Page 1

ภาคผนวก แปลสรุ ปความโดย นายสุ ทิ พย  แสงนวล 5321300021 Contact E­mail: suthip53arti3413@gmail.com Pubish Blog:http://https:artd3301­suthip.blogspot.com ข าวทางเลื อกที  1   COOK  ชุ ่ ดกล องอารหารสํ าหรับสุ ขภาพ  Designed by Mundial | Country: Uruguay

ภาพ1­2  ที มา  :  http://lovelypackage.com/cook1­2 ่

ภาพ3­4 ที มา : http://lovelypackage.com/cook 3­4 ่


ภาพ 5 ที มา : http://lovelypackage.com/cook 5 ่

ที มาจากข ่ าวสาร   .http://lovelypackage.com เนื อหาข ้ าวสารต นฉบับที คัดลอกมา http://lovelypackage.com/cook/#more­33748 ่ Designed by Mundial | Country: Uruguay “Based  in  Montevideo,  Uruguay,  COOK  creates  meal  kits  that  are  healthy  and  easy  to  cook. Each kit takes only   a  few  minutes  to  prepare.  You  don’t  need  to  be  an  expert  in  the  kitchen  because  each   kit   has step­by­step of instructions, ingredients, and a video detailing preparation. We  worked  with  COOK to create an unique identity with illustrations and colors that represent the freshness of the product.”

เ นื อหาข ้ าวสารต นฉบับที คัดลอกมา.แปลโดยตรงโดยใช ่ google translate

ออกแบบโดยMundial | ประเทศ: อุ รุ กวัย "อยู ในมอนเตวิ  เด,   อุ รุ กวัย,  COOK  สร างชุ ดอาหารที มี ่ สุ ขภาพดี และง ายต อการปรุ งอาหาร แต ละชุ ดจะใช เวลาเพี ยงไม กี นาที ่ เพื อเตรี ่ ยมความพร อม คุ ณไม จํ าเป นต องเป นผู เชี  ยวชาญในห ่ องครัวเพราะแต ละชุ ดมี ขั้ นตอนโดยขั้ นตอนของคํ าสั่ งวัตถุ ดิ บและวิ ดี โอรายละเอี ย ดการเตรี ยมความพร อม เราทํ างานร วมกับ COOK เพื อสร ่ างเอกลักษณ ที ไม ่ ซํ ากันด ้ วยภาพและสี ที แสดงถึ ่ งความสดใหม ของผลิ ตภัณฑ . "


ข าวทางเลื อกที 2   สบู ่ เหลว  SOU Designed by QuesttoNó & Tátil Design | Country: Brazil

ภาพ 1­2  ที มา :  http://lovelypackage.com/sou/ 1­2 ่

ภาพ 3  ที มา : http://lovelypackage.com/sou/3 ่


ภาพ 4 ที มา :  http://lovelypackage.com/sou/4 ่

ภาพ 5 ที มา : http://lovelypackage.com/sou/ 5 ่

ที มาจากข ่ าวสาร.http://lovelypackage.com เนื อหาข ้ าวสารต นฉบับที คัดลอกมา http://lovelypackage.com/sou/ ่ “The  greatest  challenge  was  to  develop  a  new  product  focused  on  mass  market  for  the  new  Brazilian consumers,   offering  a  high­quality  product  but  affordable  cost  .  To  achieve  that  results,  low  price,  highly attractive  and  environmentally  responsible  products  would  be  necessary.  More  than  a  classic  design process,  an  innovation  by  design  approach  was  applied. The  creative  team  participated  in  all  areas  of the process. The naming, the packaging, formulation, business model, distribution, manufacturing, etc. A  collaborative  project  with  the  participation  of  all  stake  holders,  testing  several  scenarios  virtually  and physically.  Financial  analysis  and  environmental  impact  were  used  while  mockups  and  new  tests  were performed.  Market  researches was  conducted  to  identify  trends of habits and usage of our target consumer in parallel with trips looking forward to new production technologies.” The  result?  A  product  of  great success,  reducing  more  than  50%  the  cost  and  70%  environmental  impact then  a  conventional  similar  package. A cosmetic brand  that  takes the pouch as principal packaging and also discusses with consumers the paradigms of packaging and the responsible consumption.

