Page 1

สถานทีท ่ องเทีย วจังหวัดจันทบุรี อําเภอแหลมสิ งห์ และ อําเภอขลุง จัดทําโดย นางสาวสุ ธิตา พรไทย เลขที 23 ชันมัธยมศึกษาปี ที 6/1

เสนอ อาจารย์สุรินทร์ สุ รรัตนากร

ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี


คํานํา เนืองจากในจังหวัดจันทบุรีมีแหล่งท่องเทียวมากมาย และมีธรรมาชาติทีสวยงาม และ อุดทสมบรู ณ์ ดังนันรายงานเล่มนี จดั ขึนเพือบอกความเป็ นมาของแหล่งท่องเทียวในอําเภอ แหลมสิ งห์ และ อําเภอขลุง หวังว่ารายงานเล่มนี ทีได้จดั ทําขึนจะมีประโยชน์ไม่มากก็ น้อย

ผูจ้ ดั ทํา นางสาวสุ ธิตา พรไทย


สารบัญ หน้า

หน้า

คํานํา

สารบัญ

อุทยานแห่งชาติน าํ ตกพลิว

1

นําตกคลองนารายณ์

2

นําตกตรอกนอง

3

วัดมังกรบุปผาราม

4

ตึกแดง โอเอซี ส ซี เวิลด์

5 6

แหล่งทอเสื อจันทบูรบ้านบางสระแก้ว

7

คุกขึไก่

8

หาดแหลมสิ งห์

9

เกาะจิก

10

อ้างอิง

11


1

อุทยานแห่ งชาตินํา" ตกพลิว" ตังอยูใ่ นเขตเทือกเขาสระบาป อําเภอแหลมสิ งห์ จากตัวเมืองขับรถออกมาทีถนนสุ ขมุ วิท ตรง กิโลเมตรที 346 มีทางแยกซ้ายไปนําตกพลิว 2 กิโลเมตร(สามารถใช้บริ การรถสอง แถวจันทบุรี-นําตกพลิว ค่าโดยสาร 20 บาท ธาริ ณี 30 พ.ค. 40) อุทยานแห่ งนีมีเนื อที 134.5 ตารางกิโลเมตรประกาศจัดตังเป็ นอุทยานแห่งชาติเมือพ.ศ. 2518 สภาพโดยทัว ไป เป็ นป่ าโปร่ ง มีพนั ธุ์ไม้ต่างๆ เช่น ขนุนป่ า กระท้อนป่ า พิมเสน ขึนอยูท่ วั ไป


2

นํา" ตกคลองนารายณ์ ห่ างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 6 กม. โดยแยกจากถนนสายจันทบุรี-ตราด ระหว่าง หลักกม.ที 338-339 ประมาณ 2 กม. จากนันต้องเดินเท้าอีก 2 กม. เหมาะสําหรับผูท้ ีชอบ เดินป่ า


3

นํา" ตกตรอกนอง เป็ นนําตกสายหนึ งในเขตเทือกเขาสระบาป การเดินทางจากแยกบริ เวณหน่วยพิทกั ษ์ อุทยานฯ ไป 5 กม. นําตก มี 3 ชัน ชันล่างสุ ดเรี ยกว่า นําตกไม้ช ี ถัดไปเป็ นนําตกกลาง และชันบนสุ ด คือนําตกตรอกนอง มีความสวยงามมาก มีน าํ ไหลตลอดปี มีบริ เวณ สําหรับกางเต๊นท์พกั แรมได้ เหมาะสําหรับผูท้ ีรักการผจญภัย และนิ ยมธรรมชาติ บริ เวณ นําตกพลิวมีทีพกั ของอุทยานฯ และสถานทีกางเต๊นท์พกั แรม รายละเอียดติดต่อ กอง อุทยานแห่งชาติ โทร. 579-7223, 579-5734. เป็ นนําตกทีมีชือเสี ยงของจันทบุรี มี 3 ชัน มีแอ่งใส เหมาะแก่การเล่นนํา ในธารนําตกมี ปลาพลวงอาศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก จากทางขึนไป 200 เมตร มีอลงกรณ์เจดียอ์ ยูท่ าง ขวามือ เป็ นเจดียศ์ ิลาแลงรัชกาลที 5 โปรดให้พระยาจันทบุรีเป็ นแม่กองสร้างเมือ พ.ศ. 2419 นอกจากนี แล้วบริ เวณใกล้ๆ กันยังมี "ปิ รามิดพระนางเรื อล่ม" หรื อ "สถูปพระนาง เรื อล่ม" เป็ นทีบรรจุพระอังคารของพระนางเจ้าสุ นนั ทากุมารี รัตน์ (พระนางเรื อล่ม) ซึ ง เคยเสด็จประพาสนําตกพลิว เมือ พ.ศ. 2417.


