Page 1

TqJaKrjJr \jq TotvJuJ

Km˜JKrf 15 kOÔJ~

SURMA 40th Year, Issue 2040, 04 - 10 August 2017, 12 - 18 \MuTôJh 1438 Ky\rL, 18 - 24 v´Jme 1424, 50p

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

IKlx lr jqJvjJu ˆqJKaKˆPér KrPkJat

csJPV oOfáqr yJr xPmtJóY AÄuqJ§ FmÄ SP~uPx Vf mZr 3,744 \Pjr oOfáqr ßrTct IPitPTrS ßmvL oOfáqr TJre ßyPrJAj S IjqJjq oJhTPxmj

xMroJ KrPkJat u§j, 3 IJVˆ - AÄuqJ§ FmÄ SP~uPx oJhT\Kjf oOfáqr yJr xmtTJPur xPmtJó kptJP~Ç KuVqJu FmÄ AuKuVqJu csJV mJ oJhPTr oJ©JKrÜ IkmqmyJPr ITJPu ^Pr ßVPZ IPjT k´JeÇ IKlx lr jqJvjJu ˆqJKaKˆé (SFjFx) Fr xJŒsKfT KrPkJPat Foj fgq k´TJKvf yP~PZÇ FPf ßhUJ ßVPZ, Vf mZr oJhT KmwJÜfJ~ oJrJ ßVPZj 3,744 \j jJrL-kMr∆wÇ k´TJKvf KrPkJPat AÄuqJ§ FmÄ SP~uPx ßrTctxÄUqT oJhTPxmj\Kjf oOfáqr TgJ CPuäU TrJ yP~PZÇ Fxm oOfáqr ßkZPj FTTJPur ‰mi ÈKuVqJu yJA\' KyPxPm kKrKYf csJPVr nëKoTJS rP~PZ mqJkTÇ csJV xŒKTtf xTu oOfáqr oPiq IPitPTrS ßmvL ßuJPTr oOfáq y~ k´iJjf ßyPrJAj, orKlj S IjqJjq csJV ßxmPjr TJrPeÇ Fr oPiq mqgJjJvT

o∂mqTgJ

xMroJr oMPUJoMKU x÷Jmq FoKk k´JgtL TPetu (Im.) ‰x~h IJuL IJyoh

xMjJoV†-3 IJxPjr oJjMw Imqm˙Jr KvTJr

u§j, 3 IJVˆ - TPetu (Im.) ‰x~h IJuL IJyohÇ FT\j ßuUT, rJ\QjKfT KmPväwT, KvãJKmh ∏ xPmtJkrL FT\j rJ\jLKfKmhÇ xMjJoV†-3 IJxPjr x÷Jmq FoKk k´JgtLÇ ßxjJmJKyjL ßgPT Imxr V´yPer kr KjP\PT \JfL~fJmJhL iJrJr rJ\jLKfr xJPg xŒOÜ TPrjÇ \JfL~fJmJh S iotL~ oNuqPmJPir KoPvPu fJr rJ\QjKfT KY∂J KmTKvfÇ xMjJoVP†r ‰x~hkMr V´JPor TíKfx∂Jj ‰x~h IJuL IJyoh xMroJr xPñ FTJ∂ xJãJ“TJPr \JfL~ rJ\jLKf, huL~ KY∂JnJmjJ S FTKa ‰jKfTnJPm V´yePpJVq KjmtJYj k´xPñ TgJ mPujÇ xJãJ“TJPr KfKj fÅJr IûPur xoxqJèPuJPT ßoJaJhJPV 3Ka KmwP~ KYK¤f TPrjÇ KmvõrJ\jLKfr kKrmftj, Cjú~jvLu ßhvèPuJr k´Kf fJPhr YJKkP~ ßh~J jLKfoJuJ ∏ Fxm KmwP~r k´KfS KfKj Km˜r IJPuJTkJf TPrjÇ xJãJ“TJr V´yPe IJyoh oP~\Ç Km˜JKrf 24 kOÔJ~

aJS~Jr yqJoPuaPx 12 oJPx 28Ka FKxc yJouJ FT pMmPTr Kmr∆P≠ YJ\t Vbj

ßTJPTj, kqJrJKxaJouS rP~PZÇ Fxm IkoOfáq ßrJi FmÄ ãKfTJrT csJV mqmyJrTJrLPhr xMrãJ Kmw~T krJovt CPkãJ TrJ~ xoJPuJYjJ TPr Fr \Pjq xrTJrPT hJK~fô KjPf yPm mPu o∂mq

‰Æf jJVKrT KmwP~ KaCKuPkr TqJPŒAj

xMrf yfqJTJ§xy KmKnjú KmwP~r hr\J UMuPf kJPr! @»Mu yJA xj\M KaCKuPkr TqJPŒAj xlu yPu 1996 xJPu dJTJ KmoJj mªPr KmsKav-mJÄuJPhvL xMrf Ko~J yfqJTJP§r KmYJr, 2011 xJPu KmvõjJPg fJKyr IJuL yfqJTJP§r KmYJrxy IVKef KmwP~ KmsPaPjr T¿MuJr ßxmJPT xÄKväÓ TrJr xMPpJV mOK≠ ßkPf kJPrÇ ‰Æf jJVKrTPhr oJjmJKiTJr KjP~ xrm yP~ CPbPZj KaCKuk KxK¨T FoKkÇ KfKj muPZj, KmsKav xrTJr ÈhMA-˜r' jLKf mJ˜mJ~Pjr oJiqPo ‰Æf jJVKrTPhr xJyJpq TrPf I˝LTíKf 29 kOÔJ~

TPrPZj TqJPŒAjJrrJÇ hqJ jqJvjJu IKlx lr ˆqJKaKˆé (SFjFx) Fr k´TJKvf KrPkJat IjMpJ~L Vf mZr 2016 xJPu AÄuqJ§ FmÄ SP~uPx ‰mi 31 kOÔJ~

KmsTPuj oxK\Ph yJouJr ÉoKT xMroJ KrPkJat u§j, 3 IJVˆ - GKfyqmJyL KmsTPuj \JPo oxK\Ph yJouJr ÉoKT KhP~PZ hMm• Ot rJÇ ÊiM fJA j~, IJPrJ IPjT oxK\Ph KYKbr oJiqPo yJouJr ÉoKT k´hJj TrJ yP~PZ mPu xÄmJh kJS~J pJ~Ç xŒsKf FTKa KYKbr oJiqPo FA ÉoKT kJj KmsTPuj oxK\Phr Tfík t ãÇ FZJzJS oxK\h 31 kOÔJ~

u§j, 3 IJVˆ - aJS~Jr yqJoPuaPxr ßmgjJu V´LPj FKxc yJouJr xJPg \Kzf gJTJr IKnPpJPV rJyJh ßyJxJAj jJPo 23 mZPrr FT pMmPTr Kmr∆P≠ KâKojJu YJ\t

FPjPZ kMKuvÇ rJyJh ßyJxJAj Vf 25 \MuJA ßmgjJu V´LPjr ßrJoJj ßrJc FuJTJ~ FKxc yJouJ YJKuP~ hMA pMmTPT IJyf TPrKZPuJÇ 31 kOÔJ~

‘y˜PãkoMÜ KjmtJYj ZJzJ Vefπ KmTKvf yPf kJPr jJ’ IJAPjr vJxPjr nKmwq& KjP~ CKÆVú k´iJj KmYJrkKf dJTJ, 3 IJVˆ - KjrPkã S y˜PãkoMÜ ˝JiLj KjmtJYj ZJzJ Vefπ KmTKvf yPf kJPr jJÇ @r KmvõJxPpJVq KjmtJYj ZJzJ KmvõJxPpJVq xÄxh k´KfÔJ yPf kJPr jJÇ xÄKmiJPjr ßwJzv xÄPvJijL mJKfu

TPr ßh~J rJP~ F TgJ mPuPZj xMKk´o ßTJatÇ xPmtJó @hJuPfr @Kku KmnJPVr 799 kOÔJ hLWt rJP~, hMjLt Kf, k´vJxKjT Imqm˙JkjJ, KmYJr mqm˙J, ßhPvr 28 kOÔJ~


2 UmrJUmr

04 - 10 August 2017

\jìKhPj ÊnJgtLPhr ßãP© KjP\Phr C“Twt xJiPj xPYÓ gJTJÇ yJKoh ßoJyJÿh xJKyfq YYJtxy xO\jvLu iJrJ~ KjP\PT KjP~JK\f ßrPUPZjÇ IJr CkK˙f IjqJjq xMiL\jrJ ÊPnòJ mÜmq KhPf KVP~ mPuj, yJKoh ßoJyJÿh FT\j xKfqTJPrr mºá, IJ\jì rKxT oJjMwÇ ZJªKxT fÅJPT xKbTnJPmA FT\j ÈxJKyfqxUJ' KyPxPm IJUqJK~f TPrPZÇ fÅJrJ mPuj, Kjotu oPjr oJjMw yJKoh ßoJyJÿh k´VKfvLu KY∂J ßYfjJr xJÄÛíKfT xÄVbTA ÊiM jj, xO\jvLu TJP\ FTKjÔ S k´VKfvLu @hPvt @kxyLj TotLÇ Vf 30 \MuJA kNmt u¥Pjr TKm j\Àu ßx≤JPr @mOK• xÄVbj ZJªKxT yJKoh PoJyJÿPhr \jìKhPj FT @jª @`Jr @P~J\j TPrÇ TKm, xJKyKfqT, xJÄmJKhT, xÄÛíKfToLt S xMiL\Pjr IÄvV´yPe IjMÔJjPj ß\PV CPb k´JPer CòJxÇ TKm o~jMr ryoJj mJmMPur Ck˙JkjJ~ ÊPnòJ mÜmq ZJzJS TKm yJKoh ßoJyJÿPhr TKmfJ @mOK• TPrj ZJªKxPTr @mOK• Kv·LrJÇ ChL~oJj Kv·L jJKxoJ TáAj VJj FmÄ ßyhJP~f ßoRuJ mÅJKv mJK\P~ IjMÔJjPT oJKfP~ fáPujÇ \jìKhPj FA KnjúoJ©Jr @`J~ yJKoh ßoJyJÿPhr hLWtJ~N TJojJ TPrj mÜJrJÇ ÊPnòJ ùJkj TPrj TKm ßVJuJo TKmr, xJÄmJKhT @mM oMxJ yJxJj, ChLYLr ßTªsL~ xyxnJkKf rKlTáu yJxJj UJj K\júJy, xJÄmJKhT AxyJT TJ\u, xJ¬JKyT kK©TJr k´iJj xŒJhT ßoJyJÿh PmuJu @yPoh, mJÄuJPkJˆÈr xŒJhT mqJKrˆJr fJPrT ßYRiMrL, xJÄmJKhT jLuMlJ A~JxoLj, rJ\jLKfT V~JZMr ryoJj V~JZ, xJÄÛíKfT ßjfJ ‰x~h FjJoMu AxuJo, TKoCKjˆ kJKatr xJiJre xŒJhT ßjxJr @yPoh, WJfT-hJuJu KjoNu t TKoKar @jxJr @yohCuäJy, TKm Kuaj ryoJj, VPmwT lJÀT @yPoh, pMmuLV ßjfJ \JoJu UJj, TKm vJyjJ\ xMufJjJ, TKm @PjJ~JÀu AxuJo IKn, TKm oJP\h KmvõJx, xJÄmJKhT \MP~u rJ\, k´go @PuJr pMÜrJ\q k´KfKjKi fmJr∆Táu AxuJo, TKm ßyuJu xJAl, mJÄuJ KaKnr KrPkJatJr ÀÉu @Koj, IJKojMu yT K\uäM, IJKojMr ryoJj UJj S uMaj ßgPT IJxJ \JKou xMufJjxy @PrJ IPjPTÇ IjMÔJPj CkK˙f KZPuj TKmkfúL ßrmJ IJÜJr ßYRiMrL S fj~ ‰xTf yJKoh rKjÇ hLWt 34 mZPrr xÄxJr \LmPj TKmr vf kJVuJKo, pπjJ ßoPj ßj~Jr \jq TKmkfúLPTS IPvw ijqmJh \JjJj mÜJrJÇ Qx~h FjJoMu AxuJo @PuJYjJ~ IÄv KjP~ yJKoh ßoJyJÿPhr xJKyfqTPotr KmPväwe TrPf KVP~ mPuj, xJKyfqxUJ KyPxPm yJKoh PoJyJÿh FT\j VMeL, ojjvLu TKm, ßuUT S xJÄmJKhTÇ KfKj TKm oMK\m ArPor TJmqxoV´ KjP~ VPmweJioLt FTKa mA KuUPZj∏pJ KmPuf mJÄuJ'~ iJrJmJKyTnJPm k´TJKvf yPòÇ FA TJ\Ka ÊiM k´vÄxJr j~; FTKa k´P~J\jL~ TJ\SÇ xJÄmJKhT @mM oMxJ yJxJj rxWj mÜPmq mPuj, xTJPu KZuJo mºár FT mZr m~xL x∂JPjr \jìKhPjr IjMÔJPjÇ @r FUj FPxKZ m~Û mºá 62 m~Pxr yJKoh ßoJyJÿPhr \jìKhPjÇ ßasPj mPx ÊPnòJ \JKjP~

FTKa TKmfJ KuPUKZÇ TKmfJ TfaáTá yP~PZ fJ \JKjjJÇ fPm oPjr @PmVaJA k´TJv TrPf ßYÓJ TPrKZÇ mÜPmqr kr TKmfJKa kPz ßvJjJj oMKjrJ kJrnLjÇ xJÄmJKhT AxyJT TJ\u ˛OKfYJre TPr mPuj, 1977/78 xJPu yJKoh PoJyJÿh pMVPnrLPf TJ\ TrPfjÇ @Ko KjC\ KuPU KjP~ ßpfJo pMVPnrLPf ZJkJr \PjqÇ fUj ßgPTA @oJr WKjÓ\j KfKjÇ xJ¬JKyT kK©TJr k´iJj xŒJhT PoJyJÿh PmuJu @yPoh yJKoh ßoJyJÿhPT FT\j È\jì PrJoJK≤T' TKm KyPxPm o∂mq TPrjÇ TKm PVJuJo TKmrS 1964/65 xJPu pMVPnrLPf TJ\ TrJr ˛OKfYJre TPr mPuj, yJKoh ßoJyJÿPhr xJPg fÅJr kKrY~ u¥PjAÇ ojjvLu k´VKfmJhL ßuUT yJKoh ßoJyJÿPhr TKmfJ KfKj oPjJPpJV KhP~ kPzj mPu \JjJjÇ mqJKrˆJr fJPrT ßYRiMrL mJÄuJPkJÓ kK©TJ~ KTZá KhPjr \jq yJKoh ßoJyJÿhPT xyTotL KyPxPm kJS~Jr IKnùfJ metjJ TPr mPuj, IJKo fJr ßuUJ kPz oMê yAÇ Kfj FT\j nJPuJmºáSÇ k´go @PuJr pMÜrJ\q k´KfKjKi fmJr∆Táu AxuJo fáPu irPuj yJKoh ßoJyJÿPhr rxPmJPir TgJÇ KfKj mPuj, yJKoh ßoJyJÿPhr xJPg fÅJr m~Pxr kJgtTq IPjTÇ KT∂á fmMS fÅJrJ nJu mºáÇ yJKoh ßoJyJÿh Foj FT\j oJjMw pJr xJPg m~Pxr xLoJPrUJ náPu ˝JòPªq ßk´Por V· TrJ pJ~Ç FTxJPg mPx VJj ßvJjJ pJ~Ç m~Pxr kJgtPTqr TJrPe VJPjr kZª KjP~ ßTJPjJ KmPrJi mJPi jJÇ IgY xom~xL mºáPhr xJPg VJj ÊjPf ßVPuS k´J~ ßVJuoJu ßmPi pJ~Ç yJKoh ßoJyJÿh pJPf IJoOfáq fÅJr FA fJr∆eq iPr rJPUj ßxA TJojJ TPrj fmJr∆TÇ xJÄmJKhT \MP~u rJ\ mPuj, yJKoh ßoJyJÿh nJAP~r xJPg @oJr ofJhvtVf Kou gJTJ~ fJr TJZJTJKZ yPf xo~ uJPVKjÇ KfKj @oJr FT\j Kk´~ oJjMwÇ @`J~ xMiL\Pjr mÜPmqr lÅJPT lÅJPT YPu TKmfJ @mOK•Ç yJKoh ßoJyJÿPhr ßuUJ TKmfJ @mOK• TPrj jKªf mJKYT Kv·L oMKjrJ kJrnLj, TKm PVJuJo TKmr, Ve\JVreoû Pj©L I\∂J Phm rJ~, j\Àu AxuJo IKTm, fJPyrJ ßYRiMrL KuKk, vf„kJ ßYRiMrL S ãáPh @mOK•TJr @lrJ UªTJr KjKiÇ FZJzJ TKm Ka Fo @yPoh TJ~xJPrr ÊPnòJ ßuUJ kPz ßvJjJj TKm @PjJ~JÀu AxuJo IKn, TKm jMÀöJoJj oKjr ÊPnòJ TKmfJ kPzj \JKou xMufJjÇ TKm oMK\m ArPor kJbJPjJ FTKa IKjªq ÊPnòJ TKmfJS kJb TrJ y~Ç @`Jr ÊÀPfA yJKoh ßoJyJÿPhr \Lmj TgJ kPz ßvJjJj xJ¬JKyT kK©TJr ˆJl KrPkJatJr xJrS~Jr TKmrÇ rKXj ßmuMj KhP~ xJK\P~ ßfJuJ mKetu yuÀPo láPuu ÊPnòJ KZu Còôu S k´Jem∂Ç FZJzJ ßuUPTr k´TJKvf 11Ka mAP~r k´òhKY©, mAP~r fJKuTJr oPjJù KY©Tot S @PuJTKY© Ph~JPu k´hKvtf y~Ç ÈpfKhj mÅJPYJ oMÜ yP~ mÅJPYJ' FA oπ x’Kuf mqJjJPrr mÜPmqr xJPg T£ KoKuP~ TKmr hLWt \Lmj TJojJr kr KjKir mJK\ PlJaJPjJ, @mM oMxJ yJxJPjr Có˝Pr Kvx @r xo~ xo~ xKÿKuf TrfJKu KZu

Zaman Brothers CASH & CARRY

mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç l cia e p S fe r Of

Beef (Mix) -

Chickpeas 400g - 1 cage £3.49

1kg = £3.50 5kg = £15.89 Whole Sheep - £3.49 per kg 4 Baby Chicken - £7.99

Ruhi Fish (any size) - £3.89 per kg Mrigal Fish (any size) - £4.89 per kg

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908

uãqjL~Ç F IJ`Jr xmtPvw IJP~J\j KZu ßTT TJaJÇ IJVf xNiL\jPhr xmJA xJKou yj FPfÇ xm ßvPw @`J~ CkK˙f xMiL\Pjr k´Kf TífùfJ \JKjP~ mÜmq rJPUj ZJªKxPTr k´iJj xÄVbT oMKjrJ kJrnLjÇ FZJzJ TKm yJKoh ßoJyJÿh \jìKhPjr @`J @P~J\Pjr \Pjq ZJªKxPTr k´Kf TífùfJ \JjJj FmÄ @PmVWj nJwJ~ mPuj, @Ko xTPur nJPuJmJxJ~ KxÜÇ @Ko xTPur mºá yP~ gJTPf YJAÇ

2019 xJPur oJPYt mÜmq IgtoπLr xPñ xJÄWKwtTÇ ßgPrxJ ßoír oMUkJ© xJÄmJKhTPhr mPuj, 2019 xJPur oJPYt ImJi S oMÜ YuJYu mº yP~ pJPmÇ KfKj \JjJj, KmsKav xrTJr APfJoPiq ßmsKéa krmftL xoP~ AAC jJVKrTPhr IKiTJr KjP~ FTKa k´óJm ‰fKr TPrPZÇ oMUkJ© @rS mPuj, ßmsKéa krmftL IKnmJxj mqm˙J xJoPj KjP~ @xJ yPmÇ FUjTJr oPfJ oMÜ YuJYu ImqJyf gJTPm, Foj iJreJ náuÇ KmsKav xrTJPrr èÀfôkNet oπLPhr Knjú Knjú of ßgPrxJ ßo'r ßmsKéa kKrT·jJr xPñ xJÄWKwtT mPu k´fL~oJj yPòÇ FA ßk´KãPf oMUkJ© \JjJj, \JjM~JKrPf ßgPrxJ ßo ßp ßmsKéa kKrT·jJ fáPu iPrKZPuj xrTJPrr kKrT·jJ ßxaJA myJu @PZÇ xN©: r~aJxtÇ

ÈIJoJPhr ßoRunLmJ\Jr' oqJVJK\Pjr k´TJvjJ C“xm 8 IJVˆ ÈIJoJPhr ßoRunLmJ\Jr' jJPo FTKa oqJVJK\Pjr k´TJvjJ C“xm IJVJoL 8 IJVˆ, oñumJr hMkMr 1:30 KoKjPa KjCTqJxPur mJÄuJPhv TKoCKjKa ßx≤JPr IjMKÔf yPmÇ FPf k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f gJTPmj KmKvÓ xJÄmJKhT, xJ¬JKyT xMroJr KmPvw k´KfKjKi ßT Fo IJmM fJPyr ßYRiMrL S IJ∂\tJKfT ßxKuPmsKa ßvl aKo Ko~J FoKmAÇ FPf xmJAPT CkK˙f gJTJr \jq KmPvw IjMPrJi \JKjP~PZj CÜ oqJVJK\Pjr xŒJhT S k´TJvT ßoJ. ßxJPyu IJyohÇ - ßk´x KmùK¬Ç


UmrJUmr 3

04 - 10 August 2017

ACPjxPTJr Kx≠JP∂ ZJPzr TgJ ßjA

rJokJu KmhMq“PTPªsr TJ\ xrTJr YJuJPmA dJTJ, 1 @Vˆ - k´iJjoπLr \ôJuJKj CkPhÓJ ßfRKlT-AáAuJyL ßYRiMrL @mJrS mPuPZj, ACPjxPTJr Kmvõ GKfyq TKoKar Kx≠JP∂r kr rJokJu KmhMq“PTPªsr KjotJeTJ\ YJKuP~ ßpPf ßTJPjJ mJiJ ßjAÇ fPm KfKj mPuPZj, ßTRvuVf kKrPmv xoLãJ~ (FxAF) rJokJu k´TP·r Km„k k´nJm ßhUJ ßVPu fJ KjrxPj TJptâo ßjS~J yPmÇ ACPjxPTJr Kmvõ GKfyq TKoKar 41fo xnJr Kx≠J∂èPuJ Vf 30 \MuJA, ßrJmmJr xÄ˙JKar SP~mxJAPa k´TJv TrJ y~Ç fJPf ßhUJ pJ~, FxAF pf hs∆f x÷m xŒjú TPr Kmvõ GKfyq TKoKar TJPZ fJ ßkv TrJr \jq xrTJPrr k´Kf IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ FTA xPñ FxAF xŒjú jJ yS~J kpt∂ xMªrmj S kJvõtmftL FuJTJ~ ßTJPjJ irPjr ImTJbJPoJ S Kv· ˙JkjJ KjotJe mº rJUJr TgJ muJ yP~PZÇ rJokJu KmhMq“PTPªsr TJ\PT IjMPoJhj TrJ mJ ZJz ßhS~Jr ßTJPjJ fgq SA YNzJ∂ Kx≠JP∂ ßjAÇ xÄmJhkP© ACPjxPTJr Kx≠J∂ Km˜JKrfnJPm k´TJKvf yS~Jr kr xrTJPrr kã ßgPT 31 \MuJA, ßxJomJr \ôJuJKj CkPhÓJ FA xÄmJh xPÿuj TPrjÇ KfKj UxzJ Kx≠JP∂r oMxJKmhJ FmÄ YNzJ∂ Kx≠JP∂r TKk ßhKUP~ mPuj, k´JgKoT UxzJ~ rJokJu KmhMq“PTPªsr TJ\ mº rJUJr TgJ KjKhtÓnJPm muJ yP~KZuÇ YNzJ∂ Kx≠JP∂ fJ mJh ßhS~J yP~PZÇ xMfrJÄ xrTJr F KmwP~ ßTJPjJ nMu fgq ßh~KjÇ FKhPT, 31 \MuJA ACPjxPTJ mJÄuJPhv TJptJu~ ßgPT kJbJPjJ FT xÄmJh KmùK¬Pf muJ y~, Kmvõ GKfPyqr fJKuTJ~ ÊiM jJo KuKkm≠ TrJ j~, Kmvõ GKfPyqr xMrãJ TfaMTM KjKÁf TrJ yPò, fJ krLãJ TrJS Kmvõ GKfyq TKoKar TJ\Ç KmùK¬Pf Kmvõ GKfyq TKoKar 41fo xJiJre xnJ~ xMªrmj KmwP~ VíyLf 11Ka Kx≠J∂ fMPu ßhS~J y~Ç SA Kx≠JP∂r rJokJu k´T· KjP~ 2016 xJPu ACPjxPTJr KrIqJKÖn oKjaKrÄ KovPjr TrJ IjqJjq xMkJKrvS kKrkNetnJPm mJ˜mJ~Pj iJrJmJKyT khPãk KjPf mJÄuJPhv xrTJPrr k´Kf IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ 2016 xJPur \MuJAP~ mJÄuJPhv xrTJPrr TJPZ kJbJPjJ SA k´KfPmhPj xMªrmPjr kJPv rJokJu T~uJKnK•T KmhMq“ k´T· mJKfu TrJr \jq xMkJKrv TrJ yP~KZuÇ KmhMq“PTªsKa KjKotf yPu xMªrmPjr IkNreL~ ãKf yPm CPuäU TPr k´T·Ka KjrJkh ˙JPj xKrP~ KjPfS muJ yP~KZuÇ FKhPT, rJokJu KmhMq“PTªs KjP~ xrTJr FTèÅP~Ko, KogqJYJr S k´fJreJ TrPZ mPu IKnPpJV TPrPZ ßfu-VqJx-UKj\ xŒh S KmhMq“mªr rãJ \JfL~ TKoKaÇ \JfL~ TKoKar @øJ~T k´PTRvuL ßvU oMyJÿh vyLhMuäJy FmÄ xhxqxKYm IiqJkT @jM oMyJÿh 31 \MuJA FT pMÜ KmmíKfPf F IKnPpJV TPrjÇ CkPhÓJr xÄmJh xPÿuj 31 \MuJA KmPTPu KmhMq“ nmPj @P~JK\f FT xÄmJh KmsKlÄP~ k´iJjoπLr \ôJuJKj CkPhÓJ mPuj, Kmvõ GKfyq TKoKar UxzJ k´KfPmhPj xMªrmPjr @vkJPv rJokJu KmhMq“PTªsxy mz Kv· S ImTJbJPoJ KjotJPer IjMoKf jJ ßhS~Jr \jq xrTJrPT IjMPrJi TrJ yP~KZuÇ TKoKar YNzJ∂ Kx≠JP∂ (Pr\uMqvj) rJokJu KmhMq“PTPªsr TgJ mJh ßhS~J yP~PZÇ xMªrmj Kmkjú yPm mPu ßp TgJ fJrJ @PV mPuKZu, FUj fJS muPZ jJÇ TJre, xrTJPrr kKrT·jJ fJrJ mM^Pf ßkPrPZÇ xMªrmPjr @vkJPv IjqJjq Kv· S ImTJbJPoJ ‰fKrr IjMoKf mº

WATCH Live Property Show

With

Kazi Arif (MARLA , MNAEA) Property Valuer & Consultant

Letting Selling Buying

rJUJr xrTJKr Kx≠J∂PT Kmvõ GKfyq TKoKa ˝JVf \JKjP~PZÇ CkPhÓJ mPuj, 2016 xJPu ACPjxPTJr k´KfKjKihuKar (KrIqJKÖn Kovj) Ijq xm xMkJKrv kMPrJkMKr mJ˜mJ~Pj ImqJyf ßYÓJ YJuJPf FmÄ pf fJzJfJKz x÷m FxAF k´KfPmhj fJPhr TJPZ Ck˙JkPjr \jq Kmvõ GKfyq TKoKa xrTJPrr k´Kf IjMPrJi \JKjP~PZÇ xrTJr Fr xPñ FTof ßkJwe TPrPZÇ xJÄmJKhTPhr FT k´Pvúr \mJPm CkPhÓJ mPuj, kNetJñ FxAF k´KfPmhj ‰fKr TrPf I∂f hMA mZr xo~ uJVPmÇ fPm 2018 xJPur KcPx’Prr oPiq FTKa UxzJ k´KfPmhj (k´PV´x KrPkJat) Kmvõ GKfyq TKoKar TJPZ Ck˙Jkj TrJ yPmÇ FxAF k´KfPmhPj pKh ßhUJ pJ~ ßp rJokJu k´TP·r Km„k k´nJm xŒPTt ßpxm iJreJ TrJ yP~KZu fJ xKfq, fJyPu fJ KjrxPjr TJptâo (KoKaPVvj ßo\Jxt) ßjS~J yPmÇ SA IûPu IjqJjq mz Kv· S ImTJbJPoJ KjotJPer mqJkJPrS Kx≠J∂ ßjS~J yPm SA k´KfPmhPjr KnK•PfÇ CkPhÓJ mPuj, ßTJPjJ ßTJPjJ k©kK©TJ~ Kmvõ GKfyq TKoKar Kx≠J∂ xŒPTt FojnJPm mqJUqJoNuT k´KfPmhj k´TJv TrJ yP~PZ, pJPf oPj yPf kJPr xrTJPrr kã ßgPT @PV pJ muJ yP~PZ fJ nMu mJ KogqJÇ KT∂á xrTJPrr kã ßgPT ß\PjmMP^A TgJ muJ yP~PZÇ xÄmJh KmsKlÄP~ KmhMq“xKYm @yoh TJ~TJCx, KkKcKmr ßY~JroqJj UJPuh oJyoMh S kJS~Jr ßxPur oyJkKrYJuT ßoJyJÿh ßyJPxAj CkK˙f KZPujÇ fPm KmhMq“ k´KfoπL jxÀu yJKoh xÄmJh xPÿuPj CkK˙f KZPuj jJÇ \JfL~ TKoKar k´KfKâ~J Pfu-VqJxáUKj\ xŒh S KmhMq“-mªr rãJ \JfL~ TKoKar KmmíKfPf muJ y~, xrTJr \jVPer Igt UrY TPr hPumPu ACPjxPTJPT k´nJKmf TrJr ßYÓJ TPrKZuÇ FrA IÄv KyPxPm muJ yPò, rJokJu KmhMq“PTªs ˙Jkj xŒPTt ACPjxPTJ fJr @kK• k´fqJyJr TPrPZÇ KmmíKfPf muJ y~, ACPjxPTJr k´TJKvf Kx≠JP∂ ¸Ó ßhUJ pJPò, ßTRvuVf kKrPmv xoLãJ (FxAF) jJ yS~J kpt∂ xMªrmj S Fr kJvõtmftL FuJTJ~ ßTJPjJ irPjr Kv· S ImTJbJPoJ TrJ pJPm jJÇ rJokJu KmhMq“PTªs F irPjr ˙JkjJr xÄùJr I∂ntMÜÇ rJokJu KmhMq“PTªs KjP~ ACPjxPTJr xoLãJ hPur @PVr xMkJKrv kNet mJ˜mJ~j TrPf yPmÇ FPf muJ yP~KZu, xMªrmj rãJr \jq FA KmhMq“PTªs ImvqA mº IgmJ xMªrmj FuJTJ ßgPT xrJPf yPmÇ \JfL~ TKoKar ßjfJrJ FTèÅP~Ko fqJV TPr ‰mùJKjT KmPväwe S \joPfr k´Kf vs≠J \JKjP~ rJokJu YMKÜ mJKfuxy xMªrmjKmjJvL xm f“krfJ mº TrPf xrTJPrr k´Kf @øJj \JKjP~PZÇ ßxA xPñ fJrJ ÈxMªrmj jLKfoJuJ' V´ye TPr Fr KmTJPv xm irPjr CPhqJV V´yPer \jqS mPuPZÇ ACPjxPTJr Kmvõ GKfyq TKoKar 41fo xnJ~ xMªrmj KjP~ 11 Kx≠J∂ Vf 2-12 \MuJA ßkJuqJP¥r âJTJS vyPr ACPjxPTJr Kmvõ GKfyq TKoKar 41fo xnJ IjMKÔf y~Ç ßxUJPj IjqJjq Kmvõ GKfPyqr oPfJ xMªrmj KmwP~S 11Ka Kx≠J∂ y~Ç FèPuJr èÀfôkNet IÄv fMPu irJ yPuJ: Kfj j’r Kx≠JP∂ xMªrmPjr kJPv k´˜JKmf SKr~j T~uJKnK•T fJkKmhMq“PTªs S rJokJu T~uJKnK•T KmhMq“PTPªsr KÆfL~ kptJ~ IjMPoJhj jJ TrJr mqJkJPr mJÄuJPhPvr Kx≠J∂PT ˝JVf \JjJPjJ yP~PZÇ YfMgt Kx≠JP∂ rJokJu KmhMq“PTPªsr k´nJm KjP~ xMªrmj S mJÄuJPhPvr

We have moved

to our Brand

102

Your Wisest Move

New Office at

Brick Lane Bangla Town,

London E1 6RL (Opposite Brick Lane Mosque)

Live on every Thursday from 9.40pm - 10.30pm on Bangla TV (Sky 821) Sponsored by

0

We offer % commission for lettings & sales

*Terms and Conditions Apply

020 7375 1188 | 07944 872 919 (Line open till 11pm) admin@primeestateagents.co.uk www.primeestateagents.co.uk Licensed Member of ARLA & NAEA

hKãe-kKÁo FuJTJ~ FTKa ßTRvuVf kKrPmv k´nJm xoLãJ (FxAF) YJuJPjJr ßp Kx≠J∂ mJÄuJPhv xrTJr KjP~PZ, fJPT ˝JVf \JjJPjJ yP~PZÇ FxAF xoLãJ ßvw jJ yS~J kpt∂ SA IûPu ßTJPjJ míyhJTJr Kv· mJ ImTJbJPoJ KjotJe jJ TrJr Kmw~Ka KjKÁf TrPf xrTJPrr k´Kf IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ FxAF pf hs∆f x÷m xŒjú TPr FTKa k´KfPmhj Kmvõ GKfyq ßTPªs kJbJPf yPmÇ Kmvõ GKfyqPTªs FKa A≤JrjqJvjJu ACKj~j lr Tj\JrPnvj Im ßjYJrPT (@AACKxFj) KhP~ kptJPuJYjJ TPr ßjPmÇ kûo Kx≠JP∂ xMªrmPjr k´KfPmvVf kptPmãe k´KfPmhj ßhS~Jr \jq ˝JVf \JjJPjJ yP~PZÇ F ZJzJ xoMhk s Pí Ôr CófJ míK≠, umeJÜfJ míK≠, ˝JhM kJKjr k´mJy TPo pJS~Jr Kmw~èPuJ xMªrmPjr mJ˜MxÄ˙JPjr Skr ßp ÉoKT xíÓ TPrPZ, fJ KjP~ mJÄuJPhPvr CPÆV \JjJPjJPT ˝JVf \JKjP~ muJ yP~PZ, FA ÉoKTr TJrPe xMªrmj KmPvwnJPm ^MÅKTkNet yP~ kPzPZÇ wÔ Kx≠JP∂ muJ yP~PZ, Kmvõ GKfPyqr IÄv KyPxPm kMPrJ xMªrmPjr mqJkJPr mJÄuJPhv (xMªrmj) S nJrPfr (xMªrmj jqJvjJu kJTt) @∂xLoJ∂ xyPpJKVfJr Kmw~Ka UMmA èÀfôkNetÇ F KmwP~ xyPpJKVfJ mJzJPf Cn~ ßhPvr xrTJPrr CPhqJVPT ˝JVf \JKjP~ hMA xMªrmPjA kptJ¬ ˝JhM kJKjr k´mJy KjKÁf TrJr KmwP~ 2016 xJPu ACPjxPTJr KovPjr TrJ xMkJKrv kKrkNen t JPm mJ˜mJ~j TrPf mJÄuJPhv xrTJPrr k´Kf @øJj \JjJPjJ yPòÇ F ZJzJ k´KfPmhPj rJokJu k´TP·r A@AFPT IxŒNet S k´vúKm≠ KyPxPm CPuäU TPr muJ yP~PZ, FKa ‰fKr TrJr ßãP© xm kPãr ofJof xKbTnJPm ßjS~J y~Kj, IgtJ“ xLKof KTZM oJjMPwr xPñ TgJ muJ yP~PZ, pJ A@AF TrJr @∂\tJKfT V´yePpJVq k≠Kf j~Ç xMªrmPjr míãrJK\r Skr k´nJPmr Kmw~Ka SA xoLãJ~ CPb @PxKjÇ mJÄuJPhPv S @∂\tJKfT ßãP© F KmwP~ TJ\ TrJ KmùJjLPhr ofJofS ßjS~J y~KjÇ Kovj fJPhr k´KfPmhPj rJokJu k´TP·r TJrPe xMªrmPjr Skr YJr irPjr ãKfTr k´nJm kzPm mPu oPj TrPZ, pJ xMªrmPjr IjqJjq k´JTíKfT xŒPhr IkNreL~ ãKf TrPmÇ FèPuJ yPò mJ~MhNwe, kJKjhNwe, KvP·r kM†LnNf hNwe, \JyJ\ YuJYu S jhL UjPjr k´nJmÇ @a j’r Kx≠JP∂ muJ y~, xMªrmPj \ôJuJKj ßfu ZKzP~ kzJ\Kjf kKrK˙Kf ßoJTJKmuJ~ mJÄuJPhv xrTJr ßp ÈjqJvjJu IP~u K¸u IqJ¥ ßTKoTqJu TK≤P\K¿ käqJj'-Fr (FjSFxKxSKk) UxzJ ‰fKrPf ßp IV´VKf TPrPZ, fJPT ˝JVf \JjJPjJ yP~PZÇ ßxA xPñ kKrT·jJ mJ˜mJ~Pjr \jq kptJ¬ fyKmu ß\JVJj FmÄ oJjmxŒPhr mqmyJr KjKÁf TrPf IjMPrJi \JjJPjJ yPuJÇ xJŒ´KfT ßjRáhMWtajJèPuJPf KmköjT CkJhJj ZKzP~ kzJr hLWtPo~JKh k´nJm kptPmãPer mqJkJPr @rS fgq KhPf yPmÇ ßjRYuJYPur TJrPe ãKfTr k´nJm ToJPf ßjRYuJYu mqm˙JkjJ, ßcsK\ÄP~r oPfJ Kmw~èPuJ xŒPTtS fgq KhPf yPmÇ j~ j’r Kx≠JP∂ kÊr jPh krmftL ßTJPjJ Ujj TJptâo YJuJPjJr @PV xMªrmPjr IxJiJre ‰mKvõT oNPuqr (@CaˆqJK¥Ä ACKjnJxtJu nqJuM) Skr Fr k´nJm KjP~ xoLãJ YJuJPjJr IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ ßxA xPñ kÊr jh UjPjr kKrPmvVf k´nJm xoLãJ (A@AF) TrJrS IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ hv j’r Kx≠JP∂ TKoKa CKÆVú \JKjP~ mPuPZ, rJokJu T~uJKnK•T KmhMq“ k´T· KjotJe TrJ yPu xMªrmPj kKrPmvVf k´nJm kzPmÇ mJ~M S kJKjhNwe mJzPmÇ ßjRYuJYu S ßcsK\Ä ßmPz pJPmÇ KobJ kJKj TPo pJPmÇ Fr oPiqA SA IûPur kJKjPf umeJÜfJ ßmPz ßVPZÇ Kmvõ GKfyq TKoKar 41fo IKiPmvPjr Kx≠J∂ IjMxJPr TKoKa ßTRvuVf kKrPmv oNuqJ~Pjr (FxAF) IÄv KyPxPm FxPmr k´nJm Kj„ke KjKÁf TrPf yPm mJÄuJPhvPTÇ ^MÅKT ToJPf @iMKjT k´pMKÜ mqmyJr TrPf yPmÇ xMªrmPjr @CaˆqJK¥Ä ACKjnJxtJu nqJuMr (SACKn) Skr ãKfTr k´nJm FzJPf mJÄuJPhvPT kptJ¬ mqm˙J V´ye TrPf yPmÇ xmPvPw Kx≠J∂ KyPxPm mJÄuJPhvPT IjMPrJi TrJ yP~PZ, ßpxm vft ßhS~J yP~PZ, ßxèPuJ mJ˜mJ~Pjr IV´VKf CPuäU TPr FTKa k´KfPmhj 2018 xJPur k~uJ KcPx’Prr oPiq Kmvõ GKfyq TKoKar TJPZ \oJ KhPf yPmÇ TKoKar 2019 xJPu IjMPÔ~ 43fo IKiPmvPj SA k´KfPmhj pJYJA-mJZJA TrJ yPmÇ


4 UmrJUmr

04 - 10 August 2017

dJTJ, 1 @Vˆ - KjmtJYj TKovPj FmJrA k´go KjitJKrf xoP~r oPiq 31 IJVˆ, ßxJomJr @S~JoL uLV S KmFjKk fJPhr 2016 xJPur @~-mqP~r KyxJm hJKUu TPrPZÇ 31 IJVˆ xTJu xJPz 10aJ~ @S~JoL uLPVr kPã huKar YJr xhPxqr FTKa k´KfKjKihu k´iJj KjmtJYj TKovjJPrr TJPZ KyxJm hJKUu TPrÇ KmPTPu KmFjKkr k´KfKjKihu fJPhr KyxJm hJKUu TrPf AKx IKlPx pJ~Ç huKa Vf mZPr @~ TPrPZ YJr ßTJKa 84 uJU 34 yJ\Jr 97 aJTJÇ @r mq~ yP~PZ Kfj ßTJKa FT uJU 84 yJ\Jr 799 aJTJÇ huKar CÆí• rP~PZ FT ßTJKa 82 uJU 49 yJ\Jr 299 aJTJÇ mqJÄPT ãofJxLj hPur \oJ @PZ 25 ßTJKa 58 uJU 11 yJ\Jr 441 aJTJÇ @P~r UJfèPuJ yPuJ ßTªsL~ TJptKjmtJyL xÄxh, CkPhÓJ kKrwh, \JfL~ TKoKa, xyxŒJhT, ßTªsL~ CkTKoKa, k´JgKoT xhxq xÄV´y Kl, xÄxh xhxq, oPjJj~j lro KmKâ, IjMhJj S mqJÄT ßgPT k´J¬ xMhÇ mqP~r UJfèPuJ yPuJ TotYJrLPhr ßmfj, ßmJjJx, @kqJ~j S IjqJjq UrY, ßTªsL~ xnJ/\jxnJ, KjmtJYjL IKlx mq~, C•re kK©TJ k´TJvjJ S xÄKväÓ UrY, ©Je TJptâo, KmnJVL~ S ß\uJ \jxnJ, xyPpJVL xÄVbPjr IjMÔJj, xJÄVbKjT UrY FmÄ IjqJjq mq~Ç F KyxJm IjMxJPr @S~JoL uLPVr @~ @PVr mZrèPuJr fMujJ~ TPoPZÇ @S~JoL uLPVr @PVr k´KfPmhj IjMxJPr 2015 xJPu huKa @~ TPr xJf ßTJKa 11 uJU 61 yJ\Jr 375 aJTJÇ F xo~ huKar mq~ yP~PZ Kfj ßTJKa 72 uJU 81 yJ\Jr 469 aJTJÇ @S~JoL uLPVr @PVr k´KfPmhj IjMxJPr 2015 xJPu huKa @~ TPr xJf ßTJKa 11 uJU 61 yJ\Jr 375 aJTJÇ F xo~ huKar mq~ yP~PZ Kfj ßTJKa 72 uJU 81 yJ\Jr 469 aJTJÇ IgtJ“ mqP~r kr fyKmPu CÆí• @PZ k´J~ Kfj ßTJKa 38 uJU aJTJÇ 2014 xJPu @S~JoL uLPVr @~ yP~KZu 9 ßTJKa kJÅY uJU 35 yJ\Jr 643 aJTJÇ @r mq~ Kfj ßTJKa 44 uJU 40 yJ\Jr 821 aJTJÇ 2013 xJPu @S~JoL uLPVr @~ y~ 12 ßTJKa 40 uJU aJTJÇ @r mq~ y~ Z~ ßTJKa 72 uJU aJTJÇ 2012 xJPu F huKar @~ KZu 10 ßTJKa Z~ uJU aJTJÇ IjqKhPT mq~ KZu 9 ßTJKa 19 uJU aJTJÇ IjqKhPT KmFjKkr KyxJm IjMxJPr 2016 xJPu fJPhr @~ y~ YJr ßTJKa 13 uJU 68 yJ\Jr 730 aJTJÇ mq~ y~ Kfj ßTJKa 99 uJU 63 yJ\Jr 852 aJTJÇ 2015 xJPu KmFjKkr @~ y~ FT ßTJKa 73 uJU Kfj yJ\Jr 365 aJTJÇ F xo~ KmKnjú UJPf mq~ y~ FT ßTJKa 87 uJU 29 yJ\Jr 649 aJTJÇ 2014 xJPu @~ y~ hMA ßTJKa 87 uJU 48 yJ\Jr 574 aJTJÇ @r mq~ yP~PZ Kfj ßTJKa 53 uJU Kfj yJ\Jr 590 aJTJÇ 65 uJU 55 yJ\Jr 16 aJTJ fJPhr ßmKv mq~ y~Ç 2013 xJPu fJPhr mq~ yP~PZ hMA ßTJKa 27 uJU 25 yJ\Jr 362 aJTJ, @r @~ KZu 75 uJU kJÅY yJ\Jr

AKxPf KyxJm hJKUu

@S~JoL uLPVr @~ TPoPZ ßmPzPZ KmFjKkr 762 aJTJÇ 2012 xJPu KmFjKkr @~ KZu FT ßTJKa 79 uJU 12 yJ\Jr 231 aJTJÇ @r mq~ yP~KZu hMA ßTJKa 26 uJU 93 yJ\Jr 143 aJTJÇ WJaKf KZu 47 uJU 80 yJ\Jr 912 aJTJÇ TKovj xKYmJu~ xN© \JjJ~, xmtPvw 2010 xJPu KmFjKkr mqP~r ßYP~ @~ ßmKv ßhUJPjJ yP~KZuÇ huKa KjmtJYj TKovjPT \JjJ~, SA mZr fJPhr mq~ yP~KZu FT ßTJKa 10 uJU 18 yJ\Jr 214 aJTJÇ @r @~ yP~KZu hMA ßTJKa 49 uJU 32 yJ\Jr 776 aJTJÇ Frkr ßgPT 2015 xJu kpt∂ KjmtJYj TKovPj ßhS~J huKar @KgtT k´KfmhjèPuJPf @P~r fMujJ~ mq~ ßmPzPZ mPu \JjJPjJ y~Ç KT∂á 2016 xJu KmFjKkr \jq mqKfâoÇ F mZr fJPhr mqP~r ßYP~ @~ ßmKv y~Ç 31 IJVˆ KmPTPu KjmtJYj TKovj xKYmJuP~ hPur mJKwtT @~mqP~r KyxJm \oJ ßhj KmFjKkr KxKj~r pMVì oyJxKYm ÀÉu TmLr Kr\nLÇ KfKj \JjJj, 2016 xJPu fJÅr hPur mqP~r ßYP~ @~ ßmKv yP~PZ 14 uJU YJr yJ\Jr 878 aJTJÇ

ÀÉu TmLr Kr\nL mPuj, ÈhuL~ xhxqPhr YJÅhJ, xhxq lro, hPur KmKnjú k´TJvjJ KmKâ S ßcJPjvj ßgPT @oJPhr @~ y~Ç IjqKhPT huL~ KmKnjú xnJ-xoJPmv, AlfJr kJKatxy xJÄVbKjT TotTJP§ @oJPhr Igt mq~ yP~PZÇ ' k´xñf, @S~JoL uLV S KmFjKk FmJrA k´go @Aj KjitJKrf xoP~r oPiq KjmtJYj TKovPj fJPhr @~-mqP~r KyxJm hJKUu TruÇ rJ\QjKfT hu Kjmºj KmKioJuJ IjMpJ~L KjmKºf rJ\QjKfT huèPuJr \jq k´KfmZr 31 \MuJA ßTJPjJ KjmKºf YJatJct IqJTJCjaqJ≤ lJPotr oJiqPo @PVr kK†TJ mZPrr @~-mqP~r KyxJm hJKUPur KmiJj rP~PZÇ @PVr mZrèPuJPf KT∂á kr kr hMA mZr ßTJPjJ hu pKh F KyxJm hJKUu jJ TPr ßx \jq KjmtJYj TKovj SA hPur KmÀP≠ ßTJPjJ mqm˙J KjPf kJrPm jJÇ KjmKºf rJ\QjKfT hPur \jq Vek´KfKjKifô @PhPvr KmiJj yPò, kr kr Kfj mZr F KyxJm jJ KhPu fUj KjmtJYj TKovj SA hPur Kjmºj mJKfu TrPf kJrPmÇ

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Curry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


UmrJUmr 5

04 - 10 August 2017

dJTJ, 1 @Vˆ - \Ko S KjotJexJoV´Lr oNuqmíK≠ S TPrr TJrPe @mJxj xÄTa \Kau yP~ CbPZÇ vyPrr ßmKvr nJV oJjMw xJoPgqtr InJPm mJKz mJ lîqJa KTjPf kJrPZ jJ, nJzJ mJKzPfS gJTJr xJogqt yJrJPò fJPhr IPjPTÇ TJre mJKznJzJ mJzPZ I˝JnJKmT yJPrÇ xJrJ ßhPvr jVr FuJTJ~ ßxJ~J ßTJKa ACKja VíPyr (Wr mJ lîqJa) WJaKf rP~PZÇ k´KfmZr WJaKf mJzPZ 10 uJU ACKja TPrÇ xJiJre oJjMPwr FA @mJxj ßnJVJK∂ ysJPx xrTJr È\JfL~ VíyJ~e jLKfoJuJ, 2016' k´e~j TPrPZÇ xÄKväÓ Tftíkã S @mJxj mqmxJ~L hMA kPãrA @vJ, @mJxj KjP~ oJjMPwr FUj ßp ßnJVJK∂ y~ jLKfoJuJr lPu fJ ysJx kJPmÇ jLKfoJuJ \JKr TPr VíyJ~e S VekNft oπeJu~ mPuPZ, Víy KjotJe mq~ ysJPxr uPãq ˆqJŒ KcCKa, y˜J∂r Kl, Kjmºj Kl S KmKnjú irPjr TryJr ToJPjJ yPmÇ xMun k≠KfPf \Kor Kjmºj S xŒK• y˜J∂Prr ˝JPgt @Aj TrJ yPmÇ VíyKjotJe EPer xMhyJr mJKeK\qT xMPhr yJPrr ßYP~ TKoP~ KjitJre TrJ yPmÇ xrTJr KjoúKm•Phr käa S lîqJa KhPf nftMKTrS mqm˙J TrPmÇ F ZJzJ VíyJ~e TJptâo iLPr iLPr xrTJKr UJf ßgPT ßmxrTJKr UJPf ˙JjJ∂r TrJr TgJS muJ yP~PZ jLKfoJuJ~Ç xrTJr KjoúKm•Phr käa S lîqJa KhPf nftMKTrS mqm˙J TrPmÇ F ZJzJ VíyJ~e TJptâo iLPr iLPr xrTJKr UJf ßgPT ßmxrTJKr UJPf ˙JjJ∂r TrJr TgJS muJ yP~PZ jLKfoJuJ~Ç jLKfoJuJ mJ˜mJ~j kKrK˙Kf kptJPuJYjJ S kptPmãe TrPf k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xnJkKfPfô FTKa CókptJP~r kKrwh Vbj TrJ yPmÇ @mJxj UJPfr xJoKV´T KhT KmPmYjJ TPrA FA jLKfoJuJ TrJ yP~PZ CPuäU TPr VíyJ~e S VekNft oπL AK†Kj~Jr ßoJvJrrl ßyJPxj 31 IJVˆ mPuj, ÍPmxrTJKr @mJxj ßãP©r jJjJ k´KfmºTfJ hNr TrJr mqJkJPrS Km˜JKrf ÈVJAcuJAj' @orJ fMPu iPrKZÇ" oπL mPuj, kKrTK·f @mJxj jJ TrPf kJrPu ßhPvr TíKw\Ko rãJ TrJ pJPm jJÇ fJA V´JPo mJKz TrJr ßãP© ˙JjL~ k´vJxj ßgPT IjMPoJhPjr mqm˙J rJUJ yP~PZÇ V´Jo S CkP\uJ kptJP~ mÉfu nmj TrPf yPu ImvqA jTvJ IjMPoJhj TKrP~ KjPf yPmÇ

VOyJ~e jLKfoJuJ \JKr

\Ko lîqJPar Kjmºj Kl nqJa S xMh ToPm

\JfL~ VíyJ~e TftíkPãr ßY~JroqJj UªTJr @UfJÀöJoJj mPuj, ÈFA jLKfoJuJ k´e~Pjr lPu xrTJKr-PmxrTJKr jJVKrTPhr \jq @mJxj KjKÁf TrJr xMPpJV @PrJ ßmPzPZÇ' KrP~u FPˆa IqJ¥ yJCK\Ä IqJPxJKxP~vj Im mJÄuJPhPvr (KryqJm) xyxnJkKf Ku~JTf @uL Kouj mPuj, ÈjLKfoJuJ~ ßmxrTJKr @mJxj ßãP©r \jq ßjS~J Kx≠J∂èPuJPT nJPuJ uãe mPu oPj TKrÇ xrTJPrr F CPhqJV mJ˜mJK~f yPu ßhPvr oJjMPwr \jq KryqJm xJoPgqtr oPiq nJPuJ lîqJa KhPf kJrPmÇ' Vf 19 \MuJA \JKr TrJ jLKfoJuJKa Vf mZPrr 25 FKk´u IjMPoJhj TPr xrTJrÇ @mJxj xÄTa ßoJTJPmuJr kJvJkJKv VíyJ~Pe xJÄÛíKfT GKfyqPT èÀfô ßhS~J, k´JTíKfT \uJiJr xÄrãe TrJ, míKÓr kJKj xÄrãe, mjqJ Kj~πe, ß\JKjÄ kKrT·jJxy IjqJjq Kmw~PT KYK¤f TrJr TgJ muJ yP~PZ jLKfoJuJ~Ç @mJxj UJf KmTKvf jJ yS~Jr TJre CPuäU TPr

jLKfoJuJ~ muJ yP~PZ, VíyJ~Pe EehJPj mqJÄT, mLoJ ßfoj FKVP~ @PxKjÇ F UJPf IPgtr C“x yPò KjotJfJ S ßâfJr mqKÜVf xŒh, k´mJxLPhr xû~, xrTJKr Ee S mrJ¨Ç VíyJ~Per Skr mftoJj Tr TJbJPoJr k´KfKâ~J xŒPTt FUj kpt∂ ßTJPjJ khPãk ßjS~J y~KjÇ lPu VíyJ~e TotTJ§ FUPjJ oNuf mqKÜVf S kJKrmJKrT kptJP~A rP~ ßVPZÇ jLKfoJuJ~ muJ yP~PZ, jVr FuJTJr ImqmÂf UJx\KoèPuJ KjP~ nNKo oπeJu~PT xPñ ßrPU ßpRgnJPm jVr nNKo mqJÄT xíKÓ TrJ yPmÇ V´JoJûPur UJx\Ko S ß\PV SbJ Yr KjP~ V´Jo nNKo mqJÄT xíKÓ TrJ yPmÇ k´P~J\jL~ \Ko â~ mJ IKiV´ye TPr nNKo mqJÄTPT xoí≠ TrJ yPmÇ V´JoLe nNKo mqJÄT ßgPT jhLnJXj S IjqJjq hMPptJPV ãKfV´˜Phr kMjmtJxj TrJ yPmÇ jLKfoJuJ~ muJ y~, ßhPv VíyJ~e xoxqJ mqJkT @TJr iJre TPrPZÇ \Ko S VíyKjotJexJoV´Lr âomitoJj oNuq míK≠, mJKznJzJr yJr míK≠r lPu oiqKm•, KjoúKm• S hKrhs \jPVJÔLr â~xLoJr oPiq

KmoJPj u¥j-KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj

TJTrKh~J ßfrJhu IJuLkMr SP~uPl~Jr asJˆ ACPT

We provide 24 hours telephone services IJorJ 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

Biman Approved

79162

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ Book with us for any destiation in the world Save money and time

Hillside Travels

Km. hs: V´JyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4aJ kpt∂ ßUJuJÇ

@mJxPjr hMsJkqfJ VíyJ~e S @mJxj xoxqJPT \Kau TPr fMuPZÇ 1993 xJPu \JfL~ VíyJ~e jLKf k´e~Pjr xo~ xrTJKr KyxJm oPf VíyJ~Per WJaKf KZu 31 uJU ACKjaÇ 2000 xJPu fJ ßmPz hJÅzJ~ 50 uJU ACKjaÇ 2010 xJPu 62 uJU kJTJ Wr KjotJe IkKryJpt KmPmKYf y~Ç 2015 xJPu ßhPvr jVr FuJTJ~ FT ßTJKa ACKja Víy k´P~J\j KZuÇ kPrr k´KfmZr 10 uJU ACKja TPr jfMj Víy KjotJPer k´P~J\j kzPmÇ FPf @PrJ muJ yP~PZ, nNKo Cjú~Pjr kr CóKmP•r @mJxj S Kv·-mJKeK\qT irPjr IjJmJKxT mqmyJrTJrLr TJPZ pgJpg oNPuq \Ko mrJP¨r mqm˙J TrJ yPmÇ ßxUJj ßgPT kJS~J oMjJlJ KhP~ KjoúKm•Phr \jq \Ko mJ lîqJa ßhS~Jr ßãP© nftKM T ßhS~J yPmÇ nKmwq fyKmPu (K\Kk lJ¥) aJTJ \oJTJrL TotTftJ, TotYJrL S vsKoTPhr @mJxPjr \jq KmPvw xû~ k´T· YJuM TrJ yPm, ßpUJPj xÄKväÓ xÄ˙JS IjMhJj ßhPmÇ xrTJKr YJTKr\LmLPhr \jq KTK˜Pf ˙J~L @mJxPjr mqm˙J TrJ yPmÇ \LmjmLoJ TŒJKjèPuJxy @KgtT mJ\Jr ßgPT hLWtPo~JKh fyKmu ßkPf mºTL EPer KmkrLPf KxKTCKrKa\ AxMq C“xJKyf TrJ yPmÇ PmxrTJKr UJfPT k´JiJjq KhP~ jLKfoJuJ~ muJ yP~PZ, ÈVíyJ~e TJptâo âoJjõP~ xrTJKr UJf yPf ßmxrTJKr UJPf ˙JjJ∂r TrJ FmÄ ßmxrTJKr CPhqJVPT ß\JrhJr TrJr \jq xyJ~fJ S Tr k≠Kfr kMjKmtjqJPxr oJiqPo \jVePT VíyJ~Pe C“xJy k´hJj TrJ yPmÇ ' jLKfoJuJ~ muJ y~, V´JyT ˝Jgt rãJ TPr @mJKxT käa S lîqJa mJKzr oJKuTJjJ Kjmºj S y˜J∂r pJPf xyP\ S xMuPn xŒjú TrJ pJ~, ßx \jq @Aj k´e~j TrJ yPmÇ Kjoú S oiq @P~r \jPVJÔLr VíyKjotJe mq~ ToJPjJr \jq ˆqJŒ KcCKa, y˜J∂r Kl, Kjmºj Kl, Tr KjitJre pMKÜxÄVfnJPm kMjKmtjqJx TrJ yPmÇ jLKfoJuJ~ muJ yP~PZ, xrTJKr TotTftJ-TotYJrLPhr \jq xrJxKr S dJuJSnJPm nmj ‰fKr TrJ yPm jJÇ KmhqoJj nmjèPuJr ßorJof S CófJ míK≠, kKrPmPvr Cjú~j S ßUJuJ \J~VJr TJKãf S xMÔM mqmyJr KjKÁf TrJ yPmÇ mJKznJzJ ßhS~Jr ßYP~ oJKuTJjJ mJzJPjJr Skr híKÓ ßhS~J yPmÇ

lqJPoKux ßVa-aáPVhJr kJKat 2017 fJKrU: 7 IJVˆ 2017 ßxJomJr xo~: KmTJu 6aJ ˙Jj: ßxJjJrVÅJS ßrÓMPr≤ 32-38 IxPmJjt Kˆsa u§j A1 6KaKc CÜ ßVa-aáPVhJr kJKatPf CkK˙f yS~Jr \jq xÄKväÓ xTPur k´Kf IJøJj \JjJPjJ pJPòÇ IjMPrJiâPo:

Unit-3, 388 Green Street, London E13 9AP

Tel : 0208 552 2033 | 0208 552 9888 Fax : 0208 552 7538 sales@hillsidetravels.com www.hilsidetravels.com

ßk´KxPc≤ j\r∆u yT ßoJ˜JT

ßxPâaJrL ßuJToJj ßYRiMrL

ßas\JrJr IKyhMr ryoJj ßYRiMrL

Km˜JKrf \JjPf ßpJVJPpJV Tr∆j: 07809 838 009


6

xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

04 - 10 August 2017

FOUNDER: Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR: Mrs. Ayesha Ahmed EDITOR: Ahmed Moyez

NEWS EDITOR : Abdul Quaium

SPECIAL CORRESPONDENT: K M Abu Taher Choudhury

SPECIAL CONTRIBUTOR: Dr. M Mujibur Rahman

MANAGING DIRECTOR: Thufayel Ahmed

SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6)

85 Myrdle Street, London E1 1HL Editorial: 020 7041 9494 Advertising: 020 7377 9787

www.surmanews.com EDITORIAL: news@surmanews.com ADVERTISING: advert@surmanews.com

kKrPmvmJºm VJKz 2040-Fr kr TL yPm?

