Page 1

Á>∑÷|t -1 |üØø£å≈£î ‘·s¡*edüTÔqï nuÛÑ´s¡Tú\T

k˛eTyês¡+, 28 y˚T 2012

ù|J\T : 8

ø±ìùdºãTfi¯¢ sê‘· |üØø£å ø√dü+ <äs¡U≤düTÔ\ d”«ø£s¡D ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 27, düTes¡íyês¡Ô: düºsTT|òü+&ÉØ ø±ìùdºãTfi¯¢ m+||æø£ Á|üÁøÏj·T˝À uÛ≤>∑+>± ñs¡÷› uÛ≤wü˝À sê‘·|üØø£å≈£î Vü‰»s¡j˚T´ nuÛÑ´s¡Tú\ <äs¡U≤ düTÔ\ d”«ø£s¡D≈£î >√cÕeTVü≤˝Ÿ ùdº&çj·T+˝À Á|ü‘˚´ø£ øö+≥sY @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ q>∑s¡ b˛©dt dü+j·TTø£Ô ø£$TwüqsY j·T+.j·T+.uÛÑ>∑e‘Y ‘Ó*bÕs¡T. Ä~yês¡+ qT+∫ pHé ˇø£{À ‘˚B es¡≈£î s√E ñ<äj·T+ 10 qT+∫ kÕ.5 >∑+≥\ es¡≈£î øö+≥sY ‘Ó]∫ ñ+≥T+<äHêïs¡T. Vü‰˝Ÿ{Ϭø≥T¢ bı+<äì nuÛÑ´s¡Tú\T pHé 1˝À>± ‘·eTqT dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T.

¬s{Ϻ+|ü⁄ edü÷fi¯ó¢ ìã+<Ûäq\≈£î bÕ‘·s¡ ø±+Á{≤ø£ºsYô|’ #·s¡´\T X¯Sq´+ e÷eT÷fi¯¢ eT‘·TÔ˝À n~Ûø±s¡T\T ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 27, düTes¡íyês¡Ô: HÓÁVüA p bÕs¡Tÿ˝À nÁø£eT bÕ]ÿ+>¥ <ä+<ë ø=qkÕ>∑T ‘√+~. ¬s{Ϻ+|ü⁄ bÕ]ÿ+>¥ #ÛêØ®\ edü÷fi¯¢ |üs¡+|üs¡+ kÕ>∑T‘√+~. øÏ+~ kÕΔsTT n~Ûø±s¡T\ n+&É<ä+&É\‘√ dü<äs¡T ø±+Á{≤ø£ºsY ìã+<Ûäq\≈£î ‘·÷≥T¢ bı&ÉTdü÷Ô nÁø£eT <ä+<ë≈£î ‘Ós¡˝ÒbÕ&ÉT. dü+<äs¡Ù≈£î\ qT+∫ ì\Te⁄ <√|æ&û #˚düTÔHêï&ÉT.Ç+‘· »s¡T>∑T‘·THêï z ñqï‘ê~Ûø±] ôd’‘·+ ø±+Á{≤ø£ºsYô|’ Áù|eT e\ø£uÀdüTÔqï≥T¢ Äs√|üD\T $ì|ædüTÔHêïsTT. p Á|üy˚X¯s¡TdüT+ ø£+fÒ bÕ]ÿ+>¥ #ÛêØ®˝Ò >∑T+&˚ >∑TuÛÒ˝Ÿ eT+≥THêïj·Tì dü+<äs¡Ù≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. bÕs¡Tÿ˝Àì 2012`13 Ä]Δø£ dü+e‘·‡sêìøÏ bÕ]ÿ+>¥ f…+&ÉsYqT y˚XÊs¡T. f…+&ÉsYqT bı+~q dü<äs¡T ø±+Á{≤ø£ºs¡T p n~Ûø±s¡T\T dü÷∫+∫q bÕ]ÿ+>¥ s¡TdüT+ ~«#·Áø£ yêVü≤HêìøÏ s¡÷.5,n{À, ø±s¡T≈£î |ü~,&çdæm+≈£î30,ãdüT‡≈£î s¡÷.50 edü÷\T #˚j·÷*.nsTT‘˚ Ä #ÛêØ®\qT ¬s{Ϻ+|ü⁄ #˚dü÷Ô ~«#·Áø£yêVü≤HêìøÏ s¡÷.10,ø±s¡T≈£î s¡÷.20,ø±«©dt ø±Vü≤HêìøÏ30, &çdæm+,ãdüT‡≈£î100 s¡÷bÕj·T\T

Á>∑÷|t`1 Á|æ*yéT‡ Á|üXÊ+‘·+

rdüT≈£îs¡≥÷ dü+<äs¡Ù≈£î\qT <√|æ&ûøÏ >∑T]#˚düTÔHêï&ÉT. e÷eT÷fi¯¢ eT‘·TÔ˝À n~Ûø±s¡T\T: n~Ûø£ bÕ]ÿ+>¥ s¡TdüT+ edü÷fi¯ó #˚düTÔHêï p n~Ûø±s¡T\T #·÷d” #·÷&Éq≥T¢ e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. p˝Àì z n~Ûø±]øÏ dü<äs¡T ø±+Á{≤ø£ºs¡T ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À e÷eTTfi¯ó¢ düeT]ŒdüTÔHêï&Éì,n+<äTπø á e´eVü≤s¡+ ø=qkÕ>∑T‘√+<äì |ü\Te⁄s¡T ns√|ædüTÔHêïs¡T.ø±>± Á|ü‹ yêsêìø° øÏ+~ kÕΔsTT

n~Ûø±s¡T\≈£L e÷eTTfi¯ó #Ó*düTÔHêï&ÉH˚ $eTs¡Ù ≈£L&Ü yêVü≤Hê\ bÕ]ÿ+>¥≈£î nqTeT‹ìdüTÔHêïs¡ì ñ+~.B+‘√ p ÁbÕ+>∑D+ bÕ]ÿ+>¥‘√ ì+&çb˛‘√+~. #·s¡´\T rdüTø√yê*: bÕ]ÿ+>¥ s¡TdüT+ n~Ûø£+>± edü÷\T #˚düTÔHêïs¡ì uÀs¡ã+&É,sêCÒ+<äsYq>∑sY,dü+Je¬s&ç¶ q>∑sY,n\ï|üP] ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q Á|ü»\ ‘Ó*bÕs¡T.¬s+&ÉT eT÷&ÉT >∑+≥\T pqT dü+<äs¡Ùq≈£î eùdÔ p Á|üy˚X¯ s¡TdüT+ ($T>∑‘ê 2˝À) ø£+fÒ bÕ]ÿ+>¥ #ÛêØ®˝Ò

|üØø£å πø+Á<ë\qT ‘·ìF #˚dæq CÒd”\T s¡+>±¬s&ç¶, y˚T 27, düTes¡íyês¡Ô: õ˝≤¢˝À Ä~yês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q m|”|”md”‡ Á>∑÷|t` Á|æ*$TqØ |üØø£å Á|üXÊ+‘·+>± »]–+<äì, 65XÊ‘·+ eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T |üØø£å sêXÊs¡ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY $.X‚cÕÁ~ ‘Ó*bÕs¡T. yÓTT‘·Ô+ 142 πø+Á<ë\˝À ìs¡«Væ≤+∫q á |üØø£å≈£î 59,754 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T Vü‰˝Ÿ {Ϭøÿ≥T¢ &ÍHé˝À&é #˚düTø√>± yê]˝À 38,881 eT+~ |üØø£å sêXÊs¡ì Äj·Tq yÓ\¢&ç+#ês¡T. C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY düT<äs¡ÙHé¬s&ç¶ ø°düs¡ eT+&É\+˝Àì sê+|ü*¢˝Àì πøJÄsY ÇHédæº≥÷´{Ÿ Ä|òt f…ø±ï\J, ád”◊m˝Ÿ ˝Àì Hêsêj·TD pìj·TsY ø±˝ÒJ, ø£eT\q>∑sY˝Àq l #Ó’‘·q´ pìj·TsY ø±˝ÒJ, eT˝≤ÿJ–]˝Àì ns¡$+<√ pìj·TsY ø±˝ÒJ, |òüT{ŸπødüsY ˝Àì ns√s¡ Ç+»˙]+>¥ ø±˝ÒJ, Äe⁄cÕ|üPsY˝Àì $C≤„q uÛ≤s¡‹ Ç+»˙]+>¥ ø±˝ÒJ ‘·~‘·s¡ |üØø£å πø+Á<ë\qT ‘·ìF #˚XÊs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ $<Ûä+>± C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY »>∑Hêï<∏ä+ ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢˝Àì C…Hé{°j·T÷ , e]›ì, Hêsêj·TD Ç+»˙]+>¥ ø±˝ÒJ ‘·~‘·s¡ |üØø£å πø+Á<ë\qT ‘·ìF #˚XÊs¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

Ç+≥sY |ü⁄düÔø±\≈£î ¬sø£ÿ\T uÒ>∑+ù|≥˝À uÛ≤Ø n–ïÁ|üe÷<ä+ ¬s+&ç+‘·˝…’q |ü⁄düÔø±\ πs≥T¢ >∑‘˚&Ü~ s¡÷.500, Ç|ü&ÉT 1100 s¡÷bÕj·T\T á @&Ü~ qT+∫ dæ\ãdt˝À e÷s¡TŒ\T C≤rj·TkÕúsTT |üØø£å\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì ø=‘·Ô dæ\ãdt s¡÷|üø£\Œq Ç|üŒ{Ïø° |üP]Ôø±ì ‘Ó\T>∑T MT&çj·T+ |ü⁄düÔø±\ eTTÁ<äD ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î uÛ≤s¡+>± e÷s¡qTqï πs≥T¢

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô) : dæ\ãdt e÷s¡TŒ‘√ Ç+≥sY|ü⁄düÔø±\ <Ûäs¡\≈£î ¬sø£ÿ˝§#êÃsTT. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ á dü+e‘·‡s¡+ |ü⁄düÔø±\ πs≥T¢ ¬s+&ç+‘·\T ô|]>±sTT. C≤rj·TkÕúsTT Á|üy˚X¯ |üØø£å\qT ($T>∑‘ê 2˝À)

-$esê\T 2˝À


2

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

k˛eTyês¡+ 28, y˚T 2012

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT...

Ç+≥sY |ü⁄düÔø±\≈£î ¬sø£ÿ\T <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì á dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ Ç+≥Øà&çj·T{Ÿ uÀsY¶ dæ\ãdt˝À e÷s¡TŒ\T #˚dæ+~. ù||üsY ø±«*{° ô|+#·&É+‘√ bÕ≥T ø£\sY ù|J\‘√ eTTÁ~+#·&É+ e˝Ò¢ πs≥T¢ ô|+#ê*‡ e∫Ã+<äì ‘Ó\T>∑T nø±&ÉMT #ÓãT‘√+~. ô|]–q πs≥¢‘√ eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\ô|’ eT]+‘· uÛ≤s¡+ |ü&˚ neø±X¯+ ñ+~. á dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ e÷s¡T‘·Tqï Ç+≥sY dæ\ãdt‘√ $<ë´s¡Tú\ô|’ Ä]úø£ uÛ≤s¡+ m≈£îÿeø±qT+~. ◊d”{Ÿ, ˙{Ÿ e+{Ï C≤rj·TkÕúsTT |üØø£å\qT <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì dæ\ãdt˝À e÷s¡TŒ\T #˚düTÔ+~ Ç+≥sYuÀs¡T¶. Ç|üŒ{Ïπø dæ\ãdt s¡÷|üø£\Œq‘√ bÕ≥T |ü⁄düÔø±\ eTTÁ<äD ≈£L&Ü 50 XÊ‘·+ |üPs¡ÔsTT+~. Á|ü‹j˚T{≤ Ç+≥sY|ü⁄düÔø±\qT eTTÁ~düTÔqï ‘Ó\T>∑T nø±&ÉMT.. á kÕ] ≈£L&Ü Á|æ+{Ï+>¥ Vü≤≈£îÿ\T rdüTø=qï ‘Ó\T>∑T nø±&ÉMT.. |ü⁄düÔø±\ πs≥¢qT ne÷+‘·+ ô|+#˚dæ+~. >∑‘· @&Ü~ m+|”d”, u…’|”d”\≈£î @{≤ 600 s¡÷bÕj·T\≈£î e#˚à bÕsƒ¡´ |ü⁄düÔø±\T.. ákÕ] ¬s{Ϻ+|ü⁄ ø±qTHêïsTT. Ç|üŒ{Ïπø Ç+≥sY $<ë´s¡Tú\≈£î |ò”E Øj·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ n+<äø£ HêHê Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·T+fÒ, ô|]–q πs≥T¢ ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î eT÷\T>∑T‘·Tqï qø£ÿô|’ ‘ê{Ïø±j·T |ü&ɶ #·+<ä+>± eT]+‘· uÛ≤s¡+>± e÷s¡qTHêïsTT. nsTT‘˚ |ü⁄düÔø±\≈£î yê&˚ ù||üsY˝À HêD´‘· ô|+#·&É+‘√ bÕ≥T s¡+>∑T\ u§eTà\‘√ |ü⁄düÔø±\qT eTTÁ~+#·&É+ e˝Ò¢ πs≥T¢ ô|+#ê*‡ edüTÔ+<äì #Ó|üø=düTÔHêïs¡T ‘Ó\T>∑T nø±&ÉMT n~Ûø±s¡T\T. eTs√yÓ’|ü⁄ |ü⁄düÔø±\ πs≥T¢ ô|s¡T>∑T<ä\ô|’ $<ë´y˚‘·Ô\T

eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Áô|’y˚{Ÿ ø±˝ÒJ\T ÇcÕºqTkÕs¡+>± |ü⁄düÔø±\T eTTÁ~+#·Tø=+≥Tqï|üŒ{Ïø° ô|’s¡d”ì n]ø£≥º&É+˝À n~Ûø±s¡T\T $|òü\eTj·÷´s¡ì eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T. ø±s=Œπs{Ÿ ø±˝ÒJ˝À¢ì $<ë´s¡Tú\ |ü]dæú‹ m˝≤ ñqï|üŒ{Ïø° Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ #·~y˚ ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î |ü⁄düÔø±\ πs≥T¢ eT]+‘· uÛ≤s¡+ ne⁄‘êj·T+≥THêïs¡T. eTs√ yês¡+s√E˝À¢ ø±˝ÒJ\T ‘Ós¡TdüTÔqï|üŒ{Ïø° ‘Ó\T>∑T MT&çj·T+ |ü⁄düÔø±\ eTTÁ<äD Ç+ø± ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø±ø£b˛e&É+... nø±&ÉMT n~Ûø±s¡T\ ìs¡¢øå±´ìøÏ n<ä›+ |ü&ÉT‘√+~. Ç|üŒ{Ïπø nH˚ø£ $yê<ë˝À¢ ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq Ç+≥sYuÀs¡T¶.. ô|+∫q ¬s’≥¢ô|’ uÀs¡T¶ eTs√kÕ] #·]Ã+#ê*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~.

bÕ]ÿ+>¥ <ä+<ë m≈£îÿe>± u≤<äT‘·THêïs¡ì #ÓãT‘·THêïs¡T.p n~Ûø±s¡T\T yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ nÁø£eT bÕ]ÿ+>¥≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï dü<äs¡T ø±+Á{≤ø£ºs¡T ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. n~Ûø±s¡T\≈£î dü+Á|ü~+#·+&ç: p bÕs¡Tÿ˝À dü÷∫+∫q bÕ]ÿ+>¥ ø£+fÒ n~Ûø£+>± rdüT≈£î+fÒ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì sêÁwüº p bÕs¡Tÿ\ &Ó’¬sø£ºsY |æ.eT*¢ø±s¡T®Hé sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T.n~Ûø£ bÕ]ÿ+>¥ s¡TdüT+ rdüT≈£î+fÒ p n~Ûø±s¡T\T≈£î ˝Ò<ë040`24473253,9440576170 HÓ+ãs¡¢≈£î dü+Á|ü~+#ê\ì ø√sês¡T.

z yÓ’|ü⁄ ˙{Ï ø£s¡Te⁄.. eTs√ yÓ’|ü⁄ ˙{Ï eè<∏ë $ø±sêu≤<é,y˚T 27(düTes¡íyês¡Ô): z yÓ’|ü⁄ Á|üø£è‹ ø£ìø£]+#·ø£ düø±\+˝À esê¸\T ≈£î]j·Tø£ >∑‘· ø=H˚ïfi¯ó¢>± ì]«sêeT+>± ˙s¡T e#˚à ãT>∑Z sêeT*+π>X¯«sê\j·T+ e<ä› >∑\ >∑T+&É\+˝ÀøÏ ˙s¡T e#˚Ã$ ‘=*kÕ]>± Ä–b˛>±,eTTì‡bÕ*{ÏøÏ eT+∫˙{Ï ô|’|t ˝…’Hé\ <ë«sê ˙{Ï düs¡|òüsê »]ù| ô|’|t \qT+&ç ˙s¡T ñ_øÏ edüTÔ ˙{Ï bòÂ+fÒHéqT ‘·\|ædüTÔqï dü+|òüT≥q Ä~yês¡+ düTes¡íyês¡Ô Á|ü‹ì~Û ø£+≥|ü&ç+~.Ç+<äT≈£î dü+ã+~+∫q $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT.$ø±sêu≤<é |ü≥ºD≤ìøÏ 4 øÏ˝À MT≥s¡¢ <ä÷s¡+˝À >∑\ ãT>∑ZsêeT*+π>X¯«sê\j·T+ e<ä› ø=+‘· eT+~ ‘·e«ø±\T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡qï düe÷#ês¡+‘√ Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ ãT>∑Z sêeT*+π>X¯«sê\j·T+≈£î yÓ\¢>± Ä\j·T+ e<ä› >∑\ >∑T+&É+(ø√H˚s¡T)˝ÀøÏ q+BX¯«s¡Tì H√{À¢ qT+&ç 24 >∑+≥\T 365 s√E\T e#˚à ˙{Ï <ësê |üP]Ô>± Ä–b˛sTT ø£ì|æ+∫+~.nø£ÿ&É >∑\ |üPC≤s¡T\qT uÛÑ≈£îÔ\qT ˙{Ï <ësê m|üŒ{Ï qT+&ç Ä–b˛sTT+<äì n&ÉT>∑>± >∑‘· yês¡+ s√E\ qT+&ç ˙s¡T sêe≥+ ˝Ò<äì yês¡T düe÷<ëq+ Ç#êÃs¡T.ãT>∑Z sêeT*+π>X¯«sê\j·T+ qT+&ç $ø±sêu≤<é edüTÔqï <ë]˝À nq+‘·–] |ü*¢ düMT|ü+˝À s√&ÉT¶ |üø£ÿq ˙s¡T ô|’|t ˝…’Hé qT+&ç ñ_øÏ edüTÔ ˙{Ï bòÂ+fÒHéqT eT+∫˙{Ï ô|’|t ˝…’Hé qT+∫ eè<∏ë>± b˛‘·Tqï ˙s¡T ‘·\|ædüTÔ+~.z yÓ’|ü⁄ Á|üø£è‹ ø£s¡TDÏ+#·>± uÛÑ÷>∑s¡“»˝≤\T n&ÉT>∑+{Ï b˛>± ˙{Ï ø=s¡‘· @s¡Œ&É>±, eTs√ yÓ’|ü⁄ ñqï˙{Ïì düÁø£eT+>± Çã“+<äT\ bÕ\e⁄‘·THêïs¡T.á $wüj·T+˝À ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ $ìjÓ÷–+#·Tø√˝Òø£ ˙{Ï eè<ëqT n]ø£≥ºø£ Á|ü»\T s√Es√E≈£î eT]ìï ˙{Ï eè<ëqT n]ø£{≤º\ì kÕúì≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ãdüT‡ øÏ+<ä |ü&ç j·TTe≈£î&ç eTè‹ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 27, düTes¡íyês¡Ô: q>∑s¡+˝Àì ‘Ó\T>∑T‘·*¢ ô|ò’¢zesYô|’ z j·TTe≈£î&ÉT Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ ãdüT‡ øÏ+<ä |ü&ç eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢øÏ #Ó+~q sê+≈£îe÷sY ~«#·Áø£yêVü≤q+ô|’ ã+<ÛäTe⁄\ Ç+{ÏøÏ yÓfi¯óÔ+&É>± e÷s¡Z eT<Ûä´˝À ñ|üŒ˝Ÿ qT+∫ j·T÷dü|òt>∑÷&É yÓfi¯óÔqï Äغd” ãdüT‡qT <ëfÒ+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+∫ ãdüT‡ yÓqTø£uÛ≤>∑+˝À &Ûûø={≤º&ÉT. á Á|üe÷<ä+˝À ãdüT‡ yÓqTø£ f…Æs¡T øÏ+<ä|ü&ç sê+≈£îe÷sY nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. dü+|òüT≥Hê düú\+ qT+∫ ãdüT‡ Á&Ó’esY |üsês¡j·÷´&ÉT. ôd’bòÕu≤<é b˛©düT\T πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

