Page 1

����������� � ����� �

Magasinet for den professionelle SurveyXact-bruger--nr. 4 | SurveyXpert | februar-marts 2005

Dansk Supermarked spurgte til kundetilfredsheden - 80.000 svarede Læs side 4-5

Læs også om: Netsurveys kræver omtanke

side 3

Dansk Supermarked får ny dimension i konkurrencen

side 4

IHA: Lovkrav gav muligheder

side 6

Virtuel borgerdebat i Odder

side 7

Det laver vi også i Rambøl Management

side 8


Kurser i SurveyXact Rambøll Management afholder 2. og 3. marts 2005 to SurveyXact-kurser i Århus. Fordelingen af pladser til kurserne sker efter først til mølle-princippet.

Kære læser Velkommen i det fjerde nummer af SurveyXpert – magasinet for den professionelle SurveyXact-bruger. Selvom 2005 blæste i gang med en ordentlig orkan, er vi hos SurveyXact glade for medvinden fra det forgangne år, der tilsyneladende fortsætter her i det nye år. I 2004 tredoblede vi både antallet af medarbej-

Onsdag den 2. marts 2005: Kursus A - “Introduktion til SurveyXact 4.0” Dette kursus henvender sig til personer, der ikke i udpræget grad har prøvet at anvende SurveyXact version 4.0. På kurset introduceres alle væsentlige dele af SurveyXact. Bl.a.: Oprettelse af målinger, brugere og analyser Oprettelse af spørgeskemaer i smartdesigner og avanceret designer Basal håndtering af respondenter Brug af analysemodulet

dere og kunder, samtidig med at vi videreudviklede SurveyXact på baggrund af input fra brugerne. Hovedparten af landets kommuner, uddannelsesinstitutioner og medier vælger SurveyXact, der i dag er markedets førende spørgeskemasystem med hensyn til funktionalitet, brugervenlighed og opbakning fra en stærk organisation. Vi forventer at fortsætte fremgangen i 2005 og konsolidere SurveyXact som det førende survey-system i Danmark – specielt i den offentlige sektor. Derfor vil vi fortsat indsamle viden om brugernes erfaringer og benytte dem som afsæt for en massiv videreudvikling af systemet. Desuden udvider vi kursusprogrammet i samarbejde med Rambøll Management, der med 250 medarbejdere har den nødvendige kompetence og kapacitet til at uddanne vores kunder i SurveyXact, dataanalyse og spørgeskemadesign. Se omtale af kommende kurser til venstre her på siden.

Torsdag den 3. marts 2005: Kursus B - “Det gode spørgeskema” Det er ikke nemt at opbygge et godt spørgeskema helt fra bunden. På dette kursus lærer man, hvordan det overordnede behov for viden kan struktureres i et konkret spørgeskema. Bl.a.: Processen – sådan strukturerer man sit arbejde Spørgeskemaets opbygning og struktur De rigtige spørgsmål og svarkategorier Layout, spring og valideringsbetragtninger

I dette nummer kan du blandt andet læse om Dansk Supermarked, der har foretaget en kundetilfredshedsundersøgelse med i alt 80.000 deltagere. Hensigten med undersøgelsen var at få flere tilfredse kunder ved at indsamle viden om deres præferencer og så tilpasse Bilka-, A-Zog føtex-butikkerne derefter. Det har gjort kundetilfredshed til et parameter i den indbyrdes konkurrence mellem afdelinger og butikker, samtidig med at Dansk Supermarked har fået en værdifuld viden om kundernes ønsker. Læs mere på siderne 4-5. På side 6-7 kan du læse om Ingeniørhøjskolen i Århus, der bruger SurveyXact til at udvikle undervisnings- og arbejdsmiljøet, samt om Odder Kommune, hvor politikerne bruger en virtuel borgerdebat i beslutningsprocessen vedrørende fremtidens strukturreformerede kommune.

Test, pilottest og finpudsning Man kan vælge at deltage på både kursus A og B – eller blot på det ene. Læs mere om kurserne og tilmelding på: www.surveyxact.dk.

