Page 1

MEN เมนแอนด์ควิซีน : For a real great man

AND CUISINE

Burger Factory ร้านแฮมเบอร์เกอร์ระดับพรีเมียม 7 เทคนิคเสริมความหล่อ สาวแอมป์พาชิม Tuscany ร้านอาหารสุดยอดโรแมนติก


2

MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557


MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 3


CONTENTS นิตยสาร MEN & CUSINE เดือนกุมภาพันธ์

8

Restaurant Recommendations

23

27

News& Update

แซลมอนฟาร์มเลี้ยง-แซลมอนธรรมชาติ ต่างกัน ตะเกียบแบบใหม่พกไปชิ้นเดียวก็กินได้ สตรอว์เบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน 80 คุณประโยชน์ของช็อคโกแลต มะเขือเปราะ ยิ่งกินสุขภาพยิ่งไม่เปราะ

10

21

25 Food Tasting สาวแอมป์พาชิม Tuscany ร้านอาหารสุดยอดโรแมนติก

Mugendai Sushi & Tempura bar Burger Factory ร้านแฮมเบอร์เกอร์ระดับพรีเมียม (Un) FASHION Cafe ร้านเบเกอรี่น่ารักสไตล์ Vintage Yuujou Ramen ร้านอาหารญี่ปุ่นในราคาไทยๆ บะหมี่ไข่ลุงเฉื่อย วัฒนาพานิช


CONTENTS นิตยสาร MEN & CUSINE เดือนกุมภาพันธ์

Talk and Tips

คุยเรื่องสมุนไพร กับคุณสิทธิโชค ศรีโช บรรณาธิการ ฝ่ายอาหารของนิตยสาร HEALTH & CUISINE

46 Healthy

32 Recipes Food and Cooking

43 โรคแผลในกระเพาะอาหาร ผลดีและผลเสียกับการดื่มกาแฟ มะนาวกับโซดา รักษามะเร็งได้หรือไม่!!

44

48


CONTENTS นิตยสาร MEN & CUSINE เดือนกุมภาพันธ์

Fitness Tip

71 สูตรลับ อกใหญ่ไม่ต้องรอนาน 6 วิธีสร้างกล้ามเนื้อ เปลี่ยนหุ่นผอมให้กลายเป็นหุ่นสุดเฟิร์ม ออกก�ำลังให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ต่อร่างกาย

60 Sex Tips

7 เทคนิคเสริมความหล่อ เคล็ดลับส�ำหรับหนุ่มไซส์เล็ก เลือกท่าเซ็กซ์ให้เหมาะกับไซส์..เล็กหรือใหญ่ ก็เอาอยู่ วิธีออกก�ำลังกายส�ำหรับผู้ชาย ที่จะช่วยให้ชีวิตเซ็กส์ดีขึ้น เริ่ม sex อย่างมีชั้นเชิง

62

72


EDIOR’NOTE MANAGEMENT Chairman Chief Executive Officer Managing Director/Publisher Executive Editor

พชร ธีรภัทร ธีรภัทร พชร

คงช�ำนาญ ปริยวาที ปริยวาที คงช�ำนาญ

EDITORIAL Fashion Editor Assistant Feature Editor Writer Chief Photographer Photographer Fashion Coordinator Stylist Secretary

พชร คงช�ำนาญ พชร คงช�ำนาญ ธีรภัทร ปริยวาที พชร คงช�ำนาญ ธีรภัทร ปริยวาที พชร คงช�ำนาญ ธีรภัทร ปริยวาที พชร คงช�ำนาญ

ART Art Director Graphic Designer Apprentice

ธีรภัทร ปริยวาที พชร คงช�ำนาญ พชร คงช�ำนาญ

DIGITAL IMAGE Senior Digital Imaging D igital Imaging Staff

พชร คงช�ำนาญ ธีรภัทร ปริยวาที

MULTIMEDIA & EXHIBITION DEPARTMENT Mutimedia And Marketing Manage Video & Digital Multimedia

พชร คงช�ำนาญ ธีรภัทร ปริยวาที

MULTIMEDIA & EXHIBITION DEPARTMENT Marketing Communication & Circulation Production Executive Production Assistant Secretary to Managing Director

ธีรภัทร ปริยวาที ธีรภัทร ปริยวาที พชร คงช�ำนาญ พชร คงช�ำนาญ

SALES AND MARKETING Marketing Communication Production Executive Production Assistant Secretary to Managing Director

พชร ธีรภัทร พชร ธีรภัทร

คงช�ำนาญ ปริยวาที คงช�ำนาญ ปริยวาที

นิตยสารเมนแอนด์ควิซีน ประเทศไทย ผลิตโดย บริ ษัท ฟั กรุนดินดีไซด์ จ�ำกัดและบริ ษัท รัศมีพทุ ธกิมเต็ง จ�ำกัด

เดือนนี ้คือเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักที่หลาย คนรอคอยหลายคนจะขวนคนรักไปกินข้ าวหรื อท�ำเชอร์ ไพรส์ สุดโรแมนติกให้ กบั คนรักกันในเดือนนี ้ ส�ำหรับหนังสือ men and cusine ของเราฉบับเดือนกุมภาพันนี ้เราจะขอแนะน�ำ ร้ านอาหารที่โรแมนติกใจกลางเมืองเผื่อว่าผู้อา่ นจะสนใจพา คนรักไปรับประทานอาหารในเดือนแห่งความรักนี ้และสาว แอมที่พาเราไปแนะน�ำร้ านอาหารสุดยอดโรแมนติกอย่าง Tuscany เผื่อท่านผู้อ่านอยากพาคนพิเศษของท่านไปรั บ ประทานอาหารในบรรยากาศโรแมนติกในวันส�ำคัญหรื อวัน พิเศษของเดือนกุมภาพันธ์ ฉบับนี ้เราจะพยายามหาร้ านอาหารที่อยูใ่ จกลางเมือง มาให้ รีวิวให้ ชมกันเนื่องจากในยุคของการแข่งขัน ที่เราก�ำลัง ประสบอยูใ่ นปั จจุบนั ชีวิตมีความรี บเร่งมากขึ ้น จนไม่คอ่ ยมี เวลาที่จะให้ ความส�ำคัญกับเรื่ อง ความสมดุลของอาหารและ สุขภาพกันสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะผู้คนที่อยู่ใจกลางเมืองใน แต่ละวันจะต้ องเร่งรีบท�ำงานแข่งกับเวลาจนแทบไม่มเี วลาพัก ผ่อนเราจึงพาทุกท่านรู้ จกั กับร้ านอาหารต่างๆใจกลางเมือง โดยจะเจาะจงไปยังซอยเอกมัยถนนสุขุมวิทที่มีร้านอาหาร อาหารนานาชาติอยู่มากมาย เราจะรี วิวร้ านอาหารและเมนู อาหารทีน่ า่ รับประทานให้ ผ้ ทู ใี่ ช้ ชวี ติ อยูใ่ จกลางเมืองลองเลือก สรรด์รับประทานกัน และทางทีมงานได้ มีโอกาสพูดคุยกับคุณสิทธิโชค ศรี โช บรรณาธิการอาหารของนิตยสาร Heal & Cusine ด้ วยเกีย่ ว กับเรื่ องของสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยโบราณและได้ สอบถามถึงสมุนไพรที่ชว่ ยเรื่ อง สมรรถภาพทางเพศ มาฝาก ผู้อา่ นติดตามกันได้ ในเล่มครับ ปิ ดท้ ายด้ วยเทคนิคต่างๆในการมี sex เทคนิคการออก ก�ำลังกายของผู้ชายทีอ่ ยากมีกล้ ามใหญ่และหุน่ ทีด่ ดู ี นิตรสาร ฉบับนี ้เป็ นฉบับแรกของเราหากท่านผู้อา่ นมีค�ำแนะน�ำอะไรก็ ส่งกันมาได้ นะครับ สุดท้ ายนี ้ขอให้ ท้ายผู้อา่ นทุกท่านมีความ สุขกับคนรักในเดือนแห่งความรักนี ้และส�ำหรับคนที่วางแผน การเที่ยวหรื อพักผ่อนในหน้ าร้ อนที่ใกล้ จะมาถึงด้ วย พชร คงช�ำนาญ บรรณาธิการบริ หาร sun.pachara@gmail.com


ใครนิยมปลาแซลมอนจงระวัง แซลมอนฟาร์มเลี้ยง-แซลมอนธรรมชาติ ต่างกัน ในเฟซบุ๊ก Alaska Fresh Thailand ได้ บอกถึงความแตกต่างของปลา แซลมอนฟาร์ มเลี ้ยงกับปลาแซลมอนธรรมชาติไว้ อาทิเช่น 1.อาหารที่ใช้ ในการเลี ้ยงดู ถ้ าเป็ นปลาแซลมอนธรรมชาติจะกินอาหาร ตามธรรมชาติ แต่ปลาแซลมอนที่เลี ้ยงในฟาร์ มจะถูกบังคับให้ กินอาหาร ทังวั ้ นเพื่อเร่งการเจริ ญเติบโต ท�ำให้ ปลาจากฟาร์ มเลี ้ยงมีน� ้ำมันปลา มากกว่าปลาที่จบั ได้ สง่ ผลให้ มีไขมันที่ไม่มีประโยชน์ นอกจากนี ้ ในอาหาร ปลาที่ใช้ ส�ำหรับฟาร์ มเลี ้ยงยังมีสารสีสงั เคราะห์อยูใ่ นนันอี ้ กด้ วย 2.ต้ องใช้ สารเคมีหรื อวัคซีนต่อต้ านพาหะน�ำโรค ไม่เหมือนกับปลาเลี ้ยงที่ ต้ องดิ ้นรน ท�ำให้ ปลาแซลมอนจากธรรมชาติไม่สามารถคาดเดาผลผลิตได้ โดยปลาในฟาร์ มเลี ้ยงมักถูกให้ ยาปฏิชีวนะเพื่อควบคุมการแพร่ กระจาย ของโรค 3.ฟาร์ มปลาเลี ้ยงยังสร้ างมลพิษทางด้ านสิง่ แวดล้ อม เพราะอาหารปลา เหลือในกระชังและอุจจาระจะตกลงมาจากกระชังเลี ้ยงปลา ท�ำให้ สารพิษ ในแพลงก์ตอนและแมงกะพรุนเจริ ญเติบโตเร็ วกว่าปกติ 4.ปลาแซลมอนที่เลี ้ยงในฟาร์ มจะถูกท�ำให้ หิว โดยเฉลี่ยแล้ ว 7 วันก่อนการ จับ เพื่อท�ำให้ ระบบทางเดินอาหารสะอาด ซึง่ มันเป็ นปั จจัยที่จะน�ำไปสู่ ปั ญหาคุณภาพของเนื ้อปลาหลังจากการจับ ขณะที่เอนไซม์ยอ่ ยอาหารยัง คงท�ำงาน

สุดเจ๋ง !!! Nendo ประเทศญี่ปุ่น ผลิตตะเกียบแบบใหม่พกไปชิ้นเดียวก็กินได้ ตะเกียบ อุปกรณ์การรับประทานอาหารอายุเก่าแก่ กว่า 4,000 ปี ได้ รับการชุบชีวิตและออกแบบใหม่ด้วยทีมงาน ชาวญี่ ปุ่ นอี ก ครั ง้ ครั บ แถมไอเดี ย นี ย้ ัง เป็ นนวัต กรรมใหม่ท่ี เปลีย่ นโฉมหน้ าวงการตะเกียบโลกทันทีทอี่ อกวางขายภายในปี นี ้ที่ญี่ปนเลยก็ ุ่ วา่ ได้ โดยจุดประสงค์ของการชุบชีวติ ตะเกียบขึ ้น มาใหม่กเ็ พราะจะได้ ขจัดปั ญหาตะเกียบทีก่ ระจัดกระจายไปกัน คนละทาง แถมบางบ้ านก็ยงั มีไม่ครบคู่ ทังๆ ้ ที่ตอนทานข้ าวก็ ใช้ ค่กู นั ตะเกียบ ถือเป็ นอุปกรณ์การกินคู่ใจชาวเอเชีย ใช้ กนั หลากหลายชนชาติรวมไปถึงคนไทยด้ วย แล้ วยังเป็ นสัญลักษณ์ ที่แสดงถึงคูร่ ัก เพราะตะเกียบต้ องมาเป็ นคูเ่ สมอ ไอเดียตะเกียบรูปโฉมใหม่ที่ออกมา จึงมีลกั ษณะที่ มองเผินๆ แล้ วเหมือนกับตะเกียบแค่ข้างเดียว แต่ความจริงแล้ ว นันเป็ ้ นตะเกียบทังสองข้ ้ างที่ครบคู่ ที่เมื่อไม่ใช้ งานก็สามารถน�ำ มาประกบเข้ าคูก่ นั ได้ อย่างแนบแน่น นอกจากจะตอบโจทย์เรื่อง การท�ำตะเกียบตกหล่นหรื อไม่ครบคูแ่ ล้ ว ยังเป็ นไอเดียน่ารักๆ ที่ใครเห็นเป็ นต้ องถูกใจต้ องปรบมือให้ ในความใส่ใจของนัก ออกแบบเลยล่ะ ไอเดี ยสุดครี เอทนี เ้ ป็ นของบริ ษัท Nendo ประเทศญี่ปนุ่ ที่สร้ างสรรค์ตะเกียบแบบใหม่นี ้ขึ ้นมา 8

MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557


มะเขือเปราะ ยิ่งกินสุขภาพยิ่งไม่ เปราะ ในบ้ านเรามีพืชผักสมุนไพรหลายอย่างที่ชว่ ยชูรสอาหาร อีก ทังยั ้ งให้ ประโยชน์แก่ร่างกายมากอีกด้ วย อย่าง “มะเขือเปราะ” ก็ เป็ นมะเขืออีกชนิดหนึง่ ที่เรานิยมน�ำมาประกอบในอาหาร ไม่วา่ จะเป็ นแกงเขียวหวาน แกงป่ า หรื อบางคนก็นิยมกินสดๆ จิ ้มน� ้ำ พริ ก หรื อใส่ในย�ำต่างๆ ก็ได้ รสอร่ อยเช่นกัน ดังนันจึ ้ งไม่สมควร ปล่อยให้ มะเขือเปราะต้ องวางทิ ้งอยูข่ ้ างจานอีกต่อไป ส�ำหรับประโยชน์มะเขือเปราะนันก็ ้ มีมากทีเดียว โดยใน อินเดียนันจะน� ้ ำมะเขือเปราะมาท�ำเป็ นยา โดยผลมะเขือเปราะ นันจะช่ ้ วยขับพยาธิ ลดการอักเสบ ช่วยย่อยอาหารและช่วยใน การขับถ่าย อีกทังยั ้ งมีงานวิจยั ที่พบว่าผลมะเขือเปราะมีฤทธิ์ลดการ บีบตัวกล้ ามเนื ้อ เรี ยบ ต้ านมะเร็ ง บ�ำรุ งหัวใจ และลดความดัน เลือด และยังลดปริ มาณน� ้ำตาลในเลือดส�ำหรับผู้ที่เป็ นเบาหวาน ์คล้ าย ได้ อีกด้ วย โดยสารสกัดจากมะเขือเปราะนันจะออกฤทธิ ้ อินซูลนิ โดยช่วยเสริ มการใช้ งานกลูโคสอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณประโยชน์ของช็อคโกแลต ช่วงเดือนแห่งความรักเวียนมาถึงทังที ้ หลายๆ คนคงหนีไม่พ้นที่จะต้ อง หยิบ “ช็อคโกแลต” เข้ าปากกันเป็ นแน่ใช่ไหมค่ะ มุมสุขภาพส�ำหรับวันศุกร์ นี ้ ขอไม่ตกเทรนด์ด้วยการน�ำสาระดีๆ จากการทานช็อคโกแลตให้ ได้ ประโยชน์ มาฝากกัน ช็อคโกแลต นอกจากจะเป็ นของหวานยอดนิยมตลอดปี ไม่มีตกยุคแล้ ว นัก วิทยาศาสตร์ หลายส�ำนักต่างสนใจค้ นหาประโยชน์ของช็อคโกแลต และพบว่า ในขนมหวานสีน� ้ำตาลด�ำชนิดนี ้มีคณ ุ ค่านานาแฝงอยู่ สารส�ำคัญที่พบในช็อค โกแลตมีหลายชนิด แต่หลักๆ ที่ส�ำคัญและมีประโยชน์มาก คือ ฟลาโวนอยด์ ซึง่ จัดเป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระที่มีอยู่มากมายในเมล็ดโกโก้ จึงเป็ นยาวิเศษ ขนานหนึง่ ที่ท�ำให้ คนที่กินช็อคโกแลตอยูห่ า่ งไกลจากโรคหัวใจและมะเร็ งได้

สตรอว์เบอร์รี่พันธุ์พระราชทาน 80

สตรอว์เบอรี่สายพันธ์ุไทย ที่อร่อยไม่แพ้ใคร

สตรอว์เบอร์ รี่พนั ธุ์พระราชทาน 80 สายพันธุ์จากโครงการหลวง โดยถือก�ำเนิดจากแปลง ทดลองของสถานีวจิ ยั ดอยปุย อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทีไ่ ด้ นำ� เมล็ดพันธุ์ลกู ผสมจากประเทศ ญี่ปนเข้ ุ่ ามาเพาะและปลูกทดสอบ จนถึงปี 2547 ที่สตรอว์เบอร์ รี่พนั ธุ์นี ้พัฒนาจนได้ คณ ุ ภาพเพื่อ การขยายพันธุ์ให้ แก่เกษตรกร ซึง่ ในปี 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เสด็จพระราชด�ำเนิน ไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาที่หมูบ่ ้ านดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ และได้ พระราชทานต้ นพันธุ์ สตรอว์เบอร์ รี่เหล่านี ้ให้ แก่ราษฎร ต่อมาจึงเรี ยกชื่อเป็ นพันธุ์พระราชทาน ลักษณะของสตรอว์เบอร์ รี่พนั ธุ์พระราชทาน 80 จะคล้ ายกับรูปหัวใจ รสหวานฉ�่ำ กรอบ นิดๆ ละม้ ายสตรอว์เบอร์ รี่เกาหลีเลยทีเดียว ท�ำให้ เป็ นที่นิยมมากๆ เพราะทานสดก็อร่อย เอาไป ท�ำขนมก็ชิ ้นโตเต็มปากเต็มค�ำ แล้ วยังเพิ่มความอร่อยแบบเปรี ย้ วอมหวานให้ ขนมอีกด้ วย MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 9


Tuscany ร้านอาหารสุดยอดโรแมนติก หลังจากที่ได้ พดู คุยและถ่ายภาพกับสาวแอมป์ ผมก็ได้ ถามถึงร้ านในดวงใจของสาวแอมป์ ก็ได้ ค�ำ ตอบมาว่า เป็ นร้ าน Tuscany แห่งนี ้ นี่เอง ตัวผมจึง รี บไปค้ นหาข้ อมูลที่อยูแ่ ละเวลาเปิ ดปิ ดของร้ านทันที ก็ได้ พบกับข้ อมูลที่น่าประหลาดใจ เพราะทางร้ าน Tuscany แห่งนี ้นัน้ ขึ ้นชื่อเป็ น 1ใน40 ร้ านอาหารสุด ยอดโรแมนติ ก กั น เลยที เ ดี ย ว นอกจากนี จ้ าก ประสบการณ์ ต่ า งๆของผู้ ที่ เ คยได้ ไปลิ ม้ ลอง บรรยากาศสุดโรแมนติกนี ้ก็กล่าวเป็ นเสียงเดียวกันว่า ที่ นี ค้ ื อ ปาลิ โ อแห่ ง กรุ ง เทพชัด ๆ ด้ ว ยสไตล์ ข องตัว อาคารและการตกแต่ง ร่วมถึงโทนสีตา่ งๆ ที่ออกแบบ สไตล์ยโุ รป ดูสวยงามสบายตา เหมาะกับบรรยากาศ ยามค�่ำ ไว้ นั่งดื่มด�่ำบรรยากาศสบายๆ กับคนรู้ ใจ ท�ำให้ ผมไม่แปลกใจเลยว่า ท�ำไมสาวแอมป์ของเราถึง ได้ แนะน�ำร้ านนี ้เป็ นพิเศษ พอรับทราบข้ อมูลแล้ ว ผม ก็อดไม่ได้ รีบนัดสาวแอมป์ของเรา ไปเยือนร้ านอาหาร Tuscany แห่งนี ้ทันที เมื่อไปถึงที่ร้าน อย่างแรกที่ผม ท�ำคือเดินส�ำรวจครับ ส�ำหรับร้ านอาหาร Tuscany แห่งนี ้เป็ นร้ านอาหารทีม่ พี ื ้นทีพ่ อประมาณ มีลานจอด รถให้ ส�ำหรับผู้ที่เข้ ามารับประทานอาหาร 10 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557


ที่นงั่ ติดขอบเวทีการแสดงดนตรี สดยามค�่ำ และที่นง่ั ชันบนที ้ ่มีบาร์ บริ การเสิร์ฟเครื่ องดื่ม อย่าง Cocktail เย็นๆให้ จิบควบคู่กับการ ดื่มด�่ำบรรยากาศและเสียงดนตรี ซึง่ ที่นงั่ ชัน้ บนนี ้ส่วนใหญ่จะเปิ ดให้ ใช้ บริการในคืนวันศุก และเสาร์ ของทุกสัปดาห์ และมี ที่นั่งแบบ Indoor ที่ จ ะเข้ า ให้ นั่ง ตัว อาคารที่ ต กแต่ง สไตล์ยโุ รป มีทงห้ ั ้ องคาราโอเกะและห้ องส่วน ตัวในเลือกกันเลยทีเดียว ซึง่ การมาครัง้ นี ้ของ ผม แน่นอนเลยว่าต้ องอยากดืม่ ด�ำ่ บรรยากาศ อย่างเต็มที่ จึงเลือกที่นงั่ Outdoor ติดขอบ บ่อน� ้ำพุน้อยทันที โดยไม่มกี ารลังเลใดๆทังสิ ้ ้น เมื่อจะสัง่ อาหาร ก่อนอืน่ เลยก็ต้องถามคน แนะน�ำร้ านอาหารนี ้แก่เราก่อน ว่าร้ านนี ้นอน จากบรรยากาศแล้ ว เมนูไหนกันนะที่เด็ดจน มาทีไรต้ องสัง่ กันทุกที ซึง่ ค�ำตอบของเรานัน้ คือตัว ขาหมูเยอรมัน ครับผม ว่ากันว่าเมนูนี ้ เป็ นเมนูที่ขึน้ ชื่ อที่สุดของทางร้ านกันเลยที เดียวไม่วา่ ใครมาก็ต้องสัง่ มาลิ ้มลองกัน ผมก็ ไม่รอช้ ารี บสัง่ ทันที แต่ถ้าเมนูเดียวคงไม่จใุ จ

จึงขอเพิ่ม อาหารขึน้ ชื่อของทางร้ านเข้ าไป อี ก 2เมนู นั น้ คื อ ไส้ กรอกทั ส คานี่ และ เย็นตาโฟผัดแห้ งครับผม ถึงตอนนี ้ก็นกึ ขึ ้นได้ ว่าร้ านอาหารแห่งนี ้ เสิร์ฟ เมนูอาหารสไตล์ ไทย-ยุโรป ครับ พออาหารมาเสิร์ฟก็ไม่ผดิ หวัง เลยจริ งๆครับ กับ 3เมนูขึ ้นชื่อของ Tuscany ตัวขาหมูนนทอดได้ ั้ ดีมากจริ งๆครับ หอมมัน กรุบกรอบ เสิร์ฟพร้ อมน� ้ำจิ ้ม 3สไตล์ อย่าง ซี ฟู๊ ดแบบไทยๆ เทอริ ยากิแบบญี่ปนุ่ และ ซอส เกรวี่แบบอิตาเลี่ยน ให้ ทานได้ อย่างไม่มีเบื่อ ส่วนตัวของไส้ กรอกทัสคานี่ซงึ่ เสิร์ฟมาพร้ อม กับน� ้ำเกรวีน่ นั ้ ก็เนื ้อแน่นอร่อยจริงๆ นอกจาก นี ้แล้ วเย็นตาโฟผัดแห้ งของเรา ก็รสชาติจดั จ้ านเผ็ดเปรีย้ วครบรสชาติสไตล์ไทยแท้ ๆ โดย รวมแล้ วก็ นับได้ ว่า อาหารที่ นีร้ สชาติดีเ ลย หละครับ เมื่อจบของคาวก็ต้องมีของหวานตาม มาเสมอถูกไหมครับ ตัวผมแม้ อมิ่ หน�ำส�ำราญ แล้ วยังไม่วายสัง่ เค้ กทีรามิตสึค่ไู อศกรี มชา เขียว กับ ไอศกรี มรัมเรซิน มาเน้ นๆอีก1ลูก

เพื่อปิ ดท้ ายความอร่ อยของมื ้อนี ้ ระหว่างที่ ทานของหวานก็เป็ นช่วงหัวค�่ำพอดี เนื ้อเค้ ก ที่รามิตสึที่เนียนนุ่มเข้ ากับบรรยากาศที่นี ้โร แมนติกที่สมชื่อของเขาจริ งๆ

MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 11


12 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557


MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 13


14 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557


MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 15


16 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557


Mugendai

Sushi & Tempura bars มุเก็นได ร้ านซูชิและอาหารญี่ปนุ่ ระดับพรี เมี่ยม ที่เหล่านักร้ องนักแสดงชอบ วนเวี ย นมานั่ ง กั น มากมาย เพื่ อ ดื่ ม ด�่ ำ รสชาติของอาหารญี่ปนแท้ ุ่ ๆ จากเชฟฝี มือ ดี และ วัต ถุดิ บ คุณ ภาพเปลี่ ย มล้ น ใน บรรยากาศส่วนตัวๆ มีโต๊ ะให้ เลือกหลายรูป แบบ ไม่วา่ จะเป็ นซูชิบาร์ นงั่ In-Door OutDoor และ ห้ อง Private แบบส่วนตัวสุดๆ อาหารทะเลที่นี ้รับประกันความสดใหม่ น�ำ เข้ าจากญี่ปนุ่ เปลีย่ นคุณภาพทุกค�ำทีไ่ ด้ ลิ ้ม ลอง ช่างภาพของเราได้ ทดลองชิม ข้ าวห่อ สาหร่ า ยหน้ า ไข่ห อยเม่น และ ข้ าวหน้ า โอกิ นาวาที่เป็ นเมนูพิเศษใหม่ซึ่งอุดมไป ด้ วยของดิบจากทะเลโอกินาวา ช่างภาพ เราถึงกับติดใจสุดๆ ด้ าน Sushi ไข่ปลาแซ ลม่อนของที่นี ้ต้ องบอกเลยครับว่า ไม่เคย กิน Sushi ปลาแซลม่อนที่ไหนกรอบขนาด นี ้ แถมไม่มีกลิ่นคาวด้ วย นอกจากนีท้ าง ร้ านนี ้มีโปรโมชัน่ กับบัตรเครดิตหลากหลาย เจ้ า ซึง่ ลดสูงสุดถึง 50% กันเลยทีเดียวครับ

จะมานัง่ ทานร้ านนี ้ช่วงเย็นๆค�่ำๆนันไม่ ้ ง่ายอย่างทีคดิ เพราะช่วงเย็นและหัวค�่ำ ที่ นั่ ง มั ก จะเต็ ม เสมอหากท่ า นผู้ อ่ า น อยากจะรับประทานช่วงเย็นๆถึงค�่ำอาจ จะต้ องโทรไปจองก่อนก็ ได้ ครั บ เบอร์ โทรศัพ ท์ ข องทางร้ านที ม งานของเรา ติดใจและขอนามบัตรมาด้ วยครับ ส�ำหรับMugendai นี ้ร้ านอาหารญี่ปนุ่ ต้ นต�ำรับแท้ ๆ จากแดนซากุระเรี ยกได้ วา่ ภายในตกแต่ ง ให้ มี ก ลิ่ น อายของ วัฒนธรรมญี่ปนแบบดั ุ่ งเดิ ้ ม ผสมผสาน กับ สไตล์ โ มเดิ ร์ น ให้ ดูทัน สมัย และมี หลายโซนให้ เลือกนัง่ ทังภายในห้ ้ องแอร์ ซึง่ ดูอบอุน่ สบายๆ เป็ นกันเอง และบน ชันดาดฟ ้ ้ า ที่จดั ตกแต่งให้ เป็ นสวนแบบ ญี่ปนขนาดย่ ุ่ อมได้ บบรรยากาศการนัง่ ทานอาหารในแบบญี่ปนมาก ุ่ เหมาะทัง้ มานั่ ง ทานอาหารกั บ คนรั ก หรื อ ครอบครัว ไปพร้ อมกับมองวิวสวยๆ ทีอ่ ยู่ โดยรอบ หลั ง จากที่ เ ราได้ ไปนั่ ง รั บ ประทานทานอาหารที่ร้านนี ้เสร็จแล้ วมา หาข้ อมูลพบว่าร้ านอาการ Mugendai แห่งนี ้มีเจ้ าของคือคุณ เจี๊ยบ โสภิตนภา MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 17


ชุ่ม ภาณี นัก แสดงชื่ อ ดัง ที่ มี ผ ลงานที่ เ ราติ ด ตามากที่ อ ยู่ก็ คื อ บท นางเอกจากภาพยนตร์ เรื่ องกุมภาพันธ์ ของ ต้ อม ยุทธเลิศ ซึง่ ตอนนี ้ ได้ ขา่ วว่าก�ำลังเป็ นผู้จดั ละครของค่าย เอ็กแซ็กท์ ด้ วย เนื่องจากอาหารเป็ นอาหารระดับพรี เมี่ยมและวัตถุดบิ บางอย่าง มีการน�ำเข้ ามาจากต่างประเทศ อาหารบางชนิดของร้ านนี ้อาจจะมี ราคาสูงหน่อยแต่ก็ค้ มุ ครับกับรสชาติ วัตถุดิบ และการปรุ งในแบบ ต้ นต�ำหรั บญี่ ปุ่นแท้ ๆ หากสนใจจะไปนั่งจะพาคนรั กไปนั่งดื่มด�่ำ บรรยากาศและอาหารญี่ ปุ่นแถมมองเห็นวิวตัวเมืองกรุ งเทพย่าน ทองหล่อ-เอกมัยในเดือนแห่งความรักนี ้ก็เชิญโทรไปจับจองโต๊ ะกัน ได้ ที่เบอร์ ด้านล่างครั บการเดินทางก็ ดูจะสะดวกสบายเพราะลง รถไฟฟ้าที่สถานีทองหล่อเดินเข้ าซอยไปนิดเดียวก็ถึงอาคารเดอะ กลาสแล้ วครับ ผมรับรองว่าหากท่านผู้อา่ นเป็ นคนที่ชอบรับประทาน อาหารญี่ปนร้ ุ่ าน Mugendai แห่งนี ้อาจจะเป็ นสุดยอดร้ านอาหาร ญี่ปนอี ุ่ กร้ านที่อาจจะติดใจคุณเหมือนกับที่ตดิ ใจทีมงานของเราครับ Menu : Uni , Okinawa Don , Sashimi , Sushi , Tempura Price : 80-3800 Baht Place : โครงการ เดอะกลาส ชัน7 ้ ซอยทองหล่อ12 ถนนทองหล่อ แขวงคลองเตยเหนือ กรุงเทพมหานคร 10110 OPEN : ทุกวัน เวลา 11:00 - 14:30 , 17.30 - Very Late Tel. 02726-9222 , 087996-8888

