Page 1

eT+>∑fi¯yês¡+ 14, |òæÁãe] 2012

Çfi¯¢≈£î eT+ps¡T...

|üÁ‘ê\T #·÷|æ+#·+&ç |üÁ‘ê\T ˝Ò≈£î+fÒ _\T¢\T #Ó\¢+#·+: ø£˝…ø£ºsY $#ês¡D »]|æ Hê´j·T+ #˚kÕÔ+ bıJwüHé dü]º|òæπø{Ÿ≈£î ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À ‘·Vü≤d”˝≤›sYqT ø£\e+&ç

s¡+>±¬s&ç¶, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): Ç+~s¡eTà >∑èVü≤ìsêàD+ |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä Çfi¯¢ eT+pØ ˝Ò≈£î+&Ü _\T¢\T #Ó*¢+#·&É+ ≈£î<äs¡<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T $.X‚cÕÁ~ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+ »]–q &Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø£\ø£ºsY ø±s¡´Áø£eT+˝À ã+{≤«s¡+ eT+&É\+ j·÷#ês¡+ Á>±eT+ qT+&ç ø±\sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç+~s¡eTà Çfi¯¢≈£î dü+ã+~Û+∫ n~Ûø±s¡T\ eTÚ[ø£ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î ˝…+≥˝Ÿ kÕúsTT es¡≈£î Çfi¯ó¢ ì]à+#·T≈£îHêïeTì Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q _\T¢\T n~Ûø±s¡T\T Çe«≥+˝Ò<äì ø£˝…ø£ºs¡T <äèwüºøÏ ‘˚>± ø£˝…ø£ºs¡T ô|’ $<Ûä+>± düŒ+~+#ês¡T. Ç+~s¡eTà Çfi¯¢≈£î dü+ã+~Û+∫ ns¡Ω‘· C≤_‘ê˝À ù|s¡T¢ ñqï|üŒ{Ïø° dü¬s’q eT+pØ |üÁ‘ê\T ˝Ò≈£î+&Ü _\T¢\T #Ó*¢+#·&É+ kÕ<Ûä´+ ø±<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+p¬s’q Çfi¯¢≈£î dü+u+~Û+∫ 500 s¡÷bÕj·T\‘√ u≤´+≈£î nøö+≥T¢ ‘Ós¡yê\ì u≤´+ø£s¡T¢ ($T>∑‘ê 2˝À)

ù|J\T : 8

Vü‰MT\T eT]#ês¡T..

e÷qe‘·«+ $&ç#ês¡T >∑es¡ïsY Á|üdü+>±ìï ãVæ≤wüÿ]+∫q ;CÒ|” $esê\T 2˝À


2

düTes¡íyês¡Ô,ôV’≤<äsêu≤<é

ªÇ+&çj·÷ kÕ|tº`2012μ dü<ädüT‡≈£î y˚~ø£ø±qTqï uÛ≤>∑´q>∑s¡+ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): ◊{° dü+düú\ neTàø£+<ës¡T\, ø=qT>√\T<ës¡T\ dü+j·TTø£Ô dü<ädüT‡øÏ uÛ≤>∑´q>∑s¡+ dæ<äΔ+ ne⁄‘√+~. Ç+&çj·÷ kÕ|tº`2012 ù|s¡TMT<ä e÷]à 21, 22, 23 ‘˚B˝À¢ á n+‘·sê®rj·T düe÷y˚X¯+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ôV≤#Y◊d”d” ÁbÕ+>∑D+˝À »s¡T>∑T‘·T+<äì m\Áø±ºìø˘‡ n+&é ø£+|üP´≥sY kÕ|tºy˚s¡T mø˘‡b˛s¡Tº Á|üyÓ÷wüHé øöì‡˝Ÿ m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY &ç.¬ø.düØHé ôV’≤<äsêu≤<é˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T. á dü<ädüT‡ <ë«sê eTq sêÁwüº Á|ü‹wü˜ eT]+‘·>± ô|s¡T>∑T‘·T+<äì ◊{°XÊK eT+Á‹ bıHêï\ \ø£åàj·T´ nHêïs¡T. <˚X¯+˝À ◊{° Vü≤uŸ>± s¡÷bÕ+‘·s¡+ #Ó+<ä&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£èwæ m+‘√ ñ+<äì Äj·Tq #Ó|ü⁄Œø=#êÃs¡T. á n+‘·sê®rj·T dü<ädüT‡ ◊{° |ü]ÁX¯eT≈£î m+‘√ y˚T\T #˚düTÔ+<äì eT+Á‹ nHêïs¡T.

26q e&Ó¶s¡ dü+|òüT+ uÛÑeq ìsêàD≤ìøÏ uÛÑ÷$T|üP» ãw”sYu≤>¥, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ e&Ó¶s¡ dü+|òüT+ uÛÑeq ìsêàD uÛÑ÷$T |üP» á HÓ\ 26q n‘êÔ|üPsY˝À »s¡T>∑T‘·T+<äì dü+|òüT+ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T y˚eTT\ yÓ+ø£fÒXŸ ‘Ó*bÕs¡T. sêÁwüºkÕúsTT e&Ó¶s¡T\ dü+|òüT+ düe÷y˚X¯+ z˝Ÿ¶ myÓTà˝Ò´ ø±«s¡ºsY‡˝À »]–+~. Ç+<äT˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛÑ÷$T |üP»≈£î sêÁwüº q\TeT÷\\ qT+∫ 30y˚\ eT+~ e&Ó¶s¡\T Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡T. sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Z+{≤s¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. πø+Á<ä eT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD, sêÁwüº eT+Á‘·T\T >∑˝≤¢ ns¡TD, <Ûäsêàq Á|ükÕ<äsêe⁄, s¡|òüTTMsê¬s&ç¶, dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶, myÓTà˝Ò´ $wüßíes¡ΔHé¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T ≈£L&Ü edüTÔHêïs¡Hêïs¡T. düe÷y˚X¯+˝À dü+|òüT+ sêÁwüº Hêj·T≈£î\T eT*¢ ìs¡à\, ≈£î+#·\ @&ÉTø=+&É\T, m‘·Ôs¡ n+‘·j·T´, ã+&Ü] ÁosêeTT\T, ã‘·TÔ\ \ø°åàHêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

p´dt ‘ê>∑T‘·THêïsê? C≤Á>∑‘·Ô düTe÷..! ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): y˚dü$ø±\+ edüTÔ+&É≥+‘√ q>∑s¡+˝À ø√ø=\¢\T>± p´dt cÕ|ü⁄\T yÓ\TdüTÔHêïsTT. m+&Éø±\+˝À q>∑s¡+˝À ñc˛íÁ>∑‘·\T m≈£îÿe>± ñ+&É&É+‘√ Á|ü»\T <ëVü‰ìï rs¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î p´dt, ≈£L˝ŸÁ&ç+ø˘\ô|’ Ä<Ûës¡|ü&ÉT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ p´dt ‘êπ> yês¡T mø£ÿ&É|ü&ç‘˚ nø£ÿ&É p´dt ‘ê>∑&É+‘√ n+<äT˝À yê&˚ ◊dt e\¢ Äs√>±´ìøÏ Vü‰ì ø£*– s√>±\ u≤]q |ü&Ü*‡ edüTÔ+<äì &Üø£ºs¡T¢ ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T. y˚dü$˝À ø±düT\ |ü+≥: p´d,t \d”‡ <äTø±D≤\T y˚dü$ e∫Ã+<ä+fÒ #ê\T q>∑s¡+˝À mø£ÿ&É #·÷dæq p´dt, \d”‡ <äTø±D≤\T <äs¡Ùì$TdüTÔ+{≤sTT. nsTT‘˚ m+&Éø±\+˝À p´dt cÕ|ü⁄ yês¡T, ◊dt $Áø£sTTdüTÔqï <äTø±D<ës¡T\T X¯óÁuÛÑyÓTÆq ˙{Ïì yê&Éø£b˛e&É+ e\¢ n+<äT˝À u≤ø°º]j·÷\T ñ+≥THêïsTT. n˝≤+{Ï p´dt\T ‘ê>∑&É+ e\¢ yê+‘·T\T, $πs#·Hê\T, ø£\sê, &Éj˚T]j·÷ e+{Ï yê´<ÛäT\T edüTÔHêïsTT. p´dt cÕ|ü⁄\T ‘Ó]#˚+<äT≈£î nqTeT‹ ˝Òø£b˛e&É+ e\¢ $#·Ã\$&ç>± HêD´‘· ˝Òì |ü+&É¢qT rdüTø=∫à p´dt\qT ‘·j·÷s¡T #˚dæ ˇø√ÿ >±¢düT≈£î s¡÷.15 qT+∫ 20 es¡≈£î $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À ãj·T≥|ü&ɶ ìC≤˝…H√ï ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± mH√ï ìC≤\T ãj·T≥|ü&ܶsTT. p´dt cÕ|ü⁄˝À yê&˚ ◊dt˝À Ç.ø=˝…’ ˝≤+{Ï u≤ø°º]j·÷\T ñ+&É&É+, ø√¢]Hé ˝Òì ˙{Ï‘√ ◊dt ‘·j·÷s¡T #˚j·T&É+ ˝≤+{Ï$ ìs¡÷|æ‘·yÓTÆq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+˝À ôV≤˝ŸÔ ÇHéôdŒø£ºs¡T¢ düŒ+~+∫ ◊dt ‘·j·÷s¡T #˚ùd |ü+|æDÏ˝À ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#˚≥≥T¢ #·÷&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· yê]ô|’ ñ+~. |ü+&ÉT¢, ø=ã“] uÀ+&Ü\‘√ ñ|üX¯eTq+ m˝≤+{Ï ø£©Ô˝Òì Äs√>±´ìøÏ Vü‰ì ø£*–+#·ì ‘êC≤ |ü+&É¢qT, ø=ã“] ˙fi¯¢qT rdüTø√yê\ì &Üø£ºs¡T¢ dü÷∫düTÔHêqs¡T. ˇø£y˚fi¯ y˚dü$˝À ãj·T≥øÏ yÓ[¢q≥¢sTT‘˚ y˚dü$ ‘ê|ü+ qT+∫ ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î Çfi¯¢˝ÀH˚ p´dt ‘·j·÷s¡T #˚düTø=ì yÓfi≤¢\ì ˝Ò<ë ø=ã“] ˙fi¯¢qT ‘ê>±\ì yês¡T dü÷∫düTÔHêïs¡T.

Vü‰MT\T eT]#ês¡T.. e÷qe‘·«+ $&ç#ês¡T ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq Vü‰MTì πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T ‘·T+>∑˝À ‘=ø±ÿj·Tì _C…|æ sêÁwüº n<ä´≈£åî&ÉT õ.øÏwüHé¬s&ç¶ Äs√|æ+#ês¡T. k˛eTyês¡+ Hê&ÉT nôd+;¢ ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ\qT |ü⁄s¡düÿ]+ #·T≈£îì sêÁwüº >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé #˚dæq Á|üdü+>±ìï _C…|æ ãVæ≤wüÿ]+∫+~. øÏwüHé¬s&ç¶ MT&çj·÷ bÕsTT+{Ÿ e<ä› e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2004, 09 mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D ÇkÕÔeTì Vü‰MT Ç∫Ãq πø+Á<ä, sêÁcÕº\T Ä Vü‰MTì ìs¡¢ø£å´+ #˚XÊj·Tì

$eT]Ù+#ês¡T. >∑es¡ïsY Á|üdü+>∑+˝À ‘Ó\+>±D n+X¯+ ˝Òq+<äT≈£î ìs¡düq>± >∑es¡ïsY Á|üdü+>±ìï ãVæ≤wüÿ]+#êeTHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ 700 eT+~ Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£îHêï πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T ñ\T≈£î |ü\T≈£î ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. düø£\ »qT\ düyÓTàqT ≈£L&Ü ñ<√´>∑T\qT uÛÑj·Tô|{Ϻ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ìØ«s¡´+ #˚dæ+<äì $eT]Ù+ #ês¡T. sêÁwüº+˝À HÓ\ø=qï Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T\≈£î ø±+Á¬>dt, {°&û|”˝Ò u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\ì &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ k˛ìj·÷>±+BÛ, #·+Á<äu≤ãT

Ä&ÉT‘·Tqï Á&Üe÷\‘√H˚ e+<ä\ eT+~ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT ¬s+&ÉT ø£fi¯¢ dæ<ëΔ+‘·+ k˛ìj·÷>±+BÛøÏ ã\+ #˚≈£L]Ã+<äì, n+<äTπø ‘Ó\+>±Dô|’ πø+Á<ä+ dü¬s’q ìs¡íj·T+ rdüTø√˝Òø£b˛‘·T+<äì Äs√|æ+#ês¡T. Ç∫Ãq Vü‰MTì ‘·T+>∑˝À ‘=øÏÿq+<äT≈£î sêqTqï mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغì, Á|ü»\T ‘·]$Tø=&É‘ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ø±+Á¬>dt bÕغì Á|üC≤ø√s¡Tº˝À <√wæ>± ì*u…&É‘êeTì øÏwüHé¬s&ç¶ ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

Çfi¯¢≈£î eT+ps¡T... |üÁ‘ê\T #·÷|æ+#·+&ç (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) ã\e+‘·+ #˚düTÔHêïs¡ì ø±\sY ø£˝…ø£ºs¡T <äèwæºøÏ rdüT≈£îsê>± ô|’$<Ûä+>± düŒ+~+#ês¡T. ≈£î\ø£#·s¡¢ eT+&É\+˝À |ü\T Á>±eT˝À¢ @fi¯¢‘·s¡ã&ç n≥$ uÛÑ÷eTT˝À¢ kÕ>∑T#˚düT≈£î+≥Tqï –]»qT\≈£î n≥M XÊU≤~ø±s¡T\T Çã“+~ ô|&ÉT‘·THêïs¡ì ≈£îdüàdüeTTÁ<ëìøÏ #Ó+~q ø±\sY ø£˝…ø£ºs¡T |òæsê´<äT #˚j·T>± $#ês¡D »]|æ+∫ Hê´j·T+ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. <√eT eT+&É\+ •yê¬s&ç¶ |ü˝…¢˝À 2005 dü+e‘·‡s¡+˝À uÛÑ÷|ü+|òæD° |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä bÕdt |ü⁄düÔø±\T, Ábıdæ&ç+>¥\T Çe«>± Ç|üŒ{Ï es¡≈£î uÛÑ÷$T dü+ã+~+∫ bıJwüHé #·÷|ü˝Ò<äì ‘Ó\T|ü>± ø£˝…ø£ºs¡T düŒ+~dü÷Ô Á|üdüTÔ‘·+ »s¡T>∑T‘·THêï ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À düeTdü´ |ü]cÕÿs¡eTj˚T´$<Ûä+>± ‘·Vü≤d”˝Ÿ<ës¡T≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø#˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. eTs¡Œ*¢ eT+&É\+ |ü≥÷¢s¡T˝À øÏ#·Héôw&é ì]à+∫q <ëìøÏ _\T¢\T sê˝Ò<äì Ä Á>±eT e÷J düs¡Œ+#Y ø£˝…ø£ºs¡T≈£î |òæsê´<äT #˚j·T>± Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q _\T¢\qT yês¡+˝À|ü⁄ #Ó*¢+#˚ $<Ûä+>± #·÷&Ü\ì kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT XÊK n~Ûø±]ì Ä<˚•+#ês¡T. ‘ê+&É÷s¡T mHé{ÏÄsY s√&ÉT¶ |üqT\T |üP]Ô nsTTq+<äT≈£î>±qT düTuÛ≤wt¬s&ç¶ nH˚ ø±\sY ø£˝…ø£ºs¡T≈£î <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ Ä<˚$<ä+>± düπs«HÓ+ãs¡T 15˝À 2 ø√≥¢ $\TyÓ’q uÛÑ÷$Tì ø=+<äs¡T Ku≤®#˚düTÔHêïeTì ø£˝…ø£ºs¡T <äèwæºøÏ rdüT≈£îsê>± Bìô|’ ‘·Vü≤o˝≤›sY#˚ $#ês¡D »]|æ+∫ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ≈£î\ø£#·s¡¢ eT+&É\+ ∫–sêHé|ü*¢ Á>±eT+˝À düπs« HÓ+ãs¡T 6 Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T Áô|’y˚≥T e´≈£îÔ\ Ä~Ûq+˝À

eT+>∑fi¯yês¡+ 14, |òæÁãe], 2012

ñ+<äì Bìì Á|üuÛÑT‘·« ÄBq+˝À rdüTø=ì Çfi¯ó¢˝Òì yê]øÏ |ü{≤º\T Ç|æŒ+#ê\ì Ä Á>±eTdüTÔ\T ø√s¡>± $#ês¡D »]|æ+∫ Çfi¯¢ |ü{≤º\¬ø’ Çj·TsYe÷sYÿ #˚kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. >∑+&û&é eT+&É\+ eTVü≤à<ëu≤<é˝Àì md”º u≤\Ts¡ bÕsƒ¡XÊ\ •~Û˝≤edüÔ˝À ñ+&É&É+‘√ $<ë´s¡Tú\T Çã“+~ m<äTs¡T≈£î+≥THêïs¡ì n<˚ $<Ûä+>± md”‡ u≤*ø£\ Vü‰düº˝Ÿ ˝À eTs¡T>∑T<ä›&ÉT¢ ì]à+∫ n+<äT˝À ˙{Ï dü<äT|üj·T+ Á&Ó’H˚õ |üqT\T |üP]Ô #˚j·Tb˛e&É+‘√ u≤*ø£\T nH˚ø£ düeTdü´\qT m<äTs¡T≈£î+≥THêïs¡ì u≤\ dü+s¡ø£åD dü+düú Á|ü‹ì~Û ø£˝…ø£ºs¡T <äèwæºøÏ rdüT≈£îsê>± ø£˝…ø£ºs¡T düŒ+~dü÷Ô Äs¡T HÓ\˝…’Hê Ç+ø± |üP]Ô #˚j·Tø£b˛e≥+ô|’ ÄsY&Éã÷¢´mdt &ç|üP´{Ï ÇÇ ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yês¡+ s√E\˝À|ü⁄ |üqT\T |üP]Ô #˚j·÷\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. qyêuŸù|≥ eT+&É\ yê≥sYyÓTHé J‘ê\qT nø£ÿ&ç ôdŒwü˝Ÿ n~Ûø±]#˚ $#ês¡D »]|æ+∫ ÇdæŒkÕÔqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À |üqT\T eT+&É˝≤\ qT+&ç düπs« ø=s¡≈£î nuÛÑ´]ú+∫q yê]øÏ dü+ã+~Û+∫q yê{Ïì ‘·«]‘·>∑‹q |ü]wüÿ]+∫ yê]øÏ düπs« ]b˛s¡Tº\qT n+<äCÒj·÷\ì m&ç düπs« ˝≤´+&é ]ø±s¡T¶ n~Ûø±]ì Ä<˚•+#ês¡T. á s√E »]–q &Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø£˝…ø£ºs¡T ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\qT+&ç 32 |òæsê´<äT\T n+<ësTT. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºs¡T¢ düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, »>∑Hêï<ä+, &çÄsYz e÷DÏø±´\sêe⁄, &çmdtz q]‡+Vü≤¬s&ç¶, kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT XÊU≤~Ûø±] &ç&ç dæ<ë›s¡›Hé ¬s&ç¶ Ç‘·s¡ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£î≥T+ãø£\Vü‰\‘√ uÛ≤s¡´ Ä‘·àVü≤‘·´ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\ eT<Ûä´ >=&Ée\‘√ eTqkÕÔbÕìøÏ >∑T¬s’q uÛ≤s¡´ bòÕ´Hé≈£î ñ]y˚düT≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+~. b˛©düT\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ KeTà+ õ˝≤¢≈£î #Ó+~q nì‘·(30) m\¢j·T´ <ä+|ü‘·T\T nsTT<˚fi¯¢ÁøÏ‘·+ #Ó’‘·q´|ü⁄]øÏ e∫à yê#Ye÷´Hé |üì #˚düTÔHêï&ÉT. uÛ≤sê´uÛÑs¡Ô\T ‘·s¡#·T >=&Ée\T |ü&˚yês¡T. uÛÑs¡Ô uÛ≤s¡´ô|’ Ä~yês¡+ #˚sTT #˚düT≈£îHêï&ÉT. B+‘√ eTqkÕÔbÕìøÏ >∑T¬s’q nì‘· sêÁ‹ bòÕ´Hé≈£î ñ]y˚düT≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç+~.

n‘ê´#ês¡j·T‘·ï+ #˚dæq bÕdüºsY n¬sdüTº ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): n˝≤«˝Ÿ˝Àì »eVü≤sYq>∑sY˝À 32 dü+e‘·‡sê\ >∑èVæ≤DÏô|’ n‘ê´#ês¡j·T‘·ï+ πødüT˝À #·]à bÕdüºsY bÕ˝ŸsêEqT b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. #·]à |üø£ÿq ñ+&˚ áyÓTqT #ê˝≤ø±\+>± y˚~düTÔHêï&ÉT. >∑‘· sêÁ‹ Ç+{À¢øÏ Á|üy˚•+∫ ÄyÓTô|’ n‘ê´#ês¡j·T‘·ï+ #˚XÊ&Éì ÄyÓT b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT#˚dæ+~. B+‘√ b˛©düT\T bÕ˝ŸsêCŸqT n¬sdüTº #˚XÊs¡T.

eTVæ≤fi¯ X¯e+ \uÛÑ´+ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì eTVæ≤fi¯\qT Vü≤‘·´ #˚dæ ãVü≤<ä÷sY|ü*¢˝Àì z bÕ&ÉTã&çq yê&ç˝À |ü&Éy˚XÊs¡T. ñ]y˚dæ #·+|æ ‘êfi¯¢‘√ ø£{Ϻy˚dæ |ü&Éy˚XÊs¡T. ∫‘·TÔ ø±–‘ê\T @s¡T≈£îH˚ e´øÏÔ #·÷dæ kÕúì≈£î\≈£î ‘Ó\T|ü≥+‘√ yês¡T b˛©düT\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. yês¡T e∫à πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

≈£î≥T+ã ø£\Vü‰\‘√ e´øÏÔ Vü≤‘·´ s¡+>±¬s&ç¶, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì sêø£+#˚&É Á>±eT+˝À ≈£î≥T+ã ø£\Vü‰\‘√ <äX¯s¡<∏é(30) nH˚ e´øÏÔì n‘·ì ‘·eTTàfi¯ó ¢ ø={Ϻ #·+bÕs¡T. düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüT≈£îqï b˛©düT\T |òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îì πødüT qyÓ÷<é #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

cÕsYº düs¡÷ÿ´{Ÿ‘√ cÕ|ü⁄\T <ä>∑Δ+ s¡÷. 3 \ø£å\≈£îô|’>± ÄdæÔ qwüº+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì kÕ«$T $y˚ø± q+<ä $Á>∑Vü≤+ e<ä› ñqï &Éu≤“˝À¢ $<äT´‘Y Á|üe÷ <ä+‘√ (cÕsYº düs¡÷ÿ{Ÿ) eT+≥\T m–dæ|ü&çHêsTT. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ »]–q ádü+|òüT≥q‘√ nø£ÿ&É ∫s¡T yê´bÕsê\T ñ*øÏÿ|ü&ܶs¡T. eT+≥\T &Éu≤“\≈£î n+≥Tø√e&É+‘√... &Éu≤“˝À¢ ñqï edüTÔe⁄\T ø±* ã÷&ç<Ó’HêsTT. nsTT‘˚ nø£ÿ&˚ ñqï kÕúì≈£î\T eT+≥\qT #·˝≤¢sêÃs¡T. n|üŒ{Ïπø ø=+<äs¡T ô|ò’sY Ç+»Hé≈£î düe÷#·s¡+ n+~+#ês¡T. B+‘√ ô|ò’sY Ç+»Hé dæã“+~ nø£ÿ&É≈£î e#êÃs¡T. n|üŒ{Ïπø eT+≥\T #·˝≤¢s¡&É+‘√ <ë+‘√ Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. áÁ|üe÷<ä+ e\q <ë<ë|üP s¡÷.3 ˝ø£å\≈£î ô|’>± qwüº+ »]–+<äì nø£ÿ&É &Éu≤“\T @sêŒ≥T #˚düT≈£îì Jeq+ bı+<äT‘·Tqï õ.s¡$( ã≥º\T, #Ó|ü⁄Œ\ <äTø±D+), ¬ø.yÓ÷Vü≤Hé(ôd’øÏ˝Ÿ kÕe÷qT¢), m+.&ç.VüQkÕàHé(ø=ã“] uÀ+&Ü\T) ‘Ó*bÕs¡T. n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ‘·eTqT Ä<äTø√yê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. JeHê<Ûësêìï ø=˝ÀŒj·÷+: s¡$ (∫s¡T yê´bÕ]) $<äT´‘Y Á|üe÷<ä+ e\q #ê\ qwüºb˛j·÷+. >∑‘· ø=H˚ïfi¯ó¢>± yê´bÕs¡+ #˚düT≈£îì JeHêìï >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïeTT. nqTø√≈£î+&Ü Á|üe÷<ä+ dü+ã$+#·&É+‘√ ~≈£îÿ˝Òì yê]yÓTÆHê+. n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#˚ $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·«+ e‹Ô&ç ‘˚yê\ì $»„|æÔ #˚düTÔHêï+.


eT+>∑fi¯yês¡+ 14, |òæÁãe] 2012

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Hê>∑<˚e‘· Ä\j·÷ìï dü+<ä]Ù+∫q eT+Á‹ Á|ükÕ<é

n+<Ûäø±s¡+>± $ø±sêu≤<é ãkÕº+&é $ø±sêu≤<é, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é ãkÕº+&é qT+&ç ãj·T{ÏøÏ e#˚à e÷s¡Z+ #·÷&É&ÜìøÏ n+<ä$ø±s¡+>± ñ+&É≥+‘√ bÕ≥T <äTs¡Z+<ä+ yÓ<ä»\T¢ ‘·T+~. Á|üdüTÔ‘·+ á düú\+ eT÷&ÉT XÊK\ eT<Ûä´ m≥T>±ì |ü]dæú‹ ñqï ø±s¡D+>± s√Es√E≈£î á e÷s¡Z+ n<Ûë«qï+>± e÷s¡T‘·T+~. Ç≥T ÄsY{Ïdæ XÊK≈£î ø±≈£î+&Ü n≥T ÄsYÄ+&é_øÏ ø±≈£î+&Ü eTs√ yÓ’|ü⁄ ñqï ¬s’˝Ò«XÊK≈£î ø±≈£î+&Ü ñqï ø±s¡D+>± |ü~ eT+~˝À bÕe⁄ #êe<äT nqï #·+<ä+>± á e÷s¡Z+ e÷]+~.Á|ü‹ s√E ãkÕº+&é qT+&ç <ë<ë|ü⁄ 200 ãdt\T yÓ\TÔ+{≤sTT.á ãdt\‘√ bÕ≥T mH˚ï|ü*¢, ø£e÷˝≤q>∑sY, kÕπø‘Y q>∑sY, <ÛäHêïs¡+,dæ<äT›\÷sY Á>±e÷\≈£î #Ó+~q Á|ü»\T ¬s’˝Ò« Á{≤ø˘ <ë{Ï á e÷s¡Z+ >∑T+&Ü edüTÔ+{≤s¡T.Ç≥T ÄsY{Ïdæ yês¡T n≥T ¬s’˝Ò« XÊU,eTTì‡|ü˝Ÿ XÊK yês¡T |ü{Ϻ+#·Tø√ì ø±s¡D+>± á düeTdü´ s√Es√E≈£î n~Ûø£+ ne⁄‘·T+~.á ø±s¡D+>± ÄsY{Ïdæ Á&Ó’es¡T¢

‘êeTT ãdt\qT á e÷s¡Z+ >∑T+&Ü q&É|ü+ n+≥T ukÕº+&é˝ÀøÏ e#˚à e÷s¡Z+ >∑T+&Ü ãdt\qT rdüT≈£î yÓ*¢q dü+|òüT≥q\T nH˚ø£+ ñHêïsTT. ÄsYÄ+&é_, ¬s’˝Ò«, ÄsY{Ïdæ n~Ûø±s¡T\T dü$Twæº>± á düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ q&ÉT+ _–+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~.s√&ÉT¢ô|’ ¬s+&É&ÉT>∑T\ ˝À‘·T >∑T+‘·\T+ &É≥+, ˙s¡T ì*∫ ñ+&É≥+ Á|ü»\≈£î,ÄsY{Ïdæ yê]øÏ m+‘√ ø£wüº+ ø£*–düTÔ+~.