ªì‘ê´edüs¡ düs¡T≈£î\T düÁø£eT+>± n+<˚˝≤ #·s¡´\Tμ s¡+>±¬s&ç¶, y˚T 27, düTes¡íyês¡Ô: ¨sªy˘™´sxqsLRi ™´sxqsVÚ™´soáV xqs˙NRP™´sVLigS @LiÆμ∂[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s LRiLigSlLi≤ÔT∂ —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPLRiV ZaP[uy˙μj∂ F¢LRi xqsLRixmnsLSá @μ≥j∂NSLRiVá©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ™´sV}§¶¶¶aRP*LRi ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[¨s uyxmso Æ©sLi.24 ©´sV ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[zqs ¨sªy˘™´sxqsLRi ™´sxqsVÚ™´soá xmsLizmsfl‘·¨s NRP¤Õ¡NÌRPLRiV xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. ™´sV}§¶¶¶aRP*LRiLi ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ ¡π∏∂WÆ™sV˙…”¡N`P ≠sVxtsQ©±s μy*LS ¨sªy˘™´sxqsLRi ™´sxqsVÚ™´soá xmsLizmsfl‘· ºdΩLRiV©´sV @≤T∂gji æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV. gRiªRΩ ALRiV Æ©sááVgS lLi[xtsQ©±s ºdΩxqsVN][¨s ™yLji NRPV»¡VLiÀÿá xqs™´sWøyLS¨sı æªΩáVxqsVN][™yá¨s ≤T∂Fs£qsJ ©´sV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. @μR∂W≠sμ≥R∂LigS ªRΩVNRPV‰gRiW≤R∂Õ‹[¨s uyxmso Æ©sLi.30 Õ‹[ ry¯L`Ìi NSLÔRiV μy*LS lLi[xtsQ©±s xmsLizmsfl‘· ≠sμ≥y©y¨sı . NRP¤Õ¡NÌRPLRiV xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. BLiμR∂VNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s ≠s™´sLSá©´sV $Æ™s©±s B©±sFn°NSLi ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂Vá©´sV @≤T∂gji æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV. ™´sV}§¶¶¶aRP*LRiLi ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ Æ™sVVªRΩÚLi 14,500 lLi[xtsQ©±s NSLÔRiVáVLi≤R∂gS ≠dsLjiÕ‹[ 2 Æ™s[á ™´sVLiμj∂NTP Aμ≥yL`i NSLÔRiVáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ NRPWxms©˝´s μy*LS ¨sªy˘™´sxqsLRi ™´sxqsVÚ™´soáV xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂¨s ≤T∂Fs£qsJ ©´sLji=Lix§¶¶¶¯lLi≤ÔT∂ NRP¤Õ¡NÌRPLRiVNRPV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. ≤T∂Fs£qsJ ª][ Fy»¡V , zqs≠sÕfi xqs|m˝^s —¡Õ˝ÿ Æ™s[VÆ©s[«¡LRiV ry*≠sV, ™´sVLi≤R∂á ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿLRiV xqs*LÒRiáªRΩ, zqs≠sÕfi xqs|m˝^s ≤T∂xmsp˘…‘¡ ªRΩx§¶¶¶{qsÕÙÿL˝RiV ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV FyÕÊ‹©yıLRiV.

q>∑s¡+˝À ôV’≤ n\sYº ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô) : nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À yÓ’ø±bÕ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑HéqT d”;◊ n¬sdüTº #˚dæq H˚|ü<∏ä´+˝À ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+˝Àì Á|ü<Ûëq ≈£L&Éfi¯¢˝À b˛©düT\T uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. »>∑HéqT n¬sdüTº #˚ùdÔ $<Ûä«+kÕ\T düèwæº+#˚+<äT≈£î yÓ’ø±bÕ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, nqTã+<Ûä dü+|òü÷\ düuÛÑT´\T ≈£îÁ≥|üìïq≥T¢ >∑T]Ô+∫q b˛©düT n~Ûø±s¡T\T q>∑s¡+˝À|ü\, •yês¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ uÛ≤Ø>± b˛©düT\qT yÓ÷Vü≤]+#ês¡T. n\¢] eT÷ø£\T <äTX¯Ãs¡´\≈£î bÕ\Œ&ç‘˚ #Ó<äs¡>=fÒº+<äT≈£î u≤wüŒyêj·TT>√fi≤\T, ˝≤؃\‘√ uÛÑÁ<ä‘ê dæã“+~ dæ<äΔ+>± ñHêïs¡T. U…’s¡‘êu≤<é, |ü+C≤>∑T≥º, nMTsYù|{Ÿ, mdt.ÄsY.q>∑sY ÁbÕ+‘ê˝À¢ bÕsê$T\≥Ø ã\>±\‘√ bÕ≥T, sê|æ&é j·÷ø£åHé bò˛sY‡‘√ ì|òü÷ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. eTs√ yÓ’|ü⁄ yÓTTu…’˝Ÿ bÕغ b˛©düT\T q>∑s¡eT+‘ê >∑d”Ô ‹s¡T>∑T‘·÷, >∑T+|ü⁄>± >∑T$T>∑÷&É≈£L&É<ä+≥÷ dü÷#·q\T #˚düTÔHêïs¡T.

Äs√|üD\Tqï eT+Á‘·T\+‘ê sêJHêe÷ #˚j·÷*: ;CÒ|” uÒ>∑+ù|≥˝À uÛ≤Ø n–ïÁ|üe÷<ä+ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 27, düTes¡íyês¡Ô: uÒ>∑+ù|≥ bÕ´+≥\÷Hé |üø£ÿq eT÷&É+‘·düTÔ\ uÛÑeq+˝À Ä~yês¡+ uÛ≤Ø n–ïÁ|üe÷<ä+ #√≥T#˚düT≈£î+~. düMT|ü+˝Àì Á{≤Hé‡bòÕs¡àsY ù|* uÛÑeq+˝Àì Vü‰s√àì nH˚ n\+ø£s¡D <äTø±D+˝À eT+≥\T #Ó\πs>±sTT. nq+‘·s¡+ $T>∑‘ê <äTø±D≤\≈£î eT+≥\T yê´|æ+#êsTT. |òüT≥q düú*øÏ #˚s¡T≈£îqï n–ïe÷|üø£ dæã“+~ 4 n–ïe÷|üø£ X¯ø£{≤\‘√ eT+≥\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. nsTT‘˚ n–ïe÷|üø£ X¯ø£{≤˝À¢ ˙s¡T nsTTb˛e&É+‘√ »\eT+&É* qT+∫ ˙s¡T ‘Ó|æŒ+∫ eT+≥\qT ÄsêŒs¡T. á Á|üe÷<ä+‘√ uÒ>∑+ù|≥ s¡Vü≤<ë]˝À Á{≤|òæø˘qT eT[¢+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô): yÓ’mdt Vü≤j·÷+˝À $yê<ädüŒ<ä Jy√\ô|’ dü+‘·ø±\T #˚dæ Äs√|üD\T m<äTs=ÿ+≥Tqï eT+Á‘·T\+‘ê sêJHêe÷ #˚j·÷\ì uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù sê+#·+<äsYsêe⁄ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. #·{≤ºìøÏ e´‹πsø£+>± eT+Á‹ eT+&É* e´eVü≤]ùdÔ sêJHêe÷ #˚j·÷\ì sêC≤´+>∑+ #ÓãT‘·T+<äHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ‘·|üŒ+‘ê yÓ’mdtô|’ HÓ{Ϻ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï eT+Á‘·T\T n$˙‹ e´eVü‰s¡+˝À u≤<ÛäT´˝ÒqHêïs¡T. sêÁcÕºìï bÕ*+#˚ ns¡Ω‘· n$˙‹˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\sTTq eT+Á‘·T\≈£î ˝Ò<äì, ‘·ø£åD+ |ü<äe⁄\≈£î sêJHêe÷ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. |üs¡ø±\˝À ‘·eT bÕغ ¬>\T|ü⁄ U≤j·TeTqï sê+#·s<äsYsêe⁄ ‘Ósêdü ô|’ $eTs¡Ù\T >∑T|æŒ+#ês¡T. ‘·eT bÕغ e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûä´eTHêïs¡T.


k˛eTyês¡+ y˚T 28, 2012

H˚{Ï qT+∫ Ä\+|ü*¢ <äsêZ ñs¡T‡ ñ‘·‡yê\T $ø±sêu≤<é, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô): $ø±sêu≤<é düMT|ü+˝Àì Ä\+|ü*¢ Vü≤Á»‘Y Ä\+ wüV”≤<é, VüAùdHé wüV”≤<é <äsêZ ñ‘·‡yê\T á HÓ\ 28 qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ 30 e‘˚~ es¡≈£î ø=qkÕ>∑T‘êj·Tì ñs¡T‡ ìsê«Vü≤≈£î\T nãT›˝Ÿ U≤˝Ò<é,U≤C≤ bÕwü,ø£©+ KTπswæ,wüØ|òt KTπswæ ‘Ó*bÕs¡T. Ä~yês¡+ $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q˝À yês¡T 29 e‘˚~ eT+>∑fi¯yês¡+ $ø±sêu≤<éC≤e÷ eTd”<é qT+&ç >∑+<Ûä+ }πs–+|ü⁄>± Ä\+|ü*¢ <äsêZ≈£î #˚s¡Tqì nq+‘·s¡+ 9 >∑+≥\≈£î j·T÷düT|òt ãè+<ä+ #˚ Kyê* ø±s¡´Áø£eT+ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.á <äsêZ Á|ü‘˚´ø£‘· @$T≥+fÒ ñs¡T‡ »]π> s√E\˝À me¬s’Hê ‘·eT≈£î >∑\ ¬s+&ÉT ø√]ø£\qT ø√s¡T≈£îì ¬s+&ÉT X¯óÁø£yêsê\T <äsêZqT dü+<ä]ÙùdÔ yê] ø√]ø£\T rs¡T‘êj·Tì nHêïs¡T. á ñs¡T‡ ñ‘·‡yê\≈£î sêh #˚H˚‘· CÖ[ XÊU≤ eT+Á‹ Á|ükÕ<é ≈£îe÷sY eTTK´n‹~∏>± bÕ˝ÀZ+{≤s¡ì

≈£î≥T+ã+˝À eTT>∑TZ] |æ\¢\ø£T n+>∑yÓ’ø£\´+

n+<äì $ø£˝≤+>∑T\ |æ+#Û·Hé Ä\+|ü*¢ <äsêZ ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\ qT+&ç bòÕ‹j·÷ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nq+‘·s¡+ nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+ ñ+≥T+<äì yês¡T ù|s√ÿHêïs¡T. á ñ‘·‡yê\≈£î s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ÁbÕ+‘· yêdüT˝Ò ø±≈£î+&Ü Ç‘·s¡ sêÁcÕº\ qT+&ç uÛÑ≈£îÔ\T $#˚ÃkÕÔs¡ì nHêïs¡T.

$ø±sêu≤<é, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô): Ä ≈£î≥T+ã+˝À eTT>∑TZs¡T $ø£˝≤+>∑T\qï|üŒ{ÏøÏ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ø£ìø£s¡+ sê˝Ò<˚yÓ÷ @ ˇø£ÿ]øÏ $ø£˝≤+>∑T\ ô|q¸HéqT eT+ps¡T #˚j·T˝Ò<äT. yÓ÷$THé ù|≥ eT+&É\+ #·Áø£+ |ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q j·÷<äj·T´≈£î eTT>∑TZs¡T ≈£îe÷s¡T\T düT<Ûëø£sY(23), eTùV≤wt(17), <äX¯s¡<∏é(15) $ø£˝≤+>∑T\T M]øÏ $ø£˝≤+>∑T\ ô|q¸Hé eT+ps¡T #˚j·÷\ì >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± n~Ûø±s¡T\ #·T≥Tº ‹]–Hê ns¡Ω‘· dü]º|òæ¬ø{Ÿ ˝Ò<ä+≥T ‹|æŒ |ü+ù|yês¡T. >∑‘·+˝À dü<äs¡yéT ø±´+|ü⁄≈£î eTT>∑TZs¡T eTùV≤wt Vü‰»s¡T ø±>± πøe\+ ˇø£ÿ]πø $ø£˝≤+>∑T\ ns¡Ω‘· ñqï≥T¢ dü]º|òæ¬ø{Ÿ düT<Ûëø£sY Ç#êÃs¡T. dü]º|òæ¬ø{Ÿ bı+~q e´øÏÔøÏ düVæ≤‘·+ $ø£˝≤+>∑T\ ô|q¸Hé Çe«ø£b˛e≥+ <äTs¡<äèwüºø£s¡+. õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ $ø£˝≤+>∑T\≈£î nìïs¡ø±\ #˚j·T÷‘· ìdüTÔqï≥T¢ Á|üø£≥q\T ÇdüTÔqï|üŒ{ÏøÏ yêdüÔe s¡÷|ü+˝À n+<äT≈£î $s¡T<ä›+>± ñ+<äì #·Áø£+|ü*¢ dü+|òüT≥qqT |ü]o*ùdÔ ns¡ú+ ne⁄‘·T+~. yÓ÷$THé ù|≥ eT+&É\ ‘·Vü≤d”˝≤›sY>± ñqï Áù|+≈£îe÷sY, eT+&É\ n_Ûeè~› n~Ûø±]>± ñqï düT$<Ûä\T ÁX¯<ä› eVæ≤+∫ #·Áø£+|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q j·÷<äj·T´ ≈£îe÷s¡T\T düT<ëø£sY, eTùV≤wt, <äX¯s¡<∏é\≈£î $ø£˝≤+>∑T\ ô|q¸Hé eT+ps¡j˚T´˝≤ #·÷&Ü\ì kÕúì≈£î\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

|òüTq+>± ÁøϬø{Ÿ eTT–+|ü⁄ y˚&ÉTø£\T ø£s¡÷ï\T, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô): ø±≥kÕì qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶ 33e es¡ú+‹ dü+<äs¡“+>± q>∑s¡+˝Àì dæ\«sYp;¢ Áø°&Ü yÓTÆ<ëq+˝À >∑‘· |ü~ s√E\T>± ìs¡«Væ≤düTÔqï ÁøϬø{Ÿ b˛{°\ eTT–+|ü⁄ y˚&ÉTø£\T Ä~yês¡+ kÕúìø£ dæ\«sYp;¢ ø£fi≤XÊ\ yÓTÆ<ëq+˝À |òüTq+>± »]>±sTT. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´ n‹~∏>± ny˚sY‡ Á>∑÷|ü⁄ ø£+ô|˙ #Ó’¬sàHé |æ.¬ø.mdt e÷<äeHé, bÕD´+ myÓTà˝Ò´ ø±≥kÕì sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, |òæ˝Ÿà#ê+ãsY j·÷ø£ºsY‡ nk˛dæj˚TwüHé #Ó’¬sàHé _.$.¬s&ç¶\T Vü≤»s¡j·÷´s¡T. á ÁøϬø{Ÿ b˛{°˝À¢ ¬>\Tbı+~q Áø°&Üø±s¡T\≈£î eTTK´ n‹<∏äT\ #˚‘·T\ MT<äT>± q>∑<äT ãVüQeT‹ì, Á{À|ò”\qT n+<äCÒXÊs¡T. $CÒ‘·˝˝À Á|ü<∏äeT kÕúq+˝À ì*∫q u≤ãT ˝…yÓHé‡ »≥Tº≈£î s¡÷. 20 y˚\T, ¬s+&Ée kÕúq+˝À ì*∫q ÇÁe÷Hé ˝…yÓHé‡ »≥Tº≈£î s¡÷. 15 y˚\T, eT÷&Ée kÕúq+˝À ì*∫q |ü‹Ôø=+&É |æÇ{Ï ˝…yÓHé‡ »≥Tº≈£î s¡÷. 10 y˚\T n+<äCÒXÊs¡T. M]‘√ bÕ≥T e÷´HéÄ|òt~ e÷´#Y, e÷´HéÄ|òt~ dæØdt kÕ~Û+∫q Áø°&Üø±s¡T\≈£î q>∑<äT, e´øÏÔ>∑‘· ãVüQeT‘·T\qT n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± |æ¬ømdt e÷<äeHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±≥kÕì qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶ õ˝≤¢ kÕúsTT ÁøϬø{Ÿ b˛{°\ eTT–+|ü⁄ y˚&ÉTø£\T Ç+‘· |òüTq+>± @sêŒ≥T#˚j·T&É+ #ê˝≤ Vü≤]¸+#·<ä>∑Z $wüj·TeTHêïs¡T. ‘êqT mH√ï b˛{°\ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Vü‰»s¡j·÷´qì, ø±˙

qeTàø±ìï eeTTà #˚j·TqT pbÕ&ÉTã+>±¢, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô): ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ Hêô|’ ô|{Ϻq qeTàø£+ ñ+∫ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåeT XÊdüq düuÛÑ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé>± ìj·T$T+∫q+<äT≈£î yê] qeTàø±ìï eeTTà #˚j·Tqì q+~ø=≥÷ÿs¡T myÓTà˝Ò´ \_“ yÓ+ø£≥kÕ«$T Ä~yês¡+ nHêïs¡T. ø£s¡÷ï\T˝Àì Äj·Tq dü«>∑èVü≤+˝Àì pbÕ&ÉT ã+>±¢ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T Äj·Tq m+|æø£ |ü≥¢ Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚dæ πø≈£î\‘√ Äq+<ëìï |ü+#·T≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêhyê´|üÔ+>± Á|üuÛÑT‘·« XÊK\˝À ñqï s√wüºsYqT ñ|üjÓ÷–+∫ Á|ü»\≈£î ùde\+~kÕÔqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\˝À HÓ\ø=qï düeTdü´\qT ìπø~ø£\T>± ‘·j·÷s¡T #˚dæ |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î Hêe+‘·Tø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt eT+&É\j·T÷‘Y Hêj·T≈£î&ÉT >∑&ɶ+ Vü≤qTeT+‘·T¬s&ç¶, eT<äT›sY düT<Ûëø£sY, >√ø±], b˛‘·T\ eTùV≤X¯«s¡¬s&ç¶, yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡ ø±s¡´ø£s¡Ô\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yÓ’mkÕ‡sY d”|” H˚‘· n¬sdtº y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô): ìjÓ÷»qes¡Z Ç+#êØ® Vü≤]u≤ãTqT kÕúìø£ b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. »>∑Hé n¬sdtº dü+<äs¡“¤+>± nyê+#Û·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡>∑≈£î+&Ü Á|üXÊ+‘· yê‘êes¡D+ ø£*Œ+#˚+<äT≈£î n¬sdüTº #˚dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