เนื อหาข ้ าวสารต นฉบับที คัดลอกมา.แปลโดยตรงโดยใช ่ google translate ออกแบบโดยQuesttoNó & ออกแบบ Tatil | ประเทศ: บราซิ ล "ความท าทายที ยิ ่ งใหญ ่ ที สุ ่ ดคื อการพัฒนาผลิ ตภัณฑ ใหม ที มุ ่ งเน  นไปที ตลาดมวลสํ ่ าหรับผู บริ  โภคบราซิ ลใหม ที นํ ่ าเสนอ ผลิ ตภัณฑ ที มี ่ คุ ณภาพสู งแต ราคาไม แพงเพื อให ่ บรรลุ ผลที ราคาตํ ่ าแต ่ น าสนใจอย างมากและผลิ ตภัณฑ ที รับผิ ่ ดชอบต อสิ ง ่ แวดล อมจํ าเป นจะต องมี มากกว าขั้ นตอนการออกแบบที คลาสสิ ่ ก,นวัตกรรมโดยวิ ธี การออกแบบถู กนํ ามาใช ที มงานสร างสรรค มี ส วนร วมในทุ กพื ้ นที ของกระบวนการ  ่ การตั้ งชื อบรรจุ ่ ภัณฑ การกํ าหนดรู ปแบบธุ รกิ จการจัดจํ าหน าย,การผลิ ต, ฯลฯโครงการร วมกับการมี ส วนร วมของผู ถื  อหุ นการทดสอบหลายสถานการณ  จริ งทางร างกายและจิ ตใจ การวิ เคราะห ทางการเงิ นและผลกระทบต อสิ งแวดล ่ อมถู กนํ ามาใช ในขณะที การจํ ่ าลองและการทดสอบใหม ได ดํ าเนิ นกา ร การวิ จัยตลาดได ดํ าเนิ นการเพื อระบุ ่ แนวโน มของพฤติ กรรมและการใช งานของผู บริ  โภคเป าหมายของเราในการควบคู ไ  ปกับทริ ปรอคอยที จะใช ่ เทคโนโลยี การผลิ ตใหม . "


ผลหรื อไม ผลิ ตภัณฑ จากความสํ าเร็ จยิ งใหญ ่ ลดมากกว า  50%  ค าใช จ ายและผลกระทบต อสิ งแวดล ่ อม   70% แล วแพคเกจที คล ่ ายกันธรรมดา แบรนด เครื องสํ ่ าอางที ใช ่ ถุ งบรรจุ ภัณฑ เป นหลักและยังกล าวกับผู บริ  โภคกระบวนทัศน ของบรรจุ ภัณฑ และการบริ โภคที ่ รับผิ ดชอบ. " โครงการความร วมมื อมี ส วนร วมของผู ถื  อหุ นทั้  งหมดที ทดสอบหลายสถานการณ ่ จริ งและร างกาย การวิ เคราะห ทางการเงิ นและผลกระทบต อสิ งแวดล ่ อมถู กนํ ามาใช ในขณะที  mockups ่ และการทดสอบใหม ได ดํ าเนิ นการ ตลาดการวิ จัยได ดํ าเนิ นการเพื อระบุ ่ แนวโน มของพฤติ กรรมและการใช งานของผู บริ  โภคเป าหมายของเราควบคู ไปกับท  ริ ปรอคอยที จะใช ่ เทคโนโลยี การผลิ ตใหม . " ผลหรื อไม  ผลิ ตภัณฑ ที ประสบความสํ ่ าเร็ จที ดี ่ ในการลดกว า 50% ค าใช จ ายและผลกระทบต อสิ งแวดล ่ อม 70% แล วแพคเกจที คล ่ ายกันธรรมดาแบรนด เครื องสํ ่ าอางที ใช ่ ถุ งบรรจุ ภัณฑ ที เป ่ นเงิ นต นและยังกล าวกับผู บริ  โภคกระบวนทัศ น ของบรรจุ ภัณฑ และการบริ โภคที รับผิ ่ ดชอบ

ข าวทางเลื อกที 3 ่ ที มาจากข ่ าวสาร.Student Work – Mara Rodríguez & Beatrice Menis Designed by Mara Rodríguez & Beatrice Menis | Country: Spain

