Page 1

<ÛÓ’s¡´+‘√ ø±´q‡sYqT »sTT+#ê*: &ûJ|” ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : ø±´q‡sY nìï yê´<ÛäT˝≤¢+{Ï<˚qì, <ÛÓ’s¡´+‘√ <ëìï »sTT+#·e#·Ãì &ûJ|” ~H˚XŸ¬s&ç¶ nHêïs¡T. nb˛˝À ÄdüŒÁ‹˝À ìs¡«Væ≤+∫q ø±´q‡sY ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï áj·Tq á yê´~Û u≤]q |ü&çq yê]˝À ‘·q ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T ñHêïs¡Hêïs¡T. ø±´q‡sY ø=+<ä]y˚ edüTÔ+<äqï nb˛Vü≤qT <ä÷s¡+ #˚düT≈£î+fÒ yê´~Ûì <ä÷s¡+>± ñ+∫qfÒ¢qì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. nb˛˝À m–®≈£L´{Ïyé &Ó’¬sø£ºsY ñbÕdüq ø±$TH˚ì ø±´q‡sYô|’ s¡÷bı+~+∫q ˝…’|òt |ü⁄düÔø±ìï n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ rdüT≈£îekÕÔeTì ñbÕdüq #ÓbÕŒs¡T. es¡úe÷q q{Ï XË’\C≤Á|æj·T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zì ø±´q‡sYì »sTT+∫qyê]ì n_Ûq+~+#ês¡T.

Ä~yês¡+ 5, |òæÁãe], 2012

ù|J\T : 8

Ä{À\ô|’ ìùw<Ûä+ m‹Ôy˚j·÷*

$<ë´s¡Tú\+<ä]ø°

düuÛÑ˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìï ì\BkÕÔ+: πø{°ÄsY

yÓ’<ä´ |üØø£å\T

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : ˙…ÿzmnsN`P F°÷d¡xqsVáV A…‹[ \Æ≤∂Q˚™´sL˝Ri©´sV Æ™s[μ≥j∂LixmsoáNRPV gRiVLji ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s F°÷d¡xqsVáV \Æ™s≈¡Lji ™´sWLRiVËN][™yá¨s …‘¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ZNP.ªyLRiNRPLS™´sWLS™´so xqsW¿¡LiøyLRiV. ˙…ÿzmnsN`P NRP≠sVxtsQ©´sL`i G{ms 28, 29ª][ Lji—¡xqÌsL`i @LiVV©´s A…‹[á\|ms ≠sμ≥j∂Li¿¡©´s ¨s}tsQμ≥y¨sı Æ™sLi»¡Æ©s[ LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ A…‹[ \Æ≤∂Q˚™´sL˝Riª][ NRP÷¡zqs …‘¡AL`iFs£qs DμR∂˘≠sVxqsVÚLiμR∂¨s ZNP[…‘¡AL`i |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. aRP¨s™yLRiLi æªΩLSxqs À≥œ¡™´s©±sÕ‹[ æªΩáLigSfl· A…‹[ Æ™sW…ÿL`i= \Æ≤∂Q˚™´sL`i= ∏R∂VW¨s∏R∂V©±s Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ «¡Ljigji©´s xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ZNP[…‘¡AL`i FyÕÊ‹©yıLRiV. ˙…ÿzmnsN`P NRP≠sVxtsQ©´sL`i ALiORPQá\|ms A…‹[∏R∂VW¨s∏R∂V©±s N][LÌRiV©´sV A˙aRPLiVVLiøR¡gS \|§¶¶¶N][LÌRiV }qÌs ≠sμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. C ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms FsÕÿ ™´sVVLiμR∂VNRPV Æ™sŒ˝ÿáƩs[ @LiaRPLi\|ms øR¡LjiËLiøyLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li xqs*∏R∂VLi DFyμ≥j∂ NRP÷¡ˆLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Liª][

øyÕÿ ™´sVLiμj∂ A…‹[ ©´s≤T∂zmsLiøR¡≤yÆ©s[ı DFyμ≥j∂gS ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡W “¡™´s©´sLi rygjixqsVÚ©yıLRi¨s C ≠sμ≥R∂LigS }qÌs ≠sμ≥j∂Li¿¡ ™yLji DFyμ≥j∂¨s N]Ã˝¡g]»Ì¡≤R∂Li xqsLS‰LRiV Àÿμ≥R∂˘ªRΩ NSμR∂¨s ZNP[…‘¡AL`i xqsW¿¡LiøyLRiV. ˙…ÿzmnsN`P©´sV ¨s∏R∂VLi˙ºΩLiøyáLi¤…¡[ B ¡˜≤T∂™´sVV ¡˜≤T∂gS |msLjigjiF°ªRΩV©´sı \|ms#˚Æ™s[»¡V ™yx§¶¶¶©yá\|ms øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™y÷¡=LiÆμ∂[ ªRΩxmsˆ F~»Ì¡NRPW…”¡ N][xqsLi L][≤˝R∂\|ms A…‹[áV ©´s≤T∂}ms ™yLji\|ms ˙xmsªyxmsLi øR¡WzmsLiøR¡™´sμÙR∂¨s A∏R∂V©´s F°÷d¡xqsVáNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. A…‹[á ¨s}tsQμ≥R∂Li\|ms DªRΩÚLRiV*á©´sV DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡NRPVLi¤…¡[ aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡ xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı NRP≤T∂lgi[ryÚ™´sV¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV.

bÕsƒ¡XÊ\≈£î kÕø£sê´\T ø£*Œ+#ê\ì Ä<˚X¯+ yÓ’<ä´ |üØø£å\≈£î ãdüT‡ kÂø£s¡´+ ø£*ŒkÕÔ+: ø£˝…ø£ºsY

düe÷#ês¡+ dæ<äΔ+ #˚j·T+&ç ø£s¡T|ü⁄ô|’ 6q πø+Á<ä ãè+<ä+ |üs¡´≥q s¡+>±¬s&ç¶, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢˝À HÓ\ø=qï ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T\qT Ä<Ûë´j·Tq+ #˚ùd+<äT≈£î edüTÔqï πø+Á<ä ãè+<ëìøÏ ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T\qT ≈£åîDí+>± $e]+#˚+<äT≈£î nìï XÊK\ n~Ûø±sê\T |üP]Ô düe÷#êsêìï dæ<ä›+>± ñ+#ê\ì õ˝≤¢ ø£s¡Te⁄ Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] Á|üMDYÁ|üø±wt dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT ($T>∑‘ê 2˝À)

|òüTq+>± $T˝≤<é`ñHé`q;

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): »eVü≤sY u≤\ Äs√>∑´ dü+s¡ø£åD |ü<∏äø£+ øÏ+<ä $<ë´s¡Tú\+<ä]øÏ yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔeTì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ ù|s=ÿHêïs¡T. X¯ìyês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì >∑T+&É¢b˛#·+|ü*¢˝Àì ˝ø°åàq>∑sY ø±\˙˝À ñqï õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À »eVü≤sY u≤\ Äs√>∑´ dü+s¡ø£åD |ü<∏äø£+ øÏ+<ä yÓT&çø£˝Ÿ n+&é ôV≤˝ŸÔ ø±´+|ü⁄ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷... á|ü<∏äø±ìï Á|üuÛÑT‘·«+ qe+ãsY, 2010˝À ÁbÕs¡+_Û+∫+ <äHêïs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\+˝Àì ($T>∑‘ê 2˝À)

{°ÄsYmdt‘√..

‘Ó\+>±D sê<äT {°&û|” ø£≥Tºã&ç ñ+~: myÓTੇ qπs+<ääsY¬s&ç¶

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): |ü$Á‘· $T˝≤<é`ñHé`q; |ü+&ÉT>± |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì q>∑s¡+˝À |ü+&ÉT>∑qT |òüTq+>± s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\T |ü$Á‘·+>± »s¡T|ü⁄≈£îH˚ |ü+&ÉT>∑˝À¢ Ç<√ø£{Ï. |ü+&ÉT>± qT |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\T Á|ü‘˚´ø£ ÁbÕs¡Δq\T #˚XÊs¡T. ˇø£] ˇø£s¡T X¯óu≤ø±+ø£å\T ‘Ó\T|ü⁄≈£î+≥÷ n\jYTã\jYT #˚düT≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |ü$Á‘· KTsêHé |üsƒ¡q+ >±$+#ês¡T. ∫qï|æ\¢\T ô|<ä›\T m+‘√ |òüTq+>± á |ü+&ÉT>∑qT »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. ø=‘·Ô <äTdüTÔ\T <Ûä]+∫ ‘·eT ã+<ÛäTe\≈£î, ùdïVæ≤‘·T\≈£î |ü+&ÉT>∑ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. bÕ‘·ãd”Ô ‘√ bÕ≥T q>∑s¡+˝Àì n˙ï ÁbÕ+‘·˝À¢ |ü+&ÉT>∑qT |òüTq+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. ø=‘·Ô <äTdüTÔ\T <Ûä]+∫, $TsƒêsTT\T |ü+∫ô|{Ϻ Äq+<ä+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T.

eTs¡Œ*¢, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ ‘√ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêh+ msêŒ≥T kÕ<Ûä´+ ø±<äì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕØ Ç+<äT≈£î ø£≥Tºã&ç ñ+<äì myéTm˝Ÿdæ qπs+<ä¬s&ç¶ düŒwüº+ #˚kÕs¡T.X¯ìyês¡+ eTs¡Œ*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì #√≥T$Tj·T |òü+ø£åHéVü‰˝À¢ eT+&É\ ‘Ó<˚bÕ$düèÔ‘· kÕúsTT ø±s¡´ø£s¡Ô\ düeTy˚XÊìøÏ Äj·Tq eTTK´ n‹~>± $#˚Ãdæ Á|üdü+–+#ês¡T.πø+Á<ä ôVA+eT+Á‹ ∫<ä+ãs¡+ Á|üø£≥q≈£î eTT+<Ó bÕغ ‘·s¡|ü⁄q πø+Á<ä eT+Á‹ Á|üDuŸ eTTKØ®øÏ ˝ÒK n+~+#ês¡ì nq+‘·s¡yÓT Á|üø£≥∑q yÓ\Te]+∫+<äì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. ‘Ósêdü ø±+Á¬>dt ≈£îeTà¬ø’ ‘Ó\+>±D

Á|ü»\qT eTuÛÑ´ ô|&ÉT‘·T ‘Ó<˚bÕ ô|’ ˝Òìb˛ì Äs√|üq\T #˚düTÔHêïj·Tì Äj·Tq eT+&ç |ü&ܶs¡T.Á|ü‘˚´ø£ sêh+ ø√dü+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T ñ<Û√´>∑T\T 45s√E\ bÕ≥T düø£\»qT\ düyÓTà

#˚ôdÔ ‘Ósêdü ô|<ä›\T ø√+<äs¡T ñ<Û√´>∑T\T &Ûç©¢ yÓ*¢ ñ<ä´e÷ìï ø±+Á¬>dt n~cÕºHêìøÏ ‘êø£≥Tº ô|{Ϻ ñ<Ûä´e÷ìï ˙s¡T ø±s¡Ãs¡Hêïs¡T.s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ #·T≥Tº|üø£ÿ\ ($T>∑‘ê 3˝À)


2

düTes¡íyês¡Ô,ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+ 5, |òæÁãe], 2012

ø£˝…ø£ºsY≈£î $q‹ |üÁ‘ê\ yÓ\T¢e y˚T&ÉÃ˝Ÿ, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): »eVü≤sY Äs√>∑´ u≤\\ dü+s¡ø£åD |ü<∏äø£+˝À uÛ≤>∑+>± y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝Àì >∑T+&É¢b˛#·+|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ $#˚Ãdæq ø£˝…ø£ºsY X‚cÕÁ~øÏ |ü\Te⁄s¡T $q‹ |üÁ‘ê\T düeT]Œ+#ês¡T. düπs« HÓ+.668 qT+∫ 672 |ü]~Û˝À ñqï 41 mø£sê\ >∑T+&É¢b˛#·+|ü*¢˝À ñqï uÛÑ÷$Tì Á|üuÛÑT‘·«+ kÕ«BÛq+ #˚düTø√yê\ì uÛ≤»bÕ Hêj·T≈£î\T õ.qπs+<äsY ¬s&ç¶, e÷J »&ûŒ{°d” kÕsTTù|{Ÿ Áoìyêdt\T |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫q $#ês¡D »s¡T>∑T‘·T+<äì ø£˝…ø£ºsY ã<äT*#êÃs¡T. düπs« HÓ+.123˝À Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷$T˝À ≈£L&Ü nÁø£eT ìsêàD≤\T #˚|ü≥º≈£î+&Ü... Ç+‘·≈£î eTT+<˚ &ûyÓ’d”˝À |òæsê´<äT #˚XÊeTì uÛ≤»bÕ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶ ø£˝…ø£ºsY≈£î |òæsê´<äT #˚XÊs¡T. BìøÏ düŒ+~+∫q yÓ+≥H˚ ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T.

M~Û ≈£îø£ÿ\ <ë&ç˝À

u≤*ø£≈£î >±j·÷\T

õ˝≤¢ ø√s¡Tº Äes¡D˝À #·Áø£e]Ô Vü≤‘·´πødüT ì+~‘·T&ç |ü{Ϻy˚‘· yÓT>± n<ë\‘Y

s¡+>±¬s&ç¶, |òæÁãe] 4, (düTes¡íyês¡Ô) : s¡+>±¬s&ç¶ »˝≤¢ ø√s¡Tº Äes¡D˝À ás√E ˝Àø˘n<ë\‘Y ìs¡«Væ≤+#ês¡T. õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô C…X¯«˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À á ø±s¡´ÁeT+ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. Bì <ë«sê ô|+&ç+>¥˝À ñqï 4800 πødüT\qT |ü]wüÿ]+#·qTqï≥T¢ C…X¯«˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. #ê˝≤ø±\+>± ô|+&ç+>¥˝À ñqï πødüT\qT |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ ˝Àø˘ n<ë\‘Y m+‘·>±H√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì C…X¯«˝Ÿ nHêïs¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): kÕsTTyêDÏ nÁ>√f…ø˘ dü+düΔ y˚TH˚»sY #·Áø£e]Ô Vü≤‘·´ πødüT $TdüºØ M&ç+~. »qe] 18q #·Áø£e]Ô Vü≤‘·´≈£î >∑T¬s’q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Vü≤‘·´ »]–q|üŒ{ÏqT+∫ ì+<äT‘·T&ÉT |üsêØ ˝À e⁄Hêï&ÉT. á Vü≤‘·´ ô|~›XË{Ϻ <äTπsZwt XÊ$TsY ù|≥ eT+&É\+ øö≈£LsY ìyêdæ. Ç‘·qT >∑‘·+˝À Ç<˚ dü+düΔ˝À dü÷|üsYyÓ’»sY>± |üì #˚dæ e÷H˚kÕ&ÉT. #·Áø£e]Ôô|’ ø£ø£å´ ô|+#·T≈£îì Vü≤‘·´ #˚dæq≥Tº>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. y˚T&ÉÃ˝Ÿ b˛©düT\T ì+~‘·T&çìï n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ d”◊ j·÷<ä–]¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT

düe÷#ês¡+ dæ<äΔ+ #˚j·T+&ç Ä<˚•+#ês¡T. X¯ìyês¡+ ø√s¡TºVü‰˝À¢ πø+Á<ä ãè+<ä |üs¡´≥q≈£î dü+ã+~Û+∫ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY‘√ ø£*dæ $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√ Äj·Tq düMTøÏå+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ãè+<ä+ |üs¡´≥q dü+<äs¡“+>± ÇÁãVæ≤+|ü≥ï+ eT+&É˝≤ìøÏ dü+ã+~Û+∫ >∑‘· eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ es¡¸bÕ‘· qyÓ÷<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\‘√ bÕ≥T õ˝≤¢, eT+&É\, Á>±eTkÕúsTT es¡¸bÕ‘· $esê\qT ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± esê¸uÛ≤e|ü]dæú‘·T\≈£î (Á&Ó’ ôdŒ˝Ÿ) dü+ã+~Û+∫q $esê\qT ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ê\ì nHêïs¡T. |ü+≥\≈£î dü+ã+~Û+∫ Äj·Tø£≥Tº, |ü+≥qwüº+, |üX¯óÁ>±dü+ ‘·~‘·s¡ $esê\qT ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ê\ì ø£s¡Te⁄ ãè+<ä+ |üs¡´{ÏdüTÔqï Á>±e÷˝À¢ |ü+≥qwüº+b˛sTTq ¬s’‘·T\qT >∑T]Ô+∫ yê] <ë«sê |ü]dæú‹ì ≈£åîDí+>± $e]+#˚+<äT≈£î @s¡Œ≥T¢ #˚j·÷\ì Äj·Tq n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ô|<ä› #Ós¡Te⁄≈£î dü+ã+~Û+∫ Äj·Tø£≥Tº, ˙{ÏÁ|üyêVü≤eTT, |üP&çø£r‘· ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ düe÷#êsêìï n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ê\ì Äj·Tq $e]+#ês¡T. ÇÁu≤Væ≤+|ü≥ï+ ô|<ä›#Ós¡Te⁄, ø±qT>∑≈£î+≥, ‘·÷˝Òø£˝≤Hé Á>±e÷˝À¢ ñbÕ~ÛVü‰$T |üqT\ô|’ ≈£L&Ü düe÷#êsêìï n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± eT+&É˝≤˝À¢ uÛÑ÷>∑s¡“¤»˝≤\ ‘·T>∑Z<ä\≈£î dü+ã+~Û+∫q $esê\qT ≈£L&Ü n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ãè+<ä|üs¡´≥q dü+<äs¡“¤+>± e´ekÕj·T, |üX¯ódü+es¡›ø£ XÊK, ñbÕ~ÛVü‰MT,

eT+∫˙s¡T, kÕ>∑T˙s¡T XÊK\≈£î #Ó+~q n~Ûø±s¡T\T ‘·eT XÊK\≈£î dü+ã+~Û+∫q >∑D≤+ø±\‘√ Vü‰»s¡Tø±yê\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ãè+<ä |üs¡´{ÏdüTÔqï ô|<ä›#Ós¡Te⁄, ø±qT>∑≈£î+≥, ‘·T˝Òø£˝≤Hé\˝À nìï XÊK\≈£î #Ó+~q düe÷#êsêìï bò˛{À m–®;wüHé <ë«sê Á|ü<ä]Ù+#ê\ì Äj·Tq dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. m+&çb˛sTTq uÀs¡TyÓ˝Ÿ‡, ‘·–Zq uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤\ $esê\T ≈£L&Ü dæ<ä›+>± ñ+#ê\ì Äj·Tq ù|s=ÿ+≥÷ Äj·÷ n+XÊ\qT #ês¡Tº\ <ë«sê $e]+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. ø±qT>∑≈£î+≥, ‘·÷˝Òø£˝≤Hé Á>±e÷˝À¢ |ü‹Ô |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\#˚ ø£s¡Te⁄ |ü]dæú‘·T\qT $e]+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. kÕúìø£ e÷J Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\qT ≈£L&Ü uÛ≤>∑kÕ«eTT\j˚T´ $<Ûä+>± #·÷&Ü\ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. ô|<ä›#Ós¡Te⁄ e<ä› |æ&ç mHédæm˝Ÿ|æ @sêŒ≥¢qT |üs¡´y˚øÏåkÕÔs¡ì, ø±qT>∑≈£î+≥˝À õ˝≤¢ yÓTÆHêغ dü+πøåeT n~Ûø±], ‘·÷˝Òø£˝≤Hé ÄsY$m+ ÁbÕC…≈£îº n~Ûø±] @sêŒ≥¢qT |üs¡´y˚øÏåkÕÔs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. düe÷y˚X¯+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶, Áf…sTT˙ ø£˝…ø£ºsY nÁe÷bÕ[, Ç+#ê]® &çÄsYz s¡M+<äsY¬s&ç¶, ‘·÷s¡TŒ ÄsY&çz sêCÒ+<äsY |üX¯ó dü+es¡›ø£ XÊK C…&ç düTu≤“sêj·TT&ÉT, mHédæm˝Ÿ|æ |æ&ç düT<Ûëø£sY¬s&ç¶, õ˝≤¢ yÓTÆHêغ n~Ûø±] Áoìyêdt¬s&ç¶, ÄsY&ÉãT¢´mdt Ç+Js¡T¢, õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<ë´s¡Tú\+<ä]ø° yÓ’<ä´ |üØø£å\T

ìsêàD+˝À ñqï eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ |ü]o*düTÔqï ø£˝…ø£ºsY |ü‹ $<ë´]úøÏ ôV≤˝ŸÔø±s¡T¶qT ÇkÕÔeTHêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ yÓT&çdæ{° ÄdüT|üÁ‹ eTT+<äT≈£î sêe&É+ #ê\ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. Á|ü‹ eT+>∑fi¯yês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ qT+∫ yÓT&çdæ{° ÄdüT|üÁ‹øÏ yÓfi¯¢&ÜìøÏ ãdüT‡ kÂø£s¡´+ ø√dü+ @sêŒ≥T¢ #˚kÕÔeTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\\T`89, ÁbÕ<∏ä$Tø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\\T`4, »&ûŒôV≤#Ymdt` 12 ñHêïj·Tì, Ç+<äT˝À u≤\, u≤*ø£\T ø£*|æ yÓTT‘·Ô+

6,645 eT+~ $<ë´s¡Tú\T ñHêïs¡Hêïs¡T. Ç+<äT˝À 932 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î yÓ’<ä´ |üØø£å\T nedüs¡+ ñ+<äì yÓ’<äT´\T ‘˚˝≤Ãs¡ì $e]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ø£˝…ø£ºsY $<ë´s¡Tú\‘√ eTTU≤eTTœ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘·sê«‘· $<ë´s¡Tú\≈£î ø£fi¯¢CÀfi¯¢ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. bÕsƒ¡XÊ\ düeTdü´ô|’ ñbÕ<Ûë´j·TT\T ø£˝…ø£ºsY≈£î $qï$+#ês¡T. eTTK´+>± bÕsƒ¡XÊ\≈£î π>{ŸqT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, ìsêàD+˝À eTs¡T>∑T <=&É¢qT yÓ+≥H˚ |üP]Ô #˚j·÷\ì, n<˚ $<Ûä+>± »&ûŒ s¡÷.3\ø£å\ ì<ÛäT\‘√ #˚|ü{Ϻq bÕsƒ¡XÊ\ uÛÑeq ìsêàD≤ìï ≈£L&É yÓ+≥H˚ |üP]Ô #˚j·÷\ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J ◊@mdt n~Ûø±] ¬ø.mdt.ÄsY eT÷]Ô, m+áy√ \øå±à¬s&ç¶, &ûm+ôV≤#Yy√ ìs¡à\, y˚T&ÉÃ˝Ÿ &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤d”˝≤úsY s¡$+<äsY, >∑T+&É¢ b˛#·+|ü*¢ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T $. >√bÕ˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬syÓq÷´ dü<ädüT‡≈£î 55 nØ®\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì sêe˝Ÿø√˝Ÿ Á>±eT+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ¬syÓq÷´dü<ädüT‡˝À uÛÑ÷ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ 55 |òæsê´<äT\T n+<ëj·Tì ‘·Vü≤d”˝≤úsY nãT›˝Ÿ Vü≤MT<é ù|s=ÿHêïs¡T. X¯ìyês¡+ ÄÁ>±eT+˝À ìs¡«Væ≤+∫q dü<ädüT‡ Á|üXÊ+‘·+>± »]–+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY.◊ Á‹|ü⁄s¡, düπs«j·TsY Áoìyêdt sêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : πsDTø±q>∑sY˝À M~Û ≈£îø£ÿ\ <ë&ç˝À _.k˛ì nH˚ 11@fi¯¢ u≤*ø£ >±j·÷\bÕ˝…’+~. ñ<äj·T+ dü÷ÿ\T≈£î yÓfi‚¢+<äT≈£î Ç+{Ï qT+∫ ãj·T≥≈£î e∫Ãq á u≤*ø£ô|’ ˇø£ÿkÕ]>± ¬s+&ÉT ≈£îø£ÿ\T <ë&ç #˚XÊsTT. >±j·T|ü&çq u≤*ø£qT ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. á ø±\˙˝À M~Û≈£îø£ÿ\ $Vü‰s¡+ Ç{°e\ ø±\+˝À m≈£îÿyÓ’+~. |ü\Te÷s¡T¢ n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT≈£î yÓ[¢Hê ˝≤uÛÑ+ ˝Òø£b˛sTT+~. á u≤*ø£qT >∑‘· 15 s√E˝À¢ ≈£îø£ÿ ø£s¡e&É+ Ç~ ¬s+&√kÕ].

~«#·Áø£ yêVü≤q+ n<äT|ü⁄‘·|æŒ

Ç<ä›]øÏ rÁe>±j·÷\T ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : $Te÷|üPsY C≤rj·Ts¡Vü≤<ë]ô|’ á eT<Ûë´Vü≤ï+ s√&ÉT¶ Á|üe÷<ä+ #√≥T#˚düT≈£î+~. ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ qT+∫ MTj·÷|üPsY edüTÔqï ~«#·Áø£yêVü≤q+ n<äT|ü⁄‘·|æŒ #Ó≥Tº≈£î &Ûûø=q&É+‘√ Ç<ä›]øÏ rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. ø£å‘· >±Á‘·T\qT ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢˝Àì z Áô|’y˚≥T ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

á<äTs¡T>±\T\≈£î e´øÏÔ eTè‹ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : á<äTs¡T>±\T\≈£î >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì e´øÏÔ eTè‹#Ó+~q |òüT≥q eT+&É\+˝Àì düT˝≤ÔHé|üPsY •yês¡T˝À »]–+~. $wüj·÷ìï >∑T]Ô+∫q Á>±eTdüTú\T b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡eT+~+#ês¡T. |ü]– b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

e÷J uÛ≤s¡´ô|’ no¢\+>± y˚~Ûk˛Ôqï e´øÏÔ n¬sdüTº ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝Àì øÏ\Œ‘Y ÁbÕ+‘·+˝À ìedæ+#˚ düHêñ˝≤¢ ô|ò’dü˝Ÿ ‘·q e÷J uÛ≤s¡´ô|’ no¢\+>± ndüuÛÑ´ø£s¡+>± ñqï bò˛{À\qT yê] ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\qT á ÁyÓTsTT˝Ÿ <ë«sê |ü+|æ+∫ y˚~ÛdüTÔqï e´øÏÔì d”◊&û b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. d”◊&ç $uÛ≤>∑+ ˝Àì d”d”|” mdt≈£î Ç~ yÓTT<ä{Ï πødüT >∑‘·+˝À ‘·q uÛ≤s¡´≈£î $&Ü≈£î\T Ç∫à ÄyÓT‘√ düqïVæ≤‘·+>± ñqï|ü&ÉT rdæq bò˛{À\qT Ç+≥¬s’{Ÿ ˝À ô|{Ϻ y˚~ÛdüTÔHêï&ÉT. düe÷#ês¡+ n+<äT≈£îqï &ç.mdt.|æ »j·Tsê+¬s&ç¶ ì+~‘·T&ç Ç+{Ïô|’ <ë&ç #˚dæ ¬øeTsêqT ø£+|üP´≥sY qT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. nq+‘·s¡+ yê{Ïì bòÕ¬sì‡ø˘ ˝≤´uŸ øÏ |ü+|ü>± n~ ì»y˚Tqì ‘Ó*+~. $#ês¡D nq+‘·s¡+ ì+~‘·T&çøÏ Hê+|ü*¢ ˝Àì 6e yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé ø√s¡Tº ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ C…’\T •ø£å‘√ bÕ≥T 12000 »]e÷Hê $~Û+∫+~. »]e÷Hê ø£≥ºì m&Ó\ eTs√ 6HÓ\\T C…’\T •ø£å nqTuÛÑ$+#ê\ì rs¡TŒ˝À ù|s=ÿHêïs¡T.

ndüuÛÑ´ø£s¡ bò˛{À\‘√ y˚~ÛdüTÔqï e´øÏÔ n¬sdüTº ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): u…+>∑fi¯Ss¡T˝À |üì#˚düTÔqï {°.dürwt (27) nH˚ e´øÏÔ >∑‘·+˝À ‘·q‘√ bÕ≥T |üì#˚dæq j·TTe‹ øÏ dü+ã+~Û+∫ no¢\ ndüuÛÑ´ø£s¡yÓTÆq b˛{À\qT Ç+≥¬sï{Ÿ˝À ô|{Ϻ y˚~ÛdüTÔqï e´øÏÔì ôV’≤<äsêu≤<é dæ.◊.&ç b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T n‘·ì e<ä› qT+∫ ˇø£ ˝≤´|t{≤|t, Vü‰sY¶&çdtÿ, ◊.bò˛Héì kÕ«~Ûq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘Y... ì+~‘·T&ÉT dürwt >∑‘·+˝À ôV’≤<äsêu≤<é ˝À eT©ºH˚wüHé˝Ÿ ø£+ô|˙˝À |üì#˚düTÔqï|ü&ÉT |ü]#·j·TyÓTÆq j·TTe‹ì ô|[fl #˚düT≈£îeT+≥÷ y˚~Û+#·kÕ>±&ÉT j·TTe‹ ô|[fløÏ n+^ø£]+∫q ‘·s¡Tyê‘· Äj·TTe‹øÏ dü+ã+~Û+∫q ø=ìï bò˛{À\qT ‘·q‘√ kÕìVæ≤‘·´+>± ñqï bò˛{À\qT #·÷|ædü÷Ô ‘·qqT ô|[fl #˚düTø√b˛‘˚ Ç$ uÛÑj·T≥ô|&É‘êqì ôV≤#·Ã]+#ê&ÉT B+‘√ j·TTe‹ uÛÑj·T|ü&ç dürwt ‘√ e÷{≤¢&É+ e÷H˚dæ+~ B+‘√ ì+~‘·T&ÉT Äj·TTe‹ bò˛{À\qT ù|òdtãTø˘ ˝À &É÷|”¢πø{Ÿ ◊&ç zô|Hé #˚dæ n+<äT˝À ô|{Ϻ yê] ùdïVæ≤‘·T\T, ã+<äTe⁄\≈£î |ü+|ædüTÔHêï&ÉT $düT>∑T #Ó+~q j·TTe‹ b˛*düT\qT ÄÁX¯sTT+#·&É+‘√ ì+~‘·T&çì n¬sdüTº #˚dæ ]e÷+&é øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. d”◊ @.sêeTT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.