3

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Ç≥Te+{Ï @sêŒ≥¢qT mø£ÿ&Ü #·÷&É˝Ò<äì, BìøÏ düVü≤ø£]+∫q Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ ø±≥kÕì sê+uÛÑ÷bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á dü+e‘·‡s¡+˝≤π> Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ≈£L&Ü á b˛{°\qT ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. ÁøϬø{Ÿ‘√ bÕ≥T ø£ã&û¶, yê©u≤˝Ÿ, kÕ+düèÿ‹ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{°\˝À z&çb˛sTTq yês¡T ìs¡T‘ê‡Vü≤ |ü&É≈£î+&Ü e#˚à dü+e‘·‡s¡+ ìs¡«Væ≤+#˚ b˛{°\˝À bÕ˝§Zì ‘·eT Á|ü‹uÛÑqT #ê≥Tø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. Áø°&Üø±s¡T\T m≥Te+{Ï #Ó&ÉT n\yê≥¢≈£î ˝ÀqTø±≈£î+&Ü Áø°&É\ô|’ <äèwæºì πø+ÁBø£]+∫, eT+∫ Äs√>±´ìï, eT+∫ uÛÑ$wü´‘·TÔqT r]Ã~<äT›ø√yê\ì Äj·Tq Áø°&Üø±s¡T\≈£î ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±≥kÕì ñe÷eTùV≤X¯«], ø±≥kÕì •eqs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶, ø±≥kÕì Á|ükÕ<ä¬s&ç¶, _\¶sY‡ nk˛dæj˚TwüHé Á|üdæ&Ó+{Ÿ k˛$TXË{Ϻ yÓ+ø£≥ s¡eTDj·T´, ø£\÷¢s¡T dæ+–˝Ÿ $+&√ Á|üdæ&Ó+{Ÿ \ø°åàø±+‘ê¬s&ç¶, e÷J ø±s√Œπs≥sY uÛ≤düÿsY, ø£˙«qsY düTu≤“¬s&ç¶, Äs¡ZHÓ’õ+>¥ ôdÁø£≥Ø õ.C…. düT≈£îe÷sY, eTùV≤X¯«s¡¬s&ç¶, |æÇ{Ï\T ÁøÏcÕí¬s&ç¶, \ø£åàj·T´, qs¡düj·T´, $»j·TuÛ≤düÿsY, lìyêdüT\T, >∑+>±<ÛäsY, |òæõø£˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY ã&ÉT¶, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|üPs¡« $<ë´s¡Tú\ n|üPs¡« ø£\sTTø£ ø√&ÉTeT÷s¡T, y˚T 27, (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À 1984-85 dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~Û+∫ $<ä´quÛÑ´dæ+∫ q≥Te+{Ï |üPs¡« $<ë´s¡Tú\ n|üPs¡« ø£\sTTø£ ø±s¡´Áø£eT+ Ä~yês¡+ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À m+‘√ n|ü⁄s¡÷|ü+>± »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± 1984-85 u≤´#Y |üPs¡« $<ë´s¡Tú\+‘ê ø£*dæ ‘·eT≈£î bÕsƒê\qT uÀ~Û+∫q≥Te+{Ï ñbÕ<Ûë´j·TT˙, ñbÕ<Ûë´j·TT\qT |üP\e÷fi¯\T, <äTXÊÙ\Tyê\‘√ |òüTq+>± dü‘·ÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± m+Çz sê|òüTe¬s&綑√ bÕ≥T, ]f…ÆsY¶ ñbÕ<Ûë´j·TT\T düT+ø£j·T´X¯s¡à, sê$T¬s&ç¶, j˚TdüT<ëdüT, eT*¢U≤s¡T®q, øÏwüºqï, e÷<äqï, áX¯«s¡j·T´, sêe÷+õH˚j·TT\T, •esêeTj·T´, C≤]®, |æ#·Ãqï, X‚wü–]sêE, düT+ø£j·T´, düTÁãeTD´+, eT]j·TeTà\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´]ú J$‘·+˝À ‘·*¢,‘·+Á&ç ‘·sê«‘· >∑Ts¡Te⁄<˚ kÕúqeTHêïs¡T. ‘·eT≈£î Á|üuÛÑT‘ê«*#˚à ñ‘·ÔeT ñbÕ<Ûë´j·T nyês¡T¶\ø£Hêï ‘·eT <ä>∑Zs¡ $<ä´qT H˚s¡TÃ≈£îqï $<ë´s¡Tú\T m+‘√ ñqï‘· kÕúHê\≈£î #˚s¡T≈£îqï|ü⁄&˚ ‘·eT≈£î ì»yÓTÆq Äq+<ä+ \_ÛdüTÔ+<äHêïs¡T. |üPs¡«

Á|üXÊ+‘·+>± eTT–dæq Á>∑÷|t1 |üØø£å\T y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝À ìs¡«Væ≤+∫q Á>∑÷|t1 |üØø£å\T @&ÉT ôd+≥s¡¢˝À Á|üXÊ+‘·+>± eTT–dæ+~. ôdeπsCŸ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À 212 eT+~, d”myéTÄsY yÓTT<ä{Ï ôd+≥sY˝À 526 eT+~, ¬s+&Ée ôd+≥sY˝À 489 eT+~ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ôV’≤f…ø˘ yÓ÷&É˝Ÿ dü÷ÿ˝Ÿ˝À 152 eT+~, <Ûäèe Ç+»˙]+>¥ ø±˝ÒJ˝À 229 eT+~, ÁøÏcÕº|üPsY ;me÷àsY Ç+»˙]+>¥ ø±˝ÒJ˝À 249 eT+~, ôd+{Ÿ Vü‰¬sHé dü÷ÿ˝Ÿ˝À 165 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T |üØø£å sêdæq≥T¢ eT+&É\ n~Ûø±] ‘Ó*bÕs¡T.

{°&û|”øÏ |üPs¡« yÓ’uÛÑe+ ‘ÓkÕÔ+ y˚T&ÉÃ˝Ÿ, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì {°&û|” bÕغøÏ |üPs¡« yÓ’uÛÑe+ rdüT≈£îekÕÔeTì eT+&É\ {°&û|” Hêj·T≈£î\T ù|s=ÿHêïs¡T. Áos¡+>∑es¡+, ã+&Ée÷<Ûës¡+ Á>±eT ø£$T{°\T @s¡Œ&ɶ dü+<äs¡“¤+>± Äj·÷ Á>±e÷\˝À C…+&Ü Ä$wüÿs¡D #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ Áos¡+>∑es¡+ Á>±eTXÊK n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ {°&û|” bÕغøÏ s√Es√E≈£î Ä<Ûäs¡D ô|s¡T>∑T‘·T+<äì, j·TTe‘· ô|<ä› m‘·TÔq bÕغ˝ÀøÏ edüTÔHêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. sêÁcÕºìï n_Ûeè~Δ |ü<∏ä+˝À q&ç|æ+∫q |òüTq‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT<˚qì ø√ìj·T&Üs¡T. 2014 mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~Ûø±s¡+ #˚|ü&ÉT‘·T+<äì Äj·Tq BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT Áoìyêdt¬s&ç¶, e÷J C…&ûŒ{°d” kÕsTTù|≥ Áoìyêdt, sêÁwüº H˚‘·\T Hê¬s&ç¶ q+<ë¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H√≥Ø>± »>∑Hêï<∏é¬s&ç¶ ìj·÷eTø£+ $<ë´s¡Tú\+‘ê Ç˝≤ ø£\e&É+ |ü≥¢ yês¡T m+‘√ Äq+<ä+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ≈£L&Ü eT+∫ n\yê≥T¢, eT+∫ n_ÛÁbÕj·÷\‘√ ñqï‘·+>± yÓT\>±\ì yês¡T |üPs¡«|ü⁄ $<ë´s¡Tú\qT Äo«s¡~+#ês¡T. n˝≤π> <ë<ë|ü⁄ 27dü+e‘·‡sê\ ‘·sê«‘· ‘êeTT #·<äTe⁄≈£îqï bÕsƒ¡XÊ\˝À ø£\TdüT≈£îqï |üPs¡« $<ë´s¡Tú\+‘ê ÄHê{Ï C≤„|üø±\qT HÓeTπsdüT≈£î+≥÷ Äq+<√‘·‡yê˝À¢ eTTì–b˛j·÷s¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À |üPs¡« $<ë´s¡Tú\T eT<ÛäTdü÷<äHé¬s&ç¶, ñs¡T≈£î+<äT, sê+yÓ÷Vü≤Hé, |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+, |üs¡y˚TX¯«s¡|üŒ, Hê>∑sêE, >√$+<äT, lø±+‘Y, Hê>∑sêE, lìyêdüT\T, d”‘êsêeTT&ÉT, yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶, –&ɶj·T´, dü‘·´Hêsêj·TD ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ãq>±q|ü˝…¢ s¡÷s¡˝Ÿ, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ |ü≥ºD+˝Àì pìj·TsY dæ$˝Ÿ ø√s¡Tº˝À »&ç®>± |ü~ dü+e‘·‡sê\ qT+&ç Hê´j·Tyê~>± |üì#˚düTÔqï |æÄsY »>∑Hê<∏é¬s&ç¶ì H√≥Ø>± ìj·T$Tdü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\qT C≤Ø #˚dæq≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·qô|’ qeTàø£+‘√ Á|ü»\≈£î ‘·–q$<Ûä+>± ùde\+~kÕÔqì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

eTT–dæq Ms¡ÁãùV≤à+Á<äkÕ«$T y˚&ÉTø£\T ne⁄≈£î, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\+˝Àì y˚T≥Tº|ü˝Ò¢ dü$T|ü+˝À Áo b˛‘·T\÷] Ms¡ÁãùV≤à+Á<äkÕ«$T kÕ«$T yê]¸ø√‘·‡yê\T n+>∑s¡+>∑ yÓ’uÛÑe+>± »]>±sTT. á ñ‘·‡yê\ ø±s¡´Áø£e÷\T sêh$X¯«Áu≤Vü≤àq dü+|òüT+ d”ìj·TsY n<Ûä´≈£åî\T uÛÑ÷$T|ü⁄Á‘· nyês¡T¶ Á>∑Væ≤‘· >∑Ts¡TÁ|ükÕ<é Ä<ä«s¡´+˝À kÕ«$T yê]øÏ y˚<ä |ü+&ç‘·T\ eTT‘·TÔ\÷Ø n+»H˚j·T X¯s¡à, dü‘·´Hêsêj·TD XÊÁd”Ô u≤D≤\ ÁøÏwüíeT÷]Ô Ä#ê], M] eT<ä´ ¬s+&ÉT s√E\ bÕ≥T qeÁ>∑Vü≤ ôVAeTeTT\T, Ç+Á<ëÁ~ ÄcÕº~ø£Œfi¯ø£ ôVAeTeTT\T, >±j·TÁ‹, eTVü≤eTè‘êÔ+»H˚j·T ‘·~‘·s¡ ôVAeTeTT\T »]|æ nq+‘·s¡+ nqï<ëq ø±s¡´Áø£eT+\T #˚|ü{≤ºs¡T.


4

n~Ûø£ ãs¡Te⁄≈£î ø±s¡D+

ªø£©Ôμ nsTTb˛‘ês¡T

nedüs¡+˝Òì ‹+&˚?

ì»+>± Äø£* ˝Ò≈£î+&ÜH˚ MTs¡T mìïkÕs¡T¢ uÛÀ»q+ #˚ùdXÊs¡T? MTs¡T ‹H˚ ÄVü‰s¡+ kÂø£sê´ìïk˛Ô+<ë? uÀsY ø=fÒºdüTÔHêï, ø√|ü+>± e⁄Hêï, dü+‘√wü+ m≈£îÿyÓ’Hê, u≤<Ûä ø£*–Hê u≤>± ‹H˚düTÔHêïsê? n˝≤>∑sTT‘˚ MTs¡T ˇfi¯ófl ‘Ó©≈£î+&Ü Äy˚X¯+˝À ‹H˚düTÔqïfÒ¢. n~Ûø£+>± ‹H˚j·T≥+ e´øÏÔ jÓTTø£ÿ e÷qdæø£ dæú‹ì ã{Ϻ e⁄+≥T+<äì n~ e´øÏÔ˝Àì JeÁøÏj·T≈£î dü+ã+<Ûä+ ø£*– e⁄+≥T+<äì n~ e´øÏÔ˝Àì JeÁøÏj·T≈£î dü+ã+<Ûä+ ø£*– e⁄+≥T+<äì øÏ¢ìø£˝Ÿ q÷´Á{Ïwüìdtº &Ü.q÷|ü⁄sY ÁøÏwüíHé n+{≤s¡T. j·TTe‘·T\ø£sTT‘˚, düqïã&Ü\qï e÷qdæø£ ˇ‹Ô&ç ≈£L&Ü e⁄+≥T+<ä≥. á s¡ø£+>± ‹H˚<ëìô|’ <ë´dü ˝Ò≈£î+&Ü ‹+fÒ n~Ûø£ πø\Ø\T ø£\ ÄVü‰sê\T m≈£îÿe yÓTT‘·Ô+˝À ‘·≈£îÿe e´e~Û˝À rdüT≈£î+{≤s¡T. (ˇø=ÿø£ÿ|ü⁄&ÉT 8 y˚\ qT+∫ 10 y˚\ πø\Ø\ es¡≈£î ≈£L&Ü ‹H˚kÕÔs¡ì &Ü.ÁøÏwüíHé #˚|ü⁄‘ês¡T. Bì Á|üuÛ≤e+ ˝≤yÓ≈£îÿ‘ês¡T. n~Ûø£ wüß>∑sY, |æ+&ç |ü<ësêú\T ì\ã&É≥+ e+{Ï$ Je|üÁøÏj·TqT e÷s¡TkÕÔsTT. |òü*‘·+>± X¯Øs¡+˝À wüß>∑sY ˝…yÓ˝Ÿ‡ e÷s¡T‘·÷+{≤sTT. |ü⁄s¡Twüß\ø£+fÒ ≈£L&Ü eTVæ≤fi¯\T á s¡ø£yÓTÆq Äy˚X¯|üP]‘· ‹+&ÉT¢ n~Ûø£+>± ‹+≥THêïs¡≥. <ëì‘√ ˝≤yÓø£ÿ≥+, ˝≤yÓø±ÿeTqï Ä+<√fi¯q, e÷qdæø£ y˚<äq, >∑T+&Ó dü+ã+~Û‘· yê´<ÛäT\T ≈£L&Ü ‘Ó#·TÃ≈£î+≥Tqï≥T¢ b˛wüø±Vü‰s¡ ì|ü⁄DT\T #Ó|ü⁄‘·THêïs¡T. ÄVü‰s¡+ ‹+fÒ Vü‰sTT>± e⁄+&˚ uÛ≤eq ø£\>±*. ø±˙ Á|üdüTÔ‘·+ ‹H˚yês¡T, Ä+<√fi¯q, ‘·|ü⁄Œ #˚XÊeTqï |ò”*+>∑T, <˚«wü+, e÷qdæø£ y˚<äq\‘√ uÛÑTõdüTÔHêïs¡T. ne˙ï e⁄qï|üŒ{ÏøÏ yê{Ïì dü] #˚düT≈£îì ‹q≥+ Á|ü<ÛëqeT+≥THêïs¡T ì|ü⁄DT\T. Äø£* ˝Òq|ü⁄&ÉT, Ä|t ùd{Ÿ nsTTq|ü⁄&ÉT uÛ≤>∑kÕ«$T‘√ e÷≥\T dü]>± ˝Òq|ü⁄&ÉT ‹qe<äT›. Ä düeTj·T+˝À rdüT≈£îH˚ ÄVü‰s¡+ MT Js¡íÁøÏj·T≈£î Vü‰ì ø£*–düTÔ+~. dü]>± Js¡í+ ø±ø£ Äs√>∑´ düeTdü´\T ‘·˝…‘·TÔ‘êsTT. ÄVü‰s¡+ ‹Hê\+fÒ, ‹H˚ |ü<ësêú\ô|’ eTqdüT ô|{≤º*. Ä|ü⁄&˚ ‹qï ÄVü‰s¡+ u≤>± Js¡í+ ne⁄‘·T+~. Äø£* ˝Ò≈£î+&ÜH˚ ‹H˚ ÄVü‰s¡+ XÊØs¡ø£, e÷qdæø£ ˇ‹Ô&çøÏ <√erdüTÔ+~. b˛wüø£ $\Te\T ˝Òì ÄVü‰s¡+ rdüT≈£î+fÒ b˛wüø±Vü‰sê ˝Ò$T dü+ã+~Û‘· yê´<ÛäT\T ekÕÔsTT uÛ≤yêy˚XÊ\‘√ ‹H˚ùdÔ ø£*π> |ü]D≤e÷\qT yê´j·÷e÷\T, ÄVü‰s¡ Á|üD≤[ø£\T ≈£L&Ü dü] #˚j·T˝Òe⁄. n~Ûø£ ãs¡Te⁄ bı+<ä≥+, yê´<ÛäT\T ø£*– ñ+&É&É+ yê{ÏøÏ ÄVü‰s¡, yê´j·÷eT ì|ü⁄DT\ e<ä›≈£î |üs¡T>∑T\T ô|fÒºø£+fÒ, #·ø£ÿì e÷qdæø£ yÓ’<äT´&ç dü\Vü‰\T bı+<ä≥+ eT+∫<äì ≈£L&Ü Ms¡T ‘Ó*j·TCÒdüTÔHêïs¡T.

ãVüQeT‹>± Ç#˚Ã yÓTTπøÿ |ü⁄yÓ’«‘˚..!

Ä≈£î˝Ò n+<ä+>± e÷].. ø£qT$+<äT #˚ùd yÓTTø£ÿ\T dü≈£î˝…+{Ÿ‡. Ç$ m&Ü] yÓTTø£ÿ\ s¡ø±\T. <äfi¯dü] Ä≈£î\‘√ düVü≤» dæ<äΔ+>± #·÷&ܶìøÏ düeTTÁ<ä Je⁄\ Äø£è‘·T\ì b˛* e⁄+{≤sTT. M{Ïì m+&Ü ø±\+˝À #ê˝≤ ‘˚*>±Z m+#·Tø√e#·TÃ. eTTK´+>± Ç+&√sY yÓTTø£ÿ\T>± Ç$ #ê˝≤ Á|üdæ~Δ. ø±qTø£\T>± Çe«&ÜìøÏ, Ä|ò”düT n\+ø£s¡D≈£î #·ø£ÿ>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘êsTT. düeTTÁ<ä+ n&ÉT>∑Tq ô|]π> |ü&É&É|ü⁄ ~ã“˝≤¢, nø√º|üdt Äø£è‹˝À.. Ç˝≤ düTe÷s¡T mì$T~ e+<ä\ s¡ø±\T+{≤sTT. kÕ<Ûës¡D+>± M{Ïì Ç+{Ï n\+ø£s¡D≈£î ñ|üjÓ÷–+#˚ ˝≤´+&é ùdÿ|ü⁄˝À¢ m≈£îÿe>± yê&É‘ês¡T. n+<äT˝À eTqøÏ m≈£îÿe>± <=]πø$ ÁøÏ|t bÕ+<∏ädt. ÇøÏy˚]j·÷ s¡ø±\T. M{Ïì ≈£î+&û˝À¢ ≈£L&Ü ô|+#·Tø√e#·TÃ. á yÓTTø£ÿ\qT ô|+#·Tø√e&ÜìøÏ eT{Ϻ ‘·j·÷]: #·÷&ܶìøÏ <äfi¯dü] Ä≈£î\‘√ ø£ì|æ+#˚ á yÓTTø£ÿ\≈£î eT{Ϻì Á|ü‘˚´ø£+>± ‘·j·÷s¡T #˚düTø√yê*‡ ñ+≥T+~. Ç+{Ï ìsêàD≤\T »s¡T>∑T‘·Tqï|ü⁄Œ&ÉT yê&˚ ÇdüTø£ì »*¢ùdÔ e#˚à >∑T+Á&Éì >∑T\ø£sêfi¯¢ì eT{Ϻ˝À y˚j·÷*. Äô|’q ‘˚eTqT ì\« ñ+#·Tø=H˚ e÷eT÷\T eT{Ϻì y˚j·÷*. á s¡ø£+>± #˚düT≈£îqï eT{Ϻ á yÓTTø£ÿ\T ‘·«s¡>± m~π>+<äT≈£î ñ|üø£]düTÔ+~.