$ìjÓ÷>∑<ës¡T\ dü<ädüT‡≈£î $X‚wü düŒ+<äq #˚y˚fi¯¢, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): #˚y˚fi¯¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q $<äT´‘Y $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ dü<ädüT‡˝À yÓTT‘·Ô+ 284 |òæsê´<äT\T sê>±, 264 düeTdü´\qT nø£ÿ&çø£ø£ÿ&É |ü]wüÿ]+#·≥+ »]–+<äì $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ bò˛s¡+ #Ó’s¡àHé j·÷<äj·T´, $ø±sêu≤<é $<äT´‘Y XÊK &ç$õq˝Ÿ Ç+»˙sY s¡$Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T. $ìjÓ÷>∑ <ës¡T\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ @sêŒ≥T #˚dæq á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eT+∫ düŒ+<äq \_Û+∫+<äì yês¡T n_ÛÁbÕj·T |ü&ܶs¡T.p˝…’ 2011 qT+&ç $<ÛäT´‘Y $ìjÓ÷>∑ ø±s¡´Áø£eT+˝À $<äT´‘Y XÊK m&ç sêeTÁøÏcÕí <ës¡T\≈£îj·T dü+ã+ ~+∫q düeTdü´\ô|’ á ¬s&ç¶,sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶,Hêsêj·TD, $$<Ûä eT+&É˝≤\ dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤+#·≥+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T.á mÇ\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

‘Ó\+>±D »s¡ï*düTº j·T÷ìj·THé Ä<Ûä«s¡´+˝À sê´© $ø±sêu≤<é, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ |òæÁãe] 14q ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{Ï ˝À »s¡ï*dtº\ô|’ b˛*düT\T #˚dæq ˝≤؃ #ê]®øÏ ìs¡düq>± eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ 10.30 >∑+≥\≈£î ‘Ó\+>±D »s¡ï*dtº j·T÷ìj·THé Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£

m+ÄsY|æ #Ís¡kÕÔ qT+&ç ÄsY&çy√ ø±sê´\j·T+ es¡≈£î sê´© ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ j·T÷ìj·THé $ø±sêu≤<é n<Ûä´≈£åî \T õ.q]‡+\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ |ü•ÃeT s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝Àì Á|æ+{Ÿ Ä+&é m\Áø±ºìø˘ MT&çj·÷ »s¡ï*dtº\T düø±˝+˝À Vü‰»s¡T ø±yê\ì ø√sês¡T.

$ø±sêu≤<é, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): sêh #˚H˚‘· CÖ[ XÊU≤ eT+Á‹ >∑&ɶ+ Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY Ä~yês¡+ sêÁ‹ kÕúìø£ u≤\uÛÑeHé düMTbÕq >∑\ Hê>∑<˚e‘ê Ä\j·÷ìï dü+<ä]Ù+∫ Á|ü‘˚´ø£ |üP» ìs¡«Væ≤+#ês¡T.eT+Á‹>± kÕúìø£ ø£eT˝≤ HÓÁVüA eTVæ≤fi≤ eT+&É*˝À @sêŒ≥T #˚dæq eTVæ≤fi≤ b˛*dt ùdºwüHéqT |ü]•*+#·&ÜìøÏ e∫Ãq Äj·Tq Hê>∑<˚e‘ê Ä\j·÷ìï dü+<ä]Ù+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Hê>∑<˚e‘ê Ä\j·÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï e÷J øöì‡\sY ãsê&ç s¡y˚Twt Äj·Tq≈£î |òüTq+>± kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T.á dü+<äs¡“+>± eT+Á‹ Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|ü‹ e´øÏÔ˝À uÛÑøÏÔ u≤e+ ñ+&Ü*‡q nedüs¡+ ñ+<äì dü«#·Ã+<ä+>± Hê>∑<˚e‘ê Ä\j·÷ìï ì]à+∫q ãsê&ç s¡y˚TwtqT n_Ûq+~+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± ãsê&ç s¡y˚Twt e÷{≤¢&ÉT‘·T s√Es√E≈£î ‘·–Zb˛‘·Tqï uÛÑøÏÔ uÛ≤yêìï ô|+bı+~+#·≥+ ø√dü+ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ‘·eT e+‘·T u≤<Ûä´‘·qT d”«ø£]+#ê\ì,

Á|ü‹ Á>±eT+˝À |ü≥ºD+˝À mH√ï Ä\j·÷\T ñqï|üŒ{ÏøÏ mø£ÿ&Ü ˝Òì Hê>∑<˚e‘ê Ä\j·÷ìï ì]à+#ê\qï Ä˝À#·q‘√ á Ä\j·÷ìï ì]à+#·≥+ »]–+<äì Á|ü»\+<ä] düVü≤ø±s¡+‘√ á Ä\j·T+ s√Es√E≈£î n_Ûeè~› #Ó+<äT‘·T+<äì nHêïs¡T. Hê>∑<˚e‘ê Ä\j·T+‘√ bÕ≥T •yê\+j·T, Ä+»H˚j·T Ä\j·T+ ì]à+#ê\qï Ä˝À#·q ñ+<äì uÛÑ>∑e+‘·T\T, uÛÑ≈£îÔ\T düVü≤ø£]ùdÔ Ç~ kÕ<ä´eTì nHêïs¡T.

H˚&ÉT j·÷#ês¡+˝À ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ ã+{≤s¡+, |òæÁãe] 13(düTes¡íyês¡Ô): ã+{≤s¡+ eT+&É\+ j·÷#ês¡+ Á>±eT+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT ¬s$q÷´ dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ eT+&É\ ‘·Vü≤d”˝≤›sY >ö‘·yéT ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T.¬s$q÷´ |üs¡yÓTÆq düeTdü´\≈£î dü+ã+~+∫ á dü<ädüT‡˝À |ü]wüÿ]+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Á|ü»\T á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T.

¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À 3 |òæsê´<äT\T: m+&ûy√ ã+{≤s¡+, |òæÁãe] 13(düTes¡íyês¡Ô): ã+{≤s¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q ¬s$q÷´ dü<ädüT‡˝À 3 |òæsê´<äT\T n+~q≥T¢ eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±] dü‘·Ôj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì s=+|ü*¢, mHêïs¡+ Á>±e÷˝˝À eT+∫˙{Ï m<ä›&ç rsêÃ\+≥T Á|ü»\T |òæsê´<äT #˚j·T>±, s=+|ü*¢ Á>±eT+˝À Ç{°e\ ≈£îø£ÿø±≥T ø±s¡D+>± Á|ü»\T nedüú\T |ü&ܶs¡ì |òæsê´<äT #˚XÊs¡Hêïs¡T. eT+∫ ˙{Ï m<ä›&ç >∑\ Á>±e÷\qT >∑T]Ô+∫ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î ìy˚~ø£\T düeT]Œ+#·≥+ »]–+<äì y˚dü$ ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ eTT+<äT ˙{Ï m<ä›&çì ìyê]+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. s=+|ü*¢ Á>±eT+˝À Ç{°e\ ≈£îø£ÿ ø±≥T≈£î Á|ü»\T Çã“+<äT\T |ü&ɶ $wüj·÷ìï ‘êeTT >∑T]Ô+#êeTì ≈£îø£ÿ\ ìyês¡D≈£î #·s¡´\T #˚|ü≥º&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ázÄsY&ç q]‡+>¥ sêe⁄,@|æz sê+\T, @z Áù|eT˝‘ê ¬s&ç¶,@|æm+ \ø£åàHé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ø£&ÉT|ü⁄H=|æŒ uÛÑ]+#·˝Òø£ j·TTe≈£î&ç Ä‘·àVü≤‘·´ #˚y˚fi¯¢, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): ø£&ÉT|ü⁄ H=|æŒ u≤<Ûä uÛÑ]+#·˝Òø£ z j·TTe≈£î&ÉT ñ]y˚düT≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ɶ dü+|òüT≥q #˚y˚fi¯¢ eT+&É\+ eTT&çe÷´\ Á>±eT+˝À »]–+~. #˚y˚fi¯¢ eT+&É\+ eTT&çe÷´\ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q »qyê&É sêE(22) >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± ø£&ÉT|ü⁄ H=|挑√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·T u≤<Ûä uÛÑ]+#·˝Òø£ k˛eTyês¡+ Ç+{À¢ ñ]y˚düT≈£îì eTs¡DÏ+#ê&Éì á y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ #˚y˚fi¯¢ mdt◊ ñù|+<äsY ‘Ó*bÕs¡T.

&Ó’Ø Ä$wüÿs¡D $ø±sêu≤<é, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D≤ dü÷º&Ó+{Ÿ C≤sTT+{Ÿ j·÷ø£åHé ø£$T{Ï s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ Ä<ä« s¡´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<ä j·T+ 11 >∑+≥\≈£î kÕúìø£ Á>∑+<∏ë\j·T dü+düú ÁbÕ+>∑D+ ˝À 2012 dü+e‘·‡ s¡+ &Ó’] Ä$wüÿs¡D ø±s¡´ Áø£eT+ @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ {ÏmdtC…mdæ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T mHé.X¯óuÛÑÁ|ü<é |üfÒ˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À Äj·Tq á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ C…mdæ sêh #Ó’s¡àHé Ä#ês¡´ ø√<ä+&Ésê+, {ÏmdtC…mdæ #Ó’s¡àHé |æ&ÉeT]Ô s¡$,>ös¡e n‹<∏äT\T>± $sƒ¡˝Ÿ, sêC≤sê+ j·÷<äyé, lìyêdt, q]‡+Vü‰à¬s&ç¶, k˛eTqï bÕ˝ÀZ+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D≤ yê<äT\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝ÀZì á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+ 14, |òæÁãe], 2012

nedüsêìøÏ Ä<äT≈£îH˚

Áù|$T≈£î\ s√E ø±qTø£>± n+<ëìï n]Œ+#·+&ç Áù|$T≈£î\ ~H√‘·‡e+ e∫Ã+<ä+fÒ #ê\T. Áù|$T≈£î\T ˇø£]H=ø£\T Ç+Áù|dt #˚ùd+<äT≈£î eT<Ûäq|ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. Á|ü‘˚´øÏ+∫ Áù|$T≈£îsê* eTqdüTqT <√#·T≈£îH˚+<äT≈£î m˝≤+{Ï ø±qTø£ Çyê«˝À ‘˚\TÃø√˝Òø£ Áù|$T≈£î&ÉT ‘Ó>∑ Ç<Ó’b˛‘·T+{≤&ÉT. ãVüQeT‘·T\ $wüj·T+˝À |ü{Ϻ+|ü⁄\T, Á|ü‘˚´ø£ n_Ûs¡T#·T\T ñ+&˚ ne÷àsTT\ $wüj·T+˝À eT]ìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√ø£ ‘·|üŒ<äT. ˇø£ $•wüºØ‹˝À ‘·eT n_Ûe÷Hêìï, Áù|eTqT e´ø£Ô+ #˚j·T&É+ ì»+>± z düyê\T e+{Ï<˚. |üP\T, #êø˘ ˝…≥T¢, n+<äyÓTÆq u§eTà\T Çe«&É+ n+‘ê bÕ‘· Áf…+&é. eT] H˚{Ï Áf…+&é @$T{Ï? yê]øÏ n+<ëìï ãVüQeT‹>± Çe«&Éy˚T $q&ÜìøÏ ÄX¯Ãs¡´+>± ñHêï Ç~ ì»+ H˚{Ï ‘·s¡+ ø√s¡T≈£îH˚ dü]ø=‘·Ô ø±qTø£ kÂ+<äs¡´+. j·TTø£Ôej·TdüT˝À ñqïyê¬s’Hê, eT<Ûä´ ej·TdüTÿ˝…’Hê eTVæ≤fi¯\+‘ê ø√s¡T≈£îH˚~ n+<ä+. n+<äT˝ÀH˚ yê]øÏ Äq+<ä+, Ä‘·à$XÊ«dü+. @&Ü~ bı&ÉT>∑THê Á|ü‹ s√E n+<ä+>± ø£ìŒ+#ê\ì ø√s¡Tø√e&É+ düVü≤»+. yê\+f…ÆHé‡ &˚˝≤+{Ï Á|ü‘˚´ø£ dü+<äsꓤ˝À¢ á Á|ü‘˚´ø£ nedüs¡+ eT]+‘· n~Ûø£eTe⁄‘·T+~. Áù|$T≈£î\T á nedüsêìï >∑T]Ô+#ês¡T. Áù|$T≈£îsê*øÏ Äq+<ëìï ø£*–+#˚ n+<ëìï ãVüQeT‹>± n+~düTÔHêïs¡T. ˝ÀbÕ\qT düe]dü÷Ô kÂ+<äsê´ìï ô|+#˚ |òæ\¢sY‡, u§{≤ø˘‡ ˝≤+{Ï kÂ+<äs¡´+ ∫øÏ‘·‡qT ãVüQeT‹>± Çe«&É+ á yê\+f…ÆHé‡ &˚ b˛ø£&É>± ñ+~. e´øÏÔ>∑‘· kÂ+<äs¡´b˛wüD, ÄdüøÏÔ ô|s¡T>∑T‘√+~. HêHé dü]®ø£˝Ÿ ø±kıà{Ïø˘ Áb˛d”»s¡¢ô|’ eT≈£îÿe n~Ûø£eTe⁄‘√+~. ø=qT>√\T X¯øÏÔ, Ä<ëj·T+ n~Ûø£+ ø±e&É+‘√ Á{°{Ÿ yÓT+{Ÿ\qT ãVüQeT‹>± ã+<ÛäTe⁄\ Ç+{ÏøÏ yÓfi‚¢≥|ü⁄Œ&ÉT @yÓTÆHê rdüT¬øfi¯¢&É+ eT]Ãb˛‘êπsyÓ÷ ø±˙ Áù|$T≈£î\ s√E e÷Á‘·+ –|òtº\T rdüT¬øfi¯¢&É+ eT]Ãb˛s¡T Áù|$T≈£î\T. mÁs¡>∑T˝≤; Ç∫à ◊ \yé j·T÷ nì #Ó|æŒ, yÓ+≥H˚ á eT<ÛäTs¡yÓTÆq ø£åD≤\qT r|æC≤„|üø±\T>± <ë#·T≈£î+<ë+ nì #êø√˝…{Ÿ \qT Ç∫Ã|ü⁄#·TÃ≈£î+{≤s¡T. ‘·s¡Tyê‘· u…’ #Ó|æŒ yÓ[flb˛‘ês¡T... nqTø√ø£+&ç. \esY‡ ø£*kÕø± ø=ìï s√e÷+ {Ïø˘ ø£ãTs¡T¢ #Ó|üŒø√≈£î+&Ü ñ+&É˝Òs¡T. ø£fi¯¢˝ÀøÏ ø£fi¯ó¢ ô|{Ϻ Á|ü|ü+#êìï ãVüQeT‘·T˝À¢ eT]Ãb˛e&É+ Áù|$T≈£î\≈£î n\yêfÒ. Áù|$T≈£î\T s√Eq ÄuÛÑs¡D≤\T, Ç#˚à ∫qï ø±qTø£˝…’Hê á Áù|eTã+<Ûëìï eT]+‘· |ü⁄cÕŒ\πø ÁbÕ<Ûëq´+ |ü{Ïwüº+ #˚kÕÔsTT. yê˝…+f…ÆHé &˚ s√Eq Áù|$T≈£î\T mìï ˇø£]ø=s¡T ãVüQeT‘·T\T Ç∫Ã|ü⁄#·Tà ≈£îì ãVüQeT‘·T\THêï... ‘·eT˝Àì Áù|eT ã+<Ûëìï ‘Ó*j·TC…|ü Áù|$T≈£î\ s√Eq e÷Á‘·+ ≈£î+{≤ s¡T. ‘·eT uÛ≤yê\qT e´ø°Ôø£]+#˚ Hê{Ïø° H˚{Ïø° |üPcÕŒ\T, $<ÛëHêìï J$‘·+˝À mqï&É÷ ÄuÛÑs¡D≤\ kÕúHêìï e÷Á‘·+ @M eT]∫b˛˝Òs¡T.

uÛÑØÔ #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. Ä s√E Á|æj·TTsê* #˚‹øÏ ˇø£ ñ+>∑sêìï ‘=&É>∑+&ç, ˝Ò<ë z |ü⁄cÕŒìï ãVüQø£]+#·+&ç, Ä düeTj·T+˝À ÄyÓT m˝≤ yÓ*–b˛‘·T+<√ #·÷&É+&ç nH˚ ø±´|ü¸q¢‘√ Ç{°e\ |ü\T cÕ|ü⁄\T u≤´qs¡T¢ ø£&ÉT‘·THêïsTT. Áù|$T≈£î\ s√EHê&ÉT ‘·eT Áù|eTqT yÓ\¢&ç+#·&ÜìøÏ ÄuÛÑs¡D≤\T`|ü⁄cÕŒ\≈£î $T+∫q e÷s¡Z+ ˝Ò<äì Áù|$T≈£î\T bÕ‘·ø±\+ qT+&˚ uÛ≤$dü÷Ô edüTÔHêïs¡T. Ä s√E ‘·eT d”«{ŸVü≤sYº≈£î yê{Ïì ãVüAø£]+#·&É+ n+fÒ, ‘·eT Vü≤è<äj·÷ìï ø±u§j˚T uÛ≤>∑kÕ«$T eTT+<äT Ä$wüÿ]+#·Tø√e&Éy˚Tq≥.

yê\+f…ÆHé‡ &˚ »s¡T|ü⁄ø√e&ÜìøÏ Áù|eT »+≥\T Ä s√E ø√dü+ m˝≤ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïjÓ÷ ø±˙, ÁosêyéTùdq e÷Á‘·+ Ä s√E ø√dü+ |üø£&É“+BÛ>±H˚ m<äTs¡÷#·÷k˛Ô+~. Ä s√E »]π> ndüuÛÑ´ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT n&ÉT¶ø√e&ÜìøÏ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT dæ<äΔ+ #˚düTÔHêïqì #Ó|ü⁄‘√+~. 14e ‘˚Bq <˚X¯+˝À Áù|eT ù|s¡T‘√ |ü_¢ø˘>± bÕs¡Tÿ\T, ôVA≥fi¯ó¢, ¬skÕº¬s+≥T¢ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ y˚ùd yÓøÏ© y˚cÕ\qT #·÷dü÷Ô ñs¡Tø√uÀeTì ôV≤#·Ã]ø£\T ≈£L&Ü C≤Ø #˚dæ+~. yê\+f…ÆHé‡ &˚qT ˇø£ |üø£ÿ<√e |ü{Ϻq bÕXÊÑ·´ dü+dü臋>± ÁosêyéTùdq n_Ûe]í+∫+~. <ë+‘√bÕ≥T |üì˝À |üì>±, eTq <˚X¯+˝À |òæÁãe] 14qT ne÷à`Hêqï\ s√E>± »s¡T|ü⁄ø√yê\+≥÷ ≈£L&Ü Væ≤‘√≈£îÔ\T |ü*øÏ+~. ª»eT÷àø£oàsY‘√ bÕ≥T, <˚X¯+˝Àì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, j·TTe‘·s¡+ yÓ÷‘êÔìøÏ Ç<˚ e÷ $qï|ü+..<äj·T#˚dæ y˚\+f…Æ|t‡ &˚qT ne÷à`Hêqï\ ~H√‘·‡e+>± »s¡T|ü⁄ø√+&ç,μ n+≥÷ ùdq »eT÷à n<Ûä´≈£åî&ÉT sêJsY yÓTVü≤‘ê ø=sês¡T. Áù|eT ù|s¡T‘√ »]π> yÓøÏ© y˚cÕ\qT e÷ ø±s¡´ø£s¡Ô\T #·÷dü÷Ô }s¡T≈£î+{≤s¡ì uÛ≤$+#·ø£+&ç, e÷ yêfi¯ó¢ Bìï ìs√~Û+#·&ÜìøÏ dæ<äΔ+>± ñHêïs¡T n+≥÷ ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

yÓ T Tø£ ÿ \T yÓT&çø£˝Ÿ ˝ÀHé Wwü<Ûä >∑TD≤\T

yÓ’<ä´ ∫øÏ‘·‡ KØ<Ó’q n+X¯+>± e÷]q H˚{Ï s√E˝À¢ ∫øÏ‘·‡ Ks¡TÃ\≈£î ªyÓT&çø£˝Ÿ ˝ÀHéμ rdüTø√yê*‡q nedüs¡+ @s¡Œ&ÉT‘√+~. á yÓT&çø£˝Ÿ ˝ÀqT¢ rdüTø√e&ÜìøÏ @+ #˚j·÷˝À ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+.. Á|üdüTÔ‘·+ nìï edüTÔe⁄\÷ KØ<Ó’b˛j·÷sTT. yê{Ï‘√bÕ≥T yÓ’<ä´ ∫øÏ‘·‡ ≈£L&Ü m+‘√ KØ<äT>± e÷]+~. á yÓ’<ä´ ∫øÏ‘·‡\ ø±s¡D+>± ≈£î≥T+ã Ä]úø£ |ü]dæú‘·T\T ∫ÛHêï_ÛqïeTj˚T´ |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=HêïsTT. nsTT‘˚ á yÓ’<ä´ ∫øÏ‘·‡qT Ç‘·s¡ Ks¡TÃ˝≤¢>± <ë≥y˚ùd neø±X¯eTT+&É<äT. Ç˝≤+≥|ü⁄Œ&˚ ªyÓT&çø£˝Ÿ ˝ÀHéμ ˝ÀHé |òüsY yÓT&çø£˝Ÿ Á{°{ŸyÓT+{Ÿ nedüs¡+ ø£\T>∑T‘·T+~. Çø£ÿ&É ˇø£ $wüj·T+ >∑T]Ô+#ê*. yÓT&çø£˝Ÿ ˝ÀHé ∫øÏ‘·‡ Ks¡TÃ\qT ‘·|æŒ+#·˝Ò<äT. ø±˙ Ä Ks¡TÃ\T ô|≥Tºø√e&É+˝À düVü‰j·Tø±]>± ì\TdüTÔ+~. mH√ï u≤´+≈£î\T‘·eT $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ ∫øÏ‘·‡ ø√dü+ s¡TD≤\T ÇdüTÔ+{≤sTT. á ‘·s¡Vü‰ s¡TD≤\T ª|üs¡‡q˝Ÿ ˝ÀHéμ s¡÷|ü+˝À ñ+{≤sTT. m|ü⁄Œ&Ó’Hê MT ø√dü+ ˝Ò<ë, MT ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ ∫øÏ‘·‡ ø√dü+, nø£kÕà‘·TÔ>± &ÉãT“ ø±yê*‡ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT MT u≤´+≈£îqT dü+Á|ü~+#·e#·TÃ. ª|üs¡‡q˝Ÿ ˝ÀHéμ @ e´øÏÔ¬ø’Hê yê]øÏ &ÉãT´ nedüs¡+ ñqï|ü⁄Œ&ÉT Ç#˚à kÕ<Ûës¡D s¡TD+. á s¡TD+ mH√ï s¡ø±\ nedüsê\≈£î ÇkÕÔs¡T. e÷eT÷\T>± nìï u≤´+≈£î\T düT\uÛÑ+>± ÇdüTÔ+{≤sTT. á ‘·s¡Vü‰ s¡TD≤\T ª|üs¡‡q˝Ÿ ˝ÀHéμ s¡÷|ü+˝À ñ+{≤sTT. m|ü⁄Œ&Ó’Hê MT ø√dü+ ˝Ò<ë, MT ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\ ∫øÏ‘·‡ ø√dü+, nø£kÕà‘·TÔ>± &ÉãT“ ø±yê*‡ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT MT u≤´+≈£îqT dü+Á|ü~+#·e#·TÃ. ª|üs¡‡q˝Ÿ ˝ÀHéμ @e´øÏÔ¬ø’Hê yê]øÏ &ÉãT“ nedüs¡+ ñqï|ü⁄Œ&ÉT Ç#˚à kÕ<Ûës¡D s¡TD+. á s¡TD+ mH√ï s¡ø±\ nedüsê\≈£î ÇkÕÔs¡T. e÷eT÷\T>± nìï u≤´+≈£î\T ‘·eT bÕ‘· ø£wüºeTs¡¢≈£î |üs¡‡q˝Ÿ ˝ÀHéqT düT\uÛÑ+>± ÇdüTÔ+{≤sTT. Äj·÷ u≤´+≈£î\≈£î ‘·eT $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ Ä]úø£ |ü]dæú‘·T\T, Ä]úø£ e´eVü‰sê\ $wüj·÷\T u≤>± ‘Ó\TkÕÔsTT. yês¡T s¡TD+ rs¡Ã>∑\s√ ˝Ò<√ u≤´+≈£î\≈£î ‘Ó\dæ ñ+≥T+~. |üs¡‡q˝Ÿ ˝ÀHé˝À ìj·TeT ìã+<Ûäq\T ñqïfÒ¢ yÓT&çø£˝Ÿ ˝ÀHé˝Àq÷ ñ+{≤sTT. $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ nedüsê\qT ns¡ú+ #˚düT≈£îì, u≤´+≈£î\T ‘·eT ìj·TeT ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+, s¡TD+ rdüT≈£îH˚ e´øÏÔ Ä]úø£ |ü]dæú‹, s¡TD+ rπsà kÕeTsêú´ìï |ü]o*kÕÔs¡T. nìï dü]>±Z ñqï ‘·sê«‘· nedüs¡yÓTÆq &Ü≈£î´yÓT+fÒwüHé |üP]Ô #˚dæ, s¡TD+ eT+ps¡T #˚kÕÔs¡T. Äs√>∑´ ;e÷ bÕ\d” rdüT≈£îqï e´≈£îÔ\≈£L yÓT&çø£˝Ÿ ˝ÀHé nedüs¡+ ñ+≥T+~. Äs√>∑´ ∫øÏ‘·‡\ Ks¡TÃ\T bÕ\d” |ü]$T‹ì <ë{Ïq|ü⁄Œ&ÉT yÓT&çø£˝Ÿ ˝ÀHé nedüs¡+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. ˝Ò<ë s√– yê´~Û ;e÷˝À ˝Òø£b˛‘˚ yÓT&çø£˝Ÿ ˝ÀHé nedüs¡+ ñ+≥T+~. yÓT&çø£˝Ÿ ˝ÀHéqT yê´<ÛäT\ ∫øÏ‘·‡\ ø√düy˚T ø±≈£î+&Ü, ø=ìï s¡ø±\ e´øÏÔ>∑‘· ∫øÏ‘·‡ ø√düeT÷ rdüTø√e#·TÃ. ø±ôdà{Ïø˘ düs¡®Ø, *b˛düø£åHé, &Ó+≥˝Ÿ ø±ôdà{Ïø˘ düs¡®Ø ˝≤+{Ï |üs¡‡q˝Ÿ ˝ÀHé s¡÷|ü+˝À Ç#˚à yÓT&çø£˝Ÿ ˝ÀqT¢ y˚‘·q Je⁄\≈£î, dü«j·T+ ñbÕ~Û bı+<äT‘·Tqï yê]øÏ, ô|q¸qsY‡≈£î ÇkÕÔs¡T. Ç˝≤+{Ï s¡TD≤\T kÕ<Ûës¡D+>± 21`65 @fi¯¢ ej·TdüT ñqï e´≈£îÔ\≈£î ÇkÕÔs¡T. s¡TD≤\ eT+pØ˝À ˇø√ÿ u≤´+≈£î≈£î ˇø√ÿ s¡ø£yÓTÆq ìj·TeT ìu+<Ûäq\T ñ+{≤sTT. e´≈£îÔ\ eè‘·TÔ\qT ã{Ϻ y˚s¡T>± ñ+≥T+~. kÕ<Ûës¡D+>± HÓ\≈£î 10 y˚\T ˝Ò<ë n+‘·ø£+fÒ m≈£îÿe J‘·+ e#˚à y˚‘·q Je⁄\≈£î yê] dü+e‘·‡s¡ dü+bÕ<äq≈£î düe÷q+>± |üs¡‡q˝Ÿ ˝ÀHé \_ÛdüTÔ+~. >∑]wüº s¡TD|ü]$T‹ >∑‘· eT÷&˚fi¯¢ yê]¸ø±<ëj·÷ìøÏ düe÷q+>± ñ+≥T+~. s¡TD≤ìï rπsà ø±\ e´e~Û 2`4 @fi¯¢ eT<Ûä´˝À ñ+≥T+~. |üs¡‡q˝Ÿ ˝ÀHé ø√dü+ ø±yê*‡q &Ü≈£î´yÓT+≥T¢, >±´s¡+{°, e&û¶πs≥T¢ yÓTT<ä˝…’q yê{Ï >∑T]+∫ u≤´+≈£î\qT dü+Á|ü~+∫ ‘Ó\TdüTø√e#·TÃ. u≤´+≈£î yÓuŸôd’≥¢˝Àq÷ u≤´+≈£î Ç#˚à s¡TDkÂø£sê´\ >∑T]+∫ ø±yê*‡q $esê\T ‘Ó\TdüTø√e#·TÃ. $esê\˙ï ‘Ó\TdüT≈£îì, MTs¡T yÓT&çø£˝Ÿ ˝ÀHé≈£î <äs¡U≤düTÔ ô|≥Tºø√e#·TÃ.

nXÀø£+

(n˙ï >∑sꓤX¯j·T <√wüeTT\T, jÓ÷ì ÁkÕyê+\≈£î $•wüºyÓTÆq~) XÊÁd”Ôj·T HêeT+ : düsêø±NXÀø± e´eVü‰]ø£ HêeT+ : nXÀø£ dü+düÿ‘· HêeT+ : nXÀø± ≈£î≥T+ã+ : dækÕ*ŒìjÓ÷dæ dü«uÛ≤e+ : eèø£å+ ùd<ä´+ : $‘·ÔHê\ <ë«sê ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT uÛ≤>±\T : Ä≈£î\T, u…s¡T&ÉT, |ü⁄e⁄«\T, $‘·ÔHê\T ñ|üjÓ÷>±\T : 1. nXÀø£ u…s¡T&ÉT ø£cÕj·T+‘√ ø±∫ #·˝≤¢]Ãq bÕ\qT Á|ü‹s√E Á‘ê>∑e˝…qT. 2. –+»\ #·÷s¡íeTTqT ˙fi¯fl‘√ Á‘ê–q eT÷Á‘· |æ+&É+˝Àì sêfi¯ófl ø£s¡T>∑TqT. 3. u…s¡T&ÉT <ä+∫ yÓ#·Ã #˚dæ ø£{Ϻq yê|ü⁄‘√ ≈£L&çq ø°fi¯fl H=|ü\T ‘·>∑TZqT. 4. u…s¡T&ÉT ø£cÕj·TeTT Á‘ê–q ø£&ÉT|ü⁄ q+<ä* ÁøÏeTT\T q•+#·TqT. >∑eTìø£: yÓTTø£ÿô|’ ne>±Vü≤q ø√dü+ e÷Á‘·y˚T.


