Page 1

ù|<ä\≈£î yÓ’<ä´ ùde\+~+#·&É+ <ë«sêH˚

Á|ü‘˚´ø£>∑T]Ô+|ü⁄: eT+Á‹ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): ø±s=Œπs{Ÿ ÄdüŒÁ‘·T\T ù|<äs√>∑T\≈£î dü¬s’q yÓ’<ä´ùde\+~+∫q|ü⁄Œ&˚ >∑T]Ô+|ü⁄ ñ+≥T+<äì sêh ñ<ë´qeqXÊK eT+Á‹ sê+¬s&ç¶ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. |òæsê®~>∑÷&É˝Àì kÕŒsYÿ ÄdüŒÁ‹ yê]¸ø√‘·‡e+ Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ »]–+~.ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä Á|ü»\ yÓ’<ä´ nedüsê\qT rπsÃ+<äT≈£î ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\qT Ks¡TÃ#˚düTÔHêï Ä•+∫q kÕúsTT˝À |òü*‘ê\T sêe&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ø±s=Œπs{Ÿ yÓ’<ä´+ KØ<Ó’q|üŒ{Ïø° Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‘·T\ø£+fÒ yÓTs¡T¬>’q ùde\+~düTÔHêïs¡H˚ ø±s¡D+‘√ s√>∑T\T ÄdüøÏÔì #·÷|ü⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T. ù|<ä s√>∑T\ |ü≥¢ ø±s=Œπs{Ÿ ÄdüŒÁ‘·T\T ‘·–q ÁX¯<ä›#·÷|æ+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À y˚T&ÉÃ˝Ÿ XÊdüq düuÛÑT´&ÉT ¬ø. \øå±à¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷. yÓ’<√´Hêsêj·TD dü÷øÏÔì ì»+ #˚j·÷\Hêïs¡T. |òæsê®~>∑÷&É e÷J ñ |üdüs¡Œ+∫ <äs¡Z<äj·÷ø£sY¬s&ç¶, ÄdüŒÁ‹ yÓ’<äT´\T $ø£ºsY, lìyêdt,sêõ¬s&ç¶, m˝≤¢¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

k˛eTyês¡+, 9 @Á|æ˝Ÿ 2012

ù|J\T : 8

e÷<äqïù|≥, ôd’<ëu≤<é\˝À...

Çs¡T esêZ\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D dü+|òüT≥qô|’ eTTK´eT+Á‹, ¨+eT+Á‹ düMTø£å düeTkÕ´‘·àø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ã\>±\ yÓ÷Vü≤]+|ü⁄ ó¢ s¡Te⁄« XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\T ø±bÕ&É≥+˝À b˛©düT\T $|òü\+ sêfi¯ ø√e&É+‘√ |ü\T e⁄s¡T >±j·T|ü&ܶs¡T. |òüT≥q≈£î Á|üuÛÑT‘·«y˚T u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê* B+‘√ nø£ÿ&É ñÁ~ø£Ô |ü]dæú‘·T\T HÓ\ u≤<ÛäT´\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê*: ;CÒ|” ø=HêïsTT. Ä+<√fi¯

b˛e&É+‘√ e÷<äqïù|≥, ôd’<ëu≤<é\˝À ø£s¡÷Œ¤´ $~Û+#ês¡T. Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\≈£î n<äq|ü⁄ ã\>±\qT s¡|æŒ+#ês¡T. Çfi¯¢˝À+∫ mes¡÷ ãj·T≥≈£î sêe<ä›ì b˛©düT ø±s¡ T \qT #Ó < ä s ¡ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝Àì ôd’<ëu≤<é, e÷<äqïù|≥˝À Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ >=fÒº+<äT≈£î b˛©düT\T u≤wüŒyêj·TTe⁄ >√fi≤\qT n~Ûø±s¡T\T Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. á |òüT≥q˝À Çs¡TesêZ\ eT<Ûä´ |òüTs¡¸D #√≥T #˚düT≈£î+~. |üs¡düŒs¡+ Á|üjÓ÷–+#ês¡T. nsTTHê |ü]dæú‹ n<äT|ü⁄ø±ø£ düTe÷s¡T 20 ãdüT‡\T, 10 <äTø±D≤\T

<Ûä«+düeTj·÷´sTT. ø±>± »]–q |òüTs¡¸D˝À ˇø£ e´øÏÔ rÁe+>± >±j·T|ü&ܶs¡ì, Äj·Tq |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+&É≥+‘√ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ e÷<äqïù|≥ |òüT≥qô|’ |ü]dæú‹ì düMTøÏå+#ês¡T. |òüT≥q≈£î ø±s¡≈£î˝…’q yê]ô|’ #·s¡´\T ($T>∑‘ê 2˝À)

|ü+#êj·Tr...

j· T ÷»sY #êØ® \ u≤<ä T &É T mìïø£\T »]π>Hê! á ùde˝À _\T¢ø£{≤º\+fÒ n<äq+>± #Ó*¢+#ê*‡+<˚ Á|ü»\ô|’ ¬s+&ÉTø√≥¢ uÛ≤s¡+ |ü&ÉqTqï≥T¢ $X‚¢wü≈£î\ n+#·Hê Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·T+ ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê* Á|ü»\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ $<ÛëHê\T ñ+&Ü*

|ü&Éπødæq n_Ûeè~Δ |üqT\T Á>±eTkÕúsTT sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\˝À Ä+<√fi¯q ø£cÕº\ ø£&É*˝À Á>±eTdüTú\T Á|ü‘˚´ø£ bÕ\q mHêïfi¯ó¢..? ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ dü+düú\≈£î Ç|üŒ{À¢ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#˚ neø±XÊ\T ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. õ˝≤¢ |ü]wü‘Y, eT+&É\ |ü]wü‘Y˝À¢ Á|ü‘˚´ø±~Û ø±s¡T\ bÕ\q q&ÉTdüTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. eTs√ Äs¡T HÓ\\bÕ≥T ôdŒwü˝≤|ò”düs¡¢ bÕ\qqT ø=qkÕ–dü÷Ô >∑‘· »qe]˝À Á|üuÛÑT‘·«+ 10, 11 õz\qT C≤Ø#˚dæ+~. ø±>± n|üŒ{Ïπø kÕúìø£ dü+düú\T Äs¡T HÓ\\T>± n~Ûø±s¡T\ #˚‘·T˝À¢ ñHêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø Á>±e÷˝À¢ n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ e\¢ bÕ\q

≈£î+≥T|ü&ç+<äH˚ Äs√|üD\T edüTÔHêïsTT. á |ü]dæú‘·T˝À¢ eTs√ Äs¡T HÓ\\bÕ≥T yê]πø |ü>±Z\T n|üŒ–+#·&É+ô|’ n|üŒ{À¢ $eTs¡Ù\÷ yÓ\T¢yÓ‘êÔsTT. õ˝≤¢˝À 705 |ü+#êsTTr\T, 33 eT+&É\ |ü]wü‘Y\‘√bÕ≥T õ˝≤¢ |ü]wü‘Y˝Àq÷ ôdŒwü˝≤|ò”s¡dü¢ bÕ\q q&ÉTk˛Ô+~. ø=‘·Ô>± õz\T C≤Ø#˚j·T&É+‘√ Ç|üŒ{À¢ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#˚ neø±XÊ\T ‘·–Zb˛sTTqfÒºqì sê»ø°j·T $X‚¢wæ≈£î\T ($T>∑‘ê 2˝À)

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): $ìjÓ÷>∑ <ës¡T\÷ $$<Ûä s¡ø±\ _\T¢\T #Ó*¢+#˚+<äT≈£î Çùdyê πø+Á<ëìøÏ yÓfi¯óÔHêïsê? nsTT‘˚ ø±düÔ Ä>∑+&ç. MTø=∫Ãq _\T¢ e÷Á‘·y˚T ø£{§ºkÕÔ n+fÒ Çø£ qT+∫ q&Ée<äT. e∫Ãq _\T¢ ø£+fÒ n<äq|ü⁄ &ÉãT“\T |ü≥Tº¬øfi≤¢*‡+<˚. MTs¡T #Ó*¢+#˚ ˙{Ï _\T¢¬ø’Hê, $<äT´‘Y _\T¢¬ø’Hê, eTπs Ç‘·s¡ _\T¢¬ø’Hê n<äq+>± düØ«düT #ÛêØ® #Ó*¢+#ê*‡+<˚. n<˚+{Ï! Ç ùdyê˝À ñ∫‘· ùde\T n+~kÕÔs¡T ø£<ë? nì nqTe÷q+ e∫Ã+~ ø£<ä÷. ø£¬sπøº.. MTø=∫Ãq Ä˝À#·q dü¬s’+<˚. ø±˙ Çø£ qT+∫ n |ü|ü⁄Œ˝ÒMT ñ&Éø£e+≥÷ Ä dü+düú ‘˚*Ã#Ó|æŒ+~. e∫Ãq _\T¢˝À ¬s+&ÉT XÊ‘·+ #=|ü⁄Œq n<äq+>± $ìjÓ÷>∑<ës¡Tì qT+∫ #êØ®\T edü÷\T

#˚düTÔHêïs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ n≥T Á|üuÛÑT‘·« <Ûäs¡\T ô|+∫ u≤<äT‘·T+fÒ Ç≥T Áô|’y˚≥T dü+düú\T j·T÷»sY #ÛêØ®\ ù|s¡T‘√ u≤<äT‘·THêïsTT. u≤<äT&Óes¡H˚~ |üø£ÿqô|&ç‘˚ _\T¢\qT #·÷dæ u…+uÒ˝…‘·TÔ‘·Tqï~ e÷Á‘·+ kÕeTq´ Á|ü»˝Ò. ndü˝Ò ô|]–q <Ûäs¡\‘√ @>∑˝Òø£ dü>∑+ ø£&ÉT|ü⁄qT ø±\TÃ≈£î+≥Tqï ù|<ä Á|ü»\ô|’ u≤<äT&˚ ‘·&Ée⁄>± n<äq|ü⁄ #ÛêØ®\T y˚düTÔHêïs¡T. HÓ\ nsTT´+<ä+fÒ #ê\T ô|]–q $<äT´‘Y _\T¢\‘√, düØ«dt #ÛêØ®\‘√ kÕe÷qT´ì M|ü⁄ yêô|≈£îÿ‘·T+~. BìøÏ ‘√&ÉT ‘ê–H√&˚ ø£&É‘ê&ÉT ‘ê{Ï |üqTï nqï≥T¢ Á|üuÛÑT‘·«+ e÷Á‘·+ ‘·eT≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äqï≥T¢>± e´eVü≤]k˛Ô+~. Á|üdüTÔ‘·+ Ç ùdyê πø+Á<ë\ ‘êC≤ ìs¡íj·T+‘√ q>∑s¡yêdüT\ô|’ ($T>∑‘ê 2˝À)


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

k˛eTyês¡+ 9, @Á|æ˝Ÿ 2012

(yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT)

e÷<äqïù|≥, ôd’<ëu≤<é\˝À... ø£s¡÷Œ¤´

rdüTø√yê\ì &ûJ|” ~H˚wt¬s&ç¶øÏ d”m+ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\≈£î $|òü÷‘·+ ø£\>∑≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &ûJ|”ì d”m+ Ä<˚•+#ês¡T. n˝≤π> dü+|òüT≥qô|’ ¨+eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ Äsê rXÊs¡T. nø£ÿ&ç |ü]dæú‘·T\qT q>∑s¡ b˛©dt ø£$TwüqsYqT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.u≤<ÛäT´\qT ø£]ƒq+>± •øÏåkÕÔeTì dü_‘· ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑÁ<ä‘· ø£≥Tº~≥º+ #˚j·÷\ì q>∑s¡ b˛©dt ø£$TwüqsYøÏ ¨+eT+Á‹ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. ø±>± |òüTs¡¸D\T #√≥T#˚düT≈£îqï ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê˝À¢ q>∑s¡ b˛©dt ø£$TwüqsY @πøU≤Hé‘√ ø£*dæ &ûJ|” |üs¡´{Ï+∫ |ü]dæú‹ì düMTøÏå+#ês¡T. e÷<äqïù|≥, ôd’<ëu≤<é˝À »]–q n\¢s¡¢˝À ◊<äT>∑T]øÏ

>±j·÷\j·÷´j·Tì, m˝≤+{Ï ÁbÕDqwüº+ »s¡>∑˝Ò<äì &ûJ|” düŒwüº+ #˚XÊs¡T. |ü⁄ø±s¡¢qT qeTàe<ä›ì Á|ü»\≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. düeTkÕ´‘·àø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ uÛÑÁ<ä‘· |ü{Ïwüº+ #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n\¢s¡¢≈£î u≤<ÛäT´˝…’qyê]ô|’ ø£]ƒq#·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì, Á|üdüTÔ‘·+ e÷<äqïù|≥, ôd’<ëu≤<é˝À |ü]dæú‹ |üP]Ô>± n<äT|ü⁄˝À ñ+<äHêïs¡T. ˚XÊs¡T. ø±>± e÷<äqïù|≥ |òüT≥q≈£î b˛©düT\T, Á|üuÛÑT‘·«y˚T u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\ì ;CÒ|” d”ìj·TsY H˚‘· ã+&Üs¡T <ä‘êÔÔÁ‘˚j·T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Væ≤+<äTe⁄\ eTH√uÛ≤yê\T <Óã“rùd $<Ûä+>± ø=ìï X¯≈£îÔ\T ≈£îÁ≥\T #˚düTÔHêïj·Tì Äs√|æ+#ês¡T. u≤<ÛäT´˝…’q yê]ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. q>∑s¡+˝À XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·*ï |ü]s¡øÏå+#·&É+˝À b˛©düT\T $|òü\eTj·÷´s¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ø=ìï dü+düú\T , ø=+<äs¡T e´≈£îÔ\T n\¢s¡T¢ düèwæº+#˚+<äT≈£î á $<ÛäyÓTÆq ø£$«+|ü⁄ #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. >±j·T|ü&çq yê]˝À ˇø£] |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+<äì, |òüT≥q≈£î Á|üuÛÑT‘·«y˚T u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\Hêïs¡T. uÛÑ»s¡+>∑<äfiŸ ø±s¡´ø£s¡Ô\ Ä+<√fi¯q: |òüT≥q≈£î ìs¡düq>± uÛÑ»s¡+>∑<äfiŸ, $X¯«Væ≤+<ä÷ |ü]wü‘Y, uÛ≤s¡rj·T »q‘ê j·TTeyÓ÷sêà ø±s¡´ø£s¡Ô\T uÀsTTHé|ü*¢ #Ís¡kÕÔ˝À sêk˛Ôs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. <ë&çøÏ bÕ\Œ&çq ˇø£ es¡Z+ yê]ì n¬sdüTº #˚j·T≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ kÕ«s¡ú sê»ø°j·÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘√+<äì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. sêkÕÔs√ø√ #˚düTÔqï ø±s¡´ø£s¡Ô\qT uÀsTTHé|ü*¢ b˛©düT\T ĬsdüTº #˚dæ b˛©dt ùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. <ë+‘√ eT]ø=+<äs¡T ø±s¡´ø£s¡Ô\T sƒêD≤ eTT+<äT Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. nÁø£eT+>± n¬sdüTº #˚dæq yê]ì yÓ+≥H˚ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

|ü+#êj·Tr... mìïø£\T »]π>Hê! uÛ≤$düTÔHêïs¡T. |ü\T ø±s¡D≤\‘√ mìïø£\ yêsTT<ë kÕúìø£ dü+düú\≈£î ÁbÕ‹ì<∏ä´+ eVæ≤düTÔqï Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ |ü<äM ø±\+ >∑‘˚&Ü~ E˝…’ 21e ‘˚B‘√ |üPs¡ÔsTT+~. sêÁwüº+˝À HÓ\ø=qï Á|ü‘˚´ø£ |ü]dæú‘·T\T, ;d” ]»πs«wüq¢˝Àì ˝ÀbÕ\ ø±s¡D+>± n|üŒ{À¢ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ düsêÿs¡T yÓqTø£+» y˚dæ+~. kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\T »]|æ‘˚ Á|ü‹≈£L\ |ü]dæú‘·T\T m<äTs¡j˚T´ neø±XÊ\T ñHêïj·TH˚ dü\Vü‰ y˚Ts¡≈£î ]»πs«wüq¢ ù|]≥ Äs¡T HÓ\\bÕ≥T yêsTT<ë y˚j·÷\ì >∑‘·+˝À ìs¡ísTT+#ês¡T. Bìø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± Jz 187, 189 Ä]¶HÓHé‡ (¬>õ{Ÿ)qT rdüT≈£îe∫à kÕúìø£ dü+düú\ n~Ûø±s¡T\qT ôdŒwü˝≤|”düs¡¢≈£î ø£≥ºu…{Ï+~. @&ç ø±´&ÉsY n~Ûø±s¡T\qT m+|”|”\ kÕúq+˝À Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\T>±, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y\≈£î ø£˝…ø£ºs¡T¢ ôdŒwü˝≤|òædüs¡T¢>± u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤ºs¡T. nsTT‘˚, n~Ûø±s¡T\ bÕ\q˝À düeTdü´\T mø£ÿ&çeø£ÿ&˚ ù|s¡T≈£îb˛j·÷j·TH˚ Äs√|üD\T edüTÔHêïsTT. |òü*‘·+>± á Äs¡THÓ\\ ø±\+˝À sêÁwüº+˝À |ü]dæú‘·T\T #·ø£ÿã&É‘êj·T˙ uÛ≤$+∫ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ÄXÊ uÛÑ+>∑y˚T m<äT¬s’+~. á Áø£eT+˝À mìïø£\ ìs¡«Vü≤D yêsTT<ë y˚ùd+<äT≈£î yÓTT>∑TZ#·÷|æ+~. ìùdÔ»+>± kÕúìø£ bÕ\q Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\ bÕ\q˝À kÕúìø£ dü+düú\T ≈£î<˚\j·÷´sTT. e´edüú kı+‘·+ ìØ«s¡´yÓTÆ+<äH˚ $eTs¡Ù\T edüTÔHêïsTT. Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ñqï düeTj·T+˝À

eT÷&ÉT HÓ\\ø√kÕ] C…&ûŒ, eT+&É\, Á>±eT|ü+#êj·Tr˝À¢ düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+#˚yês¡T. á düe÷y˚XÊ˝À¢ Á|üC≤düeTdü´\qT #·s¡Ã≈£î C…{Ϻ, ø=ìï düeTdü´˝…’Hê |ü]wüÿ]+#˚yês¡T. Ç|ü&Ü |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. Á|üC≤düeTdü´\qT |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<∏äT&˚ ˝Ò&Éqï uÛ≤eq Á>±e÷˝À¢ HÓ\ø=+~. >∑&ç∫q Äs¡T HÓ\\ ø±\+˝À eT+&É\kÕúsTT˝À>±˙, õ˝≤¢kÕúsTT˝À>±ì nìï XÊK\‘√ düMTøå± düe÷y˚XÊ\T »s¡>∑˝Ò<äT. Ç{°e\ ìs¡«Væ≤+∫q m+|”&ûz\ düe÷y˚X¯+˝À Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T eT]+‘· #=s¡eqT Á|ü<ä]Ù+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY nq&É+ ø=düyÓTs¡T|ü⁄. mìïø£\T ø£wüºy˚T kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\T Ç|üŒ{À¢ ìs¡«Væ≤+#·&É+ ø£wüºy˚Tqì |ü+#êj·TrsêCŸ n~Ûø±s¡ esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. sêÁwüº+˝À HÓ\ø=qï sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T˝Ò Ç+<äT≈£î ø±s¡D+>± #ÓãT‘·THêïsTT. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À »]–q ñ|ü mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·\u§|æŒ ø£{Ϻ+~. yÓTT‘·Ô+ kÕúHê˝À¢ ø±+Á¬>dt eT{Ϻø£]∫+~. pHé˝À>± d”e÷+Á<Ûä˝Àq÷ ñ|ü mìïø£\T »s¡>∑qTHêïsTT. Çø£ÿ&É |ü]dæú‘·T\T m˝≤ ñ+{≤jÓ÷ n+#·Hê y˚j·T˝Òì |ü]dæú‹ ñ+~. n+‘˚>±ø£ pHé ‘·s¡Tyê‘· Ä>∑düTº˝À|ü⁄ sêÁwüº|ü‹ |ü<ä$øÏ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#˚ neø±XÊ\T ñHêïsTT. á H˚|ü<∏ä´+˝À kÕúìø£ dü+düú\≈£î mìïø£\T »]ù| |ü]dæú‘·T\T ˝Òeì n~Ûø±s¡T\T n+≥THêïs¡T. ø±>± düVü≤ø±s¡, eTTì‡|ü˝Ÿ mìïø£\qT ìs¡«Væ≤+#˚ $wüj·TyÓTÆ Á|üuÛÑT‘·«+ Ä˝À∫düTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.

|æ&ÉT>∑T |ü&ç eTVæ≤fi¯ eTè‹ <√eT, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì •e¬s&ç¶|ü*¢ Á>±eT+˝À Ä~yês¡+ ñs¡TeTT\T, yÓTs¡T|ü⁄\T sêe&É+‘√ |æ&ÉT>∑T|ü&ç eTVæ≤fi¯ eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q #√≥T #˚düT≈£î+~. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚ q]‡+VüQ\T uÛ≤s¡´ j·÷<äeTà (29) yê] kı+‘· b˛\+˝À y˚Tø£\T, |üX¯ó e⁄\qT y˚T|ü⁄‘·T+&É>± |æ&ÉT>∑T |ü&ç eTVæ≤fi¯ nø£ÿ&çø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+~+~. M]øÏ z ≈£Le÷¬sÔ (3) ñ+~.

Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï eTVæ≤fi¯ <√eT, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝À <ë<ë|üPsY Á>±eT+˝À øÏwüºeTà (24) nH˚ eTVæ≤fi¯ øÏs√dæHé b˛düT≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï dü+|òüT≥q #√≥T #˚düT≈£î+~. kÕúì≈£î\T Ç∫Ãq düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ øÏwüºeTà <ë<ë|üPsY Á>±eT+˝À ø=ìï >∑C≤\ düú˝≤ìï ø√qT>√\T #˚düT≈£î+~. Ä kÕú˝≤ìï ÄyÓT nqï ù|s¡TMT<ä ]õÁkÕºsY #˚dü≈£îHêïs¡ì >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± nqï, #Ó\¢\¢ eT<ä´ >=&Ée\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì kÕúì≈£î\T #ÓbÕŒs¡T. kÕúì≈£î\T >∑eTì+∫ ÄyÓTqT eTVü≤ã÷uŸq>∑sY Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*düTÔ+&É>± e÷s¡ZeT<Ûä´+˝ÀH˚ eTè‹ #Ó+~+~. áyÓT≈£î ˇø£ ≈£L‘·Ts¡T ñ+~.

Ä{À &Ûûø=ì e´øÏÔ eTè‹ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): ~«#·Áø£yêVü≤q+ô|’ yÓfi¯ó¢‘·Tqï e´øÏÔì sê+>¥s¡÷{Ÿ˝À edüTÔqï Ä{À &Ûû ø=≥º&É+‘√ ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTè‹ #Ó+~q |òüT≥q y˚T&ÉÃ˝Ÿ b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. b˛©düT\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+... Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ |òü‘˚q>∑sY≈£î #Ó+~q >∑∑T+&Ó+ eTùV≤+<äsY(22) y˚T&ÉÃ˝Ÿ qT+∫ q>∑sêìøÏ ‘·q ~«#·Áø£ yêVü≤q+(@|” 28 d”á 7177)ô|’ ãj·T\T <˚sê&ÉT. nsTT‘˚ sê+>¥s¡÷{Ÿ˝À edüTÔqï Ä{À(@|” 28 j·T÷2010) y˚T&ÉÃ˝Ÿ #Óø˘b˛düTº <ä>∑Zs¡ mdt;ôV≤#Y u≤´+ø˘ <ä>∑Zs¡ n‘·ìï &Ûû ø={Ϻ+~. á dü+|òüT≥q˝À ‘·\≈£î ã\yÓTÆq >±j·÷˝…’q eTùV≤+<äsYqT kÕúìø£ $»j·T ÄdüT|üÁ‹˝À #˚]Œ+#·&É+‘√... ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTs¡DÏ+#ês¡T. B+‘√ b˛©düT\T Ä{À Á&Ó’esY eTTs¡∞ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

Äø£≥Tº≈£îqï ∫Hêïs¡T\ Á|ü<äs¡Ùq n≥ºVü‰dü+>± lø£èwüíy˚DÏ f…ø√ïdü÷ÿ˝Ÿ yê]¸ø√‘·‡e+

j·T÷»sY #êØ®\ u≤<äT&ÉT HÓ\≈£î düTe÷s¡T ¬s+&ÉT ø√≥¢ uÛ≤s¡+ |ü&ÉqT+<äì $X‚¢wü≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ á #ÛêØ®\qT XÊ¢ãT\ yêØ>± edü÷\T #˚j·TqTHêïs¡T. q>∑s¡+˝À ìyêdü, yêDÏ»´ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î düTe÷s¡T>± 33\ø£å\ eT+~ ñ+{≤s¡T. M] qT+∫ <ë<ë|ü⁄>± 44˝À s¡÷.400 ø√≥T¢ ˇø£ÿ $<äT´‘Y _\T¢ qT+#˚ edü÷\e⁄‘·THêïsTT. eTs√ s¡÷.300 ø√≥T¢ yêDÏ»´, dü+düú\T, |ü]ÁX¯eT\ <ë«sê edü÷\e⁄‘·THêïsTT. nsTT‘˚ á _\T¢\ìï+{Ï˙ Çùdyê πø+Á<ë˝À¢H˚ m≈£îÿe>± #Ó*¢düTÔ+{≤s¡T. BìøÏ >±q÷ Ç ùdyê πø+Á<ë\≈£î ôd+Á≥˝Ÿ &çdüÿ+ qT+∫ ¬s+&ÉT s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq #Ó*¢düTÔHêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT H˚s¡T>± $ìjÓ÷>∑<ës¡Tì qT+#˚ düØ«dt #ÛêØ®\T edü÷\T #˚ùd+<äT≈£î dæ<äΔeTj·÷´s¡T. dü]|ü&Ü ˝Òì ÇÄsYz ôd+≥s¡T¢ ÇÄsYz ôd+≥s¡¢˝À _\T¢\T #Ó*¢ùdÔ m˝≤+{Ï düØ«dt #ÛêØ®\÷ ø£≥ºqedüs¡+ ˝Ò<äT. ø±˙ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î dü]|ü&Ü ôd+≥s¡T¢ Á|üdüTÔ‘·+ ø£s¡Tej·÷´sTT. $<äT´‘Y _\T¢\qT #Ó*¢+#˚+<äT≈£î ôV’≤<äsêu≤<é, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À πøe\+ 24 ÇÄsYz ôd+≥s¡T¢ e÷Á‘·y˚T ñHêïsTT. á 24 ôd+≥s¡¢≈£î>±qT <ë<ë|ü⁄ 33 \ø£å\ eT+~ $<äT´‘Y $ìjÓ÷>∑<ës¡T\THêïs¡T. nsTT‘˚ Ms¡+<äs¡÷ _\T¢\T #Ó*¢+#˚+<äT≈£î ñqï ÇÄsYz ôd+≥s¡T¢ #ê\e⁄. |òü*‘·+>± Çùdyê

πø+Á<ë\yÓ’ù| Á|ü»\T yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. $<äT´‘Y _\T¢˝Ò ø±ø£ Ç‘·s¡ _\T¢\T ≈£L&Ü #Ó*¢+#·e#·Tà nH˚ ñ<˚›X¯+‘√ Á|ü»\T Ç ùdyê πø+Á<ë\qT ÄÁX¯sTTdüTÔHêïs¡T. XÊ¢ãT\qT ã{Ϻ edü÷\T Çùdyê πø+Á<ë\≈£î ôd+Á≥˝Ÿ &çdüÿ+ qT+∫ ¬s+&ÉT s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq #Ó*¢düTÔHêïs¡T. ÇB #ê\<äqï≥T¢>± H˚s¡T>± $ìjÓ÷>∑<ës¡Tì qT+#˚ düØ«dt #ÛêØ®\T edü÷\T #˚ùd+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<äΔyÓTÆ+~. á düØ«dt #ÛêØ®\ ù|s¡T‘√ n<äq+>± XÊ¢ãT\ yêØ>± s¡÷.2 qT+∫ s¡÷.25 es¡≈£î edü÷\T #˚düTÔHêïs¡T. q>∑s¡+˝À ñqï 58 Çùdyê πø+Á<ë˝À¢ _\T¢\T #Ó*¢+#˚ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ô|<ä› dü+K´˝ÀH˚ ñHêïs¡T. nsTT‘˚ M] qT+∫ edü÷\T #˚ùd düØ«dt #ÛêØ®\≈£î ˇø£ s¡÷bÕsTT qT+∫ s¡÷.200 es¡≈£î ¬s+&ÉT s¡÷bÕj·T\T, s¡÷.200 qT+∫ 1000 es¡≈£î 5 s¡÷bÕj·T\T, s¡÷.1000 qT+∫ 2500 es¡≈£î 10 s¡÷bÕj·T\T, Äô|’q yÓTT‘êÔìøÏ 25 s¡÷bÕj·T\T $~ÛdüTÔHêïs¡T. Bìï ‘Ó*ù|+<äT≈£î ãVæ≤s¡+>∑+>±H˚ H√{°düT uÀs¡T¶\÷ ô|{≤ºs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ìs¡«Vü≤D ˝Òø£b˛e&É+ e˝Ò¢ Áô|’y˚≥T dü+düú\T düØ«düT #ÛêØ®\T edü÷\T #˚düTÔHêïj·Tì |ü\Te⁄s¡T Äs√|ædüTÔHêïs¡T.

lø£èwüíy˚DÏ f…ø√ïdü÷ÿ˝Ÿ Á|ü<∏äeT yê]¸ø√‘·‡e+˝À ∫Hêïs¡T\ qè‘·´+ uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ e÷s¡Trq>∑sY ø±\˙˝Àì lø£èwüíy˚DÏ f…ø√ïdü÷ÿ˝Ÿ Á|ü<ÛäeT yê]¸ø√‘·‡e+ X¯ìyês¡+ sêÁ‹ n≥ºVü≤dü+>± »]–+~. yê]¸ø√‘·‡e+ bÕsƒ¡XÊ\ ∫Hêïs¡T\ Á|ü<ä]Ù+∫q qè‘ê´\T Á|ü»\qT $X‚wü+>± Äø£≥Tº≈£îHêïsTT. C≤q|ü<ä, bÂsêDÏø£, XÊÁd”Ôj·T,dü+^‘· qè‘√´‘·‡e+ Mø£å≈£î\qT ø£{Ϻ|ü&˚dæ+~. á dü+<äs¡“¤+>± bÕsƒ¡XÊ\ &Ó’¬sø£ºsY yÓ+ø£≥s¡eTD e÷{≤¢&ÉT‘·÷. $<ë´s¡Tú˝À¢ n+‘·Ø¢q+>± ñ+&˚ düè»Hê‘·àø£ X¯øÏÔøÏ |ü<äTqTô|{Ϻ Ábı‘·‡Væ≤+∫q|ü⁄Œ&˚ bÕsƒ¡XÊ\\≈£î Á|ü‘˚´yÓTÆq >∑T]Ô+|ü⁄ edüTÔ+<äHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î nìï s¡+>±˝À¢ #˚j·T÷‘· ìyê«*‡+~>± dü÷∫+#ês¡T. Á|ü‹uÛÑ @ˇø£ÿ] kı‘·TÔ ø±<äHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\ Á|ü‹uÛÑ≈£î e÷s¡Tÿ˝Ò ø=\e÷q+ nHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\ |ü≥¢ n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√ |üì#˚ùd ñbÕ<Ûë´j·TT\T eè‹Ô˝À eT]+‘·>± sêDÏkÕÔs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T,ø±\˙yêdüT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


k˛eTyês¡+ 9, @Á|æ˝Ÿ 2012

myÓTà˝Ò´ #˚düTÔqï n_Ûeè~Δ |üqT\ |ü≥¢ Äø£]¸‘·T˝…’

Á | ü » \ <ëVü ≤ ]Ô ì rs¡ à & É y ˚ T \ø£ å ´ + ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡T

$Tj·÷|üPsY @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝À myÓTà˝Ò´ #˚düTÔqï n_Ûeè~Δ |üqT\ |ü≥¢ Äø£]¸‘·T˝…’ Ç‘·s¡ bÕغ\ qT+∫ Hêj·T≈£î\T , ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚s¡T‘·THêïs¡ì j·TTe»q ø±+Áπ>dt Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é n<Ûä´≈£åî&ÉT e÷s¡uÀsTTq s¡$≈£îe÷sY j·÷<äyé nHêïs¡T. ø±>± {°&û|”øÏ #Ó+~q <ëÁ‹>ö&é Ä<Ûä«s¡´+˝À Vü≤|òtCŸù|{Ÿ≈£î #Ó+~q düTe÷s¡T, 50 eT+~ j·TTe≈£î\T s¡$≈£îe÷sY j·÷<äyé düeTø£å+˝À ø±+Áπ>dt ˝À #˚sês¡T.Äj·Tq yês¡+<ä]øÏ ø±+Áπ>dt bÕغ ø£+&ÉTe\T ø£|æŒ bÕغ˝ÀøÏ ÄVü≤«ì+#ês¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ø±+Áπ>dt bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À nH˚ø£ s¡ø±\ Á|üC≤düeTdü´\qT ‘˚s¡Ãj·÷Hêïs¡T. ù|<ä, ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ Á|ü»\ n_Ûeè~Δ ø√dü+ myÓTà˝Ò´ #˚|ü{Ϻq ø±s¡´Áø£e÷\T Á|ü»\qT m+‘√ Äø£≥Tº≈£îHêïj·Tì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T á HÓ\˝À e+<ä\ dü+K´˝À Ç‘·s¡ bÕغ\≈£î #Ó+~q ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\T bÕغ˝À #˚s¡qTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sê|òüT+ Hêπ>+<äsY j·÷<äyé, $H√<ésêe⁄, ≈£Lq dü‘·´+>ö&é , yÓ÷Vü≤Hé>ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´qT rπsÃ+<äT≈£î ø£èwæ : myÓTà˝Ò´ X‚]*+>∑+|ü*¢ @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´≈£î n~Ûø£ ÁbÕ<Ûëq´$T∫à Á|üD≤[ø£ ã<ä›+>± ˙{Ï ø=s¡‘· rπsÃ+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêïj·Tì X‚sY*+>∑+|ü*¢ myÓTà ˝Ò´ m+. _ø£å|ü‹ j·÷<äyé nHêïs¡T. #·+<ëq>∑sY˝Àì •˝≤Œ ÇHéπø¢yé ˝À <ë<ë|ü⁄ 49 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ ì]à+∫q eT+Js¡ ô|’|ü⁄˝…’Hé |üqT\≈£î kÕúìø£ ø±s√Œπs≥sY nXÀø˘ >ö&é‘√ ø£*dæ myÓTà˝Ò´ m+._ø£å|ü‹ j·÷<äyé X¯+≈£îkÕú|üq ÁbÕs¡+ uÛÀ‘·‡yê\T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝Àì nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+ #˚+<äT≈£î ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+ #˚+<äT≈£î ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝Àì ˙{Ïø=s¡‘· ñqï ÁbÕ+‘ê\qT >∑T]Ô+∫ <ë<ë|ü⁄ 84 uÀs¡¢≈£î ô|’>± eT+p] #˚sTT+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. @Á|æ˝Ÿ, y˚T, pHé eT÷&ÉT e÷kÕ\˝À ˙{Ï ø=s¡‘· n~Ûø£ $T+#˚+<äT≈£î ‘·q e+‘·T ø£èwæ #˚düTÔ HêïeTHêïs¡T. uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤\T m+&çb˛j·÷j·Tì ø=ìï #√≥¢ uÀs¡T¢ y˚dæq Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò<äì uÀs¡T¢ #ê˝≤ eT≥Tºø£ ˙{Ï »˝≤\T n&ÉT>∑+ {Ïb˛sTT ˙s¡T sêø£ »q+ $\$\˝≤&Üs¡T. yê]øÏ Á|ü‘ê´eTï+>± ‘ê>∑T˙{Ïì n+~+#˚+<äT≈£î {≤´+ø£s¡¢ e´edüÔqT @sêŒ≥T #˚XÊeTHêï s¡T.ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝Àì @ düeTdü´ ñqï yê{Ïì ‘·«]‘·>∑‹q |ü]wüÿ]+ #˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç. \øÏåàHêsêj·TD yês¡T¶yÓT+ãsY C≤|òüsY, ø£s¡TD≤ø£sY>ö&é,kÕsTT≈£îe÷sY , Mπs+<äsY>ö&é &ç.Ç ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ yÓTÁ{À es¡ÿsY‡n~Ûø±s¡T\T‘·~‘·s¡ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

