Page 1

YeejleerÙe keâcÙegefvemš he#eeÛeer

Iešvee

YeejleerÙe keâcÙegefvemš he#eeÛÙee ceneje°^ jepÙe keâeweqvmeueÛes ØekeâeMeve petve 2000


SefØeue 92 ceOÙes nwõeyeeo ÙesLes PeeuesuÙee he#eeÛÙee 15 JÙee keâeB«esmeves cebpetj kesâuesues ‘ØeemleeefJekeâ’ efLeÇMetj ÙesLes ceeÛe& 93 ceOÙes YejuesuÙee og®mlÙee Je lesLeerue efveCe&Ùeeuee Devegme¤ve je°^erÙe keâewefvmeueves (petve 93) cebpetj kesâuesuÙee og®mlÙee ÙeebÛee meceeJesMe keâ¤ve IešvesÛeer veJeer DeeJe=òeer Øeefmeæ keâjerle Deenesle. (cetU Fb«epeerÛeb Yee<eeblej)

Dee@keäšesyej 93

megOeeefjle DeeJe=òeer Ùee DeeJe=òeerle 16JÙee he#e keâeB«esmeÛÙee efveCe&ÙeeØeceeCes 14 les 16 HesâyeÇgJeejer 1996 ÛÙee je°^erÙe keâeweqvmeueÛÙee yew"keâerle cebpetj kesâuesuÙee og®mlÙeebÛee meceeJesMe Deens. petve 2000

cetuÙe : 10 ®heÙes

ue. me. keâejKeeveerme


ØeemleeefJekeâ

YeejleerÙe keâcÙegefvemš he#e ne YeejleerÙe keâeceieejJeiee&Ûee jepekeâerÙe he#e Deens.

meceepeJeeo DeeefCe keâcÙegefvePece (meecÙeJeeo) ÙeebÛÙeeMeer Skeâefve‰ jenCeeNÙee keâeceieej, Meslekeâjer DeeefCe meJe&Ûe keâ°keâjer ueeskeâebÛeer leer mJeÙebmesJekeâ mebIešvee Deens. YeejleerÙe keâcÙegefvemš he#e Skeâe vÙeeÙeeefOeef‰le meceepeeÛeer ØemLeehevee keâjCÙeeÛÙee OÙesÙeeMeer yeebOeerue Deens. ceeveJeeÛee ceeveJeekeâ[tve nesCeeNÙee Mees<eCeeÛee Deble keâjCÙeeÛee ceeie& Keguee keâjCeeNÙee ueeskeâMeener nkeäkeâebÛeer nceer DeeefCe meJeeËvee meceeve mebOeer lÙee meceepeele DemeCeej Deens DeeefCe ue#eeJeOeer keâ°keâNÙeebÛÙee ßeceeletve efvecee&Ce nesCeeNÙee mebheòeerJej keâener cet"Yej ueeskeâebÛeer meòee DemeCeej veener. DeMee veJÙee meceepeJeeoer meceepeeÛee ceeie& DeeKeCÙeemee"er ceekeäme&Jeeo-uesefveveJeeoeÛes MeeŒe DelÙeeJeMÙekeâ Deens. DeLee&leÛe DeeheuÙee osMeeleerue efJeefMe° Ssefleneefmekeâ eqmLeleer, lemesÛe DeeheuÙee osMeeÛeer Keeme JewefMe<šŸes, Ieškeâ, Deeheuee Fefleneme, hejbheje, mebmke=âleer, meeceeefpekeâ pe[CeIe[Ce DeeefCe efJekeâemeeÛeer DeJemLee Ùee meeNÙee iees°er efJeÛeejele IesTveÛe ne ceeie& efveOee&efjle kesâuee peeF&ue. keâ"erCe mebIe<ee&efMeJeeÙe DeeefCe ueeskeâMeener DeeÛeej Je cetuÙes ÙeebÛÙeeMeer yeebefOeuekeâer "sJeuÙeeefMeJeeÙe ns OÙesÙe meeOÙe keâjlee ÙesCes MekeäÙe veener. meceepeJeeoeÛÙee yeebOeCeermee"er meceepeJeeoer ueeskeâMeenerJej DeeOeejuesueer DeMeer meòee keâ°keâjer ueeskeâebÛÙee neleele DemeCes Deieoer DeeJeMÙekeâ Deens. ßecepeerJeer ueeskeâ DeeefCe lÙeebÛes Ssefleneefmekeâ keâeÙe& ÙeebÛÙeeMeer DeefJeÛeue efve‰e "sJetve YeejleerÙe keâcÙegefvemš he#e ns OÙesÙe meekeâej keâjCÙeemee"er keâeÙe& keâjerle jenerue DeeefCe Yeejleele meecÙeJeeoer meceepe mLeeheve keâjCÙeeÛÙee Debeflece OÙesÙeekeâ[s ceeie&›eâceCe keâjerle jenerue. Yeejleeleerue meceepeJeeoer meceepe Je meceepeJeeoer Meemeve, JÙeefòeâmJeeleb$Ùe, Yee<eCe mJeeleb$Ùe, cegõCe mJeeleb$Ùe, mebIešvee mJeeleb$Ùe, cele mJeeleb$Ùe DeeefCe Oeee|cekeâ ßeæe mJeeleb$Ùe Ùee meeNÙee nkeäkeâebÛes j#eCe keâjleerue. DeeheuÙee IešvesÛÙee Ûeewkeâšerle jenCÙeeÛes ceevÙe keâjCeejs efJejesOeer he#e mebIeefšle keâjCÙeeÛee nkeäkeâner efouee peeF&ue. meceepeJeeoer Iešvee vesnceerÛe meeJeOe jenerue DeeefCe ueeskeâMeenerÛee veeMe Je ueeskeâebÛÙee cetueYetle nkeäkeâebÛeer heeÙeceuueer Ùee oesvner iees°er jesKeCÙeeÛee ØeÙelve keâjerue. Jemlegefve‰ JeemleJelesJej DeeOee¤ve heešeaÛeer jepekeâerÙe OeesjCes Je YeeJeer meceepeoMe&ve efveef§ele kesâues peeF&ue. Ùee ›eâceeceOÙes DeeheuÙee he#eeÛÙee hetJee&vegYeJeeÛeer he#eeuee ceole nesF&ue. peesheÙeËle Meemevemeòee Yeeb[JeueoejerJeiee&ÛÙee neleele Deens leesheÙeËle Yeeb[Jeueoejer ceeiee&ves peeTve ns keâeÙe& keâjlee ÙesCeej veener, ns DeeheuÙeeuee DeeheuÙee peerJeveevesÛe oeKeJetve efoues Deens. YeejleerÙe keâcÙegefvemš he#e ne Deeheueer he#emebIešvee, lemesÛe Deeheues keâeÙe&, ueeskeâMeener ceOÙeJee|lelJeeJej DeeOeejCeej Deens. ke=âleerceOÙes SskeäÙe DemeCes DeeJeMÙekeâ Deens ÙeeJej


he#eeÛee efJeÕeeme Deens. heešea keâeB«esmeÛes, ve@Meveue keâeweqvmeueÛes DeeefCe meJe& mlejeJejerue heešeaIeškeâebÛes efveCe&Ùe meJe& heešea meYeemeoebvee yebOevekeâejkeâ jenleerue. DeeMeÙehetCe& jepekeâerÙe ØeMveebJejerue DeuhemebKÙeekeâebÛeer celesmegæe heešeaIeškeâ Je heešeameYeemeo Ùeebvee meebefieleueer peeleerue. jepekeâerÙe eEkeâJee mebIešveelcekeâ DeeOeejeJej eEkeâJee mebefOemeeOet keâejCeebmee"er ieš yeebOeCÙeeme keâoeefhe Devegceleer efoueer peeCeej veener. ceeskeâàÙee Je cegòeâ ÛeÛexJej heešeaÛee efJeÕeeme Deens. efYeVe cele DemeCeeNÙeebefJe<eÙeerner heešeauee Deeoj Deens. osMeØesceeÛÙee GÛÛe YeeJeveebveer Øesefjle nesTve keâcÙegefvemš he#e YeejleeÛes mJeeleb$Ùe Je meeJe&YeewcelJe ieewjJeeves GÛeuetve Oejlees. je°^erÙe SskeäÙe Je je°^erÙe Skeâelcelee Ùeemee"er lees ue{le Deens DeeefCe meJe& HegâšerjleeJeeoer DeeefCe Øeefleieeceer keâuhevee, peeleerÙeJeeo, hegve®ppeerJeveJeeo, Demhe==MÙelee, peceeleJeeo, Oeee|cekeâ Demeefn<Ceglee, efŒeÙee Je heg®<eele YesoYeeJe DeeefCe efŒeÙeebvee meceeve nkeäkeâ osCÙeeme vekeâej, Ùee meeNÙee iees°eRvee he#e efJejesOe keâjerle Deens. DeeheuÙeeuee hešCeeNÙee ßeæe JÙeòeâ keâjCes Je lÙeevegmeej DeeÛejCe keâjCes, ne meceepeeleerue meJe& efJeYeeieebleerue ueeskeâebÛee nkeäkeâ Deens, ÙeeJej YeejleerÙe keâcÙegefvemš he#eeÛee "ece efJeÕeeme Deens. YeejleerÙe keâcÙegefvemš he#e ne keâeÙeÅeeves ØemLeeefhele PeeuesuÙee YeejleeÛÙee IešvesMeer Kejs Fceeve Je efve‰e "sJeerue, lÙeeÛeØeceeCes meceepeJeeo, Oece&efvejhes#elee DeeefCe ueeskeâMeener ÙeeJej efve‰e "sJeerue. DeeefCe YeejleeÛes meeJe&YeewcelJe, SskeäÙe DeeefCe Skeâelcelee Ùeebvee heeeE"yee osF&ue. meeceeefpekeâ vÙeeÙeeÛÙee mLeehevesmee"er YeejleerÙe keâcÙegefvemš he#e peyejomle ue{e osF&ue. DeeheuÙee meceepeele meeceeefpekeâ efJe<ecelee DeeefCe pegvee heejbheefjkeâ Âef°keâesve ÙeebÛes ØeeyeuÙe Deens. DeeheuÙee meceepeeÛÙee ØeieleerceOÙes meeceeefpekeâ DeeefCe Deee|Lekeâ Demeceevelee ns oesve Heâej cees"s De[LeUs Deensle. peeleerÙe efJeÛeejheæleer DeeefCe peeleerÙe DeeÛeejkeâeb[ ÙeebÛee DeeheuÙee meceepeeÛÙee SskeäÙeemee"er lÙeeie DeeJeMÙekeâ Deens. MeeŒeerÙe Âef°keâesve DeeefCe meceepeJeeoer Gefö<šŸes meceepeeceOÙes ®peJeCÙeeÛÙee keâeÙee&le DeeheuÙee Goeòe hejbheje, Ssefleneefmekeâ DevegYeJe, mece=æ meebmke=âeflekeâ Jeejmee DeeefCe ceneve meceepemegOeejkeâ Je efJeÛeejJeble ÙeebÛes Deceesue efJeÛeej, Ùee meeNÙeebÛeer ceole DeeheuÙee he#eeuee nesCeej Deens. Meeblelesmee"er ue{e, veJeJemeenleJeeoefJejesOeer ue{e, vÙeeÙÙe meceepemLeehevesmee"er ue{e ns peieYejÛÙee ØeieefleMeerue MeòeâeRceOÙes meceeve keâeÙe&eEyeot Deensle. mJeeleb$Ùe, mecelee DeeefCe hejmhejebceOÙes nmle#eshe ve keâjCes, Ùee leòJeebvee efÛekeâštve jentve YeejleerÙe keâcÙegefvemš he#e ne meeceüepÙeMeenerefJe®æ DeeefCe meeceeefpekeâ Øeieleermee"er ue{CeeNÙee meJe& Meòeâer, keâ°keâjer pevelesÛes DevÙe he#e ÙeebÛÙeeMeer cew$eermebyebOe ØemLeeefhele keâjCÙeeÛes keâmeesMeerves ØeÙelve keâjerue. YeejleerÙe keâcÙegefvemš he#eeÛee Demee Â{ efJeÕeeme Deens keâer, peieYejeÛÙee ueeskeâebÛes cetueYetle DeeefCe KejsKegjs efnlemebyebOe SkeâÛe Deensle DeeefCe cnCetve keâeceieejJeieeaÙe Deeblejje°^erÙeJeeoeJej Deecner "ece Deenesle. peieeleuÙee DevÙe osMeeble vÙeeÙe Je hegjesieeceer Gefö°ebmee"er ue{CeeNÙee ueeskeâebMeer Skeâpetš ner DeeheuÙee ue{Ÿeeuee ceoleÛe keâjerue. ❐❐❐


keâuece 1 veeJe Ùee he#eeÛes veeJe `YeejleerÙe keâcÙegefvemš he#e' Demes jenerue. keâuece 2 yeesOeefÛevn ueeue heeÕe&YetceerJej heeb{NÙee jbieele keâe{uesuee Skeâceskeâebvee ÚsoCeeje nelees[e Je keâesÙelee DeeefCe lÙeeÛÙeeYeesJeleer heeb{NÙee jbieele `YeejleerÙe keâcÙegefvemš he#e' DeMeer Jeleg&Uekeâej keâe{uesueer De#ejs ns he#eeÛes yeesOeefÛevn jenerue. keâuece 3 efveMeeCe ®boerÛÙee oer[heš ueebyeer Demeuesues ueeue efveMeeCe ns he#eeÛes efveMeeCe jenerue. efveMeeCeeÛÙee ceOeesceOe heeb{NÙee jbieele hejmhejebvee ÚsoCeeje nelees[e Je keâesÙelee Demesue. keâuece 4 meYeemeolJe 1. pÙeeuee he#eeÛee keâeÙe&›eâce Je Iešvee ceevÙe Deens, pees keâesCelÙeener Skeâe he#emebIešvesle keâeÙe& keâjCÙeeme, efveÙeefceleheCes he#emeYeemeolJeeÛeer Jeie&Ceer osCÙeeme Je he#eeÛes efveCe&Ùe Deceueele DeeCeCÙeeme leÙeej Deens, DeMee De"je Je<ex eEkeâJee lÙeehes#ee peemle JeÙe DemeuesuÙee keâesCelÙeener YeejleerÙe veeieefjkeâeme he#eeÛee meYeemeo neslee ÙesF&ue. 2. He#eele ØeJesMe efceUefJeCÙeemee"er veJÙee meYeemeoebvee JewÙeefòeâkeâ Depe& ÅeeJee ueeiesue DeeefCe oesve he#e meYeemeoebÛÙee efMeHeâejmeerJej he#e-MeeKesceeHe&âle he#eele oeKeue keâ¤ve Iesleues peeF&ue. Menj, leeuegkeâe, efpeune, jepÙe DeeefCe ceOÙeJeleea heeleUŸeebJejerue he#e keâeweqvmeueebveener he#eele veJes meYeemeo oeKeue keâ¤ve IesCÙeeÛee DeefOekeâej Deens. Depe&oejeÛeer efMeHeâejme keâjCeeNÙee he#e-meYeemeoebveer DeeheuÙee mJele:ÛÙee ceeefnleerÛÙee DeeOeejeJej DeeefCe peyeeyeoejerÛeer ÙeesiÙe peeCeerJe "sJetve Ùee Depe&oejemebyebOeerÛeer Kejer ceeefnleer mebyebefOele he#e-MeeKesuee eEkeâJee he#e-keâeweqvmeueuee efoueerÛe heeefnpes. he#emeYeemeolJeemee"er Deeuessues meJe& Depe& les oeKeue keâjCÙeele DeeuÙeeveblej Je lÙeebÛÙeemebyebOeer efMeHeâejme kesâueer iesuÙeeveblej Skeâe ceefnvÙeeÛÙee Deele ÙeesiÙe lÙee keâeweqvmeueheg{s "sJeCÙeele DeeuesÛe heeefnpesle. 3. he#eele ØeJesMe osCÙeeÛÙee ØeMveeJej he#e-MeeKesÛeer meJe&meeOeejCe meYee efveCe&Ùe IesF&ue DeeefCe Depe&oejeuee he#e ØeJesMe osCÙeele Deeuee lej lÙeeuee eEkeâJee efleuee Demee ØeJesMe efouÙeeÛÙee efoJemeeheemetve mene ceefnvÙeeheÙeËle GcesoJeej meYeemeo ceeveCÙeele ÙesF&ue.


4. ogmeNÙee SKeeÅee jepekeâerÙe he#eeÛee mLeeefvekeâ, efpeune eEkeâJee jepÙe heeleUerJejÛee ØecegKe meYeemeo pej he#eele oeKeue nesT FeqÛÚle Demesue, lej lÙeeuee eEkeâJee efleuee he#eeÛee meYeemeo keâ¤ve IesCÙeehetJeea mLeeefvekeâ he#e-IeškeâebÛÙee eEkeâJee efpeune eEkeâJee jepÙe keâeweqvmeueÛÙee ceevÙelesÛÙee pees[eruee efvekeâšÛÙee Jeefj‰ he#e-IeškeâeÛeer ceevÙelee efceUefJeCes DeeJeMÙekeâ Deens. 5. pÙee meYeemeoebvee Skeâoe he#eeletve keâe{tve šekeâCÙeele Deeues Demesue, lÙeebvee hegvne he#eele ØeJesMe efceUt Mekesâue; cee$e lÙeemee"er lÙeebvee keâe{tve šekeâCÙeeÛÙee efveCe&ÙeeJej efMekeäkeâeceesle&ye keâjCeeNÙee he#e-Ieškeâeves eEkeâJee Jeefj‰ Ieškeâeves lemee efveCe&Ùe Iesleuee lejÛe hegvne ØeJesMe efceUsue. lelhetJeea lÙeeuee pÙee Ieškeâeletve keâe{ues Demesue lÙee IeškeâeÛes cele ue#eele Iesleues peeF&ue. 6. GcesoJeej meYeemeoebÛeer keâle&JÙes Je DeefOekeâej mebhetCe& meYeemeoeØeceeCesÛe Demeleele; cee$e lÙeebvee he#eebleie&le efveJe[Cegkeâerle celes osCÙeeÛee eEkeâJee efveJe[Cegkeâerle GYes jenCÙeeÛee Deiej keâesCelÙeener "jeJeeJej celes osCÙeeÛee DeefOekeâej vemelees. 7. GcesoJeej meYeemeoebvee ØeJesMe osCeeNÙee he#eMeeKesves eEkeâJee Ieškeâeves lÙeebvee he#eeÛee keâeÙe&›eâce, Iešvee DeeefCe ØeÛeefuele OeesjCe ÙeebÛes ØeeLeefcekeâ efMe#eCe osCÙeeÛeer JÙeJemLee kesâueer heeefnpes DeeefCe he#eMeeKesÛes eEkeâJee IeškeâeÛes meYeemeo Ùee veelÙeeves lÙeebvee keâeÙe&ØeJeCe keâjCÙeeÛeer JÙeJemLee keâ¤ve lÙeebÛÙee Øeieleerkeâ[s ue#e hegjefJeues heeefnpes. 8. GcesoJeejerÛee keâeU mebheuÙeeveblej meojnt GcesoJeej meYeemeo ne hetCe& meYeemeolJe osCÙeeÛÙee ÙeesiÙelesÛee Deens eEkeâJee veener ÙeemebyebOeer he#eMeeKee eEkeâJee he#eIeškeâ ÛeÛee& keâjerue. mebyebefOele he#eMeeKee eEkeâJee he#eIeškeâ GcesoJeej meYeemeoebvee hetCe&meYeemeo keâ¤ve IesT Mekeâlees eEkeâJee lÙeeÛÙee GcesoJeejerÛeer cegole DeeCeKeer peemleerlepeemle mene ceefnves Jee{Jet Mekeâlees. SKeeoe GcesoJeej meYeemeo DeÙeesiÙe Deens Demes Dee{Utve Deeues, lej he#eMeeKee eEkeâJee he#e-Ieškeâ lÙeeÛeer GcesoJeejer jö ke⤠Mekeâlees. GcesoJeej meYeemeoebÛeer Yejleer DeeefCe hetCe& meYeemeo keâ¤ve IesCÙeeyeöue efMeHeâejMeer ÙeemebyebOeerÛee DenJeeue mebbyebefOele he#eMeeKesves eEkeâJee he#eIeškeâeves efvekeâšÛÙee Jeefj‰ he#e-Ieškeâekeâ[s efveÙeefceleheCes hee"efJeuee heeefnpes. 9. ne DenJeeue leheemetve Jeefj‰ Ieškeâeuee lÙee efveCe&Ùeele keâener Hesâjyeoue Deiej megOeejCee keâjeJÙeeMee JeešuÙee, lej lees DenJeeue hee"efJeCeeNÙee he#eMeeKesMeer Deiej he#eIeškeâeMeer efJeÛeejefJeefveceÙe keâ¤ve lÙeeuee lemes keâjlee ÙesF&ue. GcesoJeej meYeemeoebvee ØeJesMe osCes Je hetCe& meYeemeolJe cebpetj keâjCes ÙeeJej osKejsKe "sJeCÙeeÛes DeefOekeâej efpeune DeeefCe jepÙe keâeweqvmeuekeâ[s Demeleerue Je lÙeebvee KeeueÛÙee Ieškeâebveer Ùeeyeeyeleerle IesleuesuÙee efveCe&Ùeele megOeejCee keâjCÙeeÛee eEkeâJee lees jö keâjCÙeeÛee nkeäkeâ Demesue.


