Page 1

asJŒKmPrJiL k´KfmJPh oMKjrJr oMU Km˜JKrf 45 kOÔJ~

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

SURMA 38th Year, Issue 2013, 27 January - 02 February 2017, 29 rKmCu IJKUr - 5 \oJKhCu IJS~Ju 1438 Ky\rL, 13 - 19 oJW 1423, 50p

ß\r∆xJPuo hUPur k´IJrmJgKoTKmvõ\k´MPzKâ~J Êr∆ KmPãJn

SxoJjL ÛáPur jJo kKrmftPjr Kx≠J∂ ˙KVf ˝JVf” \JjJPuj ßo~r \j KmVx

u§j, 26 \JjM~JKr - kNmt u¥Pjr nqJPu¿ ßrJPc ImK˙f SxoJjL ÛáPur jJo kKrmftPjr KmfKTtf Kx≠J∂ ˙KVf TrJ yP~PZÇ ÛáPur KvãJgtLPhr KkfJoJfJPhr xJPg krJovt fgJ IJPuJYjJr kr jJPor mqJkJPr krmftL Kx≠J∂ ßj~J yPmÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr ßo~r \j KmVPxr xrJxKr y˜Pãk FmÄ TKoCKjKar KmKnjú˜Prr k´KfKjKir mqJkT k´KfKâ~Jr

ßk´ãJkPa Ûáu VnKjÄ mKc jJPor mqJkJPr IKnnJmTPhr 45 kOÔJ~

mOPaPjr xMKk´o ßTJPatr rJ~

kJutJPoP≤r IjMPoJhj ZJzJ ßmsKéa j~ u§j, 26 \JjM~JKr - ßmsKéa oJouJr @KkPu ßyPr ßVPZ míKav k´iJjoπL ßfPrxJ ßo'r xrTJrÇ míPaPjr xMKk´o ßTJat rJ~ KhP~PZj ACPrJk KmPòPhr \jq @KatPTu 50 TJptTr TrPf ImvqA kJutJPoP≤r IjMPoJhj KjPf yPmÇ kJutJPo≤ IjMPoJhj KhPuA ßmsKéa KjP~ IV´xr yPf kJrPm xrTJrÇ míKav xMKk´o ßTJat 44 kOÔJ~

❚ ß\ÀxJPuPo @PrJ 566Ka AÉKh mxKf ❚ @rmPhr IKnof: asJPŒr mÜmq AxuJPor KmÀP≠

pM≠ ßWJweJ ❚ asJŒPT Tár@Pjr mJeL ßvJjJPuj AoJo ßcÛ KrPkJat u§j, 26 \JjM~JKr - ßfu @Kmm ßgPT oJKTtj hNfJmJx ß\ÀxJPuPo ˙JjJ∂Prr mqJkJPr AxrJAPu gJTJ oJKTtj hNfJmJPxr xJPg k´JgKoT kptJP~r TgJmJftJ ÊÀ TPrPZ

ßyJ~JAa yJC\Ç AxrJAKu FT\j oπL FA Kx≠J∂PT ˝JVf \JKjP~ mPuPZj, Fr oiqKhP~ asJPŒr KjmtJYjL IñLTJr kNrPer k´JgKoT iJk ÊÀ yP~PZÇ fPm pMÜrJPÓsr F CPhqJPVr kKreKf n~Jmy yPm mPu ÉÅKv~Jr

TPr KhP~PZj KlKuK˜KjrJÇ hLWt Khj iPr k´KfKÔf gJTJ jLKf ßnPX ßfu @Kmm ßgPT oJKTtj hNfJmJx xKrP~ ß\ÀxJPuPo ßj~Jr \jq k´JgKoT @uJkYJKrfJ ÊÀ TPrPZ pMÜrJÓsÇ xhq vkg ßj~J oJKTtj ßk´KxPc≤ ßcJjJ asJŒ AxrJAPur WKjÔ Ko©Ç FojKT fJr KjmtJYjL k´YJreJr xoP~S ßxA AKñf KZu ¸ÓÇ ßfu @Kmm ßgPT oJKTtj hNfJmJx ß\ÀxJPuo vyPr xrJPjJ yPu fJr kKreKf n~Jmy yPm mPu ÉÅKv~JKr KhP~PZj 43 kOÔJ~

FmJrS xJYt TKoKar k´iJj KmYJrkKf ‰x~h oJyoMh KmFjKkPf yfJvJ dJTJ, 26 \JjM~JKr - KjmtJYj TKovj VbPjr uPãq rJÓskKf Z~ xhPxqr ßp xJYt TKoKa Vbj TPr KhP~PZj, fJPf ßY~JroqJj KyPxPm ßjfífô ßhPmj @Kku KmnJPVr KmYJrkKf ‰x~h oJyoMh ßyJPxjÇ Fr @PV rJÓskKf K\uäMr ryoJPjr xJYt TKoKarS ßjfífô KhP~KZPuj KfKjÇ VfmJPrr oPfJ FmJrS xJYt

TKoKaPf yJA ßTJat KmnJPVr FT\j KmYJrT gJTPZjÇ FmJr FA hJK~fô ßkPuj KmYJrkKf SmJ~hMu yJxJjÇ VfmJPrr oPfJA xrTJKr Tot

TKovPjr (KkFxKx) ßY~JroqJj S TŒPasJuJr IqJ¥ IKcar ß\jJPrPur (KxFK\) khiJrL mqKÜrJ gJTPZj FA TKoKaPfÇ 45 kOÔJ~

29 \JjM~JrL u§j mJÄuJ ßk´xTîJPmr KjmtJYj xMroJ KrPkJat u§j, 26 \JjM~JKr - \o\oJa k´YJreJr oiqKhP~ IjMKÔf yPf pJPò u§j mJÄuJ ßk´xTîJPmr KjmtJYjÇ hMKa IqJuJP~P¿r oiqTJr k´KfÆKªôfJ~ 31 \j k´JgtL k´JgtLfJ ßWJweJ TrPuS ßvw kpt∂ 29 \j k´JgtL k´KfÆKªôfJ TrPZjÇ TJre ßvw oNÉPft FPx hMA\j fJPhr k´JgtLfJ k´fqJyJr TPr ßjjÇ

˝Jãr \Ju TrJr k´KfmJh pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr

˛OKfTgJ

u§j, 26 \JjM~JKr - Vf 3 \JjM~JKr, ßxJomJr FTKa ná~J, jJo xmt˝, IjuJAPj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr pMVì xŒJhT @PjJ~JÀöJoJj PYRiMrLPT KjP~ FTKa KogqJ, mJPjJ~Ja xÄmJh @oJPhr hOKÓPVJYr yP~PZÇ xÄmJhKa xQmtm KogqJ FmÄ F xÄmJPhr xJPg pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr PTJj xŒTt ßjAÇ @PjJ~JÀöJoJj ßYRiMrL FT\j xÿJKjf PuJT FmÄ pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr pMVì 46 kOÔJ~

@yPoh vJoLo

ßk´xTîJPmr AKfyJPx FmJrA xPmtJó xÄUqT ßo’Jr yP~PZjÇ KmkMuxÄUqT FA ßnJaJPrr xogtj IJhJP~ fJA k´JgtLrJ rLKfoPfJ KyoKvo UJPòjÇ ßWJKwf flKvu ßWJweJ IjMpJ~L 29 \JjM~JKr, ßrJmmJr SP~ˆyqJPor AoPk´vj ßnjMqPf IjMKÔf yPò FA IJPuJKYf KjmtJYjÇ YëzJ∂ k´JgLt fJKuTJ 45 kOÔJ~

KlPr ßhUJ IJkj nëmj

KfKj muPuj, ‘ßToj TPr FuJo F ßkvJ~’ KvPrJjJPor ßuUJKa FUj ßuUJ KbT y~KjÇ oJ© T’mZr yPuJ fáKo xJÄmJKhTfJ~ FPxPZJÇ kKref m~Px Fxm KuUPf y~Ç x÷mf '89-Fr ßvw mJ 90-Fr k´go KhPTr TgJÇ xj fJKrU Km˛Of yP~ ßVPZÇ fUj @Ko KxPuPar xJ¬JKyT ÈQ\∂JmJftJ'r mJftJ xŒJhTÇ ßx xo~ IlPxa KTÄmJ mftoJj pMPVr IfqJiMKjT Kk´K≤Ä 46 kOÔJ~


2 UmrJUmr

27 January - 02 February 2017 m SURMA

KvKãf \jPVJÔL VPz fáuPf ZJ©uLVPT KjPhtv k´iJjoπLr

dJTJ, 25 \JjM~JKr - oJhT, xπJx FmÄ \KñmJh ßgPT hNPr gJTPf ZJ©ZJ©LPhr k´Kf @øJj \JKjP~ k´iJjoπL S @S~JoL uLV xnJkKf ßvU yJKxjJ mPuPZj, \KñmJPhr kPg pJrJA pJPm fJPhr KmÀP≠ TPbJr mqm˙J ßjPmJ, fJPf ßTJPjJ xPªy ßjAÇ iPotr KmwP~ pJrJ KmÃJ∂ TPr fJPhr KmÀP≠S mqm˙J KjPf yPmÇ \KñmJh, xπJx S oJhPTr ßTJPjJ ˙Jj mJÄuJPhPv ßjAÇ ZJ©uLPVr 69fo k´KfÔJmJKwtTL CkuPã 23 \JjM~JKr, oñumJr KmPTPu ßxJyrJS~JhtL ChqJPj @P~JK\f kMjKotujL IjMÔJPj k´iJj IKfKgr mÜPmq KfKj F TgJ mPujÇ F xo~ KfKj @VJoLr ßjfíPfôr \jq KjP\Phr k´˜Mf TrPf ZJ©uLV ßjfJTotLPhr KjPhtv ßhjÇ Kj\ Kj\ FuJTJ~ KvKãf \jPVJÔL VPz fMuPf

ZJ©uLPVr k´Kf @øJj \JjJj k´iJjoπLÇ \KñmJhPT ‰mKvõT xoxqJ CPuäU TPr ßvU yJKxjJ mPuj, ImJT yPf y~ pUj AÄKuv KoKc~JPor ZJ©rJ \KñmJPh \zJ~Ç fJrJ KTPxr @vJ~ pJ~? pJrJ KVP~KZu fJrJ TL Umr kJKbP~PZ- ßp fJrJ ßmPyvPf ßVPZ? fPm xπJx, \ÄKumJPhr AxMq ßTmu mJÄuJPhv j~, KmvõmqJkL FTKa xoxqJÇ KT∂á FA xoxqJr C“xKa TL? @orJ iPot KmvõJx TKrÇ AxuJo iPot \KñmJh, xπJPxr ˙Jj ßjAÇ AxuJo oJjMw UMj TrJr TgJ mPuKjÇ @®WJfL yPu ßhJ\PU ßpPf y~, ßmPyvPf pJS~J pJ~ jJÇ ZJ©-ZJ©LPhr CP¨Pvq k´iJjoπL mPuj, ZJ©rJ fÀe, fJrJA @VJoL KhPjr nKmwq“, @VJoL KhPj ßhv VzPmÇ

\ÄKumJh, xπJx S oJhPTr KmÀP≠ k´KfPrJi VPz fMuPf yPmÇ FèPuJ FTKa kKrmJrPT ±Äx TPr ßh~Ç PhvPT KjrãroMÜ TrPf ZJ©uLVPT hJK~fô kJuPjr KjPhtv KhP~ k´iJjoπL mPuj, ZJ©uLV ßjfJPhr Kj\ Kj\ V´JPor Kjrãr oJjMwPhr Iãr ùJj KhPf yPmÇ pJPf mJÄuJPhvPT hs∆f KjrãroMÜ TrPf kJKrÇ KvãJPT ßmKv èÀfô ßh~Jr @øJj \JKjP~ k´iJjoπL mPuj, KvãJPT èÀfô KhPf yPmÇ ZJ©uLPVr ßxäJVJj yPuJ KvãJ, vJK∂, k´VKfÇ ßhvPT k´VKfr kPg KjP~ ßpPf YJA, ßhvPT @PuJr kPg KjP~ pJS~Jr ßp ßYÓJ @orJ ÊÀ TPrKZ, fJ ßpj ßgPo jJ pJ~Ç ZJ©uLVPT hJK~fô kJuj TrPf yPmÇ @VJoL KhPj ßfJoJPhrA FKVP~ @xPf yPmÇ @hvt, jLKf S msf KjP~ ßhv VzJr \jq ßfJoJPhr ‰fKr yPf yPmÇ PvU yJKxjJ @PrJ mPuj, KvãJ hJKrhsq ßgPT oMKÜr Ijqfo yJKf~JrÇ KvãJV´ye TrPu ßTC fJ yJA\qJT mJ YMKr TPr KjPf kJrPm jJÇ KvãJA yPm \Lmj YuJr kPgr kJPg~Ç fJyPu ßhvPT, ßhPvr oJjMwPT KTZM KhPf kJrPmÇ k´iJjoπL mPuj, KvãJ yPm xmPYP~ mz xŒhÇ IKvKãfPhr yJPf ãofJ ßVPu TL y~, fJ @orJ yJÅPz yJÅPz ßar ßkP~KZ kÅYJ•Prr kr ßgPTÇ pJrJ FPxPZ fJrJ ßhvPT ÊiM ßkZPj KjP~ ßVPZÇ ZJ©uLPVr k´PfqTPT mum mñmºMr @®\LmjL kzJ CKYfÇ ßxUJj ßgPT KvãJ KjPf yPmÇ FTKa @hvt KjP~ rJ\jLKf TrPu ßhPvr oJjMwPT KTZM ßh~J pJ~Ç

Zaman Brothers CASH & CARRY

mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç

Beef (Mix) -

1kg = £3.50 5kg = £14.89 Whole Sheep - £3.29 per kg 4 Baby Chicken - £6.99

KxKr~J~ pM≠KmrKf

KhP~PZjÇ

\JKjP~PZ FA Kfj ßhvÇ VfTJu ‰mbT ßvPw YNzJ∂ ßWJweJ kJb TPrj TJ\JU krrJÓsoπL TJArJf @mhsJUoJjnÇ KfKj mPuj, rJKv~J, fMrÛ S ArJj KxKr~J~ xKyÄxfJ ToJPjJ, @˙J Vbj, oJjKmT TJrPe k´PmvJKiTJr S xMrãJ KjKÁf TrJ FmÄ ßmxJoKrT ßuJT\Pjr ImJi YuJPlrJr KmwP~ xÿf yP~PZÇ PpRg KmmíKfPf Kfj ßhv @rS \JjJ~, KxKr~J xÄWJPfr ßTJPjJ xJoKrT xoJiJj hMKhPjr @PuJYjJ ßgPT @PxKjÇ fPm FA KmmíKfKa KxKr~J xrTJr KTÄmJ KmPhsJyLrJ xogtj TPrPZ KT jJ fJ fJ“ãKeTnJPm \JjJ pJ~KjÇ KmPhsJyLPhr FT oMUkJ© mPuj, ßTJPjJ YMKÜA xA yPm jJÇ Fr @PV @xfJjJr ‰mbPT xyJ~fJTJrLr nNKoTJ~ gJTJ KxKr~J~ \JKfxÄPWr hNf ߘlJj ßh KoxfMrJ VfTJu mPuj, F @PuJYjJ ßgPT pJPf pM≠KmrKfr ßWJweJ @Px, ßx \jq fJrJ ß\Jr ßYÓJ-fhKmr TrPZjÇ CPuäUq, ßVJaJ KxKr~J \MPz pM≠KmrKf TJptTPrr CP¨Pvq rJKv~J S fMrÛ @xfJjJ~ vJK∂ @PuJYjJr @P~J\j TPrÇ xrTJPrr KmÀP≠ âoJVf ßmJoJmwtPer IKnPpJV fMPu Fr @PVr Khj ßxJomJr xJojJxJoKj xJãJPf mxPf I˝LTíKf \JKjP~KZu KmPhsJyLrJÇ FKhPT r~aJPxtr UmPr muJ y~, rJKv~Jr krrJÓs oπeJu~ \JKjP~PZ, @xfJjJ~ YuJ KxKr~J vJK∂ @PuJYjJ KmwP~ Àv krrJÓsoπL ßxPVtA uJnrn S fMKTt krrJÓsoπL ßonuMf YJnMPxJVuM VfTJu ßlJPj @uJk TPrPZjÇ FT KmmíKfPf Àv oπeJu~ mPuPZ, uJnrn S YJnMPxJVuM KxKr~J xrTJr S KmPrJiLPhr k´KfKjKiPhr xrJxKr @PuJYjJr èÀPfôr Skr ß\Jr

ßrJKyñJrJ kKrTK·f Ko~JjoJPrr rJÓsL~ krJovtT S krrJÓsoπL IÄ xJj xM KYxy D±tfj xrTJKr TotTftJPhr xJPg @PuJYjJ TPrjÇ Ku mPuj, KmVf \JfL~ KjmtJYj Ko~JjoJPrr oJjMPwr oPiq mqJkT @TJ–ãJr \jì KhP~KZuÇ KT∂á oJ© FT mZPrr oPiq ßxA k´fqJvJ KoKuP~ ßpPf ÊÀ TPrPZÇ FaJ UMmA hM”U\jTÇ rJUJAj rJP\q ßrJKyñJ IiMqKwf FuJTJ kKrhvtPjr IKnùfJ metjJ TPr KfKj mPuj, ÈkMPz pJS~J mJKzr TJbJPoJ @Ko Kj\ ßYJPU ßhPUKZÇ xrTJKr TotTftJrJ mPuPZj, V´JomJxL KjP\Phr mJKzWr KjP\rJA kMKzP~ KhP~PZÇ F pMKÜ @oJr TJPZ IKmvõJxq ßbPTPZÇ' KjrJk•J mJKyjLr IKnpJjTJPu ßrJKyñJPhr Skr KjptJfPjr FTKa KnKcS KTîk \JKfxP–Wr FA KmPvwù ßhPUPZjÇ fJr oPf, FaJ KmKòjú j~, mrÄ Iyry Foj WajJ WaPZÇ Ku mPuj, Ko~JjoJPr \mJmKhKyfJ S jqJ~ KmYJr ImvqA gJTPf yPmÇ ßTC @APjr DP±t j~∏ F Kmw~Ka \jVePT KjKÁf TrPf yPmÇ xM KYxy xrTJKr TotTftJPhr xJPg @PuJYjJr Skr @PuJTkJf TPr ߸vJu ßrPkJKat~Jr mPuj, Ko~JjoJPrr xmJr \LmjoJj Cjúf TrJr k´Kfv´∆Kf fJrJ KhP~PZ∏ fPm F k´Kfv´∆Kf oJbkptJP~ mJ˜mJ~j TrPf yPmÇ Ko~JjoJPrr Skr fJr k´KfPmhjKa @VJoL oJPYt \JKfx–W oJjmJKiTJr TJCK¿Pu C™Jkj TrPmjÇ FPf kKrK˙Kfr Skr fJr ofJoPfr kJvJkJKv Ko~JjoJr xrTJPrr k´Kf xMkJKrvS I∂ntMÜ gJTPmÇ

MR. SWEET

Ko. xMAa

FUJPj KmP~, S~JKuoJ, \jìKhjxy xm irPer IjMÔJPjr KoKÓ kJS~J pJ~ FmÄ u§Pjr ßp ßTJPjJ \J~VJ~ Kl∑ ßcKunJrL ßhS~J y~Ç

Ruhi Fish (any size) - £2.89 per kg Mrigal Fish (any size) - £3.89 per kg

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908

231 WHITECHAPEL ROAD LONDON E1 1DB

T: 020 7247 6411 M: 07944 165 657


UmrJUmr 3

SURMA m 27 January - 02 February 2017

k´iJjoπLr TJPZ kMKuPvr hJKm IPjT dJTJ, 25 \JjM~JKr - xrTJKr KmKnjú hlfPr ßk´wPe (PckMPavj) KjP~JPVr hJKm \JKjP~PZj kMKuv TotTftJrJÇ FTA xJPg ßhvmqJkL TJC≤Jr ßarKr\o IqJ¥ asJ¿ jqJvjJu âJAo ACKjPar (KxKaKaKx) TJptâo Km˜íf TrJ, kMKuPv ßV´c-1 S ßV´c-2 kh míK≠, kMKuPv TqJcJr TotTftJr kh mJzJPjJ, KmPhPv mJÄuJPhPvr hNfJmJxèPuJPf FT\j TPr TqJcJr kMKuv TotTftJ KjP~JV, ˝fπ kMKuv KcKnvj Vbj, k´go ßvseLr TotTftJPhr ^MÅKTnJfJ ßh~J, kMKuPvr VJKzr xÄUqJ mJzJPjJ S @mJxj xïa xoJiJjxy KmKnjú hJKm \JKjP~PZj kMKuv TotTftJrJÇ 23 \JjM~JKr, oñumJr ßf\VJÅSP~ k´iJjoπLr TJptJuP~ kMKuv x¬Jy-2017 CkuPã D±tfj kMKuv TotTftJPhr xJPg k´iJjoπLr xnJ~ fJrJ Fxm @K\t \JjJjÇ F xo~ hJKmèPuJ kNrPer @võJx ßhj k´iJjoπLÇ IjMÔJPj k´iJjoπL kMKuv xhxqPhr CP¨Pv nJwe ßhjÇ xnJ~ mÜífJ TPrj∏ ˝rJÓsoπL @xJhMöJoJj UJj TJoJu, ˝rJÓs xKYm c. TJoJu CK¨j @yPoh, @AK\Kk F ßT Fo vyLhMu yT, IKfKrÜ @AK\Kk (k´vJxj) ßoJ: ßoJUPuxMr ryoJj, dJTJ oyJjVr kMKuv (KcFoKk) TKovjJr @xJhMöJoJj Ko~J, Y¢V´Jo ßrP†r Kc@AK\ vKlTMu AxuJo, KcFoKkr TJC≤Jr ßarKr\o ACKjPar k´iJj S IKfKrÜ kMKuv TKovjJr oKjÀu AxuJo, kMKuv xhr hlfPrr IKfKrÜ Kc@AK\ (xÄ˙Jkj) yJKmmMr ryoJj S VJ\LkMPrr kMKuv xMkJr yJÀj Cr rvLhÇ IjMÔJPj kMKuv xMkJr ßgPT fhN±t xm irPjr kMKuv TotTftJ CkK˙f KZPujÇ

WATCH Live Property Show

With

Kazi Arif (MARLA , MNAEA) Property Valuer & Consultant

xnJ~ @AK\Kk F ßT Fo vyLhMu yT kMKuPvr TJP\ VKfvLufJ @jJr \jq ˝fπ kMKuv KcKnvj VbPjr hJKm ßfJPujÇ FTA xJPg KfKj k´˜JKmf kMKuv IiqJPhv-2007 kJx TPr @APj kKref TrJr hJKm \JjJjÇ KcFoKk TKovjJr ßoJ: @ZJhMöJoJj Ko~J kMKuPv ßV´c-1 S ßV´c-2 TotTftJr kh mJzJPjJr k´˜Jm fMPu iPr mPuj, k´iJjoπLr k´KfvsÍKf KZu kMKuPv 5Ka ßV´c-1 kh gJTPmÇ KT∂á hMAKa ßV´c-1 kh ßh~Jr kr @r ßh~J y~KjÇ FTA xJPg ßV´c-2 kh 10 TrJr k´KfvsÍKf gJTPuS 3Ka ßV´c-2 kh KhP~ @r ßh~J y~KjÇ F xo~ k´iJjoπL mPuj, È@kjJrJ Kmw~èPuJ @oJPT @PV \JjJjKj ßTj? \JjJPu @Ko @PVA xoJiJj TPr KhfJoÇ @kjJrJ @oJr TJPZ FPx Kmw~Ka \JjJPmj @Ko Kmw~aJr xoJiJj TPr ßhPmJÇ' F ZJzJ KcFoKk TKovjJr kMKuPv rJ\QjKfT y˜Pãk mº, rJ\QjKfT ßjfJTotL TftíT kMKuPvr Skr yJouJr KmwP~ k´KfTJr YJjÇ KfKj mPuj, ãofJxLj hPur ßTJPjJ ßTJPjJ ßjfJTotLr yJPf kMKuv @âJ∂ mJ uJKüf yPu kMKuPvr oPjJmu hMmtu yP~ kPzÇ F KmwP~ KfKj k´KfTJr YJjÇ FTA ßrvPj KjúúoJPjr YJu ßh~Jr Kmw~ fMPu iPrj KcFoKk TKovjJrÇ KfKj kMKuv xhxqPhr \jq CjúfoJPjr YJu S ßrvj xrmrJPyr \jq k´iJjoπLr híKÓ @Twte TPrjÇ IjMÔJPj Y¢V´Jo ßrP†r Kc@AK\ vKlTMu AxuJo ßk´wPe (PckMPavj) xrTJKr KmKnjú xÄ˙J ßpojKxKa TrPkJPrvj, Km@rKaF, Km@rKaKx, Km@AcKmäCKaF, rJ\CT, oJhT hsmq Kj~πe IKihlfr, Ê‹ ßVJP~ªJ, nqJa ßVJP~ªJxy FmÄ KmKnjú hlfr S IKihlfPr kMKuv TotTftJ KjP~JPVr hJKm ßfJPujÇ xnJ~ VJ\LkMr ß\uJ kMKuv xMkJr S kMKuv xJKntx IqJPxJKxP~vPjr xJiJre xŒJhT yJÀj Ir rvLh KmPhPv mJÄuJPhPvr hNfJmJxèPuJPf FT\j TPr kMKuv TotTftJ KjP~JV ßh~Jr k´˜Jm TPrjÇ KfKj mPuj, KmPhPv k´mJxLrJ jJjJj irPjr IKnPpJV S xoxqJr oPiq kPz hNfJmJxèPuJPf @PxjÇ fJPhr kMKuv KTî~JPr¿xy kMKuv xÄâJ∂ jJjJ KmwP~ k´P~J\j y~Ç ßTJPjJ k´P~J\Pj hNfJmJx ßgPT krrJÓs oπeJuP~ fJPhr @Pmhj TrPf y~Ç ßxUJj ßgPT fJPhr @Pmhj ˝rJÓs oπeJu~ yP~ kMKuv xhr hlfPr pJ~Ç kMKuv xhr hlfr ßgPT xÄKväÓ ßr†, ß\uJ S gJjJ~ pJ~, pJ IPjT xo~ xJPkã Kmw~Ç hNfJmJPx FT\j TPr kMKuv TotTftJ gJTPu KfKj xrJxKr kMKuv xhr hlfPrr oJiqPo k´mJxLPhr k´P~J\jL~ xyJ~fJ KhPf kJrPmj, pJ k´mJxLPhr \jq mz CkTJr yPmÇ yJÀj Ir rvLh @PrJ mPuj, kMKuPvr @mJxj, mqJrJT S pJjmJyPjr xoxqJ k´TaÇ gJjJ S ß\uJ~ VJKzr UMmA xÄUqJ ToÇ Fr oPiq ßTJPjJ Kn@AKk ß\uJ~ ßVPu fJr k´PaTvPj xm VJKz mq˜ gJTPf y~Ç FPf IjqJjq TJ\ mqJyf y~Ç ß\uJ~ Kn@AKk k´PaTvPjr \jq TokPã hMAKa TPr VJKz mrJ¨ ßh~J, gJjJ~ VJKzr xÄUqJ mJzJPjJ, @mJxj xïa xoJiJPjr hJKm TPrj KfKjÇ F irPjr @PrJ IPjT hJKm CPb @Px kMKuv TotTftJPhr mÜPmqÇ

Letting Selling Buying

We have moved

to our Brand

102

ÀKk KjP~ ßmTJ~hJ~ mJÄuJPhv mqJÄT

50 ßTJKa ßlrf xÄâJ∂ KcS, ßuaJPr xJzJ ßjA

dJTJ, 24 \JjM~JKr - k´Kf mZr KYKT“xJ, kptaj S mqmxJr \jq mJÄuJPhv ßgPT nJrPf pJj mÉ oJjMwÇ fJPhr IPjPTr yJPfA rP~PZ nJrPfr ÀKkÇ Fr mJAPr mJÄuJPhPvr oJKjPYK†Ä k´KfÔJjèPuJr yJPfS rP~PZ nJrfL~ ÀKkÇ nJrf xrTJr ybJ“ 500 S 1000 ÀKkr ßjJa KjKw≠ TrJ~ Fxm V´JyT kPzPZj KmkJPTÇ V´JyPTr kJvJkJKv ßmKv ßmTJ~hJ~ kPzPZ mJÄuJPhv mqJÄT S @PrJ hM'Ka mqJÄT ßxJjJuL S „kJuLÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr nPA rP~PZ 50 ßTJKa ÀKkÇ F 50 ßTJKa ÀKk aJTJ mJ cuJPr „kJ∂r TPr APfJoPiq mJÄuJPhv mqJÄT ßgPT nJrPfr ßTªsL~ mqJÄT Kr\Jnt mqJÄT Im AK¥~JPT (@rKm@A) KcS ßuaJr kJKbP~PZÇ FTA xJPg ßxJjJuL mqJÄPTr TuTJfJ vJUJPT F KmwP~ ßpJVJPpJV TrPf muJ yP~PZÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr FT hJK~fôvLu xN© \JKjP~PZ, F KmwP~ FUPjJ ßTJPjJ xJzJ KouPZ jJ nJrPfr kã ßgPTÇ FUj FKa ãKfr UJfJ~ YPu pJS~J KjP~ @vïJ TrPZj fJrJÇ Vf 8 jPn’r \JKfr CP¨Pv ßh~J FT nJwPe nJrPfr k´iJjoπL jPrªs ßoJKh 500 S 1000 ÀKkr ßjJa mJKfPur Kx≠JP∂r TgJ \JjJjÇ Frkr ßgPT mJÄuJPhvL kptaTrJ KmkJPT kPzjÇ SA xo~ oJKjPY†Jr k´KfÔJjèPuJr xÄVbj oJKjPY†Jr IqJPxJKxP~vj Im mJÄuJPhPvr xJÄVbKjT xŒJhT Fx Fo \JoJj mPuKZPuj, xJiJre V´JyPTr xJPg fJrJS kPzPZj KmkJPTÇ KfKj \JjJj, VPz k´KfKhj ßhz ßgPT hMA yJ\Jr oJjMw KYKT“xJ, kptaj S mqmxJr TJP\ mJÄuJPhv ßgPT nJrPf pJjÇ IPjPTA KlPr FPx kJxPkJPatr lPaJTKk KhP~ ‰minJPm oJKjPY†Jr k´KfÔJjèPuJr TJZ ßgPT ÀKkr KmKjoP~ aJTJ ßjjÇ FnJPm oJKjPY†Jr k´KfÔJjèPuJr TJPZ nJrPfr ÀKk @PZÇ Fr mJAPr IPjT oJjMPwr TJPZS nJrPfr ÀKk @PZÇ KT∂á ybJ“ TPr nJrf xrTJr 500 S 1000 ÀKkr ßjJa KjKw≠ TrJ~ fJrJ FUj KmkJPT kPzPZjÇ Kmw~Ka KjP~ fJrJ mJÄuJPhv mqJÄTPT ImKyf TPrPZjÇ Ikr FT\j oJKjPY†Jr k´KfÔJPjr ˝fôJKiTJrL \JjJj, oJKjPY†JrèPuJ Kj~πe TPr mJÄuJPhv mqJÄTÇ fPm mJÄuJPhv mqJÄT ßgPT fJPhr xoxqJ xoJiJPjr ßTJPjJ CPhqJV ßj~KjÇ lPu fJPhr

Your Wisest Move

New Office at

Brick Lane Bangla Town,

London E1 6RL (Opposite Brick Lane Mosque)

Live on every Thursday from 9.40pm - 10.30pm on Bangla TV (Sky 821) Sponsored by

0

We offer % commission for lettings & sales

*Terms and Conditions Apply

020 7375 1188 | 07944 872 919 (Line open till 11pm) admin@primeestateagents.co.uk www.primeestateagents.co.uk Licensed Member of ARLA & NAEA

IPjPTA nJrfL~ ÀKk mJKfPur Kx≠JP∂r TJrPe ãKfV´˜ yP~PZjÇ oJKjPY†Jr k´KfÔJjèPuJr kJvJkJKv xJiJre V´JyPTrJS KmkJPT kPzPZjÇ IPjPTA KYKT“xJr \jq nJrPf pJjÇ KT∂á fJPhr IPjPTr TJPZA nJrPfr ÀKkr ßjJa KZuÇ IPjPTA oJPx hMAmJr KYKT“xJr \jq nJrPf pJjÇ fJPhr yJPf gJTJ nJrPfr ÀKk @r aJTJ~ „kJ∂r TrPf kJPrjKjÇ F KhPT xLoJ∂yJaèPuJPf ßp ßujPhj y~ fJr ßmKvr nJVA ßxJjJuL mqJÄPTr oJiqPo ßujPhj y~Ç Fr mJAPr „kJuL mqJÄTxy Ijq rJÓsJ~• mqJÄTèPuJPfS ßujPhj y~Ç \JjJ ßVPZ, ßxJjJuL mqJÄPTr TJPZ rP~PZ k´J~ xJPz 5 uJU ÀKkÇ Fr mJAPr „kJuLxy @PrJ TP~TKa mqJÄPTr TJPZ rP~PZ nJrfL~ ÀKkÇ KT∂á ßjJa mJKfPur Kx≠JP∂ Fxm mqJÄT @r aJTJ~ „kJ∂r TrPf kJrPZ jJÇ Kmw~Ka xMrJyJ TrPf ßxJjJuL mqJÄT TuTJfJ vJUJ ßgPT ßpJVJPpJV TrJ yPuS FUPjJ F KmwP~ @vJmq†T ßTJPjJ xJzJ kJS~J pJ~Kj mPu ßxJjJuL mqJÄPTr FT hJK~fôvLu xN© \JKjP~PZÇ F KhPT flKxKu mqJÄPTr oPfJ ˝~Ä ßTªsL~ mqJÄTS kPzPZ oyJKmkJPTÇ ßTªsL~ mqJÄPTr nP rP~PZ 50 ßTJKa nJrfL~ ÀKkÇ Fxm 500 S 1000 ÀKkr ßjJaÇ Fxm ßjJa nJrf xrTJr mJKfu TrJ~ mJÄuJPhv mqJÄT FUPjJ Fxm ÀKk aJTJ~ „kJ∂r TrPf kJPrKjÇ nJrfL~ Fxm mJKfu ßjJa cuJr mJ aJTJ~ „kJ∂r TrPf APfJoPiq Kr\Jnt mqJÄT Im AK¥~J (@rKm@A) mrJmPr @iJ xrTJKr k© (KcS ßuaJr) KhP~PZj mJÄuJPhv mqJÄPTr Vnjtr l\Pu TKmrÇ Fr mJAPr ßTªsL~ mqJÄT k´P~J\jL~ khPãk KjPf Igt oπeJu~PTS \JKjP~KZuÇ FTA xJPg F mqJkJPr xyPpJKVfJ TrPf ßxJjJuL mqJÄT TuTJfJ vJUJPTS hJK~fô ßh~J yP~PZÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr xÄKväÓ xN© \JKjP~PZ F KmwP~ FUPjJ ßTJPjJ xJzJ kJS~J pJ~KjÇ fPm @PrJ KTZMKhj mJÄuJPhv mqJÄT ßgPT F KmwP~ @mJPrJ @rKm@APT fJKVh ßh~J yPm mPu SA xN© \JKjP~PZÇ

mJÄuJ FTJPcKo xJKyfq kMrÛJPrr \jq 7 \Pjr jJo ßWJweJ dJTJ, 24 \JjM~JKr - FmJr mJÄuJ FTJPcKo xJKyfq kMrÛJPrr \jq xJf\Pjr jJo ßWJweJ TrJ yP~PZÇ F mZr KmKnjú ßãP© ImhJj rJUJ xJKyKfqT, VPmwT, TKm S KvãJKmhPT F xÿJjjJ ßh~J yPòÇ VfTJu KmPTPu mJÄuJ FTJPcKor c. oMyJÿh vyLhMuäJy

nmPjr vyLh oMjLr ßYRiMrL IKcPaJKr~JPo xÄmJh xPÿuPjr F kMrÛJPrr ßWJweJ TPrj mJÄuJ FTJPcKor oyJkKrYJuT IiqJkT vJoxMöJoJj UJjÇ FmJr mJÄuJ FTJPcKo kMrÛJr ßkP~PZj TKmfJ~ @mM yJxJj vJyKr~Jr, TgJxJKyPfq vJyJhMöJoJj, k´mº S VPmweJ~ ßoJrPvh vKlCu yJxJj, IjMmJPh c. Kj~J\ \JoJj, oMKÜpM≠KnK•T xJKyPfq cJ: Fo F yJxJj, @®\LmjL, ˛íKfTgJ S ÃoeTJKyjL KmnJPV kMrÛJr I\tj TPrPZj jNr\JyJj ßmJx FmÄ KvÊxJKyPfq rJPvh rClÇ oyJkKrYJuT vJoxMöJoJj UJj mPuPZj, oJjxÿf ßuUJ kJS~J jJ pJS~J~ F mZr jJaT S KmùJj KmnJPV ßTC kMrÛJr kJjKjÇ @VJoL 1 ßlms∆~JKr Ior FTMPv V´∫PouJ 2017 Fr CPÆJijTJPu k´iJjoπL ßvU yJKxjJ @jMÔJKjTnJPm Km\~LPhr yJPf F kMrÛJr fMPu ßhPmjÇ oPjJjLfrJ jVh FT uJU aJTJ, ß∠S xjh kJPmjÇ


4 UmrJUmr

27 January - 02 February 2017 m SURMA

oMKÜPpJ≠J fJKuTJ pJYJA-mJZJA ßTj IQmi j~ dJTJ, 24 \JjM~JKr - xJrJ ßhPv oMKÜPpJ≠JPhr fJKuTJ pJYJA-mJZJAP~r \jq KjPhtKvTJ k´YJr FmÄ F \jq \JfL~ oMKÜPpJ≠J TJCK¿Pur (\JoMTJ) TKoKa Vbj TrJ ßTj IQmi ßWJweJ TrJ yPm jJ, fJ \JjPf ßYP~ Àu \JKr TPrPZj yJAPTJatÇ 23 \JjM~JKr KmYJrkKf oAjMu AxuJo ßYRiMrL S KmYJrkKf ß\ Km Fo yJxJPjr yJAPTJat ßmû FT Kra @PmhPjr kKrPk´KãPf F Àu \JKr TPrjÇ hMA x¬JPyr oPiq oMKÜpM≠ Kmw~T oπeJuP~r xKYm, \JoMTJr oyJkKrYJuTxy xÄKväÓPhr F ÀPur \mJm KhPf muJ yP~PZÇ @hJuPf Kra @PmhPjr kPã ÊjJKj TPrj @Aj\LmL yJxjJf TJA~Mo, xJPg KZPuj @Aj\LmL ßoxmJy CK¨j @yPoh S vrLl ÉoJ~Mj TmLrÇ kPr yJxjJf TJA~Mo \JjJj, Vf 12 KcPx’r FTKa \JfL~ ‰hKjPT KmùJkj KhP~ oMKÜPpJ≠JPhr fJKuTJ pJYJA-mJZJAxÄâJ∂ KjPhtvjJ \JKr TrJ yP~PZÇ Vf 5 \JjM~JKr @PrTKa KmùK¬r oJiqPo mJZJAP~r fJKrU kKrmftj TrJ y~Ç KfKj \JjJj, ßVP\a k´TJPvr xo~ SA ßVP\aPT YNzJ∂ fJKuTJ KyPxPm ˝LTíKf ßh~J yP~PZÇ ÊiM xMKjKhtÓ IKnPpJPVr KnK•Pf fh∂kNmT t ßxA ßVP\a

mJKfPur ãofJ @Aj IjMpJ~L k´P~JV TrJ ßpPf kJPrÇ KT∂á fJ jJ TPr ßVP\anMÜ xm oMKÜPpJ≠JPT @mJr pJYJA-mJZJA TrJr ãofJ @Aj IjMpJ~L \JoMTJr ßjAÇ \JoMTJr mJAPr Ijq TJCPT KhP~ TKoKa TrJr KmiJjS k´e~j TrJ y~KjÇ Fxm TJre ßhKUP~ fJKuTJ pJYJA-mJZJAP~r KmwP~ \JoMTJr \JKr TrJ KjPhtvjJr ‰mifJ YqJPu† TPr rKlTMu @uoxy j~\j oMKÜPpJ≠J yJAPTJPat FTKa Kra hJP~r TPrjÇ ßxA KrPar k´JgKoT ÊjJKj ßvPw @hJuf F Àu \JKr TPrjÇ mLrPvsÔ yJKohMr ˛íKf nmj xÄrãPe KjPhtv ßTj j~: K^jJAhPyr oPyvkMr CkP\uJ~ Kfj pMV @PV ˙JKkf mLrPvsÔ yJKohMr ryoJj ˛íKf nmj ßTj pgJpgnJPm xÄrãe S xÄÛJPrr KjPhtv ßh~J yPm jJ'∏ fJ \JjPf ßYP~ Àu \JKr TPrPZj yJAPTJatÇ VfTJu KmYJrkKf TJ\L ßr\J-Cu yT S KmYJrkKf ßoJyJÿh CuäJyr yJAPTJat ßmû F Àu \JKr TPrjÇ YJr x¬JPyr oPiq xÄÛíKf xKYm, VíyJ~j S VekNft xKYm, k´fúf•ô KmnJPVr oyJkKrYJuT, K^jJAhy ß\uJ k´vJxT, oPyvkMPrr VíyJ~j S VekNft KmnJPVr KjmtJyL k´PTRvuL S oPyvkMPrr CkP\uJ KjmtJyL TotTftJPT ÀPur \mJm KhPf muJ yP~PZÇ nmjKa TL Im˙J~ @PZ FmÄ nmj xÄÛJPr TL TL k´P~J\j AfqJKh Kmw~ fh∂ TPr @VJoL 23 oJPYtr oPiq KuKUfnJPm k´KfPmhj KhPfS mPuPZ @hJufÇ @hJuPf Kra @PmhPjr kPã ÊjJKj TPrj mqJKrˆJr F Km Fo @ufJl ßyJPxj, ÊÃK\“ mqJjJK\t S F @r Fo TJoÀöJoJj TJTjÇ rJÓskPã KZPuj ßckMKa IqJaKjt ß\jJPru fJkx TMoJr KmvõJxÇ Vf 19 \JjM~JKr FTKa AÄPrK\ ‰hKjPT nmjKa KjP~ k´TJKvf FTKa k´KfPmhj @oPu KjP~ @hJuf F Àu \JKr TPrjÇ k´KfPmhPj nmjKar \rJ\Let Im˙J fMPu irJ y~Ç PxA k´KfPmhjKa pMÜ TPr nmjKar xÄÛJr S xÄrãe ßYP~ Vf 22 \JjM~JKr yJAPTJPatr xÄKvääÓ vJUJ~ Kra @Pmhj TPrj FTKa oJjmJKiTJr xÄVbPjr xnJkKf AoKf~J\ @yPohÇ ßxA @PmhPjr k´JgKoT ÊjJKj KjP~ @hJuf yJAPTJat F @Phv ßhjÇ

YPu ßVPuj @uL ßmyÀ\ A¸JyJKj dJTJ, 24 \JjM~JKr - ßhPvr Ijqfo míy“ Kv·PVJÔL A¸JyJKj V´∆Pkr ßY~JroqJj Ko\tJ @uL ßmyÀ\ A¸JyJKj oJrJ ßVPZjÇ dJTJr IqJPkJPuJ yJxkJfJPu VfTJu ßxJomJr ßnJr kJÅYaJ~ ßvwKjvõJx fqJV TPrj KfKj (AjúJ KuuäJKy S~J AjúJ AuJAKy rJK\Cj)Ç A¸JyJKj V´∆Pkr kJbJPjJ FT xÄmJh KmùK¬Pf F fgq \JKjP~ muJ yP~PZ, 23 \JjM~JKr mJh @xr èuvJPjr @\Jh oxK\Ph fJÅr k´go \JjJ\J IjMKÔf y~Ç Frkr jJK\oCK¨j ßrJPcr ßyJPxKj hJuJj oxK\Ph KÆfL~ \JjJ\J IjMKÔf y~Ç kPr ßyJPxKj hJuJj Tmr˙JPj fJÅPT hJlj TrJ y~Ç k´iJjoπL ßvU yJKxjJ Ko\tJ @uL ßmyÀ\ A¸JyJKjr oífMqPf VnLr ßvJT S hM”U k´TJv TPrPZjÇ Ko\tJ @uL ßmyÀ\ A¸JyJKj KZPuj 200 mZPrr kMPrJPjJ Kv·PVJÔL A¸JyJKj V´∆Pkr ßY~JroqJjÇ YJ, m˘, UJhqkeq, kJaKv·, @mJxj, ßkJuKas S KvKkÄ

UJPf A¸JyJKjr mqmxJ rP~PZÇ k´KfÔJjKaPf mftoJPj Totrf @PZj 10 yJ\JPrr ßmKv oJjMwÇ IgtjLKfKmw~T AÄPrK\ ‰hKjT KljqJK¿~Ju FéPk´x-Fr CPhqJÜJ kKrYJuT KZPuj Ko\tJ @uL ßmyÀ\ A¸JyJKjÇ dJTJ ˆT FéPYP†r Ijqfo xhxq KyPxPm KfKj hJK~fô kJuj TPrjÇ A¸JyJKj AxuJKo~J YãM AjKˆKaCa S A¸JyJKj kJmKuT ÛMPur TetiJr KyPxPm KfKj IPjT \jKyfTr TJP\ xŒíÜ KZPujÇ ßmxrTJKr KmvõKmhqJu~ AK¥PkjPc≤ ACKjnJKxtKa Im mJÄuJPhPvr (@AACKm) ßmJct Im asJKˆP\r xhxq KZPuj KfKjÇ ßmxrTJKr xÄ˙J oJAcJPxr kKrYJujJ kwtPhr xhxq KyPxPm hJK~fô kJuj TPrj @uL ßmyÀ\ A¸JyJKjÇ 1950 xJPur 30 IPÖJmr \jìV´ye TPrj Ko\tJ @uL ßmyÀ\ A¸JyJKjÇ 2004 xJu ßgPT A¸JyJKj V´∆Pkr ßY~JrkJrxPjr hJK~Pfô KZPuj KfKjÇ A¸JyJKj V´∆Pkr mqmxJK~T AKfyJx xŒPTt \JjJ pJ~, ArJPjr A¸JyJj ßgPT yJK\ ßoJyJÿh yJPvo 1820 xJPu nJrPfr oM’JAP~ FPx mqmxJ ÊÀ TPrjÇ yJK\ ßoJyJÿh yJPvPor ßhRKy© yJK\ Ko\tJ ßoyhL A¸JyJKj 1888 xJPu dJTJ~ A¸JyJKj V´∆Pkr mqmxJr xNYjJ TPrjÇ Ko\tJ ßoyhL A¸JyJKjr kM© Ko\tJ ßoJyJÿh A¸JyJKj 1900 xJPu TuTJfJ~ Fo Fo A¸JyJKj IqJ¥ x¿ k´KfÔJ TPrjÇ Ko\tJ ßoJyJÿh A¸JyJKjr Kfj kM© Ko\tJ @yoh A¸JyJKj, Ko\tJ @mMu yJxJj A¸JyJKj S yJK\ Ko\tJ oJyoMh A¸JyJKjr yJf iPr Fo Fo A¸JyJKj IqJ¥ x¿ 1934 xJPu TuTJfJ~ k´JAPna KuKoPac ßTJŒJKj KyPxPm pJ©J ÊÀ TPrÇ PhvnJPVr kr 1947 xJPu A¸JyJKj V´∆Pkr k´iJj TJptJu~ TuTJfJ ßgPT f“TJuLj kNmt kJKT˜JPjr Y¢V´JPo KjP~ @xJ y~Ç Frkr 1948 xJPu @uL ßmyÀ\ A¸JyJKjr KkfJ Ko\tJ ßoyhL A¸JyJKj KpKj xJhKr A¸JyJKj jJPo ßmKv kKrKYf, Kv·PVJÔLKar k´iJPjr hJK~Pfô @PxjÇ 2004 xJPu KkfJr oífMqr kPr A¸JyJKj V´∆Pkr hJK~fô KjP\r TJÅPi fMPu ßjj @uL ßmyÀ\ A¸JyJKjÇ KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J S huKar oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr Ko\tJ @uL ßmyÀ\ A¸JyJKjr oífMqPf ßvJT k´TJv TPrPZjÇ

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Curry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


UmrJUmr 05

SURMA m 27 January - 02 February 2017

\umJ~M fyKmPur mrJ¨ rJ\QjKfT KmPmYjJ~ dJTJ, 24 \JjM~JKr - KjKmtYJPr \uJnNKo nrJa S jhLr jJmqfJ xÄTPar TJrPe ßhPvr TP~TKa FuJTJr oJjMw \uJm≠fJr xÄTa ßoJTJKmuJ TrPZÇ ßmv TP~T mZr iPr F kKrK˙Kf YuPZÇ ojMwqxíÓ FA xoxqJPT rLKfoPfJ \umJ~M kKrmftPjr k´nJm ßhKUP~ \umJ~M kKrmftj fyKmu (KmKxKxKa) ßgPT k´T· IjMPoJhj TPr aJTJS UrY TPr ßluJ yP~PZÇ \umJ~M fyKmPur aJTJ~ Foj n~Jmy IKj~o S IxÄVKfr KY© CPb FPxPZ \JotJjKnK•T xÄ˙J asJ¿kJPrK¿ A≤JrjqJvjJu mJÄuJPhPvr (Ka@AKm) FT VPmweJ~Ç \umJ~M fyKmPur aJTJ~ YuoJj Z~Ka k´T· oJbkptJP~ xPr\Koj kKrhvtj ßvPw ‰fKr TrJ VPmweJ k´KfPmhPj Ka@AKm mPuPZ, k´T·èPuJPf KbTJhJr KjP~JV ßkP~PZ rJ\QjKfT KmPmYjJ~Ç KbTJhJrrJ ßo~r, k´PTRvuL mJ D±tfj TJPrJ @®L~ KTÄmJ mºMÇ fPm xmJA aJTJr KmKjoP~ KbTJhJKrr TJ\ ßkP~PZÇ Z~Ka k´TP·r FTKaPfS A-Pa¥Jr IjMxre TrJ y~KjÇ mJiqfJoNuT gJTPuS

Z~Ka k´TP·r ßTJPjJKaPfA \j-IÄvV´ye KZu jJÇ FTKa k´TP·S x÷JmqfJ pJYJA jJ TPr k´TP·r TJ\ ÊÀ TrJ yP~PZÇ Ka@AKm @PrJ mPuPZ, \umJ~M fyKmPur @SfJ~ ßpxm k´T· IjMPoJhj ßhS~J yP~PZ, ßxèPuJPf asJKˆ ßmJPctr xhxqPhr FTJÄPvr FuJTJ~ mrJP¨r k´JiJjq ßkP~PZÇ \umJ~M kKrmftj\Kjf TJrPe ßTJPjJ irPjr ^MÅKTPf ßjA, Foj FuJTJ~S k´T· IjMPoJhj TrJr WajJ WPaPZÇ FTKa k´TP· CkTJrPnJVL KjmtJYPj ˝\jk´LKf S Kj~omKyntNf IPgtr oJiqPo IPkãJTíf xòu xMluPnJVL KjmtJYj TrJr IKnPpJV ßkP~PZ Ka@AKmÇ k´TP·r k´˜JmjJ~ rc S KxPo≤ â~; kKrmyj UrY S @kqJ~j mJmh ßTJPjJ aJTJ rJUJ jJ yPuS ßTJPjJ ßTJPjJ k´TP· 10 yJ\Jr ßgPT 80 yJ\Jr aJTJ kpt∂ UrY TrJ yP~PZ, pJ xrTJPrr @KgtT ví⁄uJr kKrk∫LÇ ÊiM ˙JjL~ xrTJr KmnJPVr @SfJ~ Z~Ka k´T· kKrhvtj S xJiJre

KmoJPj u¥j-KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj

Our telephone services 24 hours from 1st of May IJorJ 1 ßo ßgPT 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò Biman Approved

79162

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ Book with us for any destiation in the world Save money and time

Hillside Travels

Km. hs: V´JyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4aJ kpt∂ ßUJuJÇ Unit-3, 388 Green Street, London E13 9AP

Tel : 0208 552 2033 | 0208 552 9888 Fax : 0208 552 7538 sales@hillsidetravels.com www.hilsidetravels.com

oJjMPwr xPñ TgJ mPu VPmweJ k´KfPmhjKa ‰fKr TPrPZ Ka@AKm, ßpKa VfTJu ßxJomJr rJ\iJjLr iJjoK§Pf Kj\˝ TJptJuP~ k´TJv TrJ y~Ç k´KfPmhPjr KmKnjú KhT fMPu iPrj Ka@AKmr KrxJYt IqJ¥ kKuKx KmnJPVr KxKj~r ßk´JV´Jo oqJPj\Jr F Fx Fo \MP~u S ßckMKa ßk´JV´Jo oqJPj\Jr jJKyh vJrKojÇ F xo~ IjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj xÄ˙JKar asJKˆ ßmJPctr xnJkKf xMufJjJ TJoJu, KjmtJyL kKrYJuT c. AlPfUJÀöoJj, CkKjmtJyL kKrYJuT c. xMoJA~J UJP~r, KrxJYt IqJ¥ kKuKx kKrYJuT rKlTMu yJxJjxy IjqrJÇ \umJ~M kKrmftj fyKmPur aJTJ~ ˙JjL~ xrTJr KmnJPVr YuoJj k´T· @PZ 108KaÇ Fr oPiq ßkRrxnJr YJrKa, ß\uJ kKrwPhr FTKa FmÄ KxKa TrPkJPrvPjr oJiqPo mJ˜mJ~j yPò FTKa∏Foj Z~Ka k´T· KjP~ Vf mZr oJYt oJx ßgPT VPmweJr TJ\ ÊÀ TPr Ka@AKmÇ VPmweJKa kKrYJKuf y~ oJYt ßgPT jPn’r oJx kpt∂Ç k´T·èPuJ ßjS~Jr ßpRKÜTfJ, \j-IÄvV´ye, xÄVKf, ˝òfJ, jqJpq mµj, TJpt-xŒJhj, hãfJ, \mJmKhKy S Ê≠JYJr ∏ FA @aKa xNYPTr @PuJPT fgq xÄV´y S KmPväwe TrJ y~Ç Kj\˝ jLKfoJuJr TJrPe k´T·èPuJr jJo S ßTJj ßTJj ß\uJ~ mJ˜mJK~f yPò, VfTJu k´TJKvf k´KfPmhPj ßxèPuJ k´TJv TPrKj Ka@AKmÇ xÄmJh xPÿuPj Ka@AKmr asJKˆ ßmJPctr ßY~JroqJj xMufJjJ TJoJu mPuj, \umJ~M fyKmPur aJTJ oJjMPwr TPrr aJTJÇ FA aJTJ mqmyJPr pfaJ ˝òfJ S xKhòJr k´Kfluj gJTJr TgJ KZu, hM”PUr Kmw~ fJr KZPaPlJÅaJS kJS~J pJ~KjÇ k´T·èPuJ IjMPoJhj S aJTJ UrPY fKzWKz TrJ yP~PZÇ KfKj @PrJ mPuj, \jVPer IPgtr FA fyKmPur aJTJ pJPf rJ\QjKfT KmPmYjJ~ ßjS~J ßTJPjJ k´TP· mqmyJr TrJ jJ y~, ßxKa KjKÁf TrPf yPmÇ FTA xPñ FA Igt UrY S mqm˙JkjJ~ hãfJ ßhUJPf yPmÇ KT∂á FUj kpt∂ fJr ßTJPjJ k´Kfluj ßhUJ pJ~KjÇ xMufJjJ TJoJu IKnPpJV TPrj, asJˆ lJP¥r Igt UrPYr xo~ \jVPer IÄvV´ye KjKÁf TrJr TgJ gJTPuS ßxaJ TrJ y~KjÇ ßTJj k´T· KjPu SA FuJTJr \jVPer \jq nJPuJ yPfJ, ßxKa KjP~S TJPrJ xPñ @PuJYjJ TrJr k´P~J\j oPj TPrKj TftíkãÇ FojKT xoLãJS TrJ y~KjÇ Fxm KmwP~ KmPvw j\r ßhS~Jr krJovt ßhj KfKjÇ Ka@AKmr KjmtJyL kKrYJuT c. AlPfUJÀöJoJj mPuj, \umJ~M kKrmftj fyKmPur k´P~J\jL~fJ FUPjJ lMKrP~ pJ~KjÇ Cjúf KmPvõr TJZ ßgPT pfãe kpt∂ jJ k´Kfv´∆f Igt kJS~J pJ~, ffãe kpt∂ \umJ~M kKrmftj fyKmu rJUPf yPm FmÄ FA fyKmPu mrJ¨ mJzJPf yPmÇ Imvq FA fyKmPur @SfJ~ k´T· IjMPoJhj S aJTJ UrY yP~PZ rJ\QjKfT KmPmYjJ~Ç rJ\QjKfT k´nJPm k´T· ßjS~J yP~PZÇ lPu FA fyKmu KjP~ \joPj jJjJ irPjr k´vú ‰fKr yP~PZÇ AlPfUJÀöJoJj mPuj, \umJ~M fyKmuPT xrTJr fJr IjqJjq fyKmPur oPfJ ßhUPZÇ KT∂á FA fyKmuPT ßhUPf yPm @uJhJnJPmÇ hM”U\jT yPuS xfq, Ka@AKm ßp Z~Ka k´T· KjP~ VPmweJ TPrPZ, fJr FTKaPfS A-Pa¥Jr YJuM y~KjÇ IgY ˙JjL~ xrTJr KmnJPV A-Pa¥Jr mJiqfJoNuTÇ \umJ~M fyKmPur aJTJ~ ˝òfJ @jPf asJKˆ ßmJct kMjVtbPjr hJKm \JjJj AlPfUJÀöJoJjÇ FTA xPñ ˙JjL~ xrTJr KmnJPV hã \jmu S xãofJ mJzJPjJr fJKVh ßhj KfKjÇ

