Page 1

eTTdæ¢+\ uÛÑ÷$Tì ø±bÕ&É+&ç ø£˝…ø£ºπs{Ÿ eTT+<äT {°j·T÷m|òt H˚‘·\ <Ûäsêï b˛©düT\ ˝≤؃#ê]®.. $eT˝ø£ÿ n¬sdüTº s¡+>±¬s&ç¶, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): eTTd”¢+\≈£î #Ó+~q uÛÑ÷$Tì ø£u≤® ø√s¡\ qT+∫ ø±bÕ&Éì ‘Ó\+>±D j·T÷HÓ’f…&é Á|òü+{Ÿ H˚‘·\T ø£˝…ø£ºπs{Ÿ ($T>∑‘ê 2˝À)

X¯ìyês¡+ 11, |òæÁãe] 2012

ù|J\T : 8

ôV≤#Y◊M s√>∑T\≈£î

ô|q¸Hé uÛ≤s¡‘Y ìsêàDY eTT–+|ü⁄ ñ‘·‡yê˝À¢ bÕ˝§Zqï ø£˝…ø£ºsY ñbÕ<Ûë´j·TT\T HêD´yÓTÆq $<ä´q+~+#ê* |æ\¢\qT ã&ç˝À #˚]Œ+#˚ u≤<Ûä´‘· ‘·*¢<ä+Á&ÉT\<˚ õ˝≤¢ $<ë´_Ûeè~ΔøÏ @{≤ s¡÷. 60 ø√≥T¢ Äø£≥Tº≈£îqï kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£eT+ $<ë´_Ûeè~Δ‘√H˚ ù|<ä]ø£+ ìs¡÷à\q: myÓTà˝Ò´ Vü≤ØX¯«sY¬s&ç¶ <ä>±ø√s¡T πødæÄsYqT

‘·]$Tø={≤º* ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT ì\Te⁄Hê yÓ÷dü+ #˚düTÔHêï&ÉT $<ë´]ú˝Àø£+ dü¬s’q ãT~Δ #ÓbÕŒ* ñ<ä´eT+ ù|s¡T‘√ ø√≥T¢ dü+bÕ~+#ê&ÉT ñ|ü mìïø£˝À¢ bÕ‘·s¡ y˚j·÷* : yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚dæ ø√{≤¢ s¡÷bÕj·T\T eT÷≥>∑≥Tº≈£îH˚ <√|æ&û <=+>∑ πødæÄsY sêÁwüº+˝À ˝Ò≈£î+&Ü ‘·]$Tø={≤º\ì {°&û|” d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ ì|üŒ\T #Ó]>±s¡T. ‘ê´>±\ ù|s¡T‘√ ≈£î≥T+u≤ìπø |ü<äe⁄\T ø£≥ºu…&ÉT‘·÷ <ä[‘·T\qT ì\Te⁄Hê yÓ÷dü+ #˚düTÔHêï&ÉT Äs√|æ+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ m˙ºÄsY Á≥düTº uÛÑeHé »]–q MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ósêdü H˚‘· πødæÄsYô|’ Äj·Tq eT+&ç |ü&ܶs¡T. ‘Ó\+>±D ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ($T>∑‘ê 2˝À)

|ü]–, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): $<ë´s¡Tú\≈£î HêD´yÓTÆq $<ä´qT n+~+#˚ u≤<Ûä´‘· Á|ü‹ ñbÕ<Ûë´j·TTìô|’ ñ+<äì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ nHêïs¡T. Á|ü»\T Á|ü•+#·&É+ yÓTT<ä˝…’‘˚ |ü<∏äø±\T neT\T˝À bÕs¡<äs¡Ùø£‘· m≈£îÿee⁄‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± ø=qkÕ>∑T‘·THêï uÛ≤s¡‘Y ìsêàDY ñ‘·‡yê\˝À X¯óÁø£yês¡+ eT÷&√s√E eTT–+|ü⁄ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tq eTTK´ ($T>∑‘ê 2˝À)

øÏ+>¥ ø√{Ï ÄdüT|üÁ‹˝À @{°m+ ø±s¡T¶\ |ü+|æD° s√>∑T\≈£î u≤´+≈£î˝À H˚s¡T>± »eT: ø£˝…ø£ºsY ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): ¨sLRiV}msμR∂ NRPV»¡VLiÀÿáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s |§¶¶¶ø`¡H≠s Fy—¡…”¡™±s }msxtsQLi…fi=NRPV FsALÌji ¿¡NTPªRΩ= F~LiμR∂V»¡NRPV ˙xmsºΩÆ©sá LRiWFy∏R∂VáV 200 |ms©<´s©±s ¬ø¡÷˝¡LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂V —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ©´s»¡LS«¡©±s gRiVÕÍÿL`i æªΩ÷¡FyLRiV. aRPV˙NRP™yLRiLi NRP¤Õ¡NÌRPL`i NTPLig`i N][…”¡ —¡Õ˝ÿ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AxqsVxms˙ºΩÕ‹[ Æ™sVVμR∂…”¡ ≠s≤R∂ªRΩgS N]LiμR∂LjiNTP |ms©<´s©±s= F~LiμR∂V»¡NRPV Fs…”¡Fs™±sV NSL`ÔiáV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[ryLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi HμR∂V ($T>∑‘ê 2˝À)

‘=\–ùdÔ... |”sƒê\T ø£~*kÕÔ+

|ò”E Øj·T+ãsY‡yÓT+{Ÿô|’ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ÄsY. ø£èwüíj·T´ ôV≤#·Ã]ø£ Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ ñ<ä´$T+#ê\ì |æ\T|ü⁄ sêC≤´~Ûø±s¡+ ø√dü+ b˛sê&Ü\ì dü÷#·q y˚T&ÉÃ˝Ÿ, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): ;d”\≈£î sêC≤´~Ûø±s¡+ <äøÏÿq|ü⁄Œ&˚ Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ;d” dü+πøåeT dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî\T ÄsY.ø£èwüíj·T´ ù|s=ÿHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À¢ì @&ûá ø±sê´\j·T Äes¡D˝À $<äT´‘Y ;d” ñ<√´>∑T\ dü+πøåeT dü+|òüT+ HêsYÔ dü]ÿ˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ;d”\T ‘·eT Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ ñ<ä´$T+#ê\Hêïs¡T. |ü<√H√ï‘·T˝À¢ nHê´j·T+ #˚ùdÔ... Hê´j·T+ ø√dü+ b˛sê&Ü\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Ç|üŒ{Ïπø nÁ>∑≈£î˝≤\T ;d” ]»πs«wüq¢qT düVæ≤+#·&É+ ˝Ò<äì... yê]ì |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü ñ<ä´e÷\T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. >∑‘· d”m+ s√X¯j·T´ ;d”\≈£î |ò”E Øj·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ $<ÛëHêìï m‹Ôy˚kÕÔq+fÒ... ‘ê{≤ rkÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#êeTì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ñqï

bÕ\≈£î\T |ò”E Øj·T+ãsY‡ yÓT+{ŸqT ‘=\–ùdÔ... |”sƒê\T ø£~*kÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø ;d” |ü\T s¡+>±˝À¢ sêDÏdüTÔHêïs¡ì... nsTTHê dü]jÓÆTq ÁbÕ<Ûëq´+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ yÓqTø£ã&ç b˛‘·THêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç~ ‘=\>±\+fÒ ;d”\≈£î sêC≤´~Ûø±s¡+ <äøÏÿ‘˚H˚ Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. sêh+˝À nqTuÛÑeE„˝…’q ;d” H˚‘·\Tqï|üŒ{Ïø°... ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ nÁ>∑≈£î\ e´øÏÔπø d”m+ |ü<ä$ ø£{≤ºu…{≤ºs¡Hêïs¡T. >∑‘· d”m+ s√X¯j·T´, ($T>∑‘ê 2˝À)


2

düTes¡íyês¡Ô,ôV’≤<äsêu≤<é

ì<ÛäT\ πø{≤sTT+|ü⁄˝À <ä«+<ä« yÓ’K] : Hê>∑sêE

b˛©düT |üs¡T>∑T |ü+<Ó+ |òü*‘ê\T

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝À ã&Ó®{Ÿ πø{≤sTT+|ü⁄\ $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ <ä«+<ä« yÓ’K] ne\+_k˛Ô+<äì sêh ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· ø±s¡´<ä]Ù <˚e‘√{Ï Hê>∑sêE ˇø£ Á|üø£≥q˝À X¯óÁø£yês¡+Hê&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± sêC≤´+>∑+ Á|üø±s¡+ sêh+˝À ñqï md”‡, md”º »HêuÛ≤ <ëe÷cÕ Á|üø±s¡+ ã&Ó®{Ÿ πø{≤sTT+|ü⁄\T »s¡>±\ì, 16.2 XÊ‘·+, 6.6 XÊ‘·+ πø{≤sTT+#ê*‡ ñ+&É>± sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ù|s¡T≈£î e÷Á‘·y˚T πø{≤sTT+|ü⁄\T #˚düTÔqï<äì nHêïs¡T. Ks¡Tà $wüj·÷ìøÏ eùdÔ mø£ÿ&Ü ≈£L&Ü Ks¡Tà #˚j·T≥+ ˝Ò<äHêïs¡T. ì<ÛäT\ eT[fl+|ü⁄ >∑T]+∫ eT+Á‘·T\≈£î, myÓTà˝Ò´\≈£î ‘Ó*dæ ≈£L&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘˚e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ, ;Vü‰sY, πøs¡fi¯ sêÁcÕº\˝À md”‡, md”º düuŸbÕ¢Hé ã&Ó®{ŸqT ø=+‘·eT+~ Á|üuÛÑT‘·«+, <ä[‘· y˚T<Ûëe⁄\#˚ #·]Ã+∫, md”‡, md”º πø{≤sTT+|ü⁄\T »s¡T|ü⁄ ‘ês¡Hêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± eTq sêh+˝ÀqT »]–‘˚ md”‡, md”º düuŸbÕ¢Hé ì<ÛäT\T |üø£ÿ<ë] |ü≥º≈£î+&Ü ñ+{≤j·Tì dü÷∫+#ês¡T. nô|ø˘‡ ø£$T{°øÏ #ÛÓ’s¡àHé>± eTTK´eT+Á‹, kÕ+|òæTø£ dü+πøåeTXÊK eT+Á‹ ‘·~‘·s¡T\T ñ+{≤s¡Hêïs¡T. πø{≤sTT+|ü⁄\ $wüj·T+˝À eTTK´eT+Á‹øÏ ne>±Vü≤q ˝Ò<äHêïs¡T. Ç+ø± m˝≤ Ks¡Tà ô|&É‘ês¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. nìï sê»ø°j·T bÕغ\T, <ä[‘· myÓTà˝Ò´\T, eT+Á‘·\T, myÓTੇ\T ˇø£ s√»+‘ê ã&Ó®{Ÿ πø{≤sTT+|ü⁄\ô|’ #·s¡Ã »s¡bÕ\ì Hê>∑sêE ø√sês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): ôdŒwü˝Ÿ b˛©dt ø±ìùdºãT˝Ÿ Áf…Æ˙ ôV’≤<äsêu≤<é˝À »]–q Á|ü*$TqØ ôd\ø£åHé ◊<äT øÏ˝ÀMT≥s¡¢ |üs¡T>∑T |ü+<Ó+˝À 10 ‘˚B es¡≈£î ns¡Ω‘· kÕ~Û+∫q nuÛÑ´s¡Tú\ $esê\T. 51,820 eT+~ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√>± n+<äT˝À |ü⁄s¡Twüß\T 35,827 eT+~ bÕ˝§Zq>± 25,532 eT+~ ns¡Ω‘· kÕ~Û+#ês¡T. 10,295 nqs¡Ω‘· ø±>± ¬>’sêΩ»¬s’q nuÛÑ´s¡Tú\T 6,249 ñrÔs¡í‘· XÊ‘·+ 71.26 XÊ‘·+. eTVæ≤fi¯\T 1,287 eT+~ bÕ˝§Zq>± 916 eT+~ ns¡Ω‘· kÕ~Û+#ês¡T. 371 nqs¡Ω‘· ø±>± 175 eT+~ ¬>’sêΩ»s¡j·÷´s¡T. 71.17 XÊ‘·+ ns¡Ω‘· kÕ~Û+#ês¡T. >∑‘·+˝À 18.1.2012 qT+∫ 10.2.2012˝À »]–q 5øÏ.MT |üØø£å≈£î Vü‰˝Ÿ{Ϭø{Ÿ‡ bı+~ Ç+‘· es¡≈£î bÕ˝§Zqì nuÛÑ´s¡Tú\T e÷Á‘·y˚T 13.2.2012 qT+∫ 16.2.2012˝À>± |”|ü⁄˝Ÿ‡ bÕ¢C≤, HÓ¬ø¢dt s√&ÉT¶ e<ä› ñ<äj·T+ 5>∑+≥\≈£î Vü‰»s¡Tø±yê\ì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. Ç+‘·es¡≈£î 5øÏ.MT s¡Hé˝À ns¡Ω‘· kÕ~Û+∫q nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ‘·<äT|ü] <˚Vü≤<ës¡T&É´ |üØø£å\T 2.4.2012 qT+∫ m+|æø£ #˚dæq eT÷&ÉT πø+Á<ä+\e<ä› ìs¡«Væ≤+#·ã&ÉTqì C≤sTT+{Ÿ ø£MTwüqsY Ä|òt b˛©dt ˇø£ Á|üø£≥q˝À‘Ó*bÕs¡T.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT

|ü<∏äø±\ neT\TqT Á|ü•ï+#·+&ç n‹~Û>± Vü≤»¬s’ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üC≤_Ûeè~Δ› ø=s¡≈£î neT\T |üs¡TdüTÔqï Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåeT |ü<∏äø±\ |ü≥¢ ne>±Vü≤q ø£*Œ+∫ Á|ü‹ \_Δ<ës¡TìøÏ H˚s¡T>± n+<äCÒj·÷\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ uÛ≤s¡‘Y ìsêàDY, bÂs¡ düe÷#ês¡ ñ‘·‡yê\qT @sêŒ≥T #˚dæ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. 5 qT+∫ 14 dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄ ej·TdüT‡ ñqï |æ\¢\qT ã&ç˝À #˚]Œ+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ô|’q m‘Ó’ÔHê ñ+<äHêïs¡T. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ $<ë´_Ûeè~ΔøÏ @{≤ 60 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T yÓ∫Ã+#·&É+ »s¡T‘·T+<äHêïs¡T. H˚wüq˝Ÿ ôV≤˝ŸÔ s¡÷s¡˝Ÿ <ë«sê Á>±e÷\˝À¢ Á|ü‹ bÕsƒ¡XÊ\ ìs¡«Vü≤D≈£î s¡÷. 5 y˚\T ì<ÛäT\qT eT+ps¡T #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+ <äHêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î {°∫+>¥ \]ï+>¥ yÓT{°]j·T˝Ÿ Ks¡Tà ø√dü+ s¡÷. 500 Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. eT<ä´+ ùd$+#·&É+ <ë«sê #ê˝≤ ≈£î≥T+u≤\T s√&ÉT¶q |ü&ÉT‘·THêïj·Tì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. ñ‘·‡yê\˝À $<ä´, yÓ’<ä´+, eT<ä´+, bÕ]X¯ó<äΔ´+ nqT n+XÊ\ô|’ $<ë´s¡Tú\T #˚dæq kÕ+düèÿ‹ø£ ø±sê´Áø£e÷\T m+‘·>±H√ Äø£≥Tº ≈£îHêïj·THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï ~–«»j·T+>± ø=qkÕ>∑&ÜìøÏ ø£èwæ #˚dæq õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\≈£î, á ÁbÕ+‘· ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î, $<ë´s¡Tú\≈£î, Á|ü»\≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ kÕúìø£ XÊdüq düuÛÑT´&ÉT ø=|ü⁄Œ\ Vü≤ØX¯«sY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q÷{ÏøÏ q÷s¡T XÊ‘·+ #·<äTe⁄≈£î+fÒH˚ ;<ä]ø£ ìs¡÷à\q kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì nHêïs¡T. eT÷&ÉT s√E\T>± »s¡T>∑T‘·Tqï á ñ‘·‡e+ <ë«sê õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê>∑+ Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåeT |ü<∏äø±\ >∑T]+∫ |üP]Ô düe÷#êsêìï Á|ü»\≈£î ø£fi¯¢≈£î ø£{Ϻq≥T¢>± Á|ü<äs¡Ù+#ês¡Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« düπøåeT |ü<∏äø±\qT Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T $ìjÓ÷–+#·Tø=ì Ä]úø£+>± m<ä>±\ì dü÷∫+#ês¡T. j·TTer j·TTe≈£î\+<äs¡T sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ <ë«sê •ø£åD bı+~ ñbÕ~Û bı+<äe#·ÃHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Ç#˚à sêsTTr\qT Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ $ìjÓ÷–+#·Tø=ì \_›Δ bı+<ë\Hêïs¡T. myÓTੇ qπs+<äsY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝ÀH˚ s¡÷s¡˝Ÿ πø+Á<ä+˝À Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T @sêŒ≥T #˚dæq+<äT≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î ø£è‘·C≤„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. e´ekÕj·T+, $<ä´, eTVæ≤fi¯\T, ¬s’‘·T\T, $<ä´Vü≤≈£îÿ, düe÷#êsêVü≤≈£îÿ\T nH˚ $cÕj·T\T ‘Ó*j·Tì Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\ ã&ÉT>∑Tã\V”≤q esêZ\ yê]øÏ Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\ <ë«sê ne>±Vü≤q ø£*Œ+∫ #Ó’‘·´q e+‘·T\qT #˚j·TT≥≈£î≥≈£î #·ø£ÿì e÷s¡ZeTì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T, |ü]– ‘·Vü≤d”˝≤›sY u≤˝ŸsêCŸ , m+|”&ûz $»j·T|üŒ, Á>±eT |ü+#êj·Tr ø±s¡´<ä]Ù u≤\#·+Á<ädüT»Hé, Äj·÷ bÕsƒ¡XÊ\\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T, &Ü«Áø± eTVæ≤fi¯\T , $<ë´s¡Tú\T, ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTTdæ¢+\ uÛÑ÷$Tì ø±bÕ&É+&ç eTT+<äT <Ûäsêï ~>±s¡T. X¯óÁø£yês¡+ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ eTT+<äT ‘Ó\+>±D j·T÷HÓ’f…&é Á|òü+{Ÿ ø√ #ÛÓ’s¡àHé $eT\ø±ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêï #˚XÊs¡T. u≤˝≤q>∑sY eT+&É\ |ü]~Û˝Àì n˝≤¢|üPsY Á>±e÷ìøÏ düMT|ü+˝À ñqï 1 qT+&ç 55 düπs« HÓ+ãs¡¢˝À 196 mø£sê\T ù|<ä Á|ü»\≈£î ñ+&˚<äì yês¡T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T ø£u≤®\T #˚j·T>±... 40 mø£sê\T $T–*+<äHêïs¡T. Ç~ eTTd”¢+\≈£î #Ó+~q yê]<äì <Ûäsêï\T bÕ˝§Zqï H˚‘·\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. eTTK´+>± sêj·T\d”eT≈£î #Ó+~q Msê¬s&ç¶ nH˚ e´øÏÔ eTTd”¢+\≈£î #Ó+~q uÛÑ÷$Tì ø£u≤® #˚XÊs¡ì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. nsTT‘˚ ì»yÓTÆq eTTd”¢+ yês¡düT\≈£î á

uÛÑ÷$Tì ø£{≤ºu…{≤º\ì Ç{°e\H˚ $eT˝ø±ÿ ø£˝…ø£ºsY ø£*dæ $q‹ |üÁ‘·+ ≈£L&É Ç∫Ãq dü+>∑‹ ‘Ó\dæ+<˚. sêj·T\d”eT≈£î #Ó+~q ø£u≤®ø√s¡T Msê¬s&ç¶ qT+∫ uÛÑ÷$Tì ø±bÕ&ç... eTTd”¢+\≈£î Çyê«\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ¬syÓq÷´ dæã“+~, õ˝≤¢≈£î #Ó+~q z eT+Á‹ ≈£îe÷s¡T&ÉT ø£u≤®ø√s¡TqT Áb˛‘·‡Væ≤düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. n+<äTe\¢ u≤~Û‘·T\≈£î Hê´j·T+ #˚j·÷\ì yês¡T <Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºπs{Ÿ eTT+<äT ñÁ~ø£Ô‘· |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=HêïsTT. ∫e]øÏ b˛©düT\T ˝≤؃ #ÛêØ® #˚dæ.. <Ûäsêï #˚düTÔqï yê]ì n¬sdüTº #˚j·T&É+‘√ $wüj·T+ dü<äT›eTDÏ–+~. áø±s¡´Áø£eT+˝À ns¡TD√<äj·T kÕ+düèÿ‹ø£ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ô|’\+ dü+‘√wt, yÓ÷Vü≤Héu…’sê–, eTVü≤eT÷<é, m+.&ç.j·T÷dü÷|òt bÕ˝§ZHêïs¡T.

<ä>±ø√s¡T πødæÄsYqT ‘·]$Tø={≤º*... Hêj·T≈£î\T #·+Á<äu≤ãT eT÷‹ Hê≈£î‘·THêïs¡qï yê´K´\ô|’ |òü÷≥T>± düe÷<Ûëq+ #ÓbÕŒs¡T. >∑‘·+˝À ˙e⁄ ≈£L&Ü {°&û|” H˚‘· u≤ãT≈£î ñ&ç>∑+ #˚dæyê&çy˚ ,>∑‘·+ eT]∫ e÷{≤¢&ç‘˚ ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓbÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.neTs¡ Ms¡T\ ≈£î≥T+u≤\T Ä<äT≈£î+≥THêïì Á|üø£≥q\T }<äs¡>={Ϻ yê] ù|s¡T MT<ä nÁø£eT edü÷\T bÕ\Œ&ÉT‘·THêï&Éì $eT]Ù+#ês¡T.&Ûç©¢˝À bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ\T »s¡T>∑T‘·T+fÒ yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝Àì e´ekÕj·T bı\+˝À ‘ê– ‘·+<ëHê˝≤&ÉT‘·÷ ø±\πøå|ü+ #˚XÊ&Éì, Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ô|’ m+‘· ∫‘·ÔX¯ó~› ñ+fÒ n|üŒ&˚ n+<ä]øÏ ns¡ΔyÓTÆ+<äì yê´U≤´ì+#ês¡T. ñ<√´>∑T\T ô|<ä› m‘·TÔq düø£\ »qT\ düyÓTà #˚düTÔ+fÒ Vü≤dæÔq≈£î yÓ[¢ ‘·q ã+<ÛäTe⁄ sê»+≈£î b˛\es¡+ f…+&És¡T¢ ø£≥ºu…{Ϻ k˛ìj·÷≈£î neTTà&ÉT b˛j·÷&ÉHêïs¡T.πødæÄsY,$»j·TXÊ+‹ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· yês¡T ø±s¡ì, n+<äTe\¢H˚ ñ<ä´eT+ ñ<∏äè‘·+ nsTTq|üŒ&É˝≤¢ &ÉãT“≈£î ‘êø£≥Tº ô|&ÉT‘·THêïs¡ì,áÁbÕ+‘·+ yê&Ó’‘˚ Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ @sêŒ≥Tô|’ »]–Hê ˇ|üŒ+<ä+ô|’ k˛ìj·÷ >±+BÛì ì\Bj·÷\Hêïs¡T. es¡+>∑\T¢˝À »s¡T>∑T‘·Tqï düeTø£ÿ C≤‘·s¡≈£î yÓ[¢ eT∞¢ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À C≤‘·s¡ »s¡T|ü⁄ø√yê* ù|s=ÿq&É+ #·÷dü÷Ô+fÒ eTs√ ¬s+&˚fi¯¢ es¡≈£î ‘Ó\+>±D πø+Á<ä+ Ç∫Ãq πødæÄsY n&ÉT¶≈£î+≥THêïs¡ì Äj·Tq nqTe÷q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.ã&ÉT>∑T ,ã\V”≤q esêZ\ Äø±+ø£å ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ sê≈£î+&Ü Ç+{À¢ ≈£Ls=Ãì ≈£îÁ≥\T |üqTï‘·THêï&Éì $eT]Ù+#ês¡T. Á|ü<Ûëq+>± ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìøÏ yÓqTï<äqTï>± ì*∫ $<ë´s¡TΔ\T πødæÄsY <=+>∑ Ä˝À#·q\T |üdæ>∑{Ϻ sê»ø°j·÷˝À¢ ˝Ò≈£î+&Ü ø£qTeTs¡T>∑T #˚j·÷\ì ø√sês¡T.‘Ó\+>±D #·]Á‘·˝À düTBs¡ÈyÓTÆq ñ<ä´e÷ìï &ÉãT“\≈£î ny˚TàdæHê Á<√Væ≤>± ù|s¡T Á|üU≤´‘·\T πødæÄsYπø <ä≈£îÿ‘êj·Tì m<˚›yê #˚XÊs¡T. bÕdüTb˛s¡Tº\T neTTàø√ì J$‘·+ >∑&çù| >∑T˝≤; <=+>∑qT H˚\≈£î eTT≈£îÿsêsTT+∫, ‘Ó\+>±DqT+∫ ‘·]$Ty˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. ‘=$Tà~ dü+e‘·‡sê\ bÕ≥T sêÁwüº eTTK´eT+Á‹>± |üì#˚dæì #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉTì $eT]Ù+#˚ kÕΔsTT #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ ˝Ò<äì ù|s=ÿHês¡T.>∑‘·+˝À »]–q u≤qT‡yê&É mìïø£˝À¢ yÓTC≤]{° ‘·>∑Z&É+˝À ‘·«s¡˝À »]π> ñ|ü mìïø£˝À¢ &çbÕõ≥T¢ ø√dü+ qø£ÿ\ õ‘·TÔ\ y˚cÕ\T y˚düTÔ+&Éì, áñ|ü mìïø£˝À¢ nÁ&ÉdüT ˝Ò≈£î+&Ü #˚j·÷\Hêïs¡T.á<Óã“‘√ ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìï ‘ê≈£≥Tº ô|fÒº <=+>∑\≈£î >∑TDbÕsƒ¡+ ne⁄‘·T+<äì ù|s=ÿHês¡T. e÷j·÷\ eTsê؃ πødæÄsYqT bÕ‘·s¡ y˚dæ Á|ü‘˚´ø£ sêÁcÕºìï kÕ~Û+#·Tø√yê\Hêïs¡T. ñ<ä´e÷ìøÏ Á|üC≤Á|òü+{ŸH˚‘· >∑<ä›sY,$eT\ø£ÿ, u≤|üPJ,>∑C…®\ ø±+‘·+,;CÒ|”,dæ|æ◊ bÕغ\qT <ä÷s¡+ ñ+∫ ‘Ó\+>±D V”≤s√ ø±yê\qT≈£î+≥Tqï πødæÄsY≈£î ‘·«s¡˝À ãT~› #Óù|Œ s√E\T <ä>∑Zs¡ |ü&ܶj·Tì yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ nHêïs¡T.

X¯ìyês¡+ 11, |òæÁãe], 2012

¬syÓq÷´ dü<ädüT‡≈£î |ü~ nØ®\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì n‘Ó«*¢ Á>±eT+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À 10 nØ®\T e#êÃj·Tì ‘·Vü≤d”˝≤ΔsY nãT›˝Ÿ nMT<é ù|s=ÿHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ ÄÁ>±eT+˝À ìs¡«Væ≤+∫q dü<ädüT‡ $»j·Te+‘·+ nsTT+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY.Á‹|ü⁄s¡, MÄsYy√ Vü≤qTeT+‘· ¬s&ç¶, &ç|üP´{° ‘·Vü≤d”˝≤úsY s¡M+<äsY, düπs«j·TsY Áoìyêdt bÕ˝§ZHêïs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

eT*¢ø±s¡T®q kÕ«$T ø£˝≤´D ñ‘·‡yê\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >ö&ÉyÓ*¢ Á>±eT+˝À eT*¢U≤s¡T®q kÕ«$T ø£˝≤´D√‘·‡yê\T »s¡T>∑T‘êj·Tì Ä\j·T ø£$T{° düuÛÑT´\T eT˝Ò¢wt j·÷<äyé ‘Ó*bÕs¡T. á ñ‘·‡yê\T áHÓ\ 12 qT+∫ 14 es¡≈£î »s¡T>∑T‘êj·THêïs¡T. Ä~yês¡+ kÕ«$T yê]øÏ yÓTÆ\\T rkÕÔs¡ì, n<˚ s√E kÕj·T+Á‘·+ >∑+>±|üP» ñ‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤kÕÔs¡Hêïs¡T. k˛eTyês¡+ eT*¢U≤s¡T®q kÕ«$T ø£˝≤´D√‘·‡e+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, n+<äTe\¢ uÛÑ≈£îÔ\T á ø±s¡´Áø£e÷\≈£î ô|<ä›dü+K´˝À Vü‰»s¡Tø±yê\ì ø√sês¡T.

b˛s¡Tj·÷Á‘· eTT–+|ü⁄ düuÛÑqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷* y˚T&ÉÃ˝Ÿ, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø√dü+ ;CÒ|” sêh n<Ûä´≈£åî\T øÏwüHé¬s&ç¶ #˚düTÔqï ‘Ó\+>±D b˛s¡T j·÷Á‘· H˚{Ï eTT>∑TdüTÔ+<äì y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\+ uÛ≤»bÕ n<Ûä´≈£åî\T yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ $˝Òø£s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. n+<äTe\¢ á¬s√E kÕj·T+Á‘·+ ìC≤+ø£fi≤XÊ\ Á>ö+&é »]π> ø±s¡´Áø£e÷\ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. n<˚ $<Ûä+>± y˚T&ÉÃ˝Ÿ qT+∫ á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ô|<ä› m‘·TÔq Vü‰»s¡Tø±yê\Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ uÛ≤»bÕ H˚‘· Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶, eTùV≤+<äsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä{À yê˝≤\≈£î Çfi¯¢ düú˝≤\T πø{≤sTT+#ê* y˚T&ÉÃ˝Ÿ, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ ◊mHé{°j·T÷d” H˚‘· Ä+»H˚j·TT\T Ä<Ûä«s¡´+˝À myÓTà˝Ò´ øÏ#ÓÃqï>±] ˝øå±à¬s&ç¶ì ø£*XÊs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝À |üì#˚düTÔqï Ä{À yê˝≤\≈£î Çfi¯¢ düú˝≤\T, Ç+~s¡eTà >∑èVü‰\T πø{≤sTT+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T. <ä[‘·T\ düeTdü´\T |ü]cÕÿ]+#ê\ì myÓTà˝Ò´≈£î $q‹ ‘Ó\+>±D n+uÒ<äÿsY dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî\T uÛÑ÷eTqï, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T C….Áoìyêdt myÓTà˝Ò´ øÏ#ÓÃqï>±] \øå±à¬s&ç¶ì ø£*XÊs¡T. eT+&É\, õ˝≤¢ |ü]~Û˝Àì <ä[‘·T\≈£î Hê´j·T+ #˚ùd $<Ûä+>± #·÷&Ü\ì yês¡T myÓTà˝Ò´qT ø√sês¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

ôV≤#Y◊M s√>∑T\≈£î ô|q¸Hé (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) G.AL`i.…”¡ (∏R∂WLi…”¡ lLi˙…‹[ \Æ™sLRiÕfi ˙…‘¡…fi Æ™sVLi…fi) ¿¡NTPªRΩ= r¢NRPLRi˘Li NRP÷¡gji gSLiμ≥k∂, Dry¯¨s∏R∂W «¡©´sLRiÕfi x§¶¶¶zqsˆ»¡Õfi, gRi™´sLRiıÆ™sVLi…fi ¬ø¡£qÌs x§¶¶¶zqsˆ»¡Õfi, NTPLig`i N][…”¡ x§¶¶¶zqsˆ»¡Õfi, ¨dsÕ‹[xmnsL`i zms≤T∂∏R∂W˙…”¡N`P x§¶¶¶zqsˆ»¡Õfi= ZNP[Li˙μyáՋ[ ¿¡NTPªRΩ= F~LiμR∂VªRΩV©´sı Æ™sVVªRΩÚLi 927 ™´sVLiμj∂ }msxtsQLi»¡V=NRPV |ms©<´s©±s= |qsL`iˆ μy*LS ¬ø¡÷˝¡LixmsoáNRPV AÆ™sWμR∂Li á’≥¡Li¿¡LiμR∂©yıLRiV. |ms©<´s©±s= Æ©s[LRiVgS }msxtsQLi…fi Àÿ˘LiN`P @N_Li»˝¡Õ‹[ «¡™´sV ¬ø¡[∏R∂V ¡≤R∂ªy∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV . @LiæªΩ[gSNRP |§¶¶¶ø`¡H≠s }msxtsQLi…fi=NRPV BNRP \|ms AxqsVxms˙ªRΩVáՋ[ B©±s }msxtsQLi…fi= gS ¬ø¡[Lji ¿¡NTPªRΩ= F~LiμR∂V»¡NRPV r¢NRPLRi˘Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ N_¨s=÷¡Lig`i ª][Fy»¡V BªRΩLRi r¢Ã¡À≥ÿ˘Ã¡V NRP÷¡ˆLiøy™´sV¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i }msL]‰©yıLRiV .

‘=\–ùdÔ... |”sƒê\T ø£~*kÕÔ+ (yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT) Á|üdüTÔ‘· d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ;d” e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT bÕ{ÏdüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ CHêuÛ≤qT ã{Ϻ mìïø£\ d”≥¢≈£î ]»πs«wüHé πø{≤sTT+#˚ $<ÛëHê\T neT˝À¢øÏ eùdÔ... ;d” H˚‘·\T Ç+ø± n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘ês¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. düuÛ≤ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTT+<äT XÊMTsYù|{Ÿ düuŸ ùdºwüHé˝À ÄsY.ø£èwüíj·T´ $<äT´‘Y ñ<√´>∑T\ C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+∫.... y˚T&ÉÃ˝Ÿ düuŸ ùdºwüHé es¡≈£î sê´©>± e#êÃs¡T. sêh ;d” H˚‘· eTT‘·´+ yÓ+ø£qï >ö&é, ;d” Á|üC≤ dü$T‹ sêh n<Ûä´≈£åî\T >∑T»®ø£èwüí, ;d” Hê´j·Tyê<äT\ dü+|òüT+ sêh ø£˙«qsY nXÀø˘ >ö&é, y˚T&ÉÃ˝Ÿ @&ûá _.sêeTeT÷]Ô, Ç‘·s¡ ñ<√´>∑T\T q]‡+Vü‰à<ëdt, ÁãùV≤à+<äsY sêe⁄, yÓ÷Vü≤Hé, |üs¡«‘·+, j·÷<ä–], sêCÒ+<äsY ‘·~‘·s¡ H˚‘·\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ 11, |òæÁãe] 2012

|üqTï\T düø±\+˝À #Ó*¢+#·+&ç |ü≥ºD≤_Ûeè~›øÏ ‘√&ÉŒ&É+&ç: ø£MTwüqsY sê»j·T´

bÕõ{°yé>± Ä˝À∫+#·+&ç $ø±sêu≤<é, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): eTìwæ Ä˝À#·Hê $<ëq+ ø±s¡D+>±H˚ eT+∫ #Ó&ÉT\T »s¡T>∑T‘êj·Tì bÕõ{Ïyé ~∏+øÏ+>¥ <ë«sê n~Ûø£ Á|üjÓ÷»Hê\T ñ+&É>± HÓ>∑{Ïyé ~∏+øÏ+>¥ <ë«sê nqsêú\T n~Ûø£+>± ñ+{≤j·Tì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ mdt|æ ÄsY_ Hêj·Tø˘ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ õ˝≤¢ b˛*dt ø±sê´\j·T+˝À kÕj·TT<Ûä <äfi¯ b˛*düT\≈£î 15 s√E\ •ø£åD˝À uÛ≤>∑+>± ˇ‹Ô&ç ìj·T+Á‘·D, bÕõ{Ïyé ~∏+øÏ+>¥ n+XÊ\ô|’ ÁãVü≤à ≈£îe÷]dt $ø±sêu≤<é XÊK yês¡T ìs¡«Væ≤+∫q ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T düe÷»+ XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\‘√ ñ+&Ü\+fÒ XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ $uÛ≤>∑+˝À ñ+&˚ b˛*düT\ eTqdüT, Ä˝À#·Hê $<Ûëq+ XÊ+‹ j·TT‘·+>± ñ+&Ü\ì, Á|ü‹

$wüj·÷ìï HÓ>∑{Ïyé>± #·÷&É≥+ e÷ì bÕõ{Ïyé>± #·÷&É≥+ n\yê≥T #˚düTø√yê\ì nHêïs¡T. |üì ˇ‹Ô&ç˝À |ü&ç m<äT{Ï yê] |ü≥¢ ndüuÛÑ´+>± neùV≤fi¯q>± e÷≥¢&É≈£L&É<äì á $<Ûëq+ <ë«sê dü‘·‡+ã+<ë\T <Óã“‹+{≤j·Tì nHêïs¡T.düe÷» s¡ø£åD b˛*düT\ $~Û nsTTq|üŒ{ÏøÏ düe÷»+˝Àì nìï s¡+>±\ yês¡T düVü≤ø£]ùdÔH˚ Ç~ kÕ<Ûä´+ ne⁄‘·T+<äì nHêïs¡T.ÁãVü≤à ≈£îe÷]dt ôV≤&é ø±«s¡ºsY ø√ Ä]¶H˚≥sY sê»jÓ÷– _πø Vü≤Øwt e÷{≤¢&ÉT‘·T eTìwæ Ä˝À#·Hê düÁø£eT+>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT dü‘·Œ¤*‘ê\T ekÕÔj·Tì Ç+<äT≈£î ‘·>∑Z yê‘êes¡D+ nedüs¡eTì á $<Ûëq+ ø√dü+ ˇø£]ô|’ Ä<ës¡|ü&É≈£î+&Ü eTq+ ≈£L&Ü u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À n&çwtq˝Ÿ mdt|æ düT+ø£s¡ dü‘·´ Hêsêj·TD, ÄsY◊ yÓ+ø£fÒX¯«sY sêe⁄, dædüºsY >±j·TÁ‹, _πø.s¡‘êï, eT<ÛäT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

$ø±sêu≤<é, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝À Ç{°e\ |üqTï\qT ô|+#êeTqï Á|ü#ês¡+ dü]ø±<äì 2007 dü+e‘·‡s¡+˝À ô|+∫q |üqTï\qT e÷Á‘·y˚T Á|üdüTÔ‘·+ neT\T #˚düTÔHêïeTì $ø±sêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ Ç+#êØ® ø£MTwüqsY sê»j·T´ ‘Ó*bÕs¡T.2007 dü+e‘·‡s¡+˝À ô|+∫q |üqTï\ô|’ n|üŒ{Ï Á|üuÛÑT‘·«+ dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î ì*|æ y˚j·T≥+ »]–+<äì Á|üdüTÔ‘·+ ‹]– Á|üuÛÑT‘·« dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î |üqTïqT ô|+#·≥+ »]–+<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T.>∑‘· dü+e‘·‡s¡+ $ø±sêu≤<é eTTì‡bÕ*{Ï &çe÷+&é 85 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T ñ+&É>± ô|+∫q |üqTï\ ø±s¡D+>± ø√{Ï 22 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\≈£î ô|]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T.eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝À >∑\ uÛÑeHê\ j·T»e÷qT\≈£î Ç|üŒ{Ïπø H√{ÏdüT\T n+<äCÒj·T≥+ »]–+<äì Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ Äs¡T HÓ\\ø√kÕ] |üqTï #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+<äì Ç˝≤ ø±≈£î+&Ü

dü+e‘·‡sêìø√kÕ] #Ó*¢düTÔqï ø±s¡D+>± u≤s¡+>± e÷s¡T‘·T+<äì nHêïs¡T.e÷]Ã,ôdô|º+ãsY e÷kÕ\˝À eTTì‡bÕ*{Ï\≈£î |üqTï\T #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+<äì nHêïs¡T.eTTì‡bÕ*{ÏøÏ düÁø£eT+>± |üqTï\T #Ó*¢ùdÔ |ü≥ºD+ eT]+‘· y˚>∑e+‘·+>± n_Ûeè~› kÕ~+#˚ neø±X¯+ ñ+≥T+<äì |ü≥ºD Á|ü»\T düVü≤è<äj·T+‘√ ns¡ú+ #˚düT≈£îì |üqTï\T #Ó*¢+#ê\ì ø√sês¡T.

