Page 1

PABO Catalogus


Wilt u uw studenten ook voorbereiden op een leven lang met passie en energie lesgeven? Dan bent u bij Koninklijke Van Gorcum aan het goede adres. Met plezier presenteren wij u de catalogus 2010 voor de PABO. Naast de complete set methodes voor het geven van onderwijs in de wereldvakken, biedt Van Gorcum u ook recente titels aan die een focus hebben op de PABOstudent, over bijvoorbeeld onderzoeksvaardigheden en ontwikkelingspsychologie. Het Onderwijsfonds van

Van Gorcum is sinds 2009 herkenbaar ingedeeld in een aantal merken, die overeenkomen met de belangrijkste vakgebieden binnen het PABO-curriculum. Bij het ontwikkelen van nieuwe methoden, en het herzien van bestaande methoden wil Van Gorcum een compleet arrangement aanbieden. Op www.sherpapro.nl treft u al een heel aantal digitale componenten bij bestaande methoden aan. In deze catalogus is per merk opgenomen welke componenten Sherpa-pro voor dat vakgebied heeft.


Inhoud E-learning: Sherpa-pro Onderwijskunde Taal Communicatie (Ortho)Pedagogiek Agogiek Sociale vaardigheden Statistiek Wereldvakken Geschiedenis Natuur en techniek Aardrijkskunde Schrijven Rekenen Sociologie (Ontwikkelings)Psychologie

2 4 7 9 10 14 15 15 15 17 18 19 20 22 25 25

Verklaring symbolen:

Boek

Magazine/ tijdschrift

Digitale

Docenten

ondersteuning congressen / bijeenkomsten

In deze catalogus treft u ook uitgaven aan van Uitgeverij Cantal. Zij vormen een integraal onderdeel van Sherpa-pro. Wij zijn blij dat wij u op deze manier samen ons aanbod voor de PABO kunnen presenteren. Indien u zelf graag nieuw onderwijsmateriaal wilt samenstellen voor de PABO, volgens een integrale, multimediale methode, die uw studenten prima voorbereidt op hun toekomstige publiek, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Regine Reincke, Uitgever Onderwijsfonds ds nl r.reincke@vangorcum.nl 0592 - 379 560

Sjef Bergervoet (Uitgeverij Cantal) Regine Reincke (Uitgeverij Van Gorcum)


een uitgebreid leerlandschap

Sherpa-pro is de afgelopen jaren uitgegroeid tot hĂŠt online leerlandschap voor het PABOonderwijs. Naast de digitale bibliotheek worden regelmatig modules toegevoegd, zodat alle belangrijke vakken voor het PABO-curriculum uiteindelijk in de inhoud vertegenwoordigd zullen zijn. Met Sherpa-pro kunt u als opleider modules, taken en readers samenstellen en kunnen studenten op basis van hun leerdoelen zelfstandig aan de slag.

2

PABO


E-learning Digitale bibliotheek

stellen en leerresultaten van uw studenten

De digitale bibliotheek in Sherpa-pro

vastleggen in het portfolio. Handig voor u

delijke toolkit om uw onderwijs in te

omvat ruim zeventig titels en aanvullende

als opleider is de e-coach monitor waarmee

richten

digitale bronnen en verwerkingsmateriaal

u studenten virtueel bijstaat en coacht.

bij alle belangrijke vakken uit het PABO-

Gebruikersstatistieken: Mijn tellingen

den om de materialen te ontsluiten. U vindt

Om u goed te informeren over de intensi-

er tekstbronnen, beeldbronnen, audiovi-

teit van het gebruik van Sherpa-pro, leve-

suele bronnen, opdrachten, toetsvragen,

ren wij nu maandelijks een overzicht van

formats, lessuggesties en nog veel meer.

statistische gegevens aan per email: 1. Overzicht aantal gebruikers per periode

Leerlandschap met basismodules en e-books

2. Overzicht aantal unieke gebruikers

Het leerlandschap van Sherpa-pro is

3. Gebruiksoverzicht van de modules in

per periode het leerlandschap

uitgebreid met een groot aantal speciaal voor u samengestelde basismodules en

De gelegenheid tot het monitoren van uw onderwijs

u selecteren op competenties of vakgebie-

curriculum. In de digitale bibliotheek kunt

Een betrouwbare en gebruiksvrien-

4. Overzicht van de gebruikte sleutelwoorden

e-books. U kunt deze bovendien eenvou-

Integrale systematiek voor het hele PABO-curriculum Een bijzonder aantrekkelijke prijsstelling

NIEUW! Neem nu een deellicentie! Voor Sherpa kunnen wij u een collectieve deellicentie aanbieden, waarmee u en uw studenten op de publicaties voor uw eigen vakgebied geabonneerd worden! Verderop in de

dig aanpassen, combineren en uw eigen

5. Overzicht van geraadpleegde bronnen

catalogus treft u de inhoud van deze

modules en digitale readers toevoegen.

6. Overzicht van het gebruik van ‘Mijn

deelpakketten aan. Voor de volgende

bibliotheek’

De Toolkit

vakken zijn deellicenties beschikbaar: •

Onderwijskunde

Met de toolkit van Sherpa-pro kunt u een-

Licentiemogelijkheden

Ontwikkelingsgericht Onderwijs

voudig uw eigen lesmateriaal maken en

De standaardprijs voor een individuele

Pedagogiek

beschikbaar stellen, eventueel aangevuld

licentie op Sherpa-pro is € 90,- per jaar.

Wereldvakken (geschiedenis, aard-

met extra bronnen uit Sherpa-pro.

Bij een collectieve licentie bestaat de mogelijkheid om Sherpa-pro aan te bie-

Rekenen

Informatie zoeken

den via de eigen leeromgeving van de

Taal/Schrijven/Communicatie

Alle beschikbare bronnen in Sherpa-pro

opleiding. Wilt u meer informatie over alle

Ontwikkelingspsychologie

zijn ook te benaderen via een algemene

mogelijkheden, neemt u dan contact op

zoeksystematiek. Dit is makkelijk wanneer

met onze voorlichters (via 0592-37 95 71

Wilt u meer informatie over de moge-

u uw studenten zoekopdrachten wilt laten

of sherpa@vangorcum.nl). Zij helpen u

lijkheden voor een collectieve deel-

uitvoeren in een verantwoorde omgeving.

graag verder. Het is ook mogelijk om een

licentie en bijbehorende docentenli-

De doorzoekbaarheid van Sherpa-pro

licentie af te sluiten voor een deel van

centie, neem dan contact op met onze

wordt steeds onderzocht en verbeterd – zo

de inhoud van Sherpa-pro. Lees hierover

voorlichters via sherpa@vangorcum.

kunnen u en uw studenten steeds makke-

meer in het kader hiernaast, of bij de ver-

nl. Zij helpen u graag verder.

lijker informatie vinden en combineren.

schillende vakken in deze catalogus.

Onderwijs inrichten

Samengevat: Sherpa-pro biedt u:

Uw studenten beschikken met Sherpa-pro

Een complete digitale bibliotheek

De uitgeverijen

over de inhoud van alle leermiddelen. U

Inhoud gericht op vakinhoud en com-

Sherpa-pro is een gezamenlijk ini-

petenties

tiatief van Koninklijke Van Gorcum,

Optimale aansluiting bij de vertrouw-

Cantal en Esstede. In Sherpa-pro vindt

de leerboeken

u alle PABO-uitgaven die deze uitge-

Alle leermiddelen van Koninklijke Van

verijen uitbrengen.

kunt nu bovendien uw zelf samengestelde modules en digitale readers aanbieden,

of zelfs studenten hun hele curriculum via Sherpa-pro laten volgen. U kunt het onder-

wijs precies zo inrichten als u dat wenst. Daarbij kunt u assessments afnemen, persoonlijke leerplannen en leervragen samen-

rijkskunde, natuur en techniek)

Gorcum , Cantal en Esstede bijeen •

Leerlandschap met basismodules en e-readers

Meer informatie of inhoudsopgave: www.vangorcum.nl

3


Er is één kerngedachte die alle onderwijsvernieuwingen overleeft: werken in een school is meer dan alleen onderwijzen. Daarvoor zijn leermiddelen nodig. ‘Meer dan onderwijs’ is een vertrouwd merk bij een vertrouwde uitgever. ‘Meer dan onderwijs’ bevat een brede portfolio boeken en digitale leermiddelen voor leerkrachten in opleiding en voor professionals in het onderwijs. De materialen gaan in op de competenties waarover een startbekwame docent moet beschikken en geven antwoorden op onderwijskundige vraagstukken. Ook dagelijkse onderwerpen zoals het vinden van de juiste balans tussen opvoeden en onderwijzen komen aan bod. ‘Meer dan onderwijs’ biedt meer!