10. GcesoJeejerÛeer cegole hetCe& nesTve Skeâ ceefnvee ueesšuee lejerner mebyebefOele he#eMeeKesves GcesoJeej meYeemeolJeeÛeer cegole Jee{efJeuÙeeÛee eEkeâJee jö kesâuÙeeÛee efveCe&Ùe Iesleuee veener eEkeâJee keâenerÛe DenJeeue leÙeej kesâuee veener, lej GcesoJeej meYeemeo hetCe& meYeemeo yevesue. 11. keâesCelÙeener Œeer eEkeâJee heg®<e meYeemeoeuee Deeheues meYeemeolJe Skeâe Ieškeâeletve ogmeNÙee Ieškeâele yeoueer keâ¤ve Ieslee ÙesF&ue. Demes keâjleevee lÙeeuee pÙee Ieškeâeletve yeoueer keâ¤ve IÙeeJeÙeeÛeer Demesue lÙee IeškeâeÛeer mebceleer Je lÙeeÛÙeekeâ[tveÛe veJÙee Ieškeâemee"er DeesUKehe$e IÙeeJes ueeiesue. Skeâe efpeunŸeeletve ogmeNÙee efpeunŸeele eEkeâJee Skeâe jepÙeeletve ogmeNÙee jepÙeele yeoueer nJeer Demesue lej mebyebefOele efpeune eEkeâJee jepÙe keâeweqvmeueÛeer ceevÙelee DeeJeMÙekeâ Deens. keâuece 5 he#eØeefle%ee meJe& GcesoJeej lemesÛe hetCe& meYeemeoebvee he#eeÛÙee Øeefle%eehe$ekeâeJej mener keâjeJeer ueeiesue. ner Øeefle%ee KeeueerueØeceeCes Demesue : ``he#eeÛeer OÙesÙes Je Gefö<šŸes ceuee ceevÙe Deensle DeeefCe he#eeÛÙee Iešvesvegmeej JeeieCÙeeÛes Je he#eeÛes efveCe&Ùe Skeâefve‰heCes Deceueele DeeCeCÙeeÛes ceer ceevÙe keâjlees.'' ``keâcÙegefvePeceÛÙee DeeoMeeËvee Devegme¤ve JeeieCÙeeÛee ceer Deešeskeâeš ØeÙelve keâjerve DeeefCe JewÙeefòeâkeâ efnleehes#ee he#eeÛes DeeefCe pevelesÛes efnle ßes‰lej uesKetve ceer efve:mJeeLeeaheCeeves keâeceieejJeie& DeeefCe ßeefcekeâ pevelee Je osMe ÙeebÛeer mesJee keâjerve DeeefCe lÙeebÛÙeemee"er ue{sve.'' keâuece 6 he#emeYeemeolJeeÛeer keâe[x 1. he#eele oeKeue keâ¤ve IesleuÙeeveblej ØelÙeskeâ he#e-meYeemeoeuee he#e-meYeemeolJeeÛes Skeâ keâe[& (ØeceeCehe$e) osCÙeele ÙesF&ue. 2. ner keâe[x Yeejleele meJe&$e meejKÙeeÛe vecegvÙeeÛeer Demeleerue DeeefCe jepÙe keâeweqvmeuekeâ[tve leer efoueer peeleerue. keâe[e&Ûes mJe¤he keâeÙe DemeeJes Je lÙeeJejerue cepeketâj keâesCelee DemeeJee ns je°^erÙe keâeÙe&keâeefjCeer "jJeerue. keâuece 7 meYeemeolJeeÛÙee keâe[e&Ûes vetleveerkeâjCe 1. he#e-meYeemeolJeeÛÙee keâe[e&Ûes ojmeeue vetleveerkeâjCe nesF&ue. he#e-meYeemeo pÙee he#emebIešvesle Demesue lÙee mebIešvesle kesâuesuÙee leheemeCeerÛÙee (Ûeskeâ-Dehe) DeeOeejs veJes


keâe[& jepÙe keâeweqvmeueÛÙee efoioMe&veeKeeueer DeeefCe osKejsKeerKeeueer osCÙeele ÙesF&ue. he#emeYeemeoeves keâesCelesner ÙeesiÙe keâejCe ve oeKeefJelee melele mene ceefnvÙeebÛÙeeJej he#epeerJeveele eEkeâJee keâeÙee&le Yeeie Iesleuesuee vemesue lej eEkeâJee he#e-meYeemeolJeeÛeer Jeie&Ceer DeeefCe uesJner efouesueer vemesue lej, lÙeeuee veJes keâe[& osCÙeele ÙesCeej veener. 2. he#e-meYeemeolJeeÛes vetleveerkeâjCe MeeKee Deiej keâefcešerÛÙee he#e-meYeemeoebÛÙee meYesle kesâuesuÙee leheemeCeerÛÙee (Ûeskeâ-Dehe) DeeOeejeJej kesâues peeF&ue DeeefCe he#e-keâe[& osCÙeeme vekeâej osCÙeele Deeuee lej lÙeeÛeer keâejCes mebyebefOele meYeemeoeuee meebefieleueer peeleerue. vepeerkeâÛÙee Jeefj‰ Ieškeâekeâ[s Deheerue keâjCÙeeÛee nkeäkeâ lÙeeuee jenerue. 3. DeMee jerleerves ØelÙeskeâ he#e-MeeKesves eEkeâJee Ieškeâeves DeeheuÙee meYeemeoebvee efouesuÙee veJÙee keâe[e&mebyebOeerÛee DenJeeue efvekeâšÛÙee Jeefj‰ Ieškeâekeâ[s lÙeeÛÙee efMekeäkeâeceesle&yeemee"er DeeefCe veeWoCeermee"er hee"efJeuee peeF&ue. 4. he#e-meYeemeoebÛÙee ÙeeoerÛeer leheemeCeer keâjCÙeeÛee nkeäkeâ jepÙe keâeweqvmeueuee DeeefCe efpeune keâeweqvmeueuee jenerue. keâuece 8 he#e-meYeemeolJeeÛee jepeerveecee 1. SKeeÅee he#e-meYeemeoeuee he#eeÛee jepeerveecee ÅeeJeemee JeešuÙeeme lÙeeuee eEkeâJee efleuee lees mebyebefOele he#e-MeeKesme meeoj keâjeJee ueeiesue. leer he#e-MeeKee DeeheuÙee meJe&meeOeejCe meYesÛee efveCe&Ùe IesTve ne jepeerveecee mJeerkeâe¤ Mekesâue DeeefCe lÙee meYeemeoeÛes veeJe he#e-meYeemeoebÛÙee hešeJe¤ve keâceer keâjCÙeeÛee efveCe&Ùe IesT Mekesâue DeeefCe DeeheuÙee efvekeâšÛÙee Jeefj‰ Ieškeâeme lÙeeØeceeCes keâUJeerue. 2. DeMee meYeemeoeves jepeerveecee osCÙeeefJe<eÙeerÛes Deeheues cele yeoueeJes cnCetve mebyebefOele he#e-MeeKesuee eEkeâJee he#e-Ieškeâeuee, DeeJeMÙekeâ JeešuÙeeme, lÙeeÛes eEkeâJee efleÛes ceve JeUefJeCÙeeÛee ØeÙelve keâjlee ÙesF&ue. 3. he#eeÛee jepeerveecee osT FeqÛÚCeeNÙee he#emeYeemeoeJej he#eeÛÙee efMemleerÛes iebYeerj GuuebIeve kesâuÙeeÛee Deejeshe "sJeCÙeepeesiee Demesue DeeefCe ne Deejeshe hegjeJÙeeefveMeer efmeæ nesTve lÙeecegUs lÙeeuee eEkeâJee efleuee he#eeletve memheW[ keâjCes eEkeâJee keâe{tve šekeâCes meceLe&veerÙe "jCÙeepeesies Demesue lej DeMee jepeerveecÙeeuee he#eeletve nkeâeueheóerÛes mJe¤he oslee ÙesF&ue. 4. jepeerveeces mJeerkeâejCÙeeSsJepeer he#eeletve nkeâeueheóer kesâueer iesuÙeeÛeer DeMeer meJe& ØekeâjCes leeye[leesye efvekeâšÛÙee Jeefj‰ he#e-Ieškeâekeâ[s hee"efJeueer heeefnpesle Je lÙeeJej lÙee IeškeâeÛeer ceevÙelee efceUefJeueer heeefnpes.


keâuece 9 meYeemeolJeeÛeer Jeie&Ceer GcesoJeej DeeefCe hetCe& DeMee meJe&Ûe he#e-meYeemeoebvee Jeee|<ekeâ oesve ®heÙes Ùee ojeves he#e-meYeemeolJeeÛeer Jeie&Ceer ÅeeJeer ueeiesue. he#eeÛeer ner Jeee|<ekeâ Jeie&Ceer he#eele oeKeue nesleevee eEkeâJee he#e-keâe[e&ÛÙee vetleveerkeâjCeeÛÙee JesUer ÅeeJeer ueeiesue. keâuece 10 he#eeÛÙee Jeie&CeerÛes Jeešhe he#e-MeeKesves eEkeâJee Ieškeâebveer he#e-meYeemeoebkeâ[tve Jemetue kesâuesuÙee Jeie&CeerÛes Jeešhe heg{erueØeceeCes nesF&ue : je°^erÙe keâeweqvmeuemee"er Jeerme škeäkesâ. jepÙe keâeweqvmeuemee"er ÛeeUerme škeäkesâ DeeefCe Gjuesuee 40 škeäkesâ Yeeie efpeune keâeweqvmeue, he#e-MeeKee DeeefCe pesLes DeeqmlelJeele Demesue lesLes mLeeefvekeâ Ieškeâ ÙeebÛÙeele efJeYeeieuee peeF&ue. ¢ee efJeYeeieCeerÛes ØeceeCe mebyebefOele jepÙe keâeÙe&keâeefjCeerÛÙee efveCe&Ùeevegmeej "jefJeues peeF&ue. keâuece 11 he#eeÛeer uesJner he#e-meYeemeoebveer he#eeuee osCÙeemebyebOeerÛÙee uesJnerÛes ceeie&oMe&keâ efveÙece je°^erÙe keâeweqvmeue mebcele keâjerue. Ùee efveÙeceevegmeej je°^erÙe keâeÙe&keâeefjCeer DeeefCe jepÙe keâeÙe&keâeefjCeer he#e-meYeemeoebJej uesJnerÛeer DeekeâejCeer keâjerue. keâuece 12 he#e-meYeemeoebÛeer keâle&JÙes 1. he#emeYeemeoebÛeer keâle&JÙes KeeueerueØeceeCes Deensle : (keâ) les pÙee he#emebIešvesle Demeleerue lÙee mebIešvesÛÙee keâeÙee&le efveÙeefceleheCes Yeeie IesCes; he#eeÛes OeesjCe, efveCe&Ùe Je DeeosMe ÙeebÛeer Fceeveoejerves DebceueyepeeJeCeer keâjCes DeeefCe he#eeves "jefJeuesueer uesJner efveÙeefceleheCes osCes. (Ke) pevelesÛÙee Mees<eCeeÛÙee Je oceveeÛÙee meJe& ØekeâejebefJe®æ ßecepeerJeer pevelesÛes efnle ue#eele IesTve ue{Ces; pevelesÛeer Skeâefve‰sves mesJee keâjCes Je efleÛÙeeMeer Demeuesues Deeheues mebyebOe melele Â{ keâjCes, yengpevemeceepeeheemetve efMekeâCes DeeefCe lÙeebÛeer celes Je ceeieCÙee he#eeuee keâUefJeCes, Keeme meJeuele efoueer vemesue lej he#eeÛÙee ceeie&oMe&veeKeeueer SKeeÅee pevemebIešvesle keâeÙe& keâjCes.


(ie) ceekeäme&Jeeoer-uesefveveJeeoer MeeŒeeÛee DeYÙeeme keâjCes DeeefCe DeeheuÙee DeekeâueveeÛeer heeleUer Jee{efJeCÙeeÛee ØeÙelve keâjCes. (Ie) he#eeÛeer Jele&ceevehe$es Je ØekeâeMeves JeeÛeCes, lÙeebvee heeeE"yee osCes Je leer ueeskeâefØeÙe keâjCÙeeÛee ØeÙelve keâjCes. (*) he#eeÛeer Iešvee Je he#eeÛeer efMemle ÙeebÛes heeueve keâjCes DeeefCe keâeceieejJeieeaÙe Deeblejje°^erÙelJeeÛÙee yeeCÙeeves Je keâcÙegefvePeceÛÙee Goeòe OÙesÙeebvee Devegme¤ve JeeieCes. (Ûe) pevelesÛes Je he#eeÛes efnle JewÙeefòeâkeâ efnleehes#ee ßes‰lej ceeveCes. (Ú) Oece&, peele eEkeâJee eEueie ÙeebÛee DeeOeej IesTve kesâuesuÙee meJe& ØekeâejÛÙee oceveeefJe®æ Je he#eheeleeefJe®æ melele ue{Ces DeeefCe Oece&Jeeo, peeleerÙeJeeo, mebkegâefÛele je°^Jeeo Je efJeYeeieerÙe Jeeo ÙeebmeejKÙee Hegâšhee[Ÿee ØeJe=òeeRÛee ØeKej Øeeflekeâej keâjCes. (pe) hejmhejebMeer cew$eerÛes (keâe@ceüs[Ûes) mebyebOe pees[Ces DeeefCe he#eeceOÙes melele yebOeglJeeÛeer YeeJevee Jee{efJeCes. (Pe) hejmhejebvee meeneÙÙe keâjCÙeeÛee Je JewÙeefòeâkeâ DeeefCe meecetefnkeâ keâeÙee&le megOeejCee Ie[Jetve DeeCeCÙeeÛee nslet vepejsmeceesj "sJetve šerkeâe Je Deelcešerkeâe keâjCes. (_e) he#eeMeer KeguÙee efoueeves, ØeeceeefCekeâheCes Je meÛeesšerves JeeieCes DeeefCe he#eeÛee efJeÕeemeIeele ve keâjCes. (š) he#eeleerue Skeâpetš Je SkeâmebOeheCee ÙeebÛes j#eCe keâjCes DeeefCe he#eeÛÙee, keâeceieejJeiee&ÛÙee Je osMeeÛÙee Me$ebtefJe®æ peeie¤keâ jenCes. (") he#e, keâeceieejJeie& Je osMe ÙeebÛÙee Me$etbÛÙee nuuÙeebvee leeW[ osTve he#eeÛes j#eCe keâjCes DeeefCe he#eeÛÙee OÙesÙeeÛee PeW[e GÛeuetve OejCes. ([) YeejleerÙe pevelesÛÙee Leesj hejbheje, Fefleneme Je efleÛee meebmke=âeflekeâ Jeejmee ÙeebefJe<eÙeerÛee Deeheuee mecepe meKeesue keâjCes. 2. ØelÙeskeâ he#e-Ieškeâ, ØelÙeskeâ meYeemeo, ØelÙeskeâ GcesoJeej he#eefJejesOeer ØeYeeJeeheemetve, iešyeepeerheemetve he#eeÛes j#eCe keâjerue Je ceekeäme&Jeeoer-uesefveveJeeoer leòJeebÛÙee DeeOeejs he#eeÛes SskeäÙe Je Megælee Ùeemee"er keâeÙe& keâjerue. ieš yeveJetve eEkeâJee DevÙe ØekeâejÛÙee Hegâšhee[Ÿee keâeÙee&Éejs he#eeÛes SskeäÙe ve° keâjCeeNÙee keâeceieejJeiee&ÛÙee Me$etbvee DeeUe IeeueCÙeemee"er he#e-meYeemeo vesnceer peeie¤keâ jenleerue. 3. he#e-meäYeemeoebkeâ[tve Jejerue keâle&JÙeebÛes heeueve keâ¤ve IesCes DeeefCe leer heej hee[CÙeele lÙeebvee MekeäÙe lÙee meJe& Øekeâejs ceole keâjCes ns he#e-mebIešvesÛes keâeÙe& jenerue.


keâuece 13 he#emeYeemeoebÛes nkeäkeâ 1. he#e-meYeemeoebÛes nkeäkeâ KeeueerueØeceeCes Deensle : (keâ) he#eeÛÙee keâeÙe&keâejer IeškeâebÛeer Je keâefcešŸeebÛeer efveJe[ keâjCes Je lÙeebJej efveJe[tve ÙesCes. (Ke) he#eeÛes OeesjCe Je he#eeÛes efveCe&Ùe ÙeebÛeer DeeKeCeer keâjCÙeeÛÙee keâeceer ceole keâjCÙeemee"er ÛeÛexle ceeskeâUsheCeeves Yeeie IesCes. (ie) he#eeleerue mJele:ÛÙee keâeÙee&ÛÙee yeeyeleerle metÛevee keâjCes, Deeheueer keâle=&lJeMeòeâer Je peerJeveeleerue mLeeve Ùeebvee Devegme¤ve mJele:Ûes keâece vescetve IesCes. (Ie) he#eeÛÙee meYeeble he#eIeškeâ Je he#eeÛes keâeÙe&keâlex ÙeebÛÙeemebyebOeer šerkeâe keâjCes; pÙee keâe@cesü[Jej eEkeâJee he#e-IeškeâeJej ner šerkeâe Peeueer Demesue lÙeeÛÙeekeâ[s leer DeeefCe lÙeeÛÙeekeâ[tve keâener Gòej DeeuÙeeme les Gòej mebyebefOele he#e-Ieškeâekeâ[s hee"efJeues peeF&ue. (*) SKeeoe he#e-Ieškeâ eEkeâJee he#e-mebIešvee SKeeÅee he#e-meYeemeoeefJe®æ efMemleerÛee Fueepe ÙeespeCÙeeefJe<eÙeer ÛeÛee& keâjerle Demesue, eEkeâJee SKeeÅee he#e-meYeemeoeves iebYeerj Ûegkeâe kesâuÙeeÛÙee mebMeÙeeJe¤ve lÙeemebyebOeele lÙeeÛÙee eEkeâJee efleÛÙee JewÙeefòeâkeâ Jele&veeÛes eEkeâJee keâeceeÛes cetuÙeceeheve keâjerle Demesue lej DeMee JesUer mJele:Ûeer yeepet mece#e ceeb[CÙeeÛeer ceeieCeer keâjCes. (Ûe) SKeeÅee he#e-IeškeâeÛee eEkeâJee mebIešvesÛee SKeeoe efveCe&Ùe SKeeÅee he#emeYeemeoeme ceevÙe vemesue, lej lÙeeuee eEkeâJee efleuee Jeefj‰ keâefcešermeceesj, je°^erÙe keâeweqvmeue DeeefCe he#eeÛeer keâeB«esme ÙeebÛÙeemeceesjosKeerue, Deeheues cele ceeb[CÙeeÛee DeefOekeâej Deens. DeLee&le DeMee meJe& ØekeâjCeeble lÙee he#e-meYeemeoeuee he#eeÛes efveCe&Ùe Deceueele DeeCeeJesÛe ueeieleerue DeeefCe ØelÙe#e JÙeJenejeÛeer keâmeesšer ueeJetve Je Yeüele=lJeÙegòeâ ÛeÛee& keâ¤ve celeYeso mees[efJeCÙeeÛee ØeÙelve kesâuee peeF&ue. (Ú) keâesCelÙeener Jeefj‰ he#e-mebIešveskeâ[s, je°^erÙe keâeweqvmeue DeeefCe he#ekeâeB«esme ÙeebÛÙeekeâ[smegæe, keâesCelesner efveJesove, Deheerue eEkeâJee le›eâej hee"efJeCes DeeefCe DeefheueeÛes Gòej efceUCes Jee DeeheuÙee le›eâejerÛes efveJeejCe keâ¤ve IesCes. 2. Ùee DeefOekeâejeyeeyele Deeoj yeeUieuee peelees ns heenCes he#e-Ieškeâ Je keâeÙe&keâlex ÙeebÛes keâle&JÙe jenerue.