God læselyst! Flemming Lübker Cramer, Chefkonsulent i SurveyXact

SurveyXpert – magasinet for den professionelle SurveyXact-bruger Nr. 4 – februar/marts 2005

Tekst & layout Protekst - www.protekst.dk Idworks - www.idworks.dk

Udgiver SurveyXact Rambøll Management Olof Palmes Allé 20 8200 Århus N

Fotos Ebbe Sommerlund og Terese Werner Tryk Zeuner Grafisk A/S

Redaktion Flemming Lübker Cramer (ansv.) Uffe Lyngaae, Ebbe Sommerlund og Terese Werner, Protekst

2 �����������

Oplag SurveyXpert udkommer fire gange årligt i 2.000 eksemplarer

Forbehold Citater fra SurveyXpert skal have tydelig kildeangivelse. Længere uddrag og gengivelse af artikler og illustrationer kun med skriftlig tilladelse fra SurveyXact/Rambøll Management. Kontakt Har du spørgsmål, kommentarer eller ideer til indholdet i SurveyXpert, er du velkommen til at kontakte Flemming Lübker Cramer på 70 26 78 22 eller Flemming.Cramer@r-m.com.


Survey-ekspert:

Netsurveys kræver omtanke Netsurveys har både styrker og svagheder. For at kunne indsamle pålidelig viden er det vigtigt også at kende til skyggesiderne ved at bruge internettet til spørgeskemaundersøgelser. Derfor har vi bedt en survey-ekspert opridse faldgruber, fordele og ulemper ved netsurveys.

undersøgelser. Et dårligt ry på grund af de mange såkaldte

Hvordan repræsentativ?

’quick polls’. En gruppe af specielt ældre, der endnu ikke har

Og netop repræsentativitet

adgang til internettet. Det er de primære skyggesider, Kasper

fremhæver Kasper Møller

Møller Hansen fremhæver som de største udfordringer i for-

Hansen som en af de ulem-

bindelse med seriøse netsurveys. Kasper Møller Hansen er

per ved befolkningsrepræ-

adjunkt i statskundskab ved Københavns Universitet.

sentative netsurveys, som

Et mættet marked, hvor brugerne bliver bombarderet med

man skal være ekstra op-

Kasper Møller Hansen er Ph.D. i statskundskab og adjunkt ved Københavns Universitet. Her underviser han blandt

Bombardement og dårligt ry

mærksom på. Mens omkring

Når en internetundersøgelse lander i en indbakke, er der stor

90 procent i aldersgruppen

andet i opinionsdannelse, statistik og

sandsynlighed for, at modtageren opfatter henvendelsen som

16-63 år har adgang til inter-

samfundsvidenskabelig metode.

spam-mail og kasserer spørgeskemaet uden videre overve-

nettet enten i hjemmet eller

jelse. Den handling bunder ifølge Kasper Møller Hansen ofte

på jobbet, er det kun 54 procent blandt 64-70-årige.

i, at vi bliver bombarderet med undersøgelser i tide og utide,

- Man når aldrig dem, som ikke har adgang til internettet, og

kombineret med at de fleste af os har været i nærkontakt

denne gruppe udgør et helt bestemt segment af for eksempel

med de såkaldte ’quick polls’, som har medvirket til at give

ældre og lavt uddannede, påpeger Kasper Møller Hansen.

netsurveys et dårligt ry. - Et af problemerne med ’quick polls’ er, at medierne har en

Han forklarer, at en af måderne at komme problemet til livs er ved at lave en ’oversampling’, hvilket vil sige for eksempel at

tendens til at bruge dem til at skrive overskrifter med. Men det

henvende sig til fem gange så mange ældre, som man reelt har

er ofte fængende overskrifter uden bund i virkeligheden, siger

brug for. På den måde vil man kunne få fat i mange.

