Page 1

xJuJo xJuJo yJ\Jr xJuJo

YPu ßVPuj Kv·L IJmhMu \m±Jr Km˜JKrf 31 kOÔJ~

SURMA 40th Year, Issue 2044, 01 - 07 September 2017, 10 -16 \MuKyöJy 1438 Ky\rL, 15 - 21 nJhs 424, 50p

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

gJoPZ jJ FKxc yJouJ S metmJhL ÉoKT Bh oMmJrT ZáKar ßjJKav

BhMu IJ\yJ, mTrJ-Bh KyPxPm mJXJKu \LmPj mÉunJPm kKrKYfÇ FA jJPor xPñ rP~PZ nJrfL~ rãevLu xoJP\r iot-met ‰mwPoqr kKrY~Ç ßx Ijq AKfyJxÇ xTu ‰mwPoqr ßhJr ßbPu Bh mJXJKu xoJP\ Kj\èPe bÅJA TPr KjP~PZÇ k´Kf mZPrr oPfJ fqJPVr oKyoJ KjP~ Bh FmJrS IJoJPhr xJoPj FPx CkK˙fÇ ÊâmJr, 1 ßxP¡’r mOPaPjr oMxuoJjrJ kJuj TrPmj Bh C“xm ∏ BhMu IJ\yJÇ kKm© BhMu IJ\yJ CkuPã xMroJr xTu kJbT, KmùJkjhJfJ, ÊnJjMiqJ~Lr k´Kf BPhr ÊPnòJ ∏ Bh oMmJrTÇ FTA xPñ YuKf x¬Jy Bh CkuPã xMroJ IKlx mº gJTPmÇ - xMroJ kKrmJrÇ

K\KxFxA’r luk´TJv

mJXJKu KvãJgtLPhr IxJiJre TíKffô

xMroJ KrPkJat u§j, 31 IJVˆ - IfLPfr oPfJ F mZrS K\KxFxA krLãJ~ mJXJKu ßZPuPoP~rJ fJPhr xJlPuqr iJrJ ImqJyf ßrPUPZÇ F mZr K\KxFxA krLãJ IJPrJ TKbj FmÄ j’rKnK•T ßV´c yS~Jr krS mJÄuJPhvL 28 kOÔJ~

aJPVta oMxKuo S ßmJrTJkrJ oKyuJ kNmt u§Pj hMA mJXJKu fr∆Per Ckr ßvõfJñ hMÏíKfTJrLr FKxc KjPãk msJcPlJPct ßmjJoL KYKbPf oMxuoJjPhr FKxc yJouJ S yfqJr ÉoKT

xMroJ KrPkJat u§j, 31 IJVˆ - gJoPZ jJ n~ïr FKxc yJouJÇ IJr F yJouJ~ k´iJjf IJâJ∂ yPòj oMxuoJj fgJ FKv~Jj TKoCKjKar ßuJT\jÇ Vf TP~TKa FKxc IJâoPer WajJ~ IJâJ∂Phr ßmvLrnJVA oMxuoJj fgJ FKv~JjÇ AÄuqJP§r oPiq kNmt u§PjA ßmvL FKxc yJouJr WajJ WPaPZÇ IJr Fxm yJouJr KvTJr yP~PZj mJXJKu TKoCKjKar

ßuJT\jÇ xŒsKf msJcPlJPct oMxuoJj kKrmJrèPuJPT FKxc yJouJxy yfqJr ÉoKT KhP~ ßmjJoL KYKb KhP~PZ metmJhLrJÇ iJrJmJKyT Fxm KYKbPf hMÏíKfrJ frmJrL FmÄ AÄuqJP§r lîqJPVr ZKmr Ckr ÈKTu ÛJo oMxKuo' ßxäJVJj KuUJr kJvJkJKv k´vú rJPU ÈS~JA oMxKuo SPoj S~qJr ßmJrTJ?'Ç KYKbPf CÜ FuJTJ~ pJrJ ÈlJKj mäJT oJÛx' fgJ ßmJrTJ kPr fJPhr Ckr FKxc

mOKav jJVKrTPT ßhv ZJzJr KjPhtPv ßyJo IKlPxr ãoJ k´JgtjJ xMroJ KrPkJat u§j, 31 IJVˆ - uqJïJvJ~JPrr mJKxªJ ßvj rqJP\r TJPZ ybJ“ TPrA Vf x¬JPy FTKa KYKb IJPx ßyJo IKlx ßgPTÇ KYKbPf ßyJo IKlx

TftOkã fJPT 10 KhPjr oPiq KmsPaj ZJzPf IJPhv ßh~Ç IjqgJ~ 5 yJ\Jr kJC§ \KroJjJ IgmJ ß\uh§ ßh~JrS ÉoKT ßh~Ç KmsPaPj \jì ßj~J FmÄ 30 kOÔJ~

lˆJKrÄ AxMqPf xoJPuJKYf aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿u

yJouJ TrJ yPm mPu vJKxP~ KmKnjú Wr S oxK\Ph KYKb kJbJ~Ç oMxuoJjPhr Ijqfo mz C“xm BhMu IJpyJr KbT IJV oMyNPft yJouJ S yfqJr ßWJweJ x’Kuf KYKb kJS~Jr kr SA FuJTJr oMxKuo TKoCKjKaPf IJfï KmrJ\ TrPZÇ fPm kMKuv Kmw~Ka \JjJr kr msJcPlJPctr oMxKuo IiMqKwf yqJPjJnJr ÛJ~Jr FuJTJ~ IKfKrÜ 30 kOÔJ~

IJ∂\tJKfT èo KhmPx ˝\jPhr IJTáKf ...

dJTJ, 30 @Vˆ - È@Ko mJmJr xPñ Bh TrPf YJAÇ Kkä\, @oJr mJmJPT KlKrP~ Khj!' ßZJ¢ ßoP~ @KhmJ AxuJPor TP£ xru @TáKfÇ YJr mZr @PV 2013 xJPur 2 KcPx’r KjPUJÅ\ yS~J fJr mJmJ kJrPn\ ßyJPxPjr FUPjJ ßTJPjJ yKhx ßjAÇ Èèo' v»Kar 29 kOÔJ~

mJÄuJPhPvr ßrJoJûTr \~

xJKTmA KvÊKaPT hJhLr TJPZ KlKrP~ ßhmJr \P~r KjPhtv KhP~ \J\ ˝kúJrJ k´vÄKxf jJ~T!

xMroJ KrPkJat u§j, 31 IJVˆ - FTKa KâKÁ~Jj KvÊPT oMxKuo kKrmJPrr TJPZ h•T (lJˆtJKrÄ) KhP~ xoJPuJKYf yP~PZ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿uÇ Kmw~Kar xoJPuJYjJ TPr oNuiJrJr xÄmJh

oJiqoèPuJPf xÄmJh k´TJPvr kr fJ KjP~ yAYA Êr∆ y~Ç ßvw kpt∂ Kmw~Ka ßTJPat KVP~ VzJ~Ç ßTJPatr rJP~ KvÊKaPT fJr hJhLr TJPZ KlKrP~ ßhmJr IJPhv KhP~ xÄmJh oJiqPo C™JKkf IKnPpJV fhP∂r KjPhtv ßh~J yP~PZÇ 30

IJVˆ, mMimJr ßlKoKu ßTJPatr mJÄuJPhvL mÄvØáf \J\ ˝kúJrJ UJfáj FA rJ~ k´hJj TPrjÇ fJÅr FA Kx≠J∂ k´vÄKxf yP~PZÇ fPm IJAjL TJrPe KvÊKar jJo CPuäU TrJ y~KjÇ 30 kOÔJ~

ßcÛ KrPkJat u§j, 31 IJVˆ - k´gomJPrr oPfJ ßaPˆ IPˆsKu~JPT yJrJPuJ mJÄuJPhvÇ Imvq KxKr\ ÊÀr @PV mJÄuJPhv hPur ßTJY, ßUPuJ~Jz

ßWJweJ KhP~A ßrPUKZPuj ßp IPˆsKu~JPT ßyJ~JAaS~Jv TrPf YJj fJÅrJÇ fJPhr FA ßWJweJ ßp muJr UJKfPr muJ j~, GKfyJKxT FA 29 kOÔJ~


2 UmrJUmr

01 - 07 September 2017

\ôuPZ ßrJKyñJPhr kJuJPf ßYÓJ TrJ yPu ßkZj ßgPT TrJ yPò èKuÇ pJrJ ßVJuJèKur KvTJr yPò, fJPhr ßmKvr nJVA jJrL S KvÊÇ Vf míy¸KfmJr ßgPTA IfLPfr xm ßrTct nñ TPr Ko~JjoJPrr ßxjJmJKyjL KyÄxs ßgPT @PrJ KyÄxs yP~ CPbPZÇ UMj, iwte, uM£j, ßrJKyñJPhr KmKnjú ˙JkjJ~ IKVúxÄPpJVxy ßyj ßTJPjJ IkTot ßjA pJ fJrJ TrPZ jJÇ KhPj S rJPf ßyKuT¡Jr ßgPT oatJr, ßmJoJ yJouJ S oMÉotMÉ èKu mwtPer vP» oNZtJ pJPò ßrJKyñJ jJrL S KvÊÇ ßpj kNetoJ©J~ pM≠ ÊÀ yP~ ßVPZ ßrJKyñJ IiMqKwf @rJTJPjÇ TKgf CV´k∫J hoPjr jJPo ßmJoJ S oatJr yJouJ TPr V´JPor kr V´Jo \ôJKuP~ KhPò Ko~JjoJPrr xrTJKr mJKyjLÇ \KñPVJÔLr xhxq hJKm TPr iPr KjP~ pJS~J yPò @rJTJPjr oMxKuo IiMqKwf FuJTJr fÀePhrÇ k´KfKj~f @rJTJPjr @TJPv CPz @xJ ßyKuT¡Jr ßgPT oatJr ßvu KjPãk TrPZÇ ßvJjJ pJ~ oMÉotMÉ èKur v», @mJu-mí≠-mKefJ S KvÊr TJjúJr @S~J\Ç míy¸KfmJr ßgPT Khj-rJf ßgPo ßgPo èKur @S~J\ FmÄ SkJPrr IPjT FuJTJ~ ßiJÅ~Jr TM uL @fPï jfMj oJ©J ßpJV TPrPZÇ Fr lPu Ko~JjoJr-mJÄuJPhv K\PrJ kP~P≤ mJzPZ ßrJKyñJ @vsJ~ k´JgtLr xÄUqJÇ PrJKyñJrJ muPZj, pM≠ j~, VeyfqJr jfMj IiqJ~ ÊÀ TPrPZ ßx ßhPvr xrTJKr mJKyjLÇ fJPhr xJPg ßpJV KhP~PZ CV´k∫L ßmR≠ S rJUJAj xŒ´hJ~Ç FAxm mJKyjL FmJPr kJATJKrnJPm ßrJKyñJPhr yfqJ TPr rJUJAj rJ\q oMxKuo vNjq TrJr CPhqJV KjP~PZÇ \JKfxP–Wr @øJjPT mMPzJ @XMu ßhKUP~ yJ\Jr mZPrr ßrJKyñJ \JKfr AKfyJxPT iMPuJ~ oMPZ KhPf VeyfqJr oPfJ oJjmfJKmPrJiL TJ\ TrPZÇ lPu Ko~JjoJPrr xrTJKr KmKnjú mJKyjLr yJPf Kjoto KjptJfPj ßgPT mJh kzPZ jJ oJP~r ßTJPur KvÊrJ kpt∂Ç oJP~r ßTJu ßgPT KvÊPhr ZMPz ßluPZ \ôu∂ @èPjÇ khhKuf TPr hMA KhPjr KvÊ UMj TrPf TM£JPmJi TrPZ jJ fJrJÇ jJrL iwte TrPZ VeyJPrÇ FA xm ßrJKyñJr ßmÅPY gJTJr ˝kú Khj Khj CÅPm pJPòÇ KjKmtYJPr yfqJ, IKVúxÄPpJV, jJrLiwte, uM£Pjr KvTJr yP~ \Lmj mJÅYJPf xyJ~-xŒK• ßlPu oJgJ ßVJÅ\Jr bJÅA UMÅ\PZ IxyJ~ ßrJKyñJ \jPVJÔLÇ mJÄuJPhv xLoJP∂r jJl jhLr kJPz yJ\Jr yJ\Jr ßrJKyñJ jJrL S KvÊ \PzJ yP~PZ k´Je mJÅYJPfÇ @TJPvr KjPY oJKar KmZJjJ~ Ijú-m˘yLj oJjMw KjÀkJ~ yP~ ßYP~ @PZ FTaM xyJ~fJ kJS~Jr @vJ~Ç ßTJPjJ oJ x∂Jj yJKrP~, ßTJPjJ x∂Jj oJ yJKrP~ IP^JPr TJÅhPZÇ oJP~r mMPTr hMi jJ ßkP~ ßTJPur KvÊrJ xJrJãe TJÅhPZÇ F Im˙J~ oJP~rJ IxyJ~ yP~ kPzPZÇ nMuMK£f yPò oJfífôÇ mP~Jmí≠Phr ßYJPUoMPU Yro yfJvJr KY¤Ç fJPhr ßZPu, ßoP~ S jJKf-jJfjLr KY∂J~ VJu ßmP~ Iv´∆ kzPZÇ IPjPTr ßYJPUr Iv´∆ lMKrP~ ßVPZÇ fJA ÊiM lqJulqJu TPr ßYP~ @PZ ßTJPjJ FT KhPTÇ FTaM @vs~ KT @∂\tJKfT xŒ´hJ~ fJPhr ßhPm jJ? Cn~ xïPa kPzPZ fJrJÇ Kj\ ßhv Ko~JjoJPrr mJKyjLr KjkLzj S xLoJP∂r K\PrJ kP~P≤ KmK\Kmr

mJiJÇ K\PrJ kP~P≤ ßUJuJ @TJPvr KjPYA fJPhr @vs~˙uÇ rJUJAj rJP\qr ßdÅKTmKj~Jr C•rkJzJr @yoh ßyJPxj oMPbJPlJPj \JjJj, ßrJmmJr UMm ßnJPr ßxjJmJKyjLr FTKa hu V´JPo dMPT ˙JjL~ \Kyr, TKro S @»Mr ÊÑMrPT @aT TPr KjP~ pJ~Ç F xo~ fJrJ kJKuP~ kJPvr kJyJPz @vs~ ßjjÇ kPr SA Kfj fÀPer Skr mmtr KjptJfj YJKuP~ IùJj Im˙J~ \ñPu ßlPu ßh~Ç PdÅKTmKj~J kNmtkJzJr @mZJr TJoJu \JjJj, ßxjJmJKyjL xºqJr kr mJKzPf mJKzPf fuäJKv ÊÀ TPrPZÇ ßpxm mJKzPf oJjMw kJPò jJ ßxxm mJKz ßmJoJ ßoPr \ôJKuP~ KhPòÇ pJPT kJPò iPr KjP~ pJPòÇ Ikr KhPT rJghÄ ß\uJr ßxJyJVk´JÄ ßrJKyñJ kuäLPf jJrTL~ yfqJuLuJ YJKuP~PZ Ko~JjoJPrr mmtmr mJKyjLÇ kMKuv, uMK≤Ä, ßxjJ S KmK\Kk xKÿKufnJPm F mmtmrfJ YJKuP~PZÇ VfTJu ßxJomJr rJPfr ßvw nJPV F jívÄxfJ YJKuP~PZ mPu xN© KjKÁf TPrPZÇ TP~T vf ‰xjq V´JoKa ßWrJS TPr KYÀKj IKnpJj YJKuP~ ßrJKyñJ kMÀwPhr @aT TPrÇ @aTTíf kMÀwPhr hJÅz TKrP~ msJvlJ~Jr TPr VeyfqJ YJuJ~Ç ßrJKyñJ jJrLPhr iPr KjP~ KVP~ V´JPor FTKa ÛMuWPr Veiwte TPrPZÇ CbKf m~Pxr TjqJKvÊS rãJ kJ~Kj ßxjJPhr iwte ßgPTÇ IPjPTA iwtPe mJiJ ßh~J~ fJPhr yfqJ TrJ y~Ç xN© @PrJ \JKjP~PZ, yfqJr kr VJKzPf fMPu IPjT uJv KjP~ ßVPZÇ fPm ßmv KTZM uJv FUPjJ ZKzP~-KZKaP~ kPz @PZÇ FA xo~ FA xm ßrJKyñJkuäLPf IKVúxÄPpJV TPrÇ lPu kMPz oPrPZ VmJKhkÊSÇ V´JoKa FUj \jvNjq S Kj”˜…Ç Frkr @vkJPvr xm ßrJKyñJ kuäL KWPr ßrPUPZ Ko~JjoJPrr xJoKrT mJKyjLÇ @rJTJPjr k´PfqT oMxKuo kuäLPf Kjijpù YJuJPjJr \jq APfJoPiq IoMxKuoPhr xKrP~ KjP~PZ k´vJxjÇ FAnJPm mmtrfJ YuPf gJTPu @VJoL FT x¬JPyr oPiq kMPrJ @rJTJj ßrJKyñJvNjq yPf kJPr mPu @vïJ TrPZj KmPväwPTrJÇ F KhPT ßaTjJPlr jJl jhLr ßjRxLoJ IKfâo TrJr xo~ 475 \j ßrJKyñJPT ˝PhPv ßlrf kJKbP~PZ mctJr VJct mJÄuJPhv (KmK\Kmr) xhxqrJÇ rJPf jJl jhLr KmKnjú kP~≤ KhP~ fJPhr ßlrf kJbJPjJ y~Ç ßlrf kJbJPjJ Fxm ßrJKyñJr oPiq ßmKvr nJV jJrL, KvÊ S mí≠Ç ßaTjJPlr KmK\Km 2 mqJaJKu~Pjr IKijJ~T ßu. TPjtu Fx Fo @KrlMu AxuJo xfqfJ KjKÁf TPr \JjJj, rJPf kígT IKnpJPj 475 \j ßrJKyñJPT ßjRxLoJ IKfâo TrJr xo~ k´Kfyf TPr ˝PhPv ßlrf kJbJPjJ y~Ç Vf 5 KhPj 1016 \j ßrJKyñJPT ßlrf kJKaP~PZ KmK\Km S ßTJˆVJctÇ ßx≤oJKatj ßjRkPg KmK\Kkr fuäJKv: F KhPT ßaTjJl-Px≤oJKatj ßjRkPg YuJYuTJrL asuJrèPuJPf Ko~JjoJPrr xLoJ∂rãL mJKyjL KmK\Kk fuäJKv YJuJPò mPu IKnPpJV TPrPZj ß\PurJÇ ß\PurJ @PrJ \JjJj, jJl jhLPf KmK\Kk ayu ß\JrhJr TPrPZÇ FPf ˙JjL~ mJÄuJPhvL ß\Pu S ßx≤oJKatj ÆLPkr mJKxªJPhr oPiq @fï ßhUJ KhP~PZÇ ßx≤oJKatj ÆLk ACKk ßY~JroqJj jNr @yoh \JjJj, Ko~JjoJPrr @rJTJj rJP\q xKyÄx

Zaman Brothers CASH & CARRY

mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç

IJoJPhr FUJPj TármJjLr IctJr ßj~J yPòÇ

Beef (Mix) -

1kg = £3.50 5kg = £15.89 Whole Sheep - £3.49 per kg 4 Baby Chicken - £7.99

Ruhi Fish (any size) - £3.89 per kg Mrigal Fish (any size) - £4.89 per kg

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908

WajJj kr ßgPT ßaTjJl-Px≤oJKatj ÆLk ßjRkPg YuJYuTJrL asuJrèPuJPf Ko~JjoJPrr xLoJ∂rãL mJKyjL KmK\Kk fuäJKv TrPZÇ Ko~JjoJr mJKyjL ßx ßhPvr CkTNPu Im˙Jj TPrÇ ßaTjJl ßgPT ßx≤oJKatj ÆLk IKnoMPU asuJr ßhUPu hs∆f K¸cPmJa KjP~ iJS~J TPr gJKoP~ fuäJKv YJuJ~Ç KfKj @PrJ \JjJj, jJl jhLPf KmK\Kk ayu ß\JrhJr TPrPZÇ rJf-Khj Ko~JjoJPrr xLoJP∂ K¸cPmJa FmÄ asuJr KjP~ ayu ßh~Ç ßaTjJl- ßx≤oJKatj ÆLk ßjRkPg YuJYuTJrL 18Ka pJ©LmJyL asuJr rP~PZÇ asuJrèPuJ k´KfKhjA ßaTjJl-Px≤oJKatj ßjRkPg YuJYu TPrÇ oJ^ kPg KmK\Kkr fuäJKvr TJrPe ßx≤oJKatj ÆLPkr mJKxªJPhr oPiq @fï ßhUJ KhP~PZÇ ßaTjJl-2 KmK\Kmr IKijJ~T (KxS) ßu. TPjtu Fx Fo @KrlMr AxuJo mPuj, Kmw~Ka ÊPjKZÇ KÆkãL~ @PuJYjJ TPr mqm˙J ßj~J yPmÇ ßrJKyñJPhr @vs~ KhPf dJTJr k´Kf \JKfxP–Wr @øJj Ko~JjoJPrr rJUJAj rJP\q xJoKrT IKnpJPj ßmxJoKrT jJVKrT yfqJ~ CPÆV k´TJv TPr \JKfx–W oyJxKYm FP∂JKjS èfJPr\ xKyÄxfJ ßgPT kJKuP~ @xJ ßrJKyñJPhr @vs~ ßh~Jr \jq mJÄuJPhPvr k´Kf @øJj \JKjP~PZjÇ KjC A~PTt \JKfxP–Wr oMUkJ© KˆPlj cM\JKrT VfTJu oñumJr oyJxKYPmr mrJf KhP~ F TgJ \JjJjÇ cM\JKrT mPuj, KmkhV´˜ oJjMwPT KjrJk•J S xyJ~fJ KhPf Ko~JjoJr xrTJPrr hJK~Pfôr TgJ ˛re TKrP~ KhP~ \JKfx–W oyJxKYm rJUJAj rJP\q YuoJj xKyÄxfJr KjªJ \JKjP~PZjÇ èfJPr\ rJUJAj xïPar oNu xoxqJ xoJiJPjr Skr èÀfôJPrJk TPrjÇ oMUkJ© mPuj, \JKfx–W oyJxKYm rJUJAj xïa KjrxPj @jJj TKovPjr xMkJKrPvr k´Kf kNet xogtj mqÜ TPr fJ mJ˜mJ~Pjr \jq Ko~JjoJr xrTJPrr k´Kf @øJj \JKjP~PZjÇ cM\JKrT mPuj, hLWt Khj iPr Ko~JjoJPrr CÆJ˜MPhr ChJrnJPm @vs~ ßh~J~ mJÄuJPhPvr k´vÄxJ TPrj \JKfx–W oyJxKYmÇ rJUJAj rJ\q ßgPT mftoJPj kJKuP~ @xJ ßrJKyñJPhr @vs~ ßh~Jr \jq KfKj mJÄuJPhv xrTJPrr k´Kf @øJj \JjJjÇ KfKj mPuj, kJKuP~ @xJ ßrJKyñJPhr oPiq IPjPTA jJrL S KvÊ, @mJr ßTC ßTC @yfS rP~PZjÇ FP∂JKjS èfJPr\ xKyÄxfJr KvTJr oJjMwPT xyJ~fJ S xMrãJ KhPf oJjKmT xÄ˙JèPuJPT rJUJAPj ImJi S oMÜnJPm k´PmvJKiTJr ßh~Jr \jq Ko~JjoJr xrTJPrr k´Kf @øJj \JjJjÇ KfKj mPuj, Ko~JjoJr S mJÄuJPhvPT xm irPjr xyJ~fJ ßh~Jr \jq \JKfx–W k´˜Mf rP~PZÇ Ko~JjoJPrr jívÄxfJ xKyÄx k∫JPT CxPT KhP~PZ : F KhPT oJjmJKiTJrKmw~T \JKfxP–Wr yJATKovjJr K\~Jh rJh @uÉPxAj VfTJu ß\PjnJ ßgPT ßh~J FT KmmíKfPf C•r rJUJAPj xKyÄx kKrK˙Kfr \jq CPÆV k´TJv TPrPZjÇ KfKj xm kãPT xKyÄxfJ ßgPT Kmrf gJTJ FmÄ @∂\tJKfT oJjmJKiTJr @APjr mJiqmJiTfJ IjMxre TPr rJ\q xrTJrPT khPãk ßj~Jr @øJj \JjJjÇ


UmrJUmr 3

01 - 07 September 2017

ßvw TPr mZrUJPjT @PV FTKa mÉ\JKfT ßTJŒJKjPf Kmâ~ TotTftJ KyPxPm YJTKr ßjjÇ Fr oPiqA dJTJr FTKa @Aj TPuP\ FuFuKmPf nKft yP~ kzJPvJjJS TrPZjÇ IPkãJ~ gJTJ oJ FUj kJVuk´J~ È@Ko FUPjJ mJPx @KZ, mJxJ~ ßkRÅPZ ßfJoJPT \JjJmÇ' oJP~r xPñ FA KZu fÀeLr ßvw TgJÇ @vJ~ @vJ~ gJTJr kr Vf 28 IJVˆ, ßxJomJr xºqJ~ oJ \JjPuj, fJÅr ßoP~PT yfqJ TPr ßlPu rJUJ yP~KZuÇ ßxA ßgPT oJ kJVuk´J~Ç ßoP~Ka KjPUJÅP\r kr 26 IJVˆ, vKjmJr ßgPTA fJÅPhr mJKzPf jJS~JUJS~J FTrTo mºÇ 28 IJVˆ, ßxJomJr xºqJ~ yfqJr Umr kJS~Jr kr mJKzPf TJjúJr ßrJu jJPoÇ fÀeLr oJ ßTmuA TJÅhPZj @r KTZMãe krkr IùJj yP~ pJPòjÇ

Yu∂ mJPx fÀeLPT iwtPer kr yfqJ dJTJ, 30 @Vˆ - Yu∂ mJPx mÉ\JKfT k´KfÔJPjr FT fÀeL TotLPT iwtPer kr yfqJ TrJ yP~PZÇ Vf 25 IJVˆ, ÊâmJr KfKj mèzJ~ KvãT Kjmºj krLãJ~ IÄv KjP~ mJPx TPr Tot˙u o~ojKxÄPy KlrKZPujÇ F WajJ~ aJñJAPur oiMkMr gJjJr kMKuv mJxKar kJÅY TotLPT ßV´¬Jr TPrPZÇ fJÅPhr oPiq Kfj\j 29 IJVˆ, oñumJr @hJuPf ˝LTJPrJKÜoNuT \mJjmKª KhP~PZjÇ KmVf mZrèPuJPfS mJPx TP~TKa iwtPer WajJ WPaÇ xmtPvw ‰kvJKYT F WajJ ßhPvr xzT kKrmyPj jJrLPhr KjrJk•J KjP~ jfMj vïJ ‰fKr TPrPZÇ 25 IJVˆ, ÊâmJr rJPf aJñJAu-o~ojKxÄy xzPTr

kÅKYv oJAu (oiMkMr mj) FuJTJ~ rJ˜Jr kJv ßgPT SA fÀeLr uJv IùJfkKrY~ KyPxPm C≠Jr TPr kMKuvÇ uJPvr VJP~ @WJPfr KY¤ ßhPU kMKuv IùJfjJoJ mqKÜPhr KmÀP≠ yfqJ oJouJ TPrÇ Vf 28 IJVˆ, ßxJomJr gJjJ~ xÄrKãf uJPvr ZKm ßhPU ßmJjPT vjJÜ TPrj mz nJAÇ fJÅr TgJr xN© iPr kMKuv ßZJ~J kKrmyPjr kJÅY TotLPT ßV´¬Jr TPrÇ fJÅrJ yPuj mJxYJuT yJKmm (45), xMkJrnJA\Jr xlr @uL (55), YJuPTr xyTJrL vJoLo (26), @TrJo (35) S \JyJñLr (19)Ç @TrJo S \JyJñLPrr mJKz o~ojKxÄy xhr CkP\uJr Ko\tJkMr V´JPoÇ vJoLPor mJKz oMÜJVJZJr jªLmJKzÇ yJKmm S xlr @uLr

WATCH Live Property Show

With

Kazi Arif (MARLA , MNAEA) Property Valuer & Consultant

Letting Selling Buying

mJKz o~ojKxÄy xhr CkP\uJr Ko\tJkMr V´JPoÇ vJoLo, @TrJo S \JyJñLr SA fÀeLPT iwtPer TgJ ˝LTJr TPr 29 IJVˆ KmPTPu aJñJAPur ß\qÔ KmYJKrT yJKTo ßVJuJo KTmKr~Jr @hJuPf \mJjmKª KhP~PZjÇ 30 IJVˆ, mMimJr yJKmm S xlr @uLPT @hJuPf yJK\r TrJ yPmÇ ßpnJPm ßV´¬Jr 25 IJVˆ, ÊâmJr rJf k´J~ 11aJ kpt∂ ˝\jPhr xPñ ßpJVJPpJV KZu fÀeLrÇ fJÅr mz nJA mPuj, Frkr ßgPT fJÅr ßlJj mº kJS~J pJKòuÇ krKhj vKjmJrS ßTJPjJ ßUJÅ\Umr jJ ßkP~ KfKj o~ojKxÄPy KVP~ ßTJPfJ~JKu gJjJ~ xJiJre cJP~Kr TPrj,

We have moved

to our Brand

102

KmKnjú \J~VJ~ ßUJÅ\JUMÅK\ TPrjÇ kPr oiMkMr mjJûPu fÀeLr uJv C≠JPrr Umr ßkP~ KfKj ßxJomJr xºqJ~ oiMkMr gJjJ~ pJj, ßmJjPT vjJÜ TPrjÇ SA fÀeLr nJAP~r TJZ ßgPT kMKuv \JjPf kJPr, ÊâmJr fJÅr ßmJj o~ojKxÄPyr Tot˙u ßgPT mèzJ~ KVP~KZPuj KvãT Kjmºj krLãJ~ IÄv KjPfÇ krLãJ ßvPw xºqJ xJfaJr KhPT @PrT xyTotLr xPñ ßZJÅ~J kKrmyPjr mJPx TPr rSjJ yjÇ SA xyTotLr V∂mq KZu dJTJÇ rJf @aaJ ßgPT xJPz @aaJr KhPT mJxKa aJñJAPur FPuñJ~ FPu xyTotL ßjPo pJjÇ fJÅr TgJr xN© iPr ßxJomJr rJPfA oiMkMPrkMKuv ßZJÅ~J kKrmyPjr mJxKa \» TPr, FKa fUj mèzJ

Your Wisest Move

New Office at

Brick Lane Bangla Town,

London E1 6RL (Opposite Brick Lane Mosque)

Live on every Thursday from 9.40pm - 10.30pm on Bangla TV (Sky 821) Sponsored by

0

We offer % commission for lettings & sales

*Terms and Conditions Apply

020 7375 1188 | 07944 872 919 (Line open till 11pm) admin@primeestateagents.co.uk www.primeestateagents.co.uk Licensed Member of ARLA & NAEA

ßgPT o~ojKxÄPy pJKòuÇ SA mJPxr kJÅY TotLPT ßV´¬Jr TPr K\ùJxJmJh TrPu fJÅrJ WajJ ˝LTJr TPrjÇ fPm iwte FmÄ yfqJr oPfJ jívÄx WajJ WaJPjJr krS fJÅPhr ßTJPjJ KmTJr ßjAÇ yfqJTJP§r krKhj ßgPTA UMKjrJ @mJrS Kj~Kof mJx YJKuP~PZj, pJ©L KjP~ mèzJ-o~ojKxÄPy pJfJ~Jf TPrPZjÇ K\ùJxJmJh oJouJr fh∂ TotTftJ oiMkMr gJjJr CkkKrhvtT (Fx@A) @KojMu AxuJo mPuj, F WajJ~ ßV´¬Jr yS~J @xJKorJ kMKuvPT K\ùJxJmJPh \JKjP~PZj, SA Khj fÀeL ZJzJS mJPx kJÅY-Z~\j pJ©L KZuÇ Ijq xm pJ©L KxrJ\V† ßoJz, mñmºM ßxfMr kKÁo k´J∂ FmÄ FPuñJ~ ßjPo pJ~Ç Frkr mJxKa aJñJAPur TJKuyJfL CkP\uJr TJZJTJKZ FPu mJPxr YJuPTr xyTJrL vJoLo fÀeLPT ß\Jr TPr ßkZPjr @xPj KjP~ pJjÇ F xo~ fÀeL fJÅr TJPZ gJTJ 5 yJ\Jr aJTJ S oMPbJPlJj vJoLoPT KhP~ fJÅPT KjptJfj jJ TrPf yJf ß\Jz TPr IjMPrJi TPrjÇ KT∂á vJoLo ßTJPjJ TgJA ßvJPjjKjÇ kPr vJoLo, @TrJo S \JyJñLr fJÅPT iwte TPrjÇ KfKj TJjúJTJKa S KY“TJr TrJ ÊÀ TrPu fJÅrJ Kfj\j oMU ßYPk iPrjÇ FTkptJP~ WJz oaPT fJÅPT yfqJ TrJ y~Ç kPr oiMkMr CkP\uJ xhr IKfâo TPr mj FuJTJ ÊÀ yPu kÅKYv oJAu FuJTJ~ rJ˜Jr kJPv uJv ßlPu ßrPU YPu pJj fJÅrJÇ xÄV´JoL \Lmj fÀeLr mJKz KxrJ\VP†r fJzJPvÇ ˝\PjrJ mPuj, ˙JjL~ TPu\ ßgPT FAYFxKx kJPxr kr mèzJr @K\\Mu yT TPuP\ rJÓsKmùJPj ˚JfT TPrjÇ kPr dJTJr FTKa TPu\ ßgPT oJˆJxt

vïJ-CPÆV 2012 xJPur 16 KcPx’r KhKuäPf KlK\SPgrJKkr ZJ©L Kjnt~JPT (Z∞jJo) Yu∂ mJPx iwte S yfqJr WajJ~ nJrf\MPz k´KfmJh y~Ç 2014 xJPur 13 ßlms∆~JKr oJKjTVP† ÊPnòJ kKrmyPjr Yu∂ FTKa mJPx fÀeL iwtPer WajJ WPaÇ SA oJouJ~ mJxYJuT KhkM Ko~J S YJuPTr xyPpJVL TJPvo @uLPT pJmöLmj TJrJh§ KhP~PZj @hJufÇ 2015 xJPur 12 ßo jJrJ~eVP†r ßxJjJrVJÅP~ Tot˙u ßgPT ßlrJr kPg Yu∂ mJPx FT ßkJvJTTotLPT iwte TPr ßlPu ßhj mJxYJuT S YJuPTr xyTJrLÇ dJTJ~ FT VJPrJ fÀeLPT Yu∂ oJAPâJmJPx iwtPer IKnPpJV SPbÇ Vf mZPrr 23 \JjM~JKr mKrvJPu ßxmJ kKrmyPjr FTKa mJPx hMA ßmJjPT iwte TPr kJÅY kKrmyjTotLÇ SA mZPrr 1 FKk´u aJñJAPur ijmJzL ßgPT dJTJVJoL KmKjo~ kKrmyPjr FTKa mJPx iwtPer KvTJr yj FT ßkJvJTTotLÇ kPr kMKuv SA mJPxr Kfj TotLPT ßV´¬Jr TPrÇ YuKf mZPrr 3 \JjM~JKr o~ojKxÄPyr jJªJAPu FTKa mJPx FT KTPvJrLPT iwtPer IKnPpJPV mJxYJuTxy Kfj kKrmyjTotLr KmÀP≠ oJouJ yP~PZÇ mJxYJuTPT WajJ˙u ßgPT iPr kMKuPv ßxJkht TPr \jVeÇ xmtPvw F WajJ~ VekKrmyPj jJrLPhr KjrJk•J KjP~ jfMj TPr vïJ ‰fKr yP~PZÇ kKrmyjoJKuTPhr xÄVbj mJxasJT oJKuT xKoKfr ßY~JroqJj S ßxJyJV kKrmyPjr mqm˙JkjJ kKrYJuT lJÀT fJuMThJr mPuj, ÈF irPjr jqÑJr\jT WajJ kMPrJ kKrmyj UJf xŒPTt oJjMwPT UMm ßjKfmJYT iJreJ ßh~Ç F irPjr WajJ k´KfPrJPi @Ko mJxoJKuTPhr k´Kf IjMPrJi Trm, KjP\Phr VJKzr TotL KjP~JPVr ßãP© fJÅr IfLf AKfyJx S kNmtkKrY~ KjKÁf TPr KjjÇ TJre, TotLPhr Fxm jqÑJr\jT TJP\r \jq oJKuTS mqmxJ~ ãKfV´˜ yPmjÇ @orJ k´PfqPTA TuKïf ymÇ F irPjr WajJ @r ßpj jJ WPa, ßx \jq xmJAPT mqm˙J KjPf yPmÇ'


4 UmrJUmr

01 - 07 September 2017

ßkJk mJÄuJPhPv pJPmj 30 jPn’r

dJTJ, 29 @Vˆ - nqJKaTJPjr rJÓsk´iJj FmÄ TqJgKuT KUsˆJj xŒ´hJP~r k´iJj iotL~ ßjfJ ßkJk l∑JK¿x @VJoL 30 jPn’r mJÄuJPhv xlPr @xPZjÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr @oπPe Kfj KhPjr F xlPr @xPZj KfKjÇ 28 IJVˆ, ßxJomJr KmPTPu krrJÓs oπeJu~ F TgJ \JKjP~PZÇ k´J~ FTA xoP~ dJTJr TJTrJAPu @YtKmvk nmPj FT xÄmJh xPÿuPj ßkJPkr @xjú xlPrr KmwP~ Km˜JKrf fMPu iPrj TJKctjJu kqJKasT Kc ßrJ\JKrS FmÄ mJÄuJPhPv nqJKaTJPjr rJÓshNf S TNaQjKfT ßTJPrr Kcj @YtKmvk \\t ßTJPYKrÇ krrJÓs oπeJu~ \JjJ~, ßkJk fJÅr mJÄuJPhv xlrTJPu rJÓskKf ßoJ. @mhMu yJKoh FmÄ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xPñ xJãJ“ TrPmjÇ F ZJzJ mJÄuJPhPv KUsˆJj xŒ´hJP~r CkJxjJ IjMÔJPj ßkJk ßkRPrJKyfq TrPmjÇ krrJÓs oπeJuP~r k´PaJTu IjM KmnJPVr xPñ xlr KmwP~ xojõP~r \jq IV´mftL FTKa hu xŒ´Kf mJÄuJPhPv FPxKZuÇ krrJÓs oπeJu~ @PrJ \JjJ~, ßkJk l∑JK¿x Vf 19 jPn’r k´gomJPrr oPfJ TJKctjJu KyPxPm kqJKasT Kc ßrJ\JKrSPT F ßhPv @YtKmvk KjP~JV TPrjÇ FKhPT dJTJ @YtKmvPk xÄmJh xPÿuPj \JjJPjJ yP~PZ, mJÄuJPhPv ßkJPkr xlPrr oNunJm yPuJ

xŒ´LKf S vJK∂Ç 1970 xJPu n~Jmy \PuJòôJPxr 14 Khj kr 26 jPn’r f“TJuLj ßkJk wÔ ku KlKukJAPj pJS~Jr kPg mJÄuJPhPv FT WµJr pJ©JKmrKf TPrKZPujÇ fJÅr SA pJ©JKmrKfr CP¨vq KZu hMPptJVTmKuf oJjMwPT xoPmhjJ \JjJPjJÇ 1986 xJPur 19 jPn’r ßkJk KÆfL~ \j ku rJÓsL~ S kJuTL~∏Cn~ CP¨PvqA mJÄuJPhv xlr TPrjÇ FmJr ßxA jPn’r oJPxA ßkJk l∑JK¿x @xPZj iotL~ S kJuTL~ CP¨PvqÇ xÄmJh xPÿuPj \JjJPjJ y~, dJTJ~ KmoJjmªPr ßkJkPT rJÓsk´iJj KyPxPm mre S KmhJ~ \JjJPjJ yPmÇ KfKj \JfL~ ˛íKfPxRPi FmÄ \JKfr \jT mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr k´KfTíKfPf kM˜mT Ikte TrPmjÇ ßkJk mñnmPj rJÓskKf ßoJ. @mhMu yJKoPhr xPñ ßxR\jq xJãJ“ FmÄ ßxUJPj @oKπf KmPvw IKfKgPhr xPñ ßhUJ TrPmjÇ F ZJzJ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xPñ @uJhJnJPm xJãJ“ TrPmj ßkJkÇ fJÅr xlPrr IjqJjq TotxNKYr oPiq rP~PZ xJrJ ßhv ßgPT @Vf KUsˆ iotJmu’LPhr CkJxjJ IjMÔJPj ßkRPrJKyfq TrJ FmÄ 16 \j KcjPT iot pJ\TL~ CkJKiPf IKnKwÜ TrJ, xJrJ ßhPvr TJKctjJu, @YtKmvk S KmvkPhr xPñ FTJ∂ xJãJ“Ç F ZJzJ ßkJk KmKnjú iot S KV\tJr k´KfKjKi, xrTJKrPmxrTJKr S jJVKrT xoJP\r VeqoJjq mqKÜPhr xPñ @∂iotL~ S @∂oJ§KuT xoJPmv TrPmjÇ \JjJ ßVPZ, ßkJk mJÄuJPhPvr kJvJkJKv Ko~JjoJrS xlr TrPmjÇ 28 IJVˆ dJTJ~ @YtKmvk yJCPx xÄmJh xPÿuPj nqJKaTJPjr rJÓshNf @YtKmvk \\t ßTJPYKr Ko~JjoJPrr ßrJKyñJ AxMqPf ßkJPkr Im˙Jj fMPu iPrjÇ KfKj mPuj, ßkJk Ko~JjoJPrr ßrJKyñJ kKrK˙Kfr Skr j\r rJUPZj FmÄ fJPhr hMhtvJ~ hM”U k´TJv TPrPZjÇ KfKj @PrJ mPuj, ßkJk KmKnjú xo~A ßrJKyñJPhr hMhtvJr TgJ CPuäU TPrPZjÇ fJPhr hMhtvJ~ ßkJk ootJyfÇ KfKj Vf rKmmJrS ßrJKyñJPhr KmwP~ TgJ mPuPZjÇ

ßTªsL~ \JxPhr kg IÄv xÄmJh xPÿuj \JKjP~ ßhj ßp, fJrJ IJr mftoJj xrTJPrr oπL yJxJjMu yT AjM FoKk S KvKrj IJÜJr FoKkr ßjfífJô iLj IÄPvr xJPg ßjAÇ fJrJ FUj vrLl jMr∆u IJK’~J, oKyCK¨j UJj mJhu FoKk S jJ\oMu yT k´iJj FoKkr IjMxJrL FmÄ fJPhr ßjfíPfô pMÜrJP\q fJrJ \JxPhr TJptâo YJKuP~ pJPmjÇ oñumJr xÄmJh xPÿuPjr oJiqPo @jMÔJKjT @fìk´TJv TPr @K’~J k´iJPjr IjMxJrL pMÜrJ\q \JxhÇ kNmt u§Pjr FTKa ßrÓáPrP≤ @P~JK\f xÄmJh xPÿuPj ˝JVf mÜmq rJPUj \Jxh ßjfJ ‰x~h FuJyL yT ßvuMÇ KuKUf mÜmq kJb TPrj \JxPhr ßTKªs~ ßjfJ jmVKbf TKoKar xnJkKf vJoLo @yohÇ ijqmJh mÜmq rJPUj xJiJre xŒJhT ßoJyJÿh \MPjh Cr ryoJjÇ IjqJjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj xJPmT ZJ©PjfJ xJKær ßYRiMrL,Kj\Jo CK¨jxy KmkMu xÄUqJT ßjfJTotL xÄmJh xPÿuPj 25 xhxq KmKvÓ @ymJ~T TKoKa ßWJweJ TrJ y~Ç ßTKªs~ \Jxh ßjf,J xJPmT cJTxM xJiJre xŒJhT oM˜JT ßyJPxj S ßTKªs~ \Jxh ßjfJ KxPua oyJjVr xnJkKf \JKTr @yoh ßaKuPlJPj fJPhr Kx≠J∂PT ˝JVf \JjJjÇ xnJ~ KuKUf mÜPmq muJ y~, Vf mZr 12 oJYt \JfL~ xoJ\fJKπT hu á \JxPhr ßTªsL~ TJCK¿Pu IPyfáT KmvOÄUuJ S ßVJuPpJV xOKÓ TPr TJCK¿u n§áu TPr ßh~Jr ßYÓJ FmÄ KxKj~r ßjfJPhr mÜmq ßh~Jr xMPpJV jJ ßh~Jr TJrPj IKiTJÄv TJCK¿uJr Kmãá≠ yP~ SPbj FmÄ k´KfmJh TrPf gJPTjÇ krmftLPf IKiTJÄv TJCK¿uJr \jJm vrLl jMÀu @K’~JPT xnJkKf \jJm oAj CK¨j UJj mJhu FoKkPT TJptTrL xnJkKf S \jJm jJ\oMu yT k´iJj FoKkPT xJiJre xŒJhT KjmtJKYf TPr \JxPhr jfáj ßTªsL~ TJptTrL TKoKa Vbj TrJ y~Ç \JxPhr FA nJñj ßhPv KmPhPv \Jxh ßjfJ TotLPhr yfJvJV´˜ TPr FmÄ ßnPñ pJS~J \JxPhr GPTqr \jq fJrJ xKâ~ yjÇ KT∂á TJuâPo ßhUJ pJ~ ßp, \jJm yJxJjMu AjMr ßjfífJô iLj \Jxh FTKa ˝JgtJPjõwL ßVJKÔr TJPZ K\Kÿ yP~ ßVPZ, GPTqr ßp ßTJPjJ k´PYÓJ fJrJ n§áu TPr KhPòÇ FPf IJPrJ muJ y~, FUj oNu xoxqJ yPuJ FA k´vPú T xJoPj ßrPU \Jxh KT FT mqKÜ S fJr KxK¥PTa ÆJrJ YJKuf yPm, jJ ßpRg ßjfíPfô VefJKπT ßTKªsTfJr jLKfPf YJKuf yPm?

