Page 1

SURVEY8PERT Magasinet for den professionelle SurveyXact-bruger---

š

ISSN: 1604-5432

nr. 13 | SurveyXpert | juni 2007

360-GRADERs portræt:

Dansk Landbrugsrådgivning Læs side 3-6

Læs også om: Inspiration fra Danmarks største konsulentvirksomhed Tips & tricks Et skoleeksempel fra Herning

side 3-6

side 7 Bagside


Kære læser

SurveyXact til Norge

Velkommen i det 13. nummer af SurveyXpert – magasinet for professionelle SurveyXact-brugere

Den norske konsulentvirksomhed AFF er nu ført til

Foråret 2007 har været historisk varmt, og på kanten til

listen over virksomheder

den første sommermåned ser tendensen ud til at

med licens til SurveyXact.

fortsætte. Også her på kontoret har telefon- og mail-

Den norske pendant til det

linjerne været varme i 2007. Vi har fået mange nye

danske Center for Ledelse

SurveyXact-brugere og derfor også flere kolleger på

beskæf­tiger sig blandt an-

kontoret, blandt andet i udviklingsafdelingen, som snart har flere nye systemforbedringer klar:

det med ledelses- og

For det første muligheden for at randomisere underspørgsmålsrækkefølge

organisations­udvikling,

og svarkategorier. Det betyder, at man fremover kan udelukke muligheden for, at selve rækkefølgen på underspørgsmål og svarkategorier kan præge

coaching og konflikthåndtering. En del af opgaverne består i at udvikle og gennemføre undersøgelser på vegne af kunderne. AFF havde i forve-

respondentens svar – ved automatisk at give hver enkelt respondent en unik rækkefølge. Denne mulighed er lige på trapperne og forventes færdig før sommerferien. For det andet bliver det med en ny ’import wizard’ betydelig nemmere at

jen tre speciali­serede dataindsamlingsværktøjer, men det var behovet for et supplerende system til ad hoc målinger og mindre dataindsamlingsopga-

importere baggrundsoplysninger til SurveyXact. Denne funktion forventes færdig i løbet af 2007. Og for det tredje har vi på baggrund af efterspørgsel fra blandt andet offentlige institutioner gjort det muligt at anvende fuld kryptering af korrespondancen mellem respondent og server. Det er hermed en valg­

ver, der banede vejen for SurveyXact.

mulighed, ikke et krav, at man kan højne sikkerhedsniveauet omkring eksem-

– Vi bruger blandt andet SurveyXact til kulturkort-

pelvis personfølsomme oplysninger. Denne funktion er klar fra 1. september.

lægningsspørgeskemaer, men har også anvendt

Vi har også udvidet udbuddet af gratis kurser for SurveyXact-brugere ved

systemet i forbindelse med en intern arbejdsplads-

at supplere klassikerne ’Introduktion til SurveyXact’ og ’Det gode spørge-

vurdering i AFF og til at gennemføre personlig-

skema’ med ’Avanceret brug af SurveyXact’, som er en overbygning til introduktionskurset for brugere, som ønsker at stifte bekendtskab med de mere

hedstests, siger Jannik Tveen Kvaal, daglig leder

avancerede funktioner i systemet. Læs mere om kursusudbud og -datoer på

af AFF’s datterselskab Leadership Assessment, der

fagligt tema fra forskellige perspektiver – brugeres såvel som eksperters.

Den norske konsulentvirksomhed benyttede sig

Denne gang sætter vi i stedet fokus på én SurveyXact-kundes forskellige

tidligere af et konkurrerende system, men det

anvendelser af systemet – for at belyse et udpluk af anvendelsesmulig­ hederne set fra én virksomheds perspektiv. Virksomheden hedder Dansk

viste sig at være for dyrt i drift. – Det var en kombination af pris, kvalitet og fleksibilitet, der var grunden til, at vi skiftede til SurveyXact, som dækker vores behov, slutter Jannik Tveen Kvaal.

SurveyXact.dk. I dette nummer afviger vi fra de seneste numres praksis med at belyse et

er ansvarlig for alle AFF’s analyseaktiviteter.