4

PABO


Onderwijskunde

Méér dan onderwijs Theorie en praktijk van het

Het didactische werkvormenboek

onderwijs in de basisschool

Variatie en differentiatie in de praktijk E. Alkema, E. van Dam, J. Kuipers, P. Hoogeveen, J. Winkels

C. Lindhout, W. Tjerkstra

9e druk | 2009 | 224 p. | € 34,75 | ISBN 978 90 232 4067 9

6e herziene druk | 2006 | 560 p. € 55,00 | ISBN 978 90 232 4224 6

Dit boek gaat in op de grote diversiteit aan werkvormen die een leerkracht in kan zetten tijdens de les en bovendien legt het boek verband met de theorie. ‘Het didactische werkvormenboek’ is afgestemd op de behoeften in het PABO-onderwijs. Het bestaat uit twee delen. Deel één biedt de nodige achtergrondinformatie. Deel twee geeft een uitputtend overzicht van de verschillende soorten didactische werkvormen. www.sherpa-pro.nl: gehele boek digitaal beschikbaar

Wat biedt Sherpa-pro voor het vak onderwijskunde?

De interactieve methodiek ‘Méér dan onderwijs’ is een complete, toeganke-

• Het didactische werkvormenboek

lijke en compacte methode die aansluit

• Het prentenboek als invalshoek

bij de wensen en eisen van competen-

• Innovatie tussen pressie en prikkel

tiegericht opleiden en vraaggestuurd

leeromgevingen • De beginsituatie

• Kindbiografie

werken.

van kinderen • De leefwereld van

• Klassenmanagement

kinderen

• Leren en instructie

• SBL-competenties gekoppeld aan ‘Méér dan onderwijs’ • Digitale modules: De didactiek en

Compact, compleet én toegankelijk

• Leren in vijf dimensies

Het geeft in duidelijke taal een heldere

• Palet-po • De leraar als persoon

• Lesgeven en zelfstandig leren

visie op de nieuwste inzichten over

(LAP) • Proformas • Zorgroute

• Lesgeven op multiculturele scholen

opleiden en leren, maar laat tegelij-

• Info en format POP en Portfolio

• Méér dan onderwijs

kertijd voldoende ruimte voor de eigen

• Tips voor het geven van feedback

• Onderzoekvaardig in onderwijs

ideeënontwikkeling en reflectie van de

• Stagesuggesties

• Ontwikkelingsmaterialen 1 en 2

student. ee combinatie van boek met

• Formulieren lesvoorbereiding

• Persoonlijk management

digitale component maakt een koppe-

• Pesten op school

ling tussen theorie en praktijk mogelijk.

Beschikbare titels:

• Schoolmanagement

De verschillende componenten van de

• Bron en perspectief

• Visies op onderwijs aan jonge kinderen

methode bieden studenten de mogelijk-

• Een zoektocht naar het pedagram

• Werken in hoeken

heid om de manier te kiezen waarop ze

• Databanken: Compententiematrix

het beste leren. Deellicentie onderwijskunde Het is mogelijk om voor € 40,- een deellicentie voor onderwijskunde af te sluiten. Dit bevat al het materiaal voor de vakken onderwijskunde en pedagogiek.

www.sherpa-pro.nl:

Voor meer informatie: www.sherpa-pro.nl

gehele boek digitaal beschikbaar • les-

Lees meer over Sherpa-pro op pagina 2 en 3 van deze catalogus.

en stagesuggesties • studiebegeleiding

Meer informatie of inhoudsopgave: www.vangorcum.nl

5


Onderwijskunde

Onderzoekvaardig in Onderwijs A. Gerritsma, H. de Haan, I. den Hollander, M. Mitzschke, Y. van der Veen april 2010 | ca. 112 p. | ca. € 19,95 | ISBN 978 90 232 4629 9

'Onderzoekvaardig in onderwijs' is een instrument voor het doen van praktijkonderzoek (practice based evidence) in het primair en voortgezet onderwijs. Het boek is interessant en inspirerend voor iedereen; voor de excellente student/leerkracht, maar ook voor hen die extra uitleg nodig hebben of diverse vooropleidingen hebben. Onderzoek is een cyclisch proces waarbij de onderzoeker een lijn legt tussen theorie en praktijk vice versa. Dit proces wordt helder gemaakt in een 12-stappenplan. De auteurs bundelden hun jarenlange ervaring in het onderwijs en hun specifieke kennis en vaardigheden met hetzelfde doel als de beoogde gebruiker van dit boek: onderwijsverbetering. www.sherpa-pro.nl: gehele boek digitaal beschikbaar, modules: De didactiek en leeromgevingen, De beginsituatie van kinderen, De leefwereld van kinderen

Leren in vijf dimensies

Leren en instructie

Visies op onderwijs aan jonge kinderen

Moderne didactiek voor het voort-

Psychologie van de leerling en het

gezet onderwijs

leerproces

R. Marzano, W. Miedema

M. Boekaerts, P.R.-J. Simons

5e druk | 2000 | 136 p. | € 16,50

3e ongewijzigde druk | 2008 | 224 p.

4e druk | 2007 | 316 p. | € 47,50

ISBN 978 90 232 2730 4

€ 30,90 | ISBN 978 90 232 4129 4

ISBN 978 90 232 2987 2

‘Leren in vijf dimensies’ is een boek

Deze inleiding in de onderwijspsycho-

regelmatig onderwerp van discussie.

voor de moderne lespraktijk in het

logie biedt de student verschillende

In dit overzichtswerk zijn verschillende

Voortgezet Onderwijs. Vanuit kennis

vormen van hulp: aan het eind van elk

visies bij elkaar gebracht, die elk op

van de leerpsychologie wordt het

hoofdstuk literatuursuggesties, verwer-

hun eigen manier ingaan op de kern-

mogelijk onderwijs te plannen, leer-

kingsopdrachten en een -glossary met

problemen binnen het onderwijs aan

plannen te ontwerpen en prestaties

per hoofdstuk de centrale begrippen.

kleuters. Het bevat conceptuele en

B. van Oers, F. Janssen-Vos (red.)

Het onderwijs aan jonge kinderen is

praktische bijdragen.

van leerlingen te beoordelen. www.sherpa-pro.nl: www.sherpa-pro.nl: gehele boek digitaal beschikbaar

6

PABO

gehele boek digitaal beschikbaar

www.sherpa-pro.nl: gehele boek digitaal beschikbaar


Onderwijskunde

ErfGoedonderwijs

Het prentenboek als invalshoek

op de basisschool

Werken met prentenboeken in het basisonderwijs

M. Thomése 1e druk | 2008 | 120 p. | € 23,50

C. Nieuwmeijer

ISBN 978 90 232 4420 2

1e druk | 2008 | 184 p. | € 42,00 ISBN 978 90 232 4316 8

Erfgoededucatie is geen vak op zich, maar ‘ErfGoedonderwijs op de basisschool’ kan wel helpen

In dit boek zijn zeven bekende en

om lesstof van andere vakken te concretiseren en te

minder bekende prentenboeken uitge-

verlevendigen. Het boek biedt de nodige inzichten

werkt naar projecten voor de groepen

om erfgoededucatie betekenisvol en effectief in het

1 tot en met 4. Alle projecten werken

basisonderwijs te integreren. Na de theoretische onder-

toe naar een vorm van presentatie.

bouwing volgt een praktisch deel met een stappenplan,

Bij het ene prentenboek is dat een

verschillende praktijkvoorbeelden, formats en lessug-

gezamenlijk gemaakte verteltafel, een

gesties. ‘ErfGoedonderwijs op de basisschool’ geeft

ander wordt een toneelstuk waarnaar

(aankomende) leerkrachten de mogelijkheid om hun

iedereen komt kijken, en bij weer een

leerlingen actief en onderzoekend onderwijs te bieden.

ander hoort een verteltas die met de kinderen mee naar huis mag. De

www.sherpa-pro.nl: gehele boek digitaal beschikbaar

presentatievorm zorgt zo voor samenhang in het activiteitenaanbod.

Inclusief cd met luistermateriaal Op de bijbehorende cd staan alle in het boek gebruikte liedjes en luistervoorbeelden. In het laatste hoofdstuk

Taal leren op eigen kracht

wordt tot slot aandacht besteed aan

Taalverwerving op school met behulp

hoe je zelf een prentenboekproject

van de werkwijze van taalvorming

kunt ontwerpen.

S. van Norden 2e druk | 2006 | 252 p. + cd-rom € 44,25 | ISBN 978 90 232 4020 4

Met taalvorming kun je als leerkracht in opleiding meteen beginnen, ook al werk je daarnaast met een taalmethode. De vele voorbeelden uit de praktijk laten zien, hoe enthousiast en vindingrijk kinderen met taal bezig zijn, en hoe leuk en lonend het kan zijn om dat proces te begeleiden. De bijbehorende cd-rom biedt lesfragmenten met toelichtingen en tips.

www.sherpa-pro.nl: gehele boek digitaal beschikbaar • bronnen en

www.sherpa-pro.nl: gehele boek digitaal beschikbaar • lesfragmenten met

interactief verwerkingsmateriaal • bijbehorende prentenboeken digitaal beschikbaar

toelichting en tips • digitale kijkwijzer

Meer informatie of inhoudsopgave: www.vangorcum.nl

7


Onderwijskunde | Taal Zoeken naar woorden Gespreksactiviteiten in de onderbouw B. Pompert, J. Hagenaar, L. Brouwer 1e druk | 2009 | 128 p. | € 19,90 | ISBN 978 90 232 4315 1

Dit is de opvolger van de veel gebruikte titel ‘Kringactiviteiten’. Gesprekken in de klas zorgen bij kinderen voor samenhang in denken, handelen, spelen en onderzoeken. ‘Zoeken naar woorden’ laat de aankomend leraar de visie op gesprekken binnen de onderbouw in praktijk zien. In beschrijvingen van gesprekken, met foto’s en verhalen leert de student zinvolle gesprekken met kinderen te voeren. De gesprekken zijn verbonden aan de thema’s en kernactiviteiten. www.sherpa-pro.nl: gehele boek digitaal beschikbaar

Thema’s en taal Voor de bovenbouw

Naar lezen, schrijven en rekenen

B. Pompert

F. Janssen-Vos, B. Pompert, H. Vink

Taalklasse Taalvaardigheid voor studenten aan de PABO

2e ongewijzigde druk | 2008 | 220 p.

