Page 1

p;¢Væ≤˝Ÿ‡˝À ø£$TwüqsY |üs¡´≥q

$esê\T 2˝À

X¯ìyês¡+, 5 y˚T 2012

ù|J\T : 8

n~Ûø±s¡T\ô|’ myÓTà˝Ò´

dü e Tdü ´ \ |ü ] cÕÿ s êìπ ø Á | ü C ≤|ü < ∏ ä + ÄÁ>∑Vü≤+

π

|ü\T Á>±e÷\ Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï eT+Á‹

n~Ûø±s¡T\T u≤<Ûä´‘·>± e´eVü≤]+#ê* ‘ê>∑T˙s¡T, $<äT´‘·TÔô|’ kÕúì≈£î\ @ø£s¡e⁄ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ Vü≤MT eTTe÷à{Ïø° eTTì‡bÕ*{°H˚.. myÓTà˝Ò´ πøm˝ŸÄsY uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, y˚T 4, (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡ •yês¡TÁ>±e÷˝À¢ ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤|ü<∏ä+˝À Á|ü<Ûëq+>± ‘ê>∑T˙s¡T, $<äT´‘·TÔ ø£cÕº\ô|’ Á|ü»\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ yÓTà˝Ò´ øÏ#ÓÃqï>±] \øå±à¬s&ç¶ <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. X¯óÁø£yês¡+ uÀ&ÉT|üŒ ˝Ÿ, |òæsê®~>∑÷&É, y˚T&ç|ü*¢, |üs¡«‘ê|üPsY Á>±e÷˝À¢ ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤|ü<∏ä+ ˝À n~Ûø±s¡T\ rs¡TqT m+&É>∑{≤ºs¡T. uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, ($T>∑‘ê 2˝À)

MT ùde˝À ªe+<äμ ùde\T

s¡+>±¬s&ç¶, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): y˚dü$ ø±\+˝À Á|ü»\T Á‘ê>∑T˙s¡T. $<äT´‘Y düeTdü´\‘√ bÕ≥T nH˚ø£ düeTdü´\THêïj·Tì >∑eTì+∫ Á|ü»\ e<ä›≈£î Á|üC≤|ü<∏ä+ <ë«sê e#êÃeTì eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ eTùV≤X¯«s¡+ eT+&É\+˝Àì |ü\T Á>±e÷˝À¢ »]–q Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ÄyÓT eTTK´ n‹~∏>± bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+ >± Hê>±s¡+˝À »]–q Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£eT+ ˝À ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷... Á|üC≤|ü<∏ä+ nH˚ y˚~ø£ <ë«sê Á|üC≤ düeTdü´\qT rs¡Ã&ÜìøÏ Á|ür Á>±eT+˝Àì düeTdü´\qT n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ ‘Ó∫à |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ñbÕ~ÛVü‰$T |üqT\T #˚düTø=qT≥≈£î Á>±MTDT\ ≈£î Á|ü‹s√E s¡÷.137 Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L©\≈£î n+~düTÔ+<äHêïs¡T. n˝≤π> >∑‘·+˝À »]–q s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£eT+˝À Ç∫Ãq ÄØ®\≈£î dü+ã+~Û+∫ \_›<ës¡T\≈£î πswüHé ø±s¡T¶\T, Ç\T¢ ˝Òìyê]øÏ Çfi¯ó¢ Á|üC≤|ü<∏ä+˝À n+<ä#˚düTÔHêïeTì Ç+ø± ns¡TΩ˝…’qyês¡T <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. >∑‘·+˝À uÛ≤s¡´uÛÑs¡Ô˝À¢ ˇø£]øÏ e÷Á‘·y˚T |òæ+#·Hé Ç#˚Ãyês¡eTì Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üdüTÔ‘·+ Çs¡Te⁄]øÏ ≈£L&Ü |æ+#Û·Hé kÂø£s¡´+ ø£*Œ+∫+ <äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ eT+Á‹ s¡÷.2 ø√≥¢ 50 \ø£å\‘√ ì]à+#·qTqï 33/11 πøM düuŸ ùdºwüHé≈£î

Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï ¨+eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶ ÄyÓT X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. ‘·<äT|ü] |üs¡«‘ê BbÕ\≈£î eT+Á‹ ÁbÕs¡+uÛÀHê´dü+ #˚XÊs¡T. ô|<ä› ‘ê+&Ü˝À d”d” s√&ÉT¶ X¯+KTkÕú|üq, mì$T eTùV≤X¯«s¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À |ü\T n_Ûeè~› ‘ê+&Ü˝À zôV≤#YÄsY≈£î ÄyÓT X¯+KTkÕú|üq |üqT\≈£î eT+Á‹ X¯+KTkÕú|üq\T #˚XÊs¡T. #˚XÊs¡T. n<˚ $<Ûä+>± >∑≥Tº|ü*¢ ‘ê+&Ü˝À d”d” áø±s¡´Áø£eT+˝À Á|üC≤|ü<∏ä+ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] s√&É¢≈£î X¯+≈£îkÕú|üq, yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ≈£î nqTsê<Ûä, ‘·Vü≤d”˝≤úsY dü«s¡í\‘·, m+|”&ûy√ ˙s¡» X¯+≈£îkÕú|üq >±$+#ês¡T. πød” ‘ê+&Ü˝À M~Û ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛÑ÷ùdø£s¡DqT ‘·«s¡>± |üP]Ô #˚j·÷* sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |ü+ø£CŸ ~«y˚~

MT ùdyê πø+Á<ëìï ÁbÕs¡+_Û+∫q eT+Á‹ >∑&ɶ+ Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY $ø±sêu≤<é, y˚T 4, (düTes¡íyês¡Ô): düT\uÛÑ+>±, dü¬s’q düeTj·T+˝À $<ë´s¡Tú\≈£î, Á|ü»\≈£î Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü+ã+~Û+∫q 100 ùde\qT MT ùdyê <ë«sê bı+<äe#·Ãì sêh #˚H˚‘· CÖ[ XÊU≤ eT+Á‹ >∑&ɶ+ Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. $ø±sêu≤<é ÄsY&çy√ ø±sê´\j·T+ m<äTs¡T>± MT ùdyê πø+Á<ëìï ÁbÕs¡+_Û+∫q dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷s¡T eT÷\ eT+&É˝≤˝À¢ düVæ≤‘·+ ªMT ùdyêμ <ë«sê m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑+ ø£\T>∑T ‘·T+<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $ø±sêu≤<é ÄsY&çy√ Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶, e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{° #Ó’s¡àHé X¯XÊ+ø˘ ¬s&ç¶, eT+&É\ ‘·Vü≤d”˝≤›sY dü÷s¡CŸ ≈£îe÷sY, Hêj·T≈£î\T düT<ëø£sY ¬s&ç¶, l<ÛäsY, lìyêdt >ö&é, u≤düÿsY, õ.#·+Á<äX‚KsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¡+>±¬s&ç¶, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô) : C≤rj·T s¡Vü≤<ës¡T\ $düÔs¡D≈£î dü+ã+~Û+∫q uÛÑ÷ùdø£s¡D˝À >∑\ nes√<Ûë\qT n~Û>∑$T+∫ uÛÑ÷ùdø£s¡DqT ‘·«s¡>± |üP]Ô #˚j·÷\ì sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |ü+ø£CŸ ~«y˚~ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢qT Ä<˚•+#ês¡T. uÛÑ÷ùdø£s¡D Á|üÁøÏj·T˝À õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>±ì<˚ ø°\ø£ bÕÁ‘· nì ù|s=ÿ+≥÷ dü+ã+~Û‘· Á|ü»\T, kÕúìø£ Hêj·T≈£î\‘√ #·]Ã+∫ kÕeTs¡dü´|üPs¡«ø£+>± uÛÑ÷ùdø£s¡DqT #˚|ü{≤º\ì dü÷∫+#ês¡T. C≤rj·T s¡Vü≤<ës¡T\ $düÔs¡D uÛÑ÷ùdø£s¡Dô|’ X¯ó Áø£yês¡+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡¢‘√ dü∫yê\j·T+ qT+∫ s√&ÉT¢, uÛÑeHê\ XÊK Á|æì‡|ü˝Ÿ ôdÁø£≥Ø mdt|æ.dæ+>¥‘√ ø£*dæ M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À ¬s+&Ée q+ãs¡T C≤rj·T s¡Vü≤<ë]øÏ dü+ã+~Û+∫q uÛÑ÷ùdø£s¡D |üPs¡ÔsTT+<äì, 7e C≤rj·T s¡Vü≤<ë]øÏ dü+ã+~Û+∫ ø=ìï n+XÊ\T |ü]wüÿ]+#ê*‡ ñ+<äì nHêïs¡T. 7e C≤rj·T s¡Vü≤<ë] $düÔs¡D≈£î M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sH釽À bÕ˝§Zqï ø£˝…ø£ºsY X‚cÕÁ~ n&ɶ+øÏ>± ñqï ø=ìï ø£≥º&Ü\qT ‘·s¡*+#ê*‡ ñ+<äì, Ç+<äT¬ø’ kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T Á|ü»\‘√ dü+Á|ü~+|ü⁄\T »s¡T|ü⁄‘·THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. düe÷y˚X¯+˝À s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, C≤rj·T ‘·«s¡˝ÀH˚ á n+X¯+ô|’ ‘·T~ ìs¡íj·T+ rdüTø=+{≤eTì $e]+#ês¡T. á s¡Vü≤<ës¡T\ õ˝≤¢ y˚TH˚»sY Hêπ>X¯«sYsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T |ü˝§ZHêïs¡T.


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ 5, y˚T 2012

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT...

n~Ûø±s¡T\ô|’ myÓTà˝Ò´

ÄÁ>∑Vü≤+

π

|òæsê®~>∑÷&É, y˚T&ç|ü*¢ Á>±e÷˝À¢ n|ü]wüèÿ‘· düeTdü´\‘√bÕ≥T ‘ê>∑T˙s¡T, $<äT´‘·TÔ düeTdü´\ô|’ ì\BXÊs¡T. ‘ê>∑T˙{Ï düs¡|òüsê˝À n~Ûø±s¡T\T rÁe n\dü‘ê«ìï Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. ˙{Ïø√dü+ ‹|üŒ\T ‘·|üŒ&É+˝Ò<äì y˚T»sY Á>±e÷˝À¢ ˙{Ï m<ä›&çô|’ ìs¡düq e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. $<äT´‘·TÔ ø£cÕº\qT rs¡Ã&É+‘√ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T |üP]Ô>± $|òü\eTj·÷´s¡ì Äs√|æ+#ês¡T. m|ü⁄Œ&ÉT ø£+¬s+{Ÿ ñ+≥T+<√m|ü⁄Œ&ÉT ñ+&É<√ ‘Ó*j·Tì njÓ÷eTj·T|ü]dæú‘·T\T •yês¡¢˝À HÓ\ø=Hêïj·Tì $#ês¡+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. Á|ü»\ $<äT´‘·TÔ ø£cÕº\ô|’ @ n~Ûø±] düŒ+~+#·&É˝Ò<äì myÓTà˝Ò´≈£î |òæsê´<äT#˚XÊs¡T. ‘ê>∑T˙{Ï ø£cÕº\‘√bÕ≥T $<äT´‘·TÔ Çã“+<äT\T rsêÃ\ì ø√sês¡T. u≤<Ûä´‘·>± |üì#˚j·T+&ç n~Ûø±s¡T\≈£î myÓTà˝Ò´ Ä<˚X¯+ |ü+#êj·Tr˝À¢ Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+‘√bÕ≥T n|ü]wüèÿ‘· düeTdü´\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\+‘ê u≤<Ûä´‘·>± |üì#˚j·÷\ì myÓTà˝Ò´ øÏ#ÓÃqï>±] \øå±à¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. bÕ<äs¡Ùø£bÕ\q n+~+#˚ ñ<˚›X¯´+ ñ+<äHêïs¡T. |ü]bÕ\q˝À m˝≤+{Ï <ë|ü]ø£+ ñ+&Ésê<äì ù|s=ÿHêïs¡T.Á|ü»\ düeTdü´\ô|’ m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT |üì#˚ùdÔH˚ >∑T]Ô+|ü⁄ ñ+≥T+<äì Væ≤‘·e⁄ #ÓbÕŒs¡T. ‘ê>∑T˙{Ï ø£cÕº\T rπsÃ+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Vü‰$T Ç#êÃs¡T. $<äT´‘·TÔ düeTdü´\ô|’ myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&És¡T

Á|üC≤|ü<∏ëìï n&ÉT¶≈£îqï H˚‘·\T ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): mÁs¡>∑&ɶ˝À ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£e÷ìï {°&û|”, ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT ìs¡«Væ≤+∫q s¡#·Ãã+&É e+{Ï ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ e∫Ãq Á|ü»\ düeTdü´˝Ò |ü]wüÿ]+#·˝Ò<äì n~Ûø±s¡T\qT ì\BXÊs¡T.

ø±ã{Ϻ ‘·|æŒ+#·T≈£î‹s¡T>∑T‘·THêïs¡T. MTs¡T Á|ü»˝#˚‘·T˝À¢ |ü&ç‘˚ <Óã“\T ‹q&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. $<äT´‘·TÔ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ @n~Ûø±]ì ø£\Tyê˝À‘Ó*j·T<äì ôV≤<˚›yê #˚XÊs¡T. ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√s¡T. ñqï n~Ûø±] n+<äTu≤≥T˝À ñ+&É&ÉT. |üì#˚j·Tì yêfi¯¢+‘ê m+<äTø£+≥÷ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. $<äT´‘·TÔ düeTdü´\ ìyês¡D≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ø£è‘·ìX¯Ãj·T+>± ñ+<äHêïs¡T. mìï düÔ+uÛ≤\Tø±yê˝À..m+‘·yÓ’s¡Tø±yê˝À.. mìïÁ{≤Hé‡bòÕs¡às¡T¢ ø±yê˝À Ç‘·$T<ä›+>± ‘Ó*j·TCÒùdÔ n+~+#˚ @sêŒ≥T¢ #˚kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. Á|üC≤ eTqïq bı+<˚+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T ‘·–q ÁX¯<ä›#·÷|æ+#ê\ì ø√sês¡T. |òæsê®~>∑÷&É˝À $<äT´‘·TÔ ø£cÕº\ô|’ Äj·Tq ìs¡düq ‘Ó*bÕs¡T. y˚T&ç|ü*¢˝À s¡÷. 2.5ø√≥¢‘√ ‘ê>∑T˙{Ï |üqT\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ $e]+#ês¡T. sêh eTTK´eT+Á‹ y˚T&ç|ü*¢øÏ s¡÷. 1.5 ø√≥T¢ πø{≤sTTùdÔ ‘êqT n<äq+>± eTs√s¡÷. ø√{° πø{≤sTT+∫q≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. y˚T&ç|ü*¢˝À ÁbÕ<Ûä$Tø£ Äs√>∑´πø+Á<ä+ uÛÑeq+, ø£eT˝≤q>∑sYø±\˙˝À d”d”s√&ÉT¶ |üqT\≈£î ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ #˚XÊs¡T. |üs¡«‘ê|üPsY˝Àì X¯ãØ>±¬s¶Hé e<ä› ì]à+#·‘·\ô|{Ϻq dü+|ü⁄ |üqT\≈£îlø±s¡+#·T{≤ºs¡T. Á>±eT|ü+#êj·Tr˝À¢ dæ{Ï»Hé#ÛêsYºqT ‘·|üŒ≈£î+&Ü neT\T#˚j·÷\ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. H√{°düTuÀs¡T¶\T @sêŒ≥T#˚dæ Á|üC≤ düeTdü´\qT mìïs√E˝À¢ |ü]wüÿ]kÕÔs√ Á|ü»\≈£î »yêãT<ë]>± ñ+&Ü\ì ø√sês¡T. Á|üC≤|ü<∏ä+ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ‘·÷s¡TŒ$uÛ≤>∑+ Äضy√ , |òüT{ŸπødüsY eT+&É\ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] dü÷sê´sêe⁄, |òüT{ŸπødüsY eT+&É\ m+|”&ûz <˚edüVü‰j·T+, ‘·Vü≤o˝≤›sY _Ûø£å|ü‹Hêj·Tø˘, ÄsY ã&Éã÷¢´mdt &ûáá yÓ+ø£≥s¡eTD, @á\T XÊ´+düT+<äsY¬s&ç¶, Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ Á>±eT düs¡Œ+∫ b˛>∑T\ q]‡+Vü‰¬s&ç¶, ñ|üdüs¡Œ+∫ u§eTà≈£î >√|æHê<Ûé, |ü+#êj·Tr düuÛÑT´\T C….s¡y˚Twt, _.s¡y˚Twt, ¬ø.øÏc˛sY, q]‡+Vü‰, ¬ø.sê+#·+Á<ë¬s&ç¶, õ.lìyêdt,Á>±eT ø±s¡´<ä]Ù #·+Á<äÁ|üø±wt¬s&ç¶, d”ìj·TsY ø±+Á¬>dtHêj·T≈£î&ÉT sêb˛\T ∫qïøÏwüºj·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚{Ï qT+∫ yÓ+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T Ä\j·T+˝À yê]¸ø√‘·‡yê\T

eTVüñ|ü‰Hê&É T yêsTT<ë.... mìïø£\ nq+‘·s¡y˚T eTVü‰Hê&ÉT s¡+>±¬s&ç¶, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ áHÓ˝≤Ks¡T˝À ìs¡«Væ≤+∫ eTVü‰Hê&ÉTqT yêsTT<ë y˚dæ+~. X¯óÁø£yês¡+ m˙ºÄsY Á≥düTº uÛÑeHé˝À bÕغ bı*{Ÿ ã÷´s√ düe÷y˚X¯+ »]–+~. ádü+<äs¡“¤+>± e#˚à HÓ\˝À sêh+˝À »s¡T>∑qTqï ñ|ü mìïø£˝À¢ nqTdü]+#ê*‡q eP´Vü‰˝Ò Á|ü<Ûëq mC…+&Ü düe÷y˚X¯+˝À #·]Ã+#ês¡T. áH˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ eTVü‰Hê&ÉTqT yêsTT<ë y˚XÊs¡ì düe÷#ês¡+. nsTT‘˚ Ç{°e\ ø±\+˝À s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À Á|ü<Ûëq bÕغ˝…’q ‘Ósêdü, ø±+Á¬>dt\T düuÛÑ\T »]|æ Á|ü»*ï Äø£]¸+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊsTT. eTTK´+>± ‘Ósêdü $ø±sêu≤<é˝Àì nq+‘·–] ø=+&É˝À¢ bÕغ 11e yê]¸ø√‘·‡e düuÛÑqT $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç+ø± n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À |ü]–˝À ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤|ü<∏ä+ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ d”m+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ bÕ˝§¢ì Á|ü»\≈£î esê\ »\T¢ ≈£î]|æ+∫q dü+>∑‹ $~Û‘·y˚T. nsTT‘˚ Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£åyÓTÆq {°&û|” ≈£L&Ü eTVü‰Hê&ÉTqT õ˝≤¢˝À áHÓ˝≤Ks¡T ìs¡«kÕÔs¡ì Á|ü#ês¡+ »]–+~. X¯óÁø£yês¡+ bÕغ bı*{Ÿã÷´s√ düe÷y˚X¯+˝À eTVü‰Hê&ÉT yêsTT<ë y˚kÕÔeTì Á|üø£{Ï+#·&É+‘√, »s¡T>∑uÀj˚T eTVü‰Hê&ÉT ñ|ü mìïø£\ nq+‘·s¡y˚T mø£ÿ&É ìs¡«Væ≤kÕÔs¡H˚~ ‘˚\qT+~...!

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4, düTes¡íyês¡Ô: \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ xms’˝¡N`P xqsW‰ÕfiNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Fs{qs=, Fs{qÌs ≠sμy˘LÛRiVá ry‰Ã¡L`iztsQ£ms= Æ™sLi»¡Æ©s[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s «¡©´sªyμR∂Œfi æªΩáLigSfl· F°LRiLi \¬ø¡LRi¯©±s μyxqs˘Li DμR∂∏R∂VÀ≥ÿxqs‰L`i ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ≠sμy˘LÛRiVá ry‰Ã¡L`iztsQ£msáV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsWÚ xms’˝¡N`P xqsW‰Õfi ¤À¡[gRiLi¤À¡[»¡, LS™´sVLiªyxmsoL`iáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s }mslLiLi…fi= NRP≠sV…‘¡ BLiμj∂LSFyL`i‰ ™´sμÙR∂ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı μ≥R∂LSıÕ‹[ «¡©´sªyμR∂Œfi FyLÌki ªRΩLRixmso©´s FyÕÊ‹¨s xqsLixmnsV À≥ÿ™y¨sı æªΩ÷¡FyLRiV. C FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ øR¡μj∂Æ™s[ Fs{qs=, Fs{qÌs ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xmspLjiÚ ≈¡LRiVË©´sV À≥œ¡LjiÚxqsVÚLiμR∂¨s —¡J Æ©sLi ¡L`i 95 μy*LS }msL]‰©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li 2011c12 ≠sμy˘ xqsLi™´sªRΩ=LS¨sNTP ™´s¬ø¡[ËxqsLjiNTP A∏R∂V©´s ºdΩ˙™´s

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4, düTes¡íyês¡Ô: ◊|”m˝Ÿô|’ u…{Ϻ+>¥ ìs¡«Væ≤düTÔqï 7>∑Ts¡T düuÛÑT´\ eTTsƒêqT #ê]àHêsY b˛©düT\T n¬sdtº #˚XÊs¡T. yê] e<ä› qT+∫ 9 ôd˝Ÿbò˛qT¢, 22y˚\ q>∑<äT, {°M, u…{Ϻ+>¥ ]ø±s¡T¶\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. #ê]àHêsY #·T≥Tº|üø£ÿ\ ÁbÕ+‘ê˝À¢ u…{Ϻ+>¥ ìs¡«Væ≤düTÔqï Ms¡T Ç|üŒ{Ïes¡≈£î s¡÷.7\ø£å\ ˝≤yê<˚M\T »]|æq≥T¢ |üÁ‘ê\T \_Û+#êsTT. >∑‘· |ü~s√E˝À¢ q>∑s¡+˝Àì bÕ‘·ãd”Ô b˛©dtùdºwüq¢˝À 7πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ, 32 eT+~ì n¬sdtº #˚dæq≥T¢ <äøÏåD eT+&É\+ &ûd”|” n≈£îHé düãsê«˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. mø£ÿ&Ó’Hê u…{Ϻ+>¥ »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*ùdÔ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

@{°m+˝À <=+>∑‘·q+ #˚dæq e´øÏÔ n¬sdtº ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4, düTes¡íyês¡Ô: u≤´+≈£î @{°m+ |ü>∑\>={Ϻ n+<äT˝Àì 5\ø£å\ 10y˚\ s¡÷bÕj·T\T <=+–*+∫q z e´øÏÔì {≤dtÿbò˛sY‡ b˛©düT\T |ü≥Tº≈£îHêïs¡T. e÷kÕuŸ{≤´+ø˘ nVü≤à<éq>∑sY≈£î #Ó+~q yêVü≤Hê\ yÓTø±ìø˘ |òüØ<éU≤Hé ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡˝À j·÷øχdt u≤´+≈£î @{°m+qT <Ûä«+dü+ #˚dæ &ÉãT“ m‘·TÔ¬øfi≤¢&ÉT. »˝≤‡\≈£î n\yê≥T |ü&ç #√Ø #˚dæq≥T¢ n‘·qT n+^ø£]+#ê&ÉT. ì+~‘·T&ç qT+∫ 4\ø£å\ 74y˚\ s¡÷bÕj·T*ï b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T.

u≤*ø£ n<äèX¯´+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 4, düTes¡íyês¡Ô: u≤*ø£ ‘·|æŒb˛sTTq dü+|òüT≥q kÕúìø£ b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. mdt◊ Hê>±s¡T®q ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ kÕúìø£ |üfÒ˝Ÿ ø£+ô|˙˝À |üì#˚ùd >=\¢ eT˝Ò¢wt ≈£L‘·Ts¡T πsDTø£ áHÓ\ 3q ‘·|æŒb˛sTT+~. ˇø£ s√E >∑&ç∫Hê u≤*ø£ Ä#·÷øÏ ‘Ó*j·Tø£ b˛e&É+‘√ ÄyÓT ‘·+Á&ç eT˝Ò¢wt X¯óÁø£yês¡+ Hê&ÉT |òæsê´<äT #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·+Á&ç |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ môd’‡ ‘Ó*bÕs¡T.

Á|üC≤|ü<∏ä+˝À s¡kÕuÛ≤dü

|òæsê®~>∑÷&É yÓ+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T Ä\j·T+˝À eT÷\eT÷s¡TÔ\T. uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, y˚T 4, düTes¡íyês¡Ô: |òæsê®~>∑÷&É˝Àì l yÓ+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T Ä\j·T+˝À X¯ìyês¡+(H˚{Ï)qT+∫ <äX¯eT yê]¸ø√‘·‡yê\T ÁbÕs¡+_ ÛdüTÔqï≥T¢ Ä\j·T <Ûäs¡àø£s¡Ô\ eT+&É* Á|ü‹ì~Û øÏ˝≤s¡T •eHêπ>X¯«s¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. y˚T 5qT+∫ 8es¡≈£î Ä\j·T+˝À n<Ûä´j·TH√‘·‡yê\T 8qT+∫ 12 es¡≈£î yê]¸ø√‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. y˚T 10 kÕ«$T yês¡¢≈£î ø£˝≤´D√‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. Ä\j·T+˝À »]π> ø±s¡´Áø£e÷\qT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷*‡+~>± Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ø√sês¡T.

md”‡, md”º $<ë´s¡Tú\ kÕÿ\sYwæ|t\T yÓ+≥H˚ #Ó*¢+#ê* CÒ&ûj·T÷ ‘Ó\+>±D bò˛s¡+ #Ó’s¡àHé ñ<äj·TuÛ≤düÿsY &çe÷+&é

ÁøϬø{Ÿ u…{Ϻ+>¥ ìs¡«Væ≤düTÔqï eTTsƒê n¬sdtº

rÛyLiVVÕ‹[ ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AÆμ∂[aSá Æ™s[VLRiNRPV xmsLkiORPQáNRPV @©´sV™´sVºΩLi¿¡©´s xqsW‰Õfi ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV xmns÷¡ªyáV Æ™sáV™´s≤T∂©´s ªRΩLS*ªRΩ {mns«¡Ÿ NRP»Ì¡¤Õ¡[μR∂©´sı Æ©sxmsLiª][ xqsW‰Ã¡VÕ‹[NTP @©´sV™´sVºΩLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂Vá ™yL<jiNRP Aμy ™´sW¨ds 18 Æ™s[á ©´sVLi≤T∂ áORPQNRPV |msLiøyá¨s, ≠sμy˘LÛRiVá ry‰Ã¡L`iztsQ£ms©´sV 11 Æ™s[á ©´sVLi≤T∂ 25 Æ™s[áNRPV |msLiøyá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. B…Ì”¡ ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms ≠sμy˘aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ, Dxms™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s NRP÷¡zqs©´s xqsˆLiμj∂LiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li xms»˝¡ A∏R∂V©´s ºdΩ˙™´s A˙gRix§¶¶¶¨sı ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. \|ms ≤T∂™´sWLi≤˝R∂\|ms ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqsˆLiμj∂LiøR¡NRPF°æªΩ[ DμR∂˘™´sW¨sı DμR∂XªRΩLi ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s DμR∂∏R∂VÀ≥ÿxqs‰L`i |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. C μ≥R∂LSıÕ‹[ @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV @«¡∏∫∂VÀÿ ¡V, $¨s™y£qsáª][ Fy»¡V zmsÃ˝¡Ã¡ ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): <äT+&ç>∑˝Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤|ü<∏ä+˝À myÓTà˝Ò´ lXË’\+>ö&é m<äTfÒ kÕúìø£ {°ÄsYmdt, ø±+Á¬>dt H˚‘·\ eT<Ûä´ rÁe yê´–yê<ë\T »s¡&É+‘√ ñÁ~ø£Ô yê‘êes¡D+ HÓ\ø=+~. kÕúìø£+˝À ñqï Á|ü<Ûëq düeTdü´˝…’q ‘ê>∑T˙s¡T, Çfi¯¢|ü{≤º\T, >±´dt ø£HÓø£åq¢ eT+ps¡T ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ yê&çy˚&ç>± #·s¡Ã »]–+~. myÓTà˝Ò´ düeTT<ësTT+∫Hê |òü*‘·+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ Äj·Tq ¬s+&ÉT eTTø£ÿ\T e÷{≤º&ç düuÛÑ qT+∫ ìÁwüÿ$T+#ês¡T. B+‘√ nsêú+‘·s¡+>± düuÛÑqT eTT–+#ês¡T.

p;¢ V æ ≤ ˝Ÿ ‡ ˝À ø£ $ Twü q sY |ü s ¡ ´ ≥q ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4, düTes¡íyês¡Ô: JôV≤#Ym+d” $$<Ûä $uÛ≤>±\≈£î #Ó+~q n~Ûø±s¡T\‘√ ø£$TwüqsY ø£èwüíu≤ãT X¯óÁø£yês¡+ p;¢Væ≤˝Ÿ‡ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì yÓ+>∑fi¯sêe⁄ q>∑sY &ç$»Hé˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. ø£èwüíø±+‘Y bÕsYÿ˝À düeTdü´\qT yêø£sY nk˛dæj˚TwüHé düuÛÑT´\T ø£$TwüqsY <äèwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. Bìô|’ düŒ+~+∫q Äj·Tq yê{Ïì ‘·ø£åD+ |ü]wüÿ]+#ê\ì n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. nq+‘·s¡+ bÕs¡Tÿ |üø£ÿH˚ ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± ñqï eTTs¡T>∑T ˙{Ï X¯ó~Δ πø+Á<ëìï |ü]o*+#ês¡T. <ëìì yÓ+≥H˚ $ìjÓ÷>∑+˝ÀøÏ ‘Ó#˚Ã˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T.

|”mHé&û{° |ü]~Û˝À ñ+&Ü*: ø£˝…ø£ºsY s¡+>±¬s&ç¶, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): õ˝≤¢˝À >∑\ nìï kÕÿì+>¥ πø+Á<ë\T, &Éj·÷–ïdæºø˘ ôd+≥s¡T¢ |”mHé&û{° #·≥º+ øÏ+<ä qyÓ÷<äT #˚düT≈£îH˚˝≤ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì Ç+#êØ® &ûm+ôV≤#Yy√qT ø£˝…ø£ºsY X‚cÕÁ~ Ä<˚•+#ês¡T. |”mHé&û{° Äø˘º õ˝≤¢ n&Ó’«»Ø ø£$T{° düe÷y˚XÊìï X¯óÁø£yês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷... dü+ã+~Û‘· #·≥º+ |ü]~Û˝À qyÓ÷<äT ø±≈£î+&Ü kÕÿì+>¥ πø+Á<ë\T |üì#˚j·T≈£L&É<äHêïs¡T. áìã+<Ûäq\qT ñ\¢|òæT+∫q+<äT≈£î >∑‘·+˝À @@ πø+Á<ë\qT d”CŸ #˚XÊs√ Äπø+Á<ë\ô|’ #·≥º|üs¡+>± rdüTø√yê*‡q #·s¡´\T |üP]ÔsTT‘˚ yê{Ïì nqTeT‹+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ÇHé#êØ® õ˝≤¢ yÓ’<ë´~Ûø±] &Ü.qd”s¡TB›Hé, düuÛÑT´\T u≤˝≤+ã ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


X¯ìyês¡+ y˚T 5, 2012

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

kÕúìø£ mìïø£˝À¢ dü‘êÔ #ê≥T‘ê+ ‘·«s¡˝À n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\≈£î s¡÷. 400 ø√≥T¢ eT+ps¡T 15 s√E˝À¢ d”m+ sêø£: eT+Á‹ Á|ükÕ<é≈£îe÷sY yÓ\¢&ç $ø±sêu≤<é, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 400 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\‘√ #˚|ü{Ϻq n_Ûeè~› dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+, X¯+≈£îkÕú|üq\≈£î sêh eTTK´eT+Á‹ q˝≤¢] øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ $#˚Ãj·TqTHêïs¡ì sêh #˚H˚‘·, CÖ[ XÊU≤ eT+Á‹ >∑&ɶ+ Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝À MT ùdyê πø+Á<ëìï, mHé{ÏÄsY #Ís¡kÕÔ qT+&ç _C…ÄsY #Ís¡kÕÔ es¡≈£î ôd+Á≥˝Ÿ ˝…’{Ï+>¥ dækÕºìï ÁbÕs¡+_Û+∫q nq+‘·s¡+ e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·T 15 s√E˝À¢ eTTK´eT+Á‹ |üs¡´≥q ñ+≥T+<äì eT+Jsê »˝≤\ ˙{Ï düs¡|òüsê ÁbÕs¡+uÛÑ+‘√ bÕ≥T XÊ{Ï˝…’{Ÿ {ÖHé |üqT\T, $$<Ûä bÕsƒ¡XÊ\ uÛÑeHê\ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y

n‹~∏ >∑èVü‰ìï eTTK´eT+Á‹ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. |ü≥ºD+˝Àì |òü⁄{Ÿ bÕ‘Y yê´bÕs¡T\≈£î m+‘√ Çã“+~ e÷]q ‘Ó’ãC≤sYqT ì*|æ y˚j·÷*‡+~>± dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\≈£î ñ‘·Ôs¡T«\qT C≤] #˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì eTTì‡bÕ*{ÏøÏ Ä<ëj·T+ düeT≈£Lπs ‘Ó’ ãC≤sY y˚\+˝À bÕ&çq 5.27 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ yÓTT‘êÔìï ‘·q @dæ&ç|æ |òü+&é qT+&ç eTTì‡bÕ*{ÏøÏ Çe«≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. $ø±sêu≤<é eTTì‡bÕ*{Ï ø£MTwüqsY>±, ôdŒwü˝Ÿ Ä|ò”düs¡T¢>± q÷‘·q e´≈£îÔ\T ñqï+<äTq ‘Ó’ ãC≤sY y˚\+ y˚XÊs¡ì nHêïs¡T.$ø±sêu≤<é |ü≥º|òü Á|ü»\T 15 s√E˝ÀZ eT+Jsê ˙{Ïì ‘ê>∑≥+ U≤j·TeTì nHêïs¡T.õ˝≤¢˝À ÄsYÄ+&é_,|ü+#êsTT‹sêCŸ s√&É¢ n_Ûeè~› ø√dü+ 70 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|æq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

øö\T ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê*

<Ûës¡÷sY, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): sêuÀj˚T kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\ Hê{ÏøÏ ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغì |ü{Ïwüº |ü]∫ |üPs¡«yÓ’uÛÑyêìï rdüT≈£î sêyê\ì <Ûës¡÷sY eT+&É\ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T y˚DT>√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ ø√sês¡T. <Ûës¡÷sY eT+&É\+˝À ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+∫ Á>±eT ø£MT{Ï\qT @sêŒ≥T #˚dæq dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|üuÛÑT‘·« Á|üC≤ e´‹πsø£ <ës¡÷sY eT+&É\+˝À {°&û|” düuÛÑ´‘·«+ d”«ø£]düTÔqï ø±s¡´ø£s¡Ô\T $<ÛëHê\qT m+&É>∑{≤º*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äì nHêïs¡T. Á>±eT ø±o|ü⁄s¡+ #·+Á<äj·T´, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± Hêsêj·TD, Á>±e÷q |ü{ÏwüºyÓTÆq ø±´&ÉsY ø£*–q ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ bÕغ ø±s¡´<ä]Ù>± dü‘·´Hêsêj·TD, yÓ÷$THé ø£˝≤Hé Á>±eT yÓ’|ü⁄ Á|ü»\T ÄX¯‘√ #·÷düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. á n<Ûä´≈£åî\T>± yÓTT>∑T\j·T´, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± kÕsTT¬s&ç¶, dü+<äs¡“+>± >∑fÒº|ü*¢ Á>±eT {Ï&ç|æ n<Ûä´≈£åî\T ø±s¡´<ä]Ù>± q]‡+\T mìï¬ø’q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á m+.yÓ+ø£≥sêe⁄, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± X¯+ø£sY, ø±s¡´<ä]Ù>± ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù #·+Á<äeTÚ[, sêE>∑TbÕÔ, sêyéT XË{Ϻ, s¡TÁ<ës¡+ Á>±eT n<Ûä´≈£åî\T>± >∑T≥º+ n+ãj·T´, düT<ëø£sY >ö&é, yÓ+ø£≥j·T´, u≤u≤ U≤Hé, q]‡+\T, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± \ø£åàj·T´, ø±s¡´<ä]Ù>± #Óqïj·T´, ;Û+ùdHé, \ø£åàj·T´, >±E\ #·+Á<äj·T´, qπ>wt X¯+ø£s¡j·T´, <Ûës¡÷sY ùdºwüHé Á>±eT n<Ûä´≈£åî\T>± >ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝À Á|üC≤|ü<∏ä+ $ø±sêu≤<é, y˚T 4(düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝À X¯óÁø£yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤ |ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£eT+˝À 11 yês¡T¶\˝À 143 Á>∑÷|ü⁄\≈£î 5.46 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ bÕe˝≤ e&ç¶ì |ü+|æDÏ #˚dæq≥T¢ $ø±sêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY eT\¢|üŒ ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À Äj·Tq Á|ü<Ûëq+>± á 11 yês¡T¶\˝À eT+∫˙{Ï düeTdü´ø√dü+ yÓTT‘·Ô+ 26 $q‹ |üÁ‘ê\T n+<ëj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. sêeTj·T´ eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\≈£î #Ó≈£îÿ n+<äCÒdüTÔqï ø£$TwüqsY >∑÷&É e<ä› #˚‹ |ü+|ü⁄qT n|üŒ{Ï ø£|ü⁄Œ&ÉT ]ù|sY #˚j·T≥+ »]–+<äì ˇ+<ä÷sY ‘ê+&Ü˝À #˚‹ sê»j·T´, {Ï|æmdt sê»X‚KsY, e÷J øöì‡\s¡T¢ sê+\T, |ü+|ü⁄ ]|üsY‘√ bÕ≥T ¬s+&ÉT M~ BbÕ\qT u≤>∑T eT\¢j·T´, eTTì‡|ü˝Ÿ dæã“+~ dü+>∑y˚TX¯«sY, yÓ+ø£fÒwt, #˚j·T≥+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çÇ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

<Ûës¡÷sY, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): |ü{≤ºuÛÑ÷$Tì øö\T≈£î rdüT≈£îqï ¬s’‘·T\≈£î 2011 dü+e‘·‡s¡+˝À øö\T ¬s’‘·T\T>± >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T Çe«>± øö\T ¬s’‘·T\T>± Jeq+ kÕ–düTÔqï yês¡T n~Ûø£ XÊ‘·+ á ø±s¡T¶\qT rdüTø√ì ø±s¡D+>± Ç{°e\ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q qwüº |ü]Vü‰s¡+˝À yê]øÏ qwüº+ »s¡T>∑T‘·T+~. øö\T<ës¡T ¬s’‘·T\T>± >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\Tqï yê]πø

qwüº|ü]Vü‰+ ÇkÕÔeTì e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\T düŒwüº+ #˚j·T≥+‘√ øö\T ¬s’‘·T\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ øö\T ¬s’‘·T\T>± ñ+&ç >∑T]Ô+|ü⁄ø±s¡T¶\T ˝Òì yê]ì >∑T]Ô+∫ yê]øÏ qwüº|ü]Vü‰s¡+ Çyê«\ì ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. ‘Ó’ ãC≤sY s¡<äT› Vü≤s¡Ù˙j·T+

ª{°ÄsYmdt H˚‘· &Üø£ºsY #·+Á<ÛäX‚KsY≈£î ø£è‘·»„‘·\Tμ

õ˝≤¢ Ä+<√fi¯q dü$T‹ ø£˙«qsY>± s¡y˚Twt

$ø±sêu≤<é, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): |òü⁄{Ÿ bÕ‘Y yê´bÕs¡T\ ø√]ø£qT eTìï+∫ düø±\+˝À düŒ+~+∫ ‘Ó’ ãC≤s¡TqT s¡<äT› #˚dæq sêh #˚H˚‘· CÖ[ XÊU≤ eT+Á‹ Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY≈£î yê´bÕs¡T\≈£î n+&É>± ì*∫q e÷J eT+Á‹ {°ÄsYmdt b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´\T &Üø£ºsY #·+Á<ÛäX‚KsY≈£î ø£è‘·v‘·\T ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ $ø±sêu≤<é ‘√|ü⁄&ÉT ã+&É¢ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T _.ÁøÏwüí,ø±s¡´<ä]Ù mdtπø \&É÷¶ ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À yês¡T ‘Ó’ ãC≤s¡T s¡<äT› ‘√|ü⁄&ÉT ã+&É¢ yê]øÏ, |òü⁄{ŸbÕ‘Y yê´bÕs¡T\≈£î m+‘√ Hê´j·T+ #˚düTÔ+<äì nHêïs¡T.

