢ Äj·Tq >∑T]Ô+#ês¡T.Ç+<äT≈£î >±qT #˚y˚fi¯¢ eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±] s¡‘·ïeTà,ø£+|üP´≥sY Ä|üπs≥s¡T¢ dü‹wt,XÊs¡<ä\qT u≤<ÛäT´\T>± >∑T]Ô+#ês¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡Tù|<ä\≈£î ñbÕ~Û ø£*Œ+#ê\qï \ø£å+‘√ á |ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Û+∫+<äì Ç+<äT˝À neø£‘·eø£\T »]–‘˚ düVæ≤+#˚~ ˝Ò<äì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ n_Ûeè~› n~ø±] s¡‘·ïeTà,‘·Vü≤d”˝≤›sY s¡M+<äsY ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ñ<√´>∑T\qT Áø£eTãB›ø£]+#ê\ì &çe÷+&é $ø±sêu≤<é,|òæÁãe] 15(düTes¡íyês¡Ô): Ç+~sê Áø±+‹ |ü<∏ä+ ñ<√´>∑T\qT Áø£eTãB›ø£]+#ê\ì &çe÷+&é #˚düTÔ ◊πø|æ ñ<√´>∑T\T $ø±sêu≤<é ÄsY&çy√ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT ìsêVü‰s¡ Bø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á Bø£å≈£î C…mdæ #Ó’s¡àHé lìyêdt,e÷J C…&é|æ{Ïdæ eTVæ≤bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶,õ˝≤¢ $<Ûë´]Δ C…mdæ n<Ûä´≈£åî\T X¯óuÛÑÁ|ü<é |üfÒ˝Ÿ dü+|ò”Tu≤e+ Á|üø£{Ï+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”º]+>¥ ø£$T{Ï düuÛÑT´\T lìyêdt ¬s&ç¶,düTπs+<äsY,yÓ+ø£{Ÿ ¬s&ç¶,sêeTT\T,eT+p˝≤yêDÏ,e÷Dj·T´,ø√eTs¡j·T´,s¡M+<äsY,Á|üMDY,ã+<äj·T´,dæã“+~ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ndüuÛÑ´+>± e´eVü≤]+∫q e´øÏÔô|’ πødüT qyÓ÷<äT ã+{≤s¡+,|òæÁãe] 15(düTes¡íyês¡Ô): $yêVæ≤‘· eTVæ≤fi¯ |ü≥¢ ndüuÛÑ´+>± e´eVü≤]+∫q e´øÏÔô|’ πødüT qyÓ÷<äsTTq dü+|òüT≥q ã+{≤s¡+ eT+&É\+˝À #√≥T #˚düT≈£î+~.ã+{≤s¡+ mdt◊ \ø°åà¬s&ç¶ ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q $yêVæ≤‘· eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ 10 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À ãVæ≤s¡÷“$TøÏ yÓ\T‘·Tqï düeTj·T+˝À n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q \ø£åàj·T´ >ö&é ndüuÛÑ´+>± Á|üe]Ô+#·≥+‘√ $yêVæ≤‘· eTVæ≤fi¯ uÛÑs¡Ô |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î \ø£åàj·T´ >ö&é ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.


4

Á|ü|ü+#· XÊ+‹øÏ ‘êeTs¡ ∫Vü≤ï+ 9 ‘êeTs¡ πs≈£î\T øÏ+~ uÛ≤>∑+yÓ’|ü⁄ ñ+{≤sTT. ô|’øÏ $#·TÃø=ì ñqï 12 ‘êeTs¡ πs≈£î\T ˇø=ÿø£ÿ{Ï 41 n&ÉT>∑T\T m‘·TÔqT, ÁøÏ+~ yÓ’|ü⁄≈£î ñqï 9 ‘êeTs¡ πs≈£î\T 31 n&ÉT>∑T\T m‘·TÔqT ø£*– ñ+{≤sTT. á ìsêàD≤ìøÏ sê»kÕúHé qT+∫ ‘Ó|æŒ+∫q yÓ’{Ÿ e÷s¡T“˝Ÿ, ø£sêï≥ø£ yÓTÆHé‡ qT+∫ ‘Ó|æŒ+∫q u≤¢ø˘ Á¬>’HÓ’{Ÿ\qT ñ|üjÓ÷–+#ês¡T. <ë<ë|ü⁄ \ø£å #·<äs¡|ü⁄ n&ÉT>∑T\ e÷s¡TÃ˝ŸqT sê»kÕúHé˝≤ì eTø˘sêHê qT+∫ ~>∑TeT‹ #˚düT≈£îHêïs¡T. á yÓTT‘·Ô+ düeTT<ëj·T+ 21 düÔ+u≤\ MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç ì]à+#ês¡T. á u≤˝≤\j·T+ (m*y˚f…&é bÕº{ŸbòÕsYà) Á|ü‘˚´øÏ+∫ y˚&ÉTø£\ ø√dü+ n+<äyÓTÆq ø£fi≤K+&Ü\‘√ ì]à+#ês¡T. á |üs¡íXÊ\˝Àì yÓTT<ä{Ï n+‘·düTÔ˝À 12 >∑<äT\T ñ+{≤sTT. Ç+<äT˝À ÄÁX¯eT >∑Ts¡Te⁄≈£î #Ó+~q edüTÔe⁄\qT uÛÑÁ<ä|üs¡TkÕÔs¡T. á |üs¡íXÊ\˝Àì eT<Ûä´ uÛ≤>∑+ (düs¡≈£L<äyéT)˝À 27 n&ÉT>∑T\ ‘êeTs¡ |ü⁄e⁄« Äø±s¡+˝À #Óø£ÿ‘√ #˚j·Tã&ç ñ+≥T+~. Bì eT<Ûä´uÛ≤>∑+˝À e÷s¡“˝Ÿ‘√ #˚j·Tã&çq z ô|f…º˝≤+{Ï Äø±s¡+ ñ+&ç, <ëìô|’ qT+&ç 11 yÓT≥¢qT ø£*– ñ+≥T+~. á kÕúq+˝À ã+>±s¡+‘√ #˚dæq ì\TyÓ‘·TÔ >∑Ts¡Te⁄ $Á>∑Vü‰ìï kÕú|æ+#ês¡T. á |üs¡íXÊ\ yÓ\T|ü* yÓ’|ü⁄ s¡+>∑Ts¡+>∑T\ |òü ¢&é˝…’≥¢qT ø£*– ñ+&ç sêÁ‹ düeTj·T+˝À MøÏå+∫q yê]øÏ MqT\ $+<äT ø£*–düTÔ+~. á ÁbÕC…≈£îº n+#·Hê e´j·T+ s¡÷. 30 ø√≥T¢ Á>∑+<Ûë\j·T+, ˝…ø£ÃsY Vü‰˝Ÿ eT]ø=ìï eTÚ*ø£ ìsêàD≤\≈£î eTs√ s¡÷. 20 ø√≥T¢ ne⁄‘·T+<äì n+#·Hê. Á|ü|ü+#· XÊ+‹øÏ, k˛<äs¡uÛ≤yêìøÏ >∑Ts¡TÔ>± z kÕàs¡ø£ ∫Vü‰ïìï ‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+˝À Ä$wüÿ]+#·qTHêïs¡T. $ø£dædüTÔqï ‘êeTs¡ Äø±s¡+˝À ñqï á kÕàs¡ø£ ∫Vü‰ïìï sêÁwüº|ü‹ leT‹ Á|ü‹uÛ≤ bÕ{Ï˝Ÿ Ä>∑düTº 12q ÁbÕs¡+_Û+#·qTHêïs¡T. á kÕàs¡ø£ ∫Vü‰ïìï ÁbÕNq ø±\e⁄ eTø˘sêHê e÷s¡T“˝Ÿ‘√ ‘·j·÷s¡T #˚XÊs¡T. á |üs¡íXÊ\qT πøs¡fi¯ sê»<Ûëì ‹s¡Teq+‘·|ü⁄sêìøÏ 21 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñqï dü+‹–] ÄÁX¯eT+˝Àì bı‘êHéø√&é˝À ì]à+#ês¡T. ≈£î\eT‘ê\T, ù|<ä <Ûäìø£ uÛÒ<ë\T ˝Ò≈£î+&Ü n+<ä]ì Ä<ä]+#˚ ñ<˚ΔX¯´+‘√ á ÄÁX¯e÷ìï 1960˝À ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nqï<ëq+, n<∏äTs¡ùdeq+, Ä‘·àuÛÑ÷uÛÑãï+ nH˚$ á ÄÁX¯eT eTTK´ \øå±´\T. ªªe÷≥ dü‘·´+, dü‘·´+ >∑Ts¡Te⁄, >∑Ts¡Te⁄ <˚e⁄&ÉTμμ nì ÄÁX¯eT ìsê«Vü≤ø£ ôdÁø£≥Ø, C≤„q ‘·|üdæ«kÕ«$T >∑Ts¡Ts¡‘·ï+ nHêïs¡T. á dæ<ëΔ+‘êìï Çø£ÿ&ç uÛÑ≈£îÔ\+<äs¡÷ $X¯«dækÕÔs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. á ‘êeTs¡ Äø±s¡+˝À ñqï kÕàs¡ø£ ∫Vü≤ï ìsêàD |üqT\qT <ë<ë|ü⁄ 10 @fi¯¢ ÁøÏ‘·y˚T |üs¡íXÊ\˝À #˚|ü{≤ºs¡T. Ç|ü&ÉT á ìsêàD <äX¯ |üP]Ô ø±ek˛Ô+~. á ìsêàD≤ìøÏ dü+‹–] ÄÁX¯eT e´ekÕú|ü≈£î&ÉT qeCÀ´‹d” ø£s¡TD≤ø£s¡ >∑Ts¡T lø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. áj·Tq y˚T 1999˝À |üs¡eT|ü~+#ês¡T. á kÕàs¡ø£ ∫Vü‰ïìï |üs¡íXÊ\>± $ìjÓ÷–kÕÔs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü Ç~ Ä<Ûë´‹àø£ ì\j·T+>±q÷, ˇø£ #ê]Á‘ê‘·àø£ dü÷ú|ü+>±q÷ ì\TeqT+~. á |üs¡íXÊ\ ìsêàD+ 91 n&ÉT>∑T\ m‘·TÔqT, 84 n&ÉT>∑T\ yÓ\T|ü* yê´kÕìï, n˝≤π> 61 n&ÉT>∑T\ ˝À|ü* yê´kÕìï ø£*– ñ+&ç 21 ‘êeTs¡ πs≈£î\qT ø£*– ñ+≥T+~. Ç+<ä˝À 12 ‘êeTs¡ πs≈£î\T ô|’øÏ $#·TÃø=ì ñ+&É>±,

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+ 16, |òæÁãe], 2012

‘·\H=|ü\‘√ ‘·\H=ù|Œ! ‘·\H=|ü\T: yÓTÆÁπ>Hé 70% eTVæ≤fi¯˝À¢ m≈£îÿe>± ø£ì|ædüTÔ+≥T+~. f…q¸Hé ôV≤&˚ø˘‡ 60% eTVæ≤fi¯˝À¢H˚ edüTÔ+≥T+~. Ç<˚ø±≈£î+&Ü Áô|¬>ï˙‡˝À e#˚à ø=ìï s¡ø±\ ‘·\H=|ü⁄Œ\T πøe\+ eTVæ≤fi¯˝À¢H˚ ø£ì|ækÕÔsTT. Ç+<äT≈£î ø±s¡D≤˝À¢ ;|” ô|s¡>∑&É+, yÓT<ä&ÉT˝À s¡ø£Ô+ >∑&ɶø£≥º&É+ (d”mdtM{° ` ôd]ÁuÀôd’Œq˝Ÿ Mqdt Á<∏ë+uÀdædt) Á|ü<ÛëqyÓTÆq$. yÓTÆÁπ>Hé≈£î dü+ã+~Û+∫qyÓ’‘˚ ‘·\≈£î ˇπøyÓ’|ü⁄ H=|æŒ m≈£îÿe>± edüTÔ+{≤sTT. ø£fi¯ó¢ yÓ\T>∑TqT #·÷&É˝Òø£b˛e&É+ (bò˛{Àbò˛_j·÷), X¯u≤›\T $q˝Òø£b˛e&É+ (bò˛H√|òæ_j·÷) e+{Ï \ø£åD≤\T ø£ì|ækÕÔsTT. &û yÓTÆ\H˚{Ï+>¥ &çd”C…dt Ç~ {°H˚CŸ Ä&É|æ\¢˝À¢ m≈£îÿe>± ø£ì|ædüTÔ+~. 15 qT+∫ 25 mfi¯¢˝À|ü⁄ m≈£îÿe>± edüTÔ+~. Bì˝À Á|ü<ÛëqyÓTÆq~ eT*º|ü⁄˝Ÿ dæÿs√dædt. |ü*‘·+>± ˇø£ #˚sTT, ø±\T |ü&çb˛e&É+ (ôV≤MT|”¢õj·÷). ˇø√ÿkÕ] ¬s+&ÉT ø±fi¯S¢ |ü&çb˛e&É+ (bÕsê|ò”¢õj·÷), ¬s+&ÉT ø±fi¯S¢, ¬s+&ÉT #˚‘·T\T |ü&çb˛e&É+ (ø±«Á&ç|”¢õj·÷), $»Hé |üP]Ô>± ‘·>∑Z&É+ (Ä|æºø˘ q÷´¬s’{Ïdt) e+{Ï \ø£åD≤\T ø£ì|ækÕÔsTT. &û yÓTÆ\H˚{Ï+>¥ &çd”C…dt Ç~ {°H˚CŸ Ä&É|æ\¢˝À¢ m≈£îÿe>± ø£ì|ædüTÔ+~. 15 qT+∫ 25 mfi¯¢˝À|ü⁄ m≈£îÿe>± edüTÔ+~. Bì˝À Á|ü<ÛëqyÓTÆq~ eT*º|ü⁄˝Ÿ dæÿ s√dædt. |ü*‘·+>± ˇø£ #˚sTT, ø±\T |ü&çb˛e&É+ (ôV≤MT|”¢õj·÷), ˇø√ÿkÕ] ¬s+&ÉT ø±fi¯S¢ |ü&çb˛e&É+ (bÕsê|ò”¢õj·÷), ¬s+&ÉT ø±fi¯S¢, ¬s+&ÉT #˚‘·T\T |ü&çb˛e&É+ (ø±«Á&ç|”¢õj·÷), $»Hé |üP]Ô>± ‘·>∑Z&É+ (Ä|æºø˘q÷´¬s’{Ïdt) e+{Ï \ø£åD≤\T ø£ì|ækÕÔsTT. ø=˝…¢»Hé yêdüTÿ´˝≤sY &ûd”C…dt Ç~ 70 XÊ‘·+ eTVæ≤fi¯˝À¢H˚ ø£ì|ædüTÔ+~. Ç+<äT˝À Ç+Á{≤ ôd]Áã˝Ÿ yê´düTÿ˝…’{Ïdt nH˚ »ãT“‘√ #˚sT÷, ø±\T |ü&çb˛e&É+, ô|sê*dædt e#˚à neø±X¯+ ñ+≥T+~. ˇø√ÿkÕ] ‘·\˝ÀH˚ ñ+&˚ Áπøìj·T˝Ÿ düπs«‡ <Óã“‹q&É+ e\¢ $T+>∑&É+ ø£wüº+ ø±e&É+, eT÷‹ e+ø£s¡b˛e&É+, eTTK+‘√ ˇø£ |üø£ÿ düŒs¡Ù ˝Ò≈£î+&Ü b˛e&É+,ˇπø ø£qTï ¬s+&ÉT>± ø£q|ü&É+ (&çb˛¢|æj·÷) e+{Ï \ø£åD≤\T ø£ì|æ+#·e#·TÃ, f…{≤ìø˘ kÕŒ»yéT‡ dæ&ÓHé Vü‰yéT‡ ø√]j·÷: Ç~ 70 XÊ‘·+ es¡≈£î Ä&É|æ\¢˝À¢H˚ ø£ì|ædüTÔ+~. |ü<˚fi¯¢ qT+∫ 14 @fi¯¢ Ä&É|æ\¢˝À m≈£îÿe>± ø£ì|ædüTÔ+~. Ç~ ôdŒwü˝Àø±ø£dt nH˚ u≤´ø°ºØj·÷ ÇHÓŒ¤ø£åHé e∫à ‘·>±Zø£ ø=Hêïfi¯¢ ‘·sê«‘· ãj·T≥ |ü&ÉT‘·T+~. #˚‘·T\T Ä{Ày˚T{Ï>±Z &Ü´Hé‡ #˚düTÔqï≥T¢>± ø£<äT\T‘·T+{≤sTT. |òü*‘·+>± ‹q&É+ >±˙, sêj·T&É+ >±˙ #˚j·T˝Òs¡T. Mfi¯¢˝À #ê˝≤ eT+~ s¡Te÷{Ïø˘ Vü‰s¡º &çd”CŸ nH˚ Vü≤èÁ<√>∑+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. ∫øÏ‘·‡\T: ‹ ‘·\H=|ü\≈£î: Á|ü<Ûëq+>± yÓTÆÁπ>Hé≈£î ¬s+&ÉT s¡ø±\ ∫øÏ‘·‡ rdüTø√yê*. ‘·ø£åD+ H=|æŒ ‘·>∑Z&É+ ø√dü+ nu≤]ºyé Á{Ï{ŸyÓT+{Ÿ, Bs¡Èø±*ø£+>± eT∞¢ düeTdü´ sê≈£î+&Ü

ìyê]+#·&É+ ø√dü+ Ábı|òæ˝≤øÏåºø˘ Á{°{ŸyÓT+{Ÿ nedüs¡+. &çyÓTÆ\HÓ’{Ï+>¥ &çJC…dt: $T<∏Ó’˝Ÿ Áô|¬>ïdæ˝ÀHé nH˚ eT+<äTqT s√E≈£î ˇø£ Á>±yéT #=|üq eT÷&ÉT &√düT\T eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T Çyê«*‡ ñ+≥T+~. ◊<äT s√E\ qT+∫ @&ÉT s√E˝À¢ \ø£åD≤\T ‘·–Zb˛‘êsTT. #ê˝≤eT+~˝À eT©¢|ü⁄˝Ÿ dæÿs√dædt |ü<˚ |ü<˚ edüTÔ+≥T+~. e∫Ãq|ü˝≤¢ á eT+<äTqT eT∞¢ Çdü÷Ô ñ+&Ü*. |ü~ πødüT˝À¢ ◊<äT m|æk˛&é‡ |üP]Ô>± ‘·–Zb˛‘êsTT. >±ì ø=+‘·eT+~˝À $T–*b˛‘·T+~. n{≤ø˘‡ $T–*b˛sTTqyê]˝À ô|sêdædt ˝ÀbÕ\T ñ+{≤sTT. Bìï Ç+≥sYô|òsêHé nH˚ eT+<äT\‘√ yÓTs¡T>∑T |üs¡#·e#·TÃ. ‹ ø=˝…¢»Hé yêdüTÿ´˝≤sY &çd”C…dt ø£ì|æ+#·>±H˚ yÓTT<ä{À¢ ôdºsêsTT&é‡ ‘·–q yÓTT‘ê<äT˝À ÇkÕÔs¡T. Ç~ &Üø£ºsY |üs¡´y˚ø£åD˝ÀH˚ yê&É*‡ ñ+≥T+~. Ä ‘·sê«‘· ÇeTT´H√eTT&ÉT´˝Ò≥sY‡ nH˚ eT+<äT\T Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü

yê&É≥+ <ë«sê Bìï |üP]Ô>± n<äT|ü⁄˝À ñ+#·e#·TÃ. Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü d”_|”, *esY |òü+ø£åHé |üØø£å\T nedüsêìï ã{Ϻ eT÷&ÉT HÓ\\≈£î ˝Ò<ë Äs¡T HÓ\\≈£î ˇø£kÕ] #˚sTTdü÷Ô ñ+&Ü*. ‹ f…{≤ìø˘ kÕŒ»yéT‡ ‘·>∑&ÜìøÏ ø±´*¸j·T+ {≤´u…¢{Ÿ‡ ø=~› HÓ\\bÕ≥T yê&Ü*‡ ñ+≥T+~. j·÷+¬>’®{° ‘·–Z+#·&ÜìøÏ j·÷+–®jÓ÷˝…’{Ïø˘ eT+<äT\T &Üø£ºs¡¢ |üs¡´y˚ø£åD˝ÀH˚ ‘·–q yÓ÷‘ê<äT˝À yê&Ü*. ‹ dæ&ÓHéVü‰yéT‡ ø√]j·÷ ø£qT>=qï yÓ+≥H˚ ô|ì‡*Hé Ç+C…ø£åHé HÓ\≈£î ˇø£kÕ] &Üø£ºsY |üs¡´y˚ø£åD˝À Çyê«*. dæ&ÓHé Vü‰´yéT‡ ø√]j·÷‘√ e∫Ãq #˚‘·T˝ eT÷yéyÓT+{Ÿ‡ ‘·–Z+#·&ÜìøÏ ø√¢H˚õbòÕyéT ‘·–qq yÓ÷‘ê<äT˝À &Üø£ºs¡¢ |üs¡´y˚ø£åD˝À yê&Ü*. n+‘˚>±≈£î+&Ü ≥÷&û mø√ nH˚ |üØø£å #˚sTT+∫ >∑T+&Ó»ãT“ (s¡Te÷{Ïø˘ Vü‰sYº &çd”CŸ) ñ+fÒ <ëìøÏ ‘·–q ∫øÏ‘·‡ rdüTø√yê*‡ ñ+≥T+~.

y˚Tø£|t≈£î m≈£îÿe>± ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔHêïs¡T. eTTK´+>± ô|<äe⁄\ y˚Tø£|t $wüj·T+ ˝À n~Ûø£+>± πøsY rdüT ≈£î+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ ø=+<äs¡T eTVæ≤fi¯\T @<√ *|t dæºø˘‡ y˚ùddüT≈£îì Ä|ò”düT\≈£î |üs¡T>∑T\T rdüTÔ+{≤s¡T. n˝≤+{Ï eTVæ≤fi¯\≈£î ø=ìï ∫{≤ÿ\T, eTT+<äT>± *|t ˝…’qsY y˚düTø√yê*. ô|ì‡˝Ÿ ‘·s¡Vü‰˝À ñqï *|t ˝…’qsY‘√ ne⁄{Ÿ ˝…’Hé y˚düT≈£îì ˝…’q|t ˝À|ü* qT+#˚ *|t dæºø˘ y˚düTø√yê*. n|ü&˚ Ç‘·s¡T\≈£î Ä≈£î≥Tº≈£îH˚ $<Ûä+>± MT ô|<äe⁄\T ñ+{≤j·Tì ã÷´{°wüqT¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. n˝≤π> *|tdæºø˘‡≈£î ‘·–q s¡+>∑T≈£î ‘·>∑Z≥Tº *|t ˝…’qsY ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√yê*. Ç+ø± e÷X¯Ã¬s’»sY ˝Òì *|t ˝…’qsY\qT ô|<äe⁄\≈£î ñ|üjÓ÷–+#˚≥|ü&ÉT ø±düÔ Áø°yéTqT sêdüTø√e&É+ eT+∫~. Ç˝≤ Áø°yéT sêj·T&É+ <ë«sê ô|<äe⁄\T m+&çb˛≈£î+&Ü ñ+{≤j·Tì ã÷´{°wüqT¢ #ÓãT‘·THêïs¡T.

ÇfÒº Äø£≥Tº≈£îH˚ ô|<äe⁄\ ø√dü+

*|t˝…’qsY ‘·|üŒìdü]! ø±sê´\j·÷\≈£î yÓfi‚¢ eTVæ≤fi¯\T yÓTTVü‰ìøÏ y˚Tø£|t y˚ùd+<äT≈£î eT]∫b˛sTTHê, ô|<äe⁄\≈£î e÷Á‘·eT y˚Tø£|t y˚j·T&ÜìøÏ eT]∫b˛efÒ¢<äT Ç‘·s¡T\qT ÇfÒ¢ Äø£≥Tº≈£îH˚ ô|<äe⁄\ ø√dü+ eTVæ≤fi¯\T *|t u≤yéT, *|t dæºø˘‡ e+{Ï$ ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. |ü⁄s¡Twüß\≈£î düe÷q+>± |ü\T s¡+>±˝À¢ eTVæ≤fi¯\T BÛ≥T>± sêDÏdüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À, ø°\ø£ |ü<äe⁄˝À¢ ñqï eTVæ≤fi¯\T

yÓTTø£ÿ\T`Wwü<Ûä >∑TD≤\T

nX¯«>∑+<Ûä (ø±yÓ÷B›|üq≈£î, BsêÈj·TTe⁄q≈£î ~yÍ«wü<Ûä+)

XÊÁd”Ôj·T HêeT+ : $<∏ëìj·÷ k˛$Tïô|òsê e´eVü‰]ø£ HêeT+ : nX¯«>∑+<Ûä dü+düÿ‘· HêeT+ : nX¯«>∑+<Ûä, esêVü≤ø£]í ≈£î≥T+ã+ : k˛\H˚dæ dü«uÛ≤e+ : bı<ä ùd<ä´+ : $‘·ÔHê\ <ë«sê ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT uÛ≤>±\T : Ä≈£î\T, y˚fi¯ófl ñ|üjÓ÷>±\T : nX¯«>∑+<Ûä (ô|H˚ïs¡T) eTTdü*‘·qeTTqT bÕ\Á<√* <˚Vü≤|ü⁄wæºì Ms¡´eè~Δ ø£*Z+#·T≥˝À ñ‘·ÔyÓ÷‘·ÔeTyÓTÆq~. 2. Bì <äT|ü+qT q÷] ø£{Ϻq ˝Ò<ë m+&çq #·÷s¡íeTTqT ˙{Ï‘√ q÷] ø£{Ϻq yÓTT+&ç ÁeDeTT\T (|ü⁄+&ÉT¢) e÷qTqT. 3. Bì <äT+|ü #·÷s¡í+ X§+]ƒ‘√ q÷] |ü≥Tºy˚dæq ø°fi¯fl H√|ü\T ‘·>∑TZqT. 4. Bì <äT+|üqT eTTø£ÿ\T>± #˚dæ m+&ç+∫ yêìì H˚‹˝À y˚dæ ø±∫ Ä H˚‹ì |üP≥≈£î 1`2 ‘·T\eTT\T Á|ü‹~q+ eT÷&ÉT |üP≥\ rdüT≈£îqT#·Tqï ˝Ò<ë n H˚‹ì nqï+˝À ø£\T|ü⁄≈£îì ‹qT#·Tqï ø°fi¯fl H=|ü\T, q&ÉTeTTH=|æŒ ‘·>∑TZqT, qs¡eTT\≈£î ã\eTTqT Ç#·TÃqT. 5. Bì Ä≈£î\≈£î ÄeTT<äT |üPdæ yÓ#·Ã ø£{Ϻq sê#·|ü⁄+&ÉT¢, >∑&ɶ\T Vü≤]+#·TqT. 6. Ä≈£î\qT ‹qT#·Tqï n~Ûø£ ãs¡Te⁄ ‘·>∑TZqT. 7. Ä≈£î\ ‘˚*ø£ ø£cÕj·TeTT ‘ê–q »«s¡+ ‘·>∑TZqT. 8. <ä+|ü⁄qT ˙{Ï‘√ >∑+<ÛäeTT>± q÷] <ëìì sêj·TT#·Tqï *+>∑ <√wüeTT\T b˛>={Ϻ *+>∑eTTq≈£î |ü≥T‘·«+, ã\T|ü⁄ ø£*–+#·TqT. 9. <äT+|ü ø£cÕj·TeTT˝À düeTeTT>± bÕ\T ø£*|æ, ‘·>∑T e÷Á‘·˝À |ü+#·<ës¡ ø£*|æ ‘ê>∑T#·Tqï Ád”Ô\ >∑s¡“¤ø√X¯eTT jÓTTø£ÿ <√X¯eTT\T Vü≤]+∫ dü+‘êq jÓ÷>∑´‘·qT ø£*Z+#·TqT. 10. #·÷s¡íeTTqT yÓqï|üPdü˝À ø£*|æ ñ<äj·T+, kÕj·T+Á‘·+ es¡Tdü>± ùd$+#·Tqï yÓ+Á≥Tø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q nìï s¡ø±\ yê´<ÛäT\T ìyês¡D #Ó+~ yÓ+Á≥Tø£\T eTè<äTe⁄>± ˇ‘·TÔ>± ô|s¡T>∑TqT. πøX¯ kÂ≈£îe÷s¡´+ #˚≈£Ls¡TqT. 11. qTe⁄\ q÷HÓ ø=~›>± eTs¡>∑ø±∫ n+<äT ô|H˚ïs¡T #·Ts¡í+, ø£dæ$+<ë≈£î s¡düeTT b˛dæ u≤>± ø£*|æ #·˝≤¢]q ‘·s¡Tyê‘· ô|’øÏ |üPj·TT#·Tqï nìï s¡ø£eTT\ #·s¡àyê´<ÛäT\T düeTdæb˛e⁄qT. 12. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ¬sg+&ÉT e÷kÕ\T Bìì yê&ÉT yê]øÏ @ s√>∑+ ñ+&É<äT, ì‘·´q÷‘·q j·Te«q+‘√ ñ+{≤s¡T. 13. ˝Ò‘· yÓTTø£ÿ <äT+|ü y˚s¡TqT ∫qï eTTø£ÿ\T>± ø√dæ m+&ç+∫ bı&ç#˚dæ ˇø£ #Ó+#ê #=|üq ‘·˚HÓ‘√ ‹qT#·Tqï q&ÉTeTT H=|ü\T ‘·>∑TZqT. 14. |æ\¢˝À¢ k˛$T&ç yê´~ÛøÏ Ä≈£î\qT <ä+∫ s¡düeTT |üPj·÷*. á$<Ûä+>± yês¡eTTq≈£î ˇø£kÕ] #=|üq X¯Øs¡+ô|’ |üPdæ eTs¡Tdü{Ï ~q+ ‘·\kÕïq+ #˚j·÷*. á $<Ûä+>± eT÷&ÉT yês¡eTT\T #˚j·÷*. 15. <äT+|ü #·÷s¡íeTTq≈£î düe÷q+>± <ëìeTà |üP\ #·÷s¡í+ ˇø£ dü÷ŒHé bı&ç ‘·˚H˚‘√ ø£*|æ sêÁ‹ uÛÀ»q+ ‘·s¡Tyê‘· ˇø£ HÓ\bÕ≥T rídüTø≈£îqï n$T‘·yÓTÆq Ms¡´eè~› ø£\T>∑TqT. >∑eTìø£: yÓTTø£ÿô|’ ne>±Vü≤q ø√dü+ e÷Á‘·y˚T.