ø±+Á{≤ø˘º ˝…ø£Ãs¡s¡¢ Bø£å≈£î eT<䛑·T>±

˙{Ï m<ä›ì ìyê]+#·+&ç $ø±sêu≤<é, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é |ü≥ºD Á|ü»\T rÁe eT+∫ ˙{Ï m<ä›&ç‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·T+fÒ n]ø£{≤º*‡q n~Ûø±s¡T\T, eT+Á‘·T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥T¢ e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì _C…yÓ’m+ Hêj·T≈£î&ÉT πø|æsêE Äs√|æ+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À Äj·Tq eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝Àì 28 yês¡T¶\˝À ¬s+&ÉT s√E\ ø√kÕ] ≈£L&Ü eT+∫˙s¡T n+<äø£ ˙{Ï ø√dü+ ø={≤¢≥\T »s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À Á|ü‘ê´qàj·T #·s¡´\T #˚|ü{≤º*‡q n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]+#·≥+ ‘·>∑<äì nHêïs¡T. õ˝≤¢≈£î #Ó+~q πø+Á<Ûä eT+Á‹ C…’bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, sêh eT+Á‘·T\T dü_‘ê ¬s&ç¶,Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY\T Á|üC≤düeTdü´\ |ü≥¢ düŒ+~+#·ø£ b˛e≥+ m+‘·es¡≈£î Hê´j·TeTì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. eT+Á‘·T\T n~Ûø±s¡T\T Ç<˚ $<ÛëHêìï ø=qkÕ–ùdÔ yê]øÏ ‘·–q ãT~› #Ó|üŒ≥+ U≤j·TeTì nHêïs¡T.|ü≥ºD+ q&çu§&ÉT¶q ñqï Vü≤Ödæ+>¥ uÀs¡T¶ ø±\ì,_{Ïmdt,•esê+q>∑sY ‘·~‘·s¡ ø±\ì\˝À ˙{Ï ø√dü+ Á|ü»\T ì‘·´+

dü‘·eT‘· eTe⁄‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T eT+∫˙{Ï m<ä›&ç ìyês¡D≈£î q&ÉT+ _–+∫ j·TT<ä›ÁbÕ‹|ü~ø£q #·s¡´\T #˚|ü≥ºì |üø£å+˝À _C…yÓ’m+ Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêï ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á&Ó’H˚õ e´edüú ndüÔe´düÔ+ $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝À Á&Ó’H˚õ e´edüú düÁø£eT+>± ˝Òì ø±s¡D+>± eTTs¡T>∑T˙s¡+‘ê s√&É¢ô|’ Á|üeVæ≤düTÔ <äTs¡“s¡+>± e÷]+<äì πø|æsêE Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.z yÓ’|ü⁄ XÊ{Ï˝…’{Ÿ n+≥T,eTs¡yÓ’|ü⁄ eT+Jsê »˝≤\T n+≥T Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚j·T≥+ ‘·|üŒ @ ˇø£ÿ |üì Á|ü»\ ø√dü+ #˚j·T≥+ ˝Ò<äì nHêïs¡T.á ÁbÕ+‘·+ qT+&ç eT+Á‘·T\T>± ne⁄‘·Tqï yês¡T Vü‰$T\T Çe«≥+ ‘·|üŒ Á|ü»\≈£î #˚düTÔqï~ X¯Sq´eTì nHêïs¡T.$ø±sêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±]>± ñqï ÄsY&çy√ Á|üC≤ düeTdü´\ |ü≥¢ <äèwæº kÕ]+#ê\ì ø√sês¡T.

yÓ÷&É˝Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\ô|’ #·sêà >√wæº

ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\

$ø±sêu≤<é, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D≤ $<Ûë´e+‘·T\ y˚~ø£ Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\≈£î kÕúìø£ s¡M+Á<ä eT+&É|ü+˝À yÓ÷&É˝Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\ô|’ #·sêà >√wæºì ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ y˚~ø£ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù q]‡+\T ‘Ó*bÕs¡T.á bÕsƒ¡XÊ\˝À Á|üuÛÑT‘·«+ πøe\+ Ä+>∑¢e÷<Ûä´eT+ >∑\ yê]πø neø±X¯+ ø£*Œ+#·≥+ ô|’ #·]Ã+∫ rsêàì+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nq+‘·s¡+ ø±sê´#·s¡D s¡÷bı+~+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ñbÕ<Ûë´j·TT\T,y˚T<ëe⁄\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝ÀZì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

¨+eT+Á‹øÏ ø£è‘·»„‘·\T

s=+|ü*¢ Á>±eT+˝À |æ∫Ã≈£îø£ÿ\ ôd’s¡´ $Vü‰s¡+ $ø±sêu≤<é, |òæÁãe] 10(düTes¡íyês¡Ô): ã+{≤s¡+ eT+&É\+ s=+|ü*¢ Á>±eT+˝À X¯óÁø£ yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ |æ∫à ≈£îø£ÿ\T ôd’s¡´ $Vü‰s¡+ #˚j·T≥+‘√ 6 >∑Ts¡T >±j·÷\ bÕ\Tø±>±, eTs√ 4 Äe⁄\≈£î >±j·÷\ j·÷´sTT.Ç+<äT≈£î dü+ã+~+∫q $esê\T Ç˝≤ s=+|ü*¢ Á>±eT+˝ÀøÏ z |æ∫à ≈£îø£ÿ e∫à ≈£îø£ÿ\qT ø±fÒj·T≥+‘√ n$ düVæ≤‘·+ |æ∫Ã>± e÷] kÕj·T+Á‘·+ y˚\˝À Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q #·+Á<Ûäø£fi¯, bÕwü$Tj·÷, X¯Vü≤Hê_,&Éã“ j·T÷düT|òt, eT˝Ò¢wü+, s¡‘·ïj·T´\qT ø±fÒj·T≥+‘√ yê]ì ‘ê+&É÷sY ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.Ç<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ‘√sêà$T&ç nq+‘·j·T´≈£î #Ó+~q 4 Äe⁄\qT ≈£îø£ÿ\T ø£s¡e≥+‘√ n$ ndü«düú‘·‘·≈£î >∑Ts¡j·÷´sTT.

$ø±sêu≤<é, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): #˚y˚fi¯¢ e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé>± yÓ+ø£fÒwü+ >∑TbÕÔ,yÓ’dt #Ó’s¡àHé >± >√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶\qT ìj·T$T+∫q+<äT≈£î #˚y˚fi¯¢ ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T X¯óÁø£yês¡+ ôVA+eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ì ÄyÓT ìyêdü+˝À ø£*dæ |ü⁄wüŒ>∑T#·Ã+ n+<äCÒdæ ø£è‘·v‘·\T ‘Ó*bÕs¡T.>∑‘· ø=+‘· ø±\+>± ô|+&ç+>¥˝À ñqï e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï bÕ\ø£ es¡Z+ ôVA+eT+Á‹ #=s¡e‘√ ì»yÓTÆq ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\≈£î ¬s’‘·T düeTdü´\ ô|’ ne>±Vü≤q ñqï yÓ+ø£fÒwü+ >∑TbÕÔ,>√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶\qT Çe«≥+ Hê´j·TeTì nHêïs¡T.ôVA+eT+Á‹ì ø£*dæq yê]˝À d”ìj·TsY ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ø±+Á¬>dt bÕغ mdtdæ ôd˝Ÿ #Ó’s¡àHé yÓ+ø£≥kÕ«$T,Á|üuÛ≤ø£sY ‘·~‘·s¡T ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T ñHêïs¡T.

‘·s¡>∑‘·T\ ãVæ≤wüÿs¡D $ø±sêu≤<é, |òæÁãe] 10(düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« &çÁ^, pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À 12 dü+e‘·‡sê\T>± |üì#˚düTÔqï ø±+Á{≤ø˘º ˝…ø£Ãs¡s¡¢ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì yê]øÏ ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚düTÔ 9 s√E\T>± #˚düTÔqï ìsêVü‰s¡ Bø£å\≈£î eT<䛑·TÔ>± X¯ó Áø£yês¡+ $<ÛäT\qT ãVæ≤wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\\ ø±+Á{≤ø˘º ˝…ø£Ãs¡s¡¢ nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T _.qπswt ≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·T X¯óÁø£yês¡+ e÷<Ûä´$Tø£ $<ë´XÊK eT+Á‹ bÕs¡úkÕs¡~Û dü+|òüT+ Á|ü‹ì<ÛäT\T »]|æq #·s¡Ã\ ø±s¡D+>± á $wüj·T+˝À ø±´_HÓ{Ÿ düuŸ ø£$T{Ï ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*ŒkÕÔeTì *œ‘· |üPs¡«ø£+>± Vü‰$T Çe«≥+‘√ düyÓTàqT $s¡$TdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+|òüT+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù õ.>√es¡›Hé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

$ø±sêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+ô|’

eTs¡Œ*¢ yêdüT\ eTTÁ<ä $ø±sêu≤<é, |òæÁãe] 10(düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+ô|’ eTs¡Œ*¢ ÁbÕ+‘·+ eTTÁ<ä >∑‘· ø=H˚ïfi¯ó¢>± ø£ì|ædüTÔ+~. eTs¡Œ*¢ eT+&É\+ dæ]|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eTÁ] #ÓHêï¬s&ç¶ ¬s+&ÉT <äbòÕ\T sêÁcÕºìøÏ eTTK´eT+Á‹ ø±e≥+‘√ bÕ≥T >∑es¡ïsY>± ø=qkÕ>±s¡T. áj·Tq ÁbÕs¡+_Û+∫q l nq+‘·|ü<äàHêuÛÑ ø£fi≤XÊ\ Á|üdüTÔ‘·+ |æõ kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£îì á ÁbÕ+‘· $<ë´s¡Tú\≈£î ùde\+~düTÔ+~. Ç<˚ $<Ûä+>± eTs¡Œ*¢øÏ #Ó+~q e÷J eT+Á‹ {°ÄsYmdt b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´\T 5 <äbòÕ\T $ø±sêu≤<é qT+&ç ¬>\Tbı+<ës¡T. Ç{°e\ sêh eT+Á‹ es¡Z+˝À #√≥T dü+bÕ~+#·T≈£îqï $ø±sêu≤<é m+m˝Ÿm õ.Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY >∑‘·+˝À eTs¡Œ*¢ eT+&É\ |ü]wü‘Y n<Ûä´≈£åî\T>± ø=qkÕ>±s¡T. >∑‘·+˝À á eTs¡Œ*¢ ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q ˝≤˝Ÿ¬s&ç¶ $ø±sêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+ô|’ ‘·q<Ó’q eTTÁ<ä y˚XÊs¡T. yÓTT‘·Ô+ MT<ä $ø±sêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+ô|’ eTs¡Œ*¢ yêdüT\ Á|üuÛ≤e+ n~Ûø£+>± ñ+≥T+<äq&ÜìøÏ ‘êC≤>± Á|ükÕ<é≈£îe÷sY≈£î eT+Á‹ |ü<ä$ \_Û+#·≥y˚T.

u≤sY øöì‡˝Ÿ yÓT+ãsY>± nq+‘·ùdHê¬s&ç¶ mìïø£ $ø±sêu≤<é, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): u≤sY øöì‡˝Ÿ yÓT+ãsY>± $ø±sêu≤<é ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q nq+‘· ùdHê ¬s&ç¶ mìïø£j·÷´s¡T. $ø±sêu≤<é ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q d”ìj·TsY ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T ˝≤˝Ÿ ¬s&ç¶ ≈£îe÷s¡T&ÉT nq+‘YùdHê ¬s&ç¶ u≤sY øöì‡˝Ÿ yÓT+ãsY>± nq+‘YùdHê ¬s&ç¶ mìïø£ |ü≥¢ kÕúìø£ Hê´j·Tyê<äT\T Vü≤s¡Ù+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nq+‘Y ùdHê ¬s&ç¶ mìïø£ |ü≥¢ Vü≤s¡Ù+ e´ø£Ô+ #˚dæq yê]˝À Hê´j·Tyê<äT\T dü+‘√wt ≈£îe÷sY,ãdü«sêCŸ,dü+|üPsêíq+<é ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.


4

ªøÏHÓïs¡kÕì e∫Ã+<äe÷à yÓHÓï\ ô|’fÒd”μ nì z dæ˙ø£$ n_Ûe]í+∫q≥Tº.. Á|üø£è‹ ø£q´˝≤.. |ü#·Ãì #Ó≥¢‘√ ì+&çq nuÛÑj·÷s¡D´+‘√.. øÏ\øÏ˝≤sêyê\‘√ |ü≈£åî\ dü+<ä&ç‘√.. sêÁwüº+˝ÀH˚ Á|ü<Ûëq |üsê´≥ø£ πø+Á<ë˝À¢ ˇø£{Ï>± Á|üdæ~Δ>±+∫+~ øÏHÓïs¡kÕì. ôd\j˚Tfi¯¢ eT<Ûä´ |üX¯ó|üøå±´<äT\‘√ ø£qT$+<äT #˚ùd Á|üø£è‹ k˛j·÷>±\ n+<ë\‘√... ø£qT$+<äT #˚ùd Á|üø£è‹ k˛j·T>±\T

|æøÏïø˘ kÕŒ{Ÿ>± øÏHÓïs¡kÕì KeTà+ õ˝≤¢ bÕ\«+#·≈£î 12 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝Àì j·÷q+u…’\T, KeTà+ øÏHÓïs¡kÕì Á>±eT\ q&ÉTeT 34 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ 1967˝À n≥M XÊK nuÛÑj·÷D´+˝À øÏHÓïs¡kÕì q~ô|’ ]»sê«j·TsY ÁbÕC…≈£îº ì]à+#ês¡T. á ]»sê«j·TsY &Ü´yéT ì]à+∫q <ä>∑Zs¡ qT+∫ |æøÏïø˘ kÕŒ{Ÿ>± |üsê´≥≈£î\qT $X‚wü+>± Äø£]¸k˛Ô+~. Çø£ÿ&çøÏ sêÁwüº+ q\TeT÷\\ qT+#˚ ø±≈£î+&Ü eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ, ø£sêï≥ø£, ˇ]kÕ‡, eTVü‰sêÁwüº qT+∫ ôd’‘·+ |üs¡´≥q≈£î edüTÔ+{≤s¡T. bÕ\«+#·˝À HÓ\ø=*Œq $$<Ûä |ü]ÁX¯eT\≈£î e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ ˙{Ïì n+<äCÒj·÷\H˚ dü+ø£\Œ+‘√ ì]à+∫q ]»sê«j·TsY.. C…H√ÿ≈£î #·T+~q πø{°|”mdt, kÕ«+CŸ ◊s¡Hé Ç+&çj·÷ *$TfÒ&é, qeuÛ≤s¡‘Y ø£sêà>±sê\≈£î ˙{Ïì n+~k˛Ô+~. n+‘˚ ø±≈£î+&É 24 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñqï ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, bÕ\«+#· |ü≥ºD≤\≈£î ôd’‘·+ ˙{Ïì Çø£ÿ&ç qT+#˚ düs¡|òüsê #˚düTÔ+{≤s¡T. á q~ ˙{Ï Á|üyêVü≤+ MT~ ~>∑TeuÛ≤>∑+˝À <ë<ë|ü⁄ 2 y˚\ mø£sê\ uÛÑ÷$Tì kÕ>∑T #˚dü÷Ô Bìô|’ n<Ûës¡|ü&ç ¬s’‘·T\T Jeq+ kÕ–düTÔHêïs¡T. 350 mø£sê\ $d”Ôs¡í+˝À ˙{Ï‘√ ì+&çq øÏHÓïs¡kÕì Á|üC…≈£îº |ü#·Ãì #Ó≥T¢, >∑T≥º\T, ˝Àj·T\ eT<Ûä´ ø£qT$+<äT #˚dü÷Ô <äs¡Ùq$Tk˛Ô+~. q~ô|’ ìsêàD+ #˚dæq &Ü´yéT≈£î 14 ø£¢düºsY π>≥¢qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ôd\e⁄˝À¢ dü+<ä&ç... kÕúìø£ $<ë´]ú˙, $<ë´s¡Tú\T, ø±]à≈£î\T, ñ<√´>∑T\T ôd\e⁄ <=]øÏ+<ä+fÒ #ê\T øÏHÓïkÕì˝À Á|ü‘·´ø£åeTe⁄‘ês¡T. BìøÏ ‘√&ÉT <ä÷s¡ÁbÕ‘ê\ qT+&ç e#˚à |üsê´≥≈£î\ ‘êøÏ&ç ≈£L&Ü m≈£îÿe>±H˚ ñ+≥T+<ä~. B+‘√ ôd\e⁄ BHê˝À¢ á ÁbÕ+‘·eT+‘ê |üsê´≥≈£î\‘√ ì+&çb˛‘·T+~.

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ 11, |òæÁãe], 2012

1974 qe+ãsY 29q Hê{Ï eTTU´eT+Á‹ »\>∑+ yÓ+>∑fi¯sêe⁄ #˚‘·T\ MT<äT>± dæ+>∑πsDÏ ø±\]dü dü+düú ¬s+&ÉT n+‘·düTÔ\ n<ë›\ y˚T&É, õ+ø£\ bÕs¡Tÿ 10 ø±´fÒJ\‘√ bÕ≥T $ÁXÊ+‹ uÛÑeHêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Çø£ÿ&ç nuÛÑj·T ns¡D≤´ìï |ü]s¡øÏå+∫ n+‘·]+∫b˛‘·Tqï ns¡T<Ó’q »+‘·T C≤‘·T\qT s¡øÏå+#˚+<äT≈£î eq´eTè>∑dü+s¡ø£åD $uÛ≤>±ìïs¡ bÕ\«+#· πø+Á<ä+>± HÓ\ø=˝≤Œs¡T. ˇø£ &çe»q˝Ÿ kÕΔsTT n~Ûø±] Ç<ä›s¡T πs+CŸ n~Ûø±s¡T\‘√ yÓTT‘·Ô+ 20 eT+~øÏ ô|’>± dæã“+~‘√ á $uÛ≤>±ìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. dæ+>∑πsDÏ ø±\]dt dü+düú ÄBÛq+˝À ñ+&˚ õ+ø£\ bÕs¡TÿqT yÓ’˝Ÿ¶ ˝…’|òt XÊK≈£î n|üŒC…|üŒ&É+‘√ yêπs Ä\HêbÕ\Hê #·÷düTÔHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± 6 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ es¡≈£î øÏHÓïs¡ kÕì ÁbÕ+‘·+˝À n&É$ dü+s¡ø£åq u≤<Ûä´‘·\ bòÕ¬sdüTº XÊK nBÛq+˝À ñ+&Ü>± Ç{°e\ bòÕ¬sdüTº qT+∫ yÓ’˝Ÿ¶˝…’|òt j·Tq+u…’\Tπs+CŸ |ü]~Û˝ÀøÏ e÷s¡TŒ #˚XÊs¡T. yÓTT<ä≥ Ç]π>wüHé XÊK nBÛq+˝À ñqï øÏHÓïs¡kÕì &Ü´yéT C…H√ÿ≈£î #Ó+~q πø{°|”mdt j·÷»e÷q´+

#˚‘·T˝À¢øÏ e∫Ã+~. á nuÛÑj·÷s¡D´+˝À |ü⁄*, ∫s¡T‘·|ü⁄*, m\T>∑T ã+≥T¢, <äT|üŒ\T, n&É$ |ü+<äT\T, ≈£î+<˚fi¯ófl ‘·~‘·s¡ eq´eTè>±\T dü+#·]düTÔ+&É>± 300 s¡ø±\ |ü≈£åî\T C≤rj·T |üøÏå HÓeTfi¯ó¢, eTTdüfi¯ófl, e+<ä\ dü+K´˝À ñHêïsTT. fÒ≈£î, ñdæ], e÷$T&ç, õÁfÒ–, ã+&Ü], k˛eT, m–dü, yÓ<äs¡T, yÓTÁ¬s&ÉT, C≤˝Òs¡T sêfi¯fl yê>∑T ˝≤+{Ï Je yê>∑T\T ôd’‘·+ ñHêïsTT. Ç˝≤+{Ï nø£s¡¸D°j·TyÓTÆq n+<ë\‘√ øÏHÓïs¡kÕì ÁbÕC…ø˘º |üsê´sƒ¡≈£î\qT $X‚wü+>± Ä≈£î≥Tº≈£î+{À+~. dæ+>∑πsDÏ ø±\Ødt dü+düΔ @sêŒ≥T #˚dæq n<ë›\ y˚T&É ø±fÒJ\T, »\<äèX¯´+ $ÁXÊ+‹ uÛÑeq+ e+{Ï eq‹ dü<äTbÕj·÷\T ñHêïsTT. nsTT‘˚... M{Ïì m≈£îÿe>±.. dæ+>∑πsDÏ n~Ûø±s¡T\T, n≥T C…H√ÿ πø{°|”mdt n~Ûø±s¡T¢ dæã“+~ M◊|”\T e÷Á‘·y˚T m≈£îÿe>± $ìjÓ÷–düTÔHêïs¡qï n|üyê<äT ≈£L&Ü ˝Ò<ä≈£b˛˝Ò<äT. n<ë›\ y˚T&É.. øÏHÓïs¡kÕìøÏ Á|ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸D.. n<ë›\ y˚T&É, 34 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ+‘·+ dæ+>∑πsDÏ dü+düú ì]à+∫q n<ë›\ y˚T&É |üsê´≥≈£î\qT ÇfÒº Ä≈£≥Tº≈£î+ ≥T+~. nsTT‘˚ ø=H˚ïfi¯fl ÁøÏ‘·+ |æ|ü⁄˝Ÿ‡yêsY á n<ë›\ y˚T&ÉqT u≤+ãT\‘√ <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+‘√ Bì Äø£s¡¸D°j·T‘·≈£î ø=+‘· $|òü÷‘·+ @s¡Œ&ç+~. <Ûä«+düyÓTÆq n<ë›\ y˚T&ÉqT |ü⁄qTs¡T<äΔ]ùdÔ... |üsê´≥≈£î\ ‘êøÏ&ç eT]+‘· ô|]π> neø±X¯+ ñ+~. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü.. ø±fÒJ\qT X¯ó ÁuÛÑ|ü]∫, eT+∫˙{Ï kÂø£s¡´+ ø£*ŒùdÔ n<ë›\ y˚T&É≈£î eT∞¢ |üPs¡«yÓ’uÛÑe+ edüTÔ+<äì kÕúì≈£î\T n_ÛÁbÕj·T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Çø£ÿ&çøÏ $#˚ÃdüTÔqï |üsê´≥≈£î\T ≈£L&Ü dü]>±Z Ç<˚ n_ÛÁbÕj·÷ìï yÓ*ãT#·TÑ·THêïs¡T.

yÓTTø£ÿ\T`Wwü<Ûä >∑TD≤\T

ªmesY Á^Héμ j·Te«q+ Á|üdüTÔ‘· b˛{° Á|ü|ü+#·+˝À $CÒ‘·>± ì\e&Üìø°, u≤<Ûä´‘·\qT #·ø£ÿ>± ìs¡«]Ô+#·&Üìø° Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq, X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq X¯Øs¡+ #ê˝≤ nedüs¡+. ej·TdüT <äècÕº´ #·÷ùdÔ e´øÏÔ m\¢ø±\+ j·Te«q+˝À ñ+&É˝Ò&ÉT. ø±˙ ˝…’|òt düºsTT˝Ÿ˝À, ÄVü‰s¡ bÕ˙j·÷˝À¢ e÷s¡TŒ\T rdüT≈£îì e∫Ñ·eT≈£î ‘êeTT>± Äs√>±´ìï, X¯øÏÔì dü+bÕ+~Û+#·T≈£îì Vü‰sTT>± J$+#·e#·TÃ. yê´j·÷eT+: MTs¡T @ ej·TdüT˝À ñHêï düπs õyéT≈£î yÓfi¯¢&É+, yê´j·÷eT+ #˚j·T&É+ Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq X¯Øs¡+ ø√dü+ #ê˝≤ nedüs¡+. yê´j·÷eT+ #˚ùdÔ X¯Øs¡+˝À s¡ø£Ô Á|üdüs¡D düÁø£eT+>± e÷Á‘·y˚T ø±<äT yê´<ÛäT\‘√ b˛sê&˚ kÕeTsê´úìï ô|+#·T‘·T+~. B+‘√ n<äq|ü⁄ πø\Ødt ãsYï ne⁄‘êsTT. Bìø√dü+ |òæ{Ÿ>± ñ+&Ü\ì MTs¡T ø√s¡T≈£î+fÒ mø£‡sYôd’CŸ, jÓ÷>±, @s√_ø˘‡, yÓT&çfÒwüHé ˝≤+{Ï$ e~*ô|≥ºø£+&ç. Ç+‘˚ø±<äT ñ<äj·T+, kÕj·T+Á‘·+, |ü#ês¡T¢ #˚j·T&É+, |æ\¢\‘√ ø£*dæ Ä&ÉTø√e&É+, qe«&É+, q$«+#·&É+ ≈£L&Ü eT+∫ yê´j·÷e÷˝Ò nqï~ >∑Ts¡TÔô|≥Tºø√+&ç. &Ó’{Ÿ: MT˝Àì #·Ts¡T≈£î<äHêìøÏ, MTs¡T rdüT≈£îH˚ ÄVü‰sêìøÏ H˚s¡T>± dü+ã+<Ûä+ ñ+~. &Ó’{Ÿ˝À e÷s¡TŒ\T, #˚s¡TŒ\T #˚dæ q&ÉT+ H=|æŒ, eT\ã<ä›ø£+, »\TãT, ìÁ<ä˝≤+{Ï kÕ<Ûës¡D Çã“+<äT\T yÓTT<ä\T≈£îì >∑T+&Ó»ãT“, &Éj·÷u…*dt, ø±´q‡sY ˝≤+{Ï uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq yê´<ÛäT\ qT+&ç ñ|üX¯eTq+ bı+<äe#·TÃ. MT ej·TdüT, yê‘êes¡D+ nedüsêìøÏ nqT>∑TD+>± u≤´˝…H金√ ≈£L&çq uÛÀ»q+ rdüTø√+&ç, MT ÄVü‰s¡+˝À ‘·–q bÕfi¯¢˝À¢ $≥$THé‡, Ábı{°Hé‡, $Tqs¡˝Ÿ‡, ôV≤s¡“˝Ÿ‡ ñ|üjÓ÷–+#·+&ç. q÷´Á{Ïwæj·THé dü|æ¢yÓT+{Ÿ‡ ‘·–q yÓ÷‘ê<äT˝À rdüTø√+&ç. ôV≤˝ŸÔ {≤ìø˘, ôV≤s¡“˝Ÿ‡: eqeT÷*ø£\T, Á|üø£è‹ dæ<ä›+>± \_Û+#˚ |ü<ësêú\‘√ ‘·j·T¬s’q s¡ø£sê\ {≤ìø˘‡, dü|æ¢yÓT+{Ÿ‡ MT≈£î mH√ï $<Ûë\T>± ˝≤uÛ≤ìï ø£*–kÕÔsTT. Ç$ eTq X¯Øs¡+˝À yê´~Û ìs√<Ûäø£ kÕeTsêΔ´ìï ô|+#·T‘êsTT. »\TãT, <ä>∑TZ, »«s¡+ ˝≤+{Ï kÕ<Ûës¡D Çã“+<äT\ qT+&ç s¡øÏå+∫ |üì kÕeTsêú´ìï ô|+#·T‘êsTT. s¡ø£ÔX¯ó~Δì #˚dæ, s¡ø£Ô Á|üdüs¡DqT

¬s>∑T´˝Ò{Ÿ #˚kÕÔsTT. e÷qdæø£ @ø±Á>∑‘·qT ô|+#·T‘êsTT. C≤„|üø£ X¯øÏÔì u˝Àù|‘·+ #˚kÕÔsTT. yêdüÔe+>± eqeT÷*ø£\‘√ mH√ï ˝≤uÛ≤\T ñ+{≤sTT. ñ<ëVü≤s¡D≈£î yê‘·+, |æ‘·Ô+, ø£|òü+,X‚¢wüà+ qT+&ç Ç$ s¡øÏåkÕÔsTT. qsê\ e´edüúqT ã˝Àù|‘·+ #˚kÕÔsTT. H=|æŒ ‘·–ZkÕÔsTT. Äø£\ì ô|+#·T‘êsTT. ‘·T\dæ yê´~Ûìs√<Ûäø£ e´edüúqT ã˝Àù|‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ düVü‰j·T|ü&ÉT‘·T+~. yÓTT{ÏeT\qT ‘·–Z+#·&É+˝À düVü‰j·Tø±]>± ñ+≥T+~. ñdæ]ø£ j·÷+{° @õ+>¥ @C…+{Ÿ. j·÷+{° Äøχ&Ó+{Ÿ s¡÷|ü+˝À |üì #˚düTÔ+~. ø±fi¯ó¢, |üfi¯¢qT u˝Àù|‘·+ #˚düTÔ+~. Äø£*ì ô|+#·T‘·T+~. C≤+&çdt, yê+‘·T\T, ÄdüÔe÷, &Éj·÷u…{Ïdt, &ûôd+Á{°, ã\V”≤q‘·, &çÁô|wüq¢≈£î ñ|üX¯eTq+ ø£*–düTÔ+~. Ç+<äT˝À ñqï $≥$THé ` ªdæμ #·s¡à+ Äs√>∑´+>± ñ+&É&ÜìøÏ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. nX¯«>∑+<Ûä ø£DÏ‹, yês¡Δø£´ ã\V”≤q‘·\qT <ä÷s¡+ #˚düTÔ+~. Áu≤V”≤à C≤„|üø£ X¯øÏÔì ô|+#·&É+‘√bÕ≥T ‘=+<äs¡>± Äs√>∑´e+‘·Tì #˚düTÔ+~. Vü≤è<äj·÷ìøÏ X¯øÏÔì ÇdüTÔ+~. eTkÕCŸ: ¬s>∑T´\sY>± @<Ó’Hê eT+∫ q÷HÓ‘√ X¯ØsêìøÏ eTkÕCŸ #˚j·T+&ç B+‘√ s¡ø£Ô Á|üdüs¡D yÓTs¡T>∑T|ü&ç X¯Øs¡+ <äè&ÛÉ+>± e÷s¡T‘·T+~. ‘êC≤ nqTuÛÑ÷‹ \_ÛdüTÔ+~. |üP]Ô ìÁ<ä : sêÁ‹ |üP≥ u≤>± ìÁ<äb˛+&ç. Á|ü‹ e´øÏÔøÏ ø£˙dü+ 8 >∑+≥\T ìÁ<ä nedüs¡+. ìÁ<äb˛j˚T düú\+ X¯óÁuÛÑ+>±, >±* e#˚Ã˝≤ ñ+&Ü*. >∑+<äs¡>√fi¯+ ñ+&É≈£L&É<äT. bÕõ{Ïyé Ä˝À#·q\T : Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq y˚T<ÛädüT‡, Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq X¯Øs¡+ ø√dü+ Ç$ #ê˝≤ nedüs¡+. e´øÏÔ ‘·q eTqdüT˝Àì Ä˝À#·q\qT ìj·T+Á‹+#·Tø√>∑˝≤¢*. ásêú´<˚«cÕ\T, ˝ÀbÕsTTø±Ø‘·q+, ˝≤\÷N, XÀø£+, Áø√<Ûä+ ˝≤+{Ï uÛ≤eq\T X¯ØsêìøÏ qwüº+ ø£*–kÕÔsTT. bÕõ{Ïyé <äèø£Œ<∏ä+˝À uÛ≤>∑+ nsTTq Ä‘·à$XÊ«dü+, ñ‘ê‡Vü≤+, Áù|eT, dü+‘√wü+ ˝≤+{Ï uÛ≤yê\T e´øÏÔ j·Te«Hêìï ì\ø£&É>± ñ+#·T‘êsTT.

nX¯«>∑+<Ûä (ø±yÓ÷B›|üq≈£î, BsêÈj·TTe⁄q≈£î ~yÍ«wü<Ûä+)

XÊÁd”Ôj·T HêeT+ : $<∏ëìj·÷ k˛$Tïô|òsê e´eVü‰]ø£ HêeT+ : nX¯«>∑+<Ûä dü+düÿ‘· HêeT+ : nX¯«>∑+<Ûä, esêVü≤ø£]í ≈£î≥T+ã+ : k˛\H˚dæ dü«uÛ≤e+ : bı<ä ùd<ä´+ : $‘·ÔHê\ <ë«sê ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT uÛ≤>±\T : Ä≈£î\T, y˚fi¯ófl ñ|üjÓ÷>±\T : nX¯«>∑+<Ûä (ô|H˚ïs¡T) eTTdü*‘·qeTTqT bÕ\Á<√* <˚Vü≤|ü⁄wæºì Ms¡´eè~Δ ø£*Z+#·T≥˝À ñ‘·ÔyÓ÷‘·ÔeTyÓTÆq~. 2. Bì <äT|ü+qT q÷] ø£{Ϻq ˝Ò<ë m+&çq #·÷s¡íeTTqT ˙{Ï‘√ q÷] ø£{Ϻq yÓTT+&ç ÁeDeTT\T (|ü⁄+&ÉT¢) e÷qTqT. 3. Bì <äT+|ü #·÷s¡í+ X§+]ƒ‘√ q÷] |ü≥Tºy˚dæq ø°fi¯fl H√|ü\T ‘·>∑TZqT. 4. Bì <äT+|üqT eTTø£ÿ\T>± #˚dæ m+&ç+∫ yêìì H˚‹˝À y˚dæ ø±∫ Ä H˚‹ì |üP≥≈£î 1`2 ‘·T\eTT\T Á|ü‹~q+ eT÷&ÉT |üP≥\ rdüT≈£îqT#·Tqï ˝Ò<ë n H˚‹ì nqï+˝À ø£\T|ü⁄≈£îì ‹qT#·Tqï ø°fi¯fl H=|ü\T, q&ÉTeTTH=|æŒ ‘·>∑TZqT, qs¡eTT\≈£î ã\eTTqT Ç#·TÃqT. 5. Bì Ä≈£î\≈£î ÄeTT<äT |üPdæ yÓ#·Ã ø£{Ϻq sê#·|ü⁄+&ÉT¢, >∑&ɶ\T Vü≤]+#·TqT. 6. Ä≈£î\qT ‹qT#·Tqï n~Ûø£ ãs¡Te⁄ ‘·>∑TZqT. 7. Ä≈£î\ ‘˚*ø£ ø£cÕj·TeTT ‘ê–q »«s¡+ ‘·>∑TZqT. 8. <ä+|ü⁄qT ˙{Ï‘√ >∑+<ÛäeTT>± q÷] <ëìì sêj·TT#·Tqï *+>∑ <√wüeTT\T b˛>={Ϻ *+>∑eTTq≈£î |ü≥T‘·«+, ã\T|ü⁄ ø£*–+#·TqT. 9. <äT+|ü ø£cÕj·TeTT˝À düeTeTT>± bÕ\T ø£*|æ, ‘·>∑T e÷Á‘·˝À |ü+#·<ës¡ ø£*|æ ‘ê>∑T#·Tqï Ád”Ô\ >∑s¡“¤ø√X¯eTT jÓTTø£ÿ <√X¯eTT\T Vü≤]+∫ dü+‘êq jÓ÷>∑´‘·qT ø£*Z+#·TqT. 10. #·÷s¡íeTTqT yÓqï|üPdü˝À ø£*|æ ñ<äj·T+, kÕj·T+Á‘·+ es¡Tdü>± ùd$+#·Tqï yÓ+Á≥Tø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q nìï s¡ø±\ yê´<ÛäT\T ìyês¡D #Ó+~ yÓ+Á≥Tø£\T eTè<äTe⁄>± ˇ‘·TÔ>± ô|s¡T>∑TqT. πøX¯ kÂ≈£îe÷s¡´+ #˚≈£Ls¡TqT. 11. qTe⁄\ q÷HÓ ø=~›>± eTs¡>∑ø±∫ n+<äT ô|H˚ïs¡T #·Ts¡í+, ø£dæ$+<ë≈£î s¡düeTT b˛dæ u≤>± ø£*|æ #·˝≤¢]q ‘·s¡Tyê‘· ô|’øÏ |üPj·TT#·Tqï nìï s¡ø£eTT\ #·s¡àyê´<ÛäT\T düeTdæb˛e⁄qT. 12. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ¬sg+&ÉT e÷kÕ\T Bìì yê&ÉT yê]øÏ @ s√>∑+ ñ+&É<äT, ì‘·´q÷‘·q j·Te«q+‘√ ñ+{≤s¡T. 13. ˝Ò‘· yÓTTø£ÿ <äT+|ü y˚s¡TqT ∫qï eTTø£ÿ\T>± ø√dæ m+&ç+∫ bı&ç#˚dæ ˇø£ #Ó+#ê #=|üq ‘·˚HÓ‘√ ‹qT#·Tqï q&ÉTeTT H=|ü\T ‘·>∑TZqT. 14. |æ\¢˝À¢ k˛$T&ç yê´~ÛøÏ Ä≈£î\qT <ä+∫ s¡düeTT |üPj·÷*. á$<Ûä+>± yês¡eTTq≈£î ˇø£kÕ] #=|üq X¯Øs¡+ô|’ |üPdæ eTs¡Tdü{Ï ~q+ ‘·\kÕïq+ #˚j·÷*. á $<Ûä+>± eT÷&ÉT yês¡eTT\T #˚j·÷*. 15. <äT+|ü #·÷s¡íeTTq≈£î düe÷q+>± <ëìeTà |üP\ #·÷s¡í+ ˇø£ dü÷ŒHé bı&ç ‘·˚H˚‘√ ø£*|æ sêÁ‹ uÛÀ»q+ ‘·s¡Tyê‘· ˇø£ HÓ\bÕ≥T rídüTø≈£îqï n$T‘·yÓTÆq Ms¡´eè~› ø£\T>∑TqT. >∑eTìø£: yÓTTø£ÿô|’ ne>±Vü≤q ø√dü+ e÷Á‘·y˚T.