KuKUf mÜPmq IJPrJ \JjJPjJ y~, 1972 xJPu \Jxh \jìuVú ßgPT ßpRg ßjfíPfô kKrYJKuf yP~PZ, pUjA ßTJPjJ KmPvw mqKÜ xÄVbPjPT T«J TrJr ßYÓJ TPrPZj, fUjA xÄVbPjr ßjfJTotLrJ fJPT k´fqJUqJj TPr FKVP~ ßVPZjÇ FmJPrS 2016 xJPur 12 oJYt \JxPhr TJCK¿uJrmOª mqKÜKmPvPwr hUu ßgPT xÄVbjPT oMÜ TPr 1972 xJPur k´KfÔJuPVúr @hPvt ßpRg ßjfífô kMj”˙Jkj TPrPZjÇ FTA iJrJ~ ßjfJTotLPhr AòJr k´Kfluj WKaP~ \JxPhr oNu rJ\jLKfPT FKVP~ KjPf @orJ pMÜrJ\q \JxhPT kMjVtbj TPrKZ mPu fJrJ hJmL TPr muJ y~, @orJ oPj TKr \jJm vrLl jMÀu @K’~J, \jJm oAj CK¨j UJj mJhu FmÄ jJ\oMu yT k´iJPjr ßjfíPfô \Jxh fJr GKfyqPT iJre TPr xKbT kPg FKVP~ pJPòÇ

vJykrJj oxK\Phr IJuyJ\ô jMr mTPvr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT TJCK¿uJr oMyJÿh IJjxJr oM˜JKlP\r kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ mJKwtT KrPkJat S IJKgtT KrPkJat Pkv TrJ y~Ç xnJ~ IjqJjqPhr oPiq mÜmq rJPUj, ßas\JrJr IJuyJ\ô IJ»Mr rm, oJSuJjJ ßyuJu CK¨j, oMyJÿh IJ»Mu oJKuT k´oMUÇ mÜJrJ vJykrJe oxK\Phr IV´VKfPf xP∂Jw k´TJv TPrj S oqJPj\Po≤ TKoKaPT fJPhr ITîJ∂ kKrv´Por \jq IPvw ijqmJh \JjJjÇ xnJ~ 2017-2019 xJPur \jq jfáj TKoKa Vbj TrJ y~Ç KjmtJYj TKovjJr KyPxPm hJK~fô kJuj TPrj ßT Fo IJmMfJPyr ßYRiMrL, xJÄmJKhT fJAKZr oJyoMh S oJSuJjJ ßr\JCu TKroÇ jfáj TJptTrL TKoKar TotTftJrJ yPòj∏ PY~JroqJj IJuyJ\ô jMr mTv, nJ’x ßY~JroqJj IJZKTr Ko~J, IJKfTár ryoJj K\uM, IJÄèr Ko~J, ß\jJPru PxPâaJrL TJCK¿uJr ßoJ. IJjxJr oM˜JKTo, FKxPˆ≤ ßxPâaJrL KoxmJyJu AxuJo, ßas\JrJr yJ\L IJ»Mr rm, FKxPˆ≤ ßas\JrJr oMyJÿh IJ»Mu oJKuT S FcáPTvj ßxPâaJrL yJ\L IJKfT Ko~J, FKxPˆ≤ FcáPTvj ßxPâaJrL IJ»Ju CK¨j, SP~uPl~Jr ßxPâaJrL yJ\L IJ»Mr rCl, xy-SP~uPl~Jr ßxPâaJrL oTxh CuäJy, IKlx ßxPâaJrL oJSuJjJ ßyuJu CK¨j, kJmKuKxKa ßxPâaJrL yJ\L oTxh Ko~J k´oUM Ç

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Curry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


UmrJUmr 5

01 - 07 September 2017

kJÅY oJPxr YJKyhJ ßoaJPf 20 uJU aj UJhqvxq @ohJKj

oKπxnJ ‰mbPT Kms\-TJunJat hs∆f xYu TrJr KjPhtv k´iJjoπLr

UJuPhJ K\~Jr KmmOKf

oJjKmT TJrPe ßrJKyñJPhr @v´~ Khj

dJTJ, 29 @Vˆ - Ko~JjoJPrr rJUJAj rJP\q xKyÄxfJr WajJ~ KjªJ \JKjP~PZj KmFjKk ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~JÇ k´Je mJÅYJPf ßxUJj ßgPT kJKuP~ @xJ ßrJKyñJPhr oJjKmT TJrPe mJÄuJPhPv @vs~ S KjrJk•J ßhS~Jr \jq k´vJxj S @Aj-ví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr k´Kf @øJj \JKjP~PZj KfKjÇ 28 IJVˆ, ßxJomJr FT KmmíKfPf ßrJKyñJ \jPVJÔLr Skr Ko~JjoJPrr KjrJk•J mJKyjLr èKumwtPer WajJ~ CPÆV k´TJv TPr UJPuhJ K\~J mPuj, hLWtKhj iPr ßrJKyñJrJ xoJiJjyLj FTKa IrJ\T kKrK˙Kfr oPiq gJTPu @ûKuT K˙KfvLufJr ImjKf yPf gJTPmÇ FPf mJÄuJPhv S Ko~JjoJPrr oPiq GKfyqVf xŒPTt Km„k k´nJm kzPmÇ vKÜ k´P~JPVr oJiqPo ßp ßTJPjJ xÄTa @rS WjLnNf y~ CPuäU TPr KfKj mPuj, pMV pMV iPr ßrJKyñJrJ IfqJYJKrf yPòÇ nNKoYMqf yP~ xLoJ∂ kJKz KhP~ k´iJjf mJÄuJPhPv @vs~ KjPf @xPZÇ F ZJzJ @rS KTZM ßhPvS ßrJKyñJrJ CÆJ˜M yP~ \LmjpJkjTrPZÇ ßrJKyñJ xoxqJr \jq mJÄuJPhv xrTJPrr TNaQjKfT hMmu t fJPTS hJ~L TPrj KmFjKk ßY~JrkJrxjÇ ßrJKyñJPhr \Lmj S mxmJPxr KjrJk•J KmiJj FmÄ fJPhr Skr rÜJÜ xKyÄxfJr kMjrJmíK• mº TrPf Ko~JjoJr xrTJr k´Jù S hNrhvtL jLKf KjP~ IV´xr yPm mPu UJPuhJ K\~J @vJ k´TJv TPrjÇ

dJTJ, 29 @Vˆ - @VJoL 31 \JjM~JKr kpt∂ Inq∂rLe YJKyhJ ßoaJPf xPmtJó 20 uJU aj UJhqvxq k´P~J\jÇ pJr kMPrJaJA WJaKf mPu oKπxnJPT \JKjP~PZj UJhq oπL

KmoJPj u¥j-KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj

We provide 24 hours telephone services IJorJ 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

Biman Approved

79162

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ Book with us for any destiation in the world Save money and time

Hillside Travels

Km. hs: V´JyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4aJ kpt∂ ßUJuJÇ Unit-3, 388 Green Street, London E13 9AP

Tel : 0208 552 2033 | 0208 552 9888 Fax : 0208 552 7538 sales@hillsidetravels.com www.hilsidetravels.com

IqJcPnJPTa TJoÀu AxuJoÇ IkrKhPT oKπxnJr SA ‰mbPT ßhPvr xJKmtT mjqJ kKrK˙Kf kptJPuJYjJ TrPf KVP~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mº yP~ gJTJ xm Kms\- TJunJat hs∆f xYu TrJr KjPhtv KhP~PZjÇ 28 IJVˆ k´iJjoπLr TJptJuP~ IjMKÔf oKπxnJr Kj~Kof ‰mbPT F hMA KmwP~ IKjitJKrf @PuJYjJ IjMKÔf y~Ç UJhq kKrK˙Kf KjP~ @PuJYjJ CbPu UJhq oπL ßhPvr UJhq o\MPhr metjJ ßhjÇ oπLxnJ ‰mbT ßvPw xKYmJuP~ @P~JK\f FT xÄmJh xPÿuPj oKπkKrwh xKYm ßoJyJÿh vKlCu @uo xJÄmJKhTPhr mPuj, UJhq WJaKf ßoaJPf \JjM~JKrr oPiq TP’JKc~J S gJAuqJ¥ ßgPT 15 uJU aj YJu FmÄ rJKv~J S ACPâj ßgPT 5 uJU aj Vo @ohJKj TrJ yPm mPu ‰mbPT UJhq oπL \JjJjÇ KfKj mPuj, xnJr ÊÀPf UJhqoπLr ßjfíPfô FTKa k´KfKjKi hu YJu @ohJKjr KmwP~ xok´Kf TP’JKc~J xlr xŒPTt oKπxnJPT ImKyf TPrÇ F xo~ fJrJ \JjJj, @VJoL 5 mZr ßo~JPh xPmtJó 10 uJU aj YJu

@ohJKjr \jq TP’JKc~Jr xPñ K\aMK\ k≠KfPf FTKa xoP^JfJ ˛JrT xA yP~PZÇ FTJKiT KxKj~r oπLr xPñ @uJk TPr \JjJ ßVPZ, FP\¥J KjP~ @PuJYjJr xo~ k´iJjoπL \JjPf YJj- ßhPv UJhq WJaKf Tf? fUj UJhqoπL \JjJj, @VJoL 31 \JjM~JKr kpt∂ ßhPv UJhq WJaKf 20 uJU aj yPmÇ fUj k´iJjoπL mPuj, fJyPu FA 20 uJU aPjr ßmKv UJhqvxq ßpj @ohJKj jJ TrJ y~Ç TJre k´P~J\Pjr ßmKv @ohJKj TrPu ßhPvr TíwTrJ ãKfV´˜ yPmjÇ YMKÜ IjMpJ~L TPm jJVJh YJu @xPm xJÄmJKhTPhr Foj k´Pvúr \mJPm vKlCu @uo mPuj, APfJoPiq YJu @ohJKjr k´Kâ~J ÊÀ yP~PZÇ FKhPT oKπxnJ ‰mbPT mjqJr TJrPe \Po gJTJ kJKj hs∆f KjÏJvj TrPf C•rJûuxy ßhPvr KmKnjú ˙JPj ßpxm Kms\ S TJunJat mº @PZ ßxèPuJ UMPu ßhS~Jr KjPhtv ßhj k´iJjoπLÇ F KmwP~ ß\uJ k´vJxTPhr F mqJkJPr TJptTr mqm˙J KjPf oKπkKrwh xKYmPT KjPhtv ßhj

k´iJjoπLÇ C•rJûPu mjqJ kKrK˙Kf KjP~ @PuJYjJTJPu TP~T\j oπL mPuj, ßhPvr IPjT Kms\ S TJunJPatr TJrPe mjqJr kJKj hs∆f KjÏJvj yPò jJÇ F ZJzJ ßZJaUJPaJ IPjT jhLPf mJÅi ßhS~J yP~PZÇ IPjPT TJunJat-KmsP\r oMPU ßh~Ju KhP~ oJZ YJw TrPZjÇ IPjPT KjP\r xMKmiJr \jq Kms\ S TJunJPatr KjPY oJKa KhP~ nrJa TPr ßlPuPZjÇ lPu mjqJr kJKj hs∆f KjÏJvj yPf kJrPZ jJÇ FPf IPjT ˙JPj \uJm≠fJ ‰fKr yP~PZÇ oπLPhr Foj @PuJYjJr kr k´PfqTKa Kms\ S TJunJat KhP~ kJKj pJPf hs∆f KjÏJvj yPf kJPr ßxA mqm˙J KjPf KcKxPhr TJptTr khPãk KjPf oKπkKrwh xKYmPT KjPhtv ßhj k´iJjoπLÇ oKπxnJ~ IKjitJKrf @PuJYjJ~ TíKwoπL oKf~J ßYRiMrL mPuj, kptJ¬ kKroJPe @oj iJPjr mL\ o\Mh @PZÇ F ZJzJ @oPjr YJrJS kptJ¬ kKroJPe @PZÇ mjqJr kJKj ßjPo ßVPu TíwTrJ @mJr iJj ßrJke TrPf kJrPmjÇ

k´iJj KmYJrkKfPT ßhv ZJzPf muJ xJŒ´hJK~TfJ - Kr\nL dJTJ, 29 @Vˆ - ßwJzv xÄPvJijL mJKfPur rJP~r kr k´iJj KmYJrkKf Fx ßT KxjyJr xoJPuJYjJ~ xrm ãofJxLjrJ fJPT ßhv ßZPz ßpPf muJ~ ÈxJŒ´hJK~TfJr Vº kJS~J pJPò' mPu o∂mq TPrPZj KmFjKkr KxKj~r pMVì-oyJxKYm ÀÉu TKmr Kr\nLÇ u¥Pj KYKT“xJiLj KmFjKk ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~Jr @PrJVq TJojJ~ 28 IJVˆ, ßxJomJr rJ\iJjLr j~Jkj KmFjKkr ßTªsL~ TJptJuP~ \JfL~fJmJhL fJÅfL hu @P~JK\f ßhJ~J oJyKlPu KfKj F o∂mq TPrjÇ Kr\nL mPuj, xrTJPrr FT\j KxKj~r oπL S ßjfJ ßhPvr k´iJj KmYJrkKfPT mPuPZj∏ @kKj KmPhPv YPu ßVPuA kJPrjÇ UMm xNçnJPm xJŒ´hJK~TfJPT fJrJ KjP~ @xJr ßYÓJ TrPZj,

Vº ZzJPjJr ßYÓJ TrPZjÇ TJre k´iJj KmYJrkKf mJÄuJPhKv KT∂á iotL~ xŒ´hJP~r KhT ßgPT KfKj xÄUqJuWM xŒ´hJP~r oJjMwÇ FA TJrPe jJjJ irPjr k´òjú ÉoKTr oPiq F xJŒ´hJK~TfJaJ rP~PZÇ Fx ßT KxjyJr CP¨Pv KfKj mPuj, @kjJr KmÀP≠ jJjJ ÉoKT-ioKT, @kjJr KmÀP≠ FA oMyNPft jJjJ irPjr IjMxºJj, @kjJr \Ko T~aJ, Kfj TJbJ ßgPT kJÅY TJbJ TPrPZj KT jJÇ Fxm xrTJr TrJPòÇ fJÅfL hPur xJiJre xŒJhT @mMu TJuJo @\JPhr xnJkKfPfô ßhJ~J oJyKlPu KmFjKk ßY~JrkJrxPjr CkPhÓJ TJCK¿Pur xhxq @yPoh @\o UJj, k´YJr xŒJhT vyLhCK¨j ßYRiMrL FqJKj k´oMUÇ


6

xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

01 - 07 September 2017

FOUNDER: Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR: Mrs. Ayesha Ahmed EDITOR: Ahmed Moyez

NEWS EDITOR : Abdul Quaium SPECIAL CORRESPONDENT: K M Abu Taher Choudhury

SPECIAL CONTRIBUTOR: Dr. M Mujibur Rahman

MANAGING DIRECTOR: Thufayel Ahmed

SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6)

85 Myrdle Street, London E1 1HL Editorial: 020 7041 9494 Advertising: 020 7377 9787

www.surmanews.com EDITORIAL: news@surmanews.com ADVERTISING: advert@surmanews.com

TármJjLr Bh Bh oMmJrT IJoJPhr hMPaJ BPhr oPiqA rP~PZ fqJV S IJjPªr KoPvuÇ BhMu Klfr KlfrJ k´hJPjr xPñ xŒOÜ KT∂á FA k´hJPjr oPiq ßp IJjª IgtJ“ Bh-C“xm rP~PZ Fr oJiqPo KmwjúmhPjr fqJV j~, mrÄ fqJPVr oJiqPo IJjªÇ BhMu IJ\yJ ∏ mz C“xPmr xPñS \KzP~ IJPZ fqJPVr oKyoJÇ yJ\Jr mZr iPr IJoJPhr \JfL~ TKm-xJKyKfqTVe Bh IJjªPT fqJPVr xJPg xŒOÜ TPr ßhPU IJxPuS xŒsKf jfáj FTKa KhT KjP~ KTZá ÈIKfoJK©T' oJjMw ‰y ‰Y TrPZj xrPmÇ TármJjLr oJiqPo rJ˜JWJPa ßpnJPm Imqm˙J yP~ gJPT ßxA KhTPT xJoPj FPj ßVJaJ TármJjLPTA fJrJ k´vúKm≠ TrPf IKiT C“xJyLÇ IPjTPãP© pJ xJŒshJK~TfJr nJwJ~ m~Jj yP~ gJPTÇ Imqm˙Jr Kmr∆P≠ xMªr mqm˙Jr k´˜Jm jJ KhP~ FTKa iotL~ KmiJjPT KjP~ KjP\Phr WOeJ k´TJv xKfq FTKa IxKyÌá oJjKxTfJr mKy”k´TJvÇ ßpxm FKÖKnˆrJ Fxm KjP~ nJKmf fJrJ oJjMw yfqJ KjP~ ßfoj nJKmf TL jJ xPªy rP~PZÇ k´xñâPo muPf YJA, fJrJ pKh xPYfj yPfj fJyPu mJÄuJPhPvr rJPÓsr ßnfr FPfJ IjJYJr yPfJ jJÇ oJjMPwr iotL~ ˝JiLjfJ Umt yPfJ jJÇ FT iPotr Kmr∆P≠ Ijq iotPT pJrJ CxPT KhP~ rJ\jLKf TPr fJPhr xJoJK\T V´yePpJVqfJ TPo ßpPfJÇ KT∂á KmkrLPf IJorJ ßhUKZ, rJÓsL~ IjJYJr Khj Khj mJzPZ, xJoJK\T Imã~ Khj Khj ßmPzA YPuPZÇ kÊ TármJjLr oJiqPo ßp rÜ ^Pr ∏ pMKÜr UJKfPr pKh mKu, rJ\jLKfr TJrPe ßp UMjJUMKj y~ Fr \jq TL IJorJ rJ\jLKf mº TPr ßhmJr TgJ muPf kJKr? mrÄ IJorJ xm xo~ mPu gJKT xM˙q rJ\jLKfr TgJ ∏ pJ IJoJPhr ßhPv IjMkK˙fÇ yprf AmsJKyo (IJ.) ÊiM AxuJo iPotr IjMxJKrPhrA jmL jj KfKj AÉhL S KUsˆJjiotJu’LPhr oKxSÇ ßxA jmL AmsJKyo (IJ.) Fr xo~ ßgPT TármJjLr KmiJj YPu IJxPZÇ AxuJo iot ÊiM jmL yprf oMyJÿh (xJ.) ßgPTA j~, fÅJr xo~TJPu fJ kNetfJ ßkP~PZ pJ kNetJñ \LmjKmiJj KyPxPm kKrKYKf ßkP~PZÇ oJjMPwr \LmPjr xo˜ KhT KjP~ AxuJo kptJPuJYjJ S jLKfKjitJre TPrPZÇ fJPf FKaPT krŒrJ muPuS náu yPm jJÇ ßVJaJ kOKgmL FUj vJxj TrPZ KUsˆJj-AÉhL iotJu’L oJjMPwrJ, pJrJ AxuJPor Kmr∆P≠ FTKa KyÄxJ K\AP~ ßrPUPZÇ KT∂á BhMu IJ\yJ mJ TármJjLr Bh IJoJPhr \jq FTKa xŒsLKfr Kj~JoT KyPxPm TJ\ TrPf kJPr pKh IJorJ FKaPT ßxnJPm ChpJkj TrPf kJKrÇ k´vú yPuJ fJ TLnJPm IJorJ k´TJv TrPm? fJ Kjntr TPr FTKa xMªr TotxNYLr Ckr, ßp TotxNYL xmJAPT xŒOÜ TrPmÇ IjqJjq iotJmu’LrJ UMÅP\ kJPm fJPhr \jq jfáj ßk´reJÇ oJjMPw oJjMPw ßoumºjA yPuJ C“xm mJ ßouJÇ FA ßoumºj pKh oJjMPwr oPjr KyÄxJ-KmPÆw hNr TrPf jJ kJPr fJyPu ßTJPjJ C“xm fJ“kptkNet y~ jJÇ yprf rJxMu (xJ.) pKh oÑJr WPr KâxoJx kJuPjr IjMPoJhj KhPf kJPrj fJyPu IJorJ ßTj IJoJPhr IJjª C“xPm Ijq iotJu’LPhr xŒOÜ TrPf kJrPmJ jJÇ oNuf” ßp ßTJPjJ C“xPm oJjMw IJjª uJn TPrÇ FKaPT xMªrnJPm mqmyJr TrJA yPuJ xM˙qfJÇ BPhr oKyoJ~ oJjMw KvãJ uJn Tr∆T ∏ Bh yP~ CbáT xTPurÇ xmJAPT Bh oMmJrTÇ

ÈBvõr, ßrJKyñJPhr rãJ TÀj' Qx~h @mMu oTxMh kíKgmLr IPjT FuJTJ~ YuPZ pM≠KmV´y S xÄWJf, \ôuPZ @èj, lJaPZ ßmJoJ, ^rPZ rÜ, orPZ oJjMw ßkJTJoJTPzr oPfJÇ \LmPjr KjrJk•Jr \jq oJjMw KnPaoJKa ßZPz ZMaPZ FT ßhv ßgPT @PrT ßhPvÇ ßx fMujJ~ hKãe FKv~J vJK∂kNetÇ @oJPhr KjTafo k´KfPmvLPhr xPñ @oJPhr xŒTt mºMfôkNetÇ TUPjJ pKh ßTJPjJ KmwP~ xoxqJ ßhUJ ßh~, fJ @PuJYjJr oJiqPo vJK∂kNet CkJP~ oLoJÄxJ TPrÇ mJÄuJPhv xÄWJPf pJ~ jJÇ mJÄuJPhPvr KjTafo k´KfPmvL Ko~JjoJrÇ KTZMTJu @PVS Fr jJo KZu mJotJÇ ‰vvPm @orJ FPT \JjfJo Èms¯Phv' jJPoÇ k´J~ 90 vfJÄv motj \JKfx•Jr oJjMPwr mJxnNKo mPu Fr jJo KZu ms¯Phv mJ mJotJÇ HkKjPmKvT @oPur kr ßgPTA ßhvKa ßxjJvJKxf mJ ßxjJKj~KπfÇ ßhvKar IKikKf ßvsKer oPiq ßxjJkKf S ßmR≠ iotèÀPhrA k´JiJjqÇ ßmxJoKrT rJ\QjKfT xÄÛíKf Ko~JjoJPr VPz SPbKjÇ @iMKjT iotKjrPkã Vefπ TL K\Kjx, fJ fJrJ \JPj jJÇ ßxA Im˙J~ ACPrJPk KvãJk´J¬ IÄ xJj xM KY pUj VefPπr TgJ muPuj, kKÁoLrJ fJÅPT C“xJKyf TruÇ k´KfPmvL KyPxPm @orJS ßnPmKZuJo xM KYr ßjfíPfô ßxUJPj VefJKπT vJxj k´mKftf yPm FmÄ xJoKrT ‰˝rvJxPjr ImxJj WaPmÇ KT∂á ßx èPz ßp mJKu, fJ KvVKVrA ßmJ^J ßVuÇ VefPπr ßp \JoJ KfKj kPr gJPTj, SaJ fJÅr Z∞PmvÇ Vf TP~T hvPT Ko~JjoJPr xKyÄx ßmR≠ ßoRumJPhr C™Jj WPaPZÇ CV´ ßoRumJhL YJr uJU ßmR≠KnãMr ßxA @PªJuPjr 2007 xJu ßgPT jJoTre y~ ÈxqJPl∑Jj ßrnuMqvj' mJ ÈPVÀ~J Kmkäm'Ç iotPjfJrJ @PªJujaJ ßTJPjJ iotL~ Kmw~ KjP~ ÊÀ TPrjKj, KT∂á IKmuP’A ßhUJ ßVu CV´ ßmR≠ \JfL~fJmJh k´KfÔJA fJÅPhr uãqÇ mJotJr xPñ mJÄuJPhPvr xŒTt yJ\Jr mZPrrS ßmKv xo~ pJm“Ç mJÄuJPhPvr kJvõmt ftL @rJTJj rJ\xnJ~ mJÄuJ xJKyPfqr YYtJ yP~PZ oiqpMPVÇ oiqpMPVr ßvsÔ oMxuoJj TKm ‰x~h @uJSu, ßhRuf TJ\L k´oMU @rJTJj rJ\xnJrA TKmÇ CV´ ßmR≠ \JfL~fJmJPhr C™JPjr kr ßgPT ßxUJPj ßmR≠ iotJmu’L ZJzJ Ijq iot, met, nJwJnJwLr jJVKrT IKiTJr S oJjmJKiTJr yre TrJ y~Ç PxjJmJKyjL S ßmR≠ ßoRumJhLPhr mmtPrJKYf C“kLzj ßgPT \Jj mJÅYJPf ßrJKyñJ oMxuoJjrJ hLWt Khj ßgPT mJÄuJPhPv FPx @vs~ ßj~Ç ßxjJmJKyjL ßrJKyñJáIiMqKwf FuJTJ~ ImqJyfnJPm IfqJYJr S VeyfqJ YJuJPòÇ kíKgmLPf oJjmJKiTJr mPu pKh KTZM ßgPT gJPT, fJyPu fJr ßuvoJ© ßjA ßrJKyñJPhr \LmPjÇ ßrJKyñJPhr Im˙J UJÅYJ~ ßdJTJPjJ mªL k´JeLr oPfJÇ ÊiM ßxjJmJKyjL j~, fJrJ CV´ ßmR≠ ßoRumJhLPhrS KjptJfPjr KvTJrÇ kKÁoL VeoJiqPor UmPrA \JjJ pJPò, ßrJKyñJ V´JoèPuJPf YJu, cJu, @aJ ÊiM j~, kJKj kpt∂

KjPf KhPò jJ fJrJÇ Vf mZr ßxP¡’Pr pUj \JKfxÄPWr xJPmT oyJxKYm TKl @jJPjr ßjfíPfô @∂\tJKfT fh∂ TKovj Ko~JjoJPr @Px, fJPhr Ikh˜ TrJ y~Ç fJ“kPptr Kmw~, Vf míy¸KfmJr pUj TKl @jJj TKovj fJr YNzJ∂ k´KfPmhj hJKUu TPr, ßxA KhjA ßrJKyñJPhr \LmPj ßjPo @Px ImetjL~ KjptJfjÇ TKl @jJPjr k´KfPmhPj 88Ka xMkJKrPvr oPiq rP~PZ ßrJKyñJ oMxuoJjPhr jJVKrTfô k´hJj FmÄ fJPhr YuJYPu KmKiKjPwi k´fqJyJrÇ xJrJ mZrA ToPmKv KjptJfj-KjkLzj YPu, KT∂á 2012-Pf rJUJAj ßmR≠ S ßrJKyñJ oMxKuoPhr oPiq mLn“x xÄWJf y~Ç 2013-Pf oMxKuoKmPrJiL xÄWwt rJUJAj rJP\qr mJAPr xJrJ ßhPv ZKzP~ kPzÇ 2014-Pf oMxKuoKmPrJiL FTfrlJ hJñJ~ oJªJuP~ mÉ yfJyf y~Ç VfmJr ßgPT IfqJYJr xLoJ ZJKzP~ ßVPZÇ yfqJ, V´JPor kr V´Jo \ôJKuP~ ßhS~J, jJrL KjptJfj k´níKf oJjmfJKmPrJiL IkrJi xÄWKaf yPò rJUJAj k´PhPvÇ ßrJKyñJPhr IkrJi hMPaJ: fJrJ Y¢V´Jo IûPur mJÄuJ~ TgJ mPu FmÄ fJrJ iPot oMxuoJjÇ xqJPl∑Jj ßrnuMqvPjr ßrv TJaPf jJ-TJaPfA kKÁoLrJ ßxUJPj ßhUPf kJ~ ÈmJKot\ ßcPoJPâKaT K¸sÄ'∏motL VefPπr mx∂Ç kKÁoLrJ ßpUjA VefPπr @nJx kJ~, ßxUJPjA ßhUPf kJ~ mxP∂r K˚ê xMmJfJxÇ TP~T mZr @PV @rPmr Skr oÀnNKor oPiq fJrJ @KmÏJr TPr mxP∂rÇ motL VefJKπT mxP∂r ˝Jh ßxUJjTJr oMxuoJj, KyªM S KUsÓJjrJ yJPz yJPz ßar kJPòÇ kKÁoL k´YJroJiqo TUPjJ, muPf ßVPu IKiTJÄv xo~ fJPhr rJ\QjKfT S IgtQjKfT ˝JPgt xJiJrePT IxJiJre TPr KYK©f TPrÇ KmPvw TPr, Cjú~jvLu ßhPvr ßTJPjJ ßTJPjJ xJiJre ßjfJr IxJiJre nJmoNKft VPz ßfJPuÇ @r pKh fJr TgJmJftJ~ VefPπr Vº gJPT, fJyPu ßfJ TgJA ßjAÇ fJPT ßhmL mJ ßhmfJ mJKjP~ ZJPzÇ F ßãP© TîqJKxT híÓJ∂ TotL ßj©L IÄ xJj xM KYÇ xM KYr rJ\jLKf iotKnK•TÇ fJÅr KjP\r iot ßmR≠iotKjntr, pJPT muJ pJ~ ßmR≠ \JfL~fJmJhÇ KfKj fJÅr FT rYjJ~ lPfJ~J KhP~PZj, rJ\QjKfT ßjfJPhr ßmR≠ iotvJ˘ mKetf jqJ~krJ~e rJ\Jr Èhv-rJ\iÿ' jLKf IjMxre TrJ TftmqÇ FT\j vJxPTr TL ßxA rJ\-iÿ? ßxèPuJ yPuJ: HhJpt, jLKfùJj, @®fqJV, YJKrK©T hí|fJ, h~J, Tíòs, ßâJiyLjfJ mJ IKyÄxJ, xKyÌMfJ FmÄ @®xÄpoÇ [ÈAj ßTJP~ˆ lr ßcPoJPâKx', 1991] fJÅr FA Có ‰jKfTfJoNuT rYjJ kJb TPr kKÁoL jLKfKjitJrPTrJ ßhUPuj, KfKj ßp ÊiM ÈVefPπr oJjxTjqJ' fJ-A jj, kKÁPor VefPπr ßp iJreJ fJr IPjT DP±t fJÅr Im˙JjÇ IqJKrˆau, ÀPvJ, nuPf~Jr fJÅr TJPZ KTZM jjÇ FA rTo Có ‰jKfTfJxŒjú FT\j oyJùJjL S oyJVefπL pKh ßjJPmu kMrÛJr jJ kJj, fPm mqJkJrKa ßToj ßhUJ~! ßjJPmu kMrÛJr fJÅPT ßhS~J CKYf KZu xJKyPfq, KT∂á fJÅrJ ßhUPuj Kj\ ßhPv FmÄ FKv~J~

oJjmfJr mJeL k´YJrT KyPxPm KfKj oyJ®J VJºLPT ZJKzP~ ßVPZjÇ xMfrJÄ, fJÅr k´Jkq vJK∂Pf ßjJPmu kMrÛJrÇ KjP\r ßhPv FmÄ @∂\tJKfT ßãP© fJÅr nNKoTJ yPm IfMujL~Ç Èhv-rJ\iÿ' KfKj IãPr IãPr kJuj TrPZj ãofJ kJS~Jr kr ßgPT fJÅr ßhPvÇ ms¯PhPvr KUsÓJj, KyªM S oMxuoJjrJ FUj fJÅr ÈrJ\iPÿ'r ˝Jh VnLrnJPm kJPòÇ xM KYr oPiq kKÁoL k´YJroJiqo S fJÅr nÜrJ @KmÏJr TPrj FT KmÊ≠ vJxPTr k´KfoNKft, fJÅPhr nJwJ~ ÈPmJKix•ô'Ç FTmJr fJÅPT K\Pùx TrJ yP~KZu: È@kKj KT FT\j jJrL ßmJKix•ô?' KfKj \mJm KhP~KZPuj KmVKuf yP~: ÈSy lr ècPjx ßxT, @A IqJo ßjJy~Jr ßj~Jr hqJa ߈\Ç' KfKj muPf ßYP~PZj, SA kptJP~ jJ ßkRÅZJPuS fJÅr TgJ ßgPT TJrS mM^Pf IxMKmiJ y~ jJ ßp KTZMaJ ßfJ KfKj ßkRÅPZPZj mPaÇ TJre, x÷Jmq ÈPmJKixP•ô' KfKj ßkRÅZJjKj, fJ I˝LTJrS TrPZj jJÇ [IÄ xJj xM KY, hq nP~\ Im ßyJk∏TjnJrPxvjx CAg FuJj KTîPo≤, u¥j, 1991, kí. 9] IfqJYJKrf S mJKzWr ßgPT KmfJKzf ßrJKyñJPhr xM KY @UqJK~f TPrPZj ÈmJXJKu hMÏífTJrL' mPuÇ KfKj ßxjJmJKyjLPT ijqmJh \JKjP~PZjÇ Ko~JjoJr xrTJPrr \JKfVf KjkLzj KmvõKmPmTPT jJzJ KhPuS vJK∂mJhL xM KYr I∂”TrPe TÀeJr CPhsT TPrKjÇ mJÄuJPhv-Ko~JjoJr xLoJP∂ jJl jhLr fLPr ßp yJ\Jr yJ\Jr IxyJ~ oJjMw∏KvÊ, jJrL, mí≠∏yJyJTJr TrPZ, fJ fJÅr TJPZ jJ ßkRÅZJPuS Kmvõ KUsÓJj xŒ´hJP~r iotèÀ oyJoJjq ßkJk l∑JK¿x ßrJmmJr ßx≤ KkaJxt Û~JPr FT k´JgtjJxnJ~ mPuPZj, ÈBvõr, ßrJKyñJPhr rãJ TÀjÇ' oyJoJjq ßkJk mPuPZj, FA KjkLzj ßmhjJhJ~TÇ KfKj xÄUqJuWM ÈPrJKyñJ nJAPhr' kNet IKiTJr k´hJPjr \jq xmJAPT k´JgtjJ TrPf mPujÇ mJKot\ xoJP\ ßmR≠iPotr k´nJm xm xo~A KZu, ßxaJ nP~r mqJkJr j~Ç TJre, oyJj ßmR≠iPotr ‰jKfTfJPT xm iPotr oJjMwA xÿJj TPrÇ KT∂á xJŒ´KfT xoP~r CV´ ßmR≠ \JfL~fJmJh IPmR≠Phr CPÆPVr TJre WKaP~PZÇ rJ\iJjLr KmuPmJctèPuJPf pUj ßuUJ gJPT, Ko~JjoJPrr xÄKmiJPj ßmR≠iPotr ÈP¸vJu kK\vj'∏ÈFT \JKf, FT nJwJ, FT iot∏PmR≠iot', fUj ßmR≠ iotJmu’L S motj \JKfx•Jr oJjMPwr mJAPr IjqPhr @fKïf yS~Jr TJre WPa ‰mKT! PrJKyñJ oMxuoJjPhr Skr IfqJYJr S fJPhr jJVKrT IKiTJr yre Ko~JjoJPrr Inq∂rLe Kmw~ j~Ç fJ mJÄuJPhvPT Kmkjú TrPZÇ \jmÉu mJÄuJPhv AKfoPiq YJr uJU ßrJKyñJ vreJgtLr YJk xyq TrPZÇ mJÄuJPhPv mÉ CV´ AxuJKo ßVJÔL xKâ~Ç InJPmr fJzjJ~ ßrJKyñJPhr IPjPT SAxm ßVJÔLPf pKh ßpJV ßh~, fJ yPm mJÄuJPhPvr KjrJk•Jr \jq ÉoKTÇxMfrJÄ, ßrJKyñJ xoxqJ KjP~ mJÄuJPhvPT Ko~JjoJPrr xPñ ß\Jr TNaQjKfT f“krfJ YJuJPf yPmÇ xyJ~fJ KjPf yPm @∂\tJKfT xŒ´hJP~rÇ IPjT ßhKr yP~ ßVPZÇ IKmuP’ F CPhqJV KjPf yPm \JfL~ ˝JPgtÇ ßuUT: TuJKoˆ S VPmwTÇ

KmKnjúUmr S k´mº-Kjmº k´TJPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT k´go IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, TJPur T≥, oJjm\Koj, ßnJPrr TJV\, j~JKhV∂, \jT≥, pJ~pJ~Khj S IjqJjq kK©TJr k´Kf VnLrnJPm Tífù


UmrJUmr

01 - 07 September 2017

nJuMTJ~ kJÅYKa ßmJoJ S FTKa ßV´Pjc C≠Jr : @aT 7 dJTJ, 29 @Vˆ - o~ojKxÄPyr nJuMTJ CkP\uJr TJvr V´JPo ßmJoJ ‰fKrr TJrUJjJ~ 22 WµJ IKnpJj YJKuP~ kJÅYKa ßmJoJ S FTKa yqJ¥ ßV´Pjcxy KmP°JrT S ßmJoJ ‰fKrr xr†Jo C≠Jr TPrPZ kMKuvÇ kPr ßmJoJ S ßV´Pjc KjKÙ~ TrJ y~Ç F WajJ~ hMA KvÊxy xJf\jPT @aT TrJ yP~PZÇ fJrJ yPuJ∏ ßmJoJ KmP°JrPe Kjyf @uo k´JoJKePTr ˘L kJrnLj ßmVo (30), KvÊx∂Jj AmsJyLo (7) S AxyJT (3), mJKzr oJKuT ßoJ: @K\o CK¨j (60), fJr ˘L lJPfoJ (55), ßZPu yJxJj (20) S @Kxl (16)Ç hMA ßZPuPT kMKuv ßylJ\Pf o~ojKxÄPyr Kc@AK\ IKlPx rJUJ yP~PZ mPu nJuMTJ oPcu gJjJr SKx oJoMj Ir rKvh \JKjP~PZjÇ F KhPT ßmJoJ KmP°JrPe Kjyf mqKÜr kKrY~ kJS~J ßVPZÇ fJr jJo @uo k´JoJKeT SrPl @»MuqJy csJAnJr SrPl @Krl (40)Ç ßx

jJPaJr ß\uJr xhr CkP\uJr ßfuTMKk V´JPor @mMu TJuJo k´JoJKePTr ßZPuÇ @uo k´JoJKeT jmq ß\FoKmr xMAxJAcJu ßÛJ~JPcr xhxq FmÄ TJC≤Jr ßarKr\o ACKjPar ßoJˆ S~JP≤c @xJKoÇ Kfj hlJ~ fJPT irJr ßYÓJ TPr mqgt y~ @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLÇ ßx nJuMTJ~ FPx jfMj @˜JjJ VPz ßmJoJ ‰fKr TrKZuÇ FUJPj ßmJoJ ‰fKr TPr @xjú BhMu @\yJ~ ßhPvr KmKnjú ˙JPj jJvTfJr \jq xrmrJPyr TgJ KZu mPu KjKÁf TPrPZ kMKuv xMkJr ‰x~h jMÀu AxuJoÇ 28 IJVˆ, PxJomJr KmPTu 3aJ~ WajJ˙Pu @P~JK\f ßk´x KmsKlÄP~ kMKuv xMkJr ‰x~h jMÀu AxuJo @PrJ \JjJj, o~ojKxÄPyr nJuMTJ CkP\uJr yKmrmJKz ACKj~Pjr 2jÄ S~JPctr TJvr V´JPor @K\o CK¨Pjr mJKzr nJzJKa~Jr FTKa WPr 27 IJVˆ, ßrJmmJr xºqJ~ ßmJoJ

IMRAN TRAVELS 79159

mJjJPf KVP~ KmP°JrPe CV´mJhL @uo k´JoJKeT WajJ˙Pu Kjyf y~Ç KmP°JrPe fJr hMA yJPfr TK« CPz pJ~Ç ßmJoJr K¸ä≤JPr @yf y~ FT KvÊx∂JjSÇ ˘L kJrKnj ßmVo WPrr mJAPr gJTJ~ k´JPe ßmÅPY pJ~Ç kPr kKrK˙Kf ßmVKfT ßhPU ˘L kJrKnj ßmVo @yf KvÊxy hMA x∂JjPT KjP~ yJxkJfJPu pJS~Jr TgJ mPu hs∆f WajJ˙u fqJV TPrÇ WajJr kr ßgPTA @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xhxqrJ mJKzKa KWPr rJPUÇ dJTJ ßgPT TJC≤Jr ßarKr\o ACKjPar (KxKaKaKx) ßmJoJ KjK‘~ hPur xhxqrJ WajJ˙Pu ßkRÅPZ ßxJomJr ßmuJ 11aJ~ C≠JrTJ\ ÊÀ TPrÇ ßmJoJ KjK‘~ hPur k´iJj ßoJ: ryof CuqJy ßYRiMrLr ßjfíPfô SA mJKzr ßnfr ßgPT FTKa yqJ¥ ßV´Pjc, hM'Ka ßk´xJrTMTJr ßmJoJ S YJrKa vKÜvJuL fJ\J ßmJoJ, @®WJfL @âoPer ßkJvJT, IxÄUq K¸ä≤Jr, ßkasu, KmkMu ßuJyJr aMTrJ, k´YMr kKroJe fJr S KaFKk kJCcJrxy ßmJoJ ‰fKrr I\JjJ KTZM CkTre C≠Jr TrJ y~Ç C≠JrTíf hMAKa ßmJoJ WPrr ßnfr FmÄ mJKzr mJAPr ßV´Pjc S Ijq ßmJoJèPuJ KjK‘~ TrJr oiq KhP~ 22 WµJr IKnpJj xoJ¬ ßWJweJ TrJ y~Ç Kjyf @uPor uJv o~jJfhP∂r \jq o~ojKxÄy ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJu oPVt ßk´re TrJ yP~PZ mPu \JjJj KfKjÇ PmJoJ KmP°JrPe Kjyf @uo k´JoJKePTr ˘L kJrnLj ßmVPor mrJf KhP~ kMKuv xMkJr CkK˙f xÄmJhTotLPhr \JjJj, @uoPT irJr \jq TJC≤Jr ßarKr\o Kao xŒ´Kf TMKÓ~J~ mqJkT ßUJÅ\ TrPf ÊÀ TrPu Kmw~Ka ßar ßkP~ ßx kJKuP~ nJuMTJ CkP\uJr IùJf ˙JPj FPx FT oJx @®PVJkPj KZuÇ YJr Khj @PV SA mJxJKa nJzJ KjP~ @xjú BPh KmKnjú BhVJy oJPb ßmJoJ KmP°Jre WKaP~ oJjMw yfqJr kKrT·jJ~ ßmJoJ ‰fKr TrKZuÇ nJuMTJ~ 10 yJ\Jr ßuJPTr IÄvV´yPe BPhr mz \JoJf y~Ç ßxUJPj yJouJ mJ ‰frL ßmJoJ Ijq ßTJgJS ˙JjJ∂r TrJr kKrT·jJ KZu mPu iJreJ TrJ yPò mPuS \JjJj KfKjÇ WajJr kr o~ojKxÄy ßrP†r Kc@AK\ KjmJx Yªs oJK^, o~ojKxÄPyr ß\uJ k´vJxT ßoJ: UKuuMr ryoJj, rqJm-14 Fr IKijJ~T ßu. TPjtu vKrlMu AxuJo, IKfKrÜ kMKuv xMkJr jNPr @uo S Fx F ßjS~J\L, nJuMTJ CkP\uJ KjmtJyL TotTftJ ßoJ: ßoJvJrl ßyJPxj UJjxy k´vJxPjr D±tfj TotTftJrJ WajJ˙u kKrhvtj TPrjÇ ˙JjL~rJ \JjJj, yKmrmJKz ACKj~Pjr TJvr V´JPo VlrVJÅS CkP\uJr kJVuJ gJjJr KmrA V´JPor jNr ßoJyJÿPhr ßZPu @K\o CK¨Pjr mJxJ~ ßkJvJT TJrUJjJr 10-12 \j TotYJrL xkKrmJPr nJzJ gJPTjÇ Vf 22 @Vˆ jJPaJr xhr ß\uJr ßfuTMKk V´JPor @oyJKf C•rkJzJr @mMu TJuJo SrPl @mMu TJPvo k´JoJKePTr ßZPu @uo k´JoJKeT SA mJxJ~ hM'Ka Ào nJzJ ßjj FmÄ ˘L S hMA KvÊ ßZPu KjP~ mxmJx TPrjÇ ßrJmmJr xºqJ~ SA mJxJ~ KmTa vP»r @S~J\ yPu FuJTJr ßuJT\j WajJ˙Pu ZMPa pJj FmÄ WPrr ßnfr UJPar kJPv ßmJoJ KmP°JrPe FT mqKÜr oífPhy ßhUPf kJjÇ F xo~ KjyPfr ˘L fJr hMA x∂JjPT KjP~ kJKuP~ pJS~Jr xo~ FuJTJmJxLr xyPpJKVfJ~ kMKuv fJPhr @aT TPrÇ

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY

Low Cost Travel Agent. Hajj & Umrah Specialist

Appointed Agent

We are the highest selling agents of Biman Bangladesh, ask for special offers

Special Offer Dhaka from £475 Dubai from £350 Open 7 days a week

UMRAH - UMRAH - UMRAH

MINISTRY OF HAJJ APPROVED AGENT 5 NIGHTS SPECIAL PACKAGE FROM £595 (Terms 7 conditions apply) WORLDWIDE HOLIDAY - SPECIAL OFFER

Antalya, Turkey from £200 / Malaga, Spain from £210

Worldwide offers: www.imrantravels.co.uk

Please contact:

0207 375 0800 or 0207 375 0500 Mob: 07984 959885 / 07828 235600 Email: imrantravels@hotmail.com

7

ASIANA

WEDDING G WEEKEND D ALEXANDRA P PAL ALACE

Alexandra Palace Wa Way, London N22 22 7A AY Y

SAT T 9TTH & SUN 10TTH SEPTEMBER MBER 2017 LIVE FASHION & BEAUTY SHOWS + 200 WEDDIN DING SUPPLIERS

THE BIGGEST ASIAN BRID DAL AL EXHIBITIO ITION EVER!