Ka@AKm fJPhr VPmweJ k´KfPmhPj mPuPZ, ßo~r KmPrJiL rJ\QjKfT hPur yS~J~ FTKa k´TP· mrJ¨ kJS~Jr krS SA ßo~rPT ßxA aJTJ ßhS~J y~KjÇ krmftL xoP~ k´T· kKrYJuT kKrmftj TPr Ijq k´KfÔJjPT k´T·Ka mJ˜mJ~Pjr hJK~fô ßhS~J yP~PZÇ Tr S oNxT lJÅKT ßhS~Jr CP¨Pvq n~Jmy \JKu~JKfr @vs~ ßjS~J yP~PZ \umJ~M fyKmPur FTKa k´TP·Ç fJPf ßhUJ ßVPZ, kJmtfq Y¢V´Jo KmKi 1900 IjMpJ~L ãMhs jí-PVJÔLr ßuJT\j TPrr @SfJoMÜÇ FA xMPpJPV kJmtfq FuJTJ~ ßjS~J \umJ~M fyKmPur FTKa k´TP· TJVP\-TuPo KbTJhJr ßhUJPjJ yP~PZ fJPhrÇ @xPu mJXJKu KbTJhJr KhP~ k´T·Ka mJ˜mJ~j TrJ yP~PZÇ SA k´TP· Tr S oNxT lJÅKT ßhS~Jr CP¨Pvq FA \JKu~JKfr @vs~ ßjS~J yP~PZÇ Ka@AKm mPuPZ, FTKa k´TP· ß\uJ kKrwPhr IjMoKf jJ KjP~ kKrwPhr \KoPf KmhqJuP~r kJvJkJKv @vs~PTªs KjotJe TrJ yP~PZÇ ß\uJ kKrwh ßgPT @kK• ßfJuJr kr FUj SA ÛMPur KvãTrJ CPÆV @r C“T£J~ Khj TJaJPòjÇ Ijq FTKa k´T· mJ˜mJ~j TrPf KVP~ \Kor oJKuTPT \JjJPjJA y~KjÇ fJÅPT ãKfkNre ßhS~J y~KjÇ lPu hMA kPãr oPiq KmPrJi ‰fKr y~Ç ßvw kpt∂ TJ\ ßvw jJ TPrA k´TP·r AKf aJPj ˙JjL~ xrTJr KmnJVÇ k´KfPmhPj @PrJ muJ yP~PZ, \umJ~M kKrmftj asJˆ @APj FT k´TP·r xPñ @PrT k´TP·r ‰ÆffJ kKryJr TrJr KjPhtvjJ gJTPuS F ßãP© fJ oJjJ y~KjÇ FTKa k´TP· \umJ~M fyKmPur aJTJ~ Ijq k´TP·r IxoJ¬ TJ\ ßvw TrJr WajJ WPaPZÇ F ZJzJ IKiT ^MÅKTkNet \J~VJ CPkãJ TPr IPkãJTíf Tot ^MKÅ TkNet FuJTJ KjmtJYj TrJ yP~PZ ÊiM rJ\QjKfT KmPmYjJ~Ç hrk© k´Kâ~J~ ˝\jk´LKf @r ãofJr IkmqmyJr TrJ yP~PZ mPuS k´KfPmhPj CPuäU TrJ yP~PZÇ k´KfPmhPj ßmv TP~TKa xMkJKrvS fMPu irJ yP~PZÇ fJPf muJ yP~PZ, \umJ~M fyKmPur aJTJ xMÔM mqmyJPr hs∆f asJKˆ ßmJct kMjVtbj \ÀKrÇ ßpUJPj jJVKrT xoJP\r k´KfKjKi, rJ\QjKfT ˝JPgtr ƪô ßjA Foj mqKÜPhr I∂ntMÜ TrJ ßpPf kJPrÇ F ZJzJ pJYJA-mJZJA TPr k´T· IjMPoJhj, ˙JjL~ xrTJPrr xãofJ mJzJPjJ, jLKfoJuJ @Aj S KjPhtKvTJ kKroJ\tj, fPgqr CjìMÜTrPer krJovt ßhS~J yP~PZÇ FTA xPñ \umJ~M fyKmPur mrJ¨ mJzJPjJr hJKm \JKjP~PZ Ka@AKmÇ KmKxKxKa FoKcr mÜmq Ka@AKmr FA k´KfPmhj xŒPTt \JjPf YJAPu mJÄuJPhv TîJAPoa ßY† asJˆ lJP¥r (KmKxKxKa) mqm˙JkjJ kKrYJuT S IKfKrÜ xKYm jMÀu TKro TJPur T£JPT mPuj, oJ© Z~Ka k´T· KhP~ kMPrJ fyKmuPT oNuqJ~j TrJ KbT yPm jJÇ FaJ IjqJ~Ç fyKmPur IgtJ~Pj IPjT nJPuJ k´T·S mJ˜mJ~j yP~PZ, ßpèPuJ @∂\tJKfTnJPm kMrÛJrS ßkP~PZÇ KfKj mPuj, asJˆ lJ¥ VKbf yP~PZ oJ© 2013 xJPuÇ FKa FUj KvÊÇ FA To xoP~ IPjT nJPuJ TJ\S yP~PZÇ \umJ~M fyKmPur aJTJ~ @PrJ ˝òfJ @jPf mJÄuJPhv Cjú~j VPmweJ k´KfÔJj Km@AKcFxPT KhP~ k´T· j\rhJKrr CPhqJV ßjS~J yP~PZ mPu \JjJj KmKxKxKar FoKcÇ jMÀu TKro @PrJ mPuj, ÈKa@AKmPf pJÅrJ TJ\ TPrj, fJÅrJS FA ßhPvr jJVKrTÇ @orJS FA ßhPvr jJVKrTÇ fJA Foj ßTJPjJ ßjKfmJYT TgJ muJ KbT yPm jJ pJPf TPr xmM\ \umJ~M fyKmu ßgPT aJTJ ßkPf xoxqJ ‰fKr y~Ç '


6 xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

27 January - 02 February 2017 m SURMA

FTKa IKnPwT-C•r IjMnëKf FOUNDER : Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR : Mrs. Ayesha Ahmed EDITOR : Ahmed Moyez

NEWS EDITOR : Abdul Quaium

SPECIAL CONTRIBUTOR : Dr. M Mujibur Rahman

MANAGING DIRECTOR : Sarzamin Ahmed

SURMA, The Whitechapel Centre 85 Myrdle Street, London E1 1HL

Editorial: 020 7041 9494 Advertising: 020 7377 9787

www.surmanews.com EDITORIAL: news@surmanews.com ADVERTISING: sarzahmed@surmanews.com

SxoJjL Ûáu: mLPrr k´fLT IJfJCu VKe SxoJjLr ImhJjPT ßTC ˝LTíKf jJ KhPuS AKfyJx ßgPT fJr ImhJj oMPZ pJPm jJÇ KT∂á FT\j \JfL~ S IJ∂\tJKfT mLrPT IkoJj TrJr IKiTJr TJPrJr ßjAÇ Vf TP~T x¬Jy iPr aJS~Jr yqJoPuaPx SxoJjL ÛáPur jJo kKrmftj KjP~ kPã-KmkPã k´Yár fTt K\AP~ IJPZÇ Tfítkã TL TJrPe FA jJo kKrmftj TrPf YJj ßx TJreèPuJ KjP~ KjPotJynJPm ßhUPuS ßhUJ pJPm, FKa ßTJPjJ FToJ© pMKÜ yPf kJPr jJÇ IPjPT muPZj, ÛáPu âov” ZJ©ZJ©Lr xÄUqJ TPo IJxPZÇ FA TPo pJmJr oPiq TL TL TJre KjKyf fJ FTaá ßnPm ßhUJ hrTJrÇ ßTC ßTC muPZj, mJXJKu jJoTrPer TJrPe Ijq TKoCKjKar ZJ©ZJ©LrJ FUJPj IJxPf YJ~ jJÇ IgtJ“ IKnnJmTrJ ßfoj C“xJyPmJi TPrj jJÇ FA IKnPpJV pKh xfq y~ fJyPu TKm j\r∆u AxuJo Ûáu, mñmºá Ûáu ∏ Fxm mJXJKu mqKÜKmPvPwr jJPo yS~Jr TJrPe ßxxm ÛáPuS ßfJ ZJ©ZJ©Lr xÄUqJ TPo pJmJr TgJÇ Imvq ßx irPer ßTJPjJ IKnPpJV IJorJ ÊKjKjÇ pKh ßxrTo IKnPpJV C™Jkj y~ fJyPu mM^Pf yPm ßxxm ÛáPur jJo kKrmftPjr CPhqJVS FTxo~ ßj~J yPf kJPrÇ IJoJPhr oPj y~ jJ, TfítkPãr Foj ˙Nu irPer IKnPpJV FToJ© TJre mPu Veq yPmÇ SxoJjL ÛáPur ZJ©ZJ©Lr xÄUqJ xKfq pKh TPo IJxPf gJPT fJyPu Fr oNPu TL TJre gJTPf kJPr fJ UKfP~ ßhUJ hrTJrÇ APfJoPiq jJo kKrmftPjr Kmw~Ka KjP~ k´Yár k´KfmJh xnJ yP~PZÇ ˙JjL~ xJiJre oJjMwxy ßo~r, TJCK¿uJrrJ ÛáuTfítkPãr xPñ FmÄ IKnnJmTPhr xPñ TgJ mPuPZjÇ kqJPrµx S IKnnJmTPhr kã ßgPT TJCK¿uJr rJKmjJ UJj 25 \JjM~JKr ÛáuTfítkPãr xPñ KoKaÄ TPrPZjÇ TKoCKjKa S rJ\QjKfT ßk´vJPrr TJrPe yPuS Kx≠J∂Ka IJkJff ˙KVf yP~PZÇ Fr Igt F j~ ßp, jJo kKrmftj TrJ yPm jJÇ FKa kMjKmtPmYjJr \jq IJmJr T¿JPµPhr TJPZ kJbJPjJ yPmÇ IJoJPhr kqJPrµ mJ IKnnmJTrJ xPYfj yPu Foj IjqJpq Kx≠JP∂r Kmr∆P≠ r∆PU hÅJzJPf kJrPmjÇ FT\j xÿJKjf mqKÜr jJPor TJrPe ÛáuKar ZJ©ZJ©Lr xÄUqJ TPo pJPò ∏ Foj yJxqTr IKnPpJVPT ÛáuTfítkPãr xJoPj fáPu irJ FUj UMmA \r∆KrÇ IPjTPãP© ßhUJ ßVPZ, Ijq TKoCKjKar IKnnJmT mJ kqJPrµrJ FKaPT ßTJPjJ Kmw~ mPu oPj TrPZj jJÇ FA jJoTJre fJPhr TJPZ ßTJPjJ AxMq j~ mPu oPj TPrjÇ IgY ÛáuTfítkã fJPhr ßhJyJA KhP~ IjqJ~nJPm FaJPTA AxMq KyPxPm KYK¤f TrPf pJPòjÇ fJyPu mM^Pf yPm, ÛáuTfítkPãr KjP\˝ ßTJPjJ IKnk´J~ Fr oPiq KjKyf rP~PZÇ TL ßx IKnk´J~ ∏ Foj k´vú FUj TKoCKjKar IPjPTr oPjr oPiq ßWJrkJT UJPòÇ SxoJjL Ûáu jJoTre xoxqJ jJKT ßyc Im hqJ IgKrKa xoxqJ fJ nJPuJnJPm ßhUJ hrTJr mPu IJorJ oPj TKrÇ ßTJPjJ IgKrKaPT xMKk´o kJS~Jr ßh~Jr Igt F j~ ßp, IPpRKÜTnJPm ßTJPjJ KTZáPT ßoPj KjPf yPmÇ FA ÛáPur jJoTre TrJ yP~PZ ToJ§Jr SxoJjLr jJPo, KpKj KÆfL~ KmvõpMP≠r xo~ KmsKav IJKotPf KZPuj FmÄ mJÄuJPhPvr oMKÜpMP≠r xo~ oMKÜmJKyjLr ßjfífô k´hJj TPrPZjÇ Foj mLPrr AKfyJx kJPb jfáj k´\jì ßpUJPj IJfìfqJV S xJyPxr xoJYJPr E≠ ymJr TgJ ßxUJPj fJr jJo KjP~ KmfTt xOKÓTJrLPhr xPªPyr ßYJPU ßhUJ UMmA ˝JnJKmTÇ IJorJ IfLPf ßhPUKZ, ßTJPjJ Kmw~ KjP~ k´Paˆ yPu fJ fJ“ãKeT hoj TrJr ßTRvu KjP~ ˙KVf TrJ y~Ç fJrkr oJjMw pUj Ijq Kmw~ KjP~ mq˜ yP~ CPb fUj YáKkxJPr fJ kJx yP~ pJ~Ç SxoJjL ÛáPur jJokKrmftPjr ßãP© ßpj ßxrTo KTZá jJ y~, ßxKhPT TKoCKjKar ßjfímOªPT j\r rJUPf yPmÇ IJoJPhr GKfyq S mLPrr k´fLPTr jJo Ior ßyJTÇ

Qx~h @mMu oTxMh ÊâmJr rJPf pMÜrJPÓsr 45fo ßk´KxPc≤ ßcJjJ asJPŒr IKnPwT IjMÔJjKa ßaKuKnvPjr khtJ~ ßhUuJoÇ UMmA xMªr IjMÔJjÇ UrY yP~PZ 20 ßTJKa cuJrÇ Fr @PVr TP~T\j ßk´KxPcP≤r ßpoj mz mMv, Kmu KTîjaj, ßZJa mMv S mJrJT SmJoJr ãofJ V´yPer IjMÔJjS ßhPUKZ, fPm ff oPjJPpJV KhP~ j~, pfaJ oPjJPpJV KhP~ ßhPUKZ KoˆJr asJPŒr IKnPwTÇ KUsÓiotL~ nJmVJ÷LPpt IjMÔJjKa xŒjú yS~J~ @rS nJPuJ uJVuÇ KUsÓiotJmu’L IiMqKwf ßhv mPuA j~, KUsÓJjk´iJj ßhv hMKj~J~ @rS @PZ, KT∂á @PoKrTJr \jVPer Vc S KpÊKUsPÓ IKmYu @˙JÇ fJPhr nJwJ~: ÈAj Vc CA asJˆ'Ç kíKgmLr IPjT ßhPvr oPfJ xJÄWJKfT ßxTMquJr-TJo-rJÓsiPotr ßhv fJPhr j~Ç kíKgmLr IKiTJÄv oJjMPwr oPfJ iot fJPhr \LmPjr IKmPòhq IÄvÇ fJA IKnPwPTr @PV asJŒ xJPym S fJÅr rJKj ßouJKj~J KV\tJ~ KVP~ k´JgtjJ TPrPZjÇ (IKnPwPTr kPr Imvq KfjKa mu cqJ¿ TjxJPatr @P~J\j KZu, fJPf hŒKfrJ ßjPYPZj FmÄ Ko. asJŒ „kxL ßouJKj~JPT hLWt˙J~L YM’Pj fJÅr k´VJd? nJPuJmJxJr k´TJv WKaP~PZjÇ) ßyJ~JAa yJCPx KVP~ fJÅrJ KmhJ~L ßk´KxPc≤ S lJˆt ßuKcr xPñ YJ mJ TKl ßUP~PZjÇ AxJ~L iPotr KmKnjú vJUJ TqJgKuT, uMgJKr~Jj, k´PaˆqJ≤ KV\tJr iotpJ\PTrJ S rqJmJA (AÉKh-iotpJ\T) FPuj FmÄ fJÅrJ fJÅPhr mJeL kJb TrPujÇ fJÅPhr mJeLPf mJrmJr Vc (Bvõr) FmÄ KpÊKUsPÓr jJo CóJKrf yPuJÇ fJrkr jfMj ßk´KxPc≤PT k´iJj KmYJrkKf vkgmJTq kJb TrJjÇ fJÅr FT yJf CP•JKuf, @PrT yJf kKm© mJAPmPur Skr rJUJÇ FTKa ßasPf ßx mJAPmu iPr KZPuj KoPxx ßouJKj~JÇ pKhS pMÜrJPÓsr xÄKmiJPj xrTJKr kh V´yPer \jq ßTJPjJ iotkJuPjr KmiJj ßjA, fmM IKiTJÄv ßk´KxPc≤ KV\tJ~ pJjÇ fJ KfKj ßxUJPj KVP~ TJ~oPjJmJPTq k´JgtjJ TÀj mJ jJ TÀjÇ mJrJT ßyJPxj SmJoJS KVP~PZjÇ T·jJ TÀj, kíKgmLr oJjMPwr ßp oj˜•ô, fJPf ßTJPjJ Cjú~jvLu ßhPvr, KmPvw TPr ßTJPjJ oMxuoJjk´iJj ßhPvr xrTJr mJ rJÓsk´iJPjr vkg V´ye IjMÔJjÇ ßk´KxPc≤ mJ k´iJjoπL KjmtJKYf yP~ vkg ßjPmjÇ fJr @PV KfKj ßhPvr \JfL~ oxK\Ph KVP~ hMA rJTJf jlu jJoJ\ @hJ~ TrPujÇ fJrkr ßVPuj vkg V´ye IjMÔJPjÇ xMKjú, Kv~J mJ Ijq ßTJPjJ oJ\yJPmr AoJorJ FPuj FmÄ fJÅrJ fJÅPhr @vLmtJeL kJb TrPujÇ xm ßvPw ßTJr@Pjr Skr yJf ßrPU xmtvKÜoJj @uäJyr (Vc) jJPo vkg KjPujÇ SA ßhv S SA rJÓskKf/k´iJjoπLPT KjWtJ“ oMxKuo ßoRumJhL mPu @UqJK~f Trf kKÁPor m˜MKjÔ KoKc~JÇ Vefπ ACPrJPkr ßTJPjJ ßTJPjJ ßhPv KZu rJ\fPπr xPñ KoPuKoPv, KT∂á Vf k´J~ @zJA v mZr pJm“ pMÜrJPÓsr Vefπ KmvõmqJkL k´vÄKxf yP~PZÇ ßxA VefπPT k´JKfÔJKjT „k KhPf ßx ßhPvr k´KfÔJfJrJ ˛reL~ nNKoTJ kJuj TPrPZjÇ FmÄ fJÅPhr xPñ oJKTtj hJvtKjT S KY∂JKmhPhr nNKoTJS KmrJaÇ \\t S~JKvÄaj, aoJx ß\lJrxj, ß\ox oqJKcxj, @msJyJo KuÄTj, KgSPcJr À\Pn, l∑JïKuj À\Pn, Kc Kc @AP\jyJS~Jr, \j Fl ßTPjKc k´oUM @PoKrTJr CjúKfPf S Vefπ k´KfÔJ~ IKm˛reL~ nNKoTJ ßrPUPZjÇ fJÅPhr xPñ YJutx Kk~Jxt, CAKu~Jo ß\ox, ßpJKv~J rP~x, \\t xJ∂J~JjJ, \j KcCA, @uPl∑c ßyJ~JAaPyc k´oUM hJvtKjT S nJmMPTrJ \JKfr FTKa hJvtKjT KnK• ‰fKr TPr KhP~ ßVPZjÇ @PoKrTJPT kíKgmLPf FT j’r mJjJPf ßTJPjJ ijTMPmPrr ßYP~ fJÅPhr FmÄ KmùJjLKvãJKmhPhr nNKoTJA k´iJjÇ kMKÅ \mJhL xoJP\ ijTMPmrPhr FTaJ nNKoTJ ßfJ gJPTAÇ ÊiM @PoKrTJr j~, ßpPTJPjJ ßhPvr rJÓski´ JPjr IKnPwT IjMÔJj ImvqA @jPªr Kmw~Ç KT∂á asJŒ pUj hJK~fô mMP^ ßjj fUj fJÅr ßhPv FmÄ kíKgmLr IPjT ßhPv fJÅr KmÀP≠ C•Ju KmPãJn

KjmtJYjL k´YJreJr xo~ ßgPTA Ko. asJPŒr TgJmJftJ S IñnKñ \JKf-iot-metKjKmtPvPw KmvõmqJkL mÉ oJjMPwr I∂Prr VnLrfo ˙JPj @WJf TPrPZÇ vfJKiT mZr iPr kíKgmLr ÊnmMK≠xŒjú jJrL S kMÀw jJrLr IKiTJr S optJhJr \jq @PªJuj-xÄV´Jo TPrPZj vf vf mZPrr kMÀwfJKπTfJr k´JiJjq ToJPfÇ ßxA jJrL \JKfPTS KfKj IxÿJj TPrPZjÇ oJKatj uMgJr KTÄ \MKu~JPrr KZu FTaJ Kcso∏˝kúÇ ßxA ˝kú KmhJ~L ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJr oJiqPo @ÄKvT kNre yP~PZÇ Ko. asJŒ mJKT IÄv jxqJ“ TPr KhPujÇ IjMKÔf y~Ç mJÄuJPhv ZJzJ kíKgmLr I∂f 60Ka ßhPv jJrLxoJ\ rJ\kPg ßjPoPZ KmKY© käqJTJct myj TPr FmÄ ßxäJVJj KhPf KhPfÇ pJÅr @vLmtJh @mvqT, ßxA oJjjL~ ßrJoJj TqJgKuT ßkJk kpt∂ @vïJ k´TJv TPrPZj: hMKj~J KT FTMv vfPTr KyauJrPT ßhUPf pJPò? KjmtJYjL k´YJreJr xo~ ßgPTA Ko. asJPŒr TgJmJftJ S IñnKñ \JKf-iot-metKjKmtPvPw KmvõmqJkL mÉ oJjMPwr I∂Prr VnLrfo ˙JPj @WJf TPrPZÇ vfJKiT mZr iPr kíKgmLr ÊnmMK≠xŒjú jJrL S kMÀw jJrLr IKiTJr S optJhJr \jq @PªJuj-xÄV´Jo TPrPZj vf vf mZPrr kMÀwfJKπTfJr k´JiJjq ToJPfÇ ßxA jJrL \JKfPTS KfKj IxÿJj TPrPZjÇ oJKatj uMgJr KTÄ \MKu~JPrr KZu FTaJ Kcso∏˝kúÇ ßxA ˝kú KmhJ~L ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJr oJiqPo @ÄKvT kNre yP~PZÇ Ko. asJŒ mJKT IÄv jxqJ“ TPr KhPujÇ fJÅr 15 xhPxqr oKπkKrwPh oJ© FT\j TíÌJñ, uJKfj mÄPvJØNf TJrS ˙Jj y~KjÇ KjmtJYPjr @PV Ko. asJŒ AKñf KhP~PZj nJrf S KyªMPhr KfKj nJPuJmJPxjÇ KT∂á KjmtJKYf yP~ ßaKuPlJPj TgJ mPuPZj kJKT˜JPjr k´iJjoπL jS~J\ vKrl S fJAS~JPjr xrTJrk´iJPjr xPñÇ YLPjr ßYP~ fJAS~Jj fJÅr TJPZ èÀfôkeN t yS~Jr Igt YLPjr ßjfJPhr ßmJ^Jr ãofJ pPgÓÇ KyªMk´iJj nJrf FTKa mÉ \JKf S mÉ iotJmu’Lr mJxnNKoÇ nJrf FTKa oyJj xnqfJÇ nJrPfr AKfyJx-GKfyq @PoKrTJr AKfyJxGKfPyqr ßYP~ yJ\Jr èe kMPrJPjJÇ ßxUJPj KyªMiotJmu’LrJ xÄUqJVKrÔ FmÄ KyªMPhrA k´JiJjqÇ KT∂á xJÄKmiJKjTnJPm FUPjJ nJrf FTKa ÈiotKjrPkã Vefπ'Ç ßxUJPj rJÓskKf ßgPT rJPÓsr ßpPTJPjJ kPh IKyªMPhr KjpMKÜPf ßTJPjJ mJiJ ßjAÇ KT∂á Ko. asJŒ yPf YJj ÊiM nJrPfr KyªMPhr mºM ∏ nJrPfr ßmR≠Phr j~, kJKxtPhr j~, @yoKh~JPhr j~, KvUPhr j~, mJyJAPhr j~ FmÄ ÊiM nJrPfr ßTj, ßTJPjJ oMxuoJPjr ßfJ j~AÇ fJÅr FA CKÜ kíKgmLr AKfyJPx ßTJPjJ rJÓsjJ~PTr xmPYP~ xJŒ´hJK~T CóJreÇ @VJoLTJu pKh YLPjr ßk´KxPc≤ mPuj, @Ko ÊiM mJÄuJPhPvr oMxuoJjPhr mz mºMÇ YLPjr mqmxJ-mJKe\q mJÄuJPhPvr oMxuoJjrJA ßmKv kJPmjÇ rJKv~Jr kMKfj pKh mPuj, @orJ mJÄuJPhPvr oMxuoJjPhr mºM, fJ yPm mJÄuJPhPvr xoV´ \jPVJÔLr k´Kf IkoJjÇ TJre, fJ mJÄuJPhPvr KyªM-PmR≠-KUsÓJjPhr k´Kf Yro ImùJr vJKouÇ asJŒ xJPym UMmA mMK≠oJjÇ KfKj rJKv~Jr k´vÄxJ TPr ßmR≠k´iJj YLjPT YJPk rJUPf YJj, oMxuoJjPhr KjªJ TPr KyªMki´ Jj nJrfPT k´Lf TrPf YJjÇ KfKj fJÅr CPÆJijL nJwPe AxuJKo \KñPhr KjotuN TrJr IñLTJr TPrPZjÇ kíKgmLr kPjPrJ @jJ oMxuoJjS YJ~ AxuJKo \KñrJ KjotNu ßyJT, @AFx S @u-TJP~hJ KjotNu ßyJTÇ KT∂á fJPhr KjotuN TrJr ßwJPuJ @jJ hJ~ KmiJfJ fJÅPTA KhP~PZj, fJ KmvõJxPpJVq j~Ç oMxuoJjPhr FTKa ãMhs ßVJÔL oiqk´JPYq TL TJrPe ßarKrˆ yP~PZ, fJ asJŒ xJPyPmr ßYP~ nJPuJ @r ßTC \JPj jJÇ KfKj kíKgmLr pJmfL~ Kmw~ mJh KhP~ YJAPZj AxrJP~Pu fJÅr ßhPvr

hNfJmJx ßfu @Kmm ßgPT xKrP~ ß\À\JPuPo ßjPmjÇ ß\À\JPuo oMxuoJjPhr kKm© ˙JjÇ ßxUJPj KT KmsPaj, l∑J¿, \JotJKj, nJrf, YLPjr hNfJmJx @PZ? FA hNfJmJx xrJPjJr ßWJweJr TL Igt, fJ fJÅr ImvqA \JjJ @PZÇ xJrJ hMKj~Jr oJjMPwr TkJPu pJ WaPm, @oJPhrS fJáA yPmÇ fJA ßmKv nJmJr KTZM ßjAÇ oPj y~, yJuTJ ßgPT oJ^JKr irPjr \KñmJh @oJPhr xrTJPrr \jq xMKmiJ\jTÇ kKÁoJ hMKj~J fJ-A YJ~Ç k´iJjoπL S ˝rJÓsoπL pfA muPZj mJÄuJPhPv @AFx mJ @uTJP~hJ ßjA; xJiJre oJjMPwrS fJ-A iJreJ, KT∂á @PoKrTJ muPf YJAPZ, fJrJ @TZJr @PZÇ Fr oPiq KTZMKhj @PV nJrPfr k´nJmvJuL ‰hKjT hq KyªMPT fgqoπL \JjJj, mJÄuJPhPv 8 yJ\Jr @u-TJP~hJ \Kñ @PZÇ 8 yJ\Jr mJ 800 UMm ßmKv xÄUqJ, pKh mJÄuJPhPv hMA-FT v @u-TJP~hJr \Kñ gJTf, fJyPu \jVe S xrTJr ImvqA ßar ßkfÇ mJÄuJPhv fJr ‰fKr ßkJvJTxy kPeqr Ê‹oMÜ xMKmiJ mJ K\FxKk KjP~ FoKjPfA oMvKTPu @PZÇ hr-TwJTKwr ãofJ @oJPhr mqmxJ~L ßjfJ S @ouJPhr kptJ¬ ßjAÇ asJŒ k´vJxj ßp h~Jkrmv yP~ mJÄuJPhvPT K\FxKk xMKmiJ ßhPm, ßx @vJ hMrJvJÇ IgY @oJPhr r¬JKj kPeqr \jq fJ UMmA èÀfôkeN Çt fJr Skr pKh @u-TJP~hJ mJ @AFx KjP~ @xJKor TJbVzJ~ hJÅzJPf y~, fJyPu KmkPhr @vïJÇ @PoKrTJ ÊiM lJˆt j~, pKh lJˆtfrS y~, fJPf @oJPhr BwtJr TJre ßjAÇ TJre, @orJ fJr k´KfƪôL yPf kJrm jJÇ @oJPhr ßrJu j’r hMA j~, Kfj IPïr WPrÇ xŒPh, xJoKrT IP˘, ùJPj ßp \JKf mz, fJPTA oJjMw mz mPuÇ SxPmr IV´VKfPfA mz mJ FT j’r yS~J pJ~Ç PTJPjJ \JKfr xoíK≠ S xnqfJ KYrTJu FT rTo gJPT jJÇ FTKa xo~ fJ YNzJ ¸vt TPrÇ fJrkr ÊÀ fJr kfPjrÇ kfj ÊÀ yS~Jr krS 20, 50 mZr FT rTo gJPT, ßnfPrPnfPr ã~ yP~ ßVPuSÇ fPm vJxTPhr TJrS jJ TJrS yJPf kfPjr @jMÔJKjT xNYjJ y~Ç ßrJoJj xJosJP\qr kfj WPaPZÇ fMrPÛr SxoJjL~ xJosJP\qr kfj WPaPZÇ nJrfmPwt ßoJVu xJosJP\qr kfj WPaPZ, pJr ÊÀ @SrñP\m ßgPTÇ FTxo~ KmsKav xJosJP\qr xNpt I˜ ßpf jJÇ ChJr S hNrhíKÓxŒjú vJxT ZJzJ ßTJPjJ ybTJrL xÄTLetPYfJ vJxT ßTJPjJ \JKfPT CófJ~ KjP~ ßpPf kJPr jJ, ±ÄPxr xNYjJ TrPf kJPr oJ©Ç @oJPhr k´JPYqr, KmPvw TPr nJrfmPwtr jLKf xmJr xPñ GTq S xŒ´LKfÇ @orJ oJjMPw oJjMPw IKmvõJx, WíeJ, KmPÆw, wzpπ, nLKf k´hvtj IkZª TKrÇ @PoKrTJ~ asJŒ xJPym ZJzJ @rS oJjMw @PZjÇ fJÅPhr ÊnmMK≠ @PZ mPu \JKjÇ pMÜrJPÓsr xJÄKmiJKjT S VefJKπT k´KfÔJjèPuJS vKÜvJuLÇ rJ\jLKfTPhr IPjPTr ßhvPk´o S TJ§ùJj IxJoJjqÇ oJKTtj TÄPV´Pxr IPjT xhxq fJA asJPŒr IKnPwPT ßpJV ßhjKjÇ ßxUJjTJr ßkJvJT Kc\JAjJrPhr k´J~ ßTCA KoPxx asJPŒr ßkJvJPTr jTvJ TrPf xÿf yjKjÇ fJA @vJ TKr ßTJPjJ mqKÜKmPvw kíKgmLPT IK˙KfvLu TrPf kJrPmj jJÇ ßuUT: TuJKoˆ S VPmwTÇ

KmKnjúUmr S k´mº-Kjmº k´TJPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT k´go IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, TJPur T≥, oJjm\Koj, ßnJPrr TJV\, j~JKhV∂, \jT≥, pJ~pJ~Khj S IjqJjq kK©TJr k´Kf VnLrnJPm Tífù


UmrJUmr 7

SURMA m 27 January - 02 February 2017

hLWt TJrJPnJPVr kr vKlT ßryoJj, oJyoMhMr ryoJj S oJjúJr KhjTJu

nJPuJ ßjA fJÅrJ, @PVr TJP\S ßlPrjKj dJTJ, 25 \JjM~JKr - TJrJVJr ßgPT KlPr nJPuJ ßjA xJÄmJKhT vKlT ßryoJj, @oJr ßhv kK©TJr nJrk´J¬ xŒJhT oJyoMhrM ryoJj S jJVKrT GPTqr @øJ~T oJyoMhMr ryoJj oJjúJÇ TJrJPnJPVr kr vJrLKrT IxM˙fJ ßmPzPZÇ @hJuPf kJxPkJat \oJ gJTJ~ Cjúf KYKT“xJ KjPf ßhPvr mJAPrS ßpPf kJrPZj jJÇ F TJrPe TJrJoMKÜr kr ßgPT fJÅrJ mJxJPfA xo~ TJaJPòjÇ Kj\ Kj\ TJP\S kMPrJkMKr ßlPrjKjÇ TJrJVJPr pJS~Jr @PV kK©TJ~ ßuUJPuKU, ßaKuKnvPjr aT ßvJPf IÄvV´ye, @r KmKnjú rJ\QjKfT TotTJP§ mq˜ gJTPfj fJÅrJÇ KT∂á FUj @r ßxA Im˙J~ fJÅPhr ßhUJ pJ~ jJÇ kKrKYf\jPhr oPiq ZJzJ IPjTaJ ßuJTYãMr @zJPuA gJTPZjÇ fJÅPhr oPiq oJyoMhMr ryoJj oJjúJ ßTmu FTKhj xJÄmJKhTPhr xPñ \JfL~ ßk´xTîJPm ofKmKjo~ TPrjÇ xŒ´Kf TJrJVJr ßgPT oMKÜ kJS~J FA Kfj\Pjr WKjÔrJA muPZj, TJrJVJPr pJS~Jr @PV fJÅrJ ßp irPjr TJ\ KjP~ mq˜ gJTPfj, FUj @r fJ TrPZj jJÇ rJ\QjKfT xÄKväÓfJ IPjTaJA FKzP~ YuPZjÇ fPm ßhPvr mJAPr KVP~ KYKT“xJ KjP~ xM˙ yP~ KlPr FPu Kj\ Kj\ TJP\ @PVr oPfJA ßpJV

ßhPmj fJÅrJÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr ßZPu x\Lm S~JP\h \~PT Ikyre S yfqJr wzpπ oJouJ~ xJÄmJKhT vKlT ßryoJjPT Vf mZPrr 16 FKk´u ßV´¬Jr TPr kMKuvÇ KfKj \JKoPj oMKÜ kJj FTA mZPrr 6 ßxP¡’rÇ oMKÜr kr fJÅr xo~ TJaPZ AÛJaPjr Kj\ mJxJ~Ç mJKzPf rP~PZj ˘L fJPu~J ßryoJjÇ FTJ∂ WKjÔ\jPhr xPñ ßhUJ TrPZjÇ FToJ© ßZPu u¥Pj gJPTjÇ UMm ßmKv k´P~J\j jJ yPu mwtL~Jj FA xJÄmJKhT mJxJr mJAPr pJj jJÇ 82 mZr m~xL vKlT ßryoJPjr vJrLKrT jJjJ IxM˙fJS rP~PZÇ rJ\QjKfT VPmweJ k´KfÔJj V´∆k jJAPjr (K\-9) CkPhÓJ KZPuj vKlT ßryoJjÇ FA xÄVbPjr xJiJre xŒJhT KYKT“xT xJ~∫ xJUJS~Jf mPuj, vKlT ßryoJj IxM˙Ç fJÅr KYKT“xJ xm xo~ u¥Pj yP~PZÇ kJxPkJat ßlrf ßkPuA KfKj u¥Pj pJPmjÇ KfKj mPuj, vKlT ßryoJj vJrLKrTnJPm IxM˙ yPuS oJjKxTnJPm ßoJPaS ßnPX kPzjKjÇ oJouJ uzPZjÇ fPm TJrJVJr ßgPT oMKÜ kJS~Jr kr vKlT ßryoJj ßfoj ßTJgJS pJj jJÇ rJ\QjKfT TotxKN YPf IÄv ßjj jJÇ KmFjKkr ßY~JrkJrxPjr TJptJuP~S pJj jJÇ fJÅr xo~ TJPa mA kPz @r ßuUJ xÄV´y TPrÇ xJ~∫ mPuj, ÈTJrJVJr ßgPT ßmr

IMRAN TRAVELS 79159

yS~Jr kr vKlT nJA KmKnjú ßhPvr TJrJVJPrr kKrPmv, fJr xÄÛJr nJmjJ KjP~ FTKa mA ßuUJr AòJ ßkJwe TPrPZjÇ xo~ xMPpJV ßkPu KfKj ßxaJ KuUPmjÇ' @oJr ßhv kK©TJr nJrk´J¬ xŒJhT oJyoMhMr ryoJj 2013 xJPur 11 FKk´u ßV´¬Jr yjÇ @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJPur FT KmYJrPTr ÛJAk TPgJkTgj lJÅx S iotL~ IjMnKN fPf @WJf ßhS~J-xÄâJ∂ fgqk´pKM Ü @APj TrJ oJouJ~ ßV´¬Jr ßhUJPjJ y~Ç aJjJ k´J~ xJPz 3 mZr TJrJPnJPVr kr Vf mZPrr 23 jPn’r \JKoPj oMKÜ kJj KfKjÇ fJÅr kJxPkJatS @hJuPfr TJPZ \oJ KZuÇ xŒ´Kf @Kku KmnJV fJÅr kJxPkJat KlKrP~ KhP~PZjÇ oJyoMhrM ryoJPjr WKjÔ\PjrJ mPuPZj, \JKoPj oMKÜ kJS~Jr kr ßgPT oJyoMhMr ryoJj èuvJPj Kj\ mJxJ~ ßmKv xo~ gJTPZjÇ ßxUJPj oJ S ˘L @PZjÇ oNuf mA kPzA xo~ TJPa oJyoMhPM rrÇ rJ\QjKfT mJ VeoJiqPor xPñ ßxnJPm ßpJVJPpJV rJUPZj jJÇ TJrJVJr ßgPT oMKÜr kr ßTJPjJ ßuUJPuKUS TPrjKjÇ oJyoMhrM ryoJPjr WKjÔ \JfL~ ßk´xTîJPmr xJPmT xJiJre xŒJhT ‰x~h @mhJu @yoh mPuj,

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY

Low Cost Travel Agent. Hajj & Umrah Specialist

Appointed Agent

We are the highest selling agents of Biman Bangladesh, ask for special offers

Special Offer Dhaka from £475 Dubai from £350 Open 7 days a week

UMRAH - UMRAH - UMRAH

MINISTRY OF HAJJ APPROVED AGENT 5 NIGHTS SPECIAL PACKAGE FROM £595 (Terms 7 conditions apply) WORLDWIDE HOLIDAY - SPECIAL OFFER

Antalya, Turkey from £200 / Malaga, Spain from £210

Worldwide offers: www.imrantravels.co.uk

Please contact:

0207 375 0800 or 0207 375 0500 Mob: 07984 959885 / 07828 235600 Email: imrantravels@hotmail.com

07770 452 128

oJyoMhrM ryoJPjr vJrLKrT Im˙J ßfoj nJPuJ j~Ç fJÅr ßoÀh§, ßYJ~Ju S WJPz xoxqJ yP~PZÇ KT∂á @hJuPf Ff Khj kJxPkJat @aPT gJTJr TJrPe KYKT“xJr \jq ßhPvr mJAPr ßpPf kJPrjKjÇ FUj @hJuf ßgPT kJxPkJat KlKrP~ ßhS~J yP~PZÇ KfKj ßhPvr mJAPr u¥Pj KYKT“xJ ßjS~Jr k´Kâ~J ÊÀ TPrPZjÇ KmPvw TPr ßoÀh§ S ßYJ~JPu IP˘JkYJPrr k´P~J\j yPf kJPrÇ @mhJu @yoh mPuj, FA oMyNPft kK©TJ TrJr TgJ nJmPZj jJ oJyoMhrM Ç vrLr KbT rJUJ KjP~A pf KY∂JÇ ßTjjJ, TJrJVJPr gJTJr xo~ nJPuJ KYKT“xJ y~KjÇ fJ ZJzJ fJÅr KTZM KYKT“xJr \jq u¥Pj ßpPfA yPmÇ fgqk´pKM Ü @APj FmÄ rJÓsPhsJPyr IKnPpJPV oJouJ y~ @S~JoL uLPVr xJPmT ßjfJ FmÄ mftoJPj jJVKrT GPTqr @øJ~T oJyoMhMr ryoJj oJjúJr KmÀP≠Ç FA WajJr kr 2015 xJPur 5 oJYt fJÅPT ßV´¬Jr TPr kMKuvÇ KfKj \JKoPj oMKÜ kJj Vf mZPrr 19 KcPx’rÇ k´J~ 22 oJx TJrJPnJPVr kr TJrJVJr ßgPT ßmr yj oJjúJÇ ZJzJ kJS~Jr kr Imvq FUPjJ kMPrJhPo rJ\jLKfPf xKâ~ yjKj oJjúJÇ KfKj mPuj, VefJKπT @PªJuj S oJjMPwr ßoRKuT IKiTJPrr @PªJuPj KfKj xm xo~ KZPuj, FUPjJ @PZj FmÄ gJTPmjÇ KfKj mPuj, ÈZJzJ kJS~Jr kr vJrLKrT Im˙J KTZMaJ UJrJk KZuÇ ßTjjJ, TJrJVJPr ßxnJPm KYKT“xJ y~KjÇ KT∂á FUj vJrLKrT Im˙J IPjTaJ nJPuJÇ KjP\PT Kla oPj TrKZÇ KvVKVrA @mJr kMPrJkMKr rJ\jLKfr oJPb jJomÇ' KfKj mPuj, ÈTJrJVJr ßgPT ßmr yS~Jr kr ßhUKZ, xrTJr IÄvV´yeoNuT KjmtJYPjr TgJ muPZÇ @KoS ßfJ ßxaJA muKZÇ FUj FèPuJ KjP~ mumÇ' oJjúJr TP~T\j WKjÔ xyTotL mPuj, ÈoJjúJ nJAP~r \JKoj vftyLjÇ fPm fJÅr kJxPkJat ßrPU ßhS~J yP~KZuÇ FUj KYKT“xJr \jq mJAPr ßpPf yPu kJxPkJat uJVPmÇ ßx \jq @Aj\LmLrJ @Pmhj TrPmj KT jJ, ßxaJ krLãJ-KjrLãJ TPr ßhUPZjÇ Imvq KYKT“xPTrJ fJÅPT ßhPvr mJAPr KVP~ KYKT“xJ TrJr krJovtS KhP~PZjÇ' fJÅrJ mPuj, È@Aj\LmLrJ muPZj, ßp IKnPpJPV oJjúJ nJAPT TJrJVJPr ßjS~J yP~PZ fJ FPTmJPrA KnK•yLjÇ F TJrPe oJouJ mJKfu (PTJ~Jv) YJS~J yPm KT jJ, ßx mqJkJPr krLãJ TPr ßhUJ yPòÇ'


08 UmrJUmr

27 January - 02 February 2017 m SURMA

hq KcPkäJoqJPar Kjmº

ßTRvuVf uzJAP~r oJ©J mJKzP~PZ dJTJ ÈYLjJ xJmPoKrj AxMqPf KhKuär xPñ @˙Jr xÄTa xOKÓ yPf kJPr' dJTJ, 24 \JjM~JKr - mJuJPhvPT YLPjr xJmPoKrj xrmrJPyr Kmw~Ka @ûKuT nNrJ\jLKf KmPvw TPr nJrf oyJxJVPr ßTRvuVf uzJA fLms TPrPZ mPu oPj TPrj @PoKrTJj lPrj kKuKx TJCK¿Pur FvL~ KjrJk•J TotxNKY KmnJPVr kKrYJuT ß\l K˛gÇ fJÅr oPf, YLPjr TJZ ßgPT xJmPoKrj kJS~Jr WajJ ImvqA èÀfôkeN Çt FKa hLWtPo~JPh F IûPu ßTRvuVf xŒPTt mz k´nJm ßluPf kJPrÇ FvL~ S k´vJ∂ oyJxJVrL~ IûPur rJ\jLKf, xJoJK\T S xJÄÛíKfTKmw~T oqJVJK\j hq KcPkäJPoPa F x¬JPy mJÄuJPhPvr xJmPoKrj xãofJ I\tjKmw~T FT KjmPº ß\l K˛g KuPUPZj, Kfj oJPx nJrf oyJxJVr jfMj FT xJmPoKrj vKÜPT ˝JVf \JKjP~PZÇ @r ßxKa mJÄuJPhvÇ YLPjr ßhS~J KoÄ ßvsKer FT ß\JzJ 035 Km KcP\u APuTKasT xJmPoKrj ßkP~ mJÄuJPhv FKv~Jr ßjRvKÜr optJhJkNet TîJPm jJo KuKUP~PZÇ ß\l K˛Pgr oPf, xJŒ´KfT mZrèPuJPf nJrf oyJxJVrL~ IûPu YLj S nJrPfr ßTRvuVf k´KfPpJKVfJr @ÅY ßar ßkP~PZ ßjkJu S vsLuïJÇ xJmPoKrj xãofJ I\tPjr kr mJÄuJPhvS SA k´KfPpJKVfJr oPû YPu FPxPZÇ ß\l K˛Pgr oPf, nJrPfr k´KfPmvL yPuS YLPjr xPñ mJÄuJPhPvr ß\JrJPuJ xŒTt TP~T hvPTrÇ 2015 xJPur KkC KrxJYt ßx≤JPrr \Krk IjMpJ~L, 77 vfJÄv mJÄuJPhKvr YLPjr mqJkJPr AKfmJYT iJreJ @PZÇ ßhvKar xPñ mJÄuJPhPvr xyPpJKVfJr Ijqfo èÀfôkNet UJfKa xJoKrTÇ 2011 ßgPT 2015 xJPur oPiq YLj ßgPT I˘ xÄV´yTJrL ßhvèPuJr fJKuTJ~ KÆfL~ vLwt Im˙JPj KZu mJÄuJPhvÇ ß\l K˛g KuPUPZj, Vf hvPT mJÄuJPhv xJoKrT xr†JPor 80 nJPVrS ßmKv @ohJKj TPrPZ YLj ßgPTÇ 2015 xJPur ßvPwr KhPT mJÄuJPhv hM\~t ßvsKer mz hMKa ßkasu âJla YLPjr TJZ ßgPT ßkP~PZÇ mftoJPj YLPj @PrJ hMKar KjotJeTJ\ YuPZÇ Fr mJAPr @PrJ YJrKa ßkasu âJla KjotJPe xyJ~fJr mqJkJPrS YLj mJÄuJPhvPT @võJx KhP~PZÇ mJÄuJPhPvr TJPZ YLPjr xJmPoKrj KmKâr hMKa ßk´ãJka fMPu iPrPZj ß\l K˛gÇ Fr k´goKa yPuJ, TP~T hvT iPr k´vJ∂ oyJxJVrL~ IûPur kKÁoJûPu KmYrPer kr YLPjr ßjRmJKyjL nJrf oyJxJVPrS KjP\Phr Km˜íf TrPZÇ YLPjr kJroJeKmT S VfJjMVKfT xJmPoKrjèPuJ nJrf oyJxJVPr k´gomJPrr oPfJ Kj~Kof WMPr ßmKzP~PZ fJS k´J~ kJÅY mZr yPuJÇ 2008 xJPu YLPjr ßjRmJKyjL pUj nJrf oyJxJVPr hxMqfJKmPrJiL kJyJrJ ÊÀ TPr FmÄ KmKnjú mªPr \JyJ\èPuJ ßjJXr TrPf ÊÀ TPr fUj fJ KhKuär TJPZ k´vúKm≠ yP~KZu mPuS KfKj \JjJjÇ

xJmPoKrj xrmrJyPT KWPr F IûPur \uxLoJ~ YLjJPhr xMKmiJ mJzPm mPu oPj TPrj ß\l K˛gÇ KjrJk•J S \ôJuJKjKmw~T nJrfL~ KmPväwT ßxRrn ^JPT C≠íf TPr KfKj KuPUPZj, ˝JnJKmTnJPmA YLj ßgPT ßTjJ xJmPoKrPj k´KvãT KyPxPm YLjJ âMrJ gJTPf kJPrjÇ FA xJmPoKrj ߈vj nJrPfr KjotJeJiLj mqJuJKˆT KoxJAu xJmPoKrj ߈vPjr TJZJTJKZÇ mJÄuJPhPv xJmPoKrj xrmrJPyr WajJ~ F IûPu fgq xÄV´Py YLjPT xyJ~fJ TrPmÇ KÆfL~ ßk´ãJka KyPxPm ß\l K˛g xJŒ´KfT mZrèPuJPf F IûPur ßhvèPuJr Skr YLjJ k´nJm míK≠r Kmw~Ka fMPu iPrPZjÇ fJÅr oPf, nJrPfr k´iJjoπL jPrªs ßoJKh F IûPu fJÅr ßhPvr k´nJm KlKrP~ @jPf Èk´KfPmvLA k´go' jLKf V´ye TPrKZPujÇ ß\l K˛g KuPUPZj, ÈYLPjr yJAjJj ÆLPk mJÄuJPhPvr xJmPoKrj âMPhr k´Kvãe KhPf ßkAKYÄP~r k´˜JPmr UmPrr oPiq Vf x¬JPy @orJ \JjPf ßkPrKZ, yJAjJPjr kKrmPft nJrPfr KmvJUJk•Por xJmPoKrj FTJPcKoPf âMPhr

kJbJPjJr \jq KhKuä dJTJPT rJK\ TrJPjJr ßYÓJ TrPZÇ ' Vf hMA mZPr k´iJjoπL jPrªs ßoJKh, k´KfrãJoπL oPjJyr kJKrTJrxy KhKuä ßgPT KmKnjú kptJP~r k´nJmvJuL TotTftJr dJTJ xlr nJrPfr TJPZ F ßhPvr âomitoJj èÀPfôrA k´KflujÇ ß\l K˛Pgr oPf, ßkAKYÄP~r xPñ ßaÑJ KhPf SA xlrèPuJ nJrPfr k´P~J\j KZuÇ ßkAKYÄ 2015 xJPu mJÄuJPhPvr ßk´KxPc≤ S k´iJjoπLPT ˝JVf \JKjP~PZÇ @PrJ èÀfôkeN t Kmw~ yPuJ, Vf IPÖJmr oJPx dJTJ~ Kv KYjKkÄP~r xlr KZu Vf 30 mZPr YLjJ ßTJPjJ ßk´KxPcP≤r k´go mJÄuJPhv xlrÇ nJrPf Inq∂rLe rJ\QjKfT KmPrJKifJ~ mJÄuJPhPvr xPñ GKfyJKxT Kf˜Jr kJKjmµj YMKÜ ˝JãPr ßoJKhr ßYÓJ FUPjJ xlu y~KjÇ fPm KfKj mJÄuJPhPvr xPñ TNaQjKfT k´PYÓJ~ AKfoPiq hMKa xJluq ßhKUP~PZjÇ 2015 xJPur @Vˆ oJPx dJTJ S KhKuä GKfyJKxT ˙uxLoJ∂ YMKÜ mJ˜mJ~Pjr mqJkJPr YNzJ∂ Kx≠J∂ ßj~ FmÄ Fr oJiqPo TP~T vfPTr kMrPjJ KZaoyu

xoxqJr xlu kKrxoJK¬ WPaÇ Fr FT mZr @PV mJÄuJPhv S nJrf xoMhsxLoJ KmPrJi \JKfxÄPWr FTKa asJAmMqjJPur oJiqPo KjK• TPrÇ SA rJP~, KmPrJikNet k´J~ xJPz 25 yJ\Jr mVtKTPuJKoaJr \uxLoJr oPiq mJÄuJPhv k´J~ xJPz 19 yJ\Jr mVtKTPuJKoaJr FuJTJ uJn TPrÇ nJrf jLrPmA SA rJ~ ßoPj ßj~Ç Fr KmkrLPf YLj Vf \MuJA oJPx xoMhs @AjKmw~T @hJuPfr ßhS~J KlKukJAPjr kPã rJ~ oJjPf I˝LTíKf \JKjP~PZÇ ß\l K˛Pgr kptPmãe yPuJ, mJÄuJPhPv YLPjr xJmPoKrj xrmrJy KjP~ ßoJKh xrTJr jLrm rP~PZÇ fPm nJrfL~ KmPväwTrJ FfaJ xÄpo ßhUJjKjÇ nJrfL~ k´nJmvJuL jLKf VPmweJ xÄ˙J Im\JrnJr KrxJYt lJCP¥vPjr KxKj~r ßlPuJ S ßhvKar ßjRmJKyjLr xJPmT TotTftJ c. Kk ßT ßWJw xfTt TPrPZj, xJmPoKrj AxMqPf dJTJ S KhKuär oPiq @˙Jr xÄTa xíKÓ yPf kJPrÇ fJÅr oPf, YLPjr xJmPoKrj KmKâr ßTRvuVf èÀfô @PZÇ FKa Ijq ßTJPjJnJPm mqJUqJr xMPpJV ßjAÇ