πs|ü⁄ Á^HéVü≤+{Ÿô|’ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): πs|ü⁄ KeTà+ õ˝≤¢ #·s¡¢˝À ªÁ^HéVü≤+ {Ÿ ù|s¡T‘√ Á|ü»\ô|’ j·TT<ë›ìï e´‹πsøÏdü÷Ôμ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ ìs¡«Væ≤+ #·qTqï≥Tº Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ bÂs¡Vü≤≈£îÿ\ dü+|òüT+ q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî&ÉT *+>∑j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. áy˚Ts¡≈£î @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. 42 uÛ≤>∑kÕ«eT´ Á|üC≤dü+|òü÷\ k»q´+‘√ á düuÛÑqT @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Á|üC≤dü+|òü÷\ H˚‘·\T |æ.m+.sêE, {Ï.\ø£åàj·T´, Áoìyêdt, sê+yÓ÷Vü≤Hé, Áo<ÛäsY, <äT&ÉT¶ Á|üuÛ≤ø£sY, $»j·T≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

13q ª$eø£å`Á|ü‹|òüT≥qμô|’ dü<ädüT‡ #·*y˚+Á<ëìï ÁbÕs¡+_Û+∫q eT*¢U≤s¡T®\ ùdyê dü+düú #ÛÓ’s¡àHé y˚T&ÉÃ˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü»\ <ëVü‰]Ôì rs¡Ã&Éy˚T \ø£å´+>± eT*¢U≤s¡T®q ùdyê dü+düú |üì#˚düTÔ+<äì Ädü+düú #Ó’s¡àHé ÄsY.eT*¢U≤s¡T®q kÕ«$T ù|s=ÿHêïs¡T. Ä~yês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤+ e<ä› #·* y˚+Á<ëìï Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± eT*¢U≤s¡T®q kÕ«$T e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ùdyêdü+düú˝À Ä<Ûä«s¡´+˝À ¬s+&√kÕ] y˚T&ÉÃ˝Ÿ Á|ü»\≈£î y˚dü$ Á‘ê>∑T˙{Ïì n+~+#·&Éy˚T \ø£å´+>± eTT+<äT≈£î yÓfi¯ó ¢‘·THêïeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $wüßí#ê], dü‘·´Hêsêj·TD, uÛ≤düÿsY j·÷<äyé, dü÷s¡´+, Áoìyêdt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

HÓ¬ø¢dts√&ÉT¶˝À Á{≤|òæø˘ô|’ ne>±Vü≤q sê´© ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô) : s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\ ìyês¡Dô|’ ne >±Vü≤q ø£*Œdü÷Ô 365 kı\÷´wüHé‡ nH˚ dü+düú HÓ¬ø¢dt s√&ÉT¶˝À |ü\T ø±s¡´Áø £e÷\qT ìs¡«Væ≤+∫+~. |”|ü⁄˝Ÿ‡bÕ¢C≤ qT+∫ HÓ¬ø¢dts√&ÉT¶ ¬s’˝Ò«ùdºwüHé es¡≈£î Á{≤|òæø˘ô|’ ne>±Vü≤q sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á{≤|òæø˘ ìj·Te÷\‘√ ≈£L&çq |ü\T Á|ü<äs¡Ùq\T Ç#êÃs¡T. bÕ˝§Zqï ˝Àø˘dü‘êÔ n~ÛH˚‘· CÒ|” e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT<ä´+ ‘ê– Á&Ó’$+>¥ #˚j·T&É+, ìs¡¢ø£å´+ ø±s¡D+>± n~Ûø£ Á|üe÷<ë\T #√≥T #˚düT≈£î+≥THêïj·Tì nHêïs¡T. Á{≤|òæø˘ ìã+<Ûäq \ô|’ ne>±Vü≤q ˝Òø£b˛e&É+ ≈£L&Ü Á|üe÷<ë\≈£î ø±s¡DeTì ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£ eT+˝À ôV≤#Ym+&û@ zmdt&û nø£“s¡TB›Hé, ìsê«Vü≤≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

»\$Vü‰sY e<ä› e÷qeVü‰s¡+ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô) : M~Û u≤\\T, #·<äTe⁄ eT<Ûä´˝À e÷H˚dæq |æ\¢\≈£î düVü≤ø±s¡+>± Ád”º{Ÿø±CŸ nH˚ dü+düú »\$Vü‰sY e<ä› e÷qeVü‰s¡+ ìs¡«Væ≤+∫+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTK´ n‹~∏>± eT+Á‹ <ëq+ Hêπ>+<äsY bÕ˝§ZHêïs¡T.M~Û u≤\\ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ nH˚ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘√+<äì, j·TTe‘· #˚|üfÒº Ç˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\qT Á|üuÛÑT‘·« düVü≤ø±s¡+ ñ+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ◊@mdt ˝Àø˘dü‘êÔ n~ÛH˚‘· CÒ|”, ◊@mdt n~Ûø±] #·+Á<äe<äHé myÓTੇ m+mdt Á|üuÛ≤ø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôd+Á≥˝Ÿ j·T÷ìe]‡{°˝À ø=‘·Ô ø√s¡T‡\T ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 8, düTes¡íyês¡Ô: ôV’≤<äsêu≤<é ôd+Á≥˝Ÿ j·T÷ìe ]‡{°˝À 2012`13 $<ë´ dü+e‘·‡s¡+˝À Äs¡T ø=‘·Ô ø√s¡T‡\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±qTHêïsTT.á y˚Ts¡≈£î j·T÷ìe]‡{° nø±&É$Tø˘ øöì‡˝Ÿ rsêàq+ #˚dæ+~. B+‘√ m+|òæ˝Ÿ <ä[‘Y n+&é Ä~yêd” düº&ûdt n+&é Á{≤q‡˝ÒwüHé, |”ôV≤#Y&û <ä[‘Y n+&é Ä~yêd” düº&ûdt Á{≤H釽ÒwüHé, m+|òæ˝Ÿ Ç+^¢wt ˝≤+π>«CŸ düº&ûdt, |”ôV≤#Y&û , Ç+^¢wt ˝≤+π>«CŸ düº&ûdt , m+mdtd”, zwüHé n+&é n{≤àd”Œ]ø˘ ôd’HÓ‡dt, |”J &çbı¢e÷ ÇHé ôV≤˝ŸÔ ø£eT÷´ìπøwüHé ø√s¡T‡\T $<ë´s¡Tú\≈£î n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sêqTHêïsTT. m+|òæ˝Ÿ <ä[‘Y n+&é Ä~yêdæ düº&ûdt n+&é Á{≤H鸽ÒwüHé ø√s¡T‡˝À #˚sê\+fÒ m+@ Væ≤+B #·~$ ñ+&Ü*. 75 e÷s¡Tÿ\≈£î Á|üy˚X¯ |üØø£å ñ+≥T+~. 25 e÷s¡Tÿ\T eT*º|ü⁄˝Ÿ #êsTTdt Á|üX¯ï\T, 50 e÷s¡Tÿ\≈£î yê´düs¡÷|ü düe÷<Ûëq Á|üX¯ï\T ñ+{≤sTT. $T–*q 25 e÷s¡Tÿ\≈£î Ç+≥s¡÷«´ ñ+≥T+~. Bì˝À Væ≤+B kÕVæ≤‘·´+, uÛ≤s¡rj·T <ä[‘Y, Ä~yêd” kÕVæ≤‘ê´ìøÏ dü+ã+~Û+∫q Á|üX¯ï\T n&ÉT>∑T‘ês¡T. á ø√s¡T‡˝À Äs¡T d”≥T¢ ñ+{≤sTT. |”ôV≤#Y&û <ä[‘Y n+&é Ä~yêd” düº&ûdt n+&é Á{≤H釽ÒwüHé ø√s¡T‡˝À #˚s¡&ÜìøÏ m+|òæ˝Ÿ Væ≤+B #˚dæñ+&Ü*. áø√s¡T‡˝À ¬s+&ÉT d”≥T¢ ñ+{≤sTT. m+|òæ˝Ÿ Ç+^¢wt ˝≤+π>«C…dt düº&ûdt˝À ¬s+&ÉT d”≥T¢, |”ôV≤#Y &û Ç+^¢wt ˝≤+π>«C…dt düº&ûdt˝À ¬s+&ÉT d”≥T¢ ñHêïsTT. á ¬s+&ç+{ÏøÏ 75 e÷s¡Tÿ\≈£î sê‘·|üØø£å, 25 e÷s¡Tÿ\≈£î Ç+≥s¡÷«´ ñ+≥T+~. n˝≤π> myÓTàd” zwüHé n+&é n{≤àd”Œ]ø˘ ôd’H釽À 15 d”≥T¢HêïsTT. M{Ï˝À 10 d”≥¢qT Á|üy˚X¯ |üØø£å <ë«sê,$T–*q ◊<äT

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): áHÓ\ 13q &Üø£ºsY _.ÄsY.n+uÒ <äÿsY »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì ª$eø£å`Á|ü‹|òüT≥qμ n+X¯+ô|’ »qø£eq+ (ø£$düy˚Tàfi¯q+), dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº kÕVæ≤r Ádüe+‹ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù es¡Á|ükÕ<é |üÁ‹ø± Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Á|üeTTK ø£$ &Üø£ºsY Á|ükÕ<äeT÷]Ô eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì, $.$.ÄsY.ÁXÊdæÔ düuÛ≤<ä´ø£å‘·q eVæ≤kÕÔs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. ø£$düy˚Tàfi¯q+ XÊ+‹ Áo, qπswt ìs¡«Væ≤kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+ u≤>¥*+>∑+|ü*¢˝Àì düT+<äs¡j·T´ $C≤„q πø+Á<ä+˝À kÕj·T+Á‘·+ 6>∑+≥\≈£î ñ+≥T+~. $esê\≈£î bò˛Hé: 9490099059, 9490000660˝À dü+Á|ü~+#·e#·TÃ.

md”‡, md”º\≈£î ø√∫+>¥ ¬>’&ÓHé‡ ôd+≥sY ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<ë ø±]àø£ ñbÕ~Û eT+Á‹‘·« XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À md”‡,md”º $<ë´s¡Tú\≈£î ø√∫+>¥, ¬>’&ÓHé‡ ôd+≥sY @sêŒ ≥T #˚düTÔqï≥T¢ m+bÕ¢sTTyÓT+{Ÿ Ä|ò”düsY s¡eTDu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. áôd+ ≥sYqT ñbÕ~Û •ø£åD e´eVü‰sê\ &Ó’¬sø£ºsY »qs¡˝Ÿ, $<ë´q>∑sY˝À @sêŒ≥T #˚j·TqTHêïeTHêïs¡T. Á>∑÷|t |üØø£å\≈£î, kÕº|òt ôd\ø£åHé ø£$TwüHé, ÄsYÄsY_ u≤´+ø˘, m˝Ÿ◊d” b˛{° |üØø£å\≈£î Ç+<äT˝À 11 HÓ\\bÕ≥T •ø£åD Çe«qTHêïs¡T. 50 eT+~ $<ë´s¡Tú\qT m+|æø£ #˚dæ, HÓ\≈£î s¡÷.500 ôdº|òü+&é ÇkÕÔs¡T. Ç+≥sY Äô|’ #·~$qyês¡T y˚T 18˝À>± <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê*. $esê\≈£î bò˛Hé:27408555˝À dü+Á|ü~+#·e#·TÃ.

ñ∫‘· ø£+|üP´≥sY •ø£åD ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): πø+Á<ä ø±]àø£ ñbÕ~Û eT+Á‹‘·« XÊK Ä<Ûä«s¡´+˝À md”‡, md”º $<ë´s¡Tú\≈£î ø√∫+>¥, nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ñ∫‘· ø£+ |üP´≥sY •ø£åD ÇdüTÔqï≥Tº m+bÕ¢sTTyÓT+{Ÿ Ä|ò”düsY s¡eTDu≤ãT ‘Ó* bÕs¡T. á ôd+≥sYqT ñbÕ~Û •ø£åD e´eVü‰sê\ &Ó’¬sø£ºπs{Ÿ »qs¡˝Ÿ, $<ë´q>∑sY˝À @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. 30 @fi¯¢ ˝À|ü⁄yês¡T, Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ ns¡Ω‘·, s¡÷.2\ø£å\ Ä<ëj·T+ ˝À|ü⁄yês¡T <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√e#·TÃ. $esê \≈£î bò˛Hé:27408555.

15q ¬s+&√ <äX¯

|ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô) : C≤rj·T |ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£ eT+˝À uÛ≤>∑+>± á HÓ\ 15e ‘˚Bq õ˝≤¢˝À |ü˝Ÿ‡ b˛*jÓ÷ ø±s¡´Áø£ e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ôV’≤<äsêu≤<é &ûm+ôV≤#Yz ñe÷eTùV≤X¯«] ‘·q ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À #ÓbÕŒs¡T. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\ es¡≈£î ◊<˚fi¯¢˝À|ü⁄ ∫Hêïs¡T\≈£î ñ∫‘·+>± b˛*jÓ÷ #·Tø£ÿ\T y˚j·TqTqï≥T¢ ÄyÓT yÓ\¢&ç+#ês¡T. es¡˝Ÿ¶ ôV≤˝ŸÔ &˚ sê´©\T: Á|ü|ü+#· Äs√>∑´ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì á HÓ\ 7q ª@õ+>¥ n+&é ôV≤˝ŸÔ` >∑T&é ôV≤˝ŸÔ‡ j·÷&é‡ ˝…’|òt ≥T Çj·TsY‡μ ìHê<ä+‘√ {≤´+ø˘ã+&éô|’ ne>±Vü≤q sê´© ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ &ûm+ôV≤#Yy√ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± q>∑s¡+˝Àì |ü\T eè<ëΔÁX¯e÷˝À¢ ñ∫‘· Äs√>∑´ •_sê\T @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T.

πs|ü⁄ ;á&û nuÛÑ´s¡Tú\

ª#·˝À ôV’≤<äsêu≤<éμ d”≥¢qT kÕŒq‡sY <ë«sê uÛÑØÔ #˚kÕÔs¡T. |”J &çbı¢e÷ ÇHé ôV≤˝ŸÔ ø£eT÷´ìπøwüHé ø√s¡T‡˝À yÓTT‘·Ô+ 20 d”≥T¢HêïsTT. 15 d”≥T¢ Á|üy˚X¯ |üØø£å <ë«sê, $T>∑‘ê d”≥¢qT kÕŒq‡sY <ë«sê uÛÑØÔ #˚kÕÔs¡T. $T>∑‘ê $esê\≈£î j·T÷ìe]‡{° yÓuŸôd’{Ÿ˝À #·÷&Ü\ì n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô) : md”º{° b˛düTº˝À¢ ;á&û nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ns¡Ω‘· ø£*Œ+#ê\ì, $<ë´ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ øÏ+<ä eT+p¬s’q 38,350 b˛düTº\qT Á|üdüTÔ‘· &ûmd”‡˝ÀH˚ |üP]Ô #˚j·÷\ì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ;d” dü+πøåeT dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT ÄsY.ø£èwüíj·T´ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n˝≤π> Ä<äs¡Ù bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·T b˛düTº\ ìj·÷eTø±˝À¢ ‘Ó\T>∑T MT&çj·T+ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô á HÓ\ 10e ‘˚Bq ª#Û·˝À ôV’≤<äsêu≤<éμ ù|s¡T‘√ ñ<ä´eT ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

k˛eTyês¡+ 9, @Á|æ˝Ÿ, 2012

|üs¡«‘· •Ks¡+ô|’ ì\ã&ç uÛÑ÷e÷´ø±XÊ\qT, düeTTÁ<ä|ü⁄ n\\qT, Á|üø£è‹ kÂ+<äsê´ìï ÄkÕ«~dü÷Ô nqTuÛÑ÷‹ bı+<ä&É+ }Vü≤øÏ n+<äì $wüj·T+>± nì|æ+#·e#·TÃ. ø±˙ q÷´õ˝≤+&é á }Vü≤øÏ kÕø±s¡s¡÷bÕìï n+~düTÔ+~. q÷´õ˝≤¢+&é n|ü]$T‘· kÂ+<äs¡´+ |üsê´≥≈£î\qT düyÓ÷àVü≤q |üs¡TdüTÔ+~. ‘Ó\T>∑T dæìe÷ ìsêà‘·\≈£î Ç~ m+‘√ ÇwüºyÓTÆq wüO{Ï+>¥ kÕŒ{Ÿ, ˇø£ yÓ’|ü⁄ Væ≤e÷\j·T |üs¡«‘· ÁX‚DT\qT ‘·\|æ+#˚ j·T÷s√|t Ä˝ŸŒ‡ |üs¡«‘ê\T, eTs√yÓ’|ü⁄ ã+>±s¡T s¡+>∑T˝À yÓT]dæb˛‘·Tqï ÇdüTø£ rsê\T, ìs¡«\yÓTÆq düs¡düT‡\ kÂ+<äs¡´+ Çø£ÿ&É |üsê´≥≈£î\qT eT+Á‘·eTT>∑T›\qT #˚düTÔ+~.q÷´õ˝≤+&é ˇø£ ÄXÊB«|ü+. <ë<ë|ü⁄ yÓsTT´ dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ e÷y√Ø Ä~yêdüT\T Çø£ÿ&çøÏ e∫à dæús¡ ìyêdü+ @s¡Œs¡#·T≈£îHêïs¡T.1642˝À &É#Y |üsê´≥≈£î&ÉT mã˝Ÿ ‘êdte÷Hé Çø£ÿ&çøÏ e#êÃ&ÉT.Ä~yêdüT\T \‘·&çï Çø£ÿ&É qT+&ç ‘·]y˚TkÕs¡T. 1769˝À Á_{Ïwt |üsê´≥≈£î&ÉT CÒyéT‡ ≈£îø˘ Á|üdüTÔ‘·+ ª–dtãsYï>± |æ\TdüTÔqï bÕeغ uÒμô|’ n&ÉT>∑Tô|{Ϻ nø£ÿ&ç kÂ+<äsê´ìï #·÷dæ |üs¡e•+∫ b˛j·÷&ÉT.Ç+>±¢+&é≈£î yÓ[fl Ä $wüj·÷H˚ï n+<ä]ø° #ÓbÕŒ&ÉT.kÕÁe÷»´yê~ nsTTq Á_≥{Ïwt Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q ≈£î‘·+Á‘ê\‘√ Ä~yêdüT\‘√ dü+~Û @s¡Œs¡#·T≈£îì Ä Á|ü<˚XÊìï ªÁ_{Ïwt e\dü ÁbÕ+‘·+>± e÷s¡TÃ≈£î+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT n~

HÍø£\ q>∑s¡+ Äø˘˝≤+&é (dæ{°Ä|òtùd˝Ÿ‡) q÷´õ˝≤+&éøÏ Ä]úø£ sê»<Ûëì. n‘ê´<ÛäTìø£ q>∑s¡+ Ç~. <ÛÓ’sê´ìøÏ n<äT“¤‘êìøÏ Ç~ ù|s¡T dü+bÕ~+∫+~. ø±© {≤\sY≥Hé n+{≤]ÿ{Ïø˘ mHéøö+≥sY ˇø£ ñ‘·ÿ+sƒ¡ uÛÑ]‘·yÓTÆq j·÷Á‘·. k˛ïø±´{Ÿô|’ ≈£Ls¡TÃì dü+<ä&ç #˚ùd ô|+–«Hé\ eT<Ûä´ ‹s¡T>∑T‘·÷ yê{Ï Çfi¯¢ eT<Ûä´ yÓfi¯ó‘·÷ kÕπ> Væ≤e÷#êÃ~‘· n+{≤]ÿ{Ïø± Á|üj·÷D+ mqï{Ïø° eTs¡Te˝Òì nqTuÛÑ÷‹ì ø£*–düTÔ+~. $XÊ\yÓTÆq düeTTÁ<ä nπø«]j·T+ »\#·sê\qT ˙{Ï ˝À|ü\ ì]à‘·yÓTÆq bÕs¡<äs¡Ùø£ mÁøÏ*ø˘ kıs¡+>∑+ qT+&ç #·÷&Ée#·TÃ. eTÚ+{Ÿ á&ÉHé qT+&ç eTH√Vü≤s¡yÓTÆq q>∑s¡+, z&Éπse⁄ <äèX¯´+ ø£ì|ædüTÔ+~. Áø±&ÜÁ|æj·TT\T Çø£ÿ&É >√˝ŸŒ¤, >∑TÁs¡|ü⁄ kÕ«Ø\ Äq+<ëìï bı+<äe#·TÃ.|æ\¢\≈£î m+‘√ dü+‘√cÕìï ø£*–+#˚ nã«+#·sY bÕs¡Tÿ\T Çø£ÿ&É mH√ï ñHêïsTT. 1769 ˝À –dtãsYï rs¡+ô|’ ¬øô|ºHé CÒyéT‡ ≈£îø˘ n+<ä]ø£+fÒ eTT+<äT bÕ<ä+ yÓ÷kÕ&ÉT.Çø£ÿ&É n‘·ì $Á>∑Vü‰ìï ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.Äø˘˝≤´+&é qT+&ç $e÷qe÷s¡Z+˝À –dtãsYïøÏ ˇø£ >∑+≥˝À #˚s¡Tø√>∑\T>∑T‘êeTT.Ç~ Á|üXÊ+‘·+>±, @ø±+‘·+>± ñ+&˚ ∫qï Á|ü<˚X¯+. á Á|ü<˚XÊìøÏ ñqï $•wüº‘· #ê˝≤ ‘·≈£îÿe eT+~øÏ ‘Ó \ Tdü T .dü + e‘· ‡ s¡ +

bı&Ée⁄Hê Çø£ÿ&É dü÷s¡T´&ÉT eTT+<äT>± ñ<äsTTkÕÔ&ÉT. Çø£ÿ&çøÏ e∫Ãq |üsê´≥≈£î\T á eTH√Vü≤s¡ dü÷s√´<äj·T+ <äèXÊ´ìï #·÷dæ Äq+~+#·e#·TÃ. Äø˘˝≤+&éøÏ <äøÏåD≤q ñqï yêjYTø±‘√ ˝Àj·T dü+e‘·‡s¡+ bı&Ée⁄Hê |ü#·Ã<äq+‘√ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÉT‘·÷ ñ+≥T+~. q÷´õ˝≤+&é˝À ñqï n‹ô|<ä› q~ ª yêjYTø±‘√ Çø£ÿ&çqT+&˚ ãj·T\T<˚s¡T‘ês¡T.eTqdüT <√#˚ VüQø± »\bÕ‘·+ BìøÏ <ä>∑Zs¡˝ÀH˚ ‘êj·T|ü⁄ düs¡düT Çø£ÿ&É ø£ì|ækÕÔsTT. á düs¡düT‡ 616 #·<äs¡|ü⁄ øÏ.MT $d”Ôs¡í+˝À yê´|æ+∫ ñ+~. <∏äs¡à˝Ÿ dæ{° s√{Às¡÷yê s√{Às¡÷yêì ˇø£ s¡Vü≤dü´eTj·T uÛÑ÷$T>± e]íkÕÔs¡T. Çø£ÿ&É uÛÑ÷$T˝À qT+&ç ãj·T{ÏøÏ e#˚à y˚&ç ˙{° ãT>∑Z\T ÄX¯´sê´ìï ø£*–kÕÔsTT.

ˇø£ dü«‘·+Á‘·<˚X¯+. q÷´õ˝≤+&é˝À ¬s+&ÉT ô|<ä› B«bÕ\T ñHêïsTT.M{Ïì ñ‘·Ôs¡, <äøÏåD B«bÕ\T>± |æ\TkÕÔs¡T. M{Ï‘√bÕ≥T ø=ìï ∫qï B«bÕ\÷ ñHêïsTT.ñ‘·Ôs¡, <äøÏåD B«bÕ\qT ≈£îø˘ nU≤‘·+ $uÛÑõdüTÔ+~. <äøÏåD , |üdæ|òæø˘ eTVü‰ düeTTÁ<ä+ eT<Ûä´ ˝À ñqï q÷´õ˝≤+&é Á|ü|ü+#·+˝À $T–*4q <˚XÊ\≈£î <ä÷s¡+>± ˇ+≥]>± ñ+~. á B«|ü+ ÄÁùdº*j·÷øÏ 1,000yÓTÆfi¯¢ <ä÷s¡+˝Àq÷, <äøÏåD nyÓT]ø±øÏ 4500 yÓTÆfi¯fl <ä÷s¡+˝Àq÷ ñ+~. düT<ä÷s¡+˝À ñHêï q÷´õ˝≤+&é ˇø£ Ä<ÛäTìøÏ kÕ«e\+ãq <˚X¯+.bÕ\T, ô|s¡T>∑T , ñìï yÓ’Hé\≈£î á <˚X¯+ Á|ü|ü+#· Á|üdæ~Δ >±+∫+~. Ç$

eTqTwüß\ ø£+fÒ <ë<ë|ü⁄ 20 ¬s≥T¢ m≈£îÿe>± ñ+{≤sTT.

ô|\T¢_≈£î‘·Tqï n–ï |üs¡«‘·+˝≤ uÛÑ÷$T øÏ+<ä qT+∫ ãT&É>∑\‘√ ≈£L&çq ãTs¡<ä ãj·T≥≈£î Á|üeVæ≤düTÔ+&É≥+ #·÷dæq|ü⁄Œ&ÉT m+‘√ ÄX¯Ãs¡´+ ø£\T>∑T‘·T+~. M{Ïì ªe÷&É÷´˝Ÿ‡μ nì |æ\TkÕÔs¡T. ÄX¯Ãs¡´øÏ‘·T\qT #˚ùd á <äèXÊ´\qT ∫qï$e÷Hê\˝À, ôV≤*ø±´|üºs¡¢˝À ≈£Ls¡TÃì #·÷ùdÔ Ä Äq+<äy˚T y˚s¡T>± ñ+≥T+~. q÷´õ˝≤+&é˝À ∫qï $e÷Hê\T,

q\¢{Ï n<ë›\ yÓqTø£ <ë–q

ôV≤*ø±´|üºs¡T¢ düT\uÛÑ+>± n<Ó›≈£î \_ÛkÕÔsTT. ªe÷y√] ÄsYº n+&é Áø±|tº ôd+≥sYμ Çø£ÿ&É #·÷&Ée\dæq eTs=ø£ n<äT“‘· Á|ü<˚X¯+. Ç+<äT˝À kÕúìø£ Á|ü»\ JeqXË’*, yê] dü+düèÿ‹ì #·÷&Ée#·TÃqT. ªmÁ>√&√yéTμ ˝À >=Á¬s\ ñìï rj·T&É+, Äe⁄\ bÕ\T |æ‘·ø£&É+, |üX¯óe⁄\ ô|+|üø£+, e´ekÕj·T dü+ã+~Û‘· eTH√s¡+»ø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT #·÷&É≥+ |üsê´≥≈£î\qT Äq+<ä&√*ø£˝À¢ eTT+#˚düTÔ+~. ñ‘·Ôs¡ B«|ü+˝À M{Ï‘√ bÕ≥T ø√s¡eT+&É˝Ÿ, uÒ Ä|òt ô|¢+{°,s¡Tyêô|≥Tº˝≤ Á|üø£è‹ kÂ+<äs¡´+ #·÷ùdyê]ì ø£{Ϻ |ü&˚düTÔ+~. eTÚ+{Ÿ s¡Tyêô|≥Tº k˛ïuÀsY¶ m+‘√ Äø£s¡¸D°j·T+>± ñ+≥T+~. >±¬s¶Hé dæ{° Á¬ø’dtº #·]Ã: ñ‘·Ôs¡ B«|ü+ ‘·sê«‘· <äøÏåD B«|üj·÷Á‘·qT Á¬ø’dtº #·]à qT+∫ ÁbÕs¡+_Û<ë›+. Ç~ ¬ø’+≥sY ã]˝À ˇø£ uÛ≤>∑+. <äøÏåD q÷´õ˝≤+&é˝À nìï{Ïø£+fÒ ô|<ä› q>∑s¡+. ø=+&É\T, ˝Àj·T\T, düeTTÁ<ë\ Á|üø£è‹ kÂ+<äsê´ìï ‘·q˝À ÇeTT&ÉTÃ≈£îqï á q>∑s¡+˝À mH√ï n+<äyÓTÆq ñ<ë´qeHê\T ñHêïsTT. á ø±s¡D+>± á q>∑sêìï ª>±¬s¶Hédæ{°μ >± |æ\TkÕÔs¡T. eTVü‰ q>∑sê\ Ä<ÛäTìø£ kÂø£sê´\‘√ $\dæ\T¢‘·÷ ñHêï Çø£ÿ&É dü+Á|ü<ëj·T kÕ+düèÿ‹ø£ #Ûêj·T\T

Á|üe÷<ä+ dü÷

Ç~ ø√&ç Äø±sêìï b˛*q ¬sø£ÿ\T ˝Òì |üøÏå. Ç~ m>∑Ts¡˝Ò<äT. ø±˙ y˚>∑+>± |ü]¬>‘·TÔ‘·T+~. q÷´õ˝≤+&é Á|ü»\T Á|ü|ü+#·+˝À ªøÏ$ ù|s¡T‘√ ù|s¡T>±+#ês¡T. ¬ø’ø√sê: Á¬ø’dtº #·]à qT+∫ 170 øÏ.MT <ä÷s¡+˝À ¬ø’ø√sê ñ+~. Çø£ÿ&É y˚˝Ÿ #˚|ü\qT <ä>∑Zs¡ qT+∫ #·÷&Ée#·TÃ. ªy˚˝Ÿ yê#Y ø£+ô|˙μ y˚˝Ÿy˚ ùdºwüHé qT+∫ Á≈£LCŸ\qT q&ÉT|ü⁄‘·T+~. yê{Ï˝À y˚˝Ÿ ñqï kÕúHê\qT >∑T]Ô+#˚ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq yÓTÆÁø√bò˛Hé\T ñ+{≤sTT. 3øÏ$T<ä÷s¡+ qT+∫ y˚˝Ÿ <Ûä«qT\qT |üdæ>∑&ÉT‘êsTT. <Ûä«ìì >∑T]Ô+∫q ‘·sê«‘· ¬øô|ºHé Á≈£LCŸqT Ä ~X¯>± eT[¢kÕÔ&ÉT. #ê˝≤ <ä>∑Zs¡ qT+∫ y˚˝Ÿì #·÷ùdyê]øÏ |üsê´≥≈£î\ ˇfi¯ó¢ >∑>∑Ts=Œ&ÉTdüTÔ+~. s√e÷\T ìø£ÿu§&ÉT#·T≈£î+{≤sTT. eT÷&ÉT >∑+≥\ Á≈£LCŸ j·÷Á‘·˝À q÷´õ˝≤+&é ôV≤\ºsY &Ü*ŒHé\T ˙fi¯¢˝À ej·÷´sê\T b˛‘·÷ ø£ì$+<ä÷ #˚kÕÔsTT. Çø£ÿ&É d”˝Ÿ, sêj·T˝Ÿ Ä˝Ÿu…Á{≤dt ˝≤+{Ï »\#·sê\T ø£ì|ækÕÔsTT. Äø±s√yê˝À &Ü*Œ¤Hé‘√ bÕ≥T á‘· ø=&ÉT‘·÷ Ä&ÉTø√e#·TÃ. Çø£ÿ&ç düeTTÁ<ä+, |üs¡«‘ê\ <äèX¯´+ |üsê´≥≈£î\qT ÄX¯Ãs¡´#·øÏ‘·T\qT

‘=DÏøÏdü˝≤&ÉT‘·÷ ñ+{≤sTT. Ä<ÛäTìø£ >√‹ø˘ düºsTT˝Ÿ ˝À ñ+&˚ uÛÑe+‘·T\˝Àì kÕ+düèÿ‹ø£ πø+Á<ë\˝À 40 ø£+fÒ m≈£îÿe ÄsYº >±´\Ø\˝À ÁbÕNq Ä<ÛäTìø£ ø£fi≤ø£è‘·T\T ø£ì|ækÕÔsTT. Ç+≥πsïwüq˝Ÿ n+{≤]ÿ{Ïø˘ ôd+≥sY˝À |üsê´≥≈£î\T H˚\ô|’ n‘·´+‘· #·\¢ì Á|ü<˚X¯|ü⁄ nqTuÛÑ÷‹ì bı+<äe#·TÃ. Çø£ÿ&É eT+#·T |ü˝≤¢\ qT+∫ eT+#·T >∑TVü≤\˝À Á|üy˚•+∫q|ü⁄Œ&ÉT eTqøÏ düTHêï &çÁ^ ôd*‡j·Tdt ø£+fÒ 18 &çÁ^\ ‘·≈£îÿe ñc˛íÁ>∑‘· \_ÛdüTÔ+~. ùdÿ{Ï+>¥‘√ yÓTT<ä\T≈£îì eT+#·T‘√ dü+ã+~Û+∫q mH√ï Áø°&É\T ìs¡«Væ≤+#·Tø√e&ÜìøÏ ‘·–q @sêŒ≥T¢ Çø£ÿ&É ñ+{≤sTT. Çø£ÿ&É ôV≤>¥˝≤+&é, ˙fi¯¢˝À, ø=+&Éô|’ q&ç#˚ n<äT“‘·yÓTÆq yêVü≤q+ |üsê´≥≈£î\qT Äø£]¸düTÔ+~. á yêVü≤q+˝À ≈£Ls¡TÃqï yêfi¯¢øÏ ‘·–q+‘· >∑T+&Ó<Ó’s¡´+ ñ+&Ü*. ø=+&ÉMT<ä qT+∫ ˇø£ÿkÕ]>± Mfi¯ó¢ eT÷&ÉT MT≥s¡¢ ˝À‘·T˝À ˙fi¯¢˝À¢øÏ ~–b˛‘ês¡T. Á¬ø’dtº #·]ÃøÏ ø=+‘· <ä÷s¡+˝À ªyÓe÷ø£Ø]μq~˝À ªC…{Ÿ Á~∏˝Ÿ‡ ôV≤*π>{Ÿ μ ¬s’&é ˇfi¯ó¢ >∑>∑Ts=Œ&ç#˚˝≤ ñ+≥T+~. 360 &çÁ^\ ø√D+˝À C…{Ÿ |ü&Ée˝À ‹s¡T>∑T‘·T+fÒ me] >∑T+&Ó y˚>∑yÓTÆHê ô|s¡>∑ø£e÷q<äT.

