Page 1

www.lifeandsecurity.com

sustainable economy Sürdürülebilir yaflam ve güvenlik dergisi

5 TL.

Türkiye’nin Sürdürülebilir Gelece¤ini Konufltular... Prominent Names Spoke of Turkey’s Sustainable FUTUREMustafa Büyük Sakarya Valisi

76 » Ak›ll› fiebekeler Ne kadar Ak›ll›? Plug into the smart grid

Governor of Sakarya

72 » Sun Tzu Savafl Sanatı “The Art of War”Mehmet Sönmez Eurobank Tekfen, Genel Müdürü Eurobank Tekfen, General ManagerFahri Arıkan Hesap Uzmanları Derne¤i Baflkan› President of Account Experts AssociationAkgün Altu¤ Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Baflkanı President, Sakarya Chamber of Industry & CommerceProf. Mehmet Durman Sakarya Üniversitesi Rektörü Rector of the Sakarya UniversityO¤uz Tezel Siemens Enerji Sektörü Direktörü Director of Siemens Energy Sector

Aktif Bank Genel MüdürüSchneider Electric Genel Müdür Yard›mc›s›

Dr. Önder HAL‹SDEM‹R

“Türkiye’yi 10’uncu Ekonomik Büyüklü¤e ‹novasyon ve Paradigma De¤iflimi Tafl›yacak” Aktif Bank, General Manager

Dr. Önder HAL‹SDEM‹R:

Innovation and Paradigm Change will carry Turkey to the 10th Largest Economy

Göktu¤ Gür Schneider Electric, Assistant General ManagerDr. Ali Arıduru Sivil Havacılık Genel Müdürü General Manager of Turkish Civil AviationDr. Ahmet Paksoy ‹DO Genel Müdürü General Manager of ‹DOTimuçin Acar E-tedarik ‹fl Gelifltirme Direktörü Business Development Director of E-tedarikKasım ‹vgen ‹vgen Baflkanı Chairman of ‹vgen

68 » Nikola TESLA Dahi mi ? Deli mi ? Mad or Genius ?


contents Önsöz / Foreword

4

......................................................................................................................................................................................................................

Modern IMF ile Yeni Dünya aras›ndaki Sarkaç ve Türkiye-Pendulum between Modern IMF and New World; and Turkey/ Semih Patel

K›sa Haberler / News 6 Lufthansa havayollar›, Bursa uçufllar›na bafllad› - Lufthansa Airlines Started Bursa Flights » Türk Motor ..............................................................................................................................................................................................

L&S | Sustainable Economy ‹mtiyaz Sahibi / Publisher Mustafa Semih Patel Sorumlu Müdür / Editör in Chief Nur Yenerer Emmink nur@lifeandsecurity.com

2 Life&Security •Eylül/2010

Yönetim Yeri / Main Office: ‹mes San. Sitesi. E Blok 501. Sk. N.21 Ümraniye / ‹stanbul Tel : 0216 415 71 48 Fax : 0216 415 71 49 www.lifeandsecurity.com ‹rtibat Bürosu / Branch Office: Tel :+902163373752-53 Fax :+902163373754 Genel Yay›n Yönetmeni General Publishing Manager Gürkan Timur

içindekiler

Genel Koordinatör / General Coordinator Fatih Çil Ekonomi Danıflmanı / Economy Adviser Dursun Ali Yaz Reklam ve Halkla ‹liflkiler Advertising & Public Relation Burak Do¤ruo¤lu Görsel Yönetmen / Art Director ‹smet Yonucu Bilim Editörü / Science Editor E. Ifl›k Yenerer Finans Danıflmanı / Finance Adviser Ömer Demirkol Teknoloji Editörü / Techonology Editor Turgut Bozkurt Enformasyon / Information Gökhan Yılmaz Hukuk Dan›flmanlar› / Law Advisers Av. Hakan Ekiz Av. Murat Elden Ekizelden Hukuk Bürosu Bas›m Yeri / Printing Company: Egebas›m, Esatpafla Mah. Ziyapafla Cd. No:4 Ataflehir / ‹st. Tel: 0216 470 44 70 LIFE & SECURITY | Eylül 2010 Say›:9 Sürdürülebilir yaflam ve güvenlik dergisi Life&Security dergisinde yer alan yaz›lardaki fikirler yazarlar›na aittir. Kaynak gösterilerek al›nt› yap›labilir. Yay›n türü:3 ayl›k, süreli, yerel ISSN:1308-4496

Merkezi (TEC), Türkiye'de altın çevre dostu bina (Leed Gold) sertifikasını alan ikinci flirket oldu-Turkish Engine Center became second company which received certificate of green building (LEED Gold) in Turkey… » Dünyanın güvenli¤i Türkiye'de konufluldu -Security of World was discussed in Turkey » Dow teknoloji günü ‹lk kez Türkiye’de gerçekleflti- Dow Technology Day Realized for the First Time in Turkey » Deloitte Türkiye’den 175 gence ifl f›rsat› - Deloitte Turkey Offers Job Opportunities for 175 Young People » Befl y›ld›r Antartika’da ar›zas›z çal›fl›yor /BOSCH - It is working without a hitch in Antarctica / BOSCH » A¤ao¤lu, fiah Rüzgâr Enerjisi Santrali’yle y›lda 332 Milyon kwh enerji üretecek A¤ao¤lu will generate energy 332 Millions kwh per year with fiah Wind power Plant » Lassa, Yenice Ormanlar›’n› Korumak için Kollar› S›vad› - LASSA get ready to rescue Yenice Forests » Microsoft Türkiye'ye “Yılın Ülkesi” Ödülü-“Country of the Year” Prize for Microsoft Turkey » Panasonic CO2 Sal›n›m›n› Azaltan Yeni Katalizör ile Çevreci Bir ‹novasyona Daha ‹mza At›yor-Panasonic Brings Environmentalist Innovation with new Catalyzator which Reduces Carbondioxyde Emission » Türk ihracatç›lar› AB’nin kara listesine dikkat!.. Turkish Exporters Attention to EU Black List! » Volvo’dan Avantajlarla Dolu Care Track Kampanyas›- VOLVO’s Care Track Campaign has Many Advantages » Avrupa’n›n Dubai’sine MÜS‹AD Öncü Oluyor-MUSIAD Pioneers Dubai of Europe » Amac›m›z gençlere Alt›n Pusula ile yol göstermek-Our objective is to guide young people with AltınPusula

 Her Türk vatandafl› hayat›nda en az bir kez uça¤a binecektir

54

........................................................................................................................................................................................................................................................

Every Turkish Citizen will board a plane at least one in their lifes Sivil Havac›l›k Genel Müdürü, Dr. Ali Ar›duru

 ‹DO Deniz Ulaflımını Gelifltirme Misyonunu Önemli Ölçüde Hayata Geçirdi 58 ............................................................................................................................................................................

IDO significantly fulfilled its mission of developing sea transportation ‹DO Genel Müdürü, Dr. Ahmet Paksoy

 Elektronik ‹hale agresif bir fiyat indirimi sa¤l›yor

62

.............................................................................................................................................................................................................

Electronic Bidding Provides Price Reduction Aggressively E-Tedarik Biliflim Teknolojileri Stratejik Planlama ve ‹fl Gelifltirme Direktörü, Timuçin Acar

 Güvenli Yaflam ‹çin Bize Ba¤lan›n

66

.....................................................................................................

Connect to Us for a Secure Life ‹vgen Sa¤l›k ve Güvenlik Hizmetleri Kurucusu, Kas›m ‹vgen

 Nikola Tesla Kimdir ?

68

................................................................................................................................................................................

Who is Nikola Tesla?

 Ve Savafl Sanat›

72

.....................................................................................................................................................................................................................

The Art of War By Sun Tzu

 Ak›ll› fiebekeler, Ne kadar Ak›ll›?

76

.....................................................................................................

Smart Grid

 Paran›n yenmeyen bir fley oldu¤unu anlayacak

...............

80

Son ›rmak kurudu¤unda, son a¤aç yok oldu¤unda, son bal›k öldü¤ünde; beyaz adam Duwarmish Kabilesi fiefi, Seattle

Dr. Ali Ar›duru

Dr. Ahmet Paksoy

Timuçin Acar

Kas›m ‹vgen

Nikola Tesla


16 Türkiye’yi 10’uncu Ekonomik Büyüklü¤e ‹novasyon ve Paradigma De¤iflimi Tafl›yacak “Innovation and Paradigm Change will carry Turkey to the 10th Largest Economy” Aktif Bank Genel Müdürü, Dr. Önder Halisdemir

24 Dünyada Yeni Bir Ekonomik Düzen Kuruluyor New Economic System is being built in the World

30

Eurobank Tekfen Genel Müdürü, Mehmet Sönmez

Milletin Emanetini Koruyoruz We Protect the trust of nation Hesap Uzmanlar› Derne¤i Baflkan›, Fahri ARIKAN

32 Sürdürülebilir Sanayileflme Politikas› Gerçeklefltirmek En Büyük Amac›m›z Realizing a Sustainable Industrialization Policy is Our Main Aim

40

Sakarya Valisi, Do¤u Marmara Kalk›nma Ajans› (MARKA) Baflkanı, Mustafa Büyük

3 Life&Security •Eylül/2010

Sakarya'nın Öncelikli Vizyonu Fark Yaratmak Sakarya's primary vision is to create difference Sakarya Ticaret Sanayi Odas› Baflkan›, Akgün Altu¤

44 Bilginin Olmad›¤› Yerde Kalk›nma Olamaz There Can be No Development Where There is No Knowledge

48

Sakarya Üniversitesi SAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman

Siemens’ten Sürdürülebilir fiehirler Sustainable Cities from SIEMENS Siemens Enerji Sektörü Direktörü, O¤uz Tezel

52 Kendimizi Enerji Yönetiminde Global Uzman Olarak Konumland›r›yoruz We are positioning ourselves as a global expert of energy management Schneider Electric Genel Müdür Yard›mc›s›, Göktu¤ Gür


önsöz•foreword

4 Life&Security •Eylül/2010

Modern IMF ile Yeni Dünya aras›ndaki Sarkaç ve Türkiye

Pendulum between Modern IMF and New World; and Turkey

Semih Patel Bu sefer de çok zengin bir içerikle haz›rlad›¤›m›z When I look at this edition of our magazine with a dergimize göz atarken Tesla ve Sun Tzu’nun ele al›nd›¤› very interesting content, I was especially excited with bölümler özellikle dikkatimi çekti. Tek bir insan›n bir the Tesla and Sun Tzu parts. One person making so many future bafl›na gelece¤i flekillendirecek birçok icada imza atmas› ile bir shaping inventions all by himself and the other person's strategies di¤erinin oluflturdu¤u stratejilerin bin y›llar sonra bile geçerlili¤ini keeping its validity even after thousands of years made me think korumas›, beni ülkemiz üzerinde düflünmeye sevk ederken, 10’ncu büyük ekonomik güç olmak ve kalk›nmas›n› sürdürülebilir k›lmak over our country, what Turkey should do in order to be the 10th isteyen Türkiye’nin neler yapmas› gerekti¤i üzerine biraz beyin largest economy and sustain its development ..When I explored jimnasti¤i yapmama neden oldu. Masamdaki dünya küresine through the globe sphere on my table I pondered on what steps bakarken, yüksek rekabet gücüne bilim, inovasyon ve katma de¤er Turkey which doubtlessly has solid future, creating value added yaratarak gelece¤i noktas›nda kuflkumuz olmayan ve 10’ncu büyük products, innovation and science, adding high competitive force; güç olmak için etraf›nda bir bar›fl ve istikrar adas› yaratmas› kaç›n›lmaz olan Türkiye’nin hangi ad›mlar› atmas› gerekti¤i üzerine inevitably should create a stability island around itself to be the yordum kafam›. 10th largest economic power; should take. Ayr›ca Dünyada yeni ve modern IMF tart›flmalar› giderek alevlenip bu kurumun geçen asr›n bir enstrüman› olarak kal›p kalmayaca¤› I also thought about the heating debates on new and modern konusunda ortaya at›lan fikirler, beni bir kez daha Türkiye’nin bu IMF whether to be a past century instrument and thought where “Yeni Dünya Puzzle”l›n›n neresinde olmas› gerekti¤i noktas›nda Turkey exactly would be on this “New World Puzzle”. That düflündürürken, Zbigniew Brzezinski’nin Büyük Satranç Tahtas› adl› reminded me Zbigniew Brzezinski's book “Grand Chessboard”. kitab›n› da akl›ma getirdi. Sun Tzu, Tesla, Brzezinski ve IMF aras›nda beynim mekik dokumaya bafllay›p Büyük Atatürk’ün, While I was roaming between Sun Tzu, Tesla, Brzezinski and IMF Cumhuriyetimizin 100’ncü y›l› itibari ile bize gösterdi¤i hedeflerin and trying to analyse the realization of the aims shown by Atatürk realizasyonu aç›s›ndan ortaya ç›kan durumun analizini yapmaya for 100th anniversary of our republic, the visions put out, by our çal›fl›rken, bir think tank, bir istiflare platformu olarak düflündü¤ümüz consultation and think tank platform Life and Security Magazine's Life and Security dergisinin birbirinden de¤erli konuklar›n›n ortaya valuable guests, strengthened my faith on our counrtry's future koydu¤u düflünceler, ülkemizin gelece¤ine ve 2023 vizyonuna olan inanc›m›n daha da perçinleflmesine sebep oldu. and 2023 vision. Bu sebeple baflta “Life and Security Dergisi Sürdürülebilir Kalk›nma Gezileri” kapsam›nda ziyaret eti¤imiz Say›n Valimiz Mustafa Büyük Therefore, I would like to thank all my friends visited for our “Life olmak üzere ülkemizin bu amaçlar› do¤rultusunda çal›flan, çaba and Security Magazine Sustainable Development Trips”; especially gösteren ve fikirlerini bizle paylaflan tüm dostlar›m›za; “‹nsanım›z›n our Governor Mr. Mustafa Büyük, all of who work and struggle Dostlar›na” teflekkür ediyorum. Mevcutlardan farkl› yeni nesil bir for the aims of our counrty , for sharing their ideas with us. I also ekonomi dergisi yapmak üzere özveriyle çal›flan medya would like to congratulate my friends who are devotedly working grubumuzdaki arkadafllar›m› da emeklerinden dolay› kutluyorum. at our media group to create a new generation economy magazine. Kutlamak demiflken bir noktaya daha kesinlikle de¤inmek isterim. Zira bar›fl içinde yap›lan referandumda sa¤duyusunu, binlerce y›ll›k I also like to congratulate our Nation who run a peaceful kültür ve olgunlu¤unu tüm dünyaya demokrasi dersi vererek bir referandum, teaching a democracy lesson , showing its thousand kez daha gösteren “Aziz Milletimizi”de candan kutlamak isterim. year culture and maturity to all the world . Hopefully the winner Umut ediyorum ki sonunda kazanan› Büyük Türk Milleti olacak bu will be the Great Turkish Nation and the result of the referandum referandum neticesinde tüm taraflar›n ortak mutabakat›yla will be the freedom and democracy atmosphere with the help of sa¤lanacak bir özgürlük ve demokrasi ortam›, bu ülkeyi haketti¤i the consensus of all parts; carrying this counrty to a well deserved sürdürülebilir ve yüksek bir büyüme h›z›na kavuflturacakt›r. sustainable and high economical growth level. Son olarak dost ve kardefl ülke Pakistan’›n yaflad›¤› sel felaketinde yaralar›n sar›lmas› noktas›nda yap›lan çal›flmalar› dikkatle gözlemliyoruz ve yap›lan yard›mlar›n artarak devam etmesini Last but not least, we are monitoring the efforts shown for relieving istiyoruz. Bu konuda Life and Security okuyucular›n›n gerekli özveriyi the flood disaster in Pakistan and wishing these efforts will grow gösterdi¤inden de eminiz. increasingly. We are pretty sure that Life and Security Readers Bir daha ki say›da daha kalk›nm›fl bir Türkiye ve bar›fl içinde bir show their utmost dedicated efforts on this matter. dünyada görüflmek üzere……

Semih Patel Patel Grup fiirketler Genel Koordinatörü Board Director of Patel Group of Companies

See you at the next issue in a more peaceful world and more developed Turkey.


news•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•hab

Lufthansa havayollar›, Bursa uçufllar›na bafllad›

Lufthansa Airlines Started Bursa Flights

Lufthansa Havayollar›, 2 A¤ustos 2010 tarihi itibariyle, Bursa Yeniflehir Havaalan› uçufllar›na da bafllad›.

Lufthansa Airlines which organize fligths to Istanbul Atatürk Airport, Izmir Adnan Menderes Airport and Ankara Esenbo¤a Airport in Turkey started flights to Bursa Yeniflehir Airport as of new Agust 2, 2010. Local people, industrialists and bussinessmen welcomed the Bursa Munich flights which was started by Lufthansa three times a week, Monday, Wednesday and Friday.

Türkiye’de ‹stanbul Atatürk Havaliman›, ‹zmir Adnan Menderes Havaliman› ve Ankara Esenbo¤a Havaliman›’na seferler düzenleyen Lufthansa Havayollar›, 2 A¤ustos 2010 tarihi itibariyle, Bursa Yeniflehir Havaalan› uçufllar›na da bafllad›. Lufthansa’n›n Pazartesi, Çarflamba ve Cuma günleri olmak üzere haftada üç seferle bafllayan Bursa – Münih uçufllar›, baflta bölge halk› olmak üzere sanayici ve ifladamlar› taraf›ndan da sevinçle karfl›land›.

6 news•haberler

Life&Security •Eylül/2010

Lutfansa, Çelebi’yi tercih ediyor 1984 y›l›ndan bu yana Türkiye’deki tüm uçufllar›nda Çelebi Hava Servisi (ÇHS) ile güçlü bir iflbirli¤i yürüten Lutfansa Havayollar›, yeni bafllatt›¤› Bursa seferlerinde de bu gelene¤i sürdürdü. Dünyan›n say›l› havayolu flirketlerinden olan Lutfansa, yer hizmetlerindeki tercihini, Çelebi’nin bulundu¤u her yerde ÇHS’den yana kullan›yor. Lutfansa, haftada 70 sefer olarak gerçeklefltirdi¤i Türkiye uçufllar›n›n tamam›nda ve Macaristan’da Budapeflte Ferihegy Uluslararas› Havaliman› ile Hindistan’da Mumbai Chhatrapati Shivaji Uluslararas› Havaliman›’nda yer hizmetlerini, Çelebi Hava Servisi’nden al›yor. 2 A¤ustos 2010 Pazartesi günü, sabah saat 01:10’da 130 yolcusuyla Bursa Havaalan›’na inifl yapan A319 tipi ilk Lufthansa uça¤›, Bursa Valisi, DHM‹ Meydan Müdürü, Lufthansa Havayollar›’n›n ve Çelebi Hava Servisi’nin yöneticileri taraf›ndan karfl›land›. Sefer bafllang›c› nedeniyle uça¤›n ön kap›s›nda sembolik bir kurdele kesimi yap›l›rken, Çelebi çal›flanlar› da Lufthansa’ya Bursa’da ilk full-handling hizmetini vermifl oldu. Ayr›ca sabah saat 04:10’da alandan ayr›lan uça¤›n hem gelifl hem de gidifl yolcular›na, ÇHS taraf›ndan gümüfl tombaklar içerisinde kestane flekeri ikram› yap›ld›.

Lufthansa prefers Çelebi Lufthansa is using the ground servicing of Çelebi Air Services on all of its 70 flights to Turkey and on the airports of Budapest Ferihegy International Airport in Hungary and Mumbai Chhatrapati Shivaji International Airport in India. A319 type first Lufthansa plane which landed Bursa airport with its 130 passangers at 01:10 am on Agust 2, 2010 Monday was greeted gladly by governor of Bursa, Field Manager of General Directorate of State Airports Authority (DHM‹), managers of Çelebi Air Services and Lufthansa Airlines. As it was the first flight there was a ribbon cutting ceremony at the front door of the plane. So employees of Çelebi Air Services supply their first full handling services to Lufthansa in Bursa. Also at 04.10 am when the plane was taking off, all the passengers were offered desserts indigenous to Bursa in silver tombacs. About Lufthansa: Deutsche Lufthansa AG is a global aviation group. The Group operates in five business segments, each dedicated to high quality standards. The five units - the passenger airline business, logistics, MRO, catering and IT services - all play a leading role in the industry in which they operate. The Lufthansa Group includes a total of more than 400 subsidiaries and associated companies. The Lufthansa Group employed some 118,000 personnel at the end of 2009, and achieved total operating revenue of EUR 22.3 billion for the year.


news•habnews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberler

Türk Motor Merkezi (TEC), Türkiye'de altın çevre dostu bina (Leed Gold) sertifikasını alan ikinci flirket oldu...

Turkish Engine Center became second company which received Green Building golden certificate (LEED Gold) in Turkey…

Türk Hava Yolları Teknik A.fi. ve Amerikan menfleli motor üreticisi Pratt & Whitney'in ortaklı¤ı ile ‹stanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kurulan Türk Motor Merkezi, çevreye duyarlı uygulamaları nedeniyle “Altın” standardı ile ödüllendirildi.

Turkish Engine Center which was established in ‹stanbul Sabiha Gökçen International Airport through partnership of Turkish Airlines Technic Inc. and Pratt & Whitney, American origin engine producer, was awarded the “Gold” standart because of it environment friendly practices.

Türk Hava Yolları Teknik A.fi.'nin de Sivil Havacılık Genel Müdürlü¤ü tarafından verilen Yeflil Havayolu Kuruluflu (Green Airport Company) ünvanına sahip oldu¤unun altını çizen Türk Hava Yolları Teknik A.fi. Genel Müdürü ve Türk Motor Merkezi Yönetim Kurulu Baflkanı Doç.Dr.‹smail Demir “Türkiye'de ilkleri gerçeklefltiriyor olmanın mutlulu¤unu yaflıyoruz. Yeflil bina konsepti ile infla edilen, ifl sa¤lı¤ı ve güvenli¤i önlemlerinin en üst düzeyde alındı¤ı, gelecekten izler taflıyan bir motor merkezi kazandırdık ülkemize. Bunun uluslararası kurulufllar tarafından tescillenmesi de bizi ayrıca memnun etmifltir” dedi.

Life&Security •Eylül/2010

Turkish Engine Center which became operational in January 2010, , was designed and constructed within the eco-friendly concept according to standarts of U.S. Green Building Council, Leadership in Energy Environmental Design. As a result of evaluation studies in the meantime, Turkish Engine center bacame second company which have a right to get gold leed green building certificate in July 29, 2010. Assoc. Prof. Ismail Demir who is the general manager of Turkish Airlines Technic Inc. and the chairman of the Turkish Engine Center Executive Board, emphasized that Turkish Airlines Technic Inc has the title of Green Airport Company which is given by Civil Aviation and they added “We are happy for bringing the firsts to Turkey. We constructed engine center which was designed in the concept of green building, has maximum security measures and contains tones of the future. We are also glad that it was registered by other international organizations”.

news•haberler

2010 Yılı Ocak ayında faaliyete geçen Türk Motor Merkezi, ABD merkezli Yeflil Bina Konseyi'nin Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (U.S. Green Building Council - Leadership in Energy Environmental Design) standartlarına göre çevreye duyarlı konseptte tasarlanmıfl ve infla edilmiflti. Bu süre zarfında yapılan de¤erlendirme çalıflmaları sonucunda Türk Motor Merkezi, 29 Temmuz 2010 tarihinde Türkiye'de altın çevre dostu bina sertifikasını almaya hak kazanan ikinci flirket oldu.

7


news•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•hab

Dünyanın güvenli¤i Türkiye'de konufluldu. Genel Kurulu'a kat›lmak üzere 34 ülkeden gelen özel güvenlik flirketleri yöneticileri ‹stanbul’dayd›.

GÜSOD Yönetim Kurulu Baflkan›

Oryal Ünver

8 news•haberler

Life&Security •Eylül/2010

Güvenlik Servisleri Organizasyon Birli¤i Derne¤i'nin ev sahipli¤inde gerçeklefltirilen Özel Güvenlik Günleri, CoESSGÜSOD birlikteli¤inin 10. y›l› kutlamas› nedeniyle düzenlenen gala yeme¤i ile bafllad›. GÜSOD Yönetim Kurulu Baflkan› Oryal Ünver'in ev sahipli¤inde gerçeklefltirilen galaya, güvenlik sektörünün dünyadaki en büyük organizasyonu olan The Ligue'in Türkiye"deki Genel Kurulu'na kat›lmak üzere 34 ülkeden gelen özel güvenlik flirketlerinin üst düzey yöneticileri de kat›ld›. Confederation Of European Security Services (CoESS) yönetimi ve üyelerinin de bulundu¤u galada bir konuflma yapan GÜSOD Yönetim Kurulu Baflkan› Oryal Ünver, Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne (AB) girmeden önce kendi derneklerinin girdi¤ini belirterek, "Biz 1994 y›l›nda kurulduk. 1999 y›l›nda CoESS'e baflvurduk ve bu baflvurumuz 1 ay içerisinde kabul edildi. Bizi önce gözlemci olarak ald›lar ama sonralar› bizim önemimizi anlayarak bizi asil üye yapt›lar. Türkiye'den önce bizim derne¤imiz Avrupa Birli¤i'ne girdi. fiimdi Avrupa'ya güvenlik projeleri sunuyoruz. Kabul edilen projelerimizle öne ç›kaca¤›z. Özel güvenli¤inin her konusunu görüflüp konuflaca¤›z. Bu Türkiye için çok önemli bir organizasyon" dedi.

Dow teknoloji günü ‹lk kez Türkiye’de gerçekleflti ‹nsanl›¤›n son 150 y›l içinde karada, havada ve suda yapt›¤› ve hâlâ yapmakta oldu¤u tahribat›n sonucu olarak enerji ve su kaynaklar› h›zla tükeniyor. Önlem al›nmazsa 2020’de fosil yak›t kaynaklar›n›n yar›s› tükenmifl olacak. Dünya çap›nda 1 milyar kifli sa¤l›kl› içme suyuna ulaflam›yor. Türkiye ise her y›l enerji ithalat›na 35 milyar dolar ödüyor. Ya¤›fls›z geçen dönemlerde ciddi su s›k›nt›s› yafl›yoruz. ‹flte dünyan›n ve Türkiye’nin en önemli sorunlar›ndan olan su ve enerji ikilisine dikkat çekmek isteyen özel kimyasallar›n global liderlerinden biri olan DOW, bu konular›n uzmanlar taraf›ndan tart›fl›ld›¤› ve DOW’›n en geliflmifl inovasyonlar›n›n baz›lar›n›n tan›t›ld›¤› DOW Teknoloji Günü’nü bu y›l ilk kez Türkiye’de düzenledi

Security of World was discussed in Turkey Private Security Days, which was realized under the leadership of Security Services Organization Union Institution, were started with celebratory dinner which was organized because of 10th year celebration of the co-operation between CoESS and GUSOD. Private Security Companies’ executive managers, who were coming from 34 different countries in order to attend to Turkey’s general assembly of “The Ligue” the biggest organization of the security sector in the world, also participated to gala which was hosted by Oryal Ünver, chairman of the GUSOD executive board. Oryal Ünver, chairman of the GUSOD executive board spoke at the gala in which administration and members of Confederation Of European Security Services (CoESS) participated. Oryal Ünver mentioned that “Our institutions have joined the European Union before Turkey joins. We were established in 1994. We applied to CoESS in 1999 and it was accepted within a month. First they accepted us as an observer but after they understood our importance, we became full member. Our institution joined to EU before Turkey. Now we present security projects to Europe. We will become prominent with our accepted projects. We will talk about all subjects of private security. This is really important organization for Turkey.”

Dow Technology Day Realized for the First Time in Turkey Energy and water sources have rapidly depleted as a result of destructions which people made and are still making in land, air and water for the last 150 years of humanity. If some measures are not to be taken, the half of fossil fuel sources will have been depleted in 2020. In worldwide a million people are not able to reach healty drinking water. Turkey pays 35 billion dollars for energy imports each year. We have serious difficulty in periods withut rain. DOW, which is one of the global chemical leaders aiming draw attention to Turkey’s and World’s most important problems; water and energy, arranged Dow Technology Day for the first time in Turkey in which those subjects were discussed by the experts and DOW’s most developed innovations were introduced.


news•habnews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberler

Deloitte Turkey Offers Job Opportunities for 175 Young People

Deloitte Türkiye geçen y›llarda oldu¤u gibi bu y›l da, baflar›l› gençlere kariyer olanaklar› sunmaya devam ediyor. Türkiye’nin gelece¤ini flekillendirecek olan yetenekli gençlere yat›r›m yapmay› ilke edinen ve üniversite ö¤rencilerinin en gözde flirketleri aras›nda profesyonel hizmet firmalar› aras›nda ilk s›rada yer alan Deloitte, bu y›l 175 yeni üniversite mezununa ifl olana¤› sa¤lad›.

Deloitte continues to offer job opportunities for successful young people as well as the recent years. Deloitte which adopts to invest talented young people who will shape the future of Turkey and which is has one of the top place among professional service companies and among university students provided job opportunity for 175 new graduates.

‹stanbul - Deloitte Türkiye, Mart ay›ndan bafllayarak çeflitli üniversitelerde düzenledi¤i etkinliklerde ö¤rencilerle yapt›¤› görüflmelerin de¤erlendirilmesi sonucunda, farkl› bölümlerde istihdam edilmek üzere 175 yeni mezunu bünyesine katt›. Yeni mezunlar oryantasyon ve teknik e¤itim döneminin ard›ndan 20 Eylül itibariyle denetim, vergi, kurumsal finansman, kurumsal risk hizmetleri ve dan›flmanl›k hizmetleri gibi farkl› bölümlerde çal›flmaya bafllayacaklar.

Istanbul – Deloitte Turkey incorporated with 175 new graduates for different branches as a result of the evaluations of meetings with students in many activities which were organized by itself in different universities since March. After the period of orientation and technical training, new graduates will start to wok at different branches such as supervision, taxes, corporate finance, corporate risk services, and advisory services by September 20.

‹nsan kayna¤›n›n bir flirketin sahip oldu¤u en de¤erli öz varl›k oldu¤unu, özelliklere yeni mezunlara kurum ‹K stratejilerinde önemli bir yer ay›rd›klar›n› ifade eden ‹nsan Kaynaklar›ndan Sorumlu Deloitte Türkiye Denetim Orta¤› Özlem Gören flunlar› söyledi: “Kurum kültürümüz gere¤i, ifle al›mlar›n›n ortalama %80’ini yeni mezun adaylarla tamaml›yoruz. Çünkü biz, gelece¤in liderlerini erkenden belirlemenin ve geliflimlerine yat›r›m yapman›n önemine inan›yoruz. Kiflisel ve kariyer geliflimlerinde pek çok olanak sunaca¤›m›z genç arkadafllar›m›z Deloitte Türkiye’de kazanacaklar› deneyimle yeni yetkinlikler ve bilgiler elde edecekler. Sadece Deloitte Türkiye’ye de¤il, Türkiye’nin gelece¤i olan yetenekli ve bilgili profesyonellerin ifl hayat›na kazand›r›lmas› için çal›flmalar›m›za devam edece¤iz.” Deloitte, üniversite ö¤rencilerinin en gözde flirketleri aras›nda Ba¤›ms›z bir araflt›rma flirketi taraf›ndan gerçeklefltirilen ve 98 üniversiteden 13 bin 852 ö¤rencinin oylar› ile belirlenen "Türkiye’nin En Gözde fiirketleri 2010” listesinde Deloitte, profesyonel hizmet flirketleri aras›nda en ön s›rada yer ald›. Türkiye ekonomisinin, ifl dünyas›n›n ve en önemlisi flirketlerin gelecek 30 y›l›na yöne verecek ö¤rencilerin kat›ld›¤› anketin sonuçlar›na gore Deloitte Türkiye sektöründe lider oldu¤unu bir kere daha kan›tlad›.

Deloitte Turkey Audit Partner Özlem Gören who is responsible from Human Resources mentioned that human source is the most valuable asset for the companies and they are giving importance to corporate human sources strategies especially for new graduates. Then she added: “According to our company policy we complete hiring employees %80 of which are new graduates. Because we believe the importance of identifying the future leader when they are young and investing for their personal developments. Our young employees who are offered many opportunities for their personal and career development will get new information and abilities with experiences gained in Deloitte Turkey. We will continue to work for talented, intellectual and Turkey’s future professionals to be in business life.” Deloitte is among one of the most admired company among student Deloitte is taken the first place among the professional services companies on the list of “2010 Turkey’s Most Admired Companies” which is organized by independent research company and determined of the votes of 13 thousand 852 students from 98 university. As a result of the survey which is voted by university students, who will shape the next thirty years of Turkey’s economy, business life and companies, Deloitte Turkey again proved that it’s a leader of its own sector.

9 Life&Security •Eylül/2010

news•haberler

Deloitte Türkiye’den 175 gence ifl f›rsat›


news•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•hab

Befl y›ld›r Antartika’da ar›zas›z çal›fl›yor En zor flartlardaki video gözetim uygulamalar› için Bosch’tan EX14 kamera

It is working trouble free in Antarctica for five years BOSCH EX14 camera for the monitoring practices under the most difficult conditions.

» Dünyan›n en zor iklim flartlar›nda çal›flacak flekilde tasarland› »Dayan›kl› tasar›m› sayesinde s›cak, so¤uk ve ya¤›fltan etkilenmez, paslanmaz » En yüksek kalite ve güvenilirlik standartlar›na göre üretildi

Bosch Güvenlik Sistemleri’nin Extreme Serisi’ndeki ürünlerden biri olan EX14 gündüz/gece kameras›, dünyan›n en zor iklim flartlar›ndan birinde kullan›l›yor. Antartika’daki Erebus Yanarda¤› kraterinin tam ucunda, yanarda¤›n volkanik faaliyetini izlemek amac›yla kuruldu¤u befl y›l öncesinden bu güne EX14, benzersiz güvenilirli¤i ve dayan›kl›l›¤› sayesinde ar›zas›z bir flekilde çal›fl›yor.

10 news•haberler

Life&Security •Eylül/2010

Lav gölünün pasif ›s› yay›m›n› kaydetmek ve yak›nda gerçekleflmesi beklenen patlama faaliyetlerini yakalamak için kurulan cihazlardan biri olan EX14, aral›k 2005’te yanarda¤ kraterinin tam ucuna kuruldu. Buzlu ve f›rt›nal› geçen k›fl mevsiminde s›cakl›¤›n -55 oC’ye düfltü¤ü, ayn› zamanda volkanik faaliyetler sonucu ortaya ç›kan pasland›r›c› gazlar›n bulundu¤u ortam, dünyan›n en zor iklim flartlar›n›n hakim oldu¤u ortamlardan biri olup ancak dünyan›n en dayan›kl› kameralar› belli bir süre bu flartlara dayanabilir. EX14, özellikle bu gibi zor flartlar için gelifltirildi. Enjeksiyonla dökme ABS/Naylon reçine malzemesinden yap›lan EX14, özellikle s›cak, so¤uk ve ya¤›fl koflullar›na dayanacak flekilde tasarland›. Y›kama tesisleri, pasland›r›c› ortamlar ve endüstriyel so¤utucular gibi zor flartlardaki video gözetim uygulamalar›nda rahatl›kla kullan›labilir. -60 oC ile +60 oC aras›ndaki s›cakl›k ortamlar›nda çal›flabilen EX14, içerdi¤i iç odac›k sayesinde dahili ›s›t›c› ve fana ihtiyaç duymaz. IP67 ile uyumlu olan kamera, en yüksek kalite ve güvenilirlik standartlar›na göre tasarland›.

» It was designed to work under the most difficult conditions

of the World. » It is not effected by heat, cold or raining because of its

durable design. » It was produced according for maximum quality and safety standards.

EX14 day & night camera, which is one of the products in Extreme Series of Bosch Security Systems, is used under one of the most difficult condition in the World. EX14 which is settled at the top edge of Erebus Volcano in Antarctica in order to monitor volcanic activities for five years is working without a hitch because of its unique resistance. EX14, is one of the devices located December 2005 at the edge of Volcano Crater to record Lava Lake passive heat release and to catcheruptionactivities soon to be expected. The environment, in which temperature decreases down to minus 55 Celsius degrees in stormy and icy winter season and at he same time some oxidizing gasses appear as a result of volcanic acts, has one of the hardest conditions in the World and only the most durable cameras can resist to those conditions. EX14 was developed for those hard conditions. Ex14, which was produced from injection poured ABS/nylon resin materials, was designed to resist especially hot, cold, rainy weather conditions. It can be easily used in the monitoring practices in hardest conditions such as washing plants, corrosive areas and industrial coolers. EX14, which can work at temperatures between plus and minus 60 Celsius degree , and doesn't need a fan or interior heater because of its inner tank. The camera which is compatible with IP67 was designed according to maximum quality and safety standards.


news•habnews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberler

A¤ao¤lu will generate energy of 332 Millions kWh per year with fiah Wind power Plant. A¤ao¤lu, which aims to be one of the top 10 energy generating companies of private sector on the basis of installed capacity, introduced fiah 93 MW wind power energy power plant of Bandirma at press meeting.

A¤ao¤lu, fiah Rüzgâr Enerjisi Santrali’yle y›lda 332 Milyon kwh enerji üretecek 2015 y›l›na kadar kurulu güç baz›nda özel sektörün ilk 10 enerji üretim flirketinden biri olmay› hedefleyen A¤ao¤lu, Band›rma’daki 93 MW’l›k fiah Rüzgâr Enerjisi Santrali’ni düzenlenen bas›n toplant›s›nda tan›tt›. A¤ao¤lu fiirketler Grubu, inflaat-gayrimenkul ve turizmden sonra enerji sektörüne yat›r›m yapma karar› alarak 2010 Mart ay›nda 33 MW’l›k Mersin Mut Rüzgâr Enerji Santrali’ni (RES) devreye ald›. Enerji sektöründeki hedefine h›zla ilerleyen A¤ao¤lu Enerji, 200 milyon TL’lik yat›r›m bedeline sahip olan Band›rma'daki yeni projesi 93 MW'l›k fiah Rüzgâr Enerjisi Santrali’nin inflaat›na bafllad›.

A¤ao¤lu Group of Companies decided to invest in energy sector after the investments of construction, real estate, tourism and it put Mersin Mut 33 mw Wind power energy power plant into operation in March 2010. A¤ao¤lu energy which is rapidly approaching its energy sector aim, started to invest fiah 93 MW wind energy power plant of Bandirma which has 200 millions investment value 49 year electric generation license was received in April 10, 2008 from Energy Market Regulatory Authority for the project added to its portfolio by purchasing Galata Wind Energy. fiah wind power energy power plant of Bandirma is expected to be become active in Dec, 2010. The project consists of 31 wind turbines (each has 3,0 mw generating power), 9 of them are in Bursa, 22 of them are in Balıkesir province border and it will have 93,0 mw installed power. fiah wind energy power plant will provide approximately 212.000 tons carbon emission reduction per year.

11

Geçti¤imiz y›l A¤ao¤lu’nun Galata Wind Enerji’yi sat›n alarak portföyüne ekledi¤i proje için Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulu’ndan 10 Nisan 2008 tarihinde 49 y›ll›k elektrik üretim lisans› al›nd›. Band›rma fiah Rüzgâr Enerjisi Santrali’nin 2010 Aral›k ay›nda devreye girmesi planlan›yor. Her biri 3,0 MW üretim gücünde olmak üzere 22 tanesi Bal›kesir, 9 tanesi Bursa il s›n›rlar› içinde 31 adet rüzgâr türbininden oluflan proje toplam 93,0 MW kurulu güce sahip olacak. fiah RES üretece¤i temiz enerji sayesinde yaklafl›k 212.000 ton y›ll›k karbon emisyon azalt›m› sa¤layacak. Düzenlenen toplant›da konuflan A¤ao¤lu fiirketler Grubu Baflkan› Ali A¤ao¤lu, “Gelecek 3 y›l içinde 1.000 MW’l›k portföy oluflturacak ve enerjiye toplam 1.2 milyar Euro yat›r›m yapaca¤›m›z› söylemifltik. 2010 Mart ay›nda 33 MW’l›k Mersin Mut Rüzgâr Enerji Santrali’ni devreye ald›k. Biz kafam›za koydu¤umuz iflleri hemen tamamlamak istiyoruz. ‹lk elektrik faturam›z› bu y›l kesece¤imizi söylemifltik, Mersin Mut RES ile bunu gerçeklefltirdik. Üretti¤imiz temiz enerjiyi konutlar›m›za tafl›d›k. A¤ao¤lu olarak yenilenebilir enerjiye yat›r›m yapma kararl›l›¤›m›z› 93 MW’l›k Band›rma Rüzgâr Enerjisi Santrali’yle gösteriyoruz” dedi.

Ali A¤ao¤lu, chairman of A¤ao¤lu Group of Companies, said that “We mentioned that we would invest totally 1.2 billion euro to energy and would create 1.000 mw portfolio in following three years. We put Mersin Mut 33 mw Wind energy power plant into operation in March 2010. We want to reach and complete our targets. We said we will cut our first electric bill this year; we made it with Mersin Mut Windpower energy power plant. We transferred the energy, which we produced, to our neighbors. We show our determination of investing renewable energy with fiah 93 MW wind energy power plant of Bandırma as A¤ao¤lu Company.

news•haberler

Life&Security •Eylül/2010


news•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•hab

Lassa, Yenice Ormanlar›’n› Korumak için Kollar› S›vad›

LASSA gets ready to rescue Yenice Forests

Lassa’n›n bu y›l Bat› Karadeniz Bölgesi’nde gerçeklefltirdi¤i Competus Keflif Konvoyu tamamland›.

Competus Exploration Convoy which is carried by Lassa in West Blacksea Region this year was completed..

Her y›l, Türkiye’nin bilinmeyen köflelerini keflfeden Competus Keflif Konvoyu, ayn› zamanda karfl›laflt›¤› güzelliklerin yok olmamas› için de çal›flmalar yap›yor. Bu y›l da Ilgaz Da¤lar›’nda yer alan 50 bin hektarl›k alan›n gözetlenmesini sa¤layan Bakacak Yang›n Kulesi’nin onar›m›n› üstlendi. Lassa’n›n her y›l düzenledi¤i Competus Keflif Konvoyu yolculu¤unu tamamlad›. Bu y›l Bat› Karadeniz’de belirlenen toplam 1,200 km’lik parkurda gerçekleflen ve 35 kifliden oluflan Konvoy, Gerede’den bafllayarak, Arkut Da¤›, Yenice Ormanlar›, fieker Kanyonu, Il›ca fielalesi, Sarayc›k Yaylas› ve Ilgaz Da¤lar› Milli Park› gibi noktalardan oluflan bir rotay› takip etti.

12 news•haberler

Life&Security •Eylül/2010

Microsoft Türkiye'ye “Yılın Ülkesi” Ödülü Dünyada krizin etkilerinin atlat›lmaya çal›fl›ld›¤› bugünlerde Microsoft Türkiye’den sevindirici bir haber geldi. Microsoft Türkiye, Müflterilerine sa¤lad›¤› katma de¤er, rekabette gelifltirdi¤i etkin stratejiler, müflterilerinin maliyetini düflürmedeki baflar›s›, müflteri memnuniyet endekslerinin yüksekli¤i, h›zl› büyüme oranlar›, çal›flan memnuniyeti ve Türkiye’de biliflim sektörünün geliflimine yapt›¤› katk› gibi kriterler baz al›narak yap›lan seçimde “Y›l›n Ülkesi” ödülünü almaya hak kazand›. Microsoft Türkiye, gösterdi¤i baflar›l› kurumsal ve pazar performans› ile “H›zl› geliflen ülkeler” liginde yar›flt›¤› Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin gibi ülkeleri geride b›rakarak yükselen ülke ekonomilerinin y›ld›z› oldu. Faaliyetlerine 1993 y›l›nda bafllayan Microsoft Türkiye, tarihinde ilk defa bu ödülü kazanarak, uluslararas› arenada Türkiye’yi öne ç›karm›fl oldu.

