Page 1

eTVü≤˙j·TT\ #·]Á‘·\qT Ä<äs¡Ù+>± rdüTø√yê* >∑es¡ïsY qs¡dæ+Vü≤Hé ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 6 (düTes¡í yês¡Ô): ™´sV©´s xmspLji*NRPVá “¡≠sªyáV À≥ÿ≠sªRΩLSáNRPV L][≤`∂ ™´sW˘£ms ™´sLi…”¡™´s¨s, ™´sVx§¶¶¶©´sVÀ≥ÿ™´soá “¡≠sªRΩ øR¡Lji˙ªRΩ©´sV æªΩáVxqsVN][™´sázqs©´s @™´sxqsLRiLi Æ©s[…‘¡ ∏R∂VV™´sªRΩ\|ms DLiμR∂¨s LSxtÌsQ˚ gRi™´sLRiıL`i B.Fs£qs.FsÕfi ©´sLRizqsLi•¶¶¶©±s @©yıLRiV. gRi™´sLRiıL`i NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ F¢LRi xqsLi ¡Liμ≥yá @μ≥j∂NS LjigS xms¨s¬ø¡[}qs ™´sVÕ˝ÿμj∂ NRPXuÒy©´sLiμ`∂ LRi¿¡Li¿¡©´s øR¡LjiªyLÛRiVáV ™´sV©´s æªΩáVgRiV|msμÙR∂áV @Æ©s[ ˙gRiLi¥y¨sı gRi™´sLRiıL`i ªRΩ©´s NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi A≠sxtsQ‰LjiLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW FsLiμR∂L][ ™´sV•¶¶¶©´sVÀÿ™´soáV ™´sV©´sÆμ∂[aRPLi, LSxtÌsQ˚Li N][xqsLi ¬ø¡[zqs©´s }qs™´sáV @Æ™sWxmnsV\Æ™sV©´s™´s¨s @ÕÿLi…”¡ ™yLji “¡≠sªRΩ øR¡Lji˙ªRΩáV æªΩáVxqsVN][™´sázqs©´s @™´sxqsLRiLi Æ©s[…”¡ ≠sμy˘LÛRiVá\|ms DLiμR∂©yıLRiV. gSLiμ≥k∂“¡ ($T>∑‘ê 2˝À)

ãT<Ûäyês¡+, 7 e÷]Ã 2012

ù|J\T : 8

nÁø£eT ìsêàD≤\T #˚|ü&ç‘˚

Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\≈£î

ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T s¡TD≤\T Çe«&É+˝À u≤´+≈£î\T $|òü\+ @&Ü~ eTT–dæb˛‘·THêï \øå±´ìøÏ #˚s¡Tø√˝Òø£b˛j·÷+ bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·\ô|’ #·÷|ü⁄‘·Tqï Áù|eT ã\V”≤q esêZ\ô|’ #·÷bÕ* Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düVü≤ø£]+#ê*ì ø£˝…ø£ºs¡¢ dü÷#·q ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿ ÷d¡≤`∂ Àÿ˘LiNRPV Fs£qs’d¡|§¶¶¶ø`¡ª][ Fy»¡Vc μR∂NRP‰©±s ˙gS≠dsVfl· Àÿ˘LiNRPV, ALi˙μ≥yÀÿ˘LiNRPVáV LRiVflÿáV B™´s*≤R∂LiÕ‹[ xmspLjiÚgS ≠sxmnsá™´sV∏R∂W˘LiVV. xqsV™´sWLRiV LRiW. Æ™s[LiVV N][»˝¡ª][ —¡Õ˝ÿ LRiVfl· ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWF~Liμj∂LiøR¡gS BLiμR∂VÕ‹[ Fs{qs=, Fs{qÌs, ’d¡{qsáNRPV @¨sı Àÿ˘LiNRPVáV NRP÷¡zqs INRP‰ aSªRΩLi NRPW≤y LRiVflÿáV B™´s*NRPF°™´s≤R∂Li øR¡W}qsÚ AaRPËLRi˘Li NRPáVgRiVªRΩVLiμj∂. Fs{qs=, Fs{qÌs, ’d¡{qsá N][xqsLi GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[zqs©´s xqsÀfi NRP≠sV…‘¡c NRPW≤y C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ G≠dsV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°ª][Liμj∂. xqsÀfi F˝y©±s NTPLiμR∂ Fs{qs=, Fs{qÌs, ’d¡{qsáNRPV C G≤yμj∂ NRP¨dsxqsLi LRiW. 15 N][»˝¡Vc LRiVflÿáV @LiμR∂¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xmsflÿ◊¡NRP LRiWF~Liμj∂LiøR¡gS BLiμR∂VÕ‹[ xqsgRiLi NRPW≤y BLiªRΩ ™´sLRiNRPV B™´s*¤Õ¡[μR∂V. C Æ©sÕÿ≈¡LRiVNRPV ALÙjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLi ™´sVVgji∏R∂V©´sV©´sıxmsˆ…”¡NUP áOSQQ˘Ã¡©´sV

nÁø£eT ìsêàD≤\T, nÁø£eT ˝Òne⁄≥¢qT n&ÉT¶ø√yê* ‘ê>∑T˙s¡T, ;ÄsYJm|òt, 20 n+XÊ\ |ü<∏äø±\ô|’ düMTø£å eT+∫˙{Ïô|’ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T.. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ ¬ø¡[lLi[LiμR∂VNRPV Àÿ˘LiNRPL˝RiV G ™´sW˙ªRΩLi ˙xms∏R∂VºΩıLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. }msμR∂á ALÙjiNS’≥¡™´sXμÙj∂ N][xqsLi ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV @™´sVáV¬ø¡[xqsVÚ©´sı xms¥R∂NSáNRPV Àÿ˘LiNRPL˝RiV ªRΩW»˝¡Vc F~≤R∂VxqsVÚ©yıLRiV. ≠s≠sμR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xms¥R∂NSá NTPLiμR∂ }msμR∂áNRPV LRiVflÿáV B™y*÷¡=©´s Àÿ˘LiNRPL˝Ri Æ™sVVLi≤T∂¬ø¡[LiVV øR¡WxmsoªRΩV©yıLRiV. Fsμ][ ryNRPV¬ø¡zmsˆ LRiVflÿáV B™´s*NRPVLi≤y ªRΩzmsˆLiøR¡VNRPVLi »¡V©yıLRiV. ¡≤yÀÿ ¡VáV, FyLji˙aS≠sVNRP Æ™s[ªRΩÚáNRPV @≤T∂gjiLiÆμ∂[ ªRΩ≤R∂V™´sogS B ¡˜≤T∂™´sVV ¡˜≤T∂gS LRiVflÿáV B¬ø¡[Ë Àÿ˘LiNRPL˝RiV }msμR∂áV, \lLiªRΩVá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ≠s™´sORPQ øR¡WxmsoªRΩV©yıLRiV. Fs»¡Vc™´sLi…”¡ xmsp¿¡NRPªRΩVÚ ¤Õ¡[NRPV≤y N]¨sı xms¥R∂NSá NTPLiμR∂ }msμR∂áNRPV LRiVflÿáV B™y*÷¡= DLi≤R∂gS ™y…”¡ NTPLiμR∂ FsNRP‰≤y LRiVflÿáV B™´s* ≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. C G≤yμj∂ Fs{qs=, Fs{qÌs, ’d¡{qs NSL]ˆlLi[xtsQ©˝´sV, ≤U∂AL`i≤U∂G μy*LS B™y*÷¡=©´s LRiVflÿáV xqs˙NRP™´sVLigS B™´s*¤Õ¡[μR∂V.gRiªRΩ G≤yμj∂Õ‹[ B™y*÷¡=©´s ($T>∑‘ê 2˝À)

|üø£&É“+B>± |üØø£å @sêŒ≥T¢ õ˝≤¢˝À 10e ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\ ø√dü+ 421 πø+Á<ë\T 90 y˚\ eT+~ $<ë´s¡Tú\ Vü‰»s¡T |òü*‘ê\ yÓTs¡T>∑T ø√dü+ ø£düs¡‘·TÔ õ˝≤¢ $<ë´~Ûø±] ñcÕsêDÏ $ø±sêu≤<é, e÷]à 6, (düTes¡íyês¡Ô): e÷]à 26 qT+&ç @Á|æ˝Ÿ 11 e‘˚~ es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#·qTqï |ü<äe ‘·s¡>∑‹ |ü_¢ø˘ |üØø£å\ ø√dü+ õ˝≤¢˝À 421 |üØøå± πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚dæ, |üø£&É“+~>± |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D≈£î @sêŒ≥T¢ #˚düTÔqï≥T¢ >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ õ˝≤¢ kÕ~Û+∫q 75 XÊ‘·+ |òü*‘ê\qT n~>∑$T+∫ eT]+‘· yÓTs¡T¬>’q |òü*‘ê\T kÕ~Û+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ $<Ûë´~Ûø±] ñcÕsêDÏ ‘Ó*bÕs¡T.eT+>∑fi¯yês¡+ $ø±sêu≤<é˝Àì $TwüHé dü÷ÿ˝Ÿ düe÷y˚X¯|ü⁄ Vü‰˝Ÿ˝À |üØøå± πø+Á<ë\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\ düe÷y˚X¯+ nq+‘·s¡+ ÄyÓT $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T õ˝≤¢˝Àì 3 &ç$»Hé\ ($T>∑‘ê 2˝À)

s¡+>±¬s&ç¶, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢≤¢˝À eT+∫˙{Ï düeTdü´ô|’ e∫Ãq nuÛÑ´s¡Tú\ô|’ ‘·ø£åDy˚T düŒ+~+∫ düeTdü´ |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î eT+&É\ n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì s¡+>±¬s&ɶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY X‚cÕÁ~ dü+ã+~Û‘· XÊK\ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ dü÷Œ]ÔuÛÑeHé˝À eT+∫˙s¡T, _ÄsYõm|t, 20 dü÷Á‘ê\ |ü<∏äø£+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T, eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±s¡T\T, m+|æ&çz\‘√ düMTøÏå+#ês¡T. yÓTT<ä≥>± eT+∫˙{Ï düeTdü´ô|’ düMTøÏå dü÷Ô Äj·Tq eT+∫˙{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫ n~Ûø±s¡T\T m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |ü]dæú‘·T\qT >∑eTìdü÷Ô eTT+<ädüTÔ C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø=ì eT+∫˙{Ï düeTdü´ ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü

#·÷&Ü\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. ø±˝Ÿ ôd+≥sY\qT @sêŒ≥T #˚j·÷*: õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä eT+&É\ kÕúsTT˝À ø±˝Ÿôd+≥sYqT @sêŒ≥T#˚dæ eT+∫˙{Ïô|’ e∫Ãq |òæsê´<äT\ô|’ 48 >∑+≥\˝À|ü⁄ |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. Á>±eT|ü+#êsTTr, eT+&É\, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ì<ÛäT\qT |üP]Ô>± Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î $ìjÓ÷–+#ê\ì Äj·Tq á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó*bÕs¡T.n<˚$<Ûä+>± @d”&û|”,m+|æ ˝≤´&é‡, $|ü‘·TÔ\≈£î dü+ã+~Û+∫q ì<ÛäT\qT ≈£L&Ü eT+∫˙{Ï düeTdü´ |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î Ks¡Tà #˚j·÷\Hêïs¡T. sêqTqï ($T>∑‘ê 3˝À)

ø£\ø£\+ düèwæº+∫q @d”; <ë&ÉT\T m¬ø’‡CŸ ø±sê´\j·÷\ô|’ <ë&ç |ü\T |üÁ‘ê\T kÕ«BÛq+

3˝À

&ûmd”‡ô|’ >∑+<äs¡>√fi¯+ ñ|ü mìïø£\T n&ÉT¶ e#˚à neø±X¯+ f…{Ÿ 3ô|’ ø±qsêì düŒwüº‘· njÓ÷eTj·T+˝À nuÛÑ´s¡TΔ\T <ä+&ÉT≈£î+≥Tqï ø√∫+>¥ ôd+≥s¡T¢ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 6, (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üuÛÑT‘·«+ m+‘√ Äsꓤ≥+>± Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚dæì &ûmd”‡ 2012 ôw&É÷´˝Ÿ Á|üø±s¡+ y˚T 2,3,4 ‘˚~˝À¢ »s¡>∑uÀj˚T sê‘· |üØø£å\T yêsTT<ë |ü&˚ neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. sêÁwüº+˝À Á|üdüTÔ‘·+ @&ÉT kÕΔHê\˝À¢ ñ|ü mìïø£\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT,eTs√ 17kÕΔHê\≈£î ñ|ü mìïø£\T »]π> neø±XÊ\THêïsTT. áH˚|ü<Ûä´+˝À y˚T yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À »s¡>±*‡Hê sê‘· |üØø£å\T mìïø£\ ø£$TwüHé ÁuÒø˘ y˚ùd ($T>∑‘ê 2˝À)


2

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... LRiVflÿáV NRPW≤y BLiNS B™´s*¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ZaP[uy˙μj∂ @Æ©s[NRP ryL˝RiV xqs™´sWÆ™s[aSáV |ms…Ì”¡ |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡©y Àÿ˘LiNRPL˝RiV ΔÿªRΩLRiV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.’d¡{qsá ≠sxtsQ∏R∂VLiNRPV ™´s}qsÚ C G≤yμj∂ ™´sWLÍji©±s ™´sV¨ds NTPLiμR∂ NRP¨dsxqsLi 111 ∏R∂VW¨s»˝¡Vc GLSˆ»¡VcNRPV LRiVflÿáV B™y*á¨s ¨sLÒRiLiVVLiøR¡gS Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV 30 ∏R∂VW¨s»˝¡Vc ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ˙g_Li≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ∏R∂VW¨s…fi ≠sáV™´sÕ‹[ 20 aSªRΩLi ™´sWLÍji©±s ™´sV¨ds ˙xmsÀ≥œ¡V ªRΩ*Li xqs’¡=≤U∂gS BxqsVÚLiμj∂.LS“¡™±s @À≥œ¡V˘μR∂∏R∂V π∏∂W«¡©´s NTPLiμR∂ ’d¡{qsáNRPV xms»Ì¡fl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ 384 ∏R∂VW¨s»˝¡VcNRPV LRiVflÿáV B™y*á¨s ¨sLÒRiLiVVLiøR¡gS Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV 90 ∏R∂VW¨s»˝¡Vc ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[aSLRiV. C xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ IN][‰ ∏R∂VW¨s…fiNRPV áORPQ LRiWFy∏R∂Vá ™´sLRiNRPV LRiVfl·Li @LiμR∂¬ø¡[ryÚLRiV. LS“¡™±s ∏R∂VV™´saRPNTPÚ NTPLiμR∂ á’Ù¡μyLRiVá FsLizmsNRP BLiªRΩ ™´sLRiNRPV xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[μR∂V. Fs{qÌsáNRPV 512 ∏R∂VW¨s»˝¡Vc GLSˆ»¡VcNRPV LRiW. 2.5 N][»˝¡Vc ™´sVLi «¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂VgS BLiμR∂VÕ‹[ xqsgRiLi NRPW≤y BLiªRΩ ™´sLRiNRPV ≈¡LRiVË|ms»Ì¡¤Õ¡[μR∂V. BNRP \lLiªRΩVá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[©´sW Àÿ˘Li NRPVáV ºdΩ˙™´s ¨sL˝RiOSQQ˘¨sı øR¡WxmsoªRΩV©yıLiVV.Fs{qs= NSL]ˆlLi[xtsQ©±s μy*LS B¬ø¡[Ë LRiVflÿá ≠sxtsQ∏R∂VÆ™s[V ºdΩxqsVNRPVLi¤…¡[ áOSQQ˘ Õ˝‹[ NRP¨dsxqsLi 25aSªRΩLi Æ™s[VLRiNRPV NRPW≤y Àÿ˘LiNRPVáV LRiVflÿáV B™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. gRiªRΩ G≤yμj∂ Fs{qs= NSL]ˆlLi[xtsQ©±s μy*LS 850 ∏R∂VW¨s»˝¡Vc ˙g_Li≤`∂ ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi≤R∂gS Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV 190 ∏R∂VW¨s»˝¡Vc ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ¬ø¡[aSLRiV. @Õÿlgi[ C G≤yμj∂ 980 ∏R∂VW¨s»˝¡Vc GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂Wá¨s áORPQ ˘LigS ¨sLÒRiLiVVLiøR¡gS Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV 193 ˙g_Li≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ≠sZaP[xtsQÆ™s[V≠sV»¡Li¤…¡[ Àÿ˘Li NRPL˝RiV LRiVflÿáV B™´s*NRPVLi≤y ZNP[Li˙μR∂Li Fs{qs=á N][xqsLi ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[}qs ¨sμ≥R∂Vá©´sV À≥ÿLkigS ªRΩ™´sV ΔÿªyáNRPV ™´sV◊˝¡LiøR¡VNRPVLi»¡Vc©yıLiVV. BÕÿ Fs{qs=áNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s xqs’¡=≤U∂ r~™´sVV¯ N]¨sı Àÿ˘LiNRPVÕ˝‹[ ™´sVWáVgRiVªRΩV©yıLiVV. LRiVflÿáV B™´s*NRPVLi≤y Gμ][ INRP ryNRPV¬ø¡ ¡VªRΩW FsLiøR¡NS‰ xqs’¡=≤U∂ Æ™sVVªyÚ¨sı Àÿ˘LiNRPVáV ™y≤R∂VNRPVLi»¡V©yıLiVV.AL`iZNP[≠s\Æ™s xms¥R∂NRPLi NTPLiμR∂ INRP lgi[Æμ∂á ∏R∂VW¨s…fiNRPV LRiW.2 áORPQáV, A™´soá ∏R∂VW¨s»˝¡NRPVgS©´sW LRiW.1.75 áORPQáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[xqsVÚLiμj∂. ™y…”¡Õ‹[ LRiW.50 Æ™s[áV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* xqs’¡=≤U∂ ≠sVgRiªy LRiW.1.50 áORPQáV ™´sLRiNRPV Àÿ˘LiNRPV LRiVfl·Li BryÚLRiV. ALÙjiNRP xqsLi™´sªRΩ=LRiLiÕ‹[ —¡Õ˝ÿNRPV ™´sVLi«¡⁄\lLi©´s 420 ∏R∂VW¨s»˝¡NRPVgS©´sW Àÿ˘LiNRPVáV LRiVflÿáV B¿¡ËLiμj∂ ZNP[™´s áLi 54 ∏R∂VW¨s»˝¡NRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V. BNRP ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ xqsLixmnsWáNRPV LRiVflÿáV B¬ø¡[Ë ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ Àÿ˘LiNRPVL˝RiV Æ™s©´sVNRP ¡≤ÔyLRiV. Àÿ˘LiN`P ÷¡LiZNP[«fi NTPLiμR∂ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é LRiW. 330 N][»˝¡Vc LRiVflÿáV B™y*÷¡= DLi≤R∂gS Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV LRiW. 248 N][»˝¡Vc ™´sW˙ªRΩÆ™s[V BøyËLRiV. @Æ©s[NRP xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NRPW≤y Àÿ˘LiNRPL˝RiV BÆμ∂[ LkiºΩgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. C G≤yμj∂ ≈¡Lki£mnsÕ‹[ \lLiªRΩVáNRPV LRiW. 391 N][»˝¡ LRiVflÿáV ™y*÷¡= DLi≤R∂gS LRiW. 326.9 N][»˝¡Vc B¿¡Ë©´s»˝¡Vc Àÿ˘LiNRPL˝RiV ¤Õ¡NRP‰Ã¡V øR¡WxmsoªRΩV©yıLRiV. xmsoxqsÚNRP xqsLÙRiVÀÿ»¡VcÕ‹[ LRiVflÿáV B¿¡Ë©´s»˝¡Vc øR¡WzmsxqsVÚ©yı ™yxqsÚ™y¨sNTP BLiμR∂V Õ‹[ xqsgRiLi NRPW≤y LRiVflÿáV B™´s*¤Õ¡[μR∂V. N_áV \lLiªRΩVáNRPV LRiVflÿáV B™´s*≤y¨sNTP Àÿ˘LiNRPL˝RiV @xqsáV AxqsNTPÚ øR¡Wxms¤Õ¡[μR∂V. —¡Õ˝ÿÕ‹[ C G≤yμj∂ 500™´sVLiμj∂ N_áV \lLiªRΩVáNRPV NRPW≤y LRiVflÿáV B™´s*¤Õ¡[μR∂V. Js√ e&û¶øÏ u≤´+ø£s¡¢ ‘·÷≥T¢ Æμ∂[™´so≤R∂V ™´sLRi™´sVLiμj∂Li¿¡©y xmsp«ÿLji NRPLRiVfl”·LiøR¡¤Õ¡[μR∂©´sı øR¡LiμR∂LigS Àÿ˘LiN`P @μ≥j∂NSLRiVáV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≤y*˙NS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV ALÛjiNRP ¬ø¡[∏R∂VWªRΩ¨s¬ø¡[ËLiμR∂VNRPV IN][‰ xqsLixmnsW¨sNTP N]¨sı áORPQá LRiWFy∏R∂VáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. NRPW÷d¡ ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ªRΩ™´sV NRPW÷d¡ xms©´sVáV ™´sμR∂VáVNRPV¨s Àÿ˘LiNRPVá øR¡V»Ì¡W ºΩLRigS÷¡=™´sr°ÚLiμj∂. Àÿ˘LiNRPVÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ @xmsˆVáV ¤Õ¡[NRPF°LiVV©y N]ªRΩÚgS @xmsˆV B™´s*≤y¨sNTP Àÿ˘LiN`P @μ≥j∂NSLRiVáV N]˙LkiáV |ms≤R∂VªRΩW Àÿ˘LiNRPVá øR¡V»Ì¡W ºΩxmsˆVNRPVLi»¡Vc©yıLRi¨s ≤y*˙NS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ™yF°ªRΩV©yıLRiV. “¡L][ ™´s≤ÔU∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \lLiªRΩVáNRPV, ≤y*˙NS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ™´sLRiLi. NS¨ds ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV ≤y*˙NS LRiVflÿáV @LiμR∂¨s ˙μyORPQÕÿ ™´sWLRiVªRΩV©yıLRiV. “¡L][ ™´s≤ÔU∂ NSLRifl·LigS LRiVflÿáV ™´sxqsWáπ∏∂[V˘ @™´sNSaRPLi ¤Õ¡[μR∂¨s Àÿ˘LiN`P @μ≥j∂NSLRiVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ™yLjiNTP LRiVflÿáV B™´s*≤y¨sNTP Æ™s©´sNRPLi«¡ Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. Æ©s[LRiVgS ©Ø[ @¨s ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[NRP N]˙LkiáV |ms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ C π∏∂[V≤yμj∂ ©´sVLi¿¡ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li “¡L][ ™´s≤ÔU∂ LRiVflÿáV @LiμR∂¤«¡[ryÚ™´sV¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Liª][ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V |msμÙR∂ xqsLi≈¡˘Õ‹[ @xmsˆVá N][xqsLi ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ™´s≤ÔU∂ ¤Õ¡[¨s LRiVfl·Li ºdΩxqsVNRPV¨s ˙ ¡ªRΩVNRPV Æμ∂LRiV™´so N][xqsLi Gμ][ INRP…”¡ xqs™´sVNRPWLRiVËN][™yá¨s AaRPxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. NS¨ds ™yLji AaRPá©´sV Àÿ˘LiN`P @μ≥j∂NSLRiVáV @≤T∂∏R∂WaRPáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. |msÆμÙ∂[™´sVVÕfi ≠s«¡∏R∂VÀÿ˘LiN`P ™´sμÙR∂NRPV |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ≤y*˙NS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ¬ø¡[LRiVNRPV¨s Àÿ˘LiN`P @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ¨sáμk∂aSLRiV. LRiVflÿáV BxqsÚLS... B™´s*LS..? @Li»¡W A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.™´sVW≤R∂V xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS ≠s«¡∏R∂VÀÿ˘LiN`P @μ≥j∂NSLRiVáV ≤y*˙NS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV xqs˙NRP™´sVLigS LRiVflÿáV @Liμj∂LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s GZNP[{ms @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. Àÿ˘LiNRPVÕ‹[ LRiVflÿáV á’≥¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V F~μR∂VxmsoNRPV μR∂WLRi™´sV™´soªRΩV©yıLRi¨s ™yLRiV }msL]‰Li»¡Vc©yıLRiV.

&ûmd”‡ô|’ >∑+<äs¡>√fi¯+

|üø£&É“+B>± |üØø£å @sêŒ≥T¢

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... dü÷#·q\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. ñ|ü mìïø£\ ø√&é n&ÉT¶e#˚à neø±XÊ\T Hêïj·Tì,<ëìe\¢ |üØø£å\T yêsTT<ë y˚ùd neø±XÊ\T |ü⁄wüÿ\+>± ø£ì|ædüT ÔHêïj·Tì $<ë´XÊU≤~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&çdüTÔHêïs¡T. B+‘√ &ûmd”‡ 2012 >∑+<äs¡>√fi¯+˝À |ü&çq≥T¢>± n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. B+‘√ nuÛÑ´s¡TΔ \+‘ê Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚ùdÔ |ü]dæΔ‘·T\T Ç|üŒ{Ïπø @s¡Œ&ܶsTT. ø√∫+>¥ dü+düΔ\ j·÷»e÷Hê´\≈£î e÷Á‘·+ }s¡≥ \_Û+∫+~. &ûmd”‡ ù|s¡T‘√ eT]ø=+‘· eT+~øÏ Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD\T,Áø±dt ø√s¡T‡\ ù|s¡T‘√ &ûmd”‡ •ø£åD Ç#˚à neø±XÊ\T ø£ì|ædüTÔHêïsTT. nuÛÑ´s¡TΔ\T ≈£L&Ü #·~$+~. eT]∫ b˛j˚T #êHé‡ ñ+&É≥+‘√ eT∞¢ ø√∫+>¥ dü+düΔ\qT ÄÁX¯sTT+>∑ ‘·|üŒ<äì $<ë´y˚‘·Ô\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. BìøÏ ‘√&ÉT pHé˝À ìs¡«Væ≤+#ê*‡q f…{Ÿ 3 düŒwüº‘· ˝Ò<äT. f…{Ÿ≈£î Vü‰»s¡j˚T´ yê]øÏ ≈£L&Ü &ûmd”‡ H√{Ï|òæπøwüHé <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√e&ÜìøÏ neø±X¯+ ø£*ŒkÕÔeTì $<ë´XÊK eT+Á‹ bÕs¡Δ kÕs¡~∏ nuÛÑ´s¡TΔ\≈£î Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ÄÁø£eT+˝À pHé˝À ìs¡«Væ≤+#ê*‡Hê f…{ŸqT y˚T¬s+&√ yês¡+˝À ìs¡«Væ≤+∫ ,pHé ∫e] yês¡+˝À &çmd”‡ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤ùdÔ u≤>∑T+≥T+<äì ÁbÕ<∏ä$Tø£ kÕΔsTT˝À eT+Á‹ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïs¡T. ø±ì d”Hé ]esY‡ nj˚T´ neø±XÊ\T yÓT+&ÉT>± ø£ì|æ düTÔHêïsTT. &çmd”‡ sê‘· |üØø£å ôw&É÷´˝Ÿ e÷s¡TŒ\T #˚kÕÔeTì ‘=\T‘· ìs¡í j·T+ rdüTø√qT+&É>±H˚ 17 kÕΔHê˝À¢ ñ|ü mìïø£\≈£î s¡+>∑+ dæ<äΔ+ ø±e &É+, nB≈£L&Ü y˚T¬s+&√ yês¡+˝À mìïø£\T ñ+&É≥+‘√ nuÛÑ´s¡TΔ\ |ü]d æú‹ n>∑eT´ >√#·s¡+˝À |ü&ç+~. f…{Ÿ sêùd yê] |ü]dæú‹ eTØ <ës¡TD+>± e÷πs neø±XÊ\T ñHêïsTT. eT+Á‹ bÕs¡ΔkÕs¡~∏ ≈£L&Ü Çs¡ø±≥+˝À |ü&ܶs¡T.&çmd”‡˝À ns¡Ω‘· ø£*Œ+#ê\+fÒ f…{ŸqT m|üŒ&ÉT ìs¡«Væ≤+#ê\qï <ëìô|’ Ç|üŒ&ÉT düŒwüº‘· sêyê*‡ ñqï~. Bìô|’ e÷<∏ä´$Tø£ $<ë´XÊK ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+∫ ‘·T~ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê*‡ñ+~.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... |ü]~Û˝À yÓTT‘·Ô+ 90 y˚\ eT+~ $<Ûë´s¡Tú\T 10 e‘·s¡>∑‹ |üØø£å\T sêdüTÔHêïs¡ì nìï |üØøå± πø+Á<ë\ e<ä› 144 ôdø£åHé $~Û+#·≥+‘√ bÕ≥T $<Ûë´s¡Tú\≈£î dü¬s’q kÂø£sê´\T ø£*ŒdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.Á|ü‹ |üØøå± πø+Á<ä+ e<ä› z @mHém+ ñ+&˚˝≤ #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ ÄyÓT $e]+ #ês¡T.$ø±sêu≤<é &ç|üP´{Ï &çÇz |ü]~Û˝À yÓTT‘·Ô+ 110 |üØøå± πø+Á<ë\T Hêïj·Tì M{Ï˝À Á|ü‹ |üØøå± πø+Á<ëìøÏ 20 eT+~ Çì«õ˝Ò≥s¡¢qT ìj·T$T+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì M]øÏ n<äq+>± z Çì«õ˝Ò≥s¡TqT ùdŒsY˝À ñ+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.|üØøå± πø+Á<ä+˝ÀøÏ $<Ûë´s¡Tú\T, Çì«õ˝Ò≥s¡TqT $TqVü‰ $T>∑‘ê yê¬se]ì nqTeT‹+#·s¡ì,Áô|dtqT düVæ≤‘·+ nqTeT‹+#·eTì ÄyÓT düŒwüº+ #˚XÊs¡T.|üØø£å »s¡T>∑T‘·Tqï düeT j·T+˝À õsêø˘‡ ôd+≥sY\qT |üP]Ô>± eT÷dæ y˚kÕÔeTì ÄyÓT nHêïs¡T. Çì«õ˝Ò≥s¡T¢>± mdtõ{Ï\qT e÷Á‘·y˚T ìj·T$TkÕÔeTì,Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ ˝˝À |òü*‘ê\qT yÓTs¡T>∑T |üπsÃ+<äT≈£î >∑‘· ¬s+&ÉT e÷kÕ\T>± dü+ã+~‘· Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T ñbÕ<Ûë´j·TT\T ø£èwæ #˚düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T.|üØøå± πø+Á<ä+˝ÀøÏ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq 30 ì$TcÕ\ es¡≈£î $<Ûë´s¡Tú\qT nqTeT‹+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Ä ô|’q me]ì nqTeT‹+#˚~ ˝Ò<äì nHêïs¡T.á düe÷y˚X¯+˝À U≤C≤yÓTTsTTH√~›Hé,$ø±sêu≤<é &ç|üP´{Ï &çÇz dæ|æ ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

u≤´+ø£s¡¢ ‘·÷≥T¢

eTVü≤˙j·TT\ #·]Á‘·\qT Ä<äs¡Ù+>± rdüTø√yê* yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... Fs™´sLRiLi¤…¡[ æªΩá∏R∂V¨s zqÛsºΩÕ‹[ Æ©s[…”¡ ≠sμy˘LÛRiVáV D©yıLRiLi¤…¡[ ™´sV©´søR¡Lji˙ªRΩ Fs»¡VF°ªRΩVLiμ][ B¤…Ì¡[ @LÛRi™´sV™´soªRΩVLiμR∂¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[ryLRiV. Aμ≥R∂V¨sNRP ∏R∂WLi˙ºΩNRP ∏R∂VVgRiLiÕ‹[ xmsoxqsÚNSáV øR¡μj∂Æ™s[ ºdΩLjiNRP¤Õ¡[NRP F°ªRΩVLiμR∂¨s NRP¨dsxqsLi BÕÿLi…”¡ ™´sVx§¶¶¶¨ds∏R∂VVá “¡≠sªRΩ øR¡Lji˙ªRΩá©´sV ªRΩ™´sVzmsÃ˝¡Ã¡¬ø¡[ øR¡μj∂≠sLiøyá¨s gRi™´sLRiıL`i xqsW¿¡LiøyLRiV. F¢LRixqsLi ¡Liμ≥yá @μ≥j∂NSLjigS N]©´srygRiVªRΩW NRPXuÒy©´sLiμ`∂ C xmsoxqsÚNS¨sı LS∏R∂V»¡Li FsLiª][ ˙aRP™´sVª][ NRPW≤R∂VNRPV©´sıμR∂¨s BLiμR∂VNRPV NRPXuÒy©´sLiμ`∂©´sV A∏R∂V©´s ™´sV©´sxqsV= xmspLRi*NRPLigS @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV.

ãT<Ûäyês¡+, 7 e÷]Ã, 2012

n‘ê´#êsêìøÏ j·T‹ï+∫q e´øÏÔ n¬sdüTº X¯+ø£sY |ü*¢, e÷]à 6, (düTes¡íyês¡Ô): z $yêVæ≤‘·ô|’ n‘ê´#êsêìøÏ j·T‹ï+∫q Çs¡Te⁄]ì b˛*düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï dü+|òüT≥q #˚y˚fi¯¢ eT+&É\+ ø=+&Éø£˝Ÿ Á>±eT+˝À #√≥T#˚düT≈£î+~.#˚y˚fi¯¢ mdt◊ ôd’~ ¬s&ç¶ ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ ø=+&Éø£˝Ÿ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q $yêVæ≤‘· eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ eT+∫˙{Ï ø√dü+ yÓ\T‘·Tqï düeTj·T+˝À n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q m+.sêE,u≤u≤\T ã\e+‘·+>± #˚sTT |ü≥Tº≈£îì |üø£ÿH˚ ñqï dü+<äT˝ÀøÏ rdüT≈£îyÓ\¢>± Ä eTVæ≤fi¯ ns¡e≥+‘√ >∑eTì+∫q Á>±eTdüTú\T yê]ì b˛*düT\≈£î n|üŒ–+#ês¡T.á y˚Ts¡≈£î b˛*düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

|òü+ø£åHé Vü‰\T˝À #√Ø X¯+ø£sY |ü*¢, e÷]à 6, (düTes¡íyês¡Ô): |òü+ø£åHé Vü‰\˝À <=+>∑\T <=+>∑‘·HêìøÏ bÕ\Œ&ç <ë<ë|ü⁄ 79 y˚\ s¡÷bÕj·T\ kÕeTÁ–ì <√#·T¬ø[¢q dü+|òüT≥q X¯+ø£sY |ü*¢ eT+&É\+ eTVü‰*+>±|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À »]–+~.mdt◊ ôd’~ ¬s&ç¶ ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ k˛eTyês¡+ sêÁ‹ 4>∑Ts¡T <=+>∑\T Á>±eT düMT|ü+˝Àì n+õ¬s&ç¶ |òü+ø£åHé˝ÀøÏ yÓ*¢ nø£ÿ&É >∑\ 70 y˚\ s¡÷bÕj·T\ kÕeTÁ–ì <√#·T≈£î yÓ*¢q≥T¢ á y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

n|ü⁄Œ\ u≤<Ûä uÛÑ]+#·˝Òø£ e´øÏÔ eTè‹ #˚y˚fi¯¢, e÷]à 6, (düTes¡íyês¡Ô): n|ü⁄Œ\ u≤<Ûä uÛÑ]+#·˝Òø£ z e´øÏÔ |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ùd$+∫ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&çq dü+|òüT≥q #˚y˚fi¯¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ #√≥T #˚düT≈£î+~.mdt◊ ñù|+<äsY ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ cÕu≤<é eT+&É\+ ‹e÷à¬s&ç¶ >∑÷&É Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q <ëdü] sêeTkÕ«$T>ö&é(45) n|ü⁄Œ\ u≤<Ûä‘√ #˚y˚fi¯¢˝À |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ùd$+∫ eTs¡DÏ+#ê&Éì á y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

yÓTÆ\TsêsTTì &Ûûø=ì e´øÏÔ eTè‹ #˚y˚fi¯¢, e÷]à 6, (düTes¡íyês¡Ô): s√&ÉT¶ |üø£ÿq >∑\ yÓTÆ\TsêsTTì &ûø√{Ϻq dü+|òüT≥q˝À z e´øÏÔ eTs¡DÏ+∫q dü+|òüT≥q #˚y˚fi¯¢ eT+&É\+ Ä\÷sY ùdºõ e<ä› »]–+~.mdt◊ ñù|+<äsY ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ $ø±sêu≤<é qT+&ç ôV’≤<äsêu≤<é≈£î Ä{À Á{≤*˝À ÁkÕÿ|tqT rdüT≈£î yÓ\T‘·Tqï >ödt m<äTs¡T>± edüTÔqï yêVü≤Hêìï ‘·|æŒ+#·uÀsTT yÓTÆ\T sêsTTøÏ &ûø=≥º&É+‘√ Á{≤©˝À ñqï Ä+»H˚j·TT\T(30) eTs¡DÏ+#·>± b˛*düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

¬s’\T øÏ+<ä |ü&ç $<ë´]úì eTè‹ X¯+ø£sY |ü*¢, e÷]à 6, (düTes¡í yês¡Ô): Ç+≥sY $<Ûë´]ú ¬s’\T øÏ+<ä |ü&ç eTs¡DÏ+∫q dü+|òüT ≥q X¯+ø£sY |ü*¢ ¬s’˝Ò« ùdºwüHé˝À »]–+~. ¬s’˝Ò« b˛*düT \T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ qyêuŸ ù|≥ eT+&É\+ eTTu≤s¡ø˘ |üPsY Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q l\‘·(18) eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ ¬s’\T øÏ+<ä |ü&ç Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç+~.á y˚Ts¡≈£î ¬s’˝Ò« b˛*düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

ÇJmdt |üqT\T yÓ+≥H˚ ÁbÕs¡+_Û+#ê*: ø£˝…ø£ºsY s¡+>±¬s&ç¶, e÷]à 6, düTes¡íyês¡Ô: xms©´sVáV ˙FyLRiLi’≥¡LiøR¡¨s ˙gS™´sVxmsLiøy∏R∂VºdΩÕ˝‹[ Æ™sLi»¡Æ©s[ B—¡Fs£qs xms©´sVáV Æ™sVVμR∂áV |ms…Ìÿá¨s LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ZaP[uy˙μj∂ FsLizms≤T∂J á©´sV AÆμ∂[bPLi øyLRiV. xqsWˆQQLjiÚ À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ ≤y*™´sW NSLRi˘˙NRP™´sWá\|ms zqsBJ, ≤y*™´sW zms≤T∂ª][ NRP÷¡zqs FsLizms≤T∂Jáª][ xqs≠dsV OTPQLiøyLRiV. C xqsLiμ≥R∂LRi˜LigS ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW A∏R∂V©´s Æ™s[xqs≠sNSáLi xqs≠dsVzmsxqsVÚ©´sıμR∂¨s, ™´s˘™´sry∏R∂V xms©´sVáV ¤Õ¡[™´so NS™´so©´s DFyμ≥j∂•¶¶¶≠dsV xms©´sVáV |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s ˙FyLRiLi’≥¡Liøyá©yıLRiV. gRiªRΩ «¡©´s™´sLji ©´sVLi≤T∂ B—¡Fs£qs xms©´sVáV ˙FyLRiLi’≥¡Liøyá¨s AÆμ∂[bPLi¿¡©y N]¨sı ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ C xms©´sVáV ExmsLiμR∂VN][¤Õ¡[μR∂¨s A∏R∂V©´s ˙xqsryÚ≠sxqsWÚ, ªyLi≤R∂WLRiV, uyÀÿμR∂V,

¡Li…ÿ*LRiLi, B˙Àÿz§¶¶¶Lixms»¡ıLi ™´sLi…”¡ ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ NRPW÷d¡Ã¡V ªRΩNRPV‰™´s xqsLi≈¡˘Õ‹[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ FsLizms≤T∂JáV, Fszms≤T∂JáV, ˙xmsæªΩ[˘NRP @μ≥j∂NSLRiVáV xqs≠dsVztÌsQgS ˙xms∏R∂VºΩıLi¿¡ @ªRΩ˘μ≥j∂NRP xqsLi≈¡˘Õ‹[ NRPW÷d¡Ã¡NRPV xms¨sNRP÷¡ˆLiøy÷¡=Liμj∂gS NRP¤Õ¡NÌRPLRiV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ˙xmsºdΩ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ¬ø¡[xms…Ìÿ÷¡=©´s xms©´sVáV Bxmsˆ…”¡ZNP[ zqsμÙR∂LigS D©yı∏R∂V¨s xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ {mnsÕfiÔ @zqs|qÌsLi»¡V , ¤…¡NTPıNRPÕfi @zqs|qÌsLi»˝¡V ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩ ˙aRPμÙR∂ ™´sz§¶¶¶Li¿¡ ˙aRP™´sVaRPNTPÚ xqsLixmnsWá μy*LS xms©´sVáV ˙FyLRiLi’≥¡Liøyá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ≤y*™´sW zms≤T∂ @©´sVLSμ≥R∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VxqsªRΩW ¬ø¡LRiV™´soÕ˝‹[/ NRPVLi»¡Õ˝‹[  ¡VLRiμR∂ºdΩ}qs xms©´sVáV ¬ø¡[xms»Ì¡V»¡NRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li

@©´sV™´sVºΩLi¿¡©´sLiμR∂VNRPV |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s ˙…ÿNÌRPQL˝Ri Lji—¡}qÌs˚xtsQ©±s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s FsLizms≤T∂J áNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ ™´sVLi≤R∂Õÿá©´sVLi≤T∂ ™´s¿¡Ë©´s xqs™´sWøyLRiLi Æ™s[VLRiNRPV Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV ZNP[™´sáLi 37 ˙…ÿNÌRPL˝RiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V C xms¨s ¬ø¡[xms»Ì¡…ÿ¨sNTP ©´sÆ™sWμR∂∏R∂W˘∏R∂V¨s AÆ™sV }msL]‰Li»¡W , |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s ˙…ÿNÌRPQL˝Ri©´sV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV FsLizms≤T∂JáV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. •¶¶¶LÌjiNRPáËL`i F˝yLi¤…¡[xtsQ©±s ≠s™´sLSáV A©±s\¤Õ¡©±sÕ‹[ @£msÆ≤∂…fi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s, @Æμ∂[≠sμ≥R∂LigS ™´sVLi≤R∂á ˙xmsflÿ◊¡NRP @£msÕ‹[≤`∂ ¬ø¡[}qs»¡xmsˆV≤R∂V xqsLi ¡Liμ≥j∂ªRΩ ™´sVLi≤R∂á, ˙gS™´sV ºdΩLS¯©yáV NRPW≤y «¡ªRΩxmsLSËá¨s AÆ™sV xqsW¿¡LiøyLRiV.