Kasper Møller Hansen og understreger, at det også går ud

- Men med oversampling er der stadig et problem. For der vil

over de seriøse undersøgelser, hvor der ligger en analytisk

stadig være en gruppe af ældre uden internetadgang, som ikke

metode til grund for både forarbejde og bearbejdelse af un-

bliver hørt. Det vil skabe en repræsentativitet, der forstærker

dersøgelsen.

skævheden, siger Kasper Møller Hansen.

Kunsten at skille sig ud

Uanede ressourcer

Det er derfor vigtigt at signalere seriøsitet, når man udsender

Alligevel ser Kasper Møller Hansen mange potentialer i at bru-

sit spørgeskema. Kasper Møller Hansen forklarer, at det tit er

ge internettet til surveys, og han understreger, at hvis man ken-

de små forskelle som for eksempel layoutet og informationen

der sin målgruppe, for eksempel medarbejdere, kunder eller

om undersøgelsen, der viser respondenter, at der er tale om

medlemmer, og ved, at man kan nå dem via e-mail, så er der

en seriøs undersøgelse.

ingen problemer. Desuden forudser Kasper Møller Hansen, at

- Man kan for eksempel sende et brev ud om, at der snart

fremtidens digitale undersøgelser vil foregå i en kombination af

vil finde en undersøgelse sted via internettet. På den måde

internet og tv, og at det på den måde med tiden også blive

sikrer man, at folk forstår, det er en seriøs undersøgelse. Det

lettere at få alle grupper med, fordi de fleste har fjernsyn.

gør også, at man har mulighed for at ’fange’ de personer, der

- Der ligger en stor og sjældent udnyttet mulighed for at bru-

måske ikke umiddelbart har adgang til internettet, foreslår

ge lyd og billeder. Det kunne for eksempel være at vise en re-

Kasper Møller Hansen.

klame eller afspille et politisk budskab og så efterfølgende bede deltagerne tage stilling. Og så er aspektet med, at man kan besvare undersøgelsen, når man har tid, også særdeles vigtigt, siger Kasper Møller Hansen.

����������� 3 �


Kundesyn – ny dimension i konkurrencen Dansk Supermarked står bag en af de mest omfangsrige undersøgelser, som Rambøll Management og SurveyXact har været involveret i. I 2004 har over 40.000 respondenter i løbet af få uger deltaget i Dansk Supermarkeds storstilede undersøgelse, Kundesyn.

Intern konkurrence får forretningen til at udvikle sig. Det er en af de helt synlige effekter, som undersøgelsen, Kundesyn, har haft på forretningerne under Dansk Supermarked. - Målet er jo naturligvis at få flere tilfredse kunder. Kunder som har lyst til at komme i vores forretninger ofte og handle det meste hos os. Det vil altså sige, at vi gennem undersøgelserne vil finde ud af, hvordan vi øger kundeloyaliteten og tilliden til vores forretninger, fortæller marketingchef i Bilka/A-Z, Allan Baadsgaard. Det er i korte træk baggrunden for, at Dansk Supermarked i 2003 kastede sig ud i en storstilet undersøgelse for at finde ud af, hvad kunderne egentlig synes om kæderne Bilka, A-Z og føtex. På nøjagtig samme tidspunkt i år 2004 og 2003 er kunder i de tre supermarkeder blevet inviteret til at deltage i tilfredshedsundersøgelsen. Det har i alt givet svar fra knap 80.000 kunder på to år.

En ekstra dimension - Afdelingerne kan godt lide lidt intern konkurrence. Førhen har de kun konkurreret på salgstallene. Nu har de fået en ekstra dimension, fordi de også kan konkurrere på kundernes tilfredshed, konstaterer Allan Baadsgaard. Allerede på baggrund af sidste års undersøgelse fik Dansk Supermarked øje på nogle indsatsområder, som var vigtige at arbejde med. Især fremhæver Allan Baadsgaard, at kunderne efterspurgte mere overskuelige afdelinger, det vil for eksempel sige færre prisskilte, der står og ’larmer’, og lavere reoler, så kunderne nemt kan danne sig et overblik. - Kundesyn har vist os, at kunderne er meget tilfredse med vores tilbud. Det betyder konkret, at vi kan fokusere mere på Allan Baadsgaard Marketingchef i Bilka/A-Z

4 �����������

købsoplevelsen, fastslår marketingchefen og understreger, at Dansk Supermarked hele tiden bestræber sig på at kunne gøre købsoplevelsen bedre for kunden, uden det går ud over prisen.