FREE ENTR RY Y - Register online at www w.asiana .asianawedd ding gweekend.co.uk in association with


8

UmrJUmr

01 - 07 September 2017

FTJhv \JfL~ xÄxh KjmtJYj AKxr xJPg xÄuJk

ßoRunLmJ\JPrr xmTKa @xPj oPjJj~j k´fqJvLrJ oJPb

KxPua, 29 @Vˆ - \JfL~ xÄxh KjmtJYPjr yJS~J mAPZ YJP~r rJ\iJjLUqJf kptaj ß\uJ ßoRunLmJ\JPrÇ ß\uJ~ xÄxhL~ @xj YJrKaÇ FTJhv xÄxh KjmtJYjPT xJoPj ßrPU k´KfKa @xPjA oPjJj~j k´fqJvLrJ ß\JPrPvJPrA oJPb ßjPoPZjÇ FmJr oPjJj~j k´fqJvLPhr ZzJZKzÇ IPjPTA ßkJˆJr mqJjJr aJKXP~ \jVPer híKÓ @TwtPer ßYÓJ TrPZjÇ huL~ oPjJj~j uJPn @S~JoL uLV S KmFjKkr oPiq V´ÄKkÄuKmÄ YuPZÇ ßTC ßTC dJTJPfS ßhRz^JÅk ÊÀ TPrPZjÇ F ß\uJ~ YJrKa @xPj @S~JoL uLV Fr Im˙Jj nJPuJÇ fPm KmFjKkr k´TJvq f“krfJ ToÇ @S~JoL uLPVr yJAKmsc ßjfJTotLr \jq huKa xJiJre oJjMPwr oJP^ xoJPuJKYf yPòÇ KjmtJYj KjP~ oJjMPwr oJP^S @PuJYjJ ÊÀ yP~ ßVPZÇ \JjJ ßVPZ, ßoRunLmJ\Jr Kfj @xPj @S~JoL uLV S KmFjKkr ßjfJTotLrJ hMA V´∆Pk KmnÜ yP~ kPzPZÇ F ß\uJr YJrKa xÄxhL~ (235, 236, 237, 238) @xPjA k´KfÆKªôfJ~ gJTPm k´iJj hMA hu @S~JoL uLV S KmFjKkÇ FZJzJ \JfL~ kJKatS KTZM @xPj k´JgtL ßhPmÇ hMA hPuA rP~PZ FTJKiT k´JgtLÇ APfJoPiq oPjJj~j ßkPf ÊÀ yP~PZ ßhRz^JÅkÇ IPjPTA ßTPªsr KxKj~r ßjfJPhr ÆJPr ÆJPr WMrPZjÇ Vf ro\JjPT kMKÅ \ TPr AlfJr kJKat S Bh-krmftL kMjKotujLr oJiqPo x÷Jmq IPjT k´JgtLA YJKuP~PZj KjmtJYjL k´YJreJÇ IPjPTA @mJr kJÅY oJPxr hLWt˙J~L ITJu mjqJ~ yJSr FuJTJr hMVf t Phr oJP^ ©Je KmfrPer oJiqPo Kj\ Kj\ KjmtJYjL FuJTJ~ híKÓ @TwtPer ßYÓJ TPrPZjÇ fPm FmJr ßoRunLmJ\JPr k´iJj hMA hPuA ßmKv fÀe ßjfJr @Voj WPaPZÇ fJrJ FTJhv \JfL~ KjmtJYPj k´JgtL yPf f“krfJ ÊÀ TPrPZjÇ FTJ∂ TgJ y~ ßoRunLmJ\Jr ß\uJ @S~JoL uLPVr xhxq S ß\uJ ZJ©uLPVr xJPmT xJiJre xŒJhT @»Mu oJKuT frlhJr xMP~Pmr xPñÇ KfKj KjP\PT huL~ oPjJj~j k´fqJvL CPuäU TPr mPuj, @xjú ß\uJ @S~JoL uLPVr TJCK¿Pu @Ko xJiJre xŒJhT khk´JgtL FTA xJPg \JfL~ xÄxh KjmtJYPj k´JgtL KyPxPm oPjJj~j k´fqJvLÇ \jPj©L S k´iJjoπLr KjPhtPv fíeoNu kptJP~ TJ\ TrKZÇ

6 k´˜Jm ßhPm KmFjKkxy 20 huL~ ß\JPar 8 hu

dJTJ, 29 @Vˆ - KjmtJYj TKovPjr xJPg xÄuJPk KmFjKkxy 20 huL~ ß\JPar KjmKºf @aKa hu FTA k´˜Jm ßhPmÇ huèPuJr k´˜JmjJ~ ßp Z~Ka KmwP~ Kou gJTPZ ßxèPuJ yPò∏ KjmtJYjTJuLj xyJ~T xrTJr Vbj, oqJK\PˆsKx ãofJ KhP~ ßxjJmJKyjL ßoJfJP~j, xÄxh ßnPX ßh~J, KjrPkã KjmtJYj KjKÁf TrPf KjmtJYjxÄKväÓ k´KfKa ˜Pr KjrPkã mqKÜPhr hJK~fô k´hJj, ßuPnu ßkäK~Ä Kl KjKÁf TrJ S rJ\jLKfKmhPhr KmÀP≠ hJP~rTíf oJouJ k´fqJyJr TrJÇ xÄuJPkr KmwP~ Kx≠J∂ KjPf 28 IJVˆ, ßxJomJr ß\JPar oyJxKYmPhr KjP~ À≠ÆJr ‰mbT TPrPZj KmFjKk oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLrÇ ‰mbT xNP© Fxm fgq \JjJ ßVPZÇ xÄuJPk IÄvV´yeTJPu xmJr k´˜JmjJ pJPf FTA rTo y~, ßx KmwP~ ‰mbPT KmFjKk oyJxKYm ß\Ja ßjfJPhr krJovt KhP~PZjÇ j~JkPj KmFjKkr ßTªsL~ TJptJuP~ F ‰mbPT ß\Ja ßjfJPhr oPiq CkK˙f KZPuj∏ KmFjKkr KxKj~r pMVì oyJxKYm ÀÉu TKmr Kr\nL @yPoh, \JVkJ xJiJre xŒJhT UªTJr uM“lr ryoJj, mJÄuJPhv jqJk oyJxKYm Fo ßVJuJo ßoJ˜lJ nNAÅ ~J, FuKcKkr KxKj~r pMVì oyJxKYm vJyJhJf ßyJPxj ßxKuo, KmP\Kkr nJrk´J¬ oyJxKYm @mhMu oKfj xJCh, KmFoFu oyJxKYm IqJcPnJPTa ßvU \MuKlTJr mMumMu ßYRiMrL, AxuJoL GTqP\Ja oyJxKYm IiqJkT oJSuJjJ @mhMu TKro, ßumJr kJKatr oyJxKYm yJohMuJä y @u ßoPyhL, FjKkKkr oyJxKYm ßoJ˜JKl\Mr

ryoJj ßoJ˜lJ, FjKcKkr nJrk´J¬ oyJxKYm ßoJ: o†Mr ßyJPxj BxJ, Kkkux uLV oyJxKYm IqJcPnJPTa ‰x~h oJymMm ßyJPxj, \JfL~ kJKatr (\Jlr) pMVì oyJxKYm F Fx Fo vJoLo, AxuJKoT kJKatr IqJcPnJPTa @mMu TJPvo k´oUM Ç QmbPT @PuJYjJr KmwP~ mJÄuJPhv jqJk oyJxKYm Fo ßVJuJo ßoJ˜lJ nNAÅ ~J j~J KhV∂PT mPuj, ßpPyfM @orJ 20 huL~ ß\JPar vKrT ßxPyfM ßpPTJPjJ KmwP~ krJovt TrJ ˝JnJKmTÇ @orJ ßTRvuVf TJrPeA AKxr xJPg xÄuJPk KTZM Kmw~ @uJk-@PuJYjJr oJiqPo GToPfqr KnK•Pf k´˜Jm TrPf YJAÇ @r F TJrPe ß\JPar k´iJj hu KmFjKkr xJPg krJovt TPrKZÇ rJ\QjKfT hPur xPñ AKxr YuoJj xÄuJPk KmFjKkr ßjfífJô iLj 20 huL~ ß\JPar KjmKºf @aKa hu IÄv KjPòÇ huèPuJ yPò∏ KmFjKk, KmP\Kk, FuKcKk, mJÄuJPhv jqJk, ßUuJlf o\Kux, oMxKuo uLV (KmFoFu), \Ko~Pf SuJoJP~ AxuJo S mJÄuJPhv TuqJe kJKatÇ KmFjKkS AKxr xJPg xÄuJPkr \jq Km˜JKrf huL~ k´˜JmjJ k´˜f M TPrPZÇ \JjJ ßVPZ, KjmtJYj TKovjPT (AKx) ˝JiLj nNKoTJ~ ßhUPf YJ~ KmFjKkÇ huKa oPj TrPZ, hJK~fô kJuPj KjmtJYj TKovj pKh ßTJPjJ hPur ßu\MzmíK• jJ TPr kMPrJkMKr xÄKmiJj S @APjr IiLj gJPT, fJyPu xMÔM KjmtJYPjr kg IPjTaJA xy\ yP~ pJ~Ç AKxr xJPg @xjú xÄuJPk KmFjKk F Kmw~Kar Skr xmPYP~ ßmKv èÀfô ßhPmÇ kJvJkJKv KmFjKkr k´˜JmjJr oNu IV´JKiTJr KyPxPm gJTPZ

KjmtJYPjr @PV S kPr oqJK\PˆsKx ãofJ KhP~ ßxjJmJKyjL ßoJfJP~j, ßnJaJr IjMkJPf xÄxhL~ xLoJjJ kMjKmtjqJx KTÄmJ F ßãP© jmo xÄxh KjmtJYPjr @V kpt∂ KmhqoJj k≠KfPf KlPr pJS~J S ßnJa VejJk≠Kf @PrJ @iMKjT TrJr Kmw~èPuJÇ KmFjKk ˙J~L TKoKar xhxq c. UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj F k´xPñ j~J KhV∂PT mPuj, KjmtJYj TKovPjr xJPg xÄuJPk @orJ IÄv ßjmÇ hPur kã ßgPT xMÔM KjmtJYj IjMÔJPj @rKkSr KmKnjú iJrJ xÄPvJij, @xj kMjKmtjqJx, AKnFo mJKfu, ßxjJmJKyjL ßoJfJP~jxy KmKnjú KmwP~ xÄÛJr k´˜Jm ßh~J yPmÇ fPm KmFjKkr FA ßjfJ mPuj, xMÔM KjtmtJYPjr ßãP© ßoRKuT Kmw~ yPò∏ KjmtJYjTJuLj xyJ~T xrTJrÇ ßp ßrJcoqJkA ßWJweJ TrJ ßyJT jJ ßTj KTÄmJ ßp @PuJYjJA TrJ ßyJT jJ ßTj xyJ~T xrTJr ZJzJ xmA yPm IgtyLjÇ xyJ~T xrTJPrr l~xJuJ yPf yPm xmJr @PVÇ KmFjKk xNP© \JjJ ßVPZ, hPur oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLPrr ßjfíPfô FTKa Kao KjmtJYj TKovPjr xJPg xÄuJPkr \jq huL~ k´˜JmjJ ‰fKr TPrPZÇ FA KaPo @PZj ˙J~L TKoKar xhxq c. UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj, c. @»Mu oBj UJj, j\Àu AxuJo UJj, @Kor UxÀ oJyoMh ßYRiMrL, KxKj~r pMVì oyJxKYm ÀÉu TKmr Kr\nL, pMVì oyJxKYm ‰x~h ßoJ~JPöo ßyJPxj @uJu S KjmtJYj TKovj xÄKväÓ KmwP~ IKnù TP~T\j xJPmT @ouJ S mMK≠\LmLÇ k´˜JmjJ ‰fKrr ßãP© huKa fíeoNu ßjfJPhrS ofJof KjP~PZÇ KmPvw TPr xLoJjJ \KaufJr xoJiJj ßTJj kPg yPf kJPr, ßx KmwP~ KYKb KhP~ ß\uJr ßjfJPhr krJovt ßj~J yP~PZÇ \JjJ ßVPZ, KmFjKkr k´˜JmjJr KvPrJjJo yPò∏ ÈKjmtJYj TKovjPT IKiTfr vKÜvJuL TrJr uPãq TreL~'Ç k´˜JmjJr nNKoTJ~ KjmtJYj TKovPjr ˝JiLj nNKoTJr k´P~JPVr TgJ CPuäU gJTPmÇ Frkr KjmtJYj TKovjPT IKiTfr TJptTr S vKÜvJuLTre FmÄ @rKkSxy IjqJjq KjmtJYjL KmKiKmiJj xoP~JkPpJVL S ßpRKÜTLTrPer \jq k´P~J\jL~ xÄÛJr k´˜Jm iJrJmJKyTnJPm fMPu irJ yPmÇ KjmtJYj TKovj ßToj yPm, fJ KjP~ APfJoPiq huKar Im˙Jj IPjTaJA kKrÏJr yP~ ßVPZÇ huKar jfMj iJrJr rJ\jLKf k´mftPjr ßxäJVJj-xÄmKuf ÈKnvj2030'-F KjmtJYj TKovPjr KmwP~ Km˜JKrf fMPu irJ yP~PZÇ kJvJkJKv KjmtJYj TKovj kMjVtbPjr @PVS huKa F KmwP~ Km˜JKrf k´˜Jm KhP~KZuÇ


UmrJUmr

01 - 07 September 2017

dJTJ, 29 @Vˆ - Có @hJuPfr IjKiT FT v KmYJrPTr IkxJre k≠Kfr rJ~ KjP~ KmfTt YuPZÇ KT∂á YJkJ kPz @PZ Ii˜j @hJuPfr ßhz yJ\Jr KmYJrPTr Kj~πe KjP~ KmYJr KmnJPVr xPñ xrTJPrr KmPrJiÇ Kjoú @hJuPfr KmYJrT Kj~πe k´Pvú KmYJr KmnJPVr xPñ oNu ƪô xrTJPrr, xÄxPhr j~ FmÄ Fr ÊÀ 1999 xJPu oJxhJr ßyJPxj oJouJrS @PVÇ 1995 xJPu, IgtJ“ k´J~ 22 mZr @PV xMKk´o ßTJPatr krJovt ZJzJ Kfj\j KmYJrTPT pMVì xKYm KjP~JV ßhS~Jr WajJPfA KjmtJyL KmnJPVr xPñ ÆPªôr xN©kJfÇ fJ ZJzJ k´vúKa rJÓskKfr yJf ßgPT ãofJ ßTPz ßjS~Jr j~Ç ßTjjJ rJÓskKfr jJPo @Aj oπeJuP~r @Aj S KmYJr KmnJV SA ãofJ k´P~JV TPr @xPZÇ mftoJj xrTJr mJyJ•Prr xÄKmiJPj ßlrJr TgJ muPuS 2011 xJPur kûhv xÄPvJijLPf Kjoú @hJuPfr Kj~πe TJptf kJKT˜Jj @oPur k´YKuf mqm˙J~ KlKrP~ ßjS~Jr mqm˙JA kJTJPkJÜ TPrPZÇ ßhUJ pJ~, hMA hvPTr ßmKv xo~ iPr k´PfqT k´iJj KmYJrkKf FmÄ Cn~ KmnJPVr KmYJrPTrJ mJrmJr of KhP~PZj, KmYJr KmnJPVr ˝JiLjfJ rãJ~ Ii˜j @hJuPfr KmYJrPTr KjP~JV, Kj~πe S IkxJrexÄâJ∂ rJÓskKfr ãofJ mJKfu yS~J hrTJrÇ xÄKmiJPjr 114 IjMPòh ßgPT 116 T IjMPòh FA YJrKaPf Ii˜j @hJuf kKrYJujJr k≠Kf muJ @PZÇ 114 mPuPZ, @APjr ÆJrJ Kjoú @hJuf VKbf yPmÇ mftoJPj fJPf 1500 KmYJrT @PZjÇ fJÅPhr @hJuPf FUj k´J~ 30 uJU oJouJ KmYJrJiLjÇ fJÅrJ xMKk´o ßTJPatr KmYJrTPhr (mftoJPj 94 \j) ßYP~ mZPr 7 èe ßmKv oJouJ KjK• TPrjÇ 115 mPuPZ, rJÓskKf KmYJrT KjP~JVKmKi TrPmjÇ 116 IjMòh mPuPZ, SA KmYJrTPhr Kj~πe xMKk´o ßTJPatr krJoPvt rJÓskKf TrPmjÇ 116 (T) mPuPZ, KmYJrPTrJ KmYJrTJpt kJuPj ˝JiLj gJTPmjÇ Fr mJAPr 109 IjMPòh mPuPZ, Kjoú @hJuPfr KmYJrTPhr fhJrKT TrPmj yJAPTJatÇ mJyJ•Prr xÄKmiJPj 115 S 116-Pf rJÓskKfr ßTJPjJ CPuäU KZu jJ, pJ 1975 xJPu FThuL~ mJTvJu mqm˙J~ pMÜ TrJ y~Ç mJyJ•Pr KmYJrT Kj~πPer kMPrJ hJK~fô xMKk´o ßTJatr Skr KZuÇ Frkr K\~JCr ryoJj 1978 xJPu FT lroJj KhP~ 116-Pf xMKk´o ßTJPatr xPñ krJoPvtr KmiJj pMÜ TPr Im˙Jr KTZMaJ CjúKf WaJjÇ Vf 31 \MuJA ßhS~J ßwJzv xÄPvJijLr kNetJñ rJP~ k´iJj KmYJrkKf fJÅr kptPmãPe KmhqoJj 116 IjMPòhPT xÄKmiJjkKrk∫L KyPxPm of ßhjÇ FKa rJP~r IÄv j~Ç fJÅr FA oPfr KmwP~ Ijq YJr\j KmYJrT Imvq mPuj, FA oJouJ~ FA Kmw~Ka k´JxKñT j~Ç KmYJrT mhKu S ví⁄uJoNuT khPãk V´ye KjP~ xJŒ´KfTTJPu mftoJj xrTJPrr xPñ xMKk´o ßTJPatr KfÜfJ Yro „k KjP~PZÇ xMKk´o \MKcKv~Ju TJCK¿Pur oPfJ FUJPjS k´iJj KmYJrkKfr ßjfíPfô yJAPTJPatr Kfj KmYJrT KjP~ FTKa K\F TKoKa rP~PZÇ TUPjJ Kx≠J∂ ßjj láuPTJatÇ 1999 xJPu oJxhJr ßyJPxj oJouJr rJP~ muJ y~, KmYJrTPhr mhKu mJ ví⁄uJ KmwP~ TUPjJ hMA of ßhUJ KhPu xMKk´o ßTJatr of k´JiJjq kJPmÇ KT∂á IPjT ßãP© fJ kJPò jJ mPu IKnPpJV CPbPZÇ Z~ oJPxr ßmKv xo~ iPr xJrJ ßhPv Iitvf ß\uJ \\ xooptJhJr KmYJrPTr kh vNjq FmÄ ß\uJ \\ yPf 140 \j IKfKrÜ ß\uJ \P\r kPhJjúKfr kqJPjuKa goPT @PZÇ 2008 xJPur kPr @Kku KmnJPVr KmKnjú oJouJr rJ~ KmPväwPe ßhUJ pJ~, k´iJj KmYJrkKf yP~PZj Foj I∂f 6 \j ß\qÔ KmYJrkKf ¸Ó nJwJ~ rJÓskKfr yJPf SA ãofJ gJTJ CKYf j~ mPu of KhP~PZjÇ FA k´iJj KmYJrkKfrJ yPuj, Fo Fo rÉu @Koj (1 \Mj 2008 ßgPT 22 KcPx’r 2009), fJlJöJu AxuJo (23 KcPx’r 2009 ßgT 7 ßlms∆~JKr 2010), ßoJyJÿh l\uMu TKro (8 ßlms∆~JKr 2010 ßgPT 30 ßx¡’r 2010), F Km Fo UJ~Àu yT (1 IPÖJrmr 2010 ßgPT 17 ßo 2011), ßoJ. ßoJ\JPÿu ßyJPxj (18 ßo 2011 ßgPT 16 \JjM~JKr 2015) FmÄ mftoJj k´iJj KmYJrkKf Fx ßT KxjyJ (17 \JjM~JKr 2015∏)Ç fPm CKuäKUf KmYJrTPhr oPiq KmYJrkKf UJ~Àu yTA FToJ© mqKfâo, KpKj ImxPr FPx fJÅr KjP\r IKnof ßgPT xPr FPxPZjÇ xŒ´Kf FT xJãJ“TJPr KfKj Ii˜j @hJuf Kj~πPe ‰Æf vJxPjr (Ppoj xrTJrA k´go k´˜Jm ßhPm dJTJ~ Totrf ßTJPjJ KmYJrTPT mKrvJPu mhKu TrJ ßyJT, xMKk´o ßTJat fUj fJr Skr krJovt ßhPmj) kPã of ßhjÇ fJÅr TgJ~, KmYJrT Kj~πPe xrTJrPT mJh KhP~ ÊiM xMKk´o ßTJPatr TJPZ ãofJ jq˜ TrJ yPu nJrxJoqyLjfJ ßhUJ ßhPmÇ KmYJrkKf F Km Fo UJ~Àu yPTr SA Im˙Jj 2007 xJPur 5 \Mj vJyhLj oJKuT mjJo xrTJr oJouJ~ fJÅr ßhS~J rJP~r kKrk∫LÇ SA rJP~ KfKj KuPUKZPuj, 114, 115, 116 S 116 (T) IjMPòPh Ii˜j @hJuPfr k´KfÔJ, KjP~JV, Kj~πe S ví⁄uJ FmÄ KmYJr KmnJVL~ TotYJrLVe KmYJrTJpt kJuPjr ßãP© ßp ˝JiLj, fJr xJÄKmiJKjT ˝LTíKf ßWJweJ TrJ yP~PZÇ KmYJrkKf UJ~Àu yT 1999 xJPur oJxhJr ßyJPxj oJouJr mrJPf 2007 xJPur SA rJP~ @rS CPuäU TPrKZPuj, ÈKjmtJyL KmnJV S xÄxh Ii˜j @hJuPfr KmKiKmiJj TJptTr TrPf mqgt yP~PZÇ KmYJr KmnJPVr k´Kf HkKjPmKvT rLKfjLKf S ojoJjKxTfJr k´Kfluj WaJPò xÄxh S xrTJrÇ' FUj KfKj CPJ TgJ muPZjÇ FZJzJ 2012 xJPur 10 ßo f•ôJmiJ~T xrTJr mJKfuxÄâJ∂ ©P~Jhv xÄPvJijLr rJP~ KmYJrkKf UJ~Àu yT kMjrJ~ oJxhJr ßyJPxj oJouJr rJP~r mrJPf KuPUPZj, ÈKmYJrT KjP~JPVr KmKi ‰fKrPf rJÓskKfr TJPZ ãofJ jq˜ @PZÇ KT∂á fJr Igt FA j~ ßp, rJÓskKf KTÄmJ xÄxh ßTJPjJ IiLj˙ @Aj mJ KmKi KhP~ fJrJ Kjoú @hJuPfr ˝JiLjfJ Umt mJ ysJx TrPf kJrPm, pJ k´fqãnJPm TrJ pJ~ jJ, fJ kPrJãnJPmS TrJ pJ~ jJÇ' CPuäUq ßp, Kjoú @hJuPfr KmYJrTPhr vO⁄uJxÄâJ∂ KmKi, pJ @Kku KmnJV xmtxÿfnJPm IjMPoJhj KhP~PZj, FUj fJ rJÓskKf @oPu KjPòj jJÇ @r KmYJrkKf UJ~Àu yT FUj Km˛~TrnJPm oPj TPrj, KmKi yPm KT yPm jJ, fJ KjitJrPer FTJ∂ FUKf~Jr rJÓskKfrÇ

xrTJPrr xPñ KmYJr KmnJPVr ÆPªôr ÊÀ 22 mZr @PV

6 k´iJj KmYJrkKfA rJÓskKfr ãofJ mJKfu ßYP~KZPuj Fr @PV oJxhJr ßyJPxj oJouJr @SfJ~ 115 S 116 IjMPòPhr IiLPj vO⁄uJKmKi TPrPZj @Kku KmnJPVr kNetJñ ßmûÇ ßTJPjJ KmYJrTA Fr ßTJPjJ @Phv mJ UxzJr xPñ F kpt∂ TUPjJ KÆof TPrjKjÇ KT∂á xrTJr FUj fJ oJjPf YJAPZ jJÇ @hJuPfr TJZ ßgPT F kpt∂ 20 mJPrr ßmKv xo~ KjP~PZ xrTJrÇ 21 @Vˆ dJTJ~ FT @PuJYjJ xnJ~ k´iJjoπL IKnPpJV TPrPZj, Èk´iJj KmYJrkKf rJÓskKfr ãofJ KjP~ KjPf YJAPZjÇ' k´iJjoπL @rS k´vú ßrPUPZj, È@oJr FUJPj FTaJ k´vú, @hJuPfr xm kKrYJujJ CjJr yJPf KhPf yPm? KfKj TL TrPmj? rJÓskKfr ãofJaJS yJKfP~ ßjS~J FaJ ßTJj irPjr hJKm? ...Pp ãofJ xÄKmiJj rJÓskKfPT KhP~PZ, ßx ãofJ KfKj ßTPz ßjj TLnJPm? FaJ ßhS~J y~Kj mPu fJÅr pf rJV S ßVJx&xJÇ' IfLPfr KmKnjú oJouJr rJ~ kptJPuJYjJ TPr ßhUJ pJ~, Có @hJuPfr KmYJrPTrJ I∂f hMA hvT @PV ßgPT xMKk´o ßTJPatr KmYJrT KjP~JVxÄâJ∂ 95 IjMPòPh rJÓskKfr Kx≠JP∂ k´iJj KmYJrkKfr krJovt pMÜ TrJ FmÄ xÄKmiJPjr 115 S 116 IjMPòPhr ãofJ rJÓskKf mJ xrTJPrr kKrmPft xMKk´o ßTJPatr TJPZ jq˜ TrJPjJr kPã rJ~ ßhS~J ÊÀ TPrjÇ Fr oPiq xMKk´o ßTJPatr KmYJrT KjP~JPV k´iJj KmYJrkKfr krJoPvtr mJyJ•Prr KmiJj 36 mZPrr mqmiJPj 2011 xJPu xÄKmiJPj KlKrP~ @jJ y~Ç ÈyrPmJuJ kJKU' 1995 xJPur 20 ßlms∆~JKr yJAPTJat KmnJPVr FT rJP~ xMKk´o ßTJPatr krJovt ZJzJ rJÓskKf TftíT Kfj\j ß\uJ \\PT @Aj S KmYJr oπeJuP~r pMVì xKYm KyPxPm kPhJjúKf k´hJjPT IQmi S IxJÄKmiJKjT ßWJweJ TrJ yP~KZuÇ @lfJm CK¨j mjJo mJÄuJPhv oJouJ~ KmYJrkKf jBo CK¨j @yPoh S KmYJrkKf ßoJ. ÀÉu @KoPjr (kPr k´iJj KmYJrkKf) xojõP~ VKbf ßmû KuPUKZPuj, ÈKmYJrTPhr ví⁄uJ KmiJPjr Kmw~èPuJr ãofJ k´P~JPV ßk´KxPc≤PT ImvqA xMKk´o ßTJPatr krJovt IjMpJ~L YuPf yPmÇ' 7 \Pj 6 \j F rToA Ii˜j @hJuPfr k´vJxjxÄâJ∂ @PrTKa híÓJ∂ ˙JkjTJrL rJ~ y~ 2015 xJPur 15 KcPx’r mJÄuJPhv mjJo xP∂Jw TMoJr xJyJ oJouJ~Ç SA rJP~ k´iJj KmYJrkKf Fx ßT KxjyJ KjKhtÓnJPm 116 IjMPòhxÄâJ∂ ßp mqJUqJ KhP~KZPuj, fJr xPñ vftyLjnJPm FTof yP~KZPuj @Kku KmnJPVr KmYJrkKf @mhMu S~Jy&yJm Ko_J, KmYJrkKf jJ\oMj @rJ xMufJjJ, KmYJrkKf ‰x~h oJyoMh ßyJPxj, KmYJrkKf ßoJ. AoJj @uL S KmYJrkKf yJxJj lP~\ KxK¨TLÇ IgtJ“ ßwJzv xÄPvJijL oJouJr rJ~ k´hJjTJrL xJf\j KmYJrkKfr Z~\jA hMmZr @PV Ii˜j @hJuPfr Kj~πe KmwP~ xMKk´o ßTJPatr yJPf ãofJ KlKrP~ ßjS~Jr KmwP~ FTof yP~KZPujÇ Ikr KmYJrkKf Ko\tJ ßyJPxj yJ~hJr fUPjJ @Kku KmnJPV @PxjKjÇ 2015 xJPur xP∂Jw TMoJr xJyJ oJouJ~ k´iJj KmYJrkKfxy @Kku KmnJPVr CPuäKUf 6 KmYJrkKfA xmtxÿfnJPm KuPUKZPuj, È1861 xJu ßgPT yJAPTJat KmYJrT Kj~πPe xrTJrPT krJovt KhP~ YuPZjÇ' SA rJP~ @rS muJ yP~KZu, È116 S 116(T) IjMPòhPT pKh 109 IjMPòPhr xPñ KoKuP~ kzJ y~, fJyPu FaJ ßhUJ pJPm ßp Kjoú @hJuPfr KmYJrTPhr Kj~πPe xMKk´o ßTJPatr ÍFéTîMKxn kJS~Jr" rP~PZÇ' SA rJP~r kr xrTJPrr kã ßgPT rJÓskKfr ãofJ ßTPz ßjS~Jr IKnPpJV SPbKjÇ FUJPj CPuäUq SA Z~ KmYJrTA fJÅPhr xmtxÿf rJP~ 2010 xJPur 1 ßlms∆~JKr kûo xÄPvJijL oJouJ~ (UªTJr ßhPuJ~Jr ßyJPxj mjJo mJÄuJPhv AaJKu~Jj oJPmtu S~JTtx Ku.) @Kku KmnJPVr ßhS~J rJP~rS mrJf ßhjÇ kûo xÄPvJijL oJouJr rJ~ ßhj @Kku KmnJPVr Z~\jÇ fUj k´iJj KmYJrkKf KZPuj ßoJ. fJlJöu AxuJoÇ fJÅr ßjfíPfô VKbf @Kku KmnJPVr SA ßmPû KZPuj KmYJrkKf ßoJ. l\uMu TKro, KmYJrkKf ßoJ. @mhMu oKfj, KmYJrkKf Km\j TMoJr hJx, KmYJrkKf ßoJ. ßoJ\JPÿu ßyJPxj S KmYJrkKf Fx ßT KxjyJÇ @Kku KmnJV fJÅr rJP~ mPuj, È@orJ oPj TKr, xÄKmiJPjr 115 S 116 IjMPòhPT mJyJ•Prr xÄKmiJPj KlKrP~ jJ ßjS~J kpt∂ KmYJr KmnJPVr ˝JiLjfJ xŒNetrNPk IK\tf yPm jJÇ'' uãeL~ ßp, 2010 xJPur 1 ßlms∆~JKr kûo xÄPvJijLr rJ~ k´hJjTJrL SA Z~ KmYJrPTr oPiq mftoJj k´iJj KmYJrkKf ZJzJ kJÅY\jA ImxPr ßVPZjÇ ßxA kJÅY\Pjr oPiq Kfj\jA mftoJj xrTJPrr @oPu k´iJj KmYJrkKf yP~PZjÇ fJÅrJ yPuj KmYJrkKf ßoJ. l\uMu TKro, KmYJrkKf ßoJ. ßoJ\JPÿu ßyJPxj FmÄ mftoJj k´iJj KmYJrkKfÇ

9

2009 xJPur \JjM~JKrPf @S~JoL uLV ãofJ~ @PxÇ Frkr K\~JCr ryoJPjr ßxjJvJxjPT IQmi muJxÄâJ∂ kûo xÄPvJijL, TKgfoPf @S~JoL uLV-xogtT KmPmYjJ~ KmFjKk @oPu mJh kzJ 10 KmYJrPTr oJouJ FmÄ Yá~JcJñJr f“TJuLj KxKj~r xyTJrL \\ xP∂Jw TáoJr xJyJr oJouJ~ @Kku KmnJV IfLPfr ßpPTJPjJ xoP~r fáujJ~ ß\JrJPuJ S KjKhtÓnJPm rJÓskKfr ãofJ mJKfPur TgJ mPuPZjÇ ßpxm KmYJrkKf FA IKnof KhP~KZPuj fJÅPhr oPiq ßwJzv xÄPvJijL oJouJr rJ~hJjTJrL YJr KmYJrTS rP~PZjÇ FA YJr\j Ii˜j @hJuPfr KmYJrTPhr ví⁄uJKmw~T 116 IjMPòh ßwJzv xÄPvJijLr oJouJ~ k´JxKñT j~ mPu of KhP~PZjÇ SA YJr\j yPuj KmYJrkKf @mhMu S~Jy&yJm Ko_J, KmYJrkKf ‰x~h oJyoMh ßyJPxj, KmYJrkKf ßoJ. AoJj @uL S KmYJrkKf yJxJj lP~\ KxK¨TLÇ @mJr FaJS xfq, 116 IjMPòhPT @PuJYq oJouJ~ k´JKxñT j~ mPu CPuäU TPrS KmYJrkKf ßoJ. AoJj @uL fJÅr rJP~ rJÓskKfr ãofJ mJKfPu fJÅr xogtj mqÜ TPrjÇ 2015 xJPur KcPx’Pr xP∂Jw xJyJr oJouJ~ ßwJzv xÄPvJijLr xJf KmYJrPTr Z~\jA xmtxÿfnJPm mPuKZPuj, È@orJ @vJ TrKZ ßp nKmwqPf ßTJPjJ KmfTt FzJPf oNu 116 IjMPòh kMjÀöLKmf TrJ xoLYLj yPmÇ pgJpgnJPm KmYJr k´vJxj kKrYJujJr \jq FaJA yPm ˝J˙qTrÇ' fJÅrJ k´PfqPT 1972 xJPu xÄKmiJPjr 116 IjMPòh KlPr kJS~Jr TgJA mPuKZPuj, ßpUJPj rJÓskKfr ßTJPjJ ãofJ KZu jJÇ FA KmYJrPTrJ yPuj KmYJrkKf Fx ßT KxjyJ, KmYJrkKf @mhMu S~Jy&yJm Ko~J, KmYJrkKf ‰x~h oJyoMh ßyJPxj, KmYJrkKf AoJj @uL S KmYJrkKf yJxJj lP~\ Kx¨LTLÇ Ii˜j @hJuPfr KmYJrTPhr ví⁄uJKmw~T 116 IjMPòh mJyJ•Prr xÄKmiJPj KlKrP~ KjPu Kjoú @hJuPfr 1500 KmYJrPTr IkxJrPer ãofJ kMPrJkMKr xMKk´o ßTJPatr TJPZ YPu pJPmÇ @r ßwJzv xÄPvJijL mJKfPur oJiqPo kMjÀöLKmf xMKk´o \MKcKv~Ju TJCK¿Pur xPñ xMKk´o ßTJPatr oJ© vUJPjT KmYJrPTr IkxJrPer k´vú \KzfÇ IgY Km˛~Tr yPuJ ßp, j~\j FKoTJx KTCKrr ßTC Ii˜j @hJuPfr ˝JiLjfJr KmwP~ of ßhjKjÇ @S~JoL uLV @oPu (1996-2001) IKfKrÜ KmYJrT KyPxPm KjP~JV kJS~J FmÄ KmFjKk @oPu k´iJj KmYJrkKfr xMkJKrv xP•ôS ˙J~L yPf jJ kJrJ 10 KmYJrPTr oJouJ~ k´iJj KmYJrkKfr krJoPvtr TJptTJKrfJ xrTJr ˝LTJr TPrKZuÇ Fr k´oJe yPuJ xrTJr fJPhr xmJr KjP~JV KjKÁf TPrKZuÇ KmFjKk @oPur rJÓskKf k´iJj KmYJrkKfPT CPkãJ TPrKZPuj mPu KmrJa k´KfmJh CPbKZuÇ @S~JoL uLPVr @oPu (2000 xJPu) yJAPTJPat KjP~JV kJS~J SA 10 \j KmYJrkKfPT ˙J~L jJ TrJr Kx≠J∂ kPr YqJPu† TrJ y~Ç FA oJouJ~ @Kku KmnJPVr rJP~ 2009 xJPur 25 ßlms∆~JKr KmYJrkKf fJlJöJu AxuJo (kPr k´iJj KmYJrkKf) KuPUPZj, ÈFojKT KmhqoJj xJÄKmiJKjT Im˙JPfS rJÓskKf S k´iJjoπL xMKk´o ßTJPatr oPfr mJAPr ßTJPjJ krJovt ßhS~Jr IKiTJr rJPUj jJÇ TJre, k´iJjoπL KmYJr KmnJPVr ˝JiLjfJ ±Äx TrPf kJPrj jJÇ' FA oJouJPfA k´iJj KmYJrkKf Fo Fo ÀÉu @oLPjr ßjfífôJiLj kJÅY xhPxqr @Kku KmnJV xmtxÿf kptPmãe ßhj, 115 S 116PT mJyJ•Pr KlKrP~ jJ KjPu ÈKmYJPrr ˝JiLjfJ hNrmftL TJjúJ S ßdJPur v»' yP~ gJTPmÇ FA ßmPûr @PrT KmYJrT KmYJrkKf ßoJ. l\uMu TKro kPr k´iJj KmYJrkKf yjÇ KmYJrkKf ßoJ. @mhMr rvLPhr (kPr @Aj TKovPjr ßY~JroqJj) ßjfífôJiLj míy•r ßmû 2008 xJPu SA 10 KmYJrPTr oJouJ~ k´iJj KmYJrkKfr xMkJKrv k´fqJUqJj TrJr TJrPe 10 KmYJrTPT mJh ßhS~J IxJÄKmiJKjT ßWJweJ ßhjÇ FA rJP~S rJÓskKfr ãofJr Skr xMKk´o ßTJPatr ofJof k´JiJjq kJ~Ç KmYJrkKf @mhMr rvLh KuPUPZj, ÈIi˜j @hJuPfr \jq KjP~JVKmKi ‰fKrr ßãP© xÄKmiJPjr 115 IjMPòPh rJÓskKfr TJPZ ãofJ ßhS~J gJTPuS oJxhJr ßyJPxj oJouJr rJP~r kr rJÓskKf ßxA KmKi \JKrr @PV xMKk´o ßTJPatr IjMPoJhj KjP~KZPujÇ KT∂á 116 IjMPòPh ví⁄uJ KmiJPjr Kmw~KaPf xMKk´o ßTJPatr krJoPvtA rJÓskKf fJ k´P~JV TrPmjÇ' 2009 xJPur 17 KcPx’r mJÄuJPhv mjJo @lfJm C¨Lj oJouJr rJP~ k´iJj KmYJrkKf fJlJöJu AxuJPor ßjfífôJiLj @Kku KmnJV of ßhj, 22 IjMPòhoPf KmYJr KmnJV kOgTLTrPer jLKf ImvqA xŒNen t JPm mJ˜mJK~f yPf yPmÇ Fr Igt 115 S 116 mJyJ•Pr KlKrP~ ßjS~JÇ rJP~ KmYJrkKf Fo F oKfj KuPUPZj, 115 IjMPòPh rJÓskKfPT KmKi ‰fKrr ßp ãofJ ßhS~J yP~PZ, fJr @SfJ~ xÄxh TUPjJ KmKi mJ @Aj TrPf kJrPm jJÇ ßx xoP~ xJf xhPxqr @Kku KmnJPV KmYJrkKf UJ~Àu yTS KZPuj FmÄ KfKj SA of xogtj TPrjÇ mJyJ•Prr xÄKmiJPjA xMKk´o ßTJPatr TJPZ Kjoú @hJuPfr Kj~πe ßhS~J yPuS 150 IjMPòPhr âJK∂TJuLj KmiJjJmKuPf muJ yP~KZu, Fxm Kmw~ ÈpgJvLWs' mJ˜mJK~f yPmÇ fJr @PV xÄKmiJj TJptTr yS~Jr @PVr oPfJ IgtJ“ kJKT˜JKj rLKfPf YuPm mPu CPuäU TrJ y~Ç Kmw~Ka Ff Khj xmJrA j\r FKzP~ ßVPZÇ 2011 xJPu xÄKmiJPj mz kKrmftj @jJ yPuS KmYJr KmnJPVr ˝JiLjfJKm±ÄxL FA KmiJj ßTj mJKfu yPuJ jJ, \JjPf YJAPu xJPmT @AjoπL vKlT @yPoh mPuj, È@Ko F KmwP~ KjP\r ÍIùfJ" k´TJv TrKZÇ' rJÓskKfr ãofJ mJKfPu Vf Z~ k´iJj KmYJrkKfr IKnjú of xŒPTt o∂mq YJAPu 116 IjMPòPhr ‰mifJ @hJuPf ÈKmYJrJiLj' KmPmYjJ~ of KhPf vKlT @yPoh IkJrVfJ \JjJjÇ xJPmT @AjoπL FmÄ \JfL~ xÄxPh @Aj S KmYJr oπeJu~-xÄâJ∂ ˙J~L TKoKar xnJkKf @mhMu oKfj UxÀ k´iJj KmYJrkKfPhr ofJoPfr k´Kf KfKj vs≠JvLu CPuäU TrPuS ßTJPjJ of ßhjKjÇ Fr @PV oJxhJr oJouJr Ijqfo rJ~hJjTJrL S xJPmT k´iJj KmYJrkKf oJyoMhMu @oLj ßYRiMrL (1 oJYt 2001-17 \Mj 2002) k´go @PuJPT mPuj, @Aj\LmLrJ pKh KjPmhj TrPfj, fJyPu 116 IjMPòhPT xÄKmiJPjr ßoRKuT TJbJPoJKmPrJiL mPu mJKfu TrJ x÷m KZuÇ KmYJr KmnJPVr ˝JiLjfJr ˝JPgt FUPjJ fJ yS~J CKYf mPu KfKj oPj TPrjÇ


12

Surma

01 - 07 September 2017

\Ko~Pf CuJoJ mOPaPjr xnJkKf oMlKf @xuJPor xJPg ACPT \Ko~Pfr ofKmKjo~ \Ko~Pf CuJoJ mOPaPjr ßTªsL~ xnJkKf, rJPmfJ @uo @u AxuJoLr ßTªsL~ xhxq, oMxKuo TJCK¿u Il mOPaPjr ßTªsL~ ßjfJ oMlKf oMyJÿh @xuJo mPuPZj, \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo iotL~, rJ\QjKfT, hJS~JfL, xJoJK\T, mMK≠mOK•T FmÄ xfq jqJP~r mÉoMUL xÄV´JPo, KmvõmqJkL Ijjq xJiJre ßUhoPfr ßk´ãJkPa fJr vf mZr kNrPer ßVRrPmJöu IiqJ~ rYYJ TPrPZÇ F\jq F èÀfôkeN t GKfyJKxT pMV xKºãPe \Ko~Pfr xJPg FTJTJr yP~ TJ\ TPr pJS~Jr \jq xTPur k´Kf KmPvwnJPm @vJmJh mqÜ TrKZÇ oMlKf oMyJÿh @xuJo Vf 12 @Vˆ, vKjmJr @u UJP~r lJCP¥vj-Fr ßyc IKlPx IjMKÔfmq CuJoJ TjlJPrP¿ KmPvw IKfKg KyPxPm pMV ßhj FmÄ IjMÔJj ßvPw ACPT \Ko~Pfr ßTªsL~ hJK~fôvLu ßjfJPhr xJPg ofKmKjo~ xnJ~ IÄvV´ye TPrjÇ CÜ ofKmKjo~ xnJ~ ßp xTu ßjfímª O CkK˙f KZPuj fJÅrJ yPuj pgJ©∆Po \Ko~Pf CuJoJ mOPaPjr xnJkKf oMlKf oMyJÿh @xuo, \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTr ßTªsL~ KxKj~r xy xnJkKf oMlKf @mhMu oMjfJKTo, \Ko~Pf CuJoJ mOPaPjr ßTªsL~

ßjfJ oJSuJjJ AxuJo @uL vJy, \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTr ßTªsL~ ßxPâaJrL ß\jJPru oJSuJjJ ‰x~h fJKoo @yoh, ßas\JrJr yJKl\ ßyJPxj @yoh KmvõjJgL, xyTJrL ßxPâaJKr oJSuJjJ vJoxMu AxuJo KT~JokMrL,xJÄVbKjT xŒJhT oJSuJjJ ‰x~h jJAo @yoh, fJlKxÀu ßTJr@j xŒJhT yJKl\ oJSuJjJ oMvfJT, CkPhÓJ @uyJ\ oMyJÿh @uLÇ F xo~ \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTr ßTªsL~ ßxPâaJrL oJSuJjJ ‰x~h fJKoo @yoh mPuj, \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPT, IfLf, mftoJj S nKmwqPfr xJKmtT Im˙J èÀfô xyTJPr KmPmYjJ~ FPj fJr mJóm KnK•T TotxYN L KjP~ xMKYK∂f nJPm xÿMUkJPj IV´xr yPf YJ~Ç Ifq∂ @∂KrT S ÂhqfJkNet F ofKmKjo~ xnJ~ oMlKf oMyJÿh @xuJo \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTr jm KjmtJKYf TKoKaPT ßoJmJrTmJh \JjJj FmÄ fJPhr TJptâPor k´vÄxJ TPrjÇ KfKj jm KjmtJKYf TKoKar xlufJ TJojJ TPrj FmÄ fJPhr \jq KmPvw ßhJ~J TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

\Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTr AxuJoL xPÿuPj mÜJVe

GTq, ßxRyJht S vKÜ xûP~r oJiqPo AxuJoL rJ\jLKfPT VKfvLu TrJ xoP~r hJmL

Vf 13 @Vˆ, rKmmJr kNmt u¥Pjr oJAPâJ Km\Pjx ßx≤JPr \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTr CPhqJPV AxuJoL xPÿuj IjMKÔf y~Ç ACPT \Ko~Pfr xnJkKf oJSuJjJ Ê~JAm @yoPhr xnJkKfPfô S ßxPâaJrL oJSuJjJ ‰x~h fJoLo @yoh S xJÄVbKjT xŒJhT oJSuJjJ ‰x~h jJBo @yohFr kKrYJujJ~ IjMKÔf F AxuJoL xPÿuPj k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj \Ko~Pf CuJoJP~ AxrJo mJÄuJPhPvr ßTªsL~ xy xnJkKf oJSuJjJ \MjJP~h @u yJmLm, KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj @∂\tJKfT UqJKfxŒjú ßoJlJxKxPr ßTJr@j oJSuJjJ \MmJP~r @yoh @jxJrL, KmKvÓ S~JP~\ oJSuJjJ j\oM¨Lj TJKxoL, oJSuJjJ vJ~U frLTáuäJy, \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTr KxKj~r xy xnJkKf oMlKf @»Mu oMjfJKTo, TKoCKjKa ßjfJ ßTFo @mM fJPyr ßYRiMrL, mJÄuJPhv ßUuJlf o\Kux pMÜrJ\q vJUJr ßxPâaJrL oJSuJjJ lP~\ @yoh, \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTr ßas\JrJr yJKl\ ÉxJAj @yoh KmvõjJgL, ‰x~hkMr vJoKZ~J xKoKf ACPTr xnJkKf kLr @yoh Táfám, ßUuJlf o\Kux ACPTr xy xnJkKf oJSuJjJ yJxJj jNrL, \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTr xyTJrL ßxPâaJrL oJSuJjJ vJoZáu @uo KT~JokMrL, xy xJÄVbKjT xŒJhT yJKl\ K\~J CK¨j, CkPhÓJ @uyJ\ô ßoJyJÿh @uL, TKoCKjKa ßjfJ jNr mTx, ACPT \Ko~Pfr pMm Kmw~T xŒJhT oMlKf ‰x~h Kr~J\ @yoh, xyTJrL ßas\JrJr oMlKf ßoJfJKyr, k´Kvãe xŒJhT yJKl\ oJSuJjJ ÉxJAj @yoh, fJlKxr Kmw~T xŒJhT yJKl\ oJSuJjJ ßoJ˜JT, @∂\tJKfT xŒJhT oJSuJjJ AKu~Jx, \Ko~f ßjfJ ‰x~h rKlTáu yT rlá Ko~J, ‰x~hkMr vJoKv~J xKoKf ACPTr xy xnJkKf KmFjKk ßjfJ ‰x~h