Landbrugsrådgivning og er – til stor overraskelse for mange – Danmarks største konsulentvirksomhed. God læselyst! Flemming Lübker Cramer Manager i SurveyXact

SurveyXpert – magasinet for den professionelle SurveyXact-bruger Nr. 13 – juni 2007

Tekst & layout Protekst - www.protekst.dk INEO designlab århus - www.ineo.dk

Udgiver SurveyXact Rambøll Management Olof Palmes Allé 20 8200 Århus N

Fotos Forside: Thomas Priskorn Foto: Thomas Priskorn og Dansk Landbrugs­ rådgivning

Redaktion Flemming Lübker Cramer (ansv.), Uffe Lyngaae, Jesper Fjeldsted og Gitte Finnerup Andresen

 SURVEY8PERT

š

Oplag SurveyXpert udkommer fire gange årligt i 2.000 eksemplarer

Forbehold Citater fra SurveyXpert skal have tydelig kilde­ angivelse. Længere uddrag og gengivelse af artikler og illustrationer kun med skriftlig til­ ladelse fra SurveyXact/Rambøll Management. Kontakt Har du spørgsmål, kommentarer eller ideer til indholdet i SurveyXpert, er du velkommen til at kontakte Flemming Lübker Cramer på 70 26 78 22 eller Flemming.Cramer@r-m.com.


I dette nummer af SurveyXpert bruger vi god plads på at komme hele vejen rundt om Dansk Landbrugs­ rådgivnings brug af SurveyXact. Målet er at synliggøre, hvor mange forskellige behov systemet kan dække i en organisation. Vi håber, historierne kan virke som…

…Spirende inspiration fra landbruget Med licens til SurveyXact siden 2003 er Dansk Landbrugsrådgivning en veteran i brugen af Danmarks mest udbredte spørgeskemasystem. Med tiden har konsulentvirksomheden udvidet, udviklet og forfinet deres brug af værktøjet, så det i dag spiller en aktiv rolle i udviklingen af organisationen.

En hurtig quiz: Hvad er navnet på Danmarks største konsulentvirksomhed? Svaret vil komme bag på mange, for med 3.500 ansatte er det nemlig Dansk Landbrugsrådgivning.

Marianne Aidel Erichsen Dansk Landbrugsrådgivning

Løbende forbedringer Omkring 500 medarbejdere mødes dagligt på Landscentret i Skejby lidt uden for Århus. Landscentret fungerer som et fælles vidensog innovationscenter, der kvalificerer rådgivningen på de lokale landbrugscentre. Det var behovet for et surveysystem på Landscentret, der i foråret 2003 betød, at Dansk Landbrugsrådgivning anskaffede en licens. Afdelings- og personalesekretær Marianne Aidel Erichsen stiftede fra start bekendtskab med systemet, og som centraladministrator på brugen af SurveyXact er hun stadig særdeles tilfreds. – Vi har igennem alle årene oplevet stor fleksibilitet i både systemet og supporten fra Rambøll Management. Vi har sågar været med til at videreudvikle systemet, fordi der var nogle funktioner, vi efterspurgte, og de er så blevet tilføjet, fortæller hun.

Landbrugsrådgivning i 2006 fornyede licensen. Ud over en udvi-

Marianne Aidel Erichsen har med en række opdateringer af

delse af den hidtidige aftale fik de licens til 12 af de 47 lokale land-

SurveyXact oplevet, at systemet er blevet mere brugervenligt

brugscentre. Brugen er stadig i en tidlig fase, men Marianne Aidel

undervejs.

Erichsen er ikke i tvivl om, at det kommer.

– Jeg holder mig dog til den gamle og lidt mere nørdede metode,

– Det er et stærkt værktøj, der gør det hurtigt, nemt og billigt at

hvor man kommer dybere ind i kodningen. Det har jeg vænnet mig

indsamle viden, som vi kan bruge aktivt til at udvikle vores aktivite-

til, men den nyere Smart Designer betyder, at flere af mine kolleger

ter, siger hun.

er begyndt at bruge systemet. Man bliver guidet godt igennem de forskellige trin, og det er nemt at lave noget, som både virker og ser godt ud, siger hun.