Ä+Á<Ûä |æ‘êeTVüQ&ÉT

e÷&ÉbÕ{Ï Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ e÷

#˚düTÔ+~.

Á{≤Hé‡m˝≤ŒsTTHé Áf…sTTHé: á ¬s’\T Á|ü|ü+#·+˝À ñqï n‘ê´<ÛäTìø£ Áf…ÆHé\˝À ˇø£{Ï. Ç~ Á¬ø’dtº #·]à qT+∫ ãj·T\T<˚s¡T‘·T+~. 230 øÏ$T. á ¬s’\T j·÷Á‘·˝À kıs¡+>±\T, |ü∫Ãø£ yÓTÆ<ëq ÁbÕ+‘ê\T, s√˝ŸdüºHé ÁdæŒ+>¥|”˝Ÿ¶ ∫qï ∫qï Á>±e÷\T, <ä≥ºyÓTÆq n&Ée⁄\ qT+∫ Á|üj·÷DÏdü÷Ô Äs¡úsY ø=+&É\ eT<Ûä´≈£î yÓ[¢ Ä>∑T‘·T+~. $ÁXÊ+‹<ëj·Tø£yÓTÆq á ¬s’\T Á|üj·÷D+ eTH√Vü≤s¡ <äèXÊ´\‘√ <ë] bı<äe⁄Hê |üsê´≥≈£î\≈£î ø=‘·Ô ñ‘ê‡Vü‰ìï n+~düTÔ+~.

Áô|ò+CŸ CÀdü|òt π>¢wæj·TsY: $˝Àu≤´+ø˘ yÓ’˝Ÿ¶˝…’|òt ]»sY«¶ bÕ¬sdtº˝À <˚X¯ $<˚o eq´ÁbÕDT\T ø£ì|ækÕÔsTT. q÷´õ˝≤+&é C≤rj·T |üøÏå ªøÏMμ.

s¡T´&ç qT+∫ yÓ\Te&˚ n‹˙\ ˝ÀVæ≤‘· ø±+‹ øÏs¡D≤\T (ÄÁ˝≤º yÓ’˝…{Ÿ πswt) ø±s¡T ˝À|ü\øÏ Á|üy˚•+#·≈£î+&Ü n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î n˝≤π> ø±s¡T˝À msTTsY ø£+&çwüqsY ÄHé #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT ˝À|ü* yê‘êes¡D+ #·\¢>± ñ+&˚+<äT≈£î ø±s¡T n<ë›\≈£î {Ï+{Ÿ/düHé |òæ˝Ÿà (ø±s¡T n<ë›\ô|’ ø£esY #˚dæ q\¢{Ï dæºø£ÿsY)qT ñ|üjÓ÷–+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. nsTT‘˚, Ç+<äT≈£î ≈£L&Ü z ˝…ø£ÿ n+≥÷ ñ+~. bÕs¡<äs¡Ùø£‘·qT (ãj·T{Ï qT+∫ ø±s¡T ˝À|æ* e´≈£îÔ\T, edüTÔe⁄\T ø£ì|æ+#˚ $<Ûä+>±) ø£*–q {Ï+{Ÿ/düHé |òæ˝Ÿà\qT e÷Á‘·y˚T ñ|üjÓ÷–+#ê*. yÓ÷{≤sY yêVü≤q #·≥º+ Á|üø±s¡+, ø±s¡T $+&éÁd”ÿHé (eTT+<äT yÓ’|ü⁄ eT]j·TT yÓqTø£ yÓ’|ü⁄ ø±s¡T n<ë›\T) 70 XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T {Ï+{Ÿ #˚j·Tã&Ü*. n+‘·≈£î $T+∫ m≈£îÿe {Ï+{Ÿ #˚dæq≥¢sTT‘˚, n~ yÓ÷{≤sY yêVü≤q #·{≤ºìï ñ\¢+|òæT+#·ã&çq≥T¢>± >∑T]Ô+∫, Á{≤|òæø˘ b˛©düT\#˚ »]e÷HêqT ÄVü‰«ì+#·ã&ÉT‘·T+~. n˝≤π> ø±s¡T≈£î |üø£ÿ\ ñ+&˚ n<ë›\≈£î (ø±s¡T &√s¡¢≈£î neT]Ãq n<ë›\T) 50 XÊ‘·+ bÕs¡<äs¡Ùø£‘·qT ø£*–q {Ï+{Ÿ/düHé|òæ˝ŸàqT e÷Á‘·y˚T ñ|üjÓ÷–+#ê*‡ ñ+≥T+~. ø±s¡¢≈£î q\¢{Ï n<ë›\qT ñ|üjÓ÷–+#·≥+ e\¢ »]e÷Hê\ <ë«sê CÒãT\≈£î ∫\T¢ ô|≥Tºø√e≥y˚T ø±≈£î+&Ü, Ä q\¢{Ï n<ë›\ yÓqTø£ <ë– ñqï Á|üe÷<ë\≈£î ≈£L&Ü MTπs u≤<ÛäT´\T ne⁄‘ês¡T. kÕj·T+Á‘·+ y˚fi¯˝À¢ ãj·T{Ï ø±+‹ ‘·–Zq|ü⁄&ÉT Ç˝≤+{Ï n~Ûø£ {Ï+{Ÿ ø£*–q n<ë›\T ñ+&˚ ø±s¡¢˝ÀqT m<äTs¡T>± ˝Ò<ë yÓqTø£>± edüTÔqï yêVü≤Hê\qT kÕ<Ûës¡D düeTj·T+˝À ø£ì|æ+∫q+‘· düŒwüº+>± ø£ì|æ+#·e⁄. |òü*‘·+>± Á|üe÷<ë\T»]π> ÄkÕÿs¡+ ñ+~. ø±ã{Ϻ, m\¢|ü⁄Œ&É÷, Á|üuÛÑT‘·«+ ìπs›•+∫q <ëì Á|üø±s¡y˚T MT ø±s¡T n<ë›\≈£î {Ï+{Ÿ #˚sTT+#·+&ç.

Á¬ø’dtº #·]ÃøÏ |ü•Ãe÷q s¡T‘·T|üeq n&Ée⁄\øÏ dü]>±Z øÏ+<äª Áô|ò+CŸ CÀdü|òt π>¢wæj·TsY μ ñ+~. Á|ü|ü+#·+˝À ñqï π>¢wæj·Ts¡T¢ <ë<ë|ü⁄ 10,000 y˚\ n&ÉT>∑T\ m‘·TÔ˝À ø£ì|ækÕÔsTT. π>¢wæj·TsY πøe\+ 800 n&ÉT>∑T\ m‘·TÔq ñ+~. nø£ÿ&çøÏ ø±* q&Éø£q yÓfi¯¢e#·TÃ. nø£ÿ&çøÏ yÓfi¯¢&ÜìøÏ ôV≤*ø±´|üºs¡T¢ \_ÛkÕÔsTT. n$ |üsê´≥≈£î\qT nø£ÿ&É ~+ù|dæ yÓqøÏÿ b˛‘êsTT. ¬s+&ÉT >∑+≥\ bÕ≥T |üsê´≥≈£î\T nø£ÿ&É $ÁXÊ+‹ rdüTø√e#·TÃ. ‘·sê«‘· |üsê´≥≈£î\qT rdüT¬øfi¯¢&ÜìøÏ ôV≤*ø±´|üºsY eT∞¢ nø£ÿ&çøÏ edüTÔ+~. Ç~ ˇø£ n<äT“‘·yÓTÆq,eTqdüT |ü⁄\øÏ+|ü#˚ùd nqTuÛÑe+.

&ÉbÕ{Ï Vü≤‘·qTeT+‘·sêe⁄ Ä+Á<Ûä |æ‘êeTVüQì>± ù|s¡T>±+ #ês¡T. 1885 »qe] 2q ø£èwüí õ˝≤¢ q+~>±eT ‘ê\÷ø± bı≈£îÿq÷s¡T˝À yÓ+ø£≥|üŒj·T´, yÓ+ø£≥ düTã“eTà <ä+|ü‘·T\≈£î »ìà+#ês¡T. Ms¡T Äs¡Ty˚\ ìjÓ÷– Áu≤Vü≤àDT\T. Äj·Tq ‘·+Á&ç Á>±e÷~Ûø±]>± |üì#˚ùdyês¡T. e÷&ÉbÕ{Ïyês¡T >=|üŒ ø£$, s¡#·sTT‘·, e÷&ÉbÕ{Ï yÓTT‘·Ô+ |ü<äeT÷&ÉT ø£<∏ä\T sêXÊs¡T. M{Ï˝À Vü≤è<äj·TX¯\´+, sêD°kÕs¡+<ë, eTTdü*<ëì ñdüTs¡T, H˚H˚, n–ï >∑T+&É+, Hê&ÉT ˙ |ü+‘·+, H˚&ÉT Hê |ü+‘·+, Ä‘êàs¡ŒD+, ‘·|ü⁄Œ, me]øÏ, $~ÛÁù|s¡D+ nH˚ ø£<∏ä\T ªeT*¢ø±>∑T#·Ã+μ ù|s¡T‘√ 1911˝À |ü⁄düÔø£ s¡÷|ü+ <ë˝≤ÃsTT. e÷&ÉbÕ{ÏøÏ s¡#·sTT‘·>± XÊX¯«‘· ø°]Ôì n+~+∫q Á>∑+<Ûä+ ª‘Ó\+>±D Ä+Á<Û√<ä´eT+μ. e÷&ÉbÕ{Ï Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ >±s¡T ãVüQuÛ≤cÕy˚‘·Ô, kÕ+|òæTø£ dü+düÿs¡Ô. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À ìC≤+ bÕ\q≈£î e´‹πsø£eTT>± Á|ü»\qT y˚T˝§ÿ*|æ dü+|òüT{Ï‘·+ #˚dæ Ä+Á<Ûä eTVü‰düuÛÑqT HÓ\ø=˝≤Œ&ÉT. ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡ ‘=* y˚Tj·TsY. n+‘˚ ø±<äT eTq sêh $<Ûëq |ü]wü‘Y≈£î yÓTT<ä{Ï n<Ûä´≈£åî\T>± |üì#˚XÊs¡T. Äj·Tq sê»ø°j·T <äø£å‘·≈£î ì<äs¡Ùq+. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À Á|üÁ|ü<∏äeT u≤*ø£\ bÕsƒ¡XÊ\˝À ˇø£f…Æq e÷&ÉbÕ{Ï Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ u≤*ø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\ ôV’≤<äsêu≤<äT˝Àì Hêsêj·TD>∑÷&É˝À kÕú|æ+#ê&ÉT.


düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

6

ádüºsY y˚&ÉTø£˝À¢ ø±s=Œπs≥sY düTπswt¬s&ç¶ ‘Ó\+>±D sêh kÕ<Ûäqø√dü+ ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, @Á|æ˝Ÿ 8, (düTes¡íyês¡Ô): dü÷sês¡+ ø±\˙˝Àì ]yÓ’\«sY Áù|j·Tdt ô|˝Àwæ|òt #·]Ã˝À Ä~yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q ádüºsY y˚&ÉTø£\≈£î ø±s√Œ πs≥sY õ.düTπswt¬s&ç¶ Vü‰»s¡ j·÷´s¡T. y˚&ÉTø£˝À¢ Á¬ø’düÔe k˛<äs¡T\‘√ bÕ\T|ü+ #·T≈£îHêïs¡T. Á|ü‹ dü+e‘·‡ s¡+ |òüTq+>± y˚&ÉTø£\qT ìs¡«Væ≤+ #·Tø√yê\ì ø√sês¡T. yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬> dt bÕغ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ]yÓ’\«sY Áù|j·Tdt ô|˝Àwæ|òt #·]Ã˝À j·T÷‘Y ø£˙«qsY nsTTq düTπswt¬s&ç¶ Á¬ø’düÔe k˛<äs¡T ádüºsY y˚&ÉTø£\≈£î \‘√ ø£*dæ Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡ú q\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Áô|#·sY _. Äu…øϺHé, &˚$&ésêE, kÕ«$T, ÇÁC≤sTT˝Ÿ, Hêsêj·TD, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡#·Ã

Á|ükÕ<é eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛: 39895050 10.30, 1.30, 2.00, 4.30, 7.30, sê.10.30, 10.45 dæ˙e÷´ø˘‡ bò˛: 44565555 10.00, 12.50, 1.30, 4.30, sê.7.30, 10.45 _>¥ dæìe÷ bò˛: 39894040 10.00, 10.30, 1.15, 4.20, 4.40, 7.20, 7.35, 10.20 |æ.$.ÄsY dæìe÷dt 10.00, 10.45, 1.15, 4.50, 7.05, 7.50, 10.45 dæ˙ bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡ bò˛: 61606060 10.00, 1010, 1015, 1.00, 1.10, 1.15, 4.00, 4.15, 7.00, 7.10 sê.7.15, 10.00, 10.15 ◊Hêø˘‡ bò˛: 44767770 10.05, 10.40, 12.30, 1.00, 3.55, 4.50, 6.50, 9.45, sê.10.15 {Ïy√* dæìe÷ 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 ‘êfi¯Sfl] ~∏j˚T≥sY‡ bò˛: 42216767 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 s¡+>∑ 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00

dü+<Ûä´ 35 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 Äsê<Ûäq70 bò˛: 27018011 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 n+ã 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 uÛÑT»+>∑70 bò˛: 23092788 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 ÁuÛÑeTsê+ã 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 <˚$ 70 11.15, 2.15, 6.15, 9.15 áX¯«sY70 bò˛: 24008132 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 >∑+>∑ 70 11.15, 2.15, 6.15, 9.15 ¬>˝≤ø°‡70 bò˛: 65606454 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 >√≈£î˝Ÿ 70 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 ôV’≤≥ø˘70 bò˛: 65883337 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 CÀ´‹ 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 ø£èwüí dæìe÷ bò˛: 65641144 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 \ø°åà70 (X¯+cÕu≤<é) 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 yÓTÁ{À70 bò˛: 20050078 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 \ø°åàø£fi¯ 70 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 qs¡ÔøÏ 70 bò˛: 27862315 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 Á|ü‘ê|t 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 Á|üXÊ+‘Y70 bò˛:27805600/2 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 yÓT>± 70 11.15, 2.15, 6.15, 9.15 s¡TøÏàDÏ 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 sê|òüTy˚+Á<ä 35 bò˛:27058925 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 sêeTø£èwüí –¢≥s¡{° 11.00, 2.00, 6.00, 9.00

Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ôd’ì≈£î˝≤¢ |üì#˚j·÷* $Tj·÷|üPsY @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D sêh kÕ<Ûäqø√dü+ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ôd’ì≈£î˝≤¢ |üì#˚j·÷\ì X‚sY*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ {°ÄsYmdt ÇHé#êØ® ø=+&Éø£˝Ÿ X¯+ø£sY>ö&é nHêïs¡T. >∑∫ÃuÖ[ &ç$»Hé|ü]~Û˝Àì Hêqø˘ sê+>∑÷&É˝À {°ÄsYmdt »+&Ü Ä$wüÿs¡]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D≤ sêh+ ø√dü+ e+<ä˝≤~ eT+~ $<ë´ñs¡Tú\T ÁbÕD ‘ê´>±\T #˚düTÔqï|üŒ{ÏøÏ πø+Á<ä, Á|üuÛÑT‘·«+ ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥T¢>± e´eVü≤]düTÔ+<äì Äj·Tq eT+&ç|ü&ܶs¡T. ‘Ó\+>±D≤˝Àì eT+Á‘·T\T myÓTà˝Ò´\T, m+|”\T n+<äs¡T ø£*dæø£≥Tº>± |üì#˚dæ sêÁcÕºìï rdüT≈£îsêe*‡q nedüs¡+ ñ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç$»Hé Áô|dæ&Ó+{Ÿ ùd‘ê˝Ÿdæ+>¥, dü+>±¬s&ç¶, q]‡+>¥sêe⁄, lìyêdt>ö&é , X‚KsY>ö&é, s¡$+<äsY>ö&é , lìyêdtsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Áo<˚$ 70 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 ÁoÁù|eT 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 düT<Ûä 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 cÕ 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 dü÷|üsY 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 ÁokÕsTTp» 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 ÁokÕsTTs¡+>∑ 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 dü+‘√wt 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 dü+^‘· 70 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 düH˚‡wüHé düHéôw’Hé 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 Áo\øÏåà 70 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 Áoø£èwüí 70 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 Áos¡eTD 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 XÊ*ì 70 11.15, 2.15, 6.15, 9.15 ÁosêeTT\T 70 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 dü‘·´+ 70 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 dü«|üï 70 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 •es¡+»ì &û\ø˘‡ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 •eX¯øÏÔ 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 ÁokÕsTTsê+ 70 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 •yêì 70 11.15, 2.15, 6.15, 9.15 dü+|üPs¡í 70 11.15, 2.15, 6.15, 9.15 ôd\ø˘º 70 12.00, 3.00, 7.00, 10.00

yÓ’»j·T+‹ 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 $CÒ‘· 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 $eT˝Ÿ 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 j·÷<ä–] 70 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 yÓ+ø£≥kÕsTT 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 yÓ+ø£fÒX¯«s¡ 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 \yé* #·+Á<äø£fi¯ 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 Ç+Á<ä 70 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 sê|òüTy˚+Á<ä 35 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 sê»<Ûëì &û\ø˘‡ 11.15, 2.15, 6.15, 9.15 •ebÕs¡«‹ 70 11.15, 2.15, 6.15, 9.15 ÁoeTj·T÷] 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 Áo<˚$ 70 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 Áoìyêdü 70 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 dæ˙ bÕ¢HÓ{Ÿ eT*ºô|¢ø˘‡ sê.10.00 $»j·T\ø°åà ø±+ô|¢ø˘‡ 11.15, 2.15, 6.15, 9.15 ø=\yÓ]3 sê»<Ûëì 70 bò˛:24045437

11.15, 2.15, 6.15, 9.15 Hêπ>+Á<ä 70 bò˛:24143141

k˛eTyês¡+ 9, @Á|æ˝Ÿ 2012

j·TTe≈£î\≈£î ÁøϬø{Ÿ øÏ≥T¢ |ü+|æD° ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, @Á|æ˝Ÿ 8,(düTes¡í yês¡Ô): ≈£Lq ÁøÏwüí>ö&é ≈£Lq eTVü‰\øÏåà #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥düTº ø√XÊ~Ûø±] sêeTT>ö&é Ä<Ûä« s¡´+˝À yÓT{≤ÿì>∑÷ &É, ø=+|ü*¢, ãVüQ <ä÷sY|ü*¢ HémHéj·T÷ ÄsYmyéT≈£î #Ó+~q j·TTe≈£î\≈£î ÁøϬø{Ÿ øÏ≥¢qT |ü+|æD° #˚XÊ s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± sê j·TTe≈£î\≈£î ÁøϬø{Ÿ øÏ≥¢qT |ü+|æD° #˚düTÔqï <äèX¯´+ eTT>ö&é e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ Áø°&É˝À¢ j·TTe‘·qT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\H˚ñ<˚ΔX¯´+‘√H˚ øÏ≥T¢ n+<äCÒ XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á>±e÷˝À¢ j·TTe≈£î\qT Áø°&É˝À¢ bÕ˝§ZH˚ $<Ûä+>± Áb˛‘·‡Væ≤+#êq* #ÓbÕŒs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ãT∫ìs&ç¶, n+õeTT~sêCŸ, n+õj·÷<äyé, uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, j·÷~¬s&ç¶, Á|üXÊ+‘Y, s¡y˚TwteTT~sêCŸ, u≤\sêCŸ, |üs¡TX¯sê+, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 ñcÕeTj·T÷]70

1.15, 9.15 yÓ+ø£{≤Á~ 70 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 Áo\‘· 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 {Ïy√* dæìe÷: ñ.11.30 |æ.$.ÄsY dæqe÷. eT.1.10 sê{Ÿ Ä|òt <ä f…Æ≥Hé‡ $Tì z&çj·THé 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 Çwtÿ ns¡T®Hé 70 11.15, 2.15, 6.15, 9.15

11.00, 2.00, 6.00, 9.00 X¯•ø£fi¯ 70 11.45, 2.45, 6.45, 9.45 $wüßí 70 11.15, 2.15, 6.15, 9.15 Á|ükÕ<é eT*¢ô|¢ø˘‡ bò˛: 398595050 sê.08.00 ◊Hêø˘‡ bò˛:44767770 eT.1.35 ás√E˝À¢ dæ˙ bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡ dæ˙ bÕ¢HÓ{Ÿ eT©ºô|¢ø˘‡ sê.7.10 ø√D≤sYÿ 70 11.15, 2.15, 6.15, 9.15 XÊ+‹ 70 bò˛: 23223580 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 ◊Hêø˘‡ kÕ.4.40 eT+E 70 kÕ.4.10 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 z&çj·THé &û\ø˘‡ eTT≈£î+<é 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 eT*¢ø±s¡T®q 70 Á|ükÕ<é eT*ºô|¢ø˘‡ 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 eT.2.15 n+»* 70 sê»´\øÏåà 70 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 ◊Hêø˘‡ {Ïy√* dæqe÷ sê.07.40 11.30, kÕ.6.00 >∑DÒXŸ 70 qTyê« H˚Hê 11.30, 2.30, 6.30, 9.30 dü|üÔ–] 70 \ø°åàø£fi≤eT+~sY 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 12.00, 3.00, 7.00, 10.00 _õHÓdt yÓTHé Á|ükÕ<é eT©ºô|¢ø˘‡ düT<äs¡ÙHé 35 ñ.11.45 11.00, 2.00, 6.00, 9.00 ‘êfi¯Sfl] ~∏j˚T≥sY‡


yÓ’mkÕ‡sY bÕغ˝À #˚]q j·TTe≈£î\T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, @Á|æ˝Ÿ 8, (düTes¡íyês¡Ô): ∫+‘·˝Ÿ &ç$»H é˝À düTe÷s¡T 200 eT+~ j·TTe≈£î\T Ä~yês¡+ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡T. ∫+‘·˝Ÿ ãkÕº|ü⁄ düMT|ü+˝À bÕغ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ j·T÷‘Y ø£˙«qsY, dü÷sês¡+ ø±\˙ ø±s√Œπs≥sY õ. düTπswt¬s&ç¶ C…+&Ü Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± düπswt¬s&ç¶ düeTø£å+˝À j·TTe≈£î\T bÕغ rs¡ú+ |ü⁄#·TÃ≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ~e+>∑‘· H˚‘· sê»X‚KsY¬s&ç¶ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT Ç|üŒ{Ï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ˙s¡T>±s¡TdüTÔ+<äHêïs¡T. n$˙‹ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓbÕŒ\H˚ düπswt¬s&ç¶ düeTø£å+˝À bÕغ rs¡ú+ ñ<˚ΔX¯´+‘√H˚ ‘êeTT yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sêeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü»\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ |ü<∏äø±\T |ü⁄#·TÃ≈£î+≥Tqï j·TTe≈£î\T neT\T ø±yê\+fÒ n~ ˇø£ »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ e\¢H˚ ne⁄‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕØ d”º]+>¥ ø£$T{° yÓT+ãsY s¡|òüTTsê+¬s&ç¶, øÏwüHé, Hêj·T≈£î\T _. Hê>∑sêE, X¯+ø£sY, s¡eTD≤¬s&ç¶, >∑Ts¡Tyê¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü|ü+#· Äs√>∑´ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì

eT‘·TÔ bÕ˙j·÷\T ìùw<Ûä+ #·+<ëq>∑sY @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü|ü+#· Äs√>∑´ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì nœ\ uÛ≤s¡‘· Á|üC≤‘·+Á‘· j·TTe»q düyÓTÆK´ Ä<Ûä«s¡´+˝À $Tj·÷|üPsY kÕº©Hé q>∑sY˝À $$<Ûä s¡ø±\ >∑T{≤ÿ, dæ>∑πs{Ÿ, bÕ´πø≥T¢qT ‘·>∑\u…{≤ºs¡T. Áu≤+&û $d”ÿ˝≤+{Ï eT<Ûä´bÕHêìï ÁbÕs¡+_Û+ #ês¡T. j·TTe‘·≈£î Á|ü»\≈£î Äs√ >±´ìï Vü‰ì ø£*–+#˚

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

k˛eTyês¡+ 9, @Á|æ˝Ÿ 2012

yê{Ïì Á|üuÛÑT‘·«+ ìùw~+#ê\ì ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ @◊&ûyÓ’ q>∑s¡ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî\T s¡+õ‘Y ≈£îe÷sY, ø£$T{° ø√XÊ~Ûø±] mÁs¡<ëqj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ , <Ûä÷eT eT<ä´bÕq |ü<ësêú\qT Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô>± ìùw~+#ê\ì &Üe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T , eT˝Ò¢wt, ø£èwüí, sêeTsêE, n+»j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<=+>∑‘·Hê\≈£î

sêe÷\j·T+ ø£$T{° @sêŒ≥T

bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï

ì+~‘·T&ç n¬sdüTº >∑∫ÃuÖ* @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): kÕ|òtºy˚sY ñ<√´>∑T\qT {≤πs¶{Ÿ #˚düTø√ì <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&ÉT ‘·Tqï ì+~‘·T&çì sêj·T<äTs¡Z+ b˛©düT\T ns¡düTº #˚XÊs¡T.b˛ ©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ p_¢Væ≤˝Ÿ‡˝Àì n+uÒ<äÿsY q>∑sY ˝À ìyêdü+ ñ+&˚ {°, sêeTø£èwüí (21) <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·÷ ñ+&˚yê&ÉT.sêeTø£èwüí p_¢Væ≤˝Ÿ‡ b˛©dt ùdºwüHé, düHê‘Y q>∑sY , ã+C≤sê Væ≤˝Ÿ‡ b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝À |ü\T <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ &ÉT‘·THêï&ÉT. nsTT‘˚ >∑∫ÃuÖ* $düŒsYsê´© e<ä› yêVü≤Hê\qT ‘·ìF\T #˚düTÔqï düeTj·T+˝À sêeTø£èwüíô|’ nqT e÷q+ sêe&É+‘√ b˛©düT\T $#ê]+#·&É+‘√ #˚dæq H˚sêìï ˇ|ü⁄Œ≈£îHêï&ÉT. kÕ|tºy˚sY ñ<√´>∑T\T ìyêdü+ ñ+&˚ ÁbÕ+‘ê\qT m+#·Tø=ì yês¡T ì]àdüTÔqï düeTj·T+˝À yê] >∑~˝ÀøÏ yÓ[fl

mìï¬ø’q düuÛÑT´\≈£î ìj·÷eTø£ |üÁ‘·+ n+<äCÒdüTÔqï ≈£Lq ÁøÏwüí>ö&é ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, @Á|æ˝Ÿ 8, (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ 125 &ç$»Hé˝Àì >±E\sêe÷s¡+˝À q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚dæq sêe÷\j·T+ ø£$T{°ì ≈£Lq ÁøÏwüí>ö&é ≈£Lq eTVü‰\øÏåà #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥düTº #Ó’s¡àHé ≈£Lq lìyêdt>ö&é Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. q÷‘·q sêe÷\ j·T+ ø£$T{° #Ó’s¡àHé kÕs¡ qπs+Á<äes¡à, »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø &ç. e÷yéTkÕ>∑sY, ñbÕ<Ûë´≈£åî\T õ.lsêeTT\T, $<ë´kÕ>∑sY¬s&ç¶, ø£$T{° düuÛÑT´\T dü+B|t¬s&ç¶, myéT. j·TX¯«+‘Y¬s&ç¶, õ. düTπswt, $»jYT>ö&é, ¬ø. qπswt>ö&é, sêEeTT~sêCŸ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. eTTK´ n‹<∏äT\T>± ≈£Lq n+‘·j·T´ >ö&é, Ç+Á<äùdHê¬s&ç¶, õ.sêõ¬s&ç¶\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

˝≤´|t{≤|t\qT <=+–+#ês¡ì ˇ|ü⁄Œ≈£îHêï&ÉT. »qe] HÓ\˝À¢ $Hêj·Tø˘q>∑sY˝À ìyêdü+ ñ+&˚ dü¬ø‡dt nH˚ kÕ|òtºy˚sY ñ<√´– ˝≤´|t{≤|t <=+–+*+#·&É+‘√ u≤~Û‘·T&ÉT |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚düTˇì ì+<äT‘·T&çì ]e÷+&é≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. n‘·ì e<ä› qT+∫ Hê\T>∑T ˝≤´|t{≤|t\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêï&ÉT.

yê‘êes¡D+, e´ekÕj·T dü÷#·q\T >∑‘· yês¡+ s√E\T>± õ˝≤¢˝À yê‘êes¡D+ bı&ç>± ñ+~. |ü>∑{Ï ñcÕíÁ>∑‘·\T 35 qT+&ç 36 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ sêÁ‹ ñc˛íÁ>∑‘·\T 19 qT+∫ 23 &çÁ^ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ ñHêïsTT. ôV’≤<äsêu≤<é yê‘êes¡D πø+Á<ä+ yês¡T n+~+∫q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+,sêuÀe⁄ Hê\T>∑T s√E˝À¢ yê‘êes¡D+ bı&ç>± ñ+&Ée#·TÃqT. Äπ>ïj·T ~X¯ qT+&ç >±\T\T >∑+≥≈£î 07`09 øÏ$T y˚>∑+‘√ Mj·Te#·TÃqT. |ü>∑{Ï ñc˛íÁ>∑‘·\T 36 qT+∫ 39 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´, sêÁ‹ ñc˛íÁ>∑‘·\T 24 qT+∫ 23 ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ ñ+&Ée#·TÃqT. yê‘êes¡D<Ûës¡DyÓTÆq e´ekÕj·T dü\Vü‰\T e]: n+≈£îs¡+ <äX¯˝À e⁄qï e] ô|’s¡T≈£î ô|’bÕ≥T>± mø£sê≈£î 40`50 øÏ˝À\ j·T÷]j·÷qT y˚düTø√yê*. Ä\dü´+>± HêfÒdæì e] bı˝≤\˝À e] á>∑ >∑eTì+∫q≥¢sTT‘˚, ìyês¡D≈£î, 1.6 $T.© yÓ÷H√Áø√{ÀbòÕdt eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. e]˝À ø±+&É+‘=\T#·T |ü⁄s¡T>∑T, Ä≈£îeTT&É‘· |ü⁄s¡T>∑T, düT&ç<√eT eT]j·TT ‘êeTs¡ |ü⁄s¡T>∑T\ ñìøÏì >∑eTì+∫q≥¢sTT‘˚ yê{Ï ìyês¡D≈£î, ø±+&É+ ‘=\T#·T |ü⁄s¡T>∑T qÁ‘·»ì ms¡Te⁄qT dæbòÕs¡düT≈£î $T+∫ y˚j·Te<äT›. ø±+&É+ ‘=*#˚ |ü⁄s¡T>∑T ñìøÏì >∑eTì+#·T≥≈£î mø£sê\≈£î 4 *+>±ø£s¡¸ø£ ãT≥º\T neTsêÃ*. 5 XÊ‘·+ #·∫Ãq yÓTTe⁄«\T ˝Òø£ 1 #·.MT≈£î ˇø£ ‘·*¢ |ü⁄s¡T>∑T ˝Òø£ >∑T&É¢ düeTT<ëj·T+ >∑eTì+∫q≥¢sTT‘˚ mø£sêìøÏ 8 øÏ˝À\ ø±sêº|t ôV’≤Á&√ø√¢¬s’&é 4J ˝Ò<ë 4 øÏ˝À\ ø√¢sêHéÁ{Ïì*Á{À˝Ÿ 0.4 XÊ‘·+ >∑T[ø£\qT

y˚düTø√yê*. Ä≈£îeTT&É‘· |ü⁄s¡T>∑T 2.5 $T.© ø√¢]ô|ò’]dt ˝Ò<ë 2 Á>±. ø±s¡º|t ôV’≤Á>√ø√¢¬s’&é eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. e] á>∑: 1.6 $T.© yÓ÷H√Áø√{ÀbÕdt eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. düT&ç<√eT: <äTãT“≈£î 20`25 |ü⁄s¡T>∑T\T >∑eTì+∫qf…Æ¢‘˚, ìyês¡D≈£î 1.5 Á>± mdæù|ò{Ÿ ˝Ò<ë 0.25 $T.© Ç$T&Üø√¢Á|æ&é ˝Ò<ë 0.2 Á>± <ÛäjÓ÷$T<Û√ø±‡eyéT ˝Ò<ë 1.5 $T.© Ç<Û√ô|òHéÁbÕø˘‡ eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{ÏøÏ ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. eT]j·TT qÁ‘·»ì n~Ûø£ yÓ÷‘ê<äT˝À y˚j·T≈£L&É<äT. ‘êeTs¡ |ü⁄s¡T>∑T\T: 1.6 $T.© yÓ÷H√Áø√{ÀbÕdt ˝Ò<ë 2.5 $T.© ø√¢s√ô|ò’]bòÕdt eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. Á|üdüTÔ‘· yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\˝À n–Z ‘Ó>∑T\T >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq~. ìyês¡D≈£î, 0.6 Á>± Áf…Æôd’ø£¢CÀ˝Ÿ eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{ÏøÏ ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. yÓTTø£ÿC§qï: |üP‘· <äX¯˝À ñqï yÓTTø£ÿC§qï ô|’s¡T≈£î mø£sê≈£î 50`60 øÏ j·T÷]j·÷qT y˚dæ ˙{Ï ‘·&çìyê«*. ≈£Ls¡>±j·T\T, |ü+&É¢‘√≥\T: $Ts¡|ü˝À ‘êeTs¡ |ü⁄s¡T>∑T\T, q*¢ >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq$. yê{Ï ìyês¡D≈£î ‘êeTs¡ |üs¡T>∑T\T `1.5 Á>± m|æù|ò{Ÿ ˝Ò<ë 2 $T.© |òæÁbò˛ì˝Ÿ eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*.