18 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557


MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 19


20 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557


Burger Factory ร้ านแฮมเบอร์ เกอร์ ระดับพรี เมียม สวัสดีคนรัก เบอร์ เกอร์ กับอาหารไสตล์อเมริ กนั แท้ ๆ ที่ Burger Factory หน้ า ปากซอย เอกมัย 10 ที่มีค�ำขวัญของร้ านว่า “In Beers & Burger , We Trust” ช่าง สมเป็ นค�ำขวัญของร้ านอาหารสไตล์อเมริ กนั เสียจริ งเชียว ตัวร้ านของ Burger Factory ก็ถกู จัดและตกแต่งในสไตล์ Bar & Restaurant แบบประเทศอเมริ กา ที่มี ทังโต๊ ้ ะทานอาหารและบาร์ นงั่ ส�ำหรับเครื่ องดื่มชนิดต่างๆ และแน่นอนที่สดุ ... โทรทัศน์ส�ำหรับคอฟุตบอลด้ วยครับ และร้ าน Burger Factory แห่งนี ้ก็ไม่ได้ มีขาย เพียง เบอร์ เกอร์ ชนิดต่างๆอย่างเดียวเท่านัน้ ยังคงมีในส่วนชองสเต๊ กและกลุม่ อาหารจ�ำพวกชองเรี ยกน� ้ำย่อยต่างๆอย่าง Crispy Sticky Wings ที่ใช้ ปีกล่างไก่ มาทอดคลุกเคล้ าเข้ ากลับเครื่ องปรุงและเครื่ องเทศ มีรสชาติจดั จ้ าน แฝงความ กรุบกรอบของหนังไก่ที่ถกู ทอด และ ความหอมของเครื่ องเทศอีกด้ วย ร้ านนี ้ขอ แนะน�ำเลยส�ำหรับคอฟุตบอลและนักดื่มทังหลาย ้ เพราะที่นี ้ ในเมื่อมีค�ำขวัญ อย่าง In Beers & Burger , We Trust” ก็เป็ นที่ร้ ูกนั อยูว่ า่ จะมีเบียร์ ให้ ทา่ นดื่มกัน หลายหลากชนิดหลากหลายยี่ห้อกันเลยทีเดียว แถมทังร้้ านยังมีโปรโมชัน่ เด็ด เกี่ยวกับเครื่ องดื่มด้ วยนะเออ หากใครสนใจก็เชิญไปดื่มกินกันให้ อิ่มหน�ำส�ำราญ เลยครับ ที่ Burger Factory Price : 150-700 บาท Place : ปากซอย เอกมัย 10

MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 21


22 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557


(Un) FASHION Cafe

ร้ านเบเกอรี่ น่ารั กสไตล์ Vintage (Un)Fashion Café เมือก่อนเป็ นร้ านขายรองเท้ ากระเป๋ ามาวันนี ้ร้ านได้ ขยับขยายมาเปิ ดให้ บริ การคาเฟ่ กันบ้ าง ร้ านถูกตกแต่งสไตล์ Vintage ที่มี บรรยากาศอบอุน่ นัง่ สบาย มีที่นงั่ ทังภายในและภายนอกร้ ้ าน ทางร้ านจะเปิ ด เพลงยุค 60-70s ขับกล่อมลูกค้ าในร้ านตลอดเวลา ท�ำเอาช่างภาพของเรานัง่ ยิ ้มน้ อยยิ ้มใหญ่กบั บรรยากาศของที่นี่กนั เลยทีเดียว แต่ไม่เพียงบรรยากาศของ ทางร้ านเท่านันที ้ ดเี ยีย่ ม กาแฟและขนมหวานของทางร้ าน ก็ไม่ทำ� ให้ ผดิ หวังเลย แม้ แต่น้อย ด้ วยกาแฟสดทีห่ อมกรุ่น กับ ขนมหวานทีจ่ ดั ท�ำอย่างมีคณ ุ ภาพหอม หวานละมุนลิ ้น เป็ นแบบโฮมเมดท�ำสดใหม่ทกุ เช้ า เหมือนยกออกจากถาดอบ มาตังที ้ ่ร้าน โดยเฉพาะทีเด็ดอย่าง Con Panna Coffee ที่เป็ นกาแฟสดเข้ มข้ น บีบหน้ ามาด้ วยวิปปิ ง้ ครี ม ก็หอมมันลงตัวมากๆ และ Chocolate Waffle ของ ที่นี ้ต้ องขอบอกเลยว่าเด็ดมากๆ ด้ วยรสชาติของตัว วัฟเฟิ ล้ ที่ข้มอ่อนๆ เมื่อทาน คูก่ บั ไอศกรี มวานิลลาและวิปปิ ง้ ครี มแล้ ว ก็เข้ ากันเข้ ้ ากันสุดๆ แถมยังราดซอส ช๊ อกโกแล๊ ต มาให้ อย่างชุ่มช� ้ำกันอีกด้ วย หากใครผ่านไปผ่านมาแถวๆ ซอย เอกมัย 10 แล้ วหละก็ อยากจะเชิญให้ ไปนัง่ ทาน พักเหนื่อยดับร้ อนภายในร้ าน ดูสกั ครัง้ แล้ วคุณ อาจจะหลงเสน่ห์ของการ Unfashion กลับสูบ่ รรยากาศยุค 60-70s ก็เป็ นได้ Price 65-185 บาท Place : ปากซอย เอกมัย 10 OPEN: ทุกวัน เวลา 12:00 -21:00 pm Tel. 02-7269592 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 23


24 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557


Yuujou Ramen ร้ านอาหารญี่ปุ่นในราคาไทยๆ ร้ าน Yuujou Ramen แห่งนี ้นับเป็ นร้ านอาหารญี่ปนุ่ ข น า ด เ ล็ ก ๆ ที่ มี ร า ค า ไ ท ย ๆ มี ที่ ตั ้ ง ร้ า น อ ยู่ ใ ต้ รถไฟฟ้าBTSเอกมัย ทางออกที่2 วัตถุดิบที่ใช้ ก็สดใหม่ใช้ ได้ เลยทีเดียว โดยเฉพาะผักที่ทางร้ านใช้ จะสดใหม่มาก รสชาติ คงความเป็ นอาหารญี่ปนไว้ ุ่ ได้ ดมี าก และทางผู้ดแู ลร้ านก็นา่ รักเป็ นมิตรกับลูกค้ ามากๆ แม้ ร้านจะไม่ใหญ่นกั แต่อาหารก็ ไม่ได้ เล็กลงด้ วยเลยนะครับผม อย่าง เมนู Tonkatsu Kare Don หรื อ ข้ าวหน้ าหมูทอดราดแกงกระหรี่ ก็มาเสียจานใหญ่ ทานกันอิม่ สบายท้ องกันเลยทีเดียว และทางร้ านนอกจากจะ มีแบบที่นงั่ ทานแล้ วยังมี บริ การ Delivery Service อีกด้ วย นะครับผม (เบอร์ โทรศัพท์อยูท่ ี่ข้อมูลด้ านล่าง) อาหารที่เป็ น อาหารจานเดี่ยวทุกเมนูขอร้ านนี ้ จะเสิร์ฟมาพร้ อมซุปมิโซะ ร้ อนๆรสชาติกลมกล่อมไว้ ให้ ปิดพิธีอีกด้ วยครับ ใครแวะผ่าน มาแถวBTS เอกมัย ก็ลองไปลองชิมกันได้ เลยครับ หรื อ ไม่ สะดวก ก็ยงั มี Delivery นะเออ และนอกจากนี ้ ยังมีสาขาที่ MRT เพชรบุรี ทางออก 2 ด้ วยนะครับ Price : 50-200 บาท Place : สาขาเอกมัย BTSเอกมัย ทางออก 2 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 25


26 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557


My Collection Home Cuisine ร้ านอาหารที่เป็ นที่นิยมของวัยรุ่นนักดื่มไวน์ยา่ นเอกมัย ที่แบ่งเวลา เปิ ดร้ านเป็ นสองช่วง เป็ นช่วงมื ้อกลางวัน และ ช่วงมื ้อค�ำ่ มีการตกแต่ง ร้ านทีแ่ ปลกตามากๆ และเต็มไปด้ วยบรรยากาศทีแ่ สนสบาย และความ โรแมนติก หากเป็ นช่วงมื ้อค�่ำ ทางร้ านจะมีการจุดเทียนกลิน่ วานิลลา ที่หอมละมุนเสริ มความโรแมนติกด้ วยแสงเทียน ทางพนักงานของที่นี่ นัน้ สุภาพ เป็ นกันเอง และมีความเอาใจใส่ต่อลูกค้ าของพวกเขาสูง บางครัง้ พวกเขาจะมีการพูดคุยกับลูกค้ า เมนูยอดฮิตของที่นี่คงไม่พ้น Crispy Pizza ครับ พิซซ่ากรอบราดด้ วยน� ้ำมันทรัฟเฟิ ลจากอิตาลีทเี่ มือ่ ทานเข้ าไปจะหอมหวนอยูใ่ นปาก จนใครๆที่มานัง่ ทานก็ต้องสัง่ มาเป็ น จานเรี ยกน� ้ำย่อย นอกจากนี ้ตัว Black Ink & Seafood Spaghetti ก็ สุดยอดมากๆ สีด�ำได้ ใจ แต่ไม่มีความเหม็นคาวเลยแม้ แต่น้อย ด้ วย กลิ่นเครื่ องเทศที่ผัดคลุกเคล้ ามาอย่างดี ท�ำให้ หอมเครื่ องเทศและ รสชาติกลมกล่อมสุดๆ กุ้ง หอย และ ปลาหมึก ที่ใช่นนก็ ั ้ สดใหม่ด้วย ครั บ บ ส�ำหรั บผู้ที่ต้องการมี เวลาพิ เศษกับคนรั กหรื อครอบครั วก็ สามารถมานัง่ ทานกันได้ อย่างมีความสุข และส�ำหรับนักดื่มไวน์ทงั ้ หลาย ขอบอกเลยว่าไม่ควรพลาดครับ กับบรรยากาศชิลๆ กับอาหาร ชันเลิ ้ ศ และ ไวน์ชนยอด ั้ Place : ปากซอยเอกมัน ซอย 10 Price : 280-1600 บาท OPEN : เปิ ดวันอังคาร-วันอาทิตย์ MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 27


28 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557


บะหมี่ไข่ ลุงเฉื่อย ร้ านบะหมี่ไข่ ที่ไม่ ธรรมดา ร้ านบะหมี่ไข่ลงุ เฉื่อย บะหมี่เกี๊ยวหมูแดงทัว่ ๆไป ที่ไม่ธรรมดา เพราะ บะหมี่ที่นี่เขาจะใส่ไข่ต้มธรรมดาๆเนี ้ยแหละครับ มาให้ ด้ วย และด้ วยความธรรมดาที่มนั เสริ มเพิ่มเข้ ามา เลยท�ำให้ บะหมี่ของร้ านนี ้นันไม่ ้ ธรรมดา งงไหมครับ(หัวเราะ) ต้ องขอบอก เลยว่า ร้ านบะหมี่ไข่ลงุ เฉื่อยนี ้ เป็ นขวัญใจของชาวกลางคืนใน ย่านเอกมัยนี ้เลยทีเดียวครับ เพราะอะไรหนะหรอครับ เพราะเขา เริ่ มเปิ ดขายตอน 2ทุม่ แล้ วขายลากยาวไปจนถึง เช้ ามืด ตอนตี4 กันเลยทีเดียว บะหมี่ของที่นี่เส้ นเหนียวนุม่ น� ้ำซุปมีความ กลมกล่อม ส่วนตัวไข่ต้มนันไม่ ้ ต้องพูดถึง ต้ มเป็ นยางมะตูมก�ำลัง อร่อย ถึงกับต้ องยกนิ ้วให้ เลยทีเดียว เกี๊ยวนี ้ที่นี่ก็มีแบบที่เป็ น เกี๊ยวไส้ หมูแดง ร้ านนี ้มีประวัตกิ ารขายยาวนานถึง 30ปี เรี ยกได้ ว่ามีสตู รเฉพาะตกทอดกันมายาวนานเลยทีเดียวครับ ความ อร่อยนันสามารถยื ้ นยันได้ จาก จ�ำนวนคนที่แวะเข้ ามานัง่ ทาน หรื อซื ้อกลับบ้ านจ�ำนวนมหาศาล บางครัง้ กว่าจะได้ ทานต้ องรอ กันเป็ นชัว่ โมงๆเลยนะครับ ส�ำหรับใครที่เป็ นชาวกลางคืนหรื อ แอบแวะมาเที่ยวสถานบันเทิงแถวย่านเอกมัยแล้ วหละก็ อย่าลืม แวะมาเติมพลังไข่ต้มกันที่ ร้ านบะหมี่ไข่ลงุ เฉื่อยรับรองจะติดใจ Place : ปากซอย เอกมัย ซอย 17 Price : 60-80 Baht OPEN : วันอังคาร-วันอาทิตย์ 20:00-04:00 , หยุดทุกวันจันทร์ MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 29


30 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557


“ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อระดับต�ำนาน ไม่ควรพลาดการันตีคุณภาพ ด้วยรางวัลหลายสถาบัน” วัฒนาพานิช ก๋ วยเตี๋ยวเนือ้ ตุ๋นยาจีน ร้ านก๋วยเตี๋ยวเนื ้อระดับต�ำนานที่คอก๋วยเตี๋ยวเนื ้อไม่ ควรพลาด การั นตีคุณภาพด้ วยรางวัลจากหลากหลาย สถาบัน และ นักทานเนื ้อตัวยงทีเ่ มือ่ ได้ ทานแล้ วต่างก็ยกนิ ้ว ให้ เนื ้อและเอ็นทีต่ นุ๋ จนเปื่ อยจะเสิร์ฟพร้ อมน� ้ำซุปทีเ่ คี ้ยวจน เข้ มข้ น ไม่วา่ จะทานกับเส้ น หรือ ทานกับข้ าสวยร้ อนๆ ก็สดุ ยอดทังสิ ้ ้น นับว่าเป็ นสวรรค์ของคนรักเนื ้อกันเลยทีเดียว แต่นอกจากเนื ้อตุน๋ ยาจีนที่ทางร้ านขายแล้ ว ยังมี เนื ้อแพะ ตุน๋ ยาจีน กับ ผัดซีอิ ้ว และ สุกี ้แห้ ง ที่เป็ นเมนูแนะน�ำของ ทางร้ านเช่นกันส�ำหรับแพะตุน๋ ของที่นี ้จะขายเป็ นกิโลครับ หากใครจะสัง่ มารั ปประทานจริ งๆคงต้ องปกันหลายคน หน่อยไปคนเดียวคงกินแพะตุน๋ เป็ นกิโลไม่ไหวครับ หากใคร ที่รักชอบก๋วยเตี๋ยวเนื ้อ หรื อ เกาเหลาเนื ้อ แล้ วหละก็ ขอ แนะน�ำเลยครับ วัฒนาพานิช เนื ้อตุน๋ ที่คณ ุ ๆไม่ควรพลาด Menu : ก๋วยเตี๋ยวเนื ้อตุน๋ / เอ็นตุน๋ , แพะตุน๋ ยาจีน , ผัด ซีอิ ้ว , สุกี ้แห้ ง Place : 336-338 ใกล้ ซอยเอกมัย 18 Price : 50-200 Baht OPEN : ทุกวัน 10:00 – 20:30

MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 31


คุยเรื่องสมุนไพร กับคุณสิทธิโชค ศรีโช ฉบับนี้ทางทีมงานของเรามีโอกาสได้พูดคุยกับคุณสิทธิโขค ศรีโช ต�ำแหน่งบรรณาธิการฝ่ายอาหารของนิตยสาร HEALTH & CUISINE ซึ่งสนใจในสมุนไพรและการรักษาโรคทางแพทย์แผนโบราณของไทย และยังมีสมุนไพรบางชนิดที่ติดตัวไว้ด้วยตลอดเวลาไปไหนมาไหน ทางคุณสิทธฺิโชค พูดคุยกับเราแบบเป็นกันเองถึงที่มาในการสนใจเรื่องสมุนไพร เรามาดูกันว่าท�ำไมเขาถึงสนใจเรื่องนี้ และสมุนไพรไทยมีประโยชน์มากมายขนาดไหน

32 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557


MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 33


จุดเริ่มต้ นของความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ สมุนไพรนีค้ ืออะไรครั บ เนื่องจากว่าพอดีมีช่วงหนึ่งของชีวิตนะครับ อยากกลับไปอยู่บ้านต่าง จังหวัด แล้ วก็อยากพึง่ พาเงินให้ น้อยทีส่ ดุ เพราะว่า คือเราคิดในแง่มมุ ทีว่ า่ ถ้ า เราไปอยูต่ า่ งจังหวัดเนี ้ย สายงานที่เราเรี ยนมาเนี ้ยซึง่ เราเรี ยนออกแบบ เรา ท�ำงานหนังสือ เราท�ำงานที่ทีวี แล้ วเราไปอยูต่ า่ งจังหวัดเนี ้ยมันคงหางานได้ ไม่งา่ ยเหมือนอยูก่ รุงเทพ ก็เลยคิดว่า ถ้ าเราไปอยูต่ รงนันเนี ้ ้ยเราจะพึง่ พาชีวติ ให้ ใช้ เงินให้ น้อยที่สดุ เนี ้ยจะท�ำยังไง เราก็อิงจากปั จจัยสี่ ขึ ้นมาเนี ้ยโดยที่ไม่ ต้ องมี ห้ า หก เจ็ด เนี ้ย เราก็คดิ ว่าเราน่าจะอยูไ่ ด้ เอาแค่ปัจจัยสีเ่ นี ้ย เราก็เพียง พอแล้ วนะส�ำหรับเรานะ ส�ำหรับตัวเรา แต่ส�ำหรับคนอื่นนีเ้ ราไม่ร้ ู นะ แต่ ส�ำหรับเราเราคิดแบบนัน้ ก็เลยมานัง่ คิดว่าอะไรบ้ างทีเ่ รามีอยูแ่ ล้ ว ก็คอื มีบ้าน แล้ ว ที่ไม่ต้องหนีส้ ินอะไรอย่างงี ้ มีบ้าน มีเครื่ องนุ่งห่มแล้ ว มีอาหารเรา สามารถปลูก เลี ้ยงไก่ไข่ อะไรอย่างเนี ้ย ที่นี ้มันก็มาถึงยารักษาโรคซึ่งเป็ น ประเด็นหลักที่เรารู้ สกึ ว่ามันเป็ นปั ญหาเวลาที่เราเจ็บป่ วย ต้ องไปหาหมอก็ ต้ องใช้ เงินเยอะ ซึง่ ถ้ าเราเป็ นหมอซะเองหรื อเรามีความรู้เชิงการแพทย์ ที่เรา สามารถดูแลรักษาเยียวยาตัวเองได้ เนี ้ยมันก็น่าจะเกิดประโยชน์หนะครับ แล้ วความคิดที่สองเนี ้ยเราคิดว่าในชีวติ เนี ้ยถ้ าเราต้ องท�ำงาน ในชีวติ พี่จะคิด ว่าจุดมุ่งหมายเนี ้ย เราท�ำเพื่ออะไร โดยตัวพี่จะคิดว่า ตัวเราเนี ้ยก็อยากจะ ท�ำงานเพื่อสังคม มากกว่าที่จะตอบโจทย์ในแง่ของการที่จะสร้ างผลก�ำไรให้ กับบริ ษัทใดบริ ษัทหนึง่ อย่างเนี ้ยนะครับ ก็เลยคิดว่าอาชีพที่เราท�ำเนี ้ย ตอน เราท�ำหนังสือหรื อรายการทีวี ที่เกี่ยวกับสุขภาเนี ้ย เราก็ได้ ให้ ความรู้คน ซึง่ ก็ ท�ำให้ เกิดประโยชน์มาส่วนหนึ่งแล้ ว แต่ถ้าเอาเข้ าจริ งๆแล้ วเนี ้ย เรามองถึง แบบว่าที่สดุ อะ มันจะมีอาชีพไหนที่จะท�ำให้ เกิดประโยชน์กบั สังคมมากที่สดุ ไหม เราก็ตดั อาชีพออกไปจนเหลือเพียงสองอาชีพ นันก็ ้ คือครูกบั หมอ ที่คดิ 34 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557

ว่าเป็ นอาชีพที่เป็ นผู้ให้ อย่างแท้ จริ งนะครับ ก็เลยมานัง่ นึกดูวา่ ถ้ าเป็ นครูเนี ้ย เราเคยเห็นพ่อแม่ของเราซึง่ เป็ นครู เนี ้ย ค่อนข้ างล�ำบาก แล้ วมันจะมีเรื่ องของคนเรื่ องของ การเมืองอะไรอย่างนี ้มากมาย จริงอยูท่ ี่วา่ ครูได้ ให้ ความ รู้ กนั นักเรี ยน แต่มนั จะมีสงั คมของครู ด้วยกันหรื ออะไร ต่าง แต่ถ้าเราเป็ นหมอเนี ้ย หมอก็จะมีสงั คมด้ วยกัน แต่ ด้ วยการที่ธรรมชาติของหมอคือการรักษาคนอย่างตรง ไปตรงมาอย่างเนี ้ย เขาป่ วยเขามาหาเรา เขากลับไปแล้ ว เขาหายเนี ้ย เขาก็แฮปปี ้ ซึ่งเราก็ว่ามันโอเคนะ เพราะ ฉะนันเราคิ ้ ดว่าในสองอาชีพเนี ้ย เราว่าอาชีพนี ้เนี ้ยแหละ เราน่าจะท�ำ แต่ทนี่ ี ้เนี ้ยเราจะไปเป็ นหมอ เราจะไปเริ่มเรา ไปสอบแพทย์ใหม่ ไปโอเน็ต เอเน็ตเนี ้ย อายุเรามันก็ลว่ ง เลยมาเยอะแล้ วนะครับ(หัวเราะ) แล้ วในช่วงนันเนี ้ ้ยมัน มีโอกาสดีตรงทีว่ า่ พระพีน่ างเนี ้ยท่านสวรรคต แล้ วก็ทาง กระทรวงสาธารณสุข ตรงกรมการแพทย์แผนไทยพัฒนา เนี ้ย เขาจะมีพิพิธพันธ์การแพทย์แผนไทย แล้ วเขาก็เปิ ด ให้ คนทัว่ ไปเข้ าชมช่วงนัน้ ซึง่ ปกติเขาจะไม่เปิ ดให้ รับชม หรื อ walk-in เข้ าไป เขาเปิ ดให้ คนเข้ าชมได้ ในช่วงนันเรา ้ จึงเข้ าไปท�ำรายการทีวีกนั นะครับ ซึง่ ตอนนันผมท� ้ ำอยู่ คลับสุขภาพ ทางช่อง 7 แล้ วก็ เราใน ฐานะที่งานเราต้ อง ไปดูสถานที่ก่อน แล้ วพอไปแล้ วเนี ้ยมันก็มี ไกด์ เค้ าก็พา เดิ น ชม ตรงนัน้ จะมี เ รื อ นไทย เป็ นการจ� ำ ลองแบบ เรื อนไทย ที่มีห้องทัง้ หมด 9 ห้ อง แต่ละห้ องจะแสดง ภูมิปัญญาไทยทุกอย่าง ตังแต่ ้ ความเชื่อ เช่นความเชื่อ เชิงของชาวบ้ าน รวมถึงความเชือ่ ทีม่ ลี กั ษณะของศาสนา


เข้ ามาเกี่ยวข้ อง สมัยพระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 อะไรอย่างนี ้นะครับ แล้ วก็มีห้องที่ เป็ นห้ องตัวยา ห้ องที่เกี่ยวกับศาสตร์ ของการก�ำเนิดมนุษย์ในแบบของแพทย์ แผนไทย มีห้องเกี่ยวกับศาสตร์ การนวดของไทย จุด เส้ นประสาท ของการวิง่ ของลมปราณในแบบของไทย และมี ส�ำหรับสตรี จะมีห้องยา ห้ องการรักษา ท�ำให้ เรารู้สกึ ว่ามันล� ้ำลึก ศาสตร์ การแพทย์แผนไทยเป็ นเรื่ องที่นา่ สนใจ และ ข่าวดีกว่านันคื ้ อ วันนันหลั ้ งจากที่เราดูสถานที่เสร็ จแล้ วเนี ้ย พี่ที่เป็ นไกด์เขา ก็บอกว่า วันนีก้ ระทรวงสาธารณะสุขเปิ ดสอนการแพทย์ แผนไทย ให้ ลง ทะเบียนศึกษาได้ โดยจะมีอาจารย์ตา่ งๆที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญ ไม่วา่ นักวิชาการ อาจารย์จากมหาวิทยาลัย หรื อ หมอพื ้นบ้ านต่างๆ ก็จะมาให้ ความรู้มาสอน เราก็ร้ ูสกึ ว่ามันเป็ นอะไรที่นา่ เรี ยน จึงตัดสินใจที่จะเข้ าเรี ยน แต่หลังเรี ยนถ้ า เราจะเป็ นหมอรักษาคนได้ เนี ้ย เราจะต้ องสอบใบประกอบโรคศิลปะระดับ ประเทศให้ ผา่ น ซึง่ แพทย์แผนไทยจะมีสอบ 4 ใบ จะมี เภสัชกรรม คือเรื่ อง เกี่ยวกับยาสมุนไพร เวชกรรม ก็คือเรื่ องเกี่ยวกับการรักษาท้ งหมด แล้ วก็ ผดุงครรภ์ คือเรื่องเกี่ยวกับการดูแลครรภ์และการคลอด แล้ วก็การนวด ซึง่ พอ เราพูดถึงการแพทย์แผนไทยส่วนใหญ่คนเราจะนึกถึงการนวดแผนไทย ซึง่ จริ งๆการแพทย์แผนไทยนี ้มี 4 แบบนะครับถึงจะเรี ยกว่าครบถ้ วน ซึง่ ถ้ าใคร จะได้ ใบประกอบโรคศิลปะเวชกรรมเนี ้ย ที่สามารถเป็ นหมอสามารถเปิ ดคลี นิกได้ แล้ วเนี ้ย ก็อาจจะสามารถนวดได้ ในบางกรณี โดยไม่ต้องลงเรี ยนนวด เพราะในวิชาการแพทย์มนั จะมีสอนเรื่ องการนวดอยูแ่ ล้ ว ทีนี ้เราก็เลยตัดสิน ใจไปลงเรี ยน ซึง่ ก็สนุกมาก ได้ ความรู้ ได้ ร้ ูเรื่ องที่เราไม่ร้ ูเยอะมาก แล้ วก็ได้ เข้ าใจเกี่ยวกับการมองระบบสุขภาพในการแพทย์แผนไทย ว่าเป็ นการมอง เรื่ องของสมดุลร่างกาย แบบของจีนจะมีเรื่ องของหยินหยาง ของไทยจะเป็ น เรื่ องของธาตุดินน� ้ำลมไฟ ก็จะมีธาตุทงั ้ 4 โดยจะมี อากาศ เพิ่มเข้ ามาเป็ น ธาตุที่ 5 เราก็ต้องมานัง่ ศึกษาว่าในแต่ละธาตุเนี ้ยมันมีการท�ำงานยังไงกับ ร่างกาย ในช่วงปกติเนี ้ยธาตุแต่ละธาตุสง่ ผลอะไรบ้ าง แล้ วพอในเวลาที่ป่วย เนี ้ย ป่ วยเพราะธาตุผดิ ปกติหรื อว่ามีสงิ่ มีชีวติ อย่างอืน่ ปะปนเข้ าไป แบบพวก

เชื ้อโรค หรื ออะไรต่างๆ แล้ วไปกระทบต่อธาตุ แล้ วเราจะ ไปกู้ปรับสมดุลธาตุนนคื ั ้ ออย่างไร นี ้คือหลักการในการ รั ก ษาต่ า งๆ เราก็ ไ ด้ เ รี ย นรู้ เรื่ อ งนี ้ ได้ เ รี ย นรู้ เกี่ ย วกับ พฤติกรรม ว่า พฤติกรรมเนี ้ยสามารถเกิดโรคได้ และพื ้นที่ ในแต่ละภาคเนี ้ยมีผลกระทบต่อธาตุตา่ งกัน เพราะว่าใน แต่ละภาคมีสภาพอากาศต่างกัน ความสูงต�ำ่ ของแผนดิน ใกล้ กบั พระอาทิตย์มากน้ อยแค่ใน สภาพดินฟ้าอากาศ เป็ นยังไงก็ล่วงส่งผลต่อธาตุทัง้ หมด แล้ วก็มีเรื่ องของ ต้ นไม้ สมุนไพร อันนี ้สนุกมาก เราได้ ร้ ูเกี่ยวกับต้ นไม้ เยอะ มาก เราก็ เ ป็ นคนที่ ช อบต้ น ไม้ อ ยู่แ ล้ ว เราก็ ดูพ วกไม้ ดอกไม้ ประดับ แต่เราไม่เคยรู้ ว่าพวกไม้ ดอกไม้ ประดับ หรื อแม้ แต่หญ้ าข้ างทางนันจะเป็ ้ นยารักษาโรคชันดี ้ ทีเ่ รา มองข้ าม เราไม่เคยรู้ พอเราเรี ยนต้ องนี ้ปุ๊ ป เราก็จะมีนิสยั เดินไปไหนก็จะมองดูต้นไม้ วา่ เป็ นต้ นอะไรต้ นอะไร เราก็ ต้ อ งเรี ย นรู้ เรื่ อ งเกี่ ย วกับ ต้ น ไม้ ส มุน ไพรต่า งๆ ว่ า เขา หน้ าตาเป็ นแบบนี ้ มีสรรพคุณอะไร ทางการแพทย์แผน ไทยเขาจะบอกว่า รสตัว ยาและรสยาเนี ย้ จะบอกถึง สรรพคุณ สมุนไพรเดี่ยวๆหนึ่งตัวเนี ้ยเราเรี ยกตัวยานะ ครับ ซึง่ จะแบ่งออกเป็ น 3หมวด พืชวัตถุ ธาตุวตั ถุ สัตว์ วัตถุ ทัง้ 3 อย่างนี ้เราเรี ยกรวมว่า เภสัชวัตถุ นะครับ ซึง่ แต่ละอันถ้ าเราแยกออกมาเนี ้ย เช่น เขากวางมีรสอะไร แล้ วมันจะมีสรรพคุณบ�ำรุงอะไร ขมิ ้นชันมีรสอะไร เราก็ จะดูวา่ ถ้ าเป็ นกลุม่ รสที่ออกไปทางเผ็ดร้ อนนะ มันก็จะมี สรรพคุณ ไล่ล ม ขับ ลม ช่ ว ยย่ อ ย ให้ ค วามอบอุ่น แก่ ร่างกาย เสริมธาตุไฟขณะทีธ่ าตุไฟตก ในขณะทีพ่ วกกลุม่ ยาที่มนั ออกขม จืด เย็น จะช่วยเพิ่มความเย็นในร่างกาย MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 35


ใช้ รักษาหากร่างกายร้ อนเกินไป ช่วยแก้ อาการร้ อนบางอย่างในร่างกาย แต่ ถ้ ากินมาไปก็ท�ำให้ ระบบการย่อยเสีย แต่พวกขมจะมีความสามารถในการ แก้ ไข้ และลดอักเสพได้ ด้วย ซึง่ รสยาที่เราเรี ยนเนี ้ยจะมี 9 รส ฝาด เผ็ด เค็ม เปรี ย้ ว หวาน ขม จืด เมาเบื่อ อะไรประมาณพวกเนี ้ย

แล้ วได้ มีการเป็ นสะสมพวกสมุนไพรไว้ บ้างรึเปล่ า ถ้ า มีคดิ ว่ าชนิดไหนหายากที่สุดครั บ ตอนที่เราเรี ยนเนี ้ยเราต้ องเก็บสะสมสมุนไพร เพราะว่านักศึกษาทุกคน จะต้ องมีกล่องสมุนไพรส่วนตัว ซึง่ ในนันจะมี ้ ตวั สมุนไพรทังหมด ้ 120 ชนิด เอาไว้ ให้ เราท่อง ดูลกั ษณะตัวยา เวลาเป็ นหมอยาจะต้ องรู้วา่ ตัวนี ้เรี ยกว่าอัน นี ้นะ อันนี ้เรี ยกว่าอันนี ้เพื่อที่จะได้ หยิบยาไม่ผิด มันมีสรรพคุณอะไร เช่น ถ้ า เป็ นกลุม่ เทียน ออกร้ อน ทังหมด ้ เทียนนี ้ไม่ใช่เทียนจุดนะ เทียน เป็ นเหมือน เมล็ดเล็กๆ เป็ นกลุม่ ยาที่แก้ เรื่ องลมพวกระบบไหลเวียนของลม ซึง่ นักเรี ยน ทุกคนจะมีตวั ยาพวกนี ้สะสม 120ชนิด ซึง่ จะมีตงแต่ ั ้ เมล็ด แก่น ดอก ราก เรา ก็ต้องมานัง่ สังเกตุพวกไม้ แก่น ว่ามันมีลายไม้ แบบไหน มันเรียกว่าอะไร อะไร อย่างเนี ้ย คือเราต้ องลงเรื่ องรายละเอียดว่าพวกดอก มันจะมีกลีบลักษณะนี ้ จะเป็ นดอกอะไร หน้ าตาเป็ นแบบนี ้ ทีนี ้ถ้ าเกิดถามว่าเรื่ องของการสะสม สมุนไพร อะไรทีม่ นั หายากเนี ้ยต้ องบอกว่า คือตอนแรกทีเ่ ราเริ่มเรียนเนี ้ย ด้ วย การที่เราดูหนังจีนเยอะอะนะ มันก็จะรู้สกึ เหมือนกับว่ายาที่มนั ยิ่งหายาก ที่ มันต้ องเข้ าไปส่วนลึกของป่ ามันจะดูมีคณ ุ ค่า ซึง่ มันก็ดมู ีคณ ุ ค่าอะนะ ไม่วา่ จะเป็ นแบบ หลินจือ โสมพันปี อะไรอย่างเนี ้ย (หัวเราะ) ตอนแรกๆเรารู้สกึ ว่า ตัวยาพวกเนี ้ยมันจะต้ องเป็ นยาทีด่ เี ป็ นยาเทวดากินแล้ วหายอะนะ แต่พอเรา เรี ยนไปเรื่ อยๆ เราจะเริ่ มจะตระหนักว่าตัวยาที่มีประโยชน์ที่สดุ ก็คือยาที่มนั อยูใ่ กล้ ๆตัวเราแล้ วเราไม่เคยเห็นมัน เช่นมันอาจจะเป็ นพืชสวนครัว อาจจะ เป็ นวัชพืชที่เราถอนทิ ้ง อย่างเช่น กะเม็ง อย่างเนี ้ยคนไม่ร้ ูก็จะถอนทิ ้ง จริ งๆ มันเป็ นยารักษามะเร็ ง สามารถเอามาท�ำเป็ นยากลุม่ บ�ำรุ งเส้ นผมและหนัง ศีรษะได้ อะไรอย่างเนี ้ย หรื อ หญ้ าดอกขาวที่อยูต่ ามริ มทาง ที่มนั จะเป็ นก้ าน เล็กๆยาวๆ แล้ วมีดอกเป็ นพุม่ สีขาวนะ หรื อบางทีเขาเรี ยกว่าหมอน้ อยอย่าง เนี ้ย ซึง่ เกิดอยู่ตามถนนอะไรเงี ้ย เราก็เห็นเป็ นวัชพืชก็ถางทิ ้ง จริ งๆแล้ วมัน 36 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557