keâuece 14 ueeskeâMeener ceOÙeJee|lelJeeÛeer leòJes 1. YeejleerÙe keâcÙegefvemš he#e ne Deeheueer he#e-mebIešvee lemesÛe Deeheues keâeÙe& ueeskeâMeener ceOÙeJee|lelJeeJej Je he#eebleie&le mebhetCe& ueeskeâMeenerJej DeeOee¤ve keâjlees. he#ejÛevesÛÙee #es$eele ceeie&oMe&keâ DeMeer ueeskeâMeener ceOÙeJee|lelJeeÛeer heg{erue leòJes Deensle : (keâ) Jejheemetve KeeueheÙeËleÛÙee he#eeÛÙee meJe& heg{ekeâej osCeeNÙee mebIešvee ieghle celeoeve heæleerÛÙee ceeiee&ves efveJe[uÙee peeleerue, he#evesle=lJe DeKeb[ jeKeCes, lemesÛe veJÙee meYeemeoebvee vesle=lJeele ye{leerÛeer nceer efceUsue DeMeer JÙeJemLee keâjCes ns leòJe he#eele meJe&$e melele ueeiet kesâues peeF&ue. (Ke) DeuhemebKÙeebkeâebveer yengmebKÙeekeâebÛes efveCe&Ùe Deceueele DeeCeues heeefnpesle; KeeueÛÙee he#e-mebIešveebveer he#eeÛÙee Jeefj‰ keâeÙe&keâejer IeškeâebÛes eEkeâJee IeškeâebÛes efveCe&Ùe, DeeosMe Deceueele DeeCeues heeefnpesle. JÙeòeâerves meecegoeefÙekeâ FÛÚsheg{s ceeve legkeâefJeueer heeefnpes. meJe& mebIešveebveer he#ekeâeB«esme DeeefCe je°^erÙe keâeweqvmeue ÙeebÛes efveCe&Ùe Je DeeosMe Deceueele DeeCeues heeefnpesle. (ie) meJe& he#e-mebIeškeâebveer efveÙeefcele keâeueeblejeves DeeheuÙee keâeÙee&Ûee Je=òeevle efvekeâšÛÙee keâefve‰ he#e-Ieškeâebme efouee heeefnpes DeeefCe lÙeeÛeØeceeCes meJe& keâefve‰ he#e-Ieškeâebveer DeeheuÙee keâeÙee&Ûee DenJeeue efvekeâšÛÙee Jeefj‰ Ieškeâebvee meeoj kesâuee heeefnpes. (Ie) meJe& he#e-Ieškeâebveer, efJeMes<ele: vesle=lJe keâjCeeNÙee he#e-Ieškeâebveer, KeeueÛÙee he#e-mebIešveebÛÙee DeeefCe meJe&meeOeejCe he#e-meYeemeoebÛÙee celeebkeâ[s Je šerkesâkeâ[s melele ue#e hegjefJeues heeefnpes DeeefCe lÙeebveer ceeb[uesuÙee ØeMveebÛee MekeäÙelees ueJekeâj ÙeesiÙe efJeÛeej kesâuee heeefnpes. (*) meJe& he#e-Ieškeâebveer keâešskeâesjheCes meecegoeefÙekeâ efveCe&ÙeebÛÙee Je leheemeCeerÛÙee (ÛeskeâDehe) leòJeebvee JewÙeefòeâkeâ peyeeyeoejerÛeer pees[ osTve Deeheuee keâejYeej ÛeeueefJeuee heeefnpes. (Ûe) Deeblejje°^erÙe heefjeqmLeleermebyebOeerÛes meJe& ØeMve, DeefKeue YeejleerÙe mJe¤heeÛes ØeMve, eEkeâJee Skeâehes#ee DeefOekeâ jepÙeebefJe<eÙeerÛes ØeMve Deiej mebhetCe& osMeemee"er SkeâeÛe mJe¤heeÛes efveCe&Ùe IesCÙeeÛeer DeeJeMÙekeâlee Demeuesues ØeMve DeMee meJe& ØeMveebJejerue efveCe&Ùe DeefKeue YeejleerÙe mJe¤heeÛÙee he#e-mebIešvee Iesleerue. SKeeos jepÙe Deiej efpeune ÙeebÛÙee mJe®heeÛes meJe& ØeMve meeOeejCeheCes lÙee lÙee heeleUerJejerue he#e-mebIešvee mees[Jeerue. heCe ns efveCe&Ùe keâesCelÙeener heefjeqmLeleerle


Jeefj‰ he#e-mebIešvesves IesleuesuÙee efveCe&ÙeebMeer efJemebiele Demelee keâecee veÙesle. jepÙemJe¤he DemeuesuÙee cenòJeeÛÙee keâesCelÙeener ØeMveeJej ceOÙeJeleea he#eheg{ejerheCeeuee pesJne SKeeoe efveCe&Ùe IÙeeJeÙeeÛee Demesue lesJne lees `mebyebefOele jepÙe he#emebIešvesMeer’ efJeÛeejefJeefveceÙe kesâuÙeeJejÛe Demee efveCe&Ùe IesF&ue. jepÙe mebIešvee efpeu¢eebÛÙee yeeyeleerle neÛe mebkesâle heeUerue. (Ú) he#eeÛÙee DeefKeue YeejleerÙe mJe¤heeÛÙee OeesjCeeMeer mebyebefOele DemeuesuÙee, heCe pÙeebÛÙeeefJe<eÙeer he#eeÛeer Yetefcekeâe heefnuÙeeØeLeceÛe heg{s ceeb[ueer peeJeÙeeÛeer Deens, DeMee ØeMveebJej Heâòeâ he#eeÛÙee ceOÙeJeleea heg{ejerheCeeueeÛe OeesjCeeÛes efveJesove keâjCÙeeÛee DeefOekeâej Deens. KeeueÛÙee Ieškeâebvee ceOÙeJeleea heg{ejerheCeeÛÙee efJeÛeejemee"er Deeheueer celes Je metÛevee hee"efJelee Ùesleerue DeeefCe lÙee lÙeebveer JesUsJej hee"JeeJÙeele. 2. meyebOe he#e-meYeemeoebÛÙee DeeefCe peve-DeeboesueveebÛÙee DevegYeJeeÛÙee DeeOeejeJej he#eeÛÙee Debleie&le peerJeveeleerue #es$eele ueeskeâMeener ceOÙeJee|lelJeeÛeer heg{erue ceeie&oMe&keâ leòJes ueeiet kesâueer peeleele : (keâ) he#e, lÙeeÛes OeesjCe DeeefCe keâeÙe& ÙeebÛÙeeMeer mebyebefOele DemeuesuÙee meJe& ØeMveebJej he#eeÛÙee Ieškeâele cegòeâ Je ceveceeskeâUer ÛeÛee& keâjCes. (Ke) he#eeÛeer OeesjCes ueeskeâefØeÙe keâjCÙeekeâefjlee Je lÙeebÛeer DebceueyepeeJeCeer keâjCÙeekeâefjlee he#e-meYeeoebvee keâeÙee&eqvJele keâjCÙeemee"er, lÙeebvee he#eeÛÙee peerJeveele Je keâeÙee&le heefjCeecekeâejkeâjerlÙee Yeeie Ieslee ÙeeJee cnCetve lÙeebÛeer JewÛeeefjkeâ-jepekeâerÙe heeleUer Jee{efJeCÙeemee"er DeeefCe lÙeebÛÙee meJe&meeOeejCe efMe#eCeele Yej IeeueCÙeemee"er efÛekeâešerves ØeÙelve keâjCes. (ie) pesJne SKeeÅee he#e-Ieškeâele iebYeerj mJe¤heeÛes celeYeso efvecee&Ce nesleele, lesJne SkeâJeekeäÙelee Ie[Jetve DeeCeCÙeemee"er keâmeesMeerves ØeÙelve kesâues heeefnpesle; Ùeele ÙeMe Deeues veener lej efveCe&Ùe yengceleeves IÙeeJesle. (Ie) ØeMve pej leele[erÛÙee efveCe&ÙeeÛeer iejpe Demeuesuee vemesue, eEkeâJee lÙeeJej leeye[leesyeerÛeer ke=âleer DeJeuebyetve vemesue lej DeMeer ÛeÛee& yebo keâjCÙeeÛeer iejpe veener. (*) cenòJeeÛÙee ØeMveeJejerue DeuhemebKÙe meYeemeoebÛes cele meJe& he#e-Ieškeâ Je he#emeYeemeo Ùeebvee ceeefnleer keâ¤ve efoues peeF&ue. (Ûe) Jejheemetve KeeueheÙeËle meJe& heeleàÙeebJejerue šerkesâuee Je Deelceefškesâuee, efJeMes<ele: KeeueÛÙee heeleUerJe¤ve nesCeeNÙee šerkesâuee, Gòespeve osCes.


(Ú)

(pe) (Pe)

meJe& heeleàÙeeJejerue veeskeâjMeener ØeJe=òeerefJe®æ megmebiele ue{e osCes. he#eIeškeâeÛÙee ueeskeâMeener DeeefCe meecegoeefÙekeâ keâeÙe&heæleerrÛeer Keeme peyeeyeoejer heg{ejer keâefcešŸeebleerue meJe& meYeemeoebJej Demesue. he#eele keâesCelÙeener mJe¤heele iešyeepeeruee eEkeâJee leMee mJe¤heeÛes ieš yeveefJeCÙeeme mLeeve ve osCes; Yeüele=lJeeÛes mebyebOe Je hejmhejmeeneÙÙe Jee{Jetve he#eyeeCee Â{ keâjCes. keâe@@ceüs[dmevee menevegYetleerves JeeieJetve lÙeebÛÙee Ûegkeâe og®mle keâjCes; legjUkeâ ÛegkeâebÛee eEkeâJee IešveebÛee DeeOeej ve Ieslee he#emesJesleerue lÙeebÛes SketâCe keâeÙe& ue#eele IesTve lÙeebÛes DeeefCe lÙeebÛÙee keâeÙee&Ûes ceespeceehe keâjCes.

keâuece 15 DeefKeue YeejleerÙe he#e-keâeB«esme 1. meyebOe osMeemee"er he#eeÛee meJeexÛÛe keâeÙe&keâejer Ieškeâ DeefKeue YeejleerÙe he#ekeâeB«esme ne jenerue. (keâ) je°^erÙe keâeweqvmeue meJe&meeOeejCeheCes oj leerve Je<eeËletve Skeâoe efveÙeefcele he#ekeâeB«esme YejJeerue. keâesCelÙeener DeHeefjneÙe& keâejCeecegUs Ùee keâeceer GMeerj Peeuee lej lÙeeÛeer keâejCes osCeeje DenJeeue je°^erÙe keâeweqvmeue keâeB«esmeheg{s "sJeerue. (Ke) je°^erÙe keâeweqvmeueuee DeeJeMÙekeâ JeešuÙeeme eEkeâJee SketâCe he#e-meYeemeoebhewkeâer efkeâceeve Skeâle=leerÙeebMe he#e-meYeemeoebÛes ØeefleefveefOelJe keâjCeeNÙee jepÙe-he#emebIešveebveer ceeieCeer kesâuÙeeme je°^erÙe keâeweqvmeue Keeme he#e-keâeB«esme YejJeerue. (ie) he#e-keâeB«esmeÛÙee Deiej Keeme he#e-keâeB«esmeÛÙee leejKee Je peeiee je°^erÙe keâeweqvmeue "jJeerue. (Ie) jepÙe heefj<eoebveer, lemesÛe DeefKeue YeejleerÙe he#e-keWâõeÛÙee ØelÙe#e ceeie&oMe&veeKeeueer DemeuesuÙee he#e-IeškeâebÛÙee heefj<eoebveer efveJe[uesues ØeefleefveOeer efveÙeefcele he#ekeâeB«esmeceOÙes Yeeie Iesleerue. (*) he#e-keâeB«esmeceOeerue ØeefleefveefOelJeeÛes ØeceeCe je°^erÙe keâeweqvmeue "jJeerue. (Ûe) Keeme he#e-keâeB«esmemee"er efveJe[eJeÙeeÛÙee ØeefleefveOeeRrÛes ØeceeCe DeeefCe ØeefleefveOeer efveJe[eJeÙeeÛeer heæle je°^erÙe keâeweqvmeue "jJeerue. (Ú) je°^erÙe keâeÙe&keâeefjCeerÛÙee Je ceOÙeJeleea kebâš^esue keâefceMeveÛÙee meYeemeoebvee efveÙeefcele eEkeâJee Keeme he#e-keâeB«esmeceOÙes hetCe& ØeefleefveOeer cnCetve Yeeie IesCÙeeÛee DeefOekeâej jenerue. je°^erÙe keâeweqvmeueÛÙee Flej meYeemeoebvee, les ØeefleefveOeer cnCetve efveJe[tve ve DeeuÙeeme, celeoeveeÛee nkeäkeâ vemeuesues ØeefleefveOeer Ùee veelÙeeves he#ekeâeB«esmeceOÙes Yeeie Ieslee ÙesF&ue.


(pe)

SKeeÅee jepÙeeleerue pÙee meYeemeomebbKÙesJej he#e-meYeemeolJeeÛÙee Jeie&CeerÛee je°^erÙe keâeweqvmeueÛee Jeeše mebhetCe&heCes YejCÙeele Deeuee Demesue DeeefCe leer je°^erÙe meefceleerves ceevÙe kesâueer Demesue leerÛe meYeemeomebKÙee lÙee jepÙeeletve he#ekeâeB«esmemee"er efveJe[eJeÙeeÛÙee ØeefleefveOeeRÛeer mebKÙee "jefJeCÙeemee"er DeeOeejYetle mecepeueer peeF&ue. 2. efveÙeefcele he#e-keâeB«esmeÛes keâeÙe& Je DeefOekeâej KeeueerueØeceeCes Deensle : (keâ) je°^erÙe keâeweqvmeueÛÙee jepekeâerÙe DeeefCe mebIešveelcekeâ DenJeeueeJej ÛeÛee& keâjCes Je efveCe&Ùe IesCes. (Ke) he#eeÛee keâeÙe&›eâce DeeefCe Iešvee ÙeebÛÙeele megOeejCee keâjCes DeeefCe yeoue keâjCes. (ie) Ûeeuet heefjeqmLeleerle he#eeÛes [eJehesÛe Je OeesjCe "jefJeCes. (Ie) ieghle celeoeve heæleerves ceOÙeJeleea kebâš^esue keâefceMeve efveJe[Ces. (*) ieghle celeoeve heæerleerves je°^erÙe keâeweqvmeue efveJe[Ces. (Ûe) ceOÙeJeleea kebâš^esue keâefceMeveÛee DenJeeue Je Deefheues SskeâCes Je lÙeeJej efveCe&Ùe IesCes. (Ú) efnMesye leheemeveerme ceb[UeÛee DenJeeue SskeâCes Je lÙeeJej efveCe&Ùe IesCes. 3. Deeheues keâecekeâepe ÛeeueefJeCÙeemee"er keâeB«esme Skeâ DeOÙe#eceb[U efveJe[erue.

keâuece 16 je°^erÙe keâeweqvmeue 1. je°^erÙe keâeweqvmeueÛeer efveJe[ he#e-keâeB«esme keâjerue; Ùee keâeweqvmeueceOÙes vekeäkeâer efkeâleer meYeemeo DemeeJesle ns he#e-keâeB«esme "jJesue; heCe ner meYeemeomebKÙee 125 hes#ee peemle DemeCeej veener. Ùee keâeweqvmeueceOÙes GcesoJeej meYeemeoner Demeleerue; lÙeebÛeer mebKÙee je°^erÙe keâeweqvmeueÛÙee hetCe& meYeemeoebÛÙee mebKÙesÛÙee 10 škeäkeäÙeebntve peemle Demelee keâecee veÙes. GcesoJeej meYeemeoebvee je°^erÙe keâeweqvmeueÛÙee yew"keâeRvee npej jenCÙeeÛee DeeefCe ÛeÛexle Yeeie IesCÙeeÛee nkeäkeâ jenerue; cee$e celeoeveeÛee nkeäkeâ DemeCeej veener. (keâ) ceeJeUles je°^erÙe keâeweqvmeue keâeB«esmeuee veJÙee je°^erÙe keâeweqvmeueÛÙee GcesoJeejebÛeer Ùeeoer megÛeJeerue. (Ke) pevelesMeer efvekeâš mebyebOe Demeuesues, keâeceieejJeiee&ÛÙee ›eâebeflekeâejkeâ Âef°keâesveeJej De{U Demeuesues DeeefCe ceekeäme&Jeeo-uesefveveJeeoeÛee DeYÙeeme kesâuesues Demes efJeMeeue heeÙee Demeuesues ueeÙekeâ heg{ejerheCe efvecee&Ce keâjCÙeeÛÙee °erves GcesoJeejebÛeer ner Ùeeoer leÙeej kesâueer peeF&ue. Ùee Ùeeoerle meJe& jepÙes, peveDeeIee[Ÿee DeeefCe he#eeÛÙee keâeÙee&Ûeer Flej #es$es Ùeebleerue meJeexlke=â° yegefæceeve


Je DevegYeJeer keâeÙe&keâlÙeeËvee Skeâ$e DeeCeues peeF&ue DeeefCe ØelÙeskeâ jepÙeeletve keâceerlekeâceer Skeâ ØeefleefveOeer Iesleuee peeF&ue. (DeMee Ùeeoerle efŒeÙee,keâeceieejJeie&, lemesÛe DevegmetefÛele peeleer, DevegmetefÛele peceeleer Je ceeieemeJeieeaÙe Ùeebvee hetCe&heCes YejerJe ØeefleefveefOelJe efoues peeF&ue Ùeekeâ[s Keeme ue#e hegjefJeues iesues heeefnpes.) (ie) GcesoJeejebÛÙee Ùeeoerleerue efkeâceeve SkeâhebÛeceebMe veeJes ceeJeUlÙee je°^erÙe keâeweqvmeueÛes meYeemeo veJnles, DeMee JÙeòeâeRÛeer Demeueer heeefnpes. (Ie) DeMee jerleerves megÛeefJeuesuÙee Ùeeoerleerue keâesCelÙeener veeJeeuee keâesCelÙeener ØeefleefveOeeruee njkeâle Ieslee ÙesF&ue; lemesÛe kegâCeeÛesner veeJe eEkeâJee veeJes veJÙeeves megÛeefJelee Ùesleerue. (*) pÙeeÛess eEkeâJee efpeÛes veeJe megÛeefJeues iesues Demesue lÙeeuee eEkeâJee efleuee les hejle IesCÙeeÛee nkeäkeâ jenerue. (Ûe) DeMeer jerleerves MesJešer leÙeej Peeuesueer Ùeeoer, ØeefleefveOeeRveer megÛeefJeuesuÙee peeoe veeJeemen celeeuee šekeâueer peeF&ue, celeoeve ieghle heæleerves nesF&ue Je ØelÙeskeâ ØeefleefveOeeruee `Skeâe GcesoJeejeme SkeâÛe cele' oslee ÙesF&ue. 2. je°^erÙe keâeweqvmeueJejerue keâesCelÙeener peeiee Keeueer PeeuÙeeme lÙee Ye¤ve keâe{CÙeemee"er meYeemeo mJeerke=âle keâjCÙeeÛee DeefOekeâej je°^erÙe keâeweqvmeueuee jenerue; cee$e DeMee mJeerke=âle meYeemeoebÛeer mebKÙee keâeweqvmeueÛÙee meYeemeomebKÙesÛÙee one škeäkeäÙeebntve peemle Demelee keâecee veÙes DeeefCe keâewevq meueÛÙee lÙee yew"keâeruee npej DemeuesuÙee meYeemeoebhewkeâer oesvele=leerÙeebMe meYeemeoebveer Ùee metÛevesÛÙee yeepetves celes šekeâueer lejÛe leer mJeerke=âleer «eenŸe "jsue. je°^erÙe keâeweqvmeueceOeerue efjkeâecÙee peeiee meJe&meeOeejCeheCes GcesoJeej meYeemeoebletve YejuÙee peeleerue. je°^erÙe keâeweqvmeueJejerue GcesoJeej meYeemeoebÛÙee keâesCelÙeener peeiee Keeueer PeeuÙeeme lÙee Ye¤ve keâe{CÙeemee"er GcesoJeej meYeemeo mJeerke=âle keâjCÙeeÛeener DeefOekeâej je°^erÙe keâeweqvmeueuee jenerue; cee$e keâeweqvmeueÛÙee lÙee yew"keâeruee npej DemeuesuÙee meYeemeoebhewkeâer oesvele=leerÙeebMe meYeemeoebveer Ùee metÛevesÛÙee yeepetves celes šekeâueer lejÛe leer mJeerke=âleer «eenŸe "jsue. keâuece 17 je°^erÙe keâeweqvmeueÛeer keâeÙex 1. oesve DeefKeue YeejleerÙe he#e-keâeB«esmeÛÙee ojcÙeeveÛÙee keâeUele je°^erÙe keâeweqvmeue ner he#eeÛeer meJeexÛÛe DeefOekeâejer mebIešvee mecepeueer peeF&ue.


