Page 1

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 1

ประมวลความรู้ภาษาซีเบื้องต้น รายวิชา ง43201 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

โดย. ชื่อ................................................................... ชั้น................. เลขที่...............

ครูสุธินันท์ เป้าเพ็ชร วิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 2

บทที่ 1 บทนาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ภาษาซีเป็นภาษาระดับกลางที่มีลักษณะเป็นภาษาแบบโครงสร้าง โดยน่าข้อดีของภาษาระดับต่่าที่มีความเร็ว ในการท่างาน และข้อดีของภาษาระดับสูง คือการท่าความเข้าใจและศึกษาได้ง่าย เพราะมีความใกล้เคียงกับภาษา มนุษย์มาไว้ในตัว จึงท่าให้ภาษาซีได้รับความนิยมน่าไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ โดยนายเดนนิช ริทชี่ เป็น ผู้พัฒนาโปรแกรม ประมาณปี ค.ศ.1972 โดยพัฒนาจากภาษาบีที่มี นายเคน ทอมสัน พัฒนาขึ้น ขั้นตอนการท่างานของโปรแกรม เริ่มจากการเขียน Source Code ตามรูปแบบของภาษาซี แล้วท่าการ คอมไพล์ (แปลจาก Source Code ให้เป็น Object Code) ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดก็สามารถรันโปรแกรมเพื่อใช้งาน ชนิดของซอฟต์แวร์ 1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) คือโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมระบบการท่างานของเครื่อง คอมพิวเตอร์ทั้งหมด 1.1 โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (System Software) เช่น ดอส วินโดวส์ ยูนิกส์ ลีนุกส์ เป็นต้น 1.2 คอมไพเลอร์ (Compiler) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแปลภาษาระดับสูง ซึ่งเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ ให้เป็นภาษาเครื่อง เช่น ภาษาเบสิก ปาสคาล ซี จาวา HTML โคบอล ฟอร์แทรน เป็นต้น 1.3 ยูตลิ ิตี้ (Utility Program) คือซอฟต์แวร์ช่วยเสริมในการท่างาน ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลในดิสก์ การ ส่าเนาข้อมูล การซ่อมแผ่นดิสก์ การฆ่าไวรัส เป็นต้น 1.4 ติดตั้งและปรับปรุงระบบ (Diagnostic Program) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการติดตั้งระบบให้สามารถติดต่อ และใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ โปรแกรม Setup และ Driver ต่างๆ 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกจัดท่าขึ้นเพื่อใช้งานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เฉพาะด้าน ได้แก่ 2.1 โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเอง (Written Program) เพื่อใช้งานเฉพาะอย่างที่ก่าหนด พัฒนาโดย ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง แล้วน่ามาคอมไพล์เป็นภาษาเครื่องอยู่ในรูปของโปรแกรม 2.2 โปรแกรมส่าเร็จรูป (Package Program) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานอย่างแพร่หลาย ใช้งาน ง่าย เช่น โปรแกรมประมวลผลค่า โปรแกรมจัดระบบฐานข้อมูล โปรแกรมเขียนเว็บเพจ โปรแกรมเว็บ เบราว์เซอร์ โปรแกรมตารางค่านวณ โปรแกรมน่าเสนอข้อมูล โปรแกรมออกแบบหรือเขียนแบบต่างๆ ภาษาคอมพิวเตอร์ คือชุดค่าสั่งที่มีโปรแกรมเมอร์เขียนเพื่อใช้สั่งงานตามรูปแบบและโครงสร้างของภาษา 1. ภาษาระดับต่่า (Low Level Language) เป็นภาษาที่มนุษย์เข้าใจได้ยาก ต้องเข้าใจสถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์เป็นอย่างดี ได้แก่ ภาษาเครื่อง (Machine Language) และภาษาแอสเซมบลี (Assembly Language) เป็นต้น 2. ภาษาระดับกลาง (Medium Level Language) เป็นภาษาที่เข้าใจไม่ยากนักเหมือนภาษาระดับสูง เพราะมี ลักษณะเป็นภาษาแบบโครงสร้าง และท่างานได้เร็วเหมือนภาษาระดับต่่า เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ได้แก่ ภาษาซี เป็นต้น


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 3

3. ภาษาระดับสูง (High Level Language) เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย มีค่าสั่งเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งใกล้เคียงกับ ภาษามนุษย์มาก การสั่งให้คอมพิวเตอร์ท่างานจะต้องมีการแปลความหมายของค่าสั่ง โดยใช้ตัวแปลภาษาที ละชุด ที่เรียกว่า Interpreter หรือแปลครั้งเดียวทั้งระบบ ที่เรียกว่า Compiler หลักการเขียนโปแกรม 1. ท่าความเข้าใจและวิเคราะห์ปัญหา 2. ก่าหนดแผนในการแก้ปัญหา 3. เขียนโปรแกรมตามแผนที่ก่าหนด 4. ทดสอบและตรวจสอบความถูกต้อง 5. น่าโปรแกรมที่ผ่านการทดสอบไปใช้งาน สัญลักษณ์ของผังงาน (Flowchart System)