15 qT+∫ ¬s’‘·T #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·\T #˚y˚fi¯¢, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 15 e‘˚~ qT+&ç 31 e‘˚~ es¡≈£î #˚y˚fi¯¢ eT+&É\+˝À ¬s’‘·T #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·˝qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ #˚y˚fi¯¢ e´ekÕj·T XÊK m&çm _Ûø£å+ ‘Ó*bÕs¡T.X¯óÁø£yês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À Äj·Tq Á|ü‹ s√E ¬s+&ÉT Á>±e÷\ #=|ü⁄Œq á ¬s’‘·T #Ó’‘·q´ j·÷Á‘·qT ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ¬s’‘·T\≈£î dü\Vü‰\T dü÷#·q\T Çe«≥+‘√ bÕ≥T Ä<ÛäTìø£ kÕ+πø‹ø£ |ü]v±Hêìï yê]øÏ ø£*Œ+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

$ø±sêu≤<é, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): kÕe÷õø£ ø±s¡´ø£s¡Ô nHêï Vü≤C≤πs, jÓ÷>∑ >∑Ts¡Te⁄ kÕ«$T sê+<˚yé u≤u≤ H˚‘·è‘·«+˝À <˚X¯yê´|üÔ+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï ñ<ä´e÷ìøÏ õ˝≤¢ Ä+<√fi¯q dü$T‹ ø£˙«qsY>± e÷J eTTì‡|ü˝Ÿ yÓ’dt #Ó’s¡àHé dæ.s¡y˚Twt ≈£îe÷sY, ø√ ø£˙«qs¡T¢>± #Í<ä] j·÷<äe¬s&ç¶, |æ.•e≈£îe÷sY, Ms¡uÛÑÁ<äj·T´, bÕ´≥ eT˝Ò¢wü+\qT ìj·T$T+∫q≥T¢ uÛ≤s¡‘· kÕ«_Û e÷Hé Á≥dtº sêh n<Ûä´≈£åî\T l<ÛäsY sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ eÁC≤\ Vü≤qà+‘·T düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À »]–q düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Á|ü»\+<äs¡T y˚˝≤~>± eTT+<äT≈£î e∫à ñ<ä´e÷ìøÏ eT<䛑·TÔ ‘Ó\bÕ\ì ø√sês¡T.á ñ<ä´e÷ìøÏ e÷J Vü≤Ödæ+>¥ uÀs¡T¶ #Ó’s¡àHé πø.Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶ dü+|üPs¡í eT<䛑·TÔ ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ kÕúsTT dü$T‹˝À n$T‘Y XË{Ϻ, ÁøÏwüíj·T´, >ö] X¯+ø£sY, e÷<äe¬s&ç¶, j·÷<äj·T´, ÁøÏcÕí¬s&ç¶\T düuÛÑT´\T>± ñ+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. õ˝≤¢ dü+s¡ø£åø£ eT+&É* düuÛÑT´\T>± dü‘·´Hêsêj·TD >ö&é, eTHé yÓ÷Vü≤Hé kÕs¡&Ü, ñ+{≤s¡ì nHêïs¡T.

jÓ÷>± •_s¡+ $ø±sêu≤<é ø£˙«qsY>± ÁøÏcÕí¬s&ç¶ Ä+<√fi¯q dü$T‹ $ø±sêu≤<é ‘ê\÷ø± ø£˙«qsY>± |æ.ø£ècÕí¬s&ç¶, ø√ ø£ì«qs¡T¢>± Hê>∑j·T´, q]‡+\T, dü+‘√wt\qT ìj·T$T düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˙«qsY s¡y˚Twt ‘Ó*bÕs¡T.á ø£$T{Ï˝À kÕ+ã÷sY s¡M+<äsY, lìyêdt, >∑Ts¡TbÕ<ä|üŒ, VüA+&˚ø±] dü‘·´Hêsêj·TD, bÕ´≥ X¯+ø£sY, Á|üB|t, Á|üXÊ+‘Y, lXË’\+, _mHé >ö&é, X¯óuÛÑÁ|ü<é |üfÒ˝Ÿ,•yêq+<ä+,n+õ¬s&ç¶ nq+‘·j·T´, s¡M+<äsY, $»j·T\øÏåà, es¡\øÏåà, X¯•ø£fi≤<ÛäsY, πø.lìyêdt ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì nìï eT+&É˝≤\˝À á Ä+<√fi¯q dü$T‘·T\qT @sêŒ≥T #˚j·T≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

πs|ü⁄ m◊mdtm|òt eTTK´ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ |ü]–, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): á HÓ\ 6q |ü]–|ü≥ºD+˝Àì ;dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ ø±sê´\ j·T+˝À õ˝≤¢ m◊mdtm|òt eTTK´ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤düTÔ qï≥T¢ m◊mdtm|t &ç$»Hé n<Ûä´ ≈£åî&ÉT &ç.Áoìyêdt ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT uÛÑ$wü´‘Y ø±s¡´#·s¡D, m◊mdtm|t ìsêàD+ $<ë´s¡Tú\ düeTdü´\ô|’ b˛sê≥+, $~ $<ëHê\ô|’ #·s¡Ã ñ+≥T+ <äì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eTìøÏ eTTK´n‹~>± dæ|æ◊ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù mHé. u≤\eT˝Ò¢wt Vü≤»s¡e⁄‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£s¡e÷ìï õ˝≤¢˝Àì nìï Á|ü+‘ê\ qT+&ç m◊mdtm|t Hêj·T≈£î\T n~ø£ dü+K´˝À Vü≤»¬s’ ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·T e+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.


4

q˝Ò¢s¡T yÓTTø£ÿ n+~+#˚ Wwü<Ûä Á|üjÓ÷»Hê\T..!

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ y˚T 5, 2012

düeTàsY˝À ñ˝≤¢kÕìï#˚à ÄVü‰sê\T..!

s√CŸ d”ºyéT bÕ´ø˘‘√ Á|üø±X¯e+‘·yÓTÆq yÓ÷eTT...!

ø±

s√“ôV’≤Á&˚≥T¢ n~Ûø£+>± \_Û+#˚ ÄVü‰sêìøÏ <ä÷s¡+>± ñ+&ç |”#·T |ü<ësêú\≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ ô|+#ê*. |ü<ësêú˝À¢ ñ|ü⁄ŒXÊ‘·+ ‘·–Z+#·&É+ ‘·|üŒìdü]. ø±´*¸j·T+ \_Û+#˚ bÕ\T, ô|s¡T>∑T, NCŸ ;Hé‡, ãsƒêD°\T, u≤<ä+, bÕ\≈£Ls¡ e+{Ï$ m≈£îÿe>± rdüTø£=+fÒ #ÓeT≥ düeTdü´ ìj·T+Á‘·D˝À ñ+≥T+~. n˝≤π> |òü÷≥T yêdüq\T e#˚à ñ*¢bÕj·T, yÓ\T¢*¢, eTkÕ˝≤\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&É≥+ eT+∫~. á ø±\+˝À ôV≤s¡“˝Ÿ {°\T m+‘√ y˚T\T #˚kÕÔsTT. ‘·s¡#·÷ rdüTø√e&É+ e\¢ #ÓeT≥ düeTdü´ ‘·>∑TZeTTK+ |ü&ÉT‘·T+~. y˚dü$ ø±\+˝À Ç+{À¢ ñHêï dü]>± ˙fi¯ófl ‘ê>∑ø£b˛‘˚ &ûôV’≤Á&˚wüHé düeTdü´ uÛ≤]q |ü&˚ Á|üe÷<ä+ ñ+~. <ëì e\¢ ìÁ<ä, nJ]Ô e+{Ï düeTdü´\T y˚~ÛkÕÔsTT. |ü⁄#·Ãø±j·T\T, ø°s¡<√dü, ìeTàs¡dü+, |ü+&É¢ s¡kÕ\≈£î ÁbÕ<Ûëq´$TùdÔ eT+∫~. M{Ï‘√ bÕ≥T {°, ø±|ò”\qT rdüTø√e&É+ ‘·–Z+#ê*. ˇø£ y˚fi¯ rdüT≈£îHêï yê{Ï˝À |ü+#·<ës¡ XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe>± ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√yê*. ì\« ñqï ÄVü‰s¡+ ø±≈£î+&Ü ‘êC≤>± ñ+&˚<ëìøÏ ÁbÕ<Ûëq´$Tyê«*. á ø±\+˝À <ëVü≤+ m≈£îÿe>± #˚düTÔ+~. n+<äT≈£î eTõ®>∑, ø=ã“]˙fi¯ó¢, |ü+#·<ës¡ ˙fi¯¢ e+{Ï$ ñ|üX¯eTHêìïkÕÔsTT. nsTT‘˚ M{Ïì rdüTø=H˚ $wüj·T+˝À nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü*. y˚dü$˝À eTõ®>∑ ‘·«s¡>± |ü⁄*dæb˛‘êsTT. ø=ã“] ˙fi¯ó¢ ì\« ñ+&É≈£L&É<äT. M{Ïì m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&É÷ ‘êC≤>± rdüTø√e&Éy˚T Äs√>±´ìøÏ y˚T\T ˝Ò<ä+fÒ Ä Á|üuÛ≤e+ JsêíX¯j·T+ MT<ä |ü&ÉT‘·T+~. y˚dü$ ôd\e⁄\T e#˚ÃkÕj·T+fÒ >∑èVæ≤DT\≈£î Ç+{À¢ |üì #ê˝≤ es¡≈£î ‘·>∑TZ‘·T+~. ñs¡T≈£î\T |üs¡T>∑T\T rdü÷Ô ∫Hêïs¡T*ï dæ<äΔ+ #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+&É<äT nsTT‘˚ Ç˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT #ê˝≤ eT+~øÏ ã<ä›ø£+ düeTdü´ y˚~ÛdüTÔ+~. Ç~ ˇø√ÿkÕ] nHês√>∑´ düeTdü´\≈£L ø±s¡DeTj˚T´ Á|üe÷<ä+ ñ+≥T+~. n+<äTπø m|ü⁄Œ&É÷ #·Ts¡T>±Z ñ+&Ü\+fÒ yê´j·÷eT+, jÓ÷>± e+{Ï yê{Ï MT<ä <äèwæº ô|{≤º*. Ç+{À¢ ‘·j·÷s¡T #˚dæq ÄVü‰s¡+ ÁbÕ<Ûëq´+ ô|+#ê*. Á|òæCŸ˝À ì\« #˚dæq$ ‘·–Z+∫, y˚&ç y˚&ç>± e+&çq$ rdüTø√yê*. nB ‘·≈£îÿe yÓ÷‘ê<äT˝ÀH˚. ‘êC≤ |ü+&ÉT¢, ≈£Ls¡>±j·T\T rdüTø√yê*. yê{Ï‘√ bÕ≥T q&Ée&É+, á‘·, ôd’øÏ¢+>¥ e+{Ï yê{Ï MT<ä <äèwæº ô|{≤º*. M{Ïe\¢ XÊØs¡ø£, e÷qdæø£ ˇ‹Ô&çøÏ <ä÷s¡+>± ñ+&Ée#·Tà y˚≈£îeH˚ y˚T˝§ÿq&É+ e+{Ï$ ã<ä›ø±ìï <ä÷s¡+ #˚dæ yÓTs¡T¬>’q Äs√>±´ìï Á|ükÕ~ÛkÕÔsTT. nHês√>∑´+, ˇ‹Ô&ç e+{Ï düeTdü´\Tqï|ü⁄Œ&ÉT ‘·–q $ÁXÊ+‹ ‘·|üŒìdü].

Ç+{Ï ô|s¡{Ï˝À Hê\T>∑T Wwü<ä yÓTø£ÿ\T ô|+#·T≈£î+fÒ |ü#êà ø£fi¯ø£fi¯˝≤&É≥y˚T ø±≈£î+&Ü Ç+{Ï*¢ bÕ~øÏ Äj·TTsês√>±´\qT Á|ükÕ~ÛkÕÔsTT. n<˚ nbÕsYº yÓT+{Ÿ˝À nsTT‘˚ b˛j˚T n~∏‘·T\≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘êsTT. ∫qï yÓTø£ÿ˝Òø£<ë nqTø√ø£+&ç eTqdüT‡ ô|{Ϻ m+#·T≈£î+fÒ n\+ø£s¡D≈£î nqTø√ø£+&ç eTqdüT‡ ô|{Ϻ m+#·T≈£î+fÒ n\+ø£s¡D≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êsTT. Äs√>±´˙ï n+~kÕÔsTT. eTq≈£î e#˚à ∫qï ∫qï Äs√>∑´ düeTdü´\≈£î eTq+ yÓ∫Ã+#˚ Ks¡Tà s√Es√E≈£î ô|]–b˛‘√+~. Ç+^¢wt eT+<äT\T yê&Éø£+ <ë«sê ‘ê‘êÿ*ø£ ñ|üX¯eTq+ ø£\T>∑T‘√+~. ˇø√ÿkÕ] á eTT+<äT\T ôd’&é mô|òø˘º qT ø£\>∑CÒdüTÔHêïsTT.Wwü<Ûä yÓ÷ø£ÿ\qT ô|s¡{Ï yÓ÷ø£ÿ\T>± ô|+∫ ñ|üjÓ÷–+#·Tø√e&É+ <ë«sê M{Ï ñ|üjÓ÷>±ìï á ‘·s¡+ yê]øÏ n+~+#·e#·TÃ. <ë+‘√ bÕ≥T Ç+{Ï Äes¡D+˝À |ü#·Ã<äHêìï ô|+b˛+~+#·Tø√e#·TÃ. Ç+{Ï*¢bÕ~ø° Äs√>±´ìï#˚à yÓTTø£ÿ q˝Ò¢s¡T. Hê\T>∑T |ü\ø£\T ø£*–q ø±+&É+‘√ düqï>± ô|]π> r>∑C≤‹ yÓTTø£ÿ q˝Ò¢s¡T. >∑DTe⁄ $]∫ eT{Ϻ˝À >∑T∫Ñ˚ #ê\T ã‘·T≈£î‘·T+~. Bìï

ìÁ<ä ô|+#˚ dü+‘√wüø£s¡ Ä˝À#·q\T! n

\dæq X¯ØsêìøÏ ìÁ<ä m+‘√ nedüs¡+. sêÁ‹y˚fi¯ >±&ÛÉ ìÁ<ä b˛‘˚ Äs√>∑´+ n<äT“¤‘·+>± e⁄+≥T+<äì n+<ä]øÏ ‘Ó*dæq<˚. ndü\T sêÁ‹y˚fi¯ mìï >∑+≥\T >±&ÛÉ ìÁ<ä MT X¯ØsêìøÏ m+‘√ $ÁXÊ+‹ìdüTÔ+~. eTs¡Tdü{Ï s√E MT s√EyêØ #·s¡´\T ñ‘ê‡Vü≤+>± #˚düT≈£îH˚˝≤#˚düTÔ+~, XÊØs¡ø£+>±H˚ ø±ø£, e÷dæø£+>± ≈£L&Ü $TeTà*ï ñ‘ê‡Vü≤ |üs¡TdüTÔ+~. eT+∫ Ä˝À#·<ä\T e#˚Ã˝≤ düVü≤ø£]düTÔ+~. nìï{ÏøÏ $T+∫ MT Ä˝À#·q\T bÕõ{Ïyé >± e⁄+&˚˝≤>± ≈£L&Ü #˚düTÔ+<äì ‘êC≤>± #˚dæq ˇø£ n<Ûä´j·Tq+ #Ó|ü⁄‘√+~. >±&ÛÉ ìÁ<äô|’ #˚dæq ˇø£ düº&û˝À Øôds¡Ãs¡T¢ 70 eT+~ e´≈£îÔ\qT ¬s+&ÉT Á>∑÷|ü⁄\T>± $uÛÑõ+#ês¡T. ˇø£ Á>∑÷|ü⁄qT sêÁ‘·+‘ê >±&ÛÉ+>± ìÁ~+|üCÒdæ eTs=ø£ Á>∑÷|ü⁄qT sêÁ‘·+‘ê yÓTfi¯≈£îe>± e⁄+&Ü*‡+~>± ø√sês¡T. á ¬s+&ÉT Á>∑÷|ü⁄\ e´≈£îÔ\qT eTs¡Tdü{Ï s√E ø=ìï bÕõ{Ïyé ∫Á‘ê\T n+fÒ ≈£îø£ÿ|æ\¢\T, |üPe⁄\T e+{Ï yê{Ïì, |òü]ï#·sY, eT]j·TT &Ó’ì+>¥ ù|¢≥T\T e+{Ï yê{Ïì #·÷&Ée\dæq~>± ø√sês¡T. á s¡ø£+>± #·÷dæq yê] yÓTyÓ÷Ø\T ∫Á‘ê\qT wüße÷s¡T |üHÓï+&ÉT >∑+≥\ ‘·sê«‘· s¡ØøÏå+#ês¡T. ìÁ~+∫q yê] yÓTÆ+&é ˝Àì ∫Á‘ê\ C≤„|üø±\T m+‘√ ã\+>± eTTÁ<äy˚dæq≥T¢ ìÁ<ä ˝Òì yê] yÓTyÓ÷Ø #ê˝≤ ã\V”≤q+>± e⁄qï≥T¢ ø£qT>√Hêïs¡T. Øôd]à |òü*‘ê\T, ìÁ<ä eTq e÷qdæø£ bÕõ{Ïyé yÓTyÓ÷Ø\qT yÓTs¡T>∑T |üs¡TdüTÔ+<äì ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ Øôd]à ìs¡«Væ≤+∫q eTkÕ‡#·T{°dt j·T÷ìe]‡{° Áb˛ô|òdüsY ¬su…ø± ôdŒq‡sY yÓ\¢&ç+#ês¡T. n+‘˚ ø±<äT á |òü*‘ê\T, e÷qdæø£ yê´<ÛäT\T, ˇ‹Ô&ç ‘·–Z+#˚ ∫øÏ‘ê‡ $<Ûëq+˝À ≈£L&Ü düVü≤ø£]kÕÔj·Tì n<Ûä´j·Tqø±s¡T\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. sêÁ‹ ìÁ<ä n+<ä]øÏ m+‘√ nedüs¡+. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ sêÁ‹y˚fi¯ ø£˙dü+ Äs¡T qT+&ç @&ÉT >∑+≥\bÕ≥T ‘·|üŒø£ ìÁ~+#ê\ì, <ëì Á|üuÛ≤e+ eTs¡Tdü{Ïs√E <Ó’q+~q ø±s¡´Áø£eT\ô|’ |ü&ç Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ #˚ùd |üìô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+<äì Ms¡T yÓ\¢&ç #˚dæq≥T¢ ~ &ÓsTT© yÓTsTT˝Ÿ Á|ü#·T]+∫+~.

ø£fi≤K+&Ü\qT eT]|æ+#˚ >√&É∫Á‘ê\T..! Á|ü

düeTàsY˝Àq÷ nπø«]j·T+ #·\¢>± ñ&Ü\+fÒ? Á|üdüTÔ‘·+

ô|s¡{À¢ H˚\˝À ≈£î+&û˝À¢q÷ düT\uÛÑ+>± ô|+#·Tø√e#·TÃ. $]–q meTTø£\qT n‹øÏ+#·&É+˝À Bì bÕÁ‘· nyÓ÷|òüT+. |üdæ|æ\¢\ meTTø£\T <äè&ÛÉ+>± ô|s¡>∑&ÜìøÏ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+~. eT<Ûä´ ej·TdüTÿ\≈£î ø°fi¯¢ H=|ü⁄Œ\T sê≈£î+&Ü #·÷düTÔ+~. ø°fi¯¢ H=|ü⁄Œ\T+fÒ ‘·–ZdüTÔ+~. meTTø£\T ô|fi¯óôdø£ÿ&É+, meTTø£\T |ü≥T‘·«+ ‘·>∑Z&É+ e+{Ï ejÓ÷eè<äTΔ\T düeTdü´\≈£î Ç~ #·ø£ÿì |ü]cÕÿs¡+. Bìï Hê\T>∑T yÓ’|ü⁄˝≤ ‘=ø£ÿrùddæ yê&Ü*. ‘=ø£ÿ‘√ bÕ≥T yê&ç‘˚ H√s¡T <äTs¡<ä ô|&ÉT‘·T+~. Bìï #·{°ï #˚düTø√e#·TÃ. ∫qï eTTø£ÿ\T #˚dæ ≈£Ls¡˝À¢ ø£\T|ü⁄ø√e#·TÃ. s¡T_“ #·bÕr\‘√ ø£*|æ yê&ÉTø√e#·TÃ. yêsêìø√kÕ] ãJ®\T #˚düTø√e#·T#·. m+&Éu…{Ϻ #·÷s¡í+>± #˚düTø=ì yê&ÉTø√e#·TÃ. q˝Ò¢s¡T s¡dü+ rdæ, s√p 2 #Ó+#ê\T ‘ê>∑T‘·T+fÒ $]–q meTTø£\T ‘·«s¡>± ø£≥Tº≈£î+{≤sTT. meTTø£ |ü⁄wæºì ô|+#·T‘·T+~. meTTø£\T $]–q yê]øÏ ÄVü≤s¡+˝À Çe«e#·TÃ. q˝Ò¢s¡T ø±+&Üìï yÓTT‘·Ô>± q÷] >±j·T+ô|’ y˚dæ ø£≥Tºø£{§º#·TÃ. 2 #·Tø£ÿ\T q˝Ò¢s¡T ø±&É\ s¡dü+ #Ó$˝À y˚ùdÔ b˛≥T ‘·>∑TZ‘·T+~. q˝Ò¢s¡T. Ä≈£î\ s¡dü+ 1,2 #Ó+#ê\T ‘ê–‘˚ ˙fi¯¢ $πs#·Hê\T ‘·>∑TZ‘êsTT. ø£+#Ó˝À¢` #ê˝≤ #√≥¢ ø£ì|æ+#˚ q˝Ò¢s¡T Wwü<Ûä >∑TD≤\T ‘Ó\TdüTø√ì yê&ÉT≈£î+fÒ ã‘·T≈£î q˝Ò¢s¡Tô|’ q&Éπøq+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT.

»qπswüHé ˝À ìÁ<ä ˝Ò∫q|üŒ{Ï qT+&ç ñs¡T≈£î\T ..|üs¡T>∑T\T ø±s¡´Áø£e÷\T..á ñs¡T≈£î\ |üs¡T>∑T\J$‘·+˝À m<äTs¡j˚T´ rÁeyÓTÆq ˇ‹Ô&ç qT+∫ ø±düÔsTTHê ñ|üX¯eTq+ bı+<ë\+fÒ..Ç+{À¢ @<√ ˇø£{Ï ñ+&Ü*‡+<˚. yÓTTø£ÿ\ ô|+|üø£+, ô|{Ÿ‡ ô|+|üø£+, Äπø«]j·T+..Ç+{À¢ z Äπø«]j·T+ ñ+#·Tø√e+ #ê˝≤ nedüs¡+. m+‘·{Ï rÁeyÓTÆq ˇ‹Ô&ç˝À ñHêï ˝Ò<ë s¡ø£Ôb˛≥T ñHêï nπø«]j·T+ Ç+{À¢ ñ+fÒ #ê˝≤ es¡≈£L |ü]dæú‹ yÓTs¡T>∑T|ü&ÉT‘·+<äì yÓ’<ä´ ì|ü⁄qT\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. nπø«]j·T+ nq>±H˚ ô|<ä› bıf…º ˝≤ÄH˚ ñ+&Éqedüs¡+ ˝Ò<äT. >±E bÕÁ‘· nsTTq #ê\T nH˚~ Äs√>∑´ Á|æj·TT\ e÷≥ Ç+{À¢ edü‹ì ã{Ϻ, eTq düeTj·T+ πø{≤sTT+|ü⁄ ã&Ó®{Ÿ≈£î ‘·–q $<ÛäyÓTÆq$ rdüTø√e#·TÃ. Ç|ü⁄Œ&ÉT ∫qï bÕÁ‘· |ü]e÷D+ qT+∫ ô|<ä› >±E ‘=f…º es¡≈£î e÷¬sÿ{À¢ n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT. $_ÛqïyÓTÆq C≤‘·T\T, nH˚ø£ s¡+>∑T˝À¢ #˚|ü\T eTT]|ædüTÔHêïsTT. nπø«]j·T+˝À eTTK´+>± >√˝Ÿ¶ |òæwt‘√ bÕ≥T>± d”Vü≤sY‡, ¬s&é kÕºsY |òæwt, @+C…˝Ÿ |òæwt, Á&Ü>∑Hé |òæwt, u≤{Ÿ |òæwt, dü]®sTTHé ‘·~‘·s¡ s¡ø±\ #˚|ü\qT ø=qT>√\T #˚j·Te#·TÃ. Ç+{À¢ düú˝≤uÛ≤e+ ñHêï Çã“+~ ˝Ò≈£î+&Ü m˝Ÿd”&ç ‘·s¡Vü≤˝À ªyê˝Ÿ uÖ+f…&é nπøe]j·T+μ \T <˚&ÉT n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT. nπø«s¡j·T+ Ç+{À¢ ô|≥Tºø√e&É+ e\¢ ˇ‹Ô&çøÏ <ä÷s¡yÓTÆ Á|üXÊ+‘·‘· \_ÛdüTÔ+~. nsTT‘˚ nπø«]j·T+qT yÓTsTT+f…ÆHé #˚j·T&É+˝À #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô\T ‘Ó\TdüTø√yê* bÕ≥+#ê*. eTTK´+>± m+&Éø±\+. eTTK´+>± eTìwæ m+&É\≈£î ‘·≥Tºø√˝Òø£ msTTsY ø£+&çwüqsY msTTsY ≈£L\sY, bòÕ´Hé‡ @<√s¡ø£+>± ùd<ärs¡T‘ês¡T. Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± dæ«$Tà+>¥ #˚j·T&É+, msTTsY ø£+&çwüqsY >∑<äT˝À¢ >∑&É|ü&ÜìøÏ n\yê≥T |ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. eTq˝≤π> Ç‘·s¡ ø=ìï JesêX¯ó\T ≈£L&Ü y˚&çì ‘·≥Tºø√˝Òe⁄. ñ<ëVü≤s¡D≈£î #˚|ü |òæwt {≤+ø˘ ˝À ñHêï≈£L&Ü y˚dü$˝À

n~ ≈£L&Ü y˚&çì uÛÑ]düTÔ+≥T+~. ø±ã{Ϻ y˚dü$˝À |òæwt {≤+ø˘ qT ≈£L˝Ÿ >± ñ+#˚ ø=ìï ∫{≤ÿ\T MTø√dü+. 1.Á|ü‹ s√p |òæwt {≤+ø˘ yê≥sY qT #˚+CŸ #˚j·÷*: Á|ü‹ s√p yê≥sY qT e÷s¡Ã&É+ e\¢ n+<äT˝À ñqï #˚|ü\T ø√‘·Ô>± |ò”\e«&É+‘√ bÕ≥T yê{Ï X¯Øs¡+ #·\¢<äHêìï ÄXÊ«~düTÔ+~. ø±ã{Ϻ {≤+ø˘ V”≤{Ÿ ‘·–Z+∫ Á|ü‹ s√p ˙{Ïì e÷s¡TÑ·T+&Ü*. n~≈£L&Ü Á|ü‹ s√p kÕj·T+Á‘·+ |üP≥ e÷Á‘·y˚T ˙{Ïì e÷sêÃ*. 2. ˝…’{Ÿ‡ qT Ä|òt #˚j·÷*: Ç+{À¢ |òæwt {≤+ø˘ ˝Ò<ë nπø«]j·T+ ñ+fÒ ns√»+‘ê Ä Ç+{Ïπø n+<ä+. Äø£s¡wüD, ÄVü≤¢<ä+. n˝≤+{Ï ÄVü≤¢<ëìï#˚à |òæwt {≤+ø˘ ˝À bòÕ¢wt ˝…’{Ÿ‡ ñqïf…Æ¢‘˚ y˚dü$ ø±\+˝À y˚&çøÏ |òæwt {≤+ø˘ qT #·\¢>± ñ+#·˝Òe⁄ ø=+‘·eT+~ #˚|ü\T Ç≥T n≥T ‹s¡T>∑T‘·T+fÒ ø°¢j·TsY >± ø£qã&Ü\ì m|ü⁄Œ&ÉT bòÕ¢wt ˝…’{Ÿ‡ y˚ùd ñ+#·T‘ês¡T. |ü>∑\T y˚&ç m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. ø±ã{Ϻ |ü>∑\T ˝…’{Ÿ‡ qT Ä|òt #˚j·T&Éy˚T ñ‘·ÔeT+. <ëìe\¢ n+<äT˝À ñqï ˙fi¯ófl #·\¢>± ñ+{≤sTT. kÕj·T+Á‘·+ ø±yê\qT≈£î+fÒ e÷Á‘·y˚T ˝…’{Ÿ‡ ÄHé #˚j·T&Éy˚T ñ‘·ÔeT+. <ëìe\¢ n+<äT˝À ñqï ˙fi¯ófl #·\¢>± ñ+{≤sTT. kÕj·T+Á‘·+ ø£yê\qT≈£î+fÒ e÷Á‘·y˚T ˝…’{Ÿ‡ ÄHé #˚düTø√yê*. ˝Ò<ä+fÒ >∑~˝À yÓ*π> ˝…’{Ÿ‡ yÓ\T‘·Tπs dü]b˛‘·T+~. 3. øÏ{Ïø°\qT eT÷dæe⁄+#·&É+: y˚dü$ø±\+˝À |òæwt {≤+ø˘ qT #·\¢{Ï Á|ü<˚X¯+˝À ñ+#ê*. ˝Ò<ä+fÒ y˚&ç>±\T\T Ç+{À¢øÏ Á|üy˚•+∫ #˚|ü\T #·ìb˛‘êsTT. ø±ã{Ϻ {≤+ø˘ ñqï Á|ü<˚X¯+˝À øÏ{Ïø°\qT eT÷dæe⁄+#ê*. 4. øÏ¢|t bòÕ´Hé: ∫qï ôd’E˝À ñqï øÏ¢|t bòÕ´Hé‡qT $ìjÓ÷–+∫ {≤+ø˘ ≈£î dü]|ü&çq+‘· <ä÷s¡+˝À ñ+#˚ Áô|òwt msTTsY qT n+~+∫ {≤+ø˘ qT ≈£L˝Ÿ >± ñ+#·e#·TÃ.

