Page 1

y˚dü$ Á|üD≤[ø£ô|’ düMTø£å $esê\T 8˝À

ãT<Ûäyês¡+, 4 @Á|æ˝Ÿ 2012

ù|J\T : 8

»qì •X¯ó s¡ø£åDÒ <Û˚´j·T+

ø±+Á{≤≈£s¡¢≈£î ø±düT\T ≈£î]|ædüTÔqï mÁs¡eT{Ϻ H˚\eT≥º+ ne⁄‘·Tqï >∑T≥º\T uÛ≤$‘·sê\≈£î eTT|üŒyê{Ï˝Ò¢ Á|üe÷<ä+ ‘·e«ø±\T ì*|æy˚j·÷\+≥Tqï kÕúì≈£î\T |üsê´es¡D≤ìï s¡øÏå+#ê\ì $q|ü+ s¡+>±¬s&ç¶, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sxmsLkiªRΩLigS D©´sı Fs˙LRi™´sV…Ì”¡ BxmsˆV≤R∂V NRPLi˙…ÿNÌRPQL˝RiNRPV NSxqsVáV NRPVLjizmsxqsVÚ©yıLiVV. ≠sNSLRiÀÿμ`∂ ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ D©´sı ©´s Fs˙LRi ™´sV…Ì”¡ gRiV»Ì¡Ã¡V ªRΩLjigji F°ªRΩV©yıLiVV. BLRi\Æ™s GŒ˝œ¡Õ‹[ gRiV»Ì¡Ã¡V Æ©s[á™´sV»Ì¡Li NS©´sV©yıLiVV. gRiV»Ì¡Ã¡¨sı x§¶¶¶LjiLiøR¡VNRPVF°æªΩ[ À≥ÿ≠sªRΩLSáNRPV ™´sVVxmsˆV ™y…”¡¤Õ˝¡[ ˙xms™´sWμy¨sı @Liøy©´s Æ™s[∏R∂Wá¨s ªRΩ™´s*NSáV ÷d¡«¡Ÿ©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙gS™´sVxqsVÚáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Bμj∂Õÿ DLi≤R∂gS gRiV»Ì¡Ã¡¨sı NRPLjigjiF°æªΩ[ rÛy¨sNRP @™´sxqsLSáNRPV gRiLi|ms≤R∂V ™´sV…Ì”¡ NRPW≤y á’≥¡LiøR¡¨s μR∂VzqÛsºΩ NRPW≤y

ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚªRΩVLiμR∂¨s ™yLRiLi»¡V©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ N]©´srygRiVªRΩV©´sı ªRΩ™´s*NSá©´sV ¨s÷¡zms Æ™s[∏R∂Wá¨s ≠s≠sμ≥R∂ ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡V @μ≥j∂NSLRiVá©´sV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. ™´s…Ì”¡ ≠dsV©´sxms÷˝¡, ™´sWμj∂lLi≤ÔT∂xms÷˝¡, FsÃ˝¡N]Li≤R∂ ˙gS™´sWá lLiÆ™s©´sW˘ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s Fsæª^ΩQÚ©´s Fs˙LRi™´sV…Ì”¡¨s gRiV»Ì¡VcøR¡xmsˆV≤R∂V NSNRPVLi≤y 2005Õ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV 20 xqsLi™´sªRΩ=LSáV ™´sV…Ì”¡ ªRΩ™´so*NRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ÷d¡«¡ŸNRPV @xmsˆgjiLiøyLRiV. μk∂Liª][ ªRΩ™´s*NSáV ™´sVV™´sV¯LRi™´sV∏R∂W˘LiVV. gRiV»Ì¡Ã¡V ™y…”¡ xqs*LRiWFy¨sı N][Õ‹[ˆªRΩV©yıLiVV.B…‘¡™´sá FsÃ˝¡N]Li≤R∂ lLiÆ™s©´sW˘ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ NRPW≤y ªRΩ™´s*NSáV «¡LjixmsoªRΩV©´sı À≥œ¡W≠sVÕ‹[ ¨sLRiV}msμR∂áNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s @\|qs©±Ôs À≥œ¡W™´sVVáV©yıLiVV. }msμ][≤T∂¨s N]…Ì”¡ |msμÙR∂Œ˝œ¡NRPV |ms»Ì¡V≤R∂™´sVLi¤…¡[ BÆμ∂[ Æ©s[Æ™sW ©´sLi»¡Vc Àÿμ≥j∂ªRΩVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. }msμR∂á |ms¨sıμ≥j∂gS ¤À¡ ¡VNRPVLi»¡V©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li C ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ FsLiμR∂VNRPV xqsˆLiμj∂LiøR¡»¡Li ¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. Æ©s[á ™´sV…Ìÿ¨sNTP μyμyxmso ™´sLiμR∂ @≤R∂VgRiVá FsªRΩVÚgS ˙xmsNRPXºΩ zqsμÙR∂LigS D©´sı C gRiV»Ì¡Ã¡V BNRP‰≤R∂ ˙xms«¡Ã¡NRPV ($T>∑‘ê 2˝À)

‘·©¢_&ɶ\≈£î ñ∫‘· yÓ’<ä´, s¡yêD≤ kÂø£s¡´+ ø£*ŒkÕÔ+ CÒmHéyÓ’ neT\Tô|’ Á|ü‹HÓ˝≤ ]b˛s¡Tº Çyê«* Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘ê\T nedüs¡+ ˝Ò<äT n~Ûø±s¡T\≈£î ø£˝…ø£ºsY >∑T˝≤®sY dü÷#·q ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 3, (düTes¡íyês¡Ô): e÷‘ê •X¯ó eTs¡D≤\qT >∑D˙j·T+>± ‘·–Z+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·« Á|üdü÷‹ ÄdüT|ü Á‹˝˝À eTÚ[ø£ dü<äTbÕj·÷\ ø=s¡‘· ˝Ò≈£î+&Ü nìï #·s¡´\T rdüT≈£î+≥Tqï≥T¢ ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY q≥sêCŸ >∑T˝≤®sY ù|s=ÿHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À $$<Ûä Á|üdü÷‹ ÄdüT|üÁ‘·T\ yÓT&çø£˝Ÿ dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ\‘√ düe÷y˚ X¯yÓTÆ »qì •X¯ó düTs¡ø£å ø±s¡´Áø£eT+ neT\T >∑T]+∫ düTBs¡È+>± #·]Ã+#ês¡T. nø√ºãsY

2011˝À uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹cÕ˜‘·àø£+>± Á|üy˚X¯ô|{Ϻq »qì •X¯ó düTs¡ø£å ø±s¡´Áø£e÷ ìï õ˝≤¢˝À |ü{Ïwüº+>± neT\T #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ ÁøÏ+<ä Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢ ñ∫‘· Á|üdüe+‘√ bÕ≥T qeC≤‘· •X¯óe⁄≈£î nedüs¡yÓTÆq ∫øÏ‘·‡\T #˚kÕÔs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. •X¯ó e⁄ »qq+ qT+∫ HÓ\ s√E\ bÕ≥T nedüs¡yÓTÆq ∫øÏ‘·‡ ñ∫‘·+>± #˚kÕÔs¡Hêïs¡T. »qì •X¯ó düTs¡ø£å ø±s¡´Áø£eT+ ÁøÏ+<ä ‘·©¢ _&ɶ\≈£î ñ∫‘·+>± eT+<äT\T, yÓ’<ä´ |üØø£å \T, ÄVü‰s¡+, ã¢&é, s¡yêD≤ kÂø£s¡´+ ø£*Œ kÕÔs¡Hêïs¡T. »qì •X¯ó düTs¡ø£å ø±s¡´Áø£e÷ìï nìï Á|üuÛÑT‘·« Á|üdü÷‹ ÄdüT|üÁ‘·T\˝À K∫Ñ·+>± neT\T #˚j·÷\ì yÓT&çø£˝Ÿ dü÷|ü]+f…+&Ó+≥¢qT ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. C…mHéyÓ’ ÁøÏ+<ä »]π> #Ó*¢+|ü⁄\qT 48 >∑+≥ \˝À>± #Ó*¢+#ê\Hêïs¡T. C…mHéyÓ’, C…mdt mdtπø neT\T rs¡TqT ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ Á|ü‹ HÓ˝≤ yÓTT<ä{Ï yês¡+˝À>± ]b˛s¡Tº Çyê«\ì Äj·T q ø√sês¡T. C…mdtyÓ’ ÁøÏ+<ä ($T>∑‘ê 2˝À)

|ü+#êj·Tr ø±s¡´<äs¡TÙ\ uÛÑØÔøÏ

Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ ìs¡T<√´>∑T˝À¢ ñ‘ê‡Vü≤+ ø±+Á{≤ø˘º |ü+#êj·Tr ø±s¡´<äs¡TÙ˝À¢ Ä+<√fi¯q s¡+>±¬s&ç¶, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô): Á>±eT |ü+#êj·T r˝À¢ U≤∞>± ñqï |ü+#êj·Tr ø±s¡´<äs¡TÙ\T uÛÑØÔøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ Ç∫Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. B+‘√ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À 57 |ü+#êj·Tr b˛düTº\qT uÛÑØÔ #˚j·TqTHêïs¡T. áb˛düTº\qT |ü+#êj·Tr˝À¢ì Áπ>&é`4 πø≥–]˝À U≤∞\qT uÛÑØÔ #˚kÕÔs¡T. Äb˛düTº\≈£î &çÁdæºø˘º ôd\ø£åHé ø£$T{°(&ûmdtd”) uÛÑØÔ #˚düTÔ+~. Ç+<äT˝À õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY #Ó’s¡àHé>±, õ˝≤¢ |ü+#êj·Tr n~Ûø±] ø£˙«qsY>±, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y eTTK´ ø±s¡´ìs¡«Vü≤D≤~Ûø±]

düuÛÑT´\T>± ñ+{≤s¡T. nsTT‘˚ Ç{°e\H˚ MÄsYy√, MÄsY@ b˛düTº\≈£î Ç+≥sY ns¡Ω‘·>± ìs¡ísTT+∫ uÛÑØÔ #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. eT∞¢ Á|üdüTÔ‘·+ |ü+#êj·Tr ø±s¡´<äs¡TÙ\T b˛düTº\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ \_Û+#·&É+‘√...ìs¡T<√´>∑ j·TTe≈£î˝À¢ ñ‘ê‡Vü≤+ HÓ\ø=+~. |ü+#êj·Tr ø±s¡´<äs¡TÙ\ b˛düTº\≈£î &çÁ^ì ns¡Ω‘·>± ìs¡ísTTkÕÔs¡ì düe÷#ês¡+. B+‘√ áb˛düTº\≈£î õ˝≤¢ qT+∫ y˚\ dü+K´˝À <äs¡U≤düTÔ\T n+<äqTqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. ø±+Á{≤ø˘º |ü+#êj·Tr ø±s¡´<äs¡TÙ\T Ä+<√fi¯q u≤≥: >∑‘·+˝À |ü+#êj·Tr ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± |üì#˚j·T&ÜìøÏ ø=+<ä]ì sêh yê´|üÔ+>± ($T>∑‘ê 2˝À)

Ä>∑ì dæ*+&És¡¢ <√|æ&û s¡yêD≤ #êØ®\ ù|s¡T‘√ nÁø£eT edü÷\T >±´düT n+<ä≈£ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î ø£cÕº\T n~Ûø±s¡T\T nÁø£e÷s¡Tÿ\≈£î ø£fiË¢+ y˚j·÷* düeTj·÷ìøÏ >±´dt düs¡|òüsê #˚j·÷*. s¡+>±¬s&ç¶, @Á|æ˝Ÿ 3, (düTes¡íyês¡Ô): ¨s ¡Liμ≥R∂©´sá ˙xmsNSLRiLi gS˘£qs xqsLRixmnsLS ¬ø¡[}qs G¤«¡¨ds= ©´sVLi≤T∂ 17 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝RiV μR∂WLRiLi μy…”¡æªΩ[ zqs¤Õ¡Li≤R∂L`i\|ms 15 LRiWFy∏R∂VáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @μR∂©´sLigS ™´sxqsWáV ¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi»¡VLiμj∂. NSgS BNRP‰≤R∂ ™´sW˙ªRΩLi BÆ™s[≠dsV xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPVLi≤y INRP‰ zqs÷¡Li≤R∂L`i\|ms @μR∂©´sLigS 35 ©´sVLi≤T∂ 40 LRiWFy∏R∂VáV ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVÚ©yı xms…Ì”¡LiøR¡VNRPVÆ©s[ ™ylLi[ NRPLRiV™´s∏R∂W˘LRiV. BNRP zqs¤Õ¡Li»¡L˝Ri xqsLRixmnsLS ºdΩLRiV øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ —¡Õ˝ÿÕ‹[ xmsáV ˙gS™´sWÕ˝‹[ ™´s¿¡Ë©´s xqsLRixmnsLS ™yx§¶¶¶©´sLi ™´sμÙR∂ FsgRi ¡≤T∂æªΩ[gS¨s ($T>∑‘ê 2˝À)


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

$<äT´‘Y düÔ+u≤ìï ‘=\–+#ê*: mdt.$.Áoìyêdt y˚T&ÉÃ˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô): y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì Áoìyêdtq>∑sY ø±\˙ düπs« HÓ+.74, bÕ¢{Ÿ HÓ+.103˝À $<äT´‘Y b˛˝ŸqT ‘=\–+#ê\ì mdt.$.Áoìyêdt ù|s=ÿHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ˝À düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û‘√ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷... Ç|üŒ{Ïπø |ü\Te÷s¡T¢ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚dæq ìs¡¢ø£å´+ eVæ≤düTÔHêïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. $<äT´‘Yb˛˝Ÿ dü«+‘· bÕ¢{Ÿ˝À ñ+&É≥+ e\q nH˚ø£ Çã“+<äT\≈£î >∑T] ne⁄‘·Tqï $wüj·÷ìï n~Ûø±s¡T\ <äèwæºøÏ |ü\Te÷s¡T¢ rdüTø£yÓ[¢q |òü*‘·+ ˝Ò<äHêïs¡T. n+<äTe\q Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø√sês¡T.

cÕsYº düs¡÷ÿ{Ÿ ø±s¡D+>±

Vü‰sY¶ y˚sY˝À n–ïÁ|üe÷<ä+ ˝≤Ø &Ûûø=ì e´øÏÔ eTè‹

l nq+‘·|ü<äàHêuÛÑ kÕ«$T <˚ekÕúq+ uÛÑ÷eTT\ y˚\+ nq+‘·–],@Á|æ˝Ÿ 3(düTes¡íyês¡Ô): nq+‘·–] l nq+‘·|ü<äàHêuÛÑ kÕ«$T <˚ekÕúHêìøÏ dü+ã+~+∫q uÛÑ÷eTT\ y˚˝≤ìï eT+>∑fi¯yês¡+ øö\T y˚˝≤ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.|ü]–,<√eT,qyêuŸ ù|≥ eT+&É˝≤\˝À >∑\ uÛÑ÷eTT\≈£î dü+ã+~+∫ 1,65,100 s¡÷bÕj·T\ Ä<ëj·T+ \_Û+∫+~.|ü]– eT+&É\+ |ü]–,>√$+<ë|üPsY,e÷<ës¡+,uÛÑ÷eTT\≈£î dü¬s’q bÕ≥ sêq+<äTq ‹]– y˚\+ bÕ≥ nq+‘·s¡+ ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì $ø±sêu≤<é $uÛ≤>∑+ ÇHé‡ô|ø£ºsY ns¡TDY dæ+>¥ ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À <˚yê\j·T+ #Ó’s¡àHé d”‘êsêe÷#ês¡T´\T,Çz X‚KsY >ö&é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

<Ûës¡÷sY,@Á|æ˝Ÿ 3(düTes¡íyês¡Ô):cÕsYº düs¡÷ÿ{Ÿ ø±s¡D+>± z Vü‰sY¶ y˚sY˝À n–ïÁ|üe÷<ä+ dü+ã$+∫ <ë<ë|ü⁄ 2 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ ÄdæÔ kÕeTÁ– <ä>∑ZyÓTÆq dü+|òüT≥q <Ûës¡÷sY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq #√≥T#˚düT≈£î+~. <Ûës¡÷sY mdt◊ #Ó’‘·q´ ≈£îe÷sY ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì kÕºsY m\ÁøϺø£˝Ÿ Ä+&é Vü‰s¡T¶ y˚sY˝À eT+>∑fi¯yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq cÕsYº düs¡÷ÿ{Ÿ dü+ã$+∫ <äTø±D+ <ä>∑›+ ø±>± >∑eTì+∫q kÕúì≈£î\T b˛*düT\≈£î |òæsê´<äT #˚j·T>± <äTø±D+ n|üŒ{Ïπø |üP]Ô>± <ä>∑›+ nsTT´+~ á y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T

‘·s¡*+|ü⁄q≈£î nqTeT‹+#ê* ì|üŒ+{Ï+#·T≈£îì $yêVæ≤‘· eTè‹ ÇdüTø£˝≤Ø j·T»e÷qT\ dü+|òüT+ $q‹

eTs¡Œ*¢, @Á|æ˝Ÿ 3, (düTes¡íyês¡Ô): ≈£î≥T+ã ø£\Vü‰\ ø±s¡D+>± z $yêVæ≤‘· ˇ+{Ïô|’ øÏs√dæHé b˛düT≈£îì eTs¡DÏ+#·>± s¡øÏå+#·u§sTTq uÛÑs¡Ô≈£î rÁe>±j·÷\sTTq dü+|òüT≥q eTs¡Œ*¢ eT+&É\+ ã÷#·Hé |ü*¢ Á>±eT+˝À #√≥T#˚düT≈£î+~.Ç+<äT≈£î dü+ã+~+∫q $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT.ã÷#·Hé |ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q á&çZ nì‘·( 32) _#·Ãj·T´ <ä+|ü‘·T\ eT<Ûä´ ≈£î≥T+ã ø£\Vü‰\ ø±s¡D+>± e÷]à 31 e‘˚~q Ç+{À¢ ˇ+{Ïô|’ øÏs√dæHé b˛düTø√>± dü+>±¬s&ç¶ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·>±,uÛÑs¡Ô ãT#·Ãj·T´ ≈£î rÁe >±j·÷\T ø±>± ôV’≤<äsêu≤<é ñkÕàìj·÷ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

18 eT+~ $<ë´s¡Tú\ô|’ e÷˝Ÿ ÁbÕø°ºdt πødüT\T qyÓ÷<äT ôd’Hé‡ ù||üsY`1≈£î 1203 eT+~ ¬>’sêΩ»sY s¡¡+>±¬s&ç¶, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô): |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å˝À¢ 18 eT+~ô|’ e÷˝ŸÁbÕø°ºdt πødüT\T qyÓ÷<äT #˚XÊeTì ÇHé#êØ® &ûáy√ $<ë´XÊU≤~Ûø±] ñcÕsêDÏ ù|s=ÿHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ »]–q ôd’Hé‡ ù||üsY`1 |üØø£å˝À yÓTT‘·Ô+ 99,385 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î >±qT, 1203 eT+~ ¬>’sêΩ»s¡j·÷´s¡Hêïs¡T. 20 eT+~ ô|ò’¢sTT+>¥ kÕÿ&é‡\T 114 πø+Á<ë\qT ‘·ìF #˚XÊs¡ì ÄyÓT $e]+#ês¡T.

ãT<Ûäyês¡+ 4, @Á|æ˝Ÿ 2012

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô): ôV’≤ø√s¡Tº ñ‘·Ôs¡T«\‘√ áHÓ\ 1 qT+∫ ì*|æy˚dæq ÇdüTø£ ‘·s¡*+|ü⁄q≈£î nqTeT‹+#ê\ì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ˝≤Ø j·T»u≤qT\ dü+|òüT+ $»„|æÔ #˚dæ+~. k˛e÷J>∑÷&É Áô|dtø£¢uŸ˝À dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ÉT q+<ë¬s&ç¶ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. Ç|ü⁄Œ&ç|ü⁄Œ&˚ yê´bÕs¡+ |ü⁄+Eø=+≥T+<äì, ÇdüTø£ ‘·s¡*+|ü⁄qT ì*|æ y˚j·T&É+‘√ ˝≤Ø j·T»e÷qT\‘√bÕ≥T yê{Ïô|’ Ä<ës¡|ü&ç ã‹πø ≈£L©\T s√&ÉT¶q |ü&˚ Á|üe÷<ä+ ñ+<äHêïs¡T. á |ü]dæú‹ Ç˝≤π> ø=qkÕ–‘˚ ìsêàD s¡+>∑+ô|’ rÁe Á|üuÛ≤e+ #·÷|ü⁄‘·T+<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T. yÓ+≥H˚ Á|üuÛÑT‘·«+ #=s¡e rdüT≈£îì ÇdüTø£ ‘·s¡*+|ü⁄q≈£î #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

b˛©düT ø±ìùdºãT˝Ÿ ñ<√´>±\ uÛÑØÔ sê‘·|üØø£å≈£î ñ∫‘· •ø£åD ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô): b˛©düT ø±ìùdºãT˝Ÿ ñ<√´>±\ uÛÑØÔ Á|üÁøÏj·T˝À uÛ≤>∑+>± 5øÏ˝ÀMT≥s¡¢ |üs¡T>∑T˝À dü|òü©ø£è‘·yÓTÆq nuÛÑ´s¡Tú˝≈£î ‘·«s¡˝À »s¡>∑qTqï sê‘· |üØø£å≈£î dü+ã+~Û+∫ ñ∫‘· •ø£åD≤ ‘·s¡>∑‘·T\˝À #˚s¡>√πs nuÛÑ´s¡Tú˝ qT+∫ <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«ìdüTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ j·TTe»q dü+πøåeT XÊK n~Ûø±] m.dü‘·´Hêsêj·TD ¬s&ç¶ z Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á •ø£åD≤ ø±´+|ü⁄˝À #˚s¡>√πs nuÛÑ´s¡Tú\T Á|ürs√E ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\ qT+ ∫ kÕj·T+Á‘·+ 4>∑+≥\ ˝À|ü⁄ ø£˝…ø£ºπs≥H˝Àì õ˝≤¢ j·TTe»q dü+πøåeT XÊK ø±sê´\j·T+˝À <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

#·+<ëq>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : yÓqTø£ qT+∫ y˚>∑+>± e∫Ãq ˝≤Ø &Ûûø=≥º&É+‘√ s√&ÉT¶ô|’ q&ÉT#·T≈£î+≥÷ yÓfi¯ó‘·Tqï e´øÏÔ nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q #·+<ëq>∑sY b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û˝À »]–+~. b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ >√|”q>∑sY˝À ñ+&˚ ã+&Ü] yÓ+ø£fÒXŸ(32) eè‹ ]‘ê´ y˚TÁdæÔ |üì #˚dü÷Ô Jeq+ ø=qkÕ–düTÔHêï&ÉT. Ä<äs¡«q>∑sY n_Ûs¡T∫ ¨≥˝Ÿ düMT|ü+˝À yÓ+ø£fÒXŸ s√&ÉT¶ô|’ q&ÉT#·T≈£î+≥÷ yÓfi¯óÔHêï&ÉT. *+>∑+|ü*¢ qT+∫ >∑T˝ŸyÓ÷Vü≤sY bÕsYÿ yÓ’|ü⁄ yÓfi¯óÔqï ÇdüTø£ ˝≤Ø y˚>∑+>± e∫à &Ûû ø={Ϻ+~. B+‘√ yÓ+ø£fÒwt nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. eTè‘·<˚Vü‰ìï e÷s¡TÃØøÏ ‘·s¡*+∫q b˛©düT\T πødüT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

ø£¬s+≥T cÕø˘‘√ q\T>∑T]øÏ >±j·÷\T |ü]– @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+∫˙{Ï düs¡|òüsê ø=s¡≈£î y˚dæq uÀs¡T ≈£î $<äT´‘Y ø£HÓø£åHé Çe«uÀsTT ø£¬s+{Ÿ cÕø˘ ‘·–* q\T>∑T] øÏ >±j·÷\sTTq dü+|òüT≥q |ü]– eT+&É\+˝Àì ø±fi¯¢|üPsY Á>±eT+˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. Á>±eT+˝À Á>±eTdüTÔ\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ yê≥sY düô|’¢ uÀs¡T $<äT´‘Y r>∑\T e<äT\sTT´ Á|üe÷<äø£s¡+>± e÷sêsTT. ø£¬s+≥T ˝Òì düeTj·T+˝À u≤>∑T #˚<ë›eTì yÓ’s¡¢qT ˝≤– u≤>∑T#˚düTÔ+&É>± nø£düà‘·TÔ>± ø£¬s+≥T sêe&É+‘√ cÕø˘ ‘·–* |üP&É÷s¡T »+>∑j·T´ ,k˛eTyê] »+>∑j·T´ ,#êø£* düTuÛ≤Hé ,|ü‹Ô ãT>∑Zj·T´ \≈£î cÕø˘‘·–* rÁe>±j·÷\j·÷´sTT.cÕø˘ ≈£î>∑] nsTTq q\T>∑T]ì |ü]– |ü≥ºD+ ˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.|ü≥ºD+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹ yÓ’<äT´\T n+<äTu≤≥T˝À ˝Òø£ b˛e&É+‘√,ÄdüT|üÁ‹ dæã“+~ ìs¡¢ø£å+>± e´eVü≤]+#ês¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n+<äT#˚‘· nø£ÿ&ç qT+&ç Á|üsTTy˚≥T ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#êeTì ù|s√ÿHêïs¡T.

15uÀs¡¢yÓ’s¡T¢ #√Ø y˚T&ÉÃ˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 3, (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É˝Àì >ö&ÉyÓ*¢ Á>±eT+˝À15 uÀs¡¢yÓ’s¡T¢ #√ØøÏ >∑T¬s’q≥T¢ Á>±eTdüTÔ\T ‘Ó*bÕs¡T.M{Ï $\Tedü÷ e÷s¡T>± s¡÷.60y˚\T ñ+≥T+~ yês¡T yÓ\¢&ç+#ês¡T. á eT<Ûä´ Á>±eT+˝À ‘·s¡T#·T>± uÀsYyÓ’s¡T¢ #√ØøÏ >∑T¬s’‘·THêïj·Tì Á>±eTdüTú\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

dü÷º&Ó+{Ÿ u≤sY nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´ø£åT&ç>± eT+>∑T˝≤˝Ÿ Hêj·Tø˘ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô): |”J ø±˝ÒCŸ Ä|òt ˝≤ (ñkÕàìj·÷ $X¯«$<ë´\j·T+) dü÷º&Ó+{Ÿ u≤sY nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî&ç>± ÄsY.eT+>∑T˝≤˝Ÿ Hêj·Tø˘, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù nãT›˝Ÿ kÕõ<éqT ìj·T$Tdü÷Ô ø£fi≤XÊ\ &Ó’¬sø£ºsY Ábıô|düsY >±* $H√<é ≈£îe÷sY ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚XÊs¡T. $<ë´s¡Tú\ Vü≤≈£îÿ\ ø√düy˚T ø±≈£î+&Ü, $wüj·T |ü]C≤„q+ ô|+bı+~+#˚ Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T.

(yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT)

<√#˚düTÔHêïs¡T xmsáV LRiNSáVgS Dxmsπ∏∂WgRi xmsÆ≤∂[≠s. @LiªRΩ™´sV™´soªRΩV©´sı gRiV»Ì¡Ã¡V Æ©s[á ™´sV»Ì¡™´sVLiVVæªΩ[ ™´sL<SÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVá©´sV FsμR∂VL][‰™y÷¡= ™´sxqsVÚLiμR∂¨s ™´sVLi≤R∂á \lLiªRΩVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ≠sNSLSÀÿμ`∂ @©´sLiªRΩgjiLji xmsLjixqsLSÕ˝‹[ ™´sL<SáV @μ≥j∂NRPLigS NRPVLRiV™´s≤y¨sNTP N]Li≤R∂¤Õ¡[ NSLRifl·™´sV¨s æªΩáVxqsV. Fsæª^ΩQÚ©´s gRiV»Ì¡Ã¡©´sV NRPLRigRiμj∂}qsÚ À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚÕ‹[ ™´sL<RiÀ≥ÿ™´s xmsLjizqÛsªRΩVáV GLRiˆ≤T∂æªΩ[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Àÿμ≥R∂˘ªRΩ ™´sz§¶¶¶xqsVÚLiμy @Li»¡W \lLiªRΩVáV, rÛy¨sNRPVáV ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. xmsLRi˘™´sLRifl·Li NRPW≤y Æμ∂ ¡˜ºΩÆ©s[ ˙xms™´sWμR∂Li DLiμR∂¨s ˙xmsNRPXºΩ ˙}ms≠sVNRPVáV ALiμ][Œœ¡©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li INRPLji ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi N][xqsLi BLiªRΩ…”¡ ªy˘gRiLi ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi G™´sVVLiμR∂¨s rÛy¨sNRPVáV ˙xmsbPıxqsVÚ©yıLRiV. xqslLi[* Æ©sLi ¡L`i 100Õ‹[ N]LiμR∂LRiV rygRiV ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡Vc©´sı À≥œ¡W™´sVVáV xqsz§¶¶¶ªRΩLi ÷d¡«¡Ÿ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[NTP ™´søyË∏R∂V¨s À≥ÿμj∂ªRΩ \lLiªRΩVáV æªΩ÷¡FyLRiV.

>±´dt ø£cÕº\T zqs¤Õ¡Li≤R∂L`i μ]LRiNRP¨s xmsLjizqÛsºΩ Æ©sáN]Li…‹[Liμj∂. ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVá ©´sVLi≤T∂ ∏R∂VÆμ≥∂[øR¡ËÈgS @μR∂©´sxmso LRi™yflÿ øyLÍkiáV ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı xqsLRixmnsLSμyLRiVáV zqs¤Õ¡Li≤R∂L˝Ri©´sV ™yLji BŒœ¡˛NRPV ¬ø¡[LRiÆ™s[∏R∂W÷¡=©´s Àÿμ≥R∂˘ªRΩ©´sV ™´sVLRiVxqsVÚ©yıLRiV. ˙gS™´sVLiÕ‹[ Gμ][ INRP NRPW≤R∂÷¡ ™´sμÙR∂ Azms zqs¤Õ¡Li≤R∂L˝Ri©´sV @Æ™s[V¯xqsVNRPV¨s

Æ™sŒœ¡ßÚ©yıLRiV. BNRP G xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ¡Li≤T∂ ™´sxqsVÚLiμ][ æªΩ÷¡∏R∂V¨s ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVáV, BŒ˝œ¡™´sμÙR∂ ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V, ¬ø¡[ªRΩgS¨s ™yLRiVLi¤…¡[ A Æ©sá zqs¤Õ¡Li≤R∂L`i μ]LRiNRP≤R∂Li NRPxtÌsQLi @™´soª][Liμj∂. ˙xmsºΩ 21 L][«¡ŸÃ¡NRPV INRP zqs¤Õ¡Li≤R∂LRiV xqsLRixmnsLS ¬ø¡[∏R∂W÷¡=©´s xqsLRixmnsLSμyLRiVáV ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVáNRPV æªΩ÷¡∏R∂VNRPVLi≤y ™yLji }msL˝Ri ≠dsVμR∂  ¡VN`P ¬ø¡[xqsVNRPVLi»¡W À˝ÿN`PÕ‹[ @™´sVV¯NRPVLi»¡Vc©yıLRiÆ©s[ ≠s™´sVLRi+áV ≠s¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. xmsáV ™´sVLi≤R∂ÕÿÕ˝‹[ ™´sLi»¡ gS˘£qs xqsLRixmnsLS ºdΩLRiV xmspLjiÚgS @xqsÚ™´s˘xqsÚLigS ªRΩ∏R∂W\lLiLiμj∂. ˙xmsºΩ G¤«¡¨ds=NTP gS˘£qs zqs¤Õ¡Li≤R∂L˝RiV xqsLRixmnsLS @™´soªRΩVLi≤R∂gS ¨s ¡μ≥R∂©´sáV ªRΩVLigRiÕ‹[ ª]ZNP[‰xqsVÚ©´sı ¨sLS*x§¶¶¶NRPVáV ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVá ©´sVLi≤T∂ @Liμj∂©´s NS≤T∂NTP μ][øR¡VNRPVºΩLi»¡V©yıLRiV. gS˘£qs  ¡VN`P ¬ø¡[zqs Æ©sááV gRi≤R∂VxqsVÚ©yı ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVáNRPV @LiμR∂NRPF°™´s≤R∂Li INRP FsªRΩÚLiVVæªΩ[ LRi™yflÿ øyLÍkiá }msLji»¡ @μR∂©´sxmso ≤R∂ ¡V˜Ã¡V gRiVLi«¡ŸªRΩW ¨sáV™´so©y ™´sVVLi¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. A∏R∂W ˙gS™´sV ˙xms«¡Ã¡V Fs¨sı ™´sWL˝RiV @μ≥j∂NSLRiVáNRPV zmnsLS˘μR∂V¬ø¡[zqs©y G™´sW˙ªRΩLi xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂Li»¡W ≠s™´sVLji+xqsVÚ©yıLRiV. ˙gS™´sWáNRPV gS˘£qs xqsLRixmnsLS ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ xqsÀfi |qsLi»¡L`i GLSˆ»¡Vc¬ø¡[}qsÚ xqsLRixmnsLSÕ‹[ «ÿxms˘Li, @μR∂©´sxmso LRi™yflÿ øyLÍkiá }msLji»¡ ™´sxqsWáV¬ø¡[}qs ™´s˘∏R∂VLi ªRΩgÊRiVªRΩVLiμR∂¨s }msL]‰Li»¡V©´sı @μ≥j∂NSLRiVáV FsLiμR∂VNRPV μR∂XztÌsQ ryLjiLiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂Li»¡W AÆ™s[μR∂©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV.

‘Ó*bÕs¡T. ÄdüT|üÁ‹ qT+∫ &çXÊÃ]® nsTTq e÷‘ê •X¯óe⁄\qT 108 <ë«sê yê] dü«düú˝≤\≈£î ñ∫‘·+>± |ü+ù| kÂø£s¡´+ >∑T]+∫ Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ yÓ’<ä´ XÊU≤~Ûø±]DÏ &Ü.ñe÷ eTùV≤X¯«], &Ü.lìyêdüT\T, >±+BÛ, Jm+ôV≤#Y, düT˝≤ÔHé ãC≤sY, ‘·~‘·s¡ Á|üdü÷‹ ÄdüT|üÁ‘·T\ &Üø£ºs¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á^Hé dæ>∑ï˝Ÿ

ø±+Á{≤ø˘º |ü<䛋˝À rdüT≈£îì |üì#˚sTTdüTÔ+~. á$<Ûëq+˝À õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä Á>±eT |ü+#êj·Tr˝À¢ <ë<ë|ü⁄ 121 eT+~ |üì#˚düTÔHêïs¡T. k˛eTyês¡+ Á|üuÛÑT‘·«+ $&ÉT<ä\ #˚dæq H√{Ï|òæπøwüHé˝À ø±+Á{≤ø˘º |ü+#êj·Tr ø±s¡´<äs¡TÙ\ô|’ m˝≤+{Ï ìs¡íj·T+ rdüTø√ø£b˛e&É+‘√ yês¡T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷ìï e´‹πsøÏdü÷Ô Ä+<√fi¯q u≤≥ #˚|ü{≤ºs¡T. Ç{°e\H˚ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ eTT+<äT Ä+<√fi¯q ≈£L&É #˚|ü{Ϻ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·eT ìs¡íj·÷ìï ‘Ó*bÕs¡T. nsTTHê Á|üuÛÑT‘·«+ |ü+#êj·Tr ø±s¡´<äs¡TÙ\ b˛düTº\qT sê‘· |üØø£å <ë«sêH˚ m+|æø£ #˚j·T&ÜìøÏ yÓTT>∑TZ #·÷|ü&É+‘√...Ms¡T ‘·eT Ä+<√fi¯\q\qT rÁe‘·s¡+ #˚j·T&ÜìøÏ eTT+<äT≈£î b˛‘·THêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. n+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ H˚&ÉT õ˝≤¢ »]π> #Ó*¢+|ü⁄\T $wüj·T+˝À πswüHéø±s¡T¶, ìyêdü Á<ÛäèMø£s¡D |üÁ‘·+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ\ eTT+<äT Ä+<√fi¯q, ìs¡düq\T #˚|ü≥ºuÀ‘·THêïs¡ì ‘·|üŒìdü]>± Çyê«\H˚ ìã+<ÛäqqT ‘·«s¡˝À dü&É*+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq düe÷#ês¡+.