2040 xJPu mJ~MhwN e ßrJPi mOKav xrTJPrr khPãk mJ˜mJK~f yPmÇ kKrPmvmJhLPhr hJmL KZu TokPã 2020 xJPur oPiq KcP\uPkPasJu YJKuf VJKz KjKw≠ TrJr \jqÇ ßhjhrmJPr mOKav xrTJr IJPrJ 23 mZPr KkKZP~PZÇ FPf ijqmJh muPmJ jJKT oJjmxnqfJPT rãJr ßãP© mOKav xrTJr IJPrJ 23 mZr KkZJPuJ ∏ FA mPu KiÑJr KhPmJ? IJorJ \JKj FTKa xrTJr k´gPo fJr ãofJPTA ßhPUÇ ãofJ FTTnJPm IK\tf y~ jJÇ Fr KkZPj IPjT mz mz yJf gJPTÇ ßxA xogtj ßp IQmi fJ IJorJ muKZ jJÇ KT∂á fJPhr IQjKfT xogtjPT ß\JrJPuJ TrJr \jqA mKeTPVJÔL rãevLu iJrJr rJ\jLKfKmhPhr mvÄmPh kKref TPrÇ KmvõrJ\jLKfPf rãevLurJ mftoJj Kmvõ r∆u TrPZÇ FT\j asJPŒr C™JPjr kr FA ßVJÔL IJPrJ ßmVmJj yP~PZÇ asJŒPT muJ y~ ijLPhr ijLÇ FTAnJPm mOPaPj KmVf 3 aJot pJm“ Tj\JrPnKan xrTJr ãofJ~ rP~PZÇ Fr Igt IJorJ F TgJ muKZ jJ ßp, Tj\JrPnKan xrTJr IQminJPm ãofJ~ FPxPZÇ KT∂á fJPhrPT xogtPjr ßãP© ßp ßv´eLPVJÔL ßnJaJrPhrPT k´nJKmf TPr gJPTj fJrJ TJrJ? Kj”xPªPy mKeTPv´eLÇ ßTJj irPer mKeT, YJu mJ VoWPrr IJz“hJr jjÇ ßfu-I˘ KjP~ pJrJ ßVJaJ KmPvõ mJKe\q TPrj, pM≠PT pJrJ mqmxJ KyPxPm ßhPUj ßxxm mKeTrJA yPuJ Fxm rãevLu xrTJrPhr xoJgtTÇ fJPhr yJPf kKrPmv-hNwe ßTJPjJ xoxqJ j~Ç fJrJ hrTJr yPu kOKgmLr oPfJ Ijq FTKa V´y UKrh TPr mJxPpJVq TPr fáuPf kJPrjÇ KmùJjLrJ fZjZ TPr UM\ Å PZj IJPuJ-mJfJx-IKéP\j ßpUJPj k´JPer Im˙Jj xy\fr y~ ßx rTo FTKa V´yÇ nKmwq“ IºTJr ÊiM IJoJPhr oPfJ fífL~Pv´eLr jJVrTPhr \jq kPz gJTPm ßpUJPj hNwe mJ KmwJÜ mJfJPxr xPñ KoPuKoPv \LmjpJkj TrPf y~Ç mOKav xrTJr Foj hNwe ßrJPi 2040 xJPu FTKa TJptTrL CPhqJV ßjPmÇ FA 23 mZr kPrr CPhqJPVr ßnfrS fJPhr rJ\jLKfr xlufJr luJlu ßnJV TrPf YJ~ FA mPu ßp, ßhPUJ IJorJA FaJPT IjMPoJhj TPrKZÇ IJPVú~J˘, KjCKTî~JPrr oPfJ mJ~MhwN e, kKrPmv hNwPer \†JuèPuJ KjP~ pJrJ KY“TJr TrPZj fJPhr TgJ ßTC ÊPj jJÇ FojKT mJo muP~ gJTJ r∆v-YLjk∫LrJS KjCKTî~JPrr Kmr∆P≠ FT kãPTA hJ~L TPrjÇ FA xMPpJV rãevLu ßVJÔL yJfZJzJ TPrKjÇ KjP\PhrPT \JKˆlJA TrJr FTKa xMPpJV ‰frLS yP~ pJ~ FA FTkãL~ KY∂JPYfjJr TJrPeÇ fífL~ KmPvõ m\tq ßluJr TJrPe ßp ãKfTJrT KhTèPuJ rP~PZ fJ pKh KmvõkKrPmvmJhLPhr oJiqPo oJjMwPT xPYfj TrJ pJ~ fJyPu fJrJ Fr hJ~ ßoaJPf ßp Igt èjPf yPfJ FA nP~ yPuS I˘mqmxJ, pM≠mqmxJr KY∂J ßgPT xPr IJxPfJÇ KT∂á hM”PUr Kmw~ yPuJ, fífL~ Kmvõ fJPhr hMjLt KfkrJ~j rJÓsmqm˙Jr TJrPe k´go KmPvõr xJPg ßhjhrmJr TPr ßfoj xMKmiJ TrPf kJPr jJÇ ChJyre KyPxPm muJ pJ~, mJÄuJPhPvr xmPY hMmu t fJr \J~VJKa ßTJj \J~VJ~? rJÓsmqm˙J, huL~KY∂J~ ãofJ~j ∏ IQjKfT KjmtJYj k≠Kf AfqJKhÇ Fxm hMmu t fJr TJrPeA KjP\Phr jqJpq IKiTJr Cjúf Kmvõ ßgPT IJorJ IJhJ~ TrPf mqgtÇ IJVJoL 2040 xJu kpt∂ IJoJPhrPT FA hNwe k´Kâ~J~ \Lmj IKfmJKyf TrPf yPmÇ ÊiM FA mPu xJ∂ôjJ ßp IJoJPhr krmftL k´\jì Fr xMU ßnJV TrPmÇ ÊiM oPªr nJPuJ, IJr KTÇ

VefPπr xNKfTJVJPr KjmtJYPjr k´yxj! TJoJu @yPoh CkJYJPptr khPT ßTªs TPr Vf vKjmJr dJTJ KmvõKmhqJuP~ ßp híPvqr ImfJreJ yP~PZ, fJ ßhPU IPjPTrA VJ ßVJuJPjJ IjMnNKf yP~PZ xPªy ßjAÇ k´JPYqr IéPlJct mPu pJÅrJ FA k´KfÔJPjr xPñ IfLf IgmJ KmhqoJj xŒPTtr TJrPe @®fíK¬Pf ßnJPVj (@KoS SA hunMÜ), fJÅPhr TJPZ Fr ßYP~ mz oPjJPmhjJr TJre @r TL yPf kJPr! KmvõKmhqJu~ yPò oMÜmMK≠ S Vefπ YYtJr fLgtPã©Ç @r ßhPvr xm KmvõKmhqJuP~r oPiq dJTJ KmvõKmhqJu~ Ijjq FmÄ xmJr ßgPT FKVP~Ç FA dJTJ KmvõKmhqJuP~r ZJ©rJA ˝JiLjfJ @PªJuPjr mL\ mkj TPrKZPujÇ kûJPvr hvPTr nJwJ @PªJuj ßgPT ÊÀ TPr @Kvr hvPTr xJoKrT vJxjKmPrJiL xÄV´Jo∏ Fr ßTJjKaPf FA KmvõKmhqJu~ ßjA? KT∂á ßxA KmvõKmhqJuP~A ZJ© xÄxh mJ cJTxM KjmtJYPjr oPfJ VefJKπT hJKmPf xoPmf ZJ©ZJ©LPhr k´KfmJh hoPj TKfk~ KvãPTr i˜JiK˜Pf Ku¬ yS~Jr hívqPT @orJ TLnJPm mqJUqJ Trm? CkJYJPptr khKar èÀfô FmÄ optJhJr Kmw~Ka xmt\j˝LTífÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~r CkJYJpt SA k´KfÔJPjr 37 yJ\Jr KvãJgtLr IKnnJmTÇ KfKj ßxUJjTJr k´J~ yJ\Jr hMP~T KvãT FmÄ @rS TP~T yJ\Jr TotTftJ S TotYJrLr kgk´hvtT S ßjfJÇ KmvõKmhqJuP~ xm irPjr ùJjYYtJ, oMÜ KmfTt S VefJKπT IjMvLuPj KfKj yPmj xmJr IjMxreL~, ßxaJA xJiJrenJPm k´fqJKvfÇ KT∂á mftoJj CkJYJpt, KpKj hLWt @a mZr SA hJK~fô kJuj TPr FPxPZj, fJÅr Kmvõ˜ S WKjÔ KTZM xyTotLr @Yre KT∂á ßTJPjJnJPmA KmvõKmhqJuP~r ßYfjJr xPñ xÄVKfkNet j~Ç CkJYJpt kPh KjmtJYj KjP~ KTZMKhj iPrA ßpxm jJaTL~fJr Umr xÄmJhoJiqPo k´TJKvf yP~PZ, fJ dJTJ KmvõKmhqJuP~r nJmoNKftr xPñ ßTJPjJnJPmA xÄVKfkNet j~Ç @PV ßpUJPj huL~ rJ\QjKfT KmnJ\Pjr TJrPe KvãTPhr (xKoKf, Kcj S KxPja xhxqkPh) KjmtJYjèPuJ KZu KTZMaJ @hKvtT uzJA, ßxKa FUj kKref yP~PZ CkhuL~ mJ ßTJaJKrr uzJAP~Ç Vf ßo oJPx KxPja KjmtJYPjr xoP~ ßhUJ ßVu ßp xrTJrxogtT jLu hPurA hMKa IÄv hMKa @uJhJ kqJPju \oJ KhuÇ KT∂á KvãT xKoKfr ßxA KjmtJYPjr \jq VKbf TKovj FTKa ßTJaJKrr kã KjP~ KmKY© FT I\MyJPf Ikr IÄPvr xmJr oPjJj~jk© mJKfu TPr KhuÇ xÄãM… IÄv @hJuPfr @vs~ KjPf YJAPu rJ\QjKfT kíÔPkJwPTrJ FKVP~ FPujÇ xrTJPrr CókptJP~r y˜PãPk @hJuf ßgPT k´KfkãPT ßlrJPjJ yPuJÇ KT∂á @S~JoL uLVxogtTPhr hMA CkhPur oPiq TL xoP^JfJ yPuJ, fJ @oJPhr \JjJr TgJ j~Ç fPm ß\JrJPuJ @nJx ßoPu ßp mftoJj CkJYJptA @rS FT ßo~JPhr \jq KjP~JV kJPmjÇ @r ßx TJrPeA ßuJT ßhUJPjJ @jMÔJKjTfJr \jq 29 \MuJA, vKjmJr cJTJ y~ KxPjPar IKiPmvjÇ

kMPrJ k´Kâ~JKa KjKmznJPm kptJPuJYjJ TrPu F TgJ x÷mf muJA pJ~, CkJYJpt KjmtJYPjr \jq FT YoTk´h APuTvj AK†Kj~JKrÄ xÄWKaf yP~PZÇ k´gomJr, IgtJ“ KxPjPa KvãT k´KfKjKi KjmtJYPjr ßãP© FKa nJPuJnJPmA k´fqã TrJ ßVPZÇ ßxUJPj KmPrJiL hu KmFjKkk∫L xJhJ hu k´KfPpJKVfJ TrPuS ˝JnJKmT k´KfÆKªôfJPT I˝JnJKmT CkJP~ Kj~πe TrJ yP~PZÇ @r KxPjPar IKiPmvPj CkJYJpt kqJPjuKa yP~PZ KmjJ k´KfÆKªôfJ~Ç xm KhT KhP~A @oJPhr \JfL~ rJ\jLKfr YYtJKar ÉmÉ IjMxre FUJPj hívqoJjÇ fJr xPñ rJ\jLKfr Ikr IjMwñKaS mJh gJPTKjÇ vKÜk´P~JPVr WajJS WPaPZÇ ZJ©ZJ©LrJ pUj VefPπr iJrJ~ ZJ© xÄxh mJ cJTxM KjmtJYPjr kr KxPja IKiPmvPjr hJKm \JjJPf ßxUJPj \PzJ yP~ ßxJóJr yP~PZj, fUj TKfk~ KvãT fJÅPhr Kjmí• TrPf KVP~ vJrLKrT vKÜk´P~JPVr kg ßmPZ KjP~PZjÇ KjP\Phr ßTJaJKr ˝Jgt IãMeú rJUPf Fr ßTJPjJ KmT· ßmJi y~ fJÅrJ @r UMÅP\ kJjKjÇ kMKuv cJTPu y~PfJ @PrTaM ßmKv xoJPuJYjJ yPmÇ xMfrJÄ KjP\rJA ßxA hJK~fôKa KjP\Phr yJPf fMPu KjP~PZjÇ FA yPuJ VefPπr xNKfTJVJr! dJTJ KmvõKmhqJu~PT ßp k´JPYqr IéPlJct muJ y~, ßxA IéPlJPctr k´vJxj mJ kKrYJujJk≠Kfr KhPT pKh FTaM j\r KhA fJyPu KjP\Phr ‰hPjqr VäJKjPmJiaJ @rS mJPzÇ dJTJ KmvõKmhqJu~ IiqJPhPvr oPfJ ßTJPjJ @Aj ßjA IéPlJPctrÇ IéPlJPctr CkJYJpt KjmtJKYf yj jJ, kKrYJujJ kKrwPhr ÆJrJ KjP~JVk´J¬ yj FmÄ kKrwh FTKa oPjJj~j TKoKar oJiqPo CkpMÜ k´JgtL mJZJAP~r TJ\Ka TPr gJPT (xN©: ACKjnJKxtKa Im IéPlJct: IqJkP~≤Po≤ Im nJAx YqJP¿ur, k´TJvT: kqJPra ßunJr, 2015 xJPur k´TJvjJ)Ç fPm @YJpt yj KjmtJKYf FmÄ ßxA KjmtJYj y~ FTKa míyhJTJPrr VefJKπT YYtJÇ IéPlJPctr xm ˚JfPTJ•r KcKV´iJrLA @YJpt KjmtJYPj ßnJaJrÇ fJÅrJ F ZJzJ 25 ßgPT 28 \j kKrwh (TJCK¿u) xhxq KjmtJKYf TPrj ßp kKrwhKa @oJPhr KxK¥PTPar xofMuq FTKa ßlJrJoÇ KmvõKmhqJu~ kKrYJujJ~ FTJPcKoT FmÄ ßTRvuVf jLKfKjitJrPer hJK~fô FA TJCK¿Pur FmÄ FA CkJYJpt TJCK¿Pur TJPZA \mJmKhKy TPr gJPTjÇ @YJpt KjmtJKYf yPuS fJÅr nNKoTJ IPjTaJA @uÄTJKrTÇ IéPlJct kKrYJujJ~ xrTJPrr jqNjfo nNKoTJ ßjAÇ KmkrLPf dJTJ KmvõKmhqJuP~r @APj KjmtJyL kKrwh yPò KxK¥PTa, pJPf KjmtJKYf yP~ @Pxj KvãTPhr Z~\j k´KfKjKi, KxPjPar hM\j xhxq FmÄ KxPja ÆJrJ KjmtJKYf FT\j KmKvÓ jJVKrTÇ Fr kJvJkJKv CkJYJpt S xyCkJYJpt, @YJPptr (xrTJPrr) oPjJjLf Kfj\j, FTJPcKoT TJCK¿Pur oPjJjLf hM\j TPu\ Iiqã FmÄ xKYm khoptJhJr FT\j xrTJKr TotTftJÇ KxK¥PTPar FA Vbjk´TKí fPf VefJKπT k´KfKjKiPfôr xÄUqJVKrÔfJ gJTJr fJK•ôT KnK• gJTPuS mJ˜Pm fJ WPa jJÇ TPu\ Iiqã ßvsKePf FTJPcKoT TJCK¿Pur k´iJj KyPxPm CkJYJpt fJÅr kZPªr KvãJKmhPhr oPjJj~j KhPu KxK¥PTPa oPjJjLf xhxqPhr

Im˙Jj pPgÓ xÄyf y~Ç lPu CkJYJPptr ßTJaJKr xíKÓ S m\J~ rJUJ IPjTaJA xy\ yP~ pJ~Ç fJ ZJzJ KxPjPar Vbjk´TíKfPf mz irPjr WJaKf gJTJ~ KxPja ßgPT KjmtJYj mJ KxPjPar oPjJj~jS ßp k´vúJfLf y~, fJ muJ pJPm jJÇ dJTJ KmvõKmhqJu~ @APj KxPja VbPjr ßp KmiJj @PZ fJPf CkJYJpt S xy-CkJYJpt mJ ßTJwJiqã ZJzJ KmKnjú ßvsKePf @YJpt (TJptf xrTJr) S xrTJPrr oPjJjLf xhxqPhr xÄUqJ Km˛~TrnJPm KjmtJKYf xhxqxÄUqJr k´J~ xoJjÇ KmvõKmhqJuP~r ˚JfTPhr k´KfKjKi ßpUJPj oJ© 25 \j, KjmtJKYf KvãT k´KfKjKi 10 \j FmÄ ZJ© k´KfKjKi 5 \j, ßxUJPj xrTJPrr oPjJj~Pj 5 \j xrTJKr TotTftJ, K¸TJPrr oPjJj~Pj 5 \j xJÄxh, @YJPptr oPjJj~Pj 5 \j KmKvÓ jJVKrT, KxK¥PTPar oPjJj~Pj VPmweJ xÄ˙Jr k´KfKjKi 5 \j, FTJPcKoT TJCK¿Pur oPjJj~Pj 5 \j TPu\ Iiqã, FTJPcKoT TJCK¿Pur oPjJj~Pj 10 \j TPu\ KvãT FmÄ dJTJ KvãJ ßmJPctr ßY~JroqJj (xrTJKr TotTftJ) KxPjPar xhxq yjÇ dJTJ KmvõKmhqJu~ kKrYJujJ~ VefJKπT k´KfKjKiPfôr kKrKi Ff xLKof yS~J xP•ôS ßxUJPj VefπYYtJr jqNjfo xMPpJVaMTMS ßp mftoJj CkJYJpt jxqJ“ TPr KhP~PZj, fJPf ßTJPjJ xPªPyr ImTJv ßjAÇ KxPjaPT kNetJñ „k ßhS~Jr ßYÓJ jJ TrJPfA FTirPjr CP¨vq yJKxPur AKñf ßoPuÇ k´J~ IPitT xhPxqr kh vNjq ßrPU ßTJPjJ KxPja @AjVf ‰mifJ hJKm TrPf kJPr jJÇ k´vú yPò, CkJYJpt kh kJS~J mJ iPr rJUJ FfaJ èÀfôkNet ßTj? C•raJ ImvqA rJ\QjKfTÇ xrTJPr ãofJxLj hPur k´Kf @jMVfq FUJPj UMmA èÀfôkNetÇ mftoJj CkJYJpt @ @ o x @PrKlj KxK¨T 2009 xJPur 15 \JjM~JKr ßgPT FTaJjJ FA kPh rP~PZjÇ KfKj k´gPo xJoK~T KjP~JV ßkP~S KxPja ßcPT KjmtJKYf yS~Jr \jq k´J~ xJPz YJr mZr IPkãJ TPrPZjÇ k´go hlJ~ KxPjPa KfKj KjmtJKYf yj 2013 xJPur 24 @VˆÇ FUj ßxA ßo~JhKa ßvw yS~Jr @PVA KfKj x÷mf Kx≠J∂ KjP~PZj xJPz @a mZr fJÅr \jq pPgÓ j~Ç xMfrJÄ @rS FTmJr fJÅPT FA kPh gJTPfA yPmÇ fJÅr ßpxm xyTotL FUj fJÅr xñ fqJV TPrPZj, fJÅPhr nJwq ßx rToAÇ FTaJjJ ãofJ iPr rJUPf jJ kJrPu ˝kú mJ˜mJ~Pjr oPfJ Cjú~j x÷m j~, FA rJ\QjKfT hvtPjA KfKj @˙J ßrPUPZjÇ fJÅr IjMxJrLrJ mPu gJPTj ßp fJÅr xoP~ KmvõKmhqJuP~ FTJPcKoT ví⁄uJ FPxPZ, krLãJ xo~oPfJ yPò, KmvõKmhqJuP~ TUPjJ TîJx mº TrPf y~KjÇ FèPuJ KjÁ~A nJPuJ I\tjÇ KT∂á KmkrLf KhTaJ ßhUMjÇ KmvõKmhqJuP~ ZJ© xÄxh KjmtJYj y~ jJ, ßTjjJ KfKj rJ\QjKfT yJñJoJr @vïJ TPrjÇ xJoKrT vJxjJoPuS pJ x÷m yP~PZ FUj jJKT fJ x÷m jJ? @orJ KT KmvõKmhqJuP~ TmPrr vJK∂ k´fqJvJ TKr? KmvõKmhqJuP~ Knjúof k´J~ KjKw≠Ç ZJ©uLPVr FTJKikfqÇ KmFjKk-xogtT ZJ©hPur TgJ jJ 27 kOÔJ~

KmKnjúUmr S k´mº-Kjmº k´TJPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT k´go IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, TJPur T≥, oJjm\Koj, ßnJPrr TJV\, j~JKhV∂, \jT≥, pJ~pJ~Khj S IjqJjq kK©TJr k´Kf VnLrnJPm Tífù


UmrJUmr

04 - 10 August 2017

7

mJiJV´˜ yPò KmFjKkr xhxq xÄV´y TotxNKY

FT oJPx 35 uJU lro KmKâ dJTJ, 1 @Vˆ - ßhv\MPz YuPZ KmFjKkr hMA oJxmqJkL k´JgKoT jfMj xhxq kh xÄV´y S jmJ~j TotxNKYÇ ˝f”°NftnJPm \jVPer oPiq FA TotxNKYPf xJzJ kPzPZ mPu huKar xÄKväÓ ßjfJTotLPhr hJKmÇ fPm xhxq xÄV´y TotxNKY kJuj TrPf KVP~ xrTJKr hu S ˙JjL~ kMKuv k´vJxPjr mJiJr oMPU kzPZ KmFjKkÇ IPjT FuJTJ~ TotxNKY k§ TPr ßh~Jr IKnPpJVS CPbPZÇ xŒ´Kf rJ\iJjLr iJjoK¥ gJjJ ZJzJS lKrhkMr, o~ojKxÄy, TMKÓ~J, oJhJrLkMPrr KvmYr, ßj©PTJjJ, UJVzJZKzxy ßhPvr KmKnjú ˙JPj KmFjKkr xhxq xÄV´y S jmJ~j TotxNKYPf mJiJ ßh~J yP~PZÇ Ff KTZMr krS KmFjKkr xhxq xÄV´y TotxNKYPf mqJkT xJzJ kPzPZ mPu ßjfJrJ \JKjP~PZjÇ jJrL S fÀPerJ KmFjKkr k´JgKoT xhxq lro xÄV´y TPr hPur xhxq yPòjÇ 31 \MuJA kpt∂ FT oJPx k´J~ 35 uJU jfMj xhxq lro KmKâ yP~PZ mPu huL~ xN© \JKjP~PZ, pJ aJPVtPar k´J~ 35 vfJÄvÇ \JjJ ßVPZ, Vf 30 \MuJA, ßrJmmJr KmPTPu rJ\iJjLr mJÄuJPoJaPr mJÄuJPhv AjKˆKaCa Im käqJjJxt (Km@AKk) aJS~JPr iJjoK¥ gJjJ KmFjKk S xm xÄVbPjr CPhqJPV jfMj xhxq kh xÄV´y S jmJ~j TotxNKY KZuÇ gJjJ KmFjKkr xnJkKf ßvU rKmCu @uPor xnJkKfPfô k´iJj IKfKg KZPuj dJTJ oyJjVr hKãe KmFjKkr xnJkKf yJKmm Cj jmL UJj ßxJPyuÇ KT∂á IjMÔJj ÊÀr @PVA vJymJV gJjJ kMKuv FPx ßxUJPj IjMÔJj jJ TrPf fJKVh ßh~Ç kMKuPvr kPã muJ y~- TotxNKY TrPf IjMoKf uJPVÇ KT∂á FUJPj IjMoKfr mqJkJPr gJjJ~ ßpJVJPpJV TrJ y~KjÇ FTkptJP~ UMm ˝· xoP~r oPiqA xhxq xÄV´y TJptâo ßvw TrJ y~Ç yuÀo ßZPz YPu pJS~Jr xo~ I∂f Z~\jPT @aT FTA KhPj lKrhkMPr KmFjKkr nJAx ßY~JroqJj ßYRiMrL TJoJu AmPj ACxMPlr xhxq xÄV´y TotxNKYPf mJiJ ßh~ kMKuvÇ SA KhjA oJhJrLkMPrr KvmYr gJjJr TP~TKa ACKj~Pjr xhxq xÄV´y TJptâPo mJiJ ßh~ kMKuvÇ KvmYr CkP\uJ KmFjKkr nJrk´J¬ xnJkKf S oJhJrLkMr-1 @xPj oPjJj~jk´fqJvL A~JPöo ßyJPxj ßrJoJj \JjJj, KvmYPrr oJfmr Yr, kJÅYYr FmÄ TJÅbJumJKz ACKj~Pj @orJ xhxq xÄV´y TotxNYL

TPrKZ kMKuPvr mJiJr oMPUÇ TotxNKY ßvw yS~Jr xJPg xJPg kMKuv fJzJ TPrPZÇ ßTJgJS @PVA ÉoKT KhP~PZÇ ßxxm TotxNKYPf jJrL t FmÄ fÀePhr mqJkT IÄvV´ye KZuÇ @xPu xrTJr KmFjKkPT hMmu TrPfA kMKuv KhP~ y~rJKj TrPZ mPu KfKj o∂mq TPrjÇ Vf 29 \MuJA lKrhkMr, o~ojKxÄy FmÄ UJVzJZKzr rJoVPz KmFjKk xhxq xÄV´y lro KmfreTJPu kMKuPvr mJiJr oMPU kPzÇ rJoVz CkP\uJr TJKukJzJ~ lro KmfreTJPu kMKuv mJiJ ßh~Ç fJr @PV kaM~JUJuLr hvKojJ~ KmFjKk xhxq xÄV´y lro KmfreTJPu mJiJr xÿMULj y~Ç Fr @PV Vf 19 \MuJA TMKÓ~Jr KorkMr CkP\uJ KmFjKkr TJptJuP~ xhxq lro KmfreTJPu yJouJ YJuJ~ pMmuLV TotLrJÇ FPf TMKÓ~J-2 @xPjr xJPmT FoKk IiqJkT vKyhMu AxuJoxy I∂f 10 \j @yf yjÇ F ZJzJ Vf 23 \MuJA aJñJAPu TotxNKYr CPÆJijL IjMÔJPj kMKuKv yJouJ~ KmFjKkr IPjT ßjfJTotL @yf y~Ç Y¢V´JPor yJayJ\JrL CkP\uJ KmFjKkr jfMj xhxq xÄV´y IjMÔJPj ZJ©uLV S pMmuLPVr xv˘ xπJxLrJ yJouJ YJKuP~ mqJkT nJXYMr YJuJ~Ç Ijq KhPT huL~ Inq∂rLe ßTJªPuS IPjT \J~VJ~ KmFjKkr xhxq xÄV´y IKnpJj n§Mu yP~ pJS~Jr WajJ WPaPZÇ Vf 22 \MuJA rJ\vJyL ß\uJ KmFjKkr xhxq xÄV´y IKnpJPj ß\uJ ZJ©hPur hMA V´∆Pk xÄWPwtr WajJ WPaÇ xmtPvw Vf mMimJr mKrvJPu KmFjKk oyJxKYPmr xJoPj KmPrJi S yJfJyJKfPf \zJ~ hKãe ß\uJ

IMRAN TRAVELS 79159

KmFjKkr hM'Ka kãÇ ßj©PTJjJ~ KmFjKkr xhxq xÄV´y TJptâo k´xPñ ß\uJ KmFjKkr xJiJre xŒJhT S ßj©PTJjJ-2 @xPjr oPjJj~jk´fqJvL IiqJkT cJ: @PjJ~JÀu yT \JjJj, fJr ß\uJ~ FT uJU jfMj xhxq xÄV´Pyr aJPVta KjP~ TotxNKY YuPZÇ Vf 29 \MuJA xhr gJjJr YKuävJ ACKj~Pjr TotxKN Y ßvw yS~Jr krkrA ˙JjL~ kMKuv WajJ˙Pu yJK\r yP~ oyzJ ßh~Ç FPf ßjfJTotLPhr oPiq nLKfr xûJr WPaÇ fJrkrS aJPVta ZJKzP~ ß\uJ~ @PrJ ßmKvxÄUqT ßuJTPT KmFjKkr jfMj xhxq TrPf xão yPmj mPu KfKj \JjJjÇ FTA ß\uJr 5 j’r @xPj (kNmtiuJ) oPjJj~jk´fqJvL vyLhMuäJy AorJj mPuj, @orJ jJjJ k´KfTNufJr oPiqS xhxq lro Kmfre TrKZÇ @vJ TKr uPãq ßkRÅZJPf kJrmÇ xJKmtT KmwP~ KmFjKkr hlfPrr hJK~Pfô KjP~JK\f hPur KxKj~r pMVì oyJxKYm ÀÉu TKmr Kr\nL 31 \MuJA mPuj, kMKuv S xrTJPrr ohhkMÓ xπJxLrJ ßpRgnJPm @oJPhr xhxq xÄV´y TotxNKYPf yJouJ YJuJPòÇ fJrJ yJouJ YJKuP~ IjMÔJj k§ TPrPZÇ @xPu FxmA yPò ß˝òJYJrL xrTJPrr YKrP©r mKy”k´TJvÇ mftoJj \MuMomJ\ S lqJKxˆ @S~JoL xrTJr KmPrJiL huPT VefPπr jqNjfo ߸x KhPf YJ~ jJÇ fJrkrS KmFjKkr xhxq xÄV´y TotxKN YPf \jVPer oPiq mqJkT xJzJ kPzPZÇ fÀe FmÄ jJrLrJ KmFjKkr k´JgKoT xhxq lro kNre TrPZ mPu KfKj o∂mq TPrjÇ CPuäUq, KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J Vf 1 \MuJA rJPf èuvJPj Kj\ TJptJuP~ @jMÔJKjTnJPm hMA oJxmqJkL FA TotxNKYr CPÆJij TPrjÇ KmFjKkr aJPVta FmJr FT ßTJKa jfMj xhxq xÄV´y TrJÇ \JjJ ßVPZ, aJPVta kNrPe FmJr ACKj~j kptJP~r k´KfKa S~JPct 200, ßkRrxnJr S~JPct 300 FmÄ KxKa TrPkJPrvPjr k´KfKa S~JPct 1 yJ\Jr TPr jfMj xhxq xÄV´y mJiqfJoNuT TrJ yP~PZÇ ßx uPãq KmFjKkr ßjfJrJ TJ\ TrPZjÇ @PªJuj-xÄV´JPor TJrPe Vf TP~T mZr jfMj xhxq xÄV´y S jmJ~j TotxNKY TPrKj KmFjKkÇ xmtPvw 2009 xJPu FA TotxNKY kJuj TPr huKaÇ SA xo~ KmFjKkr xhxq xÄV´Pyr aJPVta KZu kûJv uJUÇ

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY

Low Cost Travel Agent. Hajj & Umrah Specialist

Appointed Agent

We are the highest selling agents of Biman Bangladesh, ask for special offers

Special Offer Dhaka from £475 Dubai from £350 Open 7 days a week

UMRAH - UMRAH - UMRAH

MINISTRY OF HAJJ APPROVED AGENT 5 NIGHTS SPECIAL PACKAGE FROM £595 (Terms 7 conditions apply) WORLDWIDE HOLIDAY - SPECIAL OFFER

Antalya, Turkey from £200 / Malaga, Spain from £210

Worldwide offers: www.imrantravels.co.uk

Please contact:

0207 375 0800 or 0207 375 0500 Mob: 07984 959885 / 07828 235600 Email: imrantravels@hotmail.com

ASIANA

WEDDING G WEEKEND D ALEXANDRA P PAL ALACE

Alexandra Palace Wa Way, London N22 22 7A AY Y

SAT T 9TTH & SUN 10TTH SEPTEMBER MBER 2017 LIVE FASHION & BEAUTY SHOWS + 200 WEDDIN DING SUPPLIERS

THE BIGGEST ASIAN BRID DAL AL EXHIBITIO ITION EVER!

FREE ENTR RY Y - Register online at www w.asiana .asianawedd ding gweekend.co.uk in association with


8

UmrJUmr

04 - 10 August 2017

xMvLu xoJP\r xPñ AKxr xÄuJk

ßxjJ ßoJfJP~j S ‘jJ’ ßnJPar k´˜Jm

dJTJ, 1 @Vˆ - Kj~Kof @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL KyPxPm ßxjJ ßoJfJP~j, ÈjJ' ßnJa k´mftj, xÄxh ßnPX KhP~ KjmtJYj ßhS~Jxy ßmv KTZM k´˜Jm TPrPZj xMvLu xoJP\r k´KfKjKirJÇ FTA xPñ nJmoNKft kMjÀ≠JPr KjmtJYj TKovjPT (AKx) xKâ~ yPf FmÄ @VJoL xÄxh KjmtJYjPT n~oMÜ S IÄvV´yeoNuT TrPf KjP\Phr xãofJ k´oJe TrJr krJovtS KhP~PZj fJÅrJÇ 31 \MuJA, ßxJomJr AKxr xPñ xÄuJPk xMvLu xoJP\r k´KfKjKirJ Fxm k´˜Jm S krJovt ßhjÇ FTJhv xÄxh KjmtJYj xJoPj ßrPU VfTJu ßgPT xÄuJk ÊÀ TPrPZ AKxÇ xMvLu xoJP\r 59 \jPT @oπe \JKjP~KZu AKxÇ fPm xÄuJPk IÄv ßjj 34 \jÇ 31 \MuJA ßmuJ ßxJ~J 11aJ~ @VJrVJÅSP~ KjmtJYj nmPjr KoujJ~fPj xÄuJk ÊÀ y~, YPu KmPTu YJraJ kpt∂Ç oJP^ oiqJ¤PnJP\r KmrKf KZuÇ 2008 xJPur KjmtJYPjr @PV vJoxMu ÉhJ TKovPjr xo~ xÄuJk KZu CjìMÜ, VeoJiqPor CkK˙KfPfÇ FmJr fJ y~KjÇ FmJr xÄuJk KZu À≠ÆJr TPãÇ xÄuJk ßvPw xÄmJh xPÿuj TPr xJrxÄPãk fMPu iPrj k´iJj KjmtJYj TKovjJr (KxAKx) ßT Fo jMÀu ÉhJÇ KfKj mPuj, IKiTJÄv mÜJ mPuPZj ßxjJmJKyjL ßoJfJP~j TrJ xKbT yPmÇ ßnJaJr fJKuTJ~ xÄUqJuWMrJ pJPf mJh jJ kPzj FmÄ fJÅrJ ßnJa KhPf KVP~ k´KfmºTfJr oMPU jJ kPzj, ßxKhPT ßU~Ju rJUPf krJovt KhP~PZjÇ ßxjJ ßoJfJP~j xÄuJPk IÄv ßjS~J FTJKiT mqKÜr xPñ TgJ mPu \JjJ pJ~, xMvLu xoJP\r IPjPT mPuPZj, KjmtJYj KjP~ k´JgtL, ßkJKuÄ FP\≤, ßnJaJr∏xmJr oPj @fï rP~PZÇ @fï hNr TrPf ßxjJmJKyjLPT @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xÄùJ~ I∂ntMÜ TrPf yPmÇ xJPmT f•ôJmiJ~T xrTJPrr CkPhÓJ Fo yJKl\ C¨Lj UJj, IiqJkT I\~ rJ~, ˙JjL~ xrTJr KmPvwù ßfJlJP~u @yPoh, xJPmT oKπkKrwh xKYm @uL AoJo o\MohJr, dJTJ KmvõKmhqJuP~r IiqJkT @Kxl j\Àuxy ßmv TP~T\j FA k´˜Jm TPrPZjÇ fPm xJPmT rJÓshNf S~JKuCr ryoJj FmÄ Fo F TJPvo ßxjJ ßoJfJP~Pjr k´˜JPmr KmPrJKifJ TPrjÇ xÄuJPk @Kxl j\Àu mPuj, ßxjJmJKyjLPT KhP~ pKh yJxkJfJu, KmoJ k´KfÔJj YJuJPjJ pJ~, rJ˜J KjotJPer TJ\ TrJPjJ pJ~, ©Je ßhS~Jr TJ\, FojKT aqJKé xJKntPxr TJ\ TrJPjJ pJ~, fJyPu ßxjJmJKyjLPT KhP~ KjmtJYPjr TJ\ TrJPjJ pJPm jJ ßTj? xÄuJPk ˙JjL~ xrTJr KmPvwù ßfJlJP~u @yPoh mPuj, ßxjJ ßoJfJP~Pjr k´Pvú ßTJPjJ rJ\QjKfT

hPurA oJgJmqgJ gJTJ CKYf j~Ç TKovj YJAPu FaJ yPf ßhS~J hrTJrÇ xÄuJk ßgPT ßmr yP~ KxKkKcr KmPvw ßlPuJ ßhmKk´~ n¢JYJpt xJÄmJKhTPhr mPuj, KjmtJYjL hJK~fô kJuPj @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xPñ ßxjJmJKyjLPT I∂ntÜ M TrJ, KjmtJYjL mqm˙JPT ßdPu xJ\JPjJ, KjmtJYj TKovPjr k´Kf oJjMPwr @˙J kMjÀ≠Jr TrJr Kmw~ KjP~ @PuJYjJ yP~PZÇ Fxm KmwP~ ßmKvr nJV k´KfKjKi oQfPTq ßkRÅPZPZjÇ k´xñf, Vek´KfKjKifô @Phv (@rKkS), 1972F @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xÄùJ~ kMKuv, @otc kMKuv, r?qJm, @jxJr, KmK\Km S ßTJˆVJctPT CPuäU TrJ yP~PZÇ FPf ßxjJmJKyjL mJ xv˘ mJKyjLr TgJ ßjAÇ 2009 xJPu @rKkS xÄPvJijLPf @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xÄùJ ßgPT xv˘ mJKyjLPT mJh ßhS~J y~Ç mftoJj @Aj IjMpJ~L, xv˘ mJKyjL ȈsJAKTÄ ßlJxt', fJrJ TqJPŒ Im˙Jj TrPm, k´P~J\Pj fJPhr cJTJ pJPmÇ ÈjJ' ßnJa 2008 xJPu jmo \JfL~ xÄxh KjmtJYPj ÈjJ' ßnJa KZuÇ 2009 xJPu KmiJjKa mJKfu TrJ y~Ç FUj @S~JoL uLV S KmFjKk hMA hPur ßTCA ÈjJ' ßnJa rJUJPT \ÀKr oPj TPr jJÇ fPm 31 \MuJA xÄuJPk ÈjJ' ßnJPar KmiJj rJUJr k´˜Jm @PxÇ Fr kPã xMvLu xoJP\r pMKÜ yPuJ, mz huèPuJ IPjT ßãP© Foj mqKÜPhr oPjJj~j ßh~, pJPhr ßkKvvKÜ @PZ FmÄ TJPuJaJTJr oJKuTÇ mz hMA hu FnJPm oPjJj~j KhPu ßnJaJr ßp fJ kZª TrPZj jJ, ßxaJ ßmJ^JPjJr \jq ÈjJ' ßnJa hrTJrÇ xÄuJPk CkK˙f gJTJ xN© \JjJ~, ßmKvr nJVA ÈjJ' ßnJPar kPã mPuPZjÇ fPm ÈjJ' ßnJPar KmkPã of ßhj mJÄuJPhv mqJÄPTr xJPmT Vnjtr lrJxCK¨jÇ fJÅr pMKÜ, ßnJa KhPf jJ pJS~JaJA ÈjJ' ßnJaÇ IiqJkT ßfJlJP~u @yoh FA mÜPmqr KmPrJKifJ TPr mPuj, ßnJaPTPªs oJjMw jJjJ TJrPe jJ ßpPf kJPrÇ KT∂á KjKhtÓnJPm pJPf ßnJaJr muPf kJPrj ßTJPjJ k´JgtLPTA fJÅr kZª j~, ßxaJA ÈjJ' ßnJaÇ kPr IiqJkT fJxKjo F KxK¨TL xJÄmJKhTPhr mPuj, ÈjJ' ßnJPar Kmw~Ka @PuJYjJ~ @PxÇ ÈjJ' ßnJPar KmiJj gJTPu 5 \JjM~JKrr KjmtJYPj IPjPT ÈjJ' ßnJa KhPf ßTPªs ßpPfjÇ xÄxh ßnPX ßhS~J xÄuJPk xMvLu xoJP\r ßTC ßTC KjmtJYPjr @PV \JfL~ xÄxh ßnPX ßhS~Jr k´˜Jm TPrPZjÇ Fr kPã pMKÜ yPuJ, xÄxh myJu gJTPu FUjTJr xJÄxPhrJ KmPvw xMKmiJ kJPmj FmÄ k´nJm Km˜Jr TrJr xMPpJV kJPmjÇ xÄuJk ßvPw F k´xPñ xJPmT f•ôJmiJ~T xrTJPrr

CkPhÓJ ßyJPxj K\uäMr ryoJj xJÄmJKhTPhr mPuj, KjmtJYPjr @PV xÄxh ßnPX ßhS~J \ÀKrÇ jJ yPu xJÄxhPhr k´nJm gJTPmÇ KfKj FA k´˜Jm TPrPZjÇ AKxPT xKâ~ yPf yPm xÄuJPk IÄv ßjS~J mqKÜPhr IPjPT mPuPZj, Fr @PV TJ\L rKTm C¨Lj TKovPjr TJptTuJPkr TJrPe KjmtJYj KjP~ xJiJre oJjMPwr oPj @˙Jr xÄTa ‰fKr yP~PZÇ ßxA @˙J kMjÀ≠Jr TrPf yPmÇ xJÄKmiJKjT k´KfÔJj KyPxPm AKxPT vÜnJPm TJ\ TrPf yPmÇ kPr xJÄmJKhTPhr xPñ @uJkTJPu dJTJ KmvõKmhqJuP~r IiqJkT ‰x~h @PjJ~Jr ßyJPxj mPuj, KfKj xÄuJPk mPuPZj, xÄKmiJPjr 118(4) IjMpJ~L KjmtJYj TKovjPT ˝JiLj S vKÜvJuL yPf yPmÇ kJjJoJ ßkkJrPx pJÅPhr jJo FPxPZ, fJÅPhr ßTC ßpj k´JgtL yPf jJ kJPrjÇ nKmwqPf pJPf oMKÜpMP≠r ßYfjJr kKrk∫L ßTJPjJ hu Kjmºj jJ kJ~, ßxKhPT j\r rJUPf yPmÇ xJPmT f•ôJmiJ~T xrTJPrr CkPhÓJ Fo yJKl\ C¨Lj UJj mPuj, xm huPT ßnJPa @jPf yPm, F \jq xmJr \jq xoJj xMPpJV ‰fKr TrPf yPmÇ ßhmKk´~ n¢JYJpt xJÄmJKhTPhr mPuj, AKxr ˝JiLj nNKoTJ oJjMPwr TJPZ hívqoJj TrPf yPm FmÄ fJ k´oJe TrPf yPmÇ KjmtJYjL @Aj TJptTr TrJr ßãP© IPjT hMmu t fJ ßhUJ KhP~PZÇ k´vJxj TLnJPm KjrPkã gJTPm FmÄ fJPhr KjrPkã rJUPf AKx TLnJPm nNKoTJ rJUPm, Fxm ßhUPf yPmÇ KTZM KmwP~ @APjr hMmtufJ @PZÇ ßxèPuJ xÄÛJr TPr WJaKfèPuJ kNre TrPf yPmÇ KfKj mPuj, KjmtJYjL k´YJr-k´YJreJ~ iPotr Kmw~ FPTmJPrA rJUJ pJPm jJÇ F mqJkJPrS xMvLu xoJP\r ßmKvr nJV k´KfKjKi oQfPTq ßkRÅPZPZjÇ ßyJPxj K\uäMr ryoJj mPuj, KfKj AKxPT xKâ~ yS~J S xãofJ mJzJPjJr krJovt KhP~PZjÇ TJre, KjTa IfLPf AKx Kj\˝ ãofJ k´P~JPV IjLyJ ßhKUP~PZÇ kPr xÄmJh xPÿuPj KxAKx ßT Fo jMÀu ÉhJ mPuj, jJVKrT xoJ\ ßgPT ßmKv krJovt FPxPZ ßp, TKovjPT xJyKxTfJr xPñ FmÄ TPbJrnJPm KjmtJYj kKrYJujJ TrPf yPmÇ \JKf AKxr TJPZ xMÔM S nJPuJ KjmtJYj @vJ TPrÇ ßxaJ fJÅrJ mJrmJr oPj TPr KhP~PZjÇ KfKj mPuj, È@orJ fJPhr @võ˜ TPrKZÇ @APjr @PuJPT KjmtJYj IjMÔJPjr ßp khPãk, ßp ãofJ TKovPjr Skr xJÄKmiJKjTnJPm Ikte TrJ @PZ, ßx xJÄKmiJKjT hJK~fô kKrkNetnJPm kJuj TPr @orJ xMÔM KjmtJYj CkyJr ßhS~Jr ßYÓJ TrmÇ' KxAKx mPuj, nMuÃJK∂ yPf kJPr, KT∂á AKx TPbJrnJPm KjmtJYjèPuJ kptJPuJYjJ TPrÇ mftoJj AKx ßp KjmtJYjèPuJ TPrPZ, ßxUJPj UMm FTaJ

IKnPpJV @PxKjÇ IKnPpJV FPu KjmtJYj mº TPr ßhS~J yP~PZÇ FaJ @˙J I\tPjr ÈPcPoJPjPˆsvj' yPf kJPrÇ flKxPur @PVS TrJr @PZ KxAKx xŒ´Kf mPuKZPuj ßp flKxu ßWJweJr @PV xmJr \jq xoJj xMPpJV KjKÁf TrPf AKxr KTZM TrJr ßjAÇ xMvLu xoJP\r xÄuJPk IPjPT F TgJr xPñ KÆof \JjJjÇ ßhmKk´~ n¢JYJpt xJÄmJKhTPhr mPuj, flKxu ßWJweJr @PV AKxr TrJr KTZM ßjA, Foj mÜmq fJÅrJ IPjPT V´ye TPrjKjÇ FUj ßgPT AKxr IPjT KTZM TrJr xMPpJV @PZÇ Fo yJKl\ C¨Lj UJjS xJÄmJKhTPhr FTA TgJ mPuPZjÇ xyJ~T xrTJr xÄuJPk KjmtJYjTJuLj f•ôJmiJ~T mJ xyJ~T xrTJPrr Kmw~KaS @PuJYjJ~ @PxÇ hM-FT\j Fr xrJxKr KmPrJKifJ TPrjÇ @r Kmw~Ka KjP~ AKxPT KTZM jJ muJr krJovt ßhj ßTC ßTCÇ xÄuJk ßvPw ßyJPxj K\uäMr ryoJj xJÄmJKhTPhr mPuj, xyJ~T xrTJr, FaJ rJ\QjKfT Kmw~Ç F KmwP~ rJ\QjKfT huèPuJr oPiq xÄuJk yS~J CKYf mPu KfKj xÄuJPk of ßhjÇ QmbT-xÄKväÓ xN© \JjJ~, xÄuJPkr FTkptJP~ KxAKx mPuPZj, @∂\tJKfT kptPmãT KjP~JPVr hrTJr rP~PZ, FaJ Tf\j oPj TPrjÇ fUj IPjPTA yJf fMPu mPuPZj, FaJ hrTJr @PZÇ F kptJP~S xJPmT hMA @ouJ mPuj, @∂\tJKfT kptPmãT rJUJr hrTJr ßjAÇ F ZJzJ AKnFo mqmyJr k´xPñ ßTC ßTC mPuj, AKnFo mqmyJr TPr jfMj KmfTt ßaPj @jJ KbT yPm jJÇ xÄuJPk yuljJoJ~ k´JgtLr ßhS~J fgq krLãJKjrLãJ TrJ, IKnPpJV hs∆f KjK• TrJ, k´vJxj ßdPu xJ\JPjJ, oPjJj~j-mJKe\q j\rhJKr TrJ, k´mJxLPhr ßnJaJr TrJ, @~-mqP~r KyxJm ˝ò rJUJ, IjuJAPj oPjJj~j \oJ ßhS~Jr xMPpJV rJUJ, IjuJAPj KjmtJYjL k´YJr Kj~πe, jJrL @xPj xrJxKr ßnJa, KjmtJYjL k´YJreJ~ iPotr IkmqmyJr, xJŒ´JhK~T KnK•Pf ßnJa YJS~J KjKw≠ TrJ, iotL~ CkJxjJuP~ ßTJPjJnJPmA k´YJPr mqmyJr jJ TrJ, kJmtfq FuJTJ~ ßnJaJr fJKuTJ ‰fKrPf KmPvw oPjJPpJV ßhS~Jr k´˜JmS FPxPZÇ xÄuJPk @rS IÄv ßjj xJPmT f•ôJmiJ~T xrTJPrr CkPhÓJ ßrJKT~J @l\Ju ryoJj S rJPvhJ ßT ßYRiNrL, Ka@AKmr KjmtJyL kKrYJuT AlPfUJÀöJoJj, KkFxKxr xJPmT ßY~JroqJj xJ'hf ÉxJAj, IiqJkT I\~ rJ~, IiqJkT Fo Fo @TJv, IiqJkT xKuoMuäJy UJj, IiqJkT KhuJrJ ßYRiMrL, IiqJkT fJPrT vJoxMr ßryoJj, IiqJkT jJ\oMu @yxJj TKuoMuäJy, KjP\rJ TKrr xojõ~TJrL UMvL TKmr, IiqJkT oJymMmJ jJxrLj, xJPmT xKYm oKyC¨Lj @yoh, xJPmT xKYm @mhMu uKfl o§u, oMn lJCP¥vPjr k´KfÔJfJ xJAlMu yT, @KhmJxL kKrwPhr xJiJre xŒJhT x†Lm hsÄ, @mMu yJxJj ßYRiMrL, msKfr vJroLj Fx oMrKvh, @uL yJxJj @xTJKr, xJÄmJKhT Ko\JjMr ryoJj UJj k´oMUÇ xÄuJPk KxAKxr xPñ KjmtJYj TKovjJr oJymMm fJuMThJr, rKlTMu AxuJo, ßmVo TKmfJ UJjo, xJhJf ßyJPxj ßYRiMrLxy TKovj xKYmJuP~r TotTftJrJ CkK˙f KZPujÇ 31 \MuJA k´go KhPjr xÄuJPk AKxr KTZM Imqm˙JkjJS ßYJPU kPzPZÇ @oπe ZJzJ hM\j xÄuJkTPã dMPT kPzjÇ Fr oPiq FT jJrL xPÿujTPãr ßnfPrA KY“TJr ÊÀ TPrjÇ kPr hMA IjJyNf mqKÜPT ßmr TPr ßhS~J y~Ç kPr xÄmJh xPÿuPj KxAKx jMÀu ÉhJ mPuj, jJVKrT xoJP\r k´KfKjKiPhr ofJof AKx èÀfôxyTJPr KmPmYjJ TrPmÇ xÄuJk xrTJrPT YJPk rJUPf, KmFjKkPT @˙J~ @jPf ßTJPjJ nNKoTJ rJUPm KT jJ, Foj k´Pvúr \mJPm KxAKx mPuj, È@orJ mJiq TrPf kJrm KT jJ, \JKj jJÇ fPm @oJr ßfJ oPj y~, KjmtJYj KjP~ jJVKrT xoJP\r ßp mJftJ, fJ xrTJPrr TJPZ ßkRÅPZ pJPm FmÄ pJrJ KmPrJiL hPu @PZ IgmJ pJrJ xÄxPh KmPrJiL hPu ßjA, fJPhr TJPZ ßkRÅPZ pJPmÇ oPj y~, Fr oJiqPo fJrJ FTaJ xoP^JfJ~ @xPf kJrPmÇ @oJr iJreJ, Fr FTaJ k´nJm kzPmÇ' KxAKx mPuj, ÈkrmftLPf IjqJjq xÄ˙J S xÄVbPjr xPñ @PuJYjJ yPmÇ fJPhr mÜmq ÊPj YJr-kJÅY oJx kr kNetJñ k´KfPmhj ßkv TrmÇ ßxUJj ßgPT ßpxm CkJhJj KjP~ xrTJPrr xPñ xoP^JfJ TrJr k´P~J\j, ßxèPuJ @orJ xrTJPrr xPñ xoP^JfJ TPr xMÔM KjmtJYPjr FTKa k´Kâ~J TL, TLnJPm, TfnJPm ßjS~J pJ~, ßxèPuJ KY∂J TrmÇ'


