Page 1


2

MotoGP


CONTENTS 4 ข่าวสารมอเตอร์สปอร์ตไทย 6 รูจ้ ักกับ โมโตจีพี 8 โฉมหน้านักแข่งในฤดูกาล 2018 13 ส่องรถแต่ละค่าย MotoGP 2018

13 18 สนามแข่งขันในฤดูกาล 2018 25 4 นักแข่งไทยลุยศึกโมโตจีพี

27 จารึกประวัติศาสตร์ผลการแข่งขัน ครั้งแรกในประเทศไทย 30 ครั้งแรกในไทยกับการแข่งขัน โมโตจีพี 32 ชัทเทิลเซอร์วิช รับส่งผู้โดยสาร โมโตจีพีที่บุรีรัมย์ 34 Exclusive กับ “แสตมป์“ อภิวัฒน์ 38 รอบรู้เรื่องยาง

34 42 นวัตกรรมของอุปกรณ์ ชุดแข่ง MotoGP หมวกกันน็อคยอดฮิตของนักแข่ง 48 ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต

51 วิทยาศาสตร์การกีฬาสำ�หรับโมโตจีพี ด้านฝึกซ้อมและทักษะกีฬา จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการทางการกีฬา

48

54 รู้หรือไม่ รถ MotoGP ราคาเท่าไหร่

54

42 MotoGP

3


MOTO NEWS ฮอนด้า สานฝันนักแข่งไทยสู่ MotoGP ในปี 2025

เอ.พี. ฮอนด้า ผูผ้ ลิตจักรยานยนต์ระดับท็อปของเมืองไทย พร้อมผลักดันนักแข่งฝีมอื เยีย่ มจากไทยไปสูก่ ารแข่งขันระดับ โลกอย่างโมโตจีพี โปรเจคนีเ้ ป็นจุดเริม่ ต้นในการปัน้ นักแข่งไทยให้ขนึ้ ไปอยูใ่ นสนามการแข่งขันระดับโลกอย่างโม โตจีพี ในปี 2025 ได้นำ�เอาเยาวชนไทยอายุ 9-14 ปี เพื่อพัฒนาเป็นนักแข่งรถจักรยานยนต์มืออาชีพ โดยยึดแนวคิด เอ.พี. ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม (Race to the Dream) สปิริตไทย ท้าทายสู่ฝัน เป็นการตอกย้ำ�สโลแกนที่ว่า ‘ไม่มีอะไร ยิ่งใหญ่เกินไป สำ�หรับฝันของคนไทย’

เปิดตัวพร้อมกันอย่างยิ่งใหญ่ New YZF-R3 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม นางสาวจินตนา อุดม ทรัพย์ รองประธานกรรมการบริหาร พร้อม ด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำ�กัด ถ่ายภาพร่วมกันในพิธีเปิด GLOBAL LAUNCHING NEW YZF-R3 ภายใต้สโลแกน Ride the “R” Anytime ของ ตระกูล R-SERIES ผูน้ �ำ จิตวิญญาณความแรง ทีไ่ ด้รบั ความนิยมทัว่ โลก โดยการเปิดตัวใน ครัง้ นีม้ ขี นึ้ พร้อมกันทัว่ โลกอย่างยิง่ ใหญ่ผา่ น การ Live Streaming ส่งตรงจากประเทศ อินโดนีเซีย โดยมีนกั แข่งชือ่ ดังมาร่วมทำ�การเปิดตัวในครัง้ นีด้ ว้ ย แต่ส�ำ หรับประเทศไทยคาดว่าจะเปิดตัวรถในเร็ว ๆ นี้

4

MotoGP


แรงบันดาลใจจากสองนักบิด ‘มาร์เกซ-ลอเรนโซ’ สู่นาฬิกาข้อมือ คุณทิพาณัท เลณบุรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ สวอท์ช กรุ๊ป เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) เปิดตัว คอลเลกชั่น “ทิสโซต์ ทีเรซ มอเตอร์จีพี ลิมิเต็ด เอดิชั่น 2018” ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ โดย คอลเลกชัน่ ได้รบั แรงบันดาลใจมาจากตัวตนและจิตวิญญาณของนักแข่งถึง 5 รุน่ 5 ดีไซน์ ไฮไลต์พเิ ศษอยูท่ ี่ 2 แชมป์โลก ชาวสเปนอย่าง มาร์ก มาร์เกซ จากเรปโซล ฮอนด้า และ ฮอร์เก ลอเรนโซ จากค่ายดูคาติ มาร่วมนำ�เสนอความเป็นตัวตน ผ่านนาฬิการุ่นพิเศษ “ทิสโซต์ ทีเรซ มอเตอร์จีพี มาร์ก มาร์เกซ ลิมิเต็ด เอดิชั่น 2018” และ “ทิสโซต์ ทีเรซ มอเตอร์จีพี ฮอร์เก ลอเรนโซ ลิมิเต็ด เอดิชั่น 2018” ซึ่งทั้ง 2 รุ่นนี้ผลิตจำ�นวนจำ�กัดรุ่นละ 4,999 เรือนทั่วโลก สาวกแฟนโมโตจีพี ไม่ควรพลาดราคาเพียง 27,300 บาทเท่านั้น

มาร์ค มาร์เกซ โปรโมทการท่องเที่ยวไทย

มาร์ค มาร์เกซ แชมป์โลกคนปัจจุบนั สังกัดสังกัดเรปโซล ฮอนด้าเป็นตัวแทนของนักแข่ง MotoGP และ “ชิพ” นครินทร์ นักแข่งรถสังกัด Honda Team Asia เดินทางไปร่วมถ่ายทำ�วีดีโอโปรโมทประเทศไทย ที่จะใช้ในช่วงการแข่งขัน โมโตจีพี และเผยแพร่ไปทั่วโลก โดยมาเกซจะขี่รถมอเตอร์ ไซด์ RC213V ที่ใช้แข่งขันและรถตุ๊กตุ๊ก ไปชมสถานที่ ท่องเที่ยวสำ�คัญต่างๆในกรุงเทพมหานคร เริ่มจากถนนราชดำ�เนินกลางบริเวณป้อมมหากาฬ ไปยังอนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย จากนั้นย้ายจุดถ่ายทำ�ไปยังเสาชิงช้า ซึ่งถือว่าเป็นใจกลางของกรุงเทพฯ และเป็นแลนด์มาร์คอันโดด เด่น รวมทั้งถ่ายทำ�บรรยากาศสตรีทฟู้ดของไทย บริเวณถนนดินสอ ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ระดับประเทศอีกอย่างหนึ่ง

MotoGP

5


รู้จักกับโมโตจีพี โมโตจีพี คือ หนึง่ ในกีฬา Motor Sport และเป็นการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบระดับโลก โดยรุน่ ในการแข่งขันนัน้ จะแบ่งออกเป็น 3 รุน่ ได้แก่ โมโตจีพี โมโตทู และโมโตทรี โดยการแข่งโมโตจีพจี ะเป็นรถจักรยานยนต์แบบสูตรหนึง่ หรือ ออกมาเพือ่ แข่งขันโดยเฉพาะไม่มกี ารวางจำ�หน่ายตามท้องตลาดทัว่ ไป

โมโตจีพี คือ รถแข่งที่แรงที่สุด เร็วที่สุด ใช้เครื่องยนต์ 4 จังหวะ DOHC 4 กระบอกสูบ ความจุเครื่องยนต์ 1,000CC. สร้างแรงม้าได้สูงถึง 260 แรงม้า รอบเครื่องยนต์ถูกจำ�กัดไว้ที่ 18,000 RPM และสามารถทำ�ความเร็วได้สงู ถึง 350 กิโลเมตรต่อ ชัว่ โมง น้�ำ มันเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้มคี า่ ออคเทนสูงถึง 100 ออคเทน และ สำ�หรับรถในรุ่นนี้สามารถเลือกเครื่องยนต์ได้อย่างอิสระโดย เครือ่ งยนต์ทใี่ ช้จะต้องเป็นเครือ่ งยนต์สบู เรียงหรือเครือ่ งยนต์สบู

6

MotoGP

วี (V4) ซึง่ เครือ่ งยนต์ทงั้ สองแบบนี้ จะให้ขอ้ ได้เปรียบและเสีย เปรียบทีไ่ ม่เหมือนกัน โดยทีมแข่งจะต้องเลือกใช้เครือ่ งยนต์ให้ เหมาะสมกับตัวถังของรถมอเตอร์ไซด์ รวมไปถึงความชำ�นาญ ของนักแข่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการเลือกเครื่องยนต์ด้วย เช่นกัน และนักแข่งที่สามารถลงแข่งในรุ่นนี้ได้ต้องมีอายุต้อง ไม่ต่ำ�กว่า 18 ปี และอายุไม่เกิน 50 ปี


โมโตทู หรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่ารุ่น 600CC. ใช้ เครือ่ งยนต์ 4 จังหวะ DOHC 4 กระบอกสูบ มีความจุเครือ่ งยนต์ 600CC. (เครือ่ งยนต์ของรถแข่งทุกคันในรุน่ นี้ ถูกพัฒนาโดย HONDA) สร้างแรงม้าได้ 140 แรงม้าโดยประมาณ ถูกจำ�กัดรอบเครือ่ งยนต์ ไว้ท่ี 18,000 RPM และสามารถทำ�ความเร็วสูงสุดได้ 280 กิโลเมตร ต่อชัว่ โมง การแข่งโมโตทูไม่อนุญาตให้ใชจ้ านเบรกแบบคาร์บอน

แต่สามารถใช้จานเบรกแบบเหล็กได้และสำ�หรับในปีหน้า 2019 เครื่องยนต์ของรถแข่งโมโตทูจะถูกเปลีย่ นเป็นของ TRIUMPH ซึง่ เป็นเครือ่ งยนต์ 3 กระบอกสูบ ความจุเครื่องยนต์ 765CC. และนักแข่งทีส่ ามารถลงแข่งในรุน่ นีไ้ ด้ตอ้ งมีอายุตอ้ งไม่ต�่ำ กว่า 16 ปี และไม่เกิน 50 ปี

โมโตทรี เป็นรถแข่งที่มีความแรงน้อยที่สุด ในบรรดา ทั้ง 3 รุ่น ใช้เครื่องยนต์ 4 จังหวะ DOHC กระบอกสูบเดี่ยว มี ความจุเครื่องยนต์ 250CC. ซึ่งรถรุ่นนี้สร้างแรงม้าได้ประมาน 55 แรงม้า และมีการจำ�กัดรอบเครื่องยนต์ไว้ที่ 14,000 RPM เชื้อเพลิงที่กำ�หนดให้ใช้ คื อ น้ ำ � มั น เบนซิ น ไร้ ส ารตะกั ่ ว ออคเทน 98 น้ำ�หนักของตัวรถและนักแข่งรวมกันต้องไม่ต่ำ� กว่า 148 กิโลกรัม นอกจากนั้นนักแข่งที่สามารถลงแข่งใน รุ่นนี้ได้ต้องมีอายุต้องไม่ต่ำ�กว่า 16 ปี และไม่เกิน 28 ปี

MotoGP

7


โฉมหน้านักแข่งในฤดูกาล 2018

การแข่งขัน MotoGP ในฤดูกาล 2018 ที่ทำ�การแข่งขันผ่านมาถึงโค้งสุดท้ายของฤดูกาล แม้ว่าตอนนี้เราจะทราบกันแล้วว่าใคร ได้ต�ำ แหน่งแชมป์โลก MotoGP แต่เชือ่ ว่าผูอ้ า่ นหลายคนยังไม่รจู้ กั โฉมหน้าของนักบิด ทีอ่ ยูภ่ ายใต้หมวกกันน็อค ทัง้ 24 คน จาก 12 ทีม ในคอลัมน์นี้เราจะพาผู้อ่านไปทำ�ความรู้จักกับสิงห์นักบิดที่ลงขับเขี้ยวในสังเวียน MotoGP นี้กัน Repsol Honda Team Marc Marquez

วันเกิด : 17 ก.พ. 1993 (25 ปี) เริ่มแข่ง : 2008 ผลงาน : แชมป์โลก 7 สมัย (รุ่น125cc : 2010 Moto2 : 2012 MotoGP : 2013 ,2014, 2016, 2017,2018)

Dani Pedrosa

วันเกิด : 29 ก.ย. 1985 (33ปี) เริ่มแข่ง : 2001 ผลงาน : แชมป์โลก 3 สมัย (รุ่น125cc : 2003 250cc : 2004,2005)

93

26

Movistar Yamaha Team Maverick Vinales

Valentino Rossi

วันเกิด : 16 ก.พ. 1979 (39 ปี) เริ่มแข่ง : 1996 ผลงาน : แชมป์โลก 9 สมัย (รุ่น125cc : 1997/250cc:1999 MotoGP : 2001,2002,2003,2004, 2005,2008,2009)

วันเกิด : 12 ม.ค. 1998 (23ปี) เริ่มแข่ง : 2011 ผลงาน : แชมป์โลก 1 สมัย (รุ่นMotoGP : 2013)

46

25

Ducati Team Jorge Lorenzo

Andrea Dovizioso

วันเกิด : 4 พ.ค. 1987 (31ปี) เริ่มแข่ง : 2002 ผลงาน : แชมป์โลก 4 สมัย (รุ่น250cc : 2006,2007 MotoGP : 2010,2012)

วันเกิด : 23 มี.ค. 1986 (32 ปี) เริ่มแข่ง : 2010 ผลงาน : แชมป์โลก 1 สมัย (รุ่น125cc : 2004)