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Á|üC≤<äsê“sY≈£î 12 |òæsê´<äT\T @|”ôV≤#Y; ø±\˙˝À Á&Ó’H˚Jô|’ ‘Ósêdü |òæsê´<äT y˚T&ÉÃ˝Ÿ, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤<äsê“sY≈£î 12 |òæsê´<äT\T n+<ëj·Tì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ ‘·Vü≤d”˝≤úsY nãT›˝Ÿ nMT<é, Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] s¡y˚Twt, m+áy√ \øå±à¬s&ç¶, áy√Äض CÀ´‹, y˚T&ÉÃ˝Ÿ áy√ qs¡Vü≤], sêe˝Ÿø√˝Ÿ Á>±eT+ áy√ eT<ÛäTdü÷<äHé ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. @|”ôV≤#Y; ø±\˙˝À Á&Ó’H˚J e´edüúqT yÓTs¡T>∑T|üsêÃ*: ÄsY.eT*¢U≤s¡T®q kÕ«$T @|”ôV≤#Y; ø±\˙˝À Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë] |üø£ÿq eTT]øÏ ≈£L|ü+>± e÷]b˛&É+‘√ <äTsê«düq yÓ\Te&ÉT ‘·T+<äì ‘Ósêdü sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ÄsY.eT*¢U≤s¡T®q kÕ«$T Á|üC≤<äsê“sY˝À |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. n+<äTe\q n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ ‘·ø£åD #·s¡´\T #˚|ü≥ºø£b˛‘˚ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü&ÉT‘êeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ myÓTà˝Ò´≈£î $q‹|üÁ‘·+

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« >∑T]Ô+|ü⁄ b˛+~q Á|üsTTy˚≥T bÕsƒ¡XÊ\ düeTdü´\ |ü]cÕÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« >∑T]Ô+|ü⁄ b˛+~q Á|üsTTy˚≥T bÕsƒ¡XÊ\ n<Ûä´≈£åî&ÉT, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù, ø√XÊ~Ûø±] ø£*dæ k˛eTyês¡+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´≈£î $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± n<Ûä´≈£åî&ÉT C≤qøÏsêeTT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üsTTy˚≥T bÕsƒ¡XÊ\˝À ÁbÕ|ü]º{≤ø˘‡, ô|ò’sY ìã+<Ûäq\T Ábıù|òwüq˝Ÿ {≤ø˘‡ ‘·~‘·s¡ $wüj·÷\qT qT+∫ dü÷ÿ˝Ÿì $TqVü‰sTT+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ eTTì‡|ü˝Ÿ {≤ø˘‡ ìj·TeTìã+<Ûäq\≈£î dü+ã+~Û+∫ ˇø£ ùdº Äs¡¶s¡T (ø√s¡Tº ø±|òæì) ≈£L&Ü myÓTà˝Ò´≈£î n+<äCÒXÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düeTdü´\qT dü‘·«s¡y˚T |ü]wüÿ]+∫ ‘·>∑T Hê´j·TeTT #˚kÕÔeTì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n<ä´≈£åî&ÉT C≤qøÏ sêeTT\T, ø±s¡´<ä]Ù •esêÁ‹ j·÷<ä–], ø√XÊ~Ûø±] eTVæ≤bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, ;ÛeTj·T´, Áoìyêdt, q]‡+VüQ\T, $<ë´kÕ>∑sY, *{Ï˝ŸÁoìyêdt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+∫˙{Ï m<ä›&çì ìyê]+#·+&ç #˚y˚fi¯¢, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): #˚y˚fi¯¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓTT‘·Ô+ 3 |òæsê´<äT\T n+~q≥T¢ eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±] s¡‘·ïeTà ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü<Ûëq+>± e∫Ãq |òæsê´<äT\˝À ô|q¸Hé eT+p] >∑T]+∫, ô|q¸Hé Á{≤Hé‡|òüsY >∑T]+∫ |òæsê´<äT n+~+<äì, eTT&çe÷´\ Á>±eT+˝À eT+∫˙{Ï m<ä›&ç ìyê]+#ê\+≥T Á>±eTdüTú\T $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+∫q≥T¢ ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T.á düeTdü´\qT H√{Ÿ #˚düT≈£îì |ü]wüÿ]+#·qTqï≥T¢ ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T.á Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ ‘·Vü≤d”˝≤›sY s¡M+<äsY ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ñ<√´>∑uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#·+&ç |ü]– |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô) : 20 @fi¯ó¢>± yÓ{Ϻ#êøÏ] #˚düTÔqï ‘·eT düØ«düTqT |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø=ì Hê˝ÀZ‘·s¡>∑‹ ñ<√´>∑T\T>± >∑T]Ô+#ê\ì bÂs¡düs¡|òüsê\XÊK >√<ëeTT Vü≤e÷©\T &çe÷+&é @XÊs¡T. k˛eTyês¡+ Á|üC≤<äsê“sY˝À Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶øÏ á y˚Ts¡≈£î $q‹ |üÁ‘·e Ç#êÃs¡T. Vü≤e÷© dü+|òüT+ Á|ü‹ì<ÛäT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bı<ä›düÔe÷q+ ø£wüº|ü&ÉT‘·THêï ≈£î≥T+ã ìs¡«eTD uÛ≤s¡+>± e÷]+<äì ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì yês¡+˝À ˇø£s√E y˚‘·q+‘√ ≈£L&çq ôd\e⁄qT eT+ps¡T #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

eT+>∑fi¯yês¡+ 14, |òæÁãe] 2012

H˚&ÉT k˛e÷s¡+˝À ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡

‘Ó\+>±D Á|ü»\T {°&û|”ì qeTàs¡T: Ms¡uÛÑÁ<ë¬s&ç¶

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): H˚&ÉT y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì k˛e÷s¡+˝À ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡qT ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘·Vü≤d”˝≤úsY nãT›˝Ÿ nMT<é ù|s=ÿHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø eT+&É\ |ü]~Û˝Àì |ü\T Á>±e÷˝À¢ ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\qT ìs¡«Væ≤+#êeTHêïs¡T. uÛÑ÷ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ Á|ü»\T qT+∫ |òæsê´<äT\T n+<äT‘·THêïj·THêïs¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): ‘ÓsêdüqT $eT]Ù+#˚ ns¡Ω‘· {°&û|” H˚‘·\≈£î ˝Ò<äì ‘Ósêdü y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T Ms¡uÛÑÁ<ë¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. k˛eTyês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝À Äj·Tq düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... Ç|üŒ{Ïπø n~ÛH˚‘· ¬s+&ÉT ø£fi¯¢ dæ<ëΔ+‘·+‘√ Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. B+‘√ >∑‘· ñ|ü mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À {°&û|” ‘·s¡|ü⁄q b˛{° #˚dæq nuÛÑ´s¡Tú\≈£î &çbÕõ≥T¢ ≈£L&É <äø£ÿ˝Ò<äH˚ $wüj·÷ìï ÄbÕغ H˚‘·\≈£î ‘Ó\Teì $wüj·T+ ø±<äHêïs¡T. nsTTHê Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D nC…+&Ü‘√ b˛sê≥+ #˚ùd ‘ÓsêdüqT $eT]Ù+#·&Üìï yê] $»„‘·πø

e~˝ÒdüTÔHêïeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À {°&û|” bÕغì, H˚‘·\qT qyÓTà |ü]dæú‘·T˝À¢ Á|ü»\T ˝Òs¡Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝Àì {°&û|” H˚‘·\T bÕغ n~ÛH˚‘· eTT+CÒ‹˙fi¯ó ¢ <ë–qìï s√E\T yê]ì ‘Ó\+>±D Á|ü»\T $X¯«dæ+#·s¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ÄbÕغ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT ¬s+&ÉTø£fi¯¢ dæ<ëú+‘êìï e~*... πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘Ó\+>±Dô|’ ‘·eT düŒwüºyÓTÆq yÓ’K]ì Á|üø£{Ï+#˚˝≤ ÄbÕغ H˚‘·\T, #·+Á<äu≤ãTô|’ e‹Ô&ç ‘˚yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ yÓTÆHêغ ôd˝Ÿ »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø j·T÷düT|òt bÕ˝§ZHêïs¡T.

yêπ>›j·Tø±s¡T˝À¢ Ád”Ô\qT #˚sêÃ* düTÁ|üdæ<ä› s¡#·sTTÁ‹ &Üø£ºsY eTTπøÔ$ uÛ≤s¡‹ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô) : xqsLigkiªRΩLiÕ‹[ {qsÚQ˚áV xmsoLRiVxtsváª][ xqs™´sW©´sLigS LSfl”·xqsVÚ©yıLRi¨s, ™yLRiV NRPW≤y ™´sVgRi™´sLjiª][ ºdΩzqsF°LRi¨s xmsoLRiVxtsváª][ xqs™´sW©´sLigS {qsÚQ˚áNRPV rÛy©´sLi NRP÷¡ˆLiøR¡™´sázqs©´s @™´sxqsLRiLi FsLiªRΩLiVV©y DLiμR∂¨s xqsV˙xmszqsμÙR∂ LRiøR¡LiVV˙ºΩ ≤yNÌRPL`i ™´sVVZNP[Ú≠s À≥ÿLRiºΩ @©yıLRiV. ™´sW©´sxqs AL`ÌiQ= ¥j∂π∏∂[V»¡L`i= Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ ªy˘gRiLS∏R∂VgS©´sxqsÀ≥œ¡Õ‹[ ""$ ryLiVV À≥œ¡NTPÚ xqsVμ≥R∂ ≤T∂.≠s.≤T∂ A≠sxtsQ‰LRifl· xqsÀ≥œ¡ «¡LjigjiLiμj∂. xqsV˙xmszqsμÙR∂ LRiøR¡LiVV˙ºΩ ≤yNÌRPL`i ™´sVVZNP[Ú≠s À≥ÿLRiºΩ Aμ≥R∂˘QORPQªRΩ©´s «¡Ljigji©´s C xqsÀ≥œ¡NRPV ˙xms™´sVV≈¡ zqs¨ds

xqsLigkiªRΩ μR∂LRi+NRPV≤R∂V ™´sWμR∂™´s|msμÙj∂ xqsVlLi[£tsQ ™´sVV≈¡˘@ºΩ¥j∂gS ≠s¬ø¡[Ëzqs ≤T∂.≠s.≤T∂.¨s A≠sxtsQ‰ LjiLiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS À≥ÿLRiºΩ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV xmsoLRiVxtsv¤Õ¡[ ™ylgÊi[∏R∂VNSLRiVáVgS ¬ø¡xmsˆVNRPV ™´sxqsVÚ©yıLRi¨s, NS¨s {qsÚQ˚áՋ[ NRPW≤y ™ylgÊi[∏R∂VNSLRiVáV D©yıLRi¨s C ≤T∂.≠s.≤T∂ LRiWxmsNRP ሩ´sÕ‹[ À≥œ¡NTPÚ xqsLiNUPLRiÚ©´sáV Fy≤T∂©´s ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ¨sLRiW zmsLiøyLRi©yıLRiV. xqsLigkiªRΩ ™´sVLi¤…¡[ @™´sVXªRΩ ªRΩVá˘Li ™´sLi…”¡μR∂¨s, xqsLigkiªRΩLi μy*LS xmsaRPVxmsOSQμR∂Váª] [Fy»¡V FyáV ˙ªylgi[ xms¨s ’¡≤ÔR∂ xqsz§¶¶¶ªRΩLi ™´sVNRPV‰™´s øR¡WxmsoªRΩVLiμR∂©yıLRiV. @ÕÿLi…”¡ ˙aS™´s˘Q\Æ™sV©´s xqsLigki

ªy¨sı ≠s¨szmsLi¿¡ ’¡≤ÔR∂©´sV A÷¡Li¿¡ A÷¡Li¿¡ ¨s˙μR∂xmso ¬ø¡[Ë {qsÚQ˚ g]xmsˆ xqsLigkiªRΩ NSLRifl”· ™ylgÊi[∏R∂V NSLRiV¨s @©yıLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ™´sWμR∂™´s|msμÙj∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙Fyflÿá¨sıLi…”¡NTP xmsLRi™´sWªRΩ¯ INRP‰¤…¡[©´s¨s, ¨s≤R∂Li ¡LRiªRΩ, ¨s«ÿLiVVºdΩª][ ≠saRP*˙}ms™´sV©´sV F~Liμyá¨s @Æμ∂[ ryLiVV©yμ≥R∂V¨s xqsLiÆμ∂[aRP™´sV©yıLRiV. C NSLRi˘˙NRP ™´sVLiÕ‹[ Fs£qs.’¡.H Fs.—¡.FsLi ˙ºΩ©y¥`∂LS™´so, ≤T∂≠s≤T∂ ¨sLS¯ªRΩ @a][N`PNRPV™´sWL`i ™´sW©´sxqs xqsLixqÛs NSLRi˘μR∂Lji+ LRixmnsVV$, xqsVLiμR∂LRi™´s÷˝¡ $Æμ∂[≠s FyÕÊ‹©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ≤T∂.≠s.≤T∂Õ‹[ gkiªyá©´sV AázmsLi¿¡©´s xqsLigkiªRΩ NSLRiVá©´sV xmnsV©´sLigS xqsªRΩ‰LjiLiøyLRiV.

&Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø£MTwüqsY˝À

yÓTTsêsTT+∫q bò˛Hé $ø±sêu≤<é, |òæòÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): &Éj·T˝Ÿ j·TTesY ø£MTwüqsY˝À uÛ≤>∑+>± k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\ qT+&ç 10 >∑+≥\ es¡≈£î ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£eT+˝À bò˛Hé yÓTTsêsTT+#·≥+ ‘√ z |òæsê´<äT <ës¡T&ÉT H˚s¡T>± eTTì‡|ü˝Ÿ ôdŒwü˝Ÿ Ä|ò”düsY ÄsY&çy√ Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶øÏ |òæsê´<äT #˚j·T>± Äj·Tq eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY sê»j·T´≈£î bò˛Hé #˚dæ ndü\T á ø±s¡´Áø£eT+ ñ+<ë bò˛Hé\T dü]>± |üì#˚düTÔHêïj·÷ ˝Ò<ë nì yêø£ãT #˚XÊs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~+∫q $esê\T Ç˝≤ Á|ü‹ k˛eTyês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚ &Éj·T˝Ÿ j·TTesY ôdŒwü˝Ÿ Ä|ò”düsY,ø£MTwüqsY ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ 08416`252128, 08416`253429 q+ãsY\qT Á|ü»\T bò˛Hé #˚kÕÔs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTTq|üŒ{Ï qT+&ç 252128 q+ãsY >∑\ bò˛Hé yÓTTsêsTTdüTÔ+&É≥+‘√ ø£MTwüqsY sê»j·T´ dü+ã+~‘· dæã“+~ô|’ ÄÁ>∑Vü‰+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.á düeTj·T+˝À z |òæsê´<äT <ës¡T&ÉT H˚s¡T>± ÄsY&çy√≈£î |òæsê´<äT #˚dæ bò˛Hé\T |üì#˚j·T≥+ ˝Ò<äì Äs√|æ+#·>± Äj·Tq ø£MTwüqsY sê»j·T´≈£î bò˛Hé #˚dæ Äsê rXÊs¡T.yÓTT‘·Ô+

MT<ä |òæsê´<äT\ e÷≥ n≥T+∫ bò˛Hé dü]>± |üì #˚j·T≥+ ˝Ò<äqï yêdüÔe+ ÄsY&çy√≈£î düVæ≤‘·+ ‘Ó*dæ+~.á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓTT‘·Ô+ 27 |òæsê´<äT\T sê>± Á|ü<Ûëq+>± eT+∫˙{Ï m<ä›&ç,bÕ]X¯ó<ä´+,M~ BbÕ\T bÕs¡Tÿ\ $wüj·TyÓTÆ |òæsê´<äT\T n+<ësTT.á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ç+#ê]® y˚TH˚»sY ‘˚õ¬s&ç¶,{Ï|æmdt sê»X‚KsY XÊìfÒwüHé dæã“+~,m\ÁøϺø˘ dæã“+~ eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê $uÛ≤>∑+q≈£î dü+ã+~+∫q dæã“+~ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

yÓTÁ{À¬s’\T ÁbÕC…≈£îº u≤~Û‘·T\≈£î Hê´j·TyÓTÆq qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#·+&ç: d”|”m+ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô) : q>∑s¡+˝À yÓTÁ{À¬s’\T ÁbÕC…≈£îº u≤~Û‘·T\≈£î Hê´j·TyÓTÆq qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì d”|”m+ &çe÷+&é #˚dæ+~. ÁbÕC…≈£îº ø±s¡D+>± nH˚ø£eT+~ yê´bÕs¡ dü+düú\T, >∑èVü≤ ìsêàD≤\T, düú˝≤\T ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡ì, Á|üdüTÔ‘· e÷¬sÿ{Ÿ <Ûäs¡ Á|üø±s¡+ qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì ø√sês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é˝À »]–q sö+&é fÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+˝À Á|üC≤ dü+|òü÷ Hêj·T≈£î\T Á|üuÛÑT‘·« rs¡Tô|’ eT+&ç|ü&ܶs¡T. ñbÕ~Û ø√˝ÀŒ‘·Tqï yê´bÕs¡T\≈£î Á|ü‘ê´eTïj·T ñbÕ~Û neø±XÊ\T ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À nìï esêZ\ Á|ü»\qT ø£\T|ü⁄ø=ì Ä+<√fi¯q #˚|ü&É‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ì]à+#·Tø√yê* |ü]– |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô) : Á>±eT+˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ãVæ≤s¡+>∑ eT\ $düs¡®qqT ìùw~+∫ eTs¡T>∑T <=&ÉT¢ ì]à+#·Tø√yê\ì Á>±MTD ˙{Ï düs¡|òüs¡, bÕ]X¯ó<ä´ $uÛ≤>∑ eT+&É\ ø√ Ä]¶H˚≥sY õ.s¡‘·ï+ Á>±eTdüTÔ\≈£î dü÷∫+#ês¡T. |üsê´es¡D bÕ]X¯ó<Ûä´+ ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± k˛eTyês¡+ düT˝≤ÔHé |üPsY Á>±eT |ü+#êsTT‹˝Àì Á>±eT dü+|òüT+ düe÷y˚X¯+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ãVæ≤s¡+>∑ eT\ $düs¡®q #˚j·T&É+ <ë«sê |üsê´es¡D ø±\Twü´+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. BÛ+‘√ Á>±eT+˝Àì n+‘·s¡Z‘· |ü]X¯óÁuÛÑ‘· ˝À|ædüTÔ+<äì, BÛ+‘√ á>∑\T, <√eT\T yê* Á>±eT Á|ü»\≈£î yê+‘·T\T, $πs#·Hê\T, eT˝Ò]j·÷, f…ÆbòÕsTT&é e+{Ï s√>±\T uÛ≤]q |ü&ç #·ìb˛j˚T Á|üe÷<ä+ @s¡Œ&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. düT˝≤ÔHé |üPsY Á>±e÷ìøÏ 100 e´øÏÔ >∑‘· eTs¡T>∑T <=&ÉT¢ eT+ps¡T nj·÷´j·THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ◊πø|æ,dæ$ÄsY nqTdü÷j·T Á>±eT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åîsê\T nqT‡», ñbÕ<Ûë´≈£åî sê\T |ü<äàeTà, ø±s¡´<ä]Ù uÛ≤>∑´eTà, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù \ø°åàu≤sTT, ø√XÊ~ Ûø±] |ü<äà eT]j·TT $$<Ûä eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\ ©&És¡T¢ bÕ˝§Zq≥+ »]–+~.


eT+>∑fi¯yês¡+ 14, |òæÁãe] 2012

16q dæ˙ H˚|ü<∏ä´ >±j·Tì ñ&ÉT‘· düs√õì Äràj·T dü‘êÿs¡+ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô) : Hê{Ï ‘·s¡+ u≤¢ø˘ n+&é yÓ’{Ÿ e+{Ï mH√ï ∫Á‘ê\≈£î m+<äs√ ∫Hêïs¡T\ bÕÁ‘·<Ûës¡T\≈£î ‘·q >∑fi¯+ n+~+#ês¡T. |üPs¡«|ü⁄ Á|üdæ~Δ H˚|ü<ä´>±j·Tì ñ&ÉT‘· düs√õì..dæ˙ >±j·Tì>± Á|ükÕúHêìøÏ lø±s¡+ #·T{Ϻq ÄyÓT nH˚ø£ dæ˙ bÕ≥\≈£î ÁbÕD+ b˛XÊs¡T. nH˚ø£ ^‘ê\T ãVüQfi¯ ÁbÕ#·Ts¡´+ bı+<ësTT. Á|üdüTÔ‘·+ ÄyÓT J$‘·+ #·s¡e÷s¡+ <äX¯˝À #˚s¡T≈£î+~. <äTs¡“¤s¡+>± e÷]+~.á H˚|ü<∏ä´+˝À ø£fi¯ bòÂ+&˚wüHé, dü+>∑+ nø±&ÉMT Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 16e ‘˚Bq dü‘êÿs¡ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì á dü+düú\ e´ekÕú|ü≈£î\T dü+»sTT øÏc˛sY ‘Ó*bÕs¡T. Hê{Ï |òüT+≥kÕ\, õøÏÿ, düTo\, |æ._.lìyêdt, e÷<äyéô|~› dü‘·´+ Ç˝≤..nH˚ø£eT+~‘√ bÕ≥\T Ä\|æ+#ês¡T. düTe÷s¡T düs√õì J$‘·+ ∫e] <äX¯≈£î #˚s¡T≈£î+~. düTe÷s¡T 11 @fi¯¢bÕ≥T j·T÷]≥dt ø±´q‡sY yê´~Û‘√ b˛sê&É≥+ ÄyÓT J$‘·+˝À ô|qT $cÕ<ä+..Á|üdüTÔ‘·+ j·T÷düT|òt>∑÷&É˝Àì ø£èwüíq>∑sY˝À z ∫qï b˛s¡¸Hé˝À øÏsêsTTøÏ ñ+≥THêïs¡T. á Áø£eT+˝À ÄyÓT J$‘·+ Vü‰sTT>± >∑&É|ü&ÜìøÏ ø£fi≤_Ûe÷qT\T, ø£fi≤ø±s¡T\T ‘·eT e+‘·T #˚j·T÷‘·ì<ë›+.ÄyÓT≈£î n+&É>± ñ+<ëeTì dü+»sTT øÏc˛sY ø√sês¡T.