UmrJUmr

04 - 10 August 2017

k´KfrãJmJKyjLr k´iJjPhr ßo~Jh 4 mZr

ßmfj xPmtJó 86 yJ\Jr aJTJ dJTJ, 1 @Vˆ - Kfj mJKyjL ßxjJ, ßjR S KmoJjmJKyjLr k´iJj kPhr ßo~Jh xPmtJó YJr mZr FmÄ xPmtJó 86 yJ\Jr aJTJ ßmfj KjitJre TPr Èk´KfrãJmJKyjLèPuJr k´iJjPhr (KjP~JV, ßmfj, nJfJ S IjqJjq xMKmiJ) @Aj 2017' Fr UxzJr YNzJ∂ IjMPoJhj KhP~PZ oKπxnJÇ VfTJu xKYmJuP~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xnJkKfPfô oKπxnJr Kj~Kof ‰mbPT F IjMPoJhj ßh~J y~ mPu ‰mbT ßvPw oKπkKrwh xKYm ßoJyJÿh vKlCu @uo xJÄmJKhTPhr \JjJjÇ oKπkKrwh xKYm ßoJyJÿh vKlCu @uo xJÄmJKhTPhr mPuj, ÈxÄKmiJPj muJ @PZ, mJKyjL k´iJjPhr KjP~JV S ßmfjnJfJ @Aj KhP~ KjitJKrf yPmÇ Ff Khj \P~≤ xJKntPxx AjˆsJTvjx (P\Fx@A) jJPo FTKa xJTtMuJr KhP~ FaJ YufÇ ßpPyfM xÄKmiJPjr mJiqmJiTfJ @PZ, ßxPyfM @Aj k´e~j TrJ yPòÇ @PV Kfj mJKyjLr k´iJjrJ ßmfjnJfJ ßkPfj KjmtJyL @Phv mPuÇ FUj @Aj IjMpJ~L fJrJ ßmfj kJPmjÇ mftoJj ßmfj TJbJPoJ IjMpJ~L mJKyjL k´iJjrJ oJPx 86 yJ\Jr aJTJ oNu ßmfPjr xJPg IjqJjq nJfJ S xMPpJVxMKmiJ kJPmjÇ oNu ßmfPjr FA kKroJe oKπkKrwh xKYPmr ßmfPjr xoJjÇ KfKj mPuj, mJKyjL k´iJjrJ KmPvw @mJKxT xMKmiJ, @mJKxT xÄKväÓ xMKmiJ, xJmtãKeT VJKz, xJoKrT yJxkJfJPu KmjJ UrPY KjP\ S kKrmJPrr xhxqPhr KYKT“xJ, ßrvj, nKmwq“ fyKmu S xyJ~T \jmu xMKmiJr kJvJkJKv FTTJuLj @CaKla nJfJ, Ãoe nJfJ, C“xm nJfJ, jmmwt nJfJ S vJK∂KmPjJhj nJfJ kJjÇ oKπkKrwh xKYm mPuj, \P~≤ xJKntPxx AjˆsJTvjPx mJKyjL k´iJjPhr kPh YJTKrr xo~ KjitJre KZu jJÇ jfMj @APj muJ yP~PZ, YJr mZPrr \jq mJKyjL k´iJjrJ KjP~JVk´J¬ yPmjÇ rJÓskKf fJPhr KjP~JV ßhPmjÇ oKπxnJ Vf mZr 12 KcPx’Pr F @APjr UxzJ~ jLKfVf IjMPoJhj ßh~Jr kr vKlCu @uo \JKjP~KZPuj, xrTJKr YJTKrr ImxPrr m~xxLoJ 59 mZr F ßãP© TJptTr yPm jJÇ ßTJPjJ mJKyjLr k´iJj 59 mZr m~x kJr yS~Jr krS YJr mZPrr kMPrJ ßo~Jh hJK~fô kJuj TrPf kJrPmj, pKh xrTJr fJPT ImxPr jJ kJbJ~Ç YJTKrr m~x gJTMT @r jJA gJTMT, ßpJV ßh~Jr kr ßo~Jh YJr mZr gJTPmÇ YJTKr gJTPu oJAjJx iPr ßjj, xm KoKuP~ YJr mZrÇ Fr mqJUqJ~ KfKj mPuKZPuj, YJTKr FT mZr gJTJ Im˙J~ ßTC ßTJPjJ mJKyjLr k´iJj kPh KjP~JV ßkPu KfKj ÈxrTJPrr AòJ~' @PrJ Kfj mZr xo~ ßkPf kJPrjÇ ßpoj iÀj, ß\jJPru KyPxPm ImxPr pJS~Jr TgJ KllKa jJAPj (mZPr), SA xo~ KfKj @Kot KYl yPujÇ fUj ßgPTA fJr (YJTKrr ßo~Jh) YJr mZr pMÜ yPmÇ UxzJ~ jLKfVf IjMPoJhPjr xo~ \JjJPjJ yP~KZu, mJKyjL k´iJjrJ kh ßgPT Imxr ßj~Jr Khj ßgPTA KfKj Imxrk´J¬ mPu Veq yPmjÇ ßmxJoKrT TotTftJPhr oPfJ FT mZPrr ImxPrJ•r ZMKaS (Kk@rFu) kJPmjÇ ßTJPjJ mJKyjL k´iJj Imxr ßj~Jr kr ßTJPjJ xJoKrT mJ IxJoKrT kPh kMjKjtP~JV uJPnr ßpJVq yPmj jJÇ fPm YMKÜKnK•Pf ßTJPjJ IxJoKrT kPh KjP~JV ßkPf kJPrjÇ Imxrk´J¬ Kfj mJKyjL k´iJjrJ k´\JfPπr ßTPjJ TJP\ xJoKrT mJ ßmxJoKrT KjP~JPVr IPpJVq KmPmKYf yPuS xJÄKmiKjT kPh KjP~JPVr ßãP© mJiJ gJTPm jJÇ

dJTJ, 1 @Vˆ - yJayJ\JrL CkP\uJ xhPr kJKjxŒh oπL mqJKrˆJr @KjxMu AxuJo oJyoMPhr VJKzmyPr AakJaPTu KjPãk FmÄ \MfJ k´hvtj TPrPZ ãofJxLj hPur FTJÄPvr ßjfJTotLrJÇ VfTJu ßmuJ 1aJr KhPT yJayJ\JrL CkP\uJ xhPrr mJxˆqJ≤ FuJTJ~ F WajJ WPaÇ oπL CkP\uJ KoujJ~fPj FTKa IjMÔJPj ßpJV KhPf pJS~Jr kPg F yJouJr KvTJr yjÇ F xo~ oπLr VJKzmyPr hMA\j oKyuJ FoKk S FT\j xJPmT ßxjJk´iJj ZJzJS xrTJKr TotTftJrJ KZPujÇ fJ“ãKeT kMKuKv y˜PãPk yJouJTJrLrJ xPr kPzÇ fPm yJouJ~ ßTC yfJyf yjKjÇ kKrK˙Kf Kj~πPe @jPf yJayJ\JrL xhPr KmkMuxÄUqT kMKuv Im˙Jj ßj~Ç ÈPhPvr ßTJgJS mjqJ y~Kj' oPot k©kK©TJ~ ßh~J oπLr mÜPmqr k´KfmJPh ß\uJ @S~JoL uLV ßjfJ o†MÀu @uo ßYRiMrLr xogtPTrJ F yJouJ YJKuP~PZ mPu xN© \JKjP~PZÇ fPm xnJ ßvPw oπL xJÄmJKhTPhr mPuj, ÈkK©TJ~ @oJr mÜmq KmTíf TrJ yP~PZ'Ç ˙JjL~ xNP© \JjJ ßVPZ yJayJ\JrL ßY~JroqJj xKoKf yJayJ\JrL CkP\uJ kKrwh KoujJ~fPj ÈmjqJ mJ \uJm≠fJr Tmu ßgPT yJayJ\JrLmJxLPT rãJ FmÄ ßaTxA Cjú~j' vLwtT @PuJYjJ xnJr @P~J\j TPrÇ xnJ~ mqJKrˆJr @KjxMu AxuJo oJyoMh FoKk k´iJj IKfKg KZPujÇ F xnJPT ßTªs TPr ß\uJ @S~JoL uLPVr xhxq o†MÀu @uo ßYRiMrLr IjMxJrLrJ xTJu ßgPT yJayJ\JrL TPu\ @KñjJ~ Im˙Jj ßj~Ç oπL yJayJ\JrLPf k´PmPvr @iJWµJ @PV ß\uJ @S~JoL uLV ßjfJ o†MÀu @uo ßYRiMrL o†Mr ßjfíPfô @S~JoL uLV S ZJ©uLV ßjfJTotLrJ KoKZu ßmr TPrjÇ KoKZuKa yJayJ\JrL CkP\uJr xÿMU yP~ yJayJ\JrL TPu\ ßVa KhP~ mJxˆqJ≤ K\PrJ kP~P≤ KVP~ KmPãJn TrPf gJPTÇ KmPãJn KoKZu S xoJPmPv C•r ß\uJ ZJ©uLV ßjfJ xJPTKr~J ßYRiMrL xJVr, CkP\uJ ZJ©uLV xnJkKf @KrlMr ryoJj rJPxu, CkP\uJ @S~JoL uLV ßjfJ ßoJ: @\o CK¨j, fxKuo yJ~hJr, KV~Jx ßoPyKh S xJBhMu yT ßUJTj k´oMU CkK˙f KZPujÇ F xo~ IKfKrÜ kMKuv xMkJr (C•r) oKvCP¨RuJ ßr\Jr ßjfíPfô kMKuv KmPãJnTJrLPhr Kjmí• TrJr ßYÓJ TPrjÇ ßmuJ k´J~ 1aJr KhPT ßjfJTotLPhr ßoJarxJAPTu myrpMÜ oπLr VJKzmyr mJxˆqJ≤ ßVJu Yfôr (K\PrJ kP~≤) IKfâo TrJr xo~ KmPãJnTJrLPhr TP~T\j @TK˛T oπLr VJKzmyPrr IV´nJPV gJTJ ßoJarxJAPTu uãq TPr

9

yJayJ\JrLPf kJKjxŒh oπL @KjPxr VJKzmyPr yJouJ

AakJaPTu KjPãk FmÄ \MfJ k´hvtj kJgr KjPãk TrPf gJPTÇ F xo~ KmPãJnTJrLPhr IPjTPT yJPf \MfJ KjP~ oπLr VJKzmyr uãq TPr \MfJ k´hvtj TrPf ßhUJ pJ~Ç fUj Tftmqrf kMKuv AakJaPTu KjPãkTJrLPhr iJS~J KhPu fJrJ xPr kPzÇ fPm TJCPT ßV´lfJr TrPf kJPrKjÇ kJgr KjPãPkr WajJ~ pJjmJyPjr ßTJPjJ ã~ãKf mJ ßTC yfJyf y~KjÇ F xo~ oπLr VJKzmyPr xJKmyJ oMZJ FoKk, KlPrJ\J ßmVo KYjM FoKk, xJPmT ßxjJk´iJj ßulPajqJ≤ ß\jJPru Fo yJÀj-Ir-rKvh S yJayJ\JrL CkP\uJ KjmtJyL TotTftJ @TfJr CjPjZJ KvCuL KZPujÇ WajJr krkr IKfKrÜ kMKuv ßlJxt yJayJ\JrL xhPr FPx Im˙Jj ßj~Ç FKhPT oπLr VJKzmyr mJxˆqJ≤ K\PrJ kP~≤ IKfâo TPr IjMÔJj˙Pu YPu ßVPu KmPãJnTJrLrJ @mJr KmPãJn KoKZu ÊÀ TPrÇ KoKZuKa mJxˆqJ≤ ßgPT ÊÀ yP~ TPu\ ßVa TJYJrL xzT mJ\Jr yP~ kMjrJ~ mJxˆqJ≤ YfôPr KVP~ ßvw y~Ç KoKZu ßgPT oπLr KmÀP≠ KmKnjú @kK•Tr ßxäJVJj ßh~J y~ mPu xN© \JKjP~PZÇ P\uJ @S~JoL uLPVr xhxq o†MÀu @uo ßYRiMrL xJÄmJKhTPhr mPuj, ÈPhPvr ßTJgJS mjqJ y~Kj' oPot

k©kK©TJ~ ßh~J oπLr mÜmq fJoJvJkNet pJ xrTJPrr nJmoNKft ãMeú TPrPZÇ IgY oπLr Kj\ V´Jo èoJjohtjxy yJayJ\JrLr Km˜Let FuJTJ kJKjPf käJKmf yP~PZÇ fJA @orJ fJr mÜPmqr k´KfmJPh KmPãJn KoKZu S xoJPmv TPrKZÇ oπLr VJKzmyr ßhPU KmãM… ßjfJTotLPhr ßTC ßTC k´KfmJh \JKjP~ kJgr KjPãk TPrPZÇ' FKhPT yJayJ\JrL CkP\uJ kKrwh KoujJ~fPj ÈmjqJ mJ \uJm≠fJr Tmu ßgPT yJayJ\JrLmJxLPT rãJ FmÄ ßaTxA Cjú~j' vLwtT @PuJYjJ xnJ yJayJ\JrL ßY~JroqJj xKoKfr xnJkKf IqJcPnJPTa ßoJyJÿh vJoLPor xnJkKfPfô IjMKÔf y~Ç @PuJYjJ xnJ~ k´iJj IKfKg KZPuj kJKjxŒh oπL mqJKrˆJr @KjxMu AxuJo oJyoMh FoKkÇ xnJ~ KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj xJKmyJ oMZJ FoKk, KlPrJ\J ßmVo KYjM FoKk, xJPmT ßxjJ k´iJj ßulPajqJ≤ ß\jJPru Fo yJÀj-Ir-rKvh, yJayJ\JrL CkP\uJ kKrwh ßY~JroqJj oJymMmMu @uo ßYRiMrL, CkP\uJ KjmtJyL TotTftJ @ÜJr CjPjZJ KvCuL, KmKnjú ACKj~Pjr ßY~JroqJj, Y¢V´Jo Cjú~j TftíkPãr xhxq \KxoCK¨j vJy, ß\uJ @S~JoL uLV ßjfJ vJyPjS~J\ ßYRiMrL k´oMUÇ

msqJT xÿJjjJ ßku mJuqKmP~ k´KfPrJiTJrL 8 KTPvJrL dJTJ, 1 @Vˆ : mKrvJPu mJuqKmP~ k´KfPrJiTJrL @a KTPvJrLPT xÿJjjJ KhP~PZ ßmxrTJKr Cjú~j xÄ˙J msqJTÇ Fr oPiq mJuqKmP~ mPº xJyKxTfJr ˝LTíKf KyPxPm pMÜrJPÓsr lJxtÆ ßuKc ßouJKj~J asJPŒr TJZ ßgPT kMrÛJr kJS~J ^JuTJKbr KTPvJrL vJrKoj @ÜJrS rP~PZjÇ xÄ˙JKar xJoJK\T ãofJ~j TotxNKYr @P~J\Pj VfTJu ßxJomJr xTJPu jVrLr mKrvJu TîJPmr Ioíf uJu ßh KoujJ~fPj IjMKÔf FT IjMÔJj S mJuqKmP~

KmPrJiL CÆM≠Tre xoJPmPv fJPhr yJPf F xÿJjjJ fMPu ßhS~J y~Ç FPf k´iJj IKfKg KZPuj mKrvJu-5 (xhr) @xPjr xÄxh xhxq ß\mMPjúZJ @lPrJ\Ç vJrKoj ZJzJS xÿJjjJ kJS~J Ijq KTPvJrLrJ yPuj ^JuTJKb xhPrr kJKU @ÜJr S uJKo~J @ÜJr, ßnJuJr uJuPoJyPjr ßrPyjJ @ÜJr KofM ßmVo, ßnJuJ xhPrr lJr\JjJ @ÜJr, kaM~JUJuLr hvKojJr xJKh~J @ÜJr, mrèjJr ßmfJVLr AKf @ÜJr FmÄ

mKrvJPur @QVu^JzJr jLKuoJ TrÇ IjMÔJPj KmPvw IKfKg KZPuj mKrvJPur IKfKrÜ KmnJVL~ TKovjJr ßoJ. jMÀu @uo, mKrvJPur ß\uJ k´vJxT ßoJ. yJKmmMr ryoJj, IKfKrÜ ß\uJ k´vJxT ßoJ. \JKTr ßyJPxj, ßr† Kc@AK\ TJptJuP~r kMKuv xMkJr ßoJ. yJKmmMr ryoJj, xoJ\PxmJ IKih¬Prr Ck-kKrYJuT ßoJvJrrl ßyJPxj, ß\uJ oKyuJ Kmw~T TotTftJ rJKvhJ ßmVo, ß\uJ KvãJ TotTftJ ßoJ. @PjJ~Jr ßyJPxj, xhr CkP\uJ

KjmtJyL TotTftJ ßoJ. ÉoJ~Mj TKmr S ß\uJ oKyuJ kKrwPhr xnJPj©L rJPm~J ßmVoÇ xnJkKffô TPrj msqJT xJoJK\T ãofJ~j TotxNKYr k´iJj lJryJjJ yJKl\Ç xoJPmPv mÜJrJ mPuj, mJuqKmP~ ßoP~KvÊr xm x÷JmjJPT ±Äx TPr ßh~Ç fJA FKa k´KfPrJPi kKrmJr, xoJ\ FmÄ rJ\QjKfT ßjfífôPT FKVP~ @xPf yPmÇ fJyPuA mJuqKmP~r IKnvJk ßgPT jfMj k´\jìPT oMÜ TrJ x÷m yPmÇ


10

UmrJUmr

04 - 10 August 2017

fálJj

fálJPjr ˘L

fálJPjr ˘Lxy ßV´lfJr 3 k´KfKâ~J ßjA IJS~JoL uLPVr dJTJ, 1 @Vˆ - mèzJ~ vsKoTuLV ßjfJ fálJj xrTJPrr ßjfíPfô jJrL KjptJfPjr mmtPrJKYf WajJr k´KfmJPh KmKnjú xÄVbj k´KfmJhoMUr yPuS @S~JoL uLPVr ßTJPjJ k´KfKâ~J ßjAÇ mèzJ vyLh K\~JCr ryoJj ßoKcTqJu TPu\ (vK\PoT) yJxkJfJPu KYKT“xJiLj WajJr KvTJr KTPvJrL S fJr oJ @fPï rP~PZjÇ F KhPT xJnJr gJjJ kMKuv F WajJ~ fMlJPjr ˘Lxy Kfj\jPT ßV´lfJr TPrPZÇ mmtPrJKYf F WajJr oNu ßyJfJ fMlJj xrTJr mèzJ vyPrr YTxN©JkMPrr hKrhs oK\mr ryoJPjr xJf ßZPur oPiq xmPYP~ ßZJaÇ fJr mftoJj m~x 24 mZrÇ oK\mr ryoJj FT xo~ KrTvJ YJKuP~ xÄxJr YJuJfÇ Frkr ßx YJozJr ßhJTJPj TotYJrL KyPxPm TJ\ ÊÀ TPrÇ kPr YJozJr lKz~J (ãMhs) mqmxJ

ÊÀ TPrÇ fMlJPjr mz nJA mèzJ vyr pMmuLPVr pMVì xŒJhT @»Mu oKfj xrTJPrr yJf iPr fJr C™Jj WPaÇ oKfPjr oPfJ fMl M JjS FuJTJ~ oJhT mqmxJ~, YJÅhJmJK\, \KohUuxy jJjJ IkTPotr ßyJfJ KyPxPm kKrKYf kJ~Ç @S~JoL uLV ãofJ~ @xJr kr ßx vsKoTuLPVr xJPg \Kzf y~Ç ãofJr hJka ßhKUP~ ßx mqJaJKrYJKuf IPaJKrTvJ oJKuT xKoKfr ßjfJ mPj pJ~Ç Frkr KrTvJoJKuPTr ZKm KhP~ oJKuPTr ßjoPkäa ‰fKr TPr fJPf fMlJj xrTJr ˝Jãr KhP~ mèzJ vyPr IQminJPm k´J~ 10 yJ\Jr KrTvJ YuJYu TPrÇ kMKuv KmnJPVr IxJiM TotTftJPhr xJPg YJÅhJr aJTJ nJVmJPaJ~JrJr oJiqPo vyr ßZP~ pJ~ IQmi KrTvJ~Ç ßjoPkäa mJmh 20 yJ\Jr aJTJ FmÄ k´KfKhj 20 aJTJ yJPr YJÅhJ @hJ~

TPr fMlJjmJKyjLr TotLrJÇ F ZJzJ A~JmJ, ßljKxKcu, \KohUu TPr ßTJKa ßTJKa aJTJr oJKuT FUj fMlJjÇ fJr ˘L @vJr mz ßmJj oJK\t~J yJxJj ÀoKT KmVf ßkRrxnJ KjmtJYPj ßkRrxnJr xÄrKãf 2 jÄ S~JPctr TJCK¿ur KjmtJKYf yS~Jr kr mèzJ ß\uJ @S~JoL uLV xnJkKf oofJ\ CK¨Pjr yJPf lMu KhP~ @S~JoL uLPV ßpJV ßh~Ç Fr kr ãofJr hJkPa ßmkPrJ~J yP~ SPb ÀoKTÇ fMlJPjr iwtPer KmYJr YJS~J~ ßx ßuJyJr kJAk KhP~ KkKaP~ \Uo TPr KTPvJrL S fJr oJPT fJr Kj\ mJxJ~Ç Frkr mJxJr kJPvr ßxuMj ßgPT \Lmj jJKkfPT ßcPT FPj oJ S ßoP~r oJgJr YMu ßTPa jqJzJ TPr ßh~Ç FKhPT, @S~JoL uLPVr IñxÄVbj \JfL~ vsKoTuLV mèzJ vyr vJUJr xhq mKyÏíf @øJ~T

S ybJ“ ßTJKakKf ßV´lfJrTíf fMlJj xrTJrxy KTPvJrL iwte, fJr oJxy fJPT oJrir S oJgJ jqJzJ TrJr WajJr xJg \KzfPhr híÓJ∂oNuT vJK˜r hJKmPf k´KfmJh TotxKN Y ImqJyf rP~PZÇ 31 \MuJA, ßxJomJr ßmuJ 11aJ~ mJÄuJPhv jJrL oMKÜPTªs mèzJ vJUJr CPhqJPV vyPrr xJfoJgJ~ oJjmmºj TotxKN Y kJuj TrJ y~Ç xÄVbPjr xojõ~T jNr \JyJj ßmVo oJjmmºj ßgPT mPuj, hs∆ffo xoP~ fMlJj xrTJrxy IkrJiLPhr híÓJ∂oNuT vJK˜ KhPf yPmÇ pJPf @r ßTC F irPjr \Wjq IkrJi TrPf xJyx jJ kJ~Ç F KhPT dJTJr xJnJr ßgPT 30 \MuJA, ßrJmmJr rJf 12aJ~ fMlJPjr ˘Lxy Kfj @xJKoPT ßV´lfJr TrJ yP~PZÇ kMKuv ßyc ßTJ~JatJrx, dJTJ S mèzJ ß\uJ kMKuv ßpRg IKnpJj YJKuP~ mèzJ ßgPT k´JAPnaTJPr dJTJ pJS~Jr kPg fJPhr ßV´lfJr TPrÇ fJrJ yPuJ k´iJj @xJKo fMlJPjr ˘L @vJ, csJAnJr K\fM S fMlJPjr xyPpJVL oMjJú Ç FTA rJf 9aJ~ kJmjJ ßgPT ßV´lfJr TrJ hMA\j yPuJ fMlJj xrTJPrr ˘Lr mz ßmJj S mèzJ ßkRrxnJr xÄrKãf 2 jÄ S~JPctr TJCK¿ur oJK\t~J yJxJj ÀoKT S fJr vJÊKz ÀKo ßmVoÇ SA rJPf xPªynJ\j KyPxPm ßV´lfJr fMlJPjr vôÊr \JKouMr ryoJj ÀjM S jqJzJ TPr ßh~J jJKkf \LmjPT (25) kMKuv ßV´lfJr TPrPZÇ FKhPT, mèzJr kMKuv xMkJr @xJhMöJoJj hMkPM r fJr TJptJuP~ ßk´xKmsKlÄP~ \JjJj, iKwtfJ S fJr oJP~r oJgJ jqJzJTJrL jJKkf \LmjPT kMKuv ßV´lfJr TPrPZÇ F ZJzJ WajJr oNu ßyJfJ vsKoTuLV ßjfJ fMlJj xrTJr S fJr xyPpJVLrJ ZJ©L iwte S oJgJ jqJzJ TrJr Kmw~Ka ˝LTJr TPrPZ mPuS kMKuv xMkJr \JjJjÇ iwtT vsKoTuLV ßjfJ fMlJj xrTJr S fJr hMA xyPpJVL Kfj KhPjr kMKuv KroJP¥ rP~PZÇ mèzJ kMKuPvr IKfKrÜ kMKuv xMkJr xjJfj YâmftL \JjJj, ßV´lfJrTíf ßkRr TJCK¿ur ÀoKTxy kJÅY\jPT 31 \MuJA, ßxJomJr @hJuPf ßj~J ypÇ @hJuf ÀoKTPT YJrKhj S Ijq YJr\jPT Kfj KhPjr KroJ¥ oj&\rM TPrPZjÇ KfKj @PrJ \JjJj, fMlJj xrTJPrr KmÀP≠, yfqJ ßYÓJ, A~JmJ S ßljKxKcu mqmxJxy YJrKa oJouJ rP~PZÇ xmtPvw F WajJ~ iwte, KjptJfj, Ikyre S yfqJ ßYÓJr WajJ~ @PrJ hMAKa oJouJ yP~PZÇ


UmrQmKY©

04 - 10 August 2017

ßasj YuPm @TJPv! VKf WµJ~ 70 KTPuJKoaJrÇ iJre ãofJ xPmtJó 510 \jÇ È@TvkPg' krLãJoNuTnJPm ÊÀ yPuJ È^Mu∂' ßasPjr asJ~JuÇ xlu yPuA YLPj YJuM yPm yJAK¸c ÛJAPasPjr pJ©JÇ @kJff vJjhÄ k´PhPvr TMAÄhJS vyPrA krLãJoNuTnJPm ÊÀ yP~PZ ÈÛJAPasPj'r asJ~JuÇ YLj hJKm TrPZ, pKh F ßasPjr asJ~Ju xoP~ xlufJ @Px fJyPu FKaA yPm YLPjr xmPYP~ hs∆f VKfr ßrukgÇ PhvKar @PrJ hJKm, F ÈÛJAPasj' jJKT YLPjr mÉu k´YKuf xJmSP~ ßasPjr fMujJ~ Kfjèe nJPuJ kJrlot TrPf kJrPmÇ oNuf kJmtfq Iûu FmÄ mz mz vyPrr pJj\a \\tKrf FuJTJ~ F ßasj kKrPwmJ ßmv TJptTrL yPm mPu oPj TrJ yPòÇ F ZJzJS To UrY FmÄ k´YKuf pJjmJyPjr fMujJ~ xy\nJPm kKrYptJ TrJ pJPm F ÛJAPasPjrÇ Foj hJKm ßasjKar Kc\JAjJPrrÇ ßasjKa mJKjP~PZ TMAÄhJS Kx@r@rKx KvlJÄ ßTJÄ KuKoPacÇ F k´P\PÖr ßaTKjTqJu KcPrÖr Ku~M ÉP~j \JjJj, ˝· UrPY xmPYP~ ãofJvLu pJj ‰fKrr KhPT @oJPhr j\r KZuÇ F ÛJAPasj v» Kj~Kπf, @iMKjT IkJPrKaÄ KxPˆPoA FKa YuPmÇ ÛJAPasPjr kKrPwmJ Fr @PV k´go ÊÀ y~ \JotJKjPf, fJrkr \JkJPjÇ \JotJKjPf k´go ÛJAPasPjr kKrPwmJ YJuM y~Ç YLj F ßãP© KmPvõr Kfj j’r ßhv KyxJPm hs∆f VKfr ÛJAPasj kKrPwmJ YJuM TrPf YPuPZÇ

pJj\a FzJPf xJÅfPr jhL kJKz vyPrr mq˜ xzT KhP~ k´KfKhj KbT xoP~ IKlPx ßkRÅZJPjJ hMÏr yP~ kPzKZu ßmj\JKoj ßcKnPcrÇ pJj\Pa IKlPx ßkRÅZJPf ßkRÅZJPfA TJ∂ yP~ ßpPfj KfKjÇ F xoxqJr FTaJ \M“xA xoJiJj UMÅ\KZPuj KfKjÇ pJj\a ßgPT oMKÜ ßkPf \JotJKjr KoCKjPUr mJKxªJ ßcKnc KbT ßmr TPr KjPuj IKnjm FT CkJ~Ç mq˜ xzPTr kJPv vJ∂ AxJr jhL ßmPZ KjPuj pJfJ~JPfr kgÇ k´KfKhj kJKjKjPrJiT FTKa ß^JuJ~ dMKTP~ ßjj uqJkak ßgPT ÊÀ TPr k´P~J\jL~ xm K\KjxÇ Frkr k´P~J\joPfJ xJÅfJPrr ßkJvJT kPr ß^JuJaJ TJÅPi KjP~ ßjPo pJj AxJr jhLPfÇ ßmv @rJo TPr xJÅfPr IKlPxr TJPZ TJuYJr fLPr ßkRÅZJj KfKjÇ ßxUJPj ßkJvJT kJP FTKa kJjvJuJ~ KVP~ lroJv TPrj mz FT oV TKlÇ FPf ßpoj fJr xo~ mJÅPY, ßfoKj lMrlMPr gJPT fJr ßo\J\Ç xJrJ Khj TJP\r kr oJP^ oPiq xJÅfPr mJKzS ßlPrj ßcKncÇ KfKj \JjJj, fJPT xJÅfrJPf ßhUPu UMm ImJT yj fLPrr kgYJrLrJÇ xyTotLrJ ßfJ rLKfoPfJ KyÄxJA TPrjÇ fPm ßTC ßTC oJP^ oPiq fJr xJPg xJÅfJPr ßpJV ßhjÇ PcKnc mPuj, xJÅfJPrr \jq kJKjr fJkoJ©J Kjet~ TPr ßj~JaJ UMmA

èÀfôkNetÇ @·x kmtfoJuJ ßgPT C“kjú yP~PZ AxJr jhLÇ V´LPÚ ßmv CÌ gJTPuS vLPf kJKj IPjT bJ§JÇ fJA k´KfKhj fJkoJ©J @PV ßgPT A≤JrPjPa ßhPU KjP~ ßxA IjMpJ~L xJÅfJPrr ßkJvJT KjmtJYj TPrj KfKjÇ A≤JrPjaÇ

yJñPrr xJPg xJÅfJr Èk´KfPpJKVfJ' IKuKŒPT xmPYP~ ßmKv ˝etkhT kJS~J @PoKrTJj xJÅfJÀoJAPTu ßl·x FTKa yJñPrr xJPg xJÅfJr Èk´KfPpJKVfJ' TPr krJK\f yP~PZjÇ hKãe @Kl∑TJ~ ßUJuJ xJVPrr FTKa IÄPv FA 100 KoaJr xJÅfJr Èk´KfPpJKVfJ' y~ FmÄ fJ xŒ´YJr TPr KcxTnJKr YqJPjuÇ yJñrKa 100 KoaJr kJr y~ 36 hvKoT 1 ßxPTP¥ FmÄ oJAPTu ßl·x 38 hvKoT 1 ßxPTP¥Ç fPm FUJPj muPfA yPm ßp FA k´KfPpJKVfJ KT∂á KbT mJ˜m KZu jJÇ ßl·x S yJñrKa kJvJkJKv xJÅfrJ~KjÇ @xPu yJñr S ßl·x @uJhJ @uJhJnJPm 100 KoaJr xJÅfJr TJPa, kPr FTKa TKŒCaJr KxoMPuvPjr oJPiqPo FKaPT FT xJPg ßhUJPjJ y~Ç xJoJK\T oJiqPo Fr k´vÄxJ S KjªJ hMAKaA ßhUJ ßVPZÇ oJAPTu ßl·xPT oJjJ y~ oJjMPwr IqJgPuKaT hãfJr FT ßvsÔ Kjhvtj KyPxPmÇ KT∂á KfKj UJKu kJP~ IgtJ“ Klj jJ uJKVP~ xPmtJó kJÅY ßgPT Z~ oJAu VKfPf xJÅfrJPf kJPrjÇ KT∂á FTKa ßV´a ßyJ~JAa yJñr xPmtJó 25 oJAu kpt∂ VKfPf xJÅfrJPf kJPrÇ oJAPTu ßl·x xJÅfPr KZPuj UJKu kJP~ j~, yJñPrr ßuP\r oPfJ FTKa ÈoPjJKlj' kJP~ KhP~Ç fJPfS KfKj hMA ßxPT¥ KkKZP~ KZPujÇ oPjJ-Klj ZJzJ FaJPT y~PfJ ßTJPjJ k´KfPpJKVfJ muJ ßpf jJÇ KmKmKxÇ

mqKfâoL vJK˜! YLPj ßmkPrJ~J FT pJ©LPT IKnjm vJK˜ KhP~PZ ßhvKar asJKlT kMKuvÇ xŒ´Kf uJumJKf \ôuJr xo~ ßhRPz rJ˜J kJr yS~Jr ßYÓJ TrJ~ fJPT FTKa mqKfâoL KT∂á UMmA Igtmy vJK˜ ßh~ asJKlT kMKuvÇ È@Ko FojKa @r Trm jJ'∏ F TgJKa asJKlT kMKuPvr yqJ¥ oJAT KhP~ 100 mJr muPf muJ y~ fJPTÇ YLPjr kNmtJûuL~ K\~JÄK\ k´PhPvr K\~Jj jJPo FuJTJ~ Foj vJK˜ ßh~J y~Ç YLPjr Kkkux& ßcAKur mrJPf \JjJ pJ~, F IKnjm vJK˜r lPu ßmkPrJ~J kgYJrLPhr xÄUqJ TPoPZÇ kMKuv TotTftJ VJS \JjJj, \MuJAP~r ÊÀ ßgPT FKa YJuM yP~PZÇ Fr AKfmJYT k´nJm KjP~ muPf KVP~ mPuj, ÈÊÀr KhPT @oJPhr 70-80 \jPT vJK˜ KhPf yPfJÇ KT∂á xÄUqJaJ mftoJPj TPo FPxPZÇ' YLjJ kgYJrLrJS FPf AKfmJYT xJzJ KhP~PZjÇ KjrJkh kJrJkJr KjP~ xmJr oPiq xPYfjfJ ßhUJ KhP~PZÇ I∂f vJK˜ FzJPf kgYJrLrJ asJKlT @Aj ßoPj kg kJrJkJr yPòjÇ

11


12

Surma

04 - 10 August 2017

@uLjVr ACKj~j xoJ\ TuqJe xKoKf ACPT'r Bh kNeKotujL

@uLjVr ACKj~j xoJ\ TuqJe xKoKf ACPT Fr @P~J\Pj KmsPaPj mxmJxTJrL @uLjVr ACKj~Pjr xTu oJjMPwr oPiq xŒMTt @PrJ xMh|í TrJr uPãq CÜ xKoKfr xy xnJkKf uJP~T @yPoh PYRiMrLr mqJmxJ k´KfÔJj KˆKnPj\ Fr rJ\oyu PrÓMPrP≤ FT Bh kNeKotuj IjMÔJPjr @P~J\j TrJ yP~KZuÇ @uLjVr ACKj~j xoJ\ TuqJe xKoKfr xnJkKf ßVRZMu mJrL ßYRiMrLr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT xJPrJ~Jr UJPjr kKrYJujJ~ IjMKÔf FA xnJ~ k´gPo kKm© PTJr@j ßgPT PfuJS~Jf TPrj mJ√L ßYRiMrLÇ @Vf IKfKgPhr ˝JVf S ijqmJh \JKjP~ mÜmq rJPUj vJKyj UJj, vJyJj PYRiMrL, UP~r PYRiMrL, uJP~T @yPoh PYRiMrL, uM“lMr ryoJj,\JKmr @yoh PYRiMrL, Kc Fo k´JÜj KvãT UJKuT xqJr, xmM\ PYRiMrL, uMPmT PYRiMrL, rJPxu PyuJu PYRiMrL, mJ√L PYRiMrL xy @PrJ IPjPTÇ mÜJrJ CÜ IjMÔJPj CkK˙f yS~Jr \jq xmJAPT ijqmJh \JjJj S KmVf PYR¨ mZr PgPT pJrJ FA xKoKfr ßkZPj IPjT v´o S xo~ mqJ~ TPrPZj fJPhr k´Kf TífùfJ \JjJPjJr

dJTJ oyJjVr hKãe KmFjKkr xy-xnJkKf jmLCuäJy jmLr oMKÜr hJmLPf u§Pj k´KfmJh xnJ

kJvJkJKv KmVf PYR¨ mZPrr TJptâo xmJr xJoPj fMPu iPrj FmÄ nKmwqPf xmJA \JPf FTfJm≠nJPm @uLjVr ACKj~Pjr VrLm, hM”KU, ßoyjKf oJjMPwr kJPv @PrJ ßmKv TPr gJTJ pJ~ ßx \jq xTPur xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ xnJr TJ\ ßvw yS~Jr kr KZu @uLjVr ACKj~j xoJ\ TuqJe xKoKfr xJÄÛíKfT xŒJhT xJAlMr Pr\J PYRiMrL, mJ√L PYRiMrL S ßxmMu @yoh-Fr xñLf kKrPmvjJ, KZu oKyuJ S mJóJPhr \jq KmPvw ßUuJiMuJ S KmPjJhPjr mqm˙JÇ CÜ Bh kNeKotuj IjMÔJPj ˝kKrmJPr CkK˙f KZPuj @fJCr ryoJj UJj, ßVRZMu mJrL ßYRiMrL, xJPrJ~Jr UJj, vJyJj PYRiMrL, vJy\JyJj KxK¨TL xJArJx, vJKyj @uo UJj, lUÀu AxuJo, o~jMu AxuJo (@PoKrTJ), UP~r ßYRiMrL, KolfJCr ryoJj PYRiMrL, uJP~T PYRiMrL, ˝kj ßYRiMrL, \Kor @uL, FjJo PYRiMrL, UJKuT xqJr, ßxmMu UJj, xmM\ PYRiMrL, uMPmT ßYRiMrL, vqJou ßYRiMrLÇ - ßk´x KmùK¬Ç

YroyuäJ ACKj~j SP~uPl~Jr asJˆ ACPT'r KouJh oJyKlu S xÄmitjJ xnJ IjMKÔf

YroyuäJ ACKj~j SP~uPl~Jr asJˆ ACPTr CPhqJPV xhq k´~Jf mqJKrˆJr l\uMu yT Fr KmPhyL @®Jr vJK∂ TJojJ TPr FT KouJh S ßhJ~J oJyKlu xŒjú yP~PZ kNmt u¥Pjr KmsTPuAj \JPo oxK\Ph Vf 18 \MuJA, mMimJrÇ FPf xÄVbPjr ßjfímª O

ZJzJS KmkMu xÄUqT TKoCKjKa ßjfímª O IÄvPjjÇ FKhPT, FTAKhj KouJh krmftL FT xnJ~ KmsKav xrTJPrr @oπPe pMÜrJ\q xlrrf TKmÀu AxuJoPT xÄmitjJ k´hJj TrJ yP~PZ kNmt u§Pjr K¸aJu Kl TKoCKjKa yPuÇ

xÄVbPjr xnJkKf j\Àu AxuJPor xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT rJ\M Ko~Jr kKrYJujJ~ xnJ~ @PrJ CkK˙f KZPuj xÄVbPjr xJPmT xnJkKf oZKær @uL, TKoCKjKa ßjfJ jNÀu @uo, xJPmT xJiJre xŒJhT \~jJu @PmKhj, xJPmT ßas\JrJr @KfTár ryoJjÇ xnJ~ xÄmKitf IKfKg fJr mÜPmq FuJTJr KvãJr Cjú~Pj KfKj xmtJ®T ßYˆJ YJKuP~ pJPmj mPu \JjJjÇ xnJ~ mÜJrJ xÄVbPjr k´KfÔJfJ orÉo mqJKrˆJr l\uMu yT Fr KmPhyL @®Jr vJK∂ TJojJ TPrj FmÄ ßvJTJyf kKrmJrmPVtr k´Kf xoPmhjJ ùJkj TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

KmvõjJg k´mJxL FcáPTvj asJPˆr CPhqJPV f\ÿMu @uL xqJr ˛rPe jJVKrT ßvJT xnJ @P~J\Pjr Kx≠J∂ k´mLe KvãJKmh KmvõjJg CkP\uJ xhPrr GKfyqmJyL rJoxMªr IVsVJoL Có KmhqJuP~r xJPmT ksiJj KvãT S mÉ KvãJ ksKfÔJPjr ksKfÔJfJPhr Ijqfo orÉo f\ÿMu @uL xqJr ˛rPe jJVKrT ßvJT xnJ @P~J\j TrPf pJPò KmvõjJg k´mJxL FcáPTvj asJˆ ACPTÇ Vf 18 \MuJA oñumJr asJPˆr KjmtJyL xnJ~ FA Kx≠J∂ VOKyf y~Ç xnJ~ orÉo fyÿMu @uLr oOfáqPf VnLr ßvJT k´TJv TrJ y~ FmÄ ßvJTJyf kKrmJr mPVtr k´Kf xoPmhjJ ùJkj TrJ y~Ç Fxo~ mÜJrJ mPuj, KfKj asJPˆr Cjú~jxy KmvõjJPgr KvãJ Km˜JPr orÉo f\ÿMu @uL xqJr KmvJu ImhJj ßrPU ßVPZjÇ KmvõjJPgr xmt\j v´P≠r FA orÉo KvãJKmPhr ˛rPj ßp PvJT xnJ yPm FPf

xmt˜Prr k´mJxLPhr CkK˙f gJTJr @ymJj \JjJPjJ yP~PZÇ xÄVbPjr xnJkKf ofKZr UJPjr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT KoxmJy CK¨Pjr kKrYJujJ~ xnJ~ CkK˙f KZPuj xy xnJkKf ßvU fJKyr CuäJy, xJöJhMr ryoJj, xy xJiJre xŒJhT @UuJTár ryoJj, ßoJyJÿh o\jM Ko~J, ßas\JrJr @\o UJj, xy ßas\JrJr @»Mu S~JhMh vJPyu, k´YJr xŒJhT oJKjT Ko~J, xJÄÛíKfT xŒJhT Thr CK¨j, AKx xhxq mJhÀu ßyJPxj mJmMu, vJy \~jJu @PmKhj, @»Mu oMKTf, lJÀT Ko~J, @»Mx xJ•Jr, TKmr Ko~JÇ ßvJT xnJr ßnjMq krmftLPf \JjJPjJ yPm mPu \JKjP~PZj xÄVbPjr ßjfímOªÇ - ßk´x KmùK¬Ç

dJTJ oyJjVr hKãj KmFjKkr xy xnJkKf jmLCuäJy jmLr oMKÜr hJmLPf k´KfmJh xnJ Vf 24 \MuJA, ßxJomJr kNmt u§Pjr KmFjKk TJptJuP~ IjMKÔf y~Ç jmLCuäJy jmL oMKÜ ßlJrJPor IJymJ~T K\~JCu AxuJo KhkMr xnJkKfPfô S l~xu IJyoPhr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q KmFjKk KxKj~r pMVì xJiJre xŒJhT vKyhMu AxuJo oJoMj, pMÜrJ\q KmFjKkr pMVì xJiJre xŒJhT oShMh IJyoh UJjÇ mÜJrJ mPuj, dJTJ oyjVr hKãe KmFjKkr xy xnJkKf S xJPmT TKovjJr jmL CuäJy jmLr IKmuP’ oMKÜ S xTu wzpπoNuT KogqJ oJouJ k´fqJyJPrr hJmL \JjJj FmÄ ßhvPj©L ßmVo UJPuhJ K\~J S KxKj~r nJAx PY~JroqJj fJPrT ryoJPjr Kmr∆P≠ xTu wzpPπr fLms KjªJ \JjJjÇ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q KmFjKkr KxKj~r xhxq S xJPmT ßTªsL~ pMmhu ßjfJ IJuyJ\ô xJKhT Ko~J, ßjJ~JUJuL ß\uJ KmFjKkr pMVì xJiJre xŒJhT S ßxJjJAoMzL ßkRrxnJr ßo~r ßoJfJyJr ßyJPxj oJKjT, ß˝óJPxmT hPur nJrk´J¬ xnJkKf KoxmJy KmFx ßYRiMrL, xJiJre xŒJhT IJmMu ßyJPxj, ZJ©hPur ßTªsL~ TKoKar nJAx ßk´KxPc≤ vKlTáu AxuJo

KrmuM, pMÜrJ\q KmFjKkr pMm Kmw~T xŒJhT ßyPnj UJj, pMÜrJ\q KmFjKkr KxKj~r xhxq xJPuy V\jmL, ßfJlJP~u mJKxf fkM, xy h¬r xŒJhT ßxKuo CK¨j, pMÜrJ\q IJAj\LmL PlJrJo Fr CkPhÓJ SmJ~hMr ryoJj KakM, ßvU fkM, ZJ© Kmw~T xŒJhT IJmM jJPxr ßvU, pMÜrJ\q KmFjKkr xy KâzJ Kmw~T xŒJhT xrlrJ\ xrlá, Aˆu¥j KmFjKkr xJiJre xŒJhT Fx Fo Kuaj, ß˝óJPxmT hPur xy xnJkKf vKrláu AxuJo, xy xnJkKf KlPrJ\ IJuo, pMVì xJiJre xŒJhT IJK\o CK¨j, pMÜrJ\q ß˝óJPxmT hPur k´YJr xŒJhT \Mu IJKoo, Aˆ u§j KmFjKkr xJÄVbKjT xŒJhT ßoJ. jMPr IJuo ßxJPyu, oyJjVr ß˝óJPxmT hPur xJiJre xŒJhT ßvU xJPhT, ßx≤sJu u¥j ß˝óJPxmT hPur xJPmT IJymJ~T ßoJ: ßoJvJrrl ßyJPxj náÅA~J, oyJjVr KmFjKkr xy xnJkKf

IJ»Mr rm, Aˆ u¥j KmFjKkr xy xnJkKf oKjr∆öJoJj oJKjT, xy xJiJrj xŒJT \Kyr∆u yT \Kyr, xJPmT ZJ© ßjfJ ßoJ. ßoJvJrrl ßyJPxj, vKlCu IJuo oMrJh, xJPmT ZJ© ßjfJ vJyhJf ßyJPxj KhkM, IJjxJr Ko~J, rKmCu yT, oJyoMhMu ßyJPxj, oJxMh rJjJ IJroJj, IJmMu yJPvo, ßoJmJrT IJuL, ßoJ: AxuJo, oJymMm ryoJj, xJAhMu AxuJo UJj, IJ\ou ßyJPxj, IJ»Mr ryoJj TJmq, xJoZá Ko~J, IJKor IJ»MuäJy rjM, IJyPoh IJu Âh~, ßxJP~m IJyoh, xKyhMu yJxJj, oJymMm, IJmMu yJPxo k´oMUÇ jmLCuäJy jmL oMKÜ ßlJrJPor xJKmtT f•ôJmiJPj KZPuj ZJ© hPur xJPmT ßTªsL~ xy IJ∂t\JKfT Kmw~T xŒJhT xJAláu AxuJo KorJ\, fJKjo FjJo, jMr∆öJoJj rJ\j, K\~JCu AxuJo K\~J, rJ\j, ßvU jJPxr, ßoJ. ojZár k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

fífL~ IJrJlJf ryoJj ßTJPTJ ˛OKf KâPTa aáetJPo≤ 2017 Fr CPÆJij

xKÿKuf ZJ© GTq kKrwh pMÜrJ\q fífL~ mJPrr oPfJ mJÄuJPhv KâPTa ßmJPctr ßcPnuJkPo≤ TKoKar xJPmT xnJkKf IJrJlJf ryoJj ßTJPTJr ˛rPe pMÜrJP\q SP~ˆ yJo kJTt KâPTa V´JCP§ IJrJlJf ryoJj ßTJPTJ ˛OKf aájtJPo≤-Fr CPÆJijL ßUuJ IjMKÔf y~ Vf 31 \MuJA, ßxJomJrÇ pMÜrJP\q âLzJPoJhL hvtTPhr TJPZ IJrJlJf ryoJj ßTJPTJ ˛OKf KâPTa aájtJPo≤Ka IfqJ∂ \jKk´~fJ uJn TPrPZÇ CPÆJijL ßUuJ ßhUPf oJPb k´J~ 5 vfJKiT âLzJPoJhL hvtPTr IJVoj WPaÇ aájtJPoP≤ ßoJa 16Ka Kao IÄv V´ye TrPZÇ mJÄuJPhPvr KmKnjú KmnJV FmÄ ß\uJr jJPo KaoèPuJ IÄv KjP~PZÇ CPÆJijL ßUuJ~ oMPUJoMKU y~ xMjJoV† ßYPu†Jr S ÃJ¯emJKz~J asJAVJrÇ FA CPÆJijL ßUuJ~ xMjJoV† ßYPu†Jr 7 CAPTPa \~uJn TPrÇ aMjtJPoP≤ IÄvV´yeTJrL huèPuJ yPò ßoRunLmJ\Jr cJAjJoJAax, xMªrmj KâPTa TîJm UMujJ, hMr∂ uãLkMr, rÄkMr rJAcJxt, ÃJ¯emJKz~J aJAVJr, dJTJ SKr~Jr, yKmV† mMux, ßmñu aJAVJr rJ\vJyL, mèzJ mJAKTÄx, mJÄuJPhvL ˆáPc≤x ACKj~j, KYaJVJÄ ß˛xJr, KxPua xMkJr ˆJr, o~ojKxÄy rTx, xMjJoV† ßYPu†Jr,

ßjJ~JUJuL rP~ux, TáKouäJ KnTPaJKr~JxÇ ^JT\oTkNet CPÆJijL IjMÔJPj xKÿKuf ZJ© GTq kKrwPhr xhxq mJmr ßYRiMrLr xnJkKfPfô IjMÔJjKa kKrYJujJ TPrj xÄVbPjr Ijqfo CPhqJÜJ xrlrJ\ IJyPoh xrláÇ ˝JVf” mÜmq rJPUj xÄVbPjr xhxq IJmM jJPxr ßvU S AoKf~J\ FjJo fJKjoÇ oJPb k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj, mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hu KmFjKk ßTªsL~ TKoKar IJ∂\tJKfT xŒJhT oJKyhMr ryoJjÇ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q KmFjKkr xnJkKf S KxKaP\j oMnPo≤ Fr IJymJ~T IJuyJ\ô Fo F oJPuT, pMÜrJ\q KmFjKkr xJiJre xŒJhT pMÜrJ\q IJrJlJf ryoJj ßTJPTJ kKrwPhr k´iJj CkPhÓJ T~xr Fo IJyPohÇ IjMÔJPjr IJP~J\TmOPªr oPiq CkK˙f KZPuj oPjJ~Jr ßyJPxj, KmkMu ryoJj, oKjr IJyPoh, \Mu IJlPrJ\ o\MohJr, cJKu~J KmjPf uJTáKr~J, IJmM ßjJoJj, ‰x~h IJmM oMxJ ßjJoJj, oJTxMhMr ryoJj, l\Pu ryoJj KkjJTÇ FA aájtJPoP≤r \JKxt ¸¿r KoxmJy Km Fx ßYRiMrL S FoJhMr ryoJj FoJhÇ - ßk´x KmùK¬Ç


13

Surma

04 - 10 August 2017

@oJr FoKk ca TPor hMKa @∂\tJKfT xÿJjjJ uJn

dJTJ TîJm ACPTr IJjª Ãoe u¥j, 24 \MuJA - VJj-mJ\jJ IJr ßxJuäJPx yP~ ßVu dJTJ TîJm ACPTr mJKwtT IJjª ÃoeÇ Vf 16 \MuJA ßrJmmJr xJVrkJyJPzr oJ~JmL Kouj˙u IJAu Im S~JAPa IJjª ÃoPe KVP~KZu fJrJÇ IJjª Ãoe mPu TgJÇ fJA IJP~J\jaJS

KZu ßxA ßoJfJPmTÇ ÊiM KkTKjT ¸Pa j~; pJ©JkgS ßoPf gJTPuJ VJj-mJ\jJ IJr yJxqrPxÇ KVaJr, IJr IJKl∑TJj mJhqpπ K\P’r fJu fáPuA Êr∆ yPuJ IJPV mJzJÇ xTJu 8aJ~ kNmt u¥Pjr dJTJ KmKr~JKjr xJoPj ßgPT rS~JjJ yP~ hMkMr 12aJ~ xJCgyqJŒajÇ ßxUJj ßgPT ßlKr TPr AÄKuv YqJPju kJKzÇ SkJPr IJrS 40 KoKja VJKz YJKuP~ KkTKjT ¸Pa ßkÅRZJÇ pJ©J kPg yPuJ AòJof UJS~J hJS~JÇ KkTKjT ¸Pa xJuJh ßTPa, IJèj \ôJKuP~

UJmJr Vro TPr YuPuJ ßnJ\Ç fJrkr kJKUr of ßWJrJWMKr kJyJPz \ñPuÇ YuPuJ xJVPrr jLu ˝ò kJKjPf VzJVKzÇ AòJof ChpJkj ßvPw VJKz u¥Pj KlrPuJ rJf xJPz 10aJ~Ç FroPiq xMPr ßmxMPr VJS~J yPu ßVu k´J~ Iit vfJKiT VJjÇ dJTJ TîJm ACPTr ßk´KxPc≤ fJPrT TJ\u ßYRiMrL mPuj, k´KfmJrA ßYÓJ gJPT ÃoePT IJjªWj TrPfÇ FmJrS fJr ©∆MKa KZu jJÇ IJVJoLPf IJrS nJu IJP~J\Pjr IJvJ mqÜ TPrj KfKjÇ

CorkMr ACKj~j SP~uPl~Jr F§ ßcPnuJkPoµ IPVtjJAP\vj-Fr KÆmJKwtT xJiJre xnJ IjMKÔf

CorkMr ACKj~j SP~uPl~Jr F¥ ßcPnuJkPo≤ IPVtjJAP\vj Fr KÆJmJKwtT xJiJre xnJ Vf 26 \MuJA, mMimJr kNmt u¥Pjr oJAPâJKm\xPjx TKoCKjKa ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf K\uM Ko~Jr xnJkKfPfô

FmÄ xJiJre xŒJhT mhr∆öJoJj ßYRiMrLr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ xÄVbPjr xJiJre xŒJhT FmÄ ßTJwJiãq xJ\j UJj KmVf mZPrr TJptKmmrKjr k´KfPmhj ßkx TPrjÇ xnJ~ mÜmq rJPUj KmKvÓ TKoCKjKa ßjfJ IJ»Mu Vlár, ßYrJV IJuL, IJ»Mu TJA~Mo,

yJr∆jMr rKvh ßYRiMrL, jMr∆u yT jMrJuL, IJ»Mu \Kuu S xJAh IJuL k´oUM Ç xnJ~ mÜJrJ TJptTJrL TKoKa TfíT t VOyLf mjqJgtPhr oPiq ©Je KmfrPer CPhqJVPT ˝JVf \JjJj FmÄ fJPhr kã ßgPT IJKgtT xyJ~fJ k´hJPjr k´Kfv´∆Kf ßhjÇ xnJkKfr xoJkKj mÜPmq xmJAPT ijqmJh \JKjP~ xmJr xoJK¬ ßWJweJ TPrjÇ xnJ~ IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj ßoJyJÿh jMr∆öJoJj, lTr∆u AxuJo, IJ»M oMKym, lP~\ IJJyoh ßYRiMrL, lKrh IJyoh, UJKuZ IJyPoh, ‰x~h olKöu IJuL, IJ\Jh IJuL ßYRiMrL, IJl\u ßyJPxj, mJmMu UJj, IJjZJr Ko~J, yJK\ YJj KopJ, IJjZr∆u yT, IJr∆ ßYRiMrL, xMr∆T Ko~J, KmuJu Ko~J, j\oMu ßyJPxj, r∆Pyu IJyoh, IJ»Mu oZKm±r, Kj\Jo UJj S oJymMm UJj k´oUM Ç - ßk´x KmùK¬Ç

A≤JrjqJvjJu ˆJr FS~Jct lr ßTJ~JKuKa (@AFxFKTC) FS~Jct-Fr \jq oPjJjLf yP~PZ FoKk caToÇ xMA\JruqJP§r ß\PjnJ~ @VJoL 24 ßxP¡’r @jMÔJKjTnJPm FS~Jct k´hJj yPmÇ A≤JrjqJvjJu ˆJr FS~Jct lr ßTJ~JKuKar 18fo @∂\tJKfT xPÿuPj, @oJr FoKk caTo ßVJ TqJaJVKrPf oPjJjLf yP~PZ mPu xÄVbPjr ßk´KxPc≤ ß\Jx A Kk´P~PaJ S YLl FKcar cJP~u Fu KlKTîÄ FT KuKUf mJftJ~ \JKjP~PZj FmÄ IJVJoL 24 ßxP¡’r VJuJ KcjJPr CkK˙f ßgPT FS~Jct V´yPer @oπe \JKjP~PZjÇ IjqKhPT, nJrPfr KcK\aJu lJCP§vj FokJS~JrPoµ AK§~J (KcFlA)-r Fo KmKu~∫ FS~JPctr lJAjJKuˆ KyxJPm oPjJjLf yP~PZ @oJr FoKk caToÇ KcFlA hKãe FKv~Jr 196Ka xÄVbPjr oiq ßgPT A VnPjtx TqJaJVKrPf 7Ka xÄVbjPT oPjJjLf TPrPZÇ @VJoL 4 @Vˆ nJrPfr j~JKhuäLPf FS~Jct V´yPe IÄv KjPòj @oJr FoKk KaoÇ \mJmKhKyfJ, ˝òfJ S KjrPkãfJ KjKÁf TrPf mJÄuJPhPvr xÄxh xhxqPhr xJPg ßpJVJPpJV ˙JkPj TJ\ TrPZ @oJr FoKk jJPor ß˝òJPxmL xÄVbjÇ @S~JoL uLV, \JfL~ kJatL S \Jxh KoKuP~ F kpt∂ 150 \j xÄxh xhxq @oJr FoKkr xJPg xÄpMÜ yP~PZjÇ \jVPer KmKnjú xoxqJ xrJxKr xÄKväÓ FoKkr TJPZ ßkRPZ KhPò @oJr FoKk FmÄ hJK~fôk´J¬ FP’xcr KnKcS mJftJr oJiqPo FoKkr TJZ ßgPT C•r KjP~ @PxjÇ APfJoPiq 250Ka \jèÀfôkNet k´Pvúr C•r KhP~PZj xÄxh xhxqVeÇ xJrJ ßhPv @oJr FoKk ca TPor 6 yJ\Jr ß˝òJPxmL TJ\ YJKuP~ pJPòjÇ FS~Jct k´JK¬ xŒPTt @oJr FoKk ca TPor ßY~JroqJj xMvJ∂ hJx è¬ mPuj, ßp ßTJPjJ ˝LTíKfA oJjMwPT IjMk´JKef TPr, FoKk caTPor kgYuJ FUPjJ mÉ mJTLÇ @oJr FoKkr ß˝òJPxmLPhr ITîJ∂ kKrvsPor TJrPeA k´KfÔJr FT mZPrr Knfr @orJ hMA hMAKa xÿJjjJ ßkP~KZÇ Kj”xPªPy fJ KmvJu kJS~JÇ @VJoLPf @oJr FoKk KaPor k´KfKa xhxq @PrJ IjMk´JKef yPmjÇ hJK~fôvLu S VKfvLunJPm mJÄuJPhPv A VnPjtx k´KfÔJ~ KcK\aJu mJÄuJPhPvr AKfyJPxr xJgL yPm mPu @oJr KmvõJxÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßVJuJkV† Km~JjLmJ\Jr pMm GTq kKrwPhr xnJ IjMKÔf