Masser af muligheder Den støt voksende udbredelse har været kendetegnende for Dansk Landbrugsrådgivnings brug af SurveyXact. Siden 2003 er der løbet mange surveys gennem åen, Marianne Aidel Erichsen har været involveret i flere end 90, og flere afdelinger udarbejder og gennemfører selvstændige surveys. – Jeg er ikke i tvivl om, at vi med tiden vil udvikle endnu flere anvendelsesmuligheder for SurveyXact. Hele organisationen bliver bedre

Dansk Landbrugsrådgivning Danmarks største konsulentvirksomhed 3.500 ansatte betjener omkring 50.000 landmænd Fungerer som et partnerskab mellem et landscenter og 47 selvstændige, lokale landbrugscentre Ejes af landmændene gennem Dansk Landbrug, der organiserer 90 procent af alle danske landmænd Håndtering af over 70 interne Barometer kontaktpersoner, som får undersøgelsen til at glide lokalt. www.dlbr.dk

til at tænke systemet med, når der skal ske nye tiltag, siger hun. Den seneste udvidelse i brugen af SurveyXact skete, da Dansk

SURVEY8PERT  š


Når pulsen tæller MENINGSMÅLING: Landscentret i Skejby er et centralt organ i Dansk Landbrugsrådgivning. Hvert andet år gennemgår Landscentret et gennemgribende sundhedstjek, hvor faresignaler følges op af en strategisk kur.

500 ansatte arbejder i naturskønne omgivelser på Dansk Landbrugsrådgivnings Landscenter i Skejby

Som en tommelfingerregel siges det, at et sundt blodtryk ligger

måde bliver spørgeskemaet behandlet af medarbejderrådet, og de

under 140/90. Grænsen ligger på ca. 3, når Dansk Landbrugs­

forskellig input kommer med i den endelig undersøgelse.

rådgivnings Landscenter hvert andet år gennemfører et sundheds-

– Det er vigtigt, at meningsmålingen kan tage pulsen på det, der

tjek via en meningsmåling blandt de 500 medarbejdere. Ligger den

foregår lige nu og her i organisationen. Vi er nødt til at sikre os, at vi

gennemsnitlige besvarelse på et spørgsmål under 3 på en skala fra

spørger til emner, som er relevante for medarbejderne, siger

1 til 4, iværksættes en strategisk kur.

Marianne Aidel Erichsen. Hun understreger dog betydningen af, at de forskellige meningsmålinger kan sammenlignes.

Ondt i mødekulturen

– Ellers kan vi ikke måle, om strategien er på rette vej. Vi sørger for

Et af de sygdomssymptomer, der tidligere har vist sig i medarbej-

at have nogle spørgsmål, som går igen, og det er ud over disse, at

dernes besvarelser, var sløvhed i mødekulturen. Et uacceptabelt

ledelsen og medarbejderrådet kan komme med forslag.

antal medarbejdere pegede i en meningsmåling på, at mødeakti­ viteten havde taget overhånd, og at der manglede en fælles opfat-

Hvert hjertekammer for sig

telse af, hvordan et møde skal forløbe. På Landscentret iværksatte

Muligheden for at sammenligne de forskellige meningsmålinger er

man derfor straks efter målingen en række initiativer for at forbedre

ifølge Marianne Aidel en af mange fordele ved at bruge SurveyXact.

mødekulturen.

Tidligere blev undersøgelsen foretaget på papir, og arbejdet med

– Det er et godt eksempel på, hvorfor det er vigtigt at tage med­

at indsamle og indtaste besvarelserne krævede unødigt mange

arbejderne med på råd. Meningsmålingerne er vigtige for trivslen

ressourcer.

på Landscentret, siger afdelings- og personalesekretær Marianne

– I dag foregår alting langt mere effektivt. Vi sender spørgeskemaet

Aidel Erichsen. Hun er sammen med en kollega ansvarlig for ud­

rundt på e-mail, og sender en rykker ud til dem, som ikke svarer. I

arbejdelse, udsendelse og opfølgning på meningsmålingerne.

løbet af halvanden uge har vi udført den praktiske del af meningsmålingen, siger hun.