dü$ ø±\+˝À n~Ûø£ y˚&ç, m+&É rÁe‘· e\¢ nH˚ø£ #·s¡à düeTdü´\T m<äTs¡e⁄‘·T+{≤sTT. Ç˝≤+{Ï yê{Ï˝À eTTK´yÓTÆq$ q\¢eT#·Ã\T. M{Ïì ‘=\–+#ê\+fÒ s¡kÕj·THê\T ˝Ò≈£î+&Ü ô|+∫q nsêZìø˘ >∑T˝≤;\‘√ s√CŸ d”ºyéT bÕ´ø˘ u≤>± |üì#˚düTÔ+~. >∑T˝≤; πs≈£î\qT z bÕÁ‘·˝À eT]–+#ê*. ˙{Ï qT+∫ bı>∑\T edüTÔqï|ü⁄Œ&ÉT eTTU≤ìøÏ u≤>± Ä$] |ü{Ϻ+#ê*. n˝≤ |ü~ì$TcÕ\T ñqï ‘·sê«‘· yÓT‘·Ôì ≥e˝Ÿ‘√ ‘·T&ç∫ e÷sTTX¯Ã¬s’»sY sêdüTø√yê*. á s√CŸ d”ºyéT‘√ #·s¡à+ X¯óÁuÛÑ|ü&ÉT‘·T+~. q\¢eT#·Ã\T Áø£eT+>± ‘=\–b˛sTT eTTK+ Á|üø±X¯e+‘·+ ne⁄‘·T+~. n˝≤π> ‘êC≤>± ñqï s√C≤|ü⁄e⁄«\ πs≈£î\T ◊<äT, ¬s+&ÉT {°dü÷Œq¢ eTT˝≤Ô˙ eTT{Ϻ, Äs¡+CŸ bÂ&ÉsY ˇø£ {°dü÷ŒHé, m>¥ yÓ’{Ÿ, s√CŸ yê≥sY ‘·–q+‘· ø£\T|ü⁄ø=ì ù|dtº ˝≤ ‘·j·÷s¡T #˚düTø√yê*. >∑T˝≤_ πs≈£î\T ˙{Ï˝À eTs¡>∑ì∫à Ä$] |ü{Ϻ, eTTU≤ìøÏ, yÓT&É≈£î |ü{Ϻ+∫ á ù|dtº e÷dtÿ˝≤ y˚düTø=ì ns¡>∑+≥ ‘·sê«‘· ø°¢Hé #˚dæq≥¢sTT‘˚ eTTK+ ‘êC≤>± ñ+≥T+~. >∑T˝≤_ πs≈£î\T ◊<äT, ˇø£ {°dü÷ŒHé ìeTàs¡dü+, ¬s+&ÉT {°dü÷Œq¢ ô|düs¡|æ+&ç, ∫{Ϭø&ÉT |üdüT|ü⁄, ˙fi¯ó¢ y˚düTø=ì ù|dtº ˝≤ #˚düTø√yê*. eTTU≤ìï X¯óÁuÛÑ+ #˚düTø=ì ‘·sê«‘· á ù|dtºqT nô|’¢ #˚dæ ns¡>∑+≥ ‘·sê«‘· #·\¢ì ˙{Ï‘√ X¯óÁuÛÑ+ #˚düT≈£î+fÒ eTTK+ eTè<äTe⁄>±, düTìï‘·+>± ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~. eTTK+ ì>∑ì>∑˝≤&Ü\+fÒ ªz{Ÿ MT˝Ÿ #ê¬ø¢{Ÿ ù|òdt e÷dtÿμH˚ y˚düTø√#·TÃ. ¬s+&ÉT {° dü÷Œq¢ #=|ü⁄Œq ø√ø˘ bÂ&ÉsY, ‘˚HÓ, ˇø√ÿ {°dü÷ŒHé #=|ü⁄Œq z{Ÿ MT˝Ÿ bÂ&ÉsY, bÕ\MT>∑&É ø£\|æ ns¡>∑+≥ ùd|ü⁄ |üø£ÿqT+#ê*. ‘·sê«‘· á $TÁX¯e÷ìï u≤>± ø£*j·Tu…{Ϻ eTTU≤ìøÏ e÷dtÿ y˚dæ eTs¡›Hê #˚j·÷*. |ü~ì$TcÕ\j·÷´ø£ >√s¡TyÓ#·Ãì ˙{Ï‘√ X¯óÁuÛÑ+ #˚ùdÔ eTTK+˝À ‘˚&Ü MT≈£î ÇfÒº ns¡úeTe⁄‘·T+~. õ&ÉT¶ #·sêàìï ø±+‹e+‘·+ #˚dæ, X¯Øs¡+˝Àì e´sêú\qT ãj·T≥≈£î |ü+|æ+#˚+<äT≈£î ª˝…eTHé Vü≤˙ ù|òdt bÕ´ø˘μ Áf…Æ #˚j·T´e#·TÃ. ìeTàs¡dü+, z{Ÿ MT˝Ÿ bÂ&ÉsY, ‘˚HÓ, ô|s¡T>∑T\qT düeTbÕfi¯¢\ rdüT≈£îì z –HÓï˝À y˚dæ #·ø£ÿ>± $TÁX¯eT+˝≤ #˚düTø√yê*. ‘·sê«‘· <ëìï eTTU≤ìøÏ e÷kÕ¢ÿ y˚dæ Ä]q ‘·sê«‘· >√s¡TyÓ#·Ãì ˙{Ï‘√ X¯óÁuÛÑ+ eTTK+ $T˝$T˝≤ yÓT]dæb˛‘·T+~.

düTÔ‘· Ä<ÛäTìø£ j·TT>∑+˝À |òü]ï#·sY≈£î m≈£îÿe ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔHêïs¡T. yê{Ï‘√ bÕ≥T düe÷q+>± Ç+{°]j·TsY‡≈£î, |òü]ïwæ+>¥\≈£î ≈£L&Ü n+‘˚ ÁbÕeTTK´‘· e⁄+<ä+fÒ n~ n‹jÓ÷X¯øÏÔ ø±<äT. Ç˝≤ Ç+{Ï n+<ë\qT r]Ã~<ä›&ÜìøÏ mqTï≈£îqï Á|ü‹ n\+ø£s¡D Ç+{Ï kı>∑düTqT, ø£fi≤‘·àø£ n_Ûs¡T#·T\qT Ä$wüÿ]düTÔ+~. <˚X¯ $<˚XÊ\˝À ª{≤ô|Ád”ºμ\T>± düT|ü]∫‘·eT¬s’q á |ü≥Tº»\‘ês¡T n<ä›ø£|ü⁄ ‘Ós¡\T n+<ë\≈£î düè»Hê‘·àø£ ø£fi¯≈£î <äs¡ŒD≤\T. n\+ø£sê\T ˝Òø£b˛‘˚ >√&É\T ø£fi≤ø±+‹ ˝Òq≥T¢ e⁄+{≤sTT. >√&É\≈£î y˚˝≤&ÉBùd á {≤ô|Ád”º @ >∑~¬ø’Hê, Vü‰\T¬ø’Hê ø=‘·Ô kı>∑düT\T n<äT›‘êsTT. m+‘√ |òüTq #ê]Á‘·ø£ H˚|ü<∏ä´+‘√bÕ≥T düè»Hê‘·àø£ ø£fi≤HÓ’|ü⁄D´+ dü+‘·]+#·T≈£îì kı>∑düT ø£\ H˚‘·\T á |ü≥Tº »\‘ês¡T ‘Ós¡\T. kÕ+πø‹ø£+>± Ç<√ n|ü⁄s¡÷|üyÓTÆq f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ ÄsYº. yê˝Ÿ {≤ô|Ád”º: >∑~øÏ n+<ëìï Çe«&Éy˚T ø±<äT, m+‘√ e÷qdæø±q+<ëìï ≈£L&Ü ÇdüTÔ+~. bò˛{À Áù|òyéT\T, ô|sTT+{Ï>∑T\T, >∑~ >√&É\≈£î |ü]$T‘·yÓTÆq n+<ë\H˚ Çe«>∑\e⁄. n$ ø£+{ÏøÏ q<äTs¡T>± ø£ì|æ+#·e#·TÃ. n<˚ yê˝Ÿ {≤ô|Ád”º nsTT‘˚ Ç+{Ï ˝À|ü\ kı>∑düT\ n\+ø£s¡D˝À n+‘·sꓤ>∑eTe⁄‘·T+~. e÷eT÷\T>± ø±Hê«düT ã<äT\T bòÕ´Á_ø˘ yê&ç‘˚ Ä {≤ô|Ád”ºô|’ ∫Á‹+∫q Á|ü‹ s¡÷|ü+ ø£qT$+<äT #˚düTÔ+~. ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ nqTuÛÑ÷‹ìdüTÔ+~. mq˝Òì n+<ëìï Ä$wüÿ]düTÔ+~. Ç$ #ê˝≤ es¡≈£î ã+>±s¡T, yÓ+&ç <ësê\‘√ Ç{≤*j·THé dæ˝Ÿÿ‘√ #˚dæqy˚ nsTTe⁄+{≤sTT. Á|üø£è‹ <äèXÊ´\T, $$<Ûä <˚e‘ê eT÷s¡TÔ\ s¡÷bÕ\T, ñ]πø ˝Ò&ç ≈£Lq\T, Á|üø£è‹ n+<ë\T, m>∑dæ|ü&˚ n\\T, C≤\Tyêπs »\bÕ‘ê\T M{Ï Á|ü‹s¡÷bÕ\T. m+‘√ n+<ä+>± á ‘Ós¡\˝À ˇ~–b˛‘êsTT. j·T÷s√|æj·THé ÄsYº {≤ô|Ád”º\T ø=H˚|ü⁄Œ&ÉT yê{Ï n*¢ø£\T H˚‘·\ rs¡T, dü+Á|ü<ëj·T kı>∑düT\T Ç˝≤ mH√ï n+XÊ\T |ü]>∑D˝ÀìøÏ rdüTø√e\dæ ñ+≥T+~. C≤Á>∑‘·Ô\T: Ç$ düTBs¡Èø±\+ #Ó≈£îÿ #Ó<äs¡≈£î+&Ü e⁄+&Ü\+fÒ M{Ïì C≤Á>∑‘·Ô #˚j·T&É+˝À ø=+‘· ÁX¯<ä› nedüs¡+. á {≤ô|Ád”º\T bòÕÁ_ø˘‘√ ‘·j·÷s¡e⁄‘êsTT ø±ã{Ϻ M{Ïì C≤Á>∑‘·Ô #˚j·T&É+˝À ø=ìï yÓTfi¯óø£e⁄\T bÕ{Ï+#ê*. eT¬s+‘√ ÁX¯<ä› eVæ≤+#ê*. n$ e÷dæb˛sTTq≥T¢ <äTeTTà <Ûä÷[ #˚]q≥T¢ e⁄+fÒ eT<ä´ eT<Ûä´ ˇø£kÕ] yê{Ïì Á&Ó’ø°¢ì+>¥ Çe«&É+ eT+∫~. n+<äTe\¢ <ëì MT<ä ù|s¡T≈£îb˛sTTq <äTeTTà, <ä÷[ø£D≤\˙ï b˛sTT eT∞fl #·÷&É#·ø£ÿì s¡÷bÕìï dü+‘·]+#·T≈£î+{≤sTT. MTs¡T ø=Hê\qT≈£îqï {≤ô|Ád”º <ëìï ñ+#ê\qï >∑~ >√&É\≈£î ‘·>∑Z≥T¢ ñ+≥T+<√ ˝Ò<√ eTT+<˚ ˇø£kÕ] #·÷düTø√e&É+ eT+∫~. dü¬s’q {≤ô|Ád”ºì m+#·Tø√ø£b˛sTTHê, <ëìï dü¬s’q kÕúq+˝À e⁄+#·ø£b˛sTTHê, m+‘· n+<äyÓTÆq ø£fi≤K+&ÉyÓTÆHê kÕ<ëd”<ë>± ø£ì|ædüTÔ+~. MTs¡T Ä•+∫q≥T¢>± >∑~ >√&É≈£î ‘·>∑Z n\+ø±s¡+ ø±˝Ò<äT. nìï+{Ï ø£Hêï eTTK´yÓTÆq $wüj·T+ @$T≥+fÒ MTs¡T m+#·T≈£îH˚ {≤ô|Ád”º MT e´øÏÔ‘ê«ìï n_Ûe´ø°Ôø£]+#ê*.


6

ôV’≤ø√s¡Tº |ü]~Û˝À Ä+ø£å\T ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤ø√sYº |üì#˚düTÔqï düeTj·T+˝À |òæsê´<äT<ës¡T\T, Hê´j·Tyê<äT\≈£î Çã“+<äT\T ø£\T>∑≈£î+&Ü πs|ü{Ï qT+∫ n+ø£å\T $~ÛdüTÔHêïeTì q>∑s¡ b˛©düT ÇHé#êØ® ø£MTwüqsY nqTsê>¥X¯s¡à ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤ø√s¡Tº |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\T »q+ s¡B›‘√ _J>± ñ+&É&É+‘√bÕ≥T, sê´©\T, Ä+<√fi¯q\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. M{Ï e\¢ Hê´j·Tyê<äT\T, ø√s¡Tº≈£î e∫Ãq ø£øÏå<ës¡T\T Çã“+~ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. b˛©düT\ Ä+ø£å\T n‹Áø£$T+∫q yê]ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.b˛©düT\ nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü m≥Te+{Ï ãVæ≤s¡+>∑ düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+#·sê<äT. ◊<äT>∑T]øÏ $T+∫ ˇø£#√≥ >∑T$T>∑÷&Ésê<äT. eT+<äT>∑T+&ÉT kÕeTÁ–, u≤´qs¡T¢, ô|¢ø°‡\‘√ sê´©\T, Ä+<√fi¯q\T ìs¡«Væ≤+#·≈£L&É<äT.ìHê<ë\T #˚j·T≈£L&É<äT. |æ¬ø{Ï+>¥\T, <Ûäsêï\T b˛©düT\ eTT+<ädüTÔ nqTeT‹‘√ ìØí‘· Á|ü<˚X¯+˝À e÷Á‘·y˚T #˚j·÷*.

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

X¯ìyês¡+ y˚T 5, 2012

eTT–dæq Á|üC≤|ü<∏ä+

ìC≤+ ø±˝ÒJ˝À Á|üy˚XÊ\≈£î H√{Ï|òæπøwüHé ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): 2012`13 $<ë´dü+e‘·‡s¡+˝À ;@, ;ø±yéT, ;@d”‡ ø√s¡T‡˝À¢ Á|üy˚XÊìøÏ ìC≤+ ø±˝ÒJ H√{Ï|òæπøwüHé $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. ;md”‡ |òæõø£˝Ÿ ôd’HÓ‡dt˝À m+|”d”, m+|”á, m+ád”, mmdtd”mdt, m+d”ôV≤#Yd”mdt, ãjÓ÷f…ø±ï\J ôd’H釽À ;»&éd”, m+;Jd”, ;{°;d”, ;{°»&éd”, ;ø±yéT (¬s>∑T´\sY n+&é á ø±eTsY‡), ;@ (‘Ó\T>∑T, Ä+>∑¢e÷<Ûä´eT+) ø√s¡T‡\≈£î <äs¡U≤düTÔ\T ÄVü‰«ìdüTÔ+~. ãw”sYu≤>¥˝Àì Ç+&çj·THé zesYd”dt u≤´+≈£î˝À <äs¡U≤düTÔ\T \uÛÑ´eTe⁄‘êj·Tì ø±˝ÒJ Á|æì‡bÕ˝Ÿ Ábıô|òdüsY Hêj·TT&ÉT ÄXÀø˘ ‘Ó*bÕs¡T. n|üsê<Ûä s¡TdüTeTT ˝Ò≈£î+&Ü áHÓ\ 7, 8e ‘˚B˝À¢, s¡÷.350 n|üsê<Ûä s¡TdüTeTT‘√ pHé 13e ‘˚B es¡≈£î <äs¡U≤düTÔ\T bı+<äe#·Ãì ù|s=ÿHêïs¡T. |üP]Ô $esê\≈£î www.nizamcollege.ac.in ˝À>± 040`23234231 bò˛Hé HÓ+ãsY\˝À dü+Á|ü~+#·e#·TÃ.

qy√<äj·T Á|üy˚X¯ |üØø£å 12≈£î yêsTT<ë ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): s¡+>±¬s&ç¶õ˝≤¢ »eVü≤sY qy√<äj·T $<ë´\j·T 9e ‘·s¡>∑‹ U≤∞\ ø√dü+ ìs¡«Væ≤+#˚ Á|üy˚X¯|üØø£åqT áHÓ\ 12e ‘˚BøÏ yêsTT<ë y˚dæq≥T¢ Á|æì‡|ü˝Ÿ ¬ø.<ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ‘=\T‘· áHÓ\ 6q Á|üy˚X¯ |üØø£åqT ìs¡«Væ≤+#ê*‡ ñ+~. >∑∫ÃuÖ*˝Àì »eVü≤sYqy√<äj·T $<ë´\j·T+˝À 12e ‘˚B ñ<äj·T+ 9.30>∑+≥\≈£î ìs¡«Væ≤kÕÔeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üy˚X¯|üÁ‘·+ n+<äìyês¡T Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT&ç#˚ nf…ùdºwüHé #˚sTT+#·T≈£îì áHÓ\ 10e ‘˚Bq $<ë´\j·T+˝À n+<ä#˚dæ &É÷|æ¢πø{Ÿ Á|üy˚X¯|üÁ‘êìï bı+<ë\ì ø√sês¡T.

Ä~Ûø±s¡T\qT ì\~düTÔqï Á>±eTdüTú\T |ü]–, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): düeTdü´\ |ü]bÕÿsêìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕº‘êàø£+>± #˚|ü{Ϻq Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£eT+ X¯óÁø£yês¡+ eTT–dæ+~. eTT–+|ü⁄ s√E eT+&É\+˝Àì ãdæ¬s&ç¶ |ü*¢, e÷<ës¡+, b˛\ÿ+|ü*¢, Á>±e÷\‘√ bÕ≥T |ü]– |ü≥ºD+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT˝À u≤>∑+>± ãdæ¬s&ç¶ |ü*¢ Á>±eT+˝À Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ yÓ[¢q n~ø±s¡T\≈£î #˚<äT nqTuÛÑe+ m<äTs¡sTT´+~.Á>±e÷\˝À6 HÓ\ø=qï düeTdü´\ô|’ nìï XÊK\ n~ø±s¡T\qT ì\BXÊs¡T. $<äT´‘Y düeTdü´\ô|’ mìï kÕs¡T¢ $<äT´‘Y ø±sê´\j·÷ìøÏ yÓ[¢q düeTdü´\qT me«s¡T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì $<äT´‘Y má

.dü+‘·wt ≈£îe÷sY qT ì\BXÊs¡T.eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\ eTVæ≤fi¯\T mπø|æ dæã“+~ |üìrs¡Tô|’ m|æm+ ≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T.|ü+≥ qwüº |ü]Vü≤s¡+˝À Ä+<ä]øÏ ù|s¡T¢ sê˝Òeì $T>∑‘· yê]$ ≈£L&É sêyê\ì n|üŒ{Ï es¡≈£î #Ó≈£îÿ |ü+|æDÏ #˚j·T´e<ä›ì Ä+<√fi¯q #˚XÊs¡T. ˝Òø£ b˛‘˚ e´ekÕj·T ø±sê´\j·T+ eTT+<äT Ä+<√fi¯ q #˚kÕÔeTì ¬s’‘·T\T ôV≤#·Ã]Ã+#ês¡T. B+‘√ Ä~Ûø±s¡T\T sêì yê] ù|s¡T¢ ñ+fÒ sêdæ Çe« eTì e#Óà HÓ\ &ÉãT“\T e#ÓÃ\ #·÷kÕÔeTì Ä~Ûø±s¡T\T #Ó|üŒ≥+‘√ ¬s’‘·T\T XÊ+‹+#ês¡T. e÷<ës¡+ Å>±eT+˝À πswüDY ø±s¡Tº\T ñqï _j·T´+ |ü+|æDÏ #˚j·T≥˝Ò<äì \_Û›<ës¡T\T

düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚düTÔHêïqT: ø±s=Œπs≥sY

H˚&ÉT sêCÒ+Á<äq>∑sY˝À ñ<√´>∑ y˚Tfi≤ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): e÷s¡Z<ä]Ù e÷¬sÿ{Ï+>¥ Áô|’y˚{Ÿ *$Tf…&é˝À ñ<√´>∑T\ m+|æø£≈£î JôV≤#Ym+d” Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ<√´>∑y˚Tfi≤ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ dü]ÿ˝Ÿ`6 ñ|üø£$TwüqsY $.Áoìyêdt>ö&é ‘Ó*bÕs¡T. ás√E sêCÒ+Á<äq>∑sY eTTì‡|ü˝Ÿ dü]ÿ˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À ñ<äj·T+ 11 qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2>∑+≥\ es¡≈£î Ç+≥s¡÷«´\ <ë«sê m+|æø£ ñ+≥T+<äHêïs¡T. ndæôdº+{Ÿ ùd˝Ÿ‡y˚THé‡, ndæôdº+{Ÿ ùd˝Ÿ‡ |üs¡‡Hé>± |üì#˚ùd+<äT≈£î j·TTerj·TTe≈£î\ m+|æø£ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ÄdüøÏÔ ø£*–q yês¡T neø±XÊìï $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T. 10e ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Ω‘· ø£*– 18 qT+∫ 26@fi¯¢ eT<Ûä´ ej·TdüT‡ ñqï yês¡T ns¡TΩ\ì #ÓbÕŒs¡T. m+|æ¬ø’q nuÛÑ´s¡Tú\≈£î HÓ\≈£î s¡÷.6395 y˚‘·q+‘√ bÕ≥T n<äq+>± &û@ n+~kÕÔs¡Hêïs¡T. |üP]Ô $esê\≈£î 8008535309, 8008001787 q+ãs¡¢˝À dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T.

j·T÷Jd” HÓ{Ÿ <äs¡U≤düTÔ $<Ûëq+ e÷s¡TŒ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): j·T÷Jd” HÓ{Ÿ <äs¡U≤düTÔ $<ÛëHêìï e÷sêÃs¡T. j·T÷Jd” yÓuŸôd’{Ÿ yÓTsêsTT+#·&É+ e\¢ ÄHé˝…’Hé <äs¡U≤düTÔ\≈£î ã<äT\T &ÍHé˝À&é <ë«sê <äs¡U≤düTÔqT rdüTø=ì á HÓ\ 10 ˝À|ü⁄ düeT]Œ+#ê\ì n~Ûø±s¡T\T dü÷∫+#ês¡T.

ì‘·yéT Á|üy˚XÊ\≈£î <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): >∑∫ÃuÖ*˝Àì H˚wüq˝Ÿ Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt ≥÷]»+ n+&é Vü‰düŒ{≤*{° y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ (ì‘·yéT) |üsê´≥ø£, ùdyês¡+>±˝À¢ &çÁ^, |”J ø√s¡T‡\‘√ bÕ≥T dü«\Œø±*ø£ ø√s¡T‡˝À¢ Á|üy˚XÊ\≈£î <äs¡U≤düTÔ\T ÄVü‰«ìk˛Ô+~. ì‘·yéT yÓuŸôd’{Ÿ qT+∫ ˝Ò<ë >∑∫ÃuÖ*˝Àì ø±´+|üdt˝À <äs¡U≤düTÔ\T bı+<äe#·TÃ. y˚T 31˝À|ü⁄ <äs¡U≤düTÔ\T düeT]Œ+#ê*. pHé yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À Á|üy˚X¯ |üØø£å Ç+≥s¡÷«´\T ñ+{≤j·Tì &Ó’¬sø£ºsY |æ.Hêsêj·TD¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. $esê\≈£î 040`23000472, 473, 454 q+ãs¡¢˝À dü+Á|ü~+e#·TÃ.

¬s’‘·T\≈£î #Ó≈£îÿ\T |ü+|æD° #˚düTÔqï Ä~Ûø±s¡T\T

bÕ<äj·÷Á‘· #˚düTÔqï ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»Hé˝Àì düeTdü´\qT ‘·eT düeTdü´\T>± uÛ≤$+∫ yê{Ïì |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚düTÔq≥T¢ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ 131 &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì bÕ|üj·T´ j·÷<äyé q>∑sY˝À $$<Ûä düeTdü´\ô|’ X¯óÁø£yês¡+ bÕ<äj·÷Á‘· ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTTK´+>± n+&ÉsY Á>ö+&é Á&Ó’H˚J düeTdü´, e÷´Hé ôVA˝Ÿ‡, s√&ÉT¶ ø£\«s¡Tº düeTdü´\qT kÕúì≈£î\T ø±s=Œπs≥sY <äèwæºøÏ rdüT≈£î e#êÃs¡T. n+&ÉsY Á>ö+&é Á&Ó’H˚J dü]>± ˝Òø£ Á|ü»\+‘ê nH˚ø£ s√>±\ u≤Øq |ü&ÉT‘·THêïs¡ì uÛ≤<ä|ü&ܶs¡T. @.á \øÏåà ø±+‘YqT |æ*|æ+∫ nø£ÿ&ç düeTdü´\qT $e]+∫ sêuÀj˚T~ esê¸ø±\+ ø±ã{Ϻ Á|ü»\T m˝≤+{Ï Çã“+<äT\≈£î >∑T] ø±≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì Ä<˚•+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ|üj·T´j·÷<äyé n<Ûä´≈£åî&ÉT uÛ≤eHéHêsêj·TD, n+»H˚j·TT\T, |üPs¡í#·+Á<äsYsêe⁄, &ç$CHé n<Ûä´≈£åî&ÉT düTu≤“sêe⁄, j·T÷‘Y n<Ûä´≈£åî&ÉT sêE>ö&é, õ˝≤¢Hêj·T≈£î\T u≤\j·T´, sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶, yês¡T¶ düuÛÑT´\T düTC≤‘·, ø±+‘·, esYÿ ÇHéôdŒø£ºsY düT+ø£qï, b˛#·j·T´, ãd”Ô Á|ü»\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä+<√fi¯q #˚XÊs¡T.B+‘√ dæÇy√ s¡M+<äsY ¬s&ç¶ ø£˝…ø£ºsY‘√ e÷{≤¢&ç düs¡T≈£î\T Ä+<˚\ #·÷kÕÔ eTì #Ó|üŒ&É+‘√ Ä+<√fi¯q $s¡$T+#ês¡T. nq+‘·s¡+ |ü]–˝À Å>±eT|ü+#êsTT‹ ø±sê´\ j·T Äes¡D˝À msêŒ≥T #˚dæq Å|üC≤ |ü<Ûä+˝À Ä~Ûø±s¡T\≈£î düeTdü´\‘√ Ä~Ûø±s¡T\qT ì\~ XÊs¡T. nq+‘·s¡+ õ|æø£] e∫Ãq 39 \ø£å\ ÇHé|ü⁄{Ÿ dü_‡&ç #˚≈£îÿqT ¬s’‘·T\≈£î Ä+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Åø£eT+˝À Å|ü‘˚´ø£ Ä~Ûø±] yÓ+ø£fÒX¯«sY ¬s&ç¶,m+|æ&çy√ $»j·T|üŒ, ÄsY&ÉãT¢mdt &çÇÇ q]‡+\T >ö&é,$<äT´‘Y mÇ dü+‘√wt ≈£îe÷sY, m|æy√ q]‡+\T, m|æm+. q¬s+<äsY, eTVæ≤fi¯ düeTK´Ä<Ûä´≈£åîsê\T ÄqTwü,¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

j·TTe‘·≈£î uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ Ä<äs¡Ù+ X‚]*+>∑+|ü*¢, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): Á_{Ïwt kÕÁe÷»´yê<äT\≈£î e´‹πsø£+>± kÕ–q kÕ«‘·+Á‘·´ b˛sê≥+˝À Hê{Ï j·TTe≈£î\T düsê›sY uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥, sêCŸ>∑Ts¡T, düTUŸ<˚yé\T düTBÛs¡È b˛sê≥+ #˚XÊs¡ì X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ dæ|æ◊ ø±s¡´<ä]Ù s¡ø£Ô|ü⁄ Hêπ>wt>ö&é nHêïs¡T. nœ\uÛ≤s¡‘· j·TTe»q düe÷K´ (m◊yÓ’m|òt)54e e´ekÕú|üø£ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± Ç»®‘Yq>∑sY Mø£sY ôdø£åHé ø±\˙˝À s¡ø£Ô|ü⁄Hêπ>wt>ö&é m◊yÓ’m|òt C…+&ÜqT m>∑Ts¡y˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 1939 y˚T 3e ‘˚Bq nœ\ uÛ≤s¡‘· j·TTe»q düe÷K´ Ä$s¡“¤$+∫+<äì, 54e e´ekÕú|üø£ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± H˚{Ïj·TTe≈£î\T uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥, düTUŸ<˚yé, sêCŸ>∑Ts¡T\qT Ä<äs¡Ù+>± rdüTø√ì yê] ÄX¯j·T kÕ<Ûäqø√dü+ ø£èwæ #˚j·÷\ì Hêπ>wt>ö&é |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Á|üuÛÑT‘·« Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\ô|’ düeTdüe÷» kÕú|üqø√dü+ b˛sê{≤\T #˚j·÷*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m◊yÓ’m|òt Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é n<Ûä´≈£åî\T ¬ø. q]‡+Vü‰¬s&ç¶, bÕغ Hêj·T≈£î\T ÁoXË’\+>ö&é, yÓ+ø£≥kÕ«$T, m◊yÓ’m|òt Hêj·T≈£î\T {Ï. sêeTø£èwüí, ≈£îe÷sY, Hêsêj·TD, u≤\kÕ«$T, ˝≤sê≈£îe÷sY, •e≈£îe÷sY, düT<Ûëø£sY, C≤Hé, X‚KsY, eTVæ≤fi≤ düe÷K´ X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ñbÕ<Ûä´≈£åîsê\T mdt. qs¡‡eTà ‘·<ä‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yê≥sY {≤´+ø£sY zqs¡¢ <Ûäsêï $Tj·÷|üPsY, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): {≤´+ø£s¡¢<ë«sê ˙{Ïì düs¡|òüsê#˚dü÷Ô Jeq+ >∑&ÉT|ü⁄≈£î+≥Tqï ‘·eT≈£î Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T n&ÉT¶ø=ì rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡T#˚düTÔHêïs¡ì {≤´+ø£s¡¢ zqs¡T¢ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± {≤´+ø£sY zqsY s¡$j·÷<äyé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m+‘√eT+~ Á|ü»\T {≤´+ø£s¡¢ <ë«sê n+~+#˚ ˙{Ï‘√ Jeq+ kÕ–düTÔHêïs¡ì, yê]#˚à &ÉãT“\‘√ y˚TeT÷ JeH√bÕ~Û bı+<äT‘·THêïeTHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T {≤´+ø£s¡T¢yê&˚ uÀs¡¢≈£î $<äT´‘Y düs¡|òüsê rùddüTÔHêïs¡ì, B+‘√ Á|ü»\+ <ä]øÏ Çã“+~ ø£\T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± B|æÔÁoq>∑sY, e÷<ë |ü⁄]Væ≤˝Ÿ‡, ø£èwüí ¬sdæ&Óì‡, ø£*ÿ>±¬s¶Hé‡ ‘·~‘·s¡ ø±\˙\˝À m+‘√eT+~ Á|ü»\T {≤´+ø£s¡¢<ë«sê e#˚à ˙{Ïô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&ç Jeq+ kÕ–düTÔHêïs¡ì düTπswt≈£îe÷sY, Á|üD°‘Y¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T ù|s=ÿHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ á düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT

dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê*

X¯ìyês¡+ 5, y˚T 2012

H˚&ÉT 35 Á>±e÷˝À¢ Á|üC≤|ü<∏ä+: ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ s¡+>±¬s&ç¶, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üC≤|ü<∏ä+˝À uÛ≤>∑+>± H˚&ÉT õ˝≤¢˝Àì 35 Á>±e÷\T, 14 yês¡T¶˝À¢ Á>±eT düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ ‘Ó*bÕs¡T. $ø±sêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ã+{≤«s¡+ eT+&É\+ ;s√˝Ÿ, Hê>∑kÕHé|ü*¢, ø£Ø+|üPsY, õHêïs¡+, sê+|üPsY, jÓ÷HÓÿ|ü*¢, $ø±sêu≤<é eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝À yês¡T¶ HÓ+.7, 13 qT+∫ 23 yês¡T¶\‘√ bÕ≥T 26, 27 yês¡T¶˝À¢, |ü]– ìjÓ÷»ø£es¡Z+ >∑+&û&é eT+&É\+ yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶|ü*¢, eTVü≤à<ëu≤<é,ùwø˘|ü*¢, dü+#·s¡¢, ø=+¬s&ç¶|ü*¢, >∑+&û&é, ÇÁãV”≤+|ü≥ï+ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ˝Àì ÇÁãV”≤+|ü≥ï+, j·÷#ês¡+ eT+&É\+ ø=‘·Ô|ü*¢,

‘·øÏÿ\|ü*¢, e÷˝Ÿ, ‘·eTà˝Àì>∑÷&É Á>±e÷˝À¢, ≈£î‘·T“¤˝≤ ¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ≈£î‘·T“˝≤¢ù|sY eT+&É\+˝Àì uÖs¡+ù|≥, y˚T&ÉÃ˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ XÊMTsYù|{Ÿ eT+&É\+ XÊMTsYù|{Ÿ, ‘·÷+≈£î+≥, b˛‘êsTT|ü*¢, <˚es¡j·÷+»˝Ÿ, »eVü≤sYq>∑sY, #˚yÓfi¯¢ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝Àì X¯+ø£sY|ü*¢ eT+&É\+ EHê«&É, MTsê®>∑÷ &É, eTVü‰sêCŸù|{Ÿ, ø=+&Éø£˝Ÿ, yÓ÷øÏ\, ãT˝≤ÿ|üPsY Á>±e÷˝À¢, ‘ê+&É÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì j·÷˝≤˝Ÿ eT+&É\+ ‹e÷àsTT|ü*¢, <Í˝≤|üPsY, u…q÷ïsY, Vü‰J|üPsY,, j·÷˝≤˝Ÿ Á>±e÷˝À¢ Á>±eT düuÛÑ\T »s¡T>∑T‘êj·Tì Äj·Tq $e]+#ês¡T.