เป็ นยาแก้ ไข้ ยาแก้ ปวด แล้ วจริ งๆยามันมีผลช่วยให้ อด บุหรี่ ได้ หรื อ กินแล้ วไม่อยากอาหาร อะไรอย่างเงี ้ย คือมัน เป็ นของใกล้ ตวั ซึง่ ถ้ าแค่เรารู้เนี ้ย เราก็สามารถหยิบจับมา ใช้ ได้ เลยไม่ต้องเข้ าป่ า ซึ่งลองนึกสิว่าป่ าเนี ้ย หนึ่งป่ าก็ ไม่มีให้ เข้ าแล้ ว สองพืชในป่ ากับพืชใกล้ ตวั มันไม่เหมือน กันนะครับถึงจะเป็ นชนิดเดียวกัน เพราะว่าสภาพการ เติบโตหรือดินมันต่างกัน แต่ตอนเราเรียนเราก็ต้องเดินป่ า เราก็ไปกับแพทย์สมุนไพร เขาก็จะสอนให้ เราดูว่าต้ นเนี ้ ยมันเรี ยกว่าอะไร อะไร อะไร เราก็อยากสะสมแหละ แต่ พอเราเรี ยนก็ท�ำให้ ร้ ู ว่าของใกล้ ตวั นี ้แหละดีแล้ วก็เลยไม่ ค่อยได้ สะสมเท่าไหร่ แล้ วอยูใ่ นกรุงเทพมันสะดวก มันจะ มีร้านยาไทยร้ านยาจีนพวกนี ้มีตวั ยาขายครับ แต่ถ้าพูด ถึงยาที่เราสะสมไว้ ใชเองในชีวิตประจ�ำวัน เราจะสะสม พวกยาต�ำหรับยาทีเป็ นแคปซูนแล้ ว มันจะเป็ นพวกกลุม่ ยาต่างๆที่ใช้ ในการรักษาเช่นกลุ่มยาเกี่ยวกับโรคระบบ ทางเดินอาหาร ยาแก้ ไข้ ยาบ�ำรุงหัวใจ ยาระบบทางเดิน อาหารก็เช่นยาธาตุบรรจบ ซึง่ ตัวเนี ้ยก็เป็ นยาที่บรรจุใน บัญชียาแห่งชาติ เป็ นยาไทย ซึง่ ผ่านการรักรองแล้ วว่ารัก ทานแล้ วปลอดภัย แล้ วท�ำไมยาไทยจึงเป็ นยาต�ำหรั บ เพราะว่าแพทย์แผนไทยรักษาเป็ นองค์รวม การเกิดโรค หนึง่ โรคจริ งอยูว่ า่ มันมีอาการในลักษณะแบบนี ้ จริ งๆถ้ า เรากินยารักษาแต่จดุ นี ้จุดเดียวมันอาจจะมีผลต่ออวัยวะ รอบข้ างได้ ซึง่ การวางยาของแพทย์แผนไทยโบราณเนี ้ย ท่านก็จะมองว่าถ้ ากลุม่ ยาอันนี ้เป็ นตัวยาหลักไปรักษาจุด นี ้แล้ ว มันจะไปกระทบกับส่วนไหนรึเปล่า ซึง่ ถ้ ามันกระทบ จุดอื่น จะต้ องวางยากลุม่ หนึง่ แทรกเข้ าไปเพื่อไปป้องกัน ส่วนนันไม่ ้ ให้ ได้ รับผลกระทบจากตัวยาหลัก หรือถ้ าตัวยา หลักพุง่ เข้ าไปรักษาแล้ วไม่มีผลกระทบใดๆ ก็อาจจะมียา บ�ำรุ ง ซึ่งถ้ ารักษาแล้ วจะมีตวั ไปช่วยบ�ำรุ งธาตุนนๆ ั ้ ให้ ท�ำงานได้ ดยี งิ่ ขึ ้น เร็วขึ ้น เพราะฉะนันนี ้ ้แหละคือการรักษา แบบแพทย์แผนไทยทีร่ ักษาเป็ นองค์รวม ซึง่ เจ้ าตัวนา ธาตุ บรรจบ เนี ้ย จะเป็ นยารักษาท้ องเสีย แต่ต้องท้ องเสียแบบ ไม่มี มูกเลือดนะ ถ้ ามีมกู เลือดจะต้ องใช้ ตวั ยาอีกตัวหนึง่ จะเป็ น เหลืองปิ ดสมุทร ตัวนี ้ใช้ รักษาท้ องเสียทัว่ ไป ท้ อง ผูก ท้ องเฟ้อ อาหารไม่ยอ่ ย ช่วยได้ มันจะปรับระบบเกี่ยว กับทางเดินอาหารทังหมดนะครั ้ บ ก็ชว่ ยได้ ทกุ อาการ แล้ ว อย่างแก้ ไข้ ก็ใช้ จันทน์ลีลา ที่ จ ะ ใ ช้ แ ท น ตั ว ย า พาราเซตามอล ซึ่ ง การวิ จั ย พิ สู จ น์ แล้ วว่ า ตั ว พาราเซตามอล เนี ้ย จะมีผลกระทบต่อตับ แต่ตวั จันทน์ลี ลาเนี ้ยจะไม่มผี ลต่อตับอย่างแน่นอน เพียงแต่ออกฤทธิ์ช้า ใช้ เวลา 8 ชม. แต่ พาราเซตามอล ใช้ 4 ชม. เวลาเราจัด ยากินเราก็ต้องรู้ละว่าถ้ าเรามีอาการไม่ดี เริ่ มร้ อนรุมๆละ เราก็จะทานล่วงหน้ าก่อนแล้ วเพื่อให้ รอระยะเวลาของยา


ให้ ออกฤทธิ์ซงึ่ มันใช้ 8 ชม. แล้ วก็ยาบ�ำรุงหัวใจเรามีไว้ ท�ำไม ก็เป็ นพวกเกี่ยว กับเรานอนดึกเนี ้ย จะมีอาการเมื่อยล้ า ปวดกระบอกตาพวกเนี ้ย อาการมัน เป็ นลักษณะของการเกรงกล้ ามเนื ้อบ่าไหล่เกรง ท�ำให้ เลือดไปเลี ้ยงสมองและ ประสาทส่วนปลายไม่เพียงพอ ก็จะใช้ กลุม่ ยาหอมช่วย ซึง่ มีหลายตัวมากเลย แต่เราก็จะใช้ ในกลุม่ ของบัญชียา เช่น ยาหอมอินทจักร์ ตัวนี ้แก้ หงุดหงิดได้ ท�ำให้ สงบจิตสงบใจได้ ดี อย่าง ยาหอมนวโกฐเนี ้ยจะมีรสกลางๆออกไปทาง ร้ อนนิดหน่อย ก็เลยจะสามารถช่วยบ�ำรุ งหัวใจได้ และที่ส�ำคัญช่วยแก้ ไข้ ได้ ด้ วย ส�ำหรับคนที่ป่วยยิ่งหายและมีอาการอ่อนเพลีย แล้ วก็มีอีกตัวหนึง่ เป็ น ตัวยาเดี่ยวใช้ ช่วยล้ างสารพิษปนเปื อ้ นที่เรากินเข้ าไป นันก็ ้ คือ รางจืด แต่ รางจืด ก็จะมีขอเสีย เช่น หากเรา กินยาอื่นๆอยู่ จะกินรางจืดไม่ได้ เพราะจะ ล้ างฤทธิ์ยาทังหมดออกไปด้ ้ วย แต่เราจะมีตวั ยานี ้ติดไว้ เผื่อว่าเราไปกินอะไร แล้ วมันมีสารเคมีตกค้ างท�ำให้ เรารู้สกึ คลื่นไส้ อาเจียน เราจะรู้ละว่าเกิดจาก สารเคมีปนเปื อ้ น เราก็จะกินตัวรางจืดนี ้ช่วยล้ างพิษออกไป แต่มีข้อจ�ำกัดที่ ว่าคนที่มีอาการหนาวง่าย ธาตุไฟหย่อนก็ไม่ควรจะกิน เพราะมันเป็ นยาเย็น หรือคนมีความดันต�ำ่ ก็ไม่ควรกิน แล้ วกลับมาที่ ธาตุบรรจบเนี ้ย จะมีสว่ นผสม ของขมิ ้นชัน ซึง่ คนที่มาภาวะถุงน� ้ำดีอดุ ตัน ก็ไม่ควรกิน เพราะจะมีขมิ ้นชันซึง่ มีสรรพคุณที่ชว่ ยขับน� ้ำดี ซึง่ ถ้ าเรามีภาวะถุงน� ้ำดีอดุ ตันเนี ้ย มันอาจจะท�ำให้ ถุงน� ้ำดีเกิดการแตกหรือฉีกขาดจะเป็ นเรื่องใหญ่ ซึง่ มันต้ องเกิดจากการศึกษา ซึง่ ปั จจุบนั นีการแพทย์แผนไทยก็ดีขึ ้น มีการเอา 2 ส่วน คือ แพทย์แผนไทย แบบดังเดิ ้ มและมีการประยุกต์เอาแพทย์แผนปั จจุบนั มาร่วม มีการวิจยั ก็ทำ� ให้ การใช้ สมุนไพรเนี ้ยมันมีความชัดเจนมากขึ ้น คนก็เข้ าใจมากขึ ้น จากที่เข้ าใจ ว่าสมุนไพรใส่ยาสเตียรอยด์ซงึ่ เกิดจากแพทย์ที่ไม่มีจรรยาบรรณแต่วา่ ยาที่ดี มันก็มอี ยูจ่ ริงและสามารถน�ำไปใช้ ได้ อืมมม ถ้ าถามว่าสะสมยาอะไรเราก็เนี ้ย แหละจะสะสมยาใกล้ ตวั มากกว่า ให้ ดแู ลตัวเราเองและคนใกล้ ตวั ได้ และ นอกจากนันเราต้ ้ องศึกษา อย่างที่บอกว่า เราต้ องศึกษาเพิ่มเติมเราก็จะมี หนังสือต�ำรายาเก่าที่เอาไว้ อ้างอิงถึงยาโบราณหรื อว่าตัวยาโบราณที่เค้ าใช้ เช่น ต�ำราพระโอสถพระนาราย เป็ นต�ำราที่ตกทอดมาจากสมัยกรุงศรี อยุธยา ถือว่ายุคของสมเด็จพระนารายมหาราชเนี ้ยเป็ นยุคที่แพทย์แผนไทยรุ่ งเรื อง ที่สดุ แล้ ว แบ่งแพทย์เฉพาะทางเป็ นกลุ่มต่างๆ ที่การรับเอาพวกเครื่ องเทศ สมุนไพรต่างๆจากต่างประเทศมาใช้ แล้ วมันก็ยงั ตกทอดมาถึงปั จจุบนั และ

มี ต� ำ รายาใหม่ ซึ่ ง เป็ นเชิ ง วิ จัย เช่ น ต� ำ ราอ้ า งอิ ง ยา สมุนไพรไทย โดย คณะกรรมการคุ้มครองและสมเสริ ม ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย อันนี ้เขาก็จะท�ำเป็ นเชิง วิจยั ว่าสมุนไพรแต่ละตัวมีการวิจยั ออกมาเป็ นอย่างไร พิษวิทยาเป็ นอย่างไร มีสารส�ำคัญตัวไหน ออกฤทธิ์ยงั ไง ใครควรกิน ใครไม่ควรกิน ขนาดยาว่าควรกินเท่าไหร่ อัน นี ้มันก็ท�ำให้ เรารู้ ได้ ในระดับลึกเข้ าไปอีก แล้ วก็จะมียา เทียบเคียง ไทย-จีน ที่ จีนก็ใช้ ไทยก็ใช้ แต่จีนเขาจะดีที่มี การวิจยั ซึง่ จีนเขาจะเป็ นชาตินิยมรักษาการแพทย์แผน จีนของเขาไว้ อย่างดี การเรี ยนแพทย์จีน ก็จะมี 2คณะ เป็ น แพทย์แผนจีนโบราณ และ ปั จจุบนั พอเรี ยนขึ ้นไป จะสลับเนื ้อหากันเรี ยนเพื่อให้ แพทย์แผนโบราณเข้ าใจ แผนปั จจุบนั และ แพทย์แผนปั จจุบนั เข้ าใจแผนโบราณ แล้ วพอเรียนขึ ้นได้ อกี ก็จะกลับมาเรียนของตนเองและจะ ให้ ท�ำวิจยั เพื่อที่จะให้ น�ำความรู้ มาประยุกต์ใช้ ร่วมกัน ระหว่างแพทย์แผนโบราณและแผนปั จจุบนั

แล้ วข้ อดีของการใช้ สมุนไพรหละครั บ เมื่อมาเปรี ยบเทียบกับยาแผนปั จจุบนั ครับ ก็ เปรี ยบเทียบกับยาแผนปั จจุบนั ต้ องบอกว่า ทัง้ แพทย์แผนปั จจุบนั และแพทย์แผนไทย ก็มีข้อดีทงคู ั ้ ่ใ น ขณะที่ ทังแพทย์ ้ แผนปั จจุบนั และแพทย์แผนไทยก็มีจดุ อ่อนทังคู ้ ่ อย่างเช่นการมอง การรักษา แพทย์แผนไทยก็ จะมองเป็ นองค์รวม ในขณะที่แพทย์แผนปั จจุบนั จะมอง แบบชัด ตัดตอน สมมุตวิ า่ เขาจะรักษาโรค โรคหนึง่ เขา ก็จะมองไป โรคนันแล้ ้ วจ่ายยา ในขณะที่แพทย์แผนไทย จะมองเป็ นเรื่ องของการเสียสมดุล ก็จะค่อยๆปรับสมดุล แล้ วก็ดแู ลเรื่ องจิตใจของคนไข้ สภาพแวดล้ อมต่างๆ เขา จะมองโรคเป็ นศัตรู โรคภัยเนี ้ยเหมือนข้ าศึก ยาเหมือน อาวุธ หมอคือคนที่คอยรบ อาหารที่ทานเป็ นเสบียง หมอ MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 37


ไม่ใช่แค่ทหารอย่างเดียวยังเป็ นผู้บญ ั ชาการรบ ในขณะที่ภมู ิค้ มุ กันและธาตุ ของเราเป็ นทหาร อาหารก็บำ� รุงเหมือนเสบียงทหาร แต่สำ� คัญสุดคือกษัตริ ย์ เราต้ องปกป้องกษัตริย์เอาไว้ กอ่ น กษัตริย์กค็ อื หัวใจ เพราะงันแพทย์ ้ แผนไทย จะดูแลสภาพจิตใจของผู้ป่วยก่อนมาเป็ นอันดับแรก ตัวโรคเนี ้ยไม่ต้องพูดถึง ยังไงเราก็ต้องรักษาอยูแ่ ล้ ว จึงให้ ความส�ำคัญกับจิตใจผู้ป่วยก่อน เพราะคน ป่ วยจะมีปัญหาด้ านจิตใจหลายอย่าง เช่น เกิดความกังวล โรคบางโรคที่ แพทย์แผนปั จจุบนั ไม่รับแล้ ว เช่น มะเร็งระยะที่ 3 ก็ไล่กลับบ้ านแล้ ว เพราะ รักษาไม่หายแล้ ว เราไม่ได้ บอกว่าแพทย์แผนไทยรักษาหายนะ อาจจะมีบาง คนที่โชคดีได้ แล้ วก็ยาดีหลายๆ ต้ องบอกว่าเป็ นบุญช่วย เป็ นโชคช่วยด้ วย ส่วนหนึง่ แล้ วก็ความเก่งกาจของหมอที่รักษาด้ วยพอเขารักษาเป็ นองค์รวม แล้ วเขาเกิดหาย แต่มนั ไม่ได้ เป็ นอย่างนี ้ไปทุกราย เราก็ไม่ได้ บอกหรอกนะ ว่าสิง่ ทีแ่ พทย์แผนปั จจุบนั รักษาไม่ได้ แล้ ว แพทย์แผนไทยจะรักษาได้ แต่หมอ แพทย์แผนไทยจะมีวิชาที่เรี ยกว่า มรณะญาณสูตร เป็ นวิชาที่คนที่เป็ นหมอ ต้ องเข้ าใจว่าคนไข้ กำ� ลังจะเดินทางไปสูก่ ารตายแล้ วมันจะมีสญ ั ญาณหลายๆ อย่างให้ เราหายและมีหน้ าที่ที่จะบอกคนไข้ ให้ เข้ าใจกับสภาวะของตัวเอง เหมือนให้ เขาไม่ตลกตกใจกับการตาย ในระหว่างนันคื ้ อการรักษาถ้ าแพทย์ แผนไทยยังมองเห็นว่ายังพอมีแนวทางรักษาแบบแพทย์แผนไทยจะสามารถ รักษาได้ เขาก็จะรักษาต่อไป แต่จะท�ำตัวนี ้ควบคูก่ นั ไปด้ วยเพราะว่าถือว่า จิตใจเป็ นสิง่ ส�ำคัญ แล้ วถ้ าเกิดมันไม่หายปุ๊ ปคนไข้ ตายไปด้ วยความติดค้ าง เนี ้ย ทางพุทธศาสนาการแพทย์ หรื อ การแพทย์แผนไทยเนี ้ย จะมองว่าดวง วิญญาณก็คงไม่สงบ เพราะฉะนันมั ้ นก็จะมีหลักการน�ำเขาสูค่ วามตายอย่าง สงบ เนี ้ยมันก็เป็ นสิง่ หนึง่ ซึง่ ถ้ ามองไปยังประวัตกิ ารแพทย์ของฝั่ งยุโรป มีชาว กรี กชื่อ ฮิปพอคราทีส ผู้เป็ นบิดาแห่งการแพทย์แผนปั จจุบนั เนี ้ย เขาให้ ความ ส�ำคัญกับเรื่ องนี ้มากๆ แล้ วเขาก็บอกว่าคนเป็ นแพทย์เนี ้ยจะต้ องมีค�ำพูดที่ดี ต่อคนไข้ และต้ องดูแลคนไข้ จนถึงวาระสุดท้ ายของชีวิต เคสที่เป็ นตัวอย่าง ของการรักษาของเขานันส่ ้ วนใหญ่ไม่ได้ บอกการรักษาแต่เขาจะบอกสภาพ ของคนไข้ วา่ เป็ นยังไง ยังไง ให้ การรักษาแบบนี ้อย่างนี ้ แล้ วรอดไม่รอด และ เขาจะอยูก่ บั คนไข้ จนถึงตาย และเขาจะบันทึกอย่างละเอียด นันแสดงว่ ้ าหมอ อยู่กนั คนไข้ จนถึงวาระสุดท้ ายของชีวิต ซึง่ มันก็ตรงกับสิ่งที่แพทย์แผนไทย 38 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557

ควรจะเป็ น แต่ทกุ วันนี ้แพทย์แผนไทยไม่เป็ นแบบนันนะ ้ แต่ควรจะเป็ นแบบนันเพราะศาสตร์ ้ การแพทย์ของไทยเขา สอนให้ เป็ นแบบนัน้ หมอไทยจะต้ องมีหน้ าที่นี ้ด้ วย ขอดี มันคงเป็ นตรงนี ้ในขณะที่แพทย์แผนปั จจุบนั มองอะไรไป เป็ นองค์รวมมาก ถ้ า 2 ศาสตร์ นี ้มาเชื่อมต่อกันได้ เหมือน ที่แพทย์ จีนเขาท�ำเนี ย้ น่าจะเกิ ดประโยชน์ ที่สุด เพราะ ฉะนันจะไม่ ้ ฟันธงว่าใครดีกว่าใคร ทังคู ้ ม่ ีขอดีและข้ อด้ อย ถ้ ารวมกันได้ ก็จะดี เพราะแบบแพทย์แผนปั จจุบนั เขามี เทคโนโลยีมีหลักวิทยาศาสตร์ มีงานวิจยั มารองรับซึง่ มัน ชัดเจน เราก็ต้องยอมรับว่าแพทย์แผนโบราณที่มนั เป็ น วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติแล้ วมันขาดการวิจยั เนี ้ยบางครัง้ คนทีเ่ ป็ นหมอแล้ วไม่ได้ เป็ นหมอทีห่ ตู าไว ยังเป็ นหมอทีต่ ดิ อยูเ่ รื่ องเดิมอะไรอย่างเนี ้ย เป็ นแบบนี ้ก็ใช้ ยาตัวเนี ้ย ใช้ อยู่ อย่างนัน้ มันก็ไม่เกิดการพัฒนาไง ซึง่ เราก็ไม่ได้ เชื่อเสมอ นะว่าการแพทย์แผนโบราณทีจ่ ดบันทึกไว้ มนั คือของดี เรา รู้แค่วา่ มันเป็ นภูมิปัญญาที่มีสถิติเก็บไว้ วา่ เคยใช้ ยาตัวนี ้ รักษาคนแล้ วหายแต่มนั ก็ยงั ไม่ได้ ฟันธงว่ามันรักษาทุกคน แล้ ว หาย แล้ ว มัน เนิ่ น นาน มัน มี ก ารทิ ง้ ช่ ว ง ขาดการ ทดลอง ขาดการเห็น มันก็ท�ำให้ เราเกิดความไม่มนั่ ใจ ขนาดคนที่เรี ยนเป็ นหมออย่างเรายังไม่มนั่ ใจแล้ วคนที่ไม่ ได้ เรี ยนหละ เขาก็ยิ่งไม่มนั่ ใจไม่เชื่อถือ แล้ วไหนจะพวก หมอ ที่ใช่จรรยาบรรณในทางที่ผิด ไม่ใช่ใช้ ในทางที่ผิดสิ ต้ องเรี ยกว่าไม่มีจรรยาบรรณดีกว่า ก็ท�ำให้ ยาไทยหรื อ แพทย์แผนไทยเนี ้ยเสียชื่อไปเยอะ

แล้ วก็มาถึงตัวส�ำคัญที่พวกเราอยากจะ รุ้ กันดีกว่ านะครั บ ไม่ ทราบว่ ามีสมุนไพร ที่บำ� รุ งก�ำลัง เพศชาย มีชนิดไหนบ้ าง ช่ วยอะไร แล้ วมีการใช้ งานอย่ างไรครั บ


ก็ถ้าถามว่ามีไหม ให้ มนั เป็ นตัวยาเนี ้ยมันก็มนี ะ ตัวยาทีเ่ ป็ นเชิงแบบนี ้อย่าง เช่น เปลือกต้ นตะโกนา เปลือกต้ นพลับ อย่างเงีย้ ก็จะเป็ นกลุ่มยาบ�ำรุ ง สมรรถภาพเพศชายนะครับ แต่วา่ จริ งๆแล้ ว ผมเคยคุยกับแพทย์แผนปั จจุบนั ก็คือคุณหมอ พันธ์ศกั ดิ์ ศุกระกฤกษ์ ถ้ าพูดว่าเป็ นคุณหมดที่อยูใ่ นรายการชู รักชูรส ทุกคนคงรู้ จกั กันดี ท่านก็จะพูดถึงเรื่ องเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศ พวกเพศศึกษาต่างๆนะครับ ท่านพูดมาค�ำหนึง่ ว่า จริ งๆแล้ วสมรรถภาพทาง เพศไม่วา่ จะเป็ นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามมันอยูท่ คี่ วามคิด มันไม่ได้ อยูท่ อี่ วัยวะ เพศ มันอยู่ที่สมอง เพราะฉะนันถ้ ้ าเรามีคณ ุ ภาพของความคิดที่แจ่มใส ไม่ เมื่อยล้ า ไม่อะไรอย่างเงี ้ย สมรรถภาพทางเพศมันก็จะดีขึ ้นไปได้ เองนะครับ นี ้ส่วนหนึง่ เพราะฉะนันถ้ ้ าพูดถึงส่วนเนี ้ยต้ องดูกอ่ นว่า การทีค่ นๆหนึง่ บอกว่า ตัวเองขาดสมรรถภาพทางเพศแล้ วขอยาเนี ้ย เราคงไม่ถงึ ขันจ่ ้ ายยาทันที เรา คงต้ องถามก่อนว่าคุณมีสภาวะความเครี ยดไหม มีความกังวลในชีวิตอยู่รึ เปล่าช่วงนี ้เพราะว่า ถ้ าเป็ นแบบเนี ้ย ต่อให้ เขาได้ ยาไปแล้ วเขาไม่หายเครี ยด มันก็ไม่หาย เออ แบบนัน้ ก็ต้องปรับตรงนี ้ หมอท่านบอกเลยนะว่า Sex อยูท่ ี่ สมอง นะครับ อีกส่วนหนึง่ ถ้ าพูดถึงการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเนี ้ย มันก็ อยูท่ ี่ การไหลเวียนของโลหิต เพราะฉะนันต้ ้ องดูแลสภาพหลอดเลือดของตัว เองให้ ดี ถ้ าคนที่อ้วนคนที่อยูใ่ นกลุม่ ของไขมันในเลือดสูงหรื อสูงอายุแล้ ว เส้ น เหลือจะเกิดการแข็งตัวท�ำให้ ไหลเวียนเลือดไม่ได้ ผนังหลอดเลือดมีการพอก จับให้ มนั มันก็ล้วนแต่ขดั ขวางให้ เลือดไปหล่อเลี ้ยงเวลาเราเกิดอารมณ์ได้ ไม่ เต็มที่ มันก็จะเกิดปั ญหาขึ ้น เฉพาะฉะนันเนี ้ ้ยคุณก็ต้องดูแลสภาพหลอดเลือด และหัวใจการท�ำงานของหัวใจของคุณให้ เป็ นปกตินะครับ แล้ วก็ประกอบกัน เกี่ยวกับความเครี ยด ในขณะที่ของคุณผู้หญิ งก็ต้องพึ่งพาเพศชายในการ โอ้ โลม ผู้หญิงเขาจะแตกต่างจากเพศชายตรงที่ต้องมีการปฏิบตั ิให้ ก่อนเขา ถึงจะมีอารมณ์เกิดขึ ้นอะไรแบบนันใช่ ้ ไหม ซึง่ ตรงนี ้เป็ นสิ่งที่ควรจะท�ำความ เข้ าใจ ทีนี ้ถ้ าถามว่ามีตวั ไหนที่ชว่ ยเสริ มสมรรถภาพทางเพศชายเนี ้ย เมื่อกี ้มี พูดถึง เปลือกต้ นตะโกนากับเปลือกต้ นลูกพลับใช่ไหม ตัวนันเนี ้ ้ยมันจะต้ องมี กรน�ำไปดองเหล้ าหรื อต้ องเข้ ากับตัวยาอื่นๆ อันนี ้ต้ องไปหาสรรพคุณยาเพิ่ม เติม และหลายคนเข้ าใจว่าเมล็ดหมามุย่ เนี ้ยมันเป็ นไวอากร้ าแต่จริ งๆแล้ วมัน ไม่ใช่ มันช่วยเพิม่ โอกาศของคนที่มีบตุ รยากเนี ้ยให้ มีบตุ รง่ายขึ ้น ในกรณีที่น� ้ำ

อสุจิน้อยหรื อไม่มีคณ ุ ภาพ มันก็จะไปช่วยตรงนัน ้ แต่คน มักจะเข้ าใจว่ามันเป็ นไวอากร้ าซึง่ จริ งๆแล้ วมันไม่ใช่ แต่ ถ้ า เราจะบ� ำ รุ ง แบบง่ า ยๆเลย จะแนะน� ำ สมุน ไพรที่ ปลอดภัย และใกล้ ตัว ที่ สุด นัน้ ก็ คื อ กระชาย นะครั บ กระชายหลายคนอาจจะได้ ยิน กระชายด�ำ แต่เราจะ แนะน�ำ กระชายเหลืองที่เรากินกันในกับข้ าวเนี ้ยแหละ เพราะว่ามันอร่ อยและไม่มีผลกระทบ กินเป็ นอาหารก็ อร่ อยด้ วยและสบายใจที่จะกิน ไม่ต้องกังวลถึงผลข้ าง เคียงแล้ วก็ถ้าอยากจะได้ สรรพคุณกระชายอย่างเต็มประ สิทธิภาพเนี ้ยก็อาจจะท�ำเป็ นน� ้ำกระชาย ดืม่ เพือ่ บ�ำรุงสุข ภาพเนี ้ยครับ ซึง่ กระชายมันมีสองส่วน ส่วนหัวและส่วน ราก ส่วนรากเป็ นก้ านยาวๆที่ติดกับส่วนหัวที่เป็ นส่วน กลมๆ ซึง่ สองส่วนนี ้สรรพคุณจะแตกต่างกัน ส่วนหัวเนี ้ย จะเป็ นสรรพคุณที่จะแก้ โรคในปากในคอ อาจจะมีการ ติดเชื ้อในปากหรื อในคอ ตัวเนี ้ยก็จะช่วยแก้ ได้ ในขณะที่ ตัวรากเองเนี ้ยจะช่วยในเรื่ องของการบ�ำรุงก�ำลังนะครับ เพราะฉะนันหากจะบ� ้ ำรุ งสมรรถภาพทางเพศจะอยู่ใน ส่วนของรากมากกว่า แต่เราสามารถกินได้ ทงคู ั ้ ่ แล้ วก็เอา มาล้ างให้ สะอาดเพราะกระชายเป็ นพืชใต้ ดินก็อาจจะมี เชื ้อโรคติดอยู่ พอล้ างให้ สะอาดก็อาจจะเอาไปลวกน�ำ้ ร้ อน แต่ต้องไม่ลวกนานเพื่อไม่ให้ สารยามันหมด แล้ วก็ ไม่ให้ วิตามินส�ำคัญมันหมดไป เบื ้องต้ นคือต้ องล้ างให้ สะอาดที่สดุ แล้ วก็ไปลวกผ่านน�ำ้ ร้ อนในระยะเวลาอัน รวดเร็ว เพราะฉะนันการล้ ้ างส�ำคัญนะครับ แล้ วก็เอามา ปั่ นใส่กบั น� ้ำต้ มสุก แล้ วคันเอาน� ้ ้ำมาดื่ม อาจจะเติมรส ด้ วยน� ้ำผึ ้ง ก็จะเป็ นเครื่ องดื่มที่บ�ำรุงได้ เพราะ กระชาย จะมี สรรพคุณในการขยายหลอดเลือด ท�ำให้ เรื่ องของ การไหลเวี ยนโลหิ ตเนี ย้ ดี แล้ วช่วยในเรื่ องของความ สดชื่น