ภาพ 1 ที ามา : http://lovelypackage.com/moud­ 1 ่ “The  aim  of  this  project  was to  design  a packaging  for  take  away.  Nowadays  there  are  infinite  types  of fast foods  which  offer  take  away, that’s  why  we  chose  to  narrow  it  down  to a  special sector  of  the  market.  We chose  to  focus  on  lactose intolerance,  offering  take  away  dairy­free  breakfasts!  At  Müd  we  offer  cupcakes, donuts,  cookies  and  loaf  cakes  which  you  can  combine  with  coffee, tea  or  hot  chocolate  and  everything  is without  lactose!Feel  free  to  add  any  type  of  dairy­free  milk  that  you  want  such  as almond, rice, oat, etc.We offer  two  different  packagings,  one  for  the  combination  of  coffee  and  cookie/loaf  cake  and  a  bigger  one  of coffee  and  muffin/donut.Everything  comes with two different kind of stickers, both applied on the sides of  the packagings,  ones  with  what  there’s  inside  of  the   packaging  and  the  other  ones  with  emotional  sentences about  your  mood.  Finally  we  wanted  to  create  a  brand  specialized  in  dairy­free  products  but  with a modern graphic style which could easily reach to a bigger target.”


เนื อหาข ้ าวสารต นฉบับที คัดลอกมา.แปลโดยตรงโดยใช ่ google translate ออกแบบโดย  มารRodríguezและเบี ยทริ  Menis | ประเทศ: สเปน "" จุ ดมุ งหมาย ของโครงการนี   คื ้ อการออกแบบ บรรจุ ภัณฑ  เพื อ นํ ่ ามาใช  ป จจุ บันมี  ชนิ ด ที ไม ่ มี ที สิ ่ นสุ ้ ด ของ อาหารจานด วน ที มี ่  นํ ามาใช  ที ว ่ าทํ าไม เราเลื อกที จะ แคบลงไปภาค พิ ่ เศษ ของตลาด เราเลื อกที จะ มุ ่ งเน  นไปที  แพ ่ แลคโตส ที นํ ่ าเสนอ จะไป เช า นม ฟรี  ! ที  Müd เรามี ่  คัพเค ก , โดนัท , คุ กกี และ เค ้ ก ก อน ที คุ ่ ณ สามารถใช รวมกับ ชากาแฟ หรื อ ช็ อคโกแลต ร อน และทุ กอย าง โดยไม  แลคโตส ! อย าลังเลที  จะเพิ ่ ม ชนิ ่ ดของ นม ฟรี  ที คุ ่ ณต องการ เช น อัลมอนด  , ข าว โอ ต , etc.We มี สอง บรรจุ  ที แตกต ่ างกัน อย างใดอย างหนึ ง สํ ่ าหรับการรวมกัน ของ กาแฟ และขนมเค ก คุ กกี  / ก ้ อนและหนึ ง ที ่ ใหญ ่ กว า ของ กาแฟและ มัฟฟ น / donut.Everything มาพร อมกับสอง ชนิ ด แตกต างกันของ สติ กเกอร  ทั้ งสอง นํ ามาใช ใน ด าน บรรจุ คน กับสิ งที ่  มี ่  อยู ภายใน ของบรรจุ  ภัณฑ  และคน อื น ๆ ที ่ มี ่ ประโยค อารมณ  เกี ยวกับ อารมณ ่ ของคุ ณ ในที สุ ่ ดเรา ต องการที จะ สร ่ าง แบรนด ที  เชี ่ ยวชาญใน ผลิ ่ ตภัณฑ นม ฟรี แต มี รู ปแบบ กราฟ ก ที ทันสมัย   ได ่ อย างง ายดายสามารถ เข าถึ งกลุ มเป  าหมาย ที ใหญ ่ กว า . "

ที มาจากข ่ าวสาร.http://lovelypackage.com เนื อหาข ้ าวสารต นฉบับที คัดลอกมา http://lovelypackage.com/sou/ ่

ภาพ2 ที ามา : http://lovelypackage.com/moud­2 ่


ภาพ 3 ที ามา : http:// lovelypackage.com/moud­3 ่

ภาพ4 ที ามา : http://lovelypackage.com/moud­4 ่

ภาพ5 ที ามา : http://lovelypackage.com/moud­5 ่


ภาพ6 ที ามา :http://lovelypackage.com/moud­6 ่

ภาพ7 ที มา : http://lovelypackage.com/moud­7 ่

Designed by Mara Rodríguez & Beatrice Menis | Country: Spain


ส วนของการเรี ยบเรี ยงเนื อหาใหม ้ แปลสรุ ปความโดย นายสุ ทิ พย  แสงนวล 5321300021 Contact E­mail: suthip53arti3413@gmail.com Pubish Blog:http://https:artd3301­suthip.blogspot.com Designed by Mundial | Country: Uruguay