5

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

k˛eTyês¡+ y˚T 28, 2012

ÁøÏ|t bÕ+<∏ädt: Ç~ nø√º|üdt Äø£è‹˝À ñ+≥T+~. yê‘êes¡D+˝Àì ‘˚eTì Ä≈£î\ <ë«sê |”\TÃø=H˚ á yÓTTø£ÿ bı&çbı&ç>± ñ+&˚ eT{Ϻ˝À #ê˝≤ ‘˚*>±Z m<äT>∑T‘·T+~. Bì yÓfi¯ó¢ bı{Ϻ>± Ä≈£î\≈£î <ä>∑Zs¡>± ñ+{≤sTT. ø±ã{Ϻ ˙fi¯ó¢ m≈£îÿe b˛dæHê ô|<ä›>± Á|üjÓ÷»q+ ñ+&É<äT. ô|’>± yÓTTø£ÿ\÷ ≈£î[¢b˛j˚T nkÕÿs¡+ ñ+≥T+~. ˇø£ >±¢düT ˙fiË’¢Hê düπs dü]b˛‘êsTT. Ç˝≤ s√E˝À ˇø£ÿkÕ] ˙{Ïì ô|&ç‘˚ dü]b˛‘·T+~. #ê˝≤ n+<ä+>± ô|s¡T>∑T‘·+~. ÇøÏy˚]j·÷: Ç~ #·÷&ܶìøÏ >∑T˝≤; |üPe⁄ì b˛*q Ä≈£î\ neT]ø£‘√ ñ+≥T+~. Ç+<äT˝À ø=ìï s¡ø±\T |ü⁄e⁄«\T ≈£L&Ü |üPkÕÔsTT. ø=+#Ó+ ˙{Ïì n+~ùdÔ #ê\T y˚>∑+>± ô|s¡T>∑T‘·T+~. BìøÏ ô|<ä›>± ÁøÏ$Tdæ+Vü‰s¡ø£ eT+<äT\T nedüs¡+ ˝Ò<äT. Ç+{À¢ #˚ùd ©|t eTÚ˝Ÿ¶ n+fÒ Ä≈£î\T ≈£îfi¯¢u…{Ϻ #˚dæq ms¡Te⁄ #ê\T. ∫qï yÓTTø£ÿ\¬ø’‘˚ düeTbÕfi¯¢˝À ñ+&˚ qÁ‘·»ì, bÕdüŒ¤s¡dt, bı{≤wæj·T+ rdüTø=ì ms¡Te⁄>± y˚dæHê #ê\T. Ç~ y˚&ç˝À m+‘· u≤>± ô|s¡T>∑T‘·T+<√ #·*ì ≈£L&Ü n+‘˚ u≤>± ‘·≥Tºø=+≥T+~. Ç˝≤ $_ÛqïyÓTÆq dü≈£î˝…+{Ÿ‡ì ˇπø ≈£î+&û˝À ñ+∫‘˚ ø=ìï s√E\≈£î #·ø£ÿì ñ<ë´qeq+˝≤ e÷s¡T‘·T+~. ø=‘·Ô yÓTTø£ÿì ô|+#ê\qTø=qï|ü⁄Œ&ÉT ø£DT|ü⁄ <ä>∑Zs¡ yÓTTø£ÿ Ä≈£îì ‘·T+∫ ø√ø√|”{Ÿ ˝À ñ+∫‘˚ |ü~ùV≤qT s√E\øÏ düqïì y˚fi¯¢‘√ ø=‘·Ô yÓTTø£ÿ edüTÔ+~. yÓTTø£ÿ eTT~]‘˚ |ü⁄e⁄«\T |üPdæ <ëqTï+∫ $‘·ÔHê\T ekÕÔsTT. n$ y˚dæHê ø=‘·Ô yÓTTø£ÿ dæ<äΔ+. Ç$ #ê˝≤ ‘·«s¡>± $düÔ]kÕÔsTT. yÓTTø£ÿ e+<äs¡÷bÕsTT\ es¡≈£î ñ+≥T+~. ˇø£y˚fi¯ mø£ÿ&Ó’Hê yês¡+ s√E\ bÕ≥T yÓfi≤fldæeùdÔ M{Ïì Ç+{À¢ ô|fÒºdæ.. ≈£î+&û n&ÉT>∑Tq z |üfiË¢+˝À ˙s¡T b˛dæ ñ+#˚ùdÔ yês¡+ ‘·sê«‘· ≈£L&Ü ‘êC≤>± ñ+≥T+~. yÓTTø£ÿ yÓTT<ä{À¢ ô|u…˝Ÿ‡ì y˚j·T&É+ e\¢ Ä≈£î\T ≈£îfi¯¢≈£î+&Ü ñ+{≤sTT. á yÓTTø£ÿ\qT bÕ‘·d”kÕ˝À¢q÷ ô|+#·Tø√e#·TÃ. {° ø£|ü⁄Œ\T, ø±|ò” eT>∑TZ\T, n˝≤π> e´s¡ú edüTÔe⁄\T n+fÒ bÕ&ÉsTTq bÕÁ‘·\T, bÕ‘·d”kÕ˝À¢ ≈£L&Ü ô|+#·Tø=H˚ M\Tqï á yÓTTø£ÿ\ø° á eT<Ûä´ ø±\+˝À u≤>± Ä<äs¡D ô|]–+~. Á|ü‘˚´ø£ dü+<äsꓤ˝À¢ M{Ïì ø±qTø£\T>± Çe«&ÜìøÏ ø±s=Œπs{Ÿ dü+düú\ ñ<√´>∑T\T ÄdüøÏÔ #·÷|ædüTÔHêïs¡T.

ªm+<Ó+<äT yÓ~øÏ #·÷dæHê n+<ä+<˚ ø£\<äT ø£©Ôμ nì Ç|ü⁄Œ&ÉT <ÛÓ’s¡´+>± #Ó|ü⁄Œø√e#·TÃ. Ç~ #ê˝≤eT+~øÏ ‘Ó*j·T<äT. ‘Ó*dæHê ≈£L&Ü n+‘·+>± |ü{Ϻ+#·Tø√s¡T. bÕ\ø£ Á|üuÛÑT‘·«+ á $wüj·T+˝À ª‘·÷‘·÷ eT+Á‘·+μ>± düŒ+~k˛Ô+~. eT] @+ #˚j·÷*? n_Ûeè~Δ #Ó+~q <˚XÊ\‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ eTq <˚X¯+ ÄVü‰s¡ ñ‘·Œ‘·TÔ\ HêD´‘· $wüj·T+˝À @ e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì ø=ìï y˚\ ñ<ëVü≤s¡D\T #Ó|üŒe#·TÃ. ì»+>± Ç~ eTq <äTs¡<äèwüº+. b˛˙ <Ûäs¡ m≈£îÿe ô|{Ϻ ø=+<ëeTqT≈£î+fÒ n+<äT˝Àq÷ ø£©Ô. Á|ü‹<ëìøÏ &É÷|æ¢πø{Ÿ m|ü⁄Œ&É÷ dæ<äΔ+>± ñ+≥T+~. á qøÏ© edüTÔe⁄\qT yê&ÉT‘·÷ Á|ü»\T ‘êeTT @+ qwüºb˛‘·THêïs√ >∑eTì+#·&É+ ˝Ò<äT. ÄVü‰s¡ |ü<ësêú\T ø£©Ô ne⁄‘·Tqï $wüj·T+˝À mH√ï |ü]XÀ<Ûäq\T »s¡T>∑T‘·THêïsTT. ø±˙ á ø£©Ôì ìyê]+#˚ ~X¯>± mes¡÷ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T&É+ ˝Ò<äT. ÄVü‰s¡ |ü<ësêú˝À¢ yê&˚ q÷HÓ\T |ü+&ÉT>∑\T sê>±H˚ ˇø£ÿkÕ]>± q÷HÓ\ yê&Éø£+ ô|s¡T>∑T‘·T+~. s¡ø£s¡ø±\ ø£+ô|˙\T ‘·eT Áu≤+&é\ >∑T]+∫, ñ‘·Œ‘·TÔ\ >∑T]+∫ |üÁ‹ø£˝À¢, {°M˝À¢ Á|üø£≥q\ es¡¸+ ≈£î]|ædüTÔ+{≤sTT. á q÷HÓ˝À¢ ≈£L&Ü ø£©Ô »s¡T>∑T‘√+~. yê{Ïì C≤Á>∑‘·Ô>± |üØøÏåùdÔ >±˙ ns¡ú+ ø±<äT. ndü˝…’q q÷HÓ˝À bÕyéT, ¬s&é, d”&é ÄsTT˝Ÿ‡qT $Tø˘‡ #˚ùdÔ+{≤s¡T. á q÷HÓ\ <Ûäs¡ ‘·≈£îÿe. M{Ï˝À¢ môdHé‡ ø£*|æ e÷¬sÿ{À¢ neTTà‘·T+{≤s¡T. Äe q÷HÓ˝À <ëì môdHé‡ ø£\T|ü⁄‘·T+{≤s¡T. Äeq÷HÓ˝À ªdæj·÷˝Ÿø±+{≤μ nì |æ*#˚ n&É$ yÓTTø£ÿ\ ÄsYÿqT ø£\T|ü⁄‘ês¡T. n~ Äeq÷HÓ e÷~]>±H˚ ñ+≥T+~.

e÷eTT\T $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T á ‘˚&Ü\qT >∑T]Ô+#·˝Òs¡T. düHé|òü¢esY ÄsTT˝Ÿ, k˛j·÷;Hé, X¯q>∑ q÷HÓ˝À¢ ¬s’dt ÄsTT˝Ÿ‡qT $Tø˘‡ #˚düTÔ+{≤s¡T. s¡ø£s¡ø±\ |ü]e÷fi≤\Tqï môdHé‡\qT ø£*|æ M{Ïì e÷¬sÿ{Ÿ #˚düT≈£î+≥T+{≤s¡T. yê{Ïì nqT>∑TD+>± ˝Ò_˝Ÿ‡ Á|æ+≥T #˚dæ n‹øÏkÕÔs¡T. ø±˙ M{Ïì ‘·ìF #˚ùd j·T+Á‘ê+>∑+ ñHêï yês¡T ø£fi¯Sfl, #Óe⁄\÷ eT÷düT≈£îì ≈£Ls¡TÃ+{≤s¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ e÷Á‘·+ yê]øÏ uÛ≤Ø J‘ê\T Ç∫à b˛wædüTÔ+≥T+~. yê]ì n&çπ>yês¡T e÷Á‘·+ ñ+&És¡T. bÕ\T bÕ\˝À m˝≤ ø£©Ô #˚kÕÔs¡qï $wüj·T+ Á|ü‘·´ø£å+>± ø=ìï #Ûêq˝Ÿ‡˝À #·÷|æ+#ês¡T. >√XÊ\˝À \_Û+#˚ Äe⁄bÕ\T dü«#·Ã¤+>± ñ+{≤j·Tì qeTTà‘ês¡T. Ç~ nã<äΔ+. M{Ï˝À¢q÷ ø£©Ô »s¡T>∑T‘√+~. bÕ\T ny˚Tàyêfi¯ó¢ ne⁄\≈£î, π><Ó\≈£î Ç+»ø£åHé‡ ÇkÕÔs¡T. <ë+‘√ n$ bÕ\T m≈£îÿe ÇkÕÔj·Tì yê] qeTàø£+. á Ç+C…ø£åHé ù|s¡T ªzøχ{ÀdæHé Vü‰s√àHéμ. eTq+ ‘êπ> bÕ\˝À <ëì Á|üuÛ≤e+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ñ+≥T+~. Ç~ eTq X¯ØsêìøÏ #ê˝≤ ø°&ÉT #˚düTÔ+~. bÕ\˝À eTT]øÏ ñ+≥T+~. <ëìï rdæ y˚j·Ts¡T. ø=ìï #√≥¢ |ü\T XÊÁd”Ôj·T |ü<äΔ‹˝À bÕX¯óìs’CŸ¶ ø±e&É+ ˝Ò<äT. dü÷ø£åàJe⁄\T n+<äT˝À mìï #˚s¡T‘·THêïjÓ÷ me]ø° ‘Ó*j·T<äT. á bÕ\T ôVAyÓ÷C…HÓ’CŸ¶ ø±<äT. <ë+‘√ Js¡í düeTdü´\T @s¡Œ&Ée#·TÃ. |òü⁄&é n+&é Á&É>¥‡ n&çàìÁùdºwüHé dæã“+~ »]|æq |üØø£å˝À¢ bÕ\˝À 40 XÊ‘·+ j·÷+{° ãjÓ÷{Ïø˘, dü\Œ¤sY, &ç{Ï{Ï ‘·‘ê«\T ñqï≥Tº ‘˚*+~. eTkÕ˝≤\T >∑‘·+˝À e+≥>∑<äT˝À¢ eTkÕ˝≤\T, bı&ÉT\T ‘·j·÷s¡T#˚düT≈£îH˚ ø£˝≤«\T ñ+&˚$. @~ ø±yê\qï yê{Ï˝À q÷s¡Tø√H˚yês¡T. Ç|ü⁄Œ&É$ e÷j·TyÓTÆb˛j·÷sTT. Ç|ü⁄Œ&ÉT e÷¬sÿ{Ÿ˝À ¬s&ûyÓT&é eTkÕ˝≤ bÕ¬ø≥T¢ \_ÛdüTÔHêïsTT. <ë+‘√ Ç+{À¢ eTkÕ˝≤\T ‘·j·÷s¡T#˚düT≈£îH˚ nedüs¡y˚T ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. ñ<√´>∑+ #˚ùd eTVæ≤fi¯\≈£î Ç|ü⁄Œ&ÉT á eTkÕ˝≤\T ‘·j·÷s¡T#˚düT≈£îH˚ r]ø£ ñ+&É&É+ ˝Ò<äT. Ç~ ≈£L&Ü ø£˝≤«\T nedüs¡+ ‘·–Z+<äq{≤ìøÏ ˇø£ ø±s¡D+. e÷eTT\T>± eTkÕ˝≤˝À¢ #Óø£ÿb˛≥Tº ø£\T|ü⁄‘·T+{≤s¡T. J\ø£Ás¡ bı&ç, <Ûäìj·÷\ bı&ç˝À Ä #Óø£ÿ bı≥Tº ø£\TdüTÔ+~. $Ts¡|übı&ç˝À Ç≥Tø£ bÂ&ÉsYqT ø£\T|ü⁄‘ês¡T. f…+ø£\, ∫|üŒ\ bı&çì ≈£L&Ü ø£\T|ü⁄‘ês¡T. Çø£ |üdüT|ü⁄ bı&ç >∑T]+∫ #Ó|üŒqø£ÿs¡˝Ò<äT. e+≥\T #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT <ëì ã+&Üs¡+ ãj·T≥|ü&ÉT‘·T+~. Ç˝≤ #˚j·T≥+ H˚s¡+. ø±ì $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î á $wüj·÷\˙ï ‘Ó*j·Te⁄. _ôdÿ{Ÿ‡ eTq <˚X¯+˝À mH√ï ø£©Ô ìs√<Ûäø£ #·{≤º\THêïsTT. M{Ï >∑T]+∫ Äsê rdæ <√wüß\qT |ü≥Tºø√{≤ìøÏ ôV≤˝ŸÔ &çbÕsYº‡yÓT+{Ÿ‡ ñHêïsTT. yê] ìs¡¢ø£å´+ ø±s¡D+>± $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T nìï $<Ûë\ qwüºb˛‘·THêï M]øÏe˙ï #·÷düTø√e{≤ìøÏ r]¬øø£ÿ&ç~? _ôdÿ{Ÿ‡˝À e÷eTT\T>± yÓTÆ<ë ø£\TdüTÔ+~. &Ó’¬sø˘º>± |æ\¢\÷, ô|<ä›\T ‹H˚ M{Ï˝À¢ ≈£L&Ü ø£©Ô »s¡T>∑T‘√+~. u≤>± ù|s¡Tqï ø£+ô|˙˝Ò á |üì #˚düTÔHêïsTT. 25 dü+e‘·‡sê\ ÁøÏ‘·+ ‘·j·÷¬s’q _ôdÿ{Ÿ‡‘√ H˚{Ï _ôdÿ{Ÿ‡qT b˛*à #·÷ùdÔ ø±«*{°˝À ‘˚&Ü #ê˝≤ ø£ì|ædüTÔ+~. _ôdÿ{Ÿ‡˝À ∫+‘· –+»\ bı&ç, X¯ø£qø±ÿj·T\ bı≥Tº ø£©Ô »s¡T>∑T‘√+~. Ç$ m+‘· es¡≈£L Js¡íeTÚ‘êsTT? mes¡÷ >∑eTì+#·&É+ ˝Ò<äT.

XÊØs¡ø£y˚T ø±<äT e÷qdæø£ <äè&ÛÉ‘·«+ ≈£L&Ü..! eTq ô|<ä›\≈£î yê´j·÷e÷\ $\Te u≤>± ‘Ó*dæ+<˚. eTq˝À #ê˝≤eT+~ n<√ ô|<ä› |üì>± yê{Ïì #˚j·T&ÜìøÏ yêsTT<ë\T y˚düTÔqï|üŒ{Ïø° yê{Ï Á|üuÛ≤e+ u≤>± ‘Ó*dæqyês¡y˚T. yê´j·÷e÷\T ¬s>∑T´\sY>± #˚dü÷Ô e⁄+&Ü\+fÒ, yê{Ïì eTq+ ∫qï‘·q+ qT+#˚ nuÛÑ´dæ+#ê*. u≤ôdÿ{Ÿ u≤˝Ÿ, dæ«$Tà+>¥, f…ìïdt, ôd’ø£*+>¥, s¡ìï+>¥ yÓTT<ä˝…’q Áø°&É\T MT |æ\¢\≈£î ∫qï‘·q+ qT+#˚ n\yê≥T #˚j·÷*. ôd’Hé‡ &Ó’© nH˚ |üÁ‹ø£ 2010 dü+e‘·‡s¡+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ˇø£ Øôd]à y˚Ts¡≈£î 9 ˝Ò<ë 10 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT qT+#˚ XÊØs¡ø£ |òæ{ŸHÓdt ≈£î Áu…sTTHé eT<Ûä´ m+‘√ dü+ã+<Ûä+ e⁄+~. XÊØs¡ø£ |òæ{ŸHÓdt ø£\yês¡T ‘·eT Áu…sTTHé ˝À n~Ûø£ #·s¡T≈£î<äq+ ø£*– e⁄+{≤s¡ì, kÕ<Ûës¡D |òæ{ŸHÓdt ø£\ |æ\¢\ø£+fÒ ≈£L&Ü yÓTyÓTTØ f…düTº\˝À n~Ûø£+>± $»j·T+ bı+<äT‘ês¡ì Øôd]à ‘Ó*|æ+~. á Á|üjÓ÷»Hê˝Ò ø±ø£, Ä Áø°&É\˝À MT |æ\¢yê&ç HÓ’|ü⁄D≤´ìøÏ ≈£L&Ü MTs¡T ÄX¯Ãs¡´b˛‘ês¡T. yês¡T Á|ü|ü+#· #Ûê+|æj·THé nsTTHê ÄX¯Ãs¡´b˛qedüs¡+ ˝Ò<äT. ø£qTø£ MT |æ\¢yê&ç düeTÁ>∑ n_Ûeè~ΔøÏ >±qT yê´j·÷e÷\T yÓTT<ä\Tô|≥º+&ç. |æ\¢yê&ÉT Á|ü‹s√E @ yê´j·÷e÷\T #˚j·÷*? 1.u≤sY ô|’ yê´j·÷eT+`Vü‰]»+≥˝Ÿ u≤sY ô|’ |ü⁄˝Ÿ n|t‡ e+{Ï$ rj·÷*. n~Ûø£ düeTj·T+ y˚˝≤&É>∑\>±*. n‘·ì #˚‘·T\T, uÛÑTC≤\T ≈£î+&É\T dü+‘·]+#·T≈£î+{≤sTT. 2.|üø£ÿ |üø£ÿ>± e⁄+&ç #˚‘·T\÷ ø±fi¯Sfl |üø£ÿ\≈£î kÕ>∑rj·T+&ç. #˚‘·T\T #ê|ü+&ç. ø±fi¯ófl yÓ&É+ #˚j·T+&ç. ø±fi¯flqT ø£<ä|ü≈£î+&Ü ô|’øÏ øÏ+<ä≈£î e+>∑T‘·÷+&É+&ç. á yê´j·÷e÷\T n‘·ì |ü⁄düÔø±\ dü+Nì ‘˚*ø£>± yÓ÷j·T>∑*π>˝≤ #˚kÕÔsTT. 3.dæÿ|æ‡+>¥`∫qï‘·q+ qT+#˚ dæÿ|æŒ+>¥ n\yê≥T #˚ùdÔ, MTs¡T n‘·ì >∑T+&Ó≈£î m+‘√ y˚T\T #˚dæqyês¡e⁄‘ês¡T. n‘·ì X¯Øs¡+ u≤>± ÁX¯$T+∫ @ø±Á>∑‘· u≤>± ô|s¡T>∑T‘·T+~. 4.ˇπø #√≥ |üs¡T>∑T ô|≥º≥+`düqï{Ï eT÷´õø˘ ô|{Ϻ ñ<äj·Ty˚T |æ\¢yê&çì ˝Ò|æ, ˇπø #√≥ ì\ã&ç |üs¡T>∑T ô|≥º eTHê*. BìH˚ kÕŒ{Ÿ s¡ìï+>¥ n+{≤s¡T. á yê´j·÷eT+ nsTT<äT ì$TcÕ\T s√E≈£î #˚ùdÔ #ê\T. MT |æ\¢yê&ÉT ∫qïyê&Ó’q|üŒ{ÏøÏ á yê´j·÷e÷\T. n‘·ìì XÊØs¡ø£+>±, e÷qdæø£+>± m+‘√ ã\+>± e⁄+#·≥y˚T ø±ø£, n‘·ì ¬øØsY u≤>± n_Ûeè~Δ #Ó+<˚+<äT≈£î düVü≤ø£]kÕÔsTT.