3e druk | 2002 | 220 p. | € 27,90

R. Berends, H. van den Ende, T. Pullens,

€ 31,90 | ISBN 978 90 232 3901 7

ISBN 978 90 232 2644 4

R. Beernink

Dit boek geeft de leraar in opleiding

Wanneer beginnen kleuters met lezen,

praktische handreikingen om te

schrijven en rekenen en hoe doen ze

werken aan taal binnen de thema’s

dat? Kinderen beginnen hun ontwikke-

‘Taalklasse’ is een op maat gesneden

van een groep. Het thematiseren van

ling met lezen, schrijven en rekenen al

oefenboek voor PABO-studenten die hun

inhouden uit de wereldoriëntatie en

voordat ze op school komen. De leraar

taaltoets moeten halen. Alle onderdelen

het ontwerpen van betekenisvolle

moet daarop voortbouwen door aan-

(spelling, interpunctie, basisgrammatica

lees-, schrijf- en gespreksactiviteiten

dacht te besteden aan geletterdheid

en formuleren) komen uitgebreid aan bod

is uitgewerkt. Uitgangspunt daarbij

en wiskundige oriëntatie in activiteiten

met heldere uitleg en uitdagende oefe-

is dat de leerlingen actief en inten-

die voor de bredere ontwikkeling van

ningen. Naast het boek kan er gebruik

sief meebepalen wat zij leren en hoe

belang zijn.

gemaakt worden digitale oefeningen.

1e druk | 2008 | 164 p. | € 25,75 ISBN 978 90 232 4422 6

precies. www.sherpa-pro.nl: www.sherpa-pro.nl:

8

gehele boek digitaal beschikbaar

www.sherpa-pro.nl: gehele boek digitaal beschikbaar

gehele boek digitaal beschikbaar

• digitale module Basisvaardigheden

• digitale werkwijzer

Nederlandse taal

PABO


Taal | Communicatie

Wat biedt Sherpa-pro voor de vakken taal en communicatie? • Digitale module Basisvaardigheden Nederlands

Beschikbare titels: • Contact maken

• Digitale werkwijzer ‘Thema’s en

• De leraar taalvaardig

taal’

• Engels in de PABO

• Digitale werkwijzer ‘De leraar taalvaardig’

• Gespreksvormen • Informatieve jeugdboeken

• Digitale kijkwijzer ‘Taal leren op eigen kracht’ • Digitale lessen Taalvorming

• Interactiewijzer

De leraar taalvaardig

• Jeugdliteratuur

13 praktische taaldoelen voor

• Taal leren op eigen kracht

studenten aan de PABO

• Taalklasse • Woordenschatontwikkeling

R. Berends 1e druk | 2007 | 176 p. | € 28,50

Deellicentie voor de vakken taal/communicatie

ISBN 978 90 232 4318 2

Het is mogelijk om voor € 20,- een deellicentie voor de vakken taal en communicatie af te sluiten (dit is inclusief een deellicentie schrijven, meer informatie op

Met ‘De leraar taalvaardig’ kun-

pagina 21). Voor meer informatie www.sherpapro.nl

nen PABO-studenten het voor het beroep vereiste taalvaardig-

Lees meer over Sherpa-pro op pagina 2 en 3 van deze catalogus.

heidsniveau bereiken. Dit boek onderscheidt dertien taalvaardigheidsdoelen. Het geeft voor elk taaldoel informatie en praktische opdrachten die studenten kunnen gebruiken om hun eigen kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.

Contact maken Communicatieve vaardigheden voor leerkrachten

Praktische opdrachten om kennis en vaardigheden te ontwikkelen Via www.sherpa-pro.nl is een

T. Boves, M. van Dijk 1e druk | 2008 | 192 p. | € 28,50 | ISBN 978 90 232 4331 1

digitale werkwijzer beschikbaar. Studenten kunnen daar bovendien hun ontwikkelingen

Aan de hand van praktische do’s en don’ts leert de (toekomstig) leer-

in een portfolio bijhouden.

kracht welk gedrag effectief is en past binnen een professionele schoolcultuur. Wie met ‘Contact maken’ werkt, ervaart hoe het eigen gedrag inwerkt op de mensen om zich heen. De technieken en vaardigheden

www.sherpa-pro.nl:

die in deze methode behandeld worden, passen binnen elke vorm van

gehele boek digitaal beschik-

onderwijs en staan los van elke onderwijsvernieuwing. Ze ondersteunen

baar • digitale werkwijzer

de pedagogische begeleiding in de klas en brengen een professionele communicatiecultuur in het onderwijs. www.sherpa-pro.nl biedt extra oefenmateriaal waarmee gebruikers zich de stof eigen kunnen maken. www.sherpa-pro.nl: gehele boek digitaal beschikbaar • interviews uit de praktijk

Meer informatie of inhoudsopgave: www.vangorcum.nl

9


‘ZONE - Ontwikkelingsgericht Onderwijs’ biedt uw studenten leermiddelen die voorbereiden op onderwijs dat voor kinderen echt effectief is. Binnen ‘ZONE – Ontwikkelingsgericht Onderwijs’ worden levensechte onderwijsactiviteiten binnen rijke contexten aangeboden, waarmee leerlingen vooruit kunnen met leren, leven en ontwikkelen. In de praktijk van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs staat het samenspel van de inspirerende leraar en de groep voorop: in betekenisvolle activiteiten vullen ze elkaar aan. ‘ZONE – Ontwikkelingsgericht Onderwijs’ bestaat uit een uitgebreid aanbod aan studiemateriaal volgens de methoden van Ontwikkelingsgericht Onderwijs, voor belangrijke vakken, zoals taal en rekenen. Ook bevat het aanbod een aantal fundamentele titels voor de beginnende en gevorderde leerkracht zoals het standaardwerk ‘Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw,’ in geheel herziene vorm met een compleet werkplan voor 3- tot 8-jarigen. En natuurlijk het tijdschrift Zone (www.tijdschriftzone.nl).

10 PABO


Pedagogiek Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw F. Janssen-Vos 1e druk | 2008 | 176 p. | € 35,50 | ISBN 978 90 232 4387 8

In deze nieuwe editie is ‘Basisontwikkeling’ uitgebreid naar peutergroepen en nu een doorgaand ontwikkelingsgericht werkplan voor 3- tot circa 8-jarigen. De vele kleurrijke voorbeelden uit de praktijk maken het geheel concreet en inspirerend voor leidsters en leerkrachten in opleiding, en in de praktijk. Voorbeelden én resultaten van recent onderzoek maken duidelijk dat ‘Basisontwikkeling’ werkt! www.sherpa-pro.nl: digitale OGO-module met videofragmenten, interactieve opdrachten en feedback • koppeling aan HOREB-PO • HOREB-PO digitaal beschikbaar (inclusief handleiding)

Wat biedt Sherpa-pro op het gebied van Ontwikkelingsgericht Onderwijs? Digitale modules:

• Vakinhoudelijke bronnen

• OGO-competenties voor de PABO

• Meer dan 100 videofilmpjes van

• Een goede schrijver ben je niet, dat word je!

spelsituaties in de klas • Koppeling naar Horeb-po

Zone Tijdschrift voor Ontwikkelingsgericht

• Integratie van wereldoriëntatie

Onderwijs

binnen betekenisvolle thema’s:

Beschikbare titels:

een analyse voor het vak aardrijks-

• Basisontwikkeling

kunde

• Het materialenboek

4 nummers per jaar | abonnement € 29,25

• Leerkracht in beeld.

studenten € 22,00 | ISSN 1569-6952

• Kenmerken Ontwikkelingsgericht Onderwijs • Leerlingen doen onderzoek; wat

• Met jou kan ik lezen en schrijven • Naar lezen, schrijven, rekenen

‘Zone’ is een tijdschrift voor ontwikke-

• Op jou kan ik rekenen

lingsgericht onderwijs dat zich specifiek

• Participatie in symbolisch spel

• Spel en ontwikkeling

op studenten en beginnende leerkrachten

• Schuim op je neus, de stimulering

• Startblokken van basisontwikke-

richt. Het tijdschrift heeft ook een eigen

doet de leerkracht?

van tweedetaalontwikkeling in het spelcurriculum • Digitale werkwijzers: ‘Het materialenboek’, ‘Spel en ontwikkeling’,

ling • Thema’s en taal voor de bovenbouw • Zoeken naar woorden

website, www.tijdschriftzone.nl, die vele extra’s biedt. ‘Zone’ heeft een aantrekkelijk collectief abonnement waarbij iedere student zijn eigen tijdschrift krijgt. Voor meer informatie en mogelijkheden neemt

‘Thema’s en taal’

u contact op met (0592) 37 95 71 Deellicentie Ontwikkelingsgericht Onderwijs

(afd. tijdschriften), of mail naar

Het is mogelijk om voor € 40,- een deellicentie Ontwikkelingsgericht

zone@vangorcum.nl.