- SurveyXact giver mulighed for at dykke ned i de aspekter, som personen er utilfreds med. Hvis kunden gennemgående er tilfreds, er det en relativ kort undersøgelse. Er kunden derimod utilfreds med flere ting, så er det en lang undersøgelse, siger Allan Baadsgaard.

Omfattende analyse og rapportering - Graden af fleksibilitet i spørgeskemaet har været vigtigt for os, fordi vi har nogle specielle omstændigheder. SurveyXact kan levere en fleksibilitet, som man aldrig vil opleve på papir. Denne undersøgelse ville på papir være alt for krævende for kunden, og samtidig ville den være mere omkostningskrævende end via internettet, siger Allan Baadsgaard og understreger: - En undersøgelse bliver aldrig bedre end det undersøgelsesdesign, man vælger. Selv har Allan Baadsgaard arbejdet tæt sammen med Rambøll Management om stort set alle aspekter i undesøgelsen, og han lægger ikke skjul på sin tilfredshed med Rambøll Managements evne til at håndtere de store mængder data. De grundigt bearbejdede data har givet Dansk Supermarked et klart billede af, hvilke oplevelser kunderne lægger vægt på, Det har krævet lidt tilvænning for de fleste medarbejdere rundt om i afdelingerne, at den interne konkurrence har fået en yderligere dimension – nemlig kundernes tilfredshed, men marketingchefen er ikke i tvivl: - Det er mit indtryk, at afdelingerne faktisk gerne vil have målingerne på kundernes tilfredshed som et supplement til de salgstal, de får fra time til time, fastslår han.

SurveyXact – en sikker og fleksibel løsning - Viden om kundernes holdninger er en værdifuld ressource, når vi skal træffe beslutninger vedrørende vores forretning, siger Allan Baadsgaard. De 87 varehuse i Bilka, A-Z og føtex har uddelt mange

når de køber ind. - Vi valgte Rambøll Management til at hjælpe os med opgaven, fordi deres konsulenter er stærke til at planlægge og gennemføre undersøgelser, der imødekommer vores behov i relation til kvalitet, pris og resultater. At Rambøll Management desuden har et velafprøvet og fleksibelt system til at understøtte dataindsamlingen er kun en ekstra fordel, siger Allan Baadsgaard. - Det er i høj grad også et spørgsmål om kommunikation og om kemi; forståelsen for, hvor vi gerne vil hen med undersøgelsen og det, at Rambøll Managements konsulenter har været med på vores tankegang, fremhæver Allan Baadsgaard som andre vigtige faktorer, der har spillet ind.

tusinde invitationer til at deltage i undersøgelsen. Alt i alt har cirka 40.000 kunder siddet derhjemme i ro og mag og besvaret spørgeskemaet på internettet via SurveyXact i 2004. - Vi analyserede og diskuterede sammen med konsulen-

Kort om Kundesyn

terne, om vi kunne nøjes med kun at bruge et internetbaseret spørgeskema i undersøgelsen, eller om det ville give en mis-

Kundesyn er en årlig kundeundersøgelse for kæderne Bilka,

visende bedømmelse af vores varehuse ud fra en formodning

A-Z og føtex, der tilsammen tæller 87 varehuse.

om, at kun bestemte kundegrupper svarer på internettet.