ãT<Ûäyês¡+ 7, e÷]Ã 2012

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

&ûmd”Œ Äø£dæàø£ ‘·ìF Ä<Ûë´‹àø£ ùdyê eT+&É* Ä<Ûä«s¡´+˝À

|òüTq+>± kÕeT÷Væ≤ø£ *+>±_Ûùwø£ ø±s¡´Áø£eT+ $ø±sêu≤<é, e÷]à 6, (düTes¡íyês¡Ô): Ä<Ûë´‹àø£ ùdyê eT+&É* Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ lsêeT eT+~s¡+˝À kÕeT÷Væ≤ø£ *+>±_Ûùwø£ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+ #·≥+‘√ bÕ≥T s¡TÁ<ë_Ûùwø£+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± |üP&É÷sY, <˚es¡+|ü*¢, k˛eTHé >∑T]Ô,•X¯ó eT+~sê\ qT+&ç $#˚Ãdæq ∫Hêïs¡T\T,uÛÑ≈£îÔ\T 18 n<Ûë´j·÷\ uÛÑ>∑eBZ‘·qT kÕeT÷Væ≤ø£ bÕsêj·TD+ #˚XÊs¡T.ø=ìï <˚XÊ\‘√ bÕ≥T uÛ≤s¡rj·TT\T ≈£L&Ü uÛÑ>∑eBZ‘·qT eT]∫ b˛‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À ^‘ê bÕsêj·TD+ ø√dü+ n~Ûø£ dü+K´˝À uÛÑ≈£îÔ\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ $ø±sêu≤<é ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝Àì ø£˝Ÿø√&É,ø√{Ÿ eTs¡Œ*¢, n+‘ês¡+, k˛eTHé >∑T]Ô,<˚es¡+|ü*¢,X¯+ø£sY |ü*¢, |”s¡+|ü*¢, π>≥Teq+|ü*¢, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\ uÛÑ»q uÛÑè+<ë\T 24 >∑+≥\ bÕ≥T uÛÑ»q\T #˚XÊs¡T.X¯+ø£sY |ü*¢øÏ #Ó+~q q\T>∑T] ãè+<ä+ z+ qeT•yêj·T:@ø£Hêe÷ìï bÕsêj·TD+ #˚XÊs¡T.¬s+&√s√E |ü≥ºD M<ÛäT\ >∑T+&Ü •e*+>∑ s¡<∏√‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ä<ä]+∫q uÛÑ≈£îÔ\T ø±o qT+&ç ‘Ó∫Ãq •e*+>∑+,q+BX¯«s¡TìøÏ ñ<äj·T+ |üP≥ s¡TÁ<ë_Ûùwø£+ ìs¡«Væ≤+#·≥+‘√ bÕ≥T |ü≥ºD Á|ü»\ dü+|üPs¡í düVü≤ø±s¡+ n+~+#ês¡T.ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î »]–q

ø±s¡´Áø£e÷\˝À uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝ÀZHêïs¡T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ôdô|º+ãsY 30 e‘˚~q ÁbÕs¡+_Û+∫q s¡TÁ<ë_Ûùwø£+ 74 eT+~ uÛÑ≈£îÔ\ >∑èVü‰\˝À,10 Á|üeTTK <˚yê˝j·÷\˝À #˚j·T≥+ »]–+~.s¡TÁ<ä |üsƒ¡q+ <ë«sê e÷qdæø£ Á|üXÊ+‘·‘√ bı+<ä≥y˚T ø±≈£î+&Ü ‘·eT düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ uÛÑ>∑e+ ‘·Tìï ÁbÕ]ú+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. |ü≥ºD+˝À $$<Ûä Ä<Ûë´‹àø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+ #ê\ì ùdyê eT+&É* ìs¡ísTT+∫+~.Á|ü‹HÓ\ ø√kÕ] e÷dü •esêÁ‹ s√E s¡TÁ<ë_Ûùwø£+ eT÷&Ée X¯ìyês¡+ dü‘·‡+>∑+ @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.e÷]à 24 X¯ìyês¡+ s√Eq kÕ+düèÿ‹ø£ ø±\Twü´+ nH˚ n+X¯+ô|’ Hêπ>+Á<ä Á|ükÕ<é‘√ ñ|üHê´dü ø±s¡´Áø£eT+ @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

|ü⁄sê‘·q Ä\j·T+˝À |üP»\T

X¯+ø£sY |ü*¢, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): X¯+ø£sY |ü*¢ b˛*dt ùdºwüHéqT eT+>∑fi¯yês¡+ #˚y˚fi¯¢ &çmdt|æ •\Œe*¢ Äø£dæàø£+>± dü+<ä]Ù+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT b˛*dt ùdºwüHé˝À qyÓ÷<Ó’q πødüT\ $esê\qT mdt◊ ôd’~ ¬s&ç¶ì n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·T X¯+ø£sY |ü*¢ ÁbÕ+‘·+ s√Es√E≈£î n_Ûeè~› #Ó+<äT‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À Á{≤|òæø˘ ìj·T+Á‹+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì nHêïs¡T.ôV’≤<äsêu≤<é q>∑sêìøÏ n‹ düMTbÕq ñqï X¯+ø£sY |ü*¢ ÁbÕ+‘·+˝À Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\‘√ b˛*ùdÔ Á¬ø’+ n~Ûø£+ ñ+&˚ neø±X¯+ ñ+<äì,á ÁbÕ+‘·+ Á¬ø’+ πs≥TqT ‘·–Z+#·≥+‘√ bÕ≥T ìj·T+Á‹+#·≥+‘√ bÕ≥T õ˝≤¢˝À X¯+ø£sY|ü*¢ b˛*dt ùdºwüHé Ä<äs¡Ù+>± ì*#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì nHêïs¡T.Á|ü»\T b˛*düT\+fÒ uÛÑj·T|ü&Ü*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì m≥Te+{Ï düe÷#ês¡+ ñqï b˛*düT\≈£î H˚s¡T>± n+~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À mdt◊ ôd’~ ¬s&ç¶,Hê>∑sêCŸ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄\‘√ bÕ≥T Áø°&É˝À¢ eTT+<äT+&Ü* $ø±sêu≤<é, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): $<Ûë´s¡Tú\T #·<ä¡Te⁄‘√ bÕ≥T Ä≥bÕ≥\˝À #·Ts¡T≈£î>± ñqï|ü⁄Œ&˚ nqT≈£îqï \øå±\qT kÕ~+#·>∑\T>∑T‘ês¡ì õ˝≤¢ $<Ûë´~Ûø±] ñcÕsêDÏ nHêïs¡T.eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ mH˚ï|ü*¢ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À »]–q ø£dü÷Ôsê“ bÕsƒ¡XÊ\\ $<Ûë´s¡TÔ\ Áø°&Ü b˛{Ï\ eTT–+|ü⁄ düe÷y˚X¯+˝À ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·T ‘·*¢ <ä+Á&ÉT\ ø£qï ø£\\qT kÕø±s¡+ #˚j·÷*‡q u≤<Ûä´‘· $<Ûë´s¡Tú\ô|’ ñ+<äì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç|üP´{Ï &çǡ dæ|æ¬s&ç¶,m+Çy√ q]‡+\T,m+Çy= lìyêdt ¬s&ç¶,bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T lìyêdt ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

es¡ø£≥ï y˚~Û+|ü⁄\T ‘êfi¯˝Òø£ $yêVæ≤‘· Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+ ã+{≤s¡+, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): uÛÑs¡Ô,n‘·Ô,e÷eT\ es¡ø£≥ï+ y˚~+|ü⁄\T uÛÑ]+#·˝Òø£ z $yêVæ≤‘· eTVæ≤fi¯ |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ùd$+∫ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&çq dü+|òüT≥q ã+{≤s¡+ eT+&É\+ mHêïs¡+ Á>±eT+˝À »]–+~.mdt◊ \ø°åà¬s&ç¶ ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ mHêïs¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q @.>√es¡›Hé $yêVü≤+ 9 HÓ\\ øÏ+<ä≥ ø£$‘·(28)‘√ »s¡>∑>± ô|+&ç¢Hê{Ï qT+&ç n<äq|ü⁄ ø£≥ï+ ø√dü+ uÛÑs¡Ô,n‘·Ô,e÷eT y˚~+#·≥+‘√ |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ùd$+∫ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç+~.

ø£\ø£\+ düèwæº+∫q @d”; <ë&ÉT\T X¯+ø£sY |ü*¢, e÷]à 6, (düTes¡íyês¡Ô): X¯+ø£sY |ü*¢ eT+&É\+ #·+~|üŒ Á>±eT+˝À |ü⁄sê‘·q •yê\j·T+ |ü⁄qsY ìsêàD≤ìøÏ >±qT eT+>∑fi¯yês¡+ •e*+>±ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ n_Ûùwø£+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± eTs¡ÿ≥ •e*+>∑+(Ä≈£î|ü#·Ã)≈£î Ä\j·T ìsêà‘· yÓ+ø£fÒX¯«sY sêe⁄(M&çjÓ÷ sêe⁄) Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á Ä\j·÷ìøÏ |ü⁄sê‘·q #·]Á‘· ñ+~.Áø°.X¯ 1101 ˝À á •e*+>∑+ Á|ü‹wæº+∫q≥T¢ kÕúì≈£î\T ù|s√ÿHêïs¡T.

>∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì X¯e+ \uÛÑ´+ $ø±sêu≤<é, e÷]à 6, (düTes ¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é ¬s’˝Ò« zesY Á_&ç® düMTbÕq >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´øÏÔ X¯yêìï b˛*düT\T >∑T]Ô+#ês¡T.|ü≥ºD+ qT+&ç ôV’≤<äsêu≤<é yÓfi‚¢ e÷s¡Z+˝À >∑\ zesY Á_&ç® |üø£ÿq <äTsê«düq sêe≥+‘√ >∑eTì+∫q kÕúì≈£î\T b˛*düT\≈£î |òæsê´<äT #˚j·T>± X¯yêìï >∑T]Ô+#ês¡T.3 s√E\ ÁøÏ‘·+ Vü≤‘·´ »]–q≥T¢ b˛*düT\T u≤$düTÔHêïs¡T.

s¡+>±¬s&ç¶, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À @d”; n~Ûø±s¡T\ <ë&ÉT\T ø£\ø£\+ πsbÕsTT. eT+>∑fi¯yês¡+ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝Àì m¬ø’®CŸ dü÷|üsY]+&Ó+{Ÿ Á|ü<Ûëq ø±s¡´\j·÷\ô|’ @d”; n~Ûø±s¡T\T eT÷≈£îeTà&ç>± <ë&ÉT\T #˚XÊs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç{°e\ sêh+˝À eT<ä´+ e÷|òæj·÷ô|’ @d”; es¡Tdü <ë&ÉT\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·T+&É≥+‘√... ‘êC≤>± »]–q <ë&ÉT\‘√ õ˝≤¢˝À n\»&ç @s¡Œ&ç+~. Ç{°e\ ø±\+˝À eT<ä´+øÏ+>¥ u≤\sêCŸ >ö&é dæ+&çπø{Ÿ>± @s¡Œ&çq s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝Àì |ü\T eT<ä´+ cÕ|ü⁄\qT <äøÏÿ+#·T≈£îHêïs¡H˚ Äs√|üD\T e#êÃsTT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü õ˝≤¢ q>∑sêìøÏ #·T≥Tº Á|üø£ÿ\ ñ+&É≥+‘√... Çø£ÿ&É eT<ä´+ yê´bÕs¡T\T CÀs¡T>± kÕ>∑T‘êj·Tqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. õ˝≤¢ ]j·T˝Ÿ @ùdº{Ÿ yê´bÕs¡+ ‘·>∑Z&É+‘√...>∑©¢ sê»ø°j·T bÕغH˚‘·\ qT+∫ ã&Ü sê»ø°j·T H˚‘·\ es¡≈£î eT<ä´+ yê´bÕsê\ô|’ <äèwæº kÕ]+#ês¡H˚~ düe÷#ês¡+. áH˚|ü<∏ä´+˝À s¡+>±¬s&ç¶ô|’ @d”; <äèwæº kÕ]+#·&É+ >∑eTHês¡Ω+. B+‘√H˚ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, düs¡÷sYq>∑sY, sêCÒ+Á<äq>∑sY m¬ø’‡CŸ ø±sê´\j·÷\ô|’ @d”; n~Ûø±s¡T\T #˚XÊs¡ì düe÷#ês¡+. 2011`12 @&Ü~øÏ dü+ã+~Û+∫q õ˝≤¢˝Àì eT<ä´+cÕ|ü⁄\ f…+&És¡¢≈£î dü+ã+~Û+∫q |ü\T ô|ò’fi¯¢qT, Ç‘·s¡ ]ø±s¡T¶\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

¨*s√E eT<ä´+ cÕ|ü⁄\T ã+<é ôV’≤<ësêu≤<é, e÷]à 6 düTes¡íyês¡Ô: ôVA© |ü+&É>∑ dü+<äs¡“¤+>± ¬s+&ÉT s√E\bÕ≥T q>∑s¡+˝Àì eT<ä´+ cÕ|ü⁄\T eT÷dæy˚j·÷\ì q>∑s¡ b˛©dt ø£$TwüqsY mπøU≤Hé ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. á ñ‘·Ôs¡T«\T q>∑s¡+˝Àì nìï yÓ’Hé¸ cÕ|ü⁄\T, u≤sY n+&é ¬skÕº¬s+≥¢≈£î e]ÔkÕÔj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ , X¯óÁø£yês¡+ ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T ìã+<Ûäq\T e]ÔkÕÔj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ìã+<Ûäq\T n‹Áø£$T+∫q eT<ä´+ yê´bÕs¡T\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì d”|” ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT... |üP]Ô #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. $T–*q |üqT\qT yÓ+≥H˚ |üP]Ô #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. ;ÄsYJm|òt |ü<∏äø£+ øÏ+<ä eT+p¬s’q |üqT\qT ≈£L&Ü |üP]Ô #˚j·÷\ì Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. Á>±eT |ü+#êj·Tr uÛÑeq ìsêàD≤\T |üP]Ô #˚j·÷*: õ˝≤¢˝À 180 Á>±eT |ü+#êj·Tr uÛÑeHê\qT ≈£L&Ü ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚j·÷\ì |ü+#êj·TrsêCŸ XÊK n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. Á>±eT |ü+#êj·Tr uÛÑeq ìsêàD≤\≈£î düú˝≤\T πø{≤sTT+∫ì 17 Á>±eT|ü+#êj·Tr\≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|ü‹bÕ<äq\T s¡<äT›#˚dæ Ç‘·s¡ Á>±eT|ü+#êj·Tr\≈£î eT+ps¡T nj˚T´$<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &û|”y√qT Ä<˚•+#ês¡T. ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·÷*: eT+&É˝≤˝À¢ nÁø£eT ìsêàD≤\T, nÁø£eT ˝Òne⁄≥¢≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï yê]ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T qyÓ÷<äT#˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. eTTK´+>± y˚T&ÉÃ˝Ÿ, X¯+cÕu≤<é, ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, Vü≤j·T‘Yq>∑sY eT+&É˝≤˝À¢ j·T<˚#·Ã>± nÁø£eT ìsêàD≤\T, ˝Òne⁄≥T¢ yÓ\TdüTÔqï≥T¢ <äèwæºøÏ e∫Ã+<äHêïs¡T. M{Ïô|’ Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yê]ì ø√sês¡T. kÕÿ\sYwæ|t\≈£î dü+ã+~Û+∫ Ç|üŒ{Ïπø õ˝≤¢˝À >∑\ $$<Ûä ø£fi≤XÊ\\, <äs¡U≤düTÔ\qT yÓ]|òæπøwüHé |üP]Ô#˚dæ kÕÿ\sYwæ|t\ eT+p]¬ø’ dü+ã+~Û‘· dü+πøåeT XÊK n~Ûø±s¡T\≈£î n+~+#ê\Hêïs¡T. Bìô|’ eT+&É\ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\T #=s¡e rdüTø=ì y˚>∑e+‘·+ nj˚T´≥≥T¢ #·÷&Ü\ì ø£˝…ø£ºsY n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ádüe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y d”áy√ s¡M+<äsY ¬s&ç¶, $ø±sêu≤<é, #˚yÓfi¯¢, ‘·÷s¡TŒ &ç$»q¢ ÄsY&ûy√\T Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶, s¡M+<äsY ¬s&ç¶, sêCÒ+Á<ä>∑T|üÔ, õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T, eT+&É\ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\T m+|”&ûy√\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ¬s+&ÉT HÓ\˝À¢ y˚dü$ø±\+ rÁe+ nj˚T´ |ü]dæú‹ ì <äèwæº˝À ô|≥Tº≈£îì eT+&É˝≤˝À¢ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T, m+|”&ûy√\T, ÄsY&Éã÷¢´mdt @á\T Á>±e÷˝À¢ $ÁdüèÔ‘·+>± |üs¡´{Ï+#ê\Hêïs¡T. eT+∫˙{Ï düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+˝À ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+∫q n~Ûø±s¡T\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ñbÕ~ÛVü‰$T |üqT\ô|’ düMTø£å: ñbÕ~ÛVü‰$T |ü<∏äø£+ øÏ+<ä Á>±e÷˝À¢ n+‘·s¡Z‘· s√&ÉT¢, nqTdü+<Ûëq s√&ɶô|’ ≈£L&Ü |ü+#êj·Tr n~Ûø±s¡T\‘√ ø£˝…ø£ºsY düMTø£å ìs¡« Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT ‘·÷... ás√&É¢≈£î dü+ã+~Û+∫ eT+p¬s’q |üqT\qT yÓ+≥H˚ |üP]Ô#˚ùd+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. s√&É¢ nqT dü+<Ûëq+ øÏ+<ä 13 e+<ä\ |üqT\T eT+C…’Øø±>±, n+<äT˝À 1007 |üqT\T


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+ 7, e÷]Ã, 2012

á ÄVü‰sê\T ‹+fÒ πøX¯ kÂ+<äs¡´+ nyÓ÷|òüT+ m+&É\T eT+&ÉT‘·THêïsTT. uÛ≤qT&ÉT @e÷Á‘·+ ø£ì ø£]+#·&É+ ˝Ò<äT. B+‘√ JesêdüT\T Ç+{À¢ qT+∫ n&ÉT>∑T ãj·T≥ ô|{≤º\+fÒ »+≈£î‘·THêïs¡T. düs¡<ë >± s√&ÉT¶ MT~øÏ yÓfi¯<ëeTqï nu≤“ m+&É\T ~eTà~]π>\ n<äs¡>=&ÉT‘·THêïsTT.y˚THÓ\ e∫Ã+<ä+ fÒ ∫sê≈£î>± e´eVü‰]kÕÔs¡T. HêHê ôV’≤sêHê #˚düTÔ+{≤s¡T. M≥ìï+{ÏøÏ Ç+{Ï yê‘êes¡D+ ≈£L&Ü ˇø£ ø±s¡D+>± e÷s¡T‘·T+~. BìøÏ ‘√&ÉT e÷s¡T‘·Tqï ñc˛íÁ>∑‘·\ e\¢ ø£*π> Äs√>∑´düeTdü´\T, edüTÔe⁄\T bÕ&Ée≥+, Çe˙ï Ç+ø± m≈£îÿe Çã“+ <äT\≈£î >∑T]#˚düTÔ+{≤sTT. e÷s¡T‘·Tqï yê‘êes¡D≤ ìøÏ ‘·>∑Z≥Tº>± Ç+{Ïì,n\yê≥¢qT dæ<äΔ+ #˚düT≈£î+fÒ y˚dü$‘ê|ü+ qT+∫ ãj·T≥|ü&˚ neø±X¯+ ñ+~. m+&Üø±˝≤ìï ≈£î˝≤kÕ>± >∑&çù|j·Te#·TÃ.

~.ø±e⁄q yê{Ïì yê&çq yÓ+≥H˚ m+&É˝À Äs¡u…{≤º*. yêsêìø√kÕ] ˝≤+Á&û #˚düTø√yê*. m+&É≈£î s¡+>∑T\ ã≥º\≈£î s¡+>∑T\T b˛j˚T neø±X¯+ ñ+≥T+~. yê{Ïì ñ‹øÏq|ü⁄Œ&ÉT ‹s¡π>dæ Äπsj·÷*. ≈£îØÃ\T,ã\¢\T ˝≤+{Ï yê{ÏMT<ä |ü&˚ eTs¡ø£\qT M˝…’q+‘· ‘=+<äs¡>± X¯óÁuÛÑ+ #˚j·÷*. ˝Ò<ä+fÒ n$ |üP]Ô>± |üs¡T#·T≈£îì eTs¡ø£ rdæy˚j·T&É+ ø£wüºeTe⁄‘·T+~. |òüTq|ü<ësêú\HÓ’‘˚ #Ó+#ê qT|üjÓ÷–+∫ Á<äe|ü<ës¡ú eTs¡ø£\qT {ÏwüO´ù||üsY ˝Ò<ë ù||üsY‘√ n~› ‘=*–+#ê*. ` y˚&ç m≈£îÿe>± ñqï düeTj·T+˝À ø£¬sZqT¢ y˚j·T&É+ e\¢ m+&É y˚&ç$Tì Ç+{À¢øÏ sêìe«≈£î+&Ü n&ÉT¶≈£î+{≤sTT. ˇø£ y˚\ ø£¬sºqT¢ y˚j·Tø£b˛e&É+ e\¢ m+&É H˚s¡T>± Ç+{À¢øÏ |ü&ç |òüØï#·sY düVü≤» s¡+>∑TqT ø√˝ÀŒ‘·T+~. Ç+{À¢ ñqï <äTeTTà <ä÷[ ≈£L&Ü n~Ûø£ y˚&çøÏ ∫sê≈£î,n\Ø®ø° ø±s¡DeTe⁄‘êsTT. ø±ã {Ϻ m+&Üø±\+˝À Ç+{Ïì M˝…’q+‘· X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#·Tø√yê*. nqedüs¡|ü⁄ #Ó‘êÔ#Ó<ësêìï m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ‘=\–+ø√yê*. u…&éw”{Ÿ‡, yÓT‘·Ô>∑©ãT\T, <äT|üŒ≥T¢ yêsêìøÏ ˇø£kÕ] >√s¡TyÓ#·Ãì ˙{Ï˝À ñ‘·ø±*. Bìe\¢ yê{Ï˝À ñqï <äTeTTà ø£D≤\T #˚s¡≈£î+&Ü ñ+&É&É+ e\¢ n\Ø®ì <ä÷s¡+>± ñ+#·e#·TÃ. Ç+{À¢ Ä≈£î|ü#·Ãì yÓTTø£ÿ\qT ô|+#·&É+ e\¢ m≈£îÿe y˚&ç Ç+{À¢øÏ sê≈£î+&Ü ñ+≥T+~.y˚dü$˝À ˙{Ï ø=s¡‘· n~Ûø£+>± ñ+≥T+<äH˚ $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ` n+<äTπø #ê˝≤ eT+~ ˙{Ïì k˛ºsY #˚düTø=ì m˝≤+{Ï C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+#·s¡T. <ëì e\¢ ˙{Ï˝À |òü+>∑dt ù|s¡T≈£îb˛j˚T Á|üe÷<ä+ ñ+~. ˙{Ïì k˛ºsY #˚j·T&ÜìøÏ yÓT{Ÿø£+f…ÆqsY\T, ≥uŸ\qT yê&Ü*.Ç$ ˙{Ïì X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü yê‘êes¡D≤ìï ø±\TcÕ´ìøÏ >∑T]#˚j·Te⁄. n˝≤π> $<äT´‘Y yê&Éø£+˝À ≈£L&Ü ø=ìï C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+#ê*. m+&Üø±\+˝À y˚&çì

‘·≥Tºø√e&É+ #ê˝≤ ø£wüºyÓTÆq |üH˚.&ÉãT´\Tqï yês¡T @d” $TwüHé\T, ≈£L\sY Ç+{Ï˝À ô|≥Tº≈£î+{≤s¡T. ø±˙ ù|<ä,eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ yês¡T y˚&ç$T q+∫ ñ|üwüeTq+ bı+<äe#·TÃ. >∑~ eT÷\˝À¢ nø£ÿ&Éø£ÿ&É –HÓï˝À¢ ˙{Ïì b˛dæ ô|≥º&É+ e\¢ y˚&ç ø=+‘· ‘·>∑TZ‘·T+~. ‘·T\|ü⁄\T, øÏ{Ïø°\T, e{Ϻy˚fi¯¢‘√ #˚dæq #ê|ü\qT y˚dæ yê{Ïì ˙{Ï‘√ ‘·T&É|üqT‘·T+&É≥+ e\¢ ãj·T{Ï qT+∫ e#˚à y˚&ç>±* #·\¢>±*>± e÷] ÄVü‰¢<ëìï n+~düTÔ+~. e{Ϻy˚fi¯¢ >±* Äs√>±´ìøÏø£&Ü #ê˝≤ eT+∫~. ` y˚dü$˝À düeTdü´\ dü+>∑‹ |üø£ÿq ô|&ç‘˚ ÄVü‰¢<äø£s¡ kÕj·T+Á‘ê\T e÷Á‘·+ eTq≈£î <ä≈£îÿ>∑‘êj·TH˚ $wüj·T+ eT]Ãb˛ø£+&ç. |ü>∑\+‘ê m+&Éy˚&ç$TøÏ uÛÑj·T |ü&ç |æ\¢\qT Çfi¯¢˝À+∫ ø£<ä\≈£î+&Ü ì*|æy˚kÕÔ+. kÕj·T+Á‘·+ ø±>±H˚ yê]ì Ç+{ÏøÏ <ä>∑Zs¡˝À ñqï @<Ó’Hê bÕs¡TÿøÏ rdüT¬ø[¢ ø±ùd|ü⁄ #·\¢ì >±*˝À Ä&ÉT≈£î H˚+<äT≈£î M\T ø£*Œ+#ê*. Ç˝≤ #˚j·T&É+ e\¢ |æ\¢\T Äs√>∑´e+‘·+>± ñ+{≤s¡T.

Á|üdüTÔ‘·+ Jeq $<Ûëq+˝À E≥Tº sê*b˛‘·Tqï<äì #ê˝≤ eT+~ Ä+<√fi¯q |ü&ÉT‘·÷ ñ+{≤s¡T. |ü\T s¡ø±\ q÷HÓ\T sêdæ, E≥Tº sê\&Üìï Äù|+<äT≈£î Á|üj·T‹ïkÕÔs¡T.ìC≤ìøÏ ø=ìï Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq ÄVü‰s¡|ü<ësêú\T rdüTø√e&É+ e\¢ E≥Tº sê\&Üìï n]ø£≥º&É+‘√ bÕ≥T Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq E≥TºqT bı+<˚ M\T+~. ì>∑ì>∑˝≤&˚ E≥Tº ø√dü+ m˝≤+{Ï ÄVü‰s¡ |ü<ësêú\T rdüTø√yê˝À #·÷<ë›+. 1. E≥Tº ô|]π>+<äT≈£î dæ˝≤ø± nH˚ $Tqs¡˝Ÿ #ê˝≤ nedüs¡+ .ø±´uÒJ, <√düø±j·T, ø±´©|òü¢esY,Ä≈£î≈£Ls¡\T, z{Ÿ‡˝À á $Tqs¡˝Ÿ n~Ûø£+>± ñ+≥T+~. ø±ã{Ϻ eTq ÄVü‰s¡+˝À Ç$ ‘·|üŒìdü]>± ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√yê*. 2. k˛j·÷bÕ\T ˝Ò<ë k˛j·÷ ∫≈£îÿ&ÉT˝À Áb˛{°Hé n‘·´<Ûäø£+>± ñ+≥T+~.E≥Tº sê\&Üìï k˛j·÷ düeTs¡ú+>± n]ø£&ÉT‘·T+~. 3.E≥Tº ô|]π>+<äT≈£î õ+ø˘ #ê˝≤ nedüs¡+. n~ J&ç|ü|ü⁄Œ˝À |ü⁄wüÿ\+>± ñ+≥T+~. 4.e÷+kÕVü‰s¡T˝…’‘˚ ∫¬øHé rdüTø√e&É+ e\¢ ì>∑ì>∑˝≤&˚ E≥TºqT kı+‘·+ #˚düTø√e#·TÃ. E≥Tº m<äT>∑T<ä\≈£î nedüs¡yÓTÆq Ábı{°Hé ◊s¡Hé ∫¬øHé ˝À \_ÛdüTÔ+~. 5. kÕ\àq (düeTTÁ<ä#˚|ü)M{Ï˝À ˇy˚T>± bòÕ´{° Ädæ&é‡ |ü⁄wüÿ\+>± ñ+{≤sTT. $≥$THé _12 , ◊s¡Hé ≈£L&Ü ◊s¡Hé ≈£L&Ü |ü⁄wüÿ\+>± \uÛÑ´eTe⁄‘·T+~. ø±ã{Ϻ M{Ïì ‹q&É+ eT+∫~. E≥TºqT >±¢d”>±, ôV≤©Ô>± ñ+#·T‘·T+~. 6. ø±´¬s{Ÿ : m≈£îÿe $≥$TqT¢ ñ+&˚~ ø±´¬s{Ÿ˝ÀH˚, ø±´¬s{Ÿ qT Á|ü‹ s√E rdüTø√e&É+ e\¢ E≥Tº yÓTs¡Tdü÷Ô e‘·TÔ>± ô|s¡T>∑T‘·T+~. n˝≤π> ø£+{ÏøÏ ≈£L&Ü #ê˝≤ eT+∫~. 7.n˝≤Œ¤*H√˝…{Ïø˘ j·÷dæ&é E≥Tº m<äT>∑T<ä\≈£î u≤>± nedüs¡+. n+<äTπø m~π> |æ\¢\≈£î s√E bÕ\T Çe«&É+ e\¢ meTTø£\T ô|s¡>∑&É+‘√ bÕ≥T ì>∑ì>∑˝≤&˚ E≥Tº edüTÔ+~. 8.>∑T&ÉT¶˝À Áb˛{ÏHé‡ n~Ûø£+>± ñ+{≤sTT.>∑T&ÉT¶ Á|ü‹ s√p ÄVü‰s¡+˝À rdüTø√e&É+ e\¢ ìØ®e+>± e÷]ì yÓ+Á≥Tø£\T ø=‘·Ô Jyêìï dü+‘·]+#·Tø=ì u≤>± ô|s¡T>∑<äT‘êsTT. >∑T&ÉT¶˝Àì ‘Ó\¢kıq‘√ e÷dtÿ y˚düTø=qïf…Æ¢‘˚ yÓ+Á≥Tø£\T yÓTs¡T|ü⁄ edüTÔ+~. 10.q{Ÿ‡ n+&é d”&é‡: ôV≤sTTsY πøsY˝À eTTK´+>± rdüTø√e*‡q eTs=ø£ ã\yÓTÆq |ü<ësêú\T q{Ÿ‡ n+&é d”&é‡, y˚s¡TX¯q>∑ , J&ç|ü|ü⁄Œ, u≤<ä+˝À õ+ø˘ m≈£îÿe>± ñ+≥T+~.ø±ã{Ϻ E≥Tº ô|s¡>∑&ÜìøÏ düVü‰j·T|ü&ÉT‘·T+~.

e+≥ düπs.. Äs√>∑´+ C≤Á>∑‘·Ô..!

` y˚dü$˝À ÄVü‰s¡+ ‘=+<äs¡>± bÕ&Ée⁄‘·T+~.ø±ã{Ϻ e+&çq ÄVü‰sêìï,≈£Ls¡>±j·T\T,|üfi¯ó¢ ˝≤+{Ï yê{Ïq ≈£L&Ü Á|òæCŸ˝À uÛÑÁ<ä|üs¡#ê*. `y˚dü$˝À dæ\Tÿ,ñ˝…Hé, eT+<ä+>± ñ+&˚ <äTdüTÔ\qT yê&É≥+ eT+∫~ ø±<äT. ø±≥Hé,˝…ìHé <äTdüTÔ\T m+&Üø±\+˝À kÂø£s¡´+>± ñ+{≤sTT. M{Ï˝À mH√ïs¡ø±\ yÓ’¬s’{°\T, $$<Ûä <Ûäs¡˝À¢ e÷¬sÿ{À¢ \_ÛkÕÔsTT. ô|[¢˝≤+{Ï y˚&ÉTø£\≈£î yÓfi‚¢≥|ü⁄Œ&ÉT nqTyÓ’q ø±≥Hé <äTdüTÔ\T <Ûä]+#·&É+ eT+∫~. Ç$ #ÓeT≥qT,‘·&çì ‘=+<äs¡>± |”\TÃ≈£î+{≤sTT.ø±ã{Ϻ #·eT≥e\¢ ø£*π> ø=ìï s¡ø±\ n\Ø®\ qT+∫ ãj·T≥|ü&Ée#·TÃ. ø±≥Hé <äTdüTÔ\qT ñ‘·ø£&É+ ≈£L&Ü ‘˚*ø£>± ñ+≥T+~. >∑+õ ô|{º&É+, ‘·s¡#˚ ÇÁd”Ô #˚j·T&É+ ø±≥Hé ã≥º\qT m≈£îÿe s√E\T ø±bÕ&ÉTø√e#·TÃ. ` m+&Üø±\+˝À d”»q˝Ÿ yê´<ÛäT\T neø±X¯+ <=]øÏ‘˚ <ä÷sê\ì #·÷düTÔ+ {≤sTT. yê{Ï qT+∫ s¡ø£åD bı+<ä&ÜìøÏ ø=ìï dü÷Á‘ê\qT bÕ{Ï+#·&É+ eT]Ãb˛≈£L&É<äT.nj·T‘˚ yê´<ÛäT\qT yê´|æ+|ü #˚ùd ø°≥ø±\ eè~Δ ‘·&ç>± ñ+&˚ Á|ü<˚XÊ˝À¢H˚ m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. n+<äTe\¢ Ç+{À¢ ‘·&ç>± ñ+&˚ u≤Á‘·÷+\T, øÏ#ÓHé˝Àì dæ+≈£î\T, yêwtuÒdæHé\qT &çôdHéô|òø£º&é ø°¢qsY‘√ X¯óÁuÛÑ+ #˚düTø√yê*.≥efi¯ó¢, Hê|tøÏHé\T ‘·T&ÉT#·Tø√>±H˚ m+&É˝À Äs¡y˚j·÷*. |ü∫Ã$ n˝≤π> ñ+&É≥+ e\¢ yê{Ï MT<ä |òü+>∑dt ô|]– ˇø£ s¡ø£yÓTÆq yêdüq edüTÔ+

πs\|üP\ ÄVü‰s¡+‘√ eT+∫ n+<ä+ ‘Ó\+>±D≤ n≥$ÁbÕ+‘ê˝À¢ m≈£îÿe>± ø£ì|ækÕÔsTT πs\#Ó≥T¢. |ü⁄wæŒ+#˚ ø±\+˝À Ä≈£îsê* Á|ü‹ ø=eTTà≈£L >∑TãTs¡T>± |üdüT|ü s¡+>∑T |üP\ >∑T‘·TÔ\T y˚˝≤&ÉT‘·÷ Á|üø£è‹ì XÀuÛ≤j·Te÷q+ #˚kÕÔsTT. kÕe÷q´ Á|ü»\≈£î á |üP\T ÄVü≤s¡+>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äH˚ $wüj·T+ #ê˝≤ eT+~øÏ ‘Ó*j·T<äT. ø±˙ n&Ée⁄˝À¢ ìedæ+#˚yê]øÏ #·ø£ÿì ÄVü‰s¡+ πs\|üP\T. |æ\¢˝À¢ yê´~Û ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔ ô|+#˚+<äT≈£î á |üP\ πs≈£î*ï ‘˚HÓ˝À Hêqu…{Ϻ ‹ì|ækÕÔs¡T. n+‘˚ø±<äT |ü|ü⁄Œ, ≈£Ls¡, |ü#·Ã&ç,e+{Ï$ #˚dæ C§qï¬sf…º\T,nqï+‘√ Äe⁄sêe⁄s¡÷eT+≥÷ Äs¡–kÕÔs¡T. ÇB nì #Ó|üŒ˝Òì ˇø£ s¡ø£yÓTÆq #·|üŒ<äq+, ø=ìï Ä≈£î≈£Ls¡*ï b˛* ñ+≥T+~. |ü|ü⁄Œ, |ü#·Ã&ç ˝≤+{Ï$ #˚düT≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT e÷eT÷\T>± bÕ\≈£Ls¡,‘√≥≈£Ls¡ |ü|ü⁄Œ˝À¢ e÷~]>± ∫+‘·ø±j·T,e÷$T&çø±j·T e+{Ï$

#˚s¡TÃ≈£î+fÒ u≤>± s¡T∫ n+~düTÔ+~.