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 4

ใบงานที่ 1 เรื่อง ภาษาซีเบื้องต้น ขั้นตอนปฏิบัติ 1. พิมพ์โปรแกรมลงในหน้าจอเอดิเตอร์ #include<stdio.h> void main() { printf(“Hello World”); } 2. ท่าการบันทึกไฟล์ ด้วยการคลิกเมาส์ที่เมนู File แล้วเลือกค่าสั่ง Save As แล้วใส่ชื่อไฟล์ basic001 โปรแกรมจะท่าการบันทึกไฟล์และมีส่วนขยายเป็น .CPP 3. ท่าการคอมไพล์โปรแกรมเพื่อแปล Source Code ให้เป็น Object Code ด้วยการกดปุ่ม Compile 4. ถ้าพิมพ์โปรแกรมถูกต้อง คอมไพล์ผ่านจะปรากฏข้อความ

Hello World 5. ให้พิมพ์ \n ต่อจาก How are you ดังตัวอย่าง แล้วทดสอบรันผลอีกครั้ง #include<stdio.h> void main() { printf(“Hello World”); printf(“Hello World\n”); } 6. ผลการรันโปรแกรมคือ ข้อความ Hello World และ How are you จะพิมพ์คนละบรรทัด แสดงว่า \n เป็นค่าสั่งให้ขึ้นบรรทัดใหม่ 7. อธิบายโปรแกรมแต่ละบรรทัด #include<stdio.h> void main() { printf(“Hello World”); printf(“Hello World\n”); }

....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... .......................................................................................


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 5

8. พิมพ์โปรแกรมตามตัวอย่างนี้ #include<stdio.h> void main() { int a,b,c; a=5; b=3; c=a+b; printf(“a+b=%d”,c); }

/*การเรียกใช้ library stdio.h เพื่อใช้ฟังก์ชัน printf*/ /*การเรียกใช้ฟังก์ชัน main ซึ่งเป็นฟังก์ชันหลักของโปรแกรม*/ /*ปีกกาเปิด ใช้ในการเริ่มต้นโปรแกรม*/ /*ประกาศตัวแปร a,b และ c เป็นข้อมูลชนิด integer*/ /*ประกาศตัวแปร a,b และ c เป็นข้อมูลชนิด integer*/ /*ประกาศตัวแปร a,b และ c เป็นข้อมูลชนิด integer*/ /*ประกาศตัวแปร a,b และ c เป็นข้อมูลชนิด integer*/ /*แสดงค่าที่เก็บไว้ในตัวแปร c*/ /*ปีกกาปิด ใช้ในการสิ้นสุดโปรแกรม*/

9. ผลการรันโปรแกรม คือ a+b=8 10. ฝึกเขียนโปรแกรมพิมพ์เลขยกก่าลัง แล้วอธิบายความหมายของค่าสั่งให้สมบูรณ์ #include<stdio.h> /*การเรียกใช้ library stdio.h เพื่อใช้ฟังก์ชัน printf*/ void main() /*การเรียกใช้ฟังก์ชัน main ซึ่งเป็นฟังก์ชันหลักของโปรแกรม*/ { /*ปีกกาเปิด ใช้ในการเริ่มต้นโปรแกรม*/ int a,b,c; …………………………………………………………………………………………. a=5; …………………………………………………………………………………………. b=a*a; …………………………………………………………………………………………. printf(“The square of 5 is = %d”,b); …………………………………………………………........ } ………………………………………………………………………………………….


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 6

แบบฝึกหัดที่ 1 คาสั่ง ให้ตอบคาถามโดยเติมคาลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ 1. คอมพิวเตอร์มีความส่าคัญอย่างไร ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... 2. โปรแกรมภาษาซีจัดเป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... 3. ภาษาระดับกลางมีลักษณะอย่างไร ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................ 4. หลักการเขียนโปรแกรมประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ ............................................................................................................................................ ............................................. ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .................. ......................................................................................................................................................................................... 5. ให้เขียนโปรแกรมค่านวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม ถ้าก่าหนดให้ฐานและสูงมีค่าเท่ากับ 5 และ 6 ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .. ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... .............................................. ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 7

การเขียนผังงาน (Flowchart) 1. การเขียนผังงานแบบเรียงลาดับ อธิบายผังงาน การบวกเลข 2 จานวน 1.1 Start เริ่มต้นการท่างาน 1.2 a=5 และ b=3 ก่าหนดค่าให้ตัวแปร a มีค่าเท่ากับ 5 ตัวแปร b มีค่าเท่า 3 1.3 c=a+b เมื่อ a+b ได้ค่าเท่าไรให้น่าไปเก็บไว้ยังตัวแปร c 1.4 แสดงค่าที่เก็บไว้ในตัวแปร c 1.5 จบการท่างาน ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ................................. ......................................................................................................................................................................................... 2. การเขียนผังงานแบบมีการกาหนดเงื่อนไข โดยต้องมีอายุ 1-30 ปี ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว แต่ถ้าเกินแสดง ว่าอายุมาก อธิบายผังงาน รับค่าอายุ 2.1 Start เริ่มต้นการท่างาน 2.2 old รับค่าอายุมาเก็บไว้ในตัวแปร old 2.3 ตรวจสอบเงื่อนไขว่าอายุอยู่ในช่วง 1 ถึง 30 ปีหรือไม่ 2.4 ถ้าใช่แสดงค่าข้อความ You are young ถ้าไม่ใช่แสดงข้อความ You are old 2.5 แสดงข้อความ Thank you 2.6 จบการท่างาน ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .................................. ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................ .............................................................