Et tidløst nutidsbillede

Når svarfristen er overskredet, og medarbejdernes besvarelser lig-

Meningsmålingen gennemføres hvert andet år, og det er langt fra

ger i SurveyXact, går analysearbejdet i gang. I løbet af halvanden

tilfældigheder, der afgør, hvilke meninger der skal måles. Sammen-

uge udarbejder hun sammen med en kollega en rapport, som frem-

sætningen af spørgsmålene bliver behandlet af ledelsen, som kom-

lægges af Landscentrets direktør i hver afdeling. Afdelinger med

mer med forslag til emner, de gerne vil have undersøgt. På samme

mere end seks medarbejdere får fremlagt en særskilt rapport, hvor deres besvarelser er sammenlignet med resten af Landscentret.

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret

– Ved hjælp af analyseværktøjerne i SurveyXact er det rimelig hurtigt og enkelt at lave analyser af besvarelserne. Vi kan isolere besvarelser fra en enkelt afdeling og sammenligne med gennemsnittet.

Landscentret i Skejby udgør sammen med 47 selvstændige land-

Når vi så samtidig kan sammenligne med tidligere år, så bliver

brugscentre Dansk Landbrugsrådgivning. De omkring 500 med­

meningsmålingen et effektivt værktøj i strategiarbejdet, fortæller

arbejdere genererede i 2005 en omsætning på 411 millioner kroner

Marianne Aidel Erichsen.

og et resultat på 6,4 millioner kroner.

Der er med andre ord ikke plads til tilfældigheder, når Dansk Landbrugsrådgivning sender Landscentret til et sundhedstjek.

 SURVEY8PERT

š


1.100 kongresevalueringer på tre dage EVALUERING: Høj svarprocent, hurtig tilbagemelding og kvalificeret feedback. Det er nogle af de fordele, Dansk Landbrugsrådgivnings afdeling for planteproduktion høster, når de evaluerer den årlige plantekongres for landmænd og konsulenter. Hvert år når høsten er i hus, og en ny er på vej, er det tid for Dansk Landbrugsrådgivnings afdeling for planteproduktion at bjærge ris og ros fra mere end 1.500 landmænd og konsulenter. Det sker på den årlige plantekongres i januar i Herning Kongrescenter, der i år satte ny deltagerrekord med 1.900 fremmødte. Her serverer Dansk Landbrugsrådgivning to dage med den nyeste viden inden for emner som blandt andet planteproduktion, gødning, driftsøkonomi, økologi og miljø. I år var det fjerde gang, kongressen blev evalueret med SurveyXact.

Fra papir til mail – Når deltagerne tager hjem fra kongressen, sender vi en mail af sted. I den er der et link til et spørgeskema, som de hurtigt og nemt kan besvare og returnere, siger Christian Gottlieb-Petersen, der er specialkonsulent i Dansk Landbrugsrådgivnings afdeling for plante-

Miljøminister Connie Hedegaard talte blandt andet om landbrugets miljøpåvirkning i sit oplæg på Plantekongressen 2007

produktion. Han har været med til at udvikle spørgeskemaet, som er mere brugervenligt og overskueligt end de spørgeskemaer, Dansk Landbrugsrådgivning tidligere anvendte på kongresser og årsmøder. – Inden vi begyndte med SurveyXact, benyttede vi papirspørge­

Hurtig dataindsamling med SurveyXact

skemaer, som deltagerne skulle besvare på det enkelte møde. Men spørgsmålene var for komplicerede, og mange undlod der­for at svare.

Ud over evaluering af plantekongressen anvender Dansk Landbrugs­

Med SurveyXact vinder vi både tid og kvalitet, og så er det nemt at

rådgivnings afdeling for planteproduktion SurveyXact til dataindsam-

bruge for både vores kunder og os, siger Christian Gottlieb-Petersen.

ling. Der kan opstå et pludseligt behov for at indsamle data om, hvor mange planter der er gået til henover vinteren eller hvor stor en

Mulighed for forbedringer

mængde af en afgrøde, der hærges af en svampesygdom. Inden for

Det nuværende spørgeskema består af otte enkle spørgsmål med

48 timer kan afdelingen for planteproduktion få en stemningsrapport

tilsvarende svarmuligheder foruden tre åbne spørgsmål, hvor respon-

fra landets afgrøder. Udvalgte konsulenter indtaster de indsamlede

denterne kan notere eventuelle forslag til forbedringer og emner, de

data fra deres område via SurveyXact, og konsulenter på landscen-

ønsker belyst på kommende kongresser. Dansk Landbrugsrådgivning

tret får hurtig adgang til resultater, statistiske beregninger og forskel-

har gode erfaringer med måden at spørge deres del­tagere på.

lige analysemoduler.