<ä÷s¡$<ë´ |”J ø√s¡T‡\ |ò”E >∑&ÉTe⁄ 27 es¡≈£î ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô) : zj·T÷ <ä÷s¡$<ä´ |”J ø√s¡T‡\ yê]¸ø£ |üØø£å |ò”EqT á HÓ\ 27˝À|ü⁄ #Ó*¢+#ê\ì &Ó’¬sø£ºsY Ábı.Äq+<äsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

7

ø£˝…ø£ºsY≈£î |òæsê´<äT\ yÓ\T¢e ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 12 (düTes¡íyês¡Ô): 12 dü+e‘·‡s¡j·TT\ qT+∫ ‹s¡T>∑T‘·Tqï ìs¡uÛÑ´+‘·s¡ <Ûäèe|üÁ‘·+ sê˝Ò<äì <äj·T#˚dæ düVü‰j·T+ #˚dæ <Ûäèe |üÁ‘·+ C≤Ø #˚j·Te\ dæ+~>± _.sêeTø£èwüí ªMT ø√dü+μ ø±s¡´Áø£eT+ ˝À ø£˝…ø£ºsY‘√ yÓTTs¡ô|≥Tº≈£îHêï&ÉT. k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºsY düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À »]–q MT ø√dü+ ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£˝…ø£ºsY bÕ˝§Zì düeTdü´\ô|’ e∫Ãq |ü\Te⁄] qT+&ç <äs¡U≤düTÔ\T d”«ø£]+#ês¡T. Ç+&ÉT¢, ô|q¸Hé‡, ãTTD≤\T, πswüHé ø±s¡T¶\T, yÓ’<ä´ Äs√>∑´ düVü‰j·T+ >∑T]+∫ <äs¡U≤düTÔ\T düeT]Œ+#ês¡T. _.sêeTø£èwüí, ˇ˝Ÿ¶uÀsTTHé |ü*¢ qT+&ç ‘êqT ‘·q 427 >∑C≤\ düú\+˝À >∑èVü≤ ìsêàD+ #˚düTø=qT≥≈£î ‘·q≈£î Hê´j·T+ »s¡>∑˝Ò<äì ùd˝Ÿ &û&é ‘ÓeTàì n&ç–‘˚ düeT]Œ+#êqì, ôV’≤ø√sYº Áô|’y˚{Ÿ ˝≤+&é nì dü]º|òæπø{Ÿ ≈£L&Ü Ç∫Ã+<äì, ø±e⁄q ‘·q≈£î yÓ+≥H˚ mHé.z.d” C≤Ø rdüTø√e\dæ+~>± Ä<˚•+#ês¡T. _.dü«s¡÷|ü n+ãsYù|≥ eT+&É\+ ‹\ø˘ q>∑sY qT+&ç uÛÑs¡Ô #·ìb˛sTT Ç<ä›s¡T |æ\¢\‘√ ñeTà&ç ≈£î≥T+ã+˝À

ñqï ‘·qqT uÛÑs¡Ô ≈£î≥T+;≈£î\T y˚~ÛdüTÔHêïs¡ì, Ä<ëj·T+ ñqï|üŒ{Ïø° ‘·q≈£î Ä]úø£ düVü‰j·T+ n+~+#·≈£î+&Ü Ç+{Ï qT+&ç ¬>+{Ïy˚kÕs¡ì ‘·q≈£î Hê´j·T+ »]π>˝≤ düVü‰j·T+ #˚j·Te\ dæ+~>± ø£˝…ø£ºsY‘√ ‘·q >√&ÉT yÓfi¯¢uÀdüTø√>± ø£˝…ø£ºsY eTVæ≤fi≤ •X¯ó dü+πøåeT n~Ûø±]øÏ ‘·<äT|ü] #·s¡´\ ì$T‘·Ô+ Ä<˚XÊ*#êÃs¡T. U≤C≤_ Hê+|ü*¢ qT+&ç ø±fi¯ó¢ ˝Òø£ q&Ée˝Òì dæú‹˝À >∑‘· Hê\T>∑T dü+e‘·‡s¡eTT\ qT+&ç Ç\T¢ ø√dü+ ‹s¡T>∑T‘·Tqï|üŒ{ÏøÏ ‘·q¬ø˝≤+{Ï Ç\T¢

eT+ps¡T ø±˝Ò<äì ‘·q≈£î Ç\T¢ Çe«e\dæ+~>± ø£˝…ø£ºsYqT ø√s¡>± |”.&û Vü≤Ödæ+>¥ n~Ûø±]ì |ü]o*+∫ #·s¡´\T rdüTø√e\dæ+~>± ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ*#êÃs¡T. n+ãsYù|≥ ãd”Ô yêdüT\T ‘·eT ãd”Ô˝À n+>∑Héyê&ç ôd+≥sY n‹ ∫qï>± ñ+&ç {≤sTT˝…{Ÿ, eT+∫˙{Ï kÂø£s¡´+ ˝Òø£ |æ\¢\T nedüú\T |ü&ÉT#·THêïs¡ì ø±e⁄q $Hêj·Tø˘ q>∑sY ÁbÕ+‘·+˝À U≤∞>± ñqï düú\+˝À ø=‘·Ô>± n+>∑Héyê&ç ôd+≥sY ìsêàD+ #˚dæ Çe«e\dæ+~>± ø£˝…ø£ºsYqT dü+Á|ü~+#·>± düú\+ n+<äTu≤≥T˝À ñqï~ ˝Òì~ ìsêΔs¡D #˚düTø√e\dæ+~>± |”.&û, eTVæ≤fi≤ •X¯ó dü+πøåeT XÊU≤~Ûø±]øÏ Ä<˚•+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @.CÒ.d” yÓ’.dü‘ê´q+<ä+, &û.ÄsY.z eT<äHé yÓ÷Vü≤Hé sêe⁄, ôV’≤<äsêu≤<é ÄsY.&û.z Vü≤Øwt, õ˝≤¢ kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n+‘·sê®rj·T ≈£L∫|üP&ç qè‘√´‘·‡yê\T eT∞¢ yêsTT<ë ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘Ó\T>∑T \*‘· ø£fi≤‘√s¡D+˝À á HÓ\˝À ìs¡«Væ≤+#ê\qT≈£îqï n+‘·sê®rj·T ≈£L∫|üP&ç qè‘√´‘·‡yê\qT y˚T 18, 19, 20e ‘˚B˝≈£î yêsTT<ë y˚dæq≥T¢ sêÁwüº kÕ+düÿè‹ø£ eT+&É* #ÛÓ’s¡àHé ÄØ« s¡eTDeT÷]Ô Á|üø£{Ï+#ês¡T.

23 qT+∫ ≈£îd”Ô b˛{°\T ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä+Á<Ûäπødü] f…Æ{Ï˝Ÿ ø√dü+ á HÓ\ 23 qT+∫ Ç+&çj·THé ôd’º˝Ÿ ≈£îd”Ô b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Ç+Á<ë¬s&ç¶ kÕàs¡ø£ Á≥dtº #ÛÓ’s¡àHé ø±ØÔø˘ ¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. |ü⁄s¡Twüß\T, eTVæ≤fi¯\ $uÛ≤>±˝À¢ n+‘·sYõ˝≤¢ b˛{°\T+{≤j·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{°\qT eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡ì, >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

18 qT+∫ f…ìïdt {ÀØï ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô) : á HÓ\ 18 qT+∫ 20e ‘˚B es¡≈£î MTsê kÕàs¡ø£ Á{≤ù|CŸ zô|Hé Áô|’CŸ eT˙ f…ìïdt {Às¡ïyÓT+≥T »s¡T>∑qT+~. |ü⁄s¡Twüß\ dæ+–˝Ÿ‡, &ÉãT˝Ÿ‡˝À..35G dæ+–˝Ÿ‡, &ÉãT˝Ÿ‡˝À b˛{°\T+{≤sTT. ÄdüøÏÔ >∑\ Áø°&Üø±s¡T\T m+Á{°\≈£î ∫e] ‘˚B |òæÁãe] 16∫e] ‘˚B. eT]ìï $esê\≈£î sêeTø£èwüí bò˛Hé:9989629944 HÓ+ãsY˝À dü+Á|ü~+#ê*. bò˛Hé <ë«sê ≈£L&Ü m+Á{°\qT qyÓ÷<äT #˚düTø√e#·TÃ.

28q Ä{À\ ã+<é ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä{À Á&Ó’es¡¢ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ |òæÁãe] 28q Ä{À ã+<é $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Ä{À j·T÷ìj·Tq¢ C≤sTT+{Ÿ j·÷ø£åHé ø£$T{° |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. Væ≤e÷j·T‘Yq>∑sY˝Àì @◊{°j·T÷d” ø±sê´\j·T+˝À Ä{À dü+|òüT+ Hêj·T≈£î&ÉT _.yÓ+ø£fÒX¯+ n<Ûä´≈£å‘·q »]–q düe÷y˚X¯+˝À @◊{°j·T÷d” Hêj·T≈£î\T _Ûø£å|ü‹, ◊m|òt{°j·T÷ Hêj·T≈£î\T m.qπs+<äsY, $.øÏs¡DY, d”◊{°j·T÷ Hêj·T≈£î\T ø£eT˝≤ø£sY¬s&ç¶, ¬ø.sêeTT\T, {ÏmHé{°j·T÷ d”|” j·÷<ä–], ˝≤Ø zqsY‡ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T m+.m.dü©+, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

19q ◊{° Ä|æº≥÷´&é f…dtº ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô) : Ädæj·÷˝ÀH˚ n‹ô|<ä› ◊{° Áf…ÆqsY ì{Ÿ(mHé◊{°{°) 8e C≤rj·T ◊{° Ä|æº≥÷´&é f…dtº`2012qT á HÓ\ 19q ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ dü+düú ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*|æ+~. q>∑s¡+‘√ düVü‰ <˚X¯+˝Àì 200 q>∑sê˝À¢ á f…düTºqT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ù|s=ÿ+~. ÄdüøÏÔ >∑\yês¡T &Éã÷¢´&Éã÷¢´&Éã÷¢´.ì{Ÿ.ø±yéT ˝À ‘·eT ù|s¡¢qT qyÓ÷<äT #˚düTø√e#·TÃqT.

ø£eT÷´ì{° Vü‰˝ŸqT ÁbÕs¡+_Û+∫q Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): ãd”Ô\˝À ñqï Á|ü»\+<äs¡T ø£*dæø£≥Tº>± ñ+≥T düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·Tø√e{≤ìøÏ ø£eT÷´ì{Ï Vü‰˝Ÿ m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘êj·Tì ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì u≤˝Ÿ¬s&ç¶q>∑sY˝À q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚düT≈£îqï ø£eT÷´ì{° Vü‰˝ŸqT k˛eTyês¡+ myÓTà˝Ò´, kÕúìø£ ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ ø£\ídæ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡eTT myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u≤˝Ÿ¬s&ç¶q>∑sY˝À 20 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ d”d” s√&É¢qT y˚sTT+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. Ç+ø± düeTdü´\T ñ+&˚ ÁbÕD≤[ø£ Á|üø±s¡+>± düeTdü´\qT |üP]Ô #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«sYsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mìïø£˝À¢ Ç∫Ãq yê>±ΔHê\qT <äX¯\yê]>± |üqT\T |üP]Ô #˚düTÔHêïqì ‘Ó*bÕs¡T. u≤˝Ÿ¬s&ç¶q>∑sY Á|ü<Ûëq düeTdü´sTTq n+&ÉsYÁ>ö+&é Á&Ó’H˚Jì düeTdü´qT |ü]wüÿ]kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. @yÓTÆq düeTdü´\T ñ+fÒ ‘·eT <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêyê\ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À u≤˝Ÿ¬s&ç¶q>∑sY dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ÷Vü≤Hé dæ+>¥, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Áoìyêdt, yês¡T¶ yÓT+ãsY

düTC≤‘·, ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêe÷sêe⁄, j·Tdt Áoìyêdt, düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, »>∑Bwt >ö&é, nbÕŒsêe⁄, \ø£åàDY, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T u≤\j·T´, j·T÷‘Y n<Ûä´≈£åî&ÉT sêE>ö&é, yês¡T¶ yÓT+ãsY j·÷<ä–], *+>∑+ j·÷<äyé, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T >∑&ɶ+ sêCÒ+<äsY¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. |òüTq+>± Áo πsDTø£ m\¢eTà $Á>∑Vü≤ Á|ü‹cÕº|üq <Ó’e uÛÑøÏÔ e\q ãd”Ô\˝À uÛÑøÏÔ uÛ≤e+ ô|>∑T>∑T‘·T+<äqï ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+ >ö&é nHêïs¡T. ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì ù|{Ÿ ãw”sêu≤<é ˝Àì Áo πsDTø£ m\¢eTà, Áo düTÁãVü≤àDÒ´X¯«s¡ kÕ«$T $Á>∑Vü≤ Á|ü‹wü˜ ø±s¡´Áø£e÷\T |òüTq+>± »>∑T>∑T‘·THêïsTT. á HÓ\ 11 ‘˚B qT+∫ 15 es¡≈£î ø±s¡´Áø£e÷\T

ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì Ä\j·T ø£$T{° düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T. á $Á>∑Vü≤ Á|ü‹wü˜ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~Û>± $#˚Ãdæq myÓTà˝Ò´ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ãd”Ô˝À neTàyê] $Á>∑Vü‰\T Á|ü‹wæ˜+#·≥+ e\qT düø£\ X¯óuÛ≤\T ø£\T>∑T‘êj·Tì nHêïs¡T. B+‘√bÕ≥T |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñqï uÛÑ≈£îÔ\T Ä\j·÷ìøÏ e∫à <ä]Ù+#·T≈£î+{≤s¡ì nHêïs¡T. Ä\j·T ø£$T{Ï Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛÑ≈£îÔ\≈£î nìï kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡eTT nqï<Ûëq ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñqï uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À $#˚Ãdæ neTàyê]øÏ ‘·eT yÓTT≈£îÿ\qT #Ó*¢+#·T≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä\j·T ø£$T{Ï n&É«sTT»sY q]‡+Vü≤à |üfÒ˝Ÿ, #ÛÓ’s¡àHé ø±e* ø£èwüí eTT~sêCŸ, n<Ûä´≈£åî&ÉT eT+&É\ Hêπ>XŸ >ö&é, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T >∑T&çôdq Áô|≈£îsêCŸ eTT~sêCŸ, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù <äeTàì ≈£îe÷s¡kÕ«$T eTT~sêCŸ, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù eT+&É\ Áoìyêdt >ö&é, ø√XÊ~Ûø±] u…’]Áo<ÛäsY >ö&é, uÒø˘ <äX¯s¡<∏ä, ÄsY Áo<ÛäsY>ö&é, |üPs¡í#·+<äsY, Ä+»H˚j·TT\T, yÓ+ø£fÒXŸ, s¡e÷<˚$, ≈£îe÷] dü]‘·, dü+<˚q uÀsTTq ø£èwüí eTT~sêCŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#·]ÃøÏ X¯+≈£îkÕú|üq #˚dæq ø±s=Œπs≥sY düTπswt¬s&ç¶ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì 128 &ç$»Hé˝Àì düTuÛ≤wtq>∑sY˝À k˛eTyês¡+ øÏ+>¥&ÉyéT Ä|òt Á¬ø’düTÔ $Tqwüº] yê] Ä<ä«s¡´+˝À düTsês¡+ ø±\˙ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY õ.düTπswt¬s&ç¶ #·]ÃøÏ X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ $\Te>∑\<˚e⁄&ÉT nH˚ Ä&çjÓ÷ d”.&ûì Äj·Tq Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq Á¬ø’düÔe k˛<äs¡T\+<äs¡÷ ø£*dæø£≥Tº>± ñ+≥÷ ‘·eT düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·Tø√yê{≤ìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêE, bòÕdüºsY, m©cÕ, X¯≈£î+‘·\, Ä&çjÓ÷ d”&û ìsêà‘· môd’s¡T sêDÏ, ¬ødæmyéT #·]à j·T÷‘Y kÕúìø£ dü+|òüT düuÛÑT´\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eT+∫˙{Ï düeTdü´ |ü]cÕÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ ø±s=Œπs≥sY≈£î >∑T˝≤;\qT n+~+∫q eTVæ≤fi¯\T.. düTsês¡+ ø±\˙ 60>∑C≤\˝À Á|ü»\≈£î eT+Jsê yê≥sY, Á‘ê>∑T˙s¡T, uÀs¡T˙s¡T ø£*Œ+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ düTsês¡+ø±\˙ 60 >∑C≤\ ñqï

eTVæ≤fi¯\T, kÕúì≈£î\T ø£*dæ k˛eTyês¡+ kÕúìø£ ø±s=Œπs≥sY õ.düTπswt¬s&ç¶øÏ >∑T˝≤_|üP\T Ç∫à yê] Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eTVæ≤fi¯\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· ø=ìï dü+e‘·‡sê\ qT+∫ ˙{Ï ø√dü+ n˝≤¢&ÉT‘·THêïeTì, @es¡T |ü{Ϻ+#·Tø√e≥+ ˝Ò<äì ø±s=Œπs≥sY≈£î >∑T˝≤_ |üP\T Ç∫à düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√sêeTì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ ø±s=Œπs≥sY düTπswt¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ M˝…’q+‘· ‘·«s¡˝À eT+∫˙{Ï düeTdü´qT |ü]cÕÿ]kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. n|üŒ{Ï es¡≈£î yê≥sY {≤´+ø˘\ <ë«sê ˙{Ï düs¡|òüsê #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À edü+‘·, Áo<˚$, eTDÒeTà, uÛ≤s¡‹, eT+>∑, \ø°åà, eTDÏ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

eT+>∑fi¯yês¡+ 14, |òæÁãe] 2012


m+|” ø√≥¢≈£î

n|üPs¡« kÕ«>∑‘·+ eT+>∑fi¯yês¡+, 14 |òæÁãe] 2012 ø√&ÉTeT÷s¡T, |òæÁãe] 13, (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\+˝Àì ÁøÏcÕí|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À yÓ\dæq l Vü≤»s¡‘Y eTkÕÔqj·T´ kÕ«$T ñs¡TdüT ñ‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì k˛eTyês¡+ eT<Ûë´Vü‰ï+ Á>±e÷ìøÏ $#˚Ãdæq ø£s¡÷ï\T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T ø√≥¢ »j·Tdü÷s¡´Á|üø±wt¬s&ç¶øÏ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T lìyêdü¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü»\T n|üPs¡« kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. n+‘·≈£îeTT+<äT Á>±e÷ìï #˚s¡T≈£îqï m+|æ ø√≥¢‘√ $T>∑‘ê 2˝À...

MÄs√«, MÄsY@ |üØø£å\ @sêŒ≥¢ô|’ düMTø£å düe÷y˚X¯+ ;á&û nuÛÑ´s¡Tú\T 17q #·˝À ôV’≤<äsêu≤<é eTVü‰q+BX¯«s¡ πøåÁ‘· dü+Á>∑Vü≤ #·]Á‘· $esê\T 8˝À...

eTT–dæq õ˝≤¢kÕúsTT ø£ã&û¶ b˛{°\T eTVü‰q+BX¯«s¡kÕ«$T düìï~Û˝À n|üs¡+õ d”]j·T˝Ÿ q≥T&ÉT $esê\T 7˝À...

Á{≤Hé‡bòÕs¡àsY øÏ+<ä|ü&ç

<˚ekÕúq ñ<√´>∑T\≈£î >±j·÷\T

ù|J\T : 8

Á|üC≤<äsê“sY, Á|üC≤yêDÏô|’ <äèwæºô|≥º+&ç $q‘·T\qT |ü]wüÿ]+∫ ÄHé˝…’Hé˝À ñ+#·+&ç ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): n~Ûø±s¡T\T Á|üC≤yêDÏ, Á|üC≤<äsê“sY $q‘·T\ì ø±s¡´Áø£e÷ \˝À e∫à $q‘·T\qT yÓ+≥H˚ |ü]o*+∫ |ü] wüÿ]+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ kÕúìø£ düTqj·Tq Ä&ç {À]j·T+˝À Á|ü‹ k˛eTyês¡+ »s¡T>∑T Á|üC≤<äsê“sY $q‘·T\ ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üdüTÔ‘·eTT es¡≈£î 18,576 $q‘·T\T e#êÃj·Tì, n+<äT˝À 16,987 $q‘·T\T |ü]wüÿ]+#êeTì Ç+ø± 1,589 $q‘·T\T |ü]wüÿ]+#˚ ì$T‘·Ô+ $ $<Ûä XÊK\˝À ñHêïj·Tì nHêïs¡T. eTTK´+>± 6 e÷kÕ\≈£î $T+∫ $T>∑‘ê 2˝À...

düyÓTà mô|òø˘º

11eT+~ eTè‘·T´yê‘· ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹˝À eTs¡DeTè<ä+>∑+

ÁoXË’\+, |òæÁãe]13,(düTes¡íyês¡Ô): $<äT´‘Y nedüsê\ ø√dü+ @sêŒ≥T #˚düTÔqï Á{≤Hé‡bòÕs¡àsY Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ MT<ä|ü&É&É+‘√ <˚ekÕúq |ü]~∏˝À ø±+Á{≤ø˘º ˝ÒãsY>± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï Ç<ä›s¡T rÁe >±j·÷´\bÕ˝…’j·÷´s¡T. dü+|òüT≥q≈£î dü+uÛÑ+~+∫q $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. k˛eTyês¡+ bÕ‘·fi¯>∑+>∑ |ü]~Û˝Àì yê≥sYes¡Tÿ‡ $uÛ≤>∑+˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï |òüø°s¡j·T´, u≤©X¯«s¡j·T´\T $<ÛäT\˝À¢ uÛ≤>∑+>± s√|ty˚ düMT|ü+˝À @sêŒ≥T #˚düTÔqï Á{≤Hé‡bòÕs¡àsYqT m‘·T‘·TÔ+&É>± Ä<äT|ü⁄‘·|æŒ yê] MT<äH˚ |ü&ç+~. Bì‘√ <ë<ë|ü⁄ ≥qTï≈£î ô|’>± ãs¡Te⁄ ñqï Á{≤Hé‡bòÕs¡àsY øÏ+<ä|ü&É&É+‘√ yê]˝À ˇø£] |ü]dæú‹ rÁe+>± ñqï~. Bì‘√ VüQ{≤VüQ{ÏHê n‘·ìì ôV’≤Á<ëu≤<é≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. dü+|òüT≥q $wüj·T+ ‘Ó*dæq yÓ+≥H˚ <˚ekÕúq |ü]bÕ\Hê~Ûø±] Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, <˚ekÕúq dæã“+~ ô|<ä› dü+K´˝À #˚s¡Tø=ì yê]ì Á|üe÷<ädüú* qT+∫ uÛÑj·T≥≈£î rdüT≈£îe#êÃs¡T. Bìô|’ |üP]úkÕúsTT˝À $#ê]+∫ dü+|òüT≥q≈£î uÛ≤<äT´˝…’qyê]ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Çz ‘Ó*bÕs¡T.

ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 13, (düTes¡íyês¡Ô): ô|<ë›düT|üÁ‹˝À n‘·´edüs¡ ùde\+<äø£ eTè‘·T´\ dü+K´ ô|s¡T>∑T‘·÷H˚ ñ+~. ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ ¬s+&√s√p 11 eT+~ eTè‘·T´yê‘· |ü&ܶs¡T. nsTT‘˚ Ä~yês¡+ z|”øÏ ôd\e⁄ ø±e&É+‘√ ÄdüŒÁ‹ n~Ûø±s¡T\T ø=+‘· }|æ] |”\TÃ≈£îHêïs¡T. eTè‹ #Ó+~q yê]˝À q\T>∑Ts¡T ∫Hêïs¡T\T ø±>±, nsTT<äT>∑Ts¡T ô|<ä›\T ñHêïs¡T. ø√&ÉTeT÷s¡T≈£î #Ó+~q eT\¢ø£ÿ(60), m$Tà>∑q÷s¡T≈£î #Ó+~q qs¡dæ+VüQ\T(60), á&ç– s¡+>∑eTà (70), nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ >∑T&ç|ü*¢≈£î #Ó+~q yÓ+ø£≥s¡eTD (70) @m+d”˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTs¡DÏ+#ês¡T. q÷´s√ düs¡®Hé yês¡T¶˝À yÓ+ø£≥s¡eTD|üŒ(60), Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 9.15 >∑+≥\≈£î eTè‹ #Ó+<ës¡T. Çø£ ∫Hêïs¡T\˝À eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ |ü+#Ós¡¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q uÒ_ •eeTà, |”&çj·÷Á{Ïø˘ mHéd”j·T÷ yês¡T¶˝À Ç<˚ õ˝≤¢ >∑Ts¡T¬s&ç¶ |ü˝…¢≈£î #Ó+~q neTTà nø£åj·T(5) ãqTïyês¡T¶˝À ñ<äj·T+ eTs¡DÏ+∫+~. n˝≤π> kÕj·T+Á‘·+ ãq>±q|ü˝…¢≈£î #Ó+~q m+<ëqj·T´

(18), &√Hé, mÁs¡>∑T+≥¢ eT<Ûä´ »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À ùwø˘ nãT›˝≤¢ (3), eT<ä›j·T´ (45), uÒ_ s¡÷‘·eTà(5 s√E\T) (ø£s¡÷ï\T) eTè‹ #Ó+<ës¡T. yÓ\yÓ\uÀsTTq ô|<ë›düT|üÁ‹ Äs¡T õ˝≤¢\ qT+∫ Á|ü‹ s√p ¬s+&ÉT y˚\ eT+~ z|” s√>∑T\T, 1050 ÇHé ù|wü+≥¢‘√ ì‘·´+ s√>∑T\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&˚ ø£s¡÷ï\T ô|<ë›düT|üÁ‹ p&Ü\ düyÓTà‘√ yÓ\yÓ\uÀsTT+~. Ä~yês¡+ z|æøÏ ôd\e⁄ ø±e&É+‘√ ø±´Eyê*{° s√>∑T\T e∫à ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#·Tø= yÓfi¯ó‘·THêïs¡T. ø=+<äs¡T yÓ’<äT´\T d”]j·Tdt πødüT\qT #·÷dü÷Ô ø=+‘· $wüeT+>± ñqï πødüT\qT ãj·T≥≈£î |ü+|ü⁄‘·THêïs¡T. s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À >±j·T|ü&çq ø£å‘·>±Á‘·T\T, >∑T+&Ó »ãT“\T, ø±*q s√>∑T\T Ç‘·s¡ n‘·´edüs¡ yÓ’<ä´+ ø√dü+ e∫Ãq yê]˝À 60 eT+~øÏ e÷Á‘·y˚T yÓ’<ä´ ùde\T n+<äT‘·THêïsTT. Çø£ ÄdüŒÁ‹ n~Ûø±s¡T\T n‘·´edüs¡ s√>∑T\≈£î n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´‘· Çe«&É+‘√ yês¡T¶\˝À ñqï ÇHéù|wü+≥¢ |ü]dæú‹ |òüTÀs¡+>± e÷]+~. Ä~yês¡+ Hê&ÉT M]ì |ü\Tø£]+#˚ Hê<∏äT&˚ ≈£s¡Tej·÷´&ÉT. Áô|’y˚≥T ÄdüŒÁ‹˝À s¡B›

p&Ü\ düyÓTà q>∑s¡+˝Àì Áô|’y˚≥T, ø±s=Œπs{Ÿ ÄdüŒÁ‘·T\≈£î es¡+>± e÷]+~. q>∑s¡+˝À ñqï 10 Á|ü<Ûëq ÄdüŒÁ‘·T\T, 45 q]‡+>¥ ôVA+\T n‘·´edüs¡ $uÛ≤>±\T (@m+d”) X¯ìyês¡+ es¡≈£î U≤∞>± ñqï |ü&Éø£\T, Ä~yês¡+ s√>∑T\‘√ øÏ≥øÏ≥˝≤&ÜsTT. ø=+<äs¡T Áô|’y˚≥T ÄdüTŒÁ‘·T\T≈£î #Ó+~q @C…+≥T¢ |üì ø£≥Tºø=ì p&Ü\ düyÓTà Á|ükÕÔ$+∫ Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹ qT+∫ s√>∑T\qT ãj·T≥T≈£î |ü+|æ+∫ y˚düTÔHêïs¡T. B+‘√ ¬sø±ÿ&ç‘˚ &=ø±ÿ&Éì ù|<ä s√>∑T\ <√|æ&ûøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. Áô|’y˚≥T ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ ÇcÕºsê»´+>± n~Ûø£ _\T¢\T y˚dæ s√>∑T\T CÒãT\qT U≤∞ #˚düTÔHêïs¡T. s√>∑T\≈£î yÓTs¡T¬>’q ùde\T &Üø£ºsY ñe÷eTùV≤X¯«sY, ÄdüŒÁ‹ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ n‘·´edüs¡ ùde\≈£î Çã“+<äT\T ø£\T>∑≈£î+&Ü uÀ<ÛäHêdüŒÁ‹˝À 20 eT+~øÏ Hêø˘ øÏ¢ìø£˝Ÿ yÓ’<äT´\qT ìj·T$T+#ê+. n˝≤π> yÓ’<ä´, $<Ûëq |ü]wü‘Y, yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK qT+∫ mì$T~ eT+~ Ä~yês¡+ $<ÛäT˝À¢ #˚sês¡T. @m+d” ø±´Eyê*{° ø±\˙ yês¡T¶ ¬>’ìø˘ |”&çj·÷Á{Ïø˘˝À Á|ü‘˚´ø£+>± yÓ’<äT´\qT ñ+#ê+.