\ÄKuPhr xPñ ßpJVJPpJV rP~PZ xPªPy ßjJ~JUJuL ßgPT hMA KvãJgtL @aT dJTJ, 24 \JjM~JKr - \ÄKu xÄVbPjr xPñ ßpJVJPpJV rP~PZ∏Foj xPªPy ßjJ~JUJuLr ßTJŒJjLV† ßgPT hMA KvãJgtLPT kMKuv @aT TPrPZ mPu fJPhr kKrmJr IKnPpJV TPrPZÇ Vf ßrJmmJr rJPf CkP\uJr mxMryJa ßkRrxnJ FmÄ YrTJÅTzJ ACKj~Pjr V´JPor mJKz ßgPT kMKuPvr TJC≤Jr ßarKr\o ACKjPar xhxqrJ hMA KvãJgtLPT @aT TPrjÇ Fr oPiq FT\j dJTJr C•rJ ACKjnJKxtKar KvãJgtL Ijq\j ˙JjL~ FTKa KmhqJuP~r FxFxKx krLãJgtLÇ KmvõKmhqJuP~r ZJ©xy hM\jPT @aT TPr dJTJ~ KjP~ pJS~Jr Kmw~Ka 23 \JjM~JKr, ßxJomJr KjKÁf TPrj ßTJŒJjLV† gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) ‰x~h l\Pu rJæLÇ KfKj mPuj, TJC≤Jr ßarKr\o ACKjPar kKrhvtT vSTf @uL xrTJPrr ßjfíPfô FTKa hu ßrJmmJr gJjJ~ FPx hMA ZJ©PT @aT TrJr KmwP~ fJÅPhr xyJ~fJ YJjÇ ßx IjMpJ~L fJÅPhr xyJ~fJ ßhS~J y~Ç SKx mPuj, @aT hMA KvãJgtL yPuj C•rJ ACKjnJKxtKar KxFxKaA KmnJPVr @o\JhMu AxuJo (23) S mxMryJa F FAY Kx xrTJKr kJAua CóKmhqJuP~r FxFxKx krLãJgtL @mM @mhMuäJy (15)Ç ßrJmmJr rJf xJPz 11aJr KhPT TJC≤Jr ßarKr\o ACKjPar xhxqrJ hM\jPT @aT TPr gJjJ~ KjP~ @PxjÇ F xo~ KfKj @aT hM\Pjr

jJo-KbTJjJ KuPU rJPUjÇ kPr rJf k´J~ xJPz 12aJr KhPT ACKjPar xhxqrJ hM\jPT dJTJ~ KjP~ pJjÇ hM\jPTA \ÄKu xÄVbPjr xPñ xŒíÜ gJTJr xPªPy @aT TrJ yP~PZ mPu k´JgKoTnJPm \JjJ ßVPZÇ F KmwP~ @r ßTJPjJ fgq fJÅr \JjJ ßjAÇ @o\JhMu mxMryJa ßkRrxnJr 8 j’r S~JPctr AfJKuk´mJxL jJKZr @yPoPhr ßZPuÇ @mM @mhMuäJy CkP\uJr YrTJÅTzJ ACKj~Pjr 4 j’r S~JPctr xJrS~Jr ßyJPxPjr ßZPuÇ fJr mJmJ dJTJ~ \jvKÜ r¬JKjr mqmxJ TPrjÇ FKhPT, \ÄKu xÄVbPjr xPñ \Kzf xPªPy KmvõKmhqJuP~r ZJ© S FxFxKx krLãJgtLPT @aT TPr KjP~ pJS~Jr Umr \JjJ\JKj yS~Jr kr VfTJu hMkPM r FuJTJr ßuJT\j fJÅPhr mJKzPf pJjÇ @o\JhMPur mJKzPf TgJ y~ fJÅr mz nJA SwMi mqmxJ~L xJAlMu AxuJPor xPñÇ KfKj mPuj, fJÅr ßZJa nJA ßTJPjJ \ÄKu xÄVbPjr xPñ \Kzf j~Ç fPm Kkx KaKnr \JKTr jJP~PTr nÜÇ k´J~A fJÅr mÜmq ÊjfÇ KT∂á fJÅr nJAP~r oPiq TUPjJ CV´fJ ßhPUjKj fJÅrJÇ xJAlMu AxuJo mPuj, 22 \JjM~JKr, ßrJmmJr rJf xJPz 10aJr KhPT dJTJ ßgPT @xJ kMKuPvr FTKa hu fJÅPhr mJKz ßgPT @o\JhMuPT @aT TPr KjP~ pJ~Ç FT mqKÜr KjPUJÅ\ yS~Jr KmwP~ fgq C≠JPrr

\jq @o\JhMuPT KjP~ pJS~J yPò mPu fJÅPhr \JjJPjJ y~Ç IKnpJPj ßjfífhô JjTJrL TotTftJr xPñ 23 \JjM~JKr oMPbJPlJPj KfKj ßpJVJPpJV TPrjÇ KT∂á dJTJ~ @xJr k´P~J\j ßjA mPu fJÅPT \JjJPjJ y~Ç IkrKhPT 23 \JjM~JKr hMkMPr YrTJÅTzJ ACKj~Pj @mM @mhMuäJyPhr mJKzPf KVP~ fJr mJmJ-oJ TJCPT kJS~J pJ~KjÇ WPr KZPuj fJr jJKj jNr \JyJj ßmVoÇ KfKj mPuj, fJÅr jJKf FxFxKx krLãJ ßhPmÇ oMPbJPlJj ßjA fJrÇ oJP^oPiq oJP~r ßlJj mqmyJr TrfÇ \ÄKuPhr xPñ fJÅr jJKfr ßpJVJPpJV ßjA mPu \JjJj KfKjÇ YrTJÅTzJ ACKj~j kKrwPhr 4 j’r S~JPctr xhxq ÉoJ~Mj TKmr mPuj, @mM @mhMuJä yPhr kKrmJr mftoJPj ßp mJKzPf gJPT ßxKa jJjJr mJKzÇ FA mJKzPf ßgPTA @mhMuäJy S fJr ßZJa nJA Sor @mhMuäJy kzJPuUJ TPrÇ FuJTJ~ nhs S vJ∂ ˝nJPmr ßZPu KyPxPm fJrJ kKrKYfÇ FA m~Pxr FTKa ßZPu \ÄKu xÄVbPjr xPñ ßpJVJPpJV gJTPf kJPr mPu fJÅrJ KmvõJx TPrj jJÇ mxMryJa F FAY Kx xrTJKr kJAua CóKmhqJuP~r nJrk´J¬ k´iJj KvãT @mM \Jlr ßoJ. jMÀu @Koj mPuj, @mM @mhMuäJyPT dJTJ ßgPT @xJ kMKuPvr FTKa hu @aT TPr KjP~ ßVPZ mPu fJÅrJ ÊPjPZjÇ kKrmJPrr ßTC Kmw~Ka KmhqJuP~ \JjJ~KjÇ


SURMA m 27 January - 02 February 2017

kMÅK\mJ\Jr uJVJoyLj

KmkptP~r @vïJ; j\rhJKr mJzJPjJr krJovt dJTJ, 24 \JjM~JKr - ßTJPjJ mJiJ oJjPZ jJ kMÅK\mJ\JrÇ k´KfKhjA uJVJoyLjnJPm ßmPz YPuPZ ßhPvr hMA kMÅK\mJ\Jr xNYTÇ 1 \JjM~JKr ßgPT 17 TotKhmPx ßhPvr k´iJj kMÅK\mJ\Jr dJTJ ˆT FéPYP†r (KcFxA) xNYT ßmPzPZ 631 kP~≤, pJ KcFxA xNYPTr 12 vfJÄPvr ßmKvÇ Vf mZPrr ßvw TotKhmPx KcFxA xNYPTr Im˙Jj KZu 5 yJ\Jr 36 kP~P≤Ç 22 \JjM~JKr, ßxJomJr KcFxAr k´iJj xNYTKa 100 kP~P≤r ßmKv ßmPz FT kptJP~ 5 yJ\Jr 700 kP~P≤r Wr IKfâo TPrÇ Khj ßvPw 5 yJ\Jr 667 kP~P≤ K˙r y~ xNYTKaÇ F Khj KcFxA'r ßujPhj ßkRÅPZ pJ~ 2 yJ\Jr 180 ßTJKa aJTJ, pJ 2010 xJPur kr KcFxA'r xPmtJó ßujPhjÇ mJ\Jr KmPvääwTrJ oPj TrPZj, FmJPrJ Kj~πT xÄ˙J S kMÅK\mJ\Jr TftíkPãr uJVJoyLj mÜmqA mJ\Jr CxPT KhPòÇ fJrJ KmFxAKxr ßY~JroqJj S KcFxA'r k´iJj KjmtJyLr xJŒ´KfT KTZM mÜmqPT F \jq hJ~L oPj TrPZjÇ fJPhr oPf, ßpnJPm kMÅK\mJ\JPr uJVJoyLjnJPm xNYT mJzPZ fJ 2010 xJuPTS ZJKzP~ pJPòÇ @r FnJPm xNYPTr aJjJ Cuäœj @mJr KmkptP~r KhPT KjP~ ßpPf kJPr kMÅK\mJ\JrPTÇ xo~ gJTPf xfTt jJ yPu @mJPrJ Yro oNuq KhPf yPf kJPr uJU uJU ãMhs KmKjP~JVTJrLPT; ßpojKa WPaKZu 1996 S 2010 xJPuÇ 2010 xJPuS F irPjr uJVJoyLj KZu mJ\Jr xNYTÇ KhPjr kr Khj xNYT mJzPuS kMÅK\mJ\Jr Kj~πT xÄ˙J S kMÅK\mJ\Jr TftíkPãr KjKut¬fJ lJÅKkP~ fMPu kMÅK\mJ\JrPTÇ KmnJVL~ S ß\uJkptJP~ ßrJc-PvJ S FPTr kr ßmsJTJr yJCP\r vJUJ UMPu ßx xo~ CxPT ßh~J yP~KZu mJ\JrPTÇ @r ßx xo~ ybJ“ ßTªsL~ mqJÄPTr y˜Pãk mJ\JPr ix jJoJ~Ç Fr kPrr AKfyJx xmJrA \JjJÇ KmkMu ßuJTxJPjr KvTJr yj uJU uJU xJiJre KmKjP~JVTJrLÇ fJPhr @yJ\JKrPf nJKr yP~ CPbKZu dJTJ Y¢V´JPor mJfJxÇ ßuJTxJPjr KvTJr yP~ F xo~ ßhPvr KmKnjú ˙JPj @®JÉKf ßhj ßmv TP~T\j KmKjP~JVTJrLÇ kPr k´iJjoπLPTS F KmwP~ y˜Pãk TrPf y~Ç F xo~ oJPxr kr oJx oKfK^u\MPz KmPãJPn ßlPa kPzKZu xJiJre KmKjP~JVTJrLrJÇ KT∂á kfj gJPoKj kMÅK\mJ\JPrrÇ xJoK~TnJPm mJ\Jr WMPr hJÅzJPjJr ßYÓJ TrPuS @˙J ßlPrKj KmKjP~JVTJrLPhrÇ 2011 ßgPT 15 xJu kpt∂ FnJPmA TJPa Z~ mZrÇ ÊiM xJiJre KmKjP~JVTJrLrJA jj, Kmkpt~ ßgPT rãJ kJ~Kj ßhPvr mqJÄKTÄ UJfSÇ mZPrr kr mZr ßuJTxJPjr WJKj aJjPf y~ F

UJfKaPTÇ kMÅK\mJ\JPrr xmPYP~ mz hM'Ka UJf mqJÄT S @KgtT k´KfÔJj F ßuJTxJPjr TJrPe mJ\JPr hr yJrJPf gJTPu KmKjP~JVTJrLPhr ßuJTxJPjr ßmJ^J @PrJ nJrL yPf gJPTÇ 2011 xJPu xrTJr mJÄuJPhv KxKTCKrKa\ IqJ¥ FéPY† TKovj (KmFxAKx) kMjVtbj TrPu xmJr k´fqJvJ KZu ˝JnJKmT yP~ CbPm mJ\JrÇ KT∂á fJ y~Kj, mrÄ @˙JyLjfJ @PrJ mJzPf gJPTÇ ßpUJPj 2010 xJPu KcFxA'r ßujPhj KZu 3 yJ\Jr 300 ßTJKa aJTJ, ßxUJPj 2013 xJPu F ßujPhj ßjPo @Px 100 ßTJKaPfÇ kPr mJ\Jr KjP~ KmFxAKx S KcFxAr KmKnjú kptJP~r TotTftJrJ xrTJPrr jLKfKjitJrT oyPu irjJ ßhjÇ xÄPvJKif mqJÄT ßTJŒJKj @APj @PrJ KvKgu TrPf mJÄuJPhv mqJÄPTS YPu ßhRz^JÅkÇ ßvw kpt∂ 2015 xJPu xrTJPrr AòJ~ mJÄuJPhv mqJÄT KTZMaJ jojL~ yPu KmVf Z~ mZPrr oPiq k´go AKfmJYT k´nJm kPz mJ\JPrÇ FKhPT, kMÅK\mJ\JPr YuoJj @YrePT KTnJPm ßhUPZj F k´Pvúr C•Pr xJPmT f•ôJmiJ~T xrTJPrr CkPhÓJ c. oLötJ F Km @K\\Mu AxuJo mPuj, mJ\Jr mJzPZ nJPuJ TgJ KT∂á FnJPm k´KfKhj 1 ßgPT ßhz vfJÄPvr SkPr xNYT mJzJ ßTJPjJnJPmA ˝JnJKmT j~Ç KfKj mPuj, F oMyNPft Kj~πT xÄ˙JPTA xKbT Kx≠J∂ KjPf yPmÇ ßhUPf yPm ßTJPjJ TJrxJK\ yPò KT jJÇ fJ ZJzJ AjxJAcJr ßasKcÄ S xJTtMuJr ßasKcÄP~r oPfJ WajJ F xo~ UMm ßmKv WPaÇ F mqJkJPr TPbJr j\rhJKrr k´P~J\j rP~PZÇ TJre mJ\JPrr K˙KfvLufJ rãJr hJK~fô KmFxAKx S KcFxA'rÇ fPm KfKj oPj TPrj, xmPYP~ ßmKv xfTt gJTPf yPm KmKjP~JVTJrLPTÇ KjP\Phr TÓJK\tf IPgtr KmKjP~JPV fJPhr nNKoTJA k´iJjÇ fJA ßTJj ßv~JPr KmKjP~JV TrPZj fJ fJPhr oJgJ~ rJUPf yPmÇ fJ jJ yPu @mJPrJ 1996 S 2010 xJPur WajJr kMjrJmíK• WaPf kJPrÇ KmKvÓ kMÅK\mJ\Jr KmPväwT @UfJr ßyJPxj xJjúJoJf oPj TPrj, mqJÄT, @KgtT k´KfÔJj S mLoJr oPfJ UJf ∏ ßpèPuJ mZPrr kr mZr hrkfPjr KvTJr KZu Vf KTZM KhPjr oPiq Fxm ßTJŒJKjr 100 vfJÄPvr ßmKv oNuqmíK≠ WPaPZÇ xJŒ´KfT kMÅK\mJ\Jr xNYPTr CuäœPj F KfjKa UJPfr ßv~JPrr oNuqmíK≠A ßmKv hJ~LÇ KT∂á Fr mJAPrS KTZM ßv~JPrr I˝JnJKmT oNuqmíK≠ WaPZ, pJ I˝LTJr TrJr ß\J ßjAÇ F Im˙J~ KmFxAKx'r mJ\Jr oKjaKrÄ @mJPrJ mJzJPjJr krJovt ßhj KfKjÇ

UmrJUmr 9


10 UmrJUmr

27 January - 02 February 2017 m SURMA

nqJPar yJr 15 vfJÄvA gJTPZ : IgtoπL 1 \MuJA ßgPT TJptTr

dJTJ, 25 \JjM~JKr - nqJPar jfMj yJr KjP~ mqmxJ~LPhr hJKm ßoJaJoMKa IV´Jyq TPr IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyf mPuPZj, @VJoL IgtmZPrr mJP\Par kPr 15 vfJÄv yJr ßrPU jfMj nqJa @Aj mJ˜mJ~j TrJ yPmÇ \JfL~ rJ\˝ ßmJct (FjKm@r) FaJ KjP~ Kj~Kof TJ\ TrPZÇ fPm nqJa @Aj KjP~ @Ko mqmxJ~LPhr xJPg @r FTmJr ‰mbT TrmÇ 24 \JjM~JKr xKYmJuP~ IgtoπLr xJPg ACjJAPac jqJvjx lMc IqJ¥ FKV´TJuYJrJu IVtJjJAP\vj (FlFS)-Fr dJTJ~ jmKjpMÜ xMxJj urJAj uMaP\r ßjfíPfô FTKa k´KfKjKihu ßhUJ TPrÇ kPr IgtoπL xÄmJKhTPhr xJPg @uJkTJPu F TgJ mPujÇ Fr @PV mqmxJ~L xÄVbjèPuJ jfMj nqJa @APj nqJPar yJr 7 vfJÄv TrJr hJKm \JKjP~KZuÇ IgtoπLPT xJÄmJKhPTrJ k´vú TPrj, mqmxJ~LrJ nqJPar yJr 7 vfJÄv TrJr hJKm \JKjP~PZ∏ Fr \mJPm IgtoπL mPuj, mqmxJ~LrJ nqJa 7 vfJÄv TrJr hJKm \JKjP~PZj, @Ko 15 vfJÄv TrJr kPãA FUPjJ @KZÇ @vJ TKr, mqmxJ~LrJ FaJ ßoPj ßjPmÇ @PV fJrJ Inq˜ ßyJT, kPr Knjú Knjú yJPr nqJa KjitJre TrJr KY∂JnJmjJ TrJ pJPmÇ jfMj nqJa @Aj KjP~ mqmxJ~LrJ iotWaxy KmKnjú TotxNKY kJuj TPrÇ FTA xJPg fJrJ míy•r

@PªJuPj pJS~JrS ÉoKT ßh~Ç Ff KTZM xP•ôS IgtoπL nqJa 15 vfJÄv rJUJr KmwP~ vÜ Im˙Jj ßjjÇ 24 \JjM~JKrS KfKj mPuj, mqmxJ~LrJ nqJa @APjr KmPrJKifJ TrKZuÇ FUj fJrJ @AjKa ßoPj ßjPmÇ F @Aj YuKf mZPrr 1 \MuJA ßgPT TJptTr yPmÇ ßmxrTJKr VPmweJ k´KfÔJj ßx≤Jr lr kKuKx cJ~JuV (KxKkKc) xŒ´Kf FT IjMÔJPj YuKf IgtmZr rJ\˝ @hJ~ uãqoJ©Jr ßYP~ 40 yJ\Jr ßTJKa aJTJ To yPf kJPr mPu @vïJ k´TJv TPrÇ Kmw~Ka IgtoπLr híKÓ @Twte TrJ y~Ç F k´xPñ IgtoπL mPuj, @oJPhr @a mZPr TUPjJ FojaJ y~KjÇ FmJPrJ yPm jJ, KxKkKc ßTJgJ ßgPT F fgq kJ~ fJrJA \JPj, @Ko \JKj jJÇ rJ\˝ @hJP~r uãqoJ©J xm xo~ IK\tf y~ jJÇ KTZMaJ To y~Ç KfKj mPuj, FjKm@r pPgÓ ßYÓJ TrPZ uãqoJ©J I\tj TrJr \jqÇ @vJ TrKZ fJrJ FaJ kJrPmÇ FmJPrr @vJr Kmw~ yPò TrhJfJr xÄUqJ CPuääUPpJVq yJPr ßmPzPZÇ @r FPhr oPiq ßmKvr nJVA fÀe, pJPhr m~x YKuääPvr KjPYÇ Fr lPu @~Tr @hJP~r yJr IPjT ßmPzPZÇ lJS'r k´KfKjKir xJãJ“ k´xPñ IgtoπL mPuj, lJS mJÄuJPhPvr Cjú~j xyPpJVLPhr IjqfoÇ lJS k´KfÔJr kr ßgPTA @oJPhr IgtQjKfT Cjú~Pj KmKnjú UJPf xyPpJKVfJ KhP~ pJPòÇ KmPvw TPr TíKw, kÊxŒh, mjJ~j, kKrPmv, k´JTíKfT xŒh,kuäL Cjú~jxy KmKnjú UJPf xyPpJKVfJ KhP~ pJPòÇ KfKj mPuj, @PV hJfJ xÄ˙JèPuJ fJPhr KmKnjú ofJof @oJPhr Skr YJKkP~ KhfÇ KT∂á FUj fJrJ @oJPhr ofJoPfr xJPg FTof k´TJv TrPZÇ lJS'r jfMj k´KfKjKi xŒPTt KfKj mPuj, xMxJj urJAj uMa\ @oJr xJPg ßhUJ TPr mJÄuJPhPv lJS'r IgtJ~Pj ßpxm k´T· YuPZ ßxèPuJr IV´VKf KjP~ TgJ mPuPZjÇ FTA xJPg fJPhr xyPpJKVfJ ImqJyf rJUJr @võJx KhP~PZjÇ

YJ KvP·r Cjú~Pj YJ ßmJPctr oyJkKrT·jJ dJTJ, 24 \JjM~JKr - ßhPvr YJ KvP·r C“kJhj mJzJPf ÈCjú~Pjr kg jT&vJ: mJÄuJPhv YJ Kv·' jJPo oyJkKrT·jJ V´ye TPrPZ YJ ßmJctÇ ˝·, oiq S hLWtPo~JhL Kfj hlJ~ kKrT·jJKa mJ˜mJK~f yPmÇ FPf 2025 xJPu ßhPv YJ C“kJhj ßmPz hJÅzJPm 140 KoKu~j ßTK\Ç k´J~ FT yJ\Jr ßTJKa aJTJ mq~xJPkã k´T·Ka xrTJr S hJfJ xÄ˙Jr IgtJ~Pj mJ˜mJK~f yPmÇ YJ ßmJct xN© \JjJ~, k´T·Ka oKπxnJ~ IjMPoJhj uJn TPrPZÇ k´TP·r oPiq rP~PZ, mJVJj xŒ´xJre, jfMj pπkJKf â~, VnLr S y˜YJKuf juTNk ˙Jkj, mJVJj FuJTJ~ TNk Ujj, YJ vsKoTPhr \LmjoJj Cjú~Pj jJjJ khPãk S xzT Cjú~j AfqJKhÇ mftoJPj ßhPv YJ mJVJj rP~PZ 162KaÇ YJ mJVJjèPuJr ßoJa \Kor kKroJe 1 uJU 15 yJ\Jr 598 ßyÖrÇ Fr oPiq YJ @mJhPpJVq \Kor kKroJe 66 yJ\Jr 52 ßyÖrÇ mJVJj oJKuTPhr mZPr ßoJa @mJhPpJVq \Kor 2 hvKoT 5 vfJÄv yJPr YJPw @SfJ~ @jJr xrTJKr mJiqmJiTfJ rP~PZÇ KT∂á IKnPpJV rP~PZ, mJVJj oJKuTrJ FA mJiqmJiTfJ oJjPZj jJÇ lPu mJVJjèPuJPf KmkMu kKroJe \Ko IjJmJhL kPz rP~PZÇ C“kJhj míK≠ jJ yS~J~ @ohJKj TrPf yPòÇ YJ ßmJct \JjJ~, k´˜JKmf oyJkKrT·jJ mJ˜mJK~f

yPu YJ KvP· Kmkäm WaPmÇ ßhvL~ YJKyhJ KoKaP~ k´YMr YJ r¬JKj TrJ x÷m yPmÇ kKrT·jJ mJ˜mJ~Pj kûVz S mJªrmJj FuJTJPT k´JiJjq ßhS~J yP~PZÇ Fxm FuJTJ~ YJ YJPwr kKrKi mJzJPjJ yPmÇ YJ ßmJct \JjJ~, @PV 12 mZr ßo~JKh ßTRvuVf Cjú~j kKrT·jJ ÈKnvj 2021' jJPo FTKa k´T· V´ye TPrKZPuJ YJ ßmJctÇ KT∂á k´T·Kar jJjJ TJrPe @r IV´VKf y~KjÇ krmftLPf k´T·Ka xÄPvJij TPr ÈCjú~Pj kg jT&vJ:mJÄuJPhv YJ Kv·' vLwtT kKrT·jJ V´ye TPr YJ ßmJctÇ k´TP·r @SfJ~ Cjúf \JPfr YJ YJrJ ßrJke TrJ yPmÇ FPf k´Kf ßyÖPr C“kJhj yPm 1300 ßTK\ YJÇ 10 yJ\Jr ßyÖPr YJ mJVJj xŒ´xJre TrJ yPmÇ 15 yJ\Jr YJ vsKoPTr Víy KjotJe S 15 yJ\Jr a~Pua KjotJe TrJ yPmÇ k´T· FuJTJ~ 47 KTPuJKoaJr rJ˜J Cjú~j, 50Ka TJunJat S 4Ka ßxfM KjotJe TrJ yPmÇ jJrLr ãofJ~Pjr \jq ÈoJhJr TîJm' TrJ yPmÇ k´˜JKmf oyJkKrT·jJ k´xPñ YJ ßmJPctr CkkKrYJuT (kKrT·jJ) oKjr @yPoh ÈAP•lJT'PT mPuj, Èk´T·Ka mJ˜mJK~f yPu ßhPvr Inq∂rLe YJKyhJ KoKaP~ r¬JKj mJzJPjJ pJPmÇ xrTJPrr KjPhtPv IKYPrA k´TP·r TJ\ ÊÀ yPmÇ' YJ ßmJct \JjJ~, Vf 2016 xJPu ßhPv YJ C“kJhPj mJŒJr yP~PZÇ F mZr YJ C“kJhj yP~PZ 85 hvKoT 0.5 KoKu~j ßTK\Ç 2015 xJPu YJ C“kJhj yP~KZu 67 hvKoT 38 KoKu~j ßTK\Ç k´Kf ßyÖPr Vz C“kJhj ßmPz hJÅKzP~PZ 1587 ßTK\Ç 2015 xJPu ßyÖr k´Kf C“kJhj KZu 1270 ßTK\Ç YJ ßmJct ßgPT k´J¬ fPgq ßhUJ ßVPZ, 2010 xJu ßgPT TP~TKa ßmxrTJKr ßTJŒJKj YJ @ohJKj ÊÀ TPrPZÇ mJVJj oJKuTPhr TJPZ KmkMu kKroJe \Ko IjJmJKh Im˙J~ kPz rP~PZÇ fJrJ mJVJj xŒ´xJre jJ TPr @ohJKjr Ckr ß\Jr KhPòÇ ßhUJ ßVPZ, 2013 xJPu 10 hvKoT 62 KoKu~j ßTK\, 2014 xJPu 7 hvKoT 04 KoKu~j ßTK\ S 2015 xJPu 11 hvKoT 4 KoKu~j ßTK\ YJ @ohJKj TPrPZÇ YJ ßmJct \JjJ~, @ohJKj míK≠ kJS~J~ xrTJr YJ @ohJKjPf Ê‹ míK≠ TPrPZÇ mftoJPj YJ @ohJKjr ßãP© 90 hvKoT 86 vfJÄv Ê‹ @PrJk TPrPZÇ @ohJKj Ê‹ míK≠r TJrPe YJ @ohJKj KjÀ“xJKyf TPrPZ mPu xÄKväÓrJ \JjJjÇ


SURMA m 27 January - 02 February 2017

oJjmfJKmPrJiL IkrJPir IKnPpJV

@.uLPVr xJÄxh ßoJxPuo CK¨Pjr KmÀP≠ oJouJ dJTJ, 24 \JjM~JKr - o~ojKxÄy-6 (lMumJKz~J) @xPjr @S~JoL uLPVr xJÄxh ßoJxPuo CK¨Pjr KmÀP≠ FTJ•Pr oJjmfJKmPrJiL IkrJPir IKnPpJPV oJouJ yP~PZÇ 22 \JjM~JKr, ßxJomJr o~ojKxÄPyr 2 j’r @oKu @hJuPf oJouJKa TPrj \JuJu CK¨j jJPor FT\j oMKÜPpJ≠JÇ mJhL \JuJu CK¨Pjr mJKz lMumJKz~Jr ß\JrmJKz~J V´JPoÇ @hJuPfr ß\qÔ KmYJKrT yJKTo oJymMmMu yT oJouJKa V´ye TPr krmftL TJptâPor \jq @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJPu kJbJPjJr @Phv KhP~PZjÇ oJouJ~ ßoJxPuo CK¨j ZJzJS @rS 16 \Pjr jJo CPuäU TPr S IùJfjJoJ 2025 \jPT @xJKo TrJ yP~PZÇ @xJKoPhr xmJr mJKz lMumJKz~J CkP\uJ~Ç oJouJ~ o~ojKxÄy-4 (xhr) @xPjr xJPmT xJÄxh S mftoJj iotoπL oKfCr ryoJj S TíwT vsKoT \jfJ uLPVr xnJkKf TJPhr KxK¨TLxy 24 \jPT xJãL TrJ yP~PZÇ

oJouJr Kmmre S mJhLr @Aj\LmLr IKnPpJV xNP© \JjJ pJ~, oMKÜpM≠TJPu yfqJ, iwte, IKVúxÄPpJV S uM£jxy KmKnjú oJjmfJKmPrJiL IkrJPir xPñ \Kzf KZPuj ßoJxPuo CK¨jxy @xJKorJÇ ßoJxPuo CK¨j 1970 xJPur KjmtJYPj @S~JoL uLV ßgPT xJÄxh KjmtJKYf yjÇ FTJ•Pr oMKÜpM≠ ÊÀ yPu KfKj rJ\JTJr S @umhr mJKyjLPf ßpJV ßhjÇ IKnPpJPVr KmwP~ xJÄxh ßoJxPuo CK¨j mPuj, FTA IKnPpJPV YJr mZr @PV fJÅr KmÀP≠ oJouJ yP~KZuÇ fh∂ TPr oJouJKa ßvw yPu KfKj IKnPpJV ßgPT ßryJA kJjÇ rJ\QjKfTnJPm fJÅPT ßy~ TrPf fJÅr v©Mkã ˝JiLjfJKmPrJiLPhr xPñ YâJ∂ TPr F KogqJ oJouJ TPrPZÇ xJÄxh @rS mPuj, KfKj ˝JiLjfJKmPrJiL yPu '72 xJPur VekKrwPhr xhxq yPf kJrPfj jJÇ ßx xo~ ˝JiLjfJr KmPrJKifJTJrL 23 \jPT VekKrwh ßgPT mJh ßhS~J yP~KZuÇ @S~JoL uLV fJÅPT xJfmJr oPjJj~j KhP~PZÇ KfKj kJÅYmJr @S~JoL uLPVr xJÄxh yP~PZjÇ

ß\Pur nP~ KmFjKkr ßjfJrJA ßVJP~ªJPhr TJPZ fgq lJÅx TPr dJTJ, 24 \JjM~JKr - ß\Pur nP~ KmFjKkr ßjfJrJA ßVJP~ªJPhr TJPZ fgq lJÅx TPr @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT FmÄ xzT kKrmyj S ßxfMoπL SmJ~hMu TJPhr mPuPZj, KjmtJYj TKovj (AKx) kMjVtbj KjP~ rJÓskKfr TJPZ KmFjKkr k´˜JPmr ßVJkjL~fJ huKar ßjfJrJA u–Wj TPrPZjÇ VfTJu ßxJomJr KmTJPu rJ\iJjLr ßyJPxKj hJuJj ßrJPc dJTJ oyJjVr @S~JoL uLPVr xJPmT nJrk´J¬ xnJkKf Fo F @K\P\r ˛re xnJ~ k´iJj IKfKgr mÜPmq KfKj FTgJ mPujÇ oπL @PrJ mPuj, ÈKmFjKkr oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr @oJr FTKa o∂mq KjP~ ˝KmPrJiL TgJmJftJ mPuPZjÇ KfKj FTmJr mPuPZj, rJÓskKfr TJPZ @orJ ßT Fo yJxJPjr jJo k´˜Jm TKrKjÇ @PrTmJr mPuPZj, rJÓskKf xÄuJPkr ßVJkjL~fJ u–Wj TPrPZj, fJ jJ yPu @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT (SmJ~hMu TJPhr) TLnJPm \JjPuj @orJ ßT Fo yJxJPjr

jJo k´˜Jm TPrKZ?' SmJ~hMu TJPhr mPuj, KmFjKk rJÓskKfr TJPZ TJr jJo k´˜Jm TPrPZ, ßxaJ \JjJr \jq mñnmPjr xyPpJKVfJr hrTJr y~ jJÇ ß\Pur nP~ fJPhr ßjfJPhr ßTC ßTC hPur ßVJkj fgq ßVJP~ªJPhr TJPZ KjP\rJA lJÅx TPr ßh~Ç lUÀuPT CP¨v TPr ßxfMoπL mPuj, @PV Wr KbT TÀj, KjP\Phr ßuJTPhr KmvõJxL yPf muMjÇ rJÓskKfr TJPZ @oJPhr k´fqJvJ, @S~JoL uLPVr j~, oMKÜpMP≠r ßYfjJ~ KmvõJxL ßuJTPhr xJYt TKoKa S KjmtJYj TKovPj KjP~JV hJj TrPmjÇ FoF @K\P\r hLWt metJdq rJ\QjKfT \LmPjr ˛íKfYJre TPr oπL mPuj, FT xo~ FA ßyJPxKj hJuJPj @S~JoL uLV, ZJ©uLPVr IKlx KZuÇ FUJj ßgPTA kKrYJKuf yf yrfJu xy @PªJujxÄV´JoÇ CPuäUq, Fo F @K\\ 2016 xJPur 23 \JjM~JKr yNhpPπr Kâ~J mº yP~ dJTJ ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPu KYKT“xJiLj Im˙J~ oJrJ pJjÇ

UmrJUmr 11


12 UmrJUmr

27 January - 02 February 2017 m SURMA

kMKuv x¬Jy : @AjKa mJKfPur @võJx ßhjKj k´iJjoπL

KjptJfj S ßylJ\Pf oOfqá @Aj mJKfu YJ~ kMKuv dJTJ, 24 \JjM~JKr - ÈKjptJfj S ßylJ\Pf oífMq (KjmJre) @Aj' mJKfPu k´iJjoπLr y˜Pãk ßYP~PZ kMKuvÇ FTA xPñ kMKuPvr KmÀP≠ KjptJfPjr IKnPpJV FPu KmYJKrT @hJuf ˝f”k´PeJKhf yP~ IKnPpJV @oPu KjPf kJrPmj mPu @hJuf xŒ´Kf ßp rJ~ KhP~PZj, ßxKaS kMKuPvr IKiTJrPT Umt TrPZ mPu hJKm kMKuPvrÇ VfTJu ßxJomJr k´iJjoπLr CkK˙KfPf k´gomJPrr oPfJ kMKuPvr TuqJe xnJ~ Fxm hJKm ßfJuJ y~Ç k´iJjoπL ßvU yJKxjJ Imvq @Aj mJKfPur ßTJPjJ @võJx ßhjKjÇ fPm @hJuPfr KjPhtvjJoNuT rJP~r KmwP~ k´iJjoπL mPuPZj, ÈF irPjr rJ~ ßTj Khu, fJ \JKj jJÇ ßpPyfM @hJuPfr rJ~, @oJPhr yJf-kJ-oMU mº, KTZM muPf kJKr jJÇ KT∂á @orJ KT @Ajví⁄uJ, oJjMPwr \JjoJu rãJ Trm jJ? kMKuv TJ\ TrPm jJ? kMKuPvr yJf-kJ pKh ßmÅPi ßhS~J y~, fJyPu kMKuv fJr hJK~fô kJuj TrPm TLnJPm? hvaJ nJPuJ TJ\ TrPf ßVPu FTaJ-hMPaJ nMu yPf kJPrÇ' rJ\iJjLr rJ\JrmJV kMKuv uJAjPx kMKuv x¬JPyr CPÆJijL IjMÔJPjr kr vyLh KxÀ Ko~J KoujJ~fPj SA TuqJe xnJ~ kMKuPvr oyJkKrhvtT (@AK\Kk) ßgPT ÊÀ TPr TjPˆmu kpt∂ xm kPhr xhxq S TotTftJ CkK˙f KZPujÇ F xo~ kJÅY\j TotTftJ S xhxq KmKnjú hJKm fMPu iPrjÇ k´iJjoπL Fr \mJm ßhjÇ FTA xPñ k´iJjoπL kMKuPvr TotTJP§ x∂áKÓ S @jª k´TJv TPrjÇ KfKj k´J~ kJÅY WµJ rJ\JrmJPVr TotxNKYPf KZPujÇ TuqJe xnJr ÊÀPfA @AK\Kk F ßT Fo vyLhMu yT mPuj, @S~JoL uLV ãofJ~ FPuA kMKuPvr xŒ´xJre y~, Cjú~j WPaÇ kPhJjúKf jJ yPu KjPYr khèPuJPf ßp yfJvJ @Px, FUj ßxKaS yPò jJÇ kMKuPv k´YMr kPhJjúKf yPòÇ ßrJh-míKÓ, iMuJmJuMr oPiqA kMKuPvr ßmKvr nJV xhxq 16 WµJ KcCKa TPrjÇ xrTJPrr jLKf mJ˜mJ~Pj kMKuv TJ\ TrPZÇ hLWtKhj iPr xhxqrJ k´iJjoπLPT xrJxKr KTZM muJr xMPpJV YJAKZPujÇ @\ ßxA KhjÇ fJÅPhr ßTJPjJ @KgtT hJKmhJS~J ßjAÇ fmM ßTC KTZM muPf YJjÇ k´gPoA dJTJ oyJjVr kMKuPvr TjPˆmu UJ~ÀjúJyJr ßkJvJPTr Ik´fMufJr TgJ mPujÇ \mJPm k´iJjoπL FUj ßgPT kMKuPvr \jq k´KfmZr Kfj ßxa yJlyJfJ S FT ßxa lMuyJfJ ACKjlot xrmrJPyr mqm˙J ßjS~Jr KjPhtv ßhjÇ xJP\t≤ oKvCr ryoJj mqJrJT S kMKuPvr gJTJr \J~VJr ˝·fJr TgJ mPujÇ \mJPm k´iJjoπL mPuj, @mJxj xoxqJr KmwP~ KfKj xm xo~ xPYfjÇ rJ\JrmJPV ßTJPjJ hJKm TrJ ZJzJA mÉfu nmj TPr ßhS~J yP~PZÇ ß\uJ-CkP\uJ~ kMKuPvr \jq k´T· TPr mÉfu nmj TrJ yPòÇ kMKuPvr xJP\t≤ S Fx@A kPh KjP~JPVr ßãP© 10 vfJÄv ßkJwq ßTJaJ k´mftPjr hJKm ßfJPuj Fx@A xM\j TMoJr TM§MÇ \mJPm k´iJjoπL mPuj, ßkJwq ßTJaJr KmwP~ KfKj ßfoj S~JKTmyJu jjÇ fPm xJiJref KcCKa TrPf KVP~ ßTC oJrJ ßVPu

fJÅr YJTKr kJS~Jr oPfJ CkpMÜ ßZPuPoP~ gJTPu ßpj YJTKr ßhS~J y~, ßxA KjPhtv ßhjÇ kKrhvtT oKjÀu AxuJo kMKuPvr ˝J˙qPxmJr oJj Cjú~Pjr hJKm \JjJjÇ \mJPm k´iJjoπL mPuj, ÈPTJj yJxkJfJPu Tf ßrJVL pJ~, fJr FTaJ \Krk TPrKZuJoÇ ßxA IjMkJPf Fr @PV vpqJxÄUqJ mJzJPjJ y~Ç IPyfMT vpqJ mJzJPuA ßfJ yPm jJ, ßxèPuJ KmPmYjJ TPr KYKT“xJr mqm˙J @iMKjT TrPf pJ uJPV, @orJ TrmÇ xrTJKr mJ Ijq yJxkJfJPu kMKuPvr \jq \ÀKr k´P~J\Pj ßpj @uJhJ Kxa gJPT, ßxaJr mqm˙J @orJ TrmÇ' FFxKk fJkx Yªs ßWJw mPuj, kMKuv \Lmj mJK\ ßrPU Vefπ ImqJyf ßrPUPZ FmÄ rJUPmÇ TMKouäJ xhr xJPTtPur IKfKrÜ FxKk fJjnLr xJPuKyj Aoj KjptJfj S ßylJ\Pf oífMq (KjmJre) @Aj mJKfPur hJKm fMPu mPuj, ÈkMKuv ßylJ\Pf KjptJfj KTÄmJ oífMqr IKnPpJPV kMKuv xhPxqr KmÀP≠ Kj~Kof oJouJ TrJr KmiJj ßrPU FTKa ßmxrTJKr KmPur oJiqPo KjptJfj S ßylJ\Pf oífMq (KjmJre) @Aj jJPo FTKa @Aj \JKr TrJ yP~PZÇ @AjKaPf KjptJfPjr xÄùJ~ oJjKxT TÓPT KjptJfj muJ yPuS fJ KjetP~r ßTJPjJ oJjh§ jJ gJTJ~ ßp ßTC F @APj kMKuPvr KmÀP≠ KogqJ oJouJ TrJr xMPpJV kJPòÇ xMKk´o ßTJPatr @Kku KmnJPVr FT rJP~ kMKuPvr KmÀP≠ ßpPTJPjJ KjptJfPjr IKnPpJPV fh∂ ZJzJA @mKvqTnJPm F @APjr IiLPj fh∂TJrL TotTftJ, nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) mJ ToJK¥Ä IKlxJPrr KmÀP≠ xMP~JPoJPaJ oJouJ ßjS~Jr KjPhtvjJ ßhS~J yP~PZÇ FrA oPiq FA @APj FTJKiT gJjJr SKxxy kMKuv xhxqPhr KmÀP≠ Kj~Kof oJouJ yP~PZÇ ßlR\hJKr TJptKmKixy ßhPv k´YKuf IjqJjq @Aj ßpUJPj @Aj k´P~JVTJrL xÄ˙Jr xhxqPhr hJK~fô kJuPj rãJTmY (Pxl VJct) yPò, ßxUJPj F @Aj fJÅPhr (@Aj k´P~JVTJrL xÄ˙Jr xhxq) IKiTJrPT Umt TrPZÇ oJjKxT KjptJfPjr I\MyJPf pKh @Aj k´P~JVTJrL xÄ˙Jr xhxqPhr KmÀP≠ KogqJ IKnPpJV TrJr xMPpJV gJPT, fPm fhP∂r ˝JPgt IKnpMÜPT K\ùJxJmJh TrPf kMKuv KjÀ“xJKyf yPmÇ' \mJPm k´iJjoπL mPuj, È@APjr KmwP~ FTaJ TgJ mKuÇ FaJ kJutJPoP≤ ßmxrTJKr Kmu @TJPr KpKj (xJPmr ßyJPxj ßYRiMrL FoKk) KjP~ FPxPZj, KfKj KjP\ FT\j KjptJKffÇ KmFjKkr @oPu fJÅPT ITgq IfqJYJr TrJ y~Ç fJrkr KfKj kJutJPoP≤ @xJr kr FaJ KjP~ @Pxj FmÄ kJx yP~ pJ~Ç ßpaJ kJx yP~ ßVPZ, ßxaJ mJKfu TrPf pJS~J KbT yPm KT jJ, \JKj jJÇ fPm FaJS KbT ßp KogqJ oJouJ pKh ßTC TPr FmÄ FaJ pKh k´oJKef y~, fJyPu SA @APjA KmiJj rP~PZ ßp fJÅPTS (mJhLPT) SA @APj FTA rTo vJK˜ ßhS~J pJ~Ç' @hJuPfr FA rJP~r KmwP~ k´iJjoπL mPuj, ÈPpPyfM @hJuf KhP~ KhP~PZ, @orJ KTZM muPf kJrKZ jJÇ KT∂á F rJ~aJ fJÅrJ ßTj KhPuj \JKj jJÇ' F KmwP~ asJ¿kJPrK¿ A≤JrjqJvjJu mJÄuJPhPvr

(Ka@AKm) asJKˆ ßmJPctr ßY~JrkJrxj S xJPmT f•ôJmiJ~T xrTJPrr CkPhÓJ xMufJjJ TJoJu mPuj, È@oJr oPj y~, kMKuv mJKyjL fJPhr hJK~fôvLufJr KmwP~ UMmA xPYfjÇ ÊiM kMKuv ßTj, xm ßãP©A ßpUJPj ßkvJVf nMPur x÷JmjJ rP~PZ, ßxUJPj \mJmKhKy gJTPf yPmÇ KmPvw TPr pJrJ kJmKuT xJKntPxr xPñ pMÜ, F irPjr ßTJPjJ TJ\A \mJmKhKyr DP±t gJTPf kJPr jJÇ @r FA @AjKa FTKa xMKmPmYjJk´xNf @AjÇ @oJr oPj y~, FKa kMKuv mJKyjLPT @rS hJK~fôvLu yPf xJyJpq TrPmÇ' ßpJVJPpJV TrJ yPu \JfL~ oJjmJKiTJr TKovPjr ßY~JroqJj TJ\L Kr~J\Mu yT mPuj, È@Ko KbT

\JKj jJ TL Kmw~ KjP~ ßxUJPj @PuJYjJ yP~PZÇ fPm Ya TPr ßfJ FTaJ @Aj mJKfu TrJ pJ~ jJÇ Fr FTaJ k´Kâ~J rP~PZÇ @r 54 S 167 iJrJr KmwP~ oyJoJjq @hJuf ßp rJ~ KhP~PZj, ßxaJ FTaJ pMVJ∂TJrL rJ~ KyPxPm VeqÇ FA @APjr KmwP~ ßTJPjJ k´vú TJKãf j~Ç' k´xñf, Vf mZPrr 10 jPn’r ßlR\hJKr TJptKmKir KmjJ kPrJ~JjJ~ ßV´¬Jr (54 iJrJ) FmÄ ßylJ\Pf KjP~ K\ùJxJmJPhr 167 iJrJ k´P~JV KjP~ 395 kíÔJr kNetJñ rJ~ k´TJv TPrj xMKk´o ßTJPatr @Kku KmnJVÇ rJP~ @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr \jq 10 hlJ KjPhtvjJ FmÄ yJKTo, KmYJrT S asJAmMqjJPur \jq 9 hlJ KjPhtvjJ rP~PZÇ

Kingdom Solicitors Commissioner for OATHS Our Services

y Immigration y Family & Children y Employment y Litigation y Benefit y Landlord & Tenant y Lease Transfer y Force Marriage Problem

AKoPV´vPjr IJPmhj S IJKkuxy ßp ßTJj KmwP~ IJorJ IJAjL xyJ~fJ KhP~ gJKTÇ

Tareq Chowdhury

Principal

This firm is Authorised and regulated by Solicitors Regulation Authority

M: 07961 960 650 T: 020 7650 7970

53A Mile End Road First Floor, London E1 4TT DX Address: DX155249 TOWER HAMLETS 2


UmrJUmr 13

SURMA m 27 January - 02 February 2017

\uoyJPu rÜã~L xÄWPwt Kjyf 3

CkJ\tjão ˝\j yJKrP~ KmkJPT kKrmJrèPuJ KxPua, 23 \JjM~JKr - xTJPu @uM Kx≠ KhP~ hMoPM bJ nJf ßUP~KZPuj xMPrZJ ßmVo (20)Ç hMkMr ßkKrP~ pJPòÇ WPr YJu-kJf ßjA, fJA YMPuJ \ôPuKjÇ ˝JoL oJrJ pJS~Jr Khj ßgPT KmZJjJ~ kPz @PZj KfKjÇ CPb hJÅzJPjJr oPfJ Im˙J ßjAÇ xMPrZJ Vf 17 \JjM~JKr, oñumJr xMjJoVP†r KhrJA CkP\uJr \JrKu~J \uoyJPur hUuPT ßTªs TPr hMA kPãr xÄWPwt èKuKm≠ yP~ Kjyf xJyJÀu AxuJPor (28) ˘LÇ kKrmJPrr FToJ© CkJ\tjão xJyJÀuPT yJKrP~ kMPrJ kKrmJr FUj KhPvyJrJÇ ÊiM xJyJÀu jj, SA xÄWPwt Kjyf @KTujVr V´JPor Cöôu Ko~J (30) S yJKf~J V´JPor fJ\Mu AxuJPor (33) kKrmJPrrS FTA Im˙JÇ xMjJoVP†r KhrJA CkP\uJ vyr ßgPT 32 KTPuJKoaJr hNPr TMu† ACKj~Pjr @KTujVr V´JPor kJPv \JrKu~J \uoyJPur Im˙JjÇ FA \uoyJPur hUu KjP~ KhrJA ßkRrxnJr ßo~r S CkP\uJ @S~JoL uLPVr pMVì xJiJre xŒJhT ßoJvJrl Ko~J FmÄ ˙JjL~ yJKf~J V´JPor mJKxªJ CkP\uJ pMmuLPVr @øJ~T TKoKar xJPmT xhxq FTrJr ßyJPxPjr xogtTPhr oPiq FA xÄWwt y~Ç VfTJu ßrJmmJr hMkMPr SA FuJTJ~ KVP~ ßhUJ pJ~, ßp \uoyJuKar hUu KjP~ xÄWwt yP~PZ ßxKa @xPu orJ jhLÇ ˙JjL~nJPm FKa \JKu~J jhL KyPxPm kKrKYfÇ \uoyJPur kJPz @KTujVr V´JoÇ V´JPor xmJA yfhKrhs, IPjqr \Ko mVtJYJw TPr \Lmj YPu fJPhrÇ Wr ßgPT ßmr yP~A xJyJÀu AxuJPor oJ ßxKujJ ßmVo lMÅKkP~ lMÅKkP~ TJÅhPf ÊÀ TPrjÇ mPuj, ÈWPrr UJSj jJA, ßZJa FTaJ mJAóJ (yJKjlJ) rJAUJ ßVPZÇ ßyA ßfJ (xJyJÀu) FTuJ TJo-TJ\ TArJ @orJPr UJS~JAfÇ FUj @orJ mJÅYfJo

fJÅr ˘L S x∂JPjrJ IxyJ~ yP~ kPzPZjÇ V´JPor mJKxªJ @lZJr Ko~J (62) mPuj, È˝Jgt Kj~J mzPuJPTrJ oJrJoJKr TrPZ, @r orPZ KfjaJ VKrm oJjMwÇ pJrJ FxPmr xJPfkJPZ @KZu jJÇ FUj ßfJ KfjaJ kKrmJr kgS jJoPf IAmÇ' \uoyJPu kMKuv TqJŒ: \JrKu~J \uoyJPur oJZ irJr UuJ~ KVP~ ßhUJ pJ~, ßxUJPj uJu kJfJTJ aJjJPjJÇ ßnfPr kMKuv Im˙Jj TrPZÇ KhrJA gJjJr CkkKrhvtT (Fx@A) AxoJAu @uL mPuj, ÈWajJr kr ßgPTA FUJPj @orJ 25 \j @KZÇ kMKuv ZJzJ Ijq ßTC ßjAÇ xm @oJPhr ßylJ\Pf @PZÇ' KTuJ, UJAfJo KTuJÇ @orJr xm ßvw IAKVPZÇ' V´JPo xJyJÀuPhr oJKa S UzTMaJr nJXJPYJrJ FTKa WrÇ mJmJ AZJT Ko~J ÂhPrJPV @âJ∂Ç ßTJPjJ TJ\ TrPf kJPrj jJÇ hMA nJA, hMA ßmJPjr oPiq xJyJÀu xmJr mz KZPujÇ KfKj TUPjJ TíKwTJ\, @mJr TUPjJ vsKoPTr TJ\ TPr xÄxJr YJuJPfjÇ mJmJ AZJT Ko~J mPuj, È@orJ KjrLy oJjMwÇ @oJr kM~JPr (PZPu) fJrJ oJru ßTPjÇ ßy ßfJ ßTJPjJ Khj KmPu pJ~ jJAÇ @Ko xmJr KmYJr YJAÇ' Cöôu Ko~Jr UMkKrWPr KVP~ TJCPT kJS~J pJ~KjÇ Cöôu oJrJ pJS~Jr @PV ˘L xJyJjJ ßmVo (22), FT ßZPu S FT ßoP~PT KjP~ FUJPj gJTPfjÇ fJÅr võÊrmJKzS FTA V´JPoÇ CöôPur uJv hJlPjr kr ßoP~ S jJKf-jJfKjPT KjP\r WPr KjP~ ßVPZj KoorJ\ KmKm (50)Ç xJyJjJ ßmVoPT ßxUJPj KVP~ kJS~J pJ~Ç KfKj mPuj, È@oJr ßfJ @r pJAmJr \JVJ jJAÇ @Ko TA pJAoMÇ ßT @oJPr ßhUmÇ @oJr hMAaJ mJAóJr KTfJ IAmÇ' KoorJ\ KmKm

\JjJj, Cöôu WajJr xo~ kJPvr ßUPf TJP\ KZPujÇ \uoyJPur ßTJPjJ ^JPouJ~ KZPuj jJÇ xJyJÀu fJÅr nJVPj y~Ç xJyJÀuPT èKu TrJr kr Cöôu fJÅPT @jPf KVP~KZPujÇ kPr fJÅPTS èKu TrJ y~Ç KfKj @rS mPuj, Cöôu yJKf~J V´JPor hKmr Ko~Jr mJKzPf Z~ oJPxr YMKÜPf TJP\ KZPujÇ pJrJ oJrJoJKr TPrPZ fJPhr TJrS kPãA KfKj KZPuj jJÇ fJ\Mu AxuJPor mJKzr CbJPj hJÅzJPfA WPrr ßnfr ßgPT TJjúJr v» ßnPx @PxÇ \JjJ ßVu, fJÅr mí≠ oJ \~fj KmKm (55) ßZPur \jq TJÅhPZjÇ fJÅr TJjúJ ßpj gJoPZ jJÇ fJ\MPur ßZJa nJA @\yJÀu AxuJo mPuj, Kfj nJA S hMA ßmJPjr oPiq fJ\Mu KZPuj xmJr mzÇ KfKjA xÄxJr YJuJPfjÇ fJ\Mu AxuJo FTrJr ßyJPxPjr WKjÔ KZPujÇ F TJrPeA fJÅPT oJrJ yP~PZÇ @\yJr @rS \JjJj, fJ\Mu AxuJPor ßZJa ßZJa YJr ßoP~ S FT ßZPu @PZÇ fJÅPT yJKrP~ FUj

Z~ KhPjS ßTJPjJ ßV´¬Jr ßjA: \uoyJPu xÄWwt S Kfj\j Kjyf yS~Jr WajJ~ Vf 19 \JjM~JKr, míy¸KfmJr KhrJA gJjJ~ kJJkJK hMKa oJouJ y~Ç FTrJr ßyJPxj mJhL yP~ KhrJA ßkRrxnJr ßo~r ßoJvJrl Ko~J, KhrJA CkP\uJ kKrwPhr ßY~JroqJj yJKl\Mr ryoJj S KhrJA CkP\uJ @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT k´hLk rJ~xy 39 \jPT @xJKo TPr FTKa yfqJ oJouJ TPrjÇ \uoyJu uMakJPar IKnPpJPV FTrJr ßyJPxjxy 29 \jPT @xJKo TPr Ikr oJouJKa hJP~r TPrj ˙JjL~ jJPVrVJÅS o“xq\LmL xomJ~ xKoKfr xJiJre xŒJhT ij†~ hJvÇ KT∂á WajJr Z~ Khj ßkKrP~ ßVPuS kMKuv FA hMA oJouJr ßTJPjJ @xJKoPT ßV´¬Jr TrPf kJPrKjÇ KhrJA gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) @mhMu \Kuu VfTJu ßrJmmJr xºqJ Z~aJ~ k´go @PuJPT mPuj, È@xJKoPhr irPf kMKuPvr IKnpJj ImqJyf @PZÇ'


14 UmrJUmr

27 January - 02 February 2017 m SURMA

xÄrKãf Iûu KyPxPm KauJr @vkJv ßgPT YëjJkJgr ßfJuJ pJPm jJ nëfJK•ôT GKfyqkNet FuJTJ yPóZ \JluÄ

SA IûuKa ASKxj pMPVrÇ fJA Fr nëfJK•ôT èÀfô IkKrxLoÇ ÈASKxj' v»Ka FPxPZ KV´T v» ÈASx' ßgPT, mJÄuJ~ Fr Igt hJÅzJ~ ÈxNYjJ'Ç nNfJK•ôT xoP~r KyxJPm KxPjJP\JK~T oyJpMPVr k´go pMV kqJKuSK\Pjr KÆfL~ IÄv yPò ASKxj CkpMVÇ xoP~r KyxJPm @\ ßgPT 5 ßTJKa 60 uJU mZr @PV ßgPT ÊÀ TPr 3 ßTJKa 39 uJU mZr @PVr xo~xLoJPT ÈASKxj CkpMV' jJPo IKnKyf TrJ yP~ gJPTÇ F irPjr CkpMPVr xo~xLoJ xJiJrenJPm nNfJK•ôT, @myJS~J S \LmJvìKmhqJVf WajJèPuJPT k´JiJjq KhP~ KjitJre TrJ yP~ gJPTÇ mJÄuJPhPvr në-Inq∂Pr pf k´TJr kJuKuT KvuJr ˜r rP~PZ; fJr k´J~ xmèPuJ FA IûPuÇ