– Vores erfaring er, at et enkelt spørgeskema med enkle svarmuligheder giver den højeste svarprocent. Den ligger typisk et sted mellem 60 og 70 procent, hvilket er ret højt. I år lå den på omkring 60 procent, og vi modtog besvarelserne i løbet af to til tre dage efter

Afdelingen for planteproduktion

kongressen. Det er vi meget tilfredse med, ligesom vi glæder os over, at evalueringerne generelt er meget positive, siger Christian

Dansk Landbrugsrådgivnings afdeling for planteproduktion har til op-

Gottlieb-Petersen og tilføjer:

gave at holde konsulenterne på landets 47 landbrugscentre op­dateret

– Der kom desuden omkring 300 gode og konstruktive forslag ind

med den nyeste plantefaglige viden samt lovgivningen på om­rådet for

fra deltagerne, som vi kan bruge i planlægningen af næste års plante­

dyrkning af landbrugsjord. I sidste ende er opgaven at give danske

kongres og øvrige møder. For vi kan altid blive bedre til det, vi laver,

landmænd kvalificeret rådgivning til sikring af deres afgrøder.

og det kan SurveyXact hjælpe os med.

SURVEY8PERT  š


LandbrugsIT set med kundeøjne KUNDETILFREDSHED: Dansk Landbrugsrådgivnings it-afdeling, LandbrugsIT, anvender SurveyXact ud fra devisen om, at det skal være nemt og ligetil at måle kundetilfredsheden – ikke mindst for kunderne selv. – Vores spørgsmål er udarbejdet, så det er nemt og hurtigt for vo-

Hun er én af 10 medarbejdere, der arbejder med it-udvikling og

res kunder at svare på dem. Det er den eneste måde, vi kan sikre,

yder konsulentrådgivning i Dansk Landbrugsrådgivning. Afdelingen

at vi også får spørgeskemaerne retur, siger Kirsti Steenbjerg, der er

servicerer de omkring 500 medarbejdere, der befinder sig på

systemkonsulent og teamleder hos LandbrugsIT.

Landscentret i Skejby.

Fire gange fire Fire gange om året foretager LandbrugsIT evalueringer af kundernes tilfredshed, og det foregår altid via de samme fire spørgsmål. Kunderne bliver bedt om at vurdere LandbrugsIT’s evne til at forstå og estimere opgaven, overholde deadlines samt sikre kvaliteten af løsningerne. – Svarene giver os et fingerpeg om, hvor tilfredse vores kunder er med vores ydelser, og om vi har nået vores mål. Det kan give et ret præcist billede af, hvor vi skal sætte ind, og om der eventuelt er arbejdsprocesser, der skal ændres, siger Kirsti Steenbjerg. Fire kundetilfredshedsundersøgelser om året kan virke som mange, men ifølge Kirsti Steenbjerg er netop hyppigheden med til at sikre et pålideligt resultat. – Mange af vores ydelser løber over forholdsvis kort tid. For at få et Programmer fra LandbrugsIT er udbredt til omkring 9000 landmænd og 3000 konsulenter

retvisende billede af hvor tilfredse vores kunder er, er det vigtigt, at de ikke når at glemme den konkrete opgave, siger hun.

Øger kvaliteten

LandbrugsIT

Som teamleder i LandbrugsIT er Kirsti Steenbjerg meget tilfreds med brugen af SurveyXact som aktiv del af afdelingens udvikling.

Beskæftiger 9 medarbejdere

– Det er nemt at benytte for både os og vores kunder på Lands­

DLBR IT er den samlede betegnelse for mere end 25 it-

centret. Vi kan hele tiden blive bedre til det, vi laver, og derfor

programmer, som LandbrugsIT koordinerer og udvikler It-programmerne er udbredt til ca. 9.000 landmænd og 3.000 konsulenter

betaler det sig med jævne mellemrum at tage kundebrillerne på. Det kan SurveyXact hjælpe os med. Og så er det en stor personlig tilfredsstillelse, når vi kan se, at kundetilfredsheden får et ryk opad i undersøgelserne, fortæller hun.