»qì •X¯ó s¡ø£åDÒ <Û˚´j·T+


ãT<Ûäyês¡+ 4, @Á|æ˝Ÿ 2012

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

3

bÕغ ã˝Àù|‘êìøÏ ø√dü+ ø£èwæ #˚kÕÔ X‚]*+>∑+|ü*¢, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ø±+Á¬>dt X‚]*+>∑+|ü*¢ md”‡ ôd˝Ÿ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ç>± ø±\ø£+{Ï J‘·j·T´ ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T á y˚Ts¡≈£î X‚]*+>∑+|ü*¢ myÓTà˝Ò´ m+._Ûø£å|ü‹ j·÷<äyé J‘·j·T´≈£î ìj·÷eTø£|ü⁄ |üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T. bÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚ùd+<äT≈£î |üì #˚j·÷\ì myÓTà˝Ò´ dü÷∫+#ês¡T. ù|<ä\≈£î Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\qT n+~+#·&É+˝À ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø=&ç#Ós¡¢ {Ï.ø£èwüí, ø±s=Œπs≥sY Äe⁄\ dü‘·´Hêsêj·TD, \øÏÎHêsêj·TD >ö&é, n;ÛuŸ, nMT<é, $wüßíes¡úHé¬s&ç¶, >∑|òüPsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

es¡<ä ø±\Te ìsêàD |üqT\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq X‚]*+>∑+|ü*¢, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ‘êsêq>∑sY˝À s¡÷.29 \ø£å\ e´j·T+‘√ #˚|ü≥ºqTqï es¡<ä ø±\Te ìsêàD |üqT\≈£î myÓTà˝Ò´ _Ûø£å|ü‹ j·÷<äyé X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ |ü]~Û˝À düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ÁbÕ<Ûëq´‘· Áø£eT+˝À |üqT #˚|ü≥º&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü»\≈£î ø£˙dü kÂø£sê´\qT yÓTs¡T>∑T|ü]#˚ \ø£å´+‘√ Ç|üŒ{Ïπø ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ |üqT\T #˚|ü≥º&É+ »]–+<äì á dü+<äs¡“¤+>± ù|s=ÿHêïs¡T. Á|ü»\T m˝≤+{Ï düeTdü´\T ñqï ‘·q <äèwæºøÏ rdüT≈£îeùdÔ |ü]cÕÿsêìøÏ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. es¡<ä ø±\Te ìsêàD+ ø±s¡´Áø£eT+˝À dü]ÿ˝Ÿ ñ|üø£$TwüqsY düTπswtsêe⁄, ø±s=Œπs≥sY s¡$+<äsY eTT~sêCŸ, ø±+Á¬>dt bÕغ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø=&ç#Ós¡¢ {Ï.ø£èwüí, Hêj·T≈£î\T \øÏÎHêsêj·TD>ö&é, $s¡πsX¯+>ö&é, lìyêdt>ö&é, »Hês¡úHé ¬s&ç¶, n;ÛuŸ, ø£sêíø£sY>ö&é, >∑|òüPsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<äT´‘YÔ #êØ®\qT m‹Ôy˚j·÷* uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ düuŸùdºwüHé e<ä› ‘Ósêdü <Ûäsêï ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ eT+&çbÕ≥T uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ,@Á|æ˝Ÿ3 (düTes¡íyês¡Ô): ô|+∫q $<äT´‘·TÔ #ÛêØ®\qT yÓ+≥H˚ m‹Ôy˚j·÷\ì ‘Ósêdü md”‡ôd˝Ÿ Á|ü<Ûëqø±s¡´<ä]Ù q‹ÔyÓTÆdüj·T´ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ô|+∫q #ÛêØ®\ô|’ ‘Ósêdü #˚|ü{Ϻq ìs¡düq ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± eT+>∑fi¯yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ düuŸùdºwüHé e<ä› ‘Ósêdü ÁX‚DT\T Ä+<√fi¯q #˚|ü{≤ºsTT. Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚dü÷Ô<Ûäsêï #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± q‹ÔyÓTÆdüj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\qT ì\Te⁄Hê <ä>± #˚dæ+<äHêïs¡T. ¬s+&√ kÕ] n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ |ü<˚fi¯¢˝À $<äT´‘·TÔ #ÛêØ®\qT ô|+#˚~˝Ò<äì yê>±›q+ #˚dæ+<äHêïs¡T. Vü‰$Tì $düà]+∫q ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ‘·–q $<Ûä+>± >∑TDbÕsƒ¡+ H˚s¡TŒ‘êeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. <Ûäsêïø±s¡´Áø£eT+˝À j·÷<ä–], _Ûø£å|ü‹j·÷<äyé, Vü≤]u≤ãT,q]‡+Vü‰, neTπs+<äsY¬s&ç¶, »j˚T+<äsY¬s&ç¶, nì˝Ÿ ≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#·˝À |ü]–ì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷* ñ<√´>∑T\ kÂø£s¡´+ ø√dü+ ø=‘·Ô ãdüT‡\T

q\¢b˛#·eTà $Á>∑Vü≤+ Á|ü‘·´ø£å+ #·+<ëq>∑sY, @Á|æ˝Ÿ 3(düTes¡íyês¡Ô) : sêJyé >∑èVü≤ ø£\Œ düeTT<ëj·T+ #·+<ëq>∑sY |ü]~Û˝À q\¢b˛#·eTà neTàyê] $Á>∑Vü≤+ Á|ü‘˚´ø£åyÓTÆ+~. sêJyé >∑èVü≤ ø£\Œ düeTT<ëj·T+˝Àì U≤∞ Á|ü<˚X¯+˝À $Á>∑Vü≤+ ñqï≥T¢>± kÕúì≈£î\T düTo\ nH˚ eTVæ≤fi¯ #·÷dæ+~. $wüj·T+ ‘Ó\TdüT≈£îqï sêJyé >∑èVü≤ø£\Œ bÕ|æ¬s&ç¶q>∑sY, sêJyé dü«>∑èVü≤, #·+<ëq>∑sY, VüQ&Üø±\˙, ‘êsêq>∑sY, >√|”q>∑sY, HÓÁVüAq>∑sY, Ä<äs¡Ùq>∑sY, *+>∑+|ü*¢ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ Á|ü»\T ‘·+&√|ü‘·+&Ü\T>± ‘·s¡* e∫à neTàyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îì Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ≈£î+≈£îeT, |üdüT|ü⁄, |üP\T, ø=ã“]ø±j·T\‘√ uÛÑ≈£îÔ\T ≈£L´\T ø£{ϺeTØ yÓTT≈£îÿ\T rs¡TÃ≈£îHêïs¡T. y˚˝≤~Û eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T e∫à neTàyê]ì <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. sê‹ $Á>∑Vü‰ìøÏ ø£fi¯ófl ≈£L&Ü ñHêïsTT. dü«‘·Vü‰>∑ q\¢b˛#·eTà neTàyêπs Á|ü‘·´ø£åeTj·÷´s¡ì |üPC≤] ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘·+˝À q\¢b˛#·eTà <˚yê\j·T+ Çø£ÿ&É ñ+&˚<äì, sêJyé >∑èVü≤ ø£\Œ ìsêàD düeTj·T+˝À <˚yê\j·T+ ø£qTeTs¡T>∑sTT´+<äì neTàyê] $Á>∑Vü≤+ ‹]– nø£ÿ&˚ Á|ü‘·´ø£åeTsTT+<äì ø=+<äs¡T e´≈£îÔ\T ‘Ó*bÕs¡T.

$<äT´‘Y #êØ®\ ô|+|ü⁄qT ìs¡dædü÷Ô <Ûäsêï H˚&ÉT ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+∫q $<äT´‘Y #ÛêØ®\≈£î ìs¡düq>± ÄC≤e÷u≤<é $<äT´‘Y düuŸùdºwüHé m<äT≥ eTTw”sêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+ {°&û|” bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêï #˚düTÔqï≥T¢ Ä bÕغ Áπ>≥sY n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û õ.|üs¡TX¯ósê+ ‘Ó*bÕs¡T. ñ<äj·T+ 10 >∑+≥\≈£î »]π> á <Ûäsêï≈£î bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T n~Ûø£ dü+K´˝À Vü‰»s¡Tø±yê\ì Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T.

H˚&ÉT >√ø£sêE s¡+>∑sêE ø£fi≤XÊ\˝À ªs¡T&√`2012μ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : |üsê´es¡D |ü]s¡ø£åDô|’ $<ë´s¡Tú\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#˚+<äT≈£î ªs¡÷&√`2012μ ù|s¡T‘√ ãT<Ûäyês¡+ mì«sêHéyÓT+{Ÿ ô|òdtº ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ u≤#·T|ü*¢˝Àì >√ø£sêE s¡+>∑sêE Çìdæº≥÷´{Ÿ kÕ+πø‹ø£ ø£fi≤XÊ\ j·÷»e÷q´+ ù|s=ÿ+~. ñ<äj·T+ 9>∑+≥\ qT+∫ »]π> ø±s¡´Áø£eT+˝À |üsê´es¡D+ô|’ s¡÷bı+~+#˚ ÁbÕC…≈£îº*ï Á|ü<ä]ÙkÕÔeTì dü<ädüT‡ ø£˙«qsY {Ï.|ü<äà ‘Ó*bÕs¡T.

$<äT´‘YÔ #êØ®\qT ‘·–Z+#ê\ì <äsêï #˚dæq {°ÄsYmdt H˚‘·\T

yê˝Ÿb˛düºsYqT $&ÉT<ä\ #˚dæq n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ,@Á|æ˝Ÿ3(düTes¡íyês¡Ô):n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô\T,düVü‰j·T≈£î\T áHÓ\ 22q #˚|üfÒº #·˝À |ü]– ø±s¡´Áø£eT+ »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷* y˚T&ÉÃ˝Ÿ &ç$»Hé ÇHé#êØ® ÄXÀø˘ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.eT+>∑fi¯yês¡+ Äj·Tq yê˝Ÿb˛düºsY $&ÉT<ä\ #˚dæ n+>∑Héyê&û m+‘√ ùde #˚düTÔqï Á|üuÛÑT‘·«+ yê] |ü≥¢ $eø£å‘· #·÷|ü&É+ dü]ø±<äì ù|s=ÿHês¡T.ÄdüuÛÑ≈£î eTK´n‹<ÛäT\T>± Ms¡j·T´, n‹<∏äT\T>± »j·T\øÏåà, düT<äs¡ÙHé,q]‡eTT\T Á|üdü+–+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

bÕغ $<ÛëHê\qT Á|ü#ês¡+ #˚j·÷* $Tj·÷|üPsY, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : mdtmdtj·T÷◊ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± mìï¬ø’q $X¯«Hê<∏éqT X‚]*+>∑+|ü*¢ myÓTà˝Ò´ _Ûø£å|ü‹ j·÷<äyéqT Äj·Tq ìyêdü+˝À ø£*dæ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤:>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´]ú $uÛ≤>∑+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ $<ÛëHê\qT Á|ü#ês¡+ #˚j·T&É+˝À eTT+<äT+&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|üC≤ ùde≈£î sê»ø°j·T+˝ÀøÏ $<ë´s¡Tú\T e#˚à $<Ûä+>± dü÷Œ¤]Ôì ì+bÕ\ì ‘Ó*bÕs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ #˚|ü&ÉT‘·Tqï dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT $<ë´]ú ˝Àø±ìøÏ ‘Ó*ù|+<äT≈£î mHémdtj·T÷ ◊ Hêj·T≈£î\T ø£èwæ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Áπ>≥sY j·T÷‘Y ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî\T m+.s¡$≈£îe÷sYj·÷<äyé ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á>±e÷˝À¢ |üqTï\ edü÷\T #˚j·÷* uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ3 (düTes¡íyês¡Ô): Á>±eT |ü+#êj·Tr |ü]~Û˝À |üqTï\ edü÷fi¯¢qT eTTeTàs¡+ #˚j·÷*‡+~>± s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ‘·÷s¡TŒ$uÛ≤>∑+ &ûm˝Ÿ|”z eTTHêesY uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ,y˚T&ç|ü*¢ Á>±eT |ü+#êj·Tr ø±s¡´<äs¡TÙ\qT Ä<˚•+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ Äj·Tq y˚T&ç|ü*¢,uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ Á>±eT |ü+#êj·Tr ø±sê´\j·÷\qT dü+<ä]Ù+∫ |üqTï\ edü÷fi¯¢qT |ü]o*+#ês¡T. |ü+#êj·Tr ]ø±s¡T¶\qT ‘·ìF #˚dæ |ü\T dü÷#·q\T #˚XÊs¡T. Á>±e÷˝À¢ |üqTï\ edü÷fi¯¢qT eTTeTàs¡+#˚dæ Á|üC≤ kÂø£sê´\ô|’ <äèwæºô|{≤º\ì Ä<˚•+#ês¡T. Á|ü»\≈£î eTÚ[ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î |ü+#êj·Tr Á|ü‘˚´ø£ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. Á>±eTø±s¡´<äs¡TÙ\T ¬ø. #·+Á<ä Á|üø±wt¬s&ç¶, XÀuÛ≤sêDÏ\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

$Tj·÷|üPsY, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ◊{° CÀHé˝Àì kÕ|òtºy˚sY ñ<√´>∑T\ kÂø£s¡´+ ø√dü+ ôV’≤f…ø˘dæ{° MT<äT>± ¬s+&ÉT s¡÷≥¢˝À 60øÏ ô|’>± ø=‘·Ô Äغd” ãdüT‡ Á{Ï|ü⁄Œ\qT q&ÉT|ü⁄‘·Tqï≥T¢ $Tj·÷|üPsY &çb˛1 y˚TH˚»sY JmdtÄsYπø.eT÷]Ô ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. 222 $._.q+ãsY‘√ *+>∑+|ü*¢ qT+∫ ôV’≤f…ø˘dæ{° $õ◊{° es¡≈£î ñ<äj·T+ 6 >∑+≥\ 30 ì$TcÕ\ qT+∫ sêÁ‹ 9 >∑+≥\ es¡≈£î Á|ü‹ 20 ì$TcÕ\≈£î ˇø£{Ï #=|ü⁄Œq yÓTT‘·Ô+ 40 düØ«düT\qT ø=qkÕ–dü÷ñÔHêïeTHêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± u≤∫|ü*¢, qT+∫ ìC≤+ù|{Ÿ, C…Hé{°j·T÷ m+◊J, eT˝Òwæj·÷ {ÖHé wæ|t, >∑∫ÃuÖ*, $Áb˛ MT<äT>± ◊{°d” es¡≈£î s¡÷{Ÿ 195 q+ãsY‘√ 24 Á{Ï|ü⁄Œ\qT q&ç|æ+#· qTqï≥T¢ y˚TH˚»sY ‘Ó*bÕs¡T. Á|üj·÷DÏ≈£î\T á $wüj·÷ìï >∑eTì+∫ dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. Äغd” Á|üj·÷D≤ìøÏ $T+∫q düTs¡øÏå‘·yÓTÆq Á|üj·÷D+ eTs√{Ï ˝Ò<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

jÓTqï+ ¬>\T|ü⁄ bÕغøÏ eT\T|ü⁄ |ü]– @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡í yês¡Ô ) : _C…|æ ¬>\T|ü⁄ ‘Ó\+>±D eT\T|ü⁄.nì _C…yÓ’m+ õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ¬ø|æ.sêE nHêïs¡T.>∑‘· HÓ\˝À »]–q ñ|ü mìïø£\˝À eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY nôd+;Û¢ kÕúq+˝À _C…|æ nuÛÑ´]ú j˚Tqï+ Áoìyêdt ¬s&ç¶ ¬>\T|ü⁄ ns¡¸˙j·T+ nHêïs¡T.|ü]– ìjÓ÷»ø£ es¡Z _C…|æ Hêj·T≈£î\T k˛eTyês¡+ eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY ˝À myÓTà˝Ò´ Áoìyêdt ¬s&ç¶ øÏ n_q+<äq\T ‘Ó*|æ nø£ÿ&ç qT+&ç $ø±s¡u≤<é nq+‘·–] es¡≈£î bÕ<äj·÷Á‘· #˚|ü{≤ºeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.M]øÏ eT+>∑fi¯yês¡+ |ü]– _C…|æ qj·T≈£î\T |òüTqkÕ«>∑‘·+ |ü*ø±s¡T. nq+‘·s¡+ á bÕ<äj·÷Á‘· $ø±s¡u≤<é ãj·T\T<˚]+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À _C…yÓ’myéT õ˝≤¢ ôdÁ¬ø≥Ø .sêeTT\T j·÷<äyé , _C…yÓ’myéT õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä≈£åî\T bÕ+&ÉT ,eT+&É\ n<ä´≈£åî\T .q]‡+\T ,|üP&É÷sY ,<ës¡÷sY eT+&É˝≤\ n<ä´≈£åî\T ,_C…|æ ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝£ZHêïs¡T.

eTÚ*ø£ edü ‘ · T \ô | ’ <ä è wæ º ô | {≤º * uÀ&ÉT|üŒ˝Ÿ,@Á|æ˝Ÿ3 (düTes¡íyês¡Ô): |òüT{ŸπødüsY eT+&É\ |ü]~Û˝Àì #Ó+–#·s¡¢ Á>±eT |ü+#êj·Tr ø±sê´\j·T+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ |òüT{ŸπødüsY eT+&É\ Á>±MTD$düÔs¡D≤~Ûø±] (áz|”ÄsYÄsY&ç) á .q]‡+>¥sêe⁄ ]ø±s¡T¶\qT ‘·ìF #˚XÊs¡T. Á>±eT Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] s¡+õ‘Y, Á>±eTø±s¡´<ä]Ù $H√<é≈£îe÷sY\ düeTø£å+˝À |ü+#êj·Tr ]ø±s¡T¶\qT ‘·ìF #˚XÊs¡T. Á|üC≤ |òæsê´<äT\ô|’ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~düTÔqïrs¡T‘√bÕ≥T |üqTï\ edü÷fi¯¢qT eTTeTàs¡+ #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. Á>±eT+˝À ˙{Ï düeTdü´\qT rπsÃ+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq ø±sê´#·s¡D s¡÷bı+~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. eTÚ[ø£ edü‘·T\ ø£\Œqô|’ <äèwæºô|{≤º\ì ø√sês¡T.


4

Hê≈£î ø±|ò” Çwüº+ ø±˙ neTà bÕ\T ‘ê>∑eT+≥T+~. Áô|ò+&é‡ n+<äs¡÷ ÁøϬø{Ÿ Ä&ÉT‘·T+fÒ H˚qT e÷Á‘·+ Çwüº+ ˝Ò≈£îHêï y˚πs Ä≥\T Ä&Ü*. ø±ùd|ü⁄ Ç+{Ï Äes¡D˝À ‹]–‘˚ }s¡Tø√s¡T. Çø£ Hê≈£î m+C≤jYTyÓT+{Ÿ ˝Ò<ë n+≥÷ á ø±\+ |æ\¢\T ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√ >=&Ée|ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. yêØ Ä˝À#·q\T ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ e÷≥\T $H˚ $<Ûä+>± ñ+&Ée⁄.Mfi¯¢øÏ #Ó|”Œ #Ó|”Œ $düT>=düTÔ+~. eT+∫ ÄVü‰s¡+ Ç<ë›eT+fÒ ndü\T eTT≥Tºø√&ÉT. ‘·«s¡>± ô|’ø=<ë›eTH˚ Ä˝À#·q ndü\T ñ+&É<äT. ô|<ä›e⁄‘·Tqï ø=B› yÓTT+&ç>± ‘·j·÷s¡e⁄‘·THêï&ÉT.. Ç+ø± Á|ü‹B <ä>∑Zs¡T+&û #·÷düTø√yê*. H˚H˚+ #˚dæHê yêfi¯¢ eT+∫πø ø£<ë nì nqTø√s¡T.. nì ‘·\T¢\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·T+{≤s¡T. Ç˝≤ ‘·*¢ e÷≥ |æ\¢\T, |æ\¢\ e÷≥ |æ\¢\T $qs¡H˚ $wüj·T+ n+<äs¡÷ #·]Ã+#·T≈£î+≥÷H˚ ñ+{≤s¡T. M]<ä›]B $&ÉBj·T˝Òì ã+<Ûäy˚T nsTTHê ˇø£] Ä˝À#·q\T ˇø£]øÏ q#·Ãe⁄. |æ\¢\e÷≥ y˚T+ $H˚<˚+{Ï nì ô|<ä›\qT≈£î+fÒ neTà m|ü⁄Œ&É÷ Ç+‘˚ nqT≈£î+{≤s¡T |æ\¢\Tñ. M]<ä›]˝À Ç˝≤+{Ï uÛ≤yê\T ‘=*– yê] uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À #·ø£ÿì e÷sêZ\T @s¡Œs¡TÃø√yê\+fÒ ‘·˝Ò¢ eTT+<äT&ÉT>∑T y˚j·÷\H˚~ ø±<äq˝Òì dü‘·´+. n+<äTø£ì |æ\¢\T yÓTT+&ç‘·q+‘√ ‘·\T¢\ e÷≥ ô|&É#Ó$q ô|{ϺHê ‘·eT |æ\¢\ uÛÑ$wü´‘·TÔ <äècÕº yê]‘√ ø±+Áô|yÓTÆCŸ ne⁄‘·T+{≤s¡T.n˝≤ #˚dæq|ü⁄Œ&Ó’Hê |æ\¢\T ‘·eT e÷≥$+{≤πsyÓ÷qì

yê]˝À ˇø£ qeTàø£+ |æ\¢\ |ü≥º Ä$<Ûä+>± #˚düTÔ+~. Á|ü‹ eTìwæ˝Àq÷ ej·TdüT‡ ô|s¡T>∑T‘·Tqï ø=B› ø=ìï Ä˝À#·q\T yÓT<äT\T‘·T+{≤sTT.yê] Ä˝À#·q\≈£î nqT>∑TD+>± ‘·eT ø±sê´#·s¡DqT ≈£L&Ü s¡÷bı+~≈£î+{≤s¡T.‘·eT \øå±´ìï HÓs¡y˚s¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î eTT+<ä&ÉT>∑T y˚kÕÔs¡T. n˝≤>∑ì ø=ìïkÕs¡T¢ Ç‘·s¡T\ ìs¡íj·÷\qT d”«ø£]kÕÔs¡T. Ç‘·s¡T\ ìs¡íj·÷\≈£î nqT>∑TD+>± |üqT\T #˚düT≈£î+{≤s¡T.nsTT‘˚ n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&˚ kı+‘· ìs¡íj·÷\≈£î n+≈£îsês¡ŒD »s¡T>∑T‘·Tqï |æ\¢˝À¢ Ä˝À#·q\T _Ûqï+>± ñ+{≤sTT. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ e÷≥qT >ös¡$+#˚+<äT≈£î $eTTK‘· #·÷|ü⁄‘ês¡T.yê] ej·TdüT‡ ô|s¡T>∑T‘·Tqï ø=B› ø=ìï kı+‘· Ä˝À#·q\T n\e&ÉT‘·T+{≤sTT. yê{Ïì ‘·\¢<ä+<ä+Á&ÉT\T ÄyÓ÷~+#ê\ì ø√s¡T≈£î+{≤s¡T. <ëìe˝Ò¢ ô|<ä›yê]‘√ yê<äq\T, ø°#·T˝≤≥\T yÓTT<ä\e⁄‘êsTT. |æ\¢\ |ü≥¢ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ñ+&Ü˝À $e]düTÔHêïs¡T Á|üeTTK ù|πs+{Ÿ‡ øöì‡*+>¥ ì|ü⁄DT\T. eT÷&˚fi¯¢ ej·TdüT‡ qT+∫ y˚T»sY <äX¯ e#˚à es¡≈£î |æ\¢\ |ü≥¢ nqTdü]+#ê*‡q yÓTfi¯≈£îe\T $e]düTÔHêïs¡T. eT÷&˚fi¯¢ ej·TdüT‡ es¡≈£î... á ej·TdüT‡ |æ\¢\øÏ ‘·–q q÷´Á{ÏwüHé ÄVü‰sêìï n+~+#ê*.|üsê´es¡D+ >∑T]+∫ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê*. dü+e‘·‡s¡+ ˝À|ü⁄ bÕbÕsTT\≈£î ‘·|üŒ≈£î+&Ü ‘·*¢bÕ\T |ü{≤º\ì

H˚s¡TÃ≈£î+{≤s¡T. uÛ≤wü MT<ä eT+∫ |ü≥Tº kÕ~ÛkÕÔs¡T. yê] Ä˝À#·q\qT #Ó|üŒ&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïkÕÔs¡T. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√ ø£*dæ Ä&ÉTø√e&ÜìøÏ Çwüº|ü&ÉT‘ês¡T. ø±ã{Ϻ á ej·TdüT‡˝À yê]øÏ m˝≤+{Ï Ä+ø£å\T $~Û+#·≈£î+&Ü Ä&ÉTø√ìyê«*. Ä≥\‘√H˚ yê]˝À #·s¡T≈£î<äHêìï |üØøÏå+#ê*. ø±˙ Ä&ÉT≈£îH˚ neø±XÊ\qT ô|+#ê*. dæ« $Tà+>¥, ô|sTT+{Ï+>¥,dü+^‘·+ Ç˝≤ yê]øÏwüºeTTqï s¡+>∑+˝À Á|üy˚•+#˚ neø±XÊìï ø£*Œ+#ê*. yê]øÏwüºyÓTÆq Ä≥˝À¢ sêDÏ+#˚+<äT≈£î ø√∫+>¥≈£î yÓfi≤ÔeT+fÒ |ü+|æ+#ê*. Ä≥\MT<ä ñqï ÄdüøÏÔì HÓeTà~>± |üõ˝Ÿ‡ yÓ’|ü⁄≈£î eTs¡˝≤Ã*.Ç˝≤+{Ï Ä≥\T Ä˝À#·Hê X¯øÏÔì ô|+#·T‘êsTT. Ç$ yê]˝À e÷´<∏äyÓT{Ïø˘‡ B∏yéTqT ≈£L&Ü ô|+bı+~kÕÔsTT. Á&Üe÷, |ò”#·sY‡, ø£<∏ä\T,ù||üsY M≥ìï+{Ï˙ ≈£L&Ü |æ\¢\‘√ #·~$+#ê*. |æ\¢\ ø£fi¯\T eT]+‘· $düÔ]+#·&ÜìøÏ |ü⁄düÔø±\T ‘√&ÉŒ&É‘êsTT. á düeTj·T+˝ÀH˚ |æ\¢\≈£î ‘·eT

mø£‡sYôd’CŸ, yêøÏ+>¥≈£î Á|ü‘˚´ø£ Á&ÉdüT‡

|æ\¢\ ô|s¡T>∑T<ä\ô|’ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ bÕÁ‘·..! #ÓãT‘·THêïs¡T. Bìe\¢ ‘·©¢_&ɶ\ eT<Ûä´ ã+<Ûä+ eT]+‘· ã\ã&É≥y˚T ø±≈£î+&Ü bÕbÕsTTøÏ dü+|üPs¡í b˛wüD \_ÛdüTÔ+~. ‘·*¢bÕ\T ‘êπ> |æ\¢\≈£î ÇHÓŒ¤ø£åHé\T ‘·≈£îÿe>± ekÕÔsTT. yêfi¯¢~ ∫qï ej·TdüT‡ nsTTHê>±˙ yÓT<ä&ÉT≈£î ‘·–q |üì n|üŒC…|ü⁄Œ‘·T+&Ü* n+≥THêïs¡T ì|ü⁄DT\T. bÕø£&É, q&Ée&É+,<=s¡¢&É+, e+{Ïì yês¡T düVü≤»+>± H˚s¡TÃ≈£îH˚y˚. ø±düÔ }Vü≤ e∫Ãq ‘·sê«‘· u§eTà*ï >∑Ts¡TÔ|ü≥º&É+, sêj·T&É+, |ü<ë\qT #Óù|Œ n\yê≥T H˚sêŒ*. Bìe\¢ Ä˝À#·Hê X¯øÏÔ ô|s¡>∑&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ø£+&Ésê\ |üìrs¡T,yê]˝À HÓ’|ü⁄D≤´\T ô|s¡T>∑T‘êsTT. ãj·T≥≈£î yÓ[¢q|ü⁄Œ&ÉT #˚‘·T\T |ü≥Tºø√e&É+ ,uÛÑj·T|ü&çq|ü⁄Œ&ÉT <ä>∑Z]øÏ Vü≤‘·TÔø√e&É+ ˝≤+{Ï #·s¡´\ìï+{Ï˙ |æ\¢\T >∑Ts¡TÔô|≥Tº≈£î+{≤s¡T.Ä ej·T düT‡˝ÀH˚ yês¡T uÛÑÁ<ä‘êuÛ≤yêìï H˚s¡TÃ≈£î+{≤s¡T. Hê\T>∑T qT+∫ ‘=$Tà~ es¡≈£î... á ej·TdüT‡ e#˚ÃHê{ÏøÏ yê]øÏ Á|ür $wüj·÷ìøÏ düŒ+~+#·&É+

q>∑\T yÓTs¡T|ü⁄ ‘·>∑Z≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ... q>∑\T y˚düT≈£î+fÒ Ád”Ô\ n+<ä+ eT]+‘·>± ÇqTeT&çdüTÔ+~. n˝≤+{Ï Ä q>∑\ yÓTs¡T|ü⁄, n+<ëìï ø±bÕ&ÉTø√e&É+ #ê˝≤ nedüs¡+. n‹ $\TyÓ’q q>∑\T, s¡‘êï\qT MTs¡T Á|ü‹s√p y˚düT≈£î+≥THêï ˝Ò<ë n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&ÉT y˚düT≈£î+≥THêï eT<Ûä´eT<Ûä´˝À yê{Ïì ‘·|üŒìdü]>± |üØøÏå+#·T≈£î+≥÷ ñ+&Ü*. s¡‘êï\T ø£~*b˛‘·THêïj·÷ ˝Ò<ë yê{Ï˝À ^‘·\T ˝≤+{Ï$, |ü>∑Tfi¯¢˝≤+{Ï$ @yÓTÆHê @s¡Œ&ܶj·÷ nqï $wüj·÷\qT |üØøÏå+#·Tø√yê*. ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\qT X¯óÁuÛÑ+ #˚j·T&ÜìøÏ eTT+<äT q>∑\qT rôdj·T´&É+ eT+∫~. yê{Ïì X¯óÁuÛÑ+ #˚j·T&ÜìøÏ ‘˚*ø£bÕ{Ï &ç≥¬s®+≥TqT, >√s¡TyÓ#·Ãì ˙fi¯¢˝À¢ ø£*|æ q>∑\qT n+<äT˝À y˚dæ qTs¡>∑ e#˚Ães¡≈£î ø£*|æ Ä ‘·sê«‘· Áãwt‘√ X¯óÁuÛÑ+ #Ój·÷´*. q>∑\qT Äs¡u…≥º&ÜìøÏ <ësê\T }&ç e#˚à ã≥º ñ|üjÓ÷–+#·≈£L&É<äT.q>∑\T y˚düT≈£îqï ‘·sê«‘· ˇ+{Ï MT<ä ô|s¡÷Œ¤´yéT, ø±düà{Ïø˘‡qT ñ|üjÓ÷–+#·≈£L&É<äT. y˚Tø£|t #˚düTø√e&É+ |üP]Ô nsTTq ‘·sê«‘˚ q>∑\qT <Ûä]+#ê*. ã+>±s¡T yÓ+&ç q>∑\qT ø£*|æ ñ+#·≈£L&É<äT. Ç~ eT]∫b˛e<äT›.

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ãT<Ûäyês¡+ 4, @Á|æ˝Ÿ, 2012

ã+<ÛäTe⁄\ >∑T]+∫ #ÓãT‘·÷ ñ+&Ü*. ≈£î≥T+u≤ìøÏ <ä>∑Zs¡ #˚dü÷Ô yê]˝Àñqï ‘Ó*$ ‘˚≥\qT yÓ*øÏrj·÷*. yê] Á>±+&é ù|¬s+{Ÿ‡ n+‘·≈£îeTT+<˚ @ s¡+>∑+˝ÀHÓ’Hê ìcÕí‘·T˝…’ ñ+fÒ |æ\¢\ ¬øØsY≈£î yê] nqTuÛÑyê\qT CÀ&ç+#ê*. á $<Ûä+>± #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT |æ\¢˝À¢ dü÷Œ¤]Ô ô|s¡T>∑T‘·T+~. @<Ó’Hê kÕ~Û+#ê\H˚ ø£dæ yê]˝À n\e&ÉT‘·T+~.B+‘√ yê]˝À n~Ûø£ ‘Ó*$‘˚≥\T n\e&ÉT‘êsTT. n~Ûø£ ‘Ó*$‘˚≥\T ø£\ |æ\¢\T m|ü⁄Œ&É÷ eTT+<ä+»˝À ñ+{≤s¡T.myÓ÷wüq˝Ÿ n{≤#YyÓT+{Ÿ ø£*–q |æ\¢\T eT]+‘· düeTs¡úe+‘·yÓTÆq eè‘·TÔ˝À¢ ø=qkÕ>∑T‘ês¡ì düπs«\T #ÓãT‘·THêïsTT. 10 qT+∫ 14 es¡≈£î... á ej·TdüT‡˝À yê]ì >∑eTìdü÷Ô ¬>’&é˝≤ e´eVü≤]+#ê*. yêfi¯ó¢ #·~‘˚ rs¡T m˝≤ ñ+<√ >∑eTì+#ê*. ø=+<äs¡T |æ\¢\≈£î $CŸe˝Ÿ bÕsƒê\\T #Óù|Œ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·÷*. yêfi¯ó ¢ n_Ûeè~Δ #˚düTÔqï ÁbÕC…≈£îº˝À¢ ‘·eT e+‘·T @$<Ûä+>± ø£èwæ #˚düTÔHêïs√,yê]øÏ m˝≤+{Ï düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~düTÔHêïs√ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T #·÷&Ü*. á düeTj·T+˝À |æ\¢*ï m+‘·u≤>± yÓ÷{Ïy˚{Ÿ

#˚j·T>∑*Z‘˚ yês¡T MT e÷≥*ï n+‘·>± ˝…øÏÿkÕÔs¡T. á düeTj·T+˝À yêfi¯ó¢ Áø°&É\ |ü≥¢ n$T‘êX¯øÏÔ #·÷|ædüTÔ+fÒ yê] ¬øØsYì Áø°&É˝À¢ sêDÏ+#˚ $<Ûä+>± #·÷&Ü*. Ç+πø<Ó’q s¡+>∑+˝À ÄdüøÏÔ #·÷|æùdÔ Äs¡+>∑+˝À eè~Δ #Ó+<˚$<Ûä+>± ‘√&ÉŒ&Ü*. 15 qT+∫ 18 es¡≈£î.... á ej·TdüT‡˝À |æ\¢\ Vü‰s√àq¢˝À $|üØ‘·yÓTÆq e÷s¡TŒ\T #√≥T#˚düT≈£î+{≤sTT. ø±ã{Ϻ m|ü⁄Œ&É÷ yê]øÏ y˚TeTTHêïeTH˚ uÛÑs√kÕ ‘·*¢<ä+Á&É\T Çyê«*. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ Ä<äs¡D ø£s¡TyÓ’‘˚ |æ\¢\T eÁø£e÷sêZ\T, #Ó&ÉT ùdïVü‰\ yÓ’|ü⁄ yÓfi‚¢ neø±XÊ\T m≈£îÿe>± ñ+{≤sTT. M{Ï e\¢ |æ\¢\T ã+<Ûë\≈£î <ä÷s¡eTj˚T´ neø±XÊ\T m≈£îÿe>± ñ+{≤sTT. ø±ã{Ϻ yê]‘√ m|ü⁄Œ&É÷ myÓ÷wüq˝Ÿ ≥#Yì yÓTsTTHéf…sTTHé #˚düTÔ+&Ü*. |üØø£å\ düeTj·T+˝À ≈£L&Ü yê]øÏ myÓTTwtq˝Ÿ≥#Yì ‘·|üŒìdü]>± Çyê«*. á ej·TdüT‡ ñqï |æ\¢\qT m|ü⁄Œ&É÷ >∑eTìdü÷Ô ñ+&Ü\H˚~ eT]Ãb˛≈£L&É<äT.

eT+∫ X¯Øsêø£è‹ ø√dü+... eTTK+ ˇø£ÿfÒ n+<ä+>± ñ+fÒ dü]b˛<äT. X¯Øsêø£è‹ ≈£L&Ü #·ø£ÿ>± ñ+fÒH˚ n+<ä+>± ø£ì|ækÕÔs¡T. KØ<Ó’q ã≥º\T ˝Ò<ë KØ<Ó’q q>∑\T <Ûä]ùdÔH˚ n+<ä+ nì #ê˝≤ eT+~ uÛ≤$kÕÔs¡T Ç~ ‘·|ü⁄Œ nì ì|òü⁄DT\T n+≥THêïs¡T. X¯Øs¡+˝À |ü\T ÁbÕ+‘ê\˝À ø=e⁄« ù|s¡T≈£îb˛sTT X¯Øsêø£è‹ì n+<ä$V”≤q+ #˚düTÔ+~. n˝≤ ø±≈£î+&Ü @e÷Á‘·+ ø=e⁄« ˝Ò≈£î+&Ü eT+∫ X¯Øsêø£è‹ì kı+‘·+ #˚düTø√e&ÜìøÏ <√Vü≤<ä+ #˚ùd ø=ìï |ü<ësêú\ $esê\T... Á^Hé {°: Á^Hé {° Äs√>±´ìπø ø±≈£î+&Ü n+<ä+>± ñ+#·&ÜìøÏ <√Vü≤<ä+ #˚düTÔ+<äì ì|ü⁄DT\T n+≥THêïs¡T. eTTK´+>± Ád”Ô\T Á^Hé {° ‘ê>∑&É+ e\q uÀ˝…&ÉT ˝≤uÛ≤\T ˇ+<äe#·Ãì yês¡T #ÓãT‘·THêïs¡T. s√E≈£î ¬s+&ÉT ˝Ò<ë eT÷&ÉT ø£|ü⁄Œ\ Á^Hé {° ‘ê>∑&É+ e\q Js¡í Á|üÁøÏj·T y˚>∑e+‘·+ ne⁄‘·T+<äì yês¡T $e]düTÔHêïs¡T. dü÷|t‡: uÛ§»HêìøÏ eTT+<äT dü÷|t‡ rdüTø√e&É+ #ê˝≤ eT+~øÏ n\yê≥T. á n\yê≥T #ê˝≤ eT+∫ <äì ì|ü⁄DT\T n+≥THêïs¡T. ø=e⁄«qT

‘·«]‘·>∑‹q ø£]–+#˚ >∑TD+ dü÷|t‡≈£î ñ+<äì yês¡T yês¡T #ÓãT‘·THêïs¡T. eT+∫ X¯Øsêø£è‹ì kı+‘·+ #˚düTø√yê\+fÒ dü÷|t‡qT rdüTø√e&É+ ‘·|üŒìdü], M{Ï e\q ÄVü≤sêìï ‘·≈£îÿe rdüT≈£î+{≤s¡T, <ëì e\q ‘·≈£îÿe ø±´\Ø\T X¯Øs¡+ ˝ÀøÏ #˚s¡‘êsTT. $Ts¡|üø±j·T\T, $T]j·÷\T: $T]j·÷\T, $Ts¡|üø±j·T\T ÄVü≤s¡+˝À #·Ts¡TÃø√e&É+ <ë«sê n~Ûø£ãs¡Te⁄qT ‘˚*ø£>± ‘·–Z+#·Tø√e#·TÃ, ãs¡Te⁄ ‘·–Z+#·T≈£îH˚+<äT≈£î nqTdü]+#˚ nìï|ü<äΔ‘·T\ ø£Hêï ô|’ |ü<äú‹ <ë«sê ‘·«s¡>± yÓTs¡T¬>’q |òü*‘êìï bı+<äe#·TÃ. eTTK´+>± n~Ûø£ãs¡Te⁄qT ‘·–Z+#·Tø√yê\qT≈£îH˚ Ád”Ô\T $Ts¡|üø±j·T\T, $T]j·÷\qT ‘·eT ÄVü≤s¡+˝À #˚s¡TÃø√yê\ì yês¡T dü÷∫düTÔHêïs¡T. z{ŸMT˝Ÿ: ñ<äj·T+ #˚ùd ÁuÒø˘bòÕdtº˝À Ç&û¢, <√XË, |üPØ, #·bÕr˝≤+{Ï yê{Ïø£Hêï z{Ÿ‡qT rdüT≈£î+fÒ eT+∫~, Ç~ >∑T+&Ó »ãT“\‘√ düeTs¡úe+‘·+>± b˛sê&É&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, n~Ûø£ãs¡Te⁄qT ‘·–ZdüTÔ+~. Bì˝À bòÕ´{° ô|ò’ãsY

’s√pyê&˚ <äTdüTÔ\ qT+∫ bÕغ\˝À <Ûä]+#˚ <äTdüTÔ\es¡≈£î bòÕ´wü HéãT˝Ÿ>± ñ+&Ü\ì n+<äs¡÷ ø√s¡T≈£î+{≤ s¡T. ø±˙ yê´j·÷ eT+ #˚ùd≥|ü&ÉT @e+ fÒ ny˚ y˚düT≈£î+ {≤s¡T. m+<äT ø£+fÒ mø£‡sYôd’ CŸ\T Ç+{Ï<ä>∑Zπs #˚kÕÔ+ ø±e⁄q ô|<ä›>± nedüs¡+ ˝Ò<äT n+{≤s¡T ø=+‘· eT+~. nkÂø£ s¡´+>± ñqï Á&Édt\‘√ #˚j·T&É+ e\¢ es¡ÿe⁄≥T¢ dü]>± #˚j·T˝Òs¡T. Ç|ü&ÉT e÷¬sÿ{Ÿ˝À yê´j·÷eT+ #˚ùd+<äT≈£î nqT≈£L\yÓTÆq Á&Édt\T e#˚ÃXÊsTT. Ç$ ø£\sY|òü⁄˝Ÿ>± ñ+&É&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, #ÓeT≥ e\¢ ø£*π> ∫sê≈£îqT+∫ ñ|üX¯eTq+ ø£*–kÕÔsTT. cÕsYº‡... cÕsYº‡qT nìï ej·TdüT\ yês¡T Çwüº|ü&É‘ês¡T. ªØu≤ø˘μ ø£+ô|˙ yês¡T mø£‡sYôd’CŸ #˚ùdyê] ø√dü+ M{Ïì Á|ü‘˚´ø£+>± ‘·j·÷s¡T #˚XÊs¡T. yêøÏ+>¥≈£î, s¡ìï+>¥≈£î Ç$ #ê˝≤ #·ø£ÿ>± dü]b˛‘êsTT. ªyê´j·÷eT+ #˚ùdyê]øÏ yÓ÷ø±fi¯fl<ëø± ñ+&˚ Ç˝≤+{Ï cÕsYº‡ kÂø£s¡´+>± ñ+{≤sTT. Ç~ y˚düT≈£îqï|ü&ÉT #ê˝≤ ñ‘ê‡Vü≤+>± ñ+≥T+~. n+<äTe\¢ m≥Te+{Ï ∫ø±≈£î ˝Ò≈£î+&Ü Vü‰sTT>± yê´j·÷eT+ #˚kÕÔs¡T. Ç˝≤+{Ï <äTdüTÔ\T <Ûä]ùdÔ bòÕ´wüHéãT˝Ÿ>± ñ+&É&Éy˚T ø±≈£î+&Ü X¯Øsêìï #·ø£ÿì kÂwüºe+‘√ ñ+#·Tø√yê\qï n_Û˝≤wü ô|s¡T>∑T‘·T+<äì H˚qT >∑{Ϻ>± $X¯«dædüTÔHêïqTμ nì bòÕ´wüHé &çC…’qsY düTπswt ù|s=ÿHêïs¡T. jÓ÷>±≈£î nqT≈£L\yÓTÆq$.. jÓ÷>± nH˚~ uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ #Ó+~q ˇø£ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq yê´j·÷eT+. Á|üdüTÔ‘·+ Bìì nH˚ø£ <˚XÊ\˝Àì yês¡T H˚s¡TÃ≈£îH˚+<äT‘·≈£î eTT+<ä≈£î edüTÔHêïs¡T. n+<äTe\¢ jÓ÷>± #˚ùdyê]øÏ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq <äTdüTÔ\T s¡÷bı+~+#·&É+ ø√dü+ #ê˝≤ eT+~ &çC…’qs¡T¢ ÄdüøÏÔ ø£qãs¡TdüTÔHêïs¡T. nìï yê´j·÷e÷˝À¢ jÓ÷>± #˚ùdyê]øÏ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq~ ø±ã{Ϻ õyéT\≈£î yê&˚ {° wüsYº‡, cÕsYº‡ e+{Ï$ ndü\T |üìøÏ sêe⁄, Ç+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq <äTdüTÔ\T ø±yê*. Çe˙ï <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì s√Væ≤‘Yã˝Ÿ nH˚ &çC…’qsY jÓ÷>±≈£î

düeTdüÔ ˝Àø±\T @s¡Œ&É{≤ìøÏ

|ü+#·uÛÑ÷‘ê\T Js¡íÁ|üÁøÏj·TqT m≈£îÿe #˚düTÔ+~. Ä≈£î ≈£Ls¡\T: Ä≈£î≈£Ls¡\T Äs√>±´ìïe«&Éy˚T ø±≈£î+&Ü n~Ûø£ãs¡Te⁄qT ≈£L&Ü ‘·–ZdüTÔ+~. eTTK´+>± Áu≤ø√© #ê˝≤ eT+∫<äì ì|ü⁄DT\T ÄVü≤s¡+˝À ø£˙dü+ ¬s+&ÉT kÕs¡¢Hêï Ä≈£î≈£Ls¡\T ÄVü≤s¡+˝À #˚s¡TÃø√yê\ì yês¡T dü÷∫düTÔHêïs¡T. ô|’ |ü<äΔ‘·T\T bÕ{Ï+#·&É+ <ë«sê eT+∫ Äs√>∑´+‘√ bÕ≥T, eT+∫ X¯Øsêø£è‹ì ≈£L&Ü kı+‘·+ #˚düTø√e#·TÃ.