Competus Exploration Convoy which discovers hidden places of Turkey every year are also working for protecting these natural beauties. This year CEC also undertook the repairing of Bakacak Fire Tower which provides to surveilence for 50 thousand hectares place in Ilgaz Mountain. Competus Exploration Convoy which is organized by Lassa every year was completed. Convoy which consisted of 35 people and following the route of 1200 km section of West Black Sea starting from Gerede and the following points of Arkut Mountain, Yenice forests, fieker Canyon, Il›ca waterfall, Sarayc›k plateau and Ilgaz Mountain National Parks.

“Country of the Year” Prize for Microsoft Turkey At These days when world tries to overcome the effects of crisis, pleasing news came from Microsoft Turkey. Microsoft Turkey gained “Country of the Year” prize which are voted on the basis of criterias such as value added provided for customers, effective strategies in competitive market, succeeding at decreasing customer costs, customer satisfaction index rate, fast growing rates, employee satisfaction and contributions to science sector in Turkey. Microsoft Turkey was competing with some countries like Brazil, Russia, India, and China in the league of Fast Growing Countries and it became a star among these countries with its success in institution & market performance. Microsoft Turkey which started its activities in 1993 gained this award for the first time and put Turkey one step forward in the international arena.


news•habnews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberler

Panasonic CO2 Sal›n›m›n› Azaltan Yeni Katalizör ile Çevreci Bir ‹novasyona Daha ‹mza At›yor

Panasonic Brings Environmentalist Innovation with new Catalyzator which Reduces Carbondioxyde Emission

Panasonic yeni gelifltirdi¤i alkali metal bilefli¤i ile dizel motorlar›n egzoz gaz› iflleme sürecinde maliyet ve enerjiden tasarruf sa¤l›yor.

Panasonic provides savings from energy and cost during diesel exhaust gasses processing operation with new developed alkali metal compound.

Panasonic, dizel motorlar›n sald›¤› egzoz gaz›ndaki parçac›k maddeyi alkali metal bilefli¤i kullanarak ayr›flt›ran ve ar›tan yeni bir katalizör gelifltirdi¤ini ve numunelerin sevk›yat›na bafllad›¤›n› duyurdu. Dizel motorlar›n sal›n›mlar›na iliflkin düzenlemeler özellikle Japonya, ABD ve Avrupa’da giderek daha da ba¤lay›c› hale gelirken Panasonic’in dizel motorlu tafl›tlar için düflük maliyetli ve enerji tasarruflu bir çözüm sunan bu yeni katalizörü pek çok olumlu beklentiyi de beraberinde getiriyor. Panasonic flirketinin alt kuruluflu olan Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. (Panasonic Ekoloji Sistemleri Ltd.) taraf›ndan gelifltirilen alkali bazl› katalizör, parçac›k maddenin oksitlenmesini h›zland›r›yor ve maddeyi platin kullan›m›na gerek kalmadan do¤rudan ayr›flt›r›yor. Konvansiyonel platin bazl› katalizörlerinkine denk yanma performans›n› daha düflük bir ›s›da sergileyen yeni katalizör, platin bazl› katalizörün gerektirdi¤i ›s›da kullan›ld›¤›nda yanma h›z›n› art›rmas›yla da dikkat çekiyor. Panasonic’in bu inovasyonu sayesinde enerji tasarrufu artarken CO2 sal›n›m› ve toplam maliyet düflüyor.

Panasonic announced that they developed a new catalyzer which decomposes particulate element in diesel engine exhaust gasses by using alkali metal compound and they started to send samples. While Japan, USA and Europe becomes more rigid about diesel engine exhaust gasses adjustments, Panasonic presents a new catalyzator which provides low price and energy saving for diesel engine exhaust gasses and many positive expectations.

Türk ihracatç›lar› AB’nin kara listesine dikkat!..

Turkish Exporters Attention to EU Black List!

Tehlikeli ürün haberleflme sistemi rapex’e giren ürünlerimizin sayısı artıyor

Number of our products which are included in “Rapex”, Hazardous Product Communication System, increases

Örne¤in bir Türk firmas› Bulgaristan’a bir ürün sat›yor. Ürün mevcut AB standartlar›ndan herhangi birine uymuyorsa Bulgaristan bu tespitini RAPEX sistemi kanal›yla di¤er Avrupa Birli¤i ülkeleriyle paylafl›yor Böylece söz konusu Türk firmas›n›n ürünü, hangi ülkeden geldi¤i, marka ve resmi dahil olarak tüm aç›k detaylar›yla bu sistem içinde standartlara uymayan ürün fleklinde lanse ediliyor. Böylece Türk ihracatç›n›n ürününü di¤er bir ülkeye pazarlama flans› da kalm›yor. ‹KM‹B’den al›nan bilgilere göre, son dönemde bu uyar› sistemine k›sacas› “kara listeye” giren Türk ürünlerinin say›s›nda bir art›fl gözleniyor.

Shigeo Suzuki

13 Life&Security •Eylül/2010

Rapex which acts as a filter for the products of EU market, is working like an alarm system in European Union for dangerous products except for food, medicines, medical tools. Rapex system shares all the informations about risky producs, which is taken legal or voluntary action as a result of warning, with public and it publishes reports weekly. For example a Turkish company are selling a product to Bulgaria. If the product is not meeting any of the the current EU standarts, Bulgaria may share this problem with other countries via Rapex system. So the product of that Turish company is introduced as violating standarts. They can access to where this product comes from, the picture and the type of the product within the Rapex system. Therefore Turkish company can no longer export that product to another country. According to the information received from Istanbul Ferrous and Non Ferrous Metals Exporters Association (IKMIB), it is recently observed that the number of Turkish products which enters tothis warning system, briefly the black list is increasing.

news•haberler

AB pazar›ndaki ürünler için bir filtre görevi gören RAPEX, g›da, ilaç ve t›bbi gereçler d›fl›ndaki tehlikeli ürünler için Avrupa Birli¤i’nde bir tür alarm sistemi olarak çal›fl›yor. RAPEX sistemi, haftal›k olarak yay›mlanan raporlarla, hakk›nda uyar› sonucu yasal ya da gönüllü eylem uygulanan riskli ürünler hakk›nda bilgileri kamuoyuyla da paylafl›yor.

Alkaline based catalyzator which was developed by Panasonic Ecology Systems Co. Ltd., sub-branch of Panasonic Company, accelerates oxidization of particulate element and it directly dissolves the element without using platine. The New catalyzer which presents the performance equal with conventional platine based catalyzators in lower heat has drawn attention with accelerating heat speed when it is used with the same heat as platine based catalyzators. By the help of this innovation from Panasonic, energy saving is increased while CO2 emission and total cost are decreased.

Panasonic Elektronik Sat›fl A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan›


news•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•hab

Volvo’dan Avantajlarla Dolu Care Track Kampanyas›

VOLVO’s Care Track Campaign has Many Advantages

Volvo ‹fl Makineleri üstün teknolojik özelliklerle donat›lm›fl Uydu Takip Sistemi Care Track için avantajlarla dolu bir kampanya haz›rlad›.

Volvo Construction Equipment has prepared advantageous campaign for Care Track Satellite Tracking System which was equipped with advanced technology features.

Volvo ‹fl Makineleri üstün teknolojik özelliklerle donat›lm›fl Uydu Takip Sistemi Care Track için avantajlarla dolu bir kampanya haz›rlad›. Yaln›zca internet ba¤lant›s› kullanarak 24 saat makinelerinin nerede oldu¤u, nas›l çal›flt›¤›, ne kadar yak›t tüketti¤i ve operatörün performans›n› ofisten ç›kmadan izleme ve kontrol etme imkân› sunan Care Track Uydu Takip Sistemi; Standart Fit ve Retro Fit isimli iki yeni kampanya ile Volvo müflterilerine büyük avantajlar sunacak.

14 news•haberler

Life&Security •Eylül/2010

Volvo Construction Equipment has prepared advantageous campaign for Care Track Satellite Tracking System which was equipped with advanced technology features. Care Track Satellite Tracking System will offer the opportunity to monitor where the vehicles are, how they operate, the fuel comsumption and the performance of the operators via internet,24 hours without even leaving the Office.It will also present many advantages to Volvo customers with those new two campaigns; Standard Fit and Retro Fit.

Standart Fit; 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren siparifl edilen makinalar sahiplerine 36 ay boyunca Care Track abonelik bedelini ücretsiz olarak sunuyor. Size sadece bilgisayar›n›zdan veya cep telefonunuzdan internete ba¤lanarak makinenizi gözlemek kal›yor.

Standard fit will provide free subscription of Care Track System for 36 months to the owner of vehicles ordered after January 1, 2010. Your only need to monitor via internet from your computer or mobile phone.

Retro Fit; 2008 ve 2009 y›llar›nda sat›lan Volvo ‹fl Makinesi ve VISA Bak›m Anlaflmas› olan ancak makinesinde Care Track Uydu Takip Sistemi olmayan Volvo ‹fl Makinesi sahiplerine, Care Track Uydu Takip Sistemi’nin donan›m, montaj ve 12 ayl›k abonman bedelini ücretsiz olarak sunuyor. Retro Fit kampanyas› ayr›ca 2008 ve 2009 y›llar›nda sat›lan Volvo ‹fl Makinesi, VISA Bak›m Anlaflmas› ve Care Track Uydu Takip Sistemi olan Volvo ‹fl Makinesi sahiplerine de Care Track Uydu Takip Sisteminin 12 ayl›k abonelik bedelini ücretsiz olarak sunuyor.

Retro Fit presents free 12 months subscription, implementing and assembling of Care Track Satellite Tracking System to the owners of Volvo Construction Equipment which were sold between the years of 2008-2009 and which have VISA maintenance agreement but haven't got Care Track Satellite Tracking System on their vehicles. Retro Fit presents free 12 months subscription of Care Track Satellite Tracking System to the owners of Volvo Construction Equipment which were sold between the years of 2008-2009 and which have VISA maintenance agreement and have got Care Track Satellite Tracking System on their vehicles.


news•habnews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberlernews•haberler

Avrupa’n›n Dubai’sine MÜS‹AD Öncü Oluyor MÜS‹AD, Litvanya’n›n Klaipeda flehrinde liman ve serbest bölgede Türk Ticaret Merkezi kuruyor. Avrupa’n›n en yüksek kifli bafl›na düflen milli gelire sahip ülkelerine hitap edecek bölgede, Türk firmalar›na, vergi baflta olmak üzere büyük avantajlar sunulacak. MÜS‹AD’›n öncülü¤ünde kurulacak Türk Ticaret Merkezi’ne iliflkin ön anlaflma Litvanya Ekonomi Bakan Yard›mc›s› Arnoldas Burkovskis ile MÜS‹AD Baflkan› Ömer Cihad Vardan taraf›ndan MÜS‹AD Genel Merkezi’nde düzenlenen törende imzaland›. Törende konuflan Litvanya Ekonomi Bakan Yard›mc›s› Arnoldas Burkovskis, kurulacak ticaret merkezinin, Türk flirketlerinin Kuzey Avrupa pazarlar›na aç›lan kap›s› olaca¤›n› söyledi. Burkovskis, Türkiye’nin güçlü oldu¤u finans, g›da, tekstil, lojistik ve ev eflyalar› baflta olmak üzere tüm sektörler için Litvanya’da büyük bir potansiyelin bulundu¤unu vurgulad›.

Amac›m›z gençlere Alt›n Pusula ile yol göstermek Amac›m›z Gençlere Alt›n Pusula ile yol göstermek' diyen Tolga Yaln›z ‹fl Gelifltirme ve dan›flmanl›k faaliyetleri üzerine 10 y›ll›k flirket deneyimini Alt›n Pusula'y› kurarak e¤itim ve koçluk alan›na tafl›d›. Tolga Yaln›z hedeflerini ve hizmetlerini flöyle özetledi: Alt›n Pusula olarak bizim hedefimiz de tam olarak bu noktada bafll›yor. Kaliteli ve de¤er yaratan e¤itim için yeni bir yöntem öneriyoruz. Baflta, bilgiyi vermenin de¤il ö¤renciyi tan›man›n esas oldu¤una inan›yoruz. Bu amaçla, ölçümlenebilir uygulama ve testlerle kiflilik analizleri yap›yoruz. 15 yafl üstü ö¤rencilerimizle görüflerek kendilerini ifade etmelerine yard›mc› oluyoruz. Amaçlar›na ve ihtiyaçlar›na uygun meslek alanlar›na iliflkin önerilerde bulunuyoruz. Sözün özü, ö¤rencinin ve ailenin mutlulu¤u için uzman deste¤i veriyoruz. Meslek seçimi 4 y›ll›k bir e¤itimin de¤il onlarca y›l sürecek bir yaflam›n ilk ad›m›. Böyle bak›ld›¤›nda, ders çal›flma ve s›nava haz›rl›k maraton fleklinde geçen büyük bir eme¤in ilk tohumu. Ö¤rencinin kiflili¤ini, sevdi¤i alanlar› ve mutlu olaca¤› gelecek ise bu tohumun serpilip büyece¤i içsel ve d›flsal dünyay› temsil ediyor. Bizim odakland›¤›m›z ve geliflimi gördü¤ümüz nokta ö¤rencinin kendi mutlulu¤unu gördü¤ü nokta. Alt›n Pusula olarak bütün çal›flmalar›m›zda do¤rulu¤una yürekten inand›¤›m›z Konfüçyus’un flu parlak sözünü kendimize ilke edindik ve uyguluyoruz “Sevdi¤in ifli seç ve hayat›nda bir gün bile çal›flmak zorunda kalma”

MUSIAD Pioneers Dubai of Europe MUSIAD establishes Turkish Trade Center at the port and free zone of the city Klaipeda, Lithuania Many advantages, especially in taxes, will be presented to Turkish firms in the region which addresses to the countries that have the highest per capita income of Europe. Pre-agreement about Turkish Trade Center which will be established under the leadership of MUSIAD was signed by Arnoldas Burkovskis, Lithuania Economy Deputy Minister and Ömer Cihad Vardan, Chairman of MUSIAD at the ceremony which was held in Musiad central office. Arnoldas Burkovskis, Lithuania Deputy Minister of Economy said that the new trade center will be a new gate for Turkish companies over North European Markets. Burkovskis also emphasized that Lithuania has a great potential for all sectors which Turkey is strong such as finance, food, textile, logistic, household furniture.

Our objective is to guide young people with Golden Compass Tolga Yalnız says: "our objective is to show ways and opportunities to young people using Altın Pusula" . He has transfered his 10-year-experience in business development and consulting to new services in education and coaching sector, founding Altın Pusula. Tolga Yalnız summarised his objectives and services as follows: Our mission as Alt›n Pusula begins exactly at this point. For a quality and value creating education, we offer a new methodology. We believe that fundamental should be knowing the student rather than storing information or teaching vigorously. For this reason, we make personality and interest analyses, we apply certain measurable standards to students We meet with students above 15 years of age, help them express themselves. We make proposals to students and parents on appropriate profession areas. We make sure that these proposal are in line with their objectives and needs. All in all, we give professional consulting to family and student for a happy professional future. Profession choice is not only beginning of four-year-lasting education, but also first step of a life that will last for a lifetime. Assuming this perspective, studying and preparing for the university examination is the first seed of hardwork which passes as a marathon. After this marathon, personality, and interests of student will let this seed grow in a happy and succesful life. We focus on areas where student finds himself happy and creative. Potential directions and things that students make lovingly. Thats what we care and highlight. In all of our work, we utter the principle of Confucius, as our motto that we deeply believe: “Choose a job you love and you'll never have to work a day.”

15 Life&Security •Eylül/2010

Altın Pusula Danıflmanlık

Tolga Yalnız


Elimizin Elimizin alt›nda alt›nda sürekli sürekli bir bir inovasyon inovasyon ajandas› ajandas› durmal› durmal› ki ki 2023 2023 hedefine hedefine daha daha kolay kolay gidelim gidelim

16 Life&Security •Eylül/2010

Fatih Çil

“Türkiye’yi 10’uncu Ekonomik Büyüklü¤e ‹novasyon ve Paradigma De¤iflimi Tafl›yacak” AKTIF BANK Genel Müdürü, Dr. Önder HAL‹SDEM‹R


 Türk finans dünyas›n›n en genç, yarat›c› ve yenilikçi isimlerinden birisi olan Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Önder Halisdemir ile “Türkiye’nin 2023 vizyonunu, 10’uncu büyük ekonomi hedefini, bizi bu hedeflere tafl›yacak finansal altyap›y› ve Aktif Bank’› konufltuk. “Elimizin alt›nda sürekli bir inovasyon ajandas› durmal› ki 2023 hedefine daha kolay gidelim. Bizi 10’uncu ekonomik büyüklü¤e ancak inovasyon tafl›yabilir ve bunun baflka yolu yok” diyen Dr. Halisdemir, Aktif Bank’›n ‘Baflar› Hikayesi’ni de anlatt›.

T

 Türkiye kendisini yeniden keflfetti ve hinterland›na tekrar al›fl›yor Dr. Halisdemir flöyle devam etti: “Anadolu sermayesi demifltik. Anadolu sermayesi 2001’de ihracat yapmaya 2008’de de pazarlar› çeflitlendirmeye mecburdu. Ama bu ifl nas›l oldu? Daha önce olmuyordu da son 10 y›lda nas›l oldu bu ifller?

Yanl›fl anlafl›lmas›n, ekonomik olarak siyasetin d›fl›nda konufluyorum. Türkiye kendisini yeniden keflfetti ve hinterland›na tekrar al›fl›yor. Osmanl› çana¤›na bakt›¤›n›zda, bu bölgeyle Türkiye’nin uzun y›llar mal ve hizmet iliflkisi olmam›fl. Bat›l› gelmifl mal satm›fl buralara ve bu gerçekten çok çok önemli bir nokta. Kendimizi, bir mahalle berberi olarak düflünürsek, 8 sokak öteyi trafl etmeye çal›flm›fl›z biz. AB’ye mal satmaya çal›flm›fl›z. Kar marj› ölmüfl böylece. Sizce bir mahalle berberinin 8 sokak ötedeki müflterileri trafl etmeye çal›flmas› mant›kl› m›? Yani biz yüzümüzü koflulsuz Bat›’ya dönmüflüz. Örne¤in biz, bir ‹talya’n›n ne yedi¤ini, ne içti¤ini, ne giydi¤ini, hangi parfümü kulland›¤›n› biliyoruz. Amerikal› için de durum ayn›. Onlar›n yaflamlar›n› detay› ile biliyoruz. Ancak biraz Yunanistan haricinde komflular›m›z ne yapar, ne eder hiç bilmiyoruz. Ama art›k hikaye Do¤u’da. K›saca, tek bafl›na Türkiye’nin yapt›klar› de¤il dünyadaki di¤er de¤iflimler ve dönüflümler-ki onlar›n da pek planl› oldu¤unu düflünmüyorum, bütün bu roller Türkiye’nin biraz yukar› ç›kmas›na yol açt›, Türkiye’yi bölgenin parlayan y›ld›z› haline getirdi. Önümüzde ki birkaç sene içerisinde Türkiye kendi iç süreçlerini tamamlad›ktan sonra bölgesel güç olacak. Bu kesin anlafl›l›yor. Tabi ilk 10 ekonomiden birisi olmak, dünya güçlerinden birisi olmak demektir. Bölgesel güç olmak da kolay de¤il ancak ben gerekli ad›mlar›n at›lmas› halinde bunun gerçekleflece¤ine inan›yorum. Fakat dünya gücü olmak, o daha da zor bir hedef. Bunun böyle olmas›n› tetikleyecek ya da hizmet edecek, baflka bir tak›m politik, siyasi ve ekonomik unsurlara ihtiyaç var” Böyle iyi gidiyor, devam edersek ilk 10 ekonomi aras›na gireriz diye bir fley yok 10’ncu büyük ekonomi olma noktas›nda analizini derinlefltiren Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Önder Halisdemir sözlerini flöyle sürdürdü: “Oras› için düflünce boyutunu biraz daha geniflletmek laz›m. Bizi bölge gücü yapan fleyler, global güç yapma konusunda yetersiz kalabilir. Dolay›s›yla “Böyle iyi gidiyor, devam edersek ilk 10 ekonomi aras›na gireriz” diye bir fley yok. Buras› farkl› bir lig. Oraya do¤ru giderken mevcut kurumlar›m›z›n yaln›zca iyileflmesi de¤il, dönüflmesi, zenginleflmesi ve her birinin ayr› vizyon sahibi olmas› önemli. Bir fleyleri iyi yaparak yol alabilirsiniz ama birinci ligde oynayacaksan›z, bir fleyleri iyi yapman›z de¤il; tak›m›n kondisyoner ihtiyac›n›, fiziki ihtiyac›n›, gerekiyorsa transferini, iletiflimini, pazarlamas›n› yeni bir

17 Life&Security •Eylül/2010

interview•reportaj

ürkiye'nin firmaları ve yapısı, kurulu düzenin önüne geçti Türkiye’nin dünyanın 10. büyük ekonomisi olma hedefi hakk›nda ne düflündü¤ünü sorarak bafllad›¤›m›z röportajda Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Önder Halisdemir birçok konuya aç›kl›k getirdi, önemli analizlerde bulundu. Tüm röportaj boyunca Türkiye’ye olan inanc›n› tekrarlayan Dr. Halisdemir konuflmas›na flöyle bafllad›. “Türkiye özellikle son 10 y›lda müthifl bir atak içerisinde ve bunun nedenlerini iyi sorgulamak laz›m. Biz ne yapm›yorduk da yapar hale geldik? Neden son 10 senedir kendimizi daha iyi hissediyoruz? Yurt d›fl›na ç›k›fllar›m›zda neden daha rahat ve daha gururluyuz? Biz Türk olman›n gurunu hep tafl›yorduk; tafl›yorduk ama niçin son 10 senede bunu daha artan bir oranda hissediyoruz? Son 10 senedir özgüvenimizi art›ran, kendimizi iyi hissettiren, di¤er devletlerle ticaretimizi, kültürel ve sosyal iliflkilerimizi gelifltiren ne gibi olaylar oldu da biz, 10 senedir kendimizi daha iyi hissediyoruz ve dünyan›n ilk 10 ekonomisi aras›na girme hedefi bizi flafl›rtm›yor? Burada 2001 ve 2010 mukayesesini yaparsak, belki önümüzdeki y›llar› da ayd›nlatacak ipuçlar› yakalayabiliriz. Türkiye’nin üretim dinamikleri eskiden az say›da oyuncunun oldu¤u, üretim ya da ihracat yap›lacaksa o az say›da üreticinin yapt›¤›; çorba içilecekse az say›da oyuncunun çorba içti¤i bir düzendi. Genel kabul buydu. Türkiye iflte bunu aflmaya bafllad›. Halk daha talepkar oldu. Devlet, baba rolünden hizmet veren rolüne geçti. Her sektörde ve ortamda Türkiye’nin firmalar› ve yap›s› “Establishment”lar›n önüne geçti. Görüldü ki bu yap›lar Türkiye’ye ayak ba¤› oluyor. Türkiye’nin dinamik güçleri bunlar›n önüne geçerek yeni bir Türkiye’nin geliflimini mevziye tafl›d›, diye düflünebiliriz. Tabi burada çok daha fazla analiz, bir birini etkileyen çok daha karmafl›k faktörler var. Ama ekonomi özelinde konuflacak olursak, mesela Anadolu sermayesinin kabu¤unu k›rmas›. Bütün bunlar daha baflka demokratik olaylarla iliflkili; hepsi birbirini besleyen süreçler ve birbirinin d›fl›nda de¤il.”


AKT‹FBANK Genel Müdürü

“Türkiye’yi 10’uncu Ekonomik Büyüklü¤e ‹novasyon ve Paradigma De¤iflimi Tafl›yacak”

Dr. Önder Halisdemir

flekilde ele alman›z laz›m. Çok iyi mücadele verip 2’nci ligden 1’nci lige ç›kabilirsiniz ama orada bir fleyleri iyi yaparak kalamazs›n›z. Bunun için bir dönüflüm gerekir. Dolay›s›yla Türkiye bir fleyleri iyi yapmaya bafllad›. Bunlar›n Türkiye’yi bir bölge oyuncusu haline getirece¤i kaç›n›lmaz ama dünya liginde oynamas› için zihniyet transformasyonunu tamamlamas› ve buna da planl› bir flekilde bafllamas› laz›m.”

 Bankac›l›k sektörü de dahil her sektörde paradigma

18 Life&Security •Eylül/2010

Fatih Çil

de¤iflimi flart Dr. Halisdemir flunlar› kaydetti: “Bu noktada sektörümüzden örnekler vermek isterim. Sizin de bildi¤iniz gibi ben zaman zaman söylüyorum. “Türkiye’de banka say›s› ‘300’ olmal›” diyorum. Ben bu rakam› dillendiriyorum ama bize özellikle 2001 sonras› kalan 49 bankan›n bile fazla oldu¤u söylendi. Burada bir tezat olufluyor sanki. Ancak bilenler bilir, Türkiye nüfusuna oranla en az banka say›s›na sahip serbest piyasa ekonomisidir. Nüfus kriterine göre bizde olmas› gereken banka say›s› 350’dir. Hedefi buraya koydu¤umuzda biz mevcut sistemle, alg›yla, veri ve yap›yla bu say›ya ç›kamay›z. Mümkün de¤il. Demek ki baflka bir transformasyon laz›m. Paradigma de¤iflmeli öncelikle. Peki daha az banka olmas›n›n veya daha çok dersek bunun menfaati kime? Bu soruya cevap vermeden önce stratejik olarak durdu¤umuz seviyeyi bir tan›mlayal›m. Durdu¤umuz yerde finansal kurumlar›n ekonomiye katk› seviyesi yüzde 23. Bu kadar finansal kurumumuz var. Bunlar güçlü diyoruz, ama AB’nin en gerisindeyiz. Son derece az. Demek ki bankac›l›k kesiminin d›fl›nda farkl› bir aktivite var ülkede. Bankac›l›k kesimi bundan ancak dörtte birin alt›nda pay al›yor. Demek ki bu hikayeyi bizim art›rmam›z ve finansal kurumlar› etkin hale getirmemiz laz›m. Yani hem nitelik hem de nicelik olarak genifllemeleri laz›m. Devam edersek, 5 büyük finansal kurumun sistemdeki pazar pay› yüzde 65. Geri kalan 44 banka ise yüzde 35’i paylafl›yor. Etkinlik rasyosu olarak yüzde 23 civar›nday›z ve etkinlik daha çok 5 kurum taraf›ndan yap›l›yor. Bunlar önümüzdeki dönem için ülkenin çözmesi gereken konular. Bakarsan›z Amerika’da bu gibi konular flimdiden tart›fl›l›yor. ”Bankalar› daha fazla büyütmeyelim sonra kamu kaynaklar›n› seferber etmek zorunda kal›yoruz” diyorlar. Yani özel kurumlar için söylersek, çok say›da pozisyonu bir birbiri ile çeliflen rekabet içindeki aktörün, hem ekonomik etkinli¤e katk›s› olur hem de gerçek bir rekabet ortam› do¤ar. Böyle bir rekabet ortam›nda kurum bafl›na kar daha az olur. Aradaki kar transferi ise firmalara, bireylere ve hazineye gider. Dolay›s›yla bizim daha fazla say›da finansal kuruma ihtiyac›m›z var. Bu artan say›da finansal kurumun da birbiri ile rekabet düzeyini teflvik edecek, birilerinin sisteme hakim olmas›n›

H

erkes ayn› temele kat ç›kt›, yani eski bankalar› kastediyorum. Peki Türkiye kaç kat büyüdü o tarihten bu yana? Banka say›s› hala ayn›. Bu baflka bir risk getiriyor. Yo¤unlaflma riski. Siz daha çok nüfusu ayn› binada bar›nd›r›rsan›z olas› bir depremden de daha çok etkilenirsiniz.


fiimdi her pozisyonun getirdi¤i f›rsat ve risk vard›r. Biz baflka bankalar girmesin diyerek kendi pozisyonumuzu baflka risklere aç›yoruz. Türkiye’de yeni bankalar›n kurulmamas›ndan kimin menfaati olur? Eski banka hissedarlar›n›n menfaatinden baflka hiç kimsenin olmaz. Buraya kadar yapt›¤›m aç›klamadan sonra bir noktay› özellikle vurgulamak istiyorum. Ben zikretti¤im 300 rakamlar›n› o paradigma de¤iflimine faydas› olsun diye söylüyorum. Yaln›zca Türkiye’de banka say›s› arts›n diye de¤il.” “Ne diyor bu adam? 300 tane banka m› olur” desinler, üzerinde biraz düflünsünler diye söylüyorum ben bütün bunlar›. Yoksa Türkiye nas›l finans merkezi olacak? Kim bu büyümeyi finanse edecek? E¤er Türkiye ilk 10 ekonomi aras›na girecekse bunu finanse edecek araç ve gereçlere ihtiyaç var ve ben bu söylediklerimi bu temelde söylüyorum” Lodosa karfl› yüzülmez 2023 vizyonunu ve 10’ncu büyük ekonomi hedefini realize etme noktas›nda finans kesiminin yeri ve önemini detayland›rmaya devam eden Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Önder Halisdemir flunlar› söyledi: “Yani Türkiye kendi kendine büyümeyecek bir defa bunu bilmemiz laz›m. Burada kamu, özel ve d›fl olmak üzere üç finansman ve mikro düzeyde firmalar›n ihtiyaç duydu¤u finansman var. Makro bakt›¤›m›zda, mikro geliflmelerin makro düzeye de etkilerini ihmal edebiliriz ya da bunun tersi de olabilir. Mesela Orta Anadolu’da bir ihracatç›n›n daha çok siparifl alsa da ihracat yapabilmesi için ilk önce bu büyümesini finanse etmesi gerekir. Bir kapasite art›fl› laz›m. Bu mikro bir sorun ama makro’yu da etkileyen bir durum. Üretim faktörlerini bir araya getiremedi¤iniz takdirde bir netice do¤maz. Banka da tam burada fonksiyon olarak devreye

giriyor zaten. Dolay›s›yla finans kesiminin etkin olmas› laz›m ki mikro düzeydeki s›k›nt›lara cevap verebilsin. Bu da finansal kesim aras›nda nitelik ve nicelik olarak yeterli say›da oyuncu olmas›yla mümkün olabilir. Ancak bizim finansal sular›m›zda bir tek “banka” denilen bal›k yafl›yor ve baflka bal›¤›n yaflamas›na izin verilmiyor. Düflünürseniz leasing flirketi de faktoring flirketi de ço¤unlukla bankad›r..Yurt d›fl›nda banka d›fl› finansal kesim, banka kesiminden daha büyük hale geldi. Ama Türkiye’de bir ifl yap›lacaksa banka yap›yor ve bunun mutlaka k›r›lmas› laz›m. Biz finansal kesimimizi nas›l infla edece¤iz ve 2023’e giderken finansal kesim buna nas›l katk›da bulunacak ya da biz nas›l bir finansal kesim arzu ediyoruz? Mevcutlarla bunu yapabilir miyiz? Yapabilirsek hangi koflullarda yapabiliriz ve ne yapmal›y›z? Bence bütün bu sorular›n sorulmas› gerekiyor. 2023 perspektifi önemli ancak alt sektörler olarak bunu sa¤layacak unsurlar noktas›nda da ayn› perspektife sahip olmam›z gerekiyor. Aksi takdirde hedef orada durur ve biz bir tak›m beyhude çabalar içerisinde oluruz. ‹lerleme kaydedemeyiz. Aynen, “Lodosa karfl› yüzmek” gibi bir fley bu… Dolay›s›yla finans kesiminde de 2023 mimarisinin tart›fl›l›yor olmas› laz›m. Ama gördü¤üm kadar›yla herkes mimariden memnuniyetini ve pozisyonunu maksimize etmeye çal›fl›yor. Burada alt›n› çizmek laz›m ki bu ekonomik aktörler aç›s›ndan anlafl›labilir bir fley. Bir özel sektör bankas›na, “2023 için ne yap›yorsunuz” demenin bir manas› yok. Ama birisi demeli. O birisi, o dizayn› yapmal›. Sektör oyuncular›n›n düflüncelerini almal›. Kamu ile ortak çal›flmal›. Mutlaka bu dizayn yap›lmal› yoksa bu büyümenin makro ve mikro düzeyde finansman› noktas›nda yeterince rahat olunamaz. 2023 için kurum say›s›, enstrümanlar ve rekabet artmal› Baz› sektörler var ki özellikle bankac›l›k sektörü; çarpan etkisi yaratan sektörlerden bir tanesi. Bankac›l›k, hem kaydi para yarat›r hem çarpan yarat›r. Bankac›l›k sektörümüzün yapt›¤› olumlu ve olumsuz hareketler çarpan etkisiyle ekonomideki di¤er sektörlere da¤›l›r. Mesela Eylül 2008 ile fiubat 2009 dönemi aras›nda Türkiye’de 21 milyar lira kredi kapamas› oldu ve iflsizlik tavan yapt›. Yani sadece bankac›l›¤›n kar etmesinin de memlekete bir faydas› yok. Aman bunlar›n bir sorunu olmas›n, çok kar etsinler düflüncesi çok do¤ru de¤il. Bankac›l›k bir arac›l›k ifli. Neden kar ediyor bankac›l›k? Hazineden, firmadan ve bireyden… Demek ki biz “Aman burada bir s›k›nt› olmas›n” diye bir kar transferi yap›yoruz. Benim burada dikkat çekmek istedi¤im nokta flu. Biz gerek sermaye karl›l›¤›, gerekse aktif karl›l›k aç›s›ndan dünyadaki en karl› birkaç bankac›l›k sektöründen biriyiz. Neden karl›y›z peki? Bankac›l›k taksi plakas› gibi oldu¤undan… Yoksa baflka sebeplerden de¤il. Sizce niçin

19 Life&Security •Eylül/2010

interview•reportaj

engelleyecek özendiricileri de koymam›z laz›m. fiimdi düflünün; 2001’de bir deprem oldu ve finansal binalar bu depremin alt›nda kald›. 80 bankadan düfltük 49’a. Sistem d›fl› kalan 31 bankada oturan müflteriler mevcut 49 bankaya geldi. Herkes ayn› temele kat ç›kt› yani eski bankalar› kastediyorum. Peki Türkiye kaç kat büyüdü o tarihten bu yana? Banka say›s› hala ayn›. Bu baflka bir risk getiriyor. Yo¤unlaflma riski. Siz daha çok nüfusu ayn› binada bar›nd›r›rsan›z olas› bir depremden de daha çok etkilenirsiniz. Madem biz 2001 de finansal deprem yönetmeli¤i ç›kard›k, hiç o deprem yönetmeli¤ine uygun yeni yap› kurulmas›na izin verdik mi? Hay›r vermedik. Hiç yeni banka yok. Madem 2001 krizinden dersler ald›k niye yeni finansal kurumlar girmesine set çekiyoruz? Neyin u¤runa?


AKT‹FBANK Genel Müdürü

“Türkiye’yi 10’uncu Ekonomik Büyüklü¤e ‹novasyon ve Paradigma De¤iflimi Tafl›yacak”

Dr. Önder Halisdemir

20 Life&Security •Eylül/2010

Fatih Çil

Bu kadar az say›da kurumla ‹stanbul finans merkezi olur mu? Bunun için d›flar›daki kurumlar›n da buraya gelmesi laz›m. Ama biz faaliyet izni vermiyoruz ki nas›l gelecekler? Üstelik bir de rahats›z oluyoruz Türkiye’yi de pazar yaparlar diye. Sen gelene “Sadece buradan ihracat yap, yurt içine mal satma” diyemezsin

yabanc› yat›r›mc› bankalar›m›za milyar dolarlar› veriyor? Rekabet olmamas›ndan dolay›.. Çünkü biliyorlar ki 4 sene içinde o paray› geri alacaklar. Sektörde rekabet olmamas›n›n, karl› olmas›n›n opsiyonunu sat›n al›yorlar. Ama burada bankan›n hissedar› d›fl›nda ekonomi aç›s›ndan bir fayda yok ki. Bankan›n öz kayna¤›nda bir art›fl olmuyor, sadece mevcut özkayna¤›n sahibi el de¤ifltiriyor. Bu sebeple bizim rekabeti, demin bahsetmifl oldu¤um o kar›, bu kadar az kurumda oluflmayacak flekilde gelifltirmemiz laz›m. E¤er bir sektörde rekabet yoksa büyüme obez olur ve bunun ülkeye bir faydas› olmaz. Dolay›s›yla bizim 2023 hedefine gitmemiz için bir kere kurum say›s› ve enstrümanlar olarak daha zengin ve rekabetin daha genifl oldu¤u bir finans sektörüne sahip olmam›z gerekir. Örne¤in, ‹stanbul finans merkezi olacak diyoruz. Bu kadar az say›da kurumla ‹stanbul finans merkezi olur mu? Bunun için d›flar›daki kurumlar›n da buraya gelmesi laz›m. Ama biz faaliyet izni vermiyoruz ki nas›l gelecekler? Üstelik bir de rahats›z oluyoruz Türkiye’yi de pazar yaparlar diye. Sen gelene “Sadece buradan ihracat yap, yurt içine mal satma” diyemezsin ki. Hat›rlarsan›z biz 1994’te Gümrük Birli¤ine girerken fabrikalar kapan›r, ithalat bafllar ve iflsizlik artar diyorduk. Mevcut oyuncular›n bunu istememesi normaldi. Gümrük Birli¤i’ni kendi pozisyonlar› aç›s›ndan tehdit olarak alg›l›yorlard›. Zira ithal mal gelecekti. Buradan bankalara dönersek flu anki durumu da ben aynen böyle alg›l›yorum. 1994’te gümrük birli¤ine girdik. Peki ne oldu? Mevcut yerli üreticiler dünya oyuncusu haline geldi. Obez büyüme gitti daha kaliteli ürünlerle Avrupa’ya ve dünyaya mal satar hale geldik. Ondan önce Türkiye gümrük duvarlar› ile korunan, yerli üretimde kaliteli üretim yapmayan, kapal› ekonomisi olan bir ülkeydi. Ama dünya mal› buraya gelince yerli üreticilerde, hem kar marj›n› hem de üretim kalitelerini ayarlamak zorunda kald›lar. Bugün yine karl›lar ama anormal karl› de¤iller. Çünkü karlar› kontrol eden ithal ürünler var. Yani mevcut oyuncu Türkiye’deki finans kuruluflu say›s›n›n artmas›n› ister mi? Hay›r istemez. Pazar pay›m› tehdit ediyor diye istemez. Onun için onu o kurumlardan beklemek do¤ru de¤il. Kurumlar›n ötesinde bir vizyonla o kurumlar› oraya çekmek laz›m. Türkiye, 2023 Türkiye’sini finanse etmek zorunda. Yani büyüyen Türkiye’yi finanse etmek zorunday›z. Bunu kamu kaynaklar›yla, özel sektör kaynaklar›yla veya d›fl finansmanla yapaca¤›z. Baflka türlü büyüme olamaz. Bu üç kaynaktan özel sektör finansman› sa¤layan ise bankalar ve bankac›l›k sektöründe bu dönüflüm olmadan yeterince hizmet etmez o hedefe. Bankac›l›¤›n, flu anki ekonomik aktiviteye katk› oran› yüzde 23 olmas› bile aradaki bofllu¤u gösteriyor ve biz çok daha fazla bir büyümeyi konufluyoruz. Bu çok daha baflka bir vizyon Dolay›s›yla, bununla ilgili kurumlar›n da bu vizyona


“Türkiye’de banka say›s› ‘300’ olmal›”

do¤ru “Biz nas›l sektörümüzü yap›land›rabiliriz” noktas›nda amaç, motivasyon ve hareket eflgüdümünde olmas› laz›m.” Aktif Bank senaryosunu Türkiye’den esinlenerek oluflturdu Bütün bu resim içinde Aktif Bank’›n vizyon, hedef ve yerini sordu¤umuz Dr.Halisdemir, önce Aktif Bank’›n hikayesini anlatt›; sonra sorumuzu flöyle yan›tlad›: “Aktif Bank Türkiye’den esinlenerek senaryosunu oluflturdu. Biz stratejik olarak 3 konuya öncelik verdik. Bunlardan ilki, art›k Türkiye’de insanlar›n tüketim davran›fllar› de¤iflti ve bunun ad›n› koymak gerekiyor. ‹nsanlar banka flubelerine gitmiyorlar. Fakat gitmediklerinin fark›nda de¤iller. Banka flubeleri de gelenleri almak istemiyor. Ayr›ca iletiflim teknolojisi baflta olmak üzere di¤er teknolojilerdeki geliflmeler bankac›l›k ürünlerini çeflitlendirdi ve onlara eriflimi kolaylaflt›rd›. Bunun analizi sonras› dedik ki biz hiç flube açmayal›m. Alternatif da¤›t›m kanallar›n› ana da¤›t›m kanal› olarak verelim. Zaten ben ve tak›m›m geçmiflte yapt›¤›m›z ifllerde hep buna öncülük etmifltik. O zamanlar da “Bu ifl flubesiz de olur” diye kafam›za yatm›flt›. fiubesiz banka ihtimali de do¤unca Aktif Bank’ta mimariyi onun üstüne giydirdik. Elektronik bankac›l›k ile kendi yaz›l›mlar›m›z› gelifltirmeye önem verdik ve bugün Türkiye’deki en önemli altyap›lardan biri haline geldik. Bankac›l›kta eski okul “Ben üretirim kendi kanallar›mda da satar›m” diyordu. ‹flin fabrikas› olan genel müdürlükler, kendi açt›¤› flubelerde kendi üretti¤i mal ve hizmetleri sat›yordu. Fakat dünyada üretim tipi de¤ifliyor art›k. Üreten, satan olmak durumunda de¤il. Üretimde veya bir k›s›m sat›fl kanal›nda ihtisaslafl›labilir. Bugün bir teknoloji marketi hiçbir fleyini kendi üretmiyor. Bankalar daha bu anlay›fla ayak uyduramad› Türkiye’de. Bu ifli ve dönüflümü bilmiyorlar daha. Ancak ayak uyduracaklar ve bu kaç›n›lmaz. Tekrar Aktif Bank’›n stratejisine dönersek biz dedik ki, bankac›l›k ürünleri de flifle suyu gibi oldu.