KmsPaPj xJCgmJrJr ßckMKa ßo~r SxoJjLjVPrr TíKf x∂Jj \MuyJxPT xÄmitjJ k´hJj

ßTP≤r ajKms\ SP~uPxr xJCgmJrJ aJCj TJCK¿Pur ksgo KjmtJKYf KmsKav mJÄuJPhvL PckMKa Po~r,SxoJjLjVPrr TíKf x∂Jj, \MuyJx CK¨jPT xÄmitjJ kshJj TrJ yP~PZÇ Vf 30 \MuJA, rKmmJr xuoj FPˆa, xJCgPmsJ aJjKms\ SP~uPx F xÄmitjJ xnJ IjMKÔf y~Ç IjMKÔf xÄmitjJ xnJ~ CkK˙f KZPuj Tj\JrPnKan kJKatr PckMKa

PY~JroqJj TJCK¿ur IqJPué uMAx-PVs, TJCK¿ur A~Jj KTÄyjt, TJCK¿ur gooJ KyVx, TJCK¿ur PcKnc Kˆsax, TJCK¿ur mm mqJTyJCx, yJKˆÄ mJñJuL PlJrJPor PY~JroqJj FoF oMKTf, SP~ˆ PT≤ mJÄuJPhvL asJˆ PY~JroqJj @»Ju Ko~J, FFxFo @yPoh (mJmuJ) S ajKms\ SP~ux oxK\Phr PY~JroqJj @»Mu

PxJmyJjxy TKoCKjKar IjqJjq Pjfímº í Ç mÜJrJ mPuj, Pp TJrPe @orJ PckMKa Po~Prr \jq \MuyJv CK¨jPT oPjJjLf TPrKZ fJ yPuJ KfKj IfqJ∂ PpJVqfJxŒjú FmÄ PxrJ ksJgtL KZPujÇ TKoCKjKar vLwt PjfJrJ mPuj, \MuyJv CK¨j ksgo KmsKav mJÄuJPhvL Po~r FmÄ fJr \jq @orJ VKmtfÇ @VJoL KhPj KfKj

fJr TPot FA FuJTJr oJjMPwr oj \~ TrPmj FA ksfqJvJ @oJPhrÇ CPuäU, \MuyJx CK¨j 1976 xJPu KxPuPar SxoJjLjVr gJjJr h~JoLPrr PoJyJÿhkMPr \jìVsye TPrjÇ fJr KkfJ orÉo @uyJ\ô PxJ~Jm @uL, oJ yJP\rJ UJjoÇ ksJgKoT KvãJ uJn TPrj PoJyJÿhkMr S h~JoLr ksJgKoT KmhqJu~ PgPTÇ 1988 xJPu KfKj KkfJ oJfJr xJPg KmPuPf kJKz \oJjÇ KmPuPf FPx nKft yj PYˆJrvJ~JPrr KVsjKl ksJAoJrL ÛMPuÇ F PuPnu xŒjú TPrj PT~Jrcj TPu\ PgPTÇ krmftLPf mJP~JPoKcTqJu xJP~P¿ VsJ\MP~vj xŒjú TPrj oqJjPYˆJr PoPasJkKuaj ACKjnJKxtKa PgPTÇ Tot \LmPj ksgPo FjFAYFx Fr kqJguK\ uqJmPraKrPf FPoFxS KyPxPm TJ\ ÊÀ TPrj, krmftLPf Aˆ xJPxé F lJotJKxCKaPTu A¥JKˆsPf PpJVhJj TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßVJuJkV† Km~JjLmJ\Jr pMm GTq kKrwh ACPTr IJymJPj Vf 24 \MuJA, ßxJomJr kNmtu§Pjr IJu yJomrJ ßrˆáPrP≤ FT ofKmKjo~ xnJ IjMKÔfÇ xnJ~ xnJkKffô TPrj IJymJ~T ßoJ. ßhPuJ~Jr ßyJPxj FmÄ kKrYJujJ TPrj xÄVbPjr xhxq xKYm ATmJu ßyJPxj mJKuìKTÇ xnJ~ IJPuJYjJ~ IÄvV´ye TPrj xJPph IJyoh xJh, ooMjMr rvLh, IJm\u ßyJPxj, o~jMu yT, Fo IJr ßYRiMrL r∆Éu, oJymMm IJyoh, IJKojMu yT K\uäM, AxuJo CK¨j, FjJo CK¨j, IJ»Mu mJKZr, oJxMh IJyoh, IJKojMu AxuJo, ßhPuJ~Jr IJyohV vJyJj, TJor∆u oMjúJ, jMjM Ko~J, fKo\Mr ryoJj r†M k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ IJVJoL KhPjr TJptâo TLnJPm xTPur xyPpJKVfJr oJiqPo VKfvLu TrJ pJPm ßx mqJkJPr IJPuJYjJ TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xMroJ kzMjÇ KmùJkj Khj 020 7377 9787


14

Surma

04 - 10 August 2017

KmKxF FPxÛ KrK\~Pjr ßjaS~JKTtÄ S xÄmitjJ

jfáj TKoKar ßjfíPfô ß\JrJPuJnJPm TJ\ TrJr @ymJj

ßoPyrkMr SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr Bh kNjKotujL IjMKÔf KxPuPar ßoPyrkMr SP~uPl~Jr FPxJKvP~vj ACPTr CPhqJPV Vf 31 \MuJA, ßxJomJr kNmt u¥Pjr TKuÄCc yPu Bh kNjKotujL IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf @mhMu jMr Fmr xnJkKfPfô FmÄ xJiJre xŒJhT UJPuh @yoPhr kKrYJujJ~ Tár@j ßfPuJS~Jf TPrj yJPl\ oMKymMr ryoJjÇ xnJ~ IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj xÄVbPjr CkPhÓJ oKfCr ryoJj oKfj, xy xnJkKf @mhMr TJKhr ßYrJV, @∂\JtKfT xŒJhT oK\mMr ryoJj oK\m, xhxq jKZr CK¨j k´oMUÇ mÜJrJ ßoPyrkMr V´JPor IPjT ˛OKf YJre TPr mPuj, FA xÄVbPjr oJiqPo @\PT ACPTr KmKnjú k´J∂ ßgPT ßoPyrkMr V´JPor kKrmJrèPuJ FTK©f yS~Jr xMPpJV ßkP~PZÇ FT\j @PrT\jPT \JjJr xMPpJV ßkP~PZÇ kJvJkJKv FuJTJr Cjú~Pj xmJA FT xJPg TJ\ TrPf kJrPmÇ jfáj k´\jì KjP\r KvTPzr mºj xŒPTt \JjPf kJrPmÇ FPf IJPrJ CkK˙f KZPuj CkPhÓJ @mhMu UJKuT, vKrl CK¨j, xy xnJkKf @mhMu yT k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL oKyuJ hu ACPTr IJPuJYjJ xnJ IjMKÔf

mOKav mJÄuJPhvL TqJaJrJrPhr xÄVbj mJÄuJPhv TqJaJrJr FPxJKxP~vj KmKxFr FPxÛ KrK\~Pjr CPhqJPV ßjaS~JKTtÄ S xÄmitjJ IjMÔJj IjMKÔf yP~PZÇ Vf 26 \MuJA, mMimJr FPxÛ ßmjKlîPar oyJrJ\J ßrÓMPrP≤ @P~JK\f F IjMÔJPj xnJkKffô TPrj KmKxFr ßTªsL~ KxKj~r xy-xnJkKf \JoJu CK¨j oT¨MxÇ KmKxFr PTªsL~ Pksx F¥ kJmKuKYKa PxPâaJrL lryJh PyJPxj KakMr kKrYJujJ~ IjMKÔf F xnJr xJKmtT mqm˙JkjJ~ KZPuj KxKj~r TqJaJrJr KxrJ\ @uLÇ IjMÔJPj ksiJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj KmKxFr xhq KmhJ~L xnJkKf kJvJ UªTJrÇ KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj xhq KmhJ~L PxPâaJrL P\jJPru Fo F oMKjo, KmKxFr jmKjmtJKYf PTªsL~ PksKxPc≤ PoJ˜lJ TJoJu A~JTám, KxKj~r xnJkKf l\u CK¨j, xJÄVbKjT xŒJhT KobM PYRiMrL, KxKj~r xy-xnJkKf FjJoMu yT PYRiMrL, ACxMl PxKuo, Qx~h yJxJj @yohÇ IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj KmKxFr PTªsL~ xy-xnJkKf jJ\Jo CK¨j j\Àu, @KmhMr

ryoJj mJmMu, TJoÀöJoJj \MP~u, PTπL~ PckMKa PxPâaJrL P\jJPru PxKuo oJKuT, TJuYJrJu PxPâaJrL jJKxr CK¨j, FxAKx Po’Jr @fJCr ryoJj uJP~T, @»Mu PxJmyJj, @l\u PyJPxj, @ufJlár ryoJj vJyLj, @»Mu yT S @ufJl PyJPxjÇ xnJ~ IJPrJ mÜmq rJPUj KmKxF FPxÛ KrK\~Pjr xJPmT Pas\JrJr PfRKrZ Ko~J, Po’JrvLk PxPâaJrL AvKfyJT PyJPxj hMh,M Pksx PxPâaJrL KoZmJy CK¨j, FPxÛ mJÄuJPhvL SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr PksKxPc≤ SKyhMu yJxJj PYRiMrL, ksmLe TqJaJrJr PvU @»Mu UJKuT, jqJvjJu yJat lJCP¥vj ACPT FcnJA\rL TJCK¿Pur

PY~JroqJj @»Mu @yJh, ¸¿r PcKna r~ˆj ksoUM Ç IjMÔJPj IKfKgPhr lMu KhP~ mre TPrj TqJaJrJr PvU UJKuT Ko~J, @»Mx xmMr, KhuJSr PyJPxj, jJ\oMu yT oJKjT Ko~J, PmJryJj CK¨j mJmMuÇ xnJ~ KmKxFr KmhJ~L S jmKjmtJKYf TotTftJPhr lMu KhP~ mre TPrj KmKxF FPxÛ KrK\~Pjr xhxqrJÇ xnJ~ KmKxF Pjfímª í mPuj, TJrL Kv· mftoJj xoP~ xmPYP~ TKbj xo~ kJr TrPZÇ AKoPVsvj, hã ˆJl S Pvl xÄTPar TJrPe ksKfKhj PTJj jJ PTJj PrÓMPr≤ mº yPòÇ xnJ~ mÜJrJ KmKxFr jmKjmtJKYf TKoKaPT jmLj-ksmLPjr PjfíPfô FTKa xoP~JkPpJVL TKoKa KyPxPm CPuäU TPrjÇ mftoJj

YuoJj xoxqJ PgPT C•rPe jfMj TKoKar PjfíPfô xTu PrÓMPr≤ mqmxJ~LPhr KmKxFr xhxq kh Vsye TPr xoxqJ xoJiJPj TJ\ TrJr IjMPrJi †\JjJjÇ KmKxF Pjfím∂ í @PrJ mPuj, TJrL KvP·r xÄTa xoJiJPj GTqm≠nJPm míKav oNuiJrJ~ P\Jr uKmÄ YJuJPu F KvP·r xJPg \Kzf xTPuA TPbJr mJ˜mJfJr oNPUJoMKU yPf yPmÇ xnJ~ KmKxFr jmKjmtJKYf TKoKar PjfíPfô CkK˙f xTPuA GTqm≠nJPm TJ\ YJKuP~ pJS~Jr ksfq~ mqJÜ TPrjÇ xnJ~ ÊÀPfA kKm© PTJr@j PfuJS~Jf TPrj yJKl\ oJSuJjJ KxrJ\Mu AxuJoÇ - ßk´x KmùK¬Ç

pMÜrJ\q @S~JoL pMmuLPVr TPnK≤s vJUJr kNetJñ TKoKa ßWJweJ xnJkKf: ßyJPxj @yPoh xJiJre xŒJhT: @»Mu mJKZr mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL oKyuJ hu ACPTr CPhqJPV Vf 27 \MuJA, mOy¸KfmJr kNmtu¥Pjr ßxJjJr VJS ßrˆáPrP≤ IJPuJYjJ xnJ IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr TjPnjJr ßlrPhRx ryoJPjr xnJkKfPfô S xhxq xKYm I†jJ IJuPor kKrYJujJ~ IjMKÓf xnJ~ IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj UªTJr TJCxJr \JyJj, r∆Km Ko\tJ, ßxJKj~J fJxKuo, oKr~o ßmVo, fJxKuoJ ßmVo, Khur∆mJ xMufJjJ S lJryJrJ UJj k´oMUÇ xnJ~ ßhvPj©L ßmVo UJPuhJ K\~J u¥Pj IJVoPj fJPT ijqmJh \JjJj FmÄ fJr xM˝J˙q TJojJr kJvJkJKv hLWtJ~M TJojJ TPrjÇ dJTJ~ xJoJjq mOKˆPf dJTJ cáPm pJS~J~ ßo~Prr khfqJPVr hJmL \JjJj mÜJrJÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßl∑§x Il \Vhu ACKj~j asJˆ ACPT'r xnJ IjMKÔf

xŒsKf pMÜrJ\q @S~JoL pMmuLPVr TPnK≤s vJUJr kNetJñ TKoKa ßWJweJ TrJ yP~PZÇ pMÜrJ\q pMmuLPVr xnJkKf lUÀu AxuJo oiM S xJiJre xŒJhT ßxKuo @yPoh UJj TPnK≤s vJUJ~ ßyJPxj @yPohPT xnJkKf, @»Mu mJKZrPT xJiJre xŒJhT KjmtJKYf TPr 51 xhxq KmKvÓ TKoKa IjMPoJhj TPrjÇ pMÜrJ\q @S~JoL pMmuLV, TPnK≤s vJUJr TKoKaPf IJPrJ pJPhr KmKnjú kPh KjmtJKYf TrJ y~ fJrJ yPuj pgJâPo∏ xy xnJkKf

@ft oJjmfJr PxmJ~ KjP~JK\f ßl∑¥x Il \Vhu ACKj~j asJˆ ACPT yJSPr ãKfVs˜Phr oPiq jVh ksJp~ @a uã aJTJ Kmfre TrJr ks˜MKf xŒjú yP~PZÇ Vf 27 \MuJA, mOy¸KfmJr kNmt u¥Pjr oÑJV´Lu ßrˆáPrP≤

xÄVbPjr xnJkKf j\r∆u AxuJPor xnJkKfPfô FmÄ xÄVbPjr xJiJre xŒJhT \MPmr @ÜJr xMPyPur Ck˙JkjJ~ kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~J TPrj uM“lMr ryoJjÇ FZJzJS xnJ~ IjqJjqPhr oPiq mÜmq rJPUj

(KxKj~r), ßoJyJÿh @uL ÉPxj, ßoJvJrrl ßyJPxj, ßoJyJÿh AxuJo Krkj, @»Mu SyJm, ÀPyu @yPoh, @»Mu oMKoj, l~Zu @yPoh ßYRiMrLÇ pMVì xŒJhT fJ\ CK¨j oMÜJ, @r @r yJxJj SKo, uJP~Z Ko~J, xJÄVbKjT xŒJhT lJKyo @yPoh, xy xJÄVbKjT xŒJhT, @»Mu @yJh, @A F \MP~uÇ k´YJr xŒJhT ßoJyJÿh mJKfr @uL, xy k´YJr xŒJhT vJP~U @uLÇ h¬r xŒJhT S~JKyhMu AxuJo vqJou, Igt Kmw~T xŒJhT @»Mr rKTm,

@Aj Kmw~T xŒJhT \MPjh ßYRiMrL, xy @Aj Kmw~T xŒJhT vJlJ~Jf AxuJo Tou, oJjmJKiTJr Kmw~T xŒJhT xJKær @yoh @xJh, iot Kmw~T xŒJhT yJPl\ TJ¬Jj Ko~J, ©Je S xoJ\TuqJe xŒJhT @rJlJf ßyJPxj, xJÄÛíKfT xŒJhT ßxKuo @yPoh, \jvKÜ S TotxÄ˙Jj xŒJhT @uL @yoh, \jxÄPpJV xŒJhT l~Zu AxuJo, âLzJ xŒJhT ßfJlJP~u UJÅj, k´mJx Kmw~T xŒJhT xKlTár ryoJj, oKyuJ Kmw~T xŒJhT @P~vJ ßmVoÇ KjmtJyL xhxq∏ vJy\JyJj KxrJ\, S~JKZ CK¨j fJuMThJr rJ~yJj, vJKyj @yPoh, vJyJhJf ßyJPxj ÀPmu, @»Mr rCl, vJoxMu AxuJo @KojMu AxuJo, oMÜJKhr CK¨j, vJy mhÀu AxuJo, VCZ CK¨j, @vrJl @yPoh, \JPmh @PjJ~Jr, KlPrJ\ Ko~J, \MuyJx Ko~J, xMPmh @yPoh, @»Mr rJKvh, @»Mx xmMr, @\oJj @uL, @»Mr rJöJT, ßxJPyu ßYRiMrL, xMPyu @uLÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xÄVbPjr CkPhÓJ lJA\Mu yT, @»Mu ojJl, ATmJu ßyJPxj, oJymMm ßyJxJAj, xJoZMu yT ßYRiMrL, @KorÊu yT, cJ. ‰x~h @yoh, @KvT Ko~J, @»Mu \JKyr S @mhMr rKyo @u @\Jh k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 020 7377 5767

We also do Money Transfer

www.aerospacetravel.co.uk E: info@aerospacetravel.co.uk

Mon-Fri: 10:00am to 6.00pm Sat: 10.00am to 3.00pm

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ Appointed Agent


KmPjJhj

04 - 10 August 2017

TP’JKc~J~ ßxrJ ßfRTLPrr

ÈIùJfjJoJ'

dJTJ, 31 \MuJA - oMKÜr FT mZPrr oJgJ~ mÉ ßhPvr C“xPm IÄv KjP~ xÿJjjJ I\tj TPrPZ ÈIùJfjJoJ'Ç FmJr ßfRTLr @yPoPhr FA KxPjoJ TP’JKc~J \~ TruÇ TP’JKc~Jr rJ\iJjL joPkPj 57fo FKv~J-kqJKxKlT YuKó© C“xPmr xoJkjL KhPj ßxrJ YuKó© KyPxPm ßWJKwf yP~PZ AoPk´x ßaKuKluì k´PpJK\f FA KxPjoJÇ 30 \MuJA, ßrJmmJr xºqJ~ ßxrJ YuKóP©r kMrÛJr V´ye TPrj AoPk´x ßaKuKluì KuKoPac S YqJPju @AP~r mqm˙JkjJ kKrYJuT lKrhMr ßr\J xJVrÇ \JjJ ßVPZ, C“xPmr FmJPrr @xPr 20 ßhPvr 54Ka KxPjoJ \oJ kPzÇ k´KfPpJKVfJ yP~PZ 17 KmnJPVÇ Fr oPiq AoPk´x ßaKuKlPuìr ZKm ßfRTLr @yPoh kKrYJKuf ÈIùJfjJoJ' ßxrJ YuKóP©r kMrÛJr I\tj TPrÇ ÈIùJfjJoJ' KxPjoJr KjotJfJ ßfRTLr @yPoh 31 \MuJA, ßxJomJr xTJPu mPuj, ÈKxPjoJaJ oMKÜ ßkP~PZ FT mZPrrS ßmKv y~ xo~ kJr yP~PZÇ FUPjJ oJjMw KxPjoJKa ßhUPZ, KmKnjú C“xm ßgPT

˝LTíKf kJPò, KjotJfJ KyPxPm FaJ ImvqA @jPªrÇ @Ko KmvõJx TKr, TJ\ TrPf yPmÇ @r FojnJPm TJ\ TrPf yPm, ßpaJ KaPT gJTPmÇ' 57fo FKv~J-kqJKxKlT YuKó© C“xm @P~J\j TPr ßlcJPrvj Im ßoJvj k´KcCxJrx Aj FKv~J kqJKxKlTÇ C“xPm mJÄuJPhv ßgPT kJÅYKa YuKó© \oJ kPzÇ ßxrJ ZKm ZJzJS ÈIùJfjJoJ' ßxrJ KY©jJaq S ßxrJ xy-IKnPjfJ KmnJPV oPjJj~j kJ~Ç mJÄuJPhvxy FA C“xPm @rS IÄv KjP~PZ nJrf, ßjkJu, \JkJj, KnP~fjJo, hKãe ßTJKr~J, IPˆsKu~J, rJKv~J, YLj, oJuP~Kv~J, gJAuqJ¥, fJAPk, yÄTÄ, APªJPjKv~J, ArJj, KlKukJAj, vsLuïJ S oPñJKu~JÇ 28 \MuJA, ÊâmJr joPkPjr VJPctj KxKa ßyJPaPu Kfj KhPjr FA C“xm ÊÀ y~Ç C“xPmr ßvw Khj 31 \MuJA TP’JKc~Jr fgq oπeJuP~r ßxPâaJKr Im ߈a ßY YqJjPmJKrPmJ kMrÛJr KmfreL IjMÔJj CPÆJij TPrjÇ

ßjJuJPjr ßxPa ßY~Jr S kJKjr ßmJfu KjKw≠! 31 \MuJA - KjotJfJ KâPˆJlJr ßjJuJj ÊKaÄ ßxPa ßY~Jr @r kJKjr ßmJfu KjKw≠ TPrPZjÇ TJre, Fxm jJKT fJÅr oPjJPpJV jÓ TPrÇ Foj fgq KhP~PZj ßjJuJPjr cJjTJTt ZKmr IKnPjfJ oJTt rJ~Pu¿Ç A≤JrPˆuJr, hq cJTt jJAa, hq cJTt jJAa rJAP\x @r AjPxkvj-Fr oPfJ ZKmèPuJr KjotJfJ KâPˆJlJr ßjJuJjÇ fJÅr xJŒ´KfT ZKm cJjTJTtÇ 21 \MuJA oMKÜr kr ßgPTA FA ZKm KjP~ @PuJYjJr ßvw ßjAÇ xmPvw cJjTJTt S KjotJfJ KâPˆJlJr ßjJuJjPT KjP~ oMU UMuPuj ZKmr IKnPjfJ oJTt

rJ~Pu¿Ç KfKj \JjJj, F xoP~r KjotJfJ yPuS ßjJuJj ßYÓJ TPrj FUPjJ ßxPTPu rLKfPf ZKm mJjJPfÇ cJjTJTt ZKmPfS KfKj IPjT ßãP© kMPrJPjJ TJ~hJ ßoPj TJ\

TPrPZj, mqmyJr TPrPZj fMujJoNuT To V´JKlT APlÖPxr TJrxJK\Ç rJ~Pu¿ o\Jr FT fgq \JjJj ßjJuJj xŒPTtÇ muPuj, ÈÊKaÄ YuJr xo~ ßoJmJAu ßlJj mqmyJr TPrj jJ ßjJuJjÇ FojKT APoAuS ßYT TPrj jJÇ @r ÊKaÄ ßxPa KfKj v» y~∏Foj ßY~Jr @r kJKjr ßmJfu ßfJ xyqA TrPf kJPrj jJÇ TJre, ßxA v» jJKT ßjJuJPjr oPjJPpJV jÓ TPrÇ kJKjr \jq KTÄmJ ÊKaÄP~r KmrKfPf mPx KmvsJo TrJr \jq Kv·LTMvuLPhr ßpPf y~ ßxPar mJAPrÇ' xN©: KyªM˜Jj aJAoxÇ

15

TqJaKrjJr \jq TotvJuJ 31 \MuJA - kKrYJuT @jª Fu rJA y~PfJ TqJaKrjJr \V&VJ \JxMx ßhPUPZjÇ fJA FA IKnPj©LPT FTaM IKnjP~r kJb ßhS~Jr k´P~J\j oPj TrPZj KfKjÇ fJÅr kPrr ZKmr Im˙J ßpj \V&VJ \JxMx-Fr oPfJ jJ y~, FaJ KjKÁf TrPfA ßpj hMA KhPjr ^KaTJ TotvJuJr @P~J\j TPrPZj @jªÇ TqJaKrjJ FUj IKnj~ TrPZj xJuoJj UJPjr xPñ aJAVJr

K\ªJ yqJ~ ZKmPfÇ KvVKVrA FA ZKmr orPÑJ IÄPvr ÊKaÄ ßvw yPmÇ Frkr xJuäM S TqJa CzJu ßhPmj @mMiJKmr CP¨PvÇ KT∂á Fr oJP^ ÊKaÄ ßgPT hMA KhPjr ZMKa KjP~PZj TqJaKrjJÇ FA hMA Khj @jª Fu rJA @P~JK\f FTKa IKnjP~r TotvJuJ~ IÄv

ßjPmj TqJaÇ @jª Fu rJA kKrYJKuf krmftL ZKmPf TqJa IKnj~ TrPmj vJyÀU UJPjr xPñÇ FA ZKmPf @rS ßhUJ pJPm @jMvTJ votJPTÇ fPm IKnjP~r TotvJuJKa ÊiM TqJaKrjJr \jqA @P~J\j TPrPZj @jªÇ xN©: mKuCc mJmuÇ


04 - 10 August 2017

16-17 SURMA

15 IJVÓ: ßhvnJPVr ãf

❚ Tro

❚ UMrKvh

❚ oKyªs

❚ kJPouJ

❚ UMrKvh

❚ yJrKYf

❚ kMjo

ßhvnJPVr ˛OKf FUPjJ fJKzP~ ßmzJ~ 1 @Vˆ - 1947 xJPu nJrf\MPz KmsKav vJxPjr ImxJj WPaÇ \jì y~ hMKa ˝JiLj rJÓs nJrf S kJKT˜JPjrÇ ßmKvr nJV KyªM ßgPT pJj nJrPf @r oMxKuorJ kJKT˜JPjÇ KmPvõ F kpt∂ mz irPjr pf ßhvJ∂Prr WajJ WPaPZ, Fr oPiq 70 mZr @PV nJrf-kJKT˜Jj nJPVr WajJ IjqfoÇ ßhv KmnJPVr ßxA IKVúVnt xoP~ xJŒ´hJK~T xKyÄxfJ mJ hJñJ ZKzP~ kPz YJrKhPTÇ oJrJ pJ~ 10 uJPUr ßmKv oJjMwÇ TP~T ßTJKa oJjMw mJ˜MYMqf y~Ç Foj IPjPT kJKz ßh~ kKÁoJ KmPvõÇ pMÜrJP\q mxmJxTJrL Foj

yKòuÇ FTkptJP~ oJjMPwr FA uJAj oJAu ZJKzP~ pJ~Ç @orJ KjP\rJ muJmKu TrKZ, kKrK˙Kf vJ∂ jJ yS~J kpt∂ @orJ nJrPf ßgPT pJmÇ KT∂á pUj ßYJPUr xJoPj oJjMwPT UMj yPf ßhUuJo, fUj nJmuJo, @orJ TLnJPm KlrmÇ @Ko ßxA ootJK∂T ˛íKf @\S nMuPf kJKrKjÇ fJrJ muu, @orJ FUj ˝JiLjÇ KT∂á @kjJr pUj xm yJKrP~ pJ~, fUj FA nJPuJr @r TL oNuq gJPT? IPjT oJjMwPT yJKrP~ @orJ FA ˝JiLjfJ ßkP~KZÇ

ÈFT k´KfPmvL @oJr oJP~r \Lmj mJÅKYP~KZu'

TP~T\Pjr IKnùfJ KjP~ KmKmKx IjuJAPjr FTKa k´KfPmhj FUJPj fáPu irJ yPuJ:

n~Jmy KZuÇ @Ko oJrJS ßpPf kJrfJoÇ

ÈoJjMw UMm hs∆f kJP pJ~'

È@oJr hJKh xJyxL Kx≠J∂ KjP~KZPuj'

(nJrPfr \JuJªJPrr @Kh mJKxªJ)

(nJrPfr lJVS~JrJPf ßmPz SbJ, kPr kJKT˜JPjr l~xJuJmJPh Voj)

ßhv nJV yS~Jr @PV KyªM, oMxKuo S KvU ∏ @orJ xmJA FTKa kKrmJPrr oPfJ KZuJoÇ @orJ TUPjJ nJKmKj @oJPhr oPiq KmPnh WaPmÇ @Ko FUPjJ ÆPª WMrkJT UJA, oJjMw ßTj Ff hs∆f kJP pJ~Ç

fJrJ hu ßmÅPi @oJPhr yfqJ TrPf FPxKZuÇ @orJ ÊPjKZuJo jJrLPhr iPr KjP~ pJS~J yPòÇ @oJr YJYJ k´J~A muPfj, È@oJPhr ßuJT\j hrTJr yPu @oJPhr ßoP~Phr ßoPr ßluPm, hMmtí•Phr xPñ @oífMq uPz pJPm, fmM F \J~VJ ßZPz jzm jJÇ' KT∂á @oJr hJKh KZPuj xJyxLÇ KfKj ßmJ^JPf ßkPrKZPuj ßp ßoP~PhrS FTaJ TgJ @PZÇ Ijq© ßp ßpPf yPm, fJ KfKj ßmJ^JPf xão yjÇ

È@orJ yJÅaKZ @r V´JPor kr V´Jo pMÜ yKòu' (kJKT˜JPjr STJrJ ß\uJ ßgPT nJrPfr lJVSrJPf @xJr IKnùfJ)

mJAPr ßgPT oMxKuorJ FPx @oJPhr V´JPo yJouJ YJuJ~Ç KmwJÜ FTKa muäo @oJr yJPf ßVÅPg ßVuÇ oífMqr \jq @oJPT ßlPu rJUJ yPuJÇ fPm @oJr ßmJjPT FTKa oMxKuo kKrmJr KjP\Phr WPr KjP~ uMKTP~ ßrPU k´JPe mJÅKYP~KZuÇ KT∂á @oJr mJmJ SA yJouJ ßgPT mJÅYPf kJPrjKjÇ FUPjJ @Ko SA xoP~r WajJ KjP~ hM”˝kú ßhKUÇ ß\PV CPb TJÅkPf gJKTÇ

È@oJr mJºmLPT iwte TrJ yP~KZu'

(KhKuä S KvouJPf ßmPz SbJ, Frkr kJKT˜JPjr TrJKYPf ˙JjJ∂r)

ßhvnJPVr TP~T mZr @PV KyªM, KvU, oMxKuo, KUsÓJj ∏ xm iPotr KvÊrJ FTxPñ ÛMPu VuJ KoKuP~ KmPhsJy TPrKZÇ mPuKZ, È@orJ ˝JiLjfJ YJA ∏ nJrf @oJPhrÇ' KT∂á pUj KhKuäPf IPjT oMxuoJjPT yfqJ TrJ yPuJ, fUj @orJ mM^uJo @oJPhr kPã nJrPf gJTJr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ @oJPhr kJKT˜JPj ßpPf yPmÇ @oJr hMA WKjÔ mJºmL KZu KyªMÇ @orJ k´J~A FPT IkPrr mJKzPf ßmzJPf ßpfJoÇ KT∂á ßhvnJPVr kr fJrJ @oJPT FTKa KYKb KuPUKZuÇ \JKjP~KZu, @oJPhr ÛMPur FT oMxKuo mJºmL ßp nJrPf rP~ ßVPZ, fJPT @oJPhrA FT KvãT iwte TPrPZjÇ @oJr ßp fUj ßToj ßuPVPZ, fJ mPu ßmJ^JPf

kJrm jJÇ

ÈßasPjr xmJAPT \mJA TrJ yP~KZu'

@~JrJ xm xJhJ ßkJvJT krfÇ ßxUJPj @oJPhr xo~aJ KZu UMm xMªrÇ @Ko TuTJfJ~ ßpUJPj UMKv KjP\r oPfJ ßpPf kJrfJoÇ KjrJk•J KjP~ ßTJPjJ ^MÅKT KZu jJÇ KT∂á FTKhj pUj @Ko ßYRrKñPf

xJAPTu YJuJKòuJo, fUj @YoTJ FT\j nJrfL~ kMÀw @oJr xJAPTPu ß\JPr iJÑJ ßhj FmÄ mPuj, nJrf ßZPz pJSÇ @Ko iJÑJ~ rJ˜J~ KZaPT kKzÇ ßhKU, YJrkJPv IxÄUq VJKz, KrTvJÇ FaJ UMm

❚ rJK\~J

@oJPhr oJumJyL VJKzr KkZM KkZM yJÅaPf muJ yPuJÇ hMA wJÅPzr KkPb ßYPk ßxA VJKz YuKZuÇ ßxUJPj KZu k´YMr UJmJr, TJkz S kÊr UJmJrÇ @orJ mMK^Kj ßp nJrPf pJKòÇ yJÅaJ pJ©LPhr myr ÊiM mJzKZuÇ V´JPor kr V´Jo @oJPhr xPñ pMÜ

(oJP~r kKrmJr kJKT˜JPjr uJPyJr ßgPT nJrPfr \JuJjiJPr pJKòu)

@oJr jJKjr k´KfPmvL FT oMxKuo kKrmJr FTKhj FT ‰mbT ßgPT KlPr FPx muu, fJrJ YPu pJPò FmÄ kPrr Khj ßoP~PhrS KjP~ ßVuÇ Frkr @oJr jJKjr kKrmJr kJKT˜Jj ZJzJr Kx≠J∂ ßj~Ç @oJr oJ xm xo~ FA k´KfPmvLr TgJ muPfjÇ muPfj, fJÅrJ @oJPhr mJÅKYP~PZÇ F \jq KfKj fJÅPhr TJPZ EeLÇ FA ßhvnJV @oJr oJP~r \LmPj k´VJ| ZJk ßluJ IKnùfJÇ ImJT TJ§ ßp FKa @oJr \LmPjS ßfojA IKnùfJ yP~ hJÅzJPòÇ

ÈãPfr Skr k´Puk kPzPZ KT∂á FUPjJ fJKzP~ ßmzJ~' (fJÅr kKrmJr oM’JA ßgPT)

ßhvnJV FTKa ¸vtTJfr Kmw~Ç F KmwP~ TgJ muJaJ UMm TPÓrÇ @oJr oJP~r kKrmJr kJKT˜Jj YPu ßVuÇ KT∂á mJmJr kKrmJr ßhvnJPVr KmÀP≠, fJA fJÅrJ nJrPf gJTJr Kx≠J∂ KjPujÇ FKa fJÅr \jq UMm TPÓr KZuÇ KfKj fJÅr @®L~˝\Pjr xPñ ßpJVJPpJVS TrPf kJrPfj jJÇ @Ko oPj TKr, FKa TJKaP~ SbJ UMm èÀfôkNetÇ ßxA oJjKxT ãPfr Skr y~PfJ k´Puk kPzPZ, KT∂á FUPjJ pJÅrJ nJrfL~ CkoyJPhPv S k´mJPx @PZj, fJÅPhr ßxA ãf TMPz TMPz UJ~Ç FA ßhvnJPVr k´Kf±Kj @Ko @oJr \LmPj k´KfKj~f ÊjPf kJAÇ

Ku~JukMr (kJKT˜JPjr l~xJuJmJh) ßgPT KhKuä

@Ko ßp mJKzKa ßZPz FPxKZ, ßxUJj ßgPT FA AaKa KjP~ FPxKZÇ FKa ßhUPuA ßlPu @xJ xMKhjèPuJr TgJ oPj kPzÇ @oJr mJmJ TUPjJ KjP\r ßhv ZJzPf YJjKjÇ KfKj ßxA \J~VJaJ UMm kZª TrPfjÇ @oJr 1947 xJPur 13 ßxP¡’Prr TgJ oPj kPzÇ ßxKhj @oJr wÔ \jìKhj KZuÇ IgY ßxKhj kJKT˜JPj @oJPhr mJKzKa ßZPz @Kx @orJÇ nJrPf pJS~Jr ßasj irPf @oJPhr 25 oJAu yJÅaPf yP~KZuÇ ßasjKa ßpA jJ YuPf ÊÀ Tru, fUj @oJr mJmJ muPuj, ÈyP~PZ, xmJA ßjPo kPzJÇ' TJre, ßxUJPj @oJr mz nJAP~r SbJr \J~VJ KZu jJÇ kPrr Khj @orJ ßhUuJo SA ßasPj pJrJ KZu, fJPhr xmJAPT ßoPr ßluJ yP~PZÇ

È@oJPT nJrPf ZJzPf muu' (TuTJfJ~ ßmPz SbJ)

KnPÖJKr~J ßoPoJKr~JPur xMªr mJVJPj @orJ ßZJ¢ mºMrJ ßUuJ TrfJoÇ kMfMu KjP~ ßmzJPf ßpfJoÇ

EPOS LIVE L FROM £1295

130gsm, A4, Full colour, Folded, Designed, Print nt & deliver deliv ed

SPECIFIC ATION

Admin Panel Sync Online

*T&C and VA AT may apply where applicable.

WWW.CHEFONLINE .C OM

O S u n l in Ta bs e O O ble crip rde w M ne Re tio rin Ch ana rs ser n To g W ef ge Co vat C eb On m nt io he si fO te lin en rol n nl e t A Pa in Ap p ne e p p l

FREE ONLINE O ORDERING WEBSITE 0203 598 59566 | 07770 04 04 04 218A Brick Lane, London E1 6SA


18

˝J˙q

04 - 10 August 2017

KTPvJrLPhr fuPkPa KaCoJr yP~ gJTPf y~ xmJr TJPZ, F TJrPe KmKnjú TgJ ÊjPf y~Ç TLnJPm mM^Pmj fuPkPa KaCoJr? ● ßp ßTJPjJ KTPvJrLPTA ßU~Ju TrPf yPm ybJ“ fuPkPa nJrL mJ vÜ KTZM yJf KhP~ ßmJ^J pJPò KT-jJÇ ● oJKxT Kj~Kof, IKfKrÜ oJPj oJPx hM'mJr, jJKT mº yP~ @PZÇ ● vJrLKrT hMmtufJ, oJgJ WMrJ yPf kJPrÇ ● k´xsJm @aPT pJS~JÇ ● ybJ“ ßmv S\j TPo pJPò KT-jJÇ

KTPvJrLPhr fuPkPa KaCoJr mJ YJTJ FTKa ßoJaJoMKa \Kau irPjr xoxqJÇ vJrLKrT xoxqJ ßfJ mPaA, kMPrJ kKrmJrPTA oJjKxT IK˙rfJr KhPT ßbPu ßh~Ç pJr FTaJ mz TJre xJoJK\T mqJkJrÇ KTPvJrLr xPm CbKf m~x, kNet \LmjKa xJoPj kPz @PZ, KmP~S y~KjÇ fPm xmKTZMrA ßoJaJoMKa xoJiJj @PZÇ TJP\A k´JgKoT Im˙J~ mM^Pf yPm fuPkPar YJTJ mJ KaCoJrKa TL irPjr FmÄ k´\jj IPñr ßTJj IÄvKaPf ImK˙f, KaCoJrKar k´TíKf TL rTo AfqJKh KjP~ FT\j ˘LPrJV KmPvwù vJrLKrT krLãJ, KmPvw irPjr KTZM AjPnKˆPVvj mJ ßaˆ @PZ ßxèPuJ

TPr ßrJVKaPT IKiTJÄv xo~ Kj„ke TrPf xogt yjÇ ßp irPjr KaCoJr yP~ gJPT fJr IKiTJÄvA IkJPrvj ZJzJ nJPuJ ßTJPjJ KYKT“xJ ßjAÇ xoxqJaJ ßxUJPjAÇ oJ-mJmJ mPuj, fuPkPa IkJPrvj TrPu ßoP~r KmP~ ßhm TLnJPm? @mJr mPuj, @\ ßyJT TJu ßyJT jJ \JKjP~ KmP~ KhPu fJr kKreKf ßfJ @rS n~JmyÇ KYKT“xJ ßkPf fUj IPjT ßhKr yP~ pJ~, fUj y~PfJ ßrJVKa @rS \Kau @TJr iJre TPrÇ IkJPrvPjr UrY ßT mAPmg FèPuJ ZJzJS jmKmmJKyf ßoP~Kar \Lmj TKbj FTaJ kKrK˙Kfr xÿMULj y~Ç KjP\PT IkrJiL

TL TL irPjr YJTJ mJ KaCoJr yPf kJPr? ● \rJ~MPf KaCoJr (lJAmrP~c)Ç ● Kc’JvP~ KaCoJr F hMPaJA xJiJref yP~ gJPT, fPm ßp irPjr YJTJA fuPkPa gJTMT jJ ßTj k´gPoA KTPvJrL VntmfL KT-jJ ßxaJPT @PV ßYT@k TPr mJh KhPf y~Ç fJrkr @Px pJmfL~ krLãJÇ ● @rS IPjT irPjr KaCoJr ÊiM KTPvJrL j~, jJrLPhr yPf kJPrÇ ßpèPuJ krLãJ TPr vuqKmh mJ Ijq ßTJPjJ KmPvwPùr xPñ krJovtÇ KYKT“xJ TL? ßp irPjr KaCoJr yP~ gJPT fJr IKiTJÄvA IkJPrvj ZJzJ nJPuJ ßTJPjJ KYKT“xJ ßjAÇ - cJ. xJKojJ ßYRiMrL

@oJv~ KjP~ ßyuJPluJ j~ IPjPTr iJreJ, oPur xPñ KoCTJx KjVtf yPuA fUj fJPT @oJv~ muJ yP~ gJPTÇ iJreJKa KbT j~Ç @oJv~ yPuJ \LmJeM\Kjf ßkPar kLzJÇ FKa oNuf hMA irPjr- IqJKoKmT S mqJKxuJKrÇ oPur xPñ KoCTJx mJ @o KjVtf jJ yP~ @oJv~ ßrJPV rÜS ßpPf kJPrÇ IqJKoKmT @oJvP~r oNPu rP~PZ kr\LmL IqJKomJ FmÄ mqJKxuJKr @oJvP~r oNPu rP~PZ KmKnjú mqJTPaKr~J- KxPVuJ, xJuPoJPjuJ, FjgsJé AfqJKhÇ mqJTPaKr~J\Kjf @oJvP~ oPu KoCTJx IPjT ßãP© gJPT jJÇ FA hMA irPjr @oJv~A oNuf @oJPhr ßhPy k´Pmv TPr hNKwf kJKj FmÄ UJmJPrr oJiqPoÇ @âJ∂ mqKÜr oPur xPñ ßmKrP~ @xJ \LmJeM ÆJrJ hNKwf kJKj KhP~ ßiJ~J UJmJr ßpoj lu, xJuJh UJS~J, IKmÊ≠ kJKj kJj- FèPuJ @oJvP~ @âJ∂ yS~Jr mz TJreÇ @âJ∂ mqKÜ xKbTnJPm yJf kKrÏJr jJ TPr gJTPu fJr TJZ ßgPTS ZzJPf kJPr @oJv~Ç oJKZr oJiqPoS \LmJeM ßUJuJ UJmJPr xÄâKof yPf kJPrÇ @oJPhr ßhPv mjqJ, \PuJòôJPxr kPr @oJvP~r k´JhMntJm ßhUJ pJ~Ç @oJvP~r CkxPVtr oPiq rP~PZ ßoJYz KhP~ ßka mqgJ, mJrmJr ou fqJV TrJ, oPur xPñ

IKiTJÄv xoP~ KjrJo~ yP~ pJ~Ç ßrJV xPYfjfJ VPz ßfJuJr oiq KhP~A @oJv~ ßgPT hNPr gJTJ x÷mÇ

@o IgmJ rÜ pJS~J, xPñ \ôr gJTJÇ IqJKoKmT @oJvP~r ßãP© oPu yJ‹J hMVtº yPf kJPrÇ cJ~Kr~Jr xPñ @oJvP~r FTaJ kJgtTq yPò, cJ~Kr~J~ oPu kJKjr kKroJe IPjT ßmKv gJPT @r @oJvP~r oPu kJKjr kKroJe fMujJoNuT To gJPTÇ oPur xPñ rÜ ßVPu fJPT muJ y~ rÜ @oJv~Ç @âJ∂ mqKÜr IPπr ßh~Ju pUj \LmJeM ÆJrJ ãKfV´˜ y~, fUj ßrJVL @o FmÄ rÜ KoKvsf ou fqJV TPrjÇ xJiJref \LmJeM ßhPyr ßnfPr k´Pmv TrJr 1 ßgPT 3 KhPjr oJP^A ßrJPVr CkxVt k´TJv ßkPf ÊÀ TPrÇ FT x¬JPyr oJP^A FKa

F\jq InqJxèPuJ VPz fMuPf yPm : ● k´KfmJr ou fqJPVr kPr yJf xJmJj KhP~ nJPuJ TPr kKrÏJr TrJ; ● xqJKjaJKr uqJKasj mqmyJr TrJ; ● jJ iMP~ ßTJPjJ lu mJ IjqJjq UJmJr jJ UJS~J; ● UJmJr ßUJuJ jJ rJUJ; ● mJKx, kYJ ßTJPjJ UJmJr jJ UJS~J; ● @âJ∂ mqKÜPT UJmJr k´˜Mf TrPf jJ ßhS~J; @oJv~\Kjf kJfuJ kJ~UJjJr \jq SrxqJuJAj mqmyJr TrPf yPmÇ mqJTPaKr~J\Kjf @oJvP~r xJf Khj IqJK≤mJP~JKaT- KxPk´JlTxJKxj mJ FK\PgsJoJAKxj @r IqJKoKmT @oJvP~ ßoasKjcJ\u kJÅY Khj ßxmj TrPf y~Ç @oJv~ Foj FTKa IxMU, pJ ßgPT oMÜ gJTPf YJAPu @oJPhr ‰hjKªj \LmPjr KTZM xJiJre Kj~o kJuj TrPuA YPuÇ fJA mqKÜVf FmÄ xJoJK\T kKòjúfJr k´Kf xmJr j\r rJUJ IfLm \ÀKr F mqJkJPrÇ - cJ. @mhMuäJy vJyKr~Jr

ßhRzJPu KvÊr mMK≠r KmTJv WPa ÊiM mAkzJ @r ÛMPu S ßTJKYÄP~r kzJ KjP~ mq˜ gJTPuA KvÊrJ ßoiJmL yP~ SPb jJÇ fJPhr ßhRzJPhRKz FmÄ ßUJuJ oJPb ßUuJiMuJ TrPf yPmÇ FPfA fJPhr mMK≠r KmTJv WaPmÇ ÊiM mA-UJfJ~ oMUèÅP\ gJTPuA KvÊrJ ßoiJmL yP~ ßmPz SPb jJÇ KaKnr khtJ~ jLrPm ßYJU @aPT gJTPu fJPhr @AKTC mJzPm jJÇ KvÊPhr mMK≠r KmTJPvr FTaJA kgÇ @r, fJ yPuJ ßhRzJPhRKz FmÄ ßUuJiMuJ TrJÇ FojaJA mPuPZj @PoKrTJr hq jqJvjJu AjKˆKaCa Ij FK\Ä-Fr VPmwPTrJÇ fJPhr FT VPmweJ k´KfPmhPj muJ y~, ßhRzJPu vrLPrr oJÄxPkKv ßgPT ÈTqJgJkKxj Km' jJPo FT irPjr ßk´JKaj C“kjú yP~ xrJxKr oK˜PÏr KhPT k´mJKyf y~Ç TqJgJkKxj Km jJPo SA ßk´JKaPjA uMKTP~ rP~PZ mMK≠ mJzJr ryxqÇ FA TqJgJkKxj Km-Fr k´nJPm oK˜PÏr KjCPrJP\PjKxxèPuJ k´nJKmf S C¨LKkf y~Ç lPu, UMm xyP\A ßTC \Kau S TKbj xoxqJr xoJiJj ßmr TrPf kJPrÇ

kJP~ \ôJuJPkJzJ kJP~r kJfJ hMKa ßpj oJP^oPiq oKrY uJVJr oPfJ \ôPuÇ TUjS xMA ßlJaJr oPfJ KmÅPiÇ K^oK^o TPr mJ ImvS uJPVÇ k´J~A F irPjr IjMnNKfr TgJ ßvJjJ pJ~ ßrJVLPhr oMPUÇ FKa KmrKÜTr S pπeJTr IjMnNKfÇ jJjJ TJrPe, FojKT oJjKxT KmkptP~S yPf kJPr FA \ôJuJpπeJÇ fPm ßmKvr nJV ßãP© kJP~r ˚J~M ãKfV´˜ yPuA FojKa WPaÇ KYKT“xJKmùJPjr kKrnJwJ~ FPT muJ y~ ßkKrPlrJu KjCPrJkqJKgÇ KjCPrJkqJKgr FTKa mz TJre yPuJ IKj~Kπf S hLWtKhPjr cJ~JPmKaxÇ rPÜ vTtrJr @KiTq iLPr iLPr kJP~r ˚J~MèPuJ ±Äx TPr F irPjr CkxVt xíKÓ TPrÇ KTcKj S gJArP~c xoxqJ, KnaJKoj Km12 S Km1-Fr InJm, ohqkJj, KrCoJaP~c @gstJAKax AfqJKh ßrJPVS kJP~r ˚J~MPf xoxqJ y~Ç KTZM SwMPir k´KfKâ~J~ kJP~ \ôJuJPkJzJ yPf kJPr, ßpoj- pçJ ßrJPV mqmÂf @APxJKj~JK\c, ÂhPrJPV mqmÂf FKoScqJPrJj, ßTPoJPgrJKk AfqJKhÇ fPm xm xo~ kJP~ pπeJ mJ \ôJuJPkJzJ yPuA ßp ˚J~MPf xoxqJ ßmJ^J~, fJ j~Ç @rS KTZM TJrPe, ßpoj- kJP~ Z©JT xÄâoe, kJP~ rÜ YuJYPu xoxqJ, jJrLPhr ßoPjJPkJP\r kr FmÄ IKfKrÜ hMKÁ∂J mJ oJjKxT YJPkr TJrPe F irPjr IjMnNKfr xíKÓ yPf kJPrÇ \ôJuJPkJzJ ybJ“ ÊÀ yP~ UJrJPkr KhPTA pJPò mJ Fr xPñ kJP~r @XMu mJ kJfJ~ IjMnNKf TPo pJPò, Imv oPj yPò AfqJKh uãe gJTPu ImPyuJ TrPmj jJÇ @kjJr kJP~r ˚J~M KbT @PZ KT-jJ, fJ ßmJ^Jr \jq IPjT xo~ ßTJPjJ krLãJ-KjrLãJrS k´P~J\j ßjAÇ KYKT“xT FTKa @uKkj mJ FTKa KaCKjÄ lTt mqmyJr TPrA kJP~r IjMnNKfèPuJ pJYJA TPr KjPf kJrPmjÇ pJPhr kJP~r ˚J~M xoxqJ @PZ, fJrJ kJP~r ßp ßTJPjJ ãPfr hs∆f KYKT“xJ TÀjÇ kJP~ Vro ßxÅT KjPf, jU TJaPf, \MfJ mJZJA TrPf xJmiJj ßyJjÇ kJP~r xoxqJr \jq xm xo~ ßp KnaJKoPjr InJmA hJ~L, fJ j~Ç fJA xm irPjr xoxqJ~ KnaJKoj-Km ßUP~ CkTJr kJS~J pJPm jJÇ hMKÁ∂J S oJjKxT YJk ToJjÇ k´P~J\Pj KmPvwù KYKT“xPTr krJovt IjMpJ~L KYKT“xJ KjjÇ - cJ. rJPvh ßoJyJÿh UJj


AxuJo

04 - 10 August 2017

KlKuK˜j S mJ~fáu ßoJTJ¨Jx KjP~ KmPvw @P~J\j

F x¬JPyr

oxK\hMu @TxJ @xPu TJr pMmJP~r @yoJh AxuJPo @u @TxJr èÀPfôr TgJ xmJrA \JjJ gJTJr TgJÇ kíKgmLr 180 ßTJKa oMxuoJPjr ÂhP~r ¸ªj kKm© @u @TxJÇ kKm© ßTJr@jMu TJKrPo @u @TxJr TgJ xM¸ÓnJPm CPuäU gJTJ~ Fr èÀfô @PrJ o\mMfnJPm k´KfKÔf yP~PZÇ @uäJy fJ@uJ mPuj, Èkro kKm© S oKyoJo~ x•J KfKj, KpKj ˝L~ mJªJPT rJK©PmuJ~ Ãoe TKrP~KZPuj oxK\Ph yJrJo ßgPT oxK\Ph @TxJ kpt∂, pJr YJrKhTPT @Ko mrTfo~ TPrKZ, ßpj fJPT @oJr KTZM Kjhvtj ßhKUP~ KhAÇ' (xMrJ mKj AxrJAu : 1) F @~JPf ÈpJr YJrKhTPT @Ko mrTfo~ TPrKZ' mPu @uäJy fJ@uJ @u @TxJr kJvJkJKv ß\À\JPuPor èÀPfôr KhPT AKñf TPrPZjÇ kKm© TJmJWr KjotJPer 40 mZr kr KjKotf y~ @u @TxJÇ fJA FKaA kíKgmLr KÆfL~ k´JYLjfo jVrLÇ 1981 xJPu FPT ACPjxPTJ Kmvõ GKfPyqr IÄv KyPxPm ßWJweJ TPrÇ kíKgmLr KmKnjú xÄ˙J S VPmwPTr oPf, FKa kíKgmLr k´JYLjfo vyrÇ fPm fJ oÑJr kr KÆfL~ k´JYLjfo vyrÇ FPT kíKgmLr ßTJPjJ mqKÜ mJ k´KfÔJj S KxKa ßWJweJr IPjT @PVA jmLK\ (xJ.) FPT S KxKa mJ k´JYLjfo vyPrr optJhJ KhP~ ßVPZjÇ y\rf @mM\r KVlJKr (rJ.) mPuj, Í@Ko jmLK\ (xJ.)-PT k´vú TruJo∏ \KoPj ßTJj oxK\h k´go ‰fKr yP~KZu? KfKj muPuj, ÈoxK\Ph yJrJo'Ç @Ko K\Pùx TruJo, fJrkr ßTJjKa? KfKj muPuj, ÈoxK\Ph @TxJ'Ç @Ko @mJr K\Pùx TKr, F hMKar oPiq mqmiJj Tf? KfKj muPuj, 40 mZrÇ" (mMUJKr S oMxKuo) kíKgmLr AKfyJPx @u @TxJ k´vú yPuJ, @u @TxJr IKiTJr TJPhr? KlKuK˜j, ß\À\JPuo S @u @TxJ FTò©nJPmA KZu oMxuoJjPhr hUPuÇ jmLK\ (xJ.)-Fr Kk´~fo xJyJKm y\rf Sor (rJ.)-Fr xo~ 638 KUsˆJP» fJ Kj~ofJKπT hJS~JPfr oJiqPoA oMxuoJjPhr IKiTJPr @PxÇ 461 mZr kr 1099 xJPur 15 \MuJA KUsˆJj âMPxcJrrJ oxK\hKa hUu TPr fJr ßnfPr kKrmftj TPrÇ KV\tJ~ kKref TPr Fr FTKa IÄvPTÇ KUsˆJjPhr hUPu 88 mZr gJTJr kr 1187 xJPu VJK\ xJuJyCK¨j @A~MKm KUsˆJjPhr yJf ßgPT @u @TxJ C≠Jr TPr fJPf oMxuoJjPhr FTò© Kj~πe k´KfÔJ TPrjÇ KT∂á KmKnjú ßTRvPu ACPrJk, FKv~J S @Kl∑TJ oyJPhPvr oPiq xÄPpJV ˙JkjTJrL ßnRPVJKuT KhT ßgPT Ifq∂ ßTRvuVf F kKm© ˙Jj hUPur wzpπ ImqJyf rJPU AÉKhKUsˆJjrJÇ kíKgmLr èÀfôkeN t F ˙JPjr xPñ fJPhr iPotr ßTJPjJ xŒTt jJ gJTPuS FKa @~P•r \jq k´P~J\Pj iotV∫ ´ KmTíf TPr yPuS fJ IKiTJPrr wzpπ TrPf gJPTÇ oJjmfJr v©∆ AÉKh \JKf @uäJyr kã ßgPT IKnv¬Ç y\rf oMxJ (@.)-Fr xo~ fJPhr \jq k´h• TMhrKf UJmJPr ITífù yS~J~ IKnv¬ y~Ç k´Kf vKjmJPr y\rf hJCh (@.)Fr \JmMr kJPbr xo~ xoMPhsr KTjJPr oJPZrJ pUj KfuJS~Jf Êjf, fUj AÉKhrJ SA