Undersøgelsen har kørt i 2003 og 2004 på samme tids-

Men analyser af resultaterne fra 2003, hvor kunderne kunne

punkt i efteråret og med samme spørgeramme, så det giver

vælge imellem at svare på internettet eller udfylde et spørge-

mulighed for at lave sammenligninger over tid.

skema på papir, viste, at det var forsvarligt at fravælge papir-

Alle varehuse har inviteret udvalgte kunder til at deltage,

spørgeskemaet. Efterhånden er der heller ikke særlig mange,

og samlet set har cirka 80.000 respondenter besvaret spørgs-

der ikke har adgang til internettet, så vi valgte en løsning

målet på de to år.

uden papirspørgeskemaer, fortæller Allan Baadsgaard. I undersøgelsen blev kunderne præsenteret for en række

Der er udarbejdet samlede rapporter for kæderne samt en individuel rapport for det enkelte varehus. Det giver mulighed

standardspørgsmål om de forskellige afdelinger i forretningen:

for at sammenligne på tværs af varehuse og udvælge indivi-

tekstil, frugt & grønt, slagter og så videre. Hvis kunden tilkende-

duelle indsatsområder.

gav sin utilfredshed over en af afdelingerne, blev vedkommen-

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kon-

de dernæst spurgt i yderligere detaljer, om hvilke områder i

takte projektleder hos Rambøll Management, chefkonsulent

den pågældende afdeling, der lå til grund for utilfredsheden.

Thomas Verner Jensen, på tlf.: 2948 8193 eller tvj@r-m.com.

����������� ���������� � ����� � 5 �


Fra krav til muligheder Et lovkrav fra Undervisningsministeriet har givet Ingeniørhøjskolen i Århus nye muligheder for at udvikle undervisnings- og arbejdsmiljøet ved hjælp af SurveyXact. Gode råd var bogstaveligt talt dyre for Ingeniørhøjskolen i Århus i 2004. Undervisningsministeriets krav om en undersøgelse af undervisningsmiljøet på landets undervisningsinstitutioner gjorde behovet for et analyseværktøj akut. Det vidste alle i analysebranchen, og kort efter at kravet blev fremsat, havde den centrale studievejleder på Ingeniørhøjskolen, Niels Mølstrøm, været i kontakt med tre analysefirmaer. Han overvejede tilbudene og valgte SurveyXact.

Tungtvejende troværdighed - De er mange grunde til, at vi valgte SurveyXact. For det første gav den indledende dialog mig et meget professionelt indtryk af Rambøll Management. Adgangen til support var en an-

- Da loven krævede en analyse af undervisningsmiljøet på Ingeniørhøjskolen, valgte vi SurveyXact, siger Heidi Søndergaard og Niels Mølstrøm.

den væsentlig faktor, og desuden følte vi, at der er en vis troværdighed bag navnet, siger Niels Mølstrøm og tilføjer: - Prisen var egentlig det eneste afskrækkende ved SurveyXact. Umiddelbart syntes jeg, at det var mange penge for en licens, men havde vi lavet undersøgelsen selv eller brugt det

- Det er smart, at man kan sende påmindelser og rykkere

analysefirma, som undervisningsministeriet anbefalede, så ville

ud til de, der ikke har svaret. Hver gang, vi gjorde det, kunne

det have kostet næsten det samme bare i arbejdskraft til hånd-

vi se en stigning i svarprocenten dagen efter. Det er også

teringen. Og de løsninger kunne vi kun bruge til ét formål. Sur-

smart, at eleverne kan udfylde undersøgelsen delvist

veyXact kan vi bruge så ofte, vi vil, og til hvad vi vil, så længe vi

og så vende tilbage til den senere, siger Heidi Søndergaard,

betaler licensen, siger Niels Mølstrøm.

informationsmedarbejder på Ingeniørhøjskolen i Århus. Det er hende, der har arbejdet med SurveyXact efter et

Rykkere i en ruf

enkelt kursus hos Rambøll Management.

Med cirka 1.500 studerende på højskolen kan det være en stor logistisk opgave at få skemaerne ud til alle, men her har det

Analyseresultater med ét klik

været en stor hjælp, at spørgeskemaet kan sendes ud elektro-

Ud over kurset har der kun været brug for en lille smule

nisk. Også når de studerende har været lidt sløve til at få ske-

support.

maet udfyldt.