K\uäMu yT, xJiJre xŒJhT iuJ Ko~J, ACPT \Ko~Pfr ßTªsL~ xhxq yJKl\ rKvh @yoh, oJSuJjJ UJKuh, oJSuJjJ xJAhMr ryoJj, ßvU ßoJhJKær ßyJPxj oiM Ko~J, @uyJ\ô UJKuZ Ko~J, yJK\ KV~Jx CK¨j k´oMUÇ \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo ACPTr xnJ~ mÜJVj \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJPor hLWt FT vfJ»Lr GKfyJKxT ImhJj, ImqJyf Totk´PYˆJ S fqJPVr oKyoJ~ nJ˝r AKfmJYT KÆjL xÄV´JPor AKfTgJ fáPu iPrjÇ mÜJVe mPuj, @TJKmr S kNmtxNrLPhr @oJjf FA oyJj xÄVbPjr xJPg xŒTt m\J~ ßrPU pMPpJkPpJVL KÆjL ßUhof @†Jo ßhS~J kro ßxRnJPVqr mqJkJrÇ oJSuJjJ \MjJP~h @u yJmLm mPuj, \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJo FTKa GKfyqmJyL AxuJoL rJ\QjKfT hu, vf mwtPrr GKfPyq uJKuf k´JYLj FA hPur GKfyJKxT ßTJrmJjLr KmKjoP~ @\ @orJ ˝JiLjÇ KfKj mPuj, FA Vf FKk´Pu \Ko~Pfr vfmJKwtTL xPÿuj xŒjú yu, ßxUJPj k´J~ 70 uJU oJjMPwr xoJVo yP~KZuÇ TJmJr AoJo, ßhSmPªr ßoJyfJKoo, ßxRKh iotoπL, YLPjr krrJÓsoπLxy KmKnjú rJ\QjKfT hPur vLwt ßjfímOª FmÄ KmKnjú iotèÀ k´iJjrJ mÜmq k´hJj TPrjÇ oJSuJjJ \MmJP~r @yoh @jZJrL mPuj, @uäJyr KmiJj xmtTJPur \jq k´PpJ\qÇ TJre, KfKj yPuj @oJPhr xOKÓTftJÇ fJr ßh~J KmiJjA yPm @oJPhr \jq TuqJjTrÇ KfKj mPuj, pfKhj kpt∂ @uäJyr \KoPj @uäJyr @Aj k´KfKÔf jJ yPm ffKhj kpt∂ vJK∂ k´KfKÔf yPm jJjÇ KfKj xTuPT mqKÜ\Lmj S rJˆsL~ \LmPj AxuJo k´KfÔJr @PªJuPj \Ko~Pf CuJoJP~ AxuJPor xJPg vKrT yS~Jr @ymJj \JjJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

mJÄuJPhv yJATKovj IPaJ~J~ \JfL~ ßvJT Khmx ChpJkj

xPhrJ xM\j ❚ KxKmFjF TJjJcJ ßgPT pgJPpJVq optJhJ S nJm-VJ÷LPptr oiqKhP~ TJjJcJr IPaJ~J˙ mJÄuJPhv yJATKovj \JKfr \jT mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr 42fo vJyJhJ“ mJKwtTL S \JfL~ ßvJT Khmx kJuj TPrPZÇ TJjJcJ~ KjpMÜ mJÄuJPhPvr oJjqmr yJATKovjJr Ko\JjMr ryoJj KhmPxr k´go nJPV mJÄuJPhv yJCPx \JfL~ kfJTJ IitjKof TrJr oJiqPo ßvJT KhmPxr TotxYN L ÊÀ TPrjÇ F xo~ hNfJmJPxr TëajLKfT, TotTftJTotYJrLmOª CkK˙f KZPujÇ \JfL~ ßvJT KhmPx \JKfr \jT mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr \Lmj, Tot S @hvt KjP~ @PuJYjJ S ßhJ~J IjMKÔf y~Ç TJjJcJr rJ\iJjL IPaJ~Jr KrYKuC nqJKj~Jr TKoCKjKa ßx≤JPr @P~JK\f F IjMÔJPj xnJkKffô TPrj TJjJcJ~ KjpMÜ mJÄuJPhPvr yJA-TKovjJr Ko\JjMr ryoJjÇ IjMÔJPj KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj TáKouäJ-2 @xPjr oJjjL~ xÄxh xhxq S xJPmT ßckMKa ¸LTJr IiqJkT @uL @vrJl FmÄ mJÄuJPhv xrTJrL TotTKovPjr xhxq Cöôu KmTJv h•Ç IPaJ~J, oK≤s~u, arP≤J, TqJuPVrL, yqJKouajxy TJjJcJr KmKnjú vyPrr mJÄuJPhvL TKoCKjKa S @S~JoL uLV ßjfímª O , oMKÜPpJ≠JVe, xJÄmJKhTxy KmkMu xÄUqT k´mJxL F @PuJYjJ~ ßpJVhJj TPrjÇ k´gPoA 1975-Fr TJurJPfr vJyJhJ“ mreJTrL \JKfr \jT mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJj, mñoJfJ ßvU lK\uJfáPjúZJ oMK\m FmÄ fJÅPhr kKrmJPrr xTu vyLPhr k´Kf xÿJj k´hvtjkNmtT FT KoKja jLrmfJ kJuj TrJ y~Ç If”kr \JfL~ ßvJT Khmx CkuPã rJÓskKf, k´iJjoπL, krrJÓs oπL FmÄ krrJÓs k´KfoπLr mJeL kJb TPr ßvJjJj pgJâPo yJATKovPjr KoKjˆJr jJAo CK¨j @yPoh, k´go xKYm (kJxPkJat S KnxJ) ßoJ” xJUJS~Jf ßyJPxj, k´go xKYm (mJKeK\qT) ßhS~Jj oJyoMhu M yT, FmÄ k´go xKYm (rJ\QjKfT) ßoJ” @uJCK¨j náÅA~JÇ IjMÔJj xûJujJ TPrj hNfJmJPxr k´go xKYm (T¿MuJr) IkjtJ rJeL kJuÇ mJeL kJPbr kr mñmºMr \Lmj S TPotr Ckr KjKotf fgqKnK•T k´JoJeqKY© ÍmñmºM xrTJPrr xJPz Kfj mZr" k´hvtj TrJ y~Ç Frkr mñmºMr \Lmj, rJ\QjKfT @hvt, Tot, mJÄuJPhv rJÓs k´KfÔJr hLWt xÄV´Jo, mñoJfJ ßvU lK\uJfáPjúZJ oMK\Pmr ImhJj, ˝JiLj ßhv Vbj S rJPÓsr ßoRKuT k´KfÔJjxoNy KmKjotJPe fJÅr xMoyJj k´vJxKjT ßjfífô S xJluq

FmÄ mJXJuLr oyJj oMKÜxÄV´JPo fJÅr IKm˛reL~ ImhJPjr KmKnjú KhT KjP~ Km˜JKrf @PuJYjJ TrJ y~Ç mÜmq rJPUj TqJuPVrL ßgPT @Vf k´PTRvuL @»MuäJy rKlT, oMKÜPpJ≠J TíKwKmh k´Plxr TKmr ßyJPxj frlhJrÇ TJjJcJ @S~JoL uLPVr ßjfímª O ßgPT mÜmq rJPUj ßfJlJöu @uL, oKfj Ko~J, AfrJf \MPmrL ßxKuo, ßVJuJo oMKymMr ryoJj, oM¿L mvLr, @uL @yÿh, oMKÜPpJ≠J FKmFo mvLr C¨Lj, oMKÜPpJ≠J ljLªs n¢YJpt, @S~JoL uLV ßjfJ IiqJkT Sor ßxKuo ßvr, k´PTRvuL ‰x~h @»Mu VJllJr, KoPxx rJPvhJ ßjS~J\ k´oUM Ç mñmºM yfqJ S 15 @Vˆ n~Ju rJPfr WajJ KjP~ KjotPuªM èPer rKYf TKmfJ ÈPxA rJPfr T·TJKyjL'r @PmVWj @mOK• TPrj ßhS~Jj oJyoMhÇ mñmºMPT KjP~ ˝rKYf TKmfJ @mOK• TPrj rJöJT yJSuJhJrÇ KmPvw IKfKgr mÜPmq TJjJcJ xlrrf TáKouäJ-2 @xPjr oJjjL~ xÄxh xhxq, xJPmT ßckMKa ¸LTJr IiqJkT @uL @vrJl mPuj, KmPhPv kJKuP~ gJTJ mñmºMr yfqJTJrLPhr ßhPv KlKrP~ KjP~ KmYJr TrPfA yPmÇ Fr ßTJj KmT· ßjAÇ F\jq TJ\ TPr pJS~J @kjJPhr xTPur hJK~fôÇ mñmºMr xyYr KyPxPm hLWt rJ\QjKfT \LmPjr WajJâo fáPu iPrj KfKjÇ xnJ~ mJÄuJPhv kJmKuT xJKntx TKovPjr xhxq Cöôu KmTJv h• mPuj, mñmºMr \jì jJ yPu mJÄuJPhv yPfJ jJÇ fJÅPT yfqJ TrJ oJPj xJrJ mJÄuJPhPvr IK˜fôPT yfqJ TrJr vJKouÇ fJA FA yfqJTJrLPhr ßTJj ãoJ ßjAÇ TJjJcJ~ kJKuP~ gJTJ mñmºMr WJfT jNr ßYRiMrLPT mJÄuJPhPv ßlrf kJbJPjJr hJmL \JjJj KfKj TJjJcJ xrTJPrr TJPZÇ xnJkKfr mÜPmq TJjJcJ~ KjpMÜ mJÄuJPhPvr oJjqmr yJATKovjJr Ko\JjMr ryoJj mPuj, mJXJuL \JKfr AKfyJPx xmYJAPf hMnJt PVqr S ßvJTJmy Khj 15 @VˆÇ 1975 xJPur FA n~Ju TJurJPf \JKfr \jT mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJjPT KvÊkM© rJPxuxy kMPrJ kKrmJPrr k´J~ xm xhxqPT yfqJr oiqKhP~ yfqJTJrLrJ mJÄuJPhPvr IV´pJ©JPT goPT KhPf ßYP~KZPuJÇ @PuJYjJ IjMÔJPjr kr \JKfr \jT mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJj, fJrÅ kKrmJrmVt FmÄ 1975-Fr 15 @Vˆ TJurJPf vJyJhJ“ mreTJrL xTPur @fìJr oJVKlrJf TJojJ TPr lJKfyJ kJb S ßhJ~J TrJ y~Ç ßhJ~J kKrYJujJ TPrj mJÄuJPhv yJA TKovPjr k´vJxKjT TotTftJ ßoJ. vJy\JyJj KxrJ\Ç - ßk´x KmùK¬Ç

GKfyqmJyL TJvLjJg @uJCK¨j yJAÛáu F§ TPuP\r vfmwt ChpJkPjr CPhqJV Vf 14 IJVˆ, ßxJomJr KmTJu 5:30aJ~ Aˆ u¥Pjr nqJPu¿ ßrJPcr FTKa TKoCKjKa ßx≤JPr ßoRunLmJ\JPrr GKfyqmJyL TJvLjJg @uJCK¨j yJAÛáu F§ TPuP\r vfmwt ChpJkj CkuPãq FT xnJ IjMKÔf y~Ç CÜ xnJ~ xnJkKffô TPrj vfmwt ChpJkj TKoKar @ymJ~T oK~\ o\MohJr FmÄ kKrYJujJ TPrj xhxq xKYm oM\JKyh \J~VLrhJrÇ xnJ~ vfmwt ChpJkj CkuPãq oqJVJK\j k´TJvjJ S oqJVJK\Pj k´JÜj ZJ©Phr ßrK\PÓsvPjr mqJkJPr @PuJYjJ y~ FmÄ @VJoL 7 IPÖJmPrr oPiq ZJ©Phr ßrK\PÓsvPjr mqJkJPr lro KluJk, k´JÜj ZJ©/@PmhjTJrLr 1 TKk lPaJ FmÄ oqJVJK\Pj k´TJvjJr \jq C“xJyL ßTC ßuUJ kJbJPjJr \jq @øJj \JjJPjJ yP~PZÇ k´JÜj ZJ©/@PmhjTJrLr ßrK\PÓsvj lro APoAu, S~JaxIJk IgmJ cJT ßpJPVS kJbJPjJ pJPm mPu xnJ~ CPuäU TrJ y~Ç

CÜ ßrK\PÓsvj xŒjú S IjMÔJjPT xlu TrJr uPãq k´JÜj ZJ©Phr xyPpJKVfJr @øJj \JjJPjJ yP~PZÇ fJZJzJ oqJVJK\j k´TJvjJr \jq FTKa xŒJhTL~ kKrwh Vbj TrJ y~Ç xŒJhTL~ kKrwPh xŒJhT KyPxPm rP~PZj ßT Fo @mM fJPyr ßYRiMrL, xhxq ‰x~h oPjJyr @uL, \JoJu @yPoh S xyPpJKVfJ~ rP~PZj oK~\ o\MohJrÇ xnJ~ IjqJjPhr oPiq CkK˙f KZPuj TKoCKjKa KucJr S xJÄmJKhT ßT Fo @mM fJPyr ßYRiMrL, xhxq ‰x~h oPjJyr @uL, @»Mu mJTL KxK¨TL, Fo ryoJj, \JoJu @yPoh, ‰x~h @»Mx ßZJmyJj k´oMUÇ Km˜JKrf \JjPf 07459 265 366 IgmJ 07506 693880 jJ’JPr ßpJVJPpJV TrJr \jq IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ - ßk´x KmùK¬Ç


13

Surma

01 - 07 September 2017

˙JjL~ FoKkr TJPZ TJrL A§JKˆsr ˆJl xÄTa xoJiJPjr k´˜Jmx’Kuf ˛JrTKuKk y˜J∂r

mJKotÄyJo uP\ux mJÄuJPhv AxuJKoT ßx≤JPr hJr∆u KTôrJPfr FqJS~Jct Kmfre IjMKÔf

KmsPaPj mxmJxrf hã ˆJl KhP~ TJrL KvP·r ˆJl xÄTa xoJiJPjr @øJj \JjJPjJ yP~PZÇ F uPãq FTKa TqJPŒAj V´∆k mJKotÄyJo ßgPT TJ\ Êr∆ TPrÇ fJrJ KmsPaPj mxmJxrf IQmi KT∂á TJrL KvP·r hã TJKrVrPhr ‰mifJ KhP~ F KvP·r ˆJl xÄTa xoJiJj TrJr kPã ß\JrJPuJ ofJof fáPu iPrjÇ CPuäUq KmsPaPj k´J~ mJPrJ yJ\Jr ßrˆáPr≤ mZPr pMÜrJP\qr IgtjLKfPf k´J~ kJÅY KmKu~j kJCP¥r ßpJVJj KhPòÇ KT∂á FA KvP· xŒ´Kf ˆJl xÄTPar TJrPe ˙KmrfJ S ßTJgJS mº yP~ pJPò ßrˆáPr≤Ç FKhPT, KmKnjúnJPm pMÜrJP\q FPx CPuäUPpJVqxÄUqT oJjMw InJrPˆ~Jr @PZj mJ ‰mi yS~Jr @Pmhj ^áu∂ Im˙J~ @PZÇ FPhr IPjPTA ßrˆáPr≤ mqmxJ mJ TJP\ \Kzf KZPuj mJ F ßkvJ~ hãfJ rP~PZÇ fJA IQmiPhr ‰mi TPr ˆJl xÄTa xoJiJPjr uPã kKrYJKuf TqJPŒAj V´∆Pkr oPf TJrL KvP·r ˆJl xÄTa xoJiJPj jfáj TPr ßuJT @jJr ßYP~ pMÜrJP\q mxmJxrf IQmiPhr ‰mifJ hJj TPr F KvP· TJ\ TrJr xMPpJV TPr KhP~ FTKhPT ßpoj F Kv· rãJ kJPm Kmkpt~

ACPT mJKotÄyJo uP\ux CAux Kˆsa mJÄuJPhv AxuJKoT ßx≤Jr F¥ \JPo oxK\Ph ACPT IjMPoJKhf hJr∆u KTôrJf oK\Kh~J láufuL asJPˆr IiLPj xJoJr yKuPc CkuPã oJxmqJkL kKm© ßTJr@j vrLl KmÊ≠nJPm kJb hJj xŒjú yP~PZÇ kJb hJj ßvPw Vf 26 @Vˆ, vKjmJr xTJu xJPz 11aJ~ mJKotÄyJo @ˆj mJÄuJPhv oJKkJrkJx ßx≤JPr ZJ©/ZJ©L S KvãTPhr FqJS~Jct k´hJj CkuPã FT IjMÔJPjr @P~J\j TrJ y~Ç IjMÔJPj ZJ©/ZJ©L, IKnnJmT, TKoCKjKa mqKÜfô S CuJoJP~ ßTôrJoVe CkK˙f KZPujÇ IjMÔJPjr Êr∆Pf ßTôrJf S jJKvh kKrPmvj TrJ y~Ç mJÄuJPhv oJKkJrkJx ßx≤JPrr ßY~JroqJj KmKvÓ TKoCKjKa mqKÜfô @uyJ\ jJKZr @yoPhr xnJkKfPfô S ßx≤JPrr k´iJj KvãT oJSuJjJ ßoJ. ÉxJo CK¨j @u ÉoJ~hLr Ck˙JkjJ~ IjMÔJPj k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj KmKvÓ AxuJKo KY∂JKmh mJÄuJPhv @j\MoJPj @u AxuJy'r xnJkKf yprf @uäJoJ ÉZJoM¨Lj ßYRiMrL láufuLÇ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj xqJ¥SP~u TJCK¿Pur ßo~r @uyJ\ @yPoh Cu yT FoKmA, mJKotÄyJo KxrJ\Jo oMKjrJ \JPo oxK\h S AxuJKoT ßx≤JPrr UKfm @uyJ\ yJKl\ xJKær @yohÇ ßx≤JPrr ßxPâaJKr @uyJ\ @K\r CK¨j @mhJu S ßx≤JPrr xyTJrL k´iJj KvãT oJSuJjJ mhr∆u yT UJPjr ÊPnòJ mÜPmqr oJiqPo Êr∆ yS~J

ßgPT ßfoKj yJ\Jr yJ\Jr IQmi pJrJ KmKnjú TJrPe mJ TJ\ TrPf jJ kJrJr TJrPe oJjPmfr \Lmj pJkj TrPZ fJrJ xM˙, ˝JnJKmT \Lmj pJkPj KlPr @xPf kJrPmjÇ FKa FTKa oJjKmT CPhqJV KyPxPmS KmPmKYf yPm FmÄ KmsPaPjr IgtjLKfPf nëKoTJ rJUJ TJrL KvP·r xÄTaS hNrLnëf yPmÇ Vf 14 @Vˆ mJKotÄyJPor ˙JjL~ FoKk ß\x KlKuk Fr KjTa F uPãq ˙JjL~ TKoCKjKa mqKÜfô @KvT Ko~Jr kã ßgPT FTKa ˛JrTKuKk y˜J∂r TrJ yP~PZÇ ˛JrTKuKkPf TJrL KvP·r xÄTa xoJiJPj IQmiPhr ‰mi TPr TJ\ TrJr xMPpJV k´hJj x’Kuf k´˜JPmr xkPã KmKnjú pMKÜ fáPu iPr fJ kJutJPoP≤ Ck˙JkPjr \jq FoKkr k´Kf IjMPrJi \JjJPjJ y~Ç F xo~ IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj∏ oJymMm @uo ßYRiMrL oJUj, fJPrT ßYRiMrL, ßoJyJÿh oJÀl, Kr~Jh @yJh, Fo F oMjfJKTo, \MÿJ @PyPoh Kuaá, @KoÀu AxuJo ßmuJu, @mM yJ~hJr ßYRiMrL xMAa, \~jJu AxuJo, ßxmMu Ko~J, rJ\M @yPoh, ojxMr @uo k´oUM Ç - ßk´x KmùK¬Ç

hJS~Jfáu AxuJPor ßTªsL~ lqJPoKu TjlJPr¿ IjMKÔf

IjMÔJPjr k´iJj IKfKgr mÜPmq yprf @uäoJ ÉZJoM¨Lj ßYRiMrL láufuL mPuj, mftoJPj KmKnjú hPur k´PrJYjJ~ oMxuoJjrJ KmÃJ∂ yPf YPuPZjÇ FA huèPuJ kKm© Tár@j Ê≠nJPm KvUJr CPhqJV jJ KjP~ oJjMPwr oPiq KmÃJK∂ ZzJPòÇ KfKj mPuj, FA huèPuJr mz mz ßjfJr ßYP~ hJr∆u ßTôrJf oK\Kh~J láufuL ßgPT Ê≠nJPm Tár@j KvãJ ßj~J ZJ©/ZJ©LPhr Tár@j ßfuJS~Jf IPjT ßmKv Ê≠Ç IjMÔJPj IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj uKfKl~J láufuL ToPkäPér nJAx ßY~JroqJj @uyJ\ TJ\L @Äèr Ko~J, ßoJ. VJmr∆ Ko~J, lJC§Jr ßo’Jr yJ\L @mMu ßyJxJAj ZJ•Jr Ko~J, mJÄuJPhv TJCK¿Pur ßY~JroqJj Klr∆\ UJj, mJKotÄyJo @j\MoJPj @u AxuJyr nJrk´J¬ ßk´KxPc≤ oJSuJjJ @KfTár ryoJj, TqJKv~Jr yJ\L ßoJ. xJyJm CK¨j, ßx≤JPrr KvãT oJSuJjJ FyxJjMu yT, yJKl\ r∆Pou @yoh, yJKl\ mhr∆u AxuJo, ßx≤JPrr TqJKv~Jr yJ\L ßfrJ Ko~J, xyTJrL TqJKv~Jr yJ\L r\m @uL, TKoCKjKa ßjfJ lUr CK¨j, @ˆj FKcÄaj ßrJc \JPo oxK\h TKoKar ßY~JroqJj xKlT Ko~J ßYRiMrL VKj, @yPoh SP~uPl~Jr asJPˆr cJAPrÖJr vJKl @yPoh, KxPua ߸JKatÄ TîJPmr ßY~JroqJj oJxMT Ko~J k´oUM Ç xnJ ßvPw KmPvw oMjJ\JPf vJK∂ S xoOK≠ TJojJ~ ßhJ~J TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

KorkMr ACKj~Pjr IKmuP’ KjmtJYPjr hJmLPf pMÜrJP\q k´mJxLPhr xnJ IjMKÔf Vf 13 @Vˆ, ßrJmmJr C•r u¥Pjr KxunJr ÓsLPar @u Fco≤j AxuJKoT ßx≤JPr KmsPaPjr k´JYLjfo AxuJoL xÄVbj ÈhJS~Jfáu AxuJo ACPT F¥ @~Jr'-Fr ßTªL~ lqJPoKu TjlJPr¿ IjMKÔf y~Ç TjlJPrP¿ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj KmKvÓ AxuJoL ßÛJuJr c. \JKyh kJrPn\ S c. Sor @u yJohMjÇ xPÿuPjr k´go kmt yJPl\ oJSuJjJ @»Mu oMKTf S UJ~Àu vyLPhr ßpRg kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç xnJ~ kKm© TJuJPo kJT ßgPT ßfuJS~Jf ßkv TPrj ßyJPxAj ßoJyJÿh AxoJAu S AmsKyo @»MuäJy TJSxJrÇ xÄVbPjr ßxPâaJKr ß\jJPru vJKær @yoh TJSxJPrr ˝JVf” mÜPmqr kr @PuJYjJ rJPUj IKfKg mÜJ c. Sor @u-yJohMj, xÄVbPjr xJPmT @oLr yJPl\ oJSuJjJ @mM xJ~Lh, vJP~U oJSuJjJ @»Mr ryoJj oJhJjLÇ xÄVbPjr A~g ßxPâaJKr @vrJl @yoh S yJPl\ xJlS~Jj TKroÇ yJPl\ oJSuJjJ @mM xJ~Lh ÈoJ' vLwtT @PuJYjJ~ mPuj, AxuJPo oJP~r èÀfô IkKrxLoÇ oJ yPòj FTKa kKrmJPrr ˜’Ç ‰vvm TJu ßgPT x∂JjPT nJu, x“YKr©, @hvtmJj KyPxPm VPz ßfJuJr KkZPj FT\j @hvt oJP~r ImhJj ßmKvÇ nJu @hvt KkfJoJfJ yPòj x∂JjPhr \jq ßj~Jof ˝r‡kÇ fJA fJÅPhr k´Kf x∂JPjr IPjT TreL~ rP~PZÇ oJSuJjJ @»Mr ryoJj oJhJjL mPuj, x∂JjrJ yPò @oJPhr nKmwq“Ç x∂JjPT xMKvãJ ßh~J, fJPhrPT @hm @UuJT KvãJ KhP~ nJu oJjMw KyPxPm VPz ßfJuJ k´PfqT KkfJoJfJr hJK~fôÇ ßTjjJ KkfJoJfJA yPò fJÅPhr @xu ßrJu oPcuÇ c. Sor @u-yJohMj fJÅr mÜPmq mPuj, xJŒ´KfT @iMKjT KmPvõ oMxuoJjrJ @\ jJjJ YqJPuP†r

xÿMULjÇ AxuJoL ùJj I\tj ßxA xJPg @iMKjT fgq k´pMKÜr ùJj I\tj FmÄ ßyToPfr xJPg TJ\ TrPf yPmÇ fJA oJjMPwr TuqJPe xo˜ nJu TJ\ TrPf yPmÇ xnJr KÆfL~ kmt mJh ß\Jyr UJS~JhJS~Jr kr ÊÀ y~Ç IjMÔJj kKrYJujJ~ KZPuj oJSuJjJ @mMu yJxjJf ßYRiMrL S \~jMu @PmKhjÇ xnJ~ kKm© TJuJPo kJT ßgPT ßfuJS~Jf TPrj AoJo TJ\L @KvTár ryoJj S AKhsx mJjúJ yJxJjÇ Frkr @PuJYjJ rJPUj IKfKg mÜJ c. \JKyh kJrPn\Ç KfKj kJKrmJKrT, xJoJK\T xoxqJr jJjJ AxMq KjP~ TgJ mPujÇ KfKj mPuj, k´KfKa kKrmJPr @\ jJjJ IvJK∂ KmrJ\ TrPZÇ ßZPuPoP~Phr KmP~ vJKh jJ yS~JÇ KmP~ ßnPñ pJS~J, fJuJPTr yJr mOK≠Ç kKrmJPr IvJK∂ KmrJ\ TrJÇ F Im˙J~ k´KfKa KkfJoJfJPT hJK~fôvLu yS~JÇ kJKrmJKrT xŒ´LKf, nJPuJmJxJ mOK≠ FmÄ kJKrmJKrT xoxqJ xoJiJPj xKâ~ náKoTJ kJuj TrPf yPmÇ ÈhJS~Jfáu AxuJo'-Fr ßk´KxPc≤ yJxJj oMBjM¨Lj xÄVbPjr uãq S CP¨vq fáPu iPr mPuj, kKm© ßTJr@j, yJKhPxr @PuJPT mqKÜ, kKrmJr S xoJP\r oJjMPwr oJP^ AxuJPor hJS~Jf ßkRÅZJPjJr uPãq xÄVbj TJ\ TPr pJPòÇ F TJP\r oJiqPo AyTJuLj TuqJe S krTJuLj jJ\JPfr uPãqA @oJPhr oMu CP¨vqÇ KfKj xÄVbPjr ZJ~J fPu @xJr @ymJj \JjJjÇ IjqJjqPhr oPiq @PrJ mÜmq rJPUj ßoJyJÿh l~\Mu AxuJo S ßoJyJÿh oJrlf @uL k´oMUÇ kPr AxuJoL jJKvh kKrPmvj TPr ÈhJÀu CÿJy aqJPu≤ TîJm'-Fr ZJ©ZJK©rJÇ KhjmqJkL IjMKÔf TjlJPrP¿ pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT xÄVbPjr xhxq, TotL fJÅPhr kKrmJr kKr\j KjP~ xPÿuPj ßpJV ßhjÇ c. oJSuJjJ @»Mx xJuJo @\JhLr ßhJ~Jr oJiqPo xPÿuPjr TJ\ ßvw y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

@»Mx vyLh @ymJ~T, KvÊ Ko~J xhxq xKYm S xJuJ CK¨jPT Igt xKYm TPr TKoKar Vbj Vf 16 @Vˆ, mMimJr pMÜrJP\q mxmJrf oLrkMr ACKj~jmJxL TfítT KjmtJYj @hJP~r hJmLPf ZJoL'x ¸JAx ßrÓáPrP≤ k´mLj oMÀæL xJPmT ßY~JroqJj @mhMu oKfPjr xnJkKfPfô S TKoCKjKa mqJÜfô @mhMx vyLh S KvÊ Ko~J ßjJoJj @yoPhr ßpRg kKrYJujJ~ FT @PuJYjJ xnJ IjMKÔf y~Ç @P~J\TPhr kã ßgPT ˝JVf mÜmq rJPUj KvÊ Ko~JÇ CPuäUq xMjJoVP†r \VjúJgkMr CkP\uJr 3jÄ KorkMr ACKj~Pjr \jVe FT pMPVr S PmvL xo~ ßgPT ßnJaJKiTJr PgPT mKûfÇ KjmtJYPjr hJmL KjP~ mÜmq rJPUj TKoCKjKa PjfJ S mqmxJ~L FUuJZMr ryoJj, @ñMr @uL, \JKyr @uL, @mMu TJuJo @\Jh, @jxJr @yoh, @»Mu PoJKyf, @»Mu oZKær, jJKxr CK¨j, \JyJñLr PyJPxj, @»Mu S~JKyh, xJyJm @uL, YMjM Ko~J, @»Mu yT, rJPvh @yoh, \MPmr Ko~J, ÀPyu @yoh, xJP~h @yoh,

\JyJñLr UJj, fJPyr TJoJuL, xJuJCK¨j, @mhMu yJKoh UJj ßyPnj, @yoh lUr TJoJu, @»Mu yJKl\ S @mMu TJuJo @\Jh k´oMUÇ xnJ~ KorkMr ACKj~Pjr IKmuP’ KjmtJYPjr hJmLPf ksP~J\jL~ TJptâo Vsyj TrPf mqJmxJ~L @»Mx vKyh PT @ymJ~T KvÊ Ko~JPT xhxq xKYm S xJuJCK¨jPT Pas\JrJr TPr 25 xhxq FTKa TqJPŒAj TKoKa Vbj TrJ y~Ç TKoKaPf k´iJj CkPhÓJ @mhMu oKfj xJPmT ßY~JroqJjÇ TKoKar xhxq mOª yPuj @ymJ~T @»Mx vyLh, pMVì @ymJ~T FUuJZár ryoJj, pMVì

@ymJ~T @mhMu oMKyf, pMVì @ymJ~T @ñMr @uL, pMVì xŒJhT jJKxr C¨Lj, xhxq xKYm KvÊ Ko~J, Igt xKYm xJuJ CK¨j, xy Igt xKYm ßjJoJj @yoh, xhxqmOª yPuj @jZJr @yPoh, \JKyr @uL, @mhMu yJKoh UJj ßyPnj, rKlT @uL, xJyJm @uL, @mhMu oMKyf rKf~Jr kJzJ, \MmJP~r @yPoh (h~Ju), @mhMu yT, @»Mu oZJæLr, \JyJñLr ßyJPxj, @jJ Ko~J, \JyJñLr UJj, xJAláu UJj, @Pj~Ir UJj, @mhMu yJKl\, @»Mu S~JKyh, @mMu TJuJo @\Jh, @»Ju Ko~J, KxrJ\ AxuJo, @uL @ÑJZ k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç


18

˝J˙q

01 - 07 September 2017

ßTJrmJKjr oJÄx mMP^ ÊPj UJj ■ cJ.

lJÀT @yPoh

uJu oJÄx mJ ßrc Koa vrLPrr \jq TfaJ ãKfTr fJ @orJ xmJA \JKjÇ KT∂á ßTJrmJKjr oJÄPx ßrc KoPar KmT· ßjA muPuA YPuÇ ßrc KoPa k´YMr kKroJe xqJYMPrPac lqJa gJPT, pJ oJjmPhPyr ˙NufJ míK≠ TrPf hJ~LÇ F ZJzJS rÜjJKuPf YKmt \oJPjJxy ÂhpPπr ˝JnJKmT rÜk´mJyPT mqJyf TrJ, rÜYJk mJzJPjJ, ߈JT S yJat IqJaJPTr ^MÅKT mJzJPfS FA lqJa oMUq nNKoTJ kJuj TPrÇ F ZJzJS ˜j TqJ¿Jr S ßTJuj TqJ¿JPrr TJre KyPxPmS ßrc KoPar hMjtJo rP~PZÇ fJA BPh pfA o\JhJr oJÄPxr kh gJTMT jJ ßTj, ßUPf yPm kKroJeoPfJÇ cJ~JPmKax, rÜYJk mJ ÂhPrJPV nMVPZj pJrJ, fJPhr \jq YJA KmPvw xfTtfJÇ KmPvwùPhr oPf, KhPj ßoJa @yJPrr 30 vfJÄPvr ßmKv YKmtpMÜ UJmJr UJS~J vrLPrr \jq ãKfTrÇ ßTJrmJKjr oJÄx xJiJref FTaM ßmKvA UJS~J y~Ç IPjPTA FTxPñ Ff ‰fuJÜ UJmJr y\o TrPf kJPrj jJÇ pJr lPu ßkPar kLzJ~ nMVPf y~Ç fJ ZJzJS ßka lJÅkJ, \ôJuJPkJzJ TrJ, mqgJS ßnJVJPf kJPr @kjJPTÇ kptJ¬ kKroJPe kJKj kJj jJ TrPu ßTJÔTJKbjq TÓ KhPf kJPrÇ fJA mJrmJr k´YMr kKroJPe kJKj kJj TÀjÇ ßkJuJS, ßTJroJ, KmKr~JKj, TJmJm, ßr\JuJxy YakKa, hAmzJ, ßmJryJKj AfqJKh xTJPu S hMkMPr kKryJr TrJA C•oÇ xTJPu pfaJ

x÷m yJuTJ UJmJrA @kjJPT rJUPf kJPr xM˙Ç BPhr Khj xTJPu KTvKov, mJhJPo nrkMr ßxoJA-A yPf kJPr @hvt UJmJrÇ @kjJr UJhq fJKuTJ~ rJUPf kJPrj ßTJPjJ aJaTJ lPur \Mx IgmJ cJPmr kJKjÇ fPm mJ\JPr kJS~J \Mx FKzP~ YuJr ßYÓJ TÀjÇ TJre FèPuJr ßmKvrnJVA ßn\JPu nrkMrÇ hLWtKhj Fxm \Mx kJPj kJT˙uLr oJrJ®T ãKf yPf kJPrÇ xPñ vrmf FmÄ AxmèPur nMKxS rJUPf kJPrjÇ rJjúJr ˝Jh mJzJPf IKfKrÜ kKroJe ßfu S YKmtr mqmyJr ßgPT Kmrf gJTPf yPmÇ oJÄPxr xPñ oJZ S xmK\r FTKa k´Tre @kjJPT rJUPf kJPr xM˙Ç fJA Kl∑P\r oJZèPuJPT FTho ImPyuJ jJ TPr ‰fKr TrPf kJPrj FTKa KcvÇ @r mJzKf xfTtfJr \jq yJPfr TJPZ rJUPf kJPrj KTZM k´P~J\jL~ SwMiÇ YKmt ßlPu KhP~ oJÄx UJj TxJAP~r TJPZ ßgPT oJÄx @jJr kr ßhUJ pJ~ oJÄPx k´YMr YKmt gJPTÇ S\j mJzJ FmÄ KmKnjú ßrJV ßmPz pJS~Jr \jq KT∂á FA YKmtA hJ~LÇ Fxm TJrPe oJÄx ßgPT ßTPa ßlPu Khj pfaJ x÷mÇ IKfKrÜ ßfu-YKmt KhP~ rJjúJ TrPmj jJÇ oJÄx rJjúJr xo~ IKfKrÜ ßfu-YKmt jJ KhP~A rJjúJ TrJr ßYÓJ TÀjÇ YKmt ßlPu ßhS~Jr krS oJÄPxr ßnfPr pfaJ YKmt gJPT fJ rJjúJr \jq pPgÓÇ FPf @rS YKmt mJ ßfu ßpJV TrPu rJjúJ y~PfJ o\J yPm, KT∂á ˝JP˙qr yPm ãKfÇ

ßmKv TPr xmK\ UJj oJÄPxr xPñ ßTJrmJKj FPuA ßp xmK\ UJS~J mJh KhPf yPm fJ KT∂á j~Ç mrÄ xMwo UJhqJnqJx m\J~ rJUJr \jq IPjTaJ xmK\ UJPmj k´KfmJr oJÄx UJS~Jr xo~Ç ßUPf kJPrj xJuJh IgmJ xmK\r frTJKrÇ oJÄPxr xPñS xmK\ KhP~ rJjúJ TrPf kJPrjÇ KToJ ßgPT ^KrP~ ßluMj YKmt ßmv TP~TKa CkJP~ KToJ ßgPT YKmt xKrP~ ßluPf kJPrjÇ TzJAPf KToJ FTaM ßnP\ Kjj, FPf YKmtaJ VPu ßmr yP~ @xPmÇ FA YKmtaMTM TzJA TJf TPr ßlPu KhjÇ F ZJzJS ^JÅ^Kr YJoPY TPr oJÄx fMPu KjPf kJPrj, FPf YKmtaJ @uJhJ yP~ pJPmÇ oJÄxaMTM fMPu ßkkJr aJSP~u KhP~ ÊPw KjPf kJPrj YKmtaMTMÇ F ZJzJS Vro kJKj mqmyJr TrPf kJPrjÇ FTKa ^JÅ^Kr ßmJPu Kjj oJÄPxr KToJaMTMÇ Frkr k´J~ lMa∂ Vro kJKj dJuPf gJTMj Fr SkPrÇ kJKjr xPñ YKmtaMTM VPu YPu pJPmÇ kJKj ßdPu ßhS~Jr kr kJÅY KoKja iPr kJKjaJ ^KrP~ KjjÇ IKfKrÜ UJPmj jJ QhKjT KTZM kKroJe ßk´JKaj UJS~J ˝JP˙qr \jqA \ÀKrÇ KT∂á IKfKrÜ UJS~J pJPm jJÇ IPjPT oPj TPrj ßTJrmJKjr xo~aJPfA ßmKv TPr ßUP~ ßjPmjÇ fJ jJ TrJA nJPuJÇ ‰hKjT 90 V´JPor ßmKv oJÄx jJ UJS~Jr ßYÓJ TÀjÇ

Kj~πPe gJTáT IqJ\oJ ■ cJ.

KjyJr r†j xrTJr

IqJuJK\t S IqJ\oJ ßpj FT oJP~r hMA x∂JjÇ IqJuK\t xíKÓTJrL IqJuJ\tjèPuJ yPuJ- lMPur ßreM, WPrr S kMrPjJ lJAPur iMuJ, ßTJPjJ ßTJPjJ luoNu-vJTxmK\-UJhqhsmq, hNKwf mJfJx S ßiJÅ~J, KmKnjú irPjr o~uJ, TJÅYJ rPXr Vº, WPrr YMjTJoÇ IqJuJK\t xíKÓTJrL @PrTKa IqJuJ\tj yPò Z©JTÇ Fxm IqJuJ\tj IqJuJK\tT KmKâ~J TPr yJÅkJKj ßrJPVr xíKÓ TPrÇ yJÅkJKj ßrJVLPhr ImvqA FèPuJ FKzP~ YuPf yPmÇ oJAa jJoT FT irPjr IPgtJkc \JfL~ \Lm WPrr IPjT KhPjr \Po gJTJ iMuJmJKuPf gJPTÇ IqJuJK\t\Kjf yJÅkJKjr FTKa k´iJj TJre yPò iMuJÇ mJxJmJKzPf KmKnjú \J~VJ~ \Po gJTJ iMuJmJKu, IKlPxr UJfJk© mJ lJAPu \Po gJTJ iMuJ FmÄ rJ˜JWJPa k´KfKj~f ßp iMuJ CzPZ fJ yJÅkJKj mJ võJxTPÓr k´iJj CPhsTTJrLÇ iMuJmJKu oJjMPwr võJx-k´võJPxr xPñ võJxpPπ k´Pmv TPr võJxTPÓr kKroJe mJKzP~ ßh~Ç Ijq xm IqJuJ\tPjr ßYP~ iMuJ UMm xyP\ Kj”võJPxr xPñ oJjMPwr lMxlMPx k´Pmv TrPf kJPrÇ lPu UMm hs∆f xKht-TJKv y~ FmÄ võJxTPÓr xíKÓ y~Ç WPr mJ IKlPx \Po gJTJ iMuJ rJ˜Jr iMPuJr ßYP~ ßmKv ãKfTJrTÇ rJ˜Jr iMuJPf gJPT IQ\m khJgt pJPf yJÅkJKj, IqJ\oJ, xKht, TJKv, yJÅKY mJ võJxTPÓr ßfoj TÓ y~ jJÇ fPm rJ\kPg ßp pJjmJyj YuJYu TPr fJPf ßp iMuJmJKu, ßiJÅ~J gJPT fJ yJÅKY mJ võJxTPÓr CPhsTTJrL Ijqfo khJgtÇ kMrPjJ \Po gJTJ iMuJ mJ o~uJ yJÅkJKjr \jq ãKfTr, TJre FPf oJAa, lMPur ßreM, fMuJr @Åv, ßkJwJ k´JeLr ßuJo, mqJTPaKr~J FmÄ KmKnjú k´TJr Z©JT KoPv gJPTÇ FT VPmweJ~ ßhUJ ßVPZ, oJAPar TJrPeA k´iJjf iMuJmJKu IqJ\oJ ßrJVLPhr \jq KmköjTÇ vyPr hNKwf mJ~Mr TJrPe F irPjr ßrJVLr xÄUqJ @rS míK≠ kJPòÇ F ZJzJ EfM kKrmftPjr SkrS yJÅkJKj mJ võJxTPÓr ysJx-míK≠ Kjntr TPrÇ @oJPhr ßhPvr @myJS~J k´iJjf ÊÏÇ ÊÏ @myJS~Jr TJrPe mJfJPx oJAPar kKroJe ßmKvÇ pJPhr iMuJr TJrPe võJxTÓ IqJuJK\tr xíKÓ y~, fJPhr TfèPuJ KmwP~r k´Kf xfTt gJTPf yPm- Foj kKrPmPv YuJ pJPm jJ ßpUJPj iMuJr kKroJe ßmKvÇ Wr kKrÏJr FmÄ KmZJjJk© ^JzN ßhS~Jr xo~ oMPU oJÛ mqmyJr TrPf yPmÇ KmKnjú UJPhqr TJrPe yPf kJPr IqJuJK\tÇ ßpoj VÀr oJÄx, AKuv oJZ, ßmJ~Ju oJZ, KYÄKz oJZ, kJTJ TuJ, @jJrx, ßmèj, jJKrPTu, yJÅPxr KcoÇ VÀr hMi KvÊPhr IqJuJK\tr TJre yPf

kJPrÇ bJ§J kJjL~ mJ UJmJr ßTJPjJ ßTJPjJ mqKÜr \jq ãKfTr yP~ gJPTÇ fJA ßpxm kJKrkJvKt&mT Im˙J S UJhqhsmq IqJ\oJ mJ yJÅkJKj xíKÓ TrPf kJPr, fJ kKryJr TrJA ßvs~Ç IqJ\oJ xíKÓr F TJreèPuJ Kj~πe TrPf kJrPu @kKj kJrPmj @kjJr IqJ\oJPT Kj~πe TrPfÇ F mqJkJPr xPYfj ßyJjÇ

IPjPT nMu iJreJ TPr gJPT ßp, yJÅkJKj FTmJr yPu fJ @r ßTJPjJ Khj nJPuJ yPm jJÇ KT∂á xKbT xoP~ KYKT“xPTr vreJkjú yPu yJÅkJKj ßrJVKa xŒNet Kj~πPe rJUJ x÷mÇ fJA F mqJkJPr ßrJVL FmÄ KYKT“xTxy xoJP\r xmt˜Prr oJjMwPT x\JV gJTPf yPmÇ