≈£L˝ŸÁ&ç+ø˘‡ ≈£L˝ŸÁ&ç+ø˘‡ >∑T]+∫ $qìyêfi¯ó¢, ‘Ó*j·Tì yêfi¯ó¢ ñ+&És¡T. e÷¬sÿ≥Tº˝À eT©º H˚wüq˝Ÿ ø£+ô|˙˝…H√ï b˛{°|ü&ÉT‘·THêïsTT. ≈£L˝ŸÁ&ç+ø˘‡ >∑T]+∫ #ê˝≤eT+~ |ü]XÀ<Ûäq\T »]bÕs¡T. ˝À‘·T>± |ü]o*+#ês¡T. ø±¬sï˝Ÿ $X¯«$<ë´\j·T+˝À |üì#˚ùd &Üø£ºsY øÏ¢yéeTÚ∞ ˇø£ $wüj·÷ìï #Ûê˝…+CŸ #˚dæ eTØ #ÓãT‘·THêïs¡T. nìï s¡ø±\ ≈£L˝ŸÁ&ç+ø˘‡\T |üfi¯¢ mHê$T˝ŸqT bÕ&ÉT #˚kÕÔj·Tì Äj·Tq n+≥THêïs¡T. á ≈£L˝Ÿ Á&ç+ø˘‡˝À mH√ï j·÷dæ&é‡ ø£*dæ ñHêïsTT. Ç$ Äs√>±´ìøÏ #ê˝≤ Vü‰ìø£s¡eTì #ÓãT‘·THêïs¡T. ñ<ëVü≤s¡D≈£î ªbòÕdüŒ¤]ø˘ j·÷dæ&éμ, ªø±s¡“ìø˘ j·÷dæ&éμ, ªyÓTT*ø˘ j·÷dæ&éμ, ªÇs√<∏√πs_ø˘ j·÷dæ&éμ, ªdæÁ{Ïø˘ j·÷dæ&éμ yÓTT<ä˝…’q$. Ç+<äT˝Àì ªyÓTT*ø˘ j·÷dæ&éμ, ªdæÁ{Ïø˘ j·÷dæ&éμ ≈£Ls¡>±j·T\T, |üfi¯¢˝À¢ \_ÛdüTÔ+~. Js¡íÁ|üÁøÏj·T˝À n$ øå±s¡+>± s¡÷bÕ+‘·s¡+ #Ó+<äT‘êsTT. ≈£L˝ŸÁ&ç+ø˘‡ m≈£îÿe>± rdüT≈£îH˚yês¡T ¬ø|òæHé≈£î n\yê≥T |ü&˚≥Tº>± #˚kÕÔsTT. Ç~ ˝Ò≈£î+&Ü |üì#˚j·T˝Òì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. #ê˝≤eT+~ |ü]XÀ<Ûä≈£î\T M{Ïô|’ n<Ûä´j·Tq+ #˚dæ ø£\Twæ‘·yÓTÆq ˙{Ï‘√ á Á&ç+ø˘‡qT ‘·j·÷s¡T#˚kÕÔs¡ì ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY e÷¬sÿ{Ÿ˝À s¡ø£s¡ø±\ Áu≤+&é\‘√ $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY \_ÛdüTÔ+~. mH√ï sêÁcÕº\ ø£+ô|˙\T á yê´bÕs¡+˝À b˛{°|ü&ÉT‘·THêïsTT. $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY Ç|ü⁄Œ&ÉT ªùdº≥dt dæ+ã˝Ÿμ>± e÷]b˛sTT+~. #ê˝≤eT+~ $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY #ê˝≤ düTs¡øÏå‘·yÓTÆq <äì, Ç~ ‘ê–‘˚ Äs√>∑´+ u≤>∑T|ü&ÉT‘·T+<äì uÛ≤$düTÔ+{≤s¡T, qeTTà‘·T+{≤s¡T ≈£L&Ü. $Tqs¡˝Ÿ yê≥sY n+‘ê uÛÑ÷>∑s¡“¤ ˙{Ï qT+#˚ ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~. uÛÑ÷>∑s¡“¤»\+˝À dü÷ø£å´ Je⁄\T #ê˝≤ ‘·≈£îÿe ñ+{≤j·Tqï e÷≥ ì»y˚T. ø±ì y˚s¡T y˚s¡T ÁbÕ+‘ê\ uÛÑ÷>∑s¡“¤»\+˝À m≥Te+{Ï ø£©Ô ˝Ò<äì mes¡T >±´s¡+{° ÇkÕÔs¡T? mH√ï s¡ø±\ ˙fi¯ó¢ø£*ùd neø±X¯+ ñ+~ ø£<ë? á yê≥sY ø√¢]Hé ñ+&É<äT ø±ã{Ϻ u≤´ø°º]j·÷ ˝≤+{Ï dü÷ø£àJe⁄\T ñ+&˚ neø±X¯+ ñ+~. á ˙{Ïì u≤{Ï˝Ÿ‡˝À d”˝Ÿ #˚ùdÔ ø=ìï s√E\ ‘·sê«‘· u≤´ø°º]j·÷ ‘·–Zb˛‘·T+~. ø±˙ e÷eT÷\T eTqTwüß\T Bìï m˝≤ qeTà>∑\s¡T? πøø˘ πøø˘ m˝≤ ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+<√ MTs¡T dü«j·T+>± #·÷ùdÔ <ëìï ‹q˝Òs¡T. eTq˝À #ê˝≤eT+~ n~ m˝≤ ‘·j·÷s¡e⁄‘√+<√ ndü\T |ü{Ϻ+#·Tø√s¡T. ≈£î[¢b˛sTTq Á>∑T&É¢‘√ á πøø˘\T ‘·j·÷s¡e⁄‘·THêïsTT. á ø£©Ô πøø˘\ $wüj·TyÓTÆ ˇø£kÕ] ø√s¡Tº˝À πødüT $#ês¡D≈£î e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT πøø˘ ‘·j·÷Ø <ës¡T\T Ç∫Ãq »yêuÒ$T{À ‘Ó\TkÕ? Ç˝≤ #ÓøÏ+>¥ ñ+fÒ y˚TeTT ø£+ô|˙\T eT÷düTø√e\dæ+<˚ nì #ÓbÕŒs¡T. bÕ&Ó’q b˛sTTq >∑T&˚¢ ø±<äT, eTTøÏÿb˛sTTq yÓTÆ<ë ≈£L&Ü πøø˘˝À ø£\T|ü⁄‘ês¡T. ∫qï∫qï ø£+ô|˙˝…’‘˚ ;¢∫+>¥ bÂ&ÉsYqT ôd’‘·+ ø£\|ü&ÜìøÏ yÓqTø±&És¡T. me¬s[fl #·÷kÕÔs¡ì yê] <ÛÓ’s¡´+. Çy˚ ø±<äT r|æ |ü<ësêú˝À¢ @y˚$ ø£\T|ü⁄ ‘·T+{≤s√ #ê˝≤ eT+~øÏ ‘Ó*j·T<äT. MT&çj·÷‘√ ø=+<ä] ã+&Üs¡+ãj·T≥ |ü&ܶ ø£©Ô e÷Á‘·+ Ä>∑≥+ ˝Ò<äT. ◊dtÁø°+˝Àq÷ s¡ø£s¡ø±\ ø£©Ô »s¡T>∑T‘√+~. ô|[¢fi¯¢˝À |æ\¢\T, ô|<ä›\T ◊dtÁø°+ m+‘√ Çwüº+>± ‹+{≤s¡T ø±˙ <ëì ø±«*{° n+‘·>± >∑eTì+#·s¡T. πøe\+ Áu≤+&é ù|s¡TqT #·÷dæ ‹H˚düTÔ+{≤s¡T.

#·+Á<ä_+ã+˝≤+{Ï eTTU≤ìøÏ..?

m+&É˝À ãj·T≥ ‹]– Ç\T¢ #˚s¡Tø=H˚ dü]øÏ düTìï‘·yÓTÆq #·s¡à+ s¡+>∑T e÷s¡&É+, ø£$T*b˛e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. n˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT ∫qï –HÓï˝À ◊<ës¡T #Ó+#ê\ bÕ\T b˛dæ X¯óÁuÛÑyÓTÆq eÁdüÔ+ ˝Ò<ë <ä÷~ì n+<äT˝À ø=~›ùd|ü⁄ ñ+∫ rdæ eTTK+ eTs¡›Hê #˚dü÷Ô ‘·T&Éyê*. Ç˝≤ Äπs&ÉT ì$TcÕ\T #˚XÊø£ #·\¢{Ï ˙fi¯¢‘√ ø£&çπ>düTø=+fÒ y˚TìøÏ kÕ+‘·«q \_ÛdüTÔ+~. ≥eT{≤: ≥e÷{≤\ ˝À|ü\ –+»\T rdæ $Tø°‡˝À yÓT‘·Ô>± >∑TE® #˚j·÷*. á $TÁX¯e÷ìï Á|òæCŸ˝À ñ+∫, ø=~›ùd|ü{Ï ‘·sê«‘· rdæ eTTU≤ìøÏ |üP‘·˝≤ y˚düTø√yê*. ◊<ës¡T ì$TcÕ\j·÷´ø£ eTs¡›q #˚dæ >√s¡TyÓ#·Ã{Ï ˙fi¯¢‘√ X¯ó ÁuÛÑ|üs¡#·Tø√yê*. n\dü≥ <ä÷s¡yÓTÆ Vü‰sTT>± nì|ædüTÔ+~. y˚Tì eTè<äTe⁄>± e÷s¡T‘·T+~. ø£\ã+<ä |üP‘·: ˇø√ÿkÕ] m+&É≈£î eTTK#·s¡à+ mÁs¡>± e÷] <ä<äT›s¡T¢ e#˚à neø±X¯eTT+≥T+~. n|ü⁄Œ&ÉT ˙fi¯¢‘√ ø£&É>∑b˛e&É+ eT+∫~. ø£\ã+<ä >∑TE®qT |üP‘·˝≤ y˚dæ ◊<äT ì$TcÕ\j·÷´ø£ eTè<äTe⁄>± eTTìy˚fi¯¢‘√ eTs¡›q #˚j·÷*. ø=~›ùd|üj·÷´ø£ ˙fiÀ¢ <ä÷~ì ˝Ò<ë kÕŒ+õì eTT+∫ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ n~›.. bı&ç eÁdüÔ+‘√ ‘·T&ÉT#·Tø=+≥ Çã“+~ ñ+&É<äT. ˝Ò<ä+fÒ düeTdü´ ¬s{Ϻ+|üe⁄‘·T+~. yÓì>∑sY‘√ Ç˝≤: yÓì>∑sY ˙fi¯ó¢ düeTbÕfi¯¢˝À rdüTø=ì U≤∞ ÁùdŒd”kÕ˝À ì+bÕ*. eTTK+ MT<ä #·\T¢ø=ì <ä÷~‘√ ‘·T&ÉT#·Tø√yê*. n˝≤H˚ ñ<äj·T+ kÕïq+ #˚ùd≥|ü⁄Œ&ÉT ˙fi¯¢˝À ø£|üŒ y˚ì>∑sY ø£\T|ü⁄ø=+fÒ ãj·T≥≈£î yÓ[flq|ü⁄Œ&ÉT #·sêàìï m+&ÉÁ|üuÛ≤e+ qT+∫ ø±bÕ&ÉTø√e#·TÃ. u§bÕŒsTT Vü‰sTT: u§bÕŒsTT eTTø£ÿ\qT Á|òæCŸ˝À ñ+∫ yÓT‘·Ô>± #˚dæ Hê\T¬>’<äT ì$TcÕ\T eTs¡›q #˚düTø√yê*. ‘·sê«‘· ø£&çπ>dæ e÷sTTX¯Ãs¬ ’»sY sêdüTø√yê*. #·s¡à+ MT<ä eTè‘·ø£D≤\T, eTT]øÏ ‘=\–b˛sTT X¯óÁuÛÑ|ü&ÉT‘·T+~. á |ü+&ÉT nìï #·s¡à‘·‘ê«\ yê]øÏ q|ü⁄Œ‘·T+~. Áø°eTT\≈£î <ä÷s¡+>±: q÷HÓ‘·‘·«+ m≈£îÿe>± ñ+&˚ Áø°eTT\≈£î, Áø°yéT Ä<Ûë]‘· bòÂ+&˚wüHé≈£î <ä÷s¡+>± ñ+&Ü*. y˚Tø£|t kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· ‘·≈£îÿe>± y˚düTø√yê*. eTTU≤ìøÏ, #˚‘·T\≈£î $≥$THé ªÇμ‘√ #˚dæq düHé Ád”ÿHé qT m+#·T≈£î+fÒ eT+∫ |òü*‘ê\T+{≤sTT. X¯ØsêìøÏ kÕ+‘·«q: >√s¡TyÓ#·Ã{Ï ˙fi¯¢˝À ns¡ø£|ü⁄Œ e+≥ k˛&Ü ˝Ò<ë z{Ÿ‡ bı&ç ø£*|æ kÕïq+ #˚ùdÔ n\dæq X¯ØsêìøÏ kÕ+‘·«q n+<äT‘·T+~. n˝≤H˚ |ü⁄\¢{Ï ô|s¡T>∑T˝À eTT˝≤Ô˙eT{Ϻ #˚]à eTTU≤ìøÏ |ü⁄‘·˝≤ y˚j·÷*. |ü~ì$TcÕ\j·÷´ø£ ø£&çπ>ùdÔ y˚TìøÏ ‘˚eT n+<äT‘·T+~. õ&ÉT¶ düeTdü´ ‘·>∑TZ‘·T+~.


6

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

Á>∑÷|t 1 |üØøå± πø+Á<ë\qT ø£˝…ø£ºsY Äø£dæàø£ ‘·ìF ø£s¡÷ï\T, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü_¢ø˘ düØ«düT ø£MTwüHé ìs¡«Væ≤düTÔqï Á>∑÷|t1 |üØøå± πø+Á<ëìï õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ Äø£dæàø£+>± ‘·ìF #˚XÊs¡T. Ä~yês¡+ q>∑s¡+˝Àì 44 ôd+≥s¡¢˝À Á>∑÷|ü⁄1 |üØø£å »s¡T>∑T‘·T+&É>± n+<äT˝À e÷+{Ïk˛‡] dü÷ÿ˝Ÿ˝À »s¡T>∑T‘·Tqï |üØø£å πø+Á<ëìï ø£˝…ø£ºsY ‘·ìF #˚dæ, nuÛÑ´s¡Tú\T ~<˚› zm+ÄsY w”≥T, Á|üXÊï|üÁ‘·+ |ü]o*+#ês¡T. mø£ÿ&Ü @ ∫qï bıs¡bÕ≥T »s¡>∑≈£î+&Ü #·÷düTø√yê\ì, e÷dt ø±|æ+>¥ »s¡>∑≈£î+&Ü >∑{Ϻ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY |üØø£å ìs¡«Vü≤≈£î\ N|òt dü÷|ü]+f…+&Ó+≥¢qT Ä<˚•+#ês¡T. |üØø£å πø+Á<ë\˝À n+<ä]ø° |òü]ï#·sY, ‘ê>∑T˙s¡T, n‘·´edüs¡ yÓTTu…’˝Ÿ yêVü≤q+ @sêŒ≥T ‘·~‘·s¡ $wüj·÷\qT ø£˝…ø£ºsY n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. õ˝≤¢˝À 12,743 eT+~ Á>∑÷|t1 |üØø£å\≈£î <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√>±, n+<äT˝À 10,194 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T e÷Á‘·y˚T Vü‰˝Ÿ{Ϭø{Ÿ &Ée⁄Hé ˝À&é #˚düTø√e&É+ »]–+~. Ç+<äT˝À ≈£L&Ü πøe\+ 7563 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T e÷Á‘·y˚T Á>∑÷|ü⁄1 |üØø£å≈£î Vü‰»¬s’q≥T¢ õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ yÓ\¢&ç+#ês¡T.

5183 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T Á>∑÷|t1 |üØø£å≈£î Vü‰»s¡T ø±˝Ò<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. dæ\«sYp;¢ ø±˝ÒJ˝À »s¡T>∑T‘·Tqï Á>∑÷|t1 |üØøå± πø+Á<ëìï C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ãT<ä›Á|üø±wt m+. CÀ´‹ Äø£dæàø£+>± ‘·ìF #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq nuÛÑ´s¡Tú\T ~<˚› zm+ÄsY w”≥T, Á|üXÊï|üÁ‘·+ |ü]o*+#ês¡T. ù||üs¡T áJ>± ñ+<ë nì nuÛÑ´]úì C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY Á|ü•ï+#·>± ‘˚*>±Z ñ+<äì n‘·qT düe÷<Ûëq+ Ç#êÃs¡T. me]øÏ m˝≤+{Ï |òü]ï#·sY Çã“+~ ˝Ò<äT ø£<ë, ‘ê>∑T˙s¡T @sêŒ≥T #˚XÊsê ˝Ò<ë nì N|òt dü÷|ü]+f…+&Ó+{ŸqT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. á ôd+≥sY˝À 400 eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T Á>∑÷|t1 |üØø£å≈£î Vü‰»s¡Tø±yê*‡ ñ+&É>± πøe\+ 249 eT+~ e÷Á‘·y˚T Vü‰»¬s’Hês¡ì, 151 eT+~ Vü‰»s¡Tø±˝Ò<äì |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D N|òt dü÷|ü]+f…+&Ó+{Ÿ eTTs¡∞ø£èwüí C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºs¡T≈£î $e]+#ês¡T. |üØø£å Vü‰\T˝À @ düeTdü´ sê≈£î+&Ü, e÷dt ø±|òæ+>¥ »s¡>∑≈£î+&Ü >∑{Ϻ ì|òü÷ ñ+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