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ 11, |òæÁãe] 2012

yê‘êes¡D+, e´ekÕj·T+ >∑‘· ◊<äT s√E\T>± õ˝≤¢˝À yê‘êes¡D+ bı&ç>± e⁄+~. |ü>∑{Ï ñc˛Á>∑‘·\T 33 qT+&ç 34 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ eT]j·TT sêÁ‹ ñc˛Á>∑‘·\T 17 qT+&ç 18 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ ñHêïsTT. ôV’≤<äsêu≤<äT yê‘êes¡D πø+Á<ä+ yês¡T n+~+∫q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+, sêuÀe⁄ ◊<äT s√E\˝À yê‘êes¡D+ bıf>± ñ+&Ée#·TÃqT. Äπ>ïj·T ~X¯ qT+&ç >±\\T >∑+≥≈£î 13`15 øÏ.MT. y˚>∑+‘√ Mj·Te#·TÃqT. |ü>∑{Ï ñc˛Á>∑‘·\T 31 qT+&ç 32 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ eT]j·TT sêÁ‹ ñc˛Á>∑‘·\T 18 qT+&ç19 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ ñ+&Ée#·TÃqT. yê‘êes¡D≤<Ûës¡yÓTÆq e´ekÕj·T dü\Vü‰\T e] e]˝À Ä≈£î eTT&É‘· |ü⁄s¡T≈£î ñìøÏì >∑eTì+∫q≥¢sTT‘˚ ìyês¡D≈£î, 2.5 $T.© ø√¢]ô|ò’]bòÕdt ˝Ò<ë 2 Á>± ø±sêº|t ôV’≤Á&√ø√¢¬s’&é eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ` bÕ*B∏Hé w”≥¢‘√ Hês¡TeT&çì sêÁ‹ y˚fi¯˝À¢ ø£|æŒ ñ<äj·T+ rdæy˚j·÷*. ` Á|ü‹ s√E kÕj·T+Á‘·+ Hês¡TeT&çøÏ ˙s¡T ô|{≤º*. ñ<äj·T+ ˙{Ïì rdæy˚j·÷*. ` mø£sê bı˝≤ìøÏ dü]|ü&˚ Hês¡TeT&çøÏ 2 øÏ˝À\ j·T÷]j·÷ ô|’bÕ≥T>± Hês¡T$‹Ôq 10,15 s√E˝À¢ #·˝≤¢*. X¯q>∑˝À X¯q>∑|ü#·Ã |ü⁄s¡T>∑T >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq~. ìyês¡D≈£î, á ÁøÏ+~ düeTÁ>∑ j·÷»e÷q´ |ü<äΔ‘·T\qT bÕ{Ï+#ê* ` X¯q>∑ |ü#·Ã |ü⁄s¡T>∑T ˝≤sê«\qT ‹qT≥≈£î nqT>∑TD+>± mø£sê≈£î 10,15 |üøÏå kÕúesê\qT @s¡Œs¡#ê*. ` X¯q>∑|ü#·Ã |ü⁄s¡T>∑T ñìøÏì >∑eTì+#·T≥≈£î mø£ sê≈£î 4 *+>±ø£s¡¸ø£ ãT≥º\qT neTsêÃ*. ` |ü⁄s¡T>∑T Á>∑T&ÉT¢, ‘=*<äX¯ ˝≤sê«\ ìyês¡D≈£î, 5 XÊ‘·+ y˚|ü–+»\ ø£cÕj·÷ìï |æ∫ø±] #˚j·÷*.

` mø£sê≈£î 200 m˝Ÿ Ç mHé.|æ.$ yÓ’s¡dt Á<ëe D≤ìï |æ∫ø±] #˚j·÷* ` nedüs¡eTTqT ã{Ϻ 2.5 $T.© ø√¢]ô|ò’]bòÕdt ˝Ò<ë 2 $T.© øÏ«Hê˝ŸbòÕdt ˝Ò<ë 1.5Á>±. mdæù|ò{Ÿ eT+ <äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ≈£îdüTeT Á|üdüTÔ‘· yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T ≈£îdüTeT˝À ù|qTã+ ø£, Ä\ºπsï]j·÷ Ä≈£î eT#·Ã ‘Ó>∑T\T Ä•+#·T≥≈£î nqT≈£L\+. ìyês¡D≈£î ù|qTã+ø£ ` 2 $T.© &Ó’$T<∏√j˚T{Ÿ ˝Ò<ë 2.5$T.© ø√¢] ô|ò’]bòÕdt eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. Ä≥ºπsï]j·÷ Ä≈£î eT#·Ã ‘Ó>∑T\T ` 2.5 Á>±. e÷+ø√CÒuŸ ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ eT#·Ã \T ø£ì|æ+#·>±H˚ ˇø£kÕ], 7,10 s√E\ e´e~Û˝À eTs=ø£kÕ] |æ∫ø±] #˚j·÷*. ÄeTT<ä+ Á|üdüTÔ‘· yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T s¡; ÄeTT<ä+˝À |ü#·Ã<√eT Ä•+#·T≥≈£î nqT≈£L\+. ìyês¡D≈£î, 2 $T.© &Ó’$T<Û√j˚T{Ÿ ˝Ò<ë 0.25 $T.© Ç$T&Ü ø√¢Á|æ&é eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. y˚s¡TX¯q>∑ y˚s¡TX¯q>∑˝À bı>±≈£î ˝<Ó› |ü⁄s¡T>∑T ñìøÏì >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq~. ìyês¡D≈£î, á ÁøÏ+~ düeTÁ>∑ düdü´s¡ø£åD |ü<äΔ‘·T\qT bÕ{Ï+#ê*. ` mø£sêìøÏ 15`20 |üøÏå kÕúesê\qT @s¡Œs¡#ê*. ` mø£sêìøÏ 4 #=|ü⁄Œq *+>±ø£s¡¸ø£ ãT≥º\qT neTsêÃ*. ` \<Ó› |ü⁄s¡T>∑T\T ñqï »˝…¢&É Ä≈£î\qT @]y˚dæ HêX¯q+ #˚j·÷*. ` yÓTT<ä{Ï <äX¯˝À e⁄qï \<Ó› |ü⁄s¡T>∑T\ ìyês¡D≈£î 1.6 $T.© yÓ÷H√Áø√{ÀbòÕdt ˝Ò<ë 2$T.© øÏ«Hê ˝ŸbòÕdt eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ` u≤>± m~–q ˝<Ó› |ü⁄s¡T>∑T\ ìyês¡D≈£î $wü|ü⁄

ms¡\qT 5øÏ˝À\ ‘·e⁄&ÉT 500Á>±. u…\¢+ 500 Á>±. ø±s¡“]˝Ÿ eT+<äTqT ø£*|æ ‘·j·÷s¡T #˚dæ kÕj·T+ Á‘·+ |üP≥ bı\eTT˝À #·˝≤¢*. Á|üdüTÔ‘· yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T y˚s¡TX¯q>∑˝À ‘êeTs¡ |ü⁄s¡T>∑T\T, Ä≈£î eTT&É‘· Ä•+#·T≥≈£î nqT≈£L\+. ‘êeTs¡ |ü⁄s¡T>∑T\T ìyês¡D≈£î, ` mø£sêìøÏ 320 $T.© yÓ÷H√Áø√{ÀbòÕdt 1©. y˚|üq÷HÓ 1øÏ˝À düãT“ bı&çì 200 ©≥s¡¢ ˙{Ï˝À ø£*|æ $‹Ôq 10 qT+&ç 15 s√E\ e´e~Û˝À 2 kÕs¡T¢ |æ∫ø±] #˚j·÷*. Ä≈£î eTT&É‘· ìyês¡D≈£î, ` mø£sê≈£î 4 *+>±ø£s¡¸D ãT≥º\T ô|{Ϻ ¬sø£ÿ\ |ü⁄s¡T>∑T ñìøÏì, ñ<Ûäè‹ì >∑eTì+#ê*. ` 2.0 $T.© øÏ«Hê˝ŸbòÕdt ˝Ò<ë 2.5 $T.© ø√¢] ô|’]bòÕdt eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{ÏøÏ ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. yÓTTø£ÿC§qï ø±+&É+ ‘=\T#·T |ü⁄s¡T>∑T ìyês¡D≈£î, H˚\˝À ‘·–q+‘· ‘˚eT ñqï#√ mø£sê≈£î 3 øÏ˝À\ ø±s√“|òüP´sêHé 3 õ >∑T[ø£\qT Ä≈£î\ düT&ÉT\˝À y˚j·÷*. ≈£Ls¡>±j·T\T, |ü+&É¢‘√≥\T Á|üdüTÔ‘· yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T ∫≈£îÿ&ÉT˝À ù|qT ã+ø£ Ä•+#·T≥≈£î nqT≈£L\+. ìyês¡D≈£î, 2$T. © eT˝≤~Ûj·÷Hé ˝Ò<ë &Ó’$T<∏√j˚T{Ÿ ˝Ò<ë $T<∏Ó’˝Ÿ` z`&ÓeT{≤Hé eT+<äT\qT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ 10 s√E\ e´e~Û˝À ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ≥e÷≥˝À yÓ’s¡dt ‘Ó>∑T\T ìyês¡D≈£î, ` ‘Ó>∑T\T k˛øÏq yÓTTø£ÿ\qT @]y˚dæ HêX¯q+ #˚j·÷*. ` ‘Ó>∑T\TqT yê´|æÔ #Ó+~+#˚ ‘êeTs¡ |ü⁄s¡T>∑T\T ìyês¡D≈£î 2$T.© &Ó’$T<Û√j˚T{Ÿ eT+<äTqT ˇø£ ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ø±´uÒõ, ø±*|òü¢esY ô|’s¡¢ô|’ Ä≈£î ‹qT |ü⁄s¡T>∑TqT >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq~. ìyês¡D≈£î 5$T.© y˚|ü q÷HÓ ˝Ò<ë 1Á>±. _.{Ï ˝Ò<ë 2$T.© øÏ«Hê˝≤Œ¤dt 5$T.© y˚|ü q÷HÓ\qT ˇø£ ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ e÷]à e÷]Ã

H˚&ÉT ªeTT‘·÷Ô{Ÿμ˝À ñ<√´>±\≈£î Ç+≥s¡÷«´\T H˚&ÉT yÓTT|òüT˝Ÿ|ü⁄sê yÓTÆ<ëq+˝À m+;{° ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): sêJyéj·TTeøÏs¡D≤\ øÏ+<ä eTT‘·÷Ô{Ÿ |òæHéø±sYŒ˝À ñ<√´>±\≈£î ás√E e÷düuŸ{≤´+≈£î Á|üuÛÑT‘·« bÕ*f…øÏïø˘˝À ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î Ç+≥s¡÷«´\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY >∑T˝≤®sY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ø£düºeTsY düØ«dt m–®≈£L´{Ïyé\T 450, Áu≤+#Y y˚TH˚»sY b˛düTº\T 150 <ëø± U≤∞\THêïj·Tì, m–®≈£L´{Ïyé\≈£î s¡÷.8 y˚\ y˚‘·q+, y˚TH˚»s¡¢≈£î s¡÷.12 y˚\ y˚‘·q+‘√ bÕ≥T Ábı‘·‡Vü≤ø±\T ñ+{≤j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. @<Ó’q &çÁ^ bÕôd’ 20`30 @fi¯¢ eT<Ûä´ ej·TdüT‡ ñqï yês¡T á ñ<√´>±\≈£î ns¡TΩ\ì Ä Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T.

e÷]à 2 qT+∫ n+uÒ<äÿsY e]‡{° &çÁ^ ôdø£+&çj·TsY ÁbÕøϺø£˝Ÿ‡ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): &Üø£ºsY ;ÄsY n+uÒ<äÿsY kÕs¡«Á‹ø£ $X¯«$<ë´\j·T+ ;md”‡ ôdø£+&çj·TsY ÁbÕøϺø£˝Ÿ |üØø£å\ ôw&É÷´˝ŸqT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. p;¢Væ≤˝Ÿ‡˝Àì e]‡{° ø±´+|üdt˝À e÷]à 2e ‘˚B qT+∫ |òæõø˘‡, ¬ø$TÁd”º, õj·÷\J, uÀ≥˙, Eyê\J $<ë´s¡Tú\≈£î |üØø£å\T ñ+{≤j·Tì e]‡{° Á|üC≤dü+ã+<Ûë\ n~Ûø±] yÓ÷Vü≤Hésêe⁄ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. »+≥q>∑sê˝‘√ bÕ≥T $ø±sêu≤<é, ;ôV≤#Yám˝Ÿ, |ü]–, ‘ê+&É÷sY, #˚y˚fi¯¢, y˚T&ÉÃ˝Ÿ, ÇÁãV”≤+|ü≥ï+, CÀ–ù|≥, qsê‡|üPsY, dü+>±¬s&ç¶, »V”≤sêu≤<é, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, eq|ü]Ô, cÕ<éq>∑sY, Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, ø√dæZ, >∑<ë«˝Ÿ, ø£\«≈£î]Ô, n#·Ã+ù|≥, Hêsêj·TDù|≥, >∑CÒ«˝Ÿ n<Ûä´j·Tq πø+Á<ë\≈£î #Ó+~q $<ë´s¡Tú\T e]‡{° ôV≤&éø±«s¡ºsY‡˝À |üØø£å≈£î Vü‰»s¡Tø±yê\ì ‘Ó*bÕs¡T.

|æ∫ø±] #˚j·÷*. Á|üdüTÔ‘· sêÁ‹ ñc˛íÁ>∑‘·\T <Ûäìj·÷\T, r>∑C≤‹ ≈£L s¡>±j·T\ô|’ ã÷&ç<ä ‘Ó>∑T\T Ä•+#·T≥≈£î nqT ≈£L\+. ìyês¡D≈£î, 2$T.© ôV≤ø±‡ø√qCÀ˝Ÿ ˝Ò<ë 1$T.© &Ó’H√ø±|t eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. Á|üdüTÔ‘· sêÁ‹ ñc˛íÁ>∑‘·\T $Ts¡|ü˝À ã÷&ç<ä ‘Ó>∑T\T C…$Tì yÓ’s¡dt Ä•+#·T≥≈£î nqT≈£L\+. ã÷&ç<ä ‘Ó>∑T\T ìyês¡D≈£î, ` 2$T.© ôV≤ø±‡ø√qCÀ˝Ÿ ˝Ò<ë 1$T.© ø±sê<Û˚Hé eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. C…$Tì yÓ’s¡dt ìyês¡D≈£î, ` yÓ’s¡dt k˛øÏq yÓTTø£ÿ\qT Á‘Ó+|æ HêX¯q+ #˚j·÷*. ‘Ó>∑T\T yê´|æÔ #˚j·TT ‘Ó\¢<√eT ìyês¡D≈£î, 2$T.© &Ó’$T<∏√j˚T{Ÿ ˝Ò<ë 1$T.© Áf…ÆCÀbòÕdt eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. Á|üdüTÔ‘· yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T e÷$T&ç˝À ‘˚HÓeT+#·T |ü⁄s¡T>∑T\T, ã÷&ç<ä ‘Ó>∑T\T Ä•+#·T≥≈£î nqT≈£L\+. ‘˚HÓ eT+#·T |ü⁄s¡T>∑T ` 0.4 $T.© Ç$T&Üø√¢Á|æ&é ˝Ò<ë 0.3Á>± <∏äjÓ÷ $T<∏√ø±‡yéT eT+<äTqT |üP‘· yÓTT<ä\j˚T´ düeTj·T+ ˝À ©≥s¡T ˙{ÏøÏ ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ã÷&ç<ä ‘Ó>∑T\T ìyês¡D≈£î, ` 3Á>±. ˙{Ï˝À ø£]π> >∑+<Ûäø£+ ˝Ò<ë 1$T.© ø±sê <Û˚Hé eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. Á<ëø£å Á|üdüTÔ‘· yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T Á<ëø£å˝À ã÷E(eTõ®>∑) ‘Ó>∑T\T Ä•+#·T≥≈£î nqT≈£L\+. ìyês¡D≈£î, 0.5 $T.© nC≤øχÁk˛º_Hé ˝Ò<ë 1.75Á>±. ô|òHê$T&√Hé, e÷´+ø√C…uŸ eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. |üX¯ób˛wüD Á|üdüTÔ‘· yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T `Äe⁄\T, π><Ó\˝À >±*≈£î+≥T yê´~Û, ` >=Á¬s\˝À neTàyês¡T yê´~Û `ø√fi¯fl˝À ø=¬øÿs¡‘Ó>∑T\T k˛≈£î≥≈£î nqT≈£L\+.

bÂs¡düs¡|òüsê\XÊK ø±sê´\j·÷ìï |ü]o*+∫q eT+Á‹

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): $T˝≤<é ñHé q;ì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì ás√E kÕj·T+Á‘·+ yÓTT|òüT˝Ÿ|ü⁄sê yÓTÆ<ëq+˝À uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑqT @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ eTõ¢dt ã#êy√ ‘·ÁV”≤ø˘ (m+;{°) n<Ûä´≈£åî&ÉT Ä<ë+e÷*ø˘ ‘Ó*bÕs¡T. $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ˝À ;Vü≤sY e÷J eT+Á‹ Vü≤Á»‘Y n\¢e÷ eTT|ò”Ô ø±d”+ ÇÁãV”≤MT eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Z+{≤s¡ì, >ös¡e n‹~∏>± ¬s’˝Ò« uÀs¡T¶ yÓ’dt#ÛÓ’¬sàHé düj·T´<éq÷sY ñsY ¬sVü≤e÷Hé u≤s¡ÿ{°, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Z+≥Tqï≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): Ç{°e\ n–ïÁ|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’q bÂs¡düs¡|òüsê\XÊK ø±sê´\j·÷ìï Ä XÊK eT+Á‹ Áo<ÛäsYu≤ãT ás√E |ü]o*+#ês¡T. bÂs¡düs¡|òüsê\XÊK ø£$TwüqsY Vü≤s¡Á|”‘Ydæ+>¥, m+&û ~qø£sYu≤ãT\‘√ ø£*dæ uÛÑeq+˝Àì >∑<äT\qT |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n–ï Á|üe÷<ä+ <ë«sê ô|ò’\T @M qwüºb˛˝Ò<äHêïs¡T. $<äT´<ë|òü÷‘·+ »s¡>∑&É+ e˝Ò¢ düs¡«sY >∑~ ø±*b˛sTTq≥T¢>± ÁbÕ<Ûä$Tø£ $#ês¡D˝À ‘˚*+<äHêïs¡T. |òüT≥q˝À 8\ø£å\T qwüº+ yê{Ï*¢q≥Tº ‘Ó*bÕs¡T.

f…HéÔ $<ë´s¡Tú\≈£î 15q ñ∫‘· øöHÓ‡*+>¥ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): f…HéÔ $<ë´s¡Tú\≈£î Á|üeTTK e÷qdæø£ e´øÏÔ‘·« ì|ü⁄DT\T _.$.|ü{≤º_ÛsêyéT 15q ñ∫‘· øöì‡*+>¥ ÇdüTÔqï≥T¢ @|” >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q dü÷ÿfi¯¢ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî, ø±s¡´<äs¡TÙ\T mdt.Áoìyêdt¬s&ç¶, dü+^‘·X¯s¡à ‘Ó*bÕs¡T. øöì‡*+>¥ 15q ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î ãw”sYu≤>¥˝À uÛ≤s¡rj·T $<ë´uÛÑeHé Ä&ç{À]j·T+˝À »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. $esê\≈£î 9393897969 q+ãsY˝À dü+Á|ü~+#ê*.

Á>±eTùde≈£î\ <Ûäsêï ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): ‘·eT ˇ|üŒ+<ë\qT yÓ+≥H˚ neT\T#˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô Á>±eTùde≈£\T Ç+~sêbÕsYÿ e<ä› uÛ≤Ø <Ûäsêï #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á>±eT ¬s$q÷´ düVü‰j·T≈£î\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT dü‘ÓÔqï ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT bÕ\&ÉT>∑T uÛ≤düÿsY, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sêeTT\T düVü‰<Ûä´≈£åî&ÉT m+.n+»j·T´\T e÷{≤¢&Üs¡T. MÄsY@\qT 4e ‘·s¡>∑‹ ñ<√´>∑T\T>± >∑T]Ô+#ê\ì &çe÷+&é

#˚XÊs¡T. |ü<äM $s¡eTD u…ì|òæ{Ÿ 5\ø£å\ #Ó*¢+#ê\ì ø√sês¡T. 2/94 j·÷≈£îºqT+∫ $TqVü‰sTT+∫ |ü<√qï‘·T\qT ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é#˚XÊs¡T. <Ûäsêï ø£+fÒ eTT+<äT Ä_&釽Àì N|òt ø£$TwüqsY ˝≤´+&é nøÏ«õHé sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù m\¢|üŒqT ø£\TdüT≈£îì $ì‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. 15s√E˝À¢ düeTdü´\qT |ü]cÕÿ]kÕÔeTì Äj·Tq Vü‰MT Ç#êÃs¡ì Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T.


X¯ìyês¡+ 11, |òæÁãe] 2012

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

msTT&é‡ s√>∑T\qT n<ä]+#ê* ãd”Ô˝À¢ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·Tø√yê* |ü]– |òæÁãe] 10 (düTes¡í yês¡Ô) : Ç‘·s¡T\‘√ $yêVü≤ìøÏ eTT+<äT, ‘·s¡Tyê‘· >±ì $#·Ã\$&ç X¯è+>±s¡+ n‘·´+‘· Á|üe÷<äeTì, J$‘· u≤>∑kÕ«$T ‘√ e÷Á‘·yÓT ˝…’+–ø£ dü+ã<ä+ @sêŒ≥T #˚düTø√yê\ì m|æmdtmdæmdt |ü]– &ç$»Hé Á|ü‘˚´ø£sê~ø±] yÓ+ø£fÒX¯«sY ¬s&ç¶ nHêïs¡T.X¯óÁø£yês¡+ HÓVü≤èñ j·TTeπø+Á<Ûä+ ,j·TTe#Ó’‘·q´ j·TTe»q dü+|òüT+ $T≥ºø√&É÷sY yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü]– m+|æ&çz ø±s¡´\j·T+˝À j·TTe»q dü+|òü÷\≈£î •ø£åD •_s¡ìøÏ Äj·Tq eTTK´n~∏~>± Vü≤»¬s’ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ msTT&é‡ s√>∑T\qT e÷qe‘ê <äèø£Œ‘·+‘√ Ä<ä]+#˚+<äT≈£î Á>±e÷˝À¢ $]$>± Á|ü#ês¡+ #˚j·÷*‡q u≤<Ûä´‘· j·TTe‘· ô|’q ñ+<äì dü÷∫+#ês¡T.nq+‘·s¡+ j·T+|æ&çz $»j·T|üŒ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yê&çq dæs¡+õ\T ,uÒ¢&ÉT¢ ñ|üjÓ÷–+#·≈£î+&Ü Á|ü#ês¡+ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.ôV≤#Y◊$ n+&é msTT&é‡ õ˝≤¢ ø√Ä]ºH˚≥sY _.Hê>∑sêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À 3000 eT+~ mÄsY{Ï eT+<äT\T rdüT≈£î+≥THêïs¡ì ,9000 eT+~ @sTT&é‡ s√>∑T\THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T m#Y◊$ f…dtº #˚sTT+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T.mÄsY{Ï eT+<äT\T ‘ê+&ÉTs¡T õ˝≤¢ ÄdüT|üÁ‹˝À ñ∫‘·+>±

n_kÕúj·Tì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À HÓVüQãTT j·TTeπø+Á<ä yê\+≥sY ¬ø.s¡y˚Tdt ,øöì‡\sY ¬ø.s¡$ ,|ü•ÃeT õ˝≤¢ j·TTe»q dü+|òü÷\ ø£˙«qsY Ç.yÓ+ø£fÒwt π>&é ,yÓ’.Á|üu≤ø£sY ,|ü\T Á>±e÷\ j·TTe‘· bÕ˝£ZHêïs¡T.

eTVü‰•esêÁ‹ ÁãVü≤√à‘·‡yê\ yê˝Ÿb˛düºsY $&ÉT<ä\ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): <˚yê\j·T ñ‘·‡yê\T XÊ+‹j·TT‘·+>± »s¡T|ü⁄ø√yê\ì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é nHêïs¡T. X¯ó Áø£yês¡+ 130 &ç$»Hé |ü]~Û˝À eT*¢ø±s¡T®q kÕ«$T 41e eTVü‰•esêÁ‹ ÁãVü≤√à‘·‡yê\T C≤‘·s¡ yê]¸ø√‘·‡yê\ yê˝Ÿb˛düºs¡¢qT $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ˝≤>±H˚ á dü+e‘·‡s¡+ ≈£L&Ü •esêÁ‹ ñ‘·‡yê\T »s¡T|ü⁄≈£î+{≤s¡ì ñ‘·‡yê\qT XÊ+‹j·TT‘·+>± »s¡T|ü⁄ø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. Ä\j·T ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛÑ≈£îÔ\≈£î m˝≤+{Ï nkÂø£sê´\T ø£\T>∑≈£î+&Ü ‘·–q ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä\j·T ø£$T{° düuÛÑT´\T, kÕúì≈£î\T #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü˝…¢ìÁ<ä˝À....Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] s¡y˚Twt y˚T&ÉÃ˝Ÿ, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T |ü˝Ò¢ìÁ<ä #˚j·÷ì Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\qT bÕ{ÏkÕÔeTì m+|”&ûy√ XÀuÛÑ ù|s=ÿHêïs¡T. Ä<˚XÊ˝À¢ uÛ≤>∑+>± y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\+ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] s¡y˚Twt X¯óÁø£yês¡+

sêÁ‹ y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À¢ì md”‡ u≤*ø£\ edü‹ >∑èVü≤+˝À |ü˝Ò¢ìÁ<ä #˚kÕÔs¡ì ÄyÓT $e]+#ês¡T. B+‘√ bÕ≥T eTTìsêu≤<é Á|ü‘·˚´ø£ n~Ûø±] dü+Jesêe⁄ md”‡ u≤\T\ bÕsƒ¡XÊ\˝À ìÁ~düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

ãd”Ô˝À¢ ñ|ü ø£$TwüqsY |üs¡´≥q ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. áHê&ÉT˝À e∫Ãq eT<äsY &ÓsTTØ ÄÁø£eTDô|’ düŒ+~+∫ yÓ+≥H˚ ≈£L*Ãy˚‘·≈£î Ä<˚•+#ês¡T. <äj·÷q+<äq>∑sY yêdüT\T m<äTs=ÿ≥T+qï es¡¸|ü⁄ ˙{Ï ì\« düeTdü´ô|’ |ü]o*+∫ Á|ü‹bÕ<äq\T dæ<äΔ+ #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. M~Û BbÕ\T, bÕ]X¯ó<ä´ düeTdü´\ô|’ n~Ûø±s¡T\T XÊX¯«‘· #·s¡´\T #˚|ü{≤¢\ì n<˚•+#ês¡T. Á|üC≤düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ ∫‘·ÔX¯ó~›‘√ |üì#˚j·÷\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yês¡T¶ ø£$T{° düuÛÑT´\T ø±kÕì Äq+<äsêe⁄, qMHé eTT~sêCŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Ä<Ûä«s¡´+˝À $$<Ûä dü+düú\T #˚|ü{Ϻq ‘·ìF\T zu≤\ ø±]à≈£î&çøÏ $eTTøÏÔ ø£*–+#êsTT. dæøÏ+Á<ëu≤<é ˝Àì |ü\T <äTø±D≤\T, ¨≥fi¯¢˝À ás√E Äø£dæàø£ ‘·ìF\T ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô) : ìs¡«Væ≤+#ês¡T. M{Ï˝À uÛ≤>∑+>± zVü‰≥˝À¢ |üì#˚düTÔqï u≤\ø±]à≈£î\qT >∑T]Ô+#˚+<äT≈£î sêÁwüº ø±]à≈£XÊK u≤\ø±]à≈£î&çì >∑T]Ô+∫ n‘·&çøÏ $eTTøÏÔ ø£*–+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô) : u≤>¥*+>∑+|ü*¢ &ç$»Hé˝Àì uÛÑ÷ÄÁø£eTD\qT >∑T]Ô+∫ ø£u≤®\qT ‘=\–+#˚+<äT≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊeTì JôV≤#Ym+d” dü]ÿ˝Ÿ 9 ø£$TwüqsY ñ|üø£$TwüqsY k˛eTsêE nHêïs¡T. ;sê+q>∑sY ø±\˙ \+u≤&ç ãdæÔ, VüQùd‡HékÕ>∑sY Hê˝≤ |ü]yêVü≤ø£ ÁbÕ+‘ê\‘√bÕ≥T $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ ÄÁø£eTD\≈£î >∑T¬s’qyê{Ïì á s√E Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. &ç$»Hé˝Àì |ü\T ø±\ì ãd”Ô˝À¢ ø±s=Œπs≥sY Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶, {ÖHébÕ¢ì+>¥ ÇHé#Ûê]® s¡+õ‘Y, &ûm+ôV≤#Yz &Üø£ºsY #·+Á<äø£fi¯, »\eT+&É* $uÛ≤>∑+ ôdø£åHé y˚TH˚»sY ø£èwüíe÷#ê], Ç+»˙]+>¥ n~Ûø±s¡T\‘√ ø£*dæ Äj·Tq düs¡÷ÿ´{Ÿ

u≤˝ø±]à≈£î&çøÏ $eTTøÏÔ

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): ãd”Ô\˝À¢ Hêj·T≈£î\+<äs¡÷ ø£*dæ ø£≥Tº>± ñ+≥÷ Á|üC≤düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·Tø√yê\ì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é, ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«sYsêe⁄ nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»Hé mHé{°ÄsY q>∑sY˝À q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚dæq ø£eT÷´ì{° Vü‰˝ŸqT X¯óÁø£yês¡+ Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Äq+‘·s¡+ myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ bÕغ\≈£î nr‘·+>± Á|ü‹ ãd”Ô\˝Àq÷ n_Ûeè~Δ |üqT\T #˚|ü≥Tº‘·THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«sY sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ãd”Ô\˝À @yÓTÆq düeTdü´\T+fÒ ‘·eT <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêe\ì ‘Ó*bÕs¡T. ãd”Ô ø±s¡´<ä]Ù, dü+Jyé, uÛ≤düÿsY, q]‡+Vü≤¬s&ç¶, X¯+ø£sY>ö&é, Hêj·T≈£î\+<äs¡÷ ø£*dæ ø£≥Tº>± ñ+≥T ‘·eT yÓ+ø£≥sêe⁄, yÓ+ø£fÒXŸ j·÷<äyé, s¡eTD ‘·~‘·s¡T\T düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·{≤ìøÏ ø£eT÷´ì{Ï Vü‰˝Ÿ m+‘√ bÕ˝§ZHêïs¡T. ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À øÏwüHésêe⁄, *+>∑jYTj·÷<äyé, •esê+¬s&ç¶, Á|ü<Ûëq

H˚&ÉT ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY≈£î #·+Á<äu≤ãT sêø £≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): sêuÀj˚T s√E˝À¢ {°&û|” bÕغ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY˝À $»j·Tπø‘·q+ m>∑Ts¡y˚düTÔ+<äì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z {°&û|” nuÛÑ´]ú ¬ø.|æ.$y˚ø£Hê+<ä nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· dü<ädüT‡\T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï dü+<äs¡“¤+>± {°&û|” n~ÛH˚‘· e÷J eTTK´eT+Á‹ Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT Vü‰»s¡Tø±qTqï dü+<äs¡“¤+>± mø˘‡˝…˙‡ >±¬s¶Hé‡qT X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq |üqT\qT |ü]o*+#ês¡T. #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï dü+<äs¡“¤+>± bÕغ Hêj·T≈£î\T düe÷y˚X¯+ ø±s¡´Áø£e÷\T @ $<Ûä+>± »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì |üs¡´y˚øÏå+#ês¡T. mø£ÿ&É #·÷dæq kÕ«>∑‘· ‘√s¡D≤\T, {°&û|” C…+&Ü\T, ø£{Ö{Ÿ\T, u≤´qs¡T¢ yÓTT<ä\>∑T yê{Ïì ù|{Ÿ ãw”sêu≤<é ôV’≤y˚˝À kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘·THêïsTT. uÛ≤Ø m‘·TÔq ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· Hêj·T≈£î\T, bÕغ eTTK´ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, n_Ûe÷qT\T n~Ûø£ dü+K´˝À Vü‰»s¡T ø±qTqï dü+<äs¡“¤+>± @sêŒ≥¢qT |ü]o*+#ês¡T. {°&û|” Hêj·T≈£î\T eTùV≤+<äsY ¬s&ç¶, Áoìyêdt j·÷<äyé, kÕj·Tqï, r>∑\ ø£ècÕí¬s&綑√ bÕ≥T ø±s=Œπs≥s¡T¢

>öØXŸ, u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«sYsêe⁄, {°&û|” sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù düqï ÁoXË’\+ j·÷<äyé, ã÷s¡TZu≤$ Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T dü«j·T+>± e∫à |üqT\qT |üs¡´y˚øÏ ådüTÔHêïs¡T. n~Ûø£ dü+K´˝À {°&û|” Hêj·T≈£î\T, n_Ûe÷qT\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘·s¡* sêe\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

$<ä´‘√H˚ düeTÁ>∑ n_Ûeè~Δ: eT+Á‹ ø£Hêï \ø°åàHêsêj·TD ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): $<ä´‘√H˚ düeTÁ>∑ n_Ûeè~› kÕ<Ûä´eTì sêÁwüº e´ekÕj·TXÊK eT+Á‹ ø£Hêï \ø°åàHêsêj·TD nHêïs¡T. düe÷»+˝À $<ë´e+‘·T\≈£î ñqï >ös¡e+ nbÕs¡yÓTÆ+<äHêïs¡T. X¯ó Áø£yês¡+ u≤>∑*+>∑+|ü*¢˝Àì &Üø£ºsY ;ÄsY n+uÒ<äÿsY &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ yê]¸ø√‘·‡e+ |òüTq+>± »]–+~. BìøÏ eT+Á‹ ø£Hêï eTTK´ n‹<∏äT>± $#˚ÃXÊs¡T. &çÁ^ $uÛ≤>∑+˝À ñ‘·ÔeT $<ë´s¡Tú\≈£î yÓT]{Ÿ |ü⁄s¡kÕÿsê\qT Äj·Tq n+<äCÒXÊs¡T. nq+‘·+s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\≈£î yÓT]{Ÿ |ü⁄s¡kÕÿsê\qT Äj·Tq n+<äCÒXÊs¡T. nq+‘·s¡+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\T ø£wüº|ü&ç #·~$ ñqï‘· •Ksê\≈£î #˚s¡Tø√yê\Hêïs¡T. yê] ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î, #·<äTe⁄≈£îqï ø£fi≤XÊ\≈£î ù|s¡T ‘˚yê\Hêïs¡T. πø+Á<ä e÷J eT+Á‹

yÓ+ø£≥kÕ«$T sêC≤´>∑+ ìsêà‘· n+uÒ<äÿsY‘√ ø£*dæ |üì#˚dæ ã&ÉT>∑T, ã\V”≤qesêZ\≈£î #Ó+~q y˚˝≤~eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î m˝≤+{Ï &=H˚wüqT¢ ˝Ò≈£î+&Ü bÕsƒ¡XÊ\ kÕúsTTqT+∫ |”Jes¡≈£î $<ä´q+~+#·≥+ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. ø£fi≤XÊ\ #ÛÓ’¬sàHé yÓ+ø£≥kÕ«$T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Hê\T>∑T <äX¯u≤›\T>± 23y˚\eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î HêD´yÓTÆq $<ä´qT n+~+#êeTì Ç+<äT˝À #·~$q m+<äs√ $<ë´s¡Tú\T ñqï‘·kÕúHê\≈£î yÓfi≤¢s¡ì nHêïs¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ edüTÔqï eT+Á‹ ø£Hêï Äj·Tq k˛<ä] eTs¡Dyês¡Ô $ì≈£L&Ü $<ë´s¡Tú\≈£îqT Äos¡«~+#˚+<äT≈£î e#êÃs¡ì yÓ+ø£≥kÕ«$T Äj·Tq≈£î <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. πø+Á<äeT+Á‹ $H√<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Áô|’y˚≥T $<ë´dü+düú\ mìïø£˝À¢ @ø£Á^e+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\ >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\ ø£s¡kÕŒ+&˚+{Ÿ mìïø£\T >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ cÕ|ü⁄sYq>∑sY˝Àì |üP]íeT ôV’≤dü÷ÿ˝À¢ »]>±sTT. q÷‘·q+>± n<Ûä´≈£åî&ÉT>± &ç.C≤qøÏ sêeTT\T, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù •esêÁ‹ j·÷<ä–], ø√XÊ~Ûø±] eTVæ≤bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶\qT @ø£Á^e+>± mqTïø√e&É+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± mìï¬ø’Hê q÷‘·q n<Ûä´≈£åî&ÉT C≤qøÏsêeTT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·{≤ìøÏ ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚kÕÔs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m\ø£åHé n~Ûø±] ¬ø.eTÚì, Áoìyêdt, áX¯«sY ¬s&ç¶, n+»≈£îe÷sY, ÄXÀø˘ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

b˛\es¡+ô|’ yÓ’K] #ÓbÕŒ*‡+<˚ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, zmns˙ ¡™´sLji10 (düTes¡íyês¡Ô): F°Ã¡™´sLRiLi\|ms …”¡≤T∂zms æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩáV ªRΩ™´sV \Æ™s≈¡Lji xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqs ˙xms«¡Ã¡NRPV xqs™´sWμ≥y©´sLi ¬ø¡FyˆÃ¡¨s …”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªRΩ C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiμR∂L`i @©yıLRiV. ¤…¡Li≤R∂L˝RiV LRiμÙR∂V @∏R∂W˘NRP NRPW≤y ™yLRiV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ≠s™´sVLRi+áV øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ ™yLji @≠sÆ™s[NRPLi  ¡∏R∂V»¡ |ms»Ì¡VNRPVLi»¡V©yıLRi¨s @©yıLRiV. L][«¡⁄ NRP»Ì¡VNRPμ≥R∂áV ¬ø¡ ¡VªRΩV©´sı æªΩáLigSfl· …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩáV ™´sVVLiμR∂VgS F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPV\|ms ªRΩ™´sV \Æ™s≈¡Lji¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ªy™´sVV N][LRiVªRΩVLi¤…¡[ \|mnsŒœ¡ß˛ {qsˆNRPL`i ™´sμÙR∂ |ms…Ìÿá¨s N][LRi»¡Li μR∂VLS¯LÊRi™´sV©yıLRiV. \|mnsŒœ¡˛NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ …‘¡AL`iFs£qs ˙xmsÆ™s[V∏R∂VLi ¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ[÷¡æªΩ[ G bPORPQNRPV zqsμÙR∂LigS DLi…ÿLRi¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. F°Ã¡™´sLRiLi LRiμÙR∂VNRPV ™´sVVLiμR∂V ©´sVLi¿¡

F°LS≤R∂VªRΩV©´sı G\ZNPNRP FyLÌki …”¡AL`iFs£qs @©´sı xqsLigRiºΩ ™´sVLRi¿¡F°LSμR∂©yıLRiV. ¤…¡Li≤R∂L˝RiLRiμÙR∂Vª][ BxmsˆV≤R∂V ™´sVVΔÿáV FsNRP‰≤R∂ |ms»Ì¡VNRPVLi…ÿLRi¨s A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLiøyLRiV. æªΩáLigSfl·Õ‹[ 5Æ™s[á ™´sVLiμj∂ F°÷d¡xqsVá LRiORPQfl·ª][ ºΩLjigji©´s xmnsV©´sV≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V @¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ˙xms«¡Õ˝‹[ AμR∂LRifl· NRP÷¡gji©´s ©y∏R∂VNRPVÆ≤∂[ @LiVVæªΩ[ F°÷d¡xqsV LRiORPQfl· FsLiμR∂VNRP¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ F°…‘¡ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV …‘¡≤U∂{ms D ¡Õÿ»¡ xms≤R∂Vª][LiμR∂¨s, @LiVVæªΩ[ Dxms Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …‘¡≤U∂{msNTP ≤T∂Fy—¡»˝¡V NRPW≤y μR∂NRP‰™´s¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. …‘¡≤U∂{msá Æ©s[ªRΩá  ¡ªRΩVNRPV¤Õ¡[Li…‹[ ˙xms«¡Ã¡V æªΩ[áVryÚLRi¨s @©yıLRiV. ≠s BNRP™´sVVLiμR∂V BÕÿLi…”¡ ≠s™´sVLRi+áV ™´sW©´sNRPVLi¤…¡[ gRi…Ì”¡gS  ¡VμÙj∂ ¬ø¡ ¡Vªy™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.