πs\ |üP\‘√ |ü|ü⁄Œ ‘·j·÷s¡T #˚j·TT $<Ûëq+ |üP\ ‘=&çyÓT\T,eT<Ûä´uÛ≤>∑+ rdæy˚dæ ˙fi¯¢˝À y˚dæ »˝…¢&É˝À y˚düTø√yê*. ˇø£ –HÓï˝À ô|düs¡|ü|ü⁄Œ ø£&ç– ¬s+&ÉT ø£|ü⁄Œ\ ˙fi¯ó¢ b˛dæ kº MT<ä ô|{≤º*. Ç+<äT˝À yÓ\T¢*¢¬sã“\T bı≥Tºrdæ y˚düTø√yê*. |ü|ü⁄Œ |ü\T≈£î<äq+b˛sTT yÓT‘·Ôã&ÉT‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT ∫+‘·|ü+&ÉT,πs\|üP\ πs≈£î\T, ø±s¡+,ñ|ü⁄Œ y˚dæ eTs√ eT÷&ÉT ì$TcÕ\T ñ+∫ ~+#ê*. eT÷≈£î&ÉT˝À >∑]f…&ÉT q÷H˚ y˚&ç#˚dæ b˛|ü⁄–+»\T, m+&ÉT$Ts¡|üø±j·T, ø£]y˚bÕ≈£î ˇø£<ëì ‘·s¡Tyê‘· ˇø£{Ï>± y˚dæ á b˛|ü⁄qT |ü|ü⁄Œ˝À y˚düTø√yê*.

e+≥>∑~˝À |üì #˚düTÔqï|ü⁄Œ&ÉT Äq+<ä+>± nì|æ+#=#·TÃ. ø±˙ X¯Øs¡ Äs√>∑´ πøåeT+>± ñ+&É&ÜìøÏ ø=ìï $wüj·÷\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äΔ #·÷bÕ*.. MT≈£î ‘Ó\TkÕ? øÏ#ÓHé˝À e+≥>∑≥Tº, n+≥T¢ ‘√eT&É+, ≈£Ls¡>±j·T\T ø£&É>∑&É+, ‹qTã+&Üsê\T <ë#·&É+ ø√dü+ @sêŒ≥T #˚ùd n˝≤àsê\T... M{Ï‘√ eTq Äs√>∑´+ m+‘√ eTT&ç|ü&ç ñ+≥T+<äì! e+≥>∑≥Tº, dæ+≈£î dü¬s’q m‘·TÔ˝À ˝Òø£b˛sTTHê, Ç‘·s¡ e+≥ kÕe÷qT¢ ‘·–q Ø‹˝À neTs¡Ã≈£îHêï <ëì Á|üuÛ≤e+ eTq X¯Øs¡+ô|’ |ü&ÉT‘·T+~. ì\ã&˚ uÛÑ+–eT˝À e÷s¡Tà eùdÔ q&ÉTeTT,

yÓqTïH=|æŒ, ø±fi¯¢ yê|ü⁄ ˝≤+{Ï düeTdü´\T ‘·˝…‘·TÔ‘êsTT. n˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT e+≥>∑~˝À |üì #˚dü÷Ô Äs√>∑´+ô|’ <äTwüŒÁuÛ≤e+ |ü&É≈£î+&Ü X¯Øs¡ uÛÑ+–eT˝À¢ m˝≤+{Ï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê*? nH˚ $wüj·÷\ô|’ nœ\ uÛ≤s¡‘· yÓ’<ä´ $C≤„q dü+düú |òæõjÓ÷<∏Ós¡|ædtº |üP» Ç˝≤ $e]+#ês¡T. `øÏ#ÓHé˝À nìï+{Ïø£+fÒ eTTK´yÓTÆq~ e+≥>∑≥Tº. e+&É&É+, ≈£Ls¡\T ‘·s¡>∑&É+, |æ+&ç ø£\|ü&É+ e+{Ï mH√ï |üqT\T e+≥>∑≥Tºô|’H˚ #˚kÕÔ+. ø±ã{Ϻ Ç~ q&ÉTeTT≈£î ‘·–q≥T¢ dü¬s’q m‘·TÔ˝À ñ+&É&É+ nedüs¡+. >∑≥Tº m‘·TÔ>± e⁄+fÒ ì{≤s¡T>± kÕ>±*‡ edüTÔ+~. n˝≤π> ‘·≈£îÿe m‘·TÔ˝À ñ+fÒ øÏ+~ø± e+>±*‡ edüTÔ+~. B+‘√ XÊØs¡ø£ uÛÑ+–eT\T e÷]b˛sTT Çã“+<äT\T m<äTs¡e⁄‘êsTT. `eTVæ≤fi¯\T |æ+&ç ø£*ù|≥|ü⁄Œ&ÉT ˇπø #˚‹ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+∫ |üì #˚düTÔ+{≤s¡T. B+‘√ #˚‹ ø£+&Ésê\T, uÛÑT»+, q&ÉTeTT uÛ≤>±˝À¢ rÁe ˇ‹Ô&ç ô|]>± ˇfi¯ó¢ H=|ü⁄Œ≥T ˝≤+{Ï düeTdü´˝§kÕÔsTT. `Ç˝≤ »s¡T>∑≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ ˇø£ n&ÉT>∑T m‘·TÔ ñ+&˚ |”≥ô|’ ì\ã&ç ¬s+&ÉT #˚‘·T\‘√ |æ+&ç ø£\T|ü⁄‘·÷ ˇ‹Ô&ç X¯Øs¡eT+‘·{Ïô|’ düeT+>± |ü&˚˝≤ #·÷düTø√yê*. ‘·s¡T#·T>± yê&˚$ <ä>∑Zs¡>± ñ+#ê*.. `øÏ#ÓHé˝À eTVæ≤fi¯\T kÕ<Ûäs¡+>± øÏ+~ ø£|t uÀs¡T¶˝À m≈£îÿe kÕe÷qT¢ ô|&ÉT‘·T+{≤s¡T. nedüs¡yÓTÆq|ü⁄Œ&É˝≤¢ |ü<˚ |ü<˚ øÏ+~øÏ e+– kÕe÷qT¢ rj·÷*‡ edüTÔ+~. n~ yÓHÓïeTTø£, yÓqTï|üPdü\ô|’ rÁe ˇ‹Ô&ç ô|+#·T‘·T+~. n+<äTπø Á|ü‹s√E m≈£îÿekÕs¡T¢ yê&˚ edüTÔe⁄\T ø£+{ÏøÏ ø£q|ü&˚˝≤ m<äTs¡T>± ñ+#·Tø√yê*. eTØ øÏ+~øÏ ñHêï ˝Ò<ë eTØ m‘·TÔ˝À ñHêï eT+∫~ ø±<äT. `øÏ+~ ø£|tuÀs¡T¶˝À eT+∫ kÕe÷qT rùd≥|ü⁄Œ&ÉT dü¬s’q |ü<äΔ‹ @+≥+fÒ e÷eT÷\T>± ì\ã&ç yÓ÷ø±fi¯ó¢ y=+∫ e+>∑≈£L&É<äT. n˝≤π> øÏ+~ ø£|tuÀs¡T¶\ kÕe÷qT¢ nedüs¡yÓTÆqe˙ï ˇπøkÕ] rdüT≈£î+fÒ e÷{Ïe÷{ÏøÏ ≈£Ls¡TÃì ˝Ò#˚ |üqT+&É<äT. `–HÓï\T, ≈£Ls¡>±j·T\T, _j·T´+, |ü|ü⁄Œ\T ø£&çπ> dæ+≈£î ≈£L&Ü dü]>±Z q&ÉTeTT m‘·TÔ˝À ñ+&Ü*. ˝Ò<ä+fÒ ˇ+>±*‡ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT q&ÉTeTT |üfÒºdüTÔ+~. `ˇø√ÿkÕ] øÏ#ÓHé˝À m≈£îÿeùd|ü⁄ e+≥ #˚j·÷*‡ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT eTVæ≤fi¯\T e+≥>∑≥Tº <ä>∑Zπs yÓq≈£îÿ yê*b˛sTT #ê\ùd|ü⁄ ñ+&çb˛‘ês¡T. Ç˝≤+{Ï X¯Øs¡ uÛÑ+–eT˝À¢ m≈£îÿeùd|ü⁄ ñ+fÒ q&ÉTeTT H=|æŒ edüTÔ+~. Ç˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT ‘·–q m‘·TÔ˝À ñ+&˚ ∫qï |”≥ ˝Ò<ë dü÷º\T øÏ#ÓHé˝À ñ+#ê*. zø±\T H˚\ô|’, eTs√ ø±\T |”≥ô|’q ñ+∫ Äπs&ÉT ì$TcÕ\ø=ø£kÕ] e÷s¡Tdü÷Ô ñ+&Ü*. Ç˝≤ #˚ùdÔ

q&ÉTeTT øÏ+~ uÛ≤>∑+ e+–b˛≈£î+&Ü ì{≤s¡T>± ñ+&ç, X¯Øs¡ uÛ≤s¡+ ¬s+&ÉT yÓ’|ü⁄\≈£î düe÷q+>± ñ+≥T+~. n\dü≥ ≈£L&Ü <ä]#˚s¡<äT. m≈£îÿe eT+~ eTVæ≤fi¯\T |òæsê´<äT #˚ùd ø±fi¯¢yê|ü⁄ ≈£L&Ü á f…øÏïø˘‘√ ‘·–Zb˛‘·T+~. m≈£îÿekÕs¡T¢ e+>∑≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô.. øÏ#ÓHé˝À m≈£îÿe düeTj·T+ >∑&ÉbÕ*‡ eùdÔ ns¡>∑+≥ø=ø£kÕ] n≥T Ç≥T ‹s¡T>∑T‘·T+&Ü*. ˝Ò<ä+fÒ ≈£îØà y˚dü≈£îì ≈£Ls√Ãyê*. m≈£îÿeùd|ü⁄ ì\ã&ç ñ+fÒ ø±* ø£+&Ésê\T |üfÒºdæ H=|æŒ ô|&É‘êsTT. ø±fi¯¢ yê|ü⁄ edüTÔ+~. øÏ#ÓHé˝ÀH˚ ñ+&Ü*‡ eùdÔ ø±fi¯ó¢ yê∫q|ü⁄Œ&ÉT nø£ÿ&˚ ≈£îØÃô|’ ≈£L]Ãq ns¡>∑+≥ ‘·sê«‘· eTs√ dü÷º\T ≈£îØà <ä>∑Zs¡>± y˚dæ, <ëìô|’ ø±fi¯ó¢ ô|{Ϻ bÕ<ë\qT e\j·÷ø±s¡+˝À n≥T Ç≥T 10`15 kÕs¡T¢ ‹|üŒ+&ç `e+≥>∑≥Tº eTØ øÏ+<ä≈£î ñ+fÒ #Óø£ÿ >∑≥Tº‘√ <ëì m‘·TÔ ô|+#·Tø√e#·TÃ. eTØ m‘·TÔ>± ñ+fÒ MT q&ÉTeTT≈£î düe÷q m‘·TÔ˝À ñ+&˚ $<Ûä+>± dü]#˚sTT+#·Tø√+&ç. Ç˝≤ #˚ùdÔ X¯Øs¡ uÛÑ+–eT˝À¢ ˇ‹Ô&çì ‘=\–+∫ Äs√>∑´+ ø±bÕ&ÉTø√e#·TÃ.


düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é 6 H˚&ÉT yÓTÆdüeTà>∑÷&É˝À ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ ø£qTï\ |ü+&ÉT>∑>± Áoø±eT<Û˚qT eTVü‰\ø°Î $X¯«XÊ+‹ eTVü‰j·÷>∑+ ãT<Ûäyês¡+ 7, e÷]à 2012

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >∑T+&É¢b˛#·+|ü*¢ Á>±eT+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡≈£î 31 nØ®\T e#êÃj·Tì ‘·Vü≤d”˝≤úsY nãT›˝Ÿ nMT<é ù|s=ÿHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY◊.CÀ´‹, düπs«j·TsY Áoìyêdt, MÄsYy√ ã\sê+ bÕ˝§ZHêïs¡T. H˚&ÉT ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡qT yÓTÆdüeTà>∑÷&É˝À ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T.

|ü<√s√E≈£î #˚]q me÷à؇mdt Bø£å\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): md”‡ eØZø£s¡D ø√dü+ m+ÄsY|”mdt #˚düTÔqï Bø£å\T |ü<√ s√E≈£î #˚sêsTT. eT+>∑fi¯yês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤+ e<ä› #˚düTÔqï Bø£å˝À¢ ø£+&É¢ø√j·T Á>±eTdüTú\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+ÄsY|”mdt eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T ¬ø.Á|üuÛ≤ø£sY, Vü≤]u≤ãT, eTùV≤+<äsY, sêE, q]‡+>∑sêe⁄, C….Á|üuÛ≤ø£sY, <˚y˚+<äsY, kÕsTTu≤u≤ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): ø±eT<Û˚qT ùdyê Á≥düTº Ä<Ûä«s¡´+˝À Áoø±eT<Û˚qT eTVü‰\ø°Î $X¯«XÊ+‹ eTVü‰j·÷>∑+ Hê+|ü*¢ m–®_wüHé Á>ö+&é˝À ø£qTï\ |ü+&ÉT>∑>± kÕ>∑T‘√+~. ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+, <˚e<ëj·T <Ûäsêà<ëj·T XÊK\ k»q´+‘√ á ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. Á≥dtº ìsê«Vü≤≈£î\T, Á|üeTTK Ä<Ûë´‹àø£y˚‘·Ô ø=+&É÷s¡T u≤\düTÁãVü≤àD´+ |üs¡´y˚ø£åD˝À Ä~yês¡+ qT+∫ á j·÷>∑+ ø=qkÕ>∑T‘√+~. <˚X¯+˝Àì düeTdüÔ q<äT\ qT+∫ ùdø£]+∫q |ü$Á‘· »˝≤\T á j·÷>∑+˝À $ìjÓ÷–düTÔ+&É≥+ $X‚wü+. 1008 ø£\XÊ\ kÕú|üq á

J‘ê\+<äø£ bÕ]X¯ó<äΔ´ ø±]à≈£î\ Ä+<√fi¯q

‘=\–+∫q ø±]à≈£î\≈£î ◊<äT HÓ\\ J‘·+ Çyê«*: d”◊{°j·T÷ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): ø£+ô|˙ qT+∫ ‘=˝–+∫q ø±]à≈£î\≈£î ◊<äT HÓ\\ J‘·+ Çyê«\ì d”◊{°j·T÷ Ä+<√fi¯q #˚|ü{Ϻ+~. eT+>∑fi¯yês¡+ sêe˝Ÿø√˝Ÿ Á>±eT+˝Àì f…Æ{≤Hé ø£+ô|˙ eTT+<äT ø±]à≈£î\T <Ûäsêï≈£î ~>±s¡T. M]øÏ eT<䛑·T>± ‘√{Ï ø±]à≈£î\T ≈£L&Ü ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À d”◊{°j·T÷ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù nXÀø˘, uÛ≤düÿsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü‘˚´ø£+>± ù|s=ÿqe#·TÃ. |üs¡eTVü≤+dü |ü]Áyê»ø£ |ü]|üPsêíq+<ä düs¡dü«r kÕ«MTJ#˚ Á|ü‘˚´ø£ Á|üe#·q+ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± u≤\düTÁãVü≤àD´+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷, >√e⁄ Hêe÷ìï düà]+∫Hê, Ä HêeT dü+ø°s¡ÔqqT $Hêï, >√e⁄qT düŒè•+∫Hê, <ä]Ù+∫Hê, <ëq+ #˚dæHê düø£\ bÕbÕ\T ‘=\–b˛‘êj·Tì, düs¡« X¯ó uÛ≤\T düeT≈£Ls¡T‘êj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. y˚<√ø£Ô+>±, Ä>∑eT XÊÁkÕÔqTkÕs¡+>± ◊<äT s√E\ bÕ≥T nK+&É >√ (düTs¡_Ûø√{Ï »|ü) HêeT dü+ø°s¡Ôq |üPs¡«ø£+>± ø±eT<Û˚qT eTVü‰j·÷>∑+ #˚düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. á HÓ\ 8e ‘˚B es¡≈£L Ç~ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): ¬s+&ÉT HÓ\\ J‘ê\T sê˝Ò<ä+≥÷ eT\ø˘ù|≥ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝Àì bÕ]X¯ó<äΔ´ ø±]à≈£î\T eT÷kÕs¡+u≤>¥ #Ís¡kÕÔ˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. n~Ûø±s¡T\T Á|ü‹ HÓ\ sƒ¡+#·qT>± J‘ê\T rdüT≈£î+≥÷ ‘·eT≈£î

e÷Á‘·+ ìØí‘· >∑&ÉTe⁄˝À J‘ê\T Çe«≥+ ˝Ò<ä+≥÷ ø±]à≈£î\T Äs√|æ+#ês¡T. ø±]à≈£î\T Ä+<√fi¯qqT ‘Ó\TdüT≈£îqï <äøÏåD eT+&É* CÀq˝Ÿ ø£$TwüqsY s¡$øÏs¡DY ø±]à≈£î\qT düeTT<ësTT+∫ J‘ê\T yÓ+≥H˚ #Ó*¢kÕÔeTì Vü‰$T Ç#êÃs¡T.

q>∑sêìøÏ ø=]j·÷ Á|üX¯+dü u§‘·‡≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘·÷ $<ë´s¡Tú\T \øå±´ìï n\es¡TÃø√yê* ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝Àì ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢˝À ñ+≥Tqï <äØ® eT˝≤¢~ <äTsêZsêe⁄, Äj·Tq ‘·qj·TT&ÉT kÕ+ã•esêe⁄ y˚dæq ø±s¡÷ºq¢≈£î ø=]j·÷ Á|üX¯+dæ+∫+~. >∑‘· @&Ü~ ôdô|º+ãs¡T˝À ø=]j·÷ ø±s¡÷ºHé ô|òdæºe˝Ÿ ìs¡«Væ≤+∫+~. n+<äT˝À 59 <˚XÊ\ qT+∫ 1470 eT+~ m+Á{°\T |ü+|ü>± 352 m+|æø£j·÷´sTT. uÛ≤s¡‘Y qT+∫ 9 m+Á{°\≈£î >±qT 5 m+|æø£sTTq≥T¢ e÷˝≤¢~ <äTsêZsêe⁄ k˛e÷õ>∑÷&É Áô|dt ø£¢ãT“˝À ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À $e]+#ês¡T. sêh+ qT+∫ ‘·eT ¬s+&ÉT m+Á{°\T m+|æø£sTTq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. <äTsêZsêe⁄ msTT&é‡ô|’ ø±s¡÷ºqT¢ y˚j·T>±, n‘·ì ≈£îe÷s¡T&ÉT Vü‰dü´+ô|’ ø±s¡÷ºqT¢ y˚XÊs¡T. ‘·eT ø±s¡÷ºq¢≈£î Ç{°e˝Ò Á|üX¯+kÕ|üÁ‘ê\T |ü+bÕs¡ì $e]+#ês¡T.

πs|ü⁄ Ädæj·÷ uÛ≤wü\T, düe÷»+, dü+düÿè‹ô|’ dü<ädüT‡ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô) : ôd+Á≥˝Ÿ j·T÷ìe]‡{°˝Àì $<˚o uÛ≤wü\ n<Ûä´j·Tq πø+Á<ä+ Ä<Ûä«s¡´+˝À Ädæj·÷ uÛ≤wü\T, düe÷»+, dü+düÿè‹ n+XÊ\ô|’ eT÷&ÉT s√E\ n+‘·sê®rj·T dü<ädüT‡qT >∑Ts¡Tyês¡+ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T.

n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\ uÛ≤Ø sê´© ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î, Äj·÷\≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô d”◊{°j·T÷ Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ düT+<äs¡j·T´ bÕs¡Tÿ qT+∫ Ç+~sêbÕs¡Tÿ es¡≈£L uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á sê´©ì ÁbÕs¡+_Û+∫q n+>∑Héyê&û sêh n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T \*‘·eTà s√C≤\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ n+>∑Héyê&û\≈£î s¡÷.1500, Äj·÷\≈£î s¡÷.750≈£î ô|+∫ |ü~HÓ\\T >∑&ç∫Hê Ç|üŒ{Ïø° y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#·fÒ¢<äì eT+&ç|ü&ܶs¡T. n˝≤π> sêh ã&Ó®{Ÿ˝À ≈£L&Ü n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î, Äj·÷\≈£î y˚‘·q ô|+|ü⁄ dües¡D #˚j·÷\Hêïs¡T. ]f…ÆsYyÓT+{Ÿ u…ì|òæ{Ÿ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä n+>∑Héyê&û\≈£î s¡÷.1\ø£å, Äj·÷\≈£î s¡÷.50y˚\T Ç|æŒ+#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. n+>∑Héyê&û\≈£î |üø±ÿ uÛÑeHê\qT ì]à+#ê\Hêïs¡T.

<ä[‘· düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ n\Tô|s¡>∑ì b˛sê≥+ #·+<ëq>∑sY, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): <ä[‘·T\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ n\Tô|s¡>∑ì b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì ≈£î\$eø£å e´‹πsø£ b˛sê≥ dü+|òüT+ X‚]*+>∑+|ü*¢ ÇHé#êØ® mHé. lìyêdt nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q #·+<ëq>∑sY &ç$»Hé düü+|òüT+ düe÷y˚X¯+˝À q÷‘·q ø£$T{°ì mqTï≈£îHêïs¡T. n<Ûä´≈£åî&ç>± πø. #Óqïj·T´, Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù>± &ç. sêE,düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù>± bÕ+&ÉT, ñbÕ<Ûë´≈£åî&ç>± πø. kÕ«$T, ø£$T{° düuÛÑT´\T>± Vü≤qTeT+‘·T, m+.lXË’\+, j·÷<äj·T´\qT mqTï≈£îHêïs¡T. q÷‘·q ø£$T{° mìïø£qT X‚]*+>∑+ |ü*¢ ÇHé#êØ® lìyêdt Ä<Ûä«s¡´+˝À mqTï≈£îHêïs¡T. q÷‘·q+>± mìï¬ø’Hê ø£$T{° düuÛÑT´\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT &ç$»Hé˝À <ä[‘·T\T m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·Tø√e&ÜìøÏ ìs¡+‘·s¡ ñ<ä´e÷\T #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. &ç$»Hé˝À Á|ü»\ uÛÑ÷eTT\ ˝≤≈£îÿqï Á|üuÛÑT‘·«+ ‹]– yê]øÏ πø{≤sTT+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À πøM|”mdt Hêj·T≈£î\T sêeTT\T, ø£èwüí, ^‘· bÕ˝§ZHêïs¡T.

cÕ|üPsY q>∑sY qT+∫ u…’ø˘ sê´© ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): ø±+Á¬>dt Vü≤j·T+˝ÀH˚ Ä]Δø±_Ûeè~Δ »s¡T>∑T‘·T+<äì Áo≈£Lq eTVü≤\ø°Î, ≈£Lq ø£èwüí>ö&é #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtº #ÛÓ’s¡àHé ≈£Lq Áoìyêdt >ö&é nHêïs¡T. @|”d”|” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD eT+>∑fi¯yês¡+ eTTkÕù|≥˝À q÷‘·q+>± ì]à+∫q ÄsY.{°.d” ãdt uÛÑeHé ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ $#˚ÃdüTÔqï dü+<äs¡“¤+>± Áoìyêdt>ö&é Ä<Ûä«s¡´+˝À cÕ|üPsY q>∑sY qT+∫ eT÷kÕù|≥ es¡≈£î u…’ø˘ sê´© ìs¡«Væ≤+∫ u§‘·‡≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î≥≈£î uÛ≤Ø dü+K´˝À ‘·s¡*yÓfi≤¢s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ≈£Lq eTTs¡[>ö&é, n+»Hé >ö&é, »>∑Bwt >ö&é, >√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶, m‘·Ô] e÷s¡j·T´, #ê+<ébÕcÕ, u≤düÿsY >ö&é, \ø£åàj·T´, ãT∫ìs&ç¶, ns¡TD≤¬s&ç¶, dü+<Ûä´, dü÷s¡´Á|üuÛÑ, yês¡T¶, @]j·÷ ø£$T{Ï düuÛÑT´\T ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

dü÷sês¡+ ø±\˙ &ç$»Hé |ü]~Û˝À |òüTq+>± >±´]à ñ‘·‡yê\T ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): |ü+&ÉT>∑\T Á|üXÊ+‘· yê‘êes¡D+˝À n+<äs¡T ø£*dæø£≥Tº>± ñ+≥÷ »s¡T|ü⁄ ø√yê\ì yÓ’j·TdtÄsY d”|” s¡+>±¬s&ç¶ C≤˝≤¢ j·T÷‘Y ø£˙«qsY, dü÷sês¡+ ø±\˙ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY õ.düTπswt ¬s&ç¶ nHêïs¡T. ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝Àì 129e &ç$»Hé |ü]~Û˝À sêfi¯¢ ø£+∫, Vü≤$T<é ãd”Ô, <äsêZ e<ä› C≤yÓ<é Ä<Ûä«s¡´+˝À >±´]à ñ‘·‡yê\T eT+>∑fi¯yês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ø±s=Œπs≥sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü+&ÉT>∑\T ìs¡«Væ≤+#·T≥ e\q dü+düÿè‹ì ø±bÕ&ÉT‘·THêïeTì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C≤y˚<é, >ödt, Væ≤Áe÷Hé, yÓTÆHêØ¢ eTTd”¢+ k˛<äs¡T\T ô|<ä› m‘·TÔq bÕ˝§ZHêïs¡T.

$Tj·÷|üPsY, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô):J$‘·+˝À m<ä>±\+fÒ Á|ü‹ $<ë´]ú ‘·eTø£+≥÷ ˇø£ \øå±´ìï n\es¡TÃø√yê\ì sêVüQdt $<ë´dü+düú\ #Ó’s¡àHé Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶ nHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T ø£sƒ√s¡ ÁX¯eT‘√ nqT≈£îqï \øå±´ìï kÕ~Û+#·e#·TÃì dü÷∫+#ês¡T. ˇø£ ñqï‘· ÄX¯j·T+ \ø£å´+ ø√dü+ ìs¡«sêeT+>± ø£èwæ #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT ‘·|üŒìdü]>± kÕ~ÛkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡ bÕsƒ¡XÊ\˝À |ü<äe‘·s¡‹ $<ë´s¡Tú\≈£î ìs¡«Væ≤+∫q M&√ÿ\T düe÷y˚XÊìøÏ Äj·Tq eTTK´n~∏‹>± Vü‰»¬s’ Á|üdü+–+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\T Áø£eT•ø£åD‘√ #·<äTe⁄ø=ì ø£qï ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î, #·<äTe⁄#Ó|æŒq ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î eT+∫ ù|s¡T rdüT≈£îsêyê\ì dü÷∫+#ês¡T.á dü+<äs¡“¤+>± $<ë´s¡Tú\≈£î ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒXÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|æì‡bÕ˝Ÿ ø£s¡TD≤düTes¡Ã\T, bÕsƒ¡XÊ\ ÇHé#êØ® nì‘·, ø√Ä]ºH˚≥sY X¯•πsK, $<ë´s¡Tú\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

dü«j·T+ ñbÕ~Û‘√ eTVæ≤fi¯\ Ä]úø£ Á|ü>∑‹ >∑∫ÃuÖ*, e÷]à 6 düTes¡íyês¡Ô: dü«j·T+ ñbÕ~Û‘√ eTVæ≤fi¯\T Ä]úø£ Á|ü>∑‹ kÕ~ÛkÕÔs¡ì myéTmdtmyéTá ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY $»jYT≈£îe÷sY nHêïs¡T. >√|üHé|ü*¢ ‘ê+&Ü ø£eT÷´ì{° ôd+≥sY˝À Ç+~s¡eTà eTVæ≤fi≤ X¯øÏÔ Ä<Ûä«s¡´+˝À 42 s√E\ bÕ≥T ù||üsY u≤´>∑T\ ‘·j·÷Ø˝À •ø£åD bı+~q eTVæ≤fi¯\≈£î dü]º|òæπø≥T¢ Á|ü<ëq+ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ù||üsY ‘·j·÷Ø‘√ |üsê´es¡D s¡ø£åD≈£î ‘√&ÉŒ&É≥y˚T ø±≈£î+&Ü eTVæ≤fi¯\T dü«j·T+ ñbÕ~Ûì @s¡Œs¡Ã#·Tø√e&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. ù||üsY ‘·j·÷Ø˝À •ø£åD bı+~q eTVæ≤fi¯\≈£î dü«j·T+>± yê´bÕs¡+ ìs¡«Væ≤+#·Tø√e&ÜìøÏ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+<äì nHêïs¡T. Ç+~sê eTVæ≤fi≤ X¯øÏÔ n<Ûä´≈£åîsê\T ÄX¯ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTVæ≤fi¯\T dü«j·T+>± ñbÕ~Û neø±XÊ\T @s¡Œs¡#·Tø√e&ÜìøÏ Ç˝≤+{Ï$ m+‘·>±H√ ‘√&ÉŒ&ÉT‘êj·Tì #ÓbÕŒs¡T. n˝≤π> eTVæ≤fi¯\T ◊ø£´‘·‘√ ‘·eT Ä]úø£düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. eTVæ≤fi¯\T ˇø£]øÏ ˇø£s¡T düVü‰j·T+ n+~+#·Tø√e&É+ <ë«sê eT]+‘· Ä]úø£ Á|ü>∑‹ì kÕ~Û+#·e#·Ãì nHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À •ø£åD Ç∫Ãq {°#·sY $»j·T\ø°åà, eTVæ≤fi≤Á>∑÷|t Hêj·T≈£î\T yê©u≤sTT, ©˝≤u≤sTT, >∑+>±u≤sTT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

◊◊{°˝À eTs√ ¬s+&ÉT ø=‘·Ô ø√s¡T‡\T ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô) : \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμR∂V H.H.…”¡.Õ‹[ lLiLi≤R∂V N]ªRΩÚ N][LRiV=áV ˙xmsÆ™s[aRP |ms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V BLi≤T∂∏R∂V©±s B¨s=»¡W˘…fi A£mns ¤…¡NSıá“¡ \Æ≤∂lLiNÌRPL`i H.H.…”¡. ˙F°|mnsxqsL`i Æμ∂[aSLiVV ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. H.H.…”¡. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ B¨s=»¡W˘…fiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVá xqs™´sWÆ™s[aRP™´sVVÕ‹[ A∏R∂V©´s ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LS©´sV©´sı ≠sμy˘ xqsLi™´sªRΩ=LRi™´sVVÕ‹[ zqs≠sÕfi BLi«¡¨dsLjiLig`i \|qs©±s= N][LRiV=á©´sV ˙xmsÆ™s[aRP |ms≤R∂VªRΩV©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s

æªΩ÷¡FyLRiV. ªRΩ™´sV NRPŒÿaSáՋ[ 85 ™´sVLiμj∂ ∏R∂VV™´s Fny˘NRP÷Ì¡£qs ≠sμy˘ À≥‹[μR∂©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s @©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi 800 ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáV ≠s≠sμ≥R∂ N][LRiV=áՋ[ bPORPQfl· F~LiμR∂VªRΩV©yıLRi¨s @©yıLRiV. 2017 ™´s ≠sμy˘ xqsLi™´sªRΩ=LRi™´sVV ©y…”¡NTP ALRiV Æ™s[á ™´sVLiμj∂ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ≠sμy˘ À‹[μR∂©´s ¬ø¡[∏R∂WáƩs[ áORPQ ˘LigS xms¨s ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s @©yıLRiV. C BLi≤T∂∏R∂V©±s B¨s=»¡W˘…fi A£mns ¤…¡NSıá“¡Õ‹[ ¬ø¡[Lji©´s ™yLRiLiμR∂LjiNTP Dμ][˘gSáV 100 aSªRΩLi

™´søyË∏R∂V©yıLRiV. ©y©Ø[FsNRPV= |qsLi»¡L`i Õ‹[ ©y©Ø[ ¤…¡NSıá“¡ xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ @¨sı N][LRiV=á©´sV ˙xmsÆ™s[aRP#|ms≤R∂VªRΩV©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. C Æ©sá 10™´s æªΩ[μj∂ BLi≤T∂∏R∂V©±s B¨s=»¡W˘…fi A£mns ¤…¡NSıá“¡ ©yáVgRi™´s ™yLji=N][ªRΩ=™´sLi ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. C ™yL<jiN][ªRΩ=™´s Æ™s[≤R∂VNRPáNRPV ˙F°}mnsxqsL`i zqs.Fs£qs.AL`i.LS™´so x§¶¶¶«¡LRiV NS©´sV©yıLRi¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV.


ãT<Ûäyês¡+ 7, e÷]Ã 2012

H˚&ÉT ôV≤#Yd”j·T÷˝À uÛ≤>∑e‘·T\ sêeTeT÷]Ô kÕàs¡ø£ ñ|üHê´dü+ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô) : ôV’≤<äsêu≤<é ôd+Á≥˝Ÿ j·T÷ìe]‡{°˝Àì d”M sêeTHé Ä&ç{À]j·T+˝À á HÓ\ 7e ‘˚Bq &çbÕsYºyÓT+{Ÿ Ä|òt y˚T<∏äe÷´{Ïø˘‡ n+&é kÕº{Ïdæºø˘‡ Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛ≤>∑e‘·T\ sêeTeT÷]Ô, uÛ≤>∑e‘·T\ XÊs¡<ë+uÛÑ kÕàs¡ø£ ñ|üHê´dü ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑qT+~. kÕj·T+Á‘·+ 3.30 >∑+≥\≈£î ¬sq÷´¬sø£åHé Ä|òt Áπ>{Ÿ Ç+&çj·THé Áf…&ûwüHé Ä|òt kÕÿ\sYwæ|t ÇHé <ä 21 ôd+#·Øμ nH˚ n+X¯+ô|’ |ü<äà$uÛÑ÷wüDY Ábıô|òdüsY d”ÄsY sêe⁄ Á|üdü+–+#·qTHêïs¡T.

Ábıô|òdüsY ñ<√´>±\ <äs¡U≤düTÔ\ ∫e] ‘˚B 13 ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô) : ôV’≤<äsêu≤<é ôd+Á≥˝Ÿ j·T÷ìe]‡{°˝À Ábıô|òdüs¡T¢, ndæôdº+{Ÿ Ábıô|òdüs¡T¢, nk˛dæj˚T{Ÿ Ábıô|òdüs¡¢ ñ<√´>∑ ìj·÷eTø±\≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚ùd+<äT≈£î ∫e] ‘˚B á HÓ\ 13 nì ôV≤#Yd”j·T÷ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. $$<Ûä &çbÕsYºyÓT+≥¢˝À U≤∞>± ñqï yÓTT‘·Ô+ 77 Ábıô|òdüsY, 44 nk˛dæj˚T{Ÿ Ábıô|òdüsY, 19 ndæôdº+{Ÿ Ábıô|òdüsY b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ H√{Ï|òæπøwüHé C≤Ø nsTT+~. M{Ï˝À md”‡\≈£î 16, md”º\≈£î 11, z;d”\≈£î 9, yÓ’ø£\´+ ø£\yê]øÏ 4, »qs¡˝Ÿ≈£î 37 b˛düTº\T πø{≤sTT+#ês¡T.