AxuJo

01 - 07 September 2017

AxuJPo yPör èÀfô S lK\uf @uäJoJ oM\JKyh C¨Lj ßYRiMrL hMmJVL oMKoj mJªJr k´Kf @uäJy rJæMu @'uJKoPjr KmPvw IjMVy´ FA Pp, KfKj fJPT Foj KTZM AmJhf hJj TPrPZj, pJ ÆJrJ mJªJ fJr „yJKj fJrJKÑ, TuPmr xMTjM S k´vJK∂ FmÄ hMKj~J@KUrJPfr UJP~r S mrTf uJn TPr gJPTÇ FxPmrA FTKa yPuJ yöÇ yö AxuJPor kûo PrJTj mJ ˜÷Ç jJoJp, PrJpJ, pJTJf Ppoj lrp AmJhf, PfoKj xJogqtmJj oMxuoJj jr-jJrLr \jq yö FTKa Ijqfo mrTfkNet ImiJKrf TftmqÇ yö @rKm v» Ç Igt∏ Kj~f TrJ, hvtj TrJ, xÄT· TrJ, xºJj TrJ, xJãJ“ TrJ, AòJ TrJ mJ k´KfùJ TrJxy, PTJPjJ oy“ TJP\r AòJ TrJÇ vKr~Pfr kKrnJwJ~ oyJj rJæMu @'uJKoPjr lrp @ouKa kJujJPgt FmÄ @uäJy fJ'@uJr xJKjúiq S xP∂Jw uJPnr @vJ~ yPör KjitJKrf xo~-xLoJr PnfPr KjKhtÓ @ou xŒJhPjr \jq kKm© ÍmJAfMuJä y" fgJ TJ'mJ Wr Pp~Jrf TrJPT yö mPuÇ @uäJy fJÈ@uJ mPuPZj: ÍoÑJ vrLl kpt∂ PkRÅZJPf xão k´PfqT mqKÜr Ckr @uäJyr \jq yö @hJ~ TrJ lrp (xNrJ @u AorJj, @~Jf: 97)"Ç ÍßfJorJ @uäJyr \jq yö S CorJy kJuj Tr" ( xNrJ-@u mJTJrJ, @~Jf: 196)Ç oyJj @uäJy fJ'@uJ ArvJh TPrj∏ ÍpUj @Ko AmsJyLo @uJAKyx xJuJoPT mJ~fMuJä yr ˙Jj KbT TPr KhP~ mPuKZuJo Pp, @oJr xJPg TJCPT vKrT TPrJ jJ FmÄ @oJr VíyPT kKm© rJU fJS~JlTJrLPhr \jqÇ @r oJjMPwr oJP^ fMKo yPör PWJweJ k´YJr TPrJ, fJÅrJ PfJoJr TJPZ @xPm kJÅP~ PyÅPa, CPa YPz FmÄ xmtk´TJr mJyPj xS~Jr yP~ hNr-hNrJ∂ PgPT, (xNrJ yö, @~Jf: 26-27)Ç jmo Ky\rLPf yö lrp y~Ç yprf oMyJÿJh xJuäJuäJÉ @uJAKy SxJuäJo 10o Ky\rLPf FTmJr ˝kKrmJPr yö kJuj TPrjÇ oÑJ vrLl kpt∂ PkRÅZJPf xão Foj k´PfqT oMxKuo kMÀw S oKyuJr \jq \LmPj FTmJr yö @hJ~ TrJ lrpÇ F xŒPTt yJhLx vrLPl mKetf yP~PZ, @mM ÉrJ~rJ (rJ.) metjJ TPrj, FThJ rJxNuu M Jä y xJuäJuäJÉ @uJAKy SxJuäJo @oJPhr CP¨Pvq nJwe KhPujÇ KfKj muPuj, Py oJjm xTu! @uäJy fJ'@uJ PfJoJPhr Ckr yö lrp TPrPZjÇ xMfrJÄ PfJorJ yö TPrJÇ FT mqKÜ muu, A~J rJxNuJuäJy! k´Kf mZr KT yö TrPf yPm? KfKj YMk rAPuj FmÄ PuJTKa FnJPm KfjmJr K\Pùx TruÇ If”kr rJxNuu M Jä y xJuäJuäJÉ @uJAKy SxJuäJo muPuj, @Ko pKh yqJÅ mufJo, fJyPu k´Kf mZr yö TrJ lrp yP~ PpPfJ, KT∂á PfJoJPhr kPã fJ TrJ x÷m yPfJ jJ, (oMxKuo, yJhLx : 1337)Ç mJrmJr yö @hJ~ TrJ oM˜JyJmÇ rJxNu xJuäJuäJÉ @uJAKy SxJuäJo mPuPZj, yö FTmJr, Pp mqKÜ FTJKiTmJr TrPm fJ (fJr \jq) jlu yPm, (AmPj oJ\Jy, yJhLx : 2886, @mM hJCh yJhLx : 1721)Ç yJhLx vrLPl yö lrp yS~J oJ© @hJ~ TrJr fJKVh S ÉTMo PhS~J yP~PZÇ yprf AmPj @æJx (rJ.) mPuj, rJxNuu M Jä y xJuäJuäJÉ @uJAKy SxJuäJo ArvJh TPrPZj lrp yö @hJP~ PfJorJ Kmu’ TPrJ jJÇ TJre PfJoJPhr TJPrJ \JjJ PjA PfJoJPhr krmftL \LmPj TL WaPm, (xMjJPj TMmrJ mJ~yJTL 4/340, oMxjJPh @yoh, yJhLx : 2867)Ç Ijq metjJ~ ArvJh yP~PZ, yprf AmPj @æJx (rJ.) metjJ TPrj, rJxNPu TJrLo xJuäJuäJÉ @uJAKy SxJuäJo ArvJh TPrPZj∏ Pp mqKÜ yö TrJr APò TPr, Px Ppj fJzJfJKz fJ @hJ~ TPr Pj~Ç TJre Pp PTJPjJ xo~ Px IxM˙ yP~ PpPf kJPr mJ mJyPjr mqm˙JS jJ gJTPf kJPr IgmJ Ijq PTJPjJ xoxqJr xÿMULj yPf kJPr (AmPj oJ\Jy, yJhLx: 2883; @mM hJCh, yJhLx : 1732) Ç FTKa yJhLPx TMhxLPf @uäJy fJ'@uJ ßp ˝òu xJogqtmJj mqKÜ x•ôr yö @hJ~ TPr jJ fJPT yfnJVJ S mKûf @UqJK~f TPrPZjÇ @mM xJBh UMhrL (rJ.) yPf mKetf, rJxNuu M Jä y xJuäJuäJÉ @uJAKy SxJuäJo ArvJh TPrPZj∏ @uäJy fJ'@uJ mPuj, @Ko @oJr mJªJr vrLrPT xM˙ rJUuJo, fJr KrKpT S @~-CkJ\tPj k´v˜fJ

hJj TruJoÇ kJÅY mZr IKfâJ∂ yS~Jr krS pKh Px @oJr VíPyr yPör CP¨Pvq @Voj jJ TPr fPm Px yfnJVq S mKûf, (fmJrJjL, yJhLx : 490; xMjJPj TMmrJ mJ~yJTL 5/262; AmPj KymmJj, yJhLx : 3695; oMxjJPh @mM A~JuJ, yJhLx : 1031; oJ\oJCp pJS~JAh, yJhLx : 5259)Ç ÊiM fJA j~, FT xo~ mJ~fMuJä y vrLl CKbP~ Pj~J yPu oJjMw yö TrPf kJrPm jJ FA @vïJr TJrPeS @uäJyr rJxNu CÿfPT fJzJfJKz yö TrJr ÉTMo TPrPZjÇ AmPj Cor (rJ.) yPf mKetf, rJxNuu M Jä y xJuäJuäJÉ @uJAKy SxJuäJo mPuPZj∏ PfJorJ yö S CorJr oJiqPo mJ~fMuJä y Fr CkTJr V´ye TrÇ ßTjjJ fJ AKfkNPmt hM'mJr ±Äx yP~PZÇ fífL~ mJPrr kr CKbP~ PjS~J yPm, (AmPj KymmJj, yJhLx : 6718; AmPj UMpJAoJ, yJhLx : 2506; oMxjJPh mJppJr, yJhLx : 1072; oMxfJhrJPT yJKTo, yJhLx : 1652)Ç ßTC yPör @mvqTL~fJ mJ lrp yS~J I˝LTJr TrPu fJPT IoMxKuo mPu Veq TrJ yPmÇ @r pKh PTJPjJ xão mqKÜ yö lrp oJjJ xP•ôS fJ @hJ~ jJ TPrj fJyPu TKbj kJPkr oPiq KjkKff yPmj FmÄ fJr BoJj jÓ yS~Jr n~ rP~PZÇ rJxMu xJuäJuäJÉ @uJAKy SxJuäJo ArvJh TPrj, Pp ImPyuJ TPr lrp yö fqJV TPr, @Ko \JKjjJ fJr oOfqá BoJPjr Ckr yPm KT jJÇ yö TrJr vKÜ-xJogqt S Igt-Km• gJTJr krS Pp mqKÜ yö TPr jJ fJr xŒPTt yJhLx vrLPl TPbJr xJmiJj k´hJj TrJ yP~PZÇ Pp mqKÜ yö TrJr xJogqt rJPU, fmMS yö TPr jJ Px AÉhL yP~ oífqM mre Tru KT UíˆJj yP~ fJr PTJPjJ kPrJ~J @uäJyr PjA, (KfrKopL,yJhLx 812, fJlxLPr AmPj TJxLr 1/578)Ç yPör lK\uf yö FTKa @KgtT S vJrLKrT AmJhfÇ F TJrPeA @uäJy fJ'@uJ F TJ\KaPT IKf lK\ufkNet TPrPZjÇ yPör lK\uf xŒPTt IPjT yJhLx mKetf yP~PZÇ yJhLx vrLPl oTmMu yPör mÉ lK\uf metjJ TrJ yP~PZÇ oMKoj mqKÜ @uäJy fJ'~JuJ S fJr rJxMPur k´Kf VnLr nJumJxJr mKy”k´TJv PhUJ~ mJ~fMuJä y vrLl fJS~Jl S rS\J PoJmJrT Kp~JrPfr oJiqPoÇ KjPoú TP~TKa yJhLx CPuäU TrJ yPuJ” yprf @mM ÉrJ~rJ (rJ.) mPuj, @Ko jmL TrLo xJuäJuäJÉ @uJAKy S~JxJuäJoPT muPf ÊPjKZ, Pp mqKÜ @uäJyr \jq KjPmKhfnJPm, xmtkT ´ Jr kJk, IjqJ~ S IväLufJ oMÜ yP~ yö @hJ~ TrPuJ, Px oJfíVnt PgPT xhq nNKoÔ KvÊr oPfJ KjJk yP~ WPr KlrPuJ, (mMUJrL, yJhLx: 1521; oMxKuo, yJhLx : 1350)Ç KfKj @rS mPuPZj; FTmJr CorJ @hJP~r kPr KÆfL~mJr pUj CorJ @hJ~ TrJ y~, fUj hMA CorJr oiqmftL PVJjJy @uäJy& oJl TPr PhjÇ @r yPö oJm„r mJ kMeqo~ yPör FToJ© kMrÛJr yPuJ \JjúJf, (mMUJrL, yJhLx : 1773; oMxKuo, yJhLx : 1349; KfrKopL, yJhLx : 933; jJxJ~L, yJhLx : 2629; AmPj oJ\Jy, yJhLx : 2888)Ç TmMu yö ÆJrJ CP¨vq Foj yö, pJ xMjJú f oMfJPmT xŒjú y~, pJPf kJkJYJr S PVJjJy PgPT oMÜ gJTJ y~ (Kr~JpMZ ZJPuyLj yJ/1281-Fr mqJUqJ)Ç yö ÊiM vJrLKrT AmJhPf xLoJm≠ j~, mrÄ yö kJuj mJªJr kJkS ßoJYj TPr Ph~Ç lPu yö kJujTJrLr kJPkr PmJ^J yJuTJ y~ FmÄ hJKrhsq hNr y~Ç fPm yö kJuj FToJ© @uäJyr xP∂JKÓ I\tPjr uPãq yPf yPmÇ FPf PTJPjJ ksTJr PuRKTTfJ gJTPf kJrPm jJÇ F oPot rJxMu xJuäJuäJÉ @uJAKy SxJuäJo mPuj, @mhMuJä y AmPj oJxCh (rJ.) yPf mKetf, KfKj mPuj, rJxNuu M Jä y xJuäJuäJÉ @uJAKy SxJuäJo ArvJh TPrPZj, PfJorJ mJrmJr yö S CorJ @hJ~ Tr, TJre TotTJPrr S ˝etTJPrr @èj Ppoj ßuJyJ S PxJjJ-„kJr o~uJ oMPZ PlPu ßfoKjnJPm F hMKa AmJhf hJKrhsq S kJk oMPZ ßlPuÇ @r yPö oJm„r mJ kMeqo~ yPör FToJ© kMrÛJr yPuJ \JjúJf, (jJxJ~L, yJhLx : 2631; KfrKopL, yJhLx : 810)Ç yprf @mM ÉrJArJ (rJ:) mPuj, rJxNuu M Jä y

xJuäJuäJÉ @uJAKy SxJuäJoPT K\ùJxJ TrJ y~” xmtPvsÔ Tot KT? KfKj muPuj, @uäJy S fJÅr rJxNPur k´Kf BoJj @jJÇ k´vT ú JrL mPuj, Frkr PTJj Tot? KfKj muPuj, @uäJyr kPg K\yJh TrJÇ k´vT ú JrL mPuj, Frkr PTJj Tot? KfKj muPuj, PfJoJPhr \jq C•o S xMªrfo K\yJh yPuJ Èyö', fgJ oJmÀr yö (TmMu yö), (mMUJrL, yJhLx : 26; oMxKuo, yJhLx : 83; KfrKopL, yJhLx : 1658)Ç yprf @P~vJ (rJ:) yPf mKetfÇ KfKj mPuj, A~J rJxNuu M Jä y xJuäJuäJÉ @uJAKy SxJuäJo! K\yJhPT @orJ xPmtJ•o @ou oPj TKrÇ TJP\A @orJ KT K\yJh TrPmJ jJ? KfKj muPuj, PfJoJPhr \jq C•o S xMªrfo K\yJh yPuJ Èyö', fgJ oJmÀr yö, (mMUJrL,yJKhx: 1520)Ç yprf AmPj Sor (rJ:) mPuj, @Ko rJxNuu M Jä y xJuäJuäJÉ @uJAKy SxJuäJoPT muPf ÊPjKZ, @uäJy fJ'@uJ yöTJrLPT fJr CajLr k´Kf ThPo FTKa PjKT PuPUj KTÄmJ FTKa èjJy oMPZ PhjÇ IgmJ FTKa oftmJ mMuª TPrj (AmPj KyæJj, yJKhx : 1887; Ê@mMu BoJj, mJ~yJKT, yJKhx : 4116)Ç yprf xJyu AmPj xJ'h @xxJP~hL (rJ:) mPuj, rJxNuu M Jä y xJuäJuäJÉ @uJAKy SxJuäJo ArvJh TPrj, PTJPjJ mqKÜ pUj fJuKm~J kJb TPr fUj fJr cJPj S mJPo kíKgmLr Pvw k´J∂ kpt∂ pJ KTZM @PZ Ppoj, VJZkJuJ, oJKa, kJgr xm KTZM fJuKm~J kJb TrPf gJPT, (KfrKopL, yJKhx : 828; AmPj oJ\Jy, yJKhx : 2921)Ç yprf @mhMuJä y AmPj Sor (rJ:) mPuj, rJxNuu M Jä y xJuäJuäJÉ @uJAKy SxJuäJo ArvJh TPrPZj, Pp mqKÜ mJAfMuJä yr fJS~Jl TPr FmÄ hMA rJTJf jJoJp @hJ~ TPr Px FTKa PVJuJo @\Jh TrJr xS~Jm kJPm, (AmPj oJ\Jy, yJKhx : 2956)Ç yprf @mhMuJä y AmPj @æJx (rJ:) mPuj, rJxNuu M Jä y xJuäJuäJÉ @uJAKy SxJuäJo ArvJh TPrj, mJAfMuJä yr fJS~Jl yPò jJoJPpr oPfJÇ fPm FPf PfJorJ TgJ muPf kJrÇ xMfrJÄ F xo~ Pp TgJ muPm Px Ppj ÊiM C•o TgJA mPu, (KfrKopL, yJKhx : 960)Ç @uäJy fJ'@uJ ArvJh TPrj, KjÁ~A xJlJ-oJrS~J @uäJyr hM'Ka Kjhvtj, (xNrJ mJTJrJ, @~Jf: 128)Ç yprf @mhMuJä y AmPj Sor (rJ:) mPuj, rJxNuu M Jä y xJuäJuäJÉ @uJAKy SxJuäJo ArvJh TPrj, xJlJ-oJrS~J~ PfJorJ xJB TrÇ fJ PfJ 70 \j hJx oMÜ TrJr xofMuq (AmPj KyæJj, yJKhx : 1887, mJppJr/TJvlMu @xfJr, yJKhx : 1082)Ç yPör xmPYP~ mrTfo~ Khj yPuJ @rJlJr KhjÇ @rJlJr Khj xoPmf yJ\LPhr \LmPjr kJk èKu KfKj ãoJ TPrjÇ @rJlJr Khj hMkrM PgPT xNpJt ó kpt∂ @rJlJr oJPb Im˙Jj TPr @uäJyr KpKTr S hMÈ@~ TJaJPjJA oNuf yöÇ yprf @P~vJ (rJ.) mPuj, rJxNuu M Jä y xJuuJuäJÉ @uJAKy SxJuäJo mPuPZj - @rJlJr Khj FPfJ xÄUqT oJjMwPT \JyJjúJo PgPT oMKÜ Phj pJ Ijq PTJPjJ Khj Phj jJÇ FKhj @uäJy& fJ'@uJ KjTamftL yj S @rJlJr o~hJPj Im˙Jjrf yJ\LPhrPT KjP~ KfKj PlPrvfJPhr xJPg Vmt TPrj S mPuj ÈSrJ TL YJ~'? (oMxKuo, yJhLx : 1348; AmPj oJ\Jy, yJhLx : 3014)Ç yprf @mM ÉrJ~rJ (rJ:) mPuj, rJxNuu M Jä y xJuäJuäJÉ @uJAKy SxJuäJo ArvJh TPrj, @uäJy fJ'@uJ PlPrvfJPhr xJPg @yPu @rJlJPT KjP~ Vmt TPrj FmÄ mPuj, @oJr Fxm mJªJPhr PhPUJ, PToj FPuJPoPuJ YMPu, iNKu oKuj yP~ @oJr KjTa FPxPZ (oMxjJPh @yoh 2/224; AmPj KyæJj, yJKhx : 3852)Ç yprf @mM mTr Kx¨LT (rJ:) mPuj, jmL TJrLo xJuäJuäJÉ @uJAKy S~JxJuäJoPT K\Pùx TrJ yu, PTJj yö xPmtJ•o? KfKj muPuj, Pp yPö Có˝Pr fJuKm~J kJb TrJ y~ FmÄ TMrmJjL TrJ y~, (xMjJPj KfrKopL, yJhLx : 827; xMjJPj AmPj oJ\Jy, yJhLx : 2924; xyLy AmPj UMpJAoJ, yJhLx : 2631; oMxfJhrJPT yJPTo, yJhLx : 1697; xMjJPj hJKroL, yJhLx : 8151; oMxjJPh mJppJr, yJhLx : 71; oMxjJPh @mM A~JuJ, yJhLx : 117)Ç yprf @mM ÉrJ~rJ (rJ.) yPf mKetf, rJxNuu M Jä y xJuuJuäJÉ @uJAKy SxJuäJo mPuPZj - Pp mqKÜ yPör CP¨Pvq Pmr 31 kOÔJ~

F x¬JPyr

jJoJPpr xo~xNYL IJu IJTxJ oxK\h

01 September, Friday Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

04:51 01:05 05:41 07:53 09:15

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

04:52 01:04 05:39 07:51 09:12

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

04:54 01:04 05:38 07:48 09:09

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

04:56 01:04 05:36 07:46 09:06

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

04:58 01:03 05:34 07:44 09:04

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

05:00 01:03 05:32 07:42 09:02

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

05:02 01:03 05:31 07:39 09:00

02 September, Saturday

03 September, Sunday

04 September, Monday

05 September, Tuesday

06 September, Wednesday

07 September, Thursday

19


20

Surmanews

Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

Restaurant For Sale IN KENT

1 - 7 September 2017

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property

New Ash Green. Rent £10,500 p.a No business rates. Weekly takings: £3,500 to £4,000. 15 years open lease. Situated in prime location, with potential to increase turnover. A great opportunity. Quick SALE Price Negotiable For more information please contact: Junu Mob:07951 479363 Raja Mob:07896 415 317 28/7/17

Well Established

RESTAURANT For Sale

In Northampton, Wellingborough Road. Established since 1994. New OPEN lease for 20 years. 5 yearly rent review. Rent £18K p.a. Rates £3K p.a. 90 covers. Selling due to commuting and retirement. Price £79,950 only. For more information and details. Please call after 6pm Mr Boksh or Mr Miah 01604 230 628

Well Established

RESTAURANT For Sale

In Northampton. Established since 1994. New OPEN lease for 20 years. 5 yearly rent review. Rent £18K p.a. Rates £3K p.a. 90 covers. Selling due to commuting and retirement. For more information and details please call after 6pm

Indian takeaway for sale

Indian Takeaway Lease for Sale In the Kent town of Dover. Business has been running for 30 years, with a high street position. Business turnover in a week is £2500. Shop and kitchen has been refurbished 5 years ago and all the equipment is new. Rent is £200 a week, no rate. Asking price £21000. If more information is required, contact Mr Rahman at 07718745161

Plots of Land for sale in Sylhet Town. Whatever the size or whole lot in Kuar Par area. For more details please call us on 07956 466 548 or  0088 01712020713

Indian Takeaway for sale in Southend-onSea, Essex. Established over 17 years. For more information and price telephone Mr. Uddin 07760 337 119 (between 6pm-11pm)

(Bangladesh) 8/9/17

8/9/17

Mr Boksh or Mr Miah 01604 230 628

13/10/17

PLOTS OF LAND FOR SALE

25/8/17

8/9/17

KxPuPa mJxJ KmKâ KxPua vyPrr ßYRKTKhWLr rÄijM IJmJKxT FuJTJ~ F~JrPkJat ßrJPc ‰x~h jJKxr CK¨Pjr oJ\JPrr KjTPa 3 fuJ lJCP§vPjr 1 fuJ KjKotf 10 r∆o KmKvÓ FTKa mJxJ KmKâ yPmÇ mJxJ~ nëKor kKroJe 8 ßcKxPou, ßoJa r∆o 10Ka, mJgr∆o 2Ka, a~Pua 2KaÇ Km˜JKrf \JjPf ßpJVJPpJV Tr∆j: yJK\ IJ»Mu TJKhr - 0161 628 0452 jJjM Ko~J - 0161 345 7439

Rates For Classified

1 week £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 *6 weeks - £150 *Free six months newspapers T: 020 7377 9787

Indian Takeaway For Sale in Kent.

22/6/17

Prime location in Tunbridge Wells, Kent. Excellent opportunity to buy a well established, fully fitted running business. With flat above with potential for let, guaranteed to bring great extra income. Staff accommodation available. 17 years open lease. Currently doing excellent business. Premium negotiable. For more details and enquiries

Please call 07850 254 443 07/07/17

S U R M A

Subscribe to.........

SURMA 34th Year, Issue 1773, 25 - 31 May 2012

, Issue 34th Year SURMA

1773,

May 2012 25 - 31

ksKfÔJfJ

Ju

FK≤ ßxJv

IJuyJ\ : orÉo

r IJyoh cJ” mKv

r KmPyKn~qJ

kOÔJ mJÄuJ 64 ‰\qÔ 1419 11 - 17

KxPua IJUJKu~Jr ßj~JKr kJzJ IJmJKxT FuJTJ~ 11 ßcKxPou \J~VJr Ckr 4 fuJ lJCP§vPjr 2 fuJ ToKkäa FTKa mJxJ Kmâ~ yPmÇ k´Kf fuJ~ 2 ACKja TPr ßoJa 4Ka ACKja IJPZÇ k´KfKa ACKjPa 3Ka ßmcr∆o, 2Ka mJgr∆o, KTPYj, cJAKjÄ r∆o FmÄ KxKaÄ r∆o rP~PZÇ mJxJr xJPg VJKz rJUJr VqJPr\S IJPZÇ mftoJPj nJzJ ßh~J IJPZ ßpUJj ßgPT k´Kf oJPx 40 yJ\Jr aJTJ nJzJ IJPxÇ oNuq IJPuJYjJ xJPkPãÇ IJV´yLrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: Ko. ßfrJm IJuL 07424 432 893 01706 222 563 (Monday to Thursday from 5:00pm and Saturday and Sunday anytime)

14/7/17

2 yJ\Jr 5v kJC¥ \KroJjJr KmiJj

50p

JyJrJ KmFjKk oJouJr lÅJPh Khv @VPˆr oPiq rJ~? 33 ßjfJr oJouJ~

9

ßjfJr FUj 33 Ç kPr rJÓs ∂ yP~ CbPZ Jr KmPrJKifJrksvú âov \ôu mJ oJou jr fLms ßxA xKTCvj ßo - \JKoP ÅTPZ KTjJ yPuJ ksK TJrPe IPjT dJTJ, 23 TrJr KhPT ^M gJPTÇ KT∂á rJÓs hr nNKoTJr kzPf kJPrÇ h§ KjKÁf KTZM muJ Pãr @Aj\LmLP mJ ksv˜ yP~ J rJÓsk @APj IPjT xMPpJV xLKof KjP~JV kJS~ 57 kOÔJ~ T vKÜÇ oNu Kj~Jo Pfr KTZM TrJrhuL~ KmPmYjJ~ xo~ @hJuPjJr oJouJ~ mJx ßkJzJ

JC¥ 2 yJ\Jr 5v kKmiJj \KroJjJr

∑¥PT UMj ßoP~r m~Pl IKnpMÜ TrJr hJP~ mJXJKu oJ yPuj FT

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr (IxJoJK\T IJYre) k´KfPrJPi TPbJr khPãk KjPf pJPóZ ßTJ~JKuvj xrTJrÇ F \jq kMKuvPT IJPrJ ßmKv ãofJ k´hJjxy xPmtJóY 2 yJ\Jr 5v kJC¥ kpt∂ \KroJjJr KmiJj ßrPU pgJpg IJAKj xÄÛJr xJij TrJ yP~PZÇ Vf 21 ßo, oñumJr ßyJo ßxPâaJKr ßfPrxJ ßo FK≤ ßxJxqJu KyPmKn~qJr Krlot KmuKa yJC\ Im ToP¿ C™Jkj TPrjÇ jfáj IJAPj ßp ßTJPjJ irPer FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr ßpoj 59 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ KmKm jJPor ßo - ßVhM oJ UMPjr

‘f•ôJmiJ~T’ YÑPr ßhv

u¥j, 23m~Û FT mJXJKu jÇ fJr 47 mZr IKnpMÜ yP~PZ fJr 13 KfKj r IJYre) hJP~ at IKnPpJV xMKyjJ UJjPoUMj xMroJ KrPkJ ~qJr (IxJoJK\TxrTJrÇ F Kmr∆P≠ r ßoP~ IJWJf dJTJ,TPr 23 ßo KmPyKn ßTJ~JKuvj 5v fJr- KmFjKk S fJPhr ßjfífôJiLj KmPrJiLhuL~ ß\Ja \JKjP~ KhP~PZ, ßp jJPoA cJTJ ßyJT, mZr m~Px ßxJvJu oJgJ~ 2 yJ\Jr pJPóZ f•ôJhJP~ miJ~T xrTJr mqm˙J kMjmtyJPur ksKfvs∆Kf ßkPu fJrJ xrTJPrr xPñ @PuJYjJ~ mxPf ks˜MfÇ xPmtJóY xJij ßo - FK≤ m~Pl∑¥PTFmÄ FA UMPjr k KjPf KhPf u¥j, 23i TPbJr khPã ãofJ k´hJjxy IJAKj xÄÛJr J ßo xrTJPrr IiLPj KjmtJYPj IÄv ßjS~Jr ksvúA SPb jJÇ KT∂á ãofJxLj @S~JoL uLV xJl YJKkP~ huL~ Sø TPrPZj Ckr ßTJPjJ k´KfPrJP IJPrJ ßmKvKmiJj ßrPU pgJpgßxPâaJKr ßfPrxToP¿ mPußvPw KhP~PZ, KmPrJiL hu YJAPu I∂mtftLTJuLj xrTJPrr IiLPj KTnJPm KjmtJYj xMÔM TrJ pJ~ ßx ßoP~r Ç hLWt ÊjJjL ßyJo \jq kMKuvPT \KroJjJr yJC\ Im ßVhM KmKmPT yPfkOkJPrÇ ÔJ~ KT∂á f•ôJmiJ~PTr vft \MPz ßhS~J xÄuJk TUPjJA j~Ç hMA kPãr FA oMPUJoMKU oñumJr ßYP~KZPuj f @PuJYjJ 60 kJC¥ kpt∂ Ç Vf 21 ßo,~qJr Krlot KmuKa ßpoj ßmAKu IJhJu Im˙JPj IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmuÇ yfJvJ mJzPZ xJiJre oJjMPwrÇ xÄuJPkr x÷JmjJS xMhNrkrJyfÇ ~qJr yP~PZ TrJ u KmPyKn 59 kOÔJ~ Ju KyPmKn YuoJj IK˙r xo~PTA ßTmu ksuK’f TrPZ ßhPvr hMA ksiJj rJ\QjKfT hPur FA Ijz Im˙JjÇ FK≤ ßxJvJ FK≤ ßxJxq TPrjÇ ßTJPjJ irPer C™Jkj ßp jfáj IJAPj

F KjmtJYj Jr 1917, KmKx yJPur ßn muPfSzJ∂ ßp jJPoA ßyJT KmFjKk &lrkMjmtßo Ja TgJJaKm Ki YN jJrJ\ @S~JoL uLV hJKm @hJP~ Ijz ßoJ\Jl e oJ KrPkJ at TqJaJrJxt IiqJkTh @r ßjA- KmKvÓ IJYr KmPrJiL hu f•ôJmiJ~T xrTJr jJoKa xMrpfA YJkJYJKk mJÄuJPhvzJ∂ ßnJaJr IJxjú xrTJr TÀT,ßof•ô-JmiJ~T pKh ksiJjoπLr kZª jJ Pj Yá KjmtJYPj 23 ßo T @yo 23 e KjmtJY

v ÑPr ßh J~T’ Y ‘f•ôJmi

KxPua IJUJKu~J~ mJxJ Kmâ~

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr

cJTJ ßyJT, Z, ßp jJPoAmxPf ks˜MfÇ ~ KhP~P xJl ß\Ja \JKjP xPñ @PuJYjJ~@S~JoL uLV KmPrJiLhuL~fJrJ xrTJPrr pJ~ ßx ãofJxLj ßjfífôJiLj ßkPu jJÇ KT∂á m KjmtJYj xMÔM TrJFA oMPUJoMKU Kk S fJPhr JPur ksKfvs∆Kf Jr ksvúA SPb KTnJP hMA kPãr xMhNrkrJyfÇ ßo - KmFjr mqm˙J kMjmty Pj IÄv ßjS~ xrTJPrr IiLPj JA j~Ç JS dJTJ, 23 KjmtJY xrTJ Im˙JjÇ kr x÷Jmj Lt TJuLj xÄuJk TUPj f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPjYJAPu I∂mtf \MPz ßhS~J e oJjMPwrÇ xÄuJP hPur FA Ijz vft hu ßTJPjJ huL~ Z, KmPrJiL f•ôJmiJ~PTr J mJzPZ xJiJr ksiJj rJ\QjKfT KhP~P A KT∂á yfJv mPu ßhPvr hM ßTmuÇ yPf kJPrÇ uK’f TrPZ @PuJYjJ IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmu ks Im˙JPj IK˙r xo~PTA jJoKa xrTJr YuoJj

muPfS r TgJ kMjmtyJPu @S~JoL uLV YJkJYJKkJr jJrJ\ KmPrJiL hu pfA iJ~T xrT

jKk ßyJT KmF ßp jJPoA@hJP~ Ijz hJKm iJ~T

KmPrJiL hu KmFjKk xrTJPrr xPñ xÄuJPk mxJr @Vsy ksTJv TrPuS FA AxMqPf ßTJPjJ @PuJYjJ TrPfS rJK\ j~ @S~JoL 61 kOÔJ~

L r ‰mvJU uJaJCPj

mJÄ r ßYJPU

33 ßjfJr oJouJ~ 9 @VPˆr oPiq rJ~?

dJTJ, 23 ßo - \JKoPjr fLms KmPrJKifJr kPr rJÓs FUj 33 ßjfJr h§ KjKÁf TrJr KhPT ^MÅTPZ KTjJ ßxA ksvú âov \ôSUR u∂ yP~ CbPZÇ MA 34th @APj IPjT KTZM muJ gJPTÇ KT∂á rJÓs yPuJ ksKxKTCvj mJ oJouJr Year, Issu oNu Kj~JoT vKÜÇ rJÓskPãr @Aj\LmLPhr nNKoTJr TJrPe IPjT e 1773 , 25 xo~ @hJuPfr KTZM TrJr xMPpJV xLKof mJ ksv˜ yP~ kzPf kJPrÇ 31 May 2012 mJx ßkJzJPjJr oJouJ~ huL~ KmPmYjJ~ KjP~JV kJS~J 57 kOÔJ~

FK≤ ßxJv

ksKfÔJfJ

: orÉo IJuyJ\ cJ” mKv r IJyoh

Ju KmPyKn

ßoP~r m~Pl∑¥PT UMj TrJr hJP~ IKnpMÜ yPuj FT mJXJKu oJ

2 yJ\Jr 5v k ~qJr \KroJjJr KmiJjJC¥

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - ßVhM KmKm jJPor 47 mZr m~Û FT mJXJKu oJ UMPjr hJP~ IKnpMÜ yP~PZjÇ fJr Kmr∆P≠ IKnPpJV KfKj fJr 13 mZr m~Pxr ßoP~ xMKyjJ UJjPor m~Pl∑¥PT oJgJ~ IJWJf TPr UMj TPrPZj FmÄ FA UMPjr hJP~ fJr ßoP~r Ckr YJKkP~ KhPf ßYP~KZPujÇ hLWt ÊjJjL ßvPw Sø ßmAKu IJhJuf ßVhM KmKmPT 60 kOÔJ~

IiqJkT ßoJ\Jl&lr KmKxF KjmtJYj ßoJa ßnJaJr 1917, @yoh @r ßjA IJYre KmKi YNzJ∂ dJTJ, 23 ßo - KmKvÓ IgtjLKfKmh IiqJkT ßoJ\Jl&lr @yoh @r ßjAÇ oñumJr rJPf KfKj rJ\iJjLr 59 kOÔJ~

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - IJxjú mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vPjr xJiJre KjmtJYPj YázJ∂ ßnJaJr fJKuTJ k´TJv TrJ yP~PZÇ ßxA xJPg KjmtJYPj 59 kOÔJ~

‘f•ôJ

iJ~T’ jfáj IKlPx mIJkJPx∫ YÑPr

TL yPm ßxKa KjP~S @PuJYjJ yPf kJPrÇ ãofJr hJkPa xrTJr FUj KmPrJiL hPur hJKm jJ oJjPuS FTxo~ oJjPf mJiq yPmÇ at 56 kOÔJ~ oJ KrPkJ uJKjtÄ

xMr 23 ßo ßjfí˙JjL~ u¥j, r \Pjq x∫-Fr KcxFmøPh xÄVbj IJkJP J~JaJxt S ß˝óZJPxmL rvjJu ßycPTIJjMÔJKjT jfáj IkJP yJm-Fr JKk FT TKoCKjKaCkuPã hM’Khjmq yP~PZ CPÆJij TotxNKY kJKuf Jr 22 ßo metJdq 21 ßo S oñum 56 kOÔJ~ PxJomJr

19 ßouJ 14

kOÔJ~ 32-33

‰\qÔ 1419

mJÄuJ 64 kOÔJ

50p

ßoP~r m~ TrJr hJ Pl∑¥PT UMj yPuj FT P~mJ IKnpMÜ XJKu oJ

ßhv

iL hu pfA TÀT, f•ôJm YJkJY iJ~T xrTJKk ksPvú Ijo Jr ßTJPjJ jL~ ãof @S~ f•ôJmiJ~T JxLj KjrPkã rTPor ZJz ßhPmJoL uLVÇ F xrT pKh ksi KmPrJiL xrTJPrr @jMÔ jJ fJrJÇ mqJkJPr 32-33y~ kOÔJ~ JjoπLr Jr jJoKa hu KmFj Kjhtu ßx ßãP© kZª jJ mxJr @Vsy Kk xrT JKjT ßWJweJr L~ KjmtJYj vPft JPrr xPñ yPf yPm jJPoA fJ yPf ßpPTJPjJ ßTJPjJ @Pu ksTJv kJPrÇ KT∂á JYjJ TrPfTrPuS FA xÄuJPk TLF mqJkJPr Iau KjhtuL~ xrT KmFj JPrr AxMqP yPm S rJK\ j~ @S~ f ãofJr ßxKa KjP~S KkÇ FA xrT IiLPjJPrr jJo JoL hJKm @Pu hJkP 61 kOÔJ~ jJ oJjPu a xrTJr FUjJYjJ yPf kJPrÇ S FTx o~ oJjPfKmPrJiL hPur mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~

r ßYJPU mJÄuJaJC

11 - 17

57 kOÔJ~

u¥j, 23 k´KfPrJP ßo - FK≤ ßxJvJxMroJ KrPkJat i TPbJr \jq kMKuvPT khPã u KmPyKn~qJr (IxJ kJC¥ kpt∂ IJPrJ ßmKvk KjPf pJPóZ ßTJ~J oJK\T IJYr u¥j, 23 xMroJ KrPkJ ãofJ k´ TrJ yP~PZ \KroJjJr hJjxy Kuvj xrTJ e) 47 mZr ßo - ßVhM at FK≤ ßxJxq Ç Vf 21 ßo,KmiJj ßrPU pgJpg xPmtJóY 2 yJ\JrrÇ F KmKm m~Û FT hJP~ oñum Ju IJAKj xÄÛJr 5v mJXJKu jJPor C™Jkj TPrjÇ KyPmKn~qJr KrloJr ßyJo ßxPâ Kmr∆P≠ IKnpMÜ yP~PZ oJ UMPjr jfáj IJAPj aJKr ßfPrxxJij t KmuKa mZr m~PxIKnPpJV KfKj jÇ fJr J ßo ßp ßTJPj yJC\ Im fJr r ßoP~ J irPer m~Pl∑¥ ToP¿ xMKyjJ UJjPo13 FK≤ ßxJvJ TPrPZj PT oJgJ~ IJWJf r u KmPyKn ~qJr ßpoj ßoP~r FmÄ FA UMPjr TPr UMj ßYP~KZPuj Ckr YJKkP hJP~ fJr 59 kOÔJ~ Ç hLWt ÊjJjL ~ KhPf ßmAKu IJhJu ßvPw f ßVhM KmKmPT Sø

dJTJ, 23 f•ôJmiJ~Tßo - KmFjKk ßTJPjJ huL~ xrTJr mqm˙S fJPhr ßjfíf J kMjmtyJPur ôJiLj KmPrJi xrTJPrr mPu xMroJ LhuL~ KrPkJatß\Ja IiLPj KjmtJY ksKfvs∆Kf @PuJYjJ KhP~PZ, KmPrJiL u¥j, 23 ßkPu ßofJrJ- \JKjP uJKjtÄ~ KhP~P Pj IÄv ßjS~ hu xrTJ˙Prr Im˙JPj yPf kJPrÇ KT∂á YJAPu I∂mtf ßjfí JjL~xPñ Z, ßp jJPoA cJTJ KcxFmøPhr ksvúA SPb IKjÁ tLTJuLj Jr \Pjq @PuJ jJÇ KT∂á ßyJT, YuoJj IK˙r ~fJA mJzPZf•ôJmiJ~PTrß˝óZJPxmL xrTJPrrIJkJPx∫-Fr vft \MPz xÄVbj ãofJxLjYjJ~ mxPf ks˜ IiLPj KTnJP ßTmu xo~PTA MfÇ ßhS~J xÄuJk @S~ IkJPrvjJu ßycPTJ~JaJxt Sm jfáJjmJzPZ ßTmu ks Ç yfJv TUPjJA KjmtJYj xMÔM TrJJoL uLV xJl uK’f TrPZ TKoCKjKa xJiJr yJm-Fr e oJjMPwIJjMÔJKjT j~Ç pJ~ ßx ßhPvr rÇ xÄuJP CkuPã FTkr hMA kPãr FA CPÆJij hMA ksihMJj’KhjmqJKk oMPUJoMKU rJ\QjyP~PZ metJdq TotxNKY kJKuf KfT hPurx÷JmjJS xMhNrkrJyf FA Ijz PxJomJr 21 ßo S oñumJr 22 ßo Im˙JjÇ Ç 56 kOÔJ~ KmPrJ

TqJPorJ

oJouJr lÅ

JPh KhvJyJrJ KmF 33 ßjfJr oJouJ~ 9 @VPˆr oPiq jKk rJ~?

dJTJ, 23 h§ KjKÁf ßo - \JKoPjr @APj IPjTTrJr KhPT ^M fLms KmPrJKifJr Å PZ KTjJ kPr rJÓs KTZM muJ T oNu Kj~Jo ßxA FUj xo~ @hJuT vKÜÇ rJÓskgJPTÇ KT∂á rJÓs ksvú âov \ôu∂ 33 ßjfJr mJx ßkJzJ Pfr KTZM TrJrPãr @Aj\LmLPyPuJ ksKxKTCvj yP~ CbPZÇ PjJr oJou hr mJ xM J~ huL~ PpJV xLKof mJ nNKoTJr TJrPe oJouJr ksv˜ KmPmYjJ~ IPjT KjP~JV yP~ kzPf kJPrÇ kJS~J

IiqJkT @yoh ßoJ\Jl&lr @

r ßjA kMjmtyJPu r TgJ jJrJ\ @S muPf JkJPx∫ ~JoL uLV S ßp jJPoA ßyJT KlPx I jfáj ITqJPorJr ßYJPU mJÄuJaJCPjr ‰mvJUL ßouJ 1419 hJKm @hJP~ IjKmFzjKk jf áj IKlPx

jJ f•ôJm iJjoπLr kZª JPjJ pKh ks ßãP© ßpPT KT∂á y~ ßx fJ yPf kJPrÇ jjJPoA xrTJPrr IiLPjJo KjhtuL~ FA xrTJPrr TÀT, f•ôJmjL~ ãofJxLjPr kJPrÇ yPf yPm KkÇ ksPvú IjouLVÇ F mqJkJ L~ KjmtJYj Pr Iau KmFj @PuJYjJ yPfiL hPur @S~JoL jJ fJrJÇ KjhtuvPft F mqJkJ ßxKa KjP~S Jr FUj KmPrJ yPmÇ mJiq ZJz ßhPm JKjT ßWJweJr Pk TL yPmJr hJkPa xrT o~ oJjPf 56 kOÔJ~ rTPor xPñ xÄuJ f ãof jJ oJjPuS FTx ßTJPjJ xrTJPrr @jMÔ JPrr AxMqP FA KjrPkã hu KmFjKk xrT JoL hJKm TrPuS KmPrJiL @Vsy ksTJv S rJK\ j~ @S~ 61 kOÔJ~ mxJr @PuJYjJ TrPf ßTJPjJ

TqJPorJ

dJTJ, IiqJk IjojL~ y~ ßx ßãP© ßpPTJPjJ xJiJr ãofJxLj u¥j, ksPvú Pjr Ç ßxA xJPg 59 kOÔJ~ h @r xP~v IgtjLKfKmh uLVÇyP~PZ F mqJkJPr jJPoA fJ yPf kJPrÇ KT∂á FPxJK@S~JoL lr @yo rJPf k´TJvjJTrJ ßoJ\Jl& ßTJPjJ rTPorfJKuT ZJz JßhPm fJrJÇ KjhtuL~ KjmtJYj yPf yPm KjhtuL~ xrTJPrr IiLPjoñumJr ßjAÇ KjrPkãÔJ~xrTJPrr @jMÔJKjT ßWJweJr vPft F mqJkJPr Iau KmFjKkÇ FA xrTJPrr jJo JjLr KfKj rJ\i 59 kO

11 - 17 ‰\qÔ 1419 mJÄuJ 64 kOÔJ 50p

oJouJr lÅJPh KhvJyJrJ KmFjKk

dJTJ, 23 IgtjLKfKmh ßo - KmKvÓ IiqJkT ßoJ\Jl& lr @yo ßjAÇ oñumJr h @r KfKj rJ\i rJPf JjLr 59 kOÔJ~

60 kOÔJ~

KmKxF Kjm tJ

ßoJa ßn Yj IJYre JaJr 1917, KmKi YNz J∂

u¥j, xMroJ 23 FPxJKxP~v ßo - IJxjKrPkJat ú mJÄuJ Pjr fJKuTJ k´TJv TrJxJiJre KjmtJYPj Phv TqJaJrJxt Yá yP~PZÇ ßxA xJPgzJ∂ ßnJaJr KjmtJYPj 59 kOÔJ~

IJkJPx

xMroJ KrPkJ u¥j, at KcxFmøPh23 ßo ß˝óZJPxmL r \Pjq - uJKjtÄ jfáj IkJP xÄVbj IJkJPßjfí˙JjL~ TKoCKjKa rvjJu ßycPT x∫-Fr J~JaJx yJm-Fr CPÆJij IJjMÔJKjTt S metJdq CkuPã hM’Khjmq PxJomJr TotxNKY kJKuf JKk FT 21 ßo S oñumJr yP~PZ 22 ßo 56 kOÔJ~

Pjr ‰mv JUL ßou J 1419

32-33

kOÔJ~

IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT xMroJ ßkPf YJj, fPm AÄPr\LPf jJo S KbTJjJxy YÅJhJ mJmh CkpMÜ kKroJe IPgtr S ‘SURMA’ jJPo ßYT mJ ßkJÓJu IctJr xPñ KhP~ kJbJjÇ kJbJmJr KbTJjJ yPóZ :

SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6) 85 Myrdle Street, London E1 1HL 1 Month £5.00 [ ] 6 Months £30.00 [ ] 1 Year £50.00 [ ] 2 years £80.00 (£40 per year) [ ]

Mr/Mrs/Miss: _______________________________________________________________ Address:_____________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Post Code:___________________Telephone:____________________________


1 - 7 September 2017

WWW.

Established Takeaway for Sale In Berkshire, 14 Years Open Lease. Over 2000 positive reviews in Hungry House & JustEat. Takeaway specialises in Chinese, Indian and Grill food from one kitchen. Open plan kitchen with over 200 square meters floor space. Excellent business. Rent & Rates £15,000. Please call Mr. Mo - 07470126725 Bereavement forces sale. 29/9/17

Surmanews

CLASSIFIED SECTION

21

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property Restaurant for sale

In Exmouth, Devon, seaside coastal town, very popular tourist atraction place. 60 seater nearly newly built restaurant, and take away. Fully licensed. 21 years renewable lease.Very good business. £833 rent per month, NO RATE. Excellent opportunity to get more business. Please contact: 07919253532 for further assistance.

Cheikh Salem 29/9/17

Takeaway For Sale

In Strood, Rochester, Kent. Well established business, 8 years open lease remaining. Rent £15,000 pa, no rates, 2 bedroom accommodation above, selling due to running issues, massive potential, priced for quick sale at £42000 [negotiable], weekly takings: £2700-£3300pw. Please Call: Noor 07878 199 482 Mamun 07763 685 229

INTERNATIONAL CLAIRVOYANT Spiritual bealing and advisor

25/8/17

Special in Love & relationship Matters. I can help you solve all your worries regarding bringing back loved ones. If your loved one, Husband or Wife walks out on you. I can Help the most powerful spell to bring him or her back immediately. I can also help sexual matters, Court case. Business, Exam, Addiction, Anti social behaviour, Protection against jealous people, enemies & Most dangerous things, voodoo, Black magic, Jadoo problems. Successful in a few days Ouick & guaranteed work For more information contact: 07908 500001 Payment after result 18/8/17

Solicitors

MAC

(Masud & Co.)

KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

AKoPV´vj (Immigration)

Immigration and Aylum Appeal Judicial Review Entry Clearance

âJAo (Crime)

Citizenship Asylum ßmAu FKkäPTvj (Bail) Detention

Human Rights Name Change kJS~Jr Im FaKjt ¸¿rvLk KcTîJPrvj

lqJKoKu u (Family Law)

Road Traffic Offence Minicab Offence / Touting KâKojJu ßcPo\ Police Sation Defence and Magistrate Court Defence

Km\Pjx uL\ (Business Lease)

Buying and Selling Business Lease Trust Deeds Landlord and Tenant Disputes Civil Penalty

KcPnJxt (Divorce) cPoKˆT nJP~JPu¿ Child Arrangement Order Non Molestation Order Occupation Order

mqJÄT âJK≈ Debt Recovery Partnership deed & Disputes Wills and Probate

Masud Chowdhury

Solicitor of England & Wales, Barrister of Lincoln’s Inn (NP)

Unit 1, 1-13 Adler Street (Near Altab Ali Park) Whitechapel, London E1 1EG E: enquiries@macsolicitors.com

T/F: 020 7377 5280

IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 07958 615 904 (\ÀrL ßpJVJPpJPVr \jq)

VAUXHALL ZAFIRA 1.7 mpv TO Rent!