SurveyXempel 1: En kulinarisk opgradering

SurveyXempel 2: Quiz på sikkerhed

En af de første undersøgelser, Dansk Landbrugs­

Nogle af de mere specielle undersøgelser, Dansk Land-

rådgivning gennemførte, var en evaluering af

brugsrådgivning har foretaget, endte med at gøre en

Landscentrets kantine i 2003. - Der gik kun et par

ung landmand velbeslået. Kampagnen ’Sikkerhed 2005’

timer, fra vi besluttede at undersøge brugertilfreds­

satte fokus på sikkerheden, når landmænd færdes i de-

heden, til vi havde udsendt 500 spørgeskemaer via

res store maskiner. Under i alt ni temaer satte kampag-

e-mail. 277 kolleger svarede tilbage, hvorefter vi

nen fokus på blandt andet bremser, tippemaskiner samt

straks brugte deres svar til at ændre kantinens udbud

lygter og reflekser. Til hvert tema blev der lavet en quiz,

og priser i overensstemmelse med brugernes ønsker,

som besøgende på hjemmesiden kunne besvare via et

fortæller afdelings- og personalesekretær Marianne

link til en survey. Da alle ni quizzer var gennemført, fandt

Aidel Erichsen.

man frem til de personer, som havde deltaget og svaret rigtigt hver gang. Den endelige vinder blev udtrukket blandt de dygtige – og blev 25.000 kroner gladere.

 SURVEY8PERT

š


Brevfletning: Distributionsformen ’Brevfletning’ benyttes hovedsageligt i de situationer, hvor du ikke råder over respondenternes e-mail-adresser, men til gengæld har adgang til oplysninger om deres fysiske adresse. Det kan være i en database i form af et kundekartotek, en kundeliste, en abonnentoversigt, en med­arbejderoversigt eller lignende.

Tips & tricks Med SurveyXact kan du skrive 10.000 personlige breve på 10 minutter. Funktionen brevfletning gør det muligt at flette adresseoplysninger og en personlig respondentnøgle ind i et Word-dokument. Hvis du mangler e-mailadresser på dine respondenter, eller hvis du

Trin 4:

ønsker at foretage en mere formel undersøgelse, kan blevfletnings-

Pak nu ZIP-filen ud. Den indeholder blandt andet en CSV-fil med

funktionen i SurveyXact være til stor hjælp. Funktionen fletter adresse­

navnet Dataset.csv, og det er denne fil, du skal bruge til brevfletning

oplysninger og en unik respondentnøgle ind i et Word-dokument. I

i MS Word. I filen indgår variablen Externke, som er den unikke re-

brevet henviser du til en hjemmeside, hvor respondenten skal logge

spondentnøgle, respondenterne skal bruge, når de via internettet

på med sin unikke nøgle. Herefter guides respondenten ind til sit

logger på din survey. Brug Hjælp-funktionen i MS Word for yder­

unikke spørgeskema.

ligere information om brevfletning. I illustrationen herunder ses et eksempel på et flettedokument.

Sådan gør du:

Trin 5: Trin 1:

Når du har flettet adresseoplysninger og respondentnøgler ind i dit

For det første skal du finde ud af, hvilke oplysninger der skal benyt-

Word-dokument, er du klar til at printe og sende invitationerne ud.

tes i forbindelse med udsendelsen af invitationerne. Typisk drejer

Via linket i dit dokument bruger respondenterne deres respondent-

det sig om navn, gadenavn, gadenummer, postnummer, by og land.

nøgle til at logge på din survey. Besvarelserne lagres i SurveyXact

Disse oplysninger om respondenterne skal du samle, hvis ikke du

for den pågældende måling.

allerede har det, i for eksempel en MS Excel- eller MS Access-fil. Oplysningerne importeres til SurveyXact i en CSV-fil. CSV betyder semikolon-separeret, og i Excel vil det sige, at navn, gade osv. får hver sin kolonne. En vigtig detalje er, at der skal tilføjes fire ekstra kolonner. Se brugerhåndbogen side 154.