Á|ü|ü+#·+ @s¡Œ&É{≤ìøÏ nsTT<˚ nsTT<äT eT÷\ø±\T #ê\ì ãTTwüß\T n+≥THêïs¡T. düs¡«Je⁄\T, düeTdüÔ ˝Àø±\T @s¡Œ&É{≤ìøÏ ≈£L&Ü á ◊<äT eT÷\ø±\T #ê\≥. ny˚ |ü+#·uÛÑ÷‘ê\T. ì|ü, ˙s¡T, >±*, H˚\, Äø±X¯+. nsTT‘˚ á nsTT<äT uÛÑ÷‘ê\T ˇø£ ìwüŒ‹Ô˝À ø£\TkÕÔsTT. Ç˝≤ Ç$ ø£*ùd $•wüº |ü<äΔ‹H˚ ª|ü+Nø£s¡D+μ n+{≤s¡T. Ç\T¢ ø£≥º&ÜìøÏ dæyÓT+{Ÿ, ÇdüTø£, sêfi¯ófl, d”º\T ˇø£ ìwüŒ‹Ô˝À ø£\|æqfÒº.. á |ü+Nø£s¡D+˝À ˇø£ $\ø£åD‘· ñ+≥T+~. á Á|ü‘˚´ø£ Á|üÁøÏj·T˝À yÓTT<ä{Ï |ü+#·uÛÑ÷‘ê\T dü>∑+, dü>∑+ nsTTb˛‘êsTT. á nsTT~+{Ï˝À $&çb˛sTTq dü>∑ uÛ≤>±\˙ï, ˇø√ÿø£ÿ{° eT∞¢ Hê\T>∑T uÛ≤>±\T>± $&çb˛‘êsTT. n|ü&ÉT Ç$ ˇø=ÿø£ÿ{Ï yÓ[fl yÓqø£ ñqï dü>∑ uÛ≤>±˝À¢ ø£\TkÕÔsTT. n+fÒ @eTe⁄‘·T+~? 1/8 Äø±XÊ\T Hê\T>∑T, 1/2 yêj·TTe⁄˝ÀøÏ ˇø£{Ï, 1/2 ‘˚»düT‡˝ÀøÏ ˇø£{Ï, 1/2 »\+˝ÀøÏ ˇø£{Ï. 1/2 uÛÑ÷$T˝ÀøÏ ˇø£{Ï ø£\TkÕÔj·Tqï e÷≥. Ç˝≤π> $T>∑‘ê Hê\T>∑T uÛÑ÷‘ê˝À¢q÷ »s¡T>∑T‘·T+~. Ç˝≤ yÓTT‘·Ô+ |ü+Nø£s¡D+ |ü<äΔ‹ |üPs¡Ôj˚T´ dü]øÏ Á|ü‹ uÛÑ÷‘·+˝ÀqT $T>∑‘ê uÛÑ÷‘· uÛ≤>±\T Äj·÷ ìwüŒ‘·TÔ˝À¢ #˚]b˛‘êj·Tqïe÷≥. n+fÒ Á|ü‹ uÛÑ÷‘·+˝ÀqT $T–*q Hê\T>∑T uÛÑ÷‘ê\T ø=+#Ó+ ø=+#Ó+ ñ+{≤sTT. H˚\¢˝À ˝≤π>, eTq <˚Vü≤+˝À ≈£L&Ü |ü+#·uÛÑ÷‘ê\T Ç˝≤ |ü+Nø£s¡D+ nsTT e⁄+{≤sTT. |ü+Nø£s¡D+ ˇø£ $•wüº düèwæº $<ÛëqeTì Ä<Ûë´‹àø£ >∑Ts¡Te⁄\T #ÓãT‘·THêïs¡T.

nqT≈£L\yÓTÆq <äTdüTÔ\qTs¡÷bı+~+#ê&ÉT. ªá <äTdüTÔ\qT s¡÷bı+~+#·&É+˝À HêD´‘·, n*¢ø£ Á|ü<ÛëqyÓTÆq$. X¯ØsêìøÏ dü]>± dü]b˛yê*. ÄdüHê\≈£î nqT≈£L\+>± kÕπ> >∑TD≤ìï ø£*– ñ+&Ü*. XÊ«dü rdüTø√e&ÜìøÏ, e<ä\&ÜìøÏ @e÷Á‘·+ Çã“+~ ø£*+–+#·≈£L&É<äT. Ç˝≤+{Ï $wüj·÷\ìï+{Ïì <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì &çC…’qs¡T¢ s¡÷bı+~kÕÔs¡T. y˚≈£îeC≤eTTH˚ ˝Ò∫ #˚j·÷*‡ q~ ø±ã{Ϻ ø£fi¯¢≈£î Vü‰sTT ø£*–+#˚ ˝…’{Ÿ>± ñ+&˚ s¡+>∑T\qT yê&É&É+ eT+∫~. yÓ÷ø±\T <ëø± ñ+&˚ cÕsYº‡, eT÷&√ e+‘·T uÛ≤>∑+ ø£*–q bÕ´+≥¢qT ø±≈£î+&Ü bÕ<ë\ <ëø± ñ+&˚ bÕ´+≥¢qT yê&É*. Ç$ ã÷{Ÿø£{Ÿ nsTT ñ+&ç e<äT\T>± ñ+fÒ ÄdüHê\≈£î ‘·>∑Z≥Tº>± ø±fi¯S¢ #˚‘·T\T ø£~*+#˚+<äT≈£î nqTe⁄>± ñ+≥T+~μ nì s√Væ≤‘Yã˝Ÿ nHêïs¡T. {°wüsYº‡, {≤|æ‡... mø£‡sYôd’CŸ\≈£î ‘·>∑Z≥Tº>± <äTdüTÔ\T ñ+{≤sTT. {°wüsYº‡ , cÕsYº‡ õyéT≈£î yÓfi‚¢yês¡T m≈£îÿe>± yê&É‘ês¡T. Ç$ nìï s¡ø±˝…’q es¡ÿe⁄≥¢qT #˚j·T&ÜìøÏ kÂø£s¡´+>± ñ+≥T+~. #ê˝≤ Áu≤+&É¢ õyéTÁ&Édt\˝À {°wüsYº‡, cÕsYº‡ m≈£î«>± neTTà&ÉTb˛‘êsTTì düπs«\T #ÓãT‘·THêïsTT. n+<äTe\¢ ø£+ô|˙ yês¡T yê{Ï ‘·j·÷Ø $<Ûëq+˝À m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT q÷‘·q+>± , bòÕ´wüHéãT˝Ÿ>± ñ+&˚$<Ûä+>± ÁX¯<äΔ rdüTø=+{≤s¡T. ªõyéT≈£î yÓfi‚¢+<äT≈£î {°wüsYº‡ Ç+ø± ‘˚*ø£>± ñ+&˚ cÕsYº‡ #ê˝≤ ø£+|òüsYº>± ñ+{≤sTT.

kÕj·TT<Ûä b˛sê≥ jÓ÷<ÛäT&ÉT düTuÛ≤wt#·+Á<äuÀdt(»qq+: »qe]23, 1897), eTs¡D+:Ä>∑düTº18, 1945q #·ìb˛sTTq≥T¢>± uÛ≤$düTÔHêïs¡T) H˚‘êJ>± Á|üdæ~Δ >±+∫q >=|üŒ kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT&ÉT. ˇø£yÓ’|ü⁄ >±+BÛJ yÓTT<ä˝…’q Hêj·T≈£î\+<äs¡÷ nVæ≤+kÕyê<ä+‘√H˚ dü«sê»´+ dæ~ΔdüTÔ+<äì q$Tà b˛sê≥+ kÕ–düTÔ+fÒ uÀdt e÷Á‘·+ kÕj·TT<Ûä b˛sê≥+ <ë«sê Ä+π>¢j·TT\qT <˚X¯+ qT+∫ ‘·]$T ø=≥ºe#·TÃqì q$Tà, n~ Ä#·s¡D˝À ô|{Ϻq eTVü‰˙j·TT&ÉT. Ç‘·ì eTs¡D+ô|’ |ü\Te⁄s¡T _ÛHêï_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀdt 1897˝À uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì ˇ]kÕ‡˝Àì ø£≥ø˘ |ü≥ºD+˝À ˇø£ <Ûäìø£ ≈£î≥T+ã+˝À »ìà+#ê&ÉT. n‘·ì ‘·+Á&ç C≤qøÏHê<∏é uÀdt ˝≤j·TsY. rÁeyÓTÆq C≤rj·Tyê~. u…+>±˝Ÿ ˝…õùd¢{Ïø˘ øöì‡˝ŸøÏ ≈£L&Ü mìïø£j·÷´&ÉT. uÀdt $<ë´uÛ≤´dü+ ø£≥ø˘˝Àì sêyÓHê¸ ø±˝Òõj˚T{Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ˝Àq÷, ø£\ø£‘êÔ˝Àì kÕÿ{Ïwt #·]à ø±˝Òõ˝Àq÷, |òæ{Ÿ® $\j·TyéT ø±˝Òõ˝Àq÷, Äô|’ πø+Á_&é® $X¯«$<ë´\j·T+˝Àq÷ kÕ–+~. 1920˝À uÀdt uÛ≤s¡rj·T dæ$˝Ÿ düØ«dt |üØø£å\≈£î Vü‰»¬s’ n+<äT˝À Hê\T>∑e sê´+≈£î˝À ì*#ê&ÉT. Ç+–¢wt˝À n‘·´~Ûø£ e÷s¡Tÿ\T kÕ~Û+#ê&ÉT. nsTTHê 1921 @Á|æ˝Ÿ˝À m+‘√ Á|ü‹cÕà‘·àø£yÓTÆq Ç+&çj·THé dæ$˝Ÿ düØ«düT qT+∫ yÓ’<=\– uÛ≤s¡‘· kÕ«‘·+Á‘·´ dü+Á>±eT+˝À bÕ˝§ZqHês¡+_Û+#ê&ÉT. uÛ≤s¡‘· C≤rj·T ø±+Á¬>dt j·TTe»q $uÛ≤>∑+˝À #·Ts¡T¬ø’q bÕÁ‘· ìs¡«Væ≤+#·kÕ>±&ÉT.


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

|ü⁄Á‘·XÀø£+ $T>∑\Ãe<äT› y˚T&ÉÃ˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô): Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ b˛sê{≤\ <ë«sêH˚ kÕ<Ûä´eTì,j·TTe‘· Ä‘·àã*<ëHê\≈£î bÕ\Œ&ç e÷‘·èeT÷s¡TÔ\≈£î |ü⁄Á‘·XÀø£+ ø£*–+#·e<ä›ì CÒ@d” H˚‘·\T j·TTe‘·≈£î dü÷∫+#ês¡T.y˚T&ÉÃ˝Ÿ |ü≥ºD+˝À Ä‘·àVü≤‘·´\T e<äT› `b˛sê≥y˚T e÷s¡Z+ nH˚ ìHê<ä+‘√ #˚|ü{ϺHê Bø£åqT ‘·÷s¡TŒ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·˝≤à¬s&ç¶ $s¡$T+|ü CÒXÊs¡T.nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ<ä´eT+ ô|<ä› m‘·TÔq #˚dæ πø+Á<ä+ ~–e#˚à $<Ûä+>± b˛sê≥+ #˚dæ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥T≈£î j·TTe≈£î\T ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. ny˚XÊ\≈£î ˝ÀHÓ’ Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£î+fÒ MTô|’ ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îqï ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ |ü]d曋 @$T≥ì yês¡T nHêïs¡T. Ç+ø± qT+∫ j·TTe‘· <ÛÓ’s¡´+‘√ b˛sê&ç düyÓTÆø£´yê<äT\≈£î >∑{Ϻ ãT~›#ÓbÕŒ\ì, Ç+{Ï <=+>∑\T ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À ‹s¡>∑≈£î+&Ü #˚dæ mìïø£˝À¢ bÕ‘·s¡ y˚j·÷\ì ù|s=ÿHês¡T. ‘Ó\+>±D˝À Ç+‘· eT+~ j·TTe≈£î\T Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï øÏs¡DYdüsêÿsY≈£î NeT≈£î{Ϻq≥T¢>±˝Ò<äì, Ç+ø± Á|ü‘˚´ø£ sêÁcÕºìøÏ e´‹πsø£+>± ìy˚~ø£\T |ü+|ü⁄‘·THêï&Éì,Ç<˚ rs¡T>± sêÁwüº düsêÿsY e´eVü≤]ùdÔ bÕغøÏ |ü⁄Hê<äT\T ˝Ò≈£î+&Ü #˚kÕÔeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T.&çôd+ãsY9Á|üø£≥q≈£î ø£≥Tºã&ç ñ+&ç yÓ+≥H˚ ‘·«s¡˝À »]>∑uÀj˚T bÕs¡¢yÓT+≥T düe÷y˚X¯+˝À _\T¢ô|{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. C≤rj·T bÕغ\T eT<䛑·T Á|üø£{Ï+∫q πø+Á<ä+ m+<äT≈£î ìs¡¢ø£å´+ #˚düTÔ+<√ ø±+Á¬>dtHêj·T≈£î\T ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î »yêãT #ÓbÕŒ\ì yê´U≤´ì+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± ;CÒ|” H˚‘·\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mHé&çj˚T Vü≤j·÷+˝À eT÷&ÉT sêÁcÕº\T @sêŒ≥T #˚ùdÔ mø£ÿ&É nes√<ä+ sê˝Ò<äì,ˇø£ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìøÏ Çìï n&ɶ+≈£î\T πø+Á<ä+ Á|üuÛÑT‘·« düèwæº#·&É+ #˚‘·ø±ì ‘·HêìøÏ ì<äs¡ÙeTì $eT]Ù+#ês¡T.bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ ù|&ç‘˚ e÷bÕغ

düVü≤ø£]düTÔ+<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À {°ÄsYmdt ìjÓ÷»ø£ es¡Z CÒ@d” #Ó’s¡àHé sêeT+#·+Á<ä ¬s&ç¶, eT+&É\ CÒ@d” H˚‘· eT˝≤¢¬s&ç¶, {ÏÄsYmdt _dæôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî&ÉT u≤düÿsYj·÷<äyé, eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî&ÉT Ms¡uÛÑÁ<ä ¬s&ç¶, ôd’<ë eTÚ˝≤*, ;CÒ|” H˚‘·\T yÓTVü≤Hé¬s&ç¶, õ˝≤¢ ø±s¡´es¡ZdüuÛÑT´\T Á|üuÛ≤ø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHês¡T.

12 qT+∫ &ÜHéu≤k˛ÿ ÁøϬø{Ÿ •_s¡+

zj·T÷ ÄHé˝…’Hé C≤uŸy˚Tfi≤ 12≈£î bı&ç–+|ü⁄

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : &ÜHéu≤k˛ÿ ÁøϬø{Ÿ nø±&ÉMT Ä<Ûä«s¡´+˝À y˚dü$ ÁøϬø{Ÿ •ø£åD •_s¡+ »s¡T>∑qT+~. á HÓ\ 12 qT+∫ y˚T 12 es¡≈£î &ÜHéu≤k˛ÿ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À á ÁøϬø{Ÿ •_s¡+ ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. 10 qT+∫ 20 @fi¯fl˝À|ü⁄ ÁøϬø≥s¡¢≈£î •ø£åD ÇkÕÔs¡T. $esê\≈£î &ÜHéu≤k˛ÿ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ Á|æì‡bÕ˝Ÿ (bò˛Hé: 9491627988)qT dü+Á|ü~+#=#·TÃ.

ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : zj·T÷˝À sêJyé j·TTeøÏs¡D≤\ |ü<∏äø£+ <ë«sê ÄHé˝…’Hé C≤uŸy˚Tfi≤qT ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ zj·T÷ ù|¢dtyÓT+{Ÿ ôd˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY Ábıô|òdüsY bÕs¡úkÕs¡~∏ ‘Ó*bÕs¡T. C≤uŸy˚Tfi≤ <ë«sê $$<Ûä Áô|’y˚{Ÿ dü+düú˝…’q ø±´|æ≥˝Ÿ ◊≈£L´, $Áb˛, C…Héø√ ‘·~‘·s¡ 17 dü+düú\T $<ë´s¡Tú\≈£î ñbÕ~Û neø±XÊ\T ø£*Œ+#·qTHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. $esê\≈£î yÓuŸôd’{Ÿ ..........nH˚ yÓuŸôd’{Ÿ <ë«sê ]õÁùdºwüHé #˚düT≈£îì, bò˛Hé HÓ+ãsYqT, Ç`yÓTsTT˝Ÿ ◊&çì qyÓ÷<äT #˚düTø√yê\Hêïs¡T. á neø±X¯+ zj·T÷‘√ bÕ≥T eTVü‰‘êà>±+BÛ, bÕ\eT÷sY, ‘Ó\+>±D j·TTìe]‡{° $<ë´s¡Tú\≈£î ≈£L&Ü e]ÔdüTÔ+<äHêïs¡T. $esê\≈£î 040`27076611˝À dü+Á|ü~+#ê\ì zj·T÷ ù|¢dtyÓT+{Ÿ ôd˝Ÿ ø√`Ä]¶H˚≥sY eT+‘Óq dürwt ‘Ó*bÕs¡T.

8q nu≤ø£dt •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : »+≥ q>∑sê˝À¢ì e+&ÉsY Äs¡úyÓT{Ïø˘ dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 8q ø±∫>∑÷&É HÓÁVüAq>∑sY˝Àì ôdsTT+{Ÿ e÷sYÿ‡ yÓ÷&É˝Ÿ ôV’≤dü÷ÿ˝À¢ $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ nu≤ø£dt •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ôdsTT+{Ÿ e÷sYÿ‡ ôV’≤ dü÷ÿ˝Ÿ ø£s¡kÕŒ+&Ó+{Ÿ m.n+»H˚j·TT\T >ö&é ‘Ó*bÕs¡T. ø±∫>∑÷&É &ç$»Hé˝Àì 12 dü+e‘·‡sê\ ˝À|ü⁄ ∫Hêïs¡T\T nu≤ø£dt ø√dü+ •ø£åD eTT+<˚ $<ë´s¡Tú\T eTT+<äT>± ‘·eT ù|s¡¢qT dü÷ÿ\T ø±sê´\j·T+˝À ]õÁùdºwüHé #˚düTø√yê\Hêïs¡T. Ç‘·s¡ $esê\ ø√dü+ 9391383803 HÓ+ãsY˝À dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T.

10 qT+∫ ¬s’˝Ò« yês√‘·‡yê\T ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : á HÓ\ 10e ‘˚B qT+∫ ¬s’˝Ò« yês√‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î <äøÏåD eT<Ûä´ ¬s’˝Ò« düqï<äΔyÓTÆ+~. @Á|æ˝Ÿ 10q b˛s¡Tã+<äsY qT+∫ <∏ëH˚ es¡≈£î yÓTT<ä{Ï ¬s’\T q&ç∫q s√E ø±e&É +‘√ ÄqyêsTTr>± @{≤ Ä s√Eq <˚X¯yê´|üÔ+>± á yês√‘·‡ yê\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. á @&Ü~ <äøÏåD eT<Ûä´ ¬s’˝Ò« CÀHé 100 $T* j·THé ≥qTï\ C≤_‘ê˝À #˚]q ô|<ä› m‘·TÔq Áb˛‘ê‡Vü≤ ø±\T, nyês¡T¶\T \_Û+#˚ neø±X¯+ ñ+~. >∑‘˚&Ü~ ø£+fÒ á kÕ] uÛ≤Ø m‘·TÔq y˚&ÉTø£\qT ìs¡«Væ≤+ #˚+<äT≈£î düHêïVü‰\T #˚|ü{Ϻq≥T¢ ¬s’˝Ò« n~Ûø±] ˇø£s¡T ‘Ó*bÕs¡T.

ãT<Ûäyês¡+ 4, @Á|æ˝Ÿ 2012

ô|+∫q $<äT´‘Y #êØ®\T ‘·–Z+#ê*

$<äT´‘·TÔ #êØ®\T ‘·–Z+#ê\ì sêkÕÔ {°ÄsYmdt Ä<ä«s¡´+˝À sêkÕÔs√ø√

MT&çj·÷‘√ e÷≥¢&ÉT‘·÷q {°ÄsYmdt ‘·÷s¡TŒ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·˝≤à¬s&ç¶

y˚T&ÉÃ˝Ÿ,@Á|æ˝Ÿ3(düTes¡íyês¡Ô): Á|üuÛÑT‘·«+ô|+∫q $<äT´‘·TÔ #êØ®\T ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì {°ÄsYmdt Ä<ä«s¡´+˝À |ü≥ºD+˝À sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+∫ Á|üuÛÑT‘·« ~wæºu§eTàqT <ä>∑Δ+ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ ÄbÕغ eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî&ÉT Ms¡uÛÑÁ<äs¡ ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç|üŒ{Ïπø ô|]–q ì‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\‘√ nedüΔ\T|ü&ÉT‘·Tqï ù|<ä\ô|’ eT∞¢ ø£¬s+≥T #êØ®\T ô|+#·&É+ dü]ø±<äì ù|s=ÿHês¡T.‘Ó\+>±D˝À $<äT´‘Y ñ‘·Œ‹Ô #˚düTÔHêï $$<Ûä <äbòÕ\T>± Á|ü»\ô|’ #êØ®\T uÛ≤s¡+ y˚j·T&É+ dü]ø±<äì Væ≤‘·Te⁄ |ü*ø±s¡T. düsêÿsY ô|+∫q #êØ®\T ‘·–Z+#·ø£b˛‘˚ ô|<ä› m‘·TÔq ñ<ä´$TkÕÔeTì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝À {ÏÄsYmdt ;d”ôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî&ÉT u≤düÿsYj·÷<äyé, yÓ+ø£{Ÿ, yÓ÷HêsYÿ, ˝≤j·Tø˘n©, dü‘·´Hêsêj·TD,CÒmd” H˚‘· eT˝≤¢¬s&ç¶,ø°düs¡ eT+&É˝≤<Ûä´≈£åî&ÉT sê+¬s&ç¶ bÕ˝§ZHêïs¡T.

$<äT´‘Y #êØ®\T ô|+#·&É+ <ës¡TD+

7q ôV≤#Yd”j·T÷˝À ôd$THêsY ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ôV’≤<äsêu≤<é ôd+Á≥˝Ÿ j·T÷ìe]‡{° &çbÕsYºyÓT+{Ÿ Ä|òt bı*{Ïø£˝Ÿ ôd’Hé‡ ôd$THêsYVü‰˝Ÿ˝À á HÓ\ 7e ‘˚Bq 2.30 eT<Ûë´Vü≤ï+ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À Á|üC≤kÕ«eT´+ nH˚ n+X¯+ô|’ ôd$THêsY »s¡T>∑qT+~.

H˚&ÉT >∑Ts¡C≤&É nbÕŒsêe⁄ »j·T+‹ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : >∑Ts¡C≤&É nbÕŒsêe⁄ 150e »j·T+‹ì ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ‘ê´>∑sêj·T>±qdüuÛÑ˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ y˚<ä–] sê+u≤ãT ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ˝Òœì eTVæ≤fi≤ #Ó’‘·q´ kÕVæ≤r kÕ+düÿè‹ø£ dü+düú, l y˚<ä–] ø£eT÷´ìπøwüHé‡, ‘ê´>∑sêj·T>±qdüuÛÑ\ dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ á ø±s¡´Áø£eT+˝À 150 eT+~ $<ë´s¡Tú\T >∑Ts¡C≤&É sêdæq <˚X¯uÛÑøÏÔ ^‘ê\qT Ä\|ækÕÔs¡ì, ª<˚X¯eTTqT Áù|$T+#·TeTHêïμ ^‘·+ dü+düÿè‘·, Væ≤+B, ñs¡÷Δ, ‘·$Tfi¯+, Ç+^¢wt nqTyê<ë\ dü+ø£\q+ ªkÕ+>¥ Ä|òt kÕ+>¥‡μqT Ä$wüÿ]kÕÔs¡ì, Äj·÷ uÛ≤wü\˝À nqTyê<ä≈£î\T á ^‘êìï Ä\|ækÕÔs¡Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ –&ÉT>∑T sê+eT÷]Ô |ü+‘·T\T sêdæq ªyÓTyÓTTsê+&É+ ÄHé yÓ÷&ÉsYï ‘Ó\T>∑Tμ |ü⁄qs¡TàÁ<äD Á>∑+<∏ëìï Ä#ês¡´ uÛÑÁ~sêE ø£èwüíeT÷]Ô Ä$wüÿ]kÕÔs¡Hêïs¡T.

ø£¬s+≥T #êØ®\T ‘·–Z+#ê\ì ;CÒ|” <Ûäsêï y˚T&ÉÃ˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ03 (düTes¡íyês¡Ô): ô|+∫q ø£¬s+≥T #êØ®\T ‘·–Z+#ê\ì eT+&É\ uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ H˚‘·\T |ü≥ºD+˝Àì bÕ]ÁXÊ$Tø£yê&É $<äT´‘Y düuŸùdºwüHé eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ düuŸùdºwüHé á&û sê+eT÷]ÔøÏ $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]® \øå±à¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–Hê ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ô|<ä› m‘·TÔq ø±s¡´ø£s¡Ô\T ‘·s¡*e#êÃs¡T. øÏs¡DY düsêÿsY ù|<ä\ô|’ |üqTï\ u≤s¡+ yÓ÷|æ bÕ\q kÕ–+#ê\qTø√e&É+ dæ>∑TZ#˚≥ì $eT]Ù+#ês¡T.≈£î+uÛÑø√D≤\T eTTì–Hê düsêÿsY≈£î ù|<ä\+fÒ |ü{Ϻ+|ü⁄˝Òq≥T¢>± e´eVü‰]düTÔ+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T.áø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓTVü≤Hé¬s&ç¶, õ˝≤¢ ø±s¡´es¡ZdüuÛÑT´\T Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, sêÁwüº ;CÒyÓ’j·T+ ø±s¡´<ä]Ù $Áø£+¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHês¡T.

6q ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢ n<∏Ó¢{Ïø˘ ôd˝…ø£åHé‡ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ôV’≤<äsêu≤<é õ˝≤¢ n<∏Ó¢{Ïø˘ b˛{°\T, ôd˝…ø£åHé‡ á HÓ\ 6q m©“ ùdº&çj·T+˝À »s¡T>∑qTHêïsTT. 20 dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄ yês¡T ôd\ø£åH釽À bÕ˝§Zqe#·TÃ. b˛{°\T ñ<äj·T+ 6.30 >∑+≥\≈£î ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êsTT. Çø£ÿ&É mìï¬ø’q »≥TºqT á HÓ\ 14, 15q es¡+>∑˝Ÿ˝À »]π> n+‘·s¡ õ˝≤¢ n<∏Ó¢{Ïø˘ #ê+|æj·THéwæ|tq≈£î |ü+|ækÕÔs¡T. b˛{°\˝À bÕ˝§ZH˚yês¡T ôV≤#Y&û@@ ôdÁø£≥Ø sêCÒwt≈£îe÷sY ˝Òø£ Áf…»s¡sY uÛ≤düÿsY≈£î y˚~ø£ e<ä› »qq Á<ÛäTMø£s¡D |üÁ‘ê\‘√ bÕ≥T ]b˛s¡Tº #˚j·÷*. Ç‘·s¡ $esê\≈£î ø±s¡´<ä]Ù ∫dæÔ 9989433671 HÓ+ãsY˝À dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T.


7

ãT<Ûäyês¡+ 4, @Á|æ˝Ÿ 2012

ô|+∫q $<äT´‘Y #êØ®\ ô|+|ü⁄qT ìs¡dædü÷Ô <Ûäsêï

{°ÄsYmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêï ‘ê+&É÷sY,@Á|æ˝Ÿ 3(düTes¡íyês¡Ô):$<ÛäT´‘Y #êØ®\qT ‘·–Z+#ê\ì &çe÷+&é {°ÄsYmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ düuŸùdºwüHé eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± ‘ê+&É÷sY ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#êØ® u…’+&É¢ $»j·T≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·T $<ÛäT´‘Y #êØ®\qT ô|+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\ô|’ u≤s¡+ yÓ÷|ü⁄‘·T+<äì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T.$<ÛäT´‘Y #êØ®\qT ‘·–Z+#˚+‘· es¡≈£î á ñ<ä´eT+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ìjÓ÷»ø£es¡Z {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

eTVæ≤fi≤ $uÛ≤>∑+ Ä<Ûä«s¡´+˝À sêkÕÔs√ø√ $<äT´‘YÔ #êØ®\ ô|+|ü⁄≈£î ìs¡düq>± {°ÄsYmdt ø±s¡´ø£s¡Ô\ <Ûäsêï $<äT´‘YÔ #êØ®\ ô|+|ü⁄≈£î ìs¡düq>± yÓ’mdtÄsY ø±s¡´ø£s¡Ô\ <Ûäsêï $ø±sêu≤<é,@Á|æ˝Ÿ 3(düTes¡íyês¡Ô): ô|+∫q $<ÛäT´‘Y #êØ®\ ô|+|ü⁄qT ìs¡dædüTÔ {°ÄsYmdt,yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ\ Ä<Ûä«s¡´+˝À y˚s¡Ty˚s¡T>± $<ÛäT´‘Y düuŸ ùdºwüHéqT eTT≥º&ç+∫ <ë<ë|ü⁄ 45 ì$TcÕ\ bÕ≥T sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.e÷J eT+Á‹ {°ÄsYmdt b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´\T &Üø£ºsY #·+Á<ÛäX‚KsY,õ˝≤¢ {°ÄsYmdt n<Ûä´≈£åî\T Hêπ>+<äsY >ö&é,yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#ê]® sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶\ Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûäsêï ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± Á{≤|òæø˘≈£î n+‘·sêj·T+ ø£*–düTÔqï {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\qT n¬sdtº #˚dæ $ø±sêu≤<é b˛*dt ùdºwüHé≈£î ‘·s¡*+∫ nq+‘·s¡+ dü«+‘· |üP∫ø£‘·TÔô|’ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T.á dü+<äs¡“+>± {°ÄsYmdt b˛*{Ÿ ã÷´s√ düuÛÑT´\T &Üø£ºsY #·+Á<ÛäX‚KsY e÷{≤¢&ÉT‘·T 2004,2009 dü+e‘·‡sê\˝À yÓ÷dü|üP]‘· yê>±›Hê\‘√ yÓ÷dü+ #˚dæq ø±+Á¬>dt bÕغ ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚j·T≥y˚T ø±≈£î+&Ü $<ÛäT´‘Y #êØ®\T ô|+∫ Á|ü»\ ô|’ uÛ≤s¡+ yÓ÷|ü⁄‘·T+<äì nHêïs¡T.Á|üC≤ dü+πøåeT+ |ü≥ºì á Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ˇø£ÿ ø£åD+ ≈£L&Ü n~Ûø±s¡+˝À ø=qkÕπ> HÓ’‹ø£ Vü≤≈£îÿ ˝Ò<äì nHêïs¡T.n~Ûø±s¡+˝À ñqï Äs¡T>∑Ts¡T ø±´_HÓ{Ÿ eT+Á‘·T\qT Hê´j·TkÕúq+ πødüT\˝À <√wüß\T>± #êØ® w”{Ÿ y˚ùdÔ @ e÷Á‘·+ HÓ’‹ø£ $\Te\T ˝Ò≈£î+&Ü |ü<äe⁄\˝§ ø=qkÕ>∑≥+ dæ>∑TZ#˚≥ì nHêïs¡T.ô|+∫q $<ÛäT´‘Y #êØ®\qT ‘·–Z+#˚+‘· es¡≈£î á b˛sê≥+ kÕ>∑T‘·T+<äì

nHêïs¡T.sêh+˝À,πø+Á<Ûä+˝À ø±+Á¬>dt bÕغ s√Es√E≈£î ã\V”≤q|ü&ÉT‘·T+<äì ‘Ó\+>±D≤ Á|ü»\T ø±+Á¬>dt bÕغì uÛÑ÷kÕú|æ‘·+ #˚j·T≥+ U≤j·TeTì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À {°ÄsYmdt õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T Hêπ>+<äsY >ö&é,Hêj·T≈£î\T sêeTkÕ«$T,Vü≤qà+‘Y ¬s&ç¶,ÁøÏwüí, eTT»|òüsY,sêπøwtdüTπswt, •eÁ|ükÕ<é, j·÷<ä–] j·÷<äyé, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ $ø±sêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+ Ä<Ûä«s¡´+˝À kÕúìø£ n‹~∏ >∑èVü≤+ qT+&ç kÕúìø£ $<ÛäT´‘Y düuŸ ùdºwüHé es¡≈£î sê´© ìs¡«Væ≤+∫ nq+‘·s¡+ düuŸùdºwüHé <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ d”º]+>¥ ø£$T{Ï düuÛÑT´\T {Ï.sêCÒ+<äsY ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·T yÓ’mdtÄsY Vü≤j·÷+˝À $<ÛäT´‘Y #êØ®\qT yÓ’mdtÄsY ù|<ä\≈£î ñ∫‘·+>± $<ÛäT´‘Y düs¡|òüsê #˚j·T>± Äj·Tq ù|s¡T‘√ n~Ûø±s¡+ #˚|ü{Ϻq ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\ ô|’ u≤s¡+ yÓ÷|ü⁄‘·T+<äì nHêïs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ ø£˙«qsY nãT›˝Ÿ dü‘êÔsY,X¯+ø£sY,\+ø±\ e÷<Ûä$,e÷$T&ç dü+>∑y˚TX¯«sY, sê|òüTe¬s&ç¶,>√es¡›Hé ¬s&ç¶,Hê>∑sêCŸ,X‚KsY,dü‘êÔsY,lø±+‘Y ¬s&ç¶,lqT Hêj·Tø˘,düT+<äsY sêCŸ, XÊ´+,nXÀø˘, sê+\T, s¡y˚Twt, j·÷<äj·T´, n+»j·T´,s¡eP|òt,mC≤CŸ, |òæs√CŸ,sêE Hêj·Tø˘,eT˝Ò¢wt,•e ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

$<ÛäT´‘Y #êØ®\qT ‘·–Z+#ê\ì ø√s¡T‘·T {°ÄsYmdt ‘ê+&É÷sY eTVæ≤fi≤ $uÛ≤>∑+ Ä<Ûä«s¡´+˝À ‘ê+&É÷sY n+uÒ<äÿsY #Ís¡kÕÔ˝À sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± {°ÄsYmdt eTVæ≤fi≤ $uÛ≤>∑+ n<Ûä´≈£åîsê\T Ms¡eTDÏ e÷{≤¢&ÉT‘·T $<ÛäT´‘YqT ñ∫‘·+>± düs¡|òüsê #˚kÕÔeTqï Á|üuÛÑT‘·«+ e÷≥ e÷]à @&Ü~ø√kÕ] $<ÛäT´‘Y #êØ®\qT ô|+#·T‘·T+<äì Äs√|æ+#ês¡T.Á|ü»\ô|’ u≤s¡+ yÓ÷|ü⁄‘·Tqï á Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ˇø£ÿ ø£åD+ ≈£L&Ü n~Ûø±s¡+˝À ø=qkÕπ> Vü≤≈£îÿ ˝Ò<äì nHêïs¡T.

Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düTø√e<äT› $ø±sêu≤<é,@Á|æ˝Ÿ 3(düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D≤ sêh kÕ<Ûäq ø√dü+ eTT+<äT+&ç b˛sê≥+ #˚j·÷* ‘·|üŒ Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&Ée<ä›ì {°j·TT{Ïm|òt sêh ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£≥s¡‘·ï+,õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T $sƒ¡˝Ÿ\T dü÷∫+#ês¡T.eT+>∑fi¯yês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À yês¡T ‘Ó\+>±D≤ sêh+ ø√dü+ ◊ø£´+>± eTT+<äT≈£î kÕ>±\ì >∑‘·+˝À e÷~]>± nedüs¡+ nsTT‘˚ düø£\ »qT\ düyÓTà≈£î dæ<ä›+ ø±yê* ‘·|üŒ $<Ûë´s¡TΔ\T Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&Ée<ä›ì nHêïs¡T.

yê‘êes¡D+, e´ekÕj·T dü÷#·q\T >∑‘· yês¡+ s√E\T>± õ˝≤¢˝À yê‘êes¡D+ bı&ç>± y˚düTø√yê*. ñ+~. |ü>∑{Ï ñcÕíÁ>∑‘·\T 35 qT+&ç 36 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ sêÁ‹ ñc˛íÁ>∑‘·\T 19 qT+∫ 23 &çÁ^ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ ñHêïsTT. ôV’≤<äsêu≤<é yê‘êes¡D πø+Á<ä+ yês¡T n+~+∫q düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+,sêuÀe⁄ Hê\T>∑T s√E˝À¢ yê‘êes¡D+ bı&ç>± ñ+&Ée#·TÃqT. Äπ>ïj·T ~X¯ qT+&ç >±\T\T >∑+≥≈£î 07`09 øÏ$T y˚>∑+‘√ Mj·Te#·TÃqT. |ü>∑{Ï ñc˛íÁ>∑‘·\T 36 qT+∫ 39 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´, sêÁ‹ ñc˛íÁ>∑‘·\T 24 qT+∫ 23 ôd*‡j·Tdt eT<Ûä´ ñ+&Ée#·TÃqT. yê‘êes¡D<Ûës¡DyÓTÆq e´ekÕj·T dü\Vü‰\T e]: n+≈£îs¡+ <äX¯˝À e⁄qï e] ô|’s¡T≈£î ô|’bÕ≥T>± mø£sê≈£î 40`50 øÏ˝À\ j·T÷]j·÷qT y˚düTø√yê*. Ä\dü´+>± HêfÒdæì e] bı˝≤\˝À e] á>∑ >∑eTì+∫q≥¢sTT‘˚, ìyês¡D≈£î, 1.6 $T.© yÓ÷H√Áø√{ÀbòÕdt eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. e]˝À ø±+&É+‘=\T#·T |ü⁄s¡T>∑T, Ä≈£îeTT&É‘· |ü⁄s¡T>∑T, düT&ç<√eT eT]j·TT ‘êeTs¡ |ü⁄s¡T>∑T\ ñìøÏì >∑eTì+∫q≥¢sTT‘˚ yê{Ï ìyês¡D≈£î, ø±+&É+ ‘=\T#·T |ü⁄s¡T>∑T qÁ‘·»ì ms¡Te⁄qT dæbòÕs¡düT≈£î $T+∫ y˚j·Te<äT›. ø±+&É+ ‘=*#˚ |ü⁄s¡T>∑T ñìøÏì >∑eTì+#·T≥≈£î mø£sê\≈£î 4 *+>±ø£s¡¸ø£ ãT≥º\T neTsêÃ*. 5 XÊ‘·+ #·∫Ãq yÓTTe⁄«\T ˝Òø£ 1 #·.MT≈£î ˇø£ ‘·*¢ |ü⁄s¡T>∑T ˝Òø£ >∑T&É¢ düeTT<ëj·T+ >∑eTì+∫q≥¢sTT‘˚ mø£sêìøÏ 8 øÏ˝À\ ø±sêº|t ôV’≤Á&√ø√¢¬s’&é 4J ˝Ò<ë 4 øÏ˝À\ ø√¢sêHéÁ{Ïì*Á{À˝Ÿ 0.4 XÊ‘·+ >∑T[ø£\qT

Ä≈£îeTT&É‘· |ü⁄s¡T>∑T 2.5 $T.© ø√¢]ô|ò’]dt ˝Ò<ë 2 Á>±. ø±s¡º|t ôV’≤Á>√ø√¢¬s’&é eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. e] á>∑: 1.6 $T.© yÓ÷H√Áø√{ÀbÕdt eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. düT&ç<√eT: <äTãT“≈£î 20`25 |ü⁄s¡T>∑T\T >∑eTì+∫qf…Æ¢‘˚, ìyês¡D≈£î 1.5 Á>± mdæù|ò{Ÿ ˝Ò<ë 0.25 $T.© Ç$T&Üø√¢Á|æ&é ˝Ò<ë 0.2 Á>± <ÛäjÓ÷$T<Û√ø±‡eyéT ˝Ò<ë 1.5 $T.© Ç<Û√ô|òHéÁbÕø˘‡ eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{ÏøÏ ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. eT]j·TT qÁ‘·»ì n~Ûø£ yÓ÷‘ê<äT˝À y˚j·T≈£L&É<äT. ‘êeTs¡ |ü⁄s¡T>∑T\T: 1.6 $T.© yÓ÷H√Áø√{ÀbÕdt ˝Ò<ë 2.5 $T.© ø√¢s√ô|ò’]bòÕdt eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. Á|üdüTÔ‘· yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\˝À n–Z ‘Ó>∑T\T >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq~. ìyês¡D≈£î, 0.6 Á>± Áf…Æôd’ø£¢CÀ˝Ÿ eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{ÏøÏ ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. yÓTTø£ÿC§qï: |üP‘· <äX¯˝À ñqï yÓTTø£ÿC§qï ô|’s¡T≈£î mø£sê≈£î 50`60 øÏ j·T÷]j·÷qT y˚dæ ˙{Ï ‘·&çìyê«*. ≈£Ls¡>±j·T\T, |ü+&É¢‘√≥\T: $Ts¡|ü˝À ‘êeTs¡ |ü⁄s¡T>∑T\T, q*¢ >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq$. yê{Ï ìyês¡D≈£î ‘êeTs¡ |üs¡T>∑T\T `1.5 Á>± m|æù|ò{Ÿ ˝Ò<ë 2 $T.© |òæÁbò˛ì˝Ÿ eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*.

q*¢: `2 $T.© bòı»˝ÀHé eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ø±H=bòıs¡ ø=eTà ≈£îfi¯ó¢ ‘Ó>∑T\T 30 Á>± ø±|üsY Äø°‡ø√¢¬s’&é eT]j·TT 1 Á>± bÕ¢+{≤yÓTÆdæHé eT+<äTqT 10 ©≥s¡¢ ˙{ÏøÏ ø£*|æ yês¡+ yês¡+ s√E\ e´e~Û˝À 2kÕs¡T¢ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ≥e÷≥˝À kÕŒf…&é $˝Ÿº yÓ’s¡dt ‘Ó>∑T\T >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq~. ìyês¡D≈£î, ‘Ó>∑T\T k˛øÏq yÓTTø£ÿ\qT @]y˚dæ HêX¯qeTT #˚j·÷*. ‘Ó>∑T\TqT yê´|æÔ #Ó+~+#˚ ‘êeTs¡ |ü⁄s¡T>∑T\ ìyês¡D≈£î 2 $T.© &Ó’$T<Û√j˚T{Ÿ ˝Ò<ë $T<ÛÓ’˝Ÿ`ˇ`&ÓeT{≤Hé eT+<äTqT ©≥s¡ ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷* ø±´uÒõ eT]j·TT, ø±©|òü¢esY˝À ù|qTã+ø£ >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq~. ìyês¡D≈£î, 2$T.© e÷˝≤<∏äj·÷Hé ˝Ò<ë &Ó’$T<∏√j˚T{Ÿ ˝Ò<ë $T<∏Ó’˝Ÿ `z`&ÓeT{≤Hé eT+<äTqT ©≥s¡T ©≥sY ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. |ü+~] C≤‹ ≈£Ls¡>±j·T\˝À eTõ®>∑ ‘Ó>∑T\T >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq~. ìyês¡D≈£î 2 Á>± e÷+ø√C…uŸ ˝Ò<ë Ábı|æHÓuŸ ˝Ò<ë 2 $T.© &Ó’ô|òHéø=HêCÀ˝Ÿ eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. e÷$T&ç˝À ø±j·T |ü]e÷DeTT ô|+#·T≥≈£î ˙{Ï edü‹ ñqïuÀ≥ ˙{Ï ‘·&ç Çyê«*. 10 dü+e‘·‡s¡eTT\T eT]j·TT Äô|’ ej·TdüT >∑\ #Ó≥Tº≈£î 1 øÏ˝À #=|ü⁄Œq j·T÷]j·÷ eT]j·TT bı{≤wt ms¡Te⁄\qT y˚j·÷*. |ü⁄#·Ã˝À |æ+<ä sê\T≥ ìyês¡D≈£î, 2.5 $T.©

bÕ¢H√|òæø˘‡ eT+<äTqT 10 ©≥s¡¢ ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. Á<ëø£å: ` Á<ëø£å˝À |æ+&ç |ü⁄s¡T>∑T, ã÷&ç<ä ‘Ó>∑T\T >∑eTì+#·&ÉyÓTÆq~. |æ+&ç |ü⁄s¡T>∑T ìyês¡D≈£î, 1 $T.© qTyêHé ˝Ò<ë 0.5 $T.© ôd’Œs√f…Á{≤e÷{Ÿ, Ç$T&Üø√¢Á|æ&é eT+<äTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. `u…s¡&ÉT rdæ ø±s¡“]˝Ÿ 6 Á>±, ø±|üsY Äø°‡ø√¢¬s’&é 10Á>±, y˚|üq÷H˚ 1 $T.©, õ>∑Ts¡T 1 $T.©\qT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ ø±+&É+ MT<ä |üPj·÷*. ã÷&ç<ä ‘Ó>∑T\T ìyês¡D≈£î: `2. 5 Á>± ˙{Ï˝À ø£]π> >∑+<Ûäø£eTTqT ©≥s¡T ˙{Ï˝À ø£*|æ |æ∫ø±] #˚j·÷*. ø√fi¯¢ j·÷»e÷q´+: y˚&ç yê‘êes¡D≤ìï ‘·≥Tºø=qT≥≈£î, á ÁøÏ+~ j·÷»e÷q´ |ü<äΔ‘·T\T #˚|ü{≤º*. ôw&É¢˝À bòÕ´q¢qT eT]j·TT bòÕ>∑sY‡qT neTsêÃ* ôw&É¢qT e]>∑&綑√ ø£|æŒ ÁdæŒ+ø£¢s¡¢qT neTsêÃ*. ø√fi¯ó¢ m≈£îÿe yÓ÷‘ê<äT˝À ‹qT≥≈£î nqT>∑TD+>± yÓT‘·Ô{Ï <ëHêqT ô|{≤º*. Á‘ê>∑T≥≈£î #·\¢ì ˙{Ïì b˛j·÷*. |üX¯ób˛wüD: `Á|üdüTÔ‘· yê‘êes¡D |ü]dæú‘·T\T ` Äe⁄\T, π><Ó\˝À >±*≈£î+≥T yê´~Û `>=Á¬s\˝À neTàyês¡T yê´~Û `ø√fi¯¢˝À ø=ø£ÿs¡ ‘Ó>∑T\T k˛≈£î≥≈£î nqT≈£L\+ M{Ï ìyês¡D≈£î {°ø±\T y˚sTT+#ê*


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ô|+∫q $<äT´‘Y #êØ®\T ‘·–Z+#·ø£b˛‘˚

Á|üC≤Á>∑Vü‰ìøÏ >∑T]ø±ø£‘·|üŒ<äT: yÓ+ø£≥¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô): ô|+∫q $<äT´‘Y #êØ®\T yÓ+≥H˚ ‘·–Z+#·ø£b˛‘˚ Á|üC≤Á>∑Vü‰+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ø=≥Tºø£b˛e&É+ ‘·<ä´eTì ;CÒ|” Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ+ø£≥¬s&ç¶ Äs√|æ+#ês¡T. $<äT´‘Y yê‘·, #êØ®\ yÓ÷‘·\‘√ Á|ü»\ô|’ uÛ≤s¡+ yÓ÷|ü⁄‘·Tqï düsêÿsY uÛÑs¡‘·+ |ü&ÉT‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. 2000dü+e‘·‡s¡+˝À $<äT´‘Y #êØ®\T ô|+∫ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Á|üuÛÑT‘·«+ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï ;CÒ|” n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ+ø£{¬s&ç¶ Á|üC≤rs¡TŒ˝À ø√≥Tº≈£îb˛sTT+<äì n<˚ >∑‹ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ |ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ >∑‘·+ dü+e‘·‡s¡+ düsY #ÛêØ®\ì 1400 ø√≥¢ ;CÒ|” Á¬>≥sY ôV’≤<äsYu≤<é bÕغ ø±sê´\j·T+˝À s¡÷bÕj·T\ uÛ≤sêìï yÓ÷|æq Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£î&ç, m&ÉeT\ MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 4,950 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T <√#·T≈£î+≥T+<äHêïs¡T. ì‘ê´edüs¡ edüTÔe\ <Ûäs¡\T, Á|ü»\ô|’ uÛ≤s¡+ y˚j·÷\ì $<äT´‘Y dü+düú\T ô|Á{À˝Ÿ,>±´dt <Ûäs¡\T Ç˝≤ nìï s¡ø±\ <Ûäs¡\T Á|ü‹bÕ~ùdÔ Á|üuÛÑT‘·«+ 4,414 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ô|+∫+<äì Äs√|æ+#ês¡T. 38y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ nqTeT‹ Ç∫à Á|ü»\ô|’ yÓ÷j·T˝Òì uÛ≤s¡+ yÓ÷bÕs¡ì Ä]úø£ eqs¡T\T nedüs¡+ ù|s¡T‘√ Á|ü»\ q&ç¶ $s¡e&É+ düeT+»dü+ ø±<äHêïs¡T. Á|üC≤dü+πøåeT+ ‘·eT <Û˚´j·T+, Äs√|æ+#ês¡T. $<äT´‘Y #êØ®\ ô|+|ü⁄e\¢ 50 j·T÷ì≥T¢ Á|ü»\ ø√dü+ |üì#˚ùd Á|üC≤ Á|üuÛÑT‘·«+ nì ù|s=ÿ+≥÷ $ìjÓ÷–+#˚ n‘·´+‘· ìs¡Tù|<ä\ô|’q 840 ø√≥¢ Á|ü»\ô|’ uÛ≤s¡+ y˚j·T&Éy˚T MT $<ÛëHê+ @$T≥ì s¡÷bÕj·T\T n<äq|ü⁄ uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. Äj·Tq Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü•ï+#ês¡T.

;{° s√&ÉT¶ |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+∫q myÓTà˝Ò´ ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY ìjÓ÷»ø£esêZìï Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+>± n_Ûeè~Δ |üqT\T #˚|ü&ÉT‘·THêïqì ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY myÓTà˝Ò´ ≈£Lq lXË’\+>ö&é nHêïs¡T. ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY eT+&É\+˝Àì >±–˝≤¢ |üPsY˝À 14 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ e´j·T+‘√ ;{° s√&ÉT¶ |üqT\≈£î Äj·Tq X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˇø£ ì]Δwüº Á|üD≤[ø±ã<äΔ+>± n_Ûeè~Δ |üqT\T #˚|ü&ÉT‘·THêïqì, ≈£î‘·T“¤˝≤¢|üPsY ìjÓ÷» ;{° s√&ÉT¶ |üqT\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq #˚düTÔqï myÓTà˝Ò´ lXË’\+ ø£esêZìï Ä<äs¡Ùe+‘·+>± rs¡Ã&É+ ø√dü+ ìs¡+‘·s¡+ ø£èwæ #˚düTÔHêïqì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT˝≤¢¬s&ç¶, #Ó${Ï u≤˝≤sêCŸ, q]‡+Vü‰>ö&é, XÊeT+‘·¬s&ç¶, sêeTT>ö&é, u§+>∑T\ e÷<Ûäe¬s&ç¶, nXÀø˘, Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] eT˝≤¢¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ãT<Ûäyês¡+ 4, @Á|æ˝Ÿ 2012

myÓTà˝Ò´≈£î düeTdü´\ kÕ«>∑‘·+ $Tj·÷|üPsY, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : $Tj·÷|üPsY dü]ÿ˝Ÿ`2 |ü]~Û˝Àì H˚‘êJ q>∑sY˝À |üs¡´{Ï+∫q myÓTà˝Ò´ _Ûø£å|ü‹ j·÷<äyé≈£î düeTdü´\T kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±sTT. ø±\˙˝Àì Á|ü»\T eTÚ[ø£ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì $qï$+#ês¡T. ˙{Ï ø√dü+ bÕ≥T¢ |ü&ÉT‘·THêïeTì, Á&Ó’H˚J ø£+|ü⁄ ø=&ÉT‘·T+<äì, <äTs¡È+<ÛäyÓTÆq s√&É¢˝À q&Ée˝Òì <äTdæú‹ HÓ\ø=+<äì kÕúì≈£î\T myÓTà˝Ò´≈£î $qï$+#ês¡T. ø±\˙˝À bÕ<äj·÷Á‘· #˚dæq myÓTà˝Ò´≈£î düeTdü´\qT Á|ü»\T $qï$+#ês¡T. yêdüÔe |ü]dæú‹ì >∑eTì+∫q myÓTà˝Ò´ _Ûø£å|ü‹j·÷<äyé düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î düŒwüºyÓTÆq Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±\˙˝À nH˚ø£ düeTdü´\T

ñHêïj·Tì, yê{Ï |ü]cÕÿsêìøÏ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì nìï XÊK\ n~Ûø±s¡T\qT dü÷∫+#·&É+ »]–+<äHêïs¡T. >∑‘·+˝À |üs¡´{Ï+∫q|ü⁄Œ&ÉT ‘·q <äèwæºøÏ e∫Ãq düeTdü´\qT ø=+‘·eTy˚Ts¡≈£î |ü]wüÿ]+#·&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ |ü]cÕÿsêì¬ø’ ‘ê‘êÿ*ø£+>± eTs√ ¬s+&ÉT {≤´+ø£s¡¢ <ë«sê eT+Jsê ˙{Ïì düs¡|òüsê #˚j·÷\ì dü]ÿ˝Ÿ Ç+õ˙]+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±s=Œπs≥sY Äe⁄\ dü‘·´Hêsêj·TD, n~Ûø±s¡T\T düTπsXŸsêe⁄, düTu≤“sêe⁄, ns¡TD≤ø£sY¬s&ç¶, øÏwüº|üŒ, Hêj·T≈£î\T {Ï.ø£èwüí, X‚ø˘ U≤d”+, Á|üuÛ≤ø£sY#ê], $wüßíes¡úHé¬s&ç¶, \øÏÎHêsêj·TD, lìyêdt¬s&ç¶, |ü⁄*bÕ{Ï lìyêdt, ≈£îe÷] |ü<äà, bÕ˝§ZHêïs¡T.

düsêÿsY≈£î s√E\T <ä>∑Zs¡ |ü&ܶsTT ô|+∫q $<äT´‘·TÔ #êØ®\T ‘·–Z+#ê* ìs¡¢ø£å´+ #˚ùdÔ Ä+<√fi¯q ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔ+ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ n~ÛH˚‘· ø£\«≈£î+≥¢ #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î ô|+∫q $<äT´‘Y #êØ®\qT yÓ+≥H˚ ‘·–Z+ #ê\ì ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ {°ÄsYmdt ÇHé#ê]® >={ϺeTTø£ÿ\ |ü<ëàsêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À πø|”ôV≤#Y; düuŸùdºwüHé≈£î sê´©>± e∫à <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± |ü<ëàsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\ô|’ ô|qT uÛ≤s¡+ yÓ÷|ü⁄‘·Tqï á Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ s√E\T <ä>∑Zs¡|ü&ܶ j·THêïs¡T. ô|+∫q $<äT´‘Y #êØ®\ e\¢ kÕe÷q´ Á|ü»\T n+<Ûäø±s¡+˝À ã‘·ø±*‡ edüTÔ+<äì ø±e⁄q á øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«ìï ô|+∫q $<äT´‘Y #êØ®\T yÓ+≥H˚ ‘·–Z+#ê\ì, ˝Òì m&É\ Ä+<√fi¯qqT ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢ &ç$»q˝Ÿ Ç+»˙sY kÕ«$T¬s&ç¶, >∑∫ÃuÖ* &ç$»q˝Ÿ Ç+»˙sY &ûmdt.yÓ÷Vü≤Hé≈£î $q‹|üÁ‘êìï n+<äCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç$»Hé n<Ûä´≈£åî\T »q>±+ düTπswt¬s&ç¶, Msê¬s&ç¶, ø£+∫ _Ûø£å|ü‹, >∑DÒwtj·T<äyé, m+&û.>ödt,

düuŸùdºwüHé eTT+<äT <Ûäsêï #˚düTÔqï <äèX¯´+ m+&û.ÇC≤CŸ, {°ÄsYmdt ø±]àø£ $uÛ≤>∑+ n<Ûä´≈£åî&ÉT u≤XË{Ϻ q]‡+>¥sêe⁄, yÓTÆHêغ ôd˝Ÿ n<Ûä´≈£åî&ÉT m+&û.¬ø’düsY |üfÒ˝Ÿ, {°ÄsYmdt j·T÷‘Y n<Ûä´≈£åî&ÉT q+»] yÓ+ø£fÒwt, eTVæ≤fi≤ n<Ûä´≈£åîsê\T n]–+{Ï XÊs¡<ä, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù >∑Tã“\ CÀ´‹, sêCÒX¯«], ñe÷e‹ >ö&é, uÛ≤>∑´\øÏÎ, nì‘·, {°ÄsYmd”« Hêj·T≈£î\T dü+‘√wt, j·TX¯«+‘Y, >√|üj·T´>ö&é, ã+>±s¡j·T´, ñ<äjYT, _.düT<äs¡ÙHé, q]‡+Vü‰à¬s&ç¶, kÕsTT\T, q]‡+>¥sêe⁄, s¡y˚Twtdæ+>¥, yÓ+ø£≥j·T´, •e, y˚DT, u≤\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚dü$ Á|üD≤[ø£ô|’ düMTø£å |üqT\qT yÓ+≥H˚ |üP]Ô #˚j·÷\ì Ä<˚X¯+ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T Á|ü‹bÕ~+∫q |üqT\qT dü‘·«s¡y˚T |üP]Ô #˚j·÷* ø±\Twü´+, ©πøJ düeTdü´\ô|’ n\sYº>± ñ+&Ü* »\eT+&É* m+&û n<ÛäsYdæHêΩ s¡+>±¬s&ç¶, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô): »\eT+&É* m+&û n<ÛäsY dæHêΩ y˚dü$ø±\ Á|üD≤[ø£ô|’ düMTø£å »]bÕs¡T. Ç{°e\ »\eT+&É* Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·T+˝Àì U…’s¡‘êu≤<é˝À Äj·Tq ‘·q #ê+ãsY˝À n~Ûø±s¡T\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“¤+>± m+&û n<ÛäsYdæHêΩ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... y˚e$ ø±\+˝À #˚|üfÒº |üqT\qT yÓ+≥#˚ #˚|ü{Ϻ |üP]Ô #˚j·÷\ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü kÕúìøÏ ø±s=Œπs≥sY, myÓTà˝Ò´, m+|” |üqT\qT dü‘·«s¡y˚T |üP]Ô #˚dæ yê]ì düe÷#ês¡+ Çyê«\ì ø√sês¡T. Ç+ø± ø±\Twü´+, ©πøJ düeTdü´\qT >∑T]Ô+∫...yê] |ü]cÕÿsêìøÏ yÓTT<ä{Ï ÁbÕ<Ûëq´‘· Çyê«\ì Ä<˚•+#ês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü #˚‹ |ü+|ü⁄\T, $<äT´‘Y‘√ q&ç#˚ eT+∫˙{Ï uÀs¡T¢, eT+∫˙{Ï {≤´+≈£î\ |ü]dæú‹ì ‘Ó\TdüT≈£îì..yê] ìsêàD≤\qT yÓ+≥H˚ |üP]Ô #˚j·÷\ì ø√sês¡T. q>∑s¡+˝À eT+∫˙{Ï {≤´+ø£s¡T¢ ˙{Ï m<ä›&ç ñqï ÁbÕ+‘ê˝≈£î s√Eyê]>± yÓ[¢ ˙{Ïdüs¡|òüsê #˚düTÔqï $<Ûëq+ô|’ <äèwæº kÕ]+#ê\ì ø√sês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü &ç$»q¢ yê]>± ñqï....#˚‹ |ü+|ü⁄\T, $<äT´‘Y uÀs¡T¢, eT+∫˙{Ï {≤´+≈£î\T |üì#˚düTÔqï yê{Ï $esê\T, ]ù|s¡¢ ñqïyê{Ï $esê\qT >∑T]+∫ dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.


ãT<Ûäyês¡+ 4, @Á|æ˝Ÿ 2012

ù|J\T : 8

<äs¡U≤düTÔ\ |ü]cÕÿs¡+˝À

<√#˚düTÔHêïs¡T C≤|ü´+ e<äT› ø±+Á{≤≈£s¡¢≈£î ø±düT\T ≈£î]|ædüTÔqï mÁs¡eT{Ϻ H˚\eT≥º+ ne⁄‘·Tqï >∑T≥º\T

uÛ≤$‘·sê\≈£î eTT|üŒyê{Ï˝Ò¢ Á|üe÷<ä+ ‘·e«ø±\T ì*|æy˚j·÷\+≥Tqï kÕúì≈£î\T |üsê´es¡D≤ìï s¡øÏå+#ê\ì $q|ü+ s¡+>±¬s&ç¶, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô): —¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sxmsLkiªRΩLigS D©´sı Fs˙LRi™´sV…Ì”¡ BxmsˆV≤R∂V NRPLi˙…ÿNÌRPQL˝RiNRPV NSxqsVáV NRPVLjizmsxqsVÚ©yıLiVV. ≠sNSLRiÀÿμ`∂ ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ D©´sı ©´s Fs˙LRi ™´sV…Ì”¡ gRiV»Ì¡Ã¡V ªRΩLjigji F°ªRΩV©yıLiVV. BLRi\Æ™s GŒ˝œ¡Õ‹[ gRiV»Ì¡Ã¡V Æ©s[á™´sV»Ì¡Li NS©´sV©yıLiVV. gRiV»Ì¡Ã¡¨sı x§¶¶¶LjiLiøR¡VNRPVF°æªΩ[ À≥ÿ≠sªRΩLSáNRPV ™´sVVxmsˆV ™y…”¡¤Õ˝¡[ ˙xms™´sWμy¨sı @Liøy©´s Æ™s[∏R∂Wá¨s ªRΩ™´s*NSáV ÷d¡«¡Ÿ©´sV LRiμÙR∂V

¬ø¡[∏R∂Wá¨s ˙gS™´sVxqsVÚáV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. Bμj∂Õÿ DLi≤R∂gS gRiV»Ì¡Ã¡¨sı NRPLjigjiF°æªΩ[ rÛy¨sNRP @™´sxqsLSáNRPV gRiLi|ms≤R∂V ™´sV…Ì”¡ NRPW≤y á’≥¡LiøR¡¨s μR∂VzqÛsºΩ NRPW≤y ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚªRΩVLiμR∂¨s ™yLRiLi»¡V©yıLRiV. BNRP‰≤R∂ N]©´srygRiVªRΩV©´sı ªRΩ™´s*NSá©´sV ¨s÷¡zms Æ™s[∏R∂Wá¨s ≠s≠sμ≥R∂ ˙gS™´sWá ˙xms«¡Ã¡V @μ≥j∂NSLRiVá©´sV N][LRiVªRΩV©yıLRiV. ™´s…Ì”¡ ≠dsV©´sxms÷˝¡, ™´sWμj∂lLi≤ÔT∂xms÷˝¡, FsÃ˝¡N]Li≤R∂ ˙gS™´sWá lLiÆ™s©´sW˘ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s Fsæª^ΩQÚ©´s Fs˙LRi™´sV…Ì”¡¨s gRiV»Ì¡VcøR¡xmsˆV≤R∂V NSNRPVLi≤y 2005Õ‹[ @μ≥j∂NSLRiVáV 20 xqsLi™´sªRΩ=LSáV ™´sV…Ì”¡ ªRΩ™´so*NRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ÷d¡«¡ŸNRPV @xmsˆgjiLiøyLRiV. μk∂Liª][ ªRΩ™´s*NSáV ™´sVV™´sV¯LRi™´sV∏R∂W˘LiVV. gRiV»Ì¡Ã¡V ™y…”¡ xqs*LRiWFy¨sı N][Õ‹[ˆªRΩV©yıLiVV.B…‘¡™´sá FsÃ˝¡N]Li≤R∂ lLiÆ™s©´sW˘ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ NRPW≤y ªRΩ™´s*NSáV «¡LjixmsoªRΩV©´sı À≥œ¡W≠sVÕ‹[ ¨sLRiV}msμR∂áNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s @\|qs©±Ôs À≥œ¡W™´sVVáV©yıLiVV. }msμ][≤T∂¨s N]…Ì”¡ |msμÙR∂Œ˝œ¡NRPV |ms»Ì¡V≤R∂™´sVLi¤…¡[ BÆμ∂[ Æ©s[Æ™sW ©´sLi»¡Vc Àÿμ≥j∂ªRΩVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV.

8 |ü‘êÔ˝Òì Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T 8 Á>±e÷˝À¢ ‹wüºy˚dæq düeTdü´\T

<Ûäs¡\ b˛≥T

#êsY® ~+|ü⁄‘ê+ ô|+∫q $<äT´‘Y #êØ®\T ‘·–Z+#·≈£î+fÒ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ sê»ø°j·T düe÷~Û ø£&É‘ê+: yÓ’mkÕ‡sY d”|” õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± düuŸùdºwüq¢ eTT≥º&ç

kÕe÷q´, eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ esêZ\ q&ç¶ $s¡TdüTÔqï ≈£Ls¡ª>±j·÷\Tμ HÓ\ s√E\T>± <ë<ë|ü⁄ <Ûäs¡\˙ï ô|’ô|’πø ø=qT>√\T<ës¡T\≈£î eT+≥|ü⁄{ϺdüTÔqï $T]à |òü÷≥T Áô|’y˚{Ÿ e÷˝Ÿ‡, ãVæ≤s¡+>∑ e÷¬sÿ≥¢˝À <Ûäs¡\T eT]+‘· Á|æj·T+ eTTqTà+<äT eT]+‘·>± ô|]π> neø±X¯+ $<äT´‘Y #êØ®\ ô|+|ü⁄<ä\≈£î ìs¡düq>± <Ûäsêï #˚düTÔqï yÓ’mkÕ‡sY d”|” ø£s¡÷ï\T, @Á|æ˝Ÿ 3, (düTes¡íyês¡Ô):yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ #˚dæq n_Ûeè~Δ |üqT\T, dü+πøåeT |ü<∏äø±\ e\H˚ ø±+Á¬>dt bÕغì Á|ü»\T >∑<Ó›HÓøÏÿ+#ês¡ì, Ç|ü⁄Œ&ÉT Á|ü»\ dü+πøåe÷ìï eT]∫ ì‘·´edüs¡ düs¡T≈£î\ <Ûäs¡\T, Ç+{Ï |üqTï\T, $<äT´‘Y #êØ®\T ô|+∫ Á|ü»\ q&ç¶ $s¡TdüTÔqï e´‹πsø£ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ sê»ø°j·T düe÷~Û ø£&É‘êeTì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢ ø£˙«qsY >ös¡T yÓ+ø£≥¬s&ç¶ nHêïs¡T.ô|+∫q $<äT´‘Y #êØ®\qT ‘·–Z+#ê\ì ùdº{Ÿu≤´+≈£î dü]ÿ˝Ÿ qT+∫ ø=‘·ÔãkÕº+&ÉT <ä>∑Zs¡Tqï $<äT´‘Y uÛÑeq+ es¡≈£î yÓ’mkÕ‡sY d”|” Ä<Ûä«s¡´+˝À sê´© ìs¡« Væ≤+∫ <Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T. nq+‘·s¡+ XÊdüqeT+&É* düuÛÑT´\T md”«.$. yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ yÓ’mdtÄsY ¬s’‘·T\ <äècÕº´ ñ∫‘· $<äT´‘Y düs¡|òüsê |ü<∏äø±ìï Á|üy˚X¯ô|{Ϻ ¬s’‘·T\≈£î es¡+ ÇùdÔ Á|üdüTÔ‘· Á|üuÛÑT‘·«+ Ä esêìï XÊ|ü+>± e÷]Ã+<äHêïs¡T. ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T, eÁkÕÔ\ô|’ yê´{Ÿ, |üqTï\ ô|+|ü⁄ e\q Á|ü»\T Bq |ü]dæú‹˝À ñ+fÒ |ü⁄+&ÉTMT<ä ø±s¡+ #·*¢q≥Tº>± Ç|ü⁄Œ&ÉT $<äT´‘Y #êØ®\T ô|+#·&É+ ne÷qTwüeTì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yÓ’mdtÄsY Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü<∏äø±\qT ‘·T+>∑˝À $T>∑‘ê 2˝À...

ø£s¡÷ï\Tú, @Á|æ˝Ÿ 3(düTes¡íyês¡Ô) : ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\˙ï ø=+&ÓøÏÿ ≈£Ls¡TÃqï Á|üdüTÔ‘· ‘·s¡TD+˝À ≈£Ls¡>±j·T\ <Ûäs¡\T ôd’‘·+ kÕe÷q´, eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ esêZ\ q&ç¶ $s¡T düTÔHêïsTT. ndü˝Ò Ä<ëj·T, ñbÕ~Û e÷sêZ\T ø£s¡TyÓ’ nedüú\T |ü&ÉT‘√qï Ä, j·÷ esêZ\ yê]ô|’ eT÷*π> qø£ÿô|’ ‘ê{Ï |ü+&ÉT |ü&ɶ #·+<ëq Ä ≈£Ls¡>±j·T\ <Ûäs¡\T Ä, j·÷ esêZ\ yê]ì ≈£î<˚\j˚T´˝≤ #˚düTÔHêïsTT. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± HÓ\ø=qï |ü]dæú‹ì |ü]øÏùdÔ ≈£Ls¡ >±j·T\ <Ûäs¡\≈£î ì‘·´+ ¬sø£ÿ˝§dü÷ÔH˚ ñ+≥T HêïsTT. HÓ\s√E\T>± e÷¬sÿ≥T¢, ¬s’‘·T ãC≤s¡¢˝À ø=qkÕ>∑T‘√qï <Ûäs¡\H˚ |ü]o*ùdÔ |ü\T s¡ø±\ ≈£Ls¡>±j·T\ <Ûäs¡\T ø=+&ÉM{Ï #˚+‘ê&ÉT˝≤ s√Es√Eø° ô|]–b˛‘·÷H˚ edüTÔHêïsTT. πøe\+ 1, 2 s¡ø±\ ≈£Ls¡>±j·T\ <Ûäs¡˝À¢H˚ ‘·|üŒ, nB ôd’‘·+ dü«\Œ ‘·>∑TZ<ä\ $TqVü‰ <ë<ë|ü⁄>± nìï s¡ø±\ ≈£Ls¡>±j·T\ <Ûäs¡\T ôd’‘·+ nedü sês¡Tú\≈£î n+<äì Ø‹q ñ+≥T+&É&É+ >∑eT Hês¡Ω+. Á|üø£è‹ yÓ’|üØ‘·´+˝≤ #√≥T #˚düT ≈£îqï eTT+<ädüTÔ m+&É\T ≈£Ls¡>±j·T\ \uÛÑ´‘·‘√

bÕ≥T, yê{Ï <Ûäs¡\ô|’ ôd’‘·+ rÁe Á|üuÛ≤yêH˚ï #·÷|ü⁄‘·THêïsTT. á |üsê´j·T+ e÷]à ÁbÕ s¡+uÛÑ+ ø±ø£eTT+<˚ m+ &É\T ô|]>±sTT. <ë<ë |ü⁄>± @Á|æ˝Ÿ, y˚T HÓ\˝À¢ ñ+&Ü*‡q m+&É\ Ø‹q ñcÕíÁ>∑‘·\T #√≥T #˚düT≈£î+≥THêïsTT. õ ˝≤¢˝À <ë<ë|ü⁄ >± 38 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt qT+∫ 41 &çÁ^\ ôd*‡j·Tdt\ es¡≈£î ñc˛íÁ>∑‘·\T #√≥T#˚düT≈£î+≥Tqï H˚|ü<Ûä´+˝À Á|ü#·+&É uÛ≤qT&ç rø£åD øÏs¡D≤\ <Ûë {ÏøÏ z yÓ’|ü⁄ õ˝≤¢yêdüT\T $\$\˝≤&ç b˛‘·T+&É>±, eTs√yÓ’|ü⁄ eT+&ÉT‘·Tqï á m+&É\T ≈£Ls¡>±j·T\ kÕ>∑T, ~>∑Tã&ç\‘√ bÕ ≥T, yê{Ï <Ûäs¡\qT ôd’‘·+ rÁe+>±H˚ Á|üuÛ≤$‘·+ #˚düTÔ HêïsTT. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± uÛÑ÷>∑s¡“¤ »˝≤\T >∑D ˙j·T+>± ‘·–Zb˛sTTq H˚|ü<Ûä´+˝À ≈£Ls¡ >±j·T\

kÕ>∑T $d”Ôs¡í+ >∑D˙j·T+>± ‘·–Z+ <ä+≥THêïs¡T ¬s’‘·T\T. b˛˙ u≤e⁄\ øÏ+<Ó’Hê kÕ>∑T #˚<ë› eTqT≈£îHêï ø£¬s+≥T ø√‘·\T, ô|]–q $<äT´‘Y #ÛêØ®\T nqï<ë‘·\ ÄX¯\ô|’ ˙fi¯¢qT #·\T¢‘·T HêïsTT. B+‘√ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± <ë<ë|ü⁄>± dü>± ìøÏ ô|’>± ≈£Ls¡>±j·T\ kÕ>∑T, ~>∑Tã&ç ‘·–Z b˛sTT+~. b˛˙ <ÛÓ’s¡´+ #˚dæ kÕ>∑T ÁbÕs¡+_Û+ ∫Hê, ~q~Hêìø° $T>∑‘ê 2˝À...