q*¢: `2 $T.© bòı»˝ÀHé eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ø±H=bòıs¡ ø=eTà ≈£îfi¯ó¢ ‘Ó>∑T\T 30 Á>± ø±|üsY Äø°‡ø√¢¬s’&é eT]j·TT 1 Á>± bÕ¢+{≤yÓTÆdæHé eT+<äTqT 10 ©≥s¡¢ ˙{ÏøÏ ø£*|æ yês¡+ yês¡+ s√E\ e´e~Û˝À 2kÕs¡T¢ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ≥e÷≥˝À kÕŒf…&é $˝Ÿº yÓ’s¡dt ‘Ó>∑T\T >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq~. ìyês¡D≈£î, ‘Ó>∑T\T k˛øÏq yÓTTø£ÿ\qT @]y˚dæ HêX¯qeTT #˚j·÷*. ‘Ó>∑T\TqT yê´|æÔ #Ó+~+#˚ ‘êeTs¡ |ü⁄s¡T>∑T\ ìyês¡D≈£î 2 $T.© &Ó’$T<Û√j˚T{Ÿ ˝Ò<ë $T<ÛÓ’˝Ÿ`ˇ`&ÓeT{≤Hé eT+<äTqT ©≥s¡ ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷* ø±´uÒõ eT]j·TT, ø±©|òü¢esY˝À ù|qTã+ø£ >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq~. ìyês¡D≈£î, 2$T.© e÷˝≤<∏äj·÷Hé ˝Ò<ë &Ó’$T<∏√j˚T{Ÿ ˝Ò<ë $T<∏Ó’˝Ÿ `z`&ÓeT{≤Hé eT+<äTqT ©≥s¡T ©≥sY ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. |ü+~] C≤‹ ≈£Ls¡>±j·T\˝À eTõ®>∑ ‘Ó>∑T\T >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq~. ìyês¡D≈£î 2 Á>± e÷+ø√C…uŸ ˝Ò<ë Ábı|æHÓuŸ ˝Ò<ë 2 $T.© &Ó’ô|òHéø=HêCÀ˝Ÿ eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. e÷$T&ç˝À ø±j·T |ü]e÷DeTT ô|+#·T≥≈£î ˙{Ï edü‹ ñqïuÀ≥ ˙{Ï ‘·&ç Çyê«*. 10 dü+e‘·‡s¡eTT\T eT]j·TT Äô|’ ej·TdüT >∑\ #Ó≥Tº≈£î 1 øÏ˝À #=|ü⁄Œq j·T÷]j·÷ eT]j·TT bı{≤wt ms¡Te⁄\qT y˚j·÷*. |ü⁄#·Ã˝À |æ+<ä sê\T≥ ìyês¡D≈£î, 2.5 $T.©

bÕ¢H√|òæø˘‡ eT+<äTqT 10 ©≥s¡¢ ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. Á<ëø£å: ` Á<ëø£å˝À |æ+&ç |ü⁄s¡T>∑T, ã÷&ç<ä ‘Ó>∑T\T >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq~. |æ+&ç |ü⁄s¡T>∑T ìyês¡D≈£î, 1 $T.© qTyêHé ˝Ò<ë 0.5 $T.© ôd’Œs√f…Á{≤e÷{Ÿ, Ç$T&Üø√¢Á|æ&é eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. `u…s¡&ÉT rdæ ø±s¡“]˝Ÿ 6 Á>±, ø±|üsY Äø°‡ø√¢¬s’&é 10Á>±, y˚|üq÷H˚ 1 $T.©, õ>∑Ts¡T 1 $T.©\qT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ ø±+&É+ MT<ä |üPj·÷*. ã÷&ç<ä ‘Ó>∑T\T ìyês¡D≈£î: `2. 5 Á>± ˙{Ï˝À ø£]π> >∑+<Ûäø£eTTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ø√fi¯¢ j·÷»e÷q´+: y˚&ç yê‘êes¡D≤ìï ‘·≥Tºø=qT≥≈£î, á ÁøÏ+~ j·÷»e÷q´ |ü<äΔ‘·T\T #˚|ü{≤º*. ôw&É¢˝À bòÕ´q¢qT eT]j·TT bòÕ>∑sY‡qT neTsêÃ* ôw&É¢qT e]>∑&綑√ ø£|æŒ ÁdæŒ+ø£¢s¡¢qT neTsêÃ*. ø√fi¯ó¢ m≈£îÿe yÓ÷‘ê<äT˝À ‹qT≥≈£î nqT>∑TD+>± yÓT‘·Ô{Ï <ëHêqT ô|{≤º*. Á‘ê>∑T≥≈£î #·\¢ì ˙{Ïì b˛j·÷*. |üX¯ób˛wüD: `Á|üdüTÔ‘· yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T ` Äe⁄\T, π><Ó\˝À >±*≈£î+≥T yê´~Û `>=Á¬s\˝À neTàyês¡T yê´~Û `ø√fi¯¢˝À ø=ø£ÿs¡ ‘Ó>∑T\T k˛≈£î≥≈£î nqT≈£L\+ M{Ï ìyês¡D≈£î {°ø±\T y˚sTT+#ê*


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

k˛eTyês¡+ 9, @Á|æ˝Ÿ 2012

ms¡Te⁄\ ákÕ] KØ|òt˝À ô|s¡>∑qTqï <Ûäs¡\T...! Ä+<√fi¯q˝À õ˝≤¢ ¬s’‘·T\T >∑‘· KØ|òt, s¡;˝À düeTdü´˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îqï ¬s’‘·T\≈£î #˚<äTyês¡Ô s¡+>±¬s&ç¶, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢ ¬s’‘·T\ô|’ eTs√e÷s¡T ô|qTuÛ≤s¡+ |ü&˚ neø±X¯+ ñ+~. á HÓ\ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ø=‘·Ô Ä]úø£ @&Ü~˝À ms¡Te⁄\ô|’ sêsTTrì ‘·–Zdü÷Ô πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæq dü+>∑‹ $~‘·y˚T. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ sêuÀj˚T KØ|òt˝À e´ekÕj·T+ #˚ùd ¬s’‘·T\≈£î Ç~ #˚<äT yês¡Ô>± $T>∑\qT+~. ms¡Te⁄\ sêsTTr˝À uÛ≤Ø>± ø√‘· $~ÛdüTÔqï≥T¢ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ dü+ã+~Û‘· ø£+ô|˙\≈£î, sêÁcÕº\≈£î düe÷#ês¡+ |ü+|æ+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ ms¡Te⁄\ $wüj·T+˝À ø£+ô|˙\≈£î sêsTTr˝À ø√‘· ô|≥º&É+ n+fÒ..|üs√ø£å+>± e÷¬sÿ{Ÿ˝À ms¡Te⁄\ <Ûäs¡\qT ÇwüºqT neTTàø=eTàH˚ ùd«#·ÃqT ø£*Œ+∫q≥Tº+~. B+‘√ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ e´ekÕj·T+ #˚düT≈£îH˚ ¬s’‘·T\≈£î n<äq|ü⁄ uÛ≤s¡+ ø±qT+~. m+‘· sêj·Tr ‘·–Z+#ês¡T: j·T÷]j·÷, &û@|”, ø±+ô|¢ø˘‡ ms¡Te⁄\ô|’ dü+ã+~Û‘· ø£+ô|˙\≈£î sêsTTrì ‘·–ZdüTÔqï≥T¢ ñ‘·Ôs¡T«˝À¢ ù|s=ÿ+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î πø+Á<ä+ Ä<Ûä«s¡´+˝À j·÷]j·÷

ìj·T+Á‘·D ñ+~. nsTT‘˚ ìj·T+Á‘·D ñqï j·T÷]j·÷ sêsTTr˝À ≈£L&Ü ø√‘· uÛ≤]>± ñ+&É≥+‘√ ¬s’‘·T˝À¢ Ä+<√fi¯q yÓTT<ä˝…’+~. Ç+ø± ìj·T+Á‘·D ñqï j·T÷]j·÷˝Àì k˛wüø£|ü<ës¡ú+ qÁ‘·»ìô|’ πø+Á<ä ÇdüTÔqï sêsTTrì øÏ«+{≤˝Ÿ≈£î <ë<ë|ü⁄ s¡÷.2715 qT+∫ s¡÷.2400 es¡≈£î ‘·–ZdüTÔqï≥T¢ πø+Á<ä+ ñ‘·Ôs¡T«˝À¢ ‘Ó*|æ+~. Ç+‘·≈£î eTT+<äT qÁ‘·»ì b˛wüø£ |ü<ësêúìøÏ øÏ˝À≈£î 2010`11˝À s¡÷.27.15ô|’dü\ es¡≈£î sêsTTr Ç#˚Ãyês¡T. á Ä]úø£ @&Ü~øÏ Ç<˚ b˛wüø±ìøÏ øÏ˝À≈£î s¡÷.24 e÷Á‘·y˚T ÇdüTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. <ë<ë|ü⁄ qÁ‘·»ì b˛wüø£ |ü<ësêúìøÏ øÏ˝À≈£î s¡÷.3.15ô|’\qT ákÕ] ¬s’‘·T\≈£î n<äq|ü⁄ uÛ≤s¡+ ø±qT+~. n<˚ $<Ûä+>± uÛ≤dü«s¡+, b˛{≤wt sêsTTr¢ ≈£L&Ü ø√‘· $~Û+#ês¡T. uÛ≤dü«s¡+ b˛sTTq @&Ü~ øÏ˝À≈£î 32.33ô|’dü\T sêsTTr Ç#êÃs¡T. Bìï ákÕ] πøe\+ 21.80ô|’dü\≈£î ≈£î~+#ês¡T. Ç+ø± bı{≤wt >∑‘· @&Ü~˝À øÏ˝À≈£î 26.75ô|’dü\T sêsTTr ø£*ŒùdÔ, ÄkÕ] e÷Á‘·+ πøe\+ Bìï øÏ˝À≈£î s¡÷.24 e÷Á‘·y˚T sêsTTr ÇdüTÔqï≥T¢

ñ∫‘· s¡ø£Ô<ëq •_s¡+

|òæsê®~>∑÷&É kÕ$Á‹ >±¬s¶Hé˝À s¡ø£Ô<ëq+ #˚düTÔqï <äèX¯´+ uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): e÷J eTTK´eT+Á‹ eTÁ] #ÓHêï¬s&ç¶ ≈£îe÷s¡T&ÉT eTÁ] ø£ècÕí¬s&ç¶ 72e »qà~Hêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì d”mdtÄsY yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ bÂ+&˚wüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä~yês¡+ |òæsê®~>∑÷&É #ÓHêï¬s&綑√≥˝Àì kÕ$Á‹ >±¬s¶Hé˝À ñ∫‘· s¡ø£Ô<ëq •_s¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± @sêŒf…Æqø±s¡´Áø£eT+˝À ø£ècÕí¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷..Á|üe÷<ë\uÛ≤]q |ü&ç #êe⁄Áã‘·T≈£î\ eT<Ûä´q ø=≥Tº$T{≤º&˚ ìsꓤ>∑T´\≈£î s¡ø£Ô+ m+‘√ nedüs¡eTHêïs¡T. s¡ø£Ô<ëq+ ÁbÕD<ëq+‘√ düe÷qeTHêïs¡T.ø±s¡´Áø£eT+˝À <ë<ë|ü⁄ 50 eT+~ s¡ø£Ô<ëq+ #˚XÊs¡T. sêeT÷à]Ô |üs¡´y˚ø£åD˝À ø±s¡´Áø£eT+ ø=qkÕ–+~.

Á|üø£{Ï+#ês¡T. B+‘√ õ˝≤¢˝Àì ¬s’‘·T\T KØ|òt d”»Hé˝À j·T÷]j·÷, &û@|”, bı{≤wt ms¡Te\qT yê&É≥+ düeTdü´>± e÷s¡qT+~. õ˝≤¢˝À KØ|òt, s¡; d”»Hé˝À n~Ûø±s¡T\T düs¡|òüsê #˚dæq ms¡Te⁄\ $esê\T n+#·Hê Á|üø±s¡+ ms¡Te⁄\T

KØ|òt( 2011`12) $T*j·THé ≥qTï˝À¢

j·T÷]j·÷ &û@|” bı{≤wt ø±+ô|¢ø˘‡

57,920 31,956 19,068 26,057

M&Éì ø£cÕº\T: õ˝≤¢˝À ¬s’‘·T\qT Ç|üŒ{Ïπø ø£cÕº\T yÓ+{≤&ÉT‘·THêïsTT. KØ|òt, s¡;˝À e´ekÕj·T+ #˚dæq ¬s’‘·T\≈£î düeTdü´\T ‘·|üŒ ˝Ò<äT. zyÓ’|ü⁄ es¡DT&ÉT düVü≤ø£]+#·ø£ e´ekÕj·T+ |ü&Éπødæ+~. KØ|òt˝À õ˝≤¢ e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\T n+#·q y˚dæq<ëì ø£+fÒ ≈£L&Ü nìï |ü+≥\T ø£*|æ ‘·≈£îÿe $d”Ôs¡í+˝À kÕ>∑T #˚XÊs¡T. n<˚ $<Ûä+>± s¡;˝ÀHÓ’Hê e´ekÕj·T+ kÕ>∑T‘·T+~ nqT≈£îHêï...¬s’‘·T\ ø£+≥ ø£˙ïπs $T–*+~. eT∞¢ dü]jÓÆTq düeTj·T+˝À esê¸\T ≈£îs¡TkÕÔj·Tì ÄX¯|ü&çì ¬s’‘·T\≈£î ìsêX‚ $T–*+~. ÄkÕ] ≈£L&Ü e´ekÕj·T n~Ûø±s¡T\ kÕ>∑T $d”Ôs¡í+ ‘ês¡Te÷¬s’+~. es¡¸bÕ‘·+ ≈£L&Ü

nqT≈£îqï Ø‹˝À ≈£îs¡Teø£ b˛e&É+‘√...Á|üuÛÑT‘·«+ õ˝≤¢\qT yÓTT‘·Ô+ ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘·+>± Á|üø£{Ï+∫, #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£î+~. ‘·bÕŒ Ä<äT≈£îqï dü+>∑‹ ˝Ò<äT. B+‘√ e´ekÕj·T+ #˚j·T&ÜìøÏ »+≈£î‘·Tqï ¬s’‘·T\≈£î e#˚à pHé qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ KØ|òt d”»Hé es¡≈£î ms¡Te⁄\ sêsTTr¢ ø√‘·\T $~+#·&É+‘√ nqï<ë‘· $\$˝≤&Ü*‡q |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T á$wüj·÷ìï d”]j·Tdt rdüT≈£îì ms¡Te⁄\ sêsTTr¢ ø√‘·\qT m‹Ôy˚j·÷\ì ¬s’‘·T\T yêb˛‘·THêïs¡T. >∑‘·+˝À õ˝≤¢˝À ms¡Te⁄\ <=s¡ø£ÿ u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{Ÿ˝À <Ûäs¡\qT #·÷dæ ¬s’‘·T\T >∑T+&Ó\T >∑T_\T¢eTHêïsTT. n+<äTe\q ms¡Te⁄\ düs¡|òüsêqT n~Ûø£+ #˚dæ...nqï<ë‘·≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚ $<Ûä+>± #·÷&Ü\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.


uÛ≤Ø es¡¸+ ø±s¡D+>± ˙{Ï‘√ ì+&çq ø£s¡÷ï\T ãkÕº+&ÉT

k˛eTyês¡+ 9, @Á|æ˝Ÿ 2012

Ä eTT>∑TZ]øÏ yÓ’mdtqT $eT]Ù+#˚

ìs¡íj·÷\ neT\T≈£î

ns¡Ω‘· ˝Ò<äT ñ|ü mìïø£\ ‘·sê«‘· Äs¡THÓ\˝À¢ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü&çb˛‘·T+~: myÓTੇ md”« ≈£s¡÷ï\T, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): πø_H˚{Ÿ˝À ˝Òì düπs« dü‘·´Hêsê j·TD, Ms¡•yê¬s&ç¶, yÓ+ø£≥ s¡eTD≤ ¬s&ç¶\≈£î yÓ’.mdt. sê»X‚KsY¬s&ç¶ì $eT]Ù+#˚ ns¡Ω‘· ˝Ò<äì, yês¡T eT÷ s¡â+>± e÷{≤¢&ÉT‘·THêïs¡ì yÓ’mdtÄ sYdæ|æ Hêj·T≈£î\T, myÓTੇ md”« yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ $eT]Ù+#ês¡T. Ä~yê s¡+ q>∑s¡+˝Àì kÕúìø£ md”« ø±+ô| ¢ø˘‡˝À @sêŒ≥T#˚dæq $˝ÒKs¡T\ düe÷ y˚X¯+˝À Äj·Tq áy˚Ts¡≈£î e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTK´eT+Á‹, ñ|ü eTTK´ eT+Á‹, |ædædæ N|òt\T &Ûç©¢ yÓ[¢e∫Ãq ‘·sê«‘· düMTø£å düe÷y˚X¯+ »]–+<äì á düe÷ y˚X¯+˝À sêuÀj˚T 18 kÕúHê\ ñ|ü mìïø£\˝À

düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï md”« »>∑HéqT m˝≤ m<äTs√ÿyê* nH˚ <ëìô|’H˚ Á|ü<Ûëq #·s¡Ã »]–+<äHêïs¡T. n$˙‹ yÓTT‘·Ô+ yÓ’mdtÄsY #˚XÊs¡q&É+ düπs« dü‘·´Hêsêj·TD≈£î, Ms¡ •yê¬s&ç¶\≈£î ‘·>∑<äHêïs¡T. yÓ’mdtÄsY n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ ‘Ó∫Ãq $T>∑‘ê 2˝À...

õ˝≤¢˝Àq÷. .

‘êsê ‘Ós¡ Á|üeTTK yê´bÕs¡, sê»ø°j·Ty˚‘·Ô, ã~©ô|’ yÓ[¢q z b˛©düT n~Ûø±]‘√ dü+ã+<Ûë\T ‘êsê #Í<ä]‘√ kÕúì≈£î\ dü+ã+<Ûë\ô|’ õ˝≤¢yê´|üÔ+>± rÁe #·s¡Ã\T

ø£s¡÷ï\T, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº yê´|üÔ+>± Ç{°e\ rÁe dü+#·\q+ düèwæº+∫q dæ˙ q{Ï, u≤¢ø˘ yÓTsTT\sY ‘êsê #Í<ä] ˙* ˙&É\ ñ<ä+‘·+ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢≈£L bÕøÏ+~. >∑‘· ø=ìï s√E\ øÏ+<äfÒ Á|üeTTKT\ sêdü©\\ ∫Árø£s¡D, u≤¢ø˘yÓTsTT˝ŸY, ‘·~‘·s¡ ñ<ä+‘ê\T ôV’≤<äsêu≤<é b˛©düT\ <äèwæºøÏ e∫Ãq H˚|ü<Ûä´+˝À ‘êsê #Í<ä]ì b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£î Hêïs¡T. $#ês¡D˝À ÄyÓT≈£î sêÁwüº kÕúsTT˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü, sêÁùwº‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ H˚‘·\T, n~Ûø±s¡T\T, yê´bÕs¡T\‘√q÷ Nø£{Ï dü+ã+<Ûë\Tqï≥T¢ ‘˚*+~. á H˚|ü<Ûä´+˝À eT]+‘· ˝À‘·T>± b˛©düT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T #˚|ü{Ϻq $#ês¡D˝À ‘êsê #Í<ä] Nø£{Ï dü+ã+<Ûë\T ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ yêdüT\‘√q÷, õ˝≤¢˝À |üì#˚dæ, ã~©ô|’ yÓ[¢q z b˛©düT n~Ûø±]‘√q÷ >∑‘·+˝À ø=qkÕ–q≥T¢ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± rÁe #·s¡Ã\T ø=qkÕ>∑T‘·T+&É&É+ >∑eTHês¡Ω+. õ˝≤¢˝Àì z bÕs¡¢yÓT+≥T $T>∑‘ê 2˝À...

ù|J\T : 8

ø£èwæ #˚j·T+&ç

ÁX‚DT\≈£î |æ\T|ü⁄ì∫Ãq d”|”◊ sêh ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´&ÉT ¬ø.sêeTø£èwüí ø£s¡÷ï\T ø£\÷¢s¡T, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡í yês¡Ô): Á|üdüTÔ‘·+ πø+Á<ä+˝À, sêh+˝À HÓ\ø=qï sê»ø°j·T |ü]dæú ‘·T\ô|’ e÷]à 21-31 ‘˚B\˝À ;Vü≤sY s¡h sê»<Ûëì bÕ{≤ï q>∑s¡+˝À »]–q dæ|æ◊ C≤rj·T eTVü‰düuÛÑ\˝À #·]Ã+∫ #˚dæq ìs¡íj·÷\ neT\T˝À dæ|æ◊ ø±s¡´ ø£s¡Ô\T ô|<ä›m‘·TÔq ø£èwæ#˚j·÷\ì dæ|æ◊ sêh ø±s¡´<ä]Ù es¡ZdüuÛÑT´\T ¬ø.sêeTÁøÏwüí |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Ä~yês¡+ q>∑s¡+˝Àì kÕúìø£ #·+Á&É sêCÒX¯«s¡sêe⁄ uÛÑeHé˝À dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T ¬ø.n»jYTu≤ãT n<Ûä´ø£å´‘·q »]–q dæ|æ◊ õ˝≤¢ dü$T‹ düe÷y˚X¯+˝À eTTK´ n‹~∏>± Vü≤»¬s’q ¬ø.sêeTø£èwüí Á|üdü+–dü÷Ô πø+ Á<ä+˝À ¬s+&ÉTqïs¡ dü+e‘·‡sê\T j·TT|æm |ü] bÕ\q˝À ø±+Á¬>dt |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ+

düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï sêeTø£èwüí <äì, ô|]–q <Ûäs¡\qT ‘·–Z+#·&É+˝À, m<äTs=ÿ+≥÷ C…’fi¯¢˝À ìs¡“¤+|üã&ÉT‘·T u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{ŸqT n]ø£≥º&É+˝À, n$ Hêïs¡ì, eTs√yÓ’|ü⁄ _C…|æ bÕ*‘· ˙‹ì n]ø£≥º&É+˝À $|òü\yÓTÆ nH˚ø£ sêÁcÕº˝À¢ ≈£L&Ü nìï s¡+>±˝À¢ ñuÛÑj·T eT+~ πø+Á<äeT+Á‘·T\T $#ês¡DqT bÕغ\ bÕ\q˝À¢

j·T÷»sY #êØ®\ u≤<äT&ÉT á ùde˝À _\T¢ø£{≤º\+fÒ n<äq+>± #Ó*¢+#ê*‡<˚ Á|ü»\ô|’ ¬s+&ÉTø√≥¢ uÛ≤s¡+ |ü&ÉqTqï≥T¢ $X‚¢wü≈£î\ n+#·Hê Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·T+ ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê* Á|ü»\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&˚ $<ÛëHê\T ñ+&Ü* ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): $ìjÓ÷>∑<ës¡T\÷ $$<Ûä s¡ø±\ _\T¢\T #Ó*¢+#˚+<äT≈£î Çùdyê πø+Á<ëìøÏ yÓfi¯óÔHêïsê? nsTT‘˚ ø±düÔ Ä>∑+&ç. MTø=∫Ãq _\T¢ e÷Á‘·y˚T ø£{§ºkÕÔ n+fÒ Çø£ qT+∫ q&Ée<äT. e∫Ãq _\T¢ ø£+fÒ n<äq|ü⁄ &ÉãT“\T |ü≥Tº¬øfi≤¢*‡+<˚. MTs¡T #Ó*¢+#˚ ˙{Ï _\T¢¬ø’Hê, $<äT´‘Y _\T¢¬ø’Hê, eTπs Ç‘·s¡ _\T¢¬ø’Hê n<äq+>± düØ«düT #ÛêØ® #Ó*¢+#ê*‡+<˚. n<˚+{Ï! Ç ùdyê˝À ñ∫‘· ùde\T n+~kÕÔs¡T ø£<ë? nì nqTe÷q+ e∫Ã+~ ø£<ä÷. ø£¬sπøº.. MTø=∫Ãq Ä˝À#·q dü¬s’+<˚. ø±˙ Çø£ qT+∫ n |ü|ü⁄Œ˝ÒMT ñ&Éø£e+≥÷ Ä dü+düú ‘˚*Ã#Ó|æŒ+~. e∫Ãq _\T¢˝À ¬s+&ÉT XÊ‘·+ #=|ü⁄Œq n<äq+>± $ìjÓ÷>∑<ës¡Tì qT+∫ #êØ®\T edü÷\T #˚düTÔHêïs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ n≥T Á|üuÛÑT‘·« <Ûäs¡\T ô|+∫ u≤<äT‘·T+fÒ Ç≥T Áô|’y˚≥T dü+düú\T j·T÷»sY #ÛêØ®\ ù|s¡T‘√ u≤<äT‘·THêïsTT. u≤<äT&Óes¡H˚~ |üø£ÿqô|&ç‘˚ _\T¢\qT #·÷dæ u…+uÒ˝…‘·TÔ‘·Tqï~ e÷Á‘·+ kÕeTq´ Á|ü»˝Ò. ndü˝Ò ô|]–q <Ûäs¡\‘√ @>∑˝Òø£ dü>∑+ ø£&ÉT|ü⁄qT ø±\TÃ≈£î+≥Tqï ù|<ä Á|ü»\ô|’ u≤<äT&˚ ‘·&Ée⁄>± n<äq|ü⁄ #ÛêØ®\T y˚düTÔHêïs¡T. HÓ\ nsTT´+<ä+fÒ #ê\T ô|]–q $<äT´‘Y _\T¢\‘√, düØ«dt #ÛêØ®\‘√

kÕe÷qT´ì M|ü⁄ yêô|≈£îÿ‘·T+~. BìøÏ ‘√&ÉT ‘ê–H√&˚ ø£&É‘ê&ÉT ‘ê{Ï |üqTï nqï≥T¢ Á|üuÛÑT‘·«+ e÷Á‘·+ ‘·eT≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äqï≥T¢>± e´eVü≤]k˛Ô+~. Á|üdüTÔ‘·+ Ç ùdyê πø+Á<ë\ ‘êC≤ ìs¡íj·T+‘√ q>∑s¡yêdüT\ô|’ HÓ\≈£î düTe÷s¡T ¬s+&ÉT ø√≥¢ uÛ≤s¡+ |ü&ÉqT+<äì $X‚¢wü≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ á #ÛêØ®\qT XÊ¢ãT\ yêØ>± edü÷\T #˚j·TqTHêïs¡T. q>∑s¡+˝À ìyêdü, yêDÏ»´ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î düTe÷s¡T>± 33\ø£å\ eT+~ ñ+{≤s¡T. M] qT+∫ <ë<ë|ü⁄>± 44˝À s¡÷.400 ø√≥T¢ ˇø£ÿ $<äT´‘Y _\T¢ qT+#˚ edü÷\e⁄‘·THêïsTT. eTs√ s¡÷.300 ø√≥T¢ yêDÏ»´, dü+düú\T, |ü]ÁX¯eT\ <ë«sê edü÷\e⁄‘·THêïsTT. nsTT‘˚ á _\T¢\ìï+{Ï˙ Çùdyê πø+Á<ë˝À¢H˚ m≈£îÿe>± #Ó*¢düTÔ+{≤s¡T. BìøÏ >±q÷ Ç ùdyê πø+Á<ë\≈£î ôd+Á≥˝Ÿ &çdüÿ+ qT+∫ ¬s+&ÉT s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq #Ó*¢düTÔHêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT H˚s¡T>± $ìjÓ÷>∑<ës¡Tì qT+#˚ düØ«dt #ÛêØ®\T edü÷\T #˚ùd+<äT≈£î dæ<äΔeTj·÷´s¡T. dü]|ü&Ü ˝Òì ÇÄsYz ôd+≥s¡T¢ ÇÄsYz ôd+≥s¡¢˝À _\T¢\T #Ó*¢ùdÔ m˝≤+{Ï düØ«dt $T>∑‘ê2˝À..


2

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

z yê´bÕ] ñ*¢+<äø=+&É˝À Ç≥Tø£\ yê´bÕsêìï ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. Äj·Tq≈£î ôd’‘·+ ‘êsê #Í<ä]‘√ dü+ã+<Ûë\Tqï≥T¢ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·T+&É>±, Ä yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT... yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT... yê´bÕ] e÷Á‘·+ ‘êsê #Í<ä] ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î, ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝À |ü\T yê´bÕsê\T ‘·eT≈£î q&ÉTeT z <˚ekÕúq ìs¡«Vü≤D ø£$T{Ï Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çC≤˝Ÿ«#˚dæ <ÛÓ’s¡´ ìs¡«Væ≤k˛Ôqï z H˚‘·‘√ bÕ≥T, ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢˝À düuŸ $wüj·T+˝À ‘·˝…‹Ôq $uÒ<Ûë\ H˚|ü<Ûä´+˝ÀH˚ ‘·qô|’ eTT+fÒ ‹]– mìïø£\≈£î yÓfi≤¢\ì &ç$»q˝Ÿ b˛©düT n~Ûø±]>± $<ÛäT\T ìs¡«]Ô+∫, nqedüs¡+>± ãTs¡<ä »\T¢‘·÷, Çã“+<äT\≈£î >∑T] Äj·Tq #ê˝…+CŸ #˚XÊs¡T. eTTK´ ã~©ô|’ yÓ[¢q z &çmd”Œ kÕúsTT n~Ûø±]øÏ ôd’‘·+ #˚düTÔHêïs¡ì #ÓãT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. n+‘˚ ø±ø£ ‘·q eT+Á‹, ñ|ü eTTK´eT+Á‹, |ædædæ ÄyÓT‘= dü+ã+<Ûë\Tqï≥T¢ $eTs¡Ù\T $qedüTÔHêïsTT. ÁbÕD≤\≈£î m˝≤+{Ï Vü‰˙ yê{Ï*¢Hê n+<äT≈£î ‘êsê N|òt\T &Ûç©¢ ô|<ä›\qT ø£\Te&ÜìøÏ >∑‘·+˝ÀH˚ Ä H˚‘·‘√ bÕ≥T>±, Ä b˛©düT n~Ûø±] #Í<äπs |üP]Ô uÛ≤<ä´‘· eVæ≤+#ê*‡ ñ+≥T+<äì Äj·Tq yÓfi‚Ô k˛ìj·÷>±+BÛ nbÕsTT+{Ÿ yÓT+{Ÿ≈£L&Ü Çe«ø£b˛e&É+ dæ>∑TZ ø=qkÕ–+∫q sêdü©\\T, Nø£{Ï uÛ≤>√‘ê\≈£î ù|s=ÿ+≥Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. dü+ã+~Û+∫q ∫Á‘ê\qT ‘êsê #Í<ä] s¡Vü≤dü´+>± eT] á Áø£eT+˝À õ˝≤¢˝À eT¬s+<ä]øÏ ‘êsê #˚≥Hêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ ‘Ó\T>∑T ∫Árø£]+∫, ‘·q <ä>∑Zπs n{Ϻ ô|≥Tº≈£îqï≥T¢ Á|ü#ês¡+ #Í<ä]‘√ dü+ã+<Ûë\T, ˝≤yê <˚M\THêïjÓ÷qqï yê] Ä‘·à>ös¡yêìï Ç{≤*j·THé kÕ>∑T‘√+~. dü<äs¡T H˚‘·\qT nedüs¡yÓTÆq|ü⁄Œ&ÉT dü+<˚Vü‰düŒ<ä |ü]dæú‘·T\T õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± rÁe ø±fi¯¢<ä>∑Zs¡ ô|{≤ºs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. u≤¢ø˘YyÓTsTT˝Ÿ #˚ùd ñ<˚›X¯´+‘√H˚ ‘êsê #Í<ä] Ä #·s¡Ã˙j·÷+XÊ\T>± e÷sêsTT. õ˝≤¢˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü ñ|ü mìïø£\T <äX¯,~X¯qT e÷s¡TkÕÔ ∫Á‘ê\qT rsTT+#ês¡qï n_ÛÁbÕj·÷\T düs¡«Á‘ê nq+‘·|ü⁄s¡+, ø£&É|ü õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T j·Tì, 18 kÕúHê˝À¢ »>∑Hé $»j·T e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. eTs√yÓ’|ü⁄ ‘êsê #Í<ä]‘√ Á|üeTTKT\‘√q÷ ‘êsê #Í<ä] ˝≤yê <˚M\T, &ÛÉ+ø±qT yÓ÷–kÕÔs¡Hêïs¡T. Äs¡T dü+ã+<Ûë\THêïj·Tqï yês¡Ô˝À¢ e´≈£îÔ\T e÷Á‘·+ ‘·eT dü+ã+<Ûë\T ø=qkÕ–+∫q≥T¢>± Äs√|üD\T HÓ\\ e´e~Û˝ÀH˚ Á|üuÛÑT‘·«+ Nø£{Ï uÛ≤>√‘ê\ ‘ê\÷≈£L ˙* ˙&É\T ‘·eT yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·T+&É&É+ >∑eTHês¡Ω+. yÓTT‘·Ô+ MT<ä ‘êsê |ü&çb˛sTT eT<ä´+‘·s¡ mìïø£\T sê»ø°j·T, yê´bÕs¡ n_Ûeè~Û›øÏ Ä≥+ø±\qT #Í<ä]‘√ dü+ã+<Ûë\Tqï H˚‘·\T, yê´bÕs¡ y˚‘·Ô\T, ekÕÔj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ñ|ü mìï düèwæºkÕÔjÓ÷yÓ÷qqï uÛÑj·÷+<√fi¯q\‘√ m≥÷ n~Ûø±s¡T\‘√ |ü\Te⁄s¡T nedüsês¡Tú\T ‘·eT ø£\qT n~Ûø±s¡, Á|ü‹|üø£å H˚‘· \T bÕ\Tb˛ì |ü]dæú‘·T˝À¢ ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·Tqï≥T¢ dü«Á|üjÓ÷»Hê\qT düTHêj·÷dü+>± kÕ~Û+#·T≈£îqï≥T¢ ¬s|òü¬s+&É+>± rdüT≈£î+≥T qï≥T¢ düe÷#ês¡+. M]‘√ bÕ≥T ˇ+>√\T õ˝≤¢≈£î #Ó+~q Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘√+~. Á|üø£{Ï+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À eTT+<äT>± dæ|æ◊ C≤rj·T nÁ>∑Hêj·T ≈£î\T dæ.ôd.#·+Á<ä|üŒHé, Á|üyÓ÷<é>√ >√jYT, dæ|æ◊ ø£s¡÷ï\T q>∑s¡ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, @Á|æ˝Ÿ 8,(düTes¡í m.Hê>∑sêE, lXË’\+ m◊{Ïj·TTdæ Hêj·T≈£î\T yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT... yês¡Ô): ≈£Lq ÁøÏwüí>ö&é ≈£Lq e÷|òæj·÷\T sê»´ y˚T\T‘·THêïj·THêïs¡T. Ç{°e\ {Ï.Hêdüs¡j·T´, q+<ä es¡+ eT+&É\ {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T, eTVü‰\øÏåà #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥düTº »]–q mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt |òüTÀs¡|ü sê»j·T+ yêeT|üø£å ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wæ ‘·Tø±s¡+¬s&ç¶, bÕغ ÁX‚jÓ÷ ø√XÊ~Ûø±] sêeTT>ö&é Ä<Ûä« bÕ\sTT+<äì, á H˚|ü<∏ä´+˝À »]–q dæ|æ◊ C≤rj·T _Û˝≤wæ, düìïVæ≤‘·T\T, j·TTe≈£î\T ¬ø.Á|üMDY≈£îe÷sY s¡´+˝À yÓT{≤ÿì>∑÷ &É, ø=+|ü*¢, eTVü‰düuÛÑ\ düeT dü´\ |ü]cÕÿs¡y˚T ÁbÕ‹|ü~ø£>±, $<Ûë eTè‹|ü≥¢ düe÷y˚X¯+˝À ¬s+&ÉTì$TcÕ\T eTÚq+ ãVüQ <ä÷sY|ü*¢ HémHéj·T÷ ÄsYm Hê\ ÁbÕ‹|ü~ø£>± yêeT|üø£å, Á|üC≤ ‘·+Á‘· bÕ{Ï+∫ dü+‘êbÕìï ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. yéT≈£î #Ó+~q j·TTe≈£î\≈£î ÁøϬø{Ÿ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+ @sêŒ≥T~X¯>± ñ<ä´e÷\qT ñ<äè‘·+ á düe÷y˚X¯+˝À dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. øÏ≥¢qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. dü+<äs¡“¤+ #˚j·÷\ì eTVü≤ düuÛÑ |æ\T|ü⁄ì∫Ã+<äì, sêe÷+»H˚j·TT\T, m|æ ¬s’‘·T dü+|òüT+ sêh ø±s¡´<ä]Ù >± sêeTT>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áø°&É n+‘·sê®rj·T+>± ô|≥Tºã&ç e´edüú≈£î e´‹πsø£+>± |æ. sêeT#·+Á<äj·T´, e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ sêh ˝À¢ j·TTe‘·qT Áb˛‘·‡Væ≤+ #ê\H˚ Á|ü»\T ‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚düTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À á ñbÕ<Ûä´≈£åî\T |æ. ;ÛeT*+>∑|üŒ, dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z ñ<˚ΔX¯´+‘√H˚ øÏ≥T¢ n+<äCÒXÊeTì düuÛÑT´\T j·T+. q;s¡dü÷˝Ÿ, mHé.eTH√Vü≤sYe÷DÏø£´+, ‘Ó*bÕs¡T. Á>±e÷˝À¢ j·TTe≈£î\qT |ü]D≤e÷\T ≈£L&Ü yêeT|üøå±\≈£î kÕqT≈£L\+>± _.–&ɶj·T´, _.õ.e÷<äqï, ÄsY. sêeT#·+Á<ä, Áø°&É˝À¢ bÕ˝§ZH˚ $<Ûä+>± Áb˛‘·‡ e÷s¡T‘·THêïj·Tì, á ~X¯>± ø£eT÷´ìdüTº bÕغ mHé.˝…ìHéu≤ãT, mHé.s¡+>∑Hê j·TT&ÉT, m.X‚KsY, Væ≤+#êq* #ÓbÕŒs¡T. ãT∫ìs&ç¶, eT]+‘· Á|üC≤ ñ<ä´e÷\ <ë«sê Á|ü»\≈£î düìïVæ≤‘·yÓTÆ ÄsY.>∑Ts¡T<ëdt, eTVæ≤fi≤ düe÷K´ õ˝≤¢ n+õeTT~sêCŸ, n+õj·÷<äyé, ã\yÓTÆq bÕغ>± m<äT>∑T‘·÷, yêeT|üø£å ◊ø£´‘·ø√dü+ n<Ûä´ø£å´,ø±s¡´<äs¡TÙ\T &ç. uÛ≤>∑´\øÏåà, mdt. Hêπ>X¯eTà, uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, j·÷~ ¬s&ç¶, Á|üXÊ+‘Y, eT]+‘· ø£èwæ kÕ–+#·&ÜìøÏ eTVü‰ düuÛÑ\ ìs¡íj·÷\qT ¬ø.eT~›˝Ò{ÏXË{Ϻ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. neT\T #˚ùd+<äT≈£î bÕغÁX‚DT\T ø£èwæ#˚j·÷\ì s¡y˚Twt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘êsê ‘Ós¡