ภาพ1­2 ที มา  :  http://lovelypackage.com/cook 1­2 ่

ภาพ3­4ที มา : http:// lovelypackage.com/cook 3­4 ่


ภาพ 5 ที มา : http://lovelypackage.com/cook 5 ่

เนื อหาข ้ าวสารต นฉบับที คัดลอกมา http://lovelypackage.com/cook/#more­33748 ่ Based   in  Montevideo,  Uruguay,  COOK  creates  meal  kits  that  are  healthy  and  easy  to  cook.  Each  kit  takes only   a  few  minutes  to  prepare.  You  don’t  need  to  be  an  expert  in  the  kitchen  because  each   kit   has step­by­step of instructions, ingredients, and a video detailing preparation. We  worked  with  COOK to create an unique identity with illustrations and colors that represent the freshness of the product.”

ส วนของการเรี ยบเรี ยงเนื อหาใหม ้ แปลสรุ ปความโดย นายสุ ทิ พย  แสงนวล 5321300021 "จาก,  อุ รุ กวัย,  COOK  สร างชุ ดอาหารที ดี ่ ต อสุ ขภาพและง ายต อการปรุ งอาหาร แต ละชุ ดจะใช เวลาเพี ยงไม กี นาที ่ เพื อเตรี ่ ยมความพร อม คุ ณไม จํ าเป นต องเป นผู เชี  ยวชาญในห ่ องครัวเพราะในแต ละชุ ดจะมี รายละเอี ยดของแต ละขั้ นตอน โดยมี ขั้ นตอนของส วนผสมและวี ดี โอของรายละเอี ยดในการเตรี ยมความพร อมเราทํ างานร วมกับCOOk เพื อสร ่ างเอกลักษณ ที ไม ่ ซํ ากับภาพและสี ้ ที เป ่ นตัวแทนของความสดใหม ของผลิ ตภัณฑ . ชุ ดกล องอาหารพื อสุ ่ ขภาพและสะดวกต อการปรุ งอารทํ ามาเพื อเหมาะกับคนที ่ มี ่ เวลาน อย และคุ ณไม จํ าเป นต องมี ความเชี ยวชาญคุ ณก็ สามารถปรุ งได  แต ละชุ ดของอาหารก็ จะมี ขั้ น ตอนการทํ าแบบ  step  by  stepและมี วี ดี โอสาธิ ตการปรุ งอาหาร  การออกแบบให เป นเอกลักษณ ที ไม ่ ซํ า ้ และออกแบบสี สันของภาพให เป นตัวแทนความสดใหม ของผลิ ตภัณฑ และเป นการทํ าให รู สึ  กเหมื อนได สัมผัสกับธรรมชาติ ยิ งขึ ่ น ้

Designed by Mundial | Country: Uruguay


ข าวทางเลื อกที 2   สบู ่ เหลว  SOU Designed by QuesttoNó & Tátil Design | Country: Brazil

ภาพ1­2ที มา : http://lovelypackage.com/sou/ 1­2 ่

ภาพ3 ที ามา : http://lovelypackage.com/sou/ 3 ่

ภาพ4 ที มา : http://lovelypackage.com/sou/ 4 ่


ภาพ5 ที มา : http://lovelypackage.com/sou/ 5 ่

ที มาจากข ่ าวสาร.http://lovelypackage.com เนื อหาข ้ าวสารต นฉบับที คัดลอกมา http://lovelypackage.com/sou/ ่ “The  greatest  challenge  was  to  develop  a  new  product  focused  on  mass  market  for  the  new  Brazilian consumers,   offering  a  high­quality  product  but  affordable  cost  .  To  achieve  that  results,  low  price,  highly attractive  and  environmentally  responsible  products  would  be  necessary.  More  than  a  classic  design process,  an  innovation  by  design  approach  was  applied. The  creative  team  participated  in  all  areas  of the process. The naming, the packaging, formulation, business model, distribution, manufacturing, etc. A  collaborative  project  with  the  participation  of  all  stake  holders,  testing  several  scenarios  virtually  and physically.  Financial  analysis  and  environmental  impact  were  used  while  mockups  and  new  tests  were performed.  Market  researches was  conducted  to  identify  trends of habits and usage of our target consumer in parallel with trips looking forward to new production technologies.” The  result?  A  product  of  great success,  reducing  more  than  50%  the  cost  and  70%  environmental  impact then  a  conventional  similar  package. A cosmetic brand  that  takes the pouch as principal packaging and also discusses with consumers the paradigms of packaging and the responsible consumption