2

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

ø=(‹)q˝Ò+ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT ô|]–b˛‘·Tqï m+&É\T ≈£Ls¡>±j·T\ ~>∑Tã&çì Á|üXÊïs¡úø£+>± e÷πsÃdüTÔHêïsTT. ¬s’‘·T ø=+|ü eTT+#·T‘√qï m+&É\T eTs√yÓ’|ü⁄ ≈£Ls¡>±j·T\ <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\≈£î ôd’‘·+ ø±s¡DeTe⁄ ‘·THêïsTT. B+‘√ ≈£Ls¡>±j·T\ ø=qT>√\T <ës¡T\ CÒãT\≈£î ∫\T¢\T |ü&Éø£ ‘·|üŒì |ü]dæú‹ <ë|ü⁄]+∫+~. Á|üdüTÔ‘·+ |ü]dæú‹˝≤ ñ+fÒ sêqTqï eT+&ÉT y˚dü$˝À <Ûäs¡\T eT]+‘· ô|]–, ø=qT>√\T <ës¡T\T nedüú\T |ü&Éø£ ‘·|üŒì |ü]dæú‹ <ë|ü⁄]+#·qT+<ä+≥THêïs¡T $X‚¢wü≈£î\T. õ˝≤¢˝À ≈£Ls¡>±j·T\ <Ûäs¡es¡*˝≤ : õ˝≤¢ πø+Á<ä+‘√ bÕ≥T, Ä<√ì, q+<ë´\, m$Tà>∑ q÷s¡T, &√Hé, ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ¬s’‘·T ãC≤s¡¢‘√ bÕ≥T |ü\T e÷˝Ÿ‡, dü÷|üsY e÷¬sÿ≥T¢, ãVæ≤s¡+>∑ e÷¬sÿ≥T¢, dü+‘·\T, Áô|’y˚{Ÿ <äTø±D≤˝À¢

≈£Ls¡>±j·T\ $Áø£j·÷\T kÕ>∑T‘·THêïsTT. M{Ï ˝À ¬s’‘·T ãC≤s¡¢˝À e÷¬sÿ{Ï+>¥ XÊK n~Û ø±s¡T\T ìs¡ísTT+∫q <Ûäs¡\≈£î ≈£Ls¡>±j·T\T \uÛÑ´eTe⁄‘·T+&É>± |ü\T e÷˝Ÿ‡, ãVæ≤s¡+>∑ e÷¬sÿ≥T¢, <äTø±D≤˝À¢ yê´bÕs¡T˝Ò <Ûäs¡\qT ìs¡í sTTdüTÔHêïs¡T. ¬s’‘·T ãC≤s¡¢ ø£Hêï ø=+‘· n~Ûø£ yÓTT‘êÔ\T Ä, j·÷ $Áø£j·T πø+Á<ë˝À¢ ø=qT>√\T <ës¡T\T #Ó*¢+#ê*‡ ek˛Ô+~. nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ ¬s’‘·T ãC≤s¡¢˝Àì <Ûäs¡\T ôd’‘·+ kÕe÷q´, eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ esêZ\≈£î nqTe⁄>± ˝Òe⁄. eT+>∑fi¯ yês¡+ Hê{Ï <Ûäs¡\H˚ |ü]o*ùdÔ øÏ˝À ≥yÓ÷{À s¡÷.16≈£î, e+ø±j·T s¡÷. 8, 10>±, u…+&É s¡÷.24≈£î, $T]à 26≈£î, ø±ø£s¡ s¡÷. 16≈£î, ;s¡ s¡÷.18>±, ø±´*|òü¢esY s¡÷. 26>±, ø±´¬s{Ÿ s¡÷.16≈£î, ø±´uÒõ s¡÷.16≈£î, <=+&É øÏ˝À s¡÷. 24>± neTTà&Ée⁄‘√+~. Ä\T s¡÷.13≈£î, #Óe⁄fi¯ s¡÷.24≈£î, k˛s¡ s¡÷.12, <√dü s¡÷.12, ∫≈£îÿ&ÉT s¡÷.24, ;Á≥÷{Ÿ s¡÷.18, eTT\¢+– >∑&ɶ\T s¡÷.16, ˝≤e⁄ $T]à s¡÷.26>± $Áø£ sTTdüTÔHêïs¡T. Çø£ ;Hé‡ øÏ˝À <Ûäs¡ #·÷ùdÔ ø£fi¯ó¢

u…’s¡T¢ ø£eTàø£ e÷qe⁄. ;Hé‡ øÏ˝À s¡÷.52\ qT+ ∫ s¡÷.60\T>± |ü\T≈£î‘√+~. ø±´|æ‡ø£+ øÏ˝À s¡÷. 34, ø£]y˚bÕ≈£î øÏ˝À s¡÷. 40\≈£î #˚s¡T ø√>± Ä≈£î≈£Ls¡\T ôd’‘·+ <Ûäs¡\T ô|]>±sTT. ø£ ≥º s¡÷.2 yÓTT<ä\T≈£îì s¡÷. 5\≈£î ô|’>± |ü\T≈£î ‘√+~. Çø£ y˚dü$˝À <ëVü‰]Ô ìyês¡D˝À Á|ü<Ûë q bÕÁ‘·qT b˛wæ+#˚ ìeTàø±j·T\ <Ûäs¡\T 1 s¡÷. 3 qT+∫ 4 \ es¡≈£î |ü\T≈£î‘·T+&É&É+ >∑eT Hês¡Ω+. eTTqø±ÿj·T\T 1 s¡÷. 3\≈£î ô|’>±H˚ <Ûäs¡\T |ü\T≈£î‘·THêïsTT. <ë<ë|ü⁄>± Ç˝≤ nìï s¡ø±\ ≈£Ls¡>±j·T\ <Ûäs¡\≈£î ¬sø£ÿ\T edüTÔqï H˚|ü<Ûä´+˝À πøe\+ ñ*¢ <Ûäs¡ e÷Á‘·+ øÏ˝À s¡÷.4, 6>± ñ+&É&É+ >∑T&綽À yÓT\¢qï #·+<ä+>± ø=qT>√\T <ës¡T\≈£î ø=+‘· }s¡≥ìk˛Ô+~. |ü+&ÉT>∑ |üP≥ ø£˙dü+ ≥yÓ÷˝À s¡dü+‘√ HÓ’Hê ø±\+ yÓfi¯¢ ãT#·TÃ<ëeTqT≈£î+≥THêï ≥yÓ÷{À <Ûäs¡\T ì‘·´+ ô|]– b˛‘·T+&É&É+‘√ kÕe÷q´, ~>∑Te eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ esêZ\ yê]øÏ bÕ\T b˛e&Éy˚T ˝Ò<äT.

môd’‡ô|’ <ë&çøÏ j·T‘·ï+

#êsY® ~+|ü⁄‘ê+

>√HÓ>∑+&É¢˝À 144 ôdø£¸Hé

‘=πøÿdüTÔ+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ yÓTT<ä{Ïù|J ‘·s¡TyêsTT n~Ûø±s¡+ yÓ’mdtÄsY ô|{Ϻq _ø£å nì Äj·Tq ˝Òì ˝À≥TqT yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ rs¡TdüTÔ+<äHêïs¡T. Á|ü»\ dü+πøåe÷ìï eT]∫ |ü<äe⁄\ø√dü+ Äsê≥|ü&ÉT‘·Tqï Hêj·T≈£î\≈£î Á|ü»\T ãT~›#ÓãT‘ês¡Hêïs¡T. $<äT´‘Y ø√‘· e\q $<ë´s¡Tú\ qT+∫ ø±]à≈£î\ es¡≈£î nH˚ø£ Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥T+fÒ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·≈£î+&Ü $<äT´‘Y #êØ®\T ô|+#·&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. Á|üC≤ düeTdü´\ ø√dü+ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü»\ |üøå±q ìs¡+‘·s¡ b˛sê≥+ ø=qkÕ–düTÔ+<äì ô|+∫q $<äT´‘Y #êØ®\qT yÓ+≥H˚ ‘·–Z+#ê\ì ˝Òì|üø£å+˝À ñ<ä´e÷ìï eT]+‘· ñ<äè‘·+ #˚kÕÔeTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ yÓ’ø±bÕ Hêj·T≈£î\T u≤\sêE, Vü≤|ò”CŸU≤Hé, ‘√{≤yÓ+ø£≥ø£ècÕí¬s&ç¶, e÷J eT+Á‹ eT÷*+{Ï e÷¬s|üŒ, eTVæ≤fi¯ dü+|òüT+ Hêj·T≈£îsê\T ns¡TD≤<˚$, e÷J e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ #Ó’¬sàHé sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, $<ë´]ú $uÛ≤>∑+ Hêj·T≈£î\ düeT ø£å+˝À m|ædæ|æ&çdæm˝Ÿ Ç+»˙sY |”s¡j·T´≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T.

<ë&ç »]–q Á|ü<˚X¯+ >√H˚>∑+&É¢, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô):b˛s¡+uÀ≈£îdüú\+ $wüj·T+˝À <Ís¡®Hê´ìï n&ÉT¶ø√e&ÜìøÏ yÓ*¢q n~Ûø±s¡T\ô|’ <ë&çì Á|üj·T‹ï+∫q dü+|òüT≥q eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq >√H˚>∑+&É¢˝À #√≥T #˚düT≈£î+~. $esê˝À¢øÏ yÓ*¢‘˚... kÕúìø£ õ˝≤¢|ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ m<äTs¡T>± Á|üuÛÑT‘·« ]ø±s¡T¶\ Á|üø±s¡+ düπs« HÓ+ãs¡T 226˝À 1.60mø£sê\ s¡TÁ<ä uÛÑ÷$T ñ+~. düπs« HÓ+ãs¡T 228˝À z esêZìøÏ #Ó+~q uÛÑ÷$T 0.47 mø£sê\T, düπs« HÓ+ãs¡T 227 ˝À 0.80 mø£sê\T s¡kÕÔ b˛s¡+uÀ≈£î düπs«HÓ+ãs¡T 225 ˝À 0.41 mø£sê\T b˛s¡+uÀ≈£î $T>∑T\T uÛÑ÷$T ñ+<äì >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\ øÏ+<ä≥ düπs«˝À ‘˚*+~. 225 düπs« HÓ+ãs¡T˝À ñqï $T>∑T\T uÛÑ÷$T 41 ôd+≥T¢ ÄÁø£$T+#·T≈£îH˚+<äT≈£î z es¡Z+ yês¡T <Ís¡®Hê´ìøÏ ~>∑&É+‘√ |ü]dæú‹ n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ+~. n<äT|ü⁄ #˚j·T&ÜìøÏ dü+|òüT≥q düú˝≤ìøÏ #˚s¡T≈£îqï kÕúìø£ môd’‡ yÓ+ø£≥sê$T¬s&ç¶ô|’ <ë&çøÏ Á|üj·T‹ï+ #ês¡T. B+‘√ ø√&ÉTeTTs¡T dæ◊ πøX¯e¬s&ç¶ XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\qT |üs¡´y˚øÏå düTÔHêïs¡T. düπs«HÓ+ãs¡T 225˝À ñqï 41 ôd+≥¢ b˛s¡+uÀ≈£î düú˝≤ìï ù|<ä\≈£î |ü+#ê\ì kÕúìø£ dæ|æ◊ Hêj·T≈£î\T eT~›˝Ò{Ï Hêj·TT&ÉT n~Ûø±s¡T\qT ø√sês¡T. Çfi¯¢ ìsêàD+ ø√dü+ ù|<ä Á|ü»\T Vü‰<äT›\T @sêŒ≥T #˚düTø√e&É+˝À ÄÁ>∑Væ≤+∫q z es¡Z+ yês¡T. X¯àXÊqyê{Ïø£ |üø£ÿq ñqï düú\+ô|’ Vü≤≈£îÿ ‘·eTπø ñ+<äì ù|<ä\T @sêŒ≥T #˚düT≈£îqï Vü≤<äT›\qT #Ó]ù|ùd uÛÑ÷ÄÁø£eTD≈£î ˇ&ç>∑≥º&É+ |üPs¡«+ qT+∫ q&ÉTdüTÔqï s¡kÕÔ\qT n&ÉT¶ø√e&É+˝À düeTdü´ s¡÷|ü+ <ë*Ãq≥T¢ ‘Ó\TdüTÔ+~.

ÇdüTø£ {Ï|üŒsY uÀ˝≤Ô ˇø£] eTè‹ - q\T>∑T]øÏ rÁe>±j·÷\T Ä<√ì, @Á|æ˝Ÿ 03 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä<√ì &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì ø=fÒø£˝Ÿ Á>±eT+ e<ä› ÇdüTø£ ˝≤Ø uÀ˝≤Ô |ü&ç ˇø£] eTè‹ #Ó+~, eTs√ q\T>∑Ts¡T rÁe>±j·T\‘√ ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·&É+ »]–+~. ã+<ÛäTe⁄\T ‘Ó*|æq $esê\ y˚Ts¡≈£î á $<Ûä+>± ñHêïsTT. ÄsY _ eTs¡eTà‘·T\ |üqT\ ø√dü+ Ä<√ì •yês¡T ÁbÕ+‘·yÓTÆq ≈£\T¢u≤$ ø±\˙yêdüT\T yÓfi¯¢&É+ »]–+~. ø=fÒø£˝Ÿ Á>±eT+ e<ä› ÇdüTø£ {Ï|üŒsY˝À Á|üj·÷DÏdüTÔqï ≈£L©\T sêe÷+õH˚j·TT\T, s¡|òüTT, sêe÷+õì, ø£qø£eTà, •eeTà\T nø£kÕà‘·TÔ>± Á&Ó’esY n≥TyÓ’|ü⁄>± edüTÔqï ãdüT‡qT ‘·|æŒ+#·uÀe⁄ Á|üj·T‘·ï+˝À ÇdüTø£ {Ï|üŒsY uÀ˝≤Ô |ü&ç, qs¡düeTà, s¡+>∑qï\ ô|<ä›ø=&ÉT¬ø’q sêe÷+õì (25) eTè‹ #Ó+~ eTs√ q\T>∑Ts¡T rÁe >±j·÷\bÕ\e«&É+ »]–q Á|üe÷<ëìï ‘Ó\TdüTø=ì, 108˝À >±j·÷\bÕ˝…’q yê]ì Ä<√ì Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·&É+ »]–+~.

•~∏˝≤edüú˝À zesYôV≤&é {≤´+≈£î >∑÷&É÷s¡T {ÖHé, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡ |ü+#êsTTr˝À ñqï ˇesYôV≤&é {≤´+ø˘ o~Û˝≤ edüú˝À ≈£L*b˛j˚T+<äT≈£î dæ<ä›+>± ñ+<äì kÕúìø£ Á|ü»\T uÛÑj·÷+ <√fi¯q\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. >∑‘· 20 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ Á|ü»\T <ëVü≤ sê´Ôìï rs¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î m+|æ ì<ÛäT\qT Ks¡Tà #˚dæ s¡øÏå‘· eT+∫˙ {Ïø√dü+ ˇesYôV≤&é {≤´+≈£î qT ì]à+#·T≈£îHêïs¡T. Hê{Ï qT+&ç H˚{Ïe s¡≈£î Ä {≤´+≈£î≈£î Ä\Hê bÕ\Hê Á>±eT |ü+#êsTTr yêπs #·÷düT≈£î+ ≥T edüTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ >∑&ç∫q ø=~› s√E\T>± {≤´+≈£î o~Û˝≤edüú≈£î #˚s¡T≈£î+~. nsTT‘˚ ø±+Áø°≥T, dæyÓT+≥T ~yÓTà\T ñ&ûb˛sTT, ø£&û¶\T ãj·T≥≈£î e#êà sTT. {≤´+≈£î X¯óÁuÛÑ+ #˚j·T&ÜìøÏ yÓ˝Ò¢+ <äT≈£î ‘·j·÷s¡T #˚dæq ì#ÓÃq |üP]Ô>± <Óã“‹ì+~. >∑‘·+˝À Ä {≤´+ ≈£î |üØo*+#˚+<äT≈£î yÓ*¢q |ü+#êsTTr n~Ûø±] ì#Óà q ñ&çb˛sTT {≤´+≈£î ô|’qT+∫ øÏ+<ä |ü&ç eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥q $~‘·y˚T. Á>±eT |ü+#êsTTr n~Ûø±s¡T\T ˇesY ôV≤&é{≤´+≈£î düMT|ü+˝À me«s¡T u≤´qs¡T¢ ø£{Ϻ+ #ês¡T. Á|ü‹ @&Ü~ ‹eTà >∑Ts¡T&ÉT C≤‘·s¡

ãT<Ûäyês¡+, 4 @Á|æ˝Ÿ, 2012

‘·è{Ï˝À ‘·|æŒq ô|qT Á|üe÷<ä+ ne⁄≈£î, @Á|æ˝Ÿ 3, (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD+˝Àì >∑TÁsê\ ôù|≥ M~˝À eT+>∑fi¯yês¡+ >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì yêVü≤q+ $<äT´‘Y düÔ+u≤ìï &Ûû ø√{Ϻq dü+|òüT≥D |ü≥ºD+˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ >∑T Ásê\ ù|≥ M~Û˝À eTTs¡[XÊÁdæÔ Ç+{Ï eTT+<äT ñqï $<äT´‘Y yÓTsTTHé ˝…’Hé düú+u≤ìï >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì yêVü≤q+ &Ûû ø=≥º&É+‘√ $<äT´‘Y düú+ã+ $]– |ü&ç+~. B+‘√ Ä ÁbÕ+‘·eT+‘ê Äs¡>∑+≥ ùd|ü⁄ yêVü≤Hê\ sêø£ b˛ø£\≈£î Çã“+~ @s¡Œ&ç+~. nø£ÿ&É ñqï kÕúì≈£î\T uÛÑj·T+<√fi¯q #Ó+~ |üs¡T>∑T\T rXÊs¡T. kÕúì≈£î\T yÓ+≥H˚ düuŸ ôdºwüHé≈£î bò˛Hé<ë«sê düe÷#ês¡+ n+~+#·&É+‘√ yÓ+≥H˚ ø£¬s+{Ÿ Ä|òt#˚XÊs¡T. $]–q $<äT´‘Y düÔ+u≤ìï ‘=\–+∫ Ä kÕúq+˝À ø=‘·Ô düÔ+u≤ìï @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. $<äT´‘Y düÔ+u≤ìï &Ûûø={Ϻq ˝≤Øì ø=*$T>∑T+&É¢ b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

Á{≤ø£ºsY uÀ˝≤Ô: ˇø£] eTè‹ ø=*$T>∑T+&É¢, @Á|æ˝Ÿ 3, (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ düMTbÕq \÷sêbÕ¢´+{Ÿ <ä>∑Zs¡ Á{≤ø£ºsY n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ uÀ˝≤Ô |ü&É&É+‘√ #êø£* sêe÷+»H˚j·TT\T≈£î @¬ø’ø£ ≈£îe÷s¡T&Ó’q s¡$(16) nH˚ j·TTe≈£î&ÉT nø£ÿ&çø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eT*¢ø±s¡T®q≈£î rÁe>±j·÷\T ø±e&É+‘√ Á|üy˚≥T yêVü≤q+˝À kÕúì≈£î\T yÓ’<ä´XÊ\≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. Á{≤ø£ºsY u…\T+ Á>±eT+ qT+&ç Hê|üsêsTT˝À&ÉT‘√ ø=*$T>∑T+&É¢≈£î ‹]– edüTÔ+&É>± Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ uÀ˝≤Ô |ü&çq≥T¢ b˛*düT\T ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ b˛*düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T.

$<ë´]ú eTè‹ô|’ $#ês¡D pbÕ&ÉTã+>±¢, @Á|æ˝Ÿ 3, (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\˝À k˛eTyês¡+ $qjYT≈£îe÷sY eTè‹ #Ó+~q dü+|òüT≥qô|’ &ç|üP´{Ï ôdÁø£≥Ø CÀHé n~Ûø±]ì &çÄsY. ^‘êyêDÏ eT+>∑fi¯yês¡+ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\qT $#ês¡D ì$T‘·Ô+ e#êÃs¡Hêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|æì‡|ü˝Ÿ ôdÁø£≥Ø, CÀHé ôdÁø£≥Ø\qT $qjYT ≈£îe÷sY eTè‹ |ü≥¢ @$T »]–+~, @˝≤ »]–+~, nì $#ê]dü÷Ô n+<äT≈£î yês¡T dü÷º&Ó+{Ÿ‡ Ç∫Ãq ]b˛sYº Á|üø±s¡+ kÕïq+ #˚j·T&ÜìøÏ ˝Ò<ë ã≥º\T ñ‘·ÿ&ÜìøÏ dü+|ü⁄ <ä>∑Z]øÏ yÓ*¢+{≤s¡ì n|ü⁄Œ&ÉT á Á|üe÷<ä+ »]–e⁄+≥T+<äHêïs¡T. $qjYT #·ìb˛sTTq $wüj·T+ y˚T&É+ ≈£î 1.50 >∑+≥\≈£î düe÷#ês¡+ Ç#êÃs¡Hêïs¡T. Ä$wüj·T+ ‘Ó\düTø=ì eT+>∑fi¯yês¡+ $#ês¡D #˚j·TT≥≈£î e∫Ãqì $qjYT ≈£îe÷sY b˛düTº e÷s¡º+ ]b˛s¡TºqT ã{Ϻ @$T »]–+<äì #Ó|üŒe#·TÃqì yêdüÔyê\T yÓ\T >∑T #·TbÕ\ì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. ñqï yêdüÔyê\T yÓ*øÏ rdæ Hê´j·T+ ø£∫à ‘·+>± »]|ækÕÔqì #ÓbÕŒs¡T.

≈£îe÷s¡T&ç eTs¡D+ ‘·≥Tºø√˝Òø£

ø£‹Ô‘√ bı&ÉT#·T≈£îqï ‘·+Á&ç dü+<äs¡“+>± {≤´+≈£î <ä>∑Zs¡ ∫\¢s¡ <äTø±D≤\T, s¡+>∑T\ sê{≤ï\ e+{Ï$ @sêŒ≥T #˚j·T&É+‘√ Á|ü»\T á ÁbÕ+‘·+˝À ñ+&É≥+ e\q Á|üe÷<ä+ yê{Ï\T¢ ‘·T+<äì Á|ü»\T uÛÑj·÷+<√fi¯q\≈£î >∑Ts¡ e⁄‘·THêïs¡T. |ü≥ºD≤ìøÏ q>∑s¡ |ü+#êsTTr n~Ûø±s¡+ e∫Ãq ‘·s¡T yê‘· ø£$TwüqsY má |ü]o*#ês¡T. o~∏˝≤edüú˝À ñqï {≤´+≈£î\qT ‘=\–+∫ q÷‘·q {≤´+≈£îqT ì]à+#˚+<äT≈£î Á|ü‹bÕ<Ûäq\T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ düeT]Œ+∫q≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. ø=‘·Ô {≤´+≈£î ì]à+∫ Á|ü»\ jÓ÷ø£ÿ <ëVü‰]Ôì rsêÃ\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ø=*$T>∑T+&É¢, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡í yês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì düMT |ü+˝Àì Á{≤ø£ºsY Á|üe÷<ä+˝À #·ìb˛sTTq #êø£* s¡$ ‘·+Á&ç |æ. sêe÷+»H˚j·TT\T ≈£îe÷s¡T&ç eTs¡ Dyês¡ÔqT J]í+#·Tø√˝Òø£ ø£‹Ô‘√ bı&ÉT#·T≈£îHêï&ÉT. ‘·eT ÄX¯\T n&çj·÷X¯˝…’q+<äT≈£î >∑T+&Ó ìã“s¡+ #˚düTø√˝Òø£ ‘·+Á&ç sêe÷+»H˚ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£îqï sêe÷+»H˚j·TT\T j·TT\T sêsTT‘√ ‘·\qT ø=≥Tº≈£îì ø=~›ùd|ü{Ïπø eT∞¢ ñÁ<˚ø±ìøÏ˝ÀHÓ’ ø£‹Ô‘√ bı&ÉT#·Tø√e&É+‘√ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T n‘·ìï kÕúìø£ Áô|’y˚≥T ÄdüT|üÁ‹˝À #˚]Œ+#ês¡T.

Hê≥TkÕsê ã{°º\ô|’ <ë&ÉT\T yÓ\T›]Ô, @Á|æ˝Ÿ 3, (düTes¡íyês¡Ô):kÕúìø£ b˛*dt ùdºwüHé |ü]~Û˝Àì ø£\T>√≥¢, |ü⁄\¢>∑T$Tà Á>±e÷\˝À Hê≥TkÕsê ã{°º\ô|’ eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ môd’‡ <ÛäqT+»j·T Ä<Ûä´s¡´+˝À <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á Á>±e÷\≈£î #Ó+~q kÕ\qï, sêeTHêj·TT&ÉT\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îqï≥T¢ môd’‡ ‘Ó*bÕs¡T.


ãT<Ûäyês¡+ @Á|æ˝Ÿ 4, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

Vü≤+ÁB˙yê, >±˝Òs¡Tq>∑] ÁbÕC…≈£îº\ kÕ<Ûäq≈£î

|ü˝…¢|ü˝…¢q b˛s¡Tu≤≥ : ;CÒ|” ø£s¡÷ï\T m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ @Á|æ˝Ÿ 3(düTes¡íyês¡Ô): sêj·T \d”eT >∑‘· nH˚ø£ dü+e‘·‡sê\T>± ø£s¡Te‘√ $\j·T‘ê+&Ée+ #˚düTÔ+<äì ø£s¡Te⁄ ø√s¡˝À¢ ∫≈£îÿ≈£îqï ¬s’‘ê+>±ìï Ä<äTø√e&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ »\j·T»„+˝À ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± ˙{Ï bÕs¡T<ä\ ÁbÕC…≈£îº\ ìsêàD≤ìøÏ ø√≥T¢ Ks¡TÃ#˚dæ Äsê“≥+>± Á|üø£≥q\T #˚dæ ù|s¡T >=|üŒ }s¡T ~ã“ nqï≥T¢>± ¬s’‘ê+>±ìøÏ #˚dæ+<˚MT ˝Ò<äì uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ C≤rj·T ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´sê\T kÕ+‘·¬s&ç¶ nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ kÕúìø£ ô|<ä›e÷¬sÿ{Ÿ˝Àì l\ø°åàqs¡dæ+Vü≤ kÕ«$T ø£fi≤´D eT+&É|ü+˝À $˝ÒKs¡T\ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e´ekÕj·T s¡+>∑+˝À sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘êìøÏ yÓqTïeTTø£ nì sêj·T\d”eT yêdüT\T eTTK´eT+Á‘·T˝…’ Hê d”eT ¬s’‘·T\ ‘·\sê‘·\T e÷s¡˝Ò<äì Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. sêj·T\d”eT ÁbÕ+‘êìï ¬s+&ÉT>± $uÛÑõ+#·&É+ ø√dü+ #˚|ü{Ϻq dü+‘·ø±\ ùdø£s¡D ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ã<äT\T>± ÁbÕC…≈£îº\ ø√dü+ m+<äT≈£î b˛sê&É≥+ ˝Ò<äì Hêj·T≈£î\qT Á|ü•ï+#ês¡T. |ü<äe⁄\ ø√dü+ b˛sê&ÉT‘·Tqï Hêj·T≈£î\T ñqï+‘·ø±\+ n_Ûeè~Δ nkÕ<ä´eTì CÀwü´+ #ÓbÕŒs¡T. –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡\T ˝Òø£ ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´\T #˚düT≈£î+≥THêï Á|üuÛÑT‘·«+ ¬s’‘ê+>±ìï Ä<äTø√e&É+˝À C≤|ü´+ eVæ≤+∫+<äHêïs¡T. Á>±e÷˝À¢, |ü≥ºD≤˝À¢ eTVæ≤fi¯\T ø£&Ée ˙{Ïø√dü+ øÏ˝ÀMT≥s¡T¢ yÓfi≤¢*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äHêïs¡T. Hê\T>∑T õ˝≤¢\T>± ñqï ø£s¡÷ï\T

düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï <äèX¯´+ õ˝≤¢˝À q+<ë´\, ø£&É|ü õ˝≤¢˝À Ábı<äT›≥÷s¡T, nq+‘·|ü⁄s¡+˝À Væ≤+<ä÷|üPsY, |ü⁄≥º|ü]Ô, ∫‘·÷Ôs¡T˝À ‹s¡T|ü‹ πø+Á<ä+>± u≤˝≤J õ˝≤¢\qT mì$T~ õ˝≤¢\T >± @sêŒ≥T#˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. lXË’\+, eTT<ä›q÷s¡T $<äT´‘Y πø+Á<ë˝À¢ kÕeTsêΔ´ìï ô|+#ê\ì, ∫‘·÷Ôs¡T, nq+‘·|üPsY õ˝≤¢˝˝À HêHé ø£q«s¡¸q˝Ÿ $<äT´‘Y πø+Á<ë\qT, kÂs¡X¯øÏÔ $<äT´‘Y πø+Á<ë\qT ì]à+#ê\ì ø√sês¡T. Vü≤+ÁBìyê, >±˝Òs¡T q>∑] ÁbÕC… ≈£îº\ kÕ<Ûäq≈£î á HÓ\ 16 qT+∫ 21 es¡≈£î uÛ≤s¡r j·T »q‘ê bÕغ |ü˝…¢|ü˝…¢˝≤ b˛s¡Tu≤≥ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤düTÔ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêj·T\d”eT n<Ûä´ø£å´ ø£$T{Ï ø±s¡´<ä]Ù ø£|æ˝ÒX¯«s¡j·T´, sêh Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù C….mHé. Hê>∑sêE, ø±*+– qs¡dæ+Vü≤ es¡à,düTeT\‘·,uÛ≤düÿsY,‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT $<äT´‘Y $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ Á|ü‘˚´ ø√s¡Tº

22q qeT÷Hê m+ôd{Ÿ |üØø£å

ø£s¡÷ï\T, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : $<äT´‘Y $ìjÓ÷>∑<ës¡T\ Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº qT ãT<Ûäyês¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ @|”d”|”&ûd”m˝Ÿ |üs¡´y˚ø£åø£ Ç+õ˙sY |”s¡ j·T´ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. kÕúìø£ $<äT´‘·TÔ uÛÑeHé˝À ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T.Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº #ÛÓ’s¡àHé ø£èbÕ<ëqeTà,_˝≤˝Ÿu≤cÕ,d”Jm+ qs¡dæ+VüQ&ÉT düeTdü´\qT |ü]wüÿ] kÕÔs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T.

ø£s¡÷ï\T, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : á HÓ\ 22e ‘˚Bq qeT÷Hê m+ ôd{Ÿ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ uÛ≤s¡‘· $<ë´ ]ú düe÷K´(mHém|òt◊) õ˝≤¢ ø±s¡´ <ä]Ù d”|” Hêj·TT&ÉT ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü eTTK $<ë´y˚‘·Ô #·Tø±ÿ sêeTj·T´ s¡÷bı+~+∫q Á|üX¯ï|üÁ‘·+ Çe«qT qï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. qeT÷Hê m+ôd{Ÿ ˝À {≤|tf…Hé˝À e∫Ãq $<ë´s¡Tú\ ≈£î #·Tø±ÿ sêeTj·T´ qT+∫ |ü‘·ø± \T n+<äCÒkÕÔeTì d”|” Hêj·TT&ÉT ù|s=ÿHêïs¡T. |üØø£å sêj·T<ä\∫q $<ë´s¡Tú\T s¡÷.40 Á|üy˚X¯ s¡TdüT+ #Ó*¢+∫ ù|s¡T¢ qyÓ÷<äT #˚düTø√yê \ì, Ç‘·s¡ $esê\≈£î ôd˝Ÿ bò˛Hé HÓ+.9494507800, 9701433921˝À dü+Á|ü~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.

ñ∫‘· m+ôd{Ÿ •ø£åD ø£s¡÷ï\T, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : kÕúìø£ ñkÕàìj·÷ ø£fi≤XÊ\˝Àì Ø»q˝Ÿ ôd+≥sY |òüsY m&ÉT´πøwüq˝Ÿ &Óe\|tyÓT+{Ÿ Ä|òt yÓTÆHêغdt dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ∫‘·+>± m+ôd{Ÿ •ø£åD Çe«qTqï≥T¢ Ä dü+düú &Ó’¬sø£ºsY düj·T´<é Ç+<ë<é n* U≤Á~ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ÄdüøÏÔ >∑\ yÓTÆHêغ nuÛÑ´s¡Tú\T á •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T˝À¢ Á|üy˚XÊìøÏ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ á HÓ\ ¬s+&√ ‘˚B qT+∫ ‘=$Tà<√ ‘˚B es¡≈£î <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√e#·Ãì 11e ‘˚B qT+∫ ‘·s¡>∑‘·T\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ ne⁄‘êj·Tì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. $esê\≈£î 9441761178 HÓ+ãs¡T≈£î bò˛Hé #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.

ø£qTeTs¡T>∑e⁄‘·Tqï ‘ê{Ïeq+ ãq>±q|ü˝…¢ s¡÷s¡˝Ÿ @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô): |ü≥ºD≤ ìøÏ 20 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À ãq>±q|ü˝…¢, >∑T‹Ô s¡Vü≤ <ë]˝À ñqï #ÓqïsêEbÕ˝…+ e<ä› ñqï ‘ê{Ïeq+ s√Es√E≈£L ø£qTeTs¡T>∑e⁄‘·T+~. dü+ã+~Û‘· n~ Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ nÁø£e÷s¡Tÿ\T sêÁ‹ø ÏsêÁ‘˚ ì]øÏy˚dæ |ü≥ºD≤ìøÏ ‘·s¡[y˚dü÷Ô Á|üuÛÑT‘ê«<ë j·÷ìøÏ >∑+&çø=≥º&Éy˚T ø±≈£î+&Ü eq dü+|ü<äqT HêX¯ q+ #˚düTÔHêïs¡T. ÄsYn+&é_ s√&É¢≈£î Çs¡TyÓ’|ü⁄˝ ñqï ‘ê{Ïeq+ Á|ü»\≈£î, Á|üj·÷D°≈£î˝≈£î m+‘√ Äq+<ë ìï ø£*–dü÷Ô #·÷|üs¡T\qT Äø£≥Tº≈£îH˚ $<ä+>± ñqï ‘ê{Ïeq+ H˚&ÉT ø£qTeTs¡T>∑e⁄‘·T+~. ∫qïsêEbÕ˝…+ Á>±e÷ìøÏ y˚T»sY Á>±eTyÓTÆq düT>±*‘ê+&É Á|ü»\T y˚dü$ø±\+˝À ‘ê{ÏeTT+»\qT neTTà≈£îì Jeq+ kÕ–+#˚yês¡T. nsTT‘˚ H˚&ÉT ‘ê{Ïeq+ n+‘·]+∫ b˛‘·T+&É&É+‘√ ‘ê{ÏeTT+»\T ø£s¡TyÓ’ <ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê ˝…’q –<ä›\÷s¡T, e÷sêÿ|ü⁄s¡+, ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\

qT+∫ ‘ê{ÏeTT+»\T ‘Ó#·TÃ≈£îì neTTàø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. ‘ê{ÏeTT+»\T eTq≈£î n+<äTu≤≥T˝À ˝Òq+<äTq <ä÷s¡ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ ‘Ó∫Ãq eTT+»\qT m≈£îÿe πs≥¢≈£î neTTà≈£î+≥÷ Jeq+ kÕ–düTÔHêïs¡T. . nsTT‘˚ ø=+<äs¡T >∑‘· ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ n|üŒ{Ï ãq>±q|ü˝…¢ ‘·Vü≤o˝≤›sY Vü≤j·÷+˝À ‘ê{Ï eq+˝À |ü{≤º\T bı+~ bòÕ¬sdüTº n~Ûø±s¡T\ nqTeT‹ ˝Ò≈£î+&Ü uÀs¡T¢ y˚düT≈£îì |ü+≥\T kÕ>∑T#˚düTÔHêïs¡T. Ç+‘· »s¡T>∑T‘·THêï bòÕ¬sdüTº n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√ ≈£î+&Ü ñ+&É≥+ XÀ#·˙j·T+. Á|üuÛÑT‘·«+ #Ó≥¢qT ô|+ #·+&ç |üsê´es¡D≤ìï ø±bÕ&É+{Ï nì ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï |üŒ{Ïø° ñqï #Ó≥¢qT q]øÏy˚dü÷Ô |üsê´es¡D≤ìøÏ n+‘ ·sêj·T+ ø£*–düTÔHêï n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·T ø√e&É+ ˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ϭø’Hê bòÕ¬sdüTº n~Ûø±s¡T\T düŒ+ ~+∫ ‘ê{ÏeHêìï ø±bÕ&ç |üsê´es¡D≤ìï s¡øÏå+#ê\ì |ü\Te⁄s¡T |üsê´es¡D Á|æj·TT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

3

nœ\ uÛ≤s¡‘· eTVü‰düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç : d”|”æm+ tÄ‘·à≈£Ls¡T {ÖHé, @Áô|˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : dæ|æj·T+ bÕغ nœ\ uÛ≤s¡‘· 20e eTVü‰düuÛÑ\T eT]à 4 qT+&ç 9 es¡≈£î πøs¡fi¯sêÁwüº+˝Àì ø√õø√&é q>∑s¡+˝À »s¡T>∑T‘·THêïsTT. á eTVü≤düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷ \ì Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\ø£$T{Ï Ä<ä«s¡´+˝À eT+>∑fi ¯yês¡+ ôd’øÏ˝Ÿ sê´* ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÕΔìø£ düT<äs¡ÙHé uÛÑeHé˝À dæ|æj·T+ bÕغ sêÁwüº Hêj·T≈£î\T sêeTø£èwüº bÕغ C…+&Ü m>∑Ts¡ y˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ dæ|æj·T+ bÕغ &ç$»Hé ø±s¡´<ä]Ù sê»X‚KsY C…+&Ü }|æ sê´© ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ù|<ä\ dü+πøåe÷ìï eT]∫q j·TT|æ@ Á|üuÛÑT‘·«+ bÕ] ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\ Á|üjÓT»Hê\ ø√dü+ ù|<ä\ô|’ uÛ≤s¡\qT y˚düTÔ+<äHêïs¡T. \ø£å\ ø√≥¢ s¡÷,,\T bÕ]ÁXÊ$Tø£ y˚‘·Ô\≈£î sêsTTr\T ÇdüTÔ+<äHêïs¡T. ø±ì ô|Á{§\T, &û»\T, s¡kÕj·Tq ms¡Te⁄\T, $<äT´‘Y #êØ®\T ô|+#·T‘·T+<äHêïs¡T. Á|ü»\≈£î Ç∫Ãq yê>±›Hê\qT eT]∫ ô|<ä›\ ùde˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ bÕ\q ñ+ <äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+s√Es√E≈£î n$˙‹˝À ≈£Ls¡Tø=ì bısTT $X¯«dü˙j·T‘·qT ø√˝§Œ+sTT+<äì yês¡T Äs=|æ+#ês¡T. ø±+Á{≤ø°ºø£s¡D, Á|üy˚{°ø£s¡D,

bòÕø£åHé Á>±e÷\ô|’ Á|ü‘˚´ø£ì|òü÷ yÓ\Tú]Ô, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É+˝Àì |ü⁄\¢>∑T $Tà, ø£\T>√≥¢, eT˝…¢|ü*¢, ‘·~‘·s¡ Á>±eT\˝À Á|ü‘˚´ø£ì|òü÷ ñ+#ê\ì dæ◊ <∏äqT+»j·T nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ì|òü÷˝À uÛ≤>∑+>±

sê´©ì ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï d”|”m+ ø±s¡´<ä]Ù sê»X‚KsY düs¡∞ø£s¡D $<ëHê\qT HÓ‹Ôq ô|≥Tº≈£î+<äHêïs¡T. ù|<ä\T, eT<ä´‘·s¡>∑‹ Á|ü»\T, ø±]à≈£î\T, ñ<√´>∑T\ z≥¢‘√ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#·Ãq Á|üuÛÑT‘·«+ dü+πøåe÷ìï eT]+∫<äHêïs¡T. ìs¡T<√´>±ìï ìs¡÷à*+#˚ #·s¡´\T #˚|ü≥º&É+ ˝Ò<äT. ø±+Á{≤ø˘º, W{Ÿ k˛]‡+>¥ ø±]à≈£î\‘√ yÓ{Ϻ #êøÏ] #˚sTT+#·T≈£î+≥÷ ÁX¯eTqT <√#·T≈£î+≥T+ <äì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. n~Ûø£ <Ûäs¡\T, $<äT´‘Y #êØ®\T yÓ+≥H˚ ‘·–Z+#ê\ì yês¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìï &çe÷+&é #˚kÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ|æj·T+ bÕغ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T @düTs¡‘·ï+, s¡DBÛsY, s¡C≤ø˘, qs¡dæ+VüQ\T, s¡Vü‰+, »_e⁄˝≤¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. |ü⁄\¢>∑T$Tà Á>±eT+˝À Á>±eT Á|ü»\≈£î øö*‡+>¥ Ç|æŒ+#ês¡T. Á>±eT+˝À ÄkÕ+|òæTø£ ø±s¡´ø£\bÕ\≈£î bÕ\TŒ&ç‘˚ n≥Te+{Ï yê]øÏ ø£]ƒq yÓTÆq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì Äj·Tq ùV≤#·Ã]+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À b˛©düT sêeTÁøÏwüí, |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+, ôVA+>±s¡T¶ »qs¡¶Hé, Á>±eT Á|ü»\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

@Á|æ˝Ÿ 6q l Ms¡ Vü≤qTe÷Hé $»j·Tj·÷Á‘· ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, @Á|æ˝Ÿ 3(düTes¡íyês¡Ô) : @Á|æ˝Ÿ 6e ‘˚Bq õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À l Ms¡ Vü≤qTe÷Hé $»j·Tj·÷Á‘· »s¡T>∑qT+~. uÛÑ»s¡+>¥<äfiŸ Ä<Ûä«s¡´+˝À á ø±s¡´Áø£eT+ ø=qkÕ>∑qT+~. Vü≤qTeT»®j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]s#·T≈£îì j·÷e<Ûë“s¡‘· <˚X¯+˝À @Á|æ˝Ÿ 6q á ø±s¡´Áø£eT+ »s¡T>∑qTqï H˚|ü<Ûä´+˝ÀH˚ kÕúìø£+>± á ø±s¡´Áø£e÷ìï ìsê«Vü≤≈£î\T #˚|ü≥ºqTHêïs¡T. á $wüj·÷ìï $X¯«Væ≤+<ä÷ |ü]wü‘Y õ˝≤¢ ø±sê´<Ûä´≈£åî&ÉT Ç. eT*¢U≤s¡T®q ¬s&ç¶ |üÁ‹ø± Á|ü‹ì<äT\≈£î yÓ\¢&ç+ #ês¡T. kÕúìø£ Áô|dtø£¢uŸ˝À eT+>∑fi¯yês¡+ @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 9 >∑+≥\≈£î ø√{≤+»H˚j·T kÕ«$T >∑T&ç qT+∫ yÓ÷{≤sY ôd’øÏ˝Ÿ sê´© ø=qkÕ>∑T‘·T+<äHêïs¡T. nø£ÿ&çqT+∫ á sê´© ˇHé{ÖHé, sê»$Vü‰sY, ø=‘·Ôã kÕº+&ÉT, Vü≤qTe÷Hé »+ø£åHé\ MT<äT>± |ü+#·eTTœ Ä+»H˚j·T kÕ«$T >∑T&ç es¡≈£î XÀuÛ≤j·÷Á‘·>±

Á>±eT+ |ü]X¯óÁuÛÑ‘·≈£î

q&ÉT+ _–+∫q j·TTe‘· ãq>±q|ü*¢, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) eT+&É\ |ü]~Û˝Àì mÁs¡>∑T&ç ˝À ø£fi≤ XÊ\ dü÷¶&Ó+{Ÿ‡ eT]j·TT j·TTe‘· n+<äs¡T ø£\dæ Á>±eT|ü] X¯óÁuÛÑ‘·≈£î q&ÉT_+#ês¡T. áø±s¡´ Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± eT+>∑fi¯yês¡+ Á>±eT+˝Àì eTT]øÏø±\Te\T, |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\ ˝Àì #Ó‘·ÔqT ‘·>∑\ u…{Ϻ, Á>±eTn_Û eè~›¬ø’ yês¡T bÕ≥T |ü&ܶs¡T.Á>±eT n_Ûeè~Û› #Ó+<ë\+ fÒ q>∑s¡ |ü]X¯ó Áã‘· Á|ü<∏äeTuÛ≤>∑+ nì n+<ä≈£î ø±\Te \T eT]ø=ìï ÁbÕ+‘ê\qT ø°¢Hé n+&é Á^Hé #˚dæ ‘·eT ø£s¡Ôyê´ìï |üP]Ô#˚düTÔHêïeTì j·TTe‘· ‘Ó*bÕ s¡T.áø±s¡´Áø£e÷+ eTTs¡∞ø£èwüí Ä<Ûä´s¡´+˝À bÕ˝§ZHêï s¡T.eT<ÛäTu≤ düÿsY, »j·THê sêj·TD ,>√bÕ˝Ÿ#·+ Á<äT&ÉT bÕ˝§ZHêïs¡T.

$˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï eT*¢ø±s¡T®Hé ø=qkÕ>∑T‘·T+<äHêïs¡T. Vü≤qTeT+‘·Tì J$‘·+ j·TTe ‘·≈£î Ä<äs¡ÙeTì, Væ≤+<ä÷ düe÷C≤ìøÏ m<äTs¡e⁄‘√qï düyêfi¯ó¢, eT‘·e÷]Œ&ç\ ìyês¡D, >√e⁄\qT, Ä\j·÷ \qT ø±bÕ&É&É+ ˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ j·TTe‘·, Væ≤+ <ä÷ ã+<ÛäTe⁄\T, Vü≤qTeT+‘·Tì uÛÑ≈£îÔ\T y˚˝≤~>± bÕ˝§Zì á ø±s¡´Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

HÓ|ü®˝Ÿ m*yÓT+≥ØkÕúsTT

C≤rj·T u≤*ø£\ $<ë´ø±s¡´Áø£eT+ pbÕ&ÉTã+>±¢, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\, bÕs¡TeT+#ê\ bÕsƒ¡XÊ\\ düeTT<ëj·T+ q+<ä* $$<Ûä bÕsƒ¡XÊ\˝À »s¡T>∑T‘·Tqï u≤*ø£\≈£î $$<Ûä bÕsƒ¡XÊ\\qT dü+<ä]Ù+|ü#˚dæ á ø±s¡´\j·T+˝À »]π> $$<Ûä ø±s¡´Áø£e÷\qT ø±sê´\j·T+˝À |üì#˚ùd dæã“+~, yês¡T ìs¡«]Ô+#˚ $<äT\T, á ø±sê´\j·T+ e\q Á|ü»\≈£î ø£\T>∑T kÂKs¡´eTT\ >∑T]+∫ $<ë´s¡Tú\≈£î Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T &ç. Hêsêj·TD kÕ«$T ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì s¡ø£åø£ uÛÑ≥ ì\j·T+, $<ë´eqs¡T\ πø+Á<ä+, myéTÄsYdæ uÛÑeq+, ÁbÕ<Ûä$Tø£ Äs√>∑´πø+Á<ä+, eT+&É\ n_Ûeè~Û› ø±sê´\j·T+, myéTÄsYz ø±sê´\j·÷\qT dü+<ä]Ù+|ü #˚dæ u≤*ø£\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Z+#ês¡T. eTs¡\ yê]øÏ b˛{°\H˚ ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤+#ês¡T. dæÿ|æŒ+>¥, |üs¡T>∑T|ü+<Ó+, yê´düs¡#·q b˛{Ï\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á b˛{Ï\˝À ¬>\Tb˛+~q yê]øÏ ãVüQeT‘·T\qT Á|ü<Ûëq+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À myéTÄsY|æ\T ≈£î<äT›dt uÒ>¥, u≤\Hê>∑j·T´, mmHéj·TT ÁøÏwüí¬s&ç¶, kÕ«$THê<∏ä+, Á|ü<ëH√bÕ<Ûë´j·TT\T lHê<Ûé, düTuÛ≤dæDÏ, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, Hê>∑j·T´, düs¡fi≤<˚$, »j·TeTà, X‚KsY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


4

Hê≈£î ø±|ò” Çwüº+ ø±˙ neTà bÕ\T ‘ê>∑eT+≥T+~. Áô|ò+&é‡ n+<äs¡÷ ÁøϬø{Ÿ Ä&ÉT‘·T+fÒ H˚qT e÷Á‘·+ Çwüº+ ˝Ò≈£îHêï y˚πs Ä≥\T Ä&Ü*. ø±ùd|ü⁄ Ç+{Ï Äes¡D˝À ‹]–‘˚ }s¡Tø√s¡T. Çø£ Hê≈£î m+C≤jYTyÓT+{Ÿ ˝Ò<ë n+≥÷ á ø±\+ |æ\¢\T ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√ >=&Ée|ü&ÉT‘·T+{≤s¡T. yêØ Ä˝À#·q\T ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ e÷≥\T $H˚ $<Ûä+>± ñ+&Ée⁄.Mfi¯¢øÏ #Ó|”Œ #Ó|”Œ $düT>=düTÔ+~. eT+∫ ÄVü‰s¡+ Ç<ë›eT+fÒ ndü\T eTT≥Tºø√&ÉT. ‘·«s¡>± ô|’ø=<ë›eTH˚ Ä˝À#·q ndü\T ñ+&É<äT. ô|<ä›e⁄‘·Tqï ø=B› yÓTT+&ç>± ‘·j·÷s¡e⁄‘·THêï&ÉT.. Ç+ø± Á|ü‹B <ä>∑Zs¡T+&û #·÷düTø√yê*. H˚H˚+ #˚dæHê yêfi¯¢ eT+∫πø ø£<ë nì nqTø√s¡T.. nì ‘·\T¢\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·T+{≤s¡T. Ç˝≤ ‘·*¢ e÷≥ |æ\¢\T, |æ\¢\ e÷≥ |æ\¢\T $qs¡H˚ $wüj·T+ n+<äs¡÷ #·]Ã+#·T≈£î+≥÷H˚ ñ+{≤s¡T. M]<ä›]B $&ÉBj·T˝Òì ã+<Ûäy˚T nsTTHê ˇø£] Ä˝À#·q\T ˇø£]øÏ q#·Ãe⁄. |æ\¢\e÷≥ y˚T+ $H˚<˚+{Ï nì ô|<ä›\qT≈£î+fÒ neTà m|ü⁄Œ&É÷ Ç+‘˚ nqT≈£î+{≤s¡T |æ\¢\Tñ. M]<ä›]˝À Ç˝≤+{Ï uÛ≤yê\T ‘=*– yê] uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À #·ø£ÿì e÷sêZ\T @s¡Œs¡TÃø√yê\+fÒ ‘·˝Ò¢ eTT+<äT&ÉT>∑T y˚j·÷\H˚~ ø±<äq˝Òì dü‘·´+. n+<äTø£ì |æ\¢\T yÓTT+&ç‘·q+‘√ ‘·\T¢\ e÷≥ ô|&É#Ó$q ô|{ϺHê ‘·eT |æ\¢\ uÛÑ$wü´‘·TÔ <äècÕº yê]‘√ ø±+Áô|yÓTÆCŸ ne⁄‘·T+{≤s¡T.n˝≤ #˚dæq|ü⁄Œ&Ó’Hê |æ\¢\T ‘·eT e÷≥$+{≤πsyÓ÷qì

5

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

ãT<Ûäyês¡+ 4, @Á|æ˝Ÿ, 2012 yê]˝À ˇø£ qeTàø£+ |æ\¢\ |ü≥º Ä$<Ûä+>± #˚düTÔ+~. Á|ü‹ eTìwæ˝Àq÷ ej·TdüT‡ ô|s¡T>∑T‘·Tqï ø=B› ø=ìï Ä˝À#·q\T yÓT<äT\T‘·T+{≤sTT.yê] Ä˝À#·q\≈£î nqT>∑TD+>± ‘·eT ø±sê´#·s¡DqT ≈£L&Ü s¡÷bı+~≈£î+{≤s¡T.‘·eT \øå±´ìï HÓs¡y˚s¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î eTT+<ä&ÉT>∑T y˚kÕÔs¡T. n˝≤>∑ì ø=ìïkÕs¡T¢ Ç‘·s¡T\ ìs¡íj·÷\qT d”«ø£]kÕÔs¡T. Ç‘·s¡T\ ìs¡íj·÷\≈£î nqT>∑TD+>± |üqT\T #˚düT≈£î+{≤s¡T.nsTT‘˚ n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&˚ kı+‘· ìs¡íj·÷\≈£î n+≈£îsês¡ŒD »s¡T>∑T‘·Tqï |æ\¢˝À¢ Ä˝À#·q\T _Ûqï+>± ñ+{≤sTT. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ e÷≥qT >ös¡$+#˚+<äT≈£î $eTTK‘· #·÷|ü⁄‘ês¡T.yê] ej·TdüT‡ ô|s¡T>∑T‘·Tqï ø=B› ø=ìï kı+‘· Ä˝À#·q\T n\e&ÉT‘·T+{≤sTT. yê{Ïì ‘·\¢<ä+<ä+Á&ÉT\T ÄyÓ÷~+#ê\ì ø√s¡T≈£î+{≤s¡T. <ëìe˝Ò¢ ô|<ä›yê]‘√ yê<äq\T, ø°#·T˝≤≥\T yÓTT<ä\e⁄‘êsTT. |æ\¢\ |ü≥¢ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ñ+&Ü˝À $e]düTÔHêïs¡T Á|üeTTK ù|πs+{Ÿ‡ øöì‡*+>¥ ì|ü⁄DT\T. eT÷&˚fi¯¢ ej·TdüT‡ qT+∫ y˚T»sY <äX¯ e#˚à es¡≈£î |æ\¢\ |ü≥¢ nqTdü]+#ê*‡q yÓTfi¯≈£îe\T $e]düTÔHêïs¡T. eT÷&˚fi¯¢ ej·TdüT‡ es¡≈£î... á ej·TdüT‡ |æ\¢\øÏ ‘·–q q÷´Á{ÏwüHé ÄVü‰sêìï n+~+#ê*.|üsê´es¡D+ >∑T]+∫ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê*. dü+e‘·‡s¡+ ˝À|ü⁄ bÕbÕsTT\≈£î ‘·|üŒ≈£î+&Ü ‘·*¢bÕ\T |ü{≤º\ì

H˚s¡TÃ≈£î+{≤s¡T. uÛ≤wü MT<ä eT+∫ |ü≥Tº kÕ~ÛkÕÔs¡T. yê] Ä˝À#·q\qT #Ó|üŒ&ÜìøÏ Á|üj·T‹ïkÕÔs¡T. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√ ø£*dæ Ä&ÉTø√e&ÜìøÏ Çwüº|ü&ÉT‘ês¡T. ø±ã{Ϻ á ej·TdüT‡˝À yê]øÏ m˝≤+{Ï Ä+ø£å\T $~Û+#·≈£î+&Ü Ä&ÉTø√ìyê«*. Ä≥\‘√H˚ yê]˝À #·s¡T≈£î<äHêìï |üØøÏå+#ê*. ø±˙ Ä&ÉT≈£îH˚ neø±XÊ\qT ô|+#ê*. dæ« $Tà+>¥, ô|sTT+{Ï+>¥,dü+^‘·+ Ç˝≤ yê]øÏwüºeTTqï s¡+>∑+˝À Á|üy˚•+#˚ neø±XÊìï ø£*Œ+#ê*. yê]øÏwüºyÓTÆq Ä≥˝À¢ sêDÏ+#˚+<äT≈£î ø√∫+>¥≈£î yÓfi≤ÔeT+fÒ |ü+|æ+#ê*. Ä≥\MT<ä ñqï ÄdüøÏÔì HÓeTà~>± |üõ˝Ÿ‡ yÓ’|ü⁄≈£î eTs¡˝≤Ã*.Ç˝≤+{Ï Ä≥\T Ä˝À#·Hê X¯øÏÔì ô|+#·T‘êsTT. Ç$ yê]˝À e÷´<∏äyÓT{Ïø˘‡ B∏yéTqT ≈£L&Ü ô|+bı+~kÕÔsTT. Á&Üe÷, |ò”#·sY‡, ø£<∏ä\T,ù||üsY M≥ìï+{Ï˙ ≈£L&Ü |æ\¢\‘√ #·~$+#ê*. |æ\¢\ ø£fi¯\T eT]+‘· $düÔ]+#·&ÜìøÏ |ü⁄düÔø±\T ‘√&ÉŒ&É‘êsTT. á düeTj·T+˝ÀH˚ |æ\¢\≈£î ‘·eT

mø£‡sYôd’CŸ, yêøÏ+>¥≈£î Á|ü‘˚´ø£ Á&ÉdüT‡

|æ\¢\ ô|s¡T>∑T<ä\ô|’ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ bÕÁ‘·..! #ÓãT‘·THêïs¡T. Bìe\¢ ‘·©¢_&ɶ\ eT<Ûä´ ã+<Ûä+ eT]+‘· ã\ã&É≥y˚T ø±≈£î+&Ü bÕbÕsTTøÏ dü+|üPs¡í b˛wüD \_ÛdüTÔ+~. ‘·*¢bÕ\T ‘êπ> |æ\¢\≈£î ÇHÓŒ¤ø£åHé\T ‘·≈£îÿe>± ekÕÔsTT. yêfi¯¢~ ∫qï ej·TdüT‡ nsTTHê>±˙ yÓT<ä&ÉT≈£î ‘·–q |üì n|üŒC…|ü⁄Œ‘·T+&Ü* n+≥THêïs¡T ì|ü⁄DT\T. bÕø£&É, q&Ée&É+,<=s¡¢&É+, e+{Ïì yês¡T düVü≤»+>± H˚s¡TÃ≈£îH˚y˚. ø±düÔ }Vü≤ e∫Ãq ‘·sê«‘· u§eTà*ï >∑Ts¡TÔ|ü≥º&É+, sêj·T&É+, |ü<ë\qT #Óù|Œ n\yê≥T H˚sêŒ*. Bìe\¢ Ä˝À#·Hê X¯øÏÔ ô|s¡>∑&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ø£+&Ésê\ |üìrs¡T,yê]˝À HÓ’|ü⁄D≤´\T ô|s¡T>∑T‘êsTT. ãj·T≥≈£î yÓ[¢q|ü⁄Œ&ÉT #˚‘·T\T |ü≥Tºø√e&É+ ,uÛÑj·T|ü&çq|ü⁄Œ&ÉT <ä>∑Z]øÏ Vü≤‘·TÔø√e&É+ ˝≤+{Ï #·s¡´\ìï+{Ï˙ |æ\¢\T >∑Ts¡TÔô|≥Tº≈£î+{≤s¡T.Ä ej·T düT‡˝ÀH˚ yês¡T uÛÑÁ<ä‘êuÛ≤yêìï H˚s¡TÃ≈£î+{≤s¡T. Hê\T>∑T qT+∫ ‘=$Tà~ es¡≈£î... á ej·TdüT‡ e#˚ÃHê{ÏøÏ yê]øÏ Á|ür $wüj·÷ìøÏ düŒ+~+#·&É+

q>∑\T yÓTs¡T|ü⁄ ‘·>∑Z≈£î+&Ü ñ+&Ü\+fÒ... q>∑\T y˚düT≈£î+fÒ Ád”Ô\ n+<ä+ eT]+‘·>± ÇqTeT&çdüTÔ+~. n˝≤+{Ï Ä q>∑\ yÓTs¡T|ü⁄, n+<ëìï ø±bÕ&ÉTø√e&É+ #ê˝≤ nedüs¡+. n‹ $\TyÓ’q q>∑\T, s¡‘êï\qT MTs¡T Á|ü‹s√p y˚düT≈£î+≥THêï ˝Ò<ë n|ü⁄Œ&É|ü⁄Œ&ÉT y˚düT≈£î+≥THêï eT<Ûä´eT<Ûä´˝À yê{Ïì ‘·|üŒìdü]>± |üØøÏå+#·T≈£î+≥÷ ñ+&Ü*. s¡‘êï\T ø£~*b˛‘·THêïj·÷ ˝Ò<ë yê{Ï˝À ^‘·\T ˝≤+{Ï$, |ü>∑Tfi¯¢˝≤+{Ï$ @yÓTÆHê @s¡Œ&ܶj·÷ nqï $wüj·÷\qT |üØøÏå+#·Tø√yê*. ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\qT X¯óÁuÛÑ+ #˚j·T&ÜìøÏ eTT+<äT q>∑\qT rôdj·T´&É+ eT+∫~. yê{Ïì X¯óÁuÛÑ+ #˚j·T&ÜìøÏ ‘˚*ø£bÕ{Ï &ç≥¬s®+≥TqT, >√s¡TyÓ#·Ãì ˙fi¯¢˝À¢ ø£*|æ q>∑\qT n+<äT˝À y˚dæ qTs¡>∑ e#˚Ães¡≈£î ø£*|æ Ä ‘·sê«‘· Áãwt‘√ X¯óÁuÛÑ+ #Ój·÷´*. q>∑\qT Äs¡u…≥º&ÜìøÏ <ësê\T }&ç e#˚à ã≥º ñ|üjÓ÷–+#·≈£L&É<äT.q>∑\T y˚düT≈£îqï ‘·sê«‘· ˇ+{Ï MT<ä ô|s¡÷Œ¤´yéT, ø±düà{Ïø˘‡qT ñ|üjÓ÷–+#·≈£L&É<äT. y˚Tø£|t #˚düTø√e&É+ |üP]Ô nsTTq ‘·sê«‘˚ q>∑\qT <Ûä]+#ê*. ã+>±s¡T yÓ+&ç q>∑\qT ø£*|æ ñ+#·≈£L&É<äT. Ç~ eT]∫b˛e<äT›.

ã+<ÛäTe⁄\ >∑T]+∫ #ÓãT‘·÷ ñ+&Ü*. ≈£î≥T+u≤ìøÏ <ä>∑Zs¡ #˚dü÷Ô yê]˝Àñqï ‘Ó*$ ‘˚≥\qT yÓ*øÏrj·÷*. yê] Á>±+&é ù|¬s+{Ÿ‡ n+‘·≈£îeTT+<˚ @ s¡+>∑+˝ÀHÓ’Hê ìcÕí‘·T˝…’ ñ+fÒ |æ\¢\ ¬øØsY≈£î yê] nqTuÛÑyê\qT CÀ&ç+#ê*. á $<Ûä+>± #˚dæq|ü⁄Œ&ÉT |æ\¢˝À¢ dü÷Œ¤]Ô ô|s¡T>∑T‘·T+~. @<Ó’Hê kÕ~Û+#ê\H˚ ø£dæ yê]˝À n\e&ÉT‘·T+~.B+‘√ yê]˝À n~Ûø£ ‘Ó*$‘˚≥\T n\e&ÉT‘êsTT. n~Ûø£ ‘Ó*$‘˚≥\T ø£\ |æ\¢\T m|ü⁄Œ&É÷ eTT+<ä+»˝À ñ+{≤s¡T.myÓ÷wüq˝Ÿ n{≤#YyÓT+{Ÿ ø£*–q |æ\¢\T eT]+‘· düeTs¡úe+‘·yÓTÆq eè‘·TÔ˝À¢ ø=qkÕ>∑T‘ês¡ì düπs«\T #ÓãT‘·THêïsTT. 10 qT+∫ 14 es¡≈£î... á ej·TdüT‡˝À yê]ì >∑eTìdü÷Ô ¬>’&é˝≤ e´eVü≤]+#ê*. yêfi¯ó¢ #·~‘˚ rs¡T m˝≤ ñ+<√ >∑eTì+#ê*. ø=+<äs¡T |æ\¢\≈£î $CŸe˝Ÿ bÕsƒê\\T #Óù|Œ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·÷*. yêfi¯ó ¢ n_Ûeè~Δ #˚düTÔqï ÁbÕC…≈£îº˝À¢ ‘·eT e+‘·T @$<Ûä+>± ø£èwæ #˚düTÔHêïs√,yê]øÏ m˝≤+{Ï düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~düTÔHêïs√ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T #·÷&Ü*. á düeTj·T+˝À |æ\¢*ï m+‘·u≤>± yÓ÷{Ïy˚{Ÿ

#˚j·T>∑*Z‘˚ yês¡T MT e÷≥*ï n+‘·>± ˝…øÏÿkÕÔs¡T. á düeTj·T+˝À yêfi¯ó¢ Áø°&É\ |ü≥¢ n$T‘êX¯øÏÔ #·÷|ædüTÔ+fÒ yê] ¬øØsYì Áø°&É˝À¢ sêDÏ+#˚ $<Ûä+>± #·÷&Ü*. Ç+πø<Ó’q s¡+>∑+˝À ÄdüøÏÔ #·÷|æùdÔ Äs¡+>∑+˝À eè~Δ #Ó+<˚$<Ûä+>± ‘√&ÉŒ&Ü*. 15 qT+∫ 18 es¡≈£î.... á ej·TdüT‡˝À |æ\¢\ Vü‰s√àq¢˝À $|üØ‘·yÓTÆq e÷s¡TŒ\T #√≥T#˚düT≈£î+{≤sTT. ø±ã{Ϻ m|ü⁄Œ&É÷ yê]øÏ y˚TeTTHêïeTH˚ uÛÑs√kÕ ‘·*¢<ä+Á&É\T Çyê«*. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ Ä<äs¡D ø£s¡TyÓ’‘˚ |æ\¢\T eÁø£e÷sêZ\T, #Ó&ÉT ùdïVü‰\ yÓ’|ü⁄ yÓfi‚¢ neø±XÊ\T m≈£îÿe>± ñ+{≤sTT. M{Ï e\¢ |æ\¢\T ã+<Ûë\≈£î <ä÷s¡eTj˚T´ neø±XÊ\T m≈£îÿe>± ñ+{≤sTT. ø±ã{Ϻ yê]‘√ m|ü⁄Œ&É÷ myÓ÷wüq˝Ÿ ≥#Yì yÓTsTTHéf…sTTHé #˚düTÔ+&Ü*. |üØø£å\ düeTj·T+˝À ≈£L&Ü yê]øÏ myÓTTwtq˝Ÿ≥#Yì ‘·|üŒìdü]>± Çyê«*. á ej·TdüT‡ ñqï |æ\¢\qT m|ü⁄Œ&É÷ >∑eTìdü÷Ô ñ+&Ü\H˚~ eT]Ãb˛≈£L&É<äT.

eT+∫ X¯Øsêø£è‹ ø√dü+... eTTK+ ˇø£ÿfÒ n+<ä+>± ñ+fÒ dü]b˛<äT. X¯Øsêø£è‹ ≈£L&Ü #·ø£ÿ>± ñ+fÒH˚ n+<ä+>± ø£ì|ækÕÔs¡T. KØ<Ó’q ã≥º\T ˝Ò<ë KØ<Ó’q q>∑\T <Ûä]ùdÔH˚ n+<ä+ nì #ê˝≤ eT+~ uÛ≤$kÕÔs¡T Ç~ ‘·|ü⁄Œ nì ì|òü⁄DT\T n+≥THêïs¡T. X¯Øs¡+˝À |ü\T ÁbÕ+‘ê\˝À ø=e⁄« ù|s¡T≈£îb˛sTT X¯Øsêø£è‹ì n+<ä$V”≤q+ #˚düTÔ+~. n˝≤ ø±≈£î+&Ü @e÷Á‘·+ ø=e⁄« ˝Ò≈£î+&Ü eT+∫ X¯Øsêø£è‹ì kı+‘·+ #˚düTø√e&ÜìøÏ <√Vü≤<ä+ #˚ùd ø=ìï |ü<ësêú\ $esê\T... Á^Hé {°: Á^Hé {° Äs√>±´ìπø ø±≈£î+&Ü n+<ä+>± ñ+#·&ÜìøÏ <√Vü≤<ä+ #˚düTÔ+<äì ì|ü⁄DT\T n+≥THêïs¡T. eTTK´+>± Ád”Ô\T Á^Hé {° ‘ê>∑&É+ e\q uÀ˝…&ÉT ˝≤uÛ≤\T ˇ+<äe#·Ãì yês¡T #ÓãT‘·THêïs¡T. s√E≈£î ¬s+&ÉT ˝Ò<ë eT÷&ÉT ø£|ü⁄Œ\ Á^Hé {° ‘ê>∑&É+ e\q Js¡í Á|üÁøÏj·T y˚>∑e+‘·+ ne⁄‘·T+<äì yês¡T $e]düTÔHêïs¡T. dü÷|t‡: uÛ§»HêìøÏ eTT+<äT dü÷|t‡ rdüTø√e&É+ #ê˝≤ eT+~øÏ n\yê≥T. á n\yê≥T #ê˝≤ eT+∫ <äì ì|ü⁄DT\T n+≥THêïs¡T. ø=e⁄«qT

‘·«]‘·>∑‹q ø£]–+#˚ >∑TD+ dü÷|t‡≈£î ñ+<äì yês¡T yês¡T #ÓãT‘·THêïs¡T. eT+∫ X¯Øsêø£è‹ì kı+‘·+ #˚düTø√yê\+fÒ dü÷|t‡qT rdüTø√e&É+ ‘·|üŒìdü], M{Ï e\q ÄVü≤sêìï ‘·≈£îÿe rdüT≈£î+{≤s¡T, <ëì e\q ‘·≈£îÿe ø±´\Ø\T X¯Øs¡+ ˝ÀøÏ #˚s¡‘êsTT. $Ts¡|üø±j·T\T, $T]j·÷\T: $T]j·÷\T, $Ts¡|üø±j·T\T ÄVü≤s¡+˝À #·Ts¡TÃø√e&É+ <ë«sê n~Ûø£ãs¡Te⁄qT ‘˚*ø£>± ‘·–Z+#·Tø√e#·TÃ, ãs¡Te⁄ ‘·–Z+#·T≈£îH˚+<äT≈£î nqTdü]+#˚ nìï|ü<äΔ‘·T\ ø£Hêï ô|’ |ü<äú‹ <ë«sê ‘·«s¡>± yÓTs¡T¬>’q |òü*‘êìï bı+<äe#·TÃ. eTTK´+>± n~Ûø£ãs¡Te⁄qT ‘·–Z+#·Tø√yê\qT≈£îH˚ Ád”Ô\T $Ts¡|üø±j·T\T, $T]j·÷\qT ‘·eT ÄVü≤s¡+˝À #˚s¡TÃø√yê\ì yês¡T dü÷∫düTÔHêïs¡T. z{ŸMT˝Ÿ: ñ<äj·T+ #˚ùd ÁuÒø˘bòÕdtº˝À Ç&û¢, <√XË, |üPØ, #·bÕr˝≤+{Ï yê{Ïø£Hêï z{Ÿ‡qT rdüT≈£î+fÒ eT+∫~, Ç~ >∑T+&Ó »ãT“\‘√ düeTs¡úe+‘·+>± b˛sê&É&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, n~Ûø£ãs¡Te⁄qT ‘·–ZdüTÔ+~. Bì˝À bòÕ´{° ô|ò’ãsY

’s√pyê&˚ <äTdüTÔ\ qT+∫ bÕغ\˝À <Ûä]+#˚ <äTdüTÔ\es¡≈£î bòÕ´wü HéãT˝Ÿ>± ñ+&Ü\ì n+<äs¡÷ ø√s¡T≈£î+{≤ s¡T. ø±˙ yê´j·÷ eT+ #˚ùd≥|ü&ÉT @e+ fÒ ny˚ y˚düT≈£î+ {≤s¡T. m+<äT ø£+fÒ mø£‡sYôd’ CŸ\T Ç+{Ï<ä>∑Zπs #˚kÕÔ+ ø±e⁄q ô|<ä›>± nedüs¡+ ˝Ò<äT n+{≤s¡T ø=+‘· eT+~. nkÂø£ s¡´+>± ñqï Á&Édt\‘√ #˚j·T&É+ e\¢ es¡ÿe⁄≥T¢ dü]>± #˚j·T˝Òs¡T. Ç|ü&ÉT e÷¬sÿ{Ÿ˝À yê´j·÷eT+ #˚ùd+<äT≈£î nqT≈£L\yÓTÆq Á&Édt\T e#˚ÃXÊsTT. Ç$ ø£\sY|òü⁄˝Ÿ>± ñ+&É&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, #ÓeT≥ e\¢ ø£*π> ∫sê≈£îqT+∫ ñ|üX¯eTq+ ø£*–kÕÔsTT. cÕsYº‡... cÕsYº‡qT nìï ej·TdüT\ yês¡T Çwüº|ü&É‘ês¡T. ªØu≤ø˘μ ø£+ô|˙ yês¡T mø£‡sYôd’CŸ #˚ùdyê] ø√dü+ M{Ïì Á|ü‘˚´ø£+>± ‘·j·÷s¡T #˚XÊs¡T. yêøÏ+>¥≈£î, s¡ìï+>¥≈£î Ç$ #ê˝≤ #·ø£ÿ>± dü]b˛‘êsTT. ªyê´j·÷eT+ #˚ùdyê]øÏ yÓ÷ø±fi¯fl<ëø± ñ+&˚ Ç˝≤+{Ï cÕsYº‡ kÂø£s¡´+>± ñ+{≤sTT. Ç~ y˚düT≈£îqï|ü&ÉT #ê˝≤ ñ‘ê‡Vü≤+>± ñ+≥T+~. n+<äTe\¢ m≥Te+{Ï ∫ø±≈£î ˝Ò≈£î+&Ü Vü‰sTT>± yê´j·÷eT+ #˚kÕÔs¡T. Ç˝≤+{Ï <äTdüTÔ\T <Ûä]ùdÔ bòÕ´wüHéãT˝Ÿ>± ñ+&É&Éy˚T ø±≈£î+&Ü X¯Øsêìï #·ø£ÿì kÂwüºe+‘√ ñ+#·Tø√yê\qï n_Û˝≤wü ô|s¡T>∑T‘·T+<äì H˚qT >∑{Ϻ>± $X¯«dædüTÔHêïqTμ nì bòÕ´wüHé &çC…’qsY düTπswt ù|s=ÿHêïs¡T. jÓ÷>±≈£î nqT≈£L\yÓTÆq$.. jÓ÷>± nH˚~ uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ #Ó+~q ˇø£ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq yê´j·÷eT+. Á|üdüTÔ‘·+ Bìì nH˚ø£ <˚XÊ\˝Àì yês¡T H˚s¡TÃ≈£îH˚+<äT‘·≈£î eTT+<ä≈£î edüTÔHêïs¡T. n+<äTe\¢ jÓ÷>± #˚ùdyê]øÏ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq <äTdüTÔ\T s¡÷bı+~+#·&É+ ø√dü+ #ê˝≤ eT+~ &çC…’qs¡T¢ ÄdüøÏÔ ø£qãs¡TdüTÔHêïs¡T. nìï yê´j·÷e÷˝À¢ jÓ÷>± #˚ùdyê]øÏ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq~ ø±ã{Ϻ õyéT\≈£î yê&˚ {° wüsYº‡, cÕsYº‡ e+{Ï$ ndü\T |üìøÏ sêe⁄, Ç+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq <äTdüTÔ\T ø±yê*. Çe˙ï <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì s√Væ≤‘Yã˝Ÿ nH˚ &çC…’qsY jÓ÷>±≈£î

düeTdüÔ ˝Àø±\T @s¡Œ&É{≤ìøÏ

|ü+#·uÛÑ÷‘ê\T Js¡íÁ|üÁøÏj·TqT m≈£îÿe #˚düTÔ+~. Ä≈£î ≈£Ls¡\T: Ä≈£î≈£Ls¡\T Äs√>±´ìïe«&Éy˚T ø±≈£î+&Ü n~Ûø£ãs¡Te⁄qT ≈£L&Ü ‘·–ZdüTÔ+~. eTTK´+>± Áu≤ø√© #ê˝≤ eT+∫<äì ì|ü⁄DT\T ÄVü≤s¡+˝À ø£˙dü+ ¬s+&ÉT kÕs¡¢Hêï Ä≈£î≈£Ls¡\T ÄVü≤s¡+˝À #˚s¡TÃø√yê\ì yês¡T dü÷∫düTÔHêïs¡T. ô|’ |ü<äΔ‘·T\T bÕ{Ï+#·&É+ <ë«sê eT+∫ Äs√>∑´+‘√ bÕ≥T, eT+∫ X¯Øsêø£è‹ì ≈£L&Ü kı+‘·+ #˚düTø√e#·TÃ.