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 8

3. การเขียนผังงานแบบมีการกาหนดเงื่อนไข โดย ถ้าคะแนน >=80 ให้เป็นเกรด A ถ้าคะแนน >=70 ให้เป็นเกรด B ถ้าคะแนน >=60 ให้เป็นเกรด C ถ้าคะแนน >=50 ให้เป็นเกรด D นอกนั้นให้เป็นเกรด F อธิบายผังงาน รับค่าอายุ 3.1 Start เริ่มต้นการท่างาน 3.2 mark รับค่าคะแนนมาเก็บไว้ในตัวแปร mark 3.3 ตรวจสอบว่าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 80 หรือไม่ ถ้าตรงเงื่อนไขให้เป็นเกรด A 3.4 ตรวจสอบว่าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 70 หรือไม่ ถ้าตรงเงื่อนไขให้เป็นเกรด B 3.5 ตรวจสอบว่าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 60 หรือไม่ ถ้าตรงเงื่อนไขให้เป็นเกรด C 3.6 ตรวจสอบว่าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 50 หรือไม่ ถ้าตรงเงื่อนไขให้เป็นเกรด D 3.7 ถ้าไม่ตรงกับทุกเงื่อนไขที่ผ่านมา ให้เป็นเกรด F 3.8 แสดงเกรดและจบการท่างาน ...................................................................................................................................................................... ................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... .................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 9

บทที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรม โครงสร้างของโปรแกรม #include <stdio.h> Void main(void) { variable declaration program statement }

/*ไฟล์ส่วนหัวโปรแกรม*/ /*ฟังก์ชันหลัก*/ /*เริ่มต้นการเขียนโปรแกรม*/ /*การประกาศตัวแปร*/ /*ประโยคค่าสั่ง*/ /*จบการเขียนโปรแกรม*/

ตัวแปร (variable) กฎในการตั้งชื่อตัวแปร 1. ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวต่อไปจะเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้ 2. ห้ามใช้สัญลักษณ์อื่นใด ยกเว้นเครื่องหมายสตริงค์($) และขีดล่าง(_) 3. ตัวแปรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ มีความหมายต่างกัน 4. ห้ามเว้นวรรคระหว่างตัวแปร 5. ห้ามตั้งชื่อซ้่ากับค่าสงวนในภาษาซี รูปแบบ type variable name

type variable name เช่น int, float, double เป็นต้น หากมีมากกว่า 1 ตัว ใช้เครื่องหมาย , คั่น

คาสงวน (Reserved Words) Auto Const Else Sizeof Goto Return Static Union

break default enum extern if register struct unsigned

case do short float int continue switch void

char double signed for long while typedef volatile


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 10

ฟังก์ชัน (function) clrscr(); เป็นฟังก์ที่ใช้ในการลบจอภาพ printf(); เป็นฟังก์ที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพ cprintf(); เป็นฟังก์ที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพเหมือน printf(); แสดงเป็นสีต่างๆ scanf(); เป็นฟังก์ที่ใช้ในการรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์เข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร getch(); เป็นฟังก์ที่ใช้ในการรอรับการกดแป้นพิมพ์หนึ่งครั้ง โดยไม่ต้องกดแป้น Enter และตัวอักษร ที่ป้อนเข้ามาจะไม่ปรากฏบนจอภาพ getchar(); เป็นฟังก์ที่ใช้ในการรับข้อมูลเข้ามาทางแป้นพิมพ์ที่ละ 1 ตัวอักษร แล้วกด Enter 1 ครั้ง ข้อมูลที่ป้อนจะแสดงบนจอภาพ ชนิดของข้อมูล 1. ตัวอักษร (Character) คือข้อมูลที่เป็นรหัสแทนตัวอักษรหรือค่าจ่านวนเต็ม ได้แก่ ตัวอักษร ตัวเลข และกลุ่ม ตัวอักขระพิเศษ ใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูล 1 ไบต์ 2. จ่านวนเต็ม (Integer) คือข้อมูลที่เป็นตัวเลขจ่านวนเต็ม ได้แก่ จ่านวนเต็มบวก จ่านวนเต็มลบ และศูนย์ ใช้ พื้นที่ในการเก็บข้อมูล 2 ไบต์ 3. จ่านวนเต็มที่มีขนาด 2 เท่า (Long Integer) คือข้อมูลที่เป็นตัวเลขจ่านวนเต็ม ใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูล 4 ไบต์ 4. เลขทศนิยม (Float) คือข้อมูลที่เป็นตัวเลขทศนิยม ใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลเป็น 2 เท่าของ float คือมีขนาด 8 ไบต์ 5. เลขทศนิยมอย่างละเอียด (Double) คือข้อมูลที่เป็นตัวเลขทศนิยม ใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูล 4 ไบต์