j·TTe≈£î\≈£î ÁøϬø{Ÿ øÏ≥¢ |ü+|æD°

ns¡Ω‘· ˝Ò<äT

ø£èwæ #˚j·T+&ç

s¡TD kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·&É+˝À n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢ø£å´+ @|” ¬s’‘·T dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T k˛eTqï ø£s¡÷ï\T, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô) : øö\T ¬s’‘·T\≈£î s¡TD kÂø£s¡´+ n+~+#·&É+˝À Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì @|” ¬s’‘·T dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù es¡ZdüuÛÑT´\T, bÕD´+ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù _.k˛eTqï ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘·+˝À øö\T ¬s’‘·T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ düTe÷s¡T 50,000\ øö\T ¬s’‘·T >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\qT |ü+|æD° #˚dæ+~. ø±˙ õ˝≤¢˝Àì 54 eT+&É˝≤˝À¢ mø£ÿ&É ≈£L&Ü á ø±s¡T¶<ës¡T\≈£î s¡TD≤\T n+~+∫q <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. á dü+e‘·‡s¡yÓTÆHê Á|üuÛÑT‘·«+ ∫‘·ÔX¯ó~Δ‘√ |üì#˚dæ øö\T ¬s’‘·T\≈£î s¡TD kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì ø√]+~. @|” ¬s’‘·T dü+|òüT+ b˛sê≥ |òü*‘·+>± Ä<√ì, q+<ë´\, ø£s¡÷ï\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ì ø=ìï u≤´+≈£î\ <ë«sê n+~+∫q s¡÷.8000\≈£î $T+∫ $T–‘ê @ ÁbÕ+‘·+˝À ≈£L&Ü s¡TD≤\T n+~+#·˝Ò<äT. >∑‘·+˝À Ä<√ì, q+<ë´\, ø£s¡÷ï\T e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶˝À¢ m+‘√ Äsꓤ≥+ #˚dæ õ˝≤¢˝Àì øö\T ¬s’‘·T\+<ä]˙ |æ*|æ+∫ eT+Á‘·T\T, m+|”\T, myÓTà˝Ò´\T, Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T n+<ä]øÏ s¡TD≤\T ø£*ŒkÕÔeTì, ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düTø√≈£î+&Ü yê{Ïì ‘·–ZkÕÔeTì, ù|<ä\qT Ä<äTø√e&Éy˚T e÷ \ø£å´eTì øö\T ¬s’‘·T\ s¡TD kÂø£s¡´+ neT\TqT @ Á|üuÛÑT‘·«+ #˚j·T˝Ò<äì, ø±+Á¬>dt bÕغ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘·«+‘√

k˛eTyês¡+, 9 @Á|æ˝Ÿ, 2012

e÷Á‘·y˚T neT\T kÕ<Ûä´eTsTT´+<äì >=|üŒ\T #Ó|üø√e&É+ ‘·|üŒ eTs√{Ï ˝Ò<äHêïs¡T. ø±ã{Ϻ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ #Óù|Œ e÷≥\≈£î #˚ùd yê>±ΔHê\≈£î @e÷Á‘·+ bı+‘·q˝Ò<äH˚~ eTq≈£î ¬s’‘·T\ Ä‘·àVü≤‘·´\ e\q düŒwüºeTe⁄‘·T+<äì Äj·Tq ‘·q Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n˝≤π> 2012˝À 2e <äbòÕ øÏ+<ä eT∞¢ øö\T ¬s’‘·T\+<ä]ø° >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T Çyê«\ì MÄs√«\T n~Ûø±s¡T\T Á>±e÷˝À¢ düπs«\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. n+fÒ Á|üuÛÑT‘·«+ ø±s¡T¶\ |ü+|æD° #˚j·T&É+˝À #·÷ù| ÁX¯<äΔ s¡TD≤\qT eT+ps¡T #˚j·T&É+˝À #·÷|ü&É+˝Ò<äHêïs¡T. n˝≤π> >∑‘·+˝À øö\T ¬s’‘·T\T s¡TD≤\ Çyê«\ì u≤´+≈£î <ä>∑Z]øÏ yÓ[‘˚ u≤´+ø£s¡T¢ nH˚ø£ s¡ø±\ ø£≥Tºu≤≥T¢ ô|{Ϻ yÓqøÏÿ |ü+bÕs¡T. B+‘√ $dæ– y˚kÕ]q øö\T ¬s’‘·T\T u≤´+ø£s¡¢ #·T≥Tº ‹s¡>∑˝Òø£ ìsêX¯ #Ó+~ ì*∫b˛j·÷s¡T. ø±ã{Ϻ Ç|üŒ{Ϭø’Hê øö\T ¬s’‘·T\≈£î Ç∫Ãq e÷≥qT Á|üuÛÑT‘·«+ ì\T|ü⁄ø=ì yê]øÏ s¡TD≤\T u≤´+≈£î\ <ë«sê Ç|æŒ+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì nHêïs¡T. ˇø£y˚fi¯ øö\T ¬s’‘·T\qT $dü]àùdÔ Á|üuÛÑT‘ê«ìï, Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\qT @|” ¬s’‘·T dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À øö\T ¬s’‘·T\+<ä]˙ düMTø£]+∫ mø£ÿ&çø£ø£ÿ&É ì\Bdæ |üP]Ô ~>∑“¤+<äq+ #˚ùd+<äT≈£î ñ<ä´e÷\qT #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

eèwüuÛ≤\\≈£î ãVüQeT‘·T\ Á|ü<ëq+ yÓ\T›]Ô @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\|ü]~˝Àì sêeTfi¯flø√≥ Á>±eT+˝À¢ eq+ Áo\ø°åà y˚+ø£f… X¯«s¡ ‹s¡Hê\ dü+<äs¡“+>± ìs¡«Væ≤+∫q ã+&É˝≤>∑T&ÉT b˛{Ï\˝À Hê\T>∑T»‘·\ eèwü u≤\T bÕ˝ÀZHêïsTT. á b˛{Ï\˝§ yÓTT<ä{Ï ãVüQeT‹ |æÄsY|ü˝…¢ q>∑j·T´ #Ó+~q eèwüu≤\≈£î s¡÷, 20,01 6\qT ¬s+&Ée ãVüQeT‹ u≤˝≤ |ü⁄s¡+ q&ç|ækÕ«$T¬s&ç¶ eèwüu≤ \≈£î s¡÷,15,016 \qT Ä\j·T #Ó’s¡àHé MTkÕ\ #˚qïeT<ä›j·T´, e÷<äe kÕ«$T,U≤»yÓTTVü≤~›Hé \¢ #˚‘·T\ MT<äT>± á ãVüQ eT‘·T\qT Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. á ‹s¡THê\ dü+<ä“s¡“¤+>± m≥Te+{Ï nyê+#·ìj·T dü+ |òüT≥D\T »s¡>∑≈£î+&É>± môd’‡ <äqT+»j·T´ >∑{Ϻ b˛*dt ã+<√ ãdüTÔqT @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T.

$yêVæ≤‘· <ës¡TDVü≤‘·´ •s¡TyÓfi¯fl, @Á|æ˝Ÿ 8, düTes¡í yês¡Ô : eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq •s¡TyÓfi¯fl Á>±eT+˝À n‘·Ôe÷ eT\ es¡ø£≥ï y˚~Û+|ü⁄\≈£î $yêVæ≤‘· <ës¡TD+>± Vü≤‘·´ #˚j·Tã&ç+~. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚ düTìïô|+≥≈£î #Ó+~q \øÏåà<Û˚$, düTu≤“¬s&ç¶\≈£î @&ÉT>∑Ts¡T dü+‘êq+. n+<äT˝À Äs¡e dü+‘êq+>± |ü⁄{Ϻq |ü⁄wüŒ\‘· (24)ì •s¡TyÓfi¯fl Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eTùV≤X¯«s¡¬s&ç¶øÏ∫à uÛ≤Ø>± ˝≤+#Û·Hê\T n+<äCÒdæ $yêVü≤+ #˚XÊs¡T. M]øÏ ˇø£ u≤ãT. |ü⁄wü‡\‘· n‘·Ôe÷eT\T ÄyÓTqT n<äq|ü⁄ ø£≥ï+ rdüT≈£îsêyê\ì Væ≤+dæ+#˚yês¡T. ∫e]øÏ ÄyÓT ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î n+^ø£]+#·ø£b˛e&É+‘√ n‘·Ôe÷eT\T ÄyÓTqT X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 9:45 >∑+≥\ düeTj·T+˝À <ës¡TD+>± >=+‘·T qT*|æ #·+ù|XÊs¡T. $wüj·T+ b˛©düT\≈£î ‘Ó*j·T&É+‘√ Vü≤+‘·≈£î\T |üsês¡j·T´s¡T. yê]ø√dü+ b˛©düT\T >±*+|ü⁄ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T. |ü⁄wüŒ\‘·qT b˛düTºe÷s¡º+ ì$T‘·Ô+ q+<ë´\ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. bò˛{À ñ+~. Á|ü#·T]+#·>∑\s¡T..

<=+>∑\qT |ü{Ϻ+∫q kÕúì≈£î\T &√Hé @Á|æ˝Ÿ 8(düTes¡íyês¡Ô):|ü≥ºD+˝Àì eTTì‡|ü˝Ÿ ãC≤s¡T q+<äT ã+>±s¡T cÕ|ü⁄˝À #√ØøÏ Á|üj·T‹ï+∫q e´øÏÔì kÕúì≈£î\T yÓ+ã&ç+∫ |ü≥Tº≈£îì b˛©düT\≈£î Ä~yês¡+ n|üŒ–+#ês¡T. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚ |òæÁãe] 7e ‘˚B ñ<äj·T+ kÕúìø£ eTTs¡∞ø£èwüí p´yÓ\sY‡˝À ñ<äj·T+ mì$T~ >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À q\T>∑Ts¡T e´≈£îÔ\T Á|üy˚•+∫ uÒs¡e÷&ÉT‘·÷ j·T»e÷ìì eTuÛÑ´ô|{Ϻ Hê\T>∑T »‘·\ ø£eTà\qT #√Ø#˚XÊs¡T. Ä~yês¡+ ñ<äj·T+ eTTì‡|ü˝Ÿ ãC≤s¡T˝À n<˚Ø‹q Á|üj·T‹ïdüTÔ+&É>± nqTe÷ì+∫q j·T»e÷ì #√ØøÏ >∑T¬s’q cÕ|ü⁄ j·T»e÷ìøÏ |æ*|æ+#·>± Ä e´≈£îÔ\T bÕ]b˛j˚T Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. q\T>∑T]˝À ùwø˘dü©yéT nH˚ e´øÏÔì yÓ+ã&ç+∫ |ü≥Tº≈£îì <˚Vü≤X¯ó~› #˚dæq |æeTà≥ b˛©düT\≈£î n|üŒC…bÕŒs¡T. <=+>∑ eT<Ûë´Vü≤ï+ cÕ~ÛU≤Hê˝À »s¡T>∑T‘·Tqï $yêVü≤+˝À ◊bÕ´&é ≈£L&Ü <=+–*+∫q≥T¢ yês¡T b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ùwø˘dü©yéT ãfi≤fl] yêdæ nì πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚dæq |æeTà≥ ]ø£eØ #˚kÕÔeTì |ü≥ºD môd’‡ ‘Ó*bÕs¡T.

ù|ø±≥sêj·TTfi¯¢ n¬sdtº yÓ\Tú]Ô @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\ |ü]~Û˝Àì sêeTfi¯flø√≥ Á>±eT+˝À Ä~yês¡+ ù|ø±{≤&ÉT‘·Tqï Á&Ó’esY ÁøÏwüí, q&ç|æ eT<ä›j·T´, ñ<äjYT≈£îe÷sY\‘√ bÕ≥T eTs√Ç<ä›]ì |ü≥Tº≈£îqï≥T¢ môd’‡ <ÛäqT+»j·T ‘Ó*bÕs¡T. ù|ø±{≤&ÉT‘·THêïs¡qï düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T yê]ô|’ <ë&ÉT\T #˚dæ s¡÷. 41,400\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. πødüTqyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

j·T÷»sY #êØ®\ u≤<äT&ÉT yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT... #ÛêØ®\÷ ø£≥ºqedüs¡+ ˝Ò<äT. ø±˙ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î dü]|ü&Ü ôd+≥s¡T¢ Á|üdüTÔ‘·+ ø£s¡Tej·÷´sTT. $<äT´‘Y _\T¢\qT #Ó*¢+#˚+<äT≈£î ôV’≤<äsêu≤<é, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À πøe\+ 24 ÇÄsYz ôd+≥s¡T¢ e÷Á‘·y˚T ñHêïsTT. á 24 ôd+≥s¡¢≈£î>±qT <ë<ë|ü⁄ 33 \ø£å\ eT+~ $<äT´‘Y $ìjÓ÷>∑<ës¡T\THêïs¡T. nsTT‘˚ Ms¡+<äs¡÷ _\T¢\T #Ó*¢+#˚+<äT≈£î ñqï ÇÄsYz ôd+≥s¡T¢ #ê\e⁄. |òü*‘·+>± Çùdyê πø+Á<ë\yÓ’ù| Á|ü»\T yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. $<äT´‘Y _\T¢˝Ò ø±ø£ Ç‘·s¡ _\T¢\T ≈£L&Ü #Ó*¢+#·e#·Tà nH˚ ñ<˚›X¯+‘√ Á|ü»\T Ç ùdyê πø+Á<ë\qT ÄÁX¯sTTdüTÔHêïs¡T. XÊ¢ãT\qT ã{Ϻ edü÷\T Çùdyê πø+Á<ë\≈£î ôd+Á≥˝Ÿ &çdüÿ+ qT+∫ ¬s+&ÉT s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq #Ó*¢düTÔHêïs¡T. ÇB #ê\<äqï≥T¢>± H˚s¡T>± $ìjÓ÷>∑<ës¡Tì qT+#˚ düØ«dt #ÛêØ®\T edü÷\T #˚ùd+<äT≈£î s¡+>∑+ dæ<äΔyÓTÆ+~.


•~∏˝≤edüú˝À ‘·Vü≤d”˝≤›sY ø±sê´\j·T+ Ä\÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 8, düTes¡íyês¡Ô: ìjÓ÷»ø£es¡Z πø+Á<äyÓTÆq Ä\÷s¡T |ü≥ºD+˝Àì ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ •~∏˝≤edüú≈£î #˚s¡T≈£îqï~. Bìô|’ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î mìïkÕs¡T¢ ‘Ó*j·TCÒdæHê |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<ÛäT&˚ø£s¡Tej·÷´&ÉT. á uÛÑeHêìï Á_{°wt yê] |ü]bÕ\q˝À 1852˝À ì]à+#ês¡T. á uÛÑeHêìøÏ <ë<ë|ü⁄>± 160 dü+e‘·‡sê\T ì+&Üj·Tì kÕúìø£ ô|<ä›\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡T. Ç≥Te+{Ï |ü⁄sê‘·qyÓTÆq uÛÑeqeTT˝À Ç|üŒ{Ïø° ‘·Vü≤o˝≤›sY, düuŸÁf…»Ø e+{Ï ø±sê´\j·÷\T ø±\eTTyÓ\¢ãT#·Tà ‘·THêïsTT. nsTT‘˚ Çø£ÿ&çøÏ m+‘√eT+~ eT+Á‘·T\T, XÊdüqdüuÛÑT´\T, õ˝≤¢ |ü]bÕ\q n~Ûø±s¡T\T edü÷Ô, yÓfi¯SÔ ñ+{≤s¡T. ø±˙ á uÛÑeq dæú‹ >∑‘·T\qT e÷Á‘·eTT |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ yêπs ø£s¡Tej·÷´s¡T. Çø£ÿ&É |üì#˚düTÔqï Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T ‘·eT ÁbÕD≤\qT ns¡#˚‹˝À ô|≥Tº≈£îì ø±\eTT >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. m|ü⁄Œ&ÉT @+

3

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

k˛eTyês¡+ @Á|æ˝Ÿ 9, 2012

ô|’ø£|ü⁄Œ ô|#·TÃ\T }&ç|ü&çq ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<√qì ñ<äj·T+ ø±sê´\j·÷ìøÏ sê>±H˚ <˚e⁄&çì ÁbÕ]ú+#·T≈£î+{≤s¡T. á s√E eTeTà*ï düTs¡øÏå‘·+>± ø±bÕ&ÉTkÕ«$T nì yÓTT≈£îÿ≈£îì ‘·eT ‘·eT d”≥¢˝À ÄoqT˝…’ ‘·eT |üqT˝˝À ìeT>∑ïeTe⁄‘ês¡T. nsTT‘˚ eT<ä´ eT<ä´˝À e÷Á‘·+ yês¡T ø±sê´\j·T uÛÑeqeTT yÓ’|ü⁄ #·÷dü÷ÔH˚ ñ+{≤s¡T. m+<äTø£+fÒ n~m|ü⁄Œ&ÉT ≈£L*b˛sTT MT<ä |ü&ÉT‘·T+<√qì

uÛÑj·T+. Çø£ ]ø±s¡T¶ >∑~ $wüj·T+ #Ó|üŒqedüs¡+ ˝Ò<äT. bÕ‘· ]ø±s¡T¶\T nedüs¡yÓTÆ ]ø±s¡T¶ >∑~ ‘·\T|ü⁄\T rùdÔ ô|’ ø£|ü⁄Œ MT<ä |ü&ÉT‘·T+<äì mes¡÷ Ä >∑~˝ÀìøÏ yÓ\¢&ÜìøÏ kÕVü≤dæ+#·s¡T. ô|’ ø£|ü⁄Œ ≈£L* ]ø±s¡T¶\T uÛÑÁ<ä|ü]∫q sê´≈£î\ô|’ ÄqTø=ì ñ+~. ]ø±s¡T¶ ø=s¡≈£î Ä sê´≈£îqT eTT≥Tº≈£î+fÒ ≈£L*b˛‘·T+<äqï uÛÑj·T+‘√ Ä >∑~˝ÀìøÏ me«s¡÷ yÓ\¢s¡T. Çø£ ‘·Vü≤o˝≤›sY >∑~ nsTT‘˚ m|ü⁄Œ&ÉT #·÷dæq ô|’ qT+∫ ô|#·TÃ\T sê\T‘·T+{≤sTT. Ä n~Ûø±] <ä>∑Zs¡ @<Ó’Hê $wüj·T+ e÷{≤¢&Ü\+fÒ uÛÑj·T+uÛÑj·T+>± ñ+{≤s¡T. n˝≤ •~∏˝≤edüúyÓTÆq uÛÑeq+˝À n~Ûø±s¡T\T |üì#˚j·T˝Òì |ü]dæú‹ ñqï~. ø±e⁄q ô|’ n~Ûø±s¡T\T ‘·ø£åDy˚T düŒ+~+∫ Ä ø±sê´\j·T uÛÑeqeTTq≈£î eTs¡eTà‘·T\T #˚|ü{Ϻ nø£ÿ&É |üì#˚düTÔqï ñ<√´>∑T\qT ø±bÕ&Ü*‡q u≤<Ûä´‘·T Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\ô|’ ñ+<äì kÕúìø£ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

|òüTq+>± Áø°düTÔ |ü⁄qs¡T‘êΔq y˚&ÉT≈£\T Ä\÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 8, düTes¡íyês¡Ô: eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Á>±e÷\˝Àì Á¬ø’düÔe⁄\T Áø°düTÔ eTs¡DeTTqT »sTT+∫ ‹]– ˝Ò#ê&Éì Ä~yês¡+ ‘·eT Á>±e÷˝À¢ |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. Áø°düTÔ •\Te eTs¡DÏ+#·ø£ eTTqT|ü⁄ H˚qT eTs¡D+ H=+~ ‹]– eT÷&Ée ~qeTTq düJe⁄&Ó’ ˝ÒkÕÔqì u…’_˝Ÿ˝À ñqï e÷≥\ Á|üø±s¡+ Á¬ø’düÔe⁄\ qeTàø£+. X¯óÁø£yês¡+ eTs¡DÏ+∫ Ä~yês¡+ ‹]– ˝Ò#ê&Éì yês¡T #·]Ã˝À ÁbÕs¡úq\T #˚dæ nq+‘·s¡+ ãj·T{ÏøÏ edüTÔqï uÛÑ≈£îÔ\T qeTTà‘·THêïs¡T. ø£qTø£ Ä~yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq ¬s+&ÉT >∑+≥\ qT+∫ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+∫ b˛{°\˝À ¬>\Tbı+~q Á¬ø’düÔe <˚yê\j·TeTT˝À #˚] #˚] ÁbÕs¡úq\T #˚kÕs¡T. yê]øÏ ãVüQeT‘·T\T Á|ü<Ûëq+ #˚XÊs¡T. á nq+‘·s¡+ uÛÑ≈£îÔ\T |ü+&ÉT>∑ »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä j·÷ #·]à bÕdüºs¡T\T Ä<ä«s¡´+˝À dü+<äs¡“+>± kÕj·T+Á‘·+ 3 >∑+≥\≈£î ‹]– #·]Ã\˝À ìs¡«Væ≤+∫ Á|üuÛÑTe⁄ ÄodüT‡\T bı+<ëeTì uÛÑ≈£îÔ\T ÁbÕs¡úq\T »]|æ Ä≥\ b˛{°\T, kÕ+düèÿ‹ø£ dü+‘√wüeTT‘√ >∑&ÉT|ü⁄≈£îHêïs¡T.

ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À ¬>*∫q »≥¢≈£î ãVüQeT‘·T\ Á|ü<ëq+ ne⁄≈£î, @Á|æ˝Ÿ 8, düTes¡íyês¡Ô: kÕúìø£ |ü≥ºD+˝Àì md”‡ ø±\˙˝À ádüºsY ÁøÏdæºj·THé‡ |ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“+>± eT]j·TT ˙s¡ø£≥Tº Á|üdüqï≈£îe÷sY C≤„|üø±s¡ú+ 16 s√E\ qT+∫ »]–q á ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ b˛{Ï\˝À ¬>*∫q »≥¢≈£î Ä~yês¡+ ãVüQeT‘·T\T Á|ü<Ûëq+ #˚XÊs¡T. yÓT<ä{Ï ãVüQeT‹ì ãq>±q|ü*¢øÏ #Ó+~q ÁãVü≤à »≥Tº≈£î s¡÷.10,000\qT {°#·sY ◊»ø˘ n+~+#ês¡T. ¬s+&Ée ãVüQeT‹ì ne⁄≈£î #Ó+~q C≤Hé »≥Tº≈£î s¡÷.5,000\qT <äT–Z¬s&ç¶ s¡M+Á<äHê<∏é¬s&ç¶ Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. eT÷&Ée ãVüQeT‹ì Ä≈£îeT\¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q »≥Tº≈£î ÁøÏwæºj·THé j·T÷‘Y s¡÷.3,000y˚\qT n+~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Äe⁄\ düT<Ûëø£sY, j˚TùdãT, eT<ÛäT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ùdïVæ≤‘·T&ç ≈£î≥T+u≤ìï Ä<äT≈£îqï &Üø£ºsY >∑Ts¡Tej·T´ ø√yÓ\≈£î+≥¢, @Á|æ˝Ÿ 8, düTes¡íyês¡Ô: >∑Ts¡Tsê» $TÁ‘·eT+&É* Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ôdÁø£≥Ø yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å´‘·q Ä~yês¡+ kÕúìø£ s√≥Ø ø£¢uŸ q+<äT düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç{°e\ nø£dæàø£+>± eTs¡DÏ+∫q #êø£* •e j·T´ nø±\ eTs¡D≤ìøÏ dü+‘ê|ü+ ‘Ó* bÕs¡T. ‘·q≈£î ∫s¡ø±\ $TÁ‘·T&Ó’q •e j·T´ eTs¡D≤ìøÏ rÁe+>± ∫+‹dü÷Ô &Üø£ºsY >∑Ts¡Tsê» ~Á>±“+‹ #Ó+<ës¡T. Ä ≈£î≥T+u≤ìï Ä<äTø√ Ä]úø£ düVü‰j·T+ n+<äCÒdüTÔqï &Üø£ºsY >∑Ts¡Tej·T´ e&É+ ùdïVæ≤ ‘·T&ç>± ‘·q uÛ≤<ä´‘·>± uÛ≤$+∫ s¡÷. 30 y˚\qT Ä]úø£ düVü‰j·T+>± n+<äCÒ XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑&ɶ+ sêeTÁøÏcÕí¬s&ç¶, m‘·Ô|ü⁄ dü<ë•yê¬s&ç¶, $TÁ‘·eT+&É* düuÛÑT´\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düuŸC…’\T ˝Òø£ U…’B\ ‘·s¡*+|ü⁄˝À nedüú\T Ä\÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 8, düTes¡íyês¡Ô : Ä\÷s¡T˝Àì düuŸC…’\T eTs¡eTà‘·TÔ\ ù|s¡T ‘√ eT÷‘·ã&ç ø=ìï@fi¯ó¢ ø±edüTÔHêï Ç+‘·es¡≈£î j·T+Á‘ê+>∑+ |ü{Ϻ+ #·Tø√˝Ò<äT. ø±s¡D+ eTs¡eTà‘·T\T #˚dæ ◊<˚fi¯ó¢ >∑&ÉTdüTÔHêï ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ H√#·Tø√ø£ ‹]– eTs¡eTà‘·T≈£î ‘·j·÷¬s’+~. B+‘√ $$<ä πødüT˝À¢ •ø£å |ü&çq U…’B\T Ä<√ì, |ü‹Ôø=+&É,m$Tà>∑q÷s¡T ‘·~‘·s¡ C…’fi¯¢≈£î ‘·s¡*düT ÔHêïs¡T. C…’fi¯¢ XÊK sêj·T\d”eT &Ó’¬sø£ºsY Ä\÷s¡T düuŸC…’\TqT |ü]o*+∫Hê |òü*‘·+ e÷Á‘·+ X¯Sq´+. e÷J myÓTੇ eTkÕ˝≤ |ü<äà» |ü<äMø±\+˝À düuŸC…’\T eTs¡eTà ‘·T\ ø√dü+ 3 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚sTT+#ês¡T. nsTTHê Ç+‘·es¡≈£î düuŸC…’\T ‘Ós¡T#·Tø√ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·TeTì |ü\Te⁄s¡T n+≥THêïs¡T.

kÕe÷qT´\ ã‘·T≈£î <äTs¡“¤s¡+ Ä\÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 8, düTes¡íyês¡Ô: ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T ô|s¡T>∑T ‘·T+&É&É+‘√ kÕe÷q´,eT<ä´ ‘·s¡>∑‹ ≈£î≥T+u≤\ ã‘·T≈£î\T <äTs¡“s¡+>± e÷sêj·Tì dæ|æm+ ‘ê\Tø± ø±s¡´<ä]Ù Vü≤qTeT+‘·T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ä\÷s¡T s√&ÉT¶ uÛÑeHê\ n‹~∏ >∑èVü≤+ Äes¡D+˝À Äj·Tq $˝ÒKs¡T\‘√ á y˚Ts¡≈£î e÷{≤¢&Üs¡T. ô|+∫q <Ûäs¡\T ‘·–Z+∫ ¬s’‘·T\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+~+#ê\ì ø√sês¡T. ˝Òì|üø£å+˝À dæ|æm+ Ä<ä«s¡´+˝À ô|<ä›m‘·TÔq Ä+<√fi¯q #˚|ü&ÉT‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. d”◊{Ïj·TT eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù Js¡>ö&é, X‚KsY\T á düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ÷&É˝Ÿ m+ôd{Ÿ≈£î n|üPs¡« düŒ+<äq: ;d”mdtm|òt ø£s¡÷ï\T, @Á|æ˝Ÿ 8, düTes¡íyês¡Ô: y˚T 12e ‘˚Bq »]π> m+ôd{Ÿ |üØø£å |ü≥¢ $<ë´s¡Tú\≈£î eT]+‘· ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î _dæ $<ë´]ú dü+|òüT+ ìs¡«Væ≤+∫q yÓ÷&É˝Ÿ m+ôd{Ÿ |üØø£å≈£î $<ë´s¡Tú\ qT+∫ n|üPs¡« düŒ+<äq \_Û+∫+~. yÓTT‘·Ô+ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï yê] dü+K´ 2,859 eT+~ ø±>± Vü‰»s¡sTTq yê] dü+K´ 2,532 eT+~ Vü‰»¬s’q≥T¢ _dæ $<ë´]ú dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. |üØø£å πø+Á<ë\qT |ü\Te⁄s¡T _dæ Á|üC≤ Hêj·T≈£î\T dü+<ä]Ù+#ês¡T. |üØø£å ìs¡«Vü≤D |ü≥¢ yês¡T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. |üØø£å πø+Á<ë\qT dü+<ä]Ù+∫q yê]˝À _dæ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T eT~›˝Ò{Ïj·÷<äyé, Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, nj·T´qï, Á|üeTTK n<Ûë´|ü≈£î\T ñe÷eTùV≤X¯«s¡sêe⁄, &Üø£ºsY ¬ø.$.düTu≤“¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T. á |üØø£å\˝À ñrÔs¡í‘·, yÓTT<ä{Ï eT÷&ÉT kÕúHê\T bı+~q yê]øÏ ‘·–q Áb˛‘ê‡Væ≤ø£ ãVüQeT‘·T\T |üP˝Ò »j·T+‹ s√Eq n+<äCÒdüTÔqï≥T¢, n˝≤π> |üØø£å |òü*‘ê\T 10e ‘˚Bq $&ÉT<ä\ #˚kÕÔeTì $<ë´]ú dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø. Äq+<é ‘Ó*bÕs¡T. sêuÀe⁄ $<ë´ dü+e‘·‡s¡+˝À $<ë´]ú dü+|òüT+

|üØø£å πø+Á<ë\qT dü+<ä]Ù+∫q ;d”æ Á|üC≤ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T $<ë´s¡Tú\≈£î eT]ìï ñ|üjÓ÷>∑ø£s¡yÓTÆq ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤düTÔ+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á |üØø£å ìs¡«Vü≤D≈£î düVü≤ø£]+∫q $<ë´]ú dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\≈£î, ø£fi≤XÊ\ j·÷»e÷Hê´\≈£î, $<ë´s¡Tú\≈£î, |üÁ‹ø± k˛<äs¡T\≈£î, Á|üC≤ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T Äj·Tq Á|ü‘˚´ø£ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $<ë´]ú dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù nXÀø˘, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù mdt.$.»>∑Bwt, ≈£s¡÷ï\T q>∑s¡ ø£˙«qsY ¬ø. yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ne⁄≈£î ∫qï ¨‘·÷s¡T˝À edü+‘√‘·‡e+ T, @Á|æ˝Ÿ 8, düTes¡íyês¡Ô: ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì ∫qïôVA‘·÷s¡T @môd’‡ ã~© Ä\÷s¡ Á>±eT+˝À dæ<ä›sêy˚TX¯«s¡kÕ«$T ñ‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± edü+‘√‘·‡e y˚&ÉTø£\T ne⁄≈£î, @Á|æ˝Ÿ 8, düTes¡íyês¡Ô: ne⁄≈£î b˛*dt ùdºwüHé qT+&ç mmôd’‡ lsêeTT\T q+<ë´\ ‘ê\Tø± b˛*dt ùdºwüHé≈£î ãB* nsTTq≥T¢ ôV≤&é ø±ìuŸùdºãT˝Ÿ qs¡dæ+VüQ\T Ä~yês¡+ $˝Ò≈£s¡T \≈£î ‘Ó*bÕs¡T. uB*ô|’ yÓfi¯¢qTqï lsêeTT\≈£î düHêàqdüuÛÑ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n~∏‹>± kÕúìø£ dæ◊ düT<Ûëø£sY Vü≤»s¡sTT Äj·Tq≈£î XÊ\Te ø£|æŒ düHêàq+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\ ãB* kÕ<Ûës¡Dy˚Tqì nHêïs¡T. mø£ÿ&É ñHêï eè‹Ô |üs¡+>± ìC≤sTTr>± uÛ≤<ä´‘·\qT ìs¡«Væ≤+∫ Á|ü»\˝À eT+∫ >∑T]Ô+|ü⁄ bı+<ë\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À b˛*dt dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä~yês¡+ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Çø£ÿ&É »]π> s¡+>∑T˝≤≥≈£î ˇø£ Á|ü‘˚´ø£‘· ñ+~. >∑T˝≤_ s¡+>∑TqT e÷Á‘·y˚T Çø£ÿ&É #·\T¢≈£î+{≤s¡T. Á>±eT+˝À ◊<äT Á|ü<˚XÊ˝À¢ >∑T+‘·\T ‘·$« n+<äT˝À s¡+>∑T˙fi¯ó¢ ø£\T|ü⁄‘ês¡T. kÕ«$Tyê]øÏ _+<Ó\‘√ s¡+>∑T ˙fi¯ó¢ düeT]ŒkÕÔs¡T. kÕ«$Tyê] }πs–+|ü⁄ ‘·sê«‘· s¡+>∑T˙fi¯ó¢ #·\T¢ø√e&É+ ÄqyêsTTr>± edüTÔqï<äì Ä\j·T ìsê«Vü≤≈£î\T lìyêdüT\T ‘Ó*bÕs¡T.