Excellent condition PCO ready. Bluetooth and Satnav installed £130 weekly rent Call Luke 07740 263 822

Karim Ullah Market Two Shops For sale

BONDAR BAZAR SYLHET

Ground Floor No.42 & Fourth Floor (Pas Tala) No. 35. Both shops are currently rented out to very good tenants. Receieving 7,000 taka for both shops, but will rise to 11,000 taka once tenancy ends in Dec 2017 and new deeds are made. Owner is in London. Asking Price for both shops only 32 Lakh (London) Mr. Ahmed 07956 237 128  (Sylhet) Tajul Islam 01819 657 846 or Rumel:01711 396 963

TKro CuäJy oJPTtPa 2Ka ßhJTJj Kmâ~ KxPuPar mªrmJ\JPr ImK˙f TKro CuäJy oJPTtPa 2Ka ßhJTJj ßTJbJ KmKâ yPmÇ KjY fuJ~ ßhJTJj jÄ 42 FmÄ kûo fuJ~ ßhJTJj jÄ 35Ç hMPaJ ßhJTJj ßTJbJA mftoJPj nJzJ ßh~J IJPZ ßpUJj ßgPT nJzJ IJPx 7 yJ\Jr aJTJÇ mftoJj ßaPjK¿ FKV´Po≤ 2017 xJPur KcPx’Pr ßvw yPu nJzJ 11 aJTJ kpt∂ mJzJPjJ ßpPf kJPrÇ ßhJTJPjr oJKuT u§Pj k´mJxLÇ hMPaJ ßhJTJj ßTJbJr oNuq 32 uã aJTJÇ IJV´yLrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: (u§j) Ko. IJyPoh 07956 237 128 (KxPua) Ko. fJ\Mu AxuJo 01819 657 846 IgmJ Ko. r∆Pou 01711 396 963 25/8/17


22

IJ∂\tJKfT

01 - 07 September 2017

rJorKyPor 20 mZPrr ß\u

hMKa iwtPer WajJ~ nJrPfr KmfKTtf iotèÀr vJK˜ 29 @Vˆ - hMA KvwqPT iwtPer IkrJPi nJrPfr KmfKTtf iotèÀ èrKof rJo rKyo KxÄPT 10 mZr TPr 20 mZPrr TJrJh§ KhP~PZj @hJufÇ xrTJPrr fh∂ xÄ˙J ßx≤sJu mMqPrJ Im AjPnKˆPVvPjr (KxKm@A) KmPvw KmYJrT \VhLk KxÄ 28 IJVˆ, ßxJomJr FA rJ~ ßhjÇ F ZJzJ fJÅPT hMA oJouJ~ 15 uJU TPr 30 uJU ÀKk \KroJjJ TrJ yP~PZÇ iKwtf hMA jJrL \JKjP~PZj, rJo rKyPor @rS ßmKv vJK˜r hJKmPf fJÅrJ Cófr @hJuPf @Pmhj \JjJPmjÇ FTA hJKm \JjJPm KxKm@ASÇ To vJK˜r hJKmPf Cófr @hJuPf pJPmj rJo rKyPor @Aj\LmLrJÇ Vf ÊâmJr rJo rKyoPT IkrJiL xJmq˜ TPrj @hJufÇ Frkr C•rJûuL~ rJ\q yKr~JjJ, kJ†Jm S KhKuäPf fJ§m YJuJj fJÅr nÜrJÇ xKyÄxfJ~ k´Je yJrJj 38 mqKÜÇ @yf TokPã 250 \jÇ kKrK˙Kf Kj~πPe ßxjJ ßoJfJP~j TrJ y~Ç xJ\J ßWJweJr kr kKrK˙Kf pJPf KmVPz jJ pJ~, ßx \jq VfTJu KjrJk•J mJKyjL x\JV KZuÇ KmYJrkKf \VhLk KxÄ Y§LVPzr kJÅYTMuJ @hJuPf vJK˜ ßWJweJ TPrjKjÇ yKr~JjJr xJPjJKr~J TJrJVJPr CKzP~ KjP~ pJS~J y~ fJÅPTÇ ßxUJPj rJo rKyoPT rJUJ yP~PZÇ TJrJVJPrA mPx KmPvw @hJufÇ ßmuJ @zJAaJr KhPT mJhL S KmmJhLkPãr @Aj\LmLPhr 10 KoKja TPr xo~ ßhj KmYJrTÇ ßmuJ xJPz KfjaJ~ KfKj vJK˜ ßWJweJ TPrjÇ ˝PWJKwf iotèÀr IjMVJoLrJ ÊâmJr ßp fJ§m YJKuP~KZPuj, fJ pJPf ßlr jJ yPf kJPr, ßx \jq yKr~JjJ rJ\q k´vJxj FmJr KZu x\JVÇ KxrxJ vyPr fJÅr k´iJj WJÅKa ßcrJ xY xChJ k´J~ UJKu TPr 29 @Vˆ - Ko~JjoJPrr rJUJAj rJP\q ßrJKyñJPhr VeyJPr yfqJ TrJ yPòÇ ßxUJPj KjyPfr xÄUqJ TP~T yJ\Jr yPm mPu kJKuP~ @xJ ßrJKyñJrJ hJKm TrPZÇ fJrJ \JjJ~, SA FuJTJ ßrJKyñJvNjq TrPf \Kñ hoPjr jJPo FKa ßxjJmJKyjLr kKrTK·f IKnpJjÇ FKhPT 28 IJVˆ, ßxJomJr @u\JK\rJr FT k´KfPmhPj muJ yP~PZ, rJUJAPj Vf Kfj KhPj xKyÄxfJ~ jJrL-KvÊxy 8v' ßrJKyñJ Kjyf yP~PZÇ oÄcM, mMKgcÄ, rJPgcÄ FuJTJr @a uJU oJjMPwr mxKfPT KWPr F IKnpJj YJuJ~ Ko~JjoJr ßxjJmJKyjLÇ ßrJKyñJPhr xogtT xNP© F fgq \JjJ ßVPZÇ fPm Fxm FuJTJ~ VeoJiqoPT dMTPf jJ ßhS~J~ F fgq pJYJA TrJ x÷m yPò jJÇ Ko~JjoJr xrTJr hLWtKhj ßgPTA rJUJAj rJP\q VeoJiqoPT dMTPf KhPò jJÇ ßx ßhPvr xrTJPrr KyxJPm ÊâmJr rJf ßgPT ÊÀ yS~J ßxjJmJKyjLr IKnpJPj VfTJu kpt∂ 104 \j ßrJKyñJ Kjyf yP~PZÇ fPm KmsPajKnK•T oJjmJKiTJr xÄVbj 'mJKot\ ßrJKyñJ IVtJjJAP\vj ACPT' \JKjP~PZ, ßxUJPj xJŒ´KfT xKyÄxfJ~ 5v' ßrJKyñJ Kjyf yP~PZÇ xÄVbjKa \JjJ~, ßxjJPhr KjptJfPj VíyyLj yP~PZ 50 xyxsJKiT oJjMwÇ rJUJAPj KmYJrmKyntNf yfqJTJ YJuJPò ßhvKar ßxjJmJKyjLÇ ßxA mmtrfJ ßgPT KvÊrJS rãJ kJPò jJ mPu IKnPpJV TPrPZ VíyyLj ßrJKyñJrJÇ CKU~J S ßaTjJPl IjMk´PmvTJrL ßrJKyñJrJ muPZ, kMPrJ rJUJAj rJP\q ßrJKyñJPhr V´JPo V´JPo YuPZ IKVúxÄPpJV, uMakJa S yfqJTJ§Ç FUJPj mJÀh S uJPvr VPº jJrTL~ Im˙Jr xíKÓ yP~PZÇ UJu-Kmu\ñPu kPz gJTPf ßhUJ pJPò IxÄUq oífPhyÇ Fxm oífPhy hJlPj ßTC FKVP~ @xPZ jJ ßxjJmJKyjLr nP~Ç fJrJ \JjJ~, ßxjJmJKyjLr èKu ßgPT mJÅYPf ßuJT\j mPj-\ñPu @vs~ KjPòÇ mJÄuJPhPvr xLoJP∂ \PzJ yPò yJ\Jr yJ\Jr ßuJTÇ rJPfr @ÅiJPr IPjPT mJÄuJPhPv dMPT kPz KmKnjú ˙JPj @vs~ KjPòÇ fJrJ @rS \JjJ~, oÄcM vyPrS ßrJKyñJPhr ßhJTJj, mqmxJ k´KfÔJj \ôJKuP~ ßhS~J yPòÇ IjqKhPT mJÄuJPhPvr FkJPr ßrJKyñJ IjMk´Pmv ßbTJPf k´PYÓJ ImqJyf ßrPUPZj @Aj k´P~JVTJrL xÄ˙Jr xhxqrJÇ xLoJP∂r KmKnjú kP~P≤ fmMS IjMkP´ mv yPòÇ 28 IJVˆ xJrJKhj 475 ßrJKyñJPT oJjKmT xyJ~fJ KhP~ ßlrf kJbJPjJ yP~PZÇ F ZJzJS KmKnjú ˙Jj ßgPT @aT yP~PZ xJPz 3 vfJKiTÇ fJPhrS ßlrf kJbJPjJ yPm mPu

ßhS~J yP~KZuÇ ßcrJ KWPr rJPU kMKuv S @iJ xJoKrT mJKyjLÇ ß\uUJjJ ßgPT Kfj KTPuJKoaJr hNPr FTKa ˙JPj VeoJiqoTotLPhr @aPT ßhS~J y~Ç TotTftJrJ ßxUJPj KVP~A rJP~r Umr \JjJjÇ VfTJu rJ~ ßWJweJr ßVJaJ k´Kâ~JKa y~ TzJ KjrJk•J~ ßVJkPjÇ ß\uUJjJr Inq∂Pr KmPvw @hJufTPã hMA kPãr @Aj\LmL, xrTJKr TotTftJ S KjrJk•J mJKyjL ZJzJ @r ßTC CkK˙Kf KZPuj jJÇ KmKnjú xNP©r Umr IjMpJ~L, ÊjJKj ÊÀ yPu 50 mZr m~xL rJo rKyo TJÅhPf TJÅhPf KmYJrkKfr TJPZ yJf ß\Jz TPr ãoJKnãJ TPrjÇ KmYJrkKfPT fJÅr @Aj\LmL IjMPrJi TPrj To xJ\J ßhS~Jr \jqÇ KfKj mPuj, rJo rKyo FT iotL~ ßjfJ S xoJ\ xÄÛJrTÇ xJrJ ßhPv fJÅr uJU uJU nÜ S IjMVJoLÇ IPjTèPuJ @vso YJuJj KfKjÇ KvãJr k´xJr S @iqJK®T ßYfjJr KmTJv WKaP~ KfKj oJjMPwr CkTJr TrPZjÇ IfFm, KmYJrkKf ßpj xmPYP~ To vJK˜ ßhjÇ KxKm@AP~r @Aj\LmL FA @PmhPjr KmPrJKifJ TPr mPuj, iPotr @zJPu rJo rKyo IkrJi TPr pJPòjÇ ßp IkrJi KfKj TPrPZj, fJ KmrPur oPiq KmrufrÇ ßp hMA iKwtf jJrL IKnPpJV TPrPZj, fJÅPhr FT\j 2002 xJPu KZPuj jJmJKuTJÇ pJÅPhr KfKj KfKj iwte TPrj, fJÅrJ KZPuj rJo rKyPorA @Kvsf S nÜÇ fJ ZJzJ KjkLKzfPhr KfKj n~S ßhKUP~KZPujÇ IkrJi iJoJYJkJ KhPf rJo rKyo fJÅr FT IjMVJoL S FT xJÄmJKhTPT UMjS TPrjÇ IfFm, fJÅPT ßpj xmPYP~ ßmKv xJ\J ßhS~J y~Ç rJo rKyPor FA IkrJi 1997 xJPurÇ 2002 xJu ßgPT oJouJ ÊÀ y~Ç ßxA xo~ nJrfL~ h§KmKiPf iwtPer xJ\J KZu 7 ßgPT 10 mZr TJrJh§Ç 2012 xJPu Kjnt~JTJP§r kr @APjr mhu WPaÇ mftoJPj iwtPer xPmtJó xJ\J pJmöLmjÇ rJo rKyPor FA TMTLKftr TJKyKj lJÅx TPrKZPuj ˙JjL~ xJÄmJKhT rJoYªs Z©kKfÇ fJÅPT Umr KhPfj ßcrJrA xJPmT xJiM rK†fÇ IKnPpJV, FA hM\jPTA ˝PWJKwf iotèÀ UMj TrJjÇ ßxA oJouJr KjK• FUPjJ y~KjÇ ßT FA rJo rKyo? iwtPer IKnPpJPV TJrJh§k´J¬ nJrPfr KmfKTtf ÈiotèÀ' èrKof rJo rKyo KxÄ 1967 xJPur 15 @Vˆ \jìV´ye TPrjÇ KfKj \PjìKZPuj rJ\˙JPjr vsLVñJjVr ß\uJr vsLèÀxr ßoJKh~J V´JPoÇ 23 mZr m~Px ßcrJ xY xChJr k´iJj yS~Jr kr ybJ“ TPrA ßpj mhPu pJ~ fJÅr \LmjÇ 1948 xJPur 29 FKk´u ßcrJ xY xChJ k´KfKÔf y~Ç Fr k´iJj TJptJu~ yKr~JjJr KxrxJ ß\uJ~Ç nJrf\MPz FA ßcrJr k´J~ Iitvf

@vso rP~PZÇ ßcrJk´iJPjr hJK~fô ßjS~Jr kr rJo rKyo yP~ CbPuj mqKfâoL FT ÈiotèÀ'Ç fJÅr aMAaJr IqJTJCP≤ È@iqJK®T xJiM', ÈoJjmPk´oL', ÈmÉoMUL VJ~T', ÈKY© kKrYJuT', ÈIKnPjfJ', ÈxÄVLf kKrYJuT', ÈPuUT'xy jJjJ kKrKYKf rP~PZÇ IKnPjfJ, kKrYJuT S ßuUT KyPxPm \jKk´~fJr TJrPe 2016 xJPu KfKj hJhJxJPym lJuPT YuKó© kMrÛJrS ßkP~PZjÇ ßmv TP~TKa VJPjr IqJumJoS ßmKrP~PZ rJo rKyPorÇ Fr oPiq yJASP~ uJn YJ\tJr jJPor IqJumJoKa Kfj KhPjA 30 uJU TKk KmKâ yP~ pJ~ mPu Umr rP~PZÇ Fxm ZJzJS jJjJ xJoJK\T TotTJP§S xÄKväÓ KZPuj KfKjÇ FT KhPj xPmtJó kKroJe rÜhJPjr @P~J\j TPr KVPjx mMPT jJoS KuKUP~PZ fJÅr ßcrJÇ FA èrKof rJo rKyo KxÄ KZPuj fJÅr oJ-mJmJr FToJ© x∂JjÇ xòu kKrmJPrA \jì fJÅrÇ ßcrJ xY xChJr xJPmT k´iJj vJy xfqo KxÄ èrKofPT ßcrJ~ KjP~ pJjÇ 1990 xJPu xfqo KxÄ 23 mZr m~xL rJo rKyoPT fJÅr C•rxNKr ßWJweJ TPrjÇ Frkr âPoA ßmPzPZ ßcrJr nÜ @r @vsPor xÄUqJÇ FTaJ kptJP~ rJo rKyo nJrPfr IKfèÀfôkNet mqKÜPhr fJKuTJ~ YPu @Pxj FmÄ xrTJr fJÅPT ß\c-käJx KjrJk•J ßh~Ç Vf ßlms∆~JKr oJPxA oyJrJPÓsr oMUqoπL ßhPmªs lJhjJKnx fJÅPT mZPrr xmPYP~ mÉoMUL k´KfnJr IKiTJrL mqKÜ KyPxPm kMrÛíf TPrjÇ fPm UqJKf @r nPÜr xÄUqJ mJzJr kJvJkJKv KmfTtS ßpj KkZM iJS~J ÊÀ TPr fJÅrÇ 2002 xJu ßgPT fJÅr KmÀP≠ iwte, yfqJxy ßmv TP~TKa IKnPpJV @xPf ÊÀ TPrÇ fPm ßcrJrA FT xJ±Lr ßmjJKo KYKbPfA kfPjr xNYjJ rJo rKyPorÇ IJVˆ, ßrJmmJr rJf xJPz 12aJr KhPT @èPj ßkJzJ jMÀu yJKTo S kJrPn\PT YPoT yJxkJfJPu KjP~ pJ~ TémJ\Jr ß\uJ kMKuvÇ Frkr rJf 2aJr KhPT ßjS~J y~ èKuKm≠ oJoMjMr rKvh, xJPTr, xJPhT, \JPyh, jMÀu @uo, @mMu TJPxo S jMÀu @KojPTÇ 28 IJVˆ, ßxJomJr xºqJ~ èKuKm≠ @rS Kfj\jPT YPoPT nKft TrJ y~Ç

IJmJrS VeyJPr ßrJKyñJ yfqJ

Kfj KhPj Kjyf TP~T yJ\Jr \JKjP~PZ KmK\KmÇ PaTjJPl @∂\tJKfT IKnmJxj xÄ˙Jr (@ASFo) FT TotL \JKjP~PZj, 28 IJVˆ, ßxJomJr FTKhPjA k´J~ 2v' ßrJKyñJ ßuhJ TqJPŒ dMPTPZÇ F ZJzJ TMfk M JuÄ TqJPŒ dMPTPZ 5 vfJKiTÇ fJPhr IPjPT kPr kMKuPvr yJPf @aT yP~PZÇ CKU~J gJjJr SKx @mMu UJP~r \JKjP~PZj, ßxJomJr ßnJr ßgPT xºqJ kpt∂ 75 ßrJKyñJPT @aT TrJ yP~PZÇ fJPhr Ko~JjoJPr ßlrf kJbJPjJr \jq KmK\Kmr TJPZ y˜J∂r TrJ yP~PZÇ 28 IJVˆ 475 ßrJKyñJPT Ko~JjoJPr ßlrf kJbJPjJ yP~PZÇ oÄcMr KxThJrkJzJ ßgPT hM&A KvÊ x∂Jj KjP~ kJKuP~ FPxPZj Sor Ko~J jJPo FT mqKÜÇ VfTJu ßnJPr foms∆ kP~≤ KhP~ xLoJ∂ IKfâo TPr @vs~ KjP~PZj ßuhJ TqJPŒÇ ßx \JjJ~, Ko~JjoJr ßxjJmJKyjL ßrJKyñJPhr kJzJ~ kJzJ~ mmtr yfqJTJ§ ÊÀ TPrPZÇ vKjmJr xTJPu mJKzPf dMPT fJr ˘L rKlTJ UJfMjPT KjptJfj TPr yfqJ TPrPZÇ Fr kr mJKzS \ôJKuP~ ßh~Ç KvÊPhr KjP~ iJjPãPf uMKTP~ KZuJo mPu ßmÅPYKZÇ SA kJzJ~ I∂f 50 \j ßrJKyñJ jJrL-kMÀw-KvÊPT yfqJ TrJ yP~PZ mPu \JjJ~ Sor Ko~JÇ mMKYhÄP~r vLuUJuL V´JPo k´J~ ßhz yJ\Jr mJKzWr kMKzP~ KhP~PZ ßxjJmJKyjLÇ fJPhr F IKnpJPj xyJ~fJ TPrPZ ˙JjL~ rJUJAj xŒ´hJP~r ßuJT\jÇ

SA V´Jo ßgPT kJKuP~ FPxPZj Im˙Jkjú TíwT @mhMr rKyoÇ KfKj \JjJj, ßxUJPj kKrK˙Kf n~JmyÇ vLuUJuLr FT V´JPoA kMKzP~ ßhS~J yP~PZ xyxsJKiT WrmJKzÇ ßrJKyñJrJ kJKuP~S mJÅYPf kJrPZ jJÇ KoKuaJKr FT mJKzPf 70 \Pjr oPfJ ßuJTPT dMKTP~ @èj KhP~PZÇ SA V´Jo ßgPT èKuKm≠ yP~ YJr\j mJÄuJPhPv kJKuP~ FPxPZÇ fJrJ KYKT“xJ KjPò ßaTjJPlr ßuhJ~ @ASFo yJxkJfJPuÇ èÀfr @yf @rS hM'\jPT SA yJxkJfJu ßgPT TémJ\Jr xhr yJxkJfJPu kJbJPjJ yP~PZÇ PrJKyñJrJ \JjJj, rJUJAPj @yfPhr KYKT“xJ ßhS~Jr oPfJ ßTC ßjAÇ ßTJPjJ yJxkJfJPu ßrJKyñJrJ ßpPf kJrPZ jJÇ lPu @yf yP~ IPjPT KmjJ KYKT“xJ~ oJrJ pJPòÇ ßxUJPj oJjKmT Kmkpt~ ßhUJ KhP~PZ mPu \JKjP~PZj FT FjK\S TotLÇ KfKj mPuj, @∂\tJKfT ßrcâPxr xyJ~fJ~ rJUJAPj \ÀKr SwMik©xy KYKT“xT hu kJbJPjJ CKYfÇ YPoT yJxkJfJPu èKuKm≠ 10, kMPz pJS~J 2 ßrJVL Ko~JjoJPrr èKuKm≠ 10 \j S kMPz pJS~J hMA ßrJKyñJPT Cjúf KYKT“xJr \jq Y¢V´Jo ßoKcPTu TPu\ (YPoT) yJxkJfJPu ßjS~J yP~PZÇ Vf 27

@rJTJj ßrJKyñJ xqJuPnvj @Kot k´iJPjr IKcS mJftJ rJUJAPj 24 @Vˆ ßgPT rÜã~L xÄWPwtr kr @rJTJj ßrJKyñJ xqJuPnvj @Kotr k´iJj @fJ CuäJy SrPl @mM @ÿJr \MjMKj VfTJu FT IKcS mJftJ k´TJv TPrPZjÇ A≤JrPjPa SA IKcS mJftJ~ ßrJKyñJPhr IKiTJr @hJP~ huof KjKmtPvPw GTqm≠ yP~ Ko~JjoJr ßxjJmJKyjLr KmÀP≠ k´KfPrJi uzJAP~ jJoPf KfKj ßrJKyñJPhr k´Kf @øJj \JKjP~PZjÇ ßrJKyñJPhr IxyJ~ Im˙J~ fJPhr xJyJPpqr jJPo pJrJ YJÅhJ @hJ~ TrPZ, fJPhr KmÀP≠S ÉÅKv~JKr CóJre TrJ yP~PZ FPfÇ fPm IKcS mJftJ~ @rxJ-k´iJj YuKf uzJAP~ yfJyf mJ fJPhr ã~ãKf xŒPTt ßTJPjJ fgq k´TJv TPrjKjÇ FKhPT FT KmmíKf k´TJv TPrPZ @rJTJj ßrJKyñJ xqJuPnvj @KotÇ FPf muJ yP~PZ, 'Ko~JjoJr xrTJr FmÄ ßx ßhPvr xJoKrT mJKyjL @rJTJj ßrJKyñJ xqJuPnvj @KotPT xπJxL V´∆k mPu k´YJr TrPZÇ IgY fJrJ Ko~JjoJPrr KjptJKff ßrJKyñJ \jPVJÔLPT rãJr \jq, KjP\Phr IKiTJPrr \jq uzJA TrPZÇ KjrLy ßrJKyñJPhr jívÄxnJPm yfqJr oJiqPo ßxjJmJKyjL pM≠JkrJi TrPZÇ Ko~JjoJr ߈a TJCK¿ur IKlx xJiJre oJjMPwr oOfPhPyr KTZM ZKm xπJxL mPu k´YJr TrPZÇ' ßaTjJPl xLoJ∂ mJKe\q mº Ko~JjoJPrr rJUJAPj xKyÄx kKrK˙Kfr TJrPe ßaTjJl ˙umªr KhP~ keq @ohJKj-rlfJKj mº yP~ ßVPZÇ ßaTjJl ˙umªPrr oqJPj\Jr \xLo CK¨j \JjJj, Vf 24 @Vˆ ßgPT xLoJ∂ mJKeP\qr keq KjP~ ßTJPjJ \JyJ\ mªPr @PxKj FmÄ mªr ßgPT ßZPzS pJ~KjÇ F ZJzJ asJjK\a WJaS Vf IPÖJmr ßgPT mºÇ ßaTjJl ˙umªPrr TJˆo xMkJr ßoJvJrl ßyJPxj \JjJj, rJUJAj ßgPT ßTJrmJKjr kÊ @ohJKjS I˝JnJKmT TPo ßVPZÇ 24 @VPˆr kr oJ© 1 yJ\Jr 548Ka kÊ @ohJKj yP~PZÇ


ßUuJiMuJ

01 - 07 September 2017

23

xJKTPmr K¸j ßZJmPu Kmkpt˜ IPˆsKu~J dJTJ, 29 @Vˆ - mJÄuJPhPvr K¸Pj Km±˜ KmvõPxrJ IPˆsKu~Jr mqJKaÄ uJAjÇ FrkrS fJPhr ßp xyP\A jJVJPu kJS~J pJPm jJ, ßx AKñfaJ fJrJ KhP~ ßlPuPZj! k´go KhPjr ßvw nJPV FPx xyP\ Kfj CAPTa fMPu KjP~KZPuj mJÄuJPhPvr ßmJuJrrJÇ TJu KÆfL~ KhPj @PrJ nJPuJ KTZMr KZu k´fqJvJÇ xNYjJ yP~KZu ßfojAÇ KT∂á IKxrJ ßx Kmkpt˜ Im˙J KTZMaJ yPuS TJnJr TPrPZÇ fmM IPˆsKu~Jr oPfJ FTaJ huPT ßkZPj ßlPu 217 rJPj Iu @Ca TrJr TíKffôaJ mJÄuJPhPvr ßmJuJrPhrAÇ @xPuA ßfJ∏ mJÄuJPhPvr K¸jJrPhr WNKetPf ßmxJoJu, Km±˜ yP~PZj fJrJÇ FT\j mqJaxoqJjS ßkRÅZJPf kJPrKj yJl ßxûMKrr xLoJjJ~Ç ßyJPo AÄuqJP¥r kr @mJPrJ vKÜvJuL FT mqJKaÄ uJAPjr hu IPˆsKu~JPTS KmkJPT ßlPu KhP~PZj xJKTmrJÇ xlrTJrLrJ 43 rJPj KkKZP~ 217 rJPj AKjÄx ßvw TrPu ßp YqJPu† mJÄuJPhPvr xJoPj FPx hJÅKzP~PZ fJ yPuJ KÆfL~ AKjÄPx @PrJ nJPuJ mqJKaÄÇ Khj ßvPw ßoPyKh yJxJj KorJ\ ßpnJPm muKZPuj, ÈIPˆsKu~JPT YJPk ßluPf yPu fJPhr 300 käJx aJPVta KhPf yPmÇ' KÆfL~ Khj ßvPw mJÄuJPhPvr Kuc hJÅKzP~PZ 88 rJPjÇ ßxRoq xrTJr APfJoPiq yJKrP~ ßlPuPZ mJÄuJPhvÇ lPu @\ oqJPYr fífL~ KhPjr SkrA xm ßlJTJxÇ fJKoo S oMvKlTPhr @\ nJPuJ FTaJ mqJKaÄ

k´P~J\jÇ KorJP\r nJwq IjMxJPr YqJPuK†Ä FTaJ ßÛJr fMuPf xão yPu YJPk ßluJ x÷m yPmÇ TJre @PrJ FTaJ rP~PZÇ KorkMPrr CAPTa IfaJ mJP\ mPu oPj y~ jJÇ KorJ\ muKZPuj, mJÄuJPhv UMm nJPuJ ßmJKuÄ TPrPZ KmiJ~ CAPTa ßj~J x÷m yP~PZÇ fPm mqJaxoqJjrJS kKrvso TrPu rJj kJPm∏ oPj yPò FojaJAÇ IKxPhr FTaJ èe rP~PZÇ ßpPTJPjJ kKrK˙Kf UMm hs∆f oJKjP~ ßj~Jr InqJxÇ KÆfL~ AKjÄPx pKh ßfojA y~, fJyPu 2006 xJPu lfMuJä ߈Kc~JPo IjMKÔf ßaPˆr oPfJS yP~ ßpPf kJPr! ßp oqJPY Kfj vfJKiT rJPjr aJPVta KhP~S yJrPf yP~KZu mJÄuJPhvPTÇ Imvq Fxm TgJ muJr xo~ FUPjJ @PxKjÇ @PV ßhUPf yPm KÆfL~ AKjÄPx mJÄuJPhv mqJKaÄaJ ßToj TPr FmÄ CAPTPar irjaJ ßToj gJPTÇ YfMgt AKjÄPx mqJKaÄ TrJ aJl yPm FaJ KbTÇ fPm KorkMPrr CAPTa ßvPwr KhPT FPTmJPr mqJKaÄ xyJ~T yP~ pJS~JrS mÉ ßrTct @PZ! lPu KY∂J, ßajvj, ßrJoJû, xm KTZMrA IPkãJ TrPZ F oqJPYÇ TJu mJÄuJPhv IPˆsKu~JPT Iu @Ca TPr KhP~ Khj ßvPw FT CAPTa yJKrP~ 45 rJj TPrPZÇ KâP\ rP~PZj fJKoo ATmJu S jJAaS~JYoqJj fJA\Mu AxuJoÇ fJKoo 70 mPu 30 S fJA\Mu vNjq rJPj rP~PZj IkrJK\fÇ @\ @mJr mqJKaÄP~ jJoPmj FrJÇ @Ca yP~PZj ßxRoq xrTJrÇ 15 rJj TPr @VJPrr mPu TqJY fMPu KhP~

@CaÇ hMA AKjÄPxA mqgt yPuj F SPkjJrÇ Fr @PV xTJPu @PVr KhPjr 3/18 KjP~ ßUuPf ßjPo KˆPnj K˛g mJiJ yP~ hJÅzJPmj FojaJA KZu k´fqJvJÇ KT∂á ßoPyKh yJxJj KorJP\r mPu KhPjr xNYjJ~ @Ca yP~ mJÄuJPhPvr @®KmvõJxaJ mJKzP~ ßhjÇ K˛g @Ca yS~Jr kr k´KfKÔf mqJaxoqJjrJ @r hJÅzJPf kJPrjKj CAPTPa ßTCAÇ yqJ¥T’, oqJéSP~u, SP~c ßTCA hJÅzJPf kJPrKj KâP\Ç mJÄuJPhPvr K¸Pjr xJoPj oKuj yP~ kPz IPˆsKu~Jr mqJKaÄ uJAjÇ jmo CAPTa \MKaPf kqJa TJKo¿ S @VJr pKh 49 rJPjr AKjÄxaJ jJ ßUuPf kJrPfj, fJyPu hMKÁ∂Jr @r I∂ KZu jJ IPˆsKu~JrÇ SA hMA mqJaxoqJPjr k´J~ FT ßxvPjr mqJKaÄP~ mqmiJjaJS TPo pJ~Ç ßvw kpt∂ mJÄuJPhPvr ßYP~ 43 rJPj KkKZP~ ßgPT 217 ßf AKjÄx ßvw TPr fJrJ, pJ mJÄuJPhPvr KmkPã xmtKjú ßÛJr IKxPhrÇ KhPjr CPuäUPpJVq KhT KZu xJKTm @u yJxJPjr kJÅY CAPTa uJnÇ KjP\r kûJvfo oqJPY kJÅY CAPTa ßj~Jr TíKffô ßhUJPuj F Iu rJC¥JrÇ xJKTm KmPvõr YfMgt ßaˆ ßmJuJrÇ KpKj ßaˆ ßkäK~Ä k´KfaJ ßhPvr KmkPãA kJÅY CAPTa ßj~Jr TíKffô ßhUJPujÇ Fr @PV F TíKffô VPzPZj vsLuïJr hMA ßmJuJr oMrJKuiJrJj, rñjJ ßyrJf S hKãe @Kl∑TJr ßcu ߈AjÇ mJÄuJPhv : 260 S 45/1, IPˆsKu~J : 217

Kr~JPur @PZ IqJPxjKxS dJTJ, 29 @Vˆ - K\PjKhj K\hJPjr ßxRnJVq∏ hPu ßkP~PZj FT\j oJPTtJ IqJPxjKxSPTÇ krÊ nqJPuK¿~Jr KmkPã oqJYKaPf FA IqJPxjKxSA FTaJ kP~≤ FPj KhP~PZj Kr~Ju oJKhshPTÇ K\hJPjr hMntJVq∏fJÅr hPu FT\j TKro ßmjP\oJS @PZjÇ pJÅr TJrPe xJK∂~JPVJ mJjtJmMqr SA oqJYaJ ßgPT 3 kP~≤ KjP~ KlrPf kJru jJ Kr~JuÇ FTKhPT IqJPxjKxSr xmt˝ C\Jz TrJ kJrlroqJ¿, ß\JzJ ßVJuÇ IjqKhPT ßmjP\oJr FPTr kr FT ßVJu jÓ TrJr oyzJÇ hMAP~ KoPu nqJPuK¿~Jr KmkPã WPrr oJPb 2-2 cs TrPf

yPuJ mftoJj YqJKŒ~jPhrÇ oqJPYr @PVA Vf ßoRxMPor uJ KuVJr asKlaJ @jMÔJKjTnJPm fMPu ßhS~J y~ Kr~JPur hMA IKijJ~T xJK\tS rJPoJx S oJPxtPuJr yJPfÇ xPñ KZu TKhj @PVA ß\fJ ¸qJKjv xMkJr TJk S CP~lJ xMkJr TJPkr asKlÇ FA @jPªr ßrv gJTPf gJTPfA oqJPYr 10 KoKjPa Kr~JuPT FKVP~ ßhj IqJPxjKxSÇ FA ßVJu Kr~JuPT KjP~ ßVu AKfyJPxSÇ ACPrJKk~Jj lMamPur AKfyJPx k´go TîJm KyPxPm aJjJ 70 oqJPY ßVJu ßku Kr~JuÇ 8 KoKja krA Imvq nqJPuK¿~Jr yP~

ßVJuKa ßvJi TPr ßhj TJPutJx ßxJPurÇ Frkr 77 KoKjPa huKa FKVP~ pJ~ A≤Jr KouJj ßgPT @xJ TjhVKm~Jr ßVJPuÇ pKhS Fr oJP^ Kr~JPur yP~ FPTr kr FT xMPpJV jÓ TPr ßVPZj ßmjP\oJ-AxPTJrJÇ PmjP\oJr mqgtfJA ßmKv ßkJzJPm K\hJjPTÇ Ff xy\ xMPpJV jÓ TPrPZj ßp Kr~Ju xogtTPhr hMP~JA ÊjPf yP~PZÇ 82 KoKjPa @rS FTaJ hMhtJ∂ vPa 2-2 TPrj IqJPxjKxSÇ ßVJu jÓ TrJr ßjvJ~ ßkP~ mxJ ßmjP\oJ lJÅTJ~ mu ßkP~S ßoPr KhP~PZj mJAPrÇ

V´Jo mJÄuJ~ mJÄuJr ˝Jh Kjj... ˝PhvL UJmJPrr k´Tíf ˝Jh KjPf V´Jo mJÄuJ~ IJxMj... IJoJPhr GKfyqmJyL KmKr~JjL, ßVJvf, TKuK\ nájJ, oV\ nájJ, nJf, oJZ, vJT-xK«, ÊaKT, Kyhu-YJajL, oJZ nájJ, ßZJa oJZ, xJfTzJr frTJrLxy ßhPvr UJmJPrr ˝Jh KjjÇ FZJzJS k´KfKhj xºqJ~ gJTPZ YJjJ, KkÅ~J\M, ßoJVuJA AfqJKhÇ

Gram Bangla Restaurant 68 Brick Lane, London E1 6RL Tel: 020 7377 6116

fPm oqJY ßvPw lrJKx ˆsJATJPrr kJPvA hJÅKzP~PZj K\hJj, È@\ (krÊ) rJPf ßx (PmjP\oJ) ßVJu TrPf kJPrKjÇ KT∂á FojaJ y~, FaJA lMamuÇ' @Pãk nMPu K\hJj mrÄ IqJPxjKxSr kJrlroqJ¿PT ßhUPZj mz k´JK¬, È@Ko Sr ßUuJ~ hJÀe UMKvÇ fPm ßx pJ TrPZ, fJPf @Ko KmK˛f jAÇ Sr xJogqt \JKj ßfJÇ' FA oqJY KhP~A @∂\tJKfT KmrKfPf pJPò Kr~JuÇ uJ KuVJ~ hMA oqJPY fJPhr kP~≤ 4Ç xoJj oqJPY mJPxtPuJjJr kP~≤ 6Ç


24

oMÜKY∂J

01 - 07 September 2017

nJrf: @v´oèPuJ pUj rJPÓsr xoJ∂rJu Fo rJ\LmPuJYj

ßuUT: kJ†Jm KmvõKmhqJuP~r xoxJoK~T AKfyJPxr IiqJkT IjMmJh: k´fLT mitj

@hJuf iwtPer hJP~ mJmJ rJo rKyo KxÄPT IKnpMÜ TrJr kr yKr~JjJ rJ\q xrTJr xKyÄxfJ xJoJu KhPf mqgt yS~J~ ßmJ^J ßVu, @iMKjT rJÓs ÊKTP~ ßVPu TL y~Ç FUJPj KfjKa CPuäUPpJVq ˜r @PZÇ xmPYP~ hívqoJj ˜Pr @PZ kJgr KjPãkTJrL \jfJ, pJrJ @hPf hJmJr ßmJPzr oPfJ, IjqrJ pJPhr mqmyJr TPrÇ fJPhr ßYP~ mz ßTJPjJ xJoJK\T vKÜ fJPhr kKrYJKuf TPrÇ FrJ pUj xkKrmJPr yJ\JPr yJ\JPr kûTMuJ~ yJK\r yPuJ, fUj FPhr oJuxJoJu ßhUnJu TPrPZ mJmJr ßcrJr oiqo xJKrr ßjfJrJÇ fJÅrJ oNuf mz FT k´TP·r IÄv, ßpaJ xŒPTt fJÅrJ ImVf jjÇ @mJr KTZM uJVJoyLj nÜ ßmJoJ lJaJPjJr oPfJ mPuPZj ßp fJÅPhr vsP≠~ @iqJK®T ßjfJPT pKh iwtPer IKnPpJPV TJrJVJPr kJbJPjJ y~, fJyPu fJÅrJ nJrf rJÓsPT aMTrJ aMTrJ TPr ßluPmjÇ KÆfL~ ˜Pr FA hJñJTJrLPhr xPñ @PZj xoJP\r fgJTKgf ßjfJrJ, pJÅrJ xmtxoPã mPuj, ÈKmvõJPxr Skr ßfJ 144 j’r iJrJ @PrJk TrJ pJ~ jJÇ' FA oJjMwPhr fJKuTJ~ yKr~JjJr KvãJoπL rJo KmuJx votJS @PZjÇ h~J TPr @oJPT nMu mM^Pmj jJÇ oπL

KT∂á kJgr KjPãkTJrLPhr xPñ mJmJr @PmVk´me xŒPTt èÀfô ßhjKjÇ FaJ KjP~ fJÅr ßfoj oJgJmqgJ ßjAÇ KfKj mrÄ yJPf ßkasPur ßmJfu KjP~ ßTJjJ~ hJÅKzP~ gJTJ SA oJjMwKar KhPT k´òjú AKñf TrKZPuj, IgtJ“ TP~TKa VJKz kMKzP~ KhPu mJ fJr ßYP~S UJrJk KTZM WaPu ßfoj KTZM yPm jJÇ FUj oπL KT SA ßuJTKar xPñ wzpπ TrPf kJPrj, mqJkJraJ @Ko @kjJPhr yJPf ßZPz KhuJoÇ fPm VnLrfr ˜rKa ßcrJ k´h• @iqJK®TfJ KhP~ VKbfÇ FaJ xfq ßp ßcrJr IjMxJrLrJ mJmJr TJZ ßgPT UqJkJPa @iqJK®TfJr xºJj kJjÇ uJU uJU oJjMw ßoPx†Jr Im Vc ZKmKa ßhPUPZj, ßpUJPj rJo rKyPor nJÅzJPoJPT IKfoJjmL~ @Yre KyPxPm Ck˙Jkj TrJ yP~PZÇ FA oJjMPwrJS KmjJ k´Pvú fJÅr IKfoJjmL~ xãofJ ßoPj ßj~Ç KT∂á mqJkJraJ yPuJ, FA @iqJK®TfJ ßcrJ TftíT k´h• KTZM mJ˜m S AKfmJYT KhPTr l∑≤ oJ©: optJhJ, xJoJK\T xyJ~fJ, KYKT“xJ-xyJ~fJ S UJhqKjrJk•JÇ mJ˜mfJ yPuJ, @iMKjT nJrf rJÓs mJ I∂f fJr kJ†Jm S yKr~JjJ vJUJ oJjMwPT Fxm KhPf YJ~ jJÇ nJrPfr C•r-kKÁoJûPu èrKof rJo rKyo KxÄP~r ßcrJr oPfJ @rS 10Ka ßcrJ @PZÇ nJrPf Kfj yJ\JPrr ßmKv ßcrJ @PZ, FèPuJ FTA irPjr ßxmJ KhP~ gJPT, IgtJ“ ˝J˙q KjPhtvjJ, oJhTJxKÜ KjrJo~, optJhJ k´nKí fÇ @r FxPmr xPñ FT IØMf irPjr @iqJK®TfJ \KzP~ @PZÇ kroK\f Fx \\, rKï rJo, @Ko S @oJr ZJ©rJ kJ†JPmr ßcrJ xÄÛíKfr FA KhTKa KuKkm≠ TPrKZuJoÇ èÀ oJjMwPT vJK∂ ßhj, fJA oJjMw èÀr xPñ @PmPVr mºPj \KzP~ kPzÇ KT∂á Frkr Igto~fJ S vJK∂r ßUJÅP\ FrJ IØMf \J~VJ S oJjMPwr TJPZ ßkRÅPZ pJ~Ç ßTC mJrJjKx jhLr fLPr mPx gJPT FmÄ ßTC xJÄÛíKfT xÄVbPjr vJUJ~ nKft y~Ç fPm mqKÜoJjMPwr vJK∂ ßUJÅ\Jr fKrTJPT ßTC ImùJ TrPf kJPr jJÇ xJiJre xfq yPò, @o\jfJr xPñ mJmJr ßpJVxN©aJ TP~T krPfr, ßpaJ hívqoJj S xyP\ ßZJaJr j~Ç IjqJpq S ImPyuJkNet nJrf rJPÓsr xPñ fJr xŒPTtr ßYP~ FaJ ßmKv vKÜvJuLÇ FA ßcrJèPuJ oJjKxT xyJP~r DP±t CPb oJjMwPT Foj ßxmJ ßh~, ßpaJ fJr

rJPÓsr TJZ ßgPT kJS~J CKYfÇ nJrf rJPÓsr fMujJ ßjAÇ ßx TUPjJ TUPjJ KjkLzjoNuT yP~ SPbÇ @mJr mftoJPj pJrJ Kj~o nñ TrPZ mJ fJr Tftf í ô YqJPu† TrPZ, ßx fJPhr Skr Tftf í ô UJaJPjJr Kj~ofJKπT TJ\Ka TrPZ jJÇ ßhUJ pJ~, rJ\QjKfTnJPm xMKmiJ\jT jJ yPu nJrPfr ßTJPjJ xrTJrA rJÓsL~ Tftf í ô UJaJPf @V´yL j~Ç ‰jKoK•T TJ\ KyPxPm rJÓsL~ Tftífô ThJKY“ k´P~JV TrJ y~Ç Fr oPiq xrufJ @PZÇ ChJyre˝„k muJ pJ~, yKr~JjJr oMUqoπL UJ•Jr S oπL votJ mPuPZj, xmKTZM xP•ôS mJmJr IjMxJrLrJ KmKnjú xrTJKr k´YJreJ~ nJPuJ TJ\ TPrPZÇ FojKT fJrJ vJK∂ S ví⁄uJ m\J~ rJUJr k´Kfv´∆Kf KhP~KZuÇ 1992 xJPu mJmKr oxK\h ±ÄPxr @PV @rS FT\j oMUqoπL Foj k´Kfv´∆Kf KhP~KZPujÇ xmJA \JPjj, oxK\h ±ÄPxr kKreKfPf nJrPf oJrJ®T xKyÄxfJ yP~KZuÇ ßxKhj ßcrJr yJ\Jr yJ\Jr IjMxJrL UJmJrhJmJr S jJjJ CkTre KjP~ yJK\r yKòPujÇ FaJ ßhPUS rJ\q xrTJr xfTt y~Kj, fJrJ ßmJP^Kj mz rTo IWaj WPa ßpPf kJPrÇ Có @hJuf mrÄ vKïf KZPuj, @r rJ\q xrTJr fJPhr

mJrmJr @võ˜ TrKZu ßp xmKTZM KbT @PZÇ FaJ KT∂á nJrPfr xJoKV´T kKrK˙Kfr k´KflujÇ rJÓs ßfJ ThJKY“ ˝JnJKmTnJPm TJ\ TPr, lPu KmPvw CkuPã fJr kPã TJ\ TrJ Ix÷mÇ @r FTaJ iwte oJouJr mqJkJPr Kx≠J∂ KjPf hLWt 15 mZr uJVu? FPf ßmJ^J pJ~, rJÓsL~ mqm˙J TfaJ ITJptTr, pJr xPñ @PZ ITJptTr KmYJrmqm˙JÇ 2016 xJPu nJrPfr @Aj oπeJu~ mPuKZu, ßp ßhPv 10 uJPUr oJjMPwr \jq oJ© 18 \j KmYJrT gJPTj, ßxUJPj FxmA WaPmÇ pKhS 1987 xJPur @Aj TKovj 10 uJPU I∂f 50 \j KmYJrPTr xMkJKrv TPrKZuÇ lPu oJjMw ßp KmYJPrr ßuvoJ© kJS~Jr \jq ßcrJ, mJmJ mJ kûJP~Pfr TJPZ pJ~, fJPf Km˛P~r TL @PZÇ TJre, rJÓs Fxm ßxmJ mqm˙Jr CjúKf WaJPf IKjòMTÇ KmYJrmqm˙J S kMKuv nJrJâJ∂, fJrJ rJ\QjKfT KmPmYjJ~ kKrYJKuf, rJPÓsr Tftífô Kj~KofnJPm S jqJpqfJr xPñ k´P~JV TrJr xãofJA fJPhr ßjAÇ lPu mqJkJraJ @rS UJrJk y~Ç FUj FA @PmPV WJ uJVJ oJjMPwr xKyÄxfJr KmÀP≠ kMKuvPT rJÓsL~ Tftífô k´P~JPVr TgJ muJ oJPj fJPhr xãofJr IKfKrÜ KTZM TrPf muJr vJKouÇ