Á|üC≤|ü<∏ä+˝À ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\qT >∑T]Ô+#ê+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, y˚T 4, (düTes¡íyês¡Ô): sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚dü ô|&ÉT‘·Tqï Á|üC≤ dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\qT Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ñ|üj˚T–+#·Tø√yê\ì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ 128 &ç$»Hé |ü]~Û ø£fi≤e‹ q>∑sY˝À C≤rj·T ñ‘·Œ‹Ô |ü+|æDÏ |ü<Ûäø£+ <ë«sê @sêŒ≥T #˚dæq #Íø£ <Ûäs¡\ <äTø±D+ (πswüHé cÕ|ü⁄) cÕ|ü⁄ HÓ+`538qT X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq ø±s=Œπs{sY bÕ\ø£èwüí ‘√ ø±\dæ ‘·q #˚‘·T\ MT<äT>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝À ù|<ä yê]ì m+|æø£ #˚dæ yê]øÏ JeH√bÕ~Û ø£*Œ+#ê\H˚ ñ<˚›X¯+‘√ 39 eT+~øÏ πswüHé cÕ|ü⁄\T Ç|æŒ+#·&É+ »]–+<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ≈£Lq ø£èwüí>ö&é eTVü‰\øÏåà #ê]≥ãT˝Ÿ Á≥dtº #ÛÓ’s¡àHé ≈£Lq Áoìyêdt >ö&é, #ÛÍ&É Áoìyêdt >ö&é, n+»Hé>ö&é, n+õ¬s&ç¶, ≈£Lq eTTs¡[>ö&é, Hê>∑\øÏåà, ãT∫ìs&ç¶, Áo<ÛäsY ¬s&ç¶, •ebÕs¡«‹, ø£eT\eTà, Hê–fi¯¢ Áoìyêdt, s¡õ‘·s¡‘·ï+, sêe⁄\ X‚wü–], ¬ø.»>∑Hé, Ä]|tu≤sTT, Ç+Á<äùdHê >∑T|üÔ, #Óø±ÿdüTπswt, »j·TsêyéT, \øå±à¬s&ç¶, u≤\|üŒ,

ø£èwüíj·÷<äyé, ñ*ŒXÊ´yéT, düTBsY, bÕ+&ÉT, |ü⁄bÕŒ\ uÛ≤düÿsY, ø√eTTs¡j·T´, q]‡+>∑sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT Á|ü»\≈£î #˚s¡Te #˚j·T&Éy˚T Á|üuÛÑT‘·« \ø£å´+: myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é... dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT Á|ü»\≈£î düÁø£eT+>± n+~+#˚+<äTπø sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üC≤|ü<∏ëìï ìs¡«Væ≤düTÔ+<äì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é ‘Ó*j·T #˚XÊs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\ |ü]~Û <=eTàs¡b˛#·+|ü*¢, >±–˝≤¢|üPsY˝À X¯óÁø£yês¡+ Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|òüC≤|ü<∏ä+ ÁbÕs¡+uÛ§‘·‡yêìøÏ eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’ myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é Vü‰»¬s’j·÷´s¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Á|ü»\T kÕúìø£+>± ñqï≥Te+{Ï s√&ÉT¢, eT+Jsê ˙s¡T, n+&ÉsY Á>ö+&é Á&Ó’H˚J düeTdü´\qT myÓTà˝Ò´ <äèwæºøÏ rdüT≈£î e#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düeTdü´\+ì+{Ϻì dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\‘√ #Ó|æŒ |ü]wüÿ]kÕúqì Vü‰MT Ç#êÃs¡T.

ìyéT‡˝À $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY bÕ¢+{Ÿ @sêŒ≥T ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4, düTes¡íyês¡Ô: ìC≤+ ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt yÓT&çø£˝Ÿ ôd’HÓ‡Hé (ìyéT‡)≈£î e#˚à yê] kÂø£sê´s¡Δ+ ~e+>∑‘· ø±+Á¬>dt H˚‘· |æ.»Hês¡úHé¬s&ç¶ bòÂ+&˚wüHé Ä<Ûä«s¡´+˝À Äj·Tq ≈£îe÷¬sÔ $»j·÷¬s&ç¶ ñ∫‘· $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY düs¡|òüsêqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY bÕ¢+≥TqT Á|üeTTK kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT&ÉT á yÓ+ø£j·T´ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs¡T. á bÕ¢+{Ÿ <ë«sê ìyéT‡≈£î e#˚à s√>∑T\≈£î, yê] ã+<ÛäTe⁄\≈£î ,ñ<√´>∑T\≈£î ñ∫‘·+>± $Tqs¡˝Ÿ yê≥sYqT n+~+#·qTHêïs¡T.

16,460 eT+~øÏ ñbÕ~ÛVü‰$T |üqT\T ø£*Œ+#ê+ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ s¡+>±¬s&ç¶, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£eT+ áHÓ\ 3q õ˝≤¢˝Àì 44 Á>±e÷˝À¢ Á>±eT düuÛÑ\qT ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+<äì ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ ‘Ó*bÕs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± 10,901 eT+~ ¬s’‘·T\≈£î s¡÷.2 ø√≥¢ 52 \ø£å\qT ÇHé|ü⁄{Ÿ dü;‡&ûì n+<ä#˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. Ç+ø± bÕe˝≤ e&û¶ øÏ+<ä 1102 Á>±MTDdü«j·T+ düVü‰j·Tø£ Á>∑÷|ü⁄\≈£î s¡÷.ø√{Ï 14˝ø£å\qT bÕe˝≤e&û¶ øÏ+<ä |ü+|æD° #˚j·T&É+

»]–+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝Àì 119 dü+|òü÷\≈£î s¡÷.5 \ø£å\ 47 y˚\qT bÕe˝≤e&û¶ øÏ+<ä, 1146 eT+~ ¬s’‘·T\≈£î s¡÷.9 \ø£å\ 80 y˚\qT bÕe˝≤e&û¶ yÓTT‘êÔìï n+~+#êeTì ù|s=ÿHêïs¡T. ñbÕ~ÛVü‰$T |ü<∏äø£+ øÏ+<ä 1,517 |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+∫ 16,460 eT+~øÏ |üì ø£*Œ+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. Ç+ø± 55 eT+∫˙{Ï düeTdü´\qT >∑T]Ô+#êeTì, M~Û BbÕ\≈£î dü+ã+~Û+∫ 44 Á>±e÷˝À¢ 42 düeTdü´\qT >∑T]Ô+∫ 29 #√≥¢ y˚˝≤&˚ $<äT´‘Y r>∑\qT dü]#˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T.

#˚H˚‘·, #˚‹eè‘·TÔ\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#·+&ç ˝ÒbÕøÏå m+&û. \ø°ÎHê<∏é ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4, düTes¡íyês¡Ô: ¤Õ¡[FyOTPQ DªRΩˆªRΩVÚá©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ, ¬ø¡[ºΩ™´sXªRΩVÚá ™yLjiNTP ¬ø¡[∏R∂VWªRΩ ¨s¿¡Ë ˙F°ªRΩ=z§¶¶¶Liøyá¨s ¤Õ¡[FyOTPQ xqsLixqÛs —¡.FsLi H.≠s.áOUPQ ¯©y¥`∂ zmsáVxmso¨søyËLRiV. ¤Õ¡[FyOTPQ xqsLixqÙs Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ aRPV˙NRP™yLRiLi \¬ø¡LRi¯©±s xmnsW…fiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s ¤Õ¡[FyOTPQ FsgÍji’¡xtsQ©±s©´sV xqsLRixqs*ºdΩ DFyxqsNRPVáV \Æμ∂™´s«Ï¡aRPLRi¯ ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS áOUPQ ¯©y¥`∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NRPŒÿ\Æ©sxmsoflÿ˘¨sNTP À≥ÿLRiªRΩÆμ∂[aRPLi |ms…Ì”¡Liμj∂ }msLRi¨s, ¬ø¡[ºΩ™´sXªRΩVÚá ™yLRiV ªRΩ™´sV x§¶¶¶xqsÚ NRPŒÿ\Æ©sxmsofl·˘Liª][ ºdΩLjiËμj∂μÙj∂©´s NRPŒÿ ≈¡Li≤yáV BLiμR∂VÕ‹[ F°LiμR∂V xmsLjiË©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. Æμ∂[aRPLiª][Fy»¡V LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s @¨sı ™´sLÊSá ˙xms«¡Ã¡NRPV ¤Õ¡[FyOTPQ DªRΩˆªRΩVÚáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiÆ≤∂[LiμR∂VNRPV C ˙NS£mns |mszqÌs™´sÕfi=©´sV GLSˆ»¡V

¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ≈¡LRi¯©±sxmnsW…fiÕ‹[ ˙NS£mnÌsÆ™s[VŒÿ GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li Bμj∂ lLiLi≤R∂™´s ryLRi¨s gRiªRΩLiÕ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s Æ™s[VŒÿNRPV ˙xms«¡Ã¡ ©´sVLi≤T∂ ≠sZaP[xtsQ xqsˆLiμR∂©´s á’≥¡Li¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. @xmsˆ…˝‹[ 40áORPQá Æ™s[VLi DªRΩˆªRΩVÚá ≠s˙NRP∏R∂VLi «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. C ryLji 50 áORPQá ™y˘FyLRiLi «¡LRiVgRigRiáμR∂¨s @LiøR¡©y Æ™s[zqs©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. zmsÃ˝¡Ã¡NRPV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡NRPV ™´sVV≈¡˘LigS gRiXx§¶¶¶Ã¡LiNRPLRifl·Õ‹[ F°LiμR∂VxmsLRiË™´sázqs©´s NRPŒÿ≈¡Li≤yáV C Æ™s[VŒÿÕ‹[ áÀ≥œ¡˘™´sV™´soªRΩV©yı∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @ÕÿÆ©s[ ¬ø¡[Æ©s[ªRΩ ™´sryÚQ˚áV , lLi≤T∂Æ™s[V≤`∂ μR∂VxqsVÚáV xqsz§¶¶¶ªRΩLi á’≥¡ryÚ∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. CÆ™s[VŒÿ CÆ©sá 12™´s æªΩ[μk∂ ™´sLRiNRPV N]©´srygRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ¤Õ¡[FyOTPQ @μ≥j∂NSLRiVáV Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*LRiLS™´so, N][¤…¡[aRP*LRiLS™´so, ≠s«¡∏R∂VryLRi¥j∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

e´øÏÔ‘·« $ø±dü+, düe÷» ø£\sTTø£≈£î <√Vü≤<ä|ü&˚~ kÕVæ≤‘·´+ Á|üeTTK s¡#·sTTÁ‹ ¬ø._.\øÏåà ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4, düTes¡íyês¡Ô: ryz§¶¶¶ªRΩ˘Li @Æ©s[μj∂ ™´s˘QQNTPÚªRΩ* ≠sNSxqsLiª][Fy»¡V xqs™´sW«¡LiÕ‹[¨s @LiμR∂Lji¨s NRPáVxmsoªRΩVLiμR∂¨s ˙xms™´sVV≈¡ LRiøR¡LiVV˙ºΩ , {qs¨s∏R∂VL`i Fy˙ºΩZNP[∏R∂VVLSáV ZNP.’¡. áOTPQ ¯ @©yıLRiV. ¬ø¡[ªRΩ©´s xqs¿¡™yá∏R∂V ryLRixqs*ºΩ Æ™s[μ≥j∂NRP Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ xqs¿¡™yá∏R∂VLiÕ‹[ NUPLjiÚbdPxtsváV Fs£qs.LRi™´sWÆμ∂[≠s LRi¿¡Li¿¡©´s @LiªRΩLRiLigSáV xmsoxqsÚNS¨sı AÆ™sV A≠sxtsQ‰LjiLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi AÆ™sV ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LRi™´sWÆμ∂[≠s Dμ][˘gji¨sgSÆ©s[ NSNRPVLi≤y, gRiXz§¶¶¶fl”·gS LRiøR¡LiVVªRΩgS ªRΩ©´sNRPLi»¡V gRiVLjiÚLixmso F°Liμj∂LiμR∂©yıLRiV. AÆ™sV ™´sVLi¿¡ øR¡™´sVªy‰Lji @¨s, À≥ÿLS˘À≥œ¡LRiÚá ™´sVμ≥R∂˘ DLi≤y÷¡=©´s @©´sV ¡Liμ≥yá©´sV, Dμ][˘gRiLi ¬ø¡[}qs ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡ ™´sV©Ø[À≥ÿ™yá©´sV ªRΩ©´s LRiøR¡©´sÕ˝‹[ B©´sV™´sV≤T∂Lixms ¤«¡[zqsLiμR∂©yıLRiV. ™´sWªRΩXÀ≥ÿxtsQ @Li¤…¡[ AÆ™sVNRPV FsLiª][ ™´sVNRPV‰™´s, ™´sV™´sVNSLRiLi g_LRi™´s™´sV©yıLRiV. @LiªRΩ™´sW˙ªy©´s xmsLRiÆμ∂[aRP ÀÿxtsQá©´sV NTPLiøR¡xmsLRiË™´sμÙR∂¨s ™y…”¡¨s aRPLkiLS¨sNTP @áLiNRPLRifl· ™´sxqsVÚ™´sáVgS ™y≤R∂VN][™yá©´sıμj∂ AÆ™sV ™´s˘QQNUPÚNRPLjiLiøyLRi©yıLRiV. Lji\¤…¡L`Ôi @LiVV©´s ™yLji¨s ™´sVLji¿¡F°π∏∂[V Æ©s[…”¡ xqs™´sW«¡LiÕ‹[ xqsx§¶¶¶ Dμ][˘gji¨s ™´sVV≈¡˘LigS AÆ™sV øR¡¨sF°LiVV©´s ªRΩLS*ªRΩ AÆ™sVª][ gRiá @©´sV ¡Liμ≥y¨sı xmsoxqsÚNRPLRiWxmsLiÕ‹[ ˙xmsøR¡VLjiLi¿¡ øy»¡VNRPV©´sı ¬ø¡[ªRΩ©´s xqsLixqÛs©´sV áOTPQ ¯ @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV. @LiμR∂LRiV INRP ¬ø¡[ª][Ú LS}qsÚ LRi™´sWÆμ∂[≠s lLiLi≤R∂V ¬ø¡[ªRΩVáª][ LS∏R∂V≤R∂Li AÆ™sV xqs™´s˘øyºΩªy˘¨sı øy»¡VNRPV©yıLRi¨s N]¨s∏R∂W≤yLRiV. øR¡μR∂V™´so ™´sVV≈¡˘Li NSμR∂¨s, xqsLiry‰LRiLi ™´sVV≈¡˘™´sV©yıLRiV. øR¡μR∂V™´so μy*LS Dμ][˘gRiLi ™´s¿¡Ë©´sLiªRΩ™´sW˙ªy©´s xqsLjiF°μR∂¨s xqs™´sW«ÿ¨sı øR¡μj∂≠s©´sxmsoÆ≤∂[ ™´sV¨sztsQ “¡≠sªy¨sNTP ryLÛRiNRPªRΩ øR¡NRPWLRigRiáμR∂©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ xqsx§¶¶¶∏R∂VNSLRi˘μR∂Lji+ xqsLRizqs @μ≥R∂˘QORPQªRΩ©´s «¡Ljigji©´s C NSLRi˘˙NRP™´sVLiÕ‹[ ≠sbPxtÌsQ @ºΩ¥j∂gS xqsVμ≥y∏R∂W, xqs¿¡™yá∏R∂V Dμ][˘gRiVá xqsLixmnsVLi @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V FsLi. x§¶¶¶©´s¯LiªRΩlLi≤ÔT∂ , ¬ø¡[ªRΩ©´s ryLRixqs*ªRΩ Æ™s[μj∂NRP DFyμ≥R∂˘QORPVLSáV —¡. NRPXxtÒsQÆ™s[fl”·, NSLRi˘μR∂Lji+ ∏R∂VLi. ˙xmsryμ`∂, xqsx§¶¶¶∏R∂V NSLRi˘μR∂Lji+ zms. aSLRiμR∂, ’¡«¡ ILji¯Ã¡, ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.


X¯ìyês¡+ y˚T 5, 2012

n_Ûeè~Δ˝À <ä÷düT¬øfi¯óÔqï X‚]*+>∑+|ü*¢: myÓTà˝Ò´ _ø£å|ü‹ j·÷<äyé X‚]*+>∑+|ü*¢, y˚T 4(düTes¡íyês¡Ô): X‚]*>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À »]–q+‘· n_Ûeè~› eT¬sø£ÿ&É »s¡>∑&É+˝Ò<äì X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓ÷»ø£ es¡Z+ XÊdüqdüuÛÑT´\T m+._ø£å|ü‹j·÷<äyé nHêïs¡T. ìjÓ÷»ø£ es¡Z+˝Àì >∑T˝ŸyÓ÷Vü≤sY bÕs¡Tÿ ø±\˙ ôdø£+&é yÓ+#·sY˝À 10 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ ìs¡à+#·qTqï dædæs√&ÉT¶ |üqT\≈£î Äj·Tq X¯+KTkÕú|üq #˚XÊs¡T. myÓTà˝Ò´‘√ bÕ≥T á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ >∑∫ÃuÖ* &ç$»Hé ø±s√Œπs≥sY Äe⁄\ dü‘·´Hêsêj·TD, Vü≤|ò”CŸù|{Ÿ &ç$»Hé ø±s√Œπs≥sY »>∑BX¯«sY>ö&é\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ _ø£å|ü‹j·÷<äyé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\≈£î m˝≤+{Ï düeTdü´\T e∫ÃHê ‘·eT<äèwæºøÏ rdüT≈£îsêyê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À >∑T˝ŸyÓ÷Vü≤sYbÕs¡Tÿ ø±\˙ n<Ûä´≈£åî\T ùwø˘ U≤dæ+, Hêj·T≈£î\T \ø°åàHêsêj·TD>ö&é, sê>∑+ Hê¬>+<äsY j·÷<äyé, yÓ÷Vü≤Hé>ö&é, q]‡+Vü‰>ö&é, \øå±à¬s&ç¶, |ü⁄*bÕ{Ï Áoìyêdt, $wüßíes¡ΔHé¬s&ç¶, Áoìyêdt¬s&ç¶, ÇÇ sêC≤sê+, &çÇ øÏwüí|üŒ, mÇ ø£qø£j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚dü$ ôd\e⁄\T 7 qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): zj·T÷ |ü]~Û˝Àì m+;@ Á|ü<∏äeT dü+e‘·‡s¡+ $<ë´s¡Tú\≈£î áHÓ\ 7 qT+∫ pHé 16 es¡≈£î y˚dü$ ôd\e⁄\T Á|üø£{Ï+∫q≥T¢ Ä $uÛ≤>∑+ n~Û|ü‹ Ábı.ø£ècÕí¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ôd\e⁄˝À¢H˚ |ü]ÁX¯eT˝À¢ •ø£åD |üP]Ô #˚j·÷\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

‘Ó\T>∑Te]‡{° |üØø£å\T yêsTT<ë ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): bı{Ϻ ÁosêeTT\T ‘Ó\T>∑T $X¯«$<ë´\j·T+ ôV’≤<äsêu≤<é, ÁoXË’\+, ≈£L∫|üP&ç ÁbÕ+>∑D≤˝À¢ áHÓ\ yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À »s¡>±*‡q m+@, m+|”@, m+d”CÒ, ;m|òt@ ôd$TdüºsY 2, ;@, |”J &çbı¢e÷, dü]º|òæ¬ø{Ÿ, ø£fi≤ Á|üy˚•ø£ yê]¸ø£ |üØø£å\T yêsTT<ë |ü&ܶsTT. á |üØø£å\T pHé˝À »s¡T>∑T‘êsTT. sê»eT+Á&ç kÕVæ≤‘·´ |”sƒ¡+˝À m+@ ‘Ó\T>∑T |üØø£å\T ìs¡ísTT+∫q $<Ûä+>± áyês¡+˝À ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êj·Tì ]õÁkÕºsY ‘Ó*bÕs¡T.

y˚‘·Hê\T ô|+#ê\ì @{°y√ ñ<√´>∑T\ ìs¡düq y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): ñ<√´>±\T Áø£eTãB›ø£]+#·&É+‘√ bÕ≥T y˚‘·Hê\T ô|+#ê\ì kÕúìø£ ◊{°◊ ø£fi≤XÊ\˝À $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï @{°y√ ñ<√´>∑T\T X¯óÁø£yês¡+ ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.eT<Ûë´Vü≤ï+ uÛÀ»q $sêeT düeTj·T+˝À ñ<√´>∑T\T Ä+<√fi¯q #˚XÊs¡T. ‘·eT düeTdü´ |ü]wüÿ]+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

eTVæ≤fi¯\T Ä]úø£+>± Á|ü>∑‹ kÕ~Û+#ê* uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): eTVæ≤fi¯\T Ä]úø£+>± Á|ü>∑‹ kÕ~Û+∫q|ü⁄Œ&˚ Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\≈£î kÕs¡úø£‘· #˚≈£Ls¡T‘·T+<äì y˚T&ÉÃ˝Ÿ XÊdüq düuÛÑT´&ÉT ¬ø. \øå±à¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ •yês¡TÁ>±e÷˝…’q uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, |òæsê®~>∑÷&É, y˚T&ç|ü*¢˝À »]–q Á|üC≤|ü<∏ä+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. eTVæ≤fi¯\T Ä]úø£+>± n_Ûeè~ú kÕ~Û+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äHêïs¡T. n+<äT≈£î>±qT ˇø√ eTVæ≤fi¯≈£î s¡÷. 5 \ø£å\ es¡≈£î s¡TD≤\T ÇdüTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. eTVæ≤fi¯\T ‘·eT ≈£î≥T+u≤\≈£î Ädüsê>± ñ+≥T Hêïs¡ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷˝À¢ #ê]Á‘ê‘·àø£yÓTÆq bÕÁ‘·qT b˛wædüTÔqï eTVæ≤fi¯\T n_Ûq+<ä˙j·TT\Hêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |òæsê®~>∑÷&É Á|üC≤|ü<∏ä+˝À s¡÷. \øå± 91y˚\ #Ó≈£îÿqT n+<äCÒXÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À l\‘·, ˝≤eD´,XÀuÛÑ, XË’\»‘·~‘·s¡T\‘√bÕ≥T |òæsê®~>∑÷&É Á>±eT ø±s¡´<ä]Ù ñ ù|+<äsY¬s&ç¶, e÷J m+|”|” düTBÛsY¬s&ç¶, e÷J düs¡Œ+∫ &ç.dü‹Ô¬s&ç¶, e÷J ñ|üdüs¡Œ+∫ &ç.<äj·÷ø£sY¬s&ç¶, e÷J |ü+#êj·Tr düuÛÑT´\T yÓHÓï\yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, q]‡+Vü‰¬s&ç¶, q]‡+Vü‰, m+,#·+Á<ë¬s&ç¶, |òüT{ŸπødüsY eT+&É\ j·TTe»q ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî&ÉT ≈£îÁs¡•e≈£îe÷sY>ö&é, Hê>∑sêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT myÓTà˝Ò´ sêø£ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ øÏ#ÓÃqï>±] \øå±à¬s&ç¶ |ü≥ºD≤ìøÏ H˚&ÉT sêqTqï≥T¢ ø±+Á¬>dt bÕغ eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî&ÉT sê$T¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. s¡;d”»Hé˝À |ü+&ç+∫q <Ûëq´+ ø=\T>√\T #˚j·T&ÜìøÏ @sêŒ≥T #˚dæq e÷¬sÿ{Ÿ πø+Á<ëìï ÁbÕs¡+_Û+#·&ÜøÏ myÓTà˝Ò´ edüTÔHêï s¡ì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

|òæsê®~>∑÷&É eTVæ≤fi¯\≈£î #Ó≈£îÿ |ü+|æD° #˚düTÔqï myÓTà˝Ò´ ¬ø. ˝øå±à¬s&ç¶

mHé◊mHéø±\˙˝À &Ü«Áø±uÛÑeq+ ÁbÕs¡+uÛÑ+

eTT–dæq ô|<ä›eTà‘·*¢ Áã¨à‘·‡yê\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >∑T+&É¢b˛#·+ |ü*¢˝À ◊<äT s√E\T>± kÕ>∑T‘·Tqï ô|<ä›eTà‘·*¢ ÁãôVAà‘·‡yê\T >∑Ts¡Tyês¡+ Hê{Ï‘√ eTT–XÊsTT. ô|<ä›eTàyê] ø£˝≤´D√ ‘·‡e+‘√ ñ‘·‡yê\T eTT–XÊsTT. ∫e]s√E ô|<ä› dü+K´\T uÛÑ≈£îÔ\T neTàyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T.

uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ Á>±eT |ü+#êj·Tr |ü]~Û˝Àì mHé◊mHé ø±\˙˝À X¯ó Áø£yês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ myÓTà˝Ò´ ¬ø. \øå±à¬s&ç¶ &Ü«Áø±uÛÑeHêìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. s¡÷. 4.5 ˝ø£å\ e´j·T+‘√ ì]à+∫q &Ü«Áø± uÛÑeHêìï myÓTà˝Ò´

ÁbÕs¡+_Û+∫ e÷{≤¢ &Üs¡T. dü$Twæºø£èwæ e˝Ò¢ Á|ü>∑‹ kÕ<Ûä´eTÚ‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. eTVæ≤fi¯\≈£î sêh Á|üuÛÑT‘·«+ $$<Ûä dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT neT\T#˚düTÔ+ <äHêïs¡T. eTT K´+>± s¡÷. 5 \ø£å\ s¡TD≤\‘√ Á|ü‹ eTVæ≤fi≤ eè~ú˝ÀøÏ sêyê\Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eT düs¡Œ+∫ b˛>∑T\ q]‡+Vü‰ ¬s&ç¶, ñ|üdüs¡Œ+∫ _.>√|æHê<Ûé, |ü+#êj·Tr düuÛÑT´\T s¡y˚Twt, øÏc˛sY, q]‡+Vü‰, ø±\˙ dü+πøåeT dü+|òüT+ Á|ü‹ì<ÛäT\T Á|ü‘ê|t¬s&ç¶, >∑DÒwt, ø£s¡TD≤ø£sY¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. kÕúìø£+>± d”d”s√&ÉT¶≈£î n+#·Hê\qT s¡÷bı+~+ #ê\ì @áì Ä<˚•+#ês¡T.

yê‘êes¡D+, e´ekÕj·T dü÷#·q\T >∑‘· yês¡+ s√E\T>± õ˝≤¢˝À nø£ÿ&Éø£ÿ&É ñs¡TeTT\‘√ ≈£L&çq ‘˚*ø£bÕ{Ï esê¸\T ≈£î]kÕsTT. |ü>∑{Ï ñc˛íÁ>∑‘·\T 35 qT+∫ 38 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ eT]j·TT sêÁ‹ ñc˛íÁ>∑‘·\T 24 qT+∫ 28 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ ñHêïsTT. ôV’≤<äsêu≤<é yê‘êes¡D πø+Á<ä+ yês¡T n+~+∫q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+, sêuÀe⁄ ◊<äT s√E\˝À yê‘êes¡D+ bı&ç>± ñ+&Ée#·TÃqT. <äøÏåD ~X¯ qT+∫ >±\T\T >∑+≥≈£î 9`15 øÏ.MT. y˚>∑+‘√ Mj·Te#·TÃqT. |ü>∑{Ï ñc˛íÁ>∑‘·\T 39 qT+∫ 40 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ eT]j·TT sêÁ‹ ñc˛íÁ>∑‘·\T 28 qT+∫ 29 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ ñ+&Ée#·TÃqT. yê‘êes¡D≤<Ûës¡yÓTÆq e´ekÕj·T dü\Vü‰\T e] e]˝À Ä≈£îeTT&É‘· |ü⁄s¡T>∑T ñìøÏì >∑eTì+∫qf…Æ¢‘˚ ìyês¡D≈£î, 2.5 $T.© ø√¢]ô|ò’]bòÕdt ˝Ò<ë 2 Á>± ø±sêº|t ôV’≤Á&√ø√¢¬s’&é eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ≈£Ls¡>±j·T\T eT]j·TT |ü+&É¢‘√≥\T Á|üdüTÔ‘· yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T r>∑C≤‹ ≈£Ls¡>±j·T\T eT]j·TT ≥e÷≥ ô|’ Ä≈£îeT#·Ã eT]j·TT Ä≈£îe÷&ÉT ‘Ó>∑Tfi¯ófl k˛≈£î≥≈£î nqT≈£L\+. ‘Ó>∑Tfi¯ófl >∑eTì+∫q#√ ìyês¡D≈£î, 2.5 Á>± e÷+ø√C…uŸ eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*.

$Ts¡|ü˝À ‘êeTs¡|ü⁄s¡T>∑T\T, q*¢ eT]j·TT ø±H=bòısê ø=eTà ≈£îfi¯ófl ‘Ó>∑T\T >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq$. ìyês¡D≈£î, ‘êeTs¡|ü⁄s¡T>∑T\T 1.5Á>± mìù|ò{Ÿ ˝Ò<ë 2 $T.©. |òæÁbıì˝Ÿ eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. q*¢ 2$T.©. bòı»˝ÀHé eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ø±H=bòısê ø=eTà ≈£îfi¯ófl ‘Ó>∑T\T 30Á>±. ø±|üsY Äø°‡ ø√¢¬s’&éG1Á>±. bÕ¢+{≤yÓTÆdæHé eT+<äTqT 10©≥s¡¢ ˙{ÏøÏ ø£*|æ yês¡+ s√E\ e´e~Û˝À 2kÕs¡T¢ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ø±´uÒJ eT]j·TT ø±©|òü¢esY˝À ù|qTã+ø£ >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq~. ìyês¡D≈£î 2$T.© e÷˝≤B∏j·÷Hé ˝Ò<ë &Ó’$T<∏√j˚T{Ÿ ˝Ò<ë $T<∏Ó’˝Ÿ z &ÓeT{≤Hé eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ≥e÷≥˝À kÕŒf…&é $˝Ÿ¶yÓ’s¡dt ‘Ó>∑T\T >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq~. ìyês¡D≈£î, ‘Ó>∑T\T k˛øÏq yÓTTø£ÿ\qT @]y˚dæ HêX¯qeTT #˚j·÷* ‘Ó>∑T\TqT yê´|æÔ #Ó+~+#˚ ‘êeTs¡ |üs¡T>∑T\ ìyês¡D≈£î 2$T.©. &Ó’$T<Û√j˚T{Ÿ ˝Ò<ë $T<Ó’˝Ÿ z &ÓeT{≤Hé eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*.

|ü+~] C≤‹ ≈£Ls¡>±j·T\˝À eTõ®>∑ ‘Ó>∑T\T >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq~. ìyês¡D≈£î, 2Á>±, e÷+ø√C…uŸ ˝Ò<ë Ábı|æHÓuŸ ˝Ò<ë 2$T.©. &Ó’ô|òHéø=HêCÀ˝Ÿ eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ø√fi¯fl j·÷»e÷q´+ y˚&ç yê‘êes¡D≤ìï ‘·≥Tºø=qT≥≈£î, á ÁøÏ+~ j·÷»e÷q´ |ü<䛑·T\T #˚|ü{≤º*. ôw&É¢˝À¢ bòÕ´q¢qT eT]j·TT bòÕ>∑sY‡qT neTsêÃ*. ôw&É¢qT e]>∑&綑√ ø£|æŒ Ádæ+ø£¢s¡¢qT neTsêÃ*. ø√fi¯ófl m≈£îÿe yÓ÷‘ê<äT˝À ‹qT≥≈£î nqT>∑TD+>± yÓT‘·Ô{Ï <ëHêqT ô|{≤º*. Á‘ê>∑T≥≈£î #·\¢˙ ˙{Ïì b˛j·÷*. |üX¯ób˛wüD Á|üdüTÔ‘· yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T Äe⁄\T eT]j·TT π><Ó\˝À >±*≈£î+≥T yê´~Û, >=Á¬s\˝À neTàyês¡T yê´~Û ø√fi¯fl˝À ø=¬øÿs¡ ‘Ó>∑T\T k˛≈£î≥≈£î nqT≈£L\+ M{Ï ìyês¡D≈£î, {°ø±\T y˚sTT+#ê*.