ธาตุเจ้าเรือน

ตามทฤษฎีการแพทย์ไทย กล่าวว่า คนเราเกิดมาในร่างกายประกอบด้ วยธาตุทงสี ั ้ ่ ดิน น� ้ำ ลม ไฟ ซึง่ ในแต่ละคนจะมีธาตุหลักเป็ น ธาตุประจ�ำตัว เรี ยกว่า“ธาตุเจ้ าเรื อน ” ซึง่ ธาตุเจ้ าเรื อนนี ้มี 2 ลักษณะ คือ ธาตุเจ้ าเรื อนเกิด ซึง่ จะเป็ นไปตาม วันเดือนปี เกิด และธาตุเจ้ า เรื อนปั จจุบนั ที่พิจารณาจาก บุคลิกลักษณะ อุปนิสยั และภาวะด้ านสุขภาพ กายและใจ ว่าสอดคล้ องกับลักษณะของบุคคลธาตุเจ้ า เรื อน อะไร เมื่อธาตุทงสี ั ้ ่ในร่างกายสมดุล บุคคลจะไม่คอ่ ยเจ็บป่ วย หากขาดความสมดุลมักจะเกิดความเจ็บป่ วยด้ วยโรคที่เกิดจาก จุด อ่อน ด้ านสุขภาพของแต่ละคนตามเรื อนธาตุ ที่ขาดความสมดุล ดังนันเพื ้ ่อเป็ นการป้องกันปั ญหาความเจ็บป่ วยที่อาจเกิดขึ ้นการปรับ พฤติกรรมการบริ โภค อาหารของแต่ละคนในชีวิตประจ�ำวัน โดยใช้ รสของอาหารคุณลักษณะที่เป็ นยามาปรับ สมดุลของร่ างกายเพื่อ ป้องกันความเจ็บป่ วย จะได้ ร้ ูอย่างไรว่าเป็ นคนธาตุอะไร มีจดุ อ่อนด้ านสุขภาพด้ วยโรคอะไร และควรจะรับประทานอาหารอย่างไร ให้ ตรงกับธาตุ เจ้ าเรื อนของตน ธาตุเจ้ าเรื อนนี ้มี 2 ลักษณะ คือ ธาตุเจ้ าเรื อนเกิด ซึง่ จะเป็ นไปตาม วันเดือนปี เกิด และธาตุเจ้ า เรื อนปั จจุบนั ที่พิจารณาจาก บุคลิกลักษณะ อุปนิสยั และภาวะด้ านสุขภาพ กายและใจ ว่าสอดคล้ องกับลักษณะของบุคคลธาตุเจ้ าเรื อนอะไร ตามทฤษฎีโบราณจะ ใช้ รสชาติของอาหารเป็ นยารักษาโรคโดยรสชาติตา่ ง ๆ จะมีผลต่อร่างกาย MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 39


น�้ำกระชาย ดื่มได้บ่อย ดับกระหาย บ�ำรุงหลอดเลือด

จากที่ได้ พดู คุยกับคุณสิทธิโชค ศรี โช ถึงเรื่ องสมุนไพรบ�ำรุง สมรรถภาพและก�ำลังของชายอย่างเราๆ ก็ได้ รับการแนะน�ำมาว่า สิง่ ที่นา่ จะดีที่สดุ คือ กระชาย ใกล้ ตวั เรานันเอง ้ หลังจากนันเราจึ ้ งได้ ทดลองท�ำ น� ้ำกระชาย ที่ขึ ้นชื่อว่าจะได้ ประโยชน์จากกระชายอย่าง เต็มเปลี่ยมกันเลย

ส่วนผสม

กระชาย 100 กรัม น� ้ำต้ มสุก 500 มล. น� ้ำผึ ้ง 2 ช้ อนโต๊ ะ

วิธีท�ำ

1.ล้ างกระชายให้ สะอาด ก่อนลวกด้ วยน� ้ำเดือด ในเวลาอันสัน้ (5-8 วินาที) เพื่อรักษาคุณค่าของกระชายไว้ ไม่ให้ หายไปกับความร้ อน 2.หัน่ กระชายเป็ นชิ ้นใหญ่ๆ ใส่ลงเครื่ องปั่ นพร้ อมกับน� ้ำต้ มสุก 3.ปั่ นจนละเอียด แล้ วกรองด้ วยผ้ ากรอง เพื่อกรอกเอากากของ กระชายออก 4.เติมน� ้ำผึ ้ง คนให้ เข้ ากัน ก็พร้ อมดื่ม เป็ นยังไงหละครับ ง่ายใช่ไหมครับ เพียงเท่านี ้ เราก็สามารถบ�ำรุง ร่างกายและเสริ มพลังเพศชายในตัวเราได้ แบบง่ายๆแล้ วนะครับ ถ้ า หากว่าใครชอบแบบเย็น ก็สามารถแช่เย็นก่อนเพื่อใช้ ดื่มดับร้ อนก็ สดชื่นมากเลยทีเดียวหละครับ ถึงแม้ วา่ เราจะดื่มกินของที่ชว่ ยบ�ำรุง แล้ ว แต่อย่าลืมนะครับว่า สิง่ ที่ส�ำคัญที่สดุ คือ สุขภาพร่างกายและ สุขภาพจิตใจ อย่าลืมหมัน่ ออกก�ำลังกาย และ พักผ่อนให้ เพียงพอ นอนแต่หวั ค�่ำ และ แก้ ปมความเครยีดต่างๆให้ กบั ตัวเองนะครับ เพียงเท่านี ้ ก็รับรองได้ เลยว่า ฟิ ต แน่ๆ

40 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557


MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 41


ถ้าพูดถึงอาหารประชาติของประเทศญี่ปุ่นก็คงหนีไม่พ้น.. เนื้อปลาสดๆวางบนข้าวปั้นพอดีค�ำหรือที่ เค้าเรียกกันว่า “ซูชิ” นั่นเอง แต่รู้มั๊ยว่า ยังมีหลายคนที่เข้าใจความหมายของ “ซูชิ” ผิดไป ซึ่งคงเป็นเพราะ ต้นก�ำเนิดของ “ซูชิ” ที่มาจากคนญี่ปุ่นต้องการถนอมอาหาร จึงน�ำปลาดิบที่ล้างน�้ำสะอาดแล้วมาหมักกับ เกลือและส่วนผสมต่างๆ รอจนได้ที่ ก็จะน�ำมารับประทานพร้อมกับข้าว เพราะเหตุนี้จึงท�ำให้หลายๆ คน เข้าใจไปว่า ซูชิ คือ ปลาดิบ นั่นเอง ซึ่งอันที่จริง ปลาดิบ จะเรียกว่า “ซาซิมิ” (Sashimi) ส่วนปลาที่ทาน รวมกั ข้าว& CUISINE ถึงจะเรีกุยมภาพั กว่านธ์ซู2557 ชิ (Sushi) 42 บMEN


ซูชิแซลม่อน

ส่วนผสม ข้ าวญี่ปนุ่ 1 ถ้ วย น� ้ำ 1 ½ ถ้ วย น� ้ำส้ มสายชูญี่ปนุ่ 2 ช้ อนโต๊ ะ มิริน 2 ช้ อนโต๊ ะ เนื ้อปลาแซลม่อนช่วงล�ำตัวมีมนั แทรก 300 กรัม

วิธีทำ�

1.ซาวข้ าวด้ วนน� ้ำเปล่าจนน� ้ำซาวข้ าวใส เติมน� ้ำลงไปแล้ วน�ำไปหุง 2.ผสม น� ้ำส้ มสายชูญี่ปนและมิ ุ่ รินรอไว้ เมื่อข้ าวสุกแล้ ว ตักข้ าวลง ภาชนะ ส�ำหรับผสม แล้ วเทส่วนผสมในข้ อ 2 ลงไป ก่อนคลุกคล� ้ำ ให้ ทวั่ แล้ วพักไว้ 4.แล่หนังปลาแซลม่อนออก แล้ ว หันตามแนวขวางกับเส้ นลายไข มันปลา 5.ปั น้ ข้ าวที่พกั ไว้ ให้ เป็ นทรงรี ขนาดพอดีค�ำ ก่อนวางเนื ้อปลาแซ ลม่อนที่แล่ไว้ ลงบนก้ อนข้ าว สามารถทาวาซาบิไว้ ใต้ เนื ้อปลาได้ หากต้ องการ

ซูชิห่อสาหร่าย

ส่วนผสม ข้ าวญี่ปนุ่ 1 ถ้ วย น� ้ำ 1 ½ ถ้ วย น� ้ำส้ มสายชูญี่ปนุ่ 2 ช้ อนโต๊ ะ มิริน 2 ช้ อนโต๊ ะ ไข่ปลา 500 กรัม สาหร่ายแห้ ง (โนริ สาหร่าย)

วิธีทำ�

ข้ าวปั น้ ซูชินี ้จะคล้ ายกับ นิกิริ ซูชิ แต่จะแตกต่างกันตรงพันข้ าวปั น้ ด้ วยแผ่นสาหร่ายแห้ ง (โนริ สาหร่าย) แล้ วน�ำไข่ปลา หอยเม่น ปูอดั ฯลฯ ตักใส่ด้านบนจนเต็ม ซึง่ ลักษณะเด่นของซูชิชนิดนี ้ก็คอื ตัวข้ าว จะปั น้ เป็ นก้ อน ลักษณะสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า กดด้ านบนเบาๆจนเป็ นรอย บุม๋ เล็กน้ อยคล้ ายเรื อรบ จึงเรี ยกซูชิชนิดนี ้ว่า กุงคัมมากิ ซูชิ ที่แปล ว่าเรื อรบนัน่ เอง

MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 43


ยากิโซบะ ไก่

ส่วนผสม เส้ นยากิโซบะ 150 กรัม เนื ้อสันในไก่ 100 กรัม กะหล�่ำปลีหนั่ หยาบ ¼ หัว แครอทหัน่ ฝอย ½ ถ้ วย โชยุ 2 ช้ อนชา ซอสผัด 1 ช้ อนชา มิริน 1 ช้ อนชา

วิธีทำ�

1.ใส่น� ้ำมันลงกระทะตังไฟจนร้ ้ อน ผัด กระเทียมจนหอม แล้ วใส่ไก่ ผัดให้ พอสุก 2.ใส่แครอทและกะหล�่ำปลี ผัดให้ เข้ ากัน 3.ใส่เส้ นยากิโซบะ ผัดพร้ อมเติมน� ้ำเป็ น ระยะ 4.ผัดจนเส้ นนิ่ม ลดความร้ อนลงเมื่อเส้ น บะหมี่สกุ แล้ ว จากนันเติ ้ มเครื่ องปรุงรสยา กิโซบะแล้ วคลุกเคล้ าให้ เข้ ากัน 5.ตัดขึ ้นพร้ อมเสิร์ฟ

44 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557

ซุปมิโซะ

ส่วนผสม เต้ าเจี ้ยวญี่ปนุ่ 2 ช้ อนโต๊ ะ น� ้ำ 500 มิลลิ ติ ร มิริน 1 ช้ อนโต๊ ะ เต้ าหู้นิ่มญี่ปนุ่ 1 ถ้ วย เห็ดเข็มทอง 1 ถ้ วย ต้ นหอมญี่ปนซอยละเอี ุ่ ยด 1 ช้ อนโต๊ ะ

วิธีท�ำ

1.ต้ มน� ้ำจนเดือด ก่อนละลายเต้ าเจี ้ยว ผสมลงไป 2.ใส่มิริน เต้ าหู้ และ เห็ดเข็มทอง ต้ มจน เดือด 3.ปิ ดเตา โรยต้ นหอมซอยลงไป 4.ตัดใส่ถ้วยพร้ อมเสิร์ฟ


MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 45


โรคแผลในกระเพาะอาหาร คนทั่วไปเรียกกันติดปากว่า โรคกระเพาะ หรือ โรคกระเพาะอาหาร เกิดจากสาเหตุหลายประการ และมีกลไกการเกิดโรคที่ซับซ้อนมาก สาเหตุมา จากกรดและน้ำ�ย่อยที่หลั่งออกมาในกระเพาะอาหารไม่ว่ากรดนั้นจะมีปริมาณ มากหรือน้อยจะเป็นตัวทำ�ลายเยื่อบุกระเพาะอาหาร ร่วมกับมีความบกพร่อง ของเยื่อบุกระเพาะอาหารที่สร้างแนวต้านทานกรดไม่ดี นอกจากนี้ยังมีปัจจัย อื่นที่ส่งเสริมให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร

46 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557


อาหารสำ�หรับผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหาร ป่วยโรคกระเพาะอาหาร ควรงดรับประทานอาหารต่อไปนี้ 1. ของระคายกระเพาะทุกชนิด อาทิ ของรสเผ็ดร้ อน รสจัดๆ เครื่ องดองของเมา เหล้ า เบียร์ อีกทังบุ ้ หรี่ (บุหรี่ นี่ถือเป็ นสุด ยอดของแสลงของโรคกระเพาะเลย)ควันบุหรื่ จะไปรบกวน การหายของแผลในกระเพาะ 2.ของที่ท�ำให้ กระเพาะต้ องท�ำงานหนัก อาทิ ของย่อยยาก เช่น เนื ้อเหนียวๆ ของที่เคี ้ยวไม่ละเอียด ไปจนถึงของที่กิน มากเกินไป จนกระเพาะคราก (ย่อยไม่ไหว) เพราะถ้ ากินของ เหล่านี ้ กระเพาะจะย่อยอาหารอยูเ่ ป็ นเวลานาน แผลใน กระเพาะจึงโดนกระทบกระเทือนมากหน่อยของมันๆก็ย่อย ยากนะครับ เพราะในกระเพาะไม่มีน� ้ำย่อยไขมัน 3.ความเครี ยด ความหิว ก็เป็ นของแสลงเช่นกัน มันท�ำให้ น� ้ำ ย่อยออกมาเยอะ โดยเฉพาะเวลากลางคืน ถ้ านอนไม่หลับ ร่วมด้ วยล่ะก็ โรคกระเพาะจะหายยาก แม้ วา่ โรคนี ้จะรักษา หายได้ แต่ก็สามารถกลับมาเป็ นใหม่ได้ อีกหากผู้ป่วยไม่ปรับ พฤติกรรมด้ านสุขภาพ

เมนูเห็ดหูหนูผัดไข่ เครื่ องปรุ งและวิธีทำ�

น�ำเนื ้ออกไก่หนั่ มา หมักกับซีอิ๊วขาว น� ้ำมันหอย ทิ ้งไว้ สกั ครึ่งชัว่ โมง ระหว่างนันก็ ้ เตรี ยมเครื่ องอื่น ๆ ให้ เสร็ จ หัน่ หัวหอมใหญ่ ป็ นแว่น เห็ด หูหนูด�ำสด ล้ างให้ สะอาด หัน่ เป็ นชิ ้นพอค�ำ มะเขือเทศท้ อ หัน่ เป็ นแว่น ต้ นหอม 2 ต้ น หัน่ เป็ นท่อน ให้ ใส่น� ้ำมัน ในกระทะ ตังไฟจนน� ้ ้ำมันร้ อน จึงใส่กระเทียมสับ 1 ช้ อนชา ผัดจนส่งกลิน่ หอม ใส่เนื ้ออกไก่ลงผัดพอสุก จึงใส่หวั หอมใหญ่ เห็ดหูหนูด�ำลงผัด ปรุงรสด้ วยซีอิ๊วขาว ซอสปรุงรส า น� ้ำตาลหยิบมือหนึง่ ผลักส่วนผสมที่ผดั แล้ วไปกองไว้ ข้างหนึง่ ของ กระทะ เทน� ้ำมันลงในกระทะอีกข้ าง ตอกไข่ไก่ลงไปหนึง่ ฟอง ใช้ ตะหลิว คนให้ แตก ผลักส่วนผสมอื่น ๆ มากลบ ผัดต่อจนไข่อยูต่ วั ใส่มะเขือเทศ และต้ นหอมลงผัดพอสลด ตักขึ ้นใส่ชาม โรยด้ วยพริ กไทยขาวป่ น

เมนูแกงจืดฟองเต้าหู้ดอกไม้จีน ฟองเต้ าหู้ 2 แผ่น เห็ดนางฟ้า 4 ดอก ห็ดหูหนู 1/4 ถ้ วย ดอกใม้ จีน 1/4 ถ้ วย ขึ ้นฉ่าย 1 ต้ น วุ้นเส้ น 1/2 ถ้ วย ซีอิ๊วขาว 2 ช้ อนโต๊ ะ น� ้ำ 1 1/2 ถ้ วย วิธีท�ำแกงจืดเต้ าหู้ดอกไม้ จีน 1. ฟองเต้ าหู้แช่น� ้ำไว้ ประมาณ 2 ชัว่ โมง 2. ล้ างเห็ดนางฟ้า ฉีกเป็ นชิ ้นพอค�ำ ล้ างเห็ดหูหนูหนั่ ชิ ้นพอ ค�ำ วุ้นเส้ นแช่น� ้ำให้ นิ่ม ดอกไม้ จีนแช่น� ้ำให้ นิ่ม ล้ างขึ ้นฉ่าย หัน่ ยาว 2 นิ ้วใส่น� ้ำลงในหม้ อ ตังไฟให้ ้ เดือด ใส่ฟองเต้ าหู้ ต้ มสักครู่ ใส่เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู ดอกไม้ จีน ต้ มพอเดือด ใส่ซีอิ๊วขาว พอเดือดอีกครัง้ ใส่ว้ นุ เส้ น ปิ ดไฟ ใส่ขึ ้นฉ่าย

เมนูแกงจืดไข่น้ำ� ส่วนประกอบแกงจืดไข่น� ้ำ 1.หมูสบั 200 กรัม 2.วุ้นเส้ น 100 กรัม (ใส่หรื อไม่ใส่ก็ได้ ) 3.ไข่ไก่ 6 ฟอง 4. น� ้ำมันพืช ¼ ถ้ วยตวง 4.กระเทียมเจียว 1 ช้ อนโต๊ ะ (ไว้ โรยหน้ า) 5. หัวหอมใหญ่ ½ ถ้ วยตวง 6. น� ้ำซุปไก่ 6 ถ้ วยตวง (หรื อน� ้ำเปล่า) 7. น� ้ำปลา 1/3 ถ้ วยตวง 8. พริ กไทย 1/4 ช้ อนชา 9. กะหล�่ำปลีหนั่ เป็ นชิ ้น พอดีค�ำ 300 กรัม 10. ต้ นหอม 2 ต้ น (หัน่ ยาวประมาณ 1 นิ ้ว) วิธีท�ำทีละขันตอน ้ 1. ตังไฟในกระทะ ้ ใส่น� ้ำมัน รอจนกระทัง่ น� ้ำมันร้ อน จึงใส่ไข่ลงไปเจียว ให้ เหลือง (หนึง่ ข้ างใช้ เวลาทอด ประมาณ 2 นาที) เมื่อสุกแล้ วน�ำออกมา หัน่ เป็ นชิ ้นๆ เตรี ยมไว้ ใช้ ในขันตอนต่ ้ อไป 2. น�ำน� ้ำซุป ใส่หม้ อและน�ำไปตังไฟ ้ รอจนกระทัง่ เดือด ใส่หมูสบั คนจน กระทัง่ หมูสกุ MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 47


ผลดีและผลเสียกับการดื่มกาแฟ หลังจากตื่นนอนตอนเช้าได้กาแฟหอมๆสักแก้วจะรู้สึกกระ ชุ่มกระชายตลอดทั้งเช้า บางท่านรับกาแฟและขนมบางอย่างเป็น อาหารเช้า หลังจากทำ�งานก็ยังมี coffee break บางท่านยัง ดืม่ หลังอาหารเทีย่ งและตอนสายๆ ยิง่ ต้องเข้าประชุมกาแฟหอมๆ สักแก้วจะทำ�ให้สดชื่นหายง่วง ปัจจุบันการดื่มกาแฟ เป็นที่นิยมการอย่างแพร่หลายตามปั้มน้ำ�มัน ตาม ห้างสรรพสินค้ามีการขายอย่างมากมาย จะเห็นได้ว่า กาแฟเป็นส่วนหนึ่งหรือบางคนอาจจะเป็นส่วนสอง ส่วนสามของชีวติ ประจำ�วัน แต่จะมีใครกังวล หรือไม่ว่าที่เราดื่มทุกวันวันละหลายแก้วแล้ว มันมีโทษ หรือคุณประโยชน์อะไรบ้างส่วน ประกอบที่สำ�คัญของกาแฟคือ caffeine หรือมีชื่อทางเคมีว่า 1,3,7-trimethylxanthine ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของยาขยายหลอดลม

ผลดีของกาแฟ

กาแฟจะกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางท�ำให้ ไม่งว่ ง สมาธิใน การท�ำงานดีขึ ้น ผู้ที่ดื่มกาแฟจะท�ำให้ ไม่งว่ งนอน มีสมาธิในกา ท�ำงาน และยังท�ำให้ ความสามารถในการท�ำงานดีขึ ้น และยังลด อาการปวดเมื่อยเนื่องจากไข้ หวัดผลดีของกาแฟจะท�ำให้ ไม่ง่วงนอน โดยเฉพาะผู้ที่ท�ำงานเป็ นกะ และช่วยลดอุบตั เิ หตุขณะขับรถ กระตุ้นอวัยวะของร่างกายและเพิ่มการเผาผลาญไขมันและช่วย ลดน� ้ำหนักได้ ด้วย กาแฟจะมีฤทธิ์ขบั ปั สสาวะอ่อนๆดังนันขณะออก ้ ก�ำลังกายหรื อหลังออกก�ำลังกาย ไม่ควรรับเครื่ องดื่มที่มีสว่ นผสม ของกาแฟเพราะจะท�ำให้ ร่างกายขาดน� ้ำ การดื่มกาแฟจะเพิ่มความ สามารถในการออกก�ำลังกายหรื อไม่ จากการศึกษาพบว่าการดื่มกาแฟจะท�ำให้ สามารถออกก�ำลังกายได้ นานขึ ้น แต่การศึกษาดังกล่าวศึกษาในผู้ชาย ค�ำแนะน�ำอาจจะ ดื่มกาแฟสักแก้ ประมาณหนึง่ ชัว่ โมงก่อนออกก�ำลังกาย หากดื่มมากกาแฟจะออกฤทธิ์เสมือนยาขับปั สสาวะท�ำให้ ร่างกายขาดน� ้ำ ปริ มาณ กาแฟที่ขบั ออกมาทางปั สสาวะหากมากกว่า 12 micrograms/mlจะถูกห้ าม(เท่ากับการดื่มกาแฟ 4 แก้ ว)

ดื่มนานๆจะติดกาแฟหรือไม่

องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าไม่มีหลักฐานว่ากาแฟจะเป็ นสารซึง่ หากดื่มนานๆแล้ วจะเสพติด การดื่มกาแฟจะเป็ นนิสยั มากกว่าเสพ ติดเนื่องจากไม่จ�ำเป็ นต้ องเพิ่มปริ มาณของกาแฟ และเมื่อหยุดกาแฟบางคนก็เกิดอาการปวดหรื อมึนศีรษะเพียงเล็กน้ อย ดื่มกาแฟแค่ไหน ถึงจะเรี ยกว่ามากไป การดื่มกาแฟ 2-4 แก้ วอาจจะไม่เป็ นผลเสียต่อสุขภาพ แต่หากดื่มมากไปอาจจะมีผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมได้ หาก ดื่มกาแฟมากเกินไป 4-7แก้ วอาจจะเกิดผลเสียอะไรบ้ าง นอนไม่หลับ หงุดหงิดง่าย สับสน อารมณ์แปรปวน คลื่นไส้ อาเจียนและอาการทาง เดินอาหาร ใจสัน่ หรื อหัวใจเต้ นเร็ว กล้ ามเนื ้อกระตุก ปวดสีรษะ วิตกกังวล หากท่านเกิดอาการดังกล่าวแสดงว่าท่านดื่มกาแฟมากเกินไป ส�ำหรับท่านที่ดื่มกาแฟประจ�ำเมื่อหยุดดื่มไป 12-24 ชม ก็จะเกิดอาการของการหยุดการแฟ อาการจะคงอยูป่ ระมาณ 24 ชม อาการดัง กล่าวจะหายไป ยาที่เรารับประทานจะมีผลต่อกาแฟหรื อไม่ ยาหรื อสมุรไพรบางชนิดอาจจะส่งผลต่อระดับกาแฟอินในร่างกาย ผู้ที่รับ ประทานยา Ciprofloxacin (Cipro)หรื อ norfloxacin อาจจะท�ำให้ ระดับกาแฟในเลือดสูงขึ ้นท�ำให้ เกิดอาการข้ างเคียง ผู้ที่ทานยาขยาย หลอดลม เช่น Theophylline 48 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557


ดื่ม”กาแฟ”มากเกินไป เสี่ยงตายเพิ่มขึ้น การศึกษาวิจยั เกีย่ วกับผลกระทบของการดืม่ กาแฟต่อสุขภาพ ที่ผ่านมา แตกแขนงกันออกไปคนละทางสองทาง มีผลการ ศึกษาบางชิ ้นที่ชีว้ ่า การดื่มกาแฟส่งผลให้ ความดันโลหิตสูง หรือไม่กส็ ง่ ผลให้ การท�ำหน้ าทีข่ อง อินซูลนิ และ อะดรีนาลีน ใน ร่ า งกายผิ ด ปกติ ไ ปแต่ ก็ มี เ หมื อ นกั น ที่ ชี ใ้ ห้ เห็ น ด้ า นที่ เ ป็ น ประโยชน์ต่อระบบภูมิค้ มุ กันของร่ างกายและกระบวนการคิด และรับรู้ของผู้บริ โภคก็มีเหมือนกัน รายงานล่าสุดที่ศกึ ษาผลกระทบของการดื่มกาแฟ เป็ นการ ศึกษาวิจยั ของ ทีมวิจยั จากมหาวิทยาลัยแห่งเซาท์ แคโรไลนา สหรัฐอเมริ กา น�ำโดย สตีเฟน แบลร์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร วิชาการ เมโย คลินิคึ โปรซีดดิงส์ เมื่อเร็วๆ นี ้ แสดงผลออกมา ในทางที่ไม่คอ่ ยดีนกั กรณีดงั กล่าวมีผลเฉพาะในกลุม่ คอกาแฟที่มีอายุน้อย คือ ต�่ำกว่า 55 ปี ลงมา นักดื่มที่ อายุเกิ นกว่านัน้ ไม่ปรากฏผล กระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญในเชิงสถิตแิ ต่อย่างใดผลการศึกษาชิ ้นล่าสุดนี ้ เกิดจากการวิเคราะห์ประวัตสิ ว่ นตัวและประวัตดิ ้ านการแพทย์ ด้ วย การให้ กลุม่ ตัวอย่างมากกว่า 40,000 ราย อายุระหว่าง 20 ปี ถึง 87 ปี ตอบแบบสอบถามทางวิชาการ ระหว่างปี 1979-1998 หลังจากนันมี ้ การติดตามผลต่อมาในช่วงระยะเวลา 17 ให้ หลัง ปรากฏว่า กลุม่ ตัวอย่างที่เข้ าร่วมอยูใ่ นโครงการศึกษาวิจยั นี ้มากกว่า 2,500 คน เสียชีวิต ลงด้ วยสาเหตุตา่ งๆ กัน จากการวิเคราะห์ข้อมูล ทีมวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่มีอายุน้อยกว่า มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเพิ่มมากกว่า แม้ วา่ จะดื่มกาแฟในปริ มาณที่ต�่ำกว่า อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตดังกล่าวจะเพิ่มขึ ้นจนถึงระดับมีนยั ส�ำคัญเมื่อปริ มาณการดื่มเพิ่ม ขึ ้นถึงระดับ 28 ถ้ วยต่อสัปดาห์ ซึง่ จะส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคกาแฟที่มีอายุต�่ำกว่า 55 ปี มีความเสี่ยงจะเสียชีวิตจากทุกสาเหตุเพิ่มมากขึ ้นถึง 56 เปอร์ เซ็นต์ นอกจากนัน้ ยังพบด้ วยว่า ผลกระทบจากการดื่มกาแฟจะรุนแรงกว่ามากในกลุม่ ผู้ดื่มที่เป็ นสุภาพสตรี ผู้หญิงที่ดื่มกาแฟมากๆ แล้ ว มีอายุต�่ำกว่า 55 ปี มีความเสี่ยงจะเสียชีวิตเพิ่มขึ ้นกว่าผู้ที่ไม่ดื่มเลยถึงเท่าตัว ทีมวิจยั พบว่า ผู้ที่ดื่มกาแฟในปริ มาณมากกว่า มีแนวโน้ มที่จะ สูบบุหรี่ ท�ำให้ ปอด และ หัวใจ มีสขุ ภาพไม่ดีมากกว่าตามไปด้ วย อย่างไรก็ตาม ไม่เป็ นที่แน่ชดั ว่า ความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตดังกล่าวเกิดขึ ้น จากอะไรในกาแฟ แม้ วา่ จะเป็ นที่เข้ าใจกันทัว่ ไปว่า คาเฟอีน ในกาแฟกระตุ้นให้ ตอ่ มหมวกไตปล่อย อะดรี นาลีน ออกมามากขึ ้น และมีฤทธิ์ ยับยังการท� ้ ำงานของอินซูลนิ และไปเพิ่มความดันโลหิตให้ สงู ขึ ้นก็ตาม นอกจากนัน้ ท�ำไม ผู้ดื่มที่อายุต�่ำกว่า 55 ปี ถึงเกิดความเสี่ยงสูงกว่า ก็ยงั ไม่แน่นอน แต่มีข้อบ่งชี ้บางประการว่า คนที่ดื่มกาแฟจัดขณะ ที่อายุยงั น้ อยๆ นัน้ มีพฤติกรรมเสีย่ งอย่างอื่นประกอบพร้ อมกันไปด้ วย อาทิ การดืม่ เหล้ าจัด, นอนดึก, บริโภคอาหารไม่เป็ นประโยชน์ เป็ นต้ น ทังสองกรณี ้ ชี ้ให้ เห็นว่าควรมีการศึกษาวิจยั เพื่อหาค�ำตอบที่ชดั เจนต่อไป เพราะกาแฟถือเป็ นเครื่ องดื่มที่แพร่หลายกว้ างขวาง

เกร็ดน่ารู้ของกาแฟ ... ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน 1. คาปูชิโน เป็นชื่อที่ได้มาจากสีเสื้อของนักบวชนิกายหนึ่งของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ที่เรียกว่า คาปูชิน (Capuchin) ซึ่งมีสีน้ำ�ตาลแก่นั่นเอง 2. เอสเปรสโซ มาจากคำ�ภาษาอิตาลี แปลว่า บีบ, กด เนื่องจากวิธีการชงกาแฟเอสเปรสโซมีเอกลักษณ์เฉพาะโดยต้องผ่านกรรมวิธีอันละเอียดและซับซ้อน จาก กาแฟที่ได้รับการผสมผสานรสชาติขึ้นมาโดยเฉพาะเป็นพิเศษ คั่วอย่างเข้ม บดอย่างละเอียด กดอย่างแน่น และชงอย่างเร็วโดยใช้แรงอัดสำ�หรับแต่ละถ้วย ทำ� ให้เอสเปรสโซมีรสชาติกาแฟซึ่งเข้มข้นและหนักแน่นต่างจากกาแฟทั่ว ๆ ไปซึ่งชงแบบผ่านน้ำ�หยด 3. ประเทศโคลัมเบียและบราซิลส่งออกกาแฟมากที่สุดในโลก ถึง 17 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 40% ของผลผลิตกาแฟทั้งโลก 4. กาแฟขี้ชะมด หรือ Kopi Luwak (โกปี ลูวะ) เป็นกาแฟที่มีราคาแพงที่สุดในโลก มีถิ่นกำ�เนิดอยู่บนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย โดยกาแฟขี้ชะมดนำ�มา จากมูลของชะมดพันธุ์ Paradoxurus hermaphroditus ที่กินผลกาแฟเข้าไป เมื่อถ่ายออกมาแล้วก็เก็บมาล้างทำ�ความสะอาดให้หมดจดก่อนนำ�ไปตากแห้ง แล้วคั่ว โดยเจ้าชะมดเลือกจะกินเฉพาะผลกาแฟที่สุกดีแล้วเท่านั้น ซึ่งเท่ากับว่ามันจะช่วยคัดสรรเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพด้วยเลยในขั้นตอนเดียว เมื่อชะมดกิน เข้าไปแล้ว ผลกาแฟจะย่อยอยู่ในกระเพาะของมันราวหนึ่งวันครึ่ง ก่อนที่จะถ่ายออกมาเป็นเมล็ดกาแฟ 5. ผลกาแฟ เป็นผลผลิตจากพืชไม้พุ่มถิ่นกำ�เนิดอยู่ในแถบแอฟริกา ขนาดปานกลางสูง ประมาณ 3-4 เมตร ใบสีเขียวแตกออกจากข้อเป็นคู่ ๆ ดอกออกตามข้อ ของกิ่งมีสีขาวบริสุทธิ์ กลิ่นหอม โดยสายพันธุ์ของกาแฟที่มีการปลูกและเป็นที่นิยมทั่วไปมากที่สุด ได้แก่ อาราบิก้าและโรบัสตา MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 49