4

วัดมังกรบุปผาราม วัดมังกรบุปผารามหรื อวัด "เล่งฮัวยี" ในภาษาจีน ตังอยูร่ ิ มถนนสุ ขมุ วิท บริ เวณหลักกม. ที 345 ห่ างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 12 กม. เป็ นวัดจีนทีสงบและสวยงาม น่าแวะไป เยีย มชม


5

ตึกแดง ตังอยูใ่ กล้กบั คุกขีไก่ เดิมเป็ นทีต งั ของป้ อมพิฆาตปัจจามิตร แต่ฝรังเศสดัดแปลงป้ อมนีให้ เป็ นทีพกั และกองบัญชาการทหารฝรังเศส ตึกแดงสร้างขึนพร้อมกับคุกขีไก่ เป็ นตึกชัน เดียว สี แดง หลังคามุงกระเบือง ปัจจุบนั ใช้เป็ นห้องสมุดประชาชนอําเภอแหลมสิ งห์


6

โอเอซีส ซี เวิลด์ ตังอยูก่ ่อนถึงหาดแหลมสิ งห์ ทีตาํ บลปากนํา อําเภอแหลมสิ งห์ เป็ นสถานทีเพาะพันธุ์ และอนุรักษ์ปลาโลมาในน่านนําจันทบุรี ซึ งมีอยู่ 2 พันธุ์ คือ พันธุ์หวั บาตร และพันธุ์หวั ขวด มีการแสดงของปลาโลมาให้ชมวันละประมาณ 5 รอบ นอกจากนี ยงั มีสวนผีเสื อ บ่อ ปลา และสัตว์ต่าง ๆ รวมทังร้านอาหาร ร้านขายของทีระลึก และทีพกั เปิ ดให้เข้าชมทุก วัน วันธรรมดาเวลา 09.00-18.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการเวลา 07.0018.00 น. ค่าเข้าชมผูใ้ หญ่ 90 บาท เด็ก 50 บาท รายละเอียดเพิมเติม โทร. (039) 363238-9


7

แหล่ งทอเสื อจันทบูรบ้ านบางสระแก้ ว เสื อจันทบูรเป็ นหัตถกรรมทีมีชือเสี ยงของจังหวัดจันทบุรี ซึ งผูม้ าเทียวเมืองจันท์นิยมหา ซื อเพือเป็ นของใช้ของฝาก กรรมวิธีการผลิตเริ มจากเก็บต้นกกทีปลูกไว้มาผ่าเป็ นเส้นแล้ว ตากแดดให้แห้ง จากนันนํามาย้อมสี แล้วตากให้แห้งอีกครัง แล้วจึงนํามาทอเป็ นผืนเสื อ ให้มีลวดลายสวยงาม นอกจากนียงั มีการประดิษฐ์เป็ นเครื องใช้อืน ๆ อีก เช่น กระเป๋ า กล่องใส่ กระดาษเช็ดมือ ทีรองจาน และทีใส่ จดหมาย เหมาะแก่การซือหาเป็ นของฝาก หากจะไปชมวิธีการผลิตทีบา้ นบางสระเก้า เดินทางจากตัวเมืองข้ามสะพานตรี รัตน์ไปยัง ถนนสุ ขมุ วิท เลียวขวาทางไปตราดประมาณ 8 กม. จะมีทางแยกขวาไปบ้านบางสระเก้า เป็ นระยะทางอีก 8 กม. นอกจากบางสระเก้าแล้วยังมีแหล่งทอเสื อกกอยูท่ ีบา้ นเสม็ดงาม และบ้านตะเคียนคู่ในเขตอําเภอเมืองอีกด้วย