Onderwijs af te sluiten (dit is inclusief een deellicentie voor het vak pegagogiek, zie pagina 13). Voor meer informatie: www.sherpa-pro.nl

www.sherpa-pro.nl: inhoudsopgave laatste nummer • voor-

Lees meer over Sherpa-pro op pagina 2 en 3 van deze catalogus.

beeldartikel laatste nummer • werkhoek

Meer informatie of inhoudsopgave: www.vangorcum.nl

11


Pedagogiek

Het materialenboek Een rijke leeromgeving in de onderbouw B. Nellestijn, F. Janssen-Vos 1e druk | 2005 | 172 p. | € 28,50 ISBN 978 90 232 4116 4

Goede materialen zijn onontbeerlijk in de onderbouw. De

Spel en ontwikkeling

jongste kinderen hebben immers behoefte aan materialen om

Spelen en leren in de onderbouw

mee te manipuleren en te experimenteren. Om kinderen te betrekken in de wereld van de geschreven en gedrukte taal en

F. Janssen-Vos

in reken-wiskundeactiviteiten zijn goede materialen absoluut

2e druk | 2006 | 200 p. | € 29,90

noodzakelijk: materialen voor de hoeken, (prenten)boeken,

ISBN 978 90 232 4003 7

materialen om teksten en boeken te maken, om te schatten, te meten, te tellen en te schematiseren. Dit boek geeft de student

Veel studenten werken al met dit boek

aanbevelingen voor een verantwoord materiaalaanbod en voor

waarin de rol van de leerkracht dui-

de verbinding aan kernactiviteiten voor de onderbouw. Ook aan

delijk en praktisch wordt beschreven.

ict en het buitenspel wordt aandacht besteed.

De uitgave biedt leerkrachten in opleiding inspiratie en aanwijzingen om

www.sherpa-pro.nl: gehele boek digitaal

ontwikkelingsgerichte spelactiviteiten

beschikbaar • digitale werkwijzer met videofragmenten, inter-

te ontwerpen en te begeleiden: mani-

actieve opdrachten en feedback

pulerend spel, rollenspel, constructiespel en thematisch spel.

Duidelijk, helder en praktisch Naast concrete praktijkvoorbeelden komen ook theoretische achtergron-

Met jou kan ik lezen en schrijven

den en overwegingen aan bod. De

Een ontwikkelingsgerichte didactiek voor het

praktijkvoorbeelden laten niet alleen

leren lezen en schrijven in groep 3 en 4

zien hoe rijk het aanbod is en hoe veel kinderen in de context van het

H. Knijpstra, B. Pompert, T. Schiferli

spel willen en kunnen. Ze maken ook

1e druk | 1997 | 232 p. | € 30,90

duidelijk over hoeveel inlevingsver-

ISBN 978 90 232 3119 6

mogen, gezond verstand, creativiteit, pedagogische en vakdidactische

Dit boek bevat een rijk onderwijsaanbod van concrete activi-

kwaliteiten leidsters en leerkrachten

teiten en doelgerichte didactiek. Dit aanbod bestaat uit met

beschikken!

elkaar samenhangende spel-, gespreks-, schrijf- en leesactiviteiten. De auteurs geven ook aan hoe de organisatie en de www.sherpa-pro.nl:

invoering kan plaatsvinden.

gehele boek digitaal beschikbaar • digitale werkwijzer met videofragmenten, interactieve opdrachten en feedback

12

PABO

www.sherpa-pro.nl: gehele boek digitaal beschikbaar


Pedagogiek Dennis, de schrik van de school Hoe pedagogisch werken de kwali-

Wat biedt Sherpa-pro voor het vak pedagogiek?

teit van onderwijs verbetert

• SBL-competenties • Databanken: Compententiematrix • Palet-po • De leraar

B. Letschert-Grabbe

als persoon (LAP) • Proformas • Zorgroute

(vertaling en bewerking: J. Letschert)

• Info en format POP en Portfolio

1e druk | 2008 | 320 p. | € 39,95

• Formulieren lesvoorbereiding

ISBN 978 90 232 4423 3

Beschikbare titels:

Lastige en storende leerlingen zijn een probleem

• Dyscalculie in discussie

van alle leraren, in alle tijden. In dit boek gaat het

• ‘Dennis, de schrik van de school’

over de kansen voor storende en ontmoedigde leer-

• Opvoeding en integratie

lingen te vergroten en over het verlichten van de

• Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in

taak van de leraar door het gedrag van deze leerlin-

het basisonderwijs

gen om te buigen in een coöperatief handelen.

• Pubers

Dit veronderstelt een houding van leraren waarin

• Vijf eeuwen opvoeden in Nederland

ze het kind accepteren ondanks het gedrag dat het vertoont.

Deellicentie Pedagogiek Het is mogelijk om voor € 40,- een deellicentie voor pedagogiek af te sluiten (dit is inclusief een deellicentie OGO,

www.sherpa-pro.nl: gehele boek digitaal beschikbaar

zie pagina 11). Voor meer informatie: www.sherpa-pro.nl Meer over Sherpa-pro op pagina 2 en 3 van deze catalogus.

Ontwikkeling en problemen

Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs

W. Heuves

S. Drent, E. van Gerven

2e druk | 2008 | 124 p. | € 17,50

3e herziene druk | 2007 | 188 p. | € 30,50

ISBN 978 90 232 4164 5

ISBN 978 90 232 4321 2

Het is niet gemakkelijk om met pubers om te gaan,

Dit boek biedt, naast uniformering van het cursus-

ze zijn vaak erg lastig en soms is het onmogelijk

aanbod, een stapsgewijze instructie voor (aanko-

om met ze te praten. Toch is het een fascinerende

mende) leerkrachten. Uitgelegd wordt hoe zij een

leeftijdsgroep. Dit boek levert een bijdrage aan een

traject van individuele leerlingbegeleiding voor

beter begrip van de puberteit en de pubers. Het is

hoogbegaafde leerlingen kunnen opzetten. In tien

een gids voor het signaleren en oplossen van veel-

lessen komen alle facetten van het omgaan met

voorkomende puberproblemen.

hoogbegaafde leerlingen aan de orde.

Pubers

www.sherpa-pro.nl: gehele boek digitaal beschikbaar

www.sherpa-pro.nl: gehele boek digitaal beschikbaar

Meer informatie of inhoudsopgave: www.vangorcum.nl

13


Pedagogiek | Agogiek Interactiewijzer Analyse en aanpak van interactieproblemen in professionele opvoedingssituaties R. Verstegen, H.P.B. Lodewijks 7e druk | 2009 | 224 p. | € 31,95 | ISBN 978 90 232 4228 4

Het werkt verhelderend om opvoedingsproblemen te benaderen als interactieproblematiek. Hiermee wordt bedoeld dat het kind problemen krijgt met mensen uit zijn omgeving, op een manier die bij anderen altijd weer juist die reacties uitlokt, die de moeilijkheden laten voortduren of zelfs verergeren.

Concrete, praktische en realistische richtlijnen De ‘Interactiewijzer’ geeft concrete, praktische en realistische richtlijnen om probleemgedrag te lijf te gaan. www.sherpa-pro.nl: gehele boek digitaal beschikbaar

Vijf eeuwen opvoeden in Nederland Idee en praktijk 1500-2000

Dyscalculie in discussie Deel 2

N. Bakker, J. Noordman, M. Rietveld-van Wingerden

M. van Groenestijn, J. Vedder (red.)

2e druk | april 2010 | ca. 624 p.