ภาพ3 ที มา: http://lovelypackage.com/sou/ 3 ่

แปลสรุ ปความโดย นายสุ ทิ พย  แสงนวล 532130002 ส วนของการเรี ยบเรี ยงเนื อหาใหม ้ ที มาจากข ่ าวสาร.http://lovelypackage.com "ความท าทายที ยิ ่ งใหญ ่ ที สุ ่ ดคื อการพัฒนาผลิ ตภัณฑ ใหม ที มุ ่ งเน  นไปที ตลาดมวลสํ ่ าหรับผู บริ  โภคบราซิ ลใหม ที นํ ่ าเสนอ ผลิ ตภัณฑ ที มี ่ คุ ณภาพสู งแต ราคาไม แพงเพื อให ่ บรรลุ ผลที ราคาตํ ่ าแต ่ น าสนใจอย างมากและผลิ ตภัณฑ ที รับผิ ่ ดชอบต อสิ ง ่ แวดล อมจํ าเป นจะต องมี มากกว าขั้ นตอนการออกแบบที คลาสสิ ่ ก,นวัตกรรมโดยวิ ธี การออกแบบถู กนํ ามาใช ที มงานสร าง สรรค มี ส วนร วมในทุ กพื นที ้ ของกระบวนการ ่ การตั้ งชื อบรรจุ ่ ภัณฑ การกํ าหนดรู ปแบบธุ รกิ จการจัดจํ าหน าย,การผลิ ต,ฯลฯ โครงการร วมกับการมี ส วนร วมของผู ถื  อหุ นการทดสอบหลายสถานการณ  จริ งทางร างกายและจิ ตใจ การวิ เคราะห ทางการเงิ นและผลกระทบต อสิ งแวดล ่ อมถู กนํ ามาใช ในขณะที การจํ ่ าลองและการทดสอบใหม ได ดํ าเนิ นกา ร  การวิ จัยตลาดได ดํ าเนิ นการเพื อระบุ ่ แนวโน มของพฤติ กรรมและการใช งานของผู บริ  โภคเพื อบรรลุ ่ เป าหมายของเราในการควบคู ไปกับการที  จะใช ่ เทคโนโลยี การผลิ ตใหม ผลิ ตภัณฑ จากความสํ าเร็ จยิ งให ่ ญ ลดมากกว า50%ค าใช จ ายและผลกระทบต อสิ งแวดล ่ อม70%แล วแพคเกจที คล ่ ายกันธรรมดาแบรนด เครื องสํ ่ าอางที ใช ่ ถุ งบรรจุ ภัณฑ เป น หลักและยังกล าวกับผู บริ  โภคกระบวนทัศน ของบรรจุ ภัณฑ และการบริ โภคที รับผิ ่ ดชอบ เพื อนํ ่ าเสนอผลิ ตภัณฑ ที มี ่ คุ ณภาพสู ง แต ราคาไม แพงและเป นมิ ตรต อสิ งแวดล อม บรรจุ ภัณฑ ชิ นนี ้ ออกแบบมาให ้ มี ขนาดเหมาะมื อโดยใช ตัวแทนของหยดนํ า ้ และบรรจุ ภัณฑ มี  3 สี ให เลื อก เพื อให ่ สดุ ดตามากขึ น ้