มะนาวกับโซดา รักษามะเร็งได้หรือไม่!! ระยะนี ้โลกออนไลน์อย่าง facebook มีการแชร์ อย่างหนัก เกี่ยวกับสรรพคุณของมะนาวผสมกับโซดาว่าสามารถรักษาโรง มะเร็ งได้ โดยบางภาพที่แชร์ ถงึ ขนาดอ้ างว่า องค์กรอนามัยโลก ปิ ดเรื่ องนี ้ไว้ เป็ นความลับเพื่อที่จะขายยาต้ านมะเร็ งและท�ำคี โมจนภาพมีการแชร์ ไปอย่างกว้ างขวางในอินเตอร์ เน็ต จนมี คนในวงการแพทย์และอนามัยของไทยหลายคนต้ องออกมา ชี ้แจงยกตัวอย่างเช่น น.พ.กฤษดา ศิรามพุช ผู้อ�ำนวยการศูนย์ เวชศาสตร์ อายุรวัฒน์นานาชาติได้ ออกมาพูดว่า ตนเป็ นผู้หนึง่ ที่ได้ คยุ กับผู้ป่วยมะเร็ งมาก เข้ าใจว่า ผู้ป่วยปรารถนา 3 สิง่ คือ ปาฎิหาริ ย์ เครื่ องมือมหัศจรรย์ และยาวิเศษ จึงท�ำให้ มีผ้ คู ดิ สูตรแปลกพิสดารและโฆษณาชวนเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ ซึง่ อาจ ชักจูงไปใช้ วิธีการรักษาแบบผิด ๆ “ก่อนอื่นต้ องอธิบายให้ เห็น ถึงคุณสมบัตขิ องมะนาวและโซดาก่อนว่า ขณะนี ้ยังไม่มีงาน วิจยั รับรองถึงคุณสมบัตกิ ารรักษามะเร็ งให้ หายได้ เพียงแต่มีฤทธิ์ต้านอนุมลู อิสระโดยเฉพาะจากเซลล์มะเร็ งได้ แต่ไม่เหมือนกับเคมีบ�ำบัด แน่นอนไม่เช่นนัน้ มหาวิทยาลัยแพทย์คงใช้ กนั ทุกที่ คุณสมบัตทิ ี่พบมีแต่เพียงอ้ างอิงถึงประโยชน์ในการล้ างพิษหรื อดีทอ็ กซ์ “ ซึง่ ก็เป็ น ความจริ งเพราะขนาดนี ้ทางเราก็พยายามหางานวิจยั มาดูวา่ มีงานวิจยั ไหนสนับสนุนเรื่ องมะนาวโซดานี ้ไหมปรากฎว่าไม่มีมีเพียงแต่การ แชร์ ภาพแชร์ ข้อมูลผ่านเน็ตที่อ้าวว่าเคยลองมาแล้ วได้ ผลมาแล้ วบาง ท�ำให้ มีคนหลงเชื่อเป็ นจ�ำนวนมาก เรามาดูสรรพคุณแท้ จริ งของ มะนาวและโซดากันดูครับว่ามันมีประโยชน์อย่างไร

คุณสมบัติของน้ำ�มะมาว

น� ้ำมะมาวมีคณ ุ สมบัติจะคล้ ายยาขับปั สสาวะอ่อน ทังยั ้ งช่วยกระตุ้นตับและถุงน� ้ำดีให้ บีบตัว หลายคนจึงใช้ ส�ำหรับการล้ างพิษหรื อดีท็ ์ อกซ์ แต่สงิ่ ที่พงึ ระวังคือ ทังโซดาและมะนาวมี ้ ฤทธิเป็ นกรด จึงไม่ควรดื่มในรายที่เป็ นโรคกระเพาะ กรดไหลย้ อน เพราะอาจระคายทางเดิน อาหาร และไม่ควรดื่มขณะท้ องว่าง หรื อทุกมื ้อ ทุกวัน แต่ควรจัดเวลาดื่มเป็ นครัง้ คราว คุณสัมบัติในตัวมะนาวในมะนาวมีสารหลายตัว ทัง้ Flavonoid ,Limonoid ในส่วนของ Limonoid เคยมีการวิจยั มาตังแต่ ้ ปี 2540 ว่า มีฤทธิ์สามารถยับยังเชลล์มะเร็ งในหลอดทดลอง(มะเร็ งสมอง,เต้ านม,ช่องปาก)แต่ในการทดลองที่มีความเข้ มข้ นสูงสารที่ต้านมะเร็งได้ ไม่ ได้ มาจากมะนาวแต่ได้ จากการฉีดสารเข้ าไปตรงๆ การทดลองสารต้ อนมะเร็ งในมะนาวก็เหมือนการทดลองอีกหลายๆแบบ ปกติสารพวกนี ้ จะโดนเอาไปทดสอบกับมะเร็ งหลายๆแบบถ้ าแบบไหนได้ ผลก็น�ำไปท�ำยารักษาโรค ซึง่ ปกติในการทดลองจะท�ำการทดลองหลายหมื่นชนิด แต่เหลือรอดมาท�ำยาไม่กี่ชนิดและไม่มีมะนาวอยูใ่ นสารที่เหลือรอดมาท�ำยาเลย ในส่วนของสาร Limonoid นันมี ้ การทดสอบมานานหลาย ปี แต่เท่าที่ลองค้ นหาไม่มีงานวิจยั ใดเลยที่บอกได้ ผลแม้ แต่ทดลองกับหนูก็ไม่ได้ ผล ฉะนันน� ้ ้ำมะนาวรักษามะเร็ งไม่ได้ แน่นอน 100% ครับ

ตัวอย่างภาพที่แชร์กันใน social network ภาพพวกนี ้มีการแขร์ กนั อย่างมากใน Facebook โดยอ้ างว่าสูตรน� ้ำมะนาวกับโซดา นี ้องกรณ์อนามัยโลกปิ ดเป็ นความลับเพื่อขาย ยา และมีการอ้ างอิงจากแพทบางคนว่านี ้คือ ยาอายุวฒ ั นะท�ำให้ คนหลงชื่อเป็ นอย่างมาก แม้ แต่เว็บไซต์ชื่อดังอย่าง pantip.com ก็ยงั มี คนแชร์ และคนหลงเชื่ออย่างมาก

50 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557


MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 51


timeline จดหมาย ความทรงจ�ำ จากภาพยนตร์ ซึ ้งเคล้ าน� ้ำตา “เดอะเลต เตอร์ จดหมายรัก” ที่เคยสร้ างความประทับ ใจเรี ยกน� ้ำตาให้ กบั คนดูทวั่ ประเทศไปแล้ ว เรื่ องราวความรักความผูกพันที่แสนอบอุ่น หัวใจและเป็ นเหมือนดัง่ หยดน� ้ำหล่อเลี ้ยง ชีวิตโดยที่ไม่เคยจางหายไปจากความรู้ สกึ ของ มัท (ป๊ อก ปิ ยธิดา) หญิงสาวที่ยงั คงมี ภาพความทรงจ� ำแห่งรั กที่แสนงดงามต่อ ทัน คนรักเก่าทีไ่ ด้ จากไปโดยมีเพียง ไร่สตอว์ เบอร์ รี่ที่สะเมิง จ.เชียงใหม่ และ แทน (เจมส์ จิรายุ) ลูกชายเพียงคนเดียวที่เป็ นเสมือน ตัว แทนความรั ก ของเขาและเธอที่ บัด นี ้ เติบโตเป็ นหนุม่ และพร้ อมที่จะเริ่มต้ นมีชีวติ ในแบบของตัวเองเมือ่ ก�ำลังจะก้ าวเข้ าสูช่ วี ติ ในรัว้ มหาวิทยาลัย แต่ดเู หมือนว่าตลอด 19 ปี ในชีวิตที่ผา่ น มาส�ำหรับแทนแล้ วการที่ต้องเติบโตขึ ้นมา ภายใต้ ร่มเงาความรักทีส่ มบูรณ์แบบของพ่อ 52 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557

และแม่กลับยิ่งท�ำให้ เขาดิน้ รน และอยากออกไปสัมผัสกับโลก ภายนอกตามวิ ธี คิ ด และการ ออกแบบชีวิตของเขาเองมากขึ ้น เป็ นทวีคณ ู ชีวิตในกรุ งเทพเปรี ยบ ได้ กับ โลกใบใหม่ ที่ ทุก สิ่ ง รอบตัว ล้ วนน่าแปลกตาและแตกต่างจาก โลกใบเก่าที่สะเมิง และที่นี่ท�ำให้ แทนได้ พบ กับ จูน (เต้ ย จริ นทร์ พร)เพื่อนใหม่ที่มีวิธีคิด และมองโลกอย่างแตกต่าง แต่กลับเติมเต็ม ความรู้สกึ บางอย่างให้ กบั แทนโดยไม่ร้ ูตวั พูด ได้ ว่าจูนคือผู้หญิงเพียงคนเดียวที่คอยผลัก ดันและเป็ นแรงบันดาลใจให้ แทนได้ ค้นพบสิง่ ที่ มีค่าที่ สุดและมี ความหมายที่ สุดในแบบ ฉบับของตัวเขาเองนัน่ คือความทรงจ�ำแห่งรัก ที่จะอยู่ในใจของเขาตลอดไป !!!! เป็ นทาง เลือกส�ำหรับใครที่อยากไปดูหนังในวันแห่ง ความรักปี นี ้

เข้ าฉายวันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษัทผู้สร้ างและจัดจ�ำหน่าย : สหมงคล ฟิ ล์ม อินเตอร์ เนชัน่ แนล บริ ษัทด�ำเนินงานสร้ าง : ซีเนมาเซีย อ�ำนวยการสร้ าง : สมศักดิ์ เตชะรัตน ประเสริ ฐ ผู้ก�ำกับ : นนทรี ย์ นิมิบตุ ร นักแสดง : เจมส์ จิรายุ ตังศรี ้ สขุ , เต้ ย จริ นทร์ พร จุนเกียรติ, ป๊ อก ปิ ยธิดา วรมุสกิ , ปี เตอร์ นพชัย ชัยนาม


Paranormal Activity The Marked Ones ตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมาหนังเรื่อง Paranormal Activity ได้เปิด ตัวสู่สาธารณะชนก็เกิดปรากฎการใหม่แห่งวงการภาพยนตร์แนวสยอง ขวัญโดยใช้วิธีการถ่ายทำ�แบบโฮมวีดีโอและกล้องวงจรปิดเท่านั้นแถม ใช้ทุนสร้างต่ำ�กว่าหนังทั่วไปในตลาดแค่ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐแต่กวาด ร้ายได้ถล่มทลายจนสร้างมาแล้ว 4 ภาคด้วยกัน ส่วนหนังสยองขวัญเรื่อง Paranormal Activity : The Marked Ones ถูกตั้งเป็นภาคแยกที่ไม่เกี่ยว กับหนังชุด Paranormal Activity ในภาคแยกนี้หนังจะเล่าเรื่องราวโฟกัสไปที่ครอบครัวคาทอลิคที่ต้อง เผชิญหน้ากับเหตุการณ์ลึกลับเหนือธรรมชาติ เรื่องเริ่มต้นขึ้นที่อ็อกซ์นาร์ด แคลิฟอร์เนีย หลังจากเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมใกล้ๆบ้าน ทำ�ให้กลุ่มเด็ก วัยรุ่นแถวนั้นอยากรู้อยากเห็นจนเข้าไปค้นห้อง และแล้วก็เริ่มมีเหตุการณ์ แปลกๆเกิดขึ้นรวมถึงค้นพบว่าตัวเองมีพลังจิต และมันทำ�ให้เขาต้องพบ เจอปัญหาต่างๆทีต่ ามมาพร้อมกับสืบหาความจริงถึงพลัง และ บางสิง่ บาง อย่างที่กำ�ลังเกิดขึ้นกับตัวของเขา !!

That Awkward Moment หนึ่ง ส่อง ซั่ม เอาวะ เลิกโสด เรื่ องราวของ เจสัน (แซ็ค เอฟรอน), แดเนียล (ไมล์ เทลเลอร์ ) และ ไมกี ้ (ไมเคิล บี จอร์ แดน) 3 หนุ่มเพื่อนซีท้ ่ ตี ้ อ เจอกับปั ญหาในเรื่ องความสัมพันธ์ คล้ ายๆกัน นั่นคือหลังจากคบหาดูใจผู้หญิงไปได้ ซักพัก พวกเขาก็ไม่ ร้ ู ว่าจะพัฒนา ความสัมพันธ์ ต่อไปยังไง หลังจากเพื่อนในแก๊ งค์ คนหนึ่งต้ องอกหักอย่ างรุ นแรงจนไม่ เป็ นอันท�ำอะไร ทัง้ สามจึงให้ คำ� ปฏิญาณว่ าจะเป็ น แก๊ งค์ หนุ่มโสดที่จะมีความสัมพันธ์ แบบไม่ ผูกมัด อย่ างไรก็ตาม เจสัน ก็ดนั ไปเจอกับ เอลลี่ (อิโมเจน พูทส์ ) สาวในฝั น อย่ างไม่ คาดคิด และก็ไม่ สามารถเลิกคิดถึงเธอได้ ท�ำให้ เจสัน ต้ องเลือกระหว่ างมิตรภาพของเพื่อนฝูง กับวามรั กที่เขา ไม่ คดิ ว่ าจะเกิดขึน้ กับตัวเอง นักแสดง : แซ็ค เอฟรอน, อิโมเจน พูทส์ , ไมล์ เทลเลอร์ , ไมเคิล บี จอร์ แดน

MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 53


Horoscope

ค�ำท�ำนายดวงชะตาระหว่ างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2557

ราศีมงั กร (16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)

ราศีกมุ ภ์ (13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)

ราศีมีน (14 มีนาคม-12 เมษายน)

ด้ านการเงิน คล่องตัว มีรายได้ เสริ ม มี โชคลาภจากเพศตรงข้ ามเบาๆ อย่ามือ เติบนักและอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆ ระวังถูก หลอกให้ ต้องเสียเงินฟรี งดค� ้ำประกัน ส่วนเรื่ องความรัก คนโสด เจอคนที่ ท�ำให้ ร้ ูสกึ ประทับใจตังแต่ ้ แรกเห็น ส่วนคน มีคู่ ดูแลกันดี โรแมนติกซะไม่มี

ด้ านการเงิน หาได้ ไม่พอใช้ มีอปุ สรรค ในการเรี ยกเก็บเงิน หรื อเงินเข้ าไม่ตรงตาม ก�ำหนดเวลาที่ตกลงกัน ท�ำให้ มีผลกระทบ ต่อเงินคงคลัง งบประมาณบานปลายไป เรื่ อยๆ ส่วนเรื่ องความรัก คนโสด ได้ คเู่ พราะ ช่วยเพื่อน ส่วนคนมีคู่ เป็ นเหมือนเพื่อน สนิทที่เข้ าใจกันดี

ด้ านการเงิน มีเข้ ามาเรื่ อยๆ แต่ก็อยู่ ได้ ไม่นาน มีเรื่ องให้ เสียเงินไม่ขาด หมุน ไม่ทนั บางเวลา ต้ องถนอมกินถนอมใช้ คง ดี ต้ องส�ำรองไว้ เผื่อฉุกเฉินด้ วย ระวังเพื่อน พาจน ส่วนเรื่ องความรัก คนโสด ปิ๊ งคนง่าย แต่ก็เบื่อง่ายเช่นกัน ส่วนคนมีคู่ ความ สัมพันธ์ราบรื่ น

ราศีเมษ (13 เมษายน-13 พฤษภาคม)

ราศีพฤษภ (14 พฤษภาคม-13 มิถนุ ายน)

ราศีเมถุน (14 มิถนุ ายน-14 กรกฎาคม)

ด้ านการเงิน งานเยอะเงินก็เยอะตาม มี โ ชคลาภบ้ า งประปราย จะมี ก ารเซ็ น สัญญาหรื อท�ำธุรกรรมทางการเงินเกิดขึ ้น โยกย้ ายหรื อเปลี่ยนแปลงบัญชีเพื่อความ คุ้มค่าที่มากกว่า ส่วนเรื่ องความรัก คนโสด ดูเหมือนว่า คนที่ชอบจะไม่ไยดีคณ ุ สักเท่าไหร่ แห้ วแน่ ส่วนคนมีคู่ อย่าอาละวาดบ่อยก็แล้ วกัน

ด้ านการเงิน อยูใ่ นระดับพอใช้ ไม่ เดือดร้ อน คุมรายจ่ายให้ ดี อย่าให้ ต้องสิ ้น เปลืองไปกับเรื่ องไม่เป็ นเรื่ อง อย่าให้ เงิน ทองเปลี่ยนมือไวนัก ตรึงให้ คงอยูก่ บั ที่ให้ นานขึ ้น ส่วนเรื่ องความรัก คนโส พบคนที่ใกล้ เคียงกับในสเปกอยูไ่ ม่ไกลตัวซะด้ วย ส่วน คนมีคู่ จะมีการท�ำข้ อตกลงบางอย่างใหม่

ด้ านการเงิน สภาพคล่องดีพอควร เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ท�ำให้ มีความสมน� ้ำ สมเนื ้อมากขึ ้น มีรายจ่ายเป็ นเรื่ องของสิน น� ้ำใจเล็กน้ อยแต่ก็ควรต้ องควบคุมในส่วน อื่นๆ อย่าให้ โอเวอร์ มากนัก ส่วนเรื่ องความรัก คนโสด ตัดสินใจ คบหากับคนในวงการเดียวกัน ส่วนคนมีคู่ แฟนคุณไม่ยอมให้ คลาดสายตา

ราศีกรกฎ (15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)

ราศีสงิ ห์ (17 สิงหาคม-16 กันยายน)

ราศีกนั ย์ (17 กันยายน-16 ตุลาคม)

ด้ านการเงิน รับซ้ ายจ่ายขวา จัดหนักให้ กั บ เรื่ อ งของการซื อ้ ของเข้ าบ้ า น ระวัง ทรัพย์สินหรื อเงินหายหรื อหมดไปแบบไร้ ร่ องรอย คิดสักนิดก่อนที่จะควักเงินออก จากกระเป๋ า ส่วนเรื่ องความรัก คนโสด เจอคนที่โดน ใจ หากปล่อยไปคงเสียของ ส่วนคนมี คู่ ค่อนข้ างที่จะครบรส

ด้ านการเงิน คล่องตัวพอสมควร มีกิน มีใช้ สมฐานะ มีโชคลาภจากผู้ใหญ่หรื อคู่ ครอง แต่ระวังจะหมดเปลืองไปด้ วยเรื่ อง ของคนอื่นหรื อเพื่อรักษาหน้ าตาทางสังคม ส่วนเรื่ องความรัก คนโสด ถึงจะมี เพื่อนเป็ นสื่อให้ โอกาสชวดก็ยงั สูงอยู่ ส่วนคนมีคู่ มีปัญหากันบ่อยเพราะไม่ เข้ าใจกันมากพอ

ด้ านการเงิน เมกมันนี่นา่ ดู ท�ำทุกทาง เพื่อให้ มีรายได้ เข้ ามา ระวังจะถูกโกงหรื อ กดราคาค่าจ้ างค่าแรง รายจ่ายจิปาถะมี มาก รายรับไม่เข้ าเป้าอย่างที่หวังไว้ ส่วนเรื่ องความรัก คนโสด คนที่เข้ ามา ก็ พ อมี แ ต่ ยัง ไม่ มี ใ ครที่ ร้ ู สึก ว่ า ติ ด ใจเป็ น พิเศษ ส่วนคนมีคู่ แฟนคุณเป็ นจอมระแวง อันดับต้ นๆ เลยก็วา่ ได้

ราศีตลุ ย์ (17 ตุลาคม-15 พฤศจิกายน)

ราศีพิจิก (16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)

ราศีธนู (16 ธันวาคม-15 มกราคม)

ด้ านการเงิน รายรับไม่พอรายจ่าย ภาระเยอะหนี ้แยะ งวดนี ้จะมีโชคลาภเล็ก น้ อย ต้ องใจแข็ ง และไม่ ติ ด หรู ติ ด แบ รนด์ เนม ท� ำบุญสุนทานตามสมควร งด อุดหนุนของปลอมหรื อของก๊ อปปี ้ ส่วนเรื่ องความรัก คนโสด คนที่มา ติดพันยังไม่ตรงสเปก ส่วนคนมีคู่ แฟนคุณ เจ้ าปั ญหาเหลือเกิน

ด้ านการเงิน หามาใช้ ไป จะซื ้อหา อะไรต้ องคิดหนัก ควรต้ องฉลาดใช้ ไม่ ฟุ้งเฟ้อเกินตัวเกินความจ�ำเป็ น บริ วารและ คนใกล้ ชิดยังตามเบียดเบียน ดูแลงบ ประมาณที่มีอยูอ่ ย่างจ�ำกัดให้ ดีๆ ส่วนเรื่ องความรัก คนโสด เจอคนที่ ค่อนข้ างเฟรนด์ ลี่ท�ำเอาเป็ นปลืม้ ไม่หาย ส่วนคนมีคู่ เป็ นห่วงเป็ นใยกันดี มี

ด้ านการเงิน มีสภาพคล่อง มีให้ ใช้ สอย สบายมือ จะได้ โชคลาภจากมิตร จะมีเหตุ ให้ ต้องเสียเงินเพื่อการซ่อมแซมหรื อการ เจ็บไข้ ได้ ป่วยของตนหรื อบริ วาร ส่วนเรื่ องความรัก คนโสด มีคนมา ตกหลุมรัก ส่วนคนมีคู่ งอนแต่พองาม อย่า เยอะจนน่าร� ำคาญ

54 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557


MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 55


Recommend เรือเล็กควรออกจากฝั่ง ศิลปิน : Bodyslam ค่ายเพลง : Genie records การกลับมาอีกครั้งของวงร๊อคชั้นนำ�ของประเทศอย่าง bodyslam ที่ปล่อย single แรกจา กอัลบัมใหม่ dharmajati ชื่อเพลง เรือเล็กควรออกจากฝั่ง ก็เกิดปรากฎการบน youtube ที่มียอดวิว ของเพลงนี้ สุงเป็นแสนๆ เพียงเวลาไม่ถึงชม.ที่ปล่อยลงไป คะแนนความน่าสนใจ 4.5/5 ภูมิแพ้กรุงเทพ ศิลปิน : ป้าง นครินทร์ ค่ายเพลง : Genie records หลังจากห่างหายจากวงการเพลงไปนานพอสมควร ป้าง นครินทร์ ก็มี single ล่าสุดงานนี้ ได้ ตั๊กแตน ชลดา มาร่วมร้องด้วยจากอัลบั้มใหม่ กลางคน ที่พี่ป้างแต่งเองและเรียบเรียงเองแถบ ทั้งหมดเป็นเพลงแนว Pop/Rock คะแนนความน่าสนใจ 4/5 รักเธอทั้งชีวิต ศิลปิน : Zeal ค่ายเพลง : We records 4 หนุ่มวง Zeal ออก single ใหม่มาเป็นประกอบละคร สามี ที่ออกอากาศท่างช่อง 3 ซึ่งหนุ่ม วง Zeal ได้ย้ายค่ายจาก More Music ของ อัสนีและวสันต์ โชติกุล ที่ถูกยุบเพื่อลดขนาดองค์กร และได้ย้ายไปยัง we records ซึ่งเป็นค่ายเพลงในเครื่อของ GMM Grammy เช่นกัน ใครเป็นแฟนๆ ของ 4 หนุ่มวง Zeal ห้ามพลาด single ใหม่นี้ คะแนนความน่าสนใจ 4/5 สกาล่า (Scala) ศิลปิน : Moderndog ค่ายเพลง : Bakery Music โมเดิร์นด็อก 3หนุ่มดนตรีแนวอัลเทอร์เนทีฟร็อกของไทย เป็นหนึ่งในนักดนตรีกลุ่มแรก ๆ ที่ จุดประกายดนตรีอัลเทอร์เนทีฟในเมืองไทย มาพร้อม single ใหม่ที่มีเนื้อหาเพลงเพื่อเชิญชวนทุกคนไปสนุกพักผ่อนกันในวันหยุด ปีใหม่ ของปี นี้ แถมมี mv น่ารักๆที่เชิญศิลปินมากมายเช่น แสตมป์,คิวFlure,เป้ อารักษ์,ตูน Bodyslam,แหลม 25 Hours ฯลฯ มาร่วมชวนทุกคนไปพักผ่อนในวันหยุด คะแนนความน่าสนใจ 4/5 56 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557


MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 57


Road to Brazil FIFA World Cup 2014 การคัดเลือกเจ้าภาพฟุตบอลโลก 2014 ทางสหพันธ์ ฟุตบอลนานาชาติ ได้กำ�หนดให้ประเทศจากทวีปอเมริกาใต้ เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ซึ่งฟุตบอลโลกครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย ทีใ่ ช้ระบบหมุนเวียนทวีป หลังจากทีใ่ ช้ครัง้ แรกในฟุตบอลโลก 2010 กับทวีปแอฟริกา เนือ่ งจากมองว่า ระบบหมุนเวียนทวีป จะทำ�ให้มีช่องว่างระหว่างประเทศที่เข้าร่วมสมัครกันเป็นเจ้า ภาพมากเกินไป หลังจากนี้จะเปลี่ยนแปลงกฎเป็นว่า ทุกชาติ สามารถเสนอตัวเป็นเจ้าภาพได้ ยกเว้นชาติที่มาจากทวีปที่ได้ จัดฟุตบอลโลกครั้งก่อนหน้า ภาพสนาม มาราคาน่า สนามแข่งสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศ บอลโลก 2014

58 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557


เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับเรื่องลูกฟุตบอล Adidas Brazuca ที่จะใช้ใน ทัวร์นาเมนต์ บอลโลก หลังจากทีเ่ ราได้รอกันมานานแสนนานถึง 4 ปี ปีนจี้ ะเป็นปีที่ ยิง่ ใหญ่ของการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลก 2014 ประเทศที่ ได้รบั เกียรติเป็นเจ้าภาพนัน้ ได้แก่ เจ้าของสถิตแิ ชมป์โลก 5 สมัย แล้วยังเป็นทีมทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่ามีการเล่นทีส่ วยงาม เกมส์รกุ ตื่นตาตื่นใจ ไม่เป็นสองรองใครในโลกนี้ ประเทศนั้นคือ บราซิล ในการแข่งขันครัง้ นีท้ กุ สายตาล้วนจับตามองไปทีเ่ หล่านักเตะซุป เปอร์สตาร์จากชาติต่างๆ อาทิ เช่น โรนัลโด้ จาก โปรตุเกส เมส ซี่ จาก อาร์เจนติน่า และนักเตะดาวรุ่งหลายๆคนที่รอโอกาสที่ จะก้าวมาเป็นซุปเปอร์คนต่อไป แต่ยังมีอีกสิ่งนึงที่ถือได้ว่าเป็น เอกลักษณ์ และสิ่งที่จะขาดเสียมิสำ�หรับฟุตบอลโลก ก็คือ เจ้า ลูกฟุตบอลโลก นั่นเอง ซึ่งลูกฟุตบอลโลกที่จะใช้แข่งขันในครั้ง หน้ามีชื่อเรียกกันว่า บราซูก้า ! เจ้า บราซูก้านั้น เป็นลูกฟุตบอลโลกลูกแรกในประวัตืศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้แฟนบอลมีส่วนร่วมในการโหวตเลือกชื่อลูก ฟุตบอลอย่างเป็นทางการ โดยได้รับผลโหวตถึง 77.8% ส่วน อีกสองชื่อที่ได้รับผลโหวตรองลงมาก็คือ บอสซาโนวา (Bossa Nova) 14.6% และคาร์นาวาเลสกา (Carnavalesca) 7.6% ชื่อ บราซูก้า นั้นไม่ได้มาจากชื่อขีปนวุท นะครับ แต่ทว่ามีความ หมายที่บ่งบอกถึงความภาคภูมิใจ ความเป็นอยู่และวิถีชีวิต ชองชาวบราซิล (Brazillian or Brazuca) แล้วยังสะท้อนถึง ความคลั่งไคล้ในเกมลูกหนังของชาวแซมบ้าที่มีให้ขุลพล เซเล

เซา ของเขาอีกด้วย ลู ก ฟุ ต บอลนั้ น เปรี ย บได้ ว่ า เป็ น หนึ่ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ สำ�คั ญ ใน การแข่งขันฟุตบอลโลกมาโดยตลอด Adidas ได้ทำ�การทำ� สัญญาผูกขาดกับทาง FIFA โดยได้รับเลือกให้เป็นผู้ผลิตลูก ฟุตบอลสำ�หรับฟุตบอลโลกตั้งแต่ปี 1907 เป็นต้นมา ชื่อและ หน้าตาของลูกฟุตบอลนั้นแตกต่างกันไปเช่น ชื่อที่ติดหูติดตา คนไทยน่าจะคือเจ้าลูกกลมๆ ขาวดำ� ที่มีชื่อว่า “อาดิดาส แทง โก้ ADIDAS TANGO” ที่ใช้ในการแข่งขันบอลโลกที่ประเทศ สเปนและอาร์ เ จนติ น่ า ลู ก บอลดาวกระจาย “ฟี เ วอร์ โ นวา FEVERNOVA” ที่เป็นลูกฟุตบอลที่ใช้ในการทำ�ศึกฟุตบอลโลก ครัง้ แรกในโซนเอเชีย ซึง่ เป็นการจับมือกันระหว่างประเทศเกาหลี และญี่ปุ่น และล่าสุดลูกฟุตบอลที่ใช้ที่ประเทศแอฟริกาใต้ก็คือ “จาบูลานี่ Jabulani”ลูกฟุตบอลนั้นเปรียบได้ว่าเป็นหนึ่งสัญลั กษณ์ที่สำ�คัญในการแข่งขันฟุตบอลโลกมาโดยตลอด Adidas ได้ทำ�การทำ�สัญญาผูกขาดกับทาง FIFA โดยได้รับเลือกให้เป็น ผู้ผลิตลูกฟุตบอลสำ�หรับฟุตบอลโลกตั้งแต่ปี 1907 เป็นต้นมา ชื่อและหน้าตาของลูกฟุตบอลนั้นแตกต่างกันไปเช่น ชื่อที่ติดหู ติดตาคนไทยน่าจะคือเจ้าลูกกลมๆ ขาวดำ� ที่มีชื่อว่า “อาดิดาส แทงโก้ ADIDAS TANGO” ทีใ่ ช้ในการแข่งขันบอลโลกทีป่ ระเทศ สเปนและอาร์เจนติน่า ลูกบอลดาวกระจาย “ฟีเวอร์โนวา FEVERNOVA” ทีเ่ ป็นลูกฟุตบอลทีใ่ ช้ในการทำ�ศึกฟุตบอลโลกครัง้

WORLD CUP MASCOT

Fuleco Mascot 2014

ตั้งแต่ปี 1966 เป็นต้นมาฟุตบอลโลกก็มี mascot เพื่อแสดงถึงตัวแทน สัญลักษณ์ของประเทศเจ้าภาพที่จัดการแข่งขันในครั้งนั้น ทั้งใช้เป็นสินค้า ของวัญ หรือของที่ระลึกของทางเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยในปี 2014 mascot คือ ตัวนิ่ม ซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในประเทศบราซิล เป็นสัตว์ที่ปกป้องตัวเองด้วยการกลิ้ง เหมือนกับลูกบอล ทำ�ให้มันได้ถูกเลือกมาเป็นตุ๊กตาสัญลักษณ์ของการแข่งขันอย่าง เป็นทางการโดยฟีฟ่า และมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555 ในส่วนของชื่อนั้นเป็นการโหวตจากผู้คนโดยได้ชื่อว่า Fueco MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 59


7 เทคนิคเสริมความหล่อ

อะไรเอ่ย...ซื้อไม่ได้ ขายไม่ได้ แต่ถ้ามีหละก็ดีแน่ๆเลยส�ำหรับทุกคน......นั้นก็ คือ “เสน่ห์” นั้นเองครับ ว่ากันด้วยเรื่องของ “เสน่ห์” หรือ “ Charisma “ นั้น คือแรงดึงดูดใจ สะดุดตา สะดุดหัวใจ ใครต่อใครที่ได้พบเห็นนั้นเอง ครับ วิธีที่จะเสริมหล่อให้ได้พีคสุดๆ ก็คือสร้างเสน่ห์ที่ว่านี้แหละครับ ใครที่ คิดจะปรับตัวเองขนานใหญ่แบบถึงขั้น “เปลี่ยนตัวเอง” ก็ขอให้ใช้เทคนิค การสร้างเสน่ห์แบบที่ว่านี่ล่ะครับ จะช่วยได้