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 11

ใบงานที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของโปรแกรม ขั้นตอนปฏิบัติ 1. พิมพ์โปรแกรมรับค่าตัวเลขแล้วน่ามายกก่าลัง #include<stdio.h> /*การเรียกใช้ library stdio.h เพื่อใช้ฟังก์ชัน printf*/ void main() /*การเรียกใช้ฟังก์ชัน main ซึ่งเป็นฟังก์ชันหลักของโปรแกรม*/ { /*ปีกกาเปิด ใช้ในการเริ่มต้นโปรแกรม*/ int a,b,c; /*ประกาศตัวแปร a,b และ c เป็นข้อมูลชนิด integer*/ printf(“Enter number :”); /*แสดงข้อความ Enter number :*/ scanf(“%d”,&a); /*รับข้อมูลทางแป้นพิมพ์แล้วเก็บค่าไว้ในตัวแปร a*/ b=a*a; /*น่าค่าที่อยู่ในตัวแปร a คูณกันแล้วเก็บค่าในตัวแปร b */ printf(“The square is : %d”,b); /*แสดงข้อความ The square is :*/ } /*ปีกกาปิด ใช้ในการสิ้นสุดโปรแกรม*/ 2. ผลการรันโปรแกรม คือ 3. พิมพ์โปรแกรมหาพื้นที่สามเหลี่ยม #include<stdio.h> void main() { float base,high,area; printf(“This is program Triangle Area\n”); printf(“Enter Base : ”); scanf(“%f”,&base); printf(“Enter High : ”); scanf(“%f”,&high); area=0.5*base*high; printf(“Area of Triangle is : %.2f”,area); } 4. ส่วนหัวของโปรแกรม คือ ……………….……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….…………………………………….…………………………………. 5. ส่วนของการประกาศตัวแปร คือ ……………………………………………….…………………………………………………… 6. ส่วนที่ใช้ในการรับข้อมูล คือ …………………………………………….……….……………………………………………………


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 12

7. จากโปรแกรมข้างต้น ให้เขียนผังงานแสดงขั้นตอนการท่างานของโปรแกรม ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ................................. ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................ ............................................................. ......................................................................................................................................................................................... 8. ให้เขียนโปรแกรมรับค่าแรงดันและกระแส เพื่อน่าไปค่านวณหาค่าความต้านทานโดยใช้กฎของโอห์ม ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ................................. ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................ ............................................................. ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................. ........................ ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 13

แบบฝึกหัดที่ 2 คาสั่ง ให้ตอบคาถามโดยเติมคาลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ 1. โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี มีลักษณะอย่างไร ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ................................... 2. กฎในการตั้งชื่อตัวแปร มีดังนี้ ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. ........................................ ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... 3. ให้ยกตัวอย่างค่าสงวนในภาษาซี มาอย่าง 20 ค่า ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ............................ 4. ฟังก์ชันใดที่ใช้ในการรับข้อมูล ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... 5. ให้เขียนโปรแกรมแสดงข้อมูล ข้อความชื่อ-สกุล และที่อยู่ ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ................ ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 14

บทที่ 3 ตัวดาเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์ ตัวดาเนินการคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operation) ตัวด่าเนินการทางคณิตศาสตร์ ใช้ในการเชื่อมใน การเขียนโปรแกรม เพื่อหาผลลัพธ์จากการค่านวณ ซึ่งสามารถกระท่ากับข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น ตัวดาเนินการ ความหมาย ตัวอย่าง + บวก (Addition) x+y ลบ (Subtraction) x-y * คูณ (Multiplication) x*y / หาร (Division) x/y % หารเอาผลลัพธ์เฉพาะเศษ (Modulus) x%y ++ เพิ่มค่าครั้งละ 1 (Increment) x++ -ลดค่าครั้งละ 1 (Decrement) x-ตัวดาเนินการเปรียบเทียบ (Comparative Operation) ตัวด่าเนินการเปรียบเทียบ คือเครื่องหมายที่ใช้ ในการเปรียบเทียบทางคณิตศาสตร์ จะมี 2 กรณี คือ ถ้าถูกต้องหรือเป็นจริง จะมีค่าเป็น 1 ถ้าผิดหรือเป็นเท็จ จะมีค่า เป็น 0 5>3 ผลลัพธ์ เป็นจริง ค่าคงที่บูลีนเป็น 1 4=8 ผลลัพธ์ เป็นเท็จ ค่าคงที่บูลีนเป็น 0 -2 > -6 ผลลัพธ์ เป็นจริง ค่าคงที่บูลีนเป็น 1 10 < -1 ผลลัพธ์ เป็นเท็จ ค่าคงที่บูลีนเป็น 0 A>a ผลลัพธ์ เป็นจริง ค่าคงที่บูลีนเป็น 1 (เปรียบเทียบค่าตามรหัสแอสกี) A>B ผลลัพธ์ เป็นเท็จ ค่าคงที่บูลีนเป็น 0 (เปรียบเทียบค่าตามรหัสแอสกี) ตัวดาเนินการ > < >= <= == !=

ความหมาย มากกว่า (Greather Than) น้อยกว่า (Less Than) มากกว่าหรือเท่ากับ (Greather Than or Equal) น้อยกว่าหรือเท่ากับ (Less Than or Equal) เท่ากับ (Equal) ไม่เท่ากับ (Not Equal)