KxPua, 23 \JjM~JKr - KxPua ß\uJr kptajxoO≠ \JluÄ FuJTJPT KvVKVrA ÈnNfJK•ôT GKfyq' KyPxPm ßWJweJ TrPf pJPò xrTJrÇ F ßWJweJr lPu FuJTJKa xÄrKãf Iûu KyPxPm KmPmKYf yPmÇ FPãP© xñf TJrPeA SA IûPur KauJr @vkJv ßgPT ßTJPjJ kJgr CP•Juj TrJ pJPm jJÇ mctJr VJct mJÄuJPhv (KmK\Km) kMPrJ FuJTJr KjrJk•J rãJ~ TJ\ TrPmÇ SA IûuKa ASKxj pMPVrÇ fJA Fr nëfJK•ôT èÀfô IkKrxLoÇ ÈASKxj' v»Ka FPxPZ KV´T v» ÈASx' ßgPT, mJÄuJ~ Fr Igt hJÅzJ~ ÈxNYjJ'Ç nNfJK•ôT xoP~r KyxJPm KxPjJP\JK~T oyJpMPVr k´go pMV kqJKuSK\Pjr KÆfL~ IÄv yPò ASKxj CkpMVÇ xoP~r KyxJPm @\ ßgPT 5 ßTJKa 60 uJU mZr @PV ßgPT ÊÀ TPr 3 ßTJKa 39 uJU mZr @PVr xo~xLoJPT ÈASKxj CkpMV' jJPo IKnKyf TrJ yP~ gJPTÇ F irPjr CkpMPVr xo~xLoJ xJiJrenJPm nNfJK•ôT, @myJS~J S \LmJvìKmhqJVf WajJèPuJPT k´JiJjq KhP~ KjitJre TrJ yP~ gJPTÇ mJÄuJPhPvr nN-Inq∂Pr pf k´TJr kJuKuT KvuJr ˜r rP~PZ; fJr k´J~ xmèPuJ FA IûPuÇ \JluÄPT nNfJK•ôT GKfyqkNet FuJTJ KyPxPm ßWJweJ TrPf \ôJuJKj S UKj\xŒh oπeJu~ YuKf x¬JPyA k´iJjoπLr TJPZ FTKa xJrxÄPãk kJbJPòÇ k´iJjoπLr IjMPoJhPjr kr oπeJu~ k´ùJkj \JKrr oJiqPo \JluÄPT ÈnNfJK•ôT GKfyqkNet' FuJTJ KyPxPm ßWJweJ TrPmÇ nJrPfr ßoWJu~ kmtPfr Cn~ fLPrr nN-k´TíKfPf xoí≠ FA FuJTJKa KmPjJhPjr \jq ßhKv-KmPhKv kptaTPhr TJPZ jJªKjT S @TwteL~Ç k´KfmZr IxÄUq kptaT FUJPj ÃoPe @PxjÇ FUJPj rP~PZ mz mz KauJ S jhLPf YMjJkJgr; KT∂á IkKrTK·f S IKj~KπfnJPm cJCKT jhL ßgPT kJgr ßfJuJ~ FA FuJTJr kKrPmv

oJrJ®TnJPm ÉoKTr xÿMULjÇ F Im˙J~ FuJTJKa rãJ~ FPT ÈnNfJK•ôT GKfyq' KyPxPm ßWJweJr Kx≠J∂ KjP~PZ xrTJrÇ mJÄuJPhPv FKaA yPm k´go F irPjr Kx≠J∂Ç mJÄuJPhPv xJiJref mj KmnJV ßhPvr KmKnjú IûPur mjrãJ~ KmKnjú mj xÄrKãf KyPxPm ßWJweJ TPr gJPTÇ \ôJuJKj S UKj\xŒh oπeJuP~r xKYm jJK\oCK¨j ßYRiMrL @oJPhr xo~PT mPuPZj, KxPua ß\uJr ßVJ~JAjWJa CkP\uJr \JluÄ FuJTJKa mJÄuJPhPvr nNfJK•ôT AKfyJPxr \jq Ifq∂ èÀfôkNet IûuÇ nNf•ôKmhrJ F FuJTJPT mJÄuJPhPvr nNfJK•õT \JhMWr mPu gJPTjÇ mJÄuJPhPvr nN-Inq∂Pr pf k´TJr kJuKuT KvuJr ˜r rP~PZ; fJr k´J~ xmèPuJ FA IûPuÇ KfKj @rS mPuj, k´TíKfr Ijqfo FuJTJ KyPxPm KxPuPar \JluÄ ßhKv-KmPhKv kptaTPhr TJPZ Ijqfo @TwteL~ ˙JjÇ kJvJkJKv @VJoL k´\jì S KvãJgtLPhr ùJjJ\tj S VPmweJr ßãP©S FuJTJKa IKf èÀfôkNet; KT∂á kKrPmv KmkptP~r TJrPe FUJjTJr nN-k´TíKfr xŒh ÉoKTr oMPUÇ F Im˙J ßgPT C•rPer \jq ÈnNfJK•ôT GKfyq' ßWJweJ TrJr CPhqJV ßjS~J yP~PZÇ \ôJuJKj S UKj\xŒh oπeJu~ xNP© \JjJ ßVPZ, \JluÄ FuJTJ~ YMjJkJgPrr ˜rxy TP~TKa IKf kMrPjJ kJuKuT KvuJr ˜r cJCKT jhLr kJPr FTKa KauJ~ CjìMÜnJPm rP~PZÇ F irPjr ˜r mJÄuJPhPv @r ßTJgJS ßjAÇ KmvôKmhqJuP~r nNf•ô KmnJPVr KvãJgtLrJ F IûPu KlS~JTt TPr gJPTjÇ ßfu, VqJx S UKj\xŒh IjMxºJPj VPmweJr TJP\S ASKxj CkpMPVr KvuJ˜rèPuJ UMmA èÀfôkNetÇ 2009 xJPu nNfJK•ôT \Krk IKih¬Prr FT kKrYJuTPT @øJ~T TPr dJTJ KmvôKmhqJuP~r nNf•ô KmnJV, KxPua ß\uJ k´vJxj,

● ZKm: ßoJyJPÿh IJmhMu oMjJP~o

kKrPmv IKih¬rxy 6 xhPxqr FTKa TKoKa Vbj TrJ y~Ç krmftL xoP~ FTJKiT xnJ IjMKÔf y~Ç nNKo IKiV´yexy IjJjq k´vJxKjT TJ\ xŒjú TPr SA FuJTJPT ÈxÄrKãf' ßWJweJr Kx≠J∂ y~ xnJ~Ç xmtPvw Vf mZr oJPYt \ôJuJKj S UKj\xŒh oπeJu~ xKYm jJK\oCK¨j ßYRiMrLr xnJkKfPfô xnJ IjMKÔf y~Ç dJTJ KmvôKmhqJuP~r nNf•ô KmnJPVr ßY~JroqJjPT F xŒKTtf fgq KmPväwexy FTKa kNetJñ k´KfPmhj oπeJuP~ \oJ ßhS~Jr \jq muJ y~Ç krmftL xoP~ TKoKa xPr\Koj kKrhvtj TPr xMkJKrv xÄmKuf ofJof ßh~Ç xMkJKrPv muJ y~, KmPvôr KmKnjú ßhPvr nNfJK•ôT \JhMWPrr oPfJ FUJPj FTKa nNfJK•ôT \JhMWr k´KfÔJ FmÄ xLoJjJ k´JYLr TrJ ßpPf kJPrÇ @rS muJ y~, IKiV´ye TrJ 22 hvKoT 59 FTr \KoPf ßTJPjJ oxK\h, oKªr, KvãJ k´KfÔJj, yJamJ\Jr, mJKzWr mJ Ijq ßTJPjJ xrTJKr-PmxrTJKr ˙JkjJ ßjAÇ F TJrPe Fxm \Ko Imqmy‡f rP~PZÇ IKiV´yeTíf \Ko ßgPT KmK\Kmr IjMTNPu 3 FTr \Ko mJh KhP~ nNfJK•ôT \Krk IKih¬Prr IjMTNPu \J~VJ mrJ¨ TrJ ßpPf kJPrÇ FKa xÄrKãf FuJTJ ßWJweJ TrJ ßpPf kJPrÇ mJÄuJPhPv ASKxj CkpMPVr CjìMÜ YMjJkJgPrr ˜rxoí≠ FuJTJ xÄrãPer \jq 2014 xJPur \ôJuJKj S UKj\xŒh KmnJPVr Kx≠J∂ IjMpJ~L xÄrKãf FuJTJ ßWJweJ TrJ ßpPf kJPrÇ \ôJuJKj S UKj\xŒh oπeJu~ xN© muPZ, ˙JjL~nJPm F ˙JjPT ßhUnJu TrJr \jq ß\uJ k´vJxTPT @øJ~T S IjqJjq KmnJPVr k´KfKjKiPhr xojõP~ FTKa mqm˙JkjJ TKoKa TJ\ TrPZÇ xÄrKãf FuJTJ ßWJweJr kr UKj\xŒh Cjú~j mMqPrJ, kKrPmv IKih¬r, KxPua ß\uJ k´vJxT S KmK\Km khPãk ßjPmÇ

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 020 7377 5767

We also do Money Transfer

www.aerospacetravel.co.uk E: info@aerospacetravel.co.uk

Mon-Fri: 10:00am to 6.00pm Sat: 10.00am to 3.00pm

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ Appointed Agent


IJ∂\tJKfT 15

SURMA m 27 January - 02 February 2017

dJTJ, 24 \JjM~JKr - xÄUqJuWM ßrJKyñJ oMxKuo xŒ´hJ~PT KWPr xíÓ xÄTPar TJrPe hívqf mz irPjr YJPk kPzPZ Ko~JjoJrÇ ßhvKar Ckk´KfrãJoπL 22 \JjM~JKr, ßxJomJr KxñJkMPr FTKa KjrJk•J xÄuJPk FPT È\Kau' xÄTa KyPxPm CPuäU TPr mPuPZj, xÄTa xoJiJPj Ko~JjoJr xrTJPrr Èxo~ S xMPpJV' k´P~J\jÇ PxA xo~ S xMPpJV KhPf KfKj KmPvõr k´Kf @øJj \JjJjÇ mJftJ xÄ˙J FFlKk \JjJ~, 23 \JjM~JKr KxñJkMPr A≤JrjqJvjJu AjKˆKaCa lr ˆsqJPaK\T ˆJKc\ @P~JK\f KjrJk•J xÄuJPk IÄv ßjj Ko~JjoJPrr Ckk´KfrãJoπL Kr~Jr IqJcKorJu Ko~∂ KjCAÇ PrJKyñJPhr mxmJx˙u Ko~JjoJPrr rJUJAj k´PhPvr TgJ CPuäU TPr KfKj mPuj, rJUJAj k´PhPvr kKrK˙KfPf âomitoJj CPÆPVr KmwP~ fJÅr xrTJr kMPrJkMKr ImVf FmÄ F xoxqJr xoJiJj S IkrJiLPhr vJK˜ KhPf IñLTJrm≠Ç KfKj @PrJ mPuj, xrTJr (Ko~JjoJr xrTJr) KjrkrJi ßmxJoKrT jJVKrTPhr IKiTJr yrePT xogtj TPr jJÇ xMKjKhtÓ ßpPTJPjJ WajJr ßãP© @AKj mqm˙J ßjS~J yPmÇ \JjJ ßVPZ, xPÿuPj oJuP~Kv~Jr k´KfrãJoπL KyvJoCK¨j ßyJPxAPjr mÜPmqr \mJPm Ko~JjoJPrr Ckk´KfrãJoπL Fxm TgJ mPujÇ KyvJoCK¨j fJÅr mÜPmq xmJAPT xfTt TPr mPuj, Ko~JjoJPrr rJUJAj rJP\qr xÄTa Kjrxj

ßrJKyñJ AxMqPf @PrJ xo~ YJ~ Ko~JjoJr jJ yPu AxuJKoT ߈Par oPfJ \ÄKuPVJÔL ßx xMPpJV ßjPmÇ TJre @AFx hKãe-kNmt FKv~J~ FTKa WJÅKa VzJr ßYÓJ TrPZÇ hKãe-kNmt FvL~ ßhvèPuJr ß\JaPT (@Kx~Jj) xfTt TPr KfKj mPuj, rJUJAj rJP\q xÄTa Kjrxj jJ yPu ÊiM @Kx~Jj Iûu j~, Fr mJAPr n~ÄTr ±Äxpù S rÜkJPfr x÷JmjJ rP~PZÇ fJA F xÄTa xoJiJj yS~J k´P~J\jÇ FT k´Pvúr C•Pr oJuP~Kv~Jr k´KfrãJoπL mPuj, ÈPrJKyñJ AxMq @Kx~JPjr xÄyKfr \jq FTKa krLãJ KyPxPm @KmntNf yP~PZÇ @orJ FPT

TJPktPar @zJPu rJUPf kJKr jJ FmÄ FKa IPjT oMxuoJPjr Skr k´nJm ßluPZÇ Kmw~Ka Ifq∂ @PmPVrÇ ' KfKj @Kx~Jj ßjfJPhr F KmwP~ Ko~JjoJr xrTJPrr xPñ TJ\ TrJr SkrS èÀfôJPrJk TPrjÇ fPm Ko~JjoJPrr Ckk´KfrãJoπL F k´xPñ mPuj, ßrJKyñJ xoxqJr ßaTxA xoJiJPjr Skr @∂\tJKfT xŒ´hJP~r èÀfô ßhS~J CKYfÇ FA \Kau xÄTa KjrxPj Ko~JjoJr xrTJrPT k´P~J\jL~ xo~ S xMPpJV ßhS~J CKYfÇ PrJKyñJ xÄTa AxMqPf Vf míy¸KfmJr

TM~JuJuJokMPr AxuJoL xyPpJKVfJ xÄ˙Jr (S@AKx) krrJÓsoπL kptJP~ KmPvw ‰mbPTr kr oJuP~Kv~J F xÄTa KjP~ @mJrS xrm yP~PZÇ S@AKxr SA ‰mbPT ßrJKyñJ xoxqJr ßaTxA xoJiJj TrPf Ko~JjoJPrr k´Kf @øJj \JjJPjJ y~Ç SA ‰mbPTr CPÆJij IjMÔJPj Ko~JjoJPrr TzJ xoJPuJYjJ TPrKZPuj oJuP~Kv~Jr k´iJjoπL jJK\m rJ\JTÇ Fr k´KfKâ~J~ Ko~JjoJr oJuP~Kv~Jr k´iJjoπLr mÜmqPT IjJTJKãf S Kj\ ßhPv \jKk´~fJ I\tPjr ßTRvu KyPxPm IKnKyf TPrÇ Ko~JjoJr xrTJr Fr @PVS YJPkr oMPU ßrJKyñJ xÄTa xoJiJPj xo~ S xMPpJPVr k´P~J\jL~fJr TgJ mPuPZÇ KT∂á mJ˜Pm kKrK˙Kf Cjú~Pj hívqoJj ßTJPjJ CPhqJV ßj~KjÇ Ko~JjoJPr ßrJKyñJ xoxqJr mz k´nJm kPzPZ mJÄuJPhPvÇ TP~T hvT iPr mJÄuJPhPv k´J~ Kfj uJU 33 yJ\Jr ßrJKyñJ Im˙Jj TrPZÇ Vf 9 IPÖJmr Ko~JjoJr xLoJ∂ mJKyjLr ßYRKTPf yJouJr kr rJUJAj k´PhPv KjrJk•J mJKyjLr IKnpJPjr kKrPk´KãPf 70 yJ\JPrrS ßmKv ßrJKyñJ mJÄuJPhPv jfMj TPr IjMk´Pmv TPrPZÇ TPm jJVJh fJPhr ßlrf kJbJPjJ pJPm fJ KjKÁf j~Ç TJre Ko~JjoJr fJPhr jJVKrT KyPxPmA ˝LTJr TPr jJÇ Ko~JjoJPr VefJKπT k´Kâ~J ÊÀr kr ßrJKyñJ AxMqPf IV´VKfr @vJ TrJ yPuS kKrK˙Kfr ßoJPaS CjúKf y~KjÇ

ÊÀPfA TgJr mrPUuJk, @~Tr fgq ßhPmj jJ asJŒ 24 \JjM~JKr - oJKTtj ßk´KxPc≤ ßcJjJ asJŒ fJÅr @~Tr KmmreL k´TJv TrPmj jJÇ @PV TP~TmJr k´Kfv´∆Kf ßhS~J FmÄ KjrLãJ xŒjú yS~Jr krS FaJ k´TJv TrJ yPm jJÇ Vf 21 \JjM~JKr, ßrJmmJr pMÜrJPÓsr FKmKx ßaKuKnvjPT F fgq \JjJj asJPŒr ß\qÔ CkPhÓJ ßTKu~JKj TjSP~Ç FKmKx ßaKuKnvPjr ÈKhx CAT' IjMÔJPj ßTKu~JKj TjSP~r TJPZ hMA uJPUr ßmKv oJKTtj jJVKrPTr FTKa IjuJAj KkKavj xŒPTt \JjPf YJS~J y~Ç FPf asJPŒr @~Tr k´TJPvr hJKm \JjJj KkKavPj ˝JãrTJrL mqKÜrJÇ fJ KjP~ o∂mq TrPf KVP~ ßTKu~JKj TjSP~ mPuj, ÈPyJ~JAa yJCPxr C•r yPò, KfKj (asJŒ) @~Tr KmmreL k´TJv TrPZj jJÇ' asJPŒr F CkPhÓJ mPuj, ÈKjmtJYPjr oiq KhP~ @orJ F Kmw~èPuJ ßoJTJKmuJ TPrKZÇ oJjMw FxmPT kJ•J ßhjKjÇ fJÅrJ asJŒPT ßnJa KhP~PZjÇ' @~Tr fgq k´TJv jJ TrJr oJiqPo asJŒ 40 mZPrr oJKTtj GKfPyqr mqfq~ WaJPòjÇ 40 mZPrr oPiq KjmtJKYf xm oJKTtj ßk´KxPc≤ fJÅPhr @~Tr k´TJv TPrKZPujÇ KjmtJYjL k´YJreJr xo~ asJŒ mPuKZPuj, @~Tr KjrLãJ TrJ yPòÇ krmftL xoP~ fJ k´TJv TrJ yPmÇ KT∂á FUj @PVr TgJr mrPUuJk TrJ yPò fJÅr k´vJxPjr kã ßgPTÇ ßyJ~JAa yJCPxr SP~mxJAPa xhq KmhJ~L ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJr jLKf S IV´JKiTJPrr Kmw~èPuJ oMPZ ßlPu ßxUJPj jfMj IV´JKiTJPrr Kmw~ xÄPpJ\j TrJ yPòÇ KT∂á ßyJ~JAa yJCPxr k´Kf KkKavj hJP~r TrJr IÄv rP~PZ IkKrmKftfÇ ßxUJPj asJPŒr @~TPrr fgq k´TJPvr hJKmPf TrJ KkKavjKa FUPjJ myJu

asJPŒr @~TrxÄâJ∂ fgq lJÅx TrPf k´˜MfÇ Vf 21 \JjM~JKr, ßrJmmJr FT aMAaJr mJftJ~ CAKTKuTx asJPŒr @~TrxÄâJ∂ fgq ßYP~PZÇ pJr TJPZ pJ fgq @PZ, fJ ßhS~J yPu CAKTKuTx k´TJv TrPmÇ SP~mxJAaKa muPZ, asJPŒr @~Tr k´TJvxÄâJ∂ k´Kfv´∆Kf nñ TrJr Kmw~Ka KyuJKrr ßVJoqJj xqJPér IjMÔJPj ßhS~J mÜífJ ßVJkPjr ßYP~S èÀfrÇ Vf x¬JPy S~JKvÄaj ßkJˆ-FKmKxr \KrPk ßhUJ pJ~, 74 nJV oJKTtj YJ~ asJPŒr @~Tr KmmreL k´TJv TrJ ßyJTÇ ßTKu~JKj Imvq FA \Krk oJjPf jJrJ\Ç FKmKx ßaKuKnvjPT KfKj mPuj, ÈfJÅrJ (\jVe) asJŒPT ßnJa KhP~PZjÇ Kmw~Ka @Ko kKrÏJr TPr KhPf YJAÇ IKiTJÄv oJKTtj asJPŒr @~TPrr fMujJ~ fJÅr \JoJjJ~ KjP\Phr @~Tr TL irPjr yPm, fJ KjP~ nJPmjÇ' Vf IPÖJmPr asJPŒr Tr lJÅKT ßhS~Jr fgqk´oJexy k´KfPmhj k´TJv TPrKZu KjCA~Tt aJAoxÇ SA k´KfPmhj IjMxJPr, 1995 xJPu asJŒ fJÅr @~Tr ßWJweJ~ k´J~ FT KmKu~j cuJr ßuJTxJPjr KyxJm KhP~KZPujÇ Fr lPu @PoKrTJr \Kau TrjLKf mqmyJr TPr xŒNet @AjxÿfnJPm KfKj krmftL 18 mZr 1 k~xJS @~Tr jJ KhP~ KhKmq kJr ßkPf kJPrjÇ k´YJreJKvKmr ßgPT fUj F IKnPpJV I˝LTJr TrJ y~KjÇ fKm~Pf rP~PZÇ TP~T KhPjr oJgJ~ k´J~ 2 uJU 20 yJ\Jr IjuJAj ˝Jãr kPzPZÇ FKhPT, ßVJkjL~fJ lJÅxTJrL SP~mxJAa CAKTKuTx mPuPZ, fJrJ

asJPŒr KmÀP≠ oJouJ yPm FKhPT, pMÜrJPÓsr FTKa @AKj xÄ˙J \JKjP~PZ, fJrJ ßk´KxPc≤ asJPŒr KmÀP≠ oJouJ TrPmÇ ßTjjJ, asJŒ KmPhKv xrTJPrr TJZ ßgPT Igt V´ye TPr xÄKmiJj u–Wj TPrPZjÇ


16 IJ∂\tJKfT

27 January - 02 February 2017 m SURMA

TJ\JU˜JPj KxKr~J xrTJr S KmPhsJyL @PuJYjJ ÊÀ

ÈKjoúoJPjr' kJbhJPjr IKnPpJPV IéPlJPctr KmÀP≠ oJouJ 24 \JjM~JKr - KvãJhJPjr Cjúf oJPjr Vmt KjP~ TP~T v mZr iPr KmPvõ oJgJ CÅYM TPr @PZ pMÜrJP\qr IéPlJct KmvõKmhqJu~Ç ßxA k´KfÔJPjr kJbhJPjr oJj KjP~ k´vú fMPuPZj nJrfL~ mÄPvJØNf FT KvãJgtLÇ ÊiM oJoMKu k´vú ßfJuJA j~, ÈUJrJk KvãJhJPjr' IKnPpJV fMPu @hJuPf rLKfoPfJ KmvõKmhqJuP~r KmÀP≠ oJouJ bMPT KhP~PZj KfKjÇ SA KvãJgtLr jJo lJA\ KxK¨TLÇ fJÅr IKnPpJV, FA KmvõKmhqJuP~r kzJPvJjJr oJj ÈyfJvJ\jT UJrJk' S ÈFTPWP~'Ç F TJrPe KfKj krLãJ~ KÆfL~ ßvsKe ßkP~PZjÇ F \jq @Aj\LmL KyPxPm ßkvJ\Lmj ÊÀ TrPf fJÅPT ^JPouJ~ kzPf yPm mPu oPj

TrPZj KfKjÇ lJA\ KxK¨TLr oJouJKa UJKr\ TrJr @Pmhj KjP~ u¥Pjr yJAPTJPatr ÆJr˙ yP~PZ IéPlJct KmvõKmhqJu~ TftíkãÇ Fr @PV Vf x¬JPy Có @hJuPfr KmYJrkKf FT rJP~ IéPlJctPT fJPhr KmÀP≠ ßfJuJ IKnPpJPVr \mJm KhPf mPujÇ lJA\ KxK¨TL IéPlJPctr ßms\PjJ\ TPuP\ @iMKjT AKfyJx KmwP~ kzJPvJjJ TPrPZjÇ KfKj IKnPpJV TPrj, nJrfL~ xJosJP\qr AKfyJPxr ßTJPxt KvãT kJbhJPjr xo~ ÈpfúyLj' KZPujÇ Fr TJrPeA krLãJ~ fJÅr lu UJrJk y~Ç lJA\ KxK¨TL oPj TPrj, KfKj pKh UJrJk ßV´c jJ ßkPfj fJyPu @∂\tJKfT

mJKe\qKmw~T @Aj\LmL KyPxPm ßkvJ\LmPj Ifq∂ nJPuJ TrPfjÇ fJA @AKj kPg uzJr Kx≠J∂ ßjj KfKjÇ @r fUjA (Vf oJPx) Kmw~Ka xJoPj @PxÇ lJAP\r @Aj\LmL oJuäJKuC hJKm TPrj, @bJPrJ ßgPT KmÄv vfJ»Lr hKãe nJrPfr AKfyJx KmwP~r KmPvwù ßcKnc S~Jvms∆PTr kJbhJj fJÅr oPÑPur TJPZ KZu ÈFTPWP~'Ç FA oJouJ~ SA KvãPTr KmÀP≠ mqKÜVf xoJPuJYjJ TrJ y~Kj hJKm TPr FA @Aj\LmL mPuj, È@oJPhr k´vú KmvõKmhqJuP~r TJPZ, FojaJ ßTj yPuJÇ' F oJouJ~ xmPvw rJP~r KmÀP≠ FUjA ßTJPjJ o∂mq TrPf I˝LTíKf \JKjP~PZ IéPlJct TftíkãÇ

24 \JjM~JKr - TJ\JU˜JPjr rJ\iJjL @˜JjJ~ VfTJu ßxJomJr KxKr~Jr KmPhsJyL S xrTJPrr xJPg kPrJã @PuJYjJ ÊÀ yP~PZÇ ßhvKar x–WJf KjrxPj FKa F irPjr xmtPvw k´PYÓJÇ rJKv~J S ArJj FA @PuJYjJ~ oiq˙fJ TrPZÇ F @PuJYjJr k´Kf xogtj \JKjP~PZ fMrÛÇ FmJrA k´gomJPrr oPfJ KxKr~Jr xv˘ KmPhsJyLPhr k´KfKjKiPhr KjP~ KmPrJiLhuL~ @PuJYT hu Vbj TrJ yP~PZÇ FA vJK∂ @PuJYjJ ßgPT ßTJPjJ pMVJ∂TJrL lu @xPm, xÄVbPTrJ Foj @vJ TrPZj jJÇ Ikr KhPT KmPhsJyLrJ \JKjP~PZ, fJrJ KxrL~ xrTJPrr xJPg xrJxKr ßTJPjJ @PuJYjJ TrPm jJÇ KxrL~ xrTJr S KmPhsJyLPhr oPiq ßvw @PuJYjJ 2016 xJPur k´go KhPT ˙KVf yP~ KVP~KZuÇ \JKfx–W SA @PuJYjJ~ oiq˙fJ TPrKZuÇ fPm @˜JjJr vJK∂ @PuJYjJ ßgPT AxuJKoT ߈Par (@AFx) oPfJ T¢rk∫L KmPhsJyL ßVJÔLèPuJPT mJh rJUJ yP~PZÇ TJ\JU˜JPjr krrJÓsoπL \JKjP~PZj, oñumJPrr oPiq vJK∂ @PuJYjJr xoJK¬ yPm mPu @vJ TrJ yPòÇ @PuJYjJ~ \JKfxP– Wr KxKr~J Kmw~T hNf ˜JlJj hq KoxfMrJ CkK˙f gJTPmjÇ TJ\JU˜JPj pMÜrJPÓsr rJÓshNf fJPhr ßhPvr k´KfKjKi KyPxPm @PuJYjJ~ CkK˙f gJTPmjÇ KxKr~J~ @xJh xrTJPrr vJxPjr KmÀP≠ 2011 xJPu pM≠ ZKzP~ kzJr kr ßgPT FKa yPm fJr xrTJPrr xJPg KmPhsJyL V´∆Pkr KmPvw k´KfKjKihPur k´go @PuJYjJÇ KV´KjY oJj xo~ 8aJ~ fJPhr oPiq F @PuJYjJ ÊÀ y~Ç pMP≠ \Kzf xm kã F @PuJYjJPT ˝JVf \JKjP~PZÇ Cn~ kPãr k´KfKjKirJ @PuJYjJr uPãq @PVA TJ\JU˜JPj ßkRÅPZPZjÇ KmPhsJyL V´∆k \JjJ~, Vf oJPx ßnPX pJS~J ßhvmqJkL I˘KmrKf ß\JrhJr TrJr Skr ßmKv èÀfô ßh~J yPmÇ fMrÛ S rJKv~Jr oiq˙fJ~ F I˘KmrKf YMKÜ TrJ yP~KZuÇ KT∂á FTKa xJiJre ãoJ YMKÜr KmKjoP~ KmPhsJyLPhr I˘ \oJ ßh~J FmÄ x–WJf mPº mqJkTKnK•T rJ\QjKfT xoJiJPjr Skr mJvJr xrTJr ß\Jr KhP~ @xPZÇ CPuäUq, ßhvKaPf hLWt Khj iPr YuJ F pMP≠ Kfj uJU 10 yJ\JPrr ßmKv ßuJT Kjyf FmÄ ßhPvr ßoJa \jxÄUqJr k´J~ IPitT VíyyLj yP~ kPzPZÇ KmPhsJyL Kj~Kπf @PuP√Jr KmKnjú FuJTJ xrTJKr mJKyjL hUu TPr ßj~Jr FT oJx kr fMrÛ, rJKv~J S ArJj @P~JK\f F @PuJYjJPT x–WJf ÊÀr kr k´go mz irPjr Km\~ KyPxPm ßhUJ yPòÇ

\JKuäTJ¢M KjP~ fJKoujJzM C•¬ 24 \JjM~JKr - \JKuäTJ¢MPT ßTªs TPr fJKoujJzMr \J~VJ~ \J~VJ~ KyÄxJ ZKzP~ kPzPZÇ VfTJu ßxJomJr xTJPu ßYjúJAP~r ßoKrjJ ‰xTf ßgPT \JKuäTJ¢Mr xogtPj \oJP~f yS~J ßuJT\jPT xKrP~ KhPf ßVPu kMKuPvr xPñ xÄWwt ÊÀ y~Ç FuJTJr ßmv TP~TKa gJjJ @âJ∂ y~Ç @èj uJVJPjJ y~ VJKzPfÇ kMKuvPT uãq TPr ßZJzJ y~ AaÇ kMKuvS kJJ uJKb YJuJ~Ç F WajJ~ kMKuPvr mÉ xhxq S

xJiJre oJjMw @yf yP~PZjÇ kMKuv \JKjP~PZ, xJiJre vJK∂Kk´~ \jfJ FA yJñJoJr \jq hJ~L j~Ç yJñJoJ WKaP~PZ KTZM ÈrJÓsKmPrJiL vKÜ'Ç fJrJA \jfJPT ßUKkP~ ßfJPuÇ è\m ZzJ~Ç kMKuv Imvq FA rJÓsKmPrJiL vKÜ TJrJ, ßx KmwP~ ¸Ó TPr KTZM mPuKjÇ fPm kMKuPvr F mÜmq xogtj TrPZj jJ mÉ KmPãJnTJrLÇ hMA kPãr mÜmq pJA ßyJT jJ, \JKuäTJ¢MPT ßTªs TPr rJP\q rJ\QjKfT uzJA ÊÀ yP~

ßVPZÇ KmPrJiL hu KcFoPT F WajJr \jq xŒNetnJPm hJ~L TPrPZ vJxT FKcFoPT huPTÇ ßTªsL~ xrTJPrr xKâ~ xyPpJKVfJ~ \JKuäTJ¢M KjP~ IKctjqJ¿ \JKr TPr FA ßUuJPT ‰mifJ ßhS~J y~Ç ßx IjMpJ~L \JKuäTJ¢M Vf ßrJmmJr ÊÀS y~Ç wJÅz irJPT ßTªs TPr rJP\q Kfj\j Kjyf S vfJKiT mqKÜ @yf yjÇ xrTJr ßnPmKZu, Frkr ßoKrjJ KmPY KmPãJnrf \jfJ YPu pJPmÇ KT∂á KmPãJnTJrLrJ

hJKm \JjJPf gJPTj, xJoK~T IjMoKfr mJAPr xrTJrPT \JKuäTJ¢M KjP~ @Aj TrPf yPmÇ xrTJr FA hJKm @oPu jJ KjP~ KmPãJnTJrLPhr xKrP~ ßhS~Jr KjPhtv ßh~ kMKuvPTÇ xrTJPrr pMKÜ, 26 \JjM~JKr k´\Jfπ KhmPxr @PVA ßoKrjJ ‰xTf UJKu TPr ßhS~J \ÀKrÇ kMKuv fJ TrPf ßVPu ÊÀ y~ hMA kPãr uzJAÇ ßoKrjJ KmPYr TJPZ FTKa gJjJ @âJ∂ y~Ç gJjJr mJAPr rJUJ xJKr xJKr VJKzPf @èj uJVJPjJ y~Ç kMKuvS uJKb YJKuP~ \jfJPT Z©nñ TrPf gJPTÇ jJoJPjJ y~ ßyKuT¡JrÇ xoMhs ‰xTPfr Skr fJrJ YÑr KhPf gJPTÇ oMyNPftr oPiq kMKuKv IfqJYJPrr Umr ZKzP~ kzPfA rJP\qr Ijq© ÊÀ y~ kMKuPvr xPñ \jfJr uzJAÇ rJP\qr Ijq ß\uJèPuJPfS ÊÀ y~ KmPãJnÇ fJKoujJzMPf FA KmPãJPn IÄv ßjj oNuf ZJ©rJÇ fJÅPhr vJ∂ TrPf xrTJKr S ßmxrTJKr ßãP© jJjJnJPm IjMPrJi \JjJPjJ yPf gJPTÇ \JKuäTJ¢M IKctjqJ¿ VfTJu ßxJomJrA rJ\q KmiJjxnJ~ ßkv yS~Jr TgJÇ KmPãJnTJrLPhr hJKm, xMKk´o ßTJPatr rJ~ IjMpJ~L \JKuäTJ¢MPT KjKw≠ ßWJweJ TrPf yPmÇ

v´LuïJ~ UrJr TmPu 10 uJU oJjMw 24 \JjM~JKr - míKÓkJf To yS~J~ Vf YJr hvPTr oPiq xmPYP~ n~Jmy UrJr TmPu kPzPZ vsLuïJÇ ÆLk rJÓsKar 10 uJPUr ßmKv oJjMw fLms kJKj xïPar oMPU kPzPZjÇ mqJyf yPò KmhMq“ S TíKw C“kJhjÇ FT KmmíKfPf ßhvKar \JfL~ hMPptJV mqm˙JkjJ ßTªs F fgq KjKÁf TPrPZÇ KmmíKfPf muJ y~, Vf oSxMPo ßhvKaPf k´P~J\Pjr fMujJ~ IkptJ¬ míKÓkJf yP~PZÇ lPu KmKnjú FuJTJr jhLèPuJPf kJKj TPo ßVPZÇ Fr lPu xoMPhsr umeJÜ kJKj ˙JjL~ jhLèPuJPf k´Pmv TrPZÇ nNVnt˙ kJKjr ˜rS ßjPo ßVPZÇ xïa ßhUJ KhP~PZ KmÊ≠ kJKjrÇ PhvKar 18Ka ß\uJ fLms UrJr TmPu kPzPZÇ Fxm ß\uJr I∂f hMA uJU 51 yJ\Jr 310Ka kKrmJr FmÄ 10 uJU 41 yJ\Jr 690 \j oJjMw @âJ∂ yP~PZjÇ xJoPjr x¬JyèPuJ~ F xÄUqJ @PrJ mJzPm mPuS vïJ k´TJv TrJ yP~PZÇ @âJ∂ FuJTJ~ xMPk~ kJKj kJbJPjJ yP~PZÇ vsLuïJr @myJS~J KmnJPVr oyJkKrYJuT uKug YªskJuJ mPuj, ÈPhPvr TíKw FmÄ \uKmhMq“ UJf fLms UrJr TmPu kPzPZÇ 1970-Fr hvPTr kr ßgPT pf UrJ yP~PZ, fJr oPiq FKa xmPYP~ n~JmyÇ' UrJr TJrPe KmhMq“ C“kJhj mJiJV´˜ yPòÇ x÷Jmq KmhMq“ xïa FzJPf ßhvKar ßk´KxPc≤ oJAKgskJuJ KxKrPxjJ jJVKrTPhr KmhMq“ mqmyJPrr KmwP~ xJvs~L yS~Jr @øJj \JKjP~PZjÇ ßhvKar TíwPTrJ @a uJU ßyÖr YJwJmJh CkPpJVL \J~VJr oJ© FTfífL~JÄPvr oPiq YJwJmJh TrPf ßkPrPZj, pJ Vf 30 mZPrr oPiq xmtKjúÇ UrJr TJrPe xíÓ UJhq˝·fJ FmÄ hsmqoNPuqr D±tVKf ßbTJPf FrA oPiq FTKa aJÛPlJxt Vbj TPrPZ vsLuïJ xrTJrÇ UrJr k´nJPm kJKjr ˜r ßjPo pJS~J~ ßhvKar Ijqfo mz TJuM VñJ jhLr kJKjPf xoMPhsr kJKj KoPv oJ©JKfKrÜ umeJÜfJ ZKzP~ kPzPZÇ


UmrQmKY© 17

SURMA m 27 January - 02 February 2017

TrJ y~ fPm C“kJhPjr xo~ UMm ãMhs ßTJPjJ xoxqJr TJrPeS mqJaJKrPf va xJKTta yP~ @èj iPr ßpPf kJPrÇ 2016 xJPur ßlms∆~JKrPf oJKTtj kKrmyj KjrJk•J xÄ˙J CPzJ \JyJP\r TJPVtJPf KuKg~Jo @~j mqJaJKr kKrmyPjr KmwP~ KmPvw xfTtfJ \JKr TPrÇ fPm mqJaJKrPf @èj uJVJr xmPYP~ @PuJKYf WajJKa KZu xqJoxJÄP~r VqJuJKé ßjJa 7 ˛JatPlJjPT KWPrÇ mJ\JPr @xJr kr FA oPcPur IPjT ˛JatPlJPj @èj uJVJr kr xqJoxJÄ SA oPcPur ßlJj k´fqJyJr TPr KjPf mJiq y~Ç pKhS xqJoxJÄ Kmw~Ka KjP~ fhP∂r ßTJPjJ luJlu k´TJv TPrKj, fPm KmKnjú xN© ßgPT VqJuJKé ßjJa 7 ßlJPjr mqJaJKrr ©MKar KhPTA AKñf TrJ y~Ç

KaTKaKTr hJo 2 ßTJKa aJTJ! Kmru \∂á KjP~ fáuTJuJo! Ifq∂ ßVJuPoPu AÄPrK\Pf KnKcS'r TqJkvPj pJ ßuUJ rP~PZ, fJr xJroot FA∏ ÈPTruJ-TjtJaT xLoJP∂ FT Km˛~Tr \∂á kJS~J ßVPZÇ pJ oJjMwxy k´J~ xm \LmPTA ßUP~ ßluPZÇ \ñPu k´Pmv TrPu Fr ßgPT xJmiJPj gJTMjÇ FA KnKcSPT ImùJ TrPmj jJÇ FaJ V´JKlT mJ jTu j~Ç' \∂áKar KnKcS FmÄ ZKm hMA-A nJArJu yP~ pJ~ ßxJvqJu KoKc~J~Ç è\m ZzJPf ÊÀ TPr IPjT \J~VJPfAÇ muJ yPf gJPT, \∂áKa KnjV´Pyr k´JeLÇ KT∂á ßjKaP\jPhr yJPf kPz KvVKVr hlJ rlJ yP~ pJ~ ÈFKuP~j'-FrÇ msJC\mJ\ S˜JhrJ KTZMãPer oPiqA ßmr TPr ßlPuj FA \∂ár k´Tíf kKrY~Ç \JjJ ßVPZ, ßTruJ-TjtJaT∏ xmA KoPZ TgJÇ FA \∂áKa @xPu ßmJKjtS IûPur FTKa xJj Km~JrÇ fPm FA xJj Km~JrKa IxM˙Ç xM˙-xmu xJj Km~JPrr xJPg fJr ßYyJrJ fJA KouPZ jJÇ xJj Km~Jr oJuP~Kv~J IûPur k´JeLÇ CkpMÜ mJx˙JPjr InJPm fJPhr k´\JKf Kmkjú yP~ kPzPZÇ oJuP~Kv~Jr VeoJiqo xNP© \JjJPjJ yP~PZ, FA IxM˙ xJj Km~JrKaPT mjTotLrJ KYKT“xJr \jq KjP~ pJKòPujÇ FA KnKcS S ZKm ßxA WajJrAÇ A≤JrPjaÇ

oMPUr TgJ~ ZKm FKca! xJrJ Khj mPx mPx hMA yJPf ZKm xŒJhjJr TJ\ IPjT yP~PZÇ FUj ßgPT @r FA TÓ TrPf yPm jJÇ yJPfr TJ\ TrPm @kjJr oMU KTÄmJ T£˝rÇ IqJPcJm xŒ´Kf k´PaJaJAk nJYqtM~Ju IqJKxxaqJ≤ QfKr TrPZ, pJ nP~x ToJP¥r oJiqPo ZKm FKca TrPf kJPrÇ fJA oMPU mPu lPaJvkPT KjPhtvjJ KhPu, @kjJr TJ\ yP~ pJPmÇ Vf mZPrr jPn’Pr IqJPcJm oqJé 2016 xPÿuPj ßWJweJr oJiqPo IqJKkäPTvj QfKrr TgJ \JKjP~KZu IqJPcJm TftíkãÇ xŒ´Kf IqJPcJm fJPhr jfMj CPhqJPVr TgJ \JKjP~ FTKa KnKcS ßkJˆ TPrPZÇ SA KnKcSPf IqJPcJPmr QfKr IqJKkäPTvPj T£˝rYJKuf nJYqtM~Ju xyTJrL KTnJPm TJ\ TrPm fJ ßhUJPjJ yP~PZÇ ZKm S KnKcS FKcPar kJvJkJKv TgJ mPu SA ZKm ßxJvqJu xJAPa ßv~Jr TrJr Kmw~KaS KnKcSPf ßhUJPjJ yP~PZÇ IqJPcJm Tftíkã \JKjP~PZ, T£˝rKnK•T A≤JrPlx mqmyJr TPr ZKm FKcPar k´go khPãk FKaÇ IqJPcJm ßoJmJAu IqJk mqmyJr TPr xyP\ ZKm ßUJÅ\J S xŒJhjJr \jq FKa QfKr TrJ yP~PZÇ TPm jJVJh FKa @®k´TJv TrPm fJ FUPjJ \JjJ~Kj xÄ˙JKaÇ A≤JrPjaÇ

1 aJTJ~ hMkMPrr UJmJr! FT aJTJ KhP~ @\TJu ßfoj KTZMA TrJ jJ ßVPuS, 1 aJTJ~A mqm˙J TrJ yP~PZ hMkMPrr

UJmJPrrÇ F UJmJr ßka nrJr \jq pPgÓÇ ßojMPf gJTPZ hM'Ka ÀKa, cJu-frTJKr @r FTaJ xPªvÇ FojA CPhqJV nJrPfr TetJaPTr ÉmKuPf ImK˙f TqJK≤j ÈÀKa Wr'-FrÇ Z~ mZr iPr Foj ßxmJA YJKuP~ pJPò fJrJÇ TqJK≤Pjr ßmJPctS ßuUJ rP~PZ ÈFT aJTJ~ hMPaJ ÀKa'Ç ßmuJ xJPz 11aJ ßgPT hMkMr ßhzaJ kpt∂ FA uJû gJuJ kJS~J pJ~ ÀKa WPrÇ oNuf VKrmPhr \jqA FA kKrPwmJ ßh~ @KhjJg ‰\j ßvõfJ’r IqJPxJKxP~vjÇ CPuäUq, FKa FTKa KjrJKow TqJK≤jÇ ßTJPjJ k´TJr @Kow\JfL~ UJmJr ÀKa WPr ‰fKr y~ jJÇ K\ KjC\Ç

\Pjìr kr ßvUJ nJwJ ßnJPu jJ oJjMw KmùJjLrJ FUj muPZj, KvÊPhr \Pjìr kr ßgPT pf ßmKv x÷m fJPhr xJPg TgJ muPf yPmÇ \Pjìr kr k´go TP~T oJPx KvÊrJ ßp nJwJ ßvJPj, ßxKa fJPhr oK˜Ï ßgPT yJrJ~ jJÇ FojKT Ijq ßhPv YPu KVP~ \jìnJwJ nMPu ßVPuS ßxaJ kMjÀ≠Jr TrJr ofJ fJPhr gJPTÇ xŒ´Kf FT VPmweJ~ FA fgq \JjJ ßVPZÇ hKe ßTJKr~J~ \jì ßj~J KvÊ, pJPhrPT cJYnJwL hŒKfrJ h•T KjP~KZPuj FmÄ ßjhJruqJP¥ fJrJ ßmPz CPbPZ, fJPhr Skr YJuJPjJ yP~PZ FA VPmweJÇ PxA KvÊrJ mz yP~ ßVPZ FmÄ hKe ßTJKr~Jr nJwJ nMPu ßVPZÇ VPmweJ YuJTJPu ßhUJ ßVPZ, fJrJ ßTJKr~Jj nJwJ k´fqJvJr ßYP~S hs∆fVKfPf KvUPZÇ FA VPmweJr ßk´JkPa KmùJjLrJ muPZj, KvÊPhr \Pjìr kr ßgPT pf ßmKv x÷m fJPhr xJPg TgJ muPf yPmÇ ßxRPur yqJjA~JÄ ACKjnJKxtKar c. K\Cj ßYJA F VPmweJKar ßjfífô ßhjÇ c. ßYJA mPuj, FaJA k´go VPmweJ, ßpUJPj ßhUJPjJ yPuJ h•T ßj~J KvÊ IKf ‰vvPm ßvJjJ nJwJ nMPu ßVPZ mPu oPj TrPuS fJ hs∆f kMjÀ≠Jr TrPf kJrPZÇ ßTJKr~Jj nJwJr mq†j met cJY nJwJr ßgPT FPTmJPrA @uJhJÇ pJrJ FA VPmweJ~ IÄv ßj~, fJPhr m~x K©Pvr ßTJbJ~Ç fJPhr hM'Ka hPu nJV TrJ y~, FThu ‰vvPm ßTJKr~Jj nJwJr xĸPvt FPxPZ, @PrT hu TUPjJ @PxKjÇ k´KvãPer @PV hMA hPurA ßTJKr~Jj nJwJ xŒPTt ßTJPjJ hfJ KZu jJÇ KT∂á nJwJ k´Kve ßh~Jr kr ßhUJ pJPò∏ pJPhrPT ßTJKr~J ßgPT h•T ßj~J yP~KZu, fJrJ ßTJKr~Jj nJwJ ßvUJr hfJ~ k´fqJvJPT IKfâo TPr ßVPZÇ

ßoJmJAPur mqJaJKrPf IKVúKjmtJke mqm˙J VPmwTrJ FTKa KuKg~Jo @~j mqJaJKr ‰fKr TPrPZj pJPf ˝~ÄKâ~ IKVúKjmtJkemqm˙JS gJTPmÇ mqJaJKr UMm Vro yP~ ßVPu IKVúKjmtJke

xyJ~T FTKa rJxJ~KjT khJgt ßmr yS~J ÊÀ yPmÇ KaKkKk jJPor rJxJ~KjTKa mqJaJKrr ßnfPrA FTKa ßUJxJr ßnfPr gJTPm FmÄ mqJaJKrr fJkoJ©J pKh 150 KcKV´ ßxuKx~JPx ßkRÅPZ fPm @mreKa VPu asJAKljJAu lxPla (KaKkKk) ßmKrP~ @xPmÇ krLãJ~ 0.4 ßxPTP¥r oPiq mqJaJKrr @èj KjPn ßpPf ßhUJ ßVPZÇ IKVúhMWtajJr ^MÅKT @PZ Foj IPjT kPeq KuKg~Jo @~Pjr mqJaJKr mqmyJr TrJ y~Ç pMÜrJPÓsr ˆqJjPlJct ACKjnJKxtKar VPmwTPhr FA @KmÏJr xŒ´Kf FTKa KmùJjKmw~T \JjtJPu k´TJKvf yP~PZÇ Fr @PV mqJaJKrr ßnfPr ßUJxJ mqmyJr jJ TPrA KaKkKk rJxJ~KjTKa mqmyJPrr ßYÓJ mqgt yP~KZuÇ KuKg~Jo @~j mqJaJKrr ßxu pKh UMm hs∆f YJ\t

nJrPfr KmyJPrr KTwJjVP† hMA kJYJrTJrLr TJZ ßgPT mJP\~J¬ TrJ yP~PZ Kmru k´\JKfr KaTKaKTÇ @∂\tJKfT mJ\JPr Fr oNuq k´J~ ßhz ßTJKa ÀKk (mJÄuJPhvL oMhsJ~ k´J~ hMA ßTJKa aJTJ)Ç nJrPfr FTKa IjuJAj KoKc~J \JKjP~PZ, FxFxKm, @rKkFl, K\@rKk FmÄ mj KmnJPVr TotTftJPhr FTKa ßpRghu ßaJPT jJPo kKrKYf SA KaTKaKTxy kJYJrTJrLPhr @aT TPrÇ KTwJjVP†r yjMoJj oKªPrr TJPZ ßTJPjJ mqKÜr yJPf fMPu ßh~Jr \jq SA KaTKaKT KjP~ pJS~J yKòuÇ FxFxKmr ßckMKa ToJ¥Jr TMoJr xMªro \JKjP~PZj, @aTTífrJ FTKa mJPé TPr TJoJãqJ FéPk´Px YPz KaTKaKT nJrPfr @xJo rJ\q ßgPT KjP~ FPxKZuÇ KaTKaKTKa pJPf võJxk´võJx KjPf kJPr ßx\jq mJPé KZhs TrJ yP~KZuÇ pJ©JkPg SA KZ© KhP~A KaTKaKTr UJmJr \MKVP~PZ fJrJÇ mJP\~J¬ TrJ KaTKaKT mj KmnJPVr yJPf fMPu ßh~J yP~PZÇ

UKAY Fish & Meat Bazar

WHOLESALE RETAIL AND RESTAURANT SUPPLIER

roPlJct yJuJu ßgPT xo˜ oJÄx ßcKunJrL ßh~J y~Ç Quality food at low prices, fresh Bangladeshi vegetables, fish, fruits, Halal meats Discounts for restaurants

OUR MEAT IS FROM ROMFORD HALAL 251 Whitechapel Road,London E1 1DB T: 020 7247 8798 F: 020 7247 4997 E:ahfaz@ukaygroup.com


18

Surma

27 January - 02 February 2017

5 \JjM~JKr Vefπ yfqJ KhmPx u§Pj KmFjKkr KmPãJn xoJPmv FmÄ KmsKav ksiJjoπLPT ˛JrTKuKk kshJj

u§j, 12 \JjM~JKr: 2014 xJPur 5 \JjM~JKrr KjmtJYjPT ÈVefπ yfqJ Khmx @UqJK~f TPr Vf 5 \JjM~JKr míy¸KfmJr KmsPaPjr ksiJjoπLPT ˛JrTKuKk KhP~ 10 cJCKjÄ KˆsPar xJoPj mqJkT KmPãJn xoJPmPv Fxm TgJ mPuj pMÜrJ\q KmFjKkr Pjfímª í Ç hMkrM 1aJ PgPT KmTJu 4aJ kpt∂ YuJ F KmPãJn TotxKN YPf pMÜrJP\qr KmKnjú ksJ∂ PgPT @xJ KmPãJ» PjfJTotLr PväJVJPj FuJTJ ksTKŒf yP~ CPbÇ Fxo~ fJrJ KmKnjú käqJTJct, PlˆMj kshvtj TPr IQmi xrTJPrr ßnJa YMKrr ksKfmJh \JjJ~Ç pMÜrJ\q KmFjKkr xnJkKf Fo F oJKuPTr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT T~xr Fo @yoPhr kKrYJujJ~ KmPãJn xoJPmPv KmsPaPjr KmKnjú P\JPjr Pjfímª í xy, pMÜrJ\q pMmhu, P˝òJPxmT hu, @Aj\LmL ßlJrJo, \JxJx S oKyuJ hPur vf vf ßjfJTotLrJ IÄv ßj~Ç KmPãJn xoJPmPv mÜJrJ mPuj, ßvU yJKxjJr Yro IoJjKmT, IQjKfT S ‰˝rJYJrL @YrPer KmÀP≠ mJÄuJPhPvr \jVe fJr IfqJYJr KjptJfPjr TJrPe fJPhr VefJKπT IKiTJr kJuj TrPf kJrPZ jJ, fJA @orJ ksKfJmh \JjJKòÇ xoJPmPv KmFjKkr ßjfJPhr oPiq CkK˙f KZPuj ßTªsL~ @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT oJKyhMr ryoJj, pMÜrJ\q KmFjKkr ksiJj CkPhˆJ vJP~˜J ßYRiMrL TM¨xM , KxKj~r xy-xnJkKf @»Mu yJKoh ßYRiMrL, xyxnJkKf @mMu TJuJo @\Jh, ßTªsL~ pMmhPur xJPmT @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT oMK\mMr ryoJj oMK\m, pMÜrJ\q KmFjKkr xy-xnJkKf Fo uM“lr ryoJj, ßvU vJxMK¨j vJKoo, ßoJ. ßVJuJo rJæJKj, ksPlxr Fo lKrh CK¨j, ßVJuJo rJæJjL ßxJPyu, CkPhÓJ fAoMZ @uL, xKuKxar ATrJoMu yT o\MohJr, @uyJ\ô KxrJ\ Ko~J, pMÜrJ\q

KmFjKkr pMVì-xŒJhT xKyhMu AxuJo oJoMj, TJoJu CK¨j, vKrlMöJoJj PYRiMrL fkj, jJKxo @yPoh PYRiMKr, @uyJ\ xJKhT Ko~J, PoxmJCöJoJj PxJPyu, xy-xJiJre xŒJhT PlrPhRx @uo, @\ou ßyJPxj ßYRiMrL \JPmh, pMÜrJ\q pMmhPur xJPmT @øJ~T PhS~Jj PoJTJP¨o PYRiMrL Kj~J\, xJÄVbKjT xŒJhT Uxr∆öJoJj UxÀ, xy-xJÄVbKjT xŒJhT ßoJvJKyh @uL fJuMThJr, ßTJwJiãq @»Mx xJ•Jr, h¬r xŒJhT jJ\oMu yJxJj \JKyh, pMm Kmw~T xŒJhT @»Mu yJKoh UJj PyPnj, xJÄÛíKfT Kmw~T xŒJhT fJ\Kmr PYRiMrL KvoMu,ksmJxL Kmw~T xŒJhT PvPr F xJ•Jr, ZJ© Kmw~T xŒJhT @mM jJPxr PvU, ksTJvjJ Kmw~T xŒJhT @UfJr oJyoMh, xyhlfrxŒJhT PxKuo @yPoh, xy-@Aj Kmw~T xŒJhT FcPnJPTa Ku~JTf @uL, xy-pMm Kmw~T xŒJhT KUK\r @yPoh, xy âLzJ xŒJhT xrlrJ\ @yoPh xrlM, xy fgq S VPmweJ Kmw~T xŒJhT \JKyh yJxJj VJK\,pMÜrJ\q KmFjKkr xhxq TJoJu PYRiMrL, @»Mu mJKxf mJhvJ, mJmMu @yPoh PYRiMrL, F P\ Kuoj, PyuJu CK¨j, vJKoo @yPoh, @Krl oJylM\, yJKmmMr ryoJj, AohJhMu yT PYRiMrL FohJh, @KojMr ryoJj @TrJoÇ PTªsL~ \JxJPxr pMVì xJiJre xŒJhT FoJhMr ryoJj FoJh, ßTKªs~ ZJ©hPur xy-xnJkKf vKlTMu AxuJo KrmuM, pMÜrJ\q KmFjKkr KmKnjú P\JjJu TKoKar xnJkKf xJiJre xŒJhPTr oPiq CkK˙f KZPuj, u¥j oyJjVr KmFjKkr xnJkKf fJ\Mu AxuJo, xJiJre xŒJhT @Pmh rJ\J, xJÄVbKjT xŒJhT UJPuh PYRiMrL, fJÀ Ko~J, rJ\M @yPoh, @vrJl VJK\, Fx Fo Kuaj, @»Mx xJoJh, \MP~u @yPoh, vKyhMuJä y UJj, Kuaj PYRiMrL, yJÀj Ko~J, Qx~h ÉoJ~Mj @yPoh, oMóJT @yPoh, PxmMu Ko~J, KoxmJy