2

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

m+|” ø√≥¢≈£î n|üPs¡« kÕ«>∑‘·+

bÕ≥T, e÷J C…&é|æ #Ó’s¡àHé n¬øb˛>∑T yÓ+ø£≥kÕ«$T, e÷J

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... m+|æ|æ Vü≤s¡¸es¡›Hé¬s&ç¶\≈£î kÕúìø£ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T lìyêdü¬s&ç¶, Hêπ>X¯«s¡¬s&ç¶, uÛ≤düÿs¡¬s&ç¶, sêy˚TX¯«s¡¬s&ç¶, e÷J düs¡Œ+#·T Vü≤qTeT+‘·T\T |üP\e÷fi¯\T y˚dæ |òüTq+>± kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘·÷ sê´© ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± n&ÉT>∑&ÉT>∑Tq m+|æ ø√≥¢ô|’ Vü≤s¡¸j·T÷‘Y düuÛÑT´\T eTùV≤X¯«s¡¬s&ç¶, |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+¬s&ç¶, $»j·T≈£îe÷sY¬s&ç¶, Mπswt, s¡$≈£îe÷sY¬s&ç¶, dü©yéT, –&ɶj·T´, #·+Á<äqï\‘√ bÕ≥T, Á|ü»\T |üP\es¡¸+ ≈£î]|ædü÷Ô kÕ«>∑‘·+ |ü\ø£&É+ $X‚wü+. á dü+<äs¡“+>± m+|æ ø√≥¢ kÕúìø£ l•yê\j·T+, Ä+»H˚j·TkÕ«$T <˚yê\j·÷˝À¢ kÕ«$Tyês¡¢≈£î Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T

»]|æ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ kÕúìø£ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T lìyêdü¬s&ç¶ dü«>∑èVü≤+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $+<äT˝À m+|æ ø√≥¢ bÕ˝§ZHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ+–˝Ÿ$+&√ n<Ûä´≈£åî&ÉT eT<ÛäTdü÷<äHé¬s&ç¶, e÷J n<Ûä´≈£åî&ÉT ùV≤e÷Á~¬s&ç¶, e÷J C…&é|æ{Ïdæ $wüßíes¡›Hé¬s&ç¶, >√HÓ>∑+&É¢ e÷J m+|æ|æ ÁøÏcÕí¬s&ç¶, es¡÷ÿs¡T e÷J düs¡Œ+#·T áX¯«s¡¬s&ç¶, ‘·Vü≤o˝≤›sY •eX¯+ø£s¡Hêj·Tø˘, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ø={≤º\ >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, s¡|òüTTHê<∏é¬s&ç¶, nq+‘· |ü<äàHêuÛѬs&ç¶, ÁøÏcÕí¬s&ç¶, *+>±¬s&ç¶, y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, eTùV≤X¯«s¡¬s&ç¶, •esêeTT&ÉT, X¯+ø£sY¬s&ç¶, Vü≤s¡¸j·T÷‘Y düuÛÑT´\T Á|üMDY≈£îe÷sY, s¡y˚TwtHêj·TT&ÉT, »>∑BÛwt, Á|ükÕ<é¬s&ç¶, s¡$≈£îe÷sY¬s&ç¶, >√|æ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤yêDÏ $q+&ç yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... |ü]cÕÿs¡+ ø±≈£î+&Ü e⁄qï $q‘·T\T $<ë´XÊK, e´ekÕj·T XÊK, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY, Ád”Ô •X¯ó dü+πøåeT XÊK\˝À #ê˝≤ ñHêïsTT. yê{Ï e#˚à Á|üC≤<äsê“sYø£\¢ |ü]wüÿ]+∫ ÄHé˝…’Hé˝À e⁄+#ê\ì nHêïs¡T. n˝≤π> eT+&É\+˝À ñqï ôdŒwü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\ |ü]~Û˝À $q‘·T\T Ç+ø± |ü]cÕÿs¡+ ø±ø£ õ˝≤¢ kÕúsTTøÏ m≈£îÿe>± edüTÔHêïj·Tì ôdŒwü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T Á|üC≤yêDÏ, Á|üC≤<äsê“sY\ô|’ <äèwæº kÕ]+∫ $q‘·T\qT |ü]wüÿ]+#ê\Hêïs¡T. dü+<äs¡“¤+>± e∫Ãq $q‘·T\T |ü‹Ôø=+&É eT+&É\+, |ü+~ø√q eT»sê ô|+&ç¢e÷dt ‘ê+&Ü≈£î #Ó+~q mdt.sê¬>eTà ‘·q nqTuÛÑe+˝À ñqï uÛÑ÷$T ‘·q ù|s¡Tô|’ e÷s¡TŒ #˚dæ |ü{≤º<ës¡TbÕdüT |ü⁄düÔø£+, |ü{≤ºqT eT+ps¡T #˚dæ Çyê«\ì, zs¡«ø£˝Ÿ eT+&É\+, ˝§~›|ü˝…¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q mdt.nq«sYu≤wü esê¸\T ˝Òø£ ‘·q C§qï |ü+≥ m+&çb˛sTT+<äì qwüº|ü]Vü‰s¡+ C≤_‘ê˝À ‘·q ù|s¡TqT qyÓ÷<äT #˚ùd qwüº|ü]Vü‰s¡+ Ç|æŒ+#ê\ì, ø£s¡÷ï\T ãT<Ûëyês¡ù|≥≈£î #Ó+~q õ.yÓ+ø£≥j·T´ ‘·q≈£î ô|<ä› ≈£î≥T+ã+ e⁄+&ç JeHê<Ûës¡+ ˝Ò<äì ©>∑˝Ÿ yÓTÁ{≤\J˝À Ç+≥s¡÷«´ e∫Ã+<ä düVü‰j·T+ n+~+#ê\ì ø£s¡÷ï\T ÁãeTsê+_ø£ eè<ë›ÁX¯eT+ n<Ûä´≈£åîsê\T nMTHê_ >±πsZj·T|ü⁄s¡+˝À düπs« HÓ+ãs¡T 596 q+<äT ˇø£

mø£sê uÛÑ÷$T Ç|æŒ+#ê\ì, ãq>±q|ü˝…¢ eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ #Ó+~q ¬ø.yÓ+ø£≥qï ‘êqT mdtdæ ≈£î\+q≈£î #Ó+~qyê&Éì, ‘·q ÄBÛq+˝À uÛÑ÷$T Á|üuÛÑT‘·«+ <ë«sê #·<äTqT #˚sTT+#ê\ì, bÕD´+ eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ #Ó+~q |æ.Vü≤]‘· ‘·eT ô|<ä›\T bıs¡bÕ≥Tq ≈£î\ <ÛäèMø£s¡D˝À n^ï ≈£î\ ø£åÁrj·TT\T>± ÁyêsTT+#ês¡ì, Bì ãÁ{≤E ≈£î\+q≈£î e÷s¡TŒ #˚dæ <∏äèMø£]+#ê\ì, yÓ\T›]Ô eT+&É\+, sêeTfi¯¢ø√≥ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q #êø£* kÕeTqï ‘·q Á>±eT+˝À ;d” Vü‰düº˝Ÿ ø=s¡≈£î 50 ôd+≥¢ uÛÑ÷$T Ç#êÃeTì n+<äT≈£î |òü*‘·+>± Á|üuÛÑT‘·«+ yês¡T mø£ÿ&Éq÷, uÛÑ÷$T Çe«˝Ò<äì Hê´j·T+ #˚dæ Ç|æŒ+#ê\ì Vü≤√fi¯>∑T+<ä eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ #Ó+~q ‘·q Á>±eT+ düπs« HÓ+ãs¡T 423 dæ1/dæ5˝À 1.97 mø£sê\ uÛÑ÷$T e⁄+~. n+<äT˝À ø=+‘· |ü+#êsTTr s√&ÉT¶ $d”Ôs¡íeTT≈£î b˛sTT+<äì, |ü{≤º<ës¡T bÕdüT |ü⁄düÔø£eTTqT düe]+∫ Çyê«\ì, q+<ë´\ eT+&É\+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q dæ.ø£èwüí‘êqT e÷~>∑ ≈£î\+q≈£î #Ó+~q yê&çq mHé.ÄsY.Ç.õ.mdt˝À yê≥sY ôw&é |ü<∏äø£+˝À U≤∞>± ñqï ndæôdº+≥T b˛düTº ‘·qqT uÛÑØÔ #˚j·÷\ì, ø£˝…ø£ºs¡T≈£î $q‘·T\T düeT]Œ+#ês¡T. á C….dæ CÀ´‹ ãT<ä›Á|üø±wt, &çÄsYz y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, Á|üC≤<äsê“sY dæã“+~ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV≤s¡“˝Ÿ ñ‘·Œ‘·TÔ\ πø+Á<ä+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ $|ü‡Hé ø±\˙˝Àì kÂ+<äs¡´ ã÷´{° ø°¢ìø˘˝À ôV≤s¡“˝Ÿ ñ‘·Œ‘·TÔ\ πø+Á<ëìï yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘·, myÓTੇ md”« yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ k˛eTyês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ôV≤s¡“˝Ÿ ñ‘·Œ‘·TÔ\ yê&Éø£+ |ü≥¢ nìï esêZ\T Á|üC\T ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. q>∑s¡+˝À yÓTT≥ºyÓTT<ä{ÏkÕ]>± á Áb˛&Éø˘º e÷¬sÿ{Ÿ˝ÀøÏ sêe&É+ X¯óuÛÑ|ü]D≤eTeTì nHêïs¡T. es¡\øÏåà m+≥sYÁô|’CÒdt ìsê«Vü≤≈£î\T lìyêdt

e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü<Ûëq eT+Á‹ m+bÕ¢sTTyÓT+{Ÿ »qπswüHé |ü<∏äø£+ øÏ+<ä ôV≤s¡“˝Ÿ q÷‘·q ñ‘·Œ‘·TÔ\T ÁbÕs¡+_Û+#êeTì nHêïs¡T. Çø£ÿ&ç qT+&ç u…+>∑Tfi¯Ss¡T e+{Ï ô|<ä› ô|<ä› |ü≥ºD≤\≈£î m>∑TeT‘·T\T #˚düTÔqï≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ej·TdüT‡‘√ ì$T‘·Ô+ ˝Ò≈£î+&Ü nìï esêZ\ Á|ü»\T yê{Ïì ñ|üjÓ÷–+#·e#·Ãì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ #Ó’s¡àHé yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶, ôV≤s¡“˝Ÿ ã÷´{° ø°¢ìø˘ ìs¡«Vü≤≈£îsê\T es¡\øÏåà bÕ˝§ZHêïs¡T.

•ø£åD‘√H˚ $»j·T+:˝Ò|òt nø±&ÉMT #Ó’s¡àHé ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): •ø£åD‘√H˚ b˛{° |üØø£å\qT düeTs¡Δe+‘·+>± m<äTs√ÿe#·Ãì ˝Ò|òt nø±&ÉMT &Ó’¬sø£ºsY qs¡dæ+VüQ\T nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì Ä&ç{À]j·T+˝À q>∑s¡+˝Àì $$<Ûä Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\\ $<ë´s¡Tú\≈£î b˛{° |üØø£å\≈£î m˝≤ dæ<äΔ+ø±yê* nqï n+X¯+ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\ Á|ü‹uÛ≤ dü+|ü‹Ôì n+#·Hê y˚ùd+<äT≈£î ◊≈£L´ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº ù|s=ÿHêïs¡T. ◊≈£L´qT ã{Ϻ yÓTT<ä{Ï kÕúq+˝À ì*∫q $<ë´]ú˙ $<ë´s¡Tú\≈£î

ãVüQeT‘·T\T Á|ü<ëq+ #˚j·TqTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. ◊≈£L´ b˛{°˝À¢ |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T yÓTT<ä{Ï kÕúq+ kÕ~Û+#·>± ¬s+&Ée kÕúq+˝À ø=≥º+ ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T ì*#ês¡T. eT÷&Ée kÕúq+˝À |ü⁄\¢j·T´ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T ì*#ês¡T. M]øÏ nyês¡T¶\T Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. 14 qT+∫ dæø±´+|ü⁄˝Àì ˝Ò|òt nø±&ÉMT ø±sê´\j·T+˝À $<ë´s¡Tú\T u≤´+ø˘ |üØø£å\T m<äTs√ÿH˚+<äT≈£î ñ∫‘· •ø£åD≤‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì #ÓbÕŒs¡T.

eT+>∑fi¯yês¡+, 14 |òæÁãe], 2012

s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À e´øÏÔ eTè‹ ø√&ÉTeT÷s¡T, |òæÁãe] 13, (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì es¡÷ÿs¡T Á>±eT+˝À »]–q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+˝À ˇø£ e´øÏÔ eTè‹#Ó+~q dü+|òüT≥q k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ #√≥T #˚düT≈£î+~. $esê*˝≤ ñHêïsTT. eT+&É\+˝Àì |ü⁄\≈£î]Ô Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q e&Ó¶ yÓ+ø£fÒwt (38)˝≤Ø Á&Ó’esY>± |üì#˚dü÷Ô Jeq+ kÕ–+#˚yê&ÉT. á H˚|ü<∏ä´+˝À k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ dü«Á>±eTyÓTÆq |ü⁄\≈£î]ÔøÏ yÓfi‚¢+<äT≈£î yÓ+ø£fÒwt ø√&ÉTeT÷s¡T qT+∫ yÓ÷{≤sYôd’øÏ˝Ÿô|’ ãj·T\T<˚sê&ÉT. nsTT‘˚ e÷s¡ZeT<Ûä´+˝À es¡÷ÿs¡T Á>±eT+ e<ä› yÓ÷{≤sY ôd’øÏ˝Ÿ n<äT|ü⁄‘·|üŒ&É+‘√ s√&ÉT¶ |üø£ÿH˚ ñqï #·]à >√&ÉqT ã\+>± &Ûûø={≤º&ÉT. B+‘√ e&Ó¶ yÓ+ø£fÒwt rÁe >±j·÷\‘√ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹#Ó+<ë&ÉT. á y˚Ts¡≈£î ø√&ÉTeT÷s¡T b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. ø±>± eTè‘·T&ÉT e&Ó¶ yÓ+ø£fÒwt≈£î uÛ≤s¡´‘√bÕ≥T, eTT>∑TZs¡T |æ\¢\T dü+‘êq+.

kÕsê $Áø£j·T<ës¡T n¬sdüTº ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): Hê≥TkÕsê yê´bÕ] ˙* wæø±] ns¡T®Hé k˛eTyês¡+ ôdŒwü˝Ÿ bÕغ b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. ã+>±s¡Tù|≥ qT+&ç ãT<Ûäyês¡|ü⁄ ù|≥≈£î kÕsê bÕ´¬ø≥T¢ düs¡|òüsê #˚düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+ n+<ä&É+‘√ ôdŒwü˝Ÿ bÕغ b˛©düT\T n‘·&çì |ü≥Tºø=ì eT÷&Ée b˛©düTùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. b˛©düT\T n‘·&çô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì ]e÷+&é≈£î |ü+|üqTqï≥Tº dæ◊ s¡+>∑Hêj·T≈£î\T k˛eTyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T.

e÷J m+|”|”æô|’ <ë&ç #˚dæq e´øÏÔô|’ πødüT qyÓ÷<äT ø=*$T>∑T+&É¢, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ |ü]~Û˝Àì nãT›˝≤¢|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q e÷J m+|æ|æ e÷\p≥÷s¡T sê»qïqT n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q á&ç>∑ ø=+&Éj·T´ nH˚ e´øÏÔ ø±|ü⁄ ø±dæ ∫+‘ê˝≤sTT|ü*¢, nãT›˝≤¢|ü⁄s¡+ <ë] eT<Ûä´˝À yÓT{≤sY ôd’øÏ˝Ÿô|’ edüTÔqï sê»qïqT Ä|æ ≈£î\+ ù|s¡T‘√ <ä÷wæ+∫ #=ø±ÿ|ü≥T¢ø=ì <ë&ç #˚XÊ&Éì kÕúìø£ b˛*dt ùdºwüHé≈£î e∫à á&ç>∑ ø=+&Éj·T´ô|’ |æsê´<äT #˚j·T>± @môd’‡ ø±X¯j·T´ mdæ‡, mdt{Ï πødüT qyÓT<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.


eT+>∑fi¯yês¡+,14 |òæÁãe], 2012

3

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

ø£sêfÒ˝À s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹ $<ë´s¡Tú\ Á|ü‹uÛÑ Ä\÷s¡T˝À HêeTe÷Á‘·+>± Á|üC≤<äsê“sY ø£s¡÷ï\T dæ.ø±´+|ü⁄ |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): ˇøÏH√yê >=E-s¡T´ c˛πsø±Hé ø£sêfÒ-&ÉT sêhkÕúsTT u…˝Ÿº Áπ>&ç+>¥ |üØ≈£å\T Ä~yês¡+ kÕúìø£ _sê¢ ø±+bÂ+&é˝Àì q\+<ä$<ë´ìπø‘·Hé bÕsƒ¡XÊ\˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á |üØø£å\qT >=Es¡T´ ùdº{Ÿ ôdÁø£≥Ø ôdHéôdjYT õ. düT+<äsYsêE Ä<ä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. á |üØø£å\≈£î eTTK´ n‹~∏>± Äs√úô|&çø˘ ndæôdº+{Ÿ Ábıô|òdüsY &Üø£ºsY ÁøÏwüíyÓ÷Vü≤Hé, q\+<ä dü÷ÿ˝Ÿ‡ nø±&É$Tø˘ ø√ Ä]¶H˚≥sY j·Tdt.|æ.$. sêeT

ÁøÏwüí\T bÕ˝§Zì ns¡Ω‘· kÕ~Û+∫q $<ë´s¡Tú\≈£î dü]º|òæ¬ø{Ÿ\T, u…\Tº\T n+<äCÒXÊs¡T. q>∑s¡+˝Àì >±j·TÁr mùdº{Ÿ˝À ñqï s¡M+Á<ä uÛ≤s¡‹ bÕsƒ¡XÊ\ qT+∫ dæ. |üeHé≈£îe÷sY¬s&ç¶ u≤¢ø˘u…˝Ÿº, ÄsY. ø±]Ôø˘ Á^Hé2, ÄsY. X¯yêì, dæ. n+»ì Á|üe*ø£, j·Tdt. ˝Àπøwt\T yÓ’{Ÿ1, kÕ~Û+#ês¡ì s¡M+Á<ä uÛ≤s¡‹ dü÷ÿ˝Ÿ Á|æì‡|ü˝Ÿ j·TyéT. πsDTø±#Í<ä] ‘Ó*bÕs¡T. ns¡Ω‘· kÕ~Û+∫q $<ë´s¡Tú\qT, n+<äT≈£î •ø£åD Ç∫Ãq ø£sêfÒ e÷düºsY õ. \ø£åàj·T´\qT n_Ûq+~+#ês¡T.

ôdÁ¬ø&é ÄsY&û{° dü+düú <ë«sê $ø£˝≤+>∑T\≈£î nej·Te |üØø£å\T Ä\÷s¡T, |òæÁãe] 13,(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\πø+Á<ä+˝Àì s√&ÉT¢ uÛÑeHê\ n‹~∏>∑èVü≤+˝À k˛eTyês¡+ ôd’ŒHé <˚XÊìøÏ #Ó+~q &Üø£ºsY Ä+ÁuÀdt Ä<ä«s¡´+˝À $ø£˝≤+>∑T\≈£î |üØø£å\Tìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì $ø£˝≤+>∑T\˝À ø±fi¯¢≈£î ñqï ˝ÀbÕ\qT |üØøÏå+∫ ‹s¡T|ü‹˝Àì yÓ’<ä´XÊ\\≈£î X¯ÁdüÔ∫øÏ‘·‡\ ø=s¡≈£î dæbòÕs¡düT#˚sTTdüTÔHêïs¡T. $ø£˝≤+>∑T\ |ü]dæú‹ì ã{Ϻ ‘·T>∑Z*, ã‘·Ô\|ü*¢, ‘·~‘·s¡ ÄsY.&ç.{Ï. dü+düú kÕú|æ+∫q yÓ’<ä´XÊ\\≈£î dæbòÕs¡düT #˚dæ |ü+|ü⁄‘·THêïs¡T. á yÓ’<ä´•_s¡+˝À f…ø°ïwæj·THé eTT‘ê´\|üŒ, Ä~X‚wüj·T´, düVü‰j·T≈£îsê\T CÀ´‹, ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY eT<äq yÓ÷Vü≤q¬s&ç¶, dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üC≤<äsê“sY˝À 16 $q‹ |üÁ‘ê\T |ü–&Ü´\, |òæÁãe] 13(düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq Á|üC≤<äsê“sY≈£î 16 $q‹ |üÁ‘ê\T n+<ësTT. k˛eTyês¡+ Ä ø±sê´\j·T dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ @.•eHê>∑ Á|ükÕ<é Ä<Ûä«s¡´+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. ¬ø.dæ.¬øHê˝Ÿ k˛{≤ºsTT≈£î+≥ ‘·÷eTT HÓ+ãsY 7≈£î ø=‘·Ô ‘·÷eTT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, bÕ‘·ø√≥ e<ä› y˚Tfi¯>±&çô|’ ø=‘·Ô>± Á_&ç® ì]à+#ê\ì, ¬s’‘·T\T $q‹ |üÁ‘ê\qT n+<äCÒkÕs¡T. fÒ≈£î #Ó≥¢ ô|+|üø±ìøÏ Ä]úø£ kÕj·T+ n+~+#ê*‡+~>± ;s¡y√\T ¬s’‘·T yÓ+ø£≥kÕ«$T $q‹ Œ|üÁ‘êìï düeT]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çá sê»Héu≤ãT, &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤•˝≤›sY ì‘ê´q+<äsêE, @á s¡$≈£îe÷sY, m+áz ìs¡à˝≤ <˚e≈£îe÷], @á Hêsêj·TD, $Äs√« »>∑Bwt ≈£îe÷sY, |ü+#êsTTr ø±s¡´<ä]Ù eTq÷‡sY uÛ≤wü, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä\÷s¡T, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‹ k˛eTyês¡+ Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø=s¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü{Ϻq Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Á|ü»\ düŒ+<äq ø£s¡TyÓ’+~. k˛eTyês¡+ kÕúìø£ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À »]–q Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] Ä\dü´+>± sêe&É+‘√, nìï XÊK\ n~Ûø±s¡T\T Á|üC≤<äsê“sY˝À bÕ˝§Zì Vü‰»s¡T y˚düT≈£îì yÓfi¯óÔHêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ Á|ü»\≈£î Á|üC≤<äsê“sY n+fÒ @$T{À ‘Ó*j·T&É+˝Ò<äqï $eTs¡Ù\T $ì|ædüTÔHêïsTT.

n~Ûø±s¡T\T Á>±e÷˝À¢ì Á|ü»\≈£î Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£eT+ô|’ ne>±Vü≤q ø£*π>$<ä+>± Á|ü#ês¡+ #˚sTT+#ê\ì e÷s¡eT÷\ Á>±e÷\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝À »]–q Á|üC≤<äsê“s¡T≈£î ‘·Vü≤o˝≤›sY nq«sYVüQX‚ÙHé, m+|æ&çz #·+Á<äX‚Ks¡j·T´, &Üø£ºsY $X‚«X¯«s¡j·T´, e´ekÕj·TXÊK qT+∫ ◊dæ&çmdt dü÷|üsYyÓ’»sY bÕs¡«‘·eTà, u≤*ø£\ edü‹ >∑èVü≤ ìsê«Vü≤≈£îsê\T, ˙{Ï düs¡|òüsê $uÛ≤>∑|ü⁄ XÊU≤~Ûø±s¡T\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ãø±sTT\T edü÷\T #˚j·÷* ø=*$T>∑T+&É¢, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝À Çfi¯¢ |üqTï\ ãø±sTT\qT yÓ+≥H˚ edü÷\T #˚j·÷\ì mMTŒ&ûz ‹ eTàø£ÿ Á>±eT ø±s¡´<äs¡TÙ\qT Ä<˚ •+#ês¡T. k˛eTyês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ‘·q ø±sê´\j·T+˝À ÄyÓT Á>±eT ø±s¡´<äs¡TÙ\‘√ düe÷ y˚X¯eTj·÷´s¡T. ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 23 Á>±eT |ü+#êsTTr\ |ü]~Û˝À s¡÷.7 \ ø£å\ |üqTï ãø±sTT\T sê yê*‡ ñ+<äHêïs¡T.

‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡D≈£î Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T ø=‘·Ô|ü*¢, |òæÁãe] 13(düTes¡íyês¡Ô) : sêqTqï s√E˝À¢ Á>±e÷˝À¢ ‘ê>∑T˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡D≈£î Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ &ç|æz XÀuÛ≤ dü«s¡÷bÕsêDÏ #ÓbÕŒs¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝À »]–q Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄyÓT bÕ˝§Zì, $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√ düMTøå± düe÷y˚XÊìï ÄyÓT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m<äTs¡TbÕ&ÉT, >∑Te«\≈£î+≥¢, mÁs¡eTsƒ¡+ Á>±e÷˝À¢ ˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡D≈£î Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T rdüT≈£îì, düeTdü´\T |ü]wüÿ]kÕÔeTHêïs¡T. >∑‘· yês¡+ s√E\ qT+∫

m<äTs¡T bÕ&ÉT Á>±eT+˝À yÓ÷{≤sY ø±*b˛e&É+‘√ düeTdü´qT Á|ü‘˚´ø±~Ûø±]øÏ ‘Ó*|æHê düeTdü´ |ü]cÕÿs¡eTe˝Ò<äì kÕúì≈£î\T &ç|æz≈£î #ÓbÕŒs¡T. 48 >∑+≥˝À¢ Ä yÓ÷{≤s¡TqT eTs¡eTà‘·T\T #˚dæ, düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì &ç|æz Ä<˚•+#ês¡T. ø√yÓ\≈£î+≥¢ m<äT›yê]|ü˝…¢ Á>±eT+˝À X¯àXÊHêìøÏ <ë] ˝Ò<äì kÕúì≈£î\T &ç|æz≈£î ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘·Vü≤•˝≤›sY Ä~Hêsêj·TD, @z |òüD°X¯«s¡¬s&ç¶, |ü+#êsTTr sêCŸ @á yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Äs√>∑´l ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+

|ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ô|’ •ø£åD

Ä{À ø±]à≈£î\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê*

|ü–&Ü´\, |òæÁãe] 13(düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì HÓÁVüAq>∑s√¢ ñ∫‘· Äs√>∑´ l yÓ’<ä´ •_s¡+ »]–+~. k˛eTyês¡+ »]–q á •_s¡+˝À |ü–&Ü´\ Äs√>∑´ πø+Á<ä+ &Üø£ºsY u≤\kÕs¡j·T´ Vü‰»¬s’ s√>∑T\≈£î yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á •_s¡+˝À 324 eT+~ nedüsês¡Tú\T Vü‰»¬s’, yÓ’<ä´ ùde\qT bı+<ës¡T. yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´+ ø√dü+ 9 eT+~ s√>∑T\qT ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘·« düs¡«»q yÓ’<ä´XÊ\≈£î |ü+bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mmHém+ düTes¡íeTà, CÀ´‹, dædæ\T •yê¬s&ç¶, m+.lìyêdüT\T, |æ.lìyêdüT\T, yÓ+ø£fÒwt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ne⁄≈£î, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq myéT|æ&çz ø±s¡´\j·T+ q+<äT n+>∑Hé yê&û {°#·s¡¢≈£î, ôV≤˝ŸÔ ndæôdº+≥¢≈£î, nXÊ es¡ÿs¡¢≈£î &Üø£ºsY eT+pwü Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] n<Ûä´ø£å‘·q |ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ •ø£åD ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ b˛*jÓ÷ yê´~Û ìs¡÷à\q≈£î n+<äs¡÷ ø£\dæø£≥Tº>± ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. ∫Hêïs¡T\≈£î ‘·|üŒø£ b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚sTT+#ê\Hêïs¡T. mMTŒ&ûz Hê>∑Á|ükÕ<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mHéÄsYáõmdt |üqT\≈£î ∫qï |æ\¢\qT rdüT≈£î yÓfi¯¢&É+ »s¡T>∑T‘√+<äHêïs¡T. yê]øÏ ôd’‘·+ á b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\qT y˚sTT+#ê\Hêïs¡T. &Üø£ºsY eT+pwü e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ne⁄≈£î eT+&É\+˝À 49 b˛*jÓ÷ πø+Á<ë\THêïj·THêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ 61,225 eT+~ ∫Hêïs¡T\THêïs¡Hêïs¡T. yês¡+<ä]øÏ b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\qT y˚sTTkÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+áz Msê¬s&ç¶, ôV≤˝ŸÔ dü÷|üsYyÓ’»s¡T¢, n+>∑Héyê&û\T, ø±s¡´<äs¡TÙ\T, kÕúì≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 13 (düTes¡í yês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì Ä{À ø±]à ≈£î\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<ä T≈£î Á|üuÛÑT‘·«+‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√ yê\ì m|æ Ä{À ø±]àø£ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T düT+ø£qï Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. k˛eTyês¡+ kÕúìø£ bÕ‘·ãd”Ô˝Àì õ$Tà#Ó≥Tº @]j·÷˝À j·T÷ìj·THé C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·T q e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+Á‘·T\T, myÓTà ˝Ò´\T y˚‘·Hê\T bı+<äT‘·THêï ndü+|òüT{Ï‘· ø±]à≈£î\≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T ø£s¡ej·÷´j·THêïs¡T.