Á|ü|ü+#·+ @s¡Œ&É{≤ìøÏ nsTT<˚ nsTT<äT eT÷\ø±\T #ê\ì ãTTwüß\T n+≥THêïs¡T. düs¡«Je⁄\T, düeTdüÔ ˝Àø±\T @s¡Œ&É{≤ìøÏ ≈£L&Ü á ◊<äT eT÷\ø±\T #ê\≥. ny˚ |ü+#·uÛÑ÷‘ê\T. ì|ü, ˙s¡T, >±*, H˚\, Äø±X¯+. nsTT‘˚ á nsTT<äT uÛÑ÷‘ê\T ˇø£ ìwüŒ‹Ô˝À ø£\TkÕÔsTT. Ç˝≤ Ç$ ø£*ùd $•wüº |ü<äΔ‹H˚ ª|ü+Nø£s¡D+μ n+{≤s¡T. Ç\T¢ ø£≥º&ÜìøÏ dæyÓT+{Ÿ, ÇdüTø£, sêfi¯ófl, d”º\T ˇø£ ìwüŒ‹Ô˝À ø£\|æqfÒº.. á |ü+Nø£s¡D+˝À ˇø£ $\ø£åD‘· ñ+≥T+~. á Á|ü‘˚´ø£ Á|üÁøÏj·T˝À yÓTT<ä{Ï |ü+#·uÛÑ÷‘ê\T dü>∑+, dü>∑+ nsTTb˛‘êsTT. á nsTT~+{Ï˝À $&çb˛sTTq dü>∑ uÛ≤>±\˙ï, ˇø√ÿø£ÿ{° eT∞¢ Hê\T>∑T uÛ≤>±\T>± $&çb˛‘êsTT. n|ü&ÉT Ç$ ˇø=ÿø£ÿ{Ï yÓ[fl yÓqø£ ñqï dü>∑ uÛ≤>±˝À¢ ø£\TkÕÔsTT. n+fÒ @eTe⁄‘·T+~? 1/8 Äø±XÊ\T Hê\T>∑T, 1/2 yêj·TTe⁄˝ÀøÏ ˇø£{Ï, 1/2 ‘˚»düT‡˝ÀøÏ ˇø£{Ï, 1/2 »\+˝ÀøÏ ˇø£{Ï. 1/2 uÛÑ÷$T˝ÀøÏ ˇø£{Ï ø£\TkÕÔj·Tqï e÷≥. Ç˝≤π> $T>∑‘ê Hê\T>∑T uÛÑ÷‘ê˝À¢q÷ »s¡T>∑T‘·T+~. Ç˝≤ yÓTT‘·Ô+ |ü+Nø£s¡D+ |ü<äΔ‹ |üPs¡Ôj˚T´ dü]øÏ Á|ü‹ uÛÑ÷‘·+˝ÀqT $T>∑‘ê uÛÑ÷‘· uÛ≤>±\T Äj·÷ ìwüŒ‘·TÔ˝À¢ #˚]b˛‘êj·Tqïe÷≥. n+fÒ Á|ü‹ uÛÑ÷‘·+˝ÀqT $T–*q Hê\T>∑T uÛÑ÷‘ê\T ø=+#Ó+ ø=+#Ó+ ñ+{≤sTT. H˚\¢˝À ˝≤π>, eTq <˚Vü≤+˝À ≈£L&Ü |ü+#·uÛÑ÷‘ê\T Ç˝≤ |ü+Nø£s¡D+ nsTT e⁄+{≤sTT. |ü+Nø£s¡D+ ˇø£ $•wüº düèwæº $<ÛëqeTì Ä<Ûë´‹àø£ >∑Ts¡Te⁄\T #ÓãT‘·THêïs¡T.

nqT≈£L\yÓTÆq <äTdüTÔ\qTs¡÷bı+~+#ê&ÉT. ªá <äTdüTÔ\qT s¡÷bı+~+#·&É+˝À HêD´‘·, n*¢ø£ Á|ü<ÛëqyÓTÆq$. X¯ØsêìøÏ dü]>± dü]b˛yê*. ÄdüHê\≈£î nqT≈£L\+>± kÕπ> >∑TD≤ìï ø£*– ñ+&Ü*. XÊ«dü rdüTø√e&ÜìøÏ, e<ä\&ÜìøÏ @e÷Á‘·+ Çã“+~ ø£*+–+#·≈£L&É<äT. Ç˝≤+{Ï $wüj·÷\ìï+{Ïì <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì &çC…’qs¡T¢ s¡÷bı+~kÕÔs¡T. y˚≈£îeC≤eTTH˚ ˝Ò∫ #˚j·÷*‡ q~ ø±ã{Ϻ ø£fi¯¢≈£î Vü‰sTT ø£*–+#˚ ˝…’{Ÿ>± ñ+&˚ s¡+>∑T\qT yê&É&É+ eT+∫~. yÓ÷ø±\T <ëø± ñ+&˚ cÕsYº‡, eT÷&√ e+‘·T uÛ≤>∑+ ø£*–q bÕ´+≥¢qT ø±≈£î+&Ü bÕ<ë\ <ëø± ñ+&˚ bÕ´+≥¢qT yê&É*. Ç$ ã÷{Ÿø£{Ÿ nsTT ñ+&ç e<äT\T>± ñ+fÒ ÄdüHê\≈£î ‘·>∑Z≥Tº>± ø±fi¯S¢ #˚‘·T\T ø£~*+#˚+<äT≈£î nqTe⁄>± ñ+≥T+~μ nì s√Væ≤‘Yã˝Ÿ nHêïs¡T. {°wüsYº‡, {≤|æ‡... mø£‡sYôd’CŸ\≈£î ‘·>∑Z≥Tº>± <äTdüTÔ\T ñ+{≤sTT. {°wüsYº‡ , cÕsYº‡ õyéT≈£î yÓfi‚¢yês¡T m≈£îÿe>± yê&É‘ês¡T. Ç$ nìï s¡ø±˝…’q es¡ÿe⁄≥¢qT #˚j·T&ÜìøÏ kÂø£s¡´+>± ñ+≥T+~. #ê˝≤ Áu≤+&É¢ õyéTÁ&Édt\˝À {°wüsYº‡, cÕsYº‡ m≈£î«>± neTTà&ÉTb˛‘êsTTì düπs«\T #ÓãT‘·THêïsTT. n+<äTe\¢ ø£+ô|˙ yês¡T yê{Ï ‘·j·÷Ø $<Ûëq+˝À m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT q÷‘·q+>± , bòÕ´wüHéãT˝Ÿ>± ñ+&˚$<Ûä+>± ÁX¯<äΔ rdüTø=+{≤s¡T. ªõyéT≈£î yÓfi‚¢+<äT≈£î {°wüsYº‡ Ç+ø± ‘˚*ø£>± ñ+&˚ cÕsYº‡ #ê˝≤ ø£+|òüsYº>± ñ+{≤sTT.

kÕj·TT<Ûä b˛sê≥ jÓ÷<ÛäT&ÉT düTuÛ≤wt#·+Á<äuÀdt(»qq+: »qe]23, 1897), eTs¡D+:Ä>∑düTº18, 1945q #·ìb˛sTTq≥T¢>± uÛ≤$düTÔHêïs¡T) H˚‘êJ>± Á|üdæ~Δ >±+∫q >=|üŒ kÕ«‘·+Á‘·´ düeTs¡jÓ÷<ÛäT&ÉT. ˇø£yÓ’|ü⁄ >±+BÛJ yÓTT<ä˝…’q Hêj·T≈£î\+<äs¡÷ nVæ≤+kÕyê<ä+‘√H˚ dü«sê»´+ dæ~ΔdüTÔ+<äì q$Tà b˛sê≥+ kÕ–düTÔ+fÒ uÀdt e÷Á‘·+ kÕj·TT<Ûä b˛sê≥+ <ë«sê Ä+π>¢j·TT\qT <˚X¯+ qT+∫ ‘·]$T ø=≥ºe#·TÃqì q$Tà, n~ Ä#·s¡D˝À ô|{Ϻq eTVü‰˙j·TT&ÉT. Ç‘·ì eTs¡D+ô|’ |ü\Te⁄s¡T _ÛHêï_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. düTuÛ≤wt #·+Á<äuÀdt 1897˝À uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì ˇ]kÕ‡˝Àì ø£≥ø˘ |ü≥ºD+˝À ˇø£ <Ûäìø£ ≈£î≥T+ã+˝À »ìà+#ê&ÉT. n‘·ì ‘·+Á&ç C≤qøÏHê<∏é uÀdt ˝≤j·TsY. rÁeyÓTÆq C≤rj·Tyê~. u…+>±˝Ÿ ˝…õùd¢{Ïø˘ øöì‡˝ŸøÏ ≈£L&Ü mìïø£j·÷´&ÉT. uÀdt $<ë´uÛ≤´dü+ ø£≥ø˘˝Àì sêyÓHê¸ ø±˝Òõj˚T{Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ˝Àq÷, ø£\ø£‘êÔ˝Àì kÕÿ{Ïwt #·]à ø±˝Òõ˝Àq÷, |òæ{Ÿ® $\j·TyéT ø±˝Òõ˝Àq÷, Äô|’ πø+Á_&é® $X¯«$<ë´\j·T+˝Àq÷ kÕ–+~. 1920˝À uÀdt uÛ≤s¡rj·T dæ$˝Ÿ düØ«dt |üØø£å\≈£î Vü‰»¬s’ n+<äT˝À Hê\T>∑e sê´+≈£î˝À ì*#ê&ÉT. Ç+–¢wt˝À n‘·´~Ûø£ e÷s¡Tÿ\T kÕ~Û+#ê&ÉT. nsTTHê 1921 @Á|æ˝Ÿ˝À m+‘√ Á|ü‹cÕà‘·àø£yÓTÆq Ç+&çj·THé dæ$˝Ÿ düØ«düT qT+∫ yÓ’<=\– uÛ≤s¡‘· kÕ«‘·+Á‘·´ dü+Á>±eT+˝À bÕ˝§ZqHês¡+_Û+#ê&ÉT. uÛ≤s¡‘· C≤rj·T ø±+Á¬>dt j·TTe»q $uÛ≤>∑+˝À #·Ts¡T¬ø’q bÕÁ‘· ìs¡«Væ≤+#·kÕ>±&ÉT.


ãT<Ûäyês¡+ @Á|æ˝Ÿ 4, 2012

6

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

T qT+∫ Vü≤>∑] MT<äT>± >∑÷&É÷s¡T˝À yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ <Ûäsêï ãfi≤¢Ä\÷s¡ ]øÏ sêø£b˛ø£\T ã+<é

>∑÷&É÷s¡T s¡÷s¡˝Ÿ, @Áô|˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq >∑÷&É÷s¡T |ü≥ºD+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕ]º n<Ûä«s¡´+˝À $<äT´‘Y #ê]® ô|+|ü⁄≈£î ìs¡düq>± <Ûäsêï #˚XÊs¡T.kÕúìø£ düuŸùdºwüHé ø±s¡´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T.yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕ]º ø√&ÉTeT÷s¡T ÇHé#ê]® Hêj·T≈£îsê\T πsDTø£eTà kÕúìø£ Hêj·T≈£î\‘√ düTuÛ≤ø£sY, nkÕ¢+, s¡$Á|ü‘ê|t, sêe÷+»H˚j·TT\T ‘·~‘·s¡T\T ø±s¡´\j·T nes¡D+˝À ≈£Ls¡TÃì <Ûäsêï #˚XÊs¡T. yÓ’j·TdtÄsY bÕ]º ø√&ÉTeT÷s¡T ÇHé#ê]® πsDTø£eTà e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt bÕ]º bÕ*+#˚ ns¡Ω‘· ˝Ò<äHêïs¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+∫q #ê]®\T ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø=yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T ã+&çsêE, e÷õ j·T+.|æ.{Ï.dæ. #·+Á<äX‚KsY, >∑+‹ Vü≤qTeT+‘·T, b˛qïø£\T¢ sê$T¬s&ç¶, dü‘ê´\T, sê|òüTy˚+Á<ä Ä#ê], ø£èwüí ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

kÕúìø£ düuŸùdºwüHé ø±s¡´\j·T+ eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤düTÔqï <äèX¯´+

Hê>∑˝≤|ü⁄s¡+ düT+≈£î\eTà

$<äT´‘Y ø±sê´\j·T eTT≥º&çì »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&ç :{°&û|”

neTàyês¡¢≈£î Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T

Ä‘·à≈£Ls¡T {ÖHé, @Áô|˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+∫q $<äT´‘Y #ÛêØ®\≈£î ìs¡düq>± H˚&ÉT #˚|ü≥ºuÀj˚T $<äT´‘Y ø±sê´\j·÷\ eTT≥º&çì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, n_Ûe÷qT\T $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î\T nVü≤à<éVüQùdHé, uÛÑTeH˚X¯«s¡¬s&ç¶, ∫{≤´\ yÓ+ø£≥¬s&ç¶, –]sêE\T ø√sês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ yês¡T kÕúìø£ Ä bÕغ ø±sê´\j·T+˝À ìs¡«Væ≤+∫q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+ ˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ïπø ì‘ê´edüs¡ <Ûäs¡\qT, &çôd˝Ÿ, ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\qT ô|+∫+<äì Ç$ dü]b˛ø£ eT∞fl Á|ü»\ q&ç¶ $]#˚ $<Ûä+>± $<äT´‘Y #êØ®\qT ô|+∫<äHêïs¡T. Á|ü»\ kıeTTà <=|æ&ç #˚dæq ◊@mdt n~Ûø±s¡T\T Á|üdüTÔ‘·+ ø£≥ø£{≤\ yÓqTø£ eT>∑TZ‘·THêïs¡ì, n˝≤π> n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ç ø√≥T¢ <ä+&ÉT≈£îqï eT+Á‘·T\T ≈£L&Ü C…’˝À¢ ≈£Ls√Ãyê*‡+<˚qì yês¡T Äs=|æ+#ês¡T. sêqTqï ø±\+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«ìï Á|ü»˝Ò ãT~› #˚|ü⁄‘ês¡ì yês¡T nHêïs¡T. $<äT´‘Y #êØ®\T ‘·–Z+#˚ es¡≈£î

>∑÷&É÷s¡T @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Hê>∑˝≤|ü⁄s¡+ Á>±eT+˝Àì düT+≈£î\eTà neTàyê s¡¢≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ Á|ü‘˚´ø£ |üP» \T »]>±sTT. Äj·÷ Á>±e÷\ qT+∫ e∫Ãq uÛÑ≈£îÔ\T neTàyê]øÏ HÓ’y˚<ë´\T, ‘·\˙˝≤\T, bıfÒfi¯¢qT, <ÛäHê\qT düeT]Œ+∫, yÓTT≈£îÿ\T rs¡TÃ≈£îHêïs¡T. m≥Te+{Ï nyê+ #·˙j·T dü+|òüTq≥\T »s¡T>∑≈£î+ &Ü b˛©düT\T >∑{Ϻã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. neTàyê] <äs¡Ù Hêì¬ø’ n~Ûø£ dü+K´˝À uÛÑ≈£îÔ\T e#êÃs¡ì nq+‘·s¡+ yêVü≤Hê\T ‘·ìF #˚XÊs¡T. Ä{ÀÁ&Ó’es¡T¢ ìã+ <Ûäq\qT ñ\¢+|òæT+∫ Á|üj·÷D° ≈£î\qT møÏÿ+#·Tø√sê<äì Á&Ó’es¡¢≈£î dü÷∫+#ês¡T.

düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï nVü≤à<é VüQùdHé

Ä+<=fi¯q\T #˚kÕÔeTì nHêïs¡T. Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈£î á <äs¡ï ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì BìøÏ Á|ü»\T, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ô|<ä›m‘·TÔq bÕ˝§Zì »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Hêj·T≈£î\T ÁøÏwüº >ö&é, n+»<é n*, ÇkÕÿ\ wü|òæe⁄˝≤¢, C≤ø°sY, s¡Vü≤+‘·T˝≤¢ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|ü<√ ‘·s¡>∑‹ |üØø£å πø+Á<ë\ ‘·ìF

ø°#·ø£ ñbÕ<ë´j·TT&çô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê*: @◊mdtm|òt

ø√dæ– @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) :eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì eTÚ+{Ÿø±¬sà+{Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À »s¡T>∑T‘·Tqï |ü<äe ‘·s¡>∑‹ |üØø£å\qT ô|ò’¢sTT+>¥kÕ«&é õ˝≤¢ n~Ûø±] dü+^‘·sêe⁄ eT+>∑fi¯yês¡+ ‘·ì ø° #˚XÊs¡T. $<ë´s¡Tú\T m≥Te+{Ï Çã“+<äT\T ˝Ò≈£î+&Ü |üØø£å\T ÁyêdüTÔ Hêïs¡Hêïs¡T. b˛©düT\T ≈£L&Ü Ç‘·s¡T\T |üØø£å πø+Á<ë\˝ÀìøÏ sê≈£î+&Ü >∑{Ϻã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤+#ês¡ì Äj·Tq dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+#˚XÊs¡T. nq+‘· s¡+ eT+Á‘ê\j·T+, e÷<Ûäes¡+ |üØø£å πø+Á<ë\qT ≈£L&Ü ‘·ìF #˚XÊs¡T.

<˚eqø=+&É, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô): >∑Ts¡Te⁄ kÕúq+˝À e⁄+&ç ≈£î‘·÷s¡T ˝≤+{Ï ne÷àsTT ô|’ ndüuÛÑ´+>± Á|üe]Ô+∫q ñbÕ<ë´j·TT&ÉT Á|üø±XŸsêe⁄ ô|’ #·´\T rdüTø=yê+≥÷ m◊mdtm|òt õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T yÓ’ MπsXŸ ‘Ó*bÕs¡T.eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ dæ|æ◊ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |üØø£ådüeTj·T+˝À ne÷àsTT |ü≥¢ ndüuÛÑ´+>± Á|üe]Ô+∫q Á|üø±XŸsêe⁄ nH˚ ñbÕ<ë´j·TT&ÉT yÓ+≥H˚ düôdŒ+&é #˚dæ ø£]ƒq+>± •øÏå+#ê\Hêïs¡T. Ç˝≤+{Ï #·s¡´\T |ü⁄Hêeè‘·+ ø±≈£î+&Ü õ ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T ‘·>∑T#·s¡´\T #˚|ü{≤º\Hêïs¡T.á˝≤+{Ï #·s¡´\≈£î bÕ\Œ &çq Á|üø±XŸsêe⁄≈£î n+&É>± j·TT{Ïm|òt nH˚ ñbÕ<ë´j·T dü+|òüT+ n+&É>± ì\e&É+ @$T≥ì yês¡T Á|ü•ï+#ês¡T.>∑‘·+˝À ñbÕ<ë´j·TT\qT y˚~düTÔ Hêï&Éì {°#·s¡T¢ <ë&ç #˚j·÷˝Ò<ë nìï yês¡T Á|ü•ï+#ês¡T. $<ë´s¡T› \≈£î nHê´j·T+ »s¡T>∑T‘·T+fÒ $<ë´]›dü+|òüT+>± m◊mdtm|òt Hêj·T≈£î\T $<ë´ ]›ìøÏ n+&É>± b˛sê≥+ #˚ùdÔ πødüT\T ô|≥º&É+ dü¬s’+~ ø±<äì yês¡T ‘Ó*bÕ s¡T.ø±e⁄Hê yÓ+≥H˚ m◊mdtm|òt Hêj·T≈£î\ô|’ ô|{Ϻq πødüT\qT m‹Ôy˚j·÷ \ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘ê\Tø± Hêj·T≈£î\T lqT,‘êCŸ,‘·s¡TDY, eT+&É\ Hêj·T≈£î\T >√|æ,qπsXŸ,|ü⁄*X‚ø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. yÓTT\>∑e*¢ ùdº{Ÿu≤´+≈£î

|ü<√‘·s¡>∑‹ |üØø£å πø+Á<ëìï ‘·ìF #˚dæq n~Ûø±s¡T\T ø√*$T>∑T+&É¢ @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ πø+Á<ë+˝Àì õ˝≤¢ |ü] wü‘Y ñqï‘·bÕsƒ¡XÊ\ j·T+<äT »s¡T>∑T‘·THêï |ü<√‘·s¡>∑‹ |ü]ø£å πø+Á<ëìï Á|ü‘˚´ø£ ‘·ìøÏ ãè+<ä+ nC…’≈£îe÷sY Ä<ä«s¡´eTTq ‘·ìøÏ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT+&É\ |ü]~˝Àì n+øϬs&ç¶ |ü˝…¢ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y bÕsƒ¡XÊ\ j·T+<äT |ü<√ ‘·s¡>∑‹ |ü]ø£å πø+Á<ëìï eT+>∑fi¯yês¡+ ‘·ìøÏ ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq e÷≥¢&ÉT‘·÷ $<Ûä´s¡Tú\T m≥Te+{Ï düeTdü´\T ˝…≈£î+&Ü |ü]ø£å\T sêdüTÔHêïs¡ì eT]j·TT b˛*düT\T >∑{Ϻ ã+<√ãdüTÔ ìs¡«Væ≤+∫ m≥Te+{Ï neø£‘·eø£\T»s¡>∑&É+ ˝…<äì dü+‘·è|æÔì e´ø £Ô|ü]#ês¡T.

ªd”|”m+ nœ\ uÛ≤s¡‘· eTVü‰düuÛÑ\T »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T+&çμ ø√dæ– @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : πøs¡fi¯˝Àì ø√õ ø√&ÉT ˝À¢ dæ|æm+ bÕغ 20e nœ\ uÛ≤s¡‘· eTVü‰düuÛÑ\T á HÓ\ 4e ‘˚B qT+∫ 9e ‘˚B es¡≈£î »s¡T>∑T dü+<äs¡“+>± eTVü‰ düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ eT+>∑fi¯yês¡+ eT+&É˝πø+Á<ä+˝Àì Äغdæ ukÕº+&ÉT <ä>∑Zs¡ dæ|æm+ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T Ç.˙\ ø£+sƒ¡|üŒ C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä,sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T ne\+ _düTÔqï Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\ô|’ dæ|æm+ sêJ˝Òì b˛sê≥+ #˚düTÔ+<äì j·TT|æm ¬s+&Ée Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ ¬s’‘·T\≈£î ms¡Te⁄\ô|’ Ç#˚à dü;®&ûì m‹Ôy˚dæ+<äì nHêïs¡T. B+‘√ ms¡Te⁄\qT

ø=q˝Òì dæú‹˝À ñHêï eTì e´ekÕj·T s¡+>±ìï Áb˛‘·‡ Væ≤+#ê*‡q Á|üuÛÑT‘·«+ e´ekÕj·T s¡+>±ìï ˙s¡T>±s¡T düTÔ+<äì, Á|ü»\T ì‘·´e düs¡ edüTÔe⁄\T ø=q˝Òì |ü]dæú‹ <ë|ü⁄]+∫+<äì, n˝≤π> $<äT´‘Y #êØ®\T, ô|Á{À˝Ÿ, &ûõ˝Ÿ,>±´dt, <Ûäs¡\qT $|üØ‘·+>± ô|+∫ Á|ü»\ô|’ yÓ÷j·T˝Òì uÛ≤s¡+ y˚dæ+<äì Äj·Tq $eT]Ù+ #ês¡T. á $<ëHê\≈£î e´‹ πsø£+>± uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À ô|< ä›m‘·TÔq ñ<ä´e÷\T #˚kÕÔeTì eTVü‰düuÛÑ\qT y˚~ø£>± #˚düT≈£îì dæ|æm+ bÕغ nH˚ø£ rsêàD≤\T #˚düTÔ+<ä Hêïs¡T. áeTVü‰düuÛÑ\qT »j·TÁ|ü <ä+ #˚j·÷\Hêïs¡T. dæ|æm+ Hêj·T≈£î\T sêeTT&ÉT, eT*¢ø±s¡T®q, Mπswt, lìyêdüT\T, |üs¡TX¯sê+, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

y˚TH˚»sY>± s¡$≈£îe÷sY Ä\÷s¡T @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä\÷s¡T eT+&É\ |ü]~Û˝Àì yÓTT\ >∑e*¢ ùdº{Ÿu≤´+≈£î y˚TH˚»sY>± ¬ø.s¡$≈£îe÷sYqT ìj·T$T+#ês¡ì u≤´+≈£î dæã“+~ ‘Ó*bÕs¡T. m$Tà >∑q÷s¡T ùdº{Ÿu≤´+≈£î˝À nøö+f…+ ≥T>± |üì#˚ düTÔqï s¡$≈£îe÷sYqT |ü<√qï‹ô|’ yÓTT\>∑e*¢ u≤´+≈£î y˚TH˚»sY>± ìj·T $T‘·T\ j·÷´s¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ñqï u≤´+≈£î y˚TH˚»sY ø±X¯j·T´ á HÓ\ 31 e ‘˚Bq |ü<ä M$s¡eTDbı+<ä&É+‘√ $ì jÓ÷>∑<ës¡T\≈£î nkÂø£s¡´+ ø£\T>∑ ≈£î+&Ü eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô>± ìj·T $T+∫q≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

Ä\÷s¡T @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<ä,ø£sêí≥ø£ yês¡~ Ä~yês¡+ ‘Ó–b˛ e&É+‘√ Ç≥T Ä+Á<Ûä, n≥T ø£sêí≥ø£≈£î sêø£b˛ø£\T ì*∫b˛j·÷sTT. Á|üj·÷D°≈£î\T, Á|ü»\T nH˚ø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. 1934e dü+e‘·‡s¡+˝À n|üŒ{Ï “Á_{°wt ø±\eTT˝À ñkÕàHé nH˚ Ä+π>¢j·TT&ÉT ì]à+∫q e+‘Óq Ç~. n|üŒ{ÏqT+∫ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Ä e+‘Óq≈£î m≥Te+{Ï eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚|ü≥ºø£b˛e&É+‘√ ø±\|ü]$T‹ ø√˝ÀŒsTTq Ä e+‘Óq Ä~yês¡+ ≈£L*b˛e&É+‘√ Ä+Á<ä, ø£sêí≥ø£≈£î dü+ã+<Ûë\T ‘Ó–b˛j·÷sTT. s√E ø=ìï y˚\ø=\~ yêVü≤Hê\T á s¡Vü≤<ë] >∑T+&Ü düs¡T≈£î s¡yêD≤, Á|üj·÷D°≈£î\ s¡yêD≤ kÕ>∑T‘·T+&˚~. nqTø√≈£î+&Ü á e+‘Óq ≈£L*b˛e&É+‘√ Á|ü»\T HêHê Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. eT÷&ÉT s√E\T>± Á|ü»\T nedüú\T |ü&ÉT‘·T+fÒ n~Ûø±s¡T\≈£î e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+‘√ Á|ü»\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. k˛eTyês¡+ ∫qï˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ {Ï.õ.yÓ+ø£fÒwt ∫+‘·≈£î+≥1, ∫+‘·≈£î+≥2 m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±\≈£î ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ #˚j·Te\dæ ñ+&É>± n~Ûø±s¡T\T ‘·eT ‘·|æŒ<ë\T ãj·T≥|ü&ÉT‘êj·TH˚ ñ<˚›X¯+‘√ eT+Á‹ì ∫+‘·≈£î+≥ Á>±e÷ìøÏ ã<äT\T Ä\÷s¡T˝ÀH˚ m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±\≈£î ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ #˚sTT+#ês¡T. Bìø£+‘·{Ïø° ø±s¡D+ n~Ûø±s¡T\ ‘·|æŒ<ë\T ãj·T≥|ü&ÉT‘êj·TH˚ nqT≈£î+≥THêïs¡T |ü\Te⁄s¡T Á|ü»\T. eTTK´+>± ∫+‘·≈£î+≥ Á>±e÷ìøÏ eT+Á‹ yÓ[‘˚ ø£Á≥e+ø£ Á_&ç®<ä>∑Zπs m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±\T ÁbÕs¡+_Û+#ê*. Äj·Tq Á_&ç® ≈£L*b˛sTTq<ëìï #·÷kÕÔs¡H˚ ñ<˚›X¯+‘√H˚ eT+Á‹ì Á|üø£ÿ<√e |ü{Ϻ+#ês¡ì Ä |ü]düs¡ ÁbÕ+‘· Á|ü»\T yêb˛‘·THêïs¡T.

yê*àø° $Á>∑Vü≤ Á|ü‹wüº≈£î uÛÑ÷$T |üP» Ä\÷s¡T @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä\÷s¡T |ü≥ºD+˝Àì ‘˚s¡Tø£≥º e<ä› yê*àøÏ $Á>∑Vü≤Á|ü‹wü˜ ø√dü+ uÛÑ÷$T |üP» #˚XÊs¡T. |ü≥ºD≤ìøÏ #Ó+~q j·TTe Hêj·T≈£î\T $sêfi≤\T ùdø£]+∫ yê*àøÏ $Á>∑Vü≤ Á|ü‹wü˜ #˚j·TT #·T Hêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± yê*àøÏ eTVü≤]¸ j·TTe Hêj·T≈£î\T >√bÕ˝Ÿ, –]<ÛäsY, X‚KsY, |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+, yÓ+ø£≥sêeTT&ÉT, uÛ≤düÿsY, $.#·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé, ‘·~‘·s¡T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£sêí≥ø£˝À e÷~]>± yê*à≈£î\qT md”º C≤_ ‘ê˝À #˚]à Á|üuÛÑT‘·«+ yê*à≈£î\qT Ä<äTø√yê\ì ø√sês¡T.Vü≤qTeTj·T´ #·+Á<ä, eT<ÛäT, s¡$, n+ãqï, ∫{Ϻ, Hê>∑øÏs¡DY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ã+&É˝≤>∑T&ÉT b˛{Ï˝À¢ ¬>\Tbı+~q

eèwüuÛ≤\≈£î ãVüQeT‘·T\T ãq>±q|ü*¢ s¡÷s¡˝Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡)Ô :kÕúìø£ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì u≤qTeTTø£ÿ\ Á>±eT+˝À l ô|<ë›+»H˚j·TkÕ«$Tyês¡T lsêeTqe$T dü+<äs¡“+>± sê‹<ä÷\+ b˛{°\qT ¬s’‘·Tdü+|òüT+ yês¡T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á b˛{Ï\˝À 8 »‘·\ |ü+{Ïes¡Tdü eèwüu≤\T bÕ˝§ZHêïsTT. M{Ï˝À yÓT<ä{Ï ãVüQeT‹ì bÕ‘·bÕ&ÉT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q #·+Á<äX‚KsY ¬s&ç¶ eèwü u≤\T s¡÷. 10,000qT ¬ø’edü+ #˚düT≈£îHêïsTT. ¬s+&Ée ãVüQeT‹ì ø£&É|ü õ˝≤¢ <ä÷e⁄«s¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q e÷s¡Tø=+‘· >∑TÁs¡|üŒ eèw üuÛ≤\T s¡÷. 5000qT kı+‘·+ #˚düT≈£îHêïsTT. eT÷&Ée ãVüQeT‹ì ñe÷|ü‹ q>∑sY≈£î #Ó+~q |æ#·Ãj·T´ #Í<ä] eèwüuÛ≤\T s¡÷.3,000qT ¬>\T#·T≈£îHêïsTT. á ãVüQeT‘·T\qT ¬s’‘·Tdü+|òüT+ yês¡T n+<ä#˚XÊs¡T.

@◊{°j·T÷d” q÷‘·q ø£$T{° m+|æø£ ø£s¡÷ï\T Vü‰düŒ≥˝Ÿ @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) :ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹ ˝À X¯yê\T, ù|ùw+≥¢qT ‘√˝Ò n+ãT˝…Hé‡, {≤ø°‡ es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé düe÷ y˚X¯+ @◊{Ïj·TTdæ ø±sê´\j·T+˝À Ädü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T $Áø£yéT n<Ûä´ø£å´ ‘·q »]–+~. á düe÷y˚XÊìøÏ @◊{Ïj·TTdæ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù j·Tdt. eTTHÓ|üŒ, õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T düTã“sêj·TT&ÉT, q>∑s¡ düVü‰j·T ø±s¡´ <ä]Ù $.ÄsY.Hêj·TT&ÉT\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“+>± j·Tdt.eTTHÓ|üŒ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£s¡÷ï\T Á|üuÛÑT‘·« Vü‰düŒ≥˝Ÿ≈£î #·T≥TºÁ|üø£ÿ\ õ˝≤¢\ qT+∫ ù|<ä s√>∑T\T edüTÔ+{≤s¡ì #·ìb˛sTTq X¯yê\qT rdüTø=ìb˛e&ÜìøÏ, ù|<ä ù|wü+≥¢qT rdüTø=ìb˛e&ÜìøÏ m≈£îÿe &ÉãT“\T n&É>∑sê<äì, e÷qe‘·«+‘√ ù|<ä s√>∑T\≈£î düVü≤ø±s¡+ n+~+#ê\ì Vü≤düŒ≥˝Ÿ dæã“+~øÏ, n~Ûø±s¡T\≈£î, Vü‰düŒ≥˝Ÿ yê‘êes¡D≤ìøÏ m˝≤+{Ï Vü‰ìø£ \T>∑≈£î+&Ü Á|üe]Ô+#ê\ì yês¡T Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. nq+‘·s¡+ á j·T÷ ìj·THé≈£î >ös¡e n<Ûä´≈£åî\T>± $.ÄsY. Hêj·TT&ÉT, ø√XÊ~Ûø±] $Áø£yéT, ø±s¡´<ä]Ù>± ¬ø.»j·TsêE, ø√XÊ~Ûø±] mHé. düTπswtqT @ø£Á^e+>± mqTïø√e&É+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä j·T÷ìj·THé düuÛÑT´\T düT+ø£qï, sêeTj·T´, ø£èwüí, s¡+>∑qï, düT≈£îe÷sY, VüQùdHé bÕ˝§ZHêïs¡T.


ãT<Ûäyês¡+,@Á|æ˝Ÿ 4, 2012

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

#êØ®\qT yÓ+≥H˚ ‘·–Z+ #ê\ì kÕúìø£ n+ uÒ<äÿsY dü]ÿ˝Ÿ <ä>∑Zs¡ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£î e÷sY¬s&ç¶ ~wæº u§eTàqT <ä>∑›+ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ #˚‘·ø±ì Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä Á|ü»\ô|’ uÛ≤s¡+ yÓ÷|æ+<äì n~ #ê\ø£ ø£¬s+≥T #êØ®\ qT ô|+∫ ù|<ä\ q&ç¶ $]∫+<äì yês¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìï $eT]Ù+#ês¡T. ô|+∫q #êØ®\qT ‘·–Z+#·ø£b˛‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ >∑<Ó›~π>es¡≈£î b˛sê≥\T #˚kÕÔ eTì yês¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~+∫ ô|+∫q #êØ®\qT ‘·–Z+∫ ù|<ä Á|ü»\qT ø±bÕ&Ée\dæq uÛ≤<ä´‘· Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ñ+<äì yês¡T nHêïs¡T. ÄdüŒ]˝À... $<äT´‘Y #êØ®\T ô|+#·eTì ˇø£yÓ’|ü⁄ #ÓãT ‘·÷ eTs√yÓ’|ü⁄ $<äT´‘Y #êØ®\T ô|+#·&É+ <ës¡TDeTì ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ |üìrs¡Tô|’ yÓ’mdtÄsY bÕغ Hêj·T≈£î\T <ä«»yÓT‘êÔs¡T. sêh ø£$T{° |æ\T|ü⁄y˚Ts¡≈£î yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T $<äT´‘Y düuŸùdºwü Hé m<äT≥ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<äT´‘Y #êØ®\T ô|+#·&É+ e\q ù|<ä, eT<ä´‘·s¡>∑‹ Á|ü»\ô|’ uÛ≤s¡+ |ü&ç+<ä Hêïs¡T. ø±+Á{≤≈£îº˝À&ÉT $<ëHêìï rdüT≈£î sêe&É+ Á|ü»\≈£î rs¡ì qwüºeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À πøX¯e¬s&ç¶, ¬ø.>√es¡ΔHé, &ç.ás¡qï, ÁøÏwüí, lìyêdüT\T, eT<ÛäTdü÷ <äHé¬s&ç¶, ø±s¡TeT+∫ <˚$¬s&ç¶, #Óqï|üŒ, |ü⁄f…ºø£˝Ÿ eTÁ] n+õqj·T´ bÕ˝§ZHêïs¡T. <˚eqø=+&É˝À... ô|+∫q $<äT´‘Y #êØ®\qT ‘·–Z+#ê˝≤+≥÷ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<ä«s¡´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ <˚eqø=+&É Áø±dts√&ÉT¶ e<ä› <ë<ë|ü⁄ >∑+≥ùd|ü⁄ sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+∫ nq+‘·s¡+ düuÛŸ ùdºwüHé eTT≥º&ç+#·&É+ »]–+~.á dü+<äs¡“+>± yÓ’mdtÄsY bÕغ eT+&É\ ø£˙«qsY ‘˚πsïø£˝Ÿ \TeTT+u≤ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêÁwüº+˝À e⁄qï n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ ù|<ä\ô|’ <äs¡\ uÛ≤s¡ì yÓ÷|ü⁄‘·÷ ‘·qÇcÕºsê»´+>± bÕ\q ìs¡« Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì,>∑‘·+˝À ~e+>∑ ‘· eTTK´eT+Á‹ sê»X‚Ks¡T&ç bÕ\ q≈£î Ç|üŒ{Ï øÏs¡DY bÕ\q≈£î Á|ü»\T m<√ÿ+≥T qï ø£cÕº\qT Á|ü»\T >∑eTìdüTÔHêï s¡ìyês¡T ‘Ó*bÕs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ ø√ ø£˙«qsY sêeTø£èwüí,ã+– Ms¡Áã~,m+. Ns¡T,uÀj·Tô|<ä›qï,‘·bÕ\lìyêdüT\T,b˛≥¢ bÕ&ÉT Msê+õH˚j·TT\T ,eT#ê|ü⁄s¡+ sê+yÓ÷Vü≤Hé,eT+&É\+˝Àì |ü\T¢ Á>±e÷\ yÓ’mdtÄsY bÕغ Hêj·T≈£î\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø√&ÉTeT÷s¡T˝À..