ø=‘·Ô õ˝≤¢\ @sêŒ≥T nedüs¡y˚T : ˝Àø˘dü‘êÔ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, zmns˙ ¡™´sLji 10 (AL`iFs©s± G): ≠s{qsÚLÒRiLi μR∂XuÌy˘ Æμ∂[aRPLiÕ‹[ @ºΩ|msμÙR∂ —¡Õ˝ÿáV ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[Æ©s[ FsNRPV‰™´s D©´sıLiμR∂V©´s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ N]ªRΩÚ —¡Õ˝ÿá GLSˆ»¡V @™´sxqsLRiÆ™s[V©´s¨s Õ‹[N`PxqsªyÚ FyLÌki @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V «¡∏R∂V˙xmsNS£tsQ ©yLS∏R∂Vfl„fi @©yıLRiV. zqsμÙj∂}ms»¡ ZNP[Li˙μR∂LigS N]ªRΩÚ —¡Õ˝ÿ©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LRiVªRΩW zqsμÙj∂}ms»¡ —¡Õ˝ÿ Fn°LRiLi Æ©s[ªRΩáV aRPV˙NRP™yLRiLi BNRP‰≤R∂ Õ‹[N`PxqsªyÚ FyLÌki ˙xmsμ≥y©´s NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ≠s«Ïÿxms©´s xms˙ªRΩLi B¿¡Ë©´s xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ¤«¡[{ms ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW .....«ÿºdΩ∏R∂V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li, LSxtÌsQ˚˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ Fyá©´s©´sV ≠sZNP[Li˙μk∂NRPLjiLi¿¡ —¡Õ˝ÿ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áª][ «¡©´sLi ¬ø¡[ºΩNTP @μ≥j∂NSLRiLi B™y*÷¡=©´s xqs™´sV∏R∂VLi @xqs©´sıQQ\Æ™sVLiμR∂¨s, ˙xms«¡Ã¡NRPV —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μyáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiÆ≤∂[Õÿ

¿¡©´sı —¡Õ˝ÿá GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @©yıLRiV. ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P GLRiˆ≤ÔyNRP Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPW ™´sVWÆ≤∂[ —¡Õ˝ÿáV GLRiˆ≤Ôy∏R∂V¨s gRiVLRiVÚ¬ø¡[aSLRiV. ≠sμy˘, ™y˘FyLRi, ™yfl”·«¡˘ , ryLixqs‰QXºΩNRP , LS«¡NUP∏R∂V ˙xmsæªΩ[˘NRPªRΩáV©´sı zqsμÙj∂}ms»¡ ˙FyLiªRΩLi ZNP[Li˙μR∂LigS ™´sLiμR∂Õÿμj∂ ˙gS™´sWá NSLRi˘NRPÕÿFyáV ™´sVV≤T∂xms≤T∂ ™´so©´sıLiμR∂V©´s zqsμÙj∂}ms»¡ —¡Õ˝ÿ GLSˆ»¡VNRPV ™´sVμÙR∂ºΩxqsVÚ©yı™´sV¨s, @LiVVæªΩ[ Æ™sVμR∂N`P, NRPLkiLi©´sgRiL`i, ™´sLRiLi gRiÕfi, ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂ —¡Õ˝ÿáՋ[ Gπ∏∂[V ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sV NRPáFyÕ‹[ À≥›g][◊¡NRPLigS ≠s≠sμ≥R∂ N][flÿá©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡ N]ªRΩÚ —¡Õ˝ÿ©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s @©yıLRiV. "" rÛy¨sNRPLigS ˙xms«¡Ã¡V N][LRiVNRPVLi»¡V©´sı ø][»¡, Fyá©yxmsLRiLigS @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s ø][»¡ À≥›g][◊¡NRP @LiaSá©´sV xmsLjigRifl·Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV¨s LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ N]ªRΩÚ —¡Õ˝ÿá GLSˆ»¡V

˙xms˙NTP∏R∂V©´sV ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡'' @¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP «¡∏R∂V˙xmsNS£tsQ ©yLS ∏R∂Vfl„fi ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. zqsμÙj∂}ms»¡ —¡Õ˝ÿ Fn°LRiLi NRP¨ds*©´sL`i ™´sLigRi LSLiøR¡Li˙μy lLi≤ÔT∂, xqs™´sV©´s*∏R∂VNRPLRiÚ ªRΩV™´sV¯©´sxms÷˝¡ $¨s™yxqsV Aμ≥R∂* LRi˘LiÕ‹[ \¤À≥¡Lji ©´sLji=LiáV ™´sVVμj∂LS«¡Ÿ, NS“¡}ms»¡ xqsªy˘©y LRi∏R∂Vfl·, ™´sWlLi≤ÔT∂ x§¶¶¶©´s¯Li ªRΩlLi≤ÔT∂ ZNP. LSLiøR¡Li˙μylLi≤ÔT∂ gRiVLi≤˝R∂ «¡©yLÙRi©±s , aRPLiNRPLRi™´sV¯, xqsV¨dsªRΩ xmsμR∂¯ ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ¤«¡[{ms¨s NRP÷¡aSLRiV.

X¯ìyês¡+ 11, |òæÁãe] 2012

n_Ûeè~Δ |üqT˝À¢ HêD´‘· Á|üe÷D≤\T bÕ{Ï+#·+&ç: ø±s=Œπs≥sY düTπswt ¬s&ç¶ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): n_Ûeè~Δ |üqT˝À¢ HêD´‘· Á|üe÷D≤\T bÕ{Ï+#·≈£î+fÒ ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ j·T÷‘Y ø£˙«qsY düTsês¡+ ø±\˙ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY õ.düTπswt ¬s&ç¶ nHêïs¡T. düTsês¡+ &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì düTuÛ≤wt q>∑sY˝À >∑‘·+˝À 14\ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ ì]àdüTÔqï n+&ÉsYÁ>ö+&é Á&Ó’H˚J |üqT\qT Äj·Tq X¯óÁø£yês¡+ |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n_Ûeè~Δ |üqT˝À¢ HêD´‘· Á|üe÷D≤\T ‘·|üŒìdü]>± bÕ{Ï+#·˝≤ì ‘Ó*bÕs¡T. &ç$»Hé |ü]~Û˝À @yÓTÆq düeTdü´\T+fÒ ‘·q <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêe\ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT˝Ò¢wt, eT<ÛäTdüT<äHé¬s&ç¶, >√|æ, XÀuÛÑ, \*‘·, düTes¡í, |ü<ëàe‹, •yêJ, ÇHêï¬s&ç¶, $»jYT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêj·T©º ‘·>∑Z&É+‘√ ø£sêí≥ø£yÓ’|ü⁄ yÓfi¯ó‘·Tqï yê´bÕs¡T\T \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, zmns˙ ¡™´sLji10 (düTes¡íyês¡Ô): ©yxmsLSLiVV\|ms LS∏R∂V÷dÌ¡¨s NRPLÒS»¡NRP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ªRΩgÊjiLiøR¡≤R∂Liª][ ALi˙μ≥R∂ xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VÕ‹[¨s NRPLÒS»¡NRP LSxtÌsQ˚Li ≠sVLS˘fl·LiÕ‹[ ©yxmsLSLiVV N]©´sVg][Œ˝œ¡ß |msLRigRi≤R∂Liª][ Fy»¡Vc A LSxtÌsQ˚ lLiÆ™s©´sW˘ |msLjigjiLiμj∂. ALi˙μ≥R∂ xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V NRPLÒS»¡NRP LSxtÌsQ˚Li ≠sVLji∏R∂Wfl·LiÕ‹[ LS∏R∂V÷dÌ¡ ªRΩNRPV‰™´sgS DLi≤R∂≤R∂Liª][ ©yxmsLSLiVV ≈¡LkiμR∂VμyLRiVáV @»¡V\Æ™sxmso μR∂XztÌsQ |ms…ÌÿLRiV. μk∂Liª][ NRPLÒS»¡NRP ©yxmsLSLiVV ™y˘FyLRiLi @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡Liμj∂ lLiÆ™s©´sW˘ |msLRiVgRiVª][Liμj∂. ALi˙μ≥R∂LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ NRPlLiLi…fi ¤Õ¡[ ¡L`i øyLÍkiáV |msLRigRi≤R∂Liª][ Fy»¡Vc LS∏R∂V÷dÌ¡ ¬ø¡÷˝¡LixmsoÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ ™´sWLRiVˆ LSNRPF°™´s≤R∂Liª][ ©yxmsLSLiVV ™y˘FyLRiVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ©yxmsLSLiVV ™y˘FyLRiLi μy*LS ªyLi≤R∂WLRiV ©´sVLi¿¡ ˙xmsºΩ xqsLi™´sªRΩ=LRiLi LRiW. N][…”¡ 50áORPQáV ALi˙μ≥R∂ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP lLiÆ™s©´sW˘ ™´s¬ø¡[Ëμj∂.C lLiLi≤R∂V LSuÌy˚á xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VÕ‹[ xqs™´sW©´srÛyLiVVÕ‹[ ©yxmsLSLiVV ™y˘FyLRiLi «¡Ljilgi[μj∂. @LiVVæªΩ[ @NRP‰≤T∂NTP BNRP‰≤T∂ ©yxmsLSLiVV 100 NRPW˘’¡N`P ≠dsV»¡L˝RiNRPV LS∏R∂V÷dÌ¡

LRiW. 250 æªΩ[≤y DLi≤R∂≤R∂Liª][ NRPLÒS»¡NRP ©yxmsLSLiVV\|msÆ©s[ ˙¤…¡[≤R∂L˝RiV AxqsNTPÚ øR¡WxmsoªRΩV©yıLRiV. NRPLÒS»¡NRP LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ 100 NRPW˘’¡N`P \|qs#‰L`i ≠dsV»¡L`iNRPV LRiW. 500 D©´sı LS∏R∂V÷dÌ¡¨s LRiW. 800áNRPV A LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li 2007Õ‹[ |msLi¿¡Liμj∂. ≠sVLS˘fl·Li NS*Lki @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s ≠s©´sıxmsLi Æ™s[VLRiNRPV LS∏R∂V÷dÌ¡ LRiW. 800 ©´sVLi¿¡ 450áNRPV ªRΩgÊjixqsWÚ NRPLÒS»¡NRP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li “¡™Ø[ «ÿLki ¬ø¡[zqsLiμj∂. @Æμ∂[ ALi˙μ≥y˙FyLiªRΩLiÕ‹[ 100 NRPW˘’¡N`P \|qs#‰L`i≠dsV»¡L˝RiNRPV LRiW. 600 ©´sVLi¿¡ LRiW. 700áNRPV |msLi¿¡ À≥ÿLRiLi Æ™sWzmsLiμj∂. LSxtÌsQ˚ ©yxmsLSLiVV ™y˘FyLRiLi ™´sW˙ªRΩLi NRPVÆμ∂[á™´soªRΩV©´sıμj∂. ALi˙μ≥ycNRPLÒS»¡NRP xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VÕ‹[ IZNP[LRiNRP\Æ™sV©´s ©yxmsLSLiVV ¨sZOP[QFyáV D©yıLiVV. NRPLÒS»¡NRP LSuÌy˚¨sNTP A©´sVN]¨s D©´sı ALi˙μ≥R∂ xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V JgkixmspL`i, NRPLRi©±sN][…fi, ™´sVÕÿ‰xmspL`iª][ Fy»¡Vc ALi˙μ≥R∂ LSuÌy˚¨sNTP @©´sVN]¨s D©´sı NRPLÒS»¡NRP xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V ≠sVLji∏R∂Wfl·Li, xqsªRΩÚL`iryÕfi, NRPÃ˝¡WL`i, ÷¡LigRiLixms÷˝¡ ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ ©yxmsLSLiVV gRi©´sVÕ˝‹[ ©yxmsLSLiVV ¨sZOP[QFyáV D©yıLiVV.

y˚DT>√bÕ\ kÕ«$T Ä\j·÷ìï <ä]Ù+∫q myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): Ä<ë´‹àø£ ∫+‘·q‘√H˚ e÷qdæø£ Á|üXÊ+‘·‘· ø£\T>∑T‘·T+<äì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY Á>±eT+˝À yÓ\dæq ÁoyÓDT>√bÕ˝Ÿ kÕ«$T <˚yê\j·T+˝À ÁãVü≤√‘·‡yê\qT |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãdæ Á|ü‘˚´ø£|üP»˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ myÓTà˝Ò´ ÁoXË’\+ >ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <Ó’e ÁbÕs¡úq #˚j·T≥+ e\q düTKyÓTÆq J$‘·eTT >∑&ÉT|ü⁄‘ês¡ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä\j·Tø£$T{° #ÛÓ’¬sàHé sƒê≈£LsY sêCÒ+<äsYdæ+>¥, C…’j·TX¯+ø£sY, \ø£åàDY, <√kÕ\ ÁoqT, eTH√Vü≤sY, ÁøÏwüíkÕ«$T, q]‡+Vü≤¬s&ç¶, \ø£åàD≤ #êØ, eTTs¡[<äsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


b˛*jÓ÷ ìs¡÷à\q≈£î...

|ü˝…¢|ü˝…¢≈£î b˛©dt b˛*jÓ÷ ìs¡÷à\q≈£î q&ÉT+_–+∫q b˛©dtXÊK $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤dü÷ÔH˚ Á|ü»˝À¢ b˛*jÓ÷ ìs¡÷à\qô|’ ne>±Vü≤q b˛*jÓ÷ s¡Væ≤‘· düe÷»+ n+<ä] kÕe÷õø£ u≤<Ûä´‘· : md”‡ m+. •eÁ|ükÕ<é ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 10, düTes¡íyês¡Ô: b˛* jÓ÷ s¡Væ≤‘· düe÷»+ ø√dü+ ø£èwæ #˚j·÷ *‡q kÕe÷õø£ u≤<Ûä´‘· n+<ä]ô|’ ñ+<äì õ˝≤¢ md”Œ •eÁ|ükÕ<é ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+‘√ bÕ≥T ã+>±¢<˚XŸ, bÕøÏkÕúHé, Ä|òüÈìkÕúHé e+{Ï <˚XÊ˝À¢ b˛*jÓ÷ s¡ø£ÿdæì düeT÷\+>± n+‘·yÓTT+~+#ê\H˚ \ø£å´+‘√ áHÓ\ 19e ‘˚Bq, @Á|æ˝Ÿ 1e ‘˚Bq 0 qT+∫ 5 dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄ ej·TdüTqï |æ\¢\≈£î b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚ùd ãèVü≤‘·Ôs¡ ø±s¡´Áø£ e÷ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ lø±s¡+ #·T{Ϻ+<äì, Ç+<äT˝À b˛©dtXÊK ≈£L&Ü ‘·eTe+‘·T kÕe÷õø£ uÛ≤<ä´‘·>± e÷s¡TeT÷\ |ü˝…¢˝À¢, eTT]øÏyê&É\T ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì Á|ü»˝À¢ #Ó’‘·q´+ rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î ø£èwæ#˚j·T qTqï≥T¢ md”Œ ‘Ó*bÕs¡T. $~Û ìs¡«Vü≤D˝À uÛ≤>∑+>± b˛©dtdæã“+~ Á>±e÷\qT

dü+<ä]Ù+∫q düeTj·T+˝Àq÷, ;{Ÿ&É÷´{° ìs¡«Væ≤+#˚ düeTj·T+˝À b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\ >∑T]+∫ Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·TCÒùd+<äT≈£î b˛©dt dæã“+~ ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ dü+ã+~‘· môd’‡, d”◊, &çmd”Œ\T eT+&É\ ôV≤&é ø±«≥sY‡‘√bÕ≥T, Á>±e÷˝À¢qT, eTT]øÏyê&É\T, >∑T&çôd\T, <ä÷s¡ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñ+&˚yês¡T, ≈£L©|üì#˚ùd+<äT≈£î <ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓfi‚¢ Á|ü»\≈£î ≈£L&Ü b˛*jÓ÷ >∑T]+∫ ‘Ó*j·TCÒùd+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. b˛*jÓ÷ s¡ø£ÿdæì düeT÷\+>± s¡÷|ü⁄e÷ù|+<äT≈£î Á|ü»˝À¢ #Ó’‘·q´+ rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î b˛©düT\T ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\ ø±s¡´ Áø£eT+ >∑T]+∫ b˛*dtùdºwüHé≈£î e#˚à Á|ü»\ ≈£î ‘Ó*j·TCÒùd+<äT≈£î>±q÷ ùdºwüq¢ e<ä› b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚ùd ‘˚B\qT ‘Ó*ù| u≤´qs¡T¢ -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

X¯ìyês¡+, 11 |òæÁãe] 2012

ù|J\T : 8

˙{Ï m<ä›&ç sêìjÓTT´<äT›: ø£˝…ø£ºsY Ä<√ì ns¡“Hé, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): Ä<√ì |ü≥ºD Á|ü»\≈£î yÓdü$ ø±\+˝À eT+∫˙{Ï m<ä›&ç sê≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ Ä<√ì sê+»˝≤\qT n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T myÓTੇ #·+Á<äX‚KsY ¬s&ç¶, e÷J m+|” ${≤ºø£èwüº|üŒ, e÷J sêj·T#√{Ï õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY≈£î |ü\T düeTdü´\≈£î Äj·Tq≈£î ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. nq+‘·s¡+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ bÕÁ‹πøj·TT\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü≥ºD+˝À y˚dü$ø±\+˝À eT+∫˙{Ï m<ä›&ç ñ+&É≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì m˝Ÿm˝Ÿd” ø±\« m$Tà>∑q÷sY 304 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ qT+&ç 241 øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ dæ]>∑T|üŒ es¡≈£î 2&çÇ\T, ˇø£ md”‡ n~Ûø±s¡T ˙{Ïì\« m+‘·ñ+<äì |üP]Ô $esê\T Çe«&É+ »]–+~. e÷]à 10‘˚B˝À|ü⁄ &ç$»Hé˝À ñqï 52{≤´+≈£î\qT ˙s¡T ñ+#ê\ì n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. |ü≥ºDeTT˝Àì n_Ûeè~ΔøÏ H√#·Tø√˝Òì |ü\T ø±\˙\≈£î dü+ã+~Û‘· áá Çfi¯¢˝À bò˛q¢˝À e÷{≤¢&ç |ü≥ºDeTT˝À @&ÉT ø±\˙\≈£î nedüs¡yÓTÆq &ÉãT“qT Á|üuÛÑT‘·«+ 11ø√≥¢ 85\ø£å\T eT+ps¡T #˚dæ+<ä+ì Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± u≤u≤q>∑sY, yÓTÆHêغ ø±\˙, dæ$ ø±\˙, ‘·~‘·s¡ ø±\˙˝À n_Ûeè~›øÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n~Ûø±s¡T\T sê+düT+<äsY¬s&ç¶, myéT|æm˝Ÿ ø£MTwüHé myéTmdt CÀ´‹ bÕ˝§ZHêïs¡T.

sêCÀ* ]»sê«j·TsY

qøÏ© $˝ÒK] n¬sdtº

ìsêàD≤ìøÏ n&ÉT>∑&ÉT>∑THê n&ɶ+≈£î\T Ä+<√fi¯q˝À Äj·T≈£≥Tº ¬s’‘ê+>∑+ ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 10, düTes¡íyês¡Ô:NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿ ™´sLRi˙xmsμyLiVV¨s ZNP[{qs ZNP©yÕfi NTPLiμR∂ NRPLRiWıáV, NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿá xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ G…ÿ ZNP[{qsNTP «¡⁄\¤Õ¡Õ‹[ ¨dsLRiV ™´sμj∂÷¡©y ¿¡™´sLji A∏R∂VNRP»Ì¡VNRPV ¨dsLRiLiÆμ∂[xqsLjiNTP Æ©sá ™´s˘™´sμ≥j∂ xms≤R∂Vª][Liμj∂. μk∂Liª][ ¿¡™´sLji A∏R∂VNRP»Ì¡V \lLiªRΩVáV Æ©sá Aáxqs˘LigS ≈¡Lki£mns xmsLi»¡ rygRiV¬ø¡[∏R∂W÷¡= ™´sr°ÚLiμj∂. LS«‹[÷¡ Lji«¡LS*∏R∂VL`i xmspLRiÚLiVVæªΩ[ ¿¡™´sLji A∏R∂VNRP»Ì¡VNRPV xmsoxtsQ‰Ã¡LigS ¨dsLRiLiμR∂VªRΩVLiμR∂¨s NRPLRiWıáV, NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿ \lLiªRΩVáV AbPLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ Lji«¡LS*∏R∂VL`i ¨sLS¯flÿ¨sNTP @≤R∂VgRi≤R∂VgRiV©y @≤ÔR∂LiNRPVáV FsμR∂VLRi™´s*≤R∂Liª][ xms©´sVáV

™yLiVVμy xms≤R∂VªRΩW ™´sxqsVÚ©yıLiVV. ªy«ÿgS Lji«¡LS*∏R∂VL`i ¨sLS¯fl·Li ™´sÃ˝¡ \lLiªRΩVáV ≠sáV\Æ™s©´s À≥œ¡W™´sVVáV N][Õ‹[ˆªyLRi¨s, \lLiªRΩVá xqsLiZOP[Q™´sW¨sı μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s xms©´sVáV ¬ø¡[xms»Ì¡NRPVLi¤…¡[ ™´sVLi¿¡μR∂¨s ˙F~μÙR∂V»¡WLRiVNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s J @μ≥j∂NSLRi FyLÌki Æ©s[ªRΩ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ≠s©´sı≠sLi¿¡©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. μk∂Liª][ «‹[áμR∂LSbP Lji«¡LS*∏R∂VL`i ¨sLS¯flÿ¨sNTP ˙xmsæªΩ[˘NRP @©´sV™´sVªRΩVáV B™y*á¨s rÛy¨sNRP ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥j∂ N][LRi≤R∂Li øR¡W}qsÚ.. LS«‹[÷¡NTP …ÿ…ÿ ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡V NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. @Æμ∂[ «¡LjigjiæªΩ[ ZNP[{qs ZNP©yÕfi A∏R∂VNRP»Ì¡V \lLiªRΩVá AaRPáV @≤T∂∏R∂WxqsáLiVV©´s¤…Ì¡[©´s¨s

xmsáV™´soLRiV øR¡LjiËLiøR¡VNRPVLi »¡V©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmsºΩ G…ÿ ¿¡™´sLji A∏R∂VNRP»Ì¡VNRPV ¨dsLRiLiμR∂NRP \lLiªRΩVáV ºdΩ˙™´s ©´suÌyá Fyá™´soªRΩV©yıLRi¨s, À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ NRPW≤y C ©´sxtÌsQLi À≥œ¡LjiLiøy÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ºdΩ˙™´s ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVáV GLRiˆ≤T∂æªΩ[ ¨dsLRiLiμR∂NRP ™´sLiμR∂Õÿμj∂ FsNRPLSáV FsLi≤T∂F°LiVV©´s xmnsV»¡©´sáV D©yıLiVV. μk∂Liª][ C xqs™´sVxqs˘ ©´sVLi¿¡ \lLiªRΩVá©´sV aSaRP*ªRΩLigS gRi¤…Ì¡NTP‰LiøyáLi¤…¡[ NRPVLiμR∂W ©´sμj∂Õ‹[¨s ™´sLRiμR∂¨ds…”¡¨s Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡VNRPVÆ©s[Õÿ N][Æ™sáNRPVLi»˝¡ ™´sVLi≤R∂áLi «‹[áμR∂LSbP μR∂gÊRiLRi 0.8…‘¡cFsLi{qsáV, øygRiá™´sV˙Lji ™´sVLi≤R∂áLi -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

Ä<√ì, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝À Ms¡Tb˛|ü⁄s¡+ Á>±eT+q+<äT z |üÁ‹ø£ $˝ÒK] >∑T≥Tº s¡≥Tº #˚dæ qøÏ©>± ∫Á‹ø£]+∫ Ä<√ì ‘ê\÷ø£ b˛©düT\T n¬sdtº #˚XÊs¡T. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘Ó $T<Ó›ø±s¡ eT+&É\ j·T‘·|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q Vü≤qTe÷Hé nH˚ e´øÏÔ ø£˝…ø£ºsY Ä|ò”dt q+<äT ñ<√´–qì eT]j·TT ª|üj·Tq+μ |üÁ‹ø£ q+<äT $˝ÒK]|ü|æ >∑‘· ¬s+&ÉT HÓ\\T>± #ê^, q>∑s¡Ts¡÷, Ms¡|ü⁄Œs¡+ Á>±eT+˝À πswüHé &û\s¡¢ <ë«sê ˇø£ÿø£ÿ <ä>∑Zs¡ yÓsTT´qT+∫ ¬s+&ÉT y˚\ #=|ü⁄Œq Ç˝≤ yÓTT‘·Ô+ 5,500 edü÷\T #˚j·T&É+ »]–+~. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ ≈£L&Ü $s¡TbÕ|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À Ç<˚ Ø‹˝À Á|üe]Ô+#·&É+‘√ Á|ü»˝À¢ nqTe÷Hê+ e∫à b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. Vü≤qTe÷HéqT n¬sdtº #˚dæ $#ês¡D #˚XÊs¡T. n‘·ì qT+∫ |üj·Tq+ |üÁ‹ø£≈£î dü+ã+~Û+∫ ø£+ô|˙ ◊&Ó+{Ï{Ï ø±s¡T¶ e÷Á‘·y˚T ñHêïj·Tì á $wüj·T+ô|’ ‘ê\÷ø± b˛©dt yês¡T |üj·Tq+ m&ç≥sY sêe÷>ö&é $es¡D ø√s¡>± >∑‘·+˝À |üì#˚XÊ&Éì, Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·eT dü+düú˝À ˝Ò&Éì ‘Ó*bÕs¡T.

bÕsƒ¡XÊ\ ô|’ø£|ü⁄Œ ô|#·TÃ\÷&ç

ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+˝ÀH˚

q\T>∑Ts¡T $<ë´s¡Tú\≈£î >±j·÷\T

Á>±e÷\ n_Ûeè~Δ: m+|” ø√≥¢

$#ês¡D≈£î ø£˝…ø£ºsY Ä<˚X¯+ ø£s¡÷ï\T ø£˝…ø£ºπs{Ÿ, |òæÁãe] 10, düTes¡íyês¡Ô: |ü‹Ôø=+&É eTÁH√ Á|üuÛÑT‘·« u≤\Ts¡ bÕsƒ¡XÊ\˝À ˇø£ uÛÑeq+ ô|’ø£|ü⁄Œ ô|#·TÃ≥÷&ç eTT>∑TZs¡T $<ë´s¡Tú\T >±j·T|ü&çq dü+|òüT≥qô|’ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T sê+ X¯+ø£sYHêj·Tø˘ ‘·ø£åDy˚T düŒ+~+∫ bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´ j·TTì ‘√ bò˛Hé˝À e÷{≤¢&Üs¡T. n˝≤π> yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\‘√ ≈£L&Ü e÷{≤¢&ç >±j·T|ü&çq $<ë´s¡Tú\≈£î yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´dü<äTbÕj·÷ìï ø£*Œ+∫ $<ë´s¡Tú\ Äs√>±´ìï ø£bÕ&Ü\ì ø£˝…ø£ºsY ø√sês¡T. Ä<√ì ÄsY&çz sê+düT+<äsY¬s&綑√ ≈£L&Ü ø£˝…ø£ºsY bò˛Hé˝À e÷{≤¢&ç ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. n<˚$<ä+>± &çÇz XË’\», sêJyé

$<ë´$TwüHé Ç+»˙]+>¥ n~Ûø±] düTÁãeTD´+\≈£î bò˛Hé<ë«sê Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ yÓ+≥H˚ |ü‹Ôø=+&É eTÁH√ Á|üuÛÑT‘·« u≤\Ts¡ bÕsƒ¡XÊ\qT dü+<ä]Ù+∫ ]b˛s¡TºqT Çyê«\ì ø£˝…ø£ºs¡T Ä<˚•+ #ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ m˝Ÿ.m˝Ÿ.dæ ¬øHê˝Ÿô|’ ˙{Ï Á|üyêVü≤+ ‘·ìF, ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ô|’ |üs¡´y˚ø£åD ì$T‘·Ô+ ø£sêï≥ø£ u≤s¡¶sY˝À ñqï Vü‰qyêfiŸ π>CŸ bÕsTT+{Ÿ≈£î yÓ[¢q ø£˝…ø£ºsY |ü‹Ôø=+&É bÕsƒ¡XÊ\ dü+|òüT≥qqT n~Ûø±s¡T\T, MT&çj·÷ <ë«sê ‘Ó\TdüT≈£îì ‘·ø£åDy˚T nø£ÿ&ç qT+∫ Ä<√ì ÄsY&çz, bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT, yÓ’<Ûë´~Ûø±s¡T\T, &çÇz ‘·~‘·s¡T\‘√ bò˛Hé <ë«sê e÷{≤¢&ç Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T.

dæ.u…fi¯>∑˝Ÿ, |òæÁãe] 10, düTes¡íyês¡Ô: : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ñ&ÉTe÷\ Á>±eT+˝À X¯óÁø£yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q düuÛÑ≈£î m+|æ ø√≥¢ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>∑ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+˝ÀH˚ eT+&É\+˝Àì #ê˝≤ Á>±e÷\T n_Ûeè~› #˚+<ëj·THêïs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ ÁbÕs¡+_+#ês¡T. nq+‘·s¡+ es¡<ä u≤~Û‘·T\≈£î Ç+{Ï |ü{≤º\qT |ü+|æDÏ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø√&ÉTeT÷s¡T myÓTà˝Ò´ eTTs¡[ ÁøÏwüí, e÷J C…&çŒ{Ïdæ #ÛÓ’s¡àHé Ĭø b˛>∑T yÓ+ø£≥kÕ«$T, »&ûŒ dæÇz dü÷s¡´Á|üø±wt, ‘·Vü≤•˝≤›sY »j·TÁ|üuÛÑ, m+|æ&çz dæ<ä› *+π>X¯«s¡|üŒ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


2

|üPs¡Ôj˚T´Hê! yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... LS«‹[÷¡ μR∂gÊRiLRi 2.95 …‘¡c FsLi{qsá ry™´sVLÛRiQ˘LiÕ‹[ Lji«¡LS*∏R∂VL˝Ri ¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s @μ≥j∂NSLRiVáV xqsW¿¡LiøyLRiV. rÛy¨sNRP ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV NRPW≤y @xmsˆ…”¡ {qsFsLi μj∂™´sLigRiªRΩ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \Æ™sFs£qs\|ms IºΩÚ≤T∂ ºdΩxqsVNRPVLS™´s≤R∂Liª][ LS«‹[÷¡, «‹[áμR∂LSbP ¨sLS¯flÿ¨sNTP @LiøR¡©yáV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. μk∂Liª][ lLiLi≤R∂V Lji«¡LS*∏R∂VL˝Ri ¨sLS¯flÿ¨sNTP ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[zqs xmsLjiFyá©y @©´sV™´sVºΩ N][xqsLi @μ≥j∂NSLRiVáV xmsLizmsLiøR¡gS ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙gki©±szqsgRiıÕfi B¿¡ËLiμj∂. øygRiá™´sV˙Lji ™´sVLi≤R∂áLi LS«‹[÷¡ A©´sNRP»Ì¡ μR∂gÊRiLRi Lji«¡LS*∏R∂VL`i ¨sLS¯flÿ¨sNTP ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVVLiμR∂VNRPV ™´s¿¡ËLiμj∂. @LiVVæªΩ[ C Lji«¡LS*∏R∂VL`i ¨sLS¯flÿ¨sNTP Æ™sVVμR∂…”¡ ©´sVLi¿¡ A»¡LiNSáV FsμR∂LRi™´soªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. Lji«¡LS*∏R∂VL`i ¨sLS¯flÿ¨sNTP xqslLi[* ¬ø¡[∏R∂VNRP™´sVVLiμR∂V LRiW.72N][»˝¡ª][ NRPVLiμR∂W ©´sVLi¿¡ ˙F~μÙR∂V»¡WLRiVNRPV ªygRiV¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV \Æ™sV©´sL`i BLjilgi[xtsQ©±s aS≈¡ @μ≥R∂*LRi˘Li Õ‹[ ZNP©yÕfi ¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. LS «‹[÷¡ Lji«¡LS*∏R∂VL`i ¨sLS¯fl·Li ™´sÃ˝¡ ˙F~ μÙR∂V»¡WLRiVNRPV ¨dsLRiLiμj∂Li¬ø¡[ ˙xmsμ≥y©´s NS áV™´s ™´sVVLixmso©´sNRPV gRiVLRi™´soªRΩVLiμR∂¨s @ μ≥j∂NSLRiVáV gRiVLjiÚLiøyLRiV. ºdΩLS øR¡W}qsÚ ™´sVVLixmso©´sNRPV gRiVLRi™´soªRΩVLiμR∂¨s \Æ™sV©´sL`i BLjilgi[xtsQ©±s @μ≥j∂NSLRiVáV @≤ÔR∂Vxms≤R∂≤R∂Liª][ xms©´sVá©´sV ªyªy‰÷¡NRPLigS ¨s ÷¡zmsÆ™s[aSLRiV. @Õÿlgi[

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T Lji«¡LS*∏R∂VL`i ¨s LS¯fl·Li ™´sÃ˝¡ NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿÕ‹[ Æ©s™´sVŒ˝œ¡μj∂Æ©sı, N]…Ìÿá, ¿¡©´sı™´sVV≤T∂∏R∂VLi, |msμÙR∂™´sVV≤T∂∏R∂VLi, DxmsˆÃ¡WLRiV, gRiLRixqsáWLRiV ˙gS™´sWáª][Fy»¡Vc ≠sáV\Æ™s©´s F~ÕÿáV ™´sVVLixmso©´sNRPV gRiVLRi™´soªyLiVV. μk∂Liª][ ªRΩ™´sVNRPV ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂VLi øR¡Wzms}qsÚ Lji «¡LS*∏R∂VL`i ¨sLS¯flÿ¨sNTP @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂W ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ªy«ÿgS ˙F~μÙR∂V»¡WLRiVNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s J @μ≥j∂NSLRi FyLÌki Æ©s[ªRΩ Lji«¡LS*∏R∂VL`i ¨sLS¯fl·Li ™´sÃ˝¡ ≠sáV\Æ™s©´s À≥œ¡W™´sVVáV N][Õ‹[ˆªyLRi¨s, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li B¬ø¡[Ë xmsLji•¶¶¶LRiLi ™´sÃ˝¡ ™yLjiNTP FsÕÿLi…”¡ xmns÷¡ªRΩLi I©´sgRiWLRiμR∂¨s, xms©´sVáV ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂Wá¨s ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ≠s©´sı≠sLi¿¡©´s»Ì¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. μk∂Liª][ xms©´sVáV ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRi≤R∂Li¤Õ¡[μR∂V. . «‹[áμR∂LSbP Lji«¡LS*∏R∂VL`i xms©´sVá©´sV ªRΩ*LRigS ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s ¡©´sgS©´sxms¤Õ˝¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NS»¡ry¨s LS≠sVlLi≤ÔT∂ ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáNRPVJ ¤Õ¡[≈¡ LSaSLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi NRPVLiμR∂WNRPV μR∂gÊRiLRiÕ‹[ «‹[áμR∂LSbP ˙Fy¤«¡NÌRPV ¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[xms»Ì¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ™´sLRiμR∂©´sV ¨s∏R∂VLi˙ºΩLiøR¡≤y¨sNTP ª][≤R∂ˆ≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s, @Õÿlgi[ ˙xms«¡Ã¡NRPV À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ ™´sLRiμR∂ B ¡˜LiμR∂VáV ª]ágjiF°ªy∏R∂V¨s }msL]‰©yıLRiV.«‹[áμR∂LSbP xms©´sVáV ªRΩ*LRi gS ¬ø¡[xms…ÌÿáLi¤…¡[ lLiLi≤R∂V Lji«¡LS*∏R∂VL˝Ri ¨sLS¯flÿ¨sNTP Æ™s[lLi[*LRiVgS @©´sV™´sVªRΩVáV B™´s*≤R∂Æ™s[V G\ZNPNRP xmsLjiuy‰LRi™´sV¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ N]ªRΩÚ @LiøR¡©yáV LRiWF~Liμj∂Li¿¡©´s @μ≥j∂NSLRiVáV xmsLjiFyá©´s @©´sV™´sVºΩ N][xqsLi xmsLizmsLiøyLRiV. @Õÿlgi[ lLiLi≤R∂V Lji«ÿLRi*∏R∂VL˝RiNRPV Æ™s[lLi[*LRiV @©´sV™´sVªRΩVáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLRiV. @¨dsı @©´sVNRPW÷¡ }qsÚ ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ @©´sV™´sVªRΩVáV á’≥¡Li¬ø¡[ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s ¨ds…”¡FyLRiVμR∂áNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s J @μ≥j∂NSLji ¬ø¡FyˆLRiV. @Æμ∂[ «¡LjigjiæªΩ[ LS«‹[÷¡ NRPLi¤…¡[ «‹[áμR∂LSbP xms©´sVáV ªRΩ*LRigS ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sVπ∏∂[V˘ @™´sNSaRPLi DLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

|ü˝…¢|ü˝…¢≈£î b˛©dt

bÕsƒ¡XÊ\ ø√dü+ düú\+ ]õÁùdºwüHé #˚düT≈£îqï Á|üuÛÑT‘·«+

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... ø£{Ϻ+#·&É+ e+{Ï kÕe÷õø£ Á|üC≤#Ó’‘·q´ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ lø±s¡+ #·T≥ºqTqï≥T¢ md”Œ ‘Ó*bÕs¡T. b˛*jÓ÷ s¡Væ≤‘· düe÷»+ @s¡Œ&Ü\+fÒ b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T 5 dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄ |æ\¢\+<ä]ø° b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚sTT+#˚˝≤ ø£èwæ #˚j·÷*‡q uÛ≤<ä´‘· n+<ä]ô|’ ñ+<äHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï kÕe÷õø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT $»j·Te+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î b˛©düT\T ø£èwæ #˚j·÷\ì ‘·<ë«sê Á|ü»\‘√ dü‘·‡+ã+<ë\T @sêŒ≥T#˚düT≈£îì düe÷»+˝À XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\ |ü]s¡ø£åD≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì md”Œ dæã“+~øÏ dü÷∫+#ês¡T.