#·˝À ôV’≤<äsêu≤<éqT $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): düeTdü´\ |ü] cÕÿs¡+ ø√dü+ á HÓ\ 16q ‘·\ô|{Ϻq #·˝À ôV’≤<äsêu≤<é ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì bÕ*f…øÏïø˘ ø±+Á{≤ ≈£îº ˝…ø£Ãs¡s¡¢ nk˛dæj˚TwüHé õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hê>∑sêE |æ\T|ü⁄ì #êÃs¡T. kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« $|æÄsY bÕ*f…øÏïø˘ ø£fi≤XÊ\˝À »s¡T>∑T ‘·Tqï ]˝Ò ìsêVü‰s¡Bø£å\T k˛eTyês¡+ Äs¡e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. Äj·Tq e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ ø=H˚ïfi¯ó¢>± ø±+Á{≤≈£îº ˝…ø£Ãs¡s¡T¢>± |üì#˚düTÔqï ‘·eT≈£î ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<äì nHêï s¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+ ~+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝ø£å\ ñ<√´>±\T ÇkÕÔeTì Á|üø£{ÏdüTÔqï eTTK´eT+Á‹ ñqï ñ<√´>±\≈£î uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+ #·&É+˝À $|òü\eTj·÷´s¡ì nHêïs¡T.

e÷J m+|”|”ô|’ <ë&ç ne÷qTwü+ ø=*$T>∑T+&É¢, |òæÁãe] 13(düTes¡íyês¡Ô) : e÷J mMTŒ|” p≥÷s¡T sê»qïô|’ <ë&ç ne÷qTwüeTì e÷\eTVü‰Hê&ÉT sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù m+.<ädüÔ–], eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.zãT˝Òwt\T nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷J mMTŒ|” sê»ø°j·T m<äT>∑T<ä\qT #·÷dæ, zs¡«˝Òπø ≈£î\+ ù|s¡T‘√ <ä÷wæ+∫, <ë&çøÏ bÕ\Œ&ܶs¡Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À <ä[‘·T\ô|’ <ë&ÉT\T n~Ûø£eTj·÷´j·Tì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. á <ë&çøÏ bÕ\Œ&çq á&ç>∑ ø=+&Éj·T´qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚kÕs¡T. sê»qï≈£î Hê´j·T+ »s¡T>∑ø£b˛‘˚ e÷\eTVü‰Hê&ÉT Ä<Ûä«s¡´+˝À õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Ä+<√fi¯q\T #˚|ü&ÜÔeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ãq>±q|ü˝…¢ ‘ê\Tø± ø£˙«qsY sêD≤ Hê>∑sêE, >ös¡yê<Ûä´≈£åî&ÉT kÕ«$T<ëdüT, Hêj·T≈£î\T e÷s¡+ Hêsêj·TD, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

HÓÁVüAq>∑sY˝À Äs√>∑´ l yÓ’<ä´ •_s¡+ |ü–&Ü´\, |òæÁãe] 13(düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì HÓÁVüAq>∑s√¢ ñ∫‘· Äs√>∑´ l yÓ’<ä´ •_s¡+ »]–+~. k˛eTyês¡+ »]–q á •_s¡+˝À |ü–&Ü´\ Äs√>∑´ πø+Á<ä+ &Üø£ºsY u≤\kÕs¡j·T´ Vü‰»¬s’ s√>∑T\≈£î yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á •_s¡+˝À 324 eT+~ nedüsês¡Tú\T Vü‰»¬s’, yÓ’<ä´ ùde\qT bı+<ës¡T. yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´+ ø√dü+ 9 eT+~ s√>∑T\qT ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘·« düs¡«»q yÓ’<ä´XÊ\≈£î |ü+bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mmHém+ düTes¡íeTà, CÀ´‹, dædæ\T •yê¬s&ç¶, m+.lìyêdüT\T, |æ.lìyêdüT\T, yÓ+ø£fÒwt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


4

Áù|$T≈£î\ s√E ø±qTø£>± n+<ëìï n]Œ+#·+&ç Áù|$T≈£î\ ~H√‘·‡e+ e∫Ã+<ä+fÒ #ê\T. Áù|$T≈£î\T ˇø£]H=ø£\T Ç+Áù|dt #˚ùd+<äT≈£î eT<Ûäq|ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. Á|ü‘˚´øÏ+∫ Áù|$T≈£îsê* eTqdüTqT <√#·T≈£îH˚+<äT≈£î m˝≤+{Ï ø±qTø£ Çyê«˝À ‘˚\TÃø√˝Òø£ Áù|$T≈£î&ÉT ‘Ó>∑ Ç<Ó’b˛‘·T+{≤&ÉT. ãVüQeT‘·T\ $wüj·T+˝À |ü{Ϻ+|ü⁄\T, Á|ü‘˚´ø£ n_Ûs¡T#·T\T ñ+&˚ ne÷àsTT\ $wüj·T+˝À eT]ìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√ø£ ‘·|üŒ<äT. ˇø£ $•wüºØ‹˝À ‘·eT n_Ûe÷Hêìï, Áù|eTqT e´ø£Ô+ #˚j·T&É+ ì»+>± z düyê\T e+{Ï<˚. |üP\T, #êø˘ ˝…≥T¢, n+<äyÓTÆq u§eTà\T Çe«&É+ n+‘ê bÕ‘· Áf…+&é. eT] H˚{Ï Áf…+&é @$T{Ï? yê]øÏ n+<ëìï ãVüQeT‹>± Çe«&Éy˚T $q&ÜìøÏ ÄX¯Ãs¡´+>± ñHêï Ç~ ì»+ H˚{Ï ‘·s¡+ ø√s¡T≈£îH˚ dü]ø=‘·Ô ø±qTø£ kÂ+<äs¡´+. j·TTø£Ôej·TdüT˝À ñqïyê¬s’Hê, eT<Ûä´ ej·TdüTÿ˝…’Hê eTVæ≤fi¯\+‘ê ø√s¡T≈£îH˚~ n+<ä+. n+<äT˝ÀH˚ yê]øÏ Äq+<ä+, Ä‘·à$XÊ«dü+. @&Ü~ bı&ÉT>∑THê Á|ü‹ s√E n+<ä+>± ø£ìŒ+#ê\ì ø√s¡Tø√e&É+ düVü≤»+. yê\+f…ÆHé‡ &˚˝≤+{Ï Á|ü‘˚´ø£ dü+<äsꓤ˝À¢ á Á|ü‘˚´ø£ nedüs¡+ eT]+‘· n~Ûø£eTe⁄‘·T+~. Áù|$T≈£î\T á nedüsêìï >∑T]Ô+#ês¡T. Áù|$T≈£îsê*øÏ Äq+<ëìï ø£*–+#˚ n+<ëìï ãVüQeT‹>± n+~düTÔHêïs¡T. ˝ÀbÕ\qT düe]dü÷Ô kÂ+<äsê´ìï ô|+#˚ |òæ\¢sY‡, u§{≤ø˘‡ ˝≤+{Ï kÂ+<äs¡´+ ∫øÏ‘·‡qT ãVüQeT‹>± Çe«&É+ á yê\+f…ÆHé‡ &˚ b˛ø£&É>± ñ+~. e´øÏÔ>∑‘· kÂ+<äs¡´b˛wüD, ÄdüøÏÔ ô|s¡T>∑T‘√+~. HêHé dü]®ø£˝Ÿ ø±kıà{Ïø˘ Áb˛d”»s¡¢ô|’ eT≈£îÿe n~Ûø£eTe⁄‘√+~. ø=qT>√\T X¯øÏÔ, Ä<ëj·T+ n~Ûø£+ ø±e&É+‘√ Á{°{Ÿ yÓT+{Ÿ\qT ãVüQeT‹>± ã+<ÛäTe⁄\ Ç+{ÏøÏ yÓfi‚¢≥|ü⁄Œ&ÉT @yÓTÆHê rdüT¬øfi¯¢&É+ eT]Ãb˛‘êπsyÓ÷ ø±˙ Áù|$T≈£î\ s√E e÷Á‘·+ –|òtº\T rdüT¬øfi¯¢&É+ eT]Ãb˛s¡T Áù|$T≈£î\T. mÁs¡>∑T˝≤; Ç∫à ◊ \yé j·T÷ nì #Ó|æŒ, yÓ+≥H˚ á eT<ÛäTs¡yÓTÆq ø£åD≤\qT r|æC≤„|üø±\T>± <ë#·T≈£î+<ë+ nì #êø√˝…{Ÿ \qT Ç∫Ã|ü⁄#·TÃ≈£î+{≤s¡T. ‘·s¡Tyê‘· u…’ #Ó|æŒ yÓ[flb˛‘ês¡T... nqTø√ø£+&ç. \esY‡ ø£*kÕø± ø=ìï s√e÷+ {Ïø˘ ø£ãTs¡T¢ ãVüQeT‘·T˝À¢ #Ó|üŒø√≈£î+&Ü ñ+&É˝Òs¡T. ø£fi¯¢˝ÀøÏ ø£fi¯ó¢ ô|{Ϻ Á|ü|ü+#êìï ÄuÛÑs¡D≤\T, eT]Ãb˛e&É+ Áù|$T≈£î\≈£î n\yêfÒ. Áù|$T≈£î\T |ü⁄cÕŒ\πø ÁbÕ<Ûëq´+ s√Eq Ç#˚à ∫qï ø±qTø£˝…’Hê á Áù|eTã+<Ûëìï mìï eT]+‘· |ü{Ïwüº+ #˚kÕÔsTT. yê˝…+f…ÆHé &˚ ãVüQeT‘·T\THêï... s√Eq Áù|$T≈£î\T ˇø£]ø=s¡T Áù|$T≈£î\ s√Eq e÷Á‘·+ ãVüQeT‘·T\T Ç∫Ã|ü⁄#·Tà ≈£îì ‘·eT˝Àì Hê{Ïø° H˚{Ïø° |üPcÕŒ\T, Áù|eT ã+<Ûëìï ‘Ó*j·TC…|ü ≈£î+{≤ ÄuÛÑs¡D≤\ kÕúHêìï e÷Á‘·+ @M s¡T. ‘·eT uÛ≤yê\qT e´ø°Ôø£]+#˚ uÛÑØÔ #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. Ä s√E $<ÛëHêìï J$‘·+˝À mqï&É÷ Á|æj·TTsê* #˚‹øÏ ˇø£ ñ+>∑sêìï eT]∫b˛˝Òs¡T.

‘=&É>∑+&ç, ˝Ò<ë z |ü⁄cÕŒìï ãVüQø£]+#·+&ç, Ä düeTj·T+˝À ÄyÓT m˝≤ yÓ*–b˛‘·T+<√ #·÷&É+&ç nH˚ ø±´|ü¸q¢‘√ Ç{°e\ |ü\T cÕ|ü⁄\T u≤´qs¡T¢ ø£&ÉT‘·THêïsTT. Áù|$T≈£î\ s√EHê&ÉT ‘·eT Áù|eTqT yÓ\¢&ç+#·&ÜìøÏ ÄuÛÑs¡D≤\T`|ü⁄cÕŒ\≈£î $T+∫q e÷s¡Z+ ˝Ò<äì Áù|$T≈£î\T bÕ‘·ø±\+ qT+&˚ uÛ≤$dü÷Ô edüTÔHêïs¡T. Ä s√E ‘·eT d”«{ŸVü≤sYº≈£î yê{Ïì ãVüAø£]+#·&É+ n+fÒ, ‘·eT Vü≤è<äj·÷ìï ø±u§j˚T uÛ≤>∑kÕ«$T eTT+<äT Ä$wüÿ]+#·Tø√e&Éy˚Tq≥.

5

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

eT+>∑fi¯yês¡+ 14, |òæÁãe], 2012

yê\+f…ÆHé‡ &˚ »s¡T|ü⁄ø√e&ÜìøÏ Áù|eT »+≥\T Ä s√E ø√dü+ m˝≤ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïjÓ÷ ø±˙, ÁosêyéTùdq e÷Á‘·+ Ä s√E ø√dü+ |üø£&É“+BÛ>±H˚ m<äTs¡÷#·÷k˛Ô+~. Ä s√E »]π> ndüuÛÑ´ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT n&ÉT¶ø√e&ÜìøÏ ø±s¡´ø£s¡Ô\qT dæ<äΔ+ #˚düTÔHêïqì #Ó|ü⁄‘√+~. 14e ‘˚Bq <˚X¯+˝À Áù|eT ù|s¡T‘√ |ü_¢ø˘>± bÕs¡Tÿ\T, ôVA≥fi¯ó¢, ¬skÕº¬s+≥T¢ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ y˚ùd yÓøÏ© y˚cÕ\qT #·÷dü÷Ô ñs¡Tø√uÀeTì ôV≤#·Ã]ø£\T ≈£L&Ü C≤Ø #˚dæ+~. yê\+f…ÆHé‡ &˚qT ˇø£ |üø£ÿ<√e |ü{Ϻq bÕXÊÑ·´ dü+dü臋>± ÁosêyéTùdq n_Ûe]í+∫+~. <ë+‘√bÕ≥T |üì˝À |üì>±, eTq <˚X¯+˝À |òæÁãe] 14qT ne÷à`Hêqï\ s√E>± »s¡T|ü⁄ø√yê\+≥÷ ≈£L&Ü Væ≤‘√≈£îÔ\T |ü*øÏ+~. ª»eT÷àø£oàsY‘√ bÕ≥T, <˚X¯+˝Àì ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, j·TTe‘·s¡+ yÓ÷‘êÔìøÏ Ç<˚ e÷ $qï|ü+..<äj·T#˚dæ y˚\+f…Æ|t‡ &˚qT ne÷à`Hêqï\ ~H√‘·‡e+>± »s¡T|ü⁄ø√+&ç,μ n+≥÷ ùdq »eT÷à n<Ûä´≈£åî&ÉT sêJsY yÓTVü≤‘ê ø=sês¡T. Áù|eT ù|s¡T‘√ »]π> yÓøÏ© y˚cÕ\qT e÷ ø±s¡´ø£s¡Ô\T #·÷dü÷Ô }s¡T≈£î+{≤s¡ì uÛ≤$+#·ø£+&ç, e÷ yêfi¯ó¢ Bìï ìs√~Û+#·&ÜìøÏ dæ<äΔ+>± ñHêïs¡T n+≥÷ ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

$<ë´ s¡TD≤\‘√

ñqï‘· #·<äTe⁄\T

yÓTTø£ÿ\T`Wwü<Ûä >∑TD≤\T

nXÀø£+ (n˙ï >∑sꓤX¯j·T <√wüeTT\T, jÓ÷ì ÁkÕyê+\≈£î $•wüºyÓTÆq~)

#·<äTe⁄ yê´bÕs¡yÓTÆq H˚{Ï s√E˝À¢ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î |æ\¢\ ñqï‘· #·<äTe⁄\ Ks¡Tà ô|<ä› ‘·\H=|æŒ>± e÷]+~. Bìï <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îqï u≤´+≈£î\T m&ÉT´πøwüHé ˝ÀHé\T Çdü÷Ô |æ\¢\ #·<äTe⁄ ø£\\qT kÕø±s¡+ #˚düTÔHêïsTT. H˚&ÉT $<ë´s¡+>∑+˝À #ê˝≤ e÷s¡TŒ\T e#êÃsTT. #·<äTe⁄ô|’ n+<ä]øÏ ÁX¯<äΔ n+X¯+>± e÷]b˛sTT+~. \ø£å˝À¢ |ò”E\T ‘·*¢ <ä+Á&ÉT\qT uÛÑj·Tô|&ÉT‘·THêïsTT. $<ë´s¡Tú\≈£î ¬øØsY |üs¡+>± Ç|ü⁄Œ&ÉT mH√ï neø±XÊ\T ø£*Œ+#˚ s¡+>±\THêïsTT. nsTT‘˚ Ç+<äT˝À ñqï‘· #·<äTe⁄\ ø√dü+ m≈£îÿe Ks¡Tà ô|{≤º*‡ ek˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î m&ÉT´πøwüq˝Ÿ˝ÀHé n+fÒ $<ë´ <äTD+ e&û¶ô|’ ÇHéø£+{≤ø˘‡ $TqVü‰sTT+|ü⁄ πøe\+ Ç+»˙]+>¥, yÓT&çdüHé‘√ bÕ≥T y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ ˝≤+{Ï$ m+|æø£ #˚dæq ø√s¡T‡\ es¡πø |ü]$T‘·yÓTÆ ñ+~. <ë+‘√ Ç‘·s¡ s¡+>±˝À¢ ¬øØsY @s¡Œs¡#·Tø√yê\H˚ yês¡T á $wüj·T+˝À qwüºb˛j·÷s¡T. Ç~ >∑eTì+∫q Á|üuÛÑT‘·«+ 2010 @Á|æ˝Ÿ 1 qT+∫ @ s¡+>∑+˝ÀHÓ’Hê rdüT≈£îqï m&ÉT´πøwüHé ˝ÀHé≈£î |üqTï $TqVü‰sTT+|ü⁄ ñ+≥T+<äì #Ó|æŒ+~. ÇHéø£+{≤ø˘‡ ôdø£åHé 80`á ‘√ Ç|ü⁄Œ&ÉT ÄsYº‡, ø±eTsY‡ düVü‰ ˇπøwüq˝Ÿ ø√s¡T‡˝À¢q÷ ñqï‘· #·<äTe⁄\ ø√dü+ |üqTï $TqVü‰sTT+|ü⁄ yÓdüT\T u≤≥T `4 ˝ø£å\ es¡≈£î ˝ÀHé ø±yê\+fÒ m˝≤+{Ï ôd≈£L´]{° nedüs¡+ ˝Ò<äT. 4 |ü]$T‹ì ô|+∫+~. á m&ÉT´πøwüHé ˝ÀHé, <ë+{À¢ \_Û+#˚ |üqTï \ø£å\ô|’q s¡TD≤ìøÏ ôd≈£L´]{° nedüs¡+. $TqVü‰sTT+|ü⁄ $esê\ >∑T]+∫ ˇø£kÕ] ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+. ø£esY nj˚T´ Ks¡TÃ\T s¡TD+ rdüTø√e&ÜìøÏ ns¡Ω‘· `≥÷´wüHé |ò”E\T uÛ≤s¡rj·T bÂs¡T˝…’ ñ+&ç, 16 qT+∫ 26 @fi¯¢ ej·TdüT ñqïyês¡T |üØø£å˝À `˝≤´uŸ, ˝…’ÁãØ düVü‰ m>±®$TH˚wüHé |ò”E\T eT+∫ e÷s¡Tÿ\T ‘Ó#·TÃ≈£îqïyês¡T, yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ Ä<ëj·T+ dü]>±Z `|ü⁄düÔø±\T düVü‰ møÏ«|tyÓT+{Ÿ ø=H˚+<äT≈£î nj˚T´ Ks¡Tà ñ+fÒ ˝ÀHé \_Û+#˚ neø±X¯+ ñ+≥T+~. á $<ë´s¡Tú\T <˚X¯+˝À>±˙, `$<˚XÊ\≈£î yÓfi‚¢yê]øÏ Á|üj·÷D|ü⁄ Ks¡TÃ\T $<˚X¯+˝À >±˙ @<Ó’Hê j·T÷ìe]‡{°øÏ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îì ñHêï ˝Ò<ë `düº&û ≥÷sY Áb˛C…ø˘º esYÿ B∏dædæ yÓTT<ä˝…’q yê{Ï Ks¡Tà @<Ó’Hê ¬s>∑T´\sY ø√s¡T‡˝À n&çàwüHé <=]øÏHê m&ÉT´πøwüHé ˝ÀHé ÇkÕÔs¡T. `ø£+|üP´≥sY, ˝≤´|t{≤|t ø=q&ÜìøÏ nj˚T´ Ks¡Tà `ø√s¡T‡ |üP¬s’Ôq @&Ü~ ‘·sê«‘· ˝Ò<ë ñ<√´>∑+ <=]øÏq Äs¡T HÓ\\ ‘·sê«‘· ˝ÀHé rdüT≈£îH˚ |ü<äΔ‹, ù||üsY esYÿ s¡TDyêsTT<ë\T #Ó*¢+#·&É+ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. `m&ÉT´πøwüHé ˝ÀHé n|æ¢πøwüHé bòÕ+ ì+bÕ* |üqTï $TqVü‰sTT+|ü⁄ `#·<äTe⁄≈£î dü+ã+~Û+∫q dü]º|òæ¬ø{Ÿ‡, e÷sYÿw”{Ÿ‡ `dü<äs¡T j·T÷ìe]‡{°/ø±˝ÒCŸ n~Ûø±]ø£ ˝…≥sY (m+<äT˝À Á|üy˚X¯+ ø√dü+ m&ÉT´πøwüHé ˝ÀHé rdüT≈£îqï yê] ÇHéø£+{≤ø˘‡ 80`á ôdø£åHé‘√ |üqTï ˝ÀHé rdüT≈£î+≥THêïs√ Ä j·T÷ìe]‡{°) $TqVü‰sTT+|ü⁄ bı+<äe#·TÃ. `¬sdæ&ÓHé‡ Á|òüP|òt, ◊&Ó+{Ï{Ï Á|òüP|òt düVü‰ ej·TdüT <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘·+ `$<ë´s¡TD+ô|’ $TqVü‰sTT+|ü⁄ e´≈£îÔ\qT e÷Á‘·y˚T \_ÛdüTÔ+~. `$<˚o j·T÷ìe]‡{°˝À n&çàwüHé rdüTø√e&ÜìøÏ bÕdtb˛sYº, MkÕ `m+‘· kıeTTà e&û¶ ø£&ÉT‘·THêïs√ n+‘· kıeTTà $TqVü‰sTT+|ü⁄ ‘·|üŒìdü] ø±yê* \_ÛdüTÔ+~. e&û¶ ø√dü+ #Ó*¢+#˚ kıeTà+‘ê yÓTT‘·Ô+ {≤´ø£‡ãT˝Ÿ ÇHéø£+ `dü+s¡ø£å≈£î\ Ä<ëj·T <ÛäèMø£s¡D |üÁ‘·+ qT+∫ ‘·–ZkÕÔs¡T. `s¡TD≤ìï @<Ó’Hê u≤´+≈£î qT+∫ ø±˙, ô|ò’Hêì¸j·T˝Ÿ dü+düú qT+∫ e#˚à s¡TD yÓTT‘·Ô+ rdüT≈£îqï|ü⁄Œ&˚ Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï $TqVü‰sTT+|ü⁄ ˝≤uÛ≤\T bı+<äe#·TÃ. `<˚X¯+˝À #·<äTe⁄ø√e&ÜìøÏ 10 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T `rdüT≈£îqï $<ë´s¡TD≤ìï mì$T<˚fi¯¢ ˝À|ü\ rπsÃj·÷*. mì$T<˚fi¯¢ `$<˚XÊ˝À¢ #·<äTe⁄ø√e&ÜìøÏ 20 \ø£å\ s¡TbÕj·T\ es¡≈£î ‘·sê«‘· ˝ÀHé r]ùdÔ |üqTï $TqVü‰sTT+|ü⁄ \_Û+#·<äT. `e&û πs≥T¢ u≤´+≈£î\qT ã{Ϻ y˚s¡Ty˚s¡T>± ñ+{≤sTT. kÕ<Ûës¡D+>± Ç~ `˝ÀHéqT ‘·]– rπsÃ≥|üŒ{Ï qT+#˚ $TqVü‰sTT+|ü⁄ yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. 11,13% eT<Ûä´˝À ñ+≥T+~.

XÊÁd”Ôj·T HêeT+ : düsêø±NXÀø± e´eVü‰]ø£ HêeT+ : nXÀø£ dü+düÿ‘· HêeT+ : nXÀø± ≈£î≥T+ã+ : dækÕ*ŒìjÓ÷dæ dü«uÛ≤e+ : eèø£å+ ùd<ä´+ : $‘·ÔHê\ <ë«sê ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT uÛ≤>±\T : Ä≈£î\T, u…s¡T&ÉT, |ü⁄e⁄«\T, $‘·ÔHê\T ñ|üjÓ÷>±\T : 1. nXÀø£ u…s¡T&ÉT ø£cÕj·T+‘√ ø±∫ #·˝≤¢]Ãq bÕ\qT Á|ü‹s√E Á‘ê>∑e˝…qT. 2. –+»\ #·÷s¡íeTTqT ˙fi¯fl‘√ Á‘ê–q eT÷Á‘· |æ+&É+˝Àì sêfi¯ófl ø£s¡T>∑TqT. 3. u…s¡T&ÉT <ä+∫ yÓ#·Ã #˚dæ ø£{Ϻq yê|ü⁄‘√ ≈£L&çq ø°fi¯fl H=|ü\T ‘·>∑TZqT. 4. u…s¡T&ÉT ø£cÕj·TeTT Á‘ê–q ø£&ÉT|ü⁄ q+<ä* ÁøÏeTT\T q•+#·TqT. >∑eTìø£: yÓTTø£ÿô|’ ne>±Vü≤q ø√dü+ e÷Á‘·y˚T.


eT+>∑fi¯yês¡+ |òæÁãe] 14, 2012

6

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

Á|üC≤<äsꓤs¡T˝À ‘·Vü≤•˝≤›sYô|’ eT+&çbÕ≥T eT÷dæy˚dæq eTs¡T>∑T<=&É¢qT ‘Ó]|æ+#ê*: d”|”m+ >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, |òæÁãe] 13 (düTyês¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq >∑÷&É÷s¡T |ü≥ºDeTT˝À k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±s¡´\j·T+˝À »]–q Á|üC≤<äsꓤsY ø±s¡´Áø£eTeTT˝À >∑T&çbÕ&ÉT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ¬s’‘·T s¡+>±¬s&ç¶ ‘·Vü≤•˝≤›s¡Tô|’ eT+&ç |ü&ܶ&ÉT.>∑T&çbÕ&ÉT Á>±eT+˝À ˇø£ düú\ $wüj·T+ dü+ã+~Û+∫ ôV’≤ø=s¡Tº s¡+>±¬s&ç¶øÏ nqT≈£L\+>± rs¡TŒ sTT∫Ãq~.ôV’≤ø=s¡Tº ñ‘·Ôs¡T«\qT neT\T #˚j·T&É+˝À kÕúìø£ ¬syÓq÷´ n~Ûø± s¡T\T ‘ê‘·‡s¡+ #˚düTÔq+<äTe\q ôV’≤ø=s¡Tº ñ‘·Ôs¡T«\T sTT∫à ◊<äT HÓ\\T nsTTq|üŒ{ÏøÏ ‘·q uÛÑ÷$Tì ¬s’‘·T≈£î kÕ«~Ûq+ #˚j·T˝Ò<äì düπs«j·TsY düTπswt‘√ yê<äq≈£î ~>±&ÉT.j·T+.ÄsY.z Ä<˚XÊ\T ˝Òq+<äTq ‘êqT Ä uÛÑ÷$Tì ø=\Te&ÜìøÏ sê˝Òø£b˛‘·THêïqì #Ó|æŒq|üŒ{ÏøÏ ¬s’‘·T s¡+>±¬s&ç¶ $q˝Ò<äT.Bì‘√ düuÛÑ˝À ø=~ùd|ü⁄ >∑˝≤≥ »]–q~.Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] zãT˝ÒdüT #√s¡Te rdüTø=e&É+‘√ düeTdü´ dü<äT›eTTì–+~.n+‘·ø£ eTT+<äT eTTqT>±\ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Hê>∑sêE, ∫qï k˛eTqï