ù|<ä\ n_Ûeè<˚Δ <Û˚´j·T+ ;CÒ|” nuÛÑ´]ú qø£ÿ\ $T≥º lìyêdüT\T >√H˚>∑+&É¢, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô): ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\≈£î #Ó+~q Á|ü»\ J$‘ê\≈£î dü+ã+~+∫q #ê˝≤ <äTs¡“s¡+>± ñHêïj·Tì, sêC≤´~Ûø±s¡+ ã&ÉT>∑T\ #˚‹øÏ e∫Ãqs√CÒ ã&ÉT>∑T\T #Ó’‘·q´e+‘·T\T>± nj˚T´ $<Ûä+>± #˚dæ #·÷ô|&É‘êqì _C…|æ nuÛÑ´]ú qø£ÿ\$T≥º lìyêdüT\T nHêïs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì |ü⁄≥ºbÕX¯+, ôV≤#Y ¬ø’s¡yê&ç, ≈£î\Te÷\, ∫qïeTØ«&ÉT, n\Tyê\, ∫qïH˚\≥÷s¡T, ô|<ä›H˚\≥÷s¡T Á>±e÷\˝À Ç+{Ï+{≤ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ nuÛÑT´qï‹ ø√dü+ 2009 mìïø£˝À¢ Á|üC≤sê»´+ {Ϭø≥Tº ÇkÕÔeTì ÄX¯‘√ Hê≈£î nqï+ ô|fÒº ñ<√´>±ìï sêJHêe÷ #˚dæHê |ü≥Tºe<ä\ì $Áø£e÷s¡Tÿ&ç˝≤ |ü≥Tº<ä\‘√ dü«‘·+Á‘·´ nuÛÑ´]ú>± ã]˝ÀøÏ ~– ø=ìï z≥¢qT N*à _d”\ dü‘êÔ @$T{À Ç‘·s¡T\≈£î ‘Ó*ùd˝≤ #˚kÕeTHêïs¡T. kÕe÷õø£ Hê´j·T+ ø√dü+ |ü]‘·|æ+#˚ >∑THêìï #·÷dæ C≤rj·T bÕغ _C…|æ {Ϭø≥Tº Ç∫Ã+<äHêïs¡T. ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ Á|ü»\T @ø£yÓTÆ n‘·´~Ûø£ yÓTC≤]{°‘√ ¬>*|æ+#ê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤s¡rj·T øÏkÕHé yÓ÷s¡Ã õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T #·˝≤¢ sêyÓ÷<äsY¬s&ç¶, _dæ dü+πøåeT dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T dæ+<äT Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ j·÷<äyé, lìyêdüT\T Hêj·TT&ÉT, _dæ,md”‡,md”º, yÓTÆHê]{° õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T >√bÕ˝ŸsêE, ãC≤Ø, Äq+<ä+, eTVæ≤fi≤ Hêj·T≈£î\T \øÏåà, e÷<Ûä$, j·TXÀ<Ûä, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&ÉT ªeTTqT+μ |ü⁄düÔø±$wüÿs¡D ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘Ó\+>±D |ü⁄wüÿs¡ ø£$‘ê dü+ø£\q+ ªeTTqT+μ |ü⁄düÔø±$wüÿs¡D ø±s¡´Áø£e÷ìï á HÓ\ 28q ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó\+>±D kÕVæ≤‘·´ düe÷K´ ‘Ó*|æ+~. k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 5.30 >∑+≥\≈£î düTs¡es¡+ Á|ü‘ê|t¬s&ç¶ »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì u≤>¥*+>∑+|ü*¢, düT+<äs¡j·T´ $C≤„q πø+Á<ä+˝À »]π> |ü⁄düÔø±$wüÿs¡D≈£î ‘Ósêdü n~ÛH˚‘· ¬ø.#·+Á<äX‚KsYsêe⁄ eTTK´ n‹~∏>± $#˚ädüTÔHêïs¡ì ù|s=ÿ+~. 2000`2011 es¡≈£î ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ $$<Ûä <äX¯\ô|’ 285 eT+~ ø£e⁄\T yÓ\Te]+∫q ø£$‘·\qT á |ü⁄düÔø£+˝À dü+ø£\q+ #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó\+>±D <äj·T˙j·T |ü]dæú‹, dü+düÿè‹, dü+Á|ü<ëj·÷\T, $<ë´s¡Tú\ Ä‘·àVü≤‘·´\T, Á|ò”CÀHé, düø£\»qT\ düyÓTà, düVü‰j·T ìsêø£s¡D ‘·~‘·s¡ n+XÊ\T á ø£$‘·˝À¢ Á|ü‹_+_kÕÔj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T.

;d” düº&û dü]ÿ˝Ÿ˝À

•ø£åD≈£î <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+

ãq>±q|ü˝…¢, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ ãq>±q|ü˝…¢ |ü≥ºD+˝À ‘Ó<˚bÕ ø±sê´\j·T+ q+<äT ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#êsY® _dæ »Hês¡úHé ¬s&ç¶ Ä<ä«s¡´eTT+˝À H˚&ÉT m˙ºÄsY »j·T+‹ y˚&ÉTø£\T ìjÓ÷»ø£es¡Z ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ |òüTq+>± »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ yês¡T á dü+<äs¡“+>± ‘Ó*bÕs¡T. ø±e⁄q ìjÓT»ø£es¡Z ‘Ó<˚bÕ ø±s¡´ø£s¡Ô\T m˙ºÄsY »j·T+‹ y˚&ÉTø£\≈£î ô|<ä› m‘·TÔq ‘·s¡*sêyê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ;d” düº&û dü]ÿ˝Ÿ˝À &çbı¢e÷ ÇHé eT©º dæÿ˝Ÿ¶ f…ø°ïwæj·THé ÇHé m\Áø±ºìø˘‡, &çbı¢e÷ ÇHé ˝≤´|t{≤|t |”d” ]ù|]+>¥, &çbı¢e÷ ÇHé yÓTTu…’˝Ÿ f…ø±ï\J ‘·~‘·s¡ eè‹Ô $<ë´ ø√s¡T‡˝À¢ ñ∫‘· •ø£åD¬ø’ ;d”, md”‡, md”º nuÛÑ´s¡Tú\ qT+∫ <äs¡U≤düTÔ\T ÄVü‰«ìdüTÔqï≥T¢ Ä dü+düú &Ó’¬sø£ºsY eT\¢j·T´uÛÑ≥Tº z Á|ü≥ø£q <ë«sê ø√sês¡T. ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ yê]¸ø±<ëj·T+ s¡÷.1\ø£å˝À|ü⁄ ñ+&Ü\ì, nuÛÑ´s¡Tú\T ø£˙dü+ |ü<äe ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Ω‘· ø£*– ñ+&Ü\ì ‘Ó*bÕs¡T. ÄdüøÏÔ, ns¡Ω‘· >∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T pHé 5e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\˝À|ü⁄ #˚πs˝≤ &Ó’¬sø£ºsY, @|” düº&û dü]ÿ˝Ÿ |òüsY u≤´ø˘esY¶ ø±¢ôddt, ì+uÀ*n&ɶ, ø±∫>∑÷&É, ôV’≤<äsêu≤<é`500027 nH˚ ∫s¡THêe÷≈£î <äs¡U≤düTÔ\T |ü+bÕ\ì dü÷∫+#ês¡T. <äs¡U≤düTÔ, Ç‘·s¡ $esê\≈£î ì+uÀ*n&ɶ˝Àì dü+düú ø±sê´\j·T+˝À >±˙, ˝Ò<ë 9989294749 bò˛Hé HÓ+ãsY <ë«sê dü+Á|ü~+#ê*‡+~>± Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

30 \ø£å\ mHéÄsYõj·Tdt ì<ÛäT\‘√ e+‘Óq ìsêàD+

H˚{Ï qT+∫ sê»ø°j·T, kÕ+düÿè‹ø£ •ø£åD •_s¡+

ãq>±q|ü˝…¢, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì yÓT≥Tº|ü˝…¢ Á>±eT+˝À yÓ\dæq lMs¡ ÁãùV≤à+Á<ä kÕ«$T EÁ¬s≈£î yê>∑T e+‘Óq ìsêàD+ u≤qTeTTø£ÿ\ Á>±eT+˝ÀìøÏ •eq+~q>∑sY≈£î s√&ÉT¶ ìsêàD |üqT\T H˚{Ï qT+&ç ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ ø±+Á{≤ø£ºsY mÁs¡>∑T&ç •yê¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô) : Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üC≤ Hê≥´ eT+&É* sêÁwüº kÕúsTT sê»ø°j·T, kÕ+düÿè‹ø£ •ø£åD≤ •_s¡+ á HÓ\ 28 qT+∫ pHé 2 es¡≈£î Hê>√˝Ÿ ã+&É¢>∑÷&É˝Àì –]Á|ükÕ<é uÛÑeHé˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Á|üC≤Hê≥´ eT+&É* sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |ü˝…¢ q]‡+Vü≤ ‘Ó*bÕs¡T. ø£e⁄\T, ø£fi≤ø±s¡T\T bÕ˝§ZH˚ á •_sêìøÏ kÕ+düÿè‹ø£, dæ˙s¡+>∑, sê»ø°j·T Á|üeTTKT\T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT m˙ºÄsY »j·T+‹ y˚&ÉTø£\T

•~∏˝≤edüú˝À $<äT´‘Y düÔ+u≤\T ˇø£ÿ] kÕ«s¡ú+ ø√dü+ ñ|ü mìïø£\T... <˚eqø=+&É, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq <˚eqø=+&É˝Àì md”‡, md”º ø±\˙\˝À, ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ düMTbÕq ñqï $<äT´‘Y düú+u≤\T •~∏˝≤edüú˝ÀìøÏ #˚s¡T≈£îì Á|üe÷<ä|ü⁄ n+#·Tq ñHêïj·Tì kÕúì≈£î\T Ä+<√fi¯q\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. $<äT´‘Y düú+u≤\T dæyÓT+{Ÿ ô|#·TÃ\T }&ç ÇqT|ü ø£&û¶\T ‘˚* ñHêïj·Tì md”‡ ø±\˙ yêdüT\T Äs√|ædüTÔHêïs¡T. md”‡ ø±\˙˝À Hê\T>∑T düú+u≤\T •~∏˝≤edüú≈£î #˚s¡T≈£îHêïj·Tì yês¡T Äy˚<Ûäq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. md”º ø±\˙˝À ¬s+&ÉT $<äT´‘Y düú+u≤\T ‘·Vü≤o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ e<ä› ˇø£ $<äT´‘Y düú+u+ •~∏˝≤edüú˝À ñHêïj·Tì nø£ÿ&ç kÕúì≈£î\T yêb˛‘·THêïs¡T. Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\˝À Á|ü»\T ì‘·´+ dü+#·]düTÔ+{≤s¡Hêïs¡T. á<äTs¡T >±\T\≈£î ôd’‘·+ düú+u≤\T }–dü˝≤&ÉT‘êj·Tì m|ü⁄&ÉT |ü&çb˛‘êjÓ÷ ns¡ú+ø±ì |ü]dæú‹ Ç|üŒ{Ϭø’Hê dü+u+~Û‘· $<äT´‘YXÊK n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ •~∏˝≤edüú≈£î #˚s¡T≈£îqï $<äT´‘Y düú+uÛ≤\≈£î eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚sTT+#ê\ì Äj·÷ ø±\˙ yêdüT\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

k˛eTyês¡+ y˚T 28, 2012

>√H˚>∑+&É¢ ø±+Á¬>dt bÕغ ÇHé#ê]® Vü≤s¡¸es¡úHé ¬s&ç¶

H˚&ÉT m˙ºÄsY »j·T+‹ ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ e´ekÕú|ü≈£î\T, e÷J eTTK´eT+Á‹ &Ü.m˙ºsêe÷sêe⁄ »j·T+‹ y˚&ÉTø£\T á HÓ\ 28e ‘˚Bq eTTw”sêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì nìï &ç$»Hé\˝À |òüTq+>± »s¡T>∑T‘êj·Tì Ä bÕغ Áπ>≥sY n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û õ.|üs¡X¯ósê+ ‘Ó*bÕs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì nìï &ç$»Hé\˝À »]π> á ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T, n_Ûe÷qT\T ô|<ä› m‘·TÔq bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. eTTw”sêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡Z+ {°&û|” Ä<Ûä«s¡´+˝À nXÀø˘q>∑sY #Ís¡kÕÔ˝Àì m˙ºÄsY $Á>∑Vü≤+ e<ä› sêe÷sêe⁄ »j·T+‹ y˚&ÉTø£\T »s¡T>∑T‘êj·Tì Äj·Tq $e]+#ês¡T.

H˚&ÉT yêdüT<˚e ø°s¡Ôq >√wæ˜ >√H˚>∑+&É¢, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô): πøe\+ kÕ«s¡ú+ ø√düy˚T ñ|ü mìïø£\T e#êÃj·Tì Á>±e÷\˝À ø±+Á¬>dt #˚dæq n_Ûeè~› >∑T]+∫ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î $e]+∫ ø±+Á¬>dt bÕغ ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ Á|ü‹ ˇø£ÿ ø±s¡´ø£s¡Ô ôd’ì≈£î&ç˝≤ |üì #˚j·÷\ì >√H˚>∑+&É¢ ø±+Á¬>dt bÕغ Ç+#êØ® ø√≥¢ Vü≤s¡¸es¡úHé¬s&ç¶ á ø±s¡´Áø£eT+˝À ù|s=ÿq&É+ ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î á dü+<äs¡“+>± ‘Ó*bÕs¡T. ádüe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\T n_Ûeè~›øÏ z≥T y˚kÕÔs¡ì mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À ø£<ë Á|üuÛÑT‘·«eTT neT\T #˚dæq dü+πøåeT |ü<∏äø±\qT $e]+∫ mìïø£\˝À yÓ’.s¡TÁ<ä>ö&ÉTqT ¬>\T|ü⁄q≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ø£èwæ #˚j·÷\ì yês¡T nHêïs¡T. ¬s’‘·T dü+πøåeT+ ø√dü+ bÕ≥T |ü&˚ ø±+Á¬>dt bÕغì m$Tà>∑q÷s¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À »]π> ñ|ü mìïø£\˝À Á|ü»\T n‘·´~Ûø£ y˚TC≤غ‘√ ¬>\TkÕÔs¡ì BÛe÷ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q e÷J eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T m+|æ ÁøÏwüí¬s&ç¶, ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, Á|üyÓ÷<é¬s&ç¶, ÁãVü≤àj·T´, sê»X‚KsY¬s&ç¶, ∫qïs¡+>∑kÕ«$T, s¡+>∑eTTì, ãT&ɶ|üŒ, U≤»VüQùd‡Hé, s¡$≈£îe÷sY, ‘·~‘·s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘Ó\T>∑Ts¡<∏ä+ Ä<Ûä«s¡´+˝À á HÓ\ 28e ‘˚Bq kÕj·T+Á‘·+ 6>∑+≥\≈£î ø£fi≤düTu≤“sêe⁄ ø£fi≤y˚~ø£˝À yÓTÆdü÷s¡T (ø£+ø£qVü≤[fl) yêdüT<˚yê#ês¡T´\T »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>± yêdüT<˚e ø°s¡Ôq eT+»] ù|]≥ XÊÁd”Ôj·T dü+^‘· >√wæ˜ ø±s¡´Áø£e÷ìï jÓTÁs¡$T*¢ s¡e÷Á|üuÛÑ ãè+<ä+ ìs¡«Væ≤düTÔ+<äì n<Ûä´≈£åî&ÉT ø=+ô|fi¯fl X¯s¡à ‘Ó*bÕs¡T. ‘ê´>∑sêj·T>±qdüuÛÑ n<Ûä´≈£åî&ÉT ø£fi≤yÓ+ø£≥ BøÏå‘·T\T eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

H˚{Ï qT+∫ f…ìïdt {ÀØï ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô) : ‘ê]UŸ k˛ŒsYº‡ nø±&ÉMT Ä<Ûä«s¡´+˝À Ä*+&çj·÷ f…ìïdt sê´+øÏ+>¥ {Às¡ïyÓT+{Ÿ »s¡>∑qT+~. dü+Jej·T´ bÕsYÿ˝À á HÓ\ 28e ‘˚B qT+∫ n+&ÉsY`14, 18 $uÛ≤>±˝À¢ b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. Ç‘·s¡ $esê\≈£î ‘ê]UŸ n©U≤Hé (9966522333)qT dü+Á|ü~+#ê\Hêïs¡T.


k˛eTyês¡+ y˚T 28, 2012

eTT+<äT e÷ø˘ b˛˝Ÿ ìs¡«Væ≤+#·+&ç ø£s¡÷ï\T, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô): ñ|ü mìïø£˝À¢ e÷ø˘ b˛˝Ÿ @C…+≥¢ düeTø£å+˝À ìs¡«Væ≤+∫ Ä ‘·sê«‘·H˚ z≥s¡¢qT z≥T y˚j·T&ÜìøÏ nqTeT‹+#ê\ì õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±], õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#˚ dæã“+~ì Ä<˚•+#ês¡T. Ä~yês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì düTqj·Tq Ä&ç{À]j·T+, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y˝À ñ|ü mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#˚ Á|”ôd&ç+>¥, ndæôdº+{Ÿ Á|”ôd&ç+>¥ n~Ûø±s¡T\≈£î áÇm+\T ñ|üjÓ÷–+#˚ $<Ûëq+ô|’ •ø£åD ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ãT<ä›Á|üø±wt m+. CÀ´‹, õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] y˚DT>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶, m+|æm+◊|æ |æ.&ç. s¡|òüTTHê<∏ä¬s&ç¶, ø£˝…ø£ºπs{Ÿ |ü]bÕ\Hê~Ûø±] dü+|ü‘Y≈£îe÷sY bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ mìïø£\ n~Ûø±] sê+X¯+ø£sYHêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ|ü mìïø£\T ø±ã{Ϻ b˛*+>¥ dæã“+~ m˝≤+{Ï Ä+<√fi¯q #Ó+<äqedüs¡+ ˝Ò<äHêïs¡T. Á|ü‹ b˛*+>¥ πø+Á<ëìøÏ >∑{Ϻ b˛©dt ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. dæã“+~ ãj·T|ü&Ü*‡q nedüs¡+ ˝Ò≈£î+&Ü Á|ü‹ nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ ã÷‘·T\ yêØ>± b˛©düT yÓTTu…’˝Ÿ yêVü≤Hê\T, CÀq˝Ÿ Ä|ò”düs¡T, n»®s¡‡sY $ÄsYz, $ÄsY@\qT ìj·T$TdüTÔHêïeTHêïs¡T. b˛*+>¥ eTVæ≤fi≤ dæã“+~øÏ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq @sêŒ≥T ≈£L&Ü #˚XÊeTì, Á|ü‹ b˛*+>¥ ùdºwüHé˝À ˝…’{Ï+>¥, bòÕ´qT¢, nkÂø£s¡´+ ø£\T>∑≈£î+&Ü Á|ü‘˚´ø£ @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. mìïkÕs¡T¢ mìïø£\ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤+∫Hê ø=ìï bıs¡bÕ≥T¢ »s¡T>∑T‘·THêïj·TH˚ ñ<˚›X¯+‘√ n+<ä]ø° á$m+\ô|’ ne>±Vü≤q ø√dü+ |æ\Te&É+ »]–+<äHêïs¡T. bò˛{À z≥s¡T C≤_‘ê dæ¢|t‡ ¬syÓq÷´ dæã“+~, $Äs√«, $ÄsY@\T, |ü+#êsTTr ôdÁø£≥Ø\T, Ç+{Ï+{Ïø° ‹]– H˚s¡T>±

z≥s¡¢qT n+<äCÒj·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. B+‘√ z≥s¡T¢ H˚s¡T>∑ b˛*+>¥ πø+Á<ëìøÏ e∫à ìs¡“j·T+>± z≥T $ìjÓ÷–+#·T≈£îH˚ neø±XÊìï mìïø£\ ø£MTwüqT z≥s¡¢≈£î ø£*Œ+∫+<äì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. mìïø£\ dæã“+~ b˛{° #˚ùd nuÛÑ´]ú |ü+|æq @C…+≥¢ düeTø£å+˝À e÷ø˘b˛˝Ÿ ìs¡«Væ≤+∫, 1ã≥Hé H=øÏÿ z≥T qyÓ÷<äT nsTTq<ë, ˝Ò<ë #·÷dæ eTs¡\ dæ ã≥Hé H=øÏÿ‘˚ á$m+˝À m˝≤+{Ï z≥T¢ b˛˝…’q≥T¢ ñ+&Éeì, yÓ+≥H˚ ø£+Á{À\sY j·T÷ì{Ÿ yÓqTø£ dæ«#YÄ|òt #˚dæ, á$m+\qT d”˝Ÿ #˚düT≈£îì, z{Ï+>¥qT ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY dæã“+~øÏ dü÷#·q*#êÃs¡T. n˝≤π> 17m ]õdüºsY˝À z≥T y˚dæq z≥s¡T‘√ øö+≥s¡Tô|ò’\T˝À dü+‘·ø£+‘√ bÕ≥T u§≥q Áy˚*eTTÁ<äqT ≈£L&Ü rdüTø√yê\Hêïs¡T. Á|ü‘˚´ø£•ø£åD ÇdüTÔHêï+. mø£ÿ&É ≈£L&Ü b˛*+>¥ s√E á$m+\T yÓTTsêsTT+∫HêsTT nH˚ |òæsê´<äT sê≈£î+&Ü dæã“+~ |ü]o*+∫, yê{Ï |üìrs¡TqT ‘Ó\TdüTø√yê\Hêïs¡T. mìïø£\ ø£MTwüHé Ä<˚XÊ\qT n+<äs¡T ‘·÷#ê ‘·|üŒ≈£î+&Ü bÕ{Ï+∫, mìïø£\ ¬>’&é˝…’qT‡ #·<äTe⁄ø=ì |üP]Ô>± ne>±Vü≤q‘√ mìïø£\T düC≤e⁄>± »s¡>∑&ÜìøÏ n+<äs¡÷ düVü≤ø£]+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY b˛*+>¥ dæã“+~ì ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ á$m+\T |üì#˚j·TT $<ëq+, ø£+Á{À˝Ÿ j·T÷ì{Ÿ, u≤´˝…{Ÿ j·T÷ì{Ÿ, yê{Ï |üìrs¡T, ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ |üesYbÕsTT+{Ÿ Á|üC…+fÒwüHé <ë«sê mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#˚ Á|”ôd&ç+>¥, ndæôdº+{Ÿ Á|”ôd&ç+>¥ Ä|ò”düs¡¢≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mìïø£\ ìs¡«Vü≤D ø√dü+ ìj·T$T+∫q Á|”ôd&ç+>¥, ndæôdº+{Ÿ Á|”ôd&ç+>¥ n~Ûø±s¡T\T, ¬syÓq÷´# dæã“+~, ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì mìïø£\ dæã“+~, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