ø£s¡÷ï\T q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, @Á|æ˝Ÿ 3(düTe s¡íyês¡Ô) : ô|+∫q $<äT´‘Y #ÛêØ®\qT yÓ+≥H˚ ‘·–Z+#ê\ì uÛ≤C≤bÕ õ˝≤¢ XÊK &çe÷+&é #˚dæ+~. Ç<˚ &çe÷+&é‘√ Ä XÊK Á|ü‹ì<ÛäT\T õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì ãfi≤¢] #Ís¡kÕÔ e<ä› ñqï Ä XÊK mdt.Ç. |”s¡j·T´ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï≈£î ñ|üÁø£$T+ #ês¡T.á dü+<äs¡“¤+>± Ä bÕغ õ˝≤¢, q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî\T õ.j·Tdt. Hê>∑sêE, s¡+>∑kÕ« $T\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á HÓ\ 1e ‘˚B qT+∫ s¡÷.4,442 ø√≥¢ $<äT´‘Y uÛ≤sêìï sêÁwüº Á|ü»\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ÷|ü&É+ nHê´j·TeTHêïs¡T. $ìjÓ÷>∑ kÕúsTTì ã{Ϻ edü÷\T #˚ùd |ü<䛋øÏ dü«dæÔ |ü*øÏ˝À&ÉT |ü<䛑·+≥÷ ø=‘·Ô |ü<Û䛑·T˝À¢ $<äT´‘Y #ÛêØ®\qT edü÷\T #˚ùd+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ j·T‹ïk˛Ô+<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ô|Á{À\T, &ûõ˝Ÿ, e+≥ >±´düT <Ûäs¡\qT ne÷+‘·+>± ô|+#˚dæq Á|üuÛÑT‘ê«\ #·s¡´\‘√ Á|ü»\T nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡Hêïs¡T. n$ #ê\ <äqï≥T¢>± eT∞¢ $<äT´‘Y #ÛêØ®\qT ô|+#·&É+ kÕe÷qT´&ç q&ç¶ $s¡e&É+ ˝≤+ {Ï<˚ qHêïs¡T. á ô|+∫q $<äT´‘Y #ÛêØ®\ e\¢ ∫qï ‘·s¡Vü‰ |ü]ÁX¯eT\ qT+∫, ô|<ä› ‘·s¡Vü‰ |ü]ÁX¯eT\ es¡≈£î eT÷‘·|ü&çb˛j˚T Á|üe÷<äeTT+<äHêïs¡T. B+‘√ Á|ü‘·´ø£å´+>±, |üs√ø£å+>± |ü\Te⁄] ñbÕ~Û Á|üXÊïs¡úø£+>± e÷s¡T‘·T+<äHêïs¡T. n+‘˚ ø±ø£ ¬s’‘·T\≈£î á ô|+∫q $<äT´‘Y #ÛêØ®\T n<äq|ü⁄ uÛ≤sê\T>± e÷], yê] eTqT>∑&Éπø eTT|ü⁄Œ yê{Ï\T¢‘·T+<äì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. z |üø£ÿ $<äT´‘Y ø√‘·\qT $~Ûdü÷Ô, eTs√ |üø£ÿ $<äT´‘Y #ÛêØ®\qT ô|+#·&É+ m+‘· es¡≈£î düeT+»düeTì yês¡T Á|ü•ï+#ês¡T. ¬s’‘·T\≈£î ø£wüº+ ø£\T>∑≈£î+&Ü ìs¡+‘·s¡+ ø£¬s+≥TqT düs¡|òüsê #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T.|ü]ÁX¯eT\ kÕú|üq, eTqT>∑&˚ Á|üXÊïs¡úø£+ ø±≈£î+&Ü ø±]à≈£î\ ñbÕ~Ûì <äèwæº˝À ñ+#·T≈£îì, yÓ+≥H˚ ô|+∫q $<äT´‘Y #ÛêØ®\qT ‘·–Z+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T. ˝Òì |üø£å+˝À ‘·eT bÕغ ô|+∫q $<äT´‘Y #ÛêØ®\qT ‘·–Z+#˚+‘· es¡≈£î ìs¡+ ‘·s¡+ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± Ä+<√fi¯q\T #˚|ü&ÉT‘·T+<äì yês¡T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Çy˚ &çe÷+&É¢‘√ ≈£L&çq $q‹|üÁ‘êìï mdt.Ç. |”s¡j·T´≈£î yês¡T n+<äCÒkÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä bÕغ H˚‘·\T ø±[+– qs¡dæ+Vü≤es¡à, #·˝≤¢ <ëyÓ÷<äs¡ ¬s&ç¶, sêeTeT~›˝Ò{Ϭs&ç¶, eTH√Vü≤s¡|üŒ, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Ä\÷s¡T˝À... eT+&É\ πø+Á<ä+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ dæ| æm+ bÕغ ‘ê\Tø± Hêj·T≈£î\T Vü≤qTeT+‘·T, ô|+∫q ø£¬s+{Ÿ #êØ®\qT ‘·–Z+#·ø£b˛‘˚ ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TDkÕ«$T, X‚KsY\ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Á|ü»˝Ò ‘·–q ãT~› #ÓãT‘ês¡ì Ä<ä«s¡´+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+∫q ø£¬s+≥T yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ìjÓ÷»ø£ es¡Z

Hêj·T≈£î\T Hêj·Tø£\T¢ düT<äs¡Ùq+, e÷<ë s¡|ü⁄ πsDTø£eTà\T $eT]Ù+#ês¡T. ø£¬s+{Ÿ #êØ®\qT ‘·–Z+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T eT+>∑fi¯yês¡+ eT<Ûë´Vü‰ï+ kÕúìø£ $<äT´‘Y düuŸùdºwüHé eTT+<äT <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»¬s’q Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T Hêj·Tø£\T¢ düT<äs¡Ùq+, e÷<ës¡|ü⁄ πsDTø£eTà\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ˇø£ yÓ’|ü⁄ ì‘ê´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\qT $|üØ‘·+>± ô|s¡>∑&É+‘√ düe÷»+˝À kÕe÷qT´&ÉT ã‘·ø£˝Òì dæú‹ HÓ\ø=+<ä Hêïs¡T. Ç˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T\T sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ø£¬s+{Ÿ #êØ®\qT $|üØ‘·+>± ô|+#·&É+ <ë«sê kÕe÷qT´&ÉT, dü+|üqTï&ÉT nH˚ ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü n+<ä]ô|’q yÓ÷j·T˝Òì uÛ≤sêìï yÓ÷|æ+<äì yês¡T <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. y˚fi≤bÕ\ ˝Ò≈£î+&Ü $<äT´‘Y ø√‘·\T $~Ûdü÷Ô dü]>± ø£¬s+{Ÿ Çe«˝Òì Á|üuÛÑT‘·«+ #êØ®\qT e÷Á‘·+ $|üØ‘·+>± ô|+#·&É+ <ës¡TDeTì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. bÕ\ø£|üø£å+, Á|ü‹ |üø£å+ ˇø£ÿf…Æ ‘·eT n~ÛH˚‘· »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ì rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑T] #˚düTÔHêïj·Tì, ‘·eT Hêj·T≈£î&çì mìï Çã“+<äT\≈£î >∑T] #˚ùd~ Á|ü»\+‘ê >∑eTìdüTÔHêïs¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ nqTdü]düTÔqï <äTsêàs¡Z|ü⁄ $<ÛëHê\≈£î ‘·–q düeTj·T+˝À Á|ü»˝Ò ãT~› #ÓãT‘ês¡ì yês¡T ù|s√ÿHêïs¡T. sêqTqï ñ|ü mìïø£˝À¢ $»j·T+ ‘·eT<˚qì yês¡T BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ô|+∫q $<äT´‘Y #êØ®\qT ‘·–Z+#˚+‘· es¡≈£î <äX¯\yê]>± Á|ü»\‘√ ñ<ä´e÷ìï ñ<Ûäè‘·+ #˚kÕÔeTì yês¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]+ #ês¡T. nq+‘·s¡+ düeTdü´\‘√ ≈£L&çq $q‹|üÁ‘êìï yês¡T $<äT´‘Y ø±sê´\ j·T+˝À düeT]Œ+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ eT+&É\ ø£˙«qsY –]Á|üø±wt¬s&ç¶, kÕúìø£ Hêj·T≈£î\T ˝≤j·TsY Á|üuÛ≤ø£sY, uÛ≤düÿsY, Á|ü‘ê|t, s¡|òüTT, <˚y˚+Á<ä, mÁs¡qï, sêe÷+õH˚j·TT\T, eT~›˝Ò{Ï, yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, <äj·÷ø£sY, m◊mdtm|òt Hêj·T≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø£s¡÷ï\T m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ˝À.. yÓ’mdt sê»X‚K sY¬s&ç¶ #˚dæq n_Ûeè~Δ

|üqT\T, dü+πøåeT |ü<∏äø±\ e\H˚ ø±+Á¬>dt bÕغì Á|ü»\T >∑<Ó›HÓøÏÿ+#ês¡ì, Ç|ü⁄Œ&ÉT Á|ü»\ dü+πøåe÷ìï eT]∫ ì‘·´edüs¡ düs¡T≈£î\ <Ûäs¡\T, Ç+{Ï |üqTï\T, $<äT´‘Y #êØ®\T ô|+∫ Á|ü»\ q&ç¶ $s¡TdüTÔqï e´‹πsø£ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ sê»ø°j·T düe÷~Û ø£&É‘êeTì yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢ ø£˙«qsY >ös¡T yÓ+ø£≥¬s&ç¶ nHêïs¡T.ô|+∫q

7

$<äT´‘Y #êØ®\qT ‘·–Z+#ê\ì ùdº{Ÿu≤´+≈£î dü]ÿ˝Ÿ qT+∫ ø=‘·ÔãkÕº+&ÉT <ä>∑Zs¡Tqï $<äT´‘Y uÛÑeq+ es¡≈£î yÓ’mdtÄsYdæ|æ Ä<Ûä« s¡´+˝À sê´© ìs¡«Væ≤+∫ <Ûäsêï #˚|ü{≤ºs¡T. nq+‘·s¡+ XÊdüqeT+&É* düuÛÑT´\T md”«. $.yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃø£ yÓ’mdtÄsY ¬s’‘·T\ <äècÕº´ ñ∫‘· $<äT´‘Y düs¡|òüsê |ü<∏äø±ìï Á|üy˚X¯ô|{Ϻ ¬s’‘·T\≈£î es¡+ ÇùdÔ Á|üdüTÔ‘· Á|üuÛÑT‘·«+ Ä esêìï XÊ|ü+>± e÷]Ã+<ä Hêïs¡T. ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\T, eÁkÕÔ\ô|’ yê´{Ÿ, |üqTï\ ô|+|ü⁄ e\q Á|ü»\T Bq |ü]dæú‹˝À ñ+fÒ |ü⁄+&ÉTMT<ä ø±s¡+ #·*¢q≥Tº>± Ç|ü⁄Œ&ÉT $<äT´‘Y #êØ®\T ô|+#·&É+ ne÷qTwüeTì Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. yÓ’mdtÄsY Á|üy˚X¯ô|{Ϻq |ü<∏äø±\qT ‘·T+>∑˝À ‘=πøÿdüTÔ+<äHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ n~Ûø±s¡+ yÓ’mdtÄsY ô|{Ϻq _ø£å nì Äj·Tq ˝Òì˝À≥TqT yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ rs¡TdüTÔ+<äHêïs¡T. Á|ü»\ dü+πøåe÷ìï eT]∫ |ü<äe⁄\ø√dü+ Äsê≥|ü&ÉT‘·Tqï Hêj·T≈£î\≈£î Á|ü»\T ãT~›#ÓãT‘ês¡Hêïs¡T. $<äT´‘Y ø√‘· e\q $<ë´s¡Tú\ qT+∫ ø±]à≈£î\ es¡≈£î nH˚ø£ Çã“+<äT\T m<äT s=ÿ+≥T+fÒ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·≈£î+&Ü $<äT´‘Y #êØ®\T ô|+#·&É+ dæ>∑TZ#˚≥Hêïs¡T. Á|üC≤ düeTdü´\ ø√dü+ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü»\ |üøå±q ìs¡+‘·s¡ b˛sê≥+ ø=qkÕ–düTÔ+<äì ô|+∫q $<äT´‘Y #êØ®\ qT yÓ+≥H˚ ‘·–Z+#ê\ì ˝Òì|üø£å+˝À ñ<ä´e÷ìï eT]+‘· ñ<äè‘·+ #˚kÕÔeT Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ yÓ’ø±bÕ Hêj·T≈£î\T u≤\sêE, Vü≤|ò”CŸU≤Hé, ‘√{≤yÓ+ø£≥ø£è cÕí¬s&ç¶, e÷J eT+Á‹ eT÷*+{Ï e÷¬s|üŒ, eTVæ≤fi¯ dü+|òüT+ Hêj·T≈£îsê\T ns¡TD≤ <˚$, e÷J e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ #Ó’¬sàHé sê+ uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, $<ë´]ú $uÛ≤>∑+ Hêj·T≈£î\ düeTø£å+˝À m|ædæ|æ&çdæm˝Ÿ Ç+»˙sY |”s¡j·T´≈£î $q‹|üÁ‘·+ n+<äCÒXÊs¡T. Ä‘·à≈£Ls¡T˝À.. sêÁwüº+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\ô|’ yÓ÷j·T˝Òì Ø‹˝À $<äT´‘Y #êØ®\qT ô|+ ∫+<äì yê{Ïì yÓ+≥H˚ ‘·–Z+#ê\ì &çyÓ’ m|òt◊ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T s¡DBÛsY &çe÷+&é #˚kÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ »]–q düe÷y˚ X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. sêÁwüº+ ø£s¡Te⁄ ‘√ n˝≤¢&ÉT‘·T+fÒ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü»\ô|’ uÛ≤sê\T y˚düTÔ+<äì $eT]Ù+#ê s¡T. Ç|üŒ{Ïπø ô|Á{§˝Ÿ, &û»˝Ÿ, øÏs=dæHé, e+≥>±´dt, <Ûäs¡\T ô|]– Á|ü»\ J$‘·+ <äTs¡“s¡+>± e÷]+<äHêïs¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ø£¬s+{Ÿ #êØ®\ s¡÷|ü+ ˝À ñVü≤ø£+<äì uÛ≤]>± s¡÷,, 4412 ø√≥¢qT Á|ü»\ô|’ y˚j·T&É+ dü]ø±<äHêïs¡T. $<äT´‘Y #êØ®\T ô|+|ü⁄<ä\ $wüj·T+˝À ø±+Á{≤ø˘º˝À&é dædüºyéT neT\T #˚j·T&É+ <ë«s¡ Á|ü»\ô|’ #ê˝≤ rÁeyÓTÆq uÛ≤s¡+ |ü&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. ø±+Á{≤ø˘º˝À&é |ü<䛋ì ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø=ì >∑‘·+˝À @ $<äT´‘Y #êØ®˝…’‘˚ neT\T #˚XÊs√ Ä $<ÛëHêH˚ï neT\T #˚j·÷\ì yês¡T Á|üuÛÑT‘ê«ìï & çe÷+&é #˚kÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &ç$»Hé Hêj·T≈£î\T ÇkÕàsTT˝Ÿ, sê+Hêj·Tø˘,

düTπs+Á<Ûä, »_e⁄˝≤¢ ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T.

Ä‘·à≈£Ls¡T˝À... ô|+∫q $<äT´‘Y #ÛêØ®\≈£î ìs¡dü>± yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ πøJ s√&ÉT¶ô|’ sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n˝≤π> $<äT´‘Y ø±sê´\j·÷ìï eTT≥º&ç+∫ <Ûäsêï ≈£L&Ü #˚|ü{≤ºs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T ÇkÕÿ\ s¡y˚Twt, @s¡Te sêeT#·+Á<ë¬s&ç¶\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ÇcÕºqTkÕs¡+>± $<äT´‘Y #ÛêØ®\qT ô|+#·&É+ nHê´j·TeTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø ì‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\T, edüTÔe⁄\ <Ûäs¡\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·Tqï Á|üC≤˙ø±ìøÏ ‹]– $<äT´‘Y #ÛêØ®\ uÛ≤s¡+ y˚j·T&É+ <ës¡TDeTì ù|s=ÿHêïs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä Á|üC\ J$‘ê\‘√ #·\>±≥+ n&ÉT‘·T+<äì sêqTqï s√E˝À¢ Ä bÕغøÏ |ü⁄≥º>∑‘·T\T ≈£L&Ü ñ+&Éeì CÀwü´+ #ÓbÕŒs¡T. ø±>± ‘·eT ~e+>∑‘· H˚‘· yÓ’mdtÄsY ¬s’‘·T\≈£î ñ∫‘·$<äT´‘Y n+~+∫ Á|üC≤ dü+πøåe÷ìøÏ m+‘·>±H√ ø£èwæ #˚XÊs¡ì nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘· Hêj·T≈£î\T yÓ’mdtÄsY dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT ‘·T+>∑˝ÀøÏ HÓ≥Tº‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ kÕúìø£ dü+düú\ mìïø£\qT ìs¡«Væ≤+#·&É+˝À ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ »+≈£î‘·T+<äì nHêïs¡T. n˝≤π> ‘·«s¡˝À »]π> 18 kÕúHê˝À¢ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ nìï kÕúHê\qT ¬ø’edü+ #˚düT≈£î+≥T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. nq+‘·s¡+ $<äT´‘Y XÊK n~Ûø±s¡T\≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T ‹eTàj·T´j·÷<äyé, »ø±ÿ eTTs¡∞, lHê<Ûé, cÕãT~›Hé, j·TT>∑+<Ûäs¡¬s&ç¶, »j·Tø£èwüí, >√ø±] ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Ä\÷s¡T˝À yÓ’ø±bÕ... eT+&É\ πø+Á<äeTT q+<äT eT+>∑fi¯yês¡eTT yÓ’ø±bÕ ‘ê\Tø± uÛ≤<äT´&ÉT >∑TeTàq÷s¡T »j·TsêyéT Ä<Ûä´s¡´+˝À ‘ê\Tø± ø±s¡´ø£s¡Ô\ düeTø£åeTT˝À $<äT´‘Y düs¡|òüsê πø+Á<äø±sê´\j·TeTTqT eTT≥º&ç+#ês¡T. eT+&É\ @&ç@, @á ø±sê´\j·÷\≈£î ‘êfi≤\T y˚XÊs¡T. dæã“+~ì $<äT´‘Y ø± sê´\j·T Äes¡DeTT˝À ≈£L&Ü ñ+&É˙ j·T≈£î+&Ü ãj·T≥≈£î |ü+|æ ø±+bÂ+&ÉT π>≥T≈£î ‘êfi¯+ y˚XÊs¡T.nq+‘·s¡eTT s√ &ÉT¶ô|’ u…’{≤sTT+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eTTqT #˚|ü&ÉT‘·THêïeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ø£$T{Ï düuÛÑT´\T sê+;Û+ Hêj·TT&ÉT, ∫|üŒ–] >√$+<äqï, eTTs¡∞<ÛäsY¬s&ç¶, dü+J ej·T´, eT+&É\ ø£˙«qs¡T¢ ∫|üŒ–] ás¡ qï, »Hês¡úHé Hêj·TT&ÉT, @s¡Ts¡T uÛ≤düÿsY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ø£s¡÷ï\T

u≤´&çà+≥Hé ôd{Ï˝Ÿ ø√s¡TºqT

ÁbÕs¡+_Û+∫q eT+Á‹ {°J

ãT<Ûäyês¡+, 4 @Á|æ˝Ÿ 2012

eèwüuÛÑsêC≤\≈£î

|ü‘êÔ˝Òì Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T ãVüQeT‘·T\ Á|ü<ëq+ Á>±e÷˝À¢ ‹wüºy˚dæq düeTdü´\T

•˝≤|òü\ø±ìï Ä$wüÿ]düTÔqï {°J ø££s¡÷ï\T, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô):q>∑s¡ düT+<äØø£s¡D˝À uÛ≤>∑+>± sêh ∫qï˙{Ï bÕs¡T<ä\ XÊK eT+Á‹ {Ï.õ. yÓ+ø£fÒwt #êDÏø£´|ü⁄] ø±\˙˝À ôd{Ï˝Ÿ ø√s¡TºqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ #êDÏø£´|ü⁄s¡+ ø±\˙˝À <ë<ë|ü⁄ Hê\T>∑T \ø£å\ s¡÷bÕj·T\‘√ s¡÷bı+~+∫q u≤´&çà+≥Hé ôd{Ï˝Ÿ ø√s¡TºqT eT+Á‹ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. XÊdüqeT+&É* düuÛÑT´\T düT<Ûëø£sYu≤ãT, q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY |æ$mdtmdt eT÷]Ô, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± eT+Á‹ {Ï.õ. yÓ+ø£fÒwt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£s¡÷ï\TqT q>∑s¡ yê‘êes¡D+ eT]|æ+#˚˝≤ eTTì‡|ü˝Ÿ |ü]~Û˝À dæyÓT+≥T s√&ÉT¢, eTT]øÏ ø±\Te\T, bÕs¡Tÿ\ n_Ûeè~Δ, Ä<ÛäTìø£ {≤sTT˝…≥T¢, ‘·~‘·s¡ |ü\T n_Ûeè~Δ ø±s¡´Áø£e÷\qT #˚|ü{≤ºeTHêïs¡T. q>∑s¡ yêdüT\≈£î m˝≤+{Ï düeTdü´\T sê≈£î+&Ü nìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£îH˚˝≤ eTTì‡|ü˝Ÿ n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚XÊ*#êÃeTHêïs¡T. nq+‘·s¡+ ôd{Ï˝Ÿ ø√s¡Tº˝À eT+Á‹ {Ïõ yÓ+ø£fÒwt, m+m˝Ÿdæ düT<Ûëø£sYu≤ãT, eTTì‡|ü˝Ÿ ø£MTwüqsY |æ$mdtmdt eT÷]Ô ôd{Ï˝Ÿ Ä&Üs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ |ü_¢ø˘ ôV≤˝ŸÔ mdt.Ç. Ä+»H˚j·TT\T, e÷J ø±s√Œπs≥s¡T¢, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø√&ÉTeT÷s¡T, @Á|æ˝Ÿ 3, (düTes¡íyês¡Ô):eT+&É\ |ü]~Û˝Àì $$<Ûä Á>±eT|ü+#êj·Tr\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ìj·T$T+∫q Á|ü‘˚´ø±~Ûø±s¡T\T n+<äTu≤≥T˝À ˝Òø£b˛e&É+‘√ Á>±e÷˝À¢ì Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ HÓ\ø=qï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê*‡q n~Ûø±s¡T\T nÁ&Édt ˝Ò≈£î+&Ü b˛e&É+‘√ Á>±e÷˝À¢ düeTdü´\T $\j·T‘ê+&Ée+ #˚düTÔHêïsTT. eT+&É\+˝Àì |ü⁄\≈£î]Ô, ø£\¢|ü], yÓ+ø£≥–], nqT>=+&É ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ >∑T¬øÿ&ÉT ˙{Ï ø√dü+ Á|ü»\T nwüºø£cÕº\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ eT+∫˙{Ï düeTdü´ rÁes¡÷|ü+ <ë\Ã&É+‘√ bÕ≥T, HÓ\\ z‘·s¡ã&ç eTTs¡T>∑T ø±\«\qT X¯óÁuÛÑ+ #˚j·Tø£b˛e&É+‘√ eTTs¡T>∑T˙s¡T M<ÛäT\ yÓ+≥ Á|üeVæ≤dü÷Ô <äTs¡Z+<Ûä+ yÓ<ä»\T¢‘√+<äì >∑>√Z\T ô|&ÉT‘·THêï n~Ûø±s¡T\T Ä Á>±e÷\ yÓ’|ü⁄ ø£HÓï‹Ô #·÷&É&É+ ˝Ò<äì Á|ü»\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. ø=ìï Á>±e÷˝À¢ M~Û ˝…’≥T¢ yÓ\>∑ø£b˛e&É+‘√ sêÁ‹ y˚fi¯˝À¢ |æ\¢\T, eTVæ≤fi¯\T ãj·T≥≈£î e#˚Ã+<äT≈£î »+≈£î ‘·THêïs¡T. Äj·÷ Á>±e÷\ düeTdü´\qT $qï$+ #˚+<äT≈£î eT+&É\ πø+Á<ëìø=ùdÔ ø=+‘·eT+~ n~Ûø± s¡T\T n+<äTu≤≥T˝À ˝Òø£b˛e&É+‘√ düeTdü´\T me]øÏ #ÓbÕŒ˝À ‘Ó*j·Tø£ Á|ü»\T Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚düTÔ

eT+∫˙{Ï ø√dü+ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·Tqï Á|ü»\T Hêïs¡T. >∑‘·+˝À @ düeTdü´ e∫ÃHê düs¡Œ+#·T\ <ë«sê |ü]wüÿ]+#·T≈£îH˚yês¡eTì, nsTT‘˚ H˚&ÉT düeTdü´\qT me]øÏ $qï$+#ê˝À ns¡ú+ ø±e&É+ ˝Ò<äì Á|ü»\T yêb˛‘·THêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>± Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ì Á|ü»˝…<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT n~Ûø±s¡T\T @ y˚Ts¡≈£î |ü]wüÿ]düTÔHêïs√ |üs¡´y˚øÏå+ #ê*‡q m+m˝Ÿ@ Çy˚$ |ü{Ϻ+#·Tø√ ø£b˛e&É+‘√ n~Ûø±s¡T\T Ä&ç+~ Ä≥ bÕ&ç+~ bÕ≥>± e´eVü‰]düTÔHêïs¡qï $eTs¡Ù\T $ì|ædüTÔHêïsTT. Çø£HÓ’Hê m+m˝Ÿ@ düŒ+~+∫ Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ HÓ\ø=qï düeT dü´\qT |ü]wüÿ]+#·&É+ ‘√bÕ≥T, $<ÛäT\ |ü≥¢ ìs¡¢ ø£å´+>± e´eVü‰]düTÔqï n~Ûø±s¡T\ô|’ #·s¡´\T rdüT ø√yê*‡q ÄeX¯´ø£‘· m+‘Ó’Hê ñ+~.

uÒ‘·+#Ós¡¢ , @Á|æ˝Ÿ 3, (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\ |ü]~˝Àì ôV≤#Y.ø={≤º\ Á>±eT+ ˝À ÁosêeTqe$T dü+<ä“+>± ã+&É˝≤>∑T&ÉT b˛{Ï\qT Á>±eT ô|<ä›\T eT+>∑fi¯ yês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á b˛{Ï\≈£î õ˝≤¢\˝Àì $$<ä eT+&É\˝≤ qT+&ç ◊<äT »‘·\ eèwüuÛÑ sê» eTT\T bÕ˝ÀZHêïsTT. á b˛{Ï\˝À Á|ü<∏äeT $CÒ ‘·\T>± zs¡«ø£\T¢≈£î #Ó+~q y˚+ø£fÒX¯«s¡¢ eèwüuÛÑeTT\≈£î 30,0 00 y˚\qT, ~«‹j·T $CÒ‘·\T>± yÓ\T›]Ô Áo s¡+>±|ü⁄s¡+ Á>±eTìøÏ #Ó+~q y˚+ø£≥sêeTT&ÉT eèwüuÛÑ eTT\≈£î15000 y˚\qT, ‘·è‹j·T $CÒ‘·\T>± s¡+>±|ü⁄s¡+ Á>±eTìøÏ #Ó+~q nãT“˝Ÿ ø£˝≤yéT eèwüuÛÑ eTT\≈£î 5000 y˚\qT Á>±eT ô|<ä›\T ãVüQeT‘·T\qT n+<äCÒ XÊs¡T. Á>±eTìøÏ #Ó+~q sêeT #·+Á<ë¬s&ç¶, s¡$≈£îe÷sY, eTùV≤wt, ‘·<ë‘·s¡T\ #Ó‘·T\ MT<äT>± ãVüQeT‘·T\qT Á|ü<ëq+#˚XÊs¡T.

eT+&É˝≤_Ûeè~ΔøÏ bÕ≥T|ü&É‘ê <ä s ¡ U ≤dü T Ô \ |ü ] cÕÿs¡ + ˝À C≤|ü ´ + e<ä T › yÓT>±˝Àø˘ n<ë\‘Y 28,29 ‘˚B˝À¢

myÓTà˝Ò´ \_“

ø£s¡÷ï\T, @Á|æ˝Ÿ 3,(düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ sêh ©>∑˝Ÿ düØ«ôddt n<∏ë]{° Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈£î á HÓ\ 28,29 ‘˚B˝˝À õ˝≤¢˝Àì nìï ø√s¡Tº\˝À yÓT>± ˝Àø˘ n<ë\‘Y ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô, õ˝≤¢ ©>∑˝Ÿ düØ«ôddt n<∏ë]{° #Ó’¬sàHé j·TT. <äTsêZÁ|ükÕ<é eT+>∑fi¯yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. Bs¡Èø±*ø£+>± ô|+&ç+>¥˝À ñqï nìï πø≥–Ø˝ πødüT\T yÓT>±˝Àø˘n<ë\‘Y˝À ø£øÏå <ës¡T\ |ü]wüÿ]+#·Tø√yê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 28,29 ‘˚B\˝À nìï ø√s¡Tº\˝À »]π> yÓT>±˝Àø˘ n<ë\‘Y ø±s¡´Áø£e÷ìï ø£øÏå <ës¡T\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ ø£s¡÷ï\T ø£˝…ø£ºπs{Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) :Á|ü‹s√E ìs¡«Væ≤+#˚ Á|üC≤yêDÏ ø±s¡´Áø£eT+˝À e#˚à <äs¡U≤düTÔ\ìï+{Ï˙ ≈£åîDí+>± ‘·ø£åDy˚T |ü]wüÿ]+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ »]–q Á|üC≤yêDÏ ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\+ dæ<ä›|ü˝…¢ Á>±eT ìyêdæ ¬ø. dü÷s¡´≈£îe÷sY, düπs« q+ãsY 600u…’1˝À 5 mø£sê\T, 40 dü+e‘·‡sê\ qT+∫ Hê nqTuÛÑe+˝À ñqï bÕdüT |ü⁄düÔø£+ ø±yê\ì <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îHêïeTT. Ç+‘· es¡≈£î bÕdüT |ü⁄düÔø£+ Çe«˝Ò<äT. bÕ´|æ* eT+&É\+ H˚πs&ÉT #Ós¡¢ Á>±eT ìyêdüT\T düs¡dü«‘·eTà, j·TTXÊ+‘·, j·TXÀ<äeTà yês¡T

y˚TeTT ìs¡Tù|<ä\+ e÷ Á>±eT+˝À ;<ä\ ø=s¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ø=qT>√\T #˚dæq 372 düπs« q+ãsY˝Àì 2.10 ôd+≥¢qT 392 HÓ+ãsY˝Àì 2.82 ôd+≥¢˝À Çfi¯fl düú\+ Ç|æŒ+#ê\ì ø√sês¡T. ø£s¡÷ï\T eT+&É\+ C§Vü≤sê|ü⁄s¡+, eTVü‰<˚$ bı<äT|ü⁄ dü+|òüT+ yês¡T Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹˝À ø±˙ ø±s√Œπs{Ÿ ÄdüT|üÁ‹˝À ø±˙ kÕÿyÓ+»sY‡ |üì #˚j·TT≥≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. ø£s¡÷ï\T |ü≥ºD+ ãT<Ûäyês¡ù|≥ ìyêdæ õ.qs¡dæ+VüQ\T H˚qT md”‡ ≈£î˝≤ìøÏ #Ó+~q yê&ÉqT, Áã‘·T≈£î <Ós¡Te⁄ #ê˝≤ ø£wüº+>± e⁄qï~. ø±e⁄q ùdº&çj·T+ Á|üø£ÿH˚ ñqï md”‡ ø±s√ŒπswüHé yê] cÕ|æ+>¥ ø±+ô|¢ø˘‡ q+<äT U≤©>±ñqï ¬s+&Ée q+ãsY cÕ|ü⁄qT n˝≤{ŸyÓT+{Ÿ Ç|æŒ+#·e\dæ+~>± ø√sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] ≈£L&Ü bÕ˝§ZHêïs¡T.

e÷ düú˝≤\T e÷øÏe«+&ç &√Hé @Á|æ˝Ÿ 3,(düTes¡íyês¡Ô):ìyêdü jÓ÷>∑yÓTÆq >∑èVü‰\T ˝Òeì Á|üuÛÑT‘·« |ü{≤º\qT Ç#êÃs¡T. nsTT‘˚ Á|üuÛÑT‘·« ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î nedüs¡eTì s¡<äT› #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. \_›<ës¡T\T \uÀ~uÀ eT+≥THêï düe÷<ëq+ <ë≥y˚XÊs¡T. $esê˝À¢øÏ yÓ[‘˚ |ü≥ºD+˝Àì _>∑Ts¡Te÷ qTù|≥˝À ìyêdü+ ñ+≥Tqï yê]øÏ <ë<ë|ü⁄>± 1100 eT+~ì >∑T]Ô+∫ Ç+&É¢ |ü{≤º\qT düπs« q+ãsY 394˝À ôV≤#Ymdt/14/1407 Äs¡¶sY Á|üø±s¡+ 1998e dü+e‘·‡s¡+˝À |ü+|æD° ø±s¡´ Áø£e÷ìï $»j·Te+‘·+>± |üP]Ô#˚XÊs¡T. nsTT‘˚ Ä ‘·s¡Tyê‘· Á>±eT |ü+#êsTTr ø±düÔ q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú>± e÷s¡&É+, |ü≥ºD+˝À HÓ\ø=qï ˙{Ï m<ä›&çì ìyê]+#˚+<äT≈£î 53.02 ø√≥¢‘√ #˚|ü{Ϻq >±E\~HÓï ÁbÕC…≈£îº qT+∫ e#˚à ˙{Ïì |òæ\ºsY u…&É¢ ìsêàD≤ìøÏ >±q÷, eTTì‡|ü˝Ÿ uÛÑeq ìsêàD≤ìøÏ >±q÷ düú\+ πø{≤sTT+#ê\ì ¬syÓq÷´ yês¡T rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìøÏ n&ÉT¶>± nì|æ+∫q Ç+&É¢ |ü{≤º\qT s¡<äT› #˚düTÔqï≥T¢

me÷àØŒmdt Hêj·T≈£î&ÉT C≤ø£uŸbÕ˝Ÿ Ä<Ûä«s¡´+˝À $q‹|üÁ‘·+ düeT]ŒdüTÔqï \_Δ<ës¡T\T ¬syÓq÷´ dæã“+~ |ü{≤º\ \_›<ës¡T\≈£î H√{°düT\T C≤Ø #˚XÊs¡T. n$ #·÷∫q »q+ uÛÑj·T+‘√ k˛eTyês¡+ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´ \j·T uÛÑeq+˝À ìs¡«Væ≤+∫q Á|üC≤<äsê“sY ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü≤»¬s’q Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±] kÕs¡j·T´≈£î ‘·eT |ü{≤º\ qø£\TqT düeT]Œdü÷Ô Hê´j·T+ #˚j·T+&Éì $q‹ |üÁ‘·+ düeT]Œ+ #ês¡T. Á|üC≤<äsê“sY≈£î Vü‰»¬s’q &ç|üP´{° ‘·Vü≤o

˝≤›sY qπs+Á<äHê<∏ä¬s&ç¶ $wüj·÷ìï Á|ü‘˚´ø±~Ûø±]øÏ $e]dü÷Ô ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ |ü{≤ºqT bı+~q Äs¡T HÓ\˝À¢|ü\ Ç+{Ï ìsêàD+ #˚|ü≥ºe\dæ ñqï|üŒ{Ïø° yês¡T ìsêàD≤\T #˚|ü≥ºø£b˛e&É+ e\¢ Á|üuÛÑT‘·« düú˝≤ìï eTTì‡bÕ*{° yê]øÏ πø{≤sTT+#·&É+ »]–+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ìã +<Ûäq\ y˚Ts¡πø #˚XÊeTì nsTTHê ‘·Vü≤o˝≤›sY‘√ $wüj·T+ ‘Ó*|æ yê]øÏ eTs√#√≥ πø{≤sTT+#˚˝≤ #·÷kÕÔeTHêïs¡T. nsTT‘˚ \_›<ës¡T\T e÷Á‘·+ ‘·eT≈£î πø{≤sTT+∫q düú˝≤\H˚ ‘·eT≈£î Çyê«\ì ø√sês¡T. düŒ+~+∫q Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] n~Ûø±s¡T \‘√ #·]Ã+∫ ‘·>∑THê´j·T+ #˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T‹ï kÕÔqì Vü‰MT Çe«&É+‘√ \_›<ës¡T\T yÓqT~] >±s¡T. Á|üC≤<äsê“sY≈£î Vü‰»¬s’q m+|æ&çz neTè ‘·sêCŸ &ç|üP´{° ‘·Vü≤o˝≤›sY\‘√ #·]Ã+∫q |æeTà ≥H˚ Á|ü‘˚´ø±~Ûø±] düe÷<ÛëHê\T Çe«&É+ô|’ m+ ÄsY|æmdt Hêj·T≈£î\T C≤ø£uŸbÕ˝Ÿ dü+‘·è|æÔì e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

bÕeTT\bÕ&ÉT @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : eT+&É\+˝À ns¡TΩ˝…’q ìs¡Tô|<ä\+<ä]øÏ Ád”Ô dü+πøåeT|ü<∏äø±\qT neT\T#˚dæ eT+&É\ n_eè~›øÏ bÕ≥T |ü&É‘êeTì myÓTà˝Ò´ \_“ yÓ+ø£≥kÕ«$T nHêïs¡T.eT+>∑fi¯yês¡+ kÕúìø£ eT+&É\|ü]wü‘Y düe÷y˚X¯ uÛÑeq+˝À eT+&É\ +˝Àì nìïXÊK\ n~Ûø±s¡T\‘√ dü$Tøå± düe÷y˚wü+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷≥¢&ÉT‘·÷ Ç+~s¡eTà Çfi¯¢ \_›<ës¡T\≈£î _\T¢\T eT+Es¡T #Ó j·÷\Hêïs¡T. \_›<ës¡T\≈£î _\T¢\T n+~+#·ø£ b˛e&É+ô|’ Vü≤Ödæ+>¥ n~Ûø±s¡T\ô|’ nj·T q ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eT+∫˙{Ï düeTdü´ ‘·˝…‹Ôq #√≥ {≤´+ø£s¡¢‘√ ˙{Ïì düs¡|òüsê #˚j·T\ì dü÷∫+#ês¡T. ñbÕ~ Vü‰MT |üqT\T |üø£&É“+BÛ>± #˚j·T\Hêïs¡T.

Áø°&É\qT $düà]düTÔqï ø±+Á¬>dt Ä<√ì ns¡“¤Hé @Á|æ˝Ÿ 3 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä<√ì |ü≥ºD+˝À Vü≤+|üj·T´ C≤‘·s¡ dü+<Ûäs¡“¤+>± ÁøϬø{Ÿ b˛{°\T &ç.yÓ’.m|òt.◊. Ä<Ûä«s¡´+˝À |òüTq+>± ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. nq+‘·s¡+ ÁøϬø{Ÿ b˛{°\T ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìï ñ<˚›•+∫ dæ.|æ.j·T+. õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´&ÉT |æ.j·Tdt. sê<Ûëø£èwüí, |ü≥ºD ø±s¡´<ä]Ù ás¡Dí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Áπ>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Áø°&É\ |ü≥¢ ìs¡¢ø£å ´+ eVæ≤düTÔ+&É≥+‘√ eT+&É\ Á>±e÷˝À¢ eT]j·TT |ü≥ºD Áø°&Üø±s¡T\T ‘·eT HÓ’|ü⁄D≤´\qT yÓ*øÏrùd neø±X¯+ ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ø±eTHé ôV≤˝ŸÔ ˝≤+{Ï Ä≥\T eTq <˚X¯+˝À ìs¡«Væ≤+∫q Áø°&Üø±s¡T\qT >∑T]Ô+#·˝Ò<äT ø±ì, Áø°&É\ ìsê«Vü≤D eT+Á‘·T\T, n~Ûø±s¡T\T ≈£îeTà¬ø’ Áø°&É\ |ü]ø£sê\‘√ y˚˝≤~ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ≈£î+uÛÑø√D≤\‘√ Áø°&É\πø eT#·Ã ‘Ó#êÃs¡ì yês¡T n_ÛÁbÕj·T |ü&ܶs¡T. n<˚ $<Ûä+>± Ä<√ì |ü≥ºD+˝À y˚˝≤~eT+~ Áø°&Üø±s¡T\T ñqï|üŒ{Ïø° Ä<√ì &ç$»Hé πø+Á<ä+˝À #·T≥Tº Á|üø£ÿq ˇø£ÿ ùdº&çj·T+ ≈£L&Ü ˝Òø£b˛e&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡eTHêïs¡T. Áø°&Ü b˛{°\qT k˛eTyês¡+ e÷J &ç.yÓ’.j·T|òt.◊. Hêj·T≈£î\T sêyéT<ëdt, ø£\T¢u≤$ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T, ‘Ó\T>∑T ás¡Dí uÖ*+>¥ #˚j·T>±, e÷J &ç.yÓ’.m|òt.◊. sê+<ëdt u≤´{Ï+>¥ #˚j·T>± {Às¡ïyÓT+≥TqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ |ü≥ºD &ç.yÓ’.m|òt.◊. Hêj·T≈£î&ÉT \ø£ÎDí, >√bÕ˝Ÿ, Áø°&Üø±s¡T\qT ñ<˚›•+∫ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áø°&Üdü÷]ú ø£*–q j·TTe≈£î\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚+<äTπø &ç.yÓ’.m|òt.◊. Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ á Ä≥\ b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T.

ePaper |Suvarna Vartha | Hyderabad & Kurnool District Edition | 04-04-2012  
ePaper |Suvarna Vartha | Hyderabad & Kurnool District Edition | 04-04-2012  

Hyderabad, Kurnool, District News, Local News, Online News, Web News, Latest News, Online Paper, News Paper, Telugu, ePaper.