Aç›yorsunuz kapa¤›n› ve içiyorsunuz. Bu kadar basit.. Kredi kart›, para göndermek vs. hep öyle... Birinsan›n bankac›l›k ürünlerine ulaflmas›, su kapa¤›n› çevirmek gibi. Bir tek güvenlik prosedürüne uyuyorsunuz. Nas›l flifle suyu satmak için flifle suyu ma¤azas›na ihtiyaç yoksa kapa¤› aç›l›nca kullan›labilecek hale gelen bankac›l›k hizmetlerini satmak için de dükkan açmaya gerek yok. Bu dönüflüm; yeni okuldaki bilimsel düflünce, bizim kendi zihinsel ( altyap›m›z›*) oluflturdu ve biz flubesi olmadan Türkiye’nin en genifl da¤›t›m kanal›n› kuruyoruz. Bu çok önemli ve iddial› bir hedef ama buna odakland›kça gördük ki, kesinlikle yapar›z. Türkiye’nin en genifl da¤›t›m kanal›n› kurup kendi mal ve hizmetimle yetinmek durumunda m›y›m? Hay›r. O zaman dedik ki biz kendimizi banka olarak de¤il bankac›l›k lisans› da olan pazarlama ve hizmet flirketi olarak tan›mlayal›m. Peki, bu bize neyi adresliyor? Biz önümüzdeki seneki evremizde sadece kendi üretti¤imiz mal ve hizmetleri satmayaca¤›z. Dolay›s›yla bizim için öncelikle da¤›t›m kanal› etkinli¤ini sa¤lamam›z, baflkalar›n›n dükkan›n›n içine girmemiz önemliydi. Yani “Shopin-shop. Dükkan içinde dükkan konsepti. Bizim konseptimizin temel felsefesi bu. “Ne yapt›n›z?” diye sorarsan›z flu an PTT’lerle online entegrasyonu olan tek bankay›z. Vaktimizi, nakdimizi, zihinsel mesaimizi ona harc›yoruz. Çünkü PTT’nin de temel ihtiyac› bu. Zira PTT’nin temel fonksiyonlar›nda bir azalma söz konusu. Bunu görerek kendi ürün ve hizmetlerimizi PTT’de yayg›n bir biçimde kullan›lacak alt yap›y› gelifltirdik ve iki kuruma da menfaat sa¤lad›k. Bu iflbirli¤i PTT’nin gelirini art›r›rken bize de PTT’nin 3500 flubesini bir anda kendi flubemiz gibi kullanman›n yolunu açt›. Tabii hikayemiz sadece PTT’yle s›n›rl› de¤il ama çok önemli bir birliktelik bu. Ayr›ca 3 önemli mobilya markas›yla ifl birli¤i içindeyiz. Dolay›s›yla burada banka flubesine ihtiyaç yok. Biz zaten ihtiyaç nerede do¤uyorsa orada kendi eleman›m›z› konumland›rmadan finansman› sa¤l›yoruz. Bütün bunlar bizim flubesizli¤imizi en önemli avantaj›m›z haline getiriyor. Tabi ki bafllang›çta sektörden arkadafllar soruyorlard›; “fiubeniz yok. Nas›l rekabet edeceksiniz?” diye. Ama 10 bin flubeniz olsa da kullanmayacak insana 10.000 flube de az. Yani müflteri flubeyi kullanmad›ktan sonra pek bir önemi yok flubeleflmenin. fiube say›s›n›n fazla olmas›yla sizin davran›fl›n›z›n aras›nda bir iliflki yok ki. Zorunda olmad›kça vaktinizi orada geçirmek istemiyorsunuz, bankan›n yapmas› gereken de siz mecbur olmad›kça sizi oraya sokmamak zaten. Bizde dedik ki insanlar›n gitmek istemedi¤i, gelenlerin de a¤›rlanmak istenmedi¤i mekanlar oluflturmayal›m ve bu bizi krizlere de ba¤›fl›k k›ld›. Peki ama di¤er bankalarda flubesiz bankac›l›k yok mu? Var. Amaonlarda bu tamamlay›c› karakter. Bizde ise ana karakter. Dolay›s›yla, bizdeki inovasyon ve

21 Life&Security •Eylül/2010

interview•reportaj

Bizim art›k bilinir olmaktan ziyade nerde, ne kadar h›zl› ve uyumlu koflullarda ifl gördü¤ümüz önemli. Bankam›z büyüdükçe cevap verdi¤imiz ihtiyaçlar da geniflleyecek. ‹nflallah bu senenin sonuyla beraber 20 kat büyümüfl olaca¤›z. Bu baflar› bizim platform de¤iflikli¤imizle gerçekleflti.


AKT‹FBANK Genel Müdürü

“Türkiye’yi 10’uncu Ekonomik Büyüklü¤e ‹novasyon ve Paradigma De¤iflimi Tafl›yacak”

Dr. Önder Halisdemir

çeflitlilik çok daha farkl›. Ben hep flu örne¤i veriyorum. fiubeli bankalar›n önünde de bir tafl çorba var bizim önümüzde de bir tas çorba var. Ama bizim elimiz yani flubelerimiz yok. O yüzden strateji yap›yoruz. Bir engellide bir tak›m yeteneklerin geliflmesi gibi bu konu bizi daha becerikli k›l›yor. Bu alanda baflar›l› ifller yapman›n yolunu açt›k art›k. Kendi “Core” bankac›l›k sistemimizi, bayi sistemlerimizi, elektronik kanallar›m›z› oluflturduk. Türkiye’nin say›l› alt yap›lar›ndan bir tanesiyiz. Bu alanda Türkiye’nin ilk do¤rudan bankas› olarak kendi kategorimizi açt›k. Umuyoruz ki önümüzde ki 10 sene içerisinde Türkiye’de 20-30 tane do¤rudan banka olacak.

22 Life&Security •Eylül/2010

Fatih Çil

ne kadar h›zl› ve uyumlu koflullarda ifl gördü¤ümüz önemli. Bankam›z büyüdükçe cevap verdi¤imiz ihtiyaçlar da geniflleyecek. ‹nflallah bu senenin sonuyla beraber 20 kat büyümüfl olaca¤›z. Bu baflar› bizim platform de¤iflikli¤imizle gerçekleflti. Bankac›l›kta büyüyece¤iz Bir fleyi eksik b›rakmak istemem. Türkiye; Balkanlar, Afrika, Kafkaslar ve Ortado¤u’ya bakarsak bölgede finansal piyasalar› en geliflmifl ülke. Ama bizim bankalar›m›z bölgesel oyuncu de¤il. Bizim bankalar›m›z›n bölgesel oyuncu olmas› laz›m ki bölgesel güçlü Türkiye’nin firmalar›n› desteklesinler. Oradaki ekonomik aktiviteden pay als›nlar. Biz bu çap›m›za ra¤men bunu gerçeklefltirmek için önemli ad›mlar at›yoruz. Tabi ki bunu sektörde faaliyet gösteren di¤er banka yönetici arkadafllar›mla da konufluyorum. ‹nflallah bu da gerçekleflecek ama bankalar›m›zdan önce bu bölgeye firmalar›m›z gitti. Bankalar›m›z da bunu yapacaklar yak›nda. Kendimizde dönersem Aktif Bank ifltirakleriyle beraber flu anda üç ülkede faaliyet gösteriyor. Arnavutluk’ta 55, Kosova’da 12 flubemiz var. ‹nflallah bir sene içerisinde de 2 yeni ülkede daha olaca¤›z. Bu da bizim bölgesel bankac›l›k vizyonumuz.

 2007’den 2009’un sonuna 2007’den “Yeni platformlar 2009’un sonuna kadar 10 kat büyüdük. tan›mlamal› ve bunlar› da 2007’den 2009’un sonuna kadar 10 kat ihraç eder konuma büyüdük. Ama bu on kat büyümeyi bir fleyleri daha iyi yaparak baflard›k. 2009’un sonunda gelmeliyiz. Hatta Milli sistem alt yap›m›z tam anlam›yla kuruldu ve Prodüktivite Merkezi yerine ondan itibaren platform de¤iflti. Do¤rudan Milli ‹novasyon Merkezi bankac›l›k konusunda gerçekten ne kurmal›y›z. Elimizin alt›nda yapt›¤›m›z›n anlafl›lmas› ise 2010’dan itibaren sürekli bir inovasyon bafllad›. ‹nsanlar diyor ki “Bunlar do¤rudan bankac›l›kla PTT’yle ucuz para transferini ajandas› durmal› ki 2023 yapt›lar, bayilerle de anlaflm›fllar.” 2007’de hedefine daha kolay bu konunun anlafl›lmas› daha zordu. Ama art›k gidelim. Bizi 10’ncu ürün ve hizmeti baflka dükkanlarda konumland›rmak ifli anlafl›lmaya bafllad›. Fakat ekonomik büyüklü¤e ancak tan›n›rl›¤›m›z, bilinirli¤imiz bu geliflmeyle inovasyon tafl›yabilir ve orant›l› m› derseniz cevap hay›r. Çünkü bizim Sakarya eski Sakarya, Kayseri bankam›z›n tan›n›rl›¤› bizim için öncelik de¤il. bunun baflka bir yolu yok.” eski Kayseri, Mersin eski Mersin de¤il 3’ncü olarak da “fiehir Bankac›l›¤›” diyoruz Bizim sundu¤umuz faydan›n insanlar›n iflini biz. Biliyorsunuz flehirler art›k metropolleflti. Hiç bir flehir eskisi görmesi bizim için öncelikli sorun. Mala, hizmete ve ihtiyaca gibi de¤il. Mesela Sakarya eski Sakarya, Kayseri eski Kayseri yap›flmal›y›z. Bizce müflterinin marka ba¤›ml›¤› kalmad› art›k Mersin eski Mersin de¤il ve Türkiye’den ayr›fl›yor bunlar›n ama bunun da ad› konmad› henüz. Bankalar için söylersek, hikayeleri. Her ilin hikayesi art›k farkl›. Bu illere konsantrasyon eskiden banka ba¤›ml›l›¤›m›z vard›. Bu dedi¤imiz fley ise her merkezleri kuruyoruz. Sadece iflletmelere hizmet veren, o ilin zaman gitti¤imiz flubede gördü¤ümüz ayn› yüzlerdi. Biz halimizi ekonomik verilerini haz›rlayan, derleyen ve o ile odaklanan hat›r›m›z› soran Ahmet Bey’e ba¤l›yd›k asl›nda. fiimdi flubeye yap›lar kuruyoruz. fiu an 6 ilde var›z. O ilin hikayesine ortak gitmeyince bu durum kalmad›. Bu bizim iflimizi gördü¤ümüz bir kanal. Biz onun sundu¤u koflullar›n uygunlu¤una ve h›z›na oluyoruz. “fiehir Ekonomisi” kavram›m›z var. Bunun da ne bak›yoruz. Ne kadar ifllem ücreti al›yor, ne kadar bürokrasi oldu¤u, ayn› do¤rudan bankac›l›kta oldu¤u gibi 2010’nun son yarat›yor, iflimizi görüyor mu diye bak›yoruz. Duygusal çeyre¤inde anlafl›lmaya bafllanacak. fiehir bankac›l›¤›n› ba¤lar›m›z art›k yok. Çünkü daha h›zl› yafl›yoruz. Bu önemli desteklemek üzere baflka bir ifl daha yapt›k. 2008 y›l›nda “Ebir fley. Dolay›s›yla bizim art›k bilinir olmaktan ziyade nerde, kent” diye bir ifltirakimiz oldu. Londra’da “Oyster Card” ya da


Aktif Bank General Manager

Dr. Önder Halisdemir

 Aktif Bank sistemi sorgulatan, challenge (Meydan okuyan) eden bir yap› Bir noktan›n alt›n› çizmek isterim. Geçmifle dönecek olursak, Türkiye’de bankac›l›k sistemini olgunlaflt›ran, challenge eden 2001’de ticari hayat› son bulmufl bankalard›r. Mesela ‹nterbank, kabul etmemiz laz›m ki Türkiye’ye d›fl ticareti getiren bankad›r. Bireysel bankac›l›¤› bize Demirbank, Pamukbank ö¤retmifltir. O dönemde bu tip bankalar sistemi challenge ediyor, meydan okuyordu. Sisteme yeni unsurlar getiriyordu. Her sistemin challange edilmeye ihtiyac› var. Rekabet az oldu mu bu gerçekleflmez. Bizim bu tip bankalara ihtiyac›m›z var. Aktif Bank da, sistemi sorgulatan, challenge eden bir yap›. Baflka flekilde de olabilir bu ifller diyor. Bu noktada fikri liderlik yap›yor. 49 banka içinde yeni hikayeler dönen zaten 4-5 banka var ve ben Aktif Bank’›n bunlardan biri oldu¤unu düflünüyorum.” Bizi 10’ncu ekonomik büyüklü¤e ancak inovasyon tafl›yabilir Her platformda inovasyonu destekleyen bir isim olan Dr. Önder Halisdemir sözlerini flöyle noktalad›: “Evet inovasyon. Türkiye’de her sektörün bir inovasyon gündemi olmas› ve bu konuda bir fark›ndal›k oluflmas› laz›m. Biz bugüne kadar dünyada üretilen inovasyon platformlar›nda çok fazla söz sahibi olamad›k. E¤er 2023 y›l›nda ilk 10 ekonomi aras›na gireceksek, bizim inovasyon projelerimizin de geliflmesi ve say›ca artmas› gerekiyor. Bu ancak bir fleyleri daha iyi yaparak de¤il, paradigmay› de¤ifltirerek baflar›labilir. Brezilya bugün uçak yap›yor ve bu yani inovasyon zor bir ifl de de¤il. ‹nan›yorum ki kamunun da özel sektörle bir araya gelebilece¤i en iyi platform inovasyon. Dolay›s›yla inovasyon odakl› düflünme, yap›lanma olay›na yani sürdürülebilir kalk›nma ve 2023 vizyonuna özel bir önem vermeliyiz. Yeni platformlar tan›mlamal› ve bunlar› da ihraç eder konuma gelmeliyiz. Hatta Milli Prodüktivite Merkezi yerine Milli ‹novasyon Merkezi kurmal›y›z. Elimizin alt›nda sürekli bir inovasyon ajandas› durmal› ki 2023 hedefine daha kolay gidelim. Bizi 10’ncu ekonomik büyüklü¤e ancak inovasyon tafl›yabilir ve bunun baflka bir yolu yok.”

“Innovation and Paradigm Change will carry Turkey to the 10th Largest Economy” The things make us regional power can be incapable for making us global power. Therefore we can't “This is going good now, if we keep going, we will rank among top ten economies”. This is different league. If we want to reach that target, it is really important that our current institutions should not only make progress but also transform, thrive and each one should have different vision. You can be successful on something when you do something good but if you want to play on first league, doing something good is not enough, you have to handle physical needs, conditional, transfer needs, communicate in a new way. You can try hard and go up to the first league from a second league, but you can not stay there when you only do something good. It needs transformation for that. So Turkey started to do something good. It is inevitable that this will make Turkey a good regional player, but in order to play in the world league it has to complete mental transformation and it has to start that in an organized way. As you know, I always say “Number of banks in Turkey must be 300”. But it was told that after 2001 crisis even the remaining 49 banks are too many . There is a contradiction there. Anyway, as some would know, Turkey has a free market economy which has the fewest number of banks inproportion to its population. According to population criteria, our number of banks must be 350. When we put our target into operation, it is impossible to reach that number with current system, perception, data and structure. So it needs a different transformation. The paradigm should change first. Dr. Önder Halisdemir who supports innovation in every platform finalized his speech with these sentences: “Yes, it is innovation. Every sector in Turkey should have an innovation agenda and there must be an awareness about this situation. We couldn't have much voice at innovation platforms of the world untill today. If we will rank among top ten economies in 2023, our innovation projects need to be developed and increased. It can only be succeeded with changing paradigm, not doing something good. Brazil is producing planes today, I mean, innovation is not really hard job. I believe that innovation is the best platform which brings public and private sectors together. Therefore we should give special importance to innovation focused thinking, sustainable development and vision 2023. New platforms should be defined, we should able to export them. We should build National Innovation Center instead of National Productivity Center. We should keep an innovation agenda in our hands so that we can reach everytime we need to catch our 2023 target. Only innovation can provide us with the 10th economic growth, and there is no other way for it.” Full Text: www.lifeandsecurity.com

23 Life&Security •Eylül/2010

interview•reportaj

‹stanbul’daki “Akbil”in Anadolu versiyonu ve flu an 8 flehirde elektronik ücret toplama servisi veriyoruz. Biz bunlar› flehir kart› konseptine getirdik. Sadece toplu ulafl›mda de¤il, al›flveriflte, parkomatlarda, otomatlarda kullan›lmalar›n› sa¤lad›k. Türkiye’nin ilk flehir kart› ve ilk yerli çipi olma özelli¤ine sahip bu ifli Kayseri’de bafllatt›k, hizmet verdi¤imiz di¤er flehirlere de yayaca¤›z. Bizim yeni nesil bankac›l›k anlay›fl›m›z bu. Özetlersek Aktif Bank olarak “Do¤rudan bankac›l›k, Bölge bankac›l›¤› ve fiehir bankac›l›¤›” konular›nda faaliyet gösteriyoruz diyebiliriz.


Mehmet Sönmez Güçlü bankac›l›k sektörü Türkiye’nin bundan sonra di¤er ülkelerden çok daha h›zl› ç›k›fl›n›n tetikleyicisi olacakt›r

24 Life&Security •Eylül/2010

Fatih Çil

Dünyada Yeni Bir Ekonomik Düzen Kuruluyor Eurobank Tekfen Genel Müdürü, Mehmet Sönmez


 Türk bankac›l›k sektörünün en önemli isimlerinden Eurobank Tekfen Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birli¤i Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sönmez ile 10’ncu büyük ekonomi hedefini konufltuk. Türkiye’yi 10’ncu büyük ekonomik büyüklü¤e tafl›mada finans sektörünün yeri ve önemi hakk›nda görüfllerini paylaflan Sönmez, hedef do¤rultusunda at›lmas› gereken ad›mlar› da detayland›rd›; Türk ekonomisinin sürdürülebilir rekabet gücü kazanmas› noktas›nda çok önemli analizler yapt›. Sönmez, EurobankTekfen’in son dönemde yapt›¤› büyük at›l›m› ve bankan›n yeni vizyonunu da anlatt›.

K

 Finans Sektörü Güçlü Olmayan Ülkelerin Ayakta Kalmas› Mümkün De¤il Eurobank Tekfen Genel Müdürü Mehmet Sönmez flöyle devam etti: “Türkiye, finans sektörü Kanada ile birlikte dünyada örnek gösterilen 2 ülkeden biri. Bir ülkenin krizlere karfl› dayan›kl› kalabilmesi için finans sektörünün çok sa¤lam olmas› gerekir. Finans sektörü güçlü olmayan ülkelerin ayakta kalmas› mümkün de¤il. Türkiye’nin en büyük flans› çok güçlü bir bankac›l›k sektörünün olmas›. Bugün Türkiye’de 45 tane banka var ve bunlar›n 35 tanesi mevduat toplay›p kredi veriyor. Sermaye yeterlilik oran›m›z flu anda yüzde 19. Yani dünyan›n en yüksek oran›na sahip. Bu oranlar bir bankan›n güçlülük göstergesidir. En az olmas› gereken oran yüzde 8’dir. Bir baflka ifade ile bize bu krizde ayakta kal›p bundan sonraki dönemlerimizde h›zla gitmemizi sa¤layacak cephane elimizde. Sektörümüz çok

güçlü. Öyle ki biz kriz varken bile büyük, orta ve küçük ölçekli firmalar› kap› kap› gezip, “Vizyonu nedir, nereye yat›r›m yapacak, biz onu nas›l destekleriz” diye soruyorduk. Kriz y›l›nda, Amerika’daki bankalar paralar›n› nas›l kurtar›r›z diye alarm halindeyken, biz krizin geçece¤ini bildi¤imiz için firmalar›m›z› nas›l destekleriz de bu krizi atlatmas›n› sa¤lar›z diye düflünüyorduk. Biliyoruz ki eflik geçildikten sonraki y›llar ç›k›fl y›llar› olacak. Bütün bankac›l›k sektörü olarak bu bilinçle hareket ediyoruz. Biliyoruz ki güçlü bankac›l›k sektörü Türkiye’nin bundan sonra di¤er ülkelerden çok daha h›zl› ç›k›fl›n›n tetikleyicisi olacak.”

 Yeni Dünyada Ülkemiz ‹çin F›rsatlar Hakikatten Çok Büyük Krizle beraber Türkiye’nin önüne ç›kan f›rsatlara da de¤inen Sönmez flunlar› kaydetti: “Bak›yorum ülkemizin ihracat›nda Suriye, Körfez ve Afrika ülkelerinin pay› bundan 3-4 y›l öncesine göre yüzde 60-70 oran›nda artmaya bafllad›. Komsular›m›zda petrol, do¤algaz gibi zenginlikler bizde ise ifl gücü, sanayi ve üretim var. Biz bu sinerjiyi yeni yeni yarat›yoruz ve bugüne kadar ABD ve Avrupa’ya endekslendi¤imiz için bu bölgeleri ihmal etmifliz. fiimdi dünyadaki dengeler de¤iflince krizin art›k hem lojistik olarak yak›n olan ülkelere hem de bizimle çok rekabet eden Çin gibi ülkelere karfl› bir tak›m f›rsatlar yaratt›¤›n› görüyoruz. Bornoz ve havlu örne¤ini tekrar edersek Almanya bu ihtiyac›n› daha önce Çin’den 4-5 ayl›k terminlerle sto¤a göre al›yordu. Birden ö¤rendiler ki el yakan bu al›flverifl kendilerine zarar veriyor ve flimdi birkaç haftal›k terminlerle Denizli’ye döndüler. O nedenle bu yeni dünyada ülkemiz için f›rsatlar hakikatten çok büyük. Tabi bütün bunlar dü¤meye bas›l›nca olacak hemen çal›flacak fleyler de¤il. Öncelikle alt yap› olmas› laz›m. Ülkeler aras›nda iyi iliflki olmas› laz›m. ‹fl yapma flekillerinin uyuflmas› laz›m. Bizde ifl yapma flekilleri Bat› mant›¤›ylad›r. Sözleflmeler ve bankac›l›k sistemi ileri düzeyde teknoloji ile desteklenmifltir. Bu ülkelere girdi¤iniz zaman bazen bunlar›n tam karfl›l›¤›n› göremeyebiliyorsunuz. Ama art›k bunu ihraç etmeye bafllad›k. Bankalar Birli¤imiz, Suriye Bankalar Birli¤ini ziyaret etti. Aram›zda her türlü ifl birli¤i bafllad› zira sadece ürün satmak olmamal› hedefimiz. Bilgi birikimimizi, yaflad›¤›m›z deneyimleri de komflular›m›za aktar›p, onlar›nda süratle bizim seviyemize gelmesini sa¤lamak bizim menfaatimize. Yani art›k biz beyin ihraç ediyoruz diyebiliriz. Üstelik b›rak›n komflular›m›z› Avrupa ülkelerine gidip krize girmemek için finans sektörüne biz anlat›yoruz

25 Life&Security •Eylül/2010

interview•reportaj

riz ve özellikle son günlerde tart›fl›lan ekonomik akslardaki kayma konusu hakk›nda de¤erlendirmelerini sordu¤umuz Eurobank Tekfen Genel Müdürü Mehmet Sönmez sözlerine flöyle bafllad›: “Dünya finansal sektörüne maliyeti 5 trilyon dolar› bulan global kriz dünyada her fleyi de¤ifltirdi. 5 trilyon dolar buhar oldu gitti. Dolay›s›yla art›k hiç bir fley eskisi gibi olmayacak. Yani tart›fl›ld›¤› gibi bir ekonomik kayma de¤il bu. Dünyada yeniden bir düzen bir kuruluyor. Eski düzende en büyük tüketici ABD idi ve tüm dünya üretimini ABD’ye yönelik yapard›. Avrupa ülkeleri ile birlikte ABD gayrisafi hâs›lan›n en yüksek oldu¤u ülkeler oldu¤u için bu ülkeler, tüketim yapanlar olarak adland›r›l›rken di¤erleri de üretim yapanlar olarak isimlendirilirdi. Bu noktada son krizden sonra, önümüzdeki 10-15 y›ll›k vizyona bakacak olursak dengeler art›k daha do¤uya do¤ru kayacak. En baflta Hindistan, Çin, arkas›ndan Rusya, Türkiye, M›s›r ve Latin Amerika’da yeni bir oyuncu görece¤iz. Kolombiya. Brezilya zaten krizi en iyi atlatan ülkelerden biri oldu zira Brezilya mali kural› 2006 y›l›nda uygulamaya bafllad›. Ayr›ca Afrika, özellikle Orta ve Güney Afrika ön planda olacak. Bunlar yer alt› kaynaklar› aç›s›ndan dünya ihtiyac›n›n üçte birini karfl›l›yor. Fakat oradaki halk›n tüketimi yok. Halk fakir ama Afrika’da art›k ekonomik manada bir iyileflme görece¤iz. Ekonomik anlamda dünya art›k yeniden kuruluyor. Böyle bir ortamda Türkiye için çok büyük bir f›rsat var. Yani biz ekonomik olarak önümüzdeki 10-15 senede ABD ve Avrupa’y› konuflmayaca¤›z. Ortaya ç›kan bu ülkelerle neler yapabiliriz bunlar› konuflaca¤›z.”


Dünyada Yeni Bir Ekonomik Düzen Kuruluyor deneyimlerimizi. Dolay›s›yla Türkiye’de bir kere müthifl bir bilgi birikimi ve enerji var. Bu bizim en büyük gücümüz. Bugün Türkiye nüfusunun yüzde 52’ si 25 yafl›n alt›nda. Avrupa’da 15 sene içinde ifl gücünde insan kalmayacak. ‹kinci en büyük gücümüz ise demografik yap›m›z, aile yap›m›z, örf, adet ve geleneklerimiz. Dolay›s›yla bütün bu potansiyeli gören Avrupa’daki ço¤u firma Türkiye’de yat›r›m yapmak, di¤er ülkelerdeki yat›r›mlar›n› da buraya getirmek istiyor.”

 ‹stanbul Finans Merkezi Türkiye’nin önümüzdeki 10-15 y›ll›k büyümesini destekleyecek bir mekanizmad›r

Fatih Çil

26 Life&Security •Eylül/2010

15-20 y›l sonra hepimiz görece¤iz. Türkiye ciddi bir güç olarak ortaya ç›kacak. 10’ncu büyük ekonomi olacak. AB sürecinin terse döndü¤üne bile flahit olaca¤›z. Eurobank Tekfen Genel Müdürü, Mehmet Sönmez

Türkiye’nin 10’ncu büyük ekonomi olaca¤›na inanc›n› kuvvetle vurgulayan Eurubank Tekfen Genel Müdürü Mehmet Sönmez ‹stanbul Finans Merkezi Projesinin önemine iflaret etti, mali kural›n alt›n› çizdi. Önemli uyar›larda da bulunan Sönmez flöyle konufltu “ 15-20 y›l sonra hepimiz görece¤iz. Türkiye ciddi bir güç olarak ortaya ç›kacak. 10’ncu büyük ekonomi olacak. AB sürecinin terse döndü¤üne bile flahit olaca¤›z. Neden ? Çünkü Türkiye’de kültürel potansiyel, örf, adet, gelenek göreneklerimiz, çal›flkanl›k var. Bunlar Bat›’da yok. 2’ncisi Türk insan› inan›lmaz müteflebbis. Hiç lisan bilmeden ihracat yapmak üzere di¤er ülkelere gidebiliyoruz. Kontak kurup müthifl mucizeler yaratabiliyoruz. Bu bizim bulundu¤umuz co¤rafyadaki hiç bir ülkede yok. Üçüncüsü güçlü bir finans sektörü var diyoruz. Bu yok mu? Var. Ancak bu sektör önümüzdeki 10 seneyi finanse edecek yeterlilikte de¤il. Ülke büyürken sadece bankalara bel ba¤lamamak laz›m. Di¤er finans mekanizmalar›n› art›k bizim devreye sokmam›z gerekiyor. fiirketlerin art›k tahvil ihraç edip, kendi borçlanmalar›n› sadece bankalar üzerinden de¤il kendi kendine de borçlan›r hale getirmeleri laz›m. Sadece bankalara bel ba¤layarak ülkenin kalk›nmas› mümkün de¤il. En sonunda sermaye t›kan›r. O yüzden flirketlerimizin de art›k yavafl yavafl tahvil ihraç etmeleri, borsalara kote olabilmeleri, özellefltirilmeleri için yabanc› ortakl›k yapabilmeleri laz›m. Onu da teflvik için biliyorsunuz “‹stanbul Finans Merkezi” vizyonumuz var ve bu bütün bunlar› sa¤layacak. ‹stanbul Finans Merkezi dedi¤imiz zaman sadece binalar olarak bütün finans mekanizmalar›n›n ‹stanbul’da olmas›ndan bahsetmiyoruz. ‹stanbul Finans Merkezi dedi¤imiz zaman bölge co¤rafyas›nda her türlü tahvil, bono, borsa ifllemleri ve türev ifllemlerinin merkezi olsun, buradan bölge co¤rafyas› yararlans›n, Hongkong gibi olal›m istiyoruz. Bence ‹stanbul Finans Merkezi Türkiye’nin önümüzdeki 10-15 y›ll›k büyümesini destekleyecek bir mekanizmad›r. Bu yüzden ‹stanbul Finans Merkezini


‹stanbul Finans Merkezi Türkiye’nin önümüzdeki 10-15 y›ll›k büyümesini destekleyecek bir mekanizmad›r. Bu yüzden ‹stanbul Finans Merkezini kurmam›z flart.

 Art›k Mühendis De¤il Tasar›mc›lar Yetifltirmemiz Laz›m Hat›rl›yorum, 30 sene önce büyüklerimiz “Maslak’a gitme kurt yer, Etiler’den de arsa m› al›n›rm›fl. Oras› da¤›n bafl›” derdi. Mecidiyeköy’de dut toplan›rd›. Ancak ‹stanbul art›k eski ‹stanbul de¤il. Fakat bu geliflim yeterli de de¤il. Bu noktada ilk yapmam›z gereken fley ulafl›m sorununu çözmek. Bugün çok büyük yat›r›mlar yap›l›yor. Tüneller rayl› sistemler vs. Ama bunlar›n tamamlanmas› 7-8 seneyi bulacak. Bugün Rusya’ya veya do¤u blo¤u ülkelerine gidin, ilk olarak rayl› sistemleri hallettiklerini görürsünüz. Biz bunu en sona b›rakm›fl bir ülkeyiz. ‹lk önce görünen k›sm› yapal›m yer alt›ndaki yat›r›mlar› sonrada yapsak olur demifliz ama flimdi özellikle de son 3-4 y›ld›r rayl› sistemler, aç›lacak tüneller ‹stanbul finans merkezi oldu¤u zaman büyük kolayl›k sa¤layacak. Trafikten ifl gücüne gelirsek, ifl gücü var ama e¤itim taraf›na biraz daha a¤›rl›k vermemiz laz›m. Bugün Türkiye’de büyüklü küçüklü 2 milyon firma var. 10 y›l sonra bu rakam 3-3,5 milyon olacak. Siz buna elektrik, su gibi tüm alt yap›y› sa¤l›yorsunuz ama yetmez. Kaliteli ifl gücü bu noktada flart. Genç bir nüfusuz ama dünyayla entegre olacaksak, ihracat yapacaksak 2 3 dil bilen, iyi e¤itilmifl bir nüfus olmas› laz›m. Art›k mühendis

Nüfusu yüzde 1,5 artan, yüzde 5-6 büyüyen, enflasyonu düflen Türkiye, mali kural›n da gelmesiyle bütçe aç›klar›n›n kontrollü bir düzene girece¤ini hesaba al›rsan›z, gelecekte yaflan›lmas› gereken 5-6 ülkeden biri olacak

de¤il tasar›mc›lar yetifltirmemiz laz›m. Dolay›s›yla bu vizyonla bir e¤itim seferberli¤ini de bafllatmam›z laz›m.

 Gençleri E¤itip 10 Sene Sonras›na Haz›rlayacak Program›m›z›n Olmas› fiart Bak›n ac›kl› bir tablo vereyim. Türkiye dünyada internet kullan›m›nda Facebook’da 4’ncü s›rada ama internet üzerinden al›fl verifl de 65’nci s›rada. ‹stedi¤imiz zaman interneti çok iyi kullan›yoruz ama ifl ticarete gelince çok gerilerdeyiz. Oysa at›k bütün dünya, B2B, C2C dedi¤imiz sanal alemi kullan›yor ticarette. Alibaba ad›nda bir portal var ki hiç iflyeri bile açman›za gerek yok. Bütün bunlar› yapabilmek için bizim e¤itimimizin de bunu destekleyecek flekilde olmas› laz›m. Yani ihtisaslaflma olmas› laz›m. Neden Türkiye tekne ve yelkenli üretim merkezi olmas›n? Bizde deniz mi yok? Mühendis mi yok? Tersane mi yok? fiimdi bizde ne yok? Tasar›mc› yok. Hepsi ‹talya’da. Demek ki 10 sene sonra bizim yeni tekne tasar›mc›lar›na ihtiyac›m›z varsa, bu yönde sanata kabiliyeti olan çocuklar›, gençleri e¤itip, 10 sene sonras›na haz›rlayacak program›m›z›n olmas› gerekiyor. Çünkü her fley de¤ifliyor dünyada. Türkiye Bölgenin Merkezi Olacak De¤iflime uyum gösterirsek , demografik yap› ve yaflam tarz›m›z bizim tüm dünyan›n ihtiyaçlar›na cevap verecek bir alt yap› deste¤iyle genifllerse, örne¤in tasar›mc›lar ç›karsa Facebook’tan, Alibaba gibi al›flverifl sitelerine geçebilirsek yani nitelik de¤ifltirip daha ticari odakl› olabilirsek, arkam›zda güçlü bir finans sektörü oldu¤una göre, ‹stanbul’da bir finans merkezi olmak üzere oldu¤una göre, ulafl›m›m›zla, yaflam kalitesiyle altyap› da haz›r olunca ‹stanbul ve dolay›s›yla Türkiye bölgenin merkezi olacakt›r. Nüfusu yüzde 1,5 artan, yüzde 5-6 büyüyen, enflasyonu düflen Türkiye, mali kural›n da gelmesiyle bütçe aç›klar›n›n kontrollü bir düzene girece¤ini hesaba al›rsan›z, gelecekte yaflan›lmas› gereken 5-6 ülkeden biri olacak. Benim buna inanc›m tam.” Marka Yaratmal› Konsept Gelifltirmeliyiz 10’ncu büyük ekonomi vizyonunun yap ve yapmalar›na de¤inen Mehmet Sönmez sözlerini flöyle sürdürdü: “Hepimizin burada üstüne düflen vazife var. Mesela turizm. Bugün Türkiye’deki yatak kapasitesinin yüzde 52’si Antalya, Manavgat ve Alanya bölgesindedir. Bu yatak kapasitesinin de yüzde 70’i son 5 y›lda artt› ve bu üç bölgenin istiap haddi art›k doldu. fiimdi bizim baflka yörelere ve konseptlere ihtiyac›m›z var. Golf turizmi örne¤in. fiu anda Belek’te 13-14 tane 18 delikli golf tesisi var ve bunlar›n büyük ço¤unlu¤u son 4 senede aç›ld›. Bunlardan 3 tanesi Avrupa’n›n en iyi ilk 50 tesisi aras›na

27 Life&Security •Eylül/2010

interview•reportaj

kurmam›z flart. Ayr›ca orta vadede mali kural mutlaka devreye girmeli. Ben mali kural›n en büyük destekçilerden bir tanesiyim. Çünkü bu sayede kim gelirse gelsin, art›k o kurallara göre hareket etmesi gerekti¤ini bilece¤i için 3 y›l ileri git, 5 y›l geri gel gibi olaylar yaflanmayacak. Ve bu kesinlikle bafllayacak çünkü mevcut irade bu noktada kesin kararl›. Bizde Türkiye Bankalar Birli¤i olarak görüflümüzü bildirdik. Konu topluma aç›ld› ve konsensüs sa¤land›. Art›k devreye girmesi bekleniyor. Özetle mali kural, ‹stanbul’un finans merkezi olmas› ve istikrarl› politikalar›n devam›yla birlikte Türkiye’nin göreceli olarak di¤er ülkelere göre büyüme h›z› çok daha fazla olacak.


Eurobank Tekfen Genel Müdürü,

Dünyada Yeni Bir Ekonomik Düzen Kuruluyor

Mehmet Sönmez

28 Life&Security •Eylül/2010

Fatih Çil

girdi. Bugün Türkiye’ye gelen turist kifli katk›da bulunacak. Ama önce bir konsept bafl›na 620 Dolar b›rak›rken, golf turizmine sunman›z, bir fley tasarlamam›z laz›m. gelen bir kifli ise 2000 Dolar b›rak›yor. K›saca özetlersek bizim art›k turist say›s›n› Önce Vizyon ve Ortak Ak›l art›rmaya de¤il turist bafl›na geliri Ama hepsinden önce vizyon laz›m. Bunlar›n art›rmaya ihtiyac›m›z var. Art›k tribüne hepsini devletten beklemek çok büyük hata de¤il, kaliteye oynamam›z laz›m. Golf olur. Devletin yapmas› gereken yol gösterici sahalar›ndan Belek’e 14 tane yap›ld›ysa olmak. Zira devlet yat›r›mc› olamaz. ‹stanbul ve civar›na 20 tane, Bodrum ve Almanya’ya bakarsan›z her flehir bir markad›r. civar›na 30 tane yap›lmal›. Biliyor musunuz Belediye baflkan›, üniversiteler, ticaret sanayi koskoca ‹zmir’de bugün bir tane bile golf odalar› ve müteflebbisler bir araya gelip bir sahas› yok. Veya yayla turizmi. ‹sviçre’de, marka konsepti oluflturmufllar.‹talya da ‹talya’da üzüm ba¤lar›n oldu¤u yerlerde böyle.Bunlar hep yerel tak›mlar›n ortaklafla pansiyonculuk yap›l›yor. Çok iyi tasarlanm›fl oluflturdu¤u konseptler. Bunlar devletten tafl evlerde tarlada çal›flan, tarihi yerlerde beklenmemesi gereken fleyler. Burada yerel gezen turist, çok yüksek gelir b›rak›yor. Ama ifl adamlar›na, bankalara, belediyelere en bunu markalaflt›rm›fl bu ülkeler. Türkiye’yi önemlisi üniversitelere; bürokratik anlay›flla kar›fl kar›fl bilen bir insan olarak de¤il müteflebbis ruhlu liderler taraf›ndan Türkiye’nin en büyük söylüyorum. Anadolu’da yaylalarda, yönetilen üniversitelere çok ifl düflüyor. Bu 19’ncu bankas›y›z. Gümüflhane’de Maçka’da Trabzon’da kalk›nmay› sa¤layaca¤›z. Eskiflehir’i Kastamonu’da ‹ç Anadolu’da, Antakya’da, Türkiye’nin kobilerle gördüyseniz bunun tüm Türkiye’de de Ürgüp’te tarlalar›n içine iyi tasarlanm›fl tekrarlanabilece¤ini görürsünüz.Vizyoner tafl evler yapsak, Avrupal› turistleri getirsek büyüyece¤i tezine çok insanlar,evet bunu yapmam gerekiyor diyen ve çal›flt›rsak bu bahçelerde güzel olmaz inanan bir bankay›z ve liderler artt›kça, makro anlamda m›? Çünkü onlar›n stres atmak için topra¤a ticaret, imalatla u¤raflan söylemiyorum ,yerel liderlerle ve mikro aya¤›n›n de¤meye ihtiyac› var. Onlar için anlamda olacak bunlar›n hepsi.” firmalar›n ana bankas› büyük olay bu. Tarihi turistik yerleri de gezdirip 600 de¤il 1600 Dolar alsak ve olmak istiyoruz. Eurobank Eurobank Tekfen Kobilerle Kalk›nan bunu organize sekil de yapsak. Turizmi Türkiye’nin Reel Sektör Bankas›d›r Tekfen nedir derseniz tek Son olarak Eurobank Tekfen misyonu vizyonu tabana bu flekilde yaysak güzel olamaz m›? Hem Anadolu’nun kaderi de¤iflir ve ve yat›r›mlar› hakk›nda da bilgi veren kelimeyle Eurobank hem de ülkenin tan›t›m› aç›s›ndan faydas› Mehmet Sönmez sözlerini flöyle noktalad›: Tekfen reel sektörün olur. Bütün bunlar› birlefltirip paketleyip Bugün Türkiye’de 45 banka var. Eurobank bankas›d›r. bir marka olarak sunabilirsek ülkemizin Tekfen 21’nci s›radan 19’ncu s›raya geldi. geliflmesi noktas›nda çok önemli bir ifli Türkiye’nin en büyük 19’ncu bankas›y›z. baflarm›fl oluruz. Ama burada bir eksiklik ortaya ç›k›yor. Bizim Türkiye’nin kobilerle büyüyece¤i tezine çok inanan bir bankay›z pazarlama ve marka konumland›rma noktas›nda eksikliklerimiz ve ticaret, imalatla u¤raflan firmalar›n ana bankas› olmak var. Marka olabilmek için önce bir tasar›m koyacaks›n›z. Tafl istiyoruz. Eurobank Tekfen nedir derseniz tek kelimeyle ev yapaca¤›m. Tarlay› sürdürüp domates ektirece¤im, toplat›p Eurobank Tekfen reel sektörün bankas›d›r. Peki, fark› nedir? yedirece¤im, sonra tarihi turistik yerleri de gezdirip 1600 Dolar Ne yapar derseniz o noktada ise söyleyece¤imiz çok fley olur. alaca¤›m diyeceksiniz. Bu o kadar zor de¤il. Bugün ‹talya bir Örne¤in 10-15 kifli çal›flan bir torna atölyeniz var ve sizin kobi cennetidir. Bir ülkenin büyümesi için kobilerin büyümesi Avrupa hibe fonlar› hakk›nda bilginiz yok. Ayn› zamanda da flart. Sadece büyük firmalar› büyütürseniz eflit gelir da¤›l›m›n› yat›r›m yapacaks›n›z ama nakit ak›fl tablosu ç›karmas›n› yapamazs›n›z ve ülkeyi riske atars›n›z. Burada bahsetti¤im tafl bilmiyorsunuz. Fakat giriflimci bir ruhunuz, birazda paran›z var evlerin sahibi de kobi. Biz bu büyümeyi kobilerlede art›rd›¤›m›z ve bilen birine dan›flmak istiyorsunuz. ‹flte o bir bilen Eurobank zaman hem gelir daha adil bir flekilde da¤›lm›fl olacak hem Tekfen. Oraya geldi¤imiz zaman projenizi anlat›yorsunuz. de d›flar›dan Türkiye’ye gelen yat›r›mc› veya turist farkl› yerlere Diyoruz ki bu yat›r›m› unut, bu bir hayal diyoruz ya da bu çok do¤ru bir yat›r›m bunu yapabilmen için koyman gereken gidecek, farkl› kültürleri görecek ve o kültürel zenginli¤e


Eurobank Tekfen General Manager

Mehmet Sönmez

sermaye bu, flu kadarda iflletme sermayesi için krediye ihtiyac›n var. Bu kredi e¤er ihracat yap›yorsan döviz cinsinden, yurtiçi için tl cinsinden olmas› laz›m. Ayn› zamanda sigortalanmas› laz›m. ‹flte tüm bu konularda siz bir bilenden destek ve yard›m al›yorsunuz. Bu bir paket. Eurobank Tekfen’i di¤er bankalardan ay›ran en büyük özellik budur. Biz her kesime ve sektöre odaklan›p ihtisaslaflmamak yerine sadece reel sektöre, küçü¤üyle, ortas›yla, büyü¤üyle odaklan›p onlar›n bir bileni olma misyonu edindik. O nedenle biz reel sektör öncelikli bir bankay›z. Arabadan inmeden para çekilen ya da elektrik, su faturas› yat›r›lan o banka de¤iliz. ‹çeri girip projesini anlatacak müteflebbislerin bankas›y›z. Bu müteflebbislerin, yani birisine bir sat›fl yapan, fatura kesen, reel ekonomiye dönecek yat›r›mlara girenlere komple paket servisi sunan reel sektörün doktoru durumunda bir bankay›z. Uzmanlaflm›fl, çok iyi e¤itilmifl bir kadroyla ihtisas bankac›l›¤› yap›yoruz. Ama bizle çal›flmaya bafllayan müflterilerimize bütün flahsi mevduat, yat›r›m fonu, kredi kart›, atm hizmetlerini de sunuyoruz. Türkiye’nin en iyi internet bankac›l›¤› yapan bankalar›ndan biriyiz ve biz 16 Temmuzda tüm teknolojimizi de¤ifltirdik. Çok ciddi bir yat›r›mla bizi 10 y›l daha tafl›yacak bir altyap› kurduk. Önümüzde 4-5 y›l içinde de orta ölçekli bir banka haline gelip sadece bu kesimlerde büyüyerek, Türkiye’de reel kesimi bilen banka diyince akla gelen ilk banka olmak istiyoruz. Herkes kriz de küçülürken Eurobank Tekfen olarak altyap›ya çok büyük yat›r›mlar yapt›k ve sürdürülebilir karl›l›kla büyümemiz devam edecek. Bizim misyonumuz bu. Bugün Gsmh yüzde 65’ini 25 il oluflturuyor. Geri kalan illerinde kalk›nmaya geçece¤ini düflünürseniz, e¤er iyide bir kobi bankac›l›¤› yapmak istiyorsan›z, bu 25-26 ilde mutlaka olman›z laz›m. Biz özellikle son 2 y›lda yapt›¤›m›z at›l›mlarla flu anda 18 ile yay›ld›k ve flimdi bulundu¤umuz illerde daha derinleflmeye bafll›yoruz. Dolay›s›yla tek yapmam›z gereken fley yay›lmak ve buralarda misyonumuzu anlat›p büyümek.”