&Üø£ºsY‡ ø±\˙ uÛ≤wü´+˝À

m˙ºÄsY »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì

ñ∫‘· Hê≥ø£ Á|ü<äs¡Ùq\T düeTàsY ø±´+|t eTT–+|ü⁄ y˚&ÉTø£\T ø£s¡÷ï\T, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ ¬s’‘·T ø£fi¯ÁbÕ+>∑D+, e÷¬sÿ{Ÿ j·÷sY¶q+<äT áHÓ\ 29e ‘˚~q sêÁ‹ 9>∑+, ≈£î m˙ºÄsY »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ kÕ+düèÿ‹ø£ $uÛ≤>∑+ n<Ûä≈£åî\T Vü≤qTeT+ ‘·sêj·T #Í<ä] Ä<ä«s¡´+˝À $X¯«ø£fi≤ kÕVæ≤‹ dü$T‹ n<Ûä´≈£åî\T yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢. ø±s¡´<ä]Ù \ø£åàDY sêE yÓTT<ä\>∑T ø£fi≤ø±s¡T\#˚ ñ∫‘· bÂsêDÏø£ Hê≥ø£ Á|ü<äs¡Ùq\T »s¡T>∑TqT. eTj·TdüuÛÑ, |ü&Éø£ d”qT, eTsê]ƒ - dü+>∑d”qT, ∫+‘êeTDÏ -uÛÑyêì, düTuÛÑÁ<ä sêj·Tu≤s¡eTT, >∑jÓ÷bÕU≤´qeTT, dü‘·´Vü≤]X¯Ã+Á<ä yÓTT<ä\>∑T d”qT¢ Á|ü<ä]Ù+#· ã&ÉTqì n<Ûä´≈£åî\T ‘Ó*bÕs¡T. q+<äeT÷] n_Ûe÷qT\T, ø£fi≤ø±s¡T\T, ø£fi¯b˛wü≈£î\T, ø£fi≤_Ûe÷qT\T bÕ˝§Zì á ø±s¡´Áø£eTeTTqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T>∑\s¡ì ø√s¡T#·THêïeTT.

7

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

ø£s¡÷ï\T, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô): kÕúìø£ &Üø£ºsY‡ ø±\˙ uÛ≤wü´+ |ü_¢ø˘ dü÷ÿ\T˝À ìs¡«Væ≤+∫q y˚dü$ ‘·s¡>∑‘·T\ eTT–+|ü⁄ Ä‘·‡yê\T m+‘√ |òüTq+>± »]>±sTT. á ø±s¡´Áø£e÷\qT dü÷ÿ˝Ÿ Á|æì‡|ü˝Ÿ sê+Á|ükÕ<é, *{Ï˝Ÿ #ê+|t‡ Á|æì‡|ü˝Ÿ düT<ÛësêDÏ \ ‘·eT Á|üdü+>±\‘√ ÁbÕs¡+_+#ês¡T. ‘·sê«‘· |æ\¢\T nã´dæ+∫q nqïeTj·T´ ø°s¡Ôq\T, dü+^‘· ø£#˚], ø±¢dæø£˝Ÿ &ÜHé‡, ø£sê{Ÿ$<ä´, ∫Árø£]+∫q u§eTà\T #·ø£ÿ>± Á|ü<ä]Ù+#ês¡T. ‘·sê«‘· á ø±s¡´Áø£e÷\≈£î eTTK´ n‹~Û>± Vü≤»¬s’q q>∑s¡+˝Àì Á|üeTTK ôVA$TjÓ÷|ü‹ yÓ’<ä´ìDT\T ¬ø. uÛ≤düÿsY ¬s&ç¶ Á|üdü+–dü÷Ô |æ\¢\≈£î HÓ’|ü⁄D≤´\T, $ø±dü+ »s¡>±\+f… Ç≥Te+{Ï düeTàsY ø±´+|t\T nedüs¡eTì ‘Ó\j·TCÒXÊs¡T. ‘·sê«‘· M] #˚‘·T\ MT<äT>± |æ\¢\+<ä]ø° ãVüQeT‘·T\T Ç|æŒ+#·&É+ »]–+~. |æ\¢\T ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ≈£L&Ü Ä<ä´+‘·+ ø±s¡ÿÁø£e÷\T r\øÏ+∫ m+‘√ Äq+~+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eTeTT\T CÀq˝Ÿ Ç+#ê]® n˙˝Ÿ ≈£îe÷sY Ä<ä«s¡´+˝À »]>±sTT.

Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\ •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T

ø£s¡÷ï\T, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô): s¡M+Á<ä eTVæ≤fi¯ Ç+»˙]+>¥ ø±˝Òõ˝À |ü≥ºD Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\\ y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ nk˛dæjÓTwüHé n<ä´ø£å‘·q bÕsƒ¡XÊ\\ j·T»e÷qT\≈£î y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ eT]j·TT n&çàìÁùdºwüHé dæÿ˝Ÿ‡ ô|’q •ø£åD ‘·s¡>∑‘·T\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ s¡M+Á<ä $<ë´dü+düú\ e´ekÕú|ü≈£î&ÉT õ. |ü⁄\¢j·T´ Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–+~.á ø±s¡´Áø£eT+˝À nqTdü÷Ô|t Hêj·Tø˘ bÕsƒ¡XÊ\ e÷¬sÿ{Ï+>¥ eT]j·TT Á|üyÓTTwüHé >∑T]+∫ düTBs¡È+>± ñ|üq´dæ+#ês¡T. nq+‘·s¡+ Hêπ>+<äsY¬s&ç¶ eT÷\´+ø£D+ >∑T]+∫ $e]+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ bÕsƒ¡XÊ\\ n<Ûä´≈£åî\T õ. \øÏåà¬s&ç¶, dæ{Ï n<Ûä´≈£åî\T |æ. ©\ ¬s&ç¶, Hê>∑sêE, ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T sê|òüTe¬s&ç¶, Á|üXÊ+‘Y¬s&ç¶, Hê>∑sêE. y˚DT, u≤dæ‘Y, #·+Á<ÛäX‚KsY¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñbÕ~Û y˚T{¢≈£î s¡÷.200 y˚‘·q+ Çyê«* ø£s¡÷ï\T, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô): Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+˝À |üì#˚düTÔqï y˚T{Ÿ\≈£î s√E≈£î s¡÷. 200 y˚‘·q+ Çyê«\ì e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ õ˝≤¢ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù j·T+. Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ä~yês¡+ ø±]àø£ ø£s¡¸ø£ uÛÑeqeTT˝À Á>±MTD ñbÕ~Û y˚T≥¢ õ˝≤¢ ø£$T{° düe÷y˚X¯+ õ. lsêeTT\T n<Ûä´ø£å´‘·q »]–+~. á dü+<äs¡“+>± j·T+. Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sêh Á|üuÛÑT‘·«+ ñbÕ~Û y˚T≥¢≈£î ôd˝Ÿbò˛Hé, s¡÷. 2\T bÕ]‘√wæø£+, ô|qTï\T, yÓT&çø£˝Ÿ øÏ≥Tº, Äj·÷\qT ìj·T$TkÕÔeTì #Ó|æŒ @&ÉT HÓ\\T ne⁄‘·THêï neT\T ø±˝Ò<äì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. y˚T{Ÿ\T 9 s¡ø±\ |üqT\T #˚düTÔHêïs¡T. y˚T{Ÿ\≈£î |üì m≈£îÿe ≈£L© ‘·≈£îÿe ÇdüTÔHêïs¡ì ø±e⁄q |üìøÏ ‘·>∑Z y˚‘·q+ s¡÷. 200 Çyê«\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. &√Hé eT+&É\+ ø=#ÓÃs¡Te⁄, ø=‘·Ôø√≥, |ü‹Ôø=+&É eT+&É\+ q\>∑~~›‘√ bÕ≥T nH˚ø£ Á>±e÷˝À¢ |ò”˝Ÿ¶ ndæôdº+{Ÿ‡ ˝Òø£ Á>±e÷˝À¢ |üqT\T ø£*Œ+#·&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. õ˝≤¢˝À f…øÏïø£˝Ÿ ndæôdº+≥T¢ ‘·≈£îÿe ñ+&É≥+ e\q ø=\‘·˝À¢ ø±\j·÷|üq »s¡T>∑T‘·T+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü õ˝≤¢˝À 18 dü+e‘·‡sê\T ì+&çq j·TTer, j·TTe≈£î\≈£î C≤uŸø±s¡T¶\T ˝Òø£b˛e&É+ ñbÕ~Û |üqT\T ø£*Œ+#·&É+ ˝Ò<äì ø±e⁄q C≤uŸø±s¡T¶\T ˝Òìyê]øÏ yÓ+≥H˚ C≤uŸø±s¡T¶\T Çyê«\ì, ñbÕ~Û |üqT\ <ä>∑Zs¡ ˙≥ edü‹ ø£*Œ+∫, ≈£L©\+<ä]ø° |üìeTT≥T¢ Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

$<ë´s¡Tú\T Áø°&É˝À¢ sêDÏ+#ê*

ø£s¡÷ï\T, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô): $<ë´s¡TΔ\T Áø°&É˝À¢ kÕ<äq #˚dæ eT+∫ Áø°&Éø±s¡Tì>± >∑T]Ô+|ü⁄ b˛+<ë\ì |ü+C≤uŸ H˚wüq˝Ÿ u≤´+≈£î ndæôdº+{Ÿ y˚TH˚»sY eTè<äT\ nHêïs¡T. Ä~yês¡+ ÄyÓT dæ{Ï˝…e˝Ÿ u≤\u≤*ø£\ yê*u≤˝Ÿ b˛{°\ ãVüQeT‹ Á|ü<ëH√‘·‡e ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n‹~Û>± $#˚ÃXÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áø°&Üø±s¡T\≈£î k˛ŒsYŒ‡ ø√≥˝À ñ<√´>±eø±XÊ\T ñHêïj·Tì, H˚qT k˛ŒsYº‡ ø√≥˝ÀHÓ u≤´+≈£î˝À ñ<√´>∑+ bı+<ëqHêïs¡T. dü«‘·Vü‰>± yê©u≤˝Ÿ Áø°&Üø±]DÏ>± sêDÏ+#êqì, $<ë´s¡TΔ\≈£î y˚dü$ Áø°&Ü •ø£åD •_sê\T u≤>± ñ|üjÓTT>∑|ü&É‘êj·Tì yê{Ïì dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ õ˝≤¢ yê©u≤˝Ÿ ø±s¡´<ä]Ù e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áø°&Ü_eè~ΔøÏ <ë‘·\T düVü≤ø£]+∫ $<ë´s¡TΔ\≈£î ‘√&ÉŒ&Ü\ì Äj·Tq ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ $CÒ‘·\ $esê\qT Hê>∑s¡‘·ïeTj·T´ Á|üø£{Ï+∫ eTè<äT\ #˚‘·T\ MT<äT>± ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒXÊs¡T. u≤\Ts¡ $uÛ≤>∑+˝À eTTì‡|ü˝Ÿ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ ø±´+|t »≥Tº $CÒ‘·>±, >∑es¡ïyÓT+{Ÿ {ÖHé e÷&É˝Ÿ »≥Tº s¡qïsY‡>± ì*#ês¡T. u≤*ø£\ $uÛ≤>∑+˝À >∑es¡ïyÓT+{Ÿ {ÖHé e÷&É˝Ÿ »≥Tº $CÒ‘·\T>± ì*#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yê´j·÷eT ñbÕ<ë´j·TT\T ÁoìyêdüT\T, $»j·TuÛ≤düÿsY, n$Hêwt, Hêπ>+Á<ä\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H√≥Ø á&û>± ÁoìyêdüT\T ø£s¡÷ï\T bÕ‘·ãkÕº+&ÉT, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô): Ä+Á<äÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·«+ kÕº+|t‡ eT]j·TT ]õÁùdºHé õy√j·T+mdt HÓ+ãsY 109, dæ]j·T˝Ÿ22 Á|üø±s¡+ H˚\‘·TeT] á&ç>∑ ÁoìyêdüT\TqT H√≥]>∑ ìj·T$TdüTÔ Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T C≤] #˚dæ+~. Äj·Tq Ç|üŒ{Ï qT+&ç Hê´j·Tyê~>± eT]j·TT H√≥Ø>± ø=qkÕ>∑T‘ês¡ì Á|üuÛÑT‘·«+ ñ‘·Ôs¡T«\T |ü+|æq≥T¢ Äj·Tq ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

ìjÓ÷»ø£es¡Z kÕúsTT ÁøϬø{Ÿ b˛{°\T ne⁄≈£î, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ Äes¡D+ q+<äT ìjÓ÷»ø£es¡Z kÕúsTT s¡$ y˚TyÓTTØj·T˝Ÿ Áø°¬ø{Ÿ {Às¡ïy˚T+{ŸqT pHé 2 e‘˚~ ìs¡«Væ≤düTÔHêïeTì Äs¡ZHÓ’»sY sê+yÓ÷Vü≤Hé ‘Ó*bÕs¡T. á b˛{Ï\˝À ¬>\Tb˛+~q yê]øÏ yÓTT<ä{Ï ãVüQeT‹ s¡÷. 5016 \qT, ¬s+&Ée ãVüQeT‹ s¡÷. 3016 \qT Á>±eT Á|ü»\+<ä] düeTø£å+˝À n+<äCÒj·Tã&ÉTqT. ÄdüøÏÔ >∑\ »≥T¢ m+Á{Ï |ò”E s¡÷. 200 \qT pHé 1e‘˚~ kÕj·T+Á‘·+˝À|ü\ ‘·eT »≥¢ ù|s¡¢qT qyÓ÷<äT#˚sTT+#·Tø√e˝ÒqT. eT]+‘· düe÷#ês¡+ ø√s¡≈£î : 9492760818,, 9701911943 >∑\ b˛Hé HÓ+ãs¡¢≈£î dü+Á|ü~+#·e˝ÒqT.

düs¡|òüsêø±ì ã+&É>∑≥Tº ˙{Ï |ü<∏äø£+ ˙{Ï m<ä›&ç‘√ rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·Tqï Á>±eTdüTú\T <˚eqø=+&É s¡÷s¡˝Ÿ, y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô): eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ã+&É>∑≥Tº eT+∫˙{Ï |ü<∏äø£+ >∑‘· yês¡+ s√E\ qT+&ç ô|’|ü⁄\≈£î eT+∫ ˙s¡T düs¡|òüsê ø±ø£b˛e&É+‘√ |ü\T Á>±e÷\ Á|ü»\T ˙{Ï düeTdü´‘√ rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. >±E\~HÓï ÁbÕC…≈£îº qT+&ç ã+&É>∑≥Tº ]Csê«j·TsY≈£î ˙s¡T düs¡|òüsê #˚dæ Ä ˙{Ïì X¯ó~› #˚dæq ‘·s¡Tyê‘· eT+&É\+˝Àì 22 Á>±e÷\≈£î düs¡|òüsê #˚kÕÔs¡T. ô|’|t˝…’q¢ ©πøJ‘√ >∑‘·yês¡+ s√E\ qT+&ç eT+∫˙s¡T düs¡|òüsêø±ø£ b˛e&É+‘√ <˚eqø=+&É, yÓ\eT≈£Ls¡T, e]eTTø£ÿ\, ø£]y˚eTT\, ‘Óπsïø£\T¢, ≈£î+≈£îq÷s¡T, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\ Á|ü»\T rÁe nedüú\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. <ëVü‰]Ôì rs¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î Äj·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\T e´ekÕj·T u≤e⁄\T, uÀs¡¢ <ä>∑Zs¡≈£î yÓ[¢ ˙{Ïì ‘Ó#·TÃ≈£î+≥THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê dü+u+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ã+&É>∑≥Tº eT+∫˙s¡T düs¡|òüsê nj˚T´˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì |ü\T Á>±e÷\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.