ø√dæ–, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq ø√dæ–˝À X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ Á|üuÛÑT‘·«+ yês¡T yÓ÷‘·˝À bÕsƒ¡XÊ\ ø√s¡≈£î düú\ &Ü≈£î´yÓT+≥T ¬s’≥sY q]‡+Vü≤kÕ«$T eT÷]Ô nsTTq ‘·q düú\+ düπs« HÓ+ 490>∑\ Hê\T>∑T mø£sê\ uÛÑ÷$Tì n|üŒ–dü÷Ô sê‘·|üPs¡«ø£+>± ás√E ]õÁwüºsY ø±sê´\j·T+ q+<äT ]õÁwüºs¡T #˚dæ Çe«&É+ »]–+~.

u…’_¬>Ø Á>±eTyêdüT\≈£î

Çfi¯¢ düú˝≤\T, |ü+≥ qwüº |ü]Vü‰s¡+ Çyê«*: d”|”◊ Ä<√ì, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): Ä<√ì eT+&É\+˝Àì u…’sTT∫¬>Ø Á>±eT+˝À <ë<ë|ü⁄ 30 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ md”‡, ;d” yê]øÏ Çfi¯¢ düú˝≤\T Á|üuÛÑT‘·«+ Çe«&É+ »]–+~. 30dü+e‘·‡sê\T >∑&ç∫q Á|üuÛÑT‘·«+ Ä düú˝≤\qT πø{≤sTT+#·˝Ò<äT. ø±e⁄q ã&ÉT>∑T ã\V”≤q es¡Z Á|ü»\T #ê©#ê\˙ Çfi¯¢˝À ¬s+&ÉTeT÷&ÉT ≈£î≥T+u≤\T ìedædüTÔHêïsTT. ø±e⁄q ñeTà&ç ≈£î≥T+u≤\T ìedæ+#·&É+ ø£wüº+>± ñ+~. ø£qTø£ Á|üuÛÑT‘·«+ u…’sTT∫¬>] q+<äT Çfi¯¢ düú˝≤\T Çe«&ÜìøÏ ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì u…’sTT∫¬>] Á>±eT+˝À düπs«HÓ+ 87˝Àì 11mø£sê\ 80ôd+≥T¢ n+<äT˝À ÇHê+ uÛÑ÷$T ø£\<äT. ø£qTø£ ô|’ ø£qãs¡∫q uÛÑ÷$T˝À düú˝≤\T Çe«>∑\s¡ì ø√s¡T#·THêï+. ø£s¡Te⁄ esê¸uÛ≤e+ e\¢ |ü+≥\T ˝Òe⁄. ø£s¡Te⁄ @s¡Œ&ç ¬s’‘ê+>∑+ rÁe+>±, Ä]úø£+>± qwüºb˛sTT #˚dæq n|ü⁄Œ\T rs¡Ã˝Òø£ Ä‘·àVü≤‘·´\ yÓ’|ü⁄ yÓ\¢&ÜìøÏ neø±X¯+ ñ+~. |üX¯óe⁄\≈£î y˚T‘·˝Òø£ ø£uÒfi≤\≈£î ‘·s¡\T‘·THêïsTT. ø£qTø£ |üX¯óe⁄\ y˚T‘·qT ñ∫‘·+>± düs¡|òüsê #˚j·÷*.Á>±eT+˝À ñbÕ~Û |üqT\T ìs¡«Væ≤+#ê*. á <äsêï˝À d”|”◊ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T n»jYTu≤ãT, ¬s’‘·T dü+|òüT õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T \øÏåà¬s&ç¶, d”|”◊ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù ø£\T¢u≤$sêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô) : u≤>¥*+>∑+|ü*¢ &ç$»Hé˝Àì uÛÑ÷ÄÁø£eTD\qT >∑T]Ô+∫ ø£u≤®\qT ‘=\–+#˚+<äT≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊeTì JôV≤#Ym+d” dü]ÿ˝Ÿ 9 ø£$TwüqsY ñ|üø£$TwüqsY k˛eTsêE nHêïs¡T. ;sê+q>∑sY ø±\˙ \+u≤&ç ãdæÔ, VüQùd‡HékÕ>∑sY Hê˝≤ |ü]yêVü≤ø£ ÁbÕ+‘ê\‘√bÕ≥T $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ ÄÁø£eTD\≈£î >∑T¬s’qyê{Ïì á s√E Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. &ç$»Hé˝Àì |ü\T ø±\ì ãd”Ô˝À¢ ø±s=Œπs≥sY Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶, {ÖHébÕ¢ì+>¥ ÇHé#Ûê]® s¡+õ‘Y, &ûm+ôV≤#Yz &Üø£ºsY #·+Á<äø£fi¯, »\eT+&É* $uÛ≤>∑+ ôdø£åHé y˚TH˚»sY ø£èwüíe÷#ê], Ç+»˙]+>¥ n~Ûø±s¡T\‘√ ø£*dæ Äj·Tq düs¡÷ÿ´{Ÿ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. áHê&ÉT˝À e∫Ãq eT<äsY &ÓsTTØ ÄÁø£eTDô|’ düŒ+~+∫ yÓ+≥H˚ ≈£L*Ãy˚‘·≈£î Ä<˚•+#ês¡T. <äj·÷q+<äq>∑sY yêdüT\T m<äTs=ÿ≥T+qï es¡¸|ü⁄ ˙{Ï ì\« düeTdü´ô|’ |ü]o*+∫ Á|ü‹bÕ<äq\T dæ<äΔ+ #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. M~Û BbÕ\T, bÕ]X¯ó<ä´ düeTdü´\ô|’ n~Ûø±s¡T\T XÊX¯«‘· #·s¡´\T #˚|ü{≤¢\ì n<˚•+#ês¡T. Á|üC≤düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ ∫‘·ÔX¯ó~›‘√ |üì#˚j·÷\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yês¡T¶ ø£$T{° düuÛÑT´\T ø±kÕì Äq+<äsêe⁄, qMHé eTT~sêCŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): ;d”\≈£î sêC≤´~Ûø±s¡+ <äøÏÿq|ü⁄Œ&˚ Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ;d” dü+πøåeT dü+|òüT+ sêh n<Ûä´≈£åî\T ÄsY.ø£èwüíj·T´ ù|s=ÿHêïs¡T. X¯ó Áø£yês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À¢ì @&ûá ø±sê´\j·T Äes¡D˝À $<äT´‘Y ;d” ñ<√´>∑T\ dü+πøåeT dü+|òüT+ HêsYÔ dü]ÿ˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ;d”\T ‘·eT Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ ñ<ä´$T+#ê\Hêïs¡T. |ü<√H√ï‘·T˝À¢ nHê´j·T+ #˚ùdÔ... Hê´j·T+ ø√dü+ b˛sê&Ü\ì Äj·Tq |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Ç|üŒ{Ïπø nÁ>∑≈£î˝≤\T ;d” ]»πs«wüq¢qT düVæ≤+#·&É+ ˝Ò<äì... yê]ì |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü ñ<ä´e÷\T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. >∑‘· d”m+ s√X¯j·T´ ;d”\≈£î |ò”E Øj·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ $<ÛëHêìï m‹Ôy˚kÕÔq+fÒ... ‘ê{≤ rkÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#êeTì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ñqï bÕ\≈£î\T |ò”E Øj·T+ãsY‡ yÓT+{ŸqT ‘=\–ùdÔ... |”sƒê\T ø£~*kÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïπø ;d” |ü\T s¡+>±˝À¢ sêDÏdüTÔHêïs¡ì... nsTTHê dü]jÓÆTq ÁbÕ<Ûëq´+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ yÓqTø£ã&ç b˛‘·THêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç~ ‘=\>±\+fÒ ;d”\≈£î sêC≤´~Ûø±s¡+ <äøÏÿ‘˚H˚ Hê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. sêh+˝À nqTuÛÑeE„˝…’q ;d” H˚‘·\Tqï|üŒ{Ïø°... ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ nÁ>∑≈£î\ e´øÏÔπø d”m+ |ü<ä$

õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø±o$X¯«Hê<∏é #˚düTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. sêÁcÕºìï @ kÕe÷õø£ es¡Z+ <√#·T≈£î+≥T+<√ n+<ä]øÏ ‘Ó\TdüTqì Ç|ü⁄Œ&Ó’q eTÚq+>± ñ+&Éø£b˛‘˚ ˇø=ÿø£ÿ] J$‘· #·]Á‘·\T ãj·T≥|ü&É‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. j·<äe Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ dü$T‹ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT nj·T´qïj·÷<äyé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ ˇø£s¡T ø±<äì ◊<äT ø√≥¢ ;d” Á|üC≤˙ø£+ ñ+<äì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ dæ+&çπø≥¢qT nì∫ y˚ùd yê]ô|’ πødüT\T ô|{Ϻ+#·&É+ Äj·Tq #˚dæq ‘·bÕŒ? nì Á|ü•ï+#ês¡T. yê*àø£ Hêj·T≈£î&ÉT ˝≤j·TsY _$.Hêj·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ _dæ eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ô|’ Äs√|üD\T e÷q≈£î+fÒ e#˚à mìïø£˝À¢ bÕغ\≈£î

ãd”Ô˝À¢ ñ|ü ø£$TwüqsY |üs¡´≥q

;d”\≈£î sêC≤´~Ûø±s¡+ <ä¬øÿ˝≤ b˛sê&Ü*: ÄsY.ø£èwüíj·T´

yÓ÷|æ<˚$ì $eT]Ù+#˚ kÕúsTT @ Hêj·T≈£î&çøÏ ˝Ò<äT ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ uÛÑTeHês¡ù|≥˝Àì \øÏåà ìyêdt ˝≤&û® q+<äT j·÷<äe dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT nj·Tqï j·÷<äyé n<Ûä´ø£å‘·q »]–q düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’ Á|üdü+–+#ês¡T. á düe÷y˚XÊìï ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ;d”˝À¢ n‘·´+‘· yÓqTø£ã&çq ≈£î˝+>± ñqï >∑+>∑ |ü⁄Á‘·T\T sêÁwüº+˝À ø√{Ï »HêuÛ≤ ñ+&É>± n+<äT˝À eTT>∑TZs¡T XÊdüq düuÛÑT´\T e÷Á‘·y˚T ñqïyê]˝À mH√ï Ä≥T b˛≥T¢ m<äTs=ÿì ás√E ø√kÕÔ+Á<Ûä õ˝≤¢˝À ¬s+&Ée eT+Á‹>± m<ä>∑&É+ #·÷dæ zs¡«˝Òø£ ˇø£ ã\yÓTÆq kÕe÷õø£ es¡Z+ eT+Á‹ yÓ÷|æ<˚$ì sê»ø°j·T+>± m<äTs=ÿ˝Òø£ ndü‘·´Äs√|üD\T

X¯ìyês¡+, 11 |òæÁãe], 2012

ãT~Δ #ÓbÕÔeTì ;d” m<äT>∑T<ä\ #·÷dæ ˇs¡«˝Òπø Ç≥Te+{Ï Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡ì Ç|üŒ{Ϭø’Hê ;d” n~Ûø±s¡T\qT >±qT sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\qT >±ì nqTe÷ì+#·&É+ e÷qTø√yê\ì ˝Ò≈£î+fÒ ;d” dü‘êÔ #·÷|ü⁄‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ;d” Á|üC≤y˚~ø£ ø£˙«qsY |æJ yÓ+ø£fÒwt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ;d” z≥¢‘√ ¬>*∫ ;d”\qT nDÏ∫y˚j·T&É+ ø=ìï kÕe÷õø£ esêZ\≈£î yÓqï‘√ ô|{Ϻq $<ä´nì yÓTT<ä{Ï q+∫ ø=ìï ã\yÓTÆq kÕe÷õø£ esêZ\T ;d”\qT $<ä´, yÓ’<ä´, sê»ø°j·T s¡+>±\˝À Ä&çb˛düTÔHêïs¡ì Ç|üŒ{Ϭø’Hê ø£fi¯ófl ‘Ós¡∫ me«] »HêuÛ≤ m+‘√ yê]øÏ n+‘· ÁbÕeTTK´‘· ø£*Œ+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ø£{≤ºu…{≤ºs¡Hêïs¡T. >∑‘· d”m+ s√X¯j·T´, Á|üdüTÔ‘· d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ;d” e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT bÕ{ÏdüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ CHêuÛ≤qT ã{Ϻ mìïø£\ d”≥¢≈£î ]»πs«wüHé πø{≤sTT+#˚ $<ÛëHê\T neT˝À¢øÏ eùdÔ... ;d” H˚‘·\T Ç+ø± n_Ûeè~Δ #Ó+<äT‘ês¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. düuÛ≤ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTT+<äT XÊMTsYù|{Ÿ düuŸ ùdºwüHé˝À ÄsY.ø£èwüíj·T´ $<äT´‘Y ñ<√´>∑T\ C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+∫.... y˚T&ÉÃ˝Ÿ düuŸ ùdºwüHé es¡≈£î sê´©>± e#êÃs¡T. sêh ;d” H˚‘· eTT‘·´+ yÓ+ø£qï >ö&é, ;d” Á|üC≤ dü$T‹ sêh n<Ûä´≈£åî\T >∑T»®ø£èwüí, ;d” Hê´j·Tyê<äT\ dü+|òüT+ sêh ø£˙«qsY nXÀø˘ >ö&é, y˚T&ÉÃ˝Ÿ @&ûá _.sêeTeT÷]Ô, Ç‘·s¡ ñ<√´>∑T\T q]‡+Vü‰à<ëdt, ÁãùV≤à+<äsY sêe⁄, yÓ÷Vü≤Hé, |üs¡«‘·+, j·÷<ä–], sêCÒ+<äsY ‘·~‘·s¡ H˚‘·\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

edü‹>∑èVü‰ìï ‘·ìF #˚dæq áy√ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô) : –]»q edü‹>∑èVü‰ìï eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] <Ûäq+»j·T ‘·ìF #˚XÊs¡T. $<ë´s¡Tú\‘√ ø£*dæ áy√ Äغ eTùV≤wt, Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] uÛÀ»Hê\T #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ düeTdü´\T n&ç– ‘Ó\düT≈£îHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î HêD´yÓTÆq uÛÀ»q+ ô|≥º&É+˝Ò<äì $<ë´s¡Tú\T Äj·Tq≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T.

u≤˝ø±]à≈£î&çøÏ $eTTøÏÔ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô) : u≤\ø±]à≈£î\qT >∑T]Ô+#˚+<äT≈£î sêÁwüº ø±]à≈£XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À $$<Ûä dü+düú\T #˚|ü{Ϻq ‘·ìF\T zu≤\ ø±]à≈£î&çøÏ $eTTøÏÔ ø£*–+#êsTT. dæøÏ+Á<ëu≤<é ˝Àì |ü\T <äTø±D≤\T, ¨≥fi¯¢˝À ás√E Äø£dæàø£ ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. M{Ï˝À uÛ≤>∑+>± zVü‰≥˝À¢ |üì#˚düTÔqï u≤\ø±]à≈£î&çì >∑T]Ô+∫ n‘·&çøÏ $eTTøÏÔ ø£*–+#ês¡T.

Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ #·]ÃkÕÔ: myÓTà˝Ò´ Á|üø±XŸ >ö&é ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô) : Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é˝À Á|ü»\T ì‘·´+ m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT n ôd+;¢ düe÷y˚XÊ˝À¢ ˝ÒeHÓ‘·ÔqTqï≥T¢ sêCÒ+Á<äq>∑sY myÓTà˝Ò´ Á|üø±XŸ >ö&é ù|s=ÿHêïs¡T. eT+∫˙s¡T, Á&Ó’H˚J, s√&ÉT¢ Á{≤|òæø˘ düeTdü´\qT Á|üuÛÑT‘·«+ |ü{Ϻ+#·ø√e&É+ ˝Ò<äì Äs√|æ+#ês¡T.


düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

X¯ìyês¡+, |òæÁãe] 11, 2012

|üPs¡«|ü⁄ $<ë´s¡Tú\ n|üPs¡« ã+<Ûä+ yÓ\Tú]Ô |òæÁãe] 10 : düTes¡íyês¡Ô eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >√es¡úq–] õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Äes¡D˝À 1982, 83 dü+e‘·‡sê \˝À 10e ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄≈£îqï $<ë´s¡Tú\ düy˚Tàfi¯q+ X¯óÁø£yês¡+ @sêŒ≥T#˚düT≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“+ >± |üPs¡«|ü⁄ $<ë´s¡Tú\T e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ >∑‘·+˝À |üPs¡«|ü⁄$<ë´s¡Tú\eT+ ‘ê eT∞¢ #·<äTe⁄≈£îqï bÕsƒ¡XÊ\˝À ø£\TdüTø√e&É+ #ê˝≤ dü+‘√wü+>± ñ+<äHêïs¡T. ùdïVæ≤‘·T\eT+‘ê ˇø£ ]H=ø£s¡eTT ÄbÕ´j·T+>± ùdïVü≤uÛ≤ e+‘√ |ü\Tø£]+#·T≈£îHêïeTHêïs¡T.

n<˚$<ä+>± n|üŒ{Ï s√E˝À¢ >∑Ts¡Te⁄\ô|’ ñqï uÛÑøÏÔì #ê≥T≈£îHêï eTHêïs¡T. >√es¡úq–]˝À Á|ü<ÛëH=bÕ <Ûë´j·TT&ç>± |üì#˚dæq Vü≤s¡«s¡úHê sêj·TD ø°]ÔX‚wüß´\T ÁøÏwüíeT÷]Ô ù|s¡TMT<äT>± 5,116 s¡÷bÕj·T\T, n<˚$<ä+>± ‘Ó\T>∑T |ü+&ç{Ÿ sê+düT ã“j·T´ s¡÷. 2,000 Çdü÷Ô, ‘Ó\T>∑T u≤wü˝À ÁbÕMDT´\T>± me¬s’‘˚ ñ+{≤s√ yê]øÏ ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒj·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á dü+<äs¡“+>± ñbÕ<Ûë´j·TT\ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ dü«ØZj·T ÁøÏwüíeT÷]Ô ùde\T >√es¡ú–] bÕsƒ¡XÊ\≈£î eTs¡Te˝Ò$

uÛÑ÷ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·&Üìπø

eHêïs¡T. Äj·Tq düreTDÏ X‚cÕe‘· eTàqT ‘·eT >∑Ts¡Te⁄‘√ düe÷q+>± |üPs¡«|ü⁄ $<ë´s¡Tú\T »j·Tsê+, dü‘·´kÕsTT, dü÷ÿ˝Ÿ ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ s¡eTDj·÷ <äyé\T bÕ˝§Zì |üPs¡«|ü⁄

$<ë´s¡Tú\ düy˚Tàfi¯q+ »j·TÁ|ü<ä+ #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m+áz #·+Á<äX‚KsY, Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T yêdüT<˚esêe⁄, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, Á>±eTô|<ä›\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üe÷<ë\≈£î ì\j·÷\T>± C≤rj·T s¡Vü≤<ës¡T\T

uÒ‘·+#·s¡¢ |òæÁãe] 10, (düTes¡íyês¡Ô): uÛÑ÷ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·&Üìπø ¬syÓqT´ dü<ädüT´\T Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚dæ+<äì ‘·Vü≤o˝≤›sY •e sêeTT&ÉT nHêïs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >=s¡¢>∑T≥º Á>±eT+˝À X¯óÁø£yês¡+ ¬syÓqT´ dü<ädüT‡ »]–+~.á düe÷y˚X¯+˝À Á>±e÷ìøÏ ¬s’‘·T\T ‘·eT düeTdü´\qT $qï$+#·T≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Á>±eT+˝Àì _*¶+>¥\˝À ñqï ø±\˙ Á|ü»\T $<äT´‘Y düeTdü´ô|’ n~Ûø±s¡T\‘√ yê–«yê<ëìøÏ ~>±s¡T. ‘·|üŒì dü]>± _\T¢\T ø£&ÉT‘·Tqï sêÁ‹ nj˚T´dü]øÏ $<äT´‘Y yÓ\>∑&É+ ˝Ò<äì <√eT\‘√ s√>±\ uÛ≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á $wüj·T+ô|’ düŒ+~+∫q ‘·Vü≤o˝≤›sY $<äT´‘Y XÊK n~Ûø±s¡T\‘√ dü+Á|ü~+∫ düeTdü´qT ‘=\–kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $ÄsYz eT÷]Ô, ø±s¡´<ä]Ù πøX¯e⁄&ÉT, Äj·÷XÊK\ n~Ûø±s¡T\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

&√Hé, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô) : &√Hé |ü≥ºD •yês¡T˝Àì C≤rj·T s¡Vü≤<ë] Ç{°e\ Á|üe÷<ë\≈£î ì\j·T+>± e÷]+~. >∑‘· ¬s+&ÉT HÓ\\ ø±\+˝À düTe÷s¡T |ü<äT\ dü+K´˝À eTè‘·T´yê‘· |ü&ܶs¡T. n‹ y˚>∑+, nC≤Á>∑‘·Ô ø±s¡D+>± Á|üe÷<ë\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì, Á|ü‘·´ø£å kÕ≈£åî\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ˇπø ÁbÕ+‘·+˝À >∑+≥ e´e~Û˝À ¬s+&ÉT Á|üe÷<ë\T #√≥T#˚düTø√e&É+ ÄX¯Ãs¡´ø£s¡+. ôV’≤<äsêu≤<é qT+∫ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêÁwüº+˝Àì ø£èwüí–]øÏ yÓfi¯óÔqï n+ãT˝…Hé‡ yêVü≤q+ yÓTÆdü÷sY≈£î yÓfi¯óÔqï n+u≤dæ&ÉsY ø±s¡TqT &Ûû ø√e&É+ »]–+~. nsTT‘˚ @MT ÁbÕD≤|üj·T+ »s¡>∑ø£b˛e&É+ n<äèwüºø£s¡+. >∑+≥ e´e~Û˝ÀH˚ n<˚ kÕúq+˝À Äe⁄\<=&ç¶ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ô|<ä› k˛eTT\T q&ç|æ k˛eTT\T ∫{≤º\ Á>±eT+˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ñs¡T‡ eTVü≤‘·‡e+ #·÷düTø=ì ‹s¡T>∑T Á|üj·÷D+ #˚düTÔ+&É>±, @|”21 {°j·TT0231 ◊#·sY yêVü≤q+ &Ûû ø=q&É+‘√ rÁe>±j·÷\ bÕ\j·÷´s¡T. &√Hé Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´ ùde\T ìs¡«Væ≤+∫q |æeTà≥ yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´ ùde\≈£î ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T.

&ûyÓ’m|òt◊ Ä<Ûä«s¡´+˝À MÄs√« yÓ÷&É˝Ÿ f…dtº

Á>±eT ø£$T{°\ô|’ yÓ’mkÕ‡sY d”|” <äèwæº

ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 10, (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 12e ‘˚B Ä~yês¡+ s√E kÕúìø£ H˚wüq˝Ÿ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ q+<äT ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î MÄs√« yÓ÷&É˝Ÿ f…dtºqT ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì &çyÓ’m|òt◊ ø±s¡´<ä]Ù &ç.\ø£åàDY ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nuÛÑ´s¡Tú˝À¢ eTH√<ÛÓ’sê´ìï ì+|ü&ÜìøÏ á yÓ÷&É˝Ÿ f…dtº ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. MÄs√« yÓ÷&É˝Ÿ f…dtº≈£î Vü‰»s¡Tø±e\dæq nuÛÑ´s¡Tú\T kÕúìø£ kÕsTTu≤u≤ q>∑sY »+ø£åHé˝Àì &çyÓ’m|òt◊ ø±sê´\j·T+˝À dü+Á|ü~+#ê\ì ˝Ò<ë 9701262844 HÓ+ãsY≈£î bò˛Hé #˚dæ ù|s¡¢qT qyÓ÷<é #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. 12e ‘˚B Ä~yês¡+ H˚wüq˝Ÿ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ q+<äT H˚s¡T>± ≈£L&É dü+Á|ü~+∫ nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT ù|s¡¢qT qyÓ÷<äT #˚düTø√e#·TÃqì ‘Ó*j·TCÒXÊ s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çyÓ’m|òt◊ Hêj·T≈£î\T Hêπ>+Á<ä, Hê>∑sêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ãq>±q|ü*¢, |òæÁãe] 10, (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ |ü≥ºD+˝Àì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕ]º ø±s¡´\j·T+ q+<äT ãq>±q |ü˝…¢ ìjÓT»ø£ es¡Z Ç+#êsY® mÁs¡uÀ‘·T\ yÓ+ø£≥ ¬s&ç¶ X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕ]ºì eT]+‘· ã˝Àù|‘·+ #˚ùd˝≤ eT+&É\ eT]j·TT Á>±eT ø£$T{Ï\qT @sêŒ≥T #˚dæ >∑&É|ü>∑&É|ü≈£î yÓ[fl z≥s¡T qyÓT<äT ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü&É‘êeTì ‘·eT bÕ]º sêuÀj˚T mìïø£\˝À ~–«»j·T+>± $»j·T+ kÕ~düTÔ+~Hêïs¡T. ‘·eT Hêj·T≈£îìô|’ ‘˚<˚bÕ, ø±+Á¬>dt ≈£îeTàø£ÿsTT ‘·eT Hêj·T≈£îìï Çã“+~ ô|{Ϻq|üŒ{ÏøÏ Á|ü»\˝À e÷ Hêj·T≈£îìøÏ Ä<Ûäs¡D ô|s¡T>∑T‘·T+<˚ ‘·|üŒ m≥Te+{Ï <äTwüŒÁ|üuÛ≤e+ #·÷|ü<äì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À ø±≥kÕì Á|ükÕ<ä¬s&ç¶, •yê¬s&ç¶, qs¡dæ+Vü≤¬s&ç¶, Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬syÓqT´ dü<ädüT‡\T

<ä+|ü‘·T˝…’q Vü‰´+&éu≤˝Ÿ Áø°&Üø±s¡T\T

uÀs¡TqT d”CŸ #˚dæq ‘·Vü≤d”˝≤›sY

ø£s¡÷ï\T Áø°&É\T |òæÁãe] 10 düTes¡íyês¡Ô : q>∑s¡+˝Àì kÕúìø£ ne⁄{Ÿ&√sY ùdº&çj·T+˝À 13e nœ\ uÛ≤s¡‘· k‘YCÀHé Vü‰´+&éu≤˝Ÿ b˛{°\T »s¡T>∑T ‘·Tqï düeTj·T+˝À ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢≈£î #Ó+~q C≤rj·TVü‰´+&éu≤˝Ÿ Áø°&Üø± s¡T&ÉT ø°]ÔyÓ+ø£fÒwt, ø£sêï≥ø£≈£î #Ó+~q n+‘·sê®rj·T Vü‰´+&éu≤˝Ÿ Áø°&Üø± ]ì uÛ≤eq\T ô|<ä›\ ˇ|üŒ+<ä+‘√ $yêVü≤+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ø£s¡÷ï\T $#˚Ãd æq $$<ä sêÁcÕº\ Vü‰´+&éu≤˝Ÿ Áø°&Üø±s¡T\T, Áø°&Ü Á|ü‹ì<ÛäT\T ø°]ÔyÓ+ø£ fÒwt, uÛ≤eq\ $yêVü≤+ dü+<äs¡“+>± q÷‘·q <ä+|ü‘·T\≈£î |ü⁄wüŒ>∑T˝≤;\T n+<äCÒdæ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ Vü‰´+&éu≤˝Ÿ dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù sêe÷+»H˚j·TT\T, dü+|òüT Á|ü‹ì<ÛäT\T $»jYT≈£îe÷sY, >∑+>±<ÛäsY, m+. $»jYT≈£îe÷sY, Hê>∑s¡‘·ïeTj·T´, sêh Vü‰´+&éu≤˝Ÿ ø√#Y s¡$≈£îe÷sY, $$<ä d”ìj·TsY Vü‰´+&éu≤˝Ÿ Áø°&Üø±s¡T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

>∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, |òæÁãe] 10 (düTyês¡íyês¡Ô): >∑÷&É÷s¡T eT+&É\ |ü]~Û˝À ì ã÷&ç<äbÕ&ÉT Á>±eT+˝À #ÓHÓï sêeTT&ÉT ‹|üŒ <ä>∑Zs¡ ¬s’‘·T <˚ej·T´ y˚düT≈£îqï uÀs¡TqT X¯óÁø£yês¡+ d”CŸ #˚dæq≥T¢ ‘·Vü≤•˝≤›sY dü+‘êqÁøÏwüí ‘Ó*bÕ s¡T.‹|üŒ <ä>∑Zs¡ Á|üuÛÑT‘·«+ y˚dæq uÀs¡T≈£î Á‘ê>∑T˙s¡T n+<ä&É+ ˝Ò<äT.Bì e\¢ ô|+∫ø£\bÕ&ÉT, ¬ø.Hê>∑˝≤|ü⁄s¡+ Á>±e÷˝À¢ eT+∫ ˙{Ï düeTdü´ ‘·˝…‹Ô+~.Á>±eTdüTÔ\T M{Ï e\¢ ã÷&ç<äbÕ&ÉT˝À »]–q ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À Bì >∑T]+∫ |òæsê´<äT #˚XÊs¡T.

sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt |ü‘·q+ ‘·|üŒ<äT yÓ\TΔ]Ô, |òæÁãe] 10 düTes¡íyês¡Ô sêuÀj˚T mìïø£\˝À ø±+Á¬>dt |ü‘·q+ ‘·|üŒ<äì õ˝≤¢ ‘˚<˚bÕ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉT u§eTàq •eX¯+ø£sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ u§$Tà¬s&ç¶ |ü˝…¢ Á>±eT+˝À eT+&É\ ‘˚<˚bÕ ø£ì«qsY düTã“sêj·TT&ÉT n<Ûä´ø£å‘·q ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ düuÛÑ´‘·« ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷≥¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝À 10 y˚\ eT+~‘√ düuÛÑ´‘·«+ qyÓT<äT #˚sTTkÕÔqïHêï&ÉT. sêuÀj˚T mìïø£\˝À Á|ü»˝Ò ‘·–q >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓbÕÔs¡Hêïs¡T. Á>±eT+˝À yÓT‘·Ô+ 50 eT+~‘√ düuÛÑ´‘·«+ qyÓT<äT #˚sTT+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· ø±s¡´<ä]Ù |æ. ã\sêyéT >ö&ÉT, eTJ düs¡Œ+#Y ø£èwüßí&ÉT, sêe÷+»H˚j·TT\T, Hêsêj·TD, Áo<ÛäsY, Ms¡uÛÑÁ<äT&ÉT, Vü≤qTeT+‘·T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

14 qT+∫ 17es¡≈£î Ç+≥sY ÁbÕøϺø£˝Ÿ‡ ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T |òæÁãe] 10 : düTes¡íyês¡Ô eT+&É\+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À áHÓ\ 14 qT+∫ 17e ‘˚B es¡≈£î Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´s¡Tú\≈£î ÁbÕøÏø£˝Ÿ |üØ≈£å\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ lìyêdüT\T ‘Ó*bÕs¡T. 14e ‘˚Bq u≤≥˙, 15q Eyê\J, 16q |òæõø˘‡, 17q ¬ø$TÁd”º |üØø£å\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á |üØø£å\≈£î $<ë´s¡Tú\+<äs¡÷ Vü‰»s¡Tø±yê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ô|q¸qs¡¢≈£î Áø°&Ü b˛{°\T ãq>±q|ü˝…¢ |òæÁãe] 10 düTes¡íyês¡Ô: e÷]ÃHÓ\˝À »s¡T>∑uÀe⁄ |æ+#·qs¡¢ yê]¸ø£ düs¡«düuÛÑ´düe÷y˚XÊìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì ô|q¸Hé<ës¡T\ø£ Ä≥\ b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ô|q¸qs¡¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT dü+Je¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á Ä≥\ b˛{°˝À #Ódt, øÏ«CŸ, ø±´s¡yéT‡, ‘·~‘·s¡ b˛{°\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢, e÷]ÃHÓ\ 13 qT+∫ 25e ‘˚B es¡≈£î á b˛{°\T »s¡T>∑T‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.