2. he#eeÛeer Iešvee keâeÙee&eqvJele keâjCes Je he#e-keâeB«esmeves mebcele kesâuesues jepekeâerÙe OeesjCe DeeefCe efveCe&Ùe Debceueele DeeCeCes ner je°^erÙe keâeweqvmeueÛeer peyeeyeoejer jenerue. 3. je°^erÙe keâeweqvmeue Skebâoj he#eeÛes ØeefleefveefOelJe keâjerue DeeefCe he#eeÛÙee SketâCe keâeÙee&Ûes ceeie&oMe&ve keâjCÙeeÛeer peyeeyeoejer lÙeeÛÙeeJej jenerue. he#eeheg{s DemeuesuÙee keâesCelÙeener ØeMveeJej mebhetCe& DeefOekeâejJeeCeerves efveCe&Ùe IesCÙeeÛee je°^erÙe keâeweqvmeueuee nkeäkeâ jenerue. 4. je°^erÙe keâeweqvmeueÛÙee oesve DeefOeJesMeveebÛÙee ojcÙeeveÛÙee keâeUele efleÛes keâeÙe& ÛeeueefJeCÙeemee"er leer DeeheuÙee meYeemeoebletve Skeâ je°^erÙe keâeÙe&keâeefjCeer efveJe[erue; Ùee keâeÙe&keâeefjCeerÛes meYeemeo 31 hes#ee peemle DemeCeej veenerle. je°^erÙe keâeweqvmeue je°^erÙe keâeÙe&keâeefjCeerÛÙee meYeemeoebletve mejefÛešCeerme, efÛešCeerme DeeefCe DeeJeMÙekeâ JeešuÙeeme Skeâ GhemejefÛešCeerme efveJe[sue. keâeÙe&keâeefjCeerÛes he@vesue hetJeeaÛeer je°^erÙe keâeÙe&keâeefjCeer megÛeJesue. DeMee meJeeËÛes efceUtve je°^erÙe meefÛeJe ceb[U Demesue. lÙeeÛeer mebKÙee 9 hes#ee peemle DemeCeej veener. je°^erÙe keâeÙe&keâeefjCeerÛes he@vesue hetJeeaÛeer je°^erÙe keâeÙe&keâeefjCeer megÛeJesue. je°^erÙe meefÛeJe ceb[U (mejefÛešCeerme, efÛešCeerme Je DemeuÙeeme GhemejefÛešCeerme) ÙeebÛes he@vesue je°^erÙe veJeer keâeÙe&keâeefjCeer megÛeJesue. 5. efpelekesâ meYeemeo efveJe[eÙeÛes lesJe{ŸeeÛe eEkeâJee peemle mebKÙesÛeer veeJes he@vesueceOÙes Demet Mekeâleerue. ns metÛekeâ keâefcešerves "jJeeÙeÛes Deens. ØeefleefveOeeRveer meYeeie=neletve megÛeefJeuesuer veeJes IesTve SketâCe Ùeeoer celeeuee šekeâueer peeF&ue. ner Ùeeoer veeJeebÛÙee DeeÅee#ejeØeceeCes yeveJeueer peeF&ue. nerÛe iees° Keeueerue heeleUerJejner ueeiet Deens. 6. je°^erÙe keâeweqvmeue Skeâ Kepeerveoej efveJe[erue.JeešuÙeeme efleves Skeâ ceoleieej Kepeerveoejner efveJe[eJee. lÙeeÛeyejesyej leer efnMesye leheemeCÙeemee"er Skeâe efnMesyeleheemeveerme ceb[UeÛeer (Dee@ef[š keâefceMeveÛeer) efveJe[ keâjerue. ns ceb[U je°^erÙe keâeweqvmeueuee Deeheuee DenJeeue ojJe<eea meeoj keâjerue. 7. je°^erÙe keâeÙe&keâeefjCeerJejerue efjkeâecÙee PeeuesuÙee peeiee YejCÙeeÛee DeeefCe Ùee keâeÙe&keâeefjCeerÛÙee keâesCelÙeener meYeemeoeuee otj keâjCÙeeÛee eEkeâJee lÙeeÛeer hegveIe&švee keâjCÙeeÛee je°^erÙe keâeweqvmeueuee nkeäkeâ jenerue. 8. ceOÙeJeleea kebâš^esue keâefceMeveJejerue keâesCeleerner peeiee efjkeâeceer Peeueer lej leer je°^erÙe keâeweqvmeue Ye¤ve keâe{erue. 9. je°^erÙe keâeweqvmeueÛeer yew"keâ oj mene ceefnvÙeebletve efveoeve Skeâoe eEkeâJee Skebâoj meYeemeoebhewkeâer Skeâle=leerÙeebMe meYeemeo pÙeeJesUer ceeieCeer keâjleerue lÙeeJesUer Yejsue. 10. ceOÙeJeleea keâeÙe&keâeefjCeerves meeoj kesâuesuee jepekeâerÙe Je mebIešveelcekeâ DenJeeue


DeeefCe Flej yeeyeer ÙeebJej je°^erÙe keâeweqvmeue ÛeÛee& keâjerue Je efveCe&Ùe IesF&ue. je°^erÙe keâeweqvmeue DeeheuÙee yew"keâerle Flej keâesCeleerner metÛevee eEkeâJee ØeMve ÛeÛexuee IesCÙeeÛes "jJet Mekesâue. 11. je°^erÙe keâeweqvmeue Deeheuee jepekeâerÙe DenJeeue DeeefCe mebIešveelcekeâ DenJeeue, lemesÛe efnMesyeleheemeveerme ceb[UeÛee DenJeeue he#e-keâeB«esme pesJne pesJne Yejsue lesJne efleuee meeoj keâjerue. keâuece 18 je°^erÙe keâeÙe&keâeefjCeer 1. je°^erÙe keâeweqvmeueÛÙee oesve DeefOeJesMeveebÛÙee ojcÙeeveÛÙee keâeUele je°^erÙe keâeÙe&keâeefjCeer he#eeÛÙee keâeÙee&Ûes ceeie&oMe&ve keâjerue. je°^erÙe keâeweqvmeueÛes efveCe&Ùe Je DeeosMe Deceueele DeeCeCÙeeÛeer peyeeyeoejer efleÛeer jenerue. keâesCelÙeener jepekeâerÙe DeeefCe mebIešveelcekeâ ØeMveeJej, lemesÛe pevelee ÛeUJeUermebyebOeerÛÙee ØeMveeJej leer efveCe&Ùe IesF&ue DeeefCe jepÙe keâeweqvmeueebvee ceeie&oMe&ve keâjerue. je°^erÙe keâeÙe&keâeefjCeer DeeheuÙee keâeÙee&Ûee DeeefCe ÛeÛexÛee DenJeeue je°^erÙe keâeweqvmeueÛÙee heg{ÛÙee yew"keâerle meeoj keâjerue. 2. je°^erÙe keâeweqvmeueÛÙee Jeleerves DeeheuÙee peyeeyeoeNÙee heej hee[erle Demeleevee je°^erÙe keâeÙe&keâeefjCeer heg{erue keâeÙex keâjerue : (keâ) je°^erÙe keâeweqvmeueÛÙee efveÙeefceleheCes yew"keâer yeesueeJeCes, Ùee yew"keâermee"er DenJeeue DeeefCe "jeJe leÙeej keâjCes Je je°^erÙe keâeweqvmeueÛÙee yew"keâerÛÙee leejKeshetJeea keâceerlekeâceer Skeâ Dee"Je[e Deieesoj ns DenJeeue Je "jeJe lÙeeÛÙee meYeemeoebkeâ[s hee"efJeCes. (Ke) jepÙe keâeweqvmeueebvee ceeie&oMe&ve Je ceole keâjCes. (ie) he#eeÛÙee Je=òehe$eebvee Je ØekeâeMeveebvee ceeie&oMe&ve keâjCes. (Ie) mebmeosleerue keâcÙegefvemš iešeÛes ceeie&oMe&ve keâjCes. (*) DeefKeue YeejleerÙe mJe¤heeÛÙee pevemebIešveebleerue (eEkeâJee pevelee DeeIee[ŸeebJejerue) he#eeÛÙee keâeÙee&Ûes ceeie&oMe&ve keâjCes. (Ûe) he#eefMe#eCe mebIeefšle keâjCes. (Ú) he#eeÛÙee DeLe&hegjJe"ŸeeJej efveÙeb$eCe "sJeCes. (pe) Yeüele=he#eebMeer mebyebOe jeKeCes. 3. je°^erÙe keâeÙe&keâeefjCeerÛÙee Jeleerves owvebefove ceeie&oMe&ve Je keâeÙe& keâjCes ns mejefÛešCeerme Je je°^erÙe meefÛeJe ceb[UeÛes keâece jenerue. 4. je°^erÙe keâeÙe&keâeefjCeerÛeer yew"keâ efkeâceeve oesve ceefnvÙeebletve Skeâoe nesF&ue. je°^erÙe keâeÙe&keâeefjCeerÛÙee Jeleerves efJeefMe° keâeÙex heej hee[CÙeemee"er Keeleer Je keâefcešŸee efveJe[erue.


je°^erÙe keâeÙe&keâeefjCeerves "jJeuesuÙee ceeie&oMe&keâ met$eeØeceeCes Keeleer Je keâefcešŸee keâece keâjleerue. keâuece 19 jepÙe keâeÙe&keâejer he#e-Ieškeâ 1. jepÙeeleerue meJeexÛÛe Ieškeâ jepÙe he#eheefj<eo (keâe@vHeâjvme) ne Demesue. 2. efveÙeefcele jepÙe heefj<eo oj leerve Je<eeËletve Skeâoe jepÙe keâeweqvmeuekeâ[tve YejefJeueer peeF&ue. 3. jepÙe keâeweqvmeueuee DeeJeMÙekeâ JeešuÙeeme Deiej efkeâceeve Skeâle=leerÙeebMe he#emeYeemeoebÛes ØeefleefveefOelJe keâjCeeNÙee he#e- Ieškeâebveer ner ceeieCeer kesâuÙeeme jepÙe keâeweqvmeue Keeme jepÙe heefj<eo yeesueeJeerue. 4. efveÙeefcele jepÙe heefj<eo efpeune heefj<eoebveer DeeefCe jepÙe keâeÙe&keâeefjCeerÛÙee ØelÙe#e DebceueeKeeueer keâeÙe& keâjCeejs keâener he#e-Ieškeâ DemeuÙeeme lÙeeÛÙee heefj<eosves efveJe[uesues ØeefleefveOeer Ùeebveer yeveuesueer Demesue. 5. jepÙe heefj<eosleerue ØeefleefveefOelJeeÛes ØeceeCe jepÙe keâeweqvmeue "jJeerue. 6. Keeme jepÙe heefj<eosleerue ØeefleefveefOelJeeÛÙee ØeceeCeeÛee heeÙee keâesCelee DemeeJee DeeefCe ØeefleefveOeeRÛeer efveJe[Cetkeâ keâesCelÙee heæleerves IÙeeJeer ns jepÙe keâeweqvmeue "jJeerue. 7. efveÙeefcele eEkeâJee Keeme heefj<eosle jepÙe keâeÙe&keâeefjCeerÛÙee Je jepÙe kebâš^esue keâefceMeveÛÙee meYeemeoebvee hetCe& ØeefleefveOeer cnCetve Yeeie IesCÙeeÛee nkeäkeâ jenerue. jepÙe keâeweqvmeueÛes meYeemeo, les ØeefleefveOeer cnCetve efveJe[tve ve DeeuÙeeme, celeeefOekeâej vemeuesues ØeefleefveOeer Ùee veelÙeeves Ùee heefj<eosle Yeeie Iesleerue. 8. SKeeÅee efpeu¢eeleerue pÙee meYeemeomebKÙesJej he#e-meYeemeolJeeÛÙee Jeie&CeerÛee jepÙe keâeweqvmeueÛee Jeeše hetCe&heCes YejCÙeele Deeuee Demesue Je peer jepÙe keâeweqvmeueves ceevÙe kesâueer Demesue leerÛe meYeemeomebKÙee lÙee efpeunŸeeletve jepÙe heefj<eosmee"er efveJe[eJeÙeeÛÙee ØeefleefveOeeRÛeer mebKÙee "jefJeCÙeemee"er DeeOeejYetle mecepeueer peeF&ue. 9. jepÙe heefj<eosÛeer efveÙeefcele keâeÙex DeeefCe DeefOekeâej heg{erueØeceeCes Deensle : (keâ) jepÙe keâeweqvmeueves meeoj kesâuesuÙee jepekeâerÙe Je mebIešveelcekeâ DenJeeueeJej ÛeÛee& keâjCes Je efveCe&Ùe IesCes. (Ke) he#e-keâeB«esme DeeefCe je°^erÙe keâeweqvmeue Ùeebveer "jJetve efouesuÙee OeesjCeebvegmeej jepÙeeleerue he#eeÛÙee Je pevelesceOeerue keâeÙee&Ûes OeesjCe Je efoMee DeeKeCes DeeefCe he#eeÛÙee DeefKeue YeejleerÙe OeesjCeele DeeefCe he#eeÛÙee meJe&meeOeejCe OeesjCeele yeoue megÛeefJeCes.


(ie) (Ie) (*) (Ûe) (Ú) (pe)

DeefKeue YeejleerÙe he#e-keâeB«esmemee"er ØeefleefveOeer efveJe[Ces. jepÙe kebâš^esue keâefceMeve efveJe[Ces. jepÙe keâeweqvmeue efveJe[Ces. jepÙeeÛÙee efnMesyeleheemeveerme ceb[UeÛee DenJeeue SskeâCes Je lÙeeJej efveCe&Ùe IesCes. jepÙeeÛÙee kebâš^esue keâefceMeveÛee DenJeeue SskeâCes Je lÙeeJej efveCe&Ùe IesCes. Deeheues keâecekeâepe ÛeeueefJeCÙeemee"er jepÙe heefj<eo Skeâ DeOÙe#eceb[U efveJe[erue.

keâuece 20 jepÙe keâeweqvmeue 1. jepÙe keâeweqvmeueÛeer efveJe[ jepÙe he#eheefj<eo keâjerue. efleÛeer meYeemeomebKÙee 125 hes#ee peemle Demelee keâecee veÙes. Ùee keâeweqvmeueceOÙes vekeäkeâer efkeâleer meYeemeo DemeeJesle ns he#e heefj<eo "jJeerue. keâeweqvmeueceOÙes GcesoJeej meYeemeoner Demeleerue; lÙeebÛeer mebKÙee jepÙe keâeweqvmeueÛÙee hetCe& meYeemeoebÛÙee mebKÙesÛÙee 10 škeäkeäÙeebntve peemle DemeCeej veener. GcesoJeej meYeemeoebvee jepÙe keâeweqvmeueÛÙee yew"keâeRvee npej jenCÙeeÛee DeeefCe efleÛÙee ÛeÛexle Yeeie IesCÙeeÛee nkeäkeâ jenerue; heCe celeoeveeÛee nkeäkeâ DemeCeej veener. 2. ceeJeUles jepÙe keâeweqvmeue GcesoJeejebÛeer Ùeeoer megÛeJesue. 3. GcesoJeejebÛeer ner Ùeeoer jepÙeeleerue pevelesÛÙee Jee{lÙee ÛeUJeUerÛÙee DeeefCe he#eeÛÙee Jee{lÙee keâeÙee&ÛÙee iejpee hegjefJeCÙeemee"er heg{ejerheCe efvecee&Ce keâjCÙeeÛÙee °erves leÙeej kesâueer peeF&ue; heCe keâuece 16 ceOeerue heesškeâuece (Ke) ceOÙes JÙeòeâ kesâuesuee meJe&meeOeejCe Âef°keâesve ue#eele "sJetve kesâueer peeF&ue. 4. Ùee heefj<eosle jepÙe keâeweqvmeueÛÙee efveJe[Cegkeâeryeeyele keâuece 16 ceOeerue heesškeâuece (Ie) les (Ûe) Ùeebleerue efveÙece Je leòJes ueeiet he[leerue. 5. oesve he#eheefj<eoebÛÙee ceOeuÙee keâeUele jepÙe keâeweqvmeue nerÛe jepÙeeleerue meJeexÛÛe DeefOekeâejer he#emebIešvee Demesue. 6. jepÙe keâeweqvmeue ner Skebâoj jepÙeeÛeer ØeeefleefveefOekeâ he#e-mebIešvee Demesue DeeefCe oesve heefj<eoebÛÙee ojcÙeeveÛÙee keâeUele leer he#eeÛÙee keâeÙee&Ûes ceeie&oMe&ve keâjCÙeeme peyeeyeoej jenerue. jepÙe mJe¤heeÛÙee ØeMveebJej mebhetCe& DeefOekeâejJeeCeerves efveCe&Ùe IesCÙeeÛee keâeweqvmeueuee nkeäkeâ jenerue; heCe ns efveCe&Ùe he#e-keâeB«esme DeeefCe je°^erÙe keâeweqvmeue Ùeebveer Ieeuetve efouesuÙee OeesjCeebMeer megmebiele Demeues heeefnpesle. 7. jepÙe keâeweqvmeueÛÙee oesve yew"keâebÛÙee ojcÙeeveÛÙee keâeUele Deeheues keâece ÛeeueefJeCÙeemee"er keâeweqvmeue DeeheuÙee meYeemeoebletve Skeâ jepÙe keâeÙe&keâeefjCeer efveJe[erue;


Ùee keâeÙe&keâeefjCeerJej 31 hes#ee peemle meYeemeo DemeCeej veenerle. les jepÙe keâeÙe&keâeefjCeerÛÙee meYeemeoebletve Skeâ efÛešCeermener efveJe[erue. Skeâ eEkeâJee oesve GheefÛešCeermener leer efveJe[t Mekeâles. jepÙe keâeÙe&keâeefjCeer meYeemeoebletve veeJeebÛÙee ÙeeÅee pegveer jepÙe keâeÙe&keâeefjCeer megÛeJeerue. DeeJeMÙekeâ lesLes 9 peCeebÛes meefÛeJe ceb[U efveJe[sue. 8. jepÙe keâeÙe&keâeefjCeerJejerue efjkeâecÙee PeeuesuÙee peeiee YejCÙeeÛee eEkeâJee keâesCelÙeener meYeemeoeuee Ùee keâeÙe&keâefjCeerletve keâceer keâjCÙeeÛee Deiej keâeÙe&keâeefjCeerÛeer hegveIe&švee keâjCÙeeÛee jepÙe keâeweqvmeueuee nkeäkeâ jenerue. 9. Øeebeflekeâ kebâš^esue keâefceMeveJejerue keâesCeleerner peeiee efjkeâeceer PeeuÙeeme leer jepÙe keâeweqvmeue Yejsue. 10. jepÙe keâeweqvmeueÛeer yew"keâ Ûeej ceefnvÙeebletve keâceerlekeâceer Skeâoe eEkeâJee efleÛÙee Skeâle=leerÙeebMe meYeemeoebveer ceeieCeer kesâuÙeeme (efjeqkeäJeefPeMeve) lÙee Deieesoj Yejsue. 11. jepÙe keâeÙe&keâeefjCeerves meeoj kesâuesuee jepekeâerÙe Je mebIešveelcekeâ DenJeeue DeeefCe Flej yeeyeer, ÙeebJej jepÙe keâeweqvmeue ÛeÛee& keâjerue Je efveCe&Ùe IesF&ue. ns keâeweqvmeue Flej keâesCeleener ØeMve efJeÛeejele IesT Mekesâue. 12. jepÙe keâeweqvmeue Skeâ Keefpeveoej efveJe[sue. lÙeeÛeØeceeCes efnMesye leheemeCÙeemee"er DeeefCe lÙeeJejerue Deeheuee DenJeeue meeoj keâjCÙeemee"er Skeâ efnMesyeleheemeveerme ceb[UeÛeerner efveJe[ keâjerue. ne DenJeeue oj Je<eea jepÙe keâeweqvmeuekeâ[s DeeefCe he#eheefj<eoskeâ[s hee"efJeuee peeF&ue. 13. jepÙe keâeweqvmeueJejerue keâesCelÙeener peeiee Keeueer PeeuÙeeme jepÙe keâeweqvmeueuee lÙee Ye¤ve keâe{CÙeemee"er meYeemeo mJeerke=âle keâjCÙeeÛee DeefOekeâej jenerue; cee$e DeMee mJeerke=âle meYeemeoebÛeer mebKÙee keâeweqvmeueÛÙee meYeemeomebKÙesÛÙee one škeäkeäÙeebntve peemle Demelee keâecee veÙes DeeefCe yew"keâeruee npej DemeuesuÙee meYeemeoebhewkeâer oesvele=leerÙeebMe meYeemeoebÛeer celes Ùee metÛevesuee Devegketâue he[ueer lejÛe leer mJeerke=âleer «ee¢e "jsue. 14. jepÙe keâeweqvmeueJejerue GcesoJeej meYeemeoebÛÙee keâesCelÙeener peeiee Keeueer PeeuÙeeme lÙee Ye¤ve keâe{CÙeemee"er GcesoJeej meYeemeo mJeerke=âle keâjCÙeeÛeener DeefOekeâej jepÙe keâewevq meueuee jenerue. cee$e keâewevq meueÛÙee lÙee yew"keâeruee npej DemeuesuÙee meYeemeoebhewkeâer oesvele=leerÙeebMe meYeemeoebveer Ùee metÛevesÛÙee yeepetves celes šekeâueer lejÛe leer mJeerke=âleer «ee¢e "jsue. keâuece 21 jepÙe keâeÙe&keâeefjCeer 1. jepÙe keâeÙe&keâeefjCeer jepÙe keâeweqvmeueÛÙee oesve DeefOeJesMeveebÛÙee ojcÙeeveÛÙee keâeUele jepÙe he#eeÛÙee keâeÙe&keâejer IeškeâebÛÙee keâeÙee&Ûes ceeie&oMe&ve keâjerue. leer jepÙe keâeweqvmeueÛes


Je lÙeentve Jeefj‰ mebIešveebÛes efveCe&Ùe Je DeeosMe Deceueele DeeCeCÙeemee"er peyeeyeoej jenerue. leer keâesCelÙeener jepekeâerÙe Je mebIešveelcekeâ ØeMveebJej, lemesÛe pevelee ÛeUJeUerÛÙee ØeMveebJej efveCe&Ùe IesF&ue DeeefCe lÙeemebyebOeerÛee DenJeeue jepÙe keâeweqvmeueheg{s "sJeerue. 2. jepÙe keâeweqvmeueÛÙee Jeleerves Ùee peyeeyeoeNÙee heej hee[CÙeemee"er jepÙe keâeÙe&keâeefjCeer heg{erue keâeÙex keâjerue : (keâ) jepÙe keâeweqvmeueÛÙee efveÙeefcele yew"keâer yeesueeJeCes DeeefCe Ùee yew"keâeRmee"er DenJeeue Je "jeJe leÙeej keâjCes. (Ke) efpeune keâeweqvmeumevee ceeie&oMe&ve keâjCes Je lÙeebvee ceole keâjCes. (ie) jepÙe he#e-Je=òehe$eebvee Je ØekeâeMeveebvee ceeie&oMe&ve keâjCes. (Ie) jepÙe efJeOeevemeYee, jerpeveue keâeweqvmeume, veiejheeefuekeâe DeeefCe Flej mLeeefvekeâ mebmLee ÙeebÛes meYeemeo DemeuesuÙee he#e-meYeemeoebÛÙee keâeÙee&uee efoMee osCes. (*) pevemebIešveebleerue he#eeÛÙee keâeÙee&uee efoMee osCes. (Ûe) he#eeleerue Mew#eefCekeâ keâeÙe& mebIeefšle keâjCes. (Ú) he#eeÛÙee DeLe&hegjJe"ŸeeJej efveÙeb$eCe "sJeCes. 3. meJe&meeOeejCeheCes jepÙe keâeÙe&keâeefjCeerÛeer yew"keâ ceefnvÙeeletve Skeâoe Yejsue. 4. jepÙe keâeÙe&keâeefjCeerÛes keâece meebYeeUCÙeemee"er jepÙe keâeÙe&keâeefjCeer DeeheuÙee Jeleerves efJeefMe° keâeces heej hee[CÙeemee"er, Keeleer DeeefCe keâefcešŸee ceg›eâj keâjsue. ns Ieškeâ keâeÙe&keâeefjCeerÛÙee ceeie&oMe&veeKeeueer keâece keâjleerue. 5. jepÙe keâeÙe&keâeefjCeer he#eeÛÙee Deee|Lekeâ yeepetmee"er mes›esâšjer, Kepeerveoej Ùeemen 5 peCeebÛeer Skeâ DeLe& Ghemeefceleer vescesue. leer meefceleer he#eeÛÙee hewMeeJej efveÙeb$eCe "sJeCÙeeme, lÙeeÛes JÙeJenej heenCÙeeme keâeÙe&keâeefjCeeruee ceole keâjsue. keâuece 22 he#eeÛes efpeu¢eeleerue keâeÙe&keâejer Ieškeâ 1. efpeune he#e-heefj<eo ner efpeu¢eeleerue meJeexÛÛe keâeÙe&keâejer Ieškeâ Demesue. 2. oj leerve Je<eeËletve Skeâoe efpeune keâeweqvmeue efpeune he#eheefj<eo YejJesue. 3. efpeune keâeweqvmeueuee DeeJeMÙekeâ JeešuÙeeme eEkeâJee efkeâceeve Skeâ-le=leerÙeebMe meYeemeoebÛes ØeefleefveOeerlJe keâjCeeNÙee he#eIeškeâebveer ceeieCeer kesâuÙeeme efpeune keâeweqvmeue Keeme efpeune heefj<eo yeesueeJesue; heCe lÙeemee"er jepÙe keâeÙe&keâeefjCeerÛeer Devegceleer IÙeeJeer ueeiesue.