3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+ 5, |òæÁãe] 2012

düeTdü´\ô|’ {°&|û B” n\Tô|s¡>ì∑ b˛sê≥+: myÓTà˝´Ò ñ‘·eÔ T |ò*ü ‘ê\T sêã{≤º*: ÄsY&yû √ $ø±sêu≤<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): 10e ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\˝À yÓTs¡T¬>’q |òü*‘ê\T kÕ~+#˚+<äT≈£î bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T ñbÕ<Ûë´ j·TT\|ü≥¢ ø£]ƒq+>± e´eVü≤]+#ê\ì $ø±sêu≤<é &ç$»Hé˝À 34 y˚\ eT+~ $<ë´s¡Tú\ uÛÑ$wü´‘·TÔ MT #˚‘·T˝À¢ ñ+<äì, |üØøå± |òü*‘ê\˝À ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]ùdÔ ñù|øÏå+#˚~ ˝Ò<äì $ø±sêu≤<é ÄsY&çy√ Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. X¯ìyês¡+ õ˝≤¢ $<Ûë´ •ø£åD≤ dü+düú Vü‰˝Ÿ˝À »]–q $ø±sêu≤<é &ç$»Hé˝Àì 11 eT+&É˝≤\ $<Ûë´~ Ûø±s¡T\, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<ÛëH√ bÕ<Ûë´j·TT\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|ü<ÛëH√ bÕ<Ûë´j·TT\T>± ñbÕ<Ûë´j·TT\ ø√dü+ |üì#˚j·T≥+ ø±≈£î+&Ü yÓTs¡T¬>’q |òü*‘ê\ ø√dü+ ø£èwæ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. á HÓ\ 17 e‘˚~q &ç$»Hé˝Àì $$<Ûä bÕsƒ¡XÊ\˝À |üì#˚düTÔqï ñbÕ<Ûë´j·TT\ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚dæ düu…®≈£îº\ yê]>± düMTøÏå+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. &ç$»Hé˝Àì 106 bÕsƒ¡XÊ\˝À 100 XÊ‘·+ ñrÔs¡í‘ê kÕ~+#ê\qï \ø£å´+ ~X¯>± eTT+<äT≈£î kÕ>±\ì dü÷∫+#ês¡T.@ bÕsƒ¡XÊ\˝À ñrÔs¡í‘ê XÊ‘·+ ‘·–Zq Ç+<äT≈£î |üP]Ô u≤<ä´‘· ôV≤#Ym+˝Ò eVæ≤+#ê\ì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T.10 e‘·s¡>∑‹˝À $<Ûë´]Δ ô|òsTT˝Ÿ nsTT‘˚ Ä $<Ûë´]ú uÛÑ$wü´‘·TÔ n+<äø±s¡+ ne⁄‘·T+<äì,

düu…®ø˘º\ yê]>± |òü*‘ê\qT düMTøÏå+#êsê nì Á|ü•ï+∫ Ç+<äT≈£î dü+ã+~+∫ $Tì{Ÿ‡ @yÓTÆHê &ç|üP´{Ï &çÇy√≈£î |ü+|æ+#êsê nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T.|òü*‘ê\˝À ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]ùdÔ #·s¡´\T+{≤j·Tì Ç+<äT≈£î dæ<ä›+>± ñ+&Ü\ì nHêïs¡T. Á|üD≤[ø± ã<ä›+>± eTT+<äT≈£î kÕ– ø£wüº|ü&ç |üì#˚ùdÔ |òü*‘ê\T+{≤j·Tì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.õ˝≤¢ ñ|ü$<Ûë´~Ûø±] #·+Á<äÁ|üø±XŸ ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·T |òü*‘ê\ yÓTs¡T>∑T ø√dü+ ñbÕ<Ûë´j·TT\T, Á|ü<ÛëH√ bÕ<Ûë´j·TT\T dü$Twæº ø£èwæ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À $ø±sêu≤<é eT+&É\ $<Ûë´~Ûø±] q]‡+\T,qyêuŸ ù|≥ eT+&É\ $<Ûë´~Ûø±] nq+‘Y ¬s&ç¶,|üP&É÷sY $<Ûë´~Ûø±] nø£“sY,Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T >√es¡›Hé ¬s&ç¶,bÕ´≥ eT˝Ò¢wü+,$»jYT ≈£îe÷sY,düTuÛ≤wt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

{°ÄsYmdt‘√.. ‘Ó\+>±D sê<äT (yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT) uÛÑ÷eTT\qT y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ n$Tà Á|üuÛÑT´‘ê«ìøÏ Ä<ëj·÷ìï ÇùdÔ ‘ê>∑T˙{Ï ø√dü+ ø£˙dü+ 15ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T Çe«sê n+≥T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. |ü<äe⁄\qT ø±bÕ&ÉT≈£îHÓ+<äT≈£î ≈£eTTà˝≤≥\‘√HÓ düeTj·÷î HÓ≥Tºø√düTÔHêîs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. e&û¶˝Òì s¡TD≤\ì, \ø£å˝À¢ ñ<Û√´>±ì eTuÛÑ´ ô|&ÉT‘·T Ç|üŒ{Ï es¡≈£î @ˇø£ÿ]øÏ Ç∫Ãq bÕ|üq b˛˝Ò<äHêïs¡T. õ˝≤¢ qT ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘·+>± Á|üø£{Ï+∫Hê H˚{ÏøÏ qj·÷ô|’dü eT+p] #˚j·T˝Ò<äì @&ÉTqïs¡ dü+e‘·‡sê\ ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À Á|ü»\qT ¬s’‘·T\qT ìs¡T<Û√´>∑T\qT yÓ÷dü+ #˚düTÔq+<äì m<˚›yê #˚XÊs¡T. ù|<ä Á|ü»\ ø√düyÓT ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n$s¡“$+ ∫+<äì >∑‘·+˝À #˚dæq <ëìø£+fÒ á kÕ] düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äTqT ¬s{Ϻ+|ü⁄ #˚j·÷\ì ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î dü÷∫+#ês¡T. sêuÀj˚T kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\˝À n‘·´~ø£ kÕúq\qT ¬ø’edü+ #˚düTø√ì eT+&É\+˝À ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ˝À ‘Ó<˚bÕ C…+&ÜqT m>∑s¡ y˚j·T\Hêïs¡T. õ˝≤¢ Á|ü<ëq ø±s¡´ <ä]Ù düTuÛ≤wt j·÷<äyé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕ\qô|’ Á|ü»\≈£î e´‹πsø£‘· @s¡Œ&ç+<äì 400 s¡÷bÕj·T\Tqï ms¡Te⁄\ ãkÕÔ H˚&ÉT 1200\≈≈£î #˚]+<äì ì‘ê´edüs¡ <Ûäs¡\T Äø±XÊìï n+{≤j·Tì ‘Ó\+>±D msêŒ≥T ù|s¡T‘√ Ä+Á<Ûä,sêj·T\d”eT yê] bòÕeTÚCŸ\˝À edü÷fi¯¢≈£ bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T.ìjÓ÷»ø£ es¡Z Ç+#êØ® dü+Jesêyé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·q≈£î |üP]Ô kÕúsTT

ÇHêÃØ® uÛ≤<ä´‘·\T Çe«q+<äTq,nìyês¡´ ø±s¡D≤\ e\¢ ø±sê´ø£s¡Ô\≈£î ø√~›>± <Ûä÷s¡+>± ñ+&É≥+ »]–+<äì bÕغ Á|ü‹wüº+>± j·TTe‘·≈£î ÁbÕ<äq´+ Ç∫à düuÛÑ´‘·«+ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. ‘Ó<˚bÕ Á|üuÛÑT‘·«Vü≤j·T+˝ÀHÓ n_eè~›|üqT\T »]>±j·Tì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.nq+‘·s¡+ bÕغ düuÛÑ´‘ê«\T ÁbÕs¡+_+#ês¡T.á düe÷y˚X¯+˝À eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£å&ÉT u≤wæ<é,õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· ø±s¡´<ä]Ù ø√+&É˝Ÿ¬s&ç¶,Hêj·T≈£î\T |üü<ëàø£sY, düT<ëø£sY, yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, X‚ø£sY, ~yêø£sY, u≤˝Ÿ¬s&ç¶, Áoìyêdt¬s&ç¶, s¡y˚Twt, s¡M+<äsY, uÛÑs¡Zj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±s¡´ø£s¡Ô\ Äy˚<äq... myéTm˝Ÿdæ qπs+<äsY ¬s&ç¶ Á|üdü+–+#˚+<äT≈£î eTT+<äT eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q ø√+<äs¡T ‘Ó<˚bÕ Hêj·T≈£î\T ‘êeTT Á>±eT\˝À n~Ûø±s¡ bÕغøÏ m<äTs√&ç¶ ø£wüº|ü&ç |üì#˚düTÔqï ‘·eTqT |ü{Ϻ+#·T≈£îHÓ Hêj·T≈£î\T mes¡T ˝Ò<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T.n~Ûø±s¡ bÕغyês¡T ø√+<äs¡T <äT]«ìjÓ÷>∑+,n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+˝À Çfi¯¢ eT+p] rdüTø£e#êÃs¡ì n<Ó eTq ø±sê´ø£s¡Ô\≈£î dü+ã+~+∫ e÷õ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y <äèwæºøÏ,eTôV≤+<ÛäsY¬s&ç¶ <äèwæºøÏ rdüT≈£ e∫Ãq mes¡T |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<ä ø±sê´ø£s¡Ô\≈£î m<Ó’q »s¡>∑ sêì~ »]–‘Ó me] <ä>∑Zs¡≈£î yÓ˝≤¢\ì yês¡T Ä<˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q ø±s¡´ø£s¡Ô\qT |ü{Ϻ+#·Tø√yê\ì myéTm˝Ÿdæ <äèwæºøÏ rdüT≈£î e#êÃs¡T.

Á|ü˝ÀuÛ≤\‘√H˚ ‘Ó\+>±D ô|’ H√s¡T yÓT<ä|ü&É+ ˝Ò<äT: myÓTੇ j·÷<äe¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î ˝ÀqTø±e&É+ e˝Ò¢ Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+ô|’ H√s¡T yÓT<ä|ü&É+ ˝Ò<äì ø±+Á¬>dt myÓTੇ j·÷<äyé¬s&ç¶ Äs√|æ+#ês¡T. ñ<ä´eT+ #·\¢ã&˚+<äT≈£î Á|ü˝ÀuÛ≤˝Ò ø±s¡DeTì nHêïs¡T. XÊqqeT+&É*˝À |ü\T n+XÊ\ô|’ y˚dæq ø£$T{°˝À¢ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ nHê´j·T+ »]–+<äì, BìøÏ ìs¡düq>± ø£$T{° düuÛÑ´‘ê«ìøÏ sêJHêe÷ #˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìøÏ Hê´j·T+ »]π> es¡≈£L b˛sê≥+ Ä>∑<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

$ø±sêu≤<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): bÕغøÏ ìj·TeT ìã+<äq\≈£î ø£≥Tºã&ç ñqï yêπs bÕغ düuÛÑ´‘ê«ìï d”«ø£]+#ê\ì, Á|üC≤ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ {Ï&ç|æ n\Tô|s¡T>∑ì b˛sê≥+ #˚düTÔ+<äì #˚y˚fi¯¢ m+m˝Ÿm πømdt s¡‘·ï+ nHêïs¡T. qyêuŸ ù|≥ eT+&É\ πø+Á<Ûä\+˝Àì e÷DÏø£´ Á|üuÛÑT eT+~s¡+˝À »]–q qyêuŸ ù|≥ eT+&É\ {Ï&ç|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|ü‹ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê˝À ø√kÕ] ìs¡«Væ≤+#˚ ÁøÏj·÷o\ düuÛÑ´‘ê«ìï >∑‘·+ ø£+fÒ ¬s+&ÉT y˚\ düuÛÑ´‘ê«\T n~Ûø£+>± #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.18 dü+e‘·‡sê\T ì+&çq yê]H˚ düuÛÑ´‘·«+ #˚sTT+#ê\ì ø√sês¡T. ÁøÏj·÷o\ düuÛÑ´‘·«+ 30 s¡÷bÕj·T\T, kÕ<Ûës¡D düuÛÑ´‘·«+ 5 s¡÷bÕj·T\T+<äì, mdtdæ mdt{Ï\≈£î 20 s¡÷bÕj·T\Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝Àì >∑Tã“&ç |òü‘˚|üPsY Á_&ç®øÏ 25 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T >∑+>±´&É Á_&ç® |üqT\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïj·Tì Äs¡ÿ‘·\ j·÷yê|üPsY eT<Ûä´ ø£\«sYº ìsêàD≤ìøÏ 5 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T eT+p¬s’q≥T¢, |ü⁄˝Ÿe÷$T&ç ø£\«s¡Tº≈£î 10 \ø£å\T, eTTu≤s¡ø˘ |üPsY,|üπs«<ä s√&é≈£î 10 \ø£å\T,MTH˚|ü*¢

ø£˝≤Hé,m‹sêCŸ |ü*¢˝˝À ø£$T{Ï Vü‰˝Ÿ\ ìsêàD≤ìøÏ ì<ÛäT\T eT+p¬s’q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. mHéÄsYõmdt øÏ+<ä ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ 70 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡T ø±>± 40 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\T qyêuŸ ù|≥ eT+&É˝≤ìøÏ πø{≤sTT+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ bÕغ n<Ûä´≈£åî\T <äTã“ >√bÕ˝Ÿ, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T <äj·÷ø£sY ¬s&ç¶,ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ ø±s¡´<ä]Ù j·÷<ä–] õ˝≤¢ mdtdæ ôd˝Ÿ ø±s¡´<ä]Ù •esêCŸ,‘Ó\T>∑T j·TTe‘· n<Ûä´≈£åî\T ;Û+¬s&ç¶, Vü≤]øÏwüHé¬s&ç¶, Á|üuÛ≤ø£sY >ö&é, lìyêdt >ö&é, πø.q]‡+\T, eT˝≤¢¬s&ç¶, XÊ´+, düT<äs¡ÙHé, Á|üø±X¯+, sê+#·+Á<äj·T´>ö&é, q]‡+Vü‰à¬s&ç¶, XÊ+‘·j·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÄsY&çy√≈£î ñ<√´>∑T\ $q‹ |üÁ‘·+ $ø±sêu≤<é, nq+‘·–] |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): nq+‘·–] {Ï_ XÊì{À]j·T+ dæã“+~ y˚‘·Hê\T #Ó*¢+|ü⁄˝À »s¡T>∑T‘·Tqï C≤bÕ´ìï ìyê]+∫ yÓ+≥H˚ dæã“+~øÏ y˚‘·Hê\T n+<˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√s¡T‘·T X¯ìyês¡+ dü+ã+~‘· dæã“+~ $ø±sêu≤<é ÄsY&çz Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶øÏ yÓTyÓ÷sê+&É+ düeT]Œ+∫+~. á dü+<äs¡“+>± dæã“+~ dü÷|ü]+&Ó+{Ÿ &Üø£ºsY $<ë´kÕ>∑sY, mz eTè<äT\ eT<Ûä´ ñqï $uÛÒ<ë\ ø±s¡D+>± dæã“+~ J‘ê\T Ä\dü´+ ne⁄‘·THêïj·Tì á $wüj·T+˝À ÄsY&çy√ ø£*Œ+#·T≈£îì J‘ê\T n+<˚˝≤ #·÷&Ü\ì ø√sês¡T.á dü+<äs¡“+>± nq+‘·–] ÄdüŒÁ‹øÏ e∫Ãq mz eTè<äT\qT n&ÉT>∑>± dæã“+~øÏ sêyê*‡q 34.45 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\≈£î dü+ã+~+∫q _\T¢ô|’ dü÷|ü]+&Ó+{Ÿ>±ì ø£¢sYÿ >±ì

dü+‘·ø£+ #˚j·T˝Ò<äì nHêïs¡T. á $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï dü÷|ü]+&Ó+{Ÿ &Üø£ºsY $<Ûë´kÕ>∑sY ãj·T≥≈£î e∫à Ç|üŒ{ÏøÏ mz>± eTè<äT\ ñHêïs¡ì ‘·q≈£î J‘·+ sê˝Ò<äì #Ó|æŒ ‘êqT ≈£L&É J‘·+ ø√dü+ b˛sê≥+ #˚kÕÔqì ‘Ó*|æ #ê+ãsY˝ÀøÏ yÓ˝≤¢s¡T.yÓTT‘·Ô+ MT<ä dü÷|ü]+&Ó+{Ÿ,@z\≈£î |ü&Éø£ dæã“+~ J‘ê\T Ä>∑T‘·THêïj·Tì düŒwüº+ ne⁄‘·T+~.

n+uÒ<äÿsY ÄX¯j·÷\qT ø=qkÕ–+#ê*: uÛÑ÷eTqï y˚T&ÉÃ˝Ÿ, »qe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑ ìsêà‘· &Ü.;ÄsY. n+uÒ<äÿsY ÄX¯j·÷\≈£î nqT>∑TD+>± |üì#˚j·÷ \ì ‘Ó\+>±D sêh n+uÒ<äÿsY dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T {Ï.uÛÑ÷eTqï ù|s=ÿHêïs¡T. X¯ìyês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ nqTã+<Ûä Á>±eTyÓTÆq n‘˚«*¢ n+uÒ<äÿsY uÛÑeHé e<ä› »]–q Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq bÕ˝§ZHêïs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± uÛÑ÷eTqï e÷{≤¢&ÉT‘·÷... Á|üdüTÔ‘·+ n+uÒ<äÿsY ÄX¯j·÷\qT eT]Ãb˛j˚T |ü]dæú‘·T˝À¢ ñHêïs¡Hêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü n+uÒ<äÿsY Ä˝À#·q $<Ûëq+ Á|üø±s¡+ b˛sê&ç‘˚H˚ Á|ü‘˚´ø£ sêh kÕ<∏ä´eTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. eTTK´+>± Á|ü‹ eT+&É\+, Á>±e÷˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ ø£$T{°\qT @sêŒ≥T #˚dæ... n+uÒ<äÿsY Ä˝À#·q $<ÛëHê\qT $düÔ]+#ê\ì ø√sês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ n+uÒ<äÿsY dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T>±

C….Áoìyêdt≈£î m+|æø£ |üÁ‘êìï n+~+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À n‘˚«*¢ n+uÒ<äÿsY dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T sêE, Áù|yéT≈£îe÷sY, Áoìyêdt, m+ÄsY|”mdt y˚T&ÉÃ˝Ÿ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T nXÀø˘, kÕ«$T, sê+#·+Á<ä, sêeTT\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+ 5, |òæÁãe], 2012

ôd’Œd” ø£&ÜsTT ∫¬øHé

yÓTTø£ÿ\T`Wwü<Ûä >∑TD≤\T

Á^Hé s¡dü+

n&ɶdüs¡eTT (XÊ«düø√X¯ yê´<ÛäT\≈£î ñ‘·ÔeTyÓTÆq Wwü<Ûä yÓTTø£ÿ)

ø±e\dæq |ü<ësêú\T ∫¬øHé ` 1¬øõ n\¢+ yÓ\T¢*¢ ù|düTº ` 2 ø£|ü⁄Œ\T ø±s¡+ ` 3{°dü÷ŒqT¢ ∫¬øHé eTkÕ\ bÂ&ÉsY ` 2{°dü÷ŒqT¢ ô|s¡T>∑T ` 1 ø£|ü⁄Œ ìeTàø±j·T-1 |ü⁄Bq ` 1 ø£≥º yÓT+‹ Ä≈£î ` 1ø£|ü⁄Œ ñ|ü⁄Œ s¡T∫øÏ ‘·–q+‘· |üdüT|ü⁄ ` ns¡ ø£|ü⁄Œ ñ*¢ bÕj·T\T ` 2 ø£]y˚bÕ≈£î ` ¬s+&ÉT ¬seTà\T nyê\T, J\ø£Ás¡ ‘·–q+‘·

yÓCŸ dü˝≤&é ø±e\dæq |ü<ësêú\T: ≥e÷≥ `1, ã+>±fi¯ <äT+|ü `1, ø°s¡ <√düø±j·T `1, ø±´¬s{Ÿ ‘·Ts¡TeTT `2dü÷ŒqT¢ ñ|ü ` ‘·–q+‘· $T]j·÷\ bı&ç ` 1 dü÷ŒHé Ä*yé ÄsTT˝Ÿ ` 2 fÒãT˝Ÿ dü÷ŒqT¢ ìeTàs¡dü+ `1 1/2 dü÷ŒHé

ñ*¢bÕj·T ` 1 ‘·j·÷s¡T #˚ùd $<Ûëq+ : ã+>±fi¯<äT+|ü ñ&çøÏ+∫ eTTø£ÿ\T #˚j·÷*. {e÷≥, <√düø±j·T eTTø£ÿ\T, ø±ÿ¬s{Ÿ, ;{Ÿs¡÷{Ÿ ‘·Ts¡TeTT ñ&çøÏ+∫q ã+>±fi¯<äT+|ü eTTø£ÿ˝À¢ y˚dæ ñ|ü, $T]j·÷˝ bı&ç, Ä*yé ÄsTT˝Ÿ, ìeTàs¡dü+ ø£*|æ z >∑+≥ ñ+#ê*. Bìï ø=~›ùd|ü⁄ Á|òæCŸ˝À ñ+∫ ‹+fÒ #ê˝≤ u≤>∑T+≥T+~.

‘·j·÷s¡T #˚ùd $<Ûëq+ 1. eTT+<äT>± ˇø£ ø£&Ó’ rdüTø=ì ‘·–q+‘· q÷Hê y˚düTø=ì y˚&ç #˚j·÷*. n+<äT˝À ñ*¢bÕj·T eTTø£ÿ\T, |ü∫à $T]Ã, ø£]y˚bÕ≈£î, Äyê\T, J\ø£Ás¡, y˚dæ #˚sTT+#ê*. 2. ‘·sê«‘· n+<äT˝ÀH˚ ∫¬øHé y˚düTø=ì u≤>± y˚∫+#ê*. 3. Ç|ü⁄Œ&ÉT |üdüT|ü⁄, ñ|ü⁄Œ n\¢+ yÓ\T¢*¢ ù|düTº ø±s=+ y˚dæ eT]ø=~›ùd|ü⁄ y˚sTT+∫ yÓT‘·Ô>± ñ&Éø£ ô|{≤º*. 4. ‘·sê«‘· ∫qï>± ‘·]–q |ü⁄BHê ø=‹ÔMTs¡ y˚j·÷*. m+&çq yÓT+‹ Ä≈£î ˇø£ ø£|ü⁄Œ y˚dæ 2 ì$TcÕ\T ñ&çøÏq ‘·sê«‘· ô|s¡T>∑T y˚dæ, ìeTà ø±j·T |æ+&Ü*. ñ&Éø£ìyê«* n+‘˚ ø£&Ó’ ∫¬øHé ¬s&û. á fÒd”º ø£&Ó’ ∫¬øHé #·bÕr ˝ÀøÏ 5. ô|ò’q˝Ÿ >± ∫¬øHé eTkÕ\ bÂ&ÉsY y˚dæ u≤>± ø£*|æ eT]ø=~›ùd|ü⁄ u≤>∑T+≥T+~.

∫¬øHé q÷&ÉT˝Ÿ‡ ñ&çøÏ+∫q q÷&ÉT˝Ÿ‡ 250 Á>± ñ&çøÏ+∫q ∫¬øHé eTTø£ÿ\T ` ns¡ ø£|ü⁄Œ ñ*¢bÕj·T\T ` 2 |üdüT|ü⁄ ` ns¡ ø£|ü⁄Œ ø±s¡+ ` 1 {°dü÷ŒqT >∑s¡+ eTkÕ˝≤ bı&ç ` ns¡ ø£|ü⁄Œ nõH√yÓ÷{À ` ∫{Ϭø&ÉT n\¢+ yÓ\T¢*¢ ù|dtº ` ns¡ ø£|ü⁄Œ \e+>±\T ` 4 j·÷\≈£î\T ` 3 <ë*Ãq #Óø£ÿ ` ns¡ ø£|ü⁄Œ cÕõsê ` ns¡ ø£|ü⁄Œ q÷HÓ ` 4 f…ãT˝Ÿ dü÷ŒqT¢ ‘·j·÷s¡T #˚j·TT $<ÛëqeTT: 1. q÷&ÉT˝Ÿ‡ qT 250Á>± ¬s{Ϻ+|ü⁄ ˙{Ï˝À ñ&çøÏ+∫ ˙s¡T yê]à ô|{Ϻ yÓ+≥H˚ #·\¢ ˙{Ïì n+<äT˝À b˛j·÷*. 2. ø=~›>± q÷HÓ y˚dæ ô|&ç‘˚ ˇø£

<ëìø=ø£{Ï n+≥Tø√≈£î+&Ü $&ç$&ç>± ñ+{≤sTT. 3. ∫¬øHé ñ&çøÏ+∫ ∫qï eTTø£ÿ\T>± #˚düTø√yê*. 4. yÓ&É˝≤Œ{Ï bÕHé ˝À ø=~›>± q÷HÓ y˚dæ y˚&ç nj·÷´ø£ düqï>± ‘·]–q ñ*¢bÕj·T\T y˚dæ yÓT‘·Ôã&˚es¡≈£î y˚sTT+#ê*. 5. ‘·sê«‘· |üdüT|ü⁄, n\¢+ yÓ\T¢*¢ ù|dtº, nõH=yÓ÷{À y˚dæ ø£*|æ eT]ø=~›ùd|ü⁄ y˚sTT+#ê*. n+<äT˝ÀH˚ \e+>±\T, j·÷\≈£î\T, <ë*Ãq #Óø£ÿ , cÕJsê, ø±s¡+ y˚dæ ø£\bÕ*. 6. Ç|ü⁄Œ&ÉT ñ&çøÏ+∫q q÷&ÉT˝Ÿ‡ øÏ ‘·–q+‘· ñ|ü⁄Œ y˚dæ ∫¬øHé eTTø£ÿ\T y˚dæ u≤>± ø£*j·Tu…{≤º*. ‘·sê«‘· ◊<äT ì$TcÕ\T y˚sTT+#·+&ç n+‘˚ ∫¬øHé q÷&É˝Ÿ‡ ¬s&û Bìï ≥e÷{À kÕdt ‘√ düsY« #˚j·T+&ç.

ø±e\dæq |ü<ësêú\T #·Tø£ÿ≈£Ls¡ `1 ø£≥º, bÕ\≈£Ls¡ ` 1ø£≥º ø±´¬s{Ÿ ` 1 ;{Ÿs¡÷{Ÿ `1 ø£+~|ü|ü `2 ≥Tu…˝Ÿ dü÷ŒqT¢ ≥e÷{≤\T `4 ∫+‘·|ü+&ÉT ` >√©ôd’»+‘· |ü∫ÃeT]à ` 2 m+&ÉT$T]à `2 ø£]y˚bÕ≈£î ` 2 ¬seTà\T, <Ûäìj·÷\ bı&ç `2 {° dü÷ŒqT¢ J\ø£Ás¡ `2{°dü÷ŒqT¢

‘·j·÷s¡T #˚ùd $<Ûëq+ : nìï Ä≈£î ≈£Ls¡\qT ø£&ç– ô|<ä› eTTø£ÿ\T ø√düTø√yê*. ø£+~|ü|ü, ;{Ÿ s¡÷{Ÿ, ø±´¬s{Ÿ eTTø£ÿ\T, ≥e÷{≤\T –HÓï˝À y˚dæ ø=~›>± ˙fi¯ó¢ b˛dæ ≈£îø£ÿsY˝À ô|{Ϻ 3 $õ˝Ÿ‡ e#˚à es¡≈£î e⁄+#ê˝≤. #·˝≤¢]q ‘·sê«‘· yÓT‘·Ô>± yÓT<äT|ü⁄ø√yê*. ∫+‘·|ü+&ÉT s¡dü+rdæ ô|≥Tºø√yê*. u≤+&û˝À q÷HÓ y˚dæ ø±>∑ìyê«*. n+<äT˝À m+&ÉT$T]Ã, yÓ\T¢*¢ eTT≈£ÿ\T, ‘ê*+|ü⁄ –+»\T, ø£]y˚bÕ≈£î, ∫+‘·|ü+&ÉT s¡dü+, ñ|ü, yÓT‘·Ô>± yÓT<äT|ü⁄≈£îqï Ä≈£î≈£Ls¡\T y˚dæ ø=~›>± ˙fi¯ó¢ b˛dæ ◊<äT ì$TcÕ\T ø±>∑ìyê«*. n+‘˚ |òüTTeT|òüTTeT˝≤&˚ Á^Hé s¡dü+ ¬s&û!

XÊÁd”Ôj·T HêeT+ : n&É‘=&Ü yêdæø± e´eVü‰]ø£ HêeT+ : eT\u≤sY q{Ÿ Á{° dü+düÿ‘· HêeT+ : yêkÕ ≈£î≥T+ã+ : nø±+<Û˚d” dü«uÛ≤$ø£eTT : bı<ä Á|ües¡ΔqeTT : ø±+&ÉeTT\ ø£{Ï+>∑T\<ë«sê ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT uÛ≤>±\T : Ä≈£î\T, y˚fi¯ófl, ø±+&É+ yÓTTø£ÿ u…s¡T&ÉT ñ|üjÓ÷>±\T : 1. dü÷ŒHé Ä≈£î s¡dü+>±ì, y˚s¡T s¡dü+˝À>±ì ns¡ dü÷ŒHé n\¢+ s¡dü+ ø£*|æ ø=ìï s√E\T rdüT≈£î+fÒ X‚¢wüà+ |ü&çb˛sTT <ä>∑TZ, ñã“dü+ ‘·>∑TZqT. 2. Bì Ä≈£î\ >±&ÛÉ ø£cÕj·TeTT‘√ H=|æŒ ñqï#√≥ ˇ‘·Ô&É+ e\¢ ø°fi¯fl H=|ü\T ‘·>∑TZqT. 3. dü÷ŒHé y˚s¡T s¡dü+qT ns¡ø£|ü bÕ\˝À ø£*|æ ø=~›>± #Ó¬øÿs¡ ø£*|æ ùd$+#·&É+ e\q mÁs¡ ã≥º n>∑TqT. >∑eTìø£: yÓTTø£ÿô|’ ne>±Vü≤q ø√dü+ e÷Á‘·y˚T.

∫¬øHé Áø°yéT dæºø˘‡ ø±yê*‡q$ : ∫¬øHé (meTTø£\T ˝Òì~) ` 250Á>± y˚s¡Tôdq>∑ >∑Tfi¯ófl ` 25 Á>± ô|s¡T>∑T MT>∑&É ` 30Á>± ìeTàø±j·T ` ns¡ #Óø£ÿ n\¢+`∫qï eTTø£ÿ ø=‹ÔMTs¡ ` ˇø£ ø£≥º |ü∫à $T]à `Hê\T>∑T j·÷\≈£î\T` eT÷&ÉT ñ|ü ` ‘·–q+‘· q÷HÓ`¬s+&ÉT {° dü÷ŒqT¢ ‘·j·÷s¡T #˚ùd $<Ûëq+ : eTT+<äT>± ˇø£ –HÓï˝À meTTø£\T ˝Òì ∫¬øHé eTTø£ÿ*ï y˚dæ, yê{Ïì Áô|’ #˚dæ eTT<ä› >± q÷]q y˚s¡Tôdq>∑ >∑Tfi¯ófl, ô|s¡T>∑TMT>∑&É, ‘·Ts¡T$Tq n\¢+, düqï>± ‘·]–q |ü∫Ã$Ts¡|üø±j·TeTTø£ÿ\T, <ä+∫q j·÷\ø£\T, ‘·–q+‘· ñ|ü ø£*|æ ˇø£ >∑+≥ ùd|ü⁄ Hêqu…≥º+&ç. ‘·s¡Tyê‘· Hêìq ˇø√ÿ ∫¬øHé eTTø£ÿqT düqïì yÓ<äTs¡T |ü⁄\¢≈£î >∑T∫à u§>∑TZ\ y˚&ç MT<ä>±ì, Á–\¢sY ˝À >±ì, >±´dt eT+≥ MT<ä>±ì ø±*Ã, yÓõ≥ãT˝Ÿ dü˝≤&é, ìeTà#Óø£ÿ\‘√ n‹<ÛäT\≈£î n+~+#·+&ç.


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

H˚&ÉT dü+^‘· qè‘√´‘·‡e+ ôV’≤<äsêu<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : dü∫Ã<ëq+<ä ø£fi≤|”sƒ¡+ ‘ê´>∑sêj·T >±qdüuÛÑ\ Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 5q kÕj·T+Á‘·+ dü+^‘· qè‘√´‘·‡e+ »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ düeTq«j·T ø£s¡Ô m+.s¡‘êïø£s¡ X¯s¡à ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+˝À &Ü.Á|ü‘ê|ü<äøÏåD≤eT÷]Ô C≤rj·T, n+‘·sê®rj·T πøåÁ‘·+˝À uÛ≤s¡rj·T Ä<Ûë´‹àø£‘· nH˚ n+X¯+ô|’ ñ|üq´dækÕÔs¡Hêïs¡T.