Á|üuÛÑT‘·«rs¡Tì ìs¡dædü÷Ô |ü‹Ôø=+&É˝À CÒ@d” ñ<√´>∑T\ ìs¡düq

X¯ìyês¡+ 5, y˚T 2012

ù|J\T : 8

ˇø£ÿkÕ] Ä<ä]ùdÔ n_Ûeè~› #·÷|ækÕÔ : yÓ’.s¡TÁ<ä>ö&é

Á|ü‹cÕ˜‘·àø£+>± e÷]q ñ|ü b˛s¡T bÕغ nÁ>∑H˚‘·\ Vü≤&Ü$&ç á HÓ\ 12,13 ‘˚B˝À¢ »>∑Hé |üs¡´≥q (sêj·T\d”eT Á|ü‹ì~Û) ø£s¡÷ï\T y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô) : bòÕ´ø£åHé, Á>∑÷|ü⁄ sê»ø°j·÷\≈£î πø+Á<ä _+<äTyÓ’q Äfi¯fl>∑&ɶ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ñ|ü mìïø£ nìï bÕغ\≈£î Á|ü‹cÕ˜‘·àø£+>± e÷]+~. Á|üC≤sê»´+ bÕغ ‘·s¡T|ü⁄q myÓTà˝Ò´>± ¬>*∫, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n_Ûe÷q myÓTà˝Ò´>± ø=qkÕ–q XÀuÛ≤ Hê–¬s&ç¶ sêJHêe÷ #˚j·T&É+‘√ ñ|ü mìïø£ nìyês¡´yÓTÆ+~. n<˚$<ä+>± õ˝≤¢˝Àì m$Tà>∑q÷s¡T nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À mÁs¡ø√≥ #ÓqïπøX¯e¬s&ç¶ sêJHêe÷ #˚j·T&É+‘√ ñ|ü mìïø£ »s¡T>∑T‘·T+~. ø±>± õ˝≤¢˝Àì Äfi¯fl>∑&ɶ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ yÓ’|ü⁄ sêh kÕúsTT H˚‘·\T Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº kÕ]+#ês¡T. düTe÷s¡T 20 dü+e‘·‡sê\T>± ìjÓ÷»ø£es¡Z+ô|’ |ü≥Tº kÕ~Û+∫q uÛÑ÷e÷ ≈£î≥T+ã+ Ä~Û|ü‘ê´ìøÏ n&ÉT¶ø£≥º y˚j·T&ÜìøÏ ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ nÁ>∑H˚‘·\T q&ÉT+_–+#ês¡T. õ˝≤¢˝ÀH˚ Á|ü‘˚´ø£ |ü]dæú‘·T\ q&ÉTeT Äfi¯fl>∑&ɶ ñ|ü mìïø£ »s¡T>∑T‘·T+&É&É+‘√ nìï bÕغ\T Á|ü‹wü˜>± uÛ≤$+∫ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T, sêh kÕúsTT Hêj·T≈£î\qT Ç|üŒ{Ïπø s¡+>∑+˝ÀøÏ ~+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ sêh n<Ûä´≈£åî\T Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT Ç|üŒ{Ïπø Äfi¯fl>∑&ɶ˝À mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+∫ yÓfi≤¢s¡T. Äj·Tq Á|ü‘˚´ø£+>± uÛÑ÷e÷ ≈£î≥T+uÛÑ+ô|’H˚ ì|ü⁄Œ\T #Ós¡>∑&É+ »]–+~. yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ n~ÛH˚‘· yÓ’mdt »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ á HÓ\ 12,13 ‘˚B˝À¢ Äfi¯fl>∑&ɶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ÄbÕغ esêZ\T yÓ\¢&ç+#êsTT. Ç|üŒ{Ïπø Ç+{Ï+{Ï Á|ü#ês¡+‘√ nuÛÑ´]ú XÀuÛ≤ Hê–¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À |üs¡´{Ïdü÷Ô Á|ü‘·´]ú nuÛÑ´s¡Tú\ø£Hêï mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À eTT+<ä+»˝À ñHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s¡T|ü⁄q d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T >∑+>∑T\

Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ mìïø£\ ã]˝À ~>∑qTHêïs¡T. sêh ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ nuÛÑj·T+ y˚Ts¡≈£î Äj·Tq á kÕ] mìïø£\ ã]˝À ~>∑&ÜìøÏ dæ<ä›eTj·÷´s¡T. Äfi¯fl>∑&ɶ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Á|ü‹kÕ] uÛÑ÷e÷, >∑+>∑T\ esêZ\ eT<ä´H˚ mìïø£\ b˛{° »s¡>∑&É+ ÄqyêsTTr>± e÷]+~. bòÕ´ø£åHé sê»ø°j·÷\≈£î ì\j·TyÓTÆq Äfi¯fl>∑&ɶ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ »]–q mìïø£˝À¢ nH˚ø£ kÕs¡T¢ uÛÑ÷e÷ ≈£î≥T+u≤ìπø ìjÓ÷»ø£es¡Z Á|ü»\T |ü≥º+ø£{≤ºs¡T. 1962˝À Äfi¯fl>∑&ɶ nôd+;¢ jÓ÷»ø£es¡Z+ @s¡Œ&çq|üŒ{Ï qT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î düTe÷s¡T 14 kÕs¡T¢ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ mìïø£\T »]>±sTT. n+<äT˝À eT÷&ÉT ñ|ü mìïø£\T ø±>±, ‹s¡– á kÕ] ≈£L&Ü ñ|ü mìïø£ »s¡>∑qT+~.Ç|üŒ{Ï es¡≈£î »]–q mìïø£˝À¢ ˇø£kÕ] uÛÑ÷e÷ XÀuÛ≤Hê–¬s&ç¶ ‘·+Á&ç md”«. düTu≤“¬s&ç¶ mìïø£ ø±>±, Äs¡T kÕs¡T¢ uÛÑ÷e÷ ≈£î≥T+uÛÑ düuÛÑT´\T myÓTà˝Ò´\T>± mìïø£j·÷´s¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+ @s¡Œ&çq|üŒ{Ï qT+∫ uÛÑ÷e÷ ≈£î≥T+uÛÑ+ ‘·q Ä~Û|ü‘ê´ìï Á|ü<ä]Ùdü÷Ô edüTÔ+~.

m$Tà>∑q÷s¡T, y˚T 04 (düTes¡íyês¡Ô) : kÕÔìø£ |ü≥ºDeTT˝À X¯óÁø£yês¡eTT 7, 8e eTTì‡|ü˝Ÿ˝Àì {°#·sY‡ ø±\˙, Áø±+‹q>∑sY, K#·s¡kÕÔHé, ø={≤º\T, bÕ‘·Vü≤]»q yê&É\˝À ñ|ü mìïø£\˝À Á|ü#ês¡ì$T‘·ÔeTT m$Tà>∑q÷s¡T ø±+Á¬>dt bÕغ nuÛÑ´]ú nsTTq yÓ’. s¡TÁ<ä>ö&ÉT z≥s¡T¢qT ø£\TdüTÔ H˚qT kÕúì≈£îìï sê»ø°j·T ≈£î≥T+ã+ qT+∫ e∫Ãq yêìï kÕúìø£+>± MT≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç MT jÓTTø£ÿ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. Äj·÷ yês¡T¶\˝Àì ø±s¡´ø£s¡Ô\qT, Hêj·T≈£î\qT, z≥s¡¢qT, Á|ü»\qT ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. yê] düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. sêuÀe⁄ ñ|ü mìïø£\˝À ˇø£ÿkÕ] Hê≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#·+&ç nì y˚&ÉT≈£îHêïs¡T. ù|<ä, ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ ø√dü+ ‘·eT Á|üuÛÑT‘·«+ kÕj·TX¯≈£îÔ\ ø£èwæ #˚düTÔ+<äì πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘·«eTT Ç+ø£qT ¬s+&ÉT dü+e‘·‡s¡ ø±\+ ñ+≥T+<äì <ëìï <äèwæº˝À ñ+#·Tø√ì Á|ü»\T ‘·q jÓTTø£ÿ neT÷\´yÓTÆq z≥TqT ø±+Á¬>dt >∑Ts¡TÔ≈£î y˚dæ m$Tà>∑q÷s¡T ìjÓ÷»ø£esêZìï n_Ûeè~› ~X¯≈£î rdüT≈£îs¡+&Éì y˚&ÉT≈£îHêïs¡T. á Á|ü#ês¡+˝À e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ yÓ’dt #Ó’s¡àHé ¬ø.eTVü≤eTà<é VüQùd‡HéqT, e÷#êì sêCÒ+Á<ä Á|ükÕ<é, uÛÀ»sêE m>±®˝Ÿ, \#·Ãqï, Vü≤» nãT›˝Ÿ ‘·Tπs>∑˝Ÿ, dü‘êÔsYkÕãT, _mHé.Hê>∑sêE, ‘·<ä‘·s¡ ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôd’«Hé|òüP¢ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·+&ç : ø£˝…ø£ºsY sê+#·+Á<ä Hêj·Tø˘

8˝À

ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒe⁄ ‹ ‹ ‹ ‹

düe÷#êsêìï Á|ü#·T]ùdÔ dü+ã+~‘· sê»ø°j·T bÕغ\T, mìïø£\ ø√&é ñ\¢+|òæTùdÔ düVæ≤+#˚~˝Ò<äT Á|æ+{Ï+>¥ Áô|dt j·÷»e÷Hê´\ô|’ #·≥¢ |üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY, õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] e´øÏÔ>∑‘· <ä÷wüD\T Á|ü#·T]+#·sê<äT sê+X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ ù|s=ÿHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq #Ûê+ãsY˝À ñ|ü mìïø£\≈£î dü+ã+~+∫ Á|ü#·T]+#˚ Á|æ+{Ï+>¥ Áô|dt\T ìj·Te÷fi¯ó bÕ{Ï+#ê* b˛düºsY‡, ø£s¡|üÁ‘ê\ eTTÁ<äD˝À bÕ{Ï+#ê*‡q äq\ô|’ Á|æ+{Ï+>¥ j·T»e÷qT\‘√ düe÷y˚X¯+ Áô|dt j·÷»e÷qT\ düe÷y˚X¯+ ø£˝…ø£ºsY ôV≤#·Ã]ø£ ìã+<Û ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY

ø£s¡÷ï\T ø£˝…ø=ºπs{Ÿ y˚T 3 (düTes¡íyês¡Ô) : mìïø£\ Á|ües¡ÔHê ìj·Te÷e[øÏ sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À Äfi¯fl>∑&ɶ, m$Tà>∑q÷s¡T ø£s¡|üÁ‘ê\, b˛düºs¡¢ eTTÁ<äDô|’ ôdø£åHé 127m 1951 Á|üø±s¡+ Á|æ+≥sY‡ $s¡T<ä›+>± |ü<äø√XÊ\T, e´øÏÔ>∑‘· <ä÷wüD\≈£î dü+ã+~Û+∫q ìjÓ÷»ø£ esêZ\≈£î ñ|ü mìïø£\T »s¡T>∑T‘·Tqï <äècÕº´ Á|ü#ês¡+ #˚ùd ìã+<Ûäq\T bÕ{Ï+#ê\Hêïs¡T.


2

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

X¯ìyês¡+, 5 y˚T, 2012

bÕ\≈£î\≈£î |ü≥ºì e+ø£yÓT≥Tº|ü*¢ \bÕ´|æ* y˚T 3 (düTes¡íyês¡Ô): Á>±e÷\ n_Ûeè~ΔøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚düTÔ+~. nsTT‘˚ n~Ûø±s¡T\ n\dü‘·«+, kÕúìø£ Hêj·T≈£î\ ìs¡¢ø£å´+ ø±s¡D+>± Á>±e÷˝À¢ n_Ûeè~Δ ≈£î+≥T|ü&ÉT‘√+~. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì e+ø£yÓT≥Tº|ü*¢ Á>±eT+˝À düeTdü´\T ‹wüºy˚XÊsTT. ã÷s¡T>∑T\ Á>±eT |ü+#êsTTr |ü]~Û˝Àì á Á>±eT+ eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ 65 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ñ+~. Á>±eT+˝À 15 ≈£î≥T+u≤\T ìyêdü+ ñ+≥THêïsTT. Á>±e÷ìøÏ #˚s¡T≈£îH˚+<äT≈£î ø£˙dü+ s√&ÉT¶ kÂø£s¡´+ ≈£L&Ü ˝Ò<äT. n‘·´edüs¡ düeTj·T+˝À Çã“+<äT\T ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äì Á>±eTdüTú\T yêb˛‘·THêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Á>±eT+˝À $<ë´s¡Tú\ dü+K´ ‘·≈£îÿe>± ñ+<äì Á|üuÛÑT‘ê«~Ûø±s¡T\T bÕsƒ¡XÊ\qT eT÷dæy˚XÊs¡T. B+‘√ ù|<ä $<ë´s¡Tú\T bı\+ |üqT\≈£î yÓfi¯óÔHêïs¡T. Á>±e÷ìøÏ dædæ s√&ÉT¶ eT+ps¡T #˚kÕÔeTì Hêj·T≈£î\T Ç∫Ãq Vü‰MT ˙{Ï e÷≥\T >±H˚ $T–*+<äì Á>±eTdüTú\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. Äs√>∑´ ø±s¡´ø£s¡Ô\T Á>±eT+ yÓ’|ü⁄ ø£HÓï‹Ô≈£L&Ü #·÷&É≥+ ˝Ò<äì B+‘√ @ ∫qï s√>∑+ e∫Ãq

ne⁄≈£î ãkÕº+&ÉT˝À uÛ≤Ø n–ïÁ|üe÷<ä+ 8 \ø£å\ Ädæúqwüº+ nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ j·÷&çøÏøÏ yÓfi≤¢*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT+˝À ìyêdüeTT+≥Tqï ≈£î≥T+u≤\˙ï |üX¯ób˛wüDô|’H˚ Ä<ës¡|ü&ܶsTT. nsTT‘˚ |üX¯óyÓ’<ä´+ n+<äTu≤≥T˝À ˝Òø£ ‘·s¡#·÷ |üX¯óe⁄\T eTè‘·T´yê‘· |ü&ÉT‘·THêïj·Tì |ü\Te⁄s¡T ¬s’‘·T\T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T, bÕ\≈£î\T düŒ+~+∫ Á>±eT+˝À HÓ\ø=qï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì Á>±eTdüTú\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ø√s¡Tº rs¡TŒqT U≤‘·s¡T #˚j·Tì õ˝≤¢ $<ë´XÊK : m˝Ÿ{Ïm >∑T|üÔ ì<ÛäT\ <=+>∑\T n¬sdüTº ≈£s¡÷ï\T m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô) : ø√s¡Tº rs¡TŒqT õ˝≤¢$<ë´XÊK >ös¡$+#·≈£î+&Ü ‘·q≈£î b˛dæº+>¥ Çe«≈£î+&Ü y˚~Û+|ü⁄\≈£î >∑T]#˚düTÔ+<äì m˝Ÿ{Ïm õ˝≤¢ eTVæ≤fi≤ ø±s¡´<ä]Ù eTDÏy˚TK˝≤<˚$ Äs√|æ+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ Áô|dtø£¢uŸ˝À ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£\÷¢s¡T eT+&É\+˝Àì m. >√≈£î\bÕ&ÉT õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À u≤c˛bÕ<Ûë´j·TT\T (‘Ó\T>∑T) >± $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï ‘·qqT nÁø£eT+>± ã~© #˚sTT+#·&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. 2001 &ûmd”‡ m+|æø£ |üØø£å\˝À ‘·q≈£î 65.14 e÷s¡Tÿ\T e#êÃj·Tì õ.sê»eTà≈£î 58.20 e÷s¡Tÿ\T e#êÃj·Tì, m+|æø£ C≤_‘ê es¡Tdü dü+K´˝À ‘·q~ 18, sê»eTà~ 51 nì ‘·qqT ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ $<ë´XÊK nÁø£eT+>± pìj·TsY>± >∑T]Ô+∫ ã~© #˚j·T&É+ »]–+<äì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sêh+˝Àì Ç‘·s¡ õ˝≤¢˝À yÓT]{Ÿ Ä<ës¡+>±H˚ d”ìj·÷]{°ì ˝…øÏÿdüTÔqï|üŒ{Ïø° ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ $<ë´XÊU≤~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ s√düºsY Ä<ës¡+>±H˚ |ü<√qï‘·T\T ≈£L&Ü ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡ì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó\T>∑THê&ÉT ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT m+.$. X‚wü|òüDÏ, u≤c˛bÕ<Ûë´j·T dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ùwøå±e*, m|æ|æ{Ï nk˛dæj˚TwüHé õ˝≤¢ ôdÁø£≥Ø {Ï. ÁøÏwüí, ¬ø. yÓ+ø£fÒwt bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÄdüŒ], y˚T 04 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì kÕúìø£ b˛*dt ùdºwüHé q+<äT Ä\÷s¡T dæ◊ yÓ+ø£≥sêeTj·T´ $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑T|üÔì<ÛäT\ <=+>∑\qT n¬sdüTº #˚XÊeTHêïs¡T. ¬ø’s¡T|üŒ\ Á>±eT+ eTVü≤*+>∑|üŒ |ü&Éq +<äT >∑T|üÔì<ÛäT\ <=+>∑‘·HêìøÏ bÕ\Œ&çq <=+>∑\qT ¬ø. k˛eTX‚KsY, uÀj·T Hê>∑sêE, Msê+»H˚j·TT\T, ∫qï ôVA‘·÷s¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eT*¢ø±s¡T®q, ñù|+Á<ä\qT ∫qïôVA‘·÷s¡T Á>±eT+ <ä>∑Zs¡ X¯óÁø£yês¡+ eT<ë´Vü≤ï+ 1 >∑+≥ ÁbÕ+‘·+˝À n¬sdüTº #˚dæyê] <ä>∑Zs¡ q>∑<äT 8 y˚\ s¡÷bÕj·T\qT,ôd˝Ÿbò˛Hé kÕ«Bq+ #˚düT≈£îqï≥T¢ dæ◊ ‘Ó*bÕs¡T.

dü+düÿè‘· uÛ≤wüqT düs¡«yê´|üÔ+ #˚ùd ñ<˚›X¯+‘√H˚ •ø£åD≤ •_s¡+ ø£s¡÷ï\T ø=‘·ÔãkÕº+&ÉT y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô) :dü+düèÿ‘· uÛ≤wüqT »q uÛ≤wü>±, e´eVü‰s¡ uÛ≤wü>± #˚dæ uÛ≤s¡rj·T dü+düèÿ‹ |ü]s¡øÏå+#˚ ~X¯>± dü+düèÿ‘· uÛ≤wüqT düs¡«yê´|üÔ+ #˚ùd ñ<˚›X¯+‘√ dü+düèÿ‘· uÛ≤s¡‘˚ nH˚ dü«#·Ã+<ä uÛ≤cÕ ùdyêdü+düú <˚X¯eT+‘·{≤ •_sê\qT ìs¡«Væ≤k˛Ô+<äì ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ dü+jÓ÷»≈£î\T n+øÏ lìyêdü ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ ãT<Ûäyês¡ù|≥˝Àì πøX¯e yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ bÕsƒ¡XÊ\˝À dü+düèÿ‘· uÛ≤s¡r ø±s¡´ø£s¡Ô\ õ˝≤¢ düe÷y˚X¯+ »]–+~. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á dü+e‘·‡s¡+ y˚T HÓ\˝À 10e ‘˚B qT+∫ 21e ‘˚B es¡≈£î 12 s√E\ Äyêd”j·T dü+düèÿ‘· •ø£åø£ Á|ü•ø£åD •_s¡+ ôV’≤<äsêu≤<é,

ôd’<ëu≤<é, düs¡dü«r q>∑s√¢ì l düs¡dü«r •X¯ó eT+~s¡+˝À ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á dü+düèÿ‘· ø±´+|t (•_sêìøÏ) dü+düèÿ‘·+˝À ø=+‘Ó’Hê eT{≤¢&É>∑\ yê]øÏ, ø=+‘Ó’Hê ne>±Vü≤q ø£\yê]øÏ, &çÁ^, Ç+≥sY dü+düèÿ‘· $<ë´s¡Tú\≈£î, dü+düèÿ‘· uÛ≤s¡r ø±s¡´ø£s¡Ô\ <ë«sê »]–q •_sê\˝À H˚s¡TÃ≈£îqï yê]øÏ, dü+düèÿ‘· Ä#ês¡T´\≈£î e÷Á‘·y˚T neø±X¯+ ø£*ŒdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ dü+jÓ÷»≈£î\T n+øÏ lìyêdü, q>∑s¡ •ø£åDÏø˘ Á|üeTTUŸ πøX¯yê#ês¡T´\T, q>∑s¡ •ø£åø˘ $H√<éX¯s¡à, düVü≤ •ø£åø˘ sê+Á|ükÕ<é, πøX¯e yÓ÷yÓ÷]j·T˝Ÿ bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ÛëHê#ês¡T´\T #·+Á<äj·T´, dü+|òüT Á|ü#ês¡≈£î\T j·÷~¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ne⁄≈£î y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq ne⁄≈£î ãkÕº+&ÉT˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ns¡ΔsêÁ‹ uÛ≤Ø n–ï Á|üe÷<ä+ »]–+~. Á|üe÷<ä eXÊ‘·TÔ »]–q á Á|üe÷<ä+˝À @&ÉT <äTø±D≤\T n–ïøÏ ÄVüQ‘·j·÷´sTT. á Á|üe÷<ä+˝À <ë<ë|ü⁄ 8 \ø£å\T qwüº+ yê{Ï*¢+~. u≤~‘·T\T ‘Ó*|æq $esê\ y˚Ts¡≈£î ne⁄≈£î ãkÕº+&ÉT˝À #ê˝≤ dü+e‘·‡sê\T>± ≈£L˝ŸÁ&ç+ø˘ cÕ|ü⁄\T, |üP\ n+>∑fi¯ó¢ q&ÉT|ü⁄≈£î+≥÷ Jeq+ kÕ–+#˚yês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ »]–q n–ï Á|üe÷<ä+˝À ø£+#Ós¡¢ ∫qï |üP\ s¡+>∑qï uÛ≤s¡´ düTã“\ø£åàeTà <äTø±D+ |üP]Ô>± ø±*b˛sTT+~. mH√ï dü+e‘·‡sê\T>± <äTø±D≤ìï q&ÉT|ü⁄≈£î+≥÷ Jeq+ kÕ–düTÔqï ÄyÓT ˇø£ÿkÕ]>± cÕ|ü⁄ yÓTT‘·Ô+ n–ïøÏ ÄVüQ‹ø±e&É+‘√ rÁe Äy˚<Ûäq≈£î >∑T¬s’+~. á Á|üe÷<ä+˝À ø£+#Ós¡¢ ∫qï |üP\ s¡+>∑qï≈£î 2 \ø£å\T, ø£+#Ós¡¢ Ä+»H˚j·TT\T \øå±j·÷u…’y˚\T, ø£+#Ós¡¢ HÓeT\j·T´≈£î \ø£å s¡÷bÕj·T\T, ø£+#Ós¡¢ s¡+>∑qï≈£î \øå±j·÷u…’y˚\T, ∫qï k˛&Ü˝Ÿ u≤wü≈£î \ø£å, eT+>∑[ >√bÕ˝Ÿ≈£î j·÷u…’ y˚\ s¡÷bÕj·T\T qwüº+ yê{Ï*¢q≥T¢ u≤~‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T. n–ï Á|üe÷<ä+˝À yÓTT‘·Ô+ mì$T~ \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T qwüº+ yê{Ï*¢q≥T¢ u≤~‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T. $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï môd’‡ sêeTdüTã“j·T´, ‘·q dæã“+~‘√ |òüT≥Hê düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îì eT+≥\qT n<äT|ü⁄ #˚sTT+#ês¡T. kÕúì≈£î\T n+~+∫q düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î ãq>±q|ü˝…¢ qT+∫ e∫Ãq ô|ò’sYÇ+»Hé dæã“+~ eT+≥\qT Ä]Œy˚XÊs¡T. á n–ï Á|üe÷<ä+ #√≥T#˚düTø√e&É+‘√ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À sêÁ‘·+‘ê $<äT´‘Y düs¡|òüsêqT ì*|æy˚XÊs¡T.

j·TTe ¬s’‘·T eTè‹

yÓTT<ä{Ï ù|õ ‘·s¡TyêsTT

ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒe⁄ Á|ü#·T]+#˚ ø£s¡|üÁ‘ê\ô|’ Á|æ+{Ÿ #˚sTTdüTÔqï yê] ù|s¡T¢, ø±|”\ dü+K´ ‘·~‘·sê\‘√ bÕ≥T eTTÁ~düTÔqï Á|æ+≥sY ù|s¡T ≈£L&Ü Á|ü#·T]+#ê\Hêïs¡T. n˝≤π> eTTÁ~düTÔqï sê»ø°j·T bÕغ\ &çø£¢πswüHé‘√ bÕ≥T Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\ kÕøÏå dü+‘·ø±\T ≈£L&Ü rdüTø√yê\Hêïs¡T. eTTÁ~+∫q ø£s¡|üÁ‘ê\T, b˛düºs¡T¢ õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±]øÏ Hê\T>∑T ø±|”\T #=|ü⁄Œq |ü+bÕ\Hêïs¡T. mìïø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ Äfi¯fl>∑&ɶ, m$Tà>∑q÷s¡T ìjÓ÷»ø£ esêZ\≈£î ôdŒwü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\qT ìj·T$T+#êeTì nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü eTTÁ~+∫q |üÁ‘ê\T ôdŒwü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\ <ä>∑Zs¡ \uÛÑ´yÓTÆ‘˚ dü+ã+~Û‘· Á|æ+{Ï+>¥ j·÷»e÷q´+ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. mìïø£\ ìj·Te÷e[ì, ìã+<Ûäq\T ñ\¢+|òæT+∫q yê]ô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTì n˝≤π> dü+ã+~Û‘· Á|æ+≥s¡¢≈£î Äs¡T HÓ\\ C…’\T •ø£å‘√bÕ≥T n|üsê<Ûä s¡TdüT+ ≈£L&Ü ñ+≥T+<äì ø£˝…ø£ºsY #ÓbÕŒs¡T. mìïø£\ düeTj·T+˝À Çã“+<äT\T |ü&ÉT≈£î+&Ü Á|æ+{Ï+>¥ j·T»e÷qT\T nìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, dü∫yê\j·T |ü]bÕ\Hê~Ûø±] dü+|ü‘Y ≈£îe÷sY, $$<Ûä eTTÁ<äD≤\j·T j·T»e÷qT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n+<ä] <äèwæº

bòÕ´ø£åHé ªª>∑&ɶμμ ô|’H˚ sê»ø°j·T bÕغ\T e÷]Hê ‘·eT |ü≥TºqT @e÷Á‘·+ ø√˝ÀŒ≈£î+&Ü ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ‘·eT nqT#·s¡ esêZìï ì\T|ü⁄ø√e&É+˝À uÛÑ÷e÷ eØZj·TT\T ‘·eT<Ó’q sê»ø°j·T XË’*ì Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± Á|ü‘·´]ú es¡ZyÓTÆq >∑+>∑T\ Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ eØZj·TT\T n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ø°\ø£ bÕÁ‘·qT b˛wædü÷Ô ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ‘·eT nqT#·s¡ esêZìï ø±bÕ&ÉT≈£î+≥÷ edüTÔHêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£ |ü]dæú‘·T\ ø±s¡D+>± uÛÑ÷e÷ XÀuÛ≤Hê–¬s&ç¶ sêJHêe÷ #˚j·T&É+‘√ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ñ|ü mìïø£ nìyês¡´yÓTÆ+~. Á|üdüTÔ‘·+ sêh+˝À HÓ\ø=qï sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ ø±s¡D+>± eTTø√ÿD|ü⁄ b˛{° »s¡>∑qT+&É&É+‘√ ñ|ü mìïø£ ñ‘·ÿ+sƒ¡uÛÑ]‘·+>± e÷s¡qT+~. bÕغ eTqT>∑&É, Á|ü‹wü˜\qT ì\T|ü⁄ø√e&ÜìøÏ ø±+Á¬>dt, {Ï&ç|æ, yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ\T eTTeTàs¡ Á|üj·T‘êï\T #˚|ü{≤ºsTT. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ bÕغ nÁ>∑H˚‘·\T Ç|üŒ{Ïπø ‘=* $&É‘· mìïø£\ Á|ü#êsêìï ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À #˚|ü≥º&É+‘√ ñ|ü b˛s¡T s√Es√E≈£L ñ‘·ÿ+sƒ¡ uÛÑ]‘·+>± e÷s¡T‘·T+~.

yÓ\T›]Ô, y˚T 04 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì m˝Ÿ.q>∑s¡+(m˝Ÿ.ã+&É) Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ≈£îs¡Te s¡$(22) nH˚ j·TTe¬s’‘·T $<äT´‘Y cÕø˘‘√ eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q X¯óÁø£yês¡+ sêÁ‹ eT÷&ÉT >∑+≥\ düeTj·T+˝À #√≥T #˚düT≈£î+~. ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ‘Ó*|æq $esê\ y˚Ts¡≈£î s√Eyê] ˝≤>∑H˚ ‘·q≈£îqï 4 mø£sê\ |ü‹Ôbı\eTT˝À >∑Ts¡Tyês¡+ sêÁ‹ ˙fi¯ó¢ ø£f…º+<äT≈£î yÓfi≤¢&ÉT. yÓ÷{≤sYqT kÕº{Ÿ #˚ùd+<äT≈£î kÕº≥sY <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[¢ ÄHé #˚j·T>± $<äT´‘Y cÕø˘ ‘·–* nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ n≥TyÓ’|ü⁄ yÓ[¢q Á|üø£ÿbı\+ ¬s’‘·T\T >∑eTì+∫ <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[¢ #·÷&É>± n|üŒ{Ïπø eTè‹ #Ó+~ $>∑‘· J$>± ø£ì|æ+#ê&ÉT. eTè‘·TìøÏ ‘·+Á&ç yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ‘·*¢ bÕs¡«‘·eTà‘√ bÕ≥T ˇø£ k˛<äs¡T&ÉT Ç<ä›s¡T nø£ÿ\T ≈£L&Ü ñHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. eTè‘·Tì ≈£î≥T+u≤ìï Á|üuÛÑT‘·«eTT Ä<äTø√yê\ì Á>±eTdüTú\T ø√sês¡T.


X¯ìyês¡+ y˚T 5, 2012

3

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

Áø°&É\T e÷qdæø£ ñ˝≤¢kÕìøÏ k˛bÕHê\T Ä{À ø±]à≈£î\ ÁX¯eT<ëq+ Ä‘·à≈£Ls¡T{ÖHé, y˚T 4, (düTes¡íyês¡Ô): Áø°&É\T e÷qdæø£ ñ˝≤¢kÕìøÏ k˛bÕ Hê\ì Ä‘·à≈£Ls¡T môd’‡ lVü≤] nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ |ü≥ºD+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ Áø°&ÜyÓTÆ<ëq+˝À @sêŒ≥T #˚dæq ñ∫‘· ÁøϬø{Ÿ •ø£åD≤ •_sêìï Äj·Tq ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áø°&É\T e÷ìdæø£ ñ˝≤¢kÕìøÏ k˛bÕ\ì n˝≤+{Ï Áø°&É\ |ü≥¢ ∫Hêïs¡T\T ÄdüøÏÔ ô|+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü XÊØs¡<Ûës¡T&Ü´ìøÏ Áø°&É\T m+‘·>±H√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êj·Tì nHêïs¡T. ø±>± Á>±MTD Áø°&Üø±s¡T\qT n_Ûeè~› |ü]#˚+<äT≈£î <ë‘·\T Ç˝≤+{Ï •ø£åD≤ •_sê\qT ìs¡«Væ≤+#·&É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTì ù|s=ÿHêïs¡T. Áø°&Üø±s¡T\T ôd’‘·+ á Áø°&É\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø=ì C≤rj·T, n+‘·sê®rj·T kÕúsTTøÏ m<ä>±\ì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ #Ó’s¡àHé bÕ+&ÉTs¡+>∑ #Í<ä], ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T C…&é lìyêdü¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áø°&É\≈£î |ü⁄{Ϻì\¢sTTq Ä‘·à≈£Ls¡T ÁbÕ+‘·+˝À Ç˝≤+{Ï •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ dü+‘√wü<ëj·Tø£eTì nHêïs¡T. ø±>± sêh Hê´j·TXÊK eT+Á‹ @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶ Á>±MTD ÁbÕ+‘· Áø°&Üø±s¡T\ ø√dü+ eT+&É\

düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√düy˚T Á>±eTdüuÛÑ\T

Á>±eTdüTÔ\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï m+|”&ûz Ä‘·à≈£Ls¡T{ÖHé, y˚T 4, (düTes¡íyês¡Ô):Á>±e÷˝À¢ HÓ\ø=qï düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√düy˚T Á>±eTdüuÛÑ\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï m+|”&ûz X¯•ø£fi¯ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì e&É¢sêe÷|ü⁄s¡+, ≈£îs¡T≈£î+<ä, ø£]y˚q Á>±e÷˝À¢ ìs¡«Væ≤+∫q Á>±eTdüuÛÑ˝À¢ ÄyÓT bÕ˝§Zì e÷{≤¢&Üs¡T. Á|üC≤düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£e÷\T mìïø£\ ø√&é ø±s¡D+>± ì*∫b˛j·÷j·Tì ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚ Á>±e÷˝À¢ mø£ÿ&çø£ÿ&˚ ì*∫b˛sTTq düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± Á>±eTdüuÛÑ\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. . n˝≤π> dü+πøåeT ô|q¸q¢ ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì yÓ+≥H˚ ô|q¸Hé eT+ps¡T #˚ùd+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ù|s=ÿHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Á|ü»\ qT+∫ $q‘·T\qT d”«ø£]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ázÄsY&û m*cÕ, &û{° X‚wü|òüDÏ, Äj·÷ eT+&É\ XÊK\ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ|ü mìïø£˝À¢ yÓ’mkÕ‡sY d”|”<˚ $»j·T+ XË’\+ y˚T 4 düTes¡íyês¡Ô : lXË’\+ ìjÓ÷ » ø£es¡Z+ yÓ’ø± bÕ Ç+#ê]® ãT &ܶ sê»X‚ K sY ¬ s &ç ¶ >∑‘· eT÷&ÉT s√E\ qT+∫ l XË’\+˝À |üs¡´ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚]q ø±s¡´ø£s¡Ô\T {Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± yÓ’ø± bÕ˝ÀøÏ $$<ä bÕغ\≈£î #Ó+~q ø±s¡´ø£s¡Ô\T 200 eT+~ >∑Ts¡Tyês¡+ ãT&ܶsê»X‚KsY¬s&ç¶ düeTø£å+˝À #˚sês¡T. á dü+<äs¡“+>± ãT&ܶ sê»X‚KsY¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ’mdt »>∑Hé bÕغ˝À #˚]q ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. bÕغì Ä<ä]+∫ #˚s¡T‘·THêïs¡ì, B+‘√ düTìïô|+≥˝À $$<ä bÕغ\≈£î Ä<äs¡D ø£wüºeTHêïs¡T. ~e+>∑‘· H˚‘· yÓ’mdtÄsY ù|<ä,ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\≈£î Á|üy˚X¯ô|{Ϻq dü+πøåeT |ü<∏äø±\‘√ Á|ü»\T z≥T¢ y˚dæ ¬>*|æ+∫q eT+Á‹ Á|üdüTÔ‘·+ Á‘ê>∑&ÜìøÏ eT+∫˙s¡T Çe«ø£b˛e&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. »s¡>∑uÀj˚T ñ|ü mìïø£˝À¢ 18 ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À yÓ’ø±bÕ $»j·T&ÛÉ+ø± yÓ÷–düTÔ+<äHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± q÷‘·q ø±s¡´es¡Z ø£$T{°ì mqTï≈£îHêïs¡T. düTìïô|+≥ Á>±eT ø£$T{° ø£˙«qsY m. u…qVü≤sY, ø£$T{Ï düuÛÑT´\T dæ.ôV≤#Y. &˚$&é, s¡eTD, ø£èbÕsêe⁄, \øÏåà, b˛\eTà, s¡eTDeTà, eø°˝Ÿ, lXË’\+ Á>±eT ø£$T{° ø£˙«qsY lìyêdü¬s&ç¶, 20 eT+~ düuÛÑT´\qT mqTï≈£îHêïs¡T. eT+&É\ ø£$T{° ø£˙«qsY>± eTVü≤eTà<é ø±o+, düuÛÑT´\T lXË’\+ qT+∫ 15eT+~ , düTìïô|+≥ qT+∫ 20 eT+~ düuÛÑT´\qT mqTï≈£îHêïs¡T.

ÁøϬø{Ÿ •_sêìï ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï môd’‡ lVü≤] |ü]~Û˝Àì mdtÄsY;d” düMT|ü+˝À s¡÷.4e´j·T+‘√ W{Ÿ&√sY ùdº&çj·T+ ìsêàD+ #˚|üfÒº+<äT≈£î Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|æq≥T¢ yÓ\¢&ç+ #ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø√#Y Áù|yéTdæ+>¥,. Áø°&Üø±s¡T\T dürwt, |üs¡TX¯ósê+, dü+B|t, õj·÷e⁄˝≤¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s+&ÉT >∑&ç¶ yêeTT\T <ä>∑›+

<ä>∑ΔyÓTÆq >∑&ç¶yêeTT\T Ä<√ì ns¡“Hé, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô) :kÕúìø£ |ü≥ºD •yês¡T ÁbÕ+‘·yÓTÆq ÄsYÄsYm˝Ÿ ø±\˙ q+<äT ¬s+&ÉT >∑&ç¶yêeTT\T <ä>∑Z+ nsTTq≥T¢ u≤~Û‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T. uÛ≤~‘·T\T ‘Ó*|æq $esê\ y˚Ts¡≈£î ø£*˝Ÿ eT]j·TT eVæ≤<é nqï<äeTTà\T m<äT›\ ã+&ÉT¢ q&ÉT|ü⁄‘·T Jeq+ kÕ–düTÔHêïs¡T. m<äT›\ |üX¯ó Á>±dü+ ø=s¡T≈£î Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\qT+&ç n~Ûø£ <Ûäs¡\T ¬s+&ÉT >∑&ç¶yêeTT\qT ø=qT>√\T #˚j·T&É+ »]–+~. X¯óÁø£yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ |üX¯óe⁄\≈£î y˚T‘·qT y˚j·T&ÜìøÏ yÓ[¢q eVæ≤<é >∑&ç¶yêeTT q+<äT n–ï Á|üe÷<ä+ »]–q≥T¢ >∑T]Ô+∫, n–ïe÷|üø£ dæã“+~øÏ düe÷#ês¡+ n+~#·&É+‘√ yês¡T yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡Tø=ì eT+≥\qT n<äT|ü⁄ #˚ùd düeTj·÷ìøÏ >∑&ç¶yêeTT |üP]Ô>± n–ïøÏ ÄVüQ‹ nsTT´+<äì uÛ≤~‘·T\T yêb˛j·÷s¡T. dü÷e÷s¡T 40 y˚\ ÄdæΔqwüº+ »]–+<äì yês¡T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ Ä<äTø√yê\ì yês¡T Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T.

s√&ÉT¶ô|’ ÁX¯eT<ëq+ ìs¡«Væ≤düTÔqï Ä{À ø±]à≈£î\T Ä‘·à≈£Ls¡T{ÖHé, y˚T 4, (düTes¡íyês¡Ô): Á |ü≥ºD •yês¡¢˝À s¡Vü≤<ës¡T\≈£î Çs¡TyÓ’|ü⁄\ ñqï ø£+|ü#Ó≥¢qT kÕúìø£ d”◊{Ïj·TT Ä{À ø±]à≈£î\T ‘=\–+∫ X¯óÁø£yês¡+ ÁX¯eT<ëq+ #˚XÊs¡T., á dü+<äs¡“¤+>± d”◊{°j·TT &ç$»Hé Hêj·T≈£î\T @düTs¡‘·ï+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· ø=ìï s√E\T>± s¡Vü≤<ë]øÏ Çs¡TyÓ’|ü⁄\ ô|]–q ø£+|ü#Ó≥¢ e\q Äj·÷ s¡Vü≤<ës¡T\ >∑T+&Ü Á|üj·÷DÏ+#˚ Á|üj·÷DÏ≈£î\T Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. n˝≤π> eT\T|ü⁄\ e<ä› ≈£L&Ü ø£+|ü#Ó≥T¢ $kÕÔs¡+>± ô|s¡>∑&É+‘√ yêVü≤Hê\ sêø£b˛ø£\T >∑T]Ô+#·ø£ Á|üe÷<ë\T »]π> neø±X¯: e⁄+<äì nHêïs¡T. á $wüj·T+ô|’ Ä{À ø±]à≈£î\T düŒ+~+∫ ‘=\–+#ês¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. ø±>± kÕúìø£ bÕ‘·ãkÕº+&é qT+∫ <äT<ë´\ s¡Vü≤<ë] es¡≈£î ñqï s¡Vü≤<ë] n<Ûë«qï+>± e÷]+<äì B+‘√ Ä s¡Vü≤<ë] >∑T+&Ü Á|üj·÷DÏ+#˚ yêVü≤Hê\T <Óã“‹+≥THêïj·Tì nHêïs¡T. á $wüj·T+ô|’ n~Ûø±s¡T\T ø±düÔ #=s¡e #·÷bÕ\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T eTVü≤ã÷uŸ, bÕ+&ÉT,, X‚KsY, X‚wüqï ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä\j·T uÛÑ÷eTT\T y˚\+bÕ≥ ãq>±q|ü˝…¢ s¡÷s¡˝Ÿ, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\ |ü]~Û˝Àì nãT›˝≤|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝À yÓ\dæq ñe÷eTùV≤X¯«Ø <˚yê\j·T+, Ä+»H˚j·TkÕ«$T <˚ekÕúHê\≈£î dü+u+~Û+∫q uÛÑ÷eTT\qT øö\T y˚\+ bÕ≥\T X¯óÁø£yês¡+ <˚yê<ëj·T ÇHéôdŒø£ºsY k˛eTX‚KsY, #Í&˚X¯«Ø <˚$ Ä\j·T áz •esêeTT&ÉT, n~Ûø±s¡T\T, Á>±eTô|<ä›\ düeTø£å+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ñe÷eTùV≤X¯«s¡ <˚yê\j·÷ìøÏ dü+u+~+∫q 12.48 mø£sê\qT, Ä+»]H˚j·T kÕ«$T <˚ekÕúHêìøÏ dü+ã+~+∫q 6.24 mø£sê\qT y˚\+bÕ≥ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ø£+fÒ á dü+e‘·‡s¡+ ¬s{Ϻ+|ü⁄ ô|]+–+<äì Ä\j·T ìsê«VüQ≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À nãT›˝≤|ü⁄s¡+ e÷J düs¡Œ+#Y Á|ükÕ<é¬s&ç¶, ‹s¡T|ü+¬s&ç¶, sêeTdüTã“j·T´, #·+Á<äX‚wæ¬s&ç¶, yÓ+ø£≥düTu≤“¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡ Á>±eTô|<ä›\T, Á>±eT ¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

l \ø°Î#ÓqïπøX¯ekÕ«$T ‹s¡TD≤\ $T&ÉT‘·÷s¡T Á>±ˆˆ eT+ 6-5-2012 Ä~yês¡+ s¡<∏√‘·‡e+ 7-5-2012 k˛eTyês¡+ rsêΔe*, |üPsêíVüQ‹, bÕs¡Ty˚≥,á dü+<äs¡“+>± kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T >∑T+&ÉT, #·+<ë, ø±&ç|ü≥T¢, <=ãT“&ÉT>∑T+&ÉT, ‘ê&ÉT˝≤>∑T, yÓ÷{≤sY ôd’øÏ˝Ÿ, b˛fÒºfi¯¢ |ü+<Ó+, eèwüu≤\ ã+&É˝≤>∑T&ÉT b˛{°\T »s¡T>∑TqT eT]j·TT ĬsÿÁkÕº ø±s¡´Áø£eT+ ñ+&ÉTqT Ç≥T¢ : leT‹ ãq÷ïs¡T ‘·T\X¯eTà, <Ûsä à¡ øs£ Ô¡ eT]j·TT ø±s¡´ø£s\Ô¡ T yÓ.’ |Á uü ≤Û ø£ss¬Y &ç,¶ &ç. $Áø+£ s¬ &ç,¶ yÓ.’ sêeTT&ÉT, m$. kÕ«eTT\T

¬ø. ø£eT˝≤ø£sY <˚yê<ëj·T y˚TH˚»sY, $T&ÉT‘·÷s¡T Á>±eTeTT


4

q˝Ò¢s¡T yÓTTø£ÿ n+~+#˚ Wwü<Ûä Á|üjÓ÷»Hê\T..!