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+ 16, |òæÁãe] 2012

πs|ü⁄ eTVü‰<Ûäs¡ïqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷* ø£\ŒHê kıôd’{° ø±\˙˝À ø±s=Œπs≥sY bÕ<äj·÷Á‘· eTV”≤+Á<ë düØ«dt ôd+≥sYqT ÁbÕs¡+_Û+∫q d”◊ ÁoHê<∏é ¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) : ;á&û nuÛÑ´s¡Tú\≈£î md”®{° b˛düTº˝À¢ neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì, f…{ŸqT yÓ+≥H˚ s¡<äT› #˚j·÷\qï &çe÷+&É¢‘√ á HÓ\ 17q nìï $<ë´]ú dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ #·˝À nôd+;¢ ø±s¡´Áø£e÷ìï »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì $<ë´]ú Hêj·T≈£î\T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. »HêuÛ≤ ÁbÕ‹|ü~ø£q eè‹Ô<ës¡T\≈£î ã&Ó®{Ÿ˝À ì<ÛäT\T πø{≤sTT+|ü⁄ ø√s¡T‘·÷ á HÓ\ 17q Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› #˚|üfÒº eè‹Ô<ës¡T\ eTVü‰<ÛäsêïqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ s¡»ø£ eè‹Ô<ës¡T\ dü+|òüT+ Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù |æ.ÄX¯j·T´ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. düT+<äs¡j·T´ $C≤„qπø+Á<ä+˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ #˚‹eè‹Ô<ës¡T\ düeTq«j·Tø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À dü<ädüT‡ »]–+~. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ~e+>∑‘· yÓ’mkÕ‡sY Vü≤j·÷+˝À πø{≤sTT+∫q ì<ÛäT\qT øÏs¡DY düsêÿs¡T eT+ps¡T #˚j·T&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À mdtm|òt◊ q>∑s¡ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T, &ûyÓ’m|òt◊ n<Ûä´ø£å,ø±s¡´<äs¡TÙ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

πs|ü{Ï qT+∫ m+J◊{°˝À ñ|üHê´dü HÓ’|ü⁄D´ dü<ädüT‡ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) : q>∑s¡+˝Àì >∑+&çù|≥˝À >∑\ eTVü‰‘·à >±+BÛ ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt f…ø±ï\J (m+J◊{°) Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ|üHê´dü HÓ’|ü⁄D´+ yÓTs¡T>∑T<ä\(d”Œ#Y ÁbÕôddæ+>¥)ô|’ á HÓ\ 17, 18 ‘˚B˝À¢ dü<ädüT‡ »s¡T>∑qT+~. á y˚Ts¡≈£î dü+düú ˇø£ Á|üø£≥q˝À yÓ\¢&ç+∫+~. dü<ädüT‡qT dü+düú˝Àì ø£+|üP´≥sY ôd’Hé‡, Ç+õ˙]+>¥ $uÛ≤>∑+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*|æ+~. dü<ädüT‡≈£î dü+ã+~Û+∫q |üP]Ô $esê\T www.mgit.ac.in yÓuŸôd’{Ÿ˝À #·÷&=#·TÃ. áyÓTsTT˝Ÿ ∫s¡THêe÷ :akknagesh@yahoo.com

ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î ñ∫‘· •ø£åD ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) : ìs¡T<√´>∑ j·TTer, j·TTe≈£î\≈£î eè‹Ô $<ë´ø√s¡T‡˝À¢ yê] ñbÕ~Û ø£\Œq ø√dü+ ñ∫‘· ø£+|üP´≥sY •ø£åD ÇdüTÔHêïeTì >√¢ã˝Ÿ ÇH√Œ¤f…ø˘ dü+düú &Ó’¬sø£ºsY ñ&ÉT‘·\ u≤\ø£èwüí >ö&é ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ù|<ä j·TTe‘·qT >∑T]Ô+∫ &û{°|”, &ûd”@, m+mdt Ä|ò”dt, eT©ºMT&çj·÷, Á>±|òæø˘‡ ‘·~‘·s¡ ø√s¡T‡˝À¢ yê]øÏ á •ø£åDqT Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Bìì ìs¡Tù|<ä j·TTe‘· ‘·|üŒø£ dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. ÄdüøÏÔ >∑\ yês¡T á HÓ\ 17˝À|ü⁄ ∫ø£ÿ&É|ü*¢˝Àì ø£s¡TD≤˝ÒHé˝Àì ‘·eT dü+düú ø±sê´\j·T+˝À <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\Hêïs¡T.

#·+<ëq>∑sY, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): e÷<ë|üPsY˝Àì eTV”≤+Á<ë düØ«dt ôd+≥sY˝À Á|ò” düØ«dt #Óø£|t ôd+≥sYqT e÷<ë|üPsY d”◊ ÁoHê<∏é ¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Á|ò” düØ«dt #Óø£|t á HÓ\ 20e ‘˚B es¡≈£î ø=qkÕ>∑T‘·Tqï≥T¢ mJmyéT eTùV≤wt ‘Ó*bÕs¡T. #Óø£|t ø√dü+ e#˚à $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î \ø°ÿ Á&Ü‘√bÕ≥T &çkÂÿ+{Ÿ, ãVüQeT‘·T\T, ñ∫‘· cÕ|æ+>¥ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#·qTqïeTHêïs¡T. á neø±XÊìï $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ìs¡«Vü≤≈£î\T Áo<ÛäsY¬s&ç¶, yÓ÷Vü≤Hé, ~©|t, >√K˝Ò ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY &ç$»HéqT Ä<äs¡Ùe+‘·+>± r]Ã~<äT›≥≈£î ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚düTÔHêïqì ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«sYsêe⁄ nHêïs¡T. &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì ø£\ŒHê kıôd’{°˝À Äj·Tq ãT<Ûäyês¡+ bÕ<äj·÷Á‘· #˚dæ Á|üC≤ düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. eTTK´+>± d”d” s√&ÉT¢ y˚j·÷\ì, Á&Ó’H˚J düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì, e÷´HéôVA˝Ÿ MT<ä ø£es¡¢qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, eT+∫˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì kÕúì≈£î\T ø±s=Œπs≥sY <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. nq+‘·s¡eTT ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«sYsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &ç$»Hé˝Àì nìï ãd”Ô\˝À <äX¯\yê]>± |üqT\T |üP]Ô #˚sTT+#·>∑\qì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. nq+‘·s¡eTT @.á sêeTsêEqT |æ*|æ+∫ düeTdü´\qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+ #ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£\ŒHê kıôd’{° dü+πøåeT dü+|òüT+ düuÛÑT´\T ø£qø£yê´, Áoìyêdü¬s&ç¶, Áù|eT<ëdüT, sêeTsêe⁄, &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî&ÉT düTu≤“sêe⁄, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T >∑&ɶ+ sêCÒ+<äsY¬s&ç¶, sêE>ö&é, yês¡T¶ yÓT+ãs¡T¢ j·÷<ä–], ˝≤eD´, düTC≤‘·, s¡eT´ ≈£îe÷], ø±+‘· bÕ˝§ZHêïs¡T.

m+mdtm+Ç dü+düú k»q´+‘√ ù||üs¡T u≤´>∑T\ ‘·j·÷Ø

sêe˝Ÿø√˝Ÿ, øÏcÕº|üPsY Á>±e÷˝À¢ eT+∫˙{ÏøÏ ø£≥ø£≥ Ä+<√fi¯q #˚dæq kÕúì≈£î\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): eT+∫˙{Ï ø√dü+ Á>±eTdüTú\T Ä+<√fi¯q #˚XÊs¡T. ãT<Ûäyês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì sêe˝Ÿø√˝Ÿ, øÏcÕº|üPsY Á>±eTdüTú\T eT+∫˙{Ï ø√dü+ s=&Ó¶ø±ÿs¡T. >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± eT+∫˙{ÏøÏ ø£≥ø£≥ @s¡Œ&É+‘√ Ms¡+‘ê Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. øÏcÕº|üPsY Á>±eT+˝À eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê ø√dü+ eT÷&ÉT uÀs¡T¢ ñHêï...$$<Ûä ø±s¡D≤\‘√ ñ|üjÓ÷>∑+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛j·÷j·Tì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. Á>±e÷˝À¢ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\ Ä#·÷øÏ ˝Ò<äì, Ç+ø± düeTdü´qT |ü{Ϻ+#·Tø√yê*‡q Á>±eT ø±s¡´<äs¡TÙ\T #˚‘·T˝…‘˚ÔXÊs¡ì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ñqï‘ê~Û ø±s¡T\T ø£*Œ+#·T≈£îì düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

H˚s¡TdüTΔ˝Ò #·T{≤º\T..

eTVü‰ •esêÁ‹ dü+<äs¡“¤+>± lXË’˝≤ìøÏ 90 ãdüT‡\T ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) : eTVü‰•esêÁ‹ dü+<äs¡“¤+>± sê»<Ûëì qT+∫ lXË’\+ yÓfi‚¢ uÛÑ≈£îÔ\ ø√dü+ |òæÁãe] 17 qT+∫ 22 es¡≈£î düTe÷s¡T 90 Á|ü‘˚´ø£ ãdüT‡\qT @sêŒ≥T #˚dæq≥Tº @|”mdt Äغd” s¡+>±¬s&ç¶ Øõj·THé y˚TH˚»sY $H√<é ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. |òü÷{Ÿ s√&é˝À Á|üj·÷DÏ+ #˚+<äT≈£î M\T>± eT+∫ ø£+&çwüHé˝À ñqï ãdüT‡\qT @sêŒ≥T #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ s√E ÇMT¢ãHé, eTVü‰‘êà>±+BÛ ãdt ùdºwüHé\ qT+∫ á ãdüT‡\T yÓ[¢ekÕÔj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. mø˘‡Áô|dt ãdüT‡˝À¢ s¡÷.210, &û\ø˘‡ s¡÷.235, dü÷|üsY \>∑®Ø s¡÷. 275 #êØ®\T edü÷\T #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. j·÷Á‹≈£î\T eTT+<äT>±H˚ 133 @{°; @C…+{Ÿ‡ e<ä›, ÇMT¢ãHé, p;¢ ãdtùdºwüHé, ~˝ŸdüTUŸq>∑sY ãdt ùdºwüq¢˝À d”≥T ]»sY« #˚düTø√e#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T. $esê\≈£î m+J;mdt ùdºwüHé y˚TH˚»sYqT dü+Á|ü~+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\ bÕ\q˝À düeTdü´˝Ò n~Ûø£+: Á>±eTdüTú\T

$Tj·÷|üPsY, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): eTVæ≤fi¯\T dü«X¯øÏÔ‘√ Ä]úø£ dü«\+uÛÑq kÕ~Û+∫q|ü⁄Œ&˚ <˚X¯+ n_Ûeè~Δ kÕ~düTÔ+<äì m+mdtm+Ç ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY $»jYT≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ $Tj·÷|üPsY eTø£ÔeTVü≤ã÷ãTù|{Ÿ˝À m+mdtm+Ç dü+düú k»q´+‘√ Ç+~sê eTVæ≤fi¯\≈£î ù||üs¡T u≤´>∑T\ ‘·j·÷]ô|’ 45s√E\ bÕ≥T •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $»jYT≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVæ≤fi¯\ dü«X¯øÏÔ‘√ Ä]úø£ n_Ûeè~Δ kÕ~Û+#˚+‘· es¡≈£î Ç˝≤+{Ï •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷\T m+‘·>±H√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. á neø±XÊìï eTVæ≤fi¯\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑T+&Ó <äj·÷q+<é eTT~sêCŸ, õ.eT+>∑eTà ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT‘√..

H˚&ÉT n\Hê{Ï >±j·Tì ñ&ÉT‘· düs√õìøÏ dü‘êÿs¡+

{°&û|”øÏ eT]+‘· ã˝Àù|‘·+: m+.Áoìyêdt ¬s&ç¶

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) : n\Hê{Ï mH√ï ∫Á‘ê\˝À m+<äs√ ∫qï |æ\¢\ bÕÁ‘·<Ûës¡T\øÏ ù|¢u≤ø˘ bÕ&çq >±j·Tì leT‹ ñ&ÉT‘· düs√õì ª<˚e<ëdüTμ ∫Á‘·+˝À ∫qï|üŒ{Ï bÕs¡«‹øÏ ÄyÓT bÕ&çq ªz..<˚e<äμ bÕ≥qT eTs¡e>∑\e÷? n˝≤π> ªe÷+>∑\´ã\+μ˝À ªVü‰sTT>± Ä\TeT>∑˝…’ ø±\+ >∑&ÉbÕ*..μe+{Ï mH√ï Væ≤{Ÿ ^‘ê\qT Ä\|æ+#ês¡T. k˛˝À, &É÷´jÓT≥T¢, mH√ï ∫Á‘ê\≈£î ø√s¡dt, eTTK´+>± |æ\¢\ bÕ≥\≈£î ô|{Ϻ+~ ù|s¡T>± ÄyÓT Á|üdæ~Δ #Ó+<ës¡T. uÛ≤qTeT‹ >±] ∫Á‘·+ ªs¡‘·ïe÷\μ ∫Á‘·+ <ë«sê ÄyÓT ù|¢u≤´ø˘ dæ+>∑sY>± ∫Á‘· |ü]ÁX¯eT≈£î |ü]#·j·T+ nj·÷´s¡T. mH√ï ∫Á‘ê\≈£î nk˛dæj˚T{Ÿ <äs¡Ù≈£î&ç>±, düVü‰j·T <äs¡Ù≈£î&ç>± |üì #˚dæq lìyêdüsêe⁄ì 1954˝À $yêVü≤+ #˚düT≈£îHêïs¡T. mH√ï bÕ≥\ <ë«sê eTqøÏ Äq+<ëìï∫Ãq düs√õì, ‘·q J$‘· #·s¡e÷ø£+˝À Äq+<ä+>± ˝Òs¡T. uÛÑs¡Ô lìyêdüsêe⁄ >±]øÏ Ç|ü⁄Œ&ÉT 82 @fi¯ó¢. Ç+ø± Ç|üŒ{Ïø° d”]j·T˝Ÿ‡øÏ &É_“+>¥ ÇHé#ê]®>± |üì #˚dü÷Ô Jeq+ >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. 27 @fi¯¢ ≈£îe÷s¡T&ÉT s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À eTs¡DÏ+#·&É+‘√ yê] J$‘·+ $cÕ<äeTsTT´+~. düTe÷s¡T 11 @fi¯ó¢>± ÄyÓT j·TT≥s¡dt ø±´q‡sY‘√ u≤<Ûä |ü&ÉT‘·THêïs¡T. M]<ä›s¡÷ ø£ècÕíq>∑sY˝À z n<Ó› Ç+{À¢ ñ+≥THêïs¡T. á <ä+|ü‘·T\≈£î, ø£fi≤ø±s¡T\T>± ‘·eTe+‘·T #˚j·T÷‘·ìyê«\ì ø√s¡T‘·÷ 16q s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹˝À kÕj·T+Á‘·+ 6>∑+≥\≈£î ø£fi¯ bòÂ+&˚wüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À düs√õìøÏ Äràj·T dü‘êÿs¡+ #˚j·TqTHêïs¡T. düVü‰j·T+ #˚j·÷\qT≈£îqïyês¡T Äs√E s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹˝À »]π> ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»¬s’ düVü‰j·÷ìï n+~+#ê\ì ø√sês¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): {°&û|”øÏ düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT‘√ eT]+‘· ã\+ ô|s¡T>∑T‘·T+<äì y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ ‘Ó<˚bÕ n<Ûä´≈£åî\T m+.Áoìyêdt ¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ã+&É e÷<ës¡+, q÷‘·Héø£˝Ÿ Á>±e÷˝À ÄbÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Áoìyêdt ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ákÕ] »]π> nôd+;¢ mìïø£˝À¢... y˚T&ÉÃ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À {°&û|” $»j·T+ kÕ~Û+#·&ÜìøÏ á düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó<˚bÕ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T Hê¬s&ç¶ q+<ë¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

18q $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ |òæsê´<äT\T d”«ø£]kÕÔ+: @á n©yÓ÷B›Hé y˚T&ÉÃ˝Ÿ, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\ qT+∫ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ |òæsê´<äT\qT $<äT´‘Y ñ<√´>∑T\T d”«ø£]kÕÔs¡ì @á n©yÓ÷B›Hé ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Äj·Tq y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À¢ düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... á ø±s¡´Áø£eT+ áHÓ\ 18 qT+∫ y˚T&ÉÃ˝Ÿ bÕ]ÁXÊ$Tø£ yê&É˝Àì düuŸ ùdºwüHé ø±s¡´Áø£eT+˝À Äs√E ñ<äj·T+ |ü~ >∑+≥\ qT+∫ ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. Bìï n+<äs¡÷ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T.

(yÓTT<ä{Ïù|õ ‘·s¡TyêsTT) &ûd”|”,md”|”øÏ |òæsê´<äT #˚j·T&É+‘√ πødüT qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTì yês¡T ù|s=ÿHês¡T. πødüT ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√≈£î+fÒ C…’\T≈£î |ü+|ü⁄‘ê+.. ô|<ä› n~Ûø±s¡T\‘√ ∫yê≥T¢ ô|{ϺkÕÔyê+≥÷ Vü≤j·T‘Yq>∑sY b˛©düT\T ‘·qô|’ ≈£L&Ü πødüT ô|{Ϻ ø£≥ø£{≤\≈£î |ü+|ü⁄‘êeTì u…~]+|ü⁄\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì u≤~Û‘·T&ÉT yêb˛j·÷s¡T. .ì+<äT‘·TìøÏ n+&É>± ñ+≥÷ #·{≤º\T ì\Te⁄Hê ˙s¡T>±s¡TÑ·÷ Hê´j·T <˚e‘·≈£î dü+¬øfi¯ó¢ y˚düTÔHêïs¡T.áb˛©düT\T n~Ûø±s¡T\T..

Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T $<ë´e+‘·T\T ø±yê*: &ç|üP´{° d”m+ (yÓTT<ä{Ïù|õ ‘·s¡TyêsTT) ‘Ó*j·TCÒj·T{≤ìøÏ m+‘√ >∑]«düTÔHêïqHêïs¡T. ùdyê˝≤˝Ÿ eTVü≤sêCŸ ≈£î ìC≤+ qyêãT‘√ düìïVæ≤‘· dü+ã+<Ûë\T ñ+&˚eì, q>∑s¡+˝Àì eTVü≤sêCŸ >∑+CŸ ùdyê˝≤˝Ÿ eTVü≤sêCŸ ù|s¡T ô|’H˚ @s¡Œ&ç+<äì ñ|üeTTK´eT+Á‹ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $H˚yê&ÉT+fÒ #Óù|Œyê&ÉT ñ+{≤&Éqï kÕyÓT‘·qT ñ≥+øÏdü÷Ô, eTq+ $<ë´e+‘·T\yÓTÆ‘˚ #Óù|Œ <ÛÓ’s¡´+, kÕVü≤dü+ edüTÔ+<äì, ˝Ò<ä+fÒ J$‘ê+‘·+ y˚πs yê]ô|’ Ä<Ûës¡|ü&Ée\dæ edüTÔ+<äHêïs¡T. eTìwæì eTìwæ>± >ös¡$+#ê\ì ≈£î\+, eT‘·+ Ä<Ûës¡+>± ø±<äì uÀ~Û+∫+~ ùdyê˝≤˝Ÿ eTVü≤sêCŸì ‘Ó*bÕs¡T. ¬s+&ÉT e÷kÕ\ÁøÏ‘·+ nœ\ uÛ≤s¡‘· ã+C≤sê nk˛dæj˚TwüHé yês¡T s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹˝À »]–q ˇø£ ø±s¡´Áø£eT+˝À ø√]q eT÷&ÉT ø√¬sÿ\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫+<äHêïs¡T. yÓTT<ä{Ï<Ó’q dü+‘Y ùdyê˝≤˝Ÿ e÷Vü≤sêCŸ »j·T+‹ ñ‘·‡yê\qT Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±]ø£+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î >±qT õ.z. q+ 95, <ë«sê s¡÷. 5 \ø£å\T eT+»s¡T #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. ¬s+&Ée<Ó’q ã+C≤s¡ uÛÑeHé ìsêàD≤ìøÏ >±qT >ös¡e eTTK´eT+Á‹ >±s¡T ø√{Ï s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡T #˚j·T&É+ »]–+<äì, á $wüj·TyÓTÆ >∑‘·+˝À ùwø˘ ù|≥ Á>±eT+˝À s√&é q+. 14, q+~q>∑sY ˝À 1500 >∑C≤\T πø{≤sTT+#·&É+ »]–+<äì, á düú\$wüj·T+˝À ñqï Hê´j·T|üs¡yÓTÆq düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+∫ ‘=+<äs¡˝À ìsêàD+ #˚|ü≥º&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ˇø£ eT÷&Ée n+X¯yÓTÆq ã+C≤sê ‘ê+&Ü\qT ø£*|æ Á>±eT |ü+#êsTTr\T>± Á|üø£{Ï+#ê\qï n+X¯+ Á|üuÛÑT‘·« |ü]o\q˝À ñ+<äì, á $wüj·T+ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ kÕqT≈£L\+>± #·]Ã+∫ ìs¡íj·T+ rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À nœ\ uÛ≤s¡‘· ã+C≤sê nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´ø£å\T, e÷J ◊|æmdt n~Ûø±] l »>∑Hêï<Ûäsêe⁄, m+.|æ l s¡y˚Twt sê<∏√&é, l q+BX¯«sY >ö&é m+.m˝Ÿ.m., l uÛÑ÷bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, m+.m˝Ÿ.dæ., ã+C≤sê Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


>∑Ts¡Tyês¡+ 16, |òæÁãe] 2012

H˚&ÉT ª>∑T&éu…’, ˝…ìHéμ

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) : y√˝ŸŒ¤ >±´+>¥ u…ø£sY <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q »s¡àHé |ò”#·sY |òæ˝Ÿà ª>∑T&éu…’, ˝…ìHéμ (121 ì.)qT Ç+–¢wt düuŸf…Æ{Ï˝Ÿ‡‘√ >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\≈£î ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡˝Àì ˝≤eTø±Hé˝À Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïeTì ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. ∫Á‘· ø£<∏ë+X¯+: ‘·÷s¡TŒ »s¡à˙˝À 1989e dü+e‘·‡s¡+˝À ‘·q ≈£îe÷s¡T&çì n¬sdüTº #˚ùd+<äT≈£î b˛©düT\T sêe&É+‘√ ‘·*¢ düŒèVü≤ ‘·|æŒ ø√e÷˝ÀøÏ yÓfi¯óÔ+~. n‘·&ç ‘·+Á&ç n|üŒ{ÏøÏ 15 dü+e‘·‡sê\ |üPs¡«+ |ü•ÃeT »s¡à˙ bÕ]b˛‘ê&ÉT. Ç+‘·˝À u…]¢Hé >√&É ≈£L*b˛‘·T+~. ñuÛÑj·T »s¡à˙\÷ ˇø£ÿ≥e⁄‘êsTT. Ä ‘·sê«‘· ø=Hêïfi¯¢≈£î ø√e÷ qT+∫ ‘·*¢ ‘˚s¡T≈£î+≥T+~. nsTT‘˚, ÄyÓT≈£î cÕøÏ+>¥ q÷´dt #Ó|üŒe<ä›+{≤s¡T &Üø£ºs¡T¢. ªø£eT÷´ìdüTºbÕ*‘· ‘·÷s¡TŒ »s¡à˙˝ÀH˚ ñHêïqTμ nì ‘·*¢øÏ nì|æ+#˚˝≤ #˚ùd+<äT≈£î ≈£îe÷s¡T&ÉT ‘·q Á|æj·TTsê*‘√ #˚dæq Á|üj·T‘êï\T m+‘· es¡≈£î dü|òü\eTe⁄‘êsTT? nì s¡düuÛÑ]‘·+>± #Ó|æŒq á ∫Á‘·+ ªVü≤Øb˛≥sYμ˝≤ »s¡à˙˝À Ä<äs¡D bı+~+~.

18, 19 ‘˚B˝À¢ Hê´j·Tyê<äT\ k˛ŒsYº‡ MT{Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) : n&É«πø{Ÿ ø√`Ä|üπs{Ïyé kıôd’{° Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 18, 19e ‘˚B˝À¢ Hê´j·Tyê<äT\ k˛ŒsYº‡ MT{Ÿ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ k˛ŒsYº‡ ø£$T{° ø£˙«qsY ø=+&É÷s¡T $H√<é≈£îe÷sY ù|s=ÿHêïs¡T. #ê<äsY|òü÷{Ÿ $ø£ºØ Á>ö+&é˝À »]π> á k˛ŒsYº‡ MT{Ÿ˝À ôV’≤<äsêu≤<é dæ{° dæ$˝Ÿ ø√s¡Tº, Hê+|ü*¢ ÁøÏ$Tq˝Ÿ ø√s¡Tº, dæøÏ+Á<ëu≤<é ø√s¡Tº, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø√s¡Tº, ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ sêCÒ+<äsYq>∑sY, eT˝≤ÿõ–], Vü≤j·T‘Yq>∑sY, y˚T&ÉÃ˝Ÿ, ÇÁãV”≤+|ü≥ï+ ø√s¡Tº\≈£î #Ó+~q Hê´j·Tyê<äT\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

20q eTVü‰ •esêÁ‹ nK+&É <Ûë´q+ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) : ~ |æs¡$T&é dæŒ]#·T´e˝Ÿ Á≥dtº Ä<Ûä«s¡´+˝À eTVü‰ •esêÁ‹ dü+<äs¡“¤+>± eTùV≤X¯«] eTVü‰ |æs¡$T&é˝À ªeTVü‰ •esêÁ‹ nK+&É`<Ûë´q+μqT ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq $esê\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. 20q kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\ qT+∫ 21e ‘˚B 5>∑+≥\ es¡≈£î eTVü‰ <Ûë´q ø±s¡´Áø£eT+ ñ+≥T+<äHêïs¡T. lXË’\+ ôV’≤y˚ s√&ÉT¶˝Àì ø£&ÜÔ˝Ÿ Á>±eT düMT|ü+˝Àì nqTe÷dt|ü*¢˝À kıôd’{° e´ekÕú|ü≈£î\T ÁãVü≤à]¸ |üÁrJ Ä<Ûä«s¡´+˝À »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. $esê\≈£î 9666878888, 9848207945 HÓ+ãs¡¢˝À dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T.

H˚{Ï qT+∫ mHémdtπøπø bÕsƒ¡XÊ\˝À dü÷s¡´ &Ü´Hé‡ ô|òdæºe˝Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) : eTs¡T>∑Tq |ü&ÉT‘·Tqï dü+düÿè‹ kÕ+Á|ü<ëj·÷\qT, ø£fi¯\qT, qè‘ê´\qT |ü]s¡øÏå+#·Tø√yê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì qMq kÕ+kÕÿ]ø£ ø£fi≤πø+Á<ä+ (mHémdtπøπø), lkÕsTT q≥sê» nø±&ÉMT Ä|òt ≈£L∫|üP&ç &Ü´Hé‡ dü+düú\ Á|ü‹ì<ÛäT\T ù|s=ÿHêïs¡T. mHémdtπøπø #ÛÓ’s¡àHé |æ.{Ï.Äs¡Tà>∑Hé, mHé.m+.<∏ëeTdt, lkÕsTT q≥sê» nø±&ÉMT Ä|òt ≈£L∫|üP&ç &Ü´Hé‡ dü+düú n<Ûä´≈£åî&ÉT Ábıô|òdüsY düT<Ûäs¡ÙHé dæ+>¥, &Ó’¬sø£ºsY |æ.s¡e÷<˚$ $esê\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. eTTK´+>± eT\j·÷∞\ kÕ+Á|ü<ëj·T qè‘ê´\qT q>∑s¡ Á|ü»\≈£î |ü]#·j·T+ #˚j·T&ÜìøÏ 16 qT+∫ 19 es¡≈£î |òæs√CŸ>∑÷&É˝Àì mHémdtπøπø bÕsƒ¡XÊ\˝À dü÷s¡´ &Ü´Hé‡ ô|òdæºe˝Ÿ`2012qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. sêÁwüº+˝À yÓTT<ä{Ï kÕ]>± á ô|òdæºe˝ŸqT ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTHêïs¡T. C≤rj·T, n+‘·sê®rj·T kÕúsTT˝À ù|s¡Tqï ø£fi≤ø±s¡T\T bÕ˝§ZqqTHêïs¡T. á Á|ü<äs¡ÙqqT dü÷s¡´ ùdºCŸ, |òæ*+ kıôd’{° e´ekÕú|ü≈£î\T dü÷s¡´ ø£èwüíeT÷]Ô, Á|üeTTK dæ˙ q≥T&ÉT ¬ø.$X¯«Hê<∏é ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡Hêïs¡T. Á|ü‹ s√E kÕj·T+Á‘·+ 6>∑+≥\ qT+∫ sêÁ‹ 8 >∑+≥\ es¡≈£î Á|ü<äs¡Ùq\T ñ+{≤j·THêïs¡T. Á|ü<äs¡Ùq\T ñ∫‘·+>± ‹\øÏ+#·e#·ÃHêïs¡T.