CK¨j, ßoJ. rKlTMu AxuJo, jMÀu AxuJo, kJrPn\ TKmr, @mhMu yJjúJj, ÀÉu AxuJo ÀuM, ‰x~h \oPvh @uL, @»Mu UJKuT, fyr CK¨j @K\\ mhÀu @Koj PYRiMrL, @m\Jr PyJPxj, TJKhr Ko~J, \~jJu PTJPrvL, PyuJu CK¨j, ojxMr ryoJj vJyL, @SuJh PyJPxj, ßoJ. PxKuo, @mhMu yJA, o†Mr @yPoh vJyjJ\, l~\Mu AxuJo, vJy ßoJ. ßVJuJo rJæJKj, \MuKlTJr @uL, KmFjKk PjfJ AvKf~JT @yPoh hMh,M xJPuy @yPoh K\uJj, ßfJlJöu PyJPxj, kJPnu @yPoh, oMKjo FoJj, uJKyj @yPoh, vJyJm CK¨j, mTMu @yPoh, Kj\Jo Fl ryoJj, oJjmJKiTJr xÄVbT lKrhMu AxuJo, Fx Fo oJymMm, Fx PT fKrTMu AxuJo, xJÄmJKhT oMyÿh jNPr @uo, xJÄmJKhT oJymMm @uL UJjvNr, u§j oyJjVr KmFjKkr PjfJ xJPyh AK¨j PYRiMrL. vKrl AK¨j mJmM, FcPnJPTa jMr AK¨j @yoh, ßVRx UJj, @mhMu xJuJo @\Jh, @mhMu VJllJr. \JyJVLr oJxMT, j\Àu AxuJo UJj, ßfJlJP~u PyJPxj oíiJ, ßxJPyu vKrl PoJ TKro. @mM fJPyr, mJmMu @yoh. C˜JT @yoh, KkjJT ryoJj, xJoxMu AxuJo, Akj @yPoh PYRiMrL, ßoJ Sor VKj, uJKT @yoh, @K\\Mr ryoJj Kuaj, @uo PyJPxj. Pr\JjMr ryoJj PYRiMrL rJ\M. yJxJj \JPyh. K\~JCr ryoJj, @mM ßjJoJj \JfL~fJmJhL @Aj\LmL ßlJrJo pMÜrJ\q vJUJr xnJkKf mqJKrˆJr @mMu ojxMr vJy\JyJj, mqJKrÓJr yJKohMu yT Kuaj @KlKª, KxKj~r xy xnJkKf @mM AKu~JZ, ß˝òJPxmT hPur nJrksJ¬ xnJkKf KoxmJy Km Fx PYRiMrL, xJiJre xŒJhT @mMu PyJPxj, \JxJx xnJkKf FoF xJuJo, xJiJre xŒJhT ATmJu ßyJPxj, oKyuJ hu @øJ~T PlrPhRx ryoJj, xhxq xKYm I†jJ @yPoh, pMÜrJ\q pMmhPur xJPmT xnJkKf rKyo CK¨j, xJiJre xŒJhT PxJ~JPuKyj TKro PYRiMrL,pMmhuPjfJ @l\Ju PyJPxj, @ÜJr @yoh vJyLj, @»Mu yT rJ\, @ZJm @uL, mJmr PYRiMrL, SmJ~hMu yT PYRiMrL FoJh, vJy\JyJj PyJxJAj ßvjJ\, jMÀu @uL Krkj, vJy \JyJj @uo, xJjMr Ko~J, vJy\JyJj @yoh, @uTM Ko~J, frLTMu AxuJo, @mM fJPyr, ß˝òJPxmT hu ßjfJ vrLlMu AxuJo, ßfJrj Ko~J, K\~JCu AxuJo KhkM, ‰x~h o\jM Ko~J, rKlTMu yT rlM, ßxJPyu @yPoh, cJKu~J uJTMKr~J, vJy \JoJu, ßxJuJAoJj UJj, oJymMm @uo uJyLj, \jJm @uL, lJ~\Mu AxuJo nMA~J vqJou, @K\o CK¨j, TJoJu Ko~J, oJZMo @yoh, Krkj @yoh, vJyhJf @yPoh, jMÀu @Koj @Tou, SKuCr ryoJj lJKyo, FohJhMu yT FohJh, mJmröJoJj, KlPrJ\ @uo, Qx~h o\jM Ko~J, @mM xJBh ßYRiMrL vJKTu, \JPyh oJKjT PYRiMrL, \Mu @lPrJ\ o\MohJr, PvU xJPhT,\JKyhMr ryoJj, hMuJu ryoJj, jMPr @uo PxJPyu, ßoJyJÿh vSTf Ko~J, @lPrJ\J PoiJ A~JZKoj, oLr P\JmJP~r PyJPxj, UJ~Àu yJxJj PYRiMrL, vKlT Ko~J, oJxMT Ko~J, vJoxM Ko~J,@uL @yPoh, Ko~J ßoJ” \JKou, oJZMo Ko~J, vJy ßoJ. AmsJyLo, uJTL @yPoh, K\~JCu yJxJj, ßoJTPuZMr ryoJj mJmM, hMhM Ko~J, Qx~h @fJCr, l\Pu ryoJj KkjJT, \JxJPxr vSTf PyJPxj, mhÀu AxuJo, uJTL @yPoh, @»Mu @yJh, mJKT KmuäJy, TJoÀu AxuJo, xJAlMu AxuJo KorJ\, @KojMu AxuJo, AoKf~J\ @yPoh fJKoo, ßoJ. xJKlCu AxuJo oMrJh, Fx PT jJKxr, oJymMmrM ryoJj, Akj PYRiMrL, ßr\JCu TKro KrKT, oKjr @yPoh, ßr\Jj \JoJj, oJxMhrM ryoJj, ßoJ. vKyhMu yJxJj, ßoJ. ßoJvJrl PyJPxj, xJKTu, PoJ\JKyh @uL, oPjJ~Jr PyJPxj, Kuaj, \KyÀu AxuJo, oJAjMK¨j, oJymMm, Krkj, \Kmr @yPoh, mhÀu PyJPxj, xJP~h Ko~J, @»Mu PoJK\h, PxJKj~J @uL, xJP\h @uL, oKvCr ryoJj rJ\J,AoÀu @yPoh, l\Pu ryoJj KkjJT, xJPhT @yPoh ksoUM Ç - ßk´x KmùK¬Ç

uJuJmJ\Jr ACKj~j FcáPTvj asJPˆr CPhqJPV mqJcKo≤j aájtJPo≤ uJuJmJ\Jr ACKj~j FcáPTvj asJPˆr CPhqJPV KÆfL~mJPrr of IjMKÔf yu ‰Æf mqJcKo≤ aájJt Po≤Ç uMaPjr FTKa ßu\Jr ßx≤JPr Vf 15 \JjM~JrL rKmmJr @P~JK\f aájJt PoP≤ pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT asJPˆr 32 \j ßUPuJ~Jz IÄvPjjÇ @vrJláu yT UJj ÀoJj S @»Mu Tá¨MZ UJj Fr xJKmtT

f•ôJmiJPj IjMKÔf aájtJPoP≤ YqJKŒ~j y~ vJyJm CK¨j ÀPyu S Krkj @yoh \MKaÇ rJjJxt@kj y~ xMroJj @yoh S xoxM Ko~J \MKaÇ aájJt PoP≤ fífL~ ˙Jj uJn TPr @vrJláu yT UJj ÀoJj S KxrJ\Mu PVJlrJj ßYRiMrL \MKa FmÄ Yfág˙ t Jj uJn TPr oJyoMhuM yJxJj rJPxu S @KojMu yT UJj rJPxu \MKaÇ

PUuJ ßvPw kMÀÛJr KmfrjL IjMÔJPj xnJkKffô TPrj KmKvÓ TKoCKjKa ßjfJ oTxMh ryoJjÇ xÄVbPjr xJiJre xŒJhT @»Mu yJKl\ l\uMr kKrYJujJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f ßgPT ßUPuJ~JzPhr oPiq kMrÛJr fáPuPhj KmKvÓ TKoCKjKa ßjfJ @PjJ~Jr @uLÇ Fxo~ @PrJ CkK˙f KZPuj Fo F

@uL, oJoMjMu yT xJ\M, l~xu @yoh, ATmJu @yoh, FjJoMu yT, rKlT CK¨j, vJPyhMr ryoJj, @»Mu TJKhr k´oUM Ç aájtJPoP≤ ßUPuJ~Jz ZJzJS KmkMu xÄUqT asJKˆ S ÊnJjMiqJK~Vj CkK˙f KZPujÇ - ßk´x KmùK¬Ç


19

Surma

27 January - 02 February 2017

u¥j oyJjVr @S~JoL uLPVr mñmºár ˝Phv k´fqJmftj Khmx kJuj

1972 xJPur 10A \JjM~JrL mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJj kJKT˜JPjr TJrJWJr ßgPT oMKÜPkP~ pMÜrJ\q yP~ mJÄuJPhPv Voj TPrjÇ GKfyJKxT FA KhjKaPT kJuj CkuPãq u¥j oyJjVr @S~JoLuLPVr CPhqJPV FT @PuJYjJ xnJ Vf 10A \JjM~JrL oñmJr kNmt u¥Pjr KmsTPuAPjr FTKa ßrˆáPrP≤ IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf jNÀu yT uJuJ Ko~Jr xnJkKfPfô IjMKÔf xnJ ßpRgnJPm kKrYJujJ TPrj xJiJre xŒJhT @ufJlár ryoJj ßoJ\JKyh S pMVì xŒJhT @\yJÀu AxuJo KxkJrÇ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj xy xnJkKf AKu~Jx Ko~JÇ @PuJYjJ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr xnJkKf xMufJj oJyoMh vrLl, xy xnJkKf KxfJm ßYRirL, xJÄVbKjT xŒJhT @uyJ\ô xJöJh Ko~J, @»Mu @yJh ßYRiMrL, oKyuJ Kmw~T xŒJKhTJ PoPyr KjVJr ßYRiMrL, AKoPV´vj

Kmw~T xŒJhT FcPnJPTa Fo F TKro, iot Kmw~T xŒJhT ‰x~h ZáÀT @uL, xhxq oKuäT ShMh vJTár, @yoh lUr TJoJu, \Kuu ßYRiMrL, u¥j oyJjVr @S~JoLuLPVr KxKj~r xy xnJkKf @jyJr Ko~J, xy xnJkKf AKu~Jx Ko~J, xKlT @yoh, ‰x~h FyxJj, pMVì xŒJhT ‰x~h xJPhT @yoh, xJÄVbKjT xŒJhT @»Mu ßyuJu ßYRiMrL ßxKuo, k´YJr xŒJhT FcPnJPTa @KjxMr ryoJj @KjZ, oMKÜPpJ≠J Kmw~T xŒJhT xMroJj ßyJPxj, xhxq ßVJuJo KTmKr~J, @ymJm Ko~J SKx, ‰x~h ßVJuJm @uL, ‰x~h fJK\r CK¨j oJjúJj, ßoJ: TKmr ßYRiMrL, TJ\L mJmr, oJxMT Ko~J, S~JKrZ @uL, o\MohJr Ko~J, KxK\u @yoh, xJoZáK¨j @PjJ~JrL, Khumr @uL, hJrJ Ko~J, ß˝òJPxmT uLV nJrk´J¬ xŒJhT ^uT kJu, v´KoT uLV @ymJ~T vJoLo @yoh, pMVì @ymJ~T Yªj Ko~J, IÀk ßYRiMrL, FnJPTa vJoxMu AxuJo ßYRiMrL, jgt u¥j @S~JoLuLV xnJkKf xMufJj @uL, fJfL uLV xnJkKf @»Mx

@Pmh rJ\J S UJPuh ßYRiMrL xÄmKitf

pMÜrJP\q mxmJxrf hKãe xMroJ gJjJr xJPmT ZJ©hu PjfímPí ªr CPhqJPV jmVKbf u§j oyJjVr KmFjKkr xJiJre xŒJhT @Pmh rJ\J S xJÄVbKjT xŒJhT UJPuh PYRiMrLPT xÄmitjJ kshJj TrJ yP~PZÇ pMÜrJ\q pMmhu ßjfJ vJy\JyJj ßyJPxj ßxjJP\r xnJkKfPfô FmÄ pMÜrJ\q pMmhu ßjfJ jMÀu @uL Krkj S vJKTu @yPoPhr PpRg kKrYJujJ~ Vf 19 KcPx’r kNmt u§Pj @P~JK\f IjMÔJPj ksiJj IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q KmFjKkr pMVìxŒJhT TJoJu CK¨j S ksiJj mÜJ KyxJPm

CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q pMmhPur xJPmT @øJ~T ßhS~Jj ßoJTJP¨o ßYRiMrL Kj~J\Ç KmPvw IKfKg KZPuj pMÜrJ\q pMmhPur xJPmT xnJkKf rKyo CK¨j, pMÜrJ\q ß˝òJPxmT hPur xJiJre xŒJhT @mMu ßyJPxj, pMÜrJ\q KmFjKkr xy-h¬r xŒJhT ßxKuo @yPoh, xy-âLzJ xŒJhT ßoJ. xrlrJ\ @yPoh xrlM, pMÜrJ\q KmFjKkr xhxq yJKmmMr ryoJj,KjCyqJo KmFjKkr @øJ~T ßoJ˜JT @yPoh, xhxq xKYm PxmMu Ko~J, pMÜrJ\q pMmhu ßjfJ @l\Ju PyJPxj,xJKær @yPoh o~jJ, @ÜJr PyJPxj

xJuJo, Aˆ u¥j @S~JoLuLPVr xJÄVbKjT xŒJhT mKvr @yoh, xy xJÄVbKjT xŒJhT @»Mu @uLo, pMmuLV xJÄVbKT xŒJhT mJmMu @yoh UJj, pMÜrJ\q ZJ©uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT lUÀu AxuJo \JoJu k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ mPuj, mñmºár ˝Phv k´fqJmftPjr oJiqPoA mJÄuJPhPvr oJjMw ˝JiLjfJr kNjt˝Jh uJn TPrÇ mñmºár xMPpJVq ßjfíPfôr TJrPjA hs∆ffo xoP~r oPiq nJrfL~ Ko©mJKyjL mJÄuJPhv fqJV TPrÇ KfKj pUj ßhvPT FKVP~ pJKòPuj fUjA 15A @VPÓr TJPuJ rJP© fJPT xy kKrmJPr yfqJ TPr ˝JiLjfJr krJK\f vKÜrJÇ mÜJrJ mPuj, k´iJjoπLr Vf 8 mZPrr xlu ßjfíPfôr TJrPj ßhv IKYPrA oiq @P~r ßhPv kKrjf yPmÇ ßhv @\ UJPhq ˝~ÄxŒNet, KvãJ, KYKT“xJ, mJx˙Jjxy k´KfKa ßãP© FKVP~ pJPòÇ KmPhPv mJÄuJPhPvr nJmoNKft Cöôu yP~PZÇ k´KfKa ßhv FT mJÄuJPhvPT x÷mjJr ßhv KyPxPm CPuäU TrPZÇ xnJ~ mÜJrJ mñmºá TjqJ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xM˝J˙q S hLWtJ~M TJojJ TPrjÇ FKhPT, xnJ~ mÜJrJ \VjúJgkMPrr rJjLV† mJ\JPr KjKotf rJjLV† ßxfáPT orÉo @»Mx xJoJh @\JPhr jJPo jJoTrPer hJmL \JjJjÇ - Pk´x KmùK¬Ç vJKyj,@mhMu yT rJ\, u¥j oyJjVr KmFjKk PjfJ l~xu @yPoh, oJymMm UJj PjJoJj @yPoh, pMmhu ßjfJ ßvU TJoJu CK¨j fJPrT, SmJ~hMu yT PYRiMrL FoJh, \JKTr PyJPxj UJj, u§j oyJjVr KmFjKk PjfJ TKlu yJ~hJr, @mhMu VllJr, AlfJUJr @yPoh ÀPmu, ÀPou @yPoh, \KyÀu yT \JoJj, vJPyu vJy, C˜JT @yPoh, xJjMr Ko~J, @‹M Ko~J, KxKa pMmhu xnJkKf cJÜJr ßvU ojxMr, Kks¿ xJPyh, oPjJ~Jr PyJPxj, TJoJu CK¨j, j\Àu AxuJo oJxMT, TJSZJr @yPoh, @KojMu AxuJo, ßoJvJrl PyJPxj, vJy AmsJKyo, KvyJm CK¨j, @mM fJPyr, vJ\JyJj @yPoh, rJ\ yJxJj, ‰x~h @Tmr, AvKf~JT @yPoh ÀÉu, AoKf~J\ @yPoh fJKjoÇ xnJ~ kKm© PTJr@j ßfuJS~Jf TPrj ßoJ\JKyh @uLÇ ksiJj IKfKgr mÜPm TJoJu CK¨j mPuj, u¥j oyJjVr KmFjKk pMÜrJ\q KmFjKkr ksiJj YJKuTJ vKÜ KyxJPm TJ\ TrPmÇ IQmi ßvU yJKxjJ xrTJPrr xLoJyLj IfqJYJr, KjptJfj, S hMjLt Kf S hM”vJxPjr KmÀP¨ KmKnjú @PªJuj xÄVsJPo pMÜrJ\q KmFjKkr kJPv PgPT vÜ nMKoTJ kJuj TrPm mPu @vJmJh mqÜ TPrj KfKjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

jJKZr ßYRiMrLr mJxJ~ yJouJ S cJTJKfr WajJ~ pMÜrJ\q˙ KhrJA-vJuäJ KmFjKkr KjªJ KmFjKkr PTªsL~ TJptKjmtJyL TKoKar xhxq, xMjJoV† P\uJ KmFjKkr @ymJ~T, xJPmT FoKk jJKZr CK¨j PYRiMrLr mJxJ~ jVú yJouJ YJKuP~ hNitw cJTJKf S PT~JrPaTJr KuuM yfqJr WajJr ksKfmJh \JKjP~PZj pMÜrJ\q˙ KhrJA vJuäJ KmFjKkÇ Vf 12 \JjM~JrL míy¸KfmJr xºqJ~ kNmt u¥Pjr PxJjJr VJS PrÓMPrP≤ pMÜrJ\q KmFjKkr CkPhÓJ @»Mu uKfl P\Kk'r xnJkKfPfô S xy xJiJre xŒJhT @\ou PyJPxj PYRiMrL \JPmPhr kKrYJujJ ksiJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q KmFjKkr xJiJre xŒJhT T~Zr Fo @yohÇ xnJr ÊÀPf kKm© PTJr@j PgPT PfuJS~Jf TPrj pMÜrJ\q KmFjKkr xJPmT xy iot Kmw~T xŒJhT oJSuJjJ vJoLo @yohÇ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q KmFjKkr KxKj~r xy xnJkKf @»Mu yJKoh PYRiMrL, TKoCKjKa PjfJ TKm TKmÀu AxuJo PYRiMrL, pMÜrJ\q KmFjKkr CkPhÓJ xhxq Fx Fo @mM fJPyr PYRiMrL, TKoCKjKa PjfJ PT Fo @mM fJPyr PYRiMrL, pÜrJ\q KmFjKkr xJPmT xy xnJkKf TJ\L @Äèr Ko~J, pMÜrJ\q KmFjKkr 1o pMVì xJiJre xŒJhT vyLhMu AxuJo oJoMj, Igt xŒJhT @»Mx xJ•Jr, pMmKmw~T xŒJhT PyPnj UJj, @Aj\LmL PlJrJPor mqJKrÓJr @mMu ojxMr oMyJÿh vJy\JyJj, P˝òJPxmT Kmw~T xŒJhT @xJhMöJoJj @ÜJr, pMÜrJ\q KmFjKkr KxKj~r xhxq KoZmJCöJoJj PxJPyu, p&ÜMrJ\q KmFjKkr xJÄÛíKfT Kmw~T xŒJhT fJjKnr PYRiMrL KvoMu Ç CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q KmFjKkr xy âLzJ xŒJhT xrlrJ\ xrTM, ZJ© Kmw~T xŒJhT @mM jJPxr, u¥j oyJjVr xnJkKf fJ\Mu AxuJo, xJiJre xŒJhT @Pmh rJ\J, oyJjVr KmFjKkr PjfJ @»Mu Vl&lJr, AlPfUJr @yoh ÀPmu S @K\\Mr ryoJj Kuaj, PToKms\ KmFjKkr xJiJre xŒJhT vJyLj Ko~J, PToKms\ KmFjKk PjfJ oMóJT @yoh fkJhJr KoxmJy, pMÜrJ\q \JxJPxr xnJkKf FxF xJuJo, xy xnJkKf xJoZMu AxuJo vJyLj, pMÜrJ\q P˝òJPxmT hPur xJiJre xŒJhT @mMu PyJPxj, KjCyJo KmFjKkr @ymJ~T PoJóJT @yPoh, pMVì @ymJ~T \ÉÀu AxuJo vqJou, KhrJA KmFjKkr PjfJ Ko\JjMr ryoJj PYRiMrL, @»Mu oK\h, @~Mm Ko~J, AxuJo CK¨j, j\Àu AxuJo ksoMUÇ mÜJrJ mPuj P\uJ KmFjKkr @ymJ~T PTªsL~ KjmtJyL TKoKar xhxq xJPmT FoKk jJKZr CK¨j PYRiMrLr mJxJ~ hNitw cJTJKf S TJP\r PZPu KuuM yfqJr WajJr xJPg \KzfPhr IKnuP’ PVslfJr TPr híÓJ∂oNuT vJKór mqm˙J TrPf yPmÇ fJrJ mPuj, KmjJ PnJPar xrTJPrr @oPu FA irPjr WajJ jfMj KTZM jJ Ç FA rTo WajJ xJrJ mJÄuJPhPv ksKfKhj WaPZ, xrTJr @\ kpt∂ FrTo FTKa WajJrS KmYJr TPrKjÇ pJr TJrPe FA irPjr WajJ WaPZ,IKmuP’ FA jívÄx WajJr ryxq ChWJaj TPr ksTíf PhJwLPhr @APjr @SfJ~ FPj híÓJ∂ oMuT vJKór hJKm \JjJj fJÅrJÇ - Pk´x KmùK¬Ç

ß\uJ @Aj\LmL xKoKfr KjmtJYPj \VjúJgkMPr ‰x~h vJP~T @yoh xnJkKf xJiJre xŒJhT @»Mu yT KjmtJKYf xŒsKf xMjJoV† ß\uJ @Aj\LmL xKoKfr mJKwtT KjmtJYj IjMKÔf yP~PZÇ KjmtJYPj xnJkKf kPh 275 ßnJa ßkP~ Km\~L yP~PZj \VjúJgkMr ßk´xTîJPmr k´KfÔJfJ S \VjúJgkMr KcV´L TPuP\r k´KfÔJfJ Iiqã IqJcPnJPTa ‰x~h vJP~T @yohÇ k´KfÆKªô k´JgtL IqJcPnJPTa rKmCu ßuAx ßrJPTx ßkP~PZj 67 ßnJaÇ xJiJre xŒJhT kPh 150 ßnJa ßkP~ Km\~L yP~PZj IqJc. @»Mu yTÇ k´KfÆKªô k´JgtL IqJcPnJPTa mhr CK¨j ßkP~PZj 28 ßnJa, IqJcPnJPTa k´hLk @YJpt Kx≤á 43 ßnJa S IqJcPnJPTa Ko\JjMr ryoJj ßkP~PZj 122 ßnJaÇ xy xJiJre xŒJhT kPh IqJc. @mM ßoJyJÿh \JuJu CK¨j @xKk~J 214 ßnJa S IqJc. kJrPn\ @yoh 166 ßnJa ßkP~ Km\~L yP~PZjÇ k´KfÆKªô k´JgtL IqJc. @uo jNr yLrJ ßkP~PZj 114 ßnJa, IqJcPnJPTa r\f TJK∂ xrTJr 138 ßnJaÇ Igt xŒJhT kPh IqJcPnJPTa vJyLjMr ryoJj vJyLj 231 ßnJa ßkP~ KjmtJKYf yP~PZj, k´KfÆKªô k´JgtL IqJcPnJPTa ßVRrJñ kh hJx ßkP~PZj 110 ßnJaÇ Fr @PV xKoKfr xy xnJkKf kPh KmjJ k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf yj IqJcPnJPTa vKlTáu @uo S IqJcPnJPTa mKvr CK¨j, kJbJVJr xŒJhT kPh IqJc. @mMu mJvJr, xoJ\ TuqJe S

âLzJ xŒJhT kPh IqJcPnJPTa @»Mu oK\h (3), xJKyfq S xJÛíKfT xŒJhT kPh IqJcPnJPTa xKmfJ YâmftL, KjmtJyL xhxq kPh IqJc. @xJh CuäJy xrTJr, IqJcPnJPTa TJSxJr @uL, IqJcPnJPT oKuäT ßoJ. oBj CK¨j @yoh, IqJcPnJPTa lKrh Cj jmL S IqJcPnJPTa ßoJyJÿh oJKjT KmjJ k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf yjÇ ß\uJ @Aj\LmL xKoKfr xnJTPã ßnJaV´ye IjMKÔf yP~PZÇ xTJu 10 aJ ßgPT KmTJu 4 aJ kpt∂ ßnJa V´ye YPuÇ xºqJ 7 aJ~ KjmtJYPjr luJlu ßWJweJ TPrj k´iJj KjmtJYj TKovjJr IqJcPnJPTa ßxJjJij hJxÇ KjmtJYj TKovjJr KZPuj IqJcPnJPTa vJoxMu yT S IqJcPnJPTa vJoxMr ryoJjÇ ß\uJ @Aj\LmL xKoKfr jm KjmtJKYf ßjfímª O PT IKnjªj \JKjP~PZj ß\uJ S hJ~rJ \\ @hJuPfr KkKk IqJcPnJPTa c. UJ~Àu TKmr ÀPoj S FKkKk IqJcPnJPTa KmvõK\“ YâmftLÇ FKhPT \VjúJgkMPrr x∂Jj \VjúJgkMr ßk´xTîJPmr k´KfÔJfJ \VjúJgkMr KcV´L TPuP\r k´KfÔJfJ Iiqã ‰x~h vJP~T @yoh ß\uJ @Aj\LKm xKoKfr xnJkKf KjmtJKYf yS~J~ fJPTxy @Aj\LKm xKoKfr xTuPT IKnjªj \JKjP~PZj \VjúJgkMr

ßk´xTîJm xnJkKf vÄTr rJ~, xy-xnJkKf fJ\CK¨j @yoh, ßxPâaJr xJPjJ~Jr yJxJj xMj,M pMVì xJiJre xŒJhT IKof ßhm, xhxq @uL

@yoh,xJÄmJKhT @\yJÀu yT nëÅA~J KvÊ, @K\\Mr ryoJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç


20 xJãJ“TJr

dviæK Avng‡`i (32 kOÔJr kr) KweZvq nqZ Avgiv wKQzUv GwM‡qwQ| wKš‘ K_vmvwn‡Z¨ Avãyj Mvddvi †PŠayixi Ôm¤ªv‡Ui QweÕ, Kv‡`i gvngy‡`i ÔK”QcÕ I ÔAnxbK‚jÕ Qvov Avi †Kv_vq? bZzb‡`i g‡a¨ eo‡Rvi †`jIqvi †nv‡mb gÄyi Ô†R¨vr¯œvi †eovjÕ Dcb¨vmwUi K_v Avm‡Z cv‡i| bvU‡KI‡Zv †Zgb wKQz†bB| Kx wb‡q `vuov‡eb? Awf: †kvbv hv‡”Q wejv‡Zi m„Rbkxj †jLK‡`i Rb¨ XvKv-jÛb cÖKvkbv ms¯’v n‡”Q| A‡b‡K g‡b Ki‡Qb G‡Z GLvbKvi †jLK‡`i eB cÖKv‡ki myweav n‡e| Avcwb Kx g‡b K‡ib? dviæK: Avgiv cÖwZwbqZ A‡bK wKQzB ï‡b _vwK| hviv †`k †_‡K Av‡mb Zviv GLvbKvi cwÎKvi wk‡ivbvg nevi Rb¨ Gme e‡j _v‡Kb| Zvi c‡iI ej‡ev, hviv evsjv‡`k †_‡K jÛ‡b G‡m G ai‡Yi cÖwZôvb Kivi wPšÍv Ki‡Qb, Avgvi aviYv Giv cÖKvkK bb, nqZ AwZPvjvK bZzev AbwfÁ gy`ªK, hv‡`i wewfbœ evRv‡i wM‡q †gviMv aivi cÖ‡qvRb c‡o| Avcwb Zv‡`i‡K cy¯ÍK we‡µZv cÖwZôv‡bi gvwjK ej‡Z cv‡ib| cÖKvkbv cÖwZôv‡bi †cQ‡b †jLKiv Qz‡Ub, cÖKvk‡Kiv bq| †mA‡_© miKvwi cÖKvkbv ms¯’vi D`vniY n‡”Q Ôevsjv GKv‡WwgÕ, Ges †emiKvwi ev e¨w³ gvwjKvbvaxb cÖKvkbv ms¯’v¸‡jvi g‡a¨ bvg Kiv hvq, Ñ BDwcGj, Ges Gi c‡iB m¤¢eZ ZrKvjxb RvZxq mvwnZ¨ cÖKvkbx, hv eZ©gv‡b gwd`yj n‡Ki gvwjKvbvaxb mvwnZ¨ cÖKvk| XvKvq AviI Av‡Q, wKš‘ nv‡Z‡Mvbv| †ewkifvMB gy`ªK cÖwZôvb| G‡`i KvRB n‡”Q eB gy`ªY I wecbb| GKRb cÖKvk‡Ki `vwqZ¡ A‡bK| cÖ_g `vwqZ¡ n‡”Q GKwU eB cÖKv‡kvc‡hvMx wK bv, Zv AwfÁ †jLK‡`i Øviv cy•Lvbvcy•Lfv‡e cixÿv Kwi‡q †bqv| †mRb¨ Zviv GKRb †jLK‡K GKUv wbw`©ó wd avh© Ki‡Z cv‡ib| eBwU cÖKv‡kvchyMx wn‡m‡e we‡ewPZ I M„nxZ n‡j c‡i, †`‡k cÖPwjZ KwcivBU AvB‡b Pzw³cÎ m¤úv`b Ki‡Z n‡e| A_©vr D‡jøL _vK‡e eBwU cÖgxZ evsjv evbv‡bi wbqg AbymiY K‡i †jLv n‡q‡Q wK bv| AbymiY Kiv bv n‡j Zv Kwi‡q †bqvi LiP †K enb Ki‡eb, KZUv enb Ki‡eb? eB‡qi †Kv‡bv Z_¨, gšÍe¨ ev Z‡_¨i Kvi‡Y Kv‡iv gvbnvwb KviY n‡j A_ev Kv‡iv †jLv bKj Kivi Kvi‡Y cÖKvkbv ms¯’vi †Kv‡bv ai‡Yi Avw_©K ÿwZ n‡j G wel‡q KiYxq Kx? BZ¨vw` BZ¨vw`| G‡Z †jLK I cÖKvkK Kv‡iv ÿwZMÖ¯Í nevi m¤¢vebv †bB| Zvici whwb eBwU cÖKvk K‡ib wZwbB cÖKvkK, Ab¨iv bb| ïay`vwe Ki‡jB cÖKvkK nIqv hvq bv| cy‡iv Bsj¨vÛ †_‡K eQ‡i †hLv‡b wek/cuwPkwUi †ekx evsjv eB cÖKvwkZ nqbv| Avevi cÖKvwkZ eB¸‡jvi g‡a¨ mvwn‡Z¨i gvb wePv‡i g‡a¨ KqwU c‡o Zv we‡ePbv bv K‡i †`k †_‡K D‡o G‡m XvKv-jÛb cÖKvkbv ms¯’v PvjyKivi g‡a¨, Avgvi g‡b nq, ÔWvj‡g KzP Kvjv n¨vqÕ| Z‡e n¨vu, GLv‡b GKwU GwWwUs cÖwZôvb Pvjv‡bv †h‡Z cv‡i, †hgbUv Kjvwg÷ gvmy` ivYv fve‡Qb Ñ wKš‘ Avwg Zvi ÔwbR¯^Õ evbvbixwZi m‡½ GKgZ bB Ñ GKBm‡½ cÖKvkbvi KvRI Pj‡Z cv‡i| Awf: weª‡Ub‡K ejv n‡q _v‡K Ñ Z…Zxq evsjv| eûj wew`Z K_vwUi †hŠw³KZvq ejv nq †h evsjv‡`k I cwðg evsjvi ci ewn©we‡k¦ evOvwj K„wó ms¯‹…wZ HwZn¨‡K cwiwPwZ I PP©v, jvjb, m„R‡b weª‡U‡bi evOvwjB AMÖYx fzwgKv †i‡L P‡j‡Qb| Avcwb Z…Zxq evsjv bvgKiY‡K Kxfv‡e †`L‡Qb? dviæK: GK_vwU GLvbKvi `yÕGKRb c`¨‡jLK e¨envi K‡i _v‡Kb| Zv‡`i‡Zv Avi mvwÿcÖgv‡Yi cÖ‡qvRb c‡obv| ZvB hv B‡”Q ej‡Z cv‡ib| Z‡e ievU© g¨vK‡jvnv‡bi †Møvevj wf‡jBR Z‡Ë¡i GB hy‡M, Avwg G ai‡Yi Mvjfiv K_vi †Kv‡bv †hŠw³K KviY Luy‡R cvB bv| cÖkœ n‡”Q, hviv G K_vwU e‡jb Zviv wÎcyiv, Avmvg I wenv‡ii evOvwji Ae¯’vb Kxfv‡e wba©viY Ki‡eb? KviY, Avmv‡g ïayevOvwj wn›`yi msL¨vB 6.5 wgwjqb (33.91%), wÎcyivq 2.2 wgwjqb (67.35%), SvoL‡Ð 3.3 wgwjqb (40%), KY©vU‡Ki wØZxq fvlv n‡”Q evsjv| Gi m‡½ evOvwj gymjgv‡bi msL¨v †hvM Ki‡j msL¨vwU AviI A‡bK eo n‡e| GgbwK Av›`vgvb I wb‡Kvevi Øx‡c †gvU RbmsL¨vi 25.95% evOvwj|

27 January - 02 February 2017 m SURMA

Gfv‡e A‡bK D`vniY †`qv hvq| me RvqMvq evsjv mvwnZ¨ PP©v n‡”Q| wejv‡Z evOvwji msL¨v GK wgwjq‡b wM‡q †cŠuQv‡Z GL‡bv K‡qK hyM A‡cÿv Ki‡Z n‡e| GLb fveyb wejvZ‡K Avgiv KZ bv¤^vi evsjv ej‡Z cvwi| Awf: weª‡U‡b gyw³hy‡×i A‡bK msMVK Av‡Qb| hviv ¯^vaxbZvhy‡×i mgq gvZ…f~wg evsjv‡`‡ki Rb¨ A_©‰bwZK I mvgvwRKfv‡e Z¨vM ¯^xKvi K‡i‡Qb| ¯^vaxbZvcieZx© mgq †_‡K A`¨vewa evsjv‡`k miKvi `yB GKwU NUbv ev` w`‡j †Zgb g~j¨vqb K‡iwb? dviæK: †`Lyb, g~j¨vq‡bi Rb¨ †KD gyw³hy‡× AskMÖnY K‡ibwb ev c‡ÿ KvR K‡ib wb, K‡i‡Qb †`k‡K ¯^vaxb Kivi Rb¨| hviv †mB weij fvM¨evb Zviv wb‡RivB‡Zv KL‡bv BwZnvm, KL‡bv BwZnv‡mi PwiÎ Avevi KL‡bv evsjv‡`‡ki ¯^vaxbZvi BwZnv‡mi fvl¨Kvi| Zv‡`i Mov ivóª Zv‡`i‡K g~j¨vqb Kij Kx bv Zv‡Z Zv‡`i wKQzB hvq Av‡m bv| Ki‡j eis ivóªB m¤§vbxZ n‡e| miKvi Avm‡e-hv‡e| wKš‘ gyw³hy‡×i K_v _vK‡e, gyw³‡hv×viv, gyw³hy‡×i msMV‡Kiv BwZnvm n‡q _vK‡eb| wØZxqZ gyw³hy‡× Ae`v‡bi Rb¨ A‡bK cÖevmx B‡Zvg‡a¨ m¤§vbxZ n‡q‡Qb, fwel¨‡ZI n‡eb| †mRb¨ Avgv‡`iI `vwqZ¡ n‡”Q GKUv wbq‡gi ga¨ w`‡q Zv‡`i Ae`v‡bi K_v miKv‡ii bR‡i wb‡q hvIqv| Avwg MvDm Lvb, Avãyj gwZb I Wv³vi nvwmi Avjxi Rb¨, Zv‡`i cwiev‡ii m‡½ G wb‡q KvR K‡iwQ| miKvi Zv‡`i‡K ¯^vaxbZv c`‡K f‚wlZ K‡i‡Qb| ¯^vaxbZv cyi¯‹vi cÖvß Avãyj Mvddvi †PŠayixI GKRb cÖevmx| AviI A‡b‡K A‡bKfv‡e g~j¨vwqZ n‡q‡Qb| evsjv‡`‡ki †lvj †KvwU gvby‡li m‡½ Zzjbv Ki‡j G msL¨vwU G‡Kev‡i Kg bq| Awf: Avcwb gyw³hy× †`‡L‡Qb| G wb‡q cÖvq wZb `k‡KiI †ewk mgq a‡i KvR Ki‡Qb| gyw³hy‡×i BwZnvm weK…wZ wb‡q cÖvqB K_v I‡V| G e¨vcv‡i Avcbvi fvl¨ Kx? dviæK: n¨vu, Avwg gyw³hy× †`‡LwQ, Ges G wb‡q wZb `k‡KiI †ewk mgq a‡i Z_¨ msMÖ‡ni KvR KiwQ| wKš‘ †jLvi mvnm cvw”Q bv| Avgvi †`Lv A‡bK welq GLb bZzb e¨vLv wb‡q, bZzb iƒ‡c I i‡O nvwRi n‡Z †`LwQ| AwcÖq n‡jI mZ¨ †h, eZ©gv‡b gyw³hy‡×i BwZnvm weK…wZ ¯^qs †Kv‡bv †Kv‡bv gyw³‡hv×v, Zv‡`i Kv‡iv Kv‡iv mšÍvb I cwievi-cwiR‡bi nv‡ZB n‡”Q| Zviv Zv‡`i AvZ¥xq¯^Rb hv wQ‡jb bv, ZvÕB †`Lv‡Z Pv‡”Qb, GgbwK Zv‡`i ivRvKvi AvZ¥xq¯^Rb‡KI gyw³‡hv×v wn‡m‡e nvwRi Kivi †Póv Ki‡Qb| G wel‡q Pz‡bvcywU‡`i D`vniY bv †U‡b eis Zv‡iK ingvb, †gRi wRqvDwÏb, G †K L›`Kvi G ai‡Yi AviI A‡b‡Ki D`vniY †`qv hvq| Awf: wejv‡Z evsjv‡`‡ki ivR‰bwZK `‡ji kvLv¸‡jv g~jZ Avgv‡`i `vwe-`vIqv Av`v‡qi †P‡q wb‡R‡`i e¨w³¯^v_© Ges evsjv‡`‡ki wbR wbR ivR‰bwZK Bmy¨wbf©i ivRbxwZ Ki‡Q, hv Avgv‡`i Rb¨ BwZevPK bq e‡j ivRbxwZ-m‡PZb gnj g‡b Ki‡Qb| Avcwb wK G cÖ‡kœ GKgZ? dviæK: kZfvM mZ¨| Awf: Ôwejv‡Z evsjvi ivRbxwZÕ MÖ‡š’ weª‡U‡b evOvwj‡`i Av‡jvwKZ BwZnv‡miB cÖwZ”Qwe D‡V G‡m‡Q| Kv‡Ri Abyf~wZ Rvb‡Z Pvw”Q... dviæK: g~j¨vq‡bi `vwqZ¡ cvV‡Ki| Avwg Avgvi Kv‡Ri cÖwZ wbôvevb _vKvi †Póv K‡iwQ| GB KvRwU Avwg Dc‡fvM K‡iwQ| Avgvi Rvbvi †ÿÎwU †e‡o‡Q| Awf: Avcbvi Ôwejv‡Z evsjvi ivRbxwZÕ MÖ‡š’ Rvgv‡Z Bmjvg ev G ai‡bi ag©wfwËK ivR‰bwZK `j wb‡q †Kv‡bv Av‡jvPbv †bB †Kb? dviæK: ag©wfwËK ivR‰bwZK `j ej‡Z GLv‡b Avgiv mvaviYZ Rvgv‡Z Bmjvg‡KB ey‡S _vwK| evKx hviv ag© wb‡q ivRbxwZ K‡ib Zv‡`i mywbw`©ó †Kv‡bv Kvh©µg †bB ej‡jB P‡j| A_©vr Zv‡`i KvR n‡”Q, Ô†bB KvR‡Zv ˆL fvRÕ-Gi g‡Zv e¨vcvi| A_P, wejv‡Z ÔRvgv‡Z BmjvgÕ GB bv‡g †Kv‡bv `jxq Kg©KvÐ †bB| Zviv `vwe K‡ib Zv‡`i `yBRb cÖwZwbwa jÛ‡b Av‡QbgvÎ| ZvB Avwg †Kv‡bv `‡ji Mv‡q †Rvi K‡i ÔRvgvwZÕ †j‡fj jvwM‡q †`evi cÖ‡qvRb g‡b Kwi wb; Ah_v eB‡qi c„ôv evovevi cÖ‡qvRb g‡b Kwi wb| Z‡e n¨vu, wejv‡Z Rvgv‡Zi Av`‡k© cwiPvwjZ msMVb Ô`vIqvZzj BmjvgÕ, ÔBmjvwgK †dvivg BD‡K

A¨vÛ AvqviÕ BZ¨vw` Av‡Q| G¸‡jv‡K evsjv‡`kx evR‰bwZK `‡ji kvLv ejv hv‡e bv| KviY, Zviv †`kxq ivRbxwZ K‡ib bv| Zv‡`i fvlvq, Zviv Bmjvwg ivRbxwZ K‡ib| GgbwK G¸‡jvi †Kv‡bv kvLvI evsjv‡`‡k †bB, ZvivI evsjv‡`‡ki †Kv‡bv ivR‰bwZK `‡ji kvLv e‡j `vwe K‡ib bv| †mRb¨,Ô wejv‡Z evOvwj AwfevmbÕ MÖ‡š’ GB `j¸‡jv wb‡q Ôwejv‡Z evOvwji ag©PP©vÕ wk‡ivbv‡g we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv K‡iwQ| Awf: eZ©gvb ag©wfwËK ivRbxwZ Avgv‡`i evsjv‡`kx KwgDwbwU‡Z bvbvfv‡e Av‡jvwPZ welq n‡q `vuwo‡q‡Q? dviæK: wfwË hvÕB †nvK bv †Kb, ivRbxwZ _vK‡j Av‡jvPbv-mgv‡jvPbv _vK‡e| Awf: ‰ekvwL‡gjv Avevi evOvwji cÖvY‡K›`ª evsjv UvD‡b (BDfvm© wdì, weªK †jBb) UvIqvi nvg‡jU&&m evivi wm×v‡šÍB wd‡i G‡m‡Q| A_P GKwU gn‡ji `vwei cwi‡cwÿ‡Z Avgv‡`i Av‡jvwKZ wkKo ms¯‹„wZ Avgv‡`i Av‡›`vjb msMÖv‡g AwR©Z GjvKvq †_‡K mwi‡q †bqv n‡qwQj? dviæK: †gjv Av‡Mi RvqMvq wd‡i G‡m‡Q LeiUv wbtm‡›`‡n Avb‡›`i| Gi ¸iæZ¡ Acimxg| Ôi_ †`Lv Kjv †ePvÕ e‡j evsjvq GKwU cÖev` Av‡Q| hvi A_© n‡”Q, we‡bv`‡bi m‡½ m‡½ e¨emv| Avgv‡`i †`‡kiI K…wlwfwËK mgv‡R †gjvi g~j AvKl©YB n‡”Q we‡bv`‡bi m‡½ m‡½ bvbv ai‡Yi cY¨mvgMÖx I KzwViwkíRvZ `ªe¨vw`i µq-weµq| †mRb¨ gvbyl cy‡iv eQi A‡cÿvgvb _v‡K| wVK GKBfv‡e cy‡iv wejv‡Zi evOvwjivI ˆekvwL‡gjvi Rb¨ GKwU eQi A‡cÿv K‡ib, Zviv †gjvq Avm‡eb, wb‡R‡`i †`kxq Lvevi Lv‡eb, eBcÎ wKb‡eb, eÜzev܇ei m‡½ †`Lv Ki‡eb, AvÇv †`‡eb; GgbwK ei-K‡b †`Lvi g‡Zv welqI _v‡K| GB †gjv wf‡±vwiqv cv‡K© P‡j hvevi d‡j Avgiv Av‡gRUv nvwi‡q †d‡jwQjvg| †mRb¨ Avwg e¨w³fv‡e g‡b Kwi †gjvUv e¨emvwqK¯^v‡_© c~e© jÛ‡bB nIqv `iKvi| Awf: eûRvwZK weª‡U‡b evsjv‡`‡ki ms¯‹…wZi cwiPq, jvjb I PP©vq, ag©wfwËK msMVb¸‡jvi f~wgKv wejv‡Zi KwgDwbwU‡Z †Kv_vI †`Lv hvqbv| cÖMwZkxj wPšÍv-†PZbvq AMÖmgvb AMÖ‡RivB GLv‡b ÔGK LÐ evsjv‡`kÕ ˆZwi‡Z AMÖbx wQ‡jb| Zv bq wK? dviæK: Avcbvi aviYv cy‡ivcywi mwVK e‡j Avwg g‡b Kwi bv| G‡Kev‡i m~Pbvi w`‡K, we‡kl K‡i kÖgRxex gvby‡li g‡a¨ ag©wfwËK msMVb¸‡jvi gva¨‡gB wejv‡Z Avgv‡`i ms¯‹…wZ PP©vi m~Pbv| wek kZ‡Ki Pvi I cvu‡Pi `k‡K ÔˆekvwL‡gjvÕ wQj bv, wKš‘ gmwR`wfwËK ÔC‡`i †gjvÕ wQj| †m †gjvq gymwjg-Agymwjg mevB‡K Avgš¿Y Kiv n‡Zv| †gjv nZ B÷ jÛb gmwR` I IwKs gmwR‡`i cÖv½‡b| evsjv‡`‡ki eZ©gvb A_©gš¿x Aveyj gvj Avãyj gywnZ, Ôwejv‡Z C`Õ wk‡ivbv‡g cÖKvwkZ Zuvi GKwU cÖe‡Ü wj‡L‡Qb, Ò1958 mv‡ji (m¤¢eZ GwcÖ‡j) C‡`i w`bwU VvÐv n‡jI †iŠ‡`ªv¾¡j wQj| bvgv‡Ri Av‡M †_‡KB ïiæ nq †gjv| wewfbœ †`‡ki gymjgvbiv Zv‡`i ÷j¯’vcb K‡i| me¸‡jv ÷‡jB wQj bvbv Rv‡Zi Lvevi Avi `j‡eu‡a e‡m ev `uvwo‡q AvÇv| †mB AvÇvq LvIqv-`vIqv Avi Mí QvovI wQj †Lvjv Mjvq Mv‡bi Avmi, K`vwc bv‡PiI gnov| Avgv‡`i AvmiwU wQj LyeB Rbeûj| cwð‡gi D`y©Iqvjv‡`i Avi c~‡e©i evOvwj‡`i mn-Ae¯’vb wQj m¤úªxwZ †mŠåvZ…‡Z¡i cÖZxK| ˆelg¨ wb‡q ZLb wejv‡Z evOvwj‡`i wPšÍv-fvebv A‡bK AMÖmi n‡jI C‡`i gRwj‡m Zvi †Kv‡bv cÖKvkB wQj bv| Mv‡b D`©yIqvjviv MRj ai‡jv; Avgiv, ÔI gb igRv‡bi H †ivRvi †k‡l G‡jv Lywki C`Õ MvBjvg| G QvovI wQj Av‡iv bvbv RvwZi Mvb| wVK g‡b †bB Z‡e †cÖ‡gi Mvb, QvqvQwei Mvb wKQzB ev` wQj bv|Ó B÷ jÛb gmwR‡` C`‡gjvi Av‡qvRK wQ‡jb RwgqvZ-Dj-gymwjwgb| Guiv me mgq ag©‡K ivRbxwZ †_‡K `~‡i ivL‡Zb| RvgvwZiv B÷ jÛb gmwR` `Lj Kivi ci †_‡K GB HwZn¨ bó K‡i †`q| myZivs cÖK…Z avgx©K Avi `jKvbv‡`i GKm‡½ †`Lv mwVK bq| Awf: cÖvmw½K GKwU welq Rvb‡Z PvB- wejv‡Z evsjv‡`kx‡`i Øviv cÖwZwôZ K‡qK nvRvi †QvU eo msMVb KwgDwbwU‡Z A‡bK fv‡jv KvR Ki‡Q| Kxfv‡e †`L‡Qb GB w`K¸‡jv? dviæK: GB msMVb¸‡jv ïayKwgDwbwU‡ZB bq

GKBm‡½ †`‡kI A‡bK fv‡jv KvR K‡i‡Q I Ki‡Q| Avc‡`-wec‡` G‡K-Aci‡K mvnvh¨mn‡hvwMZv Kiv GUvI Avgv‡`i †`kxq ms¯‹…wZi Ask| GB †`‡k GB ms¯‹…wZi m~PbvI n‡qwQj gmwR` †_‡K| GKUz†Lvjvmv K‡iB ewj, Av‡M Avgv‡`i †`‡ki gvby‡liv cwieve-cwiRb QvovB emevm Ki‡Zb| ZLb †KD gviv †M‡j, cwiwPZ eÜzev܇eivB Puv`v Zz‡j jvk †`‡k cvVv‡Zb| GK ch©v‡q g„Z‡`n †`‡k cvVvevi j‡ÿ¨B Zuviv MVb K‡ib ey¨wiqvj †mvmvBwU| GB mwgwZ¸‡jv Znwej MVb Ki‡Z wM‡qB G‡Ki m‡½ Ac‡ii †hvMv‡hvM AviI Nwbô nq| ZLb ïay†`‡k g„Z‡`n cvVv‡bvB g‡a¨ Kvh©µg mxwgZ bv †i‡L, wb‡R‡`i AfveAwf‡hvM †gvKv‡ejvi Rb¨ KvR Ki‡Z _v‡Kb| cieZx©Kv‡j †mB KwgwU¸‡jvi bvg nq, ÔI‡qj‡dqvi †mvmvBwUÕ| I‡qj‡dqvi †mvmvBwU¸‡jvi gva¨‡gB ïiæ beel© cvjb, wewfbœ RvZxq w`em D`hvcb, cÖPvicÎ, g¨vMvwRb I msev`cÎ cÖKvkbv, mvwnZ¨v‡jvPbv, mvs¯‹…wZK Abyôv‡bi Av‡qvRb| BZ¨vw` BZ¨vw`| ZLb †`‡k †Kv‡bv `~‡h©vM †`Lv w`‡j Guiv Puv`v Zz‡j cvVv‡Zb| 1970-Gi N~Yx©So I R‡jv”Q¡v‡mi c‡i G‡`‡k kZvwaK ÎvY KwgwU MwVZ n‡qwQj| GB KwgwU¸‡jvB 1971 mv‡j 25†k gv‡P©i c‡i GKSUKvq A¨vKkb KwgwU‡Z iƒc wb‡qwQj| †`kxq ivRbxwZ Avgv‡`i‡K, Avgv‡`i msMVb¸‡jv‡K wefvwRZ K‡i‡Q, aŸsm K‡i‡Q| Awf: wejv‡Z evsjv fvlv, mvwnZ¨ I ms¯‹„wZi PP©v I weKv‡k A‡bK mvwnZ¨ I mvs¯‹„wZK msMVb KvR Ki‡Q| evOvwj‡`i Drme wb‡q PgrKvi GKwU cÖev` Av‡Q, Ôev‡iv gv‡m †Zi cve©YÕ| evsjv‡`‡ki †h †Kv‡bv Drme, Abyôv‡bi †P‡qI Avgv‡`i Abyôvb¸‡jvi gvb fv‡jv GUv †`k †_‡K AwZw_ n‡q Avmv ¸YxRb AvRKvj e‡j _v‡Kb| weª‡U‡b Avgv‡`i mvs¯‹…wZK AwfhvÎvi welqwU Avcwb Kxfv‡e †`L‡Qb? dviæK: wejv‡Z mvwnZ¨ I ms¯‹…wZi PP©v evo‡Q, GKBm‡½ msMV‡bi msL¨vI evo‡Q| wKš‘ GKgvÎ ˆekvwL‡gjvq AskMÖnY Qvov evKx me RvqMvq Avgiv wefvwRZ| †`k †_‡K wewfbœ msMV‡bi Avgš¿‡Y huviv AwZw_ n‡q Av‡mb Zuviv †hgb Avgv‡`i m¤ú‡K© †Zgb †Kv‡bv †LuvRLei wb‡q Av‡mb bv, †Zgwb Av‡qvR‡KivI Avgv‡`i m¤ú‡K© fv‡jv †Kv‡bv aviYv w`‡Z cv‡ib bv| †mRb¨B Zuviv GBme nvm¨Ki K_v e‡j Avgv‡`i ab¨ K‡ib, Av‡qvR‡KivI ab¨ nb| Awf: evsjvfvlx msMVb¸‡jv B`vbxs gvwëKvjPvivj Abyôvb Ki‡Q ,ÑmsnwZ mvwnZ¨ cwil`, †mŠa, wek¦mvwnZ¨ †K›`ª Zv‡`i wbqwgZ Kvh©µ‡g eûfvlx Kwe mvwnwZ¨K, ms¯‹wZKgx©iv Ask wb‡”Qb... dviæK: fv‡jv K_v| wKš‘ Zv‡Z Kx jvf n‡”Q? gvwëKvjPvivj Abyôvb Ki‡jB †Kv‡bv msMVb Rv‡Z DV‡Z cv‡i bv| cÖ_‡g †`L‡Z n‡e, GKRb Bs‡iR G‡m Avgv‡K wKQzw`‡Z cvi‡jI Avgvi †`evi g‡Zv mvg_©¨ Av‡Q wK bv| GKRb ms¯‹…Z cwÐZ Kvwj`v‡mi KweZv ms¯‹…Z fvlvq †kvbv‡ZB cv‡ib| wKš‘ †kÖvZviv hw` fvlvUvB bv ey‡S, Zv n‡j KvRUv‡Zv cÐkÖg| A_ev GKRb divwm †jLK hw` evsjv bv ey‡Sb, Zv n‡j, Avgvi evsjv KweZv ï‡b Zvi Kx jvf? KvR¸‡jv Gfv‡eB n‡”Q| miKvwi Aby`vbjv‡fi Rb¨ gvwëKvjPvivj Abyôvb Kiv, eB‡gjv Kiv nqZ mnvqK, mvwn‡Z¨i Rb¨ bq| Awf: cÖwZeQi eB‡gjvq wejv‡Zi KwemvwnwZ¨K‡`i A‡bK eB †ei nq| Avcbvi GKwU †jLvq †`‡LwQ 2016 mv‡j evsjv‡`‡k mv‡ji GKz‡k eB‡gjvq wejvZevmx cÖvq 40Rb †jL‡Ki 50wUi g‡Zv eB cÖKvwkZ n‡q‡Q? welqwU‡K Avcwb Kxfv‡e †`L‡Qb| dviæK: GUv bZzb †Kv‡bv Z_¨ bq| cÖwZ eQiB Gfv‡e eB †ei懔Q, fwel¨‡Z nqZ AviI †ewk †ei n‡e| eB †ei Kiv Avi †jLK n‡q IVv GK K_v bq| GB eB¸‡jv gvb hvPvB‡qi `iKvi †bB, ïaybvg¸‡jv co‡jB eyS‡Z cvi‡eb KÕRb †jLK eB‡qi bvg¸‡jv ï×fv‡e wjL‡Z †c‡i‡Qb| Avwg bRiæ‡ji †mB KweZvi AbyKi‡Y ej‡Z PvBwQ, GUv ¸YwZ‡Z †e‡o Pjvi g‡Zv| Awf: wejv‡Zi A‡bK †jLK Av‡Qb, hv‡`i mvwnZ¨ evsjv mvwn‡Z¨ A‡bK Av‡MB D”PvwiZ n‡q _vK‡jI RvZxqfv‡e m¤§vbbvi wel‡q eiveiB 21 kOÔJ~