- SurveyXact er let at komme i gang med. Smartdesigneren er rigtig god og nem at arbejde med. Men jeg føler, at der er

Undervisningsmiljøvurdering (UMV)

et stort spring op til de mere avancerede funktioner. Måske kunne der være flere muligheder i smartdesigneren. Det bedste ved SurveyXact er næsten, at man kan hente analysen ud

De danske uddannelsesinstitutioner skal mindst hvert

med et enkelt klik – også inden undersøgelsen er helt færdig.

tredje år gennemføre en undersøgelse af undervisnings-

Man kan hele tiden følge med i, hvad der sker, siger Heidi

miljøet. Vurderingen skal kortlægge tre grundlæggende

Søndergaard.

elementer i undervisningen. Det er:

Ingeniørhøjskolen har store planer med SurveyXact på sigt. - Indtil nu har vi brugt SurveyXact meget lidt, men det er

Det fysiske miljø Det psykiske miljø

oplagt, at vi vil bruge det meget mere fremover. Undervis-

Det æstetiske miljø

ningsmiljøundersøgelsen skal laves hvert andet år, så vi kan

Ud over vurderingen af de tre elementer skal undersøgel-

ligeså godt få det meste ud af at have adgang til program-

sen indeholde en vurdering af eventuelle problemer samt

met. Den største gevinst vil være, hvis vi får lagt undervis-

en handlingsplan og retningslinjer for handlingsplanen.

ningsevalueringen ind i systemet, men det skal vi arbejde lidt videre med, siger Niels Mølstrøm.

6

�����������


Virtuel borgerdebat i Odder Da Odder Kommune i efteråret 2004 lagde op til debat om

Panelet blev taget alvorligt

kommunalreformen, var det vigtigt for lokalpolitikerne at få

Da undersøgelsen var gennemført, efterspurgte politikerne

borgernes holdninger frem. Løsningen blev dannelsen af et

de samlede kommentarer fra panelet. Derfor fik politikerne

frit tilgængeligt borgerpanel, som via SurveyXact fik mulig-

ikke blot udleveret sammendraget, men samtlige 90 sider

hed for at argumentere og ikke mindst nuancere debatten

med kommentarer fra de 284 borgere i panelet.

om fremtidens Odder Kommune.

- Det kan være rigtig svært altid at skulle forholde sig til tal og grafer. Derfor har det været lettere for lokalpolitikerne at

Horsens, Århus eller forsætte alene? Det var de muligheder, de

tage modargumenterne til eftertanke, når de har læst en halv

godt 20.000 borgerne i Odder Kommune skulle vælge imel-

A4-side fra en borger i forhold til bare at blive præsenteret

lem, da de 16. november 2004 gik til stemmeboksene for at

for, at for eksempel 20 procent er imod, siger Krista Kajberg.

sætte deres fingeraftryk på kommunens fremtid. Men inden da

Hun indrømmer, at hun var lidt skeptisk over for at skulle

havde der været gang i en heftig debat, som blandt andet tog

bearbejde de mange kvalitative svar, men fremhæver i sam-

afsæt i de holdninger, som de 284 medlemmer af Odder Kom-

me åndedrag, at fordelen ved at sende spørgsmålene ud i

munes borgerpanel havde fremsat via SurveyXact.

SurveyXact er, at hele processen er koblet sammen, lige fra formuleringen af spørgsmålene til beregningerne og sam-

Supplerende borgerinddragelse Kommunalreformen var tidens hotteste emne, da Odder Kom-

menfatningen af de mange kommentarer. - Nu hvor jeg har siddet med det, synes

mune i august 2004 fik licens til SurveyXact, og derfor var det

jeg faktisk, det fungerer rigtig godt med

oplagt at lave en undersøgelse om emnet. På det tidspunkt

kvalitative svar. Det kræver lidt ekstra ar-

arbejdede kommunens politikere ud fra forskellige løsnings-

bejde, men der kommer flere aspekter

modeller med hensyn til strukturreformen og ville gerne have

og nuancer med – og det er jo vigtigt for

borgernes besyv med. Og det fik de. Alle interesserede bor-

debatten, siger hun.

gere kunne således tilmelde sig det frivillige borgerpanel på Odder Kommunes hjemmeside, hvilket 284 borgere gjorde. Herefter fik de tilsendt et SurveyXact-spørgeskema via e-mail.