K\uy\ oJPxr optJhJ IiqJkT @ j o rvLh @yoJh ßuUT: TuJKoˆ

K\uy\ oJx FTKa xÿJKjf oJxÇ F oJx yP\r oJxÇ F k´go 10 Khj UMmA optJhJxŒjúÇ @uäJy mPuj, Èvkg ßnJPrr FmÄ vkg 10 rJPfrÇ' (@u l\r : 1-2) @uäJy ßp 10 rJPfr vkg KjP~PZj, fJ yPuJ∏ K\uy\ oJPxr k´go 10 rJf S KhjÇ @mhMuJä y Kmj @æJx rJ: ßgPT mKetfÇ KfKj mPuj, rJxNu xJuäJuäJÉ @uäJAKy S~J xJuäJo mPuPZj, ÈFA 10 KhPjr @oPur oPfJ Ijq ßTJPjJ KhPjr ßjT @ou @uäJyr TJPZ Ff ßmKv Kk´~ j~Ç' xJyJKmrJ muPuj, @uäJyr kPg K\yJhS j~? ÈjJ, @uäJyr kPg K\yJhS j~, fPm SA mqKÜ∏ ßp \Lmj S xŒh KjP~ K\yJPhr \jq ßmr yP~ @r ßTJPjJ Khj KlPr @PxKjÇ' (xMjJj @mM hJCh-2438, xMjJj AmjM oJ\Jy-1727) pJrJ yP\ pJj, fJPhr \jq F 10 KhPj èÀfôkNet @ou yPuJ∏ yP\r xJPg xŒíÜ xm KmiJj xKyy xMjúJy IjMpJ~L pgJpgnJPm xŒjú TrJÇ pJrJ yP\ pJjKj, fJPhr \jq xmPYP~ èÀfôkNet @ou yPuJ ßTJrmJKj TrJÇ

FUJPj CPuäUq, pJrJ ßTJrmJKj ßhPmj fJrJ ßTJrmJKjr @V kpt∂ YMu, ßuJo S jU TJaPmj jJÇ CÿM xJuJoJy rJ: ßgPT mKetf, rJxNu xJ: mPuPZj, ÈPfJorJ pUj K\uy\ oJPxr YJÅh ßhUPm, fUj ßfJoJPhr oPiq ßp ßTJrmJKj KhPf YJ~, ßx ßpj ßTJrmJKj TrJr @V kpt∂ YMu, kvo S jU TJaJ ßgPT Kmrf gJPTÇ' (xKyy oMxKuo-1977) FA 10 Khj S rJPf FT\j oMKoj ßmKv ßmKv TPr K\KTr TrPmj, TMr@j KfuJS~Jf TrPmj, hJj xhTJy TrPmjÇ BPhr Khj mJh KhP~ mJKT 9 Khj ßrJ\J rJUPmjÇ rJxNu xJ: K\uy\ oJPxr 9 Khj, @ÊrJr Khj FmÄ k´Kf oJPxr Kfj Khj ßrJ\J rJUPfjÇ (xMjJj @mM hJCh-2437) F KhjèPuJPf ßmKv ßmKv fJTKmr fgJ È@uäJÉ @TmJr' muPf yPmÇ AoJo mMUJKr ry: metjJ TPrj, @mhMuäJy Kmj CoJr rJ: S @mM ÉrJArJ rJ: K\uy\ oJPxr k´go 10 Khj pUj mJ\JPr ßpPfj fUj fJTKmr muPfj, @r ßuJT\j fJPhr fJTKmPrr xJPg fJTKmr muPfjÇ KfKj (AoJo mMUJKr ry:) @PrJ mPuj, CoJr rJ: KojJ~ fJr fJÅmPM f fJTKmr KhPfj, oxK\Ph Im˙Jj TrJ ßuJT\j fJ ÊPj fJTKmr KhPfj, mJ\JPrr ßuJT\j fJTKmr KhPfjÇ Fxm fJTKmPr ßpj KojJ k´TKŒf yP~ CbfÇ K\uy\ oJPxr jmo fJKrU yPuJ @rJlJy KhmxÇ F Khj yJ\LVe @rJlJf o~hJPj Im˙Jj TPrjÇ @P~vJ rJ: mPuj, rJxNu xJ: mPuPZj, È@uäJy @rJlJy KhmPxr ßYP~ Ijq ßTJPjJ Khj Ff IKiTxÄUqT mJªJPT \JyJjúJo ßgPT oMKÜ ßhj jJÇ KfKj KjTamftL yjÇ If”kr fJPhrPT KjP~ ßlPrvfJPhr xJoPj Vmt TPrj FmÄ mPuj, FrJ TL YJ~?' (xKyy oMxKuo-1348) @rJlJy KhmPx yJ\LVe xNpt SbJr kr ßgPT xNptJ˜ kpt∂ @rJlJf o~hJPj Im˙Jj TPrjÇ F xo~ fJrJ KmKnjú irPjr K\KTr TPrjÇ TMr@j KfuJS~Jf TPr gJPTj, rJxNu xJ:-Fr Skr hÀh

@rJlJy KhmPx yJ\LVe xNpt SbJr kr ßgPT xNptJ˜ kpt∂ @rJlJf o~hJPj Im˙Jj TPrjÇ F xo~ fJrJ KmKnjú irPjr K\KTr TPrjÇ TMr@j KfuJS~Jf TPr gJPTj, rJxNu xJ:-Fr Skr hÀh kPzjÇ ßmKv ßmKv TPr @uäJyr TJPZ IfLPfr IkrJPir \jq ãoJ YJAPmjÇ nKmwqPf @PrJ ßmKv nJPuJ TJ\ TrJr \jq @uäJyr TJPZ fJSKlT YJAPmjÇ F KhPjr xPmtJ•o ßhJ~J ßTJjKa? F k´xPñ rJxNu xJ: mPuj, ÈxmtPvsÔ ßhJ~J yPuJ @rJlJy KhmPxr ßhJ~JÇ @Ko S @oJr @PV jmLVe xmtPvsÔ ßp TgJKa mufJo, fJ yPuJ∏ uJ AuJyJ AuäJuäJÉ S~JyhJÉ uJvJKrTJuJÉ uJÉuoMuTM S~JuJÉu yJohM S~JÉ~J @uJTMKuä vJAK~j TJKhrÇ kPzjÇ ßmKv ßmKv TPr @uäJyr TJPZ IfLPfr IkrJPir \jq ãoJ YJAPmjÇ nKmwqPf @PrJ ßmKv nJPuJ TJ\ TrJr \jq @uäJyr TJPZ fJSKlT YJAPmjÇ F KhPjr xPmtJ•o ßhJ~J ßTJjKa? F k´xPñ rJxNu xJ: mPuj, ÈxmtPvsÔ ßhJ~J yPuJ @rJlJy KhmPxr ßhJ~JÇ @Ko S @oJr @PV jmLVe xmtPvsÔ ßp TgJKa mufJo, fJ yPuJ∏ uJ AuJyJ AuäJuäJÉ S~JyhJÉ uJvJKrTJuJÉ uJÉuoMuTM S~JuJÉu yJohM S~JÉ~J @uJTMKuä vJAK~j TJKhrÇ @rJlJf o~hJPjr mJAPr pJrJ @PZj, IgtJ“ pJrJ y\ TrPZj jJ, F Khj fJPhr TreL~ yPò ßrJ\J rJUJÇ rJxNu xJ:PT @rJlJy KhmPxr ßrJ\J xŒPTt K\ùJxJ TrJ yPu KfKj mPuj, ÈF ßrJ\J Vf mZr S @VJoL mZPrr èjJy oJ\tjJ TPr ßh~Ç' (xKyy oMxKuo-1162) @rJlJr ßrJ\J KjP~ FTKa ofkJgtTq uãeL~Ç ßTC ßTC mPuj, FaJ rJUPf yPm @oJPhr ßhPvr YJÅh ßhUJ IjMpJ~L, 9 K\uy\Ç @mJr IPjPT mPuj, @rJlJr ßrJ\J rJUPf yPm @rJlJy KhmPx IgtJ“ yP\r KhjÇ KT∂á hM'Ka oPfr oPiq xKbT

ßTJjKa? @rJlJy KhmPxr ßrJ\Jr xŒTt @rJlJf o~hJPj yJ\LPhr Im˙JPjr xJPgÇ fJA ßrJ\J rJUPf yPm @rJlJy KhmPxÇ Kj\ Kj\ ßhPvr 9 K\uy\ j~Ç F ßrJ\Jr hvtj yPò, yJ\LVe @rJlJf o~hJPj Im˙Jj TPr jJjJ irPjr AmJhPfr oJiqPo @uäJyr ‰jTaq I\tPjr ßYÓJ TrPZjÇ @rJlJf o~hJPjr mJAPr pJPhr Im˙Jj fJrJ ßrJ\Jr oJiqPo fJPhr xJPg vKrT yPmjÇ kJT-nJrf-mJÄuJPhv CkoyJPhPvr mJAPr xm ßhPvr oMxuoJPjrJ F hvtPjr KnK•Pf @rJlJy Khmx fgJ @rJlJf o~hJPj yJ\LPhr Im˙JPjr KhjA ßrJ\J rJPUjÇ F KjP~ fJPhr oPiq KmfTt ßjAÇ @oJPhr F IûPu Kmw~Ka KjP~ IPyfMT KmfTt xíKÓ TrJ y~Ç oPj rJUPf yPm, @oJPhr ßhPv ßpKhj 9 K\uy\, ßxKhj yJ\LVe @rJlJf o~hJPj gJPTj jJÇ IfFm FKa @rJlJy KhmxA j~Ç fJA F KhPjr ßrJ\J yJKhPx mKetf @rJlJy KhmPxr ßrJ\J j~Ç @A~qJPo fJvKrT yPuJ, K\uy\ oJPxr 11, 12 S 27 kOÔJ~


oMÜKY∂J

01 - 07 September 2017

25

mJPxtPuJjJ yJouJ S rJ\QjKfT KmnJ\j rmJat KlÛ ßuUT : KmsKav xJÄmJKhT S TuJKoˆ nJwJ∂r : xJAlMr ryoJj fJKrT

\JKfx•J~ ¸qJKjv mJ TJfJPuJjL~ jJ yPu mJPxtPuJjJ yfqJTJP§r ßk´ãJkPa ßp VnLr rJ\QjKfT KmnJ\j ßhUJ ßVu, fJ ßYJPU jJ kzJA ˝JnJKmTÇ KmnLKwTJo~ SA WajJr KmwP~ ßuUJr mJ muJr \jq @oJPhr ßxUJPj @oπe \JjJPjJ yP~KZuÇ @∂\tJKfT VeoJiqPor k´KfPmhjèPuJPf Kmw~Kar xNç KhTèPuJ FKzP~ pJS~J yP~PZÇ \JfL~ S @∂\tJKfTnJPm GPTqr ßp TgJ muJ y~ SA mmtr yJouJr KmwP~ IPjPTr k´KfKâ~JPfA KnjúoPfr k´TJv WPaPZÇ mJPxtPuJjJ yJouJr KmwP~ k´go KhPTr k´KfPmhjèPuJPf TJfJPuJKj~Jr ˝JiLjfJr k´Pvú @VJoL 1 IPÖJmPrr VePnJPar k´xñ ßaPj ¸qJKjv GPTqr TgJA ß\Jr KhP~ muJ yPuJÇ oJKhsh xrTJr Imvq oPj TPr, VePnJPar F @P~J\j IQmiÇ SA xm k´KfPmhPjr oJiqPo mJftJ ZzJPjJ yPuJ, \Kñ yJouJ rJ\QjKfT KmnKÜr ImxJj WaJPf kJPr! Fxm TJKyKjPf KjKyf Igt UMmA xruÇ @r fJ yPuJ xπJx, UMj, pπeJ∏Fxm ßTªsL~ xrTJr ßgPT KmKòjú yS~Jr oJiqPo, ˝JiLjfJ ßWJweJr oJiqPo hNr yPf kJPr jJÇ FTKa KmsKav ßaKuKnvPjr k´KfPmhPTr TotTJ§ ßhPU @Ko ImJT yKòuJoÇ WajJr k´KfKâ~J~ k´fqãhvtLrJ

fJPhr pπeJ, ßmhjJ, ßãJPnr TgJ KbToPfJ muPf kJrKZu jJÇ KfKj mJrmJr fJPhr TgJr oJ^UJPj dMPT kzKZPujÇ fJrJ xfqaJ muPf kJrKZu jJÇ fJrJ muPf kJrKZu jJ ßp F irPjr yJouJ ˝JnJKmT KmwP~ kKref yPòÇ FxPmr ßkZPj TJre rP~PZ, ßxA TJre mJ ßk´ãJkPar KhPT j\r ßhS~J yPò jJÇ P¸Pjr k´iJjoπL oJKr~JPjJ rJ\~ ßvJT S xoPmhjJ k´TJPvr \jq TP~T WµJ ßhKrPf mJPxtPuJjJ~ ßkRÅPZjÇ ßvJT S xoPmhjJ k´TJPvr xo~ TJfJPuJKj~Jr k´xñ FTmJrS CPuäU TrPuj jJ KfKjÇ ¸qJKjv \JKfr TPÓr TgJA ÊiM muPujÇ @r TJfJuJj ßk´KxPc≤ TJPutJx KkVPho∂ fJÅr mÜPmqr ßvwJÄPv TJfJPuJKj~JPT ÈPhv' CPuäU TrPuj, pKhS fJ j~Ç TJfJuJj ˝rJÓsoπL mJPxtPuJjJ yJouJ~ Kjyf TJfJuJj S ¸qJKjvPhr TgJ @uJhJnJPm CPuäU TrPujÇ KfKj fJÅr xÄmJh xPÿuPj TJfJuJj nJwJ~ TgJ muPuj, ¸qJKjv nJwJ~ j~Ç TJfJPuJKj~Jr ˝JiLjfJr k´Pvú VePnJPar k´JÑJPu @AFPxr UMKjrJ ¸qJKjv GPTqr ßã© ‰fKr TrPf kJPr∏F iJreJ ßmv YoTk´h! @mJr ߸Pjr AKfyJPx FA KmP~JVJ∂ oMyNft ßTJPjJ nNKoTJA kJuj TrPm jJ∏FaJ Ix÷JmjL~ nJmjJÇ Km˛P~r xPñ uã TruJo, oJ© TP~T\j xJÄmJKhT mJPxtPuJjJr yJouJr WajJPT ߸Pjr rJ\jLKfr kKrPk´KãPf ßhUJr k´~Jx TPrPZjÇ ChJyre KyPxPm kqJKc CcS~JPgtr TgJ muJ pJ~Ç ß¸j S mJÛ TJK≤sr xv˘ xÄV´JPor KmwP~ KmPvwù FA xJÄmJKhT Kh @AKrv aJAoPx mPuPZj, @AFx@AFPxr yJouJ ߸Pjr rJ\QjKfT YMqKfPrUJPT (luJAj) CPjìJYj TPr KhP~PZÇ CcS~JPgtr k´v,ú yJouJTJrLrJ KT Fxm IgtJ“ rJ\QjKfT KmnJ\Pjr Kmw~Ka mMP^ yJouJ YJKuP~PZ? yfqJTJP§r WµJ TP~T kr KkVPho∂ ß\Jr KhP~ mPuj, F yJouJ TJfJuJj ˝JiLjfJr @TJãJPT K˜Kof TrPf kJrPm jJÇ CcS~JPgtr o∂mq, Foj ßk´ãJkPa fJÅr F mÜmq IPvJnjÇ yfqJTJP§r kr ¸qJKjvrJ (S TJfJPuJjL~rJ) ßhUu ßp rJ\~ S KkVPho∂ FTA vyPrr FTA WajJr

KmwP~ hMKa @uJhJ ÈâJAKxx TKoKa'r xnJkKffô TrPZjÇ ßjfJrJ muPuj, fJÅrJ xojõ~ TrPZjÇ KT∂á fJÅPhr FTxPñ mxPf ßhUJ ßVu jJÇ mJPxtPuJjJ yJouJr KmwP~ KmvõmqJkL k´KfKâ~J mqÜ yP~PZÇ kûhv S ßwJzv vfPT rJ\J lJKhtjJª S rJKj AxJPmuJ ߸Pjr oMxKuo \jPVJÔLPT KjotuN TrJr \jq TL TPrKZPuj IPjPT ßx k´xñ ßaPjPZj UJkZJzJnJPmÇ @Ko oPj TKr jJ, SA xm GKfyJKxT IkrJi @AFx@AFPxr UMKjPhr asJT CKbP~ ACPrJkL~Phr yfqJ~ k´PrJKYf TPrPZÇ 1915 xJPu 15 uJU ßmxJoKrT KUsˆJj jJVKrTPT yfqJr k´KfPvJi KjPf ãMhs FTKa xÄãM… oJKTtj ßVJÔL fMKTt TNajLKfTPhr yfqJ TPrKZuÇ xm ßuJT KT∂á F TJ~hJ~ k´KfPvJi KjPf pJ~ jJÇ yPuJTJˆ (Kjijpù) ßgPT ßmÅPY pJS~J AÉKh S fJPhr mÄvirrJ S ˝iotLrJ @iMKjT \JotJKjr jJVKrTPhr Skr xKyÄx yJouJ YJuJ~ jJÇ KUsˆJj ߸j oMxKuoPhr xPñ AÉKhPhrS KmfJzj TPrKZuÇ fJrJS k´KfPvJPir TgJ nJPm jJÇ krmftL xoP~ ߸j S kftMVJu KmfJKzf AÉKhPhr mÄvirPhr kNet jJVKrTfô S kJxPkJPatr IKiTJr KhP~PZÇ 2014 xJPu ߸Pjr KmYJroπL mPuKZPuj,

SA WajJ KZu GKfyJKxT nMu, asqJP\KcÇ KmfJKzf AÉKhPhr mÄvirrJ, fJPhr IPjPT AxrJP~Pu mJx TPr, ߸Pj S kftMVJPu ßlrJr IKiTJr rJPUÇ AxrJP~u KT∂á fJr xíKÓr kr KmfJKzf mJ kJKuP~ pJS~J KlKuK˜KjPhr KlPr @xJr F IKiTJr ßh~ jJÇ kftVM Ju S ߸Pjr F ChJrfJ Imvq oMxKuoPhr ßãP© k´PpJ\q j~, fJPhr ßlrJr IKiTJr ßjAÇ IPjPTA mPu, @ªJuMKx~Jr KUsˆJjrJ oMxKuoPhr KmPhsJy hoPj mJiq yP~KZuÇ IgtJ“ oMxKuoPhr KmfJzj TrJ yP~KZu FTKa pM≠ kKrK˙KfPfÇ \joJjPxS F KmvõJx rP~PZ ßp pMP≠r xo~ KmfJzj @r Ijq xo~ \JKf-PVJP©r kJATJKr KmfJzj FT Kmw~ j~Ç @xPu ߸j S kftVM Ju YJ~ jJ oMxKuorJ fJPhr ßhPv KVP~ mxmJx TÀTÇ mJPxtPuJjJr WajJr kr IPjPTA muPm, fJrJ xKbT TgJA mPuKZuÇ mJPxtPuJjJr oMxKuo UMKjrJ orPÑJr ßuJTÇ kûhv vfPT oMxKuoPhr ߸j ßgPT fJKzP~ orPÑJ S @uP\Kr~J~ kJbJPjJ yP~KZuÇ l∑JP¿ KjrLy ßuJTPhr yfqJ~ \KzfPhr ßTC ßTC @uP\rL~ mÄPvJØNfÇ kqJKrx S oJPxtAP~ \Kñ yJouJr KmwP~ k´KfPmhPj @uP\Kr~J~ l∑JP¿r n~JjT CkKjPmvmJhL TotTJ§PT kJv TJKaP~ pJS~J yP~KZuÇ


26

oMÜKY∂J

01 - 07 September 2017

KmYJrkKf KjP~JV S IkxJrPe rJÓskKfr ãofJ ATPfhJr @yPoh ßuUT: xJPmT \\, xÄKmiJj S rJ\jLKf KmPväwT

mJÄuJPhPvr xÄKmiJj IjMpJ~L k´iJjoπL S k´iJj KmYJrkKf KjP~JPVr Kmw~Ka ZJzJ rJÓskKf fJr Ikr xm hJK~fô k´iJjoπLr krJovt IjMpJ~L kJuj TPr gJPTjÇ CkKrCKuäKUf Cn~ kPh KjP~JPV rJÓskKfPT FTT ãofJ ßh~J yPuS fJr kPã ß˝òJiLj ãofJ k´P~JPVr oJiqPo ßpPTJPjJ KjP~JV ßh~J x÷m j~Ç k´iJjoπL KjP~JPVr ßãP© KpKj hPur xÄUqJVKrÔ xhPxqr @˙JnJ\j fJPT ZJzJ Ijq TJCPT rJÓskKfr kPã F kPh KjP~JV ßh~J x÷m j~Ç FTAnJPm @Kku KmnJPVr ß\qÔfo KmYJrTPT KmPmYjJ~ jJ KjP~ Ikr TJCPT k´iJj KmYJrkKf kPh KjP~JV ßh~J yPu ßx KjP~JV KjP~ k´vú ßhUJ ßh~, pKhS k´iJj KmYJrkKf KjP~JPVr ßãP© ß\qÔfJ u–WPjr FTJKiT jK\r rP~PZÇ F irPjr u–Wj rJÓskKfr ß˝òJiLj ãofJr TJrPe yP~PZ jJKT k´iJjoπLr @TJéãJ~ yP~PZ∏ Foj k´Pvúr CbPuS ßvPwJÜ TJreKa ßp Kx≠J∂ ßj~J~ oMUq KZu fJ ßhvmJxL IjMiJmj TrPf xãoÇ CóJhJuPfr KmYJrT YJr irPjr : k´iJj KmYJrkKf, @Kku KmnJPVr KmYJrT FmÄ yJAPTJat KmnJPVr ˙J~L S I˙J~L KmYJrTÇ rJÓskKf

k´iJj KmYJrkKfr xJPg krJovt TPr Ikr Kfj ßvseLr KmYJrT KjP~JV TPr gJPTjÇ FxPmr k´KfKa KjP~JPVr ßãP© rJÓskKfPT k´iJjoπLr krJovt IjMpJ~L ˝L~ hJK~fô kJuj TrPf y~Ç yJAPTJat KmnJPVr ˙J~L S I˙J~L KmYJrT KjP~JPVr ßãP© xÄKmiJPjr 95 j’r IjMPòPh ßpxm ßpJVqfJr Kmw~ CKuäKUf yP~PZ, k´iJj KmYJrkKf mJ @Kku KmnJPVr KmYJrT KjP~JPVr ßãP© IKfKrÜ ßTJPjJ ßpJVqfJr CPuäU jJ gJTJ~ @Kku KmnJV IgmJ yJAPTJat KmnJPV KmYJrT KyPxPm Totrf jj Foj TJCPT k´iJj KmYJrkKf mJ @Kku KmnJPVr KmYJrT kPh KjP~JV ßh~J xJÄKmiJKjTnJPm mJKrf j~Ç mJÄuJPhPv mftoJPj xMKk´o ßTJPat KmYJrT kPh KjP~JV kJS~Jr ßãP© ßpJVqfJr Kmw~ CPuäU rP~PZ∏ mqKÜKaPT mJÄuJPhPvr jJVKrT yPf yPm FmÄ jqNjkPã xMKk´o ßTJPat 10 mZr STJuKfr IKnùfJ IgmJ Kjú @hJuPf 10 mZr KmYJKrT Tot kJuPjr IKnùfJ gJTPf yPmÇ CkKrCKuäKUf ßpJVqfJ ZJzJS IKfKrÜ ßpJVqfJ yPuJ∏ xÄxh k´eLf ßTJPjJ @APj CKuäKUf ßpJVqfJÇ IKfKrÜ ßpJVqfJ KmwP~ xÄxPh @\ kpt∂ ßTJPjJ @Aj k´eLf jJ yS~J~ CóJhJuPf KmYJrT KjP~JPVr ßãP© @oJPhr ßhPv k´J~A KvãJVf ßpJVqfJr Kmw~Ka CPkKãf yP~ @xPZÇ CPuäUq, KmYJr KmnJPVr Kjoúfo kh xyTJrL \\Ç xyTJrL \P\r KjP~JV krLãJ~ IÄv KjPf yPu FT\j k´JgtLPT oJiqKoT ßgPT @Aj KmwP~ ˚JfT IgmJ ˚JfT (xÿJj) IgmJ FuFuFo kpt∂ xm krLãJ~ KÆfL~ ßvseLPf C•Let yPf yPmÇ CóJhJuPfr KmYJrTPhr IKfKrÜ ßpJVqfJ KmwP~ @Aj k´eLf jJ yS~Jr TJrPe KvãJVf ßpJVqfJr Kmw~Ka KjitJKrf jJ yPuS KmYJr KmnJPVr Kjúfo kPhr KjP~JV krLãJ~ IÄv ßj~Jr \jq jqNjfo KvãJVf ßpJVqfJ KjitJKrf gJTJ~ Fr KjPYr KvãJVf ßpJVqfJxŒjú ßTJPjJ mqKÜr CóJhJuPf KmYJrT kPh KjP~JV uJPnr xMPpJV ßjAÇ k´iJjoπLr krJoPvtr KnK•Pf rJÓskKfr oJiqPo F KjP~JV TJptKa xoJiJ y~ mPu KjP~JVKmw~T xJrxÄPãk ßk´reTJuLj KvãJVf ßpJVqfJ ßp xyTJrL \P\r KjP~JV krLãJ~ IÄv ßj~Jr KjPúr j~ F xÄâJ∂

xÄxhL~ IkxJre k´gJr ßãP© xÄxPh VíyLf k´˜Jm xÄxPhr ßoJa xhxq xÄUqJr IjqNj hMA-fífL~JÄv xhPxqr ÆJrJ IjMPoJKhf yPu rJÓskKfr @PhPvr oJiqPo IkxJre TJptTr TrJ y~Ç xÄxhL~ IkxJre k´gJ TJptTr gJTJTJuLj xÄxh TftíT ßTJPjJ KmYJrPTr IkxJre TJptâo VíyLf y~KjÇ Ikr KhPT xMKk´o \MKcKv~Ju TJCK¿u k´gJ TJptTr gJTJTJPu Kfj\j KmYJrPTr KmÀP≠ IkxJre TJptâo VíyLf yPu Kmw~Ka TJCK¿Pur TJPZ fh∂JiLj gJTJTJPu fJrJ rJÓskKfr CP¨Pv ßk´Krf ˝L~ ˝JãrpMÜ k©PpJPV khfqJV TPrjÇ k´fq~j \ÀKrÇ KT∂á KmVf hMA pMV iPr Fxm KjP~JPV rJ\QjKfT KmPmYjJ oMUq yS~J~ KvãJVf ßpJVqfJr Kmw~Kar Skr ßTJPjJ„k èÀfôJPrJk TrJ y~KjÇ @oJPhr xÄKmiJPj xMKk´o ßTJPatr yJAPTJat KmnJVPT Ii˜j xm @hJuf S asJAmMqjJPur Skr f•ôJmiJj S Kj~πPer ãofJ ßh~J yP~PZÇ f•ôJmiJj S Kj~πPer mqJkJPr kíKgmLmqJkL ˝LTíf Kj~o yPuJ∏ Cófr ßpJVqfJxŒjúrJ Kjoúfo ßpJVqfJxŒjúPhr f•ôJmiJj S Kj~πe TrPmjÇ @r fJA CóJhJuPfr KmYJrTPhr Ii˜j @hJuPfr KmYJrTPhr ßYP~ Cófr ßpJVqfJxŒjú yS~J IfqJmvqTÇ @oJPhr kJPvr ßhv nJrfxy Cjúf KmPvõr xm ßhPv CóJhJuf S Ii˜j @hJuPfr KmYJrTPhr ßpJVqfJ yPuJ pgJâPo∏ FuFuFo xPmtJó oJj S oiqo oJjÇ @oJPhr CóJhJuPf KmYJrT KjP~JPVr ßãP© rJÓskKf k´iJjoπLr krJovt IjMpJ~L TJptKa xoJiJ TPrj mPu KvãJVf ßpJVqfJr k´fqJKvf oJPjr Kmw~Ka k´iJjoπLPTA KjKÁf TrPf yPm FmÄ Fr kJvJkJKv x“, hã, ßpJVq, KjrPkã S ßoiJmLrJ ßpj KjP~JV kJ~, fJPTA Fr KjÁ~fJ KmiJj TrPf yPmÇ CóJhJuPfr KmYJrPTrJ vkPgr IiLj FmÄ vkgV´ye ZJzJ fJrJ kPh @xLj yj jJÇ CóJhJuPfr FT\j KmYJrT kh ßgPT ImoMÜ yS~Jr xJPg xJPg fJr ˝kKbf vkg ßgPTS oMÜ yP~ pJjÇ CóJhJuPfr FT\j KmYJrTPT vkgV´ye TrJTJuLj IkrJkr KmwP~r kJvJkJKv mqÜ TrPf y~∏ KfKj mJÄuJPhPvr xÄKmiJj S @APjr rãe, xogtj S KjrJk•J KmiJj TrPmj FmÄ nLKf mJ IjMV´y, IjMrJV mJ KmrJPVr mvmftL jJ yP~ xmJr k´Kf @Aj IjMpJ~L pgJKmKyf @Yre TrPmjÇ CóJhJuPfr FT\j KmYJrT xÄKmiJj mJ @Aj IjMPoJhj TPr jJ Foj ßTJPjJ TJ\ TrPu, fJ xÄKmiJj u–WPjr kptJP~ kPzÇ F„k TJ\PT xÄKmiJPjr kûhv xÄPvJijLPf IkrJi VPeq vJK˜PpJVq TrJ yP~PZÇ FT\j KmYJrPTr \jq F„k TJP\r oPiq pJ I∂ntMÜ fJ yPuJ∏ IxJÄKmiJKjT k∫J~ xÄKmiJj mJ Fr ßTJPjJ KmiJPjr k´Kf jJVKrPTr @˙J, KmvõJx mJ k´fq~ krJyf TrJÇ FT\j KmYJrPTr kPã xÄKmiJj KmPrJiL ßpPTJPjJ TJ\A Fr k´Kf jJVKrPTr @˙J, KmvõJx mJ k´fq~ krJyPfr xo„kÇ IjM„knJPm FT\j KmYJrPTr kPã nLKf mJ IjMV´y, IjMrJV mJ KmrJPVr mvmftL yP~ ßTJPjJ TJ\ TrJr Ckuã fUjA xíKÓ y~, pUj

KfKj hMjLt KfV´˜ IgmJ kãkJfhMÓÇ CóJhJuPfr KmYJrTPhr IkxJre KmwP~ '72 xJPur xÄKmiJPj xÄxhL~ IkxJre k´gJ TJptTr KZuÇ xÄKmiJPjr YfMgt xÄPvJijL ÆJrJ rJÓskKf TftT í TJre hvtJPjJr oJiqPo KmYJrTPhr IkxJrPer KmiJj TJptTr TrJ y~Ç kûo xÄPvJijLr oJiqPo xMKk´o \MKcKv~Ju TJCK¿u k´gJr k´mftj TrJ y~Ç ßwJzv xÄPvJijL ÆJrJ kMj” xÄxhL~ IkxJre k´gJ TJptTr TrJ y~Ç xMKk´o ßTJPatr @Kku KmnJPV ßwJzv xÄPvJijL mJKfu ßWJKwf yS~Jr kJvJkJKv xMKk´o \MKcKv~Ju TJCK¿u k´gJ kMjmtyJu TrJ y~Ç @AjùPhr FTKa IÄPvr IKnof, @Kku KmnJPV ßwJzv xÄPvJijL mJKfu krmftL xÄxh pfãe kpt∂ KmYJrTPhr IkxJre KmwP~ @Aj k´e~j jJ TrPZ, ffãe kpt∂ F KmwP~ vNjqfJ ßgPT pJPòÇ Ikr KhPT Fr xJPg KÆofTJrLPhr IKnof CóJhJuPf mJKfu yS~J xMKk´o \MKcKv~Ju TJCK¿u kMjmtyJu TrJ~ FKa FUj xÄxPh @Aj k´e~j ZJzJA TJptTr KmiJj„Pk xÄKmiJPj bJÅA ßkP~PZÇ xÄxPh ßvPwJÜPhr IKnofKa VíyLf jJ yPu FT KhPT ßpoj F KmfPTtr ImxJj yPm jJ, Ikr KhPT vNjqfJ ßgPTA pJPmÇ xMKk´o \MKcKv~Ju TJCK¿Pur KmiJjJmKu ImPuJTPj ßhUJ pJ~, rJÓskKfr TJZ ßgPT KjPhtKvf jJ yPu TJCK¿u FT\j KmYJrPTr IkxJre KmwP~ ßTJPjJ TJptâo V´ye TrPf kJPr jJÇ F ßãP© k´iJjoπLr krJovt ZJzJ rJÓskKfr F„k KjPhtvjJ ßh~Jr xMPpJV IjMkK˙fÇ xMKk´o \MKcKv~Ju TJCK¿u k´iJj KmYJrkKf FmÄ IkrJkr KmYJrTPhr oPiq krmftL ßp hM'\j TPot k´mLe fJPhr xojõP~ VKbfÇ ßp ßãP© TJCK¿Pur ßTJPjJ xhPxqr KmÀP≠ IkxJreKmw~T TJptâo VíyLf y~ ßx ßãP© krmftL TPot k´mLe KmYJrT xojõP~ TJCK¿u VKbf y~Ç xÄxhL~ IkxJre k´gJr ßãP© xÄxPh VíyLf k´˜Jm xÄxPhr ßoJa xhxq xÄUqJr IjqNj hMA-fífL~JÄv xhPxqr ÆJrJ IjMPoJKhf yPu rJÓskKfr @PhPvr oJiqPo IkxJre TJptTr TrJ y~Ç xÄxhL~ IkxJre k´gJ TJptTr gJTJTJuLj xÄxh TftíT ßTJPjJ KmYJrPTr IkxJre TJptâo VíyLf y~KjÇ Ikr KhPT xMKk´o \MKcKv~Ju TJCK¿u k´gJ TJptTr gJTJTJPu Kfj\j KmYJrPTr KmÀP≠ IkxJre TJptâo VíyLf yPu Kmw~Ka TJCK¿Pur TJPZ fh∂JiLj gJTJTJPu fJrJ rJÓskKfr CP¨Pv ßk´Krf 27 kOÔJ~

l IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj l IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j l ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ l ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ


oMÜKY∂J

01 - 07 September 2017

27

AKfyJPxr IkrJP\~ C•rJKiTJr oMyJÿh vrLl ßuUT : KvãJgtL, KnPÖJKr~J xrTJKr TPu\, TáKouäJ

KmsKav nJrPf FTKa ACPrJKk~Jj TîJPmr xJAjPmJPct ßuUJ KZu, ÈTMTMr S nJrfL~Phr k´Pmv KjPwi'Ç nJrfL~ @r TMTMPrr oPiq ßTJPjJ k´TJr kJgtTq @PZ mPu oPj y~Kj KmsKavPhrÇ 1932 xJPu AKfyJPxr k´go jJrL KmkämL k´LKfufJ S~JP¨hJr fJr 15 \j mºM KjP~ @âoe TPr mxPuj KmsKav G TîJPmÇ mqgt F InMq™JPj k´LKfufJ irJS kzPuj kMKuPvr yJPfÇ ÈoyJ KmPhsJyL re-TîJ∂, @Ko ßxAKhj ym vJ∂/ pPm C“kLKzPfr âªj-PrJu @TJPv mJfJPx ±KjPm jJ'Ç k´LKfufJS fJA TrPuj, ßxA j\ÀPur KmkämL mJeLr oPfJÇ kMKuPvr ßV´lfJr FzJPf, Kj\ yJPf gJTJ xJ~JjJAc ßUP~ @®yfqJ TrPuj FA jJrLÇ xo~aJ 2010 xJuÇ KfCKjKx~Jr FTKa vyPr k´KfKhPjr oPfJ frTJKrr ßhJTJj xJK\P~ mxPuj KvKãf FT fÀe oMyJÿh mJP~JK\K\Ç CP¨vq KZu ßmTJrPfôr IKnvJk ßgPT oMKÜÇ KmKimJo! ‰˝rvJxT ßmj @Kur kMKuv mJKyjL FPx @âoe YJuJPuJ G fÀe mJP~JK\K\r ßhJTJPjAÇ mJP~JK\K\r oJuk©èPuJ KjP~ pJ~ kMKuvÇ KjP~ pJ~ hJÅKz-kJuäJèPuJSÇ fÀe ßZPuKa

k´KfmJh TPrS rãJ kJ~KjÇ pUj oJu KlPr kJS~Jr @r ßTJPjJ kg ßUJuJ gJTPuJ jJ, ßvPw ßk´KxPc≤ ßmj @Kur k´JxJPhr xJoPj KjP\r VJP~ @èj iKrP~ ßhj G fÀeÇ \ôPu pJ~ mJP~JK\K\; KT∂á \ôPu CPb KfCKjKx~JÇ fJrkr kMPrJaJ AKfyJxÇ mJP~JK\K\r vrLPrr @èj ZKzP~ kPz kMPrJ oiqk´JPYqÇ ÊÀ y~ @rm Kmkäm! F Kmkäm TJÅKkP~ ßh~ ßmj @Ku, ßyJxKj ßoJmJrT, ßoJ~JÿJr VJ¨JKlxy ßxRKh, \ctJj, AP~Poj, KxKr~Jr oPfJ ßhPvr vJxTPhr oxjhÇ KfCKjKx~Jr ßxA ãMhs mqmxJ~L mJP~JK\K\r @®JÉKfPTA muJ y~ @rm KmkäPmr xNYjJ kmtÇ UMKhrJoPT pUj KmsKavrJ lJÅKx ßh~, fUj fJr m~x KZu oJ© 18 mZr 7 oJx 11 KhjÇ Kfj oMb UMPhr KmKjoP~ @kj ßmJPjr TJPZ KmKâ yP~ pJj UMKhrJo ßZJa ßmuJ~Ç rLKfaJ KZu KyªM~JjLÇ ßxA UMh ßgPTA fJr jJo rJUJ y~ UMKhrJo mxMÇ ßZJa ßmuJ ßgPTA UMKhrJo KmkämL ßYfjJ~ ßmPz CPbjÇ xPfqªsjJg mxMr ßZJÅ~J~ KfKj yP~ CPbj kJÑJ KmPhsJyLÇ oJ© 16 mZr m~PxA KfKj míKav nJrPfr kMKuv ߈vPjr TJPZ jJKT ßmJoJ ßVÅPg rJUPfj! ßxA IKnPpJPV fJr Kfj mZr ß\uS yP~KZuÇ 30 FKk´u 1908 xJPu oM\JllrkMr KmyJPr FTKa ACPrJKk~Jj TîJPm Kfj \jPT ßmJoJ ßoPr yfqJr IKnPpJV @jJ y~ fJr KmÀP≠Ç pJ AKfyJPx È@KukMr ßmJoJ oJouJ' jJPo kKrKYfÇ F oJouJr KmYJrT KZPuj Kfj \j; FT\j míKav, hMA\j nJrfL~Ç oJouJr rJP~ UMKhrJPor lJÅKx ßWJweJ TrJ y~Ç lJÅKxr rJ~ ÊPj fÀe UMKhrJo yJxPf gJPTj! KmYJrTrJ yP~KZPuj FPf ImJT! ßnPmKZPuj, kJVu yP~ ßVPZ KT jJ; KT∂á UMKhrJo ßxKhj KZPuj kMPrJkMKr xM˙Ç fÀe FA KmkämLPT FUPjJ @orJ ˛re TKr vs≠J nPrÇ FrvJPhr ‰˝rvJxPjr @oPu @orJ @PrT fÀe UMKhrJPor ßUJÅ\ kJAÇ jJo- jNr ßyJPxjÇ pJr mMPT ßuUJ gJTPfJ∏ÈQ˝rJYJr KjkJT pJT', @r KkPb KuUJ gJTPfJ∏ÈVefπ oMKÜ kJT'Ç 1987 xJPur 10 jPn’r f“TJuLj hMKa míy“ rJ\QjKfT hu @S~JoL

ALAMIN TRAVELS Ltd Tel: 020 7375 2669 74056

Sylhet Direct Return £565 Call for Booking T: 020 7375 2669 | M: 07903 568 723 London Office: ALAMIN TRAVELS Ltd 66 Hanbury Street London E1 5JL Fax: 020 7247 0616

Sylhet Office: ALAMIN TRAVELS Ltd Hotel Al-Amin Ltd. Puran Lane Lal Bazar, Sylhet 3100 Bangladesh, Tel: 718220, 721811

alamintravl@yahoo.co.uk | www.alamintravels.co.uk

mJP~JK\K\r oJuk©èPuJ KjP~ pJ~ kMKuvÇ KjP~ pJ~ hJÅKzkJuäJèPuJSÇ fÀe ßZPuKa k´KfmJh TPrS rãJ kJ~KjÇ pUj oJu KlPr kJS~Jr @r ßTJPjJ kg ßUJuJ gJTPuJ jJ, ßvPw ßk´KxPc≤ ßmj @Kur k´JxJPhr xJoPj KjP\r VJP~ @èj iKrP~ ßhj G fÀeÇ \ôPu pJ~ mJP~JK\K\; KT∂á \ôPu CPb KfCKjKx~JÇ fJrkr kMPrJaJ AKfyJxÇ mJP~JK\K\r vrLPrr @èj ZKzP~ kPz kMPrJ oiqk´JPYqÇ ÊÀ y~ @rm Kmkäm! F Kmkäm TJÅKkP~ ßh~ ßmj @Ku, ßyJxKj ßoJmJrT, ßoJ~JÿJr VJ¨JKlxy ßxRKh, \ctJj, AP~Poj, KxKr~Jr oPfJ ßhPvr vJxTPhr oxjhÇ KfCKjKx~Jr ßxA ãMhs mqmxJ~L mJP~JK\K\r @®JÉKfPTA muJ y~ @rm KmkäPmr xNYjJ kmtÇ uLV S KmFjKk FTK©f yP~ ‰˝rvJxj KmPrJiL oyJxoJPmv cJT ßh~Ç @r G Khj FrvJPhr ‰˝rmJKyjL ^JÅKkP~ kPz xJiJre \jfJr CkrÇ KjKmtYJPr YJuJ~ èKuÇ vyLh yj jNr ßyJPxj; KT∂á \jì y~ jfMj Ijq FT AKfyJPxrÇ jNr ßyJPxPjr oífMqr kr @PªJuj Ve-@PªJuPj „k ßj~Ç ßxA jNr ßyJPxj TJÅKkP~ KhP~PZj FrvJPhr oxjhÇ ßvw kptJP~ FPx ãofJ ZJzPf mJiq y~ ‰˝rvJxT FrvJhÇ CV´mJKhrJ jJKT @PVS TP~TmJr yfqJr ÉoKT KhP~KZu oJuJuJPTÇ TJre FTaJ j~, TP~TaJÇ ÛMPu kPz, mJKz ßgPT ßmr y~Ç @PrJ FTaJ èÀfr IKnPpJV KZu oJuJuJr KmÀP≠Ç ßxaJ- @∂\tJKfT VeoJiqPo CV´mJh KmPrJiL ßuUJPuKUÇ KuUPfj jJrL KvãJr kPãSÇ FmJr CV´mJKhPhr ÉoKTaJ @r ÉoKT gJTPuJ jJ, kKrKef yPuJ mJ˜PmÇ 2012 xJPu FTKa mJPx oJuJuJPT uãq TPr KfjKa èKu ZMPz FT mªMTiJrLÇ èÀfr @yf yj oJuJuJÇ kPz KmPhPv Cjúf KYKT“xJr oJiqPo xM˙ TrJ y~ F fÀeLPTÇ oJuJuJA xmtTKjÔ xhxq, KpKj Ff I· m~Px ßjJPmu kMrÛJr ßkP~PZjÇ I· m~Px yj \JKfxÄPWr hNf F kJKT˜JjL fÀeLÇ PxjJKjmJPxr ßnfr FTKa ˝ò IgY \ñuo~ FuJTJ~ kPz @PZ FTKa fÀeLr uJvÇ fJr YMuèPuJ ßTÅPa kJPv ßlPu rJUJ, \JoJaJ ßZÅzJ, vrLPr @WJPfr KY¤Ç ßoP~Ka KZu \JKf VzJr UMPh TJKrVr, KvKãTJÇ k´KfKhPjr oPfJ SAKhjS ßx

k´JAPna kzJPf KVP~KZu; KT∂á k´KfKhPjr oPfJ KlPr @PxKjÇ @PxKj TgJaJ KbT j~, @xPu fJPT @xPf ßhS~J y~KjÇ k´gPo ßoP~aJPT iwte TrPuJ, fJrkr yfqJ; vKÜvJuL mPu TgJÇ ãofJS KT To? FTmJr KrPkJPat muu, iKwtf yP~PZ yfmJKVjL, @r FTmJr jJÇ ßvwPov fh∂ TotTftJPTA UMÅP\ kJS~J ßVu jJ! FPTr kr FT Yuu mhKuÇ FPfJ hMmtu @oJPhr k´vJxj? fJyPu ßfJ oyJ @fPïr mqJkJr! oPrS ßpj fJr Kj˜Jr ßjAÇ KÆfL~ mJr @mJr ßfJuJ yPuJ uJvÇ @vJ ß\PV KZu, fjM k´Je jJ KlPr ßkPuS kJkLrJ vJK˜ FmJr kJPm; KT∂á ßpA-PxAÇ fÀerJ oJPb @PªJuj TrPuJ, k´gPo xykJbLrJ, kPr KnPÖJKr~J TPu\, fJrkr mJÄuJPhvÇ IkrJiLrJ yJr oJPjKj, irJS kPzKj; ßyPr ßVPZ mJÄuJPhvÇ ßyPr ßVPZ FPhPvr ßjfífô, KmPmT, FPhPvr k´vJxj kMKuv, ßVJP~ªJ mJKyjLÇ IkrJiLrJS ßfJ K\fPf kJPrKj, fJrJ FUPjJ y~PfJ WMPor ßWJPr fjMr KY“TJr ÊjPf kJ~Ç y~PfJ ˝kú ßhPU FA mMK^ yP~ ßVu lJÅKx! ÊiM yJPrKj fjM! ßpoj yJPrKj k´LKfufJ-UMKhrJo míKavPhr TJPZ, ßmj @Kur TJPZ, jNr ßyJPxj ‰˝rvJxT FrvJPhr TJPZ, oJuJuJ CV´mJPhr TJPZ! @orJ fJPhr yJKrP~ KhPf YJAPuS, AKfyJx fJPhr yJrPf ßhPm jJÇ yJrPf ßhS~JaJS ßp AKfyJx KmPrJiLÇ ßfoKj fjMS FTaJ AKfyJxÇ AKfyJxA nJu-oPªr xJãL KhPm, ßpoj kNmtPhr ßmuJ~ KhP~PZÇ