A New Economic System is being built in the World So nothing will be the same as before. It is not an economical shift as it was being discussed. New system has been designed in the World. World is reconstructed in the sense of economy. There is a great opportunity for Turkey in such an environment. Therefore we will not talk about USA or Europe in following 10-15 years at the frame of economy. We will talk about what we can do with those emerging countries. We will see that Turkey will become a real power in the following 15-20 years. It will be the tenth largest economy. We will even see that EU membership process will reverse. Why? Because there are cultural potential, custom, folkway, tradition and hardworking in Turkey. The West is nearly lack of these. Secondly, Turkey has many entrepreneurs. We can go to other countries to export without speaking their language. We can work glorious miracles by contacting them. Our geographic opportunities do not exist in other countries. Thirdly, there is a robust finance sector. But it is not adequate to finance the following ten years. When our country develops, we shouldn’t rely upon only the banks. We have to put other finance mechanisms into action. Companies have to export bonds,bill of exchange and make their borrowings by themselfs not only via the banks. Development of a country is not possible with relying upon only banks. Because, the capital may be clogged. Therefore, our companies should export bill of exchange and list on the stock exchange and find foreign partners in order to goprivate. We have Istanbul Finance Center vision in order to encourage that as you know and that will provide all of these. When we say that Istanbul Finance Center, we actually don’t mean all finance mechanisms are in Istanbul as only buildings. When we mention Istanbul Finance Center, we want that it to become a center of bill of exchange, bond, exchange operations and derivative transactions, all of the region to use that and become like Hong Kong. I think Istanbul Finance Center is a mechanism which will support Turkey’s development in the following 10-15 years. So we have to establish Istanbul Finance Center. Also fiscal rule in the medium term has to be put in practice. I’m one of the top supporters of fiscal rule. Because whoever comes, they will know to act according to those rules and so one step forward, two steps back will stop. And this will definitely start because current authority is precise about this. As Turkey Banking Association, we announced our view. The subject was notified to public and consensus was achieved. We are waiting for that to be put in practice. Briefly, growth rate will be faster relatively to other countries with following fiscal rule, finance center and stabilized policies Full Text: www.lifeandsecurity.com

29 Life&Security •Eylül/2010

interview•reportaj

Biz reel sektöre, küçü¤üyle, ortas›yla, büyü¤üyle odaklan›p onlar›n bir bileni olma misyonu edindik. O nedenle biz reel sektör öncelikli bir bankay›z. ‹çeri girip projesini anlatacak müteflebbislerin bankas›y›z. Sat›fl yapan, fatura kesen, reel ekonomiye dönecek yat›r›mlara girenlere komple paket servisi sunan reel sektörün doktoru durumunda bir bankay›z.


Vizyonumuz; vergi denetiminde etkili, cayd›r›c›, ilkeli, objektif, güvenilir ve e¤itici bir birim olma özelli¤ini korumak ve sürdürmek

Fahri ARIKAN Hesap Uzmanlar› Derne¤i Baflkan›

30

Kamuoyunca pek bilinmemesine ra¤men ülkemizin kalk›nmas›, vatandafl›m›z›n hayat kalitesinin yükseltilmesi noktas›nda yerine getirdikleri görevle büyük misyon üstlenen Hesap Uzmanlar› Kurulu Üyesi ve Hesap Uzmanlar› Derne¤i Baflkan› Fahri ARIKAN ile “Ülkemizin sürdürülebilir kalk›nmas›nda vergi, vergi denetimi ve vergi politikalar›n›” konufltuk.

Life&Security •Eylül/2010

Dursun Ali Yaz

Milletin Emanetini Koruyoruz esap Uzmanlar›n›n, kalk›nman›n temeli ve milletin emaneti olan vergi gelirlerinin art›r›lmas› ve yerinde harcanmas›nda etkin rol oynad›¤›n›n alt›n› çizen Ar›kan “Milletin Emanetini Koruyoruz” dedi.

H

 K›saca Hesap Uzmanl›¤› mesle¤i ve bu ba¤lamda HUD’un misyonundan bahseder misiniz? Türkiye'de vergi denetimi anlay›fl ve uygulamalar›n›n geliflimi, Türk vergi reformuna iliflkin ön çal›flmalar 1943 y›l›nda bafllam›flt›r. Gerçekten, o tarihlerde yürürlükte olan kazanç vergisi, fonksiyonunu tamamlam›fl, beliren ihtiyaçlar› karfl›layabilmekten uzak kalm›flt›r. Bu itibarla, bilimsel ve modern yap›l› yeni bir vergi sistemine geçilmesi zorunlu hale gelmifl; Gelir ve Kurumlar Vergisi ile Vergi Usul Kanunu'ndan oluflan vergi reformu, bu zorunluluk sonucu yap›lm›flt›r. Ancak, sözü edilen vergiler büyük ölçüde beyan esas›na

dayand›¤›, dolay›s›yle genifl mükellef kitlesini kapsad›¤› için, vergi denetimi konusunda da, yeni duruma uygun bir örgütlenmeye gidilmesi gerekmifltir. Böyle bir kuruluflun ise, bat›daki benzerleri ölçüsünde gerçeklefltirilmesi, inceleme tekni¤ine vak›f, tarafs›z ve mesleki bilgi, ihtisas ve tecrübeye dayanan bir vergi incelemesi yapabilecek elemanlardan oluflturulmas›n› kaç›n›lmaz k›lm›flt›r. ‹flte bunun sonucu olarak, 29 May›s 1945 tarihinde 4709 Say›l› özel bir kanunla, Hesap Uzmanlar› Kurulu (HUK) kurulmufltur. Kurulun kuruluflu, vergi denetiminin tarihi geliflimi içinde bir dönüm noktas› teflkil etmifltir. Hesap Uzmanlar› Kurulunun Misyonunu flu flekilde tan›mlayabiliriz: “Modern vergi denetim tekni¤ine vak›f, mesleki bilgi ve ihtisas sahibi, görevini tam bir tarafs›zl›k ve dürüstlük içinde
Hesap uzmanl›¤› Hesap Uzmanlar› Kurulu’na girmekle bafllar,

ancak Kurul’dan ayr›lmakla bitmez.

Hesap Uzmanlar› Kurulunun Vizyonu ise; “Ba¤›ms›z vergi denetiminde köklü ve öncü bir birim olman›n getirdi¤i tecrübeyle ve alan›nda uzmanlaflm›fl çal›flanlar›yla Kurulun vizyonu; vergi denetiminde etkili, cayd›r›c›, ilkeli, objektif, güvenilir ve e¤itici bir birim olma özelli¤ini korumak ve sürdürmek”tir. Sahip olunan de¤erler de flöyle s›ralanabilir; • Hukukun Üstünlü¤ü • Tarafs›zl›k • Dürüstlük • Ba¤›ms›zl›k • Güvenirlilik • Yenilikçilik • Sürekli Geliflim • Etkinlik • Yetkinlik • Karfl›l›kl› Sayg› Tüm hesap uzmanlar› yukar›da aç›klanan misyon, vizyon ve de¤erlere sahiptir. Sahip olmak zorundad›r. Hesap uzmanlar›, mesle¤e Kamu Personeli Seçme S›nav›n› geçmifl olup, baflvuranlar aras›nda yap›lan özel bir yar›flma s›nav› sonucunda hesap uzman yard›mc›s› olarak bafllarlar. Mesle¤e girildi¤i andan itibaren yo¤un bir e¤itim ve çal›flma süreci bafllar. Hesap uzman yard›mc›lar› önce mesleki alanda verilen kurslarla teorik olarak yetifltirilir. Her kurs döneminin sonucunda performanslar› ve geliflimleri yap›lan s›navlarla ölçülür ve sürekli takip edilir. Kurs dönemi bittikten sonra da k›demli hesap uzmanlar›n›n yan›nda refakat çal›flmas› yap›larak mesle¤i pratik olarak ö¤renmesi ve yetiflmesi sa¤lan›r. Yap›lan en az üç dönem refakat çal›flmas› sonucunda –ki mesle¤e giriflten itibaren 1,5 y›l sonra– bir yetki yoklamas› ile durumu uygun görülen hesap uzman yard›mc›lar›na tek bafl›na inceleme yapma yetkisi verilir. Yeterli görülmeyenler için ilave refakat çal›flmalar› yapt›r›larak yetki yoklamas› tekrarlan›r.

Mesle¤e giriflin 3 üncü y›l› tamamland›¤›nda hesap uzman yard›mc›lar› yeterlik s›nav›na al›n›rlar. Bu s›nav 5 gün boyunca süren, meslekle ilgili tüm konular› kapsayan zorlu bir süreçtir. Yap›lan yaz›l› ve sözlü s›nav sonunda baflar›l› olanlar›n durumu 3 y›ll›k geliflme düzeyleri ve bu süreçte yap›lan de¤erlendirmeler dikkate al›narak yeterli¤i kabul edilenler hesap uzman› olarak üçlü kararname ile mesle¤e atan›rlar. Yeterli görülmeyenler ise durumlar›na uygun baflka bir göreve atan›rlar. Kurula giren hesap uzman yard›mc›lar› ayn› zamanda derne¤imizin de üyesi olurlar. Meslekten istifa yoluyla ayr›lmalar› durumunda üyelikleri düfler. Kamuda idari görevde bulunan hesap uzmanlar› ile Kurul’dan ya da kamu’dan emekli olmak suretiyle ayr›lan hesap uzmanlar›n›n üyelikleri ise devam eder. Dernek olarak tüm üyelerimizin hem mesleki, hem de sosyal ihtiyaçlar›n› imkanlar›m›z ölçüsünde karfl›lamay› amaçl›yoruz. Onlar›n sesini duyurmak, hakl› taleplerinin yan›nda olup, ilgili yerlere ulaflt›rmak için var gücümüzle çal›fl›yoruz. Hesap uzmanl›¤› Hesap Uzmanlar› Kurulu’na girmekle bafllar, ancak Kurul’dan ayr›lmakla bitmez. Bitmemesi de gerekir. Gerek istifa, emeklilik gibi gerekse kamuda baflka bir göreve atanmak gibi nedenlerle Kurul’dan ayr›lanlarla biz bir camiay›z. Bunlar aras›nda gerekli iletiflimi sa¤lamak için çeflitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu arada bir çok organizasyonda da özel sektördeki hesap uzmanlar›n› da kapsayan vakf›m›zla yani Hesap Uzmanlar› Vakf› ile de ortak hareket etmekteyiz.

 Bu çerçevede Hesap Uzmanlar› Kurulu’nun fonksiyonunu k›saca aç›klar m›s›n›z? Hesap Uzmanlar› Kurulu’nun nas›l bir ihtiyaçtan do¤du¤unu yukar›da k›saca aç›klam›flt›m. Konuya aç›kl›k getirmek gerekirse Türkiye'de büyük vergi reformunun bafllang›ç y›llar›nda, vergi denetiminin çok de¤iflik bir aç›dan ele al›nmas›, bu iflin inceleme tekni¤ini iyi bilen, dürüst, yüksek bilgi ve ihtisasa sahip, tarafs›z elemanlardan kurulu bir örgütçe yap›lmas› gerekti¤i anlafl›lm›flt›r. Beyana ba¤l› vergi sistemine geçifl döneminde giriflilen reformun baflar›l› bir flekilde gerçeklefltirilmesini ve yurt çap›nda vergi denetiminin yeni bir aç›dan ele al›n›p organize edilmesini sa¤lamak üzere 28 Mart 1945 tarih ve 4709 Say›l› Kanunla Maliye Bakan›na ba¤l› Hesap Uzmanlar› Kurulu kurulmufltur. An›lan kanunun gerekçesi, afla¤›daki cümlelerle bafllamaktad›r:[1] “Maliye Vekaletine ba¤l› olarak merkezde bir Hesap Mütehass›slar› Heyeti teflkiline dair olan merbut kanun projesi, baz› varidat kanunlar›n›n bahfletti¤i selahiyete müsteniden takriben on seneden beri istihdam edilen hesap

31 Life&Security •Eylül/2010

interview•reportaj

sürdüren mensuplar› ile ekonomik içerikli d›fl kamusal denetim fonksiyonu üstlenmifl bulunan ve kendisine verilen görev ve sorumluluk ile vergi denetiminde lokomotif görevi üstlenen Hesap Uzmanlar› Kurulunun misyonu, gerçeklefltirdi¤i denetimle bir yandan kamu finansman›n›n reel kaynaklardan sa¤lanmas›na yard›mc› olmak, di¤er yandan kamu gelir politikalar›n›n en önemli parças› olan vergi politikalar›n›n oluflturulmas›na yönelik hukuki düzenlemelerin haz›rlanmas›na katk› sa¤lamak…”


Ekonomi dan›flman›m›z Dursun Ali Yaz, Fahri ARIKAN ile.

32 Life&Security •Eylül/2010

Dursun Ali Yaz

mütehass›s› ve muavinlerinin esasl› bir teflkilata raptedilerek her bak›mdan daha mazbut ve mümtaz bir hale getirilmelerindeki aflikar fayda ve zaruretten ve bu mevzuda Büyük Millet Meclisi ve encümenlerin de izhar edilen temennilerden ilham al›narak haz›rlan›lm›flt›r.”

seviyede ve Türkiye çap›nda planlam›fl ve gerçeklefltirmifltir. Kurulun belirtilen görevi yan›nda özel bilgi ve ihtisas› gerektirmesi nedeniyle çeflitli Kanun, Kararname ve Bakanl›k Makam›’n›n onaylar› ile üstlendi¤i görevler ana bafll›klar halinde afla¤›da gösterilmifltir.

Bir bölümü yukar›ya al›nm›fl bulunan kanun tasar›s› gerekçesinde sözü edilen Hesap Mütehass›slar› Heyeti'nin teflkil zarureti hiç kuflkusuz böyle bir heyete duyulan somut bir ihtiyac›n sonucuydu.

» Karaparan›n Aklanmas›n›n Önlenmesine Dair Kanun, Türk Paras› K›ymetini Koruma Hakk›nda Kanun, Sermaye Piyasas› Kanunu, Yabanc› Sermayeyi Teflvik Kanunu, Bankalar Kanunu, Sigorta fiirketlerinin Kurulufl ve Murakebesi Hakk›nda Kanun, Ödünç Para Verme ‹flleri Hakk›nda Kanun, Dernekler Kanunu ve Sendikalar Kanunu hükümlerine göre yürütülen mali incelemeler yan›nda; ‹ktisadi Devlet Teflekkülleri, Kamu ‹ktisadi Kurulufllar› ve Vak›flara iliflkin vergi ve kambiyo denetimlerini yapmak,

Hesap Uzmanlar› Kurulu'nun statüsü ile görev ve yetkileri, kurulufl kanununun yan› s›ra l2.l2.l983 gün ve l78 Say›l› "Maliye Bakanl›¤›'n›n Teflkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname" ve bunu de¤ifltiren 207 Say›l› Kanun Hükmünde Kararname ile 08.07.l970 tarihli Resmi Gazete'de yay›nlanan HUK Yönetmeli¤i'nde belirlenmifltir. Kurulufl kanunu uyar›nca Hesap Uzmanlar› Kurulu’nun asli görevi, gelir kanunlar›n›n emretti¤i mükelleflerin hesaplar›n› incelemek ve Maliye Bakan› taraf›ndan lüzum görülecek etüdleri yapmakt›r. Kurul, 65 y›ll›k çal›flma döneminde asli görevi olan vergi denetimini büyük iflletme esas›na göre üst

» Devlet gelirleri politikas›n›n oluflturulmas› ile ilgili çal›flmalara kat›lmak, vergi sistemi ve tekni¤inin gelifltirilmesi, uygulamalardaki tereddüt ve aksakl›klar›n giderilmesi ile ilgili Kurulun yetki ve görev alan›na giren di¤er konulardaki mevzuat ve uygulama ile ilgili etüd ve araflt›rmalar› yapmak ve tekliflerde bulunmak,


Milletin Emanetini Koruyoruz Hesap Uzmanlar› Derne¤i Baflkan›

Fahri ARIKAN

» Çeflitli fakülte ve yüksekokullar ile di¤er kamu kurum ve kurulufllar›ndan gelen ö¤retim görevlisi, dan›flman ve uzman taleplerini Bakanl›k Makam›n›n uygun görece¤i flekilde karfl›lamak, » Bakanl›k Makam›nca gerekli görülecek her türlü etüd, inceleme, araflt›rma ve soruflturma ifllerini yapmak. Özetle Hesap Uzmanlar› Kurulu a¤›rl›kl› olarak ekonomik içerikli d›fl kamusal denetim fonksiyonunu üstlenmifl bulunmaktad›r. Sürdürülen denetimle bir yandan kamu finansman›n›n reel kaynaklardan sa¤lanmas›na yard›mc› olunurken, di¤er yandan da yap›lan incelemelerden elde edilen sonuçlarla uygulanan ekonomik ve mali tedbirlerin etkinliklerinin ölçümlenmesine ve bu sonuçlar›n idarece de¤erlendirilmesi suretiyle de al›nacak genel ekonomik kararlarla ilgili verilerin toplanmas›na yard›mc› olunmaktad›r. Hesap Uzmanlar› Kurulu’nun mevzuatta tan›mlanan görev ve fonksiyonlar›n›n d›fl›ndaki önemli bir di¤er fonksiyonu da gerek kamuya gerekse özel sektöre kalifiye eleman yetifltirmesidir. Kuruldan istifa etmek suretiyle ayr›lan hesap uzmanlar›n›n bir ço¤u özel sektörde yeminli mali müflavirlik ve ba¤›ms›z denetçilik yaparken, Türk ekonomisi aç›s›ndan hatr› say›l›r bir çok firmada yönetici konumunda çal›flan hesap uzmanlar› bulunmaktad›r. Ayn› flekilde kamuda geçmiflte ve bugün üst düzeyde ve kritik noktalarda görev yapan hesap uzmanlar› bulunmaktad›r. Bu üstad ve arkadafllar›n baflar›lar›n›n alt›nda Kurul’umuzun verdi¤i alt yap›s› sa¤lam e¤itimle az önce aç›klad›¤›m ve her hesap uzman›n›n sahip ç›kmas› gereken de¤erler yatmaktad›r. Geçmiflten günümüze Türk vergi sisteminin gelifltirilmesinde ve modern hale getirilmesi için yap›lan reform çal›flmalar›nda, Hesap Uzmanlar› Kurulu'nun rolü her aflamada a¤›rl›kl› olarak varolmufltur. Hesap Uzmanlar› Kurulu'nun do¤uflu ile birlikte Türk vergicili¤inde reform niteli¤i tafl›yan 1949-1950 yenilikleri, 1961 vergi reform çal›flmalar› Hesap Uzmanlar› Kurulu'nun büyük katk›lar›yla gerçeklefltirilebilmifltir. Hesap Uzmanlar› Kurulu, 65 y›ll›k süreçte baflta vergi incelemeleri olmak üzere, yüklendi¤i her iflin alt›ndan baflar›yla

kalkm›flt›r ve bundan sonra da bu yolda ilerlemesine devam edecektir. Kurul, yap›s› itibariyle ifli ve fonksiyonu ile ilgili her türlü yenilik ve de¤iflime de aç›k olup, bugüne kadar ki süreçte bu konuda öncülük görevini de en iyi flekilde yerine getirmifltir. Dolay›s›yla vergi denetimi alan›nda da, düflünülen veya düflünülemeyen her yeni görev ve fonksiyonu da yani ortaya ç›kabilecek ihtiyaçlar› da en iyi flekilde karfl›lamada öncü olabilecek durumdad›r. Bunu gerçeklefltirecek donan›m ve bilgi birikimine fazlas›yla sahiptir. Düflünmek ve söylemenin kolayc›l›¤›n› de¤il, yaflamak ve baflar› ile sonuçland›rman›n zorlu¤unu fliar edinmifl Hesap Uzmanlar›n›n bu konudaki tek beklentileri ya da dilekleri, kendilerine köstek de¤il destek olunmas›d›r.

 Anlad›¤›m›z kadar›yla kalk›nman›n temel yap› tafllar›ndan biri olan Vergi politikalar›n›n oluflturulmas›nda Hesap Uzmanlar›n›n ciddi bir rolü var. Bu noktada size flu soruyu sormak istiyoruz. Türkiye’nin vergi gelirlerinin tabana yay›lmamas›nda, mevzuat›m›zdaki yap›sal sorunlar› meclisten geçen “torba yasa” ›fl›¤›nda de¤erlendirir misiniz? Vergi gelirlerinin tabana yay›lmas› derken kastedilen asl›nda vergi yükünün tabana yay›lmas›d›r. Ancak bunun sa¤lanmas›n›n karfl›s›ndaki en büyük engel kay›td›fl›l›kt›r. Bir ülkedeki kay›td›fl›l›k ne kadar fazla ise uygulanan ekonomik politikalar›n›n amaçlanan etkisi de o derece az olur. Hatta bazen tam ters etki de yapabilir. Bunun en bariz örnekleri de vergi politikalar›nda olmufltur. Örne¤in zaman zaman vergi gelirlerini garanti alt›na almak için getirilen asgari hadler, mükellef taraf›ndan beyan edilmesi gereken matrah olarak alg›lanm›fl ve asgari tutar beyan edilmekle yetinilmifltir. Yasada asgari olarak belirlenen hadler uygulamada azami olmufl, bu ise vergi gelirlerinin artmas›na de¤il tam tersine azalmas›na yol açm›flt›r. Ayr›ca sisteme getirilen istisna ve muafiyetler sürekli olarak sistemin bozulmas›na ve kay›td›fl›l›¤›n artmas›na ve dolay›s›yla vergi taban›n›n daralmas›na yol açmaktad›r. Bu noktada söz konusu torba yasan›n asli amac›n›n Anayasa Mahkemesi taraf›ndan iptal edilen bir k›s›m vergisel düzenlemelerin yerine iptal karar›n›n gerekçesinde belirtilen hususlar dikkate al›narak yeni düzenlemeler yapmak oldu¤u ifade edilmiflse de bunun böyle olmad›¤› görülmektedir. ‹fade edilen düzenlemelerin yan› s›ra vergi kanunlar›yla ilgili baflka istisnalar da getirildi¤ini görüyoruz. Ayr›ca bizler aç›s›ndan en önemli düzenlemeler vergi incelemeleri aç›s›ndan getirilen düzenlemelerdir. Torba tasar›da vergi incelemelerinde inceleme birimleri aras›nda olmas› gereken koordinasyonu sa¤lama amac›na yönelik

33 Life&Security •Eylül/2010

interview•reportaj

» Kurul mensuplar›n›n vergi mevzuat› ile ilgili e¤itim ve ö¤retimi yan›nda Bakanl›kça gerekli görülen konularda, kamu personelinin e¤itimi ve mükelleflerin ayd›nlat›lmas› amac›yla aç›lacak kurs, seminer ve konferanslara kat›lmak ve dan›flma hizmetlerini yürütmek,


Milletin Emanetini Koruyoruz Hesap Uzmanlar› Derne¤i Baflkan›

Fahri ARIKAN

düzenlemelerin yan› s›ra incelemeler s›ras›nda mükellef haklar›n›n temini yönünden düzenlemeler de içeriyor. Ancak önemli olan mükellef haklar› bir taraftan sa¤lan›rken, vergi incelemelerinin olmazsa olmaz flart› olan ba¤›ms›zl›ktan da ödün vermemek gerekir. Denetimin objektif ve tarafs›z olmas›n› sa¤laman›n yolu ba¤›ms›zl›ktan geçer. Bu ba¤›ms›zl›k yasalardan ba¤›fl›k olmak demek de¤ildir. Denetim görevi yerine getirilirken her türlü etkilenmeden uzak olmak, ancak ve ancak yasalar›n ve hukukun üstünlü¤ü çerçevesinde hareket etmek demektir. Aksi takdirde vergi incelemelerinden beklenen sonuçlar elde edilemeyebilir.

34 Life&Security •Eylül/2010

Dursun Ali Yaz

Ancak torba tasar›da sadece olay›na ve mükellefe özgü aç›klamalar niteli¤inde olan özelge ve sirkülerlere özel önem verildi¤i görülmektedir. Bunun ise inceleme elemanlar›n›n tarafs›z ve ba¤›ms›z düflünme kabiliyetini s›n›rland›raca¤› yönünde bir endiflemiz var. Ancak umar›z ki bu endiflelerimiz bofla ç›kar ve yeni ihdas edilen Vergi ‹nceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu yapaca¤› düzenlemelerde bu hususu dikkate alarak endiflelerimizi bofla ç›kart›r. Çünkü 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’na göre vergi incelemesinden maksat ödenmesi gereken verginin do¤rulu¤unu tespit etmektir. Yani sadece eksik ödenen vergiyi tespit etmek de¤il. Dolay›s›yla bir inceleme yasal olarak hukuken mükellefe bir iade hakk› do¤uruyorsa bu iade de yap›labilmelidir. Bunun için de inceleme elemanlar›n›n özgüvenlerinin sars›lmamas› gerekir. Böylelikle bir taraftan milletin emaneti korunurken, di¤er taraftan da hukukun üstünlü¤ü de sa¤lanm›fl olacakt›r. Hukuka ve mükellef haklar›na da riayet edilerek yap›lacak incelemeler, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu art›raca¤›ndan vergi taban›n›n genifllemesine de katk›da bulunacakt›r. Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› son y›llarda bir çok geliflmeyi sa¤lad›. Ancak katedilmesi gereken daha çok yol var. Vergi idaresinin ve denetiminin etkinli¤inin art›r›lmas› için personelin ve özellikle denetim elemanlar›n›n teknik alt yap› aç›s›ndan desteklenmesinin yan› s›ra, özlük haklar› yönünden de teflvik edilmesine ihtiyaç vard›r. Bir çok kurulufltaki denetim elemanlar›na ve uzman personelin özlük haklar›nda iyilefltirmeler yap›l›rken, y›llard›r Maliye denetim elemanlar›n›n özlük haklar›nda herhangi bir ad›m at›lmad›. An›lan tasar›da özlük haklar›na yönelik de bir düzenlemeye yer verilebilirdi. Ancak yap›lmad› ve bu yönüyle aksak kalm›fl bir düzenlemedir denilebilir.

 Merkezi denetim elemanlar›n›n, Kamu harcamalar›

için ihtiyaç duyulan finansman gereksinimini karfl›layacak, ça¤dafl bir vergileme sisteminin oluflturulmas›nda ve sistemin iflleyiflinde vazgeçilmez ifllevi oldu¤unu görüyoruz. Baflka bir ifadeyle, Hesap Uzmanlar› Kurulu’ndan mahrum olman›n Türkiye’ye alternatif maliyeti ne olur? Kurulun, asli fonksiyonu vergi denetimi olmakla birlikte yaflanan süreçte baflta vergi yönetimi alan›nda olmak üzere kamu yönetimi alan›nda da önemli katk›da bulunmufltur. Kurulumuz, sadece kendi alan›nda de¤il, kamu ekonomisinin di¤er sahalar› ile özel sektörde de önemli görev ve fonksiyonlar üstlenen üstün nitelikli elemanlar yetifltirmifltir. Di¤er taraftan flunu belirtmek gerekir ki; vergi incelemeleri mükellef say›lar› ile k›yasland›¤›nda nispeten düflük olsa da, incelemelerin etkinli¤i ve verimlili¤i yap›lan incelemelerin say›s›yla ölçülemez. ‹ncelemelerin bir de çarpan etkisi vard›r. Bir mükellefi incelemeye ald›¤›n›zda bunun etkisi ayn› sektörde ya da ayn› çevrede cayd›r›c›l›k etkisi yaratarak daha çok mükellefi vergiye uyuma yöneltmifl olursunuz. Di¤er yandan bir inceleme mükellef nezdinde e¤itici etki de yarat›r. E¤er mükellef buna uygun davranmaya yönelirse al›m sat›m ve ticari iliflki de bulundu¤u di¤er mükellefler de bundan olumlu etkilenir. Tabii önemli olan incelemelerin hukuka uygun ve hukukun üstünlü¤ü anlay›fl› içinde mükellef haklar›n› da gözeterek yap›lmas› gerekir ki yukar›da da aç›klad›¤›m üzere Kurulumuz sahip oldu¤u de¤erlerle bu görevini en iyi flekilde yerine getirmektedir. Kalk›nman›n sa¤lam temellere oturtulmas›, sa¤l›kl› finansman kaynaklar›na ba¤l›d›r. Bunun da bafl›nda vergi gelmektedir. Kurulun kuruluflunda duyulan ihtiyaç bugün de devam etmektedir. Ülkemizin böyle bir kuruldan mahrum edilmesi durumunda maliye alan›nda yerini doldurmak mümkün olmayaca¤› gibi önemli bir yetiflmifl insan kayna¤›ndan da mahrum olacakt›r. Hesap Uzmanlar› Kurulu gibi bir kurulun gereklili¤ini ulu önder ATATÜRK flu cümlelerle en iyi flekilde vurgulam›flt›r ve bizce baflka söze de gerek yoktur: “Vekiller ki mebuslardan oluyor ve olmas› laz›md›r; bunlar›n behemahal mütehass›s olmas› kaabil-i temin de¤ildir. Halbuki her flube-i idariyede esasl› ve çok vak›fhane tarz› hareket laz›md›r... Her vekaletin refakatinde bir heyet-i mütehass›sa bulundurmak laz›md›r. Bu heyet-i mütehass›san›n vaziyyeti vekil kadar ve belki vekilden daha sa¤lam olmak laz›m gelir.”


Member of Account Experts Board (AEB) President of Account Experts Association

Fahri ARIKAN

Derne¤imizin en önemli faaliyeti iktisadi iflletmesi vas›tas›yla yürütmüfl oldu¤u yay›nc›l›k faaliyetini de gelifltirerek sürdürece¤iz. Özellikle internet alt yap›s›n›n güçlendirilerek yay›nlar›m›z› dijital ortamda yayg›nlaflt›rma projelerimiz var. Öncelikle Vergi Dünyas› dergisine ait siteyi yenileme çal›flmalar›m›z halen devam ediyor. Yeni bir firma ile çal›flmaya bafllad›k. Çok k›sa bir süre içerisinde sorunsuz çal›flacakt›r. Uzun y›llardan beri mükelleflerimizin vergi alan›nda temel baflvuru kayna¤› eserimiz olan Beyanname Düzenleme K›lavuzu her sene oldu¤u gibi en yeni düzenlemeleri içerecek flekilde güncellenerek yay›na devam edecektir. Ayr›ca denetim sektöründe temel eserlerden birisi olan Denetim kitab›n›n güncellenmesi de k›sa bir süre içerisinde tamamlanarak ilgililerin faydas›na sunulacakt›r. Hesap uzman› arkadafl ve üstatlar›m›z›n el eme¤i göz nuru olan eserlerini de yine mali sektördeki tüm meslek mensuplar›n›n ve mükelleflerin hizmetine sunmaya devam edece¤iz. Sözlerime burada son verirken bana kendimizi anlatma imkân›n› sundu¤unuz için size çok teflekkür eder, yay›n hayat›n›z›n baflar›yla devam etmesini temenni ederim.

“ We Protect the trust of nation ” The Board which essential function is tax audit,also contributed especially tax managing and public administration fields too. Our Board trained high qualitypersonnels on not only its own field but also other fields of public economy and private sector. These superior personnels take on important tasks and funcitons. On the other hand it has to be underlined that tax examinations can be relatively lowto the number of taxpayers but effectiveness and productivity of examination can not be measured with the number of examinations. Examinations have also multiplier effects. When you examine one taxpayer, you will create deterrence effect at the same environment or sector and more tax payers will be directed to adaptation to taxes. On the other hand, an examination has a training effect. If taxpayer tend to behave accordingly, other taxpayers who have commercial relationship with him/her will be effected positively. Of course, it is really important that examinations must be performed on legal grounds and in a sense of rule of law by caring the rights of taxpayers. As I mentioned before, Our Board are performing this duty in a best way with its values. Building/positioningthe development of the countrty ona solid basis is depending on healthy financial sources. Tax is the lead of this. The necessity at the founding of the Board countinues today as well. Being deprived from this kind of boardwill create a hole imposible to fill in public finance and also means lacking of this important well trained human sources. ATATÜRK ideally mentioned the necessity of a board like an Account Experts Board (AEB) with sentences wich, we think explains everything. “Ministers are chosen from the following members of parliament and it should be.And they are not an expert and they dont have an expertise in related field. Actually, solid and cognizant manner is necessary to every administrative office. It is required to keep expert council at all ministerial office. Position of this expert council must be at least or even more robust than minister.” Full Text: www.lifeandsecurity.com

35 Life&Security •Eylül/2010

interview•reportaj

 Efendim, Hesap Uzmanlar›’n›n son y›llarda vergi denetimde de etkin bir flekilde görev ald›¤›n› görüyoruz. Bu geliflmeye paralel olarak, Hesap Uzmanlar› Derne¤i Baflkanl›¤›n›z hay›rl› ve u¤urlu olsun. Sizin gibi kamu yönetimi alan›nda tecrübeli ve vizyon sahibi bir kimlikle, Hesap Uzmanlar› Derne¤i’nin baflar›l› çal›flmalar›n›n devam edece¤ine inan›l›yor. Sizin baflkanl›¤›n›zda HUD yeni yol haritas› ve hedefleri hakk›nda k›saca bilgi verir misiniz? Önce bir düzeltme yaparak herhangi bir yanl›fl anlama ihtimalini ortadan kald›ral›m. Hesap Uzmanlar› sadece son y›llarda de¤il, Kurulumuz her dönemde vergi denetiminde en etkin rolü üstlenmifltir. Ancak bizim mesleki etik anlay›fl›m›z yap›lan incelemelerin sansasyonel bir flekilde kamuoyunun önünde tart›fl›lmas›n›n önüne geçer. Vergi inceleme sonuçlar›n›n sadece toplu bir flekilde kamuoyunun bilgisine sunulmas› gerekli ve yeterlidir. Kurulumuz da bunu yap›yor. Esasen öbür türlü mükellef bazl› bir aç›klama zaten yasal olarak da mümkün de¤il. Önemli olan, genel olarak yap›lan incelemelerde bulunan matrah farklar›ndan ziyade bunlara dayal› olarak yap›lan tarhiyatlar›n hukuken kesinleflerek kamu ad›na fayda yaratabilmektir. Kurulumuz da bunu fazlas›yla yapmaktad›r. Derne¤imiz, ülkemizin mali idaresinde ve denetiminde önemli bir konuma sahip Hesap Uzmanlar› Kurulu’nun ve mensuplar›n›n mesleki yönden geliflmelerini temin etmek için her türlü katk›da bulunmaya devam edecektir. Bunun için mensuplar›m›z›n öncelikle moral ve motivasyonunun yükseltilmesine ihtiyaç bulunmakta olup güncel mesleki bir k›s›m sorunlar›n›n çözümlenmesine yönelik giriflimlerimiz vard›r. Bu arada özlük haklar› ile ilgili at›lmas› gereken ve at›lacak ad›mlar›n da takipçisi olaca¤›z.


Life and Security Dergisi Sürdürülebilir Kalk›nma Gezilerinin ikinci dura¤› Sakarya oldu. Dergimiz ‹mtiyaz Sahibi Mustafa Semih Patel baflkanl›¤›ndaki ekibimiz Sakarya Valisi Mustafa Büyük’ü ziyaret etti. Yay›n Koordinatörü Fatih Çil’in de haz›r bulundu¤u ziyaret çok samimi bir ortamda gerçekleflti. Turizm Bakanl›¤› müsteflar yard›mc›l›¤›, Edirne Valili¤i gibi görevlerden sonra Sakarya’ya atanan birikimli devlet adam› Vali Mustafa Büyük Sakarya’n›n yeni vizyonunu Life and Security’e anlatt›.

Mustafa Büyük Sakarya Valisi Do¤u Marmara Kalk›nma Ajans› (MARKA) Baflkanı

36

Sürdürülebilir Sanayileflme Politikas› Gerçeklefltirmek En Büyük Amac›m›z

Life&Security •Eylül/2010

Haber Merkezi

Gençlerin e¤itiminden, Sakarya halk›n›n yaflam kalitesine; alt yap› yat›r›mlar›ndan sanayi ve ticarete kadar tüm sorular›m›z› içtenlikle cevaplayan Sakarya Valisi ve Do¤u Marmara Kalk›nma Ajans› (MARKA) Baflkan› Mustafa Büyük bölgesel geliflme noktas›nda de¤erlendirmelerde bulundu. Sakarya’n›n gelece¤ine inanc›n› her f›rsatta vurgulayan Vali Mustafa Büyük sorular›m›z› yan›tlad›, çok önemli mesajlar verdi.

S

ay›n Valim isterseniz k›saca Sakarya’y› tan›tarak bafllayal›m. Türkiye ekonomisinde ve tarihindeki yeri itibari ile neler söylemek istersiniz?

Eski ça¤lardan beri önemli bir yerleflim merkezi olmufl, çeflitli medeniyetlere befliklik etmifl olan Sakarya, co¤rafi konumu, ulafl›m, hizmet, tar›m, sanayi ve turizm alanlar›ndaki avantajlar› ve geliflmiflli¤i ile ülkemizin önde gelen ve h›zla y›ld›z› parlayan illerinden biridir. M.Ö. XII. Yüzy›ldan beri insan yerleflimine aç›k olan ‹limiz, 1071’de Selçuklular›n, 1291 y›l›nda da Osmanl›lar›n egemenli¤ine girmifl, 26 Mart 1921’de Yunan iflgaline u¤ram›fl, 21 Haziran 1921’de düflman iflgalinden kurtar›lm›flt›r. O tarihte ad› Adapazar› olan ‹limiz’de 1868 y›l›nda belediye teflkilat› kurulmufl, 22 Haziran 1954 tarihinde Sakarya ad›yla il olmufl ve 06.03.2000 tarihinde Büyükflehir statüsüne kavuflmufltur. Sakarya h›zla geliflen ve büyüyen bir il konumunda. ‹stanbul ve Ankara gibi iki önemli flehrin ortas›nda bulunan ‹limizin her iki ‹l’e de ulafl›m› çok kolay. Kara ve demir yollar› a¤›na dahil olan ve yeni yap›lan duble yollarla önemine önem


 Kocaeli, Bolu, Düzce, Sakarya ve Yalova illerinde yat›r›m destek ofisleri uzman

ve destek personelleriyle faaliyete geçen Do¤u Marmara Kalk›nma Ajans› (MARKA) çal›flmalar›na h›zla devam ediyor. katan Sakarya, arazi varl›¤›, enerji toplafl›m yeri, nüfus yo¤unlu ve baflta Karasu Liman› gibi yeni projelerle sanayi kurulufllar›n› kendine çekmeye devam ediyor. Güçlü bir tar›m ekonomisine sahip olan ‹limiz, gerek iklim ve gerekse toprak yap›s› ile son y›llarda özellikle iç ve d›fl mekân süs bitkileri yetifltiricili¤i alan›nda faaliyet gösteren iflletmelerinde gözdesi. Karadeniz sahili boyunca uzanan genifl plajlar, vadi ve kanyonlar, s›cak su ve do¤al güzelliklere sahip olan Sakarya, kültür, k›y›, sa¤l›k, spor ve do¤a turizmi ile Marmara Bölgesi’nin en önemli turizm merkezlerinden biri durumunda.

6 adet Organize Sanayi Bölgesi, 10 adet Küçük Sanayi Sitesi ve 40.000’e yak›n giriflimci say›s› ile sanayi alt yap›s› güçlendirilmifl durumda dönüflüyor. Ancak en büyük amac›m›z halk›m›z›n yaflam kalitesini art›ran, yaflanabilir, sürdürülebilir, do¤al yaflama ve çevreye uygun bir Sanayileflme Politikas› gerçeklefltirmek » Sakarya Sanayi ve Ticaret fiehrine Dönüflüyor Efendim özellikle son dönemde Sakarya’da bir dönüflüm gözlemleniyor. H›zla kabuk de¤ifltiren Sakarya bir sanayi ve ticaret flehrine dönüflüyor. Sizce bu gözlem do¤ru mu? Sakarya, %26 tar›m, %19 ticaret, %18 sanayi, %9 hizmet sektörü, %14 ulaflt›rma a¤›rl›kl› bir soysa ekonomik bir yap› arz etmektedir. ‹limiz Sanayi Sektörleri s›ralamas›nda 22. s›rada, Rekabet Endeksi bak›m›ndan 64.7 endeks de¤eri ile 16. s›rada ve Fiziki Altyap› endeksi bak›m›ndan 72.7 endeks de¤eri ile 8. s›radad›r. Enerji, ulafl›m, nitelikli iflgücü, referans niteli¤inde büyük sanayi kurulufllar›n›n varl›¤›, 6 adet Organize Sanayi Bölgesi, 10 adet Küçük Sanayi Sitesi ve 40.000’e yak›n giriflimci say›s› ile sanayi alt yap›s› güçlendirilmifl durumda olan Sakarya sanayi ve ticaret flehrine dönüflüyor. Ancak en büyük amac›m›z halk›m›z›n yaflam kalitesini art›ran, yaflanabilir, sürdürülebilir, do¤al yaflama ve çevreye uygun bir Sanayileflme Politikas› gerçeklefltirmek. Bu do¤rultuda Hedefimiz;

Sakarya Valisi Mustafa Büyük kimdir? 12.07.1957 tarihinde Konya’da do¤du. ‹lk ve orta ö¤renimini Konya’da tamamlad›. 1980 y›l›nda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ‹ktisat ve Maliye Bölümünden mezun oldu. 1981 y›l›nda Kaymakam aday› olarak Eskiflehir’de göreve bafllad›. Çeflitli stajlardan sonra Kastamonu ‹li Cide ‹lçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yapt›. 1983 y›l›nda K›rflehir ‹li Mucur ‹lçesine Kaymakam olarak atand›. 1987 y›l›nda Diyarbak›r ‹li Dicle ‹lçesine, 1989 y›l›nda fi›rnak ‹li Cizre ‹lçesine, 1991 y›l›nda Afyonkarahisar ‹li Dazk›r› ‹lçesine ve 1993 y›l›nda Tekirda¤ ‹li Hayrabolu ‹lçesine Kaymakam olarak atand›. Dazk›r› Kaymakaml›¤› s›ras›nda 9 ay süre ile ‹ngiltere’de e¤itim gördü. Hayrabolu Kaymakaml›¤› s›ras›nda Türk ‹dareciler Derne¤i taraf›ndan y›l›n idarecisi olarak seçildi. 1995 y›l›nda Mülkiye Müfettiflli¤ine, 1996 y›l›nda Mülkiye Baflmüfettiflli¤ine atand›. 2003 y›l›nda Turizm Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s›, 2004 y›l›nda Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›l›¤›na atand›. Müsteflar Yard›mc›l›¤› s›ras›nda Lütfü K›rdar UKTAfi A.fi. Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›, TODA‹E Yönetim Kurulu Üyeli¤i, Tan›tma Fonu Kurulu Üyeli¤i gibi görevleri de yürüttü. ‹ngilizce bilmekte olup, evli ve üç çocuk babas›d›r. 27 Nisan 2008 tarihli Bakanlar Kurulu Karar› ile Edirne Valili¤ine atanm›fl olup, 12 May›s 2008 tarihinde Edirne Valili¤i görevini yürütmekte iken 11.05.2010 tarih ve 407 say›l› Bakanlar Karar› ile Sakarya Valili¤ine atanm›fl 31.05.2010 tarihi itibari ile de Sakarya Valili¤i görevine bafllam›flt›r.