UmrJUmr 21

SURMA m 27 January - 02 February 2017

dviæK Avng‡`i (20 kOÔJr kr) Ae‡nwjZ| m‡PZbfv‡eB D‡jøL KiwQ †h, GKRb †jL‡Ki gvb Zvi cvV‡Ki Kv‡QB| wKš‘ †hLv‡b ivóª mywbw`©ófv‡e m¤§vbbvi GKUv RvqMv ˆZwi K‡i wbqwgZ cÖ`vb Ki‡Q †mLv‡b cyi¯‹v‡ii RvqMvwU mve©Rbxq nIqvUvB‡Zv cÖavb welq? AvRKvj A‡bKfv‡e D”PvwiZ n‡”Q Ôcyi¯‹vim¤§vbbvÕ G¸‡jvI ivR‰bwZKfv‡e cÖfvweZ| dviæK: G e¨vcv‡i Avgvi †Kv‡bv aviYv †bB| GKwU KvjRqx †jLvB †jL‡Ki Rxe‡bi †kÖô cyi¯‹vi| GUvB †jLKRxe‡bi mvabv| †mLv‡b cyi¯‹vi †Kv‡bv welq bq| ZvB †Kvb cyi¯‹vi Kvi nv‡Z e›`x Zv‡Z GKRb †jL‡Ki Kx Av‡m hvq? Awf: weL¨vZ Kwe‡`iI Ôcyi¯‹viÕ-Gi Rb¨ cÖKv‡k¨ †m¨vmvj wgwWqvi gva¨‡g `vwe Rvbv‡Z †`Lv hvq| Avevi Ôcyi¯‹v‡ii `vweÕ gvbvI nq ÔivR‰bwZK mvs¯‹…wZK‡ev×vÕ‡`i Kj¨v‡Y! dviæK: Avwg eyS‡Z cviwQ Kvi K_v †evSv‡Z Pv‡”Qb| Avm‡jB NUbvwU nvm¨Ki I j¾vRbK| whwb mvwn‡Z¨i gva¨‡g cy‡iv RvwZ‡K cywicyó Ki‡Qb, m¤§vbxZ Ki‡Qb, wZwb wfÿz‡Ki g‡Zv miKv‡ii Kv‡Q nvZ cvZ‡eb †Kb? GUv e¨w³ Kwei PwiÎ, Zvi †jLvi m‡½ Gi †Kv‡bv wgj †bB| G ai‡Yi PwiÎ Avgv‡`i mgv‡R weij bq| Awf: evsjv GKv‡Wwg cÖ`Ë ÔcÖevmx cyi¯‹viÕ cÖPjb K‡i Avgv‡`i Avjv`vfv‡e, KiæYvi †Pv‡L †`Lv n‡”Q e‡j A‡bK Awfevmx †jLKmgv‡jvPKiv g‡b K‡ib? †`‡ki wKQzD”PgvM©xq †jLK I cÖwZôv‡bi `vwqZ¡cÖvßiv Awfevmx‡`i mvwnZ¨‡K Ôg~javiv mvwnZ¨Õ bq e‡j g‡b K‡ib! G wel‡q Avcbvi AwfgZ Kx? dviæK: evsjv GKv‡Wwgi cyi¯‹v‡ii msL¨v A‡bK| m¤¢eZ 8wUi g‡Zv| Gi g‡a¨ GKwU wQj ÔcÖevmx †jLK cyi¯‹viÕ| GKv‡Wwgi gnvcwiPvjK g‡nv`q evi evi G m¤ú‡K© e¨vL¨v w`‡q‡Qb| wKš‘ Avgv‡`i †KD †KD mRvM †_‡KI Nywg‡q _vKvi fvb Ki‡Q, ey‡SI eyS‡Z Pv‡”Qb bv| KviY, ÔAv½yi dj UKÕ| A_©vr bv cvIqvi †e`bv| G †e`bv evsjv GKv‡Wwg 2017 mv‡j c~iY K‡i w`‡q‡Q| GLb †_‡K G Awf‡hvMUv Avi D”PvwiZ n‡e bv| Avgvi ejvi welq n‡”Q, hviv G wb‡q RU cvwK‡qwQ‡jb Zviv Kx ai‡Yi mvwnZ¨ K‡ib Ges Zv †Kvb gv‡M©i, Avgv‡`i meviB Kg‡ewk Rvbv| ÔcÖevmxÕ kãwU †hvM K‡i Avgv‡`i‡K Avjv`v Kiv n‡q‡Q e‡jI Avwg g‡b Kwi bv| GgbwK, e¨w³MZfv‡e Avwg wb‡R‡K cÖevmx e‡jI g‡b Kwi bv, g‡bKwi ÔwejvZevmxÕ| AviI ¯úófv‡e ej‡j, ÔevOvwj-weªwUkÕ ev ÔweªwUkevOvwjÕ| Gi c‡iI cÖevmx e‡j evsjv GKv‡Wwg Avgv‡`i‡K †`‡ki AviI KvQvKvwQ wb‡q hvevi †Póv K‡i‡Q| †mRb¨ evsjv GKv‡Wwg KZ…©cÿ Aek¨B ab¨ev` cvevi †hvM¨| Awf: GB ÔcÖevmx c`KÕwU †Zv evsjv GKv‡Wwg g~j cyi¯‹v‡ii m‡½ †NvlYvI nqbv, †`qvI nq Avjv`v Abyôv‡bi gva¨‡g? dviæK: †`Lyb, Avgvi Rvbvg‡Z, cÖ_g †_‡KB cÖevmx †jLK cyi¯‹vi I evsjv GKv‡Wwg †jLK cyi¯‹vi GKB w`‡b GKBm‡½ †`qv nw”Qj| ïaygvÎ Avgv‡`i mg‡q (2014 mv‡j) G‡m GB wbq‡gi GKUze¨wZµg nq| KviY, cÖavbgš¿x w`b KÕ‡q‡Ki Rb¨ wm‡jU md‡i hv‡eb, †mRb¨ ZvwiL cwieZ©b Kiv n‡qwQj| Avgiv ZLbI jÛ‡b| ZvB Avgv‡`i‡K Avjv`v Abyôv‡bi gva¨‡g cyi¯‹viUv †`qv n‡qwQj| †m Abyôv‡b GKv‡Wwgi mfvcwZ B‡gwiUvm cÖ‡dmi W. Avwbmy¾vb, GKv‡Wwgi gnvcwiPvjK cÖ‡dmi kvgmy¾vgvb Lvb, wegvbgš¿x iv‡kZ Lvb †gbb mn A‡bK MY¨gvb¨ †jLK, Kwe, mvsevw`K, mvwnwZ¨K I ivRbxwZwe` Dcw¯’Z wQ‡jb| AbyôvbwU mdj Kivi e¨vcv‡i †Kv‡bv ai‡Yi KgwZ wQj bv eis Avgv‡`i‡K Avjv`vfv‡e RbcÖwZ cÂvkwUiI †ewk `vIqvZcÎ Qvwc‡q †`qv n‡qwQj| Abyôv‡b Avgv‡`i cwiwPwZ cvV K‡i †kvbv‡bv n‡q‡Q, AvgivI Avgv‡`i Abyf‚wZ cÖKv‡ki my‡hvM †c‡qwQ| Abyôvb †k‡l Avgv‡`i mev܇e GKv‡Wwgi mfvK‡ÿ Avgv‡`i wb‡q wM‡q Avc¨vwqZ Kiv n‡q‡Q| Gi c‡i evsjv GKv‡Wwg Avi Kx Kivi wQj AšÍZ Avgvi Rvbv †bB| Awf: mvwn‡Z¨ Ôg~javivÕ e‡j wK †Kvb wKQzAv‡Q?

dviæK: mvwn‡Z¨ g~javiv e‡j †Kv‡bv aviv, A_ev AvÂwjK, †`kxq ev AvšÍR©vwZK GRvZxq mxgv‡iLv Av‡Q e‡j Avgvi Rvbv †bB| n‡Z cv‡i G Avgvi Áv‡bi `xbZv| Z‡e n¨vu, fvlvi mxgve×Zv Av‡Q| GUv Zz‡j w`‡jB Zv mKj gvby‡li n‡q hvq| eix›`ªbv_ wK ïayevOvwji Kwe? Awf: evsjv GKv‡Wwgi Z_¨g‡Z, cÖvq Pvi nvRv‡iiI †ewk eB Gev‡ii eB †gjvq cÖKvwkZ n‡q‡Q| Awfevwm‡`i GK-`yB‡kv eB ev` w`‡j meB‡Zv evsjv‡`‡ki gvbwP‡Îi †fZ‡i †jLK`j| Zv‡`i‡K wK †Kv‡bv we‡klY Kiv nq, †hgbÑ ÔXvKvBqv †jLKÕ, ÔLyjbvi †jLKÕ, Ôwm‡jwU †jLKÕ? Avwg †jL‡Ki †jLvi gvb`Ð wb‡q K_v ejwQbv| Avgvi cÖkœUv n‡”Q ÔcÖevmx †j‡fjÕ jvMv‡bv wb‡q| GUv Kiv n‡e †Kb? dviæK: cÖevmx †jLK, †`kx †jLK Gfv‡e †KD KvD‡K wPwýZ K‡ib wK bv ZvI Avgvi Rvbv †bB| †jL‡Ki Avevi †`k-Kvj Kx? Z‡e †KD we‡`‡k †_‡K mvwnZ¨PP©v Ki‡j †`‡ki †jv‡Kiv Zv‡K cÖevmx †jLK ej‡ZB cv‡ib| ÔwWqv¯úyivÕ mvwnZ¨ kãwU GLb cÖvqB †kvbv hvq| G‡Z †`v‡li wKQzAv‡Q e‡j Avwg g‡bKwi bv| XvKv, wm‡jU wKsev Lyjbvi †jLK‡K †KD XvKvBqv, wm‡jUx Gfv‡e wPwýZ Ki‡eb bv GUvB ¯^vfvweK| KviY Zv‡`i g~j cwiPq Zviv evOvwj A_ev evsjv‡`kx| Zviv evsjv‡`‡ki cvm‡cvU© enb K‡ib| GKBfv‡e Avgiv evOvwj A_ev evsjv‡`kx n‡jI Avgv‡`i Av‡iKwU cwiPq Av‡Q| Av‡MB e‡jwQ, Avgiv †KD weªwUk-evOvwj A_ev evOvwj-weªwUk| A‡b‡Ki ˆØZ bvMwiKZ¥ Av‡Q, wKš‘ †ewki fv‡MiB †bB| ˆØZ bvMwiKZ¡ bv _vK‡j Avcbv‡K evsjv‡`‡k †h‡Z n‡j AvBbZ Aek¨B wfmv wb‡q †h‡Z n‡e, †h‡Z eva¨| †hgbUv wÎcyiv, Avmvg A_ev KjKvZvi evOvwjivI evsjv‡`‡k †h‡Z, A_ev evsjv‡`‡ki evOvwjiv Ab¨ †`‡k K‡i _v‡Kb| †m‡ÿ‡Î Zviv Avgv‡`i cÖevmx ej‡ZB cv‡ib| G‡Z †`v‡li ev Acgv‡bi Kx Av‡Q? Awf: wejv‡Z evsjv‡`kx‡`i myL-`yt‡Li Ab¨Zg mv_x wQ‡jb ZvmvÏyK Avng`| Zvi †jLv¸‡jv‡K msMÖn I m¤úv`bv K‡i Avcwb ÔRxeb LvZvi Kzov‡bv cvZvÕ MÖš’wU †ei K‡i‡Qb? Zvi g‡Zv cÖMwZkxj, `~i`k©x wPšÍv-†PZbvi gvby‡li Afve Av‡Q GB mg‡q| Avcwb Kxfv‡e †`L‡Qb? dviæK: ZvmvÏyK Avng` Aek¨B GKRb AbyKiYxq, `~i`kx© wPšÍvavivi cÖMwZkxj gvbyl wQ‡jb| wKš‘ cwiYZ eq‡m A‡bK wKQzB Avi a‡i ivL‡Z cv‡ib wb| mv¤ªvR¨ev`x †LZve (GgweB) m‡MŠi‡e MÖnY K‡i, bv‡gi m‡½ Zv e¨envi K‡i †dwi K‡i‡Qb| wZwb Avgv‡`i cÖ_g evOvwj Ggwc n‡Z cvi‡Zb, wKš‘ me mgq Zv Gwo‡q †M‡Qb| Avgv‡`i hLb Ggwc wbe©vP‡bi mgq G‡mwQj wZwb ZLbI wcUvi †kvi‡K AvmbwU †Q‡o bv w`‡q AveviI wbe©vPb Kivi Aby‡iva K‡i‡Qb| G wb‡q cÎcwÎKvq wee„wZ w`‡q‡Qb, e‡j‡Qb evOvwj‡`i †m mgq Av‡m wb| A_P ZLb Zvi DwPr wQj evOvwj‡`i AbycÖvYxZ Kiv| G¸‡jv‡Z wZwb `~i`kx© wQ‡jb bv, wQj Zvi AvZ¥NvwZ wm×všÍ| Gi c‡iI †h ej‡ev, wZwb wQ‡jb †MŠie Kivi g‡Zv Avgv‡`i GKRb †jvK| Awf: Avcbvi cieZ©x eB K‡e Avm‡Q? dviæK: Avkv KiwQ AvMvgx gvm `y-G‡Ki g‡a¨| Awf: eB I cÖKv‡ki bvg wK Rvb‡Z cvwi? dviæK: eB‡qi bvg Ôwejv‡Z evsjv mvwnZ¨ I ms¯‹…wZ PP©vÕ| cÖKvkK evsjv GKv‡Wwg, XvKv| Awf: AviI wek eQi ci wejv‡Zi evsjv‡`kx KwgDwbwU‡K †Kvb Ae¯’v‡b †`L‡Z Pvb? dviæK: evsjv‡`kx ivRbxwZgy³, ag©ÜZvgy³ GKwU †mKz¨jvi mgvR| †h mgvR GLvbKvi fv‡jv welq¸‡jv MÖnY Ki‡e Ges wb‡Ri ms¯‹… wZ‡K jvjb I PP©vi gva¨‡g GB mgvR‡K Avgv‡`i ms¯‹…wZi fvj Dcv`vb¸‡jv Dcnvi †`‡e| A_©vr iex›`ªbv‡_i fvlvh, Ôwb‡e Avi w`‡e wgjv‡e wgwj‡eÕ| Zv n‡jB Avgiv Avgv‡`i Kvw•ÿZ j‡ÿ †cuŠQv‡Z cvi‡ev| Awf: A‡bK fv‡jv _vK‡eb, Ab¨cÖm½ wb‡q K‡_vcK_‡b Avevi emvi Zzgyj B”Qv ivLwQ,A‡bK kÖ×v| dviæK: Avcbv‡KI A‡kl ab¨ev`|

Cjx•Prr Ve-Ináq™Jj (34 kOÔJr kr) TrPf ßkPrKZuÇ FA @S~JoL uLVA 1949 xJu ßgPT kNmt mJÄuJr ˝J~•vJxPjr hJKm TPr @xPZÇ F xo~ kJKT˜JPj TKoCKjˆ kJKatr TotTJ§ KjKw≠ KZuÇ fPm fJrJ jqJk mJ IjqJjq jJPo rJ\jLKf TrJr ßYÓJ TPrPZÇ vKÜvJuL ßTJPjJ nNKoTJ rJUJr ßfoj FTaJ xãofJS fJPhr KZu jJÇ @A~Mm UJj xJoKrT @Aj \JKr TPr k´gPo ßp TJ\Ka TPrj fJ yPò @S~JoL uLVxy xm rJ\QjKfT hPur ßjfJPhr ßV´¬Jr TPr TJrJVJPr kJbJjÇ ßhPv xm irPjr rJ\QjKfT TotTJ§S KjKw≠ ßWJweJ TrJ y~Ç ßTJPjJ ßjfJ @hJuf ßgPT \JKoj KjP~ oMKÜ ßkPu fJÅPT IPjT xo~ TJrJ laT ßgPTA @aT TrJ yPfJÇ ßmKvr nJV xo~ FKa \Maf @S~JoL uLPVr ßjfJPhr nJPVqÇ wJPar hvPTr oJ^JoJK^ xoP~ kJKT˜JPj @A~MmKmPrJiL @PªJuj hJjJ mJÅiPf ÊÀ TPrÇ 1966 xJPu kKÁo kJKT˜JPjr uJPyJPr KmKnjú KmPrJiL hPur xojõP~ VKbf FTKa \JfL~ TjlJPr¿ IjMKÔf y~Ç ßxUJPj k´gomJPrr oPfJ ßvU oMK\m mJXJKur oMKÜr xjh Z~ hlJ ßkv TPrj FmÄ mPuj, FA Z~ hlJ mJ˜mJ~j TrJ yPu ÊiM mJXJKurJA uJnmJj yPm jJ kJKT˜JPjr xm k´PhPvr oJjMw xoJjnJPm uJnmJj yPmÇ ßhPv KlPr KfKj Y¢V´JPor uJuhLKW o~hJPj k´TJvq \jxnJ~ Z~ hlJ ßWJweJ TPrj, pJ \jVe ˝f”°NftnJPm V´ye TPrÇ KT∂á kJKT˜JPjr vJxT ßVJÔL FA Z~ hlJPT kJKT˜JPjr IU§fJ KmjÓ TrJr FT VnLr wzpπ KyPxPm @UqJK~f TPr FmÄ 1966 xJPur 8 ßo jJrJ~eVP†r FT \jxnJ ßgPT ßvU oMK\mPT ßV´¬Jr TrJ y~Ç ßvU oMK\mPT ßV´¬JrA KZu @A~Mm UJPjr kfPjr k´go iJkÇ FA ßV´¬JPrr k´KfmJPh xJrJ ßhPv @S~JoL uLPVr ßjfJTotLrJ \Kñ KoKZu ßmr TPrÇ kJKT˜JPjr \JfL~ kKrwPhr KmPrJiL hPur xhxqrJ FA ßV´¬JPrr k´KfmJh TPrjÇ ßvU oMK\m ZJzJS ßhPvr KmKnjú ß\uJ ßgPT ßjfJPhr ßV´¬Jr ImqJyf gJPTÇ ß\u ßgPT ßvU oMK\m KmPrJiL hPur ßjfJPhr Skr YuoJj KjptJfPjr KmÀP≠ k´KfmJh KyPxPm 7 \Mj xJrJ ßhPv yrfJu kJuPjr @øJj \JjJjÇ FA xo~ dJTJ ßgPT k´TJKvf hMKa mJÄuJ ‰hKjT xrTJPrr KjptJfPjr KmÀP≠ ß\JrJPuJ nNKoTJ rJPUÇ k´goKa ‰hKjT AP•lJT @r IjqKa ‰hKjT @\JhÇ Z~ hlJ k´YJPrr ßãP© ‰hKjT AP•lJPTr nNKoTJ KZu ßmv ß\JrJPuJÇ xm mJiJ CPkãJ TPr 7 \Mj xJrJ ßhPv yrfJu kJuj TrJ y~Ç @A~Mm UJPjr iJreJ KZu, ßvU oMK\mPT FTKa rJÓsPhsJKyfJoNuT oJouJ~ lJÅxJPjJ ßVPu KfKj fJÅr rJ\QjKfT TotTJ§ hoj TrPf kJrPmjÇ 1968 xJPur \Mj oJPxr 19 fJKrU @A~Mm UJPjr KjPhtPv ßvU oMK\mxy fJÅr xPñ @aT fJÅr rJ\QjKfT xyTotL S ßmv KTZM xJoKrT S ßmxJoKrT k´vJxPjr mJXJKu xhxqPhr KmÀP≠ kNmt mJÄuJPT kJKT˜Jj ßgPT KmKòjú TrPf wzpπ TrJr IKnPpJV FPj rJÓs mjJo ßvU oMK\m S IjqJjq (@VrfuJ wzpπ oJouJ jJPo UqJf) À\M TPr dJTJ ßxjJKjmJPx FT xJoKrT asJAmMqjJPu fJÅPhr KmYJr ÊÀ TrJ y~Ç KmYJPr ßhJwL xJmq˜ yPu oífqM h§ KjKÁfÇ kJKT˜JPjr xJoKrT \J∂Jr KmÀP≠ @PªJuj VPz ßfJuJr \jq kNPmt CKuäKUf ZJ©PjfJrJ 1969 xJPur 5 \JjM~JKr ZJ© xÄV´Jo kKrwh Vbj TPrjÇ Fr @PV ßgPTA Imvq kígTnJPm ZJ©uLV S ZJ© ACKj~j @A~MmKmPrJiL @PªJuj TPr @xKZuÇ FA k´gomJr xm ZJ© xÄVbj S cJTxM FTA käqJalPot FPx @A~Mm xrTJPrr KmÀP≠ fLms @PªJuj VPz fMuPf xão y~Ç k´eLf y~ 11 hlJ, pJr Ijqfo KZu ßvU oMK\mxy xm rJ\mKªPT oMKÜ S @VrfuJ wzpπ oJouJ k´fqJyJrÇ 11 hlJr oPiq Z~ hlJS I∂ntÜ M TrJ y~Ç ßxA @PªJuPj ZJ© S vsKoTPhr IÄvV´ye ZJzJS ßhPvr xm ßvsKer xJiJre oJjMw IÄvV´ye TPrÇ UMm hs∆fVKfPf dJTJxy ßhPvr mz mz vyPrr xm rJ\kg YPu pJ~ ZJ©-\jfJr hUPuÇ IjqKhPT xrTJPrr @Ajví⁄uJ mJKyjL fJPhr KjptJfPjr oJ©J mÉ èe mJKzP~ ßh~Ç xnJ-xoJPmPvr Skr KjKmtYJPr èKu YuPf gJPTÇ @VrfuJ oJouJr ÊjJKj ÊÀ yS~Jr kr ßgPTA hs∆f kNmt mJÄuJr kKrK˙Kf xrTJPrr Kj~πPer mJAPr YPu ßpPf gJPTÇ ZJ© xÄV´Jo kKrwPhr ßjfJPhr KjPhtvA yP~ SPb k´vJxKjT KjPhtvÇ xTJu 10aJ yPuA dJTJ KmvõKmhqJu~ TuJnmPjr xJoPjr mafuJ~ dJTJ vyPrr xm KvãJk´KfÔJPjr KvãJgtLrJ \PzJ yPf ÊÀ TPr ZJ©PjfJrJ TL KjPhtv ßhj fJ ßvJjJr \jqÇ xnJ ßvPw KvãJgtLrJ pJPf ßTJPjJ KoKZu ßmr TrPf jJ kJPr fJr \jq k´J~ k´KfKhjA dJTJ vyPr 144 iJrJ \JKr TrJ yPfJ @r rJPf gJTf TJrKlCÇ fJPfS KT∂á ZJ©xoJ\ hPo pJ~KjÇ KoKZu KbTA ßmr yPfJ @r k´P~J\Pj TJrKlC nJXJ yPfJÇ IjqKhPT kMKuv @r AKk@r KjKmtYJPr KoKZPur Skr èKu YJuJPf KÆiJ ßmJi Trf jJÇ 1969 xJPur 20 \JjM~JKr dJTJ ßoKcTqJu TPuP\r xJoPj Foj FT ZJ© KoKZPu kMKuv èKu

TrPu ZJ© ACKj~j ßjfJ @xJhMöJoJj Kjyf yjÇ FTA Khj vyPrr IjqJjq FuJTJ~ kMKuPvr èKuPf Kjyf yj xJÄmJKhTxy YJr\jÇ @xJPhr oífqM FTKa Ve-@PªJujPT Ve-InMq™JPjr ÆJrk´JP∂ KjP~ pJ~Ç kMKuv @xJPhr uJv KjP~ pJ~Ç ZJ© xÄV´Jo kKrwh kr Khj dJTJ~ S 24 fJKrU xJrJ ßhPv yrfJu @øJj TPrÇ 24 \JjM~JKr yrfJu YuJTJPu dJTJ~ ZJ© KoKZPu kMKuv èKumwte TrPu dJTJr jmTMoJr AjKˆKaCPar jmo ßvsKer ZJ© oKfCr ryoJj oKuäT Kjyf yjÇ oKfCr ZJzJS FKhj TokPã @PrJ Kfj\j Kjyf yjÇ FKhj CP•K\f \jfJ xrTJPrr oJKuTJjJiLj ‰hKjT kJKT˜Jj S AÄPrK\ ‰hKjT oKjtÄ KjC\ nmPj IKVúxÄPpJV TPrÇ xrTJr k´JPhKvT rJ\iJjL dJTJr Skr xŒNet Kj~πe yJKrP~ ßlPuÇ fum TrJ y~ ßxjJmJKyjLÇ 24 WµJr \jq \JKr TrJ y~ TJrKlCÇ KT∂á Ff KTZMr krS @PªJuPj ßTJPjJ k´nJm kPzKj; mrÄ k´KfKa oífqM r xPñ @PªJuj @PrJ fLms yKòuÇ kNmt mJÄuJ ZJzJS kKÁo kJKT˜JPjr KmKnjú vyPrS @A~MmKmPrJiL @PªJuj hJmJjPur oPfJ ZKzP~ kPzÇ 24 \JjM~JKrr WajJr kr UMm hs∆f kNmt mJÄuJr ßmxJoKrT k´vJxj ZJ© xÄV´Jo kKrwPhr yJPf YPu ßpPf gJPTÇ IjqKhPT \jVPer Skr xrTJPrr ßmkPrJ~J KjptJfPjr oJ©JS hs∆f mJzPf gJPTÇ KmKnjú vyPr ßxjJmJKyjL jJoJPjJ y~Ç ßxjJmJKyjL, AKk@r, kMKuv KjKmtYJPr èKu TrPf gJPT ZJ©-\jfJr Kjr˘ KoKZPur SkrÇ oífqM r KoKZu hLWt yPf gJPTÇ ZJ©Phr ßjfíPfô FA @PªJuPj xoJP\r xmt˜Prr oJjMw xogtj \JjJ~ FmÄ @PªJuj ßmVmJj TrPf fJPf vKrT y~Ç 1969 xJPur 15 ßlms∆~JKr dJTJ ßxjJKjmJPx ßxjJrãLPhr èKuPf @VrfuJ wzpπ oJouJr Ijqfo IKnpMÜ xJP\t≤ \ÉÀu yT Kjyf yjÇ 18 ßlms∆~JKr rJ\vJyL KmvõKmhqJuP~r KvãT c. xJoxMPöJyJPT ßxjJmJKyjL KmvõKmhqJuP~r oNu laPTr TJPZ èKu TPr yfqJ TPrÇ ßxA C•Ju xoP~r IVú°KMKuñ xJrJ ßhPv ZKzP~ kPzÇ @A~Mm UJj oPj TPrKZPuj, KfKj ßvU oMK\mPT oMKÜ KhPu kKrK˙Kf KTZMaJ vJ∂ yPf kJPrÇ 22 ßlms∆~JKr kJKT˜JPjr ßuRyoJjm KyPxPm UqJf Kl oJvtJu @A~Mm UJj @VrfuJ wzpπ oJouJ k´fqJyJr TPr ßvU oMK\mxy xm IKnpMÜPT oMKÜ KhPf mJiq yjÇ 23 ßlms∆~JKr ßTªsL~ ZJ© xÄV´Jo kKrwh ßrxPTJPxtr KmvJu \jxnJ~ ßvU oMK\mPT ÈmñmºM' CkJKiPf nNKwf TPrÇ mJÄuJr oJjMw mñmºMPT fJPhr oPiq ßkP~ jm ChqPo mJXJKur oMKÜxÄV´JPor xNYjJ TPrÇ kNmt mJÄuJr ZJ©PjfJrJ kJKT˜JPjr FA IÄPvr xŒNet ßmxJoKrT Kj~πe fJÅPhr yJPf KjP~ ßjjÇ fJÅPhr xPñ FUj mñmºM @PZjÇ n~PT fJÅrJ \~ TrPf KvPUPZjÇ ßvw ßYÓJ KyPxPm @A~Mm UJj FTKa xoP^JfJ ‰mbPTr oJiqPo kKrK˙Kf xJoJu ßhS~Jr ßYÓJ TPr mqgt yjÇ Im˙J ßmVKfT ßhPU @A~Mm UJj 24 oJYt kJKT˜JPjr vJxjnJr ßxjJk´iJj A~JKy~J UJPjr TJPZ y˜J∂r TPrjÇ ßxA rJPfA A~JKy~J UJj kJKT˜JPj KÆfL~mJPrr oPfJ xJoKrT @Aj \JKr TPr kJKT˜JPjr TKlPj ßvw ßkPrTKa bMPT ßhjÇ Cjx•Prr Ve-@PªJuj mJXJKur xyxs mZPrr xÄV´JPor AKfyJPx FTKa TJPuJ•Let IiqJ~Ç VeInMq™JPjr vyLhPhr ˛íKfr k´Kf VnLr vs≠JÇ

IKjKÁf KmPvõ (40 kOÔJr kr) rJKv~J~ KmsKav ßTJŒJKjr KmKjP~JV @PZÇ @mJr rJKv~JPfS pMÜrJP\qr KmKjP~JV @PZÇ KÆfL~f, ArJT S KxKr~J~ hLWt˙J~L pMP≠r TJrPe oiqk´JPYqr oPfJ èÀfôkeN t IûPu vNjqfJ xíKÓ yP~PZÇ kMPrJPjJ Ko©rJ FA xoxqJ ßoJTJKmuJ TrPf xKÿKuf CPhqJV KjPf kJPrKjÇ KT∂á kKÁPor CKYf yPm, FA IûPu vJK∂ KlKrP~ @jJ, pKhS rJKv~J FPf dMPT kzJ~ jfMj \KaufJ xíKÓ yP~PZÇ FTAnJPm C•r @Kl∑TJr xPñ xŒTt m\J~ rJUPf pMÜrJÓs-pMÜrJ\qACPrJkL~ ACKj~j IPãr k´P~J\j yPm, ßpUJjTJr IPjT ßhPvr xrTJrA K˙KfvLu j~Ç lPu fJrJ xπJPxr xNKfTJVJr yP~ CPbPZ, ßpUJjTJr oJjMw ACPrJPkr KhPT pJ©J ÊÀ TPrPZÇ @orJ kKÁoJrJ FA ßãP© xrJxKr nNKoTJ kJuj TrJ mº TPr KhP~KZÇ KTZM KTZM ßãP© @orJ IK˙KfvLufJ xíKÓ TPrKZÇ @orJ pKh KjP\Phr èKaP~ KjPf gJKT fJyPu rJKv~Jxy Ijq ßhvèPuJ @oJPhr \J~VJ hUu TrPf ÊÀ TrPmÇ fJrJ ßxUJPj k´nJm Km˜Jr TrPmÇ Pp vKÜèPuJ KÆfL~ Kmvõ pMP≠J•rTJPur @∂\tJKfT mqm˙J ßaPj ßnPX ßluPf YJAPZ, fJPhr gJoJPf yPmÇ pMÜrJÓs, pMÜrJ\q S ACPrJkL~ ACKj~Pjr IKnjú GKfyq @PZ, ßpaJ rãJ TrPf yPmÇ ßxsl KmsPaj ACKj~j ßZPz ßmKrP~ ßVPZ FmÄ pMÜrJPÓs Foj FT\j oJjMw ßk´KxPc≤ KjmtJKYf yP~PZj KpKj k´gJVf KY∂JPT YqJPu† \JjJPòj, ßx TJrPe @APjr vJxPjr oPfJ Foj FTKa oNuqmJj GKfyqPT ^MKÅ Tr oMPU ßluJ KbT yPm jJÇ ßp xŒTt @oJPhr GPTqr mºPj ßmÅPi ßrPUPZ, fJ rãJ TrPf yPm; GTq S IKnjú GKfPyqr oPiq @oJPhr @vJr Knf VzPf yPmÇ


KmPjJhj 22

SURMA m 27 January - 02 February 2017

nJrf oJfJu \Pur VJj

KYrTáPar xPñ oofJ\ TuTJfJ yP~ mJÄuJPhPv KlrPm \Pur VJjÇ ßxaJ \JjJr kr kKÁomPñr ßhJyJr mqJP¥r Kv·L TJKuTJ k´xJh \JjJPuj, ÈFPxJ, hMPaJ VJj ßVP~ pJSÇ' \Pur VJPjr \jq F @r FojKT? KVP~ ßhUPuj, ÉuM˙Mu mqJkJr, K\ mJÄuJr KmrJa TqJŒJxÇ FPTr kr FT oJjMPwr yJf yP~ fJÅPhr ßkRÅZJPf yPuJ oNu oPûÇ rJÉPur iJreJ, I∂f 11 yJf WMPrPZj fJÅrJÇ ßTJgJS ßoT@k, ßTJgJS kJ§MKuKk mMP^ ßjS~J @mJr ßTJgJS oyzJÇ fPm @KfPg~fJr @KfvPpq rLKfoPfJ KkÓ yP~ KVP~KZPuj fJÅrJÇ

dJTJ, 19 \JjM~JKr - rJÉu @jPªr ßTJPjJ ßTJPjJ mA kJzJ ßmzJPf KVP~ @r ßlPr jJÇ mºMr mJKzr fJPTr ßvJnJ mJzJ~ ßxèPuJÇ mJKTèPuJ bJxJbJKx TPr gJPT fJÅr mxJr WPrr mMT ßvuPlÇ kzJr ßyj ßTJPjJ Kmw~ ßjA, pJPf rJÉPur IÀKY @PZÇ ßxJomJr xTJPu WraJ~ InqgtjJ \JjJj \Pur VJPjr kJrTJvKjˆ xJAlMu \JjtJuÇ ßh~Ju\MPz jJjJ mJhqpπ ^MuPf ßhUJ pJ~Ç FèPuJA oPû mJ\Pf ßhPUj, ßvJPjj fJÅPhr nÜrJÇ nÜTMu \JjPf C“xMT, \Pur VJj nJrfL~ KaKn YqJPju K\ mJÄuJr ÈxJPrVJoJkJ' IjMÔJPj

VJAuÇ oJ© hMPaJ VJj, fJS kMPrJ j~Ç rJ\˙JPj WMPr ßmKzP~PZ \Pur VJjÇ ZKmPf KvCuL S rJÉurJÉu \JjJPuj, ßxaJ KZu nJrf xlr ßvPw ßlrJr xo~TJr WajJÇ Fr @PV VJj TrPf yP~PZ nJrPfr kKÁomPñr ‰jyJKa C“xPmÇ k´J~ FT hvT iPr C“xmKa yPò ßxUJPjÇ @oπe \JKjP~KZPuj fJkxL rJ~ ßYRiMrL S ÊPnªM oJAKfÇ ÈfJkxL yPòj KfKj, Km\~ xrTJPrr VJjèPuJPT KpKj \jKk´~ TPrPZj', muPuj rJÉuÇ PoP^Pf ßVJu yP~ mPx

@oJPhr @`J ÊÀ y~Ç KZPuj Kv·L rJÉu @jª, xJAlMu \JjtJu, KvCuL n¢JYJpt, F Km Fx ß\o, TJoÀu jLu S Kc FAY ÊnÇ TjT @Khfq @xPf kJPrjKjÇ Vf mZPrr KcPx’Pr ‰jyJKar kr fJÅPhr VJj TrPf yP~PZ rJ\˙JPjr Kv·V´Jo C“xPmÇ ‰jyJKaPf fmM KTZM mJXJKu KZPujÇ rJ\˙JPj kJS~J ßVu jJ FT\jPTSÇ KT∂á ßVP~PZj krkr hMA KhjÇ k´go Khj pJÅrJ FPxKZPuj, IPjPT krKhjS ÊjPf KVP~PZjÇ \JjtJu muPuj, ÈPTJPjJ rTo FTaJ KyKª v» CóJre TrPuA o\JÇ @orJ ßfJ ßxUJPj

A≤JrjqJvjJu Kv·LÇ nMunJu TPr KyKª CóJre TrKZuJo APò TPrÇ hvtPTrJ ßTC k´KfmJh TrKZPuj, ßTCmJ nMu iKrP~ KhKòPujÇ o\J kJKòPuj xmJAÇ' rJ\˙JPjr C“xmKa oMê TPrPZ fJÅPhrÇ xJf KhjA ßxUJjTJr oJKar oû jfMj TPr ßukJ yPfJ, k´KfKhj @ÅTJ yPfJ jfMj @ukjJÇ kKròjú TrJ yPfJ hvtTPhr mxJr \J~VJr TJkzÇ xm KTZMPf hJÀe @hPrr ZJkÇ ßxUJPj TJÀKvP·r k´hvtjL, \JhMWr @r VJPjr @P~J\j ßhUPf FPxKZPuj yJ\Jr yJ\Jr oJjMwÇ nJwJ jJ mM^PuS, mJÄuJ VJj CkPnJV

\\t TîMKj

vJKTrJ

oqJa ßcoj

lPrˆ ÉAPaTJr

fJrTJrJ FUj xMA\JruqJP¥ 19 \JjM~JKr - vJKTrJ, oqJa ßcoj, lPrˆ ÉAPaTJr, \\t TîMKj ßkRÅPZ ßVPZjÇ yJK\r yP~PZj nJrPfr Tre ß\Jyr S kJKT˜JPjr IÛJr\~L YuKó© KjotJfJ vJroLj SmJP~hÇ xMA\JruqJP¥r hJPnJx vyPr YuPZ S~Jt APTJjKoT ßlJrJPor 47fo mJKwtT xPÿujÇ ÊiM KT KmvõPjfJ S

KmPjJhj 23

SURMA m 27 January - 02 February 2017

k´nJmvJuL mqKÜrJA gJTPmj ßxUJPj? xJrJ hMKj~Jr xÄÛíKf\VPfr k´KfKjKi S k´nJmvJuL mqKÜPhrS ßfJ gJTJ YJAÇ mJKwtT F xPÿuPj TuK’~Jr xÄVLfKv·L vJKTrJPT ßhS~J yP~PZ KâˆJu IqJS~JctÇ FTA kMrÛJr ßkP~PZj yKuCc IKnPjfJ lPrˆ ÉAPaTJr S \JotJj mÄPvJØNf ßmyJuJKv·L IqJj-PxJKl oJaJrÇ xPÿuPjr k´go Khj FTKa KmPvw @PuJYjJ~ IÄv ßjj yKuCc IKnPjfJ oqJa cqJojÇ ßxUJPj KmÊ≠ kJKj xÄrãe KjP~ TgJ mPuj KfKjÇ

VfTJu hJPnJx ßgPT AjˆJV´JPo ZKm ßkJˆ TPr KjP\r CkK˙Kfr TgJ \JjJj mKuCc KjotJfJ Tre ß\JyrÇ yKuCc IKnPjfJ \\t TîMKjr xPñ ßfJuJ ßxA ßxuKlA ßvw TgJ j~Ç xPÿuPjr ÈTJuYJrJu cJAnJrKxKa' kqJPjPur FTKa @PuJYjJ~ IÄv ßjPmj TreÇ xPÿuPj IÛJr\~L vJroLj SmJP~h Kj\ ßhv kJKT˜JPjr k´KfKjKifô TrPmj ßhvKar k´iJjoπLr xPñÇ 17 \JjM~JKr ÊÀ yS~J F xPÿuj YuPm 20 \JjM~JKr kpt∂Ç KxFjKmKx, FFlKk S cjÇ

TPrPZj hvtPTrJÇ ßlrJr xo~ ßkZj ßgPT ßcPT mPuPZj, ÈÍmTMu lMu", ÍK^uKou K^uKou" @òJ yqJ~Ç' rJÉu muPuj, ÈoPj y~Kj ßp SaJ mJÄuJPhPvr mJAPrÇ FT kKrmJr ßfJ mJKzPf KjP~ UJS~JPf ßYP~PZÇ ßTC mPuPZj, @mJr ßpj pJAÇ \JjtJPur xPñ ZKm fMPuPZ, ßpojaJ FUJPj ßfJPuÇ ßhPv ßlrJr kr ßhUKZ, ßlxmMT ßkP\ oqJPx\ ßmPz ßVPZÇ' TuTJfJ yP~ mJÄuJPhPv KlrPm \Pur VJjÇ ßxaJ \JjJr kr kKÁomPñr ßhJyJr mqJP¥r Kv·L TJKuTJ k´xJh \JjJPuj, ÈFPxJ, hMPaJ VJj ßVP~ pJSÇ' \Pur VJPjr \jq F @r FojKT? KVP~ ßhUPuj, ÉuM˙Mu mqJkJr, K\ mJÄuJr KmrJa TqJŒJxÇ FPTr kr FT oJjMPwr yJf yP~ fJÅPhr ßkRÅZJPf yPuJ oNu oPûÇ rJÉPur iJreJ, I∂f 11 yJf WMPrPZj fJÅrJÇ ßTJgJS ßoT@k, ßTJgJS kJ§MKuKk mMP^ ßjS~J @mJr ßTJgJS oyzJÇ fPm @KfPg~fJr @KfvPpq rLKfoPfJ KkÓ yP~ KVP~KZPuj fJÅrJÇ ÈxJPrVJoJkJ' IjMÔJPjr VPmweJr TJ\ TPrj TJKuTJ k´xJhÇ KjP\r TJ\, ÊKaÄP~r mq˜fJr krS j\r KZu, ÈSrJ ßUP~PZ ßfJ?' PhPvr KaKn IjMÔJPjr xPñ kJgtTqaJ TL? \JjPf YJAPu rJÉu mPuj, ÈPhPv Kfj WµJr IjMÔJj TrPf ßp @P~J\j, ßxUJPj FTKa VJPjr \jq fJr ßgPTS ßmKv xfTtfJ S mqm˙JkjJÇ o\Jr xm IKnùfJ ßxUJPjÇ FT\j FPx mMK^P~ KhKòPuj, ßTJj k´Pvúr TL \mJm KhPf yPmÇ @orJ Foj

nJm iruJo ßpj, WJmPz ßVKZÇ' IjMÔJj ßvPw IKnoJPjr xMPr rJÉu @jªPT KfKj mPuPZj, È@kKj ßfJ hJhJ @oJr xPñ o\J uMaPujÇ nJmaJ Foj TrPuj ßpj KTòM ßmJP^j jJÇ @kKj ßfJ TgJr rJ\JÇ' rJÉPur WPr KaKn ßjAÇ fPm ÈxJPrVJoJkJ' ßp \jKk´~ IjMÔJj, ßxaJ \JjJ KZuÇ KT∂á ßxaJ ßp hMA mJÄuJPfA Ff \jKk´~, jfMj TPr \JjJ yPuJÇ ßxJKyjL oMUJ\tLr xPñ ßpRgnJPm VJAPuj ÈpJS kJKU mPuJ' S ÈFoj pKh yPfJ' FmÄ hM'TKu ÈmTMu lMu'Ç TJKuTJ k´xJh mPuPZj, ÈTuTJfJr hvtT nLwe ßUPkPZÇ ßfJoJPhr ßp Ff nÜ FUJPj, ßT \Jjf! ÊiM ßfJoJPhr KjP~A FTaJ @uJhJ FKkPxJc rJUJ pJ~ KT jJ, nJmPf yPòÇ' TgJr lJÅPT CPb KVP~KZPuj rJÉuÇ ßZPu ßfJÅfJ ÛMu ßgPT KlPr mPuPZ, mºMrJ IKnjªj \JKjP~PZ fJÅPTÇ mPuPZ, ßfJr mJmJPT xJPrVJoJkJ~ ßhKUP~PZÇ PZJa ßZJa @jª CkPnJV TrPZj \Pur VJPjr xhxqrJÇ TgJ KhP~PZj, 2020 xJPu ßmPrJPm jfMj IqJumJoÇ @jPªr \jqA VJj TrJ, mJ\JPrr YJk KjPf YJj jJ fJÅrJÇ ßlrJr kPg vKkÄ TPrPZj KT jJ, \JjPf YJAPu yJKxr ßrJu kPz pJ~ WraJ~Ç jLu jJKT k´J~ vNjq FTaJ uJPV\ KjP~ KVP~KZPuj, KlPrPZj ßxaJ nPrÇ KT∂á jPLur fôKrf k´KfmJh, È\JjtJu nJA nJKmr \jq ßpxm KTPjPZj, ßxèPuJA nPrKZPuj @oJr mqJPVÇ'

ÈrLjJ msJCj': FTKa Ijq rTo KxPjoJr V· dJTJ, 20 \JjM~JKr - ZKm ßhPU oPj yPfA kJPr, ßuJTVJPjr VJK~TJ oofJ\ mMK^ ßpJV KhPuj VJPjr hu ÈKYrTMa'áFÇ KT∂á jJÇ ZKmr mqJUqJ KhPf KVP~ ßmKrP~ Fu jfMj UmrÇ KYrTMa mqJP¥r kã ßgPT \JjJPjJ yPuJ, mJCuxosJa vJy @mhMu TKrPor È@Ko TMuyJrJ TuKïjL' VJjKa FTKa ZKmPf mqmyJr TrJ yP~PZÇ @xoJKj KxPjoJr \jq jfMj xÄVLfJP~J\Pj ‰fKr ßxA VJjKa ßVP~PZj oofJ\Ç @r VJjKar jfMj xÄVLfJP~J\j TPrPZ VJPjr hu KYrTMaÇ xŒ´Kf dJTJr KjPTfPj KYrTMPar ˆMKcSPf F VJPj T£ KhP~PZj oofJ\Ç KjP\Phr IqJumJPor VJPjr kJvJkJKv KYrTMa AhJjLÄ YuKóP©r VJj KjP~S mq˜Ç Vf mZPrr @PuJKYf KxPjoJ @~jJmJK\Pf KYrTMa mqJP¥r VJS~J ÈjJ mMK^ hMKj~J' VJjKa ßmv \jKk´~fJ kJ~Ç @xoJKj KxPjoJr VJPjr oJiqPo YuKóP©r VJPj FTxPñ kJS~J pJPm oofJ\ S KYrTMaPTÇ jfMj xÄVLfJP~J\Pjr kMPrJPjJ VJjKa KjP~ TgJ y~ KYrTMa mqJP¥r Ijqfo xhxq vJroLj xMufJjJ xMoLr xPñÇ KfKj mPuj, È@orJ Fr @PV FTxPñ ßaKuKnvj IjMÔJPj VJj TPrKZÇ KYrTMa mqJP¥r xPñ ßpRg ßxA @P~J\Pjr ßmv k´vÄxJ TPrKZPuj oofJ\ @kJÇ FmJr @orJ vJy @mhMu TKrPor IKf kKrKYf FTKa VJj TruJoÇ @oJPhr xÄVLfJP~J\Pjr ßxA VJjKa @kJr TP£ jfMj oJ©J ßkP~PZÇ' KYrTMa mqJP¥r @PrT xhxq kJPnu @rLj mPuj, È@orJ FTxPñ TP~TKa IjMÔJPj VJj TPrKZÇ fUj TgJ k´xPñ KfKj @oJPhr xPñ @rS TJ\ TrJr @V´y k´TJv TPrjÇ @orJ fJÅr oPfJ FT\j Kv·Lr xPñ TJ\ TrPf ßkPr @jKªfÇ' Fo vJUJS~Jf ßyJPxj kKrYJKuf @xoJKj KxPjoJr xm TKa VJPjr xÄVLf kKrYJujJ TrPZ KYrTMaÇ FA ZKmr @PrTKa

VJPj T£ KhP~PZj TuTJfJr IPjõwJÇ @xoJKj ZJzJS KYrTMa ßoJ˜lJ xr~Jr lJÀTLr cMm, IKjPow @APYr n~ÄTr xMªr KxPjoJPfS TJ\ TPrPZÇ

Kasku Fé: KraJjt Im ß\¥Jr ßTA\

dJTJ, 20 \JjM~JKr - FPTmJPr Ik´fqJKvfnJPm rLjJ msJCj ßhPU ßluJÇ ÈrLjJ msJCj' oJPjA ßfJ x¬khLr xMKY©J ßxjÇ fPm KT fJÅPT KjP~ ZKm, jJKT x¬khLr KrPoT pJPT mPu, fJ-A? ßTJgJS ßTJPjJ ßkJˆJr ßjAÇ k´YJreJ ßhKUKj ßfojÇ YuKó© kJPbr ZJ© KyPxPm xMPpJV ßkPu KxPjoJ yPu ßWJrJWMKr TKrÇ KxPjPkäPér ÆJr˙ yA TôKY“, ThJKY“Ç TJre, KaKTPar oNuqÇ ßxUJPjA ßYJPU kPz ßkJˆJrKaÇ KÆiJ KjP~A yPu ßdJTJÇ AoPk´x ßaKuKlPuìr ZKmÇ C“xVt k´~Jf fJPrT oJxMh S KoÊT oMjLrPTÇ IKnj~Kv·Lr fJKuTJ~ mÀe YPªr jJo ßhPU YoTJAÇ TJre, TKhj @PVA xfqK\“ rJP~r xLoJm≠ ZKmPf fJÅPT pMmT „Pk ßhUJÇ kPr xJŒ´KfT TuTJfJr mJÄuJ FmÄ mKuCPcr KyKª ZKmPfS ßhKU fJÅr TqJKrvoJKaT CkK˙KfÇ rLjJ msJCj ZKmr V·aJ hMPaJ ßZPuPoP~r, V·aJ oMKÜpMP≠r FmÄ oMKÜPpJ≠JrÇ fJÅPhr oJjKxT ÆPªôr FmÄ KjP\r xPñ pMP≠rÇ VP·r ZPuA muJ AÄPr\Phr 200 mZPrr ßVJuJKo, kJKT˜JPjr \jq oMxKuo uLPVr kPã kNmt mJÄuJr oMxKuoPhr xogtj, ßhv KmnJV, kptJ~âPo ßxjJvJxj, mJXJKuPhr hKoP~ rJUJ FmÄ @VrfuJ wzpπ oJouJÇ '69-Fr Ve-InMq™Jj ßgPT oMKÜpM≠ FPxPZ ßpoj FTaM@ á iaM TPr, ßfoKj FPxPZ FTKa xoP~r KY©, pJ @oJPhr k´\Pjìr \jq mMP^ SbJ TKbjÇ y~PfJ kKrYJuT vJoLo @UfJr Kmvõ˜ gJTPf ßYP~PZj AKfyJPxr TJPZÇ fJA I\JjJ KTZM IiqJ~PT @\PTr fÀePhr TJPZ oKyoJKjõf TrPf ßYP~PZjÇ aMTPrJ aMTPrJ muJÇ ßhUPf KVP~ oPj yP~PZ, ßxA AKfyJPxr \ôu∂ IiqJ~èPuJ @\PTr fJÀPeqr TJPZ fMPu irJr k´~JxÇ @oJPT Yo“Tíf TPrPZ 40 mZr kr IqJÄPuJ-AK¥~Jj mÄPvJØNf FTTJuLj ßk´KoTJr xPñ mJXJKu ßxA oMKÜPpJ≠Jr IiqJ~Ç @orJ pJÅrJ uJxqo~L jJK~TJ @r xMhvtj jJ~TPhr jJYáVJjnrJ ßk´Po oVú yA, ßx @UqJj nJXJr ßYÓJ rP~PZÇ nJPuJ ßuPVPZ VJjèPuJÇ nJPuJ uJPVKj xŒJhjJVf KTZM hMmu t fJÇ v»KmjqJPx uã rJUJ CKYf KZuÇ VJPj FmÄ xMPr kíKgôrJ\ IjmhqÇ EfMrJP\r oxíe VJ~KT @käf M TPrÇ Kv·LPhr IKnj~S Yo“TJrÇ jJ~T KyPxPm mÀe Yª S oJylM\ Kr\nL xJmuLu FmÄ GTJK∂TÇ jJK~TJ k´oJ kJmjL k´vÄxJ TMzJPmj ImuLuJ~Ç fíK¬ KjP~A ßmPrJPjJr oPfJ YuKó© rLjJ msJCjÇ Fr xm TuJTMvuLPT IKnjªjÇ KmPvw TPr hM\j ÈKcSKk'∏mrTf kuJv S TJPxl vJymJ\LÇ fJÅrJ YuKó© iJrPe hvtjL~ oJ©J pMÜ TPrPZjÇ FKcar xMoj @PrTaM xPYfj yPf kJrPfjÇ fmM nJPuJ TPrPZjÇ xmPvPw mum, ßp oiqKm• hvtT KxPjoJ yPur ßYRyK¨ ßgPT KZaPT KVP~KZPuj, fJÅrJ yPu FPx ImvqA rLjJ msJCj ßhUPf kJPrjÇ

mqKfâoL iJrJr jJ yPuS Kasku Fé: KraJjt Im ß\¥Jr ßTA\ ZKmKa oPj yPò nJPuJA hvtT aJjPmÇ Imvq mqJkJraJ @kjJr kZPªr SkrS IPjTaJ Kjntr TPrÇ CkoyJPhvL~ hvtTPhr TJPZ FA yKuCc YuKóP©r mz @Twte hLKkTJ kJzMPTJjÇ KfKj FA KxTMqP~u ZKmr jJ~T Knj KcP\Pur xPñ FTKa èÀfôkeN t YKrP© IKnj~ TPrPZjÇ Knj KcP\uA FUJPj ß\¥Jr ßTA\, KpKj FTxo~ vKÜvJuL âLzJKmh KZPujÇ FUj xrTJPrr fMPUJz ßVJP~ªJÇ ß˝òJ KjmtJxj ßgPT KlPr FPxPZj FT ‰mKvõT ÉoKT ßoJTJKmuJr @øJj ßkP~Ç fJrkr \KzP~ kPzj K\~JÄ S fJÅr hPur xPñ FT À≠võJx uzJAP~Ç FTkptJP~ \JjPf kJPrj, xrTJPrr vLwt kptJP~S YuPZ VnLr wzpπÇ k´KfKa YKr©A Kj\˝ hãfJ KjP~ @Kmntf N y~Ç Kc ß\ TJÀPxJ kKrYJKuf FA ZKmPf IqJTvPjr FT Ijjq nJrxJoq @PZÇ Kasku Fé: KraJjt Im ß\¥Jr ßTA\ ZKmr IjqJjq YKrP© IKnj~ TPrPZj xqJoMP~u Fu \qJTxj, aKj \J, ß\a Ku, KjjJ ßcJmPrn k´oUM Ç mKuCc fJrTJ hLKkTJPT khtJ~ IPjTaJ xo~ iPr ßhUJ pJPmÇ fJA nÜ-IjMrJVLPhr yfJvJr TJre I·Ç mKuCPcr @PrT fJrTJ ArlJj UJjPT AjlJPjtJ ZKmPf UMm I· xo~ khtJ~ ßhPU IPjPT KjrJv yP~KZPujÇ hLKkTJr YKr©Kar jJo ßxPrjJ @ñJrÇ TJKyKjr iJrJmJKyTfJ~ k´J~A KfKj yJK\r yjÇ fJÅr xPñ Knj KcP\Pur rxJ~jaJ yP~PZ ßmvÇ KcP\u FA KxKrP\ TJ\ TrPZj 15 mZr iPrÇ Kasku Fé KxKrP\r jJ~PTr nNKoTJ~ ßgPTA @Ax KTCm ZKmPf 2005 xJPu fJÅr oífqM yP~KZuÇ KT∂á FmJPrr kPmt KfKj @mJr ß\¥Jr ßTA\ YKrP© KlPr FPxPZjÇ fPm FA ZKmPf xm KoKuP~ IqJTvjaJA xmPYP~ ßmKv k´JiJjq ßkP~PZÇ TJKyKj S YKr©èPuJr yJxqrPx IPjT xo~ VrKou @PZ oPj yPuS Kasku Fé: KraJjt Im ß\¥Jr ßTA\ CfPr ßpPf kJPrÇ TJre, KjPhtJw o\JA FUJPj ßmKv ßhUPmj hvtPTrJÇ nJrPf AKfoPiq ZKmKa oMKÜ ßkP~PZ FmÄ mqmxJS nJPuJ TPrPZÇ @Kvx @YJpt

oMKn AjxJAcJr S KyªM˜Jj aJAox Imu’Pj


27 January - 02 February 2017

24-25 SURMA

oKyuJñj

kMÀPwr IKiTJr @hJP~ jJrL

\oTJPuJ ßcsx kKrKyf Kfj\j jJrL, pJPhr oJgJ~ lMPur ßVJZJÇ AK¥~Jj ߸x KrxJYt IVtJjJAP\vPj (AxPrJ) fJrJ FPT IkrPT ÊPnòJ \JjJPòjÇ Foj FTKa lPaJV´Jl xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqPo ßpj nJArJu yP~ ßVPZÇ hMA mZr @PVr WajJÇ pUj oñPur TãkPg xlunJPm xqJPauJAa ˙Jkj TrPf xão yP~KZu nJrfL~ KmùJjLrJÇ FA KY© ßhPU xmJA oPj TPrKZu fJrJA y~PfJ oJxt IKnpJPjr ßTªsKmªMÇ KT∂á ßxKa fJrJ jJ yPuS AxPrJr oJxt KovPjr TP≤sJu ÀPo Ijq kMÀwPhr kJvJkJKv fJrJS GTJK∂TfJ S xlufJr xPñ TJ\ TPrPZjÇ nJrPf ߈KrSaJAk FTKa iJreJ k´YKuf rP~PZ- ßhPvr rPTa xJA¿ oJPjA ßxUJPj kMÀw @KikfqmJhÇ fJPf jJrLr \J~VJ ImoNuqJK~f, muPf ßVPu IT·jL~Ç @r ßxUJPjA FA Kfj jJrLr xrm CkK˙Kf fJPhrPT rLKfof ˆJr mJKjP~ KhP~PZÇ FUj fJPhrPT cJTJ y~ ÈCAPoj l∑o oJxt' mJ ÈoñPur M jJrL' jJPoÇ FojKT ÀKkr oPiqS fJPhr ZKm I∂ntÜ TrJ yP~PZÇ F KjP~ fJrJ FUj rLKfof xÄmJPh kKref yP~PZjÇ