ตัวอย่าง x>y x<y x >= y x <= y x == y x != y


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 15

ตัวดาเนินการทางตรรกะ (Logical Operation) คือเครื่องหมายที่ใช้เชื่อมเงื่อนไข 2 เงื่อนไขหรือมากกว่า เพื่อให้การเปรียบเทียบมีความละเอียดมากขึ้น && เป็นจริง เมื่อเงื่อนไขทั้งสอง เป็นจริง || เป็นจริง เมื่อเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง เป็นจริง หรือเป็นจริงทั้งสองเงื่อนไข ! เป็นจริง เมื่อเงื่อนไขหลัง not เป็นเท็จ ตัวดาเนินการ ความหมาย ตัวอย่าง && และ (and) Mark>=80&&mark<=100 || หรือ (or) Score<0||score>100 ! ไม่ (not) !x&&!y นิพจน์คณิตศาสตร์ (Arithmetic Expression) คือการค่าคงที่ หรือตัวแปรมาเชื่อมต่อกันด้วยเครื่องหมาย ทางคณิตศาสตร์ มีลักษณะคล้ายกับสมการทางคณิตศาสตร์ ลาดับการประมวลผลของนิพจน์ z=x*y เครื่องหมาย ลาดับการประมวล (4 * x + 2 * y) / z () 1 8 * x + 2 * x * y – (x * x) ++,-2 (5 + 2) * 10 % 9 = 7 */% 3 2 + (3 - 1) * 4 = 16 +4 ตัวอย่าง 1. (3 + 4) * 5 = 35 ล่าดับการประมวลผล 3 + 4 = 7 แล้วคูณกับ 5 ได้ผลลัพธ์ 35 2. 3 + 4 * 5 = 23 ล่าดับการประมวลผล 4 * 5 = 20 แล้วบวกกับ 3 ได้ผลลัพธ์ 23 3. (2 + 7) * 4 % 10 = 10 ล่าดับการประมวลผล 2 +7 = 9 แล้วคูณกับ 4 ได้ 36 หารแบบเอาเศษด้วย 10 ได้ผลลัพธ์ 6 4. 2 + 7 * 4 % 10 = 10 ล่าดับการประมวลผล 7 * 4 = 28 แล้วหารแบบเอาเศษด้วย 10 ได้ 8 บวกกับ 2 ได้ผลลัพธ์ 10 5. 10 + 2 * 8 / 4 * 3 – 5 = 17 ล่าดับการประมวลผล 2 * 8 = 16 16 / 4 = 4 4 * 3 = 12 12 + 10 = 22 22 – 5 = 17


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 16

การเขียนโปรแกรมคานวณ ตัวอย่างโปรแกรมการแสดงลาดับการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ #include<stdio.h> void main() { int a,b,c,d,e; a=(3+4)*5; b=3+4*5; c=(2+7)*4%10; d=2+7*4%10; e=10+2*8/4*3-5; printf(“(3+4)*5=%d\n”,a); printf(“3+4*5=%d\n”,b); printf(“(2+7)*4%10=%d\n”,c); printf(“2+7*4%10=%d\n”,d); printf(“10+2*8/4*3-5=%d\n”,e); } ผลลัพธ์ของโปรแกรมคือ (3+4)*5 = 35 3+4*5 = 23 (2+7)*4%10 = 6 2+7*4%10 = 10 10+2*8/4*3-5 = 17


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 17

ตัวอย่างโปรแกรมคานวณหาผลลัพธ์จากการหาร #include<stdio.h> void main() { int a,b; float c; a=20; b=6; c=6; printf(“20/6=%d\n”,a/b); printf(“20%%6=%d\n”,a%b); printf(“20/6=%f\n”,a/c); printf(“20/6=%15f\n”,a/c); printf(“20/6=%.2f\n”,a/c); }

/*การหารเอาเฉพาะส่วน*/ /*การหารเอาเฉพาะเศษ*/ /*การหารเอาทั้งเศษและส่วน*/ /*การแสดงผลโดยจองพื้นที่ 15 ช่อง*/ /*การแสดงผลทศนิยม 2 ต่าแหน่ง*/

ผลลัพธ์ของโปรแกรมคือ 20/6 = 3 20%6 = 2 20/6 = 3.333333 20/6 = 3.333333 20/6 = 3.33


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 18

ใบงานที่ 3 เรื่อง ตัวดาเนินการและนิพจน์คณิตศาสตร์ ขั้นตอนการปฏิบัติ 1. ให้เขียนล่าดับขั้นตอนการประมวลผลของนิพจน์ –(3+4)*12/3 = -28 ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ................................. ......................................................................................................................................................................................... 2. ให้เขียนล่าดับขั้นตอนการประมวลผลของนิพจน์ 2*((9/3)+14)-30/6 = 29 ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .. ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... .............................................. 3. ให้เขียนโปรแกรมนิพจน์ในข้อ 1 และข้อ 2 เพื่อหาผลลัพธ์ ........................................................................................................................................................... .............................. ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................... .. ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ............................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... .................... .........................................................................................................................................................................................


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 19

4. ให้พิมพ์โปรแกรมเพื่อหาค่า โดยรับค่า x และ y จากแป้นพิมพ์ ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ................................. ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................. ....... ............................................................................................................................ ............................................................. ......................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... 5. ถ้าป้อนค่า x เป็น 2 และป้อนค่า y เป็น 2 ค่า z มีค่าเท่ากับ............................................................................. 6. ถ้าโจทย์เปลี่ยนเป็น จะเขียนโปรแกรมในลักษณะอย่างไร ........................................................................................................................................ ................................................. ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. ........................................ ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 20

แบบฝึกหัดที่ 3 คาสั่ง ให้ตอบคาถามโดยเติมคาลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ 6. ตัวด่าเนินการทางคณิตศาสตร์มีหน้าที่อะไร ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... 7. เครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบ มีเครื่องหมายใดบ้าง ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ ................. ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... 8. ตัวด่าเนินการทางตรรกะใดที่ผลลัพธ์เป็นจริง เมื่อเงื่อนไขทั้งสองเป็นจริง ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... 9. ให้เขียนโปรแกรมค่านวณหาพื้นที่วงกลมจากสูตร 𝜋 2 โดยรับค่ารัศมีจากแป้นพิมพ์ ......................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... .......................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ................ ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ..................................