ô|q¸qs¡¢ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê* &√Hé{ÖHé, @Á|æ˝Ÿ 8, düTes¡íyês¡Ô: kÕúìø£ ô|q¸qs¡¢ uÛÑeqeTT q+<äT Ä~yês¡+ »]–q düe÷y˚X¯+˝À &√Hé ô|q¸qs¡¢ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T uÛ≤qTdæ+>¥ ô|q¸qs¡T¢ m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ô|’ <äèwæº kÕ]+∫ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 60 dü+e‘·‡sê\T ì+&çq Á|ü‹ ô|q¸qsY≈£î 50 XÊ‘·+, 65 dü+e‘·‡sê\T ì+&çq ô|q¸qs¡¢≈£î 10 XÊ‘·+ ø±«+≥yéT Çyê«\ì, ãdüT‡ bÕdüT\˝À 25 XÊ‘·+ sêsTTr\qT ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. á HÓ\ 15q ø£s¡÷ï\T˝À »s¡T>∑T ô|q¸qs¡¢ õ˝≤¢ düe÷y˚XÊ\≈£î düuÛÑT´\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHê\ì ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ $ÁXÊ+‘· ‘Ó\T>∑T |ü+&ç{Ÿ mdt. |ü⁄s¡Tc˛‘·ÔyéT Ä#ê]ì dü+|òüT+ düuÛÑT´\T |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s¡´<ä]Ù e÷<ÛäekÕ«$T, ø√XÊ~Ûø±] >√bÕ˝Ÿ, yÓ’dt Á|üdæ&Ó+{Ÿ zãT\|ü‹, <ëdü|üŒ, ÁøÏcÕí¬s&ç¶, Vü≤˙|òt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

k˛eTyês¡+ 9, @Á|æ˝Ÿ, 2012

|üs¡«‘· •Ks¡+ô|’ ì\ã&ç uÛÑ÷e÷´ø±XÊ\qT, düeTTÁ<ä|ü⁄ n\\qT, Á|üø£è‹ kÂ+<äsê´ìï ÄkÕ«~dü÷Ô nqTuÛÑ÷‹ bı+<ä&É+ }Vü≤øÏ n+<äì $wüj·T+>± nì|æ+#·e#·TÃ. ø±˙ q÷´õ˝≤+&é á }Vü≤øÏ kÕø±s¡s¡÷bÕìï n+~düTÔ+~. q÷´õ˝≤¢+&é n|ü]$T‘· kÂ+<äs¡´+ |üsê´≥≈£î\qT düyÓ÷àVü≤q |üs¡TdüTÔ+~. ‘Ó\T>∑T dæìe÷ ìsêà‘·\≈£î Ç~ m+‘√ ÇwüºyÓTÆq wüO{Ï+>¥ kÕŒ{Ÿ, ˇø£ yÓ’|ü⁄ Væ≤e÷\j·T |üs¡«‘· ÁX‚DT\qT ‘·\|æ+#˚ j·T÷s√|t Ä˝ŸŒ‡ |üs¡«‘ê\T, eTs√yÓ’|ü⁄ ã+>±s¡T s¡+>∑T˝À yÓT]dæb˛‘·Tqï ÇdüTø£ rsê\T, ìs¡«\yÓTÆq düs¡düT‡\ kÂ+<äs¡´+ Çø£ÿ&É |üsê´≥≈£î\qT eT+Á‘·eTT>∑T›\qT #˚düTÔ+~.q÷´õ˝≤+&é ˇø£ ÄXÊB«|ü+. <ë<ë|ü⁄ yÓsTT´ dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ e÷y√Ø Ä~yêdüT\T Çø£ÿ&çøÏ e∫à dæús¡ ìyêdü+ @s¡Œs¡#·T≈£îHêïs¡T.1642˝À &É#Y |üsê´≥≈£î&ÉT mã˝Ÿ ‘êdte÷Hé Çø£ÿ&çøÏ e#êÃ&ÉT.Ä~yêdüT\T \‘·&çï Çø£ÿ&É qT+&ç ‘·]y˚TkÕs¡T. 1769˝À Á_{Ïwt |üsê´≥≈£î&ÉT CÒyéT‡ ≈£îø˘ Á|üdüTÔ‘·+ ª–dtãsYï>± |æ\TdüTÔqï bÕeغ uÒμô|’ n&ÉT>∑Tô|{Ϻ nø£ÿ&ç kÂ+<äsê´ìï #·÷dæ |üs¡e•+∫ b˛j·÷&ÉT.Ç+>±¢+&é≈£î yÓ[fl Ä $wüj·÷H˚ï n+<ä]ø° #ÓbÕŒ&ÉT.kÕÁe÷»´yê~ nsTTq Á_≥{Ïwt Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q ≈£î‘·+Á‘ê\‘√ Ä~yêdüT\‘√ dü+~Û @s¡Œs¡#·T≈£îì Ä Á|ü<˚XÊìï ªÁ_{Ïwt e\dü ÁbÕ+‘·+>± e÷s¡TÃ≈£î+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT n~

HÍø£\ q>∑s¡+ Äø˘˝≤+&é (dæ{°Ä|òtùd˝Ÿ‡) q÷´õ˝≤+&éøÏ Ä]úø£ sê»<Ûëì. n‘ê´<ÛäTìø£ q>∑s¡+ Ç~. <ÛÓ’sê´ìøÏ n<äT“¤‘êìøÏ Ç~ ù|s¡T dü+bÕ~+∫+~. ø±© {≤\sY≥Hé n+{≤]ÿ{Ïø˘ mHéøö+≥sY ˇø£ ñ‘·ÿ+sƒ¡ uÛÑ]‘·yÓTÆq j·÷Á‘·. k˛ïø±´{Ÿô|’ ≈£Ls¡TÃì dü+<ä&ç #˚ùd ô|+–«Hé\ eT<Ûä´ ‹s¡T>∑T‘·÷ yê{Ï Çfi¯¢ eT<Ûä´ yÓfi¯ó‘·÷ kÕπ> Væ≤e÷#êÃ~‘· n+{≤]ÿ{Ïø± Á|üj·÷D+ mqï{Ïø° eTs¡Te˝Òì nqTuÛÑ÷‹ì ø£*–düTÔ+~. $XÊ\yÓTÆq düeTTÁ<ä nπø«]j·T+ »\#·sê\qT ˙{Ï ˝À|ü\ ì]à‘·yÓTÆq bÕs¡<äs¡Ùø£ mÁøÏ*ø˘ kıs¡+>∑+ qT+&ç #·÷&Ée#·TÃ. eTÚ+{Ÿ á&ÉHé qT+&ç eTH√Vü≤s¡yÓTÆq q>∑s¡+, z&Éπse⁄ <äèX¯´+ ø£ì|ædüTÔ+~. Áø±&ÜÁ|æj·TT\T Çø£ÿ&É >√˝ŸŒ¤, >∑TÁs¡|ü⁄ kÕ«Ø\ Äq+<ëìï bı+<äe#·TÃ.|æ\¢\≈£î m+‘√ dü+‘√cÕìï ø£*–+#˚ nã«+#·sY bÕs¡Tÿ\T Çø£ÿ&É mH√ï ñHêïsTT. 1769 ˝À –dtãsYï rs¡+ô|’ ¬øô|ºHé CÒyéT‡ ≈£îø˘ n+<ä]ø£+fÒ eTT+<äT bÕ<ä+ yÓ÷kÕ&ÉT.Çø£ÿ&É n‘·ì $Á>∑Vü‰ìï ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.Äø˘˝≤´+&é qT+&ç $e÷qe÷s¡Z+˝À –dtãsYïøÏ ˇø£ >∑+≥˝À #˚s¡Tø√>∑\T>∑T‘êeTT.Ç~ Á|üXÊ+‘·+>±, @ø±+‘·+>± ñ+&˚ ∫qï Á|ü<˚X¯+. á Á|ü<˚XÊìøÏ ñqï $•wüº‘· #ê˝≤ ‘·≈£îÿe eT+~øÏ ‘Ó \ Tdü T .dü + e‘· ‡ s¡ +

bı&Ée⁄Hê Çø£ÿ&É dü÷s¡T´&ÉT eTT+<äT>± ñ<äsTTkÕÔ&ÉT. Çø£ÿ&çøÏ e∫Ãq |üsê´≥≈£î\T á eTH√Vü≤s¡ dü÷s√´<äj·T+ <äèXÊ´ìï #·÷dæ Äq+~+#·e#·TÃ. Äø˘˝≤+&éøÏ <äøÏåD≤q ñqï yêjYTø±‘√ ˝Àj·T dü+e‘·‡s¡+ bı&Ée⁄Hê |ü#·Ã<äq+‘√ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÉT‘·÷ ñ+≥T+~. q÷´õ˝≤+&é˝À ñqï n‹ô|<ä› q~ ª yêjYTø±‘√ Çø£ÿ&çqT+&˚ ãj·T\T<˚s¡T‘ês¡T.eTqdüT <√#˚ VüQø± »\bÕ‘·+ BìøÏ <ä>∑Zs¡˝ÀH˚ ‘êj·T|ü⁄ düs¡düT Çø£ÿ&É ø£ì|ækÕÔsTT. á düs¡düT‡ 616 #·<äs¡|ü⁄ øÏ.MT $d”Ôs¡í+˝À yê´|æ+∫ ñ+~. <∏äs¡à˝Ÿ dæ{° s√{Às¡÷yê s√{Às¡÷yêì ˇø£ s¡Vü≤dü´eTj·T uÛÑ÷$T>± e]íkÕÔs¡T. Çø£ÿ&É uÛÑ÷$T˝À qT+&ç ãj·T{ÏøÏ e#˚à y˚&ç ˙{° ãT>∑Z\T ÄX¯´sê´ìï ø£*–kÕÔsTT.

ˇø£ dü«‘·+Á‘·<˚X¯+. q÷´õ˝≤+&é˝À ¬s+&ÉT ô|<ä› B«bÕ\T ñHêïsTT.M{Ïì ñ‘·Ôs¡, <äøÏåD B«bÕ\T>± |æ\TkÕÔs¡T. M{Ï‘√bÕ≥T ø=ìï ∫qï B«bÕ\÷ ñHêïsTT.ñ‘·Ôs¡, <äøÏåD B«bÕ\qT ≈£îø˘ nU≤‘·+ $uÛÑõdüTÔ+~. <äøÏåD , |üdæ|òæø˘ eTVü‰ düeTTÁ<ä+ eT<Ûä´ ˝À ñqï q÷´õ˝≤+&é Á|ü|ü+#·+˝À $T–*4q <˚XÊ\≈£î <ä÷s¡+>± ˇ+≥]>± ñ+~. á B«|ü+ ÄÁùdº*j·÷øÏ 1,000yÓTÆfi¯¢ <ä÷s¡+˝Àq÷, <äøÏåD nyÓT]ø±øÏ 4500 yÓTÆfi¯fl <ä÷s¡+˝Àq÷ ñ+~. düT<ä÷s¡+˝À ñHêï q÷´õ˝≤+&é ˇø£ Ä<ÛäTìøÏ kÕ«e\+ãq <˚X¯+.bÕ\T, ô|s¡T>∑T , ñìï yÓ’Hé\≈£î á <˚X¯+ Á|ü|ü+#· Á|üdæ~Δ >±+∫+~. Ç$

eTqTwüß\ ø£+fÒ <ë<ë|ü⁄ 20 ¬s≥T¢ m≈£îÿe>± ñ+{≤sTT.

ô|\T¢_≈£î‘·Tqï n–ï |üs¡«‘·+˝≤ uÛÑ÷$T øÏ+<ä qT+∫ ãT&É>∑\‘√ ≈£L&çq ãTs¡<ä ãj·T≥≈£î Á|üeVæ≤düTÔ+&É≥+ #·÷dæq|ü⁄Œ&ÉT m+‘√ ÄX¯Ãs¡´+ ø£\T>∑T‘·T+~. M{Ïì ªe÷&É÷´˝Ÿ‡μ nì |æ\TkÕÔs¡T. ÄX¯Ãs¡´øÏ‘·T\qT #˚ùd á <äèXÊ´\qT ∫qï$e÷Hê\˝À, ôV≤*ø±´|üºs¡¢˝À ≈£Ls¡TÃì #·÷ùdÔ Ä Äq+<äy˚T y˚s¡T>± ñ+≥T+~. q÷´õ˝≤+&é˝À ∫qï $e÷Hê\T,

q\¢{Ï n<ë›\ yÓqTø£ <ë–q

ôV≤*ø±´|üºs¡T¢ düT\uÛÑ+>± n<Ó›≈£î \_ÛkÕÔsTT. ªe÷y√] ÄsYº n+&é Áø±|tº ôd+≥sYμ Çø£ÿ&É #·÷&Ée\dæq eTs=ø£ n<äT“‘· Á|ü<˚X¯+. Ç+<äT˝À kÕúìø£ Á|ü»\ JeqXË’*, yê] dü+düèÿ‹ì #·÷&Ée#·TÃqT. ªmÁ>√&√yéTμ ˝À >=Á¬s\ ñìï rj·T&É+, Äe⁄\ bÕ\T |æ‘·ø£&É+, |üX¯óe⁄\ ô|+|üø£+, e´ekÕj·T dü+ã+~Û‘· eTH√s¡+»ø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT #·÷&É≥+ |üsê´≥≈£î\qT Äq+<ä&√*ø£˝À¢ eTT+#˚düTÔ+~. ñ‘·Ôs¡ B«|ü+˝À M{Ï‘√ bÕ≥T ø√s¡eT+&É˝Ÿ, uÒ Ä|òt ô|¢+{°,s¡Tyêô|≥Tº˝≤ Á|üø£è‹ kÂ+<äs¡´+ #·÷ùdyê]ì ø£{Ϻ |ü&˚düTÔ+~. eTÚ+{Ÿ s¡Tyêô|≥Tº k˛ïuÀsY¶ m+‘√ Äø£s¡¸D°j·T+>± ñ+≥T+~. >±¬s¶Hé dæ{° Á¬ø’dtº #·]Ã: ñ‘·Ôs¡ B«|ü+ ‘·sê«‘· <äøÏåD B«|üj·÷Á‘·qT Á¬ø’dtº #·]à qT+∫ ÁbÕs¡+_Û<ë›+. Ç~ ¬ø’+≥sY ã]˝À ˇø£ uÛ≤>∑+. <äøÏåD q÷´õ˝≤+&é˝À nìï{Ïø£+fÒ ô|<ä› q>∑s¡+. ø=+&É\T, ˝Àj·T\T, düeTTÁ<ë\ Á|üø£è‹ kÂ+<äsê´ìï ‘·q˝À ÇeTT&ÉTÃ≈£îqï á q>∑s¡+˝À mH√ï n+<äyÓTÆq ñ<ë´qeHê\T ñHêïsTT. á ø±s¡D+>± á q>∑sêìï ª>±¬s¶Hédæ{°μ >± |æ\TkÕÔs¡T. eTVü‰ q>∑sê\ Ä<ÛäTìø£ kÂø£sê´\‘√ $\dæ\T¢‘·÷ ñHêï Çø£ÿ&É dü+Á|ü<ëj·T kÕ+düèÿ‹ø£ #Ûêj·T\T

Á|üe÷<ä+ dü÷

Ç~ ø√&ç Äø±sêìï b˛*q ¬sø£ÿ\T ˝Òì |üøÏå. Ç~ m>∑Ts¡˝Ò<äT. ø±˙ y˚>∑+>± |ü]¬>‘·TÔ‘·T+~. q÷´õ˝≤+&é Á|ü»\T Á|ü|ü+#·+˝À ªøÏ$ ù|s¡T‘√ ù|s¡T>±+#ês¡T. ¬ø’ø√sê: Á¬ø’dtº #·]à qT+∫ 170 øÏ.MT <ä÷s¡+˝À ¬ø’ø√sê ñ+~. Çø£ÿ&É y˚˝Ÿ #˚|ü\qT <ä>∑Zs¡ qT+∫ #·÷&Ée#·TÃ. ªy˚˝Ÿ yê#Y ø£+ô|˙μ y˚˝Ÿy˚ ùdºwüHé qT+∫ Á≈£LCŸ\qT q&ÉT|ü⁄‘·T+~. yê{Ï˝À y˚˝Ÿ ñqï kÕúHê\qT >∑T]Ô+#˚ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq yÓTÆÁø√bò˛Hé\T ñ+{≤sTT. 3øÏ$T<ä÷s¡+ qT+∫ y˚˝Ÿ <Ûä«qT\qT |üdæ>∑&ÉT‘êsTT. <Ûä«ìì >∑T]Ô+∫q ‘·sê«‘· ¬øô|ºHé Á≈£LCŸqT Ä ~X¯>± eT[¢kÕÔ&ÉT. #ê˝≤ <ä>∑Zs¡ qT+∫ y˚˝Ÿì #·÷ùdyê]øÏ |üsê´≥≈£î\ ˇfi¯ó¢ >∑>∑Ts=Œ&ÉTdüTÔ+~. s√e÷\T ìø£ÿu§&ÉT#·T≈£î+{≤sTT. eT÷&ÉT >∑+≥\ Á≈£LCŸ j·÷Á‘·˝À q÷´õ˝≤+&é ôV≤\ºsY &Ü*ŒHé\T ˙fi¯¢˝À ej·÷´sê\T b˛‘·÷ ø£ì$+<ä÷ #˚kÕÔsTT. Çø£ÿ&É d”˝Ÿ, sêj·T˝Ÿ Ä˝Ÿu…Á{≤dt ˝≤+{Ï »\#·sê\T ø£ì|ækÕÔsTT. Äø±s√yê˝À &Ü*Œ¤Hé‘√ bÕ≥T á‘· ø=&ÉT‘·÷ Ä&ÉTø√e#·TÃ. Çø£ÿ&ç düeTTÁ<ä+, |üs¡«‘ê\ <äèX¯´+ |üsê´≥≈£î\qT ÄX¯Ãs¡´#·øÏ‘·T\qT

‘=DÏøÏdü˝≤&ÉT‘·÷ ñ+{≤sTT. Ä<ÛäTìø£ >√‹ø˘ düºsTT˝Ÿ ˝À ñ+&˚ uÛÑe+‘·T\˝Àì kÕ+düèÿ‹ø£ πø+Á<ë\˝À 40 ø£+fÒ m≈£îÿe ÄsYº >±´\Ø\˝À ÁbÕNq Ä<ÛäTìø£ ø£fi≤ø£è‘·T\T ø£ì|ækÕÔsTT. Ç+≥πsïwüq˝Ÿ n+{≤]ÿ{Ïø˘ ôd+≥sY˝À |üsê´≥≈£î\T H˚\ô|’ n‘·´+‘· #·\¢ì Á|ü<˚X¯|ü⁄ nqTuÛÑ÷‹ì bı+<äe#·TÃ. Çø£ÿ&É eT+#·T |ü˝≤¢\ qT+∫ eT+#·T >∑TVü≤\˝À Á|üy˚•+∫q|ü⁄Œ&ÉT eTqøÏ düTHêï &çÁ^ ôd*‡j·Tdt ø£+fÒ 18 &çÁ^\ ‘·≈£îÿe ñc˛íÁ>∑‘· \_ÛdüTÔ+~. ùdÿ{Ï+>¥‘√ yÓTT<ä\T≈£îì eT+#·T‘√ dü+ã+~Û+∫q mH√ï Áø°&É\T ìs¡«Væ≤+#·Tø√e&ÜìøÏ ‘·–q @sêŒ≥T¢ Çø£ÿ&É ñ+{≤sTT. Çø£ÿ&É ôV≤>¥˝≤+&é, ˙fi¯¢˝À, ø=+&Éô|’ q&ç#˚ n<äT“‘·yÓTÆq yêVü≤q+ |üsê´≥≈£î\qT Äø£]¸düTÔ+~. á yêVü≤q+˝À ≈£Ls¡TÃqï yêfi¯¢øÏ ‘·–q+‘· >∑T+&Ó<Ó’s¡´+ ñ+&Ü*. ø=+&ÉMT<ä qT+∫ ˇø£ÿkÕ]>± Mfi¯ó¢ eT÷&ÉT MT≥s¡¢ ˝À‘·T˝À ˙fi¯¢˝À¢øÏ ~–b˛‘ês¡T. Á¬ø’dtº #·]ÃøÏ ø=+‘· <ä÷s¡+˝À ªyÓe÷ø£Ø]μq~˝À ªC…{Ÿ Á~∏˝Ÿ‡ ôV≤*π>{Ÿ μ ¬s’&é ˇfi¯ó¢ >∑>∑Ts=Œ&ç#˚˝≤ ñ+≥T+~. 360 &çÁ^\ ø√D+˝À C…{Ÿ |ü&Ée˝À ‹s¡T>∑T‘·T+fÒ me] >∑T+&Ó y˚>∑yÓTÆHê ô|s¡>∑ø£e÷q<äT.

Ä+Á<Ûä |æ‘êeTVüQ&ÉT

e÷&ÉbÕ{Ï Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ e÷

#˚düTÔ+~.

Á{≤Hé‡m˝≤ŒsTTHé Áf…sTTHé: á ¬s’\T Á|ü|ü+#·+˝À ñqï n‘ê´<ÛäTìø£ Áf…ÆHé\˝À ˇø£{Ï. Ç~ Á¬ø’dtº #·]à qT+∫ ãj·T\T<˚s¡T‘·T+~. 230 øÏ$T. á ¬s’\T j·÷Á‘·˝À kıs¡+>±\T, |ü∫Ãø£ yÓTÆ<ëq ÁbÕ+‘ê\T, s√˝ŸdüºHé ÁdæŒ+>¥|”˝Ÿ¶ ∫qï ∫qï Á>±e÷\T, <ä≥ºyÓTÆq n&Ée⁄\ qT+∫ Á|üj·÷DÏdü÷Ô Äs¡úsY ø=+&É\ eT<Ûä´≈£î yÓ[¢ Ä>∑T‘·T+~. $ÁXÊ+‹<ëj·Tø£yÓTÆq á ¬s’\T Á|üj·÷D+ eTH√Vü≤s¡ <äèXÊ´\‘√ <ë] bı<äe⁄Hê |üsê´≥≈£î\≈£î ø=‘·Ô ñ‘ê‡Vü‰ìï n+~düTÔ+~.

Áô|ò+CŸ CÀdü|òt π>¢wæj·TsY: $˝Àu≤´+ø˘ yÓ’˝Ÿ¶˝…’|òt ]»sY«¶ bÕ¬sdtº˝À <˚X¯ $<˚o eq´ÁbÕDT\T ø£ì|ækÕÔsTT. q÷´õ˝≤+&é C≤rj·T |üøÏå ªøÏMμ.

s¡T´&ç qT+∫ yÓ\Te&˚ n‹˙\ ˝ÀVæ≤‘· ø±+‹ øÏs¡D≤\T (ÄÁ˝≤º yÓ’˝…{Ÿ πswt) ø±s¡T ˝À|ü\øÏ Á|üy˚•+#·≈£î+&Ü n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î n˝≤π> ø±s¡T˝À msTTsY ø£+&çwüqsY ÄHé #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT ˝À|ü* yê‘êes¡D+ #·\¢>± ñ+&˚+<äT≈£î ø±s¡T n<ë›\≈£î {Ï+{Ÿ/düHé |òæ˝Ÿà (ø±s¡T n<ë›\ô|’ ø£esY #˚dæ q\¢{Ï dæºø£ÿsY)qT ñ|üjÓ÷–+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. nsTT‘˚, Ç+<äT≈£î ≈£L&Ü z ˝…ø£ÿ n+≥÷ ñ+~. bÕs¡<äs¡Ùø£‘·qT (ãj·T{Ï qT+∫ ø±s¡T ˝À|æ* e´≈£îÔ\T, edüTÔe⁄\T ø£ì|æ+#˚ $<Ûä+>±) ø£*–q {Ï+{Ÿ/düHé |òæ˝Ÿà\qT e÷Á‘·y˚T ñ|üjÓ÷–+#ê*. yÓ÷{≤sY yêVü≤q #·≥º+ Á|üø±s¡+, ø±s¡T $+&éÁd”ÿHé (eTT+<äT yÓ’|ü⁄ eT]j·TT yÓqTø£ yÓ’|ü⁄ ø±s¡T n<ë›\T) 70 XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T {Ï+{Ÿ #˚j·Tã&Ü*. n+‘·≈£î $T+∫ m≈£îÿe {Ï+{Ÿ #˚dæq≥¢sTT‘˚, n~ yÓ÷{≤sY yêVü≤q #·{≤ºìï ñ\¢+|òæT+#·ã&çq≥T¢>± >∑T]Ô+∫, Á{≤|òæø˘ b˛©düT\#˚ »]e÷HêqT ÄVü‰«ì+#·ã&ÉT‘·T+~. n˝≤π> ø±s¡T≈£î |üø£ÿ\ ñ+&˚ n<ë›\≈£î (ø±s¡T &√s¡¢≈£î neT]Ãq n<ë›\T) 50 XÊ‘·+ bÕs¡<äs¡Ùø£‘·qT ø£*–q {Ï+{Ÿ/düHé|òæ˝ŸàqT e÷Á‘·y˚T ñ|üjÓ÷–+#ê*‡ ñ+≥T+~. ø±s¡¢≈£î q\¢{Ï n<ë›\qT ñ|üjÓ÷–+#·≥+ e\¢ »]e÷Hê\ <ë«sê CÒãT\≈£î ∫\T¢ ô|≥Tºø√e≥y˚T ø±≈£î+&Ü, Ä q\¢{Ï n<ë›\ yÓqTø£ <ë– ñqï Á|üe÷<ë\≈£î ≈£L&Ü MTπs u≤<ÛäT´\T ne⁄‘ês¡T. kÕj·T+Á‘·+ y˚fi¯˝À¢ ãj·T{Ï ø±+‹ ‘·–Zq|ü⁄&ÉT Ç˝≤+{Ï n~Ûø£ {Ï+{Ÿ ø£*–q n<ë›\T ñ+&˚ ø±s¡¢˝ÀqT m<äTs¡T>± ˝Ò<ë yÓqTø£>± edüTÔqï yêVü≤Hê\qT kÕ<Ûës¡D düeTj·T+˝À ø£ì|æ+∫q+‘· düŒwüº+>± ø£ì|æ+#·e⁄. |òü*‘·+>± Á|üe÷<ë\T»]π> ÄkÕÿs¡+ ñ+~. ø±ã{Ϻ, m\¢|ü⁄Œ&É÷, Á|üuÛÑT‘·«+ ìπs›•+∫q <ëì Á|üø±s¡y˚T MT ø±s¡T n<ë›\≈£î {Ï+{Ÿ #˚sTT+#·+&ç.

Á¬ø’dtº #·]ÃøÏ |ü•Ãe÷q s¡T‘·T|üeq n&Ée⁄\øÏ dü]>±Z øÏ+<äª Áô|ò+CŸ CÀdü|òt π>¢wæj·TsY μ ñ+~. Á|ü|ü+#·+˝À ñqï π>¢wæj·Ts¡T¢ <ë<ë|ü⁄ 10,000 y˚\ n&ÉT>∑T\ m‘·TÔ˝À ø£ì|ækÕÔsTT. π>¢wæj·TsY πøe\+ 800 n&ÉT>∑T\ m‘·TÔq ñ+~. nø£ÿ&çøÏ ø±* q&Éø£q yÓfi¯¢e#·TÃ. nø£ÿ&çøÏ yÓfi¯¢&ÜìøÏ ôV≤*ø±´|üºs¡T¢ \_ÛkÕÔsTT. n$ |üsê´≥≈£î\qT nø£ÿ&É ~+ù|dæ yÓqøÏÿ b˛‘êsTT. ¬s+&ÉT >∑+≥\ bÕ≥T |üsê´≥≈£î\T nø£ÿ&É $ÁXÊ+‹ rdüTø√e#·TÃ. ‘·sê«‘· |üsê´≥≈£î\qT rdüT¬øfi¯¢&ÜìøÏ ôV≤*ø±´|üºsY eT∞¢ nø£ÿ&çøÏ edüTÔ+~. Ç~ ˇø£ n<äT“‘·yÓTÆq,eTqdüT |ü⁄\øÏ+|ü#˚ùd nqTuÛÑe+.