11q ‘Ó\+>±D ø±´s¡yéT »≥¢ ôd\ø£¸Hé‡ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô) : C≤rj·T ø±´s¡yéT {Às¡ïyÓT+{Ÿ˝À bÕ˝§ZH˚ ‘Ó\+>±D u≤\u≤*ø£\ »≥¢ ôd\ø£¸Hé Á≥j·T˝Ÿ‡ á HÓ\ 11q m©“ Ç+{ÀsY ùdº&çj·T+˝À »s¡T>∑T‘êsTT. e÷]à 31q &Ûç©¢˝À »]π> 39e C≤rj·T düuŸ pìj·TsY, 40e C≤rj·T pìj·TsY, j·T÷‘Y ø±´s¡yéT {ÀØï˝À bÕ˝§ZH˚ ‘Ó\+>±D õ˝≤¢\ »≥¢ m+|æø£ ø√dü+ ôV’≤<äsêu≤<é ø±´s¡yéT nk˛dæj˚TwüHé (ôV≤#Yd”@) Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ ôd\ø£¸Hé‡ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ôV≤#Yd”@ ø±s¡´<ä]Ù _.¬ø.Vü≤s¡Hê<∏é ‘Ó*bÕs¡T. á Á≥j·T˝Ÿ‡˝À bÕ˝§ZH˚ ÄdüøÏÔ >∑\ yês¡T á HÓ\ 10˝À>± ‘·eT ù|s¡¢qT qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. Ç‘·s¡ $esê\≈£î Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ôdÁø£≥Ø mdt.XÀuÛÑHé sêCŸ(944030723)qT dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T.

11 qT+∫ n+‘·sY õ˝≤¢ Vü‰ø° {ÀØï ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô) : n+‘·sYõ˝≤¢ d”ìj·TsY Vü‰ø° {Às¡ïyÓT+{Ÿ b˛{°\T á HÓ\ 11 qT+∫ ;ôV≤#Yám˝Ÿ˝Àì sêeT#·+Á<ë|ü⁄s¡+ Vü‰ø° yÓTÆ<ëq+˝À ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é Vü‰ø° nk˛dæj˚TwüHé k»q´+‘√ yÓT<äø˘ õ˝≤¢ Vü‰ø° nk˛dæj˚TwüHé, sêj·T˝Ÿ Vü‰ø° ø£¢uŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À |æ.ø±+‘·j·T´ kÕàs¡ø±s¡ú+>± á b˛{°\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T.

9q ôdsTT+{Ÿe÷sYÿ˝À ñ∫‘· nu≤ø£dt •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ &ç$»Hé HÓÁVüAq>∑sY˝Àì ôdsTT+{Ÿ e÷sYÿ‡ yÓ÷&É˝Ÿ ôV’≤dü÷ÿ˝À¢ e+&ÉsYøÏ&é® Äs¡úyÓT{Ïø£ dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 9q nu≤ø£dt˝À ˇø£ s√E ñ∫‘· •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ bÕsƒ¡XÊ\ ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ m.Ä+»H˚j·TT\T >ö&é ‘Ó*bÕs¡T. e+&ÉsYøÏ&é® Äs¡úyÓT{Ïø£ dü+düú d”m+&û Ä+»H˚j·TT\T, &Ó’¬sø£ºsY‡ uÛ≤>∑´\øÏÎ, e+o, XË’\» ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ç‘·s¡ $esê\≈£î bò˛Hé: 9391383803, 9700488400 HÓ+ãs¡¢˝À dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T.

10e ‘˚B es¡≈£î ñ∫‘· yÓ’<ä´ |üØø£å\T ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô) : >√˝§ÿ+&É #Ís¡kÕÔ˝À q÷‘·q+>± @sêŒ≥T #˚dæq ãjÓ÷dt ˝≤´uŸ yês¡T á HÓ\ 10e ‘˚B es¡≈£î ñ∫‘· yÓ’<ä´ |üØø£å\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T &ç.nq÷|t CÀwæ, mHé.yÓ÷Vü≤Hésêe⁄\T ‘Ó*bÕs¡T. u¢&éwüß>∑sY, Væ≤yÓ÷>√¢_Hé, ád”J, ;|” ‘·~‘·s¡ |üØø£å\qT ñ∫‘·+>±H˚ ìs¡«Væ≤+#·&É+‘√bÕ≥T, $T–*q nìï s¡ø±\ |üØø£å\≈£î 50 XÊ‘·+ sêsTTr ÇdüTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.

πs|ü⁄ bÕÁ‹πøj·TT&ÉT u≤\düTÁãVü≤àD´+≈£î Áø°&Ü |ü⁄s¡kÕÿs¡+ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üeTTK q÷´dt #Ûêq˝Ÿ d”ìj·TsY bÕÁ‹πøj·TT&ÉT _.u≤\düTÁãeTD´+≈£î, »>∑HéyÓ÷Vü≤Hésêe⁄ kÕàs¡ø£ Áø°&Ü |ü⁄s¡kÕÿsêìï á HÓ\ 8q Á|ü<ëq+ #˚düTÔqï≥Tº Äø£è‹ kÕ+düÿè‹ø£ dü+düú e´ekÕú|üø£ ø±s¡´<ä]Ù düT<Ûëø£sY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ãw”sYu≤>¥ Áô|dtø£¢uŸ˝À kÕj·T+Á‘·+ 6 >∑+≥\≈£î ìs¡«Væ≤+#˚ ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü<ëq+ #˚düTÔqï≥Tº Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Á|üeTTK Áø°&Ü $X‚¢wü≈£î&ÉT yÓ+ø£fÒwt, ‘·q ‘·+Á&ç »>∑HéyÓ÷Vü≤Hésêe⁄ C≤„|üø±s¡ú+ á |ü⁄s¡kÕÿs¡+ øÏ+<ä s¡÷.5y˚\ q>∑<äT, yÓTTyÓT+{À\qT ãVüQø£]kÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± Ä+Á<ÛäCÀ´‹ y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY y˚eT÷] sê<Ûëø£èwüí Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì, e÷J ÁøϬø≥sY yÓ+ø£≥|ü‹sêE $•wüº n‹~∏>± bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

msTT&é‡ s√>∑T\qT Ä<ä]+#ê* |ü]– , e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô ) : ôV≤#Y◊$ k˛øÏq yê]ì e÷qdæø£ y˚<äq≈£î >∑T]#˚j·T≈£î+&Ü e÷qe‘·«+‘√ Ä<ä]+#ê\ì uÛÑs¡ÿ‘Y |ü*¢ Á>±eT+ ˝Àì bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T {Ï. $»jYT ≈£îe÷sY, |ü•ÃeT s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ j·TTe»q dü+|òü÷\ ø£˙«qsY Ç. yÓ+ø£fÒXŸ>ö&é \T ù|s=ÿHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ msTT&é‡ ìj·T+Á‘·D eT+&É\ düVü≤ø±s¡+‘√ |ü]– eT+&É\ |ü]~Û˝Àì uÛÑs¡ÿ‘Y |ü*¢ Á>±eT+˝À HÓÁVüA, Áo$y˚ø˘ j·T÷‘Y Ä<Ûä«s¡´+˝À bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T Á|ü<Ûëq M<ÛäT\ >∑T+&Ü msTT&é‡ô|’ ne>±Vü≤q sê´©ì ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷. msTT&é‡ô|’ j·TTe‘· C≤Á>∑‘·Ô\T eVæ≤+#ê*‡ ñ+≥T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. á yê´~Û Hê\T>∑T s¡ø±\T k˛≈£î‘·T+<äì $e]+#ês¡T. msTT&é‡ yê´~Ûì ìs¡÷à*+#·˝ÒeTì, ìj·T+Á‹+#·e#·Ãì ù|s=ÿHêïs¡T. msTT&é‡ yê´~ Á>∑düTÔ\≈£î Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ ñ∫‘·+>± mÄsY{Ï eT+<äT\T \_ÛkÕÔj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·TTe»q dü+|òü÷\ düuÛÑT´\T, ø£qïj·T´, »>∑Hé, sêE, nXÀø˘, s¡$, ÁoXË’\+, j·TTe»q dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T, dæôV≤#Y u≤ãT, ñbÕ<Ûë´j·TT\T sêeTT\T, j·÷<äj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝£ZHêïs¡T.

yÓT≥˝Ÿ s√&ÉT¶ |üqT\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq #˚dæq myÓTà˝Ò´ ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): n_Ûeè~Δ |üqT˝À¢ HêD´‘· Á|üe÷D≤\T bÕ{Ï+#·≈£î+fÒ #·≥º |üs¡+>± ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY XÊdüq düuÛÑT´\T ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é nHêïs¡T. ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY eT+&É\+˝Àì ãVü≤<ä÷sY|ü*¢˝À 15 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ <äT+&ç>∑˝Ÿ ‘ê+&Ü`2˝À 7\ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√, &û.|” |ü*¢˝À 7\ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ #˚|ü{Ϻq yÓT≥˝Ÿ s√&ÉT¶ |üqT\≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ myÓTà˝Ò´ X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À n_Ûeè~Δ #˚düTÔHêïqì ‘Ó*bÕs¡T. @yÓTÆq düeTdü´\T+fÒ ‘·eT <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêyê\ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT˝≤¢¬s&ç¶, u≤˝≤sêCŸ j·÷<äyé, sêeTT>ö&é, eTJ m+|”{°d” e÷<Ûäe¬s&ç¶, e÷J düs¡Œ+#Y q]‡+Vü≤à, MTJ m+|”{°d” ø£èwüí, e÷J düs¡Œ+#Y ø=eTs¡j·T´ j·÷<äyé, Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±s¡T\T ñcÕ, eT˝≤¢¬s&ç¶, u…’] uÛ≤düÿsY >ö&é, @ á qπs+<äsY ¬s&ç¶, ñ|ü düs¡Œ+#Y Áoìyêdt ¬s&ç¶, Mπswü+ j·÷<äyé, eTùV≤+<äsY eTT~sêCŸ, Hêsêj·TD >ö&é, eT˝Ò¢wt >ö&é bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±]à≈£î\T uÛÑÁ<ä‘ê ìj·Te÷\T bÕ{Ï+#ê* X‚]*+>∑+|ü*¢, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): ø±]à≈£î\T |ü]ÁX¯eT\˝À $<ÛäT˝À¢ ñqï|ü⁄Œ&ÉT uÛÑÁ<ä‘ê ìj·Te÷\T ‘·|üŒìdü]>± bÕ{Ï+#ê\ì uÛ…˝Ÿ á&û ø£èwüíHé dü÷∫+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT uÛ…˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+∫q C≤rj·T uÛÑÁ<ä‘ê ~H√‘·‡e+ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Äj·Tq eTTK´ n~∏‹>± Vü‰»¬s’ Á|üdü+–+#ês¡T ø±]à≈£î\T ‘·eT e´øÏÔ>∑‘· uÛÑÁ<ä‘ê ìj·Te÷\T bÕ{Ï+#·&É+ m{Ϻ|ü]dæú‘·T˝À¢q÷ eT]∫b˛≈£L&É<äì dü÷∫+#ês¡T. ø±]à≈£î\ uÛÑÁ<ä‘·≈£î dü+ã+~Û+∫ Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ uÛÑÁ<ä‘ê~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì

ø√sês¡T. HÓ\ø=ø£kÕ] •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T.nq+‘·s¡+ n~Ûø±]ø£ ø±]àø£ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT õ. m\¢j·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±]à≈£î\ s¡ø£åD ø√dü+ uÛÑÁ<ä‘ê~Ûø±s¡T\T ìs¡+‘·s¡+ •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+ nq+‘·s¡+ ø±]à≈£î\≈£î yê´düs¡#·q, bÕ≥\ b˛{°\T ìs¡«Væ≤+∫ ¬>\Tbı+~q yê]øÏ ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒXÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝ |”n+&émdt á&û ÄsYπø yê+#Y, |üH˚+Á<ä ≈£îe÷sY, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, kÕsTT\T, ø±]à≈£î\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$ø£˝≤+>∑T\≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T düVü‰j·T+ #˚j·÷* e÷J m+|”|” ø√\Hé Vü≤qTeT+‘·¬s&ç¶ ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô) : ìs¡Tù|<ä\≈£î düVü‰j·T+ #˚j·T≥+˝À ¬øôV≤#YÄsY Á≥dtº eTT+<ä+»˝À ñ+≥T+<äì, ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY e÷J m+|”|” ø√\Hé Vü≤qTeT+‘·¬s&ç¶ nHêïs¡T. ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü]~Û˝Àì 123e &ç$»Hé |ü]~Û˝À e÷¬sÿ+&˚j·T q>∑sY˝À kÕúìø£ $ø£˝≤+>∑T\≈£î ≈£î≥Tº$TwüqT¢ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Vü≤qTeT+‘·¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $ø£˝≤+>∑T\≈£î, ù|<ä Á|ü»\≈£î Á≥dtº <ë«sê düVü‰j·T+ #˚j·Te\dæq yê] Jeq uÛÑè‹ ø£\T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï yê]øÏ düVü‰j·T+ m+‘√ Vü≤s¡¸˙j·T+ nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÁøÏwüí, #·+Á<äø£fi¯, n&É«πø{Ÿ ø£eT˝≤ø£sY, ãT#·Ãj·T´, \*‘·, sêE, B|üø˘, s¡$, sêõ¬s&ç¶, düT˙˝Ÿ, |òæs√CŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|òüTq+>± d”‘êsêeTT\ $Á>∑Vü≤Á|ü‹wüº eT¨‘·‡yê\T $Tj·÷|üPsY, e÷]à 6 düTes¡íyês¡Ô: kÕúìø£ Á|üXÊ+‘Yq>∑sY ø±\˙˝À ld”‘êsêeTT\ $Á>∑Vü≤ Á|ü‹wüº eTôVA‘·‡yê\qT kÕúì≈£î\T |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±\˙˝Àì Á|ü»\≈£î $Á>∑Vü‰\ e<ä›≈£î ‘·s¡*e∫à Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n˝≤π> •yê\j·T+ @sêŒ≥T #˚dæq ‘·sê«‘· yÓTT<ä{Ï k˛eTysêìï |ü⁄s¡wüÿ]+#·Tø=ì nø£ÿ&˚ ñqï $T>∑‘ê Ä\j·÷˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷\≈£î kÕúìø£ {°&û|” Hêj·T≈£î\T ã+&ç s¡y˚Twt, nsYπø|ü⁄&ç>±+BÛ\T eTTK´ n~∏‹\T>± Vü‰»¬s’ $Á>∑Vü‰\≈£î Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. <˚yê\j·T ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT <ëdü] >√|æø£èwüí, ø±s¡´<ä]Ù |üPs¡í#·+<äsYsêe⁄, dü‘·´Hêsêj·TD, _\¶sY Hêsêj·TD, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTø±ÿeTd”<äT˝À eTÚC≤Hé b˛düTº≈£î <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): bÕ‘·ãd”Ô˝Àì eTø±ÿeTd”‘·T˝À eTÚC≤Hé b˛düTº uÛÑØÔøÏ eTTdæ¢+ nuÛÑ´s¡TΔ\ qT+∫ <äs¡U≤düTÔ\qT ÄVü‰«ìdüTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ yÓTÆHêغ dü+πøåeT XÊU≤~Ûø±] z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. nuÛÑ´]Δ 25 qT+∫ 50 dü+e‘·‡sê\ ˝À|ü⁄ ej·TdüT‡ ø£*–, @<Ó’Hê ÇkÕ¢$Tø˘ $<ë´\j·T+ qT+∫ eTÚC≤Hé ø√s¡T‡ ˝Ò<ë Äô|’ ø√s¡T‡\T nuÛÑ´dæ+∫ ñ+&Ü\ì ù|s=ÿHêïs¡T. á b˛düTº˝À 1`3 dü+e‘·‡sê\≈£î ø±+Á{≤≈£îº nbÕsTT+{ŸyÓT+{Ÿ øÏ+<ä ìj·÷eTø£+ »s¡T>∑T‘·T+<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T. nuÛÑ´s¡Tú\T Hê+|ü*¢˝Àì õ˝≤¢ yÓTÆHêغ dü+πøåeT XÊK ø±s¡´\j·T+˝À áHÓ≥ 15e ‘˚B˝À|ü⁄ <äs¡U≤düTÔ n+<ä#˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

eTVæ≤fi≤ _\T¢ô|’ ìs¡¢ø£å´+ ‘·>∑<äT

ãT<Ûäyês¡+ 7, e÷]Ã 2012

psê\ qT+∫ ˙{Ï düs¡|òüsê≈£î ‘·q e+‘·T düVü≤ø£]kÕÔ: C…’bÕ˝Ÿ¬s&ç¶

;d” eTVæ≤fi≤ ◊ø£´y˚~ø£ sêh n<Ûä´≈£åîsê\T \‘· &çe÷+&é ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô) : ˙xmsxqsVÚªRΩLi «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı FyL˝RiÆ™sVLi…fi xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ ™´sVz§¶¶¶Œÿ ’¡Ã˝¡V©´sV ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡ AÆ™sWμR∂Li æªΩáFyá¨s ’¡zqs ™´sVz§¶¶¶Œÿ HNRP˘Æ™s[μj∂NRP LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPVLSáV @áLixms÷˝¡ áªRΩ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. LSxtÌsQ˚xmsºΩgS ∏R∂VVzmsG \¬ø¡LRi¯©±sgS FyL˝RiÆ™sVLi…fi {qsˆNRPL`i, ˙xmsμ≥y©´s ˙xmsºΩxmsORPQ Æ©s[ªRΩáV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V D©´sıxmsˆ…”¡NTP ™´sVz§¶¶¶Œÿ ’¡Ã˝¡V ˙xmsÆ™s[aS¨sNTP Æ™sWORPQLi á’≥¡LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li Àÿμ≥yNRPLRiLi, @≤T∂gji©´sxmsˆV≤R∂Õ˝ÿ GNS’≥¡˙Fy∏R∂VLi @Li»¡W NSá∏R∂Wxms©´s ¬ø¡[xqsWÚ ’¡Ã˝¡V |ms»Ì¡NRPVLi≤y μy»¡Æ™s[xqsVÚ©yıLRi¨s áªRΩ ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. LS«¡˘xqsÀ≥œ¡Õ‹[ ’¡Ã˝¡V gRi¤…Ì¡NTP‰©´sxmsˆV≤R∂V FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi GNS’≥¡˙Fy∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøR¡¤Õ¡[NRP F°ªRΩV©yı™´sVLi»¡V©yıLRi¨s, @xqsáV GNS’≥¡˙Fy∏R∂VLi FsxmsˆV≤R∂V ryμ≥j∂ryÚLRi¨s AÆ™sV ˙xmsbPıLiøyLRiV. @fl·V IxmsˆLiμR∂Li ÕÿLi…”¡ ’¡Ã˝¡VáV gRi¤…Ì¡NRP‰NRPVLi≤y ™´sVz§¶¶¶Œÿ ’¡Ã˝¡V

¤…¡[ ¡VÕfi \|msNTP LSNRPF°™´s≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV©yıLRiV. Bμj∂ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡Li¤…¡[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ xms»˝¡ ≠s™´sORPQªRΩ©´sV ¨sμR∂LRi+©´s™´sV¨s AÆ™sV AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sV©´s Æμ∂[aRPLiÕ‹[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ≠s≠sμ≥R∂ LRiLigSáՋ[ LSfl”·xqsWÚ, ™´sVgRi™yLjiª][ xqs™´sW©´sLigS ™´sVVLiμR∂VZNPŒœ¡®Ú ™yLji AªRΩ¯≠saS*ry¨sı xqÛsLiVVLS˘¨sı øy»¡VªRΩV©yıLRi©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂VLigS @fl·gSLji©´s ™´sLÊSáV @’≥¡™´sXμÙj∂ ¬ø¡Liμyá¨s LS«ÿ˘LigRi ¨sLS¯ªRΩ ’¡.AL`i.@Li¤À¡[μR∂‰L`i A˙aRP™´sWáNRPV ªRΩW»˝¡V F~≤R∂VxqsVÚ©yıLRi¨s μR∂V∏R∂V˘ ¡…ÌÿLRiV. Æ©s[≤R∂V Fs{qs=, Fs{qs=áNRPV LS«¡NUP∏R∂V Lji«¡lLi[*xqs©˝´sV NRP÷¡ˆLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li FyáNRPVá xmsORPQFyªRΩ \Æ™s≈¡LjiNTP ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. A xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[\Æ©s©y ™´sVz§¶¶¶Œÿ ’¡Ã˝¡V ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡ μy¨sÕ‹[ ’¡zqs ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV xqsÀfi N][…ÿ NRP÷¡ˆLiøyá¨s áªRΩ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ¤Õ¡[¨s Fs≤R∂á ™´sVz§¶¶¶Œÿ xqsLixmnsWá¨sı GNRP\Æ™sV F°LS»¡Li ¬ø¡[ryÚ∏R∂V¨s AÆ™sV |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV.

|ü⁄s¡Twüß\T eT÷s¡â+>± e´eVü≤]+#˚ $<Ûëq+ $&ÉHê&Ü* dü∫yê\j·T eTVæ≤fi≤ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ &çe÷+&é ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô) : ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡xms»˝¡ @©´sV¿¡ªRΩ ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[xqsWÚ ™´sVVLÂRiLigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLi¬ø¡[ ≠sμ≥y©y¨sı xmsoLRiVxtsváV ≠s≤R∂©y≤yá¨s LSxtÌsQ˚ xqs¿¡™yá∏R∂V ™´sVz§¶¶¶Œÿ Dμ][˘gRiVá xqsLiZOP[Q™´sV xqsLixmnsVLi @μ≥R∂˘QORPVLSáV ’¡. ¨sLRi¯Ã¡ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[ryLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ≠s¤Õ¡[≈¡LRiVá xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ xqsLixmnsVLi DFyμ≥R∂˘QORPVLSáV ≤T∂. BLiμj∂LSLSfl”·, ˙xmsμ≥y©´s NSLRi˘μR∂Lji+ ≠s. áOUPQ ¯

xqsVÕ‹[øR¡©´sáª][ NRP÷¡zqs ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. B…‘¡™´sá ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ™´sxqsÚQ˚μ≥yLRifl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ D©´sıªRΩrÛyLiVV ™´s˘NRPVÚáV NSÆ™sVLi…fi ¬ø¡[}qsÚ ªRΩ™´sV zmsÃ˝¡Ã¡ À≥œ¡≠sxtsQ˘ª`Ω À≥œ¡˙μR∂ªRΩN][xqsLi @¨s xqsLÙRiVNRPV©yı™´sV¨s, NS¨s D©´sıªRΩ rÛyLiVV Dμ][˘gSáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ xms»˝¡ NRPW≤y @ÕÿLi…”¡ ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sı ™yLRiV ªRΩxmsˆV ¡…ÌÿLRiV. Bμj∂ xmsoLRiVxtsQ @x§¶¶¶LiNSLRiLi, ™´sVWLÂRiªy*¨sNTP ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. D©´sıªRΩrÛyLiVV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ¿¡¨sgji©´s ™´sVVªRΩNRP

™´sryÚQ˚áV μR∂LjiryÚLS @¨s ˙xmsbPıLiøy LRiV. BNRP™´sVVLiμR∂V BÕÿLi…”¡ ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[zqs ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ™´sV©Ø[Àÿ™yáV Æμ∂ ¡˜ºdΩ∏R∂V ™´sμÙR∂¨s AÆ™sV |§¶¶¶øR¡ËLjiLi øyLRiV. CÆ©sá 7©´s xqs¿¡™yá∏R∂VLi Õ‹[ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ™´sVz§¶¶¶Œÿμj∂©Ø[ªRΩ= ™y¨sı ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ ©yı™´sV¨s C DªRΩ=™yáNRPV ™´sVLi˙ºΩ ¤«¡. gkiªylLi≤ÔT∂, H.G.Fs£qs @μ≥j∂NSLjifl”· øR¡LiμR∂©yΔÿ©±s x§¶¶¶«¡LRi™´soªRΩV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. C xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ xqsLixmnsVLi ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV aSLRi μyLi ¡, —¡. NRPXxtÒsQÆ™s[fl”·, ≤T∂. áOTPQ ¯NRPV™´sWLji FyÕÊ‹©yıLRiV.

eTs¡Œ*¢, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): <˚X¯+˝ÀH˚ Á|ü‹cÕº‘·àø£yÓTÆq 5 XÊ{Ï˝…’{Ÿ {ÖHé\˝À $ø±sêu≤<éqT m+|æø£ #˚dæ 200 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\qT eT+ps¡T #˚j·T≥+ »]–+<äì,yÓqTø£ã&çq á ÁbÕ+‘·+ n_Ûeè~› #Ó+<ë\+fÒ kÕ>∑T ˙s¡T ‘ê>∑T ˙s¡T n+~+#·≥+ ø√dü+ psê\ ÁbÕC…ø˘º <ë«sê ˙{Ï düs¡|òüsê <ë«sêH˚ kÕ<Ûä´eTì Ç+<äT ø√dü+ ‘·q e+‘·T düVü≤ø£]kÕÔqì πø+Á<Ûä ô|Á{À*j·T+ XÊU≤ eT+Á‹ dü÷~ì C…’bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ nHêïs¡T.eT+>∑fi¯yês¡+ eTs¡Œ*¢ e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï q÷‘·q bÕ\ø£ es¡Z+ Á|üe÷D d”«ø±s¡+, sêh eT+Á‹ Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY bÂs¡ düHêàq+ dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T ôV’≤<äsêu≤<é q>∑sêìøÏ n‹ düMTbÕq ñqï s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ Ä•+∫q y˚Ts¡ n_Ûeè~› kÕ~+#·˝Ò<äì nHêïs¡T.á ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY eT+Á‹ ø±e≥+ eT÷\+>± y˚>∑e+‘·+>± n_Ûeè~› »s¡T>∑T‘·T+<äì Ä•düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.C≤rj·T $|ü‘·TÔ ø£MTwüHé düuÛÑT´\T eTÁ] X¯•<ÛäsY ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·T Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\T n_Ûeè~› kÕ~+#ê\+fÒ kÕ>∑T ˙s¡T eTTK´eTì á ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q dü«ØZj·T eTÁ] #ÓHêï ¬s&ç¶ ¬s+&ÉT <äbòÕ\T eTTK´eT+Á‹>± ñqï á ÁbÕ+‘·+ô|’ <äèwæºkÕ]+#˚ neø±X¯+ \_Û+#·˝Ò<äì nHêïs¡T. psê\ ÁbÕC…ø˘º qT+&ç ˙{Ïì s¡|æŒ+#·≥+ ø√dü+ rÁe ø£èwæ

#˚kÕÔeTì nHêïs¡T.sêh #˚H˚‘· CÖ[ XÊU≤ eT+Á‹ Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·T 40 XÊ‘·+ dü;‡&ç ô|’ U≤B uÀs¡T¶ <ë«sê ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñbÕ~Û ø£*ŒdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.9y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ psê\ qT+&ç ˙{Ïì s¡|æŒ+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.sêuÀj˚T ¬s+&ÉTqïs¡ dü+e‘·‡sê\˝À õ˝≤¢ πø+Á<ä+>± $ø±sêu≤<é,j·T÷ìe]‡{Ï @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ædædæ ø±s¡´<ä]Ù eTÁ] s¡M+<äsY ¬s&ç¶,m+m˝Ÿm πø.\øå±à¬s&ç¶,e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï #Ó’s¡àqT¢ X¯XÊ+ø˘ ¬s&ç¶,düTπsXŸ,v±H˚X¯«sY,Hêj·T≈£î\T Á|üuÛ≤ø£sY >∑TbÕÔ,eTs¡Œ*¢ e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé Á|ü‘ê|t ¬s&ç¶,X¯+ø£s¡j·T´ >ö&é, \øå±à¬s&ç¶, ÁøÏcÕí ¬s&ç¶, yêôV≤<é $Tj·÷, lìyêdt, K©yÓ÷~›Hé, s¡M+<äsY, düTπswt, yÓ’<Ûä´Hê<∏é, y˚T|òüTe÷\ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Ä<äs¡Ù bÕsƒ¡XÊ\qT ‘·s¡*ùdÔ rÁe |ü]D≤e÷\T <√eT, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+˝À uÛ≤>∑+>± Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚j·TqTqï Ä<äs¡Ù bÕsƒ¡XÊ\qT ‘·eT Á>±eT+˝ÀH˚ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì <ë<ë|üPsY Á>±eTdüTú\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì <ë<ë|üPsY˝À Ä<äs¡ÙbÕsƒ¡XÊ\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹bÕ~+∫+~. nsTT‘˚ sê»ø° j·T Hêj·T≈£î\ Áb˛<ä“\+‘√ <ë<ë|üPsY˝À ø±≈£î+&Ü y˚πs Á>±eT+˝À @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ n~Ûø±s¡T\T dæ<ä›|ü&ÉT‘·T Hêïs¡ì <ë<ë|üPsY, ø=‘·Ô|ü*¢ Á>±e÷\ Á|ü»\T Äs√|æ+ #ês¡T. <ë<ë|üPsY qT+∫ bÕsƒ¡XÊ\qT ‘·s¡*+#ê\qï n~Ûø±s¡T\ Á|ü‹bÕ<äq\T $s¡$T+#·Tø√yê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô ¬s+&ÉT Á>±e÷\ Á|ü»\T eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT <Ûäsêï

\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÕúìø£ ‘·Vü≤dæ˝≤›sY, $<ë´~Ûø±], eT+&É˝≤_Ûeè~›ø±] ø±sê´\j·÷\ eTT+<äT ô|<ä› m‘·TÔq <Ûäsêï\T ìs¡«Væ≤+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. ø±>± bÕsƒ¡XÊ\ @sêŒ≥T≈£î nedüs¡yÓTÆq düú˝≤ìï |üs¡o*+#ê\ì eT+&É\ $<ë´~Ûø±]øÏ k˛eTyês¡+ Hê&ÉT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY qT+∫ Ä<˚XÊ\T n+<ësTT. B+‘√ $<ë´~ Ûø±] eT+>∑fi¯yês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À bÕsƒ¡XÊ\ @sêŒ ≥T≈£î nqTyÓ’q düú˝≤ìï |ü]o*+#ês¡T. $<ë´~Ûø±] düú\|ü]o\q≈£î e∫Ãq düeTj·T+˝À ¬s+&ÉT Á>±e÷\ Á|ü»\T nø£ÿ&É≈£î #˚s¡T≈£îì <ë<ë|üPsY˝ÀH˚ bÕsƒ¡XÊ\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\+≥÷ $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. bÕsƒ¡XÊ\ @sêŒ≥T≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Ç+‘·≈£î eTT+<äT

ìs¡ísTT+∫q Ms¡+|ü\¢ Á>±eT+ nqTe⁄>± ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT+ |üø£ÿH˚ ø£+ø£s¡ Áø£wæ+>¥ bòÕø£ºØ ñ+&É≥+ e\¢ <ëì qT+∫ e#˚à X¯ã›+ e\¢ $<ë´s¡Tú \T Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡Tú\ kÂø£sê´s¡ú+ <ë<ë|üPsY ˝ÀH˚ bÕsƒ¡XÊ\ @sêŒ≥T≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì yÓTyÓTs¡+&É+˝À $qï|æ+ #ês¡T. bÕsƒ¡ƒXÊ\qT Ç‘·s¡ Á>±e÷\≈£î ‘·s¡*+#=<ä›+≥÷ ìs¡«Væ≤+∫q <Ûäsêï ø±s¡´Áø£e÷˝ <ë<ë|üPsY,ø=‘·Ô|ü*¢ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q e÷J Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, nìï bÕغ\ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£L‘·Ts¡T eTè‹øÏ ø±s¡DyÓTÆq ‘·+Á&çô|’ πødüT qyÓ÷<äT y˚T&ÉÃ˝Ÿ, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): ø£qï ≈£L‘·Ts¡TH˚ ø£&É‘˚sêÃ&Éì ‘·+Á&çô|’ ã+<ÛäTe⁄\T b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚dæq dü+|òüT≥q y˚T&ÉÃ˝Ÿ b˛©dt ùdºwüHé˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. d”◊ j·÷<ä–] ¬s&ç¶ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+. y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø£+&É¢ø√j·T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q dü+|ü‘Y, $»j·T <ä+|ü‘·T\ ≈£L‘·Ts¡T Ç+<äT(2) Ä~yês¡+ sêÁ‹ eTè‹ #Ó+~+~. B+‘√ Ç+<äTqT |üP&çà ô|{≤ºs¡T. nsTT‘˚ Ä~yês¡+ sêÁ‹ Ç+<äT ‘·+Á&ç nsTTq dü+|ü‘˚ ø±yê\ì yÓT&Éô|’ ‘=øÏÿ #·+bÕ&Éì ã+<ÛäTe\T b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ kÕúìø£ ‘·Vü≤d”˝≤úsY nqTeT‹‘√ Ç+<äT eTè‘· <˚Vü‰ìï yÓ*øÏrdæq nq+‘·s¡y˚T ndü\T $wüj·T+ ãj·T≥|ü&ÉT‘·T+<äì d”◊ ‘Ó*bÕs¡T. á y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïeTì d”◊ j·÷<ä–] ¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T.


H˚&ÉT sêhkÕúsTT

ã+&É˝≤>∑T&ÉT b˛{°\T ãq>±q|ü˝…¢, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\+˝Àì ≥+>∑T≥÷s¡T Á>±eT+˝À ãT<Ûäyês¡+ sêÁwüºkÕúsTT ã+&É˝≤>∑T&ÉT b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ;áÄsY e´ekÕj·T >√<ë+ j·T»e÷ì #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶ ˇø£ Á|üø£≥q <ë«sê ‘Ó*bÕs¡T. ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\ qT+∫ ã+&É˝≤>∑T&ÉT b˛{°\T ñ+{≤j·Tì, eT<Ûë´Vü≤ï+ uÛÀ»q+ @sêŒ≥T¢ ≈£L&Ü #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ∫qï ôd’E ã+&É˝≤>∑T&ÉT b˛{°\≈£î Á|ü<∏äeT ãVüQeT‹>± s¡÷.25 y˚\T, ~«rj·T ãVüQeT‹>± s¡÷.15 y˚\T, ‘·èrj·T ãVüQeT‹>± s¡÷.10 y˚\T, Hê˝ÀZ ãVüQeT‹>± s¡÷.5 y˚\T Á|ü<ëq+ #˚kÕÔeTHêïs¡T. uÛÑ÷p{Ï áX¯«s¡¬s&ç¶ Á|ü<∏äeT es¡Δ+‹ dü+<äs¡“¤+>± b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. b˛{°˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î m˝≤+{Ï Á|üy˚X¯ s¡TdüTeTT ˝Ò<äì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Ç‘·s¡ $esê\≈£î 9440294164, 8790241229, 9849074884 HÓ+ãs¡¢˝À dü+Á|ü~+#·e#·Ãì dü÷∫+#ês¡T.

ãT<Ûäyês¡+, 7 e÷]Ã 2012

ù|J\T : 8

Áô|dtø£¢uŸ q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+ m+|æø£ j·T<∏˚#·Ã¤>± $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY bÕ¢+≥¢ @sêŒ≥T ˇø£ bÕ¢+≥Tπø ◊mdt◊... nq~Ûø±]ø£+>± ◊<äT bÕ¢+≥¢ @sêŒ≥T <äTeTTà, <Ûä÷[ Á|ü<˚XÊ˝À¢ yê≥sY bÕ´¬ø≥¢ ‘·j·÷Ø ª$Tqs¡¡˝Ÿμ eT‘·TÔ˝À CÀ>∑T‘·Tqï n~Ûø±s¡T\T

m$Tà>∑q÷s¡T, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« Ä<ëj·÷ìøÏ >∑+&ç ø=&ÉT‘·÷ ìã+<Ûäq\≈£î e´‹πsø£+>± $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY bÕ¢+≥T @sêŒ≥T#˚düT≈£îì $#·Ã\$&ç>± yê´bÕs¡+

#˚düTÔqï yê´bÕs¡T\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê*‡q n~Ûø±s¡T\T e÷eT÷fi¯¢ eT‘·TÔ˝À eTTì–b˛sTT #·÷dæ#·÷&Éq≥T¢ e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. ˇø£ bÕ¢+≥T≈£î e÷Á‘·y˚T ◊mdt◊ nqTeT‹ ñ+&ç

$T–*q ◊<äT bÕ¢+≥¢≈£î m≥Te+{Ï nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü ÇcÕºqTkÕs¡+>± X¯óÁuÛÑ+˝Òì yê≥sY bÕ´¬ø≥T¢, u≤{Ïfi¯ó¢ ‘·j·÷s¡T#˚dæ $Áø£sTTdüTÔHêïs¡T. B+‘√ Á|ü»\T nHês√>±´\ bÕ\e⁄‘·THêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì m$Tà>∑q÷s¡T eTTì‡bÕ*{°˝À kÕsTTñcÕ Äø±« Ç+&ÉÁd”ºdt, s¡÷|ü Äø±« Ç+&ÉÁd”ºdt, õ.j·T+. |üs¡y˚TX¯«s¡ Ç+&ÉÁd”ºdt, Á|ü‹uÛÑ Äø±« Ç+&ÉÁd”ºdt, ‘˚» Äø±« Ç+&ÉÁd”ºdt, Äø±« |òæHé Ç+&ÉÁd”ºdt $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY bÕ¢+≥T¢ @sêŒ≥T#˚düT≈£îì yê´bÕs¡+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. M{Ï˝À ˇø£ÿ kÕsTTñcÕ Äø±« Ç+&ÉÁd”ºdt≈£î e÷Á‘·y˚T ◊mdt◊ e÷s¡Tÿ‘√ nqTeT‹ bı+~+~. $T–*q ◊<äT bÕ¢+≥¢≈£î m≥Te+{Ï nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü yê´bÕs¡+ kÕ–düTÔHêï n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ nqTeT‹ ñqï ˇø£ÿ bÕ¢+≥TqT e÷Á‘·y˚T ‘·qF #˚dæ $T–*q$ m≥Te+{Ï n|ü]X¯óÁuÛÑ yê‘êes¡D+˝À ñHêï |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î+&Ü, y˚\≈£î y˚\T e÷eT÷fi¯ó¢ rdüT≈£î+≥÷ yê´bÕs¡düTÔ\ô|’ m≥Te+{Ï #·s¡´\T rdüTø√≈£î+&Ü yÓ[¢b˛‘·THêïs¡qï Äs√|üD\T $ì|ædüTÔHêïsTT. B+‘√ yê´bÕs¡düTÔ\T nÁø£ eT+>± ÇcÕºqTkÕs¡+>± X¯óÁuÛÑ+˝Òì yê≥sYbÕ´¬ø≥¢qT $T>∑‘ê 2˝À...