KmsPaPjr f“TJuLj krrJÓsoπL ß\ox ßmuPlJr fJPhr kKrT·jJr TgJ \JjJj AÉKh @PªJuPjr ßjfJ mqJrj raxYJAPTÇ F FuJTJ~ @PV ßgPTA mxmJx TPr @xJ AÉKhPhr xÄUqJ KZu oJ© 3 vfJÄvÇ ÊÀ y~ kíKgmLr KmKnjú ˙Jj ßgPT AÉKhPhr FPj KlKuK˜Pj IKnmJxPjr k´Kâ~JÇ KÆfL~ KmvõpMP≠ KyauJPrr mJKyjL uJU uJU AÉKhPT yfqJ TrPu ßxUJj ßgPTS yJ\Jr yJ\Jr AÉKh IKnmJxL KlKuK˜joMUL y~Ç ACPrJk ßgPT yJ\Jr yJ\Jr AÉKhPT KlKuK˜Pj KjP~ @xJ y~Ç KmKnjú ßhv ßgPT @xJ AÉKhrJ KlKuK˜Pj hUuhJr KmsKavPhr k´fqã ohPh \J~VJ KTPj KTPj mxKf ˙Jkj TrPf gJPTÇ oJZèPuJ iPr KjfÇ @uäJy fJPhr F mqJkJPr KjPwiJùJ \JKr TPrjÇ fJrJ IkPTRvPu oJZ @aPTA rJUfÇ fJPhr Skr @uäJy fJ@uJr IKnvJk ßjPo @PxÇ fJrJ k´gPo mJjPr kKref yP~ fJrkr xm oJrJ pJ~Ç pMPV pMPV fJrJ oJjmfJr vJK∂r \jq KZu ÉoKT˝„kÇ fJA @uäJy TftT í FrJ IKnv¬ y~Ç kKm© ßTJr@Pj ArvJh yP~PZ, ÈfJPhr Skr @PrJk TrJ yPuJ uJüjJ S kroMUJPkKãfJÇ' (xMrJ mJTJrJ : 61) ßTJr@Pjr nJwq IjMpJ~L FrJ @xPuA kroMUJPkãL KZuÇ FPhr ßTJPjJ Kj\˝ KnaJ KZu jJÇ IKnv¬ F \JKfPT ßTC ßoPj KjPf kJPrKjÇ ßTJPjJ n~ÄTr xπJxLPT ßpoj ßTC KjP\r V´JPo rJUJ KjrJkh oPj TPr jJ, Ijq \J~VJ~ xKrP~ KhPf YJ~, ßfoKj KmsKavrJS KmvõxπJxL AÉKhPhr KjP\Phr ßhPv rJUJ KjrJkh oPj TPrKjÇ oJjmfJr KmwPlJzJ AÉKhPhr oMxuoJjPhr Skr YJKkP~ ßhS~Jr Wíeq YâJ∂ TPr fJrJÇ KmsKavrJ kíKgmLr KmKnjú ˙Jj ßgPT AÉKhPhr FPj oMxuoJjPhr xÿJKjf jVrL ß\À\JPuPo kMjmtJKxf TPr fJPhr \jq @uJhJ rJÓs VbPjr kKrT·jJ TPrÇ 1917 xJPu ß\À\JPuo KmsPaPjr hUPu YPu ßVPu ÊÀ y~ FT TJPuJ IiqJP~rÇ KmsPaPjr f“TJuLj krrJÓsoπL ß\ox ßmuPlJr fJPhr kKrT·jJr TgJ \JjJj AÉKh @PªJuPjr ßjfJ mqJrj raxYJAPTÇ F FuJTJ~ @PV ßgPTA mxmJx TPr @xJ AÉKhPhr xÄUqJ KZu oJ© 3 vfJÄvÇ ÊÀ y~ kíKgmLr KmKnjú ˙Jj ßgPT AÉKhPhr FPj KlKuK˜Pj IKnmJxPjr k´Kâ~JÇ KÆfL~ KmvõpPM ≠ KyauJPrr mJKyjL uJU uJU AÉKhPT yfqJ TrPu ßxUJj ßgPTS yJ\Jr yJ\Jr AÉKh IKnmJxL KlKuK˜joMUL y~Ç ACPrJk ßgPT yJ\Jr yJ\Jr AÉKhPT KlKuK˜Pj KjP~ @xJ y~Ç KmKnjú ßhv ßgPT @xJ AÉKhrJ KlKuK˜Pj hUuhJr KmsKavPhr k´fqã ohPh \J~VJ KTPj KTPj mxKf ˙Jkj TrPf gJPTÇ oMxuoJjrJ mM^Pf kJPr ßp fJrJ âPoA fJPhr oJfínKN or \Ko yJrJPòÇ Ff KhPj AÉKhrJ KmsPaPjr ohPh \J~VJ hUu TPr ˝JiLj KlKuK˜Pjr ßoJa nNUP§r 10 vfJÄPvr oJKuT yP~ pJ~Ç IjqJ~nJPm mxmJxTJrL AÉKhr xÄUqJ yP~ pJ~ ßVJaJ KlKuK˜Pjr \jxÄUqJr k´J~ FTYfMgJt ÄvÇ 1945 xJPur 24 IPÖJmr k´KfKÔf y~ \JKfxÄWÇ @r KmsPaj mqJkJrKa ßTRvPu \JKfxÄPW KjP~ pJ~Ç \JKfxÄW xŒNet

ßm@AKjnJPm 10 vfJÄv \Kor oJKuTPhr \jq ßVJaJ KlKuK˜Pjr IPitPTrS ßmKv nNKo mrJ¨ TPr 1948 xJPur 15 ßo AxrJP~u rJÓs k´KfÔJ TPrÇ \JKfxÄW AÉKhPhr ÊiM KlKuK˜KjPhr \J~VJ KhP~A ãJ∂ y~KjÇ n~ÄTr FT ßTRvu Imu’j TPr kKm© S k´JYLj jVrL ß\À\JPuo KjP~Ç oMxuoJjPhr KjrïMv oJKuTJjJ~ gJTJ @u @TxJxy ß\À\JPuPor IKiTJr KlKuK˜jAxrJP~u TJCPTA jJ KhP~ Fr @∂\tJKfT Kj~πPer ßWJweJ TPr \JKfxÄWÇ FPf AxrJP~u UMmA UMKv y~Ç TJre, fJ ßfJ oNuf oMxuoJjPhr \J~VJÇ @kJff @u @TxJ S ß\À\JPuPor k´Tf í oJKuTPhr KjrïMv oJKuTJjJr Kmw~Ka k´Kfyf TrJ ßVuÇ fPm F ßWJweJr xo~ \JKfxÄPWr @APj @u @TxJ S ß\À\JPuPor oJKuTJjJ FTTnJPm KlKuK˜KjPhr yJPf jJ gJTPuS fJr mJ˜m Kj~πe FTTnJPm oMxuoJjPhr yJPfA KZuÇ @u @TxJ~ ßTJPjJ AÉKh k´Pmv TrPf kJrf jJÇ fJ KZu ÊiMA oMxuoJjPhrÇ KT∂á AKfyJPx ÈZ~ KhPjr pM≠' jJPo UqJf 1967 xJPur 5 ßgPT 10 \Mj kpt∂ AxrJP~u, Koxr, \htJj S KxKr~Jr oiqTJr pMP≠ AxrJP~u Km\~L y~Ç Fr oiq KhP~ kMPrJ ß\À\JPuPo mJ˜m Kj~πeS k´KfÔJ TPr AxrJP~uÇ kMPrJ @u @TxJr FTJÄvPT fJPhr iPotr kKm© ˙Jj ßWJweJ TPrÇ ß\À\JPuPo AÉKh mxKf ˙Jkj @∂\tJKfT @APjr ¸Ó KmPrJiL yS~J xP•ôS @Aj u–Wj TPrA ß\À\JPuPo AÉKh mxKf ˙Jkj ImqJyf rJPUÇ fPm @\ kpt∂ ßTJPjJ rJÓsA ß\À\JPuPo AxrJP~Pur Kj~πePT ‰mifJ ßh~KjÇ xm rJÓsA Fr KmPrJKifJ TPr @xPZÇ FojKT ß\À\JPuPor mJ˜m Kj~πe AxrJP~Pur yJPf YPu ßVPuS FUPjJ oxK\Ph @TxJr xJKmtT kKrYJujJ KlKuK˜Pjr ßjfífJô iLj ÈAxuJoL S~JTPlr' f•ôJmiJPjA rP~PZÇ \JKfxÄW pUj ßhUu ßp ß\À\JPuPo KlKuK˜KjPhr IKiTJr âPoA @∂\tJKfT xogtj uJn TrPZ, fUj fJrJS fJPhr ßTRvu kJP ßlPuÇ ß\À\JPuPo AxrJP~Ku Kj~πPer KmPrJKifJ TPr \JKfxÄWÇ ß\À\JPuo AxrJP~Pur IÄv KyPxPm ßWJweJr mqJkJrKa \JKfxÄPWr KjrJk•J kKrwPhr 478 j’r k´˜Jm ÆJrJ mJKfu TrJ y~Ç IjqKhPT @u @TxJ~ AÉKhPhr ÈkKm© ˙Jj' ßWJweJPT jJTY TPr oMxuoJjPhr KjrïMv oJKuTJjJr TgJ ßWJweJ TPrÇ 2016 xJPur 13 IPÖJmr \JKfxÄPWr KvãJ, KmùJj S xÄÛíKfKmw~T xÄ˙J ACPjxPTJ fJPhr ßnJaJnMKar oJiqPo ßWJweJ TPr ßp oxK\Ph @TxJ ßTmuA oMxuoJjPhrÇ FPf AxrJP~Pur ßTJPjJ IKiTJr ßjAÇ fJPhr IKiTJr jJ gJTJ~S fJrJ ßp @V´Jxj YJuJPò, ACPjxPTJ fJrS k´KfmJh \JjJ~Ç xMfrJÄ @u @TxJ S ß\À\JPuo xm @APjr KnK•PfA ÊiM oMxuoJjPhrÇ FPf AÉKhPhr ßTJPjJ IKiTJr ßjAÇ 180 ßTJKa oMxuoJj GTqm≠nJPm khPãk KjPu AÉKhrJ Fr Kj~πe ZJzPf mJiq yPmÇ ßpPyfM FUJPj oJjmfJ S oJjmJKiTJr nNuKM £fÇ fJA oJjmfJPmJPir \J~VJ ßgPT IoMxKuoPhrS CKYf AxrJP~Ku hUuhJrPhr KmÀP≠ khPãk ßjS~JÇ

ßuUT : \JfL~ kMrÛJrk´J¬ TJKr S UKfm mJAfMv vlLT oxK\h, VJ\LkMr

jJoJPpr xo~xNYL IJu IJTxJ oxK\h

04 August, Friday Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

03:51 01:11 06:21 08:49 10:03

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

03:53 01:11 06:20 08:47 10:01

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

03:55 01:11 06:19 08:46 09:59

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

03:58 01:10 06:18 08:44 09:58

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

04:00 01:10 06:17 08:42 09:56

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

04:02 01:10 06:15 08:40 09:54

Fajr Zuhr Asr Maghrib Isha

04:04 01:10 06:14 08:38 09:53

05 August, Saturday

06 August, Sunday

07 August, Monday

08 August, Tuesday

09 August, Wednesday

10 August, Thursday

19


20

Surmanews

Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

Restaurant For Sale IN KENT

04 - 10 August 2017

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property

New Ash Green. Rent £10,500 p.a No business rates. Weekly takings: £3,500 to £4,000. 15 years open lease. Situated in prime location, with potential to increase turnover. A great opportunity. Quick SALE Price Negotiable For more information please contact: Junu Mob:07951 479363 Raja Mob:07896 415 317 28/7/17

Grocery Shop To Rent In Southend large shop with butchery, frozen fish and veg 3 cold rooms, store room, 8 freezers, 6 mtr meat display fridge. 6 metre fridge display for drinks and veg. 1800sq metres space with new counter. Including 5 bedroom flat we rent out. Avrg takings £10,000 per week. Rates around £800 year. Established over 12 years. Mob: 07448 754171

Well Established

RESTAURANT For Sale

In Northampton. Established since 1994. New OPEN lease for 20 years. 5 yearly rent review. Rent £18K p.a. Rates £3K p.a. 90 covers. Selling due to commuting and retirement. For more information and details please call after 6pm

Indian takeaway for sale

7/7/17

In the Kent town of Dover. Business has been running for 30 years, with a high street position. Business turnover in a week is £2500. Shop and kitchen has been refurbished 5 years ago and all the equipment is new. Rent is £200 a week, no rate. Asking price £21000. If more information is required, contact Mr Rahman at 07718745161

Prime location in Dartford with theatre located close by which is a competitive advantage. 75 seater indian restaurant with air conditioning. 10 year open lease and £10,000 per annum. Has potential for good business growth. Contact Mr Islam: 07900 605 449

Indian Takeaway for sale in Southend-onSea, Essex. Established over 17 years. For more information and price telephone Mr. Uddin 07760 337 119 (between 6pm-11pm)

7/7/17

8/9/17

Mr Boksh or Mr Miah 01604 230 628

Indian Takeaway Lease for Sale

Stublished Indian Restaurent For Sale

25/8/17

8/9/17

KxPuPa mJxJ KmKâ KxPua vyPrr ßYRKTKhWLr rÄijM IJmJKxT FuJTJ~ F~JrPkJat ßrJPc ‰x~h jJKxr CK¨Pjr oJ\JPrr KjTPa 3 fuJ lJCP§vPjr 1 fuJ KjKotf 10 r∆o KmKvÓ FTKa mJxJ KmKâ yPmÇ mJxJ~ nëKor kKroJe 8 ßcKxPou, ßoJa r∆o 10Ka, mJgr∆o 2Ka, a~Pua 2KaÇ Km˜JKrf \JjPf ßpJVJPpJV Tr∆j: yJK\ IJ»Mu TJKhr - 0161 628 0452 jJjM Ko~J - 0161 345 7439

Rates For Classified

1 week £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 *6 weeks - £150 *Free six months newspapers T: 020 7377 9787

Indian Takeaway For Sale in Kent.

22/6/17

Prime location in Tunbridge Wells, Kent. Excellent opportunity to buy a well established, fully fitted running business. With flat above with potential for let, guaranteed to bring great extra income. Staff accommodation available. 17 years open lease. Currently doing excellent business. Premium negotiable. For more details and enquiries

Please call 07850 254 443 07/07/17

S U R M A

Subscribe to.........

SURMA 34th Year, Issue 1773, 25 - 31 May 2012

r IJyoh cJ” mKv IJuyJ\ : orÉo ksKfÔJfJ

~qJr Ju KmPyKn FK≤ ßxJv

1773, , Issue 34th Year SURMA

May 2012 25 - 31

kOÔJ mJÄuJ 64 ‰\qÔ 1419 11 - 17

KxPua IJUJKu~Jr ßj~JKr kJzJ IJmJKxT FuJTJ~ 11 ßcKxPou \J~VJr Ckr 4 fuJ lJCP§vPjr 2 fuJ ToKkäa FTKa mJxJ Kmâ~ yPmÇ k´Kf fuJ~ 2 ACKja TPr ßoJa 4Ka ACKja IJPZÇ k´KfKa ACKjPa 3Ka ßmcr∆o, 2Ka mJgr∆o, KTPYj, cJAKjÄ r∆o FmÄ KxKaÄ r∆o rP~PZÇ mJxJr xJPg VJKz rJUJr VqJPr\S IJPZÇ mftoJPj nJzJ ßh~J IJPZ ßpUJj ßgPT k´Kf oJPx 40 yJ\Jr aJTJ nJzJ IJPxÇ oNuq IJPuJYjJ xJPkPãÇ IJV´yLrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: Ko. ßfrJm IJuL 07424 432 893 01706 222 563

(Monday to Thursday from 5:00pm and Saturday and Sunday anytime)

14/7/17

2 yJ\Jr 5v kJC¥ \KroJjJr KmiJj

50p

JyJrJ KmFjKk oJouJr JrlÅoJoJPhuJ~Khv9 @VPˆr oPiq rJ~? 33 ßjf

ßjfJr FUj 33 Ç kPr rJÓs ∂ yP~ CbPZ KmPrJKifJrksvú âov \ôu vj mJ oJouJr jr fLms ßxA xKTC ßo - \JKoP ÅTPZ KTjJ yPuJ ksK TJrPe IPjT dJTJ, 23 TrJr KhPT ^M gJPTÇ KT∂á rJÓs hr nNKoTJr kzPf kJPrÇ h§ KjKÁf KTZM muJ Pãr @Aj\LmLP mJ ksv˜ yP~ J rJÓsk @APj IPjT xMPpJV xLKof KjP~JV kJS~ 57 kOÔJ~ T vKÜÇ oNu Kj~Jo Pfr KTZM TrJrhuL~ KmPmYjJ~ xo~ @hJuPjJr oJouJ~ mJx ßkJzJ

JC¥ 2 yJ\Jr 5v kKmiJj \KroJjJr

∑¥PT UMj ßoP~r m~Pl IKnpMÜ TrJr hJP~ mJXJKu oJ yPuj FT

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr (IxJoJK\T IJYre) k´KfPrJPi TPbJr khPãk KjPf pJPóZ ßTJ~JKuvj xrTJrÇ F \jq kMKuvPT IJPrJ ßmKv ãofJ k´hJjxy xPmtJóY 2 yJ\Jr 5v kJC¥ kpt∂ \KroJjJr KmiJj ßrPU pgJpg IJAKj xÄÛJr xJij TrJ yP~PZÇ Vf 21 ßo, oñumJr ßyJo ßxPâaJKr ßfPrxJ ßo FK≤ ßxJxqJu KyPmKn~qJr Krlot KmuKa yJC\ Im ToP¿ C™Jkj TPrjÇ jfáj IJAPj ßp ßTJPjJ irPer FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr ßpoj 59 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ KmKm jJPor ßo - ßVhM oJ UMPjr

‘f•ôJmiJ~T’ YÑPr ßhv

u¥j, 23m~Û FT mJXJKu jÇ fJr 47 mZr IKnpMÜ yP~PZ fJr 13 KfKj r IJYre) hJP~ at IKnPpJV xMKyjJ UJjPoUMj xMroJ KrPkJ ~qJr (IxJoJK\TxrTJrÇ F Kmr∆P≠ r ßoP~ IJWJf dJTJ,TPr 23 ßo KmPyKn ßTJ~JKuvj 5v fJr- KmFjKk S fJPhr ßjfífôJiLj KmPrJiLhuL~ ß\Ja \JKjP~ KhP~PZ, ßp jJPoA cJTJ ßyJT, mZr m~Px ßxJvJu oJgJ~ 2 yJ\Jr pJPóZ f•ôJhJP~ miJ~T xrTJr mqm˙J kMjmtyJPur ksKfvs∆Kf ßkPu fJrJ xrTJPrr xPñ @PuJYjJ~ mxPf ks˜MfÇ xPmtJóY xJij ßo - FK≤ m~Pl∑¥PTFmÄ FA UMPjr k KjPf KhPf u¥j, 23i TPbJr khPã ãofJ k´hJjxy IJAKj xÄÛJr J ßo xrTJPrr IiLPj KjmtJYPj IÄv ßjS~Jr ksvúA SPb jJÇ KT∂á ãofJxLj @S~JoL uLV xJl YJKkP~ huL~ Sø TPrPZj Ckr ßTJPjJ k´KfPrJP IJPrJ ßmKvKmiJj ßrPU pgJpgßxPâaJKr ßfPrxToP¿ mPußvPw KhP~PZ, KmPrJiL hu YJAPu I∂mtftLTJuLj xrTJPrr IiLPj KTnJPm KjmtJYj xMÔM TrJ pJ~ ßx ßoP~r Ç hLWt ÊjJjL ßyJo \jq kMKuvPT \KroJjJr yJC\ Im yPfkOkJPrÇ ßVhM KmKmPT ÔJ~ KT∂á f•ôJmiJ~PTr vft \MPz ßhS~J xÄuJk TUPjJA j~Ç hMA kPãr FA oMPUJoMKU oñumJr ßYP~KZPuj f @PuJYjJ 60 kJC¥ kpt∂ Ç Vf 21 ßo,~qJr Krlot KmuKa ßpoj ßmAKu IJhJu Im˙JPj IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmuÇ yfJvJ mJzPZ xJiJre oJjMPwrÇ xÄuJPkr x÷JmjJS xMhNrkrJyfÇ ~qJr yP~PZ TrJ u KmPyKn 59 kOÔJ~ Ju KyPmKn YuoJj IK˙r xo~PTA ßTmu ksuK’f TrPZ ßhPvr hMA ksiJj rJ\QjKfT hPur FA Ijz Im˙JjÇ FK≤ ßxJvJ FK≤ ßxJxq TPrjÇ ßTJPjJ irPer C™Jkj ßp jfáj IJAPj

v ÑPr ßh J~T’ Y ‘f•ôJmi

KxPua IJUJKu~J~ mJxJ Kmâ~

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr

F KjmtJYj Jr 1917, KmKx yJPur ßn muPfSzJ∂ ßp jJPoA ßyJT KmFjKk &lrkMjmtßo Ja TgJJaKm Ki YN jJrJ\ @S~JoL uLV hJKm @hJP~ Ijz ßoJ\Jl e oJ KrPkJ at TqJaJrJxt IiqJkTh @r ßjA- KmKvÓ IJYr KmPrJiL hu f•ôJmiJ~T xrTJr jJoKa xMrpfA YJkJYJKk mJÄuJPhvzJ∂ ßnJaJr IJxjú xrTJr TÀT,ßof•ô-JmiJ~T pKh ksiJjoπLr kZª jJ Pj Yá KjmtJYPj 23 ßo T @yo 23 e KjmtJY

cJTJ ßyJT, Z, ßp jJPoAmxPf ks˜MfÇ ~ KhP~P xJl ß\Ja \JKjP xPñ @PuJYjJ~@S~JoL uLV KmPrJiLhuL~fJrJ xrTJPrr pJ~ ßx ãofJxLj ßjfífôJiLj ßkPu jJÇ KT∂á m KjmtJYj xMÔM TrJFA oMPUJoMKU Kk S fJPhr JPur ksKfvs∆Kf Jr ksvúA SPb KTnJP hMA kPãr xMhNrkrJyfÇ ßo - KmFjr mqm˙J kMjmty Pj IÄv ßjS~ xrTJPrr IiLPj JA j~Ç JS dJTJ, 23 KjmtJY xrTJ Im˙JjÇ kr x÷Jmj tLTJuLj xÄuJk TUPj f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPjYJAPu I∂mtf \MPz ßhS~J e oJjMPwrÇ xÄuJP hPur FA Ijz vft hu ßTJPjJ huL~ Z, KmPrJiL f•ôJmiJ~PTr J mJzPZ xJiJr ksiJj rJ\QjKfT KhP~P A KT∂á yfJv mPu ßhPvr hM ßTmuÇ yPf kJPrÇ uK’f TrPZ @PuJYjJ IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmu ks Im˙JPj IK˙r xo~PTA jJoKa xrTJr YuoJj

muPfS r TgJ kMjmtyJPu @S~JoL uLV YJkJYJKk jJrJ\

jKk ßyJT KmF ßp jJPoA@hJP~ Ijz hJKm iJ~T

dJTJ, IiqJk IjojL~ y~ ßx ßãP© ßpPTJPjJ xJiJr ãofJxLj u¥j, ksPvú Pjr Ç ßxA xJPg 59 kOÔJ~ h @r xP~v IgtjLKfKmh uLVÇyP~PZ F mqJkJPr jJPoA fJ yPf kJPrÇ KT∂á FPxJK@S~JoL lr @yo rJPf k´TJvjJTrJ ßoJ\Jl& ßTJPjJ rTPorfJKuT ZJz JßhPm fJrJÇ KjhtuL~ KjmtJYj yPf yPm KjhtuL~ xrTJPrr IiLPjoñumJr ßjAÇ KjrPkãÔJ~xrTJPrr @jMÔJKjT ßWJweJr vPft F mqJkJPr Iau KmFjKkÇ FA xrTJPrr jJo JjLr KfKj rJ\i 59 kO

11 - 17 ‰\qÔ 1419 mJÄuJ 64 kOÔJ 50p

oJouJr lÅJPh KhvJyJrJ KmFjKk

33 ßjfJr oJouJ~ 9 @VPˆr oPiq rJ~?

dJTJ, 23 ßo - \JKoPjr fLms KmPrJKifJr kPr rJÓs FUj 33 ßjfJr h§ KjKÁf TrJr KhPT ^MÅTPZ KTjJ ßxA ksvú âov \ôSUR u∂ yP~ CbPZÇ MA 34th @APj IPjT KTZM muJ gJPTÇ KT∂á rJÓs yPuJ ksKxKTCvj mJ oJouJr Year, Issu oNu Kj~JoT vKÜÇ rJÓskPãr @Aj\LmLPhr nNKoTJr TJrPe IPjT e 1773 , 25 xo~ @hJuPfr KTZM TrJr xMPpJV xLKof mJ ksv˜ yP~ kzPf kJPrÇ 31 May 2012 mJx ßkJzJPjJr oJouJ~ huL~ KmPmYjJ~ KjP~JV kJS~J 57 kOÔJ~

FK≤ ßxJv Ju

ßoP~r m~Pl∑¥PT UMj TrJr hJP~ IKnpMÜ yPuj FT mJXJKu oJ

ksKfÔJfJ

: orÉo IJuyJ\ cJ” mKv r IJyoh

KmPyKn~qJ oJouJr r 33 ßjfJr oJolÅuJ~JPh KhvJyJrJ KmFjKk

2 yJ\Jr 5v k \KroJjJr KmiJjJC¥

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - ßVhM KmKm jJPor 47 mZr m~Û FT mJXJKu oJ UMPjr hJP~ IKnpMÜ yP~PZjÇ fJr Kmr∆P≠ IKnPpJV KfKj fJr 13 mZr m~Pxr ßoP~ xMKyjJ UJjPor m~Pl∑¥PT oJgJ~ IJWJf TPr UMj TPrPZj FmÄ FA UMPjr hJP~ fJr ßoP~r Ckr YJKkP~ KhPf ßYP~KZPujÇ hLWt ÊjJjL ßvPw Sø ßmAKu IJhJuf ßVhM KmKmPT 60 kOÔJ~

IiqJkT ßoJ\Jl&lr KmKxF KjmtJYj ßoJa ßnJaJr 1917, @yoh @r ßjA IJYre KmKi YNzJ∂ dJTJ, 23 ßo - KmKvÓ IgtjLKfKmh IiqJkT ßoJ\Jl&lr @yoh @r ßjAÇ oñumJr rJPf KfKj rJ\iJjLr 59 kOÔJ~

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - IJxjú mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vPjr xJiJre KjmtJYPj YázJ∂ ßnJaJr fJKuTJ k´TJv TrJ yP~PZÇ ßxA xJPg KjmtJYPj 59 kOÔJ~

‘f•ôJ

iJ~T’ jfáj IKlPx mIJkJPx∫ YÑPr

11 - 17

‰\qÔ 1419

mJÄuJ 64 kOÔJ

9 @VPˆr oPiq

50p

rJ~?

dJTJ, 23 h§ KjKÁf ßo - \JKoPjr @APj IPjTTrJr KhPT ^M fLms KmPrJKifJr KTZM muJ ÅTPZ KTjJ ßxA kPr rJÓs FUj oNu Kj~Jo xo~ @hJuT vKÜÇ rJÓskgJPTÇ KT∂á rJÓs ksvú âov \ôu∂ 33 ßjfJr mJx ßkJzJ Pfr KTZM TrJrPãr @Aj\LmLPyPuJ ksKxKTCvj yP~ CbPZÇ PjJr oJou hr mJ xM J~ huL~ PpJV xLKof mJ nNKoTJr TJrPe oJouJr ksv˜ KmPmYjJ~ IPjT KjP~JV yP~ kzPf kJPrÇ kJS~J

ßoP~r m~ TrJr hJ Pl∑¥PT UMj yPuj FT P~mJ IKnpMÜ XJKu oJ

57 kOÔJ~

u¥j, 23 k´KfPrJP ßo - FK≤ ßxJvJxMroJ KrPkJat i TPbJr \jq kMKuvPT khPã u KmPyKn~qJr (IxJ kJC¥ kpt∂ IJPrJ ßmKvk KjPf pJPóZ ßTJ~J oJK\T IJYr u¥j, 23 xMroJ KrPkJ ãofJ k´ TrJ yP~PZ \KroJjJr hJjxy Kuvj xrTJ e) 47 mZr ßo - ßVhM at FK≤ ßxJxq Ç Vf 21 ßo,KmiJj ßrPU pgJpg xPmtJóY 2 yJ\JrrÇ F KmKm m~Û FT hJP~ oñum Ju IJAKj xÄÛJr 5v mJXJKu jJPor C™Jkj TPrjÇ KyPmKn~qJr KrloJr ßyJo ßxPâ Kmr∆P≠ IKnpMÜ yP~PZ oJ UMPjr jfáj IJAPj aJKr ßfPrxxJij t KmuKa mZr m~PxIKnPpJV KfKj jÇ fJr J ßo ßp ßTJPj yJC\ Im fJr r ßoP~ J irPer m~Pl∑¥ ToP¿ xMKyjJ UJjPo13 FK≤ ßxJvJ TPrPZj PT oJgJ~ IJWJf r u KmPyKn ~qJr ßpoj ßoP~r FmÄ FA UMPjr TPr UMj ßYP~KZPuj Ckr YJKkP hJP~ fJr 59 kOÔJ~ Ç hLWt ÊjJjL ~ KhPf ßmAKu IJhJu ßvPw f ßVhM KmKmPT Sø

dJTJ, 23 f•ôJmiJ~Tßo - KmFjKk ßTJPjJ huL~ xrTJr mqm˙S fJPhr ßjfíf J kMjmtyJPur ôJiLj KmPrJi xrTJPrr mPu xMroJ LhuL~ KrPkJatß\Ja IiLPj KjmtJY ksKfvs∆Kf @PuJYjJKhP~PZ, KmPrJiL u¥j, 23 ßkPu ßofJrJ- \JKjP uJKjtÄ~ KhP~P Pj IÄv ßjS~ hu xrTJ˙Prr Im˙JPj yPf kJPrÇ KT∂á YJAPu I∂mtf KcxFmøPhr ßjfí JjL~xPñ Z, ßp jJPoA cJTJ ksvúA SPb IKjÁ tLTJuLj Jr \Pjq @PuJ jJÇ KT∂á ßyJT, YuoJj IK˙r ~fJA mJzPZf•ôJmiJ~PTrß˝óZJPxmL xrTJPrrIJkJPx∫-Fr vft \MPz xÄVbj ãofJxLjYjJ~ mxPf ks˜ IiLPj KTnJP ßTmu xo~PTA MfÇ ßhS~J xÄuJk @S~ jfáJjmJzPZ IkJPrvjJu ßycPTJ~JaJxt Sm ßTmu ks Ç yfJv TUPjJA KjmtJYj xMÔM TrJJoL uLV xJl uK’f TrPZ TKoCKjKa xJiJr yJm-Fr e oJjMPwIJjMÔJKjT j~Ç pJ~ ßx ßhPvr rÇ xÄuJP CPÆJij CkuPã FTkr hMA kPãr FA hMA ksihMJj’KhjmqJKk oMPUJoMKU rJ\QjyP~PZ metJdq TotxNKY kJKuf KfT hPurx÷JmjJS xMhNrkrJyf FA Ijz PxJomJr 21 ßo S oñumJr 22 ßo Im˙JjÇ Ç 56 kOÔJ~ KmPrJ

ßhv

IiqJkT @yoh ßoJ\Jl&lr @

60 kOÔJ~

KmKxF Kjm tJYj

r ßjA kMjmtyJPu ßoJa ßn r TgJ jJrJ\ @S muPf IJYre JaJr 1917, JkJPx∫ ~JoL uLV S ßp jJPoA KmKi YNz ßyJT J∂ KlPx I jfáj ITqJPorJr ßYJPU mJÄuJaJCPjr ‰mvJUL ßouJ 1419 hJKm @hJP~ IjKmFzjKk jf áj IKlPx IJkJPx ∫

jJ f•ôJm iJjoπLr kZª JPjJ pKh ks ßãP© ßpPT KT∂á y~ ßx fJ yPf kJPrÇ jJr hu pfA jJPoA xrTJPrr IiLPjJo KmPrJiL f•ôJmiJ~T xrTJxLj KjhtuL~ FA xrTJPrr TÀT, kJPrÇ jL~ ãof Pr yPf yPm KkÇ ksPvú IjouLVÇ F mqJkJ L~ KjmtJYj Pr Iau KmFj @PuJYjJ yPfiL hPur @S~JoL jJ fJrJÇ KjhtuvPft F mqJkJ ßxKa KjP~S Jr FUj KmPrJ yPmÇ mJiq ZJz ßhPm JKjT ßWJweJr Pk TL yPmJr hJkPa xrT o~ oJjPf 56 kOÔJ~ rTPor xPñ xÄuJ f ãof jJ oJjPuS FTx ßTJPjJ xrTJPrr @jMÔ JPrr AxMqP FA KjrPkã hu KmFjKk xrT JoL hJKm TrPuS KmPrJiL @Vsy ksTJv S rJK\ j~ @S~ 61 kOÔJ~ mxJr @PuJYjJ TrPf ßTJPjJ

KmPrJiL hu KmFjKk xrTJPrr xPñ xÄuJPk mxJr @Vsy ksTJv TrPuS FA AxMqPf ßTJPjJ @PuJYjJ TrPfS rJK\ j~ @S~JoL 61 kOÔJ~

TL yPm ßxKa KjP~S @PuJYjJ yPf kJPrÇ ãofJr hJkPa xrTJr FUj KmPrJiL hPur hJKm jJ oJjPuS FTxo~ oJjPf mJiq yPmÇ at 56 kOÔJ~ oJ KrPkJ uJKjtÄ

xMr 23 ßo ßjfí˙JjL~ u¥j, r \Pjq x∫-Fr KcxFmøPh xÄVbj IJkJP J~JaJxt S ß˝óZJPxmL rvjJu ßycPTIJjMÔJKjT jfáj IkJP yJm-Fr JKk FT TKoCKjKaCkuPã hM’Khjmq yP~PZ CPÆJij TotxNKY kJKuf Jr 22 ßo metJdq 21 ßo S oñum 56 kOÔJ~ PxJomJr

uJ 1419 vJUL ßo JCPjr ‰m U mJÄuJa JP ßY r TqJPorJ

kOÔJ~ 32-33

iL hu pfA TÀT, f•ôJm YJkJY iJ~T xrTJKk ksPvú Ijo Jr ßTJPjJ jL~ ãof @S~ f•ôJmiJ~T JxLj KjrPkã rTPor ZJz ßhPmJoL uLVÇ F xrT pKh ksi KmPrJiL xrTJPrr @jMÔ jJ fJrJÇ mqJkJPr 32-33y~ kOÔJ~ JjoπLr Jr jJoKa hu KmFj Kjhtu ßx ßãP© kZª jJ mxJr @Vsy Kk xrT JKjT ßWJweJr L~ KjmtJYj vPft JPrr xPñ yPf yPm jJPoA fJ yPf ßpPTJPjJ ßTJPjJ @Pu ksTJv kJPrÇ KT∂á JYjJ TrPfTrPuS FA xÄuJPk TLF mqJkJPr Iau KjhtuL~ xrT KmFj JPrr AxMqP yPm S rJK\ j~ @S~ f ãofJr ßxKa KjP~S KkÇ FA xrT IiLPjJPrr jJo JoL hJKm @Pu hJkP 61 kOÔJ~ jJ oJjPu a xrTJr FUjJYjJ yPf kJPrÇ S FTx o~ oJjPfKmPrJiL hPur mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~

dJTJ, 23 IgtjLKfKmh ßo - KmKvÓ IiqJkT ßoJ\Jl& lr @yo ßjAÇ oñumJr h @r KfKj rJ\i u¥j, rJPf xMroJ 23 JjLr FPxJKxP~v ßo - IJxjKrPkJat ú mJÄuJ Pjr 59 kOÔJ~ fJKuTJ k´TJv TrJxJiJre KjmtJYPj Phv TqJaJrJxt Yá yP~PZÇ ßxA xJPgzJ∂ ßnJaJr KjmtJYPj 59 kOÔJ~

TqJPorJ r ßYJPU mJÄuJaJC Pjr ‰mv JUL ßou J 1419

xMroJ KrPkJ u¥j, at KcxFmøPh23 ßo ß˝óZJPxmL r \Pjq - uJKjtÄ jfáj IkJP xÄVbj IJkJPßjfí˙JjL~ TKoCKjKa rvjJu ßycPT x∫-Fr J~JaJx yJm-Fr CPÆJij IJjMÔJKjTt S metJdq CkuPã hM’Khjmq PxJomJr TotxNKY kJKuf JKk FT 21 ßo S oñumJr yP~PZ 22 ßo 56 kOÔJ~

32-33 kOÔJ~

IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT xMroJ ßkPf YJj, fPm AÄPr\LPf jJo S KbTJjJxy YÅJhJ mJmh CkpMÜ kKroJe IPgtr S ‘SURMA’ jJPo ßYT mJ ßkJÓJu IctJr xPñ KhP~ kJbJjÇ kJbJmJr KbTJjJ yPóZ :

SURMA, The Whitechapel Centre (Room S6) 85 Myrdle Street, London E1 1HL 1 Month £5.00 [ ] 6 Months £30.00 [ ] 1 Year £50.00 [ ] 2 years £80.00 (£40 per year) [ ]

Mr/Mrs/Miss: _______________________________________________________________ Address:_____________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Post Code:___________________Telephone:____________________________


04 - 10 August 2017

WWW.

Indian Takeaway For Sale

Near Forest Hill, Lease for Sale 20 years from January 2016. Located close to Forest Hill Station. Fully Fitted Open plan kitchen. £243 p.w Date Available: 15/06/2017 Upstairs flat income £125 p.w £28000 Premium 07506456350 shahalisha154@gmail.com 13/07/17

Surmanews

CLASSIFIED SECTION

21

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property Indian Restaurant & Take away FOR SALE

Ashford/Sunbury On Thames borders. 60 Seater, with 3 bedroom accommodation. Weekly taking: £12/£13,000. Rent & Rates £23,000. 16 year renewable lease. Price negotiable. Contact: Mr. Ahmed 07921 408 419 

Cheikh Salem 28/7/17

Takeaway For Sale

In Strood, Rochester, Kent. Well established business, 8 years open lease remaining. Rent £15,000 pa, no rates, 2 bedroom accommodation above, selling due to running issues, massive potential, priced for quick sale at £42000 [negotiable], weekly takings: £2700-£3300pw. Please Call: Noor 07878 199 482 Mamun 07763 685 229 25/8/17

INTERNATIONAL CLAIRVOYANT Spiritual bealing and advisor

Special in Love & relationship Matters. I can help you solve all your worries regarding bringing back loved ones. If your loved one, Husband or Wife walks out on you. I can Help the most powerful spell to bring him or her back immediately. I can also help sexual matters, Court case. Business, Exam, Addiction, Anti social behaviour, Protection against jealous people, enemies & Most dangerous things, voodoo, Black magic, Jadoo problems. Successful in a few days Ouick & guaranteed work For more information contact: 07908 500001 Payment after result 18/8/17

VAUXHALL ZAFIRA 1.7 mpv TO Rent!

Excellent condition PCO ready. Bluetooth and Satnav installed £130 weekly rent Call Luke 07740 263 822

Karim Ullah Market Two Shops For sale

BONDAR BAZAR SYLHET

Ground Floor No.42 & Fourth Floor (Pas Tala) No. 35. Both shops are currently rented out to very good tenants. Receieving 7,000 taka for both shops, but will rise to 11,000 taka once tenancy ends in Dec 2017 and new deeds are made. Owner is in London. Asking Price for both shops only 32 Lakh (London) Mr. Ahmed 07956 237 128  (Sylhet) Tajul Islam 01819 657 846 or Rumel:01711 396 963

TKro CuäJy oJPTtPa 2Ka ßhJTJj Kmâ~ KxPuPar mªrmJ\JPr ImK˙f TKro CuäJy oJPTtPa 2Ka ßhJTJj ßTJbJ KmKâ yPmÇ KjY fuJ~ ßhJTJj jÄ 42 FmÄ kûo fuJ~ ßhJTJj jÄ 35Ç hMPaJ ßhJTJj ßTJbJA mftoJPj nJzJ ßh~J IJPZ ßpUJj ßgPT nJzJ IJPx 7 yJ\Jr aJTJÇ mftoJj ßaPjK¿ FKV´Po≤ 2017 xJPur KcPx’Pr ßvw yPu nJzJ 11 aJTJ kpt∂ mJzJPjJ ßpPf kJPrÇ ßhJTJPjr oJKuT u§Pj k´mJxLÇ hMPaJ ßhJTJj ßTJbJr oNuq 32 uã aJTJÇ IJV´yLrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: (u§j) Ko. IJyPoh 07956 237 128 (KxPua) Ko. fJ\Mu AxuJo 01819 657 846 IgmJ Ko. r∆Pou 01711 396 963

25/8/17

Solicitors

MAC

âJAo (Crime)

(Masud & Co.)

KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

w Road Traffic Offence w KoKjTqJm IPl¿ / aJCKaÄ w KâKojJu ßcPo\ w kMKuv ߈vj KcPl¿ F¥ oJP\Pˆsa ßTJat KcPl¿

w ßmAu FKkäPTvj (Bail) w KcPajvj w jJo kKrmftj w KyCPoj rJAax w kJS~Jr Im FaKjt w ¸¿rvLk KcTîJPrvj

AKoPV´vj (Immigration)

w AKoPV´vj F¥ FxJAuJo IJKku w \MKcKv~Ju KrKnC (JR) w FK≤s KTî~JPr¿ w KxKaP\jvLk w FxJAuJo lqJKoKu u w KcPnJxt (Divorce) w cPoKˆT nJP~JPu¿ w KYuPcsj T≤sJT SctJr w Non Molestation Order w Aj\Jïvj

Masud Chowdhury

Solicitor of England & Wales, Barrister of Lincoln’s Inn (NP)

Unit 1, 1-13 Adler Street, (Near Altab Ali Park) Whitechapel, London E1 1EG

T/F: 020 7377 5280 E:masudandco@googlemail.com

Km\Pjx uL\

w mJAK~Ä FmÄ PxKuÄ Km\Pjx w Trust Deeds w uqJ¥uct F¥ ßaPj≤ AKnTv¿ w Civil Penalty w mqJÄT âJK≈ w Debt Recovery w Partnership deed & Disputes IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 \ÀrL ßpJVJPpJPVr \jq 07958 615 904


22

IJ∂\tJKfT

oJhMPrJPT ÈFTjJ~T' @UqJ pMÜrJPÓsr 1 @Vˆ - ßnPj\MP~uJr ßk´KxPc≤ KjPTJuJ oJhMPrJPT ÈFTjJ~T' @UqJ KhP~ fJÅr KmÀP≠ KjPwiJùJ @PrJk TPrPZ pMÜrJPÓsr xrTJrÇ 31 \MuJA, ßxJomJr oJKTtj ßas\JKr KmnJV FA KjPwiJùJ @PrJk TPrPZÇ KmKmKxr UmPr \JjJPjJ y~, FA KjPwiJùJr IiLPj pMÜrJPÓs gJTJ oJhMPrJr xm xŒK• \» TrJr ßWJweJ ßhS~J yP~PZÇ F ZJzJ ßTJPjJ oJKTtj k´KfÔJj mJ jJVKrT oJhMPrJr xPñ mqmxJ TrPf kJrPmj jJÇ Vf 30 \MuJA, ßrJmmJr ßnPj\MP~uJ~ IjMKÔf KmfKTtf KjmtJYPjr ß\Pr FA KjPwiJùJ @PrJk TrJ yP~PZÇ ßhvKar VekKrwPhr SA KjmtJYj KWPr mqJkT KmPãJn yP~PZÇ F xo~ xÄWPwt TokPã 10 \j Kjyf yP~PZÇ oJhMPrJ muPZj, FA KjmtJYPj ÈKmkäPmr \jq ßnJa' V´ye TrJ yP~PZÇ pMÜrJPÓsr ßhS~J KjPwiJùJr \mJPm KfKj mPuj, ÈFA KjPwiJùJ~ KfKj nLf jjÇ' 31 \MuJA ßaKuKnvPj ßhS~J FT nJwPe oJhMPrJ mPuj, È@oJr KmÀP≠ ßcJjJ asJPŒr ßjS~J Kx≠J∂èPuJ fJÅr oKr~J oPjJnJm S WíeJr kKrYJ~TÇ @Ko ßTJPjJ KmPhKv xrTJPrr KjPhtv oJKj jJ FmÄ nKmwqPfS oJjm jJÇ YJAPu @oJPT KjPwiJùJ KhPf kJPrjÇ KT∂á ßnPj\MP~uJr oJjMw oMÜ S ˝JiLj gJTJr Kx≠J∂ KjP~PZÇ @r @Ko ßxA oMÜ \JKfr ˝JiLj ßk´KxPc≤Ç' ßnPj\MP~uJr FA jfMj VekKrwPhr xÄKmiJj kMjKutUPjr ãofJ @PZ FmÄ YJAPu FKa KmPrJiL hu-Kj~Kπf \JfL~ kKrwhPT ßnPX KhPf kJrPmÇ oJhMPrJKmPrJiL rJ\QjKfT ß\Ja ßrJmmJPrr FA KjmtJYPj IÄv ßj~KjÇ fJrJ muPZ, 88 vfJÄv ßnJaJr FA KjmtJYPj ßnJa ßhjKjÇ fJÅrJ FA KjmtJYjPT ˝LTíKf KhPf I˝LTJr TPrPZjÇ IjqKhPT, ßhvKar KjmtJYjL TotTftJrJ muPZj, 41 hvKoT 5 vfJÄv ßnJa kPzPZ KjmtJYPjÇ FA KjmtJYPjr k´KfmJPh KmPãJnTJrLrJ mqJkT KmPãJn TPrPZÇ ßrJmmJr rJ\iJjL TJrJTJPxr KmKnjú rJ˜JWJa ImPrJi TrJ yP~KZuÇ FA KjmtJYj yS~Jr @PVA ßnPj\MP~uJPT xfTt TPrKZu pMÜrJÓsÇ asJŒ fUj mPuKZPuj, pKh FA KjmtJYj y~, fPm ÈTPbJr IgtQjKfT mqm˙J' ßjS~J yPmÇ

hJ~ ˝LTJr @AFPxr

TJmMPu ArJKT hNfJmJPx @®WJfL yJouJ 1 @Vˆ - @lVJKj˜JPjr rJ\iJjL TJmMPu Vf 31 \MuJA, ßxJomJr ArJKT hNfJmJPxr xJoPj @®WJfL yJouJ yP~PZÇ Fxo~ KmP°JrPe Kjyf yj hNfJmJPxr hM\j KjrJk•JrãLÇ kPr YJr WµJr IKnpJPj YJr yJouJTJrLr xmJA Kjyf yjÇ xπJxL xÄVbj AxuJKoT ߈a (@AFx) F yJouJr hJ~ ˝LTJr TPrPZÇ @lVJj ˝rJÓs oπeJu~ \JjJ~, yJouJTJrLPhr xmJA Kjyf yP~PZÇ yJouJ ÊÀr YJr WµJr oPiq KjrJk•J mJKyjL kKrK˙Kf Kj~πPe ßj~Ç hNfJmJPxr TotLPhr xmJA KjrJkPh @PZjÇ Fr @PV SA hNfJmJPxr @vkJPv TJPuJ ßiJÅ~J CzPf ßhUJ pJ~Ç fUj ßVJuJèKur @S~J\ S IqJ’MPuP¿r xJAPrj ÊPj FuJTJmJxL, jJrL, KvÊxy @fKïf ßuJT\j ßZJaJZMKa ÊÀ TPrjÇ xrTJKr xN© muPZ, I∂f YJr \Kñ SA hNfJmJPx yJouJ TPrKZPujÇ kMKuv hs∆f ßxUJPj ßkRÅZJ~ FmÄ ArJKT TNajLKfTPhr KjrJkh \J~VJ~ xKrP~ ßj~Ç

04 - 10 August 2017

31 \MuJA - kJKT˜JPjr I∂mtftL k´iJjoπL KyPxPm vyLh UJTJj @æJKxPT ßmPZ ßjS~Jr kr fJÅr KmÀP≠ hMjtLKfr IKnPpJV FPjPZ KmPrJiL hu kJKT˜Jj ßfyKrT-AAjxJl (KkKa@A)Ç vyLh UJTJjPT Vf 29 \MuJA, vKjmJr ßmPZ ßjS~Jr kr KkKa@AP~r k´iJj AorJj UJj fJÅr aMAPa KuPUPZj, hMjtLKfmJ\ xyYrPhrA kZª jS~J\ vKrPlrÇ 200 ßTJKa cuJPrr FuFjK\ ßTPuïJKrr xPñ pMÜ vyLh UJTJj @æJKxÇ \mJPm vyLh UJTJj mPuPZj, È@oJr KmÀP≠ xŒPhr IKj~o KjP~ oJouJ TrPf YJAPu ßp ßTC fJ TrPf kJPrjÇ @oJr xŒPhr mí•J∂ kJKT˜Jj ßVP\Pa k´TJKvfÇ pJÅrJ @oJr KmÀP≠ KnK•yLj IKnPpJV FPjPZj, fJÅPhr k´gPoA KjP\Phr KhPT fJTJPjJ CKYfÇ' KfKj 30 \MuJA, ßrJmmJr kJKT˜Jj oMxKuo uLV-jS~JP\r (KkFoFuFj) Ijqfo vKrT \Ko~f CPuoJ-A-AxuJKo-l\Pur (P\AC@AFl) k´iJj oJSuJjJ l\uMr ryoJPjr xPñ AxuJoJmJPh ‰mbPTr kr F o∂mq TPrjÇ kJjJoJ ßkkJrx ßTPuïJKrPf Vf ÊâmJr kJKT˜JPjr xMKk´o ßTJat jS~J\ vKrlPT IPpJVq ßWJweJr krA KfKj A˜lJ ßhjÇ FT Khj kr KfKj ßZJa nJA S kJ†JPmr oMUqoπL vJymJ\ vKrlPT fJÅr C•rxNKr KyPxPm oPjJjLf TPrjÇ @r I∂mtftLTJuLj k´iJjoπL KyPxPm ßmPZ ßjj hPur Kmvõ˜ S xJPmT ßkPasJKu~Jo oπL vyLh UJTJj @æJKxPTÇ jfMj k´iJjoπL KjmtJYPjr \jq kJKT˜JPjr ßk´KxPc≤ oJoMj ßyJPxj @VJoLTJu oñumJr \JfL~ kKrwPhr IKiPmvj ßcPTPZjÇ @r KjmtJYPjr flKxu ßWJweJ TPrPZ \JfL~ kKrwh xKYmJu~Ç xMKk´o ßTJPatr rJP~ jS~J\ vKrPlr khYMqKf ChpJkPjr \jq VfTJu rJPf rJS~JuKkK¥Pf xoJPmv TPrPZ KkKa@AÇ SA xoJPmPv KmkMuxÄUqT ßuJT xoPmf yjÇ kJKT˜JPjr ãofJYMqf k´iJjoπL jS~J\ vKrl k´iJjoπLr mJxnmj ßZPz kKrmJPrr Ijq xhxqPhr KjP~ oJKr YPu ßVPZjÇ @VJoL hMA oJPxrS To xoP~r oPiq kJKT˜JPjr k´iJjoπL yPf yPu vJymJ\ vKrlPT kJ†JPmr oMUqoπLr kh ZJzPf yPmÇ ßx ßãP© KfKj KjP\r ßZPu yJo\J vJymJ\PT KjP\r kPh mxJPf YJjÇ kJ†JPm hPur FTò© Tftífô k´KfÔJ~ FojaJ vJymJ\ YJAPu ßvw TgJaJ ßmr yPf yPm jS~JP\r oMU ßgPTAÇ \JfL~ KjmtJYPjr @PV FT mZPrr To xo~ yJPf gJTJ~ KkFoFu-Fj KjP\Phr hMVt kJ†JPm Tftífô yJrJPf YJAPm jJÇ vJymJ\ ßTPªs @r fJÅr ßZPu yJo\J kJ†JPmr Tftífô TrPmj∏ Fr oJPj yPò, KhPjr ßvPw hPur Kx≠J∂aJ mJmJ-PZPur yJPfÇ jS~J\ FaJ ßoPj ßjj KT jJ, ßxaJ

kJKT˜JPj I∂mtftL k´iJjoπLr KmÀP≠S hMjtLKfr IKnPpJV ßhUJr @PZÇ jS~J\ S fJÅr ßZPuPhr xPñ yJo\Jr ofkJgtTq KjP~ è\m @PZÇ kJjJoJ ßkkJrx ßTPuïJKrPf xrm jJ gJTJ~ yJo\Jr nNKoTJ KjP~ k´vú @PZÇ fPm hMA kKrmJr Fxm IKnPpJV xm xo~ CKzP~ KhP~PZÇ ßmxJoKrT Vefπ YJA KkFoFu-Fj ßjfJ UJ\J xJh rKlT kJKT˜JPjr rJÓsnJr kKrYJujJr hJK~fô TJr yJPf jq˜ gJTPm, fJ KjP~ k´vú fMPuPZjÇ xMKk´o ßTJPatr rJP~r k´KfKâ~J~ 30 \MuJA xJPmT ßruoπL UJ\J xJh rKlT mPuj, rJÓs kKrYJujJ TJr yJPf pJPm, ßxaJ KjP~ Kx≠J∂ ßjS~Jr xo~ FPxPZÇ xÄKmiJPjr k´KfKa v» TLnJPm mJ˜mJK~f yPm, ßxaJ KbT TrJrS xo~ FPxPZÇ @orJ (KkFoFuFj) ßhPv ßmxJoKrT Tftífô YJAÇ TJre TKbj xoP~ F irPjr ßjfífô IkKryJptÇ FKhPT KkFoFu-Fj KxPjar @Kxl KTroJKj mPuPZj, UMm KvVKVrA \jfJr oPiq KlPr @xPmj jS~J\ vKrlÇ KfKj mPuj, \JKf AorJj UJj S fJÅr k´KfÔJPjr Igt @®xJPfr KmwP~ \JjJr IPkãJ~ @PZÇ KmPhKv fyKmPur oJouJ KYrfPr AorJj UJPjr rJ\jLKf ßvw TPr ßhPmÇ k´xñf kJKT˜JPjr ßfyKrT-A-AjxJPlr k´iJj AorJj UJjPT IPpJVq ßWJweJr @Pmhj TPr xMKk´o ßTJPat FUj oJouJ YuPZÇ xŒh S IlPvJr ßTJŒJKjr fgq

oJ S ßjyÀ vJrLKrT xŒPTtr xMPpJV kJjKj - kJPouJ 31 \MuJA - nJrPfr k´go k´iJjoπL kK§f \SyruJu ßjyÀ S nJrPfr ßvw nJAxrP~r ˘L FcCAjJ oJC≤mqJPaj FPT IkrPT UMm nJPuJmJxPfjÇ vs≠J TrPfjÇ KT∂á fJÅrJ TUPjJ FTJ yPf kJPrjKjÇ fJA fJÅrJ vJrLKrT xÄxPVtr xMPpJVS kJjKjÇ KjP\r oJ FcCAjJ oJC≤mqJPaj S \SyruJu ßjyÀr xŒTt KjP~ Foj hJKm TPrPZj nJrPfr ßvw nJAxr~ uct oJC≤mqJPaPjr ßoP~

kJPouJ KyTx Kj oJC≤mqJPajÇ 30 \MuJA, ßrJmmJr nJrPfr vLwt VeoJiqo aJAox Im AK¥~Jr k´KfPmhPj muJ y~, uct oJC≤mqJPaPjr ßoP~ kJPouJ KyTx Kj oJC≤mqJPaj ÈcaJr Im FŒJ~Jr: uJAl IqJ\ IqJ oJC≤mqJPaj' vLwtT FTKa mA KuPUPZjÇ SA mAP~ KfKj Fxm TgJ KuPUPZjÇ kJPouJ mPuj, ßvw nJAxr~ KyPxPm uct oJC≤mqJPaj pUj nJrPf @Pxj, fUj kJPouJr m~x 17Ç fJA KfKj UMm TJZ ßgPT oJ

ßVJkj TrJr IKnPpJPV KkFoFu-FPjr yJKjl @æJKx SA oJouJ TPrPZjÇ KjmtJYPjr flKxu ßWJweJ kJKT˜JPjr \JfL~ kKrwh xKYmJu~ 30 \MuJA jfMj k´iJjoπL KjmtJYPjr flKxu ßWJweJ TPrPZÇ flKxu IjMpJ~L, k´iJjoπLr oPjJj~jk© @\ ßxJomJr ßmuJ hMAaJr oPiq \oJ KhPf yPm xKYmJuP~Ç Frkr \JfL~ kKrwPhr K¸TJr @~J\ xJKhT ßmuJ KfjaJ~ \oJ yS~J oPjJj~jk© mJZJA TrPmjÇ krKhj \JfL~ kKrwPhr xhxqrJ jfMj k´iJjoπL KjmtJKYf TrPmjÇ KmuS~JPur k´KfKâ~J kJKT˜Jj Kkkux kJKatr (KkKkKk) ßY~JrkJrxj KmuS~Ju nMP¢J mPuPZj, k´iJjoπL kPh jS~J\ vKrlPT IPpJVq ßWJweJ TPr ßhS~J xMKk´o ßTJPatr rJP~r k´Kf xmJr vs≠J gJTJ CKYfÇ \mJmKhKyr k´P~JV ImvqA mqJkTKnK•T S KjrPkã yPf yPmÇ fJA mqJkT \mJmKhKy KjKÁf TrPf KkKkKk @Aj kJPxr kPãÇ fJÅr oPf, jS~J\ vKrlPT k´iJjoπLr kh ßgPT xKrP~ ßhS~J~ xÄxh S VefPπr \jq ßTJPjJ ÉoKT ‰fKr y~KjÇ KxºM k´PhPvr uJrTJjJ~ jqJvjJu AjKˆKaCa Im TJKctSnJxTMuJr KcK\P\Pxr (Fj@AKxKnKc) CPÆJiPjr xo~ KfKj FA o∂mq TPrjÇ

FcCAjJ S ßjyÀr xŒTt kptPmãe TrPf ßkPrKZPujÇ kJPouJ mPuj, ÈPjyÀr mºMfô, nJmjJ S mMK≠o•J~ oJ @TíÓ yP~KZPujÇ FèPuJ oJ ßmv CkPnJV TrPfjÇ' k´KfPmhPj muJ y~, oJ FcCAjJ S ßjyÀr xŒPTtr KmwP~ Kmvh \JjJr @V´y KZu kJPouJrÇ F \jq fJÅPhr kr¸rPT kJbJPjJ KTZM mqKÜVf KYKb KfKj kPzKZPujÇ ßxUJj ßgPTA KfKj ß\PjKZPuj, FcCAjJ S ßjyÀ kr¸rPT Ix÷m nJPuJmJPxj FmÄ vs≠J TPrjÇ kJPouJ mPuj, ÈoJ S ßjyÀr xŒTtaJ vJrLKrT xŒPTtr KhPT VKzP~KZu KT jJ, fJ \JjJr IPjT @V´y KZuÇ KT∂á KYKbèPuJ kPz @Ko KjKÁf yP~KZ ßp fJÅPhr oPiq vJrLKrT xŒTt y~KjÇ fJÅrJ hM\j TUPjJ xmJr ßYJU lJÅKT KhP~ FTJ yPf kJPrjKjÇ TJre xm xo~ kMKuv, xrTJKr TotTftJ S IjqJjq oJjMw fJÅPhr xPñ xPñA gJTPfjÇ F TJrPeA fJÅrJ vJrLKrT xÄxPVtr xMPpJV kJjKjÇ' kJPouJ fJÅr mAP~ KuPUPZj, ÈnJrf ßZPz YPu pJS~Jr xo~ ßjyÀPT FTKa kJjúJr @ÄKa KhPf ßYP~KZPuj oJ FcCAjJÇ oJ \JjPfj, ßxaJ KfKj ßjPmj jJÇ kPr oJ @ÄKaKa ßjyÀr ßoP~ AKªrJ VJºLPT KhP~ mPuKZPuj, pKh KfKj (PjyÀ) TUPjJ @KgtT xÄTPa kPzj, fJyPu YJAPu @ÄKaKa fJÅr \jq KmKâ TPr KhPf kJPrjÇ' uct oJC≤mqJPaPjr KmhJ~ IjMÔJPj \SyruJu ßjyÀ FcCAjJPT xrJxKr CP¨v TPr mPuKZPuj, È@kKj ßpUJPjA pJj jJ ßTj, @oJPhr @kKj @vJ S C“xJy KhP~ ßVPujÇ nJrPfr \jVe @kjJPT nJPuJmJxPm, fJPhrA FT\j KyPxPm @kjJPT ßhUPmÇ @kjJr YPu pJS~J~ fJrJ hM”KUfÇ' k´KfPmhPj muJ y~, ÈcaJr Im FŒJ~Jr: uJAl IqJ\ IqJ oJC≤mqJPaj' mAKa 2012 xJPu pMÜrJP\q k´go k´TJKvf y~Ç kPr fJ ßkkJrmqJT @TJPr nJrPf KjP~ @xJ y~?