Krista Kajberg

- Ideen er at supplere borgerinddragelsen i de politiske beslutningsprocesser. Vi ville gerne have flere borgere på banen end de, der skriver læserbreve i lokalaviserne, fortæller Krista Kajberg fra Odder Kommunes byrådssekretariat. Det er blandt andre hende, der er ansvarlig for udarbejdel-

Flertal for Odder

sen af SurveyXact-spørgeskemaet og behandling af data. Hun fortæller, at der er planer om, at panelet også i fremti-

Selvom SurveyXact-undersøgelsens primære formål var at få

den skal bruges som et slags virtuelt borgermøde, der kan

borgernes argumenter og forventninger frem, gav undersøgelsen

sætte gang i debatten.

også lokalpolitikerne et vink om borgernes holdninger til de tre

Kommentarer fik sit eget liv De fleste spørgsmål var formuleret som åbne spørgsmål om panelets forventninger til de forskellige løsninger samt prioriteringer for kommunens fremtid. - Panelets kommentarer fik faktisk deres eget liv. Ikke bare i sammendraget af undersøgelsen, men de rejste også videre ud i pressen, som livligt citerede dem. På den måde kom der flere nuancer i debatten, end vi ville have set, hvis det hele havde været lukkede spørgsmål, som blot var blevet omformuleret til grafer, siger Krista Kajberg og forsætter: - Jeg tror, at respondenterne er lidt mere åbne, når de kan

valgmuligheder: Odder, Horsens eller Århus. Odder forsætter alene: Borgerpanel: 32 procent Valget: 53,9 procent Sammenlægning med Horsens: Borgerpanel: 28 procent Valget: 21,3 procent Sammenlægning med Århus: Borgerpanel: 28 procent Valget: 24,8 procent NB: 12 procent af borgerpanelet stemte for en sammenlægning

sidde i ro og mag og overveje deres svar og selv formulere

med Skanderborg - en mulighed der imidlertid bortfaldt ved val-

deres kommentarer. Derfor får man via borgerpanelet fat i

get.

nogle andre typer, fordi det for mange er nemmere end at sige deres mening til et offentligt borgermøde eller skrive den i et offentligt brev.

Flere resultater af undersøgelsen kan findes på www.odder.dk, hvor borgere i Odder Kommune fortsat kan tilmelde sig kommunens borgerpanel.

����������� ���������� � ����� � 7 �


����������� � ����� �

Magasinet for den professionelle SurveyXact-bruger--Navn: Stig Porskjær Alder: 32 år Stilling: Chefkonsulent i Survey Consulting Ansat siden: 1999 Uddannelse: Cand.oecon.

Navn: Maj Christiansen Alder: 28 år Stilling: Konsulent i Rambøll Survey Ansat siden: August 2004 Uddannelse: HD i Afsætning, udvalgte MBA-fag

Navn: Thomas Hagen Jørgensen Alder: 35 år Stilling: Manager i Survey Institute Ansat siden: 1998 Uddannelse: Cand.scient.pol.

Hvad arbejder I med i din afdeling?

Hvad arbejder I med i din afdeling?

Hvad arbejder I med i din afdeling?