1e druk | 2008 | 68 p. | € 12,90

ca. € 61,25 | ISBN 978 90 232 4613 8

ISBN 978 90 232 4440 0

Vijf eeuwen opvoeden in

Landelijk bestaat er geen eenduidigheid over de

Nederland biedt een compleet

termen ernstige rekenproblemen en dyscalculie.

overzicht van de geschiedenis van opvoeding,

De Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling

onderwijs, vorming en hulpverlening in Nederland

van het Reken/Wiskunde-Onderwijs (NVORWO)

vanaf ongeveer 1500. Het boek behandelt in vier

heeft het initiatief genomen om daar wat aan te

delen de onderwerpen Pedagogische stromin-

doen. De eerste stappen zijn daarin gezet met

gen, Kind, jeugd en gezin, Speciale opvoeding en

‘Dyscalculie in discussie, deel 1’. Het tweede

Onderwijs. Elk deel is opgebouwd uit afzonderlijke

resultaat is deze publicatie.

hoofdstukken die gewijd zijn aan de Republiek, de negentiende eeuw en de twintigste eeuw.

www.sherpa-pro.nl: gehele boek digitaal beschikbaar

www.sherpa-pro.nl: gehele boek digitaal beschikbaar

14

PABO


Sociale vaardigheden | Statistiek

Statistiek als hulpmiddel Een overzicht van gangbare toepas-

Supervisie

singen in de sociale wetenschappen

Gids voor supervisanten M. te Grotenhuis, T. van der Weegen W. Regouin

1e druk | 2008 | 124 p. | € 15,95

7e druk | 2007 | 108 p. | € 19,90

ISBN 978 90 232 4444 8

ISBN 978 90 232 3293 3

In dit boek staat de praktische toeWat is supervisie? Hoe werkt het? Wat heb je eraan? Op deze vra-

pasbaarheid van statistiek centraal.

gen geeft de auteur een antwoord. Supervisie is een didactische

De nadruk ligt op het gebruik van

methode waarmee de student leert inzichten en ervaringen om te

statistische toepassingen bij de

zetten in beroepsbekwaamheid. De bestaande supervisieliteratuur

beantwoording van onderzoeksvra-

is nauwelijks gericht op de ontvangers van supervisie. Daarom

gen op het terrein van de sociale

worden hier de hoofdaccenten ervan (theorie, methodiek, praktijk)

wetenschappen. Deze toepassingen

benaderd vanuit het perspectief van de supervisant. De voorgaan-

worden geïllustreerd aan de hand van

de drukken hebben bewezen dat dit boek goed bruikbaar is bij de

gegevens uit grootschalig onderzoek

scholing voor beroepen waarin de communicatie tussen mensen

onder de Nederlandse bevolking. De

een belangrijke rol speelt. In het hoger beroepsonderwijs is super-

gegevens zijn beschikbaar via het

visie vaak een normaal onderdeel van de opleiding.

internet, zodat men de statistische uitkomsten kan reproduceren met behulp van het computerprogramma SPSS. Enige basiskennis van dit programma is daarbij wel noodzakelijk, maar er wordt geen wiskundige kennis verondersteld.

Basiscursus SPSS Versie 15-17 M. te Grotenhuis, A. Matthijssen 3e herziene druk | 2009 | 96 p. | € 12,25 ISBN 978 90 232 4486 8

Deze basiscursus vormt een laagdrempelige kennismaking met het analyseren van kwantitatieve gegevens met behulp van het statistische programma SPSS. Het beperkt zich tot het SPSS programma zelf en behan-

Dit boek is ook in het

delt de onderwerpen die een gemiddelde gebruiker vaak zal

Engels verkrijgbaar:

tegenkomen. De student voert zelfstandig opdrachten uit aan de hand van een

Statistical Tools

praktijkvoorbeelden. Er wordt gewerkt met een bijgeleverd oefen-

An Overview of Common

bestand. De handelingen zijn duidelijk beschreven en de belang-

Applications in Social Sciences

rijkste uitkomsten zijn weergegeven ter controle. Zes tot acht uur volstaan om de basiscursus volledig door te werken.

M. te Grotenhuis, T. van der Weegen 1e druk | 2009 | 128 p. | € 19,90 ISBN 978 90 232 4532 2

Meer informatie of inhoudsopgave: www.vangorcum.nl

15


Weinig leergebieden op de basisschool geven leerkrachten zoveel mogelijkheden om de leerstof naar eigen inzicht te organiseren als de wereldvakken. De leraar in opleiding moet leren om zijn lessen samen te stellen op een manier die de nieuwsgierigheid van leerlingen blijft aanmoedigen, bijvoorbeeld door thema’s en materialen te combineren. Uitgeverij van Gorcum en uitgeverij Cantal bieden onder het merk Wereldvakken een brede portefeuille van vakdidactische methodes voor afwisselend en stimulerend onderwijs in alle wereldvakken. Alle methoden zijn verrijkt met modules (beschikbaar op www.sherpa-pro.nl) die de leerervaring nog completer maken. Wereldvakken zorgen voor wereldonderwijs!

16 PABO


Geschiedenis

Wat biedt Sherpa-pro voor het vak geschiedenis? • Digitale module ‘Beginnen bij het begin’ en ‘Middeleeuwen en

Onvoorspelbaar verleden

Beschikbare titels:

Geschiedenis van prehistorie tot

• De verbeelding van de geschiede-

heden

vroegmoderne tijd’

nis 1, 2 en 3

• Verhalen en anekdotes gebruiken

• Erfgoedonderwijs op de basis-

in de klas

school

W. Kratsborn 3e geheel herziene druk | 2005

• Jeugdliteratuur gebruiken in de les

• Onvoorspelbaar verleden

288 p. + cd-rom | € 53,25

• Tijdbalken gebruiken in de les

• Geschiedenis geven

ISBN 978 90 232 4085 3

• Een uur videomateriaal Deze leidende multimediale overDeellicentie voor het vak geschiedenis

zichtsmethode voor geschiedenison-

Het is mogelijk om voor € 40,- een deellicentie voor geschiedenis af te slui-

derwijs biedt een rijk geïllustreerd en

ten (dit is inclusief een deellicentie voor aardrijkskunde en natuur en tech-

compleet overzicht van de vaderlandse

niek (wereldvakken), zie pagina 18 en 19).

geschiedenis in een Europese en mondi-

Voor meer informatie: www.sherpa-pro.nl

ale context. Met behulp van de cd-rom kan de stu-

Lees meer over Sherpa-pro op pagina 2 en 3 van deze catalogus.

dent de stof nog beter verwerken. Per tijdvak en onderwerp kan de student zich voorbereiden op het maken van een toets, het schrijven van een verslag,

Multimediale overzichtsmethode een studieopdracht uitvoeren, of een les(serie) of thema ontwerpen. Hij doet dit in zijn eigen tempo en op

Geschiedenis geven Praktische vakdidactiek voor het basisonderwijs R. de Bruin, M. Bosua 2e herziene druk | 2009 | 340 p. | € 59,50 ISBN 978 90 232 4465 3

Sinds de eerste druk van ‘Geschiedenis geven’ is er nogal wat veranderd. Er zijn binnen het

zijn eigen manier. De student heeft daarbij verschillende bronnen tot zijn beschikking (beeld, video, geluid, tekst) en kiest zelf welke informatie hij nodig heeft. www.sherpa-pro.nl: gehele boek digitaal beschikbaar

vakgebied geschiedenis verschillende inhoudelijke discussies gevoerd, die ook aan de orde zijn geweest bij de herziening van dit boek. De auteurs hebben de uitkomsten van deze discussiepunten verwerkt in de nieuwe versie van ‘Geschiedenis geven’. Naast deze inhoudelijke punten is het boek voorzien van een nieuwe vormgeving. Via www.sherpa-pro.nl zijn extra opdrachten, bronnen en verwijzingen naar internetsites te vinden rondom het geven van geschiedenis beschikbaar. www.sherpa-pro.nl: gehele boek digitaal beschikbaar • digitale modules • interactieve opdrachten

Meer informatie of inhoudsopgave: www.vangorcum.nl

17


Natuur en techniek Natuur en techniek geven Praktische vakdidactiek voor het basisonderwijs H. de Jongh, F. van Bussel, W. Groenendaal, B. de Koning, J. van de Linde 1e druk | 2009 | 232 p. | € 51,50 | ISBN 978 90 232 4464 6

Dit boek is tot stand gekomen door een samenwerking van docenten van de PABO en educatief medewerkers uit het werkveld van de natuur- en milieueducatie. Hierdoor is de didactiek en de inhoud vanuit verschillende inzichten en ervaringen gebundeld. ‘Natuur en techniek geven’ is een boek met een overzichtelijke structuur. Elk hoofdstuk bevat een voorbeeld van een lessituatie, vakinhoudelijke informatie, een didactisch onderdeel en een afsluitende paragraaf met een lessuggestie, een onderzoeks- en zelfstudieopdracht en een toets. Via www.sherpa-pro.nl is extra digitaal materiaal beschikbaar. www.sherpa-pro.nl: gehele boek digitaal beschikbaar • digitale module kennismaken met Natuur en techniek

Informatie over deze cantal uitgave vindt u op www.cantal.nl

Wat biedt Sherpa-pro voor het vak natuur en techniek? Digitale modules:

Natuur is overal

• Natuur is overal: Onderbouw (dieren),

Een praktijkgericht didactiekboek natuuronderwijs met bouwstenen voor een competentiegerichte werkwijze

Middenbouw (sciencedag op de PABO), Bovenbouw (menselijk lichaam) • Natuur en techniek: soorten en systematiek, Vorm en functie, aanpassing

J. Zwiers e.a.

en evolutie, Voortplanting, Kringlopen,

1e druk | 2007 | 232 p. | € 43,30 | ISBN 978 90 75142 570

Zin en onzin over gezonde voeding, Natuurkunde, Techniek moet je doen!,

Kinderen vragen uit verwondering en verbazing naar de dieren,

Weer en seizoenen, een goed milieu,

planten en verschijnselen die ze om zich heen zien. Vragen

hoe zorg je daarvoor...