ßUuJiMuJ

04 - 10 August 2017

23

Kmru WajJ:

oqJPYr ßvw mPu yqJaKasT 1 @Vˆ - SnJu ßaPˆ TJu hKãe @Kl∑TJr AKjÄx oBj @uL èKaP~ KhP~PZj yqJaKasT TPrÇ oqJPYr ßvw muaJA KZu yqJaKasT muÇ ßaPˆr hLWt AKfyJPx Foj WajJ UMm ßmKv WPaKjÇ xmtPvw FojaJ WPaKZu k´J~ 60 mZr @PV! yqJaKasPTr oJiqPo ßaˆ ßvw yS~Jr k´go TLKftKaS FT AÄKuv KâPTaJPrrÇ 1895-96 ßoRxMPo ßkJat FKu\JPmPg AÄuqJP¥r \\t ßuJyoqJPjr ßmJKuÄ-PfJPk oJ© 30 rJPj Iu@Ca yP~ KVP~KZu hKãe @Kl∑TJÇ ßuJyoqJPjr yqJaKasPTr oJiqPo xoJK¬ WPaKZu ßk´JKa~JPhr mqJKaÄ-hM”˝PkúrÇ oJ© 7 rJPj ßuJyoqJj KjP~KZPuj 8 CAPTaÇ KÆfL~ TLKftKa IPˆsuL~ KâPTaJr KyC asJ’PurÇ 1901-02 ßoRxMPo ßouPmJPjt AÄuqJP¥r KmkPã KfKj huPT K\KfP~KZPuj yqJaKasPTr oJiqPoÇ IitvfT kr (1957-58) yqJaKasPTr oJiqPo ßaˆ ßvw TrJr TLKft VPzj @PrT IPˆsuL~ KâPTaJr Ku¥Px TîJAjÇ ßTkaJCPj TîJAPjr KvTJr KZu hKãe @Kl∑TJÇ 2017 xJPu FPx @mJrS yqJaKasT KhP~ ßk´JKa~JPhr èKaP~ pJS~JÇ FmJr oBj @uL Foj TLKftPf KYrk´KfƪôL IPˆsKu~Jr kJPv mxJPuj KjP\r ßhvPTÇ KjP\PTSÇ yqJaKasT KhP~ ßaˆ ßvw TrJr TLKftPf AÄuqJ¥-IPˆsKu~J FUj ßp xoJPj xoJjÇ hMmJr AÄKuv ßmJuJrrJ TPrPZj, hMmJr IPˆsKu~JrÇ

ßjAoJPrr mJxtJ ZJzPf YJS~Jr 5 TJre...

xJmiJj, KmmJymJKwtTL náuPmj jJ ßpj! 1 @Vˆ - KmPvõr ßxrJ TîJmèPuJr FTKaPf @PZj, KuSPju ßoKxr xPñ ßUuPf YJj mPu Fr @PV Kr~Ju oJKhsPhr k´PuJnj kpt∂ FKzP~PZjÇ KkFxK\r yJfZJKj FKzP~ Vf mZr 2021 kpt∂ YMKÜ jmJ~j TPrKZPujÇ ybJ“ TL Foj yPuJ, ßjAoJr oMyNPftA mhPu ßluPuj xm Kx≠J∂? ßjAoJPrr mJxtJ ZJzPf YJS~Jr 5Ka TJre ßhPU Kjj∏ FT.PxrJ yPf YJS~J 1994 xJPu K\PfKZPuj ßrJoJKrSÇ 1996 S 1997 xJPu ßrJjJuPhJÇ KrnJuPhJ K\PfKZPuj 1999 xJPuÇ 2004 S 2005 xJPu ßrJjJuKhjPyJÇ 2007 xJPu TJTJÇ 13 mZPrr oPiq kJÅY\j msJK\uL~ ßUPuJ~Jz @amJr KllJ mwtPxrJr kMrÛJr K\PfKZPujÇ ßpaJ krmftL k´\Pjìr \jq FTaJ oJjh§ KbT TPr ßh~Ç msJK\Pur ßxrJ yPf ßVPu ßfJoJPT KllJr mwtPxrJ kMrÛJr K\Pf @xPf yPmÇ ßjAoJPrr mJxtJ ZJzPf YJS~Jr xmPYP~ mz TJre KyPxPm ßhUJPjJ yPò FKaAÇ ßp hPu @kjJr ßYP~ nJPuJ ßTC gJTPm, fJPT akPT @kjJr kPã ßxrJ yS~J x÷m j~Ç FaJA xy\ KyxJmÇ ßjAoJr fJA Foj TîJPm ßpPf YJAPZj, ßpUJPj KfKjA yPmj ßjfJÇ @âoPer ßTªsKmªMPf gJTPmjÇ mJxtJ~ KfKj @xPu @âoPer fífL~ I˘ KyPxPm mqmÂfÇ F TJrPe uMAx xM~JPrP\r ßYP~S fJÅr ßVJu ToÇ hMA. 2018 rJKv~J KmvõTJk xJoPjr KmvõTJk ßjAoJPrr \jq ßxrJ yS~Jr @PrTKa ßxrJ xMPpJVÇ TJrS ßYJPU KmvõTJPkr @PV ßjAoJPrr ACPrJPkr

KÆfL~ xJKrr FTKa TîJPm pJS~J KbT yPò jJÇ ßjAoJPrr \jq fJ KyPf KmkrLf yPf kJPrÇ KT∂á hKãe @PoKrTJj lMamu KjP~ hLWtKhj TJ\ TrJ lMamu ßuUT Kao KnTJKr KmKxKxPf KuPUPZj, ÈFmJPrr ßoRxMo ßvw yPm KmvõTJk KhP~Ç ßjAoJPrr fUj KjP\r ßxrJ Im˙J~ gJTJr TgJÇ kPrr \MPj fJÅr m~x yPm 26Ç lrJKx KuPV fJÅr Skr KhP~ iTu pJPm ToÇ rJKv~J~ pJS~Jr xo~ KfKj KjKÁf gJTPf kJrPmj, aqJÄPT pPgÓ kKroJe VqJx o\Mf @PZÇ KkFxK\Pf ßVPu ßjAoJr fJÅr msJK\u hPur ßmv T\j xfLgtPTS kJPmj FTJhPvÇ ßpKa fJÅPhr ßmJ^JkzJ ‰fKr TrPf nNKoTJ rJUPmÇ Kfj. ßuJnjL~ ßmfj -nJfJ KkFxK\ @xPu ßjAoJPrr KkZM WMrPZ IPjT Khj yPuJÇ KT∂á FmJr ßp k´˜Jm KhP~PZ, fJ FzJPjJ ßjAoJPrr kPã Ix÷mÇ KkFxK\Pf ßVPu ßjAoJPrr oNu ßmfj yPm mZPr 30 KoKu~j ACPrJ, mJxtJr ßYP~ ßpKa Kfj èeÇ asJ¿lJPrr aJTJ xJiJref ßUPuJ~JzrJ kJj jJ, ßxaJ kJ~ TîJmÇ fPm 222 KoKu~j ACPrJ KhP~ ßjAoJrPT ßTjJr krkrA ßjAoJrPT 40 KoKu~j ACPrJ ßhS~J yPmÇ FUJPjA ßvw j~, ßjAoJr KkFxK\ ßmJPctr oJKuTJjJiLj ßyJPauèPuJr unqJÄv kJPmj, kJPmj FTKa mqKÜVf ß\aÇ YJr. k´nJmT ßjAoJr KxKj~r PjAoJPrr TqJKr~JPrr Kx≠J∂ @xPu ßjj fJÅr FP\P≤r nNKoTJ~ gJTJ mJmJ ßjAoJr KxKj~rÇ ßjAoJPrr TqJKr~JPrr k´KfKa khPãk KfKj KjP~PZj KyxJm TPwÇ

ßjAoJrPT ßYuKx k´J~ KTPjA ßlPuKZu ßxA CbKf m~PxÇ ßjAoJPrr mJmJ fUj rJK\ yjKjÇ FojKT Kr~JPur oPfJ TîJPmr k´˜JmS fUj kJP~ ßbPuPZjÇ ßjAoJPrr mJPxtPuJjJ~ @xJr ßkZPjS KZu xy\ KyxJmÇ FUJPj oJKjP~ KjPf UMm FTaJ ßmV ßkPf y~KjÇ YJkS xrJxKr kPzKj ßjAoJPrr SkrÇ mJPxtPuJjJ~ YJr ßoRxMo TJaJPjJr kr ßjAoJr KxKj~r oPj TPrj, fJÅr ßZPur \jq FUjA xKbT xo~ TîJm mhuJPjJrÇ KmPvw TPr ßoKxr xPñ mJxtJr jfMj YMKÜ muPZ, @VJoL kJÅY mZrS FA TîJPmr ßjfJ gJTPmj ßoKxÇ ßjAoJr KxKj~rPT k´uM… TPrPZ, FA YMKÜ yPu FP\≤ KyPxPm KfKjS Km˜r aJTJ-k~xJ kJPmjÇ lPu ßZPuPT k´nJKmf TPrPZj KfKjÇ kJÅY. TPrr C“kJf P¸Pjr Tr KmnJV nJPuJA ßbPx iPrPZ ßjAoJr @r fJÅr mJmJPTÇ F KjP~ Vf ßoRxMo ßgPTA Ix∂áÓ KZPuj hM\PjÇ ßjAoJPrr YMKÜaJ Vf mZr mJrmJr ßkZJKòu F TJrPeAÇ ßvw kpt∂ YMKÜaJ~ ßjAoJPrr mJmJPT FTaJ mz IPïr @KgtT k´PeJhjJ KhPf y~Ç KkFxK\Pf ßVPu FA xm ^Ma^JPouJ ßgPT hM\j oMKÜ kJPmj mPu iJreJ TrJ yPòÇ ß¸Pjr Tr KmnJVPT mz IPïr \KroJjJ KhP~PZj KuSPju ßoKx, yJKnP~r oJxPYrJPjJrJÇ FmJr @hJuPf yJK\rJ KhPf yPò KâKˆ~JPjJ ßrJjJuPhJPTSÇ ß¸Pjr Tr KmnJV S KmvJu IPïr @~Tr KjP~ fJrTJ lMamuJrrJ mJrmJr IKnPpJV TPrPZjÇ ßjAoJPrr \jq KkFxK\Pf pJS~J yPf kJPr FTrTo oMKÜÇ

dJTJ, 1 @Vˆ - yJmKjKT ˆJAKrx ßnPmKZPuj, ßp ÈPcKunJKr' KhP~PZj, fJPf Ûa ˆJAKrx kKrÏJr ßmJ! KT∂á kPr mM^Puj, xJPmT KTCA IurJC¥Jr CPJ fJÅPT mJC¥JKr ßoPr KhP~PZj! jJ ovJ~, FaJ oJPbr j~, WPrr ßUuJ! WajJaJ Imvq Vf 28 ßorÇ ˆJAKrx ßxKa oPj TKrP~ KhPuj fJKoujJzM Kk´Ko~Jr KuPVr iJrJnJwq KhPf FPxÇ fJÅr ˘L KjKT KjCK\uqJP¥r FTKa KaKn YqJPjPur ßUuJiMuJKmw~T IjMÔJPjr Ck˙JkTÇ ÈKjC\yJm xMkJr ߸Jat xJjPc' IjMÔJPj xyTotLPT KjP~ Ck˙JkjJ TrKZPuj KfKjÇ FA xMPpJPV khtJ~ KjKT nJPuJA FT ßUJÅYJ ßhj ˆJAKrxPT, ÈijqmJh ßfJoJPT, @oJPhr KmPvw KhjaJ oPj rJUJr \jq...fMKo @xPu oPjA rJPUJKjÇ Foj KmPvw KhPj WMo ßgPT CPb oPj y~, @\ @oJr KmmJymJKwtTL, KjÁ~A ßx lMu CkyJr ßhPm, WMo ßgPT CPbA ßhUPmj jJvfJ ‰fKr...F rTo ßfJÇ KT∂á Fr KTZMA y~ jJÇ' yzmz TPr KjKT ßpnJPm WPrr TgJ krPT muPf ÊÀ TrPuj, fJÅr Ck˙JkT xyTotLr rKxTfJ, È@Ko FA VíyhJPyr oPiq gJTPf YJA jJ!' ˘L pfA k´TJPvq IjMPpJV TÀj, ˆJAKrx fJÅPhr KmmJymJKwtTL ßoJPaS ßnJPujKjÇ KjKTr \jq xTJPu ßTJPjJ CkyJr jJ rJUPuS KfKj @xPu ‰fKr yKòPuj rJPfr \jqÇ @mJr KjKT ßpj IKnPpJV TrPf jJ kJPrj, xTJPu nMPu KVP~ rJPf mqJkJrKa ˆJAKrx kMKwP~ ßjS~Jr ßYÓJ TPrPZj, Fr k´oJe KyPxPm FTaJ KnKcS ßrTct TPr rJPUj! ßx rJPf Kk´~foJ ˘Lr \jq Kj\ yJPf rJPfr UJmJr ‰fKr TrPZjÇ lMuS FPjPZjÇ FUJPjA ßvw j~, kPr KjKTPT FTaJ asJC\JrS CkyJr KhP~PZj, ßpKar kMPrJaJ \MPz ÊiM ˆJAKrPxr yJPxqJöôu oMU! ÈPx ßnPmKZu, @Ko ßmJi y~ KmmJymJKwtTL nMPu KVP~KZÇ @xPu @oJr TJPZ FTaJ KnKcS @PZ, ßpaJ ßhUPu ßmJ^J pJPm @Ko nMKuKjÇ fJr \jq rJPfr UJmJr ‰fKr TPrKZ, lMu FPjKZÇ FA xo~ KaKnPf xmJAPT muu, @Ko nMPu ßVKZÇ @oJPT FTaM I˝K˜Pf ßluPf ßx FaJ TPrPZÇ KT∂á @KoA K\PfKZ'∏hMhtJ∂ mPu mJC¥JKr oJrJr @jª ßpj ˆJAKrPxr oMPU! @xPu ÈKoˆJr IqJ¥ KoPxx' ˆJAKrx k´J~ Foj ßUuJ~ ßoPf SPbjÇ ˆJAKrPxr rKxTfJ, KjKTPT yJrJPjJA fJÅr uãq, È@Ko xm xo~A fJPT yJrJPjJr ßYÓJ TKrÇ KT∂á xoxqJaJ yPò S nLwe k´KfÆKªôfJkNetÇ' ˆJAKrPxr \Lmj ßgPT ßjS~J KvãJr CkuK…aJ ßmJi y~ xm KmmJKyf kMÀPwr \jqA k´PpJ\q, KjP\r jJoiJo FThMmJr nMPu ßVPuS ãKf ßjAÇ fPm xJmiJj, KmmJymJKwtTL ßpj nMuPmj jJ!

V´Jo mJÄuJ~ mJÄuJr ˝Jh Kjj... ˝PhvL UJmJPrr k´Tíf ˝Jh KjPf V´Jo mJÄuJ~ IJxMj... IJoJPhr GKfyqmJyL KmKr~JjL, ßVJvf, TKuK\ nájJ, oV\ nájJ, nJf, oJZ, vJT-xK«, ÊaKT, Kyhu-YJajL, oJZ nájJ, ßZJa oJZ, xJfTzJr frTJrLxy ßhPvr UJmJPrr ˝Jh KjjÇ FZJzJS k´KfKhj xºqJ~ gJTPZ YJjJ, KkÅ~J\M, ßoJVuJA AfqJKhÇ

Gram Bangla Restaurant 68 Brick Lane, London E1 6RL Tel: 020 7377 6116


24 xJãJ“TJr xMroJr oMPUJoMKU rJ\jLKfKmh x÷Jmq FoKk k´JgtL TPetu (Im.) ‰x~h IJuL IJyoh

xMjJoV†-3 IJxPjr oJjMw Imqm˙Jr KvTJr

04 - 10 August 2017

FTKa \J~VJPf mJrmJr vKrTJjPhr KhP~ ßh~J yPm IJr FUJPj KmFjKk VPz CbPm jJ, FAKa ßoPj ßj~J pJ~ jJÇ \VjúJgkMr hKãe xMjJoV† \JfL~fJmJhL ßlJrJo jJPo FTKa xÄ˙J IJPZ fJPhr k´go ßxäJVJj yPóZ xMjJoV†-3 IJxPj KmFjKkr k´JgtL YJAÇ FUj IJorJ KmFjKkr ßjfJTotLrJ xmt© ßYÓJ YJuJKóZ, IJorJ k´YJr YJuJKóZ ßp xMjJoV†-3 IJxPj IJorJ k´JgtL kJPmJ, KjmtJYj TrPmJ FmÄ F IJxjKa IJorJ KmFjKkPT C≠Jr TPr KhPf kJrPmJÇ pJj VJKzPf YPz, mwtJr KhPj K¸c ßmJPa TPr, xMfrJÄ fJr FA iJreJ gJTJr k´P~J\j jJAÇ

k´vú: xMjJoV†-3 IJxPjr FT\j x÷Jmq FoKk k´JgtL KyPxPm F IûPur Cjú~j KjP~ IJkjJr kKrT·jJ xŒPTt muMjÇ mÅJi ßnPX xo˜ mMPrJ lxu jÓ yP~ ßVPZÇ FrTo k´J~A y~Ç FmJPrr Kmkpt~ xo˜ ßrTct ZJKzP~ ßVPZÇ k´mJxLrJS F KjP~ vKïfÇ Fr ˙J~L xoJiJj KT? C•r : xMjJoV†-3 IJxPj oNuf” xoxqJ 3aJÇ KvãJ, ˝J˙q S ßpJVJPpJVÇ FèPuJ yPò IJoJPhr oJrJfìTnJPm FPlKÖÄ xoxqJ ßpèPuJ IJoJPhr IgtQjKfT \Lmj, \JfL~-xJoJK\T \Lmj ∏ xm KTZáPT mJiJV´˙ TrPZÇ xMjJoVP†r rJ˜JWJPar Cjú~Pjr \jq mJ˜moMUL kKrT·jJ xrTJPrr j\Pr IJjPfA yPmÇ FaJA G FuJTJr \jk´KfKjKir k´go TJ\Ç KÆfL~ yPò KvãJÇ xmTKa KvãJ k´KfÔJPj FoKk xnJkKf yP~ mPx IJPZj IgmJ fJr mvÄmh ßuJT\j pJrJ ßpJVqfJr KmYJr jJ TPrA fJPhrPT xnJkKf kPh mKxP~ KhP~PZjÇ FrJ KvãJ k´KfÔJjèPuJr FcáPTvPj ßp KucJrKvk ßh~J k´P~J\j ßxaJ KhPf kJrPZ jJÇ TPuP\r ßY~JroqJj ßoKasT kJvS jJ, oJhsJxJr ßY~JroqJj ßhUJ ßVPuJ kJbvJuJ kJv, yJAÛáPur ßY~JroqJj ßx yJAÛáPur kJPvA ßTJPjJKhj pJ~Kj ∏ Foj Im˙J ßgPT KvãJ k´KfÔJjèPuJPT rãJ TrPf yPmÇ FT\j FoKkr hJK~fô yPuJ KvãJ k´KfÔJjèPuJr TJbJPoJ ‰fKr TrJ pJPf fJr FuJTJr KvãJ mqm˙J xMÔMnJPm YuPf kJPrÇ xMjJoVP† xrTJrL TPu\xy xTu KvãJ k´KfÔJPj KvãPTr InJmÇ F Kmw~èPuJPT IKf hs∆fnJPm xoJiJj TrJr \Pjq \jk´KfKjKirJ TJ\ TrPf kJPrj pJPf KvãPTr InJPm KvãJ mqm˙J mqyf jJ y~Ç xMjJoV† nJKar ßhvÇ IJxJo ßgPT mjqJr kJKj ßjPo IJPx KmKnjú FuJTJ KhP~ ßx kJKj ߈VPjµ yP~ pJ~, kJKj TJamJr oPfJ, hs∆f kJKj KjÏJvPer kg jJAÇ KmKnjú \J~VJ~ jhLPf mJÅi ßh~J yP~PZ, jhLèPuJ xÄTLet yP~ ßVPZ, FmÄ jhLr fuPhv nrJa yP~ ßVPZÇ ßyo∂TJPu xMroJ jhLr KjPY, fuPhPv mJóJrJ KâPTa ßUPuÇ xmèPuJ jhLPT ßcsK\Ä TrJr mqm˙J TrPf yPmÇ fUj yJSr IûPu ßp kJKj k´Pmv TPr ßx kJKj jhLèPuJ iJre TrPf kJrPmÇ Fr kPrS IjqnJPm yJSr IûPu kJKj k´mPv TPr ßpoj F mZr TáuJCzJ\MKr Fxm FuJTJ~ nJrf ßgPT ßjPo IJxJ dPu käJKmf yP~ ßVPZ, kJKj jJoJr ßTJPjJ rJ˜J ßjAÇ jJoJr \jq FTaJA kg ∏ IJoJPhr xMroJTáKv~JrJÇ G FuJTJr kJKj xMroJ-TáKv~JrJ kpt∂A IJxPf kJPr jJÇ pJr \jq \uJm≠fJ mJ FTaá mOKÓ yPu mJ mzrTPor ßTJPjJ mOKÓmJhu yPu IJxJPor

kJKj FPx mOy•r KxPuPar xm xLoJ∂ IûuèPuJ cáKmP~ ßh~Ç IJoJPhr ßhJ~JrJmJ\Jr FuJTJ~ k´Yár kKroJe kJKj nJrf ßgPT ßjPo IJPx, FmÄ ßxèPuJ xTJu ßmuJ ßhUJ ßVPuJ oJPb Tor-kJKj xºqJ ßmuJ ßhUJ ßVPuJ oJbaJ ÊKTP~ ßVPZÇ KT∂á ßhUJ ßVPuJ F kJKjS xMroJ jhL xmaáTá V´ye TrPf kJPr jJÇ jJ ßkPr kJKjPT ßbPu CkPrr KhPT rJPU lPu kMPrJ xJrJCK§Ä FKr~JèPuJ \uoVú yP~ pJ~Ç IJPrTKa Kmw~ yPò yJSrèPuJr YJrkJPvA mÅJi IJPZÇ jhLr kJz IJPZ, V´Jo IJPZÇ lxu rãJr mJÅPir \Pjq yJSr Cjú~j ßmJct k´Kf mZr k´Yár aJTJ mrJ≠ TPrÇ FA aJTJèPuJ rJ\QjKfT k´nJm UJKaP~ KbTJhJrrJ IJPVA yJKfP~ ßj~Ç aJTJèPuJ FuJTJ~ pJ~ jJ, TJ\ y~ jJÇ oA~Jr yJSr FTKa KmvJu mz yJSrÇ FA yJSPrr mJÅPir \jq aJTJ KjP~ IJPxj IJS~JoL uLPVr èKaTP~T\j IJûKuT ßjfJÇ FPj KTZá KTZá TJ\ TPrj, KTZá KTZá aJTJ kPTPa˙ TPrjÇ TJptTrL ßTJPjJ mÅJi mqm˙J y~ jJÇ jhL KhP~ du yP~ ßp kJKjèPuJ IJxPuJ ßx kJKjPT k´goKhPT ßbTJ KhP~ rJUJr \Pjq FA mÅJièPuJr k´P~J\jÇ FmÄ yJSr rãJ mJÅièPuJPT pKh xMªrnJPm VPz ßfJuJ pJ~, fJyPu IJoJPhr lxuèPuJ rãJ TrJr IPjT ßmvL xMPpJV yPmÇ xMjJoV† FTKa iJPjr ßhv, oJPZr ßhv ∏ kJKj IJoJPhr oJPZr \jq k´P~J\j KT∂á mjqJ IJoJPhr oJPZr \jqS ãKfTrÇ xmK\r \jqS ãKfTrÇ Fr kPr mjqJ yP~ ßVPuJ, mjqJkrmftL ßp kMjmtJxPjr mqm˙J hrTJr, ßxUJPj xrTJPrr ßTJPjJ kKrT·jJ IJPZ mPuA oPj y~ jJÇ TJre, mjqJr kPr TíwTPhrPT xy\vPft Ee, mL\ xrmrJy TrJ CKY“ pJPf C“kJhPjr iJrJmJKyTfJ rãJ TrJ pJ~Ç lxu jÓ yP~ ßVPZ, KmT· lxPur mqm˙J TrPf yPmÇ k´Yár kKroJe xmK\ ßpoj vxJ, K^XVJ ∏ G xm lxu k´Yár kKroJPe C“kJhj TrPf yPmÇ IJoJPhr kJavJT-cJaJ FAxm vK« C“kJhj TrJ ßpPf kJPrÇ FTaá kJKj yPuS FèPuJr xoxqJ y~ jJÇ \JfL~KnK•T ßfJ ßTJPjJ kKrT·jJ TíKwCjú~Pj IJPZ mPu oPj y~ jJÇ IJûKuTKnK•Pf ßpxTu kKrT·jJ y~ ßxèPuJ ÊiM rJ\QjKfTÇ IgtJ“ FuJTJ~ mJÅi yPuJ ßxUJPj oπL mJ FoKk ßVPuj lPaJPxvj yPuJ, yJffJKu yPuJ FmÄ kK©TJ~ mz TPr KjC\ IJxPuJ ∏ TJP\r TJ\ KTZáA yPuJ jJÇ fífL~ xoxqJ yPò ˝J˙q ßxmJÇ xMjJoV† IûPur oJjMw k´Tíf IPgtA ˝J˙qPxmJ ßgPT mKûfÇ TJre, ß\uJ vyPrr xrTJrL yJxkJfJuKaS IxŒNetÇ ßxUJPj xTu irPjr ßrJPVr k´JgKoT ßaˆ TrJr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ ÆJr˙ yPf y~ KmnJVL~

vyPrrÇ \VjúJgkMr CkP\uJr ˝J˙qPTPªs cJÜJr jJA, CkpMÜ HwMik© mJ ßoKcTqJu Kmw~T pπkJKfr InJm ZJzJS kKrÏJr-kKròjúfJr k´Yár InJm rP~PZÇ ˙JjL~ ˝J˙qPxmJ ßTªsèPuJ FKxˆqJPµr oJiqPo kKrYJujJ TrJ yP~ gJPTÇ FTKa xJiJre KYKT“xJr \jqS KmnJVL~ yJxkJfJPu ßpPf y~ pJ Ifq∂ mq~mÉu ∏ xJiJrPer ÆJrJ TáKuP~ CbJ x÷m j~Ç k´vú: KfjKa Kmw~PT IJkKj KYK¤f TPrPZj mz hJPVÇ FA IûPur FT\j x÷Jmq FoKk k´JgtL KyPxPm Fxm xoxqJ xoJiJPj IJkjJr TL kKrT·jJ yPf kJPr? C•r: kKrT·jJ UMmA xMªrÇ ÛáuèPuJPT IJûKuT ßjfíPfôr yJPf IgtJ“ KvKãf KTÄmJ ßoJaJoMKanJPm KvãJjMrJVL mqKÜr yJPf KvãJ-k´KfÔJjèPuJPT fáPu KhPf yPmÇ KvKãf ßuJT IJoJr hPur jJ ßyJT, Ijq hPurS pKh y~ TJ\ TrPf kJPr, nJPuJnJPm k´KfÔJj YJuJPf kJPr ∏ fJPT KvãJ k´KfÔJPjr xPñ xŒOÜ TrPf yPmÇ KT∂á FUj huJºfJ Foj kptJP~ ßkRÅPZPZ ßp IJoJr TPuP\r ßY~JroqJj yPm IJ§JrPoKasTÇ IJoJr FuJTJ~ KvKãf, FoF kJv mJ KxKj~Jr FcPnJPTa Foj KvKãf ßuJT gJTJ xPfqS IJKo fJPT ßjPmJ jJ ßpPyfá ßx IJoJr hPur ßTC jJÇ FrTo huJºfJ KvãJ k´KfÔJjèPuJr \jq UMmA ãKfTrÇ FKa rJ\jLKfr \jq k´P~J\j KT∂á KvãJk´KfÔJPjr \jq j~Ç rJ˜JWJPar \jq FTKa kKrT·jJ ‰fKr TPr xrTJPrr CkpMÜ FP\K¿r TJPZ KhPf yPmÇ KhP~ \jVePT KjP~ hJmLr kPã TJ\ TrPf yPmÇ \jof ‰fKr TPr ßmJ^JPf yPm FA kKrT·jJ mJ˜mJ~j TrJ \r∆KrÇ FTaJ ChJyre KhPf kJKr ßp KhrJA ßgPT vJuäJ kpt∂ rJ˜J ßjAÇ TJptTr FTaJ mqm˙J KjP~ ∏ KhrJA-vJuäJr ßpJVJPpJPVr \jq pKh FTKa rJ˜J y~ ∏ yJSPrr oJ^UJj KhP~, IPjT VnLr yJSPrr oiqKhP~Ç xrTJPrr IPjT ßmKv UrY yPmÇ FPf TPr xrTJPrr uJnS yPm k´YárÇ nJKa IûPur xPñ ßpJVJPpJV ˙Jkj yPm, mJKe\q mJzPm, VJKzPWJzJ mJzPm FPf TPr xrTJPrr k´Yár kKroJe ßaé mJzPmÇ Fr kPr yPò mjqJÇ mjqJ xŒPTt muPf ßVPu k´Tíf IPgtA ßxKojJr-KxŒMK\~Jo TrPf yPm FuJTJ~, TPr \jof xOKÓ TrPf yPm ∏ mjqJ ßTj yPò, TL TJre gJTPf kJPr, ßTJgJ~ Fr C“xÇ IJoJPhr ßhPvr IPjT FoKk IJPZj KpKj KjP\r FuJTJr oqJkKa TJVP\r oPiq IJÅTPf kJPrj jJÇ FTKa V´Jo ßgPT IJPrTKa V´JPor TfaáTá hNrfô ßx xŒPTt fJr ßTJPjJ iJreJA ßjAÇ TJre, KfKj ßfJ

k´vú: FT\j rJ\QjKfT mqKÜ KyPxPm mftoJPj mJÄuJPhPvr IK˙KfvLu rJ\jLKfPT TLnJPm ßhUPZj? C•r: rJ\QjKfT IK˙KfvLufJr oNPuS KfjKa TJre rP~PZÇ FTKa yPò IJ∂\tJKfT k´mJyÇ xJrJ Kmvõ\MPz rJ\jLKfr kKrPmv IK˙KfvLu FmÄ WNetJ~oJjÇ oiqk´JPYq oMxuoJj ßhvèPuJ IK˙KfvLu, IJKl∑TJPf hKrhs ßhvèPuJ IK˙KfvLu FmÄ YLj-IJPoKrTJ-nJrPfr oPfJ xJosJ\qmJhLxŒsJremJhL ßhvèPuJr ßuJuMk hOKÓ KmKnjú FuJTJ~ IK˙rfJ xOKÓ TrPZÇ FaJ yPò ßoJaJhJPVr TgJ FmÄ ãáhs hJPVr TgJ yPò, ßhPv rJ\QjKfT FTaJ mqm˙J VPz fáuPf yPmÇ ßx mqm˙J~ KmPmT xmPY ßmvL TJ\ TrPmÇ KmPmTxŒjú FTKa rJ\QjKfT mqm˙J KmPmT xŒjú IJouJ, KmPmT xŒjú rJ\jLKfKmh ∏ ‰jKfTfJkNet FTKa rJ\QjKfT kKrPmv pKh xOKÓ TrJ pJ~ ... IQjKfT KjmtJYPjr oJiqPo VKbf FTKa xrTJr, IQjKfT k´vJxPjr FT\j IJouJ ∏ pJrJ aJTJ KhP~ k´vJxPj dáPT ßVPuJ ∏ FPhr TJZ ßgPT ‰jKfT mJ KmPmT xŒjú KTZá IJvJ TrJ pJ~ jJÇ FA K˙KfvLufJ IJjPf kJrPu xJoJK\T K˙KfvLufJ KjP~ oJgJWJoJPjJr ßTJPjJ xMPpJV gJPT jJÇ k´vú: IQjKfTnJPm FTKa KjmtJYPjr krS KmPrJiL hu, KmPvw TPr KmFjKk \jVPer TJPZ IJ˙JnJ\j hu yP~ CPbKj mJ ßfoj nrxJ ‰fKr TrPf kJPrKjÇ Fr IJPuJPT IJkjJr o∂mq TL yPf kJPr? C•r: IJxPu nrxJ ‰fKr TrPf kJPrKj ßxKa muJr ßmJi y~ xMPpJV ßjAÇ TJre, KjmtJYj yPu fJrkr ßmJ^J pJPm KmFjKk nrxJ ‰fKr TrPf ßkPrPZ KT jJÇ FUj xoxqJ yPò IJoJPhr ßhPv rJ\QjKfT kKrPmv jJAÇ mJT˝JiLjfJ jJA, mqKÜ ˝JiLjfJ jJAÇ kK©TJèPuJ, KaKn YqJPju APò oPfJ mº TPr ßh~J y~Ç vf vf xJÄmJKhT ßmTJr yP~ pJ~Ç mJTL xJÄmJKhT ßxUJPj yJf fJKu KhP~ IJjª k´TJv TPr ßp G kK©TJaJ mJ KaKn YqJPjuKa mº yP~ ßVPZ, IJoJPhr KaKn YqJPju YuPmÇ fJrkr pUj FA IjqJpq IJâoe fJr Ckr FPx kzPm fUj KT∂á KY“TJr KhPuS ßTC ÊjPm jJÇ FA ßp IQjKfT Kmw~èPuJ, IJPrJ IJPZ ßpoj, IQjKfTnJPm ∏ IJorJ TL mPuKZ, IJouJfπ IQjKfTnJPm VKbf yPòÇ nJAmJPf K\Pùx TrJ y~, fáKo ZJ©rJ\jLKf TrPf KT jJ mJ ßTJj hu TrPf, FmÄ ßxUJPj rJ\QjKfT ofJoPfr KnK•Pf fJPT KxPuÖ TrJ y~Ç IJmJr oMKÜPpJ≠J xjh, oMKÜPpJ≠JrJ ßmvLr nJVA oJrJ ßVPZj I· TP~T\j \LKmf IJPZjÇ fJPhr x∂JjrJ, oMKÜPpJ≠Jr jJKfrJ kpt∂ FUj oMKÜpMP≠r xjh KjP~ FTKa ßTRaJ KxPˆPo IJouJfPπ ˙Jj kJPò, kMKuPv \J~VJ kJPòÇ FPf TPr ßfJ ßl~Jr KxPuTvj ßpaJ IJouJ IKlxJr, kMKuv IKlxJr FPhr ßp KjrPkã xMªr KjmtJYjL k≠Kf 29 kOÔJ~


oMÜKY∂J

04 - 10 August 2017

25

fálJj ßoAu TJrJ YJuJ~? lJÀT S~JKxl ßuUT : xJÄmJKhT S TuJKoˆ

fMlJjrJ hMm•ít yP~ \jìJj jJ, ßTJPjJ oJP~r x∂JjA Foj y~ jJÇ k´vaú J FUJPjA, fMlJj xrTJrPhr \jì S míK≠ ßTJgJ~ y~? fJÅPhr oPfJ ßuJTPhr ßjfJ mJjJ~ ßp rJ\jLKf, oJ S ßoP~r KjptJfPj KT fJPhr yJf ßjA, hJ~ ßjA? kKrK˙Kf TfaJ n~Jmy yPu Foj híPvqr \jì y~, pUj oJ S ßoP~PT FTxPñ KjptJKff yPf y~? ßTJPjJ V·TJrS KT FfaJ T·jJ TrPf kJPrj? Pp ÈoyJjJ~T' yfqJ, yfqJPYÓJ, oJhT mqmxJ S ßYJrJYJuJPjr oPfJ Z~Ka ßlR\hJKr oJouJr @xJKo, ßxA mqKÜ TLnJPm vsKoT uLPVr ßjfJr khiJrL yj? I· m~Px FfA mz ßvb KfKj yP~PZj ßp fJÅr mqmxJr hr\J CPÆJij TrPf @Pxj mèzJ @S~JoL uLPVr xnJkKf! ßp kMKuv iwte S KjptJfPjr WajJ~ fJÅr oPiq ÈoiqpMVL~ mmtrfJ' @KmÏJr TrPZ, @PVr WajJèPuJr xo~ fJÅrJ ßTJj pMPV mJx TrKZPuj? fMlJj xrTJrPhr C™JPjr k´KfKa KxÅKzPf rÜ, kJk S mmtrfJr hJVÇ ßp iwtPer WajJ ßfJukJz fMPuPZ, fJ kJPkr xoMPhs cMPmJkJyJPzr YNzJoJ©Ç fuJ~ @rS IPjT ÈmmtrfJ' @PZÇ @PZ fJr ßxxPmr yPrT IÄvLhJrÇ fJPhr kKrY~ @KmÏJPrr xJyx KT kMKuv mJ xrTJPrr yPm? ßp rJ\jLKfr KmwmíPãr Kmwlu fMlJj xrTJrrJ, ßxA míãPT IaMa

ßrPU xoJ\ KjrJkh yS~Jr @vJ mJfMufJÇ PTC muPf YJAPmj, fMlJjrJ hPur ßnfr dMPT kzJ ÈTJC~J'Ç Fxm TJC~JPT hPur ßpxm mamíã ZJ~J ßhj, mJxJ mJÅiPf ßhj, fJÅrJ hJ~oMÜ? ßjfJrJ VclJhJr yP~ jJ CbPu fMlJjrJ hPu bJÅA ßkPfj jJÇ IkrJPi yJPfUKzr xoP~A pKh fMlJjPhr KmYJPrr oMPUJoMKU TrJ yPfJ, oJ S ßoP~PT KjP~ F rTo ootJK∂T híPvqr \jì yPfJ jJÇ pÅJPhr ZJz S kíÔPkJwTfJ~ fMlJjrJ vyPrr xrTJr yP~ SPbj, fJÅrJ irJPZJÅ~Jr mJAPr ßgPT ßVPu rJ\jLKfr fMlJj ßoAu FnJPmA YuPmÇ mèzJr AKfyJPx jívÄxfonJPm UMj yj pMmhu ßjfJ AorJj ßvUÇ ßxA WajJr YJ\tKvanMÜ @xJKo fMlJjrJ YJr nJAÇ xmJA ˝jJoijqÇ kûo\j yPuj mz nJA, mèzJ vyr pMmuLPVr pMVì xJiJre xŒJhTÇ nJAPmrJhr, ˘L-vqJKuTJ KjP~ ßp \Ju KfKj ßkPf mPxPZj, fJ KT ßTJPjJ ÈTJC~Jr' kPã x÷m? mèzJr IKnvJk ßp \M~Jr @xr S oJhPTr rJ\fô fJr nJVLhJr ßfJ fMlJj FTJ jjÇ mèzJr xm IPaJKrTvJ ßgPT k´KfKhj ßp uJPUJ aJTJ YJÅhJ fMuPfj, fJ-S KfKj FTJ ßnJV TrPfj jJÇ WPr KmhMqPfr uJAj gJTPu mJKf \ôPuÇ fMlJjPhr huL~ uJAPj ãofJK~f TrJ y~ mPuA fJÅrJ irJPT xrJ nJmPf kJPrjÇ fMlJjPhr ãofJr rÜjJKu FA rJ\QjKfT mqm˙JÇ ßp rJ\jLKf IQminJPm aJTJ mJjJPjJr CkJ~, fJr hrTJr @KikfqÇ ßx \jq fMlJjPhr hrTJrÇ fJÅrJ hPur yP~ oJ˜JKj TrPmj, ßjfJr yP~ UMj TrPmj, mqmxJr jJPo uMakJa YJuJPmjÇ hPu pJÅr Ff ImhJj, hu KT fJÅPT ijL mJjJPm jJ? mJjJPmÇ hu KT fJÅr ßnJViwtePT ZJz ßhPm jJ? ßhPm, pfãe jJ fJÅrJ ßmJ^J yP~ SPbjÇ ßuJPT UMm ßUPk ßVPu fUj FTKa-hMKa fMlJjPT mKu KhP~ fMlJj mJjJPjJr fMlJj ßoAuaJPT hMhtJ∂ VKfPf YJKuP~ pJPmÇPxA fMlJj ßoAPur YJuTPhr ZKm ßfJ ßTJgJS ßhUJ ßVu jJ! fMlJjPT TqJPorJr xJoPj ßbPu KhP~, yJfTzJ kKrP~ VePrJw vJ∂ TrJ ßVPu fMlJj ßoAu rJ\jLKfr mrÄ uJnÇ fJPhr xKfqTJr ãKf yP~ pJPm pKh jfMj jfMj fMlJjPhr ‰fKr, k´Kf˙Jkj S mqmyJr mº yP~ pJ~Ç fJA FT fMlJj pUj ß\Pu, fUj TMUqJf xπJxL ß\JPxlxy

I· m~Px FfA mz ßvb KfKj yP~PZj ßp fJÅr mqmxJr hr\J CPÆJij TrPf @Pxj mèzJ @S~JoL uLPVr xnJkKf! ßp kMKuv iwte S KjptJfPjr WajJ~ fJÅr oPiq ÈoiqpMVL~ mmtrfJ' @KmÏJr TrPZ, @PVr WajJèPuJr xo~ fJÅrJ ßTJj pMPV mJx TrKZPuj? fMlJj xrTJrPhr C™JPjr k´KfKa KxÅKzPf rÜ, kJk S mmtrfJr hJVÇ ßp iwtPer WajJ ßfJukJz fMPuPZ, fJ kJPkr xoMPhs cMPmJkJyJPzr YNzJoJ©Ç fuJ~ @rS IPjT ÈmmtrfJ' @PZÇ @PZ fJr ßxxPmr yPrT IÄvLhJrÇ 53 \j hMiwt t fMlJjPT ß\u ßgPT oMKÜ ßhS~Jr TgJ nJmJ yPòÇ xJoPj KjmtJYj, xπJxLPhr fJA KmkMu ThrÇ xJiJre jJVKrPTrJ fJyPu TL TrPm? KvÊ KjP\r oMU ßdPT nJPm, ßTC fJPT ßhUPZ jJÇ @orJ KT yfJvJ~ oMU ßdPT ßlum? fJrkr uMPTJYMKr ßUuJr oPfJ oJP^oPiq aMKT KhP~ \JjJj ßhm ßp ÈKmPmT mJmJK\ \JV´f @PZj'Ç Fxm aMKT ßhS~J k´KfmJPh fMlJj ßoAu gJPo jJÇ F rTo ßãJPnr \JVre ßfJ @PVS WPaKZuÇ K\, ßrAjKasr WajJr xo~Ç fJrS @PV? S yqJÅ, rxM UJÅ jJPor KxKr~Ju KTuJr TJo ßrKkˆ irJ kzJr krÇ nJKVqx oJP^oPiq TP~TaJPT irJ y~Ç fJPhr mPhRuPf xoJP\r Kk•gKuPf \oJ WíeJ KTZMaJ UJKu y~Ç KxKr~Ju KTuJr rxM UJÅ KTÄmJ mjJjLr iwtPTrJ xmJA FA xoJP\rA ßuJTÇ IkrJiLPT xoJP\r mJAPrr T·jJ TrJr FA @®k´mûjJ oJhPTr oPfJ, ZJzJ pJ~ jJÇ KT∂á KnPuj KT @oJPhr oPiqA j~? @orJA KhjrJf pJÅPhr k´vÄxJ TrPf mJiq gJKT, pJÅPhr TíkJr Skr @oJPhr nJPuJ-oª YPu, Fxm iwtT S UMKj KT fÅJPhr yJPfA kJKuf S ãofJK~f j~? TgJaJ mPu ßlPuPZj mèzJ @S~JoL uLPVr FT ßjfJS: pJÅrJ fMlJj xrTJPrr oPfJ mqKÜPT xyPpJVL xÄVbPjr vLwt kh ßhj, F WajJr \jq fJÅrJS To hJ~L jjÇ xfq KpKjA muMj, fJr iJr fJPf

TPo jJÇ kíKgmLr @r xm ßhPv IkrJiLrJ uMKTP~ TJ\ TPr, oyJxoJPrJPy \JKyr y~ jJÇ KT∂á ßxJjJr mJÄuJA x÷mf FToJ© ßhv, ßpUJPj IkrJiLrJ ßh~JPu ßh~JPu ßkJˆJPr ßkJˆJPr xŒNet rKXj ßYyJrJ~ fJrJ yJK\r! huL~ ßkJˆJPrr @PuJKTf oMUèPuJr oPiq Tf vf fMlJj uMKTP~ @PZ, fJ KT @orJ \JKj! KjfqjfMj ßkJˆJr ßhPU ÊiM mMK^, fMlJj ‰fKrr fMlJj ßoAu YJuM @PZÇ FA rJ\jLKf ÊiM fMlJjA k~hJ TPr jJ, ßiJuJA TPr fJPhr IkrJi oMPZ ßhS~Jr mqm˙JS TPrÇ k´UqJf A~JmJ mqmxJ~L yj ßxKuKmsKa ßjfJ, \JyJÅmJ\ oJKl~J VclJhJr iPrj iPotr ßumJxÇ fMlJPjrS ßxA x÷JmjJ KZu, ÊiM ˘L-vqJKuTJ pKh oJ-PoP~PT KjptJfj S jqJzJ jJ TrPfjÇ Fxm fMlJjA ßfJ xJhJ kJ†JKm kPr FTKhj \jk´KfKjKi yP~ pJjÇ xm mz rJ\QjKfT IkrJiLr k´KfÔJr ßkZPj @PZ F rTo IkrJi ßoJZJr V·Ç UMaUJa ßorJof @r mJZJA irkJTPz fMlJj ßoAu gJoPm jJÇ xÄTPar ßVJzJaJ rJ\QjKfT, rJ\QjKfT \JVre jJ yPu Fxm fMlJj ßhvaJrA oJgJ jqJzJ TrPf gJTPm, \j\LmPjr Skr ZMPa pJPm ãofJr fMlJj ßoAuÇ yJ-ÉfJv j~, Knf jPz pJS~J \LmPjr ßVJzJaJ mJÅiPf yPu rJ\QjKfT \JVreA FUj CkJ~Ç


26

oMÜKY∂J

04 - 10 August 2017

ãofJr fálJj: jJrLmJhLPhr jLrmfJ @ulJ\ @jJo ßuUT: xÄmJh KmPväwT

ãofJxLj hPur ßjfJTotLrJ xJrJ ßhPv KTnJPm ©JPxr rJ\fô TJP~o TPrPZ, fJr xJoJjq KTZM Kmmre VeoJiqPo k´TJKvf y~Ç Fxm Umr k´TJPvr kr xrTJPrr oπL-FoKkrJ hJKm TPr gJPTj, FA IkTPotr xJPg hPur ßTJPjJ xŒTt ßjAÇ KT∂á huL~ k´nJm UJKaP~ hUu, YJÅhJmJK\, iwte, KjkLzj YJuJPjJ yPòÇ FroPiq ZJ©uLV, pMmuLV S vsKoT uLPVr TMTPotr fJ§m Kj~πeyLj kptJP~ YPu ßVPZÇ Fxm xÄVbj ˙JjL~kptJP~ @S~JoL uLV ßjfJPhr k´nJm Km˜JPrr oNu vKÜÇ ßjfJrJ KTZMaJ KjrJkh hNrPfô ßgPT FPhrPT mqmyJr TPr FuJTJ~ ãofJ k´hvtj TPrjÇ lPu ZJ©uLV, pMmuLV mJ vsKoT uLPVr hJ~ ßTJPjJnJPmA @S~JoL uLV FzJPf kJPr jJÇ xŒ´Kf mèzJ~ FT TPu\kzá~J VKrm ZJ©LPT mJKz ßgPT fMPu KjP~ iwte TPrPZ ˙JjL~ vsKoT uLPVr @øJ~T fMlJj xrTJrÇ ÊiM fJA j~, FA ZJ©L S fJr oJPT ßmho oJrir TPr oJgJ jqJzJ TPr KhP~PZÇ fMlJj xrTJPrr kKrY~ KhPf KVP~ FTKa ‰hKjPT muJ yP~PZ, ÈUMj, YJÅhJmJK\, oJhTmqmxJ, hUu xm KTZMA cJunJf fJr TJPZÇ 2012 xJu

ßgPT F kpt∂ yfqJ, yfqJPYÓJ, oJhTmqmxJ S ßYJrJYJuJPjr Z~Ka oJouJr @xJKo FA pMmTÇ ãofJxLj hPur Z©òJ~J~ ßgPT Z~ mZPr VJKz, mJKz, mqmxJk´KfÔJjxy IPdu xŒPhr oJKuT yP~ ßVPZjÇ k´vJxj @r ßjfJPhr yJPf rJUPf ßdPuPZj TJÅKz TJÅKz aJTJÇ ãofJ @r IPgtr FTò© hJkPa Ff Khj jJjJ IkTot TrPuS huL~ ßjfJPhr @vLmtJPh irJPZJÅ~Jr mJAPr ßgPTPZj KfKjÇ jJjJ IkTPot \Kzf ßgPTS mJKVP~PZj @S~JoL uLPVr xyPpJVL xÄVbj vsKoT uLPVr vyr vJUJr vLwt khÇ FA fMlJj ZJ©L iwte S KjptJfPjr WajJr oNu ßyJfJÇ Vf ÊâmJr rJPf iwte S Ikyre oJouJ~ mèzJ xhr gJjJr kMKuv ßV´lfJr TPrPZ fJPTÇ F WajJ~ ßfJukJz kPz pJS~J~ xÄVbj ßgPT fJPT mKyÏJrS TrJ yP~PZÇ ( k´go @PuJ 31 \MuJA 2017) ãofJxLj hPu fMlJPjr oPfJ ^z ßfJuJ Foj ßjfJ xJrJ ßhPvA @PZÇ ßhPvr KmKnjú IûPu F irPjr WajJ k´J~ k´KfKhjA WaPZÇ mèzJr WajJKa ßpnJPm mz @TJPr VeoJiqPo FPxPZ, Ijq WajJèPuJ FfaJ èÀfô kJ~KjÇ mèzJr WajJ ÊiM mJÄuJPhv j~, KmPvõr @PrJ IPjT ßhPvr xÄmJhkP© k´TJKvf yP~PZÇ mJftJ xÄ˙J FFlKkr mrJf KhP~, gJjJ~ mPx gJTJ oJgJ jqJzJ TrJ oJ S ßoP~r ZKmxy u¥Pjr ßcAKu ßoAu ßmv mz TPr UmrKa k´TJv TPrPZÇ @xPu xJrJ ßhPv, KmPvw TPr vyrJûPu ãofJxLj hPur ßjfJTotLrJ FnJPm jJrLPhr jJjJnJPm KjptJfPjr WajJr xJPg \Kzf yP~ kzPZÇ @orJ Vf TP~T oJPx xÄmJhkP© k´TJKvf Umr ßhUPu kKrK˙Kfr n~JmyfJ xŒPTt IjMiJmj TrPf kJrmÇ 1.K^jJAhPyr ßTJaYJÅhkMPr iwte oJouJ~ CkP\uJ ZJ©uLPVr xnJkKf vJKyj ßyJPxj SrPl ßvU vJKyjxy (23) Kfj\jPT ßV´lfJr TPrPZ kMKuvÇ ßTJaYJÅhkMr ßkRr FuJTJ ßgPT fJPhr ßV´lfJr TrJ y~Ç ßV´lfJr yS~J Ijq hM'\j ZJ©uLV TotL rJ\M @yPÿh (24) S TíÌ xJyJ (23)Ç ßTJaYJÅhkMr gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) Kmkäm TMoJr xJyJ

mPuj, 5 ßo hMA fÀeL ßasPj TPr dJTJ~ pJS~Jr \jq TJuLV† vyr ßgPT ßTJaYJÅhkMr ßruPˆvPj @PxjÇ ßxUJPj fJrJ ßasPjr \jq IPkãJ TrKZPujÇ rJf 10aJ~ kJÅY mqKÜ fJPhr KogqJ TgJ mPu kJPvr @omJVJPj KjP~ pJ~Ç ßxUJPj iwtPer KvTJr yj hMA fÀeLÇ kPr n~ ßhKUP~ fJPhr mJKzPf kJKbP~ ßh~J y~Ç mMimJr xTJPu FT fÀeL mJKh yP~ kJÅY\Pjr jJo CPuäU TPr ßTJaYJÅhkMr gJjJ~ FTKa oJouJ TPrj (oJouJ j’r 9)Ç ßvU vJKyj SA oJouJr 1 j’r @xJKoÇ kMKuv F\JyJrnMÜ Kfj\jPT ßV´lfJr TPrPZÇ (k´go @PuJ 11 ßo 2017) 2. o~ojKxÄPyr nJuMTJ CkP\uJ~ FT ZJ©uLV ßjfJr KmÀP≠ iwtPer IKnPpJPV WajJr kJÅY oJx kPr oJouJ yP~PZÇ ßTJPfJ~JKu oPcu gJjJr SKx TJoÀu AxuJo \JjJj, ßoKcTqJu ßaPˆ iwtPer @uJof kJS~J ßVPZÇ F WajJ~ ZJ©Lr mJmJ Kfj\jPT @xJKo ßhKUP~ oJouJ TPrPZjÇ @xJKorJ yPuj∏ CkP\uJr yKmrmJKz ACKj~j ZJ©uLPVr xnJkKf @uoVLr TKmr, fJr mºM fMwJr (26) S ˙JjL~ oJAPâJmJxYJuT ßoJUPuZ (25)Ç ZJ©Lr mJmJ KmKcKjC\ ßaJP~K≤PlJr caToPT mPuj, fJr TPu\ZJ©L ßoP~PT TPuP\ pJS~J@xJr kPg @uoVLr k´J~A C•qÜ TrfÇ ÈVf 11 \JjM~JKr o~ojKxÄy oMxKuo VJutx ÛMu IqJ¥ TPuP\r TJPZ FTKa oJAPâJmJPx fMPu iwte TPr @uoVLr S fJr xñLrJÇ fJrJ fJPT IùJj Im˙J~ ßlPu pJ~Ç kPr fJr mJºmLrJ fJPT rÜJÜ Im˙J~ C≠Jr TPr o~ojKxÄy ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPu KjP~ pJ~Ç' (KmKcKjC\ ßaJP~K≤PlJr caTo 24 ßo 2017) 3. mKrvJPur mJjJrLkJzJr ßmfJu V´JPo ßaPŒJYJuT ˝JoLPT @aPT ßrPU jmmiN iwte oJouJ~ CkP\uJ ZJ©uLPVr xnJkKf xMoj ßyJPxj ßoJuäJPT ßV´lfJr TrJ yP~PZÇ ßx ßmfJu V´JPor oíf UKmr CK¨j ßoJuäJr ßZPu FmÄ mJjJrLkJzJ CkP\uJ ZJ©uLPVr xnJkKfÇ FT uJU aJTJ YJÅhJ jJ ßh~J~ ßmfJu V´JPo CkP\uJ ZJ©uLPVr xnJkKf xMoj ßoJuäJ Vf vKjmJr rJPf ˝JoL ßxKuoPT @aPT ßrPU jmmiNPT

iwte TPrÇ F WajJ~ Vf ßrJmmJr iKwtfJ mJKh yP~ oJouJ TPrjÇ (oJjm\Koj 18 \MuJA 2017) @orJ ßhUKZ TP~T mZr iPr ßhPv iwte S jJrL KjkLzPjr oPfJ WajJ I˝JnJKmTnJPm ßmPz ßVPZÇ Fr k´iJj TJre yPò, xoJ\KmPrJiL mqKÜrJ FUj jJjJnJPm ãofJxLjPhr @vs~-k´vsP~ YuPZÇ FrJ yP~ kzPZ ˙JjL~kptJP~ xJoJK\T, IgtQjKfT S rJ\QjKfTnJPm k´nJmvJuLÇ mèzJ~ fMlJj xrTJr, mKrvJPu xMoj ßoJuäJ KTÄmJ K^jJAhPyr ßvU vJKyPjr oPfJ ãofJxLj hPur k´nJmvJuL ßjfJrJ pUj KjP\rJA Foj IkrJPir xJPg \Kzf yP~ kPz, fUj fJPhr IjMVf TqJcJrrJ ˙JjL~kptJP~ TfaJ KmnLKwTJo~ kKrK˙Kf xíKÓ TrPZ fJ xyP\A IjMoJj TrJ pJ~Ç F irPjr mqKÜrJ pUj xoJP\r Kj~πT mPj pJ~, fUj xoJP\ IkrJi mJzPm FaJA ˝JnJKmTÇ xÄmJhkP© Umr k´TJPvr kr FPhr hu ßgPT mKyÏJr TrJ y~Ç KT∂á fJr @PV FPhr ßTJPjJ IkrJi UMÅP\ kJ~ jJ! FrJ KhPjr kr Khj jJjJ irPjr IkrJi TrPuS huL~kptJP~ ßTJPjJ mqm˙J ßj~J y~ jJÇ TJre hu FPhrPT k´Kfkã rJ\QjKfT vKÜPT hoPjr TJP\ mqmyJr TPr @xPZÇ @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xyJ~fJ KjP~ FrJ xm irPjr IkTot TPr pJPòÇ xoJP\ iwte S ßpRj KjkLzPjr oPfJ WajJ I˝JnJKmTnJPm ßmPz ßVPZ; KmKnjú xÄmJhkP© k´TJKvf Umr ßgPT fJ ßmJ^J pJ~Ç oJjmJKiTJr xÄVbj IKiTJr \JjM~JKr ßgPT \Mj kpt∂ Z~ oJPx ßhPv jJrL iwte ßp kKrxÄUqJj KhP~PZ fJPf ßhUJ pJPò, Z~ oJPx 371 \j jJrL S ßoP~KvÊ iwtPer KvTJr yP~PZÇ FPhr oPiq 105 \j jJrL, 263 \j ßoP~KvÊ FmÄ Kfj\Pjr m~x \JjJ pJ~KjÇ SA 105 \j jJrLr oPiq 9 \jPT iwtPer kr yfqJ TrJ yP~PZ, 36 \j VeiwtPer KvTJr yP~PZj FmÄ hMA\j jJrL @®yfqJ TPrPZjÇ 263 \j ßoP~KvÊr oPiq 8 \jPT iwtPer kr yfqJ TrJ yP~PZ, 53 \j VeiwtPer KvTJr FmÄ hMA\j ßoP~KvÊ @®yfqJ TPrPZÇ FA xo~TJPu 48 \j jJrL S ßoP~KvÊPT iwtPer ßYÓJ TrJ yP~PZÇ iwtPer oPfJ oJrJ®T IkrJi xoJP\ n~JmynJPm ZKzP~ kPzPZÇ KmYJryLjfJr xÄÛíKfr TJrPe FmÄ xJoJK\TnJPm ßy~ yS~Jr nP~ iwtPer KvTJr KnTKaorJ S fJPhr kKrmJrèPuJ iwtPer Kmw~Ka 27 kOÔJ~

l IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj l IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j l ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ l ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ


oMÜKY∂J

04 - 10 August 2017

27

hMKa ZKmr TgJ Qx~h @mMu oTxMh ßuUT : TuJKoˆ S VPmwT

mJXJKu oJrJoJKrPf Ihã, Foj IkmJh ßTC KhP~PZ mPu ßvJjJ pJ~ jJÇ jJrL KjptJfPj mJXJKu kMÀw Ijq ßTJPjJ \JKf, FojKT ßTJPjJ IreqmJxL Ck\JKf ßgPT KkKZP~, Foj mhjJoS ßTC ßTJPjJ Khj KhPf kJPrKjÇ mC Imvq @PoKrTJjrJS ßkaJ~Ç KT∂á mJXJKu kMÀPwr mC ßkaJPjJr oPiq ßp ‰mKY©q, fJ Ijq ßTJPjJ xŒ´hJP~r oPiq hMutnÇ ÊiM jJrL-kMÀPwr mqJkJr j~, xmt\jLj oJrJoJKrr \jq mJXJKur ßTJPjJ mz CkuPãr k´P~J\j y~ jJÇ fMòfo mqJkJrA pPgÓ TgJ-TJaJTJKa ßgPT oJgJ-lJaJlJKaPf kptmKxf yPfÇ FTA KhPjr TJVP\ hMKa ZKmÇ FTKar ITM˙u ßhPvr Cófo KvãJk´KfÔJPjr YfôrÇ ZJ©-KvãT oJrJoJKrrfÇ KvãT fJÅr xmu yJPf VuJ KaPk irPZj fJÅr ZJP©rÇ ßTCmJ ZJP©r Ka-vJat ßaPj KZÅPz ßluPZjÇ mftoJPjr xMun @PVú~JP˘r