ø£s¡÷ï\T, e÷]à 6(düTes¡íyês¡Ô): ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ Áô|dtø£¢uŸ q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+ m+|æ¬ø’+~. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ j·T÷ìj·THé Ä|òt e]ÿ+>¥ »s¡ï*düTº nk˛dæj˚TwüHé Ä<Ûä« s¡´+˝À á ø±s¡´es¡Z+ @ø£Á^e+>± m+|æ¬ø’+~. eT+>∑fi¯yês¡+ Áô|dtø£¢uŸ Äes¡D˝À á ø±s¡´ Áø£eT+ »]–+~. Áô|dtø£¢uŸ q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+ n<Ûä´≈£åî&ç>± –&ɶj·T´ ¬s+&√kÕ] m+|æø£j·÷´s¡T. >ös¡yê<Ûä´≈£åî&ç>± dæ{Ï πøãT˝Ÿ y˚TH˚õ+>¥ bÕsYºqsY mdt.¬ø.eTùV≤wt, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± |òüøÏÿs¡j·T´, lìyêdt >ö&é, lìyêdt, wüØ|òt\T, ø√XÊ~Ûø±]>± lìyêdüT\T, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± ¬ø.eT<ÛäTdüT<Ûëø£sY, ø±s¡´ <äs¡TÙ\T>± øÏs¡DY, u≤\T, sêCŸ≈£îe÷sY, Ä+»H˚j·TT\T, ø±s¡´ìs¡«Vü≤D ø±s¡´<ä]Ù>± lìyêdüT\T, Ç.dæ yÓT+ãs¡T¢>± dü‘·´qï, Äã÷ãø£sY, ÄXÀø˘ >ö&é, düT<Ûëø£sY, eT<ÛäT, C≤ø°sY VüQùd‡Hé, mdt.¬ø. s¡V”≤+, u≤\ÁøÏwüí, uÛ≤wü, #ê+<é, ˝Àπøwt, Áù|yéTqJsY, cÕø°sY, U≤Á~, u≤\T, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ø£eT˝≤ø£sY, düTπswt, n+ãqï, q+<äøÏc˛sY, MTHêøÏåHêj·TT&ÉT, >∑bòÕsY, s¡|òæ, ‘·~‘·s¡T\qT @ø£Á^e+>± m+|æø£ #˚XÊs¡T. »s¡ï*düTº\ dü+πøåeTy˚T <Û˚´j·T+ : @|”j·T÷&ÉãT¢´CÒ »s¡ï*düTº\ dü+πøåeTy˚T ‘·eT <Û˚´j·TeTì @|æj·TT&ÉãT¢´C… Á|üø£{Ï+∫+~. X¯ìyês¡+ Áô|dtø£¢uŸ Äes¡D˝À $T>∑‘ê 2˝À...

eTVæ≤fi≤ ñ<√´–qT\T ˇ‹Ô&ÉT\T eTs¡∫...

Ä≥˝À¢ n<äs¡>={≤º* |ü<äàC≤ sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘

Q Q

q\¢eT\˝À ô|<ä›|ü⁄* eTqT>∑&É≈£î eTT|ü n≥M ÁbÕ+‘·+˝ÀøÏ #˚s¡T≈£î+≥Tqï y˚≥>±fi¯ó¢

( sêj·T\d”eT Á|ü‹ì~Û) ø£s¡÷ï\T, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô):düTe÷s¡T 3500 ôV≤ø±ºs¡¢ $d”Ôs¡í+‘√ ◊<äT õ˝≤¢˝À¢ yê´|æ+∫ e⁄qï q\¢eT\ n{M ÁbÕ+‘·+˝Àì Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY f…Æ>∑sY ]»s¡T« (nuÛÑj·÷s¡D´+) uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝ÀH˚ Á|üdæ~› #Ó+~q~. ô|<ä›|ü⁄\T\≈£î Äyêdü ÁbÕ+‘·+>± ù|s¡T >±+∫q q\¢eT\ n≥M ÁbÕ+‘·+˝ÀìøÏ #·rÔdt|òüT&é, ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ, &Ûç©¢, ‘·~‘·s¡ sêÁcÕº\≈£î #Ó+~q y˚≥ >±fi¯ó¢ #=s¡ã&É≥+ »s¡T>∑T‘·T+~. B+‘√ q\¢eT\˝À ô|<ä›|ü⁄* eTqT>∑&É≈£î eTT|ü⁄Œ yê{Ï*¢q≥T¢ |üsê´es¡D Áù|$T≈£î\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± Hê>±s¡T®qkÕ>∑sY nuÛÑj·÷s¡D´+˝À Á|ü‹j˚T&Ü~ |ü⁄\\ dü+K´ ô|s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\T ‘·eT >∑D≤+ø±˝À¢ ù|s=ÿq&É+ ÄqyêsTTr>± e÷]+~. y˚dü$ø±\+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ø±e&É+‘√ n≥MÁbÕ+‘·+˝Àì

eq´ÁbÕDT\T ‘ê>∑T˙{Ïø√dü+ ãj·T≥ ÁbÕ+‘ê\≈£î sêe&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. Bìï n<äTqT>± uÛ≤$+∫ y˚≥>±fi¯ó¢ dü]ø=‘·Ô |ü<䛑·T˝À¢ yê{Ïø√dü+ ø±|ü⁄ ø±j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. ô|<ä›|ü⁄\T\ ø√dü+ ñ#·TÃ\T ‘·~‘·s¡ |ü]ø£sê\‘√ y˚≥>±fi¯ó¢ >±*+#·&É+ »s¡T >∑T‘·T+~. Ç‘·s¡ sêÁcÕº\≈£î #Ó+~q düà>∑¢s¡T¢, y˚≥>±fi¯ó ¢kÕúìø£+>± ñqï yê]‘√ ˇ|üŒ+<ä+ #˚düT≈£îì |ü⁄* >√fi¯ó¢, #·s¡à+ ø√dü+ yê{Ïì y˚{≤&É≥+ »s¡T>∑T‘·T+~. <äXÊã› ø±\+˝À q\¢eT\ ÁbÕ+‘·+ qT+∫ |ü<äT\ dü+K´˝À ô|<ä›|ü⁄\T\T y˚≥>±fi¯¢ ñ#·TÃ\≈£î ã*ø± e&É+ »]–+~. Ä‘·à≈£Ls¡T n≥M &ç$»Hé ÁbÕ+‘·+ ˝Àì ô|#ÓÃs¡Te⁄, >∑T+&É¢ÁãùV≤à X¯«s¡+˝Àì ≈£î+≥, ‘·~ ‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\T ô|<ä›|ü⁄\T\≈£î Á|ü<Ûëq ÄyêkÕ\T>± ñHêïsTT. Á|ü‹ j˚T&Ü~ |ü⁄\T\≈£î ‘ê>∑T˙{Ï ø√dü+ n≥M XÊU≤~ø±s¡T\T $T>∑‘ê 2˝À...


2

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

n|üsê<Ûä s¡TdüT+ yÓqøÏ«yê«* : m◊mdtm|òt

X¯óÁuÛÑ+>± <√|æ&û

$Áø£sTT+∫ kıeTTà #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·« ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ ˇø£ bÕ¢+≥T≈£î nqTeT‹ bı+<ë\+fÒ 89,000 s¡÷bÕj·T\T #Ó*¢+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ nqTeT‹ bı+<ë*. ø±˙ Çø£ÿ&É ˇø£ÿ bÕ¢+≥T≈£î e÷Á‘·y˚T nqTeT‹

ñ+~ $T–*q ◊<äT bÕ¢+≥¢≈£î nqTeT‹ ˝Ò≈£î+ &ÜH˚ q&ÉT|ü⁄‘·÷ Á|üuÛÑT‘ê«<ë j·÷ìøÏ >∑+&ç ø=≥º&Éy˚Tø±ø£, nqTeT‹ bı+~q bÕ¢+≥≈£î ≈£L&Ü qkÕºìï ø£*–düTÔHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ø=ìï bÕ¢+≥¢˝À |ü]X¯óÁuÛÑ‘· bÕ{Ï+ #·≈£î+&Ü <äTeTTà,<ä÷[‘√ ñ+&˚ Á|ü<˚XÊ\˝À yê≥sY bÕ´¬ø≥¢qT ‘·j·÷s¡T #˚düTÔ Hêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ñqï‘ê~Û ø±s¡T\T düŒ+~+∫ nÁø£eT+ >± nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü bÕ¢+≥¢qT q&ÉT|ü⁄‘·÷ Á|üuÛÑT‘ê«<ëj·÷ìøÏ qwüº+ #˚≈£Ls¡TdüTÔqï yê´bÕs¡düTÔ\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£îì, Á|ü»\ ÁbÕD≤\qT ø±bÕ&Ü*‡q u≤<Ûä´‘· m+‘Ó’Hê ñ+~.

ô|<ä› ø£wüº+ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... ªªbÕ+&é‡μμ ì]à+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. n~Ûø±s¡T\T ìsêàD≤\T #˚|ü{Ϻq#√≥H˚ y˚≥>±fi¯ó ¢ |ü⁄\T\ø√dü+ ñ#·TÃ\T _–+∫ ø±|ü⁄ø±j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. m+&Üø±\+ rÁeeTj˚T´ø=B› n≥MÁbÕ+‘·+˝À ˙{Ï ÄyêkÕ\T ‘·>∑Z&É+ e\¢ eq´ÁbÕDT\T ãj·T\TÁ|ü<˚XÊ\≈£î sêe&É+ n~Ûø£eTe⁄‘·T+~. Ç{°e\ ø±\+˝À ˙{Ïø√dü+ @ø£+>± s√&É¢ô|’øÏ e∫à ∫s¡T‘·|ü⁄\T\T yêVü≤Hê\qT &Ûûø=ì #·ìb˛e&É+ ≈£L&Ü »]–+~. q\¢eT\˝Àì Hê>∑\÷{Ï, n_“sê düT≈£î+≥, Ç+~πsX¯«s¡+ ;≥¢˝À y˚≥>±fi¯ó¢n~Û ø£+>± dü+#·]düTÔqï≥T¢ düe÷#ês¡+. n≥M XÊU≤~Ûø±s¡T\T Á|ü‹j˚T&Ü~ |ü⁄\T\ ˝…øÏÿ+|ü⁄ ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü≥º&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. |ü⁄\T\ n&ÉT>∑TC≤&É\qT ã{Ϻ yê{Ï dü+K´qT n~Ûø± s¡T\T yÓ\¢&ç+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. Á|ü‹j˚T&Ü~ @<√ ˇø£ s¡÷|ü+˝À |ü⁄\T\T eTè‘·T´yê‘· |ü&É ≥+ |ü]bÕ{Ï>± e÷]+~. >∑‘·+˝À Hê>∑\÷{Ï

ÁbÕ+‘·+˝À eTè‘·T´yê‘·|ü&çq ô|<ä›|ü⁄* eTè‹ $TdüºØì Ç|üŒ{Ïes¡≈£î n~Ûø±s¡T\T $|üŒø£b˛ e&É+ Ä XÊK |üìrs¡T≈£î kÕø£å´+>± ì\TdüTÔ+~. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝ÀH˚ |ü⁄\T\ dü+#ês¡+ n~Ûø£+>± e⁄qï ÁbÕ+‘ê\˝À mHémdt{ÏÄsY Á|üdæ~›#Ó+~q |ü⁄\T\qT ø±bÕ&ÉTø√e&É+˝À dü+ã+~‘· XÊU≤ ~Ûø±s¡T\T |üø£&É“+BÛ #·s¡´\T #˚|ü≥º&É+˝À |òüTÀ s¡+>± $|òü\+ø±e&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡+. y˚dü$ ø±\+ edüTÔ+<ä+fÒH˚ eq´ÁbÕDT\≈£î dü+s¡ø£åD ø£s¡Tee⁄‘·T+~. Ç‘·s¡ sêÁcÕº\qT+∫ y˚≥>±fi¯ó¢, düà>∑¢s¡T¢ q\¢eT\≈£î #˚s¡T≈£î+≥THêï yê]ì >∑T]Ô+#·&É+˝À n~Ûø±s¡T\T $|òü\+ ø±e&É+ düs¡«Á‘ê$eTs¡Ù\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·T+~. mHémdt{ÏÄsY dü+s¡ø£åD, n_Ûeè~Δ ù|]≥ Á|ü‹j˚T&Ü~ πø+Á<ä,sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T \ø£å˝≤~ s¡÷bÕj·T\qT yÓ∫Ã+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. ì<ÛäT\T e÷Á‘·+ düø±\+˝À yÓ∫ÃdüTÔHêï n~Ûø±s¡T\T yê{ÏøÏ ‘·–q≥T¢>± |òü*‘êìï bı+<ä&É+˝À ÁX¯<ä›#·÷|üø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·T+. ø£s¡÷ï\T, >∑T+≥÷sY, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, Á|üø±X¯+, q˝§Z+&É

ãq>±q|ü˝…¢, e÷]à 7, (düTes¡íyês¡Ô): Ç+≥Øà &çj·T{Ÿ $<ë´s¡Tú\≈£î Vü‰»s¡TXÊ‘·+ ‘·≈£îÿe>± ñ+<äì Á|üy˚X¯|üÁ‘ê\ ø√dü+ edü÷\T #˚dæq n|üsê<ä s¡TdüT+ ‹]– #Ó*¢+#ê\ì m◊mdtm|òt ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T sêyÓ÷àVü≤Hé nHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\ Á|üy˚X¯ |üÁ‘·+ Vü‰»s¡TXÊ‘·+‘√ Á|üy˚Tj·T+˝Ò≈£î+&Ü |üØø£å\≈£î eTT+<äTs√E nsTTq Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ n~Ûø±s¡T\T Ä<˚XÊ\T Ç#êÃs¡ì, n~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\y˚Ts¡≈£î ø£fi≤ XÊ\ j·÷»e÷q´ Á|æì‡|ü˝Ÿ @ $<ë´]úø° Çã“+~ ø£*–+#·≈£î+&Ü n|üsê<ä s¡TdüT+ ‹]– Çyê«\ì Äj·Tq $»„|æÔ#˚XÊs¡T. kÕúìø£ pìj·TsY ô|’y˚≥T pì j·TsY ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\qT u…~]+∫ nÁø£eT+>± |ò”E\T edü÷\T #˚XÊs¡qï Äs√ |üD\T ñHêïj·Tì, ns√|üD\T ìs¡÷|æ‘·yÓTÆ‘˚ dü+ã+~Û‘· ø£fi≤XÊ\ j·÷C≤e÷ q´+‘√ Á|ü‘·´ ø£å´+>± ñ+&ç |ò”»\T yÓqøÏÿ Ç|æŒkÕÔeTHêïs¡T. m◊mdtm|òt Hêj·T≈£î\T m. eTùV≤wt, ÄsY.¬ø. Hêj·TT&ÉT, eTH√Vü≤sY, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T. õ˝≤¢˝À¢ q\¢eT\ n≥MÁbÕ+‘·+ $düÔ]+∫ e⁄Hêï ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢≈£î #Ó+~q Ä‘·à≈£Ls¡T, q+<ë´\, Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ e÷sêÿ|ü⁄s¡+, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ n#·Ã+ù|≥ &ç$»q¢˝À eq´ÁbÕDT\ dü+#ês¡+ n~Ûø£+>± e⁄+≥T+~. n+<äT˝À eTTK´+>± Ä‘·à≈£Ls¡T, q+<ë´\ &ç$»q¢˝À ô|<ä›|ü⁄\T\≈£î nqT≈£L\+>± ÄyêkÕ\T ñHêïsTT. B+‘√ á ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ ô|<ä›|ü⁄\T\ dü+K´ n~Ûø£+>± e⁄qï≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. n<˚$<ä+>± á ÁbÕ+‘·+˝ÀøÏ $$<ä e÷sêZ\>∑T+&Ü y˚≥>±fi¯ó¢ $$<ä s¡÷bÕ˝À¢ Á|üy˚•+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. ø=+<äs¡T kÕúì≈£î\‘√ eTy˚Tø£yÓTÆ ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. ‘·eT≈£î nqT≈£L\yÓTÆq düeTj·T+˝À y˚≥>±fi¯ó¢ $»è+_+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. n&É$˝ÀøÏ Á|üy˚•düTÔqï ø=‘·Ô e´≈£îÔ\≈£î >∑T]Ô+∫ yê]ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT#˚j·T&É+ n&ÉbÕ<ä&ÉbÕ n≥M n~Ûø±s¡T\T #˚düTÔHêï eq´ÁbÕDT\ y˚≥ e÷Á‘·+ Ä>∑&É+˝Ò<äT.Á|üdüTÔ‘·+ y˚dü$ø±\+ s√Es√E≈£L rÁeeTe⁄‘·T+&É&É+ e\¢ y˚≥>±fi¯ó¢ $»è+_+#˚ neø±XÊ\T yÓT+&ÉT>± e⁄+&É&É+‘√ ô|<ä›|ü⁄\T\ eTqT>∑&É Á|üXÊïs¡úø£+>± e÷πs Á|üe÷<ä+ e⁄+~. y˚≥>±fi¯¢ ø£<ä*ø£\qT <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì n≥M n~Ûø±s¡T\T eTT+<ädüTÔ #·s¡´\T #˚|ü{≤º*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~.

ø±s¡´es¡Z+ m+|æø£

eTVæ≤fi≤ ñ<√´>∑T\T ˇ‹Ô&çì eTs¡∫...

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT

Ä{˝À¢ n<äs¡>={≤º*

»]–q z düe÷y˚X¯+˝À Ä dü+ |òüT+ n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T ø£è|ües¡+, Vü≤s¡Hê<Ûé¬s&ç¶\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À »s¡ï*düT \≈£î Á|üuÛÑT‘·« |üs¡+>± e#˚à |òü˝≤ \T n+~e#˚Ã˝≤ #·÷&É&É+‘√ ‘·eT dü+|òüT+ >∑D˙j·TyÓTÆq Ø‹q ø£èwæ #˚düTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. Çfi¯¢ düú˝≤\T, ôV≤˝ŸÔ Çq÷‡¬sHé‡ ø±s¡T¶\ |ü+|æD°, ‘·~‘·sê\ $wüj·T+˝À ‘·eT dü+ |òüT+ ì]«sêeT+>± ø£èwæ #˚k˛Ô+ <äHêïs¡T. »s¡ï*düTº\ô|’ »s¡T>∑T ‘√qï <ë&ÉT\ ìs¡÷à\q≈£î Á|ü‘˚´ ø£+>± õ˝≤¢˝À Ç<ä›s¡T düuÛÑT´\‘√ ≈£L&çq z ø£$T{Ï @sêŒ≥T #˚j·T qTHêïeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Áô|dtø£¢uŸ n<Ûä´≈£åî&ÉT –&ɶj·T´, Ä+Á<ÛäCÀ´‹ ã÷´s√ Ç+#ÛêsY® |æ&ÉT>∑T düTã“sêj·TT&ÉT, ‘·~ ‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): eTVæ≤fi≤ ñ<√´–ì\T á ¬s+&ÉT s√E\T ñ<√´>∑+ q+<äT düeTdü´\ ˇ‹Ô&çì eTs¡∫ Ä≥\˝À eT≈£îÿe #·÷|æ q÷‘·q ñ‘˚ÔC≤ìï ø£*–e⁄+&Ü\ì |ü<äàC≤ sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ ø£˝…ø£ºsY ø±+ô|¢ø˘‡ Äes¡D+˝À uÒ_ πøsY ôd+≥sY˝À õ˝≤¢ ñ<√´–ì\ dü+πøåeTdü+|òüT+ Ä<ä«s¡´+˝À áHÓ\ 8q n+‘·sê®rj·T eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡e dü+<äs¡“+>± @sêŒ≥T#˚dæq Ä≥\b˛{°\ ÁbÕs¡+uÛÑ y˚&ÉT≈£\≈£î eTTK´ n‹~∏>± $#˚Ãdæ y˚&ÉTø£\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ÄyÓT e÷{≤¢&Üs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ôdŒwü˝Ÿ &ç|üP´{° ø£˝…ø£ºsY Hê>∑eTà, Ád”Ô•X¯ó dü+πøåeT XÊK ÁbÕC…≈£îº &Ó’¬sø£ºsY j·Tdt. EuÒ<ëuÒ>∑+, ndæôdº+{Ÿ Ábıô|òdüsY &Üø£ºsY e÷<ä$XÊ´eT\ bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ôdŒwü˝Ÿ &ç|üP´{° ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 102e eTVæ≤fi≤ ÁXÊ$Tø£ b˛sê≥ ~q+, Ç~ m+‘·>±H√ b˛sê&ç kÕ~Û+∫q ~qeTHêïs¡T. ñ<√´–ì\≈£î mH√ï düeTdü´\T, yê{Ï qT+∫ ìs¡T‘ê‡Vü≤+, ìsêX¯ ñqï|üŒ{Ïø° á ¬s+&ÉT s√E\T

ãT<Ûäyês¡+, 7 e÷]Ã, 2012

ˇø£ ≈£î≥T+uÛÑ+>± ø£*dæyÓT\dæ y˚&ÉTø£\qT »s¡T|ü⁄ø√yê\Hêïs¡T. Ád”Ô •X¯ó dü+πøåeT XÊK ÁbÕC…≈£î¶ &Ó’¬sø£ºsY EuÒ<ëuÒ>∑+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ád”Ô\ ìwüŒ‹Ô ‘·]–b˛‘·T+~. Çø£ Hê\T>∑T dü+e‘·‡sê\T b˛‘˚ düe÷»+˝À Ád”Ô\ dü+K´ |ü&çb˛j˚T |ü]dæú‹ edüTÔ+<äHêïs¡T. &Üø£ºsY e÷<ä$ XÊ´eT\ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ b˛sê&ç‘√ b˛j˚T~ @MT ˝Ò<äT, u≤ìdü dü+¬øfi‚¢ ‘·|üŒ nìï <äX¯˝À¢ e÷Á‘·y˚T eTVæ≤fi¯ eTT+<äT≈£î n&ÉT>∑Ty˚j·÷\Hêïs¡T. Ä <ë]˝À ÄyÓT≈£î mH√ï düeTdü´\T e∫ÃHê yê{Ïì Á|ü•ïdü÷Ô, b˛sê&ç eTT+<äT≈£î b˛sTTq|ü⁄&ÉT Ád”Ô, |ü⁄s¡Twü düe÷q‘·«+ edüTÔ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTVæ≤fi≤ ñ<√´–qT\T, ñbÕ<Ûë´j·TTì\T, |æÇ{Ï\T, eTVæ≤fi¯ ñ<√´–ì\ dü+πøåeT dü+|òüT Hêj·T≈£î\T, Hêj·TøÏì\T eT+E\, $»j·T≈£îe÷], C≤„H˚X¯«s¡eTà, kÕ$Á‘·eTà, nqï|üPsêí<˚$, ìs¡à\, m|æ&çz\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ 300 eT+~ ñ<√´–ì\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T.

es¡ø£≥ï y˚~Û+|ü⁄ πødüT qyÓ÷<äT ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T, e÷]à 6, (düTes¡íyês¡Ô) : ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T eT+&É\ |ü]~Û˝Àì *+>±|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q z+ø±s¡¬s&ç¶, s¡eDeTà, •e≈£îe÷] \ô|’ n<äq|ü⁄ es¡ø£≥ï y˚~Û+|ü⁄ πødüT qyÓT<äT #˚XÊeTì eT+&É\ düuŸÇHé‡ô|ø£ºsY yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. u≤~Û‘·Tsê\T l<˚$ Ç∫Ãq |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î ÄyÓT uÛÑs¡Ô z+ø±s¡¬s&ç¶, n‘·Ô s¡eDeTà, l<˚$ Ä&É|ü&É#·T •e≈£îe÷] \ô|’ es¡ø£≥ï+ y˚~Û+|ü⁄ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ mdt.◊. yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

Äs¡T>∑Ts¡T ù|ø±≥sêj·TTfi¯¢ Ĭsdtº ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ô|<ä›<˚e⁄fi≤|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q 6 eT+~ì ù|ø±&ÉT‘·T+&É>± |ü≥Tºø=ì Ĭsdtº #˚XÊeTì ôV≤&éø±ìùdºãT˝Ÿ u≤\sêE ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. n&ܶ≈£î\X‚KsY, n&ܶ≈£î\X‚wüß, ≈£îs¡TeeT\¢j·T´, düT>±*s¡y˚Twt, düT>±*uÛÑ÷wüqï, ‘Ó\T>∑T•eqï, nH˚ e´≈£îÔ\T |ü≥Tºã&çq≥T¢ ôV≤&éø±ìùdºãT˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T.

J|ü⁄ &Ûû: e´øÏÔøÏ >±j·÷\T ãq>±q|ü˝…¢ e÷]à 6, (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì <äT˝Ò«s¡T yê>∑T Á_&ç®<äZs¡ eT+>∑fi¯yês¡+ J|ü⁄ yÓ÷≥sY ôd’øÏfi¯ó¢ &Ûû ø=qï Á|üe÷<ä+˝À e´øÏÔøÏ >±j·÷\j·÷´sTT. X¯+ø£sYsê$T¬s&ç¶ nH˚ ¬s’‘·T ‘·q bı˝≤ìøÏ yÓ[¢ ‹s¡– edüTÔ+&É>± m<äTs¡T>± edüTÔqï J|ü⁄qT >∑eTì+#·ø£b˛e&É+‘√ á Á|üe÷<ä+ »]–+~. á Á|üe÷<ä+˝À Ç‘·ì ≈£î&çø±fi¯ó≈£î >±j·T+ ø±e&É+‘√ kÕúì≈£î\T yÓ+≥H˚ kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T.

ø£¬s+{Ÿ r>∑ ‘·–* e´øÏÔ eTè‹ bÕ´|æ*, e÷]à 6, (düTes¡íyês¡Ô): Á|üeT<äeXÊ‘·TÔ ø£¬s+{Ÿ r>∑ ‘·–* e´øÏÔ eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >√bÕ˝Ÿq>∑s¡+˝À #√≥T#ÓdüT≈£î+~, $esê\T eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >√bÕ˝Ÿ>∑s¡+˝À ã˝≤¢ Hêπ>X¯«sêe⁄(35) nH˚ e´øÏÔ eTè‹ #˚+<ë&ÉT, áj·Tq dü«Á>±eT+ ñùd‡ Hê|ü⁄s¡+ áj·Tq >√bÕ˝Ÿq>∑s¡+˝Àì ‘·eT ã+<ÛäTe⁄ nsTTq Hê>∑∑j·T´ Ç+{ÏøÏ oeT+‘êìøÏ e#êÃ&ÉT, k˛eTyês¡+ sêÁ‹ oeT+‘·+ ø±s¡´Áø£ eT+˝À bÕ˝§Zì eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·÷H˚ 7 >∑+≥\ düeTj·T+˝À Hê>∑ j·T´ Ç+{Ï eTT+<äs¡e⁄+&˚ b˛˝≤ìøÏ ñ|üjÓ÷–#˚ ÇqT|ü >√Ás¡TqT|üø£ÿq ô|≥º&ÜìøÏ rdüT¬ø\T‘·T&É>∑ |üø£ÿq ñqï ø£πs+{Ÿ r>∑ ‘Ó–b˛sTTq $X¯j·TeTT >∑eTì+#·˝…<äT, á Hê>∑$ ø£¬s+{Ÿ r>∑≈£î ‘·>∑\≥+‘√ Ä e´ øÏÔ $<ÛäT´‘Y cÕ≈£î >∑T¬s’j·÷&ÉT á $X¯j·÷ìï >∑eTì+∫qï ã+<∏äTe⁄\T ∫øÏ‘·‡ ø√dü+ &√Hé Á|üuÛÑT‘·«ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T, ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·T eTè‹ #Ó+<ë&ÉT.

ªÄXÊes¡ÿs¡T¢ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü*μ bÕ´|æ* e÷]à 6,(düTes¡íyês¡Ô):y˚dü$ ø±\+ düMT|ædüTÔqï+<äTq eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ÄXÊes¡ÿs¡T¢ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&ç Á|ü»\T m≥Te+{Ï nHês√ >±´\≈£î >∑T]ø±≈£î+&Ü ‘·>∑T dü÷#·q\T Ç∫à eT+<äT\T |ü+|æD° #˚j·÷\ì eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] #ÓqïπøX¯e⁄\T ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ ÁbÕ <∏ä$Tø£ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À ÄXÊes¡ÿs¡¢ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+ <äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ y˚dü$˝À Á|ü»\T m≈£îÿe>± X¯óuÛÑø±sê´\≈£î yÓfi¯óÔ+{≤s¡ì B+‘√ m+&É\≈£î e&É<Óã“≈£î >∑Ts¡j˚T´ Á|üe÷<ä+ ñ+<äHêïs¡T .yê]øÏ düø±\+˝À zÄsYmdt bÕ´¬ø≥T¢ n+<äCÒj·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. ôV≤˝ŸÔnk˛dæj˚TwüHé sê|òüTy˚+Á<ä>ö&é, dæôV≤#Yz sê»eTà, dü÷|üsY yÓ’»sY yÓ+ø£≥\øÏåà, düTo\eTà, dæ.$. sêeTø£èwüí, Äs√>∑´ dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

]»sê«j·TsY π>≥¢≈£î eTs¡eTà‘·T\T ne⁄≈£î, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ne⁄≈£î ]»sê«j·TsY dæŒ˝Ò« π>≥¢≈£î eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚|ü{Ϻq≥T¢ mdtÄsY_dæ áá eTTs¡[Hê<∏é¬s&ç¶ eT+>∑fi¯yês¡+ $˝Ò≈£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*bÕs¡T. &Ü´yéTuÛÑÁ<ä‘· ø£$T{Ï ]»sê«j·TsY ø±+»˝Ÿ π>≥T‡qT |ü]•*+∫ yês¡T ]»sê«j·TsY π>≥¢qT >∑T]+∫ dü÷#·q\T Ç#êÃs¡T. yês¡T Ç∫Ãq dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î ‹eTàsêE, bÕ˝Òs¡T ‘·÷eTT\≈£î eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚dæ, s¡+>∑T\T y˚ùd ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T. á |üqT\≈£î >±qT Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç s¡÷.7 \ø£å\T eT+ps¡T nj·÷´j·THêïs¡T. >=\¢˝Òs¡T dæŒ˝Ò« π>≥¢≈£î neT]Ãq yÓT≥s¡¢˝À ø±*b˛sTTq yê{Ïì rdæy˚dæ ø=‘·Ô$ neTsêÃeTHêïs¡T.


ãT<Ûäyês¡+, 7 e÷]Ã, 2012

uÛ≤qT&ç uÛÑ>∑uÛÑ>∑ ô|s¡T>∑T‘·Tqï ñc˛íÁ>∑‘·\‘√ nedüú\T o‘·\ bÕìj·÷\T, ø=ã“]u§+&Ü\≈£î ô|]–q –sêø° ø£s¡÷ï\T, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): m+&É\T eT+&çb˛‘·THêïsTT. uÛ≤qT&ç Á|ü‘êbÕ–ïøÏ õ˝≤¢ yêdüT\T nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ~q~Hêìø° ô|]– b˛‘√qï m+&É\≈£î õ˝≤¢ yêdüT\T $\ $\˝≤&çb˛‘·THêïs¡T. >∑‘êìøÏ _Ûqï+>± á |üsê´j·T+ õ˝≤¢˝À m+&É\T ø±kÕÔ eTT+<ädüTÔ>±H˚ ‘·eT Á|ü‘êbÕìï #·÷|ü⁄‘·THêïsTT. |òæÁãe] HÓ\ eT÷&√ yês¡+ qT+#˚ õ˝≤¢˝À m+&É\T ô|]>±sTT. kÕ<Ûës¡D+>± •esêÁ‹ b˛j·÷ø£, e÷]à ∫es¡ es¡≈£î ø=+‘· #·\¢<äq+ ñ+&˚~. nsTT‘˚ á kÕ] e÷Á‘·+ |ü]dæú‹ n˝≤ ˝Ò<äT. B+‘√ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥˝…’+<ä+fÒ #ê\T m+&É\T ‘·eT Á|üuÛ≤yêìï #·÷|ü⁄‘·÷H˚ ñHêïsTT. @Á|æ˝Ÿ, y˚T HÓ\˝À¢ õ˝≤¢˝À ñc˛íÁ>∑‘·\ kÕúsTT 35 qT+∫ 39 &çÁ–\ es¡≈£î ô|]π>$. nsTT‘˚ á |üsê´j·T+ e÷]à e÷dü+˝ÀH˚ Ä kÕúsTT ñc˛íÁ>∑‘·\T qyÓ÷<äT ø±e&É+ >∑eTHês¡Ω+. 35 &çÁ–\ es¡≈£î #˚]q ñc˛íÁ>∑‘·\T k˛eTyês¡+ @ø£+>± 39 &çÁ–\≈£î #˚s¡&É+ $X‚wü+. m+&É\ H˚|ü<Ûä´+˝À eT<Ûë´Vü≤ï+

nsTT+<ä+fÒ #ê\T s¡Vü≤<ës¡T\T |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ ìsêàqTwü´+>±, @<√ ã+<é s√»qï #·+<ëq ‘·\|ædüTÔHêïsTT. Ç<˚ Áø£eT+˝À m+&É\ qT+∫ ‘·eTqT ‘êeTT s¡øÏå+#·T≈£îH˚+<äT≈£î nedüsês¡Tú\T {À|”\T, >=&ÉT>∑T\qT ÄÁX¯sTTdüTÔHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ o‘·\ bÕ˙j·÷\≈£î, ø=ã“] uÀ+&Ü\≈£î –sêøÏ $|üØ‘·+>± ô|]–+~. X¯Øs¡+˝À X¯øÏÔøÏ, <ëVü‰]Ô ìyês¡D≈£î ñ|üø£]+#˚ |ü\T s¡ø±\ |üfi¯ó¢, s¡kÕ\≈£î, bÕ˙j·÷\≈£î &çe÷+&é @s¡Œ&ç+~. ø=ã“]uÀ+&Ü\T ˇø£{Ï s¡÷.22 es¡≈£L <Ûäs¡ |ü\T≈£î‘·THêïsTT. y˚dü$ ‘ê|ü+ qT+∫ ñ|üX¯eTHêìï bı+<˚+<äT≈£î ñ|üø£]+#˚ ‘ê{Ï qT+»\≈£î uÛÑ˝Ò –sêøÏ @s¡Œ&ç+~. ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ õ˝≤¢ πø+Á<ëìøÏ ek˛Ôqï á qT+»\qT nedüsês¡Tú\T >∑D˙j·TyÓTÆq Ø‹q ø=qT>√\T #˚dæ, $ìjÓ÷–düTÔHêïs¡T. Çø£ ø£s¡÷®C≤, ø£[+>∑&ç |üfi¯ó¢, <ëìeTà, ø£eT˝≤ |üfi¯¢≈£î eT+∫ &çe÷+&é ô|]–+~. ø£[+>∑&ç |üfi¯ó¢ ôd’EqT ã{Ϻ ˇø£{Ï s¡÷. 20\T yÓTT<ä\T≈£îì, s¡÷.90, 100\≈£î

ô|’>±, ø£s¡÷®C≤ |üfi¯ó¢ s¡÷. 20\T>±, ø£eT˝≤|üfi¯ó ¢ ôd’EqT ã{Ϻ ˇø£{Ï s¡÷.10, 15 es¡≈£î neTTà&Ée⁄‘√+~. nsTTHê y˚dü$ì <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì ø=qT>√\T<ës¡T\T M{Ï $Áø£j·÷\≈£î yÓTT>∑TZ#·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ \dæ‡, eTõ®>∑˝≤+{Ï bÕ˙j·÷\ ‘·j·÷Ø, $Áø£j·T πø+Á<ë\≈£î $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ ‘êøÏ&ç ô|]–+~. m+&É\ H˚|ü<Ûä´+˝À Çø£ #·\¢{Ï ˙fi¯¢qT ùd$+#˚+<äT≈£î nedüsês¡Tú\T ˙{Ï bÕ¬ø≥T¢, u≤{Ïfi¯¢ $Áø£j·T πø+Á<ë\qT ÄÁX¯sTTdüTÔHêïs¡T. e÷]à qT+#˚ M{Ï $Áø£j·÷\T }|ü+ <äTø√e&É+‘√ $Áø£j·T<ës¡T˝À¢ Vü≤s¡¸+ e´ø£ÔeT e⁄‘·T+&É>±, m+&É\ e\¢ Ç|üŒ{Ï qT+#˚ ø=+‘· n<äq|ü⁄ yÓTT‘êÔ\qT yÓ∫Ã+#ê*‡ ek˛Ô+<äì nedüsês¡Tú\T yêb˛‘·THêïs¡T. uÛ≤qT&ç øÏs¡D≤\ <Ûë{Ï qT+∫ ø=+‘· es¡≈£î s¡øÏå+#˚ {À|”\ neTàø±\T ôd’‘·+ CÀs¡T>± kÕ–b˛‘·THêïsTT. s¡÷.30\T yÓTT<ä\T≈£îì, s¡÷. 300 es¡≈£î |ü\T s¡ø±\, ø£+ô|˙\ Áu≤+&ÉT¢ ôd’‘·+ neTTà&Ée⁄‘·THêïsTT. e÷]à HÓ\ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝ÀH˚ |ü]dæú‹˝≤ ñ+fÒ Çø£ y˚T, pHé HÓ\˝À¢ m+&É\T m+‘· rÁe kÕúsTT˝À ñ+{≤jÓ÷qqï Ä+<√fi¯q õ˝≤¢yêdüT˝À¢ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. ñc˛íÁ>∑‘·\T Áø£eT, Áø£eT+>± s√E s√Eø° ô|]– b˛‘·T+&É&É+‘√ ákÕ] m+&Ü ø±\+ rÁe kÕúsTT˝ÀH˚ Á|üuÛ≤e+ #·÷|üqT+<äqï uÛ≤eq n+<ä]˝Àq÷ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~.

