Page 1


นางสาวชนางรักษ เล็กเจริญ ชื่อเลน เจี๊ยบ เกิดเมื่อ วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2534 อายุ 20 ป บานเลขที่ 19/2 หมู10 ตําบล สามพี่นอง อําเภอ แกงหางแมว จังหวัด จันทบุรี รหัสไปรษณีย 22160 บิดา นายประจง เล็กเจริญ มารดา นางราตรี เล็กเจริญ มีพี่นองรวมบิดามารดา 2 คน ขาพเจาเปนลูกคนแรก อุปนิสัย ราเริง สนุกสนาน ชอบพูดชอบคุย สีที่ชอบ สีสม สีน้ําตาล ขาว อาหารที่ชอบ ผัดกระเพา ตมจืด แนวเพลงที่ชอบฟง เพลงลูกทุง งานอดิเรก รองเพลง ดูทีวี เบอรโทร 082-2018381


ผลงานและเกียรติบัตร


ผลงานและเกียรติบัตรของเรา

ไดรางวัลเพชรดีศรีดุริยางค ประจําปการศึกษา 2551

ไดรับรางวัลศิลปะดีเดนดานดุริยางค ประจําป 2551


ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ชั้นมัธยมศึกษา ในการประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจําป

ไดรวมแขงขันกีฬาภายใน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี


ไดรวมบรรเลงถวายมือ วิทยาลัยนาฏศิลปะนครราชสีมา ประจําป ๒๕๕๓

ไดรวมบรรเลงดนตรีไทย เสียงพาท เสียงพิณ วิทยาลัยนาฏศิลปะสุโขทัยประจําป ๒๕๕๒


ไดรวยบรรเลงถวายมือประจําป ๒๕๕๒

การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติครั้งที๙่ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทวงมโหรี


ไดรวมบรรเลงถวายมือ วิทยาลัยนาฏศิลปะรอยเอ็ดประจําป ๒๕๕๓

โครงการคุณภาพชีวิติดีดวยศิลปะ ดนตรี และกีฬาและโครงการสูเพื่อแม


ไดผานการอบรมตามโครงการเขาคายอบรมคุณธรรม ประจําป ๒๕๕๒

ไดรวมบรรเลงถวายมือพิธีไหวครูวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ประจําป ๒๕๕๑


ไดรวมบรรเลงถวายมือพิธีไหวครูวิทยาลัยนาฏศิลป จันทบุรี ประจําป ๒๕๕๓


งานโปงลางที่ จังหวัดตราด

งานสโมสรสันนิบาต จังหวัดจันทบุรี


ไดรับทุน นริศรานุวัดติวงศ

เขาคายปฏิบัติธรรม ณ วัดบานขอม


ไดรวมทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่วัดหลักสี่ ประจําป ๒๕๕๓

เขาคายธรรมะวัดบานขอม ไดเขาคายศึกษาวัฒนธรรมของชาวชอง ณ หมูบานชอง รวมกับทีมงาน รากเรา


ประวัติสวนตัว

จัดทําโดย นางสาวชนางรักษ เล็กเจริญ นักศึกษาปริญญาตรีปที่ ๒ รหัสนักศึกษา ๓๐๘๕๕๗๐๐๑ เสนอ อาจารยธนพัต ธรรมเจริญพงศ หองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ประวัติส่วนตัวชนางรักษ์  

ประวัติส่วนตัวชนางรักษ์