60 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557


1.ลดน� ้ำหนัก ข้ อนี ้ทุกคนรู้อยูแ่ ล้ ว แต่ต้องมี เคล็ดลับด้ วยครับ นันคื ้ อต้ อง “ไม่กิน 2 กิโลกรัมต่อเดือน” ข้ อนี ้ส�ำคัญมากนะครับ ไม่อย่างนันคุ ้ ณจะได้ หนังย้ วยๆ โตงเตง และ ผิวที่เต็มไปด้ วยเซลลูไลต์ ลอนเดี่ยวลอนคู่ มากมาย วิธีการสลายน� ้ำหนักที่ดีที่สดุ คือ การเพิ่มกล้ ามเนื ้อ

5.โกนหนวดให้ ดดู ี หนวดกับสุภาพบุรุษเป็ น ของคูก่ นั ครับ ไม่จ�ำเป็ นต้ องให้ หน้ าเกลี ้ยง เกลาไปเสียทุกคน เพราะหนวดเป็ นตัวสร้ าง เสน่ห์ได้ และในขณะเดียวกันก็ท�ำลายเสน่ห์ ได้ อย่างราบคาบเหมือนกันครับ คุณผู้ชายที่ ตังใจไว้ ้ หนวดขอให้ คอยเล็ม “ส่วนเกิน” ที่ ออกมาด้ วย ก็เหมือนกับกิ่งไม้ ที่ต้องคอยตัด แต่ง ไหนๆ เล็มแล้ วก็ขอให้ เล็มไปถึงขนจมูก 2.สร้ างกล้ ามให้ เหมาะกับรูปร่าง ต่างกับ ด้ วยนะครับอย่าปล่อยให้ ชี ้ออกมาได้ และ สร้ างกล้ ามให้ นา่ กลัวนะครับ เพราะการ สร้ างกล้ ามผิดวิธีจะท�ำให้ ดหู ล่อผิดที่ผิดทาง อย่าลืมว่าถ้ าจะไว้ หนวดก็ต้องสังเกตุดวู า่ เหมาะกับใบหน้ าของคุณด้ วยหรื อเปล่านะ เช่นช่วงบนใหญ่กว้ างแต่ชว่ งล่างดูเรี ยว เหมือนตะเกียบคู่ เวลาใส่ขาเดฟยิ่งเห็นชัด 4.ตัดผมให้ เข้ ากับรูปหน้ า ใครว่าผู้ชายไม่ เข้ าไปใหญ่ เทคนิคการสร้ างกล้ ามง่ายๆ ก็ ต้ องสนใจเรื่ องผมเผ้ า อาจจะไม่จริ งเสมอไป คือการออกก�ำลังให้ เหมาะสมกับแต่ละส่วน นะครับ ลองนึกง่ายๆ ว่าถ้ ามีคนตัวล� ้ำๆ ตัด หรื อ ง่ากว่านันก็ ้ คือให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญเทรนให้ สกินเฮดเข้ าไปสัมภาษณ์งานที่ละเอียดอ่อน อย่างการดูแลเด็กหรื อผู้สงู วัย แม้ ลคุ จะไม่ 3.เลี่ยงนอนดึก บรรดาหนุม่ นอนเช้ าทัง้ ส�ำคัญแต่ก็เชื่อว่าถ้ านายจ้ างมีตวั เลือกอื่นที่ หลาย ควรรู้ไว้ วา่ ฤทธิ์ฮอร์ โมนเครี ยดตอน ดีกว่า เขาก็อาจตัดคนคนนันออกไปในทั ้ นที เช้ ามืดส่งผลให้ หน้ าโทรม สมองล้ า ตาช� ้ำ ้ นเรื่ องส�ำคัญครับ เสน่ห์จาก และท�ำให้ ความดันขึ ้นอย่างไม่ร้ ูตวั ครับ หาก ดังนันทรงผมเป็ สะสมไปนานๆ เข้ าจะมีสภาพกลายเป็ นคน เส้ นผมไม่ได้ อยูท่ ี่ส�ำเนาตามเกาหลีเป๊ ะนะ อมทุกข์ ขี ้หงุดหงิดโดยไม่ร้ ูตวั ซึง่ สิง่ เหล่านี ้ ครับ แต่อยูท่ ี่การตัดให้ “เหมาะกับตัวเรา มากที่สดุ ” มากกว่า ถ้ าไป ตามดาราอย่าง เองที่ท�ำลายเสน่ห์สว่ นตัวไปอย่างน่า เดียวโดยลืมนึกไปว่ารูปหน้ ากับศรี ษะไม่ เสียดาย

เหมือนเขา ก็อาจจะออกมาแบบ “หล่อไม่ เสร็ จ” เกิดเหตุหมางใจกับพี่ชา่ งตัดผมกันไป เสียเปล่าๆ 6.ตัดเล็บให้ สะอาด เรื่ องของเล็บนี ้ล่ะครับ ร้ ายนัก ตกม้ าตายมานักต่อนักแล้ วทังๆที ้ ่อ ุ ส่าเติมเสน่ห์มาแทบตาย ลองนึกถึงผู้ชาย เล็บยาวสักคนสิครับ เอายาวแบบจริ งจังเลย นะครับ แค่นี ้ก็เพียงพอให้ หลายๆคน “นิ่ง” ไปได้ เลย แล้ วยิ่งประเภทยาวบางนิ ้ว เช่น นิ ้วก้ อยหรื อนิ ้วนางดุ๊กดิก๊ ด้ วย ก็ยิ่งท�ำให้ คน อยูใ่ กล้ สะดุดตามากขึ ้น เรื่ องเล็บยาวนี ้แม้ จะดูเป็ นผู้มีวาสนามากอย่างซูสีไทเฮา แต่ก็ อาจท�ำให้ คนช่างสังเกตมองเห็นถึงนิสยั บาง 7.สยบกลิน่ ปาก จ�ำกัดกลิน่ ตัว เรื่ องกลิน่ นี่ ส�ำคัญสุดๆ เลยครับ สามารถหยุดเสน่ห์ให้ ดีบไปเลยก็เพราะกลิน่ เนี ้ยแหละ หรื อเสน่ห์ จะล้ นทังสามโลกก็ ้ ด้วยกลิน่ อีกเช่นกันครับ ใครที่อยาก “เกิด” ด้ วยกลิน่ ที่ประทับใจต้ อง เริ่ มจากส�ำรวจ “กลิน่ กาย” จากตัวเราก่อน ผมไม่ได้ ให้ ต้องด�ำผุดด�ำว่ายอยูใ่ นน� ้ำหอม จนฉุนกึก๊ นะครับ แค่ดใู ห้ กลิน่ กายเราไม่แรง ฉุนจนไปสะดุดจมูกใครเข้ าก็พอครับ MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 61


เคล็ดลับสำ�หรับหนุ่มไซส์เล็ก ผู้ชายคนไหนที่มีขนาดต่ำ�กว่ามาตรฐานชายไทย (ซึ่งเทียบ ไม่ได้กับมาตรฐานต่างชาติ) ย่อมรู้สึกจิตตกกลุ้มกังวลจนลีลารัก อ่อนด้อยน่าสงสาร การมีไซส์บิ๊กบึ้มถือว่าได้เปรียบ แต่นั่นไม่ใช่ เรื่องสำ�คัญ เพราะความจริงผู้หญิงไม่ได้ปลื้มกับการถูกท่อนซุง กระทุ้งกระแทกอะไรแบบนั้น แทนที่จะมันส์ดันเจ็บซะอีก เชื่อหรือ ไม่วา่ การผสมผสานบทโอ้โลมกับการกระตุน้ เร้าอย่างพอดีทำ�ให้ผู้ หญิงเทิดทูนหนุ่มไซศ์เล็กพอๆกับหนุ่มไซส์ใหญ่เชียวละ ก่อนล่วงล้ำ� เห็นได้ชัดว่าเซ็กส์เป็นมากกว่าการล่วงล้ำ� ผู้ชายทุกคนรู้ดีแก่ ใจถึงประโยชน์ของการโหมโรง ดังนั้นผู้ชายไซส์เล็กจึงควรฉกฉวย ประโยชน์จากการโหมโรงมากกว่าใคร ควรเล่นบทโอ้โลมให้เนิ่น นานจนกระทั่งผู้หญิงเครื่องร้อนเต็มที่ ยิ่งถ้าล่วงล้ำ�เข้าไปตอนที่ เธอใกล้ถึงจุดสุดยอดมากเท่าไร เธอก็ยิ่งไคลแม็กซ์เร็วขึ้นเท่านั้น โฟกัสกับฟอร์เพลย์ บทโอ้โลมควรรวมทุกอย่างที่ผู้หญิงชื่น ชอบถูกใจ ที่ขาดไม่ได้แน่ๆคือจูบและกอด ของโปรดของผู้หญิงเชียวละ ถ้าอยากเร้า อารมณ์ ผู้ ห ญิ ง ให้ ก ระเจิ ง ละก็ อ ย่ า จำ�กั ด ตัวเองด้วยมาตรฐานเก่าๆ เริ่มด้วยพิลโลว์ ทอล์คหรือนอนคุยกันแบบเซ็กซี่ โดยมีเซ็กส์ ทอยอันโปรดของเธออยู่ในมือ หากเธอเป็น ผู้หญิงซุกซนออกแนวห่ามนิดๆ อาจลองใช้ ลีลาขบกัดแบบหยอกเย้าหรือตบก้นน่ารักๆ ก็ได้ กุญแจสำ�คัญคือทำ�ทุกอย่างที่รู้ว่าเธอ ชอบ เพือ่ ให้เธอเร่าร้อนเสียจนต้องร้องขอเซ็ก ส์อย่างทุรนทุราย กระตุ้นคลิทอริส ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนล่วงล้ำ� ผู้ชายต้องใช้ เวลาละเลียดกับคลิทอริสให้นานที่สุดเท่าที่ ผู้หญิงรับมือไหว ไม่ว่าด้วยออรัลเซ็กส์หรือ กระตุน้ ด้วยมือควรแน่ใจว่าเธอถึงจุดสุดยอด อย่างน้อยหนึง่ ครัง้ แล้วจึงค่อยล่วงล้ำ� วิธนี จี้ ะ ช่วยลดความกังวลตื่นเต้นและช่วยให้พร้อม สำ�หรับการลองปฏิบัติท่วงท่าสำ�หรับหนุ่ม ไซส์เล็กที่กำ�ลังจะแนะนำ�ต่อไปค่ะ ท่วงท่าลีลาเด็ด ด๊อกกี้สไตล์ สำ�หรับท่าน้องหมาสู้ศึก หากปฏิบัติให้ ถูกมุมถูกองศาละก็ แม้แต่เจ้าหนูทเี่ ล็กกระจิว๋ หลิวที่สุดในโลกก็รู้สึกได้ว่าใหญ่ขึ้นเชียวละ 62 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557

ผู้ชายควรจับผู้หญิงให้อยู่ในท่าสบายและ สามารถวางศีรษะกับไหล่ให้อยู่บนหมอน ได้โดยไมอึดอัด โดยที่สะโพกของเธอลอย เด่ น อยู่ ใ นอากาศ และเพื่ อ ให้ ท่ ว งท่ า นี้ มี ประสิทธิภาพสูงสุด แผ่นหลังของผู้หญิง ควรแอ่นขึ้นและต้นขาชิดกัน ท่านี้ไม่เพียง เป็นท่วงท่าสำ�หรับหนุ่มไซส์เล็กที่ปฏิบัติได้ ง่ายทีส่ ดุ แล้ว ยังเป็นท่วงท่ายอดฮิตอีกด้วย งูสู้เพื่อรัก ผู้หญิงนอนคว่ำ�ขาชิดกัน สอดหมอน ไว้ท้องน้อยจนหลังแอ่นเพื่อความง่ายและ สะดวกสบาย ผูช้ ายคุกเข่าจากนัน้ ขึน้ คร่อม สะโพกของเธอแล้ ว แนบเจ้ า หนู ไ ว้ เ ฉยๆ ค่อยๆจับต้นขาของเธอแยกออกเล็กน้อยแค่ พอให้เจ้าหนูลว่ งล้ำ�เข้าไปได้กพ็ อ สิง่ สำ�คัญ คือระวังอย่าเผลอทิง้ น้ำ�หนักตัวทับเธอมาก เกินไประหว่างกำ�ลังเข้าด้ายเข้าเข็ม ถ้ารูส้ กึ ว่าอยากหาที่พพิงเพื่อพักน้ำ�หนักตัวเอง ให้ เอนตัวไปข้างหน้าจนกระทัง่ วางมือบนเตียง ได้ ทำ�ได้คะ่ แม้อยูใ่ นท่างูไม่ลำ�บากอะไรเลย หูกระต่ายพาใจหวิว จับผู้หญิงนอนหงาย แยกต้นขาออก งอเขาแล้วยกเข่าขึ้นชิดหู สอดหมอนไว้ใต้ สะโพก วิธีนี้ช่วยให้น้องหนูทำ�มุมพอดิบ พอดีเหมาะสำ�หรับท่วงท่าหูกระต่ายเป็น อย่ า งยิ่ ง เมื่ อ ถึ ง ตอนล่ ว งล้ำ� จะให้ ค วาม รูส้ กึ ว่าเจ้าหนูเติมเต็มน้องจุม๋ จิม๋ ได้สมบูรณ์

อย่างทีไ่ ม่เคยเป็นมาก่อน และเมือ่ เซ็กส์เริม่ ดุ เดือดยิ่งขึ้น จึงเป็นไปได้ที่ผู้หญิงไม่สามารถ ยกขาไว้ในท่านี้ได้นานนัก...ก็มันเมื่อยนี่คะ ขอแนะนำ�ให้ผู้ชายใช้มือช่วยจับขาของเธอ เอาไว้ หรือเอาแขนกดเข่าเธอไว้เลยก็เข้าท่า ตัว “วี” จี้หัวใจ ผูห้ ญิงนอนหงาย คุกเข่าอยูต่ รงปลายเท้า แล้วจับข้อเท้าของเธอแยกขาออกเป็นรูปตัววี จากนั้นล่วงล้ำ�ในท่านี้เลยค่ะ วิธีนี้ทำ�ให้ล่วง ล้ำ�ได้ลึกสุดๆ ถ้าอยากได้จังหวะสม่ำ�เสมอ ไม่มตี กลองเอามือยันกำ�แพงหรือหัวเตียงเอา ไว้ และถ้าติดใจใจท่านีจ้ นไม่อยากเปลีย่ นเป็น ท่าอืน่ ละก็ จับขาเธอมาพาดไว้บนไหล่เลยค่ะ อารมณ์จะได้ไม่ขาดช่วง ท่วงท่าสิสำ�คัญ เป็นความจริงที่สังคมให้ความสำ�คัญกับ ขนาดของเจ้าหนู แต่ความจริงทีจ่ ริงซะยิง่ กว่า จริงก็คือ ไม่ว่าเจ้าหนูขนาดใดก็ทำ�ให้ผู้หญิง สุขสมถึงขีดสุดได้ทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับว่าผู้ชาย คนนั้นมีกึ๋นแค่ไหน นั่นอาจหมายถึงต้องกระ ตุ้นคลิทอริสขณะกำ�ลังเข้าด้ายเข้าเข็ม หนุ่ม ไซส์ใหญ่ก็ต้องทำ�เหมือนค่ะ ไม่ว่าไซส์ไหน ก็ต้องอาศัยกระบวนการอุ่นเครื่องโอ้โลมทั้ง นั้น ยิ่งถ้าสามารถใช้ลีลาพริ้วด้วยปลายลิ้น จนผูห้ ญิงทำ�นบแตกได้ละก็ ผูช้ ายคนนัน้ ชนะ ใจเธอไปเต็มๆ


เลือกท่าเซ็กซ์ให้เหมาะกับไซส์..เล็กหรือใหญ่ ก็เอาอยู่ ผูช้ ายส่วนใหญ่มกั คิดว่าผูห้ ญิงชอบไซส์ยกั ษ์ จึงมักกังวลอยูก่ บั ขนาด เจ้าหนูของตัวเอง บางคนกังวลมากจนเข้าขัน้ วิตกจริตเรียกโรคกังวลนัน้ ว่า Small Penis Syndrome! ซึง่ ความจริงแล้วความยาวของช่องคลอดผูห้ ญิง โดยเฉลีย่ ลึกเพียง 4 นิว้ เท่านัน้ ดังนัน้ อวัยวะเพศชายทีย่ าวเกินกว่านัน้ ไม่ ได้ชว่ ยเพิม่ ความสุขให้กบั คูร่ กั ของคุณแต่อย่างใด ตรงกันข้าม ยาวไปอาจ ทำ�ให้สาวเจ้ารู้สึกว่า “เจ็บนี้อีกนาน..เจ็บลึกกว่าเคย..” ได้ ดังนั้น ผู้หญิงส่วนใหญ่จึงยืนยันว่า ลีลาเด็ดดวงนี่สิสำ�คัญกว่าขนาด ของอาวุธเป็นไหนๆเพราะเซ็กซ์ไม่ใช่กิจกรรมที่ต้องอาศัยสรีระเพียงอย่าง เดียว ไม่วา่ คุณจะมีขนาดน้องชายแค่ไหนก็ตาม ก็สามารถทำ�ให้เธอสุขสม อารมณ์หมายได้ เพียงแค่คุณรู้เทคนิคและลีลาอันเด็ดดวง การใช้ท่าทาง ต่างๆ ในการร่วมเพศ สามารถก่อให้เกิดประโยชน์กบั คุณและคูข่ องคุณได้ มาก โดยเฉพาะเรือ่ งของความสุขทีจ่ ะได้เพิม่ มากขึน้ จากการมีเพศสัมพันธ์

น้องชายใหญ่บิ๊กบึ้ม (ยาวกว่า 7 นิ้วตอนตื่นตัว)

ผู้ชายที่มีความยาวระดับนี้อาจคิดว่าตนเองมีข้อได้เปรียบ แต่ผู้หญิง ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า การที่ผนังช่องคลอดส่วนหลังถูกชนระหว่างการ ร่วมรักนั้น เจ็บพอๆ กับที่ผู้ชายถูกบีบลูกอัณฑะนั่นแหละ พูดง่ายๆ คือ อย่าสอดใส่เข้าไปลึกเกินความจำ�เป็น ท่าไหนก็ได้ที่ผู้หญิงอยู่ข้างบน เพื่อ ให้เราสามารถควบคุมความเร็วและความล้ำ�ลึกในการสอดใส่ ต้องแน่ใจ ว่าน้องหนูเปียกโชกชุ่มไปด้วยสารหล่อลื่นและค่อยสอดใส่ข้าไปทีละนิดๆ ท่ามิชชันนารี (Missionary position) สำ�หรับน้องชายใหญ่บึ้มของคุณ เรา เชื่อว่าท่าที่ผู้ชายอยู่บนและผู้หญิงอยู่ด้าน ล่าง หรือ “ท่ามิชชันนารี” เป็นท่าที่เวิร์กที่สุด และเหมาะสมที่สุดที่จะมีเพศสัมพันธ์ ส่วน ใหญ่ใช้เป็นท่าแรกในการสอดใส่ ถือเป็นท่า พื้นฐานที่ทำ�ได้โดยอัตโนมัติ สอดใส่อวัยวะ ได้ง่ายและลึก ผู้หญิงส่วนใหญ่โปรดปราน ท่านี้เพราะไม่เจ็บ แม้คุณจะมีน้องชายไซส์ บิ๊กก็ตาม

ท่านอนตะแคง (Pertzel) สำ�หรับ “พี่เบิ้ม” ทั้งหลาย ท่าที่ควรใช้ คือ “นอนตะแคง” หรือที่เรียกกันว่า “เพรต เซล” (pretzel) โดยให้เธอนอนหงาย ส่วน คุณนอนตะแคงอยู่ข้างๆ ขาข้างหนึ่งของ คุณสอดอยู่ระหว่างขาทั้งสองข้างของเธอ และให้เธอเอาขาบนก่ายสะโพกของคุณ ไว้ ส่วนขาล่างนั้นเหยียดตรง เมื่อคุณสอด เจ้าโลกเข้าไปในตัวเธอจากด้านข้าง คุณ ก็เลื่อนตัวขึ้นไปอยู่บนตัวเธอแล้วเลื่อนตัว กลับลงมา

ท่านอนตะแคง (Pertzel) สำ�หรับ “พี่เบิ้ม” ทั้งหลาย ท่าที่ควรใช้ คือ “นอนตะแคง” หรือที่เรียกกันว่า “เพรต เซล” (pretzel) โดยให้เธอนอนหงาย ส่วน คุณนอนตะแคงอยู่ข้างๆ ขาข้างหนึ่งของ คุณสอดอยู่ระหว่างขาทั้งสองข้างของเธอ และให้เธอเอาขาบนก่ายสะโพกของคุณ ไว้ ส่วนขาล่างนั้นเหยียดตรง เมื่อคุณสอด เจ้าโลกเข้าไปในตัวเธอจากด้านข้าง คุณ ก็เลื่อนตัวขึ้นไปอยู่บนตัวเธอแล้วเลื่อนตัว กลับลงมา

หลีกเลี่ยง : ท่าน้องหมาหรือท่วงท่าใดๆ ที่สอดใส่จากข้างหลัง เพราะท่านี้จะทำ�ให้สอดใส่ได้ลึกสุดๆ และเจ้าหนูอาจกระแทกกับปาก มดลูก ทำ�ให้ฝ่ายหญิงเจ็บปวดได้ MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 63


มาตรฐานชายไทย (5-7 นิ ้ว ตอนตื่นตัว)

ผู้ชายที่รู้วิธีควบคุม ‘ระดับ’ และ ‘จังหวะ’ ของการสอดใส่ จะรู้วิธียั่วเย้าอารมณ์ผู้หญิงให้กระเจิง ประสาทรับสัมผัสส่วนใหญ่ภายใน ช่องคลอดรวมตัวอยู่กันหนาแน่นบริเวณส่วนนอก (ไม่ลึกนัก) เป็นบริเวณซึ่งขนาดเฉลี่ยของเพศชายจะเข้าไปกระทบโดนได้ทั้งหมดจากการ ร่วมรักในท่าปกติ และสามารถทำ�ได้ทุกท่าที่ไม่เคยลองมาก่อน ไซส์มาตรฐานแบบนี้จะไม่ลื่นหลุดผลัวะออกมาหรือสอดใส่เข้าลึกเกินไป เพราะฉะนั้นจะเล่นพลิกแพลงตะแคงท่าอย่างไรก็ได้ ท่ามิชชันนารีประยุกต์(modified missionary) ในตำ�แหน่งท่ามิชชันนารีให้เธอยกขา ขึ้น และใช้หมอนหนุนสะโพกของเธอ การ ที่บริเวณอุ้งเชิงกรานของเธอกระดกขึ้นจะ ช่วยให้คุณสอดใส่ได้อย่างล้ำ�ลึก โอกาสที่ G-Spot และคลิตอริสของเธอจะถูกกระตุน้ ได้ง่ายก็มีมากขึ้น

ท่าสาวโคบาลหันหลัง (reverse cowgirl) ให้เธอนัง่ มองไปทางปลายเท้า และจ่อ น้องสาวลงบนเจ้าโลกของคุณ ท่านีจ้ ะช่วย ให้เธอควบคุมความลึกของการสอดใส่ได้ ตามอารมณ์ ขณะเดียวกันคุณก็ได้ชื่นชม บั้ น ท้ า ยและแผ่ น หลั ง ของเธอ อย่ า งไร ก็ตาม ท่านี้อาจมีปัญหาบ้างในการกระ ตุ้นคลิตอริสของเธอ

ท่าบัวสวรรค์ (The Lotus) ท่านี้ผู้หญิงอยู่ด้านบน หันหน้าเข้าหา กั น สองแขนโอบกอดกั นไว้ สองขาไขว้ เกี่ยวรัดกันไว้ด้วย ผู้ชายจะนั่งเป็นฐานให้ ผู้หญิงนั่งทับ ซึ่งทำ�ให้ผู้หญิงสามารถเป็น คนควบคุมจังหวะเข้าออกได้

น้องเล็กจิ๋วแต่แจ๋ว (3-5 นิ้ว ตอนตื่นตัว)

โดยปกติช่วงเวลาแห่งการเล้าโลม ช่องคลอดของผู้หญิงจะขยายตัวมากเพื่อเตรียมพร้อมการสอดใส่ แต่หลังจากนั้นไม่นาน ผนังช่อง คลอดจะคืนตัวให้ห่อหุ้มพอดีกับขนาดอวัยวะเพศชาย จากปรากฎการณ์ทางธรรมชาตินี้ ถ้าน้องชายของคุณมีขนาดเล็ก แนะนำ�ว่าควรเอา น้องชายของคุณถูไถบริเวณเชิงกรานภายนอกของฝ่ายหญิงก่อน พร้อมกับสอดใส่นิ้วมือเข้าไปแทน เพื่อให้ผนังช่องคลอดปรับตัวให้พอดี กับขนาดนิ้วมือ สองสามนาทีหลังจากนั้นจึงเอาเจ้าหนูของคุณเข้าแทนที่นิ้วมือ ด้วยวิธีนี้ เมื่อผนังช่องคลอดปรับตัวให้พอดีกับขนาดนิ้วมือ ไปแล้ว เมื่อสอดใส่เข้าไปฝ่ายชายจะรู้สึกถูกบีบรัดมากขึ้น ส่วนฝ่ายหญิงเองก็จะพลอยรู้สึกไปด้วยว่านี่คือขนาดที่ปกติ และท่าที่เราแนะนำ� สำ�หรับ “ชายน้อย” คือ ท่าขายันหน้าอก ท่ า เมกเลิ ฟ ที่ ใ ห้ ห ญิ ง สาววางเท้ า บน หน้าอกหรือหัวไหล่ของชายหนุ่ม ก็เป็นอีก หนึง่ ท่าเด็ดทีก่ ระตุน้ G-Spot ได้อย่างยอด เยี่ยม โดยฝ่ายหญิงนอนหงาย ขณะที่ฝ่าย ชายสอดใส่ ให้เธองอขาขึน้ ยันหน้าอกหรือ หัวไหล่ของคุณไว้

64 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557

ท่าหมาแนบพื้น (Downward Doggie) ให้เธอนอนราบแนบใบหน้ากับที่นอน และแยกขาออกจากกัน จากนัน้ คุณก็แนบ ใบหน้าลงบนตัวเธอ ใช้แขนทั้งสองข้างยัน ตัวคุณไว้ เพื่อความมั่นใจและมั่นคงใน การโยกตัว

ท่าหมาน้อย (Doggie-Style) ท่วงท่าสำ�หรับเจ้าโลกขนาดเล็ก ท่าที่ ดีทสี่ ดุ คือ “ท่าหมาน้อย” (Doggie-Style) ผู้ หญิงคุกเข่าอยู่ในท่าคลานสี่ขา มือทั้งสอง ยันพืน้ ค้ำ�ลำ�ตัวไว้ หรือจะโก้งโค้งปล่อยช่วง บนลำ�ตัวให้เป็นอิสระก็ได้


5 วิธีออกก�ำลังกายส�ำหรับผู้ชาย ที่จะช่วยให้ชีวิตเซ็กส์ดีขึ้น

1. ยกน� ้ำหนัก (weight lifting) การฝึ กความแข็งแรงอาจเป็ นสิง่ ที่แพทย์ แนะน�ำคุณส�ำหรับชีวิตเซ็กส์ McCall ให้ เหตุผลว่า “การยกน� ้ำหนักนันท� ้ ำให้ ร่างกาย ผลิต *testosterone ซึง่ เป็ นส่วนส�ำคัญใน การขับเคลื่อนการมีเซ็กซ์ส�ำหรับผู้ชาย“ มี การศึกษาสองสามอย่างที่เชื่อมโยงกับการ ออกก�ำลังแบบสันแต่ ้ เข้ มข้ น เช่น การยกน� ้ำ หนัก จะช่วยเพิ่มระดับของ testosterone และท�ำให้ ชีวิตเซ็กส์ของคุณดีขึ ้น คุณควรจะ ฝึ กกล้ ามเนื ้อในทุกๆ ส่วนของร่างกายและ เมื่อคุณมีร่างกายที่แข็งแรงขึ ้นก็จะท�ำให้ กล้ ามเนื ้อที่ใช้ ในการมีเซ็กส์แข็งแรงมากขึ ้น ด้ วย 2. ขมิบ (kegels) การฝึ กขมิบนันได้ ้ รับการพิจารณาแล้ วว่า เป็ นการออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพเซ็กส์ที่ดี ส�ำหรับผู้ชายเพราะว่าการขมิบนันจะช่ ้ วยให้ คุณเพิ่มความทนและควบคุมการหลัง่ ได้ จากการใช้ กล้ ามเนื ้อ pubococcygeus หรื อที่เรี ยกกันว่า กล้ ามเนื ้อ PC ซึง่ เป็ น กล้ ามเนื ้อตัวเดียวกับตอนที่คณ ุ กันปั ้ สสาวะ McCall กล่าวว่า “คุณสามารถใช้ การขมิบ เพื่อชะลอการหลัง่ โดยการเกร็งกล้ ามเนื ้อ ก่อนจะถึงจุดสุดยอด” คุณจะรู้วา่ กล้ ามเนื ้อ PCอยูต่ รงไหนได้ โดยตอนทีค่ ณ ุ ไปเข้ าห้ องน� ้ำ

ให้ ลองกันปั ้ สสาวะดูแล้ วคุณจะรู้วา่ กล้ าม เนื ้อนันอยู ้ ต่ รงไหน คุณสามารถขมิบตอน ไหนหรื อที่ไหนก็ได้ โดยการขมิบค้ างไว้ 10 วินาทีแล้ วปล่อย ท�ำให้ มากที่สดุ เทาทที่คณ ุ ท�ำได้ ก่อนคุณจะเริ่ มเบื่อ และคุณควรท�ำ เป็ นประจ�ำทุกวัน 3. โยคะ (yoga) ถ้ าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเซ็กส์ของ คุณด้ วยท่าใหม่ๆ ละก็การฝึ กโยคะสามารถ ช่วยคุณได้ ซึง่ โยคะจะช่วยให้ คณ ุ สามารถ สร้ างสรรค์ทา่ ใหม่ๆ ระหว่างมีเพศสัมพันธุ์ ได้ และเพิ่มความพึงพอใจสุดๆ McCall กล่าวว่า “โยคะจะช่วยเพิ่มความยืดหยุน่ ของคุณ และจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของ กล้ ามเนื ้ออุ้งเชิงกราน (pelvic muscles)” 4. เดินเร็ว (fast walking) ในการศึกษาผู้ชายที่มีอายุเกิน 50 ปี จ�ำนวน 31,000 นักวิจยั จากฮาร์ วาร์ ด (harvard) พบว่า ผลลัพธ์จากการออกก�ำลังกายแบบ แอโรบิค (aerobic) คือท�ำให้ ลดความเสี่ยใน การเป็ นโรคสมรรถภาพทางเพศหย่อยยาน (erectile dysfunction) และจากการศุกษา อื่นๆ พบว่าการออกก�ำลังกายแบบแอโรบิค สามารถเผาผลาญแคลอรี่ อย่างน้ อย 200 แคลอรี่ ตอ่ วัน (เทียบเท่ากับการเดินเร็ วระยะ ทาง 2 ไมล์) การเดินเร็ วนอกจากจะช่วย

เรื่ องสมรรถภาพทางเพศหย่อนยานแล้ วยัง ช่วยให้ ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ ้น ด้ วย McCall กล่าวว่า “การเดินเร็ ว, การวิ่ง, และกิจกรรมแอโรบิคต่างๆ จะช่วยให้ สขุ ภาพเซ็กส์ของคุณดีขึ ้นและยังช่วยปกป้อง คุณจากโรคหัวใจล้ มเหลว” McCall ยัง กล่าวอีกว่า “ผลลัพธ์จากการออกก�ำลังกาย เหล่านี ้จะช่วยให้ คณ ุ แข็งแรงขึ ้นและ หลัง่ ช้ า ลง ขณะที่คณ ุ ก�ำลังออกก�ำลังกายเหล่า สมองคุณจะหลัง่ ฮอร์ โมนเอ็นโดฟิ นส์ (endorphins) และคุณจะรู้สกึ ผ่อนคลายซึง่ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการมีเซ็กส์ ของคุณได้ ” 5. ว่ายน� ้ำ (swimming) อีกหนึง่ การศึกษาของฮาร์ วาร์ ด (Harvard) โดยส�ำรวจนักว่ายน� ้ำชายและหยฺงจ�ำนวน 160 คน พบว่าชีวิตเซ็กส์ของนักว่ายน� ้ำอายุ 60 ปี เที่ยบเท่ากับนักว่ายน� ้ำอายุ 40 ปี McCall กล่าวว่า “การว่ายน� ้ำอย่างน้ อย 30 นาที 3 ครัง้ จ่อสัปดาห์จะช่วยเพิ่มความ อดทนในการมีเซ็กส์” การว่ายน� ้ำยังเป็ น กิจกรรมที่ดีส�ำหรับการลดน� ้ำหนักอีกด้ วย ในการทดสอบกลุม่ ตัวอย่างแบบ **single-blind (ผู้ถกู ทดสอบไม่ทราบว่าผู้วิจยั ทดสอบเพื่ออะไร) MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 65