CAPoj l∑o oJxt

IKlPxAÇ fJA mJKzPf @PhR @xJ yP~PZ KTjJ oPjA TrPf kJPrj jJ jKªjLÇ KfKj mPuj, ÊiM TP~T WµJr \jq @xJ yPfJÇ ÊiM UJS~J @r WMPor \jqÇ KfKj ßxaJS KbTnJPm TrPf kJrPfj jJÇ ßTjjJ fJr ßoP~r krLãJ YuKZu fUjÇ rJf YJraJ~ CPb ßoP~r kzJÊjJ ßhUPf yPfJÇ Frkr @mJr IKlxÇ ßx xo~aJ fJr TJPZ ßpj FTaJ ßrPxr oPfJÇ fPm @oJr kKrvso xJgtT yP~PZÇ ßoP~ VKePf vfnJV j’r ßkP~ FUj ßoKcTqJPu kzJÊjJ TrPZÇ

uJK\jJ \qJxKuj

IjMrJiJ KaPT

K\SxqJa ßk´JV´Jo KcPrÖr IqJa AxPrJ xqJPauJAa ßx≤Jr

Efá TJKriJu

ßckMKa IkJPrvj KcPrÖr oJxt IrKmaJr Kovj

KmmJyKmPòPhr KmKnjú oJouJ kptJPuJYjJ TPr hLKkTJ ßhPUj, @Aj\LmLr lJÅPh kPz IPjT ˘LA ˝JoLPhr KmÀP≠ ßpRfáPTr KoPgq IKnPpJV ßfJPujÇ xMKk´o ßTJPatr FT KmYJrTS @AjKa KjP~ k´vú fáPuPZjÇ KfKj ˝LTJr TPrPZj, @AjKar IkmqmyJr TrJ yPòÇ nJrPfr ßmv KTZM ßmxrTJKr xÄ˙J FA @APjr IkmqmyJPrr TJrPe KjptJKff kMÀwPhr IKiTJr @hJP~r \jq uzPZ mPuS Umr kJj hLKkTJÇ Fr oPiq FTKa yPuJ ßxn AK¥~Jj lqJKoKuÇ hLKkTJ jJrJ~e nJrPhJ~J\ jJrL IKiTJrTotLÇ fPm FmJr jJrL j~, kMÀw KjptJfPjr KmÀP≠ hJÅKzP~PZj KfKjÇ kMÀPwr KjptJfj KjP~ fgqKY©S KjotJe TPrPZj KfKjÇ hLKkTJ mPuj, kMÀPwrJ KT ãKfV´˜ yj jJ? fJrJ KT ‰mwPoqr KvTJr jj? fJrJS KT KjptJKff yj jJ? nJrPfr ßpRfMTKmPrJiL @Aj @PrJ TPbJr TrPf 498/F iJrJ \JKr y~Ç hLKkTJ Fr KmÀP≠A hJÅKzP~PZjÇ @AjKar FA iJrJ kMjKmtPmYjJ TrPf xrTJPrr k´Kf hJKm \JKjP~PZj KfKjÇ 1983 xJPu ßpRfMTKmPrJiL @APjr SA iJrJ YJuM y~Ç hLKkTJ mPuj, ßpRfMTKmPrJiL @APjr SA iJrJ oJjMPwr

TuqJPer \jq YJuM TrJ yP~KZu; KT∂á \Lmj mJÅYJPjJr SA @Aj IPjPTr \Lmj ßTPz KjPòÇ 2012 xJPu k´go Kmw~Ka CkuK… TPrj hLKkTJÇ 2011 xJPu fJr FT YJYJPfJ nJAP~r KmP~ y~Ç Kfj oJx kr fJr ˘L KmPòh YJjÇ F TJrPe KfKj ßpRfMTKmPrJiL SA @APjr @vs~ ßjjÇ IKnPpJV TPrj, võÊrmJKzr ßuJT\j fJPT ßpRfMPTr \jq KjptJfj TPrÇ jjh hLKkTJr KmÀP≠S FTA IKnPpJV ßfJPuj SA jJrLÇ KoaoJPar \jq ßoP~KaPT hLKkTJr kKrmJr mz IPïr aJTJ ßh~Ç KT∂á fJrkrS oJouJ ßvw y~KjÇ ßpRfMTKmPrJiL @AjKa n~ ßhUJPjJr FTKa ßTRvPu kKref yP~PZÇ KmmJyKmPòPhr KmKnjú oJouJ kptJPuJYjJ TPr hLKkTJ ßhPUj, @Aj\LmLr lJÅPh kPz IPjT ˘LA ˝JoLPhr KmÀP≠ ßpRfáPTr KoPgq IKnPpJV ßfJPujÇ xMKk´o ßTJPatr FT KmYJrTS @AjKa KjP~ k´vú fMPuPZjÇ KfKj ˝LTJr TPrPZj, @AjKar IkmqmyJr TrJ yPòÇ nJrPfr ßmv KTZM ßmxrTJKr xÄ˙J FA @APjr IkmqmyJPrr TJrPe KjptJKff kMÀwPhr IKiTJr @hJP~r \jq uzPZ mPuS Umr kJj hLKkTJÇ Fr oPiq FTKa yPuJ ßxn AK¥~Jj lqJKoKuÇ YJr mZr iPr KjptJKff kMÀwPhr KjP~ fgqKY© KjotJe TPrj hLKkTJÇ Fxm kMÀPwr IPjPT ßpRfMTKmPrJiL @APjr IkmqmyJPrr KvTJr yP~ KhPjr kr Khj TJrJVJPr TJaJPòjÇ @®yfqJ TrJr @PV KjP\r pπeJr TgJ mPu FT\j kMÀw KnKcS ßkJˆ TPrjÇ @®yfqJ TrJr @PV ßuUJ FTKa KYKbPf FT\j mqJÄTJr FA @Aj mJKfPur hJKm \JjJjÇ hLKkTJ \JjJj, fgqKY© ßhUJPjJr kr KfKj mqJkT xJzJ ßkP~PZjÇ @APjr iJrJ kKrmftPjr \jq kJutJPoP≤ pJPmj mPuS \JjJj hLKkTJÇ KmKmKxÇ

nJrPfr C•rJûuL~ uPãùR vyPr mz yP~PZj ßZJ¢ mJKuTJ TJKriJuÇ G m~x ßgPTA I∂rLPã YuJ YPªsr uMPTJYMKr ßUuJ fJr ojPT C“xMT TPr ßfJPuÇ YJÅPhr @TJr, Fr YPu pJS~J @mJr Ch~ yS~J fJPT ImJT TrfÇ FA IºTJr ߸Pxr ßkZPj @xPu TL uMKTP~ @PZ- F Kmw~èPuJ Ijmrf \JjPf YJAPfj KrfMÇ FT\j KmùJPjr KvãJgtL KyPxPm khJgtKmùJj S VKePf fJr nJuuJVJ KZuÇ fJA xÄmJhk© ßgPT jJxJ S AxPrJ k´P\PÖr fgq xÄV´y TrJ, KjC\ KTîKkÄx rJUJ KZu fJr InqJxÇ muPf ßVPu ߸x xJA¿ KjP~ UMKÅ ajJKa KcPaAu fJPT \JjPfA yPmÇ ßkJˆ V´J\MP~a TrJr kr KfKj AxPrJPf @Pmhj TPrj FmÄ mPj pJj oyJTJv KmùJjLÇ muKZPuj EfáÇ Frkr 18 mZr YPu ßVPZÇ Fr oPiq oJxt Kovjxy ßmvKTZM k´P\PÖ TJ\ TrJ yP~PZ fJrÇ fPm fJr fíÌJr \J~VJ oJxt KovjPfJ fJPT rLKfof uJAouJAPa KjP~ FPxPZÇ FKk´u, 2012Ç oJxt KovPjr ÊÀÇ KmùJjLrJ 18 oJx iPr oJPxtr ZKm KjPf Kjrux TJ\ TPrPZjÇ KrfM mPuj, FaJ KZu UMmA ãMhs FTKa \JjJuJÇ @oJPhr @∂”V´yJeM Kovj KjP~ kNPmtr ßTJPjJ GKfyqS ßjAÇ fJA F ˝· xoP~ k´P\ÖaJPT IjMiJmj TrJ S Ff TJ\ TrJ @oJPhr \jq KZu KmvJu YqJPu†Ç fJA xo~PT IKfâo TPr KhjrJf Kjrux TJ\ TPrPZj, xmJA ßmsAjˆrKoÄ TPrPZj, FojKT ZMKar KhPjS TJ\ ßgPT Kmrf gJPTjKj KfKjÇ pJr luJlu @orJ yJPfjJPf ßkP~KZÇ fPm KrfM muKZPuj, hMA x∂JjPT KjP~ TJ\èPuJ TrJ FfaJ xy\S KZu jJÇ fPm kKrmJr ßgPT k´Y§ xJPkJat ßkP~KZ @KoÇ KmPvw TPr @oJr ˝JoL S @oJr x∂JjrJ @oJPT IPjT xyPpJKVfJ TPrPZÇ fJZJzJ TJ\ TPr pUj TîJ∂ ßhPy mJxJ~ KlrfJo, fUj x∂JjPhr ßhUPu, fJPhr xJPg ßUuJ TrPu xo˜ ßmhjJ oJKa yP~ ßpfÇ fPm FTaJ TgJ k´J~A muJ y~, kMÀwrJ FPxPZ oJxt ßgPT @r jJrLPhr @Voj WPaPZ ßnjJx ßgPTÇ KT∂á oJxt KovPjr xlufJr kr IPjPTA @oJPhr cJTPf @r÷ TPrPZ ÈoñPur jJrL'Ç @Ko @xPu kíKgmLrA FT\j jJrL, FT\j nJrfL~ jJrL mPuj FA oyJTJv KmùJjLÇ fPm oJxt Kovj @oJr \LmPjr FTKa èÀfôkeN t I\tjÇ @oJPhrPT ßhPvr k´P~J\Pj @PrJ IPjT KTZM TrPf yPmÇ

jKªjL yKrjJg

ßckMKa IkJPrvjx KcPrÖr oJxt IrKmaJr Kovj

ßaKuKnvPj k´YJKrf ȈJr ßasT' jJPo FTKa KmùJjKnK•T IjMÔJjA jKªjLr ßnfr k´go KmùJPjr k´Kf nJumJxJ \JVJ~Ç KfKj mPuj, @oJr oJ FT\j VKef KvãT FmÄ mJmJ k´PTRvuLÇ khJgt Kmw~Ka fJPhr TJPZ IKiT Kk´~ FTKa Kmw~Ç fJA kKrmJrVfnJPmA ˆJr ßasT IjMÔJj, xJA¿ KlTvj @oJPhr kZª KZu fPm @Ko ßp FT\j oyJTJv KmùJjL yPmJ FojaJ TUPjJA oJgJ~ KZu jJÇ AxPrJPf YJTKr kJS~JaJ @xPu Éa TPrA yP~ ßVPZÇ ÈFaJ KZu @oJr k´go YJTKrr @Pmhj FmÄ @Ko FaJ ßkP~S pJAÇ FUjPfJ 20 mZr ßkKrP~ ßVu FmÄ Frkr ßTJPjJKhjA @oJPT @r KkZM KlPr

fJTJPf y~Kj'Ç mPuj jKªjLÇ fPm oJxt KovPjr xypJ©L yPf kJrJaJ @oJr \LmPjr ßoJz WMKrP~ ßhS~J FTKa \J~VJ KZuÇ oñu IKnpJj ÊiM AxPrJ j~, ßVJaJ nJrPfr \jqA nLwe optJhJr FTKa Kmw~Ç FUj KmPhKvrJ @oJPhr xyPpJKVfJ TrPf YJAPZ FmÄ @oJPhr k´Kf èÀfô S oPjJPpJV KhPòÇ @oJPhr I\tj KjP~ @Ko hJÀe VmtPmJi TKrÇ FUj ßuJT\j @oJPhrPT Knjú ßYJPU ßhPU, FT\j KmùJjL KyPxPm ˝LTíKf ßh~∏ FaJPT

@Ko kMPrJkMKr CkPnJV TKrÇ fPm hMA yJ\JPrr ÀKkr jfMj ßjJPa @oJr ZKm ßhPU xmPYP~ ßmKv ßrJoJKûf yP~KZ- muKZPuj F KmùJjLÇ KovjKa fJr \jqS UMm FTaJ oxíe KZu jJÇ k´goKhPT fJPhr 10 WµJ TJ\ TrPf yPfJÇ Frkr IKnpJPjr xo~ pPfJ WKjP~ @Px fUj ßgPT ßTJPjJ lMrxf kJjKj KfKjÇ KhPj 12 ßgPT 14 WµJ TJ\ TrPf yPfJ fJPhrPTÇ @r IKnpJj ÊÀ yPu ßfJ TgJA ßjAÇ UMm xTJPu @xPf yPfJ FmÄ xJrJ Khj S rJf TJKaP~ KhPf yPfJ

@®KjntrvLufJA vKÜ

AxPrJr xmPYP~ ß\qÔ FA TotTftJr TJPZ @TJv yPò xLoJm≠ FTKa ßã©Ç kíKgmL ßgPT TokPã 36 yJ\Jr KT.Ko. hNPr ImK˙f TãkPg KmrJ\oJj xqJPauJAPar xPñ ßpJVJPpJV KmwP~ KmPvwù FA jJrLÇ 34 mZr iPr AxPrJPf TJ\ TrPZjÇ fPm fJr TJPZS oyJTJPvr KY∂JKa irJ ßh~ KfKj pUj TîJx jJAPj kPzjÇ ÈjLu @otxasÄP~r YJÅPh ImfrPer V· @Ko ßaKuKnvPj ßhKUKj, fPm @oJr mJmJ-oJ S KvãTPhr TJZ ßgPT ÊPjKZÇ ßxaJ @oJPT hJÀe @PªJKuf TPrKZuÇ F KjP~ @oJr ßjKan nJwJ TjúJcJ~ FTKa TKmfJS KuPU ßlPuKZuJo @KoÇ' fPm AxPrJPf IjqPhr ßrJu oPcu IjMrJiJr TJPZ jJrL S KmùJPjr IñJKñnJm KjP~ ßTJPjJ KÆof ßjAÇ 1982 xJPu AxPrJPf ßpJV ßhj IjMrJiJÇ ßx xo~ AK†Kj~JKrÄ KckJatPoP≤ fJr mqJPY kJÅY-Z~\j jJrL KZPujÇ @r FUj AxPrJr 16 yJ\Jr TotLr oPiq 20-25 vfJÄv jJrLÇ fPm KfKj FUJPj KjP\PT jJrL KyPxPm j~, FT\j TotL KyPxPm oPj TPrj FmÄ jJrL mPu ßTJPjJ xMKmiJ ßnJV TrJrS ßYÓJ TPrj jJÇ FUJPj Totrf Ijq jJrLrJ fJPT ßrJu oPcu mJ C“xJyhJfJ mPu KmPmYjJ TrPuS KfKj ßxaJ oPj TPrj jJÇ KT∂á jJrLPhr k´Kf fJr CkPhv yPuJ, ÈrPTa KmùJjL yS~J UMm xy\ FmÄ xJiJre FTKa Kmw~Ç fPm Fr \jq k´P~J\j xKbT ÈkKrT·jJr mqm˙JkjJ' TrJÇ'

kKrmJr, mºMoyu, @®L~-kKr\j KTÄmJ xoJP\r ßYJPU @®KjntrvLu oJjMw oJ©A xÿJKjfÇ @®KjntrvLufJr ßTJPjJ KmT· jJAÇ @®KjntrvLufJ FTrTPor oJjKxT vKÜ ßpJVJ~Ç FT\j @®KjntrvLu oJjMw oJ©A xmJr TJPZ V´yePpJVq S xÿJKjfÇ fJA KjP\r Im˙Jj S ßpJVqfJ IjMpJ~L xmJrA ˝ ˝ \J~VJ ßgPT @®KjntrvLu yS~J hrTJrÇ KuPUPZj∏

lJKr~J ßoR IPjPTr iJreJ @®KjntrvLu yS~Jr \jq xo~-xMPpJV, ßrlJPr¿ (pJ @oJPhr xoJP\ oJoJr ß\Jr KyPxPm k´YKuf) KTÄmJ k´YMr aJTJk~xJ gJTPf y~Ç KT∂á Kmw~Ka ßoJPaA KbT j~Ç @oJPhr YJrkJPv Foj I\xs ChJyre @PZÇ ßfoKj FT\j jJrLr \LmPjr WMPr hJÅzJPjJr V· @oJr \JjJ @PZÇ poMjJr mMPT xmt˝ yJKrP~ Kj”˝ yP~ pJS~J A~Jrj ßmVoPT FTxo~ fJr ˝JoLS fqJV TPr Ijq© KmP~ TPrjÇ Frkr Kfj ßoP~ @r FT ßZPuPT KjP~ aJjJPkJPzPjr xÄxJPr IxyJ~ Im˙J~ @vs~ ßjj KmimJ oJP~r TJPZÇ FKhPT KmimJ oJP~r FTJr xÄxJr YJuJPjJA fUj k´J~ Ix÷mÇ fJA KhPvyJrJ yP~ kPzj A~Jrj ßmVoÇ FmJr KfKj nJPVqr YJTJ WMrJPjJr Kx≠J∂ ßjjÇ KT∂á KTnJPm KT TrPmj KTZM mMP^ CbPf kJrKZPuj jJÇ Fxo~ mJKzr @vkJPv kKff \J~VJ~ HwKi VJZ mJxTkJfJ ßrJke TPrjÇ FnJPm iLPr iLPr fJr Im˙Jr CjúKf yPf gJPTÇ KTZMKhj kr KfKj ˙JjL~ FxPTFx lJCP¥vj ßgPT Ee KjP~ @PrJ mqJkTnJPm mJxT YJw ÊÀ TPrjÇ FnJPm TP~T mZPrr oPiq KjP\r \jq mxf mJKz KjotJe, YJwJmJPhr \jq TíKw \Ko ßTjJ, mqJÄPT jVh Igt \oJ TPrPZjÇ AKfoPiq fJr ˝JoLS IxM˙ Im˙J~ KYKT“xJ TrJPjJr vPft fJr TJPZ KlPr @Pxj! FKa FT\j jJrLr @®KjntrvLufJr V·Ç @oJPhr YJrkJPv Foj IPjT A~Jrj ßmVo @PZjÇ pJrJ @®KjntrvLu yP~ fJPhr \LmPjr V·PT mhPu KhP~PZjÇ A~Jrj ßmVPor of k´fq∂ IûPur xmrTPor @iMKjT xMPpJV-xMKmiJ ßgPT mKûf FT\j xMKmiJmKûf, Kjrãr jJrL pKh @®KjntrvLu yP~ fJr \LmPj yJrJPjJ xÿJj, ˝JnJKmT \Lmj FojKT ˝JoL (KpKj A~JrPjr hM”xoP~ fJPT fqJV TPrKZPuj) KlPr ßkPf kJPrj fJyPu Ijq jJrLrJ ßTj KjP\PT @®KjntrvLu KyPxPm VPz fMuPf kJrPmj jJ? @®KjntrvLu yS~Jr \jq FT\j oJjMPwr oJjKxT ß\Jr @r ßYÓJ gJTJaJA @xu mqJkJrÇ fJA FUKj ßYÓJ TÀj KjP\PT @®KjntrvLu KyPxPm VPz ßfJuJrÇ Kl∑uqJK¿Ä pKh KjKhtÓ ßTJPjJ KmwP~ hãfJ gJPT fJyPu Kl∑uqJK¿Ä TJ\ TrJ ßmv

mJKe\q ßouJ~ ßoP~Phr U§TJuLj YJTKr kPeqr KmKâr k´xJPr xyJ~T yP~ CPbPZj jJrL KmPâfJrJÇ ßpj fJPhr CkK˙Kf kPeqr optJhJ mJKzP~ ßh~Ç kJvJkJKv TJP\r k´Kf C“xJy mJzPZ jJrLPhrÇ mJKe\q ßouJr jJjJ IKuVKu @r ˆu kqJKnKu~j WMPr Fxm jJrL KmPâfJr jJjJ IKnùfJ @r híKÓnKñ ßgPT \JjJ ßVPuJ IPjT KTZMÇ keq k´YJr k´xJPrr mz ßã© dJTJ @∂\tJKfT mJKe\q ßouJÇ k´KfmZr ÊÀ y~ AÄPrK\ mZPrr k´go KhjKaPfAÇ ßx\jq k´˜Mf gJPT jfMj TJ\ xºJjTJrL fÀe-fÀeL k´JeÇ KT∂á F mZr rJ\QjKfT TJrPe hv Khj KkKZP~ ÊÀ yPuS Fxm fÀe-fÀeL KkKZP~ pJ~Kj oj ßgPTÇ FmJrS fJrJ jfMj TJP\r \J~VJ~ KjP\Phr ˙Jj TPr KjP~PZjÇ k´xJr @r k´YJPrr FA mJKe\q ßouJ~Ç jJjJ ßhPvr jJjJ kPeqr k´YJr S KmKâPf IÄvV´ye TrJ FA ßouJPT KhP~PZ @∂\tJKfT UqJKfÇ @r kPeqr KmKâr k´xJPr xyJ~T yP~ CPbPZj jJrL KmPâfJrJÇ ßpj fJPhr CkK˙Kf kPeqr optJhJ mJKzP~ ßh~Ç kJvJkJKv TJP\r k´Kf C“xJy mJzPZ jJrLPhrÇ mJKe\q ßouJr jJjJ IKuVKu @r ˆu kqJKnKu~j WMPr Fxm jJrL KmPâfJr jJjJ IKnùfJ @r híKÓnKñ ßgPT \JjPf kJruJo IPjT KTZMÇ KffMoLr TPuP\r KÆfL~ mPwtr FT ZJ©L vJrKoj jJyJr jNKr TJ\ TrPZj FTKa IuïJPrr ˆPu Kmâ~TotL KyPxPmÇ KfKj \JjJPuj, nJPuJuJVJ ßgPTA FA TJ\ TrPf mJºmLPhr xPñ @xJÇ F mZr k´go ßouJ~ TJ\ TrKZÇ y~PfJ VnLr KmPmYjJ~ FA TJP\ @xJ j~, y~PfJ xmKhT ßnPm ßhUJ y~KjÇ F TJ\ TrPf FPx ßTJPjJ IxMKmiJ~ kzPf yPò KT jJ \JjPf YJAPu muPuj, ßfoj mz irPjr ßTJPjJ IxMKmiJ~ kzPf y~ jJÇ fPm KTZM ßjJÄrJ TgJr ˝Jh ßkPf y~Ç Ijq FT jJrL KmPâfJ ßpJV TrPuj KTZM mUJPa ßâfJ pJrJ @PhR ßâfJ jj fJPhr Ixnq TgJ oJP^ oPiq kLzJhJ~TÇ fPm @PrJ TÓ y~ pUj ßhKU FxPmr ßTJPjJ xoJiJj

xMKmiJ\jTÇ YJAPu ßpPTJPjJ TJP\ hã yPf xrTJKr-PmxrTJKr ßTJPjJ ßasKjÄ A¿KaKaCa ßgPT k´Kvãe KjPf kJPrjÇ @\-TJu k´YMr ßasKjÄ A¿KaKaCa @PZ ßpUJPj Kl∑uqJ¿Jr KyPxPm TJ\ TrPf AòMTPhr KmjJ UrPY KTÄmJ ˝· UrPY k´Kvãe ßh~J y~Ç ßTJKYÄ KvKãf ßmTJr mJ TPu\-KmvõKmhqJuP~ kzM~J ßoP~Phr \jq ßTJKYÄ mqmxJ FTKa xÿJj\jT mqmxJÇ mJKzPf mPx KTÄmJ ßTJPjJ KjKhtÓ \J~VJ~ mPx FTJ KTÄmJ mºMPhr xJPg KoPu ßpRgnJPm FA mqmxJ ÊÀ TrPf kJPrjÇ mMKaT vk ßaAuKrÄ TJP\ @V´y gJTPu mMKaT vk TrPf kJPrjÇ k´gPo ãMhs @TJPr ÊÀ TPr kPr iLPr iLPr Fr Km˜íKf WaJPf kJPrjÇ FnJPm @kjJr ßjfíPfô @PrJ IPjPTA TJP\r xMPpJV kJPmjÇ oPj rJUPmj ßpPTJPjJ CPhqJV V´yPer kr CPhqJÜJr ßYÓJr Ckr ßxA ChqPVr xlufJ Kjntr TPrÇ KmCKa kJutJr S ¸J „k YYtJr k´Kf IPjPTr mJzKf @V´y gJPTÇ @r vPUr Kmw~KaPT ßkvJ KyPxPm KjPu ßxUJPj xlu yS~Jr x÷JmjJ @rS ßmKv gJPTÇ @kKj pKh „k YYtJ~ @V´yL yP~ gJPTj fJyPu kJvõtmftL ßTJgJS ßgPT KmCKaKlPTvPjr Ckr nJPuJ ßTJPjJ ßTJPxt nKft yPf kJPrjÇ FrkPrA ÊÀ TÀj vPUr mqmxJ KmCKa kJutJrÇ ßyJPau mJ ßrˆMPr≤ rJjúJ~ kJrhvtL ßoP~Phr \jq ßrˆMPr≤ mqmxJ ßmv nJPuJ FTKa ßkvJ yPf kJPrÇ kKrmJPrr IjqPhr xyPpJKVfJ KjP~ ßyJPau mqmxJ ÊÀ TrPu xlu yS~J xoP~r mqJkJrÇ fPm ßyJPau mqmxJP~r Kx≠J∂ KjPu ImvqA x“ yPf yPmÇ UJmJr kKrPmvPjr kKrPmv FmÄ kKrPmvj TrJ UJmJPrr ˝Jh S oJPjr KhPT mJzKf j\r ßh~J \ÀKrÇ APn≤ oqJPj\Po≤ nJPuJ kKrKYKf gJTPu APn≤ oqJPj\PoP≤r mqmxJKa ßmv uJn\jTÇ FA mqmxJP~r FTKa nJPuJ KhT yPuJ xm xo~ TotLr k´P~J\j y~ jJÇ k´P~J\Pjr KnK•Pf hã TotL kJS~J pJ~Ç fPm FA mqmxJP~r ßãP© @kjJPT xm KhPT mJzKf xfTt yPf yPmÇ @kKj ßp ßkvJPfA KjP\PT pMÜ TÀj jJ ßTj oNuTgJ yPò ßxA ßkvJ~ KjP\PT oJKjP~ KjPf yPmÇ KjP\r ßYÓJ, kKrvso S IiqmxJ~ m\J~ ßrPU KjP\PT ßxA TJP\r \jq ßpJVq KyPxPm VPz fMuPf yPmÇ xPmtJkKr KjP\r \jq FTaJ kKrY~ QfKr TrPf yPmÇ yPf yPm @®KjntrvLuÇ

ßjAÇ xoJiJj jJ gJTJr TJre \JjPf YJAPu @PrT Kmâ~TotL KjgLuJ \JjJj, TJre Fr k´oJe ßjAÇ fJr híKÓPf ßoP~Phr TJP\r xMPpJV xíKÓ yP~PZ KbTA KT∂á k´KfmºT xíKÓTJrL hPo ßjAÇ fJA pf Kmz’jJÇ TP~T VKu ßkKrP~ TP~TKa ßhJTJj WMPr ßkRÅZuJo FTKa k´xJijLr ˆPuÇ ßxUJj ßgPT \JjJ ßVu jfMj 47 kOÔJ~


26 IJkjJr ˝J˙q

27 January - 02 February 2017 m SURMA

KuKg~JoÇ KT∂á k´P~J\Pj F irPjr SwMi @kjJPT ßUPf yPf kJPrÇ ßx ßãP© S\j ToJPjJr \jq Ijq KhPT xPYÓ ßyJjÇ FTaJ iJreJ @PZ ßp KnaJKoj, TqJuKx~Jo k´níKf ßUPu S\j mJPz, KT∂á @xPu fJ j~Ç Fxm SwMPir xJPg S\j mJzJr xŒTt ßjAÇ xm irPjr WMPor SwMPiS S\j mJPz jJÇ @r S\j mJzJr \jq y~PfJ @kjJr \LmjJYreA ßmKv hJ~L, ßx KhTaJS uã TÀjÇ A≤JrPjaÇ

To WMo oJPjA yJat IqJaJT

ßkPar ßoh hNr TrPf YJj? ßka ToJPf xmJA mqm˙J KjPf YJ~Ç KT∂á mq˜fJ KTÄmJ IuxfJr TJrPe k´J~A mqJ~JoJVJPr Kj~o TPr pJS~J yP~ SPb jJÇ KTÄmJ KmKnjú CkuPã UMm ßmKv UJS~Jr TJrPeS cJP~KaÄ KbT rJUJ x÷m y~ jJÇ ßhPyr YKmt ToJPf jJ kJrPuS ßka TKoP~ @jPf kJPrj KmPvw CkJP~Ç oJ© xJf KhPj nMÅKz Kj~πe TrPf YJj? xJKTta ßasKjÄ: ßkKv Vbj S ßka ToJPjJr \jq xJKTta ßasKjÄ KjPf yPmÇ FA ßasKjÄ x¬JPy Kfj Khj V´ye TrPf yPmÇ uJÄx, kMv-@k FmÄ kMu@k AfqJKh mqJ~Jo TrPf yPm FT FTKa ßxa TPrÇ k´Kf ßxPa 15 mJr TPr TJ\èPuJ xŒjú TrPf yPmÇ k´Kf mqJ~JPor oPiq FT KoKja TPr hKz uJPlr oPfJ S~Jot@k TrPf nMuPmj jJÇ FnJPm k´Kf ßxvPj 500-600 TqJPuJKr ßmr TPr KhPf kJPrjÇ ßkPar ßkKvr mqJ~Jo: ßka UMm hs∆f YKmtkNet yP~ SPbÇ fJA ßkPar \jq KmPvw mqJ~Jo TrPf y~Ç k´Kf x¬JPy Kfj mJr TPr F mqJ~Jo TrPf yPmÇ Kfj ßxPa âJû FmÄ ßuV ßrA\ TÀjÇ k´KfmJr 20 mJr TPr TJ\Ka TrPf yPmÇ käJï TÀj ßhyPT kMv-@k nKñPf ßrPUÇ TjMAP~ nr TPr 30-60 ßxPT¥ gJTPf yPm YJrKa ßxPaÇ UJmJPr xJmiJj: UJmJr mMP^ÊPj ßUPf yPmÇ lu, xmK\, vxqhJjJkNet UJmJr UJjÇ ˝J˙qTr UJmJr FKzP~ ßVPu yPm jJÇ kJ˜J, oMrKV, VÀ FmÄ oJZ ßUPf yPm pPgÓÇ ume FKzP~ YuMj: UMm ßmKv kKroJPe ume UJPmj jJÇ Fr kKrmPft IjqJjq oxuJ S yJmtJPur @vs~ KjjÇ kJKj kJj: kptJ¬ kKroJe kJKj kJj TrPf yPmÇ ßhPyr KmwJÜ CkJhJj ßmr TPr KhPu pPgÓ kKroJe kJKj ßUPf yPmÇ F ZJzJ kJKj @kjJPT xM˙ rJUPf xyJ~fJ TPrÇ fJr oJPj F j~ ßp, k´YMr kKroJPe kJKj kJj TrPf yPmÇ k´KfKhj @a VääJx kJKj UJS~JA pPgÓÇ IqJuPTJyu: IqJuPTJyu ßgPT hNPr gJTPf yPmÇ IqJuPTJyu ßkPar @TJr míK≠ TPrÇ oJjKxT YJk hNr TÀj: mqJ~JPo FoKjPfA oJjKxT YJk hNr y~Ç hMKÁ∂J S oJjKxT YJk ßhPy KmKnjú irPjr KmPvw KTZM yrPoJPjr ãre WPaÇ FèPuJ ßka mJKzP~ ßh~Ç fJA oJjKxk YJkPT KmhJ~ KhjÇ A≤JrPjaÇ

KlaPjx: 10,000 Tho yJÅaáj y~ vrLr xM˙ rJPUJ, j~ YJTKr ZJPzJÇ vrLr Kla rJUPf FmJr

FojA ßWJweJ KhPuJ FT YLjJ xÄ˙JÇ @iMKjT Totmq˜ uJAlˆJAPu IKlx ßgPT mJKz, @r mJKz ßgPT IKlx, FA xo~aMTMr oPiq vrLrYYtJ TrJr kptJ¬ xo~ ßjA oJjMPwr yJPfÇ IKlPx FPxS ßmKvr nJV xo~A TJPa TKŒCaJPrr xJoPj, ßY~JPr mPxÇ pJr lPu @oJPhr I\JP∂A vrLPr mJxJ mJÅPi FTJKiT ßrJVÇ @r Fr lu y~ oJrJ®TÇ @\ yJPatr xoxqJ ßfJ TJu KvrhJÅzJ~ mqgJ, Có rÜYJk, ßTJPuPˆru, ¸jPcuJAKax ßuPVA rP~PZÇ KT∂á FnJPm TotLPhr ßmKvr nJVA IxM˙ yP~ kzPu ßfJ oMvKTuÇ fJA oMvKTu @xJj TrPf SA ßWJweJ KhP~PZ YLjJ ßTJŒJKjÇ YLPjr ßmKvr nJV fgqk´pMKÜ xÄ˙JPfA TotLPhr mÉãe IKlPxA TJaJPf y~Ç lPu mJKz KlPr vrLrYYtJr ßTJPjJ xMPpJVA fJA TotLPhr xM˙ rJUPf k´KfKhj 10,000 kJ yJÅaJr KjPhtv KhPuJ FA xÄ˙JÇ TJ\ KaKTP~ rJUPf ßVPu TotLPhr ßrJ\ 10 yJ\Jr kJ IgtJ“ @a KTPuJKoaJr yJÅaPfA yPmÇ @r pKh ßTJPjJ TotL FA Kj~o jJ oJPjj mJ uãqoJ©J ZMÅPf jJ kJPrj fJ yPu fJPT 50 ßgPT 100aJ ÈkMv-@k' KhPf yPmÇ KjPhtv KbToPfJ kJuj TrJ yPò KTjJ fJ ßhUPf FTaJ IqJkx mJKjP~ ßlPuPZ oqJPj\Po≤Ç CkJ~ jJ ßhPU FUj YJr YJTJ, hM'YJTJ, ßoPasJ xm ßZPz I∂f KTZMaJ kg ßyÅPa IKlx @xJ ÊÀ TPrPZj FA xÄ˙J~ Totrf TotLrJÇ FojKT uJû aJAo mJ Imxr xoP~S ßoJmJAu ßVo mJ ßlxmMPT oj jJ KhP~ yJÅaPf ßmr yPòj fJrJ! A≤JrPjaÇ

S\j mJPz ßpxm SwMPi KYKT“xJr k´P~J\Pj IPjT SwMiA @oJPhr ßUPf y~Ç Fr oPiq KTZM SwMi ßoJaJ yS~Jr \jq hJ~LÇ ßˆrP~c S yrPoJj: x÷mf xmPYP~ ßmKv F WajJKa ßhUJ pJ~ ߈rP~c KjP~Ç ßˆrP~c FTKa ijõ∂Kr SwMiÇ KmPvw TPr yJÅkJKj mJ IqJuJK\t ybJ“ ßmKv ßmPz ßVPu, k´Y§ mqgJ-PmhjJ ToJPf KTÄmJ fôPTr S yJzxKºr jJjJ xoxqJ~ KYKT“xPTrJ ߈rP~c KhP~ gJPTjÇ ßmKvr nJV ßãP©A F SwMi y~PfJ TP~T KhPjr \jq ßUPf ßh~J y~Ç KT∂á ßrJVLrJ Ckvo ßkP~ mJrmJr mJ FTaJjJ hLWt Khj ßUPf gJPTjÇ lPu S\j mJzPf gJPTÇ mJ\JPr k´YKuf IPjT yJrmJu, ßaJaTJ mJ ßnw\ SwMi @xPu KTZMA j~, FA ߈rP~cÇ fJA Fxm ßgPT xJmiJjÇ ßUPuJ~Jz S IqJgPuarJ vKÜ mJzJPjJr \jq ßaPˆJPˆrj mJ jJjJ irPjr yrPoJj ßxmj TPrj, ßxèPuJ S\j mJzJ~Ç S\j mJzJ~ \jìKj~πe mKzSÇ fPm mftoJPj ßpxm ˝·oJ©Jr mKz mJ ßTmu APˆsJP\j mKz kJS~J pJ~, fJPf F S\j mJzJr yJr ToÇ cJ~JPmKaPxr SwMi: xJuPlJjJAuACKr~J S KVäaJ\j V´∆Pkr cJ~JPmKaPxr SwMi ßrJVLr S\j mJzJ~Ç aJAk 2 cJ~JPmKaPx FoKjPfA S\jJKiTq FTKa mz xoxqJ, fJA ˙Nu ßrJVLPhr Fxm SwMPir KmT· ßUJÅ\J CKYfÇ ßTjjJ, FTA xJPg S\j ToJ~ S TJptTr jJjJ jfMj SwMi, ßpoj ßoalrKoj, KcKkKk 4 AjKyKmar k´níKf FUj mJ\JPr rP~PZÇ AjxMKujS S\j mJzJPjJr hJP~ IKnpMÜÇ FUJPjS S\j To mJzJ~ Foj @iMKjT IqJjJuV AjxMKuPjr TgJ nJmPf kJPrjÇ oJjKxT ßrJPVr SwMi: KmweúfJr jJjJ SwMi, oJjKxT ßrJV S oíVLPrJPVr KmKnjú SwMiS S\j mJzJ~Ç ßpoj IqJK≤KcPk´Pv≤, ßxJKc~Jo nqJuPk´JP~a mJ

UJS~J-hJS~J KbTbJTÇ Kj~Kof vrLrYYtJS TrPZjÇ nJmPZj xm KbT @PZÇ KT∂á k´KfKhj 7 WµJ WMoJPòj ßfJ? fJr ßYP~ To WMo oJPjA oyJKmkhÇ yJat IqJaJPTr @vïJ, ßxaJ yPf kJPr WMPor oPiqAÇ WMo @xPZ jJ? yJÅTJyJÅKT, cJTJcJKT TPrS WMo IirJ? WMPor @r ßhJw ßTJgJ~? vrLPrr ßm~JzJkjJ~ WMoS muPZ∏ kJuJA kJuJAÇ vrLPrr jJo pfA ßyJT oyJv~, ImJiq uJAlˆJAPu vrLPrr hlJrlJ yPmAÇ @r kptJ¬ WMo jJ yPu ßfJ oJrJ®T KmkhÇ To WMo oJPjA CPÆV, KcPk´vj, IP· KmrKÜ, KUaKUPa ˝nJm, ßoJKaPnvPjr InJm, k´JKfÔJKjT hfJr InJm, oPjJPpJPVr InJm S kJP~ kJ uJKVP~ ^VzJ TrJr k´mefJ mJzPf gJPTÇ ÊiM fJA j~, KYKT“xTPhr hJKm, WMPor oPiqA yPm yJat IqJaJTÇ xM˙ gJTPf ßUuJiMuJ, vrLrYYtJ KTZMA TJP\ uJVPm jJÇ pfA UJj kMKÓTr UJmJr, pfA S\j rJUMj @~P•, 7 WµJr To WMo oJPjA oífMqPT yJfZJKj KhP~ cJTJÇ @PoKrTJr jqJvjJu Käk lJCP¥vPjr WMo KmPvwùPhr hJKm, Kfj ßgPT kJÅY mZr m~xL KvÊPhr rJPf I∂f 10 ßgPT 13 WµJ WMo k´P~J\jÇ 6 ßgPT 13 mZr m~xLPhr rJPf I∂f 9-10 WµJ WMo k´P~J\jÇ KajF\Jr, IgtJ“ 14 ßgPT 17 mZr m~xLPhr WMPoJPf yPm 8 ßgPT 10 WµJÇ k´J¬m~Û fÀe, IgtJ“ 18 ßgPT 25 mZr m~xLPhr WMo k´P~J\j 7 ßgPT 9 WµJÇ 26 ßgPT 64 mZr m~xLPhr WMPoJPf yPm 7 ßgPT 9 WµJÇ 65 mJ fJr ßmKv m~xLPhr KjCrPjr FTKa IÄv jÓ yPf gJPTÇ lPu WMo TPo pJ~Ç KT∂á 78 WµJ WMPoJPfA yPmÇ 5 WµJr To WMoJPu mäJcPk´xJr mJzPm 350 ßgPT 500 vfJÄvÇ ÂhPrJPVr x÷JmjJ mJKzP~ ßh~ 39 vfJÄvÇ xJrJ Khj vrLr gJTPm TJ∂Ç ßrJV k´KfPrJi ofJ ToPf gJTPmÇ 6 WµJr To WMoJPu ÂhPrJPVr x÷JmjJ mJPz 8 vfJÄvÇ 7 WµJ WMoJPfA yPmÇ KT∂á jJjJ TJrPe pKh WMo jJ @Px, fJyPu CkJ~? KmPvwùPhr krJovt, WMPor KjitJKrf xo~ ßoPj YuPf yPmÇ Kj~Kof mqJ~Jo TrPf yPmÇ ßmcÀPor fJkoJ©J, @PuJ S v» yPf yPm WMPor @hvtÇ KmZJjJ S mJKuv yPf yPm @rJohJ~TÇ m\tj TrPf yPm IqJuPTJyu S TqJPlAjÇ WMPoJPf pJS~Jr @PV ßmcÀPo xm ‰mhMqKfT xr†Jo mº TPr KhPf yPmÇ fJyPuA WMo @xPm KjKÁP∂Ç

IKfKrÜ kJKj kJj I˝J˙qTr kJKjr Ikr jJo \LmjÇ vrLr nJPuJ rJUPf ßpoj kptJ¬ kJKj kJj TrJ k´P~J\j, ßfoKj IKfKrÜ kJKj kJPjrS rP~PZ TMluÇ xM˙ gJTPf mJ KTcKj nJPuJ rJUPf xJiJref k´KfKhj @a ßgPT hv VäJx kJKj kJj TrJ CKYf; KT∂á TJK~T kKrvso ßmKv TrPu kJKj KTZMaJ ßmKv kJj TrJ ßpPf kJPrÇ PhPyr YJKyhJ IjMpJ~L fíÌJ ßkPu k´P~J\jL~ kKroJe kJKj kJPjr krJovt KhP~PZj VPmwPTrJÇ IPjPT kJKj UMm To kJj TPrj; KT∂á IPjPT @PZj k´P~J\Pjr IKfKrÜ kJKj kJj TPrjÇ k´P~J\Pjr FA IKfKrÜ kJKj kJjPT cJÜJrrJ IPjT xo~ FT irPjr oJjKxT ßrJPVr kptJP~ ßlPujÇ cJÜJKr nJwJ~ Fr jJo kKuKckKx~JÇ k´P~J\Pjr IKfKrÜ kJKj kJj TrPu vrLPrr KmKnjú IÄv ßpoj∏ kJ, yJf, oMU AfqJKh lMPu ßpPf kJPrÇ oJgJ K^oK^o TPrÇ ybJ“ kJKj kJj TrJ TKoP~ KhPu vrLPr aKéj \Po pJ~Ç FPf IxM˙fJ ßmJi yPf kJPrÇ KTcKjr xoxqJ gJTPu IKfKrÜ kJKj kJj TrJ pJPm jJÇ IKfKrÜ kJKj ßUPu oN©gKuPf YJk kPzÇ PmKv kJKj kJj TrPu rPÜ ßxJKc~Jo TPo oJgJ K^o K^o TrPf kJPrÇ IPjT xo~ oífMqS yPf kJPrÇ KxP\JPl∑Kj~J ßrJVLPhr IKfKrÜ kJKj UJS~Jr k´mefJ gJPTÇ IKfKrÜ kJKj UJS~Jr lPu IPjT xo~ TgJmJftJ~ IxÄuVúfJ ßhUJ ßh~Ç IKfKrÜ kJKj kJPjr @PrTKa TMlu yPuJ ßugJK\t uJVJ IgtJ“ ßTJPjJ TJ\ j~ xJrJ KhjA ÊP~-mPx gJTPf APò TrPmÇ oJ©JKrÜ kJKj kJj TrPu k´xsJPmr kKroJe ßmPz pJ~Ç lPu ßmKv k´xsJPmr xJPg vrLr ßgPT k´P~J\jL~ KmKnjú UKj\ CkJhJj ßmKrP~ pJ~Ç F ZJzJ KTcKjr SkrS IKfKrÜ YJk kPzÇ VPmwPTrJ mPuPZj, FTKa xM˙ kMÀw xPmtJó xJPz Kfj KuaJr FmÄ jJrLr xPmtJó 2.7 KraJr kJKj kJj TrPf kJPrjÇ


SURMA m­ 27 January - 02 February 2017

oJjKxT ˝JP˙q Efá kKrmftPjr k´nJm lJryJjJ jJ\jLj Kofá

S\j ToJPf jJrPTu pJrJ TqJuKr KyxJm TPr UJS~JhJS~J TPrj, fJPhr TJPZ jJrPTu UMm ßmKv kZPªr UJmJr j~Ç fPm jJrPTu \jKk´~ Fr IKfKrÜ xqJYMPrPac lqJa mJ xŒíÜ YKmtr TJrPeÇ xmPYP~ èÀfôkNet Kmw~ yPò, S\j ToJPf jJrPTu mqmyJPrr Kmw~KaÇ jJrPTPu ßp xŒíÜ YKmt @PZ fJ vrLPr ãKfTr YKmt KyPxPm \oJ yS~Jr x÷JmjJ ToÇ FKa ToPmKv vKÜ ß\JVJ~, fPm rPÜ KYKjr oJ©J mJzJ~ jJÇ A≤JrjqJvjJu \JjtJu Im SKmKxKa IqJ¥ ßoaJmKuT KcxIctJPx F KjP~ FTKa VPmweJ Kjmº k´TJv yP~PZÇ FPf muJ yP~PZ, jJrPTu TqJuKr S YKmt ßkJzJPf xJyJpq TPr, pJ S\j ToJPf xJyJpq TPrÇ k´Kf 100 V´Jo jJrPTPu vTtrJr kKroJe gJPT 15 V´JoÇ pJrJ vTtrJ FzJPf YJj, fJrJ jJrPTu ßUPf kJPrjÇ vTtrJ To S YKmt ^rJPf xJyJpq TrPuS jJrPTPu KT∂á TqJuKrr oJ©J fMujJoNuTnJPm ßmKvÇ k´Kf 100 V´Jo jJrPTPu 354 TqJuKr gJPTÇ fJA jJrPTu @mJr UMm ßmKv UJS~J KbT j~Ç

mhy\o hNr TrJr CkJ~ y\Por xoxqJ FTKa xJiJre xoxqJÇ IPjT xo~ lqJa S TJPmtJyJAPcsakNet UJmJr V´yPer lPu y\ok´Kâ~J~ ©MKa ßhUJ ßh~Ç PTJÔTJKbjq mJ FKxKcKar oPfJ VqJPˆsJAjPaxKajJu xoxqJ~ nMVPf y~Ç y\o

hO|-xyPpJVL kJKrmJKrT mºj S mºMfkô eN t xJoJK\T xŒTt ßpPTJPjJ Km„k oJjKxT Kmkpt~ ßoJTJKmuJ~ xmtJPkãJ ßmKv nNKoTJ kJuj TPr, fJA F xo~, kKrmJr kKr\j S mºMPhr xPñ xo~ TJaJPjJ, AKfmJYTÇ k´TíKfPf vLPfr @Voj, KyoKyo FA vLPf k´TíKf ßxP\ CPb jfMj xJP\, yJK\r y~ kKrmftPjr mJrfJ KjP~, FA kKrmftPjr ßZJÅ~J uJPV @oJPhr QhjKªj \LmPjS, pJr k´nJm ßhUJ pJ~ @oJPhr kJKrmJKrT, xJoJK\T S Tot\LmPj, vLfTJPu @myJS~Jr kKrmftPj @oJPhr ÀKaj oJKlT \LmPj KhPjr ÊÀ y~ KnjúnJPm, bJ¥J Kyo nJm, TM~JvJòJjú @myJS~J, V´LÚTJPur fMujJ~ ßZJa Khj, UJhqJnqJPx kKrmftj TUPjJ AKfmJYT luJlu mP~ @Pj @mJr TUPjJmJ Fr ßjKfmJYT k´nJm kzPf kJPr mqKÜ\LmPj, pJ IPjTPãP© mqKÜPT oJjKxT nJPm Kmweú, CKÆVú S Kmkpt˜ TPr ßfJPu, ßTC ßTC FA kKrmftPjr xPñ UMm xyP\A KjP\PT UJk UJAP~ ßj~ @mJr TJrS \jq FA IKnPpJ\j UMm TÓxJiqÇ FA ßjKfmJYT oJjKxT Im˙J~ mqKÜr oPiq âoJjõP~ KTZM uãe ßhUJ ßpPf gJPT fJr oPiq CPuäUPpJVq yPuJ IfqKiT oj UJrJk gJTJ, hM”KY∂J, KUaKUPa ßo\J\, ybJ“ ßrPV pJS~J, yfJvJPmJi, IkrJiPmJi, @®KmvõJx TPo pJS~J, WMPor mqJWJf mJ IKfKjhsJ, TîJK∂PmJi, QhjKªj TJP\r k´Kf IjLyJ, xJoJK\T xŒTt FKzP~ YuJ, ßpRj IjLyJ AfqJKhÇ FA Km„k oJjKxT Im˙Jr ßkZPjr TJre ˝„k muJ pJ~ ßp EfM kKrmftPjr lPu vLfTJPu IkKrKof xNPptr @PuJ oJjm vrLPr ßxPrJPaJKjPjr ßuPnu TKoP~ ßh~ S KjCPrJasJ¿KoaJPrr Ckr k´nJm Km˜Jr TPr pJr lPu mqKÜr oPiq KmweúfJxy CkPrJÜ uãe ßhUJ pJ~Ç F ZJzJS kJASKj~Ju VäqJ¥ ßgPT Kj”xíf ßouJPaJKjj yrPoJj pJ IºTJrJòjú kKrPmPv ßmKv C“kjú y~ FmÄ WMo S ßo\JP\r Ckr k´nJm Km˜Jr TPr gJPTÇ EfM kKrmftPjr lPu CÆM≠ F xTu ßjKfmJYT oJjKxT Im˙J ßgPT kKr©Je ßkPf yPu pJ TrJ pJ~∏ pgJ x÷m xNPptr @PuJ V´ye TrJ, WPr kptJ¬ xNPptr @PuJr k´Pmv KjKÁf TrJ, mJAPr ßTJou xNPptr @PuJ~ ßmzJPjJ, WPrr ßh~JPu yJ‹J S Cöôu @PuJr mqmyJr TJP\ @xPf kJPrÇ

Kj~Kof vrLrYYtJ TrJ, EfM kKrmftPjr xPñ ßjKfmJYT oJjKxT Im˙J Kj~πPe vrLrYYtJ vKÜvJuL nNKoTJ kJuj TPr, Kj~Kof vrLrYYtJ ßoPuJPaJKjj S F¥sJKlP¿r Kj”xre mJzJ~ pJ oJjKxT k´lMuäfJ @Pj, F ZJzJS Kj~Kof vrLrYYtJ WMo S TîJK∂PmJi Cjú~Pj IfqKiT TJptTrÇ vLfTJPu UJhqJnqJPx kKrmftj @Px, F xo~ kptJ¬ kKroJe aJaTJ luoNu, xmK\, kKrKof @yJr QhKyT vKÜ mJzJ~ S @TK˛T ßo\JP\r kKrmftj ToJ~Ç F ZJzJS SPoVJ-3 x’Kuf UJmJr ßpoj xJoMKhsT oJZ, mJhJo, @UPrJa, x~JKmj, Kfu, KfKx, KmweúfJ TJaJPf FqJK≤KcPk´Px≤ SwMPir ßYP~ IKiT TJptTrLÇ QhjKªj \LmPj IfqKiT oJ©Jr ÈYJk' KmweúfJ S CKÆVúfJ mJzJ~, fJA oJjKxT YJk mJzJ~ Foj TJreèPuJ ßpoj IKfKrÜ TJP\r hJK~fô, IxyPpJVL kJKrmJKrT xŒTt, Ik´fMu xJoJK\T ßpJVJPpJV, nJrxJoqyLj \Lmj mqm˙J AfqJKh UMÅP\ ßmr TrJÇ QhjKªj \LmPj YJk ßoJTJKmuJ~ @PmVCjìMU jJ yP~ ÈxoJiJjoMKU' k≠Kf Imu’j TrJ k´P~J\jÇ hO|-xyPpJVL kJKrmJKrT mºj S mºMfôkNet xJoJK\T xŒTt ßpPTJPjJ Km„k oJjKxT Kmkpt~ ßoJTJKmuJ~ xmtJPkãJ ßmKv nNKoTJ kJuj TPr, fJA F xo~, kKrmJr kKr\j S mºMPhr xPñ xo~ TJaJPjJ, AKfmJYT IjMnNKf nJV TPr ßjS~J, kJr¸KrT ßmJ^JkzJ, ßmzJPf pJS~J oJjKxT Im˙Jr Cjú~j S @®KmvõJx I\tPj IV´eL nNKoTJ rJPUÇ F ZJzJS TJP\r k´Kf IjLyJ ToJPf fJPhr xJyJpq ßjS~J ßk´reJC¨LkTÇ xPmtJkKr vLfTJuLj oJjKxT kKrmftPjr xPñ KjP\PT UJk UJS~JPjJr \jq AKfmJYT KY∂JnJmjJ, @jªhJ~T TJptJmuLr xPñ KjP\PT xŒíÜ rJUJ, xJoJK\T ßpJVJPpJV IãMe rJUJ \ÀKrÇ F ZJzJS F xo~ KmKnjú irPjr k´vJK∂hJ~T k≠Kf ßpoj AoJK\jJKr KrPuPévj, KmsKhÄ KruJPévj, k´PV´Kxn oJxu KruJPévj, ßoKcPavj luk´xN y~Ç