04 88

MotoGP MotoGP

99


Team SUZUKI ECSTAR

Alex Rins

Andrea Lannore

วันเกิด : 8 ธ.ค. 1995 (22 ปี) เริ่มแข่ง : 2012 ผลงาน -

วันเกิด : 9 ส.ค. 1989 (29 ปี) เริ่มแข่ง : 2005 ผลงาน -

42

29

Red Bull KTM Factory Racing Bradley Smith

Pol Espargaro

วันเกิด : 28 พ.ย.1990 (27 ปี) เริ่มแข่ง : 2006 ผลงาน -

วันเกิด : 10 มิ.ย. 1991 (27 ปี) เริ่มแข่ง : 2006 ผลงาน : แชมป์โลก 1 สมัย (รุ่นMoto2 : 2013 )

44

38

Aprilia Racing Team Gresini Scott Redding

Aleix Espargaro

วันเกิด : 4 ม.ค. 1993 (25 ปี) เริ่มแข่ง : 2008

วันเกิด : 30 ก.ค. 1989 (29 ปี) เริ่มแข่ง : 2004 ผลงาน -

ผลงาน -

41

45 MotoGP MotoGP

99


Monster Yamaha Tech 3

Johann Zarco

Hafizh Syahrin

วันเกิด : 5 พ.ค. 1994 (24 ปี) เริ่มแข่ง: 2011

วันเกิด : 16 ก.ค 1990 (28 ปี) เริ่มแข่ง : 2009 ผลงาน : แชมป์โลก 2 สมัย (รุ่นMoto2 : 2015,2016)

ผลงาน -

5

55

LCR Honda Cal Crutchlow

Takaaki Nakagami

วันเกิด : 9 ก.พ. 1992 (26 ปี) เริ่มแข่ง : 2007 ผลงาน -

วันเกิด : 29 ต.ค. 1995 (32 ปี) เริ่มแข่ง : 2011 ผลงาน -

35

30

Alma Premac Racing Jack Miller

Danilo Petrucci

วันเกิด : 18 ม.ค. 1995 (23 ปี) เริ่มแข่ง : 2011 ผลงาน -

วันเกิด : 24 ต.ค. 1990 (27 ปี) เริ่มแข่ง : 2012 ผลงาน -

9

10 10

MotoGP MotoGP

43


Reale Avintia Racing

Tito Rabat

Xavier Simeon

วันเกิด : 25 พ.ค. 1989 (29 ปี) เริ่มแข่ง : 2005 ผลงาน : แชมป์โลก 1 สมัย (รุ่นMoto2 : 2014)

วันเกิด : 31 ส.ค. 1989 (29 ปี) เริ่มแข่ง : 2010 ผลงาน : -

53

10

EG 0,0 Marc VDS Thomas Luthi

Franco Morbidelli

วันเกิด : 6 ก.ย. 1986 (32 ปี) เริ่มแข่ง : 2002 ผลงาน : แชมป์โลก 1 สมัย (รุ่น125cc : 2005)

วันเกิด : 4 ธ.ค. 1994 (23 ปี) เริ่มแข่ง : 2013 ผลงาน : แชมป์โลก 1 สมัย (รุ่นMoto2 : 2017)

21

12

Angel Nieto team Karel Abraham

Alvaro Bautista

วันเกิด : 2 ม.ค. 1990 (28 ปี) เริ่มแข่ง : 2005 ผลงาน : -

วันเกิด : 21 พ.ย. 1984 (33 ปี) เริ่มแข่ง : 2002 ผลงาน : แชมป์โลก 1 สมัย (รุ่น125cc : 2006)

19

17

ส่วนในการแข่งขัน MotoGP ในฤดูกาล 2019 ทีจ่ ะเปิดสนามแรกในเดือนมีนาคม 2019 ณ สนาม Losail International Circuit ประเทศกาตาร์ จะมีนักบิดคนใดที่ได้ลงแข่งขันบ้างต้องรอติดตามกันต่อไป

MotoGP MotoGP

11 11


12

MotoGP


ส่องรถแต่ละค่าย MotoGP ฤดูกาล 2018

การแข่งขันรายการ MOTOGP ไฮไลท์สำ�คัญคือ การได้ชมการขับเคี่ยวความเร็วของสิงห์นักบิดในเส้นทางการแข่งแต่ละสนาม ความเร้าใจจากท่วงท่าการขับขี่ ลีลาการเข้าโค้ง การหลบหลีก ความสามารถเฉพาะตัวของนักแข่งจัดว่าเป็นทีเด็ดของความสำ�เร็จที่ จะทำ�ให้ได้ขนึ้ ไปยืนเป็น Top 3 บนโพเดียม แต่นอกจากนักแข่งทีต่ อ้ งมีประสบการณ์ทเี่ ชีย่ วชาญ มีความเก่งกาจแล้ว กุญแจสำ�คัญที่ ทำ�ให้นักบิดประสบความสำ�เร็จก็คือ เทคโนโลยีที่ใช้ในรถแข่ง MotoGP ซึ่งในแต่ละปีจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีในรถแข่งเพื่อช่วย สร้างพลังในการขับเคลื่อนของรถให้ได้มากที่สุด และมักถูกปิดเป็นความลับก่อนการลงสนาม มาดูกันว่าในปี 2018 นี้ แต่ละค่ายรถ นั้นจะมีการพัฒนารถแข่งอะไรไปแล้วบ้าง Specification เครื่องยนต์ โครงสร้าง ระบบช่วงล่าง ยาง ระบบเบรก

Honda RC213V

: 999cc, V4 DoHC 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ� : บาลานซ์การตอบสนอง การควบคุมให้มากที่สุดทั้ง การเข้าโค้ง และทางตรงโดยเฉพาะสวิงอาร์มหลังที่ ดีไซน์มาให้นักบิดสามารถพลิกโค้งยากๆได้ง่ายขึ้น : กันสะเทือนด้านหน้า Telescopic และด้านหลัง ProLink จากแบรนด์ Ohlins ติดตั้งให้เหมาะสมกับ ความถนัดของนักแข่งแต่ละบุคคล : ได้รับการสนับสนุนโดย Michelin ทุกเรซเป็น Slick 22 เส้น และยางฝน 11 เส้น : ดิสก์เบรกคาร์บอนไฟเบอร์จาก Brembo แต่หาก เป็น Wet Race จะเปลี่ยนเป็นดิสก์เบรกหลังของ Yutaka ทั้งหน้าและหลัง

HONDA RC213V การปรับปรุงเจ้า RC213V 2018 โดย พัฒนาชุด Fairing (แฟริ่ง) ใหม่ เพื่อให้มีความ ลงตัวและสามารถสำ�แดงประสิทธิภาพทั้งการ ควบคุ ม และจั ง หวะลากได้ อ ย่ า งสุ ด ขี ด ความ สามารถ

MotoGP

13


YAMAHA YZR-M1

ได้ตดิ ตัง้ อัพเกรด YZR-M1 2018 ทีม่ าพร้อม กับ Winglet การดี ไซน์ใ หม่ข องปีกขนาดใหญ่ที่ มีองศาการติดตั้งตำ�่ ชุด Fairing (แฟริ่ง) ด้านหน้า พร้อมทำ�ช่องดักลมทรงสามเหลีย่ มอย่างชัดเจน และ ยังมีการปรับรายละเอียดของกราฟิกที่อยู่บนตัวของ เจ้า YZR-M1 2018 เล็กน้อยค่อนข้างใกล้เคียงกับ เจ้า YZR-M1 2017 ที่จะเห็นให้ได้ชัดๆเลยในการ เปลี่ยนแปลงเรื่องของสติกเกอร์ Movistar ที่จากเดิม เคยเป็นสีเขียว ในปัจจุบนั ถูกปรับเปลีย่ นให้เป็นสีขาว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

14

MotoGP

เครื่องยนต์

:

โครงสร้าง ระบบช่วงล่าง ยาง ระบบเบรก

: : : :

1000cc, 4 ลู ก สู บ เรี ย ง และระบบวาล์ ว นิ ว เมติ ก ระบายความร้อนด้วยนำ�้ อลูมิเนียมท่อคู่ Delta Box ปรับตั้งค่าให้เหมาะกับ ลักษณะการขี่ของนักแข่งได้ กันสะเทือน หน้าแบบหัวกลับจาก Ohlins และกัน สะเทือนหลัง Ohlins ได้รับการสนับสนุนโดย Michelin ทั้งการแข่งขัน แบบแห้งและเปียก ดิสก์เบรกคาร์บอนไฟเบอร์จาก Brembo เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 340 หรือ 320 มม. ส่วนเบรกหลังเป็น ดิสก์เหล็กแบบเดี่ยว

ขอบคุณภาพจาก http://portalsportszone.com.br/?p=12029


ขอบคุณภาพจาก http://www.motograndprix.gr/content.aspx?id=2761

DUCATI DESMOSEDICI GP18

นำ� DesmodromicGP18 มาพัฒนาต่อ ยอดจากโมเดลเดิมอย่าง GP17 ที่ใช้ในฤดูกาล ก่อน โดยได้ทำ�การออกแบบส่วนของ Fairing (แฟริ่ง) ทรงคล้ายกับฉลามหัวฆ้อนหรือ Hammer Head Fairing ทางด้านข้างและด้านหน้า ใหม่ให้ถูกต้องตามกฎกติกา นอกจากนี้ชุดสีท่ี เปลี่ยนจากเดิมก็คือสี ขาว-เทา-แดง

Specification เครื่องยนต์ โครงสร้าง ระบบช่วงล่าง ยาง ระบบเบรก

Honda RC213V

: 1000cc, Desmodromic V4,DoHC 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยนำ�้ : อลูมิเนียมอัลลอย อีโว Twin-spar : กันสะเทือนหัวกลับ Ohlins 48 มม. และกัน สะเทือนหลังปรับระดับพรีโหลดได้จาก Ohlins : Michelin ขนาด 17 นิ้ว : ใช้ดิสก์เบรกคาร์บอนเส้นผ่าศูนย์กลาง 340 มม. “brembo” และเบรกหลังดิสก์เหล็กแบบเดี่ยว

MotoGP

15


SUZUKI GSX-RR

ได้มีการพัฒนาเจ้า Suzuki GSX-RR 2018 โดยทำ�การติดตั้ง winglet (ปีก) ที่มี ขนาดเล็กกว่าทุกค่ายที่ติดตั้ง winglet และยัง มีตำ�แหน่งในการติดตั้งที่ต่ำ� ชุด Fairing (แฟริ่ง) หน้ามีลักษณะที่บานกว่า เดิมเพื่อรองรับชุดปีกแอโรไดนามิค และยัง คงมีการพัฒนาตัวรถ Suzuki GSX-RR 2018 โดยเพิ่มความโดดเด่น ด้วยสีสันโทนน้ำ�เงิน พร้อมด้วยลาย กราฟฟิกสีขาว และสีเหลือง แบบใหม่ ปรับให้มีความทันสมัย และโฉบ เฉี่ยวขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

Specification Specification เครื่องยนต์

Yamaha 2018 YZR-M1 GSX-RR

: 1000cc, 4 สูบเรียง DoHC 4 วาล์ว ระบาย ความร้อนด้วยน้ำ� โครงสร้าง : Twin-spar อลูมิเนียม ระบบช่วงล่าง : ใช้กันสะเทือนหัวกลับ และกันสะเทือนด้านหลัง จาก Ohlins ยาง : Michelin ขนาด 17 นิ้ว หน้า/หลัง ระบบเบรก : หน้าดิสก์เบรกคาร์บอน และดิสก์หลังเหล็กจาก Brembo

ขอบคุณภาพจาก http://www.corsedimoto.com/in-pista/motomondiale

16

MotoGP


APRILIA RS-GP

Specification เครื่องยนต์ โครงสร้าง ระบบช่วงล่าง ยาง ระบบเบรก

Aprilia RS-GP

: Aprilia Racing “narrow” V4, Counter-rotating crankshaft : อลูมิเนียมเฉพาะแบรนด์ Aprilia : กันสะเทือนด้านหน้า Ohlins รหัส TSB46 และ ด้านหลัง Ohlins รหัส TRSP44 : Michelin : ดิสก์เบรกหน้าคาร์บอนจาก Brembo เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 340 หรือ 320 มม. ส่วนเบรกหลังเป็น ดิสก์เหล็กขนาด 255 มม. แบบเดี่ยว Brembo

การปรั บ ปรุ ง APRILIA RS-GP 2018 ที่มาพร้อมกับ Winglet (ปีก) ใหม่ล่าสุด ซึ่งการ เปลีย่ นแปลงครัง้ นีถ้ อื เป็นครัง้ แรกในรถ APRILIA RS-GP 2018 กับการออกแบบที่คล้ายกับรถทาง Ducati และ Honda ซึง่ จะเป็นช่องดักลมขนาดใหญ่ ที่ด้านหน้าของชุด ชุด Fairing (แฟริ่ง) แอโรไดนามิค ซึ่งทาง Aprilia นั้น เคยติดตั้ง Winglet (ปีก) ลักษณะนี้ ใน RSV-4 เพื่อใช้ในการแข่ง WSBK มาแล้ว