เริ่ม sex อย่างมีชั้นเชิง การสื่อถึงความรักระหว่างสามีภรรยา นอก เหนือจากค�ำพูดบวกต่อกัน เพศสัมพันธ์ ก็ ถือเป็ นการสื่อสารทางกายที่ลกึ ซึ ้งยิ่งนัก หากเรื่องเซ็กซ์ไปกันได้ ดี แม้ ขนุ่ เคืองใจกัน บ้ างในยามกลางวัน เพศสัมพันธ์ ก็เปรี ยบ เสมือนการงอนง้ อคืนดีด้วยการสัมผัสทาง กายอันอบอุน่ บ่อยครัง้ เหลือเกิน ที่ความสัมพันธ์แห่งรัก กลับเป็ นบ่อเกิดของปั ญหาในคูส่ มรส หาก ฝ่ ายหนึ่ ง หรื อ ทัง้ คู่มิ อ าจอิ่ ม เอมในรสรั ก กลายเป็ นความหงุดหงิดขุน่ เคืองใจ นานไป ก็เก็บกด หาเรื่ องจนเคืองแค้ นถึงขันเลิ ้ กรา กันไปก็มากมาย “การที่ผ้ ูหญิงเป็ นฝ่ ายเสนอบอกความ ต้ องการแก่สามีก่อน จะมีผลดีและผลเสีย อย่างไรบ้ าง บางคนกลัวว่าถ้ าผู้หญิ งเป็ น ฝ่ ายเริ่มต้ นก่อน จะถูกผู้ชายมองว่าเซ็กซ์จดั ” จริ งๆ แล้ ว ผู้ชายก็อยากรั บรู้ ถึงความ ปรารถนาในตัวภรรยาเช่นกัน ต้ องการหรื อ ไม่ต้องการอะไรก็ บอก มัวแต่ขีอ้ าย หรื อ เกรงใจกันในเรื่ องไม่เข้ าเรื่ อง มันไม่ใช่การ เรี ย กร้ องหรื อ ร้ องเรี ย นเรื่ อ งใหญ่ โ ตอะไร เพียงแต่ถ้าคุณยังอายในการพูดตรงๆ อาจ ใช้ วิธีการที่แนบเนียนและแยบยล…ด้ วยค�ำ พูดที่สื่อเป็ นนัยยะ 66 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557

“ วันนี ้อย่ากลับดึกนะ…เพราะเดีย๋ วพรุ่งนี ้เธอ ต้ องไปต่างจังหวัดหลายวัน”…พูดพร้ อมส่ง สายตาหยาดเยิ ้มด้ วย เพราะผู้ชายหลายคน เป็ นคนซื ้อระดับโคตะระ “ วันนี เ้ ข้ านอนเร็ วหน่อยละกัน ช่วงนี ใ้ กล้ เมนส์จะมาแล้ ว”…ผู้ชายควร เก็ต ได้ ว่าเธอ ก�ำลังคุกรุ่นด้ วยไฟปรารถนา อันเป็ นผลพวง ของการเปลี่ ย นแปลงฮอร์ โ มนเมื่ อ ใกล้ มี ประจ�ำเดือน ซึง่ เป็ นภาวะปกติของผู้หญิง บางคนขี ้เล่น มักสนทนาด้ วยสไตล์หยอกล้ อ ชักชวนสามี “ ห่างไปซะตัง้ หลายวัน คืนนี ้ ฉลองวันเมนส์หมดกันหน่อยไหมเธอ”…บาง ครัง้ การฉลอง ก็ไม่ได้ หมายถึงต้ องมีการกิน อะไรพิเศษๆ เสมอไป จะใช้ ค�ำพูดตรงๆ หรื อค�ำพูดทางอ้ อม ก็สดุ แล้ วแต่ พื น้ เพนิ สั ย ใจคอของแต่ ล ะคน พิจารณาประกอบกับพื ้นฐานการสือ่ สารของ ทังคู ้ … ่ แต่กอ็ ยากแนะน�ำว่าอย่าพูดอ้ อมค้ อมมากนัก เพราะผู้ชายทัว่ ไปไม่ได้ ฉลาดแบบผู้เขียนทุก คน ถ้ าคุณรู้สกึ เอียงอาย แม้ แต่จะเอื ้อนเอ่ยวาจา ทีจ่ ะบ่งบอกความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์…ก็อาจ เลือกเส้ นทาง สือ่ สารแบบภาษากาย ก็ได้ ยก ตัวอย่างเช่น

แต่งชุดนอนบางๆ ชนิดถอดง่ายไม่ต้องหลาย ชัน…แต่ ้ อนั นี ้ต้ องพิจารณาเรื อนร่างของผู้ใส่ ด้ วย ควรแน่ใจว่าจะส่งผลปลุกเร้ าสามี เพราะ บางรายกลับได้ ผลออกมาตรงข้ ามอย่างสิ ้น เชิง…ถ้ าเป็ นกรณีหลัง ควรปิ ดไฟให้ มืดสนิท เพื่ อ ให้ ส มองส่ว นจิ น ตนาการท� ำ งานมาก หน่อย ปิ ดผ้ าม่านให้ มิดชิด จงใจให้ เขาเห็นด้ วยว่า เราปิ ดผ้ าม่านอย่างมีจดุ หมาย ถ้ าเขาสงสัย ว่าปกติทกุ คืนไม่เห็นต้ องปิ ดม่าน ท�ำไมวันนี ้ ต้ องปิ ดด้ วย…บอกเขาเลยว่า “เธอก็น่าจะรู้ ว่าเดีย๋ วห้ องนี ้จะเกิดอะไรขึ ้น”…ถ้ าสามีเข้ าใจ ผิดคิดว่าคุณจะลงมือฆ่าเขา ควรพิจารณา ความสัมพันธ์ที่ผา่ นมา… เดินโฉบผ่านหน้ าสามีบ่อยๆ ถ้ าเขายังนอน เตียงโดยสายตายังจ้ องดูรายการทีวี ไม่น่า สนใจเท่าไร…พยายามกระชากสายตาของ เขาให้ เหลียวมองสิ่งที่น่าสนใจมากกว่า ถ้ า เดินผ่านรอบที่หนึ่งยังไม่ได้ ผล อย่าเพิ่งละ ความพยายาม ถ้ า รอบสองเขายัง ไม่ เ กิ ด อาการหวัน่ ไหว ควรมีรอบสาม…ถ้ าสามรอบ แล้ วยังไม่มีวี่แววใดๆ…จงปิ ดทีวี แล้ วดับไฟ นวด บีบแขนขาให้ เขาผ่อนคลาย…คนเรามัก พอใจและผ่อนคลายเสมอ เมื่อมีใครนวดให้ เราชอบให้ มีคนมานวดเวลาที่เรานัง่ พักหรื อ นอนเล่น แต่เรามักขี ้เกียจเวลาคูส่ มรสอยาก ให้ เรานวดเขา ท�ำให้ มีการกระจายรายได้ ไป นอกบ้ าน…ภรรยาอาจค่อยๆ สัมผัสโดยการ ลูบไล้ ค่อยๆ กดเบาๆ ตามกล้ ามเนื ้อ จากการ สัมผัสหนึง่ มือเพิม่ เป็ นสองมือ เปลีย่ นจากเบา เป็ นหนักแน่นขึ ้น โดยที่คณ ุ ไม่จ�ำเป็ นต้ องมี ความรู้เรื่องนวดแผนโบราณใดๆ สลับกับการ ลูบ ไล้ ใ นส่ ว นที่ ไ วต่ อ การกระตุ้น จู บ บ้ า ง หยอกบ้ าง…ไม่ต้องถึงกับหยิกข่วนหรือกัด… ยังไม่ใช่เวลานัน…ค่ ้ อยๆ ปลดกระดุมเสื ้อที ละเม็ด จากบนลงล่างหรือจากล่างขึ ้นบนก็ได้ แล้ วแต่ความถนัด…ซบแก้ มบนหน้ าอกเขา สักพักฝ่ ายสามีจะสิ ้นแรงต้ านทานใดๆ …หลังจากนันภรรยาจึ ้ งปลดเปลื ้องเสื ้อผ้ าที่ พัวพันรอบแผ่นผิวกายตน เป็ นการบ่งบอกให้ สามีรับรู้ ว่าถึงเวลาที่คณ ุ ควรท�ำหน้ าที่ นวด แผนซ้ อนแผน


MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 67


เทคนิคพาเธอจบแบบสุดยอด!!

ผู้ชายส่วนใหญ่มักจะส�ำเร็จความใคร่ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ แต่ส�ำหรับผู้หญิง นั้นมีเพียงส่วนน้อย จนถึงไม่เคยส�ำเร็จความใคร่เลยก็มี แล้วคุณจะท�ำอย่างไรให้คู่ ของคุณสัมผัสกับค�ำว่า “สวรรค์” อย่างแท้จริง ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำให้เธอส�ำเร็จความ ใคร่ไปพร้อมกับคุณ เพียงแค่ให้เธอรู้สึกมีความสุขในทุกครั้งของการมีเซ็กซ์ก็ เพียงพอแล้ว วันนี้เรามีเคล็ดลับดีทีเด็ด มาน�ำเสนอให้หนุ่มๆ ลองไปฝึกปรือฝีมือ เพื่อจะได้พาเธอไปสู่สวรรค์ชั้นเจ็ด หรืออาจจะสุขจนทะลุชั้นยี่สิบเอ็ดไปเลยก็ได้ เพราะว่าสุขธรรมดาๆ เราไม่ ต้องสุขให้ถึงใจเราชอบ งานนี้รับประกันความซี้ ด..แน่นอน 68 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557


เปรอจุดซ่อนเร้ นนันด้ ้ วยลิ ้นของคุณ เทคนิค มีวิธีการมากมายที่จะพาสาวของคุณ อยูท่ กี่ ารใช้ ลิ ้นของคุณลากผ่านไปยังบริเวณ ้ คลิตอริ ส ไปจนถึง ไปพบกั บ ความสุข สุด จะพรรณนา จาก รอบๆ ช่องคลอด ตังแต่ ร่ างกายภายนอกของเธอ โดยคุณจะต้ อง ฝี เย็บ (perineum) วนไปวนมาอย่างแผ่วเบา เข้ าใจถึงวิธีการ ส่วนไหนที่จะท�ำให้ เธอสุข เมื่ อคุณรู้ สึกถึงความเปี ยกแฉะจากน� ำ้ รั ก สุดยอด ปรนนิบตั เิ ธออย่างถูกวิธีนนั่ เองทีจ่ ะ บริเวณช่องคลอดของเธอแล้ วละก็ ให้ ใช้ สอง นิว้ ของคุณสอดเข้ าไปในช่องคลอด ดึงนิว้ ท�ำให้ ร้ ูสกึ ซาบซ่านขึ ้นเป็ นสิบเท่า จูบที่ปาก และลูบไล้ เรื อนร่ าง เข้ า-ออก เป็ นจังหวะร่วมกับการใช้ ลิ ้นของ คุณไปด้ วย วิธีนี ้จะท�ำให้ คณ ุ สามารถกระตุ้น แม้ วา่ การจูบ และการลูบไล้ ไปมาทีเ่ รื อน ได้ ทงคลิ ั ้ ตอริ ส และจุดจีสปอตของเธอ ถ้ า ร่างของเธอจะไม่สามารถน�ำเธอไปสูจ่ ดุ ออกั เธอเริ่ มครวญครางอย่าเพิ่งหยุดเป็ นอันขาด สซัมได้ แต่สิ่งเหล่านีถ้ ือเป็ นการอุ่นเครื่ อง ให้ ท�ำซ� ้ำๆ ลงไปที่จดุ เดิมอย่างช้ าๆ นัน่ อาจ ท�ำให้ เธอรู้ สกึ ตื่นเต้ น ร่ างกายของเธอจะมี ท�ำให้ เธอไปถึงจุดหมายน�ำหน้ าคุณไปก่อน การตอบสนองมากขึ ้น จูบทีร่ ิมฝี ปากของเธอ หนึง่ ยกก็เป็ นได้ เพียงแผ่วเบา โดยใช้ ลิ ้นของคุณนวดลงไปที่ ริ มฝี ปากนัน้ ขณะที่คณ ุ ก�ำลังบรรจงจูบเธอ The doggy finger ถ้ าผู้หญิงของคุณไม่พงึ ใจในท่า Doggy อย่างดูดดื่ม ให้ คณ ุ ใช้ มือทังสองข้ ้ างลูบไล้ สัม ผัส ไปยัง ส่ว นต่า งๆ ของเธอ เน้ น ไปที่ สักเท่าไหร่ ให้ ข้ามท่านี ้ไปเลย แต่ถ้าคุณทัง้ คูพ่ งึ พอใจกับด็อกกี ้สไตล์แล้ วละก็เรามีเคล็ด บริ เวณต้ นขา และคอของเธอ หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้ าอก และช่อง ลับดีๆ ทีจ่ ะท�ำให้ สาวของคุณรู้สกึ มีความสุข ้ นกันเลยทีเดียว ขณะที่คณ ุ ทังคู ้ ร่ ่วม คลอดของเธอ เพราะนัน่ คือสิ่งที่เธอคิดว่า ถึงขันฟิ คุณจะต้ องมุง่ ตรงไปยังจุดนัน้ หากคุณยับยัง้ รักกันในท่า Doggy อยู่นนั ้ ในคุณขยับตัว ชัง่ ใจที่จะสัมผัสมันได้ จะสร้ างความตืน่ เต้ น เข้ า -ออกอย่ า งช้ า ๆ โดยไม่ ใ ช้ ส่ ว นอื่ น ใน และความประหลาดใจให้ กบั เธอเป็ นอย่าง ร่างกายสัมผัสเธอยกเว้ นเจ้ ามังกรพ่นไฟของ มาก และนัน่ จะท�ำให้ ความรู้สกึ ของเธอพลุง่ คุณ ปล่อยให้ มนั ได้ ท�ำหน้ าที่อยูเ่ พียงล�ำพัง ุ ใช้ นิ ้ว พล่านเมื่อคุณตัดสินใจกลับมาสัมผัสยังจุด ก่อน และเมื่อเธอรู้ สกึ มากขึ ้น ให้ คณ ของคุณ (นิ ้วที่สะอาดและตัดเล็บจนสัน) ้ ถู นันๆ ้ ของเธอ ลงไปทีบ่ ริเวณทวารหนักของเธอ เมือ่ เธอเริ่ม ยอดปทุมถัน และนิว้ มือ ตอบสนองครวญครางเสียงดังให้ คณ ุ ค่อยๆ ในเบื ้องต้ นนี ้ ถ้ าผู้หญิงของคุณไม่มี เอานิ ้วที่ถนัดใส่เข้ าไปในรูทวารหนักของเธอ ความรู้สกึ ที่ไวต่อการสัมผัสหน้ าอก ให้ เพิ่ม ใส่เข้ าไปเพียงเล็กน้ อย จะยิ่งเป็ นการเพิ่ม ตัวช่วยเข้ าไปด้ วยนิว้ มือของคุณ โดยให้ ผ้ ู แรงกระตุ้นให้ เธอได้ เป็ นอย่างดี ท�ำเช่นนี ้ไป หญิงของคุณอยูด่ ้ านบนตัวคุณ ใช้ ปากของ เรื่ อยๆ จนเธอถึงจุดสุดยอด และเชื่อเถอะว่า คุณสัมผัสที่ยอดปทุมถันของเธอ ใช้ มือข้ าง ความสุ ข ของเธอในครั ง้ นี จ้ ะพุ่ ง ปรี๊ ด ถึ ง หนึ่งบีบเค้ นไปที่เต้ านัน้ ส่วนอีกข้ างที่เหลือ เพดานเลยทีเดียว (หมายเหตุ : ไม่ควรน�ำนิ ้ว ให้ ใช้ เพียงนิ ้วมือของคุณกระตุ้นไปที่คลิตอ ของคุณทีใ่ ส่ไปในทวารหนักของเธอ ไปใส่ใน ริ ส และช่องคลอดของเธอเป็ นระยะๆ ท�ำ ปาก หรื อส่วนอื่นๆ อีก) อย่างช้ าๆ ไม่ต้องเร่ งจังหวะ ท�ำไปเรื่ อยๆ จนกว่าเธอจะส่งสัญญาณบอกคุณให้ เร่ ง สอดใส่ และถูไถ ผู้ชายคุกเข่าลงที่พื ้น ใช้ หมอนข้ างรอง ความเร็ วเอง ไว้ ใต้ หลังของหญิงสาวในขณะที่คณ ุ สอดใส่ นิว้ มือและลิน้ นัน้ ให้ ใช้ นิ ้วชี ้และนิ ้วกลางของคุณนวดลงไป ขันตอนนี ้ ้เป็ นขันตอนของการออรั ้ ลเซ็กซ์ ที่ ค ลิ ต อริ ส ของเธอในขณะมี เ พศสัม พัน ธ์ ที่คณ ุ ผู้ชายส่วนใหญ่มองข้ ามที่จะปฏิบตั ใิ ห้ และเพือ่ เพิม่ ความสนุกสนานมากยิง่ ขึ ้น ลอง กับหญิงสาวของคุณ ในระหว่างที่คณ ุ ปรน

เล้ าโลมภายนอก

ให้ เธอใช้ นิ ้วมือสัมผัสไปที่ปมกระสั ุ่ นของเธอ ให้ คณ ุ ดู การเฝ้าดูความสุขที่เกิดขึ ้นในขณะ เธอสัมผัสตัวเองอยู่นัน้ มีแนวโน้ มว่าความ รู้สกึ ของคุณก็อาจจะเพิม่ ขึ ้นจนถึงจุดพีคด้ วย เช่นกัน

ของเล่ นและอุปกรณ์

เคยได้ ยินมาว่าถ้ าผู้หญิงใช้ “เครื่ องสัน่ (vibrators)” รับประกันได้ ว่าผู้หญิงจะไปถึง จุดออกัสซัมแน่นอน แล้ วถ้ าเราใช้ เครื่ องสัน่ ควบคูไ่ ปกับการร่วมรักจริ งๆ ล่ะ ผลลัพธ์ของ การส�ำเร็ จความใคร่ ต้องเกินร้ อยเปอร์ เซ็นต์ อย่างแน่นอน เริ่มจากให้ คณ ุ นัง่ คุกเข่า และให้ ผู้หญิ งนอนลงพร้ อมสอดใส่อวัยวะเพศของ คุณ ขยับตัวเข้ า-ออกในจังหวะสโลว์ พร้ อมทัง้ ใช้ ตวั ช่วยอย่างเครื่ องสัน่ กระตุ้นที่คลิตอริ ส ของเธอ รับรองเลยว่าความรู้สกึ เสียวซ่านของ เธอต้ องเพิ่มขึ ้นอย่างแน่นอน

MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 69


สูตรลับ

*อกใหญ่ ไม่ ต้องรอนาน*

เร่งสปี ดฟิ ตกล้ ามอกใหญ่และแข็งแรงขึ ้น ด้ วยสูตรลับสุดยอดจากเทรนเนอร์ คนเก่งของเรา

หายใจออก ในระหว่าง ดันบาร์ เบลขึ ้นในท่า Bench press อกคุณจะได้ ขยายตัว และช่วยให้ ยก ได้ มากขึ ้น ประตูส่ ู

กล้ ามอกใหญ่ ในวันที่คณ ุ พักคุณ ก็ยงั ซ้ อมได้ โดย วางมือทังสองบน ้ กรอบประตูด้าน หนึง่ แล้ วเอนตัวไป ข้ างหน้ าจนรู้สกึ ว่า อกตึงเล็กน้ อยท่านี ้ จะท�ำให้ เส้ นใย กล้ ามเนื ้อฉีก คล้ ายๆกับเวลา ออกก�ำลังกาย

เปลี่ยน ท่ าจับ

ถ้ าอยากให้ กล้ ามอกส่วนบน แข็งแรงเหมือนหิน เวลาฝึ กท�ำ Banch Press ให้ จบั บาร์ แบบ หงายฝ่ ามือ ท่านี ้ช่วยกระตุ้น กล้ ามเนื ้อส่วนบนได้ มากขึ ้นอีก 30 เปอร์ เซ็น

ใช้

แกนกลาง

ช่ วย เกร็ งกล้ ามท้ องไว้ ในระหว่างฝึ ก ท่า Press ทุกท่า แล้ วคุณจะมี แรงมากขึ ้น”ถ่าคุณท�ำท่า Pake เซ็ตละ 10 วินาทีคนระหว่ ั้ างฝึ ก ท่า Press ทังหลาย ้ กล้ ามเนื ้อ แกนกลางและอกจะท�ำงานทังคู ้ ่ ครับ”

แกล้ งท�ำวีน

ลุยก่ อน โตเร็วกว่ า

ความโกรธอาจเป็ นมิตรกับคุณได้ ถ้ าอยากเห็น ผลลัพธ์เร็วขึ ้น การบิลด์ อารมณ์ โกรธก่ อนบริหารท่ าอกช่ วยให้ คุณมีแรงมากชีน้ ให้ บริ การอก 8 เปอร์ เซ็นต์ นี่เป็ นข้ อมูลจาก The Journal of Strength and ส่วนที่ต้องการ เป็ นอย่างแรก Conditioning Research ยิ่งคุณยกได้ หนักขึน้ กล้ ามอกจะโตมากขึน้

ดังนัน้ จงพกรู ปคู่อริหรื อคนที่คุณไม่ ชอบหน้ าติดไว้ ในมือถือเสียเลย

ตบมือให้ ความแกร่ ง

{ {

เอียงอย่ างมีจุดหมาย 44 องศาเป็ นมุมที่ เหมาะสุดส�ำหรั บท่ า Incline Bench ซึ่งท�ำให้ กล้ ามอกท�ำงานได้ มากที่สุด ผลการศึกษาฉบับหนึ่งใน The journal of strength and Conditioning Research บอกไว้ อย่ างนัน้ แบบนีเ้ รี ยกว่่ าแข็งแรง ด้ วยคณิตศาสตร์

หักบาร์ ให้ กระจุย

ถึงเวลาต้ องใช้ ความรุ นแรง บ้ างแล้ ว”กระตุ้นเส้ นใยกล้ าม เนือ้ อกให้ มากขึน้ ด้ วยการบีบ บาร์ เบลเหมือนจะหักเป็ น สองท่ อนเลยครั บ”มอร์ ริส แนะน�ำการเกร็งกล้ ามเนือ้ อยู่ ที่จะตุ้นกล้ ามเนือ้ อกไดเก่ อ นที่คุณจะลงมือฝึ กเสียอีก

70 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557

อยากแข็งแรงขึ ้นใน 10 วินาที ไหมล่ะ ไม่ยากเลย แค่ท�ำท่า วิดพื ้นแล้ วตบมือไปด้ วย 30 วินาทีก่อนฝึ กกล้ ามอกวิธีนี ้จะ ช่วยให้ คณ ุ ยกเวตได้ มากขึ ้น ข้ อมูลนี ้มาจาก The Internationnal journal of Sport Physiology and Performance ท�ำเสร็ จก็ตบมือให้ ตวั เองดังๆได้ เลย

ทิปพิเศษ

ไม่ ต้อง

เปลืองเวลา

อย่าเสียเวลาในยิมไปเปล่าๆ แม้ เราจะได้ ยินบ่อยๆ ว่าให้ ยืดกล้ ามเนื ้ออก ก่อนฝึ กจริ ง แต่ผลการศึกษา ของมหาวิทยาวิทยาลัย เวย์นสเตทบอกว่า การท�ำ แบบนันไม่ ้ ได้ ให้ ประโยชน์ เรื่ องความแข็งแรงเลยสักนึด

ดึงก่ อนยก

“ถ้ าจะให้ กล้ ามอกคุณยืด หยุนมากขึน้ ให้ วอร์ มอัพ ด้ วยการดึงตัวหาบาร์ ฝึก Bench Press มอร์ ริส แนะน�ำ 5 ครั ง้ ก่ อนฝึ ก Bench Press”

เหวี่ยงเสริมแรง

ลองเพิ่มความแข็งแรงด่วนด้ วย การใช้ เครื่ องสมิธเหวี่ยงที่หนัก ครึ่งหนึง่ ของ 1-Rep Max ของ คุณขึ ้นด้ านบนผลการศึกษา หลายฉบับแสดงว่าวิธินี ้จะท�ำให้ คุณมีแรงมากขึ ้นอย่างรวดเร็ว

เทคนิคนี ้ควรค่าแก่การจดจ�ำและท�ำตามอย่างยิ่ง การฝึ กกล้ าม อกสัปดาห์ละครัง้ สร้ างกล้ ามได้ เท่ากับการฝึ กสัปดาห์ละ 3 ครัง้ ขอแค่คณ ุ ฝึ กด้ วยจ�ำนวนครัง้ และเซ็ตเท่ากันในหนึง่ สัปดาห์ เท่านัน้ นี่เป็ นข้ อมูลจากมหาวิทยาลัยมิสสูรีเอาเวลาว่างที่เหลือ ไปช๊ อปปิ๊ งซื ้อเสื ้อยืด เตรี ยมอวดกล้ ามอกดีกว่า


MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 71


เล่นฟิตเนสอย่างไรให้ได้ผล

หลายคนเคยเข้ าใจว่า การไปเล่นฟิ ตเนส นัน้ ก็แค่ไปวิ่งๆ โยกๆ ตามเครื่ องต่างๆ โดย หารู้ไม่วา่ จริ งๆ แล้ ว การออกก�ำลังกายให้ ได้ ผลนัน้ นอกจากระยะเวลาในการเล่นต่อ ครัง้ ที่ต้องเหมาะสมแล้ ว ยังต้ องค�ำนึงถึงผล ที่ได้ เมื่อเทียบกับเป้าหมายของเราอีกด้ วย เช่น เป้าหมายในการลดน�ำ้ หนัก กระชับ สัดส่วน หรื อเพื่อให้ ร่างกายแข็งแรง เสริ ม สร้ างกล้ ามเนื ้อ ดังนันการเล่ ้ นฟิ ตเนสจึงแบ่ง ออกเป็ น 2 ส่วนหลัก ตามเป้าหมายดังนี ้ 1. เป้าหมายเพื่อให้ ร่างกายแข็งแรง หัวใจ ท�ำงานได้ ดี หรื อเพิ่มกล้ ามเนื ้อ เริ่ มจากการวอร์ มร่ างกาย อาจจะใช้ ลู่วิ่ง หรื อปั่ นจักรยาน ประมาณ 15 - 30 นาที เพือ่ กระตุ้นให้ หวั ใจได้ ท�ำงานดีขึ ้น ช่วงเวลา นี ้ ท่านจะรู้ สึกได้ ว่า เหงื่อจะเริ่ มออก โดย เฉพาะในช่วง 5 นาทีแรก บางคนอาจจะรู้สกึ ว่าหายใจไม่ทนั ต้ องหายใจทางปากแทน อันนี ้ถือว่าเป็ นเรื่ องปกติเนื่องจากว่าหัวใจ ต้ องสูบฉีดเลือดไปทัว่ ร่ างกาย ซึ่งปกติคน ทั่ ว ไป มั ก จะหายใจสั น้ ๆ ท� ำ ให้ ได้ รั บ ออกซิเจนได้ น้อย การที่เราให้ อตั ราเต้ นของ 72 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557

หัวใจท�ำงานเร็วขึ ้น ก็เป็ นการออกก�ำลังให้ กล้ ามเนื ้อหัวใจแข็งแรง และสูบฉีดเลือดได้ ดีขึ ้นด้ วย หลังจากนัน้ หากต้ องการเล่นพวกเครื่ อง ออกก�ำลังกาย ก็สามารถท�ำได้ คะ่ โดยหาก เป้าหมายคือเพือ่ สุขภาพ ขอให้ เล่นด้ วยน� ้ำ หนักไม่มากเกินไป (เอาพอดีๆ ) เล่น 3 เซต โดย 1 เซตจะต้ องเล่น 15-20 ครัง้ แต่หาก ต้ อ งการสร้ างกล้ า ม ประมาณอยากได้ แบบล�ำ้ ๆ บึกๆ ก็ ต้องเน้ นน� ำ้ หนักที่ เล่น ที่มากกว่าปกติ แต่ลดจ�ำนวนครัง้ ต่อเซต ให้ เหลือ 8-15 ครัง้ แทน 2. เป้าหมายเพื่อลดน� ้ำหนัก และกระชับ สัดส่วน เป็ นการเน้ นการเผาผลาญไขมัน อาจจะใช้ ลู่วิ่ง การปั่ นจักรยาน รวมไปถึงอุปกรณ์ ประเภท Cross Training ต่าง ที่สำ� คัญคือ ระยะเวลาในการออกก� ำ ลัง ควรจะใช้ ประมาณ 30 - 60 นาที เพราะหากน้ อย กว่า 30 นาที จะเป็ นเพียงแค่การวอร์ ม ร่ า งกายเท่ า นั น้ ภายใน 30 นาที แ รก พลังงานต่างๆ ที่เราใช้ ไป จะเป็ นการเอา

คาร์ โบไฮเดรตในวันนันที ้ ่เราทานเข้ าไปมา ใช้ ดังนันหากต้ ้ องการให้ ร่างกายดึงเอาไข มันมาใช้ ต้ องออกก� ำลังกายนานกว่า30 นาทีขึ ้นไป เทคนิคในการเพิ่มระยะเวลาในการออก ก�ำลังกายคือ ให้ คย่ ยๆ เพิ่ม เช่น วันนี ้ปั่ น จักรยาน 30 นาที พรุ่งนี ้เพิ่มเป็ น 31 นาที ท�ำแบบนี ้ไปเรื่ อยๆ ร่างกายจะสามารถ ปรับตัวได้ ดีกว่า เพราะหากไปโหม หรื อเร่ง ในวันแรกๆ อาจจะท�ำให้ ร่างกายบาดเจ็บ ได้ หากลดน� ้ำหนักโดยการเน้ นการเผา ผลาญอย่างเดียว น� ้ำหนักที่ลดลงไปได้ ก็ จริ ง แต่รูปร่างที่มองด้ วยสายตาภายนอก อาจจะไม่กระชับ ดังนันหากต้ ้ องการลดน� ้ำ หนักและมีรูปร่างที่เพรี ยวจะต้ องให้ กล้ าม เนื ้อในส่วน ต่างๆ ได้ ใช้ งานมากขึ ้นด้ วย

การเล่ น weight

การเล่น weight จะท�ำให้ มดั กล้ ามเนื ้อต่างๆ ท� ำ งาน และมี ค วามแข็ ง แรง กระชับ ได้ สัด ส่ว นมากขึ น้ ส� ำ หรั บ ผู้ห ญิ ง การเล่น weight เพื่อกระชับสัดส่วน จะต้ องเล่น 3 เซต โดย 1 เซตจะต้ องเล่น 15-20 ครัง้ น� ้ำ


หนักที่ใช้ จะต้ องเหมาะสมด้ วย ไม่มากไป หรื อน้ อยไป โดยขึ ้นอยู่กบั ว่า เราจะเล่นใน ส่วนไหน เช่น แขน ขา สะโพก แต่ละส่วนก็ จะรับน� ้ำหนักได้ ไม่เท่ากัน ส่วนส�ำหรับผู้ชาย หากต้ องการแค่กระชับ ก็เล่นเหมือนกับผู้ หญิง แต่วา่ ควรเพิม่ น� ้ำหนักให้ เหมาะสมกับ ตัวเองด้ วยค่ะ นอกจากการเล่น weight แล้ ว หากเพื่อนๆ ต้ องการเปลี่ยนแนว เพื่อไม่ให้ เบื่อ ก็สามารถออกก�ำลังกายด้ วยการเต้ น แอโรบิค หรื อ โยคะ ได้ ค่ะ ซึ่งนอกจากจะ เป็ นกระชับกล้ ามเนือ้ แล้ ว ยังท�ำให้ กล้ าม เนื ้อมีการยืดหยุน่ มากขึ ้นอีกด้ วย การเล่นเวท ไม่มโี ปรแกรมออกก�ำลังกายไหนสมบูรณ์ได้ โดยไม่มีการฝึ กเล่นเวท ในขณะ ที่คณ ุ ต้ อง ออกก� ำลังกายแบบแอโรบิก เพื่อให้ หัวใจ และปอดมีสขุ ภาพดี คุณก็ ต้ องเล่นเวทเพื่อ รักษาความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ กระดูก และกลไก การเผาผลาญ ของร่ างกายเช่น กัน เรื่ องน่าสนใจก็คือ การเล่นเวทนันง่ ้ าย และสะดวก คุณสามารถ พบเวทได้ ในทุก ๆ โรงยิม หรื อไม่ก็ซื ้อเวทมาเล่นเองที่บ้านได้