Den unikke respondentnøgle flettes ind i Word-dokumentet i stedet for variablen <<Externke>>

Trin 2: En anden vigtig detalje er, at filen skal importeres til et i forvejen forberedt baggrundsskema i SurveyXact. Se brugerhåndbogen side 151. Når du har dette baggrundsskema klar, kan du importere CSVfilen til SurveyXact. Idet CSV-filen importeres, tildeles hver respondent en unik respondentnøgle. Det er denne nøgle, som skal give modtageren af brevet online-adgang til dit spørgeskema.

Trin 3: Når alle respondenter har fået tildelt en nøgle, er du klar til at eksportere dine respondentdata til en ny CSV-fil. Klik på fanen Rediger, og vælg Udvælg Respondenter. En ny dialogboks åbnes, hvori du nu skal klikke på fanen Distribution og derefter på Eksporter Stamdata. I et nyt vindue markerer du nu afkrydsningsfeltet Brevfletning. Du har også mulighed for at udvælge de respondenter, der skal indgå i brevfletningen. Klik på OK, når du er færdig. SurveyXact genererer en ZIP-fil, som du kan gemme på computeren.

SURVEY8PERT  š


SURVEY8PERT

š

Magasinet for den professionelle SurveyXact-bruger---

Et skoleeksempel Med SurveyXact som middel vil Herning HF og VUC målrette kommunikationen mod potentielle studerende. Informationsmedarbejder Martin Wind er ansvarlig for at gennemføre undersøgelserne, og han har flere på vej. Flere end 500 besvarelser på tre dage. Det var udbyttet, da Martin Wind og seks laptops havde taget stilling i Herning HF og VUC’s stand på Uddannelsesmesse 2007 i Messecenter Herning. Formålet med undersøgelsen blandt messedeltagerne var at lære potentielle studerende bedre at kende.

500 unge udfyldte i løbet af uddannelsesmessen 2007 et spørgeskema på Herning HF og VUC’s stand

Et aktivt værktøj

– Førhen brugte skolen næsten ikke evalueringer, og de der blev

På uddannelsesmessen i 2006 lavede Herning HF og VUC en lig-

foretaget, blev modtaget negativt og set på som endnu en test,

nende undersøgelse, men dengang foregik det med kuglepen og

der skulle bestås. Efter vi i efteråret 2006 begyndte at bruge

papir. Det gav også dengang mere end 500 besvarelser, men sam­

SurveyXact, er det syn imidlertid ændret, fortæller Martin Wind.

tidig endte det i en uoverskuelig behandling af de indsamlede data. – Brugen af SurveyXact har betydet, at vi nu har en reel mulighed

De næste skridt

for at lave håndgribelig databearbejdning af det input, vi får. Det

For Martin Wind, der har stået for implementeringen af SurveyXact,

har gjort undersøgelsen til et aktivt værktøj i formgivningen af

har det første halve år med systemet været så overbevisende, at

vores fremtid, siger Martin Wind.

han allerede har flere idéer, som skal undersøges nærmere.

Ud fra de elektroniske besvarelser, kan han nu trække data om

– Det næste skridt bliver at gennemføre medarbejderundersøgelser

blandt andet demografi og fagønsker ud af de potentielle elevers

blandt lærere og andre ansatte, da de, efter at have set systemet i

besvarelser.

brug, kan se det positive i at evaluere på den­ne måde, fortæller Martin Wind og fortsætter:

Boom i evalueringer

– Dernæst forestiller jeg mig, at jeg skal lave

Kendskabsundersøgelser blandt potentielle studerende er dog blot

nogle Street Surveys, hvor jeg skal ud i

en af anvendelsesmulighederne i SurveyXact. Evalueringer blandt

bybilledet for at undersøge kendskabet til

de nuværende studerende er endnu en:

Herning HF og VUC blandt menigmand.

Nye SurveyXact brugere:

Du kan læse mere om SurveyXact og om de virksomheder, der bruger systemet, ved at besøge:

www.surveyxact.com SurveyXact salgs- og supporthotline: 70 26 78 22

ADVODAN CVU København & Nordsjælland Dansk Design Center DTF Travel Favrskov Kommune Feilberg Consult Fredericia Kommune GD Kommunikation HedeDanmark IT Center Fyn Komiteen for Sundhedsoplysning KREVI Kwintet Kansas Pilot Danmark Region Sjælland RelationsPeople Silkeborg Kommune Solar Århus Sprogcenter

SurveyXpert_13  

surveyxact, surveyxpert

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you