•ekÕ«eTT\ Çs¡TeTT&ç ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï düTπswt¬s&ç¶ ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì düTsês¡+ ø±\˙, •yê\j·Tq>∑sY˝Àì yÓ\dæq Áo ñe÷eTùV≤X¯«s¡kÕ«$T <˚yê\j·T+˝À •ekÕ«eTT\T 41 s√E\T Bø£å |üP]Ô #˚düT≈£îì á <˚yê\j·T+˝À Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫, nq+‘·s¡eTT Çs¡TeTT&ç ø£≥Tº≈£îì ÁoXË’\+ ãj·T\T<˚]Hês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ kÕúìø£ ø±s=Œπs≥sY õ.düTπswt¬s&ç¶ Vü‰»¬s’ •ekÕ«eTT\qT |üP»˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡eTT ø±s=Œπs≥sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Bø£å\ e\q düe÷C≤ìøÏ y˚T\T »s¡>±\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ ˝À •yêJ, qs¡dæ+Vü≤à, eT<ÛäT, s¡y˚Twt, sêE, sêy˚Twt, eTHÓïsêE, sêCÒX¯«sY, dü‘·´Hêsêj·TD, dü+|òüTy˚TX¯«sY,

X‚KsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. eT\¢qï C≤‘·s¡˝À bÕ˝§Zqï ø±s=Œπs≥sY.. ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY eT+&É\+ uÛÖs¡+ù|≥˝Àì Áo eT\¢qï C≤‘·s¡ n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± ø=qkÕ>∑T‘·T+~. |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ n~Ûø£ dü+K´˝À uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝§Zì Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ j·T÷‘Y ø£˙«qsY, dü÷sês¡+ ø±\˙ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY õ.düTπswt¬s&ç¶ $#˚Ãdæ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡eTT Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ‘·‡yê\T »s¡T|ü⁄ø√e≥+ e\q Á|ü»\˝À <Ó’e uÛ≤eq ø£\T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À z+ Á|üø±wt, dürwt, dü+‘√wt¬s&ç¶, Vü≤]u≤ãT, øÏc˛sY, Á|üXÊ+‘Y, Hêsêj·TD ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òüTq+>± eTT–dæq Áo πsDTø£ m\¢eTà C≤‘·s¡

C≤uŸ y˚Tfi≤\T ô|<ä› m‘·TÔq ìs¡«Væ≤+#ê*

≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T <Ó’e uÛÑøÏÔ‘√ ñ+&Ü\ì, ø£èwüí>ö&é ≈£Lq eTVü‰\ø°Î #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥düTº #ÛÓ’s¡àHé ≈£Lq Áoìyêdt >ö&é nHêïs¡T. >±E\ sêeTsê+ &ç$»Hé˝Àì Áo πsDTø£ m\¢eTà <˚yê\j·TeTT C≤‘·s¡ eTT–+|ü⁄ ø±s¡´Áø£eTeTT |òüTq+>± »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ≈£Lq Áoìyêdt >ö&é eTTK´ n‹~Û>± $#˚Ãdæ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡eTT nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕúìø£ ø±s=Œπs≥sY sêe⁄\X‚cÕ–], Ä\j·T ø£$T{Ï #ÛÓ’s¡àHé eTT‘·´ bÕø£ düVü≤<˚yé, q]‡+>¥sêe⁄, n+õ¬s&ç¶, \ø°Î, ÁoXË’\+, yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T $.X‚cÕÁ~

ø£fi≤XÊ\ dæã“+~ô|’ πødüT qyÓ÷<äT ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): u≤#·T|ü*¢˝Àì Hêsêj·TD ø£fi≤XÊ\˝À á HÓ\ 12q ◊<äT>∑Ts¡T $<ë´s¡Tú\ô|’ ø£fi≤XÊ\≈£î #Ó+~q dæã“+~ <ë&ç#˚dæ >±j·T|ü]#ês¡T. Vü‰düºfi¯¢˝À ˝…’{Ÿ‡ |ü>∑\>={≤ºs¡H˚ nqTe÷q+‘√ dæã“+~ M]ô|’ <ë&ç#˚XÊs¡T. á <ë&ç˝À nj·÷CŸ VüQùd‡Hé nH˚ $<Ûë´]ú rÁe+>± >±j·T|ü&ܶ&ÉT. n‘·ì k˛<äs¡T&ÉT |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T @&ÉT>∑T] dæã“+~ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T.

nÁø£eT ˝Òne⁄≥T¢, ìsêàD≤\ô|’ &ûm˝Ÿd”z $#ês¡D ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): Vü≤j·T‘Yq>∑sY eT+&É\+ ô|<ä› n+ãsYù|≥ |ü]~Û˝À nÁø£eT ˝Òne⁄≥T¢, nÁø£eT ìsêàDè≤\ô|’ &ûm˝Ÿd”z eTTHêïesY ãT<Ûäyês¡+ $#ês¡D ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. eT+&É\ áy√ |”Äض kÕúì ø£ n~Ûø±s¡T\‘√ Á>±eT+˝Àì ˝Ò ne⁄≥¢qT, ìsêàD≤\qT |ü]o*+∫ $esê \T qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêïs¡T. Á>±eT |ü+#êsTTr düú˝≤\ nÁø£eTDô|’ m≥Te+{Ï H√{°düT\T ˝Ò≈£î+&ÜH˚ ≈£L*Ãy˚‘· #˚|ü{≤º\ì kÕúìø£ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T.

kÕúìø£ düeTdü´\ô|’ X¯+ø£sY >ö&é bÕ<äj·÷Á‘·

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) : mø£HêyÓTÁ{Ïø˘ n|æ¢πøwüHé‡ |òüsY y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ nH˚ n+X¯+ô|’ áHÓ\ 16q dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T lìyêdt, kÕsTT XË’\» ‘Ó*bÕs¡T. zj·T÷˝Àì ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt |ü_¢ø˘ m+≥sYÁô|’C…dt˝À ìs¡«Væ≤+#˚ á dü<ädüT‡≈£î ôd+Á≥˝Ÿ j·T÷ìe]‡{° n<Ûë´|ü≈£î\T &Üø£ºsY ø±eTj·T´, Ábıô|òdüsY Ä#ês¡´, zj·T÷ n<Ûë´|ü≈£î\T Ábıô|òdüsY ñù|+<äsY bÕ˝§Z+{≤s¡ì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T.

#·+<ëq>∑sY, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): X‚]*+>∑|ü*¢ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝Àì |ü\T ø±\˙˝ düeTdü´\ô|’ ãT<Ûäyês¡+ X‚]*+>∑+|ü*¢ {ÏÄsYmdt Ç+#êØ® ø=+&Éø£˝Ÿ X¯+ø£sY>ö&é Ä<Ûä«s¡´+˝À Vü≤|ò”CŸô|{Ÿ(113) &ç$»Hé q÷´ø±\˙, Áù|yéTq>∑sY˝À kÕúìø£ düeTdü´\ô|’ bÕ<äj·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø±\˙˝À HÓ\ø=qï düeTdü´\ô|’ kÕúìø£ Á|ü»\qT n&ç– ‘Ó\TdüT ≈£îHêïs¡T. eTTK´+>± kÕúìø£+>± n+&ÉsYÁ>ö+&é Á&Ó’H˚J s√&ÉT¢, $<äT´‘·TÔ düÔ+u≤ \T, eT+Js¡ yê≥sY yÓTT<ä\>∑T düeTdü´\T Äj·Tq <äèwæºøÏ rdüT¬ø*¢ M˝…’q+‘· ‘·«s¡˝À |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì á dü+<äs¡“¤+>± X¯+ø£sY>ö&é ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T kÕj·Tqï, nkÕ¢+, <ës¡+dæ+>¥, dü©+, <˚y˚+<äsYsêe⁄, {Ï.u≤˝ŸsêCŸ, X‚KsY, bÕcÕ, j·÷≈£îuŸ, dü+CÒjYT≈£îe÷sY, $qjYT, sêE, q]‡+Vü≤ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT &ûmd”‡ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡

H˚&ÉT yÓTÆdæ¬s&ç¶|ü*¢˝À ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡: ‘·Vü≤d”˝≤›sY nãT›˝Ÿ Vü≤MT<é

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) : |üØø£å sêj·TuÀj˚T nuÛÑ´s¡Tú\ ø√dü+ á HÓ\ 16q ne>±Vü≤q dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ X¯øÏÔ j·T÷‘Y n<Ûä´≈£åî&ÉT ‘·˝≤] lìyêdt ‘Ó*bÕs¡T. ÄsYº‡ ø£fi≤XÊ\ s¡÷yéT HÓ+ãsY 57˝À ìs¡«Væ≤+#˚ á dü<ädüT‡˝À |ü\Te⁄s¡T ì|ü⁄DT\T dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T n+<äCÒkÕÔs¡Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ zj·T÷ Md” Ábıô|òdüsY dü‘·´Hêsêj·TD, ø±∫>∑÷&É @d”|” s¡+»Hé s¡‘·Hé≈£îe÷sY, l<ÛäsY d”áá &Ó’¬sø£ºsY düTBÛsY\T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À 21 nØ®\T ekÕÔj·Tì y˚T&ÉÃ˝Ÿ ‘·Vü≤d”˝≤úsY nãT›˝Ÿ Vü≤MT<é ù|s=ÿHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì m\¢+ù|{Ÿ Á>±eT+˝À ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À MÄs√« Ç+Á<äùdHê, ÄsY◊ Á‹|ü⁄s¡, &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤d”˝≤úsY s¡M+<äsY, düπs«j·TsY Áoìyêdt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. H˚&ÉT yÓTÆdæ¬s&ç¶ |ü*¢˝À ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘·Vü≤d”˝≤úsY $e]+#ês¡T.

H˚&ÉT ◊|”á˝À dü<ädüT‡

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

s¡+>±¬s&ç¶, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ <ë«sê ñbÕ~Ûø£*Œ+#·T≥≈£î Á|ü‹ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À C≤uŸy˚Tfi≤\T ô|<ä›m‘·TÔq ìs¡«Væ≤+#ê\ì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T $.X‚cÕÁ~ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ ø£˝…ø£ºπs≥T˝Àì ‘·q #ê+ãsY˝À sêJyé j·TTe øÏs¡D≤\≈£î dü+ã+~Û+∫q XÊK\‘√ düMTøå± düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºs¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±e÷\˝À ñqï ìs¡T<√´>∑ j·TTerj·TTe≈£î\qT >∑T]Ô+∫ yê]øÏ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À •ø£åDì|æŒ+∫ n<˚ $<Ûä+>± eT+&É\ kÕúsTT˝À C≤uŸy˚Tfi≤\qT ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤+∫qf…Æ¢‘˚ yê]øÏ ñbÕ~Û neø±XÊ\T m≈£îÿe>± ø£*Œ+#·e#·TÃqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç+ø± ø=ìï Á>±e÷\˝À 10e ‘·s¡>∑‹ #·~$ |üqT\T ˝Òø£ U≤∞>± ñqï j·TTe‘· m+‘√ eT+~ ñHêïs¡ì, yê]øÏ sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+∫qf…Æ¢‘˚ nqT≈£îqï \øå±´\qT n~Û>∑$T+#·e#·Ãì ø£˝…ø£ºs¡T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ <ë«sê ñbÕ~Û ø£*Œ+#˚ 6 XÊK\ \øå±´\qT XÊK\ yêØ>± ø£˝…ø£ºs¡T düMTøÏå+#ês¡T. õ˝≤¢≈£î e÷]à ∫e]Hê{ÏøÏ 12,943 eT+~øÏ ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ø£*Œ+#ê*‡ ñ+&É>± Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 6,842 eT+~øÏ e÷Á‘·y˚T ñbÕ~Ûø£*Œ+#·&É+ »]–+<äì, $T>∑‘ê 3,999 eT+~øÏ yÓ+≥H˚ ñbÕ~Ûø£*Œ+#·T≥≈£î C≤uŸy˚Tfi≤\qT $düèÔ‘·+>± @sêŒfÒ#˚j·÷\ì n˝≤π> Áf…Æì+>¥ ôd+≥s¡¢˝À ≈£L&Ü m≈£îÿe yÓTT‘·Ô+˝À j·TTe‘·qT #˚]Œ+#·T≥≈£î n~Ûø±s¡T\T ø£èwæ #˚j·÷\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |”&û &ûÄsY&û@ es¡Á|ükÕ<é ¬s&ç¶, yÓTbÕà |æ&ç dü«s¡í\‘·, $ø£˝≤+>∑T\ XÊK m&ç yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, yÓTÆHêغ yÓ˝…ŒsY n~Ûø±] düVü≤<˚yé, ñbÕ~Ûø£\ŒHê~Ûø±] s¡»˙Á|æj·T, sêJyéj·TTeøÏs¡D≤\ C…&çm+ Vü≤MT<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ ø£$Twüqs¡¢ ø√dü+

Á|üC≤u≤´˝…{Ÿ X‚]*+>∑+|ü*¢, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ 2005 ø£$Twüqs¡¢ ìj·÷eTø£+˝À sê»ø°j·T ìs¡T<√´>∑T\qT ìj·T$T+#·&Üìï ìs¡dædü÷Ô ãT<Ûäyês¡+ #·+<ëq>∑sY >±+BÛ $Á>∑Vü‰+ e<ä› |ü\T dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\ Ä<Ûä«s¡´+˝À »]|æq Á|üC≤u≤´˝…{Ÿ≈£î $X‚wü düŒ+<äq \_Û+∫+<äì »qø√dü+ n<Ûä´≈£åî\T ø£dæ¬s&ç¶ uÛ≤düÿsY¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. á Á|üC≤ u≤´˝…{ŸqT e+<ä˝≤~ eT+~ z{Ï+>¥qT $ìjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T, ñ<√´>∑T\T, $<ë´e+‘·T\T nH˚ø£ eT+~ eTVæ≤fi¯\T á dü+<äs¡“¤+>± z≥T y˚dæ ‘·eT‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\T\qT ‘Ó*j·TCÒXÊs¡Hêïs¡T. sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ìj·T$T+∫q düe÷#ês¡+ ø£$TwüqsY\qT ñ|üdü+e]+#·Tø=ì #·{≤ºìï |ü{Ïwüº+ #˚j·T&ÜìøÏ ∫‘·Ô X¯ó~Δ ø£qãsêÃ\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ç&ç.m+&ç. dü+düú≈£î #Ó+~q @qdü sêeTø£èwüí, sƒê>∑÷sY sêE≈£îe÷sY dæ+>¥, eT˝Ò¢wt, q÷HÓ düTπs+<äsY, yÓTÆbÕ˝Ÿ¬s&ç¶, nì˝Ÿ≈£îe÷sY eTT~sêCŸ, >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶,sêCÒ+<äsY¬s&ç¶, Ä+»H˚\T‘√ bÕ≥T nH˚ø£ eT+~ dü«#·Ã+<ä dü+düú\ düuÛÑT´\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

>∑Ts¡Tyês¡+ 16, |òæÁãe] 2012

ñbÕ~ÛVü‰MT |üqT\qT |üP]Ô #˚j·÷*

$‘·ÔHê\≈£î s¡÷. 300 n<äq|ü⁄ eT<䛑·T <Ûäs¡ #Ó*¢+#ê* : ;CÒ|”

z

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº+˝À $‘·Ôq+ ø=s¡≈£î ¬s’‘·T\ qT+∫ ùdø£]düTÔqï ;|”{° 5204, myéT{Ïj·T÷ 1010 s¡ø£+ <ÛëHê´ìøÏ <Ûäs¡ ô|+#ê\ì ;CÒ|” ¬s’‘·T dü+|òüT+ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT »eTTà\ XÊ´yéTøÏc˛sY &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ãT<Ûäyês¡+ m|æ d”&é &Óe\|tyÓT+{Ÿ ø±s=ŒπswüHé #ÛÓ’¬sàHé Hê–¬s&ç¶ì ;CÒ|” ¬s’‘·T dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ø£*XÊs¡T. ¬s’‘·T\≈£î eØ $‘·Ôq+ düs¡|òüsê ø=s¡≈£î ¬s’‘·T\qT+∫ m|æ d”&é ø±s=ŒπswüHé KØ|òt˝À ùdø£]+∫q ;|”{°, myéT{Ïj·T÷ <Ûëq´+≈£î ø±s=ŒπswüHé ùdø£]+#·q <Ûäs¡ es¡Tdü>± øÏ«+{≤fi¯¢≈£î s¡÷.1,400 eT]j·TT 1,335 Ksês¡T #˚j·T>± ø±˙ e÷¬sÿ{Ÿ˝À øÏÿ+{≤fi¯¢≈£î n~Ûø£ <Ûäs¡\≈£î neTTà‘·THêïs¡T.

z z

s√&É¢ ìsêàD≤\T, Á>±eT |ü+#êj·Tr uÛÑeq ìsêàD≤\ |ü⁄s√>∑‹ô|’ düMTø£å Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 60 Á>±eT |ü+#êj·Tr\ uÛÑeq ìsêàD |üqT\T |üP]Ô 15 Hê{ÏøÏ s¡÷|t ˝…yÓ˝À¢ ñqï uÛÑeHê\T |üPs¡Ôj˚T´˝≤ Ä<˚XÊ\T

s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T $.X‚cÕÁ~ s¡+>±¬s&ç¶, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À ñbÕ~ÛVü‰$T øÏ+<ä #˚|ü{Ϻq s√&É¢ |üqT\qT Á|ü‘˚´ø£ Á&Ó’yé #˚|ü{Ϻ á HÓ˝≤Ks¡T˝À>± |üP]Ô #˚j·÷\ì |ü+#êsTTr sêCŸ Ç+»˙s¡¢qT s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T $.X‚cÕÁ~ Ä<˚•+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+ ‘·q #ê+ãsY˝À, s√&É¢ ìsêàD≤\T, Á>±eT |ü+#êsTTr uÛÑeq ìsêàD≤\ |ü⁄s=>∑‹ô|’ |ü+#ês¡TrsêCŸ Ç+»˙s¡¢‘√ ø£˝…ø£ºs¡T düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºs¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñbÕ~ÛVü‰$T |ü<∏äø£+ øÏ+<ä 1683 s√&É¢ |üqT\qT #˚|ü≥º>± 784 |üqT\qT |üP]Ô #˚j·T&É+ »]–+<äì $T>∑‘ê |üqT\ìï+{Ïì yês¡+ s√E\bÕ≥T Á|ü‘˚´ø£ Á&Ó’yé #˚|ü{Ϻq |üqT\T |üPs¡Ôj˚T´˝≤ #·s¡´\T rdüTø=yê\ì Ä<˚•+#ês¡T. $ø±sêu≤<é &ç$»Hé˝À 840 s√&ÉT¶ |üqT\≈£î>±qT 417 |üqT\T, ôV’≤<äsêu≤<é &ç$»Hé |ü]~Û˝À 848 |üqT\≈£î >±qT 367 |üqT\T |üP]Ô #˚j·T&É+ »]–+<äì, 54 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ $<ÛäT\T Ks¡Tà #˚j·÷*‡ ñ+&É>± 39 ø√≥T¢ s¡÷bÕj·T\T Ks¡Tà #˚j·T&É+ »]–+<äì, Ç|üŒ{ÏøÏ |üP]Ôø±ì |üqT\qT á HÓ˝≤Ks¡T˝À>± |üP]Ô#˚j·÷\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢˝À 187 Á>±eT |ü+#êsTTr

uÛÑeq ìsêàD≤\T |üP]Ô #˚j·÷*‡ ñ+&É>± Ç|üŒ{Ï es¡≈£î 60 Á>±eT |ü+#êsTTr uÛÑeq ìsêàD |üqT\T |üP]Ô #˚j·T&É+ »]–+<äì Äj·÷ uÛÑeHê˝À¢ ∫qï ∫qï |üqT\T #˚|ü{≤º*‡ ñ+<äì yê{Ïì |üP]Ô #˚dæ Ä uÛÑeHê˝À¢ |ü+#êsTTr|üqT\T ìs¡«]Ô+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± $$<Ûä <äX¯˝À¢ ñqï uÛÑeq ìsêàD≤\T pHé HÓ˝≤Ks¡T˝À>± |üP]Ô #˚ùd˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì nHêïs¡T. uÛÑeHê\T eT+ps¡sTT´ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T |üPs¡ÔsTTq Ç|üŒ{ÏøÏ ìsêàD |üqT\T y˚>∑e+‘·+ ø±e&É+ ˝Ò<äì e÷]à 15 Hê{ÏøÏ s¡÷|t ˝…yÓ˝À ñqï uÛÑeHê\T |üPs¡Ôj˚T´˝≤, s¡÷|t ˝…e˝Ÿ≈£î ~>∑Teq ñqïyê{Ïì @Á|æ˝Ÿ HÓ˝≤Ks¡T˝À>± |üP]Ô #˚j·÷\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢≈£î Á|ü|ü+#· u≤´+≈£î ì<ÛäT\T 20 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T sêq+<äTq Ä $<ÛäT\qT 13e Ä]úø£ dü+|òüT+ ì<ÛäT\ øÏ+<ä eT+ps¡T#˚ùd˝≤ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü‹bÕ<äq\qT düeT]Œ+#ê\ì ø£˝…ø£ºs¡T Ä<˚•+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À |ü+#êsTTrsêCŸ mdt◊ dü‘·´Hês¡j·TD¬s&ç¶, ÇÇ yÓ+ø£≥s¡eTD, &ç|üP´{Ï ÇÇ\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$‘·Ôq+ ø=s¡≈£î ø±s=ŒπswüHé ùdø£]düTÔqï <Ûëq´+ Á|ü‹ øÏ«+{≤fi¯¢≈£î ÁbÕôddæ+>¥˝À 15øÏ˝À\T ‘·s¡T>∑T bı‘·T+<äì #ÛÓ’¬sàHé Hê–¬s&ç¶øÏ ‘Ó*bÕs¡T. Bìe\¢ d”&é ø±s=ŒπswüHé≈£î $‘·Ôq+ n+~+#˚ ¬s’‘·T\T qwüºb˛‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. $‘·Ôq+ düs¡|òüsê #˚düTÔqï ¬s’‘·T\≈£î nqT>∑TD+>± $‘·Ôq ùdø£s¡D <Ûäs¡qT n<äq+>± 300 #Ó*¢+∫ ¬s’‘·T\T qwüºb˛≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì m|” d”&é &Óe\|tyÓT+{Ÿ #ÛÓ’¬sàHé≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ;CÒ|” ¬s’‘·T dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù bÕ|üj·T´ >ö&é, eT<ÛäTdüT<äHé¬s&ç¶, ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T Á|üø±wt¬s&ç¶, #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, n+»Hé≈£îe÷sY¬s&ç¶, s¡y˚Twt j·÷<äyé, y˚DT>√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìjÓ÷»ø£esêZìï Ä<äs¡Ù+>± r]à ~<äT›‘ê: myÓTà˝Ò´ ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£esêZìï Ä<äs¡Ùe+‘·+>± r]à ~<äT›≥≈£î ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚kÕÔqì ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+ >ö&é nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY eT+&É\+˝Àì ø√+|ü*¢ Á>±eT+˝À düTe÷s¡T 50 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ $$<Ûä n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î X¯+KTkÕú|üq #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+>± Á|ü‹ ãd”Ô˝À n_Ûeè~Δ |üqT\T |üP]Ô #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. bÕغ\≈£î nr‘·+>±, Á|üC≤ dü+πøåeTy˚T <˚«j·T+>± |üì#˚düTÔHêïqì ‘Ó*bÕs¡T. Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\˝À eT+∫ ˙{Ï düeTdü´qT ‘·«s¡˝À |ü]wüÿ]kÕÔqì nHêïs¡T. ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#·T≥≈£î mìï \ø£å\HÓ’q Ks¡Tà #˚kÕÔqì nHêïs¡T. ø√+|ü*¢ Á>±eT+\qT eT]+‘·

n_Ûeè~Δ #˚j·TT≥≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïqì ‘Ó*bÕs¡T. eT+∫˙{Ï, Á&ÉH˚J, M~ÛBbÕ\T, Ç‘·s¡ $wüj·÷\qT ≈£L&É |ü]wüÿ]kÕÔeTì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü\TÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q Hêj·T≈£î\T, dü+πøåeT dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, ø=+|ü*¢ Á>±eT |ü+#êsTTr n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


<Ûäsêï\ ìs¡«Vü≤D≈£î Á|ü‘ê´e÷ïj·T düú\+ |ü]o\q ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): ø£˝…ø£ºπs{Ÿ ø±sê´\j·T+ π>{Ÿ m<äT≥ m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ˝À <Ûäsêï\T, sêkÕÔs√ø√\T ìs¡«Væ≤+#·≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î >±qT, ãT<Ûäyês¡+ $$<Ûä bÕغ\ Hêj·T≈£î\T Á|ü‘ê´e÷ïj·T düú˝≤\qT |ü]o*+#ês¡T. ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ø£s¡÷ï\T ‘·Vü≤o˝≤›sY VüQùd‡Hé kÕôV≤uŸ sê»ø°j·T bÕغ\ Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î eTs=ø=ì düú˝≤\qT #·÷|æ+#ês¡T. ø£˝…ø£ºπs{Ÿ≈£î ≈£î&çyÓ’|ü⁄q >∑\ #˚H˚‘· uÛÑeHé e<ä› >∑\ π>{Ÿ qT+∫ &çÇy√ ø±sê´\j·T+ π>{Ÿ es¡≈£î >∑\ düú˝≤ìï |ü]o*+#ês¡T. n+‘˚ø±ø£ ø£˝…ø£ºsY uÛÑeHêìøÏ m<äTs¡T>± ñqï b˛düº˝Ÿ yê] düú˝≤ìï ≈£L&Ü |ü]o*+#ês¡T. á <Ûäsêï\≈£î Ç#˚Ã+<äT≈£î á düú\+ Çe«q≥Tº b˛düº˝Ÿ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Äغd” bÕ‘· &çb˛ düú˝≤ìï ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T. Ä ÁbÕ+‘êìøÏ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T yÓfi¯¢˝Òs¡T. #˚H˚‘· uÛÑeHé π>{Ÿ qT+∫ &çáy√ ø±sê´\j·T+ π>{Ÿ es¡≈£î >∑\ ÁbÕ+‘êìøÏ <Ûäsêï≈£î πø{≤sTT+#˚ neø±XÊ\T ñHêïsTT. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T, dü‘·´+¬s&ç¶, {°&û|” õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, d”|”◊ q>∑s¡ ø±s¡´<äs¡TÙ\T s¡dü÷˝Ÿ, _C…|æ Hêj·T≈£î\T qs¡dæ+Vü≤es¡à ¬s+&ÉT s√E˝À¢ Hêj·T≈£î\‘√ #·]Ã+∫ düú\+ $wüj·TyÓTÆ ìs¡íj·T+ rdüTø√qTHêïeTì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T.