40 XÊ‘·+ dü_‡&û‘√ k˛˝≤sY ¨+ ˝…’{Ï+>¥ dædüºyéT ø£s¡÷ï\T ø£˝…ø£ºπs≥T e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ C≤rj·T k˛˝≤sY $TwüHé |ü<∏äø£+ øÏ+<ä 40 XÊ‘·+ dü_‡&ç‘√ k˛˝≤sY ôVAyéT ˝…’{Ï+>¥ dædüºyéTqT eT+ps¡T #˚düTÔ+<äì Hêu≤s¡T¶ &çõj·T+ le‘·‡ ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ õ˝≤¢ düVü≤ø±s¡ πø+Á<ä u≤´+≈£î qT+∫ $$<ä u≤´+≈£î\ Áu≤+∫ y˚TH˚»s¡¢≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î πs>∑&ç>∑÷&É÷s¡T eT+&É\+˝Àì j·T÷ì≥¢ dü+<äs¡Ùq≈£î yÓ[¢+~. á dü+<äs¡“+>± Hêu≤s¡T¶ &çõj·T+ le‘·‡ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä+Á<äÁ|ü>∑‹ Á>±MTD u≤´+≈£î πs>∑&ç>∑÷&É÷s¡T eT+&É\+˝À <ë<ë|ü⁄ 80 k˛˝≤sY j·T÷ì≥T¢ eT+ps¡T #˚dæ+<äì yê{Ï |üìrs¡T, Ç+<äTø√dü+ eT+ps¡T #˚dæq s¡TD≤\T ‘·~‘·s¡ düe÷#ês¡+ô|’ $$<ä yêDÏ»´ u≤´+≈£î y˚TH˚»s¡¢≈£î ne>±Vü≤q |üs¡∫ ãVæ≤s¡+>∑ |üs¡#˚+<äT≈£î rdüT¬øfi¯ó‘·THêïeTHêïs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ k˛˝≤sY j·T÷ì≥¢≈£î 40 XÊ‘·+

3

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>±

yê´düs¡#·q b˛{°\T &√Hé{ÖHé, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): áHÓ\ 8q »s¡T>∑T Á|ü|ü+#· eTVæ≤fi≤ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì Á|ü|ü+#êìπø Ä<äs¡ÙeTVæ≤fi¯ nsTTq Ç+~sê>±+BÛ, eT<äsY<∏Ó]kÕ J$‘· #·]Á‘·ô|’ yê´düs¡#·q, eø£è‘·«b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘ê\Tø£ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ s¡ø£åD dü+|òüT+ Á|üdæ&Ó+{Ÿ m.Ç. Hê>∑sêE ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ b˛{°\˝À bÕ˝§Zq uÀj˚T u≤*ø£\T 9390498642 HÓ+ãs¡T≈£î bò˛Hé#˚dæ ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\Hêïs¡T. eT\¢e÷+uÒX¯«s¡ <Û˚ekÕúq+˝À »s¡T>∑T yê´düs¡#·q, eø£è‘·« b˛{°\˝À ¬>\Tbı+~q $CÒ‘·\≈£î Á|üeTTK ]j·T\ºsY Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, \j·THé‡ø£¢uŸ ø±s¡´<ä]Ù >∑+–¬s&ç¶ ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒj·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ñ‘·ÔeT eTVæ≤fi≤ ñ<√´>∑T\≈£î düHêàq ø±s¡´Áø£eT+, e÷qe Vü≤≈£îÿ\ dü+πøåeT |ü]s¡ø£åD ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£eT+ @sêŒ≥T#˚j·TqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À eTVæ≤fi¯\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝§Zì »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

n|ò”wæj·T˝Ÿ‡, Ábıô|òwüqsY‡ ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ &√Hé{ÖHé, e÷]à 6, (düTes¡íyês¡Ô):|ü≥ºD+˝À á HÓ\ 10e ‘˚B qT+∫ n|ò”wæj·T˝Ÿ‡, Ábòıô|òwüqsY‡ ÁøϬø{Ÿ {Às¡ïyÓT+{Ÿ »s¡>∑qTqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T dü|üÔXË’\ sêCÒwt, lìyêdüã≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eè‹Ô yê´bÕsê\˝À ñqï yês¡T ‘·eT |üqT\ ˇ‹Ô&ç\≈£î >∑T¬s’q yê]øÏ e÷qdæø£ ñ˝≤¢dü+ ø£*–+#˚ ñ<˚›X¯+‘√ Á|ü‘˚´ø£+>± ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì nHêïs¡T. $$<ä XÊK\˝À ñ<√´>∑ uÛ≤<ä´‘·\T ìs¡«Væ≤düTÔqï yês¡T ôd’‘·+ ˇø£]H=ø£s¡T |ü]#·j·T+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î y˚~ø£ ne⁄‘·T+<äì Ä•düTÔHêïeTHêïs¡T. 16 »≥T¢ ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚düT≈£îHêïs¡ì b˛{° $uÛ≤>±\˝À ‘˚B\qT &çmd”Œ ‹s¡TeT˝ÒX¯«s¡¬s&ç¶, d”◊ &˚>∑\ Á|üuÛ≤ø£sY düeTø£å+˝À ìs¡ísTT+#ês¡T.

¬πø&ûd”d” s¡TD edü÷\Tô|’

ne>±Vü≤q düe÷y˚X¯+

dü;‡&û, 10 XÊ‘·+ e÷]®Hé eT˙, $T–*q 50 XÊ‘·+ u≤´+≈£î s¡TD≤\ <ë«sê eT+ps¡T #˚düTÔ+<äHêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü>∑‹ Á|ü>∑‹ Á>±MTD u≤´+≈£î Øõq˝Ÿ y˚TH˚»sY y˚DT>√bÕ˝Ÿ sêE, Hêu≤s¡T¶ ôV’≤<äsêu≤<é Øõj·THé mõj·T+

ÇkÕàsTT˝Ÿ wüØ|òt, ùdº{Ÿu≤´+≈£î Ä|òtÇ+&çj·÷, Ä+Á<Ûëu≤´+≈£î, dæ+&çπø{Ÿu≤´+≈£î, πø+Á<ä u≤´+≈£î, Äøχdtu≤´+≈£î, ◊&ç_, |ü+C≤uŸ H˚wüq ˝Ÿ u≤´+≈£î, ùdº{Ÿu≤´+ø˘ Ä|òt ôV’≤<äsêu≤<é, ‘·~ ‘·s¡ yêDÏ»´ u≤´+≈£î\ y˚TH˚»s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

<˚es¡>∑≥Tº≈£î |üsê´≥ø£ XÀuÛÑ ø£s¡÷ï\T, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô) : <˚es¡>∑≥Tº... á ù|s¡T $q>±H˚ n+<ä]øÏ >∑Ts=Ô#˚Ã~ ãìï ñ‘·‡ey˚T. <ädüsê |üs¡«~Hêq HÓ]DÏøÏ, HÓ]DÏøÏ ‘ê+&É, ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ yêdüT\T ¬s+&ÉT esêZ\T>± @s¡Œ&ç e÷\ eT˝Ò¢X¯«s¡ kÕ«$T $Á>∑Vü≤+ ø√dü+ ø£Ás¡\‘√ düeTs¡+ #˚ùd ÁbÕ+‘·y˚T <˚es¡>∑≥ºqï~ n+<ä]øÏ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ πøe\+ ø£Ás¡\ düeTs¡+‘√H˚ ÁbÕ#·Ts¡´+ bı+~q Ä <˚es¡>∑≥Tº Çø£ ‘·«s¡˝ÀH˚ eT]+‘· $düèÔ‘· kÕúsTT˝À »qu≤VüQfi≤´q Á|ü#ês¡+ bı+<äqT+~. Ä <˚es¡ >∑≥Tº≈£î |üsê´≥ø£ XÀuÛÑ\qT n+~+#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ düHêïVü‰\qT ÁbÕs¡+_Û+∫+~. Ä ÁbÕ+ ‘êìï õ˝≤¢˝À z |üsê´≥ø£ πø+Á<ä+>± s¡÷|ü⁄~<˚›+<äT≈£î j·T+Á‘ê+>∑+ Á|ü‹bÕ<äq\qT s¡÷bı+~+∫+~. Ç|üŒ {Ïπø Ä Á|ü‹bÕ<äq\T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ n+<ësTT. õ˝≤¢ ˝Àì ôVQfi¯>∑T+<ä eT+&É\ |ü]~Û˝À ñqï á <˚es¡ >∑≥TºqT \ø£å˝≤~ s¡÷bÕj·T\ ì<ÛäT\qT yÓ∫Ã+∫, z n+<äyÓTÆq, ÄVü‰¢<äø£s¡yÓTÆq |üsê´\ø£ πø+Á<ä+>± s¡÷ bı+~+#·qTHêïs¡T. <˚es¡>∑≥Tº ø£Ás¡\ düeTs¡+ z Ä≥$ø£ Áø°&Éì, eT÷&ÛÉqeTàø±\‘√ »]π> á Áø°&ÉqT

ìj·T+Á‹+#ê\ì Á|ü‹ @&Ü~ Á|üuÛÑT‘·«+, n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>±\T ÁX¯$Tk˛ÔHêï Ä Áø°&ÉqT e÷Á‘·+ ìj·T+Á‹+#·&É+˝À |òüTÀs¡+>±H˚ $|òü\eTe⁄‘·THêïs¡T. á H˚|ü<Ûä´+˝À Ä <˚es¡>∑≥TºqT z |üsê´≥ø£ πø+Á<ä+>± @sêŒ≥T #˚ùdÔ |ü\T ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ e#˚à |üsê´≥≈£î\T, dü+<äs¡Ù≈£î\ sêø£, b˛ø£\ H˚|ü<Ûä´+˝À kÕúì≈£î˝À¢ ne>±Vü≤q ô|+bı+~, á Áø°&É Áø£eTÁø£eT+>± Ä<äs¡D ø√˝ÀŒ‘·T+<äqï n_ÛÁbÕj·T+ n~Ûø±s¡ esêZ˝À¢ ñ+~. õ˝≤¢˝À <ë<ë|ü⁄>± 15 ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üsê´≥ø£ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î j·T+Á‘ê+>∑+ düHêïVü‰\T #˚k˛Ô+~. á H˚|ü<Ûä´+˝À <˚es¡>∑≥TºqT |üsê´≥ø£ πø+Á<ä+>± e÷]Ã, n_Ûeè~Û› #˚ùùdÔ kÕúì≈£î\≈£î ñbÕ~Û neø±XÊ\T ôd’‘·+ ô|+bı+<˚ neø±X¯+ ñ+<ä+≥THêïs¡T õ˝≤¢ |üsê´≥ø£ XÊK n~Ûø±] yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢. #ê]Á‘·ø£ H˚|ü<Ûä´+‘√ bÕ≥T, <˚es¡>∑≥Tº e÷\ eT˝Ò¢X¯«s¡ kÕ«$T U≤´‹ì q\TeT÷\˝≤ #ê{Ï #Óù|Œ+<äT≈£î ôd’‘·+ neø±X¯+ ñ+≥T+<äì n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ uÛ≤$k˛Ô+~.

Ä\÷s¡T, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô):ìjÓ÷»ø£es¡Z πø+Á<äyÓTÆq Ä\÷s¡T˝Àì ¬ø&ç dædæ u≤´+≈£î˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Ä u≤´+≈£î dæáz yÓ÷Vü≤q¬s&ç¶ u≤´+≈£î dæ ã“+~‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ u≤´+≈£î qT+∫ s¡TD≤\T bı+~q yê] qT+∫ @$ <ä+>± s¡TD≤\T edü÷\T#˚dæ, u≤´+≈£î\qT ø±bÕ&ÉTø√yê˝À Äj·Tq dæã“+~øÏ dü÷∫+#ês¡T. nq+‘·s¡+ $˝ÒKs¡T\‘√ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2011 KØ|òt˝À |ü+≥ s¡TD≤\ ÁøÏ+<ä õ˝≤¢˝À 140 ø√≥T¢ Ç#êÃeTì s¡;˝À 84 ø√≥T¢ |ü+≥ s¡TD≤\T Ç∫Ãq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Bs¡Èø±*ø£ s¡TD≤\ ÁøÏ+<ä 21 ø√≥T¢ Ç∫Ãq≥T¢ Äj·Tq nHêïs¡T. Ä\÷s¡T Áu≤+#Y ÁøÏ+<ä 7 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ 65 Á{≤ø£ºs¡T¢ ¬s’‘·T\≈£î Ç#êÃeTHêïs¡T. |ü+≥ s¡TD≤\T bı+~qyês¡T áHÓ\ 31e ‘˚B˝À|ü\ s¡Tq+ #Ó*¢+∫qjÓ÷&É\ yê]øÏ bÕe˝≤e&û¶ e]údüTÔ+<äHêïs¡T. ¬s’‘·T\T ìs¡¢ø£å´+ #˚ùdÔ e&û¶ô|]– uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘·T+<äì ¬s’‘·T\T Bìì >∑eTì+∫ ‘·«s¡>± s¡TD≤\T #Ó*¢+#ê\ì Äj·Tq ¬s’‘·T\qT ø√sês¡T.

ª#·˝À ôV’≤<äsêu≤<éqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷*μ ø£s¡÷ï\T, e÷]Ã, 6 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä{À ø±]à≈£î\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡y˚T <Û˚´j·T+>± á HÓ\ 9e ‘˚Bq #ÛÓ˝À ôV’≤<äsêu≤<é ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ @|æ Ä{À es¡ÿsY‡ ô|ò&ÉπswüHé õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |æ. Á|üuÛ≤ø£sY #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì Ä dü+|òüT+ ø±sê´\j·T+˝À »]–q düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘ê«˝…H√ï e÷]Hê, bÕ\≈£î˝…+<äs√ e÷]b˛‘√Hêï Ä{À ø±]à≈£î\ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ e÷Á‘·+ kÕ<Ûä´|ü&É&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ø±]à≈£î\ dü+πøåe÷ìøÏ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ #˚dæ+<˚MT ˝Ò<äHêïs¡T. sêÁwüº+˝À ˝ø£å˝≤~ eT+~ $<ë´e+‘·T˝…’q ìs¡T<√´>∑T\THêïs¡Hêïs¡T. yê]øÏ ñbÕ~Û neø±XÊ\qT ø£*Œ+#·&É+˝À πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T |òüTÀs¡+>± $|òü\eTj·÷´j·Tì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. B+‘√ bı≥º b˛düT≈£îH˚+<äT≈£î yês¡T Áô|’y˚≥T ô|ò’HêHé‡\ <ë«sê Ä{À\qT ø=ì, ‹|ü⁄Œ‘·THêïs¡Hêïs¡T. nsTT‘˚ b˛©düT\T, Äغz, Á{≤|òæø˘ b˛©düT\T |ü\T Ä+ø£å\qT $~Ûdü÷Ô, Ä{À ø±]à≈£î\qT n&ÉT>∑&ÉT>∑THê

y˚~ÛdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. #ê©#ê\ì Ä<ëj·÷\‘√ ndü˝Ò ≈£î≥T+ã b˛wüD≈£î nedüú\T |ü&ÉT‘√qï Ä{À ø±]à≈£î\ô|’ n~Ûø±s¡T\ <ë&ÉT\T m+‘·es¡≈£î düeT+»düeTì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. bÕ\ MT≥s¡¢ kÕúq+˝À ø=‘·Ô &çõ≥˝Ÿ MT≥s¡¢qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·«+ Jz 213qT $&ÉT<ä\ #˚dæ+<äHêïs¡T. Ä{À˝À¢ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\qT |ü]$T‘· dü+K´˝À rdüT≈£î yÓfi≤¢\ì Ä+ø£å\qT $~Û+∫+<äHêïs¡T. C≤rj·T s¡Vü≤<ës¡T\ô|’ Ä{À\T ‹s¡T>∑sê<äì, e÷y√\≈£î, Ä{À Á&Ó’es¡¢≈£î dü+ã+<Ûë\THêïj·Tì n~Ûø±s¡T\T y˚~ÛdüTÔHêïs¡ì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. kÕsê, Áu≤+B\qT s¡yêD≤ #˚düTÔHêïs¡H˚ HÓ|ü+‘√ n~Ûø±s¡T\T Ä{À\qT d”CŸ #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. Çy˚ ø±ø£ |ü\T s¡ø±\ Jz\qT C≤Ø #˚dü÷Ô Ä{À ø±]à≈£î\qT y˚~ÛdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. Ä{À ø±]à≈£î\ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìπø á #ÛÓ˝À ôV’≤<äsêu≤<é ø±s¡´Áø£e÷ìï e÷]à 9e ‘˚Bq #˚|ü≥ºqTHêïeTHêïs¡T. @◊{Ïj·TTdæ sêÁwüº Hêj·Tø£‘·«+ Ç∫Ãq |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î Ä{À ø±]à≈£î\T uÛ≤Ø dü+K´˝À á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

ãT<Ûäyês¡+ 7, e÷]Ã, 2012

á ÄVü‰sê\T ‹+fÒ πøX¯ kÂ+<äs¡´+ nyÓ÷|òüT+ m+&É\T eT+&ÉT‘·THêïsTT. uÛ≤qT&ÉT @e÷Á‘·+ ø£ì ø£]+#·&É+ ˝Ò<äT. B+‘√ JesêdüT\T Ç+{À¢ qT+∫ n&ÉT>∑T ãj·T≥ ô|{≤º\+fÒ »+≈£î‘·THêïs¡T. düs¡<ë >± s√&ÉT¶ MT~øÏ yÓfi¯<ëeTqï nu≤“ m+&É\T ~eTà~]π>\ n<äs¡>=&ÉT‘·THêïsTT.y˚THÓ\ e∫Ã+<ä+ fÒ ∫sê≈£î>± e´eVü‰]kÕÔs¡T. HêHê ôV’≤sêHê #˚düTÔ+{≤s¡T. M≥ìï+{ÏøÏ Ç+{Ï yê‘êes¡D+ ≈£L&Ü ˇø£ ø±s¡D+>± e÷s¡T‘·T+~. BìøÏ ‘√&ÉT e÷s¡T‘·Tqï ñc˛íÁ>∑‘·\ e\¢ ø£*π> Äs√>∑´düeTdü´\T, edüTÔe⁄\T bÕ&Ée≥+, Çe˙ï Ç+ø± m≈£îÿe Çã“+ <äT\≈£î >∑T]#˚düTÔ+{≤sTT. e÷s¡T‘·Tqï yê‘êes¡D≤ ìøÏ ‘·>∑Z≥Tº>± Ç+{Ïì,n\yê≥¢qT dæ<äΔ+ #˚düT≈£î+fÒ y˚dü$‘ê|ü+ qT+∫ ãj·T≥|ü&˚ neø±X¯+ ñ+~. m+&Üø±˝≤ìï ≈£î˝≤kÕ>± >∑&çù|j·Te#·TÃ.

~.ø±e⁄q yê{Ïì yê&çq yÓ+≥H˚ m+&É˝À Äs¡u…{≤º*. yêsêìø√kÕ] ˝≤+Á&û #˚düTø√yê*. m+&É≈£î s¡+>∑T\ ã≥º\≈£î s¡+>∑T\T b˛j˚T neø±X¯+ ñ+≥T+~. yê{Ïì ñ‹øÏq|ü⁄Œ&ÉT ‹s¡π>dæ Äπsj·÷*. ≈£îØÃ\T,ã\¢\T ˝≤+{Ï yê{ÏMT<ä |ü&˚ eTs¡ø£\qT M˝…’q+‘· ‘=+<äs¡>± X¯óÁuÛÑ+ #˚j·÷*. ˝Ò<ä+fÒ n$ |üP]Ô>± |üs¡T#·T≈£îì eTs¡ø£ rdæy˚j·T&É+ ø£wüºeTe⁄‘·T+~. |òüTq|ü<ësêú\HÓ’‘˚ #Ó+#ê qT|üjÓ÷–+∫ Á<äe|ü<ës¡ú eTs¡ø£\qT {ÏwüO´ù||üsY ˝Ò<ë ù||üsY‘√ n~› ‘=*–+#ê*. ` y˚&ç m≈£îÿe>± ñqï düeTj·T+˝À ø£¬sZqT¢ y˚j·T&É+ e\¢ m+&É y˚&ç$Tì Ç+{À¢øÏ sêìe«≈£î+&Ü n&ÉT¶≈£î+{≤sTT. ˇø£ y˚\ ø£¬sºqT¢ y˚j·Tø£b˛e&É+ e\¢ m+&É H˚s¡T>± Ç+{À¢øÏ |ü&ç |òüØï#·sY düVü≤» s¡+>∑TqT ø√˝ÀŒ‘·T+~. Ç+{À¢ ñqï <äTeTTà <ä÷[ ≈£L&Ü n~Ûø£ y˚&çøÏ ∫sê≈£î,n\Ø®ø° ø±s¡DeTe⁄‘êsTT. ø±ã {Ϻ m+&Üø±\+˝À Ç+{Ïì M˝…’q+‘· X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#·Tø√yê*. nqedüs¡|ü⁄ #Ó‘êÔ#Ó<ësêìï m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT ‘=\–+ø√yê*. u…&éw”{Ÿ‡, yÓT‘·Ô>∑©ãT\T, <äT|üŒ≥T¢ yêsêìøÏ ˇø£kÕ] >√s¡TyÓ#·Ãì ˙{Ï˝À ñ‘·ø±*. Bìe\¢ yê{Ï˝À ñqï <äTeTTà ø£D≤\T #˚s¡≈£î+&Ü ñ+&É&É+ e\¢ n\Ø®ì <ä÷s¡+>± ñ+#·e#·TÃ. Ç+{À¢ Ä≈£î|ü#·Ãì yÓTTø£ÿ\qT ô|+#·&É+ e\¢ m≈£îÿe y˚&ç Ç+{À¢øÏ sê≈£î+&Ü ñ+≥T+~.y˚dü$˝À ˙{Ï ø=s¡‘· n~Ûø£+>± ñ+≥T+<äH˚ $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ` n+<äTπø #ê˝≤ eT+~ ˙{Ïì k˛ºsY #˚düTø=ì m˝≤+{Ï C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+#·s¡T. <ëì e\¢ ˙{Ï˝À |òü+>∑dt ù|s¡T≈£îb˛j˚T Á|üe÷<ä+ ñ+~. ˙{Ïì k˛ºsY #˚j·T&ÜìøÏ yÓT{Ÿø£+f…ÆqsY\T, ≥uŸ\qT yê&Ü*.Ç$ ˙{Ïì X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü yê‘êes¡D≤ìï ø±\TcÕ´ìøÏ >∑T]#˚j·Te⁄. n˝≤π> $<äT´‘Y yê&Éø£+˝À ≈£L&Ü ø=ìï C≤Á>∑‘·Ô\T bÕ{Ï+#ê*. m+&Üø±\+˝À y˚&çì

‘·≥Tºø√e&É+ #ê˝≤ ø£wüºyÓTÆq |üH˚.&ÉãT´\Tqï yês¡T @d” $TwüHé\T, ≈£L\sY Ç+{Ï˝À ô|≥Tº≈£î+{≤s¡T. ø±˙ ù|<ä,eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ yês¡T y˚&ç$T q+∫ ñ|üwüeTq+ bı+<äe#·TÃ. >∑~ eT÷\˝À¢ nø£ÿ&Éø£ÿ&É –HÓï˝À¢ ˙{Ïì b˛dæ ô|≥º&É+ e\¢ y˚&ç ø=+‘· ‘·>∑TZ‘·T+~. ‘·T\|ü⁄\T, øÏ{Ïø°\T, e{Ϻy˚fi¯¢‘√ #˚dæq #ê|ü\qT y˚dæ yê{Ïì ˙{Ï‘√ ‘·T&É|üqT‘·T+&É≥+ e\¢ ãj·T{Ï qT+∫ e#˚à y˚&ç>±* #·\¢>±*>± e÷] ÄVü‰¢<ëìï n+~düTÔ+~. e{Ϻy˚fi¯¢ >±* Äs√>±´ìøÏø£&Ü #ê˝≤ eT+∫~. ` y˚dü$˝À düeTdü´\ dü+>∑‹ |üø£ÿq ô|&ç‘˚ ÄVü‰¢<äø£s¡ kÕj·T+Á‘ê\T e÷Á‘·+ eTq≈£î <ä≈£îÿ>∑‘êj·TH˚ $wüj·T+ eT]Ãb˛ø£+&ç. |ü>∑\+‘ê m+&Éy˚&ç$TøÏ uÛÑj·T |ü&ç |æ\¢\qT Çfi¯¢˝À+∫ ø£<ä\≈£î+&Ü ì*|æy˚kÕÔ+. kÕj·T+Á‘·+ ø±>±H˚ yê]ì Ç+{ÏøÏ <ä>∑Zs¡˝À ñqï @<Ó’Hê bÕs¡TÿøÏ rdüT¬ø[¢ ø±ùd|ü⁄ #·\¢ì >±*˝À Ä&ÉT≈£î H˚+<äT≈£î M\T ø£*Œ+#ê*. Ç˝≤ #˚j·T&É+ e\¢ |æ\¢\T Äs√>∑´e+‘·+>± ñ+{≤s¡T.

Á|üdüTÔ‘·+ Jeq $<Ûëq+˝À E≥Tº sê*b˛‘·Tqï<äì #ê˝≤ eT+~ Ä+<√fi¯q |ü&ÉT‘·÷ ñ+{≤s¡T. |ü\T s¡ø±\ q÷HÓ\T sêdæ, E≥Tº sê\&Üìï Äù|+<äT≈£î Á|üj·T‹ïkÕÔs¡T.ìC≤ìøÏ ø=ìï Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq ÄVü‰s¡|ü<ësêú\T rdüTø√e&É+ e\¢ E≥Tº sê\&Üìï n]ø£≥º&É+‘√ bÕ≥T Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq E≥TºqT bı+<˚ M\T+~. ì>∑ì>∑˝≤&˚ E≥Tº ø√dü+ m˝≤+{Ï ÄVü‰s¡ |ü<ësêú\T rdüTø√yê˝À #·÷<ë›+. 1. E≥Tº ô|]π>+<äT≈£î dæ˝≤ø± nH˚ $Tqs¡˝Ÿ #ê˝≤ nedüs¡+ .ø±´uÒJ, <√düø±j·T, ø±´©|òü¢esY,Ä≈£î≈£Ls¡\T, z{Ÿ‡˝À á $Tqs¡˝Ÿ n~Ûø£+>± ñ+≥T+~. ø±ã{Ϻ eTq ÄVü‰s¡+˝À Ç$ ‘·|üŒìdü]>± ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√yê*. 2. k˛j·÷bÕ\T ˝Ò<ë k˛j·÷ ∫≈£îÿ&ÉT˝À Áb˛{°Hé n‘·´<Ûäø£+>± ñ+≥T+~.E≥Tº sê\&Üìï k˛j·÷ düeTs¡ú+>± n]ø£&ÉT‘·T+~. 3.E≥Tº ô|]π>+<äT≈£î õ+ø˘ #ê˝≤ nedüs¡+. n~ J&ç|ü|ü⁄Œ˝À |ü⁄wüÿ\+>± ñ+≥T+~. 4.e÷+kÕVü‰s¡T˝…’‘˚ ∫¬øHé rdüTø√e&É+ e\¢ ì>∑ì>∑˝≤&˚ E≥TºqT kı+‘·+ #˚düTø√e#·TÃ. E≥Tº m<äT>∑T<ä\≈£î nedüs¡yÓTÆq Ábı{°Hé ◊s¡Hé ∫¬øHé ˝À \_ÛdüTÔ+~. 5. kÕ\àq (düeTTÁ<ä#˚|ü)M{Ï˝À ˇy˚T>± bòÕ´{° Ädæ&é‡ |ü⁄wüÿ\+>± ñ+{≤sTT. $≥$THé _12 , ◊s¡Hé ≈£L&Ü ◊s¡Hé ≈£L&Ü |ü⁄wüÿ\+>± \uÛÑ´eTe⁄‘·T+~. ø±ã{Ϻ M{Ïì ‹q&É+ eT+∫~. E≥TºqT >±¢d”>±, ôV≤©Ô>± ñ+#·T‘·T+~. 6. ø±´¬s{Ÿ : m≈£îÿe $≥$TqT¢ ñ+&˚~ ø±´¬s{Ÿ˝ÀH˚, ø±´¬s{Ÿ qT Á|ü‹ s√E rdüTø√e&É+ e\¢ E≥Tº yÓTs¡Tdü÷Ô e‘·TÔ>± ô|s¡T>∑T‘·T+~. n˝≤π> ø£+{ÏøÏ ≈£L&Ü #ê˝≤ eT+∫~. 7.n˝≤Œ¤*H√˝…{Ïø˘ j·÷dæ&é E≥Tº m<äT>∑T<ä\≈£î u≤>± nedüs¡+. n+<äTπø m~π> |æ\¢\≈£î s√E bÕ\T Çe«&É+ e\¢ meTTø£\T ô|s¡>∑&É+‘√ bÕ≥T ì>∑ì>∑˝≤&˚ E≥Tº edüTÔ+~. 8.>∑T&ÉT¶˝À Áb˛{ÏHé‡ n~Ûø£+>± ñ+{≤sTT.>∑T&ÉT¶ Á|ü‹ s√p ÄVü‰s¡+˝À rdüTø√e&É+ e\¢ ìØ®e+>± e÷]ì yÓ+Á≥Tø£\T ø=‘·Ô Jyêìï dü+‘·]+#·Tø=ì u≤>± ô|s¡T>∑<äT‘êsTT. >∑T&ÉT¶˝Àì ‘Ó\¢kıq‘√ e÷dtÿ y˚düTø=qïf…Æ¢‘˚ yÓ+Á≥Tø£\T yÓTs¡T|ü⁄ edüTÔ+~. 10.q{Ÿ‡ n+&é d”&é‡: ôV≤sTTsY πøsY˝À eTTK´+>± rdüTø√e*‡q eTs=ø£ ã\yÓTÆq |ü<ësêú\T q{Ÿ‡ n+&é d”&é‡, y˚s¡TX¯q>∑ , J&ç|ü|ü⁄Œ, u≤<ä+˝À õ+ø˘ m≈£îÿe>± ñ+≥T+~.ø±ã{Ϻ E≥Tº ô|s¡>∑&ÜìøÏ düVü‰j·T|ü&ÉT‘·T+~.

e+≥ düπs.. Äs√>∑´+ C≤Á>∑‘·Ô..!

` y˚dü$˝À ÄVü‰s¡+ ‘=+<äs¡>± bÕ&Ée⁄‘·T+~.ø±ã{Ϻ e+&çq ÄVü‰sêìï,≈£Ls¡>±j·T\T,|üfi¯ó¢ ˝≤+{Ï yê{Ïq ≈£L&Ü Á|òæCŸ˝À uÛÑÁ<ä|üs¡#ê*. `y˚dü$˝À dæ\Tÿ,ñ˝…Hé, eT+<ä+>± ñ+&˚ <äTdüTÔ\qT yê&É≥+ eT+∫~ ø±<äT. ø±≥Hé,˝…ìHé <äTdüTÔ\T m+&Üø±\+˝À kÂø£s¡´+>± ñ+{≤sTT. M{Ï˝À mH√ïs¡ø±\ yÓ’¬s’{°\T, $$<Ûä <Ûäs¡˝À¢ e÷¬sÿ{À¢ \_ÛkÕÔsTT. ô|[¢˝≤+{Ï y˚&ÉTø£\≈£î yÓfi‚¢≥|ü⁄Œ&ÉT nqTyÓ’q ø±≥Hé <äTdüTÔ\T <Ûä]+#·&É+ eT+∫~. Ç$ #ÓeT≥qT,‘·&çì ‘=+<äs¡>± |”\TÃ≈£î+{≤sTT.ø±ã{Ϻ #·eT≥e\¢ ø£*π> ø=ìï s¡ø±\ n\Ø®\ qT+∫ ãj·T≥|ü&Ée#·TÃ. ø±≥Hé <äTdüTÔ\qT ñ‘·ø£&É+ ≈£L&Ü ‘˚*ø£>± ñ+≥T+~. >∑+õ ô|{º&É+, ‘·s¡#˚ ÇÁd”Ô #˚j·T&É+ ø±≥Hé ã≥º\qT m≈£îÿe s√E\T ø±bÕ&ÉTø√e#·TÃ. ` m+&Üø±\+˝À d”»q˝Ÿ yê´<ÛäT\T neø±X¯+ <=]øÏ‘˚ <ä÷sê\ì #·÷düTÔ+ {≤sTT. yê{Ï qT+∫ s¡ø£åD bı+<ä&ÜìøÏ ø=ìï dü÷Á‘ê\qT bÕ{Ï+#·&É+ eT]Ãb˛≈£L&É<äT.nj·T‘˚ yê´<ÛäT\qT yê´|æ+|ü #˚ùd ø°≥ø±\ eè~Δ ‘·&ç>± ñ+&˚ Á|ü<˚XÊ˝À¢H˚ m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. n+<äTe\¢ Ç+{À¢ ‘·&ç>± ñ+&˚ u≤Á‘·÷+\T, øÏ#ÓHé˝Àì dæ+≈£î\T, yêwtuÒdæHé\qT &çôdHéô|òø£º&é ø°¢qsY‘√ X¯óÁuÛÑ+ #˚düTø√yê*.≥efi¯ó¢, Hê|tøÏHé\T ‘·T&ÉT#·Tø√>±H˚ m+&É˝À Äs¡y˚j·÷*. |ü∫Ã$ n˝≤π> ñ+&É≥+ e\¢ yê{Ï MT<ä |òü+>∑dt ô|]– ˇø£ s¡ø£yÓTÆq yêdüq edüTÔ+

πs\|üP\ ÄVü‰s¡+‘√ eT+∫ n+<ä+ ‘Ó\+>±D≤ n≥$ÁbÕ+‘ê˝À¢ m≈£îÿe>± ø£ì|ækÕÔsTT πs\#Ó≥T¢. |ü⁄wæŒ+#˚ ø±\+˝À Ä≈£îsê* Á|ü‹ ø=eTTà≈£L >∑TãTs¡T>± |üdüT|ü s¡+>∑T |üP\ >∑T‘·TÔ\T y˚˝≤&ÉT‘·÷ Á|üø£è‹ì XÀuÛ≤j·Te÷q+ #˚kÕÔsTT. kÕe÷q´ Á|ü»\≈£î á |üP\T ÄVü≤s¡+>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äH˚ $wüj·T+ #ê˝≤ eT+~øÏ ‘Ó*j·T<äT. ø±˙ n&Ée⁄˝À¢ ìedæ+#˚yê]øÏ #·ø£ÿì ÄVü‰s¡+ πs\|üP\T. |æ\¢˝À¢ yê´~Û ìs√<Ûäø£ X¯øÏÔ ô|+#˚+<äT≈£î á |üP\ πs≈£î*ï ‘˚HÓ˝À Hêqu…{Ϻ ‹ì|ækÕÔs¡T. n+‘˚ø±<äT |ü|ü⁄Œ, ≈£Ls¡, |ü#·Ã&ç,e+{Ï$ #˚dæ C§qï¬sf…º\T,nqï+‘√ Äe⁄sêe⁄s¡÷eT+≥÷ Äs¡–kÕÔs¡T. ÇB nì #Ó|üŒ˝Òì ˇø£ s¡ø£yÓTÆq #·|üŒ<äq+, ø=ìï Ä≈£î≈£Ls¡*ï b˛* ñ+≥T+~. |ü|ü⁄Œ, |ü#·Ã&ç ˝≤+{Ï$ #˚düT≈£îqï|ü⁄Œ&ÉT e÷eT÷\T>± bÕ\≈£Ls¡,‘√≥≈£Ls¡ |ü|ü⁄Œ˝À¢ e÷~]>± ∫+‘·ø±j·T,e÷$T&çø±j·T e+{Ï$

#˚s¡TÃ≈£î+fÒ u≤>± s¡T∫ n+~düTÔ+~.