FP˜oJu KZu jJ ßTJPjJ kPãrAÇ ßxsl ouäpM≠Ç hMUJKj yJf KhP~ ßp kã pfaJ ßkPrPZÇ @PrTKa ZKm @Kho mmtrfJr @iMKjT xÄÛreÇ hMA k´J¬m~Û jJrLr∏oJ S ßoP~r FPTmJPr KjUMÅf TJoJPjJ oJgJÇ mJXJKu jJrLr ßxRªPptr FTKa k´iJj CkJhJj fJr YMu, pJ fJr UMmA Kk´~Ç ßxA hLWt YMu ßZJa TPr ZJÅaJ j~, FPTmJPr pJPT mPu ßmu-jqJzJÇ FA ZKm ßTJPjJ KmKòjú WajJ j~Ç mJXJKu \JKfr IfLf S mftoJj YJKrK©T ‰mKvPÓqr xM¸Ó k´TJv WPaPZ @PuJTKY© hMKaPfÇ FTxo~ IKiTJÄv oJrJoJKr-UMjUJrJKm yPfJ xŒK•xÄâJ∂ KmmJPh FmÄ fJ yPfJ \Ko\oJr vKrTPhr oPiqÇ YJTKr KjP~ TJozJTJoKzPf oJrJoJKr mJÄuJPhPvr InMqhP~r @PV ßvJjJ pJ~KjÇ ‰vvPm oJrJoJKrPf rÜJÜ yPf ßhPUKZ k∞Jr Yr IûPu iJj TJaJ KjP~Ç iJj kJTJr xo~ hMA kã uJKbPxJÅaJ, \MKf, xzKT KjP~ ZMPa ßpf kr¸Prr KhPTÇ ßpj k´JYLjTJPur pM≠Pã©Ç oJgJ lJafÇ mMPT xzKT KmÅifÇ KljKT KhP~ rÜ ßmPrJfÇ ßp kPãr ß\Jr ßmKv ßx kã iJj ßTPa KjP~ ßpfÇ TJr \Ko, ßT-mJ YJw TPrPZ @r ßT ßTPa KjP~ pJPò∏PTJPjJ KbTKbTJjJ KZu jJÇ TUPjJ iJjPUPf kPz gJTf hM-FTaJ uJvÇ kMKuv FPx SèPuJ ZJuJ KhP~ ßkÅKYP~ oPVt kJKbP~ KhfÇ @r oJrJoJKr yPf ßhPUKZ k´JAoJKr ÛMPur ßZJa mJóJPhr oPiqÇ fJPf ImM^ mJóJrJA oJrJoJKr Trf, KvãTPhr IÄvV´ye gJTf jJÇ mrÄ KvãPTrJ ZJ©Phr ^VzJ KoKaP~ KhPfjÇ ßxTJPu k´JgKoT KmhqJuP~r KvãPTrJS mqKÜfôxŒjú KZPujÇ fJ ZJzJ ZJ©Phr oJrJoJKrS KYoKa S UJoKYr oPiq xLoJm≠ KZuÇ yJAÛMPur oJrJoJKrS CV´ k´TíKfr UJrJk ZJ©Phr oPiqA yP~ gJPTÇ nJPuJ ZJ©rJ oJrJoJKr WíeJ TPrÇ ÛMu-TPuP\r ZJ©-KvãTPhr oPiq oJrJoJKrr KTZM KTZM xÄmJh oJP^oPiq kK©TJ~ @PxÇ ÛMPur oqJPjK\Ä TKoKar KjmtJYPjr xo~ oJrJoJKr Imvq Kmru j~Ç IPjT ßãP© KjmtJYPj hJÅKzP~ \~-krJ\~ kPrr

ALAMIN TRAVELS Ltd Tel: 020 7375 2669 74056

Sylhet Direct Return £565 Call for Booking T: 020 7375 2669 | M: 07903 568 723 London Office: ALAMIN TRAVELS Ltd 66 Hanbury Street London E1 5JL Fax: 020 7247 0616

Sylhet Office: ALAMIN TRAVELS Ltd Hotel Al-Amin Ltd. Puran Lane Lal Bazar, Sylhet 3100 Bangladesh, Tel: 718220, 721811

alamintravl@yahoo.co.uk | www.alamintravels.co.uk

TgJ∏hM-YJrKa hJÅf UMAP~ IgmJ oJgJ~ mqJP¥\ ßmÅPi mJKz KlrPf y~ ßTJPjJ k´JgtLPTÇ ÛMu TKoKar xnJkKf yS~J mJ ßpJVqfJ jJ gJTPuS KmvõKmhqJuP~ KvãPTr YJTKr kJS~Jr oPiq ßp oiM, fJr TJPZ oJrKkPa \UPor mqgJ ßTJPjJ mqJkJrA j~Ç Pp hu KjmtJYj TPr xrTJr Vbj TrPf kJPr, ßx hu UMm mz xÄVbjÇ ßxA hPu ßpJVq ßuJPTr xÄUqJS UMm ßmKv yS~J ˝JnJKmTÇ ßhPvr xmPYP~ mz KmvõKmhqJuP~ vf vf KvãTÇ fJÅPhr oPiq CkJYJpt yS~Jr oPfJ k´mLe S xMPpJVq IiqJkT gJTJr TgJ hM-FT vr ßmKvÇ ßxUJPj pKh xrTJr oJ© hM-Kfj\Pjr SkrA KjntrvLu gJPT, fJyPu mM^Pf yPm k´KfÔJjKa fJr oy•ô yJKrP~ ßlPuPZÇ ßp k´KfÔJj fJr KjP\r mqm˙JkjJr \jq ßjfífô UMÅP\ kJ~ jJ, ßx k´KfÔJj xoV´ \JKfPT TL CkyJr KhPf kJPr? F k´vú xJiJre jJVKrTPhr oPj @xJ ˝JnJKmTÇ FTKa KmvõKmhqJuP~ fJr KvãJgtLrJ xmPYP~ èÀfôkNet IÄvLhJrÇ fJÅrJ k´J¬m~Û ßoiJmL oJjMwÇ fJÅrJ fJÅPhr KjP\Phr, fJÅPhr k´KfÔJPjr FmÄ fJÅPhr ßhPvr nJPuJoª UMm nJPuJ ßmJP^jÇ fJÅPhr ofJoPfr oNuq KmrJaÇ ßTJPjJ KmwP~ pUj fJÅrJ KÆof TPrj mJ k´KfmJh TPrj, fUj fJÅPhr xPñ mPx @PuJYjJr oJiqPo oLoJÄxJ TrJA xy\ S xKbT kgÇ fJÅPhr WJziJÑJ KhP~ mJ VuJ KaPk ßmr TPr ßhS~J h§jL~ IkrJPir kptJP~ kPzÇ VuJ ßakJ, WMKw, uJKg, Yz-gJ√z k´Tíf ßrJV j~, ßrJPVr CkxVtoJ©Ç YJA YJTKrÇ ßx YJTKr FPTmJPr xPmtJóKa yPf kJPr FmÄ FK≤s ßuPnPu mJ ÊÀr kptJP~S yPf kJPrÇ FT KmvõKmhqJuP~r oJrJoJKr jJaPT pKh Ijq KmvõKmhqJuP~r \MKj~r KvãTPhr kJvõtYKrP© IKnj~ TrPf ßhUJ pJ~, fJyPu WajJr CP¨vq S uãq mM^Pf IxMKmiJ y~ jJÇ fJ“kPptr Kmw~ k´yxPjr k´PpJ\T, kKrYJuT, IKnPjfJ-IKnPj©L, TuJTMvuL∏xmJA xrTJKr hPurÇ hMjtLKfPf YqJKŒ~j yS~JS nJPuJ jJrL KjptJfPj YqJKŒ~j yS~Jr ßYP~Ç mJÄuJr jJrL ßp TfnJPm KjptJKff∏Wr ßgPT IKlx-@hJuf kpt∂ fJr

fJKuTJ TPr ßvw TrJ pJPm jJÇ pUj @Ko FA rYjJKa KuUKZ, fUj ßxJomJPrr kK©TJ~A ßhUKZ FTKa k´KfPmhjÇ aJñJAPur Ko\tJkMr CkP\uJ~ ˝JoLr krTL~J~ mJiJ ßhS~J~ ˘Lr vrLr ßmäc KhP~ KYPr ßxA \UPo oKrPYr èÅzJ uJKVP~ KhP~PZj fJÅr ˝JoLÇ KjptJfj TPr yfqJr WajJ ßfJ k´KfKhjA WaPZÇ PrJmmJPrr kK©TJ~ mèzJr WajJr ZKm ßhPU xmPYP~ KmYKuf ßmJi TPrKZÇ F ßTJj xoJP\ mJx TrKZ! ãofJxLj hPur oJjMPwr xJyx ßmKv yS~J ˝JnJKmT, KT∂á Ff hM”xJyxÇ @oJr oJgJ TJKoP~ jqJzJ TPr KhPuS Ff TÓ ßkfJo jJÇ F ßpj k´fLTL jqJzJ TrJÇ ãofJhvtL mJXJKu kMÀPwr ÆJrJ xo˜ mJXJKu jJrLr Skr KjptJfj S k´KfKyÄxJr k´TJvÇ ßpRj KjptJfj TPr oJjmfJKmPrJiL IkrJi TPrPZj ßp ßuJT, ßxA mqKÜA KjptJKff S fJr oJP~r oJgJ jqJzJ TPr KhP~PZj ßp hM”xJyx ßgPT, fJPT fJÅr mqKÜVf IkrJi KyPxPm Veq TrJ pJ~ jJ, ßp xÄVbPjr KfKj ÈPjfJ', ßxA xÄVbjS fJr hJ~ FzJPf kJPr jJÇ IkrJiL pKh ßTJPjJ xÄVbjmKyntNf oJjMw yPfj, fJyPu fJ yPfJ mqKÜr IkrJiÇ xMkKrTK·fnJPm WajJKa WaJPjJr xo~ vsKoT uLV ßjfJ \JjPfj, fJÅr ãofJr C“x KfKj KjP\ jjÇ ßTJPjJ xoxqJ yPu fJÅr ßkZPj rJÓs gJTPmÇ pJPyJT, fJÅPT S fJÅr xyPpJVLPhr ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ @oJPhr hJKm, mèzJr WajJKar IKnpMÜ mqKÜPhr Èhs∆f' KmYJPr híÓJ∂oNuT vJK˜ pJPf y~, ßx mqJkJPr Có @hJuPfr ßpj KjPhtvjJ gJPTÇ IxyJ~ oJjMPwr FnJPm KjptJfj FmÄ IkoJj ßTJPjJ xM˙ xoJ\ mrhJvf TrPf kJPr jJÇ xPmtJó KvãJk´KfÔJPjr FTKa xPmtJó kPhr KjP~JVPT ßTªs TPr oJrKkPar ßp WajJ WPaPZ, fJ ßgPT k´fq∂ V´JPor ÛMPur ZJ©-KvãPTrJ TL KvãJ ßkPuj? mèzJ~ iwtPer KvTJr jJrLr oJgJ jqJzJ ßgPT ßTJj xoJP\r KY© kJS~J ßVu? Fxm oJrJoJKr S @Kho IxnqfJr xÄÛíKf ßgPT pKh ßmKrP~ @xJ jJ pJ~, fJyPu oiqo mJ Có @P~r ßhv yPuS VKmtf \JKf KyPxPm @orJ kKrY~ KhPf kJrm jJÇ

VefPπr xNKfTJVJPr

pJrJ ßxJóJr, fJrJ FPTmJPrA KjÁMkÇ KmPvw TPr F ßhPvr kKrKYf jJrLmJhLrJ ryxqo~ jLrmfJ kJuj TrPZjÇ Fr TJre ßmJ^J UMm TKbj j~Ç @S~JoL uLPVr oPfJ k´VKfvLu rJ\QjKfT hPur ßjfJTotLrJ pUj Foj IkrJPir xJPg \Kzf yP~ kPz fUj fJrJ UMmA uöJ kJjÇ fJrJ FfaJA IPiJmhj yP~ kPzj ßp, oMPU @r TgJ lMPa jJÇ KT∂á V´JPoVP† ßTJPjJ É\Mr S~J\ oJyKlPu jJrLPhr KjP~ ÈIxÿJj\jT' KTZM muPu fJPhr oMPU UA ßlJPaÇ É\MrPT KroJP¥ KjP~ KjptJfPjr hJKm ßfJ gJPTA, KTnJPm S~J\ oJyKlu mº TrPf yPm fJr jJjJ kgS mJfPu ßh~J y~Ç KT∂á ãofJxLj hPur IkrJiL TqJcJrrJ Kvr CÅYM TPr ßWJrJPlrJ TrPu fJrJ ÊiM uöJ kJjÇ ÛMu mJ TPu\kzá~J ßoP~PT fMPu KjP~ iwte TrPu fJr k´KfmJh TrJr xJyxaMTMS yJKrP~ ßlPujÇ 1995 xJPu KmFjKk xrTJPrr @oPu KhjJ\kMPr A~JxKoj yfqJ KjP~ F ßhPvr jJrLmJhLrJ k´mu @PªJuj VPz fMPuKZPujÇ FA @PªJuPjr TJrPe ßx xo~ xrTJrPT ÊiM ßhPvr ßnfPr j~, mJAPr ßgPT k´mu YJPkr oMPU kzPf yP~PZÇ FUj A~JxKoj iwtPer oPfJ mÉ WajJ WaPuS fJrJ jLrm gJPTjÇ @\PT IkrJiLrJ ßp xoJP\ Kj~πT yP~ ßVPZ, Fr TJre ÊiM ãofJxLj hPur rJ\QjKfT kíÔPkJwTfJ j~, rJ\QjKfT ˝Jgt yJKxPur \jq fgJTKgf xJoJK\T, xJÄÛíKfT S ßmxrTJKr xÄVbjèPuJr KÆoMUL @Yre To hJ~L j~Ç jJrL KjkLzPjr oPfJ IkrJi TKoP~ @jJr \jq mJ IkrJiLPhr vJK˜r @SfJ~ @jPf fJrJ pfaJ ßxJóJr fJr ßYP~ ßmKv ßxJóJr KTnJPm AxuJok∫LPhr ßTJebJxJ TrJ pJ~ fJr ßTRvu @ÅaPfÇ IgY jJrLrJ FUj xmPYP~ uJKüf, ImPyKuf FmÄ ImoJjjJ S KjkLzPjr KvTJr yPò rJ\QjKfT kíÔPkJwTfJ kJS~J xoJ\KmPrJiL mqKÜ S ßVJÔLr yJPfÇ SPhr xJPg ãofJxLj hu KTÄmJ TKgf k´VKfvLu xMKmiJmJhL rJ\QjKfT vKÜr VnLr xÄPpJV rP~PZÇ IkrJiLPhr xJPg rJ\QjKfT YPâr FA TJbJPoJ pKh nJXJ jJ pJ~, fJyPu F ßhPv jJrLPhr Skr KjptJfj S KjkLzj ßTJPjJnJPmA mº TrJ pJPm jJÇ

(6 kOÔJr kr) y~ mJhA KhuJoÇ mJok∫L ßZJa ßZJa ZJ©xÄVbjPTS oJrir TrJr WajJ WPaPZ FTJKiTmJr FmÄ KfKj fJr ßTJPjJ k´KfTJr TPrjKjÇ KmvõKmhqJu~ TqJŒJPx oJ© TKhj @PVA xJfKa jm-IKinMÜ TPuP\r ZJ©ZJ©LrJ krLãJ ßjS~Jr hJKmPf KmPãJn TrPf ßVPu kMKuPvr KjÔMrfJr oMPUS KfKj KjÁMkÇ ßhhJr jfMj jfMj KmnJV UMPuPZj, hu FmÄ KjP\r k´Kf @jMVfq KmPmYjJ~ ChJr oPj IxÄUq KvãT-TotYJrL KjP~JV KhP~PZjÇ KjotJeTJP\ WMPrKlPr TP~TKa kKrKYf KbTJhJKr k´KfÔJPjr IÄvV´ye rJ\QjKfT Ko©Phr kíÔPkJwTfJrA k´oJe ßh~Ç 2017-18 IgtmZPr KmvõKmhqJuP~r mJP\a yPò 664 ßTJKa aJTJrÇ hPur ßnfPrr k´KfƪôLPhr Skr @˙JyLjfJA KT VefJKπT k´Kâ~Jr FA IpJKYf KmTíKfxJiPjr TJre? Ff yfJvJr mJ˜mfJ~ ãLe @vJ \ôJKuP~ ßrPUPZj SA xm k´KfmJhL KvãJgtL, pJÅrJ vKjmJr VefPπr hJKm \JjJPf KVP~ k´Âf S uJKüf yP~PZjÇ fJÅrJ ßp FmJrA k´go uJKüf yPuj fJ j~Ç Fr @PV Vf ßo oJPxS fJÅrJ cJTxM KjmtJYPjr hJKmPf CkJYJPptr TJptJuP~ irjJ KhPf KVP~ uJKüf yP~KZPujÇ IKnPpJV @PZ, fUPjJ ßpxm KvãT k´KfmJhL KvãJgtLPhr Skr YzJS yP~KZPuj, FmJrS SA TJ\Ka fJÅrJA TPrPZjÇ ßmJ^JA pJ~, CkJYJpt SA yJPf ßVJjJ ßTJaJKrnMÜ KvãTPhr ví⁄uJ~ @jPf ßoJPaS @V´yL jjÇ FmJrS FA KvãJgtL uJüjJr ßTJPjJ k´KfTJr @orJ @vJ TKr jJÇ fPm VefPπr hJKmPf TqJŒJPx k´KfmJPhr @S~J\aJ myJu gJTJ hrTJr, fJ ßx pf ãLe˝PrA ßyJT jJ ßTjÇ ßuUT : xJÄmJKhTÇ

ãofJr fálJj (26 kOÔJr kr) ßVJkj TPr IgmJ k´TJv TrPuS KmYJr kJj jJÇ xoJP\ FA pUj Im˙J fUj jJrL IKiTJr KjP~


28

UmrJUmr

y˜PãkoMÜ KjmtJYj rJ\QjKfT xÄÛíKf, Vefπxy KmKnjú KmwP~ TgJ muJ yP~PZÇ FPf KjmtJYj k´xPñ muJ y~, È@hJuf uãq TPrPZj k´KfKa \JfL~ KjmtJYPjA krJK\f rJ\QjKfT hu KjmtJYPjr KjrPkãfJ KjP~ k´vú fáPuPZÇ @r xÄxPh xyPpJKVfJ TPrKj KmPrJiL huÇ ßvwPov 10o xÄxhL~ KjmtJYPj FPx Ijqfo mz FTKa rJ\QjKfT hu KjmtJYPjA IÄv ßj~KjÇ FA @hJuf FojaJ ßnPmKZu ßp, ImJi S xMÔá xÄxh KjmtJYj IjMÔJPjr \jq k´P~J\jL~ xTu ãofJ KhP~ KjmtJYj TKovjPT vKÜvJuL TrPm xrTJr FmÄ KjmtJYj TKovPjr vNjqkhèPuJ xrTJPrr yóPãk ZJzJA ˝~ÄKâ~nJPm kNre yPmÇ FPãP© ßTJPjJ xrTJrA khPãk ßj~KjÇ FojKT rJ\QjKfT KmPrJiL huèPuJS xÄxPh mJ Ijq ßTJPjJ ßlJrJPo F AxqMKa C™Jkj TPrKjÇ Fr lPu KjmtJYj TKovj FUjS k´JKfÔJKjT „k kJ~KjÇ KjrPkã S yóPãkoMÜ ˝JiLj FTKa xÄxh KjmtJYj @P~J\j TrJ jJ ßVPu Vefπ KmTKvf yPf kJPr jJÇ KmvõJxPpJVq KjmtJYj ZJzJ KmvõJxPpJVq xÄxh k´KfÔJ yPf kJPr jJÇ lPu @oJPhr KjmtJYj k´Kâ~J FmÄ xÄxh IKmTKvfA rP~PZÇ \jVe FA hMA k´KfÔJPjr Skr @˙J ˙Jkj TrPf kJPr jJÇ @r \jVPer @˙J S xÿJj I\tPjr uPãq FèPuJ k´JKfÔJKjT „k jJ ßkPu ßTJPjJ KmvõJxPpJVq KjmtJYj yS~J x÷m j~Ç ImJi S xMÔá KjmtJYj jJ Kmù rJ\jLKfTPhr xojõP~ xÄxh yPm jJ FmÄ FaJ xÄxPhr k´JKfÔJKjT „k kJS~JPT mJiJV´˜ TrPf kJPrÇ' xÄxh KjP~ rJP~ muJ y~, ÈxÄxh pKh pPgÓ kKref jJ y~ fJyPu xÄxhPT Cófr KmYJKrT mqm˙Jr KmYJrT IkxJrPer ãofJ ßh~J yPm @ÕWJfL ßYÓJÇ KmYJr mqm˙JPT xÄxPhr TJPZ \mJmKhKy TrPf mJiq TrJ CKYf j~Ç FZJzJ, rJ\QjKfT huèPuJPT \JfL~ KjmtJYPj k´JgtL KjmtJYPjr ßãP© xfTt yS~J CKYfÇ' @hJuf mPuPZj, ÈkKref VefPπr ßhvèPuJPfS ßpUJPj KTjJ KjmtJYj k≠Kf k´JKfÔJKjT „k ßkP~PZ FmÄ xJÄxhrJ ImJi S xMÔá KjmtJYPj KjmtJKYf yj, fJrJS xKbTnJPm FmÄ KjrPkãnJPm Cófr @hJuPfr KmYJrTPhr IkxJrPer TJ\ TrPf kJPrKjÇ FaJ Foj FTKa ßhPv k´fqJvJ TrJ pJ~ ßp ßhv Kj∆mKetf IkKryJpt CkJhJj xoO≠ xJÄKmiJKjT Vefπ KhP~ kKrYJKuf: (1) KjmtJYPjr IU§fJ, (2) vJxPj xffJ, (3) mqKÜVf optJhJr kKm©fJ, (4) @APjr vJxPj vs≠J, (5) KmYJr mqm˙Jr ˝JiLjfJ (6) KmYJrmqm˙J, @ouJfπ, KjmtJYj TKovj, kJutJPoP≤r oPfJ k´KfÔJjèPuJr KmvõJxPpJVqfJ (7) Fxm k´KfÔJj kKrYJujJTJrL mqKÜPhr YJKrK©T IU§fJ FmÄ vs≠JuJPnr CkpMÜfJÇ' Vf 1 IJVˆ, oñumJr k´TJKvf F rJP~ xMKk´o ßTJPatr KmYJrT IkxJrPer ãofJ xÄxPhr yJPf ßh~J xÄPvJijLPT mJKfu TPrj @hJufÇ k´xñf, 2014 xJPur ßxP¡’r oJPx ßwJzv xÄPvJijL FPjKZu xrTJrÇ SA xÄPvJijL yJAPTJPat YqJPu† TPr Kra TrJ y~Ç 2016 xJPur ßo oJPx yJAPTJat ßWJweJ ßh~ ßp, SA xÄPvJijL IxJÄKmiJKjT FmÄ ITJptTrÇ xrTJr SA rJ~ YqJPu† TPr @Kku KmnJPV @Kku TPrÇ @Kku KmnJV 3rJ \MuJA @Kku UJKr\ TPr yJAPTJPatr rJ~ myJu rJPUjÇ rJP~r kr F KjP~ fLms xoJPuJYjJ TPr xÄxPh mÜmq rJPUj FoKkrJÇ F k´xPñS oñumJr k´TJKvf rJP~ TgJ mPuPZj @hJufÇ muJ yP~PZ, ÈyJAPTJPatr rJP~r kr xMKk´o ßTJat Kk´≤ S APuÖsKjT KoKc~J ßgPT uãq TPr ßp, xJÄxhrJ xÄxPh SA rJ~ S KmYJrTPhr xoJPuJYjJ TPr @PuJYjJ TPrjÇ' ÈIxÄxhL~ nJwJ mqmyJr TPr' KmYJrTPhr rJ~ KjP~ k´vú ßfJuJ y~ mPu oñumJr k´TJKvf rJP~ CPuäU TrJ y~Ç @hJuf mPu, ÈFPf k´oJKef y~ ßp, @oJPhr xÄxhL~ Vefπ IkKref FmÄ kKreKf I\tj TrPf yPu TokPã aJjJ 4/5 ßo~Jh xÄxhL~ Vefπ YYtJ TrJ k´P~J\jÇ' FUJPj @hJuf nJrf S kJKTóJPjr xJŒ´KfT hM'a WajJ fáPu iPrjÇ @hJuf mPu, ÈhMPhPvrA xÄxh xhxqrJA xMKk´o ßTJPatr Kx≠J∂ ßoPj KjP~PZj FmÄ ßTJPjJ KTZá KjP~ k´KfKâ~J ßhUJ~Kj, pKhS @hJuPfr SA Kx≠J∂èPuJ KZu xÄPmhjvLuÇ' FUJPj kJKT˜Jj xMKk´o ßTJPat xJPmT ãofJxLj k´iJjoπL jS~J\ vrLl S fJr kKrmJPrr KmÀP≠ hMjtLKf oJouJr TgJ CPuäU TrJ y~Ç nJrxJPoqr InJPm IKj~Kπf yP~ pJPò xrTJrnJrxJoq @r TJptTr kptPmãe mqm˙Jr IjMkK˙KfPf C≠f @r IKj~Kπf yP~ pJPò xrTJrÇ xÄKmiJPjr ßwJzv xÄPvJijL mJKfu TPr ßh~J rJP~ FojaJA mPuPZj xMKk´o ßTJatÇ xPmtJó @hJuPfr @Kku KmnJPVr rJP~ @PrJ muJ yP~PZ, ÈoJjmJKiTJr ÉoKTr oMPU, hMjtLKf ImJi, xÄxh ITJptTr, ßoRKuT ˝J˙qPxmJ mKûf TP~T ßTJKa

04 - 10 August 2017

oJjMw @r k´vJxPj Imqm˙JkjJ oJrJÕTÇ' @hJuf mPuPZj, k´pMKÜr Cjú~j @r IkrJPir kKrmftjvLu oJ©J~ jJVKrTPhr \Lmj S KjrJk•J Ifq∂ IKjKÁf yP~ pJPòÇ rJP~ muJ y~, È@Aj k´P~JVTJrL xÄ˙JèPuJ kKrK˙Kf xJoJu KhPf xão j~ @r FxPmr xJoKV´T lu yPuJ FTKa kè xoJ\, Foj FTKa xoJ\ ßpUJPj FT\j nJPuJ oJjMw nJPuJ ßTJPjJ ˝kú @PhR ßhPU jJÇ KT∂á oª ßuJT\j @rS KTZá xMKmiJ @hJ~ TPr KjPf Kjr∂r k´PYÓJ~ rP~PZÇ' rJP~ @PrJ muJ y~, ÈFoj FTKa kKrK˙KfKf, KjmtJyLrJ C≠f @r IKj~Kπf yP~ pJPò @r @ouJfπ TUjA TJptTr yS~Jr KhPT ^áÅTPm jJÇ' @hJuf mPu, È˝JiLjfJr 46 mZr krS @orJ ßTJPjJ xrTJKr k´KfÔJjPT k´JKfÔJKjT „k KhPf xão yAKjÇ nJrxJoq KjKÁf TrJr ßTJPjJ mqm˙J ßjAÇ ßTJj kptPmãe mqm˙J xKâ~ j~Ç lPu ãofJ~ gJTJ ßuJT\j ãofJr @rS ImmqJmyJr TrJr KhPT ^áÅTPZ @r fJrJ ãofJr pPgòJ mqmyJPrr iOÓfJ ßhUJPòÇ' rJP~ xPmtJó @hJuf KmYJr mqm˙J KjP~S TgJ mPuPZÇ IPvw FA YqJPuP†r oMPU, KmYJrmqm˙J fáujJoNuTnJPm rJPÓsr FToJ© ˝fπ Iñ pJ fKuP~ pJS~J Im˙J~ gJTJ xP•ôS ßnPx gJTJr k´Jeke ßYÓJ TPr pJPòÇ rJP~ muJ y~, ÈKmYJr mqm˙JS F kKrK˙KfPf ßmKvKhj KaTPf kJrPm jJÇ fJrkrS Cófr KmYJKrT mqm˙J~ KmYJrT KjmtJYj S KjP~JPVr \jq ßTJPjJ @Aj k´e~j TrJ y~KjÇ Cófr KmYJKrT mqm˙Jr KmYJrTPhr \jq kãkJfyLjfJr k´KvãPer ßTJj xMPpJV ßjAÇ KmYJrT KjmtJYj S fJPhr k´KvãPer \jq @Aj k´e~j TrJr xo~ FPxPZ ßpj fJrJ 21 vfPTr YqJPu† ßoJTJKmuJ TrPf k´˜Mf yPf kJPrÇí muJ y~, ëKmYJr mqm˙JPT vKÜvJuL TrJr kKrmPft KjmtJyLrJ FUj fJ ßUJzJ TPr ßh~Jr ßYÓJ TrPZÇ @r ßxaJ pKh y~ fJyPu kKreKf yPf kJPr n~JmyÇ' rJP~ xMKk´o ßTJat ßhPvr rJ\QjKfT xÄÛíKf KjP~S TgJ mPuPZÇ muJ y~, rJÓsL~ ãofJ @\TJu èKaTP~T ßuJPTr FTPYKa~J mqmyJPrr Kmw~m˜MPf kKref yP~PZÇ ãofJ ß\JrJPuJ TrJr FA @ÕWJfL k´mefJ âPoA mJzPZÇ @hJuPfr nJwJ~, ÈãofJr ßuJn oyJoJKrr oPfJÇ FTmJr FPx ßVPu fJ xmKTZá V´JPxr ßYÓJ TrPmÇ FaJ ßp @oJPhr ˝JiLjfJ xÄV´JPor uãq S CP¨vq KZu jJ- fJ muJA mJÉuqÇ @oJPhr kNmtkMÀPwrJ FTKa VefJKπT rJÓs k´KfÔJr \jq xÄV´Jo TPrKZu, ßTJPjJ ãofJ-hJjm ‰fKr TrJ j~Ç' @hJuf xmtPvw hMA xJoKrT vJxT ßVJÔLrS xoJPuJYjJ TPrjÇ FPf muJ y~, ˝JiLjfJr kr Fxm ãofJPuJnL IÊn ß\JaèPuJ hMmJr ßhvPT ÈmqJjJjJ KrkJmKuPT' jJKoP~ @PjÇ fJPhr ãofJr IjqJ~ mqmyJrPT ‰mifJ KhPf \jVePT ßiJÅTJ ßh~J yP~KZu @r KmkhV´˜ TrJ yP~KZuÇ @hJuf mPu, ÈfJrJ \jVPer ãofJ~j TPrKjÇ mrÄ fJrJ fJPhr Im˙JPjr IkmqmyJr TPrPZ FmÄ KjP\Phr ãofJr ßUuJ hLWtJK~f TrPf ßiJÅTJ ßh~Jr KmKnjú yJKf~Jr (TUjS VePnJa, TUjS TJrYáKkr ßnJa @r TUjS ßTJPjJ KjmtJYjA j~!) Ck˙Jkj TPrPZÇ lPu, FTKa k´KfÔJj KyPxPm ÈrJ\jLKf'r iJreJ xŒNet ±Äx yP~ ßVPZÇ' rJ\jLKf k´xPñ @rS muJ yP~PZ, ÈrJ\jLKf FUj @r Kl∑ ßjAÇ FaJ FUj Ifq∂ mJKeK\qT @r YJuPTr @xPj rP~PZ Igt pJ TJP\r iJrJ FmÄ Fr V∂mq Kj~πe TPrÇ ßhPvr xTu xrTJKr k´KfÔJjPT FUj Kj~πe TPr ãofJ, ßoiJ j~Ç kKryJPxr Kmw~ yPuJ, Iau xÄT· @r Ihoq Chqo KjP~ @orJ ßhvPT FTKa xJoKrT ãofJir rJPÓsr gJmJ ßgPT oMÜ TrPf ßkPrKZuJo, KT∂á @orJ ßxA ßhPv KjP\Phr TJPZA krJK\fÇ' xMKk´o ßTJat mPuPZj, kKref Vefπ, @ouJfπ FmÄ KmYJKrT mqm˙Jr ßhvèPuJ, ChJyre˝„k nJrPf xJÄxh, xÄxh FmÄ @ouJfPπr fLms xoJPuJYjJ TrJ y~Ç @r KjKhtÓ KTZá xLoJr oPiq yJAPTJat S Kjoú @hJuPfr KmYJrTPhr xoJPuJYjJ TrJ y~Ç @hJuf mPu, ÈVefπ, @ouJfπ, VeoJiqPor ˝JiLjfJ FmÄ @APjr vJxPjr ßp oJjh§ fJrJ ˙Jkj TrPf xão yP~PZ ßxaJ fáujJ TrPu @orJ ßTJjnJPm fJPhr xPñ fJu ßouJPjJr TgJ KY∂JS TrPf kJKr jJÇ' @Aj k´KfÔJr oJiqPo FTKa TuqJerJÓs k´KfÔJr \jq \jVPer k´KfKjKifôTJrL mqKÜr èe xŒPTt nJrPfr ÈT¿KaaáP~≤ IqJPx’Ku'Pf ßhvKar k´go ßk´KxPc≤ FmÄ k´UqJf rJ\jLKfT rJP\ªs k´xJPhr FT KmmOKf CPuäU TPr xPmtJó @hJuf mPu, fJr ImvqA YJKrK©T IU§fJ gJTPf yPm @r yPf yPm xöj mqKÜÇ @hJuf mPu, Èk´KfKa @Aj y~PfJ ©∆KakNet yPf kJPr KT∂á FT\j xJÄxPhr pKh SA èeèPuJ gJPT ßpèPuJ fJr gJTJ k´P~J\j, fJyPu iJPk iJPk VefPπr TJbJPoJ vKÜvJuL TrJ x÷mÇ FaJA KZu SA uJU uJU oJjMPwr GTJK∂T k´fqJvJ pJrJ Foj FTKa ßhv k´KfÔJr \jq uzJA TPrKZu ßpUJPj Vefπ S @APjr vJxj gJTPmÇ FA @˙JaJ KlKrP~ @jPf yPmÇ ßxaJ TrPf mqgt yPu

˝JiLjfJ yPm IgtyLjÇ' @APjr vJxPjr nKmwqf KjP~ CKÆVú k´iJj KmYJrkKf k´iJj KmYJrkKf xMPrªs TáoJr KxjyJ mPuPZj, KmYJr KmnJPVr ˝JiLjfJxy \JfL~ AxMqPfS pUj ßhKU @Aj\LmLrJ KmnÜ fUj Kmw~Ka @oJPT CKÆVú TPr ßfJPuÇ @orJ @\PT Àu Im u' náPu ßVKZÇ KmYJr KmnJPVr ˝JiLjfJ AxMqPfS @Aj\LmLrJ FT yPf kJPrj jJÇ @Aj\LmLrJ @\ ¸Óf KÆiJKmnÜÇ FT\j FTkPã TgJ muPu Ijqkã fJr KmkPã TgJ mPujÇ FnJPm uzPu @APjr vJxPjr nKmwqf KjP~ UMmA CKÆVú yPf y~Ç KfKj mPuj, @APjr vJxj k´KfÔJ S KmYJrTPT nJPuJ rJ~ KuUPf @Aj\LmLrJ xJyJpq TrPmjÇ KT∂á ßx rTo @Aj\LmL Khj Khj TPo pJPòÇ FaJ UMmA CPÆPVrÇ ßhPv @APjr vJxj S Vefπ k´KfKÔf TrPf yPu @Aj\LmLPhr kg k´hvtPTr nëKoTJ kJuj TrPf yPmÇ fJ jJ yPu ßp xnqfJ ßkP~KZ fJ yJKrP~ oiqpMPVr mmtrfJ KlPr @xPmÇ xJPmT k´iJj KmYJrkKf ‰x~h FKm oJyoMh ßyJPxPjr 35fo oOfqMmJKwtTL kJuj CkuPã @\ mMimJr KmPTPu @P~JK\f FT @PuJYjJ xnJ~ k´iJj IKfKgr mÜPmq FTgJ mPuj k´iJj KmYJrkKfÇ xJPmT k´iJj KmYJrkKf ‰x~h ß\ @r ßoJhJKòr ßyJPxPjr xnJkKfPfô xMKk´o ßTJat @Aj\LmL xKoKf nmj KoujJ~fPj IjMKÔf F xnJ~ k´UqJf @Aj\LmL c. TJoJu ßyJPxj, xJPmT k´KfoπL @mMu yJxJj ßYRiMrL, xJPmT rJÓshNf c. ßoJyJÿh \Kor mÜmq ßhjÇ KmYJrkKf ‰x~h FKm oJyoMh ßyJPxj ˛OKf xÄxh F @PuJYjJxnJ S ßhJ~J oJyKlPur @P~J\j TPrÇ k´iJj KmYJrkKf xMPrªs TáoJr KxjyJ mPuj, IÓo xÄPvJijLr oJouJ~ @orJ ßhPUKZ huoJf KjKmtPvPw ßVJaJ @Aj\LmL xoJ\ @APjr vJxj rãJ~ FTxJPg ^JKkP~ kPzPZjÇ @\ @orJ ßxA náKoTJr TgJ náPu pJKòÇ @orJ @APjr vJxPjr TgJ náPu pJKòÇ KfKj mPuj, uct ßcKjÄÇ FT\j k´UqJf KmYJrkKfÇ KfKj KjP\A FTKa k´KfÔJjÇ @APjr vJxj k´KfÔJ~ fJr oPfJ ßuJPTrJ hMv mJ @zJAv mZr @PV ßp xJyxL nëKoTJ ßrPUKZPuj, FTJKmÄv vfJK»Pf FPx @\ @orJ ßx xJyx ßhUJPf

kJrKZ jJÇ @\ xJrJ kOKgmLPf CV´mJh, ãofJr uzJA, mqmxJ, aJTJr kJyJz VzJ~ mq˜Ç ßTC KjP\r Im˙Jj KjP~ x∂áÓ jAÇ KfKj mPuj, 1982 xJPur @PV ßp xMKk´o ßTJat ßhPUKZ @\ ßxA xMKk´o ßTJat ßjAÇ F\jq @Aj ßkvJ~ pJrJ @PZj fJrJA IPjTJÄPv hJ~LÇ @\ xKfqTJPrr hã @Aj\LmL UMÅP\ kJS~J pJPò jJÇ KhPjKhPj hã @Aj\LmL KmKuj yP~ pJPòjÇ FT ßvsKer @Aj\LmL @PZj pJrJ ÊiMA aJTJr KhPT ZáaPZjÇ oPÑPur TL yPuJ ßxKhPT fJPhr ßU~Ju gJPT jJÇ fJPhr aJTJ yPuA yPuJÇ fJPhr mqmxJK~T hOKÓnñLÇ ßpPTJPjJnJPm ãofJ~ pJS~J mJ aJTJ TJoJPjJr KhPT j\rÇ F kg kKryJr TPr @Aj\LmLPhr @APjr vJxj k´KfÔJ~ TJ\ TrJr @øJj \JjJj k´iJj KmYJrkKfÇ KfKj VrLm KmYJr k´JgtLPhr kPã KmjJ aJTJ~ oJouJ kKrYJujJ TrPf @Aj\LmLPhr @øJj \JjJjÇ KfKj mPuj, ÊiMA @Aj\LmL jj, @\ hã KmYJrkKfrS InJmÇ @r nJPuJ @Aj\LmL jJ yPu nJPuJ KmYJrTS kJS~J pJ~ jJÇ TJre, IKiTJÄv KmYJrT KjP~JV ßh~J y~ @Aj\LmLPhr oiq ßgPTÇ fJA hã KmYJrT TrPf FTaJ k´Kvãe AjKˆKaCa TrJ hrTJrÇ @PuJYjJ xnJ~ IÄv KjP~ xÄKmiJj k´PefJ c. TJoJu ßyJPxj mPuj, @PV KT xMªr kKrPmv KZPuJÇ ßTJPjJ xo~ @hJuPf huL~ KY∂J dáPTKjÇ @PV \J\ KjP~JV yPfJ ßkvJVf ßpJVqfJr KnK•PfÇ ßxUJPj ßTJPjJ huL~ KY∂J @xPfJ jJÇ KfKj mPuj, @Aj, xÄKmiJj KjP~ k´Pvú @orJ huof KjKmtPvPw ßoJTJKmuJ TPrKZÇ fUj mJr KjmtJYPj hPur @vLmtJh jJ KjP~S xlu yS~J ßpfÇ FUj pJ x÷m jJÇ c. ßoJyJÿh \Kor mPuj, KmYJrkKf ‰x~h FKm oJyoMh ßyJPxj ‰jKfTfJr k´Kf KmPvw èÀfô KhPfjÇ fJr oPfJ ßuJT yPu ßhPvr CjúKf yPmÇ ‰jKfT Imã~ ßgPT rãJ kJPmJÇ ßhPv rJ\QjKfT ImãP~r TJrPe ßp ãKf yPò fJ ßgPT rãJ kJPmJÇ mÜJVe xJPmT k´iJj KmYJrkKf ‰x~h FKm oJyoMh ßyJPxjPT iJKotT, x“, jqJ~krJ~j S ChJr ojJKwTfJr oJjMw KyKxPm CPuäU TPrjÇ fJrJ mPuj, KmYJrkKf ‰x~h FKm oJyoMh ßyJPxj iJKotT KZPujÇ KT∂á fJr oPiq iotL~ ßVJzJoL KZu jJÇ

UKAY Fish & Meat Bazar

WHOLESALE RETAIL AND RESTAURANT SUPPLIER

roPlJct yJuJu ßgPT xo˜ oJÄx ßcKunJrL ßh~J y~Ç Quality food at low prices, fresh Bangladeshi vegetables, fish, fruits, Halal meats Discounts for restaurants

OUR MEAT IS FROM ROMFORD HALAL 251 Whitechapel Road,London E1 1DB T: 020 7247 8798 F: 020 7247 4997 E:ahfaz@ukaygroup.com


UmrJUmr

04 - 10 August 2017

o∂mqTgJ:

xMrf yfqJTJ§xy \JjJPòÇ FA jLKfr @SfJ~ \jìxNP© KmsKav jJVKrTrJ KmPhPv ßTJPjJ xoxqJ~ kzPu KmsKav xrTJPrr kNet xyJ~fJ kJj @r ‰Æf jJVKrTrJ @ÄKvT T¿MuJr ßxmJ kJjÇ Kmw~Ka KmfPTtr ßTPªs @Px Foj FTKa ßk´ãJkPa pUj jJ\JKjj \JWJKr rJaKTîl (38) jJPo FT\j KmsKavArJKj~Jj jJVKrT Vf mZPrr 3rJ FKk´u ArJj xlr ßvw TPr fJÅr 22 oJx m~Pxr KvÊTjqJ VqJKmsP~uJPT KjP~ KmsPaPjr lîJAPa SbJr \jq AoJo ßUJPoKj F~JrPkJPat ßkRÅZPu ßxUJj ßgPTA fJÅPT ßV´lfJr TrJ y~Ç ArJj xrTJr jJ\JKjPjr KmÀP≠ xrTJr C“UJPfr wzpPπr IKnPpJV Vbj TPr @hJuPf pJ~ FmÄ KvÊ VqJKmsP~uJPT oJP~r xJPg gJTPf jJ KhP~ fJÅr kJxPkJat \» TPr kJKbP~ ßhS~J y~ ArJPj jJjJjJjLr kKrmJPrÇ FKhPT, ˘L S KvÊ TjqJr \jq YronJPm CKÆVú yP~ kPzj jJ\JKjPjr ßvõfJñ ˝JoL KrYJct rJaKTîlÇ lPrAj F¥ TojSP~ug IKlPxr krJoPvt k´J~ hMA oJx Kmw~Ka \jxoPã jJ FPj ßYPk pJj rJaKTälÇ KT∂á ßTJPjJ irPjr IV´VKf S CkJ~J∂r jJ ßhPU ßvw kpt∂ KfKj vrjJkjú yj ˙JjL~ FoKk KaCKuk KxK¨PTrÇ fUj jfáj oJ yP~ ßTmu yJxkJfJu ßgPT mJxJ~ KlPrPZj KaCKukÇ VqJKmsP~uJPT fJÅr oJ ßgPT KmKòjú TrJr WajJ hJÀjnJPm ootJyf TPr KaCKukPTÇ ßxA ßgPT jJ\JKjj S fJr TjqJr oJjmJKiTJr S fJÅPhrPT KjrJkPh ArJj ßgPT KmsPaPj KlKrP~ @jJr \jq Kjrux TqJPŒAj YJKuP~ pJPòj KaCKukÇ APfJoPiq KmsPaPjr oNu ßxsJPfr VeoJiqoèPuJPf jJ\KjPjr Kmw~Ka mqJkTnJPm @PuJKYf yP~PZÇ jJ\Kjj S VqJKmsP~uJr oMKÜr hJKm \JKjP~ KmsKav k´iJjoπL ßaKr\J ßo, ArJPjr xPmtJó ßjfJ @uL ßUJPoKj, xJPmT KmsKav k´iJjoπL ßcKnc TqJPorj, ßumJr ßjfJ ß\PrKo TrKmj S xhqxJPmT KumPco ßjfJ Kao lqJrPjr k´Kf jJ\JKjPjr ˝JoL KrYJct rJaKTîPlr ßuUJ FTKa IjuJAj KkKavPj ˝Jãr TPrPZj k´J~ FT KoKu~j ßuJTÇ TqJPŒAPjr YëzJ∂ kptJP~ FPx Vf 18 \MuJA SP~ˆKo¿aJr yPu ÈKmsKav Kk´\jJxt Aj ArJj' vLwtT FT KmfPTt ßjfífô ßhj KaCKuk KxK¨TÇ KmfPTt IÄv KjP~ ßTJPjJ FoKkA TqJPŒAPjr oNu jLKfr KmPrJKifJ TPrjKjÇ ßTmu lPrAj F¥ TojSP~ug IKlPxr oπL IqJKuˆJr mJat jJ\JKjPjr KmwP~ xrTJPrr Im˙Jj kMjmqtÜ TPrPZjÇ KjPYr KuÄPT KVP~ SP~ˆKo¿aJr yPu IjMKÔf KmfPTtr KnKcS ßhUJ pJPm: fPm xmKTZár kPrS KaCKuk KxK¨T KbTA mM^Pf kJrPZj ‰Æf jJVKrTPhr IKiTJr k´KfÔJ~ xrTJrL jLKf kKrmftj TrPf yPu @Aj kKrmftjA xoJiJjÇ F\jq KfKj kJutJPoP≤ Ck˙JkPjr \jq FTKa ÈPajKoKja Àu Kmu'-Fr UxzJ ‰frL TPrPZjÇ FKa ßTJPjJ huL~ Kmu j~, FKaPT muJ y~ Èk´JAPna ßo’Jxt Kmu'Ç ˆqJK§Ä IctJr KmKi-23 Fr @SfJ~ hJÅKzP~ KmPur kPã TgJ muJr \jq hv KoKja xMPpJV kJj ßkZPjr xJKrr FoKkrJÇ kJutJPoP≤r IKiPmvPj FA hv KoKjPar mÜífJ~ IjqJjq FoKkPhr Kmw~Kar èÀfô ßmJ^JPjJr @k´Je ßYÓJ TPrj xÄKväÓ FoKkÇ KmuKaPT @jMÔJKjTnJPm C™Jkj TrJ pJ~ KTjJ ßx KmwP~ FoKkrJ KmPrJKifJ TrJrS xMPpJV kJjÇ ÈPaj-KoKja Àu Kmu' Ck˙JkPjr @PV FoKkrJ Kj\ hu xy IjqJjq hPur FoKkPhr xJPg mqKÜVfnJPm ßpJVJPpJV TPr @PV ßgPT fJÅPhr xogtj @hJP~r ßYÓJ TPrjÇ KmuKa C™JKkf yP~ kJv yPu lPrAj IKlPxr TotTftJrJ KmPhPv ‰Æf jJVKrTPhr IKiTJr xÄrãPj mJzKf ãofJ kJPmj FmÄ ßxA ãofJ fJPhrPT mKuÔ S ˝ò khPãk V´yPe xJyJpq TrPmÇ jJ\JKjj \JWJKr rJaKTîl ArJPjr kJxPkJat KjP~ Vf mZPrr FKk´Pu ßxPhPv ßmzJPf KVP~ ßV´lfJr yS~Jr kr ArJPjr xrTJrPT C“UJPfr wzpPπr IKnPpJPV @hJuPfr xÿMULj yjÇ @hJuPf xrTJPrr IKnPpJV k´oJKef y~Ç YuKf mZPrr FKk´u oJPx ArJPjr xMkL´ o ßTJatS ßxA rJ~ myJu rJPUÇ KT∂á jJ\JKjPjr ˝JoL rJaKTîl ÊÀ ßgPTA jJ\JKjPjr KmÀP≠ oJouJPT xJ\JPjJ oJouJ KyxJPm hJKm TPr muPZj, goxj r~aJxt lJCP¥vPjr k´P\Ö oqJPj\Jr KyxJPmA ßTmu jJ\JKjj

xMroJr oMPUJoMKU rJ\jLKfKmh x÷Jmq FoKk k´JgtL TPetu (Im.) ‰x~h IJuL IJyoh (24 kOÔJr kr) KZu kJmKuT xJKntx TKovPjr oJiqPo fJ mº TPr ßh~J yP~PZ, ITJptTr TPr rJUJ yP~PZÇ FnJPm pKh huL~Tre TrJ y~ xrTJrL YJTrLPãP© fJyPu \JfL~ \LmPj yfJvJ TJ\ TrPmÇ xrTJrL FTKa kKrxÄUqJPj \JjJ ßVPZ, IJoJPhr ßhPv 22 uã ßmTJr V´J\MP~aÇ ßxUJPj k´J~ 5 uã nJrfL~ jJVKrT IJoJPhr ßhPv KmKnjú ßxÖPr KmKnjúnJPm YJTrL TrPZ, pJPhr ßmfj kûJv yJ\Jr ßgPT kûJv uã kpt∂Ç kJÅY uã nJrfL~ jJVKrPTr YJTrL xOKÓr \jq mJÄuJPhvPT ˝JiLj TrJ y~ jJAÇ mJÄuJPhvPT ˝JiLj TrJ yP~KZu, mJÄuJPhPvr oJjMPwr xTPur xoJj xMPpJV-xMKmiJ gJTPm FmÄ ßpJVqfJr KnK•Pf ßx fJr jqJpq IKiTJraáTá kJPmÇ FUj jqJpq IKiTJr mº ßrPU IjqJpq IKiTJr ßh~Jr \jq pKh ßTJPjJ xrTJr k´PYÓJ YJuJ~ fJr k´fJk ßmvL Khj gJTPm jJÇ TJre, FKa FTKa IQjKfT TJ\Ç FA IQjKfT TJP\r Kmr∆P≠ oJjMw FUj xÄWm≠ yPò FmÄ IJVJoLPf pKh ßTJPjJ KjmtJYj y~, ßoJaJoMKanJPm pKh ‰jKfTnJPm V´yePpJVq ßTJPjJ KjmtJYj y~ IJkjJrJ rJ\QjKfT kKrmftjaJ mM^Pf kJrPmj FmÄ oJjMPwr IJvJIJTJ–ãJr FTKa k´Kfluj ßxUJPj WaPmÇ k´vú: IJVJoLPf KT ßTJPjJ xMÔ KjmtJYj yPm ∏ Foj ßTJPjJ uãe KT IJkjJrJ ßhUPf kJPòj? jJ yPu IJkjJPhr TL TreL~ yPm? C•r: IJorJ FUPjJ ßhUPf kJKò jJÇ IJorJ \JKj IJoJPhr ßhPvr mftoJj xrTJPrr KmKnjú Kx≠J∂ mJAPr ßgPT IJPxÇ ßTJgJ ßgPT IJPx IJKo CPuäU TrKZ jJÇ KT∂á IJoJPhr KjP\r Kx≠J∂ IJorJ KjP\ KjPf kJKr jJÇ IJoJPhr ßhPv IPjT rJ\QjKfT mqKÜ èo yP~PZÇ VJKz TPr FPx ACKjlot kzJ ßuJT iPr KjP~ KVP~ VJP~m