5

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

X¯ìyês¡+ y˚T 5, 2012

düeTàsY˝À ñ˝≤¢kÕìï#˚à ÄVü‰sê\T..!

s√CŸ d”ºyéT bÕ´ø˘‘√ Á|üø±X¯e+‘·yÓTÆq yÓ÷eTT...!

ø±

s√“ôV’≤Á&˚≥T¢ n~Ûø£+>± \_Û+#˚ ÄVü‰sêìøÏ <ä÷s¡+>± ñ+&ç |”#·T |ü<ësêú\≈£î ÁbÕ<Ûëq´+ ô|+#ê*. |ü<ësêú˝À¢ ñ|ü⁄ŒXÊ‘·+ ‘·–Z+#·&É+ ‘·|üŒìdü]. ø±´*¸j·T+ \_Û+#˚ bÕ\T, ô|s¡T>∑T, NCŸ ;Hé‡, ãsƒêD°\T, u≤<ä+, bÕ\≈£Ls¡ e+{Ï$ m≈£îÿe>± rdüTø£=+fÒ #ÓeT≥ düeTdü´ ìj·T+Á‘·D˝À ñ+≥T+~. n˝≤π> |òü÷≥T yêdüq\T e#˚à ñ*¢bÕj·T, yÓ\T¢*¢, eTkÕ˝≤\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&É≥+ eT+∫~. á ø±\+˝À ôV≤s¡“˝Ÿ {°\T m+‘√ y˚T\T #˚kÕÔsTT. ‘·s¡#·÷ rdüTø√e&É+ e\¢ #ÓeT≥ düeTdü´ ‘·>∑TZeTTK+ |ü&ÉT‘·T+~. y˚dü$ ø±\+˝À Ç+{À¢ ñHêï dü]>± ˙fi¯ófl ‘ê>∑ø£b˛‘˚ &ûôV’≤Á&˚wüHé düeTdü´ uÛ≤]q |ü&˚ Á|üe÷<ä+ ñ+~. <ëì e\¢ ìÁ<ä, nJ]Ô e+{Ï düeTdü´\T y˚~ÛkÕÔsTT. |ü⁄#·Ãø±j·T\T, ø°s¡<√dü, ìeTàs¡dü+, |ü+&É¢ s¡kÕ\≈£î ÁbÕ<Ûëq´$TùdÔ eT+∫~. M{Ï‘√ bÕ≥T {°, ø±|ò”\qT rdüTø√e&É+ ‘·–Z+#ê*. ˇø£ y˚fi¯ rdüT≈£îHêï yê{Ï˝À |ü+#·<ës¡ XÊ‘·+ ‘·≈£îÿe>± ñ+&˚˝≤ #·÷düTø√yê*. ì\« ñqï ÄVü‰s¡+ ø±≈£î+&Ü ‘êC≤>± ñ+&˚<ëìøÏ ÁbÕ<Ûëq´$Tyê«*. á ø±\+˝À <ëVü≤+ m≈£îÿe>± #˚düTÔ+~. n+<äT≈£î eTõ®>∑, ø=ã“]˙fi¯ó¢, |ü+#·<ës¡ ˙fi¯¢ e+{Ï$ ñ|üX¯eTHêìïkÕÔsTT. nsTT‘˚ M{Ïì rdüTø=H˚ $wüj·T+˝À nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü*. y˚dü$˝À eTõ®>∑ ‘·«s¡>± |ü⁄*dæb˛‘êsTT. ø=ã“] ˙fi¯ó¢ ì\« ñ+&É≈£L&É<äT. M{Ïì m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&É÷ ‘êC≤>± rdüTø√e&Éy˚T Äs√>±´ìøÏ y˚T\T ˝Ò<ä+fÒ Ä Á|üuÛ≤e+ JsêíX¯j·T+ MT<ä |ü&ÉT‘·T+~. y˚dü$ ôd\e⁄\T e#˚ÃkÕj·T+fÒ >∑èVæ≤DT\≈£î Ç+{À¢ |üì #ê˝≤ es¡≈£î ‘·>∑TZ‘·T+~. ñs¡T≈£î\T |üs¡T>∑T\T rdü÷Ô ∫Hêïs¡T*ï dæ<äΔ+ #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ñ+&É<äT nsTT‘˚ Ç˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT #ê˝≤ eT+~øÏ ã<ä›ø£+ düeTdü´ y˚~ÛdüTÔ+~. Ç~ ˇø√ÿkÕ] nHês√>∑´ düeTdü´\≈£L ø±s¡DeTj˚T´ Á|üe÷<ä+ ñ+≥T+~. n+<äTπø m|ü⁄Œ&É÷ #·Ts¡T>±Z ñ+&Ü\+fÒ yê´j·÷eT+, jÓ÷>± e+{Ï yê{Ï MT<ä <äèwæº ô|{≤º*. Ç+{À¢ ‘·j·÷s¡T #˚dæq ÄVü‰s¡+ ÁbÕ<Ûëq´+ ô|+#ê*. Á|òæCŸ˝À ì\« #˚dæq$ ‘·–Z+∫, y˚&ç y˚&ç>± e+&çq$ rdüTø√yê*. nB ‘·≈£îÿe yÓ÷‘ê<äT˝ÀH˚. ‘êC≤ |ü+&ÉT¢, ≈£Ls¡>±j·T\T rdüTø√yê*. yê{Ï‘√ bÕ≥T q&Ée&É+, á‘·, ôd’øÏ¢+>¥ e+{Ï yê{Ï MT<ä <äèwæº ô|{≤º*. M{Ïe\¢ XÊØs¡ø£, e÷qdæø£ ˇ‹Ô&çøÏ <ä÷s¡+>± ñ+&Ée#·Tà y˚≈£îeH˚ y˚T˝§ÿq&É+ e+{Ï$ ã<ä›ø±ìï <ä÷s¡+ #˚dæ yÓTs¡T¬>’q Äs√>±´ìï Á|ükÕ~ÛkÕÔsTT. nHês√>∑´+, ˇ‹Ô&ç e+{Ï düeTdü´\Tqï|ü⁄Œ&ÉT ‘·–q $ÁXÊ+‹ ‘·|üŒìdü].

Ç+{Ï ô|s¡{Ï˝À Hê\T>∑T Wwü<ä yÓTø£ÿ\T ô|+#·T≈£î+fÒ |ü#êà ø£fi¯ø£fi¯˝≤&É≥y˚T ø±≈£î+&Ü Ç+{Ï*¢ bÕ~øÏ Äj·TTsês√>±´\qT Á|ükÕ~ÛkÕÔsTT. n<˚ nbÕsYº yÓT+{Ÿ˝À nsTT‘˚ b˛j˚T n~∏‘·T\≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘êsTT. ∫qï yÓTø£ÿ˝Òø£<ë nqTø√ø£+&ç eTqdüT‡ ô|{Ϻ m+#·T≈£î+fÒ n\+ø£s¡D≈£î nqTø√ø£+&ç eTqdüT‡ ô|{Ϻ m+#·T≈£î+fÒ n\+ø£s¡D≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êsTT. Äs√>±´˙ï n+~kÕÔsTT. eTq≈£î e#˚à ∫qï ∫qï Äs√>∑´ düeTdü´\≈£î eTq+ yÓ∫Ã+#˚ Ks¡Tà s√Es√E≈£î ô|]–b˛‘√+~. Ç+^¢wt eT+<äT\T yê&Éø£+ <ë«sê ‘ê‘êÿ*ø£ ñ|üX¯eTq+ ø£\T>∑T‘√+~. ˇø√ÿkÕ] á eTT+<äT\T ôd’&é mô|òø˘º qT ø£\>∑CÒdüTÔHêïsTT.Wwü<Ûä yÓ÷ø£ÿ\qT ô|s¡{Ï yÓ÷ø£ÿ\T>± ô|+∫ ñ|üjÓ÷–+#·Tø√e&É+ <ë«sê M{Ï ñ|üjÓ÷>±ìï á ‘·s¡+ yê]øÏ n+~+#·e#·TÃ. <ë+‘√ bÕ≥T Ç+{Ï Äes¡D+˝À |ü#·Ã<äHêìï ô|+b˛+~+#·Tø√e#·TÃ. Ç+{Ï*¢bÕ~ø° Äs√>±´ìï#˚à yÓTTø£ÿ q˝Ò¢s¡T. Hê\T>∑T |ü\ø£\T ø£*–q ø±+&É+‘√ düqï>± ô|]π> r>∑C≤‹ yÓTTø£ÿ q˝Ò¢s¡T. >∑DTe⁄ $]∫ eT{Ϻ˝À >∑T∫Ñ˚ #ê\T ã‘·T≈£î‘·T+~. Bìï

ìÁ<ä ô|+#˚ dü+‘√wüø£s¡ Ä˝À#·q\T! n

\dæq X¯ØsêìøÏ ìÁ<ä m+‘√ nedüs¡+. sêÁ‹y˚fi¯ >±&ÛÉ ìÁ<ä b˛‘˚ Äs√>∑´+ n<äT“¤‘·+>± e⁄+≥T+<äì n+<ä]øÏ ‘Ó*dæq<˚. ndü\T sêÁ‹y˚fi¯ mìï >∑+≥\T >±&ÛÉ ìÁ<ä MT X¯ØsêìøÏ m+‘√ $ÁXÊ+‹ìdüTÔ+~. eTs¡Tdü{Ï s√E MT s√EyêØ #·s¡´\T ñ‘ê‡Vü≤+>± #˚düT≈£îH˚˝≤#˚düTÔ+~, XÊØs¡ø£+>±H˚ ø±ø£, e÷dæø£+>± ≈£L&Ü $TeTà*ï ñ‘ê‡Vü≤ |üs¡TdüTÔ+~. eT+∫ Ä˝À#·<ä\T e#˚Ã˝≤ düVü≤ø£]düTÔ+~. nìï{ÏøÏ $T+∫ MT Ä˝À#·q\T bÕõ{Ïyé >± e⁄+&˚˝≤>± ≈£L&Ü #˚düTÔ+<äì ‘êC≤>± #˚dæq ˇø£ n<Ûä´j·Tq+ #Ó|ü⁄‘√+~. >±&ÛÉ ìÁ<äô|’ #˚dæq ˇø£ düº&û˝À Øôds¡Ãs¡T¢ 70 eT+~ e´≈£îÔ\qT ¬s+&ÉT Á>∑÷|ü⁄\T>± $uÛÑõ+#ês¡T. ˇø£ Á>∑÷|ü⁄qT sêÁ‘·+‘ê >±&ÛÉ+>± ìÁ~+|üCÒdæ eTs=ø£ Á>∑÷|ü⁄qT sêÁ‘·+‘ê yÓTfi¯≈£îe>± e⁄+&Ü*‡+~>± ø√sês¡T. á ¬s+&ÉT Á>∑÷|ü⁄\ e´≈£îÔ\qT eTs¡Tdü{Ï s√E ø=ìï bÕõ{Ïyé ∫Á‘ê\T n+fÒ ≈£îø£ÿ|æ\¢\T, |üPe⁄\T e+{Ï yê{Ïì, |òü]ï#·sY, eT]j·TT &Ó’ì+>¥ ù|¢≥T\T e+{Ï yê{Ïì #·÷&Ée\dæq~>± ø√sês¡T. á s¡ø£+>± #·÷dæq yê] yÓTyÓ÷Ø\T ∫Á‘ê\qT wüße÷s¡T |üHÓï+&ÉT >∑+≥\ ‘·sê«‘· s¡ØøÏå+#ês¡T. ìÁ~+∫q yê] yÓTÆ+&é ˝Àì ∫Á‘ê\ C≤„|üø±\T m+‘√ ã\+>± eTTÁ<äy˚dæq≥T¢ ìÁ<ä ˝Òì yê] yÓTyÓ÷Ø #ê˝≤ ã\V”≤q+>± e⁄qï≥T¢ ø£qT>√Hêïs¡T. Øôd]à |òü*‘ê\T, ìÁ<ä eTq e÷qdæø£ bÕõ{Ïyé yÓTyÓ÷Ø\qT yÓTs¡T>∑T |üs¡TdüTÔ+<äì ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ Øôd]à ìs¡«Væ≤+∫q eTkÕ‡#·T{°dt j·T÷ìe]‡{° Áb˛ô|òdüsY ¬su…ø± ôdŒq‡sY yÓ\¢&ç+#ês¡T. n+‘˚ ø±<äT á |òü*‘ê\T, e÷qdæø£ yê´<ÛäT\T, ˇ‹Ô&ç ‘·–Z+#˚ ∫øÏ‘ê‡ $<Ûëq+˝À ≈£L&Ü düVü≤ø£]kÕÔj·Tì n<Ûä´j·Tqø±s¡T\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. sêÁ‹ ìÁ<ä n+<ä]øÏ m+‘√ nedüs¡+. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ sêÁ‹y˚fi¯ ø£˙dü+ Äs¡T qT+&ç @&ÉT >∑+≥\bÕ≥T ‘·|üŒø£ ìÁ~+#ê\ì, <ëì Á|üuÛ≤e+ eTs¡Tdü{Ïs√E <Ó’q+~q ø±s¡´Áø£eT\ô|’ |ü&ç Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ #˚ùd |üìô|’ Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+<äì Ms¡T yÓ\¢&ç #˚dæq≥T¢ ~ &ÓsTT© yÓTsTT˝Ÿ Á|ü#·T]+∫+~.

ø£fi≤K+&Ü\qT eT]|æ+#˚ >√&É∫Á‘ê\T..! Á|ü

düeTàsY˝Àq÷ nπø«]j·T+ #·\¢>± ñ&Ü\+fÒ? Á|üdüTÔ‘·+

ô|s¡{À¢ H˚\˝À ≈£î+&û˝À¢q÷ düT\uÛÑ+>± ô|+#·Tø√e#·TÃ. $]–q meTTø£\qT n‹øÏ+#·&É+˝À Bì bÕÁ‘· nyÓ÷|òüT+. |üdæ|æ\¢\ meTTø£\T <äè&ÛÉ+>± ô|s¡>∑&ÜìøÏ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+~. eT<Ûä´ ej·TdüTÿ\≈£î ø°fi¯¢ H=|ü⁄Œ\T sê≈£î+&Ü #·÷düTÔ+~. ø°fi¯¢ H=|ü⁄Œ\T+fÒ ‘·–ZdüTÔ+~. meTTø£\T ô|fi¯óôdø£ÿ&É+, meTTø£\T |ü≥T‘·«+ ‘·>∑Z&É+ e+{Ï ejÓ÷eè<äTΔ\T düeTdü´\≈£î Ç~ #·ø£ÿì |ü]cÕÿs¡+. Bìï Hê\T>∑T yÓ’|ü⁄˝≤ ‘=ø£ÿrùddæ yê&Ü*. ‘=ø£ÿ‘√ bÕ≥T yê&ç‘˚ H√s¡T <äTs¡<ä ô|&ÉT‘·T+~. Bìï #·{°ï #˚düTø√e#·TÃ. ∫qï eTTø£ÿ\T #˚dæ ≈£Ls¡˝À¢ ø£\T|ü⁄ø√e#·TÃ. s¡T_“ #·bÕr\‘√ ø£*|æ yê&ÉTø√e#·TÃ. yêsêìø√kÕ] ãJ®\T #˚düTø√e#·T#·. m+&Éu…{Ϻ #·÷s¡í+>± #˚düTø=ì yê&ÉTø√e#·TÃ. q˝Ò¢s¡T s¡dü+ rdæ, s√p 2 #Ó+#ê\T ‘ê>∑T‘·T+fÒ $]–q meTTø£\T ‘·«s¡>± ø£≥Tº≈£î+{≤sTT. meTTø£ |ü⁄wæºì ô|+#·T‘·T+~. meTTø£\T $]–q yê]øÏ ÄVü≤s¡+˝À Çe«e#·TÃ. q˝Ò¢s¡T ø±+&Üìï yÓTT‘·Ô>± q÷] >±j·T+ô|’ y˚dæ ø£≥Tºø£{§º#·TÃ. 2 #·Tø£ÿ\T q˝Ò¢s¡T ø±&É\ s¡dü+ #Ó$˝À y˚ùdÔ b˛≥T ‘·>∑TZ‘·T+~. q˝Ò¢s¡T. Ä≈£î\ s¡dü+ 1,2 #Ó+#ê\T ‘ê–‘˚ ˙fi¯¢ $πs#·Hê\T ‘·>∑TZ‘êsTT. ø£+#Ó˝À¢` #ê˝≤ #√≥¢ ø£ì|æ+#˚ q˝Ò¢s¡T Wwü<Ûä >∑TD≤\T ‘Ó\TdüTø√ì yê&ÉT≈£î+fÒ ã‘·T≈£î q˝Ò¢s¡Tô|’ q&Éπøq+fÒ n‹X¯jÓ÷øÏÔ ø±<äT.

»qπswüHé ˝À ìÁ<ä ˝Ò∫q|üŒ{Ï qT+&ç ñs¡T≈£î\T ..|üs¡T>∑T\T ø±s¡´Áø£e÷\T..á ñs¡T≈£î\ |üs¡T>∑T\J$‘·+˝À m<äTs¡j˚T´ rÁeyÓTÆq ˇ‹Ô&ç qT+∫ ø±düÔsTTHê ñ|üX¯eTq+ bı+<ë\+fÒ..Ç+{À¢ @<√ ˇø£{Ï ñ+&Ü*‡+<˚. yÓTTø£ÿ\ ô|+|üø£+, ô|{Ÿ‡ ô|+|üø£+, Äπø«]j·T+..Ç+{À¢ z Äπø«]j·T+ ñ+#·Tø√e+ #ê˝≤ nedüs¡+. m+‘·{Ï rÁeyÓTÆq ˇ‹Ô&ç˝À ñHêï ˝Ò<ë s¡ø£Ôb˛≥T ñHêï nπø«]j·T+ Ç+{À¢ ñ+fÒ #ê˝≤ es¡≈£L |ü]dæú‹ yÓTs¡T>∑T|ü&ÉT‘·+<äì yÓ’<ä´ ì|ü⁄qT\T dü÷∫düTÔHêïs¡T. nπø«]j·T+ nq>±H˚ ô|<ä› bıf…º ˝≤ÄH˚ ñ+&Éqedüs¡+ ˝Ò<äT. >±E bÕÁ‘· nsTTq #ê\T nH˚~ Äs√>∑´ Á|æj·TT\ e÷≥ Ç+{À¢ edü‹ì ã{Ϻ, eTq düeTj·T+ πø{≤sTT+|ü⁄ ã&Ó®{Ÿ≈£î ‘·–q $<ÛäyÓTÆq$ rdüTø√e#·TÃ. Ç|ü⁄Œ&ÉT ∫qï bÕÁ‘· |ü]e÷D+ qT+∫ ô|<ä› >±E ‘=f…º es¡≈£î e÷¬sÿ{À¢ n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT. $_ÛqïyÓTÆq C≤‘·T\T, nH˚ø£ s¡+>∑T˝À¢ #˚|ü\T eTT]|ædüTÔHêïsTT. nπø«]j·T+˝À eTTK´+>± >√˝Ÿ¶ |òæwt‘√ bÕ≥T>± d”Vü≤sY‡, ¬s&é kÕºsY |òæwt, @+C…˝Ÿ |òæwt, Á&Ü>∑Hé |òæwt, u≤{Ÿ |òæwt, dü]®sTTHé ‘·~‘·s¡ s¡ø±\ #˚|ü\qT ø=qT>√\T #˚j·Te#·TÃ. Ç+{À¢ düú˝≤uÛ≤e+ ñHêï Çã“+~ ˝Ò≈£î+&Ü m˝Ÿd”&ç ‘·s¡Vü≤˝À ªyê˝Ÿ uÖ+f…&é nπøe]j·T+μ \T <˚&ÉT n+<äTu≤≥T˝À ñHêïsTT. nπø«s¡j·T+ Ç+{À¢ ô|≥Tºø√e&É+ e\¢ ˇ‹Ô&çøÏ <ä÷s¡yÓTÆ Á|üXÊ+‘·‘· \_ÛdüTÔ+~. nsTT‘˚ nπø«]j·T+qT yÓTsTT+f…ÆHé #˚j·T&É+˝À #ê˝≤ C≤Á>∑‘·Ô\T ‘Ó\TdüTø√yê* bÕ≥+#ê*. eTTK´+>± m+&Éø±\+. eTTK´+>± eTìwæ m+&É\≈£î ‘·≥Tºø√˝Òø£ msTTsY ø£+&çwüqsY msTTsY ≈£L\sY, bòÕ´Hé‡ @<√s¡ø£+>± ùd<ärs¡T‘ês¡T. Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± dæ«$Tà+>¥ #˚j·T&É+, msTTsY ø£+&çwüqsY >∑<äT˝À¢ >∑&É|ü&ÜìøÏ n\yê≥T |ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. eTq˝≤π> Ç‘·s¡ ø=ìï JesêX¯ó\T ≈£L&Ü y˚&çì ‘·≥Tºø√˝Òe⁄. ñ<ëVü≤s¡D≈£î #˚|ü |òæwt {≤+ø˘ ˝À ñHêï≈£L&Ü y˚dü$˝À

n~ ≈£L&Ü y˚&çì uÛÑ]düTÔ+≥T+~. ø±ã{Ϻ y˚dü$˝À |òæwt {≤+ø˘ qT ≈£L˝Ÿ >± ñ+#˚ ø=ìï ∫{≤ÿ\T MTø√dü+. 1.Á|ü‹ s√p |òæwt {≤+ø˘ yê≥sY qT #˚+CŸ #˚j·÷*: Á|ü‹ s√p yê≥sY qT e÷s¡Ã&É+ e\¢ n+<äT˝À ñqï #˚|ü\T ø√‘·Ô>± |ò”\e«&É+‘√ bÕ≥T yê{Ï X¯Øs¡+ #·\¢<äHêìï ÄXÊ«~düTÔ+~. ø±ã{Ϻ {≤+ø˘ V”≤{Ÿ ‘·–Z+∫ Á|ü‹ s√p ˙{Ïì e÷s¡TÑ·T+&Ü*. n~≈£L&Ü Á|ü‹ s√p kÕj·T+Á‘·+ |üP≥ e÷Á‘·y˚T ˙{Ïì e÷sêÃ*. 2. ˝…’{Ÿ‡ qT Ä|òt #˚j·÷*: Ç+{À¢ |òæwt {≤+ø˘ ˝Ò<ë nπø«]j·T+ ñ+fÒ ns√»+‘ê Ä Ç+{Ïπø n+<ä+. Äø£s¡wüD, ÄVü≤¢<ä+. n˝≤+{Ï ÄVü≤¢<ëìï#˚à |òæwt {≤+ø˘ ˝À bòÕ¢wt ˝…’{Ÿ‡ ñqïf…Æ¢‘˚ y˚dü$ ø±\+˝À y˚&çøÏ |òæwt {≤+ø˘ qT #·\¢>± ñ+#·˝Òe⁄ ø=+‘·eT+~ #˚|ü\T Ç≥T n≥T ‹s¡T>∑T‘·T+fÒ ø°¢j·TsY >± ø£qã&Ü\ì m|ü⁄Œ&ÉT bòÕ¢wt ˝…’{Ÿ‡ y˚ùd ñ+#·T‘ês¡T. |ü>∑\T y˚&ç m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. ø±ã{Ϻ |ü>∑\T ˝…’{Ÿ‡ qT Ä|òt #˚j·T&Éy˚T ñ‘·ÔeT+. <ëìe\¢ n+<äT˝À ñqï ˙fi¯ófl #·\¢>± ñ+{≤sTT. kÕj·T+Á‘·+ ø±yê\qT≈£î+fÒ e÷Á‘·y˚T ˝…’{Ÿ‡ ÄHé #˚j·T&Éy˚T ñ‘·ÔeT+. <ëìe\¢ n+<äT˝À ñqï ˙fi¯ófl #·\¢>± ñ+{≤sTT. kÕj·T+Á‘·+ ø£yê\qT≈£î+fÒ e÷Á‘·y˚T ˝…’{Ÿ‡ ÄHé #˚düTø√yê*. ˝Ò<ä+fÒ >∑~˝À yÓ*π> ˝…’{Ÿ‡ yÓ\T‘·Tπs dü]b˛‘·T+~. 3. øÏ{Ïø°\qT eT÷dæe⁄+#·&É+: y˚dü$ø±\+˝À |òæwt {≤+ø˘ qT #·\¢{Ï Á|ü<˚X¯+˝À ñ+#ê*. ˝Ò<ä+fÒ y˚&ç>±\T\T Ç+{À¢øÏ Á|üy˚•+∫ #˚|ü\T #·ìb˛‘êsTT. ø±ã{Ϻ {≤+ø˘ ñqï Á|ü<˚X¯+˝À øÏ{Ïø°\qT eT÷dæe⁄+#ê*. 4. øÏ¢|t bòÕ´Hé: ∫qï ôd’E˝À ñqï øÏ¢|t bòÕ´Hé‡qT $ìjÓ÷–+∫ {≤+ø˘ ≈£î dü]|ü&çq+‘· <ä÷s¡+˝À ñ+#˚ Áô|òwt msTTsY qT n+~+∫ {≤+ø˘ qT ≈£L˝Ÿ >± ñ+#·e#·TÃ.

dü$ ø±\+˝À n~Ûø£ y˚&ç, m+&É rÁe‘· e\¢ nH˚ø£ #·s¡à düeTdü´\T m<äTs¡e⁄‘·T+{≤sTT. Ç˝≤+{Ï yê{Ï˝À eTTK´yÓTÆq$ q\¢eT#·Ã\T. M{Ïì ‘=\–+#ê\+fÒ s¡kÕj·THê\T ˝Ò≈£î+&Ü ô|+∫q nsêZìø˘ >∑T˝≤;\‘√ s√CŸ d”ºyéT bÕ´ø˘ u≤>± |üì#˚düTÔ+~. >∑T˝≤; πs≈£î\qT z bÕÁ‘·˝À eT]–+#ê*. ˙{Ï qT+∫ bı>∑\T edüTÔqï|ü⁄Œ&ÉT eTTU≤ìøÏ u≤>± Ä$] |ü{Ϻ+#ê*. n˝≤ |ü~ì$TcÕ\T ñqï ‘·sê«‘· yÓT‘·Ôì ≥e˝Ÿ‘√ ‘·T&ç∫ e÷sTTX¯Ã¬s’»sY sêdüTø√yê*. á s√CŸ d”ºyéT‘√ #·s¡à+ X¯óÁuÛÑ|ü&ÉT‘·T+~. q\¢eT#·Ã\T Áø£eT+>± ‘=\–b˛sTT eTTK+ Á|üø±X¯e+‘·+ ne⁄‘·T+~. n˝≤π> ‘êC≤>± ñqï s√C≤|ü⁄e⁄«\ πs≈£î\T ◊<äT, ¬s+&ÉT {°dü÷Œq¢ eTT˝≤Ô˙ eTT{Ϻ, Äs¡+CŸ bÂ&ÉsY ˇø£ {°dü÷ŒHé, m>¥ yÓ’{Ÿ, s√CŸ yê≥sY ‘·–q+‘· ø£\T|ü⁄ø=ì ù|dtº ˝≤ ‘·j·÷s¡T #˚düTø√yê*. >∑T˝≤_ πs≈£î\T ˙{Ï˝À eTs¡>∑ì∫à Ä$] |ü{Ϻ, eTTU≤ìøÏ, yÓT&É≈£î |ü{Ϻ+∫ á ù|dtº e÷dtÿ˝≤ y˚düTø=ì ns¡>∑+≥ ‘·sê«‘· ø°¢Hé #˚dæq≥¢sTT‘˚ eTTK+ ‘êC≤>± ñ+≥T+~. >∑T˝≤_ πs≈£î\T ◊<äT, ˇø£ {°dü÷ŒHé ìeTàs¡dü+, ¬s+&ÉT {°dü÷Œq¢ ô|düs¡|æ+&ç, ∫{Ϭø&ÉT |üdüT|ü⁄, ˙fi¯ó¢ y˚düTø=ì ù|dtº ˝≤ #˚düTø√yê*. eTTU≤ìï X¯óÁuÛÑ+ #˚düTø=ì ‘·sê«‘· á ù|dtºqT nô|’¢ #˚dæ ns¡>∑+≥ ‘·sê«‘· #·\¢ì ˙{Ï‘√ X¯óÁuÛÑ+ #˚düT≈£î+fÒ eTTK+ eTè<äTe⁄>±, düTìï‘·+>± ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~. eTTK+ ì>∑ì>∑˝≤&Ü\+fÒ ªz{Ÿ MT˝Ÿ #ê¬ø¢{Ÿ ù|òdt e÷dtÿμH˚ y˚düTø√#·TÃ. ¬s+&ÉT {° dü÷Œq¢ #=|ü⁄Œq ø√ø˘ bÂ&ÉsY, ‘˚HÓ, ˇø√ÿ {°dü÷ŒHé #=|ü⁄Œq z{Ÿ MT˝Ÿ bÂ&ÉsY, bÕ\MT>∑&É ø£\|æ ns¡>∑+≥ ùd|ü⁄ |üø£ÿqT+#ê*. ‘·sê«‘· á $TÁX¯e÷ìï u≤>± ø£*j·Tu…{Ϻ eTTU≤ìøÏ e÷dtÿ y˚dæ eTs¡›Hê #˚j·÷*. |ü~ì$TcÕ\j·÷´ø£ >√s¡TyÓ#·Ãì ˙{Ï‘√ X¯óÁuÛÑ+ #˚ùdÔ eTTK+˝À ‘˚&Ü MT≈£î ÇfÒº ns¡úeTe⁄‘·T+~. õ&ÉT¶ #·sêàìï ø±+‹e+‘·+ #˚dæ, X¯Øs¡+˝Àì e´sêú\qT ãj·T≥≈£î |ü+|æ+#˚+<äT≈£î ª˝…eTHé Vü≤˙ ù|òdt bÕ´ø˘μ Áf…Æ #˚j·T´e#·TÃ. ìeTàs¡dü+, z{Ÿ MT˝Ÿ bÂ&ÉsY, ‘˚HÓ, ô|s¡T>∑T\qT düeTbÕfi¯¢\ rdüT≈£îì z –HÓï˝À y˚dæ #·ø£ÿ>± $TÁX¯eT+˝≤ #˚düTø√yê*. ‘·sê«‘· <ëìï eTTU≤ìøÏ e÷kÕ¢ÿ y˚dæ Ä]q ‘·sê«‘· >√s¡TyÓ#·Ãì ˙{Ï‘√ X¯óÁuÛÑ+ eTTK+ $T˝$T˝≤ yÓT]dæb˛‘·T+~.