3

f…{ŸqT s¡<äT› #˚Ój·÷*`ÄyêCŸ ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 10, (düTes¡íyês¡Ô): >∑‘· HÓ\s√E\ qT+∫ ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘· f…{Ÿ s¡<äT› #Ój·÷´\ì mdtJ{Ï b˛düTº˝À¢ ;á&û yê]øÏ neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì sêÁwüºyê´|üÔ+>± nH˚ø£ ñ<ä´e÷\T #˚düTÔHêï á Á|üuÛÑT‘·«+ ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq #·+<ä+>± e´eVü≤]+#·&Üìï ÄyêCŸ ø£$T{Ï õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T j·TyéT.&ç.eTTs¡TÔC≤ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’K]ì K+&ç+#ês¡T. eTTK´+>± f…{Ÿ zdæ ìs¡T<√´>∑ j·TTe‘·≈£î >∑T~ã+&É>± e÷]+~. zdæ\≈£î 60XÊ‘·+ e÷s¡Tÿ\T sêe\qï ìã+<äq e\¢ ás√E f…{Ÿ˝À ns¡Ω‘· kÕ~Û+#˚ yê] dü+K´ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe. n≥T ás√E zdæ\T &çÁ^\T #·~$ ñbÕ<Ûë´j·T ns¡Ω‘·≈£î ø±e\dæq ;á&û #·<äe&É+ H˚s¡e÷? ñbÕ<Ûë´j·T ìj·Te÷ø±\ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ nqTdü]düTÔqï $<Ûëq+ nXÊÁd”Ôj·T+>±qT, >∑+<äs¡>√fi¯+>±qT ñ+<äì ˝Àø£eT+‘ê ø√&Ó’ ≈£LdüTÔHêï Á|üuÛÑT‘·«+ @e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ #ê˝≤ $&ÉT¶s¡+>± ñ+~. eTTK´+>± Ä<äs¡Ù bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ 7,100 ñ<√´>±\˝À uÛÑØÔ #˚j·TT≥≈£î ø£s¡÷ï˝Ÿ õ˝≤¢˝À mdtJ{° b˛dtº\T H√{Ï|òæπøwüHé˝À #·÷|üø£b˛e&É+ Væ≤+B Áô|’eT] #˚dæq j·TTe‘·≈£î ìsêX¯ >∑T]#˚j·T&É+ »]–+~. πø+Á<ä+ ø=ìï sêÁwüº\≈£î f…{ŸqT $TqVü‰sTT+∫q|ü⁄&ÉT Ä+Á<ÛäsêÁwüºìøÏ Ä $TqVü‰sTT+|ü⁄ m+<äT≈£î Çe«≈£î&É<√ yês¡T Á|ü•ï+#ês¡T. Væ≤+B |ü+&ç‘·T\ ø√dü+ f…{Ÿ˝À ìs¡ísTT+∫ ôd\ãdt ≈£L&Ü ÄXÊÁd”Ôj·T+>± ñ+<äì yês¡T $eT]Ù+#ês¡T. f…{ŸqT s¡<äT› #˚j·÷˝≤ ˝Ò<ë ø£˙dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q &ûmd”‡ H√{Ï|òæπøwüHé≈£î á dü+e‘·‡s¡+ f…{Ÿ≈£î $TqVü‰sTT+|ü⁄ Çyê«\ì eTTs¡TÔC≤ Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\+: d”|”m+ Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 13 qT+∫ »]π> nôd+;¢ ã&Ó®{Ÿ düe÷y˚XÊ\˝ÀHÓ’q Á|üjÓ÷»qø£s¡+>± Á|üC≤ düeTdü´\T Á|ü‹_+_#˚ $<Ûä+>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì dæ|æj·T+ bÕغ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù sê»X‚KsY ø=sês¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕΔìø£ düT<äs¡ÙHé uÛÑeHé ˝À »]–q &ç$»Hé ø£$T{Ï düe÷ey˚X¯+ »]–+~. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìjÓT»ø£ es¡Z+˝Àì á dü+,, esê¸\T ˝Òø£ ø£s¡Te⁄ n\TeTT ø√e&É+‘√ |ü+≥\T <Óã“‹HêïsTT. B+‘√ nH˚ø£ eT+~ ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düTø±Hêïsêqïs¡T.Á>±e÷˝À¢ ñbÕ~Û |üqT\T ˝Òø£ e´ekÕj·T ≈£L©\T e\dü\T yÓ\T‘·THêïs¡T. nH˚ø£ Á>±e÷˝À¢ Ç|üŒ{Ïπø eT+∫˙{Ï düeTdü´ @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T. Bìì |ü]wüÿ]+#·&É+˝À n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ $|òü\yÓTÆ+<äHêïs¡T.y˚dü$˝À Á‘ê>∑T˙s¡T düeTdü´ sê≈£î+&Ü n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T #˚|üfÒº˝≤ Á|üC≤ Á|ü‹ì<äT\T #·s¡´\T rdüTø=yê\ì &çe÷+&é #˚kÕs¡T.eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢˝À n$˙‹øÏ bÕ\Œ&çq j·T+Á‘ê+>∑+ ô|’ #·s¡´\T rdüTø=yê\Hêïs¡T.á düe÷y˚X¯+˝À dæ.|æ.j·T+ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù es¡Z düuÛÑT´\T Hê¬>+Á<äT&ÉT, kÕ«eTT\T, s¡DBÛsY, s¡C≤ø˘, sê+<ëdt, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, s¡eTD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡y˚Twt ≈£î≥T+u≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑+ Çyê«*: me÷àØŒmdt Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): &Ü,,yÓ’mdt.sê»X‚KsY ¬s&ç¶ düèà‹eq+˝Àì |üsê´y˚ø£åD n~ø±s¡T\ ìs¡¢ø£å+ e\q eTs¡DÏ+∫q ø=‘·Ôsêe÷|ü⁄s¡+ Á>±eT+ e÷~>∑ ≈£L˝≤ìøÏ #Ó+~q |ü˝…¢ s¡y˚Twt ≈£î≥T+u≤ ìøÏ &Ü,,yÓ’mdt.sê»X‚KsY ¬s&ç¶ >±] düèà‹eq+˝À Á|üuÛÑT‘·«e ñ<√´>∑+ øÏ*Œ+∫, s¡÷.. 5 \ø£å\ mø˘‡Áπ>wæj·÷ Á|üø£{Ï+∫ Ä ≈£î≥T+#êìøÏ Ä<äTø=yê \ì m+ÄsY|æj·Tdt õ˝≤¢ Á<ëq ø±s¡´<ä]Ù <äs¡Zj·T´ &çe÷+&é #˚kÕs¡T. ≈£î≥T+u≤ìøÏ JeHê<ës¡yÓTÆ s¡y˚Twt eTè‹ #Ó+<ä&É+ e\q Ä ≈£î≥T+ã+ M~Ûq |ü&˚ neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. ø±e⁄q düèà‹eq+ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T, ø£˝…ø£ºsY Ä<äTø=yê\ì yês¡T ø=sês¡T. &Ü,,yÓ’mdt.sê»X‚KsY ¬s&ç¶ düèà‹eq+ ˝À |üì#˚ôd Á|ü‹ ø±]à≈£îìøÏ ˝…’|òt ÇqT‡¬sHé‡ kÂø£s¡´+ øÏ*Œ+∫ |üì#˚ùd Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T Çyê«\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚kÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+ÄsY|æj·Tdt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù $X¯«Hê<Ûä+, Hê>∑sêE, s¡eTD, Hê>∑uÛÑ÷wüHé ñHêïs¡T.

˝≤Ø zqsY‡ nk˛dæj˚TwüHé s¡<äT› Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): Ä‘·à≈£Ls¡T |ü≥ºD+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï <ä ˝≤] zqsY‡ nkıwæjÓTwüHé s¡<äT› #˚düTÔqï≥T¢ Áô|dæ&Ó+{Ÿ eTkÕÔHé e* nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕΔìø£ <ä ˝≤+>¥ ˝≤] zqsY‡ nkıwæjÓTwüHé ø±s¡´\j·T+˝À yês¡T $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü≥ºD+˝À <ä ˝≤] zqsY‡ nkıwæjÓTwüHé ˝À $$<Ûä s¡ø±\ neø£‘·eø£\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì nkıwæjÓTwüHé Á|üy˚Tj·T+ ˝Ò≈£î+&É ˝…≥sY ôV≤&é\T <=+>∑*+∫ ÇcÕºqTkÕs¡+>± ˝≤Ø\T q&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡ì yês¡T nHêïs¡T. Ç˝≤ #˚ôdÔ eTTqTà+<äT Ç+ø± m˝≤+{Ï nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘ês√ nì yês¡T nkıwæjÓTwüHé s¡<äT› #˚dü÷Ô ‘·|ü⁄Œ≈£îqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. n~Ûø±]ø£+>± ‘·|ü⁄Œø√yê\ì zqsY‡ ø£*dæ ‘·Vü≤o˝≤›sY≈£î, &çmdt|æ øÏ ‘Ó*j·TCÒdüTÔ $q‹ |üÁ‘·+ n+~+#ês¡T. n˝≤π> Ç|üŒ{Ï qT+&ç zqsY‡ ÇcÕºqTkÕs¡+>± ˝≤Ø\T kı+‘·+>± ‹|ü⁄Œø=e#·Ãì M]øÏ m≥Te+{Ï dü+uÛÑ+<ä+ ˝Ò<äì yês¡T ô|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’dt Áô|dæ&Ó+{Ÿ Ä+»H˚j·TT\T, >ös¡yê<ä´≈£åî\T nq«sY, ôdÁø£≥] ø£*eTT˝≤¢, ˝≤+>¥ ˝≤] zqsY‡ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


4

ªøÏHÓïs¡kÕì e∫Ã+<äe÷à yÓHÓï\ ô|’fÒd”μ nì z dæ˙ø£$ n_Ûe]í+∫q≥Tº.. Á|üø£è‹ ø£q´˝≤.. |ü#·Ãì #Ó≥¢‘√ ì+&çq nuÛÑj·÷s¡D´+‘√.. øÏ\øÏ˝≤sêyê\‘√ |ü≈£åî\ dü+<ä&ç‘√.. sêÁwüº+˝ÀH˚ Á|ü<Ûëq |üsê´≥ø£ πø+Á<ë˝À¢ ˇø£{Ï>± Á|üdæ~Δ>±+∫+~ øÏHÓïs¡kÕì. ôd\j˚Tfi¯¢ eT<Ûä´ |üX¯ó|üøå±´<äT\‘√ ø£qT$+<äT #˚ùd Á|üø£è‹ k˛j·÷>±\ n+<ë\‘√... ø£qT$+<äT #˚ùd Á|üø£è‹ k˛j·T>±\T

|æøÏïø˘ kÕŒ{Ÿ>± øÏHÓïs¡kÕì KeTà+ õ˝≤¢ bÕ\«+#·≈£î 12 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝Àì j·÷q+u…’\T, KeTà+ øÏHÓïs¡kÕì Á>±eT\ q&ÉTeT 34 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ 1967˝À n≥M XÊK nuÛÑj·÷D´+˝À øÏHÓïs¡kÕì q~ô|’ ]»sê«j·TsY ÁbÕC…≈£îº ì]à+#ês¡T. á ]»sê«j·TsY &Ü´yéT ì]à+∫q <ä>∑Zs¡ qT+∫ |æøÏïø˘ kÕŒ{Ÿ>± |üsê´≥≈£î\qT $X‚wü+>± Äø£]¸k˛Ô+~. Çø£ÿ&çøÏ sêÁwüº+ q\TeT÷\\ qT+#˚ ø±≈£î+&Ü eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ, ø£sêï≥ø£, ˇ]kÕ‡, eTVü‰sêÁwüº qT+∫ ôd’‘·+ |üs¡´≥q≈£î edüTÔ+{≤s¡T. bÕ\«+#·˝À HÓ\ø=*Œq $$<Ûä |ü]ÁX¯eT\≈£î e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ ˙{Ïì n+<äCÒj·÷\H˚ dü+ø£\Œ+‘√ ì]à+∫q ]»sê«j·TsY.. C…H√ÿ≈£î #·T+~q πø{°|”mdt, kÕ«+CŸ ◊s¡Hé Ç+&çj·÷ *$TfÒ&é, qeuÛ≤s¡‘Y ø£sêà>±sê\≈£î ˙{Ïì n+~k˛Ô+~. n+‘˚ ø±≈£î+&É 24 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñqï ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, bÕ\«+#· |ü≥ºD≤\≈£î ôd’‘·+ ˙{Ïì Çø£ÿ&ç qT+#˚ düs¡|òüsê #˚düTÔ+{≤s¡T. á q~ ˙{Ï Á|üyêVü≤+ MT~ ~>∑TeuÛ≤>∑+˝À <ë<ë|ü⁄ 2 y˚\ mø£sê\ uÛÑ÷$Tì kÕ>∑T #˚dü÷Ô Bìô|’ n<Ûës¡|ü&ç ¬s’‘·T\T Jeq+ kÕ–düTÔHêïs¡T. 350 mø£sê\ $d”Ôs¡í+˝À ˙{Ï‘√ ì+&çq øÏHÓïs¡kÕì Á|üC…≈£îº |ü#·Ãì #Ó≥T¢, >∑T≥º\T, ˝Àj·T\ eT<Ûä´ ø£qT$+<äT #˚dü÷Ô <äs¡Ùq$Tk˛Ô+~. q~ô|’ ìsêàD+ #˚dæq &Ü´yéT≈£î 14 ø£¢düºsY π>≥¢qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ôd\e⁄˝À¢ dü+<ä&ç... kÕúìø£ $<ë´]ú˙, $<ë´s¡Tú\T, ø±]à≈£î\T, ñ<√´>∑T\T ôd\e⁄ <=]øÏ+<ä+fÒ #ê\T øÏHÓïkÕì˝À Á|ü‘·´ø£åeTe⁄‘ês¡T. BìøÏ ‘√&ÉT <ä÷s¡ÁbÕ‘ê\ qT+&ç e#˚à |üsê´≥≈£î\ ‘êøÏ&ç ≈£L&Ü m≈£îÿe>±H˚ ñ+≥T+<ä~. B+‘√ ôd\e⁄ BHê˝À¢ á ÁbÕ+‘·eT+‘ê |üsê´≥≈£î\‘√ ì+&çb˛‘·T+~.

5

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

X¯ìyês¡+ 11, |òæÁãe], 2012

1974 qe+ãsY 29q Hê{Ï eTTU´eT+Á‹ »\>∑+ yÓ+>∑fi¯sêe⁄ #˚‘·T\ MT<äT>± dæ+>∑πsDÏ ø±\]dü dü+düú ¬s+&ÉT n+‘·düTÔ\ n<ë›\ y˚T&É, õ+ø£\ bÕs¡Tÿ 10 ø±´fÒJ\‘√ bÕ≥T $ÁXÊ+‹ uÛÑeHêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Çø£ÿ&ç nuÛÑj·T ns¡D≤´ìï |ü]s¡øÏå+∫ n+‘·]+∫b˛‘·Tqï ns¡T<Ó’q »+‘·T C≤‘·T\qT s¡øÏå+#˚+<äT≈£î eq´eTè>∑dü+s¡ø£åD $uÛ≤>±ìïs¡ bÕ\«+#· πø+Á<ä+>± HÓ\ø=˝≤Œs¡T. ˇø£ &çe»q˝Ÿ kÕΔsTT n~Ûø±] Ç<ä›s¡T πs+CŸ n~Ûø±s¡T\‘√ yÓTT‘·Ô+ 20 eT+~øÏ ô|’>± dæã“+~‘√ á $uÛ≤>±ìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. dæ+>∑πsDÏ ø±\]dt dü+düú ÄBÛq+˝À ñ+&˚ õ+ø£\ bÕs¡TÿqT yÓ’˝Ÿ¶ ˝…’|òt XÊK≈£î n|üŒC…|üŒ&É+‘√ yêπs Ä\HêbÕ\Hê #·÷düTÔHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± 6 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ es¡≈£î øÏHÓïs¡ kÕì ÁbÕ+‘·+˝À n&É$ dü+s¡ø£åq u≤<Ûä´‘·\ bòÕ¬sdüTº XÊK nBÛq+˝À ñ+&Ü>± Ç{°e\ bòÕ¬sdüTº qT+∫ yÓ’˝Ÿ¶˝…’|òt j·Tq+u…’\Tπs+CŸ |ü]~Û˝ÀøÏ e÷s¡TŒ #˚XÊs¡T. yÓTT<ä≥ Ç]π>wüHé XÊK nBÛq+˝À ñqï øÏHÓïs¡kÕì &Ü´yéT C…H√ÿ≈£î #Ó+~q πø{°|”mdt j·÷»e÷q´+

#˚‘·T˝À¢øÏ e∫Ã+~. á nuÛÑj·÷s¡D´+˝À |ü⁄*, ∫s¡T‘·|ü⁄*, m\T>∑T ã+≥T¢, <äT|üŒ\T, n&É$ |ü+<äT\T, ≈£î+<˚fi¯ófl ‘·~‘·s¡ eq´eTè>±\T dü+#·]düTÔ+&É>± 300 s¡ø±\ |ü≈£åî\T C≤rj·T |üøÏå HÓeTfi¯ó¢, eTTdüfi¯ófl, e+<ä\ dü+K´˝À ñHêïsTT. fÒ≈£î, ñdæ], e÷$T&ç, õÁfÒ–, ã+&Ü], k˛eT, m–dü, yÓ<äs¡T, yÓTÁ¬s&ÉT, C≤˝Òs¡T sêfi¯fl yê>∑T ˝≤+{Ï Je yê>∑T\T ôd’‘·+ ñHêïsTT. Ç˝≤+{Ï nø£s¡¸D°j·TyÓTÆq n+<ë\‘√ øÏHÓïs¡kÕì ÁbÕC…ø˘º |üsê´sƒ¡≈£î\qT $X‚wü+>± Ä≈£î≥Tº≈£î+{À+~. dæ+>∑πsDÏ ø±\Ødt dü+düΔ @sêŒ≥T #˚dæq n<ë›\ y˚T&É ø±fÒJ\T, »\<äèX¯´+ $ÁXÊ+‹ uÛÑeq+ e+{Ï eq‹ dü<äTbÕj·÷\T ñHêïsTT. nsTT‘˚... M{Ïì m≈£îÿe>±.. dæ+>∑πsDÏ n~Ûø±s¡T\T, n≥T C…H√ÿ πø{°|”mdt n~Ûø±s¡T¢ dæã“+~ M◊|”\T e÷Á‘·y˚T m≈£îÿe>± $ìjÓ÷–düTÔHêïs¡qï n|üyê<äT ≈£L&Ü ˝Ò<ä≈£b˛˝Ò<äT. n<ë›\ y˚T&É.. øÏHÓïs¡kÕìøÏ Á|ü‘˚´ø£ Äø£s¡¸D.. n<ë›\ y˚T&É, 34 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ+‘·+ dæ+>∑πsDÏ dü+düú ì]à+∫q n<ë›\ y˚T&É |üsê´≥≈£î\qT ÇfÒº Ä≈£≥Tº≈£î+ ≥T+~. nsTT‘˚ ø=H˚ïfi¯fl ÁøÏ‘·+ |æ|ü⁄˝Ÿ‡yêsY á n<ë›\ y˚T&ÉqT u≤+ãT\‘√ <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+‘√ Bì Äø£s¡¸D°j·T‘·≈£î ø=+‘· $|òü÷‘·+ @s¡Œ&ç+~. <Ûä«+düyÓTÆq n<ë›\ y˚T&ÉqT |ü⁄qTs¡T<äΔ]ùdÔ... |üsê´≥≈£î\ ‘êøÏ&ç eT]+‘· ô|]π> neø±X¯+ ñ+~. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü.. ø±fÒJ\qT X¯ó ÁuÛÑ|ü]∫, eT+∫˙{Ï kÂø£s¡´+ ø£*ŒùdÔ n<ë›\ y˚T&É≈£î eT∞¢ |üPs¡«yÓ’uÛÑe+ edüTÔ+<äì kÕúì≈£î\T n_ÛÁbÕj·T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Çø£ÿ&çøÏ $#˚ÃdüTÔqï |üsê´≥≈£î\T ≈£L&Ü dü]>±Z Ç<˚ n_ÛÁbÕj·÷ìï yÓ*ãT#·TÑ·THêïs¡T.

yÓTTø£ÿ\T`Wwü<Ûä >∑TD≤\T

ªmesY Á^Héμ j·Te«q+ Á|üdüTÔ‘· b˛{° Á|ü|ü+#·+˝À $CÒ‘·>± ì\e&Üìø°, u≤<Ûä´‘·\qT #·ø£ÿ>± ìs¡«]Ô+#·&Üìø° Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq, X¯øÏÔe+‘·yÓTÆq X¯Øs¡+ #ê˝≤ nedüs¡+. ej·TdüT <äècÕº´ #·÷ùdÔ e´øÏÔ m\¢ø±\+ j·Te«q+˝À ñ+&É˝Ò&ÉT. ø±˙ ˝…’|òt düºsTT˝Ÿ˝À, ÄVü‰s¡ bÕ˙j·÷˝À¢ e÷s¡TŒ\T rdüT≈£îì e∫Ñ·eT≈£î ‘êeTT>± Äs√>±´ìï, X¯øÏÔì dü+bÕ+~Û+#·T≈£îì Vü‰sTT>± J$+#·e#·TÃ. yê´j·÷eT+: MTs¡T @ ej·TdüT˝À ñHêï düπs õyéT≈£î yÓfi¯¢&É+, yê´j·÷eT+ #˚j·T&É+ Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq X¯Øs¡+ ø√dü+ #ê˝≤ nedüs¡+. yê´j·÷eT+ #˚ùdÔ X¯Øs¡+˝À s¡ø£Ô Á|üdüs¡D düÁø£eT+>± e÷Á‘·y˚T ø±<äT yê´<ÛäT\‘√ b˛sê&˚ kÕeTsê´úìï ô|+#·T‘·T+~. B+‘√ n<äq|ü⁄ πø\Ødt ãsYï ne⁄‘êsTT. Bìø√dü+ |òæ{Ÿ>± ñ+&Ü\ì MTs¡T ø√s¡T≈£î+fÒ mø£‡sYôd’CŸ, jÓ÷>±, @s√_ø˘‡, yÓT&çfÒwüHé ˝≤+{Ï$ e~*ô|≥ºø£+&ç. Ç+‘˚ø±<äT ñ<äj·T+, kÕj·T+Á‘·+, |ü#ês¡T¢ #˚j·T&É+, |æ\¢\‘√ ø£*dæ Ä&ÉTø√e&É+, qe«&É+, q$«+#·&É+ ≈£L&Ü eT+∫ yê´j·÷e÷˝Ò nqï~ >∑Ts¡TÔô|≥Tºø√+&ç. &Ó’{Ÿ: MT˝Àì #·Ts¡T≈£î<äHêìøÏ, MTs¡T rdüT≈£îH˚ ÄVü‰sêìøÏ H˚s¡T>± dü+ã+<Ûä+ ñ+~. &Ó’{Ÿ˝À e÷s¡TŒ\T, #˚s¡TŒ\T #˚dæ q&ÉT+ H=|æŒ, eT\ã<ä›ø£+, »\TãT, ìÁ<ä˝≤+{Ï kÕ<Ûës¡D Çã“+<äT\T yÓTT<ä\T≈£îì >∑T+&Ó»ãT“, &Éj·÷u…*dt, ø±´q‡sY ˝≤+{Ï uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq yê´<ÛäT\ qT+&ç ñ|üX¯eTq+ bı+<äe#·TÃ. MT ej·TdüT, yê‘êes¡D+ nedüsêìøÏ nqT>∑TD+>± u≤´˝…H金√ ≈£L&çq uÛÀ»q+ rdüTø√+&ç, MT ÄVü‰s¡+˝À ‘·–q bÕfi¯¢˝À¢ $≥$THé‡, Ábı{°Hé‡, $Tqs¡˝Ÿ‡, ôV≤s¡“˝Ÿ‡ ñ|üjÓ÷–+#·+&ç. q÷´Á{Ïwæj·THé dü|æ¢yÓT+{Ÿ‡ ‘·–q yÓ÷‘ê<äT˝À rdüTø√+&ç. ôV≤˝ŸÔ {≤ìø˘, ôV≤s¡“˝Ÿ‡: eqeT÷*ø£\T, Á|üø£è‹ dæ<ä›+>± \_Û+#˚ |ü<ësêú\‘√ ‘·j·T¬s’q s¡ø£sê\ {≤ìø˘‡, dü|æ¢yÓT+{Ÿ‡ MT≈£î mH√ï $<Ûë\T>± ˝≤uÛ≤ìï ø£*–kÕÔsTT. Ç$ eTq X¯Øs¡+˝À yê´~Û ìs√<Ûäø£ kÕeTsêΔ´ìï ô|+#·T‘êsTT. »\TãT, <ä>∑TZ, »«s¡+ ˝≤+{Ï kÕ<Ûës¡D Çã“+<äT\ qT+&ç s¡øÏå+∫ |üì kÕeTsêú´ìï ô|+#·T‘êsTT. s¡ø£ÔX¯ó~Δì #˚dæ, s¡ø£Ô Á|üdüs¡DqT

¬s>∑T´˝Ò{Ÿ #˚kÕÔsTT. e÷qdæø£ @ø±Á>∑‘·qT ô|+#·T‘êsTT. C≤„|üø£ X¯øÏÔì u˝Àù|‘·+ #˚kÕÔsTT. yêdüÔe+>± eqeT÷*ø£\‘√ mH√ï ˝≤uÛ≤\T ñ+{≤sTT. ñ<ëVü≤s¡D≈£î yê‘·+, |æ‘·Ô+, ø£|òü+,X‚¢wüà+ qT+&ç Ç$ s¡øÏåkÕÔsTT. qsê\ e´edüúqT ã˝Àù|‘·+ #˚kÕÔsTT. H=|æŒ ‘·–ZkÕÔsTT. Äø£\ì ô|+#·T‘êsTT. ‘·T\dæ yê´~Ûìs√<Ûäø£ e´edüúqT ã˝Àù|‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ düVü‰j·T|ü&ÉT‘·T+~. yÓTT{ÏeT\qT ‘·–Z+#·&É+˝À düVü‰j·Tø±]>± ñ+≥T+~. ñdæ]ø£ j·÷+{° @õ+>¥ @C…+{Ÿ. j·÷+{° Äøχ&Ó+{Ÿ s¡÷|ü+˝À |üì #˚düTÔ+~. ø±fi¯ó¢, |üfi¯¢qT u˝Àù|‘·+ #˚düTÔ+~. Äø£*ì ô|+#·T‘·T+~. C≤+&çdt, yê+‘·T\T, ÄdüÔe÷, &Éj·÷u…{Ïdt, &ûôd+Á{°, ã\V”≤q‘·, &çÁô|wüq¢≈£î ñ|üX¯eTq+ ø£*–düTÔ+~. Ç+<äT˝À ñqï $≥$THé ` ªdæμ #·s¡à+ Äs√>∑´+>± ñ+&É&ÜìøÏ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. nX¯«>∑+<Ûä ø£DÏ‹, yês¡Δø£´ ã\V”≤q‘·\qT <ä÷s¡+ #˚düTÔ+~. Áu≤V”≤à C≤„|üø£ X¯øÏÔì ô|+#·&É+‘√bÕ≥T ‘=+<äs¡>± Äs√>∑´e+‘·Tì #˚düTÔ+~. Vü≤è<äj·÷ìøÏ X¯øÏÔì ÇdüTÔ+~. eTkÕCŸ: ¬s>∑T´\sY>± @<Ó’Hê eT+∫ q÷HÓ‘√ X¯ØsêìøÏ eTkÕCŸ #˚j·T+&ç B+‘√ s¡ø£Ô Á|üdüs¡D yÓTs¡T>∑T|ü&ç X¯Øs¡+ <äè&ÛÉ+>± e÷s¡T‘·T+~. ‘êC≤ nqTuÛÑ÷‹ \_ÛdüTÔ+~. |üP]Ô ìÁ<ä : sêÁ‹ |üP≥ u≤>± ìÁ<äb˛+&ç. Á|ü‹ e´øÏÔøÏ ø£˙dü+ 8 >∑+≥\T ìÁ<ä nedüs¡+. ìÁ<äb˛j˚T düú\+ X¯óÁuÛÑ+>±, >±* e#˚Ã˝≤ ñ+&Ü*. >∑+<äs¡>√fi¯+ ñ+&É≈£L&É<äT. bÕõ{Ïyé Ä˝À#·q\T : Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq y˚T<ÛädüT‡, Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq X¯Øs¡+ ø√dü+ Ç$ #ê˝≤ nedüs¡+. e´øÏÔ ‘·q eTqdüT˝Àì Ä˝À#·q\qT ìj·T+Á‹+#·Tø√>∑˝≤¢*. ásêú´<˚«cÕ\T, ˝ÀbÕsTTø±Ø‘·q+, ˝≤\÷N, XÀø£+, Áø√<Ûä+ ˝≤+{Ï uÛ≤eq\T X¯ØsêìøÏ qwüº+ ø£*–kÕÔsTT. bÕõ{Ïyé <äèø£Œ<∏ä+˝À uÛ≤>∑+ nsTTq Ä‘·à$XÊ«dü+, ñ‘ê‡Vü≤+, Áù|eT, dü+‘√wü+ ˝≤+{Ï uÛ≤yê\T e´øÏÔ j·Te«Hêìï ì\ø£&É>± ñ+#·T‘êsTT.

nX¯«>∑+<Ûä (ø±yÓ÷B›|üq≈£î, BsêÈj·TTe⁄q≈£î ~yÍ«wü<Ûä+)

XÊÁd”Ôj·T HêeT+ : $<∏ëìj·÷ k˛$Tïô|òsê e´eVü‰]ø£ HêeT+ : nX¯«>∑+<Ûä dü+düÿ‘· HêeT+ : nX¯«>∑+<Ûä, esêVü≤ø£]í ≈£î≥T+ã+ : k˛\H˚dæ dü«uÛ≤e+ : bı<ä ùd<ä´+ : $‘·ÔHê\ <ë«sê ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT uÛ≤>±\T : Ä≈£î\T, y˚fi¯ófl ñ|üjÓ÷>±\T : nX¯«>∑+<Ûä (ô|H˚ïs¡T) eTTdü*‘·qeTTqT bÕ\Á<√* <˚Vü≤|ü⁄wæºì Ms¡´eè~Δ ø£*Z+#·T≥˝À ñ‘·ÔyÓ÷‘·ÔeTyÓTÆq~. 2. Bì <äT|ü+qT q÷] ø£{Ϻq ˝Ò<ë m+&çq #·÷s¡íeTTqT ˙{Ï‘√ q÷] ø£{Ϻq yÓTT+&ç ÁeDeTT\T (|ü⁄+&ÉT¢) e÷qTqT. 3. Bì <äT+|ü #·÷s¡í+ X§+]ƒ‘√ q÷] |ü≥Tºy˚dæq ø°fi¯fl H√|ü\T ‘·>∑TZqT. 4. Bì <äT+|üqT eTTø£ÿ\T>± #˚dæ m+&ç+∫ yêìì H˚‹˝À y˚dæ ø±∫ Ä H˚‹ì |üP≥≈£î 1`2 ‘·T\eTT\T Á|ü‹~q+ eT÷&ÉT |üP≥\ rdüT≈£îqT#·Tqï ˝Ò<ë n H˚‹ì nqï+˝À ø£\T|ü⁄≈£îì ‹qT#·Tqï ø°fi¯fl H=|ü\T, q&ÉTeTTH=|æŒ ‘·>∑TZqT, qs¡eTT\≈£î ã\eTTqT Ç#·TÃqT. 5. Bì Ä≈£î\≈£î ÄeTT<äT |üPdæ yÓ#·Ã ø£{Ϻq sê#·|ü⁄+&ÉT¢, >∑&ɶ\T Vü≤]+#·TqT. 6. Ä≈£î\qT ‹qT#·Tqï n~Ûø£ ãs¡Te⁄ ‘·>∑TZqT. 7. Ä≈£î\ ‘˚*ø£ ø£cÕj·TeTT ‘ê–q »«s¡+ ‘·>∑TZqT. 8. <ä+|ü⁄qT ˙{Ï‘√ >∑+<ÛäeTT>± q÷] <ëìì sêj·TT#·Tqï *+>∑ <√wüeTT\T b˛>={Ϻ *+>∑eTTq≈£î |ü≥T‘·«+, ã\T|ü⁄ ø£*–+#·TqT. 9. <äT+|ü ø£cÕj·TeTT˝À düeTeTT>± bÕ\T ø£*|æ, ‘·>∑T e÷Á‘·˝À |ü+#·<ës¡ ø£*|æ ‘ê>∑T#·Tqï Ád”Ô\ >∑s¡“¤ø√X¯eTT jÓTTø£ÿ <√X¯eTT\T Vü≤]+∫ dü+‘êq jÓ÷>∑´‘·qT ø£*Z+#·TqT. 10. #·÷s¡íeTTqT yÓqï|üPdü˝À ø£*|æ ñ<äj·T+, kÕj·T+Á‘·+ es¡Tdü>± ùd$+#·Tqï yÓ+Á≥Tø£\≈£î dü+ã+~Û+∫q nìï s¡ø±\ yê´<ÛäT\T ìyês¡D #Ó+~ yÓ+Á≥Tø£\T eTè<äTe⁄>± ˇ‘·TÔ>± ô|s¡T>∑TqT. πøX¯ kÂ≈£îe÷s¡´+ #˚≈£Ls¡TqT. 11. qTe⁄\ q÷HÓ ø=~›>± eTs¡>∑ø±∫ n+<äT ô|H˚ïs¡T #·Ts¡í+, ø£dæ$+<ë≈£î s¡düeTT b˛dæ u≤>± ø£*|æ #·˝≤¢]q ‘·s¡Tyê‘· ô|’øÏ |üPj·TT#·Tqï nìï s¡ø£eTT\ #·s¡àyê´<ÛäT\T düeTdæb˛e⁄qT. 12. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ¬sg+&ÉT e÷kÕ\T Bìì yê&ÉT yê]øÏ @ s√>∑+ ñ+&É<äT, ì‘·´q÷‘·q j·Te«q+‘√ ñ+{≤s¡T. 13. ˝Ò‘· yÓTTø£ÿ <äT+|ü y˚s¡TqT ∫qï eTTø£ÿ\T>± ø√dæ m+&ç+∫ bı&ç#˚dæ ˇø£ #Ó+#ê #=|üq ‘·˚HÓ‘√ ‹qT#·Tqï q&ÉTeTT H=|ü\T ‘·>∑TZqT. 14. |æ\¢˝À¢ k˛$T&ç yê´~ÛøÏ Ä≈£î\qT <ä+∫ s¡düeTT |üPj·÷*. á$<Ûä+>± yês¡eTTq≈£î ˇø£kÕ] #=|üq X¯Øs¡+ô|’ |üPdæ eTs¡Tdü{Ï ~q+ ‘·\kÕïq+ #˚j·÷*. á $<Ûä+>± eT÷&ÉT yês¡eTT\T #˚j·÷*. 15. <äT+|ü #·÷s¡íeTTq≈£î düe÷q+>± <ëìeTà |üP\ #·÷s¡í+ ˇø£ dü÷ŒHé bı&ç ‘·˚H˚‘√ ø£*|æ sêÁ‹ uÛÀ»q+ ‘·s¡Tyê‘· ˇø£ HÓ\bÕ≥T rídüTø≈£îqï n$T‘·yÓTÆq Ms¡´eè~› ø£\T>∑TqT. >∑eTìø£: yÓTTø£ÿô|’ ne>±Vü≤q ø√dü+ e÷Á‘·y˚T.


X¯ìyês¡+ |òæÁãe] 11, 2012

6

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T ø=fi≤sTT >∑T+‘·˝À |ü&çq Äe⁄ <ä÷&É

H˚&ÉT |òüT+≥kÕ\ dü+^‘· $uÛ≤e] ø£s¡÷ï\T ø=‘·ÔãkÕº+&ÉT |òæÁãe] 10(düTes¡íyês¡Ô) : neTs¡>±j·T≈£î\T |ü<äàl |òüT+≥kÕ\ 38e es¡ú+‹ dü+<äs¡“+>± Á&ûyéT‡ Ç+&çj·÷ Ä<ä«s¡´+˝À #·+Á<äø£+{Ï eT<ä›j·T´ kÕs¡<∏ä´+˝À |òüT+≥kÕ\ dü+^‘· $uÛ≤e+ Áã+Vü‰+&É+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Á&ûyéT‡Ç+&çj·÷ #Ó’¬sàHé dæ. <˚eø£{≤ø£åeTà ‘Ó*bÕs¡T. Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ |òüT+≥kÕ\ >±qs¡‘·ï, Á|ü|ü+#· <˚XÊ\\‘√ <ë<ë|ü⁄ 500 |òüT+≥kÕ\ dü+^‘· $uÛ≤es¡T\T ìs¡«Væ≤+∫q >±j·T≈£î\T &ç.m. $TÁ‘·, _.$.mHé.m˝Ÿ. |ü<ëàe‹, düT<ÛësêDÏ, Vü≤;uŸ, ÇÁãV”≤+ ãè+<ä+#˚ düTeT<ÛäTs¡ |òüT+≥kÕ\ ^‘ê\T ÄkÕ«~+#·T≥≈£î |òüT+≥kÕ\ n_Ûe÷qT\T sêyê*‡+~>± ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± sêh∫qï˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ {Ï.õ. yÓ+ø£fÒwt, q+~ø=≥÷ÿsY myÓTà˝Ò´ \_“ yÓ+ø£≥kÕ«$T, \ø£ÿkÕ>∑s¡+ \øÏåà¬s&ç¶, sê+|ü⁄\¢j·T´ j·÷<äyé. |æz mdtmdtm ãT#·Ãqï, ôd≥÷ÿsY s¡eTD, q+<ë´\ Ç+‹j·÷CŸ nVü≤à<é, s¡M+Á<ä |ü⁄\¢j·T´, qø£ÿ\$T≥¢ lìyêdüT\T, mHéJz\ n<Ûä´≈£åî\T $.dæ.ôV≤#Y. yÓ+>∑fi¯¬s&ç¶, s¡M+Á<ä|ü⁄\¢j·T´, s¡»ì≈£îe÷sY\T n‹<∏äT\T>± Vü‰»¬s’ Á|ü|ü+#· XÊ+‹ì ø±+øÏådü÷Ô kÕj·T+Á‘·+ 5.30 >∑+≥\ es¡≈£î XÊ+‹ ø£b˛‘ê\T m>∑Ts¡y˚kÕÔs¡Hêïs¡T. düTqj·Tq Ä&ç{À]j·T+˝À kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\≈£î eT+Á‹ {Ïõ yÓ+ø£fÒwt eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’ CÀ´‹ Á|ü»«\q #˚kÕÔs¡Hêïs¡T. n‹<∏äT\≈£î, >±qø£fi≤ Á|üeTTKT\≈£î eT+Á‹ #˚‘·T\ MT<äT>± yÓTyÓT+{À\T, XÊ\Tyê\‘√ |òüTqdü‘êÿs¡+ #˚j·TT#·THêïeTHêïs¡T.

eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ ‘·ìF >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, |òæÁãe] 10 (düTyês¡íyês¡Ô): >∑÷&É÷s¡T eT+&É\ |ü]~Û˝À ì p\ø£\T¢ Á>±eT+˝Àì n|üŒsY Áô|’eTØ bÕsƒ¡XÊ\˝À eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø±ìï ‘·Vü≤•˝≤›sY dü+‘êqÁøÏwüí ‘·ìœ #˚XÊs¡T.X¯óÁø£yês¡+ p\ø£\T¢˝À ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡˝À bÕ˝§Zqï nq+‘·s¡+ Äj·Tq eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q |ü<∏äø±ìï ‘·ìœ #˚XÊs¡T. uÛÀ»Hêìï s¡T∫ #·÷dæ dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.yÓTeT÷ Á|üø±s¡+ uÛÀ»Hêìï e&ç¶+#ê\ì e+≥ @C…˙‡\qT Äj·Tq ø√sês¡T.