H˚&ÉT uÛÀ\ø˘|üPsY˝À eTT~sêCŸ $yêVü≤ |ü]#·j·T y˚~ø£ ôV’≤<äsêu<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : uÛÀ\ø˘|üPsY |ü<äàXÊ©ø±\˙˝Àì düTqj·Tq e÷´πsCŸ ã÷´s√ ø±sê´\j·T+˝À á HÓ\ 5q eTT~sêCŸ ñ∫‘· $yêVü≤ |ü]#·j·T y˚~ø£qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ y˚~ø£ ìs¡«Vü≤≈£î\T ø±j·T\ nXÀø˘≈£îe÷sY eTT~sêCŸ ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 5q ñ<äj·T+ 10>∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\ es¡≈£î »]π> y˚~ø£ W‘ê‡Vü≤≈£î˝…’q j·TTer, j·TTe≈£î\T Ç{°e\ ~–q bÕdt bòı{À, |üP]Ô ãjÓ÷&˚{≤‘√ sêe\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ãT&É>∑ »+>±\T #˚]ø£ ·#·+<ëq>∑sY,|òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : Vü≤|ò”CŸù|{Ÿ, $Tj·÷|üPsY ‘·~‘·s¡ ø±\˙\ qT+∫ ãT&É>∑ »+>±\T VüQ&Üø±\˙ ãT&É>∑ »+>±\T dü+|òüT+ düuÛÑT´\T, X‚]*+>∑+|ü*¢ ìjÓT»ø£es¡Z+ #·+<ëq>∑sY˝Àì VüA&Üø±\˙ yÓ’j·TdtÄsY ø±+Áπ>dt bÕغ ø±sê´\j·T+˝À ÄbÕ]º n<ä´≈£åî\T qsê\ eTùV≤X¯«s¡¬s&ç¶ Ä<ä«s¡´+˝À X¯ìyês¡+ yê]ì kÕ<äs¡+>± ÄVü≤«ì+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ãT&É>∑ »+>±\T dü+|òüT+ yês¡T bÕ]º˝À #˚s¡&É+‘√ yÓ’mdtÄsY ø±+Áπ>dt bÕغ eT]+‘· uÛÑ˝Àù|‘·yÓTÆ+<äì, yê] ø£cÕº\T, yê]øÏ ø±e*‡q eTÚ*ø£ edü‘·T\T yÓ’mdtÄsY ø±+Áπ>dt bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq y˚+≥H˚ |ü]cÕÿìkÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ãT<ä>∑ »+>±\T dü+|òüT+ yê]øÏ yÓ’j·TdtÄsY ø±+Áπ>dt bÕغ ùde\T m\¢y˚fi≤˝≤ ñ+{≤j·÷ì ádü+<äs¡“+>± Äj·Tq nHêïs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T ÁXÊeHé≈£îe÷sY, >∑]>∑lø±+‘Y, bÕغ˝À #˚]q yês¡T.. $.ã+>±s¡|üŒ, mdt.sêeTT\T, düVü≤<˚yé, &ç.eT˝Ò¢XŸ, s¡y˚Twt, ns¡T®Hé, <˚e⁄&ÉT, #√fÒ, áX¯«sY, mdt.˝≤eD´, mHé.ø±<äs¡j·T´, yÓT>∑\j·T´, ¬ø.lqT, ¬ø.mÁs¡u≤ãT, &ç.ã\sêyéT, yÓ+ø£fÒwt, ÁøÏwüíj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

H˚{Ï qT+∫ Áo\ø°Î yÓ+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$Tyê] Áã¨à‘·‡yê\T

ôV’≤<äsêu<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ d”Œ&éu≤˝Ÿ s√*+>¥ Á{À|ò”`2012 sêÁwüºkÕúsTT b˛{°\T Ä~yês¡+ ø±∫>∑÷&É˝Àì ‘·T˝≤®uÛÑeHé <Ûäs¡àXÊ\˝À »s¡>∑qTHêïj·Tì, 17 õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q düTe÷s¡T 300 eT+~ u≤\u≤*ø£\T b˛{°\≈£î Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡ì @|” d”Œ&éu≤˝Ÿ nk˛dæj˚TwüHé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ãT<ä›es¡|ü⁄ lìyêdüsêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. n+&ÉsY`10, 12, 14, 16, 19 @fi¯¢ $uÛ≤>±˝À¢ b˛{°\T ø=qkÕ>∑T‘êj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T.

|ü]–, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝À y˚+#˚dæe⁄qï Áo\ø°ÎyÓ+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T yê] ø£˝≤´D Áã¨à‘·‡yê\T ás√E qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·Tqï≥T¢ Ä\j·Tø£$T{° ás√E ‘Ó*|æ+~. Bì ø√dü+ @s¡Œ≥¢˙ï |üPs¡ÔsTTq≥T¢ yÓ\¢&ç+∫+~. eT÷&ÉT s√E\bÕ≥T »]π> Áã¨à‘·‡yê˝À¢ uÛÑ≈£îÔ\T ô|<ä›jÓT‘·TÔq bÕ˝§ZHê\ì Ä\j·T ø£$T{° düuÛÑT´\T ø√sês¡T. ás√E kÕ«$Tyê]øÏ n_Ûùwø£+, s¡ø£Ôã+<Ûäq+, k˛eTyês¡+ <Ûä«C≤s√Vü≤D+, $wüßí düVü≤ÁdüHêeT+, ≈£î+≈£îe÷s¡Ãq, kÕ+düÿè‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T, ∫e]s√C…’q eT+>∑fi¯yês¡+ y˚<ä|üsƒ¡q+, kÕ«$Tyê]øÏ ø°åsê_Ûùwø£+, ø£˝≤´D+ »s¡>∑qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

πs|ü⁄ ø£$düÁe÷{Ÿ H√] |ü⁄s¡kÕÿs¡ Á|ü<ëq+

$<ë´s¡Tú\≈£î uÀ<Ûäq, ñ|üø±s¡ Á|ü<äs¡Ùq

ôV’≤<äsêu<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üU≤´‘· #ê]Á‘·ø£ qe˝≤ s¡#·sTT‘· ø£$kÕÁe÷{Ÿ H√]q]‡+Vü≤XÊÁdæÔ »j·T+‹ì H√Çs¡ |ü⁄s¡kÕÿs¡ Á|ü<ëH√‘·‡yêìï áHÓ\ 6q kÕj·T+Á‘·+ ø£fi≤düTu≤“sêe⁄ ø£fi≤y˚~ø£ ÁbÕ+>∑D+˝À ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. H√] q]‡+Vü≤àXÊÁdæÔ #Ûê]≥ãT˝Ÿ Á≥düTº Ä<Ûä«s¡´+˝À »]π> á ø±s¡´Áø£eT+˝À ªø√eT\ kÕVæ≤r e\¢uÛÑ &Ü.ø√&É÷s¡T Á|üuÛ≤ø£s¡¬s&ç¶μì H√] |ü⁄s¡kÕÿs¡+‘√ dü‘·ÿ]kÕÔeTì Á≥düTº e´ekÕú|ü≈£î&ÉT H√] düTÁãVü≤àD´XÊÁdæÔ ‘Ó*bÕs¡T. Ç<˚ y˚~ø£ô|’ |ü⁄qï+CÀ´‹ yêdüT≈£î H√] j·TTe s¡#·sTT‘· Áb˛‘ê‡Vü≤ø£ |ü⁄s¡kÕÿsêìï n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T.

y˚T&ÉÃ˝Ÿ, |òæÁãe] 4, (düTes¡íyês¡Ô) : y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝À õ˝≤¢ ñqï‘· u≤\\ bÕsƒ¡XÊ\˝À X¯ìyês¡+ uÀ<Ûäq, ñ|üø±s¡ Á|ü<äs¡Ùq »]–+~. u≤\\ ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ |ü]~Û˝À 8 Á|üuÛÑT‘·«, ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡Tú\T á Á|ü<äs¡Ùq˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. bÕsƒê´+XÊ\T dü+ã+~Û+∫q \]ï+>¥ yÓT{Ï]j·T˝Ÿ, bÕ+ô|¢{Ÿ‡, {°∫+>¥ e+{Ï n+XÊ\ $<ë´s¡Tú\≈£î #·÷&É#·ø£ÿì @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ $<ë´~Ûø±] \øå±à¬s&ç¶, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, ‘√{Ï $<ë´s¡Tú\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT sêÁwüºkÕúsTT d”Œ&éu≤˝Ÿ b˛{°\T

πs|ü{Ï qT+∫ C…’\T˝À U…’B\≈£î bò˛Hé yÓdüT\Tu≤≥T ôV’≤<äsêu<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : #·s¡¢|ü*¢ πø+Á<ä ø±sê>±s¡+˝À dü+düÿs¡D˝À uÛ≤>∑+>± U…’B\≈£î ø£*Œ+#·qTqï bò˛Hé kÂø£s¡´+ k˛eTyês¡+ qT+∫ neT\T˝ÀøÏ sêqT+~. yêdüÔyêìøÏ á HÓ\ 1 qT+∫ neT\T #˚j·÷\ì ‘=\T‘· uÛ≤$+#ês¡T. nbÕŒ˝À Á|æ»Hé‡ &É÷´{° MT{Ÿ ñqï+<äTq yêsTT<ë y˚XÊs¡T. á ÁbÕC…≈£îº #·s¡¢|ü*¢ πø+Á<ä ø±sê>±s¡+˝À $»j·Te+‘·+ nsTT‘˚ sêÁwüº yê´|üÔ+>± neT\T #˚ùd+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡T. B+‘√ U…’B\≈£î ‘·eT ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ e÷{≤¢&ÉT≈£îH˚ neø±X¯+ <äø£ÿqT+~.

πs|ü⁄ ‘·qàsTT qè‘ê´+»* ôV’≤<äsêu<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : qè‘·´ <äs¡ŒD Ä<Ûä«s¡´+˝À áHÓ\ 6e ‘˚Bq ≈£îe÷] ø=e«* ‘·qàsTT ≈£L∫|üP&ç qè‘ê´+»* ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Ä dü+düú ìsê«Vü≤≈£î&ÉT XÊ´yéTdüT+<äsY ‘Ó*bÕs¡T. &Ü.ns¡ΔHêØX¯«s¡+ yÓ+ø£{Ÿ e<ä› Hê≥´ •ø£åD bı+~q ‘·qàsTT |ü\T ≈£L∫|üP&ç qè‘·´ n+XÊ\qT Á|ü<ä]ÙkÕÔs¡Hêïs¡T. Ábı.düT<äs¡ÙHédæ+>¥, düe÷#ês¡ XÊK ø£$TwüqsY _.yÓ+ø£fÒX¯+ ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

{°mHémdtm|òtò ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : m©“q>∑sY qjÓ÷»ø£es¡Z+ {°mHémdtm|òt ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ {°&û|” ø±sê´\j·T+˝À »]–+~. ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ÇHé#Ûê]® md”‡ ø£èwüíÁ|ükÕ<é, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T j·TTe‘· n<Ûä´≈£åî&ÉT >∑DÒwt>∑T|üÔ e÷»s¡j·÷´s¡T. |ü\T n+XÊ\T #·]Ã+#ês¡T. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ {°mHémdtm|òt ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ á HÓ\ 7q X¯+cÕu≤<é˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

Ä~yês¡+ 5, |òæÁãe] 2012

;CÒ|”‘√ ø£\eø£b˛e&É+ qwüº+ ø£*–+∫+<ë? ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki lLiLi≤R∂VÆ™s[á ©yáVgRiV ™´sLRiNRPV À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªyFyLÌkiª][ F~ªRΩVÚ NRP÷¡gji D©yı ªRΩμR∂©´sLiªRΩLRi xmsLjiflÿ™´sWÕ˝‹[ μy¨sNTP μR∂WLRiLigS DLi≤R∂≤R∂Li ©´sxtÌsQLi NRP÷¡gjiLiøR¡μR∂©´sı À≥ÿ™´s©´s BxmsˆV≤R∂V …”¡≤T∂zms ˙ZaP[fl·VÕ˝‹[ ©´sáVgRiVª][Liμj∂. ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ ™y«fi }ms∏∫∂V ˙xmsÀ≥œ¡Vªy* ¨sNTP …”¡≤T∂zms @Li≤R∂gS DLiÆ≤∂[μj∂. @xmsˆ…˝‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ øR¡˙NRPLi ºΩxmsˆVªRΩV©yıLRiÆ©s[™yLRiV. NS¨s gRiV«¡LSª`Ω Õ‹[ ™´sVªRΩ NRPᕶ¶¶Ã¡ @©´sLiªRΩLRiLi ’¡¤«¡zms NTP N]LiªRΩ μR∂WLRiLi @™´s≤R∂Li ALRiLi’≥¡Li¿¡Liμj∂. lLiLi≤R∂VÆ™s[á ©yáVgRiVÕ‹[ NRPW≤y F~ªRΩVÚ N]©´srygjiLi¿¡©y, A xqsLi™´sªRΩ=LRiLi «¡Ljigji©´s Fs¨sıNRPáՋ[ J»¡≠sV ªRΩLS*ªRΩ ’¡¤«¡zmsNTP xmspLjiÚgS μR∂WLRiLi @™y*á¨s …”¡≤T∂zms ¨sLÒRiLiVVLiøR¡VNRPVLiμj∂.A xqsLigRiºΩ @Õÿ DLi¿¡æªΩ[ ’¡¤«¡zmsª][ F~ªRΩVÚ N]©´srygji DLi¤…¡[ , æªΩáLigSfl· @LiaRPLi NS¨s, BªRΩLRi @LiaSá ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NS¨s ’¡¤«¡zms ªRΩ™´sV @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV xmsLjigRifl·©´sÕ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV¨s DLiÆ≤∂[μR∂©´sıμj∂ INRP ≠sZa˝P[xtsQfl·. μk∂¨sNRP©yı ™´sVV≈¡˘Q\Æ™sV©´sμj∂ «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[ INRP ˙xmsμ≥y©´s LS«¡NUP∏R∂V FyLÌki …”¡≤T∂zmsNTP @Li≤R∂gS DLiÆ≤∂[μR∂¨s, @xmsˆ…˝‹[ \Æ™s.Fs£qs.LS«¡ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS ¬ø¡[zqs©´s F°LS»¡LiÕ‹[ ’¡¤«¡zms gRi…Ì”¡gS xqsx§¶¶¶NRPLjiLi¬ø¡[μR∂¨s, μy¨s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi NSLi˙lgi£qs \|ms xmsÆ≤∂[μR∂¨s , @xmsˆÆ≤∂[ A FyLÌkiÕ‹[ INRP AÕ‹[øR¡©´s ™´s¬ø¡[ËμR∂¨s, ¤Õ¡[μy Æμ∂[aRP ™y˘xmsÚLigS INRP DμR∂˘™´sVLiÕÿ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP Ary‰LRiLi DLiÆ≤∂[μR∂¨s, ZNP[™´sáLi lLiLi≤R∂V LSuÌy˚áZNP[ xmsLji≠sVªRΩ\Æ™sV, ≠sVgji÷¡©´s ø][»˝¡ @LiªRΩgS  ¡Ã¡Li ¤Õ¡[¨s ™y™´sVxmsOSQáª][ Æ™s◊˝¡©´sLiμR∂V©´s Fs™´sLjiNTP ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi NRPágRi¤Õ¡[μR∂¨s æªΩáLigSfl·NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s INRP FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ @©yıLRiV.@LiæªΩ[NSNRP æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki @™´sNSaRP™yμR∂ FyLÌki @©´sı ™´sVV˙μR∂ NRPW≤y xmsÆ≤∂[μj∂ NSμR∂¨s A∏R∂V©´s @©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ BxmsˆV≤R∂V G≠sV ¬ø¡[∏R∂VgRi ÷¡lgi[μj∂ ¤Õ¡[μR∂¨s, BNRP ’¡¤«¡zmsª][ NRP÷¡}qs @™´sNSaRP#Æ™s[V Bxmsˆ…˝‹[ DLi≤R∂μR∂¨s A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS ™´sVVzq˝sLi \Æ™sV©yLÌki ©y∏R∂VNRPVáV N]LiμR∂LRiV FsNRPV‰ ™´sgS C ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li Õ‹[ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WFyLRi¨s @Li…ÿLRiV.™´sVVzq˝sLiá J»˝¡V F~LiμR∂≤y¨sNTP ¬ø¡[zqs©´s ˙xms∏R∂VªRΩıLi 2009Õ‹[ |msμÙR∂gS Dxmsπ∏∂WgRixms≤R∂¤Õ¡[μR∂¨s N]LiμR∂LRiV …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. À≥ÿLRiºdΩ∏R∂V «¡©´sªy FyLÌkiª][ F~ªRΩVÚ N]©´srygji DLi¤…¡[ FsÕÿ DLiÆ≤∂[μR∂©´sıμy¨s\|ms FyLÌkiÕ‹[ N]LiμR∂LRiV Æ©s[ªRΩáV AxqsNTPÚNRP LRi\Æ™sV©´s ™y˘≈¡˘Ã¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ’¡¤«¡zms F~ªRΩVÚ ™´sμR∂áVNRPV©yı, \Æ™sV©yLÌkiáV …”¡≤T∂zms \Æ™sxmso LS¤Õ¡[μR∂¨s, μy¨sNTP NSLRifl·Li ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS LS«¡ ZaP[≈¡LRilLi≤ÔT∂ \Æ™sV©yLÌkiáNRPV ©yáVgRiVaSªRΩLi Lji«¡lLi[*xtsQ©˝´sV ºdΩxqsVNRPVLS™´s≤R∂™´sV¨s @Li»¡V©yıLRiV.

j·T÷ìe]‡{° ˝…’ÁuÒØ\qT Ç+≥sYHÓ{Ÿ‘√ nqTdü+<ëq+ #˚j·÷* >∑∫ÃuÖ*, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : ñqï‘· $<Ûä´˝À Ç+≥sYHÓ{Ÿ bÕÁ‘· ÄVü≤«ì+#·<ä>∑Z<äì ø±˝ÒJjÓ÷{Ÿ m&É÷´πøwüHé ø£$TwüqsY düTì‘ê nHêïs¡T. e÷<ë|üPsY n+uÒ<äÿsY $X¯«$<Ûë´\j·T+˝À ÇHébÕ´ø˘º Ä|t es¡˝Ÿ¶ yÓ’&éyÓuŸ ÄHé ˝…’Áu…] nH˚ n+X¯+ô|’ H˚wüq˝Ÿ ôd$TqsY ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n~∏‹>± düTì‘· Vü≤»¬s’ Á|üdü+–+#ês¡T $X¯«$<Ûë´\j·÷\ ˝…’Áu…]\qT Ç+≥sHÓ{Ÿ‘√ nqTdü+~+#ê\ì, ‘·<ë«sê Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± ñqï‘· $<Ûë´qT nu≤´dæ+#˚yê]øÏ ñ|üjÓ÷>∑ø£s¡+>± ñ+≥T+<äHêïs¡T. e÷s¡T‘·Tqï |ædæú‘·T\≈£î nqT>∑Tq+>± edüTÔqï Ä<äTìø£ |ü]C≤„êHêìï $<Ûë´s¡Tú\T, n<ë´|ü≈£î\T, ˝…’ÁuÒ] j·THé\T, n+~|ü⁄#·TÃø√yê\Hêïs¡T. e]‡{Ï yÓ’dt #êq‡\sY &Üø£ºsY Á|üø±XŸ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $X¯«$<Ûë´\j·T+˝À #·~y˚ $<Ûë´s¡Tú\≈£î Ç+≥sYHÓ{Ÿ kÂø£s¡´+ nìï y˚fi¯\ n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥T+<äHêïs¡T. Ä<äTìø£ $<Ûë´$<ëHêìï ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î Ç+≥sYHÓ{Ÿ kÂø£s¡´+ n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·≥+ #ê˝≤ nedüs¡eTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Áb˛ù|düsY #·+Á<äX‚KsYsêe⁄, &Üø£ºsY düs√» ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

lìyêdüT\T≈£î |òüTq düHêàq+ X‚]*+>∑+|ü*¢, |æÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : X‚]*+>∑+|ü*¢ õ˝≤¢|ü]wü‘Y ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ Á|ü<Ûëq ñbÕ<ë´j·TT&ç>± |üì#˚dæq ÄsY.lìyêdüT\T |ü<äM$s¡eTD dü+<äs¡“+>± Äj·TqqT |òüTq+>± dü‘·ÿ]+#ês¡T. áø±s¡´Áø£e÷ìøÏ myÓT´˝Ò´ m+._Ûø£å|ü‹ j·÷<äyé, myÓT´©‡ »Hês¡ΔHé¬s&ç¶\T Vü≤»¬s’ Äj·TqqT n_Ûq+~+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± myÓT´˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡TÔ\qT n‘·T´‘·ÔeT kÕÔsTT˝À ì*ù|~ ñbÕ<ë´j·TT˝Òqì ~ì˝À lìyêdüT\ ùdyê ÄyÓT>±yÓTÆ+<äì Äj·Tq ø√ìj·÷&Üs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À |üP\ s¡M+<äsY, #Óqïj·T´, m+Çz.X¯+ø£sY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

nÁø£eT ìsêàD≤\ ‘·ìF $Tj·÷|üPsY, |æÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : $Tj·÷|üPsY˝Àì |ü\T Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤˝À¢ nÁø£eT+>± ì]à+∫q Çfi¯¢qT ¬sy˚q÷´ n~Ûø±s¡T\T |ü]o*+#ês¡T. |üfÒ˝Ÿ#Ós¡Te⁄, düπs«q+ãsY 70, 100, 44, 159\˝À Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤\˝Àì nÁø£eT ìsêàD≤\qT ø=ìï+{Ïì ø£ø=ìï+{Ïì ≈£L*à y˚XÊs¡T. ˝≤´+&é Ábıf…ø£åDY ôd˝Ÿ n~Ûø±] kÕsTT\T, &ç|üP´{° ‘êVü≤dæ˝≤›sY dü‘·´Hêsêj·TD, X‚]*+>∑+|ü*¢ eT+&É\ ‘êVü‰dæ˝≤›sY düTu≤“sêe⁄\ düeTø£å+˝À nÁø£eTHê\qT H˚\eT≥º+ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤\˝À me¬s’q nÁqø£eT ìsêàD≤\qT #˚|ü&ç‘˚ yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T ‘·|üŒeì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

‘Ó\+>±D kÕ~Û+#˚es¡≈£î ñ<ä´$TkÕÔ+ #·+<ëq>∑sY, |æÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘Ó\+>±D b˛sê≥+ #·\¢ã&˚~ ø±<äì, Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêwüº+ kÕ~+#˚+‘·es¡≈£î ñ<ä´e÷ìï Äù|~˝Ò<äì X‚]*+>∑+|ü*¢ {°ÄsYmdt Ç+#ê]® ø√+&Éø£˝Ÿ X¯+ø£sY>ö&é nHêïs¡T. C…’‘Ó\+>±D dæìe÷ $&ÉT<ä\ dü+<äs¡“+>± #·+<ëq>∑sY˝Àì ^‘ê B∏jÓT≥sY e<ä› ‘Ó\+>±D yê<äT\T, n_Ûe÷qT\T y˚T<ëe⁄\T nø£ÿ&É≈£î #˚s¡Tø√ì ‘·eT Vü≤s긋πsø£\qT e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. X‚]*+>∑+|ü*¢ {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T, ‘Ó\+>±D yê<äT\T uÛ≤Ø m‘·TÔq dæìe÷ B∏jÓT≥sY≈£î ‘·s¡*e∫à dæìe÷ ‹\øÏ+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À ndü¢+, s¡M+<äsY j·÷<äyé, eT˝≤¢¬s&ç¶, kÕj·Tqï, lìyêdt#ê], o‘·˝Ÿdæ+>¥, sêCÒ+<äs¡ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.


Ä~yês¡+ 5, |òæÁãe] 2012

H˚&ÉT qTe÷sTTwt˝À yÓ˝ŸuÒ; c˛ ôV’≤<äsêu<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : m–®_wüHé(qTe÷sTTwt)˝À Ä~yês¡+ yÓ˝Ÿ uÒ; c˛ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ m–®_wüHé kıôd’{° dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù ÄsY.düTUÒwt¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á c˛˝À ∫Hêïs¡T\≈£î ìs¡«Væ≤+#˚ ôV’≤{Ÿ n+&é yÓsTT{Ÿ˝À ¬>\Tbı+~q yê]øÏ ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒkÕÔeTHêïs¡T. m–®_wüHé yÓTÆ<ëq+˝Àì >±+BÛ ôd+{ÏqØ Vü‰˝Ÿ˝À eT<Ûë´Vü≤ï+ 3 >∑+≥\≈£î c˛ ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ ˝À|ü⁄ ∫Hêïs¡T\≈£î e÷Á‘·y˚T c˛˝À Á|üy˚X¯eTT+≥T+<äHêïs¡T.

H˚&ÉT sêeT|üŒ Ä\j·T $•wüº‘·ô|’ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡ ôV’≤<äsêu<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : 800 @fi¯¢ ÁøÏ‘·+ n<äT“¤‘· ø£˝≤K+&Ü\‘√ ì]à+∫q es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝Àì sêeT|üŒ <˚yê\j·T+ Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡¢ø£å´+ e\¢ ø£qTeTs¡T>∑j˚T´ Á|üe÷<äeTT+<äì e÷J &ûJ|” ù|sê«s¡+ sêeTT\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üeTTK •˝≤Œø±s¡T&ÉT Hê>∑sêE, Hê´j·Tyê~ m˝≤¢¬s&ç¶\T ªsêeT|üŒqT s¡øÏå+#·T≈£î+<ë+μ nqï n+X¯+ô|’ @sêŒ≥T #˚dæq düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêeT|üŒ Ä\j·T $•wüº‘·qT, ø£fi≤dü+|ü<äqT ø±bÕ&˚˝≤ Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î á HÓ\ 5q Ä~yês¡+ Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› #Ûêj·÷ ∫Á‘·Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Hê>∑sêE, m˝≤¢¬s&ç¶\T ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+ ôV’≤<äsêu<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : l y˚+ø£fÒX¯«s¡ bÕ*øÏ¢ìø˘ Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 5q sê+q>∑sY sêe÷\j·T+ M~Û m<äTs¡T>± ñ∫‘· yÓ’<ä´ •_s¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ &Üø£ºsY |”M¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Ç+<äT˝À wüß>∑sY, ;|”, >∑T+&Ó ‘·~‘·s¡ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫ dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T ÇkÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T. ñ<äj·T+ 10 qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\ es¡≈£î ø=qkÕπ> á •_s¡+˝À nb˛˝À d”ìj·TsY ø±]¶j·÷\õdtº ãÁBHêsêj·TD, lìyêdt¬s&ç¶\T bÕ˝§Z+{≤s¡ì ‘Ó*bÕs¡T. $esê\≈£î bò˛Hé: 8125660637, 9290520339 HÓ+ãsY˝À dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T.

πs|ü{Ï qT+∫ ªπøM s¡eTDμ sêÁwüºkÕúsTT Hê≥ø√‘·‡yê\T ôV’≤<äsêu<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : ¬ø.$.s¡eTD wüwæ˜|üP]Ô dü+<äs¡“¤+>± sêÁwüºkÕúsTT˝À áHÓ\ 6e ‘˚B qT+∫ 8e ‘˚B es¡≈£î Hê≥ø±\qT s¡M+Á<äuÛ≤s¡‹˝À düyÓTÆø£´uÛ≤s¡‹, #Ó’‘·q´ ÄsYº ~∏j˚T≥sY dü+j·TTø±Ô<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. 6e ‘˚B lHê<∏äT&ÉT |ü<ä´Hê≥ø£+ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n‹~∏ ñ|ü eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤, 7, 8 ‘˚B˝À¢ Hê≥ø±\T+{≤j·THêïs¡T.

πs|ü{Ï qT+∫ |òü⁄&é ÁbÕôddæ+>¥ô|’

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

me÷àsY ÁbÕC…≈£îºì ‘·ø£åD+ s¡<äT› #˚j·÷*

md”‡ eØZø£s¡D _\T¢ Á|üy˚X¯ô|{≤º*

u≤~Û‘· dü+|òüT+ Á|ü‹ì<ÛäT\T

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : bÕs¡¢yÓT+≥T˝À md”‡ eØZø£s¡D _\T¢qT Á|üy˚X¯ ô|≥º≥+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ $|òü\yÓTÆ+<äì me÷àØŒmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT eT+<äø£èwüí e÷~>∑ nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ eT+&É\+˝Àì Vü‰J|ü*¢ Á>±eT+˝À »]–q ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± kÕúìøÏ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. _\T¢ Á|üy˚X¯ô|≥ºq+<äT≈£î ìs¡düq>± á HÓ\ 11, 12e ‘˚B˝À¢ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ >∑+&çù|≥˝À me÷àØŒmdt sêh $düèÔ‘· kÕúsTT ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. á HÓ\ 20qT+∫ e÷~>∑\qT #Ó’‘·q´|ü]#˚+<äT≈£î j·TT<äΔuÛÒ] s¡<∏äj·÷Á‘·qT ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢˝Àì |”˝Òs¡T qT+∫ ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. eØZø£s¡D _\T¢qT bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Á|üy˚X¯ô|≥º{≤ìøÏ eTTK´ eT+Á‹, ñ|ü eTTK´eT+Á‹, |”d”d” n<Ûä´≈£åî\T πø+Á<ä+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘˚yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. sêuÀj˚T ñ|ü mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt≈£î e´‹πsø£+>± me÷àØŒmdt |üì #˚düTÔ+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ ø√dü+ sêJHêe÷ #˚dæq yê]πø ñ|ü mìïø£˝À¢ me÷àØŒmdt eT<䛋düTÔ+<äHêïs¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY nôd+;¢ d”≥TqT eTTdæ¢+\≈£î πø{≤sTT+#ê\ì, |üs¡ø±\ nôd+;¢ d”≥TqT ;d”\≈£î πø{≤sTT+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : ÁbÕC…≈£îº˝À¢ nÁø£e÷\T »]–‘˚ m+<äT≈£î s¡<äT› #˚j·Ts¡qï ◊@mdt n~Ûø±s¡T\ dü+|òüT+ &çe÷+&é≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·˝§–Z, me÷àsY ÁbÕC…≈£îºì ‘·ø£åD+ s¡<äT› #˚j·÷\ì Ä dü+düú u≤~Û‘·T\ dü+|òüT+ ø√]+~. dæ˙ q≥T&ÉT ø£èwüí‘√bÕ≥T eT]ø=+‘·eT+~ |ü\T≈£îã&ç ñqïyê]øÏ me÷àsY uÛÑ÷eTT˝À¢ $TqVü‰sTT+|ü⁄ Ç#êÃs¡ì, ‘·eT≈£î e÷Á‘·+ Çe«˝Ò<äì me÷àsY u≤~Û‘·T\ dü+|òüT+ Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚dæ+~. ¬s’‘·T\ uÛÑ÷eTT˝À¢ >√˝ŸŒ¤ ø√s¡Tº\T ø£&ç‘˚ me]øÏ ˝≤uÛÑeT+≥÷ Ä dü+|òüT Á|ü‹ì~Û &Ü.sêCÒ+Á<ä Á|ü•ï+#ês¡T. eT+Á‹øÏ ‘Ó*j·T≈£î+&Ü Jy√ Çe«&É+ kÕ<Ûä´+ ø±<äì, Bìô|’ d”;◊ <äèwæº kÕ]+∫ eT+Á‘·T\q ≈£L&Ü ◊@mdt\ e÷~]>±H˚ d”;◊ ø±sê´\j·÷ìøÏ |æ*|æ+∫ $#ês¡D #˚|ü{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. me÷àsY ÁbÕ|üغdt˝À ‘·q≈£îqï $˝≤¢qT yÓq≈£îÿ Ç#˚ÃkÕÔq+≥÷ Á|üø£{Ï+∫q eT+Á‹ ^‘ê¬s&ç¶, Ä $˝≤¢ me]øÏ Ç#êÃs√ #ÓbÕŒ\Hêïs¡T. me÷àsY ≈£î+uÛÑø√D+˝À n|üŒ{Ï d”m+ yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ eTTK´ bÕÁ‘· ñ+<äì Äs√|æ+#ês¡T.

yê¬s¶HéqT düôdŒ+&é #˚j·÷\ì $<ë´s¡Tú\ <Ûäsêï |òüTq+>± eT>∑÷›yéT 102e »j·T+‹ ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : sê+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ X¯+ø£sY|ü*¢˝Àì mdtd” u≤\Ts¡, u≤*ø£\ edü‹ >∑èVü‰\ yê¬s¶Hé |ü<äàqT $<ÛäT\ qT+∫ ‘·|æŒ+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô $<ë´s¡Tú\T Ä+<√fi¯q≈£î ñ|üÁø£$T+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À ìyêdüeTT+≥Tqï ÄyÓT HÓ\ s√E\˝À ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ e÷Á‘·y˚T Vü‰düº˝Ÿ≈£î e∫ÃyÓfi≤¢s¡ì, Vü‰düºfi¯¢˝À ‘·eT≈£î mH√@ï düeTdü´\THêïj·Tì, uÛÀ»q+ ≈£L&Ü dü]>±Z ô|≥º&É+ ˝Ò<äì $<ë´s¡Tú\T ‘Ó*bÕs¡T. ¬s+&ÉT Vü‰düºfi¯¢˝Àq÷ <ë<ë|ü⁄ e+<äeT+~ |æ\¢\THêïs¡T. yês¡+‘ê kÕúìø£ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï #˚düTÔHêïs¡T.

eTVü‰ø£$øÏ ìyêfi¯ó\T ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä<ÛäTìøÏ ñs¡÷› eTVü‰ø£$ eT>∑÷›+ yÓTTVæ≤j·TTB›Hé »qà~ì dü+<äs¡“¤+>± q>∑s¡+˝Àì {≤´+ø˘ã+&éô|’ ñqï Äj·Tq $Á>∑Vü‰ìøÏ d”|”◊ Hêj·T≈£î\T ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. ù|<ä, ã&ÉT>∑T esêZ\ ø√dü+ b˛sê≥+ #˚dæq eT>∑÷›+ nH˚ø£kÕs¡T¢ C…’\T≈£î yÓfi≤¢s¡ì d”|”◊ m+|” nJCŸ bÕcÕ #ÓbÕŒs¡T. Äj·Tq ÄX¯j·TkÕ<Ûäq ø√dü+ n$˙‹ì ìs¡÷à*+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTì nHêïs¡T.

düeTdü´\ìï |ü]wüÿ]kÕÔ: ø±s=Œπs≥sY

ñ∫‘· •ø£åD ÁbÕs¡+uÛÑ+ ôV’≤<äsêu<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« Ä]úø£ düVü≤ø±s¡+‘√ H˚wüq˝Ÿ Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt yÓTÆÁø√, kÕà˝Ÿ, MT&çj·T+ m+≥sYÁô|’C…dt Ä<Ûä«s¡´+˝À sêCÒ+Á<äq>∑sY˝Àì mHé◊ÄsY&û Äes¡D˝À >∑\ s¡÷s¡˝Ÿ f…ø±ï\J bÕs¡Tÿ˝À HÓ\ s√E\ bÕ≥T |òü⁄&é ÁbÕôddæ+>¥ô|’ ñ∫‘· •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤düTÔqï ìsê«Vü≤≈£î\T Á|üø±XŸ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. 18 qT+∫ 25 dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄ j·TTer j·TTe≈£î\T á •ø£åD≤ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqe#·ÃHêïs¡T. ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5>∑+≥\ es¡≈£î á •ø£åD ø=qkÕ>∑T‘·T+<äHêïs¡T. á HÓ\ 6 qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ •ø£åD k˛j·÷;Hé ñ‘·Œ‘·TÔ\ (bı&ÉT\T, bÕ|ü&é‡, kÕdt, C≤yéT, |ü#·Ã&ç, e&çj·÷\T, kÕïø˘‡)˝À •ø£åD Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Ç‘·s¡ $esê\≈£î 9193175774, 9676493465 q+ãs¡¢˝À dü+Á|ü~+#·e#·ÃHêïs¡T.

