__MAIN_TEXT__

Page 1

E NVUE L T OSE NPAL T A( 8PI E Z AS)

S P E C I A L R O L L S 30% NORMAL DES CUENTO

Ak i t aRol l

( Kani k ama, Pal t a, Ques oCr ema, env uel t oenPal t a)

Rai bowRol l

( Kani k ama, Pal t a, Ques oCr ema, env uel t oenS al mónyPal t a)

Dr agonRol l

( Champi ñónTempur a, Camar ón, Ques oCr ema, env uel t oenPal t a)

E bi Chees e

( Camar ón, Pal t a, Ques oCr ema, env uel t oenPal t a)

Ni c oRol l $5. 500

$3. 570

$3. 640

$5. 600

$3. 640

( At únRoj ooBl anc o, Ques oCr ema, Cebol l í n, env uel t oenS al món)

$5. 600

$3. 640

Dani Rol l

$5. 600

$3. 640

Sak eChees eRol l

$5. 600

$3. 640

Renz oRol l

Val eRol l

Wi nk i t aPal t a

( Camar ón, Kani k ama, Ques oCr ema, Cebol l í nenv uel t oen Pal t as i nAr r oz )

$6. 100

$3. 850

Y odaSpi c yRol l

( Camar ón, S al món, S al s aS pi c y , env uel t oenPal t a)

$5. 600

$3. 640

T ak oSpi c yRol l

( Pul po, Cebol l í n, Ques oCr ema, S al s aS pi c y , env uel t oenPal t a)

$5. 800

$3. 780

T empur aRol l

( Camar ónTempur a, Ques oCr ema, Cebol l í n env uel t oenPal t a)

Chi l ot aRol l

( Pol l oTempur a, Ques oCr ema, Cebol l í nenv uel t oenPal t a)

Gi gi oRol l

( S al mónAhumado, Ques oCr ema, Cebol l í nenv uel t oenPal t a)

L eónRol l

( Pes c adoF ur ay , Ques oCr ema, Pi ña, Cebol l í nenv uel t oen Pal t a)

E NVUE L T OSE NSAL MÓN( 8PI E Z AS)

$5. 800 $5. 600

$3. 780

$3. 640

$5. 600

$3. 640

$5. 600

$3. 640

$3. 640 $3. 640

Kac oRol l

$5. 800

$3. 640

Gus t i Rol l

$5. 900

$3. 780

Gui l l eRol l

( S al món, Camar ónQues oCr ema, Cebol l í n, env uel t oenS al món)

HugoRol l

( Pul po, Cebol l í n, Ques oCr ema, S al s aS pi c y , env uel t oen S al món)

$5. 700

$3. 640

$5. 900

$3. 850

$5. 900

$3. 780

$5. 700

$3. 640

$5. 800

$3. 780

$5. 800

$3. 780

$5. 700

$3. 640

$5. 800

$3. 780

Chi c k enRol l

$5. 400

$3. 360

( Pol l oTempur a, Pal t a, Cebol l í n, env uel t oenS és amo) ( Camar ón, Pal t a, Ques oCr ema, env uel t oenS és amo)

Gr eenRol l

$5. 400

$3. 360

$5. 400

$3. 360

( Camar ón, Ques oCr ema, Pal t a, env uel t oenCi boul et t e)

Ar i t amoRol l

( S al món, Ques oCr ema, Cebol l í n, env uel t oenMas ago) ( Camar ón, Pal t a, env uel t oenS al mónAhumado) ( Camar ón, Pol l ooS al món, Pal t a, Cebol l í n, env uel t oenQues oCr ema)

( Pul po, Pi ment ón, Ques oCr ema, env uel t oenMas ago)

$5. 400

$3. 360

$5. 800

$3. 780

$5. 800

$3. 780

$5. 800

$3. 780

$5. 600

$3. 640

$5. 600

$3. 640

$5. 600

$3. 640

$6. 100

$3. 850

$6. 100

$3. 850

$5. 800

$3. 780

$5. 600

$3. 640

$6. 100

$3. 850

$5. 800

$3. 780

$5. 800

$3. 780

$5. 800

$3. 780

$5. 400

$3. 010

$5. 400

$3. 500

$5. 600

$3. 640

$5. 400

$3. 500

$5. 400

$3. 500

L uc yRol l

( Kani k ama, Ques oCr ema, Ci boul et t e, env uel t oenBat i doTempur a)