37 Life&Security •Eylül/2010

public•kamu

olan Sakarya sanayi ve ticaret flehrine


38 Life&Security •Eylül/2010

Haber Merkezi

Life and Security Dergisi ‹mtiyaz Sahibi Semih Patel (Sa¤da) ve Yay›n Koordinatörü Fatih Çil Sakarya Valisi Mustafa Büyük ile.

önümüzdeki y›llarda %30 sanayi, %30 tar›m ve %30 ticaret a¤›rl›kl› bir sosyo-ekonomik yap› gerçeklefltirmek, küresel rekabete aç›k, ihracata dayal›, markalaflmaya önem veren, istihdam yaratan, katma de¤eri yüksek, teknoloji geliflimini sa¤lam›fl, çevreye uyumlu, düzenli ve organize bir Sanayi Yat›r›m Ortam› haz›rlamakt›r.

» Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Yalova ‹lleri, Türkiye’nin Yat›r›m ‹çin En Cazip Bölgesi Efendim biliyorsunuz dünya çok h›zla de¤ifliyor. Ülkemizde bu de¤iflime uyum göstermeye çal›fl›yor. Bu kapsamda baz› yap›sal sorunlar›n daha iyi yönetilmesi ve kalk›nman›n sürdürülebilir k›l›nmas› için devletimiz kalk›nma ajanslar› oluflturdu ve Do¤u Marmara Kalk›nma Ajans›’da bunlardan biri. Sizinde görev ald›¤›n›z “Ajans” nelere imza atacak? Bizi k›saca bilgilendirir misiniz? Bilindi¤i üzere Ülkemizde Kalk›nma Ajanslar›n›n kurulmas›, AB'ye Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesiyle gündeme gelmifl ve 20072013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalk›nma Plan›n›n en

öncelikli konular›ndan birisi “yerel ve bölgesel geliflme” olarak kabul edilmifltir. Kocaeli, Bolu, Düzce, Sakarya ve Yalova illerinde yat›r›m destek ofisleri uzman ve destek personelleriyle faaliyete geçen Do¤u Marmara Kalk›nma Ajans› (MARKA) çal›flmalar›na h›zla devam ediyor. Yat›r›m destek ofislerine birçok yat›r›mc› ve giriflimci talebi geliyor. Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Yalova illeri, Türkiye’nin yat›r›m için en cazip bölgesi. Bölge planlar› çerçevesinde yat›r›mc› ve giriflimcilere bilgi verilerek, yön gösteriliyor. Kalk›nma ajans›n›n en önemli amac› bölgede bulunan kamu ve özel sektör kurumlar›, sivil toplum kurulufllar› ve üniversiteler aras›ndaki iflbirli¤ini ve eflgüdümü gelifltirmek. Ayr›ca, mevcut kaynaklar›m›z›n yerinde ve etkin bir flekilde kullan›lmas›n› sa¤lamak için çal›flmalar yapmakt›r. Bu amaçlar›m›z› gerçeklefltirmek için de mevcut yerel potansiyellerimizi harekete geçirmek suretiyle bölgesel geliflmeyi h›zland›rmak ve bunun sürdürülebilirli¤ini sa¤lamak istiyoruz. Sakarya; dinamik sanayi kapasitesi , teknoloji ve arge imkanlar›n›n çoklu¤u, bozulmam›fl do¤al çevresi, tar›m ve


Mustafa Büyük Governor of Sakarya

» Tüm ‹fladamlar›m›z› Yat›r›m ‹çin Davet Ediyoruz Son olarak halk›m›za ve ifl adamlar›m›za bir mesaj›n›z varsa onla bitirelim. Ekonomik yap›s›, co¤rafi konumu, do¤al güzellikleri ve kültürel özellikleri ile ülkemizin en güzel ve yaflanabilir flehirlerinden biri olan Sakarya’n›n y›ld›z› her geçen gün daha da parl›yor. ‹limizi yar›nlara en iyi flekilde haz›rlaman›n, halk›m›za daha çok sosyal ve ekonomik imkânlar sunabilmenin gayreti ve çabas› içerisindeyiz. Sakarya’da yat›r›mc› ve ifladamlar›n›n arad›¤› tüm özellikler bir arada bulunuyor. Sanayi, tar›m ve turizm yat›r›mlar›na uygun bir nitelik tafl›yan ‹limize yat›r›m planlayan ifl adamlar›na Sakarya Valili¤i olarak tüm imkânlar›m›z› sunuyoruz. Türkiye’nin en geliflmifl bölgesinde bulunan, sanayi altyap›s›n› tamamlam›fl, geliflmifl pazara sahip, enerji ve ulafl›m sorunu olmayan, nitelikli iflgücüne sahip Sakarya’ya tüm ifladamlar›m›z› yat›r›m için davet ediyoruz.

» Do¤u Marmaraya Yatırım için 17 neden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Türkiyedeki tüm yollar›n (otoyol, karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu) kesiflti¤i Türkiye’nin kalbi, Türkiye’nin en iyi ekonomik potansiyeline sahip bölgesi, Organize ve düzenli sanayi – hizmet yap›lanmas›, Nitelikli ifl gücü merkezi Türkiye’nin en büyük kurulufllar›n›n tercihi, Yabanc› yat›r›mlar›n tercihi, Türkiye’nin Ar-Ge ve teknoloji merkezi, Türkiye’nin en çok yat›r›m alan bölgesi, Türkiye’nin karl› bölgesi, Türkiye’nin sanayi baflkenti, ‹deal yat›r›m ortam›, ‹mrenilen yaflam kalitesi, Türkiye’nin en geliflmifl alt yap›s›na sahip bölgesi, Bölgesel ve uluslar aras› ifl birli¤inde ba¤lant› noktas›, Türkiye’nin sat›n alma gücü en yüksek bölgesi, Türkiye d›fl ticaret merkezi Türkiye’nin do¤al turizminin merkezi

Realizing a Sustainable Industrialization Policy is Our Main Aim As it is known that establishing Development Agencies in our country came to agenda with EU Accession Partnership Document, “local and regional development” is accepted as one of the prior subjects of 9th Development Plan which covers the period of 2007-2013. East Marmara Development Agency (MARKA) which became operational with qualified/expert and support personnel of investments support offices in cities of Kocaeli, Bolu, Düzce, Sakarya, Yalova continue to work rapidly. Many investors and entrepreneurs demands are coming to investment support agencies. Cities of Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce are the most attractive areas of Turkey for investments. In the frame of regional plans, investors and entrepreneurs are informed and directed. The most important aim of development agency is to improve cooperation and coordination among public and private sectors, NGOs and universities in the region. It also makes some studies in order to provide the correct and effective utilization of our current sources. In order to realize these aims, we want to accelerate regional developments and to provide its sustainability by means of activating our current local potentials. Sakarya has dynamic industrial capacity, many technological and R&D opportunities, unspoiled natural environment, ability of agriculture and stockbreeding,superiority in tourism sector. This will helps to create investment potential. These potentials also create serius opportunities on other branches of industry too. Via East Marmara Development Agency (MARKA), these potentials and opportunities will be evaluated better within regional plans, critical projects will be prepared by using both national sources and EU funds and provide finance to these critical projects. So, in Sakarya and our region, socio-economic development activities will get faster, the developmental differences between regional cities and other regions will be minimized. Sakarya, which is one of the most beatuful and livable cities of our country, get more successful every day with its economic structure, geographical position, natural and cultural beauty. We are in a struggle for preparing our city for the future, presenting our people better socioeconomic opportunities. In Sakarya, all the features investors and entreprenours look for, exist. We, as the Governorship of Sakarya, present all the oppotunities to the bussinessmen who are planning to invest to our city which is suitable to industrial, agricultural and tourism investments. We are inviting all the bussinessmen to Sakarya which is located in the most developed region of Turkey which has completed industry infrastructure, has developed market, qualified labors and has no transportation and energy problems. Full Text: www.lifeandsecurity.com

39 Life&Security •Eylül/2010

public•kamu

hayvanc›l›k ile turizm sektöründeki üstünlü¤ü bir yat›r›m potansiyeli oluflturmaktad›r. Bu potansiyeller di¤er sanayi kollar›nda da ayr›ca ciddi f›rsatlar oluflturmaktad›r. MARKA arac›l›¤›yla, bu potansiyeller ve f›rsatlar bölge planlar› dahilinde daha iyi de¤erlendirilecek, gerek ulusal kaynaklar gerekse AB Fonlar› kullan›larak kritik projeler haz›rlan›p bunlara finansman sa¤lanacakt›r. Bu sayede Sakarya ve Bölgemizde sosyoekonomik kalk›nma faaliyetleri h›zlanacak, di¤er bölgelerle ve bölge illerimiz aras›ndaki kalk›nm›fll›k fark› asgariye inecektir.


Amac›m›z: Sakarya’ y› daha yaflanabilir, Sakaryal›y› daha mutlu k›lmak Akgün Altu¤ Sakarya Ticaret Sanayi Odas› Baflkan›

40

Sakaryan›n yeni sanayi ve ticaret vizyonunu Sakarya Ticaret Sanayi Odas› Baflkan› Akgün Altu¤ ile konufltuk. fiehrin sürdürülebilir rekabet gücü çerçevesinde görüfllerini ald›¤›m›z genç ve dinamik baflkan bugüne kadar yap›lanlar› ve yap›lacaklar› Life and Securitye anlatt›. Esas amaçlar›n›n Sakarya’y› daha yaflanabilir, Sakaryal›y› daha mutlu k›lmak oldu¤unu söyledi.

Sakarya'nın Öncelikli Vizyonu Fark Yaratmak

Life&Security •Eylül/2010

Haber Merkezi

E

fendim özellikle son dönemde Sakarya’da bir dönüflüm gözlemleniyor. H›zla kabuk de¤ifltiren Sakarya bir sanayi ve ticaret flehrine dönüflüyor. Bir baflka deyiflle il yeni bir vizyona göre yol al›yor gibi. Bize biraz bu yeni vizyondan bahseder misiniz? Elbette de¤iflen dünyayla birlikte Sakarya da de¤ifliyor, gelifliyor. Dünya bu denli h›zla geliflirken yeni sisteme entegre olanlar kazan›r. Teknolojiyi, yenilikleri ifllerine, ifl süreçlerine katmay› ve prosesleri bunlarla yönetmeyi baflaranlar orta ve uzun vadede kesinlikle baflar›l› olur. Ancak bunun gerisinde kalanlar, de¤iflimi ve zaman›n ruhunu yakalayamayanlar ne yaz›k ki baflar›y› da yakalayamaz. Bu ba¤lamda, kurumlar için mecburiyet olan geliflme, flehirler için de söz konusu. Sakarya örne¤inden devam edersek, evet, Sakarya de¤ifliyor, bir sanayi ve ticaret flehrine dönüflüyor. Bunda elbette flehirde söz sahibi olan tüm flehir yöneticilerinin hakk› ve pay› var. Bugün Sakarya, ortak akl› hakim k›lma yolunda bir flehirdir. fiehrimizde yap›lacak, yap›lmas› muhtemel yat›r›mlarla ilgili çal›flmalardan, Sakarya’y› bölge liderli¤ine

tafl›yabilecek ekonomik dinamiklerin de¤erlendirilmesine kadar flehir ad›na at›lacak her ad›mda Valilik, Büyükflehir Belediyesi, Üniversite ve elbette Ticaret ve Sanayi Odas› bir ve birliktedir. Hep ayn› amaç için: Sakarya’ y› daha yaflanabilir, Sakaryal›y› daha mutlu k›lmak. Bu amaç birli¤i için yap›lan her ifl de elbette flehrin vizyonun de¤iflmesini, genifllemesini beraberinde getiriyor. Sakarya’n›n öncelikli vizyonu art›k fark yaratmakt›r. Dünyada markalaflman›n s›rr› budur. Bizim de ilimizin de¤erlerini do¤ru tespit edip, bular› do¤ru yönetip do¤ru anlatmam›z, tan›tmam›z gerekmektedir. Günümüzün rekabetçi ortam› bunu gerektirmektedir. ‹flletmeler için oldu¤u kadar flehirler için de… Katma de¤eri yüksek, Türkiye’nin de¤iflen flartlar›na uygun yeni alanlara yöneldik Sakarya daha çok verimli topraklar› ile bilinen flehir. Bu yeni vizyonda geçmiflte di¤er illerimizde yap›lan hatalar›n yap›lmamas› için ne gibi tedbirler ald›n›z? Sakarya, Adapazar›, co¤rafi yap›s› ve iklim özellikleri dolay›s›yla tar›ma çok elveriflli ve bereketli bir arazidir. Ayn› zamanda, ucuz arazi varl›¤›, elektrik enerjisinin toplafl›m yeri, kara ve demir yollar› a¤›na dahil oluflu, nüfus yo¤unlu¤unun sa¤lad›¤›


Hedefimiz ise 10 milyar dolarl›k ihracat. Sahip olunan tar›m topraklar›n›n do¤al verim gücünün yüksek olmas› üretim rekoltesini art›r›rken, kanatl› hayvan besicili¤inde, süt ve süt ürünleri üreticili¤inde de Sakarya’y› Türkiye’nin ön s›ralar›na tafl›r.Sakarya’ n›n vizyon planlamas› yap›l›rken tar›mdaki öncelikli ve özellikli yerini de göz ard› edemeyiz, etmedik. ‹limiz nüfusunun yar›s› bugün hala geçimini tar›mdan sa¤l›yor. Dolay›s›yla katma de¤eri bu kadar büyük bir dinamonun flehir ekonomisindeki rolü iyilefltirilmeliydi. Bizim Ticaret ve Sanayi Odas› olarak yapt›¤›m›z ve yapmaya devam edece¤imiz budur. Örnek vermek gerekirse, halihaz›rdaki mevcut organize sanayi bölgelerimizin yan›nda ihtisas organize sanayi bölgeleri kurulmaya bafllan›yor. Zira bahsetti¤iniz hatalar›n en büyü¤ü verimli tar›m arazileri üzerinde yaflanan sanayileflmedir. Bunu önüne de ihtisas OSB’ler ile geçilebilir. G›da ihtisas OSB, ilimizin tar›msal ürün potansiyelini de¤erlendirmek için ideal bir yap› sunarken, Besi ve Süt OSB, hayvanc›l›k sektörünün ç›tas›n› yükseltecektir. Öte yandan, Türkiye’de oldu¤u gibi Sakarya’da da araziler veraset yoluyla parçalanmaktad›r. Küçülmüfl ve parçalanm›fl tar›m arazilerinin verimlilik ilkeleri do¤rultusunda iflletilmesine imkan vermek amac›yla ‹limizde 59 bin hektarl›k alan› kaplayan Sakarya Ovas› Arazi Toplulaflt›rma, Sulama, Drenaj ve Tarla ‹çi Hizmetleri Gelifltirme Projesi haz›rlanm›flt›r. Bu kapsamda ovada yer alan 17 köyün muvaffakatlar› al›narak proje DPT' ye sunulmufl ve ihale aflamas›na getirilmifltir. Bu projenin bir an önce uygulamaya konulmas› ve benzeri projelerin devam› gerekmektedir. Devam etmek gerekirse, ilimizde art›k devletin sübvanse etti¤i ürünlerin üretimi terk edilmektedir. Bu ürünlerin yerine katma de¤eri yüksek, Türkiye’nin de¤iflen flartlar›na uygun yeni alanlara yönelinmifltir. Özellikle d›fl mekan süs bitkicili¤i, meyve yetifltiricili¤i konusunda yüksek potansiyelimiz bulunmaktad›r. D›fl mekan süs bitkicili¤inde ülkemizin ihtiyac›n›n tamam›n› karfl›laman›n yan›nda, 2010’un ilk çeyre¤inde üç milyon dolarl›k ihracata da imza att›k. Bu rakam küçük gibi görünebilir ama içinde çok önemli bir detaya sahip. Türkiye, d›fl mekan süs bitkici¤inde geçen seneye kadar 250 milyon dolar ihracat yap›yordu. ‹hracat tamamen kesildi¤i gibi Sakarya, ülkenin tüm ihtiyac›n› karfl›lad›ktan sonra art›ya geçip bu rakam› yakalam›flt›r. Hedefimiz ise 10 milyar dolarl›k ihracat. Sahip olunan tar›m topraklar›n›n do¤al verim gücünün yüksek olmas› üretim rekoltesini art›r›rken, kanatl› hayvan besicili¤inde, süt ve süt ürünleri üreticili¤inde de Sakarya’y› Türkiye’nin ön s›ralar›na tafl›r. Bir de T‹GEM konusu var tabi. Odam›z önderli¤inde Sakarya T‹GEM arazilerinin 30 y›ll›¤›na kiralanmas›nda da proje haz›rlayarak önümüzdeki ay aç›lacak ihaleye girece¤iz. Bu konu ile ilgili olarak Sakarya Ticaret Borsas›, Adapazar› Ziraat Odas›, Veteriner Hekimleri Odas›, Kasaplar Odas›, Süt birlikleri, Dam›zl›k S›¤›r Yetifltiricileri Birli¤i, K›rm›z› Et üreticileri Birli¤i ve (HAY-KOOP) Hayvanc›l›k

Kooperatifleri Birli¤i gibi mesleki örgütlerle bir araya gelerek güzel konsorsiyum oluflturduk. Amac›m›z her detay›n planland›¤› bir flirket oluflturmak, ihaleye girmek ve almakt›r. T‹GEM Sakarya’da hayvanc›l›¤›n üssü olmal›d›r. Güçlü flirket oluflturmal›y›z. Bu proje birlik ve beraberlikle hayata geçirilecek örnek bir proje olacak. Arazinin her metrekaresinden faydalanmak amac›nday›z. ’Sakarya’da T‹GEM’in iflletmecili¤inin gelir getirece¤i kuflkusu yok, Sa¤lam bir iflletme olmas› için profesyonel dan›flmanl›k flirketiyle çal›fl›yoruz. fiirket detaylar› bu hafta sunulacak. Bizler T‹GEM’in Sakarya’ya getirece¤i kazançlar›n fark›nday›z. Sakarya hem tar›msal ürün, hem pazara yak›nl›¤› hem de iklimi bak›m›ndan hayvanc›l›kta hak etti¤i yere sosyal sorumluluk projeleri de haz›rlayan bu konsorsiyumla gelecektir. Daha önce sektörle ilgisi olsun olmas›n tüm yat›r›mc›lar› bu karl› ortakl›¤a davet ediyoruz, destek bekliyoruz

Sürdürülebilir rekabet gücü için öncelikli flart inovasyon At›lan ad›mlarla flehrin sürdürülebilir rekabet gücü yükselecek diyebilir miyiz? Ayr›ca Say›n Altu¤ bir çok ilde sanayinin halk›n yaflam kalitesine pek fazla katk›s› olmad›¤›n› biliyoruz. Sakarya sanayinin halk›n yaflam kalitesine katk›s› olacak m›? Elbette gönül rahatl›¤›yla söyleyebiliriz bunu. Sürdürülebilir rekabet gücü için öncelikli flart yenilikçilik, de¤er katan de¤ifliklik yani inovasyondur. ‹flletmeler için gerekli olan bu kültür flehirlere de uygulanmad›kça yaflam kalitesinde bir art›fl olmas› mümkün de¤il. Sakarya Osmanl›n›n küçük bir kesitidir. ‹l çok farkl› bölgelerden göç alm›fl ve gelenlerin yerli halkla kaynaflmas› sonucu zengin bir kültürel tablo ortaya ç›km›flt›r. Balkanlar’dan, Kafkasya’dan, Orta Asya’dan ve baflka bölgelerden gelen insanlarla; ziraatla u¤rasan yerli halk (manavlar) ve göçebe yasayan Türkmenlerden oluflmufl bir nüfus yap›s›, tam bir kültür mozai¤idir hakimdir. Bu mozaik birlikte ifl yapma kültürünü ve baflar›y› da beraberinde getirmektedir. Ki sürdürülebilir rekabet dedi¤imiz kavram›n can damar› bu birlikte yaflama kültür ve gelene¤idir. Haz›rlad›¤›m›z dört y›ll›k stratejik plan do¤rultusunda k›sa-orta ve uzun vadede ilimiz için yapaca¤›m›z çal›flmalar› bir sistem çerçevesinde denetlenebilir ve ölçülebilir bir forma getirdik. Böylece kendimizi denetleme ve eksikliklerimizi bertaraf etme f›rsat›n› da elde etmifl olacak, planlar›m›z› revize edebilece¤iz. Hedefimiz Türkiye’nin ihracatç› ilk 5 ilinden biri olmak Efendim sanayi ve ticaret flehri olarak yükselen Sakarya’ya yat›r›m için gelmifl/gelecek yerli ve uluslar aras› yat›r›mc›lara ve bu noktada devletimize bir mesaj›n›z olur mu? Sakarya yat›r›m olanaklar› aç›s›ndan, ülkedeki hatta dünyadaki birçok bölgeden daha caziptir. Üç saatlik uçufl mesafesinde

41 Life&Security •Eylül/2010

interview•reportaj

ifl kolu imkanlar› ile de bir cazibe merkezidir. Geçmiflten bu yana, tüm bu özellikleri sayesinde bölgede de ülke ekonomisinde de öne ç›km›flt›r.


Sakarya Ticaret Sanayi Odas› Baflkan›

Sakarya'nın Öncelikli Vizyonu Fark Yaratmak

Akgün Altu¤ President of Sakarya Chamber of Industry and Commerce.

Akgün Altu¤

7.02 Trilyon Avro pazar pay›na ulafl›labilmek mümkün. fiehrin ihracat rakamlar›na bak›ld›¤›nda, Türkiye’nin ihracatç› ilk 10 ili aras›nda yer ald›¤› görülmektedir. Yak›n hedefimiz ise Türkiye’nin ihracatç› ilk 5 ilinden biri olmakt›r. Sayd›¤›m›z bu yüksek potansiyeli bünyesinde bulunduran ilimize yat›r›m yapmak için geçerli bafll›ca 10 faktörü s›ralamak yeterli bence: Genç ve dinamik nüfus, genifl ve h›zla büyüyen pazar, düflük maliyetli, e¤itimli ve kalifiye personel, sanayi ve ticaret için geliflmifl altyap›, kara, hava ve demiryolu ulafl›m›, yüksek kalite tar›m ürünleri üretimi için uygun toprak ve iklim çeflitlili¤i, Asya ve Avrupa pazarlar›na yak›nl›k, otomotiv endüstrisinin yo¤unlaflt›¤› bölgedebulunmas›, alternatif turizm gelifltirme potansiyeli ve halk›m›z›n yat›r›mc›lara dostane yaklafl›m› ve deste¤i di¤er avantajlar›m›z olarak say›labilir. Bunlar›n yan›nda flehir yöneticilerinin potansiyel yat›r›mc›lara verdi¤i destek ve gösterdi¤i güveni de yads›mamak gerek. Baflar›l› olmak için çok çal›flmak ve hedefleri iyi belirlemek Laz›m

42 interview•reportaj

Life&Security •Eylül/2010

 Son olarak gençler ve halk›m›z tabi. Gençler nelere dikkat etsinler? Bu yeni vizyonda halk›m›z nas›l bir destek içinde olsun? Her fleyden önce, baflar›l› olmak için çok çal›flmak ve hedefleri iyi belirlemek gerekti¤ini biliyorum. Hangi ifli yaparlarsa yaps›nlar sektörde en iyi olma vizyonu, dünyay› do¤ru anlama, insanlar›n ihtiyaçlar›n› belirleme ve zamana ayak uydurma stratejileriyle hareket etmeliler. Ve yine rekabetçi ortamda var olabilmek, ayakta kalabilmek dahas› fark yaratabilmek için kendilerine yat›r›m yapmay› ihmal etmeliler. Zira beraber kofltuklar›na fark atabilir ve iyi organize olabilirlerse baflar›l› olmamalar› için hiçbir neden yok. SATSO yönetimi olarak, yeni ifl olanaklar› arayanlar›n ve mevcut giriflimcilerimizin, odam›z bünyesinde faaliyet gösteren hepsi birbirinden önemli birimleri de¤erlendirmelerini, bu birimlerin sundu¤u hizmetlerden muhakkak ve mümkün olan en üst düzeyde faydalanmalar›n› sa¤lamak için var gücümüzle çal›fl›yor, bu birimlerin gerek tan›t›lmas› gerekse sa¤l›kl› çal›flmas› için gerekenleri yap›yoruz. KOSGEB , Do¤u Marmara Kalk›nma Ajans›, Ar-Ge Proje Destek Birimi, AB‹GEM ve KGF ile ilimizdeki mevcut giriflimcilerimize odam›z çat›s› alt›nda ifl gelifltirme destekleri sunulurken bu hizmetlerden yararlanan üye say›m›z, ne mutlu ki, her geçen gün artmaktad›r. Bir de ifl fikri olan tüm gençlere önerim giriflimci olmak için flartlar› zorlamalar›d›r. De¤iflen trendlerde en büyük de¤eri hak edenler, giriflimcilerdir. Beklemek yerine aktivasyonu, durmak yerine koflmay›, korkmak yerine cesareti ve kontrollü risk almay›, vazgeçmek yerine mücadele etmeyi seçen giriflimciler, dünyan›n tüm ekonomilerinde özel öneme haizdir ve öyle de olmal›d›r. Neredeyse her alt› gençten birinin iflsiz oldu¤unu düflünürsek, bunu aflmam›z›n tek yolu giriflimci say›s›n› art›rmakt›r.

Sakarya's primary vision is to create difference Sakarya has surely changed and developed with the changing world. The ones which are integrated to the new system will win this race when the world develops rapidly. Companies will be successful in the medium and so long run if they are successful at using technology for the innovations, business processes, and managing these processes with others. But companies which fall behind and can’t catch zeitgeist will not succeed unfortunately. Meanwhile, the development which is obligatory for institutions covers the cities as well. When we look at the example of Sakarya; sure Sakarya is changing and it is transforming into industrial and commercial city. Surely, all city administers who have a voice in the city have a share and right over these. Today Sakarya is the city which is working for common sense domination. Governorship, Metropolitan Municipality, University and Chamber of Industry and Commerce are working together for every action in city such as practices about probable investments, evaluation of economic dynamics to carry Sakarya to regional leader position. We always have the same target: Make Sakarya more livable city and make people of Sakarya happier. Every move which is made for this target brings different and larger visions together of course. Sakarya's primary vision is to create difference. This is the secret of branding in world. We have to determine, manage and introduce the value of our city correctly. Today's competitive environment requires these not for only companies but for cities as well. Innovation is the most important requirement for sustainable competition power. It is impossible to expect increasing of life quality if you are only using innovation over companies, cities also need this. Sakarya is a small fragment of Ottoman Empire. The city allowed immigrants from different regions and rich cultural situation emerging as a result of uniting newcomers with native people. Sakarya has a population structure which consists of people came from Balkans, Caucasia, Middle East and other regions, native agriculturalist people and Turkmen nomads which are living as a migrant, it means a cultural mosaic is dominated. This mosaic brings working culture and success together. The vital point of the term sustainable competition is this cultural and traditional solidarity and desire to live together. In line with 4 years strategic plan we prepared, we made our medium-long term practices for the city auditable and measurable. Therefore we have an opportunity to audit ourselves, eliminate our deficiencies and revise our plans. Full Text: www.lifeandsecurity.com


44

Prof. Dr. Mehmet Durman SAÜ Rektörü

 Life and Security dergisi sürdürülebilir kalk›nma gezilerinin Sakarya dura¤›nda bir di¤er konu¤umuz SAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman oldu. Bilim ve e¤itim kenti Sakarya hedefinin gerçekleflmesi yolunda bir misyoner gibi çal›flarak SAÜ’yü ülkenin önde gelen üniversitelerinden biri haline getiren Prof. Durman’la ilin yeni vizyonunu konufltuk. Sakarya’n›n gelece¤iyle ilgili bilimsel de¤erlendirmelerde bulunan Rektör Durman Do¤u Marmara Kalk›nma Ajans› (MARKA) özelinde Bölgesel Kalk›nma Ajanslar› hakk›ndaki sorular›m›z› da yan›tlad›.

Life&Security •Eylül/2010

Bilginin Olmad›¤› Yerde Kalk›nma Olamaz

Fatih Çil

ölgesel Kalk›nma Ajanslar› Çok Önemli Bir F›rsat “Kalk›nma Ajanslar›” ile ilgili sorular›m›z› cevaplayarak sözlerine bafllayan Prof. Dr. Mehmet Durman “ Ben, yeni bir oluflum olan bölgesel kalk›nma ajanslar›n›n oluflumunu, bölgelerin potansiyelleri aç›s›ndan di¤er bölgelerle rekabet edebilmesi, farkl›l›klar›n ortaya ç›kar›lmas› ve bu yönde kaynaklar›n›n projeler çerçevesinde uygun bir flekilde de¤erlendirilmesi noktas›nda çok önemli bir geliflme olarak görüyorum. Ayr›ca bölgesel kalk›nma ajanslar›n›, illerin içinde bulunduklar› ajans›n olanaklar›ndan yararlanmas› bak›m›ndan da çok önemli bir f›rsat olarak de¤erlendiriyorum” ” dedi. SAÜ Rektörü Durman flöyle devam etti. “ fiehirlerin ve kurumlar›n rekabet edilebilirli¤i kalk›nma ajanslar›yla belki

B

bölgelerin rekabet edilebilirli¤ine dönüflecek. Ayr›ca sistem aç›s›ndan bakt›¤›mda ülkemizin genelinden bireye kadar inecek yap›lanma içerisinde ülke, bölge, flehirler, kurumlar ve bireyler aç›s›ndan zinciri tamamlayan oluflum olacak ajanslar. Dolay›s›yla son derece güzel düflünülmüfl, iyi tasarlanm›fl bu oluflumlar›n iyi de¤erlendirilebilirse çok faydal› olaca¤›na inan›yorum. Ayr›ca ajanslar›, illerin yap›s›n› da zaman içerisinde de¤ifltirecek bir oluflum olarak görüyorum. Ancak bu noktadan bakt›¤›mda “Bölgesel kalk›nma ajanslar›n›n görev tan›mlar›, üzerinde daha iyi düflünülerek planlama aflamas›nda yap›lsayd› belki daha iyi olabilirdi” demeden de geçemiyorum.” Prof. Durman bölgesel kalk›nma ajanslar›n›n planlama aflamas›ndaki eksikli¤ine flöyle aç›kl›k getirdi: “Ajanslar›n kaynaklar› var, yap›s› var tamam ama bunun içeri¤inin


 Sakarya’daki oluflum (MARKA) daha yeni bir oluflum ve dedi¤im gibi her yeni oluflumun getirdi¤i çok önemli bir sinerji var.

Ulafl›labilirli¤i, Sakarya

öncelikleri noktas›nda iyi analizler yap›lmas› ve kaynaklar›n do¤ru bir flekilde hedeflere kanalize edilmesi. Böyle bir çal›flma oldu¤unu, ajans›n tüm paydafllarla görüflerek, do¤ru hedefler belirleme noktas›nda diyalo¤a devam etti¤ini de biliyorum. kat›l›m›na gelince ben daima toplam kalite felsefesine inand›¤›m için, illerde olsun bölgede olsun, yap›lan çal›flmalarda sadece tan›mlanm›fl kurumlar›n de¤il, sivil toplum kurulufllar›n›n da katk› ve görüfllerinin al›nmas›n›n hem sahiplendirme aç›s›ndan hem de onlar› iflin içerisine almak aç›s›ndan çok faydal› olaca¤›na inan›r›m. Halk›m›z›n, sivil toplum kurulufllar› arac›l›¤›yla kat›l›m›, sisteme dahil edilmesi ve uygun kanallarla görüfllerinin al›nmas› bence bu noktada çok önemli. Kendimden bafllayarak bir örnek vermek istiyorum. Bence bir üniversitenin kaderi bir rektöre, bir ilin kaderi bir belediye baflkan›na ya da valiye b›rak›lmamal›d›r. Bunu söylerken flunu kastediyorum. Kurumlar› ileri tafl›makta, o insanlar›n vizyonlar› son derece önemli ve de¤erlidir fakat ça¤dafl toplumlarda baflar›n›n arkas›nda her zaman kat›l›mc›l›¤› görürsünüz. Bu yüzden ben baflar› aç›s›ndan kat›l›mc›l›¤›n çok önemli oldu¤una inan›yorum.

» Baflar› ‹çin Tüm Paydafllar›n Kat›l›m› Üniversitesinin çekirdek fiart olarak oluflmufl olmas› ve Kalk›nma ajanslar›n›n üniversiteler, ifl dünyas› ve sivil toplum örgütleri ile iliflkisi noktas›nda örnek bir üniversite olmas› de¤erlendirmelerini istedi¤imiz Prof. Durman nedeniyle yüksek ö¤retimle flunlar› kaydetti: “ Üniversitelerden bafllarsak, bölgesel kalk›nma ajanslar›n›n içinde yer ilgili çal›flmalar yap›labilir; alan illerin tüm üniversitelerinin, bu yap› Sakarya’da bir üniversite içerisinde sorumluluklar› ve görevleri var. Ciddi anlamda çal›fl›yorlar. Bu yap›yla beraber flehri yarat›labilir, diye üniversiteler olarak halihaz›rda yapt›¤›m›z düflünüyorum.” gönüllü bölgesel ifl birlikleri daha tan›ml› ve daha stratejik bir hale gelecek. Do¤u » MARKA Çok Büyük Bir Sinerji Yaratt› Marmara Kalk›nma Ajans›n özelinde de¤erlendirirsek Sakarya, Bizim ajans›m›za dönersek, Sakarya’daki oluflum (MARKA) Kocaeli, Düzce, Bolu ve Yalova’da bulunan üniversitelerin daha yeni bir oluflum ve dedi¤im gibi her yeni oluflumun kurumsal çat› alt›nda, bölgesel kalk›nma planlar› içerisinde getirdi¤i çok önemli bir sinerji var. O sinerji flu anda her iliflkilendirilmifl görev tan›mlamalar› ortaya ç›kacak. Di¤er platformda devam ediyor. Toplant›lar ve haz›rl›k çal›flmalar› kurumlarda oldu¤u gibi üniversiteler aras›nda da bir iflbirli¤i yap›l›yor. fiunuda özellikle söylemek isterim. Ajanslar›ndaki geliflecek. fiu anda da zaten bu olmaya bafllad›. Bu ba¤lamda yap›land›rma çal›flmalar›nda gençleri ve çok dinamik insanlar› ve bölgenin ihtiyaçlar› anlam›nda bölge üniversitelerinin bir görüyorum. Gerçekten o anlamda da çok baflar›l› bir süreç bu. araya gelmesi yararl› olacak. Sanayi, tar›m ve di¤erler sektörler Bundan sonraki aç›l›mlar zaman içerisinde daha da gelifltirilecek. için de ayn› fley geçerli. Her alanda ifl birli¤i yapmak zaten Özetle flu anda çal›flmalar için çok baflar›l› demek en do¤ru son derece yararl›d›r. Rekabet edebilir hale gelmek cümle olur.” aç›s›ndan yan yana gelerek güç birlefltirmek, iflbirli¤i » Turizm Sakarya ‹çin Öncelikli Olmal› yapmak ve paylafl›mda bulunmak her zaman faydal› olur. Yap›lan toplant›lardan ç›kan sonuçlar ve bir bilim adam olarak Ayr›ca ajanslar, bölge için planlanm›fl olan öncelikleri içerisinde Sakarya’n›n gelecekte nas›l bir strateji izlemesi gerekti¤i giriflimi destekleyen bir oluflum oldu¤u için, sanayi kesiminin noktas›nda görüfllerini sordu¤umuz Prof. Durman flunlar› de bu olufluma bak›fl›n›n son derece olumlu oldu¤unu ve kaydetti: “Kalk›nma ajans›ndaki arkadafllarla yapt›¤›m›z sanayi ve ticaret odalar›n›n bundan faydalanaca¤›n› toplant›larda Sakarya’n›n önceliklerinin ne olmas› gerekti¤ini düflünüyorum. Burada tekrarlanmas› gereken fley, bölgenin

45 Life&Security •Eylül/2010

interview•reportaj

oluflturulmas›, illerin dinamikleriyle, mevcut il yap›lar›n›n görev ve sorumluluklar› ile iliflkilendirilmesi çok önemli olacak. Kurumlar illerde kendi bafllar›na, kendi hedefleri aç›s›ndan çok baflar›l› olabilirler ancak ajanslar bu baflar›n›n büyük resim içinde toplam bir baflar›ya dönüflmesi için kuruldu. fiu an itibari ile ise bölgesel kalk›nma ajanslar› yöresel olarak biraz sivil ve tali olarak desteklenen alt yap›ya sahip. Yani bunun üstünde yap›sal olarak biraz daha tart›fl›lmas› gerekiyor. Ama tüm bu aksakl›klara ra¤men ben bu oluflumlar›n Türkiye için çok faydal› olacaklar›na inan›yorum. Zaten hepimiz biliyoruz ki Türkiye’de tafllar hep zaman içerisinde yerine oturuyor.”


» Bilginin Olmad›¤› Yerde Kalk›nma Olamaz

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman

46 Life&Security •Eylül/2010

Fatih Çil

 “Her alanda ifl birli¤i yapmak zaten son derece yararl›d›r. Rekabet edebilir hale gelmek aç›s›ndan yan yan gelerek güç birlefltirmek, iflbirli¤i yapmak ve paylafl›mda bulunmak her zaman faydal› olur”

 “Bölgesel kalk›nma ajanslar›n›n görev tan›mlar›, üzerinde daha iyi düflünülerek planlama aflamas›nda yap›lsayd› belki daha iyi olabilirdi”

 “Bilginin Olmad›¤› Yerde Kalk›nma Olamaz “Sosyal yaflam›n olmad›¤› bir ilde hiçbir sektör sa¤l›kl› geliflemez. En iyi sanayiyi getirseniz bile flehri gelifltirip kalk›nd›ran insan profilidir, insan gücüdür.”

sorgulad›k. Bu flu anda aray›fl›n devam etti¤i bir süreç ama kiflisel olarak görüflüm ve bizim üniversite olarak da görüflümüz Sakarya’n›n en öncelikli alan›n›n turizm oldu¤u yönünde. Bu bölgede Karadeniz’den Sapanca Gölüne kadar ciddi bir turizm potansiyeli oldu¤unu düflünüyorum. Muhteflem bir do¤al güzelli¤i var ilimizin ve bu da Sakarya’y› di¤er illerle k›yaslama yapt›¤›m›zda ön plana ç›kar›yor. Dolay›s›yla ben bu potansiyelin iyi korunmas› ve kullan›lmas› gerekti¤ini düflünüyorum. Yani sanayiden daha öncelikli olarak turizmi görüyorum.

‹stanbul’dan gelmekte. Dolay›s›yla bu bölgede çok yüksek bir potansiyel görüyorum. Ulafl›labilirli¤i, Sakarya Üniversitesi’nin çekirdek olarak oluflmufl olmas› ve örnek bir üniversite olmas› nedeniyle yüksek ö¤retimle ilgili çal›flmalar yap›labilir; Sakarya’da bir üniversite flehri yarat›labilir, diye düflünüyorum.”

katma de¤er? Organik tar›m ya da genlerle iliflkilendirilmifl hayvanc›l›¤›n gelifltirilmesinde olabilir mesela. Tar›m ve gen teknolojisine dönersek bu alanda Sakarya’n›n çok ciddi bir rekabet gücü olabilece¤ini düflünüyorum ve bu konuda gerçekten çok dikkatli olmal›y›z. Bu yüzden ben Sakarya’n›n gelecek vizyonunda bu teknolojiyi çok önemli gördü¤üm için baflta tar›m olmak üzere ileride üniversitemizde bu çal›flmalar›n mutlaka yap›lmas› gerekti¤ini düflünüyorum. Bu noktada araflt›rma merkezi arac›l›¤›yla ve yeni oluflturulacak birimlerle daha spesifik gen teknolojisi gibi alanlara yönelik çal›flmalar yap›labilir. Bu sebeple hayata geçirmeyi çok arzu etti¤imiz baz› projelerimiz var ve bunlar›n realize edilmesi gerçekten çok önemli. Ancak içinde bulundu¤umuz kampüs içerisinde belli bir dolgunluk ve doygunluk seviyesine geldik. Biraz önce konufltu¤umuz yeni alanlar›n aç›lmas› aç›s›ndan ikinci yeni üniversitede veya

» Sakarya’da Bir Üniversite fiehri Yarat›labilir ‹kinci olarak öncelikli gördü¤üm alan e¤itim. Türkiye’de özelikle yüksek e¤itimle ilgili ciddi geliflme var ve bu talebin yüzde 70’i Marmara bölgesinden geliyor. Sakarya Üniversitesi olarak bakt›¤›m›zda ö¤rencilerimizin yüzde 40’›

» Organik Tar›m ya da Genlerle ‹liflkilendirilmifl Hayvanc›l›k Üzerine Düflünülmeli Bilim adam› gözlü¤ünden de¤erlendirmelerine devam eden Prof. Dr. Mehmet Durman analizini flöyle sürdürdü: “Sakarya bir tar›m ili. Ancak bilinenin aksine büyük tar›msal alanlar› olan bir il de¤il. Ama topraklar› çok verimli. Dolay›s›yla bu çerçeve içerisinde bakt›¤›m›z zaman aynen sanayide oldu¤u gibi yine katma de¤eri yüksek olacak olan ürünlerin üretilmesi laz›m bu ilde. Peki hangi alanlarda olabilir bu


Prof. Dr. Mehmet Durman Rector of the Sakarya University

Sosyal Yaflam›n Olmad›¤› Bir ‹lde Hiçbir Sektör Sa¤l›kl› Ge liflemez karya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman sohbetin sonunda çok önemli bir konuya iflaret ederek sözlerini flöyle noktalad›: “Sosyal yaflam›n olmad›¤› bir ilde hiçbir sektör sa¤l›kl› geliflemez. En iyi sanayiyi getirseniz bile flehri gelifltirip kalk›nd›ran insan profilidir, insan gücüdür. Üzülerek söylüyorum ki gördü¤üm kadar›yla bir çok fley Sakarya’ya ‹stanbul’dan geliyor. Sanayileflme, projeler vs. tamam ama Sakarya sosyal aç›dan da yaflanabilir il olman›n çarelerini bulmal›d›r. En öncelikle yap›lmas› gereken budur. Herkesin huzur içerisinde yaflayabilece¤i ve yaflamak için tercih edece¤i bir yer olmal›d›r Sakarya. Bu bir süreç biliyorum ancak bu sürecin çok iyi planlanmas› bir zorunluluk. Zira bu süreç sonunda çok kötü sonuçlarla ve istemedi¤imiz bir profille karfl›laflabiliriz. Onun için bu sürecin çok iyi yönetilmesi laz›m. E¤er bu süreci öncelikli bir alanla bütünlefltireceksek bu da turizm olmal›d›r. Çünkü ben, Sakarya’da sosyal yaflam›n tesis edilmesini h›zland›racak sektörler aras›ndaki en uygun sektörün turizm oldu¤una inan›yorum. Bunun örnekleri var ve bu çok önemli. Son olarak flunu söylemek isterim. Sakarya kendi avantajlar›n›n fark›na vararak turizm, tar›m, sanayi ve olmazsa olmaz›m›z e¤itimi de birlikte düflünüp insanlar›n kaliteli bir yaflam sürdü¤ü flehir vizyonunu kaybetmemelidir.