TJ\ TrKZPujÇ WajJr iJrJmJKyTfJ~ FA oMÉPft rJaKTîl kKrmJPrr Kfj xhxq Kfj \J~VJ~ mxmJx TrPZjÇ KrYJct rJaKTîl KmsPaPj, KvÊTjqJ VqJKmsP~uJ ßfyrJPj jJjJ mJKzPf @r jJ\JKjj ßfyrJPjr ÈFKnj' TJrJVJPrÇ oJP^-oPiq VqJKmsP~uJPT ßhUJr IjMoKf kJj jJ\JKjjÇ KmsPaPj KmKnjú ßhPvr Z~ uJPUrS ßmvL ‰Æf jJVKrT mxmJx TPrjÇ KaCKuk KxK¨T VJKct~Jj xÄmJhk©PT mPuPZj, KmPhPv Im˙Jjrf ‰Æf jJVKrTPhr IKiTJr rãJ~ KmsPaPjr lPrAj IKlxPT @PrJ ßmvL mKuÔ nëKoTJ kJuj TrPf yPmÇ KmPhPv mªL ‰Æf jJVKrTPhr @PrJ ßmvL xMrãJ ßhS~Jr uPãq @Aj kKrmftj TrJ \ÀrL mPuS ofJof ßhj KfKjÇ KfKj mPuj: ÈlPrAj F§ TojSP~ug t JV´˜ kKrK˙Kfr KmwP~ pfúvLu KT∂á fJÅrJ IKlPxr TotLrJ jJ\JKoPjr hMhv KmhqoJj Kj~Por TJPZ mªL yP~ @PZj, ßpKa pPgÓ vKÜvJuL j~Ç xrTJrPT oMU UMPu muPf yPm ßp, KmPhPv oJjmJKiTJr ßgPT mKûf xTu KmsKav jJVKrPTr \jq TJVP\-TuPo ßUJuJUMKu khPãk KjPf ßTJPjJ rTo mqKfâo TrJ yPm jJ'Ç Vf \Mj oJPx lPrAj KoKjˆJr IqJKuˆJr mJat ˝LTJr TPrPZj ßp, ‰Æf jJVKrTPfôr AxqMKaA KmsKav xrTJPrr khPãk V´yPer kgPT TKbj TPr ßlPuPZÇ KfKj mPuKZPuj: ÈQÆf jJVKrTPfôr AxMqPf ArJPjr Im˙Jj IV´VKfPT TKbj TPr fáPuPZ FmÄ @orJ Ijq ßhPvr @AjL k≠KfPf y˜Pãk TKr jJ'Ç KmsKav-mJÄuJPhvL ‰Æf jJVKrTPhr TL yPm? ArJPjr jJ\JKoj \JWJKr rJaKTîPlr AxMqPf KaCKuk KxK¨T FoKkr YuoJj TqJPŒAj YëzJ∂nJPm xlu yPu fJr lu ßnJV TrPm KmsKavmJÄuJPhvLrJSÇ mJÄuJPhPv Im˙Jjrf KmsKav-mJÄuJPhvLPhr oJjmJKiTJrS uÄWj yPòÇ Fxm WajJ~ KmsKav T¿MuJr ßxmJ jJA muPuA YPuÇ fPm UMj, ß\JrkNmtT KmmJy FmÄ oOfáqhP§r @Aj @PZ Foj IkrJPir xJPg xÄKväÓ KmsKav-mJÄuJPhvLPhr KmkPh mrJmrA xKâ~fJ ßhUJ~ yJATKovPjr T¿MuJr xJKntx KmnJVÇ ßpPyfá oJjmJKiTJPrr @SfJ IPjT mqJkT, ßxPyfá KmsKav-mJÄuJPhvLPhr oJjmJKiTJr rãJr Kmw~Ka oKjar TrJr TJ\S IPjT mqJkTÇ mJÄuJPhPv T¿MuJr ßxmJr k´xJr ArJPjr ßYP~ xy\ yPm mPuA iJrjJ TrJ pJ~Ç ßTjjJ mJÄuJPhPvr @APj ‰Æf jJVKrTfô xŒNet ˝LTíf KT∂á ArJPjr xrTJr ‰Æf jJVKrTfô ˝LTJr TPr jJÇ lPu KmsKav-ArJKj~Jj mªLPhr xJPg KmsKav T¿MuJr KmnJPVr TotTftJrJ ßhUJS TrPf kJPrj jJÇ KaCKuPkr TqJPŒAj xlu yPu 1996 xJPu dJTJ KmoJj mªPr KmsKav-mJÄuJPhvL xMrf Ko~J yfqJTJP§r KmYJr, 2011 xJPu KmvõjJPg fJKyr @uL yfqJTJP§r KmYJrxy IVKef KmwP~ KmsPaPjr T¿MuJr ßxmJPT xÄKväÓ TrJr xMPpJV mOK≠ ßkPf kJPrÇ ßhPv KVP~ k´mJxLPhr UMj, èo S ßV´lfJr yS~Jr WajJS IPjTÇ Fxm oJjmJKiTJr uÄWPjr WajJ~ fJ“ãKeTnJPm KmsKav yJA TKovPjr T¿MuJr xJKntxPT xÄKväÓ TrPf kJrPu CkTíf yPm KmsKav-mJÄuJPhvLrJAÇ KaCKuPkr TqJPŒAj xlu yPu fJA xlu yPm KmsKav-mJÄuJPhvLrJÇ KaCKuk KxK¨T VJKct~JjPT fJr ßãJn S yfJvJ mqÜ TPr mPuPZj, KmsKav xrTJr TUjS k´TJPvq jJ\JKjj \JWJKr rJaKTîPlr oMKÜr hJKm ßfJPuKj FmÄ KfKj ßp KjPhtJw ßxKaS k´TJPvq ßWJweJ TPrKjÇ xrTJPrr Foj Im˙Jj xŒPTt KfKj mPuj: ÈxrTJPrr Foj khPãkyLjfJ ßhPU oPj y~ I∂rJPu @PrJ KTZá @PZ'Ç ArJPj IitvfJKiT ‰Æf jJVKrT mªL yP~ @PZjÇ F xTu ßuJT UMm xJoJjq T¿MuJr xJKntx kJPòjÇ Vf FKk´u oJPx \QjT @Aj\LmL VJKct~JjPT mPuPZj, FA xÄUqJ 40 \Pjr oPfJ yPf kJPrÇ Fr oPiq rP~PZj KmsKav-ArJKj~Jj mqmxJ~L TJoJu lPrRKWÇ fJÅr KmwP~ CPÆV k´TJv TPr lPrAj IKlPx KYKb KuPUKZPuj Tj\JrPnKan huL~ FoKk IKunJr cJCPcjÇ ßxA KYKbPf 216 \j FoKk ˝Jãr TPrKZPujÇ KaCKuk KZPuj fJÅPhr FT\jÇ fJA KaCKuk @vJ TPrj, fJÅr TqJPŒAPjS Tj\JrPnKan hPur FoKkrJS xogtj ßhPmjÇ KfKj mPuj, FKa xrTJr-KmPrJKifJr ßTJPjJ Kmw~ j~ mrÄ FKa yPò KmkhV´˜ ßuJTPhr xJyJpq TrJr uPãq FTKa VbeoNuT TJ\Ç KaCKuk KxK¨T FoKk ßTmu KmsKav FoKk jj, KfKj mJÄuJPhPvr mftoJj

TPr KhP~PZÇ KT∂á IJoJPhr xrTJr muPZ fJrJ \JPj jJÇ fJyPu FrJ ßTJgJ ßgPT IJxPuJ TLnJPm IJxPuJ? KmPhPvr ßTJPjJ vKÜ pKh IJPx fJyPu IJoJPhr ßhPvr kMKuPvr xyPpJKVfJ KjP~ IJoJPhr ãKf TPr pJPm, IJoJPhr rJ\QjKfT ßjfJTotLPhr èo TPr ßluPm ∏ FaJ ßfJ xrTJPrr hJK~fô yPf kJPr jJÇ IJr jJ yPu FTaJ ßuJT èo yPu xrTJrPT hJK~fô KjP~ muPf yPm, yÅqJ, ßx oJrJ ßVPZ ßx IJfìyfqJ TPrPZ, fJPT èo TrJ yP~PZ IgmJ fJPT mªL TrJ yP~PZÇ IJoJPhr xrTJr ßTJPjJ hJK~fô KjPò jJ ∏ F yPò IJoJPhr xoxqJÇ oJyoMhMr ryoJj TL jJ TL TJ\ TPrPZ fJPT ß\Pu rJUJ yPuJ 3 mZrÇ oJyoMhMr ryoJj oJjúJ xPYfj rJ\QjKfT mqKÜfôÇ fJPT hLWtKhj ß\Pu IJaPT ßrPU KmKnjú irPjr KjptJfj TrJ yPuJÇ FnJPm pKh mqKÜ˝JiLjfJ, mJT˝JiLjfJ, VefJKπT ßoRKuT ˝JiLjfJPT yre TrJ y~ fJyPu CjìMÜ ‰jKfT KjmtJYPjr xMPpJV gJTPm mPu IJoJr oPj y~ jJÇ pKh jJ y~, fJyPu IJoJPhr TreL~ yPm FTKa xMKjKhtÓ TotxNYL KjP~ IJPªJuj TPr FTKa KjrPkã FmÄ ‰jKfT KjmtJYPjr xMPpJV IJhJ~ TPr ßjS~JÇ k´vú: KmFjKk IJkjJr hu, Kj\ hPu IJkjJr Im˙Jj xŒPTt muMj? C•r: hPu IJoJr Im˙Jj IJPV KZu FA oMyNPft ßjAÇ TJre, IJKo CkP\uJ TKoKaPf pJAKjÇ ß\uJ TKoKaPf IJoJPT ßjS~J y~KjÇ ßTj ßjS~J y~Kj ßxaJ IJoJr hPur KxKj~r pJrJ, pJrJ huPT Vbj TPrPZj fJrJA \JPjjÇ IJKo hPu TJ\ TPr pJKò FmÄ IJKo ßmVo UJPuhJ K\~Jr yJPf láPur ßfJzJ KhP~ KmFjKkPf ßpJVhJj TPrKZÇ AKu~Jx IJuL xJPym IJoJPT hPu V´ye TPrKZPuj FmÄ ßmVo UJPuhJ K\~Jr TJPZ KjP~ ßVPuj FmÄ ßxUJPj IJKo \JfL~ kJKatr k´J~ FTvf ßjfJTotLPT KjP~ KmFjKkPf ßpJVhJj TruJoÇ G IjMÔJPj KmFjKkr xTu KxKj~r ßjfímOª CkK˙f KZPujÇ oqJcJo x∂áKÓ k´TJv TPr IJoJPT mPuKZPuj, TJ\ TPrj IJkjJr oNuqJ~j yPmÇ IJKo TJ\ TPr pJKò, oNuqJ~j TrJ fJPhr hJK~fôÇ

29

ãofJxLj hPur k´iJjoπL ßvU yJKxjJr nJKVúÇ ‰Æf jVKrTPhr \jq KmsKav @Aj kKrmftPj ßpoj KfKj nëKoTJ rJUPZj, ßfoKj mJÄuJPhPvS ‰Æf jJVKrT-mJºm jLKf V´yPer \jq KfKj fJÅr UJuJPT krJovt S IjMPrJi TrPf kJPrjÇ mftoJPj ‰Æf jJVKrTfô @Aj, k´mJxL ßnJaJKiTJr xy KmKnjú AxMqPf KmsKav mJÄuJPhvLrJ TqJPŒAj TrPZjÇ FTkJKãT kKrmftPj xJKmtT xlufJ @jJ x÷m j~Ç ßTmu KmsKav @Aj kKrmftj TrPuA pPgÓ yPm jJÇ mJÄuJPhPvr kPãS pKh ‰Æf jJVKrTí mJºm jLKf TJptTrnJPm mJómJ~j y~ fPmA ßTmu ‰Æf jJVKrTrJ k´Tf xJluq I\tj TrPf kJrPmjÇ @r FA ßãP© jJjJ TJrPj Ifq∂ hJÀj Im˙JPj rP~PZj KaCKuk KxK¨T FoKkÇ KmsPaj S mJÄuJPhPvr oiqTJr jJjJ AxqMPf oiq˙fJ S hrTwJTKwPf KfKj kJuj TrPf kJPrj Ijjq nëKoTJÇ

14 IJVˆ mJKotÄyJPo SAKhj xTJPu âLzJ C“xm @jMÔJKjTnJPm CPÆJij TrPmj mJKotÄyJo˙ mJÄuJPhv KovPjr xyTJrL yJATKovjJr ßoJyJÿh \MuTJr jJAjÇ âLzJ C“xm xlu TrPf âLzJPoJhL mJÄuJPhvLPhr @∂KrT xyPpJKVfJ TJojJ TPr IJV´yL k´KfPpJVLPhr vLWsA jJo fJKuTJnëÜ TrJr IJymJj \JKjP~PZj âLzJ kKrwh ACPTr ßjfímª O Ç Vf 1 @Vˆ, oñumJr KmPTPu kNmt u§Pjr ßyJ~JAaYqJPku ßrJc˙ FTKa ßrˆáPrP≤ IjMKÔf xÄmJh xPÿuPj âLzJ C“xPmr KmóJKrf KmmrjL fáPu irJ y~Ç FPf KuKUf mÜPmq Km˜JKrf fáPu iPrj mJÄuJPhv âLzJ kKrwh ACPTr ß\jJPru ßxPâaJKr xJKyhMr ryoJj xMPyuÇ FZJzJ mÜmq rJPUj âLzJ kKrwh ACPTr CkPhÓJ ToPrc oxMh @yoh, ßk´KxPc≤ ßoJyJÿh @»Mu yJKoh, nJAx ßk´KxPc≤ @KoÀu AxuJo ßmuJu S mJÄuJ nP~x xŒJhT k´JmKºT ßoJyJÿh oJÀlÇ xÄmJh xPÿuPj KuKUf mÜPmq muJ y~, KmPuPf mJÄuJPhvLPhr iJrJmJKyT Im˙Jj FUj fífL~-Yfágt k´\jì kpt∂Ç KvTPzr k´Kf aJj, ßhv oJfíTJrk´Kf nJumJxJr KmYJPr IjqJjq IPjT \JKf-PVJKÓ ßgPT mJÄuJPhvL mÄPvJØëfrJ IjjqÇ yJ\Jr mZPrr mJXJKur AKfyJx GKfyq xJÄÛíKfT TotTJ∏-f“krfJ k´\jì ßgPT k´\jì kpt∂ ßkRÅPZ KhPf KmPuPfr k´mJxLrJ ßxA xNYjJTJu ßgPTA KZPuj f“kr, xPYfj S x\JVÇ ßxA irJmJKyTfJ rãJ~A kMrJPjJ KhPjr ßUuJiMuJ S xJÄÛíKfT TotTJ∏ KjP~A FA âLzJ C“xm @P~J\Pjr CPhqJV V´ye TrJ yP~PZÇ âLzJ C“xPmr oNu CP¨vq mJÄuJPhPvr uM¬k´J~ KYrJ~f V´JomJÄuJr GKyPfqr IPjT ßUuJiMuJ S xJÄÛíKfT TotTJP§r kMj”k´Yuj FmÄ ßxxPmr k´Kf @V´y xOKÓ TrJA FA âLzJ C“xm IJP~J\Pjr Ijqfo uãqÇ CÜ C“xPm ßp ßTJPjJ m~Pxr ßp ßTC KjP\Phr kZªof FT mJ FTJKiT ßUuJ~ IÄvV´ye TrPf kJrPmjÇ ßUuJèKur oPiq rP~PZ: TJmJKc, TJjJoJKZ, ßoJrPVr uzJA, KmÛáa ßhRz, xMA-xMfJ ßhRz, yJÅKz nJñJ, ßY~Jr ßhRÅz, ßhRÅz, mJKuv ßhRÅz, oJPmtu ßhRÅz, láamu, mqJcKo≤j, uMc,á hKz lJu k´nKí fÇ ßTJj irPer FK≤s Kl ZJzJA Fxm ßUuJ~ IÄvV´yPer xMPpJV gJTPmÇ ÊiMoJ© láamPu K©v kJC§ FmÄ mqJcKo≤Pj kÅKYv kJC§ FK≤s Kl KjitJre TrJ yP~PZÇ KuKUf mÜPmq @PrJ muJ y~, Vf mZr k´gomJPrr of @P~JK\f âLzJ C“xPm @myoJj mJÄuJr GKfyq, jJjJ irPer ßhvL~ KmPjJhPj nrkMr KZuÇ mqJkTnJPm @P~JK\f F âLzJ C“xPm KmsPaPjr KmKnjú vyr ßgPT KmkMuxÄUqT hvtT S IÄvV´yeTJrLr CkK˙Kf IjMÔJjPT k´Jem∂ TPr fáPuÇ FmZPrr @P~J\jS APfJoPiq mqJkT xJzJ ßlPuPZÇ ßUuJiNuJ~ IÄvV´yeTJrLPhr xÄUqJ VfmJPrr ßYP~S @PrJ mJzPm FmÄ k´KfKa APn≤A k´KfPpJKVfJoNuT yPm mPu @vJ TrPZj @P~J\TrJ FmÄ xm vyr ßgPT k´KfKjKiPfôr uPãq APfJoPiq ßrK\Pˆsvj Êr∆ yP~PZ \JjJj IJP~J\TmOªÇ

k´vú: xMjJoV†-3 IJxPjr k´xPñ IJmJr IJxPf YJAÇ hLWtKhj iPr KmFjKk huL~nJPm KjmtJYj TrPZ jJ xMjJoV†-3 IJxPjÇ huL~nJPm KjmtJYPj Foj IjMkK˙Kf FuJTJ~ ßjfJTotLPhr ßnfr IPjT yfJvJ TJ\ TrPZ, huL~ TotTJP§ FPxPZ ˙KmrfJÇ vKrTJjPhr ZJz KhPf KhPf KmFjKk KT F Iûu ßgPT KmuM¬ yP~ pJPm? C•r: KmuM¬ yP~ pJPm TL jJ IJKo \JKj jJ, fPm IJorJ FmJr hJmL YJuJKò, IJPªJuj YJuJKò vKrTJjPhr Ijq© xKrP~ ßh~J ßyJTÇ FTKa \J~VJPf mJrmJr vKrTJjPhr KhP~ ßhS~J yPm IJr FUJPj KmFjKk VPz CbPm jJ, FAKa ßoPj ßj~J pJ~ jJÇ \VjúJgkMr hKãe xMjJoV† \JfL~fJmJhL ßlJrJo jJPo FTKa xÄ˙J IJPZ fJPhr k´go ßxäJVJj yPò xMjJoV†-3 IJxPj KmFjKkr k´JgtL YJAÇ FUj IJorJ KmFjKkr ßjfJTotLrJ xmt© ßYÓJ YJuJKò, IJorJ k´YJr YJuJKò ßp xMjJoV†-3 IJxPj IJorJ k´JgtL kJPmJ, KjmtJYj TrPmJ FmÄ F IJxjKa IJorJ KmFjKkPT C≠Jr TPr KhPf kJrPmJÇ FnJPm pKh 4 mJPrr kPr 5 mJr FT\j IKfKg k´JgtLPT IJxj ßhS~J y~, 20/25 mZr kpt∂ pKh FA IJxPj k´KfÆKªôfJ TrJr ßTJPjJ xMPpJV jJ kJ~ KmFjKk ∏ fJyPu TL yPm? yfJvJ~ ßnJVPm FmÄ ˙Kmr yP~ pJPmÇ k´vú: ijqmJh IJkjJPT xMroJPT xo~ ßh~Jr \jqÇ xMroJr kJbTPhr CP¨Pvq KTZá muPmj? C•r: IJkjJPhrPTS ijqmJhÇ xMroJ yPò u§Pjr FTKa mJÄuJ TJV\Ç IJkjJPhr ßhvPk´o yPm FUJPjr k´KfÇ Fr kPrS ßhPvr k´Kf, oJfínëKor k´Kf IJkjJrJ ßp ßhvPk´o ßhUJPòj FmÄ ßp xTu k´mJxLrJ ßhPvr k´Kf nJPuJmJxJ mMPT iJre TPrj, ßx \jq xmJr k´Kf IJoJr IPvw TífùfJÇ fJrkrS IjMPrJi rJUPmJ, xMroJ fJr kJbTPhr oJiqPo mJÄuJPhPv FmÄ mOPaPjr oPiq FTaJ ßxfámºj rYjJ TrPmÇ


30

UmrJUmr

ßV´jPlu IKVúTJ§ IKVúTJP§ I∂f 80 \j Kjyf yP~PZjÇ KmsKav xÄmJhoJiqo KmKmKx \JKjP~PZ, IKVúTJP§r yfJyPfr WajJKa TPktJPra yfqJTJ§ yP~ gJTPu hJ~L mqKÜrJ KmKnjú IÄPTr \KroJjJr xÿMULj yPf kJPrjÇ fPm ßTJjS KjKhtÓ mqKÜr KmÀP≠ y~f IKnPpJV @jJ x÷m jJS yPf kJPrÇ xN©: KmKmKxÇ

yqJPrJcPxr TJPZ dJTJ FmÄ oJgJ~ PyuPoa krJ KZuÇ FT\j hMmOt• xJAPTu KhP~ CkPr jLPY SbJjJoJ TrKZPuJ FmÄ Ikr hMmOt• C• kgYJrLPT IJâoe TPrÇ fJrJ IJâJ∂ mqKÜ oMPU ßmJfu ßgPT fru \JfL~ K\Kjx (P¸s TPr) F xo~ KnTKao fJPhr xJPg i˜JiK˜ Êr∆ TPrj FmÄ KjP\r oMU yJf KhP~ dJTJr ßYÓJ TPrjÇ FT\j TJPuJ aqJKé csJAnJr FT\j hMmOt•PT IJaPTr ßYÓJ TPrjÇ F xo~ IJâJ∂ mqKÜ yqJPrJcPxr KhPT ßhRPz k´Je mÅJYJjÇ IJr hMmtO•rJ KjKmtPWú kJKuP~ pJ~Ç F xo~ PlRK\ TKmr jJoT FT\j kgYJrL xJyJPpqr \jq FKVP~ IJPxj FmÄ aqJKé csJAnJr IJâJ∂ mqKÜr oMPU kJKj dJuPf gJPTjÇ TJre fru \JfL~ khJgt PYyJrJ~ ZáPz oJrJr TJrPe ßYJPU pπeJ TrKZuÇ KnTKao nLf xπ˜ KZPuj FmÄ TÅJkPf gJPTjÇ kgYJrLr KY“TJPr IJvkJPvr ßuJT\j FKVP~ IJPxÇ F’MPu¿ S lJ~Jr KmsPVPcr ßuJPTrJ hs∆f ZáPa FPx fJPT yJxkJfJPu KjP~ pJ~Ç kMKuv hLWt TP~T W≤J S~Juaj ˆsLa mº TPr rJPUÇ F KrPkJat ßuUJ kpt∂ hMmtO•Phr ßV´lfJr TrJ x÷m y~KjÇ kMKuv fJPhr ßV´lfJr TrJr \jq PYÓJ YJuJPòÇ

ATmJu IJyoPhr yPu IJjMÔJKjT IjJrJrL cÖr Im Km\Pjx FcKoKjPˆsvj xÿJjjJ k´hJj IjMÔJPj CkK˙f KZPuj KmvõKmhqJuP~r YqJP¿ur uct KkaJr oJP¥uxjxy k´J~ 15v IKfKgÇ mqmxJK~T ßãP© ATmJu IJyoPhr CPuäUPpJVq xJluq FmÄ oJjPYÓJr KxKar KrP\jJPrvj FmÄ IgtjLKfPf mqJkT náKoTJ rJUJr ˝LTíKf˝r∆k FA xÿJjjJÇ KmsPaPj xmPYP~ ijJdq mJÄuJPhKv mqmxJ~L ATmJu IJyoh SKmA SyqJPo fJPhr kJKrmJKrT xMkJroJPTtaPT FTKa ßVäJmJu mqmxJ~ kKref TPrjÇ 15 mZr m~Px pMÜrJP\q IJPxj KfKjÇ pMÜrJP\q FPx ATmJu IJyoh ÊiM FPhPvA KmvJu mqmxJ VPz ßfJPujKj, mJÄuJPhPvS rP~PZ fJr mqmxJK~T xJluq VJÅgJÇ k´J~ YJr yJ\Jr oJjMw TJ\ TPrj mJÄuJPhPv ATmJu IJyoPhr ßTJŒJjLPfÇ 2002 xJu ßgPT 2014 xJu kpt∂ ATmJu IJyoh mJÄuJPhPv KyoJK~f UJmJr rlfJKjPf KZPuj vLPwtÇ FjIJrKm mqJÄPTr k´KfÔJfJ ßY~JroqJj ATmJu IJyoh rlfJKj ßãP© ImhJPjr \Pjq k´iJjoπL ßvU yJKxjJr TJZ ßgPT FTJKiTmJr ˝etkhT KjP~PZjÇ KmsPaPj ˝jJoijq FA KmsKav mJÄuJPhKv mqmxJ~L mJÄuJPhv ßgPT KYÄKz IJohJjL TPr k´Kâ~J\Jf TPr ACPrJk, IJPoKrTJ, rJKv~Jxy KmPvõr KmKnjú ßhPv rlfJKj TPr KmvJu mqmxJ VPz fáPuPZjÇ xLoJTt PTJŒJjLr KxAS FmÄ ßY~JroqJj ATmJu IJyoh ACPrJPk xmtk´go mäqJT aJAVJr KYÄKz IJohJjL TPrj FmÄ oJjPYÓJr KnK•T FA ßTJŒJjL rlfJKjr \jq 1998 xJPu ÈTáAjx FS~Jct lr FéPkJat' uJn TPrÇ 1991 xJPu k´KfKÔf Pl∑JP\j xLlác PTJŒJjL xLoJTt Fr k´KfÔJfJ ATmJu IJyoh KmKnjú mqmxJK~T oyPu ‘Ko. KTÄ k´e’ jJPo kKrKYfÇ IJ∂\JtKfT ßãP© mqmxJ~ xlufJr \Pjq ATmJu IJyohPT 2001 xJPu rJeLr xÿJjjJ SKmA-ßf nëKwf

04 - 10 August 2017

TrJ y~Ç ATmJu IJyoh SKmA ßp KxKaPf mJx TPrj ßxUJjTJr mJKxªJPhr k´Kf k´Kfv´∆Kfm≠ FmÄ fJPhr \LmjoJPjr Cjú~Pj xmxoP~A xJyJpq TPr gJPTjÇ oJjPYÓJr rP~u yJxkJfJu, oJjPYÓJr KxKa lMamu TîJPm kOÓPkJwTfJ ZJzJS oJjPYÓJPr k´JAoJrL ÛáuèPuJPf Kl∑ ßyuKh UJmJr TotxNYLPf ImhJj ßrPUPZj ATmJu IJyohÇ kJKrmJKrT mqmxJ ßãP© ATmJu IJyohPT xyPpJKVfJ TPrj fJr hMA nJA TJoJu IJyoh S KmuJu IJyohÇ

u§Pjr cTuqJP§ VKj, Kroj ryoJj, ThÀu AxuJo S c. yJxjJf ßyJPxj FoKmAÇ xÄmJh xPÿuPj \JjJPjJ y~ kNmt u§Pjr cTuqJP§r KrnJr xJAPc 200 KoaJPrr FA ßjRTJ ßhRz k´KfPpJKVfJ IjMKÔf yPmÇ FPf KmsPaPjr ßpPTJj ˙Jj ßgPT KmsKavFKv~Jj IKrK\j 18Ka hu IÄv KjPf kJrPmÇ AKfoPiq 11Ka hu ßrK\Pˆsvj TPrPZÇ Fr oPiq u§jmJÄuJ ßk´xTîJm Ijqfo k´KfPpJKV KyPxPm jJo ßrK\Pˆsvj TPrPZÇ k´KfPpJKVfJ~ IÄvV´ye Kl rJUJ yP~PZ 3v kJC§Ç fPm kMrÏJr KyPxPm k´go ˙Jj I\tjTJrL hu kJPm 1 yJ\Jr, KÆfL~ Km\~L hu kJPm xJPz 7v FmÄ fífL~ ˙Jj I\tjTJrL hu kJPm 5vf kJC§Ç

ßrKoaqJ¿ KmwP~ ßrTVKjvj jJAa S VJuJ KcjJPr F KmwP~ èÀfô ßh~J y~Ç fJZJzJ ßrKoaqJ¿ Kmw~T jJjJ xPYfjfJ mOKÆPf FT xJPg TJ\ TrJr ß\Jz hJmL fáuJ y~Ç S~Jt mqJÄPTr fgq IjMxJPr 2015 xJPu mJÄuJPhv Ijqfo k´iJj PrKoaqJ¿ k´JkT PhvÇ fPm mOPaPjr KmKnjú xo~ ßrKoaqJ¿ mqmxJ~ IPjT kKrmftj @xJr TJrPe IPjT mqmxJ~L Fr ßjKfmJYT k´nJPmr ˝LTJr mPu oPj TPrj vJy& ßVäJmJPur KxS xJjJo Ko~J @KfTÇ KfKj @PrJ mPuj, F irPer mqmxJ~LPhr oPiq xPYfjfJ, k´PeJhjJ mJ PrKoaqJ¿ mqmxJr AKfmJYT KhT fáPu irJr \jq vJy ßVäJmJPur kã ßgPT ßrTVKjvj jJAa S VJuJ KcjJr @P~J\j TrJ y~Ç Vf 30 \MuJA, rKmmJr oJAuqJP¥r APTJuK\ kqJPmKu~Pj† ACPTr k´J~ 200 oJKj asJ¿lJr k´KfÔJj FPf IÄvV´ye TPr mPu \JjJj KfKjÇ 2017, 26 ßv \Mj ßgPT oJKj asJ¿lJPr @oNu kKrmftj FxPZÇ kNPmt FTKa KjiJtKrf oNuq kpt∂ kJbJPu @AKc ßhUJPf yPfJÇ @r FUj ßp ßTJj kKroJe kJbJPuA @AKc k´∆l mJiqfJoNuTÇ IPjT @AKc l∑Pcr WajJS WaPZ @r FPf IPjT TJˆoJrrJ @fKïfÇ @r Fxm xoxqJr xoJiJPj vJy& ßVäJmJPur hã Kao mOPaPj S mJÄuJPhPv ßxmJ KhP~ @xPZ mPu \JjJj vJy ßVäJmJPur TŒuJA¿ oqJPj\Jr fJxKo~J @ÜJrÇ 2000 xJu ßgPT ßrKoaqJ¿ mqmxJ~ \Kzf vJy& ßVäJmJuÇ k´gmJPrr oPfJ vJy& ßVäJmJu FToJ© oJKj asJ¿lJr ßTJŒJjL pJrJ FP\≤Phr xÿJjjJ k´hJj TruÇ CjúfoJPjr TJˆoJr xJKntx S xPmJót oJKj Pk´reTJrL k´KfÔJjèPuJPT KYK¤f TPr PoJa 15 Ka FP\≤PT IjMÓJPj †xÿJjjJ k´hJj TrJ y~Ç k´go, KÆfL~ S fífL~ ˙Jj IKiTJr TPr pgJâPo† vqJcP~u F≤Jrk´JA\, mKuCc S \JjúJyÇ fJrJ F irPer ˝OTíKfPf @jKªfÇ IjMÓJPjr ÊÀPfA ÊPnòJ mÜmq rJPUj k´KfÔJPjr KxS xJjJo Ko~JÇ IjMÔJjKa xlu TPr fáuPf TJ\ TPrPZj k´KfÓJPjr kã ßgPT fJZKo~J @ÜJr, @KjZ Ko~J, Km\Pjx TjxJuaqJ≤ oj\Mr yT, jJ\oMu yJxJj, rJPvhMu yJxJj xy @PrJ IPjPTAÇ FPf @PrJ CkK˙f KZPuj TKoCKjKar KmKvÔ\jÇ xñLf kKrPmvj TPrj xñLf Kv·L ÀmJP~f S rJ\J TJKvlÇ


UmrJUmr

04 - 10 August 2017

csJPV oOfáqr

KmsTPuj oxK\Ph

FmÄ IQmi oJrJfìT KmwJÜ csJV ßxmPj oOfqá mreTJrL 3,744 \Pjr oPiq 2,572 \j kMr∆w FmÄ 1,172 \j jJrL rP~PZjÇ FA oOfáqr kKroJe KmVf mZrèPuJr ßYP~ x•Prr ßmvL FmÄ pJ 1993 xJPu kKrxÄUqJj Êr∆r kr xPmtJóÇ FPf IJPrJ ßhUJPjJ yP~PZ ßp, 70 vfJÄv oOfáqr TJre csJPVr IkmqmyJr IJr Fxm oOfáqmreTJrLPhr m~x 40 ßgPT 49 mZPrr oPiqÇ k´TJKvf KrPkJPat ßhUJPjJ yP~PZ ßp, IfqKiT oJ©J~ ßTJPTj ßxmPjr oJrJ pJPòj k´Yrá xÄUqT oJjMwÇ pJr kKroJe ßmPz hJÅKzP~PZ 16 vfJÄvÇ VfmZr ßTJPTj ßxmj\Kjf TJrPe oOfqá yP~PZ 372 \Pjr, pJPhr m~x 30 ßgPT 49 mZPrr oPiqÇ hqJ âJAo xJPnt lr AÄuqJ§ FmÄ SP~ux Fr oPf, TqJjJKmPxr kr ßTJPTjA KÆfL~ xPmtJó csJV pJ ßuJT\j xYrJYr ßxmj TPr gJPTÇ IJr jqJvjJu âJAo FP\K¿r oPf èPzJ S kJCcJr ßTJPTPjr KoKv´fmqmyJr IPjTJÄPv oOfáqr kKroJe mOK≠r TJreÇ SFjFx xfTt TPr KhP~KZPuJ ßp, jfáj xJAPTJIqJKÖn csJV (FjKkFx) V´yeS AhJKjÄ oJjMPwr oOfqá mOK≠r Ijqfo TJreÇ pJ KjKw≠ yS~Jr IJPV ÈKuVqJu yJA\' KyPxPm kKrKYf KZPuJÇ Ff IJPrJ muJ y~, VKf mOK≠TJrL KxP∫KaT TqJjJKmx\JfL~ keqèPuJ xJiJref ovuJ FmÄ ßokqJPcsJxPjroPfJ IPjTaJ xy\unqÇ IJr FxPmr mqmyJPr 2013 xJPu 123 \Pjr oOfáq yP~PZÇ KrPkJPat IjMpJ~L FjKkFx csJV KjKw≠ yS~Jr IJPVA Fr mqmyJr\Kjf TJrPe 39 \Pjr oOfqá y~Ç FZJzJS SFjFx KrPkJPat mqgJjJvT vKÜvJuL csJV mqmyJ\Kjf TJrPe oOfqá r kKroJe mqJkTyJPr mJzPZ mPu xfTt TPr ßh~J yP~PZÇ FA ßljaJjJAu jJoT SA csJV mqmyJPrr TJrPe Vf mZr 58 \Pjr oOfqá yP~PZÇ oJKTtj pMÜrJÓs S TJjJcJ~ SnJrPcJ\ csJV xoxqJr Kmw~Ka IJPuJYjJr ßTªsKmªMPf rP~PZÇ ßyPrJKyj S ßljJaJAPur xJPg IjqJjq csJPVr oJrJfìT xÄKov´Pjr mqJkJPr kJmKuT ßyug Im AÄuqJ§ mJr mJr ÉKv~JKr CóJre TPr IJxPZÇ hqJ jqJvjJu âJAo FP\K¿ IJKmÏJr TPrPZ ßp, Vf KcPx’r ßgPT FpJmf kpt∂ IJPrJ 60 \Pjr oOfáqr xJPg KmwJÜ ßljJaJAu csJPVr xŒTt UMPÅ \ kJS~J ßVPZÇ SA FP\K¿r KrPkJat muJ yP~PZ, ßljJaJAu FTKa Ifq∂ KmwJÜ csJV pJ ßyPrJAPjr ßYP~ 50 èe FmÄ orKlPjr ßYP~ 100 èe ßmvL vKÜvJuLÇ kJmKuT ßyug AÄuqJP§r TotTftJ KkaJr mJKTtjPvJ mPuPZj, ßyPrJAPjr xJPg ßljJaJAu Kov´Pe SnJrPcJ\ V´yPe oOfqá r WajJ oNuf” A~TtvJ~Jr FmÄ yJ’JrvJ~JPrA WaPZÇ ßmvLrnJV ˙JjL~ Tfítkã ßyPrJAj ßgPT jqJPuJKéj csJV mqmyJrTJrL mJ fJPhr kKrmJrPT FTKa SnJrPcJ\ k´KfPwiT xrmrJPyr IjMoKf KhP~ gJPTÇ Fxm TJrPe oOfqá yJr xmPYP~ ßmvL KZPuJ AÄuqJP§r C•r-kNmJûu, ßpUJPj k´Kf FT KoKu~j ßuJPTr 77.4 vfJÄPvr oOfqá r TJre KZPuJ csJVÇ 2015 xJPu fJ IJPrJ 13 vfJÄv mOK≠ kJ~Ç fPm Fxm\Kjf TJrPe Aˆ KocuqJP§ oOfqá r yJr xmtKjoúÇ ßxUJPj 1 KoKu~j \jxÄUqJr oPiq 29.1 vfJÄv oJrJ KVP~KZu csJV\Kjf TJrPeÇ VnetPrr FT\j oMUk© mPuPZj, csJPVr IkmqmyJr\Kjf TJrPe ßpPTJPjJ oOfáqA FTKa asJP\KcÇ

TKoKar ßxPâaJKr ßyuJu CK¨j IJuLPT ßaKuPlJPjr oJiqPo hMÏKí fTJrLrJ yfqJr ÉoKT ßh~ mPuS \JjJ ßVPZÇ FmqJkJPr \JjPf ßYP~ oxK\h TKoKar nJAx ßk´KxPcµ yroM\ IJuLr xJPg ßpJVJPpJV TrJ yPu KfKj ÉoKT k´hJPjr Kmw~Ka KjKÁf TPrjÇ KmKnjúnJPm yJouJr xÄmJPh TKoCKjKaPf CPÆV-C“T£J ßmPzPZÇ Fxm ÉoKTr ßk´KãPf Vf 26 \MuJA, mMimJr hMkMPr aJS~Jr yqJoPuax kMKuPvr xMkJKrjPajPc≤ KkaJr aJjtJPrr xPñ ofKmKjo~ TPrj KmsTPuAj \JPo oxK\h TKoKar ßjfJrJÇ xnJ~ vJK∂-vO⁄uJ m\J~ rJUPf kMKuPvr xyPpJKVfJ YJS~J y~Ç xnJ~ CkK˙f KZPuj TKoKar xnJkKf @uyJ\ô xJöJh Ko~J, xJiJre xŒJhT ßyuJu CK¨j @uL, ßas\JrJr yJKohMr ryoJj ßYRiMrL, TKoCKjKa ßjfJ S á J k´oUM Ç xJPmT ßo~r ßVJuJo oft\ xnJ~ aJS~Jr yqJoPuax kMKuPvr xMkJKrjPajPc≤ KkaJr aJjtJr mPuj, ÉoKTr ßk´KãPf oxK\hèPuJPf mJzKf KjrJk•J KhPò kMKuv k´vJxjÇ fJA oMxKuäPhr CKÆVú jJ yS~Jr krJovt KhPòÇ FZJzJS xnJ~ FKxc @âoe, jJAl âJAo, csJV Kj~πPe kMKuPvr xyPpJKVfJ YJS~J yPu kMKuv TotTftJ KkaJr mPuj, Vf TP~TKhj iPr KmsPaPj IkrJi mOK≠ ßkPuS aJS~Jr yqJoPuaPx ßyAa âJAPor oPfJ WajJ WPaKjÇ xŒ´Kf xoP~ ßp FKxc @âoe yP~PZ FxPmr ßTJjKaPfA ßyAa âJAPor xÄKväÓfJ kJS~J pJ~KjÇ xmèPuJ VqJÄ xÄKväÓ KTÄmJ kr¸r KmPrJiLfJr TJrPe yP~PZÇ

aJS~Jr yqJoPuaPx 12 krmftLPf kMKuv fJPT ßV´lfJr TPr FmÄ fJr Kmr∆P≠ FKxPcr oPfJ oJrJfìT fru rJUJ FmÄ Fr ÆJrJ Ijq\jPT èr∆frnJPm IJyf TrJr IKnPpJPV hMKa kOgT YJ\t IJPjÇ ßgox oqJK\Pˆsa ßTJPat yJK\rJr kr rJyJh FUj kMKuv TJˆKcPf rP~PZÇ fPm Fxm yJouJ metmJh IgmJ iotL~ KmPÆwoNuT j~ mPu hJmL TPrPZj kMKuPvr xMkJPrP§µÇ xMkJPrjPaP¥≤ KkaJr aJjtJr fJr KmmOKfPf IJPrJ mqJUqJ TPr \JjJj, Vf 12 oJPx TPrJKxn fru ÆJrJ (FKxc \JfL~) aJS~Jr yqJoPuaPx ßoJa 28Ka yJouJr WajJ ßrTct yP~PZÇ KT∂á FA xÄUqJ ÆJrJ xJoKV´T KY© mM^J pJPm jJÇ TJrj FA 28Ka yJouJr oPiq 5Ka KZPuJ KxFx ߸s xÄâJ∂Ç FZJzJ xmèPuJ yJouJA KZPuJ KZjfJA, csJV xÄâJ∂ IJKgtT KmPrJi FmÄ rJ˜JWJPa xÄWKaf KmKnjú irPjr IkrJiÇ FKhPT rJyJh ßyJxJAPjr ßV´lfJr FmÄ fJr Kmr∆P≠ YJ\t IJjJr WajJPT ˝JVf \JKjP~PZj mJrJr KjmtJyL ßo~r \j KmVxÇ F k´xPñ KfKj mPuj, u¥Pjr mmtr FKxc yJouJr k´PTJk FmÄ aJS~Jr yqJoPuaPxr FA xJŒsKfT FKxc yJouJ IJoJPhr TKoCKjKaPf xKfqTJr IPgtA CPÆPVr xOKÓ TPrPZÇ IJoJPhr rJ˜JWJaPT KjrJkh rJUJ fgJ FirPjr IkrJi KjoNut FmÄ IkrJiLPhr KmYJPrr IJSfJ~ KjP~ IJxJr \jq IJorJ kMKuPvr xJPg IJoJPhr TJ\ YJKuP~ pJPmJÇ Po~r IJPrJ mPuj, IJorJ 14 \j kMKuv IKlxJrPT TJCK¿Pur lJ¥ ÆJrJ KjP~JV KhP~KZÇ xrTJPrr mJP\a TJPar TJrPj aJS~Jr yqJoPuaPxr ßp ãKf yP~PZ fJ TJKaP~ CbPf FA KmKjP~JV KTZáaJ yPuS xJyJpq TrPm mPu IJKo IJvJmJhLÇ kMKuPvr k´TJvq CkK˙Kf IkrJiLPhr Ppoj fJzJ TrPm ßfoKj IJoJPhr mJKxªJPhrS ˝K˜ KhPmÇ

oJPx IJ~ Tr∆j TokPã 500 ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥

IJkKj KT kJat-aJAo/láu-aJAo TJ\ UMÅ\PZj? IgmJ YJTáKr mJ mqmxJr kJvJkJKv mJzKf IJP~r \Pjq TJ\ TrPf YJj? IgmJ jfáj mqmxJ Êr∆ TrPf YJj? F\Pjq AÄPrK\ nJwJ \JjJr hrTJr ßjAÇ IJkjJr IJ~ yPf kJPr oJPx TokPã 500 kJC¥ ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥ kpt∂Ç IJkjJr ßTJPjJ \JoJjf uJVPm jJÇ ßTJPjJ kMÅK\r hrTJr kzPm jJÇ ßasKjÄ, ßy· F¥ xJPkJPatr mqm˙J IJPZÇ

M Amil : 07958 690 720, 07748 844 762

ßpJVJPpJV Tr∆j:

31

pMÜrJ\q˙ mJÄuJPhv ZJ©uLPVr k´JÜj ßjfJTotLPhr kMjKotujL: TJKctPl @ûKuT k´KfKjKi xnJ GKfyqmJyL ZJ© xÄVbj mJÄuJPhv ZJ©uLPVr pMÜrJ\q˙ k´JÜj ßjfJTotLPhr kMjKotujL xlu TrJr uPãq Vf 25 \MuJA, oñumJr rJPf SP~uPxr rJ\iJjL FT TJKctPl @ûKuT k´KfKjKi xnJ IjMKÔf y~Ç mJÄuJPhv ZJ©uLPVr \JfL~ kKrwPhr xJPmT xhxq, @S~JoL uLV ßjfJ TJ\L vJy\JyJPjr xnJkKfPfô FmÄ xJPmT ZJ©uLV ßjfJ, TKm Fx @A ßYRiMrL mJmuMr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ k´iJj IKfKg KZPuj ohjPoJyj TPuP\r xJPmT KnKk, mñmºM ßuUT FmÄ xJÄmJKhT ßlJrJo, ACPTr xnJkKf ßoJyJÿh oKjr ßyJPxAjÇ KmPvw IKfKg KZPuj k´JÜj ZJ©uLPV ßjfJ S pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr hlfr xŒJhT vJy vJoLo @yPoh, pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr Kv· S mJKj\q xŒJhT @ x o KoxmJy, pMÜrJ\q pMmuLPVr xJÄVbKjT xŒJhT oJyoMh @uL S Aˆ u¥j pMmuLPVr xnJkKf ˝kj Ko~JÇ mÜmq rJPUj, ZJKær @yPoh ÊP~m, KmF UJj kJ√M, mvr KvThJr, vJy ßhPuJ~Jr KxoM, A~JKxj ßYRiMrL xJP~T,

lP~\ Ko~J, oJxMh ßYRiMrL, ßuKuj UJj, @»Mu ßfJ~JKyh ßxuM, \MP~u Ko~J, K\uäMu Ko~J, yJKmmMr ryoJj ßfJlJP~u, oKfCr ryoJj KuPuj, oKyCK¨j \VuM, ÀÉu @uo, ßpJmJP~u @yPoh, fJPrT ßYRiMrL, xMoj ßYRiMrL, hMhM Ko~J, \JKTr @yPoh, A~JKy~J yJxJj, @mMu ßyJPxj KrÄTá, yJKohMr ryoJj KuuM S jJKho @yPoh k´oMUÇ mÜJVj, xoV´ pMÜrJ\qmqJKk k´KfKjKi xnJ FmÄ mqJkT ßrK\Pˆsvj TrJr oJiqPo IjMKÔfmq pMÜrJ\q˙ mJÄuJPhv ZJ©uLPVr k´JÜj ßjfJTotLPhr kMjKotujLPT FTKa GKfyJKxT KoujPouJ~ kKref TrJr xTu k´TJr k´˜MKfr @øJj \JjJj FmÄ Kj\ Kj\ Im˙Jj ßgPT pgJxJiq k´PYÓJ ImqJyf rJUJr IKñTJr TPrjÇ mÜrJ @PrJ mPuj, FA kMjKotujLr oJiqPo pMÜrJ\qxy KmPvõr KmKnjú ßhPvr k´mJxLPhr oJP^ \jPj©L ßvU yJKxjJr Knvj 21 FmÄ 41 Fr @PuJPT ßhPv xÄWKaf mqJkT Cjú~j TotTJ¥ fáPu irJ yPmÇ - ßk´x KmùK¬Ç

Landlords Wanted

Property hands off investments

➧ Do you want to invest in properties?

➧ Do you want up to 30% return on investment without any hassle?

➧ Do you want guaranteed fixed rent paid to your bank account every calendar month? e.g. invest 30k - 40k and receive guaranteed rent £300 £400pcm

If the answer is yes then call: M. Joynal Abedin on

07786 953776

We source, buy, renovate and manage your property.

ßk´JkJKat KmKjP~JPVr oJiqPo oMjJlJ

➧ IJkKj KT ßk´JkJKat mqmxJ~ AjPnˆ TrPf YJj? ➧ IJkKj KT ßTJj ^JPouJ ZJzJA AjPnˆPo≤ ßgPT 30 vfJÄv uJn YJj?

➧ IJkKj KT YJj k´Kf oJPx VqJrJP≤c Kléc ßr≤ IJkjJr mqJÄT FTJCP≤ \oJ ßyJT? fJyPu IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j: Fo. \~jJu IJPmhLj 07786 953776 IJorJ ßk´JkJKat ßTjJPmYJ, KrPjJPna S oqJPj\PoP≤r TJ\ TPr gJKTÇ

Abedin Property Investments


SURMA yqJPrJcPxr TJPZ FKxc yJouJ~ KmPhvL jJVKrT IJyf

KmPvw k´KfKjKi ❑

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

SURMA 40th Year Issue 2040, Friday

04 - 10 August 2017

ßV´jPlu IKVúTJ§: TPktJPra yfqJTJP§r IKnPpJV KmPmYjJ TrPZ kMKuv

u§j, 3 IJVˆ - u§Pjr IKn\Jf vKkÄ ou yqJPrJcx Fr TJPZ IJPrTKa FKxc yJouJr WajJ WPaPZÇ hM\j TJPuJ hMmOt• cJTJKfr ßYÓJTJPu FT\j TJfJrL jJVKrPTr Ckr F FKxc yJouJ YJuJ~ mPu \JjJ ßVPZÇ Vf 31 \MuJA rJf xJPz IJaaJ~ F WajJKa VPa u§Pjr mq˜fo FuJTJ yqJPrJcx Fr KjTPa S~Juaj ˆsLPaÇ \JjJ pJ~∏ FT\j TJfJrL jJVKrT yqJPrJcx ßgPT vKkÄ TPr ßmr yP~ jJAaxKmsP\r KhPT pJKòPujÇ F xo~ hMA\j TJPuJ hMmOt• fJr hJoL VJKzKa KZKjP~ ßj~Jr ßYÓJ TPrÇ FT\j k´fqãhvLt \JjJj∏ TJPuJ hMmOt•Phr oJgJ ßgPT kJ kpt∂ TJPuJ TJkPz 30 kOÔJ~

u§j, 3 IJVˆ - u§Pjr n~Jmy ßV´jPlu aJS~JPrr IKVúTJP§r Kmw~Ka TPktJPra yfqJTJ§ yPf kJPr mPu iJreJ TrPZ KmsKav kMKuvÇ fh∂TJrL TotTftJrJ hJKm TPrPZj, Foj IKnPpJV @jJr oPfJ k´oJe rP~PZ fJPhr TJPZÇ lPu KxKa TJCK¿u S nmj TftíkPãr Cókh˙ TotTftJPhr KmÀP≠ IKnPpJV @jJ yPf kJPrÇ xŒsKf u§Pjr ßoPasJkKuaj kMKuv FT KmmOKfPf TPktJPra yfqJTJP§r IKnPpJV @jJr Kmw~Ka \JKjP~PZÇ KmmOKfPf muJ yP~PZ, fh∂TJrLrJ IPjPTr xPñ TgJ mPuPZj S fgq-k´oJe xÄV´y TPrPZjÇ k´JgKoT IjMxºJj ßvPw kMKuv ßYuKx S ßTKjÄPˆJPjr r~qJu mJrJ S ßYuKx ßajJKx oqJPj\Po≤PT xmKTZá \JKjP~PZÇ xÄKväÓ k´PfqTKa xÄVbj TPktJPra yfqJTJP§r xPñ \Kzf gJTPf kJPrÇ 2007 xJPur TPktJPra ßyJKoxJAc @Aj IjMpJ~L fJPhr KmÀP≠ IKnPpJV @jJ yPf kJPrÇ Ijq @PrTKa KmmOKfPf kMKuv \JjJ~, IKVúTJP§r k´Tíf TJre UMÅP\ ßmr TrPf @rS xo~ uJVPmÇ jfáj TJCK¿u ßjfJ FKu\JPmg TqJŒPmu IKVúTJP§r TJre \JjPf kMKuPvr \mJPmr IPkãJ~ @PZj mPu \JKjP~PZjÇ KfKj mPuj, @orJ ßoaskKuaj kMKuPvr fhP∂ kNet xogtj \JjJAÇ @PV ßgPT ßTJjS o∂mq TrJ KbT yPm jJÇ CPuäUq, 14 \Mj jgt ßTKjĈPj ßV´jPlu aJS~JPr SA n~Jmy 30 kOÔJ~

u§Pjr cTuqJP§ GKfyqmJyL ßjRTJ ßhRz 27 @Vˆ

u§j, 3 IJVˆ - mJÄuJPhPvr GKfyqmJyL ßjRTJ ßhRz FmJr k´gomJPrr oPfJ u§Pj IjMKÔf yPf pJPò @VJoL 27 @VˆÇ jfáj k´\Pjìr KmsKav-mJÄuJPhvLPhr xŒOÜ TrPf FA @P~J\j mPu \JKjP~PZj @P~J\TrJÇ Vf 28 \MuJA, ÊâmJr kNmt u§Pjr IKn\Jf ßyJPaPur TjlJPrP¿ ÀPo @P~JK\f xÄmJh xPÿuPj mÜmq rJPUj Fr @P~J\T @KmhMr ryoJj KvoM, ßxKuo UJj, SxoJj 30 kOÔJ~

2019 xJPur oJPYt mº yPf pJPò mOPaj S AACr oiqTJr oMÜ YuJYu u§j, 3 IJVˆ - ACPrJkL~ ACKj~j (AAC) S KmsPaPjr oPiq hLWtKhPjr ImJi YuJYu 2019 xJPur oJYt oJPx mº yP~ pJPmÇ SA xoP~ KmsPaj AAC ßgPT ßmKrP~ pJPmÇ ßxJomJr KmsKav k´iJjoπL ßgPrxJ ßoír oMUkJ© FA fgq \JKjP~PZÇ Vf x¬JPy KmsKav IgtoπL KlKuk yqJo¥ mPuKZPuj, KmsPaPjr AAC ßZPz ßmKrP~ pJS~Jr kr IKnmJxjjLKfr @Ê kKrmftj yPm jJÇ KT∂á KmsKav k´iJjoπLr oMUkJP©r 2 kOÔJ~

ATmJu IJyoPhr cÖPra xÿJjjJ uJn u§j, 3 IJVˆ - KmKvÓ KmsKav mJÄuJPhKv mqmxJ~L, xLoJTt V´∆Pkr ßY~JroqJj ATmJu IJyoh SKmAPT xÿJjxNYT cÖPra xÿJjjJ KhP~PZ oJjPYÓJr ßoPasJkKuaj ACKjnJKxtKaÇ Vf 26 \MuJA, mMimJr oJjPYÓJPr Kms\S~JaJr 30 kOÔJ~

\jìKhPj ÊnJgtLPhr CÌfJ~ KxÜ TKm yJKoh ßoJyJÿh

xMroJ KrPkJat u¥j, 31 \MuJA - \jìKhPj mºá-ÊnJgtLPhr CÌfJ~ KxÜ yPuj TKm S xJÄmJKhT yJKoh ßoJyJÿhÇ 62fo \jìKhPj ZJªKxT @P~JK\f @`J~ dJTJ KmvõKmhqJuP~r VePpJVJPpJV S

xJÄmJKhTfJ KmnJPVr KvãT vJoLo ßr\J mPuj, @\TJu ßTC ßTJgJS x∂áÓ j~Ç xJÄmJKhT, TKm, mqmxJ~L S KvãT xmJA FoKk-oπL yPf YJ~Ç xmJA rJ\jLKf TrPf YJ~Ç CKY“ yPuJ Kj\ Kj\ 2 kOÔJ~

14 IJVˆ mJKotÄyJPo KÆfL~ âLzJ C“xm

vJy ßVäJmJPur xÿJjjJ k´hJj S VJuJ KcjJr IjMKÔf

ßrKoaqJ¿ KmwP~ xPYfjfJ mOK≠Pf FT xJPg TJ\ TrJr IJy±Jj u§j, 3 IJVˆ - ßrKoaqJ¿ A¥ˆsLPf @fPïr ßpj ßvw ßjAÇ ßvw iJÑJ ßmsKéPar TJrPe kJCP§r hrkfjÇ Fr kNPmt IPjT k´KfÔJPjr FTJC≤ mº TPr ßh~ mqJÄTÇ mOPaPjr F irPer IPjT TKbj @AKj mJiqmJiTfJ mqmxJ~LPhr IPjT xo~

KjÀ“xJKyf TrPuS F A¥JˆsL mJÄuJPhPvr IgtQjKfT YJTJr oNu C“xÇ mJÄuJPhvL Ijqfo ßrKoaqJ¿ ßk´reTJrL ßTJŒJjL vJy& ßVäJmJPur kã ßgPT FP\≤Phr ßh~J 30 kOÔJ~

KYrJ~f V´JomJÄuJr ßUuJ~ k´KfPpJKVPhr jJo fJKuTJnëKÜr IJymJj xMroJ KrPkJat u§j, 3 IJVˆ - pMÜrJP\qr KÆfL~ mOy•o mJÄuJPhvL IiMqKwf vyr mJKotÄyqJPo KÆfL~mJPrr oPfJ IjMKÔf yPf pJPò mJÄuJPhPvr KYrJ~f V´JomJÄuJ GKfKyqT ßUuJr xoJyJPr metJdq âLzJ

C“xmÇ mJÄuJPhv âLzJ kKrwh ACPTr CPhqJPV @VJoL 14 @Vˆ, ßxJomJr xTJu FVJPrJaJ ßgPT KmTJu kJÅYaJ kpt∂ mJKotÄyJPor ˛u yLg ßuA\Jr ßx≤JPr KhjmqJkL FA âLzJ C“xm IjMKÔf yPmÇ 29 kOÔJ~

SURMA News Group Ltd - The Whitechapel Centre (Room S6), 85 Myrdle Street, London E1 1HL EDITORIAL Call: 0207 041 9494 or Email: news@surmanews.com ADVERTISING: 0207 377 9787 or Email: advert@surmanews.com www.surmanews.com

Surma issue 2040  
Surma issue 2040  
Advertisement