πs\ |üP\‘√ |ü|ü⁄Œ ‘·j·÷s¡T #˚j·TT $<Ûëq+ |üP\ ‘=&çyÓT\T,eT<Ûä´uÛ≤>∑+ rdæy˚dæ ˙fi¯¢˝À y˚dæ »˝…¢&É˝À y˚düTø√yê*. ˇø£ –HÓï˝À ô|düs¡|ü|ü⁄Œ ø£&ç– ¬s+&ÉT ø£|ü⁄Œ\ ˙fi¯ó¢ b˛dæ kº MT<ä ô|{≤º*. Ç+<äT˝À yÓ\T¢*¢¬sã“\T bı≥Tºrdæ y˚düTø√yê*. |ü|ü⁄Œ |ü\T≈£î<äq+b˛sTT yÓT‘·Ôã&ÉT‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT ∫+‘·|ü+&ÉT,πs\|üP\ πs≈£î\T, ø±s¡+,ñ|ü⁄Œ y˚dæ eTs√ eT÷&ÉT ì$TcÕ\T ñ+∫ ~+#ê*. eT÷≈£î&ÉT˝À >∑]f…&ÉT q÷H˚ y˚&ç#˚dæ b˛|ü⁄–+»\T, m+&ÉT$Ts¡|üø±j·T, ø£]y˚bÕ≈£î ˇø£<ëì ‘·s¡Tyê‘· ˇø£{Ï>± y˚dæ á b˛|ü⁄qT |ü|ü⁄Œ˝À y˚düTø√yê*.

e+≥>∑~˝À |üì #˚düTÔqï|ü⁄Œ&ÉT Äq+<ä+>± nì|æ+#=#·TÃ. ø±˙ X¯Øs¡ Äs√>∑´ πøåeT+>± ñ+&É&ÜìøÏ ø=ìï $wüj·÷\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<äΔ #·÷bÕ*.. MT≈£î ‘Ó\TkÕ? øÏ#ÓHé˝À e+≥>∑≥Tº, n+≥T¢ ‘√eT&É+, ≈£Ls¡>±j·T\T ø£&É>∑&É+, ‹qTã+&Üsê\T <ë#·&É+ ø√dü+ @sêŒ≥T #˚ùd n˝≤àsê\T... M{Ï‘√ eTq Äs√>∑´+ m+‘√ eTT&ç|ü&ç ñ+≥T+<äì! e+≥>∑≥Tº, dæ+≈£î dü¬s’q m‘·TÔ˝À ˝Òø£b˛sTTHê, Ç‘·s¡ e+≥ kÕe÷qT¢ ‘·–q Ø‹˝À neTs¡Ã≈£îHêï <ëì Á|üuÛ≤e+ eTq X¯Øs¡+ô|’ |ü&ÉT‘·T+~. ì\ã&˚ uÛÑ+–eT˝À e÷s¡Tà eùdÔ q&ÉTeTT,

yÓqTïH=|æŒ, ø±fi¯¢ yê|ü⁄ ˝≤+{Ï düeTdü´\T ‘·˝…‘·TÔ‘êsTT. n˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT e+≥>∑~˝À |üì #˚dü÷Ô Äs√>∑´+ô|’ <äTwüŒÁuÛ≤e+ |ü&É≈£î+&Ü X¯Øs¡ uÛÑ+–eT˝À¢ m˝≤+{Ï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê*? nH˚ $wüj·÷\ô|’ nœ\ uÛ≤s¡‘· yÓ’<ä´ $C≤„q dü+düú |òæõjÓ÷<∏Ós¡|ædtº |üP» Ç˝≤ $e]+#ês¡T. `øÏ#ÓHé˝À nìï+{Ïø£+fÒ eTTK´yÓTÆq~ e+≥>∑≥Tº. e+&É&É+, ≈£Ls¡\T ‘·s¡>∑&É+, |æ+&ç ø£\|ü&É+ e+{Ï mH√ï |üqT\T e+≥>∑≥Tºô|’H˚ #˚kÕÔ+. ø±ã{Ϻ Ç~ q&ÉTeTT≈£î ‘·–q≥T¢ dü¬s’q m‘·TÔ˝À ñ+&É&É+ nedüs¡+. >∑≥Tº m‘·TÔ>± e⁄+fÒ ì{≤s¡T>± kÕ>±*‡ edüTÔ+~. n˝≤π> ‘·≈£îÿe m‘·TÔ˝À ñ+fÒ øÏ+~ø± e+>±*‡ edüTÔ+~. B+‘√ XÊØs¡ø£ uÛÑ+–eT\T e÷]b˛sTT Çã“+<äT\T m<äTs¡e⁄‘êsTT. `eTVæ≤fi¯\T |æ+&ç ø£*ù|≥|ü⁄Œ&ÉT ˇπø #˚‹ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+∫ |üì #˚düTÔ+{≤s¡T. B+‘√ #˚‹ ø£+&Ésê\T, uÛÑT»+, q&ÉTeTT uÛ≤>±˝À¢ rÁe ˇ‹Ô&ç ô|]>± ˇfi¯ó¢ H=|ü⁄Œ≥T ˝≤+{Ï düeTdü´˝§kÕÔsTT. `Ç˝≤ »s¡T>∑≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ ˇø£ n&ÉT>∑T m‘·TÔ ñ+&˚ |”≥ô|’ ì\ã&ç ¬s+&ÉT #˚‘·T\‘√ |æ+&ç ø£\T|ü⁄‘·÷ ˇ‹Ô&ç X¯Øs¡eT+‘·{Ïô|’ düeT+>± |ü&˚˝≤ #·÷düTø√yê*. ‘·s¡T#·T>± yê&˚$ <ä>∑Zs¡>± ñ+#ê*.. `øÏ#ÓHé˝À eTVæ≤fi¯\T kÕ<Ûäs¡+>± øÏ+~ ø£|t uÀs¡T¶˝À m≈£îÿe kÕe÷qT¢ ô|&ÉT‘·T+{≤s¡T. nedüs¡yÓTÆq|ü⁄Œ&É˝≤¢ |ü<˚ |ü<˚ øÏ+~øÏ e+– kÕe÷qT¢ rj·÷*‡ edüTÔ+~. n~ yÓHÓïeTTø£, yÓqTï|üPdü\ô|’ rÁe ˇ‹Ô&ç ô|+#·T‘·T+~. n+<äTπø Á|ü‹s√E m≈£îÿekÕs¡T¢ yê&˚ edüTÔe⁄\T ø£+{ÏøÏ ø£q|ü&˚˝≤ m<äTs¡T>± ñ+#·Tø√yê*. eTØ øÏ+~øÏ ñHêï ˝Ò<ë eTØ m‘·TÔ˝À ñHêï eT+∫~ ø±<äT. `øÏ+~ ø£|tuÀs¡T¶˝À eT+∫ kÕe÷qT rùd≥|ü⁄Œ&ÉT dü¬s’q |ü<äΔ‹ @+≥+fÒ e÷eT÷\T>± ì\ã&ç yÓ÷ø±fi¯ó¢ y=+∫ e+>∑≈£L&É<äT. n˝≤π> øÏ+~ ø£|tuÀs¡T¶\ kÕe÷qT¢ nedüs¡yÓTÆqe˙ï ˇπøkÕ] rdüT≈£î+fÒ e÷{Ïe÷{ÏøÏ ≈£Ls¡TÃì ˝Ò#˚ |üqT+&É<äT. `–HÓï\T, ≈£Ls¡>±j·T\T, _j·T´+, |ü|ü⁄Œ\T ø£&çπ> dæ+≈£î ≈£L&Ü dü]>±Z q&ÉTeTT m‘·TÔ˝À ñ+&Ü*. ˝Ò<ä+fÒ ˇ+>±*‡ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT q&ÉTeTT |üfÒºdüTÔ+~. `ˇø√ÿkÕ] øÏ#ÓHé˝À m≈£îÿeùd|ü⁄ e+≥ #˚j·÷*‡ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT eTVæ≤fi¯\T e+≥>∑≥Tº <ä>∑Zπs yÓq≈£îÿ yê*b˛sTT #ê\ùd|ü⁄ ñ+&çb˛‘ês¡T. Ç˝≤+{Ï X¯Øs¡ uÛÑ+–eT˝À¢ m≈£îÿeùd|ü⁄ ñ+fÒ q&ÉTeTT H=|æŒ edüTÔ+~. Ç˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT ‘·–q m‘·TÔ˝À ñ+&˚ ∫qï |”≥ ˝Ò<ë dü÷º\T øÏ#ÓHé˝À ñ+#ê*. zø±\T H˚\ô|’, eTs√ ø±\T |”≥ô|’q ñ+∫ Äπs&ÉT ì$TcÕ\ø=ø£kÕ] e÷s¡Tdü÷Ô ñ+&Ü*. Ç˝≤ #˚ùdÔ

q&ÉTeTT øÏ+~ uÛ≤>∑+ e+–b˛≈£î+&Ü ì{≤s¡T>± ñ+&ç, X¯Øs¡ uÛ≤s¡+ ¬s+&ÉT yÓ’|ü⁄\≈£î düe÷q+>± ñ+≥T+~. n\dü≥ ≈£L&Ü <ä]#˚s¡<äT. m≈£îÿe eT+~ eTVæ≤fi¯\T |òæsê´<äT #˚ùd ø±fi¯¢yê|ü⁄ ≈£L&Ü á f…øÏïø˘‘√ ‘·–Zb˛‘·T+~. m≈£îÿekÕs¡T¢ e+>∑≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô.. øÏ#ÓHé˝À m≈£îÿe düeTj·T+ >∑&ÉbÕ*‡ eùdÔ ns¡>∑+≥ø=ø£kÕ] n≥T Ç≥T ‹s¡T>∑T‘·T+&Ü*. ˝Ò<ä+fÒ ≈£îØà y˚dü≈£îì ≈£Ls√Ãyê*. m≈£îÿeùd|ü⁄ ì\ã&ç ñ+fÒ ø±* ø£+&Ésê\T |üfÒºdæ H=|æŒ ô|&É‘êsTT. ø±fi¯¢ yê|ü⁄ edüTÔ+~. øÏ#ÓHé˝ÀH˚ ñ+&Ü*‡ eùdÔ ø±fi¯ó¢ yê∫q|ü⁄Œ&ÉT nø£ÿ&˚ ≈£îØÃô|’ ≈£L]Ãq ns¡>∑+≥ ‘·sê«‘· eTs√ dü÷º\T ≈£îØà <ä>∑Zs¡>± y˚dæ, <ëìô|’ ø±fi¯ó¢ ô|{Ϻ bÕ<ë\qT e\j·÷ø±s¡+˝À n≥T Ç≥T 10`15 kÕs¡T¢ ‹|üŒ+&ç `e+≥>∑≥Tº eTØ øÏ+<ä≈£î ñ+fÒ #Óø£ÿ >∑≥Tº‘√ <ëì m‘·TÔ ô|+#·Tø√e#·TÃ. eTØ m‘·TÔ>± ñ+fÒ MT q&ÉTeTT≈£î düe÷q m‘·TÔ˝À ñ+&˚ $<Ûä+>± dü]#˚sTT+#·Tø√+&ç. Ç˝≤ #˚ùdÔ X¯Øs¡ uÛÑ+–eT˝À¢ ˇ‹Ô&çì ‘=\–+∫ Äs√>∑´+ ø±bÕ&ÉTø√e#·TÃ.


ãT<Ûäyês¡+ e÷]Ã 7, 2012

ø£s¡Te⁄kÕj·T+ n+<ä≈£ ¬s’‘·qï n>∑#ê≥T¢ ÄdüŒ], e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô):á @&Ü~ @s¡Œ&çq ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T\ e\¢ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç ø£s¡Te⁄ düVü‰j·T+ n+<äø£ HêHê n>∑#ê≥T¢ |ü&ÉT‘·Tqï Á|ü»\≈£î ‘·ø£åDkÕj·T+ n+~+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äTø√yê\ì ¬s’‘·T dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T rÁe kÕúsTT˝À <ä«»yÓT‘êÔs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ m+ÄsYz ø±sê´\j·T+ m<äT≥ ¬s’‘·T dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T, dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T ô|<ä›m‘·TÔq <äsêï ø±s¡´Áø£eT+ #˚|ü{≤ºs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T eTVü≤q+~ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2009-10 dü+e‘·‡sê\≈£î dü+ã+~+∫ |ü+≥\ ;ÛeTqT zø=ÿø£ÿ Á>±e÷ìøÏ zø√ÿ $<Ûä+>± sêdæ ¬s’‘·T\≈£î rÁe nHê´j·T+ #˚XÊs¡Hêïs¡T. rdüT≈£îqï ãTTD≤\T e÷|ò” #˚dæ ø=‘·Ô ãTTD≤\T Çyê«\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À ¬s’‘·Tdü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ô|<ä› m‘·TÔq Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\ m<äT≥ <äsêï ìs¡«Væ≤kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤o˝≤›sY ùwø˘cÕe*øÏ $ì‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T sêe÷+CH˚j·TT\T, \ø£åàqï, Ms¡uÛÑÁ<ä|üŒ, s¡+>∑qï, u≤\ø£èwüí, e÷ìø£´|üŒ, s¡+>∑|üŒ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|üs¡´≥q≈£î ãj·T\T<˚]q MTsê®|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À ¬syÓqT´ dü<ädüT‡ T+&É¢, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì MTsê®|ü⁄s¡+ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ‘ê\÷ø± n<Ûä´≈£åî&ÉT »j·Tsê+ ø=*$T>∑ Á>±eT+˝À m+ÄsYz ùwø˘ yÓTV”≤B›Hé Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ Á>±eT Ä\÷s¡T, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä\÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ‘ê\÷ø± u≤<Ûä´&ÉT >∑TeTàq÷s¡T »j·Tsê+ <˚eqø=+&É≈£î yÓfi¯ó‘·÷ Ä\÷s¡T˝À yÓ’mkÕ‡sY $Á>∑Vü‰ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ’mdt.sê»X‚KsY¬s&ç¶ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü<∏äø±\qT Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·TCÒdæ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ eT<䛑·T ‘Ó*ù|˝≤ ø£èwæ #˚ùd˝≤ Á|ü»\≈£î $e]kÕÔeTHêïs¡T. yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ m\¢y˚fi¯˝≤ Á|ü»\T ‘·eT Ä<äsê_Ûe÷Hê\T #·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì e#˚à 2014 mìïø£˝À¢ ‘·|üŒ≈£î+&Ü yÓ’mdt.»>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‹ ø±e&É+ U≤j·TeTì nHêïs¡T. yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ Á|ü»\T düT_Ûø£å+>± ñ+{≤s¡ì, ø£s¡Te⁄, ø±≥ø±\T <ä÷s¡eTe⁄‘êj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. áj·Tq yÓ+≥ õ˝≤¢ ø£$T{° düuÛÑT´\T sê+;ÛyéT Hêj·TT&ÉT, dü|ò”e⁄˝≤¢, lìyêdüT\T, ;ÛeT|üŒ#Í<ä], |ü]X¯|üŒ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìÁ<ä y˚T˝§ÿqï b˛©düT XÊK Ä<√ì Äs¡“¤Hée÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºDeTT˝À ôVA∞ |ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“¤+>± kÕsê $Áø£j·T<ës¡T\ô|’ >∑T] |ü\T ø±\˙˝À $#·Ã\ $&ç>± #·˝≤eTDÏ ne⁄‘·Tqï kÕsê yê´bÕs¡T\ |ü≥ºD Ä<Ûä«s¡´+˝À H˚{Ï es¡≈£î Ä<√ì˝À >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T e÷eT÷fi¯¢ eT‘·TÔ˝À ìÁ<äb˛‘·Tqï b˛©düT\ ô|’ eT+∫ ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚dæ |ü≥ºDeTT˝À n~Ûø±s¡T\T ø=s¡&Ü s¡a*bÕs¡T. |ü≥ºD+˝À |ü\T ø±\˙\˝À nÁø£eT+>± $Áø£sTTdüTÔqï kÕsê Ç+~sê>±+~ q>∑sY, ãT&˚¶ø£˝Ÿ, ô|<ä› e÷~>∑π>], $Áø£j·T<ës¡T\ ô|’ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫ n<äT|ü⁄˝À X¯+ø£sYq>∑sY, ø£\T¢u≤$ ˝≤+{Ï |ü\T ø±\˙\˝À rdüT≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ |ü≥ºD Á|ü»˝À¢ ì‘·´+ kÕsê yê´bÕsê\T #·˝≤eTDÏ #˚dü÷Ô e÷Á‘·+ |ü\T Äs√|üD\T e´ø£Ô+ ne⁄‘·THêïsTT. yê´bÕs¡+ kÕ–düTÔqï|üŒ{Ïø° dü+ã+~‘· b˛©düT |ü≥ºDeTT˝À kÕsê $Áø£j·T<ës¡T\ qT+&ç n~Ûø±s¡T\T e÷eT÷fi¯¢ eT‘·TÔ˝À ìÁ<äb˛‘·THêïs¡ì kÕe÷q´ Á|ü»\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì |ü\T Äs√|üD\T e#êÃsTT. nÁø£eT+>± |ü\Te÷s¡T¢ |òæsê´<äT #˚dæq kÕsê e÷eT÷fi¯¢ $Áø£sTTdüTÔqï kÕsê yê´bÕs¡T\qT n]ø£≥º&É+ eT‘·TÔ˝À qT+&ç b˛©düT n~Ûø±s¡T\T y˚T˝Àÿì b˛©düTyê] #˚‘·ø±ì ‘·s¡TD+˝À ôVA∞ |ü+&ÉT>∑ kÕsê $Áø£j·T<ës¡T\ ô|’ <ë&ÉT\T »]|æ dü+<Ûäs¡“¤+>± b˛©düT XÊK >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ ø±\˙\˝À¢ Á|üXÊ+‘· yê‘êes¡D+ HÓ\ø=˝≤Œs¡T. ìs¡«Væ≤+#·&ÉyÓTÆq~. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ >∑DÒwt uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ≈£L&Ü b˛©düT\T kÕsê ìeTs¡®q+ dü+<Ûäs¡“¤+>± »]–q Çs¡T esêZ\ eT<ä´ yê´bÕs¡düTÔ\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì #Ó\πs–q >=&Ée\qT ñ<˚›•+∫ H˚&ÉT |ü≥ºD+˝À m˝≤+{Ï nyê+#·˙j·T dü+|òüT≥q\T #√≥T #˚düTø√≈£î+&Ü eTT+<ädüTÔ C≤Á>∑‘·Ô>± b˛©düTXÊK Á|ü»\T n_ÛÁbÕj·T |ü&ܶs¡T.

eTVü‰q+BX¯«s¡T&ç VüQ+&û ˝…øÏÿ+|ü⁄ eTVü‰q+~ e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì eTVü‰q+BX¯«s¡ kÕ«$T VüQ+&û ˝…øÏÿ+|ü⁄ ø±s¡´Áø£eT+ eT+>∑fi¯yês¡+ <˚yê<ëj·T XÊK Ä<ä«s¡´+˝À »]–+~. •esêÁ‹ ÁãôVAà‘·‡yê\ dü+<äs¡“+>± á VüQ+&û ˝…øÏÿ+|ü⁄ ø±s¡´Áø£eT+ »]–+<äì Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± kÕ«$T neTàyês¡¢ VüQ+&û Ä<ëj·T+ yÓTT<äÔ+ s¡÷. 13,82,393\T e∫Ã+<äì áz ~yêø£sYu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À @áz •ej·T´, dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ ø=+&Éj·T´, sê»eTà, áX¯«s¡¬s&ç¶, >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä{À, yÓ÷{≤sY ôd’øÏ˝Ÿ &Ûû : Ç<ä›]øÏ >±j·÷\T >∑÷&É÷s¡T e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ô|+∫ø£\bÕ&ÉT Á>±eT düMT|ü+˝À Ä{À, yÓ÷{≤sY ôd’øÏ˝Ÿ &Ûûø=qï Á|üe÷<ä+˝À Ç<ä›]øÏ >±j·÷\j·÷´sTT. ø√&ÉTeT÷s¡T qT+∫ ≈£s¡÷ï\T≈£î Ä{À edüTÔ+&É>± ø£s¡÷ï\T qT+∫ >∑÷&É÷s¡T≈£î yÓfi‚¢ yÓ÷{≤sY ôd’øÏ˝Ÿ ô|+∫ø£\ bÕ&ÉT Áø±dts√&ÉT¶˝À Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ &Ûûø=q&É+‘√ >∑÷&É÷s¡T≈£î #Ó+~q yÓ+ø£fÒwt, ø£èwüí nH˚ Ç<ä›]øÏ rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. kÕúì≈£î\T M]ì ∫øÏ‘·‡ ì$T‘·Ô+ ≈£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

kÕsê$Áø£j·T<ës¡T\ |ü{Ϻy˚‘· Ä<√ì Äs¡“¤Hé e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝À kÕsê $Áø£j·T<ës¡T\qT @]y˚‘·≈£î b˛©düT dæã“+~ q&ÉT+ _–+∫+~. ¬s+&Ée |ü≥ºD b˛©düT Á|üVü≤˝≤¢<é Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯+ø£sYq>∑sY˝À kÕsê $Áø£sTTdüTÔqï ≈£îs¡Te q\¢qqT n<äT|ü⁄˝À rdüT≈£îì 40 ©≥s¡T¢ kÕ«BÛq+ #˚düTø√e&É+ »]–+~. n˝≤π> eT÷&Ée |ü≥ºD b˛©düT |ü]~Û˝À môd’ ‡ düTÁãeTD´+ ‘·q dæã“+~‘√ ô|<ä› ô|+&˚ø£˝Ÿ Áø±dt e<ä› kÕsê $Áø£j·T+ »s¡T>∑T‘·T+<äì n+~q düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+∫ n+õì, n\Tdü+<ä>∑T‹ÔøÏ #Ó+~q lìyêdüT\T qT+&ç 60 ©≥s¡¢ Hê≥T kÕsêqT kÕ«Bq+ #˚düTø=ì πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

6

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

;d”æ\T |ü]bÕ\≈£î\T>± m<ä>±*..ã‘·TÔ\ \ø°åàø±+‘·j·T´ ø£s¡÷ï\T e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): ;d”\T |ü]bÕ\≈£î\T>± m<ä>±\q{≤ìøÏ ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ mìïø£˝Ò ì<äs¡ÙqeTì _,dæ dü+πøåeTdü+|òüT+ õ˝≤¢ ï|ü<∏ëq ø±s¡´<ä]Ù ã‘·TÔ\ \ø°åàø±+‘·j·T´ ‘Ó*bÕs¡T, ãT<äyês¡+ Á|üø£{Ï+∫q mìïø£˝ |òü*‘ê˝À¢ ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ eTT˝≤j·T+dæ+>¥ j·÷<äyé Hêj·Tø£‘·«+˝Àì düeTCŸyê~ bÕغ $»j·T+ kÕ~+#·≥+ _,dæ \ $»j·T+>± uÛ≤$düTÔHêïeTHêïs¡T, á $»j·÷ìï Ä<äs¡Ù+>∑ rdüTø=ì sêuÀjÓ÷ mìïø£˝À¢ _,dæ \T $»j·T+ kÕ~Û+#˚ neø±XÊ\T ñHêïj·THêïs¡T, C≤rj·TkÕúsTT˝À _,dæ\ düeTdü´\T,Vü≤≈£îÿ\ kÕ<∏ä\¬ø’ b˛sê&ÉTqï C≤rj·THêj·T≈£î&ÉT eTT˝≤j·T+dæ+>¥ j·÷<äyé Äì Äj·Tq #˚dæq b˛sê{≤ìï, mìïø£\ eP´Vü≤ìï _,dæ, mdæ‡ Á|ü»\T dü÷è]Ô>± rdüTø=yê\Hêïs¡T, πø+Á<ä+˝À _,dæ \≈£î e´‹πsø£+>∑ @#·{≤ºìï rdüT≈£îsêyê\qï πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Ä≥\T kÕ>∑eHêïs¡T, 2014˝À Ä+Á<∏ä Á|ü<Û˚XŸ mìïø£˝À _,dæ\T n‘·´+‘· ø°\ø£X¯øÏÔ>± s¡÷bı+<äT‘ês¡Hêïs¡T.

md”‡ eØZø£s¡Dô|’ ìs¡¢ø£å´+ ‘·>∑<äT : me÷àØŒmdt ãq>±q|ü˝…¢ e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): sêh+˝À md”‡\≈£î nHê´j·T+ ‘·\ô|{Ϻq ø±+Á¬>dt bÕغøÏ sêuÀj˚T mìïø£˝À¢ |ü‘·q+ ‘·|üŒ<äì m+ÄsY|æmdt eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî\T e÷*+{Ï ∫qï eTTqj·T´ e÷~>∑ ‘Ó*bÕs¡T. eT+<äø£èwüí e÷~>∑ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î |òæÁãe] 25e ‘˚B qT+∫ »s¡T>∑T‘·Tqï ]˝ÒìsêVü‰s¡ Bø£å\T H˚{ÏøÏ 11e s√E≈£î #˚s¡T≈£îHêï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ NeT≈£î{Ϻq≥¢sTTHê ˝Ò<äì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ m<äT≥ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï Bø£åqT õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T e÷*+{Ï ô|<ä›eTTqj·T´ e÷~>∑, sêe÷+»H˚j·TT\T e÷~>∑ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ md”‡ es¡Z+ |ü≥¢ Á|üuÛÑT‘ê«ìï düŒ+~+|üCÒj·T&ÜìøÏ sêhyê´|üÔ+>± ìsêVü≤s¡ Bø£å\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïj·Tì Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ϭø’Hê düŒ+~+#·ø£b˛‘˚ á HÓ\ 25e ‘˚B qT+∫ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T ñ<äè‘·+ #˚kÕÔeTì, 26e ‘˚Bq ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\+ ~>∑“+<Ûä+, s¡Vü≤<ës¡T¢ ~>∑“<Ûä+ #˚kÕÔeTì, @Á|æ˝Ÿ 5e ‘˚Bq sêhyê´|üÔ+>± m+ÄsY|æmdt #Ó’‘·q´j·÷Á‘· ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+ÄsY|æmdt Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬syÓqT´ dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü<ädüT‡˝À Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ¬s’‘·T\+<äs¡T ‘·eT ÄBÛq+˝À ñqï uÛÑ÷eTT\≈£î bÕdüT|ü⁄düÔø±\T Çyê«\ì m+ÄsYz≈£î Á>±eT¬s’‘·T\T nØ®\T düeT]Œ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ m+ÄsYz e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á uÛÑ÷$Tì dü+|üPs¡í+>± |ü]o*+∫ ‘·–q Hê´j·T+ #˚kÕÔeTì ¬s’‘·T\≈£î Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ¬s’‘·T\T >∑Te«\ yÓ+ø£≥¬s&ç¶, >∑Te«\ dü+Je¬s&ç¶, b˛¬s&ç¶sêeTdüTu≤“¬s&ç¶, sêeT#·+Á<äT&ÉT, »j·TsêeTT&ÉT, yÓ+ø£≥sêeTj·T´. $ÄsYˇ\T Á|ükÕ<é¬s&ç¶, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, q]‡¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e÷~>∑\ |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´ yÓ’K]ì Á|ü<ä]ÙdüTÔqï Á|üuÛÑT‘·«+ ø=*$T>∑T+&É¢, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ¬syÓqT´ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ m+ÄsY|æmdt Bø£å •_sêìï <äø£åD≤~ sêÁcÕº\ n<Ûä´≈£åî\T <ä+&ÉT Ms¡j·T´ eT+>∑fi¯yês¡+ dü+<ä]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ e÷~>∑\ |ü≥¢ ìs¡¢ø£å´ yÓ’ø£]ì #·÷|ü⁄‘·T+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ∫‘·Ô X¯ó~› ñ+fÒ πs|ü⁄ »s¡>∑uÀj˚T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚X¯+˝À md”‡eØZø£s¡D #˚j·÷\ì Äj·Tq Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. md”‡eØZø£s¡D #˚j·Tø£b˛‘˚ e#˚à ñ|ü mìïø£\˝À ø±+Á¬>dt z≥$Tì #·$#·÷&Éø£ ‘·|üŒ<äT. Á|ü‹|üø£å Hêj·T≈£î&ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT md”‡eØZø£s¡D ô|’ H√s¡T $|üŒ&É+˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T. XÊdüq düuÛÑ düe÷y˚dü+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ e‹Ô&ç rdüT≈£îsêe\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ m+ÄsY|æmdt ø±s¡´<ä]Ù Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´ø£å\T ≈£î˝≤¢j·T|üŒ, n+øϬs&ç¶|ü*¢ m+ÄsY|æmdt Hêj·T≈£î\+<äs¡T á Bø£å˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ç eTè‹ ne⁄≈£î, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ |ü]~Û˝Àì sêe÷|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q |üø°ÿs¡¬s&ç¶ y˚Tq\T¢&ÉT eT+&É\ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT s√∫¬s&ç¶(37) ôV’≤Á<ëu≤<é yÓ’<ä´XÊ\˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTs¡DÏ+#ês¡T. $esê\˝ÀøÏ yÓfi¯¢>± Äj·Tq ø=~› s√E\ ÁøÏ‘·+ qT+&ç rÁe nHês√>∑´+‘√ uÛ≤<ä|ü&ÉT‘·÷ ñHêïs¡T. yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´+ ø√dü+ $$<Ûä yÓ’<ä´XÊ\˝À #·÷|æ+∫ ôV’≤Á<ëu≤<é≈£î ‘·s¡*+∫q |òü*‘·+ ˝Òø£b˛sTT+~. Ç‘·ìøÏ uÛ≤s¡´, ≈£L‘·Ts¡T ñHêïs¡T. yê] ≈£î≥T+u≤ìï |ü\Te⁄s¡T sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T |üsêeT]Ù+#ês¡T. ãq>±q|ü*¢ ìjÓT»ø£es¡Z+ ‘˚<˚bÕ Ç+#êsY® _.dæ »Hês¡úHé¬s&ç¶, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Ç+#êsY® mÁs¡uÀ‘·T\ yÓ+ø£≥¬s&ç¶, ne⁄≈£î eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·˝≤¢ sê»X‚KsY ¬s&ç¶, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Á>±eT Á|ü»\T ‘·+&√|ü‘·+&Ü\T>± eTè‘·Tì≈£î≥T+u≤ìøÏ dü+‘ê|ü+ ‘Ó*bÕs¡T.

Jy√ HÓ+ãsY 3 neT\T ø√dü+ 12q #·˝À nôd+;¢ yÓ\T>√&ÉT e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): Jy√ HÓ+ãsY eT÷&ÉT neT\T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ áHÓ\ 12e ‘˚Bq #·˝À nôd+;¢ ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ÄXÊes¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé ø±s¡´<ä]Ù düTC≤‘·, s¡Vü≤e÷q_, d”◊{Ïj·TT &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù @düTs¡‘·ï+\T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. >∑‘· Äs¡T dü+e‘·‡sê\ qT+∫ Jy√ HÓ+ãsY eT÷&ÉT neT\T #˚dæq|üŒ{Ïø° ÄX¯es¡ÿs¡¢ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ ∫qï#·÷|ü⁄ #·÷|ædüTÔ+<äHêïs¡T. 2001 »qe] 4e ‘˚Bq yê]yê] bÕ]‘√wæø±\T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ á Jy√ #·{≤ºìï neT\T#˚dæq|üŒ{Ïø° y˚‘·Hê\T n+<äø£ Çã“+<äT\ |ü&ÉT‘·THêïeTHêïs¡T. j·T÷ìbòÕyéT n\yÓHé‡, {Ï.m.&çm, ô|+&ç>¥˝À ñqï y˚‘·Hê\T, ‘·~‘·s¡ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêì¬ø’ #˚|üfÒº á #·˝À nôd+;¢ ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. ø±e⁄q õ˝≤¢˝Àì nìï ÄXÊes¡ÿs¡¢ j·T÷ìj·TqT¢ e÷]à 12q #·˝À¢ nôd+;¢ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHê\Hêïs¡T.

eT<ä´+<ës¡T&çô|’ ˝≤؃ s¡aT[|æq môd’‡ >∑÷&É÷s¡T e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Hê>∑˝≤|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À eT<ä´+ ùd$+∫ Ms¡+>∑+ #˚düTÔ+&É>± môd’‡ $»j·T\øÏåà eT<ä´+ <ës¡TìøÏ ˝≤]ƒ‘√ ãT~›#Ó|æŒ+~. eT<ä´+ ùd$+∫ s√&É¢ô|’ n\¢s¡T¢ #˚dü÷Ô Á|ü»\≈£î Çã“+<äT\T ø£*–ùdÔ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<ä+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä{À Á&Ó’es¡T¢ ìã+<Ûäq\T ñ\¢+|òæT+∫ Á|üj·÷D°≈£î\qT møÏÿ+#·T≈£î+≥THêïs¡ì yê]ô|’ #·≥º]‘ê´ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T.

eè<äTΔ\≈£î ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ne⁄≈£î e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì eè<äT›\≈£î ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤düTÔq≥T¢ õ˝≤¢ eè<äT›\ dü+πøåeT dü+|òüT+ Ä<Ûä´≈£åî\T XÊ´yéTdüHé ‘Ó*bÕs¡T, eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ãT<∏äyês¡+ kÕúìø£ m+|æ&çz ø±sê´\j·T+˝À ádü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T, 60 dü+e‘·‡sê\T ô|’ã&çq yê]øÏ Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\T, sêsTTr\T, bÕ\d”\T ,πø+Á<äsêhÁ|üuÛÑT‘ê«\T ø±s√Œπs{Ÿ dü+düú\T sTT#˚à sêsTTr\ô|’ ne>∑Vü≤q dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤dü÷ÔqeTìï ‘Ó*bÕs¡T.


ãT<Ûäyês¡+ e÷]Ã 7, 2012

düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ b˛sê{≤\T #˚j·T+&ç Ä‘·à≈£Ls¡T{ÖHé, e÷]à 6, (düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ düüeTdü´\ |ü]cÕÿsêì¬ø’ b˛sê{≤\T #˚j·÷\ì dæ|æm+ &ç$»Hé Hêj·T≈£î\T sê»X‚KsY nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ düT<äs¡ÙHées¡à kÕàs¡ø£ uÛÑeq+˝À ìs¡«Væ≤+∫q eT+&É\ $düÔè‘· kÕúsTT düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. Ä‘·à≈£Ls¡T| ü≥ºD+‘√ bÕ≥T #·T≥Tº |üø£ÿ\ Á>±e÷˝À¢‘ê>∑T˙{Ï ø=s¡‘·‘√ Á|ü»\T Çø£ÿ≥¢≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì nsTTq|üŒ{ÏøÏ n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔHêïs¡Hêïs¡T. n\{≤π> |ü<˚fi¯¢sTTq Çfi¯¢ düú˝≤\≈£î dü+ã+~Û+∫q |ü{≤º\≈£î düú˝≤\qT #·÷|æ+#·&É+˝À ≈£L&Ü ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤+#·&É+ XÊX¯«‘· ‘ê>∑T˙{Ï |ü<∏äø±ìï |üP]Ô #˚kÕÔeTì dü]ø±<äì nHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü ◊<˚fi¯ó¢>± >=|üŒ\T #ÓãT‘·THêïπs ø±ì |ü]wüÿ]+#·&É+˝À

|òüTÀs¡+>± $|òü\eTj·÷´s¡Hêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ sêqTqï mìïø£˝À¢ Á|ü»˝Ò ãT~› #ÓãT‘ês¡ì nHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ◊<äT sêÁcÕº˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ |òüTÀs¡+>± $|òü\yÓTÆ+<äì nHêïs¡T. Á|ü»\T m<äTs=ÿ+≥Tqï nìï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚ ~X¯>± Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T b˛sê{≤\≈£î dæ<ä›+ ø±yê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT ôd’‘·+ ù|<ä Á|ü»\≈£î n+~+#·&É+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. n~Ûø±s¡ bÕغøÏ #Ó+~q Hêj·T≈£î \πø ‘·|üŒ dü+πøåeT |ü<∏äø±\T ù|<ä Á|ü»\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&É≥+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T @düTs¡‘·ï+, s¡DBÛsY, qs¡dæ+Vü‰Hê j·Tø˘, kÕ«eTT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

øÏ+~ kÕúsTT qT+#˚ bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚j·÷* Ä‘·à≈£Ls¡T{ÖHé, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): øÏ+~ kÕúsTT qT+#˚ yÓ’mkÕ‡ÄsY ø±+Á¬>dt bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚ùd+<äT≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿ ø±s¡´ø£s¡Ô ø£èwæ #˚j·÷\ì lXË’\+ ìjÓ÷»ø£es¡Z yÓ’mkÕ‡Ä؇ Ç+#êsY® ãT&ܶ sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ Ä bÕغ ø±sê´\j·T+˝À |ü≥ºD+˝Àì 20 yês¡T¶\ ø£$T{°\ @sêŒ≥T ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. bÕغì øÏ+~ kÕúsTT qT+∫ |ü{Ïwüº|ü]∫q|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·y˚T $»j·T+ kÕ<Ûä´|ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ Á|ü‹ ø±s¡´ø£s¡Ô ñ‘ê‡Vü≤+‘√ eTT+<äT+&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. bÕغ˝À |ü<äe⁄\T eTTK´+ ø±<äì |üì#˚dæq|ü⁄Œ&˚ bÕغ˝À >∑T]Ô+|ü⁄ \_ÛdüTÔ+<äì á $wüj·÷ìï Á|ü‹ ø±s¡´ø£s¡Ô >∑T]Ô+#·Tø√yê\Hêïs¡T. n˝≤π> ‘·«s¡˝À »s¡T>∑uÀe⁄ Ä‘·à≈£Ls¡T Áπ>&é `3 eTTì‡bÕ©º mìïø£˝À¢ K∫Ñ·+>± yÓ’mkÕ‡ÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ¬>\T|ü⁄ kÕ~Û+#˚˝≤ |üì#˚j·÷\ì nHêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ Á|ü‘˚´ø£+>± <äèwæº kÕ]+#ê\Hêïs¡T. ‘·eT bÕغ

7

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

#Ó+~+<äì nHêïs¡T. n˝≤π> 130@fi¯¢ #·]Á‘· ñqï ny˚T~Û˝À ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt z&çb˛e&É+ |ü≥¢ Á|ü»˝À¢ m˝≤+{Ï e´‹πsK‘· e⁄+<√ n+<ä]øÏ ns¡úeTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt kÕúìø£ {Ï&ç|æ˝À ñqï Hêj·T≈£î˝À¢ dædüºyéT düÁø£eT+>± ˝Ò<äì nHêïs¡T. &ÉãT“ ñqï Hêj·T≈£î&ÉT Ç+#êsY®>± e#êÃ&ÉT.. \ø£å\T ÇkÕÔs¡qï ø√D+˝À Hêj·T≈£î\T ñHêïπs ø±ì Á|üC≤_Ûe÷q+ >∑\ Hêj·T≈£î\T mes¡T ˝Òs¡ì nHêïs¡T. n˝≤π> ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ\≈£î Á|ü»˝Ò >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓãT‘ês¡Hêïs¡T. ø±>± ‘·eT bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ ~e+>∑‘·H˚‘· dü+πøåeT |ü<∏äø±\ìï+{Ïì ‹]– Á|üy˚X¯ô|≥º&Éy˚T ø±≈£î+&Ü n<äq+>± eT¬sH√ï dü+πøåe÷\qT ¬>\Tbı+~‘˚ |üqTï\ $wüj·T+˝À sêsTTr ôd’‘·+ ‘·eTH˚‘· Á|üy˚X¯ô|&É‘ês¡ì nHêïs¡T. á Ç#˚Ã+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. ø±>± ‘·eTH˚‘· ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T ÇkÕÿ\ »>∑Héô|’ n~Ûø±s¡T\ bÕغ #˚düTÔqï ≈£îj·TT≈£îÔ\T @$ s¡y˚Twt, ms¡Te sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶, s¡Væ≤e÷Hé, |òü*+#·eHêïs¡T. ‘·«s¡˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ Á|ü»˝Ò j·TT>∑+<ÛäsY¬s&ç¶, ‹eTàj·T´j·÷<äyé, yÓHêï ãT~› #ÓãT‘ês¡Hêïs¡T. ø±>± ◊<äT sêÁcÕº\ l<ÛäsY¬s&ç¶, >√ø±], lHê<Ûé ‘·~‘·s¡T\T mìïø£˝ |òü*‘ê˝À¢ ø±+Á¬>dt |òüTÀs¡+>± yÓ’|òü\´+ bÕ˝§ZHêïs¡T. lXË’\+ ìjÓ÷»ø£es¡Z yÓ’mkÕ‡Ä؇ Ç+#êsY® ãT&ܶ

m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±ìøÏ uÛÑ÷$T|üP» pbÕ&ÉTã+>±¢ e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì ¬s’‘ê+>±ìøÏ mH√ï dü+e‘·‡sê\T>± ñ]dü÷Ô edü÷Ôqï pbÕ&ÉTã+>±¢ 1-2 m‹Ôb˛‘·T\ |ü<∏äø±\ ø√s¡≈£î q+~ø√≥÷ÿs¡T XÊdüqdüuÛÑT´\T \_Û“yÓ+ø£≥kÕ«$T ø£èwæ e\¢ á HÓ\ 8q eT+&É\|ü]~˝Àì ‘ê{ÏbÕ&ÉT Á>±eT+e<ä› ∫qï ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊKeT+ Á‹ {Ï,õ yÓ+ø£fÒXŸ, m+|æ j·Tdt|æyÓ’¬s&ç¶ , j·TyéTj·T˝Ÿ@ \_“yÓ+ø£≥kÕ«$T \T uÛÑ÷$T |üP»ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $#˚ÃdüTÔqï≥T¢ eT+&É\ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T b˛‘·T\bÕ&ÉT eTùV≤X¯«s¡¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T, >∑‘·+˝À @+‘√ eT+~ eTj·Te÷ ≥\T #Ó|üŒ&É+ ‘·|üŒ>√s¡+‘· |òü*‘·+ ≈£L&É˝Ò<äHêïs¡T, e÷H˚‘· m+‘√ |ü≥Tº<ä\‘√ Ç∫Ãq yê>∑›Hêìï HÓs¡y˚s¡Ã&É+˝À |ü≥TºM&Éì $Áø£e÷s¡Tÿ&ç˝ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ e‹Ô&ç ‘Ó∫à dü÷eTs¡T s¡÷.87 ø√≥¢ ‘√ pbÕ&ÉTã+>±¢ 1-2 m‹Ôb˛‘·T\ |ü<∏äø±\qT eT+Es¡T #˚sTT+∫q |òüTq‘· e÷ Hêj·T≈£îì<˚qì nHêïs¡T, á |üqT\qT á HÓ\ qT+∫ e#˚à dü+e‘·‡s¡+ ôdø£º+ãsY HÓ\˝À |üP]Ô #˚j·÷\ì á |ü<∏äø£+ <ë«sê 7,500 mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+~kÕÔ eTì ‘·+¬>&É+#ê, ã+>±¢, bÕs¡TeT+#ê\, *+>∑|ü⁄s¡+, sêeTdüeTTÁ<ä+, e]>√|ü⁄\, ‘·~‘·s¡ Á>±eT\≈£î m‹Ôb˛‘·T\ |ü<∏äø£+<ë«sê ìs¡T n+~kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T, á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T >∑&ɶ+ Vü≤qTeT+‘·¬s&ç¶,eT<äT›s¡T düT<ëø£sY, >√ø±] ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T

zãT˝≤|ü⁄s¡+˝À

qs¡dæ+Vü≤kÕ«$T ‹s¡THêfi¯ ne⁄≈£î, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì zãT˝≤|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ ˇø£ øÏ˝À MT≥sY <ä÷s¡+˝À ñqï qs¡dæ+Vü≤ kÕ«$T Á>±eT ‹s¡TD≤˝À‘·‡e+ »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ Ä\j·T <äs¡à≈£s¡Ô #·+Á<äT&ÉT eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ $˝Ò≈£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ 8 >∑+≥\≈£î Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚dæ }s¡T ãj·T≥ ñqï qs¡dæ+Vü≤kÕ«$Tì |ü\¢øÏ˝À rdüTø=ì e∫à zãT˝≤|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À n+>∑s¡+>± yÓ’uÛÑe+>± Á>±yÓ÷‘·‡e ‹s¡TD≤\ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷ìï ≈£î&Ü @sêŒ≥T #˚XÊeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ø±eT<äVü≤q+