die een antwoord verdienen. Antwoorden die ze het liefst zélf moeten kunnen vinden. ‘Natuur is overal’ biedt de (toekomstig) leraar basisonderwijs de kennis en vaardigheden om die zoektocht samen met kinderen te ondernemen en ze daarin te begeleiden. Het boek bespreekt

Let Deze op! uitga Cantal ve te vra is aan info@ gen via canta l.nl

Beschikbare titels: • Natuur is overal • Natuur en techniek geven

op een toegankelijke manier het vak natuuronderwijs en de

Deellicentie natuur en techniek

bijbehorende werkvormen en didactiek. Er wordt specifieke aan-

Het is mogelijk om voor € 40,- een deel-

dacht geschonken aan de ‘vraaggestuurde didactiek’.

licentie voor natuur en techniek af te sluiten (dit is inclusief een deellicentie voor

www.sherpa-pro.nl: gehele boek digitaal beschikbaar • digitale

geschiedenis en aardrijkskunde (wereld-

modules natuuronderwijs • kant en klare werkbladen • lesideeën • concrete sug-

vakken), zie pagina 17 en 19).

gesties en tips • werkvormen • achtergrondinformatie

Voor meer informatie: www.sherpa-pro.nl

18 PABO


Aardrijkskunde geven Praktische vakdidactiek voor het basisonderwijs

Aardrijkskunde

p! Let o tal an C e Dez aan e v is uitga gen via te vra antal.nl c info@

Informatie over deze cantal uitgave vindt u op www.cantal.nl

A. de Hamer, A. Bakker, M. van Heck, H. Broere 1e druk | 2007 | 300 p. | € 50,75 | ISBN 978 90 232 4319 9

Aardrijkskunde is overal Een praktisch handboek voor het aardrijkskundeonderwijs op de basisschool J.K. Verheij, H. Notté e.a. 1e druk | 2007 | 368 p. | € 65,00 ISBN 978 90 75142 404

‘Aardrijkskunde is overal’ is een compleet handboek Deze methodiek dekt het complete curriculum van het vakgebied en sluit aan

voor goed aardrijkskun-

op het competentiegerichte ‘Nieuwe leren’. ‘Aardrijkskunde geven’ is een

deonderwijs en bevat de

boek met een heldere structuur. Elk hoofdstuk heeft een didactisch deel en

didactische vaardigheden

een kennisdeel. De methode heeft daarnaast een interactieve component

(deel A) en de basiskennis

met links en digitale toepassingen die beschikbaar is via www.sherpa-pro.nl.

(deel B) die de (toekomsti-

Daar zijn praktijkvoorbeelden voor de basisschool te vinden, extra lessug-

ge) leraar basisonderwijs

gesties en opdrachten en verrijkings- en beeldmateriaal.

nodig heeft. Didactiek en kennis zijn

www.sherpa-pro.nl: gehele boek digitaal beschikbaar

onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de opdrachten van ‘Aardrijkskunde is overal’ wordt die koppeling tussen didactiek en inhoud dan ook veelvuldig gelegd. Het boek bevat veel oefenmateriaal waar-

Wat biedt Sherpa-pro voor het vak aardrijkskunde?

mee de studenten zich de didactische vaardigheden voor aardrijkskunde eigen

Digitale modules:

Beschikbare titels:

kunnen maken. Maar, ook voor de leraar

• Basiskennis

• Aardrijkskunde geven

basisonderwijs is ‘Aardrijkskunde is over-

• Kaartlezen

• Aardrijkskunde is overal

al’ een aanwinst.

• Topografie • Het jonge kind

www.sherpa-pro.nl:

• Omgevingsonderwijs

gehele boek digitaal beschikbaar • mate-

• De geografische vierslag

riaal ten behoeve van opdrachten uit het

• Gesprekken met kinderen

boek • beeldmateriaal • voorbeelden van

• Multiperspectiviteit

lessen en projecten • topografielijst (gekoppeld aan Google Earth) • ruim twin-

Deellicentie voor het vak aardrijkskunde

tig video-opnames van gesprekken met

Het is mogelijk om voor € 40,- een deellicentie voor aardrijkskunde af te slui-

kinderen over opgaven uit de Cito-toets

ten (dit is inclusief een deellicentie voor geschiedenis en natuur en techniek

• toets over inhoudelijke kennis van stu-

(wereldvakken), zie pagina 17 en 18).

dent (inclusief suggesties voor vervolg)

Voor meer informatie: www.sherpa-pro.nl Lees meer over Sherpa-pro op pagina 2 en 3 van deze catalogus.

Meer informatie of inhoudsopgave: www.vangorcum.nl

19


Goed leren schrijven is van groot belang voor de taalontwikkeling van kinderen en voor de ontwikkeling van hun uitdrukkingsvaardigheid. Het is voor alle andere vakken op school nodig om goed te kunnen schrijven en bovendien stimuleert goed leren schrijven de ontwikkeling van de fijne motoriek. ‘Pak je pen’ van uitgeverij Cantal bestaat uit een theorieboek, een praktisch en losbladig portfolio en een eigen website (www.pakjepen.nl). Deze mix stelt (toekomstige) leraren in staat om kinderen te leren schrijven, hun schrijfontwikkeling te volgen en in kaart te brengen. Op Sherpa-pro.nl zijn tien modules opgenomen die de student stapsgewijs door de theorie heen leiden. Naast ‘Pak je pen’ is de multimediale methode ‘Schrijven in grafomotorisch perspectief’ beschikbaar, ook van uitgeverij Cantal. Deze methode heeft een eigen digitale component (www.schrijven.cc) én is beschikbaar op Sherpa.pro.nl.

20 PABO


Schrijven

Informatie over deze cantal uitgave vindt u op www.cantal.nl

Let Deze op! uitga Cantal ve te vra is aan info@ gen via canta l.nl

Pak je pen Handschriftontwikkeling in de praktijk E. Kooijman, M. van Mierlo, C. Natzijl 1e druk | 2008 | 140 p. | € 23,80 | ISBN 978 90 75142 58 7 Portfolio: 3e herziene druk | 2010 | 240 p. | € 19,00 | 978 94 90681 01 2

Het theorieboek ‘Pak je pen’ informeert de student en de leraar basisonderwijs op praktische en toegankelijke wijze over het schrijfproces bij kinderen in de onder-, midden- en bovenbouw en over de daarbij behorende didactiek. Ook andere voor het (aan)leren van schrijven relevante onderwerpen komen uitgebreid aan bod. Het theorieboek maakt de student startbekwaam op kennis en didactiek. Ook verkrijgbaar: ‘Pak je pen Portfolio’ (Herziene uitgave: ISBN 978 94 90681 01 2; € 19,00). Een vaardighedenboek met werkbladen waar de student een keuze uit kan maken. Beide boeken worden op de website www.pakjepen.nl verder uitgewerkt met onder andere concrete voorbeelden van werkvormen, printbare formulieren en illustratieve filmpjes. www.sherpa-pro.nl: theorieboek digitaal beschikbaar • digitale opdrachten bij inhoud

Informatie over deze cantal uitgave vindt u op www.cantal.nl

Wat biedt Sherpa-pro voor schrijven?

Let Deze op! uitga Cantal ve te vra is aan info@ gen via canta l.nl

Digitale modules: • de onderbouw, de middenbouw, de bovenbouw, zithouding, linkshandigheid, toetsenbordvaardigheid, didac-

Schrijven vanuit grafomotorisch perspectief

tiek, materialen, schriftgeschiedenis Beschikbare titels: • Pak je pen • Schrijven vanuit grafomotorisch perspectief

A. van Hagen, S. Versloot 1e druk | 2008 | 140 p. | € 23,70 ISBN 978 90 75142 79 2

Dit is het eerste didactiekboek voor het schrijven dat een expliciete

Deellicentie voor het vak schrijven

relatie legt met wetenschappelijke inzichten op het terrein van de

Het is mogelijk om voor € 20,- een deel-

kleine motoriek. Het boek biedt de (toekomstige) leraar basisonder-

licentie voor schrijven af te sluiten (dit is

wijs een rijkdom aan lesmodellen en voorbeeldlessen, ook op de

inclusief een deellicentie taal/communica-

ondersteunende website. De voorbeeldlessen kan de student direct

tie, meer informatie op pagina 9).

gebruiken op de stageschool. Op de website zijn ook verwerkingsop-

Voor meer informatie: www.sherpa-pro.nl

drachten voor de student opgenomen.

Lees meer over Sherpa-pro op pagina 2 en 3 van deze catalogus.

www.sherpa-pro.nl: gehele boek digitaal beschikbaar • digitale opdrachten bij elk hoofdstuk

Meer informatie of inhoudsopgave: www.vangorcum.nl

21


Koninklijke Van Gorcum en uitgeverij Cantal bieden onder de noemer Rekenbasis verschillende didactiekboeken en oefenmodules voor rekenonderwijs en het vergroten van de rekenvaardigheid bij leraren in opleiding. Iedereen die zich wil inzetten voor nog beter reken- en wiskundeonderwijs kent verder ‘Volgens Bartjens…’ (www.volgens-bartjens.nl), het enige tijdschrift voor reken- en wiskundeonderwijs in het basisonderwijs. In dit tijdschrift komen alle aspecten van rekenonderwijs aan bod, van lesidee en oefenmateriaal tot studiedagen en speciale thema-uitgaven over bijvoorbeeld dyscalculie. Informeer naar de mogelijkheden voor een collectief PABO-abonnement op ‘Volgens Bartjens….’.