ขอบคุณภาพจาก http://eva-moto.com/statistiky-pred-velkou-cenou-nemecka-2018/

MotoGP

17


สนามแข่งขัน

ในฤดูกาล 2018

โมโตจีพี เป็นการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบ ที่กำ�ลังเป็นที่น่า สนใจในตอนนี้ ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับโลกเลยที่เดียว และเราจะพา มารู้จักกับสนามที่ใช้ในการแข่งขันรถจักรยายนต์ทางเรียบมีทั้งหมด 19 สนามด้วยกัน

Losail International Circuit ปรtเทศกาตาร์

18

MotoGP

วันที่ใช้แข่งขัน : 18 มีนาคม 2561 ความจุ : 8,000 คน ความยาว : 5.380 กม. (3.375 ไมล์) มีจำ�นวน โค้งทั้งสิ้น 16 โค้ง โดยมีโค้งที่ 10 ที่เป็น โค้งหักซ้ายเกือบ 90 องศา


Termos de Ro Hondo

ปรtเทศอาร์เจนตินา

วันที่ใช้แข่งขัน : 22 เมษายน 2561 ความจุ : 120,000 คน ความยาว : 5.5 กิโลเมตร มีโค้งทั้งสิ้น 20 โค้ง

Circuito de Jerez ประเทศสเปน

วันที่ใช้แข่งขัน : 8 เมษายน 2561 ความจุ : 8,000 คน ความยาว : 4.806 กม. (2.986 ไมล์) มีจำ�นวน โค้งทั้งสิ้น 14 โค้ง

Circuit of the Americas ปรtเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ใช้แข่งขัน : 6 พฤษภาคม 2561 ความจุ : 60,000 คน ความยาว : 4,428 กม. (2.751 ไมล์) โค้งทั้งหมด 13 โค้ง

MotoGP

19


วันที่ใช้แข่งขัน : 20 พฤษภาคม 2561 ความจุ : 100,000 คน ความยาว : 4.273 กม. (2.655 ไมล์) โค้งทั้งหมด 14 โค้ง

Autodromo del Mugello ประเทศอิตาลี

วันที่ใช้แข่งขัน : 17 มิถุนายน 2561 ความจุ : 140,700 คน ความยาว : 4.655 กม. (2.892 ไมล์) โค้งทั้งสิ้น 13 โค้ง

20

MotoGP

Le Mans Circuit

ประเทศฝรั่งเศส

วันที่ใช้แข่งขัน : 3 มิถุนายน 2561 ความจุ : 50,000 คน ความยาว : 5.245 กม. (3.259 ไมล์) โค้งทั้งหมด 15 โค้ง

Circuit de Barcelona Catalunya ประเทศสเปน


TT Circuit Assen

ประเทศเนเธอร์แลนด์

วันที่ใช้แข่งขัน : 15 กรกฎาคม 2561 ความจุ : 77,000 คน ความยาว : 3.700 กม. (2.299 ไมล์) โค้งทั้งหมด 13 โค้ง

Automotodrom Brno

ประเทศสาธารณรัฐเช็ก

วันที่ใช้แข่งขัน : 1 กรกฎาคม 2561 ความจุ : 110,000 คน ความยาว : 4.545 กม. (2.824 ไมล์) โค้งทั้งหมด 18 โค้ง

Sachsenring ประเทศเยอรมัน

วันที่ใช้แข่งขัน : 5 สิงหาคม 2561 ความจุ : 150,000 คน ความยาว : 5.403 กม. (3.357 ไมล์) โค้งทั้งหมด 14 โค้ง

MotoGP

21


วันที่ใช้แข่งขัน : 12 สิงหาคม 2561 ความจุ : 40,000 คน ความยาว : 4.318 กม. (2.683 ไมล์) โค้งทั้งหมด 10 โค้ง

Silverstone Circuit ประเทศสหราชอาณาจักร

วันที่ใช้แข่งขัน : 9 กันยายน 2561 ความจุ : 60,000 คน ความยาว : 4.226 กม. (2.626 ไมล์) โค้งทั้งหมด 16 โค้ง

22

MotoGP

Red Bull Ring Spielberg ประเทศออสเตรีย

วันที่ใช้แข่งขัน : 26 สิงหาคม 2561 ความจุ : 150,000 ความยาว : 5.891 กม. (3.661 ไมล์) โค้งทั้งหมด 18 โค้ง

Misano World Circuit Marco Simoncell ประเทศอิตาลี


Motorland Aragon ประเทศสเปน

วันที่ใช้แข่งขัน : 7 ตุลาคม 2561 ความจุ : 50,000 คน ความยาว: 4.554 กม. (2.830 ไมล์) โค้งทั้งหมด 12 โค้ง

Twin Ring Motegi ประเทศญีปุ่น

วันที่ใช้แข่งขัน : 23 กันยายน 2561 ความจุ : 35,000 ความยาว : 5.344 กม. (3.321 ไมล์) โค้งทั้งหมด 17 โค้ง

Chang International Circuit ประเทศไทย

วันที่ใช้แข่งขัน : 21 ตุลาคม 2561 ความจุ : 65,000 คน ความยาว : 2.493 กม. (1.549 ไมล์) โค้งทั้งหมด 14 โค้ง

MotoGP

23


วันที่ใช้แข่งขัน : 28 ตุลาคม 2561 ความจุ : 90,000 คน ความยาว : 4.445 กม. (2.762ไมล์) โค้งทั้งหมด 12 โค้ง

Phillip Island ประเทศออสเตรเลีย

Sepang International circuit ประเทศมาเลเซีย

วันที่ใช้แข่งขัน : 18 พฤศจิกายน 2561 ความจุ : 120,000 คน ความยาว : 4.005 กม. (2.488 ไมล์) โค้งทั้งหมด 14 โค้ง

24

MotoGP

วันที่ใช้แข่งขัน : 4 พฤศจิกายน 2561 ความจุ : 100,000 คน ความยาว : 5.543 กม. (3.445 ไมล์) โค้งทั้งหมด 15 โค้ง

Circuit Ricardo Tormo ประเทศสเปน


4 นักแข่ งไทยลุ ยศึ ก โมโตจี พ ี การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือ MotoGP ครั้งแรกของประเทศไทยเป็นสนาม ที่ 15 ในรายการ พีทีทีไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2018 ในครั้งนี้มีนักแข่งไทยที่ลงแข่งขันในแผ่นดินบ้าน เกิดครั้งแรกทั้งหมด 4 คน

สำ�หรับนักแข่งไทยทั้ง 4 คนที่จะ ลงแข่งขันโมโตจีพีครั้งแรกของไทย เริ่มที่ รุน่ ทีโ่ มโตทู คือ “ติง๊ โน๊ต” ฐิตพิ งศ์ วโรกร จากทีม แซ็ค เรซซิ่ง ทีม ซึ่งเขาได้รับสิทธิ์ ไวลด์การ์ดลงแข่งและเป็นนักแข่งของไทย ที่ล งทำ � การแข่ งขั น เพียงคนเดียวในรุ่นนี้ ผลงานก่ อ นแข่ ง โมโตทู 2018 อั น ดั บ 5 รายการ WSBK เวิ ล ด์ ซู เ ปอร์ ส ปอร์ ต แชมเปีย้ นชิพ เป็นคนไทยทีจ่ บอันดับดีทส่ี ดุ ในเอเชีย และในรายการนีเ้ ขาจบการแข่งขัน อันดับ 18

“ติ๊งโน๊ต” ฐิติพงศ์ วโรกร

www.google.ca

ถั ด มาเป็ น รุ่ น ที่ เ ล็ ก สุ ด คื อ โมโตทรี มีคนไทยด้วยกัน 3 คน ได้แก่ “ก้ อ ง” สมเกี ย รติ จั น ทรา จาก เอ.พี . ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ที่ได้รับสิทธิ์ ไวลด์การ์ด ผลงานของก้องที่ดีสุดก่อน จะมาแข่งโมโตทรี ปี 2016 จบอันดับ 3 ในศึกเอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปี้ยน ชิพ รุ่นเอเชีย โปรดักชั่น 250CC. และ ในรายการนี้เขาเป็นนักแข่งที่ทำ�ผลงาน ได้ดีที่สุดจบการแข่งขันอันดับ 9

“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา MotoGP

25


ส่วน “แสตมป์” อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ จาก วีอาร์ 46 มาสเตอร์แคมป์ ทีม เป็นอีก หนึ่ ง คนที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ์ ไ วลด์ ก าร์ ด ผลงาน ก่อนแข่งโมโตทรี ปี 2016 แชมป์เอเชีย ใน ศึ ก เอเชี ย โรด เรซซิ่ ง แชมเปี้ ย นชิ พ รุ่ น เอเชี ย โปรดั ก ชั่ น 250cc อั น ดั บ 1 ของ ทุกสนามการแข่งขัน และในรายการนี้จบ การแข่งขันอันดับ 16

“แสตมป์” อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ และด้าน “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ นั ก บิ ด เต็ ม ฤดู ก าลจาก เอ.พี . ฮอนด้ า เรซซิ่ ง ที ม ที่ มี ผ ลงานก่ อ นเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น รถ จักรยานยนต์ทางเรียบ์ชิงแชมป์โลก กรังด์ปรีซ์ มอเตอร์ไซค์เคิลเรซซิ่ง รุ่นโมโตทรี รายการ MotoGP คนไทยเพียงคนเดียวทีล่ งแข่งขันแบบ เต็มฤดูกาลทุกสนามในรายนี้ไม่จบการแข่งขัน เพราะประสบอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขัน

“ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์

เกร็ดความรู้ Wild Card (ไวลด์การ์ด) เป็นใบขับขี่ที่อนุญาตให้เฉพาะนักแข่ง ในประเทศเจ้าภาพ หรือในภูมิภาคนั้นเข้าร่วมแข่งขันเฉพาะสนาม โดยได้ รับการรับรองจากสมาพันธ์แข่งรถจักรยานยนต์ในประเทศเจ้าภาพ และ คณะกรรมการของสนามแข่งเจ้าภาพ ถึงระดับฝีมือและความสามารถที่พร้อม สำ�หรับการแข่งขันนัน้ ซึง่ ในระดับ World Series นัน้ ทางสนามของเจ้าภาพจะ ได้รับสิทธิพิเศษ Wild Card สำ�หรับนักแข่ง Home Race เพียงแค่ 4 ใบเท่านั้น นักแข่งที่จะได้รับสิทธิ์ Wild Card ต้องเป็นนักแข่งที่มีฝีมือดีหรือเป็น แชมป์จากรายการระดับประเทศ หรือระดับภูมิภาค และได้รับการรับรองจาก สมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์และทางสนามเจ้าภาพ ถึงจะมีสิทธิ์ได้รับ Wild Card เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการแข่งขันระดับ International หรือ ระดับ World Series ที่มาแข่งในประเทศนั้น ๆ ในฐานะนักแข่ง Home Race

26

MotoGP


จารึกประวัติศาสตร์ !!

ผลการแข่งขันครั้งแรกในประเทศไทย HOME

ปิดฉากการแข่งขัน MotoGP ครั้งแรกในประเทศไทย ในช่วง 5-7 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ที่สร้างปรากฎการณ์ใหม่ๆ ในการจัดการ แข่งขัน MotoGP สำ�หรับการแข่งขันตลอดระยะเวลาใน สนามที่ 15 เริ่มต้นความสนุกสนานตื่นเต้นตั้งแต่ยังไม่ถึง วั น แข่ ง ขั น ด้ ว ยกิ จ กรรมต่ า งๆมากมายที่ จั ด ขึ้ น และในวั น แข่งขันจริงก็เป็นมาร์ค มาร์เกซจากทีม Repsol Honda Team ที่โชว์ฟอร์มบิดเข้าเส้นชัยคว้าชัยชนะไปได้อย่างสวยงาม ถึงแม้ในช่วงกลางของการแข่งจะเสียอันดับผู้นำ�ไปก็ตาม แต่เขาก็เร่งความเร็วและกลับขึ้นมานำ�ในโค้งสุดท้ายของ สนามจนเข้าเส้นชัย คว้าอันดับหนึ่ง นับเป็นชัยชนะสนาม ที่ 7 ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ ส่วนอันดับที่สองเป็นของอันเดร โดวิซโิ อโซ่ จากทีม Ducati Team และมาเวอร์รคิ บินาเลส ขึน้ โพเดียมมาในอันดับที่สาม

MotoGP

27


Maverick Vinales

Movistar Yamaha Team

28

MotoGP


ภาพจากทวิตเตอร์ Maverick Vinales

MotoGP

29


30

MotoGP

ภาพจาพ www.autoinfo.co.th


ครั้งแรกในไทยกับการแข่งขัน โมโตจีพี

ภาพจาพ www.autoinfo.co.th

การแข่งขันโมโตจีพี มีการแข่งขันกันทั่วโลก จนโคจรหมุนเวียนมาถึงในทวีปเอเชียโดยเจ้าภาพเป็น ของประเทศไทย ใช้ชื่อรายการว่า พีทีที ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2018 ได้จบลงอย่างสมบูรณ์แบบจนเป็น ทีพ่ ดู ถึงไม่วา่ จะเป็นในเรือ่ งสีสนั และไฮไลท์ทปี่ ระทับใจ ของการจัดงานในครั้งนี้ ยอดผู้ชมทะลุหลักแสน ศึกโมโตจีพีถือเป็น ความสำ�เร็จอย่างยิ่งใหญ่กับการเป็นเจ้าภาพครั้งแรก ในไทยที่มียอดผู้ชมตลอดทั้ง 3 วัน 222,535 คน บัตรเข้าชมราคาถูกที่สุดในโลก ในราคาเริ่ม ต้นเพียง 500 บาท และการซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขัน ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในเรื่องของเทคโนโลยีทันสมัย ด้วยเครือ่ ง i-touch ทีส่ ามารถซือ้ ได้ดว้ ยตัวเองโดยช่อง ทางออนไลน์กบั allticket.com มีตดิ ตัง้ อยูท่ งั้ หมด 220 จุดทั่วประเทศไทย