H˚&ÉT e÷~>∑ eTVü‰düuÛÑ ôV’≤<äsêu<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : sêqTqï bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚XÊ˝À¢ sêC≤´+>∑ dües¡D <ë«sê md”‡ ]»πs«wüqT¢ ø£*Œdü÷Ô πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô á HÓ\ 5q Ç+~sêbÕsYÿ e<ä› ô|<ä› m‘·TÔq sêÁwüºkÕúsTT e÷~>∑ eTVü‰düuÛÑqT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ me÷àØŒmdt e´ekÕú|üø£ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |æ.ø£èbÕø£sY e÷~>∑, n<Ûä´≈£åî&ÉT sêsTTø£+{Ï sê+<ëdt\Tm ‘Ó*bÕs¡T. á eTVü‰düuÛÑ≈£î sêÁwüº yê´|üÔ+>± y˚˝≤~ eT+~ ‘·s¡*edüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> $$<Ûä <ä[‘· dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T düT+ø£bÕø£ <˚ej·T´, ÄsY.C….Á|üø±XŸ, $.C….\ø£åàDsêe⁄, õ.∫{Ϻu≤ãT, sƒê≈£LsY, |æ.yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, ∫+‘·kÕ«$T, ¬ø.#·+Á<äqï, {Ï.»j·TsêyéT, |æ&ÉeT]Ô s¡$, y˚TØ≈£îe÷] ‘·~‘·s¡T\T eTVü‰düuÛÑ≈£î Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

7

≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): n_Ûeè~› |üqT˝À¢ HêD´‘ê Á|üe÷Hê\T bÕ{Ï+#·≈£î+fÒ #·≥º|üs¡+>± ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì >∑Ts¡TeT÷]Ô q>∑sY˝À 10 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ yÓTT<ä\T ô|{Ϻq n+&ÉsYÁ>ö+&é Á&Ó’H˚J |üqT\qT X¯ìyês¡+ Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ø±s=Œπs≥sY u§&ÉT¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ &ç$»HéqTï Ä<äs¡Ùe+‘·+>± r]à ~<äT›≥≈£î ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚düTÔHêïqì nHêïs¡T. n_Ûeè~› |üqT\ $wüj·T+˝À ø±+Á{≤ø£ºs¡T¢, dü+ã“+~‘· n~Ûø±s¡T\T C≤Á>∑‘·Ô>± |üì #˚dæ Á|ü»\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ø£\>∑≈£î+&Ü HêD´‘ê Á|üe÷D≤\T bÕ{Ï+#·T≈£î+≥T n_Ûeè~› |üqT\qT |üP]Ô #˚j·÷\ì ‘Ó*bÕs¡T. sêuÀj˚T ã&Ó®{Ÿ qT+∫ $T>∑‘ê ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñqï düeTdü´\qT ≈£L&Ü |üP]Ô #˚sTTkÕÔqì kÕúì≈£î\≈£î Vü‰MT Ç#êÃs¡T. >∑Ts¡TeT÷]Ô q>∑sY˝À <˚yê\j·T+ düMT|ü+˝À ñqï uÀsY yÓ˝Ÿ≈£î eTs¡eT‘·TÔ\T #˚sTT+∫ ˙{Ï kÂø£sê´ì ø£*ŒkÕúqì ‘Ó*bÕs¡T. á $wüj·÷ìï yÓ+≥H˚ á.á. yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢‘√ e÷{≤¢&ç Ä~Ûyês¡+ es¡≈£î uÀsY yÓ˝ŸqT u≤>∑T#˚dæ yê] düeTdü´qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî&ÉT &ç.düTuÛ≤sêe⁄, õ˝≤¢ Hêj·T≈£î&ÉT u≤\j·T´, kÕúìø£ Hêj·T≈£î&ÉT yÓ÷Vü≤Hé˝≤˝Ÿ, yês¡T¶ yÓT+ãs¡T¢ j·÷<ä–], eTJsYu≤sTT, |ü⁄wüŒe‹ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üeTTK ø£$, s¡#·sTT‘· eT>∑÷›yéT yÓTTVæ≤j·TTB›Hé 102e »j·T+‹ ø±s¡´Áø£eT+ {≤+ø˘ã+&é ô|’q ñqï Äj·Tq $Á>∑Vü≤+ e<ä› |òüTq+>± »]–+~. d”|”◊ q>∑s¡ ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT nJCŸuÛ≤cÕ eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. eT>∑÷›yéT ñs¡÷›˝À #·ø£ÿ{Ï ø£$‘·«+ sêj·T≥y˚T ø±≈£î+&Ü nH˚ø£ s¡#·q\T #˚dæq eTVü‰ø£$ nì ø=ìj·÷&Üs¡T. ø±]àø£ s¡+>∑+˝À nH˚ø£ ùde\+~+#ês¡ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. H˚{Ï j·TTe‘·s¡+ eT>∑÷›yéT ÄX¯j·÷\ø£qT>∑TD+>± |üì#˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À &Ü.düT<Ûëø£sY, $.mHé.uÀdt, m+.qs¡dæ+Vü‰sêe⁄, sêeTT\T j·÷<äyé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚T&Üs¡+ C≤‘·s¡≈£î Á|ü‘˚´ø£ ãdüT‡\qT @sêŒ≥T #˚dæq myÓTà˝Ò´ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): y˚T&Üs¡+ C≤‘·s¡ ø√dü+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û »>∑~Z]>∑T≥º qT+∫ Á|ü‘˚´ø£ Äغd” ãdüT‡\qT @sêŒ≥T #˚sTT+#êqì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é nHêïs¡T. sêÁwüº+˝ÀH˚ n‹ô|<ä› C≤‘·s¡ y˚T&Üs¡+ C≤‘·s¡≈£î ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´\T yÓ*¢ neTàyê]ì <ä]Ù+#·T≈£î+{≤s¡H˚ ñ<˚›X¯+‘√ es¡+>∑˝Ÿ Øõq˝Ÿ Äغd” n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+∫ Á|ü‘˚´ø£ ãdüT‡\ @sêŒ≥T #˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. »>∑~Z]>∑T≥º qT+∫ Á|ü‹ s√E Äغdæ ôdŒwü˝Ÿ ãdüT‡\T 7 Á{Ï|ü⁄Œ\T Á|üj·÷DÏkÕúj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. á neø±XÊìï kÕúìø£ Á|ü»\T ñ|üj˚T–+#·Tø√yê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 5e ‘˚~ qT+∫ 11e ‘˚~ es¡≈£î Äغd” ôdŒwü˝Ÿ ãdüT‡\T q&ÉTkÕúj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. »>∑~Z]>∑T≥º qT+∫ y˚T&Üs¡+ C≤‘·s¡≈£î ñ<äj·T+ 3.30 >∑+≥\≈£î, 4.30 >∑+≥\≈£î, 5.30, 6.30 >∑+≥\≈£î, sêÁ‹ 9.30, 10.30, 11.30 >∑+≥\≈£î ãdüT‡\T Á|üj·÷DÏkÕúj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.

m+.á.z Äø£dæàø£ ‘·ìF\T ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À eT<Ûë´Vü‰ï uÛÀ»q |ü<∏äø£+ düÁø£eT+>±, HêD´yÓTÆq b˛wüø±Vü‰s¡\‘√ ≈£L&çq uÛÀ»Hêìï $<ë´s¡Tú\≈£î n+<˚$<Ûä+>± ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì m+.á.z. #·+Á<ä|üŒ nHêïs¡T. s¡+>±¬s&ç¶ q>∑sY˝À Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À eT<Ûë´Vü‰ï uÛÀ»q |ü<∏äø£+ $wüj·T+˝À $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T kÕúì≈£î\T ô|<ä› m‘·TÔq Ä+<√fi¯q #˚•q $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. HêD´yÓTÆq b˛wüø±Vü‰sê\T $<ë´s¡Tú\≈£î n+~+#·&É+ ˝Ò<äì $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T X¯óÁø£yês¡+ bÕsƒ¡XÊ˝˝À n+<√fi¯q #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á $wüj·÷ìøÏ eT+&É\ m+.á.z #·+Á<ä|üŒ düŒ+~+∫ s¡+>±¬s&ç¶ q>∑sY˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\qT Äø£dæàø£+>± ‹ìF #˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± kÕúì≈£î\T $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ qT+∫ $wüj·÷\qT ùdø£]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ rdüT≈£î yÓ[¢ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#˚ $<Ûä+>± ø£èwæ #˚kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î düÁø£eT+>± HêD´yÓTÆq b˛wüø±sêìï n+~+#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤qì ‘Ó*bÕs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Ä~yês¡+ 5, |òæÁãe] 2012

Á&Ó’H˚J |üqT\≈£î myÓTà˝Ò´ X¯+≈£îkÕú|üq n$˙‹ eT+Á‘·T\ ∫{≤ºqT ◊mmdt\T $bÕŒ*: {°&û|” ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝À Á|üD≤[ø± Á|üø±s¡+>± n_Ûeè~› |üqT\T #˚|ü&ÉT‘·THêïqì ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq ÁoXË’\+>ö&é nHêïs¡T. ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ãVü≤<ä÷sY|ü*¢˝À 4 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ dædæ s√&ÉT¶ |üqT\T, ãVü≤<ä÷sY|ü*¢ $˝ÒCŸ˝À 3 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ ì]à+#·qTqï n+&ÉsY Á>ö+&é Á&Ó’H˚J |üqT\≈£î X¯ìyês¡+ X¯+KTkÕú|üq #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n_Ûeè~› |üqT\ $wüj·T+˝À HêD´‘ê Á|üe÷Hê\T bÕ{Ï+#·≈£î+fÒ ‘·–q #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝À @yÓTÆHê düeTdü´\T ñ+fÒ ‘·q <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêyê\ì ø=eTs¡j·T´ j·÷<äyé, m+.&ç.z. yÓ+ø£≥sê»´+, dü–&ç ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J m+|æ{°dæ ø£èwüí, sê»j·T´, e÷J düs¡Œ+#Y ÁoVü≤], á.z. ‘·~‘·s¡T\T u≤˝ŸsêCŸ j·÷<äyé, sêeTT>ö&é, q]‡+Vü‰, dü‘·Ôj·T´ >ö&é, bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : \Æ™sFs£qs x§¶¶¶∏R∂WLiÕ‹[ @≠s¨dsºΩ @˙NRP™´sWáNRPV Fyáˆ≤T∂©´s ™yLji ≠s™´sLSá©´sV Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV HFsFs£qs @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sVVLiμR∂VNRPV LS™yá¨s …‘¡≤U∂{ms N][LjiLiμj∂. ªRΩxmsˆV «¡LjigjiLiμR∂¨s IxmsˆVNRPVLi¤…¡[ xqsLjiF°μR∂¨s, ªRΩxmsˆVáV FsNRP‰Æ≤∂NRP‰≤R∂, Fs™´sLji ™´sÃ˝¡ «¡LjigSπ∏∂W Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøy÷¡= DLiμR∂¨s A FyLÌki Æ©s[ªRΩáV ™´sVLi≤R∂™´s Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*L`iLS™´so, À‹«Í¡Ã¡ g][FyáNRPXuÒylLi≤ÔT∂ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. aRP¨s™yLRiLi ™yLRiV ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ≠s≠sμ≥R∂ NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿÕ˝‹[ Àÿμ≥R∂V˘Q\¤Õ¡©´s ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV NRPW≤y ≠søyLjiLiøyá¨s @©yıLRiV. @≠s¨dsºΩ ™´sVLi˙ªRΩVáNRPV bPORPQ xms≤yáLi¤…¡[ HFsFs£qsáV ©Ø[LRiV æªΩLRi™yá¨s @©yıLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVá @≠s¨dsºΩ ™´s˘™´s•¶¶¶LSá©´sV HFsFs£qs¤Õ¡[ ¡∏R∂V»¡|ms…Ìÿá¨s, @xmsˆVÆ≤∂[ ©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. Fs™´sW¯L`iª][ Fy»¡V ≠s≠sμ≥R∂ xqs™´sV∏R∂WÕ˝‹[

πswüHé ø±s¡T¶\ |ü+|æD°\ C≤|ü´+ô|’ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ Ä+<√fi¯q ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿÕ‹[ lLi[xtsQ¨sLig`i ™´s˘™´sxqÛs @xqsÚ™´s˘xqsÚLigS DLiμR∂¨s NSLÔRiVáV D©´sı™yLjiNTP NRPWxms©˝´sV ¤Õ¡[™´s¨s, NRPWxms©˝´sV D©´sı™yLjiNTP lLi[xtsQ©±s B™´s*≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. rÌyN`P FyLiVVLi»˝¡ ™´sμÙR∂ FsáNÌSQ˚¨sN`P ªRΩWNRPxmso ∏R∂VLi˙ªyáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Liª][ xqsLRiVNRPV LRi™yflÿÕ‹[ g][Õfi™´sWÕfi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV.—¡Õ˝ÿ, ™´sVLi≤R∂á rÛyLiVVÕ‹[ «¡Ljilgi[ A•¶¶¶LRi xqsᕶ¶¶ NRP≠sV…‘¡c xqs™´sWÆ™s[aSáV xqs˙NRP™´sVLigS «¡LRigRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. N]ªRΩÚ lLi[xtsQ©±sNSLÔRiVá «ÿLki, NRPWxms©˝´sV xmsLizmsfl‘·Õ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ºdΩ˙™´s «ÿxms˘LiQ\|ms ˙xms«ÿ ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. N]ªRΩÚgS NRPWxms©˝´sV «ÿLki ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™yLjiNTP lLi[xtsQ©±s B™´s*≤R∂Liª][ Fy»¡V |msLi≤T∂Lig`iÕ‹[ DLi¿¡©´s μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡ N]ªRΩÚ NSLÔRiVáV «ÿLki ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. @¨sı ™´sVLi≤R∂á rÛyN`P FyLiVVLi»˝¡ ™´sμÙR∂ FsáNÌSQ˚¨sN`P ªRΩW¨sNRP ∏R∂VLi˙ªyá©´sV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV NRPXztsQ ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLi μy*LS —¡Õ˝ÿÕ‹[ 3.69 áORPQá NSLÔRiVáV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s BLiμR∂VÕ‹[ 1.45 áORPQáV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[aS™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ≤U∂áL˝RiNRPV ªRΩNRPV‰™´s xqsLRiVNRPV Æ™sŒ˝œ¡≤R∂Liª][ ™yLRiV gRiªRΩ˘LiªRΩLRiLi¤Õ¡[NRP ˙xms«¡ á\|ms C À≥ÿLS¨sı Æ™sWxmsoªRΩV©yıLRi¨s AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. μR∂LRiΔÿxqsVÚμyLRiVá ¿¡LRiV©y™´sWáV áÀ≥œ¡˘LiNS©´sVLiμR∂V©´s “¡|§¶¶¶ø`¡FsLi{qs xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ NRPWxms©˝´sV xmsLizmsfl‘·Õ‹[ N]LiªRΩ «ÿxms˘Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. C Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[gS NRPWxms©˝´sV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li AÆμ∂[bPLi¿¡LiμR∂¨s ¤Õ¡[NRPVLi¤…¡[ ≠ds…”¡…”¡ ™yxmsxqsV xmsLizmsLiøyá¨s AÆμ∂[bPLi¿¡LiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. μk∂Liª][ NRPWxms©˝´sV xmsLizmsfl‘· Æ™s[gRi™´sLiªRΩLi ¬ø¡[aS™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ≠sVgji÷¡F°LiVV©´s NRPWxms©˝´sV

F¢LRi xqsLRixmnsLSá aS≈¡NRPV xmsLizmsLi¿¡ @L>RiV\¤Õ¡©´s ™yLjiNTP @LiμR∂¬ø¡[}qs ≠sμ≥R∂LigS øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. N]ªRΩÚ lLi[xtsQ©±sNSLÔRiVá «ÿLkiNTP Aμ≥yL`i NSLÔRiVáNRPV ™´sVV≤T∂|ms»Ì¡≤R∂Li xqsLjiNSμR∂¨s —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V @’≥¡˙Fy∏R∂Vxms≤R∂V ªRΩV©yıLRiV. ≤U∂áL˝RiVNRPV NRP≠dsVxtsQ©±s |msLiøyá¨s, «¡©yÀ≥ÿ ˙FyºΩxmsμj∂NRP©´s lLi[xtsQ©±s uyxmsoáV ™´sVLi«¡⁄LRiV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ LS¤«¡[LiμR∂L`i N][LSLRiV. lLi[xtsQ©±sNSLÔRiVÕ˝‹[ ™´sWLRiVˆÃ¡ N][xqsLi G{ms A©±s\¤Õ¡©±sÕ‹[ μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPVLi¤…¡[ lLi[xtsQ©±sNSLÔRiV «¡ªRΩxmsLRi øyá¨s N][LRiVªRΩV©yıLRi¨s μk∂¨s™´sÃ˝¡ NSLÔRiVμyLRiVáV N]¨sı Æ©sáá Fy»¡V lLi[xtsQ©±s N][Õ‹[ˆªRΩV©yıLRi¨s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V ¤«¡[. LSμ≥yNTPxtsQ©±s ¤«¡[{qs μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVNRPV™´søyËLRiV. μk∂¨s\|ms ¤«¡[{qs xqsˆLiμj∂xqsWÚ lLi[xtsQ©±sNSLÔRiVÕ˝‹[ ™´sWLRiVˆNRPV NSLÔRiV —¡LSN`P= ˙xmsºΩ¨s «¡ªRΩxmsLji¬ø¡[ ≠sμ≥R∂LigS øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. lLi[xtsQ©±suyxmsoáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ N][LÌRiVÕ˝‹[ D©´sı ZNP[xqsVáV ªRΩ*LRigS xmsLjiuy‰LRi™´sVπ∏∂[V˘ ≠sμ≥R∂LigS øR¡W≤yá¨s N][LSLRiV. \lLiªRΩV  ¡«ÿL˝RiÕ‹[ ©Ø[…‘¡xqsV À‹[LÔRiVá\|ms }msL]‰©´sı μ≥R∂LRiá NRPLi¤…¡[ @μ≥j∂NRP lLi[»¡VcNRPV NRPWLRigS∏R∂Vá©´sV ≠s˙NRPLiVVxqsVÚ©yı xms…Ì”¡LiøR¡VNRPVÆ©s[ ™ylLi[ ¤Õ¡[LRi¨s xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡V AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVLji¨sı \lLiªRΩV  ¡«ÿL˝RiV GLSˆ»¡Vc ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LSLRiV. \lLiªRΩV  ¡«ÿL˝RiÕ‹[ NRPWLRigS∏R∂VáV @™´sVV¯NRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV xqs*∏R∂VLi xqs•¶¶¶∏R∂VNRP xqsLixmnsWáNRPV G≤yμj∂ Fy¤…¡[ @©´sV™´sVºΩ BxqsVÚ©yıLRi¨s μk∂¨sı F~≤T∂gjiLiøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμR∂¨s N][LSLRiV. \lLiªRΩV  ¡«ÿL˝Ri xmsLRi˘Æ™s[ORPQfl· «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i xmsLjiμ≥j∂Õ‹[NTP ºdΩxqsVNRPV LS™yá¨s LSμ≥yNTPxtsQ©±s N][LSLRiV. —¡Õ˝ÿ F¢LRixqsLRixmnsLSá @μ≥j∂NSLji ©´sLji=Li•¶¶¶lLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li NTPL][zqs©±s N][…ÿ ªRΩgÊjiLi¿¡©´sLiμR∂V©´s N]ªRΩÚ NSLÔRiV μyLRiVáNRPV NRPW≤y BÆμ∂[ N][…ÿ ©´sVLi¿¡ xqsLÙRiVÀÿ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

@xmsˆ…˝‹[ ºdΩxqsVNRPV©´sı ªRΩxmsˆV≤R∂V ¨sLÒRi∏R∂Wá\|ms ¨s«ÿáV ¡∏R∂V»¡NRPV LS™y÷¡= DLiμR∂©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ HFsFs£qs, HzmsFs£qs ™´s˘™´sxqÛsá ™´sVμ≥R∂˘ ¿¡øR¡VË|ms…Ì”¡ @xqsáV ≠sxtsQ∏R∂W¨sı xmsNRP‰μyLji xms…Ì”¡Li¬ø¡[ ˙xms∏R∂VªRΩıLi «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ™yLRiV @©yıLRiV. HFsFs£qs @μ≥j∂NSLRiVáª][ {qsFsLi «¡Ljizms©´s øR¡LRiËá ≠s™´sLSá©´sV Æ™sÃ˝¡≤T∂Liøyá¨s …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ NRPVLiÀ≥œ¡N][flÿÕ˝‹[ ™´sVLi˙ªRΩVá ˙xmsÆ™s[V∏R∂VLi DLiμR∂¨s ™´sVVLiμR∂V ©´sVLi¿¡ ªy™´sVV AL][zmsxqsVÚ©yı™´sV¨s, HFsFs£qsá \Æ™s≈¡Lji ™´sÃ˝¡ C ≠sxtsQ∏R∂VLi xqsˆxtÌsQ\Æ™sVLiVVLi μR∂©yıLRiV. @≠s¨dsºΩNTP A«¡˘Li F°zqsLiμj∂ ™´sVLi˙ªRΩV¤Õ¡[©´s¨s A©y≤R∂V \Æ™sFs£qs NS˘’¡Æ©s…fiÕ‹[ D©´sı ™´sVLi˙ªRΩVáLiμR∂Lji¨ds ≠søyLjiLiøy÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s ™´sVLi≤R∂™´s, À‹«Í¡Ã¡ ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV ≠søyLji}qsÚ ªRΩxmsˆ C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLiÕ‹[ xmspLjiÚ ¨s«ÿáV Æ™sÃ˝¡≤T∂ NS™´s¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

∫s¡+J$øÏ d”≥T Ksê¬s’q ‘·sê«‘˚ $©q Á|üÁøÏj·T? ôV’≤<äsêu≤<é, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): @|qsLi’d˝¡Õ‹[ {msALkiˆ ≠s÷d¡©´sLi @LiVVæªΩ[ ¿¡LRiLi“¡≠s rÛy©´sLi FsNRP‰≤R∂? Æ™sVVμR∂…”¡ ™´sLRiVxqs ©´sVLi¿¡ Æ™s©´sVNRP ™´sLRixqsÕ‹[NTP Æ™s◊¡˛F°™y÷¡= ™´sxqsVÚLiμy? @™´so©´sV FyLÌki Æ™sVL`Íi @LiVVæªΩ[ Æ™sVgSrÌyL`i©´sV N]ªRΩÚgS Fs¨sıQQ\ZNP©´s aSxqs©´sxqsÀ≥œ¡V˘¨sgSÆ©s[ ¤Õ¡NTP‰ryÚLRiV. μk∂Liª][ A∏R∂V©´sNRPV Æ™s©´sVNRP {qs»¡V ªRΩxmsˆμR∂V. @LiVVæªΩ[ {qs»¡V ™´sWLRi≤R∂Li BxtÌsQLi¤Õ¡[¨s ¿¡LRiLi“¡≠s LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ {qs»¡V ≈¡LS\lLi©´s ªRΩLS*æªΩ[ ≠s÷d¡©´s ˙xms˙NTP∏R∂V xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s À≥ÿ≠sxqsVÚ©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. @|qsLi’d˝¡Õ‹[ {msALkiˆ @μ≥j∂NSLjiNRPLigS ≠s÷d¡©y¨sNTP ™´sVLjiNSxqsÚ xqs™´sV∏R∂VLi xms¤…Ì¡[»¡»˝¡V NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. zmns˙ ¡™´sLji Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[ «¡Ljilgi[ LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ Fs¨sıNRPá ªRΩLS*æªΩ[ A ˙xmsNTP∏R∂V\|ms μR∂XztÌsQ |ms…Ìÿá¨s Æ™sVgS}qs©´s À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. INRPÆ™s[Œœ¡ C  ¡Æ≤Í∂…fi xqs™´sWÆ™s[aSÕ˝‹[ C ˙xms˙NTP∏R∂V xmspLjiÚ ¬ø¡[}qsÚ ª]÷¡ ™´sLRiVxqsÕ‹[ ¿¡LRiLi“¡≠s {qs»¡V gRiÃ˝¡Liªfª][Liμj∂. μk∂Liª][ A∏R∂V©´s N]ªRΩÚgS Fs¨sıQQ\ZNP©´s FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡ª][ NRPázqs Æ™s©´sVNRP {qs…˝‹[ NRPWL][ËNRP ªRΩxmsˆμR∂V. @LiVVæªΩ[ B©yıŒœ¡ß˛ @|qsLi’d˝¡Õ‹[ rÌyL`i Fs˙…ÿORPQ©±sgS D©´sı ¿¡LRiLi“¡≠sNTP Æ™s©´sVNRP {qs…˝‹[ NRPWL][Ë™´s≤R∂Li @xqs=áV BxtÌsQLi ¤Õ¡[©´s»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. @LiμR∂VZNP[ Æ™sVgSrÌyL`iNRPV LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ ¤À¡LRiVÚ NRP©yˆÈ™±sV @LiVV©´s ªRΩLS*æªΩ[ ≠s÷d¡©´s ˙xms˙NTP∏R∂V©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s À≥ÿ≠sr°ÚLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xms«ÿLS«ÿ˘¨sı NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[zqs©´s ¿¡LRiLi“¡≠s A ΔÿªyÕ‹[ lLiLi≤R∂V ™´sVLi˙ºΩ xmsμR∂™´soáV \|qsªRΩLi ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. zqs.LS™´sVøR¡Li˙μR∂∏R∂V˘, gRiLi…ÿ $¨s™yxqsLS™´soá©´sV ªRΩ©´s ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáVgS NS˘’¡Æ©s…fiNRPV xmsLizmsLiøyLRiV. ™yLjiμÙR∂LRiW @μ≥j∂NSLRixmsORPQLiª][ Fy»¡V NRPWL][Ë©´sV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ FyLÌki ≠s÷d¡©´s ˙xms˙NTP∏R∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS ¿¡LRiLi“¡≠sNTP LS«¡˘xqsÀ≥œ¡ {qs»¡Vª][ Fy»¡V ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ºΩ™´sLÊRiLiÕ‹[ rÛy©´sLi NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂uÌy©´sLi xqs™´sV¯ºΩLi¿¡Liμj∂. A ˙xms˙NTP∏R∂V NSryÚ xmspLRiÚLiVV©´s ªRΩLS*æªΩ[ @|qsLi’d˝¡Õ‹[ ≠s÷d¡©y¨sı xmspLjiÚ ¬ø¡[}qsÚ ¿¡LRiLi“¡≠s BÆ™s[V«fiNRPV ≤y˘Æ™s[V«fi DLi≤R∂μR∂¨s FyLÌki ™´sLÊSáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLiVV. @»¡V a][À≥ÿ©ygjilLi≤ÔT∂ @©´sL>RiªRΩ\|ms ™yμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV NRPW≤y {msALkiˆ D¨sNTPÕ‹[ DLi≤y÷¡= DLiμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso {msAL`iFs÷d¡ˆ ≠s÷d¡©´sLi\|ms ¿¡LRiLi“¡≠s B¿¡Ë©´s @À≥œ¡˘LÛRi©´s\|ms {qsFs÷d¡ˆNTP ©Ø[…‘¡xqsV÷¡™y*á¨s {qsˆNRPL`i ©yÆμ∂Li≤˝R∂ ™´sV©Ø[x§¶¶¶L`i À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. μk∂¨s\|ms NSLi˙lgi£qs ™yμR∂©´sáV ≠s©´sı ªRΩLS*ªRΩ @μ≥j∂NSLjiNRPLigS ≠s÷d¡©´s ˙xms˙NTP∏R∂V ™´sVVgji∏R∂V©´sVLiμj∂. @LiVVæªΩ[ BμR∂Liªy  ¡Æ≤Í∂…fi xqs™´sWÆ™s[aSá ¿¡™´sL˝][gS¨s, ¤Õ¡[μy ™´sVVgjizqs©´s ªRΩLS*ªRΩgS¨s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s {msALkiˆ N][LRiVªRΩV©´sı»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi. BÕÿ @LiVVæªΩ[ Æ™sVgSrÌyL`i Æ™s©´sVNRP{qs»¡VZNPŒœ¡˛NRPVLi≤y ≤≥T∂÷d˝¡ |msμÙR∂á xqsÀ≥œ¡NRPV Æ™s¤Œ¡[˛LiμR∂VNRPV ™´sWLÊRiLi xqsVgRi™´sVLi ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV.

eTÚ[ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+#ê\ì C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY≈£î $q‹|üÁ‘·+ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À |ü]~Û˝À ñqï sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ düeTT<ëj·T+˝À eTÚ[ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ j·T÷‘Y ø£ì«qsY, dü÷sês¡+ ø±\˙ &ç$»Hé ø±s=Œπs≥sY düTπswt ¬s&ç¶, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY düT<Ûäs¡ÙHé ¬s&ç¶øÏ X¯ìyês¡+ $q‹|üÁ‘·+ n+<ä#˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ≈£î‘·T“˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì dü÷sês¡+ sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ düeTT<ëj·T+˝À eTÚ[ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+#·ø£ b˛e&É+ e\¢ \_›<ës¡T\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. eT+∫˙{Ï kÂø£s¡´+, $<äT´‘Y kÂø£s¡´+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ >∑èVü≤ø£\Œ düeTT<ëj·T+˝ÀøÏ \_›<ës¡T\T sêyê\+fÒH˚ uÛÑj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. yÓ+≥H˚ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<ä#˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêC≤sêe⁄, Áoìyêdt, ôd’<äT\T, ÇHêï¬s&ç¶, Hêsêj·TD ¬s&ç¶, sêeTø£èwüí, >∑T+» ‹s¡T‘·|ü‹, Hê>∑sêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


l øö\T≥¢ #ÓqïπøX¯ekÕ«$T Áã¨à‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑ+

Ä~yês¡+, 5 |òæÁãe] 2012

Äs√>∑´ |ü]s¡ø£åD≈£î ns¡T<Ó’q |ü<∏äø£+

#·Áø±\ô|’ Äs√>∑´+ ø=‘·Ô |ü<∏äø±ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ lø±s¡+ πs|ü{Ï qT+∫ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± neT\T $<ë´s¡Tú\ Äs√>∑´+ yÓTs¡T>∑T|üs¡#·&Éy˚T Á|ü<Ûëq \ø£å´+ ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, |òæÁãe] 4(düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢˝À yÓ’<ä´, Äs√>∑´ XÊK z $q÷‘·ï ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü≥ºqT+~. $<ë´s¡Tú\ Äs√>∑´ s¡ø£åDÒ <Û˚´j·T+>± Ä XÊK n~Ûø±s¡T\T z ø=‘·Ô |ü<∏äø±ìï neT\T #˚ùd+<äT≈£î j·T‘êï\T #˚|ü≥ºqTHêïs¡T. #·Áø±\ô|’ Äs√>∑´+ nqT ù|s¡T‘√ á |ü<∏äø±ìï á HÓ\ 6e ‘˚B qT+∫ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘˚qTHêïs¡T. Á|ü‹ eT+&É\+˝Àq÷ á Äs√>∑´ s¡<∏ä+ |üs¡´{Ïdü÷Ô $<ë´s¡Tú\≈£î Äs√>∑´+ô|’ ne>±Vü≤qqT ø£*Œ+#·qT+~. πøe\+ Äs√>∑´ |ü]s¡ø£åD |ü≥¢ ne>±Vü≤qqT ô|+bı+~+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü nedüsês¡Tú\≈£î yÓ’<ä´ ∫øÏ‘·‡\T ôd’‘·+ á #·Áø±\ô|’ Äs√>∑´+ |ü<∏äø£+ <ë«sê n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ n+~e«qT+&É&É+ $X‚wü+. eTTK´+>± 5 qT+∫ 15 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡qï

$<ë´s¡Tú\ Äs√>±´ìï yÓTs¡T>∑T|üs¡#·&É+, Äs√>∑´, bÕsƒ¡XÊ\ dæã“+~ ø£*dæ ìØí‘· e´e~Û˝À ã&ç |æ\¢\≈£î Äs√>∑´ |üØø£å\T #˚j·T&É+, Äs√>∑´ ]ø±s¡T¶\qT |üP]s∫, Äs√>∑´ nedüsê\qT n+#·Hê y˚ùd+<äT≈£î, ¬s|òüs¡˝Ÿ≈£î á düe÷#êsêìï ñ|üjÓ÷–+#·Tø√qTHêïs¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£, ns¡“Hé Äs√>∑´ πø+Á<ä+>± yÓ’<äT´\ ãè+<ä+ n+<ä]øÏ Ád”ÿì+>¥, s√>∑ ìsêΔs¡D, ∫øÏ‘·‡, ¬s|òüs¡˝Ÿ ùde\qT n+~e«qTHêïs¡T. ã&ç |æ\¢\ kÕ<Ûës¡D Äs√>∑´ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<∏äeT ∫øÏ‘·‡ ô|f…ºqT -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

|ü⁄]{Ï _&ɶ e÷j·T+ s¡ø£åD˝Òì >∑]“¤D°\ $uÛ≤>∑+ ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 4, düTes¡íyês¡Ô: ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<ä´XÊ\˝À |ü⁄]{Ï _&ɶ\qT <=+>∑*+#·&É+ düs¡« kÕ<Ûäs¡D $wüj·T+>± e÷]+~. X¯ìyês¡+ yÓ’<ä´XÊ\˝Àì >∑]“¤D°\ $uÛ≤>∑+˝À ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ ø£\÷¢s¡T eT+&É\+ ñ*¢+<äø=+&É Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø±o+ nH˚ e´øÏÔ uÛ≤s¡´ ‘ÓVü≤s¡T˙ïkÕ nH˚ eTVæ≤fi¯≈£î eT<ë´Vü≤ï+ ˇ+{Ï >∑+≥≈£î eT>∑ _&ɶ≈£î »qàì∫Ã+~. ø±qTŒ nq+‘·s¡+ kÕ<ÛäsêD yês¡T¶˝ÀøÏ e÷]ÃHês¡T. kÕj·T+Á‘·+ düeTj·T+˝À ‘·q esêZìπø #Ó+~q yê]>± -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À