22 PABO


Rekenen

Wat biedt Sherpa-pro voor het vak rekenen? • Digitale module Rekenen: marathon • Digitale module Rekenen: middenafstand • Digitale module Rekenen: sprint • Digitale module Rekenen: zelfstudie Beschikbare titels: • Dyscalculie in discussie • Volgens Bartjens… tijdschrift Deellicentie voor het vak rekenen Het is mogelijk om voor € 25,- een deellicentie op rekenen af te sluiten. Voor meer informatie: www.sherpa-pro.nl Lees meer over Sherpa-pro op

Volgens Bartjens

pagina 2 en 3 van deze catalogus.

Tijdschrift voor reken-wiskunde onderwijs 5 nummers per jaar | abonnement € 39,95 studentenabonnement € 24,50 | ISSN 0922-1794

Dit reken- en wiskunde tijdschrift met bijbehorende website wordt al op vele PABO’s gebruikt voor beter reken- en wiskundeonderwijs. Het biedt een leer-

Op jou kan ik rekenen

zame mix van theorie en praktijk, zoals ideeën voor

Een ontwikkelingsgerichte

rekenlessen, didactische vernieuwingen, praktijk-

didactiek voor rekenen en

tips, actuele ontwikkelingen, lesverslagen, reken-

wiskunde in groep 3 en 4

wiskundepuzzels voor leerlingen en nog veel meer. De interactieve component www.volgens-bartjens.nl

N. Fijma, H. Vink

biedt vele extra’s.

2e druk | 2003 | 284 p. | € 30,90

Het tijdschrift heeft een heel aantrekkelijk collectief

ISBN 978 90 232 3310 7

PABO-abonnement waarbij elke student zijn eigen tijdschrift krijgt. Voor meer informatie neemt u con-

Dit boek is een inspiratiebron met praktische

tact op met (0592) 37 95 71 (afd. tijdschriften), of mail

voorbeelden en suggesties om de reken- en wis-

naar tijdschrift@vangorcum.nl.

kundeontwikkeling van jonge kinderen uit te lokken en te stimuleren; doelbewust en vakkundig!

www.sherpa-pro.nl: voorbeeldartikel

Het biedt de leerkrachten in groep 3 en 4 een ont-

laatste nummer • puzzels en spelen • actuele

wikkelingsgerichte didactiek en een methode om

inhoudsopgave • discussieplatform

met hun kinderen verder te gaan met de reken- en wiskundeactiviteiten uit groep 1 en 2. www.sherpa-pro.nl: gehele boek digitaal beschikbaar

Meer informatie of inhoudsopgave: www.vangorcum.nl 23


Rekenen | Kunstvakken

Keerpunt Oefenmodules rekenvaardigheid leerkracht basisonderwijs M. Sulin (red.) 1e druk | 2006 | 80 p. | € 42,25 | ISBN 978 90 232 4130 0

Deze interactieve rekenmethodiek is bedoeld voor alle PABO-studenten (in spe) die hun eigen rekenvaardigheid willen verbeteren en zich willen voorbereiden op de toets gecijferdheid op de opleiding.

Verbeteren van de eigen rekenvaardigheid Dit zelfstudie-instrument is een uitkomst voor opleiders die veel contacttijd verloren zien gaan met het oplossen van rekenproblemen van hun studenten. In elf modules kan de student op zijn eigen niveau aan de slag met rekenopgaven. www.sherpa-pro.nl: gehele instrument digitaal beschikbaar • 11 zelfstudiemodules • vijf niveaus • meer dan 5000 opgaven • automatische feedback • oefentoetsen • duidelijke theoretische onderbouwing

Muziek leren speciaal onderwijs

De basis van beeldbeschouwen

J. Herfs, R. van der Lei, E. Riksen,

B. Schasfoort

M. Rutten (red.)

1e druk | 2007 | 200 p. | € 41,25

1e druk | 2005 | 200 p. | € 30,90

ISBN 978 90 232 4320 5

Handboek voor het basis- en

ISBN 978 90 232 4117 1

Deze uitgave geeft een actueel beeld over de ach-

Dit boek neemt een fors deel van de theorie uit de

tergronden van en visies op het heden en de toe-

beroepsvoorbereiding onder de loep: het totale

komst van het vak muziek in het primair onder-

gebied van het leren zien. Het visuele alfabetisme

wijs. De uitgave is een bijzonder inspirerende

wordt in een kader geplaatst, aspecten ervan

bundeling van achtergrondartikelen, geschreven

worden onderzocht en verhelderd en er wordt een

door lerarenopleiders, onderzoekers en erva-

sterke didactische component aan toegevoegd.

ringsdeskundigen. Deze uitgave is ontwikkeld in

Studenten vinden in dit boek antwoorden op

het kader van de Proposo-projecten (Projecten

basale vragen en voorbeelden die ze in de prak-

Primair Onderwijs – Speciaal Onderwijs).

tijk tegen kunnen komen.

www.sherpa-pro.nl: gehele boek digitaal beschikbaar

24 PABO

www.sherpa-pro.nl: gehele boek digitaal beschikbaar


Sociologie | (Ontwikkelings-)Psychologie

Ontwikkelingspsychologie Inleiding tot de verschillende deelgebieden

Toolkit Sociologie F.J. Mönks, A.M.P. Knoers C. Langen

13e herziene druk | 2009 | 396 p. | € 49,00

1e druk | 2008 | 208 p. | € 29,50

ISBN 978 90 232 4520 9

ISBN 978 90 232 4419 6

Voor studenten in De ‘Toolkit Sociologie’ geeft geen sociologische theorieën, maar

het sociaalweten-

wel beschrijvingen van het gedrag van mensen. Dankzij de een-

schappelijk onderwijs is kennis van

voudige en toegankelijke opzet kan iedere student zelfstandig

de menselijke levensloop onmisbaar.

met het boek werken. Met een verzameling tools beschrijft de

De ontwikkeling van de mens wordt

student sociale mechanismen en sociologische processen, maar

in dit boek gepresenteerd als een

leert ook naar een oplossing te zoeken voor een sociaal pro-

proces van emancipatie. Daarbij komt

bleem.

de gehele levensloop aan bod, van

Er zijn zeven thema’s. Elk hoofdstuk bestaat uit een casus, een

de geboorte tot en met de ouderdom.

sociaal probleem en een mogelijke oplossing.

Tevens is er aandacht voor een aantal ontwikkelingsstoornissen.

Belangrijke wegwijzer Omdat zowel in de samenleving als op het gebied van de ontwikkelingspsychologie de tijd niet heeft stilgestaan, is de inhoud van dit leerboek geheel

Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen

herzien en aangepast aan de huidige

Medisch-pedagogische begleiding

ben hieraan meegewerkt. Hiermee

en behandeling

blijft 'Ontwikkelings psychologie' een

stand van zaken. Diverse experts heb-

belangrijke wegwijzer temidden van M.H. Niemeijer, M. Gastkemper (red.)

de vele theorieën en methoden met

5e herziene druk | 2009 | 284 p. | € 36,50

betrekking tot de menselijke ontwik-

ISBN 978 90 232 4555 1

keling.

In deze opnieuw herziene en uitgebreide uitgave worden ontwikkelingsproblemen vanuit een geïntegreerde medische, orthopedagogische en psychologische hoek benaderd. De 5e druk is ten opzichte van de 4e druk uitgebreid met twee hoofdstukken, één over onderzoek naar kwaliteit van zorg en één over epilepsie; de andere hoofdstukken zijn aangepast en deels herschreven. Na een beschrijving van de kinderlijke ontwikkeling en ontwikkelingsopgaven waar ieder kind mee te maken krijgt, volgen methodische aspecten van de diagnostiek en van de begeleiding en behandeling. In dit tweede deel is nu ook een diagnostisch instrument opgenomen. In het derde en meest omvangrijke deel komen specifieke ontwikkelingsproblemen en -stoornissen aan de orde.

Meer informatie of inhoudsopgave: www.vangorcum.nl 25


Wie kiest voor de PABO, kiest ervoor om zich tijdens en na zijn opleiding intensief bezig te houden met de ontwikkeling van het kind. Tussen het vierde en het twaalfde jaar leert een kind enorm veel, en daarnaast ontwikkelt het zich sterk op het sociaal-emotionele vlak. Bij van Gorcum treft u een aantal titels over de ontwikkeling van het kind, met als belangrijkste titel voor de PABO ‘Ontwikkelingspsychologie voor leerkrachten basisonderwijs’. Een benadering van ontwikkelingspsychologie vanuit de praktijk, voor de praktijk, over ‘echte’ kinderen, voor ‘echte’ leerkrachten.