ภาพจาพ www.autoinfo.co.th

ชมการแข่งขันแบบสามมิติ สนามช้าง อินเตอร์เนชัน่ แนล เซอร์กติ เป็นสนามแข่งขันโมโตสปอตร์หนึง่ เดียวในเอเชียทีม่ โี ซนแบบ วินเทอร์เทส ที่สามารถมองเห็นนักแข่งได้ทั้งสนามการแข่งขัน แกร็บไบค์อนิ เตอร์ การรับส่งนักท่องเทีย่ วในยุคนีเ้ ทคโนโลยเพียง แค่ปลายนิว้ กับแกร็บไบค์บรุ รี มั ยทีไ่ ม่ได้เป็นแค่คนขับรถรับส่ง แต่เป็นไกค์ เพื่อแนะนำ�นักท่องเที่ยวที่มีการรับมือด้านภาษาต่างประเทศโดยการใช้ แอพพลิเคชั่นปีททรานสเลทในการแปลภาษาสนทนากับนักท่องเที่ยว อีแต๋นไฮโซ ซึง่ เป็นอีกหนึง่ สีสนั ของการจัดงานในครัง้ นีเ้ ป็นการนำ� เสนอภูมปิ ญ ั ญาท้องถิน่ ของภาคอีสาน โดยการนำ�รถอีแต๋นมาปรับแต่งใหม่ ประดับด้วยผ้าขาวม้ามาใช้ในการรับส่งบริการผูเ้ ข้าชมโมโตจีพไี ปยังสนาม การแข่งขัน ทำ�ให้ชาวต่างชาติต่างประทับใจและได้รับความสนใจจาก นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และทัง้ หมดนีเ้ ป็นแค่การรวบรวมสีสนั เล็กน้อยทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2018 ในส่วนปี 2019 จะมีอะไรเป็นสีสันต้องรอติดตามกันต่อไป

MotoGP

31


“ชัทเทิลเซอร์วิซ” รับส่ง ผู้โดยสารเข้าชม โมโตจีพีที่บุรีรัมย์

ยังคงเป็นที่กล่าวถึงสำ�หรับการจัดการแข่งขันโมโตจีพี 2018 รายการพีทีที ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ ครั้งแรกกับการเป็น เจ้าภาพ สร้างความประทับใจและสร้างสีสันตั้งแต่ลงจากเครื่องบินที่สนามบินบุรีรัมย์ จนเข้ามาสู่สนามแข่งขัน โดย การนำ�รถอีแต๋นมาใช้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวในงานโมโตจีพี เป็นไอเดียสุดสร้างสรรค์ ทางด้าน นายเนวิน ชิดชอบ ประธานทีป่ รึกษาสนามช้าง อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กติ บุรรี มั ย์ กล่าวถึง ไอเดียในการนำ�รถ อีแต๋นมาใช้ในการรับส่งนักท่องเทีย่ วฟรีวา่ “เราเรียกชาวบ้านมาประชุม บอกว่าเราจะทำ�สิง่ ทีโ่ ลกต้องจดจำ�กับโมโตจีพใี นประเทศไทย ด้วยการนำ�เอารถอีแต๋นมาใช้ในการรับส่งผู้เข้าชม โดยที่พวกเขาขอแค่ค่าน้ำ�มันอย่างเดียวค่าใช้จ่ายอย่างอื่นไม่ต้อง สิ่งที่รู้สึกก็ คือคนตัวเล็กๆเหล่านี้มีความตั้งใจในการสร้างสิ่งมหัศจรรย์เพื่อให้เกิดความประทับใจในบุรีรัมย์และประเทศไทย” โดยชัทเทิลเซอร์วิซ ที่นำ�มาให้บริการรับ-ส่ง ภายในงาน 100 กว่าคัน เป็นการนำ�เอารถอีแต๋นของคนไทยมาปรับแต่ง ใหม่ให้สวยงาม ทันสมัย ด้วยผ้าขาวม้าซึ่งเป็นภูมิปัญญาฉบับคนท้องถิ่นอีสาน

ขอบคณภาพจาก เฟสบุ๊คแฟนเพจ PPTV HD

32

MotoGP


ขอบคณภาพจาก เฟสบุ๊คแฟนเพจแชร์ข่าวบุรีรัมย์

MotoGP

33


ภาพจาก เฟซบุ๊คแฟนเพจ Stam Apiwath wongthananon

อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์

นักแข่งดีกรีแชมป์ สังกัด

VR 46 MASTER CAMP เด็กที่มีความฝัน และความตั้งใจพร้อมกับพรแสวงดู เหมือนจะเข้ากันได้ดีกับนักแข่งดีกรีแชมป์ประเทศไทย และระดับเอเชียที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ใน วงการมอเตอร์สปอร์ต เชื่อได้ว่าผู้ติดตามข่าวคราว มอเตอร์สปอร์ตจะต้องเคยได้ยินหรือรู้จัก “อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์” จุดเริ่มต้นบนเส้นทางการเป็นนักแข่ง มืออาชีพเป็นอย่างไร เราจะพาไปทำ�ความรู้จักกับเขา คนนี้กัน ...สวัสดีครับผม “แสตมป์-อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์” เกิด วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2537 ปัจจุบันอายุ 24 ปี เป็นนักแข่ง ในสังกัด VR 46 MASTER CAMP ลงทำ�การแข่งขันทั้ง ภายในประเทศ และต่างประเทศ

34

MotoGP


...กว่าจะมาถึงจุดนี้ ไม่ได้เรียบง่าย... จุดเริ่มต้นของการขี่รถมอเตอร์ไซต์ เริ่มแข่งตั้งแต่อายุ 9 ขวบ เป็นการแข่งขันรถไฟฟ้า รุ่นมินิไบค์ และก็เป็นจุดเริ่มต้นจากตรงนั้น ขี่มาจนถึงอายุ 11-12 ปี ได้เข้ามาแข่งในรายการชิงแชมป์ประเทศไทยและ ได้แชมป์ในรุ่น ONE MAKE RACE ได้แชมป์รุ่นเกรด B ได้ รองแชมป์เกรด E ได้แชมป์รนุ่ 250cc แชมป์ประเทศไทยถ้วย พระราชทาน

จุดเปลี่ยนในการขึ้นมาแข่งรถใหญ่ เริ่มแข่งขึ้นมาขี่รถใหญ่ในสังกัด Honda รุ่น 600cc ในปี 2010 แข่งควบคู่ รุ่น 1000cc ด้วยในเมืองไทย และ แข่งรุ่น 600cc ในเอเชียครับปี 2011 ครับ ได้แชมป์ถ้วย พระราชทานในรุ่นของซุปเปอร์ไบค์ 1000cc ปีถัดมาใน 2014 ก็ได้เข้าร่วมแข่งขันรุน่ 250cc ได้รองแชมป์เอเชีย และ ก็ปี 2016 ได้ย้ายสังกัดมาอยู่กับยามาฮ่าได้แชมป์เอเชียรุ่น 250 ครับและได้แชมป์ประจำ�รุ่น 1000cc ในเมืองไทยหมด เลยครับทั้ง 4 รายการและก็ปี 2017 ได้เข้า การแข่ ง ขั น โมโตที จู เ นี ย ร์ เ วิ ล ด์ แชมเปี้ยนชิพ เป็นปีแรกอันดับรวม ทั้งปีอยู่ที่ 10 และในปี 2018 ก็ได้เข้า ร่วมการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนุ่นโมโตที ครับได้ที่ 3 ในการแข่งที่บาร์เซโลน่า และตอนนี้คะแนนสะสมอยู่ที่ 12 ครับ

จุดเริ่มต้นของการแข่งรุ่น ซุปเปอร์ไบค์

เริม่ แข่งในปี 2010 และเริม่ มา ขี่ในรุ่น 600cc ก็เพราะว่าทางบริษัทที่ เป็นผู้สนับสนุนหลักได้คัดตัวนักแข่ง เพือ่ ทีจ่ ะไปทำ�การแข่งแข่งของรายการ ในเอเชียครับและเราก็ได้โอกาสตรง นั้น ได้แข่งขันซุปเปอร์ไบค์เป็นครั้ง แรก

MotoGP

35


จุดเปลี่ยนในการขยับขึ้นมาขี่รุ่นโมโตทรี จูเนียร์

เริ่มต้นจากการได้แชมป์เอเชียในรุ่น 250cc เอเชียโป รดักชั่น ซึ่งทางบริษัทยามาฮ่าที่ประเทศญี่ปุ่นเห็นว่าเรามีความ สามารถและศักยภาพที่พร้อมทั้งในด้านการขับขี่และมีผลงานที่ดี จึงได้ร่วมมือกับค่าย VR46 ของ Rossi เพื่อที่จะพัฒนาเกี่ยวกับ นักแข่งของเอเชียที่จะเข้าไปแคมป์ของทาง VR 46 และได้โอกาส ไปแข่งในรายการเวิลด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ ปี 2016

ความรู้สึกที่ได้อยู่ในค่ายของ Rossi เจ้าของ แชมป์โลก 9 สมัย

รูส้ กึ ดีใจทีไ่ ด้รบั โอกาสทีด่ ใี นการเข้าไปในแคมป์ของ Rossi เพราะเป็นก็คนเอเชียคนแรกที่เข้าไปอยู่ในแคมป์ แต่การที่จะได้ เข้าไปอยู่ในค่ายมันค่อนข้างยากและในอะคาเดมี่ของแคมป์มีแต่ นักแข่งของอิตาลีทุกคนมีแต่ผมคนเดียวที่เป็นคนไทยและนักแข่ง เอเชียซึ่งมีความกดดันค่อนข้างมาก

ทำ�ไมถึงได้สิทธิ์ไปแข่งขันในรายการ PTT Thailand Grand Prix

เริ่มต้นจากการได้แชมป์เอเชียในรุ่น 250cc เอเชีย โปรดักชั่น ซึ่งทางบริษัทยามาฮ่าที่ประเทศญี่ปุ่น เห็นว่าเรามีความสามารถและศักยภาพที่พร้อมทั้ง ในด้านการขับขีแ่ ละมีผลงานทีด่ จี งึ ได้รว่ มมือกับค่าย VR46 ของ Rossi เพื่อที่จะพัฒนาเกี่ยวกับนักแข่ง ของเอเชียที่จะเข้าไปแคมป์ของทาง VR 46 และได้ โอกาสไปแข่งในรายการเวิลด์ จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ ปี 2016

ภาพจาก เฟซบุ๊คแฟนเพจ Stam Apiwath won

รู้สึกอย่างไรกับการที่ได้ลงแข่งในรายการนี้ ในส่วนของการแข่งขันรู้สึกดีใจและภูมิใจครับ มีความ กดดันเหมือนกันเพราะเป็นสนามในบ้านเกิดและเป็นครั้งแรกที่ จัดรายการแข่งโมโตจีพใี นไทย ถือว่าผลงานอยูใ่ นระดับปานกลาง ตัวผมเองก็พอใจในระดับหนึง่ และการทำ�งานค่อนข้างยากเหมือน กันในสัปดาห์การแข่งขันและได้สิทธิ์ไวลด์การ์ดที่ สนามเซปัง เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย

36

MotoGP


ngthananon

รางวัลที่ภูมิใจที่สุด

รางวัลที่ภูมิใจที่สุดเป็นแชมป์เอเชียปี 2016 รุ่น 250cc โปรดักชั่นครับและรางวัลถ้วยพระราชทานในรุ่น 1000cc ปี 2011 รางวัลแรกเลยก็คือ แชมป์พระราชทาน เพราะเป็นแชมป์ที่ทาง พระราชวังเป็นคนมอบให้อีกหนึ่งรางวัลคือ เป็นแชมป์เอเชียในรุ่น 250cc มีความภูมใิ จเพราะว่าเป็นการแข่งขันระดับรายการในเอเชีย ด้วยและได้ยืนในจุดที่เป็นเบอร์ 1 ของเอเชีย

วางเป้าหมายในชีวิตของการเป็นนักแข่ง

เป้าหมายในอนาคตก็อยากจะเข้าไปขี่ในรายการเวิลด์ แชมป์เปี้ยนชิพให้ได้และจะพยายามทำ�ผลงานให้ดีที่สุดเพื่อจะได้ ไปถึงจุดที่สูงที่สุดในเวิลด์แชมป์เปี้ยนชิพครับ

ข้อมูลส่วนตัว

ฝากผลงานถึงแฟนๆ ยามาฮ่าและ แฟนคลับที่ติดตามเชียร์

ฝากติดตามผลงานในช่วงท้ายฤดูกาล 2018 และสามารถติดตามอัพเดทข่าวสารต่างๆ ในรายการ แข่ ง ขั น ในปี ห น้ า ของผมผ่ า นทางแฟนเพจเฟสบุ๊ ค stam apiwath wongthananon และเพจ Yamaha Thailand Racing Team