H˚&ÉT kÕº|òt ôd\ø£¸Hé ø£$TwüHé |üØø£å ø£s¡÷ï\T |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä~yês¡+ ìs¡«Væ≤+#˚ kÕº|òt ôd\ø£åHé ø£$TwüHé |üØø£åqT |üø£&É“¤+B>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] y˚DT>√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Äs¡T ôd+≥s¡¢˝À |üØø£å »s¡T>∑T‘·T+<äì, |üØø£å≈£î <ë<ë|ü⁄ 2y˚\ eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T Vü‰»s¡Tø±qTHêïs¡Hêïs¡T. m≥Te+{Ï bıs¡bÕ≥¢≈£î ‘êe⁄ ˝Ò≈£î+&Ü |üø£&É“¤+B>± ìs¡«Væ≤+#ê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. |üØø£å πø+Á<ëìøÏ nuÛÑ´s¡Tú\T ns¡Δ>∑+≥ eTT+<äT>±H˚ #˚s¡Tø√yê\ì, |üØø£å yÓTT<ä˝…’q ‘·sê«‘· yê]ì nqTeT‹+#·sê<äì dü÷∫+#ês¡T. |üØø£å düeTj·T+ |üPs¡Ôj˚T´+‘· es¡≈£î me«]˙ ãj·T{ÏøÏ |ü+|üsê<äì ‘Ó*bÕs¡T. düe÷y˚X¯+˝À ˝…’»Hé Ä|ò”düs¡T¢, $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£≥Tº≈£îH√ï&˚

ù|J\T : 8

ø£fi≤XÊ\ ì<ÛäT\T Vü‰+|òü{Ÿ s¡÷.1,78,400qT Á&Ü #˚dæq Á|æì‡bÕ˝Ÿ ? Áø°&Ü kÕeTÁ– ø√qT>√\T #˚j·T˝Ò<ä+≥Tqï $<ë´s¡Tú\T $#ês¡D »]|æ+#ê\+≥Tqï kÕúì≈£î\T. n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\πø Ks¡Tà #˚XÊqqï Á|æì‡bÕ˝Ÿ ∫|üŒ–], |òæÁãe] 4(düTes¡íyês¡Ô) : ø£fi≤XÊ\ n_Ûeè~Û›øÏ $ìjÓ÷–+ #ê*‡q ì<ÛäT\T Vü‰+|òü{Ÿ nj·÷´ sTT. Ä ø£fi≤XÊ\ n_Ûeè~Û› ø√dü+ yÓ∫Ã+#ê*‡q yÓTT‘êÔ\qT dü+ã+ ~Û‘· Á|æì‡bÕ˝Ÿ Á&Ü #˚düT≈£îì, kÕ«Vü‰ #˚kÕs¡qï Äs√|üD\T ˇø£ÿkÕ]>± düs¡«Á‘ê rÁe #·s¡Ã˙ j·÷+X¯eTj·÷´sTT. eT+&É\+ ˝Àì kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ á n$˙‹ |üsê«ìøÏ yÓ~¬ø’+~. $X¯«dü˙j·T esêZ\ düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î Ä ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ mÁ]kÕ«$T s¡÷.1,78, 400\ yÓTT‘êÔ\qT XÊX¯«‘· ì<ÛäT\ qT+∫ Á&Ü #˚düT≈£îì, kÕ«Vü‰ #˚kÕs¡T. 2011 |òæÁãe] HÓ\˝À Ä ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ>± Äj·Tq

2 ø±\j·TeTT&ÉT ˝À

u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{≤º&ÉT. Äj·Tq u≤<Ûä´‘·\T #˚|üfÒº Hê{ÏøÏ ø£fi≤XÊ\ U≤‘ê˝À s¡÷.1,09,042\T ñ+&˚$. Ä ì<ÛäT\qT Ks¡Tà #˚j·÷\+fÒ Ç+≥sY uÀs¡T¶ ø£MTwü qsY nqTeT‹ ‘·|üŒìdü]. nsTT‘˚ m˝≤+{Ï nqTeT‘·T\T ˝Ò≈£î+&ÜH˚ Äj·Tq Ä yÓTT‘êÔ\qT Á&Ü #˚kÕs¡T. $<ë´s¡Tú\ qT+∫ ôdŒwü˝Ÿ |ò”E\ øÏ+<ä s¡÷.79,655\T edü÷\ j·÷´sTT. ø£fi≤XÊ\ yê]¸ø√‘·‡yê \T, Áø°&É\T, ø£fi≤XÊ\ nedüsê\ ≈£î 75 XÊ‘·+ ì<ÛäT\q e÷Á‘·y˚T yÓ∫Ã+#ê*. Ä, j·÷ yÓTT‘êÔ\T s¡÷.1,88,797 dü+ã+~Û‘· ø£fi≤ XÊ\ u≤´+≈£î U≤‘ê˝À ñ+&Ü *. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ πøe\+ U≤‘ê˝À s¡÷.10,200\T e÷Á‘·y˚T ñ+&É

ø£qTï\|ü+&ÉTe>± 8 <Ûä«»düÔ+uÛÑ Á|ü‹wüº ˝À

&É+ >∑eTHês¡Ω+. @&Ü~ ø±\+˝À dü+ã+~Û‘· Á|æì‡ bÕ˝Ÿ s¡÷.1,78, 400\ ì<ÛäT\qT Á&Ü #˚dæ, kÕ«Vü‰ #˚dæq≥T¢ Äs√|üD\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ ‘·T+&É&É+ $X‚wü+. πøe\+ Ä ø£fi≤XÊ\ uÛÑeq ìsêàD≤ìøÏ s¡÷.35 y˚\qT ÄHé˝…’Hé <ë«sê ã~© #˚kÕs¡T. n+‘˚ ‘·|üŒ Ä ø£fi≤XÊ\˝À m˝≤+{Ï Áø°&É\ ìs¡«Vü≤D >±˙, kÕe÷Á– ø=qT>√ fi¯ó¢ >±˙, kÕ+düèÿÔ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\ ìs¡«Vü≤D >±˙ »s¡>∑&Éy˚T ˝Ò<äì kÕúì≈£î\T yêb˛‘·THêïs¡T. @<Ó’Hê Á|ü•ïùdÔ Á|æì‡bÕ˝Ÿ ndüuÛÑ´+>± e÷{≤¢&ÉT‘·T Hêï&Éì $eT]Ù düTÔHêïs¡T. á |üs¡«+ô|’ düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~ dü+ã+~Û‘· Á|æì‡bÕ˝Ÿ mÁ]kÕ«$Tì bò˛H√¢ $es¡D ø√s¡>± Á&Ü #˚dæq e÷≥ yêdüÔey˚Tqì nsTT‘˚ Áø°&É\T, Á|ü‘˚´ø£ |òü+ø£åq¢ ø√dü+ ì<ÛäT\qT yÓ∫Ã+#·&É+ »]–+<˚ ‘·|üŒ, ‘êqT kÕ«Vü‰ #˚dæq≥T¢ e∫Ãq Äs√|üD˝À¢ yêdüÔe+ ˝Ò<äHêïs¡T.

Á|æj·TTsê*

b˛sê≥+

8 ˝À

13 qT+∫

eTVü‰ •esêÁ‹ Áã¨à‘·‡yê\T lXË’\+, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : l ÁuÛÑeTsê+u≤ eT*¢ø±s¡T®q kÕ«$Tyês¡¢ düìï~Û˝À á HÓ\ 13 qT+∫ 23e ‘˚B es¡≈£î •esêÁ‹ Áã¨à‘·‡yê\T |òüTq+>± ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. qyêVæ≤ïø£ Bø£å‘√ kÕπ> ñ‘·‡yê˝À¢ uÛ≤>∑+>± 13q ñ<äj·T+ 9.15>∑+≥\≈£î j·÷>∑XÊ\ Á|üy˚X¯+, >∑D|ü‹|üP», |ü⁄D≤´Vü≤e#·q+, •edü+ø£\Œ+, #·+&û X¯«s¡|üP», ãTT‹«>∑«s¡D+ ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. kÕj·T+Á‘·+ 5.30>∑+≥\ qT+∫ n+≈£îsês√|üD, n–ïÁ|ü‹ cÕ˜|üq, 7>∑+≥\ qT+∫ Á‹X¯S\|üP», düø£\ <˚e‘êVü‰«q |üPs¡«ø£ <Ûä«C≤s√Vü≤D, <Ûä«»|ü{≤ $wüÿs¡D, ã*Vü≤s¡D #˚|ü&É‘ês¡T. 14 qT+∫ 22 es¡≈£î ñ<äj·T+ 7.30 >∑+≥\ qT+∫ ì‘√´¨eT ã*Vü≤s¡D\T, »bÕqT cÕ˜qeTT\T, lkÕ«$T yês¡¢≈£î $X‚cÕs¡Ãq\T, neTàyê]øÏ qyêes¡D≤s¡Ãq\T, ñ<äj·T+ 9>∑+≥\≈£î s¡TÁ<ä, #·+&û¨e÷\T ñ+{≤sTT. kÕj·T+Á‘·+ 6 qT+∫ ì‘·´|üP»\T, nqTcÕ˜qeTT\T, ì‘·´Vü≤e qeTT\T, ã*Vü≤s¡D |òæÁãe] 20q ñ<äj·T+ qT+∫ kÕ«$Tyês¡¢≈£î $X‚wü|üP»\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. n˝≤π> |òæÁãe] 20q eTVü‰sêÁ‹ dü+<äs¡“¤+>± Á|ü‘˚´ø£ sêÁ‹ 7>∑+≥\≈£î q+~yêVü≤qùde, m<äTs¡Tø√\T ñ‘·‡e+, sêÁ‹ |üP»\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. eTVü‰•esêÁ‹ |üs¡«~Hêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì 10.30>∑+≥\ qT+∫ *+>√<䓤eø±\ -$T>∑‘ê 2e ù|J˝À


2

Ä~yês¡+, 5 |òæÁãe], 2012

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

#·Áø±\ô|’ Äs√>∑´+

l øö\T≥¢ #ÓqïπøX¯ekÕ«$T

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... ñ|üjÓ÷–+#·&É+ |ü≥¢ ne>±Vü≤qqT ø£*Œ+#·qTHêïs¡T. B+‘√ bÕ≥T e´øÏÔ>∑‘· Äs√>∑´ s¡ø£åD ø√dü+ |æ\¢\≈£î Äs√>∑´ n\yê≥¢qT uÀ<Ûäq <ë«sê H˚s¡Œ&É+, ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î Äs√>∑´ $<ä´ n+XÊ\qT ‘Ó*j·TCÒj·T&É+, bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq |ü]düsê\qT ø£*Œ+#·&É+, bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ X¯ó ÁuÛÑyÓTÆq ˙s¡T, eTs¡T>∑T<=&ç¶ dü<äTbÕj·÷\ ø£\Œq, e´øÏÔ>∑‘· |ü]X¯óÁuÛÑ‘·ô|’ ne>±Vü≤qqT á |ü<∏äø£+ <ë«sê ø£\T>∑CÒj·TqTHêïs¡T. dü+e‘·‡sêìøÏ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ ÁbÕ<∏ä$Tø£, ns¡“Hé Äs√>∑´ πø+Á<ë\˝À yÓ’<Ûë´~ø±s¡T\‘√ Äs√>∑´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. C≤rj·T yê´~Û ìs√<Ûäø£ {°ø±\ Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ ã&ç˝À qyÓ÷<Ó’q $<ë´s¡Tú\≈£î nìï s¡ø±\ {°ø±*∫Ã, yê´<ÛäT\ qT+∫ s¡ø£åD ø£*Œ+#·&É+ á ø=‘·Ô |ü<∏äø£+ ñ<˚´X¯´y˚T. á #·Áø±\ô|’ Äs√>∑´+ yêVü≤q+ eT+&É˝≤˝À¢ì ìπs›•‘· bÕsƒ¡XÊ\\≈£î, ìπs›•+∫q |ü<䛋˝À yÓ[¢ ñ<äj·T+ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ es¡≈£î $<ë´s¡Tú˝À¢, kÕúì≈£î˝À¢ Äs√>∑´+ |ü≥¢ ne>±Vü≤qqT ø£*ŒdüTÔ+~. á $wüj·÷\qT õ˝≤¢ yÓ’<ä´. Äs√>∑´ XÊU≤~Ûø±] &Üø£ºsY yÓ+ø£≥|ü‹ X¯ìyês¡+ ‘·q ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À yÓ\¢&ç+#ês¡T. á |ü<∏äø±ìï nedüsês¡Tú\+<äs¡÷ dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &Üø£ºs¡T¢ >√|æ#·+<é, sêeTdüTu≤“sêyé, $»j·Tdæ+Vü‰¬s&ç¶, &ç|üP´{Ï &çm+z \øÏåàqs¡dæ+Vü≤, ôV≤˝ŸÔ m&ÉT´πø≥sY yÓ+ø£≥s¡eTD, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Áã¨à‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ <˚eqø=+&É s¡÷s¡˝Ÿ |òæÁãe] 4(dü÷es¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì ø£|üŒÁ{≤fi¯fl ]»s¡T« bÕ¬sdüTº˝À ø=\TyÓ’q l øö\T≥¢ #ÓqïπøX¯ekÕ«$T ÁãôVA‘ê‡yê\T y˚<ä|ü+&ç‘·T\ eT+Á‘√#·Ãs¡D\ eT<Ûä´ yÓ’uÛÑe+>± X¯ìyês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ nj·÷´sTT. ÁãôVA‘ê¢yê\˝À uÛ≤>∑+>± X¯ìyês¡+ ns¡ΔsêÁ‹øÏ |üs¡«‘ês√Vü≤D+, n~yês¡+ <Ûä«»s√Vü≤D n+≈£îsês¡ŒD, k˛eTyês¡+ >∑s¡T&√‘·‡e+,eT+>∑fi¯yês¡+ s¡<∏ä·ø£fi≤X¯ kÕú|üq,ãT<äyês¡+ s¡<∏√‘·‡+, >∑Ts¡Tyês¡+ bÕs¡Ty˚≥ edü+‘√‡e+ \‘√ eTT–j·TqTqï≥T¢ <äs¡àø£s¡Ô Hê>∑uÛÑTwüDsêe⁄, ø±s¡´ìs¡«Vü≤ø£ n~Ûø±s¡T\T s¡M+Á<äHê<∏ékÕ«$T, d”‘êsê$T¬s&ç¶\T yÓ\¢&ç+#ês¡T.á ñ‘ê‡yê\ ìs¡«Vü≤D ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± uÛÑø±Ô<äT\≈£î eT+∫˙{Ï kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·&ÜìøÏ Hê\T>∑T #˚‹ |ü+|ü⁄ uÀs¡T¢ yÓsTT+∫qï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.n<˚ $<Ûä+>± uÛÑø±Ô<äT\ kÂø£sê´s¡ú+ ø£s¡÷ï\T &çb˛ qT+&ç ¬s+&ÉT Äغd” ãdüT‡\T q&É|üqTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.s¡Vü≤<ë] kÂø£sê´s¡ú+ õ˝≤¢ m+|æ ø√≥¢ dü÷s¡´Á|üø±wt¬s&ç¶ düVü≤ø±s¡+‘√ yÓT≥˝Ÿs√&ÉT¶ ìsêàD+ #˚sTT+∫qï≥T¢ yês¡T ù|s√ÿHêïs¡T.l kÕ«$T yê] ÄodüT‡\qT uÛÑø±Ô<äT\T bı+<ë\ì yês¡T ø√sês¡T.

13 qT+∫

eTVü‰ •esêÁ‹ Áã¨à‘·‡yê\T yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... eTVü‰Hê´dü|üPs¡«ø£ s¡TÁ<ë_Ûùwø£+, bÕ>±\+ø£s¡D, ns¡ΔsêÁ‹ 12 >∑+≥\≈£î lkÕ«$T neTàyês¡¢ ø£fi≤´DeT¨‘·‡yê\qT yÓ’uÛÑe+>± #˚|ü&É ‘ês¡T. 21q kÕj·T+Á‘·+ s¡<∏√‘·‡e+ ñ+≥T+~. 22q ñ<äj·T+ 9.30 >∑+≥\≈£î |üPsêíVüQ‹, ø£\XÀ<ë«düq, Á‹X¯S\ kÕïq+, sêÁ‹ 7>∑+≥\≈£î <Ûä«C≤s√Vü≤D, Hê>∑e*¢, dü<ädü´+, #√s√‘·‡e+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. 23q kÕ«$T neTàyês¡¢≈£î @ø±+‘·ùde, |ü⁄c˛Œ‘·‡eùde, X¯j·TH√‘·‡e ùde\T ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. eTVü‰•esêÁ‹ Áã¨à‘·‡yê\qT |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì kÕ«$T neTàyês¡¢ yêVü≤qùde\T Á|ü‹s√E sêÁ‹ 7>∑+≥\≈£î l kÕ«$T neTàyês¡¢≈£î $$<Ûä yêVü≤qùde\‘√ Á>±yÓ÷‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. 14q

Vü≤+düyêVü≤qùde, 15q eTj·T÷s¡yêVü≤qùde, 16q uÛÑè+–yêVü≤qùde, 17q sêeD yêVü≤qùde, 18q ¬ø’˝≤düyêVü≤qùde, 19q >∑»yêVü≤qùde, 20q q+~yêVü≤qùde, 23q nX¯«yêVü≤q ùde ñ+≥T+~. Á|ü‹ @{≤ edüTÔqï dü+Á|ü<ëj·T+˝À uÛ≤>∑+>± |òæÁãe] 19q l kÕ«$T neTàyês¡¢ ø£˝≤´D√‘·‡yêìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|òü⁄q |ü≥TºeÁkÕÔ\qT düeT]ŒkÕÔs¡T. n˝≤π> ÄqyêsTTr>± ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+ ‘·s¡|òü⁄q kÕ«$Tyês¡¢≈£î |ü≥TºeÁkÕÔ\qT n+<äCÒkÕÔs¡T. 17 qT+∫ eT\¢qï düŒs¡Ù<äs¡Ùq+ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\, ns¡ΔeT+&É\ •eBø£å\qT d”«ø£]+∫q •ekÕ«eTT\ kÂø£sê´s¡ú+ á HÓ\ 16 es¡≈£î düŒs¡Ù<äs¡Ùq+ ñ+≥T+<äì Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. 17 qT+∫ 23 es¡≈£î s¡B› <äècÕº´ düŒs¡Ù<äs¡ÙHêìï s¡<äT› #˚dæ \|òüTT(<ä÷s¡) <äs¡Ùq+ ø£*Œ+#·qTqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T.

Ád”Ô Væ≤+düô|’ #Ó’‘·q´ y˚Tfi≤ ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, |òæÁãe] 4, (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì ¬ø$ÄsY eTVæ≤fi≤ ø£fi≤XÊ\˝À ñyÓTHé m+|üesYyÓT+{Ÿ ôd˝Ÿ, ndæà‘· Øk˛sY‡ ôd+≥sY n<Ûä«s¡´+˝À Ád”Ô\ô|’ Væ≤+dü nqT n+X¯+ô|’ #Ó’‘·q´ dü<ädüT‡ »]–+~. X¯ìyês¡+ »]–q á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ndæà‘· Øk˛sY‡ ôd+≥sY &Ó’¬sø£ºsY mHé.;Hê, Ä πø+Á<ä+ düuÛÑT´&ÉT edü+‘Y ø£Hêï_ÛsêHé, õ˝≤¢ n<äq|ü⁄ ø£˝…ø£ºsY Hê>∑eTà, õ˝≤¢ |òüdtº ø±¢dt yÓTõÁùdº{Ÿ Vü≤]‘·, Ä ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ\ yÓ+ø£fÒX¯«s¡eTà, Ä+Á<Ûä ñ|üHê´dü≈£îsê\T eT+>∑eTà, &Üø£ºsY õ.<ÛäqsêCŸ, s¡eTDÏ, ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»¬s’ e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ H˚{Ï eTVæ≤fi¯\T ÁX¯eTø√]à kÕ~Û+∫q $»j·÷\qT eTT+<äT ‘·sê\ yê]øÏ ‘Ó*j·TCÒj·÷\Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ »]–q yê´düs¡#·q, eø£èÔ‘·«, ∫Á‘·˝ÒKq b˛{°˝À¢ $CÒ‘·\≈£î ãVüQeT‹ Á|ü<Ûëq+ »]–+~. ≈£L∫|üP&ç qè‘·´s¡÷|üø£+, \ø£åD πsK, Ád”Ô\ düeTdü´\|ü #·\q∫Á‘· Á|ü<äs¡Ùq »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À πs&çjÓ÷ ùdºwüHé Áb˛Á>±+ n&çàìÁùdºwüHé Ä|ò”düsY b˛‘·q, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<äT+&É>∑T\qT yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚j·÷* ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 4, (düTes¡íyês¡Ô): Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ yêøÏ&ç eT+&É\+, ã+<Ós¡¢|ü˝…¢ Á>±eT+˝À eTVü‰‘êà CÀ´‹sêyé|üP˝Ò $Á>∑Vü‰ìï |ü>∑T\>={Ϻq <äT+&É>∑T\qT yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚j·÷\ì md”‡,md”º,_dæ,yÓTÆHêغ ◊ø£´ y˚~ø£ &çe÷+&é #˚dæ+~. X¯ìyês¡+ kÕúìø£ _sê¢ dü]ÿ˝Ÿ˝À ñqï CÀ´‹sêyé|üP˝Ò $Á>∑Vü≤+ <ä>∑Zs¡ Ä ◊ø£´ y˚~ø£ Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêï »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± Ä ◊ø£´ y˚~ø£ Hêj·T≈£î\T |ü≥ï+ sêCÒX¯«], ‘ê´>∑sê E, ¬ø’˝≤wtHêj·Tø˘, u≤ã÷sêE, ø=eTTàbÕ˝…+ lìyê dt, sêsu≤ãT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $Á>∑Vü‰\qT ø±bÕ&É&É+ ˝À dæm+ øÏs¡DY≈£îe÷sY düsêÿsY |üP]Ô>± $|òü\yÓTÆ+ <äHêïs¡T. <ä[‘·, ã&ÉT>∑T esêZ\ H˚‘·\ $Á>∑Vü‰\qT z |ü<∏äø£+ Á|üø±s¡+ ≈£L\TdüTÔHêï Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü≥º&Éy˚T ˝Ò<äHêïs¡T. Ç{°e\ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\T, H˚&ÉT |üP˝Ò $Á>∑Vü‰\T eT] πs|ü⁄ <äT+&É>∑T\T me] $Á>∑Vü‰\qT ≈£L\TÑês√ nì yês¡T nqTe÷q+ e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. n+uÒ<äÿsY≈£î >∑Ts¡TesTTq CÀ´‹sêyé|üP˝Ò eTVæ≤fi¯\ $<ä´ ø√dü+ bÕ≥T|ü&çq eTVü≤˙j·TT&ÉHêïs¡T. <ä[‘·T\

ø√dü+ bÕsƒ¡XÊ\qT @sêŒ≥T #˚dæq ‘=* e´øÏÔ |üP˝ÒH˚ nHêïs¡T. Ád”Ô $<ä´, Ád”Ô düe÷q‘·«+, Ád”Ô ùd«#Û·Ã ø√dü+ n\Tô|s¡T>∑ì b˛sê{≤\T #˚dæq Ä eTVü≤˙j·TTì $Á>∑Vü‰\qT ≈£L*Ãq <äT+&É>∑T\qT yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚dæ, dæ_◊ #˚‘· $#ês¡D »]|æ+#ê\ì yês¡T &çe÷+ &é #˚kÕs¡T. $Á>∑Vü‰\qT ≈£L*à n≥º&ÉT>∑T esêZ\ Ä‘·à>ös¡yêìï <Óã“rj·÷\H˚ Ø‹q Á|üuÛÑT‘·« ≈£îÁ≥qT ‹|æŒ ø=fÒº+<äT≈£î sêÁwüº yê´|üÔ+>± md”‡,md”º,yÓTÆHêغ, ;d”\T ñ<ä´$TkÕÔs¡ì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Hêj·T≈£î\T X‚wüeTà, |ü<äà, wüØbòÕ;, eTÚ˝≤Hé;, πse‹, •eeTà, \øÏåà, sêDÏ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#Ó’Hé kÕï#·s¡¢ n¬sdtº s¡÷.2 \ø£å\ $\Te >∑\ kı‘·TÔ kÕ«BÛq+ ø£s¡÷ï\T Á¬ø’+, |òæÁãe] 4, (düTes¡íyês¡Ô) : ø£s¡÷ï\T •yês¡¢˝À #Ó’Hé kÕï∫+>¥≈£î bÕ\Œ&çq 4s¡T <=+>∑\qT b˛©düT\T n¬sdüTº #˚kÕs¡T. yê] qT+∫ s¡÷.2\ø£å\ $\Te #˚ùd 7 ‘·T˝≤\ ã+>±s¡T, ¬s+&ÉT ~«#·Áø£yêVü≤Hê\qT ø£s¡÷ï\T dædæmdt b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À ø£s¡÷ï\T, nq+‘·|ü⁄s¡+ s√&ÉT¶˝À ñqï ø±¬s’“¤&é bòÕ´ø£º] e<ä› <ëdü] –]u≤ãT, eTVü≤à<é s¡|ò”, dü+|ü+– e&Ó¶ lsêeTT\T, $X¯«Hê<∏ä+ n*j·÷dt #·+{Ï\qT b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. »qe] HÓ\˝À ø£s¡÷ï\T˝Àì nXÀø˘q>∑sY bÕ\ø={≤º\ bÕs¡Tÿ <ä>∑Zs¡ Ä <=+>∑\T u…’ø˘ô|’ yÓ[¢ >=\TdüT ‘Ó+|ü⁄≈£îì yÓfi≤¢s¡T. nq+‘·s¡+ »>∑Hêï<Ûä>∑≥Tºô|’ z u≤´>∑TqT <=+–*+#ês¡T. Ä <=+>∑˝À¢ e&Ó¶ lsêeTT\T ãq>±q|ü˝…¢ {ÖHé, ø£s¡÷ï\T˝À¢ yÓTT‘·Ô+ 4 ôd˝Ÿbò˛Hé <äTø±D≤˝À¢ wü≥ºs¡T¢ m‹Ô <=+>∑‘·HêìøÏ bÕ\Œ&ܶ&ÉHêïs¡T. eTVü≤à<é s¡|ò” eTs¡›sY πødüT˝À eTT<ë›sTT>± C…’\T≈£î yÓ[¢, C≤MTqTô|’ $&ÉT<ä\j·÷´&ÉHêïs¡T. Ä <=+>∑\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ b˛©düT\qT ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T n_Ûq+~+#ês¡ì dæ◊ C….dü‘·´+ ‘Ó*bÕs¡T.

»qs¡˝Ÿ k˛ºsY˝À #√Ø ø√&ÉTeT÷s¡T, |òæÁãe] 4, (Á|üuÛ≤‘·yês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì lX¯+ø£sY »qs¡˝Ÿ k˛ºsY˝À X¯óÁø£yês¡+ ns¡ΔsêÁ‹ <ë{Ïq ‘·sê«‘· >∑Ts¡TÔ‘Ó*j·Tì e´≈£îÔ\T #=s¡ã&ç #√ØøÏ bÕ\Œ&ܶs¡T. wü≥ºsY≈£î y˚dæq ‘êfi≤\T ø√dæ <äsê®>± <äTø±D+˝À #=s¡ã&ç <=+>∑\T á #√ØøÏ bÕ\Œ&É&É+ kÕúì≈£î\qT rÁe Ä+<√fi¯q≈£î >∑T] #˚k˛Ô+~. <ë<ë|ü⁄ 30y˚\ q>∑<äTqT, 10y˚\T $\Te #˚ùd dæ>∑¬s{Ÿ bÕ´ø˘\‘√ bÕ≥T, øÏsêD≤ edüTÔe⁄\qT <=+>∑\T <√#·T¬øfi≤¢s¡T. u≤~Û‘·T&ÉT Mπswt Ç∫Ãq |òæsê´<äT y˚Ts¡≈£î b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. ¬s+&ÉT yêsê\ ÁøÏ‘·+ ≈£L&Ü |ü≥ºD+˝Àì ø=+&Éù|≥˝Àì ˇø£ Ç+{Ï˝À mes¡T ˝Òì düeTj·T+˝À <=+>∑\T #=s¡ã&ç n+~qø±{ÏøÏ <√#·T¬øfi≤¢s¡T. ‘·s¡#·÷ »s¡T>∑T‘·Tqï <=+>∑‘·Hê\ |ü≥¢ |ü≥ºD Á|ü»\T u…+uÒ˝…‘·TÔ‘·THêïs¡T. b˛©düT\T >∑{Ϻ ì|òü÷ #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ <=+>∑‘·Hê\qT n]ø£{≤º\ì |ü\Te⁄s¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ø£≥Tº≈£îH√ï&˚ ø±\j·TeTT&ÉT ø£s¡÷ï\T Á¬ø’+, |òæÁãe] 4, (düTes¡íyês¡Ô) : yê]<ä›] ø£fi¯S¢, ø£fi¯S¢ ø£*kÕsTT. eTqdüT\÷ ˇø£ÿ≥j·÷´sTT. B+‘√ Áù|eTã+<Ûä+‘√ yê]<ä›s¡÷ @ø£eTj·÷´s¡T. ô|<ä›\qT m~]+∫, b˛©düT\ düeTø£å+˝À <ä+|ü‘·T\ j·÷´s¡T. Ç~ »]– πøe\+ Äs¡T HÓ\˝Ò nsTT+~. n+‘·˝ÀH˚ @eTsTT+<√ @yÓ÷ >±˙ bÕ|ü+ Ä $yêVæ≤ ‘· $>∑‘·J$>± e÷]+~. ø£s¡÷ï\T q>∑s¡+ ø£\÷¢s¡T˝À á <ës¡TD+ »]–+~. ø£s¡÷ï\T eT+&É \+ e÷kÕeTd”<äT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q n•«ì, yÓ+ø£ fÒwt\T Áù|eT ô|[¢ #˚düT≈£îì, ø£\÷¢s¡T mùdº{À¢ì düT+≈£î \eTà >∑T&ç düMTbÕq Ç\T¢ n<Ó›≈£î rdüT≈£îì J$düTÔ+ &˚yês¡T. uÛÑs¡Ô yÓ+ø£fÒwt m\Áø°ºwæj·THé |üì #˚düT≈£î+≥÷ ñbÕ~Û

bı+<˚yês¡T. ‘·q ‘·s¡|ü⁄q e#˚à ã+<ÛäTe⁄\qT sêì dü÷Ô, uÛÑs¡Ô ‘·s¡|ü⁄ ã+<ÛäTe⁄\q sê˙eø£ n•«ì <äTsê“ ¤wü˝≤&˚~. á H˚|ü<Ûä´+˝À Çs¡Te⁄] eT<Ûä´ eTqdüŒs¡ú\T, yê>±«<ä+ #√≥T #˚düT≈£î+ ≥÷ e#êÃsTT. X¯ìyês¡+ ‘Ó\¢yês¡Ts¡a≤eTTq Ç+{À¢ ÄyÓT $>∑‘·J$>± |ü&çñqï |ü]dæú‘·T˝À¢ ÄyÓT ã+<ÛäT es¡Z+ Hê\Ze |ü≥ºD b˛©düT \≈£î |òæsê´<äT #˚kÕs¡T. ÄyÓT ã+<ÛäTe⁄\T ‘·eT ≈£îe÷¬sÔ qT yÓ+ø£≥ùw >=+‘·T qT*$T, Vü≤‘·´ #˚kÕ&Éì Äs√|æ+ #ês¡T. Ä‘·àVü≤‘·´>± ∫Árø£]+#˚+<äT≈£î ñ]y˚düT≈£îqï ≥T¢>± |ü]düsê\qT @sêŒ≥T #˚dæ, |üsês¡j·÷´s¡ì Äs√|æ+#ês¡T. πødüT qyÓ÷<äT #˚düT≈£îì, <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ dæ◊ lHê<∏é¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

|ü⁄]{Ï _&ɶ e÷j·T+

|ü+|æHê ‹]– Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T |ü⁄qsêeè‘·+ ne⁄‘·÷H˚ ñHêïsTT. eTTK´+>± yÓ’<ä´XÊ\˝À ø±yê*‡q+‘· uÛÑÁ<ä‘· ˝Òø£b˛e&Éy˚T ø±ø£ me«s¡T |ü&ç‘˚ yês¡T ˝À|ü*øÏ yÓfi‚¢+<äT≈£î nqT≈£L\+ ø±e&Éy˚T ø±ø£, s¡ø£åD dæã“+~ ≈£L&É ø=+<äs¡T $<ÛäT\T düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#·ø£b˛e&É+ e\¢H˚ Ç˝≤+{Ï dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tq Äs√|üD\T uÛ≤~‘·T\ qT+∫ $ì|ædüTÔHêïsTT. |ü⁄]{Ï_&ɶ ø£ì|æ+#·ø£ b˛e&É+‘√ ‘·*¢ ø£˙ïs¡T, eTT˙ïs¡T>± $\|æ+#·&É+ #·÷|üs¡T\qT ø£\∫y˚dæ+~. _&ɶ ø=s¡≈£î ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, ã+<äTe⁄\T ô|<ä› dü+K´˝À yÓ‘·T≈£î˝≤&Üs¡T. dü+|òüT≥q ‘Ó\TdüT≈£îqï yÓ’<ä´XÊ\ dü÷|ü¬s+f…+&Ó+{Ÿ &Üø£ºsY ñe÷eTùV≤X¯« s¡sêe⁄ yês¡T¶qT dü+<ä]Ù+#ês¡T. dæ◊ s¡+>∑Hêj·T≈£î\T ≈£L&É dü+|òüT≥qqT >∑T]+∫ $#ê]+#ês¡T.

yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT... |ü]#·j·T+ #˚düT≈£îqï ˇø£s¡T kÕ+Á|ü<ëj·T <äTdüTÔ\˝À¢ e∫à _&ɶ eTT<äT›>± ñHêï&Éì m‘·TÔø=ì Ä&çdüTÔqï≥T¢ q{Ï+∫ #·\¢>± _&ɶ‘√ düVü≤ C≤s¡T≈£î+~. ø=~› ùd|ü{Ï ‘·s¡Tyê‘· #·÷düT≈£îqï Ä eTVæ≤fi¯ |ü⁄]{Ï_&ɶ ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. Bì‘√ #ê˝≤ ùd|ü⁄ yÓ‹øÏHê ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. Bì‘√ $wüj·÷ìï yÓ’<ä´XÊ\ $uÛ≤>∑+ n~Ûø±s¡T\≈£î |æsê´<ÛäT #˚kÕs¡T. Bì‘√ yês¡T dü+uÛÑ+~‘· b˛©düT ùdºwüHé˝À |æsê´<ÛäT #˚kÕs¡T. eT÷&Ée |ü≥ºD b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. |ü⁄]{Ï_&ɶ\qT <=+>∑*+#˚ eTTsƒêqT >∑‘·+˝ÀH˚ b˛©düT\T |ü≥Tºø=ì ø£≥ø£{≤\≈£î


düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

Ä~yês¡+, |òæÁãe] 5, 2012

á HÓ\ 28q

3

<˚X¯yê´|üÔ düyÓTàqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷*:d”◊{°j·TT ìs¡T|üjÓ÷>∑+>± Äغd” ãkÕº+&é

>√HÓ>∑+&É¢, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T, ndü+|òüT{Ï‘· s¡+>∑ ø±]à≈£î\T, ø±+Á{≤ø˘º, W{Ÿk˛]‡+>¥ ø±]à≈£î\ düeTdü´\ kÕ<Ûäq¬ø’ ñ<√´>∑, ø±]àø£ dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À |òæÁãe] 28q Á|ür eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ñ<ä´>∑T\T, ø±]à≈£î\T, düyÓTàqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì d”◊{°j·TT &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù _.sêeTT&ÉT |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. >√HÓ>∑+&É¢ eT+&É\ ñ<ä´>∑T\T, ø±]à≈£î\T eT+&É\ dü<ädüT‡ m+|”&ûy√ Ä|ò”dt düe÷y˚X¯ uÛÑeq+˝À »]–+~. á dü<ädüT‡ dü+<äs¡“¤+>± _.sêeTT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·T÷|”@`1, j·T÷|”@`2 Á|üuÛÑT‘ê«\T nqTdü]düTÔqï ñ<√´>∑, ø±]àø£ e´‹πsø£ $<ÛëHê\ e\¢ H˚&ÉT ñ<√´>∑T\T, ø±]à≈£î\T, ndü+|òüT{Ï‘·s¡+>∑ ø±]à≈£î\T Á|ü»\T ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ uÛ≤s¡+ yÓ÷bÕs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. n~Ûø£ <Ûäs¡\ e\¢ kÕe÷q´ Á|ü»\T ø=qqT>√\T X¯øÏÔ ‘·–Zb˛sTT+<äì nHêïs¡T. ø=~› eT+~ #˚‘·T˝À¢ dü+|ü<ä ñ+<äì, yê]πø πø+Á<ä sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T sêsTTr ÇdüTÔHêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. Á>±eTùde≈£î\≈£î, n+>∑yê&û ñ<√´>∑T\≈£î, ÄX¯ eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q es¡ÿs¡¢≈£î, H˚{Ïø° ø£˙dü y˚‘·Hê\T ˝Òø£ @fi¯¢ ‘·s¡ã&ç Ä+<√fi¯q #˚düTÔHêï Á|üuÛÑT‘·«+ rs¡T ìeTà≈£î ì¬s‹Ôq≥T¢ e´eVü≤]düTÔ+<äHêïs¡T. ø±+Á{≤ø˘º, W{Ÿk˛]‡+>¥, ø±]à≈£î\≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T>± s¡÷.10y˚\T Çyê«\ì ø√s¡T‘·Tqï|üŒ{Ïø° sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ myÓTà˝Ò´\≈£î, eT+Á‘·T\≈£î y˚‘·Hê\T

50XÊ‘·+ ô|+#·Tø√e&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTHêïs¡T. |ü+#êsTTr es¡ÿsY‡≈£î Ç∫Ãq Jy√\T ≈£L&Ü neT\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\≈£î |”m|òt, |æ+#Û·Hé kıeTTàqT, Áô|’y˚{Ÿ |üs¡+ #˚j·T&ÜìøÏ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À #·≥º+ ‘˚yê\ì j·T÷|”@`2 Á|üuÛÑT‘·«+ ã+&Üs¡+ ãj·T≥|ü&ç+<äì nHêïs¡T. ñ<√´>∑T\T, ø±]à≈£î\T, ndü+|òüT{Ï‘· ø±]à≈£î\T, Ä{À, uÛÑeq ø±]à≈£î\≈£î, ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\≈£î kÕe÷õø£ uÛÑÁ<ä‘·, ø£˙dü y˚‘·q+, ¬s>∑T´\sY #˚j·÷\ì ø£˙dü y˚‘·q+ s¡÷.10y˚\ es¡≈£î Çyê«\ì ‘·~‘·s¡ düeTdü´\ kÕ<Ûäq¬ø’ áHÓ\ 28q <˚X¯ yê´|üÔ+>± düyÓTàqT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á düyÓTà≈£î n~Ûø£

dü+K´˝À Á|ü»\T, ñ<√´>∑T\T, ø±]à≈£î\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘·s¡* e∫à $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á dü<ädüT‡˝À Á>±eTùde≈£î\ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T q_ÛkÕuŸ, \ø£åàqï, ôd≈£L´]{° >±sY¶, ‘ê\÷ø± Hêj·T≈£î\T edü+‘·sêE, n+>∑Héyê&û es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T mùdÔs¡eTà, s¡÷|üeTà, |ü⁄wüŒe‹, kÕ\eTà, |ü+#êsTTr ø±]àø£ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T qs¡dæ+VüQ\T, eTTHÓ|üŒ, dü+»|üŒ, Ä{À j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T sƒê>∑÷sY, sê|òüTy˚+Á<ä, ÄX¯ es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé sêy˚TX¯«Ø, »j·T\øÏÎ, düTC≤‘·, $<äT´‘Y ø±]àø£ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T #ê+<écÕ, eT~›˝Ò{Ï, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

p&Ü\ $q÷‘·ï ìs¡düq ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, |òæÁãe] 4(düTes¡íyês¡Ô) : ‘·eT düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìï ø√s¡T‘·÷ $_Ûqï ‘·s¡Vü‰˝À, |ü\T Ø‘·T˝À¢ ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷\T #˚k˛Ôqï pìj·TsY yÓ’<äT´\T ‘êC≤>± eTs√kÕ] ‘·eT ìs¡düq|ü<Ûëìï ø=qkÕ–+#ês¡T. ‘·eT &çe÷+&É¢ kÕ<Ûäq≈£î >∑‘· Äs√ s√E\T>± ìsêVü‰s¡Bø£å\T #˚|ü{Ϻq p&Ü\T X¯ìyês¡+ ø£s¡÷ï\T yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\ Äes¡D˝Àì b˛kÕº|ò”dt˝À b˛düTº ø±s¡T¶ ñ<ä´e÷ìï #˚|ü{≤ºs¡T. ‘·eT düeTdü´\qT, &çe÷+&É¢qT sêÁwüº Hêj·T≈£î\T, eT+Á‘·T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì $eT]Ùdü÷Ô yês¡T @ø£+>± uÛ≤s¡‘· sêÁwüº|ü‹ Á|ü‹uÛ≤bÕ{Ï˝Ÿ≈£î b˛düTºø±s¡T¶\qT sêdæ, b˛düTº #˚kÕs¡T. ‘·eT Hê´j·T|üs¡yÓTÆq düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À eT+Á‘·T\T ìs¡¢ø£å´+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡ì yês¡T

>√HÓ>∑+&É¢, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : >√HÓ>∑+&É¢ eT+&É\+˝Àì @◊yÓ’m|òt bÕغ ø±sê´\j·T+˝À $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À @◊yÓ’m|òt ‘ê\Tø± ø±s¡´<ä]Ù mdtmyéT.uÛ≤cÕ, lqT, e÷{≤¢&ÉT‘·÷, Äغd” ãkÕº+&é ù|s¡T≈£î e÷Á‘·y˚T ñ+<äì n~ Á|ü»\≈£î, @$<Ûä+>± ñ|üjÓ÷>∑+ |ü&É≥+˝Ò<äì πøe\+ |ü+<äT\T, ≈£îø£ÿ\≈£î Äyêdü+>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘√+<äì @◊yÓ’m|òt ‘·\÷ø£ ø±s¡´<ä]Ù mdt.myéT.uÛ≤cÕ ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq >√HÓ+>∑&É¢˝À Äغd” ãkÕº+&é dü]>±Z ˝Òø£b˛e&É+ #ê˝≤ <ës¡TDeTHêïs¡T. eT+&É\, |ü]~Û˝Àì #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ |ü˝…¢˝À¢ sêÁ‹ ãdüT‡\T sêø£b˛e&É+ e\¢ |ü&ÉTø√e&ÜìøÏ #ê˝≤ Çã“+~>± ñ+<äì, Á|ü»\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Bì >∑T]+∫ mìïkÕs¡T¢ $qï$+∫Hê <ëìï |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<ÛäT&˚ ø£s¡Tej·÷´&ÉT. Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë] nsTTq ø£s¡÷ï\T, Ä<√ì yÓfi‚¢ s√&ÉT¶˝À >√HÓ>∑+&É¢≈£î ãkÕ¢+&é ˝Òø£b˛e&É+ #ê˝≤ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. ãkÕº+&é˝À eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, ˙{ÏkÂø£s¡´+, ø£*Œ+#ê\ì, nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~. mìï Á|üuÛÑT‘ê«\T e÷]Hê <ëìì |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<∏äT&˚ ˝Ò&ÉT. n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ q÷‘·q ãkÕº+&éqT @sêŒ≥T #˚j·÷*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+<äì yês¡T nHêïs¡T. #ê˝≤eT+~ ìs¡Tù|<ä ≈£î≥T+u≤\T $<ë´s¡Tú\T mø˘‡Áô|dt ãdüT‡\≈£î bÕdüT\T ø£≥º˝Òø£ #ê˝≤ Çã“+~>± ñ+<äì n+≥THêïs¡T. @◊yÓ’m|òt Hêj·T≈£î\T ãìï q_e*uÛ≤cÕ, eTôV≤ã÷u≤cÕ, e÷uÛ≤wü n*bÕ˝§ZHêïs¡T.

˝Àø˘ n<ë\‘Y˝À dü‘·«s¡ Hê´j·T+

yÓTÆHêغ\≈£î

&√Hé {ÖHé, |òæÁãe] 4(düTes¡íyês¡Ô) : ∫qï, ∫qï $yê<ë\≈£î dü+ã+ ~Û+∫q πødüT˝À¢ ˝Àø˘n<ë\‘Y‘√ dü‘·«s¡ Hê´j·T+ bı+<äe#·Ãì dæ$˝Ÿ ÁøÏ$T q˝Ÿ »&ç®\T Hêsêj·TD, lyêDÏ\T #ÓbÕŒs¡T. X¯ìyês¡+ &√Hé ø√s¡Tº Äes¡ D˝À yÓT>± ˝Àø˘n<ë\‘Y ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± 96 kÕsê πødüT \qT, 54 dæ$˝Ÿ πødüT\qT |ü]wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± u≤~Û‘·T\qT ñ<˚•+∫ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·|ü⁄Œ #˚j·T&É+ e÷qe düVü≤»eTHêïs¡T. n sTT‘˚ Ä ‘·|ü⁄Œ\qT dü]~<äT›≈£îì, düe÷»+˝À dü‘YÁ|ües¡Ôq‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>±\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕúìø£ Hê´j·Tyê<äT\T Hê>∑uÛÑ÷wüDY¬s&ç¶, l<ÛäsY, uÛ≤düÿsYHêj·TT&ÉT, môd’‡ Vü≤s¡THé, U≤d”+kÕôV≤uŸ bÕ˝§ZHêïs¡T.

n+&É>± ñ+{≤

Vü‰´+&éu≤˝Ÿ b˛{°\≈£î düHêïVü‰\T Äs√|æ+#ês¡T. ñ|üø±s¡ y˚‘·Hê\qT Áø£eTãB›ø£]+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T. X¯ìyês¡+ Bø£å˝À¢ p&Ü\ dü+|òüT+ Á|ü‹ì<äT\T s¡$, e+•, sêπøwt\T bÕ˝§ZHêïs¡T. eTs√ q\T>∑Ts¡T p&Ü\T yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, #ÓqïπøX¯e⁄\T, düTπswt, eT<ÛäT\T @m+dæ˝À ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·THêïs¡T.

ìs¡Tù|<ä\≈£î Çfi¯¢ düú˝≤\T Çyê«*

s√≥Ø ø£¢uŸqT dü+<ä]Ù+∫q eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY

ãq>±q|ü˝…¢, |òæÁãe] 4(düTes¡íyês¡Ô) : ãq>±q|ü˝…¢˝À ìs¡Tù|<ä\≈£î Çfi¯¢ düú˝≤\T Çyê«\ì dæ|æ◊ &çe÷+&é #˚dæ+~. X¯ìyês¡+ kÕúìø£ ÄsYn+&é_ $ÁXÊ+‹ uÛÑeq+ Äes¡D˝À Ä bÕغ ø±s¡´<ä]Ù ne⁄\ düTu≤“¬s&ç¶ n<Ûä´ø£å‘·q Ä bÕغ düe÷y˚X¯+ »]–+~. á dü+<äs¡“+>± Ä bÕغ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ¬ø. sêe÷+»H˚j·TT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2008 ˝À mkՇؓd” ø±\« |üø£ÿqTqï bıs¡+uÀ≈£î uÛÑ÷$T ìs¡Tù|<ä\≈£î Çyê«\ì &çe÷+&é #˚kÕs¡T. sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+˝À |üP]Ô>± $|òü\yÓTÆ+<äHêïs¡T. ù|<ä\≈£î ¬ss&ÉT ôd+≥¢ düú˝≤qïsTTHê Çe«ì n~Ûø±s¡T\T sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\≈£î e÷Á‘·+ y˚\ mø£sê\T <Ûësê<ä‘·Ô+ #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. sêÁwüº+˝À ø£s¡Te⁄ $\j·T‘ê+&Ée+ #˚düTÔHêï düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T e÷Á‘·+ eTè>∑´eTj·÷´j·THêïs¡T. ìs¡Tù|<ä\ s¡ø±Ôìï yês¡T »\>∑˝≤¢ |”\TÃ≈£î‹+≥THêïs¡Hêïs¡T. _Ç&ç nuÛÑ´s¡Tú\≈£î eT<䛑·T |ü*øÏq Á|ü»dü+|òü÷\ H˚‘·\ô|’ nÁø£eT n¬sdüTº\T, πødüT\T ãHêsTT+#·&É+ nHê´j·TeTHêïs¡T. yÓ+≥H˚ yê]ô|’ ô|{Ϻq nÁø£eT πødüT\qT m‹Ôy˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚kÕs¡T. bÕغ Hêj·T≈£î\T mHé.s¡+>∑Hêj·T≈£î\T, düT+ø£qï, Hê>∑sêE, m+.sêeTT&ÉT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ãq>±q|ü˝…¢, |òæÁãe] 4(düTes¡í yês¡Ô) : |ü≥ºD+˝Àì s√≥Ø ø£¢uŸqT kÕúìø£ eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY lìyêdüT\T dü+<ä]Ù+#ês¡T. X¯ìyês¡+ Äj·TqqT ◊ Á≥dtº #ÛÓ’¬sàHé |üP\e÷\\‘√ dü‘·ÿ]+∫, s√≥Ø ø£¢uŸ #˚dæq ùde\qT $e]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ ù|<ä, >∑T&ç¶, ≈£î+{Ï yê]øÏ #˚j·T÷‘· ìdüTÔqï s√≥Ø ø£¢uŸ≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. Ä ø£¢uŸ≈£î ‘·eT ø±sê´\j·T+ ‘·s¡|ü⁄qT m\¢y˚fi¯˝≤ düVü‰j·T düVü≤ø±sê\qT n+<äCÒkÕÔeTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T

ø£s¡÷ï\T Áø°&É\T, |òæÁãe] 4(düTes¡íyês¡Ô) : á HÓ\ 9e ‘˚B qT+∫ 12e ‘˚B es¡≈£î ø£s¡÷ï\T˝À Vü‰´+&é u≤˝Ÿ 13e nœ\ uÛ≤s¡‘· Ç+≥sY CÀq˝Ÿ Vü‰´+&éu≤˝Ÿ b˛{°\≈£î düHêïVü‰\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. kÕúìø£ &çmdt@ ùdº&çj·T+˝À á b˛{°\ ìs¡«Vü≤D≈£î @sêŒ≥T¢ #˚düTÔqï≥T¢ ìs¡«Vü≤D≤ ø±s¡´<ä]Ù sêe÷+»H˚j·TT\T ‘Ó*bÕs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ kÕì≥Ø ÇHéôdŒø£ºsY eT<ä›j·T´ |üs¡´y˚ø£åD˝À myÓTੇ md”« yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î @sêŒ≥T¢ »s¡T>∑T‘·THêïj·THêïs¡T. &çmdt&ûz Hê>∑sêE H˚‘·è‘·«+˝À kÕsTT Vü‰´+&éu≤˝Ÿ ø√#Y #ÓHêï¬s&ç¶ |üs¡´y˚ø£åD˝À C≤rj·T Vü‰´+&éu≤˝Ÿ ø√s¡TºqT |òü¢&é˝…’{Ÿ‡‘√ @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |òæõø£˝Ÿ &Ó’¬sø£¢s¡T¢, d”ìj·TsY Vü‰´+&éu≤˝Ÿ Áø°&Üø±s¡T\T bÕ˝§Z+≥THêï≥T¢ Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T.

eT+Á‘ê\j·T+, |òæÁãe] 04(düTes¡íyês¡Ô) : yÓTÆHêغ\≈£î n+&É>± ñ+{≤qì eT+Á‘ê \j·T+ myÓTà˝Ò´ u≤\Hê–¬s&ç¶ #ÓbÕŒs¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq eT+ Á‘ê\j·T+˝À $T˝≤<äTq; dü+<ä s¡“+>± »]–q düHêàq ø±s¡´Áø£ eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<ä s¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\≈£î nìï y˚fi¯˝≤ n+&É>± ñ+{≤qHêïs¡T. C≤$ j·÷ eTd”<äT˝À Äj·Tq ÁbÕs¡ú q˝À¢ bÕ˝§ZHêïs¡T. eT‘· ô|<ä›\T U≤C≤VüQùd‡Hé ‘ê‘·, >±E\ uÛ≤wü, düu≤®Hé, |æ+>±DÏ u≤u≤, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü»\≈£î ùde\T n+~kÕÔ+ q+<ë´\, |òæÁãe] 4, (düTes¡íyês¡Ô) : q+<ë´\˝Àì u…’s¡à˝ŸM~Û˝À >∑\ eTT‘·÷Ô{Ÿ ô|ò’HêHé‡ *$Tf…&é Áu≤+∫˝À |òüTq+>± »]–q e´ekÕú|üø£ ~H√‘·‡e+ á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTK´n‹~Û>± $#˚Ãdæq l#·\|ü‹¬s&ç¶ CÀ´‹Á|ü»«\q >±$+#ês¡T. nq+‘·s¡+ eTT‘·÷Ô{Ÿ ô|ò’HêHé‡ y˚TH˚»sY l.&ç.j·THé. <ädüÔ–] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À e⁄+&ç dü‘·«s¡y˚T ùde\+~+#·T≥≈£î dæ<ä›+>± e⁄+{≤eTì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ eTTK´ n‹~Û>± $#˚Ãdæq #·\|ü‹¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTT‘·÷Ô{Ÿ ô|ò’HêH金√ yÓTT<ä{ÏqT+∫ nqTã+<Ûä+ ø£\<äì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> MTnedüsê\≈£î MTã+>±s¡T nuÛÑs¡DeTT\T mø£ÿ&√ô|{Ϻ ãj·T|ü&˚ø£+fÒ

125 dü+ˆˆ m+‘√ qeTàø£+>± e⁄qï e÷ø£+ô|˙ ùde\qT $]$>± Á|ü»\T ñ|üjÓ÷–+#·Tø=yê\ì ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæã“+~, ìs¡à\, lìyêdüT\T, 50 eT+~ U≤‘ê<ës¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


4

5

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

Ä~yês¡+ 5, |òæÁãe], 2012

ôd’Œd” ø£&ÜsTT ∫¬øHé

yÓTTø£ÿ\T`Wwü<Ûä >∑TD≤\T

Á^Hé s¡dü+

n&ɶdüs¡eTT (XÊ«düø√X¯ yê´<ÛäT\≈£î ñ‘·ÔeTyÓTÆq Wwü<Ûä yÓTTø£ÿ)

ø±e\dæq |ü<ësêú\T ∫¬øHé ` 1¬øõ n\¢+ yÓ\T¢*¢ ù|düTº ` 2 ø£|ü⁄Œ\T ø±s¡+ ` 3{°dü÷ŒqT¢ ∫¬øHé eTkÕ\ bÂ&ÉsY ` 2{°dü÷ŒqT¢ ô|s¡T>∑T ` 1 ø£|ü⁄Œ ìeTàø±j·T-1 |ü⁄Bq ` 1 ø£≥º yÓT+‹ Ä≈£î ` 1ø£|ü⁄Œ ñ|ü⁄Œ s¡T∫øÏ ‘·–q+‘· |üdüT|ü⁄ ` ns¡ ø£|ü⁄Œ ñ*¢ bÕj·T\T ` 2 ø£]y˚bÕ≈£î ` ¬s+&ÉT ¬seTà\T nyê\T, J\ø£Ás¡ ‘·–q+‘·

yÓCŸ dü˝≤&é ø±e\dæq |ü<ësêú\T: ≥e÷≥ `1, ã+>±fi¯ <äT+|ü `1, ø°s¡ <√düø±j·T `1, ø±´¬s{Ÿ ‘·Ts¡TeTT `2dü÷ŒqT¢ ñ|ü ` ‘·–q+‘· $T]j·÷\ bı&ç ` 1 dü÷ŒHé Ä*yé ÄsTT˝Ÿ ` 2 fÒãT˝Ÿ dü÷ŒqT¢ ìeTàs¡dü+ `1 1/2 dü÷ŒHé

ñ*¢bÕj·T ` 1 ‘·j·÷s¡T #˚ùd $<Ûëq+ : ã+>±fi¯<äT+|ü ñ&çøÏ+∫ eTTø£ÿ\T #˚j·÷*. {e÷≥, <√düø±j·T eTTø£ÿ\T, ø±ÿ¬s{Ÿ, ;{Ÿs¡÷{Ÿ ‘·Ts¡TeTT ñ&çøÏ+∫q ã+>±fi¯<äT+|ü eTTø£ÿ˝À¢ y˚dæ ñ|ü, $T]j·÷˝ bı&ç, Ä*yé ÄsTT˝Ÿ, ìeTàs¡dü+ ø£*|æ z >∑+≥ ñ+#ê*. Bìï ø=~›ùd|ü⁄ Á|òæCŸ˝À ñ+∫ ‹+fÒ #ê˝≤ u≤>∑T+≥T+~.

‘·j·÷s¡T #˚ùd $<Ûëq+ 1. eTT+<äT>± ˇø£ ø£&Ó’ rdüTø=ì ‘·–q+‘· q÷Hê y˚düTø=ì y˚&ç #˚j·÷*. n+<äT˝À ñ*¢bÕj·T eTTø£ÿ\T, |ü∫à $T]Ã, ø£]y˚bÕ≈£î, Äyê\T, J\ø£Ás¡, y˚dæ #˚sTT+#ê*. 2. ‘·sê«‘· n+<äT˝ÀH˚ ∫¬øHé y˚düTø=ì u≤>± y˚∫+#ê*. 3. Ç|ü⁄Œ&ÉT |üdüT|ü⁄, ñ|ü⁄Œ n\¢+ yÓ\T¢*¢ ù|düTº ø±s=+ y˚dæ eT]ø=~›ùd|ü⁄ y˚sTT+∫ yÓT‘·Ô>± ñ&Éø£ ô|{≤º*. 4. ‘·sê«‘· ∫qï>± ‘·]–q |ü⁄BHê ø=‹ÔMTs¡ y˚j·÷*. m+&çq yÓT+‹ Ä≈£î ˇø£ ø£|ü⁄Œ y˚dæ 2 ì$TcÕ\T ñ&çøÏq ‘·sê«‘· ô|s¡T>∑T y˚dæ, ìeTà ø±j·T |æ+&Ü*. ñ&Éø£ìyê«* n+‘˚ ø£&Ó’ ∫¬øHé ¬s&û. á fÒd”º ø£&Ó’ ∫¬øHé #·bÕr ˝ÀøÏ 5. ô|ò’q˝Ÿ >± ∫¬øHé eTkÕ\ bÂ&ÉsY y˚dæ u≤>± ø£*|æ eT]ø=~›ùd|ü⁄ u≤>∑T+≥T+~.

∫¬øHé q÷&ÉT˝Ÿ‡ ñ&çøÏ+∫q q÷&ÉT˝Ÿ‡ 250 Á>± ñ&çøÏ+∫q ∫¬øHé eTTø£ÿ\T ` ns¡ ø£|ü⁄Œ ñ*¢bÕj·T\T ` 2 |üdüT|ü⁄ ` ns¡ ø£|ü⁄Œ ø±s¡+ ` 1 {°dü÷ŒqT >∑s¡+ eTkÕ˝≤ bı&ç ` ns¡ ø£|ü⁄Œ nõH√yÓ÷{À ` ∫{Ϭø&ÉT n\¢+ yÓ\T¢*¢ ù|dtº ` ns¡ ø£|ü⁄Œ \e+>±\T ` 4 j·÷\≈£î\T ` 3 <ë*Ãq #Óø£ÿ ` ns¡ ø£|ü⁄Œ cÕõsê ` ns¡ ø£|ü⁄Œ q÷HÓ ` 4 f…ãT˝Ÿ dü÷ŒqT¢ ‘·j·÷s¡T #˚j·TT $<ÛëqeTT: 1. q÷&ÉT˝Ÿ‡ qT 250Á>± ¬s{Ϻ+|ü⁄ ˙{Ï˝À ñ&çøÏ+∫ ˙s¡T yê]à ô|{Ϻ yÓ+≥H˚ #·\¢ ˙{Ïì n+<äT˝À b˛j·÷*. 2. ø=~›>± q÷HÓ y˚dæ ô|&ç‘˚ ˇø£

<ëìø=ø£{Ï n+≥Tø√≈£î+&Ü $&ç$&ç>± ñ+{≤sTT. 3. ∫¬øHé ñ&çøÏ+∫ ∫qï eTTø£ÿ\T>± #˚düTø√yê*. 4. yÓ&É˝≤Œ{Ï bÕHé ˝À ø=~›>± q÷HÓ y˚dæ y˚&ç nj·÷´ø£ düqï>± ‘·]–q ñ*¢bÕj·T\T y˚dæ yÓT‘·Ôã&˚es¡≈£î y˚sTT+#ê*. 5. ‘·sê«‘· |üdüT|ü⁄, n\¢+ yÓ\T¢*¢ ù|dtº, nõH=yÓ÷{À y˚dæ ø£*|æ eT]ø=~›ùd|ü⁄ y˚sTT+#ê*. n+<äT˝ÀH˚ \e+>±\T, j·÷\≈£î\T, <ë*Ãq #Óø£ÿ , cÕJsê, ø±s¡+ y˚dæ ø£\bÕ*. 6. Ç|ü⁄Œ&ÉT ñ&çøÏ+∫q q÷&ÉT˝Ÿ‡ øÏ ‘·–q+‘· ñ|ü⁄Œ y˚dæ ∫¬øHé eTTø£ÿ\T y˚dæ u≤>± ø£*j·Tu…{≤º*. ‘·sê«‘· ◊<äT ì$TcÕ\T y˚sTT+#·+&ç n+‘˚ ∫¬øHé q÷&É˝Ÿ‡ ¬s&û Bìï ≥e÷{À kÕdt ‘√ düsY« #˚j·T+&ç.

ø±e\dæq |ü<ësêú\T #·Tø£ÿ≈£Ls¡ `1 ø£≥º, bÕ\≈£Ls¡ ` 1ø£≥º ø±´¬s{Ÿ ` 1 ;{Ÿs¡÷{Ÿ `1 ø£+~|ü|ü `2 ≥Tu…˝Ÿ dü÷ŒqT¢ ≥e÷{≤\T `4 ∫+‘·|ü+&ÉT ` >√©ôd’»+‘· |ü∫ÃeT]à ` 2 m+&ÉT$T]à `2 ø£]y˚bÕ≈£î ` 2 ¬seTà\T, <Ûäìj·÷\ bı&ç `2 {° dü÷ŒqT¢ J\ø£Ás¡ `2{°dü÷ŒqT¢

‘·j·÷s¡T #˚ùd $<Ûëq+ : nìï Ä≈£î ≈£Ls¡\qT ø£&ç– ô|<ä› eTTø£ÿ\T ø√düTø√yê*. ø£+~|ü|ü, ;{Ÿ s¡÷{Ÿ, ø±´¬s{Ÿ eTTø£ÿ\T, ≥e÷{≤\T –HÓï˝À y˚dæ ø=~›>± ˙fi¯ó¢ b˛dæ ≈£îø£ÿsY˝À ô|{Ϻ 3 $õ˝Ÿ‡ e#˚à es¡≈£î e⁄+#ê˝≤. #·˝≤¢]q ‘·sê«‘· yÓT‘·Ô>± yÓT<äT|ü⁄ø√yê*. ∫+‘·|ü+&ÉT s¡dü+rdæ ô|≥Tºø√yê*. u≤+&û˝À q÷HÓ y˚dæ ø±>∑ìyê«*. n+<äT˝À m+&ÉT$T]Ã, yÓ\T¢*¢ eTT≈£ÿ\T, ‘ê*+|ü⁄ –+»\T, ø£]y˚bÕ≈£î, ∫+‘·|ü+&ÉT s¡dü+, ñ|ü, yÓT‘·Ô>± yÓT<äT|ü⁄≈£îqï Ä≈£î≈£Ls¡\T y˚dæ ø=~›>± ˙fi¯ó¢ b˛dæ ◊<äT ì$TcÕ\T ø±>∑ìyê«*. n+‘˚ |òüTTeT|òüTTeT˝≤&˚ Á^Hé s¡dü+ ¬s&û!

XÊÁd”Ôj·T HêeT+ : n&É‘=&Ü yêdæø± e´eVü‰]ø£ HêeT+ : eT\u≤sY q{Ÿ Á{° dü+düÿ‘· HêeT+ : yêkÕ ≈£î≥T+ã+ : nø±+<Û˚d” dü«uÛ≤$ø£eTT : bı<ä Á|ües¡ΔqeTT : ø±+&ÉeTT\ ø£{Ï+>∑T\<ë«sê ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT uÛ≤>±\T : Ä≈£î\T, y˚fi¯ófl, ø±+&É+ yÓTTø£ÿ u…s¡T&ÉT ñ|üjÓ÷>±\T : 1. dü÷ŒHé Ä≈£î s¡dü+>±ì, y˚s¡T s¡dü+˝À>±ì ns¡ dü÷ŒHé n\¢+ s¡dü+ ø£*|æ ø=ìï s√E\T rdüT≈£î+fÒ X‚¢wüà+ |ü&çb˛sTT <ä>∑TZ, ñã“dü+ ‘·>∑TZqT. 2. Bì Ä≈£î\ >±&ÛÉ ø£cÕj·TeTT‘√ H=|æŒ ñqï#√≥ ˇ‘·Ô&É+ e\¢ ø°fi¯fl H=|ü\T ‘·>∑TZqT. 3. dü÷ŒHé y˚s¡T s¡dü+qT ns¡ø£|ü bÕ\˝À ø£*|æ ø=~›>± #Ó¬øÿs¡ ø£*|æ ùd$+#·&É+ e\q mÁs¡ ã≥º n>∑TqT. >∑eTìø£: yÓTTø£ÿô|’ ne>±Vü≤q ø√dü+ e÷Á‘·y˚T.

∫¬øHé Áø°yéT dæºø˘‡ ø±yê*‡q$ : ∫¬øHé (meTTø£\T ˝Òì~) ` 250Á>± y˚s¡Tôdq>∑ >∑Tfi¯ófl ` 25 Á>± ô|s¡T>∑T MT>∑&É ` 30Á>± ìeTàø±j·T ` ns¡ #Óø£ÿ n\¢+`∫qï eTTø£ÿ ø=‹ÔMTs¡ ` ˇø£ ø£≥º |ü∫à $T]à `Hê\T>∑T j·÷\≈£î\T` eT÷&ÉT ñ|ü ` ‘·–q+‘· q÷HÓ`¬s+&ÉT {° dü÷ŒqT¢ ‘·j·÷s¡T #˚ùd $<Ûëq+ : eTT+<äT>± ˇø£ –HÓï˝À meTTø£\T ˝Òì ∫¬øHé eTTø£ÿ*ï y˚dæ, yê{Ïì Áô|’ #˚dæ eTT<ä› >± q÷]q y˚s¡Tôdq>∑ >∑Tfi¯ófl, ô|s¡T>∑TMT>∑&É, ‘·Ts¡T$Tq n\¢+, düqï>± ‘·]–q |ü∫Ã$Ts¡|üø±j·TeTTø£ÿ\T, <ä+∫q j·÷\ø£\T, ‘·–q+‘· ñ|ü ø£*|æ ˇø£ >∑+≥ ùd|ü⁄ Hêqu…≥º+&ç. ‘·s¡Tyê‘· Hêìq ˇø√ÿ ∫¬øHé eTTø£ÿqT düqïì yÓ<äTs¡T |ü⁄\¢≈£î >∑T∫à u§>∑TZ\ y˚&ç MT<ä>±ì, Á–\¢sY ˝À >±ì, >±´dt eT+≥ MT<ä>±ì ø±*Ã, yÓõ≥ãT˝Ÿ dü˝≤&é, ìeTà#Óø£ÿ\‘√ n‹<ÛäT\≈£î n+~+#·+&ç.