4. efveÙeefcele efpeune he#e-heefj<eo MeeKee heefj<eoebveer eEkeâJee pesLes ojcÙeeveÛes mLeeefvekeâ Ieškeâ Demeleerue lesLes lÙeebÛÙee heefj<eoebveer efveJe[uesuÙee ØeefleefveOeeRÛeer yeveuesueer Demesue. 5. efpeune heefj<eosleerue ØeefleefveefOelJeeÛes ØeceeCe efpeune keâeweqvmeue "jJesue. 6. Keeme efpeune heefj<eosleerue ØeefleefveefOelJeeÛÙee ØeceeCeeÛee heeÙee keâesCelee DemeeJee Je efveJe[CegkeâerÛeer heæle keâesCeleer DemeeJeer ÙeeJej efpeune keâeweqvmeue efveCe&Ùe IesF&ue. 7. efpeune mes›esâšjerSšÛÙee eEkeâJee keâeÙe&keâeefjCeerÛÙee (pemes Demesue lÙeeØeceeCes) meYeemeoebvee efveÙeefcele lemesÛe Keeme efpeune heefj<eosle hetCe& ØeefleefveOeer cnCetve Yeeie IesCÙeeÛee nkeäkeâ jenerue. efpeune keâeweqvmeueÛes meYeemeo, les ØeefleefveOeer cnCetve efveJe[tve ve DeeuÙeeme, celeeefOekeâej vemeuesues ØeefleefveOeer Ùee veelÙeeves Ùee heefj<eosle Yeeie Iesleerue. 8. SKeeÅee MeeKee eEkeâJee mLeeefvekeâ mebIešvesleerue pÙee meYeemeomebKÙesJej he#emeYeemeolJeeÛÙee Jeie&CeerÛee efpeune keâeweqvmeueÛee Jeeše hetCe&heCes YejCÙeele Deeuee Demesue Je leer efpeune keâeweqvmeueves ceevÙe kesâueer Demesue, leerÛe meYeemeomebKÙee lÙee MeeKee eEkeâJee mLeeefvekeâ Ieškeâebletve efpeune heefj<eosmee"er efveJe[eJeÙeeÛÙee ØeefleefveOeeRÛeer mebKÙee "jefJeCÙeemee"er DeeOeejYetle mecepeueer peeF&ue. 9. efveÙeefcele efpeune heefj<eosÛeer keâeÙex DeeefCe DeefOekeâej heg{erueØeceeCes Deensle : (keâ) efpeune keâeweqvmeueves meeoj kesâuesuÙee jepekeâerÙe Je mebIešveelcekeâ DenJeeueeJej ÛeÛee& keâjCes Je lÙeeJej efveCe&Ùe IesCes. (Ke) Jeefj‰ keâeÙe&keâejer he#e-Ieškeâebveer IesleuesuÙee efveCe&Ùeebvee Devegme¤ve efpeu¢eeleerue he#eeÛÙee Je pevelesceOeerue keâeÙee&Ûes OeesjCe "jefJeCes. (ie) efpeune keâeweqvmeue efveJe[Ces. (Ie) jepÙe heefj<eosmee"er ØeefleefveOeer efveJe[Ces. (*) efpeune efnMesyeleheemeveerme ceb[UeÛee DenJeeue SskeâCes Je lÙeeJej efveCe&Ùe IesCes. (Ûe) efpeune heefj<eo Deeheues keâecekeâepe ÛeeueefJeCÙeemee"er Skeâ DeOÙe#eceb[U efveJe[erue. 10. efpeune keâeweqvmeueÛeer efveJe[Cetkeâ efpeune heefj<eo keâjerue. vekeäkeâer meYeemeomebKÙee efpeune heefj<eoÛe "jJesue. efpeune heefj<eo efpeune keâeweqvmeueJej keâener GcesoJeej meYeemeoner efveJe[tve osF&ue. lÙeebÛeer mebKÙee meefceleerÛÙee hetCe& meYeemeomebKÙesÛÙee one škeäkesâ Demesue. 11. efpeune keâeweqvmeueÛÙee efveJe[Cegkeâeryeeyele keâuece 16 ceOeerue heesš keâuece (Ie) les (Ûe) ceOÙes osCÙeele Deeuesues efveÙece ueeiet he[leerue.


keâuece 23 efpeune keâeweqvmeue 1. oesve efpeune heefj<eoebÛÙee ceOeuÙee keâeUele efpeune keâeweqvmeue ner efpeu¢eeleerue meJeexÛÛe DeefOekeâejer he#emebIešvee Demesue. 2. efpeune keâeweqvmeue ner Skebâoj efpeu¢eeÛeer ØeeefleefveefOekeâ he#emebIešvee Demesue DeeefCe oesve efpeune heefj<eoebÛÙee ojcÙeeveÛÙee keâeUele leer he#eeÛÙee meyebOe keâeÙee&Ûes ceeie&oMe&ve keâjerue. 3. efpeune he#emebIešvesÛÙee keâeÙee&yeeyele efveCe&Ùe IesCÙeeÛee hetCe& DeefOekeâej efpeune keâeweqvmeueuee Demesue; cee$e ns efveCe&Ùe he#eeÛÙee OeesjCeeMeer DeeefCe Jeefj‰ keâeÙe&keâejer he#eIeškeâebÛÙee efveCe&ÙeebMeer megmebiele Demeues heeefnpesle. 4. efpeune keâeweqvmeueÛÙee oesve yew"keâebÛÙee ojcÙeeveÛÙee keâeUele Deeheues keâece ÛeeueefJeCÙeemee"er ns keâeweqvmeue DeeheuÙee meYeemeoebletve Skeâ mes›esâšjermeefnle Skeâ efpeune mes›esâšjerSš eEkeâJee efpeune keâeÙe&keâeefjCeer efveJe[sue. Skeâ eEkeâJee oesve ceoleveerme efÛešCeermener lÙeeuee efveJe[lee Ùesleerue. efpeune mes›esâšjerSš eEkeâJee efpeune keâeÙe&keâeefjCeerÛÙee meYeemeoebÛeer mebKÙee efpeune keâeweqvmeue "jJeerue. efpeune keâeweqvmeue DeeefCe efpeune keâeÙe&keâeefjCeer Deiej mes›esâšjerSšÛÙee meYeemeoebÛÙee veeJeeÛÙee ÙeeÅee Deveg›eâces ceepeer efpeune keâeweqvmeue, keâeÙe&keâeefjCeer eEkeâJee mes›esâšjerSš megÛeJeerue. 5. efpeune mes›esâšjerSšJejerue eEkeâJee efpeune keâeÙe&keâeefjCeerJejerue efjkeâecÙee PeeuesuÙee peeiee YejCÙeeÛee DeeefCe keâesCelÙeener meYeemeoeuee lÙeeletve keâceer keâjCÙeeÛee eEkeâJee lÙeeÛeer hegveIe&švee keâjCÙeeÛee efpeune keâeweqvmeueuee DeefOekeâej jenerue. 6. efpeune keâeweqvmeueÛeer yew"keâ oesve ceefnvÙeebletve efkeâceeve Skeâoe lejer Yejsue. 1/3 meYeemeoebveer ceeieCeer kesâuÙeeme Deieesoj Yejsue. 7. efpeune mes›esâšjerSš eEkeâJee efpeune keâeÙe&keâeefjCeerves meeoj kesâuesuee jepekeâerÙe Je mebIešveelcekeâ DenJeeue DeeefCe Flej yeeyeer ÙeeJej efpeune keâeweqvmeue ÛeÛee& keâjerue Je efveCe&Ùe IesF&ue. keâeweqvmeue Flej keâesCeleener ØeMve ÛeÛexmee"er Je efveCe&Ùeemee"er IesT Mekesâue. 8. efpeune keâeweqvmeue Skeâ Kepeerveoej efveJe[sue. efnMesye leheemeCÙeemee"er DeeefCe lÙeeJejerue Deeheuee DenJeeue efpeune keâeweqvmeuekeâ[s ojmeeue DeeefCe heefj<eoskeâ[s hee"efJeCÙeemee"er efpeune keâeweqvmeue Skeâ efnMesyeleheemeveerme ceb[Uner efveJe[sue. 9. efpeune keâeweqvmeueJejerue peeiee Keeueer PeeuÙeeme lÙee Ye¤ve keâe{CÙeemee"er meYeemeoebvee mJeerke=âle keâ¤ve IesCÙeeÛee DeefOekeâej efpeune keâeweqvmeuekeâ[s jenerue. cee$e mJeerke=âle meYeemeoebÛeer mebKÙee keâeweqvmeueÛÙee meYeemeomebKÙesÛÙee one škeäkeäÙeebntve peemle


Demelee keâecee veÙes DeeefCe keâeweqvmeueÛÙee yew"keâeruee npej DemeCeeNÙee meYeemeoebhewkeâer oesvele=leerÙeebMe meYeemeoebveer Ùee metÛevesÛÙee yeepetves celes šekeâueer lejÛe leer «ee¢e "jsue. keâuece 24 efpeune mes›esâšejerSš eEkeâJee keâeÙe&keâeefjCeer 1. efpeune keâeweqvmeueÛÙee oesve yew"keâebojcÙeeveÛÙee keâeUele efpeune mes›esâšejerSš eEkeâJee efpeune keâeÙe&keâeefjCeer efpeune he#emebIešvesÛes keâeÙe& ÛeeueJesue. efpeune keâeweqvmeue DeeefCe Jeefj‰ keâeÙe&keâejer he#eIeškeâ ÙeebÛes efveCe&Ùe Je DeeosMe Deceueele DeeCeCÙeeÛeer peyeeyeoejer efleÛeer Demesue. 2. efpeu¢eeleerue keâeÙee&ÛÙee mebyebOeele efvecee&Ce nesCeeNÙee jepekeâerÙe DeeefCe mebIešveelcekeâ ØeMveebJej leer efveCe&Ùe IesF&ue Je KeeueÛÙee he#e-keâefcešŸeebvee ceeie&oMe&ve keâjsue. efpeune mes›esâšejerSš eEkeâJee efpeune keâeÙe&keâeefjCeer DeeheuÙee peyeeyeoeNÙee efpeune-keâeweqvmeue DeeefCe Jeefj‰ keâeÙe&keâejer he#e-Ieškeâ ÙeebÛÙee efveCe&Ùeebvee Devegme¤ve heej hee[sue. 3. efpeune mes›esâšejerSš eEkeâJee efpeune keâeÙe&keâeefjCeerÛÙee peyeeyeoeNÙee heg{erueØeceeCes jenleerue : (keâ) efpeune keâeweqvmeueÛÙee efveÙeefcele yew"keâer yeesueeJeCes Je lÙeemee"er DenJeeue Je "jeJe leÙeej keâjCes. (Ke) KeeueÛÙee IeškeâebÛÙee keâeÙee&Jej osKejsKe "sJeCes. (ÛeskeâDehe.) (ie) pevemebIešveebvee ceeie&oMe&ve keâjCes Je lÙeebvee JÙeeJeneefjkeâ ceole osCes. (Ie) he#eeÛeer Je=òehe$es Je Jee*dceÙe ÙeebÛee Øemeej keâjCes. (*) veiejheeefuekeâe DeeefCe Flej mLeeefvekeâ mebmLeebleerue he#e-meYeemeoebÛÙee keâeceeÛes ceeie&oMe&ve keâjCes. (Ûe) efpeu¢eeÛÙee DeLe&hegjJe"ŸeeJej efveÙeb$eCe "sJeCes. (Ú) efpeu¢eeleerue he#eMeeUe Je he#eefMe#eCe mebIeefšle keâjCes. 4. pÙee efpeu¢eele he#emeYeemeoebÛeer mebKÙee cees"er Deens lesLes jepÙe keâeweqvmeue lesLeerue efpeune keâeweqvmeueuee lÙeeÛÙee meYeemeoebletve Skeâ efpeune keâeÙe&keâeefjCeer efveJe[CÙeeÛeer meJeuele osT Mekesâue. Demes PeeuÙeeme efpeune keâeweqvmeueÛÙee oesve yew"keâeRÛÙee ojcÙeeveÛÙee keâeUele he#eeÛes keâeÙe& efpeune keâeÙe&keâeefjCeer ÛeeueJeerue. efpeune keâeÙe&keâeefjCeerJejerue meYeemeomebKÙee efpeune keâeweqvmeueves "jJeeÙeÛeer Deens. Demes PeeuÙeeme efpeune keâeweqvmeue ns efpeune keâeÙe&keâeefjCeerÛÙee meYeemeoebletve keâeÙe&keâeefjCeerÛes Ûeeuet keâece ÛeeueefJeCÙeemee"er Skeâe efÛešCeermeemeefnle Skeâ mes›esâšjerSšner efveJe[sue.


keâuece 25 ceOeues he#ekeâeÙe&keâejer Ieškeâ 1. jepÙe keâeweqvmeueves efveCe&Ùe IesleuÙeeme he#eMeeKee DeeefCe efpeune keâeweqvmeue ÙeebÛÙee ojcÙeeve leeuegkeâe keâeweqvmeue, efJeYeeie keâeweqvmeue, lenmeerue keâeweqvmeue, yuee@keâ keâeweqvmeue, ceewpee keâeweqvmeue, ceb[ue keâeweqvmeue eEkeâJee Menj keâeweqvmeue Demee mLeeefvekeâ mJe¤heeÛee he#ekeâeÙe&keâejer Ieškeâ mLeeheve keâjlee ÙesF&ue. 2. DeMee mLeeefvekeâ he#e-IeškeâeÛee eEkeâJee keâeÙe&keâejer IeškeâeÛee meJeexÛÛe keâeÙe&keâejer Ieškeâ mLeeefvekeâ heefj<eo Demesue Je lÙee efJeYeeieeleerue MeeKee heefj<eoebveer efveJe[tve efouesuÙee ØeefleefveOeeRveer yeveuesueer Demesue. mLeeefvekeâ keâeweqvmeueÛÙee meYeemeoebvee hetCe& ØeefleefveOeer Ùee veelÙeeves Ùee heefj<eosle Yeeie IesCÙeeÛee nkeäkeâ jenerue. 3. mLeeefvekeâ DeeefCe MeeKeeheefj<eoe ojJe<eea Jeee|<ekeâ vetleveerkeâjCeeÛÙee ceesefncesveblej ueiesÛe YejefJeCÙeele Ùesleerue. lÙeebÛes JesUehe$ekeâ leer leer jepÙe keâeweqvmeume "jJeleerue. 4. leeuegkeâe, efJeYeeie, lenmeerue, ceewpee, ceb[ue eEkeâJee Menj Ùeeleerue mLeeefvekeâ he#eIeškeâebÛeer heefj<eo mLeeefvekeâ keâeweqvmeueÛeer Je efpeune heefj<eosmee"er hee"JeeJeÙeeÛÙee ØeefleefveOeeRÛeer efveJe[ keâjsue. 5. mebyebefOele efJeYeeieeÛes keâece ÛeeueefJeCes DeeefCe efleÛÙee ØelÙe#e vesle=lJeeKeeueer DemeuesuÙee he#eMeeKeebÛÙee keâeÙee&le Skeâmet$eerheCee DeeCeCes ner mLeeefvekeâ keâeweqvmeueÛeer peyeeyeoejer jenerue. 6. mLeeefvekeâ keâeweqvmeue Deeheuee efÛešCeerme efveJe[sue DeeefCe Skeâ ceoleveerme efÛešCeermener efleuee efveJe[lee ÙesF&ue. DeeefCe pe¤j JeešuÙeeme efleuee owvebefove keâeÙe& ÛeeueefJeCÙeemee"er Skeâ keâeÙe&keâeefjCeer eEkeâJee mes›esâšjerSšner efveJe[lee ÙesF&ue; cee$e jepÙe keâeÙe&keâeefjCeerÛee lemee efveCe&Ùe Demeuee heeefnpes. 7. mLeeefvekeâ keâeweqvmeue oj ceefnvÙeeuee DeeheuÙee keâeÙee&Ûee DenJeeue efpeune mes›esâšjerSš eEkeâJee efpeune keâeÙe&keâeefjCeerkeâ[s hee"Jeerue. 8. mLeeefvekeâ keâeweqvmeueÛeer yew"keâ ceefnvÙeeletve efkeâceeve Skeâoe lejer Yejsue. 9. mLeeefvekeâ keâeweqvmeue ns efpeune mes›esâšjerSš eEkeâJee efpeune keâeÙe&keâeefjCeerÛÙee ceeie&oMe&veeKeeueer keâece keâjsue. keâuece 26 pegves peeCeles he#e-meYeemeo pÙee keâe@ceüs[dmeveer he#eeÛeer Je keâeceieejJeiee&Ûeer oerIe&-keâeU mesJee kesâueer Deens, les he#emeefceleerÛes meYeemeo jeefnues Deensle, keâeweqvmeueÛÙee ÛeÛexceOÙes pÙeebÛeer Yeeefieoejer GheÙegòeâ Je HeâeÙeosMeerj "jsue; heCe JeÙeeÛÙee eEkeâJee DeepeejheCeeÛÙee keâejCeeves pes owvebefove keâeÙe& keâ¤


Mekeâle veenerle, DeMee keâe@ceüs[dmevee mebyebefOele he#e keâeweqvmeueÛÙee yew"keâebvee keâeÙece efvecebef$ele cnCetve yeesueJeeJes. ÙeecegUs lÙeebÛÙee DevegYeJeebÛee Je meuuÙeeÛee he#eeuee HeâeÙeoe efceUsue. keâuece 27 ØeeLeefcekeâ Ieškeâ 1. he#eeÛee ØeeLeefcekeâ Ieškeâ MeeKee ne Demesue. 2. MeeKesÛeer meJe&meeOeejCe meYee ne lÙee MeeKesÛee meJeexÛÛe keâeÙe&keâejer Ieškeâ Demesue. 3. pevelesMeer ØelÙe#e owvebefove mebyebOe "sJeCes DeeefCe DeeheuÙee #es$eele he#eeÛes keâeÙe& mebIeefšle keâjCes ner MeeKesÛeer peyeeyeoejer jenerue. 4. he#eMeeKee DeeheuÙee keâeÙee&efJe<eÙeerÛÙee DeeefCe pevelesleerue keâeÙee&efJe<eÙeerÛÙee meJe& ØeMveebJej ÛeÛee& keâjsue DeeefCe DeeJeMÙekeâ les JÙeeJeneefjkeâ efveCe&Ùe IesF&ue. 5. mebKÙesÛÙee °erves meesF&mkeâj DeMee DeekeâejeÛes MeeKesÛÙee meYeemeoebÛes ieš hee[lee Ùesleerue. ØelÙeskeâ iešeÛee Skeâ mJele:Ûee efveceb$ekeâ jenerue. 6. meYeemeoebÛÙee JÙeefòeâiele keâeceeÛeer JeešCeer keâjCes Je lÙeebÛÙee keâeceeJej osKejsKe "sJeCes (ÛeskeâDehe) ns iešeÛes keâeÙe& jenerue. pe¤j lesLes MeeKesle jepekeâerÙe ÛeÛee& megkeâj JneJeer cnCetve ØeeLeefcekeâ ÛeÛee& iešele mebIeefšle keâjlee ÙesF&ue. 7. Kes[s, hebÛeeÙele, cÙegefveefmeheue Jee@[&, jmlee, ceesnuuee, GÅeesie, keâejKeevee, JÙeJemeeÙe DeeefCe mebmLee, Ùee DeeOeejeJej MeeKesÛeer mebIešvee kesâueer peeles. MeeKesleerue meYeemeomebKÙesÛeer keâceeue ceÙee&oe jepÙe keâeÙe&keâeefjCeer "jJesue. 8. MeeKesÛeer keâeÙex heg{erueØeceeCes Deensle : (keâ) Jeefj‰ keâefcešerÛÙee DeeosMeeÛeer DebceueyepeeJeCeer keâjCes. (Ke) he#eeÛÙee jepekeâerÙe DeeefCe mebIešveelcekeâ efveCe&Ùeebvee DeeheuÙee efJeYeeieeleerue eEkeâJee keâeÙe&#es$eeleerue pevelesÛee heeef"byee efceUefJeCes. (ie) DeeheuÙee efJeYeeieele eEkeâJee keâeÙe&#es$eele pevemebIešvee GYeejCes Je lÙeebÛÙee keâeÙee&le Yeeie IesCes. (Ie) he#eeÛeer Je=òehe$es Je Jee*dceÙe ÙeebÛeer efJe›eâer keâjCes. (*) he#emeYeemeolJeeÛeer Jeie&Ceer, uesJner Je he#eefveOeer ieesUe keâjCes. (Ûe) he#eeÛes menevegYetleeroej Je ue{eT DevegÙeeÙeer Ùeebvee he#eele DeeCeCes Je lÙeebvee efMe#eCe osCes DeeefCe efvej#ej he#emeYeemeoebvee mee#ej nesCÙeeme ceole keâjCes. (Ú) Jeefj‰ keâefcešŸeebvee owvebefove mebIešveelcekeâ DeeefCe ØeÛeejelcekeâ keâeÙee&le ceole keâjCes.