KmYJrkKf KjP~JV

TgJ j~Ç

(26 kOÔJr kr) ˝L~ ˝JãrpMÜ k©PpJPV khfqJV TPrjÇ KmPhv Ãoe mJ IxM˙fJ\Kjf TJrPe k´iJj KmYJrkKfr fJr hJK~fô kJuPj IxogtfJr ßãP© xYrJYr @Kku KmnJPVr ß\qÔfo KmYJrTPT I˙J~LnJPm k´iJj KmYJrkKfr hJK~fô ßh~J y~Ç F KmwP~ k´iJj KmYJrkKfr hlfr ßgPT rJÓsskKf mrJmr ßp xJrxÄPãk kJbJPjJ y~, fJ @Aj S KmYJr oπeJu~ S k´iJjoπLr TJptJu~ yP~ rJÓskKfr TJptJuP~ ßkRÅPZÇ mftoJPj k´iJj KmYJrkKf S xMKk´o ßTJPatr Ikr ßTJPjJ KmYJrPTr KmPhv ÃoPer ßãP© ÃoexÄâJ∂ k´ùJkj xMKk´o ßTJat ßgPT \JKr TrJ y~Ç 1990 KUsÓJ» kNmtmftL F k´ùJkj @Aj S KmYJr oπeJu~ ßgPT \JKr TrJ yPfJÇ Totrf k´iJj KmYJrkKf xJyJmM¨Lj @yoh I˙J~L rJÓskKf„Pk hJK~fô kJuPjr xo~ xrTJPrr F ãofJKa xMKk´o ßTJPatr Skr jq˜ TrJ y~Ç @oJPhr kJPvr ßhv nJrPfr xMKk´o ßTJPatr k´iJj KmYJrkKfxy Ikr ßTJPjJ KmYJrPTr xrTJKr mJ mqKÜVfnJPm KmPhv ÃoPer k´P~J\j ßhUJ KhPu ÃoexÄâJ∂ k´ùJkj ßhvKar @Aj oπeJu~ ßgPT \JKr TrJ y~Ç mJÄuJPhPvr xÄKmiJPj rJÓskKfPT I˙J~L k´iJj KmYJrkKf KjP~JPVr ãofJ ßh~J yP~PZÇ rJÓskKfr fJr F hJK~fô kJuPjr ßãP©S k´iJjoπLr krJovt ßj~J IfqJmvqTÇ rJÓskKf @Kku KmnJPVr KmYJrTPhr oPiq KpKj TPot k´mLefo fJPT k´iJj KmYJrkKfr hJK~fô KhPf kJPrj pKh ßpPTJPjJ TJrPe fJr TJPZ xP∂Jw\jTnJPm k´fL~oJj y~ k´iJj KmYJrkKf fJr hJK~fô kJuPj IxogtÇ F IxogtfJ IxM˙fJ\Kjf TJre ZJzJS Ijq ßpxm TJrPe yPf kJPr fJ yPuJ∏ xÄKmiJj u–Wj mJ èÀfr IxhJYre\Kjf IKnPpJV ßpoj hMjtLKfV´˜fJ mJ kãkJfhMÓfJÇ F„k IxJogqtPr TJrPe TPot k´mLefPor TJPZ k´iJj KmYJrkKfr hJK~fô y˜J∂r k´iJj KmYJrkKfPT kh ßgPT IkxJrPer xoJgtTÇ F ßãP© rJÓskKfr x∂áKÓ ßp k´iJjoπLr @TJéãJr mKy”k´TJv ßx k´Pvú TJPrJ oPiq ßTJPjJ xÄv~ gJTJr

K\uy\ oJPxr (24 kOÔJr kr) 13 fJKrUÇ F KhjèPuJ BPhr Khj mPu KmPmKYf y~Ç rJxNu xJ: mPuPZj, È@rJlJy Khmx (yJ\LPhr \jq), ßTJrmJKjr Khj FmÄ @A~qJPo fJvKrT yPuJ @oJPhr AxuJo IjMxJrLPhr \jq BhÇ' (xMjJj KfrKoK\-773 S xMjJj @mM hJCh-2419) KfKj @PrJ mPuPZj, È@A~qJPo fJvKrT yPuJ kJjJyJPrr KhjÇ' Ikr metjJ~ rP~PZ ÈFmÄ @uäJyr K\KTPrr KhjÇ' (xKyy oMxKuo-1141) PpPyfM @A~qJPo fJvKrPTr Kfj KhjS BPhr Khj mPu KmPmKYf FmÄ F Kfj Khj kJjJyJPrr Khj, fJA F Kfj KhPjS hMA BPhr KhPjr oPfJ ßrJ\J rJUJ pJ~ jJÇ rJxNu xJ: mPuPZj, ÈF KhjèPuJPf ßfJorJ ßrJ\J rJUPm jJÇ ßTjjJ, KhjèPuJ yPuJ kJjJyJr S oyJj @uäJyr K\KTPrr KhjÇ' (oMxjJPh @yoJh-10664) @A~qJPo fJvKrPT fJTKmr fgJ @uäJÉ @TmJr muPf y~Ç F fJTKmr hMA irPjr; xJiJre fJTKmr S KmPvw fJTKmrÇ xJiJre fJTKmr yPuJ; K\uy\ oJPxr k´go Khj ßgPT 13 fJKrU kpt∂ ßpPTJPjJ xo~ fJTKmr muJÇ AfkNPmt CPuäU TrJ yP~PZ, È@mhMuäJy Kmj CoJr rJ: S @mN ÉrJArJ rJ: mJ\JPr KVP~S xvP» fJTKmr (@uäJÉ @TmJr) muPfj, fJPhr fJTKmr ÊPj IjqrJ fJTKmr muPfjÇ' KmPvw fJTKmr yPuJ∏ k´Kf lr\ xJuJPfr kr muJr fJTKmrÇ FKa ÊÀ yPm @rJlJ KhmPxr l\Prr kr FmÄ ßvw yPm 13 fJKrU @xPrr krÇ F fJTKmr yPuJ, @uäJÉ @TmJr @uäJÉ @TmJr uJ AuJyJ AuäJuäJÉ S~JuäJÉ @TmJr S~JKuuäJKyu yJohÇ F fJTKmr jJrL S kMÀw xmJrA muPf yPmÇ \JoJPf xJuJf @hJ~ TrPuS muPmj, FTJTL xJuJf @hJ~ TrPuS muPmjÇ lr\ xJuJPfr kr kKbf fJTKmPrr KjitJKrf xÄUqJ ßTJPjJ yJKhPx CPuäU TrJ y~KjÇ fJA ßmKv ßmKv fJTKmr muJA C•oÇ fJTKmPrr xÄUqJ KjitJre TrJr kPã ßTJPjJ hKuu ßjAÇ


28

UmrJUmr

01 - 07 September 2017

K\KxFxAr luk´TJv mÄPvJØáf ZJ©ZJ©LPhr xJluq TKoCKjKaPf IJvJr xûJr TPrPZÇ CPuäUPpJVqxÄUq ZJ©ZJ©LPhr luJlu fáPu irJ yPuJÇ AxrJf UJj k´LKf

AxrJf jrlPTr Kcx yJAÛáu ßgPT K\KxFxA krLãJ~ 1Ka cJmu F ˆJr, KfjKa KmwP~ F ˆJr S 6Ka KmwP~ F ßV´c uJn

TPrPZÇ jrCAPYr ßZJ¢ oPjJro vyr Kcx-Fr KmKvÓ mqmxJ~L \JuJu UJj S oJymMmJ xMufJjJ UJPjr KÆfL~ x∂Jj AxrJfÇ fJrJ hMA ßmJj FT nJAÇ AxrJPfr mz ßmJj jMxrJf UJj \MgL fJr K\KxFxA krLãJ ßkP~KZu 5Ka F käJx, 7Ka F FmÄ 3Ka KmÇ fJPhr ßhPvr mJKz ßVJ~JuJmJ\JPrr SxoJjLjVr gJjJr KxTªrkMPrÇ AxrJPfr VKmtf KkfJ oJfJ fJPhr x∂JPjr Cöôu nKmwqPfr \jq xTPur TJPZ ßhJ~J ßYP~PZjÇ CPÿ oMKjrJ ßYRiMrL

F mZr K\KxFxA krLãJ~ CPÿ oMKjrJ ßYRiMrL aJS~Jr yqJoPuaPxr oJumJrL Ûáu ßgPT 7Ka KmwP~ F ˆJr S KfjKa KmwP~ F ßV´c uJn

TPrPZÇ AÄPr\L xJKyPfq ßx ßV´c-9 uJn TPrPZÇ Px xJÄmJKhT S TKoCKjKa xÄVbT ßT Fo IJmMfJPyr ßYRiMrL S KoPxx vJoxMj jJyJPrr KÆfL~ TjqJÇ oMKjrJ ßoRunLmJ\Jr CkP\uJr AaJ KxÄTJkPjr k´UqJf IJPuo yJPl\ oJSuJjJ IJ»Mu TJPhr ßYRiMrL KxÄTJkjL (r.) Fr jJfjLÇ oMKjrJ ßYRiMrL ßoKcKxPj kzJPuUJ TrPf YJ~Ç Px xTPur ßhJ~J k´JgLtÇ ßr\S~JjJ UJjo oJjúJj ßr\S~JjJ A\KuÄaj IJatx F§ KoKc~J Ûáu ßgPT F mZr K\KxFxA krLãJ~ 1Ka F ˆJr, 5Ka KmwP~ F S 4Ka KmwP~ Km ßV´c uJn TPrPZÇ ßx IÄT KmwP~ ßV´c-9 uJn TPrPZÇ ßr\S~JjJ oMKÜPpJ≠J S xJÄmJKhT Fo F oJjúJj S KoPxx IJK’~J UJjo ßYRiMrLr TKjˆ TjqJÇ ßx xTPur ßhJ~J k´JgLtÇ xMuJAoJj BxJ lJr∆TL xMuJAoJj K\KxFxA krLãJ~ ߈kjL V´Lj oqJgx F§ TKoCKjKa TPu\ ßgPT 5Ka KmwP~ F ˆJr S 4Ka KmwP~ F ßV´c uJn TPrPZÇ ßx pMmPjfJ S TKoCKjKa S~JTtJr yJxJj lJr∆T S KoPxx UJPuhJ ßmVPor x∂JjÇ fJPhr V´JPor mJKz ZJfPTr nJS~JPuÇ yJKl\J fJyKojJ yJKl\J ßTJrIJPj yJPl\J yP~S ßyJo Ûáu ßgPT Kj\ k´PYÓJ~ 2Ka F ˆJr, 4Ka F S 1Ka Km ßV´c uJn TPrPZÇ ßx oJSuJjJ xJPuy IJyoPhr ßoP~ S hJS~Jfáu AxuJo ACPT F§ IJ~JPrr

ßxPâaJrL vJKær IJyoh TJSxJPrr nJKVjLÇ AorJj

AorJj \JPo~Jfáu CÿJy ßfPT 7Ka KmwP~ F ˆJr, 1Ka KmwP~ F S 1Ka KmwP~ Km ßV´c uJn TPrPZÇ

ßoJyJÿh TJSxJr yJxJj TJSxJr \JPo~Jfáu CÿJy ßgPT 7Ka KmwP~ F ˆJr S 2Ka KmwP~ F ßV´c uJn TPrPZÇ ^rjJ IJr ryoJj ^rjJ oJumJrL Ûáu lr VJutx ßgPT 8Ka KmwP~ F ˆJr S 1Ka KmwP~ F ßV´c uJn TPrPZÇ fJyKojJ IJUfJr

fJyKojJ oJumJrL Ûáu lr VJutx ßgPT 10Ka KmwP~ F ˆJr ßV´c uJn TPrPZÇ

A~JxKoj A~JxKoj oJumJrL Ûáu ßgPT 8Ka KmwP~ F ˆJr ßV´c uJn TPrPZÇ r∆TmJ IJyoh r∆TmJ oJumJrL Ûáu ßgPT 2Ka F ˆJr S 4Ka KmwP~ F ßV´c uJn TPrPZÇ ßx TKoCKjKa ßjfJ IJyoh Táfám S oJxMoJ ßmVPor KÆfL~ ßoP~Ç

jJKlxJ ßyJPxj jJKlxJ oJumJrL Ûáu ßgPT 6Ka KmwP~ F ˆJr S 4Ka KmwP~ F ßV´c uJn TPrPZÇ jJKxoJ CK¨j jJKxoJ oJumJrL Ûáu lr VJutx ßgPT 5Ka KmwP~ F ˆJr 3Ka KmwP~ F S 1Ka KmwP~ Km ßV´c uJn TPrPZÇ xMyJ oTmMu xMyJ oJumJrL Ûáu PgPT 2Ka KmwP~ F ˆJr S 4Ka KmwP~ F ßV´c uJn TPrPZÇ xMoJA~J ßmVo xMoJA~J oJumJrL Ûáu ßgPT 2Ka KmwP~ F ˆJr S 4Ka KmwP~ F ßV´c uJn TPrPZÇ FKhPT \JPo~Jfáu CÿJyr ZJ©rJ vfTrJ FTv nJV F aá Kx ßV´c uJn TPrPZÇ hJr∆u yJKhx uKfKl~Jr ZJ©rJS nJu luJlu uJn TPrPZÇ xqJr \jTJx, ßx≤sJu lJCP§vj, ßmgjJu V´Lj FTJPcoL, ߈kjL V´Lj TPu\, ßmJ mP~\ Ûáu, ßx≤ kux SP~ Ûáu, \\t V´Lj Ûáu S IjqJjq ÛáPur mJXJKu ßZPuPoP~rJ K\KxFxA krLãJ~ nJu luJlu uJn TPrPZÇ

k´TJKvf xÄmJh xPÿuj IJymJj TrJ y~ FmÄ xMroJxy IPjT CPuäUPpJVq KoKc~JPT ßxA xÄmJh xPÿuPjr Kjoπe jJ \JjJPjJr Kmw~KaPT KmoJfJxNun IJYre mPu IKnPpJV TrJ y~Ç xÄmJhKa j\Pr KjP~ yJATKovPjr KoKjˆJr ßk´x jJhLo TJKhr xMroJ xŒJhT IJyoh oP~P\r xJPg

ßlJjJuJPk xÄmJhKaPf k´Tíf Kmw~ CPb IJPxKj mPu IjMPpJV TPrjÇ jJhLo TJKhr mPuj, yJAToKvPjr kã ßgPT pgJ vLWs xÄmJh xPÿuj IJymJPjr \jq IJoJPT muJ yuJ yP~KZPuJÇ fJA IJKo Ifq∂ To xoP~ oPiq xÄmJh xPÿuj IJymJj TKr FmÄ IJoJr kNmtfj kJrxjJu IKlxJr cJTJ~ YPu pJS~Jr Kmw~ CPuäU TPr IJKo u§j mJÄuJ ßk´xTîJPmr xJyJpq TJojJ TKrÇ fUj Tfítkã ßgPT IJoJPT KmsKlÄxy FTKa APou ßk´rPer TgJ yPu IJKo hMkMr xJPz 12aJ~ FcJYa lJAuxy APoAu ßk´re TKrÇ IJvJ TPrKZuJo ßp, KfKj fJ pgJpgnJPm xÄKväÓPhr TJPZ ßk´re TrPf xão yPmj fPm IJKo \JKj jJ ßp, fJ TrJ yP~KZPuJ KT jJÇ If”kr IJKo IJoJr jfáj kJrxjJu IKlxJrPT xm KoKc~J xyTotLPhr TJPZ ßk´rPer \jq mKuÇ KT∂á oJ© TP~T Khj IJPV FUJPj IJxJr TJrPe KfKj xKbTnJPm fJ TrPf kJPrjKjÇ fPm jJhLo TJKhr mPuj, IJKo FKmwP~ TJCPT ßaéa mJ S~JaxIqJk oqJPx\ TKrKjÇ KfKj IJPrJ mPuj, yJATKovj ßTJjnJPmA IJkjJPhr xJPg TUPjJ ÈKmoJfJxNun' IJYre TrPf kJPr jJ FmÄ IJKo IJxJr kr F Kmw~Ka KmPvwnJPm KjKÁf TPrKZÇ TJre IJKo KjP\ FT\j \JjtJKuˆ, pJr TJrPe hJK~fôrf IJoJr ßkvJhJr xyTotLr xJPg xm xo~ xÿJj FmÄ optJhJr xJPg IJYre TrJ yP~PZÇ KfKj \JjJj, Vf ßo oJPx fJÅr TJP\ pMÜ yS~Jr hMA mZPrr ßo~Jh ßvw yP~PZ fPm fh˙Pu Ijq TJCPT KjP~JPVr Kx≠JP∂r IJV kpt∂ fJPT hJK~fô kJuj ImqJyf rJUJr IjMPrJi TrJ yP~PZÇ xmPvPw xogtj hJPjr \jq xMroJ xŒJhTPT ijqmJh \JjJj jJhLo TJKhrÇ

UKAY Fish & Meat Bazar

WHOLESALE RETAIL AND RESTAURANT SUPPLIER

roPlJct yJuJu ßgPT xo˜ oJÄx ßcKunJrL ßh~J y~Ç Halal Food Authority Ltd 3rd Floor, Balfour House, 741 High Road, London N12 0BP T: 020 8446 7127 | E: info@halalfoodauthority.com www.halalfoodauthority.com

Quality food at low prices, fresh Bangladeshi vegetables, fish, fruits, Halal meats Discounts for restaurants

OUR MEAT IS FROM ROMFORD HALAL 251 Whitechapel Road,London E1 1DB T: 020 7247 8798 F: 020 7247 4997 E:ahfaz@ukaygroup.com


UmrJUmr

01 - 07 September 2017

AxuJPo yPör èÀfô (19 kOÔJr kr) yu, If”kr oífMq mre Tru, KT~Jof kpt∂ fJr yPör xS~Jm PuUJ yPmÇ @r Pp mqKÜ CorJr CP¨Pvq Pmr yu, @r Px Im˙J~ fJr oífMq yu KT~Jof kpt∂ fJr \jq CorJr xS~Jm, PuUJ yPmÇ Pp mqKÜ K\yJPhr CP¨Pvq Pmr yu, FmÄ fJPf fJr oífqM yu, KT~Jof kpt∂ fJr \jq K\yJPhr xS~Jm PuUJ yPm, (oMxjJPh @mM A~JuJ, yJhLx:6357; fmJrJjL @CxJf, yJhLx : 5480; oJ\oJCp pJS~JP~h, yJhLx : 5274)Ç yprf @mhMuJä y AmPj @æJx (rJ:) PgPT mKetfÇ \QjT oMyKro mqKÜPT fJr xS~JKr nNkJKff TrPu fJr oífqM y~Ç fUj rJxNuu M Jä y xJuäJuäJÉ @uJAKy SxJuäJo ArvJh TPrj, PfJorJ fJPT Pmr kJfJr kJKj ÆJrJ PVJxu hJS FmÄ fJr hM'Ka TJkPzA fJPT TJlj krJSÇ fPm fJr oJgJ S PYyJrJ PdPTJ jJÇ PTjjJ, KT~Jof KhmPx Px fJuKm~J kJb TrJ Im˙J~ CK™f yPm (oMxKuo, yJKhx : 1206)Ç yprf @mhMuJä y AmPj @æJx (rJ:) mPuj, rJxNuuM Jä y xJuäJuäJÉ @uJAKy SxJuäJo rJS~JyJ jJoT ˙JPj, KTZM PuJPTr xJPg KoKuf yPu K\ùJxJ TrPuj, PfJorJ TJrJ? fJrJ muu, oMxKuoÇ Frkr fJrJ K\ùJxJ Tru, @kKj PT? KfKj muPuj, @uäJyr rJxNuÇ fUj fJÅr KjTa FT\j oKyuJ, FTKa PZJa KvÊr KhPT AvJrJ TPr, muu, Fr \jq KT yö @PZ? KfKj muPuj, yqJÅ, @r PfJoJr \jq rP~PZ Fr k´KfhJj (oMxKuo, yJKhx : 794)Ç yprf rJxMPu TKro xJuäJuäJÉ @uJAKy SxJuäJo ArvJh TPrj, yJvPrr o~hJPj @uäJy rJæMu @uJKoj ÈyJ\Pr @xS~Jh'PT F Im˙J~ CbJPmj Pp, fJÅr hM'Ka PYJÅU gJTPm Px PhUPm FmÄ fJÅr oMU yPm Px TgJ muPm, Px fJÅr oMU KhP~ Gxo˜ PuJTPhr mqJkJPr xJãq KhPm pJrJ BoJj, A~JKTj S AUuJPxr xJPg yJ\Pr @xS~JPh YMoM PUP~PZ (KfrKopL, yJKhx: 961)Ç oyJjmL xJuäJuäJÉ @uJAKy SxJuäJo ArvJh TPrj, yJ\Pr @xS~Jh pUj \JjúJf PgPT jJKpu yP~KZPuJ fUj PxaJ KZu hMPir PYP~S imiPm xJhJ, fJrkr @ho x∂JjVPer kJk PxA kJgrPT TJPuJ mJKjP~ PlPuPZ (KfrKopL, yJKhx : 877)Ç KfKj mPuj yJ\Pr @xS~Jh FmÄ oJTJPo AmrJKyo yu \JjúJPfr hM'Ka ~JTMf kJgrÇ yö oMxuoJjPhr hMKj~J S @KUrJPf xÿJj S AöPfr @xj hJj TPr, PxRnJPVqr hr\J UMPu Ph~ k´Tf í yJ\Lr \LmPjÇ yJhLPx yö pJ©LPhr @uäJyr PoyoJj KyxJPm @UqJK~f TrJ yP~PZÇ @mM ÉrJ~rJ (rJ.) metjJ TPrj, rJxNu xJuäJuäJÉ @uJAKy SxJuäJo mPuPZj, KfjKa hu @uäJyr PoyoJj; @uäJyr kPg K\yJhTJrL, yöTJrL S CorJy kJujTJrL, (jJxJ~L, yJKhx : 2625)Ç yprf @»MuJä y AmPj Cor (rJ”) yPf mKetfÇ KfKj mPuj, @oJPhr Kk´~ jmL É\Mr xJuäJuäJÉ @uJAKy SxJuäJo ArvJh TPrPZj, pUj fMKo PTJj yJ\Lr xJãJ“ kJPm fJPT xJuJo KhPm, oMxJlJyJ TrPm @r fJPT IjMPrJi \JjJPm, KfKj Ppj PfJoJr \jq @uäJyr TJPZ ãoJ YJj fJr WPr k´PmPvr kNPmtAÇ TJre KfKj ãoJk´J¬ mqKÜÇ (@yoJh, yJKhx: 5371; KovTJf, yJKhx : 2039,)Ç rJxMPu @TrJo xJuäJuäJÉ @uJAKy SpJxJuäJo @PrJ ArvJh TPrj, yJK\VPer xMkJKrPv @uäJy xMmyJjJÉ S~JfJ'uJ YJrvf kKrmJrPT ãoJ TrPmj (fJrVLm, KfmrJKjoJ'@Prl)Ç rJxMu xJuäJuäJÉ @uJAKy SxJuäJo @rS mPuj, yö S SorJ kJujTJrLrJ yPò @uäJyr hJS~JKf pJ©LhuÇ IfFm fJrJ pKh fJÅr TJPZ PhJ~J TPr, KfKj fJ TmMu TPrj FmÄ pKh fJÅr TJPZ ãoJ

YJ~, KfKj fJPhr ãoJ TPr Phj, (AmPj oJ\Jy,yJKhx : 3004)Ç yö ÊiMA AmJhf j~, KmvõÃJfífô k´KfÔJ~ Fr èÀfô S fJ“kpt mqJkTÇ yPör xo~ KmPvõr KmKnjú PhPvr oJjMw kKm© oÑJ jVrLPf FTK©f y~Ç nJwJ-mPetr KnjúfJ, xJÄÛíKfT-\JfL~ kKrYP~r kJgtTq S PnRPVJKuT hNrfô gJTJ xP•ôS Kmvõ oMxKuPor ÃJfífôPmJi \JV´f FmÄ xMxÄyf y~ kKm© yö ChpJkPjÇ Kmvõ oMxKuPor kJr¸KrT hM”U-InJm, IKnPpJV-xoxqJ xŒPTt ImVf yS~J S fJr xoJiJPjr xMPpJV y~ kKm© yPör Kmvõ xKÿuPjÇ yö Fr oiq KhP~ @uäJy& k´oJe TPrj fJÅr PTJj mJªJ xŒh S vrLPrr fqJV S TÓ ˝LTJr TPr fJ @hJ~ TPrÇ xJogqtmJj k´PfqT oMxuoJj jJrL-kMÀPwr Ckr kKm© yöPT lrp TrJ yP~PZÇ F\jq xJogqtmJj oMxuoJPjr \jq PTJj k´TJr I\MyJf S Spr mJh KhP~ lrp yö xoJkPj hs∆f TrJ CKYfÇ @r PZPu PoP~r KmmJy, mJKz KjotJe, TJrUJjJ S lqJÖKr k´KfÔJ S IjqJjq kJKgtm TJP\r mJyJjJ~ F lrp @hJP~r mqJkJPr Kmu’ TrJ CKYf j~Ç PTjjJ nKmwq“ Im˙J S kKrK˙Kf FmÄ oJjMPwr Kj”võJx-k´vJõ x TPm mº yP~ pJPm FaJ TJPrJ \JjJ PjAÇ oyJj kJujTftJr xJKjúiq S xP∂Jw uJPnr Ijqfo FTKa oJiqo yPò yöÇ Kmvõ oMxuoJjPhr oyJ Kouj PTªs yPò yöÇ yPör èÀfô Ij˝LTJptÇ yö kJuPjr oJiqPo IfLPfr PVJjJyPT oJl TrJPjJ x÷m y~Ç fPm yPö pJmJr kNPmt ImvqA xTPur Kj~fPT ZKyy TPr KjPf yPmÇ Kj~f KmÊ≠ jJ yPu xJrJ \Lmj yö TPrS PTJj uJn yPmjJÇ PuJT PhUJPjJ, xMjJo-xMUqJKf, yJ\L CkJiL uJn AfqJKh Pp PTJPjJ hMKj~JmL ˝Jgt S CP¨vq PgPT FA @ouPT oMÜ rJUJ IKf \ÀKr FmÄ yJrJo oJPur aJTJ KhP~ yö TrPu TmMu yPm jJÇ IfFm @oJPhr xTPur CKYf oyJj rPmr xP∂JKÓ I\tPjr Kj~PfA PTmu yö TrJÇ @uäJy @oJPhr xmJAPT KmÊ≠ Kj~Pf xKbT oJxuJ P\Pj lrp yö @hJ~ FmÄ PmKv PmKv CorJy kJuj TrJr PfRKlT hJj TÀjÇ xJoPjA yPör ßoRxMoÇ A~J @uäJy, @oJPhr yö pJ©JPT xy\ TPr KhjÇ @KojÇ ßuUT : KmKvÓ AxuJoL KY∂JKmh S mÉ V´∫ k´PefJÇ

xJuJo xJuJo yJ\Jr xJuJo YPu ßVPuj Kv·L IJmhMu \mmJr dJTJ, 30 @Vˆ - Kv·L @mhMu \æJr @r ßjAÇ (AjúJ KuuäJKy S~J AjúJ AuJAKy rJK\Cj)Ç ÈxJuJo xJuJo yJ\Jr xJuJo', ÈSPr jLu hKr~J'xy IPjT KmUqJf VJPj KfKj T£ KhP~PZjÇ @\ mMimJr xTJu 9aJ 20 KoKjPa mñmºM ßvU oMK\m ßoKcPTu KmvõKmhqJuP~r (KmFxFoFoAC) KjKmz kKrYptJPTPªs (@AKxAC) KYKT“xJiLj Im˙J~ KfKj oJrJ pJjÇ xÄVLPf IxJoJjq ImhJPjr ˝LTíKf˝„k KfKj 1980 xJPu FTMPv khT S 1996 xJPu ˝JiLjfJ kMrÛJr kJjÇ hLWtKhj iPr mñmºM ßvU oMK\m ßoKcPTu KmvõKmhqJuP~r @AKxACPf fJÅr KYKT“xJ YuKZuÇ yJxkJfJPur KTcKj ßrJV KmnJPVr k´iJj IiqJkT vyLhMu AxuJo \JjJj, ÈfJÅr ßTJPjJ KTcKjA TJ\ TrKZu jJÇ KTcKj k´Kf˙JkPjr krJovt ßh~J yP~KZuÇ kKrmJr Kx≠J∂ KjPf ßhKr TrJ~ Kv·Lr Im˙Jr ImjKf y~Ç F kKrK˙KfPf @orJ ßmJct Vbj TPr fJÅPT KjKmz kKrYptJPTPªs KYKT“xJr Kx≠J∂ KjAÇ ImPvPw @\ KYr KmhJ~ KjPujÇ'

oJPx IJ~ Tr∆j TokPã 500 ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥

IJkKj KT kJat-aJAo/láu-aJAo TJ\ UMÅ\PZj? IgmJ YJTáKr mJ mqmxJr kJvJkJKv mJzKf IJP~r \Pjq TJ\ TrPf YJj? IgmJ jfáj mqmxJ Êr∆ TrPf YJj? F\Pjq AÄPrK\ nJwJ \JjJr hrTJr ßjAÇ IJkjJr IJ~ yPf kJPr oJPx TokPã 500 kJC¥ ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥ kpt∂Ç IJkjJr ßTJPjJ \JoJjf uJVPm jJÇ ßTJPjJ kMÅK\r hrTJr kzPm jJÇ ßasKjÄ, ßy· F¥ xJPkJPatr mqm˙J IJPZÇ

M Amil : 07958 690 720, 07748 844 762

ßpJVJPpJV Tr∆j:

@»Mu \æJr FT\j mJÄuJPhKv xñLf Kv·LÇ KfKj mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ pM≠ YuJTJuLj ˝JiLj mJÄuJ ßmfJr ßTªs yPf k´YJKrf ÍxJuJo xJuJo yJ\Jr xJuJo", Í\~ mJÄuJ mJÄuJr \~" xy FrTo mÉ CÆM≠Tre VJPjr VJ~T KyPxPm kKrKYKf uJn TPrjÇ fJr VJS~J ÍfMKo KT ßhPUZ TnM \LmPjr krJ\~", "xJuJo xJuJo yJ\Jr xJuJo" S Í\~ mJÄuJ mJÄuJr \~" VJj KfjKa 2006 xJPu oJYt oJx \MPz KmKmKx mJÄuJr ßvsJfJPhr KmYJPr xmtTJPur ßvsÔ 20Ka VJPjr fJKuTJ~ I∂tnÜ M uJn TPrPZÇ FZJzJ KfKj mJÄuJPhv xrTJr k´h• hMKa xPmtJó ßmxJoKrT kMrÛJr FTMPv khT (1980) S ˝JiLjfJ kMrÛJPr (1996) nNKwf yjÇ CPuäUq, ˝JiLjfJ pMP≠r xo~ @»Mu \æJr yJrPoJKj~Jo VuJ~ ^MKuP~ TuTJfJr KmKnjú TqJPŒ KVP~ VJj ßVP~ oMKÜPpJ≠JPhr C≠M≠ TPrPZjÇ ßxA hM”xoP~ ˝JiLj mJÄuJ ßmfJr ßTPªs ßVP~PZj IxÄUq VJjÇ ˝JiLj mJÄuJ ßmfJr ßTªs ßgPT FA Kv·Lr VJS~J KmKnjú VJj oMKÜPpJ≠JPhr ßk´reJ S oPjJmu mJKzP~PZÇ KfKj ˝JiLjfJ khT, FTMPv khTxy KmKnjú @∂\tJKfT khT I\tj TPrPZjÇ 1971 xJPu KfKj oM’JAP~ nJrPfr k´UqJf T£Kv·L ßyo∂ oMPUJkJiqJ~PT xPñ KjP~ mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJr \jq \jof ‰fKrPf KjruxnJPm TJ\ TPr pJjÇ ÈS..Pr jLu hKr~J', ÈfMKo KT ßhPUZ TnM \LmPjr krJ\~', ÈxJuJo xJuJo yJ\Jr xJuJo', È\~ mJÄuJ mJÄuJr \~' S ÈKkY dJuJ FA kgaJPT nJPuJPmPxKZ'xy IxÄUq TJu\~L VJj ßVP~PZj Kv·L @»Mu \æJrÇ \æJr 1958 xJu ßgPT f“TJuLj kJKT˜Jj ßmfJPr VJj VJS~J ÊÀ TPrjÇ KfKj 1962 xJPu k´go YuKóP©r \jq VJj TPrjÇ 1964 xJu ßgPT KfKj KmKaKnr Kj~Kof VJ~T yP~ CPbjÇ 1964 xJPu \Kyr rJ~yJj kKrYJKuf f“TJuLj kNmt kJKT˜JPjr k´go rKñj YuKó© xÄVo-Fr VJPj T£ ßhjÇ 1968 xJPu FfaMTM @vJ ZKmPf xfq xJyJr xMPr fJr VJS~J ÍfMKo KT ßhPUZ TnM" VJjKa \jKk´~fJ uJn TPrÇ 1968 xJPu kLY dJuJ kg ZKmPf rmLj ßWJPwr xMPr ÍkLY dJuJ FA kgaJPr nJuPmPxKZ" FmÄ ßdCP~r

31

kr ßdCZKmPf rJ\J ßyJPxj UJPjr xMPr ÍxMYKrfJ ßpSjJPTJ @r KTZMãe gJPTJ" VJPj T£ ßhjÇ fJr FTKa TJu\~L VJj 1978 xJPur xJPrÄ ßmR ZKmr @uo UJPjr xMPr ÍS..Pr jLu hKr~J"Ç 2017 xJPu oMKÜ kJ~ ßhvmPreq FA xñLf Kv·Lr k´go ßoRKuT VJPjr IqJumJo ßTJgJ~ @oJr jLu hKr~JÇ IqJumJoKar VLKfTJr ßoJ” @KoÀu AxuJo, xMrTJr ßVJuJo xJPrJ~JrÇ @»Mu \æJr 1938 xJPur 7 jPn’r TMKÓ~J ß\uJ~ \jìV´ye TPrjÇ 1958 xJu ßgPT f“TJuLj kJKT˜Jj ßmfJPr fJÅr VJj VJS~J ÊÀÇ KfKj 1962 xJPu k´go YuKóP©r \jq VJj TPrjÇ 1964 xJu ßgPT KfKj KmKaKnr Kj~Kof VJ~T KyPxPm kKrKYKf kJjÇ 1964 xJPu \Kyr rJ~yJj kKrYJKuf f“TJuLj kNmt kJKT˜JPjr k´go rKXj YuKó© xÄVPor VJPj T£ ßhjÇ 1968 xJPu FfaMTM @vJ ZKmPf xfq xJyJr xMPr fJÅr VJS~J ÈfMKo KT ßhPUZ TnM' VJjKa \jKk´~fJ kJ~Ç 1968 xJPu kLY dJuJ kg ZKmPf rmLj ßWJPwr xMPr ÈkLY dJuJ FA kgaJPr nJuPmPxKZ' FmÄ ßdCP~r kr ßdC ZKmPf rJ\J ßyJPxj UJPjr xMPr ÈxMYKrfJ ßpSjJPTJ @r KTZMãe gJPTJ' VJPj T£ ßhjÇ 1978 xJPu xJPrÄ ßmR YuKóP© @uo UJPjr xMPr ÈS..Pr jLu hKr~J' VJjKa hvtTKk´~fJ kJ~Ç 1971 xJPu mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ pM≠ ÊÀ yS~Jr kr KfKj mJÄuJPhPvr oMKÜPpJ≠JPhr oPjJmu S ßk´reJ ß\JVJPf ˝JiLj mJÄuJ ßmfJr ßTªs ßgPT xJuJo xJuJo yJ\Jr xJuJo S \~ mJÄuJ mJÄuJr \~xy IxÄUq VJPj T£ ßhjÇ fJÅr VJPj IjMkJ´ Kef yP~ IPjPTA oMKÜpMP≠ IÄv V´ye TPrKZPujÇ F ZJzJ pMP≠r xo~ KfKj k´UqJf nJrfL~ T£Kv·L ßyo∂ oMPUJkJiqJ~PT KjP~ oM’JAP~r KmKnjú ˙JPj mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ pMP≠r kPã \jof ‰fKrPf TJ\ TPrjÇ f“TJuLj xoP~ TuTJfJPf ImK˙f mJÄuJPhPvr oMKÜPpJ≠JPhr TqJŒ WMPr ßk´reJ ß\JVJPf yJrPoJKj~Jo mJK\P~ VexÄVLf kKrPmvj TPrPZjÇ KfKj ˝JiLj mJÄuJPhv xrTJPrr ©Je fyKmPu ßxxo~ KmKnjú xo~ VexÄVLf ßVP~ k´J¬ 12 uJU ÀKk hJj TPrKZPujÇ xÄVLPf IxJoJjq ImhJPjr ˝LTíKf˝„k KfKj 1980 xJPu FTMPv khT S 1996 xJPu ˝JiLjfJ kMrÛJr kJjÇ

Landlords Wanted

Property hands off investments

➧ Do you want to invest in properties?

➧ Do you want up to 30% return on investment without any hassle?

➧ Do you want guaranteed fixed rent paid to your bank account every calendar month? e.g. invest 30k - 40k and receive guaranteed rent £300 £400pcm If the answer is yes then call: M. Joynal Abedin on

07786 953776

We source, buy, renovate and manage your property.

ßk´JkJKat KmKjP~JPVr oJiqPo oMjJlJ

➧ IJkKj KT ßk´JkJKat mqmxJ~ AjPnˆ TrPf YJj? ➧ IJkKj KT ßTJj ^JPouJ ZJzJA AjPnˆPo≤ ßgPT 30 vfJÄv uJn YJj?

➧ IJkKj KT YJj k´Kf oJPx VqJrJP≤c Kléc ßr≤ IJkjJr mqJÄT FTJCP≤ \oJ ßyJT? fJyPu IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j: Fo. \~jJu IJPmhLj 07786 953776 IJorJ ßk´JkJKat ßTjJPmYJ, KrPjJPna S oqJPj\PoP≤r TJ\ TPr gJKTÇ

Abedin Property Investments


SURMA

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

\ôuPZ ßrJKyñJPhr mJKzWr YuPZ VeyfqJ, iwte

◗ ßyKuT¡Jr ßgPT oatJr ßvu S oMÉotMÉ èKu mwte : jJl jhL ßgPT 475 ßrJKyñJPT ßlrf ◗ ßrJKyñJPhr IJv´~ KhPf dJTJr k´Kf \JKfxP–Wr IJymJj

31 @Vˆ - T'Khj @PV IoMxuoJj jJVKrTPhr KjrJkh ˙JPj xKrP~ ßj~Jr kr Ko~JjoJr xrTJPrr ‰xjqrJ @PrJ KyÄxs„k iJre TPr ZKzP~ kPzPZ @rJTJj rJ\q\MPzÇ fJrJ V´JPor kr V´Jo \ôJKuP~ KhPòÇ ßyKuT¡Jr ßgPT vf vf rJC¥ oatJr ßvu S èKu mwte TrPZÇ KjyfPhr ßvJPT mJTÀ≠ @®L~˝\jÇ YJr KhPT ÊiM TJjúJr ßrJuÇ ˝\Pjr uJv ßkZPj ßlPu À≠võJPx kJuJPò oJjMwÇ @mJr 2 kOÔJ~

ßTªsL~ \JxPhr kg iPr pMÜrJ\q \JxPhS nJñj

@K’~J-mJhu-k´iJj IÄPvr IJøJ~T TKoKar IJfìk´TJv

xMroJ KrPkJat u§j, 31 IJVˆ - ßTªsL~ \JxPhr kg IjMxrPe pMÜrJ\q \JxPhS nJñj ßhUJ KhP~PZÇ IJS~JoL uLV ßjfífôJiLj oyJP\Ja xrTJPr vrLT ymJr krA ßjfíPfôr ÆPªô KmnJK\f y~ \JxhÇ KT∂á ßxA KmnJ\j FPfJKhj pMÜrJP\qr \JxPhr oPiq uãq TrJ pJ~KjÇ xŒsKf xÄmJh xPÿPujr oJiqPo \Jxh IJ’L~J-mJhu-k´iJj IÄPvr xJPg FTJfìfJ k´TJv TPr vJoLo IJyoPhr ßjfíPfô VKbf y~ FTKa jfáj IJymJ~T TKoKaÇ CPuäUq yJxJjMu yT AjM

FoKkr ßjfífôJiLj \JxhA mftoJj xrTJPrr IÄvLhJr FmÄ \Jxh AjM IÄPvr IjMxJKrrJA pMÜrJP\q xKâ~nJPm xJÄVbKjT

vJykrJj oxK\Phr KÆmJKwtT xJiJre xnJ S KjmtJYj xŒjú

xMroJ KrPkJat u§j, 31 IJVˆ - Vf 27 IJVˆ, rKmmJr ßmgjJuV´LPjr yqJTjL ßrJc˙ vJykrJj oxK\h F§ AxuJKoT ßx≤Jr asJPˆr KÆmJKwtT xJiJre xnJ S KjmtJYj IjMKÔf y~Ç oxK\h TKoKar ßY~JroqJj 4 kOÔJ~

f“krfJ YJKuP~ pJPòÇ Vf 29 IJVˆ, oñumJr FTxo~ AjM IÄPvr IjMxJrLPhrA FTKa 4 kOÔJ~

k´TJKvf xÄmJh k´xPñ u§j˙ mJÄuJPhv yJATKovPjr IjMPpJV xMroJ KrPkJat u§j, 31 IJVˆ - TP~T x¬Jy IJPV xJ¬JKyT xMroJ~ k´TJKvf FTKa xÄmJPhr xJPg UJKjTaJ KÆof ßkJwe TPr mJÄuJPhv yJATKovPjr kã ßgPT mqJUqJ k´hJj TrJ yP~PZÇ Vf 21-27 \MuJA xÄUqJ xMroJr k´go kJfJ~ ÈxJÄmJKhTPhr xJPg mJÄuJPhv yJATKovPjr ovTrJ' vLwtT xÄmJh k´TJKvf yP~KZPuJÇ k´TJKvf G xÄmJPh IKnPpJV KZPuJ ßp, yJATKovj UMmA To xoP~r oPiq xÄmJh 28 kOÔJ~

SURMA 40th Year Issue 2044, Friday

01 - 07 September 2017

xMªrmj xÄyKf S jmJ~jPpJVq \ôJuJKj Kmw~T mJKutj TjPnjvPj ACPrJKk~ FTvj V´∆k VKbf u§j, 31 @Vˆ - \JotJKjr mJKutPj 19 S 20 @Vˆ hMA KhjmqJkL IjMKÔf xMªrmj xÄyKf S jmJ~jPpJVq \ôJuJKj Kmw~T ACPrJKk~ TjPnjvPjr KÆfL~ KhPPjr ßvw IKiPmvPj IÄvV´yeTJrL ßhvèPuJr k´KfKjPiPhr xojõP~ ßfu-VqJx-KmhMqf mªr rãJ \JfL~ TKoKar ACPrJKk~ FTvj V´∆k ybj TrJ yP~PZÇ TjPnvPj ACPrJkL~ FTvj V´∆Pkr xojõ~T KjmtJKYf yP~PZj \JfL~ TKoKa pMÜrJ\q vJUJr KjmtJyL xhxq ßoJ˜lJ lJÀTÇ \JfL~ TKoKar 10 kOÔJ~

@hJuPfr kptPmãe

rJo rKyo Èmjq kÊ'

31 @Vˆ - hMA KvwqPT iwtPer IkrJPi nJrPfr KmfKTtf iotèÀ èrKof rJo rKyo KxÄPT 20 mZPrr TJrJh§ KhP~ @hJuf kptPmãPe mPuPZj, rJo rKyo Èmjq kÊ'Ç KfKj ßTJPjJ irPjr ãoJ FmÄ ChJrfJ kJS~Jr ßpJVq jjÇ xrTJPrr fh∂ xÄ˙J ßx≤sJu mMqPrJ Im AjPnKˆPVvPjr (KxKm@A) KmPvw KmYJrT \VhLk KxÄ 28 IJVˆ, 10 kOÔJ~

ßo~Prr Bh ÊPnòJ kKm© BhMu IJ\yJ CkuPã aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur KjmtJyL ßo~r \j KmVx xmJAPT KmPvw ÊPnòJ \JKjP~PZjÇ FT KmmOKfPf KfKj FA ÊPnòJ 10 kOÔJ~

mJÄuJPhv jJVKrTfô IJAPj IJPrJ TKfk~ iJrJ xÄPvJiPjr hJmL

FKxc xπJPxr Kmr∆P≠ ßrcKms\ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr k´KfmJh xnJ xMroJ KrPkJat u§j, 31 IJVˆ - Vf 27 IJVˆ, rKmmJr ßrcKms\ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr CPhqJPV FKxc yJouJr Kmr∆P≠ FPxPér AuPlJct ßuAj˙ FT IKn\Jf ßrˆáPrP≤ k´KfmJh xnJr IJP~J\j TrJ y~Ç xÄVbPjr nJrk´J¬ ßY~JroqJj oJymMmMr ryoJj ßTJPrvLr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT IJKfTár ryoJj KuaPjr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~

KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj TJCK¿uJr ‰x~h FjJo IJyoh, TJCK¿uJr IJP~vJ ßYRiMrL, TJCK¿uJr mJrmJrJ ßyJ~JAa, mJÄuJPhv \JjtJKuˆ FPxJKxP~vj ACPTr xnJkKf ßT Fo IJmMfJPyr ßYRiMrL, TKoCKjˆ ßjfJ mKvr ßYRiMrL, ACKjKa ßYcSP~uKyPgr ßY~Jr vJoLoJ IJUfJr, S TKoCKjKa xÄVbT Zhr∆öJoJj UJjÇ IjMÔJPj IjqJjqPhr oPiq mÜmq 10 kOÔJ~

xMroJ KrPkJat u§j, 31 IJVˆ - mJÄuJPhPv k´˜JKmf jJVKrTfô IJAPj IJPrJ TKfk~ iJrJ xÄPvJiPjr hJmL \JKjP~PZ ßVäJmJu TKoKa lr ßl~Jr KxKaP\jvLk u Aj mJÄuJPhvÇ Vf 24 IJVˆ, mOy¸KfmJr kNmt u§Pjr nqJPu¿ ßrJc˙ FTKa TKoCKjKa ßx≤JPr IjMKÔf FT xnJ~ mJÄuJPhv xrTJPrr k´Kf F IJøJj \JjJPjJ y~Ç xÄVbPjr IJøJ~T ßT Fo IJmMfJPyr ßYRiMrLr xnJkKfPfô IjMKÔf CÜ xnJ~ mÜmq rJPUj mqJKrˆJr j\r∆u Uxr∆, IJuyJ\ô Fx Fo IJuJCK¨j IJyoh, xJPT ßo~r IJ»Mu IJK\\ xrhJr, UJj \JoJu 10 kOÔJ~

SURMA News Group Ltd - The Whitechapel Centre (Room S6), 85 Myrdle Street, London E1 1HL EDITORIAL Call: 0207 041 9494 or Email: news@surmanews.com ADVERTISING: 0207 377 9787 or Email: advert@surmanews.com www.surmanews.com

Surma issue 2044  
Surma issue 2044  
Advertisement