Page 1

รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

ลําดับ

สถาบัน

หลักสูตร

สาขา ใชตั้งแตปการศึกษา

ประชุม ครั้งที่

วันที่รับรอง

ไดรับใบอนุญาต

รหัสการรับรอง

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหาร การศึกษา พ.ศ.2547 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2549

-

2/2548 - 2551

8/2551

26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา

0059

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการ บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2549)

-

2549

8/2551

0060

-

ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2548

8/2551

26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 26 สิงหาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 18 กันยายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 18 กันยายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 18 กันยายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา

0069

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

4 มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน

ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหาร การศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2551

-

2551

9/2551

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหาร การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549

-

3/2549 - 2/2551

9/2551

6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการ บริหารการศึกษา พ.ศ.2549

-

2/2549 - 3/2551

9/2551

0061

0070

0071


รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

ลําดับ

สถาบัน

7 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

8 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

11 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

12 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2548) ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหาร การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2548 ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหาร การศึกษา พ.ศ.2547 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2549) ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2551

สาขา ใชตั้งแตปการศึกษา

ประชุม ครั้งที่

-

2/2548

9/2551

-

2548

10/2551

-

2547

10/2551

-

2548

10/2551

-

2/2548

10/2551

-

2551

10/2551

วันที่รับรอง

ไดรับใบอนุญาต

18 กันยายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 16 ตุลาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 16 ตุลาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 16 ตุลาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 16 ตุลาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 16 ตุลาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา

รหัสการรับรอง 0072

0086

0087

0088

0089

0090


รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

ลําดับ

สถาบัน

หลักสูตร

สาขา ใชตั้งแตปการศึกษา

ประชุม ครั้งที่

วันที่รับรอง

13 มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหาร การศึกษา พุทธศักราช 2549

-

2/2549 - 2551

10/2551

16 ตุลาคม 2551

14 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2548 ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหาร การศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ.2549)

-

2549

10/2551

16 ตุลาคม 2551

-

2549

10/2551

16 ตุลาคม 2551

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550) ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549)

-

2550

10/2551

16 ตุลาคม 2551

-

3/2550

10/2551

16 ตุลาคม 2551

-

2549 - 2551

10/2551

16 ตุลาคม 2551

15 มหาวิทยาลัยบูรพา

16 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ

17 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

18 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ไดรับใบอนุญาต ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา

รหัสการรับรอง 0091

0092

0093

0094

0095

0096


รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

ลําดับ

สถาบัน

19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

20 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

22 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

23 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

24 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2551 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหาร การศึกษา (ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช 2548 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ.2549)

สาขา ใชตั้งแตปการศึกษา -

2551

-

3/2549 - 2550

-

2551

-

เฉพาะปการศึกษา 2551

-

2549 - 2551

-

2/2548

ประชุม ครั้งที่

วันที่รับรอง

ไดรับใบอนุญาต

11/2551 6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 11/2551 6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 11/2551 6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 11/2551 6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 11/2551 6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 11/2551 6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา

รหัสการรับรอง 0110

0111

0112

0113

0114

0115


รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

ลําดับ

สถาบัน

25 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หลักสูตร

-

2550 - 2551

-

2549 - 2550

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 28 วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2550

-

3/2550

-

เฉพาะปการศึกษา 2550

29 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

-

3/2550

-

2549 - 2551

26 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550) ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหาร การศึกษา ปการศึกษา 2549

สาขา ใชตั้งแตปการศึกษา

27 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2551 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ.2549)

ประชุม ครั้งที่

วันที่รับรอง

ไดรับใบอนุญาต

11/2551 6 พฤศจิกายน 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 12/2551 18 ธันวาคม 2551 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 1/2552 27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 1/2552 27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา

รหัสการรับรอง 0116

0144

0145

0146

0178

0179


รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

ลําดับ

สถาบัน

31 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

32 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

33 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

34 มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2551 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2551 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหาร การศึกษา พ.ศ. 2549