ชื่อ : อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ ชื่อเล่น : แสตมป์ เกิด : 2 กุมภาพันธ์ 2537 อายุ : 24 ปี ผลงานสังกัดเดิม : 2013 แชมป์มาเลเซีย ซุปเปอร์ จูเนียร์ 2014 รองแชมป์ 1000cc, รองแชมป์ 250cc 2015 แชมป์ 1000cc, รองแชมป์เอเชีย โรดเรสซิ่ง ผลงานสังกัดใหม่ : 2016 แชมป์เอเชียโรดเรสซิ่ง, แชมป์ชิงถ้วย พระราชทาน, แชมป์ซุปเปอร์ไบค์, แชมป์ซุปเปอร์ไบค์, แชมป์ประจำ�ปี 2017 รองชนะเลิศอันดับ 2 โมโตทรี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ สนาม 4 2018 อันดับ 4 โมโตทรี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ สนาม 7, เข้าร่วมการแข่งขันโมโตจีพี รุ่นโมโตทรี สนามที่ 15 และสนามที่ 17 MotoGP

37


รอบรู้เรื่องยาง

ในการแข่งขัน MotoGP ตัวรถและนักแข่งเป็นสิ่งสำ�คัญแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ยางของรถ เพราะสภาพอากาศของ แต่ละสนามที่แตกต่างกันและเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันอยู่บ่อยครั้ง บางสนามมีอากาศร้อนแต่ฝนกลับตกลงมาทำ�ให้ ยางที่ใช้ในการแข่งขันในสนามที่มีอากาศร้อนใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ทีมงานอาจต้องเรียกรถแข่งเขพิทเพื่อเปลี่ยนได้ ยางที่เหมาะสมกับการใช้งานในสถานการณ์นั้น ยางรถที่ใช้ในการแข่งขันของรถจักรยานยนต์ ทางเรียบ MotoGP เดิมมีขนาด 16.5 นิว้ แต่ภายหลังจาก ปี 2018 ทางบริษัท Michelin ได้ปรับเปลี่ยนขนาดของ ยางมาเป็น 17 นิ้วเพื่อความสมดุลย์ในการเข้าโค้งและ การขับขี่ที่ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ส่วนด้านอุณหภูมิ ยาง ในขณะที่ทำ�การแข่งขันในล้อยางหน้ามีความร้อน ที่หน้ายาง 100 CC และส่วนอุณหภูมิของยางหลังพุ่ง สูงขึ้นถึง 120 CC ด้านวิวฒ ั นาการการออกแบบหน้ายางทางบริษทั Michelin ได้ผลิตออกมา 2 แบบ เพื่อให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ในการใช้งานที่ต่างกัน

Michelin Power Slick เป็นยางที่ใช้สำ�หรับพื้นสนามที่แห้ง ยางชนิดนี้ จะแบ่งออกเป็น 3 แบบ

Powerslick Soft เป็นยางที่เหมาะกับพื้นสนามที่มีความเย็น เพราะเนื้อยางมีความ นิ่มจึงไม่ต้องใช้ความร้อนจากสนามแต่ใช้ความร้อนจากการใช้งานของยาง เท่านั้นพอ

1 Powerslick Medium

เป็นยางที่เหมาะกับทุกสนาม เพราะเป็นยางที่มีเนื้อยางที่ไม่นิ่มและ ไม่แข็งจนเกินไป ไม่ต้องใช้ความร้อนมากแต่ถ้าสนามร้อนมากๆยางชนิดนี้ หน้ายางจะหมดเร็วมากทำ�ให้ต้องเข้าพิทมาเปลี่ยนยาง

38

MotoGP

2


Powerslick Hard เป็นยางที่มีเนื้อยางที่มีลักษณะแข็ง เหมาะที่จะใช้กับสนามที่มีพื้น สนามที่แห้ง เรียบ และมีอากาศร้อน ต้องใช้ความร้อนพอสมควรก่อนที่ยาง ชนิดนี้จะแสดงสมรรถนะได้อย่างเต็มที่

3

ขอบคุณภาพจาก https://www.thairath.co.th/content/1214783

Michelin Power Rain เป็นยางที่มีลายดอกยางเพิ่มเข้ามา เพื่อเพิ่มความสามารถ ในการรีดน้ำ�และเพิ่มการยึดเกาะถนนได้ดีขึ้น โดยยางชนิดน้ีจะใช้ใน เวลาทีม่ ฝี นตกลงมายางชนิดนีห้ น้ายางจะหมดเร็วมากและการยึดเกาะ ถนนจะลดลงไปตามดอกยาง ยางชนิดนี้จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ

PowerRain Soft เป็นยางทีม่ เี นือ้ นิม่ และมีดอกยาง ยางชนิดนีเ้ ป็นยางมาตราฐานทีใ่ ส่กนั ใน ตอนฝนตกอยู่ในขณะแข่งขัน เพราะเป็นยางที่นิ่มและใส่แข่งขันตอนฝนตกได้ดี

1 PowerRain Hard เป็นยางที่มีเนื้อยางที่แข็งและมีดอกยางที่เพิ่มการยึดเกาะถนน ใช้ใน สถานการณ์ที่ฝนตกลงมาแต่ฝนนั้นหยุดแล้ว โดยพื้นสนามยังมีน้ำ�ขังอยู่

2 การเลือกใช้ยางในแต่ละสถานการณ์ของสนาม จึงมีความสำ�คัญที่ทำ�ให้นักแข่งที่จะสามารถพารถคู่ใจพุ่งทะยานเข้า สู่เส้นชัยได้ในที่สุด

MotoGP

39


Valentino Rossi Movistar Yamaha Team

40

MotoGP


ภาพจากทวิตเตอร์ Valentino Rossi

MotoGP

41


นวัตกรรมชุดแข่งขัน MotoGP

สิ่งที่สำ�คัญที่สุดสำ�หรับการแข่งขัน MotoGP นั้น ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของ ความปลอดภั ย ในสนามกั บ อั น ตรายที่ จะเกิดขึ้น และอาจส่งผลต่อชีวิตนักแข่ง ดังนัน้ นักแข่งทุกคนจึงจำ�เป็นต้องเลือกใช้ อุปกรณ์ทมี่ มี าตรฐานและช่วยป้องกันการ เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน และอุปกรณ์ ที่ขาดไม่ได้เลยนั้นก็คือชุดแข่ง MotoGP ซึ่งชุดแข่งขันก็มีให้เลือกมากมายหลาก รูปแบบ หลายราคา ตั้งแต่หลักหมื่น ไป ยันหลักแสนบาทเลยทีเดียว และทุกคน คงสงสัยว่าทำ�ไมเวลานักแข่ง MotoGP แหกโค้ง ไถลไปกับพื้นไกลๆ ถึงยังคง ลุกขึ้นยืนได้อย่าหน้าตาเฉย เราจะพา ไปเจาะลึกความพิเศษชุดแข่งแห่งวงการ MotoGP

สำ�หรับชุดแข่งจะต้องมีโครงสร้างเฉพาะบุคคล และชุดต้องสามรถ ป้องกันได้หลายส่วนไม่วา่ จะเป็น หัวเข่า ไหล่ หลัง โดยเฉพาะแผ่นด้านหลังจะ ต้องมี Airbag หรือถุงลมนิรภัย ติดตัง้ ไว้เพือ่ ป้องกัน ไหล่และหลังเวลาล้ม และ ยังคงป้องกันการระเบิดได้อีกด้วย ชุดแข่งมีการฝั่งชิป ไว้ในแอร์Airbag เพื่อ ทีจ่ ะเรคคอร์ดในช่วงระหว่างการขับขี่ ถ้าเกิดมีความเสีย่ ง หรือเกิดอันตรายก็ จะมีการบันทึกไว้ในตัวชิป และทางทีมงานสามารถนำ�มาวิเคราะห์ วิจยั แก้ไข ในสิ่งที่บกพร่องหลังจากการแข่งขัน ส่วนวัสดุชั้นยอดของชุดแข่งนั้นทำ�มาจากหนังสัตว์หลายชนิด หนา ประมาณ 1.5 มม. บางชุดทำ�มาจากหนังจิงโจ้ ซึ่งว่ากันว่าเหนียวกว่า และ ยืดหยุ่นกว่าหนังสัตว์ประเภทอื่น ๆ ทำ�ให้ราคาชุดแข่งนั้นสูงโดดไปถึงหลัก แสนบาทกันเลย

ขอบคุณภาพจาก https://uzone.id/tag/marc-marquez

42

MotoGP


สำ�หรับระบบป้องกันมีระบบถุงลมนิรภัยอยู่ส่วนคอ ไหล่ และหลัง ทีก่ างออกใต้ชดุ เพือ่ รองรับแรงกระแทกเมือ่ นัก แข่งตกจากมอไซค์ และถือเป็นกฎแห่งความปลอดภัยใหม่ใน ฤดูกาลแข่งปี 2018 นี้ และในการแข่ง MotoGP นักแข่งหลาย ค่ายได้เลือกใช้ชดุ แข่งทีต่ ดิ ตัง้ ถุงลมนิรภัย โดยมีกฎข้อบังคับ ของสหพันธ์ Federation Internationale de Motocyclisme (FIM) เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฮเทคต่าง ๆ ได้ถูกบังคับใช้ในการ แข่งขัน MotoGP, Moto2 และ Moto3 สำ�หรับฤดูกาลแข่ง 2018 นี้ สหพันธ์ FIM ได้ตง้ั กฎข้อบังคับขึน้ มาใหม่ โดย ให้นกั แข่ง ทุกคนจะต้องสวมชุดแข่งที่มีระบบถุงลมนิรภัยตลอดการ แข่งขัน และต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด ทุกข้อมาตรฐาน และเงือ่ นไขต่างๆทีส่ หพนธ์ FIM ตัง้ ไว้

ส่วนอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับ นักแข่งมากขึน้ นัน้ ก็คอื การใส่สนับศอก เข่า และไหล่ เพิม่ การป้องกันอีกชั้น ซึ่งเหล่าบรรดาอุปรกณ์เสริมนั้นก็ไม่ ธรรมดา ผลิตมาจากเทอร์โมพลาสติกที่มีความทนทาน เป็นพิเศษ นอกจากชุดแข่งขั้นเทพแล้ว ถ้าใครได้ดู MotoGP บ่อยๆ ก็จะเห็นว่านักแข่งระดับโลกเค้ามีเทคนิคในการเซฟ ตัวเองด้วย คือ การใช้แขนบังบริเวณใบหน้า งอลำ�ตัวให้ คล้ายท่าม้วนหน้า และกลิ้งไปตามแรง จะทำ�ให้ลดทอน อาการบาดเจ็บลง

Airbag

Elbow Slider

Knee Slider

MotoGP

43


หมวกกันน็อคยอดฮิต ของนักแข่ง

หมวกกันน็อค นับว่าเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่สำ�คัญสำ�หรับ นักแข่ง เพราะช่วยปกป้องชีวติ ในการเกิดเหตุการณ์ไม่คาด ฝัน หลายๆท่านอาจเคยเห็นหรือเคยได้ยินกันมาว่า หมวก กันน็อครุ่นนี้ ยี่ห่อนี้ ได้รับการรับรองจากมาตราฐานของ DOT, SNELL, ECE และSHARP ซึง่ ในแต่ละมาตรฐานนัน้ จะมีรปู แบบการทดสอบทีเ่ ฉพาะตัว สำ�หรับในประเทศไทย ผูท้ �ำ สอบคือ มอก. หรือมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรม เรา มาทำ�ความรู้จักกับมาตรฐานทั้งหลายเหล่านี้คืออะไรบ้าง และมีการทดสอบอย่างไร มาเริ่ ม กั น ที่ ม าตรฐาน ของ DOT คื อ มาตรฐานของ กรมการขนส่ง (Department Of Transportation) เป็นมาตรฐาน การรับรองคุณภาพของ หมวกกันน็อคของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรัฐบาลบังคับ ให้ใช้กับสินค้าเกือบทุกชนิดมีผลบังคับใช้โดย National Highway Safety Administration (NHTSA) เพื่อให้หมวก นิรภัยได้รบั การรับรอง DOT และสามารถผ่านการทดสอบ แรงกระแทกได้ ส่วนการทดสอบการกระแทก จะทดสอบบริเวณหัว ของหุ่น ซึ่งจะติดตั้งเซนเซอร์ไว้ด้านใน เพื่อใช้วัดความเร็ว และแรงกระแทก ขณะทีห่ มวกถูกทิง้ ลงบนพืน้ จากความสูง ที่กำ�หนดไว้ จะมีการทดสอบทั้งหมด 2 ครั้งเพื่อให้แน่ใจ ว่าหมวกกันน็อกสามารถทนรับแรงกระแทกได้มากกว่า หนึ่งครั้ง มีการทดสอบหมวกกันน็อกจากของมีคม และ ความแข็งแรงของสายรัดคาง เมื่อทดสอบผ่านแล้วจะติด สติ๊กเกอร์ DOT ไว้บริเวณด้านหลังของหมวกกันน็อค เป็น มาตรฐานที่ถูกยอมรับทั่วโลก