9. he#eMeeKesÛes Ûeeuet keâece heenCÙeemee"er MeeKee DeeheuÙee meJe&meeOeejCe meYesle Skeâ efÛešCeerme Je Skeâ GheefÛešCeerme ÙeebÛeer efveJe[ keâjsue DeeefCe pesLes MeeKesleerue meYeemeoebÛeer mebKÙee 25 hes#ee peemle Demesue lesLes MeeKeeefÛešCeerme Je GheefÛešCeerme ÙeebÛÙeemen MeeKee keâefcešerÛeer efveJe[ keâjsue. 10. MeeKesÛeer meJe&meeOeejCe meYee ceefnvÙeeletve keâceerlekeâceer Skeâoe lejer Yejsue. Ùee meYesle MeeKee keâefcešer eEkeâJee MeeKee efÛešCeerme PeeuesuÙee keâeÙee&Ûee DenJeeue Je DeeheuÙee metÛevee meeoj keâjsue. 11. MeeKesÛeer meJe&meeOeejCe meYee efvekeâšÛÙee Jeefj‰ he#e keâeÙe&keâejer IeškeâebÛÙee heefj<eosmee"er ØeefleefveOeer efveJe[sue. 12. MeeKesves pes veJes GcesoJeej meYeemeo Je hetCe& meYeemeo oeKeue keâ¤ve Iesleues Demeleerue lÙeebÛÙeeyeöueÛee DenJeeue MeeKesÛee efÛešCeerme oj oesve ceefnvÙeebveer efvekeâšÛÙee Jeefj‰ keâefcešeruee Je efpeune keâeweqvmeueuee hee"Jesue. 13. SKeeoe meYeemeo pÙee ef"keâeCeer keâece keâjlees eEkeâJee jenlees lÙee ef"keâeCeÛÙee MeeKesÛee lees meYeemeo Demeuee lejer DeeJeMÙekeâlee JeešuÙeeme lÙeeuee lÙeeÛÙee jenCÙeeÛÙee ef"keâeCeeÛee eEkeâJee keâeceeÛÙee ef"keâeCeeÛee, pemes Demesue lÙeeØeceeCes, MeeKesÛeener menkeâejer meYeemeo keâ¤ve Ieslee ÙesF&ue. DeMee menkeâejer meYeemeoeuee celeoeveeÛee nkeäkeâ cee$e jenCeej veener. keâuece 28 ceOÙeJeleea kebâš^esue keâefceMeve 1. Dekeâje meYeemeoebhes#ee peemle meYeemeomebKÙee vemeuesues ceOÙeJeleea kebâš^esue keâefceMeve he#eeÛÙee keâeB«esmeceOÙes efveJe[ues peeF&ue. 2. ceOÙeJeleea kebâš^esue keâefceMevemee"er efveJe[eJeÙeeÛÙee meYeemeoebÛeer veeJes je°^erÙe keâeweqvmeue he#e-keâeB«esmeuee megÛeJesue. ner veeJes megÛeefJeleevee GcesoJeejeÛes he#eeleerue mLeeve ns 10 Je<eeËntve keâceer Demelee keâecee veÙes. he#e-mebIešvee keâeÙee&leerue lÙeeÛee DevegYeJe DeeefCe lÙeeÛeer JewÙeefòeâkeâ efve‰e Ùee iees°er ue#eele IesleuÙee peeleerue. 3. je°^erÙe keâeweqvmeueÛeer pÙee heæleerves efveJe[Cetkeâ Iesleueer peeles lÙeeÛe heæleerves ceOÙeJeleea kebâš^esue keâefceMeveÛeerner efveJe[Cetkeâ kesâueer peeF&ue. hejbleg ceOÙeJeleea kebâš^esue keâefceMeveÛeer efveJe[ je°^erÙe keâeweqvmeueÛÙee efveJe[erhetJeea nesF&ue. 4. ceOÙeJeleea kebâš^esue keâefceMeve Deeheuee DeOÙe#e DeeheCeÛe efveJe[sue. Ùee DeOÙe#eeuee ceOÙeJeleea keâeÙe&keâeefjCeerÛÙee meJe& meYeebvee npej jenCÙeeÛee nkeäkeâ jenerue DeeefCe efMemleYebieeÛÙee ØekeâjCeebKesjerpe Flej meJe& ØeMveebJej celeoeve keâjCÙeeÛeener nkeäkeâ jenerue. ceOÙeJeleea kebâš^esue keâefceMeveÛÙee meJe& meYeemeoebvee je°^erÙe keâeweqvmeueÛÙee meYeebvee npej jenCÙeeÛee DeeefCe celeoeveeÛee nkeäkeâ jenerue.


5. ceOÙeJeleea kebâš^esue keâefceMeve Keeueerue ØekeâjCes neleer IesF&ue : (keâ) je°^erÙe keâeweqvmeue eEkeâJee je°^erÙe keâeÙe&keâeefjCeer Ùeebveer keâefceMevekeâ[s hee"efJeuesueer ØekeâjCes. (Ke) jepÙe keâeÙe&keâeefjCeerves Deiej jepÙe keâeweqvmeueves efMemleYebieeÛee Fueepe kesâuesueer ØekeâjCes. (ie) pÙee ØekeâjCeeefJe®æ jepÙe kebâš^esue keâefceMevekeâ[s Deheerue keâjCÙeele Deeues nesles, heCe les HesâšeUues iesues Deens DeeefCe lÙee efJeefMe° keâe@ceüs[ves ceOÙeJeleea kebâš^esue keâefceMevekeâ[s Deheerue kesâues Deens, DeMeer ØekeâjCes. (Ie) pÙee ØekeâjCeeceOÙes keâesCeerner he#emeYeemeoeves jepÙe keâeweqvmeue Deiej je°^erÙe keâeweqvmeueÛÙee meYeemeoebefJe®æ Yeü°eÛeej eEkeâJee iebYeerj iewjJÙeJenejeÛeer le›eâej kesâuesueer Demesue, ceOÙeJeleea kebâš^esue keâefceMeve Ùee ØekeâjCeele mJele: efveJee[e osF&ue eEkeâJee le›eâej pej jepÙe keâeweqvmeue meYeemeoeefJe®æ Demesue lej les ØekeâjCe jepÙe kebâš^esue keâefceMevekeâ[s megheto& keâjsue. ceOÙeJeleea kebâš^esue keâefceMeve meJe& kesâmesme eEkeâJee Deheerume neleer DeeuÙeeheemetve 6 ceefnvÙeeÛes Deele lÙeeJej efveCe&Ùe osCÙeeÛee meJe& Øekeâejs ØeÙelve keâjsue. 6. IešvesÛee Yebie PeeuÙeeÛes eEkeâJee he#emeYeemeoeJej DevÙeeÙe PeeuÙeeÛes eEkeâJee lÙeeÛÙee nkeäkeâebJej Deefle›eâceCe PeeuÙeeÛes keâesCelesner ØekeâjCe ceOÙeJeleea kebâš^esue keâefceMeveÛÙee vepejsme DeeuÙeeme keâefceMeveves lÙee ØekeâjCeekeâ[s ceOÙeJeleea keâeÙe&keâeefjCeerÛes, je°^erÙe keâeweqvmeueÛes eEkeâJee jepÙe Je efpeune keâeweqvmeumeÛes ue#e JesOeues heeefnpes. 7. meJe&meeOeejCeheCes ceOÙeJeleea kebâš^esue keâefceMeveÛee efveCe&Ùe DeKesjÛee mecepeuee peeF&ue. je°^erÙe keâeÙe&keâeefjCeer ceOÙeJeleea kebâš^esue keâefceMeveÛÙee SKeeÅee efveCe&ÙeeÛeer DebceueyepeeJeCeer oesve-le=leerÙeebMe yengceleeves mLeefiele ke⤠Mekesâue DeeefCe Deieoer heefnueer mebOeer efceUeuÙeeyejesyej je°^erÙe keâeweqvmeuemeceesj les ØekeâjCe DeKesjÛÙee efveCe&Ùeemee"er "sJesue. 8. leLeeefhe, meJe& ØekeâjCeebyeeyele he#e-keâeB«esmekeâ[s oeo ceeieCÙeeÛee nkeäkeâ jenerue. 9. ceOÙeJeleea kebâš^esue keâefceMeveuee SKeeÅee efJeefMe° he#e-IeškeâeÛÙee he#emeYeemeolJeeÛeer leheemeCeer keâje, Demes pe¤j he[uÙeeme je°^erÙe keâeweqvmeue eEkeâJee je°^erÙe keâeÙe&keâeefjCeer eEkeâJee mes›esâšjerSš meebiet Mekesâue. eEkeâJee leer lÙeebvee mJele:ntve keâjlee ÙesF&ue. 10. ceOÙeJeleea kebâš^esue keâefceMeve Deeheues meYeemeo, jepÙe kebâš^esue keâefceMeveÛes ÛesDejceve ÙeebÛeer heefj<eo leerve Je<eeËletve Skeâoe IesF&ue. Ùee heefj<eosle DevegYeJeebÛeer osJeeCeIesJeeCe, meceeve ØeMveebÛeer ÛeÛee& Je lÙeebÛÙee keâeÙee&Meer mebyebefOele cenòJeeÛÙee ØeMveebJej efveCe&Ùe IesF&ue. 11. ceOÙeJeleea kebâš^esue keâefceMeve DeeheuÙee keâeÙe&heæleermee"er efveÙece leÙeej keâjsue.


keâuece 29 jepÙe kebâš^esue keâefceMeve 1. veT meYeemeoebhes#ee peemle meYeemeomebKÙee vemeuesues Skeâ jepÙe kebâš^esue keâefceMeve jepÙe heefj<eosceOÙes efveJe[ues peeF&ue. 2. ceOÙeJeleea kebâš^esue keâefceMeveÛÙee GcesoJeejebÛeer veeJes megÛeefJeleevee heeUeJeÙeeÛeer peer ceeie&oMe&keâ leòJes Deensle, leerÛe jepÙe kebâš^esue keâefceMeveÛÙee GcesoJeejebÛeer veeJes megÛeefJeCÙeemee"erner Demeleerue. 3. jepÙe kebâš^esue keâefceMeveÛe mJele:Ûee DeOÙe#e efveJe[sue; lÙeeuee jepÙekeâeÙe&keâeefjCeerÛÙee meYeebvee npej jenCÙeeÛee DeeefCe efMemleYebieeyeöue IesleuesuÙee ke=âleeRKesjerpe Flej ØeMveebJej jepÙekeâeÙe&keâeefjCeerÛÙee meYeeble celeoeve keâjCÙeeÛee nkeäkeâ jenerue. jepÙe kebâš^esue keâefceMeveÛÙee meJe& meYeemeoebvee jepÙe keâeweqvmeueÛÙee yew"keâeRvee npej jenCÙeeÛee DeeefCe celeoeve keâjCÙeeÛee nkeäkeâ jenerue. 4. jepÙe kebâš^esue keâefceMeve Keeueerue ØekeâjCes neleer IesF&ue : (keâ) jepÙe keâeweqvmeueves eEkeâJee jepÙekeâeÙe&keâeefjCeerves Ùee keâefceMevekeâ[s hee"efJeuesueer ØekeâjCes. (Ke) efpeune keâeweqvmeume, efpeune mes›esâšjerSš eEkeâJee efpeune keâeÙe&keâeefjCeerves efMemleYebieeÛee Fueepe kesâuesueer DeeefCe lÙeeyeeyele mebyebefOele keâe@ceüs[ves Deheerue kesâuesueer ØekeâjCes. (ie) pÙee ØekeâjCeebyeeyele efpeune keâeweqvmeue, efpeune mes›esâšjerSš eEkeâJee efpeune keâeÙe&keâeefjCeerkeâ[s Deheerue keâjCÙeele Deeues Deens DeeefCe les HesâšeUues iesues Deens DeMeer ØekeâjCes. (Ie) pÙee ØekeâjCeeceOÙes keâesCeener he#emeYeemeoeves jepÙe keâeweqvmeue Je efpeune keâeweqvmeue meYeemeoeefJe®æ Yeü°eÛeej eEkeâJee iebYeerj iewjØekeâejeÛeer le›eâej kesâuesueer Demesue. (*) keâuece 28 ceOÙes efouÙeeØeceeCes ceOÙeJeleea kebâš^esue keâefceMeveves jepÙe kebâš^esue keâefceMevekeâ[s megheto& kesâuesuÙee kesâmesme. jepÙe kebâš^esue keâefceMeve meJe& kesâmesme eEkeâJee Deheerume neleer DeeuÙeeheemetve 6 ceefnvÙeeÛÙee Deele lÙeeJej efveCe&Ùe osCÙeeÛee meJe& Øekeâejs ØeÙelve keâjsue. 5. IešvesÛee Yebie PeeuÙeeÛes eEkeâJee he#emeYeemeoeJej DevÙeeÙe PeeuÙeeÛes eEkeâJee lÙeeÛÙee nkeäkeâebJej Deefle›eâceCe PeeuÙeeÛes keâesCelesner ØekeâjCe jepÙe kebâš^esue keâefceMeveÛÙee vepejsme DeeuÙeeme keâefceMeve lÙee ØekeâjCeekeâ[s jepÙe Je efpeune keâeweqvmeueÛes ue#e JesOesue.


6. meJe&meeOeejCeheCes jepÙe kebâš^esue keâefceMeveÛes efveCe&Ùe DeKesjÛes mecepeues peeleerue. jepÙekeâeÙe&keâeefjCeer jepÙe kebâš^esue keâefceMeveÛÙee SKeeÅee efveCe&ÙeeÛeer DebceueyepeeJeCeer oesve-le=leerÙeebMe yengceleeves mLeefiele ke⤠Mekesâue DeeefCe Demes ØekeâjCe leeye[leesye ceOÙeJeleea kebâš^esue keâefceMevekeâ[s Deiej jepÙe keâeweqvmeuekeâ[s hee"Jesue. 7. Jeee|<ekeâ meYeemeolJe hegveveeXoCeer hetCe& PeeuÙeeJej he#emeYeemeoebÛÙee ÙeeÅee leheemee, Demes jepÙe kebâš^esue keâefceMeveuee jepÙe keâeweqvmeue eEkeâJee jepÙekeâeÙe&keâeefjCeer meebiet Mekesâue. eEkeâJee les mJele:ntve leer leheemeCeer keâjleerue. 8. jepÙe kebâš^esue keâefceMeve DeeheuÙee keâeÙe&heæleerÛes efveÙece "jJesue. keâuece 30 he#eefMemle 1. he#eeÛeer Skeâpetš keâeÙece jeKeCÙeemee"er Je leer Â{ keâjCÙeemee"er he#eeÛes yeU, ue{eT meeceLÙe& DeeefCe Øeefle‰e Jee{efJeCÙeemee"er DeeefCe ueeskeâMeener ceOÙeJee|lelJeeÛÙee leòJeebÛeer DebceueyepeeJeCeer keâjCÙeemee"er he#eele efMemle DemeCes DelÙeeJeMÙekeâ Deens. he#eefMemleerÛes keâše#eeves heeueve kesâuÙeeKesjerpe he#eeuee pevelesÛÙee ue{Ÿeeble Je ke=âleerle vesle=lJe keâjlee ÙesCeej veener eEkeâJee pevelesefJe<eÙeerÛeer Deeheueer peyeeyeoejer heej hee[lee ÙesCeej veener. 2. he#eeÛeer OÙesÙes, keâeÙe&›eâce DeeefCe OeesjCes peeCelesheCeeves ceevÙe keâjCes, ne efMemleerÛee DeeOeej Deens. he#eeÛÙee meJe&Ûe meYeemeoebJej efMemleerÛes meejKesÛe yebOeve Deens; ceie lÙeebÛes he#emebIešvesleerue eEkeâJee meeJe&peefvekeâ peerJeveeleerue mLeeve keâesCelesner Demees. 3. he#eeÛeer Iešvee Je efveCe&Ùe ÙeebÛes GuuebIeve keâjCes, lemesÛe keâcÙegefvemš he#eeÛÙee meYeemeoeuee ve MeesYeCÙeemeejKes ogmejs keâenerner ke=âlÙe DeeefCe Jele&ve keâjCes, ÙeeÛee DeLe& he#eeÛeer efMemle cees[Ces Demee Deens Je Demes Jele&ve efMemleYebieeÛee Fueepe ÙeespeCÙeeuee hee$e "jles. 4. efMemleYebieeJejerue Fueepe Demes : (keâ) FMeeje. (Ke) eEveoe. (ie) peenerjjerlÙee eEveoe. (Ie) he#eeleerue heoeJe¤ve otj keâjCes. (*) Skeâe Je<eeËntve peemle veener FlekeäÙee keâesCelÙeener cegoleerheÙeËle hetCe& he#emeYeemeolJe lenketâye keâjCes. (Ûe) he#eeletve keâe{tve šekeâCes. 5. mebyebefOele keâe@ceüs[ÛÙee Ûegkeâe og®mle keâjCÙeemee"er lÙeeÛes ceve JeUefJeCes Ùee


Fueepeemeefnle Flej meJe& GheeÙe efvekeâeceer "juÙeeveblejÛe meJe&meeOeejCeheCes lÙeeÛÙeeefJe®æ efMemleYebieeÛee Fueepe Ùeespeuee peeF&ue. heCe efMemleYebieeÛee Fueepe ÙeespeuÙeeveblejosKeerue lÙee keâe@ceüs[uee mJele:ÛÙee Ûegkeâe mJele:Ûe megOeejCÙeeÛÙee keâeceer ceole keâjCÙeeÛes ØeÙelve ÛeeuetÛe jenleerue. he#eeÛes efnlemebyebOe eEkeâJee lÙeeÛeer Øeefle‰e j#eCe keâjCÙeeÛÙee °erves pÙee ØekeâjCeele efMemleYebie DeMee mJe¤heeÛee Deens keâer, lÙeeJej Fueepe leeye[leesye ÙeespeCes DeeJeMÙekeâ Deens. DeMee ØekeâjCeeble Demee Fueepe leele[erves Ùeespeuee peeF&ue. 6. pes meYeemeo mebheHeâes[s, oe®[s, veerefleYeü°, he#eeÛee efJeÕeemeYebie keâjCeejs, hewMeeÛeer DeHeâjeleHeâj keâjCeejs DemeuÙeeÛes Dee{Utve Deeues eEkeâJee pÙee meYeemeoebÛÙee ke=âleer he#eeuee DeeefCe keâeceieejJeiee&uee Ieelekeâ Deensle, DeMee meYeemeoebefJe®æ lÙeebÛes he#eIeškeâ GheeÙeÙeespevee keâjleerue DeeefCe les efMemleYebieeÛÙee Fueepeeuee hee$e "jleerue. 7. keâesCelÙeener Œeer-heg®<e meYeemeoeefJe®æ ÙeespeeJeÙeeÛee efMemleYebieeÛee GheeÙe, lees meYeemeo pÙee IeškeâeÛee meYeemeo Demesue lÙee Ieškeâeuee eEkeâJee keâesCelÙeener Jeefj‰ Ieškeâeuee Ieslee ÙesF&ue. pej leer JÙeòeâer Skeâentve DeefOekeâ IeškeâebÛeer meYeemeo Demesue lej Ghekeâuece 4 ceOeerue (*) DeeefCe (Ûe) ceOÙes oMe&efJeuesues Fueepe pÙee meJeexÛÛe IeškeâeÛeer leer meYeemeo Demesue efleueeÛe Ieslee ÙesF&ue DeeefCe ns keâece leer mJele:Ûe heg{ekeâej IesTve eEkeâJee keâefve‰ IeškeâeÛÙee efMeHeâejMeeruee Devegme¤ve neleer IesT Mekesâue. efMemleYebieeÛes Flej meJe& Fueepe lees eEkeâJee leer pÙee IeškeâeÛeer meYeemeo Deens, lÙeebhewkeâer keâesCelÙeener Ieškeâeuee Ieslee Ùesleerue. 8. he#eeletve keâe{tve šekeâCes ne Fueepe efMemleYebieeÛÙee Fueepeehewkeâer meJee&le keâ[keâ Fueepe nesÙe. cnCetve lÙeeÛee Jeehej DelÙeble meeJeOeefiejerves, efJeÛeejhetJe&keâ DeeefCe vÙeeÙeyegæerves kesâuee peeF&ue. 9. he#eeletve keâe{tve šekeâuÙeeÛee eEkeâJee meYeemeolJe mLeefiele kesâuÙeeÛee efMemleYebieeÛee Fueepe Jejerue Ieškeâeves keâeÙece kesâuÙeeefMeJeeÙe Deceueele ÙesCeej veener. ne efveCe&Ùe keâeÙece keâjCÙeemee"er leeye[leesye vepeerkeâÛÙee Jeefj‰ Ieškeâekeâ[s hee"Jeuee heeefnpes DeeefCe lÙee Ieškeâeves Deeheuee efveCe&Ùe leerve ceefnvÙeebÛÙee Deele eEkeâJee leerve ceefnvÙeeble DeMeer yew"keâ ve PeeuÙeeme yeeleceer efceUeuÙeeveblejÛÙee heefnuÙeeÛe yew"keâerle efouee heeefnpes. efMemleYebieeÛee efveCe&Ùe PeeuÙeeheemetve les lÙeeJej Jeefj‰ IeškeâeÛee efveCe&Ùe nesF&heÙeËleÛÙee keâeUele pÙee keâe@ceüs[mebyebOeer ne efveCe&Ùe Demesue lees DemeuesuÙee meJe& heoebJe¤ve keâceer keâjCÙeele Deeuesuee Demesue. 10. pÙee keâe@ceüs[efJe®æ efMemleYebieeÛee Fueepe ÙeespeeJeÙeeÛee Demesue lÙeeuee eEkeâJee efleuee lÙeeÛÙeeefJe®æ Demeuesues Dee#eshe, Deejeshe DeeefCe Flej mebyebefOele JemlegeqmLeleer ÙeebÛeer mebhetCe& ceeefnleer osCÙeele ÙesF&ue. pÙee he#e-Ieškeâemeceesj lÙeeÛes eEkeâJee efleÛes ØekeâjCe ÛeÛexuee ÙesCeej Demesue lÙee Ieškeâeheg{s Deeheuess cnCeCes mJele: ØelÙe#eheCes ceeb[CÙeeÛee lÙeeuee eEkeâJee efleuee nkeäkeâ jenerue.