Ä~yês¡+ |òæÁãe] 5, 2012

6

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

Çfi¯¢ |ü{≤º*yê«\ì sêkÕÔs√ø√ ˝…ø£Ãs¡s¡¢≈£î ø£+|üP´≥sY {°#·s¡¢ eT<䛑·T Ä\÷s¡T, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºDeTT˝Àì ìs¡Tù|<ä\T nÁø£$T+#·T≈£îqï dæ<˚›X¯«s¡ Ä\j·T uÛÑ÷$T˝À Ç+&É¢|ü{≤º\T eT+ps¡T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ dæ|æm+ Hêj·T≈£î\T ¬ø.|æ.Hêsêj·TDkÕ«$T, s¡+>∑ eTTì, ¬ø.ÁøÏwüí, yÓ+ø£fÒwt ‘·~‘·s¡ bÕغHêj·T≈£î\ Ä<ä« s¡´+˝À Ç+&É¢|ü{≤º\T ø√s¡T‘·Tqï ù|<äÁ|ü»\T uÛ≤Øm‘·TÔq }πs–+|ü⁄>± ãj·T\T<˚] kÕúìø£ n+uÒ<äÿsY dü]ÿ˝Ÿ <ä>∑Zs¡ s¡kÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+∫, sê©>± ‘êV”≤ o˝≤›s¡T ø±sê´\j·TeTT #˚s¡T≈£îì ¬s$q÷´ n~Ûø±s¡T\≈£î $q‹ |üÁ‘·eTT düeT]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç+&ÉT¢˝Òì ù|<äÁ|ü»\≈£î yÓ+≥H˚ Ç+ &É¢|ü{≤º\T Çyê«\ì ˝Òì|üø£åeTT˝À ô|<ä›jÓT‘·TÔq Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü&ÉT‘êeTì dæ◊{Ïj·TTdæ

‘ê\÷ø± Hêj·T≈£î\T ¬ø.|æ.Hêsêj·TDkÕ«$T nHêïs¡T. á <äsêï ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä{Àj·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T ‹eTà|üŒ, sêe÷+õì,Hê>∑sêE, ás¡eTà, \øÏåà<˚$, q÷s¡®Vü≤Hé, >ödt ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T $<ä´, |òæÁãe] 4(düTes¡íyês¡Ô) : ø±+Á{≤≈£îº ˝…ø£Ãs¡s¡¢≈£î ø£+|üP´≥sY {°#·s¡¢ dü+|òüT+ ‘·q eT<䛑·TqT Á|üø£{Ï+∫+~. >∑‘· 3 s√E\T>± õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì {ÖHéyÓ÷&É˝Ÿ Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ e<ä› ‘·eT≈£î ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘·qT ø£*Œ+#ê\ì ø±+Á{≤≈£îº ˝…ø£Ãs¡s¡T¢ ]˝Ò Bø£å\T #˚k˛Ôqï dü+>∑‹ bÕsƒ¡≈£î\≈£î $~‘·y˚T. á H˚|ü<Ûä´+˝À yê] Bø£å\≈£î ø£+|üP´≥sY {°#·s¡¢ dü+|òüT+ X¯ìyês¡+ eT<䛑·TqT ‘Ó*|æ+~. á dü+<äs¡“+>± Ä dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù m+. Hê>∑sêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á{≤≈£îº ˝…ø£Ãs¡s¡T¢ >∑‘˚&Ü~ ‘·eT≈£î y˚‘·Hê\T ô|+#ê\ì, ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì, ¬s>∑T´\sY #˚j·÷\ì b˛sê{≤\T #˚ùdÔ eT+Á‹ bÕs¡úkÕs¡~∏ Vü‰MT Ç#êÃs¡Hêïs¡T. nsTT‘˚

H˚{Ïø° Ä Vü‰MT neT\T≈£î H√#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ ˝…ø£Ãs¡s¡T¢ eT∞¢ b˛sê{≤\≈£î ~>±s¡Hêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ Ç+≥sY $<ë´s¡Tú\≈£î ÁbÕøϺø£˝Ÿ‡ ñqï|üŒ{Ïø° ˝…ø£Ãs¡s¡T¢ ˝Òø£b˛e&É+‘√ rÁe düeTdü´\T m<äTs¡e⁄‘·THêïj·THêïs¡T. dæm+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ @&Ü~øÏ \øå± 15 y˚\ ñ<√´>±*kÕÔeTì ÄX¯ ô|&ÉT‘·THêïs¡ì, nsTT‘˚ á ø±+Á{≤≈£îº ˝…ø£Ãs¡s¡¢≈£î ¬s>∑T´\sY #˚ùdÔ ìs¡T<√´>∑T\T+&És¡Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À eT+Á‘·T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<äT\T ø±+Á{≤≈£îº ˝…ø£Ãs¡s¡¢ düeTdü´\qT Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºøÏ rdüT≈£îb˛yê\ì, ˝Òì |üø£å+˝À ø±+Á{≤≈£îº ˝…ø£Ãs¡s¡T¢ #˚ùd b˛sê≥+˝À ø£+|üP´≥sY {°#·s¡¢ dü+|òüT+ ôd’‘·+ eT<䛋kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T.

Ä\÷s¡T≈£î

|üP˝Ò $Á>∑Vü‰ìï <Ûä«+dü+ #˚dæq

H˚&ÉT $T˝≤&é ñHé q;

ø£¬s+≥T ø£cÕº\T ‘·|üŒyê?

<äT+&É>∑T\qT •øÏå+#ê*

»qà~q y˚&ÉTø£\T

Ä\÷s¡T, |òæÁãe] 4, (düTes¡íyês¡Ô) : ìjÓ÷»ø£es¡ZeTT˝À Á|ü»\T ¬s’‘·T\T ø£¬s+≥T ø=s¡≈£î |ü&ÉT‘·Tqï uÛ≤<ä\T es¡íHêr‘·eTT. düT<ä÷s¡eTT˝À y˚dü$ ñHêï Ç|ü⁄Œ&˚ y˚dü$˝À ñ+&˚ ø£¬s+≥T ‹|üŒ\T ø£qã&ÉT#·Tqïeì ¬s’‘·T\T Á|ü»\T Äy˚<äq e´ø£ÔeTT #˚düTÔHêïs¡T. s¡;˝À ¬s’‘·T\T uÀs¡Tu≤e⁄\T ÁøÏ+<äy˚dæq |ü+≥\T m+&çb˛e⁄#·Tqï$. dü¬s’q düeTj·÷ìøÏ ø£¬s+≥T ˝Òø£ |ü+≥\T m+&çb˛e⁄#·Tqïeì ∫s¡T yê´bÕs¡T\T ø£¬s+≥T ø√‘·‘√ HêHêsTTã“+<äT\T |ü&ÉT#·THêïs¡T. |ü+≥\T |ü+&Éø£ ø£s¡Te⁄uÛ≤Øq|ü&çq ¬s’‘·T\T Á|ü»\T ô|<ä›>± yê´bÕsê\T #˚j·Tø£b˛>± ø£˙dü+ ùd<äBs¡&Üì¬ø’Hê >∑T¬øÿ&ÉT ˙\T¢‘ê>±\ì ÄX¯|ü&ç ∫s¡T<äTø±D≤\ <ä>∑Zs¡≈£î e∫à eT+∫˙fi¯fl bÕ´¬ø{Ÿ n&ç–‘˚ n<˚ y˚&û>± ñ+&É&ÉeTT #·÷dæ ìsêX¯|ü&ÉT‘·THêïs¡T. <äTø±D≤<ës¡T\T ø£¬s+≥T ˝Òø£ Á|òæCŸ|üì #˚j·T˝Ò<äì düe÷<ëq$TdüTÔHêïs¡T. ø±e⁄q n~Ûø±sê\T ø£¬s+≥T ø=s¡‘· ˝Ò≈£î+&Ü ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ¬s’‘·T\T, Á|ü»\T n~Ûø±s¡T\qT ø√s¡T#·THêïs¡T.

ÄdüŒ], »qe] 4, (düTes¡íyês¡Ô) : _dæ\ |æ‘êeTVüQ&Ó’q CÀ´‹sêe⁄|ü⁄˝Ò $Á>∑Vü‰ìï <ä«+dü+ #˚dæq <äT+&É>∑T\qT ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì _dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ eT+&É\ j·T÷‘Y ø£˙«qsY ñs¡T≈£î+<äT Ä<ä«s¡´+˝À q\¢ u≤&û®\T <Ûä]+∫ Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\≈£î #Ó+~q C≤rj·T Hêj·T≈£î\T $Á>∑Vü‰\qT ≈£L\Ã&É+ ÄHê>∑]ø£ #·s¡´ nì nHêïs¡T. <äT+&É>∑T\T $Á>∑Vü‰\ <ä«+kÕìøÏ bÕ\Œ&É&É+ #·÷düTÔ+fÒ sêÁwüºyê´|üÔ+>± _dæ, mdtdæ \qT nì∫y˚j·T&ÜìøÏ ≈£îÁ≥\T »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. $Á>∑Vü‰\T ≈£L*Ãq |òüT≥qô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ eTÚq+>± ñ+fÒ ã\V”≤q esêZ\T Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚ùd Á|üe÷<ä+ ñ+<äHêïs¡T. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À |üP˝Ò, n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ $<ä«+kÕìøÏ me¬s’q bÕ\Œ&ç‘˚ #·÷düTÔ }s¡Tø√eTì _dæ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

ÄÁø£eTD<ës¡T\ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚j·÷* ø=*$T >∑T+&É¢, |òæÁãe] 4(düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì n+øϬs&ç¶ |ü˝…¢ Á>±eT+˝Àì mdtdæ \_› <ës¡T\≈£î ø±s√ŒπswüHé <ë«sê Ç∫Ãq k˛¢|t bÕ*wæ+>¥ |ü]ÁX¯eT eT÷‘·|ü&ç+~. á H˚|ü<Ûä´+˝À kÕúìø£ ÄÁ>∑ ≈£î\düTú\T Ä düú\+˝À nÁø£eT yÓTÆì+>¥ #˚dü÷Ô \ø£å\T dü+bÕ~düTÔHêïs¡ì, yê]ô|’ md”‡, md”º πødüT\T qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì me÷àØŒmdt õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù Hêπ>X¯«s¡ sêyé e÷~>∑, j·TTeùdq õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT ≈£î˝≤¢j·T|üŒ\T &çe÷+&é #˚kÕs¡T. X¯ìyês¡+ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yês¡T #˚dæq nÁø£eT yÓTÆì+>¥≈£î yÓ\ ø£{Ϻ Á|üuÛÑT‘·« KC≤Hê≈£î »eT #˚j·÷\Hêïs¡T. ‘·Vü≤•˝≤›sY <äTsêÁø£eTD≈£î >∑T¬s’q düú˝≤ìï >∑T]Ô+∫, Ä uÛÑ÷$Tì düπs« #˚dæ, uÛ≤<äT´\ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì yês¡T ø√sês¡T. ˝Òì |üø£å+˝À õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± rÁe Ä+<√fi¯q\T #˚|ü&ÜÔeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

|ü–&Ü´\˝À ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ |ü–&Ü´\, |òæÁãe] 4(düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì eTC≤sê Á>±eTyÓTÆq bÕ\eTÁ] Á>±eT+˝À ¬syÓq÷´ dü<ädüT‡ »]–+~. X¯ìyês¡+ »]–q á dü<ädüT‡˝À md”‡, md”º\T 128 eT+~ uÛÑ÷düeTdü´\ô|’ <äs¡U≤düTÔ\T #˚düT≈£îHêïs¡T. zdæ, _dæ ¬s’‘·T\T 28 eT+~ nØ®*#êÃs¡T. 79.24 ôd+≥¢qT e÷s¡TŒ\T, #˚s¡TŒ\ ø√dü+ Ç#êÃs¡T. bÕdüT|ü⁄düÔø±\ ø√dü+ Ç<ä›s¡T <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√>± 1_ n&É+>∑˝Ÿ ‘·s¡Tyê‘· ÄsYmdtÄsY ]ø±s¡T¶\qT |ü]o*+∫ |ü{≤º<ës¡T bÕdüT|ü⁄düÔø±\˝À¢ e÷s¡TŒ\T, #˚s¡TŒ\T #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. &ç|üP´{Ï ‘·Vü≤•˝≤›sY ì‘ê´q+<äsêE, ÄsY◊ lìyêdü¬s&ç¶, MÄs√«\T »>∑Bwt≈£îe÷sY, düT+<äsYsêyé bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü\T≈£Ls¡T˝À ñ∫‘· $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY bÕ¢+{Ÿ ãq>±q|ü˝…¢, |òæÁãe] 4(düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~Û˝À ñqï |ü\T≈£Ls¡T Á>±eT+˝À ~e+>∑‘· n+u≤\ s√wæ¬s&ç¶, n+u≤\ düTã“eTà, düs¡dü«‘·eTà\ C≤„|üø±s¡ú+ s¡÷.3 \ø£å\ e´j·T+‘√ s√p 15 y˚\ ©≥s¡¢ ˙{Ïì X¯ó~Û› #˚ùd $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY bÕ¢+{Ÿ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. X¯ìyês¡+ á bÕ¢+{ŸqT ‘·eT kı+‘· Ks¡TÃ\‘√ e÷J eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî&ÉT n+u≤\ sêeTø£ècÕí¬s&ç¶, >√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêuÀj˚T y˚dü$˝À ˙{Ï m<ä›&çì ‘·–Z+#˚+<äT≈£î Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚˝≤ á ñ∫‘· yê≥sY bÕ¢+{ŸqT @sêŒ≥T #˚kÕeTHêïs¡T.

yÓTTø£ÿ\ >∑T]Ô+|ü⁄ô|’ ne>±Vü≤Hê ø±s¡´Áø£eT+ ø£s¡÷ï\T bÕ‘·ãd”Ô, |òæÁãe] 4(düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì ñkÕàìj·÷ ø£fi≤XÊ\˝À eèø£å XÊÁdüÔ $uÛ≤>∑+ Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯ìyês¡+ yÓTTø£ÿ\ >∑T]Ô+|ü⁄ô|’ ne>±Vü≤Hê ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ôV’≤<äsêu≤<é u§{≤ìø£˝Ÿ düπs« Ä|òt Ç+&çj·÷ qT+∫ e∫Ãq XÊÁdüÔy˚‘·Ô |æ.$.Á|üdüqï eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä ø£fi¯XÊ\\ qT+∫ ‘Ó∫Ãq yÓTTø£ÿ\ ùV≤πs“]j·T+\qT >∑T]Ô+#ês¡T. á ø±s¡´ Áø£e÷ìøÏ ñkÕàìj·T ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ

j·Tdt.j·T+. qJì n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &Üø£ºsY m+. dæ˝≤sY eTVü≤à<é, j·Tdt.K©˝ŸuÛ≤wü, ø±s¡´<ä]Ù, ø£¬skÕŒ+&Ó+{Ÿ nÁC≤C≤$<é, ñkÕàìj·÷, Vü≤Jsê, sêj·T\d”eT j·T÷ìe]Ù{Ï, sêeTø£ècÕí |æõ $<ë´s¡Tú\T, q+<ë´\, ø£s¡÷ï\T˝Àì $$<Ûä eèø£å XÊÁdüÔ n<Ûë´|ü≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢˝Àì n&Ée⁄˝À¢ ñqï eèø£å dü+|ü<ä >∑T]Ô+#·&ÜìøÏ düT\uÛÑ e÷sêZ\qT $<ë´s¡Tú\T Á>∑Væ≤+#ês¡T.

Ä\÷s¡T, |òæÁãe] 4, (düTes¡íyês¡Ô) : Ä\÷s¡T |ü≥ºDeTT˝À H˚&ÉT eTVü≤Á|üeø£Ô Äj·Tq s¡dü÷*©¢ »qà~q y˚&ÉTø£\T |ü≥ºDeTT˝Àì eTTd”¢+ k˛<äs¡T\T n+<äs¡÷ ˇø£#√≥ #˚] Á|üeø£Ô ∫Vü≤ïeTTqï |ü<∏ëø£eTTqT |ü≥Tºø=ì uÛ≤Ø sê©>± á<é>± <ä>∑Zs¡qT+&ç |ü≥ºDeTT˝Àì |ü⁄s¡M<äT\ >∑T+&Ü }πs–+|ü⁄ ‹]– eTd”<äT #˚s¡T≈£îì Á|üeø£Ô »qà~q y˚&ÉTø£ dü+<äs¡“¤+>± uÛÑøÏÔ ÁX¯<ä›\‘√ ÁbÕs¡úq\T #˚dæ, Væ≤+<ä÷ eTTd”¢+ u≤sTT u≤sTT nì ˇø£]H=ø£s¡T Ä*+>∑qeTT #˚düTø=ì Áù|e÷qTsê>±\qT |ü+#·T≈£î+ {≤s¡T. Á|üeø£Ô »qà~q y˚&ÉTø£\ sê©˝À dü+|òüT eTTyês¡T, m.πø.ñX‚Hé|”sê, m.πø.s¡dü÷˝Ÿ, CÒ.πø. ¬sVü≤àHé, kÕôV≤uŸC≤Hé, X¯sêàdte*, myéT. &ç. eTVü≤ eTà<é X‚ø˘ nVü≤eTà<é, j·÷dæHé, <ë<äT, C≤|òüsY e* ‘·~‘·s¡T\ düeTø£å+˝À »s¡T>∑Tq~.

ø±+Á¬>dt H˚‘· Ç+≥ X¯óuÛÑø±sê´ìøÏ Vü‰»¬s’q Á|üeTTKT\T &√Hé {ÖHé, |òæÁãe] 4(düTes¡íyês¡Ô): &√Hé eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø=#ÓÃs¡T« Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT u≤*¬s&ç¶ ≈£î≥T+ã+˝À X¯óuÛÑø±sê´ìøÏ |ü\Te⁄s¡T sê»ø°j·T Á|üeTTKT\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. X¯ìyês¡+ kÕúìø£ cÕBU≤Hê˝À »]–q $yêVü≤ y˚&ÉTø£\≈£î ø£s¡÷ï\T mMTŒ ø√≥¢ »j·Tdü÷s¡´ Á|üø±wt¬s&ç¶, &√Hé yÓ’mkՇ؇ Ç+#ÛêsY® ãT>∑Zq sêCÒ+Á<äHê<∏é¬s&ç¶, Á|üeTTK ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT ÄsY.Ç. s¡$≈£îe÷sY, #Ós¡T≈£î\ bÕ&ÉT Hêsêj·TD ¬s&ç¶\‘√ bÕ≥T kÕúìø£ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T $Áø£eT ùdq¬s&ç¶, e\kÕ\ sêeTø£èwüßí&ÉT, ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»¬s’ e<Ûä÷es¡T\qT Äos¡«~+#ês¡T.

C≤‹πø nee÷q+ Ä<äs¡Ù eTTì‡bÕ*{°>± r]Ã~<äT›‘ê &√Hée÷qe {ÖHé, |òæÁãe] 4(düTes¡íyês¡Ô) : >∑‘· ø=ìï s√E\T>± sêÁwü˜+˝Àì q+~ø√≥÷ÿsY, |òæÁãe] 4(düTes¡íyês¡Ô) : q+~ø√≥÷ÿs¡T |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òü÷ìï Ä<äs¡Ùe+‘·yÓTÆq eTTì‡bÕ*{°>± r]Ã~<äT›‘êqì myÓTà˝Ò´ \_“ yÓ+ø£≥kÕ«$T nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À eTTì‡bÕ*{Ï n_Ûeè~Û›ô|’ »]–q düMTøå± düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q+~ø√≥÷ÿs¡TqT eTTì‡bÕ{Ï{° ø±≈£î+&Ü m+<äs√ Hêj·T≈£î\T ‘·eT sê»ø°j·T eTqT>∑&É <Óã“‹+≥T+<äì kÕ«s¡ú+˝À |üì #˚kÕs¡Hêïs¡T. nsTT‘˚ |ü≥ºD+˝À 8 eTT]øÏyê&É˝À¢ kÕ<Ûës¡D, eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ ≈£î≥T+u≤\≈£î eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\ ø£\Œq≈£î Á|üD≤[ø± ã<Ûä›+>± e´eVü≤]kÕÔqHêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ s¡÷.2 ø√≥T¢ $&ÉT<ä\j·÷´j·THêïs¡T. @dæ Á>±+{Ÿ øÏ+<ä s¡÷.46 \ø£å\T, yÓTÆÁø√ |òæ\ºsY u…&é‡ ø√dü+ s¡÷.8 qT+∫ s¡÷.25 \ø£å\T nedüs¡eTe⁄‘êj·THêïs¡T. Çy˚ ø±ø£ e#˚à y˚dü$˝À Á|ü»\≈£î Çã“+~ ø£\T>∑≈£î+&Ü 13e Á|üD≤[ø£ <ë«sê s¡÷. 10 \ø£å\T, Ç+≥sY ø£HÓø£åHé <ë«sê m˝≤+{Ï ø=s¡‘· ˝Ò≈£î+&Ü #·÷kÕÔeTHêïs¡T. sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T Á|ü»\qT eTuÛÑ´ô|{≤º\ì #·÷ùdÔ düVæ≤+#·qì, Á|ü»\≈£î ì‘·´+ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&ç ùde #˚kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä |ü⁄s¡bÕ\ø£ dü+|òüT+ ø£MTwüqsY |ü_¢ø˘ n+&é Ç+»˙]+>¥ &çbÕs¡TºyÓT+{Ÿ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ <˚X¯Hêj·T≈£î\T, sêÁwüº Hêj·T≈£î\T, eTVü≤˙j·TT\ $Á>∑Vü‰\qT ≈£L*Ãq yê]ì ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\ì &√Hé _dæ #Ó’‘·q´ y˚<ä~ø£ ø£˙«qsY @.Ç. Hê>∑sêE &çõ|æ ~H˚wt¬s&ç¶øÏ $»„|æÔ #˚kÕs¡T. X¯ìyês¡+ á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ Á|ü»\ ø√dü+ b˛sê&çq eTVü≤˙j·TT\ $Á>∑Vü‰\ ≈£L*Ãy˚‘· e÷qe C≤‹πø nee÷qeTHêïs¡T. uÛ≤s¡‘· sêC≤´+>∑ ìsêà‘· &Üø£ºsY _.ÄsY. n+uÒ<äÿsY ã&ÉT>∑T\ $<ä´, $C≤„q, kÕe÷õø£, Ä]úø£, sê»ø°j·T #Ó’‘·q´+ ø√dü+ J$‘êH˚ï ‘ê´>∑+ #˚kÕ&ÉHêïs¡T.

eTVü‰ •esêÁ‹øÏ uÛ≤Ø uÛÑÁ<ä‘·: &ûmd”Œ ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : •esêÁ‹ eTVü‰ |üs¡«~Hêìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì πøåÁ‘êìøÏ ô|<ä› m‘·TÔq ‘·s¡*e#˚à uÛÑ≈£îÔ\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì uÛ≤Ø uÛÑÁ<ä‘· @sêŒ≥T¢ #˚|ü≥ºqTqï≥T¢ q+<ë´\ &ûmd”Œ |ü⁄*–\¢ s¡M+<äsY nHêïs¡T. yêVü≤Hê\ ì\T|ü⁄<ä\, ≈£L´˝…’q¢ @sêŒ≥T, s√&ÉT¶ düeTdü´˝qT Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± &ûmd”Œ ã+&çÄ‘·à≈£Ls¡T b˛©dt ùdºwüHé˝À $˝ÒKs¡T\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü+&É>∑ y˚fi¯˝À¢ πøåÁ‘·+ Äes¡D˝À m˝≤+{Ï nkÕ+|ò”Tø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î bÕ\Œ&çHê ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.


Ä~yês¡+, |òæÁãe] 5, 2012

nÁø£eT πødüT\qT m‹Ôy˚j·÷\ì ¨+eT+Á‹øÏ $»„|æÔ ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, |òæÁãe] 4(düTes¡íyês¡Ô) : ø£s¡÷ï\T˝À Á|üC≤ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\ô|’ ãHêsTT+∫q nÁø£eT πødüT\qT m‹Ôy˚j·÷\ì dæ|æ◊ sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´&ÉT ¬ø.sêeTø£èwüí ôVA+eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶øÏ $»„|æÔ #˚kÕs¡T. X¯ìyês¡+ Äj·Tq ‘·q $C≤„|üHê |üÁ‘êìï bòÕ´ø˘‡ <ë«sê |ü+bÕs¡T. ;á&û nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT Hê´j·TyÓTÆq düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì #˚k˛Ôqï <Ûäsêï≈£î dü+|ò”TuÛ≤yêìï Á|üø£{Ï+∫q Á|üC≤ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T |æ.ìs¡à\eTà, |æ. sêeTø£ècÕí¬s&ç¶, VüQùd‡Hé, ¬ø.Hêsêj·TD, ‘·~‘·s¡T\ô|’ <äTs¡T<˚›X¯+‘√H˚ nÁø£eT πødüT\qT ô|{≤ºs¡

9q nK+&É CÀ´‹ >∑&çy˚eTT\, |òæÁãe] 4(düTes¡íyês¡Ô) : >∑&çy˚eTT\ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì #ÓqïπøX¯e kÕ«$T <˚yê\j·T+˝À á HÓ\ 9e ‘˚Bq nK+&É CÀ´‹ ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑TqT+~. Ä CÀ´‹ì M~ÛM~Ûq ‹|ü⁄Œ‘êeTì X¯ìyês¡+ •ekÕ«$T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eT+&É\+˝Àì •ekÕ«eTT\+‘ê Vü‰»s¡T ø±yê\ì ø√sês¡T. <ë<ë|ü⁄ 600\ eT+~ •ekÕ«eTT\≈£î ‘˚<˚bÕ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù u…’¬s&ç¶ sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ _Ûø£å @sêŒ≥T #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ uÛÑø±Ô<äT\T Vü‰»s¡T ø±e\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

πs|ü⁄ ñ∫‘· H˚Á‘· yÓ’<ä´ •_s¡+ >∑&çy˚eTT\, |òæÁãe] 4(düTes¡íyês¡Ô) : >∑&çy˚eTT\˝À ñqï ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ πø+Á<ä+ Äes¡D˝À á HÓ\ 6e ‘˚Bq ñ∫‘· H˚Á‘· yÓ’<ä´ •_s¡+ »s¡T>∑qT+~. á $wüj·÷ìï &Üø£ºsY düTπswtsêE ‘Ó*bÕs¡T. á •_s¡+˝À &Üø£ºs¡T¢ bÕ+&ÉTs¡+>∑j·T´, e÷<ÛäM\‘·\T Vü‰»¬s’ nedüsês¡Tú\≈£î yÓ’<ä´ |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+∫, ñ∫‘·+>± eT+<äT\T |ü+|æD° #˚kÕÔs¡ì #ÓbÕŒs¡T.

bÕ]X¯ó<äΔ´ |üqT\ |ü]o\q >∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, |òæÁãe] 4 (düTyês¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì ô|+∫ø£\bÕ&ÉT Á>±eT+˝À »qs¡˝Ÿ |òü+&é ÁøÏ+<ä Çs¡uÛ…’ ◊<äT y˚\ s¡TbÕj·T\T eT+ps¡T ø±e&É+‘√ eT+p¬s’q ì~Û‘√ eTT]øÏ ø±\Te\≈£î eTs¡eT‘·TÔ\T #˚|ü{≤ºs¡T.ÇzÄsY&ç lìyêdüT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü+#êsTT‹ ì<ÛäT\T eT+ps¡T ø±e&É+‘√ eTT]øÏ ø±\Te\qT X¯óÁuÛÑ+ #˚sTT+∫, eTT]øÏ ø±\Te\≈£î eTs¡eT‘·TÔ\T, Á‘ê>∑T˙{Ï {≤´+≈£î\˝À _¢∫+>¥ bÂ&ÉsY #·*¢+#êeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À |ü+#êsTT‹ ôdÁø£≥Ø \#·Ã|üŒ, ÇzÄsY&ç lìyêdüT\T ‘·~‘·s¡\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

<˚yê\j·T uÛÑ÷$T <˚e⁄&çπø #Ó+<ë* Ä\÷s¡T, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD+˝À ù|<ä\ Ç+&É¢ düú˝≤\ ø=s¡≈£î kÕ«BÛq+ #˚düTø=qï dæ<˚ΔX¯«s¡kÕ«$T Ä\j·T uÛÑ÷$Tì <˚e⁄ìπø e<äT˝≤ \ì $XÊK|ü≥ºD+ ø£$TwüqsY sêe÷+»H˚j·TT\T, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y d”áy√ dü÷s¡´Á|üø±XŸ, Ä\÷s¡T m+|”&ûy√ #·+Á<ä X‚Ks¡j·T´, ¬syÓq÷´ ÇHéôdŒø£ºsY XÊ´eT düT+<äsY, <˚yê\j·T |üPC≤s¡T\T sê»qï kÕ«$T, ‹eTà|üŒ, |ü\Tø=+&É sêCÒ+Á<ä, s¡TÁ<äqï, e÷J XÊdüq düuÛÑT´&ÉT eTkÕ\ ás¡qï, e÷J m+|”{°d” qs¡dü|üŒ, d”|”m+ bÕغ Hêj·T≈£î\T Hêsêj·TDkÕ«$T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T Hê>∑ y˚DeTà, s¡‘·ïeTà Á>±eTô|<ä›\ düeTø£å+˝À düú\ ÄÁø£eT D<ës¡T\qT dæ<˚›X¯«s¡ Ä\j·T+ <ä>∑Zs¡ düe÷y˚X¯yÓTÆ <˚e⁄ìøÏ |üP»\T,|ü⁄qkÕÿsê\T #˚j·÷\+fÒ <˚yê \j·T uÛÑ÷eTT\T nedüs¡+ ˝Ò<ä+fÒ eTq Á>±e÷ ìπø n]wüºeTì n~Ûø±s¡T\T ô|<ä›\T #Ó|üŒ>±, düú\ ÄÁø£eTq<ës¡T\T e÷≈£î düú˝≤\T ˝Òe⁄, mø£ÿ&Ó’Hê düú˝≤\T #·÷|æ+#·+&ç. <˚e⁄ìdüú\+ e~ùdkÕÔeTì n&ÉT>∑>±, n+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ MT≈£î Hê´j·T+ #˚kÕÔeTì Vü‰$T Çe«&É+‘√ yês¡T dü+‘√cÕìï e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

7

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T ì Äj·Tq Ä ˝ÒK˝À ù|s=ÿHêïs¡T. Äj·÷ Hêj·T≈£î\ô|’ ôdø£åHé ◊|ædæ 143, 147, 427, 149, 120_, 7dæ2@ 1932, 3 |æ&ç|æ|æ@\T ô|{Ϻ y˚~ÛdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. $<ë´s¡Tú\ Ä+<√fi¯q≈£î dü+|ò”TuÛ≤yêìï Á|üø£{ÏùdÔ HêHéu…sTT\ãT˝Ÿ πødüT\qT ô|{Ϻ düuŸC…’\T˝À ñ+#·&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. Á|üC≤kÕ«eT´+˝À Á|ü•ï+#·&Éy˚T H˚s¡+>± uÛ≤$+#·&Üìï ‘·eT bÕغ rÁe+>± e´‹πsøÏdüTÔ+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ‘·ø£åDy˚T yê]ô|’ ô|{Ϻq á nÁø£eT πødüT\qT m‹Ôy˚dæ, C…’fiÀ¢ ñqï yê]ì $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

eTT‘·÷Ô{Ÿ ô|ò’HêHé‡ ø±sê´\j·T+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ uÒ‘·+#Ós¡¢, |òæÁãe] 04(düTes¡íyês¡Ô) : |ü≥ºD+˝Àì ùdº{Ÿ u≤´+ø˘ Äes¡D düMTbÕq eTT‘·÷Ô‘Y ô|ò’HêHé‡ ø±sê´\j·T+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. X¯ìyês¡+ á ø±sê´\j·÷ìï kÕúìø£ ‘·Vü≤d”˝≤›sY •esêeTT\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± mMTŒ&ûz Á|ü‘ê|ü¬s&ç¶, eTT‘·÷Ô‘Y ô|ò’HêHé‡ &ç$»q˝Ÿ y˚TH˚»sY s¡M+Á<äu≤ãT, uÒ‘·+#Ós¡¢ y˚TH˚»sY s¡‘·ï+, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± &ç$»q˝Ÿ y˚TH˚»sY s¡M+Á<äu≤ãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT dü+düú 125 @fi¯¢ #·]Á‘· ø£*– ñ+<äHêïs¡T. á dü+düú Á|ü»\

eTqïq\qT bı+~+<äHêïs¡T. n‹ ‘·≈£îÿe e&û¶‘√ ã+>±s¡+ô|’ s¡TD+ ø£*ŒdüTÔ+<äHêïs¡T. C≤rj·T kÕúsTT˝À ]»sY« u≤´+≈£î nqTeT‹‘√H˚ 3701 Áu≤+N\qT @sêŒ≥T #˚dæ, 23 y˚\ eT+~ ìs¡T<√´>∑T\≈£î ñ<√´>±eø±XÊ\qT ø£*Œ+∫+<äHêïs¡T. ‘·eT dü+düú #ÛÓ’¬sàHé »qà~q+ dü+<äs¡“+>± kÕúìø£ ø±sê´\j·T+ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕD´+ dæyÓT+{Ÿ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ düTπs+Á<äHê<∏é¬s&ç¶, uÒ‘·+#·s¡¢≈£î #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T Á|üeTTKT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