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 21

10. จงแสดงขั้นตอนการค่านวณของนิพจน์ (4*5)+(8+2)/5 พร้อมทั้งเขียนโปรแกรมค่านวณค่านิพจน์ .......................................................................................................................................... ............................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... ..................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. ....................................... ......................................................................................................................................................................................... 11. จงแสดงขั้นตอนการค่านวณของนิพจน์ (15*3/5)+(3+2)%10 พร้อมทั้งเขียนโปรแกรมค่านวณค่านิพจน์ ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... .............................. ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... .... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 22

บทที่ 4 ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข ฟังก์ชันในการตรวจสอบเงื่อนไขในภาษาซีมีอยู่ 2 ฟังก์ชันคือ ฟังก์ชัน if และ switch ฟังก์ชัน if ใช้ในการสั่ง ให้คอมพิวเตอร์ให้ไปท่างาน โดยการตรวจสอบจากเงื่อนไข ถ้าเป็นจริงท่างานอย่างหนึ่ง และถ้าไม่จริงท่างานอีกอย่าง หนึ่ง ส่วนฟังก์ชัน switch ใช้ในการสั่งให้คอมพิวเตอร์ให้ไปท่างาน โดยจากการตรวจสอบหลายๆ เงื่อนไข ฟังก์ชัน if ทางเลือกเดียว ตัวอย่าง การใช้ฟังก์ชัน if ในการตรวจสอบคะแนน

#include<stdio.h> void main() { int mark; printf(“Enter Mark= ”); scanf(“%d”,&mark); if(mark>=50) { printf(“pass\n”); } printf(“Thank you”); } ฟังก์ชัน if สองทางเลือก ตัวอย่าง การใช้ฟังก์ชัน if ในการตรวจสอบคะแนน #include<stdio.h> void main() { int mark; printf(“Enter Mark= ”); scanf(“%d”,&mark); if(mark>=50) { printf(“Pass\n”); } else { printf(“No pass\n”); } printf(“Thank you”); }

Flowchart เริ่มต้น Enter Mark : mark

Mark>=50 Pass

No pass

Thank you

จบการท่างาน


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 23

ฟังก์ชัน if หลายทางเลือก ตัวอย่าง การใช้ฟังก์ชัน if ในการตรวจสอบคะแนน #include<stdio.h> void main() { int mark; printf(“Enter Mark : ”); scanf(“%d”,&mark); if(mark>=80) { printf(“Grade=A”); } else if(mark>=70) { printf(“Grade=B”); } else if(mark>=60) { printf(“Grade=C”); } else if(mark>=50) { printf(“Grade=D”); } else { printf(“Grade=F”); } printf(“Thank you”); }

Flowchart เริ่มต้น Enter Mark :

Mark>=80

Yes Grade=A

No Yes Mark>=70

Grade=B

No Mark>=60

Yes Grade=C

No Mark>=50

Grade=F เริ่มต้น

Yes

Grade=D


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 24

ฟังก์ชัน switch จะท่าการตรวจสอบตัวแปรว่ามีค่าตรงกับกรณีใด แล้วจะท่าตามชุดค่าสั่งนั้น การเปรียบเทียบของฟังก์ชัน switch ไม่สามารถเปรียบเทียบค่ามากกว่า น้อยกว่า เหมือนฟังก์ชัน if ได้ และตัวแปรที่ใช้นั้นต้องเป็นข้อมูลเลข จ่านวนเต็มหรือตัวอักษรเท่านั้น นิยมใช้ในการตรวจสอบหลายๆ เงื่อนไข ตัวอย่าง การใช้ฟังก์ชัน switch #include<stdio.h> void main() { int choice; /*ประกาศตัวแปร choice เป็นชนิดข้อมูลเลขจ่านวนเต็ม*/ float num1,num2; /*ประกาศตัวแปร num1 และ num2 เป็นชนิดข้อมูลเลขทศนิยม*/ printf("Please Select Choice\n"); printf("1. Program Addition\n"); /*เมนูที่ 1 โปรแกรมบวก*/ printf("2. Program Subtraction\n"); /*เมนูที่ 2 โปรแกรมลบ*/ printf("3. Program Multiplication\n"); /*เมนูที่ 3 โปรแกรมคูณ*/ printf("4. Program Division\n"); /*เมนูที่ 4 โปรแกรมหาร*/ printf("0. Exit Program\n"); /*เมนูที่ 0 ออกจากโปรแกรม*/ scanf("%d",&choice); /*รับข้อมูลเป็นเลขจะนวนเต็มแล้วน่าไปเก็บในตัวแปร choice*/ switch(choice) /*ใช้ฟังก์ชัน switch ตรวจสอบเงื่อนไข*/ { case 0:printf("exit\n"); } /*ถ้าเป็น case 0 ให้ออกจากโปรแกรม*/ printf("Enter number1 = "); /*แสดงข้อความให้ป้อนตัวเลขตัวที่ 1*/ scanf("%f",&num1); /*รับค่าตัวเลข แล้วน่าไปเก็บในตัวแปร num1*/ printf("Enter number2 = "); /*แสดงข้อความให้ป้อนตัวเลขตัวที่ 2*/ scanf("%f",&num2); /*รับค่าตัวเลข แล้วน่าไปเก็บในตัวแปร num2*/ switch(choice) /*ใช้ฟังก์ชัน switch ตรวจสอบเงื่อนไข*/ { case 1:printf("%.2f+%.2f=%.2f\n",num1,num2,num1+num2);break; case 2:printf("%.2f-%.2f=%.2f\n",num1,num2,num1-num2);break; case 3:printf("%.2f*%.2f=%.2f\n",num1,num2,num1*num2);break; case 4:printf("%.2f/%.2f=%.2f\n",num1,num2,num1/num2);break; default:printf("Please select only program1-4\n"); } }