C§Vü≤sê|ü⁄s¡+˝À dæìe÷ wüO{Ï+>¥ ÄdüŒ] |òæÁãe] 10(düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì C§Vü≤sê|ü⁄s¡+ Á>±eT düMT|ü+˝À õ$¬ø ÄsYº‡ u≤´qsYô|’ ì]àdüTÔqï j·TeTôVAj·TeT dæìe÷ wüO{Ï+>¥ ¬s+&ÉT s√E\ qT+∫ »s¡T>∑T‘·T+~. &Ó’¬sø£ºsY õ‘˚+<äsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTK´+>± wüO{Ï+>¥ ∫Árø£s¡D V”≤s√ kÕsTTsê+X¯+ø£sY≈£î, $\Hé Á|üuÛ≤ø£sY nqT#·s¡T\≈£î eT<ä´ ô|ò’{Ÿ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï Á|ü<˚X¯+˝À wüO{Ï+>¥ »s¡T>∑&É+ m+‘√ dü+‘√wü+>± ñ+<äì, wüO{Ï+>¥ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó\TdüT≈£îì #·÷&É{≤ìøÏ n~Ûø£ dü+K´˝À n_Ûe÷qT\T e#êÃs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

πswüHé <äTø±D+ ‘·ìF >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, |òæÁãe] 10 (düTyês¡íyês¡Ô): >∑÷&É÷s¡T eT+&É\ |ü]~Û ˝Àì p\ø£\T¢ Á>±eT+ πswüHé &û\sY Hê>∑eTDÏøÏ #Ó+~q πswüHé cÕ|ü⁄qT ‘·Vü≤•˝≤›sY dü+‘êqÁøÏwüí X¯óÁø£yês¡+ ‘·ìœ #˚XÊs¡T.πswüHé |ü+|æD° düÁø£eT+>± »s¡T>∑T‘·T+<ë ˝Ò<ë nì Á|ü»\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêï s¡T.cÕ|ü⁄˝À ]ø±s¡T¶\qT Äj·Tq ‘·ìœ #˚dæ dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.áj·Tq yÓ+≥ ÄsY.&ç.X¯s¡à, $.ÄsY.z. sê|òüTe¬s&ç¶, ø±s¡´<ä]Ù düT<Ûëø£sY, düπs«j·TsY düTπswt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

>∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, |òæÁãe] 10 (düTyês¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+ nsTTq >∑÷&É÷s¡T q>∑s¡ |ü+#êsTT‹ ˝Àì eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê≈£î @sêŒ≥T #˚dæq yê\T« |æ≥Tº >∑T+≥˝À <ä÷&É |ü&ç rÁe+>± >±j·T|ü&ç+~. ø=˝≤sTT ˙{Ï ô|’|ü⁄˝…’qT≈£î @sêŒ≥T #˚dæq yê\T«≈£î >∑T+‘·qT ì]à+#ês¡T.>∑T+‘· #·T≥÷º sê‹ø£≥ ø£+ø£{≤ºs¡T.nsTT‘˚ <ëìô|’ ø£|ü⁄Œ y˚j·T&É+ eT]#ês¡T. yê\T« >∑T+‘· @sêŒ≥T #˚dæ 6 dü+e‘·‡sê\T nsTTq~. sTT+‘·es¡≈£î >∑T+‘·≈£î eT÷‘· y˚j·T&É+ eT]#ês¡T. #ê˝≤ kÕs¡T¢ ∫qï |æ\¢\T, eè<äTΔ\T á >∑T+‘·˝À |ü&ç >±j·T|ü&çHês¡T nsTTHê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#·˝Ò<äT. X¯óÁø£yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ eT÷>∑ J$ >∑T+‘·˝À |ü&ç ô|’øÏ Çø£ÿ≥T¢ |ü&ç+~. |òü*‘·+>± >±j·T|ü&ç+~.|ü]düsê\ Á|ü»\T HêHê‘·+{≤\T |ü&ç <ä÷&ÉqT ô|’øÏrdæ ∫øÏ‘·‡ #˚sTT+#ês¡T.

17q #·˝À ôV’≤<äsêu≤<é ø£s¡÷ï\T ø£˝…ø£ºπs≥T |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô) : ñbÕ<Ûë´j·T ns¡Ω‘· |üØø£åqT s¡<äT›#˚dæ, _Ç&ç nuÛÑ´s¡Tú\≈£î md”®{° b˛≥T¢z¢ neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô áHÓ\ 17q #·˝À ôV’≤<äsêu≤<é $<ë´]ú, j·TTe»q dü+|òü÷\ Ä<ä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ m◊mdtm|òt sêhÁ|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù mHé. ˝…ìHéu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. X¯ó Áø£yês¡+ kÕúìø£ #·+Á&ÉsêCÒX¯«s¡sêe⁄ uÛÑeHé˝À #·˝À ôV’≤<äsêu≤<é $»j·Te+‘·+ ø√dü+ õ˝≤¢ qT+∫ düMTø£]+#·&É+ ø√dü+ #·]Ã+#ês¡T. ñbÕ<Ûë´j·T ns¡Ω‘· |üØ≈£å≈£î ]»πs«wüHé\ Á|üø±s¡+ e÷s¡Tÿ\T kÕ~Û+#ê\ì ìã+<Ûäq ô|≥º&É+ <ës¡TDeTì, yÓ+≥H˚ f…{Ÿ s¡<äT›#˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ 15 \ø£å\ ñ<√´>±\T uÛÑØÔ#˚kÕÔeTì #ÓãT‘·÷ ìs¡T<√´>∑T\ J$‘ê\‘√ #Ó\>±{e÷&É&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. Äs¡T \ø£å\ eT+~ _Ç&ç |üP]Ô#˚dæq nuÛÑ´s¡Tú\ J$‘ê\qT HêX¯q+#˚ùd $<ä+>± ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ |ü]bÕ\q#˚düTÔ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ‡˝À uÛÑØÔ #˚düTÔqï 7,100 ñbÕ<Ûë´j·T b˛düTº\≈£î

ã&ÉT>∑T\ >∑Dq #˚|ü≥º&É+˝À

n~Ûø±s¡T\ C≤|ü´+ &√Hé {ÖHé |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): _dæ\ >∑Dq #˚|ü{≤º\+≥÷ kÕúìø£ j·T\¢e÷+uÒX¯«] <˚ekÕúq+ Äes¡D˝À @sêŒ≥T#˚dæq _dæ Á|üC≤y˚~Ûø£ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚XÊìøÏ õ˝≤¢ _dæ Á|üC≤y˚~ø£ ø£˙«qsY dæ. lìyêdüT\T eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêhyê´|üÔ+>± ã&ÉT>∑T\ >∑Dq |òæÁãe] 6e ‘˚B qT+∫ yÓTT<ä\Tø±e\dæ ñqï|üŒ{Ïø° n~Ûø±s¡T\T C≤|ü´+ eVæ≤düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\qT eT÷&ÉekÕ] yêsTT<ë y˚j·÷\H˚ ñ˝À#·q˝À sê»ø°j·T Hêj·T ≈£î\T, ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T, _dæ\ >∑Dq, ã&ÉT>∑T\ >∑Dq #˚|ü≥º≈£î+&Ü _dæ\ ]»πs«wüqT¢ neT\T ø±≈£î+&Ü ≈£îÁ≥|üqTï‘·THêïs¡Hêïs¡T. sêh mìïø£\ ø£MTwüqsY Ä<˚XÊ\y˚Ts¡≈£î _dæ\ >∑Dq 45 s√E˝À¢ |üP]Ô#˚dæ ìy˚~ø£ |ü+|æ+#ê*‡ ñqï|üŒ{Ïø° n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]dü÷Ô Ä<˚XÊ\qT ‘·T+>∑˝À ‘=ø±ÿs¡Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À Ç+‘·es¡≈£î mø£ÿ&Ü >∑Dq ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü≥º˝Ò<äì Ç+<äT≈£î kÕe÷õø£ ùdyê dü+|òü÷\T ñ<ä´$T+#ê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ &√Hé&ç$»Hé _dæ ôd˝Ÿ ø£˙«qsY>± &ç. u≤u≤|òü ø£èB›HéqT, &√Hé eTVæ≤fi≤ $uÛ≤>∑+ ø£˙«qsY>± e÷düT+_ì mqTïø√e&É+ »]–+<äHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m.Ç.Hê>∑sêE, j·TTe»q ◊ø£´y˚~ø£ Hêj·T≈£î\T ãC≤s¡|üŒ, e÷\eTVü‰Hê&ÉT Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, _dæ #Ó’‘·qï y˚~ø£ n<Ûä´≈£åî\T k˛eTqï>ö&é, ms¡Tø£\, <ä[‘·T\, >ö+&Ü\ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

md”æ‡, md”º düuŸ bÕ¢Hé ì<ÛäT\ ø√dü+

ñbÕ<Ûë´j·TT\ düeTdü´\ô|’ @|”{°m|òt Ä+<√fi¯q\qT

<ä[‘· dü+|òü÷\T ñ<ää´$T+#ê*

$»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç

q+<ë´\, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô) : kÕe÷õø£ Ä]úø£ düeTdü´\ |ü]wüÿsê ì¬ø’ mdæ‡,md”º düuŸbÕ¢Hé ì<ÛäT\ kÕ<Ûäq ø£dü+ <ä[‘· dü+|òüT\ì ◊ø£´yÓTÆ ì<ÛäT\T kÕ~Û+#˚‘· es¡≈£î ñ<ä´e÷\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì <ä[‘·, Á|üC≤dü+|òüT\ düe÷y˚X¯+ kÕúìøÏ dæ.◊.{Ï.j·TT ø±s¡´\j·T+˝À mdæ‡.mdæº düuŸ bÕ¢Hé ì<äT\ kÕ<Ûäq ø£$T{Ï ø£ì«qsY $.u≤\y˚+ø£{Ÿ n<Ûä´ø£å‘·q düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. á düe÷y˚XÊìøÏ m.dæ‡ m+|t¢sTTdt Hêj·T≈£î\T *+>∑kÕ«$T >±s¡T ¬ø.$.|æ.mdt Hêj·T≈£î\T n˝≤‡dt.u≤\T eT\yéTVü≤Hê&ÉT Hêj·T≈£î\T |æ.sêeTT&ÉT, mdæ‡, md”º $<ä´]Δ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T, sêe÷#·+Á<äT&ÉT Hê>± sêE, e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ ø±s¡´<ä]Ù. &ç.dü<ëΔ+ VüQùdì>±s¡T, Hêj·T≈£î\T, #˚qïej·T´, düTes¡j·T´, qs¡dæ+Vü≤+ ‘·~‘·s¡T bÕ˝§Zì Á|üdü+|òæTdüTÔ, »HêuÛ≤ Á|ü$ |ü~ø£q πø≥sTT+∫, Ks¡TÃ#˚j·Te*‡q ã&˚®{Ÿ qT mdæ‡, md”º\πø Ks¡Tà #˚j·÷\ì, 12e ‘˚~ qT+&ç »s¡>∑qTqï ndü+_¢ düe÷y˚XÊ\T dü+<äs¡“¤+>±HÓ’q myéT.m˝Ÿ.m\T <ä[‘·T\ düeTdü´\ô|’ #ê]Ã+∫, mdæ‡, mdæº\≈£î yê] n_Ûeè~ΔøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì, >∑‘· 19 dü+e‘·‡sê\ ø±\+˝À 30 y˚\ ø√≥T¢ <ä[‘· ì<ÛäT\qT <ë] eT[¢+#ês¡ì <ë– eT[¢+∫q ì<ÛäT\ô|’ Á>±e÷ düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+∫ Á|ü<Ûäq eT+Á‹øÏ sêÁwüºeTTK´eT+Á‹øÏ, eTq sêÁwüº >∑es¡ï≈£î Á|ü»\ <ë«sê ìsêàD≤\qT |ü+bÕ\ì ìs¡ísTT+#ês¡T. n˝≤π> düuŸbÕ¢Hé kÕ<Ûäq¬ø’ b˛sê≥\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì, ã&˚®{Ÿ düe÷y˚XÊ\ dü+<äs¡“¤+>± #·˝À nôd+_¢øÏ dæ<ä›+ ø±e\ì |æ\T|ü⁄ ì#êÃs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À eT\eTVü≤Hê&ÉT, myéT.ÄsY.|æ.mdt <ä[‘· dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

q+<ë´\, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº+˝À $$<Ûä j·÷»e÷Hê´\˝À |üì #˚düTÔqï ñbÕ<Ûë´j·TT\ n$wüÿè‘·+>± e⁄qï düeTdü´\qT |ü]cÕÿsêì¬ø’ m|æ{Ïm|òt sêÁwüº ø£$T{Ï ¬s+&ÉT <äX¯\ Ä+<Û√fi¯Hê ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔqï<äì m|æ{Ïm|òt sêÁwüº n<äq|ü ø±s¡´<ä]Ù õ.Vü≤è<äj·T sêE ‘Ó*bÕs¡T. düeTdü´\qT ùdø£]+#·T≥˝À m|æ{Ïm|òt e÷õ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù myéT.u≤\qï, õ˝≤¢ nq´ø£å, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡Ù\T m.ø£eT˝≤ø£s¡sêe⁄, ◊.eT]j·÷q+<ä+, düVü≤<Ûä´ø£å\T myéT.düTã“qï\ Hêj·Tø£‘·«+˝À q+<ë´\, eTVü‰q+~, >∑&çy˚eTT\ ã+&ç Ä‘·à≈£Ls¡T, >√kÕà&ÉT, eT]j·TT bÕD´+ eT+&É˝≤\ ñbÕ<Ûë´j·TT\qT ø£\dæ düeTdü´\≈£î d”«ø£]+#·&É+ »]–+~. q+<ë´\Áf…Æ»Ø n~Ûø±s¡T\T ñbÕ<Ûë´j·TT\ ôdº|tdt, Á|”b˛HéyÓT+{Ÿ Ç+ÁøÏyÓT+≥¢ _\T¢\qT eT+ps¡T #˚j·T&É+ ˝Ò<äì, ø=ìï eT+&É˝≤\ myéT.Ç.y√ \T myéTÄsY|æ e÷≥\T $ì ñbÕ<Ûë´j·TT\qT y˚~ÛdüTÔHêïs¡ì, |æ.j·T|òt $Tdæ‡+>¥ Á¬ø&ç{Ÿ\qT dü]#˚j·T&É+ ˝Ò<äì, ø±+Á{Ï ã÷´≥Ø ô|q¸Hé (dæ|æmdt) $<Ûëq+ ˝Àì ñbÕ<Ûë´j·TT\ ôd’ø£+ »eT ø±e&É+˝Ò<äì, nìï ø°&És¡¢ düØ«düT\qT ¬sdü‡\¬s’ UŸ #˚j·÷\ì, Á|üyÓ÷wüHé\ <ë«sê U≤∞ nsTTq @ø√bÕ<Ûë´j·T bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ $<ë´yê\+{°s¡¢qT ìj·T$T+#ê\˙ Á|ü<Ûëq &çe÷+&É¢qT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T, &ç.Ç.y√ >±]øÏ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ #˚dæ á HÓ\ 17e ‘˚~q õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ e<ä› <ÛäsêïqT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á düeTdü´\ ùdø£s¡D ø±s¡´Áø£eT+˝À eTVü≤q+~ oK ø±s¡´<ä]Ù ¬ø.eT<ÛäTu≤ãT Jy√ øöì‡\sY‡ myéT.\ø£åàDYHêj·Tø˘, ¬ø.kÕ+ã•e⁄&ÉT, s¡$.øÏs¡DY, C≤ø°sY, m.Hê>∑qï\T bÕ\TZHêïs¡T.

πøe\+ Ç+^¢wt MT&çj·T+ #·~$q yê]øÏ neø±X¯+ ø£*Œ+#·&É+ e\¢ ‘Ó\T>∑TMT&çj·T+ nuÛÑ´s¡Tú\T rÁe+>± qwüºb˛‘·THêïs¡ì, ‘Ó\T>∑TMT&çj·T+ yê]øÏ ≈£L&Ü neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêhÁ|üuÛÑT‘·«+ ñ<√´>±\ uÛÑØÔøÏ ¬s>∑T´\sY H√{Ï|òæπøwüqT¢ $&ÉT<ä\ #˚j·T˝Ò<äì, 2008 qT+∫ ñ<√´>±\≈£î neø±XÊ\T sê˝Ò<äì, Á|üuÛÑT‘·«+ #˚dæq ìs¡¢øå±´ìøÏ ìs¡T<√´>∑T\ ej·TdüT‡ MT] yê]øÏ qwüº+ »]–+<äì, ñ<√´>∑ ejÓ÷|ü]$T‹ì 39 dü+e‘·‡sê\≈£î ô|+#ê\ì ø√sês¡T. 17q »]π> #·˝À ôV’≤<äsêu≤<é≈£î ìs¡T<√´>∑T\T y˚˝≤~>± ‘·s¡*sêyê\ì ø√sês¡T. 17q »]π> Ä+<√fi¯q˝À m◊yÓ’m|òt, &çyÓ’m|òt◊, |æyÓ’m˝Ÿ, ‘Ó\T>∑Tj·TTe‘·, yÓ’mdtÄsY j·T÷‘Y, m◊mdtm|òt‘√ bÕ≥T, mdtm|òt◊, |æ&çmdtj·TT, {ÏmHémdtm|òt, @◊&çj·Tdtz, ‘·~‘·s¡ $<ë´]ú dü+|òü÷\T bÕ˝§Z+{≤j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À m◊mdtm|òt õ˝≤¢ Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. lìyêdt, q>∑s¡ n<Ûä´ø£å´ ø±s¡´<äs¡TÙ\T ñ<äyéTsêCŸ, düTπs+Á<ä, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T eT<ÛäT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î ì<ÛäT\T eT+ps¡T |ü–&Ü´\, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Äj·÷ Á>±e÷\ s√&É¢ ìsêàHêìøÏ ñbÕ~Û Vü≤MT |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä ì<ÛäT\T eT+Es¡T nsTTq≥T¢ |ü+#êsTTr n~Ûø±] má kÕ+ã•esêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. HÓÁVüQq>∑sY Á>±e÷ìøÏ s¡÷.1,50,000, bÕ\eTTs¡T Á>±e÷ìøÏ s¡÷.2,00,000, |ü&ÉeTs¡ ÁbÕ‘·ø√ ≥ Á>±e÷ìøÏ s¡÷.2,50,000, n˝≤π> mdæ‡ ø±\˙ dædæ s√&ÉT¢, Á&Ó’H˚J ìsêàD≤ìøÏ myéT. |òüTq|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ s¡÷.12,00,000, ;s¡y√\T Ä+» H˚j·T\T q>∑sY≈£î 7.18 \ø£å\T, |ü–&Ü´\ Á>±e÷ìøÏ ‘·~‘·s¡ |üqT\≈£î dü+ ã+~+∫ 132 \ø£å\T, \øå±à|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ ‘·~‘·s¡ |üqT\≈£î dü+ã+ ~+∫ 76.68 \ø£å\T, HÓÁVüQq>∑sY Á>±e÷ìøÏ ‘·~‘·s¡ |üqT\≈£î dü+ã+ ~+∫ s¡÷.121.10 \ø£å\T Á|ü‹bÕ<äq\T eT+ps¡Tnj·÷´j·Tì ‘Ó*bÕs¡T.

ãkÕ|ü⁄s¡+ #Ós¡Te⁄ <ä>∑Zs¡ yÓsTT´©≥s¡¢ kÕsê }≥ <Ûä«+dü+ eTVü‰q+~ |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): eTVü‰q+~ b˛©dtùdºwüHé mdt.◊. yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ ‘·q ãè+<ä+‘√ >±E\|ü˝…¢˝À kÕs¡ ‘·j·÷]<ës¡T\ Ä#·÷ øÏ ø√dü+ ‘·DÏF\T #˚ùd dü+<äs¡“¤+˝À n{Ï$ ÁbÕ+‘·+˝Àì ãkÕ|ü⁄s¡+ #Ós¡Te⁄ e<ä› VüQùdHéu≤wü nqT e´øÏÔ Ä~q+˝À kÕs¡ ‘·j·÷s¡T≈£î dæ<äΔ+>± e⁄qï 1000 ©≥s¡¢ u…\¢+ }≥qT <Ûä«+dü+ #˚j·TT≥+ »]–+~. yê] e<ä›e⁄qï 14 ©≥s¡¢ kÕsêqT kÕ«BÛq+ #˚düTø=ì ì+~‘·T&çï ‘·q nBÛq+˝À øÏ rdæø√e≥+ »]–+~.

z;d” ø√{≤˝Àì yÓTÆHêغº ]»πs«wüqT¢ sêC≤´+>∑ $s¡T<äΔ+ q+<ë´\ ({ÖHé) |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): Ç{°e\ j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓqTø£ã&çq ≈£L˝≤q qT+&ç 4.5 ]»πs«wüqT¢ Á|üø£{Ï+#·≥+ sêC≤´+>∑ $s¡T<äΔ eTì n+‘·sê®rj·T dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù yÓ’.sê|òüTe⁄\T nHêïs¡T. k˛ì j·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ <˚XÊìï $uÛÑõ+#˚ Ø‹˝À e´eVü≤]dü÷Ô yÓTÆHê]º zfÒ¢ ‘·eT≈£î ø°\ø£ eTì, Væ≤+<ä÷e⁄\qT ∫qï #·÷|ü⁄#·÷dü÷Ô eT‘· ‘·‘·« \øÏå‘· Væ≤+kÕ ìyês¡D _\T¢ rdüTø=ìe∫à á uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À |ü⁄{Ϻô|]–q Væ≤+<äTe⁄\≈£î k˛ìj·÷ >±+BÛ Á|üuÛÑT‘·«+ s¡ø£åD ˝Ò≈£î+&Ü #˚düTÔqï<äì uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À 2 \ø£å\ ø£$T{°\ ‘√ Á|üC≤kÕ«eT´j·TT‘·+>± m<äTs√ÿ+{≤eTì yÓ’.sê|òüTe⁄\T ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷ y˚X¯+˝À Á|üeTTK yê´bÕs¡y˚‘·Ô yÓ’.mHé.¬s&ç¶, ø£èwüíe÷ #ês¡T´\T, sê+Á|ü kÕ<é, ∫+‘·\|ü˝…¢ yêdüT, neTsYHê<Ûé, X‚wükÕsTT,ãdüesêE,\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yê≥sY ©πøJì |ü]o*+∫q &ûá ø=*$T>∑T+&É¢ |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\|ü]~Û˝Àì ‹eTàHêj·TT ìù|≥, q+~bÕ&ÉT ø£\«Vü‰\ Á>±e÷\˝À ÄsY&Éã÷¢mdt &çÇ lìyêdü¬s&ç¶ |üs¡´{Ï+∫ Á>±e÷\˝À Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ô|’ ô|’|ü⁄\qT |ü]o*+#ês¡T. yê≥sY ©πøJ ø±≈£î+&Ü ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì kÕúìø£ n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚XÊ\T »Ø#˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ e∫à u≤Ç <ä>∑Zs¡ π>{Ÿyê˝Ÿ ©πøJ ñ+&É&É+‘√ ©πøJøÏ yÓ+≥H˚ eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚j·÷\ì, Á>±eT+˝Àì <ädüÔ–] <äsêZe<ä› yê≥sYô|’|ü⁄ ©πøJì |ü]o*+#ês¡T. M{Ïì ≈£L&Ü eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚|ü{≤º\ì kÕúìø£ n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. áj·Tq yÓ+≥ m+&çz ‹eTàø£ÿ, C….Ç. ôd+‘·j·T´\T ≈£L&Ü ñHêïs¡T.

n+>∑Héyê&û es¡ÿs¡¢ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·+&ç uÒ‘·+#·s¡¢ |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô) : n+>∑Hé yê&ûes¡ÿs¡¢ düeTdü´\qT Á|üuÛÑT ‘·«+ yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ôwuÛ≤sêDÏ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ dæ◊{Ïj·TT ø±sê´\j·T+ qT+&ç sê´©>± ãj·T\T<˚] ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <äsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.u≤*+‘·\≈£î, |æ\¢\ ≈£î bÂwæºø£ ÄVü≤s¡+ n+<ä#˚dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ yê]øÏ ‘·–q y˚‘·Hê\T Çe«&É+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. >∑‘·+˝À πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷.1500 ô|+∫q sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·«+ neT\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. ]f…ÆsYyÓT+{Ÿ u…Hé|òæ{Ÿ‡ ìyêdü >∑èVü≤\T n+<˚˝≤ #·÷&Ü\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À XÀuÛÑ, sêCÒX¯«], eT<ÛäTs¡yêDÏ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


X¯ìyês¡+, |òæÁãe] 11, 2012

ø£+{Ï s√>∑T\≈£î n<ë›\T |ü+|æD° dæ.u…fi¯>∑˝Ÿ s¡÷s¡˝Ÿ, |òæÁãe] 10 (düTyês¡íyês¡Ô): b˛\ø£\T¢ bÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+˝À <äèwæº ˝ÀbÕ\‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT ‘·Tqï ø£+{Ï s√>∑T\≈£î X¯óÁø£yês¡+ ø£+{Ï n<ë›\qT |ü+|æD° #˚dæq≥T¢ ø£+{Ï yÓ’<ë´~Ûø±] Vü≤qTeT+‘·¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ k˛eT,X¯óÁø£yêsê\˝À |æôV≤#Ydæ ˝À ø£+{Ï yê´~Û Á>∑düTÔ\≈£î ø£+{Ï |ü]ø£å\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T.>∑÷&É÷s¡T, ø√&ÉTeT÷s¡T, dæ.u…fi¯>∑˝Ÿ eT+&É\\ qT+∫ e∫Ãq $$<Ûä s¡ø±\ ø£+{Ï »ãT“\‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï s√>∑T\≈£î yÓ’<ä´ |ü]ø£å\T eT+<äT\qT n+~+#·eTHêïs¡T.ø£+{Ï n|üπswüqT¢ #˚sTT+#·Tø=qï yês¡T, <äèwæº ˝ÀbÕ\T >∑\ yê]øÏ ø£+{Ï n<ë›\qT n+<äCÒXÊeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. <ä[‘·, Á¬ø’düÔe⁄\ nuÛÑT´qï‹øÏ bÕ≥T|ü&É‘ê : eT˝…¢\ Ä˝Ÿ Ç+&çj·÷ ÁøÏwæºj·THé øöì‡˝Ÿ (@◊dædæ) ‘·s¡T|ü⁄q sêh+˝Àì <ä[‘·, Á¬ø’düÔe⁄\ nuÛÑT´qï‹øÏ nVü≤]ïX¯\T ø£èwæ#˚kÕÔqì @◊dædæ sêhø±s¡´<ä]Ù eT˝…¢\ Ä˝ŸÁô|ò&ésêCŸ ù|s=ÿHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ ‘·qô|’ qeTàø£+ ñ+∫, @◊dædæ sêh ø±s¡´<ä]Ù>± mqTï≈£îqï+<äT≈£î @◊dædæ sêh ø£$T{°øÏ Á|ü‘˚´ø£

ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*|ü⁄‘·THêïqHêïs¡T. @◊dædæ sêh ø±s¡´<ä]Ù>± m+|æø£e«&É+ J$‘·+˝À eTs¡Te˝Òì<äì, <ä[‘·, Á¬ø’düÔe⁄\ |ü≥¢ eT]+‘· uÛ≤<ä´‘· ô|+∫+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. @düTÁø°düTÔ ø£è|ü‘√ eT]+‘· ñqï‘· •Ksê\qT n~Ûs√Væ≤+∫ ù|<ä\≈£î n+&É>± ñ+{≤qì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. @◊dædæ sêh ø±s¡´<ä]Ù>± eT˝…¢\ m+|æø£|ü≥¢ |ü\Te⁄s¡T Vü≤s¡¸+ : Ä˝ŸÇ+&çj·÷ ÁøÏwæºj·THé øöì‡˝Ÿ sêh ø±s¡´<ä]Ù>± õ˝≤¢˝Àì m$Tà>∑q÷s¡T≈£î #Ó+~q eT˝…¢\ Ä˝ŸÁô|ò&ésêCŸ m+|æø£ ø±e&É+ |ü≥¢ <ä[‘· dü+|òü÷\T, Á¬ø’düÔe dü+|òü÷\T, md”‡,md”º,_dæ, yÓTÆHêغ dü+|òü÷\T, Á|üC≤ dü+|òü÷\ H˚‘·\T m+ÄsY|æmdt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø£~]ø√≥ Ä<Óqï e÷~>∑, ¬ø$|æmdt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T mdt.<˚edüVü‰j·T+, Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ ¬s’‘·T ≈£L* dü+|òüT+ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù mdt.sêE, m◊dædæ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù u…»yê&É ÁbòÕ¢+øÏ¢Hé, Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ Äs¡´yÓ’X¯´ dü+|òüT+ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î&ÉT Á|ü‘ê|tMπswtXË{Ϻ, ‘·~‘·s¡T\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n+#Ó\+#Ó\T>± kÕe÷õø£ ùde≈£î&ç>± eT]+‘· ñqï‘·dæú‹øÏ m<ä>±\ì Äø±+øÏå+#ês¡T.

yÓT&çø£˝Ÿ ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿì Áô|’y˚≥TøÏ Çe«<äT› ñ<√´>∑T\ Vô ≤˝ŸøÔ ±s¡T\¶ T |Á uü TÑÛ ‘·«y˚T Çyê«* >√HÓ>∑+&É¢ |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô) : ñ<√´>∑T\T, ñbÕ <Ûë´j·TT\T, ô|q¸qs¡¢ yÓ’<ä´ dü<äTbÕj·T+ |ü<∏äø±ìï Áô|’y˚ ≥T Çq÷‡¬sqT‡ ø£+ô|˙øÏ n|üŒ–+#·&ÜìøÏ »s¡T>∑T‘·Tqï #·s¡´\qT e´‹πsøÏ+#ê\ì Ä+Á<äÁ|ü<Û˚XŸ ◊ø£´ñbÕ<Ûë´j·T ô|ò&ÉπswüHé (j·TT{Ïm|òt) õ˝≤¢ øöì‡˝Ÿ yÓT+ãsY m+. y˚DT>√bÕ˝Ÿ, XÊ+‹sêCŸ, <ë<ëkÕôV≤uŸ, _.qMHébÕ {Ï\T ‘Ó*bÕs¡T. yÓT&çø£˝Ÿ ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ d”ÿeTT $ì jÓ÷>±ìï düT\uÛÑ‘·s¡+ #˚j·÷\ì, _\T¢\T eT+p s¡Tø√dü+ ø±sê´\j·÷\ #·T≥÷º ‹s¡T>∑&É+, eTT&ÉT|ü⁄\T #Ó*¢+#·&É+, eT<ä´ <äfi≤Ø\qT ÄÁX¯sTT+#·&É+ e+{Ï ‘·|ü⁄Œ&ÉT |ü<䛑·T\qT n]ø£{≤º\ì, πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\e\H˚ &ÉãT“ #Ó*¢+#·≈£î+&Ü ø±sY¶ #·÷|æùdÔ yÓ’<ä´+ #˚ùd $<ëq+ ø±yê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

7

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

yÓT&çø£˝Ÿ ØsTT+ãsY‡yÓT+{Ÿ˝À Çã“+~ì n~Û>∑$T+#· &ÜìøÏ ôV≤˝ŸÔø±s¡T¶\T ø±yê\ì eTq+ n&ÉT>∑T‘·T+fÒ |ü<∏äø±ìï Áô|’y˚≥T |üs¡+#˚dæ #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄ø√yê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ #·÷k˛Ô+<äì, ø±ã{Ϻ yÓT&çø£˝Ÿ ØsTT+ãsY‡ yÓT+{Ÿ |ü<∏äø±ìï Áô|’y˚≥T|üs¡+ #˚ùd #·s¡´\qT e´‹πsøÏ+#ê\ì, ôV≤˝ŸÔø±s¡T¶\qT Á|üuÛÑT‘·«y˚T Çyê«\ Hêïs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ e\H˚ sêh+˝À ñ<√´>∑T\ Äs√>∑´ |ü<∏äø±ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ e´edüúqT @sêŒ≥T#˚j·÷\ì, Ç+<äTø√dü+ ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯q\T #˚kÕÔeTì yês¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ j·TT {Ïm|òt Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù õ. sêeTÁøÏwüí, õÁøÏj·÷, s√fi¯fl <=&ç¶ ‹eTàø£ÿ, øÏXÀsY, sêeTT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ù|<ä\ Hêj·T≈£î&ÉT yÓ’mdtÄsY &√Hé |òæÁãe] 10 düTes¡íyês¡Ô: |ü≥ºD+˝Àì Á|ü»\‘√ #˚|ü{Ϻq |ü] #·j·T ø±s¡´Áø£e÷\˝À uÛ≤>∑+>± sêJyéq>∑sY˝Àì Äs¡e yês¡T¶˝À yÓ’mdtÄsYø±+Á¬>dt bÕغ nôd+;¢ Ç+#ê]® ãT>∑Zq sêC≤¬s&ç¶ $düèÔ‘·+>± |üs¡´{Ï+#ês¡T. $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£î qï |ü\Te⁄s¡T n_Ûe÷qT\T u≤Ddü+ #ê‘√ |òüTq+>± kÕ«>∑‘· @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. >∑&É|ü>∑&É|üHê |ü]#·j·T+ #˚düT≈£î+≥÷ Ç+{Ï˝Àì yê]ì |ü\Tø£]dü÷Ô düeTdü´\qT, jÓ÷>∑πøå e÷\qT ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. eT+∫ ˙{Ï düeTdü´, Çfi¯¢ |ü{≤º\T, eTT]ø ˙{Ï ø±\Te\ e+{Ï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ n~Ûø±s¡T\‘√ ø£*dæ Á|üj·T‘·ï+#˚kÕÔqHêïs¡T. yê{ ˝À @sêŒ≥T#˚dæq düuÛÑ˝À bÕغ˝À #˚s¡T‘·Tqï yê]øÏ bÕغ ø£+&ÉTyê\qT uÛÑTC≤q y˚dæ ÄVü‰«ìdü÷Ô ~e+>∑‘· H˚‘· sê»X‚KsY¬s&ç¶ ù|<äÁ|ü»\ Hêj·T≈£î&Éì ¬s’‘·T sê»´+ ø±yê\ì ‘êqT eTTK´eT+Á‹>± Á|üe÷Dd”« ø±s¡+ #˚dæq yÓ+≥H˚ ñ∫‘· $<äT´‘Y

myéT. ø={≤º\˝À ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ Ä\÷s¡T, |òæÁãe]10 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\ |üs¡~Û˝Àì yyéT. ø={≤º\, ¬ø. ø={≤º\ Á>±eT\˝À ‘·Vü≤o˝≤›sY nq«sY VüQôd‡Hé n<Ûä«s¡´+˝À ¬syÓqT´ dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü<ädüT‡˝À ¬s’‘·T\T |ü{≤º<ës¡TbÕdüT|ü⁄düÔø±\¬ø’ <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø=Hêïs¡ì <˚yê<ëj·T uÛÑTeTT\ düe÷#ês¡eTTqT ‘Ó\T|üe\dæq~>± ¬s’‘·T\qT ø√sêeTì, ¬s’‘·T\T Á|ü»\T ‘·eT düeTdü´\T ‘Ó*bÕs¡ì yê{Ïì |ü]wüÿ]kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<äeTT>± Á|üuÛÑT‘·« uÛÑTeTT\T ÄÁø£$T+#·Tø=qï yê]ô|’ #·≥º |üs¡yÓTÆq#·s¡´\T rdüTø=+{≤eTì Äj·Tq Á|ü»\≈£î ¬s’‘·T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. md”‡, md”º esêZ\≈£î πø{≤sTT+∫q nôd’HéyÓT+{Ÿ uÛÑTeTT\qT me¬s’q nÁø£eTeTT>± kÕ«Bq+ #˚düTø=ì kÕ>∑T #˚düTÔ ñ+fÒ yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø=+{≤eTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. yês¡dü‘·«eTT <ë«sê>±ì, u≤>∑ |ü+|æD° <ë«sê>±ì, ]JdüºsY <äkÕÔy˚E\ <ë«sê>±ì uÛÑT$T Vü≤≈£îÿqT bı+<˚yês¡T <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ¬s’‘·T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. á dü<ädüT‡≈£î mìïø£\ düVü≤j·T‘·Vü≤ o˝≤›sY yêDÏÁo, ÄsY◊ XÊ´eTdüT+<äsY, düπs«j·TsY <˚esêE, $.ÄsY.z\T eT*¢ø±s¡T®q, Hêπ>X¯«s¡¬s&ç¶, |ü+#êsTTr ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£≥sêeTT&ÉT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ø√sês¡T. ù|<ä\qT $düà]+∫ πøe\+ bÕغ Á|üjÓ÷»Hê\qT, |ü<äe⁄\qT ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´ ‘· ÇdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. e÷J eT+&É˝≤ <Ûä´≈£åî&ÉT lsêeTT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÒ‘·+#·s¡¢˝À ãT>∑Zq sêC≤¬s&ç¶ #˚düT qï ùde\T eTq≈£î n+~+#ê\ì H˚&ÉT &√Hé qT+∫ sêqTqï XÊdüqdü uÛÑ mìïø£˝À¢ b˛{° #˚kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕ s¡T. u≤*ø£\ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\T >∑<äT\T ˝Òø£ #Ó≥¢ øÏ+<ä ≈£Ls√Ãe&É+ #·÷dæ ø£\‘· #Ó+~ s¡÷. 50 \ø£å\T kı+‘· ì<ÛäT\qT bÕsƒ¡XÊ\≈£î n<äq|ü⁄ >∑<äT\T ì]àdüTÔ Hêïs¡ì ‘Ó\T|ü&ÜìøÏ dü+‘√wæ düTÔHêïeTHêïs¡T. eTq≈£î eT+∫s√ E\T πøe\+ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq|ü⁄&˚ ekÕÔj·THêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü≥ ºD ø£˙«qsY bÕ\T≥¢ s¡|òüTTsêyéT, >∑T\‡Hé, n+>∑&ç y˚DT>√bÕ˝Ÿ Hêj·TT&ÉT, ¬ø+#Ó $»jYT, ≈£îHê˝Ÿ, s¡$, ø√Á{≤sTT düT+ø£qï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nœ\ uÛ≤s¡‘· Á¬ø’düÔe düyÓTÆK´ sêh ø±s¡´<ä]Ù>± eT˝…¢\ Ä˝ŸÁô|ò&ésêE mìïø£ ø£s¡÷ï\T bÕ‘·ãkÕº+&ÉT |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä˝ŸÇ+&çj·÷ ÁøÏwæºj·THé øöì‡˝Ÿ (@◊dædæ) sêh ø±s¡´<ä]Ù>± ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ m$Tà>∑ q÷s¡T≈£î #Ó+~q eT˝…¢\ Ä˝ŸÁô|ò&é sêCŸqT ìj·T$T+∫q≥T¢ Ä˝Ÿ Ç+&ç j·÷ ÁøÏwæºj·THé øöì‡˝Ÿ Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ ø√ Ä]¶H˚≥sY dü‘·´+ m˝≤¢dæ] ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈£î @◊dædæ sêh n<Ûä´≈£åî\T &Üø£ºsY CÀdü|òt düTb˛Œ>∑T Ç∫Ãq ìj·÷eTø£+ <äèMø£s¡D|üÁ‘ê ìï X¯óÁø£yês¡+ n+<äCÒXÊs¡T. á

e÷qdæø£ $ø£˝≤+>∑T\≈£î |òæõjÓ÷<ÛÓs¡|òæ |üØø£å\T yÓTT\>∑e*¢ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé˝À mø˘‡Áô|dt, yÓTÆ˝Ÿ ¬s’fi¯¢qT Ä|ü+&ç dæ.u…fi¯>∑˝Ÿ s¡÷s¡˝Ÿ, |òæÁãe] 10 (düTyês¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq dæ.u…fi¯>∑˝Ÿ˝Àì eT+&É\ $<ë´ eqs¡T\ πø+Á<ä uÛÑeq+˝À X¯óÁø£yês¡+ e÷qdæø£ $ø£˝≤+>∑T\≈£î |òæõjÓ÷<ÛÓs¡|òæ |ü]ø£å\qT |òæõjÓ÷<ÛÓs¡|òædtº n|üs¡í ≈£îe÷] ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêJyé $<ë´$T wüHé n<Ûä«s¡´+˝À Á|ü‹ X¯óÁø£yês¡+ e÷qdæø£ $ø£˝≤+>∑T\≈£î |òæõjÓ÷ <ÛÓs¡|òæ |ü]ø£å\T ìs¡«Væ≤+#˚ ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T. eT+&É\+˝Àì Äj·÷ Á>±e÷\ qT+∫ e∫Ãq $ø£˝≤+>∑T\qT |ü]o*+∫ |òæõjÓ÷<ÛÓs¡|òæ |ü]ø£å\qT ìs¡«Væ≤+#·eTHêïs¡T.á |ü]ø£å\ e\¢ e÷qdæø£ $ø£˝≤+>∑‘·«+ qT+∫ kÕ<Ûës¡D dæú‹øÏ rdüTø=ì e#˚à neø±X¯+ ñ+≥T+<äì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T.