There Can be No Development Where There is No Knowledge Sakarya is a city of agriculture. But the city has no large agricultural lands contrary to the popular belief. But its soil is very productive/fertile. Therefore when we look within this frame, high value-added goods should be produced in this city in the same way with industry. So in which areas added value can exist? It can be on the development of animal husbandry which is associated with organic agriculture and genes. As I consider this technology at Sakarya's future vision as significant, I think those studies particularly agriculture should be definitely made by our university in future. At his point, more specific gene technology studies can be made via research centers and new units. For this reason we have some projects that we really want to realize and making those realization is very important. But we reached to the level of fullness and saturation within our current campus. Second new university in Sakarya or expansion of Sakarya University is conceivable in order to create those new branches. Second university in Sakarya or expansion of SAU also contributes to make Sakarya the city of science and education. Materialization of Development easier where the knowledge exists and building new university in Sakarya contributes to that. I think we should begin with the expansion of Sakarya University by keeping new university idea in our minds at this level. We have already taken steps which will realize this idea. For example; Technocity. It is really important formation for development agencies to put their aims into operation and making the relationship between university and industry institutional. At this point, this formation will be very important initiative in the relationship between Sakarya University, Industry and other stakeholders in the same way. When we look at the agriculture and gene technology, I think Sakarya will have a serious competitive power on this field and we have to be careful for that. Because, our city can transform to dumping ground as a result of wrong vision and implementation. So we can lose our most valuable natural assets and current advantages of the city those have provide us real competitive edge. So we have to protect natural sources and we have to take our steps carefully. None of the sectors will develop healthy if there is no social environment/life. You may bring the best industry into city, but only human profile, and human power can develop the city. I am sorry to say that many products in Sakarya are being fetched from Istanbul as I see. Industrialization, projects, etc. are important but Sakarya should find the solution to be a socially livable city. This is the first thing to be made. Sakarya must be a place in which everybody lives in peace and prefers to live. I know it is time consuming process but planning that process is obligatory. Because; as a result of this period we can encounter with bad results and undesired profile. So this process has to be managed in the best way. Full Text: www.lifeandsecurity.com

47 Life&Security •Eylül/2010

interview•reportaj

Sakarya Üniversitesinin büyümesi de düflünülebilir. ‹kinci ün iversite ya da SAÜ’nün büyümesi ilimizin bir bilim ve e¤itim ke nti olmas›na da katk› yapar. Bilginin oldu¤u yerde kalk›nma da ha kolay olur ve ileride Sakarya’da ikinci bir üniversitenin ku rulmas› da buna katk›da bulunur. Bence bu aflamada ikinci ün iversite fikrini devaml› ak›lda tutup önce Sakarya Ün iversitesi’nin büyütülmesinden bafllayarak bu ad›mlar at ›lmal›. Zaten biz bu düflünceyi harekete geçirecek ad›mlar at ›yoruz. Örne¤in SAÜ Teknokent, kalk›nma ajanslar›n›n he deflerinin hayata geçirilmesinde hem de üniversitenin sa nayi ile olan iliflkilerini kurumsal bir iliflki haline getirilmesinde ço k önemli ve de¤er verdi¤imiz bir oluflum. » A¤›r Sanayi De¤il Katma De¤eri Olan Sektörler Laz›m nayi olarak ise a¤›r sanayi de¤il katma de¤eri olan sektörlerin bu rada olmas› gerekiyor. Sakarya’n›n sanayileflme ile ilgili bü yük poatansiyeli var konumundan dolay› ama katma de¤eri yü ksek, bir planlama içerisinde tan›mlanm›fl bir aray›fl ve ya p›lanman›n olmas› gerekiyor. Zira flehrimiz yanl›fl bir vi zyonla ve uygulamayla bir sanayi çöplü¤üne de dö nüflebilir. ‹flte an o ilin gerçekten rekabet noktas›nda es as de¤erlerini ve mevcut olan avantajlar›n› kaybederiz. Do lay›s›yla do¤al varl›klar›m›z› çok iyi korunmal› ve tercihlerimizi ço k dikkatli yapmal›y›z”


O¤uz Tezel Siemens Enerji sektörü direktörü

48 Life&Security •Eylül/2010

Nur Yenerer Emmink

Siemens Enerji Sektörü Direktörü O¤uz Tezel ile Siemens’in global sürdürülebilirlik vizyonunu paylaflt›k. Gelece¤in dünyas›n› kurmada Siemens çözümlerini detayland›ran Tezel sorular›m›z›da cevaplad›

Siemens’ten Sürdürülebilir fiehirler iemens’in sürdürülebilir flehirler konseptini biraz açar m›s›n›z? Siemens bu kavram› hangi bafll›klarda de¤erlendiriyor? 2030 y›l›na kadar dünya nüfusunun yüzde 60’› kentlerde yaflayacak. Kentleflme, beraberinde birçok ihtiyac› da do¤uracak. Kentli nüfusun art›fl›yla birlikte enerji, altyap›, su, ulafl›m, endüstri gibi birçok alanda ihtiyaç da art›fl gösterecek. Demografik aç›dan da de¤iflim yaflanacak. 2030’da 65 yafl›ndan büyük olanlar dünya nüfusunun yüzde 12’sini oluflturacak, yafllanan nüfusun sa¤l›k, yaflam kalitesi ve bar›nma ihtiyac› artacak. fiehirler sera gazlar›n›n yüzde 80’inden sorumlu. Dolay›s›yla kaynak verimlili¤i ve çevreye duyarl›k büyük önem tafl›yor. Siemens, bütün bu de¤iflimlerle yak›ndan ilgileniyor. Sanayide nüfus art›fl›n›n yaratt›¤› de¤iflimlere yönelik çal›fl›yoruz. Karbondioksit emisyonunun düflürülmesine yönelik enerji çözümlerini ortaya koyuyoruz. Yaflam kalitesinin artt›r›lmas› yönünde sa¤l›k sektöründe de önemli çal›flmalar yap›yoruz.

S

Nüfus artt›kça enerji tüketimi de art›yor. Yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n önemi de paralel bir art›fl gösteriyor. Yenilenebilir enerjilerin verimli biçimde kentlere tafl›nmas›nda karfl›lafl›lan

güçlüklerin üstesinden gelmek büyük önem tafl›yor.20082035 aras›nda enerji tüketiminin yüzde 63 artaca¤› öngörülüyor. Türkiye’de art›fl daha yüksek olacak. Dolay›s›yla flebekenin genifllemesi laz›m. Ayr›ca var olan kapasitelerin en iyi düzeyde kullan›lmas› gerekiyor. Bu flehirlerde karfl› karfl›ya oldu¤umuz büyük bir sorun. Di¤er taraftan da enerji üretiminde karbondioksit sal›n›m› da söz konusu. Dolay›s›yla flebekelerin mimarisini de¤ifltirmek gerekiyor. Yenilenebilir enerjileri flehirlere getirebilmek laz›m. Yenilenebilir enerji kaynaklar›n› enerji a¤lar›na entegre etmek ve günefl ile rüzgar enerjilerinden istikrarl› bir kaynak yaratabilmek için ak›ll› flebekeler büyük önem tafl›yor. Ak›ll› flebekeler ile oturdu¤umuz evler birer elektrik üreticisi haline gelebilecek. Çat›larda veya binalar›n d›fl cephelerindeki fotovoltaj modülleri sayesinde üretilen elektrik, genel a¤a aktar›lacak. Ak›ll› flebeklerle enerji üretimindeki yo¤un dalgalanmalara bile karfl› koyabilme mümkün olacak. Elektrik talebini güvenilir ve çevreci bir yoldan karfl›layabilmek için ak›ll› flebekelere ihtiyaç var. Ak›ll› flebekeler, küresel karbondioksit sal›n›m›n› 2020’ye kadar 1 milyar ton azaltacak


Sadece konutlardaki tüketimler de¤il, sanayideki kullan›m›n›n da önem kazanmas›; çeflitlenen üretim tesisleri ile enerji arz›n› güvence alt›na almay› zorunlu k›l›yor. Üretim, iletim ve da¤›t›m tesislerinin çevreye duyarl› olmas›, verimlili¤in yükseltilmesi ve daha iyi yönetilmesi gereklili¤i ortaya ç›k›yor. SIEMENS, Türkiye’de hangi enerji yat›r›mlar›na çözüm getirebiliyor? Tüm enerji zincirine uygun ürün ve çözümleri tek bir merkezden sunabilmek bizler için çok önemli. Bu zincir içerisinde petrol dolum tesisleri, rafineriler, fosil yak›t, yenilenebilir enerji kaynaklar› kullanan santraller; iletim hatlar› ve indirici merkezlerden oluflan iletim flebekesi ile da¤›t›m flebekesi yer al›yor. Siemens bu zincirin tüm halkalar›n› içeren kapsaml› çözümlerini tüm dünyadaki müflterilerine sunuyor. Siemens Enerji Sektörü, fosil enerji üretimi, yenilenebilir enerji, petrol ve gaz enerji iletimi, enerji da¤›t›m› ve enerji servisi bölümlerinden olufluyor. Sunulan hizmetlerin kapsam› petrol ve gaz endüstrisine yönelik çözümlerden elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve da¤›t›m›na yönelik çözümlere kadar uzan›yor. Enerji servisleri, IT çözümleri, enerji yönetim sistemleri, enerji otomasyonu çözümlerini de birlefltiren Siemens, elektrik santralleri ile flebekeler aras›ndaki ara yüzlere iliflkin tüm enerji dönüflüm zinciri boyunca, kapsaml› bilgi birikimine tek elden sahip. Siemens de¤er zincirinin tamam›nda, hammadde temininden, enerjinin üretimine, nakline, da¤›t›m›ndan IT teknolojileri ile yönetimine kadar tüm süreçlerde enerji tasarrufu sa¤layan teknolojiler gelifltiriyor. Rüzgar enerjisi tesisleri, günefl enerjisiyle çal›flan buhar türbinleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›lmas›na olanak sa¤layan birçok ürün flirketin çevreci portföyünde bulunuyor. Siemens ayr›ca kombine çevrimli enerji üretim tesisleri, enerji tasarruflu ampuller, yüksek verimli motorlar, ak›ll› bina teknolojileri gibi enerji verimlili¤i sa¤layan ürün ve çözümler de sunuyor.

Türkiye’de devletin yenilenebilir enerji politikas›na yönelik bak›fl aç›s›na yorumlar›n›z nelerdir? Bu konuda bir an önce at›lmas› gereken ad›mlar var m›d›r, bunlar neler sizce? Yenilenebilir Enerji Kanunu, TBMM’den onay alm›fl de¤il. Kanun tasar›s›n›n ilk tasla¤› k›sa zamanda önce paylafl›ld›. Kanunun içeri¤inin ve yenilenebilir enerji için verilecek al›m garantisinin bilinmiyor olmas›ndan dolay› yat›r›mc›lar nezdinde soru iflaretleri var. Mevcut flebekenin k›sa devre dayan›m gücü ve tafl›ma kapasitesi k›s›tl› say›da ba¤lant›ya izin veriyor. Bu yönde de yat›r›m yapmak ve flebekenin rehabilite edilmesi gerekiyor. Al›m garantisi konusu ve elektrik satmak isteyen firmalar›n lisans konular› at›lmas› gereken ad›mlard›r. AB’nin 2020 yenilenebilir enerji hedefleri belli. Türkiye’de 2020 y›l›na kadar yenilenebilir enerjiler konusunda beklentileriniz neler? 19’uncu yüzy›lda enerji tamamen kömüre dayan›yordu. 20’nci yüzy›lda sürdürülebilir enerji kavram› ortaya ç›kt› ve entegre sistemler oluflmaya bafllad›. Kentlerin birbirine entegre olmas› bir dönüm noktas› meydana getirdi. 21’inci yüzy›l ise sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kavramlar›n› ortaya ç›kard›. Üzerinde bu kadar çok konuflulmas›na ra¤men, yenilenebilir enerjinin enerji üretimindeki pay› henüz yüzde 3 gibi çok düflük bir seviyede. Ancak bu durum önümüzdeki 20 y›l içerisinde h›zla de¤iflecek gibi görünüyor. Yenilenebilir enerji kullan›m›n›n 2030 y›l›na dek ABD’de yüzde 700; Çin’de yüzde 2 bin 600; Hindistan’da yüzde bin 800; Avrupa’da yüzde 353 artmas› öngörülüyor. Brezilya, Kuzey Afrika, Türkiye ve Avustralya da yenilenebilir enerji kullan›m›n›n önemli art›fl gösterece¤i bölgeler aras›nda yer al›yor. Önümüzdeki 50 y›l içinde meydana gelebilecek olan çevresel sorunlara yönelik çözümü nerede görüyorsunuz? Önümüzdeki elli y›lda meydana gelebilecek sorunlarla ilgili olarak bugün elimizde çok önemli veriler ve bu verilere dayal› çeflitli senaryolar var. Bunlardan en önemlisi 50 y›l içinde fosil yak›tlar› ç›karman›n ve ifllemenin maliyetinin giderek artaca¤› ve bunlara ba¤l› ekonomik ve çevresel risklerin h›zla yükselece¤idir. Çevresel sorunlar ve iklim de¤iflikli¤i ile ilgili toplumsal alg›lar artt›. Siemens teknolojinin en son imkanlar›n› kullanarak alternatif ve yenilenebilir enerji üretim sistemleri ile beslenen ak›ll› flebekeleri gelece¤imiz aç›fl›ndan en önemli de¤er olarak görüyor. Ayr›ca toplu tafl›ma sistemlerinin veriminin artt›r›lmas›, su flebekelerinin modernizasyonu, limanlar›n ve hava sahalar›n›n daha verimli yönetilmesi, trafik ›fl›klar›n›n en mant›kl› flekilde kullan›m› gibi kentleri flu andakinden çok daha ak›ll› bir seviyeye getirecek çözümleri baflar› ile uygulayarak insanl›¤›n ortak gelece¤ine dair üzerimize düfleni yap›yoruz.

49 Life&Security •Eylül/2010

interview•reportaj

Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklar›na olan yat›r›mc› ilgisini nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Enerji ihtiyac›m›z›n ne kadar önemli oldu¤unu büyük tesislerin anl›k durufllar›yla yaflanan on binlerce dolarl›k maliyetler veya günlük yaflant›m›zda tüm cihazlar›m›z› besleyen elektri¤in kesilmesi ile bile yaflabiliyoruz. Varl›¤› ile hayat›m›z›n bu kadar do¤al bir parças› haline gelen enerjinin kesintisiz olarak sunulabilmesi için yap›lan muazzam çal›flman›n arkas›nda da, enerjinin insanlar›n bu kadar temel bir ihtiyac› haline gelmesi yat›yor.


Siemens Director of Siemens Energy Sector

Siemens’ten Sürdürülebilir fiehirler

O¤uz Tezel

Siemens Enerji sektörü direktörü

O¤uz Tezel

Yenilenebilir enerjiler aras›nda en fazla umut vadeden hangisi size göre? Nedenleri? Yenilenebilir enerji kaynaklar› aras›nda hidroelektrik, rüzgar ve günefl santrallar› ön plana ç›k›yor. Bunun temel nedeni, düflük maliyetli ve verimli kaynaklar olmalar›. Bu alanda uzun süredir devam eden çal›flmalar da teknolojinin geliflmesini sa¤l›yor.

50 Life&Security •Eylül/2010

Nur Yenerer Emmink

Elektrikli otomobillerin küresel araç filosunda önemli bir yere gelmesinin ne kadar zaman alaca¤›n› düflünüyorsunuz? Elektrikli arabalar, k›sa sürede flarj olmalar›n› sa¤layacak yükleme fonksiyonuyla donat›lacak. Park etmifl araçlardan elektrik tedarikçisi olarak faydalan›labilecek. Milyonlarca elektrikli araba, tedarik a¤›na ba¤lanarak sürekli dalgalanan günefl ve rüzgar enerjisi arzlar›n› karfl›layacak. Cumhuriyetimizin 100. y›l›n› kutlayaca¤›m›z 2023’te sürüdürülebilir flehirler kapsam›nda haz›rlad›¤›m›z vizyon çal›flmam›zda elektrikli arabalara da yer verdik. Siemens Türkiye’nin haz›rlad›¤› senaryoda elektrikli araçlar flehrin sürdürülebilirli¤inde önemli bir rol oynuyor. Bu senaryonun gerçekleflmesi için artan nüfusla birlikte artan enerji talebini karfl›layabilecek ak›ll› flebekelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Karbon emisyonlar›n›n azalt›lmas›n›n teflvikinde kafa kar›flt›r›c› mesajlar veriliyor örne¤in; daha az yolculuk yap›n, sevdiklerinizi daha az ziyaret edin, daha az tüketin deniliyor. Bunlar adeta toplumu cezaland›rma gibi nitelikler içermiyor mu? Sizce bunlar enerji kaynaklar›n›n daha tasarruflu kullan›lmas› için gerçekçi mi? Yoksa enerji kaynaklar› m› de¤ifltirilmelidir? Son günlerde dalgalanmalar yaflasa da küresel ekonomi büyümeye devam ediyor. Dünya nüfusu da özellikle flehirlerde ço¤almay› sürdürüyor. Bu büyümeye paralel olarak artan enerji talebini karfl›lamak için tüm enerji kaynaklar›n›n daha verimli bir biçimde kullan›lmas› art›k bir zorunluluktur. Son yirmi y›l içinde, iklim de¤ifliklikleri insanl›¤›n en önemli sorunlar›ndan biri haline geldi. Küresel ›s›nman›n etkisinin azalt›lmas›, ekonomik geliflmeler ve refah›n gelecekte de garanti alt›na al›nmas› için enerji, çevre ve iklim dostu bir flekilde üretilmeli ve kullan›lmal›d›r. Teknolojik yenilikler enerji üretimi, iletimi ve tüketiminde, verimlili¤in art›r›lmas› ve sera gaz› emisyonlar›n›n azalt›lmas›nda kilit rol oynamaktad›rlar. Bu çözümlerin büyük ço¤unlu¤u eriflilebilirdir ve büyük oranlarda enerji tasarrufu sa¤lad›¤› gibi ço¤unlukla kendi maliyetlerini de karfl›layabilmektedirler. Tek yap›lmas› gereken bu teknolojik yeniliklerin hayata geçirilmesidir. Çeflitlenen enerji üretim tesisleri ile enerji arz›n› güvence alt›na almam›z zorunludur. Arz güvenli¤inin sa¤lanmas› ile birlikte üretim, iletim ve da¤›t›m tesislerinin çevreye duyarl› olmas›, teknik ve ticari kay›plar›n azalt›lmas› ile verimlili¤in yükseltilmesi ve merkezi kontrol&kumanda sistemleri ile daha iyi yönetilmesi gereklili¤i ortaya ç›kmaktad›r.

Sustainable Cities from SIEMENS Until 2030, 60% of world population will be living in cities. Urbanization will bring many necessities. With increase of urban population, necessities in many fields such as energy, infrastructure, water, transportation, industry will emerge. There will be a change demographically too. In 2030, people over 65 years old will be 12% of world population, older population will need health, life quality and accomodation more. Cities are responsible for 80% of greenhouse gases. Therefore resource productivity and environmental consciousness are very important. Siemens is closely interested with these changes. We are working on the changes which were created by population growth in industry. We present energy solutions about decreasing of carbon-dioxide emissions. We are also performing important studies in health sector about increasing of life quality. Global economy continues to grow although it has some fluctuations in recent days. World population sustains increasing especially in cities. In order to meet increasing energy demand in parallel with this growth, it is obligatory that all energy sources must be used in more effective way. In last two decades, climate changes have become one of the most important problems of humanity. Energy should be produced and used environment & climate friendly in order to decrease the effects of global warming, to guarantee economic developments and welfare in the future. Technological innovations play key roles at energy generation, transmission and distribution, increasing of productivity, decreasing of greenhouse gas emission. Most of these solutions are accessible, provide substantially energy savings and mostly bear their own costs. Only thing to be made is to make those technological innovations actual. We have to assure energy supply with various energy generation facilities. It is required that production, transmission and distribution facilities should be environmentally conscious, technical and commercial loss should decrease, so that productivity should be increased and central control systems should be administrated better with providing security of supply. Full Text: www.lifeandsecurity.com


Kendimizi Enerji Yönetiminde Global Uzman Olarak Konumland›r›yoruz Fatih Çil

Göktu¤ Gür

52 Life&Security •Eylül/2010

Schneider Electric Genel Müdür Yard›mc›s›

chneider Electric bir dünya devi. K›saca bize Schneider Electric hakk›nda bilgi verir misiniz? Dünyada pek çok ülkede hayat›n tüm alanlar›nda mevcut kaynaklar›n art›k en verimli flekilde kullan›ld›¤›n› hepimiz biliyoruz. Bizler de Dünyada tüketilen enerjinin %72’lik k›sm›na verimlilik çözümleri sunuyoruz. Endüstriyel bina, konut ve ticari binalarda ise gerçeklefltirdi¤imiz çözümlerle, konfordan ödün vermeden %30’a varan oranda enerji tasarrufu yap›lmas›n› mümkün hale getiriyoruz. Karbodioksit sal›n›m›n düflürülmesine katk›da bulunarak, çevre dostu binalar yap›yoruz. Schneider Electric olarak 190 ülkede, toplam 120 bin çal›flana sahibiz. Türkiye’de ise 1987 y›l›ndan beri hizmet veriyoruz. Türkiye’de 3 fabrika, 2 Arge merkezi ve yaklafl›k 200 ifl orta¤›m›z ile baflta Istanbul, Ankara ve ‹zmir olmak üzere toplam 16 ilde çal›flmalar›m›za devam ediyoruz.

S

8 Nisan 2010 tarihinde Manisa’da, Türkiye’de ilk kez düzenlenen “yeflil etkinlik” ile çevre dostu yeni fabrikam›z›n aç›l›fl›n› gerçeklefltirdik. Verimlilik çözümlerimizle donat›lm›fl yeni fabrikam›z, benzerlerinden yüzde 30’a varan oranda daha az enerji tüketiyor. Do¤aya sayg›l›, yeflil etkinli¤imizi ise Uluslararas› Live Earth kuruluflunun belirledi¤i kriterlere göre planlad›k.

Schneider Electric Genel Müdür Yard›mc›s› Göktu¤ Gür ile Sürdürülebilir enerji kavram›n› ve enerji yönetiminde Schneider uzmanl›¤›n› konufltuk. Dünyada tüketilen enerjinin %72’lik k›sm›na verimlilik çözümleri sunduklar›n›n alt›n› çizen Gür “Gelecekte her durumda enerji pahal› ve zor bulunur olacak” dedi.

Amac›m›z kaynak kullan›m›n› ve çevre üzerinde oluflabilecek negatif potansiyel etkileri minimize edecek bir etkinlik gerçeklefltirmekti. Bu flekilde tüm elektrik kullan›m›nda yaklafl›k yüzde 45’lik bir enerji tasarrufu sa¤lad›k. Bu sayede do¤aya sal›nan karbondioksit gaz› oran›nda ayn› ölçüde standart bir etkinlikteki elektrik kullan›m› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda yüzde 33’lik bir fayda sa¤lad›k. Asl›nda bu konuda pek çok referans›m›z var. Örne¤in, Kopenhag ‹klim De¤iflikli¤i Zirvesi’nin düzenlendi¤i Bella Sergi ve Konferans Merkezi


 Konfordan Ödün Vermeden %30 Enerji Tasarrufunu Mümkün Hale

Göktu¤ Gür Schneider Electric, Assistant General Manager

Getiriyoruz

We are positioning ourselves as a global expert of energy management We all know that current sources in all fields of life

Gelecekte Her Durumda Enerji Pahal› ve Zor Bulunur Olacak Yan›lm›yorsak Schneider Electric kendisini “Enerji yönetimi uzman›” olarak tan›ml›yor. Daha iyi anlafl›lmas› aç›s›ndan cevaplarsan›z seviniriz. Enerji yönetimi uzman› ne demektir? Bu kavram›n son dönemde özellikle vurgulanan “Sürdürülebilir Enerji” kavram›yla ba¤› nedir? Türkiye h›zla geliflmekte olan bir ülke. Geliflmesini sürdürebilmek için de enerjiye gereksinimi var. Bu nedenle de enerji talebi ve tüketimi h›zla artmakta. Gelecekte her durumda enerji pahal› ve zor bulunur olacak. Enerji talebinin 2050 y›l›nda bugünkünün tam iki kat›na ç›kaca¤› tahmin ediliyor. Konfor ve üretimden taviz vermek istemeyece¤imize göre önümüzdeki iki alternatif var. Yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›lmas› ya da ayn› iflleri daha az elektrik kullanarak yap›lmas›. Schneider Electric olarak dünyadaki enerji tüketiminin yüzde 72’lik k›sm› için enerji verimlili¤i çözümleri sunuyoruz. fiu an mevcut bilgi seviyemiz ile bulundu¤umuz pazarlarda müflterilerimize yüzde 30'a kadar tasarruf sa¤layan enerji verimlili¤i projesleri yapabilir durumday›z. ‹flte bu nedenle de kendimizi enerji yönetiminde global bir uzman olarak konumland›r›yoruz. Hedefimiz, müflterilerimizin daha rekabetçi çözümlere, konfor, güvenlik ve kaliteden ödün vermeden ulaflmalar›n› sa¤lamak ve onlar› bu yönde destekleyen ürün ve hizmetler sunmak. Ayr›ca Türkiye'nin farkl› flehirlerinde son kullan›c›lara yönelik seminerler vererek, enerji verimlili¤i ile ilgili kanun ve yapt›r›mlar›n, çözümlerin ve f›rsatlar›n daha iyi anlafl›lmas› için çaba sarf ediyoruz.

Turkey is a rapidly developing country. It needs energy in order to sustain its development. Therefore demand and consumption of energy is rapidly growing. Energy will be expensive and hard to find in future in all conditions. It's expected that energy demand will definitely be double in 2050 in comparison to today. As we don't want to compromise our comfort and production, we have two different alternatives: using renewable energy sources or doing the same works by using less energy. As Schneider Electric, we offer efficiency solutions for 72% the energy consumption in the world. We are able to build energy efficiency projects which provides up to 30% of savings in our markets with our current knowledge level. Thus, we are positioning ourselves as a global expert of energy management. Our target is to provide our customers to reach these more competitive solutions without compromising comfort, safety and quality and to offer products and services which support them in this way. Also we are running seminars in different cities of Turkey with end users to explain energy efficiency related laws, sanctions, solutions and opportunities. Full Text: www.lifeandsecurity.com

53 Life&Security •Eylül/2010

interview•reportaj

bunlardan biri. Burada kulland›¤›m›z enerji verimlili¤i çözümlerimizle binan›n karbon sal›n›m›n› yüzde 20 oran›nda azaltt›k. Bu y›lda 1150 ton karbon sal›n›m anlam›na geliyor. Miktar olarak bakt›¤›m›zda bu durum bir araban›n 7 milyon km yol yaparken atmosfere sald›¤› karbonmiktar›na eflit bir duruma denk geliyor.

are being used in a most efficient way in many countries in the World. We offer efficiency solutions for 72% part of the consumed energy in World. We make possible to make savings up to 30% without sacrificing comfort by our solutions realized over industrial building, house and commercial buildings. We are building environmental friendly buildings by contributing to decrease carbondioxide emission. As Schneider Electric, we have totally 120 thousand employees in 190 countries. We are providing service in Turkey since 1987. We continue our operations in 16 cities, Istanbul, Ankara and Izmir in particular with approximately 200 business partners, 2 research and development centers and 3 plants in Turkey, 2 of them is in Izmir.


44 üyesi bulunan ECAC taraf›ndan ilk kez AB d›fl›ndaki bir ülkenin Sivil Havac›l›k Genel Müdürü olarak Koordinasyon Kurulu Üyeli¤i’ne seçilen Dr. Ali Ar›duru ile AVRUPA S‹V‹L HAVACILIK KONFRERANSI (ECAC) ‹stanbul Deklarasyonu Ifl›¤›nda Türk Sivil Havac›l›k faaliyetlerini konufltuk.

54

Dr. Ali Ar›duru Sivil Havac›l›k Genel Müdürü

Life&Security •Eylül/2010

Fatih Çil

Her Türk Vatandafl› hayat›nda en az bir kez uça¤a binecektir Türkiye, sadece ECAC E¤itim Politikas›’n›n oluflturulmas› çerçevesinde Avrupa’n›n de¤il, belirlenen politikalara uyaca¤›n› ifade eden ICAO dolay›s› ile küresel anlamda önemli bir görev ve misyon üslenmifltir ’ diyen Dr. Ar›duru sorular›m›z› cevaplad›, sivil havac›l›k sektörü ile ilgili önemli

ivil havac›l›kta liberalleflme karar› ile yaflanan geliflmeleri ve bugün gelinen noktay› k›saca anlat›r m›s›n›z? ‘Her Türk Vatandafl› hayat›nda en az bir kez uça¤a binecektir” hedefi ile 2003 y›l›nda, Ulaflt›rma Bakan›m›z Say›n Binali YILDIRIM’›n önderli¤inde Bölgesel Havac›l›k Politikas›’n› uygulama koyarak sivil havac›l›kta köklü bir de¤iflim ve dönüflüm süreci bafllat›lm›flt›r. Bu politika çerçevesinde hayata geçirilen projeler sonucunda, Türk sivil havac›l›k sektörü, adeta flahland›rarak, dünyay› flafl›rtan bir h›zla büyümeye sahne olmufltur.

S

aç›klamalarda bulundu. Öncelikle sivil havac›l›k sektörünün özel iflletmelere aç›lmas› yönünde ald›¤›m›z karar›n, büyüme sürecinin en etkili unsuru


 Havac›l›k küresel bir faaliyet olmas› dolay›s› ile di¤er ülkelerden ve bölgelerden

soyutlanarak yap›lamaz ve e¤itim bölgeler aras›nda kurulacak köprüde hem en elveriflli hem de en önemli iflbirli¤i alan›d›r.

Sivil havac›l›¤›m›z›n geldi¤i noktan›n daha iyi anlafl›labilmesi için sizinle baz› rakamlar› paylaflmak isterim. Sivil havac›l›k sektörü özel iflletmelere aç›lmadan önce 2002 y›l›nda iç hatlarda 8 milyon olan yolcu say›m›z 2009 sonu itibariyle 41 milyon yolcuya, d›fl hatlarda 25 milyon olan yolcu say›s› ise 44 milyona ulaflm›flt›r. ‹ç ve d›fl hatlardaki toplam 33 milyon olan yolcu say›s›, 85 milyon yolcuya ç›km›flt›r. Artan yolcu say›s›na paralel olarak uçak trafi¤imiz de son yedi y›l içinde iç hatlarda 3 kat art›fl göstermifltir. D›fl hatlarda ve transit uçufllarda yaflanan art›fllarla birlikte, toplam uçak trafi¤imiz 1 milyon 61 bine ulaflm›flt›r. Havayolu iflletmeleri filolar›na yeni ekledikleri uçaklarla, uçufl noktalar›na her gün bir yenisini eklemifl ve mevcut noktalara da sefer say›lar›n› artt›rm›fllard›r. 2002 y›l›nda sadece Türk Hava Yollar› (THY) taraf›ndan 2 merkezden 25 noktaya tarifeli iç hat seferleri, bugün 6 havayolu iflletmesi taraf›ndan 8 merkezden yurt içinde toplam 44 noktaya gerçeklefltirilmektedir. At›l havaalanlar›n›n hizmete aç›lmas›, altyap› çal›flmalar›n›n tamamlanmas› ve askeri havaalanlar›n›n sivil amaçl› kullan›m›na yönelik giriflimler sonucunda, daha önce uçufl gerçeklefltirilmeyen 20 yeni nokta ülkemize kazand›r›lm›flt›r. “Her Türk vatandafl› hayat›nda en az bir kez uça¤a binecektir” hedefi yönünde iç hatlarda sa¤lad›¤›m›z büyük baflar›, “Türk Vatandafl›n›n Dünyada Uçamayaca¤› Yer Kalmayacak” hedefini ortaya koyarak ikili anlaflmalarda ve d›fl hatlarda da büyük bir at›l›m gerçeklefltirmemize neden olmufltur. ‹kili anlaflmalar konusundaki kararl›l›¤›m›z› ve elde etti¤imiz geliflmeyi, basit bir say›sal istatistik ile ortaya koymak gerekirse; 2002 y›l›nda Türk sivil havac›l›k otoritesi taraf›ndan sadece 5 ülke ile müzakere yap›l›rken 2009 y›l›nda 58 ülke ile ikili havac›l›k müzakeresi yapacak duruma gelinmifltir. Yapt›¤›m›z bu anlaflmalar sonucunda Türkiye’nin 2002 y›l›nda 60 olan yurt d›fl› uçufl nokta say›s› 130’un üzerine ç›km›flt›r. K›sacas› bu anlaflmalar ile yurt d›fl›nda 70 yeni uçufl noktas› oluflturulmufltur. Bugün itibariyle hava ulaflt›rma anlaflmam›z olan ülke say›s› 109’a yükselmifltir.

Bu geliflmelere paralel olarak at›l havaalanlar›n hizmete kazand›r›lmas› ile yurt içinde yeni uçufl noktalar›, ikili anlaflmalar ile de yurt d›fl›nda yeni uçufl noktalar›n›n oluflturulmas› suretiyle uçufl a¤›m›z h›zla geniflletilerek, ülkemizin pek çok flehrinin gerek yurt içindeki di¤er flehirlerle gerekse dünyan›n pek çok kenti ile havayolu ba¤lant›s› kurulmufltur. Burada k›saca özetlemeye çal›flt›¤›m tüm bu geliflmeler, liberalleflme karar›n›n Türk sivil havac›l›¤›nda bir milat oldu¤unu göstermektedir. ‹çerde liberal bir politika benimseyen Türkiye, sivil havac›l›kta nas›l bir d›fl politika izliyor? Sivil havac›l›k faaliyetleri, uluslararas› örgütlerin koymufl oldu¤u kural ve standartlar çerçevesinde yürütülmektedir. Küresel havac›l›k sisteminin bir parças› olan ülkeler, uluslar aras› düzenlemelere en üst seviyede uymak, sistemlerini yeni geliflmeler çerçevesinde revizyona tabi tutmak ve havac›l›k politikalar›n›n belirlenmesinde etkinliklerini artt›rmak suretiyle ülke menfaatlerini korumak durumundad›rlar. Uluslararas› örgütlerde aktif rol alman›n, o ülkedeki sivil havac›l›k faaliyetlerinin sürdürülebilir gelifliminde çok büyük öneme sahip oldu¤unun bilinciyle göreve geldikten sonra bu konuya özel bir önem verdi¤imizi belirtmek isterim. SHGM, uluslararas› örgütleri ihmal etmifl, küresel anlamdaki yeni politika ve düzenlemelere uzak kalm›fl, gelece¤e yönelik öngörüler yerine k›sa vadeli planlar aras›nda s›k›flm›fl kalm›fl bir haldeydi. ‹lk günden itibaren üyesi oldu¤umuz tüm uluslararas› örgütlerin yapm›fl oldu¤u toplant›lara aksatmadan kat›lmaya bafllad›k ve böylelikle uluslar aras› örgütler taraf›ndan uygulama konan politika ve kararlara h›zl› eriflim flans›n› yakalayarak fikri aç›dan önemli güç elde ettik. Türkiye’nin üyesi oldu¤u örgütler içindeki aktif politikam›z sayesinde, karar mercilerinde ve yönetim kademelerinde görev almaya bafllad›k. Ortak Havac›l›k Otoriteleri (JAA) E¤itim Organizasyonu Yönetim Kurulu Üyeli¤i’ne, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teflkilat› (EUROCONTROL) Geçici Konsey Koordinasyon Komite Üyeli¤i’ne, EUROCONTROL Yol Ücretleri Geniflletilmifl Komite Baflkanl›¤›’na ve Avrupa Sivil Havac›l›k Konferans› (ECAC) Koordinasyon Kurulu Üyeli¤i’ne seçilmeyi baflard›k. 44 üyesi bulunan ECAC ilk kez AB d›fl›ndaki bir ülkenin Sivil Havac›l›k Genel Müdürü’nü Koordinasyon Kurulu Üyeli¤i’ne yani yönetim kademesine seçiyordu. Bu karar ile ülkemiz Avrupa Birli¤i’ne girmeden havac›l›¤›m›z Avrupa Birli¤i’ne

55 Life&Security •Eylül/2010

interview•reportaj

oldu¤unu belirtmek isterim. Sivil havac›l›kta serbestleflme ile birlikte oluflan rekabet ortam›nda, yolcu ve uçak trafi¤i h›zla artm›fl, havayolu imtiyaz olmaktan ç›kararak herkesin kullanabilece¤i bir ulafl›m modu haline gelmifltir.


Her Türk Vatandafl› hayat›nda en az bir kez uça¤a binecektir Sivil Havac›l›k Genel Müdürü

Dr. Ali Ar›duru

girmifl oldu. Koordinasyon Kurulu üyesi olarak görev ald›¤›m iki y›ll›k sürenin bitmesinden sonra ECAC taraf›ndan ikinci kez bu göreve seçilme onuruna erifltim. Sadece üyesi oldu¤umuz örgütler içinde de¤il dünyadaki di¤er uluslararas› oluflumlar aç›s›ndan da aktif bir d›fl politika izleyerek, Karadeniz Ülkeleri Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat›’n›n iflbirli¤i maddeleri içinde daha önce yer almayan sivil havac›l›k maddesi ilave etmeyi baflard›k. Türkiye, ‹ran, Pakistan, Bangladefl, Malezya, Endonezya, M›s›r ve Nijerya’dan oluflan D-8 ülkeleri iflbirli¤i alanlar›na sivil havac›l›¤›n da dahil edilmesinin öncülü¤ünü yapt›k. Bu giriflimimden ötürü Sivil Havac›l›k Genel Müdürü Dr. Ali ARIDURU olarak D-8 Ülkeleri Sivil Havac›l›k Baflkanl›¤›’na getirildim. Ayr›ca Türkiye, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün’den oluflan Türk-Ortado¤u Havac›l›k Grubu (T-MAG)’in Baflkanl›¤›n› da yürütmekteyim. Ülkemiz dahil toplam 12 ülke ad›na havac›l›k baflkanl›¤›n› yap›yorum.

56 Life&Security •Eylül/2010

Fatih Çil

Böylece havac›l›k konusunda önemli kararlar›n al›nd›¤› mekanizmalara dahil olarak, uluslararas› düzenlemeler ve politikalar›n oluflturulmas› konusunda etkinli¤imizi artt›rmaya bafllad›k. Sivil Havac›l›kta Bölgesel Paktlar art›k çok büyük bir güç unsuru. Bu yönde çal›flmalar yapt›¤›n›z› biliyoruz. Bunlardan bahseder misiniz? Üye oldu¤umuz uluslararas› örgütler içindeki bu faaliyetlerimiz devam ederken di¤er taraftan da Türk sivil havac›l›¤›ndaki potansiyelin ve co¤rafi konumun ülkemize uluslararas› platformda getirece¤i avantajlar› analiz etmeye bafllad›k. Böylece, Türkiye’nin bulundu¤u co¤rafyadaki ülkelerle sivil havac›l›k iliflkilerini güçlendirmesinin, bölgedeki pazarlara aç›lma aç›s›ndan sa¤layaca¤› katk›lar›n yan› s›ra uluslar aras› örgütler içinde Türkiye’nin elini güçlendirecek çok önemli kazan›mlar sa¤layaca¤› sonucuna ulaflt›k. Bu çerçevede KE‹, D-8, TRACECA, AKDEN‹Z, AFCAC, RSOO ve T-MAG olmak üzere sivil havac›l›kta iflbirli¤ini içeren 7 tane bölgesel oluflumun temelini at›k. 2007 y›l›ndan bu yana bölgesel iflbirli¤i toplant›lar› arac›l›¤› ile 129 ülke ile çoklu görüflme yapt›k ve 79 ülke ile çoklu anlaflmas› imzalad›k. Türkiye’nin Bak›m ve E¤itim Merkezi olmas› projesi çerçevesinde bu ülkelerle baflta bak›m ve e¤itim alan›nda iflbirlikleri yap›l›rken ayn› zamanda yer hizmetleri, sivil havac›l›k düzenlemeleri, havac›l›k yönetimi, hava sahas› yönlendirmeleri, insan kaynaklar›, gibi pek çok alanda iflbirli¤ini içeren anlaflmalar imzalanm›flt›r. Henüz tüm AB ülkelerinin dahi sahip olmad›¤› bak›m kurulufllar›n› yetkilendirme akreditasyonu onaylanan SHGM,

2008 y›l›ndan bu yana Avrupa Havac›l›k Emniyeti Ajans› (EASA) ad›na IR Part-145 konusunda yetkilendirilmek isteyen bak›m kurulufllar›n›n denetlemelerini gerçeklefltirmektedir. Türk havayolu iflletmelerinin daha önce yurt d›fl›nda yapt›rd›klar› uçak bak›mlar›n› bu akreditasyon ile yurt içinde yapt›rmaya bafllamas› ve yabanc› havayolu iflletmelerinin de Bölgesel ‹flbirli¤i Anlaflmalar› çerçevesinde bak›mlar›n› ülkemizde yapt›rmas› sonucunda son iki y›lda ülke ekonomisine sa¤lanan katk› 1 Milyar Dolara ulaflm›flt›r. Karadeniz, Balkanlar, Ortado¤u, Akdeniz, Afrika ve Asya ülkeleriyle yapt›¤› bu iflbirli¤i paktlar› ile Türkiye, sadece bölgenin de¤il, küresel havac›l›k sistemi aç›s›ndan da dünyan›n kilit ülkesi konumuna gelmifltir. ECAC Koordinasyon Kurulu’nda E¤itimden Sorumlu Baflkanl›¤›’na getirilmemiz de bunun en temel göstergelerinden biridir. Türkiye’nin ECAC E¤itim Baflkanl›¤›’na seçilmesi sürecini ve bu çerçevede yürütülen çal›flmalar› anlat›r m›s›n›z? Günümüzde sivil havac›l›k dünya çap›nda büyüyor ve gelifliyor. Bu geliflimin sürdürülebilirli¤i ancak sivil havac›l›¤›n vazgeçilmez önceli¤i olan uçufl emniyeti ve havac›l›k güvenli¤inin gereklerinin lay›k›yla yap›lmas› ve bunun için ilave tedbirlerin al›nmas› ihtiyac›n› ortaya koyuyor. Sivil havac›l›¤›n kurallara uygun olarak yap›lmas› ve gerekli tedbirlerin uygulanmas› yetiflmifl insan kayna¤› olmadan mümkün de¤ildir. Havac›l›¤›n sa¤l›kl› bir ortamda sürdürülebilir bir flekilde yap›lmas› için e¤itime yap›lacak yat›r›m büyük önem tafl›maktad›r. Havac›l›k küresel bir faaliyet olmas› dolay›s› ile di¤er ülkelerden ve bölgelerden soyutlanarak yap›lamaz ve e¤itim bölgeler aras›nda kurulacak köprüde hem en elveriflli hem de en önemli iflbirli¤i alan›d›r. Bu çerçevede, e¤itim konusunda Bölgesel ‹flbirli¤i Toplant›lar› ile oluflturdu¤umuz zemini, efl zamanl› olarak ECAC’›n bünyesine yaymaya bafllad›k. Avrupa, Orta-Do¤u, Transibirya ve Afrika’y› da içine alacak flekilde tesis edilecek e¤itim politikas› için en uygun platform olan ECAC’ta yürütümüz faaliyetler, 3.5 y›l sonra istedi¤imiz sonucu almam›z› sa¤lad›. ECAC’›n 2010 fiubat’›nda Madrid’de gerçeklefltirilen Yönetim Kurulu toplant›s›nda, Avrupa sivil havac›l›¤›ndaki e¤itim politikalar›n›n belirlenmesine ve Türkiye’nin koordinatör ülke olmas›na karar verildi. Sivil Havac›l›k Genel Müdürü olarak beni de, ECAC E¤itim Komitesi Baflkanl›¤› görevine getirdiler bir di¤er ifade ile ECAC E¤itim Odak Noktas› oldum. E¤itim konusunda bugüne kadar oluflturulmufl herhangi bir


Dr. Ali Ar›duru Turkish Directorate General of Civil Aviation General Manager

 Ülkemizde düzenlenen E¤itim Konferans›’ndan ve ‹stanbul Deklarasyonu’nun öneminden bahseder misiniz? E¤itim alan›nda ilgili ECAC mevzuat›n›n oluflturulmas›ndan toplant› ve seminerler gerçeklefltirilmesine var›ncaya kadar çok yo¤un bir gündem içinde ilk olarak ilk olarak Haziran ay› sonunda Avrupa ve komflu ülkelerin kat›ld›¤› genifl çapl› e¤itim konferans› düzenledik.