>∑Ts¡Tyês¡+, 16 |òæÁãe] 2012

ù|J\T : 8

dü+#ês¡ yÓ’<ä´ ùde\T n_Ûq+<ä˙j·T+ b˛*jÓ÷ s¡Væ≤‘· düe÷C≤ìï kÕú|æ+#ê* - õ˝≤¢ ÇeTT´HÓ’CÒwüHé n~Ûø±] nì˝Ÿ≈£îe÷sY ø£s¡÷ï\T Vü‰düŒ≥˝Ÿ |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): n+<ä] düVü≤ø±s¡+‘√ b˛*jÓ÷ s¡Væ≤‘· düe÷C≤ìï kÕú|æ+#ê\ì õ˝≤¢ ÇeTT´HÓ’CÒwüHé n~Ûø±] nì˝Ÿ≈£îe÷sY nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ &çm+n+&éôV≤#Yz ø±sê´\j·T+˝À áHÓ\ 19e ‘˚Bq »s¡T>∑T |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£eT+ @sêŒ≥¢ô|’ $˝Ò≈£s¡T\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± &ç◊z n˙˝Ÿ ≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 0 qT+∫ 5 dü+e‘·‡sê\ |æ\¢\+<ä]ø° ‘·|üŒì dü]>± b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚sTT+#ê\ì b˛*jÓ÷ s¡Væ≤‘· düe÷C≤ìï HÓ\ø=˝≤Œ\ì nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À 0 qT+∫ 5 dü+e‘·‡sê\ |æ\¢\T 4,95,955 eT+~ ñHêïs¡ì, 2735 b˛*jÓ÷ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. |ü˝Ÿ‡b˛*jÓ÷ yÓTT<ä{Ï yÓ÷‘ê<äT áHÓ\ 19e ‘˚B Ä~yês¡+ ˝≤+#·q ÁbÕj·T+>± sêheT+‘·{≤ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> á HÓ\ 20, 21, 22 ‘˚B\˝À n˝≤π> ¬s+&Ée yÓ÷‘ê<äT @Á|æ˝Ÿ 1e ‘˚B Ä~yês¡+ b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Ä s√E y˚düTø=qì |æ\¢\≈£î @Á|æ˝Ÿ 2, 3, 4 ‘˚B\˝À Ç+{Ï+{ÏøÏ yÓ[¢ b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ‘·eT |æ\¢\ uÛÑ$wü´‘·TÔ ø=s¡≈£î >∑Ts¡TÔ+#·Tø=ì, eTs¡Te≈£î+&Ü b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T MT <ä>∑Zs¡˝À ñqï b˛*jÓ÷ πø+Á<ë\≈£î yÓ[¢ ¬s+&ÉT #·Tø£ÿ\T y˚sTT+#·Tø√yê\Hêïs¡T. Á|üj·÷D≤\˝À ñqï yê] ø=s¡≈£î Äغdæ ãkÕº+&ÉT, ¬s’˝Ò«ùdºwüHé\˝À b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. eTTK´+>± á e÷s¡T ôV’≤ø±«*{° eT+<äTqT πø+ÁBø£]+#ê\ì mø£ÿ&É ≈£L&Ü b˛*jÓ÷ πødüT\T sê≈£î+&Ü eT] ñ‘·Œqï+ ø±≈£î+&Ü e⁄+≥T+<äHêïs¡T. Ç‘·s¡ õ˝≤¢\ qT+∫, sêÁcÕº\qT+∫ lXË’\+≈£î

$esê\T 2˝À... e#˚à yê]øÏ ≈£L&Ü Á|ü‘˚´ø£ b˛*jÓ÷ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T#˚dæ #·Tø£ÿ\T y˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á |ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Vü≤D ø=s¡≈£î s¡÷. 4 \ø£å\ 52 y˚\ 345 s¡÷bÕj·T\T ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#ê\Hêïs¡T. áHÓ\ 18q ‘˚B ñ<äj·T+ 8.30 >∑+≥\≈£î ø£˝…ø£ºs¡T ø±sê´\j·T+ qT+∫ sêJyé >±+~Û dü]ÿ˝Ÿ es¡≈£î |ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ sê´©ì ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ ôV≤˝ŸÔ Ä|ò”düsY s¡+>±¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 0 qT+∫ 5 dü+e‘·‡sê\ |æ\¢\+<ä]ø° b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚sTT+#ê\ì, ìs¡¢ø£å´+ #˚j·Tsê<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·TT≥≈£î n+<ä] düVü≤ø±s¡+ m+‘√ nedüs¡eTì n+<äT≈£î MT&çj·÷ Á|ü#ês¡+ |üP]Ô düVü≤ø±s¡+ n+~+#ê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ Áb˛Á>±$T+>¥ n~Ûø±] $»j·Tdæ+Vü‰¬s&ç¶, ôV≤˝ŸÔ m&ÉT´πø≥sY Hê>∑ Á|üø±XŸ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dæ+&çπø≥¢qT e<佧<äT› : {°&û|”

$esê\T 2˝À...

H˚&ÉT ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ <Ûäsêï

πød” ¬øHê˝Ÿ ˙{Ï ì*|æy˚‘·‘√...

ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ $<ë´|ü]s¡ø£åD ø£$T{° |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î á HÓ\ 16e ‘˚Bq (>∑Ts¡Tyês¡+) ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ø£$T{° Hêj·T≈£î\T, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ñbÕ<Ûë´j·T dü$T‹ (@|”{°m|òt) õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT düT˝≤ÔHé VüQùd‡Hé ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. 2010 $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+˝Àì ˝ÀbÕ\T düe]+#ê\ì, eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ |ü<∏äø£+˝À uÛ≤>∑+>± HêD´yÓTÆq uÛÀ»Hêìï neT\T |ü]#˚$<Ûä+>± #·÷&Ü\ì, $<˚o $<ë´dü+düú\ _\T¢ ñ|üdü+Vü≤]+#ê* ‘·~‘·s¡ &çe÷+&É¢‘√ <Ûäsêï ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡Tú\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, Á|üC≤dü+|òü÷\T bÕ˝§ZHê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

nqï<ë‘· Ä+<√fi¯q

24q eèwüuÛÑsêE\ ã\ Á|ü<äs¡Ùq ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) : eTVü‰•esêÁ‹ dü+<äs¡“¤+>± |ü–&Ü´\ eT+&É\+ HÓÁVüAq>∑sY Á>±eT+˝À áHÓ\ 24q bÕ\|ü+&É¢ eèwüuÛÑsêE\ ã\ Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ luÛÑeTsê+uÛÑ eT*¢ø±s¡T®q kÕ«$T, l Ms¡ÁãùV≤à+Á<äkÕ«eTT\ <˚ekÕúq ø£$T{° ‘Ó*|æ+~. ã\ Á|ü<äs¡Ùq˝À ¬>\Tbı+~q m<äT›\ j·÷»e÷qT\≈£î Á|ü<∏äeT, ~«rj·T, ‘·èrj·T, #·‘·Ts¡ú ãVüQeT‘·T\T>± s¡÷.25y˚\T, s¡÷.15y˚\T, s¡÷.8y˚\T, s¡÷.5y˚\T q>∑<äTqT <ë‘·\ düVü‰ø±s¡+‘√ n+~düTÔHêïeTì ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ø£$T{° düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T. 25q q÷´ πø≥–] eèwüuÛÑsêE\ ã\Á|ü<äs¡Ùq ñ+≥T+<äHêïs¡T. b˛{°˝À¢ bÕ˝§Zq<ä\∫q yês¡T ôd˝Ÿ HÓ+: 9440093252, 9440232493, 9490238386 HÓ+ãs¡¢˝À dü+Á|ü~+#ê\ì ø√sês¡T.

NRPLRiWıáV, zmns˙ ¡™´sLji 15 (düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´s rygRiV¨ds…”¡ NSá* ZNP[{qs ZNP©yÕfi NTPLiμR∂ ¨ds…”¡¨s ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂V≤R∂Liª][ \lLiªRΩVáV áÀ‹[μj∂À‹[™´sVLi»¡V©yıLRiV. ZNP[{qs ZNP©yÕfi ¨ds…”¡¨s ©´s™´sVV¯N]¨s NRPLRiWıáV, ©´sLiμj∂N]»¡W‰LRiV, AªRΩ¯NRPWLRiV ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSQÕ˝‹[ μyμyxmso 30 Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ ™´sLji, Æ™sVVNRP‰«‹©´sı, F~μÙR∂V ºΩLRiVgRiV≤R∂V, «‹©´sı, A™´sVVμR∂Li ªRΩμj∂ªRΩLRi xmsLi»¡Ã¡V \lLiªRΩVáV rygRiV ¬ø¡[aSLRiV. ºdΩ˙™´s ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVá ™´sÃ˝¡ ≈¡Lki£mns, LRi’d¡Õ‹[ rygRiV ¬ø¡[zqs©´s xmsLi»¡Ã¡V xmspLjiÚgS Æμ∂ ¡˜ºΩ©yıLiVV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi C NSáV™´s ¨ds…”¡¨s ©´s™´sVV¯N]¨s \lLiªRΩVáV 30Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ xmsLi»¡Ã¡V rygRiV ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVL][ 10 L][«¡ŸÃ¡V ¨ds…”¡ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[}qsÚ xmsLi»¡Ã¡V ¬ø¡[ºΩNTP ™´sryÚ∏R∂V¨s ¨ds…”¡ FyLRiVμR∂á @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ≠sxmsªRΩ‰LRi xmsLjizqÛsªRΩVá ©´sVLi¿¡ ªy™´sVV gRi¤…Ì¡NS‰Ã¡Li¤…¡[ ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, FsLi{msáV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ\|ms IºΩÚ≤T∂ æªΩ¿¡Ë ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[LiVVLiøyá¨s \lLiªRΩVáV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi xqsVLiZNP[xqsVá Lji«¡LS*∏R∂VL`iÕ‹[

0.7 …‘¡FsLi{qsá ¨dsLRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¨sá* DLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi C ¨sá* ©´sVLi¿¡ L][«¡ŸNRPV 45 NRPW˘|qs NRPV‰Ã¡ μyNS ©´sgRiLRi μy•¶¶¶LjiÚ ºdΩlLi[ËLiμR∂VNRPV xqs™´sV¯L`irÌ°lLi[«fi …ÿ˘LiN`PNRPV ™´sμR∂VáVªRΩV©yı™´sV¨s @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. ªRΩVLigRiÀ≥œ¡˙μR∂ ≤y˘Li ©´sVLi¿¡ —¡Õ˝ÿ ™y…ÿ 1.45 …‘¡FsLi{qsá ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[LiVVLiøyá¨s \lLiªRΩVáV ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá©´sV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩ xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ rygRiV¨dsLRiV ≠s≤R∂VμR∂á NSNRPVLi¤…¡[ xmsLi»¡Ã¡V FsLi≤T∂ AªRΩ¯x§¶¶¶ªRΩ˘¤Õ¡[ aRPLRifl·˘™´sV¨s \lLiªRΩVáV gRiVLiÆ≤∂áV ÀÿμR∂VNRPVLi»¡V©yıLRiV. @ªRΩ˘™´sxqsLRiLigS ¨ds…”¡¨s ™´sμR∂ÕÿáLi»¡W ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ¨sÆ™s[μj∂NRP xmsLiFy™´sV¨s @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ªRΩVLigRiÀ≥œ¡˙μR∂ ≤y˘LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ ™y…ÿ 1.47 …‘¡FsLi{qsáV D©yı∏R∂V¨s, C ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[LiVVLi¿¡ xqsVLiZNP[xqsVá Lji«¡LS*∏R∂VL`i ™´sLRiNRPV ¬ø¡[LRiVË N][gRi÷¡gjiæªΩ[ xmsLi»¡Ã¡ ™´sV©´sVgRi≤R∂NRPV Fs»¡V™´sLi…”¡ B ¡˜LiμR∂VáV DLi≤R∂™´s¨s ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV.


2

>∑Ts¡Tyês¡+, 16 |òæÁãe], 2012

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

dæ+&çπø≥¢qT e<佧<äT› :{°&û|” ‘·ø£s¡÷ï\T sê»$Vü‰sY |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô õ˝≤¢˝À eT<ä´+ yê´bÕs¡T\T dæ+&çπø≥T¢>± e÷] <Ûäs¡\qT ÇcÕºqTkÕs¡+>± ìs¡ísTT+#·Tø=ì $Áø£sTTdüTÔHêïs¡ì {°&û|” H˚‘·\T nHêïs¡T. $#·Ã\$&ç>± u…\TºcÕ|ü⁄\qT $düÔ]+|üCÒXÊs¡ì, yê]øÏ nq÷≈£L\yÓTÆq <Ûäs¡\qT ìs¡ísTT+#·T≈£îì Á|ü»\kıeTTà <√#˚düTÔHêïs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. eT<ä´+ e´eVü‰s¡+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï n$˙‹ì n]ø£fÒº+<äT≈£î ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√s¡T‘·÷ ãT<Ûäyês¡+ {°&û|” õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT k˛$TXË{Ϻ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£s¡÷ï\T ‘·Vü≤d”˝≤›sY ‹ù|ŒHêj·Tø˘≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+~+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u……\TºcÕ|ü⁄\T n~Ûø£+>± #˚j·T&É+ e\¢ Á|ü‹ Á>±eT+˝À ≈£L&Ü j·TTe≈£î\qT ‘ê>∑TuÀ‘·T\T>± e÷s¡TdüTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì m$Tà>∑q÷s¡T myÓTà˝Ò´ mÁs¡ø√≥ #ÓqïπøX¯e¬s&ç¶ eT<ä´+ <äTø±D≤\ qT+∫ Äs¡T HÓ\\≈£î ˇø£kÕ] Hê\T>∑T \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢düTÔqï≥T¢>± md”; n~Ûø±s¡T\T cÕ|ü⁄\ô|’ ìs¡«Væ≤+∫q

<ë&ÉT\˝À ]ø±s¡T¶˝À ãj·T≥|ü&ç+<äHêïs¡T. n+‘˚ø±ø£ M]øÏ eT<ä´+ <äTø±D≤\˝À yê{≤\T, u…\TºcÕ|ü⁄˝À¢ ≈£L&Ü eTT&ÉT|ü⁄\T n+<äT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*dæq+<äTq yê]ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£îì, b˛©düT πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n˝≤π> eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ‘·q≈£î, ‘·q eT+Á‹es¡Z düVü≤#·s¡T\ô|’ |ü≥Tº˝Òì ø±s¡D+>±, yê]ì @<√$<Ûä+>± ‘·q |ü+#·q #˚s¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\qT Áb˛‘·‡Væ≤+∫ <ë&ÉT\T #˚sTT+∫ yê]ì ‘·eT nqT≈£L\Ts¡T>± e÷s¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î, yê]ô|’ |ü≥Tº kÕ~Û+#·Tø√yê\qï <äTs¡T<˚›X¯+‘√ mdæ_ <ë&ÉT\≈£î n~Ûø±s¡T\qT ÁÁb˛‘·‡Væ≤+∫ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘·q eT+Á‹es¡Z düVü≤#·s¡T\qT ãj·Tô|&ÉT‘·÷ ‘·q |ü<ä$ì ø±bÕ&ÉTø√e&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. eTTK´+>± eT+Á‹, |ædædæ n<Ûä´≈£åî\T u§‘·‡dü‘·´Hêsêj·TD, <äsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄, yÓ÷|æ<˚$ yÓ+ø£≥s¡eTD M]‘√ bÕ≥T yê] XÊdüqdüuÛÑT´\≈£î eT<ä´+ ˝≤yê<˚M\˝À mH√ï nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡qï

Ms¡+<ä]ø° eTT&ÉT|ü⁄\T #Ó*¢düTÔHêïs¡ì sêh+ yÓTT‘·Ô+ ø√&Ó’≈£LdüTÔ+<äHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ M]ô|’ m+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√e&É+˝Ò<äT. uÛ≤<ä´‘êj·TT‘·yÓTÆq |ü<äe⁄˝˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï Ms¡T Á|ü»\kıeTTà \÷{Ï #˚düTÔ+fÒ sêh n~H˚‘·>± ñqï øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ m+<äT≈£î ñù|øÏådüTÔHêïs¡Hêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ ‘·q ∫‘·ÔX¯ó~›ì ìs¡÷|æ+#·T ø√yê\+fÒ eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢‘√ ˝≤yê<˚M\T ø=qkÕ–düTÔqï≥Te+{Ï eT+Á‘·T\qT ‘·ø£åDy˚T eT+Á‹ es¡Z+ qT+∫ ‘=\–+#ê\ì &çe÷+&é #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. m+ÄsY|æ πs≥¢πø eT<ë´ìï $Áø£sTT+#˚˝≤ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì, u…\TºcÕ |ü⁄\qT m‹Ôy˚j·÷\ì, dæ+&çπø≥¢qT s¡<äT›|ü sêÃ\ì &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. á e´eVü‰sê˝Ò ø±≈£î+&Ü eT<ä´+ yê´bÕs¡+˝À ø=qkÕ>∑T‘·T qï≥Te+{Ï e÷|òæj·÷qT Ä]ø£{Ϻ Á|üC≤<ÛäHêìï sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£ eT+˝À {°&û|” yÓTÆHêغ ôd˝Ÿ sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù C….s¡TdüTÔ+U≤Hé ≈£L&Ü bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü+#ês¡ yÓ’<ä´ ùde\T n_Ûq+<ä˙j·T+: m+|” ø√≥¢ >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, |òæÁãe] 15 (düTyês¡íyês¡Ô): Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À Á|ü»\≈£î yÓ’<ä´ ùde\T n+~+#˚+<äT≈£î dü+#ês¡ yÓ’<ä´ yêVü≤Hê\ <ë«sê yÓ’<ä´ ùde\T n+~+#·&É+ Vü≤s¡¸˙j·TyÓTÆq~ m+|” ø√≥¢ dü÷s¡´Á|üø±wt¬s&ç¶ >±s¡T nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ kÕúìø£ ô|Á{À˝Ÿ ã+ø˘ nes¡D+˝À Ç+&çj·THé ÄsTT˝Ÿ *$Tf…&é‡, zø±sY¶‡ bòÂ+&˚wüHé n<Ûä«s¡´+˝À dü+#ês¡ yÓ’<ä´ ùde\ ÁbÕs¡+uÛÀkÕÔe ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡« Væ≤+#ês¡T. áø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹<ÛäT\T ø£s¡÷ï\T bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´\T ø√≥¢ »j·Tdü÷s¡´Á|üø±wt¬s&ç¶, e÷J õ˝≤¢ |ü]wü‘Y

#Ó’s¡àHé Ĭøb˛>∑T yÓ+ø£≥kÕ«$T,◊.z._. &ç$»q˝Ÿ yÓTH˚»sY sêCÒ+Á<ä ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± j·T+.|æ.ø√≥¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\≈£î dü+#ês¡ yÓ’<ä´ yêVü≤Hê\ <ë«sê yÓ’<ä´ ùde\T n+~+#·&É+ Vü≤s¡¸˙j·T+ nHêïs¡T. es¡<ä\T e∫Ãq düeTj·T+˝À dü+#ês¡ yÓ’<ä´ ùde\T Á|ü» \≈£î n+~+∫ n<äTø√e&É+ n_Ûq+<ä ˙j·T+ nHêïs¡T. ◊z_ &ç.j·T+.sêCÒ+Á<ä e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝Àì 18 Á>±e÷\qT b+#·Tø=ì yÓ’<ä´ ùde\qT n+~düTÔqïeTì, õ˝≤¢˝Àì >∑÷&É÷s¡T,

düT+πødüT\, ø=dü–, <=]ïbÕ&ÉT, eTVü‰q+~, ãq>±q|ü˝…¢, yÓ\TΔ]Ô ‘·~‘·s¡ eT+&É\˝À¢ dü+#ês¡ yêVü≤Hê\ <ë«sê yÓ’<ä´ ùde\T n+~+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚kÕeTì ‘Ó*bÕs¡T.es¡<ä\ düeTj·T+˝À es¡<ä u≤~Û‘·T\qT n<äT≈£îH˚+<äT≈£î ◊z_ b+‘·>±H√ ø£èwæ #˚dæ+<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ dü+#ês¡ yÓ’<ä´ ùde\ yêVü≤Hêìï j·T+.|æ. ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À ndæôdº+{Ÿ y˚THÓ»sY dü+|ü‘Y Hêsêj·TD, &Üø£ºsY l<ÛäsY, $X¯«Hê<∏ä¬s&ç¶, ‘·Vü≤•˝≤›sY dü+‘êqÁøÏwüí ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ÄsYmdt◊ô|’ πødüT |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åD Á|ü‹ ˇø£ÿ] u≤<Ûä´‘· ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 15 (m|æÇm+mdt): ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ÄsYmdt◊ |ü⁄s¡Tc˛‘·ÔeTsêEô|’ n<äq|ü⁄ ø£≥ï+ qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ ø√sTT\ ≈£î+≥¢ mdt◊ düTã“sêj·TT&ÉT ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. |ü≥ºD •yês¡T˝Àì ø±+Á{≤≈£îº ñbÕ<Ûë´j·TTsê\T>± |üì#˚düTÔqï W≈£î |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q $»j·T>ö]øÏ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ _#·T|ü*¢ |ü<äe u…{≤*j·THé˝À ÄsYmdt◊ |üì#˚düTÔqï |ü⁄s¡Tc˛‘·ÔeTsêE nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ >∑T+‘·ø£\T¢≈£î #Ó+~qyê&ÉT áj·Tq≈£î 1995 $yêVü≤+ »]–+~. ø=+‘· ø±\+>± n<äq|ü⁄ ø£≥ï+ sêyê\+≥T ø±yê\+≥÷ uÛÑs¡´qT y˚~+#˚yê&ÉT. ÄyÓT uÛÑs¡Ô y˚~+|ü⁄\T ‘êfi¯˝Òø£ ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+∫+~. ãT<Ûäyês¡+ ø√s¡Tº Hêj·T´eT÷]Ô |ü⁄s¡Tc˛‘·ÔeTTqT n¬sdüTº #˚j·÷\ì ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. á y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): #Ó≥T¢ q]øÏy˚j·T&É+ e\¢H˚ |üsê´es¡D ø±\Twü´+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø£\÷¢s¡T m+|æ&çy√ e÷<ÛäM\‘· nHêïs¡T.ª düTdæús¡ JeH√bÕ<ÛäT\ ø√dü+ n&ÉT>∑T\T- yê{Ï ÁbÕ<ÛëHê´‘·μ nH˚ n+X¯+ô|’ |ü≥ºD+˝Àì _ ø±´+|ü⁄ Á|üuÛÑT‘·« u≤\Ts¡ bÕsƒ¡XÊ\˝À ø£\«] dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À ãT<Ûäyês¡+ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü]ÁXÊ$Tø£_Ûeè~Δ ù|s¡T‘√ #Ó≥¢qT $]$]>± q]øÏy˚j·T&É+‘√ yê‘êes¡D+ ø±\Twü´eTe⁄‘·THêï<äì ÄyÓT nHêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T yê‘êes¡D ø±\TcÕ´ì ìyê]+#˚+<ä≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T yÓTTø£ÿ\qT ô|+#˚ $<Ûä+>± ø£èwæ #˚j·÷\ì ÄyÓT dü÷∫+#ês¡T. n|ü⁄Œ&˚ me]øÏ yês¡T |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åDqT ø±bÕ&çq yês¡eTe⁄‘êeTì nHêïs¡T.

qøÏ© H√≥T¢ #Ó˝≤eTDÏ #˚düTÔqï e´øÏÔ n¬sdüTº uÒ‘·+#·s¡¢ |òæÁãe] 15, (düTes¡íyês¡Ô):|ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ ¬s’˝Ò«π>≥T düMT|ü+˝Àì e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶ <ä>∑Zs¡ n\T¢≥¢ s¡$≈£îe÷sY nH˚ e´øÏÔ <=+>∑H√≥T¢ #Ó˝≤eT˙ #˚düTÔ+&É>± n¬sdüTº #˚dæq≥¢ d”◊ eTùV≤X¯«s¡¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ kÕúìø£ b˛©dtùdºwüHé˝À $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü≥ºD+˝Àì Á|üø±XŸ q>∑sY ø±\˙øÏ #Ó+~q n\T¢≥¢ s¡$≈£îe÷sY nH˚e´øÏÔ >∑‘·+˝À s¡>∑TZ\ yê´bÕs¡+ #˚dü÷Ô Jeq+ kÕ–+#˚yê&ÉT. ø=+‘· ø±\+>± n|ü⁄Œ\T m≈£îÿyÓ’ <=+>∑H√≥T¢ #Ó˝≤eT˙#˚düTÔHêïqì $#ês¡D˝À ‘Ó*bÕ&ÉHêïs¡T. Ábı<äT›≥÷s¡T |ü≥ºD+˝Àì HêsTTì ø±ØÔø˘ n*j·÷dt U≤dæ+|”sê nH˚e´øÏÔ e<ä› s¡÷. 50 y˚\T <=+>∑H√≥T¢ rdüT≈£îì #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ >∑‘·+˝À ø±ØÔø˘ <=+>∑H√≥¢ #·˝≤eT˙˝À ì+~‘·T&ç>± ñHêï&Éì d”◊ ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ s¡$≈£îe÷sY uÒ‘·+#·s¡¢˝À e÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶ <ä>∑Zs¡ 1000 H√≥T≈£î ∫\¢s¡ Çe«eTì n&ÉT>∑>± yê]øÏ nqTe÷q+ e∫à b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. môd’‡ »j·Tqï ‘·q dæã“+ ~‘√ yÓ[¢ düTe÷s¡T s¡÷.35,500 <=+>∑H√≥¢qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

kÕs¡«Á‹ø£ düyÓTà $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<ä ø±]àø£ dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 28q <˚X¯ yê´|üÔ+>± ìs¡«Væ≤+#˚ kÕs¡«Á‹ø£ düyÓTàqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì m◊{Ïj·TTdæ sêh ø±s¡´<ä]Ù eTH√Vü≤sY e÷DÏø£´+ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ãT<Ûäyês¡+ m◊{Ïj·TTdæ dü+düú ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q õ˝≤¢ dü$T‹ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. ô|s¡T>∑T‘·T ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\qT ‘·–Z+#·&É+˝À πø+Á<ä sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T $|òü\yÓTÆj·÷´j·Tì $eT]Ù+#ês¡T. 40 ø√≥¢ eT+~ Ädü+|òüT{Ï‘· ø±]à≈£î\≈£î uÛÑÁ<ä‘· ˝Ò<äì nHêïs¡T. düyÓTà‘√ Á|üuÛÑT‘·« ø£fi¯ó¢ ‘Ó]|æ+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±]à≈£î\T ø£*dæ ø£≥Tº>± düyÓTàqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì e÷DÏø£´+ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

lMs¡ÁãùV≤à+Á<äkÕ«$TøÏ |üP»\T ne⁄≈£î, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) : ne⁄≈£î |ü≥ºD+˝À yÓ*dæq l eT~«sê{Ÿ b˛‘·T\÷] Ms¡ÁãùV≤à+Á<äkÕ«$T Ä\j·T+˝À e÷|òüT e÷dü+ dü+<äs¡“¤+>± eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T |üP»\T yÓ’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $X¯«ÁãVü≤àD dü+|òüT+ ãT<Ûäyês¡+ $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*bÕs¡T. |ü⁄s√Væ≤‘·T\T Ms¡uÛÑÁ<ä Ä#ê], ø£èwüíe÷#ês¡T´\T, e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVü‰ s¡TÁ<ë_Ûùwø£+, qeÁ>∑Vü≤|üP», >∑D|ü‹ |üP» »]|æ, nq+‘·s¡+ s¡TÁ<ä¨eT+ >±j·TÁ‹ ¨eT+, eTVü‰eTè‘·´+»j·TT ¨eT+, qeÁ>∑Vü≤¨eT+, eT÷&ÉT s√E\T »]|æ |üPs¡í|ü‹ ìs¡«Væ≤+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T.

n_Ûeè~Δ >∑T]+∫ e÷{≤¢&É≥+ $&É÷¶s¡+ bÕ´|æ*, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) : ¬s’‘·T\≈£î uÀs¡T¢, Á|ü»\≈£î ‘ê>∑T˙s¡T n+~+#·&É+˝À q+<ë´\ m+|” md”ŒyÓ’ ¬s&ç¶ m+‘√ ø£èwæ #˚XÊs¡ì, bÕ´|æ* |ü≥ºD ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T sê»Hêsêj·TD eT÷]Ô nHêïs¡T. bò˛¢πsHé Á>±e÷\qT >∑T]Ô+∫ $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY bÕ¢+≥¢qT ‘·eT kı+‘· Ks¡TÃ\‘√ md”ŒyÓ’.¬s&ç¶ n+~+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. mH√ï ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤ºs¡ì |òüTq‘· md”ŒyÓ’.¬s&ç¶ Bìì ù|s=ÿHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T sêeT#·+Á<ä¬s&ç¶, ø£e≥+ uÛ≤düÿs¡¬s&ç¶, sêyÓ÷Vü≤Hé, Hê>∑sêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

lVü ≤ ] eTs¡ D + ø±]à ø √<ä ´ e÷ìøÏ rs¡ ì ˝À≥T : d” | ” m + e÷]à 2,3 ‘˚B˝À¢ C≤rj·T dü<ädüT‡ ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô: |üsê´es¡D ø±\Twü´+ô|’ e÷]à 2,3 ‘˚B˝À¢ C≤rj·T dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Á|üuÛÑT‘·« |ü⁄s¡Twüß\ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ njÓ÷cÕU≤<äsY, Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ôdÁø£≥] |ü⁄s¡Tc˛‘·ÔyéT ãT<Ûäyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. m.|” |üsê´es¡D ø±\Twü´ ìyês¡D dü+düú ø£s¡÷ï\T yê] Ä]úø£ düVü‰j·T+‘√ á dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. |æõ, &çÁ^, Ç+õ˙]+>¥, yÓT&çø£˝Ÿ bòÕs¡àdæ ø£fi≤XÊ\ n<Ûë´|ü≈£î\T, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§Zì e÷]à 22˝À>± yÓ’uŸôd’{ŸqT @sêŒ≥T #˚dæ düe÷#ês¡+ bı+<äT|üs¡TkÕÔeTì nHêïs¡T.