düTÔ‘· Ä<ÛäTìø£ j·TT>∑+˝À |òü]ï#·sY≈£î m≈£îÿe ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇdüTÔHêïs¡T. yê{Ï‘√ bÕ≥T düe÷q+>± Ç+{°]j·TsY‡≈£î, |òü]ïwæ+>¥\≈£î ≈£L&Ü n+‘˚ ÁbÕeTTK´‘· e⁄+<ä+fÒ n~ n‹jÓ÷X¯øÏÔ ø±<äT. Ç˝≤ Ç+{Ï n+<ë\qT r]Ã~<ä›&ÜìøÏ mqTï≈£îqï Á|ü‹ n\+ø£s¡D Ç+{Ï kı>∑düTqT, ø£fi≤‘·àø£ n_Ûs¡T#·T\qT Ä$wüÿ]düTÔ+~. <˚X¯ $<˚XÊ\˝À ª{≤ô|Ád”ºμ\T>± düT|ü]∫‘·eT¬s’q á |ü≥Tº»\‘ês¡T n<ä›ø£|ü⁄ ‘Ós¡\T n+<ë\≈£î düè»Hê‘·àø£ ø£fi¯≈£î <äs¡ŒD≤\T. n\+ø£sê\T ˝Òø£b˛‘˚ >√&É\T ø£fi≤ø±+‹ ˝Òq≥T¢ e⁄+{≤sTT. >√&É\≈£î y˚˝≤&ÉBùd á {≤ô|Ád”º @ >∑~¬ø’Hê, Vü‰\T¬ø’Hê ø=‘·Ô kı>∑düT\T n<äT›‘êsTT. m+‘√ |òüTq #ê]Á‘·ø£ H˚|ü<∏ä´+‘√bÕ≥T düè»Hê‘·àø£ ø£fi≤HÓ’|ü⁄D´+ dü+‘·]+#·T≈£îì kı>∑düT ø£\ H˚‘·\T á |ü≥Tº »\‘ês¡T ‘Ós¡\T. kÕ+πø‹ø£+>± Ç<√ n|ü⁄s¡÷|üyÓTÆq f…ø˘‡f…Æ˝Ÿ ÄsYº. yê˝Ÿ {≤ô|Ád”º: >∑~øÏ n+<ëìï Çe«&Éy˚T ø±<äT, m+‘√ e÷qdæø±q+<ëìï ≈£L&Ü ÇdüTÔ+~. bò˛{À Áù|òyéT\T, ô|sTT+{Ï>∑T\T, >∑~ >√&É\≈£î |ü]$T‘·yÓTÆq n+<ë\H˚ Çe«>∑\e⁄. n$ ø£+{ÏøÏ q<äTs¡T>± ø£ì|æ+#·e#·TÃ. n<˚ yê˝Ÿ {≤ô|Ád”º nsTT‘˚ Ç+{Ï ˝À|ü\ kı>∑düT\ n\+ø£s¡D˝À n+‘·sꓤ>∑eTe⁄‘·T+~. e÷eT÷\T>± ø±Hê«düT ã<äT\T bòÕ´Á_ø˘ yê&ç‘˚ Ä {≤ô|Ád”ºô|’ ∫Á‹+∫q Á|ü‹ s¡÷|ü+ ø£qT$+<äT #˚düTÔ+~. ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ nqTuÛÑ÷‹ìdüTÔ+~. mq˝Òì n+<ëìï Ä$wüÿ]düTÔ+~. Ç$ #ê˝≤ es¡≈£î ã+>±s¡T, yÓ+&ç <ësê\‘√ Ç{≤*j·THé dæ˝Ÿÿ‘√ #˚dæqy˚ nsTTe⁄+{≤sTT. Á|üø£è‹ <äèXÊ´\T, $$<Ûä <˚e‘ê eT÷s¡TÔ\ s¡÷bÕ\T, ñ]πø ˝Ò&ç ≈£Lq\T, Á|üø£è‹ n+<ë\T, m>∑dæ|ü&˚ n\\T, C≤\Tyêπs »\bÕ‘ê\T M{Ï Á|ü‹s¡÷bÕ\T. m+‘√ n+<ä+>± á ‘Ós¡\˝À ˇ~–b˛‘êsTT. j·T÷s√|æj·THé ÄsYº {≤ô|Ád”º\T ø=H˚|ü⁄Œ&ÉT yê{Ï n*¢ø£\T H˚‘·\ rs¡T, dü+Á|ü<ëj·T kı>∑düT\T Ç˝≤ mH√ï n+XÊ\T |ü]>∑D˝ÀìøÏ rdüTø√e\dæ ñ+≥T+~. C≤Á>∑‘·Ô\T: Ç$ düTBs¡Èø±\+ #Ó≈£îÿ #Ó<äs¡≈£î+&Ü e⁄+&Ü\+fÒ M{Ïì C≤Á>∑‘·Ô #˚j·T&É+˝À ø=+‘· ÁX¯<ä› nedüs¡+. á {≤ô|Ád”º\T bòÕÁ_ø˘‘√ ‘·j·÷s¡e⁄‘êsTT ø±ã{Ϻ M{Ïì C≤Á>∑‘·Ô #˚j·T&É+˝À ø=ìï yÓTfi¯óø£e⁄\T bÕ{Ï+#ê*. eT¬s+‘√ ÁX¯<ä› eVæ≤+#ê*. n$ e÷dæb˛sTTq≥T¢ <äTeTTà <Ûä÷[ #˚]q≥T¢ e⁄+fÒ eT<ä´ eT<Ûä´ ˇø£kÕ] yê{Ïì Á&Ó’ø°¢ì+>¥ Çe«&É+ eT+∫~. n+<äTe\¢ <ëì MT<ä ù|s¡T≈£îb˛sTTq <äTeTTà, <ä÷[ø£D≤\˙ï b˛sTT eT∞fl #·÷&É#·ø£ÿì s¡÷bÕìï dü+‘·]+#·T≈£î+{≤sTT. MTs¡T ø=Hê\qT≈£îqï {≤ô|Ád”º <ëìï ñ+#ê\qï >∑~ >√&É\≈£î ‘·>∑Z≥T¢ ñ+≥T+<√ ˝Ò<√ eTT+<˚ ˇø£kÕ] #·÷düTø√e&É+ eT+∫~. dü¬s’q {≤ô|Ád”ºì m+#·Tø√ø£b˛sTTHê, <ëìï dü¬s’q kÕúq+˝À e⁄+#·ø£b˛sTTHê, m+‘· n+<äyÓTÆq ø£fi≤K+&ÉyÓTÆHê kÕ<ëd”<ë>± ø£ì|ædüTÔ+~. MTs¡T Ä•+∫q≥T¢>± >∑~ >√&É≈£î ‘·>∑Z n\+ø±s¡+ ø±˝Ò<äT. nìï+{Ï ø£Hêï eTTK´yÓTÆq $wüj·T+ @$T≥+fÒ MTs¡T m+#·T≈£îH˚ {≤ô|Ád”º MT e´øÏÔ‘ê«ìï n_Ûe´ø°Ôø£]+#ê*.


6

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

X¯ìyês¡+ y˚T 5, 2012

$ø£˝≤+>∑T\≈£î <äèMø£s¡D |üÁ‘ê\qT yÓ+≥H˚ |ü+|æD° #˚j·÷* ø£s¡÷ï\T m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô) :dü<äs¡Hé ø±´+|ü⁄˝À <äèMø £]+∫q yÓT&çø£˝Ÿ <äèMø£s¡D |üÁ‘ê\qT $ø£˝≤+>∑T\≈£î yÓ+≥H˚ |ü+|æD° #˚j·÷\ì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ $ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåeT dü$T‹ &çe÷+&é #˚dæ+~. X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äTs¡T>± ñqï $ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåeT dü$T‹ ø±sê´\j·T+˝À $ø£˝≤+>∑T\ düeTdü´\ô|’ düe÷y˚X¯+ ìs¡« Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+ yÓ’mkÕ‡sY $ø£˝≤+>∑T\ dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´ ≈£åî&ÉT dü÷s¡|ü⁄sêE $»jYT≈£îe÷sY n<Ûä´ø£å´‘·q ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+< s¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ø nôd’HéyÓT+{Ÿ <ë«sê dü<äs¡Hé ø±´+|ü⁄˝À $ø£˝≤+>∑T\≈£î $ø£\‘·« XÊ‘·+ e∫Ãq yê]øÏ |æ+#·qT¢ eT+ps¡T #˚j·T&É+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<äì, ‘·ø£åDy˚T sêh Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ |æ+#·qT¢ eT+ps¡T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. ns¡TΩ˝…’q Á|ü‹ $ø£˝≤+>∑T&çøÏ Ä<ësY ø±s¡T¶‘√ bÕ≥T, πswüHé ø±s¡T¶qT, Ç+{Ï düú\eTT, u≤´+≈£î s¡TD kÂø£ s¡´+ ø£*Œ+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ˝Òì|üø£å+˝À u≤~‘·T˝…’q $ø£ ˝≤+>∑T\‘√ ø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·T+ eTT+<äT Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT ‘êeTì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡+>∑ kÕ«$T, ø£\÷¢s¡T <˚eqï, >√HÓ>∑+&É¢ >√$+<äT, |üs¡¢ eT~›˝Ò{Ï, ø£qeT&Éø£\ yÓ+ø£≥ kÕ«$T, wü|òæ, yÓ+ø£{kÕ«$T, Væ≤eT_+<äT, düs¡dü«r, bÕs¡«‹ bÕ˝§ZHêïs¡T. ø£˝…ø£ºs¡T≈£î n_Ûq+<äq\T : ns¡TΩ˝…’q $ø£˝≤+>∑T\≈£î $ø£\‘·« <äèMø£s¡D |üÁ‘ê\qT dü<äs¡Hé ø±´+|ü⁄ <ë«sê s¡<äT› #˚dæ, j·T<ë$~>± yÓT&çø£˝Ÿ uÀs¡T¶ <ë«sê C≤Ø #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#·T≈£îqï ø£˝…ø£ºs¡T≈£î $ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåeT dü$T‹ Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚dæ+~.

Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\≈£î yÓ’<äT´ìï ìj·T$T+#ê*

Hê\T>∑T s√E\ q>∑s¡ |ü+#êj·Tr ` ø=‘=Ôø£ $+‘ê`bÕ‘=ø£s√‘· ` ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\,ã+<ÛäTe⁄\ Ç+&É¢πø {≤´+ø£s¡T¢ ` |ü&Éπødæq bÕ]X¯ó<ä›´+ ` bÕ¢dæºø˘ ìùw<Ûä+ô|’ HÓ\ s√E\ bÕ≥T}ø£<ä+|ü⁄&ÉT ñ|üHê´kÕ*∫Ãq ø£MTqsY Ä‘··à≈£Ls¡T, y˚T 4,(düTes¡íyês¡Ô) : Ä‘·à≈£Ls¡T y˚T»sY Á>±eT |ü+#êj·Trì Á|üuÛÑT‘·«+ Ç{°e˝… q>∑s¡ |ü+#êj·Tr>± Á|üø£{Ï+∫+~. ÇHêÃ]® ø£MTwüqsY>± sê»X‚KsY u≤<Ûä´‘·\T#˚|ü{≤ºs¡T. Hê{Ï qT+∫¬s+&ÉT HÓ\\ bÕ≥T Ä‘·à≈£Ls¡TqT Ä‘·à≈£Ls¡TqTn_Ûeè~› #˚kÕÔeTì >=|üŒ\T #Ó|ü⁄Œ≈£îHêï s¡T.|ü≥ºD+˝À Á|ü<Ûëqs¡Vü≤<ës¡T\qT X¯óÁuÛÑ+#˚j·T&É+, eTTs¡T>∑T ˙{Ï ø±\«\ #Ó‘·ÔqT‘=\–+#·&É+, M~ BbÕ\qT yÓ*–+∫ Ç<˚ e÷s¡TŒ>± ‘·÷‘·T eT+Á‘·+ #·÷|æ+#ês¡T. ¬s+&ÉT HÓ\\T >∑&Éeø£eTTqTù| mø£ÿ&ç|ü qT\T nø£ÿ&˚ Ä–b˛j·÷sTT. düeTdü´\ô|’ q>∑s¡ |ü+#êj·Tr n~Ûø±s¡T\≈£î $qï$+∫Hê |ü]cÕÿs¡+ø±e&É+ ˝Ò<äT. q>∑s¡|ü+#êj·Tr ÁbÕs¡+uÛÑs√E˝À¢ HêHê Vü≤&Ü$&ç #˚dæq n~Ûø±s¡T\T yês¡+˝À ˇø£s√E ≈£L&Ü ø±sê´\ j·÷ìøÏ sêe&É+ ˝Ò<äT. B+‘√ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\ bÕ\e⁄‘·THêïs¡T. Ç˝≤ Hê\T>∑T s√E\ q>∑s¡|ü+#êj·Tr>± ù|s¡Tbı+~q Ä‘·à≈£Ls¡T˝À ìdüeTdü´\ô|’ ªdüTes¡íyês¡Ôμ Á|ü‘˚´ø£ ø£<∏äq+. |ü&˚πødæq bÕ]X¯ó<ä›´+.... Ä‘·à≈£Ls¡T˝À Hê\T>∑T s√E\ ÁøÏ‘·+ qT+∫≈£îs¡TdüTÔqï ∫qïbÕ{Ïesê¸\≈£î M<ÛäT\ìï ãTs¡<äeTj·TeTj·÷´sTT. Á|ü<Ûëq+>± ns¡“Hé ø±\˙, @ø£\e´q >∑sY, nøÏÿsêE ø±\˙,Ms¡uÛÑÁ<ä {≤ø°dt @]j·÷, Ç+~sêq>∑sY ,

>∑ØuŸq>∑sY\˝À q&ç#˚+<äT≈£î M\T+&É&É+˝Ò<äT. eTTs¡T>∑T ø±\«˝À¢ ø±–‘ê\T ,ø£es¡T¢ n&ÉT¶>± |ü&ç ˙fi¯ó¢ y˚fi¯fl&É+ ˝Ò<äT. ø=‘·Ôù| ≥, ø£\¢M~Û, ‘√≥π>], ø±≈£î\>∑&ɶ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñqï kÕeT÷Væ≤ø£eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ <äTs¡Z+<Ûä+ yÓ<ä»\T¢‘·T Á|ü»\qTrÁe Çã“+<äT\≈£î>∑T]#˚düTÔHêïsTT. q>∑s¡|ü+ #êj·Tr˝À ÁbÕs¡+uÛÑ ~Hê˝À¢ ‘Ó\¢yês¡ø£ eTT+<˚ M<ÛäT\ìï X¯óÁuÛÑ|ü]∫ q>∑s¡|ü+#êj·Tr ø±]à≈£î\T ìeT>∑ïeTj˚T´yês¡T. ø±ì Ç~ eT÷Hê fi¯fleTT#·Ã≥>±H˚ e÷] ø±]à≈£î\≈£î m+‘· yÓ‹øÏHê ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. bÕ¢dæºø˘ ìùw<Ûä+... mø£ÿ&É bÕ¢dæºø˘ ìùw~Û+#ê\ì {Ï$˝À¢, yÓTÆ≈£î\ <ë«sê, ø£s¡|üÁ‘ê\ <ë«sê Áø£|ü{Ï+∫q|üŒ{ÏøÏ |òü*‘ê\T e÷Á‘·+ X¯Sq´+.bÕ¢dæºø˘ $Áø£j·÷\T ìs¡«Væ≤düTÔHêï #·÷dæ#·÷&Éq≥T¢>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ bÕ¢dæºø˘ $Áø£j·÷\T #˚ùd yê´bÕs¡T\ô|’<ë&ÉT\T#˚dæ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îqï edüTÔe⁄\qT 3 s√E\ ‘·sê«‘· yê]πø n|üŒ–+∫ eTT&ÉT|ü⁄\‘√ düs¡T›≈£î+≥THêïs¡ì düe÷#ês¡+. ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\, ã+<ÛäTe⁄\ Ç+&É¢πø ˙{Ï {≤´+ø£s¡T¢... y˚dü$˝À ˙{Ï m<ä›&ç rÁe s¡÷bÕìï <ë*Ãq|üŒ{ÏøÏ q>∑s¡ |ü+#êj·Tr n~Ûø±s¡T\T 12 {≤´+ø£s¡¢qT@sêŒ≥T #˚dæ ˙{Ïì n+~düTÔHêïs¡T.nsTT‘˚ á {≤´+ø£s¡¢ <ë«sê düs¡|òüsê nj˚T´˙s¡T Á|ü»\ ø£qï ø±+Á¬>dtHêj·T≈£î\ ,yê] ã+<ÛäTe⁄\ Ç+&É¢πø ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·THêïj·TH˚ Äs√|üD\T ˝Òø£b˛ ˝Ò<äT. Á|ü<Ûëq+>± øÏwüHédæ+>¥M~Û,s¡Vü≤à‘Yq>∑sY, nøÏÿsêEø±\ ˙,»…+&Ü s¡kÕÔM~,ø=‘·Ôù|≥,mdæŒõbÕ˝…+,,ns¡“Héø±\˙ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Hêj·T≈£î\T Ç+ &É¢≈£î #˚s¡T‘·÷ ˙fi¯ó¢ <äT]«ìjÓ÷>∑+ ne⁄‘·THêïj·Tì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

yÓ+fH˚ |”Ä؇ neT\T #˚j·÷* : CÒ@d” yÓ’uÛÑe+>± ø±•¬s&ç¶Hêj·Tq Äsê<ÛäH√‘·‡yê\T

eè<äTΔsê*øÏ eT+<äT\T sêdædüTÔqï kÕº|òt qs¡T‡ Ä\÷s¡T, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô) :Ä\÷s¡T ø£¢düºsY |ü]~Û˝Àì yÓTT\>∑e∞¢ 30 |ü&Éø£\ yÓ’<ä´XÊ\≈£î |ü]àHÓ+≥T yÓ’<äT´\ dü<äTbÕj·TeTT ˝Òø£b˛e&ÉeTT XÀ#·˙j·TeTT <ë<ë|ü⁄ 18000 »HêuÛÑ >∑\ yÓTT\>∑e∞¢ Á>±eT Á|ü»\ Äs√>±´\‘√ Á|üuÛÑT‘·«eTT n&ÉT¶≈£î+≥T+<äì Á>±eTdüTú\T yêb˛‘·THêïs¡T. |ü>∑\T 10 >∑+≥\≈£î Vü≤]#·+<äq nH˚ kÕº|òt qs¡T‡ ekÕÔs¡T. yÓ’<äT´\T ˝Òø£b˛e&É+‘√ ÄyÓT yÓ’<äT´\˝≤>∑ e∫Ãq s√>∑T\qT |üØøÏå+∫ eT+<äT sêdæ ÇdüTÔ+~. nø£ÿ&ç qT+&ç Á|üuÛÑø£s¡sêe⁄ nH˚ ø±+bÂ+&És¡T ø=s¡≈£î ìØøÏådüTÔ+{≤s¡T. 11 >∑+≥\≈£î Ä ø±+bÂ+&És¡T ì+bÕ~Û>±ekÕÔ&ÉT. Äj·Tq e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· s√>∑T\≈£î Äj·Tq <ä>∑Zs¡≈£î yÓ*‘˚ #êr #·÷dæ eT+<äT _\¢\T Ç∫à |ü+|ü⁄‘ê&Éì, $˝Òø£s¡T\T yÓ’<ä´XÊ\qT dü+<ä]Ù+ ∫q|ü⁄Œ&ÉT Vü≤]#·+<äq qs¡T‡, Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄ ˇø£s¡T Ä<√ì qT+&ç 12 >∑+≥\≈£î ekÕÔs¡T. Ç+ø=ø£s¡T >∑T+‘·ø£\T¢ qT+&ç 9 >∑+≥\≈£î yÓ’<ä´XÊ\qT #˚s¡Tø=ì yÓ’<äT´\qT |ü]øÏåkÕÔs¡T. Çø£ sêÁ‹ y˚fi¯\˝À ÄdüT|üÁ‹ <ä>∑Zs¡ me«s¡T ñ+&És¡T. Äø±‘êsTT\≈£î ì\j·T+>± sêÁ‹ y˚fi¯\˝À á yÓ’<ä´XÊ\ e÷s¡T‘·T+≥T+<äì kÕúìø£ Á|ü»\T ‘Ó*bÕs¡T. yÓ+≥H˚ Á|üuÛÑT‘·«eTT düŒ+~+∫ ˇø£ &Üø£ºsY ìs¡+‘·s¡eTT yÓ’<ä´XÊ\˝À ñ+&˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüTø=ì Á|ü»\ Äs√>±´\qT ø±bÕ&Ée˝…qì kÕúìø£ Á|ü»\T, Á>±eTdüTú\T Á|üuÛÑT‘ê«~Ûø±s¡T\qT ø√s¡T‘·THêïs¡T.

>∑Ø“D°\≈£î |üØøå± πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·T+&ç Ä\÷s¡T, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô) :>∑‘·+˝À |ü≥ºD+ q+<äT >∑Ø“D° Ád”Ô\ |üØøå± πø+Á<ë\T md”‡ ø±\˙˝À ˇø£{Ï, ø√j·Tq>∑sY˝À ˇø£{Ï ñ+&˚$. Á|üdüTÔ‘·+ Äôd+≥s¡¢˝À ÁbÕ<Ûä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ë\T #˚s¡≥+‘√ dü+e‘·‡s¡+ ø±\+>± n$ eT÷\q |ü&ܶsTT. >∑Ø“D° Ád”Ô\T Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<Ûä´XÊ\\≈£î yÓfi≤¢\+fÒ |üØø£å\T #˚sTT+#·Tø√yê\+fÒ #ê\<ä÷s¡+ ne&É+‘√ >∑Ø“D° Ád”Ô\T #ê\ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡ì kÕúìø£ Á|ü»\T, e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ &Ó’¬sø£ºsY &ç. *+>∑|üŒ &çm+ôV≤#Yz≈£î bòÕ´≈£î‡ <ë«sê düe÷#ês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. yÓ+fH˚ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ Ä\÷s¡T |ü≥ºD+˝À yÓTT<ä≥ ñqï |üØøå± πø+Á<ë\qT |ü⁄qsêeè‘·+ #˚j·÷\ì Á|ü»\T >∑Ø“D° Ád”Ô\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

|”Ä؇ì neT\T #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚düTÔqï H˚‘·\T

sê‹<ä÷\+ ˝≤>∑T b˛{°\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï Á>±eTdüTú\T

Ä\÷s¡T, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô) :kÕúìø£ |ü≥ºD+˝À X¯óÁø£yês¡eTT ‘ê\Tø± ñbÕ<Ûë´j·T CÒ@d”yês¡T |æÄsYd”ì yÓ+≥H˚ neT\T #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. kÕúìø£ ‘·Vü≤o˝≤›sY nq«sY VüQùd‡Hé≈£î 10 &çe÷+&É¢‘√ ≈£L&çq $q‹ |üÁ‘êìï düeT]Œ+#ês¡T. 10e ‘˚~q dü+|òüTeTT ø£$T{Ïì ìj·T$T+#ê\ì, ñ<√´>∑T\+<ä]øÏ e]Ô+#·T$<ÛäeTT>± ø±s¡T¶\qT Çyê«\ì, ø£s¡Te⁄ ãø±sTT\qT Á|üuÛÑT‘·«+ eT+Es¡T #˚j·÷\ì ‘·~‘·s¡ n+XÊ\‘√ ≈£L&çq 10 &çe÷+&É¢qT H˚s¡ y˚sêÃ\ì Ä\÷s¡T CÒ@d” &çe÷+&é #˚dæ+~. ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘ê\Tø± Hêj·T≈£î\T ôV≤#Y¬ø dü‘·´Hêsêj·TD CÒ@dæ ôdÁø£≥Ø, u≤\kÕ«$T, ø±s¡´<ä]Ù, j·T÷{Ïm|òt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù eTTs¡∞, eT+&É\ j·T÷{Ïm|òt ø±s¡´<ä]Ù >±<Ó*+>∑|üŒ, &ç{Ïm|òt m¬ø. eT*¢ø±s¡T®q, m|æ mdt{Ïj·TT õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T #·Á‘·|üŒ, m+ÄsY|æ\T Äq+<ä sêE, |ü⁄s¡Tc˛‘·ÔeTT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<˚eqø=+&É s¡÷s¡˝Ÿ, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ‘·Te«<=&ç¶ Á>±eT+˝À ø=\TyÓ’q ll ø±•¬s&ç¶Hêj·Tq ‘ê‘· Äsê<ÛäH√‘·‡yê\T X¯óÁø£yês¡+ yÓ’uÛÑe+>± »]>±sTT. Á>±eTdüTú\ ◊ø£´eT‘·´+‘√ Äsê<Ûä H√‘·‡yê\ dü+<äs¡“+>± sê‹<ä÷\+ ˝≤>∑T b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á b˛{Ï\˝À $$<Ûä Á>±e÷\ qT+&ç 8»‘·\ m<äT›\T bÕ˝§ZHêïsTT. s¡+>±|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q #ÓHêï¬s&ç¶ nH˚ ¬s’‘·T m<äT›\T Á|ü<ÛäeT ãVüQeT‹ s¡÷. 15 y˚\qT kÕ~Û+#êsTT. ¬s+&Ée uVüQeT‹ì CÀqï–]øÏ #Ó+~q ‘·˝≤] sêeTqï m<äT›\T s¡÷. 10 y˚\qT ¬>\Tb˛+<ësTT. k˛>∑q÷s¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q U≤<äsYuÛ≤wü m<äT›\T eT÷&Ée ãVüQeT‹ì s¡÷. 5 y˚\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïsTT. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>±eT ô|<ä›\T eT~›˝Ò{Ï ¬s&ç¶, yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, Áù|yéTHê<∏é¬s&ç¶, Vü≤qTeT+‘·¬s&ç¶, eT<äHéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶, Á>±eTÁ|ü»\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

◊<äT Á>±e÷\˝À Á|üC≤|ü<∏ä+ ø=*$T>∑T+&É¢, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ‘·TeTà\ô|+≥, eT+<ës¡¢|ü˝…¢, ø£qø±Á~|ü˝…¢, n+øϬs&ç¶|ü ˝…¢, ø=*$T>∑T+&É¢ Á>±e÷\˝À X¯óÁø£yês¡+ m+|æ&çz ‹eTàø£ÿ Ä<Ûä«s¡´eTTq Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡« Væ≤+#ês¡T. eT+<ës¡¢|ü˝…¢ Á>±eT+˝À »]–q Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄÁ>±e÷ìøÏ #Ó+~q ñbÕ~Û ≈£L©\T ñbÕ~Û |üqT\T ø£*Œ+#ê\ì m+|æ&çz≈£î $q‹|üÁ‘êìï düeT]Œ+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ MT Á>±eT+˝À ñbÕ~Û |üqT\T ø£*ŒkÕÔeTì Vü≤$T Ç#êÃs¡T. n<˚$<Ûä+>± eT+&É\ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\˝À Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ ñ+<äì Á>±eTdüTú\T ÄyÓT <äèwæºøÏ rdüT≈£î m+|æ&çz ‹eTàø£ÿ Ä<Ûä«s¡´eTTq Á|üC≤|ü<∏ä+ ø±s¡´Áø£eT+ yÓfi≤¢s¡T. á düeTdü´qT ≈£L&Ü ‘·«s¡˝À |ü]wüÿ]kÕÔqì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+ÄsYz ùwø˘yÓTT #·j·T´, Vü≤Ödæ+>¥ dæã“+~, |ü+#êsTTr ø±s¡´<s¡TÙ \T, V”≤B›Hé, e´ekÕj·Tn~Ûø±] lø£èwüí,ÄsY&ÉãT¢´@á #Ó+ düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, ÁøÏwüíyÓTTVü≤Hé,n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Jy√ q+ãsY 177qT

s¡<äT› #˚j·÷* ø£s¡÷ï\T m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô) :Jy√ HÓ+ ãsY 177qT s¡<äT› #˚j·÷\ì ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ ñ<√´ >∑T\ C≤sTT+{Ÿ j·÷ø£åHé ø£$T{° &çe÷+&é #˚dæ+~. X¯ó Áø£yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ uÛÀ»q $sêeT düeTj·T+˝À ø£˝…ø£ºπs{Ÿ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“+>± ñ<√´>∑T\ C≤sTT+{Ÿ j·÷ø£å Hé ø£$T{° Hêj·T≈£î\T yÓ+>∑˝Ÿ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ<√´ >∑T˝ô|’ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T ô|‘·Ôq+ #Ó˝≤sTT+#·&É+ e÷qTø√yê\ì, ø±+Á{≤ø˘º, ø£+f…+C…+{Ÿ, bÕsYºf…ÆyéT ñ<√´>∑T\≈£î XÊX¯«‘· ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì, 10e y˚‘·q dües¡D ø£$T{° neT\T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñbÕ<Ûë´j·T ø±]àø£ dü+ |òü÷\ Hêj·T≈£î\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


7

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

X¯ìyês¡+ y˚T 5, 2012

Á|ü˝ÀuÛÑô|fÒº $<ë´ dü+düΔ\ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT\T ô|{≤º* ø£s¡÷ï\T sê»MVü‰sY, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô) :õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Á|üy˚{Ÿ ø±s√Œπs {Ÿ $<ë´dü+düú\T $<ë´]ú ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT eTuÛÑ´ô|fÒº $<Ûä+>± áf…ø√ï, á>√¢ã˝Ÿ, yê ˇ\+|æj·÷&é nH˚ yÓTT<ä\>∑T nH˚ø£ Äø£s¡¸˙j·TyÓTÆq eTT<äT› ù|s¡T¢ ô|{Ϻ Á|ü˝ÀuÛÑ ô|&ÉT‘·Tqï j·÷»e÷Hê´\ô|’ #·≥º|üs¡+>± ÁøÏ$Tq˝Ÿ πødüT qyÓT<ä÷ #˚j·÷\ì m◊mdtm|òt Ä<Ûä«s¡´+˝À &çáz ãT#·Ãqï≈£î $q‹ |üÁ‘êìï düeT]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± m◊mdtm|òt sêh ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T m+.ñX‚Hé, õ˝≤¢ Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. lìyêdüT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À nH˚ø£ #√≥¢ Á|üy˚{Ÿ, ø±s√Œπs{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\ >∑T]Ô+|ü⁄ ˝Ò≈£î+&É>± <äHês¡®H˚ <Û˚´j·T+>± ô|≥Tº≈£îì $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘·TÔqT n+<äø±s¡+˝À |ü&Éy˚düTÔHêïj·Tì yês¡T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Jy√ HÓ+ 91 Á|üø±s¡+ Á|üy˚{Ÿ, ø±s√Œπs{Ÿ j·÷»e÷q´\T m≥Te+{Ï ø£s¡|üÁ‘ê\T, ô|ò¢ø°‡, ôVA*¶+>¥ uÀs¡T¶\ <ë«sê Á|ü#êsê\T #˚j·T≈£L&É<äì, n‘·T´qï‘· Hê´j·TkÕúqy˚T CÀy√ HÓ+ãsY 91ì ‘·T+>∑˝À ‘=≈£îÿ‘·÷ q>∑s¡+˝À >∑T]Ô+|ü⁄ ˝Òì bÕsƒ¡XÊ\\T y˚\≈£î y˚\T Ks¡Tà ô|&ÉT‘·÷ ‘·«s¡|ü&É+&ç,

{°&û|”˝À

e+<äeT+~ md”‡ j·TTe≈£î\T #˚]ø£

|ü]$T‘·ø±\|ü⁄ Ä|òüsY d”≥T¢ |ü]$T‘·+ nì MT|æ\¢\ uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î ñ»«\ u≤≥ y˚TeTT y˚kÕÔ+ nì s¡+>∑Ts¡+>∑T\ ø£s¡|üÁ‘ê\T ô|<ä›ô|<ä› ô|ò¢ø°‡\T ô|&ÉT‘·THêïs¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± l #Ó’‘·q´, m$ÄsY, s¡M+Á<ä, Hêsêj·TD e+{Ï Á|üy˚{Ÿ j·÷»e÷q´\T $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT yÓ÷dü+ #˚ùd+<äT≈£î l #Ó’‘·q´ áf…ø√ï, m$ÄsY áf…ø√ï nì eTT<äT›eTT<äT› ù|s¡T¢ ô|{Ϻ $<ë´s¡Tú\qT, $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&É\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡ì yês¡T Äs√|æ+#ês¡T. >∑‘·HÓ\˝À &çáz >± u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥Te+{Ï XË’\», Á|üdüTÔ‘· &çáz ãT#·Ãqï\T |ü{Ϻ+#·T≈£îqï bÕbÕq b˛˝Ò<äT. ≈£Ls√Ãì #√<ä´+ #·÷düTÔHêïs¡T ‘·|üŒ Á|üy˚{Ÿ, ø±s√Œπs{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\ô|’ m≥Te+{Ï #·s¡´\T rdüTø√e&É+ ˝Ò<äì yês¡T yêb˛j·÷s¡T. ‘·ø£åD #·s¡´\T #˚|ü≥ºø£b˛‘˚ m◊mdtm|òt Á|ü‘·´ø£å <ë&ÉT\≈£î ~>∑T‘êeTì yês¡T $»„|æÔ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m◊mdtm|òt q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù ÄsY.düTπs+Á<ä, q>∑s¡ Hêj·T≈£î\T Vü≤qTeTqï, ∫{ϺHêj·TT&ÉT, sêCÒwt, Á|ükÕ<é\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ’ø±bÕqT ã˝Àù|‘·+ #˚kÕÔ+

á HÓ\ 11q yÓTT\>∑e∞¢˝À es¡TDj·T»„+ Ä\÷s¡T, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì yÓTT\>∑e∞¢ Á>±eT+ ˝À Á>±eTô|<ä›\ Ä<Ûä«s¡´+˝À lXË’\ <˚ekÕúq ÄkÕúq dæ<ë›+‹ |ü+&ç‘· l ãTfÒºMs¡uÛÑÁ<ä<Ó’e»„ yê] Äosê«<äeTT‘√ es¡TD j·T»„eTTqT ìs¡«Væ≤+ #·qTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eTeTTqT sêheTT˝Àì q\TeT÷\≈£î ‘Ó* j·T#˚düTÔHêïeTHêïs¡T. Á|ü#ês¡ yêVü≤Hê\qT @sêŒ≥T #˚dæ Á|ü»\≈£î ‘Ó*j·T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eTeTTq≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T Vü≤»¬s’ ø±s¡´Áø£eTeTTqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ø£$T{Ï düuÛÑT´\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. á j·T»„eTT ø=s¡≈£î $sêfi¯eTT Ç#·TÃyês¡T <ä÷s¡ÁbÕ+ ‘·eTT yês¡T nsTTq#√ j·T»„eTT ø£$T{° yÓTT\>∑e∞¢yê] mdt_◊ 322223171385 nøö+≥T HÓ+ãs¡T≈£î |ü+|æ+#·e\dæq~>± ø√sês¡T.