¬s’‘·T\ ‘·eT bı˝≤ìøÏ n&É+>∑˝À¢ ù|s¡T e÷s¡TŒ #˚j·÷\ì nØ® sTT#êÃs¡T.düe÷y˚X¯+˝À >∑èVü≤ ìsêàD≤\T, $<äT´‘Y, |üdüTe⁄ XÊK, e´ekÕj·T XÊKô|’ ôdŒwü˝Ÿ Ä|ò”düsY zãT˝ÒdüT dü$Tø£å »]bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À j·T+.|æ.&ç.z. \*‘ê u≤sTT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n_Ûeè~Δ |üqT\ ø√dü+ @á |üs¡´≥q >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, |òæÁãe] 13 (düTyês¡íyês¡Ô): >∑÷&É÷s¡T |ü≥ºDeTT˝Àì #Ó|üŒ≥ºe\dæq n_Ûeè~Δ |üqT\ô|’ k˛eTyês¡+ q>∑s¡ |ü+#êsTT‹ b.Ç.s¡|ò”ø˘ |üs¡´{Ï+#ês¡T. 13e Ä]úø£ dü+|òüT+ ì<ÛäT\T ÁøÏ+<ä s¡÷.40 \ø£å\ s¡TbÕj·T\T |ü≥ºD≤ìøÏ eT+ps¡T nsTTq$.á ì<ÛäT\‘√ #Ó|üŒ≥qTqï |üqT\ >∑T]+∫ n+#·Hê\T y˚ôd+<˚≈£î |üs¡´{Ï+∫q≥T¢ m.Ç.#Ó|ü{≤ºs¡T. |ü&ÉeTs¡ _.dæ.ø±\˙˝À dæyÓT+≥T, eTT]øÏ ø±\Te\T, ø£\Te≥T¢ ìsêàD≤\≈£î s¡÷.2,31,000 s¡TbÕj·T\T, dü+Jej·T´ q>∑sY˝À s¡÷.1 \ø£å s¡TbÕj·T\T eTT]øÏ ø±\Te\≈£î, ø£\Te≥¢≈£î ìsêàD≤ìøÏ, 3e yês¡T¶˝À s¡÷.2 \ø£å\

s¡TbÕj·T\T, ‘Ó\T>∑Tπ>]˝À s¡÷.1,75,000 s¡TbÕj·T\T, dü+Jej·T´q>∑sY˝À ô|’|ü⁄˝…’qT ø=s¡≈£î s¡÷.8 \ø£å\T, |ü&ÉeTs¡ _.dæ.ø±\˙˝À dü‘·´+ {≤´+≈£î <ä>∑Zs¡ ô|’|ü⁄˝…’qT s¡÷.6,30,0000 s¡TbÕj·T\T, bÕ‘· ãkÕº+&é˝À ôV’≤ e÷dtÿ $<äT´‘Y ˝…’≥T ø=s¡≈£î s¡÷.83 y˚\ s¡TbÕj·T\T Á|ü<∏ëq M<ÛäT\˝À $~Û ˝…’≥T¢ @sêŒ≥T ø=s¡≈£î s¡÷.1,29,000 s¡TbÕj·T\T πø{≤sTT+∫q≥T¢ b.Ç.#ÓbÕŒs¡T.á |üqT\T dü+ã+~Û+∫ ‘=+<äs¡>± f…+&És¡T¢ yÓkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T.á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À b.Ç.s¡|ò”ø˘, X‚KsY, |òü{≤Hé, C≤Ø® ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷qT $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç uÒ‘·+#·s¡¢, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ |ü≥ºD+˝Àì ÁbÕ<Ûä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY •esêeTT&ÉT, yÓ’<Ûë´~ø±] Hêsêj·TD Ä<Ûä´s¡«+˝À k˛eTyês¡+ $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± yÓ’<ä´dæ+ã+~ eT+&É\ |ü]~Û˝À 20 Á>±eT|ü+#êsTTr\˝À áHÓ\ 19q |ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝À 66 uÛÑ÷‘·T\qT @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. eT+&É\+ yÓT‘·Ô+ MT<ä 9880 eT+~ ∫Hêïs¡T\T ñHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï 6 eT+~ dü÷|üsYyÓ’»s¡T¢, 157 eT+~ ÄXÊes¡ÿs¡T¢, n+>∑Hé yê&û {°#·s¡T¢‘√ $»j·Te+‘·+ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

˙{Ïì eè<∏ë ø±ìe«<äT›: áy√ uÒ‘·+#·s¡¢, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): y˚dü$ ø±˝≤ìï <äèwæ˜˝À ô|≥Tºø=ì uÒ‘·+#·s¡¢ Á|ü»\T ˙{Ïì eè<∏ë #˚j·T≈£î+&Ü bı<äT|ü⁄>± yê&Ü\ì |ü+#êsTTr áz Hê–¬s&ç¶, ÄsY&ÉãT¢´mdt @á Á|üuÛÑT<ëdüT dü÷∫+#ês¡T. k˛eTyês¡+ &√Hé s¡Vü≤<ë]˝À >∑\ <äsêZ <ä>∑Zs¡ ñqï yê≥sY {≤´+≈£îqT, >√s¡¢>∑T≥º s¡Vü≤<ë]˝Àì >∑T˝≤sTT\ <ä>∑Zs¡ ñqï yê≥sY {≤´+≈£îqT |ü]o*+#ês¡T. |ü≥ºD+˝À mø£ÿ&Ó’q ˙{Ï düeTdü‡ @s¡Œ&ç‘˚ |ü+#êsTTr ø±s¡´\j·T+˝À |æsê´<äT #˚j·÷\ì yês¡T dü÷∫+#ês¡T.

mdtmdt {≤´+≈£î≈£î eTs¡eTà‘·T\T #˚sTTkÕÔ : m+|” ø√≥¢ ôVAfi¯>∑T+<ä |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ôVAfi¯>∑T+<ä˝À j·Tdtj·Tdt {≤´+≈£î≈£î eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚sTTkÕÔqì ø£s¡÷ï\T m+|æ ø√≥¢ »j·Tdü÷s¡´Á|üø±XŸ¬s&ç¶ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ eT+&É\πø+Á<ä+˝À z $yêVü≤ y˚&ÉTø£≈£î Äj·Tq Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± kÕúìø£ ø±+Á¬>dt H˚‘· &çdædæ dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ dü«>∑èVü≤+˝À @sêŒ≥T#˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À m+|æ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ j·Tdtj·Tdt {≤´+≈£î eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚|ü&ÉT‘êeTHêïs¡T. n˝≤π> Á‘ê>∑T˙s¡T, s√&ÉT¢, ñbÕ~Û |üqT\T, Ç‘·s¡ n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î dü+ã+~+∫ Á|ü»\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì Ä j·÷ XÊK\ n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. nq+‘·s¡+ kÕúìø£ dæ<˚›X¯«s¡|üŒ Ä\j·T+˝À |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt H˚‘·\T e÷J õ˝≤¢|ü]wü‘Y #Ó’¬sàHé Ĭøb˛>∑T yÓ+ø£≥kÕ«$T, s¡TÁ<äj·T´, Vü≤\Vü≤]« X¯+ø£sY¬s&ç¶, $X¯«Hê<∏ä¬s&ç¶, m+|æ&çz ˝ÀπøX¯«sY, @á >√$+<äT, &çÄsY @á\T U≤<äsYu≤wü, e÷<äekÕ«$T, m+áz jÓ÷>±q+<é, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

24e d”|”◊düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷* <˚eqø=+&É s¡÷s¡˝Ÿ |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): áHÓ\ 21e ‘˚B qT+∫ 24e ‘˚B es¡≈£î ø£Ø+q>∑sY˝À ìs¡«Væ≤+#˚ dæ|æ◊ 24e sêh eTVü‰düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T eT~›˝Ò{ÏXË{Ϻ, eT+&É\ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù »>∑Bwü, qsê‡sêe⁄\T ø√sês¡T. k˛eTyês¡+ kÕúìø£ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À sêh eTVü‰ düuÛÑ\ >√&É |üÁ‹≈£\T, dæºø£ÿs¡¢qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\ düeTdü´ \qT ‘Ó\TdüT≈£îì ìs¡+‘·s¡+ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚j·T&Éy˚T ‘·eT bÕغ \ø£å´eTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕ\q n$˙‹˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+<äHêïs¡T. eT<ä´+ e÷|òæj·÷ dæ+&çπø≥¢ ≈£î+uÛÑø√D≤\ e´eVü‰s¡+˝À eT+Á‘·T\ Á|üy˚T j·T+‘√ @y˚Ts¡≈£î n$˙‹ ñ+<√ Á|ü»\≈£î ‘Ó\TdüTqHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æ◊ |ü≥ºD düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù lìyê düT\T, ¬s’‘·T dü+|òüT+ |ü≥ºD ø±s¡´<ä]Ù ø£+>∑|üŒ, myÓ’yÓ’m|òt eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù X‚KsY, ns¡TDY≈£îe÷sY, Mπswt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T ø£˝…ø£ºπs≥T |òæÁãe] 13 (düTyês¡íyês¡Ô): q>∑s¡+ ˝Àì eT÷&Ée yês¡T¶˝À q>∑s¡ eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s√ŒπswüHé n~Ûø±s¡T\T #ÓbÕŒô|≥º≈£î+&Ü |ü_¢ø˘ eTs¡T>∑T <=&É¢qT eT÷dæy˚j·T&É+ <ës¡TDeTì dæ|æm+ bÕغ Ä<ä«s¡´+˝À k˛eTyês¡+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ä bÕغ ˇø£≥e CÀHé ø±s¡´<ä]Ù dæ.>√ $+<äT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+ ˝ÀøÏ e∫Ã+~ Á|ü»\ô|’ uÛ≤s¡+ y˚j·T&Üìπø ‘·|üŒ, Á|ü»\ô|’ ñqï uÛ≤sê\qT ‘·–Z+#·&ÜìøÏ ø±<äì $eT]Ù+ #ês¡T. Á|ü»\≈£î ø£˙dü+ eT\,eT÷Á‘ê\qT $dü]®+#˚ Vü≤≈£îÿ ≈£L&Ü Vü≤]+∫y˚j·T&É+ <ës¡TDeTì Äj·Tq Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ;<äyês¡T ìedæ+#˚ Çs¡T¬ø’q Çfi¯¢˝À¢ eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ì]à+#·Tø√e&ÜìøÏ ≈£L&Ü düú\+ ˝Òø£ |ü_¢ø˘ eTs¡T>∑T<=&É¢qT $ìjÓ÷–+#·T≈£î+≥THêïs¡ì, n≥Te+{Ï eTs¡T>∑T<=&É¢qT nø£kÕà‘·TÔ>± eT÷dæy˚j·T &É+‘√ Á|ü»\

Vü≤‘ê´j·T‘·ï+ πødüT˝À

≈£î ~≈£îÿ‘√#·ì dæú‹ @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ m–®_wüHé Á>ö+&é, yÓTsTTHés√&É¢ Á|üø£ÿq sêÁ‹ düeTj·T+˝À eT\eT÷Á‘ê\qT $dü]®düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Bìe\¢ n+≥Tyê´<äT\T Á|üã˝Ò neø±XÊ\THêïj·T Hêïs¡T. &Éãsê˝À eTs¡T>∑T<=&É¢qT ≈£L*Ãy˚j·T&É+‘√ ôd|æºø˘ {≤´+ ≈£î\T ‘Ós¡T#·T≈£îì <äTs¡Z+<Ûä+ ãj·T{ÏøÏ yÓ<ä»\¢&É+‘√ kÕúìø£ Á|ü»\T yê´<ÛäT\ u≤Øq|ü&ç, ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ #˚s¡T‘·T Hêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á $wüj·T+ô|’ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘≈£î $q‹|üÁ‘·+ Ç#êÃeTì, $wüj·T+ô|’ düŒ+~+ ∫q ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 3 s√E˝À¢>± eTs¡T>∑T<=&É¢ kÂø£s¡´+ ø£*ŒkÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+∫q yê]˝À Ä bÕغ yês¡T¶ u≤<ÛäT´\T mHé. <˚edüVü‰j·TeTT, sêeTT&ÉT, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ˝≤»sY, Hê>∑qï, @düT, sê|òüTy˚+Á<ä, ∫s¡+J $, s¡|òüTTsêeTT&ÉT, C≤|òüsY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#·qT>=+&É¢˝À ñ∫‘· |üX¯ó yÓ’<ä´ •_s¡+

Ç<ä›] n¬sdüTº ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T, |òæÁãe] 13 düTes¡íyês¡Ô: eT+&É\+˝Àì ∫qï<˚ e˝≤|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ã&É+ãØ eTÚ˝≤* nH˚ e´øÏÔô|’ n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ô|<ä›>√$Tj·÷, Hêsêj·TD≤|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q uÀj·T >√ø±] nH˚ e´≈£îÔ\T eTÚ˝≤*ô|’ Vü≤‘ê´j·T‘·ï+ #˚XÊs¡ì u≤~‘·TìøÏ ‘·eTTà&ÉT eTVü≤ãTuŸ uÛ≤wü |æsê´<äT y˚Ts¡≈£î kÕúìø£ môd’‡ yêdüTø£èwüí πødüT qyÓT<äT #˚düTø=qï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. b˛*düT\ ø£<∏äq+ y˚Ts¡≈£î 2010 dü+e‘·‡s¡+˝À >=&Ée |ü&ܶs¡ì n<˚$<Ûä+>± áHÓ\ 7e ‘˚~q n|ü⁄Œ $wüj·T+ô|’ |òüTs¡¸D |ü&ܶs¡ì k˛eTyês¡+ eTÚ˝≤*ô|’ M]<ä›s¡T Vü≤‘ê´j·T‘êïìøÏ bÕ\Œ&çq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. M]ì n¬sdüTº #˚dæ ]e÷+&ÉT≈£î |ü+|æq≥T¢ môd’‡ ‘Ó*bÕs¡T.

>∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, |òæÁãe] 13 (düTyês¡íyês¡Ô): >∑÷&É÷s¡T eT+&É\ |ü]~Û˝Àì #·qT>=+&É¢ Á>±eT+˝Àì ñ∫‘· |üX¯ó yÓ’<ä´ •œs¡+ ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ |üX¯ó yÓ’<ë´~Ûø±] &Üø£ºsY sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. <ë<ë|ü⁄ 3000 >∑TÁ¬s\≈£î, bıf…¢\≈£î yê´<ÛäT\T sê≈£î+&Ü ìyês¡D ø√dü+ yê´øÏå+\T Ç∫Ãq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á •œs¡+˝À >√bÕ˝Ÿ $TÁ‘· lqT, ∫qï U≤•+ bÕ˝§ZHêïs¡T.n˝≤π> eT+>∑fi¯yês¡+ >∑÷&É÷s¡T ñ∫‘· |üX¯ó yÓ’<ä´ •œs¡+ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì ¬s’‘·T\T ‘·eT |üX¯óe⁄\qT rdüTø=ì e∫à ∫øÏ‘·‡\T #˚sTT+#ê\ì yÓ’<ë´~Ûø±] ø√sês¡T.

$ø£˝≤+>∑T\≈£î ñ∫‘· yÓ’<ä´•_s¡+ pbÕ&ÉTã+>±¢ |òæÁãe] 13 : düTes¡íyês¡Ô eT+&É\+˝Àì eT]j·Tì \j·T+ k˛wü˝Ÿ düØ«dt kıôd’{° Ä<ä«s¡´+˝À $ø£˝≤+>∑T\≈£î ñ∫‘· yÓ’<ä´•_sêìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ dædüºsY ©˝≤e‹ ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ eT+&É\πø+Á<ä+˝Àì Á>±eT dü∫yê\ j·T+˝À $˝Òø£s¡T\‘√ ÄyÓT e÷{≤¢

&ÉT‘·÷ eT+>∑fi¯yês¡+ eT+&É\ |ü]~Û ˝Àì nìï Á>±eT\ $ø£˝≤+>∑T\≈£î kÕúìø£ Á>±eT dü∫yê\j·T+˝À ñ∫‘· ø±´+|ü⁄qT @sêŒ≥T#˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±´+|ü⁄˝À $ø£˝≤+ >∑T\≈£î ø£èÁ‹eT nej·Tyê\T, XÊeqj·T+Á‘·eTT\T, ø£fi¯ó¢ ˝Òì yê]øÏ ¬øsTTHé‡, eT+<äãT~› yê]øÏ

~q#·s¡´\T #˚düT≈£îH˚ $<ä+>± •ø£åD Çe«ã&ÉTqì ‘Ó*bÕs¡T. á neø±XÊìï $ø£˝≤+>∑T\+<äs¡÷ dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ÄyÓT ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À u…{Ϻ, $ø£˝≤+>∑T\ eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî&ÉT sêe÷+»H˚j·TT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


eT+>∑fi¯yês¡+, |òæÁãe] 14, 2012

$ø£˝≤+>∑T\≈£î n+‘√´<äj·T ø±s¡T¶\T Çyê«* Ä<√ì ns¡“¤Hé |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä<√ì |ü≥ºD+˝À Ä<√ì |ü≥ºD $ø£˝≤+>∑T\ e÷#·T´ e* @sTT&Ó&é ø√ n|üπs{Ïyé kıôd’{Ï Ä<Ûä«s¡´+˝À $ø£˝≤+>∑T\ dü<ädüT‡ »]–+~. á dü<ädüT‡≈£î $ø£˝≤+>∑T \ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T ¬ø. yÓ+ø£fÒwt, ø±s¡´<ä]Ù ÄsY. >±Á_j·T˝Ÿ eTTK´ n‹~Û>± bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. >∑‘· ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ qT+&ç $ø£˝≤+>∑T\≈£î n+‘√´<äj·T ø±s¡T¶\T Çyê«\ì, n<˚$<Ûä+>± $ø£˝≤+>∑T\≈£î ô|q¸Hé ô|+#ê\ì mH√ïkÕs¡T¢ n~Ûø±s¡T\≈£î yÓTyÓTTs¡+ &É+ Çe«&É+ »]–+~. nsTT‘˚ n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ e÷ |ü≥¢ $eø£å #·÷|ædü÷Ô e÷ $q‹ |üÁ‘ê\qT #Ó‘·Ô ãT≥º˝À y˚düTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À mH√ïkÕs¡T¢ n~Ûø±s¡T\T n+‘√´<äj·T ø±s¡T¶\T ÇkÕÔeTì #Ó|æŒ $ø£˝≤+>∑T

\qT yÓ÷dü+ #˚XÊs¡T. $ø£˝≤+>∑T\ ‘√ ø£*dæ m+.ÄsY.z. ø±sê´\j·T+ <ä>∑Zs¡ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+ ~. á dü+<Ûäs¡“¤+>± m+.ÄsY.z. ≈£î $q‹ |üÁ‘·+ Çe«&É+ »]–+~. HÓ\˝À|ü⁄ e÷ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+

eTT–dæq õ˝≤¢kÕúsTT ø£sêfÒ b˛{°\T

#·ø£ b˛‘˚ ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯q #˚kÕÔeTì yês¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ôV≤#·Ã ]+#·&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ.eT\¢j·T´, Áf…»s¡sY >ö], m–‡≈£L´{Ïyé yÓT+ãsY ás¡Dí, eT*¢ø±s¡T®q ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤\T |ü]s¡øÏå+#ê*: dæ.|æ.j·T+

eTVü‰q+BX¯«s¡kÕ«$T düìï~Û˝À

Ä<√ì ns¡“¤Hé |òæÁãe ] 13 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä<√ì |ü≥ºD+˝À ìs¡à˝Ÿ ~∏j˚T≥sY |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\ ˝À Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$Tì ø=+‘· eT+~ n~Ûø±s¡ |üø£å Hêj·T≈£î\T, ø=+‘· eT+~ n~Ûø± s¡T\T ø£*dæ ÄÁø£$T+ #·T≈£î+≥THêïs¡ì d”|”m+ &ç$»Hé Hêj·T≈£î\T {Ï.j·Tdt. sê<Ûëø£èwüí, {Ï.j·Tdt.>√bÕ˝Ÿ, ás¡Dí, \ø£åàDí nHêïs¡T. nsTT‘˚ á düeTdü´ MT<ä mH√ïkÕs¡T¢ n~Ûø±s¡T\≈£î $qï$+ ∫q |òü*‘·+ ˝Ò<äT. ø±+Áπ>dt Á|üuÛÑT ‘·«+ Vü‰j·T+˝À Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT *ï n~Ûø±s¡ |üø£å Hêj·T≈£î\T ÄÁø£$T+#·Tø√e&É+ e÷eT÷\ sTTb˛sTT+<äì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ê s¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ñqï‘· n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$Tì kÕ«B Ûq+ #˚düTø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T.

ªn|üs¡+õμ d”]j·T˝Ÿ q≥T&ÉT _.sêeTø£èwüí

;d” Á|üC≤y˚~ø£ #˚‘· 17e ‘˚Bq

X¯óÁø£yês¡+q s¡$>∑Ty˚sê n_Ûq+<äq düuÛÑ

ø£s¡÷ï\T Áø°&É\T |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ &çj·Tdtm Ç+&√sY ùdº&çj·T+˝À »]–q wüßãTø±jYT ø£sêfÒ #ê+|æj·THé wæ|t b˛{°\T k˛eTyês¡+ eTT–kÕsTT. á dü+<äs¡“+>± m|æ wüßãTø±jYT ø£sêfÒ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT {Ï.$. s¡eTD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\≈£î ø£sêfÒ˝À bÕ˝§Zq&ÜìøÏ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\Hêïs¡T. ø£sêfÒ e\¢ Áø£eT•ø£åD, #·Ts¡T≈£î<äq+ n\e&ÉT‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{°\≈£î Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\ j·÷»e÷Hê´\T Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+ Vü≤]¸+#·<ä>∑Z$wüj·TeTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ $CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‘·T\qT Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. n+&ÉsY 8 u≤*ø£\ $uÛ≤>∑+ ø£{≤dt˝À Á|ü<∏äeTkÕúq+ <ë]àø£, ~«‹j·T kÕúq+ Á<ëøå±j·Tì, ‘·è‹j·T kÕúq+ n+øÏ‘·, fÒ+≈£îuŸ‘˚˝À yÓTT<ä{ÏkÕúq+ j·TX¯«+‘Y¬s&ç¶, ¬s+&É ekÕúq+ q•πøwt, ‘·è‹j·TkÕúq+ ‘·èX¯˝≤˝Ÿ, fÒ+ø£{≤˝À Á|ü<∏äeTkÕúq+ Ç. kÕsTTøÏs¡DY, ~«‹j·TkÕúq+ C≤M<é, ‘·è‹j·TkÕúq+ Äø°uŸ\T kÕ~Û+ #ês¡Hêïs¡T. dæ+–˝Ÿô|ò’{Ÿ $uÛ≤>∑+˝À Á|ü<∏äeTkÕúq+ sêE, ~«‹j·TkÕúq+ kÕsTTB|üø˘, ‘·è‹j·TkÕúq+ ˝Àπøwt\T kÕ~Û+#ês¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

7

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº u≤sY øöì‡˝Ÿ düuÛÑT´\T>± ø£s¡÷ï\T≈£î #Ó+~q Hê´j·Tyê~ bÕ\÷s¡T s¡$>∑Ty˚sê $»j·T+ |ü≥¢ ;d” Á|üC≤y˚~ø£ sêÁwüº ø£˙«qsY dæ.ÁoìyêdüT\T, ø√ø£ì«qsY Hê´j·Tyê<äT\T ¬ø.ã\sê+, |æ.y˚+ø£fÒX¯«s¡T¢, ¬ø.•eX¯+ø£sY Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sêÁwüº u≤sY øöì‡˝Ÿ düuÛÑT´\T>± mìï¬ø’q X¯óuÛÑ dü+<äs¡“+>± ;d” Á|üC≤y˚~ø£ Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯óÁyês¡+ Hê&ÉT kÕj·T+Á‘·+ 4>∑+.\≈£î n+uÒ<äÿsY uÛÑeqeTT˝À n_Ûq+<äq düuÛÑ @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTT. á n_Ûq+<äq düuÛÑ≈£î n+<äs¡T ÄVü‰«ì‘·T˝Ò. á $»j·÷ìøÏ ‘=&ÜŒ&çq sêÁwüº õ˝≤¢ Hê´j·Tyê<äT\T n+<äs¡÷ Vü‰»s¡T nsTT n_Ûq+<äq ‘Ó\TbÕ\ì ‘Ó\T|ü⁄#·THêïeTT. s¡$>∑Ty˚sê ;d” Hê´j·Tyê~>± ñ+&ç ;d” Hê´j·Tyê<äT\ Á|üX¯+dü\T n+<äTø=ì $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+ >∑s¡«ø±s¡D+. n+<äT≈£î>±qT õ˝≤¢˝Àì ;d” H˚‘·\T n+<äs¡T s¡$>∑Ty˚sê n_Ûq+<äq düuÛÑ≈£î Vü‰»¬s’ ‘·eT dü+<˚XÊìï $ì|æ+#·e\dæq~>± ;d” Á|üC≤y˚~ø£ $»„|æÔ #˚dü÷Ô ÄVü‰«ìdü÷ÔHêï+. ñ+&É>± sêÁwüº+ 134 eT+~ Hê´j·Tyê<äT\T b˛{Ï |ü&ܶs¡T. n+<äT˝À n‘·´~Û≈£î\T nÁ>∑esêí\≈£î #Ó+~q yêπs mìï¬ø’Hês¡ì >∑Ts¡TÔ #˚düTÔHêï+. sêj·T\d”eT˝À b˛{Ï #˚dæ ¬>*∫q m¬ø’ø£ø£ yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï ;d” Hê´j·Tyê~ s¡$>∑Ty˚sê nì ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêï+. á ø±s¡´Áø£eT+˝À düe÷y˚X¯+˝À ;d” Á|üC≤y˚~ø£ Hêj·T≈£î\T •\Œ düTã“sêj·TT&ÉT, Hê>∑sêE, Hê´j·Tyê<äT\T ¬ø.•eX¯+ø£sY, Ä<äs¡Ù j·T÷ìj·THé Hê>∑sêE, ;d” Á|üC≤y˚~ø£ õ˝≤¢ ø£˙«qsY |æ.õ.yÓ+ø£fÒwt bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ’mkÕ‡sYø±+Á¬>dt˝À ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T #˚]ø£ <˚eqø=+&É s¡÷s¡˝Ÿ |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): : eT+&É\+˝Àì >∑TeTàsêfi¯fl Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ bÕغ\≈£î #Ó+~q 30 eT+~ ø±s¡´ø£s¡Ô\T yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡T. k˛eTyês¡+ eT+&É\ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ eT+&É\ ø£˙«qsY \Te÷+ã Ä<ä«s¡´+˝À #˚sês¡T. yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ $~Û$<ÛëHê\≈£î Äø£]¸‘·T˝…’ bÕغ˝À #˚]q≥T¢ yês¡T yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ bÕغ\ $<ÛëHê\T q#·Ãø£H˚ ‘êeTT yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚]q≥T¢ >∑TeTàsêfi¯fl Á>±eTdüTú\T ‘Ó*bÕs¡T.