MaxRol l

( S al món, Camar ón, Ques oCr ema, Cebol l í n, env uel t oenS al mónApanadoc ubi er t oens al s aUnagui )

T onk at s uRol l

( S al mónoCamar ón, Ques oCr ema, Ci boul et t e, env uel t oenS al mónApanado)

T or i Rol l

( Camar ón, Ques oCr ema, Ci boul et t e, env uel t oenPank oApanado)

Coni Rol l

( Camar ón, Ques oCr ema, Ci boul et t e, env uel t oenBat i doTempur a)

Wi nk i t aRol l

T or i Chi c k enRol l

( Pol l oTempur a, Ques oCr ema, Ci boul et t e, env uel t oenPank oApanado)

T r i ni Rol l

( At únRoj ooBl anc o, Ques oCr ema, Ci boul et t e, env uel t oenBat i doTempur a)

Y ov i Rol l

VE GE T ARI ANOROL L S( 8PI E Z AS) Nat ur aCi boul et t eRol l

( Champi ñónTempur a, Pal t a, Ques oCr ema, env uel t oen Ci boul et t e)

Nat ur aRol l enPal t a

( Pal t a, Pepi no, Ques oCr ema, env uel t oenPal t a) ( Champi ñón, Ques oCr ema, Ci boul et t e, env uel t oen Bat i doTempur a)

E mi Rol l $5. 800

$3. 740

( Pi ña, Pi ment ón, Ques oCr ema, Pal t a, env uel t oen Ci boul et t e)

Cok eRol l

T E MPURAYAPANADOS( 8PI E Z AS)

( Ci boul et t eTempur a, Ques oCr ema, Pepi no, Pal t a, env uel t oS és amo)

Ror r oRol l

( S al món, Camar ón, Ques oCr ema, Cebol l í n, env uel t oenNor iTempur a)

( S al món, Ques oCr ema, Ci boul et t e, env uel t oenBat i doTempur a)

Ni t oRol l

Pi ñaRol l

( Pol l oTempur a, Pi ña, Pepi no, env uel t oen S és amooCi boul et t e)

T obi Rol l

( Pul po, Ques oCr ema, Ci boul et t e, S al s aS pi c y , env uel t oenBat i doTempur a)

( Pes c ado, Pal t a, env uel t oenS és amo, c ubi er t oc onS al s aAc ev i c hada)

Mas agoT ak oRol l

30% NORMAL DES CUENTO

( Camar ón, S al món, Ques oCr ema, Cebol l í n, env uel t oenS al mónApanados i nAr r oz )

SOF I ST I CADOSROL L S( 8PI E Z AS)

Ac ev i c hadoRol l

Sak eRol l

( S al món, Camar ón Tempur a, Ques oCr ema, env uel t oenS al món)

( Pes c adoF ur ay , Ques oCr ema, S al s aS pi c y , Cebol l í n env uel t oenS al món)

Chees eRol l

$5. 700

( S al mónAhumado, Ques oCr ema, Cebol l í n env uel t oenS al món)

( S al món, Pal t a, Ques oCr ema, env uel t oenS al món)

Smok yRol l

Mi y agui Rol l

( Camar ón, Pal t a, env uel t oenS al món)

$3. 640

$5. 600

$5. 700

( Kani k ama, Pal t a, Ques oCr ema, env uel t oenS al món)

( Camar ón, Ques oCr ema, Mas agoenv uel t oenS al món)

Chi k oRol l

J av i Rol l

( At únRoj ooBl anc o, Ques oCr ema, Cebol l i í n, env uel t oen Pal t a)

( Camar ónTempur a, Ques oCr ema, Cebol l í n, env uel t oenS al món)

$5. 600

J ot aRol l

( Camar ón, S al món, Ques oCr ema, env uel t oenPal t a)

( Pes cado,Pi ment ón,envuel t oenSal móncubi er t ocon Sal s aAcevi chada)

Sak eT empur aRol l

Av oc adoChees eRol l

( S al món, Ques oCr ema, env uel t oenPal t a)

30% NORMAL DES CUENTO

$5. 800

$3. 780

Profile for Sushi Green Sushi

Special rolls  

Special rolls  

Advertisement