11. efMemleYebieeÛÙee meJe& ØekeâjCeele Deheerue keâjCÙeeÛee nkeäkeâ jenerue. 12. SKeeoer KeeueÛeer he#ekeâefcešer he#eeÛes efveCe&Ùe DeeefCe OeesjCe melele OeeyÙeeJej yemeJeerle Demesue, iebYeerj mJe¤heeÛeer iešyeepeer keâjerle Demesue, eEkeâJee he#eeÛeer efMemle cees[le Demesue lej lÙeeyeeyele keâefcešeruee DeeheuÙee YetefcekesâÛes efJeJejCe keâjCÙeeÛeer ÙeesiÙe mebOeer osCÙeele DeeuÙeeveblej DeMeer keâefcešer yejKeemle keâjCÙeeÛee eEkeâJee efleÛÙeeefJe®æ efMemleYebieeÛes Fueepe ÙeespeCÙeeÛee je°^erÙe keâeweqvmeueuee eEkeâJee jepÙe keâeweqvmeueuee nkeäkeâ Deens. keâuece 31 ueeskeâefveÙegòeâ meeJe&peefvekeâ mebmLeebleerue he#e-meYeemeo 1. mebmeo, efJeOeevemeYee eEkeâJee ØeMeemekeâ ceb[Us ÙeebJej efveJe[tve Deeuesues he#emeYeemeo Deeheuee Skeâ he#eieš yeveJeleerue DeeefCe he#eeÛeer OeesjCes Je DeeosMe Ùeebvee o#elesves Devegme¤ve ÙeesiÙe lÙee he#ekeâefcešerÛÙee vesle=lJeeKeeueer keâeÙe& keâjleerue. 2. keâcÙegefvemš Deeceoej DeeefCe Keemeoej De{UheCes pevelesÛÙee efnlemebyebOeebÛes j#eCe keâjleerue. keâeÙeosceb[Ueleerue lÙeebÛÙee keâeÙee&le pevelesÛeer ÛeUJeU ØeefleeEyeefyele Peeueer heeefnpes DeeefCe lÙeebveer he#eeÛeer OeesjCes GÛeuetve Oejueer heeefnpesle Je ueeskeâefØeÙe kesâueer heeefnpesle. keâcÙegefvemš Deeceoej-KeemeoejebÛÙee keâeÙeosceb[Ueleerue keâeÙee&Ûeer efvekeâšÛeer meebie[ he#eeÛes keâeÙeosceb[Ueyeensjerue keâeÙe& Je pevelesÛÙee ÛeUJeUer ÙeebÛÙeeMeer Ieeleueer peeF&ue DeeefCe he#eeÛeer Je pevemebIešveebÛeer yeebOeCeer keâjCÙeele ceole osCes ns meJe& keâcÙegefvemš Deeceoej-KeemeoejebÛes keâle&JÙe jenerue. 3. keâcÙegefvemš Deeceoej DeeefCe Keemeoej keâeÙeosceb[Ueleerue DeeheuÙee keâeÙee&Ûeer DeeheuÙee celeoejebvee Je pevelesuee jerlemej ceeefnleer osTve DeeefCe lÙeebÛÙee metÛevee Je meuuee efceUefJeCÙeeÛee melele ØeÙelve keâ¤ve DeeheuÙee celeoejebMeer Je pevelesMeer MekeäÙelees DelÙeble efvekeâšÛes mebyebOe "sJeleerue. 4. keâcÙegefvemš Deeceoej DeeefCe Keemeoej JewÙeefòeâkeâ meÛeesšerÛee GÛÛe opee& jeKeleerue; meeOeer jenCeer "sJeleerue DeeefCe pevelesMeer JÙeJenej keâjleevee les meJe& JÙeJenejele ueervelee oMe&efJeleerue DeeefCe he#eeuee mJele:hes#ee ßes‰lej uesKeleerue. 5. keâcÙegefvemš Deeceoej Je Keemeoej DeeefCe heieej eEkeâJee Yeòes osCeeNÙee meeJe&peefvekeâ mebmLeebJej efveJe[tve Deeuesues keâcÙegefvemš meYeemeo DeeheuÙee efceUkeâleerJej ÙeesiÙe lÙee he#ekeâefcešerves "jefJeuesueer uesJner efveÙeefceleheCes Je keâmetj ve keâjlee osleerue. he#eeÛeer uesJner ne lÙeebÛee efceUkeâleerJejerue heefnuee yeespee jenerue. 6. ceneheeefuekeâe, veiejheeefuekeâe, mLeeefvekeâ mJejepÙemebmLee DeeefCe «eecehebÛeeÙeleer Ùee mebmLeebJej efveJe[tve Deeuesues he#emeYeemeo ÙeesiÙe lÙee he#ekeâefcešerÛÙee eEkeâJee he#eMeeKesÛÙee


vesle=lJeeKeeueer keâece keâjleerue. Deeheues celeoej Je pevelee ÙeebÛÙeeMeer les owvebefove efvekeâšÛes mebyebOe "sJeleerue DeeefCe DeMee ueeskeâefveÙegòeâ mebmLeeble lÙeebÛÙee efnlemebyebOeebÛes j#eCe keâjleerue. les celeoejebvee DeeefCe pevelesuee DeeheuÙee keâeÙee&Ûee Je=òeebvle efveÙeefceleheCes meebieleerue DeeefCe lÙeebÛÙee metÛevee Je meuuee efceUefJeCÙeeÛee ØeÙelve keâjleerue. DeMee mebmLesleerue keâeÙee&uee mebmLesyeensjerue peesceoej peveDeeboesueveeÛeer pees[ efoueer peeF&ue. 7. ueeskeâmeYesÛÙee efveJe[Cegkeâermee"er GYes jenCeeNÙee meJe& he#e-GcesoJeejebvee keâeÙe&keâeefjCeerÛeer ceevÙelee ueeiesue. jepÙeeleerue efJeOeevemeYeebÛÙee eEkeâJee keWâõMeeefmele efJeYeeieeleerue keâewevq meueÛÙee efveJe[Cegkeâebleerue he#e-GcesoJeejebÛeer veeJes mebyebefOele jepÙe keâeÙe&keâeefjCeer efveef§ele keâjsue Je peenerj keâjsue. ceneveiejheeefuekeâe, veiejheeefuekeâe, efpeune yees[d&me, ueeskeâue yees[d&me DeeefCe «eecehebÛeeÙeleer ÙeebÛÙee efveJe[Cegkeâermee"er he#e-GcesoJeejebÛeer veeJes megÛeefJeCÙeeÛes efveÙece jepÙe keâeweqvmeue Deiej leer pesLes DeeqmlelJeele vemeleerue lesLes jepÙe keâeÙe&keâeefjCeer leÙeej keâjsue. keâuece 32 heoeefOekeâeNÙeebÛee keâeÙe&keâeU mejefÛešCeerme, DemeuÙeeme GhemejefÛešCeerme Je jepÙe meefÛeJe ÙeebÛee keâeÙe&keâeU ueeieeshee" oesve šce&mehegjlee ceÙee&efole jenerue. efJeMes<e keâejCeemee"er lees keâeÙe&keâeU DeeCeKeer Skeâe šce&mee"er Jee{Jelee ÙesF&ue. heCe lÙeemee"er yengceleeves "jeJe keâjeJee ueeiesue. ceie lees DevÙe GcesoJeejemen efveJe[Cetkeâ ue{Jet Mekesâue. DeeJeMÙekeâ lesLes efpeune meefÛeJe Je KeeueÛÙee IeškeâebÛes meefÛeJe ÙeebÛee keâeÙe&keâeU jepÙe keâeweqvmeue "jJesue. keâuece 33 meJe& mlejeJejerue he#e-IeškeâebÛÙee lemesÛe he#e heefj<eoe Je he#e- keâeB«esmeÛÙee ØeefleefveOeeRÛÙee efveJe[Cegkeâe ieghle celeoeveeves nesleerue. Skeâehes#ee peemle meomÙemebKÙesÛee celeoejmebIe Demesue lej ØelÙeskeâeuee SkeâÛe cele efJeYeeietve efoues peeF&ue. hevesueÛÙee yeensjÛes veeJe ogmeNÙeeves megÛeJeuesues Demesue, pÙeeÛes veeJe he@vesueceOÙes Je DevÙe metÛevesves Deeues Demesue lÙeeuee veeJe ceeies IesCÙeeÛee nkeäkeâ Demesue. pevelesÛÙee yeensj pes veeJe megÛeJeuesues Demesue Je pÙeeÛes veeJe megÛeJeuesues Demesue lees iewjnpej Demesue lej lÙeebÛeer uesKeer hetJe& mebceleer ueeiesue. DeMee eqmLeleerle pees veeJe megÛeJelees lÙeeuee veeJe ceeies IesCÙeeÛee DeefOekeâejner uesKeer mJe®heele pÙeeÛes veeJe megÛeJeues Demesue lÙeeuee oslee ÙesF&ue. keâuece 34 he#eebleie&le ÛeÛee& 1. he#eeuee SskeäÙeyeæ keâjCÙeemee"er DeeefCe lÙeeÛes peveleeefJe<eÙekeâ OeesjCe Ie[efJeCÙeemee"er he#eebleie&le ÛeÛee& ns he#epeerJeveeÛes efveÙeefcele ue#eCe jenerue. efJe<eÙeeÛÙee mJe¤heevegmeej


ner ÛeÛee& DeefKeue YeejleerÙe ØeceeCeeJej eEkeâJee he#emebIešvesÛÙee efvejefvejeàÙee heeleàÙeebJej mebIeefšle kesâueer peeF&ue. 2. he#eebleie&le ÛeÛee& heg{erueØeceeCes mebIeefšle kesâueer peeF&ue : (keâ) pÙee DeefKeue YeejleerÙe cenòJeeÛÙee ØeMveebJej ceOÙeJeleea he#eIeškeâeuee, eEkeâJee pÙee cenòJeeÛÙee ØeMveebJej jepÙe he#eIeškeâeuee leeye[leesye efveCe&Ùe IesCÙeeÛeer DeeJeMÙekeâlee veener, DeMee ØeMveebJej efveCe&Ùe IesCÙeehetJeea, ÛeÛee& mebIeefšle kesâueer peeF&ue. (Ke) OeesjCeemebyebOeerÛÙee SKeeÅee cenòJeeÛÙee ØeMveeJej je°^erÙe keâeweqvmeue Deiej jepÙe keâeweqvmeueceOÙes hegjsmes efveef§ele yengcele vemesue lesJne DeMee ØeMveebJej ÛeÛee& mebIeefšle kesâueer peeF&ue. (ie) SketâCe he#emeYeemeoebÛÙee Skeâ-le=leerÙeebMe efJeYeeieeÛes ØeefleefveefOelJe keâjCeeNÙee Deveskeâ jepÙe mebIešveebveer DeefKeue YeejleerÙe mJe¤heeÛeer he#eebleie&le ÛeÛee& mebIeefšle keâjCÙeeÛeer ceeieCeer kesâueer, eEkeâJee jepÙe heeleUerJej mebyeefOele jepÙeeleerue SketâCe meYeemeoebÛÙee Skeâ-le=leerÙeebMe efJeYeeieeÛes ØeefleefveefOelJe keâjCeeNÙee efpeune mebIešveebveer ceeieCeer kesâueer, lej DeMeer he#eebleie&le ÛeÛee& mebIeefšle kesâueer peeF&ue. 3. he#eebleie&le ÛeÛee& je°^erÙe keâeweqvmeueÛÙee Deiej jepÙe keâeweqvmeueÛÙee ceeie&oMe&veeKeeueer ÛeeueefJeueer peeF&ue. mebyebefOele ÛeÛee&JeÙeeÛÙee ØeMveebÛeer ceeb[Ceer keâjerue. pÙee he#e keâeweqvmeueÛÙee ceeie&oMe&veeKeeueer ÛeÛee& Ûeeuesue, les he#ekeâeweqvmeue ner ÛeÛee& ÛeeueefJeCÙeeÛeer heæle "jJeerue. keâuece 35 he#e-keâeB«esme DeeefCe heefj<eoebÛÙee hetJe&leÙeejerÛeer ÛeÛee& he#eeÛeer keâeB«esme YejCÙeeÛÙee efkeâceeve oesve ceefnves Deieesoj je°^erÙe keâeweqvmeue he#eeÛÙee meJe& IeškeâebÛÙee ÛeÛexmee"er "jeJeebÛes cemegos Øeefmeæ keâjerue. "jeJeebvee DeeCeeJeÙeeÛÙee GhemetÛevee mejU je°^erÙe keâeÙe&keâeefjCeerkeâ[s hee"JeeJÙee; keâeÙe&keâeefjCeer lÙeebÛeer Jeie&Jeejer keâ¤ve lÙee he#e keâeB«esmeheg{s ceeb[erue. jepekeâerÙe Je mebIešveelcekeâ "jeJeebÛÙee cemegÅeeyejesyej DeieesojÛÙee leerve Je<ee&leerue IešveebÛes efve<keâ<e& Je Oe[s ÙeebÛee meceeJesMe DemeeJee. lÙeecegUs he#eIeškeâebvee Deeheues cele oslee ÙesF&ue. meJe& "jeJeebÛes cemetos jepÙe keâeweqvmeuevee hee"Jeues peeleerue. keâuece 36 pevemebIešveele keâece keâjCeejs he#emeYeemeo pevemebIešveeble DeeefCe lÙeebÛÙee keâeÙe&keâejer ceb[Uele keâece keâjCeejs he#emeYeemeo ÙeesiÙe


lÙee he#ekeâefcešerÛÙee ceeie&oMe&veeKeeueer mebIeefšlejerlÙee keâeÙe& keâjleerue. lÙeebveer mebyebefOele pevemebIešveebÛes SskeäÙe, pevelesleerue lÙeebÛee heeÙee DeeefCe lÙeebÛes ue{eT meeceLÙe& Â{ keâjCÙeeÛee vesnceerÛe ØeÙelve kesâuee heeefnpes. keâuece 37 he#eIešvesKeeueerue efveÙece he#eIešvesuee Oe¤ve je°^erÙe keâeweqvmeue leÙeej ke⤠Mekesâue. he#eIešvesKeeueerue efveÙece he#eIešvesuee Oe¤ve jepÙe keâeweqvmeuener ke⤠Mekeâleerue; cee$e lÙeebvee je°^erÙe keâeweqvmeueÛeer cebpegjer efceUJeeJeer ueeiesue. keâuece 38 og®mleer he#eIešvesle Heâòeâ he#ekeâeB«esmeueeÛe eEkeâJee leele[erÛeer iejpe DemeuÙeeme je°^erÙe keâeweqvmeueuee oesve-le=leerÙeebMe yengceleeves og®mlÙee keâjlee Ùesleerue. Ùeehewkeâer keâesCelÙeener heefjeqmLeleerle, Iešvesleerue og®mleerÛÙee metÛeveebÛeer veesšerme lÙee he#ekeâeB«esmeÛeer eEkeâJee je°^erÙe keâeweqvmeueÛeer yew"keâ YejCÙeehetJeea oesve ceefnves Deieesoj efoueer heeefnpes. cee$e DeeCeeryeeCeerÛÙee heefjeqmLeleerle DeeefCe keâener efJeefMe° keâejCeebmee"er oesve-le=leerÙeebMe yengceleeves veesefšMeerÛeer ner Deš otj keâjlee ÙesF&ue; ner keâejCes je°^erÙe keâeweqvmeueves he#eeÛÙee keâeB«esmemeceesj "sJeueer heeefnpesle.

he#e-IešvesKeeueerue efveÙece 1. keâuece 4 Keeueer : Ghekeâuece 4 ceOÙes GuuesKe kesâuesuÙee heefjeqmLeleerle, DeMee meYeemeoebvee lÙee lÙee heefjeqmLeleerØeceeCes GcesoJeej eEkeâJee hetCe& meYeemeo keâ¤ve IesCÙeeÛee efveCe&Ùe mebyebefOele Jeefj‰ Ieškeâeuee Ieslee ÙesF&ue. SKeeoe he#emeYeemeo Skeâ ceesnuuee (Locality) mees[tve ogmeNÙee ceesnuuÙeele peele Demesue, lej lÙeebves DeeheuÙee Ieškeâeuee lÙeeØeceeCes keâUJeeJes DeeefCe DeeheuÙee Ieškeâekeâ[tve meYeemeolJeeÛÙee yeoueerÛes he$e IÙeeJes; Ùee he$eeJej ÙeesiÙe lÙee he#ekeâefcešerÛÙee mes›esâšjerÛeer mener nJeer. (ne efveÙece hetCe& JesU osCeeNÙee he#emeYeemeoeuee ueeiet veener.) he#emeYeemeo efpeu¢eeleÛe, heCe Skeâe leeuegkeäÙeeletve ogmeNÙee leeuegkeäÙeele peele Demesue, eEkeâJee lÙeeÛe jepÙeele hejbleg Skeâe efpeu¢eeletve ogmeNÙee efpeu¢eele peele Demesue lej Ùee yeeyeleerleerue ÙeesiÙe DeefOekeâejer mebmLee efpeune keâeweqvmeue eEkeâJee efpeune keâeÙe&keâeefjCeer jenerue; jepÙeeÛÙee yeensj peele Demesue lej ner DeefOekeâejer mebmLee jepÙe keâeweqvmeue eEkeâJee keâeÙe&keâeefjCeer jenerue. ÙeesiÙe lÙee he#ekeâeweqvmeueceeHe&âle yeoueerÛes Deveg¤he metÛeveehe$e peesheÙeËle efceUeues veener leesheÙeËle he#eMeeKesuee ogmeNÙee IeškeâeÛÙee meYeemeoeuee DeeheuÙee MeeKesÛee meYeemeo keâ¤ve Ieslee ÙesCeej veener.