8

düTes¡íyês¡Ô, ôV’≤<äsêu≤<é

$ø±sêu≤<é˝À |üs¡´{Ï+∫q md”Œ sê»≈£îe÷] $ø±sêu≤<é, y˚T 27, (düTes¡íyês¡Ô): ø£&É|ü bÕs¡¢ yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\T yÓ’mdt »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ì dæ_◊ >∑‘· 3 s√E\T>± Á|ü•ïdüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝À ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ Ä<˚X¯+ y˚Ts¡≈£î s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ mdt|æ _.sê»≈£îe÷] Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ $ø±sêu≤<é |ü≥ºD+˝Àì |ü\T ÁbÕ+‘ê\˝À |üs¡´{Ï+#ês¡T. Ä\+|ü*¢, sêeTj·T´>∑÷&É s√&é ÁbÕ+‘ê\˝À mdt|æ |üs¡´{Ï+∫ |ü]dæú‹ì |ü]o*+#ês¡T.Ç{°e\ ◊õ sêJyé s¡‘·Hé,&ç◊õ Hê–¬s&ç¶ õ˝≤¢ mdt|æ ø±sê´\j·T+˝À düe÷y˚X¯+ nq+‘·s¡+ b˛*düT\T eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T.Ç+<äT˝À u≤>∑+>± õ˝≤¢˝À 12 #Óø˘ b˛düTº\qT @sêŒ≥T #˚j·T≥+‘√ bÕ≥T |ü\T #√≥¢ 144e ôdø£åHé düVæ≤‘·+ $~Û+#ês¡T. õ˝≤¢˝À ôV’≤ n\sYº yÓ’mdtÄsY bÕغ n<Ûä´≈£åî\T,ø£&É|ü m+|æ »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé ¬s&ç¶ n¬sdtº H˚|ü<∏ä´+˝À õ˝≤¢˝À mdt|æ ôV’≤n\sYº Á|üø£{Ï+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± ÄyÓT eTT+<äT C≤Á>∑‘·Ô #·s¡´>± |ü]–,#˚y˚fi¯¢,$ø±sêu≤<é |ü≥ºD≤\˝À |üs¡´{Ï+∫ |ü]dæú‹ì düMTøÏå+#ês¡T.$ø±sêu≤<é,‘ê+&É÷sY,|ü]–,#˚y˚fi¯¢ |ü≥ºD≤\‘√ bÕ≥T $$<Ûä |ü≥ºD≤\˝À b˛*düT\ ã+<√ ãdüTÔ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.m≥Te+{Ï nyê+#·˙j·T dü+|òüT≥q\T »s¡T>∑≈£î+&Ü >∑{Ϻ #·s¡´\T #˚|ü{≤ºs¡T.õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\˝À >∑\ &çmdt|æ\qT n\sYº #˚dæq≥T¢ ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T.

k˛eTyês¡+ 28, y˚T 2012

e\dü\ ìyês¡D≈£î #·s¡´\T ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 27, (düTes¡íyês¡Ô): j·TTeH˚‘· »>∑Hé bÕغ˝ÀøÏ |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\T »+|t ne⁄‘·T+fÒ n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt,{°&û|”\ H˚‘·\T ñøÏÿ]_øÏÿs¡e⁄‘·THêïs¡T. C…’\T≈£î yÓfi‚¢ bÕغ Hêj·T≈£îì C…+&Ü |ü≥Tºø√e&É+ô|’ n+‘·s¡´y˚T $T≥ì ns¡Δ+ø±ø£ ‘·\|ü≥Tº≈£î+≥THêïs¡T n~ÛHêj·T≈£î\+‘ê. eTTì–b˛j˚T Hêe mø£ÿ&É @$T≥ì nX¯Ãs¡´ b˛‘·THêïs¡T. ‘·eT bÕغøÏ Çø± &Û√ø±˝Ò<äì #·\¢>± ñqï H˚‘·\≈£î e\dü\ uÛÑj·T+ |ü≥Tº≈£î+~.»>∑HéqT d”;◊ n~Ûø±s¡T\T $#ês¡D≈£î |æ*∫q s√EH˚ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ d”ìj·TsYH˚‘· yÓTÆdü÷sê¬s&ç¶ nqTVü≤´+>± bÕغ |æsêsTT+#·&É+ <˚X¯+ ÁX‚DT\T nyêø£ÿj·÷´s¡T. n$˙‹ sêC≤ »>∑Hén+≥÷ |ü⁄düÔø±\T Á|ü#·T]+∫Hê Hêj·T≈£î&˚ ˇπøkÕ] Äj·Tq |ü+#·q #˚]b˛j·T&É+ $$<Ûä bÕغ\ Hêj·T≈£î\T K+>∑T‹Hêïs¡T. Äj·TH˚ ø±≈£î+&Ü ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~Hê @\÷s¡T XÊdüqdüuÛÑT´\T Äfi¯¢Hêì, bÕs¡«r|ü⁄s¡+ myÓTà˝Ò´ s¡+>±sêe⁄,düã“+Vü≤] ˇø£ÿ] ˇø£ÿs¡T yÓ’mkÕ‡sY bÕغ˝ÀøÏ yÓfi¯¢&É+ Á|ü<Ûëq bÕغ\qT eDT≈£î|ü⁄{ϺdüTÔ+~.n+‘·{Ï‘√ Ä>∑≈£î+&Ü q>∑s¡+˝Àì ø±s=Œπs≥¢≈£î >±\+ y˚j·T&É+ ≈£L&Ü ¬s+&ÉTbÕغ\ H˚‘·\T J]í+#·Tø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡T.n$˙‹ Hêj·T≈£î\T

q>∑s¡ ø±s=Œπs≥¢≈£î ãT»®–+|ü⁄\T j·TTeH˚‘· yÓ’|ü⁄ #·÷&=<ä›ì Væ≤‘·uÀ<Ûä uÛÑ$wü´‘·TÔ {°&û|”<˚qì bÕsƒê\T |ü<äe⁄*kÕÔeT+≥÷ Vü‰MT\T y˚ùd >±˝≤ìøÏ ∫øÏÿe<ä›ì,yês¡T Ç#˚à &ÉãT“\≈£î neTTà&ÉTb˛sTT sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔ bÕ&ÉT#˚düTø√e<ä›ì »+≥q>∑sê\ ø±s=Œπs≥¢≈£î Äj·÷ bÕغ\ H˚‘·\ Væ≤‘·uÀ<ä #˚düTÔHêïs¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ Äj·Tq C…’fi¯ó¢≈£î yÓfi¯ó¢‘·THêï&ÉT, Ä‘·sê«‘· ÄbÕغ |üP]Ô>± ‘·T&ÉT#·Tø£ô|≥T ºø£b˛‘·T+<äì ÄbÕغ yÓ’|ü⁄ b˛e<ä›ì ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø »>∑Hé bÕغ˝À #˚]qyês¡+‘ê ‘·eT sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·T n+<Ûäø±s¡+˝À |ü&ç+<äì Äy˚<äq |ü&ÉT‘·T+fÒ MT¬s+<äT≈£î b˛yê\ì nqT≈£î+≥THêïs¡ì Á|üX¯ï\T y˚dü÷Ô eTqbÕغøÏ s√Es√E≈£î Ä<äs¡D ô|s¡T>∑T‘·T+<äì #Ó|üŒ‘·THêïs¡T. q>∑s¡+˝À Á|ü<Ûëq+>± Á|ü‹|üø£å ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ e\dü\ uÛÑj·T+ |”&çdüTÔ+~. ñqï 42 eT+~ ø±s=Œπs≥¢s¡T¢ mø£ÿ&Ü C≤s¡T≈£î+≥THêïs√qì ì|òü÷ ô|{≤ºs¡T.ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~Hê #·s¡¢|ü*¢ ø±s=Œπs≥sY düTπswt¬s&ç¶ Vü≤düÔ+ bÕغ M&ç »>∑Hé

Vü≤düÔ+ n+<äTs¡T≈£îHêïs¡T. n˝≤π> {°&û|” qT+∫ ≈£L&Ü |ü~ eT+~ì ‘·eT yÓ’|ü⁄ eT[¢+#·Tø√yê\ì düe÷#ês¡+ n+<ä&É+‘√ ÄbÕغ H˚‘·\T Á|üeT‘·ÔeTj·÷´s¡T. mes¡T bÕغì M&ÉqTHêïs√ ùdø£s¡D ÁbÕs¡+_Û+∫+~. yê]øÏ nqTe÷q+ e∫Ãq H˚‘·\T u≤ãT Ç+{ÏøÏ |æ*|æ+#·Tø√ì bÕغ M&Ée<ä›ì,bÕغøÏ ùde\ #˚ùd yê]øÏ ñqï‘· |ü<äe⁄\T ø£≥ºu…&ÉT‘êqì Vü‰MT ÇdüTÔqï≥T¢ ÄbÕغ H˚‘·\T yê´U≤´düTÔHêïs¡T. uÛÑ$wü´‘·T e÷bÕغ<˚qì j·TTeH˚‘· »>∑Hé bÕغøÏ yÓ[¢‘˚ sê»ø°j·T+>± <Óã“‹+{≤s¡ì bÕsƒê\T e*¢düTÔHêïs¡T. ñ|ü mìïø£˝À¢ yÓTC≤]{° d”≥T¢ e÷bÕغ ¬>\TdüTÔ+<äì n˝≤+{Ï eT+∫ yê‘êes¡D+ ñqï e÷j·÷e÷≥\≈£î ˝§+–b˛sTT ÁX¯eT eè<∏ë #˚düTø√e<ä›ì dü÷∫düTÔHêïs¡T.

ø±\Twü´+‘√ q>∑s¡ Á|ü»\T ñøÏÿ]_øÏÿ] ôV’≤<äsêu≤<é y˚T 27 (düTes¡íyês¡Ô): q>∑s¡+˝À <äTeTTà, <ä÷[ ô|s¡T>∑T‘√+~. s√&É¢ô|’ ù|s¡T≈£îb˛‘·Tqï #Ó‘·Ô, ÇdüTø£ y˚T≥\qT m|üŒ{Ïø£|üŒ&ÉT ‘=\–+#ê*‡q Áπ>≥sY bÕ]X¯ó<äΔ´ $uÛ≤>∑+ ìs¡¢ø£å´+ ø±s¡D+>± á düeTdü´ eT]+‘· »]ƒ\+ ne⁄‘√+~. s√&É¢ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï ‘·e«ø±\T, yÓTÁ{À |æ\¢s¡¢ ìsêàD+ ø√dü+ s√&É¢ô|’ #˚|ü{Ϻq |üqT\T ìsêàD+ ø±s¡D+>± yêj·TT ø±\Twü´+ ¬s{Ϻ+|ü⁄ nsTTq≥T¢ ø±\Twü´ ìj·T+Á‘·D eT+&É* (|”d”;) ≈£L&Ü >∑T]Ô+∫+~. >±*˝À $düÔ]düTÔqï n‹dü÷ø£åà <ä÷[ ø£D≤\ XÊ‘·+ Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq kÕúsTT˝À ñ+≥THêïsTT. á ø£D≤\T yêVü≤q#√<ä≈£î\ ÁbÕD≤\T ‘√&˚düTÔHêïsTT. eTs√yÓ’|ü⁄ ô|]–q yêVü≤q ø±\Twü´+ ôd’‘·+ q>∑s¡ yêdüT\qT ñøÏÿ]_øÏÿ] #˚k˛Ô+~. >±*˝À ø£\TdüTÔqï u…+JHé e+{Ï Á|üe÷<ä ø£s¡yÓTÆq yêj·TTe⁄\≈£î ‘√&ÉT z˝Ÿf…Æ˝Ÿ ÄsêZìø˘‡ ( |ü]ÁX¯eT\ Ä$] j·T+Á‘ê\ qT+∫ e#˚à yêj·TTe⁄\T) ø£\TdüTÔ+&É≥+‘√ q>∑s¡ Á|ü»\T nHês√>±´ìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. bı&ç <ä>∑TZ, »\TãT, ‘·\b˛≥T e+{Ï düeTdü´\ u≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. yÓ’s¡˝Ÿ |ò”esY‡‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·THêïs¡T. e÷]q yê‘êes¡ Dy˚T BìøÏ ø±s¡DeTì yÓ’<äT´\T #ÓãT‘·Tqï|üŒ{Ïø° ø£\Twæ‘· yêj·TTe⁄\‘√ Á|ü»\T Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì yê‘êes¡D ì|ü⁄DT\T $X‚¢wædüTÔ Hêïs¡T. y˚dü$ ø±\+˝À ‘·˝…‘˚Ô ø±\Twü´ düeTdü´\T á <äbòÕ ¬s{Ϻ+|ü⁄ nsTTq≥T¢ ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T. qyÓ÷<äe⁄ ‘·Tqï >∑]wüº ñc˛íÁ>∑‘·\T .. M{ÏøÏ ø£\Twæ‘· yêj·TT e⁄\T ‘√&Ée⁄‘·T+&É≥+ ø±s¡D+>± yê‘êes¡D+˝À @s¡Œ&ÉT‘·Tqï e÷s¡TŒ\ ø±s¡D+>± q>∑s¡+ô|’ ø±\Twü´+ Äe]+∫ ñ+{À+<äì ø±\Twü´ ìj·T+Á‘·D eT+&É* d”ìj·TsY XÊgy˚‘·Ô\T $e]düTÔHêïs¡T. 50 XÊ‘·+ ô|]–q ø±\Twü´+ : q>∑s¡+˝À >∑&ç∫q eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± yÓ\Te&ÉT‘·Tqï ø±\Twü´ ˝…ø£ÿ\qT |ü]o*ùdÔ y˚dü$ø±\+˝À ø±\Twü´+ m+‘· n~Ûø£eTe⁄‘·Tqï~ ‘˚≥‘Ó\¢eTe⁄‘√+~. >±*˝À n‹ dü÷ø£åàø£D≤\T 60

z z

z

z

s√&É¢ô|’ ‘·e«ø±˝ e\¢H˚ n~Ûø£ <ä÷[ |ü]ÁX¯eT\ qT+∫ e#˚à Ä$]‘√ eTØ Çã“+~ø£s¡+ ˙{Ï ø£\Twæ‘· yêj·TTe⁄\‘√ yê´<ÛäT\ $»è+uÛÑD Á|üuÛÑT‘·«+ >∑T]Ô+∫ ìyês¡D #˚j·÷\ì $qï|ü+

$T©¢Á>±eTT\T/≈£L´_ø˘MT≥s¡T ˝À|ü\ ñ+&Ü*‡ ñ+&É>± Á|ü<Ûëq ≈£L&Éfi¯¢ e<ä› |ü]$T‹ ø£+fÒ ÄsYmdt|”m+ 50 XÊ‘·+ n~Ûø£+>± ñ+≥T+&É≥+ ø±\Twü´ Á|üe÷<ëìï dü÷∫k˛Ô+~. 2008˝À q>∑s¡+˝Àì ≈£L&Éfi¯¢ e<ä› ø±\Twü´+ m≈£îÿe>± qyÓ÷<äT ø±>±, 2009˝À ø±düÔ ‘·–Z+<äì ‹]– 2010,2011 dü+e‘·‡sê˝À¢ ô|]–+<äì >∑D≤+ø±\T yÓ\¢&çdüTÔHêïsTT. eTTK´+>± 2012˝À |òæÁãe] q+∫ ø±\TcÕ´ìï m>∑õeTTà‘·THêïsTT. U≤J|ü*¢, ◊&û@ u§˝≤¢s¡+, bÕ]ÁXÊ$Tø£yê&É˝À¢ @sêŒ≥T #˚dæq ø±\Twü´ yêj·TTe⁄\ dü÷∫ø£\ uÀs¡T¶˝À á n+X¯+ ‘˚≥‘Ó\¢yÓTÆ+~. >±*˝À <äTeTTà, <ä÷[ ø£D≤\T 360 $T*¢Á>±eTT/ ≈£L´_ø˘ MT≥s¡T≈£î #˚s¡&É+ |ü]ÁX¯eT\T yÓ<ä»\T¢‘·Tqï ø±\TcÕ´ìøÏ |üsêø±wüº. yÓTÁ{À mô|òø˘º: q>∑s¡+˝À eT÷&ÉT Á|ü<Ûëq e÷sêZ˝À¢ yÓTÁ{À ¬s’\T ÁbÕC…≈£îº ø√dü+ ìs¡«Væ≤düTÔqï uÛÑ÷ |üØø£å\ ø±s¡D+>± ø±\Twü´+ m≈£îÿe yÓ\Te&ÉT‘√+~. ˇø£{Ï s√&ÉT¶ô|’ |üqT\T #˚|ü≥º&É+ e\¢ Á{≤|òæø˘ s¡B› ô|s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ yÓ\Te&ÉT‘·Tqï ø±\Twü´+ ˇø£ |üø£ÿ... ‘·e«ø±\ e\¢ $&ÉT<ä\e⁄‘·Tqï <äTeTTà, <ä÷[ ø±\Twü´+ eTs√ |üø£ÿ yêVü≤q#√<ä≈£î\qT rÁe Çø£ÿ≥¢ bÕ\T #˚k˛Ô+~. yÓTÁ{À |üqT\T »s¡T>∑T‘·Tqï $Tj·÷|üPsY`nMTsYù|≥, Hê>√˝Ÿ` yÓT≥Tº>∑÷&É\˝À Ç<˚ |ü]dæú‹ ø£ì|æk˛Ô+~. ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢˝À |”d”; qyÓ÷<äT #˚düT≈£îqï yêj·TT ø±\Twü´ πø+Á<ä+˝À yÓTÁ{À

ø±\Twü´ e÷s¡Tÿ düŒwüº+>± ø£ì|æ+∫+~. ñøÏÿ]_øÏÿ]: q>∑sêìøÏ ñ‘·Ôs¡ ~≈£îÿq ñqï |ü]ÁX¯eT\ qT+∫ yÓ\Te&ÉT‘·Tqï ø£\Twæ‘· yêj·TT e⁄\T , yêVü≤Hê\ qT+∫ yÓ\Te&ÉT‘·Tqï u…+JHé, {À*Hé, C…’*Hé yêj·TTe⁄\T uÛÑ÷$T ñ|ü]‘·\+ô|’H˚ s¡kÕj·Tq #·s¡´≈£î >∑T] ø±e&É+‘√ q>∑s¡yêdüT\‘√ bÕ≥T •yês¡T ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñqï ≈£Lø£{Ÿ|ü*¢, $y˚ø± q+<äq>∑sY, uÛ≤>∑´q>∑sY ø±\˙, eT˝Òwæj·÷ {ÖHéwæ|t, $Tj·÷|üPsY |ü]düsê\T , mdtÄsY q>∑sY qT+∫ p_¢Væ≤˝Ÿ‡, ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡ es¡≈£L ñqï ÁbÕ+‘ê\T ø±\Twü´ Á|üuÛ≤yêìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïsTT. yêDÏ»´ |üs¡+>± eTTK´ ≈£L&É˝…’q ù|s¡&Ó’CŸ, #ê]àHêsY, |ü+C≤>∑T≥º\˝Àq÷ Ç<˚ |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. eDÏøÏdüTÔqï u…+õHé: u…+õHé yêj·TTe⁄\ Á|üuÛ≤e+‘√ bı&ç <ä>∑TZ u≤]q |ü&çq »HêuÛ≤ 20 XÊ‘êìøÏ #˚]q≥T¢ yÓ’<äT´\ n<Ûä´j·THê˝À¢ ‘˚*+~. Á|üe÷<äø£s¡ kÕúsTT˝À ô|s¡T>∑T‘·Tqï á yêj·TTe⁄\ |ü]e÷D≤ìï >∑DÏ+∫, ìj·T+Á‹+#ê*‡+~>± πø+Á<ä |üsê´es¡D XÊK z #·{≤ºìï rdüTø=∫Ã+~. á #·≥º+ Á|üø±s¡+ u…+õHé 5 yÓTÆÁø√Á>±yéT / ≈£L´_ø˘ MT≥sY , Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq u…+õH√|ü¬s’Hé ˇø£ HêH√Á>yéT ñ+&É≈£L&É<äì Ä+ø£å\T $~Û+#ês¡T. nsTT‘˚ q>∑s¡

≈£L&Éfi¯¢˝À Ç~ |ü]$T‘·T\≈£î $T+∫ yÓ\Te&ÉT‘·T+&É≥+ Ä+<√fi¯q ø£*–k˛Ô+~. düTÁ|”+ ø√s¡Tº rs¡TŒ, ã÷πs˝≤˝Ÿ ø£$T{° Á|üø±s¡+ q>∑s¡+ |ü]~Û ˝À ô|Á{À˝Ÿ˝À u…+JHé XÊ‘·+ 0.56≈£î $T+#·≈£L &É<äT. Ç+<Ûäq+˝À ø£©Ô ø±s¡D+>± u…+õHé XÊ‘·+ 1øÏ ô|s¡T>∑T‘√+~.s¡+>±¬s&ç¶, yÓT<äø˘ õ˝≤¢\ |ü]~Û˝Àì eTTì‡bÕ©º\ |ü]~Û˝Àì ô|Á{À˝À¢ u…+JHé XÊ‘·+ô|’ m≥Te+{Ï Ä+ø£å\T ˝Òe⁄. B+‘√ yêVü≤Hê˝À¢ ñqï e´‘ê´dü+ ø±s¡D+>± u…+JHé Á|üuÛ≤e+ ô|s¡T>∑T‘√+~. ã÷πs˝≤˝Ÿ ø£$T{° dæbòÕs¡T‡\T ãT≥º<ëK\T ø±e&É+, d”mHéJ yêVü≤Hê\ $ìjÓ÷>∑+ ô|s¡>∑ø£b˛e&É+‘√ >±*˝À u…+JHé ô|s¡>∑&ÜìøÏ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·THêïsTT. u…+JHé yêj·TTe⁄\T yÓ\Te&ÉT{≤ìøÏ bòÕsêà ø£+ô|˙\T ≈£L&Ü ø±s¡DeTe⁄‘·THêïsTT. s¡kÕj·Tq eT+<äT\ ‘·j·÷Ø˝À yÓ\Te&˚ ø=ìï kÕ˝…«+≥¢ qT+∫ u…+õHé yêj·TTe⁄\T yÓ\Te&ÉT‘·THêïsTT. á kÕ˝…«+≥¢qT Çì‡qπs≥s¡¢˝ ìØ«s¡´+ #˚j·÷*‡ ñ+&É>± Ks¡TÃ≈£î »&ÉTdüTÔqï ø£+ô|˙\T M{Ïì ÁfÒ&ç+>¥ #˚düTÔHêïsTT. ø=ìï dü+düú\÷ ‘·÷‘·÷ eT+Á‘·+>± M{Ïì Çì‡qπs≥s¡¢˝À ìØ«s¡´+ #˚düTÔ+&É≥+‘√ u…+JHé yêj·TTe⁄\T q>∑s¡+˝À yê´|æ+#·&ÜìøÏ ø±s¡DeTe⁄‘·THêïsTT.

ePaper |Suvarna Vartha | Kurnool District Edition | 28-05-2012  

Hyderabad, District News, Local News, Online News, Web News, Latest News, Online Paper, News Paper, Telugu, ePaper.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you