ø£\|ü yê´qT |ü≥Tº≈£îqï n~Ûø±s¡T\T H˚s¡T&ÉT>=+&É, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô) : ìs¡à˝Ÿ yÓ’|ü⁄ nÁø£eT+>± düs¡|òüsê #˚düTÔqï düTe÷s¡T s¡÷.2\ø£å\ $\Te #˚ùd fÒ≈£î <äT+>∑\qT ‘·s¡*düTÔqï yê´qTqT n≥M n~Ûø±s¡T\T |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. e÷eT&É eT+&É\+ yÓTT+&ç>∑T≥º n≥M #Óø˘b˛düTº e<ä› $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤k˛Ôqï n≥M dæã“+~ nqTe÷qdüŒ<ä+>± ñqï yê´HéqT ‘·qF #˚j·T>± Á&Ó’esY |üsês¡j·÷´&ÉT. yê´HéqT ‘·ìF #˚j·T>± n+<äT˝À 50 fÒ≈£î <äT+>∑\T ãj·T≥|ü&ܶsTT. á yê´HéqT kÕ«BÛq|üs¡T#·T≈£îqï n≥M dæã“+~ n≥MπøåÁ‘ê~Ûø±] ø±sê´\j·÷ìøÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

u≤*ø± #˚‘·qô|’ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£eT+ m$Tà>∑q÷s¡T, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì <äqyêdæbòÕs¡+ d”m˝ŸÄsYd” uÛÑeq+˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î u≤*ø± #˚‘·q ø±s¡´Áø£eT+ô|’ @|” eTVæ≤fi≤ dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. Væ≤+dü, $eø£å, Hêj·T ø£‘·«+, ã\ø±]àø£‘·, u≤\ dü+|òüT{Ï‘· nH˚ n+XÊ\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê s¡T. düe÷»+˝À u≤\u≤*ø£\T eT+∫ bÂs¡T\T>± m<ä>±\+fÒ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ø£Hêï ñbÕ<Ûë´j·TT\ bÕÁ‘˚ n‘·´+‘· ø°\ø£eTì dü+düú düeTq«j·T ø£s¡Ô $<ë´e‹ ù|s=ÿHêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\˝À u≤\u≤*ø£\qT ns¡ú+ #˚düT≈£îì yê] eT<Ûä´ m˝≤+{Ï $eø£å ˝Ò≈£î+&Ü $<ë´uÀ<Ûäq #˚j·÷\Hêïs¡T. á ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä\÷s¡T, ¨\>∑T+&É, Vü≤\Vü≤]«, øö‘êfi¯+, |ü‹Ôø=+&É ‘·~‘·s¡ eT+&É˝≤\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚‘·Hê\T #Ó*¢+#ê\+≥÷ ÄX¯ es¡ÿs¡¢ <Ûäsêï >√HÓ>∑+&É¢, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ◊<äT HÓ\\ y˚‘·Hê\T n<ä˝Ò<ä+≥÷ ÄX¯ es¡ÿs¡T¢ Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]ô|’ >∑+≥bÕ≥T <Ûäsêï ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. uÛ≤Ø>± yêVü≤Hê\T düÔ+_Û+∫b˛e&É+‘√ yêVü≤q#√<ä≈£î\≈£î rÁe n+‘·sêj·T+ ø£*Z+~. dü+ã+~Û‘· &Üø£ºsY düe÷<Ûëq+ #Óù|Œes¡≈£î á düyÓTàqT ø=qkÕ–kÕÔeTì, $s¡$T+#˚ Á|üdüπøÔ ˝Ò<ä+≥÷ ÄX¯ es¡ÿs¡T¢ yÓTT+&çπøXÊs¡T. düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüT≈£îqï môd’‡ dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ VüQ{≤VüQ{Ïq #˚s¡T≈£îì yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\qT |æ*|æ+∫ düeTdü´qT dü<äT›eTì–+#ês¡T.

¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√+&ç uÒ‘·+#·s¡¢, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\ uÛÑ÷ düeTdü´\ qT, $yê<ë\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\qT Á|üy˚X¯ô|{Ϻ+<äì, ¬s’‘·T\T Á>±eT ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äضy√ eTTs¡ [ nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ≈£î\eTT\|ü˝…¢ Á>±eT+˝À ‘·Vü≤d”˝≤›sY •esêeTT\T Ä<Ûä«s¡´+˝À ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ »]–+~. á dü+<ä s¡“¤+>± Á>±eT+˝À e´ekÕj·T dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T, &ûyÓ’m|òt◊ Hêj·T≈£î\T Á>±eT+˝À HÓ\ø=qï |ü\T düeTdü´\qT Äضy√ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤¢s¡T.

|òüTq+>± e÷¬seTàe« ñ‘·‡yê\T <˚es¡>∑÷&Ó+, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝Àì ãqyêdæ Á>±eT+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ e÷¬seTàe«, ≈£î+≈£î\eTà <˚es¡ ñ‘·‡e\T |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTVæ≤fi¯\T neTàyês¡¢≈£î HÓ’y˚<ä´+ düeT]Œ+∫ uÛÑøÏÔÁX¯<äΔ\‘√ |üP»\T #˚XÊs¡T. Ä&É|ü&ÉT#·T\ sêø£‘√ Á>±eT+˝À dü+<ä&ç HÓ\ø=+~. ñ‘·‡yê\ dü+<äs¡“¤+>± ø√˝≤≥+, Hê≥ø±\T, ‘·~‘·s¡ kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«]Ô+#ês¡T.

|üX¯óyÓ’<ë´~Ûø±s¡T\ düe÷y˚X¯+ m$Tà>∑q÷s¡T, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+ ãqyêdæ bòÕs¡+˝Àì |üX¯ó dü+es¡úø£ XÊK •ø£åD πø+Á<ä+˝À &ç$»Hé |üX¯óyÓ’<ë´~Ûø±s¡T\≈£î CÒ&û yÓ+ø£≥s¡eTD dü+j·TTø£Ô düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. @&Ü~˝À #˚dæq |üqT\ ìy˚~ø£\qT rdüT≈£îHêïs¡T. ø£s¡Te⁄˝À |üX¯óÁ>±dü+ ø=s¡‘·qT n~Û>∑$T+#˚+ <äT≈£î rdüTø√yê*‡q ‘·>∑T C≤Á>∑‘·Ô\qT $e]+#ês¡T.Ä<√ì @&û s¡eTDj·T´, Äj·÷ eT+&É˝≤\ |üX¯óyÓ’<ë´~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

10, 11e ‘˚B˝À¢ $s¡dü+ kÕVæ≤r düuÛÑ\T lXË’\+ e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô): bÕ\TZDX¯ó<ä› #·‘·Ts¡ú•ì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·TÁ‘·+ 6.30 >∑+≥\≈£î Ä\j·T eTT+<äT uÛ≤>∑+˝Àì >∑+>±<Ûäs¡ eT+&É|ü+ e<ä› ø±eT<äVü≤q ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À lkÕ«$TneTàyês¡¢≈£î Á|ü<√wü |üP»\ nq+‘·s¡+ >∑&綑√ #˚j·Tã&çq eTqà<äs¡÷bÕìï <äVü≤q+ #˚j·T&É+ »]–+~. eTqà<äT&ÉT •e ‘·b˛ uÛÑ+>∑+ #˚j·T>± ø√|æ+∫q |üs¡eT•e⁄&ÉT bÕ\TZq X¯ó<ä› #·‘·Ts¡ú• s√EqH˚ <äVæ≤+|üCÒXÊ&Éì |ü⁄sêD≤\T #ÓãT‘·THê´sTT. á ø±s¡D+>±H˚ á #·‘·Ts¡ú• s√Eq eTqà<äTìï <äVæ≤+|üCÒj·÷\ì XÊÁdüÔÁ>∑+<Ûë\T #ÓãT‘·THêïsTT. á XÊÁdüÔ Á|üe÷D+ Ä<ës¡+>±H˚ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ bÕ\TZqX¯ó<ä› #·‘·Ts¡ú• s√Eq kÕj·T+Á‘·+ 6.30 >∑+≥\≈£î <˚ekÕúq+ yês¡T ø±eT<äVü≤q ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·&É+ ÄqyêsTTr, bÕ\TZq #·‘·Ts¡úo ns¡›sêÁ‹ es¡≈£î @ s√Eq ñ+≥T+<√ Äs√EqH˚ ø±eT <äVü≤q+ #˚j·÷\ì Á>∑+<Ûë\T #ÓãT‘·THêïsTT. á ø±eT<äVü≤Hêìï <ä]Ù+#·&É+ e\q •eø£{≤ø£å+ \_ÛdüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À y˚<ä|ü+&ç‘·T\T, ns¡Ã≈£î\T, @áz\T kÕ<äq+<ä+, eT\¢j·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô) : $|ü¢e s¡#·sTT‘·\ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ª$s¡dü+ kÕVæ≤r düuÛÑ\Tμ á HÓ\ 10, 11e ‘˚B˝À¢ ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+˝Àì ùdº{Ÿ u≤´+ø˘ ø±\˙˝Àì \j·THé‡ø£¢uŸ ø£˝≤´DeT+&É|ü+˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï ≥T¢ õ˝≤¢ $s¡dü+ düuÛÑT´\T k˛eTX‚KsYX¯s¡à ‘Ó*bÕs¡T. á düuÛÑ\≈£î $s¡dü+ sêÁwüº düuÛÑT´\T es¡es¡sêe⁄, ø£˝≤´Dsêe⁄\T Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. á düuÛÑ\≈£î kÕVæ≤‘ê´_Ûe÷qT\+<äs¡÷ Vü‰»s¡Tø±yê\ì ø√sês¡T.

nqï<ëHêìøÏ s¡÷. \ø£å $sêfi¯+

eT+Á‘ê\j·T+, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô) : z nC≤„‘· uÛÑ≈£îÔ&ÉT sê|òüTy˚+Á<äkÕ«$T eTsƒ¡+˝À nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $sêfi¯+>± s¡÷.1\ø£å n+~+∫q≥T¢ eTsƒ¡+ n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø±>± kÕ«$Tyê] VüQ+&û Ä<ëj·T+ ˝…øÏÿ+|ü⁄˝À yÓTT‘·Ô+ s¡÷.68 \ø£å\T e#êÃj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. n+<äT˝À sê|òüTy˚+Á<äkÕ«$T eTsƒ¡+ VüQ+&û Ä<ëj·T+ s¡÷.68,98,061 q>∑<äT »yÓTÆq≥T¢ n~Ûø±s¡T\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. ã+>±s¡+ 95 Á>±eTT\T, yÓ+&ç 570 Á>±eTT\T uÛÑ≈£îÔ\T ø±qTø£\ s¡÷|ü+˝À kÕ«$Tyê]øÏ düeT]Œ+#·T≈£îHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ç~ πøe\+ HÓ\s√E\ VüQ+&û <ë«sê e∫Ãq≥Te+{Ï Ä<ëj·TeTHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

ãT<Ûäyês¡+, 7 e÷]Ã 2012

q\+<ä |ü<äe ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î |òüTq+>± M&√ÿ\T ø±´+|üdt Ä|òt Ç+&çj·÷ q÷‘·q sêhñbÕ<Ûä´≈£åî&ç>± &Üø£ºsY ãs¡ÿ‘·T˝≤¢ q+<ë´\ e÷]à 6,(düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ u§eTà\ düÁ‘·+˝Àì q\+<ä ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À |ü<äe ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú \≈£î M&√ÿ\T düuÛÑqT eT+>∑fi¯yês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± q+<ë´\ ñ|ü $<ë´~Ûø±]DÏ ‘êôV≤sê düT˝≤ÔHê, sêeTÁøÏwüí $<ë´dü+düú\ n~ÛH˚‘· &Üø£ºsY õ. sêeTø£ècÕí¬s&ç¶, C…$Äs YÄsY $<ë´dü+düú\ n~ÛH˚‘· \ø°åàø±+ ‘ê¬s&ç¶, mdt|æõ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ ø£s¡kÕŒ+ &Ó+{Ÿ õ.yÓ’. eTH√Vü≤sY, q+<ë´\ &ç$»Hé Áô|’y˚≥T dü÷ÿ˝Ÿ‡ nk˛dæj˚T wüHé n<Ûä´≈£åî\T &ç. <ädüÔ–], |ü≥ºD Áô|’y˚≥T dü÷ÿ˝Ÿ‡ nk˛dæj˚TwüHé ø±s¡´<ä]Ù qeuÛ≤s¡‘Y VüQùd‡Hé, q\+<ä $<ë´dü+düú\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´ j·TT\T kÕy˚T\T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± eTTK´ n‹~∏ ‘êôV≤sê düT˝≤ÔHê e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H˚{Ï

u≤\˝Ò πs|ü{Ï j·TTe uÛ≤s¡‘· düe÷» bÂs¡T\ì, ø±e⁄q $<ë´s¡Tú\T, ñbÕ <Ûë´j·TT\T uÛÀ~+∫q n+XÊ\qT ÁX¯<ä›>± nuÛÑ´dæ+∫ eT+∫ |òü*‘ê \qT kÕ~Û+#ê\Hêïs¡T. $<ë´s¡Tú\T j·÷+Á‹ø£ $<ä´≈£î dü«dæÔ |ü\Tø±\ì, n<˚$<ä+>± ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Çs¡T>∑T bıs¡T>∑T $<ë´s¡Tú\qT #·÷dæ ‘·eT |æ\¢\ô|’ sê´+ø˘\ $<ëHêìï ã\e+

‘·+ #˚j·T≈£L&É<äHêïs¡T. nãT›˝Ÿ ø£ ˝≤+ ˝≤+{Ï eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T sê´+ ≈£î\T kÕ~Û+#·˝Ò<äT ø±˙ J$‘·+˝À sêDÏ+#·>∑*øÏ >=|üŒ yÓ’C≤„ì≈£î\T>± e÷sês¡Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À \ø°åàø±+‘ê¬s&ç¶, eTH√Vü≤sY, <ädüÔ–], qeu≤s¡‘· VüQùd‡Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å˝À¢ sêDÏ+#ê\ì ÄodüT‡\qT n+<äCÒXÊs¡T.

$<äT´‘YXÊK˝À U≤∞>± ñqï

düuŸùdºwüHé Ä|üπs≥s¡¢ b˛düTºqT uÛÑØÔ #˚j·÷*: d”◊{°j·T÷ ø£s¡÷ï\T, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô) : $<äT´‘Y XÊK˝À õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± K∞>± ñqï yÓTT‘·Ô+ 259 düuŸùdºwüq¢ Ä|üπs≥s¡¢ b˛düTº\qT ‘·ø£åDy˚T m+bÕ¢sTTyÓT+{Ÿ <ë«sê uÛÑØÔ #˚j·÷\ì j·T÷HÓ’f…&é m\ÁøϺdæ{° m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé(d”◊{°j·T÷) sêÁwüº düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù |æ.Hê>∑sêE, ø£s¡÷ï\T, õ˝≤¢ Øõq˝Ÿ >ös¡yê<Ûä´≈£åî\T, d”◊{°j·T÷ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T m+&û. n+õu≤ãT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ d”◊{°j·TT õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+ ø±]àø£ ø£s¡Ùø£ uÛÑeHé˝À ¬ø.eT*¢ø±s¡T®q n<Ûä´ø£å‘·q &ç$»Hé ø£$T{° düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ p˝…’ 2011 qT+∫ 195 eT+~ pìj·TsY ˝…’HéyÓTHé‡qT ˇø£ |üø£ÿ düuŸùdºwüHé Ä|üπs≥s¡T¢>±qT, eTs√|üø£ÿ &çÁdæºã÷´wüHé ôdø£¸H釽À |ò”˝Ÿ¶˝À &ÉãT˝Ÿ &É÷´{°\T #˚sTTdü÷Ô, ø=‘·Ô>± ÁbÕs¡+_Û+ ∫q 18 düuŸùdºwüHé\˝À 64 eT+~ì Ä|üπs≥s¡T¢>± m+bÕ¢sTTyÓT+{Ÿ <ë«sê uÛÑØÔ #˚j·÷*‡+ ~>±, ø=+‘·eT+~ n~Ûø±s¡T\T, >∑T]Ô+|ü⁄ dü+|òü÷\

Hêj·T≈£î\T, ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢ ≈£îeTà¬ø’ÿ ˇø=ÿø£ÿ b˛düTº\≈£î <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT qT+∫ Hê\T>∑Tqïs¡ \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T rdüTø=ì uÛÑØÔ #˚XÊs¡ì, á b˛düTº˝À¢ ìj·T$T+∫q Ä|üπs≥s¡¢qT ‘·ø£åDy˚T ‘=\–+∫ $õ˝…Hé‡ n~Ûø±s¡T\‘√ düeTÁ>∑yÓTÆq $#ês¡D »]|æùdÔ nìï yêdüÔyê\T ã≥ºãj·T\T ne⁄‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. 18 düuŸùdºwüHé Ä|üπs≥s¡¢ ìj·÷eTø£+˝À »]–q nÁø£e÷\qT ‘·ø£åDy˚T $õ˝…Hé‡ n~Ûø±s¡T\‘√ düeTÁ>∑yÓTÆq $#ês¡D »]|æ+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n<˚ $<Ûä+>± ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\+<ä]øÏ Jy√ HÓ+. 11qT ‘·ø£åDy˚T neT\T #˚j·÷\ì, MT≥s¡T Ø&ÉsY‡≈£î ø£˙düy˚‘·Hê\T neT\T #˚dæ, yê]øÏ á|”m|òt, ámdt◊\T neT\T #˚j·÷\ì, Á|ü‹ düuŸùdºwüHé≈£î yê#YyÓTHéqT yÓ+≥H˚ ìj·T$T+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. dü‘·´+, _.Hêsêj·TDeT÷]Ô, mdt.n;ÛuŸu≤cÕ, eTH√Vü≤sY¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T á düe÷y˚X¯+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.

n~Ûø£ |ò”E\qT, nÁø£eT n&çàwüq¢qT n&ÉT¶≈£î+{≤+ ;d” $<ë´]ú dü+|òüT+ ø£s¡÷ï\T, e÷]à 6 (düTes¡íyês¡Ô) : ;d” $<ë´]ú dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À dü+|òüT+ ø±sê´\j·T+˝À $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ;d” $<ë´]ú dü+|òüT+ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ;d” s¡y˚Twt eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§ZHêïs¡T. ;d” $<ë´]ú dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.Äq+<é n<Ûä´ø£å‘·q á düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ;d” s¡y˚Twt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´ e´edüúqT Á|üøå±fi¯q #˚j·÷\ì, |ò”E ìj·T+Á‘·D #·≥º+ |ü{Ïwüº+>± neT\T #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘·« $<ë´~Ûø±s¡T\qT, $<ë´XÊK eT+Á‘·T\qT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ù|<ä ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ $<ë´s¡Tú\≈£î ø±s=Œπs{Ÿ $<ä´ ñ∫‘·+>± n+~+#ê*. n~Ûø£ |ò”E\qT, nÁø£eT n&çàwüq¢qT $<ë´ <√|æ&çì, yê´bÕsêìï n]ø£{≤º*. Á|üuÛÑT‘·« ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï#·ì $<ë´dü+düú\qT d”CŸ #˚dæ Äj·÷ j·÷»e÷Hê´\ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T ãHêsTT+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n~Ûø£ |ò”E\T, nÁø£eT n&çàwüq¢≈£î, >∑T]Ô+|ü⁄ ˝Òì $<ë´dü+düú\≈£î e´‹πsø£+>± Á|üD≤[ø£qT dæ<äΔ+ #˚düT≈£îHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ ∫e] qT+∫ ø±s=Œπs{Ÿ $<ë´dü+düú\ <√|æ&çøÏ e´‹πsø£+>± >∑T»sê‘Y ‘·s¡Vü‰˝À ñ<ä´e÷ìï ì]àkÕÔeTHêïs¡T. eTTK´+>± πøX¯e¬s&ç¶, uÛ≤wü´+, Hêsêj·TD, l#Ó’‘·q´, s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹,

>±j·TÁ‹, e÷düºsY yÓTÆ+&é‡ e+{Ï ø±s=Œπs{Ÿ $<ë´dü+düú\ô|’ Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T Á|ü‘˚´ø£ <äèwæºì kÕ]+∫ yê{Ï Ä>∑&Ü\≈£î ø£fiËfl+ y˚dæ $<ë´s¡Tú\≈£î HêD´yÓTÆq $<ä´ n+<˚˝≤ #·÷&Ü\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.Äq+<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêuÀj˚T $<ë´düe‘·‡s¡+˝À nÁø£eT n&çàwüq¢qT, n~Ûø£ |ò”E\qT n&ÉT¶≈£î+{≤eTì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T ôd’‘·+ Á|üuÛÑT‘·« $<ä´≈£î n+&É>± ì*∫, ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ $<ë´s¡Tú\≈£î ñqï‘· $<ä´ n+<˚˝≤ #·÷&Ü\ì $»„|æÔ #˚XÊs¡T. Áô|’y˚{Ÿ, ø±s=Œπs{Ÿ $<ë´dü+düú\T $<ä´qT yê´bÕs¡+>± e÷sêà j·Tì $eT]Ù+#ês¡T. $<ë´s¡Tú\ dü+πøåe÷ìï <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì ø±s=Œπs{Ÿ $<ë´dü+düú\T |ò”E\T ‘·–Z+∫ edü÷\T #˚j·÷\Hêïs¡T. |ò”E\ ù|s¡T‘√ $<ë´s¡Tú\qT y˚~Û+#˚ $<ë´dü+düú\ô|’ Á|ü‘·´ø£å Ä+<√fi¯q\T ‘·|üŒeì, Ä+<√fi¯q˝À »]π> |ü]D≤e÷\≈£î Á|üuÛÑT‘·«y˚T |üP]Ô u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê*‡ edüTÔ+<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ;d” $<ë´]ú dü+|òüT+ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù nXÀø˘, ø±s¡´<ä]Ù n+õj·÷<äyé, q>∑s¡ ø£˙«qsY ¬ø.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, $<ë´]ú dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T lìyêdüT\T, s¡$≈£îe÷sY, –&ɶj·T´, <äX¯s¡<∏ä sêeTT&ÉT, ;d” dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T ø=‘·ÔãkÕº+&ÉT e÷]à 6(düTes¡íyês¡Ô) :ø±´+|üdt Ä|òt Ç+&çj·÷ q÷‘·q ø±s¡´es¡Z sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî&ç>± &Üø£ºsY ãs¡ÿ‘·T˝≤¢ mìïø£j·÷´s¡T. Ä~yês¡+ q>∑s¡+˝À »]–q ø±´+|üdt Á|òü+{ŸÄ|òtÇ+&çj·÷ ¬s+&Ée sêh Á|ü‹ì<ÛäT\ düe÷y˚X¯+˝À ôV’≤<äsêu≤<é≈£î #Ó+~q ãs¡ÿ‘·T˝≤¢düj·T´<é q÷‘·q ñbÕ<Ûä´≈£åî&ç>± mìïø£j·÷´&ÉT. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêh yê´|üÔ ø±´+|üdt Á|òü+{Ÿ Á|ü‹ì<ÛäT\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ø±´+|üdt Ä|òt Ç+&çj·÷ C≤rj·T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù d”m s¡}|òt, C≤rj·T ø√XÊ~Ûø±] nãT›˝Ÿ s¡Væ≤e÷Hé\T ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ $X‚wü n‹<∏äT\T>± bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zqï bÕ|ü⁄\sY Á|òü+{Ÿ Ä|òt Ç+&çj·÷ sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T nãT›˝Ÿyê]dt düe÷»+˝À $<ä´, $<ë´s¡Tú\ ÁbÕeTTK´‘·qT $e]+#ês¡T. n<˚ s√E kÕj·T+Á‘·+ q>∑s¡+˝Àì ñeTsY ns¡_ø˘ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ ÁbÕ+>∑D˝À

»]–q ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À q÷‘·q+>± mqTïø√ã&çq sêh Hêj·T≈£î\qT Á|üø£{Ï+#ês¡T. sêh ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± &Üø£ºsY düj·T´<é ãs¡ÿ‘·T˝≤¢., Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± Vü≤dü˝Ÿùwø˘, ø£$T{° düuÛÑT´\T>± ùwø˘nãT›˝≤¢, nMTsYe÷$j·÷, eTTVü≤eTà<é wüØ|òt, eTTVü≤eTà<é Ä_<é, j·T÷qTdtnVü≤à<é, yÓ÷sTTHéU≤Hé, düj·T´<éq÷sY\qT Á|üø£{Ï+#ês¡T.

#Ó˝…¢* C≤&Éø√dü+ ôV’≤ø√s¡Tº Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]ÔøÏ $»„|æÔ ø£s¡÷ï\T Á¬ø’+, e÷]à 6(düTes¡íyês¡Ô) : ‘·q #Ó˝…¢* C≤&É ‘Ó*|æ, ‘·eT≈£î n|üŒ–+#˚˝≤ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì nuÛÑ´]údü÷Ô sêÁwüº ôV’≤ø√s¡Tº Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]ÔøÏ bòÕ´ø˘‡ <ë«sê zs¡«ø£\T¢ eT+&É\+ VüQùd‡Hê|ü⁄s¡+ Á>±eTdüTú&Ó’q $.yÓ÷Vü≤Hé $C≤„|üHê |üÁ‘êìï eT+>∑fi¯yês¡+ |ü+bÕs¡T. Ä<˚ qø£\TqT õ˝≤¢ md”‡øÏ, &ûmd”‡\≈£î ôd’‘·+ Äj·Tq |ü+bÕs¡T. Ä $C≤„|üHê |üÁ‘·+˝À yÓ÷Vü≤Hé Hê\Ze |ü≥ºD b˛©düT ùdºwüHé d”◊ $#ês¡D≈£î s¡eTàHêï&É+≥÷ j·T+.õ.Áã<äsY‡ {Ï$mdt˝À ôd≈£L´]{° >±s¡T¶>± |üì#˚ùd |ü⁄\¢j·T´ ‘·q #Ó˝…¢\T s¡e÷<˚$ì á HÓ\ 5e ‘˚B ‘·q Ç+{Ï qT+∫ n|üVü≤]+#ê&Éì |òæsê´<äT #˚kÕs¡T. |ü⁄\¢j·T´ ‘·q #Ó˝…¢\T s¡e÷<˚$‘√ 2009e dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ nÁø£eT dü+ã+<Ûëìï ø=qkÕ–düTÔHêï&ÉHêïs¡T. >∑‘·+˝À |ü⁄\¢j·T´ ‘·q uÛ≤s¡´ nø£ÿ yÓ+ø£≥s¡eTDeTàqT 25 @fi¯¢ øÏ+<ä≥ ô|[¢ #˚düT≈£îì, #·+|æ, eT∞¢ eTs√ ô|[¢ #˚düT≈£îHêï&ÉHêïs¡T. |ü⁄\¢j·T´ <äTsêàs¡TZ&Éì |ü\Te÷s¡T¢ ‘·q #Ó˝…¢*øÏ ‘Ó*|æHê, $ì|æ+#·Tø√˝Ò<äHêïs¡T. 29.02.2012˝À ‘·eT neTà≈£î >∑T+&ÓH=|æŒ eùdÔ |ü⁄\¢j·T´H˚ ô|<ë›düT|üÁ‹˝À #˚]Œ+∫, yÓ’<ä´eTq+‘·s¡+ ‘·eT neTàqT, #Ó˝…¢\TqT rdüT≈£îyÓ[¢ ã+>±s¡Tù|≥˝À ø±|ü⁄s¡+ ô|{≤º&ÉHêïs¡T. nsTT‘˚ ‘êqT yÓ[¢ ã‹e÷*

‘·q #Ó˝…¢\T s¡e÷<˚$ì dü«Á>±e÷HêøÏ ‘Ó#êÃqHêïs¡T. ‘êqT |ü⁄\¢j·T´qT |òæÁãe] 9q eT+<ä*+#êqHêïs¡T. B+‘√ |ü⁄\¢j·T´ |òæÁãe] 10q ‘·q #Ó˝…¢\TqT n|üVü≤]+#·T≈£îì b˛j·÷&ÉHêïs¡T. á $wüj·÷ìï ‘êqT õ˝≤¢ md”‡, ø£s¡÷ï\T &ûmd”‡\≈£î bòÕ´ø˘‡ <ë«sê |òæsê´<äT #˚dæHê |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äHêïs¡T. ‘êH˚ eT∞¢ yÓ‹øÏ ‘·q #Ó˝…¢\TqT rdüT≈£îyÓfi≤¢qHêïs¡T. á HÓ\ 4e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 7 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À Hê\Ze |ü≥ºD b˛©düT ùdºwüHé b˛©düT\T ‘·q #Ó˝…¢\T ôd˝Ÿ≈£î bò˛Hé #˚dæ, e÷{≤¢&Üs¡Hêïs¡T. n<˚ bò˛H√¢ |ü⁄\¢j·T´ e÷{≤¢&ç ‘êqT ùdºwüH√¢ ñHêïqì, ˙y=ùdÔ ‘·qqT b˛©düT\T |ü+|ü⁄‘ês¡ì #ÓbÕŒ&ÉHêïs¡T. ‘·q #Ó˝…¢\T á HÓ\ 5e ‘˚Bq b˛©düT ùdºwüHé≈£î yÓfi¯ó ÔHêïqì Ç+{À¢ #Ó|æŒ, yÓ[¢ ‹]– sê˝Ò<äHêïs¡T. ‘·q #Ó˝…¢\T s¡e÷<˚$ |ü⁄\¢j·T´ e<ä› ñ+<√, b˛©düT\ nBÛq+˝À ñ+<√ ‘Ó*j·T<äHêïs¡T. ‘·qô|’ <äj·T ñ+∫ ‘·q #Ó˝…¢\T s¡e÷<˚$ì πøåeT+>± Ç+{ÏøÏ e#˚Ã+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T. n+‘˚ ø±≈£î+&Ü Çø£MT<ä≥ ‘·q #Ó˝…¢\T s¡e÷<˚$øÏ, |ü⁄\¢j·T´ qT+∫ m˝≤+{Ï Vü‰˙ »s¡T>∑≈£î+&Ü s¡ø£åD ø£*Œ+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

yÓj˚T´fi¯¢ ‘·s¡Tyê‘· eT∞¢ |üP»\T n~Ûø±s¡T\ <äj·T‘√H˚ <˚yê\j·÷\≈£î eT∞¢ eT+∫s√E˝§#êÃj·T+≥Tqï Á|ü»\T |üsê´≥ø£ πø+Á<ä+>± r]Ã~~›‘˚ #·]Á‘·˝À >∑Ts¡TÔ+&çb˛‘·T+~ ø=*$T>∑T+&É¢ e÷]à 6(düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\πø+Á<äyÓTÆq ø=*$T>∑T+&É¢≈£î |ü•ÃeTyêj·TTe´ ~X¯˝À ñqï eT÷&ÉT >∑Tfi¯ó¢ u≤<ë$T #êDÏ≈£î´\ ø±\+˝À nq>± 9e X¯‘êã›+˝À ì]à+#ês¡T. ¬s+&ÉT e+<ä\ dü+e‘·‡sê\T á <˚yê\j·÷\≈£î n\Hê{Ï sêE\T |üP»\T #˚dæe⁄+{≤ s¡ì Çø£ÿ&É ñqï Ä<ësê\qT ã{Ϻ ‘Ó\TdüTÔqï~. Çø£ÿ&É yêdüÔyêìøÏ Hê\T>∑T >∑Tfi¯ó¢HêïsTT. nsTT‘˚ @ ~X¯ qT+∫ #·÷dæHê eT÷&ÉT >∑Tfi¯ó¢ e÷Á‘·y˚T ø£q|ü&É≥+ M{Ï Á|ü‘˚´ø£‘·. á >∑Tfi¯¢˝À •e⁄&ÉT, bÕs¡«‹, >∑D|ü‹, #ÓqïπøX¯ekÕ«$T q\T>∑Ts¡T <˚e‘·\qT Á|ü‹wæ˜+#ês¡T. nsTT‘˚ sêE\T n+‘·]+∫b˛e&É+‘√ á <˚yê\j·÷\ >∑T]+∫ |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<Û˚&˚ ø£s¡Tej·÷´&ÉT. ø±\Áø£y˚Tq á <˚yê\j·÷\T •~∏˝≤edüú≈£î #˚s¡T≈£î+≥T+&É&É+‘√ ø=ìï HÓ\\ ÁøÏ‘·+ |ü⁄sêedüTÔ XÊK, ≥÷]»s n~Ûø±s¡T\T M{Ïì dü+<ä]Ù+#ês¡T. m+‘√ Á|ü‘˚´ø£‘· ø£*–q á <˚yê\j·÷\qT eT©¢ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ ‘˚yê\H˚ ñ<˚ΔX¯+‘√ <˚yê\j·÷\ n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. yê]øÏ ‘√&ÉT>± Á>±eTdüTú\T, kÕúìøÏ môd’‡ ‘·T\d”sê+\T ≈£L&Ü <˚yê\j·÷\ n_Ûeè~ΔøÏ ‘·eT e+‘·T ø£èwæì n+~+#·&É+‘√ |òæÁãe] 20 eTVü‰•e sêÁ‹ |üs¡«~Hêìø£˝≤¢ <˚yê\j·÷\ n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø £e÷\qT |üP]Ô#˚dæ |üP»\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. e+<ä\ dü+e‘·‡sê\ qT+∫ |üP»\≈£î H√#·Tø√ì kÕ«$Tyês¡¢≈£î |üP»\T #˚j·T&Éy˚Tø±≈£î+&Ü ì‘·´+ |üP»\T #˚j·T&ÜìøÏ e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î m≥Te+{Ï Çã“+<äT\T ø£\T>∑≈£î+&Ü <˚yê\j·T\ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\qT X¯óÁuÛÑ+ #˚sTT+∫,

nø£ÿ&É $<äT´‘Y kÂø£sê´ìï ≈£L&Ü @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. <äs¡ÙHês¡ú+ e#˚à yês¡T ˙fi¯¢ ø√dü+ nedüú\T |ü&É≈£î+&Ü uÀs¡Ty˚sTT+#ês¡T. n+‘˚ø±+≈£î&Ü á <˚yê\j·÷\qT |üsê´≥≈£î\T dü+<ä]Ù+#˚ $<ä+>± r]Ã~<äT›‘êqì môd’‡ ‘·T\d”sê+ Á>±eTdüTú\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ mH√ï dü+e‘·‡sê\T>± |üP»\T »s¡T>∑≈£î+&Ü eT÷\q|ü&çb˛ sTTq á <˚yê\j·÷\T eT∞¢ yÓ\T>∑T˝ÀøÏ sêe&É+‘√ Á>±eTdüTú\T, Ç‘·s¡ Á>±e÷\ Á|ü»\T Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. á <˚yê\j·÷\ >∑T]+∫ ‘·eT |æ\¢\≈£î |ü⁄düÔø±\˝À #·÷|æ+∫ #Óù|Œ |ü]dæú‹ e∫Ã+<äqT≈£îHêï+.. ø±˙ n~Ûø±s¡T\T #=s¡e rdüT≈£îì M{Ïì n_Ûeè~Δ #˚j·T&É+ dü+‘√wüø£s¡eTì Á|ü»\T ‘Ó*bÕs¡T. j˚Tfi¯¢ dü+e‘·‡sê\ #·]Á‘· ø£*–q á eT÷&ÉT >∑Tfi¯¢qT |üsê´≥≈£ πø+Á<ä+>± r]Ã~~› n_Ûeè~Δ |üs¡#ê\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ePaper |Suvarna Vartha | Hyderabad & Kurnool District Edition | 07-03-2012  
ePaper |Suvarna Vartha | Hyderabad & Kurnool District Edition | 07-03-2012  

Hyderabad, Kurnool, District News, Local News, Online News, Web News, Latest News, Online Paper, News Paper, Telugu, ePaper.

Advertisement