¬s’‘·T\≈£î n+~+∫q eTVü‰H˚‘· nì n_Ûe]í+#ês¡T. eè<äT›\T, $ø£˝≤+ >∑T\T, $+‘·‘·Te⁄\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT ‘·q$>± uÛ≤$+∫ |æ+#· q¢qT n+~#ês¡ì, Äs√>∑´l e+{Ï >∑èVü≤‘·Ôs¡ |ü<∏äø±\qT rdüT≈£îe #êÃs¡ì ø=ìj·÷&Üs¡T. Á|üdüTÔ‘· Á| üuÛÑT‘·«+ #˚düTÔqï |üqT\≈£î $düT>∑T #Ó+~q Äj·Tq ≈£îe÷s¡T&ÉT ~e+ >∑‘· H˚‘· ù|s¡T‘√H˚ bÕغì kÕú|æ+∫ ù|<ä\≈£î eT]ìï \_›bı+<˚ |ü<∏äø± \qT Á|üy˚X¯ô|{≤º\q˝Ò ñ<˚›X¯+‘√H˚ bÕغì kÕú|æ+#ês¡Hêïs¡T. eTq≈£î eT+∫ s√E\T sêyê\+fÒ yÓ’mdt »>∑HéqT eTTK´eT+Á‹ #˚düTø√yê\ì ÄHê&ÉT eTs√kÕ] sê»X‚KsY¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘ê«ìï #·÷kÕÔeTì $X¯«•düTÔHêï eTHêïs¡T. Hêj·T≈£î\T <Ûäsêàs¡+ düTu≤“¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·+˝À Çs¡TbÕغ\ yês¡T yê>±›Hê\‘√ Á|ü» \qT yÓ÷dü+ #˚dæq $wüj·T+ n+<ä s¡÷ >∑eTìdü÷ÔH˚ ñHêïs¡ì, |üì#˚d æq yê]ì <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì yê] ùde\qT ñ|üjÓ÷–+#·Tø√yê\ì

Ä\÷s¡T |òæÁãe] 10 düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\|ü]~Û˝Àì yÓTT\>∑e*¢ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé˝À Á|ü‹ mø˘‡Áô|dt, yÓTÆ˝Ÿ¬s’fi¯¢qT Ä|æ, Á|üj·÷D°≈£î\≈£î kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì yÓTT\>∑e*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q m+.dæ. s¡+>∑qï, sêe÷+»H˚j·TT\T, ◊ø±+‘Y, uÛ≤>∑´sêE, yêdüTÔ, õ. ≈£îe÷sY, Ä+<∏√ì, #·+{Ï, ùwø˘eTkÕÔHée*, yÓ+ø£≥sêeTT&ÉT, ‘·~‘·s¡T\T n~Ûø±s¡T\qT ˇø£ Á|üø£≥q˝À ø√sês¡T. X¯óÁø£yês¡+ Á>±eTdüTú\T $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓTT\>∑e*¢, m+.ø={≤º\, C§Vü≤sê|ü⁄s¡+ ÁÁ>±e÷\ qT+∫ Á|ü‹s√E <ë<ë|ü⁄ 500 eT+~ Á|üj·÷D°≈£î\T >∑T+‘·ø£\T¢, Ä<√ì, sêj·T#·÷s¡T, u…+>∑Tfi¯Ss¡T, #ÓHÓ’ï, VüQ;¢, >√yê, $»j·Tyê&É, ôV’≤<äsêu≤<é, ø£s¡÷ï\T, >∑T+≥÷s¡T, ‘·~‘·s¡ |ü≥ºD≤\≈£î Á|üj·÷DÏdüTÔ+{≤s¡Hêïs¡T. Á|üj·÷D≤ìøÏ πøe\+ bÕ´dæ+»sY ¬s’fi¯ó¢‘·|üŒ mø˘‡Áô|dt, yÓTÆ˝Ÿ ¬s’fi¯¢ kÂø£s¡´+ ˝Ò<äHêïs¡T. Ä<√ì, >∑T+‘·ø£\T¢≈£î Ç‘·s¡ |ü≥ºD≤\≈£î yÓfi¯¢e\dæ edüTÔ+<äì, ø±e⁄q n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ yÓTT\>∑e*¢ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé˝À mø˘‡Áô|dt ¬s’fi¯¢qT ÄbÕ\ì Á>±eTdüTú\T ø√sês¡T. Á|üj·÷D°≈£î\ kÂø£sê´s¡ú+ eTT+u…’qT+∫ #ÓHÓ’ï, u…+>∑Tfi¯Ss¡T qT+∫ Hê+<˚&é, ôV’≤<äsêu≤<é yÓfi‚¢ ¬s’fi¯¢≈£î yÓTT\>∑e*¢ ùdºwüHé˝À ¬s’\T {Ϭø≥T¢ Çyê«\ì yês¡T ¬s’˝Ò« ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T Á>±eTdüTú\T ø√sês¡T.

dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· ¬s+&ÉTs√E\ ÁøÏ‘·+ dæøÏ+Á<ë u≤<é˝À »]–q @◊dædæ ôd$THêsY q+<äT ìs¡í+ rdüT≈£îì m+|æø£ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· 10 dü+e‘·‡sê\T>± eT˝…¢\ Ä˝ŸÁô|ò&ésê CŸ <ä[‘·, Á¬ø’düÔe⁄\ nuÛÑT´qï‹øÏ $X‚wü+>± ø£èwæ #˚XÊs¡ì, >∑‘· ◊<äT dü+e‘·‡sê\T>± @◊dædæ (bı*{Ïø£˝Ÿ ôd˝Ÿ) õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T>± ø=qkÕ>±s¡ Hêïs¡T. ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ <ä[‘· Vü≤≈£îÿ\ kÕ<Ûäq‘√bÕ≥T kÕe÷õø£

ùde˝À Äj·Tq ÁbÕ‹ì<Ûä´eTTqT sêh ø£$T{° >∑T]Ô+#˚ á m+|æø£ #˚dæ+<äHêïs¡T. eT]+‘· ¬s{Ϻ+|ü⁄ dü÷Œ]Ô‘√ |üì#˚dæ düeTdüe÷» kÕú|üq≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì, Ä˝ŸÁô|ò&ésêCŸ ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\qT |ü]o*+∫q @◊dædæ C≤rj·T n<Ûä´≈£åî\T &Üø£ºsY CÀdü|òt, &ç. kÂC≤, C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù &Üø£ºsY C≤Hé <äj·÷fiŸ\T Á|ü‘˚´ø£ n_Ûq+<äq\T ‘Ó*|æ, eTT+<äT≈£î kÕ>±\ì ‘Ó*|æq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

n+<Ûäø±s¡+˝À ∫s¡Te÷Hé<=&ç¶ ÄdüŒ] |òæÁãe] 10 düTes¡íyês¡Ô : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ∫s¡Te÷Hé<=&ç¶ Á>±eT+˝À M~ BbÕ\T yÓ\T>∑&É+˝Ò<äì Á>±eTdüTú\T ‘Ó*bÕs¡T. M~BbÕ\T yÓ\T>∑ø£ 15 s√E\T >∑&ÉTdüTÔHêï Ç+‘·es¡≈£î n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. Nø£{Ï |ü&É>±H˚ Á>±eT+˝À sêø£b˛ø£\T kÕ–+#ê+\+fÒH˚ uÛÑj·T|ü&˚ |ü]dæú‹ HÓ\ø=+<ä Hêïs¡T. ø=+&É ÁbÕ+‘·+˝À ñqï á Á>±eT+˝À sêÁ‹y˚fi¯˝À¢ uÛÑj·T+ø£s¡yÓTÆq $wüdüsêŒ \T ‹s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À ‘·eT ÁbÕD≤\qT ns¡#˚‹˝À ô|≥Tº≈£îì Áã‘·T≈£î‘·T HêïeTì Á>±eTdüTú\T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á>±eT+˝À M~BbÕ\T yÓ*π>˝≤ n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T.

H˚&ÉT õ˝≤¢ kÕúsTT ø£ã&û¶ b˛{°\T

bÕ´|æ* |òæÁãe] 10 düTes¡íyês¡Ô : |ü≥ºD+˝À »s¡T>∑uÀj˚T yÓ+ø£≥¬s&ç¶ ‹s¡THê\ dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ kÕúsTT ø£ã&û¶ b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ |ü≥ºq ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T sêC≤Hêsêj·TDeT÷]Ô ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ~e+>∑‘· H˚‘· ø√≥¢ $»j·TuÛ≤düÿsY¬s&ç¶ C≤„|üø±s¡ú+ á b˛{°\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïeT Hêïs¡T. á b˛{°\≈£î eTTK´ n‹<∏äT\T>± ø£s¡÷ï\T bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´\T ø√≥¢ »j·Tdü÷s¡´Á|üø±XŸ¬s&ç¶, q+<ë´\ bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´\T md”ŒyÓ’ ¬s&ç¶, e÷J myÓTà˝Ò´ ø√≥¢ düTC≤‘·eTà\T Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ÄdüøÏÔ>∑\ Áø°&Üø±s¡T\T á ø£ã&û¶ b˛{°\˝À bÕ˝§Zì $»j·T+kÕ~Û+#ê\Hêïs¡T. $CÒ‘·\≈£î eTTK´ n‹<∏äT\#˚ Á|ü<∏äeT ãVüQeT‹>± s¡÷. 7,500, ~«‹j·T ãVüQeT‹>± s¡÷. 5,000, ‘·è‹j·T ãVüQeT‹ >± s¡÷. 2,500\T n+~kÕÔeTHêïs¡T. ÄdüøÏÔ >∑\ Áø°&Üø±s¡T\T eT]ìï $esê\≈£î Ä\÷s¡T |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É˝≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ md”º,md”º |üPC≤] lìyêdüT\T 99630 19583, mdt.¬ø. e* 99592 42616 q+ãs¡¢≈£î ø±\˙\qT Ä<äs¡Ù ø±\˙\T>± r]Ã~<ä›&ÜìøÏ düTe÷s¡T s¡÷. 7 ø√≥T¢ dü+Á|ü~+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. Ä j·÷ Á>±e÷\˝À eT+&É\ n_Ûeè~Δ n~Ûø± ÁbÕs¡+uÛÑ+ø±qTqï yÓ+ø£≥¬s&ç¶ ‹s¡THê\ s¡T\T Á>±eT düuÛÑ\qT ìs¡«Væ≤+∫ #˚|ü≥ºuÀj˚T |üqT\≈£î ÄyÓ÷<ä+bı+ bÕ´|æ* |òæÁãe] 10 düTes¡íyês¡Ô: |ü≥ºD+˝Àì kÕúìø£ m+&çz ø±sê´\j·T+ Á|üø£ÿq <˚$<ä+>± ìs¡ísTT+#ês¡T. nsTT‘˚ sê»ø°j·T ø±s¡D≤\ e\¢ Á>±eTdüuÛÑ\T yÓ+ø£≥¬s&ç¶ ‹s¡THê\ H˚&ÉT ÁbÕs¡+uÛÑ+ø±qT+<äì Á>±eTdüTú\T ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁyês¡+ yêsTT<ë |ü&ܶj·Tì Ä j·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\T uÛ≤<äqT e´ø£Ô+ Á>±eTdüTú\T $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s+&ÉT s√E\bÕ≥T »s¡T|ü⁄≈£îH˚ á #˚düTÔHêïs¡T. Á>±e÷\ n_Ûeè~ΔøÏ Á|üuÛÑT‘·«y˚T ø£èwæ #˚düTÔ+fÒ eT<ä´˝À ‹s¡THê\≈£î ã+<ÛäT$TÁ‘·T\‘√ ø£*dæ yÓ+ø£≥¬s&ç¶ >∑T&ç <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[¢ uÛÑøÏÔÁX¯<ä›\‘√ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T n&ɶ+≈£î\T y˚j·T&ÉeTT m+‘·es¡≈£î düuÛÑãì yês¡T |üP»\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ø£+fÒ ô|<ä›m‘·TÔq yêb˛‘·THêïs¡T. n_Ûeè~Δì n&ÉT¶≈£î+fÒ sêuÀe⁄ mìïø£˝À¢ me]øÏ z≥T á dü+e‘·‡+ uÛÑ≈£îÔ\T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì yês¡T ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. B+‘√ á y˚j·÷\H˚ Ä˝À#·q#˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Á|ü»\T yêb˛‘·THêïs¡T. dü+e‘·‡s¡+ ≈£L&Ü ‹s¡THê\qT yÓ’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

Ä\÷s¡T eT+&É\+˝À Á>±eTdüuÛÑ yêsTT<ë


8

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

X¯ìyês¡+, 11 |òæÁãe] 2012

ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À n_Ûeè~Δ X¯Sq´+ e÷qe‘··‘√ eTs√kÕ] neø±X¯+: md”Œ •eÁ|ükÕ<é 5 øÏ˝ÀMT≥s¡T¢, 2.5 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ |üs¡T>∑T≈£î ¬>’sêΩ»¬s’q nuÛÑ´s¡Tú\T 15q Vü‰»s¡Tø±yê*

myÓTà˝Ò´ πøá ø£èwüíeT÷]Ô &√Hé{ÖHé |òæÁãe] 10, düTes¡íyês¡Ô :»\<äTs¡Z+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ÄsY.Ç. øÏs¡DY≈£îe÷sY >ö&é Ä<ä«s¡´+˝À Á>±eT+˝Àì düTe÷s¡T ¬s+&ÉTe+<ä\ eT+~ kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ¬ø.sTT.ÁøÏwüíeT÷]Ô dü«>∑èVü≤+˝À »]–q düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À #˚sês¡T. á dü+<äs¡“+>± myÓTà˝Ò´ ¬ø.sTT.ÁøÏwüíeT÷]Ô e÷{≤¢&ÉT‘·÷ »\<äTs¡Z+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q øÏs¡DY≈£îe÷sY>ö&é, yÓTÆHêغ düs¡Œ+#Y »e÷˝ŸkÕôV≤uŸ, á&ç>∑ düTã“j·T´, \∫à ‘·~‘·s¡T\T >∑‘·+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À ùde\+~+#ês¡ì ø=ìï ø±s¡D≤\ <ë«sê ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚] ndüVü≤HêìøÏ>∑T¬s’ eT∞¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À #˚sês¡Hêïs¡T. ‘Ó<ÓbÕ ù|<ä\ dü+πøåeT+ ø√dü+ m+‘√ø£èwæ #˚dæ+<äHêïs¡T. »\<äTs¡Z+ Á>±eT+˝À s√&ÉT¶, Vü‰düºfi¯ó¢, Vü≤]»q ø±\˙˝À¢ ù|<ä\≈£î Çfi¯ó¢, Ç˝≤ Á>±e÷ìï m+‘√ n_Ûeè~Δ #˚dü÷Ô ù|<ä\≈£î n+&É<ä+&É\T>∑ ñ+≥THêïeTHêïs¡T. n<˚ >∑‘· ◊<äT dü+e‘·‡sê\ ø±+Á¬>dt bÕ]bÕ\q˝À ¬s+&ÉT eTs¡¶s¡T¢ ‘·|üŒ n_Ûeè~Δ X¯Sq´eTHêïs¡T. &û\sYwæ|t\T, ø±+Á{≤≈£îº\T ÇkÕÔeTì ÄX¯#·÷|æ yê]ì bÕغ\˝À #˚]Œ+#·Tø=H˚ kÕúsTTøÏ ø±+Á¬>dt bÕغ ~>∑C≤]b˛sTT+<äì sêuÀe⁄ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dtbÕغ ∫e] kÕúq+˝À ñ+≥T+<äì Be÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕ\q˝À sêh+˝À |üì#˚dæq m+<äs√ ◊mmdt Ä|ò”düs¡T¢ H˚&ÉT &Ûç©¢kÕúsTT˝À ñHêïs¡ì ø±+Á¬>dt

bÕغ bÕ\q˝À |üì#˚düTÔqï ◊mmdt n~Ûø±s¡T\ rs¡T #·÷ùdÔ C≤˝ÒdüTÔ+<äì, Äs√|üD\T m<äTs=ÿ+≥÷ ø√s¡T¶\ #·T≥÷º ‹s¡T>∑T‘·THêïs¡Hêïs¡T. ø±+Á¬>dtbÕغ˝À eTTK´eT+Á‹øÏ, eT+Á‘·T\øÏ eT<ä´ uÛÒ<ë_ÛÁbÕj·÷\T sêe&É+‘√ bÕغ eTqT>∑&Éø£wüº+>± e÷]+<äì, B+‘√ bÕغì ì\u…≥Tºø√e&ÜìøÏ ø£èwæ #˚düTÔHêïπs ‘·|üŒ Á|ü»\ dü+πøåe÷\qT eT]#ês¡Hêïs¡T. Á|ü»\qT yÓ÷dü–+#˚ yê>±›Hê\T, Vü‰MT\T Çe«&É+ eT+∫ |ü<䛋 ø±<ä+≥÷ Væ≤‘·e⁄|ü*ø±s¡T. |ü<ä$˝Òì yê]øÏ ≈£L&Ü n~Ûø±s¡T\T Áb˛{Àø±˝Ÿ bÕ{Ïdü÷Ô ‘·eTdü‘êÔ #ê≥T≈£î+≥THêïs¡ì, á $wüj·T+ô|’ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ã\V”≤q|ü&É˝Ò<äì bÕغ düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT˝À eTT+<ä+»˝À ñ+<äì, sêuÀe⁄ mìïø£\˝À eTVæ≤fi¯\≈£î, j·TTe‘·≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· Ç#˚Ã~X¯>± bÕغ esêZ\T jÓ÷∫düTÔHêïj·THêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À sêe÷+»H˚j·TT\T, eTùV≤wt KHêï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓT≥Tº|ü˝…¢˝À $õ˝…Hé‡ <ë&ÉT\T 85 _j·T´+ ãkÕÔ\T, 200 ©≥s¡¢ øÏs√dæHé |ü{Ϻy˚‘· ne⁄≈£î, |òæÁãe] 10, düTes¡íyês¡Ô: eT+&É\ |ü]~Û˝Àì yÓT≥Tº|ü˝…¢ Á>±eT+˝À πswüHé <äTø±D+ô|’ $õ˝…Hé‡ n~Ûø±s¡T\T ô|<ä› m‘·TÔq <ë&ÉT\T »]bÕs¡T. á <ë&ÉT˝À¢ _j·T´+ ãkÕÔ\T, øÏs√dæHé\qT kÕ«Bq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Á>±eT+˝Àì e&É¢ Ä#ê] s¡eTD nH˚ e´øÏÔøÏ dü+ã+~+∫q πswüHé <äTø±D+˝À ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\T |ü+|æD° #˚j·T≈£î+&Ü n˝≤π> ñ+#ês¡ì, mìïkÕs¡T¢ Á>±eTdüTú\T #Ó|æŒHê

|ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äì, á$wüj·÷ìï ô|’ n~Ûø±s¡T\≈£î #Ó|üŒ&É+‘√ ne⁄≈£î $õ˝…Hé‡ n~Ûø±s¡T\T á <äTø±D+ô|’ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫ 84 _j·T´+ ãkÕÔ\qT, 200©≥s¡¢ øÏs√dæHéqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îì, Ä <äTU≤D≤ìï d”CŸ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ne⁄≈£î $õ˝…Hé‡ eT]j·TT mHébò˛sY‡yÓT+{Ÿ ‘·Vü≤o˝≤›sY ãT#·+Á<äu≤ãT, d”◊ |üeHéøÏc˛sY, ÄsY◊\T >√$+<äT, e÷ãT, dæã“~ yÓ+ø£≥kÕ«$T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<äT<Ó› Á>±eT+˝À ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\T ø√dæ–, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝À <äT<Ó› Á>±eT+˝À #ê$&ç ø£≥ºj·T+<äT ‘·Væ≤o˝≤›sY ùwø˘ qJsY nVü≤à<é eT+&É\ MÄsY◊ &ç.ÁoìyêdüT\T, dæã“+~ ÄsY◊.\ø£åàDY düπs«j·TsY ãdü«sêE, eT]j·TT <ë<ë|ü⁄ e+<ä eT+~ ¬s’‘·T\T Ç+<äT˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. |ü{≤º<ës¡T bÕdt|ü⁄düÔø±\¬ø’ nØ®\T eT÷&ÉT sê>± 15s√E˝À¢>± ÇkÕÔqì MÄsY◊ ÁoìyêdüT\T ‘Ó*bÕs¡T. eT]&Ü\T e+ø£ b˛s¡+uÀ≈£î uÛÑ÷eTT\qT e+ø± Ä≈£îø√‘·≈£î >∑T]ø±≈£î+fÒ ‘·ìøÏ #˚dæ |ü{≤º<ës¡T bÕdt|ü⁄düÔø±\T kÕ>∑T #˚j·TT ¬s’‘·T\≈£î Ä]® Çe«≈£î+fÒ ˙{ÏøÏ ≈£L&Ü &ç |ü{≤º eT+ps¡T #˚kÕÔeTì ‘·Væ≤o˝≤›sY

‘Ó\|ü&É+ »]–+~. á uÛÑ÷eTT\qT yês¡düT\≈£î yês¡dü‘·«+>± ø=qkÕ–+#·Tø=qT≥≈£î e÷Á‘·y˚T ns¡Ω‘· ñ+≥T+<äì y˚πs me¬s’q n$Tàq≥T¢ ‘Ó*ùdÔ #·{≤º]‘ê´ |”◊{Ï j·÷ø˘º •ø£å ns¡TΩ\>∑T<äTs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ¬s’‘·T\T ôV≤#Y.mdü|üŒ düπs« HÓ+ 205 3.6 mø£sê\T, _.\øÏåàø±+‘Y 199/m 10mø£sê\T, {Ï.Vü≤qà+‘·T 145/m 3.31 M]øÏ bÕdt |ü⁄düÔø±\T ÇkÕÔeTì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. ns¡Ω‘· ø£*–q $ø£˝≤+>∑T\≈£î ;<äyê]øÏ (mm◊) n+‘√´<äj·T ø±s¡T¶\qT eT+ps¡T #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

<˚ekÕúq+ y˚\+bÕ≥ yêsTT<ë

eTVü‰•esêÁ‹øÏ uÛ≤Ø @sêŒ≥T¢

Äfi¯¢>∑&ɶ, |òæÁãe] 10 (düTes¡íyês¡Ô) : n¨_\+ <˚ekÕúq+˝À ìqï »s¡>±*‡q y˚\+bÕ≥qT áHÓ\ 17≈£î yêsTT<ë y˚dæq≥T¢ Ä\j·T y˚TH˚»s¡T qs¡düj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘·+˝À ø£+fÒ ‘·≈£îÿe Ä<ëj·T+ e#˚à dü÷#·q\T ø£ì|æ+#·&É+‘√ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. y˚\+bÕ≥<ës¡T\T dæ+&çπø≥T>± @s¡Œ&ç <˚ekÕúq Ä<ëj·÷ìøÏ >∑+&ç ø=fÒº+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+ n+<ä&É+‘√ á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îqï n≥M XÊK N|òt Á|æì‡|ü˝Ÿ ø£q®πs«≥sYn¨_\+ qs¡dæ+Vü≤kÕ«$Tì n≥M XÊK N|òt Á|æì‡|ü˝Ÿ ø£q®πs«≥sY eTH√s¡+»Hé dürdüy˚T‘·+>± <ä]Ù+#·T≈£î Hêïs¡T. Á|ü<Ûëq ns¡Ã≈£î&ÉT y˚DT>√bÕ˝Ÿ kÕ«>∑‘·+ |ü*øÏ kÕ«$Tyê] rs¡ΔÁ|ükÕ<ë\T n+~+#ês¡T.

lXË’\+ |òæÁãe] 10, düTes¡íyês¡Ô : |ü$Á‘· |ü⁄D´πøåÁ‘·yÓTÆq lXË’\+˝À eTVü‰•esêÁ‹ |ü⁄s¡düÿ ]+#·T≈£îì e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+ <äT\T m<äTs=ÿq≈£î+&Ü uÛ≤Ø @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêï s¡T. >∑‘· @&Ü~ ø£qï 5 \ø£å\ ø£+fÒ m≈£îÿe uÛÑ≈£îÔ\T ekÕÔs¡ì <˚ekÕÔq+ n~Ûø±s¡T\T n+#· Hê y˚düTÔHêïs¡T. n+<äT≈£î nDT>∑TD+>± uÛÑ≈£îÔ\ ≈£î $ÁXÊ+‹ rdüT≈£îqT ≥≈£î #·\Te |ü+~fi¯ó¢, Á‘ê>∑T˙s¡T, ≈£L´˝…’qT¢, m˝≤+{Ï Á|üe÷<ë\T #√≥T#˚düTø√≈£î+&Ü u≤Ø πø&ÉT¢, Ä\j·T+ ˝À|ü\ yÓ\T|ü\ $<äT´‘Y BbÕ\+ø£s¡D #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 10, düTes¡íyês¡Ô: ôd’º|òü+&ÉØ ø±ìùdºãTfi¯fl ìj·÷eTø£ Á|üÁøÏj·T˝À uÛ≤>∑+>± ø±ìùdºãTfi¯fl m+|æø£ ø√dü+ nuÛÑ´s¡Tú\T <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düTø=ì $$<ä ø±s¡D≤\‘√ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î πø{≤sTT+∫q ‘˚B\˝À 5 øÏ.$T, 2.5 øÏ.$T |üs¡T>∑T≈£î Vü‰»s¡Tø±ì |ü⁄s¡Twü, eTVæ≤fi¯ nuÛÑ´s¡Tú\+<ä]ø° áHÓ\ 15e ‘˚Bq |ü+#·*+>±\ Áø±düT s√&ÉT¶ e<ä› ñ<äj·T+ 4 >∑+≥\≈£î Vü‰»s¡Tø±yê\ì md”‡ m+. •eÁ|ükÕ<é ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ôd’º|òü+&ÉØ ø±ìùdºãTfi¯fl ìj·÷eTø£ Á|üÁøÏj·T≈£î dü+ã+~+∫ |ü⁄s¡Twü nuÛÑ´s¡Tú\≈£î 5 øÏMT, eTVæ≤fi≤ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î 2.5 øÏ.MT\ |üs¡T>∑T˝À ns¡Ω‘· kÕ~Û+∫q yês¡T $T>∑‘ê áyÓ+{Ÿ‡≈£î ns¡TΩ\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± »qe] 18e ‘˚Bq|ü⁄s¡Twü nuÛÑ´s¡Tú\≈£î 5 øÏMT |üs¡T>∑T ÁbÕs¡+_+#êeTì,

n<˚$<ä+>± eTVæ≤fi≤ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î áHÓ\ 1e ‘˚Bq 2.5 øÏMT |üs¡T>∑TqT ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± Äs√>∑´ ø±s¡D≤\‘√bÕ≥T $$<ä e´øÏÔ >∑‘· ø±s¡D≤\e\¢ 5 øÏMT |üs¡T>∑T, 2.5 øÏMT |üs¡T>∑T≈£î <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düTø=ì Vü‰»s¡T ø±ìyês¡T |ü⁄s¡Twü, eTVæ≤fi≤ nuÛÑ´s¡Tú\|ü≥¢ e÷qe‘ê<äèø£Œ<ä+‘√ yê]øÏ eTs√ neø±XÊìï Çyê«\H˚ ñ<˚ΔX¯+‘√ á HÓ\ 15e ‘˚Bq 5øÏMT, 2.5 øÏMT |üs¡T>∑T ìs¡«Væ≤+#ê\ì b˛©dtXÊK ìs¡ísTT+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. 5øÏMT, 2.5 øÏMT |üs¡T>∑T≈£î ¬>’sêΩ»¬s’q nuÛÑ´s¡Tú\+<äs¡÷ áHÓ\ 15e ‘˚Bq Vü‰»s¡Tø±e&É+ <ë«sê b˛©dtXÊK ø£*Œ+∫q neø±XÊìï nuÛÑ´s¡Tú\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ôd’º|òü+&ÉØ ø±ìùdºãTfi¯fl m+|æø£ Á|üÁøÏj·T nuÛÑ´s¡Tú\ Á|ü‹uÛÑ Ä<ës¡+>±H˚ bÕs¡<äs¡Ùø£+>± »s¡T>∑T‘·T+<äì b˛©dt ñ<√´>±\T Ç|æŒkÕÔeTì <äfi≤s¡T\T #Óù|Œ e÷j·Te÷≥\T q$Tà nuÛÑ´s¡Tú\T yÓ÷düb˛sê<äì, n˝≤+{Ï <äfi≤s¡T\ düe÷#êsêìï ‘·eT <äèwæºøÏ rdüT≈£îeùdÔ yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì md”Œ ‘Ó*bÕs¡T.

{°&û|” kÕ+düèÿ‹ø£ $uÛ≤>∑+ Ä<Ûä«s¡´+˝À

s¡+>∑düú\ ø£fi≤ø±s¡T\≈£î düuÛÑ´‘·«+ qyÓ÷<äT ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 10, düTes¡íyês¡Ô: ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ õ˝≤¢ kÕ+düèÿ‹ø£ $uÛ≤>∑+ n<Ûä´≈£åî&ÉT |æ. Vü≤qTeT+‘·sêj·T#Í<ä] n<Ûä´ø£å´‘·q bÕ‘·ãkÕº+&ÉT <ä>∑Zs¡ düs¡dü«‘·eTà Á&Üe÷Á&ÉdüT ø£+ô|˙ <ä>∑Zs¡ s¡+>∑düú\ ø£fi≤ø±s¡T\≈£î bÕغ düuÛÑ´‘·« düe÷y˚X¯ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. düuÛÑ´‘·«+ rdüT≈£îqï s¡+>∑düú\ ø£fi≤ø±s¡T\T, Vü‰s√àìdüTº {Ï.»Hês¡úHéXË{Ϻ, q≥T\T _. d”‘êsêeTj·T´, _.ñe÷eTùV≤X¯«s¡X¯s¡à, sêeT#·+Á<ë¬ s&ç¶, Á|üeTTK q{°qeTT\T ¬ø.mHé. ns¡TD, eT+E\, y˚Ts¡|òt, düs¡dü«‘·eTà, eT<ÛäT, Á|ükÕ<äT, lìyêdüT\T,

ùwø˘cÕe*, #Óqïj·T´, sêy˚TX¯«s¡¬s&ç¶, ∫<ä+ãs¡sêe⁄, n+õu≤ãT, ‘·ã*düTº qs¡‡j·T´, _.Vü≤qTeT+‘· sêj·TT&ÉT, ;düqï, m.y˚DT>√bÕ˝Ÿ, j·T+.ÄsY. sê~Ûø£, uÛ≤s¡‹\T ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ düuÛÑ´‘·«+ rdüT≈£îHêïs¡T. |æ. Vü≤qTeT+‘·sêj·T#Í<ä] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ø£fi≤ø±s¡T&ÉT q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄ kÕú|æ+∫q bÕغ nì n+<äTe\q ø£fi≤ø±s¡T\≈£î ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ ñ+<äì, n+<äTe\¢ Á|ü‹ˇø£ÿ ø£fi≤ø±s¡T&ÉT bÕغ düuÛÑ´‘·«+ rdüT≈£î+≥THêïs¡ì nHêïs¡T.

ãq>±q|ü˝…¢˝À πøåÁ‘· ~H√‘·‡e+

ãdüT‡ ôw\ºsY ø√dü+ $<ë´s¡Tú\ ÁX¯eT<ëq+

ãq>±q|ü˝…¢, |òæÁãe] 10(düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ ø£èwæ $C≤„q πø+Á<ä+˝À ø√ Ä]¶H˚≥sY <Ûäq\øÏåà Ä<Ûä«s¡´+˝À ÄeTT<ä+ |ü+≥ $‘·ÔH√‘·Œ‹Ô πøåÁ‘· ~H√‘·‡e+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTK´ n‹~∏>± ÁbÕ+rj·T e´ekÕj·T |ü]XÀ<ÛäHê πø+Á<ä+ nk˛dæj˚T{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY |ü<äà\‘· bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $‘·ÔH√‘·Œ‹Ô˝À bÕ{Ï+#ê*‡q j·÷»e÷ q´ |ü<Û䛑·T\T $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä#ês¡´ mHé.õ.s¡+>± e«ekÕj·T $X¯«$<ë´\j·T+ Á|ü‹ì~ $wüßíes¡›Hé ¬s&ç¶ q÷HÓ –+»\ $‘·ÔH√‘·Œ‹Ô >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Vü≤qTeT+‘·sêyé m&ÉT´πøwüq˝Ÿ #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥düTº n~Ûø±s¡T\T, e´ekÕj·T $X¯«$<ë´\j·T d”ìj·TsY XÊÁdüÔy˚‘·Ô düT<Ûëø£sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ\T›]ú, |òæÁãe] 10(düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì n\T¢>∑T+&ÉT Á>±e÷ìøÏ yÓfi‚¢ C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ ãdüT‡ ôw\ºsY ø√dü+ $<ë´s¡Tú\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T ÁX¯eT<ëq+ #˚kÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ á ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. H˚wüq˝Ÿ ôV’≤y˚ n<∏ë]{Ï ãdüT‡ ôw≥¢s¡T ì]à+#·ø£ b˛e&É+‘√ $<ës¡Tú˝Ò ø£Ás¡\qT ñ|üjÓ÷–+∫, Ä ôw\ºsYqT @sêŒ≥T #˚düT≈£îHêïs¡T. >∑‘·+˝À ñqï ãdüT‡ ôw\ºsYqT s¡Vü≤<ë] $düÔs¡D ø√dü+ ≈£L*à y˚kÕs¡T. B+‘√ m+&Üø±\+, yêHêø±˝≤˝À¢ ãdüT‡\ ø√dü+ ì\TÃì y˚∫ #·÷ùd+<äT≈£î rÁe nedüú\T m<äTs¡e⁄‘·THêïsTT. B+‘√ $<ë´s¡Tú˝Ò ÁX¯eT<ëq+ #˚dæ, ôw\ºsYqT ì]à+#·Tø√e&É+ >∑eTHês¡Ω+.

n$˙‹ Á|üuÛÑT‘ê«ìï >∑<Ó›~+#ê* &√Hé{ÖHé |òæÁãe] 10, düTes¡íyês¡Ô : áHÓ\ 21e ‘˚BqT+∫ 24 es¡≈£î ø£Ø+q>∑sY˝À »]π> d”|”◊ 24e sêh eTVü‰düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ –]»q düe÷K´ »˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T sê|òüTT\sêeTT&ÉT ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á eTVü‰düuÛÑ\˝À Á|ü»˝…<äTs¡Tÿ+≥Tqï düeTdü´\ô|’ #·]Ã+∫ |ü]wüÿ]+#˚ ~X¯>± Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘ÓkÕÔeTHêïs¡T. ˝Òì|üø£å+˝À ñ<ä´e÷\T #˚ùd+<äT≈£î ø±s¡´#·s¡q s¡÷bı+~+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+ <äHêïs¡T. Vü≤]»q –]»qT\qT Ç+~s¡ »\Á|üuÛÑ ù|s¡T‘√ ‘·eT bı˝≤\˝À uÀs¡T\T y˚sTTkÕÔeTì qeTàã*øÏ eT+&É\ n~Ûø±s¡T\T ¬s’‘·T\ qT+∫ bÕdüT|ü⁄düÔø±\T qø£\T ø±|”\qT rdüT≈£îì HÓ\\T >∑&ÉTdüTÔqï|üŒ{Ïø° ns¡TΩ\ ù|s¡¢qT Á|üø£{Ï+#·≈£î+&Ü

C≤|ü´+ #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ eT<ä´+ e÷|òæj·÷≈£î düVü≤ø£]düTÔ+<äì Äs√|æ+#ês¡T. eT<ä´+ sê»´y˚T\T‘·Tqï|üŒ{Ïø° n~Ûø±s¡T\T e÷eT÷fi¯¢≈£î n\yê≥T|ü&ç dæ+&çπø≥T <ës¡T\≈£î n+&É>± ì\TdüTÔHêï s¡ì, B+‘√ ≈£L© |üì#˚düT≈£îì Jeq+ kÕ–düTÔqï ù|<ä ≈£î≥T+u≤\ Áã‘·T≈£î\T s√Es√E≈£L ~>∑C≤]b˛‘·T Hêïj·Tì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. eT<ä´+ m+ÄsY|æ <Ûäs¡\≈£î $Áø£sTT+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì n~Ûø±s¡T \qT ø√sês¡T. ø£Ø+q>∑sY˝À »]π> sêh eTVü‰düuÛÑ\≈£î Á|ü»\T ô|<ä›m‘·TÔq ‘·s¡*sêyê\ì, á eTVü‰düuÛÑ\≈£î eTTK´ n‹~∏>± d”|”◊ C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù m._. <äs¡“Hé, ñ|üø±s¡´<ä]Ù düTs¡es¡+ düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, sêh ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD, #ê&ÜyÓ+ø£≥¬s&ç¶, sêeTø£èwüí, ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T.

ePaper |Suvarna Vartha | Hyderabad & Kurnool District Edition | 11-02-2012  

Hyderabad, Kurnool, District News, Local News, Online News, Web News, Latest News, Online Paper, News Paper, Telugu, ePaper.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you