44

MotoGP

ต่อมา ECE ย่อมาจาก Economic Commission for Europe (คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรป) เป็นองค์กร ทีต่ รวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าหลายชนิด โดย หมวกกันน็อกรถจักรยานยนต์จะใช้รหัส ECER22-05 ซึ่ง รหัส R ย่อมาจาก Regulation หมายเลข 22 ส่วน 05 คือส่วน ของการใช้งานกับรถจักรยานยนต์ โดยมาตรฐานจะมีความ ละเอียดกว่า DOT และได้รับการยอมรับมากถึง 50 ประเทศ ทั่วโลก แต่มาตาฐาน ECE ไม่ได้รับความสนใจจากสหรัฐฯ ในการทดสอบ ECE จะเข้มงวดและทันสมัย ส่วนการ ทดสอบพื้นฐานนั้นจะคล้ายกันกับ DOT และShnell ทั้งหมด แต่มกี ารทดสอบพิเศษเพิม่ เข้ามาคือ การดูดซับแรงกระแทก ของหมวกกันน็อก การทดสอบวัสดุสายรัดคางแรงดึงที่มาก กว่า 670 ปอนด์ และการทดสอบความทนทานของหมวก ต่อการเสียดสีบนพื้นถนน ส่วนใครที่อยากได้ใบรับรองจาก ECE จะต้องส่ง สินค้าไปทดลองจำ�นวน 50 ชุด โดยจะมีพยานจากผู้ผลิต และEUE เพื่อให้การรับรองได้มาตรฐาน

ในการทดสอบ ECE จะเข้มงวดและทันสมัย ส่วนการ ทดสอบพื้นฐานนั้นจะคล้ายกันกับ DOT และ Shnell ทั้งหมด แต่มีการทดสอบพิเศษเพิ่มเข้ามาคือ การดูดซับแรงกระแทก ของหมวกกันน็อก การทดสอบวัสดุสายรัดคางแรงดึงทีม่ ากก ว่า 670 ปอนด์ และการทดสอบความทนทานของหมวกต่อ การเสียดสีบนพื้นถนน ส่วนใครที่อยากได้ใบรับรองจาก ECE จะต้องส่ง สินค้าจำ�นวน 50 ชุด ในการทดลอง โดยมีพยานจากผู้ผลิต และEUEเพื่อให้การรับรอง มาตรฐาน


SHARP ที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นมาตรฐานที่สูงถึงระดับ ห้าดาวกันเลยทีเดียว SHARP เป็นมาตรฐานการรับรองของ กรมการขนส่งของประเทศอังกฤษ ซึ่งจะเป็นการทดสอบ จริงทั้งหมด การทดลองจะแตกต่างจากมาตรฐานอื่นๆ โดย การสุ่มเลือกซื้อหมวก หลากหลายยี่ห้อ หลากหลายรุ่นตาม ท้องตลาด และจะนำ�มาทดสอบโดยทดสอบกระแทกถึง 32 ครั้งต่อหมวก 1 ใบ บนพื้นผิวเรียบ และพื้นผิวแบบแหลม ทดลองตามมุมกระแทกต่างๆ ที่จำ�ลองมาจาก อุบัติเหตุจริง การทดสอบจึงมีระดับความเชือ่ ถือสูง เพราะเป็นการทดสอบ หมวกที่วางจำ�หน่ายจริงๆ

ขอบคุณภาพจาก https://pantip.com/topic/30917063

ในขณะที่ ม าตรฐานของ ECC จะกำ � หนด การทดสอบความเร็ ว การ กระแทกหมวกไว้ที่ 7.5 เมตร/วินาที แต่ มาตรฐาน sharp จะทดสอบความเร็ว ทั้งหมด 3 ครั้งคือ 8.5 m/s, 7.5 m/s และ 6 m/s ซึ่งจะมีทั้งความเร็วสูงกว่าและ ต่ำ�กว่ามาตรฐาน ECC โดยที่ใส่หมวก ไว้ในหัวจำ�ลองที่ติดตั้ง sensor วัดแรง กระแทกไว้ ในขณะที่มาตรฐาน ECC จะกำ�หนด การทดสอบ ความเร็ ว การกระแทกหมวกไว้ ที่ 7.5 เมตร/วิ น าที แต่ มาตรฐาน sharp จะทดสอบความเร็วทั้งหมด 3 ครั้งคือ 8.5 m/s, 7.5 m/s และ 6 m/s ซึ่งจะมีทั้งความเร็วสูงกว่าและต่ำ� กว่ามาตรฐาน ECC โดยที่ใส่หมวกไว้ในหัวจำ�ลองที่ติดตั้ง sensor วัดแรงกระแทกไว้ สิ่งที่ต่างจากมาตรฐานอื่นๆ อีก คือการให้เรทติ้ง 1-5 ดาว และรายละเอียดสำ�หรับการวัดแรงกระแทก เช่น กระแทกด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง ซึ่งมาตรฐานอื่นๆ จะ บอกแค่วา่ ผ่านหรือไม่ผา่ นเท่านัน้ และในแต่ละจุดจะโดนวัด แรงกระแทกไว้ แรงที่ส่งผ่านสมอง ซึ่งค่า g ยิ่งน้อย หมาย ถึงว่า แรงที่ส่งผ่านไปยังสมองก็น้อยลง

SNELL Memorial Foundation เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้น โดยไม่ได้ หวังผลกำ�ไรทางการค้า และความปลอดภัยที่ได้ รับมาตรฐานเป็นครัง้ แรกถูกนำ�มาใช้ในสนามแข่ง เมือ่ ปี ค.ศ. 1959. โดย Snell เองนั้นได้ทำ�การทดสอบหมวกทุกชนิด เพื่อให้ได้มาตรฐานที่ปลอดภัยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็ อกสำ�หรับ motorcyc, จักรยาน, Rollerblad , สเก๊ตบอร์ด , Snowboarding , สกี รวมไปถึง Kart Racing ไม่ได้เฉพาะจง เจาะว่าต้องใช้วตั ถุดบิ อะไรในการทำ�หมวกกันน็อก (ปัจจุบนั มีวัตถุดิบอยู่ 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ABS plastic, Fiberglass, Polycarbonate, และ Carbon Fiber & Carbon Kevlar) วิธีการทดสอบหมวกกันน็อคของ Snell มาตรฐาน SNELL จะปรับเปลี่ยนใหม่ทุก 5 ปี และแต่ละครั้งจะเข้ม งวดขึ้นด้วย ผู้ผลิตหมวกกันน็อคจึงต้องปรับปรุงวิธีผลิตให้ ได้มาตรฐาน ซึ่งหากไม่ผ่าน ก็อาจสรุปได้เลยว่า ไม่ควรยื่น ขอคำ�รับรองมาตรฐานจาก SNELL การปรับมาตรฐานให้สูง ขึ้นทุก 5 ปีนี้สร้างความกดดันให้กับผู้ผลิตมากพอสมควร ผูผ้ ลิตทีต่ อ้ งการคำ�รับรองมาตรฐานจาก SNELL จะ ส่งตัวอย่างสินค้า (ทุกขนาดในแต่ละรุน่ และหลายชิน้ ในแต่ละ ขนาด) ไปรับการทดสอบ สินค้าทีผ่ า่ นเกณฑ์มาตรฐานจะได้ รับ SNELL License และ SNELL Label และ SNELL Label จะถูกนำ� ไปปิดที่สินค้าทุกชนิด

สำ�หรับมาตรฐานสุดท้ายของไทยกันดูบา้ งนัน้ ก็คอื มอก. ย่อมาจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ซึง่ หมาย ถึงข้อกำ�หนดที่ สำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) ได้กำ�หนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตสินค้า เพื่อ ให้ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่ง ของที่ขายในประเทศไทยถูกบังคับให้ต้องผ่าน มอก. เพื่อ คุ้มครองผู้บริโภคนั้นเอง

MotoGP

45


ทำ�ความรู้จักกับมาตรฐานของหมวกกันน็อคกันไป แล้ว เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสถึงประสิทธิภาพของหมวก กันน็อก 5 รุ่นชั้นนำ� ที่กำ�ลังได้รับความนิยมอย่างสูงในการ แข่งขันโมโตจีพี ไปเจาะลึกกันเลยว่า ใน 5 รุน่ จาก5 แบรนด์ ชั้นนำ�นี้ รุ่นไหนมีคาแร็กเตอร์ที่โดดเด่นอย่างไร หรือมีข้อ สังเกตอย่างไร เพราะว่ากันตามจริงแล้ว ไม่มีหมวกกันน็อค รุ่นไหนที่ดีที่สุด แต่มีแค่หมวกกันน็อครุ่นไหน...ที่จะเหมาะ กับนักแข่งมากที่สุดนั้นเอง !

Arai Corsair X

Arai ถือว่าเป็นหมวกกันน็อคแบรนด์เนมที่ได้รับ ความนิยม จะไม่มีแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นแบรนด์น้ีคงเป็นไป ไม่ได้ สำ�หรับเจ้า Corsair X นั้นถูกออกแบบมาให้สามารถ กระจายแรงจากการกระแทกได้ดีที่สุด จึงส่งผลให้มันดูโดย รวมแล้วค่อนข้างจะล้าสมัย แต่ถึงอย่างนั้นบรรดานักแข่งใน ระดับ MotoGP และ WSBK เองก็ตดั สินใจเลือกใช้งานหมวก กันน็อกรุ่นนี้ลงทำ�การแข่งขัน ราคาหมวกกันน็อคแบรน์นี้ เริ่มต้น 26,000 – 35,000 บาท

AGV Pista & AGV Corsa

สาวกพ่อหมอ Valentino Rossi คงรู้จัก คุ้นเคยกับ หมวกกันน็อคแบรนด์นกี้ นั เป็นอย่างดี เพราะถือเป็นแบรนด์ ที่เกิดมาคู่กับ Rossi เลยก็ว่าได้ สำ�หรับแบรนด์ AGV รุ่นที่ ได้รับความนิยมในวงการบ้านเราก็เห็นจะมีทั้ง AGV Pista และ Corsa ซึ่งทั้ง 2 รุ่นนี้ มาพร้อมดีไซน์เดียวกัน ต่างกัน เพียงองค์ประกอบในบางจุดที่นำ�มาใช้ เช่น Pista จะใช้วัสดุ เปลือกหมวกที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ ทำ�ให้มีน้ำ�หนักที่เบา กว่า Corsa เล็กน้อย ช่องลมต่างๆ Pista จะมาในแบบ

46

MotoGP

เปิดโล่ง (มีจุกปิดมาให้) ส่วน Corsa เป็นหมวกที่ถูกว่าง ตำ�แหน่งให้สามารถใช้งานได้ทั้งสนามแข่งขัน และบนถนน จริง ด้วยวัสดุที่มีน้ำ�หนักเบาแต่แข็งแรงทนทาน มีแผ่นรอง เหนือศีรษะที่หนา 0.5 มม. มีตัวล็อกชิลด์หน้ากับตัวหมวก และช่องมองภาพที่กว้างกว่าทำ�ให้ทัศนวิสัยที่ดีกว่า ราคา ของ Pista ราคาประมาณ 40,000+ บาท และCorsa ราคา ประมาณ 28,000+ บาท

Shoei X14

Shoei ตัวท๊อปของทางค่าย Shoei ที่นักแข่งแชมป์ โลก Marc Marquez เลือกใช้งาน สำ�หรับเจ้า X-14 นั้นถูก ออกแบบมาให้สอดคล้องกับหลักพลศาสตร์มากที่สุด และ นับว่าเป็นหมวกกันน็อคที่ลดแรงปะทะระหว่างผู้สวมใส่กับ ลมได้มากที่สุด ช่องระบายอากาศแบบ 6 ช่องทำ�ให้อากาศ ไหลเวียนได้อย่างคล่องตัวมีเสียงรบกวนของลมที่ต�่ำ และมี ช่องระบายอากาศรอบแก้มทำ�ให้ผู้สวมใส่รู้สึกไม่อึดอัดเวลา สวมใส่ Shoei X14 ราคาประมาณ 21,000-26,500 บาท

HJC RPHA 11 Pro

HJC มาถึงอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมแบรนด์คุณภาพจาก เกาหลี HJC RPHA 11 Pro ที่เน้นในเรื่องของความสบาย เวลาสวมใส่ ด้วยช่องระบายอากาศที่มีหลายจุด ทำ�ให้เวลา ใส่นั้นจะรู้สึกได้ถึงความโล่ง แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล อีกทั้งลวดลายที่ทาง HJC ทำ�การซื้อ ลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องทั้ง Marvel, Disney และ Star War ยังเป็นหมวกกันน็อคที่มีน้ำ�หนักเบา และมีลายเท่ๆ จาก ภาพยนตร์ชอื่ ดังเรือ่ งต่างๆ ให้เลือกอย่างหลากหลายอีกด้วย ราคาประมาณ 15,000 – 20,000 บาท


Suomy SR Sport

Suomy อาจจะเป็นแบรนด์ทดี่ ไู ม่คอ่ ยคุน้ หูคนุ้ ตาสัก เท่าไรนัก แต่กถ็ อื ว่าเป็นหมวกกันน็อกอีกหนึง่ รุน่ ทีอ่ ดพูดถึง ไม่ได้ สำ�หรับ Suomy SR Sport หมวกกันน็อกที่หลาย ๆ คนได้ลองแล้ว ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “มันดีและนิง่ จริง” หมวกกันน็อคแบรนด์นี้ จะว่ากันตามจริงแล้ว อาจจะไม่ได้สดุ กราฟไปส่ะทุกด้าน คือ ไม่ได้นงิ่ ทีส่ ดุ เบาทีส่ ดุ ฟิตติง้ กระชับ ที่สุด แต่เป็นหมวกที่ให้อารมณ์กลาง ๆ แบบดีรอบด้าน นิ่ง ไว้ใจได้ ดีไซน์สวย วัสดุภายในให้ความรู้สึกสบายขณะสวม ใส่ โดยเฉพาะเรือ่ งของความรูส้ กึ ทีเ่ วลาใส่ไปไหนมาไหนแล้ว ไม่คอ่ ยซ้�ำ ใคร ด้วยลวดลายทีโ่ ดดเด่น แปลกตา ในค่าตัวทีไ่ ม่ ได้แพงเกินความจำ�เป็น และราคาประมาณ 15,000 - 17,000 บาท