_HêMT ù|s¡¢qT ‘=\–+#·+&ç ÄdüŒ], y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô) :ÇHé|ü⁄{Ÿ dü;‡&çøÏ dü+ã+~Û+∫ C≤_‘ê˝À _Hê $T ù|s¡¢qT ‘=\–+#ê\ì ÄdüŒ] Á>±eT ¬s’‘·T\T n~Ûø±s¡¢ <äèwæºøÏ ‘Ó#êÃs¡T. ÄdüŒ]˝Àì Á>±eT |ü+#êsTTr ø±sê´\j·T+ e<ä› X¯óÁø£yês¡+ ø£s¡Te⁄ô|’ düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À düMTø£åqT ñ<˚›•+∫ ¬s’‘·T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘· |ü+≥ qwüº |ü]Vü≤s¡|ü+|æ˙˝À ns¡TΩ˝…’ q ¬s’‘·T\≈£î nHê´j·T+ »]–+<äì ¬s’‘·T\T yêb˛j·÷s¡T. n˝≤π> Á>±eT+ ˝À HÓ\ø=qï Á‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ |ü]cÕÿsêìøÏ n~Ûø±s¡T\T ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì nHêïs¡T. Á>±e÷ìøÏ m+‘· eT+~ ¬s’‘·T\≈£î m+‘· eT+~ ÇHé|ü⁄{Ÿ dü;‡&ç nsTT+<äì dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T ñbÕ~Û, b˛<äT|ü⁄ U≤‘ê\T ø£s¡Te⁄ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ e÷{≤¢&Üs¡T. nq+‘·s¡+ n~Ûø±s¡T\T Á|üø£ÿ Á>±e÷˝…’q ‘=>∑\T>∑\T¢, j·÷≥≈£\T¢ Á>±e÷\≈£î ø£s¡Te⁄ düMTø£åqT ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ yÓfi≤¢s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çz XÊ´eT\, &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤o˝≤›sY ùwø˘cÕe∞, eT+&É\ e´ekÕj·T n~Ûø±] nø£“sYu≤wü, Á>±eT |ü+#êsTTr ø±s¡´<äs¡TÙ\T, $ÄsYz\T, Á>±eT¬s’‘·T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ô|‘·Ô+<ëØ esêZìøÏ ø=eTTàø±düTÔqï d”|”m+ bÕغ {°&û|”˝À #˚]q md”‡ j·TTe≈£î\T m$Tà>∑q÷s¡T y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô) : m$Tà>∑q÷s¡T eT+&É\+, ìjÓ÷»|üø£ es¡Z+˝Àì q+<äes¡+ eT+&É\+ |üP\∫+‘· Á>±eT+ qT+∫ X¯óÁø£yês¡+ e+<ä eT+~ md”‡ j·TTe≈£î\T {Ï&ç|æ˝À #˚sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À _.$. yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ {Ï&ç|æ n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î Äø£]¸‘·T˝…’ bÕغ˝À #˚s¡T‘·THêïs¡ì, yÓ’ø±bÕ, ø±+Á¬>dt bÕغ\≈£î >∑&ÉT¶ø±\+ m<äT¬s’+<äì ñ|ü mìïø£\˝À {Ï&ç|æ $»j·T+ U≤j·TeTì Äj·Tq BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. |üP\∫+‘· Á>±eT {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î&ÉT ã+>±s¡|üŒ n<Ûä´ø£å´‘·q md”‡ j·TTe≈£î\T bÕغ˝À #˚sês¡T. M]øÏ kÕúìøÏ |ü≥ºD {Ï&ç|æ ø±sê´\j·T+˝À _.$.‘·qj·TT&ÉT »j·THêπ>X¯«s¡¬s&ç¶ yê]øÏ {Ï&ç|æ ø£+&ÉTyê\qT ø£|æŒ bÕغ˝ÀøÏ ÄVü‰«ì+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |üP\∫+‘· Á>±eT+ {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T >∑&ɶ+ ãC≤], eT+&É\ Hêj·T≈£î\T ø±o+ e*, ø£èwüíeT÷]Ô, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« |üqT\T Á|ü»\T n&ÉT¶≈£î+fÒ

•ees¡+ Á>±eT+˝À |üs¡´{ÏdüTÔqï mÁs¡uÀ‘·T\ yÓ+ø£≥¬s&ç¶ ne⁄≈£î y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\ |ü]~Û˝Àì •ees¡+ Á>±eT+˝À yÓ’ø±bÕ ãq>±q|ü˝…¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#ê]® mÁs¡uÀ‘·T\ yÓ+ø£≥¬s&ç¶ X¯ó Áø£yês¡+ |üs¡´{Ï+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì Á>±e÷\˝À >∑&É|ü>∑&É|ü≈£î yÓ’ø±bÕqT ã˝Àù|‘·+ #˚kÕÔeTHêïs¡T. e#˚à ñ|ü mìïø£˝À¢ 18 ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À yÓ’ø±bÕ<˚ ¬>\T|üHêïs¡T. sêh+˝À Á|ü»\T yÓ’mdt »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‹ ø±yê\ì ø√s¡T≈£î+≥THêïs¡Hêïs¡T. sêh+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ #˚‘·>±ì Á|üuÛÑT‘·«+>± |üì#˚düTÔ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ne⁄≈£î ø£˙«qsY <äT–Z¬s&ç¶ s¡M+Á<äHê<∏é¬s&ç¶, ãq>±q|ü˝…¢ ø£˙«qsY u≤\ s√wæ¬s&ç¶, >±* sêeT düTu≤“¬s&ç¶, yêj·TTq+<ä>ö&é, yÓ+ø£fÒX¯«s¡>ö&é, •ees¡+ u≤düÿsY¬s&ç¶, X¯+ø£sY¬s&ç¶, Á>±eTdüTú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ ÄX¯j·÷\qT kÕ~Û<ë›+

#·s¡´\T ‘·|üŒe⁄ |ü–&Ü´\, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì HÓÁôVAq >∑sY, dæ.eTT#·Tà eTÁ], ¬ø.eTT#·TÃeTÁ] Á>±e÷\˝À X¯óÁø£yês¡+ n~Ûø±s¡T\T |üs¡´{Ï+#ês¡T. HÓÁôVAq>∑s¡H Á>±eT+˝À ˙{Ï düeTdü´ m≈£îÿe>± ñ+<äì m+|æ&çz Hê>∑sêE Hêj·TT&ÉTøÏ Á>±eTdüTú\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m\¢eTà düÁ‘·+ <ä>∑Zs¡ Á>±eT+˝À ô|<ä› {≤´+ø˘≈£î eT+∫˙{Ïì ‘·s¡*kÕÔeTHêïs¡T. n+<äT≈£î Ä Á>±eT Á|ü»\T düÁ‘·+ <ä>∑Zs¡ |üqT\T #˚j·T≈£î+&Ü n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. Á>±eT Á|ü»\T uÛÑj·T|ü&Ü*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì |üqT\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì Äj·Tq nHêïs¡T. Á>±eT+˝À 40 XÊ‘·+ eT+~øÏ $T>∑‘ê 60XÊ‘·+ eT+~øÏ eT+∫˙s¡T n+<ä&É+ ˝Ò<äì n+<äT≈£î ì$T‘·Ô+ b˛*düT\qT ô|{Ϻ |üqT\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«eTTq≈£î dü+ã+~Û+∫q @ |üqT\HÓ’Hê n&ÉT¶≈£î+fÒ #·≥º]‘ê´ #·s¡´\T rdüT≈£î+ {≤eTì ‘Ó*bÕs¡T. á ‘·|ü⁄ŒqT yÓTT<ä{Ï kÕ]>± uÛ≤$+∫ ø£å$T+#·T e~*y˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. dæ. eTT#·TÃeTÁ], ¬ø. eTT#·TÃeTÁ] Á>±e÷ \˝À $<ÛäT\>∑T+&Ü ‹s¡T>∑T‘·T bÕs¡TX¯ó<ä›´ |üqT\qT |ü]o*+#ês¡T. n˝≤π> e\dü\T yÓ\¢≈£î+&Ü ñbÕ~Û |üqT\T ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mz eT+E\, m|æz »j·T+‹, ÄsY&ÉãT¢´mdt má s¡$≈£î e÷sY, &Üø£ºsY u≤\kÕs¡j·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

m◊yÓ’m|òt C…+&Ü$wüÿs¡D #˚düTÔqï Hêj·T≈£î\T ø√&ÉTeT÷s¡T, y˚T 4, (düTes¡íyês¡Ô): uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ ø£qï ø£fi¯\T, ÄX¯j·÷\ kÕ~Û+#˚+<äT≈£î j·TTe‘· ø£èwæ #˚j·÷ \ì m◊yÓ’m|òt ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ø√sês¡T. kÕúìø£ dæ|æ◊ bÕغ ø±sê´\j·T+˝À X¯óÁø£yês¡+ m◊yÓ’m|òt Ä$sꓤe ~H√‘·‡yêìï |òüTq+>± »s¡T|ü⁄≈£î Hêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± m◊yÓ’m|òt Hêj·T≈£î\T >√$+<äT C…+&Ü$ wüÿs¡D >±$+#·>±, ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ uÛÑ>∑‘Ydæ+>¥ ÄX¯j·÷\ ø√dü+, <˚X¯ uÛÑ$wü´‘Y ø√dü+ j·TTe‘· ñ<ä´e÷\T #˚j·÷\Hêïs¡T. eTTK´+>± sêÁwüº+˝À j·TTe‘· ≈£î dü]jÓÆTq ñ<√´>∑ neø±XÊ\‘√, ñbÕ~Û \_Û+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. n˝≤π> #˚H˚‘·s¡+>∑+ dü+øå√uÛÑ+ ˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛e&É+‘√ n˝≤¢&ÉT‘·Tqï #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ >∑T]+∫ Á|üuÛÑT‘ê«\T |ü{Ϻ+ #·Tø√e&É+ ˝Ò<äì, ø£˙dü+ Á|üC≤Á| ü‹ì<ÛäT˝…’q düŒ+~+∫ yê]øÏ u≤´+ø˘\ <ë«sê s¡TD≤ *|æŒ+∫ Ä<äTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æ◊ eT+&É\ ø±s¡´<ä]Ù ÁøÏwüí, Hêj·T ≈£î\T Á_{°wtsêeTT&ÉT, e÷<ÛäekÕ«$T, m◊mdt m|òt Hêj·T≈£î\T lsêeTT \T, <˚y˚+Á<ä>ö&é, #·+Á<ä, u≤wü, dü©+, ùwøå±e* ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

ø£s¡÷ï\ m˙ºÄsYdü]ÿ˝Ÿ y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô): mÁs¡C…+&Ü eTTdüT>∑T˝À ≈£eT÷´ ìC≤ìï eT]∫ uÛÑ÷ ÄÁø£eTD\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï dæ|æm+ bÕغ Hêj·T≈£î\T ô|‘·Ô+<ëØ esêZìøÏ ø=eTTà ø±düTÔHêïs¡ì _dæ,md”‡,md”º, yÓTÆHêغ ≈£î\ dü+|òü÷\ ◊ø£´ y˚~ø£ &çe÷+&é #˚dæ+~. X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ m<äT≥ dæ|æm+ bÕغøÏ e´‹πsø£+>∑ ìHê<ë\T #˚dü÷Ô ÄXÊK <ÛäsêïqT #˚|ü{Ϻ+~. á dü+<äs¡“+>± _dæ,md”‡,md”º, yÓTÆHêغ dü+|òüT+ Hêj·T≈£îsê\T |ü≥ï+ sêCÒX¯«] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dæ|æm+ bÕغ Hêj·T≈£î\T #Ó|æŒq #·≥º e´‹πsø£ |üqT\T #˚j·T˝Ò<äì ø£\÷¢s¡T ‘·Vü≤o˝≤›sY n+» Hê<˚$ô|’ ndü‘·´ Äs√|üD\T #˚düTÔ+&É&É+ düããT ø±<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. dæ|æm+ bÕغ n~Ûø±s¡+˝À ñqï|ü⁄&ÉT ø£u≤® #˚dæq eø˘Œ¤ uÛÑ÷eTT\ô|’, yê] ø±sê´\j·÷\ô|’ õ˝≤¢ »&ç® #˚‘· $#ês¡D #˚|ü{≤º\ì ø√sês¡T. dæ|æm+ bÕغ Hêj·T≈£î\ ø£u≤®˝À ñqï _HêMT ù|s¡¢ |ü{≤º\qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îì ù|<ä Á|ü»\≈£î |ü+bÕ\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ndüuÛÑ´ |ü<äC≤\+ ‘√ eTVæ≤fi≤ >ös¡yêìï øÏ+#·|ü]∫q dæ|æm+ bÕغ Hêj·T≈£î\Tô|’ πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ #·≥º|üs¡yÓTÆq #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À _dæ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T sê+u≤ãT, _dæ,md”‡, md”‡, yÓTÆHêغ ≈£î\ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Áô|’y˚{Ÿ ø£fi≤XÊ\\ Á|ü#êsê\qT Ä&ÉT¶ø√+&ç ø√&ÉTeT÷s¡T, y˚T 4, (düTes¡íyês¡Ô) #˚‹˝À dü«s¡Z+ #·÷|ædü÷Ô $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢ <ä+Á&ÉT\qT eTuÛÑ´ô|&ÉT‘·÷ Á|ü#êsê\T ìs¡«Væ≤düTÔqï Áô|’y˚{Ÿ ø£fi≤XÊ\\ Á|ü#êsê\≈£î n~Ûø±s¡T\T n&ÉT¶ø£≥ºy˚j·÷\ì m◊mdtm|òt Hê j·T≈£î\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. X¯óÁø£yês¡+ kÕúìø£ dæ|æ◊ bÕغ ø±sê´\ j·T+˝À m◊mdtm|òt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù s¡$yÓ÷Vü≤Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ y˚\ s¡÷bÕj·T\qT eT+∫˙fi¯¢˝≤ Á|üø£≥q\qT, ô|ò¢ø°‡\qT Ks¡Tà ô|&ÉT‘·÷ ø=ìï Á|üy˚{Ÿ ø£fi≤ XÊ\\T $<ä´qT yê´bÕs¡+>± e÷s¡TdüTÔHêïj·THêïs¡T. nsTT‘˚ Á|üø£≥q\≈£î Ks¡TÃô|{Ϻq &ÉãT“q+‘ê ‹]– $<ë´s¡Tú\ <ë«sê edü÷\T #˚düTÔHêï j·THêïs¡T. ˇø£yÓ’|ü⁄ Ç˝≤+{Ï Á|ü#êsê\qT ìs¡«Væ≤+#·≈£L&É<äì ø√s¡Tº\T Ä<˚•düTÔHêï õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√≈£î+&Ü ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü‰]düTÔHêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ Áô|’y˚{Ÿ ø£fi≤XÊ\\ Á|ü#êsê\≈£î n&ÉT¶ø£≥ºy˚j·÷\ì s¡$yÓ÷Vü≤Hé &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Òì#√ $<ë´s¡Tú\‘√ ø£*dæ ñ<ä´$TkÕÔeTì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À m◊mdtm|òt Hêj·T≈£î\T lsêeTT\T>ö&é, X‚KsY, eTùV≤wt, $<ë´]ú dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T ˝Àπøwt, ùwøå±e*, uÛ≤düÿsY, Ms¡kÕ«$T, eTTì, s¡$‘˚» ‘·~‘·s¡T\THêïs¡T.

m&éôd{Ÿ≈£î ñ∫‘· •ø£åD ø£s¡÷ï\T, y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô) : ñs¡÷› e÷<ä´eT+ nuÛÑ´s¡Tú\≈£î ñ∫‘·+>± m&éôd{Ÿ |üØø£å≈£î •ø£åD Çe«qTqï≥T¢ ñkÕàìj·÷ ø£fi≤XÊ\˝Àì Ø»q˝Ÿ ôd+≥sY |òüsY m&ÉT´πøwüq˝Ÿ &Óe\|tyÓT+{Ÿ Ä|òt yÓTÆHêغdt ñ|ü dü+#ê\ ≈£î\T n©U≤Á~ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ÄdüøÏÔ >∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T m&éôd{Ÿ nø˘Hê˝…&é®yÓT+{Ÿ ø±s¡T¶, ¬s+&ÉT bÕdtb˛s¡Tº ôd’CŸ bòı{À\qT á HÓ\ 12e ‘˚B˝À>± •ø£åD dü+düú≈£î |ü+bÕ\ì ‘Ó*bÕs¡T. 14 qT+∫ ‘·s¡>∑‘·T\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ne⁄‘êj·Tì,$esê\≈£î(949455561)dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T.


düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

8

X¯ìyês¡+, 5 y˚T, 2012

Ä Vü‰düº˝Ÿ yê¬s¶Hé≈£î m+‘· <ÛÓ’s¡´+ ...! ø£˝…ø£ºsY ñ‘·Ôs¡T«\qT uÒU≤‘·sY #˚dæq yê¬s¶Hé dæã“+~ y˚‘·Hê\ _\T¢\qT yÓqøÏÿ |ü+|æq md”æºy√ \uÀ ~uÀ eT+≥Tqï dæã“+~ Ä‘·à≈£Ls¡T, y˚T 04 (düTes¡íyês¡Ô) : n‘·qT πøe\+ ˇø£ Vü≤düº˝Ÿ≈£î dü+πøåeT n~Ûø±] e÷Á‘·y˚T. nsTT‘˚ áj·Tq õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY eT]j·TT õ˝≤¢ yÓTõdæº{Ÿ nsTTq sê+ X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ ñ‘·Ôs¡T«\H˚ uÒKs¡‘Y #˚dæq yÓ’q+ Ç~. Ç+<ä≈£î dü+ã+~+∫q $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. Ä‘·à≈£Ls¡T |ü≥ºD+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« u≤\Ts¡ edü‹ >∑èVü≤+ HÓ+.2 ≈£î ÇHêÃ]® yê¬s¶Hé>± e´eVü≤]düTÔqï eT÷\ düTã“j·T´ >∑‘· HÓ\ @Á|æ˝Ÿ1q ‘·q≈£î Äs=>∑´+ dü]>∑Z ˝Òq+<äTq ÇHêÃ]® uÛ≤<ä´‘·\ qT+&ç ‘·|æŒ+#ê\ì õ˝≤¢ kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT XÊK ñ|üdü+#ê\≈£î\≈£î $q‹ì Ç#êÃs¡T. B+‘√ Ä‘·à≈£Ls¡T ndæôdº+{Ÿ kıwü˝Ÿ yÓ˝ÒŒ¤sY n~Ûø±] nsTTq dæ yÓ+ø£≥s¡eTD HÓ+.2 Vü‰düº˝Ÿ ÇHêÃ]® yê¬s¶Hé eT÷\ düTã“j·T´≈£î 2011 nø=ºãsY 16q >∑T+&Ó »ãT“ e+∫+<äì, B+‘√ ø£s¡Tï˝Ÿ ˝Àì $»j·T<äTs¡Z ÄdüŒÁ‹˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<ë&Éì, Ä ‘·sê«‘· ôV’≤<äsêu≤<é ìyéT‡ ÄdüŒÁ‹ q+<äT >∑T+&Ó≈£î ¬s+&ÉT X¯ÁdüÔ ∫øÏ‘·‡ #˚|æ+#·T≈£îHêï&Éì, áj·Tq ø√]q $<Ûä+>±H˚ ÇHêÃ]® u≤<Ûä´‘·\ qT+&ç ‘·|æŒ+#ê\ì mmdt&ÉãT¢y√ yÓ+ø£≥s¡eTD ô|’ n~Ûø±s¡T\≈£î ìy˚~+#ês¡T. B+‘√ õ˝≤¢ kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT n<Ûëø±s¡T\T eT÷\ düTã“j·T´qT ÇHêÃ]® uÛ≤<ä´‘·\ qT+&ç ‘=\–düTÔ Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+˝Àì q\¢ø±\«

m+|æj·TT|æ bÕsƒ¡XÊ\ dü÷ÿ˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ>± u≤<ä´ ‘·\T ìs¡«Væ≤düTÔqï _.<äj·÷ eTDÏøÏ Vü‰düº˝Ÿ ÇHêÃ]® u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–t+ #ê\ì ø£˝…ø£ºsY≈£î ìy˚~Û+#ês¡T. B+‘√ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY >∑‘· HÓ\ 23e ‘˚~q _. <äj·÷ eTDÏÏì ÇHêÃ]® yê¬s¶Hé>± ìj·T$Tdü÷Ô ñ‘·Ôs¡T«\T C≤] #˚XÊs¡T. B+‘√ ÇHêÃ]® yê¬s¶Hé>± ñ‘·Ôs¡T«\T n+<äT ≈£îqï <äj·÷eTDÏ >∑‘· HÓ\ 24e ‘˚~q ñ<äj·T+ ñ.10>∑+≥\≈£î düVü‰j·T kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT n~Ûø±] yÓ+ø£≥s¡eTD düeTø£å+˝À $<ÛäT\ ìs¡«Vü≤D d”«ø£]+ #ês¡T. nq+‘·s¡+ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î ÇHêÃ]® yê¬s¶Hé>± ñqï eT÷\ düTã“j·T´qT ø£*dæ Vü‰düº˝Ÿ #ê]®*dtº Çe«eTì ø√]+~. B+‘√ eT÷\ düTã“j·T´ ‘·q yÓqT≈£î Hê´j·T XÊK eT+Á‹ es¡T´˝…’q @sêdüT Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶

ñHêï&Éì, dü+πøåeT n~Ûø±s¡T\qT u…~]dü÷Ô <äj·÷eTDÏøÏ ÇHêÃ]® u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+#· ≈£î+&É ìj·T+Á‘·T‘·« <Û√s¡DÏ ne\+_ÛdüTÔHêï&ÉT. ø£˝…ø£ºsY ñ‘·Ôs¡T«\qT ôd’‘·+ eT÷\ düTã“j·T´ uÒKs¡‘Y #˚j·T&É+‘√ ‘ê\Tø£ ˝Àì yê¬s¶Hé ôd’‘·+ ÄX¯´s¡´ b˛‘·THêïs¡T. ÇHêÃ]® ñ‘·Ôs¡T«\qT n+<äT≈£îqï <äj·÷eTDÏ ôd’‘·+ ‘êqT $~Û ìs¡«Vü≤D˝À #˚sêqì mdæºy√, m+Çy√\≈£î *K‘· |üPs¡«ø£+>∑ ‘Ó*j·TCÒdæ+~. ÇHêÃ]® u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+#·≈£î+&Ü ìj·T+Á‘·T‘·« <Û√s¡D° ‘√ e´eVü≤]düTÔqï eT÷\ düTã“j·T´ á HÓ\ y˚T2q @Á|æ˝Ÿ HÓ\≈£î #Ó+~q Vü‰düº˝Ÿ dæã“+~ J‘· uÛÑ‘ê´\ _\T¢\qT mdæºy√≈£î düeT]Œ+#ês¡T. B+‘√ mdæºy√ |æ#·Ãj·T´ J‘ê\ _\T¢\qT eT+Es¡T #˚j·T≈£î+&É yÓqøÏÿ |ü+|æq≥T¢ düe÷#ês¡+. n+‘˚ø±≈£î+&Ü <äj·÷eTDÏ ñ‘·Ôs¡T«\qT s¡<äT› #˚sTT+∫ _\T¢\T düeT]Œ+#ê\ì dü+ã+<Ûä‘· yê¬s¶Hé≈£î #Ó|æŒq≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~. B+‘√ á HÓ\ 4 ‘˚~ >∑&ÉTdüTÔqï ‘·eT≈£î J‘· uÛÑ‘ê´\T n+<ä˝Ò<äì Vü‰düº˝Ÿ q+<äT $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔqï 4e ‘·s¡>∑‹ dæã“+~ yêb˛‘·THêïs¡T. õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T CÀø£´+ #˚düTø=ì ‘·eT≈£î J‘· uÛÑ‘ê´\T n+<Ó≥≥T¢ #·÷&Ü\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. õ˝≤¢ ñ‘·Ôs¡T«\qT uÛÒKs¡‘Y #˚dü÷Ô ‘·q≈£î ÇHêÃ]® uÛ≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–t+#·≈£î+&É ìj·T+Á‘·T‘·« <Û√s¡DÏ Á|üe]ÔdüTÔqï eT÷\ düTã“j·T´ ô|’ õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T ÇHêÃ]® yê¬s¶Hé <äj·TeTDÏ ø√s¡T‘·THêïs¡T. @~ @yÓTÆq yê¬s¶Hé\ eT<ä´ ø=qkÕ>∑T‘·Tqï yÓ’s¡´+ e\¢ 4e ‘·s¡>∑‹ dæã“+~ rÁe dü‘·eT‘·+ >∑T] ne⁄‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê õ˝≤¢ n<Ûäø±s¡T\T düŒ+~+∫ á düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì |ü\Te⁄s¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ôd’«Hé|òüP¢ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·+&ç kıeTTà #˚düT≈£î+≥Tqï dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\T yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\ |üìrs¡Tô|’ ndü+‘·è|æÔ |òæsê´<äT\T eùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒe⁄ Á>±e÷˝À¢ Äj·TTπs«<ä eT+<äT\T |ü+|æD° |ü]düsê\T |ü]X¯óÁuÛÑ+>± ñ+#·Tø√yê* ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘

düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï ø£˝…ø£ºsY

(sêj·T\d”eT Á|ü‹ì~Û) ø£s¡÷ï\T y˚T 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ôd’«Hé|òüP¢ ìyês¡D≈£î rdüTø√e\dæq C≤Á>∑‘·Ô\ô|’ $düè‘·+>± Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ê\ì, õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Á>±eT, |ü≥ºD, eTT]øÏ yê&É\ Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ô|+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ë\ yÓ’<Ûë´~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. X¯óÁø£yês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì düe÷y˚X¯ uÛÑeq+˝À ôd’«Hé|òüP¢ yê´~Ûô|’ õ˝≤¢ kÕúsTT {≤dtÿbò˛sY‡ ø£$T{° düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ’<ä´,Äs√>∑´ XÊK, ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ë\ &Üø£ºs¡¢ |üìrs¡Tô|’ Äj·Tq ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. me] kÕúsTT˝À yês¡T düÁø£eT+>± |üì #˚j·T≈£î+&Ü ñ+&ç, Á|ü»\ qT+∫ |òæsê´<äT\T eùdÔ ø£]ƒqyÓTÆq #·s¡´\T ‘·|üŒeì ø£˝…ø£ºsY ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìï õ˝≤¢˝À mìïø£\ ø√&é neT\T˝À ñqï+<äTq Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\ Á|üy˚Tj·T+ ˝Ò≈£î+&Ü n~Ûø±s¡T˝Ò ìs¡«Væ≤+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢˝À ôd’«Hé|òüP¢ nqTe÷HêdüŒ<ä πødüT\T |ü~ qyÓ÷<Ó’q≥T¢ ‘·eT≈£î düe÷#ês¡+ n+~+<äì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. ˝§~›|ü˝…¢≈£î #Ó+~q sê»X‚KsY, Mø£sY ôdø£åHé ø±\˙øÏ #Ó+<äq eTs√e´øÏÔ eTè‘·T´yê‘· |ü&ܶs¡ì d”»q˝Ÿ yê´<ÛäT\ô|’ ‘·s¡#·T>± ø√ Ä]¶H˚wüHé düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚j·÷*‡ ñ+≥T+<äì, Á|ü‘ê´e÷ï #·s¡´\T rdüTø√yê\ì õ˝≤¢ yÓ’<Ûë´~Ûø±]DÏ ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢˝À ôd’«Hé|òüP¢ m≈£îÿe>± ø£qã&ÉT ‘·T+<äì, õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 89 ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ë˝À¢ ñqï Äj·TTπs«<ä &Üø£ºs¡T¢, d”ìj·TsY |ü_¢ø˘

yÓT&çø£˝Ÿ Ä|ò”düs¡T¢, dü«j·T+ düVü‰j·Tø£ dü+|òü÷\ eTVæ≤fi¯\T, @mHém+\T, |ü+#êsTTr n~Ûø±s¡T\T Äj·TTπs«<ä eT+<äT\T |ü+|æD° #˚j·÷\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú‘√ bÕ≥T, nìï eTTì‡bÕ*{°\T, Á>±eT |ü+#êsTTr\˝À eTT]øÏ ≈£î+≥\ X¯óÁuÛÑ‘·, XÊìfÒwüHé, ;¢∫+>¥ bÂ&ÉsY #·\¢&É+, bòÕ–+>¥ #˚j·T&É+ n+XÊ\ô|’ ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤ùdÔ #·s¡´\T ‘·|üŒeì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ ô|’ |üqT\qT õ˝≤¢ |ü+#êsTTr n~Ûø±] |üs¡´y˚øÏå+#ê\ì, |ü≥ºD≤˝À¢ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y d”áz |üs¡´y˚øÏå+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ\T C≤Ø#˚XÊs¡T. düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ yÓ’<ä´,Äs√>∑´ XÊU≤~Ûø±] &Üø£ºsY qs¡dæ+VüQ\T, &Üø£ºsY <ÛäqsêCŸ, &Üø£ºsY s¡eTD\T ôd’«Hé|òüP¢ yê´~Û m˝≤ edüTÔ+~, yê´~Û k˛øÏq e´øÏÔ \ø£åD≤\qT yês¡T ø£˝…ø£ºs¡T≈£î $e]+#ês¡T. &Üø£ºsY <ÛäqsêCŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ôd’«Hé|òüP¢ ôV≤#Y 1, mHé 1 yê´~Û qT+∫ s¡ø£åD ø=s¡≈£î Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì, yê´~Û k˛øÏq e´øÏÔøÏ »\TãT, <ä>∑TZ, |üfi¯ó¢H=|ü⁄Œ\T, >=+‘·TH=|æŒ, ‘·\H=|æŒ, »«s¡+‘√ }|æ] |”\Ã&É+ ≈£L&Ü ø£wüº+>± ñ+≥T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·« »qs¡˝Ÿ ÄdüT|üÁ‹ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ &Üø£ºsY ñe÷eTùV≤X¯«sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ∫qï|æ\¢\T, eè<äTΔ\T, >∑]“D° Ád”Ô\T, ÄdüÔe÷ ñqï yês¡T @ ∫qï yê´~Û e∫ÃHê yÓ+≥H˚ ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«düT|üÁ‹˝À Á|ü‘˚´ø£ z|æ $uÛ≤>∑+ <ë«sê ôd’«Hé|òüP¢ yê´~Û k˛øÏ+<ë ˝Ò<ë |ü]o*+∫ @m+dæøÏ ¬s|òüsY #˚kÕÔeTHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü≥ºD≤\˝À dæ{° πøãT˝Ÿ <ë«sê, dæìe÷ ~∏j˚T≥s¡¢˝À ôd’¢&é‡ <ë«sê Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì yÓ’<ä´,Äs√>∑´ XÊU≤~Ûø±s¡T\qT Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. düe÷y˚X¯+˝À Äj·TTπs«<ä ÁbÕ+rj·T ñ|ü dü+#ê\≈£î\T &Üø£ºsY s¡eTD, &çj·T+n+&éôV≤#Yz &Üø£ºsY qs¡dæ+VüQ\T, &Üø£ºsY <ÛäqsêCŸ, ¬s&éÁø±dt kıôd’{° düuÛÑT´\T &Üø£ºsY ¬ø.õ. >√$+<ä¬s&ç¶, õ˝≤¢˝Àì nìï ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ë\ &Üø£¢s¡T¢, Äj·TTπs«<ä &Üø£ºs¡T¢, dü«#·Ã+<ä dü+düú\ ìsê«Vü≤≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

nqs¡TΩ\≈£î edü‹ ø£*ŒdüTÔqï ìsê«Vü≤≈£î\T qwüºb˛‘·Tqï e\dü ≈£L©\ |æ\¢\T |ü{Ϻ+#·Tø√ì Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘ê+>∑+

yÓ\Tú]Ô y˚T 4 (düTes¡íyês¡Ô) : Á>±e÷˝À¢ ìedædüTÔqï ìs¡Tù|<ä\T |üqT\T <=s¡ø£ÿ ‘·eT C≤HÓ&ÉT bı≥º ì+|ü⁄ø√e&ÜìøÏ e\dü u≤≥|ü&ÉT‘·THêïs¡T. á |ü]dæú‘·T˝À¢ ‘·eT |æ\¢\qT ≈£L&Ü ‘·eT yÓ+≥ rdüT≈£îì yÓfi‚Ô yê] uÛÑ$wü´‘·TÔ <Óã“‹+≥T+<äì yê]øÏ ÄÁX¯j·T+ ø£*Œ+#·&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ÄsY$j·T+ düs¡«•ø£åD≤ n_Ûj·÷Hé Ä<ä«s¡´+˝À \ø£å\ ì<ÛäT\T Ks¡TÃ#˚dü÷Ô õ˝≤¢˝Àì ø=ìï eT+&É˝≤˝À¢ì Á>±e÷˝À¢ e\dü ø±]à≈£î\ u≤\ u≤*ø£\ ø√dü+ dü«#·Ã+<ä dü+düú\≈£î n|üC…|æŒ+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ yÓ\Tú]Ô eT+&É\+˝Àì >√es¡úq–], dü÷<Ó|ü˝…¢, ø£\T>=≥¢ Á>±e÷\˝À &Éã÷¢dæj·TTmdtmdt nH˚ dü«#·Ã+<ä dü+düú ìsê«Vü≤≈£î\T uÀ>∑dt e\dü yÓfi¯¢ì ≈£î≥T+u≤\ u≤\u≤*ø£\qT Vü‰düº˝Ÿ˝À #˚s¡TÃ≈£îì Á|üuÛÑT‘·« kıeTTàqT u§πøÿdüTÔHêïs¡T. >√es¡úq–] Á>±eT+˝À 120 eT+~ $<ë´]ú˙, $<ë´s¡Tú\T edü‹ >∑èVü≤+˝À Vü‰»s¡T˝À qyÓ÷<äT ñ+&É>± πøe\+ 50 eT+~ e÷Á‘·y˚T $<ë´s¡Tú\T ñ+≥THêïs¡T. n<˚$<ä+>± dü÷<Ó|ü˝…¢ Á>±eT+˝Àì edü‹ >∑èVü≤+˝À 70 eT+~ u≤\u≤*ø£\T ñqï≥T¢ ]ø±s¡T¶\T #·÷|ü⁄‘·THêï πøe\+ 38 eT+~ e÷Á‘·y˚T ñHêïs¡T. ø£\T>=≥¢ d”»q˝Ÿ Vü‰düº˝Ÿ˝À 114 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î>±q÷ 80 eT+~ Vü‰»s¡e⁄‘·THêï dü÷<Ó|ü˝…¢˝À 3e ‘·s¡>∑‹

#·<äTe⁄‘·Tqï m+. X¯+ø£sY, eTùV≤+Á<ä, {Ï. eTùV≤wtu≤ãT nH˚ $<ë´s¡Tú\qT $#ê]+#·>± ‘·eT ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Á>±eT+˝ÀH˚ ñHêïs¡ì, e÷ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T m|ü⁄Œ&É÷ e\dü yÓfi¯¢˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø£\T>=≥¢ Á>±eT+˝À \ø°åà<˚$, uÀj·T lsêeTT\T ≈£L&Ü Á>±eT+˝ÀH˚ ñHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT |æ\¢\≈£î ¬s+&ÉT |üP≥\ uÛÀ»q+ <=s¡T≈£î‘·T+<äì n+<äTπø |ü+|ü⁄‘·THêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝À eT÷&ÉT Á>±e÷\˝À e\dü yÓ[¢q ø±]à≈£î\ |æ\¢\qT #˚s¡TÃø√yê*‡ ñ+&É>± Á>±eT+˝ÀH˚ e⁄+≥Tqï ≈£î≥T+u≤\ |æ\¢\qT #˚s¡TÃ≈£îì $<ë´s¡Tú\≈£î yÓfi≤¢*‡q kıeTTàqT $T+π>düTÔHêïs¡T. ˇø=ÿø£ÿ $<ë´]úøÏ 14 s¡÷bÕj·T\T uÛÀ»HêìøÏ HÓ\≈£î 800 s¡÷bÕj·T\T, ø±k˛à{Ïø˘ #êØ®\ ÁøÏ+<ä HÓ\≈£î 30 s¡÷bÕj·T\T Çe«e\dæ ñ+~. bÕsƒ¡XÊ\˝À q\T>∑Ts¡T ñbÕ<Ûë´j·TT\T, q\T>∑Ts¡T es¡ÿs¡T¢ ñ+{≤s¡T. ˇø£ yê#YyÓTHé, ˇø£ d”«|üsY ñ+&Ü*. Ç˝≤ mH√ï b˛düTº\≈£î ˝Ò≈£îHêï ñqï≥T¢>± ÁyêdüTø=ì Á|üuÛÑT‘·« kıeTTà≈£î >∑+&ç ø=&ÉT‘·THêïs¡T. M{Ïì Ç+‘·s¡≈£î n~Ûø±s¡T\T |üs¡´y˚øÏå+∫q <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. Ç|üŒ{Ϭø’Hê ù|<ä $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ d”»q˝Ÿ Vü‰düº˝Ÿ ì<ÛäT\T <äT]«ìjÓ÷>∑+ ø±≈£î+&Ü dü+ã+~‘· n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüT≈£îì düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#ê*‡q uÛ≤<ä´‘· m+‘Ó’Hê ñ+~.

ePaper |Suvarna Vartha | Hyderabad & Kurnool District Edition | 05-05-2012  

Hyderabad, Kurnool, District News, Local News, Online News, Web News, Latest News, Online Paper, News Paper, Telugu, ePaper.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you