ôV≤˝ŸÔ ø±s¡T¶\T |ü+|æD° #˚j·÷* ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢˝À ns¡TΩ˝…’q |æ+#Û·qs¡¢ ˝…’|òt <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘ê\qT md”ºz ø±sê´\j·÷ìøÏ |ü+|æ+#ê\ì sêj·T\d”eT |æ+#Û·qs¡¢ nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T \+uÀ<äs¡+ ø√sês¡T. $ÁXÊ+‘· ñ<√´>∑T\T yÓ’<ä´ Ks¡TÃ\T uÛÑ]+#·˝Òø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì, Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± ôV≤˝ŸÔ ø±s¡T¶\T Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

uÒ‘·+#·s¡¢, |òæÁãe] 15, (düTes¡íyês¡Ô): d”◊{Ïj·TT sêhHêj·T≈£î\T, ø±]àø√<ä´eTH˚‘· ø±Áy˚T&é lVü≤] nø±\ eTs¡D+ sêh ø±]àø√<ä´e÷ìøÏ rs¡ì ˝À≥ì dæ|æm+ bÕغ ø£+Á<ä ø£$T{° düuÛÑT´\T j·T+.m. >∑|òüPsY, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ ˇø£ Á|üø£≥q˝À rÁe dü+‘ê|ü+ Á|üø£{Ï+#ês¡T. 1970˝À sêh+˝À dæ◊{Ïj·TT @s¡Œ&çq|üŒ{Ï qT+∫ sêh ø±s¡´<ä]Ù>± ø±]à≈£î\ n_Ûeè~Δø√dü+ mq˝ÒøÏ ø£èwæ#˚XÊs¡Hêïs¡T. HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢˝À |ü⁄{Ϻ $<ë´]ú ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§Zì sêh πø+Á<ëìøÏ e∫à ø±]à≈£î\ Vü≤ø£ÿ\ ø√dü+ ø£èwæ #˚dæq eTVü‰H˚‘· nì ø=ìj·÷&Üs¡T. $<äT´‘Y s¡+>∑+˝Àì ñ<√´>∑T\T, ndü+|òüT{Ï‘· s¡+>∑ ø±]à≈£î˝…’q Vü≤e÷©\T, Áô|’y˚≥T Á{≤qT‡b˛s¡Tº ø±]à≈£î\T, ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\ Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ sêhyê´|æ‘· ñ<ä´e÷\T q&ç|æq eTôVAqï‘· e´øÏÔ nHêïs¡T. sêh πø+Á<ä+˝À q+&É÷] Á|ükÕ<äsêe⁄, |üsê‡ dü‘·´Hêsêj·TD H˚‘·è‘·«+˝À $$<ä ñ<ä´e÷˝À¢ ø£*dæ

|üì#˚XÊs¡Hêïs¡T. sêh ø±s¡´<ä]Ù>± ñ+≥÷ õ˝≤¢˝Àì sêj·T\d”eT ù||üsY $T\T¢, q+<ë´\ dæŒìï+>∑T $T\T¢, Ä<√ì, m$Tà>∑q÷s¡T˝Àì dæŒìï+>∑T, õìï+>∑T $T\T¢\ ø±]à≈£î\ b˛sê{≤\≈£î düVü≤ø±s¡+ n+~dü÷Ô õ˝≤¢ ø±]àø√<ä´e÷ìøÏ ‘√&ÜŒ≥Tq+~+#ês¡Hêïs¡T. ø±]àø£ #·{≤º\qT düT\uÛÑ+>± ø±]à≈£î\≈£î ns¡úeTj˚T´≥T¢>± uÛÀ~dü÷Ô |ü⁄düÔø±ìï Á|ü#·T]+#ês¡Hêïs¡T. ø±]àø√<ä´eT+˝À áj·Tq #˚dæq ùde\qT >∑T]Ô+∫ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ Çmdt◊ dü\Vü‰ eT+&É*, »e⁄[ |ü]ÁX¯eT Á‘Ó’bÕøÏåø£ ø£$T{° düuÛÑT´ì>± ìj·T$T+∫+<äHêïs¡T. Ä ôVA<ë˝À ñ+≥÷ ø±]à≈£î\ dü+πøåeT+ ø√dü+ ø±Áy˚T&é lVü≤] $X‚wü ø£èwæ #˚XÊs¡Hêïs¡T. lVü≤] ‘·T~XÊ«dü $&ç#˚ es¡≈£î ø±]à≈£î\ n_Ûeè~Δø√dü+ ø£èwæ#˚dæq eTôVAqï‘· ø±]àø£ H˚‘· nì, áj·Tq eTs¡D+ ø±]à≈£î\≈£î rs¡ì $cÕ<ëìï $T–*düTÔ+<äì yês¡T Äj·Tq ≈£î≥T+uÛ≤ìøÏ Á|ü>±&É dü+‘êbÕìï ‘Ó*bÕs¡T.

bÕ&ç|ü]ÁX¯e÷_Ûeè~ΔøÏ s¡÷.7ø√≥T¢ s¡TD≤\ |ü+|æD° dæ]yÓ\¢, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢˝À bÕ&ç |ü]ÁX¯eT n_Ûeè~ΔøÏ u≤´+≈£î\ <ë«sê ¬s’‘·T\≈£î s¡÷.7ø√≥¢ s¡TD≤\T |ü+|æD° #˚dæq≥T¢ bÕ\ ñ‘·Œ‹Ô <ës¡T\ |üs¡düŒs¡ düVü≤ø±s¡ dü$T‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT uÛÑ÷e÷Hêsêj·TD¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >∑T+|üs¡e÷Hé ~HÓï Á>±eT+˝À @sêŒ≥T #˚dæq ñ∫‘· |üX¯óyÓ’<ä´ •_sêìï Äj·Tq ãT<Ûäyês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ¬s’‘·T\≈£î $»j·T bÕ\&Ó’Ø qT+∫ nìï düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.


>∑Ts¡Tyês¡+,16 |òæÁãe], 2012

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

#·˝À ø£Ø+q>∑sY ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç: d”|”◊ yÓ\Tú]Ô |òæÁãe] 15 : düTes¡íyês¡Ô áHÓ\ 21q ø£Ø+q>∑sY˝Àì düs¡ÿdt Á>ö+&é˝À »]π> ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì sêh ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T õ. áX¯«s¡j·T´ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ kÕúìø£ ô|<ë›düT|üÁ‹ qT+∫ bÕ‘·ãkÕº+&ÉT es¡≈£î bÕغ mÁs¡C…+&Ü\‘√ |ü≥ºD+ n+‘ê mÁs¡|ü&ç+~.

3

Äs√>∑´ dü+s¡ø£åDô|’ $<ë´s¡Tú\≈£î ne>±Vü≤q Ädü‡], |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô):kÕúìø£ eT+&É\+˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\≈£î »eVü≤sY u≤\ Äs√>∑´ s¡ø£å õ˝≤¢ ø√Ä]¶H˚≥sY &Üø£ºsY >√|æ#·+<é Äs√>∑´+ |ü≥¢ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷ìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ãT<Ûäyês¡+ bÕsƒ¡XÊ\˝À »eVü≤sY u≤\ Äs√>∑´ s¡ø£å ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú‘·T\T e´øÏÔ>∑‘· |ü]X¯óÁuÛÑ‘·\ô|’ ne>±Vü≤q ô|+b˛+ ~+#·Tø√yê\Hêïs¡T. C≤rj·T Äs√>∑´$TwüHé sêÁw”ºj·T e÷<∏ä´$Tø£ •ø£å n_Ûj·÷Hé, bÕsƒ¡XÊ\\ |ü]X¯óÁuÛÑ‘·, Äs√>∑´$<ä´qT $<ë´ì<ÛäT\ <ë«sê n_Ûeè~Δ |üs¡#ê\qï<˚ M{Ï \ø£åeTì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|ü‹ˇø£ÿ $<ë´]ú ≈£L &Ü nHês√>∑´+‘√ u≤<Ûä |ü&É≈£î+&Ü #·ø£ÿ>± #·<äTø√yê\qï<˚ Bì jÓTø£ÿ eTTUÀ´<˚›X¯+ nì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç|üP´{Ï&ÓyÓT qs¡‡eTà, ôV≤˝Ÿ ÔÇHéôdŒø£ºsY s¡eTD, eT+&É\ ôV≤˝ŸÔ dæã“+~, bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ëqbÕ<Ûë´j·TT&ÉT, bÕsƒ¡XÊ\ dæã“+~, ‘·<ä~‘·s¡T bÕ˝§ZHêïs¡T.

á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä,sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T Á|üC≤ düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+˝À $|òü\+ ø±e&É+‘√ bÕ≥T Á|üC≤<ÛäHêìï <√#·T≈£îH˚ e÷|òæj·÷≈£î e‘êÔdüT |ü\T≈£î‘·÷ Á|ü»\qT qfÒº≥ eTT+#·T‘·THêïj·THêïs¡T. ¬s’‘·T\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·&É+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± $|òü\yÓTÆ+<äHêïs¡T. sêh+˝À eT+Á‹ |ü<äe⁄\ ø√dü+ bÕ≈£î˝≤&ÉT‘·THêïπs ‘·|üŒ Á|üC≤dü+πøåeT+ ø√dü+ ø£èwæ#˚j·T&É+˝Ò<äHêïs¡T. sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü»˝Ò ãT~›#ÓãT‘ês¡Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêh Á|üC≤Hê≥´eT+&É* n<Ûä´≈£åî\T #·+Á<äHêj·Tø˘, õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. sêe÷+»H˚j·TT\T, sêh e´ekÕj·T dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T |æ. sêeT#·+Á<äj·T´, eTH√Vü≤sYe÷ìø£´+, yÓ\Tú]Ô dæ|æ◊ ø±s¡´<ä]Ù e÷<äekÕ«$T, |ü≥ºD ø±s¡´<ä]Ù eTT]¢ Hêj·TT&ÉT, @◊{Ïj·TTdæ Hêj·T≈£î\T Vü≤]Á|ükÕ<é, ∫qïVü≤], n\T¢>∑T+&ÉT yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ÄdüŒ], |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |üs¡~Û˝Àì ø±s¡TeT+∫ Á>±eT eTT˝À H˚eT≥÷s¡T ‘ê‘ê ñs¡TdüT eTôVA‘·‡e+ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤ +#·T≈£îHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ‘ê‘ê >∑TÁsêìï y˚Tfi¯‘êfi¯\‘√ Á>±eT |ü⁄s¡M<äT\ >∑T+&Ü Á>±eTdüTú\T }πs–+#ês¡T. H˚eT≥÷s¡T ‘ê‘ê >∑‘· 30 dü+e‘·‡sê\ qT+&ç ‘·qqT ø=*#˚ yê]øÏ ‘·q eTVæ≤eT\qT ø£q|üs¡Tdü÷Ô uÛÑ≈£îÔ\qT $X‚wü+>± Äø£≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. H˚eT≥÷s¡T Á>±eT+ qT+&ç á Á>±e÷ìøÏ e∫à |”s¡¢kÕ«$Tì yÓ÷ùdyês¡ì Á>±eTdüTú\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± sêÁ‹ |üÁ‘˚ø£ uÛÑ»qãè+<ä+ yê]#˚ ‘ê‘ê ø°s¡Ôq\T bÕ&ç Äj·Tq >=|üŒ‘·Hêìï ø=ìj·÷&Üs¡T.

|òüTq+>± H˚eT≥÷s¡T ‘ê‘ê ñs¡TdüT

MÄs√« yÓ÷&É˝Ÿ |üØøå± |òü*‘ê\T $&ÉT<ä\

q+<ë´\ |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): sêhyê´|üÔ+>± $Äs√« yÓ÷&É˝Ÿ |üØø£å &çyÓ’m|òt◊ Ä<ä«s¡´+˝À á HÓ\ 12e ‘˚Bq »]–+~. BìøÏ q+<ë´\ |ü≥ºD+˝À nq÷Vü≤´yÓTÆq düŒ+<äq sêe&É+‘√ nH˚ø£ eT+~ ìs¡T<√´>∑T\T |ü]ø£åsêj·T&É+ »]–+<˚ì uÛ≤s¡‘· Á|üC≤‘·+Á‘· j·TTe»q düe÷K´ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù \ø£åàDY ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± H˚wüq˝Ÿ $<ë´dü+düú\ n~ÛH˚‘· &Üø£ºsY mdt Ç+‹j·÷CŸ nVü≤eTà<é $Äs√« yÓ÷&É˝Ÿ |ü]øå± |òü*‘ê\qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çyÓ’m|òt◊ e÷J õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù lìyêdüeT÷]Ô, \ø£åàDY, <˚eø£s¡TDj·T´, Hêπ>+Á<ä Hêj·Tø˘\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêhyê´|üÔ+>± $Äs√« yÓ÷&É˝Ÿ |üØø£å &çyÓ’m|òt◊ Ä<ä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#·&É+ e\¢ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î eTH√<ÛÓ’sê´ìï ì+bÕs¡ì, eTTK´+>± myÓTੇ Á|üeTTK $<ë´y˚‘·Ô ¬ø.mdt. \ø£åàDsêe⁄ Ä<ä«s¡´+˝À Á|üXÊï|üÁ‘·+ ‘·j·÷s¡T #˚j·T&É+ Vü≤]¸+#·<ä>∑Z $wüj·TeTHêïs¡T. Á|ü<ÛäeT, ~«‹j·T, n+<äCÒkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡. n<˚$<Ûä+>± á HÓ\ 19q »]π> $Äs√« ‘·è‹j·T nuÛÑ´s¡Tú˝…’q düTã“j·T´, XË’\», sêeTÁøÏcÕí Hêj·TT&ÉT, dürwt\≈£î |üØø£å\˝À $»j·T+ kÕ~Û+#ê\ì Äø±+øÏå+#ês¡T. ìs¡T<√´>∑T\ ø√dü+ s¡÷. 1000, 500, 250\ ãVüQeT‹ì H˚wüq˝Ÿ $<ë´dü+düú\ ‘·s¡T|ü⁄q b˛sê{≤\T #˚düTÔqï &çyÓ’m|òt◊ eT]ìï ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{≤º\ì ø√sês¡T.

$<ë´s¡Tú\≈£î ù|¢≥¢ |ü+|D° ne⁄≈£î, |òæÁãe] 15 düTes¡íyês¡Ô.kÕúìø£ b˛*dt ùdºwüHé |üì#˚düTÔqï ôV≤&é ø±ìùdºãT˝Ÿ ùwø˘ yÓTV”≤B›Hé e∞ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø=qT≈£î+≥¢ Á>±eT+˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\≈£î #Ó+~q 30 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î ãT<Ûäyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»HêìøÏ ù|¢≥T¢ ñ∫‘·+>± n+<ä#˚XÊs¡T. >∑‘·yês¡+ á bÕsƒ¡XÊ\˝À –]»q $<ë´s¡Tú\ ø£+#·eTT\T <=+>∑‘·HêìøÏ >∑Ts¡j·÷´sTT. n+<äT≈£î düŒ+~+∫ ôV≤&é ø±ìùdºãT˝Ÿ düVü≤j·T+ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒ¡XÊ\ dæã“+~, ø±ìùdºãT˝Ÿ ã\sê+, yÓTVæ≤B›Hé e∞ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø√s¡ T e÷ì |ü ˝ … ¢ ˝ À ¬ s yÓ q ÷´ dü < ä d ü T ‡ Ád”ÔøÏ ì»yÓTÆq kÕ«‘·+Á‘·´+ ø√dü+ ñ<ä´$T+#ê*: myéT.m.>∑|òüPsY

ø=*$T>∑T+&É¢, |òæÁãe] 15 düTes¡íyês¡Ô.eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø√s¡Te÷ì |ü˝…¢ Á>±eT+˝À m+ÄsYz ùwø˘ yÓTV”≤B›Hé Ä<Ûä«s¡´eTTq Á>±eT ¬syÓqT´ dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q #êø£* düTã“sêj·TT&ÉT ø£fi¯ófl ˝Òì Á>∑T&ç¶ e´øÏÔ πswüHé ø±s¡T¶ ˝Ò<äì n˝≤π> Hê≈£î s¡÷.200 |æ+#·qT e÷Á‘·y˚T ÇdüTÔHêïs¡ì H˚qT ~≈£îÿ˝Òì nHê<∏äqì Hê≈£î m˝≤¬>’qqT s¡÷.500 |æ+#·qT e#˚Ã˝≤ #·T&Ü\ì Äj·Tq m+ÄsYz <ä>∑Zs¡ yÓTs¡ô|≥Tº≈£îHêï&ÉT. Äj·Tq yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ ˙≈£î πswüHéø±s¡T¶ eT+ps¡T #˚kÕÔqì Äj·Tq Vü‰$T Ç#êÃs¡T. |æ+#·qT $wüj·TeTT m+&çzqT dü+Á|ü~+#·e\dæq~>± Äj·Tq≈£î dü÷∫+#ês¡T. Äq+‘·s¡+ Á>±eT¬s’‘·T\qT ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛÑ÷eTT\≈£î dü+ã+~+∫q ¬syÓqT´ düeTdü‡\T ñ+fÒ e÷≈£î ‘Ó*j·T#˚j·T+&ç nì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY◊ u≤©X¯«s¡j·T´, d”ìj·TsY ndæôdº+{Ÿ |òü≈£îsY nVü≤eTà<é, $ÄsYz\T sê|òüTy˚+Á<ä, •esêeTT&ÉT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H√¬s‘·Ôì Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\ô|’ ‹s¡>∑ã&Ü\Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\T neT\T≈£î eTVæ≤fi¯\qT ñ|üjÓ÷–+#·Tø√e&É+ ‘·|üŒ yê] ø£˙dü düeTdü´\ |ü≥¢ Ä˝À#·q\T #˚j·T&É+˝Ò<äHêïs¡T. eTVæ≤fi≤ z≥¢‘√ ¬>*∫q Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T yê] ≈£î≥T+u≤\T yê] ÄdüTÔ\T n_Ûeè~Δ #˚düTø√ e&ÜìøÏ düeTj·T+ dü]b˛‘·T+<äHêïs¡T. @◊&û&ÉãT¢´@ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù |æ.ìs¡à\ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVæ≤fi≤ düeTdü´\ |ü≥¢ ìs¡+‘·s¡+ b˛sê{≤\T ìs¡«Væ≤+#ê\Hêïs¡T. Ád”Ôì n+>∑&çu§eTà>± e÷s¡TdüTÔqï ô|≥Tºã&ç<ëØ düe÷C≤ìï m~]+∫ b˛sê&Ée\dæq nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. ñ<√´>±\T #˚düTÔqï Á|ü<˚XÊ\˝À, |ü]ÁX¯eT\˝À |üì #˚ùd ÁXÊ$Tø£ eTVæ≤fi¯\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï ˝…’+–ø£ y˚~Û+|ü⁄\qT |ü]wüÿ]+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\<˚qHêïs¡T. ì‘·´+ eTVæ≤fi¯\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ô|’ eTVæ≤fi≤dü+|òüT+>± ñ<ä´$T+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ bÕD´+ &ç$»Hé q÷‘·q ø£$T{°ì mqTï≈£îHêïs¡T. n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± ôVQ\>∑T+<ä |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) : ôVQ\>∑T+<ä˝Àì ¬ø.õ._.õ. õ.<Ûäq\øÏÎ, mHé.n*y˚\eTà\qT mqTïø√e&É+ »]–+~. M]‘√bÕ≥T bÕsƒ¡XÊ\˝À »s¡T>∑T‘·Tqï 10e ‘·s¡>∑‹ Á|”ô|ò’q˝Ÿ |üØø£å\qT ôV’≤<äsêu≤<äT≈£î #Ó+~q &ç|üP´{Ï Ø»q˝Ÿ ôdÁ¬ø≥Ø @. lìyêdüT\T ãT<Ûäyês¡+ ‘·ìF #˚XÊs¡T. eTs√ 20 eT+~ì ø£$T{° düuÛÑT´\T>± mqTï≈£îHêïs¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·ìF ì$T‘·Ô+ e∫Ãq≥T¢ n˝≤π> ]ø±s¡T¶\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\ |üìrs¡TqT ‘Ó\TdüTø√e&É+ »]–+~. n˝≤π> >∑÷&É÷s¡T {ÖHé, |òæÁãe] 15 eT+&É\ |ü]~Û˝Àì düT+πødüT\ Á>±eT bÕsƒ¡XÊ\ eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ ø£f…º\‘√ e+≥ #˚j·T&É+ e\¢ >∑<äT\T +˝À Ç+&çj·THé ÄsTT˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À dü+#ês¡ yÓ’<ä´•_s¡+ ùde\T q\¢ã&ÉT‘·THêïj·Tì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. $<Ûë´s¡Tú\ ø√dü+ m˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T ãT<Ûäyês¡+ &ç. $wüßíes¡ΔHé ¬s&ç¶ #˚‘·T\ MT<äT>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. »s¡T>∑T‘·THêïjÓ÷ yê{ÏøÏ dü+ã+~+∫q $esê\qT ñbÕ<Ûë´j·TT\qT n&ç– nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ es¡<ä\ uÛ≤Øq |ü&çq Á>±e÷\ ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ $<Ûë´s¡Tú\≈£î m≈£îÿe>± ñ+<äHêïs¡T. Á|ü»\T $$<Ûä s¡ø±˝…’q yê´<ÛäT\‘√ uÛ≤<ä |ü&ÉT‘·THêïs¡ì n≥Te+{Ï ÄsY.$.j·T+. ÁøÏ+<ä 5 s¡÷eTT\ |üqT\T »s¡T>∑T‘·THêïj·THêïs¡T. yê]øÏ Ç+&çj·THé ÄsTT˝Ÿ yês¡T dü+#ês¡ yÓ’<ä´ùde\T n+~düTÔ+&É&É+ #ê˝≤ dü+‘√wüø£s¡+>± Äj·Tq nHêïs¡T. ‘·qe+‘·T düVü≤j·T+ ≈£L&Ü Á|ü»\≈£î n+~kÕÔeTì ‘Ó*j·T#˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ pbÕ&ÉTã+>±¢, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô):sêÁwüºkÕúsTT |ò”˝Ÿ¶ nk˛wæj˚TwüHé Ç+&çj·THé ÄsTT˝Ÿ ØJq˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY sêCÒ+Á<ä e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ≈£s¡÷ï\T, eT]j·TT õ˝≤¢kÕúsTT |ò”˝Ÿ¶ nk˛wæj˚TwüHé |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î eT+&É\ |ò”˝Ÿ¶ nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢˝˝À dü+#ês¡ yÓ’<ä´ùde\T ñ∫‘·+>± |ü˝…¢|ü˝…¢˝À ndæùdº+{Ÿ‡ nk˛wæj·TwüHé <ë«sê ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ø£s¡÷ï\T ø=‘·ÔãkÕº+&ÉT |òæÁãe] 15 : düTes¡íyês¡Ô ù|<äÁ|ü»\≈£î düVü‰j·T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ãT<Ûäyês¡+ eT+&É\ n_Ûeè~Δ ø±s¡´\j·T+˝À m+|æ&çz $»j·T uÛ≤düÿsY düVü≤ø±sê\T n+~+#·&Éy˚T nø£åj·T>√˝Ÿ¶ dü+düú \ø£å´eTì d”ìj·TsY &Ó’¬sø£ºsY dü+|ü‘Y≈£îe÷sY, ndæùdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY $X¯«Hê<∏é , düs¡Œ+#Y yÓ+ø£fÒwt, Hêj·TT&ÉTì ø£*dæ düeTdü‡\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì yês¡T $q‹ |üÁ‘·+ &Üø£ºsY mdt. \r|òtu≤wü ù|s=ÿHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ |ü≥ºD düMT|ü+˝Àì $T*≥Ø Áo<∏äsY, Á>±eT Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T. düeT]Œ+#ês¡T. Äq+‘·s¡+ m+|æ&çz e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mdtÄsY bÕ\d”ì eÁ]ú+|ü ø±\˙˝À ø£sêï≥ø£ qT+∫ lXË’\+ yÓfi‚¢ •euÛÑ≈£îÔ\≈£î ¬ø. •eX¯+ø£sY #˚j·÷\ì n˝≤π> 491 CÀzqT s¡<äT› #˚j·÷\ì M{Ïô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ Ä<ä«s¡´+˝À ñ∫‘·+>± eT+∫˙s¡T bÕ´¬ø≥T¢ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Ò<ä+fÒ áHÓ\ 21q õ˝≤¢ \r|òtu≤wü e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nø£åj·T>√˝Ÿ¶ dü+düú ù|<ä Á|ü»\ ø=s¡≈£î |ü\T ø=*$T>∑T+&É¢, |òæÁãe] 15.eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Ç{Ïø±´\ Á>±eT+˝À #·ø£˝s…ø¡´\T £ º π s {Ÿ q &çkÕÔeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø£˝…ø£ºsY düŒ+~+#·ì jÓT&É\ áHÓ\ ø±s¡Áø£e÷\T #˚|ü≥º&É+ »]–+<äHêïs¡T. eT] ø=+‘· eT+~ eTT+<äT≈£î e∫à ãT<Ûäyês¡+ ãq>±q|ü*¢ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕ]º Ç+#êsY® 27q #Û·˝ÀT eTT≥º ôV’ ≤ <ësêu≤<é ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü&É‘êeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ù|<ä\≈£î düVü‰j·T+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mÁs¡uÀ‘·T\ yÓ+e≥¬s&ç¶ ‘·eT bÕ]ºì >∑&É|ü>∑&É|ü≈£î ‘Ó*j·T#˚j·÷\H˚ nk˛wæ j ˚ T wü H é dü u Û Ñ T ´\T u≤\kÕ«$T, eT~›˝Ò{Ï, eTVü≤eTà<é, ‘·~‘·s¡T\T yÓ’.Hê>∑sêE, _..sêeTø£èwüí, eT~›˝Ò{Ï, m+.qs¡dæ+VüQ\T, m+. áX¯«s¡j·T´, ñ<˚›X¯+‘√ bÕ]ºì ã˝Àù|‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq áÁ|ü#ês¡+ bÕ˝§Z H êïs¡ T . m+. $»jYT, #·+Á<äeTÚ[, m+. X¯+ø£sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. #˚|ü{≤ºqHêïs¡T. ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) : <˚XÊìøÏ kÕ«‘·+Á‘·´+ e∫à 65dü+e‘·‡sê\T |üP]Ô ne⁄‘·THêï, uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À Ád”Ô\≈£î ì»yÓTÆq kÕ«‘·+Á‘·´+ sê˝Ò<äì d”|”m+ πø+Á<ä ø£$T{° düuÛÑT´\T e÷J myÓTà˝Ò´ myéT@.>∑|òüPsY nHêïs¡T. bÕD´+ &ç$»Hé nœ\ uÛ≤s¡‘· Á|üC≤‘·+Á‘· eTVæ≤fi≤ dü+|òüT+ $düÔè‘· »qesY u≤&û düe÷y˚X¯+ dü÷s¡´Hêsêj·TD uÛÑeHé˝À õ.<Ûäq\øÏÎ n<Ûä´ø£å‘·q »]–+~. düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q ø£s¡÷ï\T e÷J myÓTà˝Ò´ myéT@.>∑|òüPsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü⁄s¡TcÕ~ÛK´ Á|ü|ü+#·+˝À eTVæ≤fi¯\≈£î nìï nee÷Hê˝Ò ‘·|üŒ >ös¡e+˝Ò<äHêïs¡T. düe÷» n_Ûeè~Δ˝À Ád”Ô Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· b˛wædüTÔ+~. <˚X¯+, Á>±eT+, Ç\T¢ u≤>∑T|ü&Ü\+fÒ Ád”Ô bÕÁ‘˚ eTTK´eTH˚ $wüj·÷ìï >∑s¡TÔ #˚XÊs¡T. Ç˝≤¢* #·<äTe⁄ Ç+{ÏøÏ yÓ\T>∑T, <˚XÊìøÏ yÓ\T>∑TìdüTÔ+<äHêïs¡T. kÕ«‘·+Á‘·´+ e∫Ãq|üŒ{Ï qT+∫ eTVæ≤fi¯\qT ñ<ä›]kÕÔeTì >=|üŒ\T #Ó|üŒî≈£îH˚ Á|üuÛÑT‘ê«\T 50XÊ‘·+ ]»πs«wüHé neT\T #˚j·T&É+˝À ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔ+<äHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\qT z≥T u≤´+≈£î>± ñ|üjÓ÷–+#·Tø=ì ¬>*∫q ‘·s¡Tyê‘· eTVæ≤fi¯\ düeTdü´\ô|’