ECAC ve Genel Müdürlü¤ümüzün organizasyonu ile 24-25 Haziran 2010 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da düzenledi¤imiz "E¤itim Konferans›”na; Uluslararas› Sivil Havac›l›k Örgütü (ICAO), ECAC, EUROCONTROL ve Afrika Sivil Havac›l›k Konferans› (ACAC) gibi uluslararas› havac›l›k örgütlerin yöneticilerinin yan› s›ra 40'dan fazla ülkeden 180 üst düzey havac›l›k mensubu kat›ld›. Konferansta, “E¤itimin emniyet, güvenlik ve çevre standartlar›n›n sa¤lanmas›ndaki rolü”, “E¤itimin kalite ve verimlili¤ini ölçmek için en iyi uygulamalar›”, “Avrupa d›fl›ndaki e¤itim politikalar› ve uygulamalar›n› kavrama”, “Avrupa için gelecekteki e¤itim sorunlar›” olmak üzere dört temel konuyu ele ald›k. ‹ki gün boyunca süren konferans çerçevesinde, gerçeklefltirilen panellerin ard›ndan Avrupa sivil havac›l›k e¤itim politikas›n› oluflturacak ‹stanbul Deklarasyonu’nu yay›nlad›k. ECAC ad›na sunulacak e¤itim standard›n›n en üst düzeyde olmas›n› sa¤lamak üzere etkin bir gözden geçirme ile e¤itim ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›na yönelik analizlerin yap›lmas› gibi çok önemli kararlar› içeren ‹stanbul Deklarasyonu, ICAO’nun e¤itim konusunda ECAC düzenlemelerine uyumluluk gösterece¤ini içermesi bak›m›ndan da büyük önem tafl›maktad›r. Türkiye, sadece ECAC E¤itim Politikas›’n›n oluflturulmas› çerçevesinde Avrupa’n›n de¤il, belirlenen politikalara uyaca¤›n› ifade eden ICAO dolay›s› ile küresel anlamda önemli bir görev ve misyon üslenmifltir.

Every Turkish Citizen will board on a plane at least once in their lifetime Regional Aviation Policy was put into effect under the leadership of Minister of Transportation Mr Binali Yıldırım in 2003 with the aim of “Every Turkish Citizen will board on a plane at least once in their lifetime”, so the radical change and transformation period in civil aviation were started. As a result of projects which are realized in the frame of this policy, Turkish Civil Aviation sector shows fast growth surprising all the world. Firstly, I would like to express that the decision which we made to open civil aviation sector into operation of private firms is the most effective element of growth process. In competetive environment which emerge with deregulation of civil aviation, the number of the passengers and travelling by airplanes became not privilige but a transportation way could use. Achieving a great success for the aim of “Every Turkish Citizen will board on plane at least once in their lifetime” in domestic flights caused new and bigger breakthrough in international flights and bilateral agreements by putting forward the aim of “There will be no place Turkish citizens can not fly”. I want to express our determination on bilateral agreements and growth with a simple numerical statistic method. In 2002 Turkish civil aviation authority negotiated with only 5 countries, in 2009 we can make bilateral aviation agreements with 58 countries. After these negotiations we made , number of international flight points has reached over 130 from 60 in 2002. So 70 new international flight points were added with those agreements. Today, the number of countries, which we made air transportation agreement with, increased to 109. Along with these developments, bringing idle airports into services provides new domestic flight points, bilateral agreements provides new international flight points, so our flight traffic has grown rapidly and many cities in our country now have airline connections to both domestic and many international cities. All of these developments I mentioned shows us the decision of liberalization is milestone in Turkish Civil Aviation. Full Text: www.lifeandsecurity.com

57 Life&Security •Eylül/2010

interview•reportaj

çal›flma grubu ve politikas› olmayan ECAC’da al›nan bu görev, 44 ülke ad›na e¤itim konusunda inceleme, araflt›rma, de¤erlendirme, politika üretme faaliyetlerinin yürütülmesi gibi çok önemli bir misyonu ülkemize vermifltir.


Dr. Ahmet Paksoy ‹DO Genel Müdürü

58 Life&Security •Eylül/2010

‹DO Deniz Ulaflımını Gelifltirme Misyonunu Önemli Ölçüde Hayata Geçirdi

Fatih Çil

DO’yu bir dünya markas› haline getirip, “Dünyan›n En Büyük Yolcu Tafl›mac›l›k fiirketi” unvan›n› kazand›ran isim Dr. Ahmet Paksoy Life and Security’e konufltu. ‹do’nun trafikten bunalan ‹stanbul halk›n›n yaflam kalitesine olan katk›s›ndan, özellefltirme sürecine kadar tüm sorular›m›z› yan›tlayan Baflar›l› genel müdür gelecek vizyonunu anlatt›.

 Dünya’n›n En Büyük Yolcu Tafl›mac›l›k fiirketi” Unvan›n› Kazanma Onuruna Erdik ‹do’nun dünyan›n en büyük deniz ulafl›m flirketi haline getirilmesinde büyük emek göstermifl bir kiflisiniz. Öncelikle sizi bulmuflken buradan bafllamak istiyoruz. Bir akademisyen ayr›ca bir yönetici olarak bu konuda ne düflünüyorsunuz? Dilerseniz buradan bafllayal›m. ‹DO’daki görevime bafllarken flöyle bir hedefim vard›; ‹stanbul’da denizin, kara trafi¤ine alternatif üretebilecek, rahatlamas›na katk› sa¤layacak büyüklükte bir potansiyeli oldu¤unu göstermek ve bunu hayata geçirmek... Son alt› y›l› de¤erlendirdi¤imde,

‹DO olarak deniz ulafl›m›na yapt›¤›m›z yat›r›mlarla bu hedefimize önemli ölçüde yaklaflt›¤›m›z› düflünüyorum. Önce, fiehir Hatlar› ile ‹DO’yu tek bir çat› alt›nda deniz üzerinde entegre bir iflletme olarak faaliyetini projelendirdik. Ard›ndan da kendi içerisinde yenileme, dönüflüm süreci bafllad›. Bak›ms›z iskeleleri, y›llar›n yorgunu gemilerimizi onarmaya, yenilemeye bafllad›k. Tarihin sayfalar›nda yerini almas› bekleyen fiehir Hatlar›’n›n çok say›da gemisine hayat vererek, filomuza yeni nesil deniz otobüsleri, feribotlar, deniz taksileri, k›sacas› yedi ayr› tipte gemiyi kazand›rd›k… Yeni gemiler, yeni feribot hatlar› derken ‹DO alan›nda büyük ve lider bir iflletmeye dönüfltü. Bu flehrin kendine has deniz kültürünü ve tarihini koruyarak gerçeklefltirdi¤imiz tüm çal›flmalar›n neticesinde, “Dünyan›n En Büyük Yolcu Tafl›mac›l›k fiirketi” unvan›n› kazanma onuruna erdik. ‹stabul’da deniz ulafl›m›nda modern yolculuk kültürünü yaratan bir iflletme olarak ‹DO kentin gözde kurumlar› aras›nda hak etti¤i yerini ald›. Bundan sonras› için benim kiflisel beklentim,


 Y›lda 100 milyonu aflan yolcu ve 7 milyonu aflan araç say›s› ile kara trafi¤ine

yapt›¤› katk› san›r›m aç›kça görünüyor. ‹do Misyonunu Önemli Ölçüde

Hayata Geçirdi Say›n Paksoy biraz ‹stanbul’a dönersek trafik insan›m›z›n yaflam kalitesini tehdit etti¤i gibi ticari faaliyetlerden, ekonomik iliflkilere kadar her fleyi engelliyor. Bir nevi üstümüze çöken karabasan. Hatta ülkemizin rekabet gücüne bile sekte vuran bir sorun. Sizce ‹do’nun bu noktada en büyük katk›s› ne oldu, oluyor, olacak? Baflta da söyledi¤im gibi ‹DO’da en temel hedefimiz deniz ulafl›m›n›n kara trafi¤ine alternatif üretebilecek bir potansiyeli oldu¤unu göstermek ve bunu hayata geçirmekti... 6 y›l önce bafllatt›¤›m›z çal›flmalarda flunu aç›kça gördük ki ‹stanbul’da yaflayanlar denizi yeterli tan›m›yor ve kullanm›yordu, hatta Deniz Kültürünü Toplumsal Olarak öyle ki bu flehirde yaflay›p denizi görmeyenler ‹stabul’da deniz Benimsemeliyiz bugünden çok daha fazlayd› ve deniz Ülkemizde deniz tafl›mac›l›¤› gerek yolcu ulafl›m›nda modern ‹stanbul’un trafi¤inde önemli bir alternatif gerekse yük aç›s›ndan geliflmifl bir mod ulafl›m potansiyeli oldu¤u dikkate al›nm›yordu. yolculuk kültürünü de¤il. Genel olarak bir de¤erlendirme Deniz ulafl›m› kültürü yaratabilmek amac›yla yaparsan›z biz neleri eksik b›rakt›k bugüne ‹DO olarak yat›r›mlar›m›z› ve projelerimizi kadar? Bu noktadan bakarsak sizce nelere yaratan bir iflletme olarak bu do¤rultuda gerçeklefltirdik. Öncelikle sosyal öncelik verilmeli? Kimlere ne gibi görevler ‹DO kentin gözde projelerimizle, insanlara dokunan, onlar›n düflüyor? Bu eksikli¤in alternatif maliyeti kalbine ulaflan bir iflletme olmaya çal›flt›k; hakk›nda neler söylenebilir? kurumlar› aras›nda hak bu sayede denizi tan›tmay› ve sevdirmeyi Tarih sayfalar›na bakt›¤›n›zda, denizin oldu¤u istedik. ‹flin sosyal yan›yla birlikte son 6 y›lda yerde uygarl›¤›n da geliflmifl oldu¤unu aç›kça etti¤i yerini ald›. Bundan ‹stanbullular› yeni hatlarla bulufltururken, görüyorsunuz. Bu nedenle deniz kültürünün sonras› için benim kiflisel mevcut hatlarda sefer say›lar›n› art›rarak asl›nda toplumsal olarak benimsememiz güçlendirdik. Deniz Taksi’den Araba gerekti¤ini inan›yorum. Ülkemizin dört yan› beklentim, ‹DO vapurlar›na, bugün 33 hatta 85 noktaya denizlerle çevrili olmas›na ra¤men denize bir a¤ yaratt›k. ‹DO kendine hedef markas›n›n uluslararas› ulaflan uzak bir yap›m›z var. Özelikle ulafl›m koydu¤u modern yolculuk kültürünü yaratarak konusunda y›llarca karayoluna yap›lan deniz ulafl›m›n› gelifltirme misyonunu önemli alanda kullan›ld›¤›n› yat›r›mlar ve bireylerin en çok bu ulafl›m ölçüde hayata geçirdi diye düflünüyorum. yolunu tercih etmesi ile deniz tafl›mac›l›¤› görmektir. Nitekim rakamlarda bunu gösteriyor; y›lda geri planda kalm›fl. Oysa bu iki ulafl›m 100 milyonu aflan yolcu ve 7 milyonu aflan biçiminin birbirine alternatif, tamamlay›c› araç say›s› ile kara trafi¤ine yapt›¤› katk› san›r›m aç›kça ya da destekleyici oldu¤u düflünülmemifl. Ancak son y›llarda görünüyor. yap›lan yat›r›mlar ile deniz ulafl›m› yeniden flekillenmeye bafllad›. Bu do¤rultuda ‹BB’nin Marmara’da deniz ulafl›m›na Özellefltirme Süreci Tüm Aç›kl›¤› ile Kamuoyuyla yönelik gerçeklefltirdi¤i projeler ile kara trafi¤ine alternatifler Paylafl›lacak üretildi. Efendim ‹do bir özellefltirme sürecine girdi. Süreç hakk›nda k›saca bilgi alabilir miyiz? Özellefltirme sürecine iliflkin çal›flmalar sürdürülüyor. May›s’ta Deniz ulafl›m›n›n geliflimi konusunda yap›lan fizibilite çal›flmalar› özellefltirme sürecinin yönetimi için açt›¤›m›z finansal zaman, insan gücü, çevre ve maliyet dengesi içerisinde yeni dan›flmanl›k ihalesini Finans Yat›r›m-Arup Konsorsiyumu projelerin hayata geçirilebilece¤ini gösteriyor. Özellikle kazand›. 20 May›s 2010 tarihinden itibaren çal›flmalara bafllayan dan›flman firman›n yapaca¤› analiz sonucunda ç›kacak Strateji Marmara’ya kamyon gibi büyük araçlar›n girifl- ç›k›fl›n› deniz Raporu, ‹DO ‹stanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Tic. A.fi.'ndeki üzerinden sa¤lamaya dönük projeler üzerinde çal›fl›yoruz.

59 Life&Security •Eylül/2010

interview•reportaj

‹DO markas›n›n uluslararas› alanda kullan›ld›¤›n› görmektir. Bugün uluslararas› denizcilik camias›nda gördü¤ü sayg› ve takdir ile büyük uluslararas› iflletmelerin ‹DO markas›n› ve ‹DO’daki benzersiz know- how’› kullanmak için kap›m›z› çal›yor olmas›, bizler için en büyük gurur kayna¤›d›r. Elbette her gün at›lacak yeni bir ad›m oluyor, kabul edersiniz ki buras› ‹stanbul’un kalbinde dinamik bir yap›, hatalar da eksikler de olacakt›r ama kusursuz hizmet ve s›f›r hata hedefimiz oldu¤u sürece, ‹DO’nun daha da geliflece¤ine ve çok uzak olmayan bir vadede yabanc› ülkelerde de ‹DO markas›yla hizmet ve know- how sunaca¤›n› düflünüyorum.


‹DO Genel Müdürü

Yat›r›mlara H›z Kesmeden Devam Edece¤iz

Dr. Ahmet Paksoy ‹DO General Manager

Dr. Ahmet Paksoy

hisselerinin özellefltirilmesi ile ilgili sürecin nas›l olaca¤›na, hisselerinin hangi sat›fl yöntemiyle özellefltirilmesinin uygun olaca¤›na dair sürece netlik kazand›racak. Gerekli ön haz›rl›k tamamland›¤›nda ise süreç ifllemeye bafllayacakt›r ve kuflkusuz tüm ad›mlar her zamanki gibi aç›kl›kla sizler arac›l›¤›yla kamuoyuyla paylafl›lacak.

 ‹do Marmara’n›n Maviliklerini, ‹stanbul’un Ruhu ile Yolcular›na Ulaflt›rmay› Sürdürecek Son olarak hemflehrilerimize mesaj›n›z varsa onunla bitirelim. Zira ‹stanbul hatta ülkemiz için çok büyük bir de¤er haline gelen ‹DO’nun faaliyetlerini ve gelece¤ini her kesimden vatandafllar›m›z merak ediyor.

60 Life&Security •Eylül/2010

Fatih Çil

‹DO’nun dünden bugüne izledi¤i seyir aç›s›ndan ulaflt›¤›m›z nokta kuflkusuz gurur verici. 2004 y›l›nda 11 milyon yolcu, 955 bin araç tafl›yan bir iflletmeden, 2009’da 101 milyon yolcu ve 7 milyon araç tafl›yan bir yap›ya dönüfltük. ‹stanbul'da modern yolculuk kültürü yerlefltirme amac›yla denize yapt›¤›m›z yat›r›mlara 2010 y›l›nda da devam ettik. Önümüzdeki dönemlerde de yolcular›m›z›n bizden bekledi¤i kusursuz hizmeti gerçeklefltirmek ve deniz ulafl›m›n›n geliflimi için yapt›¤›m›z yat›r›mlara h›z kesmeden devam edece¤iz. Eksiklerimizin aç›kl›kla bizlere söylenmesini ilk günden beri içtenlikle istedik ve yolcular›m›z›n görüfl ve beklentileri do¤rultusunda kendimize yön verdik, bunu her zaman bekliyoruz, bu bizi gelifltiren güçlü yan›m›z. ‹DO bundan sonra da ‹stanbul’un gözbebe¤i iflletmesi olarak Marmara’n›n maviliklerini, ‹stanbul’un ruhu ile yolcular›na ulaflt›rmay› sürdürecek.

IDO significantly fulfilled its mission of developing sea transportation When we look at the pages of history, you will clearly notice an advanced civilization where the sea exists. Therefore I believe that we have to embrace sea culture as a whole community. Although our country is surrounded by water we tend to keep away from it. Sea transportation remains idle since highways are invested for years and our people prefer roads/motorways as a mode of transportation. But nobody thought that these two modes of transportation are alternatives, supplementary, supportive to each other. Sea transportation has started to shape again with investments in recent years. _n that sense highway/road traffic alternatives were produced with _BB'S Marmara Sea transportation focused projects. Feasibility studies which are made for the development of sea transportation shows that new projects at the perspective of time, human power, environment and cost balance can be put in practice. We are working on the projects that can provide entrance and exit of big vehicles like trucks over the sea to Marmara Region. As I mentioned before, our main target in IDO was to show that sea transportation has a potential which can be an alternative to road traffic and to put that into practice. Studies started 6 years ago show of that people living in Istanbul didn't know the sea sufficiently and dont use sea transportation.. The number of people who live in the city and didn't see the sea was more than today and sea was not regarded as an important way of transportation in Istanbul's traffic. As IDO we realized many projects and investments in this direction in order to expand sea transportation culture. With our social projects we tried to be company which can affect people, touch their hearts and arose nice feelings, by this way we wanted to introduce and endear see. While we built new lines in Istanbul during last six years with social perspective of that, we also increase the number of services in current lines. We create a web/network which covers 33 places from sea cabs to ferryboat. I think IDO significantly fulfilled its mission of developing sea transportation while creating modern sea way travel culture aimed before. As a matter of fact the numbers show the same way; contributions to land transport are clearly seen with the numbers using sea transportation over a hundred million passengers and over 7 millions vehicles in a year. Full Text: www.lifeandsecurity.com


61 interview•reportaj

Life&Security •Eylül/2010


Sistem tedarikçi portföyünü geniflletirken, tedarikçilerin de yeni müflterilere sat›fl›n› art›r›yor.

62

Timuçin Acar

Sat›n almac›lar ilk baflta bu sistemin kendi ifllerine nas›l bir etki yapaca¤›n› alg›layam›yorlar. “Sorun yarat›r m›, gücümü azaltabilir mi, pozisyonumu de¤ifltirebilir mi, tedarikçilerle iliflkime nas›l etki eder, diye düflünüyorlar. Ancak tam tersine bu sistem onlar›n gücünü art›ran, iflleri yönetebilir k›lan, kolayca raporlanabilen, süreçleri disipline eden bir yap›”

E-Tedarik Biliflim Teknolojileri Stratejik Planlama ve ‹fl Gelifltirme Direktörü

Life&Security •Eylül/2010

Fatih Çil

Elektronik ‹hale agresif bir fiyat indirimi sa¤l›yor tedarik Biliflim Teknolojileri Genel Müdürü Timuçin Acar ile “Elektronik ‹hale”yi konufltuk. ‹nan›lmaz maliyet avantaj› sa¤lay›p flirketlere rekabet gücü sunan¸ayn› zamanda flirketlerin operasyonel masraflar›n› s›f›rlayan sistemin nas›l çal›flt›¤›n› ve arkas›ndaki rasyoneli anlatan Acar “Bu sistem insanlar› bir çok dertten kurtar›yor.Hangi flartlarda ve fiyatta ihalenin al›nabilece¤ini net bir flekilde ortaya koyarken agresif bir flekilde de fiyat indirimine yöneltiyor ” dedi.

E

E-tedarik Genel Müdürü Timuçin Acar sistemi flöyle detayland›rd›: “Çok daha fleffaf, etik, rekabete aç›k, insanlar›n zahmetsizce eflit flartlarda teklif verebilece¤i, dokümanlar›n› elektronik ortamda yönetebilece¤i ve birkaç tuflla rapor ç›karabilece¤i bir sistem sunuyoruz. Tabi bu sistemi daha iyi anlatmam›z gerekiyor. Zira sat›n almac›lar ilk baflta bu sistemin kendi

ifllerine nas›l bir etki yapaca¤›n› alg›layam›yorlar. “Sorun yarat›r m›, gücümü azaltabilir mi, pozisyonumu de¤ifltirebilir mi, tedarikçilerle iliflkime nas›l etki eder, diye düflünüyorlar. Ancak tam tersine bu sistem onlar›n gücünü art›ran, iflleri yönetebilir k›lan, kolayca raporlanabilen, süreçleri disipline eden bir yap›.” • Her Teklif Sistemin ‹çinde Verildi¤i ‹çin Otomatik Olarak De¤erlendiriliyor Timuçin Acar sözlerini flöyle sürdürdü: “Normal flartlarda 20 kiflinin kat›ld›¤› bir ihaleyi yapmak, dokümanlar› yönetmek çok zordur. fiartlarda revizyonlar olabilir ve inan›lmaz karmafla yaflanabilir. Telefon trafikleri, diyaloglar, faks geldi mi gelmedi mi, teklif euro mu tl mi gibi süreçleri yönetmek zordur. ‹flte sundu¤umuz sistem bunlar› mükemmel bir flekilde çözüyor. Her firma son derece flablon bir flekilde teklif talebine maruz


 ”Herkesin tasarruf dedi¤i bir ortamda bu tür sistemi kullanmamak her aç›dan

çok büyük bir kay›p” istiyor musunuz? Gidin pazarl›k edin. Bir fiyat al›n. Sisteme sokun. Sizin ald›¤›n›z fiyattan afla¤› bir fiyat geliyorsa bu sistem size bir fley kazand›r›yor, gelmiyorsa kazand›rm›yor” diye düflünün ve as›l faydan›n nas›l yarat›ld›¤›n› görün.” ‹flte bizim esas iddiam›z bu. Ayr›ca direkt kazançtan baflka uçtan uca her noktada fayda sa¤layan bir sistem bizim sitemimiz, bunun da alt›n› özellikle çizmek isterim.”

• Sat›n Almac› Sistemi Yöneten ve Kurallar› Koyan Kifli “Bu sistem insanlar› birçok dertten • Sistemin Bir Yat›r›m Maliyeti Yok kurtar›yor. Hangi flartlarda ve fiyatta E-Tedarik Genel Müdürü Timuçin Acar ihalenin al›nabilece¤ini net bir flekilde sistemin maliyeti ve kullan›lmamas› halinde ortaya koyarken agresif bir flekilde bir fiyat alternatif maliyeti hakk›nda da bilgi verdi. indirimine yöneltiyor” diyen E-tedarik Genel Acar flöyle konufltu: “ Bu sistemin bir yat›r›m Müdürü Timuçin Acar sözlerine flöyle devam Timuçin Acar maliyeti yok. Müflteriler herhangi bir yat›r›m etti: “ Sistem tedarikçi portföyünü yapm›yorlar. Direkt internet üzerinden geniflletirken, tedarikçilerin de yeni kaynaklar›n ortak kullan›m›n› sa¤layan bir Tedarikçilerin k›raca¤› müflterilere sat›fl›n› art›r›yor. Bu noktada flöyle sistem bu ve biz sisteme herkes için bir bir soru akla gelebilir. Bütün tedarikçiler bu fiyat sizin kiflisel server, bir iletiflim a¤›, bir network ve sistemden memnun mu ya da bu sistemden güvenlik koyup onlarca firman›n hangi tedarikçiler memnun de¤il? Cevap basit. becerinize ba¤l›yken kullanabilece¤i bir hale sokabiliyoruz. Böylece Çünkü sadece çok yüksek marjlarda karlar kaynak israf›na son veriyoruz. Kaynak rekabet flartlar›n› ortaya yap›p, firmalar› birtak›m sebeplerle ba¤layan harcamak bir yana ne tedarikçi ne de tedarikçiler memnun olmuyor. Ama bu zaten koydu¤unuz bu sistem müflterilerin bilgisayarlar›na bir program kabul edilmemesi gereken bir faktör oldu¤u yüklemesine bile gerek yok. Yani bir program için biz bununda önüne geçmeyi planl›yoruz. bunu otomatik olarak sat›fl› ya da üyelik bedeli gibi fleylerde yok. Ayr›ca haks›z yere öne geçmeyi sa¤lam›fl Müflterilerin sadece internet sitemize girecek firmalar› engellemek ve hakl› sebeplerle öne çözüyor. fiartnamede internet eriflimlerinin olmas› yeterli. Yani ç›km›fl firmalar› da teflvik etmek için sistemde bir e –maille kullan›c› flifresi al›nca kullan›m yazan özelliklere göre yine bir tak›m mekanizmalar var. Örne¤in bafll›yor. sat›n almac› referans› sa¤lam, marka bilinirli¤i fiyat veriliyor ve onun yüksek firmalara bir katsay› tan›mlayarak • Bu Sistemi Kullanmamak Çok Büyük üzerinden savafl›l›yor. fiyat yüzde 2 fazla olsa da sat›n almay› o Kay›p firmadan devam ettirebilir. Bu legal bir Kullanmayan›n her geçen gün zarar› var. As›l etki de zaten orada. de¤erlendirme ve kabul edilebilir bir ayr›m. Mevcut yap›da pazar daral›yor, rekabet K›saca her fleyin net oldu¤u, kaç firman›n art›yor. Böyle bir ortamda pazarlama bir girdi¤i, kazanamayan›n niçin kazanamad›¤›n›, kazanan›n niçin maliyet ama en büyük sorun mevcut maliyetleri düflürmek. kazand›¤›n› bildi¤i, kafalardaki tüm sorulara cevap veren bir Özellikle de içinden geçti¤imiz kriz ortam›nda büyük firmalar›n sistem bu. Peki, bu süreçte sat›n almac› ne ifl yap›yor? Sat›n mevcut maliyetleri sat›fl yapamad›klar› zaman korkunç almac› sistemi yöneten, yaz›l›m› de¤il ama kurallar› koyan rakamlara ulaflabiliyor. Buradan sa¤lanacak yüzde 10 -20 kifli. Dolay›s›yla sat›n almac›n›n en büyük görevi do¤ru ve avantajlarda çok ciddi karlara sebep oluyor. Hatta firmalar›n düzgün bir flekilde ürünü tan›mlamak, flartnameyi oluflturmak pazarlama faaliyeti yerine bunu yapmas› daha büyük kazanç ve kurallar› koyup sonucunda bütün raporlar› al›p analizini haline gelebiliyor. Bu noktada e-tedarik sistemi devreye girip yapmak.” bu kazanc› onlara sa¤l›yor. Ayr›ca ürünleri “Just in time” denilen zaman›nda almay› sa¤layacak döngüyü de sa¤l›yor. • Kiflisel Beceri De¤il Sistematik Baflar› Böylece, sto¤un daha az tutulmas›yla stok maliyeti de azal›yor. Bir nokta çok önemli. Tedarikçilerin k›raca¤› fiyat sizin kiflisel Son dakikalar› ortadan kald›ran sistem her fleyi daha düzenli becerinize ba¤l›yken rekabet flartlar›n› ortaya koydu¤unuz bu hale getiriyor. Art› olarak personelin harcad›¤› zaman› azaltan sistem bunu otomatik olarak çözüyor. fiartnamede yazan hem de yönetimi kolaylaflt›ran sistem bir sat›n alma stratejisi özelliklere göre fiyat veriliyor ve onun üzerinden savafl›l›yor. As›l etki de zaten orada. Diyoruz ki “Bunun gücünü görmek gelifltirilebilmesine olanak tan›yor. Özetle herkesin tasarruf

63 Life&Security •Eylül/2010

interview•reportaj

kal›rken tabiri caizse sadece boflluklar› dolduruyorlar. Böylece herkes ayn› formatta teklif veriyor ve her teklif sistemin içinde verildi¤i için otomatik olarak de¤erlendiriliyor. Yap›lan de¤erlendirmeden sonrada bunlar elektronik ihaleye sokularak ifl sonuçland›r›l›yor.”


E-Tedarik Biliflim Teknolojileri Genel Müdürü

Elektronik ‹hale Agresif Bir Fiyat ‹ndirimi Sa¤l›yor

Timuçin Acar

64 Life&Security •Eylül/2010

Fatih Çil

Bu sistemin bir yat›r›m maliyeti yok. Müflteriler herhangi bir yat›r›m yapm›yorlar. Direkt internet üzerinden kaynaklar›n ortak kullan›m›n› sa¤layan bir sistem bu ve biz sisteme herkes için bir server, bir iletiflim a¤›, bir network ve güvenlik koyup onlarca firman›n kullanabilece¤i bir hale sokabiliyoruz. Böylece kaynak israf›na son veriyoruz.

dedi¤i bir ortamda bu tür sistemi kullanmamak her aç›dan çok büyük bir kay›p” • ‹nternet Erifliminin Oldu¤u Her Yerden Girilebilir Sistemin internet erifliminin oldu¤u her yerden ve her zaman sat›n almac›lar›n emrine amade oldu¤unu vurgulayan Timuçin Acar sistemin özelliklerini anlatmaya flöyle devam etti: “ Sat›n almac› ürünleri görebilir, talepleri oluflturabilir, teklifleri isteyebilir ve gelen teklifleri görebilir, kontrol edebilir. Örne¤in 5000 adet Lcd tv’ye ihtiyaç var. Bu noktada flartnamede minimum ve maksimum ihtiyaçlar tan›mlanmak zorunda. En önemli ve kritik süreç bu sat›n almac› için. Bundan sonra teslimat yeri, ödeme vadesi gibi idari konulardaki bilgileri de aç›k net olarak o aflamada verebilir. Fiyata etki etmiyorsa ileri aflamada da verebilir ya da daha detay bilgileri öngörmüyorsa bilgileri tamamlay›p fiyatlar› daha sonrada alabilir. Teklifler geldikten sonra “Yar›n saat üçte ihale bafllayacak, 20 dakika sürecek” diyebilir. Bu da çok özel bir fley. Ayr›ca gecenin saat üçünde üst yöneticinin “Ben bu sene kaç para bilgisayar yat›r›m› yapt›m” sorusuna cevap verebilir. An›nda hangi firmadan kaç tane al›nm›fl, fiyatlarda nas›l bir performans olmufl, hepsini yan›tlayabilir.” • Kar Yapt›ramazsak Hiçbir fley Talep Etmeyiz Sohbetin sonunda sunduklar› sistemin di¤er sistemlere karfl› avantajlar›n› detayland›ran E-tedarik Genel Müdürü Timuçin Acar sözlerini flöyle noktalad›: “‹nsanlar, ne getirdi¤i

bilinmeyen sistemlere binlerce dolar ödeyebiliyor. Bizim iddiam›z ise, kesin bir zaman ve maliyet tasarrufu sa¤lamak. E¤er bu olmuyorsa hiçbir ödeme talep etmiyoruz. Peki, bu nas›l oluyor? Müflterilerimize diyoruz ki “Direkt al›mlar›n›zdan bir fayda yarat›yoruz. Siz pazarl›k yap›n, e¤er sistem bu ürünü siparifl verdi¤iniz fiyat›n alt›na getirebiliyorsa; 10 liral›k mal 9 liraya geliyorsa; 1 liral›k kar›n›z var. Biz bunun üzerinden yüzde 20 al›r›z, yüzde 80’i size kal›r. Fiyat inmiyorsa bu sistemin operasyonel kazanç sa¤layacak tüm avantajlar›n› bedava kullan›n ve hiç para vermeyin” Bizim en iddial› modelimiz bu ve bunu her yerde ispat ettik. Ancak tek modelimiz bu de¤il. Yarat›lan faydadan sonra müflterilerimizin isteklerine göre baflka modellerimiz de var. Çünkü yarat›lan çok büyük tasarruf nedeniyle büyük firmalar hiç düflünmeden bütçelemede kolayl›k sa¤lamak amac›yla ihale bafl›na ya da ayl›k ödeme seklinde hizmet bedeline geçifl yapmak istiyor. Bu konuda da esne¤iz zira biz flunu diyoruz : “Biz sizin kazanc›n›za ortak olmak istemiyoruz, sadece yapt›¤›m›z iflin karfl›l›¤›n› almak istiyoruz.” Dolay›s›yla yüzdelik komisyon iste¤imiz sadece bir ikna yöntemi. Daha öncede belirtti¤im gibi tasarruf noktas›nda çok iddial› oldu¤umuz için bu yöntemi kullan›yoruz.”


E-Tedarik Director of Strategic Planning and Business Development

Timuçin Acar

» e-sat›nalma nedir? e-sat›n alma modülü, standart flablonlarda teklif taleplerinin altyap›s›n›n oluflturulmas› ve sistem içerisinden kolayl›kla tekliflerin tedarikçilerden al›nmas›n› sa¤lar. Böylece flablon fleklindeki teklif isteme doküman› tedarikçilerin h›zl› ve hatas›z teklif vermelerine olanak sa¤lar. Tedarikçilerin gelen mesaja t›klamalar› ve karfl›lar›na ç›kan konu ile ilgili dokümandaki talep edilen fiyat teslim tarihi v.b. yerleri doldurmas› yeterli olmaktad›r. e-sat›nalma modülü sayesinde tedarikçilerden k›sa zamanda toplanan teklifler sistem sayesinde kolayl›kla de¤erlendirilerek e-ihale için haz›r bir ortam yarat›l›r. » e-ihale nedir? e-ihale modülü tedarikçilerin tekliflerinin de¤erlendirildikten sonra belli bir tarih ve saat aral›¤›nda da revize teklif vermelerine olanak veren on-line (canl›) bir ihale sistemidir. Tedarikçiler yine internet eriflimi ile ihale zaman›nda sisteme ba¤lanarak verdikleri teklifle kaç›nc› s›rada olduklar›n› görürler ve birinci s›raya gelmek için fiyatlar›n› revize ederler. Sistemin sa¤lad›¤› rekabetci ve fleffaf ortam sayesinde piyasadaki en uygun fiyatlar yakalanm›fl olur.

Electronic Bidding Provides Price Reduction Aggressively This system saves people from many problems. It directs to price reduction aggressively while it shows tender must be won under which conditions and prices. When the price which is reduced by suppliers is dependent on your personal abilities, this system which you present competition conditions solves those problems automatically. People bids according to specialties written in the specification document, and they fight on the basis of that. The main effect is over there. We say that “Do you want to see its power?” You are free to bargain, get a price and put to system. If the price is lower than what you get, this system brings in something but if not, it doesn’t bring anything. There is no investment cost for this system. Customers do not invest any money. It’s a system that provides common use of sources on internet directly. We can also make this system be used by several companies by using personal server, communication network and security. So we terminate the waste of sources. Neither suppliers nor customer have to install some programs on their computers apart from waste of sources. So there is no sale of program or membership fee or etc. It’s adequate that customers have an internet connection which accesses our website. So you can start to use after you get a new e-mail and user password. People can pay $500-600 to some systems without any idea about what they are servicing. Our claim is to provide certain time and cost savings. If it doesn’t happen, you don’t have to pay anything. So, how does it happen? We say to our customer that “We create advantages from your direct buy. You can bargain, it the system can bring the product with lower price than you order, if $10 products comes $9 to you, you have $1 profit. We only get a 20% commission over that, 80% will be you profit again. If the price does not go down, you can use all advantages of this system which provides operational profit and do not pay anything.” This is the most challenging model of us and we proved that in every place. But this is not the only model we have. We have some other personal models after the created benefits. Because some companies want to switch to other service fees such as monthly or per bidding as a result of created great savings. We are flexible about those ideas, and we also mention that “we don’t want to share your profit; we only want to earn the return what we’ve done.” Therefore our percentage commission system is a method of persuasion only. As I mentioned before, we use this method because we are assertive about saving point. Full Text: www.lifeandsecurity.com

65 Life&Security •Eylül/2010

interview•reportaj

» e-katalog nedir? e-katalog modülü, tedarikçi firma bilgilerinin yen› s›ra ürünlerin özelliklerinin, resimlerinin ve aç›klamalar›n bulundu¤u böylece kullan›c›lar›n bu bilgilere sistem üzerinden ulaflarak taleplerini h›zl› ve do¤ru birflekilde gerçeklefltirmesine imkan veren modüldür. Firmalar›n geleneksel sat›nalma metodlar›nda karfl›laflt›¤› talep toplama ile ilgili sorunlar e-katalog kullan›m› sayesinde ortadan kalkmaktad›r. e-katalo¤un bafll›ca faydalar› • Kullan›c›lar talep aflamasmda ürünleri e-kataloglar vas›tas›yla seçtiklerinden daha do¤ru ve daha h›zl› talebin yap›lmas› sa¤lanacakt›r. • Belli formatta ve do¤ru bilgi ile gelen talep daha kolay de¤erlendirilecektir. • Taleplerin e-katalog'lar üzerinden toplanmas› merkezi bir talep yönetimi sa¤layacakt›r. • Tüm talep toplama, de¤erlendirme ve yönetme süreçlerindeki zaman kay›plar› ve hatalar azalacakt›r. • e-katalog aynca e-sat›nalma ve e-ihale süreçlerine sa¤lam bir altyap› oluflturulmasn› ve sistemin bir bütün olarak çal›flmas›n› sa¤lar. • e-katalog sayesinde geriye dönük ürün raporlar›na ulafl›labilmektedir. (hangi ürün ve ürünler hangi ihalelerle hangi firmalardan al›nd›? teklifleri nelerdir? fiyatlar› neydi? v.b raporlar) • e-katalog'lar, günden güne artan bir flekilde firma ve ürün veritaban› oluflmas›na da olanak sa¤lar.


Güvenli Yaflam ‹çin Bize Ba¤lan›n ‹vgen Sa¤l›k ve Güvenlik Hizmetleri Kurucusu Kas›m ‹vgen ile yaflam kalitesi ve ‹vgen’i konufltuk.

Haber Merkezi

66 Life&Security •Eylül/2010

sviçre’de çok uzun y›llar yaflad›m. Yurt d›fl›nda yaflarken baz› fleyleri çok daha rahat görebiliyorsunuz.Kendi memleketinizde olmayan ya da kendi anne baban›zda görmedi¤iniz fleyleri orada görürseniz dikkatinizi çekiyor. Tabi birazda yafll› insanlarla ilgilenmenizin bunda pay› var diye düflünüyorum. Benim bir arkadafl›m yafll› bir bayan› hergün taksiyle bir yerlere götürüp getirirken bir gün bir ambulans geldi. Ben “Nas›l geldi bu ambulans?” diye sordum. Arkadafl›m flöyle cevap verdi soruma. “Bayanda bir alet var. Dü¤meye bas›nca merkezden ambulans geliyor.” Bu beni çok etkiledi. Çünkü hemen akl›ma kendi annem geldi. “Ben ‹sviçre’deyim. Annem bir yerde tek yaflafla ,kim yard›m edecek” diye kendi kendime sordum. Cevap basitti. Hiç kimse. Allah göstermesin yaln›z ölse bir hafta sürer benim duymam. Hemen o an, böyle bir fleyin bir ihtiyaç oldu¤unu hissettim. Bu sistem‹ Türkiye’ye nas›l götürürüm diye çok uzun zaman düflündüm.Ta ki karfl›ma Tunstall ç›kana kadar. Evin içinde güvenli, korkmadan ve bir dü¤meyle rahat bir flekilde karfl›s›nda bir ses duyabilece¤ini hissederek yaflaman›n ülkemizdeki yaln›z insanlar›nda hakk› oldu¤unu düflünerek Türkiye sayfas›n› açt›m. • Kaliteli yaflam için çözümler üretiyoruz. ”Biz yaflam alan›n› mekan güvenli¤i ve d›fl güvenlik olarak ikiye ay›r›yoruz. Evin içinde tüm güvenli¤i sa¤l›yabiliyoruz. Bu cihaz oldu¤u sürece tüm bu sorunlar› çözebiliyoruz.D›fl güvenlik olarak da biliyorsunuz biz çocuklar›m›z konusunda çok hassas›z. Çocuklar eve geldi mi, gelmedi mi; evde mi de¤il mi gibi sorular›n hepsine çözüm sunuyor ve bunu tek bir sistem üzerinden baflarabiliyoruz. ‹nsan›m›z kendi evinde nas›l daha rahat ve kolay yaflar, diye düflünüyoruz.

Y›llarca ‹sviçre’de yaflad›ktan sonra Türkiye’ye dönerek güvenlik ve sa¤l›k konusundaki birikimlerini insan›m›z›n hizmetine sokan ‹vgen “ Evin içinde güvenli, korkmadan ve bir dü¤meyle rahat bir flekilde karfl›s›nda bir ses duyabilece¤ini hissederek yaflaman›n ülkemizdeki yaln›z insanlar›nda hakk› oldu¤unu düflünerek Türkiye sayfas›n› açt›m” Kas›m ‹vgen ‹vgen Sa¤l›k ve Güvenlik Hizmetleri Kurucusu

• Hizmetlerimiz Ucuz ve Bizim Kültürümüze Uygun ‹vgen Sa¤l›k ve Güvenlik Hizmetleri Kurucusu Kas›m ‹vgen, sundu¤unuz hizmet ve ürünler lüks ve pahal› m›, sorusunu flöyle yan›tlad›: “10 y›l önce Türkiye’de arabaya sigorta geldi¤inde herkes buna lüks olarak bakard›.Ama bugün kimse sigorta


 Çocuklar›na ve büyüklerine yard›m

etmeyen, el uzatmayan b›rak›n toplumu ya da devleti aile dahi ayakta kalamaz.

• Tunstall Bir Dünya Devi Ürünleri hakk›nda da bilgi veren ‹vgen Sa¤l›k ve Güvenlik Hizmetleri Kurucusu Kas›m ‹vgen sözlerini flöyle noktalad›: Bugün piyasaya bakt›¤›m›zda güvenlikle alakal› o kadar çok marka var ki. Ama telefon aç›nca bu üreticilerin ço¤una ulaflamazs›n›z. Ancak 50’nci y›l›n› kutlayan uzmanl›¤› sadece bu olan Tunstall bir dünya devi. Ürünlerimizi gördü¤ünüzde sizde hak vereceksiniz çünkü muhteflem bir kalitemiz var. ‹nan›lmaz kolay kullan›m› olan ve bozulma k›r›lma riski neredeyse s›f›r olan cihazlar bunlar. Dünyada belki sadece birkaç firman›n ayn› kaliteye ulaflabilir.Üstelik sahte ya da fason üretimi mümkün de¤il. Bunun için Çin de¤il uzaya da gitseler yapt›ram›yacaklar› cihaz bu.