มือใหม่ หดั เล่ น

หากคุณไม่เคยยกเวทมาก่อนเลย ให้ หาผู้ฝึก มาคอยให้ ค�ำแนะน�ำสักคน คุณจ�ำเป็ น ต้ อง เรี ยนรู้ วิธีป้องกันการ บาดเจ็บและเพื่อ ให้ แน่ใจว่าคุณ ได้ ประโยชน์ สูงสุด จากการ ออกก�ำลังกายครัง้ นี ้ ผู้ฝึกสอนจะสามารถ ช่วยให้ คุณตัดสินได้ ว่าคุณ ควรยกเวทน� ้ำ หนัก เท่าไรและ บ่อยเท่าไร ข้ อควรรู้งา่ ย ๆ คือ ถ้ าคุณไม่สามารถ ยกเวทซ� ้ำกันได้ 8 ครัง้ สบาย ๆ ละก็ แสดงว่าเวทนันหนั ้ ก เกินไป ส�ำหรับคุณ แต่ถ้าคุณยกเวทนันได้ ้ 12 ครัง้ สบาย ๆ ก็แสดงว่าเวทนันเบาเกิ ้ นไป ให้ ลอง จัดตารางการ ยกเวทไว้ 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ โดยให้ มีวนั พักสลับ ระหว่างครัง้ ตรงกลาง 1 วัน เพื่ อ ให้ ก ล้ า มเนื อ้ คุณ ได้ พัก ฟื ้น และ ซ่อมแซมตัวเอง ถ้ าคุณต้ องการยกเวททุกวัน ให้ ออกก�ำลังกายร่ างกายส่วนบน คือ แขน ไหล่ และหลัง ช่วงบน เป็ นเวลา 1 วัน แล้ ว ออกก�ำลังกายร่างกายส่วนล่าง คือ น่อง เอ็น ร้ อยหวาย และต้ นขา ในวันถัดมาอีก 1 วัน

บริเวณเป้าหมาย

การเล่ น เวทจะเพิ่ ม ความแข็ ง แรง และ ทนทานให้ กล้ ามเนื ้อ รวมทังเพิ ้ ม่ มวลกล้ าม เนือ้ ด้ วย เนื่องจากกล้ ามเนือ้ เผาผลาญ แคลอรี่ ได้ มากกว่าไขมัน การฝึ กเล่นเวท เป็ นประจ�ำจึงช่วย ท�ำให้ ระบบเผาผลาญ ของร่างกายท�ำงาน ได้ ดีขึ ้น และเนื่องจาก กล้ ามเนือ้ กินที่ น้ อยกว่า ไขมัน คุณจึงดู ผอมเพรี ยวกว่า แม้ น� ้ำหนักตัวของคุณจะ เท่าเดิมก็ ตาม ข้ อดีอื่น ๆ คือ การเล่นเวท ท�ำให้ คณ ุ มีจิตใจสดชื่นเพราะได้ ออกก�ำลัง กาย มีการวิจยั พบว่าผู้ป่วย โรคซึม เศร้ า จะมีอาการดีขึ ้นเมื่อได้ ฝึกเวท และยังนอน หลับได้ ดขี ึ ้นด้ วย นอกจากนันยั ้ ง พบว่า คน ที่ เ ล่ น เวทจะมี ค วาม ตื่ น ตั ว มากขึ น้ เนื่องจากร่างกายแข็งแรงมีพละก�ำลังมาก ขึ ้น จึงสามารถท�ำกิจกรรมอื่น ๆ ได้ อย่าง สนุกสนาน ง่ายดายยิ่งขึ ้น

เวทนัน้ มีอยู่ 3 ลักษณะ

1. การยกน� ้ำหนัก (weight lifting) คือการ แข่ ง ขั น ยกน� ำ้ หนั ก ที่ เ ราเห็ น เวลาแข่ ง โอลิมปิ ค เอเชี่ยนเกมส์ ฯลฯ การยกแบบนี ้

เน้ น ยกให้ ไ ด้ ห นัก ที่ สุด ให้ ม ากกว่า คนอื่ น เพราะฉะนันในการฝึ ้ ก ก็จะฝึ กเฉพาะกล้ าม เนื ้อที่ต้อง ใช้ เวลายก อาจละเลยกล้ ามเนื ้อ บางส่วนในร่างกายไป 2. การเพาะกาย (body building) คือการ เพาะกล้ ามเนื ้อ แม้ ว่าเริ่ มต้ นจะเพื่อความ สวยงามของร่างกาย (ตามทัศนะของผู้เพาะ กาย ซึง่ อาจแตกต่างจากคนภายนอก) แต่ก็ มีการแข่งขันเข้ ามาเป็ นส่วนประกอบมาก จนมีการใช้ ฮอร์ โมน สเตียรอยด์ ฯลฯ เพื่อ การเร่งสร้ างกล้ ามเนื ้อ การท�ำเวตแบบนี ้ต้ อง ใช้ เวลาอยูใ่ นห้ องเวต ทีละหลายๆชัว่ โมง 3. strength training หรื อ weight training ไม่ร้ ูจะเรี ยกเป็ นภาษาไทยว่าอะไร เป็ นการ ฝึ กฝนกล้ ามเนื อ้ ให้ ร้ ู จักต้ านทานกับแรง ภายนอก ไม่ ว่ า แรงภายนอกนัน้ จะเป็ น ดัมเบล บาร์ เบล เครื่ องเวต ไดนาแบนด์ แม้ กระทัง่ น� ้ำหนักตัวของเราเอง (เช่น การวิด พื น้ ) การฝึ กฝนกล้ ามเนื อ้ แบบนี ม้ ี จุ ด ประสงค์เพื่อน�ำไปใช้ กบั การเล่นกีฬาหรื อ กิจกรรมอย่างอื่นๆ MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 73


6 วิธีสร้างกล้ามเนื้อ เปลี่ยนหุ่นผอมให้กลายเป็นหุ่นสุดเฟิร์ม ใครบอกว่าผู้ชายอ้วน ไขมันเยอะ จะเป็นทุกข์อยู่คนเดียว เพราะคน ผอมเกินไปก็ทุกข์เหมือนกันครับ ก็แหม จะไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ยัง ไง ผอมเกินไปก็ทั้งดูไม่บึกบึน ไม่มีรัศมี ไม่ภูมิฐาน แถมบางครั้งยัง ดูเป็นคนขี้โรค เผลอ ๆ โดนกล่าวหาว่าติดยาบ้างก็มี นี่แหละครับ ทุกข์ของคนผอม เอ? แล้วอย่างนี้จะมีวิธีท�ำให้ดูบึกบึนขึ้นได้หรือ เปล่า ค�ำตอบคือ มีแน่นอนครับ เพียงแค่ปฏิบัติตามหลักการ 6 ข้อ ที่เราน�ำมาฝากกันวันนี้ รับรองว่าหากคุณท�ำได้ครบละก็ คุณจะ กลายเป็นผู้ชายที่ดูมีกล้ามเนื้อ ดูเฟิร์มขึ้นอย่างแน่นอน

74 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557


1. ค่อย ๆ สร้ างกล้ ามเนื ้อ ในช่วงแรกนัน้ เป็ นเรื่ องยากส�ำหรับคนตัวเล็กที่จะมีกล้ ามเนื ้อไว้ รองรับการยกเวทที่หนัก ดังนัน้ คุณควรค่อย ๆ กระตุ้นกล้ ามเนื ้อ ของคุณขึ ้นมาโดยการยกจากน� ้ำหนักทีค่ ณ ุ คิดว่าสามารถยกได้ ประ มาณเซ็ตละ 30 ทีก่อน วันละ 4-6 เซ็ต ในแต่ละส่วนของร่างกาย เพือ่ ให้ ร่างกายได้ ปรับสภาพ และคุณต้ องวางแผนการเล่นด้ วย เช่น วันนี ้เล่นส่วนอก วันพรุ่งนี ้เล่นส่วนไหล่ เวียนกันไปจนครบทุกส่วน เป็ นเวลา 4-5 สัปดาห์ 2. ยกเวทให้ หนักขึ ้น ส่วนใหญ่คนผอม มักจะยกน� ้ำหนักได้ หนักไม่พอที่จะท�ำให้ เขา เหล่านันมี ้ กล้ ามเนื ้อขึ ้นมาได้ นี่จงึ เป็ นเหตุผลหนึง่ ที่คนผอมควรมี เทรนเนอร์ สว่ นตัว หรือเพือ่ นทีค่ อยช่วยพยุงเวทกัน หรือแข่งกันสร้ าง กล้ ามเนื อ้ และหลังจากคุณได้ ค่อย ๆ สร้ างกล้ ามเนื อ้ มา 4-5 สัปดาห์แล้ ว คุณจ�ำเป็ นต้ องเลือกน� ้ำหนักเวทที่หนักขึ ้นเรื่ อย ๆ และ ควรยกเวทให้ ได้ จ�ำนวนเซ็ตที่มากขึน้ รวมถึงในแต่ละเซ็ตก็ควร ท�ำให้ ได้ มากครัง้ ขึ ้นด้ วย ท�ำเช่นนี ้จะช่วยกระตุ้นกล้ ามเนื ้อของคุณ ให้ มีพลังและสร้ างกล้ ามเนื ้อได้ เร็ วยิ่งขึ ้น 3. ออกก�ำลังกายแบบผสมผสาน หรื อก็คือใช้ อปุ กรณ์หลายชิ ้น หรื อท�ำท่าหลาย ๆ ท่า วิธีนี ้ช่วยให้ คุณไม่เบื่อกับการออกก�ำลังกายที่ซ� ้ำซากจ�ำเจ ดังนัน้ ลองปรึกษา เทรนเนอร์ อ่านหนังสือ หรื อศึกษาจากยูทบู ดูนะครับ เพื่อที่คณ ุ จะ ได้ ไม่เบื่อเสียก่อนกับการเล่นเวทที่ดจู �ำเจนัน่ เอง

4. ทานเนื ้อสัตว์ให้ มากขึ ้น คนผอมส่วนใหญ่ จะไม่ชอบทานเนื ้อสัตว์กนั นัก หรื อทานก็ทานได้ ในปริ มาณที่ไม่มากพอ แต่ร้ ูหรื อไม่วา่ เนื ้อสัตว์มีโปรตีนสูง เป็ นตัว ช่วยส�ำคัญในการสร้ างกล้ ามเนื ้อเลยล่ะ ดังนัน้ ในแต่ละมื ้ออาหาร ของคุณ คุณควรเน้ นทานเนื ้อสัตว์ให้ มากขึ ้นนะครับ และนอกจาก จะช่วยสร้ างกล้ ามเนื ้อแล้ ว ในเนื ้อสัตว์สว่ นใหญ่ก็ยงั มีไขมัน ซึง่ จะ ท�ำให้ คณ ุ ดูเจ้ าเนื ้อมากขึ ้นด้ วย 5. ทานคาร์ โบไฮเดรตให้ มากขึ ้น และทานอาหารบ่อยขึ ้น เนื่องจากการเล่นเวท คุณต้ องใช้ พลังงาน มาก ดังนัน้ คุณควรทานคาร์ โบไฮเดรตประมาณ 300-600 แคลอรี ก่ อนสัก 2-3 ชั่วโมงก่ อนการเล่นเวท เพื่ อให้ ร่างกายได้ ดูดซึม พลังงานก่อน และหลังจากเล่นเวทเสร็จ ถ้ าคุณสามารถทานอาหาร จ�ำพวกคาร์ โบไฮเดรตเข้ าไปอีก ก็จะเป็ นการช่วยสร้ างกล้ ามเนื ้อให้ ใหญ่ขึ ้น เพราะหลังจากการเล่นเวท ร่ างกายจะดูดซึมน� ้ำตาลได้ รวดเร็ว นอกจากนี ้คุณควรเพิม่ มื ้ออาหารในแต่ละวันเช่นจาก 3 มื ้อ เป็ น 5 มื ้อ เพื่อให้ คณ ุ ได้ รับสารอาหารที่เพียงพอต่อการสร้ างกล้ าม เนื ้อด้ วย 6. อาหารเสริ ม การสร้ างกล้ ามเนื ้อให้ ได้ ผลดีนนั ้ ต้ องมาจากการได้ รับสารอาหาร ที่เพียงพอ แต่การทานอาหารเพียงอย่างเดียวนัน้ อาจจะท�ำให้ คณ ุ ควบคุมสัดส่วนของอาหารได้ ยาก โดยเฉพาะโปรตีน ที่ชว่ ยในการ สร้ างกล้ ามเนื ้อ MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 75


FITNESS TO HEALTH BENEFITS

ออกก�ำลังให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ต่อร่างกาย Q เวลาฝึ กท่า Lunge กับ Squat เข่าผมจะเจ็บมากเลยครับ พอจะสามารถ แนะน�ำท่าอื่นๆ ที่ชว่ ยบริ หารกล้ ามเนื ้อก้ นและต้ นขาหลัง โดยไม่สร้ างแรง กดที่เข่าได้ ไหมครับ A ท่า Lunge กับ Squat เป็ นท่าแอดวานซ์ครับและควรจะฝึ กให้ ถกู ต้ อง ด้ วย ข้ อผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่มกั ท�ำคือเอนไปด้ านหน้ าเล็กน้ อยซึง่ ท�ำให้ เกิดแรงกดที่เข่ามาก ลองถ่ายน� ้ำหนักกลับมาด้ านหลังสักนิด เพื่อให้ ใช้ ส้น เท้ าเป็ นตัวรับน� ้ำหนักแทน หรื อจ�ำง่ายๆก็ได้ ครับว่าเวลาฝึ กสองท่านี ้คุณ ต้ องให้ เข่ากับปลายเท้ าเป็ นแนวเดียวกัน (เข่าไม่เลยปลายเท้ า) ส่วนท่า ทดแทนง่ายๆ ที่ผมอยากจะแนะน�ำคือ Leg Press ครับ ท่านี ้คุณสามารถ ควบคุมการเคลือ่ นไหวและฟอร์ มได้ เมื่อวางเท้ าบนแท่นด้ านบนให้ สงู ก็จะ เน้ นบริ หารกล้ ามเนื ้อก้ นและต้ นขาหลัง ถ้ าคุณวางเท้ าต�ำ่ ลงมาก็จะไปเน้ น ที่กล้ ามเนื ้อต้ นขาด้ านหน้ าแทน อย่าลืมพักเข่าสักครู่ ด้วยนะครับเพื่อพัก ฟื น้ กล้ ามเนื ้อ Q ผมออกก�ำลังกายเป็ นประจ�ำครับ แต่ตอนนี ้เข่าขวาเริ่มจะมีปัญหา เวลา วิ่งบนลูก่ ็พอไหว แต่ถ้าวิ่งบนพื ้นหญ้ า บนทราย หรื อพื ้นผิวอื่นๆ ผมวิ่งได้ ไม่เกิน 500 เมตร ก็แย่แล้ วครับ ควรท�ำอย่างไรดีครับ A หลายคนชอบคิดว่าการวิ่งบนพื ้นแข็งจะสร้ างแรงกระแทกมากกว่าบน พื ้นนุม่ อันทีจ่ ริงแล้ วการวิง่ บนพื ้นนุม่ ท�ำให้ ร่างกายต้ องปรับขาให้ แข็งแกร่ง ขึ ้นเพือ่ การทรงตัวทีด่ คี รับ ถ้ าคุณวิง่ บนลูไ่ ฟฟ้าแล้ วไม่เจ็บ ผมคิดว่าเข่าคุณ คงไม่มีปัญหานะครับ แต่เพื่อความแน่ใจลองไปให้ หมอเอกซเรย์ดกู ็ดีครับ เวลาวิง่ บนพื ้นผิวแต่ละอย่างคุณอาจต้ องใช้ รองเท้ าทีเ่ หมาะสมด้ วยนะครับ Q ผมเพิ่งผ่าตัดข้ อมือซ้ ายครับ ช่วยแนะน�ำวิธีออกก�ำลังกาย เพื่อรักษา กล้ ามเนื ้อโดยไม่สร้ างแรงกดที่ข้อมือด้ วยครับ A คุณอาจจะต้ องใช้ พวกสายรัดช่วยเวลาออกก�ำลังนะครับ เช่น ใช้ สายรัด ไบเซ็ปส์เวลานอนบนม้ านอนแล้ วฝึ กท่า Butterfly หรื อ ใช้ สายรัดส�ำหรับ หน้ าท้ อง (Abs Strap) เพือ่ ฝึ กท่าบริหารหลังต่างๆ หรือเอาไปใช้ รัดไบเซ็ปส์ เวลาฝึ ก Pull Up ก็ได้ ครับ ส่วนสายรัดข้ อมือผมไม่แนะน�ำให้ ใช้ เพราะจะ สร้ างแรงกดที่เส้ นเอ็นมากเกินไป ระหว่างนี ้ให้ ฝึกแบบที่ผมว่าไปก่อนเพื่อ ช่วยรักษากล้ ามเนื ้อร่างกายช่วงบนเอาไว้ ครับ Q ผมอายุ 20 ปี อยากเพิ่มขยาดกล้ ามอก แต่ฝึกท่า Bench Press ไม่ได้ เพราะไหล่ผมไม่คอ่ ยดีเนื่องจากเคยบาดเจ็บตอนเล่นฟุตบอล ไม่ทราบว่า มีทา่ อื่นแนะน�ำไหมครับ A การบาดเจ็บที่ไหล่ท�ำให้ คณ ุ ฝึ กท่าบริหารกล้ ามอกดีๆได้ ยากครับ เพราะ ท่าบริ นารร่ างกายช่วงบนทังหมดต้ ้ องอาศัยไหล่ทงนั ั ้ น้ แต่ถึงแม้ ช่วงการ เคลือ่ นไหวของคุณจะท�ำได้ จำ� กัด คุณก็นา่ จะยังพอฝึ กท่าอืน่ ๆ เช่น Seated Bench Press ได้ ครับ พยายามจ�ำกัดช่วงการเคลื่อนไหวตอนเริ่ มต้ นท่า เพื่อไม่ให้ ร้ ูสกึ เจ็บหรื อไม่สบายที่ไหล่ เริ่ มแรกให้ ใช้ น� ้ำหนักปานกลางก่อน ครับเพื่อเช็คว่าคุณท�ำท่าได้ โดยไม่ร้ ูสกึ เจ็บหรื อเปล่า พยายามเลือกฝึ กท่า ที่หมุนแขนออกด้ านนอกนะครับ ข้ อต่อไหล่เป็ นส่วนที่เครื่ อนไหวได้ มาก ที่สดุ ในร่างกายและมีแค่กล้ ามเนื ้อประคองไว้ เท่านัน้ ดังนันการเลื ้ อกท่าที่

76 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557

เคลือ่ นไหวในต�ำแหน่งต�ำ่ ๆเช่น Decline Bench Press หรือ Dumbbell Press จะเปิ ดโอกาสให้ คณ ุ ปรับการเคลือ่ นไหวเพื่อป้องกันรงกดที่ไหล่ ได้ ครับ Q ผมมักรู้สกึ ปวดตื ้อๆ บริเวฯหลังส่วนล่างเวลาเดินระยะทางไกลๆ (เกิน 3 กม.) แต่พอหยุดเดินก็หายปวดทันที ส่วนใหญ่ผมจะใส่รองเท้ าส้ น บางครับ ไม่ได้ ใส่รองเท้ าส�ำหรับวิ่ง นี่เป็ นสาเหตุให้ เจ็บหลังหรื อเปล่า ครับ แล้ วแบบนี ้จะมีปัญหาร้ ายแรงในอนาคตไหมครับ A อาจจะใช่นะครับ ระบบกล้ ามเนื ้อและกระดูกของคนเราดูดซับแรง กระแทกไว้ ตามกล้ ามเนื ้อ เอ็นข้ อต่อและเส้ นเอ็นทัว่ ไป ถ้ าคุณใส่รองเท้ า ส้ นบางและสัมผัสพื ้นด้ วยส้ นเท้ าก่อน ร่างกายจะดูดซับแรงกระแทกได้ ระดับหนึง่ เท่านัน้ ด้ วยเหตุนี ้รองเท้ าส�ำหรับวิง่ บางรุ่นจึงมีระดับการดูด ซับแรงกระแทกทีเ่ หมาะส�ำหรับแต่ละคน ถ้ ารองเท้ าดูดซับแรงกระแทก ได้ น้อย ร่างกายก็จะต้ องรับแรงเยอะขึ ้นแทน เนื่องจากกระดูกสันหลัง ของคุณมีรากประสาทจ�ำนวนมากซึง่ อาจถูกหมอนรองกระดูกสันหลัง กดทับอยู่ คุณจึงอาจรู้สกึ ชาๆที่หลังส่วนล่างได้ โดยทัว่ ไปหากพักสักระ บะหนึง่ ร่ างกายก็จะรักษาตัวเองครับ แต่ถ้าเกิดอาการนี ้บ่อยๆ ก็อาจ ท�ำให้ เกิดปั ญหาร้ ายแรงขึ ้นได้ ในวันข้ างหน้ า ดังนัน้ คุณอาจจะต้ อง ศึกษาลักษณะการเดินของคุณโดยให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์เพื่อ ป้องกันอาการปวดในอนาคตครับ Q ผมไม่อยากหยุดพักเล่นเวตเลยครับ แต่คนที่ยิมบอกว่าต้ องพักบ้ าง เพือ่ ให้ กล้ ามเนื ้อได้ เติบโต แถมบางครัง้ อาจจะต้ องนานเป็ นสัปดาห์เลย ทีเดียว เรื่ องนี ้คุณเห็นด้ วยไหมครับ A6 ผมเห็นด้ วยครับ บางครัง้ ท�ำน้ อยก็ได้ ประโยชน์มากกว่า โดยเฉพาะ


ในเรื่ องการฟื น้ ฟูกล้ ามเนื ้อ มือใหม่หลายคนจัดหนักฝึ กทุกวัน ซึง่ สามารถท�ำ ไหด้ ถ้าคุณแยกส่วนกล้ ามเนื ้อในการฝึ กแต่ละวัน ร่างกายจ�ำเป็ นต้ องพัก 48-72 ชัว่ โมง เพือ่ ฟื น้ ฟูกล้ ามเนื ้อครับ ช่วงนี ้ล่ะทีก่ ล้ ามเนื ้อจะได้ พกั และปรับตัวให้ เข้ า กับสภาพแวดล้ อมใหม่เพื่อการยกน�ำ้ หนักที่หนักมากขึน้ ได้ นี่เป็ นหลักการ ส�ำคัญของการเวิร์กเอาต์แบบควบคุมและมีประสิทธิภาพครับ การเติบโตจะ เกิดขึ ้นเวลาคุณพัก ไม่ใช่ตอนออกก�ำลังกายนะครับ ส่วนสาเหตุทที่ ำ� ให้ พกั เป็ น สัปดาห์ในบางครัง้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมฝึ กได้ นนเป็ ั ้ นเรื่ องของ แรงจูงใจครับ เพราะการตังหน้ ้ าตังตารอเข้ ้ ายิมครัง้ หน้ าเพื่อยกเวตให้ หนักขึ ้น ย่อมท�ำให้ คณ ุ มุง่ มัน่ มากขึ ้นแน่นอน Q ผมมีอาการปวดข้ อศอกที่เรี ยกว่า Golfer’s Elbow และต้ องฉีดคอร์ ติโซน บริ เวณที่ปวด โรคนี ้เกิดจากอะไรและมีวธิ ีการออกก�ำลังแบบไหนที่ชว่ ยได้ บ้าง ครับ A การฉีดคอร์ ติโซนเป็ นการรักษาชัว่ คราวเพื่อลดอาการปวดที่เกิดจากกล้ าม เนื ้อได้ รับแรงมากเกินไปครับ เส้ นเอ็นของกล้ ามเนื ้อจะเชื่อมต่อกับข้ อศอกซึง่ เป็ นจุดที่คณ ุ รู้สกึ ปวดข้ างใน ก่อนอื่นคุณต้ องให้ กล้ ามเนื ้อส่วนนันได้ ้ พกั อย่าง เพียงพอก่อน แล้ วจึงยืดกล้ ามเนื ้อด้ วยการหมุนมือเข้ าด้ านใน (คว�ำฝ่ ามือลง) แล้ วยกมือขึ ้นค้ างไว้ อย่างน้ อยหนึง่ นาที ท�ำหลายๆ ครัง้ ครับ คุณควรหาผ้ าพัน ส�ำหรับนักกีฬาไว้ ด้วย เพราะคุณคงออกก�ำลังกายบ่อยๆ ส่วนการบริหารกล้ าม เนื ้อก็ให้ บีบลูกเทนนิสหรื อฝึ กท่าที่ใช้ แขนท่อนล่างอย่าง Wrist Curl Q ผมได้ ยินมาว่าแทนที่จะฝึ กหนักรวดเดียว เช่น วิดพื ้นรวดเดียว 100 ครัง้ ให้ แบ่งเป็ นฝึ ก 10 ครัง้ ครัง้ ละ 10 ที ทุกหนึง่ ชัว่ โมง ตลอดทังวั ้ นจะดีกว่า เป็ นแบบ นันจริ ้ งหรื อครับ A ขอแค่คณ ุ ลงมือท�ำย่อมน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็ จทังนั ้ นล่ ้ ะครับ ไม่วา่ คุณจะฝึ กเซ็ ตละ 100 ครึง้ หรื อ 2เซ็ต เซ็ตละ 50 ครัง้ หรื อ 10เซ็ต เซ็ตละ 10 ครัง้ ก็เป็ นการ โอเวอร์ โหลดกล้ ามเนื ้อทังนั ้ น้ หรื อคุณจะเลือกพักระหว่างเซ็ตให้ สนลงก็ ั ้ ได้ นะ ครับ เพราะร่างกายแต่ละคนนันไม่ ้ เหมือนกัน ส�ำหรับบางคนการฝึ กหนักๆสันๆ ้ อาจจะได้ ผลดีกว่าฝึ กยาวๆ แต่เบากว่า คุณต้ องลองค้ นหาดูเองว่าแบบไหนได้ ผลที่สดุ ส�ำหรับคุณนะครับ Q ผมเป็ นคนขาเล็กครับ มีวธิ ีฝึกแบบไหนทีช่ ว่ ยเพิม่ สปี ดในเวลาอันรวดเร็วบ้ าง ไหมครับ A ถ้ าเป็ นผมจะฝึ กท่า Leg Press และ Squat ครับ ท่าพวกนันท� ้ ำให้ คณ ุ โหลด น� ้ำหนักเข้ าไปได้ งา่ ยหน่อยฝึ ก 4-6 เซ็ต เซ็ตละ 10-12 ครัง้ หยุดพักละหว่างเซ็ต สัก 2 นาที จบเซ็ตด้ วยท่าฝึ กเฉพาะต้ นขาด้ านหลังอย่างเดียว อย่าง Leg Curl และ Leg Extension เพื่อฝึ กต้ นขาด้ านหน้ า อย่าลืมวอร์ มอัพเข่าก่อนด้ วยการ ปั่ นจักรยานหนักปานกลางหรื อเบาๆ ประมาณ 10 นาที สัก 2 เซ็ต นะครับ Q ผมอยากฝึ กกล้ ามอกให้ ใหญ่ขึ ้นครับ แต่ผมมีอปุ กรณ์แค่ม้านอนปรับระดับ บาร์ เบลและดัมบ์เบล ผมควรเลือกฝึ กท่าอะไรดีครับ A ถ้ าจะฝึ กให้ กล้ ามอกใหญ่คณ ุ ต้ องเลือกท่าที่ใช้ ข้อต่อสองทอด เช่น Bench Press และ Dumbbell Press ส�ำหรับการฝึ กกล้ ามอกหลักส�ำคัญคือต้ องยก ให้ หนักมากขึ ้นโดยอาศัยการประสานงานระหว่างกล้ ามเนื ้อต่างๆ เพื่อโอเวอร์ โหลดกล้ ามเนื ้ออกให้ มากขึ ้น แล้ วขนาดและความแข็งแรงจะตามมาเองครับ ท่า Dumbbell Press จะท�ำให้ คณ ุ มีชว่ งการเคลือ่ นไหวทีก่ ว้ างขึ ้น แต่ต้องโฟกัส ทีก่ ล้ ามเนื ้อส่วนทีต่ ้ องการฝึ กนะครับ เพราะหลายคนมักจะใช้ งานแขนมากกว่า แม้ การเคลื่อนไหวของแต่ละท่าที่คณ ุ ฝึ กจะดูเหมือนๆกันไปหมด แต่คณ ุ ก็ต้อง เกร็ งกล้ ามเนื ้อส่วนที่อยากฝึ กเอาไว้

ท�ำไมต้องเวทเทรนนิ่งคู่กับคาร์ดิโอ รู้หรื อไม่วา่ เราควรออกก�ำลังกายด้ วยการเวทเทรนนิ่ง ควบคูก่ บั การคาร์ ดิโอ เพื่อเพิ่มปริ มาณการเผาผลาญไขมัน ให้ มากขึ ้น การออกก�ำลังกายด้ วยการเวทเพียงอย่างเดียวไม่ ได้ ท�ำให้ น� ้ำหนักลดลง เเต่เป็ นการสร้ างกล้ ามเนื ้อให้ เเข็งเเรง ในขณะที่ถ้าหากต้ องการจะลดน� ้ำหนักนันจะต้ ้ องคาร์ ดิโอ ควบคูก่ นั ไปด้ วย การออกก�ำลังกายของคุณจึงจะได้ ผลเเบบ สมบูรณ์เเบบทังน� ้ ้ำหนักลดเเละมีสดั ส่วนที่ดี การออกก�ำลังกายแบบแอนแอโรบิก (ไม่ใช้ ออกซิเจน, เวท เทรนนิ่ง) เช่น การยกน� ้ำหนักสร้ างกล้ ามเนื ้อส่วนต่างๆ ของ ร่างกาย เพียงอย่างเดียวนัน้ ไม่ชว่ ยเร่งเผาผลาญไขมัน แต่ จะช่วยให้ มีการหลัง่ โกรทฮอร์ โมน เร่งการแยกโมเลกุลไขมัน ได้ เมื่อฮอร์ โมนนี ้ได้ หลัง่ สักครัง้ ภายหลังการออกก�ำลังกาย แบบแอนแอโรบิก(เวทเทรนนิ่ง)แล้ ว ฮอร์ โมนจะยังคงอยูใ่ น ร่างกายได้ นานถึง 6 ชัว่ โมง การออกก�ำลังกายแบบแอโรบิก (ใช้ ออกซิเจน, คาร์ ดโิ อ) เช่นการวิ่งเหยาะๆ 30 นาที เพียงอย่างเดียว จะช่วยเผา ผลาญไขมัน หากวิ่งเหยาะๆ วันละ 30 นาที ทุก 3 วัน ต่อ เนื่องเป็ นเวลา 1 ปี ไขมันในช่องท้ องจะถูกใช้ ไปเพียง 1 กิโลกรัมเท่านัน้ ดังนันถ้ ้ าออกก�ำลังกายแบบแอนแอโรบิก (ไม่ใช้ ออกซิเจน, เวทเทรนนิ่ง )โดยให้ กล้ ามเนื ้อได้ ออกแรงหนักๆ จากนันจึ ้ ง ออกก�ำลังกายแบบแอโรบิก (ใช้ ออกซิเจน, คาร์ ดโิ อ) จะพบ ว่าขณะออกก�ำลังกายแบบแอนแอโรบิก (ไม่ใช่ออกซิเจน, เวทเทรนนิ่ง) โมเลกุลไขมันจะเกิดการแยกสลาย และพอเริ่ม ออกก�ำลังกายแบบแอโรบิก (ใช้ ออกซิเจน, คาร์ ดโิ อ) ไขมันก็ จะถูกเผาผลาญได้ ในทันที อัตราการเผาผลาญไขมันในการ ออกก�ำลังกายแบบแอโรบิก MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 77


78 MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557


MEN & CUISINE กุมภาพันธ์ 2557 79


men and cusine  

thesis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you