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 25

ผลลัพธ์ของโปรแกรมคือ Please Select Choice 1. Program Addition 2. Program Subtraction 3. Program Multiplication 4. Program Division 0. Exit Program กรณีเลือกหมายเลข 1 โปรแกรมบวก Enter number1 = 20 Enter number2 = 10 20.00+10.00 = 30 กรณีเลือกหมายเลข 2 โปรแกรมลบ Enter number1 = 20 Enter number2 = 10 20.00-10.00 = 10 กรณีเลือกหมายเลข 3 โปรแกรมคูณ Enter number1 = 20 Enter number2 = 10 20.00*10.00 = 200 กรณีเลือกหมายเลข 4 โปรแกรมหาร Enter number1 = 20 Enter number2 = 10 20.00/10.00 = 2 กรณีเลือกหมายเลข 0 ออกจากโปรแกรม


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 26

ฟังก์ชัน goto ฟังก์ชัน goto สั่งให้คอมพิวเตอร์ไปท่างานตามประโยคค่าสั่ง หรือชื่อที่ก่าหนดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ตัวอย่าง การใช้ฟังก์ชัน goto #include<stdio.h> void main() { int choice; /*ประกาศตัวแปร choice เป็นชนิดข้อมูลเลขจ่านวนเต็ม*/ float num1,num2; /*ประกาศตัวแปร num1 และ num2 เป็นชนิดข้อมูลเลขทศนิยม*/ loop printf(“\n”); /*เมื่อพบชื่อ loop จะกลับมาท่างานที่บรรทัดนี้*/ printf("Please Select Choice\n"); printf("1. Program Addition\n"); /*เมนูที่ 1 โปรแกรมบวก*/ printf("2. Program Subtraction\n"); /*เมนูที่ 2 โปรแกรมลบ*/ printf("3. Program Multiplication\n"); /*เมนูที่ 3 โปรแกรมคูณ*/ printf("4. Program Division\n"); /*เมนูที่ 4 โปรแกรมหาร*/ printf("0. Exit Program\n"); /*เมนูที่ 0 ออกจากโปรแกรม*/ printf("========================\n"); scanf("%d",&choice); /*รับข้อมูลเป็นเลขจะนวนเต็มแล้วน่าไปเก็บในตัวแปร choice*/ switch(choice) /*ใช้ฟังก์ชัน switch ตรวจสอบเงื่อนไข*/ { case 0:printf("exit\n"); } /*ถ้าเป็น case 0 ให้ออกจากโปรแกรม*/ printf("Enter number1 = "); /*แสดงข้อความให้ป้อนตัวเลขตัวที่ 1*/ scanf("%f",&num1); /*รับค่าตัวเลข แล้วน่าไปเก็บในตัวแปร num1*/ printf("Enter number2 = "); /*แสดงข้อความให้ป้อนตัวเลขตัวที่ 2*/ scanf("%f",&num2); /*รับค่าตัวเลข แล้วน่าไปเก็บในตัวแปร num2*/ switch(choice) { case 1:printf("%.2f+%.2f=%.2f\n",num1,num2,num1+num2);break; case 2:printf("%.2f-%.2f=%.2f\n",num1,num2,num1-num2);break; case 3:printf("%.2f*%.2f=%.2f\n",num1,num2,num1*num2);break; case 4:printf("%.2f/%.2f=%.2f\n",num1,num2,num1/num2);break; default:printf("Please select only program1-4\n"); } goto loop; /*ให้ไปท่างานในบรรทัดที่ชื่อ loop*/ }


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 27

การท่างานของโปรแกรมจะแสดงผลเหมือนกับฟังก์ชัน switch แต่ถ้าเลือกเมนูที่ไม่ใช่ 1-4 จะแสดงข้อความ Please select only program1-4 หมายความว่าให้เลือกเฉพาะหมายเลข 1-4 เท่านั้น โปรแกรมนี้สามารถท่างานได้ หลายครั้ง เพราะมีฟังก์ชัน goto สั่งให้ท่างานในบรรทัด loop คล้ายกับการวนรอบการท่างาน แต่ถ้าต้องการออกจาก โปรแกรม ก็เลือกหมายเลข 0 ผลลัพธ์ของโปรแกรมคือ Please Select Choice 1. Program Addition 2. Program Subtraction 3. Program Multiplication 4. Program Division 0. Exit Program ==================== กรณีเลือกหมายเลข 1 โปรแกรมบวก Enter number1 = 20 Enter number2 = 10 20.00+10.00 = 30 กรณีเลือกหมายเลข 2 โปรแกรมลบ Enter number1 = 20 Enter number2 = 10 20.00-10.00 = 10 กรณีเลือกหมายเลข 3 โปรแกรมคูณ Enter number1 = 20 Enter number2 = 10 20.00*10.00 = 200 กรณีเลือกหมายเลข 4 โปรแกรมหาร Enter number1 = 20 Enter number2 = 10 20.00/10.00 = 2 กรณีเลือกหมายเลข 0 ออกจากโปรแกรม