Á|” ô|ò’q˝Ÿ |üØø£å\qT ‘·ìF #˚dæq n~Ûø±s¡T\T

Á|ü»\≈£î ùde #˚j·T&Éy˚T nø£åj·T>√˝Ÿ¶ \ø£å´+ dü+#ês¡ yÓ’<ä´•_s¡+ ùde\T ÁbÕs¡+uÛÑ+

mHéÄsYJÄsYmdt |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+≥¢ ìs¡düq

Ç{Ïø±´\˝À mÁs¡uÀ‘·T\ |üs¡´≥q


4

Á|ü|ü+#· XÊ+‹øÏ ‘êeTs¡ ∫Vü≤ï+ 9 ‘êeTs¡ πs≈£î\T øÏ+~ uÛ≤>∑+yÓ’|ü⁄ ñ+{≤sTT. ô|’øÏ $#·TÃø=ì ñqï 12 ‘êeTs¡ πs≈£î\T ˇø=ÿø£ÿ{Ï 41 n&ÉT>∑T\T m‘·TÔqT, ÁøÏ+~ yÓ’|ü⁄≈£î ñqï 9 ‘êeTs¡ πs≈£î\T 31 n&ÉT>∑T\T m‘·TÔqT ø£*– ñ+{≤sTT. á ìsêàD≤ìøÏ sê»kÕúHé qT+∫ ‘Ó|æŒ+∫q yÓ’{Ÿ e÷s¡T“˝Ÿ, ø£sêï≥ø£ yÓTÆHé‡ qT+∫ ‘Ó|æŒ+∫q u≤¢ø˘ Á¬>’HÓ’{Ÿ\qT ñ|üjÓ÷–+#ês¡T. <ë<ë|ü⁄ \ø£å #·<äs¡|ü⁄ n&ÉT>∑T\ e÷s¡TÃ˝ŸqT sê»kÕúHé˝≤ì eTø˘sêHê qT+∫ ~>∑TeT‹ #˚düT≈£îHêïs¡T. á yÓTT‘·Ô+ düeTT<ëj·T+ 21 düÔ+u≤\ MT<ä Ä<Ûës¡|ü&ç ì]à+#ês¡T. á u≤˝≤\j·T+ (m*y˚f…&é bÕº{ŸbòÕsYà) Á|ü‘˚´øÏ+∫ y˚&ÉTø£\ ø√dü+ n+<äyÓTÆq ø£fi≤K+&Ü\‘√ ì]à+#ês¡T. á |üs¡íXÊ\˝Àì yÓTT<ä{Ï n+‘·düTÔ˝À 12 >∑<äT\T ñ+{≤sTT. Ç+<äT˝À ÄÁX¯eT >∑Ts¡Te⁄≈£î #Ó+~q edüTÔe⁄\qT uÛÑÁ<ä|üs¡TkÕÔs¡T. á |üs¡íXÊ\˝Àì eT<Ûä´ uÛ≤>∑+ (düs¡≈£L<äyéT)˝À 27 n&ÉT>∑T\ ‘êeTs¡ |ü⁄e⁄« Äø±s¡+˝À #Óø£ÿ‘√ #˚j·Tã&ç ñ+≥T+~. Bì eT<Ûä´uÛ≤>∑+˝À e÷s¡“˝Ÿ‘√ #˚j·Tã&çq z ô|f…º˝≤+{Ï Äø±s¡+ ñ+&ç, <ëìô|’ qT+&ç 11 yÓT≥¢qT ø£*– ñ+≥T+~. á kÕúq+˝À ã+>±s¡+‘√ #˚dæq ì\TyÓ‘·TÔ >∑Ts¡Te⁄ $Á>∑Vü‰ìï kÕú|æ+#ês¡T. á |üs¡íXÊ\ yÓ\T|ü* yÓ’|ü⁄ s¡+>∑Ts¡+>∑T\ |òü ¢&é˝…’≥¢qT ø£*– ñ+&ç sêÁ‹ düeTj·T+˝À MøÏå+∫q yê]øÏ MqT\ $+<äT ø£*–düTÔ+~. á ÁbÕC…≈£îº n+#·Hê e´j·T+ s¡÷. 30 ø√≥T¢ Á>∑+<Ûë\j·T+, ˝…ø£ÃsY Vü‰˝Ÿ eT]ø=ìï eTÚ*ø£ ìsêàD≤\≈£î eTs√ s¡÷. 20 ø√≥T¢ ne⁄‘·T+<äì n+#·Hê. Á|ü|ü+#· XÊ+‹øÏ, k˛<äs¡uÛ≤yêìøÏ >∑Ts¡TÔ>± z kÕàs¡ø£ ∫Vü‰ïìï ‹s¡Teq+‘·|ü⁄s¡+˝À Ä$wüÿ]+#·qTHêïs¡T. $ø£dædüTÔqï ‘êeTs¡ Äø±s¡+˝À ñqï á kÕàs¡ø£ ∫Vü‰ïìï sêÁwüº|ü‹ leT‹ Á|ü‹uÛ≤ bÕ{Ï˝Ÿ Ä>∑düTº 12q ÁbÕs¡+_Û+#·qTHêïs¡T. á kÕàs¡ø£ ∫Vü‰ïìï ÁbÕNq ø±\e⁄ eTø˘sêHê e÷s¡T“˝Ÿ‘√ ‘·j·÷s¡T #˚XÊs¡T. á |üs¡íXÊ\qT πøs¡fi¯ sê»<Ûëì ‹s¡Teq+‘·|ü⁄sêìøÏ 21 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñqï dü+‹–] ÄÁX¯eT+˝Àì bı‘êHéø√&é˝À ì]à+#ês¡T. ≈£î\eT‘ê\T, ù|<ä <Ûäìø£ uÛÒ<ë\T ˝Ò≈£î+&Ü n+<ä]ì Ä<ä]+#˚ ñ<˚ΔX¯´+‘√ á ÄÁX¯e÷ìï 1960˝À ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nqï<ëq+, n<∏äTs¡ùdeq+, Ä‘·àuÛÑ÷uÛÑãï+ nH˚$ á ÄÁX¯eT eTTK´ \øå±´\T. ªªe÷≥ dü‘·´+, dü‘·´+ >∑Ts¡Te⁄, >∑Ts¡Te⁄ <˚e⁄&ÉTμμ nì ÄÁX¯eT ìsê«Vü≤ø£ ôdÁø£≥Ø, C≤„q ‘·|üdæ«kÕ«$T >∑Ts¡Ts¡‘·ï+ nHêïs¡T. á dæ<ëΔ+‘êìï Çø£ÿ&ç uÛÑ≈£îÔ\+<äs¡÷ $X¯«dækÕÔs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. á ‘êeTs¡ Äø±s¡+˝À ñqï kÕàs¡ø£ ∫Vü≤ï ìsêàD |üqT\qT <ë<ë|ü⁄ 10 @fi¯¢ ÁøÏ‘·y˚T |üs¡íXÊ\˝À #˚|ü{≤ºs¡T. Ç|ü&ÉT á ìsêàD <äX¯ |üP]Ô ø±ek˛Ô+~. á ìsêàD≤ìøÏ dü+‹–] ÄÁX¯eT e´ekÕú|ü≈£î&ÉT qeCÀ´‹d” ø£s¡TD≤ø£s¡ >∑Ts¡T lø±s¡+ #·T{≤ºs¡T. áj·Tq y˚T 1999˝À |üs¡eT|ü~+#ês¡T. á kÕàs¡ø£ ∫Vü‰ïìï |üs¡íXÊ\>± $ìjÓ÷–kÕÔs¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü Ç~ Ä<Ûë´‹àø£ ì\j·T+>±q÷, ˇø£ #ê]Á‘ê‘·àø£ dü÷ú|ü+>±q÷ ì\TeqT+~. á |üs¡íXÊ\ ìsêàD+ 91 n&ÉT>∑T\ m‘·TÔqT, 84 n&ÉT>∑T\ yÓ\T|ü* yê´kÕìï, n˝≤π> 61 n&ÉT>∑T\ ˝À|ü* yê´kÕìï ø£*– ñ+&ç 21 ‘êeTs¡ πs≈£î\qT ø£*– ñ+≥T+~. Ç+<ä˝À 12 ‘êeTs¡ πs≈£î\T ô|’øÏ $#·TÃø=ì ñ+&É>±,

5

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

>∑Ts¡Tyês¡+ 16, |òæÁãe], 2012

‘·\H=|ü\‘√ ‘·\H=ù|Œ! ‘·\H=|ü\T: yÓTÆÁπ>Hé 70% eTVæ≤fi¯˝À¢ m≈£îÿe>± ø£ì|ædüTÔ+≥T+~. f…q¸Hé ôV≤&˚ø˘‡ 60% eTVæ≤fi¯˝À¢H˚ edüTÔ+≥T+~. Ç<˚ø±≈£î+&Ü Áô|¬>ï˙‡˝À e#˚à ø=ìï s¡ø±\ ‘·\H=|ü⁄Œ\T πøe\+ eTVæ≤fi¯˝À¢H˚ ø£ì|ækÕÔsTT. Ç+<äT≈£î ø±s¡D≤˝À¢ ;|” ô|s¡>∑&É+, yÓT<ä&ÉT˝À s¡ø£Ô+ >∑&ɶø£≥º&É+ (d”mdtM{° ` ôd]ÁuÀôd’Œq˝Ÿ Mqdt Á<∏ë+uÀdædt) Á|ü<ÛëqyÓTÆq$. yÓTÆÁπ>Hé≈£î dü+ã+~Û+∫qyÓ’‘˚ ‘·\≈£î ˇπøyÓ’|ü⁄ H=|æŒ m≈£îÿe>± edüTÔ+{≤sTT. ø£fi¯ó¢ yÓ\T>∑TqT #·÷&É˝Òø£b˛e&É+ (bò˛{Àbò˛_j·÷), X¯u≤›\T $q˝Òø£b˛e&É+ (bò˛H√|òæ_j·÷) e+{Ï \ø£åD≤\T ø£ì|ækÕÔsTT. &û yÓTÆ\H˚{Ï+>¥ &çd”C…dt Ç~ {°H˚CŸ Ä&É|æ\¢˝À¢ m≈£îÿe>± ø£ì|ædüTÔ+~. 15 qT+∫ 25 mfi¯¢˝À|ü⁄ m≈£îÿe>± edüTÔ+~. Bì˝À Á|ü<ÛëqyÓTÆq~ eT*º|ü⁄˝Ÿ dæÿs√dædt. |ü*‘·+>± ˇø£ #˚sTT, ø±\T |ü&çb˛e&É+ (ôV≤MT|”¢õj·÷). ˇø√ÿkÕ] ¬s+&ÉT ø±fi¯S¢ |ü&çb˛e&É+ (bÕsê|ò”¢õj·÷), ¬s+&ÉT ø±fi¯S¢, ¬s+&ÉT #˚‘·T\T |ü&çb˛e&É+ (ø±«Á&ç|”¢õj·÷), $»Hé |üP]Ô>± ‘·>∑Z&É+ (Ä|æºø˘ q÷´¬s’{Ïdt) e+{Ï \ø£åD≤\T ø£ì|ækÕÔsTT. &û yÓTÆ\H˚{Ï+>¥ &çd”C…dt Ç~ {°H˚CŸ Ä&É|æ\¢˝À¢ m≈£îÿe>± ø£ì|ædüTÔ+~. 15 qT+∫ 25 mfi¯¢˝À|ü⁄ m≈£îÿe>± edüTÔ+~. Bì˝À Á|ü<ÛëqyÓTÆq~ eT*º|ü⁄˝Ÿ dæÿ s√dædt. |ü*‘·+>± ˇø£ #˚sTT, ø±\T |ü&çb˛e&É+ (ôV≤MT|”¢õj·÷), ˇø√ÿkÕ] ¬s+&ÉT ø±fi¯S¢ |ü&çb˛e&É+ (bÕsê|ò”¢õj·÷), ¬s+&ÉT ø±fi¯S¢, ¬s+&ÉT #˚‘·T\T |ü&çb˛e&É+ (ø±«Á&ç|”¢õj·÷), $»Hé |üP]Ô>± ‘·>∑Z&É+ (Ä|æºø˘q÷´¬s’{Ïdt) e+{Ï \ø£åD≤\T ø£ì|ækÕÔsTT. ø=˝…¢»Hé yêdüTÿ´˝≤sY &ûd”C…dt Ç~ 70 XÊ‘·+ eTVæ≤fi¯˝À¢H˚ ø£ì|ædüTÔ+~. Ç+<äT˝À Ç+Á{≤ ôd]Áã˝Ÿ yê´düTÿ˝…’{Ïdt nH˚ »ãT“‘√ #˚sT÷, ø±\T |ü&çb˛e&É+, ô|sê*dædt e#˚à neø±X¯+ ñ+≥T+~. ˇø√ÿkÕ] ‘·\˝ÀH˚ ñ+&˚ Áπøìj·T˝Ÿ düπs«‡ <Óã“‹q&É+ e\¢ $T+>∑&É+ ø£wüº+ ø±e&É+, eT÷‹ e+ø£s¡b˛e&É+, eTTK+‘√ ˇø£ |üø£ÿ düŒs¡Ù ˝Ò≈£î+&Ü b˛e&É+,ˇπø ø£qTï ¬s+&ÉT>± ø£q|ü&É+ (&çb˛¢|æj·÷) e+{Ï \ø£åD≤\T ø£ì|æ+#·e#·TÃ, f…{≤ìø˘ kÕŒ»yéT‡ dæ&ÓHé Vü‰yéT‡ ø√]j·÷: Ç~ 70 XÊ‘·+ es¡≈£î Ä&É|æ\¢˝À¢H˚ ø£ì|ædüTÔ+~. |ü<˚fi¯¢ qT+∫ 14 @fi¯¢ Ä&É|æ\¢˝À m≈£îÿe>± ø£ì|ædüTÔ+~. Ç~ ôdŒwü˝Àø±ø£dt nH˚ u≤´ø°ºØj·÷ ÇHÓŒ¤ø£åHé e∫à ‘·>±Zø£ ø=Hêïfi¯¢ ‘·sê«‘· ãj·T≥ |ü&ÉT‘·T+~. #˚‘·T\T Ä{Ày˚T{Ï>±Z &Ü´Hé‡ #˚düTÔqï≥T¢>± ø£<äT\T‘·T+{≤sTT. |òü*‘·+>± ‹q&É+ >±˙, sêj·T&É+ >±˙ #˚j·T˝Òs¡T. Mfi¯¢˝À #ê˝≤ eT+~ s¡Te÷{Ïø˘ Vü‰s¡º &çd”CŸ nH˚ Vü≤èÁ<√>∑+‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. ∫øÏ‘·‡\T: ‹ ‘·\H=|ü\≈£î: Á|ü<Ûëq+>± yÓTÆÁπ>Hé≈£î ¬s+&ÉT s¡ø±\ ∫øÏ‘·‡ rdüTø√yê*. ‘·ø£åD+ H=|æŒ ‘·>∑Z&É+ ø√dü+ nu≤]ºyé Á{Ï{ŸyÓT+{Ÿ, Bs¡Èø±*ø£+>± eT∞¢ düeTdü´ sê≈£î+&Ü

ìyê]+#·&É+ ø√dü+ Ábı|òæ˝≤øÏåºø˘ Á{°{ŸyÓT+{Ÿ nedüs¡+. &çyÓTÆ\HÓ’{Ï+>¥ &çJC…dt: $T<∏Ó’˝Ÿ Áô|¬>ïdæ˝ÀHé nH˚ eT+<äTqT s√E≈£î ˇø£ Á>±yéT #=|üq eT÷&ÉT &√düT\T eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T Çyê«*‡ ñ+≥T+~. ◊<äT s√E\ qT+∫ @&ÉT s√E˝À¢ \ø£åD≤\T ‘·–Zb˛‘êsTT. #ê˝≤eT+~˝À eT©¢|ü⁄˝Ÿ dæÿs√dædt |ü<˚ |ü<˚ edüTÔ+≥T+~. e∫Ãq|ü˝≤¢ á eT+<äTqT eT∞¢ Çdü÷Ô ñ+&Ü*. |ü~ πødüT˝À¢ ◊<äT m|æk˛&é‡ |üP]Ô>± ‘·–Zb˛‘êsTT. >±ì ø=+‘·eT+~˝À $T–*b˛‘·T+~. n{≤ø˘‡ $T–*b˛sTTqyê]˝À ô|sêdædt ˝ÀbÕ\T ñ+{≤sTT. Bìï Ç+≥sYô|òsêHé nH˚ eT+<äT\‘√ yÓTs¡T>∑T |üs¡#·e#·TÃ. ‹ ø=˝…¢»Hé yêdüTÿ´˝≤sY &çd”C…dt ø£ì|æ+#·>±H˚ yÓTT<ä{À¢ ôdºsêsTT&é‡ ‘·–q yÓTT‘ê<äT˝À ÇkÕÔs¡T. Ç~ &Üø£ºsY |üs¡´y˚ø£åD˝ÀH˚ yê&É*‡ ñ+≥T+~. Ä ‘·sê«‘· ÇeTT´H√eTT&ÉT´˝Ò≥sY‡ nH˚ eT+<äT\T Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü

yê&É≥+ <ë«sê Bìï |üP]Ô>± n<äT|ü⁄˝À ñ+#·e#·TÃ. Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü d”_|”, *esY |òü+ø£åHé |üØø£å\T nedüsêìï ã{Ϻ eT÷&ÉT HÓ\\≈£î ˝Ò<ë Äs¡T HÓ\\≈£î ˇø£kÕ] #˚sTTdü÷Ô ñ+&Ü*. ‹ f…{≤ìø˘ kÕŒ»yéT‡ ‘·>∑&ÜìøÏ ø±´*¸j·T+ {≤´u…¢{Ÿ‡ ø=~› HÓ\\bÕ≥T yê&Ü*‡ ñ+≥T+~. j·÷+¬>’®{° ‘·–Z+#·&ÜìøÏ j·÷+–®jÓ÷˝…’{Ïø˘ eT+<äT\T &Üø£ºs¡¢ |üs¡´y˚ø£åD˝ÀH˚ ‘·–q yÓ÷‘ê<äT˝À yê&Ü*. ‹ dæ&ÓHéVü‰yéT‡ ø√]j·÷ ø£qT>=qï yÓ+≥H˚ ô|ì‡*Hé Ç+C…ø£åHé HÓ\≈£î ˇø£kÕ] &Üø£ºsY |üs¡´y˚ø£åD˝À Çyê«*. dæ&ÓHé Vü‰´yéT‡ ø√]j·÷‘√ e∫Ãq #˚‘·T˝ eT÷yéyÓT+{Ÿ‡ ‘·–Z+#·&ÜìøÏ ø√¢H˚õbòÕyéT ‘·–qq yÓ÷‘ê<äT˝À &Üø£ºs¡¢ |üs¡´y˚ø£åD˝À yê&Ü*. n+‘˚>±≈£î+&Ü ≥÷&û mø√ nH˚ |üØø£å #˚sTT+∫ >∑T+&Ó»ãT“ (s¡Te÷{Ïø˘ Vü‰sYº &çd”CŸ) ñ+fÒ <ëìøÏ ‘·–q ∫øÏ‘·‡ rdüTø√yê*‡ ñ+≥T+~.

y˚Tø£|t≈£î m≈£îÿe>± ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔHêïs¡T. eTTK´+>± ô|<äe⁄\ y˚Tø£|t $wüj·T+ ˝À n~Ûø£+>± πøsY rdüT ≈£î+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ ø=+<äs¡T eTVæ≤fi¯\T @<√ *|t dæºø˘‡ y˚ùddüT≈£îì Ä|ò”düT\≈£î |üs¡T>∑T\T rdüTÔ+{≤s¡T. n˝≤+{Ï eTVæ≤fi¯\≈£î ø=ìï ∫{≤ÿ\T, eTT+<äT>± *|t ˝…’qsY y˚düTø√yê*. ô|ì‡˝Ÿ ‘·s¡Vü‰˝À ñqï *|t ˝…’qsY‘√ ne⁄{Ÿ ˝…’Hé y˚düT≈£îì ˝…’q|t ˝À|ü* qT+#˚ *|t dæºø˘ y˚düTø√yê*. n|ü&˚ Ç‘·s¡T\≈£î Ä≈£î≥Tº≈£îH˚ $<Ûä+>± MT ô|<äe⁄\T ñ+{≤j·Tì ã÷´{°wüqT¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. n˝≤π> *|tdæºø˘‡≈£î ‘·–q s¡+>∑T≈£î ‘·>∑Z≥Tº *|t ˝…’qsY ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√yê*. Ç+ø± e÷X¯Ã¬s’»sY ˝Òì *|t ˝…’qsY\qT ô|<äe⁄\≈£î ñ|üjÓ÷–+#˚≥|ü&ÉT ø±düÔ Áø°yéTqT sêdüTø√e&É+ eT+∫~. Ç˝≤ Áø°yéT sêj·T&É+ <ë«sê ô|<äe⁄\T m+&çb˛≈£î+&Ü ñ+{≤j·Tì ã÷´{°wüqT¢ #ÓãT‘·THêïs¡T.

ÇfÒº Äø£≥Tº≈£îH˚ ô|<äe⁄\ ø√dü+

*|t˝…’qsY ‘·|üŒìdü]! ø±sê´\j·÷\≈£î yÓfi‚¢ eTVæ≤fi¯\T yÓTTVü‰ìøÏ y˚Tø£|t y˚ùd+<äT≈£î eT]∫b˛sTTHê, ô|<äe⁄\≈£î e÷Á‘·eT y˚Tø£|t y˚j·T&ÜìøÏ eT]∫b˛efÒ¢<äT Ç‘·s¡T\qT ÇfÒ¢ Äø£≥Tº≈£îH˚ ô|<äe⁄\ ø√dü+ eTVæ≤fi¯\T *|t u≤yéT, *|t dæºø˘‡ e+{Ï$ ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. |ü⁄s¡Twüß\≈£î düe÷q+>± |ü\T s¡+>±˝À¢ eTVæ≤fi¯\T BÛ≥T>± sêDÏdüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À, ø°\ø£ |ü<äe⁄˝À¢ ñqï eTVæ≤fi¯\T

yÓTTø£ÿ\T`Wwü<Ûä >∑TD≤\T

nX¯«>∑+<Ûä (ø±yÓ÷B›|üq≈£î, BsêÈj·TTe⁄q≈£î ~yÍ«wü<Ûä+)

XÊÁd”Ôj·T HêeT+ : $<∏ëìj·÷ k˛$Tïô|òsê e´eVü‰]ø£ HêeT+ : nX¯«>∑+<Ûä dü+düÿ‘· HêeT+ : nX¯«>∑+<Ûä, esêVü≤ø£]í ≈£î≥T+ã+ : k˛\H˚dæ dü«uÛ≤e+ : bı<ä ùd<ä´+ : $‘·ÔHê\ <ë«sê ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT uÛ≤>±\T : Ä≈£î\T, y˚fi¯ófl ñ|üjÓ÷>±\T : nX¯«>∑+<Ûä (ô|H˚ïs¡T) eTTdü*‘·qeTTqT bÕ\Á<√* <˚Vü≤|ü⁄wæºì Ms¡´eè~Δ ø£*Z+#·T≥˝À ñ‘·ÔyÓ÷‘·ÔeTyÓTÆq~. 2. Bì <äT|ü+qT q÷] ø£{Ϻq ˝Ò<ë m+&çq #·÷s¡íeTTqT ˙{Ï‘√ q÷] ø£{Ϻq yÓTT+&ç ÁeDeTT\T (|ü⁄+&ÉT¢) e÷qTqT. 3. Bì <äT+|ü #·÷s¡í+ X§+]ƒ‘√ q÷] |ü≥Tºy˚dæq ø°fi¯fl H√|ü\T ‘·>∑TZqT. 4. Bì <äT+|üqT eTTø£ÿ\T>± #˚dæ m+&ç+∫ yêìì H˚‹˝À y˚dæ ø±∫ Ä H˚‹ì |üP≥≈£î 1`2 ‘·T\eTT\T Á|ü‹~q+ eT÷&ÉT |üP≥\ rdüT≈£îqT#·Tqï ˝Ò<ë n H˚‹ì nqï+˝À ø£\T|ü⁄≈£îì ‹qT#·Tqï ø°fi¯fl H=|ü\T, q&ÉTeTTH=|æŒ ‘·>∑TZqT, qs¡eTT\≈£î ã\eTTqT Ç#·TÃqT. 5. Bì Ä≈£î\≈£î ÄeTT<äT |üPdæ yÓ#·Ã ø£{Ϻq sê#·|ü⁄+&ÉT¢, >∑&ɶ\T Vü≤]+#·TqT. 6. Ä≈£î\qT ‹qT#·Tqï n~Ûø£ ãs¡Te⁄ ‘·>∑TZqT. 7. Ä≈£î\ ‘˚*ø£ ø£cÕj·TeTT ‘ê–q »«s¡+ ‘·>∑TZqT. 8. <ä+|ü⁄qT ˙{Ï‘√ >∑+<ÛäeTT>± q÷] <ëìì sêj·TT#·Tqï *+>∑ <√wüeTT\T b˛>={Ϻ *+>∑eTTq≈£î |ü≥T‘·«+, ã\T|ü⁄ ø£*–+#·TqT. 9. <äT+|ü ø£cÕj·TeTT˝À düeTeTT>± bÕ\T ø£*|æ, ‘·>∑T e÷Á‘·˝À |ü+#·<ës¡ ø£*|æ ‘ê>∑T#·Tqï Ád”Ô\ >∑s¡“¤ø√X¯eTT jÓTTø£ÿ <√X¯eTT\T Vü≤]+∫ dü+‘êq jÓ÷>∑´‘·qT ø£*Z+#·TqT. 10. #·÷s¡íeTTqT yÓqï|üPdü˝À ø£*|æ ñ<äj·T+, kÕj·T+Á‘·+ es¡Tdü>± ùd$+#·Tqï yÓ+Á≥Tø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q nìï s¡ø±\ yê´<ÛäT\T ìyês¡D #Ó+~ yÓ+Á≥Tø£\T eTè<äTe⁄>± ˇ‘·TÔ>± ô|s¡T>∑TqT. πøX¯ kÂ≈£îe÷s¡´+ #˚≈£Ls¡TqT. 11. qTe⁄\ q÷HÓ ø=~›>± eTs¡>∑ø±∫ n+<äT ô|H˚ïs¡T #·Ts¡í+, ø£dæ$+<ë≈£î s¡düeTT b˛dæ u≤>± ø£*|æ #·˝≤¢]q ‘·s¡Tyê‘· ô|’øÏ |üPj·TT#·Tqï nìï s¡ø£eTT\ #·s¡àyê´<ÛäT\T düeTdæb˛e⁄qT. 12. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ¬sg+&ÉT e÷kÕ\T Bìì yê&ÉT yê]øÏ @ s√>∑+ ñ+&É<äT, ì‘·´q÷‘·q j·Te«q+‘√ ñ+{≤s¡T. 13. ˝Ò‘· yÓTTø£ÿ <äT+|ü y˚s¡TqT ∫qï eTTø£ÿ\T>± ø√dæ m+&ç+∫ bı&ç#˚dæ ˇø£ #Ó+#ê #=|üq ‘·˚HÓ‘√ ‹qT#·Tqï q&ÉTeTT H=|ü\T ‘·>∑TZqT. 14. |æ\¢˝À¢ k˛$T&ç yê´~ÛøÏ Ä≈£î\qT <ä+∫ s¡düeTT |üPj·÷*. á$<Ûä+>± yês¡eTTq≈£î ˇø£kÕ] #=|üq X¯Øs¡+ô|’ |üPdæ eTs¡Tdü{Ï ~q+ ‘·\kÕïq+ #˚j·÷*. á $<Ûä+>± eT÷&ÉT yês¡eTT\T #˚j·÷*. 15. <äT+|ü #·÷s¡íeTTq≈£î düe÷q+>± <ëìeTà |üP\ #·÷s¡í+ ˇø£ dü÷ŒHé bı&ç ‘·˚H˚‘√ ø£*|æ sêÁ‹ uÛÀ»q+ ‘·s¡Tyê‘· ˇø£ HÓ\bÕ≥T rídüTø≈£îqï n$T‘·yÓTÆq Ms¡´eè~› ø£\T>∑TqT. >∑eTìø£: yÓTTø£ÿô|’ ne>±Vü≤q ø√dü+ e÷Á‘·y˚T.


>∑Ts¡Tyês¡+ |òæÁãe] 16, 2012

17q »]π> #·˝À nôd+;¢ì »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) :j·TTe»q $<ë´]ú dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 17q #˚|ü{Ϻq ª#·˝À nôd+;¢μ ø±s¡´Áø£eT+ dü+<ä s¡“¤+>± Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ 11>∑+≥\≈£î #·+Á&É sêCÒX¯«s¡sêe⁄ uÛÑeq+˝À @◊yÓ’m|òt, &ûyÓ’m|òt◊, @◊mdtm|òt, dü+|òü÷\ õ˝≤¢ ø±s¡´<äs¡TÙ\T |æ.sêeTø£ècÕí¬s&ç¶, πø.$.Hêsêj·TD, lìyêdüT\T, Á|ükÕ<é, düTπs+Á<ä, sêe÷+»H˚j·TT\T, ‘·~‘·s¡T\T b˛düºsY $&ÉT<ä\ #˚ùd ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ;á&û nuÛÑ´s¡Tú\ bÕ*≥ XÊ|ü+>± e÷]q f…{Ÿ |üØø£åqT s¡<äT› #˚j·÷\ì ;á&û

6

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

q\¢#Ós¡Te⁄≈£î |ü+|æ+>¥ ne⁄‘·Tqï ô|’|ü⁄˝…’qT

©πøJ\qT n]ø£{≤º* : d”|”m+ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î md”®{°˝À neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì >∑‘· nH˚ø£ s√E\T>± $<ë´]ú,j·TTe»q, ;á&û nuÛÑ´s¡Tú\T #˚düTÔqï Ä+<√fi¯q≈£î á sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ø£˙dü+ düŒ+<äq ø£s¡TyÓ’q dü+<äs¡“¤+>± j·TTe»q $<ë´]ú ìs¡T<√´>∑T\qT ø£\T|ü⁄ø=ì

á sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+‘√ ‘ê&√ ù|&√ ‘˚\TÃø√e&ÜìøÏ #·˝À nôd+;¢μ ø±s¡´Áø£e÷ì #˚|ü≥º&É+ »]–+~. ø±ã{Ϻ ;á&û nuÛÑ´s¡Tú\+<äs¡T ª#·˝À nôd+;¢μ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zì »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì ìs¡T<√Z´>∑T \≈£î yês¡T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

@mdt&Éã÷¢´y√>± |ü<√qï‹ bı+~q+<äT≈£î düHêàq düuÛÑ yÓ\Tú]Ô |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): &√Hé &ç$»Hé˝À ôV≤#Y&Éã÷¢z>± |üì#˚düTÔqï dü‘·´Hêsêj·TD≈£î ñqï‘· |ü<ä$ mmdt&Éã÷¢z>± |ü<√qï‹ sêe&É+‘√ ôV≤#Y&Éã÷¢z mdt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T <=s¡kÕ«$T Ä<ä«s¡´+˝À kÕúìø£ md”‡ u≤\Ts¡ edü‹ >∑èVü≤+˝À ãT<Ûäyês¡+ düHêàq düuÛÑ @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£ e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± &ç&ç{Ï ãT#·Ãj·T´ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $~ìs¡«Vü≤D˝À ñ+≥÷ Áø£eT•ø£åD >± ñ+fÒ @∫qïbÕ{Ï ñ<√´¬>’Hê ñqï‘·kÕúsTT |ü<äe⁄\T n~Ûs√Væ≤kÕÔ s¡ì ø=ìj·÷&Üs¡T. &çmdt&Éã÷¢z yÓ+ø£≥qs¡‡ j·T´, mmdt&Éã÷¢z&É ã÷¢ Hê>∑\øÏåà, sê»≈£îe÷], C≤ø°sY VüQùdHé, &√Hé ‘ê\Tø£

ôV≤#Y&Éã÷¢ zmdt, õ˝≤¢˝Àì $$<ä ÁbÕ+‘ê\ ôV≤#Y&Éã÷¢z\T bÕ˝§ZHêïs¡T. n<˚$ <=>± »\<äTs¡Z+ ˝À dæôV≤#Y& Éã÷¢z>± |üì#˚düTÔqï sêeTT&ÉTqT ≈£L&Ü |òüTq+>± düHêàì+∫, Äj·T q #˚dæq ùde\qT ø=ìj·÷&Üs¡T.