he#eeuee hetCe&JesU osCeeNÙee he#emeYeemeoeuee, lees pÙee he#eIeškeâeÛee eEkeâJee keâeweqvmeueÛee meYeemeo Demesue lÙeeÛÙee hetJe&hejJeeveieerefMeJeeÙe Deeheuee ceesnuuee mees[tve ogmeNÙee ceesnuuÙeele peelee ÙesCeej veener. 2. keâuece 5 Keeueer : he#eele veJÙeeves ØeJesMe keâjCeeNÙee meYeemeoebvee meYeemeoheef$ekesâJejerue he#eØeefle%esJej mener keâjeJeer ueeiesue; lÙeeKesjerpe lÙeeuee meJe&meeOeejCe meYeslener he#eØeefle%ee IÙeeJeer ueeiesue. veJÙeeves ØeJesMe efouesuÙee meYeemeoekeâ[tve Øeefle%ee cnCeJetve IesCÙeeÛes keâeÙe& meYesÛee DeOÙe#e keâjerue. 3. keâuece 6 Je 7 : GcesoJeej meYeemeoeueener heešeakeâe[& osCÙeele ÙesF&ue, heCe Ùee keâe[e&Ûes mJe¤he JesieUs Demesue; lees GcesoJeej meYeemeo Deens, Demes oMe&efJeCeejer lÙeeJej Keeme JesieUer KetCe Demesue. heešeakeâe[x osCÙeeÛÙee keâeÙee&le efveÙeefceleheCee DeeCeuee heeefnpes DeeefCe keâe[e&Jej ÙeesiÙe DeeefCe hetCe& ceeefnleer Ye¤ve efoueer heeefnpes. ØelÙeskeâ keâe[e&Jej jepÙe-mes›esâšjerÛeerner mener eEkeâJee menerÛee efMekeäkeâe heeefnpes DeeefCe efpeune-mes›esâšjerÛeer ner mener heeefnpes. 4. keâuece 7 Keeueer : efveeq<›eâÙe yeveuee cnCetve pÙee he#e-meYeemeoeÛÙee meYeemeolJeeÛes vetleveerkeâjCe Peeues veJnles, heCe Ùee Kesjerpe pÙeebÛÙeeefJe¤æ ogmeje keâesCeleener Deejeshe veJnlee, DeMee he#emeYeemeoeuee he#eele hegve: ØeJesMe nJee Demesue DeeefCe pej lees meYeemeolJeeÛÙee meJe& Meleea hetCe& keâjerle Demesue, lej lÙeeuee hetCe& meYeemeo cnCetve hegve: ØeJesMe oslee ÙesF&ue; cee$e Jeefj‰ keâefcešerves lÙee efveCe&ÙeeJej efMekeäkeâeceesle&ye kesâues Demeues heeefnpes. 5. keâuece 7 Keeueer : SKeeoe he#emeYeemeo pÙee he#eIeškeâeÛee meYeemeo Deens, lÙee he#eIeškeâeÛÙee ÛegkeâercegUs, pej lÙeeÛÙee meYeemeolJeeÛes vetleveerkeâjCe je°^erÙe keâeweqvmeueves "jefJeuesuÙee keâeUele Peeuesues vemesue, lej lÙee keâeUeveblejner lÙeeuee Deeheues meYeemeolJe efceUefJeCÙeeÛee nkeäkeâ jenerue; cee$e lÙeeves HesâyeÇgJeejer DeKesjheÙeËle (cnCepes meYeemeolJeeÛÙee vetleveerkeâjCeeÛÙee MesJešÛÙee leejKesheemetve Ûeej Dee"Je[ŸeebÛÙee Deele) DeeheuÙee meYeemeolJeeÛÙee vetleveerkeâjCeeÛes Deheerue mejUmejU efvekeâšÛÙee Jeefj‰ keâefcešerkeâ[s kesâues Demesue DeeefCe pÙee keâefcešerkeâ[s lÙeeves vetleveerkeâjCeeÛee Depe& kesâuee lÙee keâefcešerkeâ[s DeeheuÙeekeâ[tve ÙesCes Demeuesueer meYeemeolJeeÛeer Jeie&Ceer DeeefCe uesJner Yejueer Demesue, lejÛe lÙeeuee ne nkeäkeâ jenerue. DeMee ØekeâjCeeble, Depe&oejeves DeeheuÙee meYeemeolJeeÛes vetleveerkeâjCe efceUefJeCÙeele lÙeeves DeeheuÙee mJele:ÛÙee he#eIeškeâele keâesCekeâesCeles ØeÙelve kesâues les efueneÙeuee heeefnpes. vetleveerkeâjCeemee"er kesâuesuee Depe& jepÙekeâefcešerkeâ[s Deeuee Demesue, leer keâefcešer


Deheerueemee"er efouesuÙee keâejCeebÛeer leheemeCeer keâjerue DeeefCe Depee&Jej ÙeesiÙe lees efveCe&Ùe IesF&ue. 6. keâuece 11 Keeueer : pÙeebvee Jesleve, heieej eEkeâJee lelmece GlheVe efceUles lÙeebÛÙee heešeauesJnerÛeer jkeäkeâce oj ceefnvÙeeÛÙee "jefJeueer peeF&ue; heCe pÙeebÛes GlheVe ceesmeceer Deens lÙeebÛeer uesJnerÛeer jkeäkeâce ojmeeueÛÙee heeÙeeJej "jefJeueer peeF&ue. heešea uesJner osCÙeeÛeer leejerKe Gueštve Ûeej ceefnves nesTve iesuÙeeJejner SKeeÅee he#emeYeemeoeves Deeheueer uesJner Yejueer vemesue lej lÙeeuee lÙeeÛÙee MeeKeskeâ[tve F<eeje efouee peeF&ue. he#e-meYeemeolJeeÛÙee Jeee|<ekeâ vetleveerkeâjCeeÛÙee keâeUeheÙeËle SKeeÅee meYeemeoeves Deeheueer uesJner Yejueer vemesue, lej lÙeeÛÙee meYeemeolJeeÛes vetleveerkeâjCe kesâues peeCeej veener. ne efveCe&Ùe IesleuÙeeveblej leerve ceefnvÙeebÛÙee Deele pej lÙee meYeemeoeves Deeheueer meJe& yeekeâer Yejueer DeeefCe he#eele hegve: oeKeue keâ¤ve IesCÙeemee"er Depe& kesâuee, lej lÙeeuee hegve: oeKeue keâ¤ve Ieslee ÙesF&ue DeeefCe lÙeeÛes meYeemeolJe DeKeb[ jent oslee ÙesF&ue. De[ÛeCeerÛÙee keâener Keeme heefjeqmLeleerle, GoenjCeeLe&- yeskeâejer, meleleÛee Deepeej, efhekesâ yeg[Ces Jeiewjs, he#emeYeemeoeuee heešea uesJner YejCÙeeheemetve metš oslee ÙesF&ue; metš lees pÙee he#eIeškeâeÛee meYeemeo Demesue lÙee Ieškeâeuee oslee ÙesF&ue; cee$e lÙeeJej JejÛÙee keâefcešerÛes efMekeäkeâeceesle&ye Peeues heeefnpes. meJe& heešea-keâe[e&Jej he#e-meYeemeolJeeÛÙee Jeie&CeerÛÙee lemesÛe heešea uesJner mebyebOeerÛÙee efveÙeefcele veeWoer Demeleerue. 7. he#e keWâõ he#e keâeB«esmehetJeea Je jepÙe keWâõ jepÙe heefj<eoshetJeea yeNÙeeÛe Deieesoj ceeie&oMe&keâ met$es efveÙeefceleheCes hee"Jesue. Ùee met$eele DevÙe yeeyeermen efvejefvejeàÙee heeleUerJej efŒeÙee, DevegmetÛeerle peeleer-peceeleer Je DevÙe ceeieemeJeieeaÙe Ùeevee vesle=lJeele efveJe[Ces ner Demesue. lÙeeyeeyele hejle DenJeeue IesTve, leheemeCeer kesâueer peeF&ue. ner leheemeCeer meelelÙeeves keâjCÙeeÛeer iejpe Deens. he#eeÛÙee heg{ejer keâefcešŸeele lÙeebÛee meceeJesMe ne he#eeÛee meeceeefpekeâ DeeMeÙe DeefOekeâ megOeejCÙeemee"er cenlJeeÛee Deens cnCetve DevÙe yeeyeeRyejesyej ÙeeÛeer leheemeCeer DeeJeMÙekeâ Deens. 8. keâuece 18 Keeueer : keâener efJeefMe° keâeÙe&#es$eebceOÙes efJeYeeieerÙe met$eyeælee meeOeCÙeemee"er, keWâefõÙe keâeÙe&keâeefjCeerves mebyebefOele jepÙe keâeweqvmeueÛÙee ØeefleefveOeeRÛÙee leelhegjlÙee yew"keâer yeesueJeeJÙeele eEkeâJee GheÙegòeâ DeeefCe DeeJeMÙekeâ Yeemele Demesue lej SKeeoer efJeYeeieerÙe megmet$eerkeâjCe keâefcešerner yeveJeeJeer. 9. keâuece 19, Ghekeâuece 9 (ie) Keeueer : SKeeÅee jepÙeeuee Deeheueer efveÙeefcele he#eheefj<eo Ieslee Deeueer veener, lej lÙee jepÙeeletve he#e-keâeB«esmemee"er ØeefleefveOeer


keâmes efveJe[eÙeÛes lÙeeyeeyeleÛeer efveJe[Cetkeâ heæleer je°^erÙe keâeweqvmeue eEkeâJee je°^erÙe keâeÙe&keâeefjCeer "jJeerue. lemesÛe efpeu¢eeÛÙee yeeyeleerle jepÙe keâeweqvmeue eEkeâJee jepÙe keâeÙe&keâeefjCeer efveCe&Ùe IesF&ue. keâesCeener keâe@ceüs[uee he#e heefj<eoemee"er ØeefleefveOeer cnCetve, lees pÙee IeškeâeÛee meYeemeo veener lÙee Ieškeâeletve efveJe[lee ÙesCeej veener. he#eheefj<eoebvee, DeeheuÙee hemebleerÛee ›eâce osTve heÙee&Ùeer ØeefleefveOeer efveJe[CÙeeÛee nkeäkeâ Deens; lÙeebÛeer mebKÙee ØeefleefveOeeRÛÙee Skebâoj mebKÙesÛÙee Skeâ-hebÛeceebMeentve peemle Demelee keâecee veÙes. heÙee&Ùeer ØeefleefveOeeRvee he#ekeâeB«esmeuee npej jenCÙeeÛee Je efleÛÙee keâeceele Yeeie IesCÙeeÛee DeefOekeâej Deens. JesieJesieàÙee heeleàÙeebJejerue he#e heefj<eoebveener npej jenCÙeeÛee Je lÙeebÛÙee keâeceele Yeeie IesCÙeeÛee DeefOekeâej Deens. heCe lÙeevee cele osCÙeeÛee DeefOekeâej veener. Ùeeuee SkeâÛe DeheJeeo Deens. lÙee efJeefMe° jepÙeeletve efveJe[tve efouesuÙee ØeefleefveOeeRhewkeâer SKeeoe iewjnpej Demesue, lej lÙeeÛÙee peeieer pees keâesCeer heÙee&Ùeer ØeefleefveOeer hetCe& ØeefleefveOeer yeveuee Demesue, lÙeeuee celeeefOekeâej jenerue. 10. keâuece 25 Keeueer : he#eMeeKesÛÙee meJe&meeOeejCe meYesuee mJele:ÛÙee keâeÙe&#es$eeleerue meJe& yeeyeeRJej efveCe&Ùe IesCÙeeÛee nkeäkeâ Deens. hejbleg he#eeÛes efveCe&Ùe mecepeeJetve meebieCÙeemee"er eEkeâJee SKeeÅee peveceesefncesyeeyele YeeieeÛÙee meJe&meeOeejCe meYee IesleuÙee Demeleerue lej lÙee meYeeble, lÙee efJeefMe° ØeMveebhegjleeÛe efJeÛeej nesF&ue DeeefCe lesLes pej keâener efveCe&Ùe IesCÙeele Deeues lej lÙeebÛes mJe¤he efMeHeâejmeJepee Demesue; Debeflece efveCe&Ùe IesCÙeeÛee nkeäkeâ lÙee heeleUerJejerue he#e-keâefcešerueeÛe Deens. 11. keâuece 28 Keeueer : jepÙe kebâš^esue keâefceMeveves Je<ee&leerue DeeheuÙee keâeceeÛee DeeefCe keâeÙe&heæleerÛee Jeee|<ekeâ DenJeeue leÙeej kesâuee heeefnpes DeeefCe lees keWâõ kebâš^esue keâefceMevekeâ[s hee"efJeuee heeefnpes Je lÙeeÛeer Skeâ Øele jepÙe keâeweqvmeuekeâ[s hee"efJeueer heeefnpes. keWâõ kebâš^esue keâefceMeveves lÙeeÛee Dee{eJee Iesleuee heeefnpes DeeefCe DemeuÙeeÛe lej DeeheuÙee metÛevee mebyebefOele jepÙe kebâš^esue keâefceMevekeâ[s hee"efJeuÙee heeefnpesle. 12. keâuece 31 Ghekeâuece 5 Keeueer : heešea uesJner ve efouÙeeme keâesCeleer ke=âleer keâjeÙeÛeer ÙeeyeöueÛes Jej efouesues efveÙece Deeceoej DeeefCe Keemeoej Ùeebveener ueeiet Deensle; cee$e DeeceoejebÛÙee he#emeYeemeolJeeÛÙee vetleveerkeâjCeeyeeyeleÛee efveCe&Ùe jepÙe keâeweqvmeue eEkeâJee jepÙe keâeÙe&keâeefjCeer IesF&ue; DeeefCe KeemeoejebÛÙee yeeyeleerleerue efveCe&Ùe je°^erÙe keâeweqvmeue eEkeâJee keWâõ keâeÙe&keâeefjCeer IesF&ue. 13. meYee ÛeeueefJeCes DeeefCe keâefcešŸeebkeâ[tve keâece keâjJetve IesCes : je°^erÙe, jepÙe DeLeJee efpeune heeleUerJejerue keâeweqvmeueÛeer vesnceerÛeer meYee IesCÙeemee"er efkeâceeve oesve Dee"Je[ŸeebÛeer veesšerme ueeieles; keâeÙe&keâeefjCeerÛÙee meYesuee Skeâ Dee"Je[ŸeebÛeer veesšerme ueeieles. meYesÛÙee veesšerMeeryejesyejÛe meYesÛeer keâeÙe&›eâceheef$ekeâener meYeemeoeble meJe&meeOeejCeheCes efHeâjefJeueer heeefnpes. leele[erÛÙee meYee DeuhecegoleerÛÙee veesefšMeerves YejefJelee Ùesleerue.


keäJeesjce : je°^erÙe keâeweqvmeue DeeefCe jepÙe keâeweqvmeueÛÙee vesnceerÛÙee meYee (DeeefCe keâeÙe&keâeefjCeerÛeer leele[erÛeer meYee) Ùeemee"er keäJeesjceÛeer mebKÙee Skebâoj meYeemeo mebKÙesÛÙee DeOeea jenerue, je°^erÙe eEkeâJee jepÙe keâeÙe&keâeefjCeerÛÙee vesnceerÛÙee meYesmee"er keäJeesjceÛeer mebKÙee oesve-le=leerÙeebMe jenerue; efpeune DeeefCe ojcÙeeveÛÙee heeleUerJejerue he#ekeâeweqvmeueebÛÙee meYeebmee"er keäJeesjce oesve-hebÛeceebMe jenerue; DeeefCe he#eMeeKeebmee"er Skeâle=leerÙeebMe Demesue. (ne efnmmee lÙee IeškeâeÛÙee Skebâoj meYeemeomebKÙesÛee efnmmee mecepeeJee.) keäJeesjce ve YejuÙeeme, meYesuee DenJeeue Ieslee Ùesleerue eEkeâJee keâener DeveewheÛeeefjkeâ ÛeÛee& eEkeâJee meuueecemeuele keâjlee ÙesF&ue. cee$e pe¤j eflelekesâ keäJeesjce Demesue lejÛe meYesÛÙee efveCe&Ùeebvee IeškeâebÛÙee efveCe&ÙeebÛee DeefOekeâej Øeehle nesF&ue. he#eIeškeâeÛÙee keâesCelÙeener meYeemeoeuee keâeÙe&›eâceheef$ekesâJej SKeeoe efJe<eÙe IÙeeJee Demes Jeešle Demesue, lej lÙeeves lÙeeÛeer veesšerme mebyebefOele Ieškeâ mes›esâšjeruee efoueerÛe heeefnpes; keâeÙe&›eâceheef$ekesâJej keâesCelee efJe<eÙe IÙeeJee eEkeâJee IesT veÙes ÙeeefJe<eÙeer keâesCeleener efveCe&Ùe IesCÙeeÛee hetCe& nkeäkeâ Ieškeâekeâ[s jenerue. keâener Keeme keâeceeefveefceòe yeesueeJeuesuÙee leele[erÛÙee meYesKesjerpe, IeškeâeÛÙee ØelÙeskeâ meYesÛÙee keâeÙe&›eâceheef$ekesâJejerue heefnuee efJe<eÙe hetJeeaÛÙee meYesves IesleuesuÙee efveCe&ÙeeÛÙee DebceueyepeeJeCeerÛÙee leheemeCeer (ÛeskeâDehe)Ûee Demesue. meYesves meYesÛee keâeÙe&›eâce DeeefCe JesUehe$ekeâ "jefJeuÙeeveblej keâeceeÛeer leheMeerueJeej heæleer "jefJeCes DeeefCe keâesCeeuee efkeâleer JesU ÅeeÙeÛee les "jefJeCes ner keâeces DeOÙe#e eEkeâJee DeOÙe#eceb[U (pes keâesCeer Demesue lÙeeØeceeCes) lÙeebÛÙeekeâ[s meesheJeeJeerle; meYesÛes keâece JÙeJeeqmLeleheCes ÛeeueefJeCÙeeÛeer DeeÅe peyeeyeoejer lÙeebÛÙeeJejÛe Deens. jepÙeheeleUerJejerue lemesÛe lÙeeKeeueÛÙee he#eIeškeâebÛÙee heeleUerJejerue meYeebÛes keâece veerš ÛeeueeJes DeeefCe heešeaÛes keâeieohe$e (jskeâe@[&med), meYesÛeer efceefvešddmed Jeiewjs veerš "sJeueer peeJeerle, cnCetve jepÙe keâeweqvmeueves efveÙece yeveJeeJesle; nslet Demee keâer lÙeeyeeyele Jeeo Je Yeeb[Ces MekeäÙe eflelekeâer keâceer JneJeerle. he#emeYeebÛes keâece megjUerle ÛeeueeJes cnCetve keâener ceeie&oMe&keâ leòJeebÛeer efoMee Ieeuetve osCÙeele ÙeeJeer DeeefCe DemeuesuÙee JesUsÛee veerš GheÙeesie JneJee Ùee °erves lÙeebÛeer DebceueyepeeJeCeer JneJeer. ØelÙeskeâ heešea keâefcešerves meYeebÛes npesjerhe$ekeâ "sJeues heeefnpes. hetJe&metÛevee ve oslee meYeemeo iewjnpej jeefnuÙeeme lÙeeÛee peeye (SkeämhuevesMeve) efJeÛeejeJee DeeefCe lÙeeÛeer veeWo keâjeJeer. ÙeesiÙe keâejCe vemeleevee SKeeoe meYeemeo ueeieeshee" leerve meYeebvee iewjnpej jeefnuÙeeme, Dee"JÙee he#e-keâeB«esmeves IesleuesuÙee efveCe&ÙeeØeceeCes lÙeeÛes lÙee he#eIeškeâeÛÙee meYeemeohešeJejerue veeJe lees mebyebefOele Ieškeâ keâe{tve šekeâerue.


14. efveJe[CegkeâerÛeer heæleer : JesieJesieàÙee heeleàÙeebJejerue he#eeÛÙee keâeÙe&keâejer IeškeâebJejerue meJe& efveJe[Cegkeâe lemesÛe he#eheefj<eoe DeeefCe he#e-keâeB«esmemee"er ØeefleefveOeeRÛeer efveJe[Cetkeâ ieghle celeoeve heæleerves nesF&ue. kegâ"uÙeener heeleUerJejerue he#e keâeÙe&keâejer Ieškeâemee"er he@vesueceOÙes pÙee keâe@ceüs[dÛes veeJe megÛeefJeues Deens DeMee keâe@ceüs[uee Deeheues veeJe hejle IesCÙeemee"er hejJeeveieer ceeieCÙeeÛee DeefOekeâej jenerue Je hejJeeveieer efceUeuÙeeme lÙeeÛes veeJe keâceer keâjCÙeele ÙesF&ue. kegâ"uÙeener efveJe[Cegkeâerle DeefOeke=âle he@vesueceOÙes SKeeÅee iewjnpej keâe@ceüs[Ûes veeJe IeeueeJes cnCetve metÛevee Deeueer Demesue lej lÙee metÛevesuee ceevÙelee osCÙeehetJeea lÙee keâe@ceüs[ves Deeheueer uesKeer mebceòeer DeeieeT efoueer Demeueer heeefnpes. 15. keâesCeener keâe@ceüs[uee he#e-heefj<eosmee"er lees pÙee ÙegefvešÛee meYeemeo veener, lÙee ÙegefvešceOetve ØeefleefveOeer cnCetve efveJe[lee ÙesCeej veener. (peguew 1982 ÛÙee yew"keâerle je°^erÙe keâeweqvmeueves kesâuesuee efveÙece.) 16. je°^erÙe keâeÙe&keâeefjCeerÛes efkeâceeve oesve le=leerÙeebMe meYeemeo ceOÙeJeleea keWâõeletve keâece keâjleerue. neÛe efveÙece jepÙe keâeÙe&keâeefjCeeruee ueeiet Demesue.

cegõkeâ

: ØekeâeMe efJeÕeemejeJe, vÙet Spe eEØeeEšie Øesme, 85, meÙeeveer jes[, ØeYeeosJeer, cegbyeF& 400 025.

ØekeâeMekeâ : ue. me. keâejKeeveerme, 314, jepeYegJeve, mejoej JeuueYeYeeF& hešsue jes[, cegbyeF& 400 004


CPI Ghatna final  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you