&ÉbÕ{Ï Vü≤‘·qTeT+‘·sêe⁄ Ä+Á<Ûä |æ‘êeTVüQì>± ù|s¡T>±+ #ês¡T. 1885 »qe] 2q ø£èwüí õ˝≤¢ q+~>±eT ‘ê\÷ø± bı≈£îÿq÷s¡T˝À yÓ+ø£≥|üŒj·T´, yÓ+ø£≥ düTã“eTà <ä+|ü‘·T\≈£î »ìà+#ês¡T. Ms¡T Äs¡Ty˚\ ìjÓ÷– Áu≤Vü≤àDT\T. Äj·Tq ‘·+Á&ç Á>±e÷~Ûø±]>± |üì#˚ùdyês¡T. e÷&ÉbÕ{Ïyês¡T >=|üŒ ø£$, s¡#·sTT‘·, e÷&ÉbÕ{Ï yÓTT‘·Ô+ |ü<äeT÷&ÉT ø£<∏ä\T sêXÊs¡T. M{Ï˝À Vü≤è<äj·TX¯\´+, sêD°kÕs¡+<ë, eTTdü*<ëì ñdüTs¡T, H˚H˚, n–ï >∑T+&É+, Hê&ÉT ˙ |ü+‘·+, H˚&ÉT Hê |ü+‘·+, Ä‘êàs¡ŒD+, ‘·|ü⁄Œ, me]øÏ, $~ÛÁù|s¡D+ nH˚ ø£<∏ä\T ªeT*¢ø±>∑T#·Ã+μ ù|s¡T‘√ 1911˝À |ü⁄düÔø£ s¡÷|ü+ <ë˝≤ÃsTT. e÷&ÉbÕ{ÏøÏ s¡#·sTT‘·>± XÊX¯«‘· ø°]Ôì n+~+∫q Á>∑+<Ûä+ ª‘Ó\+>±D Ä+Á<Û√<ä´eT+μ. e÷&ÉbÕ{Ï Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ >±s¡T ãVüQuÛ≤cÕy˚‘·Ô, kÕ+|òæTø£ dü+düÿs¡Ô. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À ìC≤+ bÕ\q≈£î e´‹πsø£eTT>± Á|ü»\qT y˚T˝§ÿ*|æ dü+|òüT{Ï‘·+ #˚dæ Ä+Á<Ûä eTVü‰düuÛÑqT HÓ\ø=˝≤Œ&ÉT. ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡ ‘=* y˚Tj·TsY. n+‘˚ ø±<äT eTq sêh $<Ûëq |ü]wü‘Y≈£î yÓTT<ä{Ï n<Ûä´≈£åî\T>± |üì#˚XÊs¡T. Äj·Tq sê»ø°j·T <äø£å‘·≈£î ì<äs¡Ùq+. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À Á|üÁ|ü<∏äeT u≤*ø£\ bÕsƒ¡XÊ\˝À ˇø£f…Æq e÷&ÉbÕ{Ï Vü≤qTeT+‘·sêe⁄ u≤*ø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\ ôV’≤<äsêu≤<äT˝Àì Hêsêj·TD>∑÷&É˝À kÕú|æ+#ê&ÉT.


|òüTq+>± l düT#·MT+Á<ä rs¡Tú\ eTVü‰ düe÷sê<Ûäq y˚&ÉTø£\T eT+Á‘ê\j·T+, @Á|æ˝Ÿ 8, (düTes¡íyês¡Ô): Á|üdæ<ä›|ü⁄D´ πøåÁ‘·yÓTÆq eT+Á‘ê\j·T+˝À |üPs¡«|ü⁄ |”sƒê~Û|ü‘·T\T l düT#·MT+Á<ä rs¡Tú\ Hê\Ze eTVü‰ düe÷sê<Ûäq y˚&ÉTø£\T Ä~yês¡+ |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTT+<äT>± l sê|òüTy˚+Á<äTì eT÷\ ãè+<ÛëeHêìøÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ düT#·MT+Á<ä rs¡Tú\ ∫Á‘·|ü{≤ìï |ü\¢øÏ˝À }πs–+#ês¡T. nH˚ø£ sêÁcÕº\ uÛÑ≈£îÔ\ q&ÉTeT u≤C≤ã»+Ár\‘√ y˚<ä |ü+&ç‘·T\ eT+Á‘√#·Ãs¡D≤\‘√ n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± ã+>±s¡T s¡<∏√‘·‡e+ô|’ kÕ«$Tyê] ∫Á‘·|ü{≤ìï eTsƒ¡+ ÁbÕ+>∑D+˝À |òüTq+>± }πs–+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ldüT#·MT+Á<ä rs¡Tú\ ãè+<ëeHêìøÏ leTsƒ¡+ |”sƒê~Û|ü‘·T\T ldüTj·Tr+Á<ä rs¡Tú\T |ü+#êeTè‘ê_ùwø£+, HÓsTT´ n_Ûùwø£+, |ü⁄cÕŒ_Ûùwø£+, j·÷e\, ‘·~‘·s¡ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+≈£î #Ó+~q &Ü\sY X‚cÕÁ~ Ä<ä«s¡´+˝À ldüTj·Tr+Á<ärs¡Tú\ dü«Vü≤kÕú\‘√ |üPs¡«|ü⁄ |”sƒê~Û|ü‘·T\T düT#·MT+Á<ä rs¡Tú\ ãè+<ëeHêìøÏ |ü≥TºeÁkÕÔ\T düeT]Œ+#ês¡T. ãè+<ëeHêìï Á|ü‘˚´ø£ |üP\‘√ n\+ø£]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± uÛÑ≈£îÔ\T ô|<ä›m‘·TÔq bÕ˝§Zì yÓTT≈£îÿ\T

6

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T ñbÕ~Û |üìøÏ >∑T]Ô+|ü⁄...

k˛eTyês¡+ @Á|æ˝Ÿ 9, 2012

rs¡TÃ≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä|üÔø±s¡´<ä]Ù sêC≤ mdt sê»>√bÕ˝Ÿ Ä#êsY, n<äq|ü⁄ Ä|üÔ ø±s¡´<ä]Ù düTj·TMT+Á<ä Ä#êsY, sêC≤ mdt ã+&Ü#êsY, mmz e÷<äeXË{Ϻ, y˚TH˚»sY yÓ+ø£fÒwtCÀwæ, l|ü‹, |æÄsYz $wüßírs¡ú, nq+‘·kÕ«$T, |æÄsYz ◊|æ Hês¡dæ+VüQ\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø=‘·ÔÇ+&çj·THé¬ø’ XÀ<Ûäq $CÒ‘· ‘·eTà&É|ü˝…¢ j·TTe≈£î&ÉT

nyês¡T¶qT n+<äT≈£î+≥Tqï ô|<ä› eTTs¡[ eTVü≤q+~, @Á|æ˝Ÿ 8, (düTes¡íyês¡Ô): ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ eTVü‰q+~øÏ #Ó+~q j·TTe≈£î&çøÏ ø=‘·Ô Ç+&çj·THé¬ø’ XÀ<Ûäq nyês¡T¶qT ãVüAø£]+#ês¡T. á nyês¡T¶qT V”≤s√ôVA+&Ü ø£+ô|˙ n~ÛH˚‘·\T ãVüQø£]+#ês¡T. Á>±e÷\ ˝Àì Á|ü»\≈£î ùde\+~+ ∫q+<äT≈£î>±q÷, eè<äT›\≈£î, $‘·+‘·Te\≈£î, $ø£˝≤+>∑T\≈£î, s¡ø£Ô<ëq ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü{Ϻq+<äT≈£î >±q÷ á nyê s¡T¶≈£î ô|<ä›eTTs¡[ì m+|æø£#˚XÊs¡T. á j·TTe≈£îìï #·+Á<äbÕ˝Ÿ, õ.Hêπ> X¯«s¡sêe⁄, Hê j·Tø˘, eT<ÛäT, eT*¢, eTT˙sY, s¡$ n_Ûq+~+#ês¡T.

ª˝Àø±ìøÏ yÓ\T>∑T\T ì+|æq @düTμ ÄdüŒ], @Á|æ˝Ÿ 8, (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø±s¡TeT+∫ Á>±eT+˝À $._.j·TyéT. #·]Ãq+<äT düs¡«e÷qyê[ bÕ|ü $yÓ÷#·HêìøÏ s¡ø£Ô+ ∫+~+∫q Á|üuÛÑTe⁄ @düT Áø°düTÔ nì bÕ˝ŸyÓ÷CÒdt nHêïs¡T. n˝≤π> Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ @düTÁø°düTÔ |ü⁄qs¡T‘ês¡ú+ (ádüºsY&˚) dü+<äs¡“+>± ø±s¡TeT+∫ m_j·T+ #·]Ãq+<äT ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. @düTÁø°düTÔ bÕ|ü⁄\ ø=s¡πø ne‘·]+∫ ˝Àø±ìøÏ yÓ\T>∑T ì+bÕs¡Hêïs¡T. düe÷q‘·«+, e÷qe‘·«+, ùdyê <äèø£Œ<∏ä+ ø£*– e⁄+&Ü\ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |æ. |ü<äà\‘·, mHé.Mπswt, #Óqï|üŒ, C…dæ sêDÏ, C…. düTes¡í, m+. qs¡‡qï, eT]j·TeTà, øÏXÀsY, ø£fi≤´DY, ns¡Ãq, e⁄X‚qeTà, qs¡‡eTà, »j·÷ø£sY, düTπs+Á<ä, <˚e<ëdüT, ÇHê‡≈£î, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ªùdyê <äèø£Œ<∏ä+ n\es¡#·Tø√yê*μ Ä<√ì, @Á|æ˝Ÿ 8, (düTes¡íyês¡Ô): düe÷»+˝À ùdyê <äèø£Œ<ëìï Á|ü‹ ˇø£ÿ s¡T n\es¡T#·Tø√yê\ì eTTì¸|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY m+mdtÄsY CÀ´‹ nHêïs¡T. Ä~ yês¡+ kÕúìø£ bÕ‘· ãkÕº+&é dü]ÿ˝Ÿ˝Àì &Ü≈£ºsY _ÄsY n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤+ eTT+<äT ÄsYÄsYõ.‹eTàqï >ö&é k»q´+‘√ @sêŒ≥T #˚dæq #·*y˚+Á<ëìï ø£$TwüqsY ÁbÕs¡+_Û+∫ bÕ<ä #ês¡T\≈£î, Á>±eT Á|ü»\≈£î #·\¢ì Á‘ê>∑T˙{Ïì n+~+#ês¡T. e÷qe ùdy˚ e÷<Ûäe ùdyê nì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T n\es¡TÃø√yê\ì ÄyÓT nHêïs¡T. |üPs¡«+ s√E\˝À e÷qe⁄\≈£î, |üX¯óe⁄\≈£î ˙{Ï @<ä›&ç rπsÃ+ <äT≈£î u≤e⁄\T, #Ós¡Te⁄\T, düs¡düT‡\T ì]à+#˚yês¡T nì nHêïs¡T. H˚&ÉT Á|ü»\ <ëVü‰ØÔì rπsÃ+<äT≈£î Ç˝≤+{Ï #·* y˚+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚dæ ùdyê <äèø£Œ<ëìï #ê≥Tø√yê\Hêïs¡T. #·*y˚+Á<ë\≈£î eTTì‡bÕ*{Ï {≤´+≈£sY <ë«sê ˙{Ïì düs¡|òüsê #˚kÕÔeTì nyÓT ‘Ó*j·T#˚dæ+~. {Ï|æz J˝≤ì uÛ≤wü, _*¶+>¥ ÇHéôdŒø£ºsY Hê>∑sêE, Hêj·T≈£î\T u≤´+≈£î s¡$, ndæ|t, <äTã“eT*¢, eT*¢ø±s¡T®q bÕ˝§ZHêïs¡T.

~qdü] ≈£L© ô|+|ü⁄ Ä\÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 8, (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À ø£s¡Te⁄‘√ n˝≤¢&ÉT‘·Tqï e´ekÕj·T ¬s’‘·T\ ≈£L©\T, ñbÕ~Û ≈£L©\≈£î Ç|üŒ{Ï es¡≈£î s√E≈£î ≈£L© 121 s¡÷bÕj·T\T ñ+&˚~. nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T ô|s¡>∑&É+‘√ ~q ≈£L©ì <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì s√E≈£L©ì 121 qT+∫ 137 s¡÷bÕj·T\≈£î ô|+∫ ø£s¡Te⁄ u≤Øq |ü&çq Á|ü»\≈£î #˚j·T÷‘·ì∫Ã+<äì ñbÕ~Û ≈£L©\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. kÕúìø£ nedüsê\qT >∑T]Ô+∫ #˚|ü≥ºqTqï |üqT\‘√ Çø£ ≈£L©\≈£î #˚‹ì+&Ü |üì \_ÛdüTÔ+<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ÁX¯eTX¯øÏÔ dü+|òü÷\T ÄHé˝…’Hé e´edüú @sêŒ≥T‘√ >∑‘· @&Ü~ á |ü<∏äø£+ Ä•+∫q kÕúsTT˝À eTT+<äT≈£î kÕ>∑˝Ò<äT. õ˝≤¢˝À <ë<ë|ü⁄>± 37 y˚\≈£î ô|’>± ÁX¯eTX¯øÏÔ dü+|òü÷\THêïsTT. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘êC≤>± á |ü<∏äø£eTT˝À 30 e´ekÕj·T nqTã+<Ûä |üqT\qT #˚]Ã+~. B+‘√ õ˝≤¢˝À ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ s¡÷|ü⁄e÷s¡qT+<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. ≈£L©\≈£î #˚‹ì+&É |üì : ≈£î≥T+u≤ìøÏ 120 s√E\

|üì nq&É+‘√ #ê˝≤ ≈£î≥T+u≤\T ns¡Ω‘· ø√˝ÀŒj·÷sTT. ø=‘·Ô j˚T&Ü~ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ne&É+‘√ nìï ≈£î≥T+u≤\T |üqT˝À¢ bÕ˝§ZH˚ neø±X¯+ ñ+~. BìøÏ ‘√&ÉT>± 137 s¡÷bÕj·T\≈£î ≈£L© ô|+#·&É+‘√ #˚‹ ì+&ÉT>± |üì <=s¡T≈£î‘·T+<äì ≈£L©\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ñbÕ~Û |üqT\ ÁøÏ+<ä n<äq+>± #˚]Ãq |üqT\T Çy˚ : ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä Á|üuÛÑT‘·«+ düTe÷s¡T 30 |üqT*ï n<äq+>± #˚]Ã+~. M{Ï˝À ø=ìï »\eqs¡T\ n_Ûeè~Δ, uÛÑ÷>∑s¡“ »˝≤\ ô|+|ü⁄q≈£î Ç+≈£î&ÉT >∑T+‘·\ ‘·e«ø£eTT, #Ós¡Te⁄ ø£≥º\T |ü{Ïwü˜+ #˚j·T&É+, #Ós¡Te⁄˝À¢ ‘·TeTà#Ó≥¢ ô|+|üø£+, #Ós¡Te⁄ ‘·÷eTT\ eTs¡eTà‘·TÔ\T |üP&çø£ rj·T&ÉeTT, *+≈£îs√&É¢ ìsêàD+, Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\T, n+>∑qyê&û πø+Á<ë\≈£î eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ìsêàDeTT, ìs¡Tù|<ä\≈£î e´øÏÔ >∑‘· eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàDeTT, ãjÓ÷>±´dt bÕ¢+≥¢ ìsêàDeTT, |üX¯óe⁄\ <ëD ‘·j·÷Ø, ø√fi¯¢ bòÕsê\ ìsêàD+, e´ekÕj·T |üqT\T, bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ ‘ê>∑T˙{Ï kÂø£s¡´+ e+{Ï |üqT\qT ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£eTT ÁøÏ+<ä ø=‘·Ô>± ù|<ä Á|ü»\ e\dü\T ìyê]+#ê\H˚ ñ<˚›X¯eTT‘√ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+<äì eT+&É\ n_Ûeè~Δ n~Ûø±] #·+Á<äX‚Ks¡j·T´ ‘Ó*bÕs¡T.

ÇB z |üØøå± πø+Á<äy˚T &√Hé, @Á|æ˝Ÿ 8, (düTes¡íyês¡Ô): $<ë´s¡Tú\T m+‘√ ø£wüº|ü&ç sêÁ‹+ãefi¯ó¢ ìÁ<ëVü‰sê\T e÷ì eT+∫ e÷s¡Tÿ\T kÕ~Û+#ê\ì, eT+∫ uÛÑ$wü´‘·TÔqT }Væ≤+#·T≈£î+{≤s¡qï dü‘·´+ n+<ä]ø° $~‘·y˚T. nsTT‘˚ |üØø£å πø+Á<ä+˝À neT˝…’q edü‘·T\T nqT≈£L\yÓTÆq yê‘êes¡D+˝ÀH˚ ‘·>∑T @sêŒ≥T¢ #˚j·Te\dæq u≤<Ûä´‘· dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\<˚. ø±˙ Ç~ ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<äΔyÓTÆq |üØø£å πø+Á<ä+. Á|üuÛÑT‘·«+ ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ |üØø£å πø+Á<ä+ X¯ã›ø±\TcÕ´ìøÏ <ä÷s¡+>± ñ+&ç $<ë´s¡Tú˝ @ø±Á>∑‘· ˝À|æ+#·ø£ |üØø£å\T sêùd neø±X¯+ ø£*Œ+#ê*. ¬s’˝Ò¢Á{≤ø˘≈£î 30 n&ÉT>∑T\ <ä÷s¡+, Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹, eTTì‡bÕ*{°\≈£î yÓfi‚¢ s¡Vü≤<ë]øÏ 20 n&ÉT>∑T\ <ä÷s¡+˝À e÷Á‘·y˚T ñ+&É&É+‘√ $|üØ‘·yÓTÆq X¯ã›ø±\Twü´+‘√ |üØø£å\T sêùdÔ $<ë´s¡Tú\ eTqdüTqT #·+#·˝≤ìøÏ >∑T]#˚j·T&Éy˚T ø±ø£ @ø±Á>∑‘· ˝À|æ+#·&É+ U≤j·T+. n<˚q+&ç bÕ‘·ù|≥˝À ñqï õ˝≤¢ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\. á πø+Á<ä+˝À ñqï~

|üØøå± düeTj·T+˝À ˙fi¯ó¢ ‘ÓdüTÔqï $<ë´]ú πøe\+ 6 >∑<äT\T e÷Á‘·y˚T <ëì˝À ˇø£{Ï ø£+|üP´≥s¡T¢+#˚ >∑~. |üØø£å ÁyêdüTÔqï~ e÷Á‘·+ 300 eT+~ $<ë´s¡Tú\T. ñqï Hê\T>∑T es¡+&Ü\qT |üØø£å >∑<äT\T>± #·÷|æ, 2 >∑<äT\qT 4 >∑<äT\T>± #·÷|ü⁄‘·÷ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ $&É÷¶s¡+. |üØø£å yÓTT<ä\T≈£î eTT+<˚ ˇø£ es¡+&Ü˝À $<ë´s¡Tú\T m+&Éu≤]q |ü&ç‘˚, |üØø£å eTT–ùd düeTj·÷ìøÏ eTs√ es¡+&Ü˝Àì $<ë´s¡Tú\T m+&É y˚&ç$Tì ‘êfi¯˝Òì <äTdæú‹. πø+Á<ä+˝Àì $<ë´s¡Tú\+<ä]ø° edü‘·T\T ø£*ŒkÕÔeTH˚ Á|üuÛÑT‘·« yê<äq\≈£î $s¡T<ä›+>±

ªeTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#·+&çμ Ä<√ì, @Á|æ˝Ÿ 8, (düTes¡íyês¡Ô): ùws¡U≤ Hé ø={≤º\T, 15e yês¡T¶\˝À #ê˝≤ dü+e‘·‡sê\T qT+∫ >∑T&çôd\T y˚düTø=ì Jeq+ kÕ–düTÔHêïs¡ì M]øÏ eTTì¸|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\T ø£˙dü dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#·&É+ ˝Ò<äì dæ|æmyéT bÕغ |ü≥ºD ø±s¡´<ä]Ù |æ.ás¡qï, 15e yês¡T¶ uÛ≤<ÛäT´\T _.‹|üŒqï Hêj·T≈£î\T \ø£åàqï Äs√|æ+#ês¡T. >∑‘· ø=ìï dü+e‘·‡sê\ qT+&ç mìï¬ø’q Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T mìï≈£\T e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT Á|ü»\ z≥¢ ø√dü+ nìï düeTdü´\T |ü]wüÿ]kÕÔeTì Vü‰MT\T Ç∫à mì¬ø’q ‘·s¡Tyê‘· |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. 15e yês¡T¶ Á|ü»\≈£î eT+∫˙{Ï #ê˝≤ rÁe+>± ñ+<äHêïs¡T. n˝≤>∑T M~Û˝…’≥T¢≈£î ø£¬s+≥T düú+u≤\T ø=ìï #√≥¢ ˝Òe⁄, ñqïyê{ÏøÏ M~Û BbÕ\T yÓ\>∑&É+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. ùws¡U≤Hé ø={≤º\˝À ìyêdü+ ñqï

>∑T&çôd\ yê]øÏ |ü{≤º\T Çe«≈£î+&Ü ø±\j·÷|üq #˚düTÔ+<äì nH˚ø£ eT+~ eè<äT›\≈£î, $‘·+‘·Te⁄\≈£î |æ+#·qT¢ eT+ps¡T ø±˝Ò<äì yês¡T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #Ó+<äT‘·THêïs¡T. ø±e⁄q eTTì¸|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T \T Ç|üŒ{Ϭø’q eT+∫˙{Ï ô|’|ü⁄ ˝…’qT¢ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, ø£˙dü eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*Œ+#ê\ì, |ü≥ºD+ ˝Àì $$<Ûä yês¡T¶\˝À, M<ÛäT\˝À m<äTs=ÿ+≥Tqï Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿ s¡+ ø√dü+ 9e ‘˚~ eTTìŒ|ü˝Ÿ ø±sê´\ j·T+ eTT+<äT dæ|æmyéT Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêï ø±s¡´Áø£eT+ ñ+≥T+<äì, Á|ü»\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§ZHê\ì |æ\T|ü⁄ì #êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+‘·ø±\ ùdø£s¡D Hêj·T≈£î\T eT¬sqï, eT\¢j·T´, ás¡|üŒ, •e, sêe÷+õ, ás¡qï, Vü≤qTeT+‘·T, U≤C≤, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ˇπø ˇø£ >∑~˝À e÷Á‘·y˚T ãfi¯fl\ô|’ $<ë´s¡Tú\T ≈£Ls¡TÃ+fÒ, $T–*q yês¡+‘ê ø£{Ïø£ H˚\ô|’H˚ Áyêj·T&É+ #·÷|üs¡T\qT ø£\∫y˚dæ+~. |üØø£å\≈£î Vü‰»s¡j˚T´ $<ë´s¡Tú\ <ëVü‰]Ôì rπsÃ+<äT≈£î nf…+&És¡T¢ ˝Òø£b˛e&É+‘√ n<˚ bÕsƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄≈£î+≥Tqï $<ë´s¡Tú\H˚ yê&ÉTø√e&É+, 14 dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄ yêπs ø±e&É+ Á|üuÛÑT‘·«+ Ç#˚à ã‘ê´ìï yê]øÏdüTÔHêïeTì |üØø£å πø+Á<ä+ N|òt #Ó|üŒ&É+ u≤\ ø±]àø£ e´edüúqT Áb˛‘·‡Væ≤+#·&Éy˚THê nH˚ nqTe÷HêìøÏ ‘ê$düTÔ+~. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ edü‘·T\T ˝Òeì rdæy˚dæq á |üØø£å πø+Á<ëìøÏ ‹]– ‘Ó#·TÃ≈£îH˚+<äT≈£î Ä bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ <Ûë´j·TT&ÉT rÁe+>± ø£èwæ#˚dæ ‘Ó#·TÃ≈£îHêï&Éì |ü\Te⁄s¡T ñbÕ<Ûë´j·TT˝Ò >∑Tdü>∑Tdü˝≤&É≥+ $X‚wü+. $~Û ìs¡«Vü≤D˝À ñqï ñbÕ<Ûë´ j·TT\≈£î Äs√>∑´ düeTdü´˝ÒyÓTÆq ‘·˝…‹Ô‘˚ n<äq|ü⁄ dæã“+~ì yê&ÉTø√e\dæ ñ+≥T+~. nsTT‘˚ $<ÛäT\T ˝Òì ñbÕ<Ûë´j·TT\qT |üØø£å düe÷j·÷ ìøÏ eTTqù| ãj·T{ÏøÏ |ü+|æy˚j·T&É+ e\¢ nHês√>±´ìøÏ >∑Ts¡j˚T´ ñbÕ<Ûë´j·TT\ Çã“+~ uÛÑ>∑e+‘·Tìπø ‘Ó*j·÷*. edü‘·T\T ˝Òì |üØø£å πø+Á<ë\≈£î nqTeT‘·T\T Çe«≈£L&É<äì $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T y˚&ÉT≈£î+≥THêïs¡T.

>∑T+&Ó »ãT“\ yÓ’<ä´•_s¡+

yÓ’<ä´•_sêìï ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï myÓTà˝Ò´ ø£\÷¢s¡T, @Á|æ˝Ÿ 8, (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ Mø£sY ôdø£åHé ø±\ìj·T+<äT |ü<äà#·+Á<ä dü÷|üsY yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À¢ &Üø£ºsY yÓ÷‹˝≤˝Ÿ düVü≤j·T düVü≤ø±s¡+‘√ >∑T+&Ó »ãT“\ yÓ’<ä´•_s¡+ ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. á ø±´+|ü⁄qT bÕD´+ myÓTà˝Ò´ sê+uÛÑTbÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_+#ês¡T. áø±´|ü⁄qT $X‚wü düŒ+<äq \_+∫+~. >∑T+&Ó »ãT“\‘√ u≤<ä|ü&˚yês¡T <ë<ë|ü⁄ 100 eT+~ ô|’>± bÕ˝ÀZHêïs¡T. yê´~ ìsêΔs¡D nsTT‘˚ yê]øÏ Äs√>∑´Áo ÁøÏ+<ä ñ∫‘·+>± Ä|üπswüqT¢ #˚kÕÔeTì Á|üeTTK &Üø£ºsY ùV≤eT+‘Y ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ &Üø£ºsY *‘· >∑TbÕÔ ,&Üø£ºsY >ödt ø±´|ü⁄ Äs¡ZHÓ’»sY J ÁoìyêdüT\T eT]j·TT |æÄsY ˇ Hê>∑qï, Vü≤dæŒ≥˝Ÿ dæã“+~, kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T mdt @ dü˝≤+, Çe÷yéT|üfÒ˝Ÿ, <√&ç¶bÕ&ÉT eTVü≤ã÷uŸ u≤cÕ á yÓ’<ä´•_s¡+ q+<äT bÕ˝ÀZHêïs¡T.


ø±+Á¬>dt, yÓ’mkՇ؇\T <=+<ä÷...<=+<˚ m$Tà>∑q÷s¡T, Äfi¯¢>∑&ɶ ñ|ümìïø£\ ã]˝À ¬>\T|ü⁄ e÷<˚ Ä ñ|ü mìïø£\ rs¡TŒ Ä ¬s+&ÉT bÕغ\≈£î ø£qT$|ü⁄Œ ne⁄‘·T+~ düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~‘√ ‘˚<˚bÕ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT k˛$TXË{Ϻ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô) : n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘√+<äì ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ ‘˚<˚bÕ n<Ûä´≈£åî&ÉT k˛$TXË{Ϻ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ $eT]Ù+#ês¡T. yÓ’mkՇ؇ bÕغ n$˙‹øÏ Ä\yê\eTì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ õ˝≤¢˝Àì m$Tà>∑q÷s¡T, Äfi¯¢>∑&ɶ ìjÓ÷»ø£ esêZ\≈£î ñ|ü mìïø£\T »s¡T>∑qTqï $wüj·T+ bÕsƒ¡≈£î\≈£î $~‘·y˚T. á H˚|ü<Ûä´+˝À õ˝≤¢˝À ‘˚<˚bÕ |ü]dæú‹, ã˝≤ã˝≤\T, n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt, yÓ’mkՇ؇ bÕغ |ü]dæú‘·T\T, H˚‘·\ ã˝≤ã˝≤\T, düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT, á mìïø£˝À¢ ‘˚<˚bÕ bÕغ @ Ø‹q Á|ü»\ eTT+<äT≈£î yÓfi¯¢qT+~, ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~‘√ Äj·Tq eTT#·Ã{Ï+#ês¡T. Ä Ç+≥s¡÷´« $esê\ düe÷Vü‰s¡y˚T Ç~. düT.Á|ü : ‘·«s¡˝À sêqTqï á ñ|ü mìïø£\≈£î m˝≤ düe÷j·T‘·ÔeTe⁄‘·THêïs¡T ? ‘˚.õ.n : á ñ|ü mìïø£\qT düeTs¡úe+‘·+>± m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î nìï $<Ûë\T>± düe÷j·T‘·ÔeTe⁄‘·THêïs. bÕغ˝À H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\qT n+<ä]ì ø£\T|ü⁄≈£î b˛sTT á mìïø£˝À¢ $»j·T&ÛÉ+ø± yÓ÷–+#˚ ~X¯˝À ø±sê´#·s¡D #˚|üfÒº+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔHêï+. e÷ bÕغøÏ õ˝≤¢˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü, Á|ü‘˚´øÏ+∫ ñ|ü mìïø£\T »s¡T>∑qTqï Ä ¬s+&ÉT ìjÓ÷»ø£ esêZ˝À¢ ã\yÓTÆq ø±´&Éπs ñ+~. Ç|üŒ{Ïπø ñqï ø±´&ÉsY‘√ bÕ≥T eT] ø=+<äs¡T Hêj·T≈£î\T bÕغ $~Û, $<ÛëHê\ |ü≥¢ Äø£]¸‘·T\e⁄‘·THêïs¡qï düe÷#ês¡+ ñ+~. düT.Á|ü : n+fÒ á ñ|ü b˛s¡T˝À z Á|ü‘˚´ø£ nC…+&Ü ˝≤+{Ï<˚yÓTÆHê Ä#·]+#· qTHêïsê ? ‘˚.õ.n : á ñ|ü mìïø£\T e÷ bÕغ dü‘êÔ #·÷ù|+<äT≈£î z eTVü≤‘·Ôs¡yÓTÆq neø±XÊìï õ˝≤¢˝À ø£*Œ+#·qTHêïsTT. n$˙‹øÏ ‘êy˚ ˝Òì e÷ bÕغ á mìïø£˝À¢ n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\qT Á|ü»\ eTT+<äT≈£î rdüT≈£î b˛qT+~. B+‘√ bÕ≥T yÓ’mkՇ؇ n$˙‹ì Á|ü#ês¡ |üsê«q m+&É>∑≥ºqTHêï+. e÷ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT bÕ\q˝À sêÁwüº+˝À esê¸\T ˝Òø£b˛sTTHê ø£¬s+≥T ø√‘·˝Ò¢≈£î+&Ü #·÷kÕ+, B+‘√ bÕ≥T eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´\qT #˚|ü{Ϻ ‘ê>∑T˙{Ï edü‘·T\qT

7

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

k˛eTyês¡+, @Á|æ˝Ÿ 9, 2012

ø£*Œ+#ê+. Á|üdüTÔ‘· Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘·T e´‹πsø£ Á|üuÛÑT‘·«eTì, düø±\+˝À kÕ>∑T˙{ÏH˚ ø±≈£î+&Ü ms¡Te⁄\ <Ûäs¡\qT, ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\qT ìj·T+Á‹+#·˝Òì yÓ’Hêìï m‹Ô #·÷|üqTHêï+. |ü+&ç+∫q <ÛëHê´ìøÏ –≥Tºu≤\T <Ûäs¡\qT ø£*Œ+#·˝Òì Á|üuÛÑT‘·«+ ø±+Á¬>ùdqì m+&É>∑≥ºqTHêï+. >∑‘·+˝À mqï&É÷ ˝Òì Ø‹q eT+Á‹ es¡Z+˝À 6 eT+~ eT+Á‘·T\≈£î Hê´j·TkÕúq+ H√{°düT*∫Ã+<äì #Ó|üŒqTHêï+. Çø£ \ø£å ø√≥¢ n$˙‹øÏ bÕ\Œ&çq e´øÏÔ yÓ’mkՇ؇øÏ n~ÛH˚‘·ì, Ä bÕغ H˚‘·\T, e‘êÔdüT |ü*øÏq n~Ûø±s¡T\ô|’ dæ_◊ <äsê´|ü⁄Ô yÓ’Hêìï, B+‘√ bÕ≥T 2014˝À Ä ¬s+&ÉT bÕغ\T ‘·eT kÕ«s¡ú Á|üjÓ÷»Hê\ H˚|ü<Ûä´+˝À @ø£yÓTÆHê @ø£eTj˚T´ |ü]dæú‘·T\Tqï yêdüÔyêìï Á|ü»\≈£î $e]kÕÔ+. düT.Á|ü : á ñ|ü mìïø£˝À¢ ¬>\T|ü⁄ MT<˚qì uÛ≤$düTÔHêïsê ? ‘˚.õ.n : ìdü‡+<˚Vü≤+>±. . $»j·T \øÏåà e÷ bÕغ ‘·s¡|ü⁄q á mìïø£\ ã]˝À ì*∫q nuÛÑ´s¡Tú\H˚ e]+#·qT+~. sêÁcÕºìï 9 @fi¯¢bÕ≥T bÕ*+∫, düTdæús¡ |ü]bÕ\q≈£î |ü⁄Hê<äT\T y˚dæq e÷ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT <˚X¯+˝ÀH˚ Ä+Á<ÛäsêÁcÕºìøÏ ù|s¡T düeTTbÕ]®+∫ ô|{≤ºs¡T. B+‘√ bÕ≥T ø±+Á¬>dt H˚‘·\ n$˙‹, yÓ’mkՇ؇ H˚‘·\ nÁø£e÷s¡®q\T m˝≤>∑÷ Á|ü»\≈£î ‘Ó*dæqy˚. Ç<˚ Áø£eT+˝À Á|ü»\T eT∞¢ e÷ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT bÕ\qH˚ ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡T. Ç+<äT≈£î eTT+<ädüTÔ kÕø£å´+>± m$Tà>∑q÷s¡T, Äfi¯¢>∑&ɶ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ e÷ nuÛÑ´s¡Tú\qT eT+∫ yÓTC≤]{°‘√ ¬>*|æ+∫, rs¡‘ês¡T. B+‘√ bÕ≥T >∑‘·+˝À e÷ bÕغøÏ õ˝≤¢˝À eT÷&ÉTqïs¡ \ø£å\ düuÛÑ´‘·«y˚T ñ+&˚~. nsTT‘˚ á kÕ] Ä dü+K´ <ë<ë|ü⁄>± ¬s{Ϻ+|üj˚T´ kÕúsTTøÏ #˚s¡T≈£î+~. Ç|üŒ{Ïπø ÄsTT<äTqïs¡ \ø£å\ düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT |üPs¡ÔsTT+~. Á|ü»\T dü«#Û·Ã+<ä+>± eTT+<äT≈£î edü÷Ô e÷ bÕغ düuÛÑ´‘ê«ìï rdüT≈£î+≥THêïs¡T. Ç~ e÷ bÕغô|’ ñqï qeTàø£+‘√ Á|ü»˝À¢ e∫Ãq #Ó’‘·q´y˚T. düT.Á|ü: >∑‘· ¬s+&ÉT |üsê´j·÷\T>± m$Tà>∑q÷s¡T qT+∫ Á|üdüTÔ‘· ‘êC≤ e÷J myÓTà˝Ò´, yÓ’mkՇ؇ nuÛÑ´]ú mÁs¡ø√≥ mìïø£j·÷´s¡T. n+‘˚ ø±ø£ á kÕ] ø±+Á¬>dt qT+∫ MT bÕغ qT+#˚ yÓ[¢b˛sTTq H˚‘· s¡TÁ<ä>ö&é MT bÕغ nuÛÑ´]ú _.$.øÏ b˛{° Ç#˚à neø±X¯+ ñ+~. eT] Ä ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À MT nuÛÑ´]ú $»j·÷eø±XÊ\ô|’ MT n_ÛÁbÕj·T+ ? ‘˚.õ.n : á mìïø£˝À¢ yÓ’mkՇ؇, ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\ qT+∫ e÷ nuÛÑ´]úøÏ m˝≤+{Ï qwüº+ yê{Ï˝Ò¢ neø±X¯y˚T ˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ yÓ’mkՇ؇ nuÛÑ´]ú mÁs¡ø√≥ô|’ |ü\T düyêfi¯ó¢

m<äTs¡j˚T´ Á|üe÷<ë\THêïsTT. ÇdüTø£ e÷|òæj·÷, eT<ä´+ dæ+&çπø≥¢˝À eTT&ÉT|ü⁄\T, >∑Ts¡T sê|òüTy˚+Á<ä ÁbÕC…≈£îº˝À¢ ø£MTwüqT¢, Á|ü»\ dü+πøåe÷ìøÏ bÕ≥T|ü&Éø£ b˛e&É+ ˝≤+{Ï$ Äj·Tq $»j·÷ìøÏ >∑+&ç ø=fÒºy˚. Çø£ e÷ bÕغ qT+∫ s¡TÁ<ä>ö&é yÓfi¯¢˝Ò<äT. bÕغøÏ e´‹πsø£+>± Äj·Tq |üì#˚kÕs¡ì |òæsê´<äT\+~q H˚|ü<Ûä´+˝À e÷ n~ÛH˚‘˚ Äj·TqqT e<ä›Hêïs¡T. Äj·Tq yÓ+≥ e÷ bÕغ H˚‘·\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T mes¡÷ yÓ[¢q <ëK˝≤˝Ò ˝Òe⁄. B+‘√ bÕ≥T nø£ÿ&ç e÷ nuÛÑ´]ú _.$. yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT, e÷J eT+Á‹. Äj·Tqô|’ m˝≤+{Ï Äs√|üD\T ˝Òe⁄. Á>±eT, Á>±e÷ìøÏ ‹]–q e´øÏÔ Äj·TH˚. Á>±e÷˝À¢ ˙{Ï edü‹ ø£\Œq≈£î Äj·Tq #˚dæq ø£èwæ nyÓ÷|òüT+. ¬s’‘·T\ dü+πøåeT+ ø√dü+ Äj·Tq ø£sêï≥ø£ Á|üuÛÑT‘·«+‘√ b˛sê&Üs¡T. nø£ÿ&ç Á|ü»\T Äj·Tqπø |ü≥º+ >∑≥º&É+ U≤j·T+. düT.Á|ü : bòÕ´ø£åHé H˚|ü<Ûä´+, Ä]úø£, n+>∑ ã˝≤\T |ü⁄wüÿ\+>± ñ+&˚ Äfi¯¢>∑&ɶ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ qT+∫ MT bÕغ ã]˝À ì*∫+~. eT] MT bÕغ nuÛÑ´]ú ôd’‘·+ bòÕ´ø£åHé H˚|ü<Ûä´+ qT+∫ e∫Ãq e´πøÔ. eT] Ä ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À MT bÕغ $»j·÷eø±XÊ\ô|’ MT n_ÛÁbÕj·Ty˚T+{Ï ? ‘˚.õ.n : Äfi¯¢>∑&ɶ mìïø£˝À¢q÷ e÷ nuÛÑ´]ú Ç]¬>\ sê+|ü⁄˝≤¢¬s&ç¶<˚ $»j·T+. >∑‘·+˝À Äj·Tq≈£î bòÕ´ø£åHé H˚|ü<Ûä´eTTqï e÷≥ yêdüÔey˚T. nsTT‘˚ e÷ bÕغ Ç+#ÛêsY® u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q eT÷&˚fi¯¢ ø±\+>± Äj·Tq m˝≤+{Ï bòÕ´ø£åHé #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&çq <ëK˝≤˝Ò ˝Òe⁄. n+‘˚ ø±ø£ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À bòÕ´ø£åHé uÛÑ÷‘êìï ‘·]$T ø={Ϻ, XÊ+‹ì kÕú|æ+#˚+<äT≈£î Äj·Tq Á|ü‹ |ü˝…¢≈£î yÓ[¢ sêJ #˚düTÔHêïs¡T. kÕúìø£+>± Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T ˝À ñ+{≤s¡qï uÛ≤eq Á|ü»˝À¢ ñ+~. nsTT‘˚ πøe\+ mìïø£\ y˚fi¯ e∫Ã, nqø£ yÓ[¢b˛j˚T uÛÑ÷e÷, >∑T+>∑T\≈£î zfÒùd+<äT≈£î Á|ü»\T Çwüº|ü&És¡T. eNà sê>±H˚ bòÕ´ø£åHé Vü≤‘ê´ sê»ø°j·÷\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T yês¡T. nsTTHê bòÕ´ø£åìdüTº\+fÒH˚ Á|üdüTÔ‘·+ Á|ü»\T N<ä]+#·T≈£îH˚ |ü]dæú‘·T\T ñ+≥THêïsTT. e÷ nuÛÑ´]ú Ä]úø£+>± ã\e+‘·T&ÉT ø±ø£b˛sTTHê Á|ü»˝Ò e÷ ã\+, e÷ ã\>∑+. n~Ûø±s¡ bÕغ nì, &ÉãT“+<äì Ä ¬s+&ÉT bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î Á|ü»\T zfÒj·T´s¡T. Á|ü»˝À¢q÷ #Ó’‘·q´+ ô|]–+~. á ñ|ü mìïø£\ b˛s¡T˝À Ä ¬s+&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ e÷ ¬>\T|ü⁄ Á|ü‹ ˇø£ÿ bÕغøÏ, Ä, j·÷ bÕغ\ H˚‘·\≈£î ø£qT$|ü⁄Œ neqT+~. }Væ≤+#·ì Ø‹˝À kÕúì≈£î\T á kÕ] mìïø£˝À¢ ‘·eT rs¡TŒqT Çe«qTHêïs¡qï~ e÷Á‘·+ yêdüÔe+.