áHÓ\ 16q u≤\Ts¡ ÁøϬø{Ÿ m+|æø£ b˛{°\T ø£s¡÷ï\T Áø°&É\T |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): áHÓ\ 16e ‘˚Bq kÕúìø£ eTTì‡|ü˝Ÿ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À n+&ÉsY 19, n+&ÉsY 21 ÁøϬø{Ÿ $uÛ≤>∑+˝À u≤\Ts¡ m+|æø£ b˛{°\T ÁøϬø{Ÿ øöì‡˝Ÿ Ä|òt Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ Ä<ä«s¡´+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. Hê>∑s¡‘·ïj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{°\˝À Á|üy˚X¯s¡TdüTeTT s¡÷. 20 #Ó*¢+∫ 16e ‘˚B ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î Vü‰»s¡Tø±yê\Hêïs¡T. m+|æ¬ø’q Áø°&Üø±s¡T\T á HÓ\ 27 qT+∫ e÷]à 1e ‘˚B es¡≈£î ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ sêh+˝Àì n\Vü‰u≤<é˝À »]π> ÁøϬø{Ÿ øöì‡˝Ÿ Ä|òt Ç+&çj·÷ {Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À bÕ˝§Z+{≤s¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+≥qwüº+ô|’ Á|ü‹bÕ<äq\T <˚eqø=+&É s¡÷s¡˝Ÿ |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): 2011 e´ekÕj·T KØ|òt d”»Hé˝À rÁe esê¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ eT<ä´ <˚eqø=+&É eT+&É\+˝À |ü+≥\T qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\qT Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î |ü~ø√≥¢ eTTô|’Œ Äs¡T \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|æq≥T¢ eT+&É\ e´ekÕj·÷~Ûø±] X‚cÕÁ~ ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ Äj·Tq $˝Ò≈£s¡T˝‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝À 27,234 ôV≤ø±ºs¡¢˝À y˚s¡TX¯q>∑, ÄeTT<ä+, |ü‹Ô, ‘·~‘·s¡ |ü+≥\≈£î >±q÷ 23,097 eT+~ ¬s’‘·T\≈£î |ü]Vü‰s¡+ bı+<˚˝≤ Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+bÕeTHêïs¡T. u≤´+≈£î˝À¢ U≤‘ê˝Òì ¬s’‘·T\T u≤´+≈£î nøö+≥T¢ ‘·|üŒìdü]>± #˚sTT+#·Tø√yê\ì Äj·Tq ¬s’‘·T\≈£î dü÷∫+#ês¡T.

eTVü‰q+~ (eT+)|òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): C…$Tì {Ï.$. yê] ªn|üs¡+õμ &Ó’*d”]j·T˝Ÿ $\Hé bÕÁ‘·<Ûë] _.sêeTø£èwüí dü≈£î≥T+ã düy˚T‘·+>± e∫à ø±y˚TX¯«]<˚$ q+BX¯«s¡kÕ«$T yês¡¢qT Á|ü‘˚´ø£ <äs¡Ùq+˝À uÛÑøÏÔ ÁX¯<äΔ‘√ n_Ûùwø£+ »s¡|ü&ÉyÓTÆ q~. 2001 qT+&ç Ç+‘·es¡≈£î 150 d”s¡j·T˝Ÿ q+<äT q{Ï+#·≥+ »]–+ <äì ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. ‘·$Tfi¯ dæìe÷ ªkÕsêsTTMÁsêEμ dæìe÷˝À u…qØ® bÕÁ‘·, ø±fi¯#·Áø£+ d”]j·T˝Ÿ˝À sê»X‚KsY bÕÁ‘· Hê≈£îq∫Ãq bÕÁ‘·\ì ù|s√ÿHêïs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À H˚{Ïdüe÷»+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï kÕ+|ò”Tø£ ø£<∏ë+X¯ eTT\‘√ ≈£L&çq bÕÁ‘·\˝À q{Ï+∫ eT+∫ q≥T&ç>± ‘Ó\T>∑TÁ|ü»\ eTqïq\qT bı+<ëe˝…qì ø√]ø£‘√ leTVü‰q+BX¯«s¡kÕ«$T yê]ì ÁbÕ]ú+ #·&ÉyÓTÆq<äì ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. l eTVü‰q+BX¯«s¡kÕ«$T <˚yê\j·T Á|ü‘˚´ø£‘·, Çø£ÿ&ç |üø£è‹ kÂ+<äs¡´eTTqT ÄVü‰¢<äø£s¡yÓTÆq<äì, Çø£ÿ&É>∑\ ø√H˚s¡T eT<ÛäTs¡yÓTÆq, dü«#·Ã¤yÓTÆq »\eTT Á|ü‘˚´ø£+>± qqTï Äø£]¸+#·&ÉyÓTÆq~>± ù|s√ÿHêïs¡T. q≥T&ÉT _.sêeTø£èwüí >±]øÏ <˚ekÕúq+ Ä\j·T y˚<ä|ü+&ç‘·T\T Ä\j·T eTsê´<ä\‘√ rs¡úÁ|ükÕ<ë\T Ç∫à XÊ\Te‘√ dü‘·ÿ]+#·&ÉyÓTÆq~.

bÕ<äj·÷Ár≈£î\ ø√dü+ ñ∫‘· yÓ’<ä´•_sê\T lXË’\+ |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): |ü$Á‘· |ü⁄D´πøåÁ‘·yÓTÆq lXË’\ eTVü‰πøåÁ‘·+˝À eTVü‰•esêÁ‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì lÁãeTsê+ uÛÑeT*¢ø±s¡T®q kÕ«$Tyês¡¢qT <ä]Ù+#·Tø=qT≥≈£î •ekÕ«eTT\T bÕ<äj·÷Á‘·qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. bÕ<äj·÷Á‘·q lXË’˝≤ìøÏ e#˚à uÛÑ≈£îÔ\ kÂø£sê´s¡ú+ •eBøå± •_s¡+\˝À ñ∫‘· yÓ’<ä´•_sê\qT @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. á ñ∫‘· yÓ’<ä´•_sê\T lXË’\+˝Àì ¬ø’˝≤dü<ë«s¡+, n≥πøX¯«s¡+, kÕøÏå >∑D|ü‹, ‘·~‘·s¡ Á|ü<˚XÊ\˝À @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À <˚ekÕúq+ Á≥düTºuÀs¡T¶ #Ó’¬sàHé Ç$Tà&çXË{Ϻ ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, áz Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, @áz sê»X‚KsY, ÄdüT|üÁ‹ dæã“+~, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

{°&û|” düuÛÑ´‘· qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+

q+<ë´\ ({ÖHé) |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): q+<ë´\ q&ç>∑&ɶ˝À sêh ‘Ó\T>∑Tj·TTe‘· n<Ûä´≈£åî&ÉT mHé.myéT.&ç. |òæs√CŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À |òüTq+>± düuÛÑ´‘· qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. ø±\˙˝Àì ù|<äyê]‘√ ø£\dæ yê] ø£wüºdüTU≤\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêï&ÉT. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ nø£“sY, u≤wü, nJyéT, nãT›˝Ÿe÷*ø˘, @ø±“˝Ÿ, j·÷≈£LuŸ, Ä*, Ä~˝Ÿ, ãw”sY, dü˝≤yéT, Vü‰|òæCŸ eTVü≤à<é yÓTT<ä\>∑Tyês¡T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

eT+>∑fi¯yês¡+, 14 |òæÁãe] 2012

nÁ>∑esêí\ Ä~Ûø£´‘·qT ‘·–Z+#·+&ç ‘ê>∑T&ÉT≈£î u≤ìôôd’‘˚ ≈£î≥T+u≤\T s√&É¢bÕ\T ;á&û nuÛÑ´s¡Tú\T 17q #·˝À ôV’≤<äsêu≤<é >√HÓ>∑+&É¢ |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô) : _dæ\T sê»ø°j·T+>± ÁøÏj·÷o \‘· ø±yê\ ì, |üPs¡«|ü⁄ ø±\+ qT+∫ _dæ\qT nÁ>∑ Hêj·T≈£î\qT sê»ø° j·T+>±, düe÷õ ø£+>± m<ä>∑˙j·T&É+ ˝Ò<äì _dæ ≈£î˝≤\ #Ó’‘·q´ C≤‘·s¡ dü+<ä s¡“+>± _dæ Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ yê*àøÏ ◊ø£´b˛sê≥ ø£$T{Ï n<Ûä´≈£åî&ÉT j·÷|æ\j·T´, ø±[<ëdüT, ã+>±s¡Tu≤wü\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ _dæ\≈£î πø{≤sTT+∫ ]»πs«wüqT¢, ì<ÛäT\T _dæ\≈£î n+<ä≈£î+ &Ü nÁ>∑esêí\ yês¡T yÓ÷ø±\&ÉT¶ô|&ÉT‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕ s¡T. Ç≥Te+{Ï dæú‹ô|’ _dæ\+‘ê ◊ø£eT´ b˛sê&ç ‘·eT Vü≤≈£îÿ\qT kÕ~Û+#·Tø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À u≤>∑+>±H˚ áHÓ\ 26e ‘˚B Ä~yês¡+ m$Tà>∑q÷s¡T Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À eT<ë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\≈£î _dæ ≈£î˝≤\ #Ó’‘·q´ C≤‘·s¡ ø±s¡´Áø£eT+ @sêŒ≥T#˚XÊeTì, BìøÏ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T e∫à düuÛÑqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\Hêïs¡T.

düuŸ]õÁkÕºs¡¢ nk˛dæj˚TwüHé Áô|dæ&Ó+{Ÿ>± $.uÛ≤düÿs¡¬s&ç¶ mìïø£ ø√&ÉTeT÷s¡T, |òæÁãe] 13, (düTes¡í yês¡Ô): ø£s¡÷ï\T, nq+‘·|ü⁄s¡+, ø£&É|ü, ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢\ düuŸ]õÁkÕºs¡¢ nk˛dæ j˚TwüHé CÀq˝Ÿ Áô|dæ&Ó+{Ÿ>± ø√&ÉT eT÷s¡T düuŸ]õÁkÕºsY $.uÛ≤düÿs¡¬s&ç¶ @ø£Á^e+>± mìïø£j·÷´s¡T. áHÓ\ 11e‘˚Bq sêÁwüº sê»<Ûëì ôV’≤<äsê u≤<é˝Àì >±+BÛuÛÑeHé ø±ÁyÓT&é XË’˝Òwt≈£î e÷sY kÕàs¡ø£ ÁbÕ+>∑D+˝À @|æ düuŸ] õÁkÕºs¡¢ nk˛dæj˚TwüHé mìïø£\T »]>±sTT. á mìïø£˝À¢ düuÛÑT´\T kÕúìø£ düuŸ]õÁkÕºsY $.uÛ≤düÿs¡¬s&ç¶ì CÀq˝Ÿ Áô|dæ&Ó+{Ÿ>± @Áø£^e+>± mqTï≈£î Hêïs¡T. n˝≤π> yÓ’dtÁô|dæ&Ó+{Ÿ>± ø£&É|ü ]õÁkÕºsY düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø>± yÓ+ø£≥Hêsêj·TD, C≤sTT+{Ÿ ôdÁø£≥Ø>± nXÀø˘≈£îe÷sY, Áf…»s¡sY>± lìyêdüT\T¬s&ç¶, k˛ŒsYº ôdÁø£≥Ø>± düTu≤“sêj·TT&ÉT, ø£\Ãs¡sY ôdÁø£≥Ø>± Vü≤qTeTqï, ˝Ò&é ø√ nô|º&é yÓT+ãsY>± õ.ñcÕsêDÏ\T @Áø£^e+>± mìï¬ø’q≥T¢ uÛ≤düÿs¡¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± düuŸ]õÁkÕºs¡¢ nk˛dæj˚TwüHé Áô|dæ&Ó+{Ÿ>± ‘·qqT @ø£Á^e+>± mqTï≈£îqï+<äT≈£î>±qT Äj·Tq düuŸ]õÁkÕºs¡¢≈£î ‘·q ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): eT<ä´bÕq+ ùd$+#·&É+ e\q #ê˝≤ eT+~ s√&É¢ MT<ä |ü&ÉT‘·THêïs¡T. n+‘˚ø±ø£ ñ<äj·T+ 5, 6 qT+&ç ùd$+∫ uÛ≤s¡´_&É›\qT s√&ÉT¶MT<ä y˚düTÔHêïs¡T. Ms¡T eT+<äT ‘ê– ≈£î≥T+ã+˝Àì uÛ≤s¡´|æ\¢\≈£î &ÉãT“\T Çe«˝Òø£ M]ì Çã“+<äT\≈£î @sêŒ≥T #˚dæ M] Ä]úø£ |ü]dæú‹ eT]j·TT |æ\¢\ ô|+|üø£+ ø√dü+ ‘·|üŒìdü] $~Û˝Òø£ Ç‘·s¡T\‘√ nÁø£eT dü+ã+<Ûë\T ô|≥Tºø=ì &ÉãT“qïyê]‘√ eTVæ≤fi¯\T ‘·|ü⁄Œ<=e |ü&ÉT‘·÷ M{Ïø£+‘· ø±s¡D+ eT<äT ùd$+#·&É+ ø±ã{Ϻ z eTVæ≤fi≤ k˛<äs¡T˝≤sê, s¡+&û uÛÑs¡Ô\qT eT+<äT e÷ìŒ+#˚ ~X¯˝À @sêŒ≥T #˚<ë›+ ˝Ò<ë eT<ä´+ eT+<äT Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± ã+<äT #˚j·÷*. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ mìïø√≥T¢ eT+<äTe\q ˝≤uÛÑ+ e⁄qï Á|ü»\ ÁX‚j·TdüT‡ eTTK´+ Á|ü»\ Äs√>∑´+ eTTK´+ ø±ã{Ϻ Á|ü‹eTVæ≤fi≤ H˚H˚ #˚ùd á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T eTT+<äT≈£î e∫à Hê≈£î n+&É>± ì\yê\ì Hê Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ #Ó˝…¢\qT, ne«\qT ø√s¡&É+ »]–q~. e÷ kÕº+{≤Hé|ü⁄s¡+ |ü+#êsTTr˝À Hê‘√{Ï $TÁ‘·T\T #ê˝≤ eT+~ eT+<äT≈£î u≤˙dü˝…’ #êe⁄ Áã‘·T≈£î˝À ñHêïs¡T. ñ<ë. sê|òüTy˚+Á<äj·÷<äyé u≤˝≤õq>∑sY e+{Ï yês¡T m+<äs√ ø=ìï \ø£å\ eT+~ ñHêïs¡T. ás√E Áô|dtMT{Ÿ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–q~. Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥Tqï Ád”Ô\+<äs¡÷ Hê ôd˝Ÿ q+ãs¡T≈£î bò˛Hé #˚dæ e÷{≤¢&çq≥¢sTT‘˚ MT n+<ä] düVü‰ø±s¡+‘√ Á|ü‹ õ˝≤¢˝À ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·÷\ m<äT\ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T @sêŒfÒ #˚dæ eTq u≤<Ûä\qT myÓTà˝Ò´\≈£î, myéT|”\≈£î Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î ‘Ó*j·T#˚ùdÔ eTTK´eT+Á‹ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤›+.

¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê*..dæ.|æ.◊. Ä<√ì ns¡“¤Hé |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô) : |üø£è‹ nqT≈£L*+#·ø£ esê¸uÛ≤e+ ˝Òq+<äTe\¢ |ü+≥\T |ü+&Éø£, |ü+&çq |ü+≥\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡˝Òø£ ¬s’‘ê+>∑+ rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·T+<äì dæ.|æ.◊. õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T |æ. n»j·YTu≤ãT nHêïs¡T. á s√E ¬s’‘·T\T #˚dæq n|ü⁄Œ\T rs¡Ã˝Òø£ HêHê Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£s¡Te⁄ eT+&É˝≤\>± Á|üø£{Ï+∫ Ç+‘·es¡≈£î |ü+≥ qwüº |ü]Vü‰s¡+ ø=s¡≈£î ‘·–q #·s¡´ rdüTø√˝Ò<äT. nH˚ø£ Á>±e÷˝À¢ rÁe ˙{Ï m<ä›&ç ñqï Á|üuÛÑT‘·«+ e÷Á‘·+ ì<ÛäT\T Çe«˝Ò<äT. |üX¯óe⁄\≈£î y˚T‘· ˝Òø£ ¬s’‘·T\T |üX¯óe⁄\qT n‹ ‘·≈£îÿe <Ûäs¡≈£î neTTà≈£î+≥THêïs¡ì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<∏äø£+ <ë«sê ã\Vü‰q esêZ\ ø±\˙˝À Á&Ó’H˚õ s√&ÉT¢ ì]à+#·T≥≈£î ¬s’‘·T\T bı\+˝À |üì #˚sTT+∫ ñbÕ~Û Vü‰$T |ü<∏äø£+ <ë«sê ì<ÛäT\T eT*¢+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø£\T¢u≤$ sêE, dü‘·´Hêsêj·TD, \ø°Î ¬s&ç¶, @.◊.yÓ’.m|òt. –], ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTVü‰q+BX¯«s¡ πøåÁ‘· dü+Á>∑Vü≤ #·]Á‘· eTVü‰q+~ (eT+) |òæÁãe] 13, (düTes¡íyês¡Ô): eTVü‰q+~ n‹ |ü⁄sê‘·qyÓTÆq πøåÁ‘·eTT. j·TT>±+ ‘·eTT\‘√ ≈£L&Ü á πøåÁ‘·eTTq≈£î dü+ã+~Û+∫q |ü⁄sêD>±<Ûä\T ñqï$. kÕÿ+<ä|ü⁄sêDeTT, *+>∑|ü⁄sêDeTT, •eeTVü‰ |ü⁄sêDeTT\˝À #Ó|üŒã&çñqï$. »|üÁ|ü <ÛëqeTT\T rs¡úeTìj·TT, düú\ Á|ü<ÛëqeTT\T πøåÁ‘· eTT\ìj·TT Á|ür‹. n{Ϻ rs¡úeTT πøåÁ‘·eTT\T y˚T\T ø£\sTTø£ düs√«‘·ÔeTyÓTÆq n‘·´+‘· |ü$Á‘·düú \y˚T eTVü‰q+~ πøåÁ‘·eTT. |üPs¡«eTT ø£è‘·j·TT >∑eTT˝À •˝≤<äeTVü≤]¸ dü+‘êqeTT ø=s¡≈£î |òüTÀs¡ ‘·|üdüT‡ #˚ôdqT. n‘·ì ‘·|üdüT‡≈£î yÓT∫Ãq |üs¡y˚T X¯«s¡T&ÉT kÕø屑·ÿ]+∫, »>∑Å‘·Œdæ<äTΔ\T •euÛÑøÏÔ ø£*–q Ç<ä›s¡T dü+‘êq eTTqT nqTÁ>∑Væ≤+∫Hês¡T. (1) |üs¡«‘·T&ÉT (2) q+<äT&ÉT nqT Ç<ä›s¡T ≈£îe÷s¡T\˝À ¬s+&Ée yê&Ó’q q+<äT&ÉT y˚\ø=\~ dü+e‘·‡s¡eTT\T ìsêVü‰s¡T&Ó’ eTVü‰‘·|üdüT‡ #˚dæ yê\œ˝≤´~ düs¡«<˚eãTwæ >∑DeTT\T #˚‘· düTq+~, X‚«‘·q+~, eTVü‰q+~ nqT kÕs¡úø£HêeT eTT\T bı+<ÓqT. |üs¡y˚TX¯«s¡T&ÉT Á|üdüqTï&Ó’qy˚fi¯ q+<äT&ÉT kÕ«$Tì #·÷dæ, ˙bÕ<ä <ä«+<äqT m<äT≥ Hê≈£î kÕúqeTT ø£*Œ+#·eTì ø√s¡>± áX¯«s¡T&ÉT nqTÁ>∑Væ≤+∫ ìqTï Hê yêVü≤q+>± d”«ø£]kÕÔq ì#Ó|æŒ, ˙e⁄ ‘·|üdüT‡#˚dæq #√≥ H˚qT nsêÃs¡÷|ü eTT>± Ä$s¡“¤$kÕÔqì#Ó|æŒ yÓ\ôdqT. n‘·ì ù|s¡T‘√H˚ á πøåÁ‘·eTT ªªeTVü‰q+~μμ nì eTT˝À¢ø£ eTT\˝À U≤´‹ bı+~q~. Ä düeTj·T+ qT+&ç ÁãVü‰à+&ÉeTT˝Àì düs¡«rs¡úeTT\T nø£ÿ&É#˚]

Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé, |òæÁãe] 13 (düTes¡ºyês¡Ô): ñbÕ<Ûë´j·T ns¡Ω‘· |ü]ø£åqT s¡<äT›#˚dæ ;á&û nuÛÑ´s¡T›\≈£î mdtõ{Ï˝À neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô á HÓ\ 17q #·˝À ôV’≤<äsêu≤<é ø±s¡´Áø£e÷ìï ì]«Væ≤düTÔqï≥T¢ &çyÓ’m|òt◊ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T s¡DBÛsY nHêïs¡T. kıeTyês¡+ kÕΔìø£ düT<äs¡Ùq es¡à uÛÑeHé˝À »]–q düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ f…{ŸqT s¡T<äT› #˚j·÷\ì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ 15 \ø£å\ ñ<√´>±\T uÛÑ]Ô #˚kÕÔeTì #ÓãT‘·÷ ìs¡T<√´>∑T\ J$‘ê\‘√ #Ó\>±≥+ Ä&É≥+ <ës¡TqeT Hêïs¡T. 6 \ø£å\ eT+~ _Ç&ç |üP]Ô #˚dæq ìs¡T<√´>∑T\ J$‘ê\qT HêX¯q+ #˚j·T&Üìπø ø±+Áπ>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£îÁ≥ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. n˝≤π> yÓ÷&É˝Ÿ bÕsƒ¡XÊ\˝À 7100 ñbÕ<Ûë´j·T b˛düTº\≈£î πøe\+ Ç+^¢wt $T&çj·T+ #·~$q yêπs ns¡TΩ\T>± Á|üø£{Ï+#·&É+ e\¢ ‘Ó\T>∑T MT&çj·T+ nuÛÑ´s¡T›\T rÁe+>± qwüºb˛‘·THêïs¡ì yês¡T ô|s=ÿHêïs¡T.á HÓ\ 17q »]π> #·˝À ôV’≤<äsêu≤<é ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ‘ê\Tø±˝Àì ìs¡T<Û√´>∑T\T, $<Ûë´s¡T›\T ‘·s¡*sê yê\ì ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À &çyÓ’m|òt |ü≥ºD Hêj·T≈£î&ÉT sê+Hêj·Tø˘, bÕ|üqï, ìs¡T<√´>∑ _Ç&ç nuÛÑ´s¡T›\ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T düTu≤“sêj·TT&ÉT, ÁøÏwüíj·T´,|òüØ<é, kÕõ<é uÛ≤wü, sêCÒwt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n+>∑Héyê&ç es¡ÿsY‡ düyÓTàqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç: dæ◊{Ïj·TT Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé, |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): n+>∑Héyê&ç ñ<√´>∑T\≈£î ô|+∫q y˚‘·Hê\qT m]j·TsY‡‘√ düVü≤#Ó*¢+#ê\ì, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+‘√ düe÷q+>± sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ y˚‘·Hê\qT ô|+#ê\ì, ◊dæ&çdæ |ü{Ïwüºe+‘·+ #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ |òæÁãe] 28q »]π> C≤‹j·T düyÓ÷à˝À n+>∑Héyê&ç es¡ÿsY‡ bÕ˝§ZHê\ì dæ◊{Ïj·TT &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù @düTs¡‘·ï+ nHêïs¡T. kıeTyês¡+ kÕ›ìø£ dæ◊{Ïj·TT ø±s¡´\j·T+˝À »]–q düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑]“D° Ád”Ô\T, u≤*+‘·\T 6dü+,,\˝À|ü⁄ |æ\¢˝À¢ bıwüø±Vü≤s¡ ˝ÀbÕìï ‘·–Z+&ÜìøÏ Á|ü‹ ìyêdü ÁbÕ+‘ê\qT n+>∑Héyê&ç πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì <˚X¯ n‘·T´qï‘· Hê´j·TkÕ›q+ 2001 dü+,,˝ÀH˚ Ä<˚•+∫+<äHêïs¡T. ø±ì <äXÊu≤›\T >∑&ç∫q HÓ{ÏøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ Bìï |üP]Ô>± neT\T #˚j·T˝Ò<äHêïs¡T.n˝≤π> Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+∫q y˚‘·Hê\qT düe÷q+>± sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ y˚‘·Hê\qT ô|+#ê\ì, m≥Te+{Ï $THêVü‰sTT+|ü⁄ ˝Ò≈£î+&Ü ø±]àø£ #·{≤º\qT neT\T #˚j·÷\Hêïs¡T. düeTdü´ kÕ<äq¬ø’ »]π> düyÓTà˝À n+<äs¡T bÕ˝§ZHê\ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ dæ&ç|æz es¡˝ø°åàøÏ 28 düyÓ÷à#˚düTÔqï≥T¢ düyÓ÷à H={ÏdüT\T Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n+>∑Héyê&ç es¡ÿs¡T¢ yÓ+ø£≥\ø°åà, ˝ø°åà <˚$, ø£èwüº ≈£îe÷], Hê>∑eTà, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

MÄs√«, MÄsY@ |üØø£å\ @sêŒ≥¢ô|’ düMTøå± düe÷y˚X¯+

kÕ«$T ÁøÏ+<äqT+&ç Á|üeVæ≤+∫q$. á rs¡úeTT ˝À kÕïqeTT nqTcÕ˜qeTT\T #˚dæqyês¡T neTè‘· eTT e+{Ï á ˙{Ïì Á‘ê–qyês¡T düs¡«ø£s¡à |òü\ eTT ø£*– $C≤„q dü+|üqTï˝…’ •ekÕj·TT»´eTTqT bı+<äT‘ês¡T. •e >∑D+ãT\˝À ˇø£&Ó’q s¡düdæ<äTΔ &ÉH˚ jÓ÷–|ü⁄+>∑e⁄&ÉT, •e⁄ì Ä<˚XÊqTkÕs¡eTT eTVü‰q+~ πøåÁ‘·eTT˝Àì $e÷q>√|ü⁄sêìï ì]à+ #·TqT. q+~ eT+&É\eTTqT |ü]bÕ*+∫q q+<äqsêE≈£î #Ó+~q Ä\eT+<ä˝À ˇø£ Äe⁄ n&É$˝ÀìøÏ yÓ[fl y˚T‘·y˚Tdæ kÕj·T+ø±\+ Ç+{ÏøÏ e∫à bÕ\T Çe«≈£î+&ÉqT. n+<äT\≈£î ø±|ü] ø£\‘·#Ó+~ Äe⁄qT yÓ+ã&ç+#ÓqT. Ä Äe⁄ n&É$ ˝À |ü⁄≥º #Ó+‘·≈£î yÓ[fl |ü⁄≥ºô|’ bÕ\T Ç#·TÃ#·T+ &ÓqT. á $wüj·T+ ø±|ü], sêEq≈£î ‘Ó\T|ü>±,

eTs¡Tdü{Ï ~qeTT sêE dü«j·T+>± Äe⁄|ü⁄≥º˝À bÕ\T Ç#·Tà düT+<äs¡ <äèX¯´eTTqT ‹\øÏ+∫ Äq+<äeTT |ü≥º˝Òø£ ˇø£ n&ÉT>∑T eTT+<äT≈£î y˚ôdqT. Ä n\øÏ&ç ‘=Á≥TbÕ≥T‘√ Äe⁄ |ü⁄≥ºMT <ä bÕ<äeTTqT ô|{Ϻ u…~]b˛j˚TqT. á dü+|òüT≥ q≈£î sêE XÀø£Á>∑düTÔ&Ó’ n+‘·:|ü⁄s¡eTTqT #˚¬sqT. sêÁ‹ dü«|üïeTT˝À •e⁄&ÉT Á|ü‘˚´ø£åyÓTÆ Ä ÁbÕ+‘· eTTq H˚Hê q+BX¯«s¡Tì ø√]ø£ y˚Ts¡≈£î dü«j·T+ >± Ä$s¡“¤$+#êqì nø£ÿ&É |üPC≤ eT+~s¡eTTqT |ü⁄qs¡T<äΔs¡D #˚dæ ÁbÕø±s¡eTT\qT ì]à+#·eTì Äq‹ Ç#˚ÃqT. •e⁄ì Ä»„ Á|üø±s¡eTT q+<äsêE Ä\j·TeTTqT |ü⁄q:ì]à+#ÓqT. Ä |ü⁄≥ºj˚T •˝≤ s¡÷|üeTTq yÓ\dæq dü«j·T+uÛÑ÷ •e*+>∑eTì düú\|ü⁄sêDeTT yê&ÉTø£˝À j·TTqï~.

≈£s¡÷ï\T ø£˝…ø£ºπs{Ÿ |òæÁãe] 13 (düTes¡íyês¡Ô): MÄs√«, MÄsY@ |üØø£å\qT |üø£&É“+B>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ê s¡T. k˛eTyês¡+ ø£˝…ø£ºsY düe÷y˚X¯ uÛÑeq+˝À $Äs√«, $ÄsY@ |üØø£å\ @sêŒ≥¢ô|’ s¡÷{Ÿ n~Ûø±s¡T\‘√ Äj·Tq düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á HÓ\ 19e ‘˚Bq »s¡>∑T $Äs√«. $ÄsY@ |üØø£å\T @˝≤+{Ï Çã“+<äT\T m<äTs¡e≈£î+&Ü eTT+<ädüTÔ Á|üD≤[ø± ã<ä›+>± ìs¡«Væ≤+#ê\Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À 16 πø+Á<ë˝À¢ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T ‘·T+<äì, M{Ïì @&ÉT s¡÷≥T¢>± 1. m$Tà>∑q÷s¡T, Ä<√ì, 2 uÒ‘·+#·s¡¢, ãq>±q|ü˝…¢, ø√yÓ\≈£î+≥¢, 3 Äfi¯fl>∑&ɶ, q+<ë´\, bÕD´+, 4 q+~ø= ≥÷ÿsY, Ä‘·à≈£Ls¡T, 5 >∑÷&É÷s¡T, ø√&ÉTeT÷s¡T, 6 ≈£s¡÷ï\T, ø£\÷¢s¡T, 7 &√Hé\T>± @s¡÷≥T≈£î Äs¡÷≥T n~Ûø±s¡T\qT ìj·T$T+#·&É+ »]–+<ä Hêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T <ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\ yês¡T 4 >∑+≥\≈£î, <ä>∑Zs¡ ÁbÕ+‘ê\ yês¡T 6 >∑+≥\≈£î ãj·T\T<˚] ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\ø£+‘ê |üØø£å πø+Á<ë\qT #˚s¡Tø√yê\Hêïs¡T. m˝≤+{Ï bıs¡bÕ≥T¢ #˚j·T≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô rdüTø√yê\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY CÀ´‹ãT<ä›Á|üø±XŸ, &çÄsYz y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ yÓ+ø£≥yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, s¡÷≥T n~Ûø±s¡T\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ePaper |Suvarna Vartha | Hyderabad & Kurnool District Edition | 14-02-2012  
ePaper |Suvarna Vartha | Hyderabad & Kurnool District Edition | 14-02-2012  

Hyderabad, Kurnool, District News, Local News, Online News, Web News, Latest News, Online Paper, News Paper, Telugu, ePaper.

Advertisement