ในการผลิตสินค้าทุกอย่างจะต้องมีมาตรฐานรับรอง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และหมวกกันน็อกก็เป็นสิ่งที่ต้อง มีการทดสอบมาตรฐานด้วยเช่นกัน โดยมาตรฐานเหล่านี้จะ ทดสอบทัง้ ความแข็งแรง ความสะดวกสบายต่าง ๆ ซึง่ ในทัว่ โลกจะมีหน่วยงานดูแลมาตรฐานต่าง ๆ หมวกกันน็อคที่มี มาตรฐานจะช่วยดูดซับ และกระจายแรงกระแทกไม่ให้สง่ ผล ต่อศีรษะ เพราะด้วยวัสดุทมี่ คี ณ ุ สมบัตนิ มุ่ และยืดหยุน่ พิเศษ ในการซับแรงในกรณีเกิดอุบัติเหตุในการแข่งขันอีกด้วย สำ�หรับหมวกกันน็อคแบรน์ชนั้ นำ�ทีไ่ ด้รบั ความนิยม จากเหล่าบรรดานักแข่งนั้น ได้แก่ แบรนด์ Arai, แบรนด์ AGV,แบรนด์ Shoei ,แบรนด์ HJC และแบรนด์Suomy ซึ่ง แบรนด์เหล่านี้จะมีคาแร็กเตอร์ที่หลากหลาย และมีราคาที่ แตกต่างกันพอสมควรเลยที่เดียว

MotoGP

47


ช้าง อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต

รายการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ โลกรั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยประสบความสำ�เร็จ อย่างยิง่ ใหญ่โดยมีผเู้ ข้าชมจำ�นวนกว่า 222,535 คน จาก 3 วัน ทีท่ �ำ การแข่งขัน เป็นสนามที่ 15 ของฤดูกาล 2018 รายการ “พีทที ี ไทยแลนด์ กรังด์ ปรีซ”์ ทีเ่ ปิดฉากขึน้ ตัง้ แต่วนั ศุกร์ท่ี 5-7 ตุลาคม 2561 ณ สนามช้าง อินเตอร์ เนชัน่ แนล เซอร์กติ จ.บุรรี มั ย์ และในเดือนพฤศจิกายน เราจะพาไปทำ�ความรูจ้ กั ช้าง อินเตอร์ เนชัน่ แนล เซอร์กติ ของประเทศไทย 48

MotoGP

นีค่ อื ช้าง อินเตอร์เนชัน่ เนล เซอร์กติ เป็นสนามแข่งรถ มาตรฐานสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติ (FIA) ในประเทศไทย นอกจากนีส้ นามช้างได้ออกแบบมาให้สามารถปรับเปลีย่ น รูปแบบการแข่งขันได้ถงึ 5 รูปแบบ ประกอบไปด้วย Moto GP, F3, TG1, TG2 และ GT3 ช้าง อินเตอร์เนชัน่ เนล เซอร์กติ เริม่ สร้างเมือ่ ปี 2013 กระทัง่ เสร็จอย่างเป็นทางการในปีถดั มา ใช้เวลาในการสร้าง เพียง 422 วัน หรือ 1 ปี กับอีก 57 วัน และได้ถกู บันทึกไว้ใน Guinness World Records ว่าเป็นสนามแข่งรถทีส่ ร้างเร็ว ทีส่ ดุ ในโลก มาตรฐานดีทส่ี ดุ ในอาเซียนและมีเทคโนโลยีท่ี ทันสมัยอันดับต้นๆ ของเอเชีย


โค้งซ้าย 5 โค้ง จุดไฮไลท์ของสนาม มี 5 จุด แต่จดุ ทีท่ �ำ ความเร็ว ทางตรงได้แก่จดุ ไฮไลท์โค้งที่ 3 ทางตรง 1 กิโลเมตร จากสถิตทิ ่ ี ถูกบันทึกไว้ในทางตรงนี้ รถ 4 ล้อระดับทัวร์คาร์ ทำ�ความเร็วได้ถงึ 315 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ส่วนเจ้า 2 ล้อ อย่างมอเตอร์ไซค์ซปุ เปอร์ ไบค์ ทำ�สถิตไิ ว้ท่ ี ความเร็ว 300 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง และไฮไลท์ จุดสำ�คัญ คือ โค้งแฮร์พนิ หรือโค้งยูเทรินหักศอกทางขวา ก่อนเข้า เส้นชัย ทางตรง 250 เมตร เป็นโค้งทีส่ ามารถแย่งชิงลายการขับขี่ สามารถตัดสินการแข่งขันได้เลยทีเดียว

ข้อมูลสนาม มูลค่าของการก่อสร้างสนามแห่งนีอ้ ยูท่ ่ ี 2,000 ล้านบาท โดยผูอ้ อกแบบสนามคือ เฮอร์มาน ทิลเก้ เป็นชาวเยอรมัน อดีตนักแข่ง ฟอร์มลู า่ วัน มีประการณ์ออกแบบมาหลาย สนามทีโ่ ด่งดังทัง้ ทวีปเอเชียและยุโรปออกแบบไปทัง้ หมด 60 สนาม และมี 15 สนาม จุดเด่นในการวางโครงสร้างสนามมีพน้ื ทีถ่ งึ 1,200 ไร่ นอกจากนี้ สนามช้างฯ มีเหนือกว่าทุกสนามทัว่ โลก คือ ผูช้ ม สามารถมองเห็นทุกพืน้ ทีข่ องสนามได้แบบ 3 มิติ บริเวณใน โซนกลางของแสตน มีเพียง 8,000 ทีน่ ง่ั ส่วนการออกแบบของสนาม ช้าง อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กติ มีทางโค้งทัง้ หมด 12 โค้ง แบ่งเป็น โค้งขวา 7 โค้งและ

ชื่อสนาม : ช้าง อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต (CIC) ระดับมาตรฐาน : FIA Grade 1 / FIM Grade A ทิศทางการวิ่ง : ตามเข็มนาฬิกา จำ�นวนโค้ง : 12 โค้ง ปีที่สนามเปิดใช้ : ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) ปีที่เริ่มจัดการแข่งขันกรังด์ปรีซ์ : ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) ความยาวของสนาม : 4.554 กม. งบประมาณ : 2,000 ล้านบาท ความจุผู้ชม : 50,000 คน

MotoGP

49


50

MotoGP


วิทยาศาสตร์การกีฬาสำ�หรับโมโตจีพี

MotoGP เป็นการแข่งรถจักยานยนต์ทางเรียบระดับโลกที่มีการแข่งขันมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันมีการจัดแข่งขันรายการ Grand Prix motorcycle racing 2018 ซึ่งมีการแข่ง 3 ชั้น Moto3, Moto2 ,MotoGP, , นักกีฬา MotoGp มีองค์ประกอบ หลายด้าน หากพูดถึงความสำ�เร็จของนักกีฬาชนิดนี้แล้วคงไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่าย ถ้าตัวนักกีฬาไม่มีการประยุกต์ใช้หลักการ ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้ หลักการดังกล่าวนีส้ ามารถช่วยนักกีฬาMotoGP ได้ทงั้ โดยตรงหรือในทางอ้อม โดยการ ทีน่ �ำ หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬามากใช้ให้มากทีส่ ดุ และเหมาะสมกับตัวนักกีฬา นอกจากจะเป็นการสร้างและพัฒนา ให้เกิดผลดีต่อตัวนักกีฬาแล้ว ยังช่วยลดอุปสรรคที่สำ�คัญที่นักกีฬาไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หลักการทางวิทยาศาสตร์การ กีฬานี้มีองค์ประกอบหลายด้านเช่น โภชนาการกีฬา ทักษะและการฝึกซ้อมกีฬา จิตวิทยาการกีฬา

โภชนาการกีฬา

เคล็ดลับโภชนาการสำ�หรับนักแข่ง MotoGP ที่ แข่งขันกับการแสดงผลทางกายภาพสูงและต้องรับมือกับ ความเครียดจากการแข่งขันในขณะที่แข่งขันด้วยความ เข้มข้น 100% ในระหว่างการแข่งขัน Grand Prix ด้วย เหตุผลนี้อาหารของพวกเขาขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์เฉพาะ ที่ ช่ ว ยตอบสนองความต้ อ งการของร่ า งกาย ไม่ ว่ า จะ เป็นนักแข่งสมัครเล่นหรือแม้แต่นักแข่งชั้นนำ� สิ่งสำ�คัญ คือการรักษาสมดุลอาหารเนื่องจากเป็น วิธีหลักเพื่อให้ แน่ใจว่านักแข่ง มีประสิทธิภาพร่างกายที่ดีมีศักยภาพที่ มากพอทีน่ กั กีฬาระดับสูงควรจะมี ซึง่ ได้รบั การออกแบบ โภชนาการอาหารเพือ่ ชดเชยกับการสึกกร่อนของร่างกาย ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบต้อง ใช้ความแข็งแรงของ กล้ามเนื้อและช่วยให้กล้ามเนื้อฟื้น ตัวอย่างรวดเร็วหลังการใช้งาน นักแข่งควรกินโปรตีนทีม่ ี คุณภาพดีในทุกมื้อ ควบคุมอาหารตามที่นักโภชนาการ และเทรนเนอร์วางโปรแกรมเอาไว้ ซึง่ ส่วนใหญ่มกั จะเน้น อาหารประเภทโปรตีนที่มาจาก ไก่, ปลา, ไข่, ถั่ว, เมล็ด, ถั่วและถั่วเหลือง ล้วนมีสารอาหารที่สำ�คัญมากมายรวม ทั้งมีปริมาณโปรตีนสูง และที่ขาดไม่ได้ คือพวกผักและ ผลไม้ เพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินแร่ธาตุ ให้เพียงพอต่อ เหงื่อที่เสียไปในการแข่งขันแต่ละรอบ สิ่ ง ที่ ค วรระมั ด ระวั ง คื อ การเลื อ กรั บ ประทาน อาหารของนักแข่ง หลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของน้ำ�ตาลเป็น สิง่ สำ�คัญสำ�หรับนักแข่ง การรับประทานคาร์โบไฮเดรตที่ มีดัชนีน้ำ�ตาลในเลือดต่ำ�เป็นวิธีหนึ่งในการควบคุมระดับ น้ำ�ตาลในเลือด ในการกินอาหารที่มีดัชนีน้ำ�ตาลในเลือด สูงสำ�หรับนักแข่งที่อายุน้อยให้ลองเปลี่ยนจากขนมปัง ขาวเป็นขนมปังที่มีธัญพืชและเมล็ดธัญพืช

MotoGP

51


หลี ก เลี่ ย งช็ อ คโกแลตและขนมหวาน ไม่ ค วรดื่ ม น้ำ�อัดลมหรือน้ำ�ผลไม้เนื่องจากเครื่องดื่มเหล่านี้เต็ม ไปด้วยน้ำ�ตาลและจะไม่ให้ความชุ่มชื้นแก่ร่างกายของ นักแข่ง นอกจากนี้ น้ำ�ยังเป็นสิ่งที่สำ�คัญอีกหนึ่งอย่าง สำ�หรับนักแข่ง เพราะการแข่งในแต่ละประเทศพวกเขา ต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงมาก โดยเฉพาะการแข่งขัน ในสนามแถบอาเซียน อย่างสนาม เซปัง ประเทศ มาเลเซีย และสนามบุรีรัมย์ ประเทศไทย นักแข่งจะ สูญเสียน้ำ�ในร่างกายในช่วงแข่งขันถึง 2 ลิตรภายใน เวลาเพียง 45 นาที นั่นหมายความว่านักแข่งจะต้อง ต่อสู้กับสภาพอากาศที่ร้อน รวมถึงระมัดระวังกับภาวะ ขาดน้ำ� (Dehydration) ที่อาจทำ�ให้จนอวัยวะต่าง ๆ ไม่สามารถทำ�งานได้ตามปกติ เพราะฉะนั้นการดื่มน้�ำ หรือเครื่องดื่มที่มีไอโอดีนก่อนลงแข่งขันในแต่ละครั้ง จะทำ�ให้รา่ งกายกลับคืนสูส่ ภาพทีส่ มบูรณ์ สามารถช่วย ทดแทนอิเล็กโทรไลต์ทรี่ า่ งกายสูญเสียไปเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการขับเหงือ่ แม้วา่ คนส่วนใหญ่ควรดืม่ น้�ำ วันละ 2 ลิตรเพื่อให้ร่างกายมีการดูดซึมน้ำ�ไปทดแทน เหงื่อยที่เสียไป แต่สำ�หรับนักแข่งแล้วควรจะดื่มน้ำ� อย่างน้อย 3 ลิตรต่อวันเพื่อช่วยเติมน้ำ�ที่หายไปของ ร่างกาย

