Page 1

Labús quedadelequi l i br i oes t ét i c oydel anat ur al i dad en r es t aur aci onesant er i or esypos t er i or escon I PSEmpr es sDi r ec t-Mor el i aMi c hoac án

3y4d eJ u l i o·C. D. Au g u s t oCe s a rBi b i a n oF e r n á n d e z

I CDE

I nt er nat i onalCent erf orDent alEducat i on |I vocl arVi vadent|Méxi co

Pl at af or mapar aeli nt er c ambi ode dec onoc i mi ent os l Temasde vanguar di a l Pr of es i onal esde l a Odont ol ogí a


I voc l arVi vadentyFam Dent alt ei nvi t anapar t i c i paren elCur s oT eór i c oPr ác t i c oi mpar t i doporc ur s oi mpar t i do porelC. D.Augus t oCes arBi bi anoFer nández

Sede:

T o u r Ho t e l Mo r e l i aMi c h o a c á n

Pr ogr ama:

I nver s i ón: $ 5 4 0 0 . 0 0p e s o s( GRAT I Se nl ac o mp r ad e l Ki tE mp r e s sDi r e c t ) L i mi t a d oa1 2p e r s o n a sp o rf e c h a Hor ar i o: d e9 : 3 0a1 7 : 3 0h r s

-Re s t a u r a c i ó nDi r e c t a

I nf or meseI ns c r i pc i ones :

-P r o t o c o l od er e s t a u r a c i ó na d h e s i v ad i r e c t a -Cr e a c i ó nd el ai n t e r f a c ea d h e s i v ae nr e s t a u r a c i ó nc o nc o mp o s i t e s d i r e c t o s : · F u n d a me n t o sd eo d o n t o l o g í aa d h e s i v a · Ad h e s i v o sd eI V , VyVI I g e n e r a c i ó n( I v o c l a r V i v a d e n tS y n t a c , E x c i T E , T e t r i cNBo n dyAd h e S eONEF ) · Co n s i d e r a c i ó n e sc l í n i c a sp a r ap r e v e n i rl ah i p e r s e n s i b i l i d a de ne l t r a t a mi e n t od er e s t a u r a c i ó na d h e s i v a · Gr a d od ec o n v e r s i ó nyc o n c e p t od ee n e r g í at o t a l · P r o p i e d a d e sf í s i c a syme c á n i c a sc l í n i c a me n t er e l e v a n t e sd el ar e s i n a c o mp u e s t a -E s t r a t i f i c a c i ó np o l i c r o má t i c ad ea l t ae s t é t i c aI P SE mp r e s sDi r e c te n d i e n t e sa n t e r i o r e s : · Ca s oCl a s eI V( i d e n t i f i c a c i ó nd el a sc a r a c t e r í s t i c a sc r o má t i c a sd e l d i e n t e , s e l e c c i ó nd ec o l o r e s , a p l i c a c i ó nd el ai n f o r ma c i ó nd ec o l o re nl ae s t r a t i f i c a c i ó nd er e s i n a s c o mp u e s t a sI P SE mp r e s s Di r e c t , Op t r a S c u l p tyOp t r a Da m, u s od el o se f e c t o symo d i f i c a c i ó nd e v a l o ryc r e a c i ó n d ee f e c t o so p a l e s c e n t e s ) T i p sd et e r mi n a d o( a n a t o mí ap r i ma r i a , s e c u n d a r i ayt e r c i a r i a ) T é c n i c ad ep u l i d o( u s od eOp t r a P o l NG, As r t r o P o l yAs t r o Br u s h )

+F a mDe n t a l 4 4 3 3 1 5 0 9 3 9S r i t a . E l i z a b e t hCh a v e z g v e n t a s @f a md e n t a l . c o m. mx

Ponent e C. D.August oCesarBi bi anoFer nández · E g r e s a d oc o nme n c i ó nHo n o r í f i c ad el aF a c u l t a dd eOd o n t o l o g í a , U. V. , Xa l a p a · E s p e c i a l i s t ae nP R ÓT E S I SB UCALEI MP L ANT OL OGÍ Ap o rl aDi v i s i ó n d eE s t u d i o sd eP o s g r a d oeI n v e s t i g a c i ó nd el aUNAM · Hap a r t i c i p a d oc o mop o n e n t ee nl as e s i ó nd el a " AME R I CAN P R OS T HODONT I CS OCI E T Y , T AB L ECL I NI C"E NUS A. · Co Au t o rd e l Ar t i c u l o" E l Ca mb i od eP l a t a f o r mae ni mp l a n t e sye l ma n e j od et e j i d o sb l a n d o se nl az o n ae s t é t i c a " · Ac a d é mi c oe nl aF a c u l t a dd eOd o n t o l o g í a , Un i v e r s i d a dVe r a c r u z a n a , Xa l a p ae nma t e r i a sd e l á r e ap r o t é s i c a · Ce r t i f i c a d op o re l CONS E J OME XI CANODER E HAB I L I T ACI ÓNOR AL YMAXI L OF ACI AL · Co n s u l t o rd el ac o mp a ñ í aI VOCL ARVI VADE NT . · Co f e r e n c i s t aan i v e l Na c i o n a l · P r á c t i c aP r i v a d aE x c l u s i v ae nP r ó t e s i sB u c a l eI mp l a n t o l o g í ae nXa l a p a , Ve r . yMé x i c o , DF .

Restauraciones anteriores y posteriores.  
Restauraciones anteriores y posteriores.  

Programa del Curso restauraciones anteriores y posteriores con IPS Empress Direct | 3 y 4 de julio | Morelia, Michoacán.

Advertisement