Ä<√ì ns¡“¤Hé |òæÁãe] 15 (düTes¡í yês¡Ô) : Ä<√ì |ü≥ºDeTT˝À mdt.mdt.{≤´+≈£î qT+&ç q\¢#Ós¡Te⁄≈£î |ü+|æ+>¥ ne⁄‘·Tqï ô|’|ü⁄˝…’qT ©πøJqT n]ø£{≤º\ì dæ.|æ.j·T+. |ü≥ºD ø±s¡´<ä]Ù |æ. ás¡Dí ‘Ó*bÕs¡T. dæ.|æ.j·T+. Hêj·T≈£î\T |æ.ás¡Dí, _. eTVü‰q+<ä¬s&ç¶, &ç. \ø£åàDí, _.‹eTà|üŒ, |æ.j·Tdt.>√bÕ˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T ãkÕ|ü⁄s¡+ <ä>∑Zs¡ >∑\ mdt.mdt.{≤´+ø˘ qT+&ç |ü+|æ+>¥ ne⁄‘·Tqï yÓ÷≥s¡¢qT n<˚ $<ä+>± ©πøJ ne⁄‘·Tqï ô|’|ü⁄ ˝…’q¢qT |ü]o*+#·&É+ »]–+~. nq+‘·s¡+ Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nìï ñqï n\T¢&ÉT H√{À¢ X¯ì nqï #·+<ä+>± ãkÕ|ü⁄s¡+ mdt.mdt.{≤´+≈£î q+<äT m˝Ÿ.m˝Ÿ. dæ. ˙s¡T |ü⁄wüÿ\+>± ñqï|üŒ{Ïø° yê{Ïì dü¬s’q |ü<䛑·T\ ˝À ñ|üjÓ÷–+#·&É+˝À eTq eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T |üP]Ô>± $|òü\+ #Ó+<ës¡Hêïs¡T. |ü≥íD+˝À Ç|üŒ{Ïø° eT+∫˙{Ï düeTdü´ nH˚ø£ ø±\˙\˝À ‘·˝…‘·TÔ‘·Tqï|üŒ{Ïø° n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ ìs¡¢ø£å ´+ eVæ≤düTÔHêïs¡T. y˚dü$ ø±\+

>±´dt ø=s¡‘·qT ìs¡dædü÷Ô Á|üC≤ dü+|òü÷\ <Ûäsêï

‘Ó\T>∑Tù|≥˝À #√Ø

ãq>±q|ü˝…¢ |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD+˝Àì uÛ≤s¡‘Y >±´dt ø±sê´\j·T+ m<äT≥ md”‡, md”º, _dæ, ãVüQ»q, yÓTÆHêغ, Ç‘·s¡ dü+|òü÷\T ø£*dæ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± |æ. #Óqïj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ù|<ä Á|ü»\≈£î uÛ≤s¡‘Y>±´dt &û\s¡T Á|ü‹HÓ˝≤ Çe«e\dæq >±´dt 50 s√E\ qT+∫ 60 s√E\T <ë≥T‘·THêï >±´dt Çe«&É+ ˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. Bìô|’ n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*|æHê #·s¡´\T rdüTø√e&É+˝Ò<äì ù|s=ÿHêïs¡T. >±´dt <äfi≤s¡T\T u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{Ÿ˝À 800 qT+∫ 1000 s¡÷bÕj·T\ es¡≈£î neTTà‘·THêïs¡ì ù|<äÁ|ü»\≈£î n+<äe\dæq >±´dtqT n+~+#·&É+˝Ò<äì, Á|ü»\T >±´dt˝Òø£ Çø£ÿ≥T¢ |ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. ‘·ø£åDy˚T n~ø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Bìô|’>±´dt &û\sY |æHêøÏì ¬s&ç¶ì $es¡D ø√s¡>± ô|+&ç+>¥˝À ñqï >±´dü ø£HÓø£åHé <ës¡T\≈£î, |ü≥ºD Á|ü»\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ˝Ò≈£î+&Ü 20 s√E˝À¢ >±´dt ø=s¡‘·qT rs¡TkÕÔeTHêïs¡T.

ãq>±q|ü˝…¢ |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\πø+Á<ä+˝Àì ‘Ó\T >∑Tù|≥˝À d”º˝Ÿ yê´bÕs¡+ #˚düTÔqï düj·T´<éVæ≤<ë‘·T˝≤¢ ‘·eT ≈£L‘·T] Äs√>∑´+ dü]>±˝Òq+<äT≈£î ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ eT+>∑fi¯yês¡+ ø£s¡÷ï\T yÓ’<ä´XÊ\≈£î yÓfi≤¢s¡T. ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#·T≈£îì ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq Ç+{ÏøÏ e∫à #·÷&É>± Ç+{À¢ì ¬s+&ÉT ‘·T˝≤\ ã+>±s¡+, 10 ‘·T˝≤\ yÓ+&ç, 15 s¡÷bÕj·T\ q>∑<äTqT <√#·T¬ø[¢q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Bìô|’ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ Çe«>± môd’‡ <˚y˚+Á<ä &Ü>¥kÕ«&éqT, |òæ+>∑sYÁ|æ+{Ÿ‡ dæã“+~ì s¡|æŒ+∫ $#ês¡D #˚|ü{≤ºs¡T. πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <Ûäsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ môd’‡ ‘Ó*bÕs¡T.

düMT|ædüTÔ+&É≥+‘√ sêyéT»˝≤ q+<äT ˙{Ïì ì\« #˚j·Tø£b˛‘˚ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT \qT m<äTs√ÿe\dæ edüTÔ+<äHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ sêyéT»˝≤˝À ˙s¡T ì\« ñ+#·&É+˝À |òüTÀs¡ $|òü\+ #Ó+<ës¡Hêïs¡T. nsTT‘˚ 104 ãkÕ|ü⁄s¡+ mdt.mdt.{≤´+≈£î qT+&ç <ë<ë|ü⁄ 24 Ç+#·T\ ô|’|ü⁄˝…’qT sêyéT»˝≤≈£î |ü+|æ+>¥ #˚j·÷\ì, ô|’|ü⁄˝…’qT |üqT\T |üPs¡ÔsTTq|üŒ{Ïø° sêyéT»˝≤˝À ˙s¡T

ì\« ñ+#·&É+˝À n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ ø£å´+ ‘·>∑<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê dü+ ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T sêyéT»˝≤ q\¢#Ós¡Te⁄≈£î ˙{Ïì |ü+|æ+>¥ #˚dæ ì\« ñ+#ê\ì, n˝≤π> |ü≥ºD |ü\T M<ÛäT\˝À eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê ne⁄ ‘·Tqï |ü\T ô|’|ü⁄˝…’qT |üqT\ ©πøJ |üqT\qT ‘·ø£åDy˚T #˚|ü{≤º\ì yês ¡Hêïs¡T. n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å ´+‘√ y˚dü $ ø±\+˝À Á|ü»\≈£î eT+∫˙{Ï m<ä›&ç eùdÔ n~Ûø±s¡T\ ô|’ Ä+<√ fi¯q≈£îyÓqTø±&ÉeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

ø±s¡«Héù|{Ÿ ø±\˙˝À

Á&Ó’H˚J düeTdü´ |ü]wüÿ]+#ê*

$<ÛäT\≈£î düÁø£eT+>± Vü‰»s¡Tø±ì Vü‰düº˝Ÿ yê¬s¶q¢qT düôdŒ+&é #˚j·÷* ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Vü‰düº˝Ÿ $<ÛäT\≈£î düÁø£eT+>± Vü‰»s¡Tø±ì yê¬s¶q¢qT yÓ+≥H˚ düôdŒ+&é #˚j·÷\ì ;d” $<ë´]ú dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À _sê¢ dü]ÿ˝Ÿ˝À $<ë´s¡Tú\T uÛ≤Ø m‘·TÔq sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Vü‰düº˝Ÿ $<ë´s¡Tú\ düeTdü´\ >∑T]+∫ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.Äq+<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Vü‰düº˝Ÿ $<ë´s¡Tú\T ìs¡+‘· s¡+ m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´ \≈£î eT÷\ø±s¡D+ Vü‰düº˝Ÿ yê¬s¶qT¢ düÁø£eT+>± $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡T ø±ø£b˛ e&Éy˚TqHêïs¡T. n˝≤+{Ï yê¬s¶q¢qT ‘·ø£åDy˚T düôdŒ+&é #˚j·÷\ì Äq+<é &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Vü‰düº˝Ÿ yê¬s¶qT¢ düÁø£eT+>± $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡Tø±ø£ b˛e&É+‘√ Vü‰düº˝Ÿ˝À |üìyêfi¯fl ô|‘·Ôq+˝À $<ë´s¡Tú\T HêHê nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì, Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ e#˚à @ ˇø£ÿ s¡÷bÕsTT

$<ë´s¡Tú\≈£î düÁø£eT+>± #˚s¡&É+˝Ò<äì Ç+<äT˝À yê¬s¶qT¢, õ˝≤¢ dü+πøåeT XÊK\ n~Ûø±s¡T\T #˚‹yê≥+ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T. Vü‰düº˝Ÿ uÛÑeHê\T, n<Ó› uÛÑeHê\T ø±e&É+˝À n$ bÕ‘·ã&ç, ì‘·´+ $<ë´s¡Tú\ bÕ*≥ j·TeTbÕXÊ\T>± e÷sêj·Tì, ø±e⁄q õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ñqï edü‹ >∑èVü‰\ìï{Ïø° kı+‘· uÛÑeHê\T j·TT<ä› ÁbÕ‹|ü~ø£q ì]à+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Ç#˚à ø±kıà{Ïø˘ #êØ®\T, ã≥º\T, |ü⁄düÔø±\T, Ç‘·sêÁ‘· ì‘·´edüsê\T n+~e«&É+˝À ≈£L&Ü #˚‹e≥+ #·÷|ædü÷Ô, düø±\+˝À n+~e«ø b˛e&É+‘√ $<ë´s¡Tú\T n|ük˛bÕ\T |ü&Ü*‡edüTÔ+<äHêïs¡T. yê¬s¶q¢≈£î J‘ê\T dü]b˛q≥Tº ªyÓTdt`yÓTq÷μ Á|üø±s¡+ ô|≥ºø£b˛e&É+‘√ $<ë´s¡Tú \T Á|ü‹s√E ndü«düú‘·≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêï s¡ì Á|ü‹s√E |üÁ‹ø±

ø£<∏äHê\T edüTÔHêï õ˝≤¢ dü+ã+~Û‘· j·T+Á‘ê+>∑+ ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥T¢ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì n~Ûø±s¡T\ <Û√s¡DÏ e÷s¡TÃø=ì Vü‰düº˝Ÿ $<ë´s¡Tú\ dü+πøåeT+ ø√dü+ |üì #˚j·Tø£b˛‘˚ Á|ü‘·´ø£å Ä+<√fi¯q\T #˚|ü&ÉT‘êeTì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+ #ês¡T. nq+‘·s¡+ dü+πøåeT uÛÑeHé˝À <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+∫ ;d” dü+πøåeT XÊK n~Ûø±]øÏ $q‹ |üÁ‘·+

düeT]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù nXÀø˘, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù n+õj·÷<äyé, q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, $<ë´]ú dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T, s¡+>∑&ÉT, ø£èwüíHêj·Tj·TT&ÉT, lìyêdt>ö&é, –&ɶj·T´, yÓ’|”.s¡$≈£îe÷sY, $wüßíes¡úHé, øÏs¡DY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä<√ì ns¡“¤Hé |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä<√ì |ü≥ºD+˝Àì ø±s¡«Hé ù|≥ @]j·÷ q+<äT düT+ø£\eTà <˚yê\j·T+ yÓqTø£ ñqï <ë<ë|ü⁄ 20 dü+e‘·‡sê\ qT+∫ ø±|ü⁄s¡eTT+≥Tqï ù|<ä Á|ü»\≈£î Á&Ó’H˚õ kÂø£s¡´+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ Á|ü»\T nHês√>∑´bÕ˝…’ rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Tsö‘·THêïs¡ì e÷J øöì‡\sY |æ. ás¡Dí ‘Ó*bÕs¡T. 23e yês¡T¶ q+<äT ñqï Á|ü<Ûëq Á&Ó’H˚õ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì eTTì‡bÕ˝Ÿ ø£$TwüqsY m+.mdt.CÀ´‹øÏ düeTdü´\‘√ ≈£L&çq $q‹ |üÁ‘êìï ãT<Ûäyês¡+ n+<äCÒj·T&É+ »]–+~. nq+‘·s¡+ ø±\˙ yêdüT\T \ø£åàDí, ás¡Dí, bÕÁ‹πøj·TT\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü≥ºD+˝À ñqï ø±s¡«Héù|{Ÿ˝À Á&Ó’H˚õ kÂø£s¡´+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ eTT]øÏ ˙s¡T Çfi¯¢eTT+<˚ ì\∫ ñ+&É≥+‘√ Á&Ó’H˚õ mø£ÿ&ç<äø£ÿ&˚ ù|s¡Tø=b˛sTT n|ü]X¯ó ÁuÛÑ+>± e÷] #·T≥Tº Á|üø£ÿ ñqï ∫qï |æ\¢\T eT˝Ò]j·÷, f…ÆbòÕsTT&é, ∫¬øHé>∑THê´, &Ó+>∑÷´ ‘·~‘·s¡ yê´<äT\‘√ nHês√>∑´ bÕ˝Ö‘·THêïs¡Hêïs¡T. nsTT‘˚ ø=+‘·eT+~ e´≈£îÔ\T ‘·eT dü«Á|üjÓ÷»Hê\ ø√düyÓTÆ nÁø£eT+>± eTTìïbÕ˝Ÿ düú˝≤\qT ÄÁø£eTD #˚düTø=ì ìsêàD+ #˚|ü{Ϻ Á|üø£ÿqTqï eTT]øÏ ø±\TeqT |üP&çà y˚j·T&É+‘√ á Á&Ó’H˚õ düeTdü´ HÓ\ø=+<äì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. nÁø£eT+>± eTTì‡bÕ˝Ÿ düú\+˝À ì]à+#·T≈£îqï Çfi¯¢ ô|’ nH˚ø£ kÕs¡T¢ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT¬ø[¢q|üŒ{Ïø° #Ó${Ï yê&ç eTT+<äT X¯+K+ }~q #·+<ä+>± n~Ûø±s¡T\T e´eVü≤]düTÔHêïs¡Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ø±s¡«Héù|≥˝À HÓ\ø=qï Á&Ó’H˚õ düeTdü´qT dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T ‘·ø£åDy˚T düŒ+~+∫ ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√ì m&É\ rÁe Ä+<√fi¯q #˚|ü&É‘êeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±\˙ yêdüT\T \ø°Î , bÕs¡«‹, _. \ø°Î , Mπswt, dü+‘√wt, düTπswt, s¡‘·ï+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


>∑Ts¡Tyês¡+, |òæÁãe] 16, 2012

b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\T zs¡«ø£\T¢, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) : ø£¢düºs¡T˝À uÛ≤>∑+>± b˛*jÓ÷ yê´øχHé #·Tø£ÿ\T eT+<äTô|’ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£eT+qT ø£s¡÷ï\T eT+&É\+˝À @sêŒ≥T #˚düT‘·qï 85 b˛*jÓ÷ ã÷‘Y\˝À bÕ˝§Z+≥Tqï <ë<ë|ü⁄ 340 eT+~øÏ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£eT+qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. M] <ë«sê eT+&É\+˝Àì 5dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄ 12178 b˛*jÓ÷ yê´øχHé Çyê«*‡ ñ+~. yÓTT<ä{Ï s√E ã÷‘·T ø±s¡´Áø£eT+˝À $T–*b˛sTTq |æ\¢\ $wüj·TyÓTÆ 2e, 3e s√Eq Äj·÷ πø+Á<ë\˝À >∑\ 20854 >∑èVü‰\ dü+<äs¡Ùq #˚dæ @ ˇø£ÿ |æ\¢yê&ÉT $T–*b˛≈£î+&Ü, n|üŒî&˚ |ü⁄{Ϻq _&ɶ≈£î ≈£L&Ü b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T n+<äCÒj·÷\ì nHêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿ |æ\¢yê&çøÏ |ü⁄{Ϻq|üŒ{Ï qT+∫ 5dü+e‘·‡sê\ ˝À|ü⁄ |æ\¢\≈£î ¬s>∑T´\sY yê´øχHé Ç∫Ãq|üŒ{Ïø° <˚X¯yê´|üÔ+>± Á|ü»\˝À ne>±Vü≤q ø£*>∑+∫ uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq b˛*jÓ÷ yê´~Û

7

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

sê≈£î+&Ü Ä~yês¡+ »s¡T>∑uÀj˚T yêøχHé |æ\¢\≈£î #·Tø£ÿ\T y˚sTT+∫ $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\Hêïs¡T. Á>±e÷\˝À bÕsƒ¡XÊ\ |æ\¢\ <ë«sê sê´©\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. _Ûøå±≥q #˚j·TT yê] |æ\¢\T, Ç≥Tø£ã{°º\T, s√&ÉT¶ ìsêàD+˝À, ìyêdü ÁbÕ+‘ê\˝À <ä÷s¡+>± ñqïyês¡T, bı˝≤˝À¢ |üì #˚düTÔqï Á|ü‹ |æ\¢yê&ç πøåeT+ ø√dü+ yÓTTu…’˝Ÿ yê´øχHé <ë«sê yê]ì >∑T]Ô+∫ n+<ä]øÏ b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\ eT+<äT n+<äCÒj·÷*. dü¬s’q bıf…˙¸ o‘·©ø£s¡D‘√ ¬s+&ÉT #·Tø£ÿ\T y˚j·÷*. ø£¢düºs¡T dü+ã+~Û+∫ 5dü+e‘·‡sê\ ˝À|ü⁄ |æ\¢\T 32,817 eT+~, yÓTT‘·Ô+ 182 b˛*jÓ÷ ã÷‘Y πø+Á<ë\T, 2 Á{≤ì¸{Ÿ‡, 17 e÷sêº\T>± dü÷|üsYyÓ’»sY kÕº|òt, 4yÓTTu…’˝Ÿ yêVü≤Hê\ <ë«sê b˛*jÓ÷ yê´øχHé Çyê«\ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m≥Te+{Ï ˝ÀbÕ\T »s¡T>∑≈£î+&Ü yÓTT‘·Ô+ |æ\¢\≈£î n+<˚ $<Ûä+>± @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+~.

;d” ≈£î˝≤\ Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäqø√dü+ b˛sê≥+ ãq>±q|ü˝…¢, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\+˝Àì ;d” ø±sê´\j·T+˝À ;d” ≈£î\ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚dæq dü+<äs¡“¤+>± ;d” ≈£î˝≤\ #Ó’‘·q´ C≤‘·s¡ b˛düºs¡¢qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± düTu≤“sêj·TT&ÉT bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüºkÕúsTT˝À ;d” Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ ÄsY.ø£èwüíj·T´ ñ<ä´e÷\T, sê´©\T, ÄeTs¡D ìs¡Vü‰s¡ Bø£å\T #˚|ü{Ϻ πø+Á<ä,sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ ;d”\ ø√dü+ nH˚ø£ bÕ≥T¢ |ü&ܶs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± 26e ‘˚Bq Ä~yês¡+ Hê≥T m$Tà>∑q÷s¡T Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À ;d” ≈£î˝≤\ Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq¬ø’ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTì, Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T á düe÷y˚e+˝À bÕ˝§ZHê\ì Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e&Ó¶s¡ dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù >∑+>∑qï, ‘·~‘·s¡ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

•esêÁ‹ Áã¨à‘·‡yê\ dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY lXË’\+ sêø£ lXË’\+, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) : á HÓ\ 13e ‘˚B qT+∫ •esêÁ‹ Áã¨à‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ø±e&É+‘√ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ ãT<Ûäyês¡+ lXË’\+ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. @sêŒ≥¢ô|’ düMTøÏå+∫q ø£˝…ø£ºsY •eBø£å uÛÑ≈£îÔ\ ø£cÕº\qT dü«j·T+>± #·÷XÊs¡T. ‘Ós¡≈£î|ü⁄s¡+ qT+∫ lXË’\+ es¡≈£î ø±*q&Éø£q #˚s¡T≈£î+≥Tqï •eBø£å uÛÑ≈£îÔ\≈£î eT÷Á‘·XÊ\ @sêŒ≥¢˝À ˝À|ü+ m<äT¬s’+~. Á‘ê>∑T˙s¡T düeTdü´>± e÷]+~. n&É$ e÷s¡Z+ <ë«sê lXË’\+ ø±*q&Éø£q Á|üj·÷D+ #˚düTÔqï •euÛÑ≈£îÔ\≈£î Á‘ê>∑T˙s¡T n+<äø£b˛e&É+‘√ •euÛÑ≈£îÔ\T #ê˝≤ ø£cÕº\≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. ;ÛeTTìø√\qT˝À @sêŒ≥T #˚dæq Á‘ê>∑T˙s¡T ô|’|ü⁄˝…’qT qT+∫ ˙s¡T ‘·≈£îÿe>± sêe&É+‘√ uÛÑ≈£îÔ\T #ê˝≤ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ∫qï ∫qï yê´bÕs¡düTÔ\T ô|’|ü⁄˝…’qT <ë«sê e#˚à ˙{Ïì ì\« #˚dæ e#˚à •euÛÑ≈£îÔ\T ˙{Ïì 10 s¡÷bÕj·T\ #=|üŒîq $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. Bìô|’ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ áy√‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. @sêŒ≥T >∑T]+∫ ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ lXË’\+˝À bÕ‘ê\>∑+>∑ #˚s¡Tø=ì kÕïq|òüT≥º+ |ü]o*+#ês¡T.

d”|”◊ 24e sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç

ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡‘· ø£eT÷´ìdüTº bÕغ (d”|”◊) 24e sêÁwüº eTVü‰düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ ‹s¡T|ü‹ qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq Á|ü#ês¡C≤‘· sêÁwüº ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T õ.áX¯«s¡j·T´ Ä<Ûä«s¡´+˝À ø£s¡÷ï\T q>∑sêìøÏ $#˚Ãdæq dü+<äs¡“¤+>± ø£s¡÷ï\T q>∑s¡ dü$T‹ Ä<Ûä´s¡´+˝À Á|ü#ês¡ C≤‘·≈£î dæ|æ◊ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù n<Ûä´ø£å‘·q |òüTq+>± kÕ«>∑‘·+ |ü\ø£≥+ »]–q~. ø±s¡´ø£s¡Ô\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì ∫qï |æ\¢\T J|ü⁄ C≤‘·≈£î Á|ü#ês¡ ì$T‘·Ô+ e∫Ãq Hêj·T≈£î\≈£î s√C≤|üP\T Ç∫à |òüTq+>± kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. <ë]b˛&Ée⁄Hê u≤D≤ dü+#ê ù|\TÑ·÷ dæø±´+|ü⁄ <ä>∑Zs¡ @sêŒfÒ #˚dæq düuÛÑ≈£î $#˚ÃXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ d”|”◊ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù dæmHé.s¡dü÷˝Ÿ n<Ûä´ø£å‘·q eVæ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eTTK´ n‹<∏äT\T>± $#˚Ãdæq d”|”◊ sêÁwüº ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉT õ.áX¯«s¡j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº+˝À mø£ÿ&É #·÷dæq $#·Ã\$&ç>± eT<ä´+ e÷|òæj·÷, uÛÑ÷<ä+<ë\T, nÁø£eTyÓTÆì+>¥ ‘·~‘·s¡ düeTdü´\‘√ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+<äì Ç˝≤+{Ï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·«s¡˝À Á|ü»\T >∑TDbÕsƒ¡+ #Óù|Œs√E\T edüTÔHêïj·Tì nHêïs¡T. ‘·ø£åDy˚T sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üC≤ dü+πøåeT+ yÓ’|ü⁄ <äèwæº ô|{≤º\ì ˝Òì |üø£å+˝À uÛ≤s¡‘·ø£eT÷´ìdüTº bÕغÄ+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T ñ<äè‘·+ #˚düTÔ+<äì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”|”◊ sêÁwüº Hêj·T≈£î\T |æ.sêeT#·+Á<äj·T´, Á|üC≤Hê≥´eT+&É* sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T #·+Á<äHêj·Tø˘, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.sêe÷+»H˚j·TT\T, |æ.uÛÑ÷eT*+>∑|üŒ, mHé.eTH√Vü≤sY e÷DÏø£´+, ¬ø.»>∑Hêï<∏ä+, d”|”◊ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T mdt.eTTHÓ|üŒ, Hêπ>X¯eTà, >∑Ts¡T<ëdt, q>∑s¡ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T bÕ˝§Zq≥+ »]–+~.

j·TTìôd|òt Ä<Ûä«s¡´+˝À u≤\´ $yêVü‰\ ìs¡÷à\q sê´©, düe÷y˚X¯+ Vü‰\Vü≤]« |òæÁãe] 15 (düTe s¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝À kÕΔìø£ j·TTìôd|òt eT+&É\ ø√ Ä]¶H˚≥sY sêeTø£èwüí Ä<Ûä«s¡´+˝À sê´* #˚|ü≥º&É+ »]–+~. á dü+< Ûäs¡“¤+>± ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î j·TT.ÄsY.&ç.z. es¡\ø°Î C…+&Ü }|æ sê´* ÁbÕs¡+_Û+ #·&É+‘√, eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\ j·T+ qT+&ç n+u…<äÿsY dü]ÿ˝Ÿ es¡≈£î u≤\´ $yêVü‰\ ìs¡÷à\q ìHê<ë\‘√ sê´* #˚|ü{≤ºs¡T. nq+‘·s¡+ n+u…<äÿsY dü]ÿ˝Ÿ e<ä› e÷qeVü‰s¡+ @sêŒ≥T #˚dæ j·TTìôd|òt ø√ Ä]¶H˚≥sY sêeTø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2006 u≤\´ $yêVü≤ ìs¡÷à\q #·≥º+ Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ »]–+<äì, me¬s’Hê u≤\´ $yêVü‰\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+ #˚ùdÔ #·≥º]‘ê´ H˚s¡eTì, n˝≤π> \ø£å s¡÷bÕj·T\T »]e÷q, ¬s+&ÉT

dü+e‘·‡sê\ C…’fi¯ó •ø£å ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. 6 dü+e‘·‡sê\ qT+∫ 14 dü+e‘·‡sê\ |æ\¢\+<äs¡÷ ã&ç˝À ñ+&Ü\ì Äj·Tq dü÷∫+ #ês¡T. øÏc˛s¡ u≤*ø£\≈£î b˛©dt ùdºwüHé ne>±Vü≤q ñ+&Ü\ì, yê{ ÏøÏ dü+ã+~+∫q $esê\qT ≈£î¢|üÔ+>± ‘Ó*j·TCÒj·T&É+ »]–+<ä Hêïs¡T. M{Ï‘√ bÕ≥T>± Á|üuÛÑT‘·« Vü‰dæŒ≥˝Ÿ˝À u≤\´ $yêVü‰\ e\¢ »]π> |ü]D≤e÷\qT dü+ã+~Û‘· &Üø£ºs¡¢#˚ dü÷∫+#·&É+ »]–+<ä Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ m+.|æ.&ç.z.