ภาพจากwww.gooele.com

จิตวิทยาการกีฬา

จิตวิทยาการกีฬา ใช้ในสถานการณ์การกีฬา เพื่อการพัฒนา ความสามารถทางการกีฬาทั้งในการ ฝึ ก ซ้ อ ม การแข่ ง ขั น ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ใน สถานการณ์ต่าง ๆ กันแรงกระตุ้น แรงจูงใจ ความวิตก กังวลความเครียด การตัง้ จุดมุง่ หมาย การสร้างจิตภาพ และการซ้อมในใจ การรวบรวมสมาธิและการตั้งใจ ทีน่ �ำ มาปรับประยุกต์ใช้ในการฝึกกีฬา moto Gp ทีส่ �ำ คัญ คือการพัฒนาความสามารถ ของนักกีฬาทั้งทางด้าน ร่างกายและด้านทักษะเทคนิคต่าง ๆ ช่วยให้นักแข่ง

52

MotoGP

ทำ�งานได้ดีขึ้นภายใต้ความกดดัน ช่วยให้นักแข่งได้รับ ความมั่นใจในการขี่และสอนวิธีการปรับปรุงการทำ�งาน เป็นทีมในสนาม จะช่วยทำ�ให้นักแข่งสามารถประสบ ความสำ�เร็จได้ นักกีฬายอดเยี่ยมของโลกมีจุดเด่นทางร่างกาย และจิตใจที่ดีขึ้นในการแข่งขันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กุญแจสำ�คัญในการปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของนัก แข่ง และพัฒนาทักษะการแข่งจักรยานยต์ทางเรียบและ ความสามารถในการแข่งขันอยู่ในระดับที่ต่ำ�กว่าความ สามารถของนักแข่งในตอแรกนักแข่งต้องการความช่วย เหลือใน การพัฒนาเกมคิดและสองในการแข่งขันทีเ่ กิด ขึ้นจริง ด้ า นการฝึ ก อบรมทางจิ ต สำ � หรั บ นั ก แข่ ง และ จิตวิทยาการแข่งรถหลักสูตรทักษะการขับขี่สำ�หรับนัก แข่งและทีม เพิ่มการทำ�งานเป็นทีมความเข้มข้นความ สงบและความมั่นใจ เป้าหมายคือการเพิ่มกำ�ลังทางจิต ของทีม โดยใช้การสอนการแข่งขันจิตวิทยาซึ่งจะช่วย ให้ทีมของนักแข่งมีข้อได้เปรียบด้านจิตใจ เพื่อพัฒนา ความคิดในการแข่งรถให้ประสบความสำ�เร็จ สำ � หรั บ นั ก แข่ ง ที่ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม คำ � แนะนำ�อย่างเฉพาะเจาะจงและล้ำ�ค่าแสดงให้เห็นว่าวิธี การสามารถฝึกความคิดของนักแข่งให้เป็นแชมป์และ เริ่มปรับปรุงความสามารถในการขี่ได้เกือบทันที การ ฝึกสอนจิตของนักจิตวิทยาช่วยให้นักแข่งเตรียมตัวให้ พร้อมสำ�หรับการแข่ง เพื่อให้เป็นแชมป์ในการแข่งขัน Motogp ร่างกายและจิตใจของนักแข่งต้องทำ�งานร่วม กันแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำ�บากและเสริมสร้างด้าน เกมจิตของนักแข่งในการแข่งรถ กลยุทธ์การฝึกสอนเกม ที่มีประสิทธิภาพทางจิตของนักจิตวิทยาช่วยให้นักแข่ง ปรับปรุงการแข่งรถของเขาได้มากขึ้น เมื่ อ กายพร้ อ ม ใจก็ ต้ อ งพร้ อ มเช่ น เดี ย วกั น เพราะนี่คือกีฬาที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดในโลก จิตใจ ของนักแข่งทุกคนจะต้องแข็งแกร่งมาก เริ่มตั้งแต่ช่วง เวลาทำ�สมาธิเพื่อรอสัญญาณไฟในการออกสตาร์ทรวม ถึงความกดดันที่ถาโทมเข้ามาใส่ขณะที่แข่งขัน การ ตัดสินใจในช่วงเวลาเสีย้ ววินาทีในการแซงคูแ่ ข่ง ทัง้ หมด นี้คืออีกหนึ่งปัจจัยในสนามแข่ง โมโตจีพีอย่างไรก็ตาม นั ก แข่ ง ที่ เ รี ย นรู้ เ ทคนิ ค และฝึ ก จิ ต ใจของพวกเขาให้ กลายเป็นจิตใจที่ยากที่จะทนต่อแรงกดดัน ที่เกิดขึ้นใน ระหว่างช่วงเวลาการแข่งขันนัน้ แหละคือนักแข่งทีย่ นื อยู่


บนแท่นโพรเดียมและได้รับชัยชนะในที่สุด

ทักษะและการฝึกซ้อมกีฬา

ทักษะและการฝึกซ้อมกีฬา คือศาสตร์ทใี่ ห้ความ รู้เกี่ยวกับการกำ�หนดความหนักและเบา รูปแบบวิธีการ ฝึกซ้อมเข้าไว้ในโปรแกรมการฝึก เพือ่ ปรับไปตามความ เหมาะสมของนักกีฬารวมทัง้ ระบบพลังงานสมรรถภาพ ทางกายของแต่ละประเภทกีฬา เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารวางแผน การฝึกซ้อมของนักกีฬาในแต่ละช่วงได้อย่างถูกต้อง แหละเหมาะสมกับนักกีฬา ส่วนนักกีฬาMotoGp จะมี วิธีการฝึกซ้อม ด้านร่างกายและด้านเทคนิค ด้านร่างกาย การเข้ายิมถือเป็นสิ่งจำ�เป็นมากทั้งการ คาดิโอโดยการวิง่ หรือ ปัน่ จักรยาน การฝึกขี่ motocross ซึง่ จะช่วยได้มากในการมีปฏิกริ ยิ าทีร่ วดเร็ว รวมถึงการ สร้างกล้ามเนือ้ ในส่วนทีจ่ �ำ เป็นและการฝึกการทรงตัวซึง่ ต้องใช้ควบคุมรถขณะลงทำ�การแข่งขันเพราะตัวรถมีน�้ำ หนักที่มากกว่าน้ำ�หนักของนักบิดถึง 2 เท่า กล้ามเนื้อ ส่วนที่สำ�คัญที่สุดในการเทรนนิ่งของเหล่านักบิดนี้คือ แขน ไหล่ รวมถึงกล้ามเนือ้ แกนกลางลำ�ตัว การฝึกซ้อม กิจกรรมเหล่านี้จะทำ�ให้มีการพัฒนาทักษะและส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเป็นการเสริมความแข็งแรงให้กบั นักกีฬา ด้ารนเทคนิคการเข้าโค้ง การเข้าโค้งแบบเข่าเช็ดพื้น

โดยใช้เข่าทีแ่ ตะพืน้ เป็นตัววัด ว่ารถเอียงลงต่�ำ ขนาดไหน โดยที่ไม่ให้เกินลิมิตการสัมผัสของหน้ายาง จนทำ�ให้รถ เสียการควบคุม และปรับ Rider Positionด้วยการย้ายจุ ดศูนย์ถ่วงของร่างกายมาช่วยลดแรง และหนีศูนย์กลาง เวลาเข้าโค้ง เพื่อลดมุมเอียงของรถในความเร็วที่มากขึ้น โดยที่ยังคงรักษาหน้าสัมผัสของยางที่มีจำ�กัดไว้ได้ การเข้าโค้งแบบ “กางขา” ผู้ขับขี่จะต้องควบคุม แรง 2 ชนิด คือ “แรงเหวี่ยง”ที่ผลัดออกไปในทิศตรงข้าม กับทางโค้งและ “แรงโน้นถ่วงโลก” แรงสองอย่างนี้ 2มี ผลเกี่ยวเนื่องกันกับ “จุดศูนย์ถ่วง” อีกด้วย และเป็นการ บังไลน์คู่แข่งที่จ้องจะเสียบจากทางด้านหลังหรือเล่นเกม จิตวิทยากับคู่แข่งแล้ว การกางขานี้ยังช่วยให้ความรู้สึก ในการเข้าโค้งนั้นมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น จะเห็นได้ว่านักกีฬาMotoGP0จะบรรลุเป้าหมาย ของความสำ�เร็จในการแข่งขันและฝึกซ้อมได้ดี หากผู้ ฝึกสอนหรือทีมงานของ กีฬาMotoGP ต้องเข้าใจหลัก วิทยาศาสตร์การกีฬา ว่าเป็นเรื่องของอย่างไร ดังนั้น กีฬาMotoGP จำ�เป็นต้องอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ การกีฬาเข้ามาช่วยในการพัฒนาตัวนักกีฬาและนอกจาก นี้ ศ าสตร์ อื่ น ๆ ของวิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ าที่ เ กี่ ย วอี ก มากมาย

ภาพจากwww.gooele.com

MotoGP

53


รู้หรือไม่!! รถ MotoGP ราคาเท่าไหร่ รถจักรยานยนต์ ทีใ่ ช้ในการแข่งขัน MotoGP จากแต่ละค่าย ไม่วา่ จะเป็น Yamaha ,Honda, Ducati และ Suzuki เป็นต้นแบบรถ หรือเรียกอีกอย่างว่า Prototype จะทำ�ขึน้ สำ�หรับการแข่งขันเท่านัน้ แถวตามท้องตลาดหรือโชว์รมู จะไม่มกี ารจัดจำ�หน่าย โดยสุดยอดรถจักรยานยนต์ในแต่ละค่าย ทีม่ กี ารพัฒนาประลองความเร็ว สำ�หรับในการแข่งขัน MotoGP เคยถูกตัง้ ราคา ตัวรถแข่ง ไว้ท่ ี 2 ล้านเหรียญ สหรัฐ หรือราว ๆ 68 ล้านบาท เหตุผลทีท่ �ำ ให้รถแข่งมีราคาแพงเป็น เพราะอุปกรณ์ กว่า 2000 ชิน้ ในรถจักรยานยนต์มสี ว่ นประกอบทีผ่ ลิต ด้วยมือเกือบทุกชิน้ ดังนัน้ รถแต่ละค่ายจึงต้องมีการเลือกใช้วสั ดุทม่ี ี ความเบาพร้อมด้วยเทคโนโลยีทล่ี �ำ้ สมัยไม่วา่ จะเป็นชิน้ ส่วนทีผ่ ลิตจาก ไททาเนียม แมกนีเซียม คาร์บอนเพือ่ ให้รถแข่งสามารถใช้ความเร็วได้ อย่างมีประสิทธิภาพความปลอดภัย ไปดูกนั ว่าเจ้าอุปกรณ์ทท่ี �ำ ให้ราคา รถ MotoGP มีราคาแพงจะมีชน้ิ ส่วนอะไรกันบ้าง Electronic Control Unit (ECU) เป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ทเ่ี ปรียบเสมือนสมองกลของรถแข่งซึง่ จะเป็นตัวกลาง ทีค่ อยรับข้อมูลจากตัวเซ็นเซอร์ตามจุดต่างๆ มาประมวลผล ควบคุม การจ่ายน้�ำ มัน การจุดระเบิดและระบบแทรคชัน่ คอนโทรล รวมถึง ระบบป้องกันล้อหน้ายกลอย

https://www.thairath.co.th/content/1214783 https://www.motowish.com/general-tips/what-is-motogp-bike/

54

MotoGP

วงล้อ หน้าและหลัง ที่มีมูลราคาอยู่ที่วงล้อละ 150,000 บาท


เบรกหน้าหรือคาร์บอนดิสก์ (Disk Break) มีมลู ค่าประมาน 350,000 บาท ทีม่ คี ณ ุ สมบัตกิ บั การ หยุดความเร็วจาก 300 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ให้เหลือ เพียงแค่ 0 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ในเวลาแค่ 8 วินาที ซึ่งตัวเบรกชนิดนี้จะทำ�งานเต็มประสิทธิภาพเมื่อมี อุณหภูมทิ ่ี 200-800 องศาเซลเซียล หากเกินกว่านี้ อาจทำ�ให้เบรกไหม้

Bigbikeinfo

เครือ่ งยนต์ของรถโมโตจีพี เป็นชิน้ ส่วนที่ มีราคาเริม่ ต้นอยูท่ ่ี 3 ล้านบาทไปจนถึง 7-8 ล้าน บาท ซึง่ แต่ละค่ายก็จะมีราคาทีแ่ ตกต่างกันไปและ ยังมีสว่ นประกอบทีซ่ บั ซ้อนเต็มไปด้วยเทคโนโลยี ทีล่ �ำ้ สมัย

โช๊คหน้า (Front Forks) มีราคาค่าตัว 350,000-400,000 บาท ซึง่ ความทีแ่ พงนัน้ มาพร้อม กับความสะดวกสวยหรูท่เี ต็มไปด้วยประสิทธิภาพ จากเทคโนโลยีและวัสดุท่ีคุ้มค่ากับการทำ�งานที่มี การซับแรงกระแทรกระหว่างพืน้ ถนนกับตัวรถ

การออกแบบพัฒนาอุปกรณ์ของรถแข่ง ในอนาคต จะเน้นความความเบาและเสริมความ สามารถในการขับขี่ให้กับนักแข่ง และอีกไม่นานที่ เราจะเห็นมูลค่าของรถแข่ง Motogp อาจจะพุ่งไป เป็นหลักร้อยล้านบาทในอีกไม่กี่ปีก็เป็นได้

MotoGP

55


Jack peter miller

Marc VDS Racing Team

56

MotoGP


ภาพจากทวิตเตอร์ Alex Farinelli MotoGP

57


58

MotoGP

motoGP By SMC  
motoGP By SMC  
Advertisement