yÓT&É˝Ÿ m+ôd{Ÿ-2012≈£î n|üPs¡« dü«+<äq

>∑Ts¡T≈£î\ Á|üy˚XÊìøÏ <äs¡U≤düTÔ\T

Ä<√ì, @Á|æ˝Ÿ 8, düTes¡íyês¡Ô: kÕúìø£ |ü≥ºD+˝À yÓ÷&É˝Ÿ m+ôd{Ÿ-2012qT _dæ dü+πøåeT dü+|òüT+, _dæ ñbÕ<Ûë´j·Tdü+|òüT+, _dæ $<ë´]údü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À l ø£èwüí<˚esêj·T ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq~. Á|üXÊï |üÁ‘ê\qT bÕsƒ¡XÊ\ ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ ¬ø.ñùd‡q|üŒ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Ç+»˙]+>¥ $uÛ≤>∑+˝À 46 eT+~, yÓT&çø£˝Ÿ $uÛ≤>∑+˝À 6 eT+~ $<ë´s¡Tú\T Vü≤»¬s’j·÷´s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À _dæ ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òüT+ sêh ø±s¡´<ä]Ù qs¡‡j·T´>ö&é, Ä<√ì &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî\T |æ.q;ÛkÕuŸ, &Ï$»Hé ø±s¡´<ä]Ù sêeTø£èwüí, &ç$»Hé Hêj·T≈£î\T s¡+>∑kÕ«$T, sêC≤VüQùd‡Hé, e÷*ø˘kÕuŸ, eTkÕÔqj·T´, _dæ &ç$»Hé Á|ü#ês¡ø±s¡´<ä]Ù >√$+<äsêE\T, _dæ$<ë´]ú dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T Vü≤]ø£èwüí, dü‘·´Hês¡j·TD, eTT˙+Á<ä, Mπswt, Á|üB|t, l ø£èwüí<˚esêj·T ¬sdæ&Óì¸j·T˝Ÿ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T, mz, dæ$.sêe⁄, ìs¡à\, düj·T´<é, •e, lìyêdüT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á |üØø£å˝À Vü≤»¬s’q eTT>∑TZs¡T {≤|üsY‡øÏ @Á|æ˝Ÿ 11e ‘˚~q eTVü≤‘·à CÀ´‹sêe⁄|üP˝Ò »j·T+‹ dü+<äs¡“+>± ãVüQeT‘·T\T n+<ä#˚kÕÔeTHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ dü+|ò”Tø£ dü+πøåeT >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ˝˝À¢ 2012`13 $<ë´ dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT 5e ‘·s¡>∑‹˝À Á|üy˚XÊìøÏ <äs¡U≤düTÔ\qT ÄVü‰«ìdüTÔqï≥T¢ _.ø±´+|t u≤*ø£\ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëHê#ês¡T´\T s¡M+Á<äHê<∏é ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢˝Àì kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ <äs¡U≤düTÔ\T \_ÛkÕÔj·Tì, |üP]Ô #˚dæq <äs¡U≤düTÔ\qT á HÓ\ 24˝À>± düeT]Œ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\ m+|æø£ Á|üÁøÏj·T 27q ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì düTqj·Tq Ä&ç{À]j·T+˝À ˝≤≥Ø |ü<äΔ‹q »s¡T>∑T‘·T+<äì, md”‡ u≤*ø£\ m+|æø£ Á|üÁøÏj·T 28q »s¡T>∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T.

eTsƒ¡+ HÓ\dü] VüQ+&û Ä<ëj·T+ ˝…øÏÿ+|ü⁄ eT+Á‘ê\j·T+, @Á|æ˝Ÿ 8, düTes¡íyês¡Ô: |ü$Á‘·|ü⁄D´πøåÁ‘·yÓTÆq eT+Á‘ê\ j·T+˝À lsê|òüTy˚+Á<äkÕ«$T eTsƒ¡+ HÓ\ VüQ+&ç Ä<ëj·T+ ˝…øÏÿ+|ü⁄ #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“+>± 91 \ø£å\ 45 y˚\ 770 s¡÷bÕj·T\ q>∑<äT, u≤´+ø˘Ä|òt ãs√&Ü yÓsTT´ bÂ+&é‡, 30 Á>±eTT\ ã+>±s¡+, 500 Á>±eTT\ yÓ+&ç, 384 j·TTmdtm &Ü\sY‡, 26 j·TT¬ø 26 bÂ+&é‡, j·TTmÇ 250 Jsê+, ø=yÓ’{Ÿ mì$T~ &ûqsY‡, eT˝Òdæj·÷ 626 ]+–‘·, 55 dæ+>∑|üPsY &Ü\s¡T¢, k‘Y ÄÁ|òæø± 100 sê˝Ÿº, Ä<ëj·T+ #˚≈£L]q≥T¢ eTsƒ¡+ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

eT+&ÉTf…+&É˝À ø±*q&Éø£q Ms¡ÁãùV≤à+Á<äkÕ«$T uÛÑ≈£îÔ\T

bÕ<äj·÷Á‘·>± ãj·T\T<˚]q Ms¡ÁãùV≤à+Á<äkÕ«$T uÛÑ≈£îÔ\T ãq>±q|ü˝…¢ s¡÷s¡˝Ÿ , @Á|æ˝Ÿ 8, düTes¡íyês¡Ô: |ü≥ºD≤ìøÏ düMT|ü+˝À >∑\ yÓT≥º|ü˝…¢ Á>±eT+˝Àì Ms¡ÁãùV≤à+Á<äkÕ«$Tì <ä]Ù+#·T≈£îqï eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ >∑<ë«\ ‘ê\Tø£ ns¡–<ä›\÷s¡T≈£î #Ó+~q uÛÑ≈£îÔ\T ø±*q&Éø£q ãj·T\T<˚sês¡T. kÕ«$Tyê] Äsê<ÛäqqT |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì ‘·eT dü«Á>±eT+ qT+∫ ø±*q&Éø£q kÕ«$Tyê] <äs¡ÙHêsêúìøÏ ãj·T\T<˚]q≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. e÷s¡ZeT<ä´+˝À |ü≥ºD y˚Tfi¯eTsƒ¡+qT dü+<ä]Ù+∫ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±*q&Éø£q e∫Ãq uÛÑ≈£îÔ\≈£î Änj·T ns¡Ã≈£î˝…’q lìyêkÕ#ê] nqï<ëq ø±s¡´ÁøeT+ @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ yês¡T nø£ÿ&˚ ãdü #˚dæ H˚{Ï ñ<äj·T+ n˝≤ŒVü≤s¡+ #˚düT≈£îì ø±*q&Éø£q ø£&É|ü õ˝≤¢ ã<˚«˝Ÿ eT+&É\+ ø£+~eT\¢j·T´|ü˝…¢ Ms¡ÁãùV≤à+Á<äkÕ«$Tì <ä]Ù+#·T≈£î+≥Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

M;πø\ ìs¡e~ø£ düyÓTàqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç |ü–&Ü´\, @Á|æ˝Ÿ 8, düTes¡íyês¡Ô: eT+&É\+˝Àì $_¬ø\+<äs¡÷ H˚&ÉT q+~ø=≥÷ÿsY˝Àì ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ m<äT≥ sêh $_¬ø\ dü+|òüT+ |æ\T|ü⁄y˚Ts¡≈£î ìs¡e~ø£ düyÓTà˝À bÕ˝§Zì düyÓTàqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì $_¬ø\ eT+&É\ ø±s¡´<ä]« u≤\ÁuVü≤à+ Ä~yês¡+ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘·+˝À Ç∫Ãq Vü≤MT\T $_¬ø\qT $zm˝Ÿ>± >∑T]Ô+∫ s¡÷. 3 y˚\T ÇkÕÔeTHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡ì, nsTT‘˚ yês¡T Ç∫Ãq e÷≥qT ì\u…≥Tºø√q+<äT≈£î düyÓTà˝À bÕ˝§Z+≥THêïeTì á düyÓTà≈£î Á|ü»\T, Á|üC≤ dü+|òü÷\T eT<䛑·T ‘Ó*bÕ\Hêïs¡T.

ª@düTÁø°düTÔ Je+ ø£*–q <˚e⁄&ÉTμ ø£\÷¢s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 8, düTes¡íyês¡Ô: wü$Tà#·sYà (sêø˘ ñ&é ôV’≤dü÷ÿ˝ŸVü≤˝Ÿ) q+<äT Ä~yês¡+ »]–q |ü⁄qs¡T <∏ë›q Ä~yês¡|ü⁄ ø±s¡´Áø£ eTeTT eTTK´Á|üdü+ ^≈£î\T kÕº˙¢ d”ºô|òHé ø±˝ÒCŸ e´ekÕú|üø£ Á|æì‡|ü˝Ÿ &Üø£ºsY ÁbÕs¡úq˝À bÕ˝§Zqï eTVæ≤fi¯\T d”ºô|òHé #ê¬s¢dt j˚TdüTÁø°düTÔ JeeTT ø£*–q <˚e⁄&ÉT nì nHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± |ü⁄qs¡T<∏ëúq Ä~yês¡|ü⁄ $\TeqT >∑÷Øà e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düe÷~Ûô|’ Áø°düTÔ »j·T+ eTs¡DeTTô|’ Áø°düTÔ $»j·T|ü⁄ |ü+&ÉTπ>qì ádüºsY nHêïs¡T. Á|ü|ü+#·+˝À U≤© düe÷~Û me«]~ ˝Ò<äì, U≤© düe÷~Û ˇø£ÿ j˚TdüTÁø°düTÔ<˚qì Áø°düTÔ eTs¡DeTTqT »sTT+∫ ˝Ò∫ |üs¡˝Àø£eTTq≈£î Äs√Vü≤DT&Ó’q Áø°düTÔ ì»yÓTÆq <˚e⁄&ÉT Jyê~Û|ü‹ nì nHêïs¡T. Äj·TqqT eTq Vü≤è<äj·TeTT\+<äT #˚s¡TÃø=ì Äsê~+∫ |üPõ+|üe\j·TTqT nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬se¬s+&ébÕ˝Ÿ Ä>∑d”ºHé n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. Jdüdt Äq‡sY $TìÁd”ºHé Á|ü‹ì<äT\T |æ.s¡$≈£îe÷sY, s¡‘·ïÁ|üuÛÑbÕ˝Ÿ, ÁbÕ+øÏ¢Hé, düTo\eTà, •s√eTDÏ, düTC≤„qeTà, dü+|òüTdüTú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

k˛eTyês¡+, 9 @Á|æ˝Ÿ 2012

Vü≤+ÁBq~ rsêq...

bÕD´+ uÛ≤<ä´‘·\T rdüT≈£îqï >ös¡T sêh ;#Y Vü‰´+&éu≤˝Ÿ »≥¢ m+|æø£ ‘·ø£s¡÷ï\T ø£\÷¢s¡T @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ bÕD´+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ uÛ≤<ä´‘·\T >ös¡T#·]‘ê¬s&ç¶øÏ n|üŒ–+#ês¡T. bÕD´+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ÇHé#ê]®>± uÛ≤<ä´‘·\T rdüT≈£îqï >ös¡T#·]‘ê¬s&ç¶øÏ |ü\Te⁄s¡T n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. áyÓT sêø£‘√ bÕD´+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ yÓ’mdtÄsYdæ|æ ø±s¡´ø£s¡Ô˝À¢ q÷‘·H√‘ê‡Vü≤+‘√bÕ≥T, bÕغ eT]+‘· Á|üC≤_Ûe÷q+bı+<ä>∑\<äH˚ qeTàø£+ @s¡Œs¡TÃ≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± bÕD´+ eT+&É\+ ˝Àì ø£\÷¢s¡T eT+&É\+ qT+∫ yÓ’mdtÄsYdæ|æ Hêj·T≈£î\T _.$.düTu≤“¬s&ç¶, m+. uÛ≤düÿsY¬s&ç¶ Ä<ä«s¡´+˝À e+<ä˝≤~ Á|ü»\T ‘·s¡*yÓ[¢ >ös¡T#·]‘ê¬s&ç¶øÏ |òüTq+>± |üP\e÷\˝‘√ dü‘·ÿ]+#ês¡T. >ös¡T#·]‘ê¬s&ç¶ sê≈£qT ø£\÷¢s¡T Á|ü»\T k˛<Ûäs¡ uÛ≤e+‘√ kÕ«>∑‘·+ #ÓãT‘·÷, bÕغ |ü{Ïwü˜‘·≈£î ø£èwæ#·kÕÔs¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± yÓ’mdtÄsYdæ|æ Hêj·T≈£î\T _.$.düTu≤“¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt n$˙‹ bÕ\q‘√ $dæ–b˛sTTq bÕD´+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ Á|ü»˝À¢ yÓ’mdtÄsY|æì bÕغøÏ n~Ûø±s¡ |ü>±Z\T Ç#˚Ã+<äT≈£î y˚sTTø£fi¯¢‘√ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡ì,

yÓ’mkÕ‡sY d”|” bÕD´+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ u≤<Ûä´‘·\T rdüT≈£î+≥Tqï >ös¡T #·]‘ê¬s&ç¶ >ös¡T #·]‘· Ä<ä«s¡´+˝À bÕغì ø£\÷¢s¡T˝À |ü{Ïwüº+>± ‘·j·÷s¡T#˚kÕÔeTHêïs¡T. n&É«πø{Ÿ |ü⁄˝≤¢¬s&ç¶, lìyêdüT\T, |æ. ø=+&ܬs&ç¶, s¡+>∑, {Ï.<ëdüT, Vü≤]Hê<∏ä¬s&ç¶, |ü+~bÕ&ÉT ˝ÀπøX¯«s¡¬s&ç¶, wüu≤Hê, #·+Á<äø£fi¯, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï ì+~‘·T&ç n¬sdüTº >∑∫ÃuÖ* @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): kÕ|òtºy˚sY ñ<√´>∑T\qT {≤πs¶{Ÿ #˚düTø√ì <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&ÉT ‘·Tqï ì+~‘·T&çì sêj·T<äTs¡Z+ b˛©düT\T ns¡düTº #˚XÊs¡T.b˛ ©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ p_¢Væ≤˝Ÿ‡˝Àì n+uÒ<äÿsY q>∑sY ˝À ìyêdü+ ñ+&˚ {°, sêeTø£èwüí (21) <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·÷ ñ+&˚yê&ÉT.sêeTø£èwüí p_¢Væ≤˝Ÿ‡ b˛©dt ùdºwüHé, düHê‘Y q>∑sY , ã+C≤sê Væ≤˝Ÿ‡ b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝À |ü\T <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ &ÉT‘·THêï&ÉT. nsTT‘˚ >∑∫ÃuÖ* $düŒsYsê´© e<ä› yêVü≤Hê\qT ‘·ìF\T #˚düTÔqï düeTj·T+˝À sêeTø£èwüíô|’ nqT e÷q+ sêe&É+‘√ b˛©düT\T $#ê]+#·&É+‘√ #˚dæq H˚sêìï ˇ|ü⁄Œ≈£îHêï&ÉT. kÕ|tºy˚sY ñ<√´>∑T\T ìyêdü+ ñ+&˚ ÁbÕ+‘ê\qT m+#·Tø=ì yês¡T ì]àdüTÔqï düeTj·T+˝À yê] >∑~˝ÀøÏ yÓ[fl ˝≤´|t{≤|t\qT <=+–+#ês¡ì ˇ|ü⁄Œ≈£îHêï&ÉT.

Ä˝Ÿy˚Tyê ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+ mìïø£ ø£s¡÷ï\T ø=‘·ÔãkÕº+&ÉT @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ Ä˝ŸyÓTÆHê]{° ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+ mìïø£ Ä~yês¡+ kÕúìø£ õ˝≤¢|ü]wü‘Y Äes¡D˝Àì eT+&É\ |ü]wü‘Y MT{Ï+>¥ Vü‰\T˝À »]–+~. á mìïø£\≈£î sêh dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T düj·T´<é VüQùd‡Hé |ü]o\≈£î\T>±, >ös¡e dü\Vü‰<ës¡T dæ. sêEB›Hé, ‘Ó\+>±D Øõq˝Ÿ ø£$T{° »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø bòÕs¡÷ø˘ VüQùd‡Hé mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T>± e´eVü≤]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À n~Ûø£ dü+K´˝À yÓTÆHê]{° ñ<√´>∑T\\T Vü‰»¬s’ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T>± n˝≤Ô|òtVüQùd‡Hé, »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø>± KBs¡T˝≤¢\qT @ø£Á^e+>± mqTï≈£îHêïs¡T. >ös¡yê<Ûä´≈£åî\T>± wü|ò”nVü≤à<é, e]ÿ+>¥ Áô|dæ&Ó+{Ÿ>± ≈£˝≤+ ÄC≤<é, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± wü+wüßB›Hé, qJsY

nVü≤à<é, U≤<äsYu≤wü, düVü‰j·T ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± s¡w”<é nVü≤à<é, eTdüŒ‘Yn©U≤, m*»u…‘Y, mdt.m.ø£˝≤+, eTq«sYu≤wü, ø√XÊ~Ûø±]>± m+.m.Vü≤MT<é\T mìïø£j·÷´s¡T. mìï¬ø’q ø±s¡´es¡Z+ #˚‘· sêh Hêj·T≈£î\T, mìïø£\ n~Ûø±s¡T\T Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚sTT+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ qT+∫ dü+|òüT+ sêhXÊK≈£î ø±s¡´<ä]Ù>± wü+wüßB›Hé, sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± m+.m. ø£˝≤+\qT mqTï≈£îHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝ÀH˚ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢kÕúsTT yÓTÆHê]{°\ C…mdæ n&éVü≤ø˘ ø£$T{°ì mqTï≈£îHêïs¡T. q÷‘·q+>± mìï¬ø’q ø±s¡´es¡Z+ õ˝≤¢˝Àì yÓTÆHê]{° ñ<√´>∑T\ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ X¯øÏÔe+#·q ˝Ò≈£î+&Ü ø£èwæ#˚kÕÔeTì Á|üe÷D+ #˚XÊs¡T.

•yê\j·T eTTK<ë«s¡+, eT+∫˙fi¯¢ {≤´+≈£î ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø£s¡÷ï\T, @Á|æ˝Ÿ 8, düTes¡íyês¡Ô: ø£s¡÷ï\T eT+&É\+ _.‘ê+Á&ÉbÕ&ÉT Á>±eT+˝À •yê\j·T eTTK <ë«s¡+, eT+∫˙fi¯¢ {≤´+≈£îqT Ä~yês¡+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ≈£s¡÷ï\T ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ÇHé#ê]® $. sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ #Í<ä] ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ eTTK´ n‹<∏äT\T>± |ü‹Ôø=+&É myÓTà˝Ò´ ¬ø.sTT. Á|üuÛ≤ø£sY, õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T k˛$TXË{Ϻ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ‘Ó<ÓbÕ ø√&ÉTeT÷s¡T ÇHé#ê]® m+. eTDÏ>±+BÛ\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± eTTK´ n‹<∏äT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ •yê\j·T eTTK <ë«s¡eTTqT, eT+∫˙fi¯¢ {≤´+≈£îqT ì]à+∫, ø£{Ϻ+∫q <ë‘· nsTTq Vü≤]»q ∫qïm\¢j·T´≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. <ë‘·≈£î nìï $<ë˝≤ düVü≤ø£]+∫q ø£s¡÷ï\T eT+&É\+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT düÁ‘·+ sêeTø£èwüßí&ÉTøÏ ≈£L&Ü n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü»\ nedüsê\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì ˙fi¯¢{≤´+≈£îqT @sêŒ≥T#˚j·T&É+ #ê˝≤ dü+‘√wüø£s¡eTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Á>±eTô|<ä›\T

ø£s¡÷ï\T Áø°&É\T @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): sêh Vü≤´+&éu≤˝Ÿ Áø°&Üø±s¡T\ |ü⁄s√>∑‹ì eT]+‘· n_Ûeè~› #˚ùd+<äT≈£î dæ<ä›+>± ñHêïeTì sêh ;#Y Vü‰´+&éu≤˝Ÿ nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T md”« yÓ÷Vü≤ Hé¬s&ç¶ nHêïs¡T. Ä~yês¡+ kÕúìø£ ø£\÷¢s¡T eT+&É\+ ˝Àì ˝ø°åà|ü⁄s¡+ C…&ûŒ dü÷ÿ˝Ÿ düMT|ü+˝Àì Vü≤+ÁBq~ rsêq ìs¡«Væ≤+∫q sêh;#Y Vü‰´+&éu≤˝Ÿ »≥¢ m+|æø£ ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. Ç~ es¡ø£+fÒ yÓTs¡T¬>’q kÕúsTT˝À Áø°&Üø± s¡T\T sêDÏ+#˚+<äT≈£î Á|üD≤[ø£\qT s¡÷bı+~ düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. »rj·T kÕúsTT b˛{°\˝À |ü<∏äø±\T kÕ~Û+#·&É+ ø=+‘· dü+‘√cÕìï ø£*–+∫+ <äHêïs¡T. Áø°&Ü dü+|òü÷\T b˛{° ìs¡«Væ≤D˝À $|òü\eT e⁄‘·Tqï düeTj·T+˝À Vü≤´+&éu≤˝Ÿ dü+|òüT+ rdüT≈£î+ ≥Tqï #·s¡´\ |òü*‘·+>± dü‘·Œ¤*‘ê\T kÕ~Û+∫q≥T¢ Äj·Tq $e]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À \øÏåà|ü⁄s¡+≈£î #Ó+~q dæ+–˝Ÿ$+&√ &Ó’¬sø£ºsY ñe÷eTùV≤X¯«s¡¬s&ç¶, C…&ûŒ bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ÉT lsêeTT\T, sêhdü+|òüT ø±s¡´<ä]Ù dæ.ø=+&É˝Ÿsêe⁄ (HÓ\÷¢s¡T), ˝…ìHé (|ü•ÃeT>√<ëe]), ÁbòÕ+øÏ¢Hé (ôV’≤<äsêu≤<é), |üeHé≈£î e÷sY (es¡+>∑˝Ÿ), eTTdüÔbòÕ (nq+‘·|ü⁄s¡+), >ö] (lø±≈£îfi¯+), \ø£åàDY (ø£&É|ü)˝‘√bÕ≥T 15 õ˝≤¢\≈£î #Ó+<äq dü+|òüT ø±s¡´<äs¡TÙ\T Ç+<äT˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ sêh »≥Tº≈£î m+|æ¬ø’q Áø°&Üø±s¡T\qT ôd\ø£åHé ø£$T{° #Ó’¬sàHé dæ. sêe÷+»H˚j·TT\T

m+|æ¬ø’q Áø°&Üø±s¡T\‘√ ø£s¡#ê\q+ #˚düTÔqï md”« yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ yÓ\¢&ç+#ês¡T. m+|æ¬ø’q »≥¢ Áø°&Üø±s¡T\T á HÓ\ 16 qT+∫ 19 es¡≈£î πøs¡fi¯˝Àì ø±*ø£{Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+#˚ C≤rj·T kÕúsTT b˛{°\˝À sêh+ ‘·s¡T|ü⁄q bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. |ü⁄s¡Twüß\ »≥Tº : ø°]Ô yÓ+ø£fÒwt, ô|<ä›Hê>∑qï (ø£s¡÷ï\T), dü+»jYT, ˝≤˝Ÿ (es¡+>∑˝Ÿ), qπswt (ôV’≤<äsêu≤<é), Á|ükÕ<é (|ü•ÃeT>√<ëe]), ø√fÒX¯«s¡ sêe⁄ (lø±≈£îfi¯+), ns¡$+<é (n~˝≤u≤<é)\T m+|æø£ j·÷´s¡T. eTVæ≤fi¯ »≥Tº : $.sêDÏ, s¡eT´ø£èwüí (ôV’≤<äsêu≤<é), n•«ì (s¡+>±¬s&ç¶), ø£$‘·, k»q´, düTes¡í, >∑+>±e‹, n+»qeTà (≈£s¡÷ï\T) m+|æø£j·÷´s¡T.

eT+∫˙{Ï |ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Û+∫q myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì ãq>±q|ü*¢ s¡÷s¡˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >∑T˝≤+q_ù|≥ Á>±eT+˝À eT+∫˙{Ï düeTdü´ @s¡Œ&É&É+‘√ Ä~yês¡+ s¡÷.1,50,000 \‘√ eT+&É\ ì<ÛäT\‘√ Á>±eT düMT|ü+˝Àì >∑+>∑eTà>∑T&ç <ä>∑Zs¡ ø=‘·Ô>± uÀs¡T y˚sTT+∫ Á>±e÷ìøÏ ô|’|ü⁄˝…’qT <ë«sê ˙{Ïì n+~+∫ Á>±eT+˝À ˙{Ï düeTdü´qT rsê´s¡ì Á>±eT ô|<ä›\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n~∏‹>± ˙{Ï|ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì my˚Tà˝Ò´ ø±≥kÕì sê$T¬s&ç¶ Ä~yês¡+ Á>±e÷ìï dü+<ä]Ù+∫ nq+‘·s¡+ Á>±eT+˝Àì >∑+>∑eTà>∑T&ç <ä>∑Zs¡ |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫, eT+∫˙{Ï |ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ≥+>∑T≥÷s¡T Á>±eT+ düeTàsYk˛ºπsCŸ qT+&ç ô|’|ü⁄˝…’Hé <ë«sê Ç+‘·≈£îeTT+<äT ˙s¡T #˚πseì, ø=‘·Ô>± @s¡Œ&çq ¬s’˝Ò«˝…’Hé‘√ Á>±e÷ìøÏ Ä˙s¡T n+<äø£b˛e&É+‘√ Á>±eT+˝À düeTdü´\T @s¡Œ&É≥+ e\¢ eT+∫˙{Ï |ü<∏äø±ìï ÁbÕs¡+_Û+#êeTHêïs¡T. Á>±eT+˝Àì Á|ü»\T ˙{Ïì eè<∏ë#˚j·T≈£î+&Ü ˙{Ïì yê&ÉTø√yêHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± Á>±eT+˝Àì dædæ s√&ÉT¢ ≈£î&Ü ‘·«s¡>± @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. ‘·<äq+‘·s¡+ |ü≥ºD+˝À @sêŒ≥T #˚dæq u≤´qs¡¢ Á|æ+{Ï+>¥ $TwüHéqT ≈£î&Ü ÁbÕs¡+_Û+#·&É+ »s¡–+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî\T ø±{kÕì •yê¬s&ç¶, Á>±eTô|<ä› yÓ+ø£≥düTu≤“¬s&ç¶, Ä~Ûùdq¬s&ç¶, Ä~X¯+ø£s¡¬s&ç¶, dæ<äT›sêyéTyÓTVü≤q¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡ bÕغ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ù|<ä\≈£î yÓ’<ä´ ùde\+~+#·&É+ <ë«sêH˚ Á|ü‘˚´ø£>∑T]Ô+|ü⁄: eT+Á‹ sê+¬s&ç¶ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ •yê\j·T eTTK<ë«s¡+, eT+∫˙fi¯¢ {≤´+≈£îqT ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ#Í<ä] Ç.lìyêdüT\T >ö&é, mdt. eTùV≤X¯«s¡¬s&ç¶, Ç.s¡+>∑kÕ«$T>ö&é, Ç.eT<ä›j·T´, {Ï.dæ.s¡+>∑qï, ô|<ä›áX¯«s¡j·T´, Vü≤qTeT+‘·sêj·T#Í<ä], düTã“sêj·TT&ÉT, Vü≤]»q ‹s¡TbÕ˝Ÿ, ∫qï nqTeTqï, uÀj·T yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, Á>±eT Á|ü»\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 8 (düTes¡íyês¡Ô): ø±s=Œπs{Ÿ ÄdüŒÁ‘·T\T ù|<äs√>∑T\≈£î dü¬s’q yÓ’<ä´ùde\+~+∫q|ü⁄Œ&˚ >∑T]Ô+|ü⁄ ñ+≥T+<äì sêh ñ<ë´qeqXÊK eT+Á‹ sê+¬s&ç¶ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. |òæsê®~>∑÷&É˝Àì kÕŒsYÿ ÄdüŒÁ‹ yê]¸ø√‘·‡e+ Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ »]–+~.ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä Á|ü»\ yÓ’<ä´ nedüsê\qT rπsÃ+<äT≈£î ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\qT Ks¡TÃ#˚düTÔHêï Ä•+∫q kÕúsTT˝À |òü*‘ê\T sêe&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ø±s=Œπs{Ÿ yÓ’<ä´+ KØ<Ó’q|üŒ{Ïø° Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‘·T\ø£+fÒ yÓTs¡T¬>’q ùde\+~düTÔHêïs¡H˚ ø±s¡D+‘√ s√>∑T\T ÄdüøÏÔì #·÷|ü⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T. ù|<ä s√>∑T\ |ü≥¢ ø±s=Œπs{Ÿ ÄdüŒÁ‘·T\T ‘·–q ÁX¯<ä›#·÷|æ+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À y˚T&ÉÃ˝Ÿ XÊdüq düuÛÑT´&ÉT ¬ø. \øå±à¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷. yÓ’<√´Hêsêj·TD dü÷øÏÔì ì»+ #˚j·÷\Hêïs¡T. |òæsê®~>∑÷&É e÷J ñ |üdüs¡Œ+∫ <äs¡Z<äj·÷ø£sY¬s&ç¶, ÄdüŒÁ‹ yÓ’<äT´\T $ø£ºsY, lìyêdt,sêõ¬s&ç¶, m˝≤¢¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ePaper |Suvarna Vartha | Hyderabad & Kurnool District Edition | 09-04-2012  
ePaper |Suvarna Vartha | Hyderabad & Kurnool District Edition | 09-04-2012  

Hyderabad, Kurnool, District News, Local News, Online News, Web News, Latest News, Online Paper, News Paper, Telugu, ePaper.