Vi arbejder med kvantitative undersøgelser,

Markeds- og holdningsanalyser samt me-

Vi indsamler og analyserer spørgeskemadata

blandt andet medarbejder-, medlems-, mar-

ningsmålinger. Rambøll Management er bl.a.

fra privatpersoner og virksomheder. Vi er mest

keds- og kundeundersøgelser, for såvel of-

analyseleverandør til Jyllandsposten, hvor vi

kendt for gennemførelsen af politiske me-

fentlige som private virksomheder. Vi har for

hver måned gennemfører 1.300 repræsenta-

ningsmålinger for Jyllands Posten. Vores stør-

eksempel netop afsluttet en brugertilfreds-

tive interview blandt svarpersoner på 18 år

ste kunde er TDC, som vi hvert år gennemfø-

hedsundersøgelse for Kulturarvsstyrelsen

eller derover i hele Danmark.

rer 65.000 kundetilfredshedsinterview for.

samt en kundetilfredsundersøgelse for føtex og BILKA (se side 4-5). Hvad består dit arbejde i? Som analysekonsulenter arbejder vi med undersøgelserne fra A-Z. Først fastlægger vi et godt undersøgelsesdesign, der kan gennemføres inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed. Et godt undersøgelsesdesign er afgørende for, om man reelt får svar på det,

Hvad består dit arbejde i? At rådgive virksomheder om, hvordan information indsamles med højst muligt kvalitet og reliabilitet. Det omfatter blandt andet rådgivning om spørgeramme, repræsentativitet, informations- og datamuligheder med mere. I øjeblikket bruger jeg en stor del af min tid på opinionsmålinger i forbindelse med Folke-

Vores speciale er i øvrigt mere krævende interview blandt studerende, politikere, virksomhedsledere og fagfolk i forbindelse med undersøgelser for virksomheder, organisationer og ministerier. Hvad består dit arbejde i? Jeg sørger for, at vi holder en høj kvalitet i de opgaver, vi løser for vores kunder. Jeg skal

tingsvalget.

desuden sikre den løbende teknologiske og

typisk i gang med at udarbejde det konkrete

Hvad er det mest spændende

ratet – samt naturligvis sikre en fornuftig ind-

spørgeskema og sætter undersøgelsen i gang.

ved dit arbejde?

tjening.

Derpå analyserer vi de indsamlede data og

At rådgive virksomheder om vigtigheden af at

formidler resultaterne til kunden, for eksempel

indsamle viden om deres kunder, markeder,

via præsentationer eller skriftlige rapporter.

målgrupper, medarbejdere og så videre. Man-

som man ønsker at undersøge. Herefter går vi

Hvad er det mest spændende ved dit arbejde? Det mest spændende er, at jeg for mange forskellige kunder og i forskellige ’omstændigheder’ bruger min teoretiske og praktiske erfaring til at tilvejebringe ny viden og information. Meget ofte danner resultaterne af

ge prioriterer efter min mening dataindsamling for lavt, når man tænker på den vækst og positionering, viden kan bidrage til. Det er en fornøjelse at se den merværdi og de aha-oplevelser, vi kan tilføre virksomheder, der udnytter det store potentiale, som indsamling af viden rummer.

organisatoriske udvikling af indsamlingsappa-

Hvad er det mest spændende ved dit arbejde? At få det store apparat med 150 interviewere, studenter, statistikere og konsulenter til at spille sammen med de 10–25 løbende dataindsamlinger på en måde, hvor vi afleverer det, vi skal, til tiden og i en høj kvalitet, samtidig med at alle i organisationen føler glæden ved at indgå som små tandhjul i en stor velsmurt maskine.

vores undersøgelse grundlag for konkrete handlinger og forandringer hos kunden.

Nye SurveyXact brugere: Danmarks Apotekerforening Domstolsstyrelsen Iveco Danmark A/S Netkoncept

Du kan læse mere om SurveyXact og om de virksomheder, der bruger systemet, ved at besøge:

www.surveyxact.com SurveyXact salgs- og supporthotline: 70 26 78 22

Pandrup, Aabybro, Brovst og Fjerritslev Kommune Scanad Sonion Wasteels Rejser A/S Aarhus Universitet, Institut for Matematiske Fag Aarhus Universitet, Institut for Økonomi

SurveyXpert_04  

surveyxact, surveyxpert

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you