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 28

ใบงานที่ 4 เรื่อง ฟังก์ชันตรวจสอบเงื่อนไข ขั้นตอนการปฏิบัติ 7. ให้พิมพ์โปรแกรมตัดเกรดตามตัวอย่าง โดยใช้ฟังก์ชัน if #include<stdio.h> void main() { int mark; printf("Enter Mark:"); scanf("%d",&mark); if(mark>=80){printf("Grade 4");} else if(mark>=75){printf("Grade 3.5");} else if(mark>=70){printf("Grade 3");} else if(mark>=65){printf("Grade 2.5");} else if(mark>=60){printf("Grade 2");} else if(mark>=55){printf("Grade 1.5");} else if(mark>=50){printf("Grade 1");} else{printf("Grade 0");} } 8. อธิบายการท่างานของโปรแกรม ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... .................................... ......................................................................................................................................................................................... 9. ถ้าป้อนคะแนนเท่ากับ 32 ผลลัพธ์ของโปรแกรมจะเป็นอย่างไร ............................................................................................................................................. ............................................ ......................................................................................................................................................................................... 10. ถ้าป้อนคะแนนเท่ากับ 107 ผลลัพธ์ของโปรแกรมจะเป็นอย่างไร ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 29

11. ให้เขียนโปรแกรมตรวจสอบตัวเลขที่ป้อนเข้ามาทางแป้นพิมพ์ว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ ในกรณีที่เป็นเลขคู่ให้ แสดงค่าว่า Even Number ถ้าเป็นเลขคี่ให้แสดงค่าว่า Odd Number ให้ใช้ฟังก์ชัน goto ในการวนรอบ การท่างานได้ตลอด แต่ถ้าต้องการออกจากโปรแกรมให้กดหมายเลข 999 #include<stdio.h> void main() { int x; printf("==Program for check Even or Odd Number==\n"); printf("Number 999 for Exit Program\n "); loop 1: printf("Enter Number : "); scanf("%d",&x); if(x==999); { printf("Exit Program\n"); } goto loop 2; x=x%2; if(x==1); { printf("Odd Number\n"); } else { printf("Even Number\n"); } goto loop 1; loop 2; } 12. ในกรณีที่ป้อนหมายเลข 61 ผลลัพธ์คือ ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ................................. .........................................................................................................................................................................................


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 30

13. ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง มีการจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้า โดยก่าหนดเงื่อนไขในการลดราคา ดังนี้ 1. ถ้าซื้อสินค้าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จะลดราคาให้ 20% 2. ถ้าซื้อสินค้าตั้งแต่ 5,000 แต่ไม่ถึง 10,000 บาท จะลดราคาให้ 15% 3. ถ้าซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,000 แต่ไม่ถึง 5,000 บาท จะลดราคาให้ 10% 4. ถ้าซื้อสินค้าต่่ากว่า 3,000 บาท จะไม่ลดราคาให้ ให้พิมพ์โปรแกรมแสดงส่วนลดที่จะได้รับ และราคาที่จะต้องจ่ายจริง ตามตัวอย่าง #include<stdio.h> void main() { int choice; float buy,discount,pay; printf(“Program for Discount\n”); printf("Please Select Choice\n"); printf("1. Program Discount 20%\n"); printf("2. Program Discount 15%\n"); printf("3. Program Discount 10%\n"); printf("4. Program Discount 0%\n"); printf("0. Exit Program\n"); printf("========================\n"); scanf("%d",&choice); printf(“Buy : ”) scanf("%f",&buy); switch(choice) { case 1: discount = buy*0.20;break; case 2: discount = buy*0.15;break; case 3: discount = buy*0.10;break; case 4: discount = buy*0;break; default: printf("Please select only program1-4\n");} pay = buy-discount; printf("Discount = %.2f\n",discount); printf("Pay = %.2f\n",pay); }


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 31

14. อธิบายการท่างานของโปรแกรม ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... .............. ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... 15. ผลลัพธ์ของโปรแกรมคือ ......................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... .......... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................. ......................................................................................................................................................................................... 16. เขียนผังงานของโปรแกรม ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ......................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................. ........................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ ................. ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 32

แบบฝึกหัดที่ 4 คาสั่ง ให้ตอบคาถามโดยเติมคาลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ 12. ฟังก์ชัน if ทางเลือกเดียวมีลักษณะอย่างไร ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... 13. ผังงานแสดงการตรวจสอบเงื่อนไขของฟังก์ชัน if แบบสองทางเลือกมีลักษณะอย่างไร ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ................................. ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... 14. ฟังก์ชัน if และฟังก์ชัน switch มีความแตกต่างกันอย่างไร ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... 15. จงเขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลขจากแป้นพิมพ์ แล้วน่าค่าที่ได้มาแสดงผล โดยก่าหนดเงื่อนไขดังนี้ ถ้าป้อนตัวเลขที่มีค่ามากกว่า 0 ให้แสดงข้อความ Positive number ถ้าป้อนตัวเลขที่มีค่าเท่ากับ 0 ให้แสดงข้อความ Zero number ถ้าป้อนตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่า 0 ให้แสดงข้อความ Negative number ......................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. ....................... ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................


การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 | 33

......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... .......................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ............... 16. ให้เขียนผังงานของโปรแกรม ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ................ ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ................................. ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .................................. ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

C Programming  

C Programming

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you