8

คุกขึไ" ก่ อยูก่ ่อนถึงหาดแหลมสิ งห์ราว 1 กม. เป็ นคุกทีฝรังเศสสร้างขึนเพือกักขังคนไทยทีต่อต้าน เมือครังฝรังเศสเข้ายึดจันทบุรีในกรณี พิพาทกันด้วยเรื องดินแดนฝังซ้ายแม่น าํ โขง พ.ศ. 2436 (ร.ศ. 112) คุกขีไก่มีลกั ษณะเป็ นหอสี เหลียมจัตุรัส กว้างยาวด้านละประมาณ 4.40 เมตร สูงประมาณ 7 เมตร ก่อด้วยอิฐถือปูน มีช่องระบายอากาศอยูส่ องแถว หลังคาโปร่ ง เล่ากันว่า เป็ นคุกทีทรมานมากเพราะชันบนใช้เป็ นทีเลียงไก่ ซึ งจะถ่ายมูลรดศีรษะ นักโทษทีถูกคุมขังตลอดเวลา


9

หาดแหลมสิ งห์ ห่ างจากตัวเมือง 31 กม. โดยเดินทางไปตามถนนสุ ขมุ วิท เส้นทางไปจังหวัดตราด ถึง กม. 347 มีทางแยกขวาไปหาดแหลมสิ งห์อีก 16 กม. เป็ นชายหาดทีร่มรื นด้วยแนวสนซึ ง ทอดยาวไปตลอดชายหาด ริ มหาดมีร้านอาหาร และมีเรื อให้เช่าไปเทียวเกาะจุฬา ซึ งอยู่ หน้าหาดแหลมสิ งห์


10

เกาะจิก ตังอยูท่ ี ต.บางชัน เป็ นเกาะซึ งมีการนําร่ องโครงการใช้พลังงานทดแทนแบบผสมผสาน โดยมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และเครื องปันไฟสําหรับ ผลิตกระแสไฟฟ้ าไฟฟ้ าให้แก่บา้ นเรื อนบนเกาะ ประมาณ 100 หลังคาเรื อนโดยใช้การเก็บ ค่าไฟแบบเติมเงิน ประชากรส่ วนใหญ่ทาํ อาชีพประมง เลียงปลา กุง้ แห้ง การเดินทาง ใช้ถนนสุ ขมุ วิทจนถึงสามแยกไปท่าเรื อเกาะช้างเฟอร์รี ให้เลียวขวา ไปทาง เดียวกับท่าเรื อเกาะช้างเฟอร์รี จากนันเลียวขวาไปทางอ่าวกระป่ อง ไปทางท่าเรื ออ่าว กระป่ อง สามารถจอดรถได้ทีท่าเรื อ จากนันลงเรื อข้ามไปเกาะจิก


11

อ้างอิง http://www.thaitour.com/thaitour/east/chanthaburi/data/place/city_laemsing_klung.htm


ผูจ้ ดั ทํา

นางสาวสุ ธิตา พรไทย เลขที 23 ชันมัธยมศึกษาปี ที 6/1 โรงเรี ยนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

Singapore and Laem district Klung.  

Singapore and Laem district Klung.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you