Page 1

“Desenvolvendo competencias coa educación ambiental” XORNADAS DA A21EG. 2012 . F IC HA-SÍN TES IS DA EXPER I E NC IA D I DÁCT ICA T Í T U LO

EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL NOS MARCOS DA A21EG E DUN PROXECTO eTwinning CEIP VIRXE DO PORTAL (SOBRADO. A CORUÑA)

CEN TRO (concello) TERESA SUSANA VÁZQUEZ REGUEIRO AUTOR/A DESCR IC IO N DA EXPER I ENC IA N I V E L ED UCAT IVO MATER IAS I M P L ICADAS PRIMARIA (1º CICLO)LINGUAS, MATEMÁTICAS, C. DO MEDIO, ARTÍSTICA

D ESCR I PC IÓN DA ACT I V I DADE : vínculos entre coñecementos e entorno Liña de traballo medioambiental no contorno próximo do alumnado, para a capacitación básica en diferentes aspectos, enmarcada nun proxecto europeo de lectura comprensiva. D I NÁ M ICAS E M PREGADAS: D I F I C ULTADES E REFORZOS Traballo colaborativo, intergrupal e intragrupal Traballo coas TIC como medio comunicativo (interpersoal e de resultados) Traballo de campo en combinación con traballo de aula. Aplicación do aprendido á vida diaria. ASPECTOS SAL I EN TABLES (anécdotas e evidencias motivadoras) O fundamental desta liña de traballo é, sen dúbida, a implicación persoal do alumnado na súa aprendizaxe, ao partir do propio contorno e ao facelo maioritariamente entre iguais. En especial, iso supón unha maior responsabilidade no desempeño dos nenos, o que inflúe, positivamente, na motivación para o traballo e nas implicacións deste na formación integral subxacente. CONCLUS IÓNS ASPECTOS COMPE TENC IA IS D ESENVOLV I DOS O enfrontamento dunha liña de traballo de xeito interdisciplina rio garante a múltiple capacitación do alumnado. Nesta ocasión o traballo no medio implica, en primeiro termo, a capacitación no seu coñecemento, ampliada co uso das matemáticas e da educación artística. Alén diso, incluír esta liña de traballo nun proxecto eTwinning implica o desenvolvemento da competencia lingüística en diferentes idiomas, neste caso, especialmente en galego, castelán e portugués, ampliada polo uso das TIC para comunicar –se e comunicar -cousas Por outra banda, as competencias cidadá e de autonomía persoal, en contribución coas anteriores, permiten a aprendizaxe a aprender, un dos obxectivos últimos do ensino obrigatorio. ASPECTOS A REF L ECT I R NA M E MOR IA ANUAL - Consecución de obxectivos educativos programados no currículo. - Ampliación das aprendizaxes contextualizadas na vida do alumnado. - Ampliación do hourizonte do alumnado: a dimensión europea da aprendizaxe. - Superación de programas educativos (A21EG, eTwinning) para a consecución dunha liña de traballo á que conflúen e contribúen todas as iniciativas educativas. - Formación do profesorado en experiencias abertas e de cooperación profesional.

Ficha da Comunicación  

Xornadas a21eg. Xuño 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you