26 PABO


(Ontwikkelings-)Psychologie

Ontwikkelingspsychologie voor leerkrachten basisonderwijs T. Hooijmaaijers, T. Stokhof, F. Verhulst 1e druk | 2009 | ca. 260 p. | ca. € 39,95 | ISBN 978 90 232 4421 9

Dit nieuwe boek stelt de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd centraal. Het spreekt PABO-studenten aan door de autobiografische start, de opbouw in leeftijdsfasen en de levensechte voorbeelden, die de theorie toegankelijk maken. De auteurs besteden ook aandacht aan reflectie en portfolio. De theoretische basis is ontleend aan het succesvolle boek van Frank C. Verhulst, `De ontwikkeling van het kind’. Deze theorie is toegesneden op de PABO-student. Bij het boek hoort een digitale module op www.sherpa-pro. nl. ‘Ontwikkelingspsychologie voor leerkrachten basisonderwijs’ is het enige boek dat speciaal voor de PABO is geschreven! www.sherpa-pro.nl: gehele boek digitaal beschikbaar • digitale module Ontwikkelingspsychologie

Startblokken van basisontwikkeling Een goed begin voor peuters en jongste kleuters

Wat biedt Sherpa-pro voor het vak ontwikkelingspsychologie? • Digitale module Ontwikkelingspsychologie

F. Janssen-Vos, B. Pompert 2e druk | 2003 | 226 p. | € 37,50

Beschikbare titels Ontwikkelingspsychologie:

ISBN 978 90 232 3704 4

• Ontwikkelingspsychologie voor leerkrachten basisonderwijs

‘Startblokken’ bevat praktijkvoorstellen om de

• Ontwikkelingspsychologie

jongste kinderen te ondersteunen en te stimule-

• Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen

ren zodat hun kansen op schoolsucces zullen toenemen. De accenten liggen op voorwaarden voor

Deellicentie voor het vak ontwikkelingspsychologie

een optimale ontwikkeling (veiligheid en gebor-

Het is mogelijk om voor € 15,- een deellicentie voor het vak

genheid, zelfvertrouwen), op sociale en communi-

ontwikkelingspsychologie af te sluiten.

catieve competenties, op taalontwikkeling, begin-

Voor meer informatie: www.sherpa-pro.nl

nende geletterdheid en het leren van Nederlands als tweede taal. De spelactiviteit is daarin het

Lees meer over Sherpa-pro op

belangrijkste ‘ontwikkelingsinstrument’.

pagina 2 en 3 van deze catalogus.

www.sherpa-pro.nl: gehele boek digitaal beschikbaar

Meer informatie of inhoudsopgave: www.vangorcum.nl

27


Index A Aardrijkskunde geven 19 Aardrijkskunde is overal 19 Alkema, E. 5 B Bakker, A. 19 Bakker, N. 14 Basiscursus SPSS 15 Basisontwikkeling 11 Beernink, R. 8 Berends, R. 8, 9 Boekaerts, M. 6 Bosua, M. 17 Boves, T. 9 Broere, H. 19 Brouwer, L. 8 Bruin, R. de 17 Bussel, F. van 18 C Contact maken 9 D Dam, E. van 5 De basis van beeldbeschouwen 24 De leraar taalvaardig 9 Dennis, de schrik van de school 13 Dijk, M. van 9 Drent, S. 13 Dyscalculie in discussie 14 E E-learning 2 Ende, H. van den 8 ErfGoedonderwijs 7

28 PABO

F Fijma, N. 23 G Gastkemper, M. 25 Gerritsma, A. 6 Gerven, E. van 13 Geschiedenis geven 17 Groenendaal, W. 18 Groenestijn, M. van 14 Grotenhuis, M. te 15 H Haan, H. de 6 Hagen, A. van 21 Hagenaar, J. 8 Hamer, A. de 19 Heck, M. van 19 Herfs, J. 24 Het didactische werkvormenboek 5 Het materialenboek 12 Het prentenboek als invalshoek 7 Heuves, W. 13 Hollander, I. Den 6 Hoogeveen, P. 5 Hooijmaaijers, T. 27 I Interactiewijzer 14 J Janssen-Vos, F. 6, 11, 12, 27 Jongh, H. de 18

K Keerpunt 24 Knijpstra, H. 12 Knoers, A.M.P. 25 Koning, B. de 18 Kooijman, E. 21 Kratsborn, W. 17 Kuipers, J. 5

P Pak je pen 21 Pompert, B. 8, 12, 27 Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs 13 Pubers 13 Pullens, T. 8

L Langen, C. 25 Lei, R. van der 24 Leren en instructie 6 Leren in vijf dimensies 6 Letschert-Grabbe, B. 13 Linde, J. van de 18 Lindhout, C. 5 Lodewijks, H.P.B. 14

R Regouin, W. 15 Rietveld-van Wingerden, M. 14 Riksen, E. 24 Rutten, M. 24

M Marzano, R. 6 Matthijssen, A. 15 Méér dan onderwijs 5 Met jou kan ik lezen en schrijven 12 Miedema, W. 6 Mierlo, M. van 21 Mitzscheke M. 6 Mönks, F.J. 25 Muziek leren 24 N Naar lezen, schrijven en rekenen 8 Natuur en techniek geven 18 Natuur is overal 18 Natzijl, C. 21 Nellestijn, B. 12 Niemeijer, M.H. 25 Nieuwmeijer, C. 7 Noordman, J. 14 Norden, S. van 7 Notté, H. 19 O Oers, B. van 6 Onderzoekvaardig in Onderwijs 6 Ontwikkelingspsychologie 25 Ontwikkelingspsychologie voor leerkrachten basisonderwijs 27 Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen 25 Onvoorspelbaar verleden 17 Op jou kan ik rekenen 23

S Schasfoort, B. 24 Schiferli, T. 12 Schrijven vanuit grafomotorisch perspectief 21 Sherpa-pro 2 Simons, P.R.-J. 6 Spel en ontwikkeling 12 Startblokken van basisontwikkeling 27 Statistical Tools 15 Statistiek als hulpmiddel 15 Stokhof, T. 27 Supervisie 15 Taal leren op eigen kracht 7 T Taalklasse 8 Thema’s en taal 8 Thomése, M. 7 Tjerkstra, W. 5 Toolkit Sociologie 25 V Vedder, J. 14 Veen, Y. van der 6 Verheij, J.K. 19 Verhulst, F. 27 Versloot, S. 21 Verstegen, R. 14 Vijf eeuwen opvoeden in Nederland 14 Vink, H. 23 Visies op onderwijs aan jonge kinderen 6 Volgens Bartjens 23 W Weegen, T. van der 15 Winkels, J. 5 Z Zoeken naar woorden 8 Zone 11 Zwiers, J. 18


Aanvraag beoordelingsexemplaar Koninklijke van Gorcum biedt docenten, onderwijsontwikkelaars en studiecoĂśrdinatoren de mogelijkheid om een docentexemplaar aan te vragen van de studieboeken. Bij een docentexemplaar maken wij onderscheid tussen een beoordelingsexemplaar en een gebruikersexemplaar.

Beoordelingsexemplaar Van een studieboek dat (nog) niet op de verplichte of de aanbevolen literatuurlijst staat kunt u een beoordelingsexemplaar aanvragen. Wanneer de uitgave geschikt is voor het vakgebied en niveau van de opleiding waaraan u als docent verbonden bent, stelt Koninklijke van Gorcum u deze gratis ter beschikking, wel wordt per exemplaar verzend- en administratiekosten in rekening gebracht.

Gebruikersexemplaar U gaat als docent een studieboek van Koninklijke van Gorcum gebruiken dat al verplicht is voorgeschreven binnen uw opleiding. Ook dan willen wij u tegemoet komen en sturen wij u als service een gebruikersexemplaar toe, wel wordt per exemplaar verzend- en administratiekosten in rekening gebracht.

Aanvragen Een docentexemplaar kunt u aanvragen met de bestelkaart in het midden van de catalogus. Wij verzoeken u de bestelkaart volledig in te vullen. Koninklijke van Gorcum behoudt zich het recht voor aanvragen niet te honoreren. Wij nemen dan zo snel mogelijk via e-mail contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Beoordelingsformulier Omdat wij grote waarde hechten aan uw oordeel, sturen wij u bij het docentexemplaar een beoordelingsformulier. Wij verzoeken u vriendelijk dit aan ons te retourneren. Met deze gegevens zullen wij pogen onze uitgaven nog beter aan te laten sluiten bij de onderwijspraktijk.

Wij brengen alleen de verzend- en administratiekosten in rekening. Deze kosten bedragen â‚Ź 5,00 (incl. btw) per exemplaar.

Prijswijzigingen voorbehouden

Meer informatie of inhoudsopgave: www.vangorcum.nl


Andere catalogi bestellen? www.vangorcum.nl/catalogus

Koninklijke Van Gorcum BV Postbus 43 9400 AA Assen

[t] 0592 37 95 56 [f] 0592 37 95 52 [e] verkoop@vangorcum.nl

Uitgeverij Cantal, Postbus 85, 5240 AB Rosmalen [t] 073 523 62 80, [e] info@cantal.nl

Pabo Catalogus Koninklijke Van Gorcum 2010  
Pabo Catalogus Koninklijke Van Gorcum 2010  

Alle uitgaven voor het Pabo-onderwijs

Advertisement