ออกแบบโดยQuesttoNó & ออกแบบTatil | ประเทศ:   บราซิ ล


ข าวทางเลื อกที 3. ่ ที มาจากข ่ าวสาร.http://lovelypackage.com เนื อหาข ้ าวสารต นฉบับที คัดลอกมา.Student Work – Mara Rodríguez & Beatrice Menis ่ Designed by Mara Rodríguez & Beatrice Menis | Country: Spain “The  aim  of  this  project  was to  design  a packaging  for  take  away.  Nowadays  there  are  infinite  types  of fast foods  which  offer  take  away, that’s  why  we  chose  to  narrow  it  down  to a  special sector  of  the  market.  We chose  to  focus  on  lactose intolerance,  offering  take  away  dairy­free  breakfasts!  At  Müd  we  offer  cupcakes, donuts,  cookies  and  loaf  cakes  which  you  can  combine  with  coffee, tea  or  hot  chocolate  and  everything  is without  lactose!Feel  free  to  add  any  type  of  dairy­free  milk  that  you  want  such  as almond, rice, oat, etc.We offer  two  different  packagings,  one  for  the  combination  of  coffee  and  cookie/loaf  cake  and  a  bigger  one  of coffee  and  muffin/donut.Everything  comes with two different kind of stickers, both applied on the sides of  the packagings,  ones  with  what  there’s  inside  of  the   packaging  and  the  other  ones  with  emotional  sentences about  your  mood.  Finally  we  wanted  to  create  a  brand  specialized  in  dairy­free  products  but  with a modern graphic style which could easily reach to a bigger target.”

ภาพ 1 ที มา : http://lovelypackage.com/moud­1 ่

ส วนของการเรี ยบเรี ยงเนื อหาใหม ้ แปลสรุ ปความโดย นายสุ ทิ พย  แสงนวล 5321300021 "จุ ดมุ งหมายของโครงการน  ก็ ้ คื อการออกแบบบรรจุ ภัณฑ สํ าหรับใช ในการบรรจุ ในป จจุ บันนี อาหารประเภทที ้ สะดวกแล ่ ะรวดเร็ วเป นที นิ ่ ยม ทํ าไมเราเลื อกที จะทํ ่ าการตลาดที แคบลงเป ่ นพิ เศษ เราเลื อกที จะมุ ่ งเน  นไปที การแพ ่ แลคโตสเพื อที ่ จะเสนอขายอาหารเช ่ าที ทํ ่ าจากนมฟรี !โคลนที เรานํ ่ าเสนอคัพเค ก,โดนัท, คุ กกี และเค ้ กก อนที คุ ่ ณสามารถรับประทานร วมกับช็ อคโกแลตกาแฟ  ชาร อน โดยทุ กอย างไม มี แลคโตส!สามารถที จะเพิ ่ มนมฟรี ่ ชนิ ดใดก็ ได   ที คุ ่ ณต องการเช นอัลมอนด ,ข าว,ข าวโอ ตฯลฯ เรามี สองบรรจุ ที แตกต ่ างกันอย างใดอย างหนึ งสํ ่ าหรับการรวมกันของกาแฟและเค กคุ กกี ้   / ก อนและหนึ งที ่ ใหญ ่ กว าของกาแฟและมัฟฟ น  donut.Everything มาพร อมกับชนิ ดที แตกต ่ างกันของสติ กเกอร ทั้ งสองนํ ามาประยุ กต ใช ในด านของบรรจุ กับสิ งที ่ มี ่ อยู ภายในของบรรจุ  ภัณ


ฑ ที เกี ่ ยวกับอารมณ ่ ความรู สึ  กอารมณ ของคุ ณ ในที สุ ่ ดเราต องการที จะสร ่ างแบรนด เฉพาะในผลิ ตภัณฑ นมฟรี แต มี สไตล กราฟ กที ทันสมัยได ่ อย างง ายดายสามารถไปถึ งเป าหมายที ใหญ ่ กว า

ภาพ 2 ที มา : http://lovelypackage.com/moud­2 ่

ภาพ 3 ที ามา : http://lovelypackage.com/moud­3 ่


ภาพ 4 ที มา : http:// lovelypackage.com/moud­4 ่

ภาพ 5 ที มา : http://lovelypackage.com/moud­5 ่


:

ภาพ 6 ที มา : http:// lovelypackage.com/moud­6 ่

Designed by Mara Rodríguez & Beatrice Menis | Country: Spain

แปลสรุ ปความโดย นายสุ ทิ พย  แสงนวล  รหัส 5321300021 ศิ ลปกรรม (ออกแบบประยุ กต ศิ ลป ) ป 4 กลุ ม 201  วิ ชาการออกแบบบรรจุ ภัณฑ  Packaging Design สอนโดย  : ผู ช  วยศาสตราจารย   ประชิ ด ทิ ณบุ ตร

Suthip artd3301 newstranslation  

งานแปลข่าวสารเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์

Advertisement