Founder of ivgen

Connect to Us for a Secure Life 10 years ago car insurance was a luxury for everybody in Turkey. But today nobody buy a car without car insurance In our system (Professionel Telecare) it’s not a luxury, also it’s a need to live in a house. Since it’s a need, we expect something from our country. We know how the old European citizens benefit from new laws and our government knows that as well. So we want that government supports for old, lonely people and people who are in need. Thus this system makes savings to our country because it is not have an expense item. If our government wants to care needy people at home, it has to pay approximately 3500 TRY in present-day conditions. But it’s much cheaper in our system. It has a possibility to reach hundreds people for 2500 TRY with this system. With this system you can reach and care hundreds of thousands of people with the same budget for a few

67 Life&Security •Eylül/2010

thousand. So you can reach more people with fewer budgets. Also it’s exactly matched with our culture. We don’t want to send our elders to nursing homes. Also our financial situation can not meet the fees. So this system finds solutions for all this situations. There are lots of lacks in Turkey, but there is a big change too. For example; last year the government made a law about the protection of elderly people. It’s really an important development. Neither government nor families can stand if they can not bear a hand to their children or elders. If these do not exist, the government and families will be broken. I noticed in Europe 70-80 years old man or woman can live secure, comfortable, alone by using this tool. So it is an important lack for Turkey. We will be happy if our country become more sensitive about these system which increase our life quality, security and welfare. Full Text: www.lifeandsecurity.com

interview•reportaj

yapmadan arabas›n› alm›yor.Bizim sistemimiz de kesinlikle bir lüks de¤il aksine evde yaflamak için bir ihtiyaç. ‹htiyaç oldu¤u içinde devletimizden flunu bekleriz. Avrupadaki yafll› insanlar›n ç›kan kanunlardan nas›l yaraland›¤›n› devletimiz de biliyor bizde biliyoruz.Onun için biz Türkiye’de de yafll›lar›n, yaln›z yaflayanlar›n ya da bu konuda ihtiyac› olanlar›n devlet taraf›ndan desteklenmesini isteriz. Üstelik, bir gider kalemi olmad›¤› gibi devletimize büyük tasarruf ettirecek bir sistem. E¤er devletimiz yard›ma muhtaç olan bu insanlara evde bak›m yapmak isterse bugünkü rakamlarla 3500 TL ye yak›n bir ödeme yapmas› gerekiyor. Ama bu bizde okadar düflük ki. 2500 liraya yüzlerce insana bu sistemle ulaflma imkan› var. Yüzbinlerce insana, birkaç bin insana bakaca¤›n›z rakamlarla ulaflman›z ve bakman›z mümkün. Yani daha az kifliye daha az bütçelerle ulafl›labiliyor. Ayr›ca bu bizim kültürümüze tam uygun bir durum. Biz yafll›lar›m›z› huzur evlerine pek b›rakmay›z. B›raksak da maddi olarak gücümüz pek bunlara yetmeyebilir. ‹flte bu sistem tüm bunlara bire bir çözüm getiriyor. Devletten beklentisi noktas›nda sorumuzu da yan›tlayan ‹vgen sözlerini flöyle sürdürdü: “ Türkiye’de çok büyük eksiklikler var ama büyük de bir de¤iflim var. Örne¤in geçen sene devlet yafll› insanlara yard›m ulaflt›rma maksad›yla bir kanun ç›kard›. Bu çok önemli bir geliflme. Çocuklar›na ve büyüklerine yard›m etmeyen, el uzatmayan b›rak›n toplumu ya da devleti aile dahi ayakta kalamaz. E¤er bunlar yoksa inan›n ne devlet ne de aile olur. Yurt d›fl›nda gördü¤üm kadar›yla 70-80 yafl›nda bir bayan ya da erkek bu cihaz› kullanarak yaln›z, rahat ve güvende yaflayabiliyor. Onun için bu Türkiye’de çok büyük bir eksik. Dolay›syla devletimiz yaflam kalitemizi ,güvenimizi ve huzurumuzu art›ran bu tür sistemler noktas›nda daha hassas olursa seviniriz.”

Kas›m ‹vgen


Unutulmufl bir dahi...

Nikola Tesla Kimdir ? ütfen afla¤›daki sorular›n cevaplar›n› aray›n. Radyo'yu kim icat etmifltir? (Marconi) 2) X-›fl›nlar›'n› kim bulmufltur? (Roentgen) 3) Vakum tüp ampfilikatörü'nü kim bulmufltur? (de Forest)

L

68 Life&Security •Eylül/2010

Steve Silverman

Asl›nda, haz›r böyle bir ifle bafllam›flken florasan lambay›, neon ›fl›¤›n›, h›z göstergesini, arabalar›n ateflleme sistemlerini, radar sistemlerinin temelini, elektron mikroskobunu ve mikrodalga f›r›n› kimlerin icat etti¤ini de bulmaya çal›fl›n. Büyük bir olas›l›kla, Nikola Tesla ad›nda bir flah›stan çok az bahsedildi¤ini göreceksiniz ki bu flah›s yüzy›l dönümünde yaflam›fl, dünyan›n en ünlü bilim adam›d›r. Günümüzde çok az kifli bu flahs›n ad›n› bilmektedir. Thomas Edison'un çabalar› bunun böyle olmas›n› sa¤lam›flt›r. Üstüne üstlük Tesla o zamanlarda, 10.000 uça¤› 250 mil mesafeden havaya uçurabilecek ölüm ›fl›nlar›ndan, dünyay› ortadan ikiye bölebilece¤inden, ses ve görüntünün havada tafl›nabilece¤inden (1800'lü y›llar›n sonlar›nda) bahseden ve Edison'a DC (Do¤ru ak›m) sistemini al›p münasip bir yerine

Edison ampülün patentini yeni alm›flt› ve elektri¤i da¤›tabilmek için bir sisteme ihtiyac› vard›. Edison, kendi buldu¤u DC (Do¤ru ak›m) elektrik sistemiyle ilgili bir çok problem yaflamaktayd›. Edison, Tesla'ya sistem içindeki hatalar› gidermesi için büyük paralar vadetti. Tesla çal›flmalar› sonunda Edison'un 100.000 $'›n üzerinde (günümüz flartlar› için milyonlarca dolar demek) para kazanmas›n› sa¤lad›. Fakat Edison paray› vermeye yanaflmad›.

Nikola Tesla


bilim adamlar› AC için hiçbir flekilde bir motor dizayn edilemeyece¤ine inanm›fllard› ve AC'nin kullan›lmas›n› zaman kayb› olarak görüyorlard›. Ak›m e¤er saniyede 60 kere yön de¤ifltirirse motor sürekli ileri-geri hareket yapacak ve bu hiç bir ifle yaramayacakt›. Tesla bu problemi çözdü ve herkese aksini kan›tlad›. takmas› gerekti¤ini söyleyen tuhaf birisi olarak biliniyordu. Baflka bir deyiflle, Tesla ismini duyan herkes onu büyük bir ihtimalle deli olarak nitelendirecektir. Fakat art›k günümüzde baz› fleyler de¤iflmeye bafllad›. Gerçek flu ki Tesla çok büyük bir ihtimalle iddia etti¤i herfleyi hayata geçirebilirdi. Tesla, yaz›n›n bafl›nda s›ralanan bütün

bulufllar›n ve daha nicelerinin de sahibidir (ad› an›lmasa bile). Etraf›n›za bak›n, modern hayat›n modernleflmesinde rol oynayan her fleyde Tesla'n›n parmak izleri vard›r. Hiç flüphe yok ki Tesla, Vinci'den bu yana yaflam›fl en büyük dahidir. Peki bu kimdir bu dahi? Küçük Nikola Tesla 1856 y›l›nda H›rvatistan'da, Smijlan'da do¤du. Ola¤anüstü bir haf›zas› vard› ve 6 dil biliyordu. Graz Politeknik Enstitüsünde 4 sene matematik, fizik ve mekanik e¤itimi gördü. Tesla'y› büyük yapan fley ise sahip oldu¤u elektrik anlay›fl›yd›. Hat›rlarsan›z o dönemde elektrik daha emekleme aflamas›ndayd›. Ampül henüz icat edilmemiflti. Tesla, ABD'ye 1884 y›l›nda ilk geldi¤inde Thomas Edison için çal›flmaya bafllam›flt›. Edison ampülün patentini yeni alm›flt› ve elektri¤i da¤›tabilmek için bir sisteme ihtiyac› vard›. Edison, kendi buldu¤u DC (Do¤ru ak›m) elektrik sistemiyle ilgili bir çok problem yaflamaktayd›. Edison, Tesla'ya sistem içindeki hatalar› gidermesi için büyük paralar vadetti. Tesla çal›flmalar› sonunda Edison'un 100.000 $ '›n üzerinde (günümüz flartlar› için milyonlarca dolar demek) para kazanmas›n› sa¤lad›. Fakat Edison paray› vermeye yanaflmad›.

69 Life&Security •Eylül/2010

Dolay›s›yla Tesla, Edison'un yan›ndan ayr›ld›. Edison hayat›n›n

portrait•portre

 1800'lü y›llar›n sonlar›nda yaflam›fl olan


Nikola Tesla

geri kalan›n› Tesla'n›n dehas›n› gölgelemek için harcad›. ‹flte Tesla'n›n ad›n›n duyulmamas›n›n sebebi de budur. Tesla, elektrik iletimi için daha iyi bir sistem olan ve bugün evlerimizde kulland›¤›m›z AC'yi (alternatif ak›m) buldu. AC'nin DC'ye göre çok büyük avantajlar› vard›. Tesla'n›n yeni gelifltirdi¤i transformatörler kullan›larak AC'nin gerilimi artt›r›labiliyor ve ince teller vas›tas›yla çok uzun mesafelere tafl›nabiliyordu. DC ak›m›n tafl›nabilmesi için ise her mil için büyük trafolar ve kal›n teller gerekiyordu.

70 Life&Security •Eylül/2010

fiüphesiz bir elektrik da¤›t›m sistemi, bu elektri¤i kullanacak cihazlar olmadan hiç bir ifle yaramazd›. Bunun üzerine Tesla evlerimizde kulland›¤›m›z her tür cihazda bulunan motoru icat etti. Bu basit bir baflar› de¤ildi. 1800'lü y›llar›n sonlar›nda yaflam›fl olan bilim adamlar› AC için hiçbir flekilde bir motor dizayn edilemeyece¤ine inanm›fllard› ve AC'nin kullan›lmas›n› zaman kayb› olarak görüyorlard›. Ak›m e¤er saniyede 60 kere yön de¤ifltirirse motor sürekli ileri-geri hareket yapacak ve bu hiç bir ifle yaramayacakt›. Tesla bu problemi çözdü ve herkese aksini kan›tlad›. Endüstri, florasan lambay› "icat" etmeden 40 y›l önce Tesla laboratuar›nda florasan lamba kullanmaktayd›. Dünya fuarlar› ve benzer fuarlarda cam tüpler ald›, ve onlar› flekillendirerek ünlü bilim adamlar›n isimlerini yazd›. Etraf›m›zda gördü¤ümüz neon ›fl›klar› keflfedilmifl oldu. Az daha unutuyordum: Tesla, flu an Niyagara flelalesinde bulunan dünyan›n ilk hidroelektrik santralini dizayn etti. Bunun yan›s›ra arabalar›n h›z göstergesini de buldu.

The forgotten genius...

Who is Nikola Tesla? Here's a task for you to try: Go check your encyclopedia to find the answers to the following questions: 1) Who invented the radio? (Marconi) 2) Who discovered X-rays? (Roentgen) 3) Who invented the vacuum tube amplifier? (de Forest) In fact, while you're at it, check to see who discovered the fluorescent bulb, neon lights, speedometer, the automobile ignition system, and the basics behind radar, electron microscope, and the microwave oven. Chances are that you will see little mention of a guy named Nikola Tesla, the most famous scientist in the world at the turn of the century. In fact, few people today have ever heard of the guy. Good old Tommy Edison made sure of that. After all, Tesla was considered an eccentric who talked of death rays that could destroy 10,000 airplanes at a distance of 250 miles, claimed to be able split the Earth in two, believed that both voice and image could be transmitted through the air (in the late 1800's), and essentially told Edison to take his DC electrical system and stick it you know where. In other words, anyone that has even heard of Tesla probably considers him to be a first class wacko. But, the times are a changin'. The problem is that Tesla probably could do all these things that he claimed were possible. In fact, Tesla invented every single one of the items listed above (but gets no credit) and much more. Look around you and chances are Tesla is somehow responsible for most of the things that make modern life so modern. No doubt about it, Nikola Tesla is the greatest mind since da Vinci. So who is this genius? Little Nicky Tesla was born in Smijlan, Croatia way back in 1856. He had an extraordinary memory and spoke six languages. He spent four years at the Polytechnic Institute at Gratz studying math, physics, and mechanics. What made Tesla great, however, was his amazing understanding of electricity. Remember that this was a time when electricity was still in its infancy. The light bulb hadn't even been invented yet. When Tesla first came to the United States in 1884, he worked for Thomas Edison. Edison had just patented the light bulb, so he needed a system to distribute electricity. Edison had all sorts of problems with his DC system of electricity. He promised Tesla big bucks in bonuses if he could get the bugs out of the system. Tesla ended up saving Edison over $100,000 (millions of $$$ by today's standards), but Edison refused to live up to his end of the bargain. Full Text: www.lifeandsecurity.com

Unutulmufl Dahi Nikola Tesla


Savafl›n befl kural› vard›r : » Ölçme » De¤erlendirme » Hesaplama » K›yaslama » Zafer • Mevzii ölçmeyi, • Ölçme de¤erlendirmeyi, • De¤erlendirme hesaplamay›, • Hesaplama k›yaslamay›, • K›yaslama ise zaferi do¤urur.

72 Life&Security •Eylül/2010

The Art of War , By Sun Tzu

Ve Savafl Sanat›... Askeri eylem ulus için önem tafl›r – çünkü bu var olma ya da yok olma yolu, ölümle kal›m meydan›d›r.

TRATEJ‹K DE⁄ERLER Askeri eylem ulus için önem tafl›r – çünkü bu var olma ya da yok olma yolu, ölümle kal›m meydan›d›r. O nedenle iyi incelemek gerekir. ‹flte bu yüzden, ölçü flu befl fley olsun, k›yaslarken bu de¤erleri kullan›n, böylece koflullar› kavrayas›n. Bunlar Yol, Hava, Arazi, Önderlik ve Disiplin’dir.

S

Önderlik: Zeka, güvenilirlik, insanc›l›k, cesaret ve kararl›l›k iflidir. fiu halde koflullar› anlayabilmek için flu de¤erleri k›yasla; » Hangi siyasi önderli¤in yolu var?

» Hangi komutan yetenekli? » Kim daha elveriflli iklim ve araziye sahip? » Kimin disiplini etkili? Kimin birlikleri daha güçlü? » Kimin askerleri ve subaylar› daha iyi e¤itimli? » Kimin ödül-ceza sistemi daha aç›k? ‹flte bu yolla, kimin galip gelece¤ini anlard›n. • Onlar› kuvvetli göstermek için aciz davran. • Kaçarak onlar› yor. • Aralar›na bölücülük sok. • Onlara haz›rl›ks›zken sald›r-beklemedikleri anda davran. • Askerin kullanaca¤› düzen ve yol önceden a盤a vurulmamal›d›r.
Askeri harekatlar›n genel kural› askeri önderin ordular› bir araya

getirmek için sivil önderden emir almas›d›r. SAVAfiMAK Kazan›r halde olsan bile savafl›rken ifli uzat›rsan gücün körelir, keskinli¤in afl›n›r; bir kaleyi kuflat›rsan kuvvetin azal›r. Ordunu uzun süre sahrada tutarsan araç gerecin yetmez olur. Donan›m›n› yurdundan erzak›n› düflmandan al ki hem silah›n hem de tay›n yeterli olsun. Kaynaklar tükenince vergiler artar. Güç ve kaynaklar tükenince memleket kurur – insanlar paralar›n›n yüzde yetmiflini yitirirken, hükümet de paras›n›n yüzde atm›fl›n› teçhizata yat›r›r. Askeri harekatta önemli olan zaferdir, inat de¤il.

Girdi¤i her savafl› kazananlar asl›nda usta de¤ildirler – baflka ordular› savaflmadan çaresiz b›rakanlar, iflte onlar en iyisidir. Bu nedenle usta asker planlar yap›l›rken sald›r›ya geçer. Araçlar›n› haz›rlamak için üç ay, kuflatma planlar› içinde bir üç ay daha ay›r. Bu yüzden savafl sanat›ndan anlayan kifli baflkalar›n›n gücünü savaflmadan alt eder, kentleri kuflatmadan al›r baflka uluslar› az zamanda ele geçirir. • Gelelim savaflma kurallar›na : » Senle düflman›n gücü ona birse onu kuflat; » befle birse sald›r; ikiye birse böl. » Eflitsen gücün varsa savafl. » Say›ca az isen mümkünse uzak dur. » Durumun parlak de¤ilse mümkünse hemen kaç. • Galibi bulman›n befl yolu vard›r : » Ne zaman savafl›p savaflmamas›n› gerekti¤ini bilenler kazan›r. » Ne zaman az ya da çok asker kullanmalar› gerekti¤ini bilenler kazan›r. » Askeriyle komutan› ayn› flevkle hareket eden ordu kazan›r. » Haz›rl›ks›za haz›rl›kla karfl›l›k verenler kazan›r. »Komutanlar› becerikli ve sivil yöneticilere ba¤l› olmayan ülkeler kazan›r. Galibi bulmak istiyorsan bu beflini hesap et.

Denilir ki “baflkas›n› ve kendini bilirsen sen yüz kere savaflsan da tehlikeye düflmezsin baflkas›n› bilmeyip kendini bilirsen bir kazan›r, bir kaybedersin. Ne kendini nede baflkas›n› bilmezsen girdi¤in her savaflta tehlikedesin demektir. SAFLAfiMA Yenilmezlik savunmada, zay›fl›k sald›rmadad›r. Savunmadan anlayanlar yerin derinliklerinde gizlenir. Hücumdan anlayanlar gö¤ün tepesinde seyreder. Böylece ordular›na bir zarar gelmeden tam zafere var›rlar. Bu yüzden iyi savaflç›lar, zaferi cesaret edip kurnazl›kla kazanamazlar. Onlar›n zaferleri flans eseri de¤ildir. Zira kazanacaklar›ndan emin olduklar› yere geçerler ve çoktan yitirmifl kimseleri yenerler. ‹yi savaflç›lar yitirmeyecekleri mevkilerde mevzilenirler ve düflman› yenilgiye u¤ratacak koflullar› göz ard› etmezler. Bu yüzden galip bir ordu önce kazan›r sonra savafl›r, ma¤luplar ise önce savafl›r sonra kazanmaya gayret eder. Savafl›n befl kural› vard›r : Ölçme, de¤erlendirme, hesaplama, k›yaslama ve zafer. Mevzii ölçmeyi, ölçme de¤erlendirmeyi, de¤erlendirme hesaplamay›, hesaplama k›yaslamay›, k›yaslama ise zaferi do¤urur. KUVVET Savaflta do¤rudan karfl› konulur ama zafer sürprizle kazan›l›r. Bu yüzden uygunsuz yöntemlerde ustalaflanlar yer ile gök kadar büyük nehirler kadar dinçtir. Sonra tekrar bafllarlar, günler ve aylar gibi ölüp tekrar do¤arlar dört mevsim gibi Akan suyun h›z› kayalar› yerinden oynatacak denli artm›flsa bu momentum gücüdür. fiahinin h›z› vurup öldürecek derecede

73 Life&Security •Eylül/2010

book•kitap

KUfiATMAYI PLANLARKEN • Ordudan yaralanman›n genel kural› fludur: » Bir ulusu harap etmektense ona zarar getirmemek ye¤dir. » Bir orduyu harap etmektense ona zarar getirmemek ye¤dir. » Bir tümeni harap etmektense ona zarar getirmemek ye¤dir. » Bir alay› harap etmektense ona zarar getirmemek ye¤dir. » Bir birli¤i harap etmektense ona zarar getirmemek ye¤dir.


Stratejist

The Art of War , By Sun Tzu Ve Savafl Sanat›...

Sun Tzu

artm›flsa bu dakikliktir. Usta savaflç›larda böyledir. Güçleri h›zl›, dakikleri kesindir, güçleri bir manc›n›¤› germeye dakiklikleri ise teti¤i çekmeye benzer. ‹nsanlar› momentum gücü ile savafla sevk etmek kütük ve kayalar› yuvarlamaya benzer. Kütük ve kayalar olduklar› yerde hareketsizdir. Ama e¤imli bir ortamda yuvarlan›p giderler. Köfleli iseler olduklar› yerde dururlar. Yuvarlak iseler yuvarlan›r. Bu yüzden insanlar› savafla sevk ederken momentum yuvarlak kayalar› yüksek bir da¤›n tepesinden yuvarlamaya benzer – iflte bu güçtür.

74 Life&Security •Eylül/2010

BOfiLUK VE DOLULUK Savafl alan›na en önce gelip rakiplerini bekleyenler rahatt›rlar savafl alan›na son gelenler ve savafla haz›rl›ks›z girenler çökerler. Bu yüzden iyi savaflç›lar düflman› aya¤›na getirir, kendisi gitmez. Düflman kazanma olas›l›¤›na gelir, kaybetme olas›l›¤› ile vazgeçer. Demek ki düflmanlar rahat olduklar› zaman onlar› yormak iyi beslendikleri zaman aç b›rakmak ve dinlendikleri zaman harekete geçirmek mümkündür. Gidemeyecekleri yere ç›k, hiç ummad›klar› tarafa yönel. Yüzlerce fersah yorulmadan gidebilmek için tenha bölgelerden geç. Tamam›yla ele geçirmek istiyorsan savunmas›z bir yere sald›r. Tamam›yla savunmak istiyorsan sald›r› olmayan yeri tut. Bu nedenle savafl yapmak istedi¤inde düflman›n derin siperlerle kuflat›lm›fl savunma durumunda olsa bile mutlaka kurtarmaya yeltenece¤i yerden sald›r. Savafl alan›n bilinmelidir. Çünkü bilinmedi¤i zaman düflman gözcü say›s›n› artt›r›r. Gözcü say›s› artt›kça esas düflman say›s› azal›r. E¤er savafl›n yerini ve zaman›n› bilirsen savafla bin fersah uzaktan kat›labilirsin. E¤er yer ve zaman› bilmezsen sol kanad›n sa¤› sa¤ kanad›n solu ön cephen arkay› ya da arka cephen önü koruyamaz. ‹sterse birkaç fersahl›k k›sa mesafeli bir savafl olsun. S‹LAHLI MÜCADELE Askeri kuvvetleri kullan›rken genel kural emirleri sivil yönetimden al›p bölüklerini bir araya getirmek ve onlar› yan yana yerlefltirmektir. Silahl› mücadele kadar zor bir fley yoktur. Üstünlük sa¤lamak için tüm bir orduyu seferber etmek yorucu fakat az mühimmatla yola ç›kmak da noksan bir harekettir.

Gece gündüz demeden durmaks›z›n üstünlük sa¤lamak için yüzlerce fersahl›k yolu kat edersen komutanlar›n elbette esir düfler. Güçlü askerler önce var›r yorulanlar sonra genelde onda bir ancak var›r. Bir yöreyi ya¤malayaca¤›n vakit askerlerini böl. Bölgeni geniflletmek içinse ganimetini böl. Sabah vakti enerji yo¤undur, ö¤le enerjisi tekler, akflam enerjisi geriler, iyi savaflç› olanlar yo¤un enerjiden s›k›l›r. Tekliyenle gerileyene sald›r›. ‹flte bunlar enerjiye hükmedenlerdir. Sahte bir geri çekilmenin peflinden gitme, bafl› bofl birliklere sald›rma Kuflat›lm›fl bir orduya d›flar›ya aç›lan bir yol verilmeli. UYARLAMALAR Askeri harekatlar›n genel kural› askeri önderin ordular› bir araya getirmek için sivil önderden emir almas›d›r. Kuflat›lm›fl bölgelerde planlar›n› haz›rla, ölümcül bölgelerde savafl. ORDULARI YÖNETMEK Ne zaman düflmanlar›n› gözlemek için ordunu bir yerde konaklatsan da¤lar› arkana al ve vadi kenarlar›nda ol. Genellikle ordular yüksek yerleri sever alçak yerleri sevmezler, ›fl›¤a de¤er verir, karanl›ktan hofllanmazlar. A¤açlar hareketlendi¤inde düflman geliyor demektir, çal›lar›n içinde çok oyuk varsa bu seni yanl›fl yönlerdirmek içindir. E¤er geceleyin yoklama yap›l›yorsa korkmufllard›r demektir. Düflmanlar›n› hafife alan ve tek bafl›na bildi¤ini okuyan birisi kaç›n›lmaz olarak di¤erlerine esir düfler ARAZ‹ ‹ki taraf içinde ilerlemek zarar›na ise buna geçit vermez arazi denir. Böyle bir arazide rakibin sana avantaj verse bile ona kap›lmaz geri çekilirsin. Düflman›n yar›s›n› beri çeker daha sonra sald›r›rs›n. Bu senin için avantajl›d›r. Dar arazide önce oraya sen var›rsan düflman›n› beklemek için araziyi doldurmal›s›n. Önce düflman gelirse ve dar yerleri doldurursa onu izleme, e¤er doldurmazsa izle. Genifl arazide iki taraf›n hareket gücü eflitlenir, meydan okuma güçleflir. Bu durum savaflmak için zararl›d›r. Bebeklere bakt›¤›n gibi askerlerine de bak. Seninle en derin vadilere bile istekle gideceklerdir. Onlara çocuklar›n gibi bak, senin için seve seve öleceklerdir. DOKUZ ZEM‹N Askeri harekatlar kural›na göre dokuz çeflit zemin vard›r, 1-Yöresel ç›karlar›n kendi içlerinde ve kendi bölgelerinde çat›flt›¤› yerlere “uyuflmazl›k zemini” denir.


By Sun Tzu

The Art of War 1. Sun Tzu said: The art of war is of vital importance to the State. 2. It is a matter of life and death, a road either to safety or to ruin. Hence it is a subject of inquiry which can on no account be neglected. 3. The art of war, then, is governed by five constant factors, to be taken into account in one's deliberations, when seeking to determine the conditions obtaining in the field. 4. These are: (1) The Moral Law; (2) Heaven; (3) Earth; (4) The Commander; (5) Method and discipline. 5,6. The Moral Law causes the people to be in complete accord with their ruler, so that they will follow him regardless of their lives, undismayed by any danger.

YANGIN ÇIKARTMA Befl çeflit yang›n vard›r: ‹nsanlar› yakmak, erzaklar› yakmak, araç gereçler yakmak, ambarlar› yakmak ve silahlar› yakmak. Yani hücumu kolaylaflt›rmak için yang›n ç›kartmak bir aç›kl›k ifli suyu kullanmak ise bir güç iflidir. Su ba¤land›¤› koparabilir ama atefl gibi yalay›p yutmaz.

7. Heaven signifies night and day, cold and heat, times and seasons.

CASUS KULLANIMI ÜZER‹NE Befl çeflit casus vard›r : • Yerli casus, • Dahili casus, • Karfl› casus, • Ölü casus • Diri casus.

9. The Commander stands for the virtues of wisdom, sincerely, benevolence, courage and strictness.

Bu befl çeflit casusun tümü de görevde oldu¤unda hiç kimse onlar›n yolunu yordam›n› bilmez. Buna örgütlenme dehas› denir ve önderler için çok de¤erlidir.

11. These five heads should be familiar to every general: he who knows them will be victorious; he who knows them not will fail.

Yerli casusular bir yörenin insanlar› aras›dan devflirilir. Dahili casuslar düflman görevlileri aras›ndan, karfl› casuslar ise düflman casuslar› aras›ndan seçilir. Anlay›fls›z ve bilgisiz olanlar insanc›l ve adil olmayanlar casus kullanmazlar. Kurnazl›k yapmadan onlardan gerçe¤i ö¤renemezler.

12. Therefore, in your deliberations, when seeking to determine the military conditions, let them be made the basis of a comparison, in this wise

75 Life&Security •Eylül/2010

8. Earth comprises distances, great and small; danger and security; open ground and narrow passes; the chances of life and death.

10. By method and discipline are to be understood the marshaling of the army in its proper subdivisions, the graduations of rank among the officers, the maintenance of roads by which supplies may reach the army, and the control of military expenditure.

Full Text: www.lifeandsecurity.com

book•kitap

2-Karfl›ndakinin arazisine girip fazla ilerlemezsen buna “hafif zemin” denir. 3-Sahip olursan sana, rakiplerin sahip olursa onlara , üstünlük sa¤layacak araziye “paylaflmazl›k zemini” denir. 4-Senin ve karfl›ndakilerinin gidip gelebildikleri araziye “seferli zemin” denir. 5-Düflman taraf›ndan üç yandan çevrili olan ve ilk sahip olana orada yaflayan insanlara ulaflma imkan› tan›yan araziye “kesiflen zemin” denir. 6-Düflman topraklar›n›n içlerine kadar girdi¤inde bir çok kasaba ve flehirden geçti¤inde buna “a¤›r zemin” denir 7-Da¤ ormanlar›n›n, dik geçitlerin batakl›klar›n yada yolculuk etmesi güç yollar›n içinden geçti¤inde buna “kötü zemin” denir. 8-Girifl yolu dar ç›k›fl yolu dolambaçl› oldu¤unda ordun kalabal›k olsa bile az say›daki düflman seni vurabilir. Buna “kuflat›lm›fl zemin” denir. 9-H›zl› savafl›rsan kurtulur, savaflmazsan yok olur, buna “ölüm zemini” denir.


Ak›ll› fiebekeler Ne kadar Ak›ll›?

76

Ak›ll› flebeke, iki yönlü iletiflime sahip hissetme, ölçme

Life&Security •Eylül/2010

ve kontrol araçlar›n›n elektrik üretim, iletim, da¤›t›m ve tüketim k›s›mlar›na uygulanmas›yla mümkün hale gelir. Sistem kullan›c›lar›na, operatörlere ve otomatik araçlara flebeke durumu hakk›nda bilgi verirken flebekenin durumundaki de¤iflimlere dinamik olarak cevap vermeyi mümkün k›lmaktad›r


77 k›ll› flebeke; kullan›c›lar›n evinde enerji tasarrufu sa¤layan, maliyeti azaltan, güvenilirlik ve fleffafl›¤› artt›ran cihazlar› kontrol etmek için iki yönlü iletiflim ve dijital teknoloji kullanarak elektri¤i üreticiden kullan›c›lara tafl›yan bir sistemdir. Bilgi ve a¤ ölçüm sistemi kullanan elektrik da¤›t›m flebekesini kapsamaktad›r.

A

Bu tarz geliflmifl elektrik a¤lar› enerji ba¤›ms›zl›¤›, küresel ›s›nma ve acil toparlanma konular›nda çözüm sunduklar› için birçok hükümet taraf›ndan desteklenmektedir. Ak›ll› flebeke, elektrik araçlar›n›n sisteme uygun bir flekilde ifllemesini sa¤layan ak›ll› gözetleme sistemi içermektedir. Ayr›ca daha az enerji kayb› sa¤layan süper iletken aktarma kablolar›n›n kullan›m›n› ve günefl veya rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir elektrik kapasitesini bünyesinde bulundurmaktad›r. Kullan›c›lar keyfi saatlerde çal›flt›racaklar› çamafl›r makinesi gibi aletlerin veya fabrika ifllemleri gibi faaliyetlerin enerjinin en ucuz oldu¤u zamanlarda gerçekleflmesi için smart grid’den faydalanabilirler. Ak›ll› flebeke tüketicinin iste¤iyle bu ifllemleri otomatik olarak yapabilir. Peak saatlerde ise seçili aletleri kapatarak enerjiye olan talebi azaltabilir. Ak›ll› sayaçlar ak›ll› flebekelerin bir parças›d›r ancak bafll› bafl›na ak›ll› bir flebekeyi oluflturamaz.

Ak›ll› flebeke ne kadar ak›ll›? Elektrik flebekesinin ifllevi, tek bir varl›ktan de¤il çoklu a¤ ve ço¤u manuel olarak kontrol edilen kordinasyon ve iletiflimin de¤iflik seviyelerinde çal›flan operatörlere sahip çoklu enerji üretim flirketlerinin bir araya gelmesinden oluflmaktad›r. Ak›ll› flebekeler uzun mesafe iletim ya da yerel da¤›t›m görevlerini gerçeklefltiren a¤lar, tüketiciler ve üreticiler aras›nda ba¤lanabilirilik, otomasyon ve kordinasyonu artt›rmaktad›r. • Elektri¤i toptan orta ve uzun mesafelerde tafl›yan iletim a¤lar›, aktif bir flekilde yönetilir ve genellikle AC ve DC olarak 345kV ile 800kV aras›nda çal›flmaktad›r. • Yerel a¤lar geleneksel olarak enerjiyi tek yönde tafl›makta, enerjiyi 132 kV ya da daha düflük hatlar üzerinden kullan›c› ve iflyerlerine da¤›tmaktad›r. ‹flyerleri ve evler daha fazla rüzgar ya da günefl enerjisi üretebilip ve fazla enerjiyi sisteme(Da¤›t›m flirketlerine) geri gönderebilirken pardigmada de¤ifliklik göstermektedir,. Modernleflme enerji tüketim etkinli¤i, gerçek zamanl› enerji ak›m yönetimi ve yerel enerji üreticilerinin tazminini gerektiren çift yönlü ölçümün sa¤lanmas› için gereklidir. ‹letim a¤lar›

technology•teknoloji

Life&Security •Eylül/2010


Smart Grid gerçek zamanl› olarak kontrol edilmesine ra¤men, ABD ve Avrupa ülkelerinde var olanlar›n ço¤u, dünya standartlar›na göre ça¤d›fl› kalm›flt›r ve alternatif elektrik üretiminin kesintili do¤as› veya k›tasal ölçekte kütle enerji iletimi gibi baz› modern sorunlar›n üstesinden gelme noktas›nda yetersizdir. Baz› belirli teknolojileri incelemenin öncesinde, bu öneri nelerin gerekli oldu¤u çerçevesinde ele al›nmal›d›r. fiebeke modernleflmesinin geliflimine bütçe ay›ran hükümetler ve kamu kurulufllar›, ak›ll› flebekeler için gerekli olan ifllevleri belirlemelidir. Amerika Birleflik Devletleri Enerji Birimi’nin Modern fiebeke ‹nsiyatif Rraporu’na göre, modern bir ak›ll› flebeke flu özelliklere sahip olmal›d›r. 1) 2) 3) 4)

78 technology•teknoloji

Life&Security •Eylül/2010

5) 6) 7) 8)

Kendi kendini iyilefltirebilmelidir. fiebeke ifllemlerinde tüketicilerin aktif kat›l›m sa¤lamas› için motive edici olmal›d›r. D›fl etkenlere ve sald›r›lara karfl› dirençli olmal›d›r. Kesinti olmaks›z›n yüksek kalitede enerj sa¤layarak para kayb›n› azaltmal›d›r. Her tür üretim ve depolama opsiyonlar›n› bar›nd›rmal›d›r. Elektrik piyasas›n geliflmesini sa¤lamal›d›r. Daha verimli çal›flmal›d›r. Aral›kl› enerji üretim kaynaklar›n›n sisteme daha fazla girmesini mümkün k›lmal›d›r.

Piyasa Görünümü 2009’da ABD ak›ll› flebeke endüstrisine 21,4 milyar dolar de¤er biçilmifl olup ve bu rakam›n 2014’e kadar 42,8 milyar dolar› geçmesi beklenmektedir. ABD’de ak›ll› flebekelerin baflar›s›na oranla, dünya ak›ll› flebeke piyasas›n›n daha h›zl› büyümesi ve 2009’da 69,3 milyar dolar olan pazar›n 2014’te 171,4 milyar dolara ç›kmas› beklenmektedir.. Engeller Avrupa ve ABD’de ak›ll› flebeke teknolojilerine adaptasyonun genifllemesine engel olacak baz› durumlar bulunmaktad›r. Bunlar: • ABD hariç, yasal çevrenin operasyonel verimlilik noktas›nda kamu hizmet kurumlar› (Elektrik (üretim, iletim, ve da¤›t›m hizmeti veren ) ödüllendirmemesi. • Gizlilik hakk›nda kullan›c› endifleleri. • Elektri¤in ulafl›labilirli¤inin adaletli olup olmamas› konusundaki sosyal endifleler. • Enron türü bilgi istirmar› noktas›nda sosyal endifleler, • Elektrik hizmeti veren kamu hizmet kurumlar›n›n ak›ll› flebeke teknolojisinden fayda sa¤lama noktas›nda dönüflüm/uyum zorluklar›.

 A smart grid delivers electricity from suppliers to consumers using digital technology with two-way communications to control appliances at consumers' homes to save energy, reduce cost and increase reliability and transparency. It overlays the electricity distribution grid with an information and net metering system. Such a modernized electricity network is being promoted by many governments as a way of addressing energy independence, global warming and emergency resilience issues. Smart meters may be part of a smart grid, but alone do not constitute a smart grid. The smart grid is made possible by applying sensing, measurement and control devices with two-way communications to electricity production, transmission, distribution and consumption parts of the power grid that communicate information about grid condition to system users, operators and automated devices, making it possible to dynamically respond to changes in grid condition. A smart grid includes an intelligent monitoring system that keeps track of all electricity flowing in the system. It also incorporates the use of superconductive transmission lines for less power loss[dubious - discuss], as well as the capability of integrating renewable electricity such as solar and wind. When power is least expensive the user can allow the smart grid to turn on selected home appliances such as washing machines or factory processes that can run at arbitrary hours. At peak times it could turn off selected appliances to reduce demand. Similar proposals include smart electric grid, smart power grid, intelligent grid (or intelligrid), FutureGrid, and the more modern intergrid and intragrid. What a smart grid is The function of an Electrical grid is not a single entity but an aggregate of multiple networks and multiple power generation companies with multiple operators employing varying levels of communication and coordination, most of which is manually controlled. Smart grids increase the connectivity, automation and coordination between these suppliers, consumers and networks that perform either long distance transmission or local distribution tasks. » Transmission networks move electricity in bulk over medium to long distances, are actively managed, and generally operate from 345kV to 800kV over AC and DC lines. » Local networks traditionally moved power in one direction, "distributing" the bulk power to consumers and businesses via lines operating at 132kV and lower. This paradigm is changing as businesses and homes begin generating more wind and solar electricity, enabling them to sell surplus energy back to their utilities. Modernization is necessary for energy consumption efficiency, real time management of power flows and to provide the bidirectional metering needed to compensate local producers of power. Although transmission networks are already controlled in real time, many in the US and European countries are antiquated[11] by world standards, and unable to handle modern challenges such as those posed by the intermittent nature of alternative electricity generation, or continental scale bulk energy transmission. Full Text: www.lifeandsecurity.com


Son ›rmak kurudu¤unda, son a¤aç yok oldu¤unda, son bal›k öldü¤ünde;

beyaz adam

Paran›n yenmeyen bir fley oldu¤unu anlayacak.

Seattle Duwarmish Kabilesi fiefi aflam nedir? Geceleyin bir ateflböce¤inin saçt›¤› ›fl›kt›r. K›fl›n buffalonun solu¤udur. Otlar›n aras›nda koflan ve günbat›m›nda kaybolan gölgeciktir, Karga Ayak - Sihasapa Kabilesi

dolu olan Bat›'ya hareket eder. Kuzey, yetiflkinlik ça¤›n› getirir. Daha sonra ise yafll›l›¤› temsil eden Do¤u gelir. Beden Toprak Ana'ya geri döndü¤ünde ise döngü tamamlanm›fl olur. Apache Kabilesi

Biz a¤açlara zarar vermek istemeyiz. Ne zaman onlar› kesmemiz gerekse, önce onlara tütün ikram ederiz. Odunu asla ziyan etmeyiz, laz›m oldu¤u kadar keser, kesti¤imizin hepsini kullan›r›z. E¤er onlar›n hislerini düflünmez ve kesmeden önce tütün ikram etmezsek, orman›n di¤er bütün a¤açlar› gözyafl› dökecektir, bu da bizim kalbimizi yaralar, Apache Kabilesi

 Günümüzde insanlar bilgiyi arar oldu, hikmeti de¤il. Halbuki bilgi mazidir, hikmet ise istikbal, Lumbee Kabilesi

Y 

Yafll›l›k ölüm kadar flerefli de¤ildir. Yine de çok kimse onu ister. Yeryüzüne iyi muamele et! O baban›z›n mal› de¤il, onu çocuklar›n›zdan ödünç ald›n›z, Anonim80

‹lkbaharda usul usul yürü; toprak ana hamiledir, Anonim Kehanet, muhtemel bir olay› kesin bir bak›fl ile görmekten baflka fley de¤ildir. Hava ya bulutlu olacakt›r, ya da günefl açacakt›r, Cherokee Kabilesi

Yapmam›z gereken: her fleyi eski sadeli¤ine döndürmektir, böylece bozulan düzenimiz yeniden kurulacakt›r, Anonim Bir baflkas›n›n kabahati hakk›nda konuflmadan önce daima kendi mokaseninin içine bak, Sauk Kabilesi

Life&Security •Eylül/2010

 Do¤um yapan herfley diflidir. Kad›nlar›n ezelden beri bildi¤i kainatin dengelerini erkekler de anlamaya bafllad›klar› zaman, dünya daha iyi bir dünya olmak üzere degiflmeye baslam›fl olacakt›r, Mohawk Kabilesi

Fakir olmak, flerefsiz olmaktan daha küçük bir meseledir. Anonimculture•kültür

 ‹hanet arkadafll›k zincirini karart›r, fakat vefa onu her zamankinden parlak yapar, Anonim

Nimette külfette 'Büyük Ruh' un elindedir. Bazen onun külfeti bizi nimetinden daha fazla ak›lland›r›r, Anonim Sevgi ile yorulmadan ilerleriz. Sevgi ile, sadece onunla baflkalar› için fedakarl›k yapabiliriz, Anonim Unutmay›n çocuklar›n›z sizin de¤ildir. Onu Yarat›c›'dan ödünç ald›n›z, Mohawk KabilesiZaman›n bafllang›c›nda davullar vard›. Dünya yaflam›n›n temposunu tutturuyordu bu davullar. Gök gürültüsü, deniz k›y›lar›ndaki düzenli gelgitler, birbirinden di¤erine yavaflça geçiveren mevsimler, kufllar›n göç edifli, k›fl uykusuna yatan hayvanlar... Bu tempo içinde herfley kendi zaman›n› biliyor, ak›l s›r ermez bir fley bu. Bile¤inizdeki kalp at›fllar›n› bir dinleyin. Yaflam›n temposunu yans›t›r o at›fllar.E¤er tempoda bir aksakl›k varsa hastas›n›z demektir,Jimalee Burton - Cherokee KabilesiÜç bar›fl vard›r: Birinci bar›fl, en önemli bar›flt›r. ‹nsan ruhundad›r o. ‹nsan, kainatla ve kainat›n bütün güçleri ile olan iliflkisini, beraberli¤ini farketti¤inde, kainat›n merkezinde Büyük Ruh'un durdu¤unu ve bu merkezin her yerde, her birimizin içinde oldu¤unu farketti¤inde birinci bar›fl sa¤lanm›flt›r. Bu gerçek bar›flt›r, di¤erleri sadece bunun akisleridir. ‹kinci bar›fl iki fert aras›nda olan bar›flt›r. Üçüncü bar›fl ise iki millet aras›nda yap›l›r. Fakat hepsinden önce, anlamal›s›n›z ki 'gerçek bar›fl' dedi¤im birinci bar›fl, insan›n ruhundaki bar›fl yoksa ne fertler ne de milletler aras›nda bar›fl olabilir, Anonim

 Hayvanlar olmadan insanlar nedir ki? E¤er bütün hayvanlar kaybolup giderse insano¤lu büyük bir ruh yaln›zl›¤› içinde ölecektir. Hayvanlara ne olduysa insanlara da ayn›s› olur. Her fley birbirine ba¤l›d›r. Yerkürenin bafl›na gelen, yerkürenin çocuklar›n›n da bafl›na gelecektir, Anonim

 Hayat dört yönlü, dört aflamal› bir döngüdür. Bebeklik ça¤›n› temsil eden Güney ile bafllar. Sonra çocuklu¤un nefleleriyle

 Yanl›fl› gören ve önlemek için eli uzatmayan yanl›fl› yapan kadar suçludur, Omaha Kabilesi
Life and Security | Sustainable Economy 9. Sayı  

Life and Security | Sustainable Economy

Advertisement