สาขา ใชตั้งแตปการศึกษา

ประชุม ครั้งที่

-

3/2550 - 2551

1/2552

-

2/2551

3/2552

-

2/2548

3/2552

-

2549 - 2551

4/2552

35 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการ บริหารการศึกษา หลักสูตร พ.ศ.2550

-

2550

4/2552

36 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการ บริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2551

-

2/2551

4/2552

วันที่รับรอง

ไดรับใบอนุญาต

27 มกราคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 25 กุมภาพันธ 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 18 มีนาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 18 มีนาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 18 มีนาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา

รหัสการรับรอง 0180

0217

0218

0232

0233

0234


รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

ลําดับ

สถาบัน

หลักสูตร

สาขา ใชตั้งแตปการศึกษา

ประชุม ครั้งที่

วันที่รับรอง 18 มีนาคม 2552

37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหาร การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548

-

3/2550 - 3/2552

4/2552

38 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2551 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการ บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549) ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการ บริหารการศึกษา หลักสูตรฉบับ ปรับปรุง พ.ศ.2551 ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหาร การศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ.2551)

-

2551

6/2552

-

2549

6/2552

-

3/2550

8/2552

-

2551 - 2555

10/2552

ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหาร การศึกษา (หลักสูตร พ.ศ.2545)

-

เฉพาะปการศึกษา 2551

10/2552

39 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

40 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

41 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 42 มหาวิทยาลัยนครพนม

ไดรับใบอนุญาต

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 29 เมษายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 18 มิถุนายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 20 สิงหาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 20 สิงหาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา

รหัสการรับรอง 0235

0266

0267

0277

0290

0291


รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

ลําดับ

สถาบัน

หลักสูตร

สาขา ใชตั้งแตปการศึกษา

ประชุม ครั้งที่

วันที่รับรอง

ไดรับใบอนุญาต

10/2552

20 สิงหาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 10/2552 20 สิงหาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 12/2552 15 ตุลาคม 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา 13/2552 19 พฤศจิกายน 2552 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา

รหัสการรับรอง

43 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2551

-

2551 - 2555

0292

44 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2551

-

2551 - 2555

45 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2551

-

2/2551-2/2555

46 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2552)

-

2552 - 2556

47 มหาวิทยาลัยการจัดการและ เทคโนโลยีอีสเทิรน (วิทยาลัยโปลีเทคนิค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551)

-

1/2551 - 1/2555

2/2553 18 กุมภาพันธ 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา

0332

48 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549

-

2551 - 3/2553

2/2553 18 กุมภาพันธ 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา

0333

0293

0300

0301


รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

ลําดับ

สถาบัน

หลักสูตร

สาขา ใชตั้งแตปการศึกษา

ประชุม ครั้งที่

วันที่รับรอง

ไดรับใบอนุญาต

รหัสการรับรอง

49 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551

-

2552 - 2555

2/2553 18 กุมภาพันธ 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา

0334

50 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ.2552

-

1/2552 - 1/2556

2/2553 18 กุมภาพันธ 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา

0335

51 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552

-

2552 - 2556

3/2553 24 กุมภาพันธ 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา

0336

52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ.2549)

-

2552 - 2553

4/2553

23 มีนาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา

0347

53 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2550)

-

2552 - 2554

5/2553

22 เมษายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา

0364

54 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา พ.ศ.2549 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

-

1/2552 - 1/2556

5/2553

22 เมษายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา

0365


รายชื่อสถาบันที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

ลําดับ

สถาบัน

หลักสูตร

สาขา ใชตั้งแตปการศึกษา

ประชุม ครั้งที่

วันที่รับรอง

ไดรับใบอนุญาต

รหัสการรับรอง

55 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา พ.ศ.2549

-

2552 - 2/2553

5/2553

22 เมษายน 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา

0366

56 มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหาร การศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551)

-

2/2551 - 2/2555

7/2553 31 พฤษภาคม 2553 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผูบริหารการศึกษา/ผูบริหาร สถานศึกษา

0370

flipbook  
flipbook  

1234567890