≈£îwüߘyê´~Ûì ìs¡÷à*<ë›+ sêh eTVü‰düuÛÑ\ $»jÓ÷‘·‡e düuÛÑ $»j·Te+‘·+ ø√dæ– ns¡“¤Hé |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : nœ\ uÛ≤s¡rj·T $<ë´]ú |ü]wü‘Y 30e sêh eTVü‰düuÛÑ\qT $»j·Te+‘·+ nsTTq dü+<Ûäs¡“¤+>± H˚&ÉT |ü≥ºD+˝À $»jÓ÷‘·‡e düuÛÑ »]–+~. á sêh eTVü‰düuÛÑ\≈£î düVü≤ø£]+∫q $<ë´]ú ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î, |üPs¡« ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î, ô|<ä›\≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. n<˚ $<Ûä+>± á sêh eTVü‰düuÛÑ\˝À $<ë´s¡+>∑ dæú‹, $<ë´]ú dæú‹, sêh+˝À $<ë´s¡Tú\T m<äTs=ÿH˚ düeTdü´\T, kÕúìø£+>± $<ë´s¡+>∑˝À ñqï düeTdü´\T, yê{Ï |ü]cÕÿs¡ e÷sêZ\T, dü+e‘·‡s¡+ bı&Ée⁄Hê ø±s¡´#·s¡D s¡÷bı+~+#êeTHêïs¡T. sêh eTVü‰düuÛÑ\˝À¢ q÷‘·q+>± $.

lìyêkÕ#ê], {Ï. düT<Ûëø£sY u≤ãT\T õ˝≤¢ ø£˙«qs¡T¢>± m+|æø£j·÷´s¡T. lìyêkÕ#ê] 2005 qT+&ç m._.$.|æ. düuÛÑ´‘·«+ rdüTø√e&É+ »]–+~. k˛ŒsYº‡ Ç+#ê]®, q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù, u≤>¥ ø£˙«qsY, sêh ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T>± |üì#˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± m+|æ¬ø’q $<Ûë´]ú Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<Ûë´]ú |ü]wü‘Y˝À e÷ ô|’ qeTàø£+‘√ e÷øÏ∫Ãq uÛ≤<Ûä´‘·\qT düÁø£eT+>± ìs¡«]Ô+∫, $<Ûë´s¡Tú\≈£î m\¢|ü⁄Œ&ÉT n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥÷, $<Ûë´s¡+>∑ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ ø£èwæ #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. m+|æø£ |ü≥¢ |üPs¡« ø±s¡´ø£s¡Ô\T, $<Ûë´]ú ø±s¡´ø£s¡Ô\T |ü\Te⁄s¡T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

n~Ûø±s¡T\÷.. u≤<Ûä´‘·\T eTs¡y=<äT› Ä<√ì ns¡“¤Hé |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): s√E\T >∑&ÉTdüTÔHêïsTT, HÓ\\÷ >∑&ÉTdüTÔHêïsTT, dü+e‘·‡sê\T ≈£L&Ü n˝≤ <=s¡T¢≈£î+≥T ø±\>∑s¡“¤+˝À ø£*dæ b˛‘·THêïsTT. m+<äs√ eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T, H˚‘·\T, Á|üeTTKT\T ôd’‘·+ kÕe÷q´ Á|ü»\‘√ bÕ≥T ø±\>∑s¡“¤+˝À ø£*dæ b˛‘·THêïs¡T. Ä˝À∫ùdÔ Á|ü|ü+#·+˝À @~ XÊX¯«‘·+ ø±<äT nH˚ |ü∫à ì»+ uÀ<Ûä |ü&ÉT‘·T+~. eTq eTT‘êÔ‘·\T ˝Òs¡T, eTq ‘ê‘·\T ˝Òs¡T. πs|ü⁄ eTq ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ≈£L&Ü ñ+&És¡T. eT] eTqeTT+{≤e÷ ! eTq |æ\¢\T ≈£L&Ü ñ+{≤sê..! me«s¡÷ ñ+&És¡T. á uÛÑ÷eT+&É\+˝À @ e´øÏÔ XÊX¯«‘·+>± ñ+&És¡T. Ç~ ì»+. eT] Ç~ ì»eTì ‘Ó*dæ eTq˝À eTq≈£î m+<äTøÏ+‘· <Û˚«wü+, ndü÷j·T, |ü>∑\T Á|ü‹ø±sê\T, Á|ü|ü+#·+˝À &ÉuÒ“ XÊX¯«‘·eTì eTqTwüß\+<äs¡÷ &ÉãT“ #·T≥Tº m+<äT≈£î ‹s¡T>∑T‘·THêïs¡T. <Ó’yêìï ôd’‘·+ XÊdædüTÔHêïs¡T. ‘êeTT #˚düTÔqï~ ‘·|üŒì ‘Ó*dæ eT]j·TT á <˚Vü≤+ ≈£L&Ü XÊX¯«‘·+ ø±<äì ‘Ó*dæ ≈£L&Ü ‘·|ü⁄Œ #˚düTÔHêï¬s+<äT≈£î. uÛ≤<ä´‘·\qT eT]Ãb˛‘·THêïs¡T. ã+<Ûë\qT

ôd’‘·+ ‘Ó+#·T≈£î+≥THêïs¡T. á ìC≤\ìï MT≈£î eTs√kÕ] >∑Ts¡TÔ #˚düTÔHêï+. eTqTwüß´˝≤sê e÷s¡+&ç. á e´edüúqT e÷s¡Ã+&ç. n~Ûø±s¡T\T MTs¡T ≈£L&Ü e÷s¡+&ç. MT uÛ≤<ä´‘·\qT >∑Ts¡TÔ #˚düTø=ì n_Ûeè~›øÏ u≤≥\T y˚j·T+&ç. á <˚XÊ_Ûeè~› Á|ü‹ ˇø£ÿ] #˚‘·T˝À¢ ñ+~. n~Ûø±s¡eTTqï n_Ûeè~› e÷fÒ ms¡T>∑≈£îHêïs¡T. Çø£HÓ’Hê \+#ê\T e÷q+&ç. &ÉuÒ“ XÊX¯«‘·+ ø±<äT. MT uÛ≤<Ûä´‘·\qT eTs¡eø£+&ç. Á|ü»\≈£î MT ùdeqT n+~+#·+&ç. MT |æ\¢\qT düÁø£eT e÷s¡Z+˝À q&ç|æ+#·+&ç. ø£˙dü+ á Áø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+ qT+#Ó’Hê MT uÛ≤<ä´‘·\qT düÁø£eT+>± >∑Ts¡TÔ #˚düTø=ì uÛ≤$ uÛ≤s¡‘· bÂs¡T\≈£î Ä<äs¡Ù+>± ì\e+&ç. eTs√kÕ] MT uÛ≤<ä´‘·\qT >∑Ts¡TÔ#˚ùd <äTdæú‹ rdüT≈£îsêø£+&ç. eTq uÛ≤s¡‘·<˚XÊìï n_Ûeè~› |ü<∏ä+˝À q&ç|æ+∫ eTq Ä<√ì |ü≥ºD≤ìï q+<äqeq+>± e÷sêÃ\ì Á|ü»\+<äs¡T m<äTs¡T #·÷dü÷Ô |ü≥ºD yêdüT\T, Á|üeTTKT\T, bÕÁ‹πøj·TT\T ôd’‘·+ Áø=‘·Ô dü+e‘·‡sêìøÏ kÕ«>∑‘·+ |ü\T≈£î‘·THêïs¡T.

$<ä´ yê\+{s¡¢ ¬ø¢sTTyéT\T |ü+|ü+&ç ø£s¡÷ï\T $<ä´, |òæÁãe] 4(düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢˝À |üì #˚k˛Ôqï $<ë´ e\+{°s¡¢ Vü‰»s¡T, >ös¡e y˚‘·q+ ¬ø¢sTTjYT\qT yÓ+≥H˚ dü+ã+ ~Û‘· m+áz\≈£î |ü+bÕ\ì Á|ü<ÛëH√bÕ <Ûë´j·TT\qT $<ë´ e\+{°s¡¢ dü+πøåeT dü+|òüT+ $»„|æÔ #˚dæ+~. X¯ìyês¡+ Ä dü+|òüT+ Á|ü‹ ì<äT\T kÕúìø£ ÄsYmdt s√&√¢ì sêø˘ñ&é #·]à m<äT≥ ñqï á&ÓHé >±¬s¶H釽À düe÷y˚X¯eT j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± Ä dü+|òüT+ n<Ûä´ ≈£åî&ÉT ÄsY.|üs¡y˚TX¯«s¡j·T´, ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT

<äj·÷ø£s¡sêyé\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝À |üì #˚k˛Ôqï yê\+{°s¡¢≈£î >∑‘· qe+ãsY HÓ\ es¡≈£î >ös¡e y˚‘·Hêìï #Ó*¢+#ês¡Hêïs¡T. »qe] 20 12 y˚‘·q+ $&ÉT<ä\ #˚ùd+<äT≈£î Vü‰»s¡T, ¬ø¢sTT yéT\ bòÕsê\qT mdtmdt@ ÁbÕC…ø˘º n~Ûø±]øÏ yÓ+≥H˚ m+áz\ <ë«sê |ü+|æ+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T. bÕsƒ¡XÊ\ $<ÛäT\qT s√Eyê] ≈£L©\ ø£Hêï ‘·≈£îÿe>± y˚‘·q+‘√ ìs¡«Væ≤düTÔHêï , yê]øÏ düø±\+˝À y˚‘·Hê\qT Çe«ø£b˛e&É+ nHê´j·TeTHêïs¡T.

ø=*$T>∑T+&É¢, |òæÁãe] 4(düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì &Üø£ºsY »>∑H√àVü≤q ¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À ≈£îwüߺyê´~Û ìs¡÷à\qô|’ ne>±Vü≤Hê sê´© »]–+~. X¯ìyês¡+ »]–q á sê´©˝À kÕúìø£ ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ qT+∫ $<ë´s¡Tú\T sê´©>± Äغd” ãkÕº+&ÉT es¡≈£î e#êÃs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á yê´~Û HÓeTà~>± ô|]–, yê´~Û \ø£åD≤\T ãVæ≤s¡Z‘·+ ø±e&ÜìøÏ ø£˙dü+ eT÷&˚fi¯¢ ø±\+ |ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. á yê´~Û #·sêàìøÏ, qsê\≈£î k˛≈£î‘·T+<äHêïs¡T. ejÓ÷, *+>∑ uÒ<Ûä+ ˝Ò≈£î+&Üá yê´~Û me]¬ø’Hê k˛≈£î‘·T+<äHêïs¡T. á yê´~Û e+X¯bÕs¡+|üs¡´+>± sê<äHêïs¡T. á yê´~ÛøÏ ∫øÏ‘·‡ Äs¡T HÓ\\ qT+∫ 12 HÓ\\ ø±\+˝À |üP]Ô>± qj·TeTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. á yê´~ÛøÏ ∫øÏ‘·‡ nìï Äs√>∑´ πø+Á<ë˝À¢ ñ∫‘·+>± bı+<äe#·ÃHêïs¡T.

˝Àø˘ n<ë\‘Y˝À nìï düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+

Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé, |òæÁãe] 4 (düTes¡ºyês¡Ô): dü+e‘·‡sê\T ‘·s¡ã&ç ø=s¡Tº˝À »s¡T>∑T‘·Tqï πødüT\qT ˝Àø˘ n<ë\‘Y ˝À |ü]cÕÿs¡+ #˚düTÔHêïeTì d”ìj·TsY dæ$˝Ÿ »&ç® nãT“\T nHêïs¡T. X¯ìyês¡+ kÕΔìø£ Ä‘·à≈£Ls¡T ø√s¡Tº Äes¡D ˝À ìs¡«Væ≤+∫q ˝Àø˘ n<ë\‘Y ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ$˝Ÿ »&ç® nãT“\T, pìj·TsY dæ$˝Ÿ »&ç® sêCÒwt bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<ä s¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m≥T e+{Ï düeTdü´˝…’q ˝Àø˘n<ë \‘Y |ü]wüÿ]+|üã&É‘êsTT nHêïs¡T.

Á|ü»\T dü+e‘·‡sê\ ‘·s¡ã&ç ø√s¡Tº #·T≥Tº ‹s¡>∑e\dæq nedüs¡+ ˝Ò<äì, uÛÑ÷ düeTdü´\T, ÁøÏ$Tq˝Ÿ m≥Te+{Ï düeTdü´ nsTTq ˝Àø˘n<ë\‘Y˝À |ü]cÕÿs¡+ #˚düT ø√yê\Hêïs¡T. á s√E »]–q ˝Àø˘n<ë\‘Y ˝À mqï&ÉT ˝Òì $<Ûä+>± m¬ø’‡CŸ 55, ÁøÏ$Tq˝Ÿ 12, dæ$˝Ÿ 2 πødüT\qT |ü]wüÿ s¡+#ês¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Hê´j·Tyê<äT\T eTTs¡∞yÓTVü≤Hé, |ü⁄\¢j·T´, Vü≤qTeT+‘·¬s&ç¶, s¡+>∑ kÕ«$T, kÕs¡j·T´, s¡$, düT<Ûëø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

mHéôd’ø√¢|”&çj·÷ ø±+f…dtº˝À düeT‘ê $<ë´s¡Tú\ Á|ü‹uÛÑ q+<ë´\, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô) : $T\ºHé m&ÉT´πøwüHé kıôd’{° yês¡T 2011`12 $<ë´dü+e‘·‡sêìøÏ >±qT 5e õ˝≤¢ mHéôd’ø√¢|”&çj·÷ ø±+f…dtº ìs¡«Væ≤+#·&É+ »]–+~. bÕsƒ¡XÊ\ $uÛ≤>∑+˝À, pìj·TsY $uÛ≤>∑+˝À õ.•ej·T´ yÓTT<ä{Ï ãVüQeT‹(>√˝Ÿ¶yÓT&É˝Ÿ), ~«rj·T ãVüQeT‹>± @.yÓ+ø£≥yÓ÷Vü≤Hé, ‘·èrj·T $uÛ≤>∑+˝À ‹\ø˘≈£îe÷sY, ø±+dü´ |ü‘·ø±ìï, õ.XÀuÛ≤sêDÏ ø£H=‡˝ÒwüHé ãVüQeT‹ kÕ~Û+#·&É+ »]–+~.


8

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

Ä~yês¡+, 5 |òæÁãe] 2012

$Á>∑Vü‰\ ≈£L*Ãy˚‘·≈£î ìs¡düq>±

Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<äT´\

d”m+ ~wæºu§eTà <äVü≤q+

düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê*

ø£s¡÷ï\T, |òæÁãe] 4, düTes¡íyês¡Ô : |üP˝Ò, n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü‰\ ≈£L*Ãy˚‘·≈£î ìs¡düq>± _dæ, md”‡, md”º, yÓTÆHêغ $<ë´]ú düe÷K´ ìs¡düq ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|ü{Ϻ+~. X¯ìyês¡+ Ä düe÷K´ Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ n+uÒ<äÿsY uÛÑeHé qT+∫ ø£˝…ø√ºπs{Ÿ es¡≈£î sê´* »]–+~. nq+‘·s¡+ eTVü≤˙j·TT\ $Á>∑Vü‰\≈£î s¡ø£åD ø£*Œ+#·˝Òì dæm+ øÏs¡DY≈£îe÷sY ¬s&ç¶ sêJHêe÷ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô dæm+ ~wæºu§eTàqT Ä düe÷K´ Á|ü‹ì<äT\T <äVü≤q+ #˚kÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Ä düe÷K´ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT C….\øÏåàqs¡dæ+Vü≤ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø√{≤¢~ Á|ü»\ >∑T+&Ó˝À¢ ∫s¡kÕúsTT>± ì*∫q eTVü‰‘·Tà\T n+uÒ<äÿsY, |üP˝Ò\Hêïs¡T. n˝≤+{Ï eTVü≤˙j·TT\T $Á>∑Vü‰\qT ø=+<äs¡T <äT+&É>∑T\T |üì>∑≥Tº≈£îì ≈£L\TÑ·T+fÒ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ #˚‘·T\T eTT&ÉT#·T≈£îì, ≈£Ls¡TÃ+<äì Äj·Tq Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. C≤rj·T Hêj·T≈£î\ $Á>∑Vü‰\≈£î #Ó|ü⁄Œ\T y˚j·T&É+, eTdæ |üPj·T&É+ ˝≤+{Ï

dü+|òüT≥q\T sêÁwüº+˝À >∑‘·+˝Àq÷ »]–Hê á kÕúsTT˝À mqï&É÷ »s¡T>∑˝Ò<äHêïs¡T. Ä eTVü≤˙j·TT\ J$‘· #·]Á‘·\qT bÕsƒê´+XÊ\T>± @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚kÕs¡T. nq+‘·s¡+ ≈£î˝≤\ ◊ø£´ y˚~ø£ ø£˙«qsY {Ï.X‚wü|òüDÏ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ {≤´+ø˘ã+&é, neT˝≤|ü⁄s¡+, Ä~˝≤u≤<é\˝À sêÁwüº yê´|üÔ+>± H˚‘·\ $Á>∑Vü‰\qT {≤¬sº{Ÿ #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. ≈£î\ ìs¡÷à\q ø√dü+ b˛sê&çq eTVü≤˙j·TT\ $Á>∑Vü‰\qT ≈£L\>={Ϻq ≈£îdü+kÕÿs¡T\qT

yÓ+≥H˚ >∑T]Ô+∫, •øÏå+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚kÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä $<ë´]ú düe÷K´ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT $.uÛÑs¡‘Y≈£îe÷sY, _md”Œ ã\sê+, ˝Àø˘dü‘êÔ bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT qs¡dæ+Vü≤, j·÷<äe dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ã+>±s¡T e÷¬s|üŒ j·÷<äyé, düe÷CŸyê~ bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT <ä+&ÉT X‚wüßj·÷<äyé, _dæ Á|üC≤y˚~ø£ ø£˙«qsY s¡»ø£ lìyêdüT\T, _dæ ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ e÷ø£+ Hê>∑sêE, eT‘·‡ø±s¡T\ Vü≤≈£îÿ\ b˛sê≥ dü$T‹ Hêj·T≈£î\T |æ.õ.yÓ+ø£fÒwt, sêj·T\d”eT ø£fi≤ø±s¡T\ y˚~ø£ Á|ü‹ì~ b˛‘·q, ¬s’‘·T ≈£L© dü+|òüT+ Hêj·T≈£î&ÉT düT+ø£qï, Ä<äs¡Ù Ä{À j·T÷ìj·THé õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hê>∑sêE, ãT&É>∑»+>±\ dü+|òüT+ $<ë´]ú Hêj·T≈£î&ÉT eTH√Vü≤sY, j·TTe»q dü+|òüT+ Hêj·T≈£î&ÉT |æ.•eÁøÏwüí, $<ë´]ú dü+|òüT+ õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêeTø£èwüí, $X¯«Áu≤Vü≤àD dü+|òüT+, ≈£îs¡Te dü+|òüT+, _dæ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î&ÉT eT<ÛäT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø£qTï\ |ü+&ÉTe>± <Ûä«+»düÔ+uÛÑ Á|ü‹wüº ÄdüŒ], |òæÁãe] 4, (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì neTàyê] Äfi¯j·T+˝À <Ûä«» düú+uÛÑ Á|ü‹wüº y˚&ÉTø£\T |òüTq+>± ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. X¯ìyês¡+ Ä y˚&ÉTø£\qT Ä Ä\j·T ìsê«Vü≤≈£î\T n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ñ<äj·T+ >∑D|ü‹|üP», ø£\X¯ kÕú|üq, eTVü‰eT+>∑fi¯ Vü‰s¡‹, |ü⁄D≤´Vü≤e#·q+, yêdüTÔ |üPC≤ yêdüTÔ j·T+Á‘·+, ‘ê+‹ ôVAe÷\T »]>±sTT. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕúìø£ mMTŒ&ûz XÊ´eT\ bÕ˝§Zì, neTàyê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T #˚dæ, rs¡úÁ|ükÕ<ë\qT bı+<ës¡T. Ä~yês¡+ <˚M ôVAeT+, <Ûä«C≤s√Vü≤D+, |ü+#êeTè‘ê_Ûùwø£+ ø±s¡´Áø£e÷\T+{≤j·Tì Ä\j·T ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ qT+∫ j·T+Á‘· Á|ü‹wüº, <˚e‘ê Á|ü‹wüº, <Ûä«»düú+uÛÑ Á|ü‹wüº\qT |ü⁄s√Væ≤‘·T\T, y˚<ä|ü+&ç‘·T\T XÊÁk˛Ôø£Ô+>± ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T.

Á|üC≤düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À Á|üuÛÑT‘ê«\T $|òü\+ ø=*$T>∑T+&É¢, |òæÁãe] 4, (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üC≤düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+˝À πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T |òüTÀs¡+>± $|òü\eTj·÷´j·Tì uÛ≤C≤bÕ ãq>±q|ü˝…¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#ÛêsY® @. •eqï j·÷<äyé, Ä bÕغ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù f…Æ>∑sY Á|ükÕ<é\T $eT]Ù+#ês¡T. X¯ìyês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À »]–q z düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yê´{Ÿ |üqTïô|’ nœ\|üøå±ìï @sêŒ≥T #˚j·÷\Hêïs¡T. pìj·TsY yÓ’<äT´\ Hê´j·TyÓTÆq düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ |ü≥¢ Äs√>∑´ XÊU≤ eT+Á‹ #=s¡e rdüTø√yê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä bÕغ <ädüÔ–], Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± m+.<ädüÔ–], ø±s¡´<ä]Ù>± eT+&É\ ø£$T{Ïì mqTï≈£îHêïs¡T. n<Ûä´≈£åî&ç>± s¡|òüTT, sêeTsêE, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù>± X¯+ø£sY, dü÷s¡´yÓ÷Vü≤Hé, ñbÕ<Ûä´≈£åî&ç>± eTTq>±\ q&ç|æ ‘·~‘·s¡T\qT mqTï≈£îHêïs¡T.

#Íø£ <äTø±D≤\≈£î <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+ ne⁄≈£î, |òæÁãe] 4 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝À ≈£îqT≈£î+≥¢ zdæ, cÕ|t HÓ+ãsY 21, yÓT≥Tº|ü˝…¢ md”‡ bòÕ|tHÓ+ãsY 13\≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì ‘·Vü≤o˝≤›sY e÷\ø=+&Éj·T´ ø√sês¡T. ÄdüøÏÔ >∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T XÊX¯«‘· ÁbÕ‹|ü~ø£q <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. nuÛÑ´s¡Tú\ ø£˙dü $<ë´s¡Ω‘· 10e ‘·s¡>∑‘·Hêïs¡T. á <äs¡U≤düTÔ\qT á HÓ\ 13 ˝À>± q+<ë´\ düuŸø£˝…ø£ºsY ø±sê´\j·÷ìøÏ |ü+bÕ\Hêïs¡T. á HÓ\ 25q sê‘· |üØø£å‘√ bÕ≥T eTÚœø£ |üØø£å\T ñ+{≤j·Tì #ÓbÕŒs¡T.

|òüTq+>± –|ü‡Hé <=s¡ dü+‘ê|ü düuÛÑ ø£s¡÷ï\T bÕ‘·ãd”Ô, |òæÁãe] 4, (düTes¡íyês¡Ô) : –|ü‡Hé <=s¡ dü+‘ê|ü düuÛÑ |òüTq+>± »] –+~. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì –|ü‡Hé ôd+Á≥˝Ÿ u≤|æºdüTº dü+ |òüT+˝À X¯ìyês¡+ á ø±s¡´Áø£ eT+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£ eT+˝À –|ü‡Hé <=s¡ #˚dæq ùde\qT |ü\Te⁄s¡T eø£Ô\T ø=ìj·÷&Üs¡T. q>∑s¡+˝Àì ø√˝Ÿ‡ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ ø£¬skÕŒ+&Ó+ {Ÿ>±, $TwüH√¢ |üì#˚dæq dæã“+ ~øÏ Çfi¯¢ düú˝≤\ eT+pØ˝À –|ü‡Hé <=s¡ mq˝Òì ùde\+~+ #ê&ÉHêïs¡T. kÕº+≥Hé #·]Ãì Äj·TH˚ kÕú|æ+#ê &ÉHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ¬se¬s+&é ø£èbÕ q+<äsêCŸ, XÊ+‘ê≈£îe÷sY sêCŸ, $»j·T sêE, õ._.|”≥sY, _. <˚eÁ|ü kÕ<é, $H√<é CÀwæ|òüsY, Á|üuÛÑT<ë dt, n>∑d”ºHé, s¡÷‘·eTà, _. e÷<Ûäesêyé, bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø££s¡÷ï\T, |òæÁãe] 4, (düTes¡íyês¡Ô) : düTBÛs¡Èø±\+>± n|ü]wüèÿ‘·+>± ñqï ‘·eT düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·« yÓ’<äT´\ dü+|òüT+ &çe÷+&é #˚dæ+~. ‘·eT &çe÷+&É¢qT |ü]wüÿ]+#·ø£, HêqTÃ&ÉT <Û√s¡DÏ‘√ ø±\j·÷|üq #˚k˛Ôqï Á|üuÛÑT‘·« rs¡TqT ìs¡dædü÷Ô yÓ’<ä´, Äs√>∑´ ≈£î≥T+ã dü+πøåeT XÊK Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]ÙøÏ H√{°düT Ç∫Ãq≥T¢ Ä dü+|òüT+ Á|ü‹ì<äT\T #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À X¯ìyês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Ä dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT &Üø£ºsY |æ. düTu≤“sêyé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\˝À¢ |üì#˚ùd uÀ<ÛäHê dæã“+~øÏ j·TT.õ.dæ. düe]+∫, y˚‘·Hê\ ìsê›s¡D˝À ndüeT‘Í˝≤´ìï ìyê]+#ê\Hêïs¡T. ¬øØsY n&Ü«Hé‡yÓT+{Ÿ d”ÿ+, |ü<√qï‘·T\T, Á{≤Hé‡b˛sYº n\yÓqT‡ kÂø£sê´\qT ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. nHê≥$T, |òæõj·÷\õ, bòÕs¡àø±\J, bò˛¬sì‡ø˘ $uÛ≤>±˝À¢ |üì#˚k˛Ôqï yÓ’<äT´\≈£î HêHé ÁbÕø°ºdæ+>¥ n\yÓqT‡qT 25 XÊ‘·+ Çyê«\Hêïs¡T. U≤∞>± ñqï b˛düTº\ uÛÑØÔøÏ dü‘·«s¡ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\Hêïs¡T. yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\\T, uÀ<ÛäHêdüT|üÁ‘·T˝À¢ eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\qT yÓTs¡T>∑T |üs¡#ê\Hêïs¡T. yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\T, yÓT&çø£˝Ÿ n|ò”düs¡¢≈£î meT¬s®˙‡ ôV≤˝ŸÔπøsY n\yÓqT‡\T Çyê«\Hêïs¡T. &çb˛¢e÷\‘√ |üì#˚k˛Ôqï d”ìj·TsY yÓ’<äT´\≈£î, uÀ<ÛäHê yÓ’<äT´\≈£î dæ$˝Ÿ düs¡®qT¢>± |ü<√qï‹ ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. øÏ¢ìø£˝Ÿ ôdŒcÕ*{Ïdt, dü÷|üsY ôdŒcÕ*{Ï m+.&ç.mdt. ø√s¡T‡˝À¢ ÇHé düØ«dt ø√{≤qT 50 XÊ‘êìøÏ ô|+#ê\Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Äs√>∑´ $uÛ≤>±˝À¢ $<Ûëq ìs¡íj·÷\T, dü+düÿs¡D\T @ø£|üø£å+>± ø±ø£ @|æõ&ç@‘√ #·]Ã+∫, neT\T #˚j·÷\Hêïs¡T. ø±+Á{≤≈£îº yÓ’<äT´\ y˚‘·q neT\T˝À neø£‘·eø£\T, ndüe÷q‘·\T ‘=\–+#ê\Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ô|’q ù|s=ÿqï ‘·eT &çe÷+&É¢qT yÓ+≥H˚ |ü]wüÿ]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

>∑T&ç düú˝≤ìï nHê´Áø±+‘·+ ø±≈£î+&Ü ø±bÕ&Ü* ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, |òæÁãe] 4, (düTes¡íyês¡Ô) : õ˝≤¢˝Àì düTìïô|+≥ #˚|ü\ e÷¬sÿ{Ÿ ÁbÕ+‘·+˝À ñqï ≈£îe÷s¡kÕ«$T <˚yê\j·T düú\+ nHê´Áø±+‘·+ ø±≈£î+&Ü ø±bÕ&Ü\ì uÛ≤CbÕ H˚‘·\T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘≈£î $»„|æÔ #˚XÊs¡T. >∑‘· 5 <äXÊu≤›\T>± nø£ÿ&É ≈£îe÷s¡kÕ«$TøÏ ì‘·´|üP»\T, |üs¡«~Hê˝À¢ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T kÕ>∑T‘·THêïj·Tì Ä bÕغ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù, õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø±[+– qs¡dæ+Vü≤es¡à, mHé, <äsêZkÕ«$T\T ø£˝…ø£ºsY≈£î #ÓbÕŒs¡T. X¯ìyês¡+ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $Hêj·Tø£ $Á>∑Vü‰\ ìeT»®q+ dü+<äs¡“+>± yÓTT<ä{Ï $Á>∑Vü≤+ Ä >∑T&ç qT+#˚ ãj·T\T <˚s¡&É+ ÄqyêsTTr>± ek˛Ô+<äHêïs¡T. n+‘·{Ï #·]Á‘· ø£*–q, |üs¡«~Hê˝À¢ y˚˝≤~ uÛÑ≈£îÔ\T <ä]Ù+∫, |üPõ+#˚ ÄqyêsTTr ñqï Ä eT+~s¡+ düú\+ô|’ kÕ«s¡ú|üs¡T\ ø£qTï |ü&ç+<äHêïs¡T. Ä >∑T&ç Á|üVü‰Ø >√&ÉqT |ü>∑T\>={Ϻ düú˝≤ìï nÁø£$T+#˚ j·T‘·ï+ kÕ>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Ç<˚$T≥ì Á|ü•ïùdÔ |üPC≤]ô|’ #˚sTT#˚düT≈£îHêïs¡Hêïs¡T. ø±e⁄q düŒ+~+∫, Ç˝≤+{Ï nÁø£e÷\T #√≥T #˚düTø√≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì yês¡T ø√sês¡T. n+‘˚ ø±ø£ ÄÁø£eTD<ës¡T\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√sês¡T.

Á|æj·TTsê* b˛sê≥+ ø=*$T>∑T+&É¢, |òæÁãe] 4(düTes¡íyês¡Ô) : Áù|eT ø√dü+ z j·TTe‹ b˛sê{≤ìøÏ ~–+~. ‘·q Á|æj·TT&ç Ç+{Ï m<äT≥ eTÚq b˛sê{≤ìï #˚|ü{Ϻ+~. X¯ìyês¡+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ‹eTàHêj·Tì ù|≥ Á>±eTdüTú&Ó’q yÓ+ø£≥ düTã“j·T´ ø=&ÉT≈£î u≤\ düTÁãVü≤àD´+(27) Ç+{Ï m<äT≥ ‘ê&ç|üÁ‹ eT+&É\+ yÓ+ø£¬s&ç¶ |ü˝…¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q z≈£Ls¡T ñùd‡q|üŒ ≈£L‘·Ts¡T e÷_(24) á b˛sê{≤ìøÏ ~–+~. ÄyÓT ‘Ó*|æq y˚Ts¡≈£î $esê*˝≤ ñHêïsTT. e÷_, u≤\düTÁãVü≤àD´+\ q&ÉTeT >∑‘· Hê\Tπ>fi¯ó¢>± Áù|eT e´eVü‰s¡+ q&ÉTk˛Ô+~. nsTT‘˚ e÷_ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T yê] Áù|eTqT n+^ø£]+#·ø£ b˛e&É+‘√ e÷_ ‘·q ‘·*¢<ä+Á&ÉT\qT ø±<äì, Áù|$T≈£îì Ç+{ÏøÏ e∫Ã+~. nsTT‘˚ u≤\düTÁãVü≤àD´+ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ‘·eT Ç+{ÏøÏ ‘êfi≤\T y˚dæ, bı\+ |üqT\≈£î yÓ[¢b˛e&É+‘√ eTs√ e÷s¡Z+ ˝Òø£ ÄyÓT Ä Ç+{Ï m<äTfÒ u…’sƒêsTT+∫+~. ‘·q≈£î Hê´j·T+ »]π> es¡≈£î Ä Ç+{Ï m<äTfÒ ≈£Ls¡TÃ+{≤qì ÄyÓT ‘Ó*|æ+~. Á>±eT ô|<ä›\T ø£*Œ+#·T≈£îì, ‘·q≈£î Hê´j·T+ »]π>˝≤ #·÷&Ü\ì ÄyÓT Á>±eTdüTú\≈£î $»„|æÔ #˚dæ+~.

ePaper|Hyderabad, Kurnool Tab|05-02-2012  

Suvarana Vartha Telugu Daily News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, Kurnool, District News, Local News, Jilla Varthalu, ePaper, Online Tel...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you