ø±s¡´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ m+.|æ.&ç.z. Hêπ>X¯« s¡ sêe⁄ eTTK´ n‹~Û>± $#˚Ãdæ Á>±MTD eTVæ≤fi¯\T, u≤*ø£\T me«¬s’Hê ø±ì MT #·T≥Tº Á|üø£ÿq ÁbÕ+‘ê\˝À u≤\´ $yêVü‰\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ yê] >∑T]+∫q $esê\ qT e÷≈£î ‘Ó*j·TCÒùdÔ n≥Te+{Ï yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤ eTì ‘Ó*bÕs¡T. &Üø£ºsY düT+ø£qï, @.mHé.m+. düT<Ûëø£sY, düTo\, »j·TeTà ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

MÄs√«, M@y√ |üØøå± πø+Á<ë\ @sêŒ≥T $ø±sêu≤<é,|òæÁãe] 15(düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 19q »]π> $ÄsYz,$mz |üØø£å\ ø√dü+ $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝À Hê\T>∑T πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì $ø±sêu≤<é ÄsY&çy√ Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ‘·qqT ø£*dæq MT&çj·÷‘√ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T >∑‘·+˝À á ÁbÕ+‘· Á|ü»\ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\,y˚T<Ûëe⁄\ dü÷#·q y˚Ts¡≈£î |ü•ÃeT s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ÁbÕ+‘· yêdüT\≈£î nqT≈£L \+>± á |üØøå± πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.|üØøå± πø+Á<ë\qT >∑Ts¡Tyês¡+ Á|üø£{Ï+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì

‘Ó*bÕs¡T.&ç$»Hé˝Àì ¬s+&ÉT #Íø£<Ûäs¡ <äTø±D≤\ &û˝sY wæ|t ø√dü+ sê‘· |üØø£åqT Ç+≥s¡÷«qT ìs¡«Væ≤+#·≥+ »]–+<äì yÓT]{Ÿ Ä<ës¡+>± nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ ñ+≥T+<äì nHêïs¡T.z cÕ|ü⁄ $ø£˝≤+>∑T\≈£î πø{≤sTT+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.yÓTT‘·Ô+ 10 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T á |üØø£å≈£î Vü‰»s¡sTTq≥T¢ Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. $ø±sêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝À eT+∫˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡D≈£î düMT|ü+˝Àì eT+∫˙{Ï u≤e⁄\qT kÕ«Bq+ #˚düT≈£îì eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê #˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T.

eTVü‰•esêÁ‹ Áã¨à‘·‡yê\≈£î $düèÔ‘· @sêŒ≥T¢ lXË’\+ |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): eTVü‰ •esêÁ‹ ÁãôVAà‘·‡yê\¬ø’ $düèÔ‘· kÕúsTT˝À @sêŒ≥T¢ #˚j·T&É+ »]–+<äì áz Vü≤qTeT+ ‘·sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. sêh q\TeT÷\\ qT+&˚ ø±ø£ <˚X¯+˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ ˝ø£å˝≤~ dü+K´ ˝À ñ‘·‡yê\≈£î ‘·s¡*e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î m˝≤+{Ï nkÂø£s¡´+ ø£\T>∑≈£î+&Ü nìï ø√D≤\qT+∫ ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+≥÷ @sêŒ≥¢ô|’ <äèwæº πø+ÁBø£ ]+#ês¡T. eTTK´+>± uÛÑ≈£îÔ\≈£î kÕ<ës¡D edü‹, eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê, yÓ’<ä´Äs√>∑´ ùde\T, ≈£L´˝…’q¢ ìs¡«Vü≤D, •eBø£å $s¡eTD, ø±*u≤≥˝À @sêŒ ≥T¢, ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T rdüT≈£î+ ≥THêïs¡T. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ »]π> kÕ<Ûës¡D @sêŒ≥¢‘√ bÕ≥T á dü+e‘·‡s¡+ |ü\T n<äq|ü⁄ @sêŒ≥¢qT ≈£L&Ü #˚|ü≥º&É+ »]–+~. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ø£+fÒ ˇø£ Ç+»˙]+>¥ $uÛ≤>∑eTT qT+#˚ 28 n<äq|ü⁄ |üqT\qT #˚j·T&É+ »]–+~. á |üqT\˝À ø=ìï XÊX¯«‘· Á|ü‹bÕ~ø£qT ≈£L&Ü ñ|üjÓ÷>∑+˝ÀøÏ sêqTHêïsTT. uÛÑ≈£îÔ\ dü<äTbÕj·T+ø√dü+ bÕ‘êfi¯>∑+>∑ e÷s¡Z+˝À ø±fÒJ HÓ+. 111 m<äTs¡T>± $XÊ\yÓTÆq ÁbÕ+‘êìï #·<äTqT#˚dæ #·\Te |ü+~s¡¢qT y˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘√+~. nqï<ëqeTT #˚j·TT≥≈£î @sêŒ≥T¢ »]–q$. bÕ‘êfi¯>∑+>∑ e÷s¡Z+˝À 3e ùdºõ e<ä› kÕe÷qT¢ uÛÑÁ<ä|üs¡T#·Tø=qT >∑~ @sêŒ≥T #˚j·Tã&ÉT‘√+~. lXË’\+˝Àì |ü\T Á|ü<˚XÊ\˝À >∑\ kÕïq|ü⁄>∑<äT\≈£î. eTs¡T>∑T<=&É¢≈£î nedüs¡yÓTÆq eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚j·Tã&ܶsTT. düTe÷s¡T 4 \ø£å\ eT+∫˙{Ï bÕ´¬ø≥T¢ 17e ‘˚BqT+∫ ≈£L´f…Æq¢˝Àì uÛÑ≈£îÔ\≈£î Ç#·TÃ≥≈£î @sêŒ≥T¢ »s¡T>∑T‘·THêïsTT. bÕ‘êfi¯>∑+>∑ bÕ‘·yÓT≥¢e÷s¡Z+˝À myéT.mdt.ô|’

|ü⁄\‘√ u≤´]πø&ÉT¢ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+~. *+>±\>∑≥Tº ≈£î&ç, m&ÉeT u≤>±\˝À ‘ê‘êÿ* ø£+>± eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê, ‘ê‘êÿ*ø£+>± $<äT´B›ø£s¡D, eTs¡T>∑T<=&ç¶ @sêŒ≥T≈£î #·s¡´\T rdüTø√ã&ܶsTT. *+>±\>∑≥Tº, bÕ‘êfi¯>∑+>∑ kÕïq |ü⁄|òüT{≤º\ e<ä› eTVæ≤fi¯\T <äTdüTÔ\T e÷s¡TÃ≈£îH˚+ <äT≈£î ‘ê‘êÿ*ø£ >∑<äT\≈£î @sêŒ≥T#˚j·Tã&ÉT ‘·T+~. Ä\j·T ÁbÕ+>∑D+˝Àì eT+&ÉbÕ\ô|’ uÛ≤>∑+˝Àì bÕ\Vü‰s¡eTTq≈£î, <˚e‘êeT÷s¡TÔ\ •˝≤Œ\≈£î s¡+>∑T\T y˚j·Tã&ܶsTT ≈£L´ ø±+ô|¢ø˘‡ ôw&ÉT¶qT#· ˝&ÉT¶ ‘·j·÷Ø ôw&ÉT¶q≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± $<äT›´B›ø£s¡D |üqT\T #˚|ü{≤ºs¡T. \&ÉT¶ Á|ükÕ<ë\ πø+Á<ä+ e<ä› n<äq|ü⁄ ≈£L´˝…’q¢qT @sêŒ≥T¢ #˚j·T&É+ »]–+~. ø=‘·Ô>± •eBø£å •_s¡eTT\ e<ä› ¬s+&ÉT \&ÉT¶ øö+≥s¡¢qT 17e ‘˚B qT+∫ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. |òüT+{≤eTsƒ¡+ düMT|ü+˝À yêVü≤Hê\ bÕ]ÿ+>∑Tq≈£î H˚\qT #·<äTqT#˚dæ nedüs¡yÓTÆq @sêŒ≥T¢ #˚j·Tã&ÉT‘·THêï sTT. bÕ‘êfi¯>∑+>∑ e÷s¡Z+˝À ≈£î&ç yÓ’|ü⁄q

eTs¡T>∑T<=&ɶ≈£î XÊX¯«‘· ÁbÕ‹|ü~ø£q nìï edü‘·T\T #˚j·Tã&ܶsTT. uÛÑ≈£îÔ\ kÂø£s¡´+ ø√dü+ ≈£L´ ø±+ô|¢ø˘‡ q+<äT u…+;\qT @sêŒ≥T #˚j·T &É+ »s¡T>∑T‘·T+~. uÛÑ≈£îÔ\ kÂø£sê´\ ø£\Œq˝À uÛ≤>∑+>± _+<äTrs¡ú+ e<ä›>∑\ eT+∫˙{Ï u≤$øÏ eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚j·Tã&ܶsTT. ˙{Ï {≤´+≈£î ≈£L&Ü ì]à+#ês¡T. düTe÷s¡T 25 dü+e‘·‡sê\qT+∫ $ìjÓ÷>∑+˝À ñqï ˙{Ï düs¡|òüsê |ü<∏äø£+ <ë«sê s√E≈£î 8 ˝ø£å\ >±\qï ˙{Ïì e÷Á‘·y˚T düs¡|òüsê #˚ùd neø±X¯+ e⁄+&ç+~. á ø±s¡D+>± ì|ü⁄DT\‘√ #·]Ã+∫ düTe÷s¡T s¡÷. 40 \ø£å\ e´j·T+‘√ |ü⁄wüÿ]DÏ e<ä› düs¡|òüsê e´edüú˝Àì 4,.5 ùdºJ\ e<ä›, bÕ‘êfi¯>∑+>∑ e<ä› n<äq+>± 4 |ü+|æ+>¥ yÓ÷{≤s¡¢qT @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. <ë‘·\ düVü≤ø±s¡+‘√ Á|ü<Ûëq Ä\j·T ‘·÷s¡TŒ, |ü•ÃeT, <äø£åD >±*>√|ü⁄sê\≈£î neTàyê] Ä\j·T+˝Àì ncÕº<äX¯X¯øÏÔ|”sƒê\ $Á>∑Vü‰\≈£î, dü|üÔe÷‘·èø£\≈£î nedüs¡yÓTÆq ô|sTT+{Ï+>∑T\qT y˚sTT+#·&É+ »]–+~. Ç+ø± uÛÑ≈£îÔ\ s¡B›ì <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì nedüs¡yÓTÆq @sêŒ≥T¢ #˚ùd+<äT≈£î <˚ekÕúq+ n~Ûø±s¡T\T dæ<ä›+>± ñHêïs¡ì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑ≈£îÔ\ kÂø£s¡´+ ø√dü+ >∑‘· dü+e‘·‡ s¡+ ø£+fÒ á dü+e‘·‡s¡+ ‘ê‘êÿ*ø£ $<äT´B›ø£s¡D n<äq+>± #˚j·T&É+ »]–+~. eTTK´+>± uÛÑ≈£îÔ\T m≈£îÿe>± ñ+&˚ eT\¢eTà ø£˙ïs¡T, _+<äTrs¡ú+, ‘·~‘·s¡ Á|ü<˚XÊ\˝À ˝…’{Ï+>¥ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. n<˚$<ä+>± sêeTj·T´ ≥]ï+>∑T e<ä› ≈£L&Ü M~ BbÕ\T @sêŒ≥T#˚j·Tã&ܶsTT. Ç+ø± uÛÑ≈£îÔ\ s¡B›ì <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì nedüs¡yÓTÆ‘˚ eT]ìï @sêŒ≥T¢qT #˚ùd+<äT≈£î ≈£L&Ü <˚ekÕúq+ n~Ûø±s¡T\T dæ<ä›+>± ñqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

>∑Ts¡Tyês¡+, 16 |òæÁãe] 2012

yÓ’uÛÑe+>± ne<ä÷‘· sê$T¬s&ç¶ ‘ê‘· Äsê<Ûäq n≥M uÛÑ÷$T ÄÁø£eTD` ìÁ<ëedüú˝À n~Ûø±s¡T\T kÕ«$Tyê]øÏ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt H˚‘·\ |üP»\T ø√&ÉTeT÷s¡T, |òæÁãe] 15, (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì nqT >=+&É Á>±eT+˝À yÓ\dæq lne <ä÷‘· sê$T¬s&ç¶ ‘ê‘· Äsê<ÛäH√‘·‡e ø±s¡´Áø£eT+ ãT<Ûäyês¡+ n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± »]–+~. á |üP» ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\T ø√≥¢ Vü≤]#·Áø£bÕDϬs&ç¶, e÷<ës¡|ü⁄ πsDTø£eTà\T bÕ˝§Zì kÕ«$Tyê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡« Væ≤+#ês¡T. kÕ«$Tyê] Äsê<ÛäH√‘·‡ e+˝À bÕ˝§ZH˚+<äT ≈£î nqT>=+&É Á>±e÷ìøÏ $#˚Ãdæq yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\≈£î Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s ¡Ô\‘√ bÕ≥T, Á|ü»\T |òüTq kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. ã+&É˝≤>∑T&ÉT b˛{°\qT ÁbÕs¡+_Û+ ∫q ø√≥¢ Vü≤] : lne<ä÷‘· sê$T¬s&ç¶ ‘ê‘· Äsê<ÛäH√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+ #·Tø=ì Á>±eT+˝À @sêŒ≥T #˚dæq eèwüuÛÑsê»eTT\#˚ ã+&É˝≤>∑T b˛{°\qT yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·\T ø√≥¢ Vü≤]#·Áø£bÕDϬs&ç¶, e÷<ës¡|ü⁄ πsDTø£eTà\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T sêeTÁøÏcÕí¬s&ç¶, düπs«X¯«s¡¬s&ç¶, sê$T¬s&ç¶, ãdæ¬s&ç¶, düT<Ûëø£sY, |üs¡y˚Twt, e÷<äqï, X‚wüqï ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

>√XÊ\ n_Ûeè~ΔøÏ πsDTø£eTà s¡÷.20y˚\T $sêfi¯+ : Ç~˝≤e⁄+&É>± nqT>=+&É Á>±eT+˝À @sêŒ≥T #˚dæq ne<ä÷‘· sê$T¬s&ç¶ ‘ê‘· >√XÊ\ n_Ûeè~ΔøÏ >±qT yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ø√&ÉTeT÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z Hêj·T≈£îsê\T e÷<ës¡|ü⁄ πsDTø£eTà s¡÷.20y˚\T $sêfi¯+>± Ç#˚Ã+<äT≈£î eTT+<äTø=#êÃs¡T.

ôVQ\>∑T+<ä |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) : ôVQ\>∑T+<ä eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ôVQq÷ïs¡T Á>±eT+˝À 70 mø£sê\ n≥M uÛÑ÷$T uÛÑ÷kÕ«eTT\T n≥M uÛÑ÷$Tì ÄÁø£$T+#·Tø=ì e]Hê≥T¢ y˚dæ kÕ>∑T #˚düTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À n≥M XÊK n~Ûø±s¡T\T á uÛÑ÷$Tì >∑T]Ô+∫ düπs« #˚sTT+∫ Vü≤<äT›sêfi¯ó¢ bÕ‹+#ês¡T. n˝≤π> n≥M uÛÑ÷$T˝À yÓ<äTs¡T, ‘ê{Ï #Ó≥T¢ ‘·~‘·s¡ yÓTTø£ÿ\qT \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ Ks¡Tà #˚dæ Hê{Ï+#ês¡T. nsTT‘˚ n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å ´+ e\¢ yês¡T Hê{Ïq yÓTTø£ÿ\qT, sêfi¯¢qT ô|]øÏy˚dæ, e]Hê≥T¢ y˚düTø=ì n≥M uÛÑ÷$Tì kÕ>∑T #˚düTÔHêïs¡T. á uÛÑ÷$T Vü≤>∑] (y˚<ëe‹ q~) Á|üø£ÿq á uÛÑ÷$T ñ+&É≥+ e\¢ dü+e‘·‡sêìøÏ ¬s+&ÉT |ü+≥\T |ü⁄wüÿ\+>± |ü+&ç+#·T≈£î+≥THêïs¡T. @ø£+>± Ç+‘· uÛÑ÷$Tì ÄÁø£$T+#·Tø=ì kÕ>∑T #˚düTÔqï uÛÑ÷kÕ«eTT\ ô|’ n≥M XÊK n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√ø£ b˛e&É+‘√ |ü\T nqTe÷Hê\T πs¬ø‘·T‘·THêï sTT. n+‘˚ø±ø£ ø√–\‘√≥, eTT<›ä≥e÷– ÁbÕ+‘·+˝À ≈£L&Ü n≥M uÛÑ÷$T ÄÁø£eTD≈£î >∑T¬s’+~. dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ #Ó≥T¢, ø£f…º\T, ø=+&É\T nqT≈£î+ ≥÷ ‹s¡>∑≥+ e\¢ eT+&É\+˝À e÷s¡TeT÷\ Á>±e÷˝…’q ø√–\‘√≥, eTT<ä›≥e÷–, eq÷ïs¡T˝À e+<ä\

mø£sê\T≈£î ô|’>± n≥M uÛÑ÷$T uÛÑ÷kÕ«eTT\ >∑Tô|{À¢ kÕ>∑T ne⁄‘·T+~. ø=+&É˝À¢ ñqï ˇø£ÿ #Ó≥TºqT q]øÏ‘˚ <ëìøÏ ‘·|æŒ<ä+>± uÛ≤Ø>± »]e÷Hê\T y˚ùd n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\T yê] uÛÑ÷$Tì ÄÁø£$T+#·T≈£îqï uÛÑ÷kÕ«eTT\ ô|’ m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛e&É+ ô|’ yê]‘√ ≈£îeTà¬ø’q≥T¢ Äs√|üD\T edüTÔHêïsTT. Bìô|’ õ˝≤¢ n≥MXÊK n~Ûø±s¡\T düŒ+~+∫ ÄÁø£eTD≈£î >∑T¬s’q e+<ä\ mø£sê\ uÛÑ÷$Tì kÕ«BÛq |üs¡T#·T≈£î+{≤s√...? ˝Òø£ eTÚq+ eVæ≤kÕÔs√....? y˚∫ #·÷&Ü*‡ ñ+~.

ø±s=Œπs{Ÿ $<ä´qT n&ÉT¶≈£î+{≤+ : @;M|” ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) : ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ kÕúìø£ »qeT+∫ ì\j·T+˝Àì @;M|” ø±sê´\j·T+˝À bÕÁ‹πøj·TT\ düe÷ y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. á düe÷y˚X¯+˝À @;M|” õ˝≤¢ ø£˙«qsY düT˙˝Ÿ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝Àì Á|üuÛÑT‘·« nqTeT‘·T\T bı+<ä≈£î+&Ü n&ɶ<ë]‘√ $<ë´s¡Tú\qT, ‘·*¢<ä+Á&ÉT \qT yÓ÷dü+ #˚dü÷Ô >∑‘· ø=ìï dü+e‘·‡sê\ qT+∫ õ˝≤¢˝Àì nH˚ø£ eT+&É˝≤˝À¢ ¬syÓq÷´ &ç$»Hé\˝À, õ˝≤¢ πø+Á<ë˝À¢ Á|üuÛÑT‘·« nqTeT‹ bı+<ä≈£î+&Ü $<ë´ yê´bÕØø£s¡D #˚düTÔHêï ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T ˝…’q ÄsY◊y√, &ûáy√, myéTáy√\T @e÷Á‘·+ M{Ï >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·Tø√

e&É+˝Ò<äT. Ç|üŒ{ÏøÏ nH˚ø£ bÕsƒ¡XÊ\ \T, ø£fi≤XÊ\\≈£î >∑T]Ô+|ü⁄˝Ò<äHêï s¡T. n<˚ $<Ûä+>± á dü+e‘·‡s¡+ &ÉãT“H˚ Á|ü<Ûëq+>± #˚düTø=ì edüTÔ qï s¡$+Á<äuÛ≤s¡‹, l#Ó’‘·q´, πøX¯e¬s&ç¶ ø£fi≤XÊ\\qT n&ÉT¶≈£î+{≤ eTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø q>∑s¡+˝À, õ˝≤¢ ˝À nH˚ø£ ø±s=Œπs{Ÿ dü÷ÿfi¯ó¢, ø£fi≤XÊ \\T |ü⁄≥º>=&ÉT>∑T˝≤¢ |ü⁄≥Tºø= düTÔ+&É≥+e\¢ eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ Á|ü»\T rÁe Çã“+~øÏ >∑T] ø±e&É+ »s¡T>∑T ‘·T+<äHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\T, ≈£î≥T+u≤ \T ≈£L&Ü á ø±s=Œπs{Ÿ $<ä´≈£î Äø£]¸‘·T˝…’ rÁe eTqkÕúbÕìøÏ >∑T¬s’ Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£îH˚ neø±X¯+ eTq≈£î ø£ì|ædüTÔ+<äHêïs¡T. ø±s=Œπs{Ÿ

$<ä´qT n&ÉT¶ø√e&Éy˚T @;M|” <Û˚´ j·T+>± |üì #˚düTÔ+<ä Hêïs¡T. n<˚$ <Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·«+ ;á&û nuÛÑ´s¡Tú\≈£î &ûmd”‡˝À neø±X¯+ ø£*Œ+∫q+ <äT≈£î @;M|” Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚dæ+<ä Hêïs¡T. $<ë´]ú dü+|òü÷\ b˛sê≥ |òü*‘·y˚T á jÓTTø£ÿ neø±X¯+ \_Û+∫+<äHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·«+ á @&Ü~ ;á&û nuÛÑ´s¡Tú \≈£î md”®{°˝À neø± X¯+ ø£*Œ+#ê \ì, f…{ŸqT s¡<äT› #˚ùd+‘·es¡≈£î @;M|” b˛sê≥+ Ä>∑<äì nHêïs¡T. q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù Vü≤]wt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº yê´|üÔ+>± Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\ ˝À »s¡T>∑T‘·Tqï eTs¡D≤\≈£î ø±s¡ D+ p&Ü\T ø±<äì BìøÏ |üP]Ô u≤<Ûä´‘· Á|üuÛÑT‘ê«ì<˚qì ù|s=ÿHêï

s¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ p&Ü\ jÓTTø£ÿ &çe÷+&é\qT HÓs¡y˚ sêÃ\ì, ˝Òì |üø£å+˝À sêÁwüº yê´|üÔ+ >± @;M|” p&Ü\≈£î eT<䛑·T |ü\T≈£î‘·÷ Ä+<√fi¯q≈£î dæ<äΔeTe ‘·T+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

◊πø|” ñ<√´>∑T\qT Á|üuÛÑT‘√«<√´>∑T\T>± >∑T]Ô+#ê* ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) :ù|<ä\ ø√dü+ ù|<ä]ø£ ìs¡÷à\q ø√dü+ ìs¡+‘·s¡+ |üì #˚ùdÔ Ç+~sê Áø±+‹|ü<∏ä+ ñ<√´>∑T\qT Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T>± >∑T]Ô+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ m+‘√ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± Á|üy˚X¯ô|{Ϻq mH√ï ù|<ä]ø£ ìs¡÷à\q |ü<∏äø±\qT Á>±MTD eTVæ≤fi¯\≈£î #˚s¡y˚j·T&É+˝À ñ<√´>∑T\T #ê˝≤ ÁX¯$TdüTÔHêïs¡ì ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ mHéJy√ Áô|dæ&Ó+{Ÿ yÓ+>∑*¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T @$<Ûä+>± nsTT‘˚ nìï kÂø£sê´\T ø£*ŒdüTÔ+<√ n<˚ $<Ûä+>± ø£*Œ+#ê\+fÒ sêÁwüº+˝À Ç+~sê Áø±+‹ |ü<∏ä+˝À |üì #˚düTÔqï 6553 eT+~ì Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T>± >∑T]Ô+#ê\ì, mHéJy√ ‘·s¡T|òü⁄q sêÁwüº kÕúsTT˝À eT<䛑·T #˚|ü&ÉT‘·THêïeTì #ÓbÕŒs¡T. Ç+~sêÁø±+‹ |ü<∏ä+˝À |üì #˚düTÔqï ñ<√´>∑T\qT Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T>± >∑T]Ô+#ê\ì ù|<ä Á|ü»\ ø√dü+ nuÛÑj·TVü≤düÔ+ |ü<∏äø£+ ÄyéT ÄBà

;Ûe÷ jÓ÷»q e+{Ï ù|<ä\ ø√dü+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü<∏äø±\qT á sêÁwüº+˝À ñ<√´>∑T\≈£î m+‘√ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± neT\T »s¡T|ü⁄‘·Tqï ñ<√´>∑T\qT Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T>± >∑T]Ô+#˚ es¡≈£î d”|”m+ ‘·s¡T|òü⁄q, ÁfÒ&é j·T÷ìj·Tq¢ ‘·s¡T|òü⁄q dü+|üPs¡í eT<䛑·T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïeTì |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶ q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù #ÓbÕŒs¡T. nôd+;¢˝À ≈£L&Ü e÷ bÕغ ‘·s¡T|òü⁄q #·]Ã+#˚ $<Ûä+>± #·÷düTÔHêïeTì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ e´ekÕj·T ø±]àø£ ø±s¡´<ä]Ù $.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ Vü‰$T Çe«&É+ »]–+~. Ç+~sêÁø±+‹ |ü<∏ä+˝À |üì #˚düTÔqï ñ<√´>∑T\qT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Á|üuÛÑT‘·«+˝À ìj·T$T+#·Tø√e&É+ »]–+<äì 2014˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚düTÔ+<äì n|üŒî&ÉT á ñ<√´>∑T\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ñ<√´>∑T\T>± >∑T]ÔkÕÔeTì Ç|ü&ÉT »]π> nôd+;¢˝À ≈£L&Ü bÕغ ‘·s¡T|òü⁄q #·]ÃkÕÔeTì Vü‰MT Çe«&É+ »]–+~. Ç+~sê Áø±+‹ |ü<∏ä+

ùdº{Ÿ m– ®≈£L´{Ïyé yÓT+ãsY dü+Je¬s&ç¶, |”J ÇHé#ê]® yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, CÀq˝Ÿ ÇHé #ê]®\T eTùV≤+Á<ä, düTπs+Á<ä, dü÷ s¡´,Mπswt,lìyêdüT\T, ø±s¡´<äø£s¡Ô\T á düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

ãkÕº+&ÉT˝À

düeTdü´\qT rs¡TkÕÔ+

ns¡TD uÛ≤s¡‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À

$T$TÁø° ãq>±q|ü*¢, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ |ü≥ºD+˝Àì _dæ Áπ>&ç+>¥ ø±\˙˝À bÕ‘· ãkÕº+&é q+<äT ns¡TD uÛ≤s¡‹ kÕV”≤r kÕ+düèÿ‹ø£ dü+düú yês¡T áHÓ\ 17 X¯óÁø£yês¡+ ôV’≤<ësê u≤<é ø=$T* dædüºsY‡#˚ $T$TÁøÏ, $<ë´s¡Tú\ qè‘·´ Á|ü<äs¡Ùq Á|üeTTK XÊÁdüÔy˚‘·Ô m+|æ eT~›˝Ò{Ï ¬s&ç¶, s¡$es¡à, »rj·T nyês¡T¶ Á>∑V”≤‘· Á|üeTTK ∫Á‘·ø±s¡T&ÉT |æ. ø√fÒwt yê]#˚ kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ns¡TD uÛ≤s¡‹ n<Ûä´≈£åî\T _dæ. sêC≤¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

ªdüTes¡íyês¡Ôμ≈£î düŒ+<äq

yÓ\T>√&ÉT |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ ukÕº+&ÉT˝À @s¡Œ&çq düeTdü´\qT sêh Hê´j·TXÊK eT+Á‹ @sêdüTÁ|ü‘ê|ü¬s&ç¶ ‘·q kı+‘· ì<ÛäT\‘√ |ü]wüÿ]+#·qTqï≥T¢ kÕúìø£ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT »Hês¡úHé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Hê\T>∑Ts√E\ ÁøÏ‘·+ ªdüTes¡íyês¡Ôμ˝À e∫Ãq ø£<∏äq+ y˚Ts¡≈£î eT+Á‹ düŒ+~+∫q≥T¢, ‘·«s¡˝ÀH˚ ãkÕº+&ÉT˝Àì eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, ãdtôw\ºsY, eT+∫ ˙{Ï kÂø£s¡´+, d”d”æ bÕ¢{ŸbòÕ+qT @sêŒ≥T#˚kÕÔqì eT+Á‹ kÕúìø£ Hêj·T≈£î\‘√ #Ó|æŒq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ Á|ü»\T, Á|üj·TD°≈£î\T Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

Ä]úø£ düy˚Tàfi¯q+`ne>±Vü≤q ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ¬ø.lìyêdüT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ<√´>∑T\qT Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T>± >∑T]Ô+#ê\ì, #ê˝≤ ø±\+>± ñ<ä´e÷\T #˚düTÔHêï Á|üuÛÑT‘·«+ ôd˝ŸŒ¤ n~Ûø±s¡T\T yÓTT<äT› ìÁ<ä b˛‘·THêïs¡ì, düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ nj˚T´ es¡≈£î ñ<ä´eT+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì 16e ‘˚Bq ôV’≤<äsêu≤<é˝À »]π> ÄeTs¡D ìs¡Vü‰s¡ Bø£å˝À bÕ˝§Zq&ÜìøÏ õ˝≤¢

‘·s¡T|òü⁄q 100eT+~ ñ<√´>∑T\T Vü‰»s¡T ne⁄‘ês¡Hêïs¡T. –]»q düe÷K´ Hêj·T≈£î\T >√$+<äT, e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ ø£s¡÷ï\T Hêj·T≈£î\T u≤\Tùdì, CÒ@d” Hêj·T≈£î\T _.ø£èwüßí&ÉT, ;CÒ|” ‘·s¡T|òü⁄q #·˝≤¢ <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶, Ç+~sê Áø±+‹ ñ<√´>∑T\T, Hê>∑sêE, #êeTT+&˚e«], s¡y˚Twt, #·+Á<äX‚KsY, Á|ükÕ<é, eT~›˝Ò{Ï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü<ädüT‡\T ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 15 (düTes¡íyês¡Ô) : Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î u≤´+≈£î U≤‘ê\T ˝Òì ã\V”≤q, n˝≤Œ<ëj·T esêZ\ yê]ì U≤‘ê<ës¡T\T>± #˚s¡TÃø=ì, yê]øÏ yê´bÕs¡ Á|ü‹ì<ÛäT\T, kÕàsYºø±s¡T¶\ <ë«sê u≤´+øÏ+>¥ ùde\qT, kÂø£sê´\qT ø£\T>∑CÒùd+<äT≈£î uÛ≤s¡‘·Á|üuÛÑT‘·«+ Ä]úø£ düy˚Tà\q+ ø±s¡´Áø£e÷ìï s¡÷bı+~+#·&É+ »]–+~. á Ä]úø£ düy˚Tàfi¯q ø±s¡´Áø£eT+ô|’ Á>±eTdüTú\T ne>±Vü≤q ø£*–+#˚+<äT≈£î õ˝≤¢˝Àì 32Ä+Á<ÛäÁ|ü>∑‹ Á>±MTD u≤´+ø˘ ÁbÕ+rj·T ø±sê´\j·T+ yês¡T H˚{Ï qT+∫ e#˚à HÓ\ 9e ‘˚B es¡≈£î ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Øõq˝Ÿ y˚TH˚»sY |æ.y˚DT>√bÕ˝Ÿ sêE ‘Ó*bÕs¡T.

ePaper |Suvarna Vartha | Hyderabad & Kurnool District Edition | 16-02-2012  
ePaper |Suvarna Vartha | Hyderabad & Kurnool District Edition | 16-02-2012  

Hyderabad, Kurnool, District News, Local News, Online News, Web News, Latest News, Online Paper, News Paper, Telugu, ePaper.