ßkkKaT @uxJr ßgPT oMKÜ YJj? VqJKˆsT mJ @uxJr jJoKar xJPg @orJ xmJA To-PmKv kKrKYfÇ KYKT“xJ KmùJPjr nJwJ~ xJiJref VqJKˆsT mJ @uxJr muPf ßkkKaT @uxJrPTA ßmJ^JPjJ yP~ gJPTÇ KmPvwùPhr oPf, ßkkKaT @uxJr ßp ÊiM kJ˙uLPfA y~ fJ KT∂á j~Ç FKa ßkRKˆT fPπr ßpPTJPjJ IÄPvA yPf kJPrÇ mÄvJjMâPo ßkkKaT @uxJr yS~Jr ^MÅKT ßmKv gJPTÇ F ZJzJ ßrJV\LmJeM ßgPTS F ßrJV yPf kJPrÇ ßyKuPTJmqJÖr kJAPuJKr jJoT FT irPjr IeM\Lm F ßrJPVr \jq mÉuJÄPv hJ~LÇ iNokJ~LPhr oPiq F ßrJPVr k´mefJ ßmKv gJPTÇ nJ\JPkJzJ KTÄmJ ^Ju\JfL~ UJmJr ßUPu ßkkKaT @uxJr y~Ç fPm Fr ßTJPjJ xMKjKhtÓ k´oJe FUPjJ KYKT“xJ KmùJj KhPf kJPrKjÇ fPm pJrJ hLWt xo~ jJ ßUP~ gJPTj, fJPhr oPiq ßkkKaT @uxJr ßhUJ KhPf kJPrÇ xo~oPfJ ßkkKaT @uxJPrr KYKT“xJ jJ TrPu kJT˙uL lMPaJ, rÜmKo, TJPuJ kJ~UJjJ, rÜvNjqfJ, TqJ¿Jr yPf kJPr FmÄ ßkRKˆT jJuLr kg xÀS yP~ ßpPf kJPrÇ fPm k´KfKhPjr xJiJre UJmJPrr xJPg KTZM CkJhJj ßpJV TrPu kJT˙uLr FA xoxqJ ßgPT oMKÜ kJS~J ßpPf kJPrÇ KTZM CkJhJj F ßãP© nJPuJ nNKoTJ rJUPf kJPrÇ oiM : oiM kJT˙uLr k´hJy ysJx TPrÇ F ZJzJS oiM IjqJjq ßrJV k´KfPrJi TrPf xJyJpq TPrÇ fJA

IJkjJr ˝J˙q 27

KjP~ pJrJ IxMKmiJ~ @PZj, fJPhr \jq ßxJ~JrAP~JPVr CkTJKrfJ fMPu iPrPZj KmPvwùrJÇ ßxJ~JrAP~JV oNuf võJx-k´võJx KjP~ TJ\ TPrÇ mhy\o hNr TrPf KTZM krJovt ßoPj YuMjÇ

mJÅ TJf yP~ ßvJ~J: ßxJ~JrAP~JPVr oPf, hMkMPr UJS~Jr kr pKh FTaM K^KoP~ KjPf YJj, fPm k´gPoA mJÅ kJPv TJf yP~ ßvJPmjÇ F Im˙J~ 10 KoKja KmvsJo KjjÇ y\ok´Kâ~J KTZMaJ K˙fJm˙J~ @xPmÇ rJPfS mJÅ TJf yP~ WMoJPjJr krJovt ßh~ F KmùJjÇ cJj jJxJrPºsr KmPvw mqmyJrPT hLWtJK~f TrPf FnJPmA ÊPf y~Ç @r fJPf y\o xMÔM y~Ç oxuJ S ‰fuJÜ UJmJr: F \JfL~ UJmJPr ßhPy FKxc C“kjú y~Ç fJA Fxm UJmJr V´yPer @PV ImvqA cJj jJxJrºsPT TJptTr TrJr krJovt ßh~ ßxJ~JrAP~JVÇ mJo jJxJrºs mº TPr IjqKa KhP~ aJjJ hMA-Kfj KoKja võJx KjPu cJj jJxJrºs YJuM yP~ pJPmÇ Frkr mJo jJxJrºsKa ßZPz KhjÇ FmJr UJmJr ßUPu hs∆f y\o yP~ pJPmÇ @mJr KoKÓ mJ bJ§J\JfL~ UJmJr UJS~Jr @PV mJo jJxJrºs TJptTr TPr KjPf yPmÇ @PVr oPfJA TJ\Ka xŒjú TÀjÇ xaJj yP~ ÊP~ kzáj : ßZJa-mz IPjPTA xTJPu WMo ßgPT CPbA KoKÓ UJmJr UJjÇ F InqJx ImvqA m\tjL~ mPu oPj TPr ßxJ~JrAP~JV KmùJjÇ Fr krS KoKÓ UJmJr y\o TrJPf YJAPu xofu ˙JPj xaJj ÊP~ kzMjÇ FmJr VnLr võJx Kjj FTaJjJ @amJrÇ FmJr cJj TJf yP~ ÊP~ kzMj FmÄ 16 mJr võJx KjjÇ Frkr mJÅ TJf yP~ 32 mJr võJx KjjÇ FPf y\ok´Kâ~J vKÜvJuL yPmÇ A≤JrPjaÇ k´KfKhj xTJPur jJvfJr xJPg FT ßaKmu YJoY oiM ßUPu nJPuJ y~Ç rxMj : kJT˙uLr @uxJr xoxqJ nMVPu k´KfKhPjr @yJPr rxMj ßpJV TÀjÇ FPf ßkPar k´hJy ßgPT @rJo kJS~J pJPmÇ TuJ : ßkPar @uxJPrr \jq TuJ UMm nJPuJ TJ\ TPrÇ FPf mqJPÖKr~J-KmPrJiL khJgt @PZ, pJ ˝JnJKmTnJPmA ßkPar @uxJr TKoP~ ßh~Ç mJÅiJTKk : mJÅiJTKkr rx ßkPar @˜re ß\JrhJr TPr FmÄ ˝JnJKmTnJPmA @uxJr KjrJo~ TrPf xJyJpq TPrÇ FA rx k´KfKhj WMoJPf pJS~Jr @PV kJj TrPu nJPuJ CkTJr yPmÇ PoKgkJfJ : kJT˙uLr @uxJr KjrJo~ TrPf FT TJk kJKjPf ßoKgkJfJ lMKaP~ fJPf FT KYoKa ume ßpJV TÀjÇ KhPj hM'mJr FA CÌ \u kJj TrPu ßka nJPuJ gJTPmÇ cJPmr kJKj : cJPmr kJKj ßka bJ§J rJPUÇ KmPvw TPr pUj @uxJr y~ fUj FA kJKj ßkPar @PrJVq S k´hJy ToJPf xJyJpq TPrÇ oKrY : IPjPT oPj TPr ^Ju ßUPu VqJKˆsT mJPz, KT∂á F iJreJ KbT j~Ç TJre oKrY FTKa TJptTr WPrJ~J k´KfTJr, pJ kJT˙uLr ßnfPrr mqJPÖKr~J Kjij TPrÇ jJrPTu ßfu : FA ßfPu @K≤mqJPÖKr~Jr ‰mKvÓq @PZ, pJ ßkPar @uxJPrr mqJPÖKr~JPT ±Äx TPrÇ F ZJzJ k´KfKhPjr UJmJPr jJrPTu ßfu mqmyJr TrPu CkTJr yPf kJPrÇ KnaJKoj ÈA' : kJT˙uLr @uxJPrr KYKT“xJ~ KnaJKoj ÈA' xoí≠ UJmJr yPuJ ßxrJ WPrJ~J k´KfTJrÇ TJ\MmJhJo S oJPZ KnaJKoj ÈA' @PZÇ fJA k´KfKhPjr UJhqfJKuTJ~ Fxm UJhq ßpJV TrJ pJ~Ç A≤JrPjaÇ


28 AxuJo

27 January - 02 February 2017 m SURMA

AxuJPor hJS~Jf IiqJkT c. ßoJyJÿh mJyJCK¨j

AxuJPor xmtPvsÔ k~V’r oyJjmLr (xJ.) mJeLoPf, kíKgmLr xmJA hJK~fôvLu @r xmJAPTA fJr @kj @kj hJK~fô xŒPTt K\Pùx TrJ yPm, hJK~Pfôr KyxJm ßjS~J yPmÇ @uäJy yPòj oMKjm @r @orJ yKò fJr mJªJÇ KfKj kro xsÓJ @r @orJ fJr KmvJu xíKÓ\VPf IxÄUq xíKÓr KnPz xíK\f oJjMwÇ optJhJr KhT ßgPT oyJj @uäJyr ßWJweJ IjMpJ~L @orJ xm xíKÓr ßxrJ, @vrJlMu oJUuMTJf FmÄ ‰hKyT VbjJTíKfr KhT ßgPT IjMko ‰mKvÓqoK§f S xPmtJ•o Im~Pm ßxRªptkeN Çt mJªJ KyPxPm @orJ @uäJyr UMm Kk´~ oJUuMTÇ ßx TJrPe FA oJjMw ßgPTA KfKj fJr k´KfKjKi KjmtJYj TPrPZj, ßxrJ oJUuMT KyPxPm ˝LTíKf KhP~PZj FmÄ x“TPotr kKrPk´KãPf S xKbTnJPm IKktf hJK~fô kJuPjr lPu TJKãf kMrÛJPrr ßWJweJS KhP~PZjÇ k´KfKjKifôou N T ßpJVqfJ gJTJr TJrPeA oJjMwPT xíKÓr ßxrJ KyPxPm optJhJ ßhS~J yP~PZ; IkrKhPT FA oJjMw pUj ˝L~ optJhJPmJi Km˛íf yP~ KjitJKrf hJK~fô kJuPjr kKrmPft Yro ChJxLjfJ S hJK~fôyLjfJr kKrY~ ßh~, fUj @mJr ßxA oJjMwPTA @uäJyfJ~JuJ xíKÓ\VPfr xmtKjoú ˜Pr KjPãk TPrjÇ @vrJlMu oJUuMTJf KyPxPm xíKÓr ßxrJ oJjMwS fUj kKm© ßTJr@Pjr ßWJweJ IjMpJ~L YfMh \∂á-\JPjJ~JPr kKref y~; TUjS TUjS fJr ßYP~S KjTíÓÇ xMfrJÄ ßpxm èe mJ ‰mKvPÓqr TJrPe oJjMw xíKÓr ßxrJ fJr oPiq hJS~JPf AxuJo fgJ AxuJPor hJS~Jf IjqfoÇ kro xsÓJr hJK~fô KyPxPm oJjmo§uLr \jq KfKj AxuJo, ßTJr@j S rJxNPur (xJ.) oPfJ oyJoJjPmr \LmjJhvt KhP~PZj FmÄ oJjm\JKfr k´JfqKyT xm k´P~J\Pjr xMÔM S xPmtJ•o @P~J\Pjr mqm˙J ßrPUPZjÇ IxÄUq ßj~JoPfr nJ§JPr oJjm\JKfr xm InJm S YJKyhJPT kNet TPrPZjÇ oJjMPwr k´Kf fJr TÀeJr ßTJPjJ xLoJkKrxLoJ ßjAÇ IVKef ßj~Jof k´KfKj~f oJjMw ßnJV TrPZÇ F ßãP© ßTJPjJ \Jf-iot KmYJr TPrjKjÇ ßTjjJ, @uäJy yPòj rJæMu @uJKoj fgJ xoV´ \JyJPjr k´KfkJuTÇ KfKj KjKhtÓ ßTJPjJ nNUP§r k´nM jj, ßTJPjJ KmPvw xŒ´hJP~r k´nS M jjÇ KfKj xmJr, xm oJjMPwr S xoV´ KmPvõr k´nÇM KbT ßfoKj fJr kã ßgPT @xJ kKm© ßTJr@j yPò ÉhJKuäu @uJKoj mJ ÉhJKuäjJú xÇ IgtJ“ xoV´ kíKgmLr \jq ßyhJ~JPfr @PuJTmKftTJ S xm oJjMPwr \jq xy\-xru, xKbT S xfq kPgr KjPhtvTÇ FTAnJPm oJjmfJr kro xMÂh oyJjmL

y\rf oMyJÿh (xJ.) yPuj rJyoJfMKuäu @uJKoj fgJ xoV´ KmvõmJxLr \jq ryoPfr @iJr, mrTPfr nJ§Jr S TÀeJr k´fLTÇ oyJj @uäJy fJPT CxS~JfMj yJxJjJ fgJ oJjmfJr \jq xPmtJ•o IjMTreL~ @hvt KyPxPm ßk´re TPrPZjÇ KfKj ßpxm KmwP~ @Phv ßhPmj fJ oJjMPwr \jq Imvq kJujL~; @r ßpxm KmwP~ KjPwi TrPmj fJ ImiJKrfnJPm kKrfqJ\q ßWJweJ TrJ yP~PZÇ fJPT IjMxrPer oJiqPo oyJj @uäJyr nJPuJmJxJ k´JK¬r kNef t J~ CjúLf yPf kJrJr TgJ muJ yP~PZ FmÄ fJPT nJPuJmJxJr lu KyPxPm fJr xPñA ˝PVtJhqJPj kro xMPU mxmJPxr KjÁ~fJ ßhS~J yP~PZÇ fJr oJiqPo k´mKftf AxuJPor jLKfKmiJjPT oJjMPwr \jq xy\-xJmuLu FmÄ kJuj ßãP© xJPiqr @SfJiLj TrJ yP~PZÇ FxmA oyJj @uäJy fJr hJK~fôPmJi ßgPT oJjmo§uLr TuqJPer \jq @†Jo KhP~PZjÇ xPñ xPñ oJjMw KyPxPm KTZM hJK~fôS KfKj @oJPhr Skr jq˜ TPrPZjÇ fJA @oJPhr CKYf xm ˝JgtkrfJr DiPtm& CPb @uäJy k´h• hJK~fô kJuPj oPjJPpJVL yS~JÇ xíKÓr ßxrJ \Lm KyPxPm @orJ pKh @oJPhr xíKÓr ßkZPj kro xsÓJr oNu CP¨vq IjMxºJj TKr, fJyPu ¸ÓfA ßhUPf kJA ßTmu mPªKV, ßVJuJKo fgJ FmJhPfr \jqA oyJj @uäJy oJjMwPT xíKÓ TPrPZjÇ kKm© ßTJr@j @oJPhr ßx xJãqA ßh~Ç ArvJh yPòg 'oJ UJuJÜMu K\júJ S~Ju A¿J AuäJ Ku~JmMhjM Ç' IgtJ“ oJjMw @r K\j xŒ´hJ~PT xíKÓ TPrKZ ÊiM @oJr FmJhPfr \jq (51 :56)Ç k´Tf í kPã pJr pJ TJ\ fJ KjP~ gJTJA oñuÇ xmJAPT fJr Kj\ Kj\ hJK~fô xŒPTt S~JKTmyJu yP~ hJK~fôvLu gJTJA @vrJlMu oJUuMTJPfr xKbT kKrY~ myj TPrÇ mJªJr oNu TJ\ @uäJyr @jMVfq S FmJhPfr oPiq KjP\PT xokte TrJÇ fJr kr AxuJPor ßylJ\f j~ mrÄ AxuJPor hJS~Jf yPuJ mJªJr TJ\Ç fJA ßylJ\Pf AxuJo j~ mrÄ hJS~JPf AxuJoA mJªJr kã ßgPT TJoqÇ ßylJ\Pf AxuJo @uäJyr TJ\, @r hJS~JPf AxuJo mJªJr TJ\Ç @uäJyr TJP\ IjKiTJr YYtJ mJ IjMkP´ mv mJªJr \jq ßvJnj j~, Kx≠S j~Ç ßTCA @uäJyr mJªJyr TqJaJVKrr DiPtm& j~; xm oMxuoJjA @uäJyr TJPZ fJr mJªJ KyPxPm kKrVKefÇ fJA AxuJPo KmvõJxL xm oJjMPwr oNu hJK~fô yPuJ @uäJyr FmJhPfr kJvJkJKv hJS~JPf AxuJo fgJ AxuJPor hJS~JKf TJ\ TrJÇ kKm© ßTJr@j S rJxNPur (xJ.) IPjT mJeLPf hJS~JPf AxuJPor Kmw~Ka IfLm èÀPfôr xPñ KjPhtKvf S KmPväKwf yP~PZÇ oyJj @uäJy mPujg ßfJorJ ßfJoJPhr

hJS~JPf AxuJo fgJ xmJr oJP^ AxuJPor hJS~Jf, fJmKuPV AxuJo mJ AxuJPor k´YJr-k´xJrTP· TJ\ TrJA oMKoPjr InLÓ uãq yS~J CKY“Ç x“ TJP\r @Phv @r Ix“ TJP\r KjPwi, oJjMwPT jqJ~ S TuqJPer kPg @øJj FmÄ xm irPjr Ioñu S ITuqJe ßgPT Kmrf rJUJA yPuJ AoJjhJPrr k´Tíf TJ\Ç AxuJPor nJPuJ KhTèPuJ xMªrnJPm oJjMPwr TJPZ Ck˙Jkj TrJ, ßTJr@j-xMjúJyr mJeL xmJr TJPZ ßkÅRPZ ßhS~JA @oJPhr Kovj yS~J CKY“Ç k´KfkJuPTr kPg oJjMwPT @øJj TPrJ ßyTof S k´ùJr xPñ FmÄ xPmtJ•o CkPhvJmKur oJiqPo @r TUjS KmfPTt Ku¬ yPuS IväLu mJTqJuJk kKryJr TPr YuPm (16 :125)Ç @\ TgJ~ TgJ~ jJK˜T, TJPlr mJ oMrfJh mPu oJjMwPT VJKu ßhS~J yPò, IkmJh @PrJk TrJ yPòÇ IgY rJxNu (xJ.) mPuPZjg ßp mqKÜ @oJPhr oPfJ jJoJ\ @hJ~ TPr, @oJPhr ßTmuJPT TJmJ KyPxPm ßoPj YPu @r @oJPhr \mJA TrJ kÊr oJÄx nãe TPr, fJPT TJPlr mPuJ jJ (mMUJKr S oMxKuo)Ç fJyPu yryJPovJ @uäJyr mJªJPhr AxuJPor ßylJ\fTJrL ßxP\ ßp IjqJ~ mTJ ßhS~J yPò; FKa Kj”xPªPy fJPhr Skr IkmJh @PrJPkr vJKouÇ AxuJoL vKr~Pf F \jq ßp vJK˜r KmiJj rP~PZ, fJ IkmJh @PrJkTJrLPhr \jq k´PpJ\qÇ hJS~JPf AxuJo fgJ xmJr oJP^ AxuJPor hJS~Jf, fJmKuPV AxuJo mJ AxuJPor k´YJrk´xJrTP· TJ\ TrJA oMKoPjr InLÓ uãq yS~J CKY“Ç x“ TJP\r @Phv @r Ix“ TJP\r KjPwi, oJjMwPT jqJ~ S TuqJPer kPg @øJj FmÄ xm irPjr Ioñu S ITuqJe ßgPT Kmrf rJUJA yPuJ AoJjhJPrr k´Tf í TJ\Ç AxuJPor nJPuJ KhTèPuJ xMªrnJPm oJjMPwr TJPZ Ck˙Jkj TrJ, ßTJr@jxMjJú yr mJeL xmJr TJPZ ßkÅRPZ ßhS~JA @oJPhr Kovj yS~J CKY“Ç oyJjmL (xJ.) mPuPZjg @oJr kã ßgPT FTKa TgJ yPuS ßxKa ßfJorJ IPjqr TJPZ ßkÅRPZ hJS (mMUJKr)Ç @uäJyr KhPT pJrJ oJjMwPT cJPT, AxuJPor IjMko ‰mKvÓqJmKu oJjMPwr oJP^ pJrJ k´YJr TPr, fJPhr ßYP~ C•o @r ßT mJ TJrJ yPf kJPr? oyJj @uäJy mPujg SA mqKÜr TgJr YJAPf TJr TgJ C•o yPf kJPr ßp @uäJyr k´Kf oJjMwPT @øJj TPr, KjP\ x“Tot xŒJhj TPr FmÄ mPu ßp, @Ko

oMxuoJjPhr FT\j (41 :33)Ç hJS~JPf AxuJo xŒPTt kKm© ßTJr@Pj @rS muJ yP~PZg ßfJorJA C•o \JKf, oJjm\JKfr TuqJPer \jq ßfJoJPhr @KmntJm yP~PZÇ ßfJorJ jqJ~TJPpt @Phv S IjqJ~ TJPpt KjPwi TPrJ FmÄ @uäJyr k´Kf KmvõJx rJPUJ (3 :110)Ç ßy rJxNu (xJ.), @kjJr k´KfkJuPTr kã ßgPT @kjJr Skr pJ ImfLet yP~PZ @kKj fJ k´YJr TÀjÇ pKh @kKj fJ jJ TPrj fJyPu @uäJyr mJeL @kKj k´YJr TrPuj jJ (5 :67)Ç rJxNuVPer hJK~fô ßfJ ßTmu xM¸ÓnJPm k´YJr TrJÇ @Ko @oJr k´KfkJuPTr KrxJuPfr hJK~fô ßfJoJPhr TJPZ ßkÅRPZ KhKò FmÄ @Ko ßfJoJPhr jKxyfS TrKZÇ CKuäKUf @~JfèPuJr oJiqPo AxuJPor hJS~JPfr Kmw~Ka IfLm èÀfôkeN t KyPxPm k´KfnJfÇ AxuJPor k´Tf í ootmJeL nMPu KVP~ IgmJ Ix“ CP¨vq YKrfJgt TrJr oJjPx @\ AxuJPor IkmqJUqJ TrJ yPòÇ @xu TJ\ hJS~JPf AxuJo mJh KhP~ AxuJPor jJPo KjP\Phr ˝JgtKxK≠r \jqA oKr~J ßTJPjJ ßTJPjJ oyuÇ IxÄUq IKu, xMKl, kLr S VJCx-TMfPM mr khnJPr ijq mJÄuJ nNUP§ @\ AxuJPor ßumJPx oMxKuo AKfyJxGKfyqKmPrJiL TotTJ§ YuPZÇ AxuJPor ChJrfJ, ‰jKfTfJ, IxJŒ´hJK~TfJ @r oJjKmT oNuqPmJi @\ FPhr TJrPe KmxK\tf yPf YPuPZÇ fJA AxuJPor FPyj xÄTaJkjú xoP~ ßUJhJnLÀ, AxuJoKk´~, Kj”˝Jgt FmÄ KjPutJn KYP•r xm ßhvPk´KoT \jxJiJrePT xKfqTJr AxuJPor oyJj @hPvt CöLKmf yP~ ÀPU hJÅzJPf yPmÇ AxuJoPT AxuJPor optJhJ~, AxuJPor Im~PmA ˙Jj KhPf yPmÇ @r fJA AxuJPor jJPo Ijq KTZM j~ mrÄ hJS~JPf AxuJPor TJ\A xPmtJó @∂KrTfJ KhP~ ImqJyf rJUPf yPmÇ ßuUT: VPmwTÇ KvãT, dJTJ KmvõKmhqJu~Ç

fJmKuV \JoJPfr Kovj S Kmvõ A\PfoJ ßoJ. @»Mr rKvh Kmvõ oJjmfJr TuqJPe oyJj @uäJy kJT oMxKuo CÿJyPT ßk´re TPrPZjÇ F KmPvõr mMPT TuqJPer k´xJr FmÄ ITuqJe S UJrJPkr k´KfPrJPir oJiqPo Kmvõ oJjmfJr ßxmJ TPr pJS~JA fJr IK˜fô uJPnr oNu CP¨vqÇ hJS~Jf S fJmKuPVr F @xoJKj hJK~fô @†Jo ßhS~J k´PfqT pMPV k´PfqT oMxuoJPjr hJK~fôÇ fJmKuV \JoJfS ßx TJ\ TrPZÇ y\rf AKu~Jx (ry.) 1351 xJPu kKm© y\msf kJuj TPr KlPr FPx xJiJre oMxuoJjPhr \jq oxK\Phr ßnfr hum≠ yP~ hMKj~Jr ^JPouJoMÜ yP~ I· xoP~r \jq ÆLKj KvãJ V´ye TrJr \jq FTK©f yS~Jr FT irPjr k≠Kf k´mftj TPrjÇ fJr F oyJj ßYÓJ KhKuär ßoS~Jf ßgPT ÊÀ y~Ç KhKuär hKãPe k´JYLjTJu ßgPT 'PoS' \jPVJÔL IiMqKwf ßp FuJTJ, ßxaJA ßoS~Jf jJPo kKrKYfÇ krmftLTJPu @Puo-SuJoJ, kLroJvJP~U S mM\MVt mqKÜPhr TJPZ F TJP\r ßmVmJj S VKfvLufJr \jq ßhJ~J YJS~J y~Ç oyJj @uäJyr ryoPf F hJS~JKf TJ\ ÊiM F CkoyJPhv j~; @\ xJrJKmPvõ ZKzP~ kPzPZÇ mJÄuJPhPv y\rf oJSuJjJ @mhMu @K\P\r (ry.) oJiqPo 1944 xJPu fJmKuPVr ßoyjf ÊÀ y~Ç fJrkr 1946 xJPu Kmvõ A\PfoJ k´go TJTrJAu oxK\Ph IjMKÔf y~Ç kPr 1948 xJPu

Y¢V´JPo yJK\ TqJPŒ IjMKÔf y~Ç 1958 xJPu jJrJ~eVP†r KxK≠rV†, 1965 xJPu añLr kJVJr FmÄ xmtPvw 1966 xJPu añLr nPmrkJzJr fMrJV fLPr Kmvõ A\PfoJ IjMKÔf y~Ç ßxA ßgPT mftoJj kpt∂ ßxUJPjA 160 FTr \Kor Skr Kmvõ A\PfoJ IjMKÔf yP~ @xPZÇ FmJPrr A\PfoJ 52fo mJPrr oPfJ IjMKÔf yPòÇ FmJr 110Ka ßhPvr k´J~ 20 yJ\Jr KmPhKv oMxuoJj IÄvV´ye TPrPZj oPot \JjJ pJ~ (k´go @PuJ)Ç fJmKuV \JoJf oNuf Z~Ka èePT ßTªs TPr kKrYJKuf y~Ç k´gof, TJPuoJ (TJPuoJ ‰f~mJ)g TJPuoJ ÆJrJ CP¨vq yPuJ KjP\r oPiq @uäJyr FTfômJh k´KfÔJ TrJÇ @r F TJPuoJr Skr KnK• TPr muJ y~g pJ KTZM y~ @uäJyr frl ßgPTÇ oJUuMT KTZMA TrPf kJPr jJ @uäJy ZJzJÇ @r @uäJy xmKTZMA kJPrj oJUuMT ZJzJÇ FKaA yPuJ fJmKuV \JoJPfr oNu k´YJrfπÇ @uäJy-PnJuJ oJjMwPT @uäJyr xPñ \MKzP~ ßhS~JA yPuJ fJmKuV \JoJPfr oNu TJ\ S xJgtTfJÇ F ßk´ãJkPa oyJj @uäJy FrvJh TPrj, @Ko @kjJr kNPmt Foj ßTJPjJ k~V’r kJbJAKj, pJr TJPZ @Ko FA IKy ßk´re TKrKj, @Ko mqfLf ßTJPjJ oJmMh ßjAÇ xMfrJÄ @oJrA mPªKV TPrJ (xNrJ @K’~J :25)Ç KÆfL~f, jJoJ\Ç @uäJyfJ~JuJr TMhrf yPf xrJxKr lJ~hJ yJKxu TrJr CkJ~ yPuJg @uäJy rJæMu @uJKoPjr ÉTMoèPuJPT y\rf oMyJÿPhr (xJ.) fKrTJ~ kNet TrJÇ Fr oPiq èÀfôkNet S mMKj~JKh

@ou yPuJ jJoJ\Ç oyJj @uäJy mPuj, KjÁ~A jJoJ\ Kjutö S IPvJnjL~ TJ\ ßgPT Kmrf rJPU (xNrJ @jTJmMf :45)Ç fífL~f, Fuo S K\KTrAuo ÆJrJ CP¨vq yPuJ, @uäJyr kã ßgPT mJªJr Skr TUj TL @Phv mJ KjPhtv rP~PZ, fJ ß\Pj ßxA IjMpJ~L @ou TrJÇ YfMgtf, FTrJoMu oMxKuKoPjr ÆJrJ CP¨vq yPuJ, FT\j oMKoPjr optJhJ ß\Pj ßxA IjMpJ~L xÿJj TrJÇ oJjMPwr CkTJr TrJ, KjP\r ˝JPgtr Skr IkPrr ˝JgtPT k´JiJjq ßhS~JÇ @®L~-˝\j, k´KfPmvLxy xm oJjMPwr IKiTJPrr k´Kf pfúmJj yS~JÇ kûof, xKyy Kj~fg Kj~fPT Ê≠ TrJÇ oMKoPjr k´PfqTKa TJ\ FToJ© oyJj @uäJyr x∂áKÓ I\tPjr CP¨PvqA yS~J CKYfÇ wÔf, hJS~Jf S fJmKuPVr ÆJrJ CP¨vq yPuJ, @uäJyr ßhS~J \JjoJPur xKbT mqmyJr KvãJ TrJÇ F \jq KjP\r \JjoJu @uäJyr rJ˜J~ UrY TPr @uäJyr rJ˜J~ ßmr yP~ oJjMwPT @uäJyr rJ˜J~ @øJj TrJÇ KmhJ~ yP\r nJwPe oyJj jmL (xJ.) xm CÿfPT uãq TPr mPuj, ßfJorJ pfKhj kpt∂ oyJj @uäJyr KTfJm @u ßTJr@j FmÄ fJÅr oyJj rJxNPur xMjúfPT iPr rJUPm, ffKhj kpt∂ ßfJorJ kgÃÓ yPm jJ (@u yJKhx)Ç @\ xJrJKmPvõ oMxKuorJ KjptJKff, KjkLKzf, IfqJYJKrf FmÄ mKûfÇ Fr Ijqfo TJre yPuJ, fJrJ @u ßTJr@j FmÄ oyJj rJxNPur \LmjJhvt nMPu KVP~ Km\JfL~Phr IjMTre S IjMxre TrPZÇ @\

oMxuoJjPhr TotTJ§ Km\JfL~PhrS yJr oJKjP~PZÇ oMxuoJjPhr \LmjJhPvt @\ mhÆLKj ßVPz mPxPZÇ @PVr KhPj @\Prr WPr AmsJKyo (@.) \jì Kjf @r FUj oMxuoJPjr WPr jJK˜T ßmr yPòÇ IgY kKÁoJ Kmvõ @iMKjT \LmPjr ßmzJTPu KjPKwf yP~ \LmPjr k´Tíf Igt fgJ hMMKj~Jr \LmPj vJK∂ S @PUrJPf oMKÜ uJPnr \jq @\ ÆLj AxuJo V´ye TrPZÇ IkrKhPT @oJPhr xoJP\ KTZM oMxuoJj yP~S jJoJ\TJuJPor ßTJPjJ rTo iJr iJrPZ jJÇ KhKmq IQjxuJKoT TotTJ§ TrPZÇ ßTJPjJ rTo @lPxJx ßjAÇ FA kKrK˙KfPf oMxuoJjPhr @mJrS hJS~Jf KhP~ ÆLPjr TJP\ kMjÀöLKmfTre UMmA \ÀKr yP~ kPzPZÇ fJA IPjT oMxuoJj nJA @PZj pJrJ @\ oífMqxöJ~ vJK~f, fJrJ \LmjiJrPer \jq k´P~J\jL~ KmKiKmiJjS \JPjj jJÇ IPjPT @PZj pJrJ TJPuoJ-Qf~mJS xKyynJPm kzPf kJPrj jJÇ oyJj @uäJyr IxLo ryof ßp, @\ hJS~JPf fJmKuPVr TJrPe pJrJ mí≠-pMmT ÆLKj ÉTMo@yTJo \JPjj jJ fJrJ @\ \JjPf kJrPZjÇ KmPvõ k´KfKa iPotr Kovj @PZÇ oMxuoJjPhr \jq fJmKuV \JoJf @\ FTKa mz Kovj yP~ xJrJKmPvõ ÆLPjr hJS~Jf ßkÅRPZ KhPòÇ xMhNr YLj, rJKv~J, oPñJKu~J, ACPrJk, @Kl∑TJ oyJPhvxy IPˆsKu~Jr IPjT hNrmftL ÆLkèPuJPf @\ fJmKuV \JoJPfr mPhRuPf oyJj @uäJyr ÆLPjr hJS~Jf ßkÅRPZ pJPòÇ


AxuJo 29

SURMA m 27 January - 02 February 2017

rJxNPur (x) pMPV jJrLrJ ßTJgJ~ jJoJ\ @hJ~ TrPfj? oNu: c. \JPxr @ShJ IjMmJhT : P\JmJP~r @u oJyoMh (ßvw kmt) oxK\Ph KvÊPhr \J~VJ S Im˙Jj KvÊPhr oJP^ pJrJ FTaM mz KZu, rJxNPur (x) pMPV fJrJ @uJhJnJPm Ijq FTKa TJfJPr hJÅzJPfJÇ FojKT fJPhr ßTC ßTC jJoJP\r AoJoKfS TrPfJÇ APfJkNPmt KvÊ xJyJmL @or Kmj xJuJoJy (rJ) TftíT AoJoKf TrJr FTKa ChJyre CPuäU TPrKZÇ IgY mftoJj xoP~ KvÊPhr AoJoKf S jJoJP\ TJfJrm≠ yP~ hJÅzJPjJr FA iJreJaJ UMmA KmruÇ k´JYq S kJÁJPfqr AxuJoL KvãJ TJptâo xŒPTt IKnù mqKÜ oJ©A F mqJkJPr ImVf @PZjÇ mftoJj pMPV Foj mMK≠oJj KvÊr xÄUqJ UMm To, pJrJ KjP\r jJoJP\r mqJkJPr xPYfj FmÄ pJPhrPT oxK\Ph ßpPf fJKVh KhPf y~ jJÇ F TJrPe KvÊPhr oxK\Ph fJPhr KkfJoJfJr xPñ gJTJaJA pPgJkpMÜÇ @r j~PfJ KvÊPhrPT Foj FTKa TJorJ~ rJUJ CKYf, ßpUJPj KvÊPhr kKrYptJ S k´KvãPer \Pjq Kmù KTZM ß˝òJPxmT S ß˝òJPxKmTJ gJTPmjÇ KmPvwf ßpxm IjMÔJPj KvÊPhr xoJVo ßmKv y~, ßxUJPj Foj mqm˙J gJTJ CKYfÇ jJoJP\r xo~ k´J¬m~ÛPhr oJiqPo KvÊPhrPT k´Kvãe ßh~J Kk´~ jmLr (x) FTKa xMjúfS mPaÇ AmPj @æJx (rJ) ßgPT mKetf, KfKj mPuj FT rJPf @Ko jmL\Lr (x) mJo kJPv jJoJP\ hJÅzJuJoÇ Frkr KfKj @oJr yJf mJ mJÉ iPr ßaPj KjP~ fJÅr cJj kJPv hJÅz TKrP~ KhPujÇ IgmJ yJf KhP~ fJÅr KkZPj xKrP~ KhPujÇ (xyLy mMUJrL, jJoJ\ IiqJ~, 1/255) Ijq FTKa metjJ~ AmPj @æJx (rJ) mPuj, FTKhj l\Prr jJoJP\r ATJoJf yP~ pJmJr kr @Ko hMA rJTJf (xMjúf) jJoJ\ @hJP~r \Pjq hJÅzJuJoÇ fUj rJxNuMuäJy (x) @oJr yJf iPr ßluPuj FmÄ muPuj, ÍfMKo KT l\Prr jJoJ\ YJr rJTJf @hJ~ TrPm jJKT?" (AmPj KyæJj, 6/221) @oJPhr xoJP\ xJiJref KvÊPhrPT KmPvwf ßoP~ KvÊPhr oxK\Ph ßpPf KjPwi TrJ y~Ç IgY FKa rJxNPur (x) xM¸Ó xMjúPfr KmkrLf FTKa TJ\Ç ÈjJoJ\rf Im˙J~ mJóJ ßoP~PT TJÅPi rJUJ xÄâJ∂ IiqJ~' KvPrJjJPo xyLy mMUJrLPf FTKa IiqJ~A rP~PZÇ FA IiqJP~ @mM TJfJhJ @u @jxJrL (rJ) metjJ TPrj, rJxNuMuäJy (x) KvÊ CoJoJyPT TJÅPi KjP~ jJoJ\ @hJ~ TrKZPujÇ CoJoJy yPuJ rJxNuMuäJyr (x) TjqJ \~jJPmr (rJ) ßoP~Ç CoJoJyr KkfJ yPuj @mMu @x Kmj rJKm~J Kmj @mPh vJoxÇ rJxNu (x) ßx\hJ~ ßVPu CoJoJyPT jJKoP~ rJUPfj FmÄ CPb hJÅzJPjJr xo~ @mJr fJPT TJÅPi CKbP~ KjPfjÇ ( xyLy mMUJrL, 1/109)Ç rJxNu (x) mPuj, @Ko jJoJP\ hJÅzJPjJr kr fJ hLWtJK~f TrJr AòJ TKrÇ KT∂á pUj KvÊr TJjúJ ÊKj, fUj jJoJ\ xÄK㬠TPr ßlKuÇ fJ jJ TrPu KvÊr oJ y~PfJ TÓ kJPmjÇ (xyLy mMUJrL, 1/143) FTKhj rJxNuMuäJy (x) ßx\hJ~ gJTJ Im˙J~ yJxJj mJ ßyJxJAj FPx fJÅr KkPb YPz mxPujÇ lPu KfKj hLWtãe ßx\hJ~ gJTPujÇ kPr rJxNuPT (x) K\Pùx TrJ yPuJ, ßy @uäJys jmL, @kKj ßx\hJ hLWt TrPuj ßTj? KfKj muPuj, @oJr x∂JPjrJ @oJr KkPb YPzPZÇ fJrJ pfãe ßxUJPj gJTPf ßYP~PZ,

jJrLPhrPT FTKa TPã kígT TPr rJUJ KTÄmJ jJrL-kMÀPwr oJP^ ßh~Ju mJ khtJ aJKjP~ ßh~JaJ ßTJPjJ irPjr xMjúf j~Ç mrÄ oxK\Phr FTA TPã kMÀwPhr ßkZPj jJrLPhr jJoJ\ @hJP~r ˙Jj KjitJre TrJA yPuJ xMjúfÇ kMÀPwrJ k´go TJfJr ßgPT TJfJr ÊÀ TrPm, @r jJrLrJ ÊÀ TrPm ßvw TJfJr ßgPTÇ jJoJP\r \JoJ~Jf mqfLf Ijq xo~, FojKT ßTJPjJ kMÀw FTJ jJoJ\ @hJ~ TrJr xo~S oxK\Phr ßnfr jJrLPhr yJÅaJyJÅKa TrJ~ ßTJPjJ mJiJ mJ ãKf ßjAÇ ßZPuPoP~ KjKmtPvPw KvÊPhrPT oxK\Ph ßpPf mJiJ ßhS~J FmÄ ÊiM jJrLPhr Ckr KvÊPhr ßhUJPvJjJr nJr YJKkP~ ßh~J xMjúfxÿf j~Ç ffãe @Ko fJPhrPT KmrÜ TrPf YJAKjÇ Ijq FTKhj rJxNu (x) jJoJ\ @hJ~ TrKZPujÇ KfKj pUj ßx\hJ~ ßVPuj, fUj yJxJj FmÄ ßyJxJAj uJl KhP~ fJÅr KkPb YPz mxPujÇ xJyJmLVe fJPhrPT mJiJ KhPf YJAPu rJxNu (x) AvJrJ TrPuj pJPf fJPhrPT mJiJ jJ ßh~J y~Ç kPr jJoJ\ ßvw TPr KfKj fJPhrPT ßTJPu fMPu ßjjÇ [@jJx (rJ) ßgPT ßpnJPm metjJ TrJ yP~PZ, fJ @mM A~JKu @u oJSxJuL rKYf V´∫ È\JS~JK~Ph' rP~PZÇ fPm FTA irPjr metjJ xyLy mMUJrL S xyLy oMxKuPoS rP~PZÇ]

KTÄmJ fJPhr xJPg nJPuJ mqmyJr jJ TrJaJ FTho IjMKYfÇ pKhS hM”U\jTnJPm @\TJu FojKa WaPZÇ @xPu, oxK\Ph jJrLPhr xJPg UJrJk mqmyJr TrJ UMmA mz irPjr FTKa xoxqJÇ oMxKuo fÀe k´\jìPT FA xoxqJr oMPUJoMKU yPf yPòÇ Foj mqmyJPrr lPu fÀe k´\jì AxuJo S AxuJPor iJrT-mJyTPhr TJZ ßgPT hNPr xPr pJPòÇ IoMxKuorJS AxuJPor hJS~Jf ßgPT hNPr xPr pJPòÇ IoMxKuoPhr xJPg mxmJxTJrL oMxKuorJ Kmw~aJ nJPuJnJPmA \JPjjÇ

oxK\Ph jJrL-kMÀw CnP~r \Pjq FTA hr\J gJTJ xMjúf rJxNu (x) FmÄ fJÅr krmftLPf @mM mTPrr (rJ) xo~ jJrL-kMÀw Cn~A oxK\Phr hr\JèPuJ ßpRgnJPm mqmyJr TrPfjÇ fJrkr Cor (rJ) jJrLPhr \Pjq FTKa hr\J KjKhtÓ TPr ßh~Jr Kx≠J∂ ßjj FmÄ kMÀwPhrPT ßxA hr\J KhP~ oxK\Ph k´Pmv TrPf KjPwi TPrjÇ KT∂á KfKj TUPjJA jJrLPhrPT kMÀwPhr hr\J KhP~ k´Pmv TrPf KjPwi TPrjKjÇ xMjJPj @mM hJCPh AmPj Cor (rJ) ßgPT jJKlr metjJ oPf, Cor (rJ) mPuj, @orJ pKh FA hr\JKa jJrLPhr \Pjq ßZPz KhfJo! jJKl ßgPT Ijq FTKa metjJ~ rP~PZ, Cor (rJ) jJrLPhr hr\J KhP~ kMÀwPhr k´Pmv TrJPT mJre TrPfjÇ (xMjJPj @mM hJCh, 1/348Ç oxK\Ph jJrLPhrPT kMÀwPhr ßgPT kígTLTre IiqJ~) jJrLPhr \Pjq oxK\Phr hr\J KjKhtÓ TPr ßh~Jr mqJkJraJ KZu CoPrr (rJ) k´vJxKjT Kx≠J∂Ç FKa rJxNuMuäJyr (xJ) xo~ ßgPT YPu @xJ ßTJPjJ k´gJ j~Ç Cor (rJ) jJrLPhr hr\J KhP~ k´Pmv TrPf ßp KjPwi TPrPZj, Fr CP¨vq KZu \j˝JgtÇ FKa Foj ßTJPjJ KjPwiJùJ j~, pJ xm pMPV FmÄ xTu ˙JPj ImvqA m\tjL~Ç FZJzJ jJrL-kMÀPwr ßpRg hr\Jr KmiJjS Fr ÆJrJ jJTY yP~ pJ~ jJÇ mftoJPj, KmPvw TPr oMxKuo xÄUqJuWM ßhvèPuJPf, jJrL-kMÀw CnP~r \Pjq oxK\Phr k´iJj hr\J CjìMÜ rJUJ y~Ç FojKT Im˙Jr k´P~J\Pj jJrLPhr \Pjq IKfKrÜ FTKa KmPvw hr\Jr mqm˙JS TrJ y~Ç KT∂á fJrkrS jJrLrJ fgJTKgf ÈkMÀwPhr hr\J' KhP~ k´Pmv TrPu fJPhrPT UJrJk KTZM muJ

xJrxÄPãk jJrLPhrPT FTKa TPã kígT TPr rJUJ KTÄmJ jJrL-kMÀPwr oJP^ ßh~Ju mJ khtJ aJKjP~ ßh~JaJ ßTJPjJ irPjr xMjúf j~Ç mrÄ oxK\Phr FTA TPã kMÀwPhr ßkZPj jJrLPhr jJoJ\ @hJP~r ˙Jj KjitJre TrJA yPuJ xMjúfÇ kMÀPwrJ k´go TJfJr ßgPT TJfJr ÊÀ TrPm, @r jJrLrJ ÊÀ TrPm ßvw TJfJr ßgPTÇ jJoJP\r \JoJ~Jf mqfLf Ijq xo~, FojKT ßTJPjJ kMÀw FTJ jJoJ\ @hJ~ TrJr xo~S oxK\Phr ßnfr jJrLPhr yJÅaJyJÅKa TrJ~ ßTJPjJ mJiJ mJ ãKf ßjAÇ ßZPuPoP~ KjKmtPvPw KvÊPhrPT oxK\Ph ßpPf mJiJ ßhS~J FmÄ ÊiM jJrLPhr Ckr KvÊPhr ßhUJPvJjJr nJr YJKkP~ ßh~J xMjúfxÿf j~Ç Imvq ßTJPjJ \jJTLet ˙JPj jJrLPhr \Pjq oxK\Phr hMA kJPvr hMKa hr\J UJx TPr ßh~J pJ~Ç jJrL-kMÀPwr jJoJP\r \J~VJ kígT TrJr \Pjq oxK\Phr ßlîJPr FTaJ hJV ßaPj ßh~J pJ~ KTÄmJ ßTJPjJ KjPhtvjJ mqmyJr TrJ pJ~Ç Fxm TJ\ ‰miÇ KT∂á jJrLPhrPT oxK\Ph k´PmPv mJiJ ßh~J pJPm jJÇ AxuJPor AKfmJYT nJmoNKft fMPu irJ, AxuJPor KhPT oJjMwPT hJS~Jf ßh~J FmÄ jfMj k´\Pjìr fÀe-fÀeLPhr oj˜•ô VbPjr \Pjq oxK\Ph jJrLPhr Im˙JPjr Kmw~Ka oMxuoJjPhrPT èÀPfôr xJPg KmPmYjJ TrJ CKY“Ç ßuUT : KoxrL~ mÄPvJØNf S mftoJPj KmsPaPj Im˙Jjrf k´UqJf AxuJKo mÜJ, VPmwT S KvãJKmh IjMmJhT: fMrPÛr CuMhJy KmvõKmhqJuP~ oJˆJxt fJlxLr KmnJPV Iiq~jrf

jJoJP\r xo~ k´J¬m~ÛPhr oJiqPo KvÊPhrPT k´Kvãe ßh~J Kk´~ jmLr (x) FTKa xMjúfS mPaÇ AmPj @æJx (rJ) ßgPT mKetf, KfKj mPuj FT rJPf @Ko jmL\Lr (x) mJo kJPv jJoJP\ hJÅzJuJoÇ Frkr KfKj @oJr yJf mJ mJÉ iPr ßaPj KjP~ fJÅr cJj kJPv hJÅz TKrP~ KhPujÇ IgmJ yJf KhP~ fJÅr KkZPj xKrP~ KhPujÇ (xyLy mMUJrL, jJoJ\ IiqJ~, 1/255)Ç Ijq FTKa metjJ~ AmPj @æJx (rJ) mPuj, FTKhj l\Prr jJoJP\r ATJoJf yP~ pJmJr kr @Ko hMA rJTJf (xMjúf) jJoJ\ @hJP~r \Pjq hJÅzJuJoÇ fUj rJxNuMuäJy (x) @oJr yJf iPr ßluPuj FmÄ muPuj, ÍfMKo KT l\Prr jJoJ\ YJr rJTJf @hJ~ TrPm jJKT?" (AmPj KyæJj, 6/221)

F x¬JPyr

jJoJPpr xo~xNYL IJu IJTxJ oxK\h

27 \JjM~JrL, ÊâmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-25 12-17 02-53 04-46 06-08

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

28 \JjM~JrL, vKjmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-24 12-18 02-55 04-48 06-09

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

29 \JjM~JrL, rKmmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-23 KoKja 12-18 KoKja 02-57 KoKja 04-49 KoKja 06-11 KoKja

30 \JjM~JrL, ßxJomJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-22 KoKja 12-18 KoKja 02-58 KoKja 04-51 KoKja 06-13 KoKja

31 \JjM~JrL, oñumJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-20 KoKja 12-18 KoKja 03-00 KoKja 04-53 KoKja 06-15 KoKja

01 ßlms∆~JrL, mMimJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-19 KoKja 12-18 KoKja 03-02 KoKja 04-55 KoKja 06-16 KoKja

02 ßlms∆~JrL, mOy¸KfmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-18 KoKja 12-18 KoKja 03-03 KoKja 04-57 KoKja 06-17 KoKja


30 ßUuJiMuJ

27 January - 02 February 2017 m SURMA

âJAˆYJYt ßaˆ

mqgtfJr Kj~o ßoPj ßvw oqJPYS yJr

dJTJ, 24 \JjM~JKr - mJÄuJPhv: 289 S 173 KjCK\uqJ¥: 354 S 111/1 lu: KjCK\uqJ¥ 9 CAPTPa \~L míKÓ KT FTaJ ijqmJh ßkPf kJPr? iÀj oqJPYr fífL~ KhPj míKÓ y~KjÇ xJrJ Khj ßUuJ yP~PZÇ âJAˆYJYt ßaˆ KT fJyPu YfMgt KhPjr @PuJ ßhUf? TJuA ßaPˆr hlJrlJ yP~ pJS~J~ FaJ FUj kKrÏJr, KÆfL~ Khj ßvPw @xPu FT KhPjrA ßUuJ mJKT KZuÇ míKÓ ßxA FT KhPjr ßUuJ nJKxP~ KjP~ Fu YfMgt KhPjÇ KT∂á míKÓr yJf ßgPT mqJajaJ mJÄuJPhv KbTbJT KjPf kJru jJÇ KrPu ßrPxr ßvw uqJPk ßkZJPf ßkZJPf huKa FfaJA KkKZP~ ßVu ßp, míKÓ FT Khj FKVP~ ßhS~Jr krS kûo KhPjr @PV ßUuJ ßvwÇ KÆfL~ AKjÄPx mqJKaÄ mqgtfJr Kj~o rãJ TPr 9 CAPTPa yJrÇ xlPrr xm oqJY ßyPr 80-r uöJ KjP~ TJu ßhPv KlrPm mJÄuJPhv huÇ PmKxj Kr\Jnt KlPr Fu yqJVKu SnJPuÇ kJgtTq yPuJ, SP~KuÄaj ßaPˆr KÆfL~ AKjÄx xmJAPT ImJT TPrKZuÇ k´go AKjÄPx 595 rJj TrJ hu TLnJPm KÆfL~ AKjÄPx SnJPm iPx kPz! âJAˆYJPYt ßxA Km˛~aJA rAu jJÇ iPx kzJaJA ßpj ˝JnJKmTÇ mJÄuJPhPvr ßhS~J 109 rJPjr uãq KjCK\uqJ¥ yJxPf-yJxPf, jJYPf-jJYPf ßkKrP~ ßVu TJuAÇ ßxaJS TL hMhtJ∂ nKñoJ~! jJ\oMu ßyJPxPjr kr kr hMA mPu Koc CAPTa FmÄ uÄ IPjr Skr KhP~ hMA ZÑJ oJrPuj TKuj Kc VsqJ¥PyJoÇ ßaˆ oqJYS FnJPm ß\fJ pJ~! P\fJ pJ~Ç k´Kfkã pfmJrA leJ fMuMT, ffmJrA fJPhr aMÅKa ßYPk @ZPz ßluJ pJ~Ç pUj fJrJ gJPT kKrT·jJyLj, FPuJPoPuJÇ xmPYP~ mz TgJ, pUj fJrJ yJPrr \jq ojK˙r TPr ßlPuÇ nJPuJ KTZMr @TJãJ vrLrL nJwJ

ßgPT yJKrP~ pJ~Ç KlKÄP~ nMPur ZzJZKz xlPrr ÊÀ ßgPTÇ ßxA nMu oMKÜ ßh~Kj ßvw KhPjSÇ fJxKTj @yPoPhr mPu VJKuPf Kju S~JVjJPrr TqJY jJ\oMu ßyJPxPjr yJf lxTJuÇ Fr @PV TJoÀu AxuJPor mPu KÆfL~ KxäPk @CPar xMPpJV KhP~ Kao xJCKhS ßmÅPY pJj ßoPyhL yJxJPjr yJf ßgPTÇ KÆfL~ Khjxy xm KoKuP~ FA FT AKjÄPxA mJÄuJPhv KjKÁf TqJY ßZPzPZ Z~KaÇ IPitT xMPpJVèPuJr TgJ mJhA KhjÇ fJPf KjCK\uqJ¥ k´go AKjÄPx ßvw Kfj CAPTPa TPr ßluu 98 rJj, pJr 57-A FPxPZ ßyjKr KjPTJux @r S~JVjJPrr jmo CAPTa \MKaPfÇ 256 rJPj 7 CAPTa yJKrP~S fJPhr k´go AKjÄPxr ßÛJr 354Ç 65 rJPj KkKZP~ gJTPuS fUj kpt∂ ßaPˆ mJÄuJPhPvr x÷JmjJ KZuÇ KT∂á KÆfL~ AKjÄPxr ÊÀ ßgPTA ß^JPzJ yJS~J mAPf uJVuÇ k´go kJÅY CAPTa ßjA 100 rJPj, kPrr kJÅY CAPTa

KâPTaJr @rJlJf xJKjr KmÀP≠ FmJr ßpRfMPTr oJouJ dJTJ, 24 \JjM~JKr - \JfL~ hPur KâPTaJr @rJlJf xJKjr KmÀP≠ FmJr ßpRfMPTr oJouJ TPrPZj fJr ˘L hJKmhJr jJxKrj xMufJjJÇ FPf xJKjr oJ jJKVtx @ÜJrPTS @xJKo TrJ y~Ç VfTJu dJTJr oyJjVr yJKTo rJ~yJjMu AxuJo SA jJrLr jJKuKv oJouJKa @oPu KjP~ xJKjr KmÀP≠ xoj \JKrr @Phv ßhjÇ mJKhr \mJjmªL V´ye ßvPw xJKjPT @VJoL 5 FKk´u xvrLPr yJK\r yS~Jr \jq KjPhtv ßhj @hJufÇ fPm xJKjr oJ jJKVtx @ÜJPrr KmÀP≠ IKnPpJV @oPu ßjjKj @hJufÇ F KjP~ xJKjr KmÀP≠ hM'Ka oJouJ hJP~r TPrPZj jJxKrjÇ fgq ßpJVJPpJV k´pMKÜ @APjr oJouJ~ KroJP¥ gJTJm˙J~ xJKj fJr KmÀP≠ @jJ xm IKnPpJV I˝LTJr TPrPZj mPu \JKjP~PZ kMKuvÇ F KhPT SA fÀeL xJKjr xJPg KmP~r xŒTt hJKm TPr ßp TJKmjjJoJ ßhKUP~PZj, fJ nM~J mPu \JKjP~PZ FTKa xN©Ç SA TJKmjjJoJ~ oMxKuo KjTJy ßrK\ˆsJr (TJ\L) IKlPxr ßp KbTJjJ ßh~J yP~PZ, ßxUJPj ßTJPjJ TJ\L IKlx ßjA mPu \JKjP~PZj ˙JjL~rJÇ oJouJr KmmreLPf muJ y~, Vf 19 \JjM~JKr xºqJ 7aJr KhPT 32 j’r hKãe TMKjkJzJ~ @xJKo @rJlJf xJKj mJKhr TJPZ 20 uJU aJTJ ßpRfMT hJKm TPrjÇ aJTJ KhPf IkJrVfJ k´TJv TrPu @xJKo mJKhPT nJzJ mJxJ~ FTJ ßrPU YPu pJjÇ FPf @PrJ muJ y~, 2014 xJPur 4 KcPx’r kJÅY uJU FT aJTJ ßhj ßoJyPr fJPhr KmP~ y~Ç Frkr mJKhr ßmJPjr mJKzPf fJrJ ˝JoL-˘L KyPxPm xÄxJr ÊÀ TPrjÇ fPm KmP~r Z~ oJx ßpPf jJ

oJ© 73 rJPjÇ IKijJ~T fJKoo ATmJu xoP~r @PV @âoeJ®T yP~ CbPujÇ luJlu yJPfjJPfÇ Kao xJCKhr vat mPu kMu TrPf KVP~ Kck Û~Jr ßuPV KoPYu xqJ≤jJPrr xy\ TqJYÇ csP~r \jq yPuS fJKoPor CAPTPa gJTJaJ \ÀKr KZuÇ IKijJ~T KyPxPm CKYf KZu @PV I∂f rJPjr WJaKfaJ hNr TPr fJrkr vPar nJ¥Jr ßUJuJÇ ßxaJ TrPf jJ kJrJ~ Khj ßvPw KjP\PTA KjP\ TJbVzJ~ hJÅz TrJPuj fJKooÇ ˝LTJr TPr KjPuj IKjPÓr ÊÀaJ fJÅr yJPfAÇ CAPTPa ßmJuJrPhr \jq KTZMA KZu jJÇ KZu mqJaxoqJjPhr \jq k´PuJnjÇ rJj TrJr, nMu TrJrSÇ fJKoPor oPfJ xJKTm @u yJxJj, ßxRoq xrTJrrJS KÆfL~KaPTA ßmPZ KjPujÇ xJKTmPT KÆfL~ mPuA KxäPk \Lmj KhPuj K\f rJnJuÇ KT∂á \LmPjr oNuq fJÅr TJPZ TL? KjP\r 8 rJPjr oJgJ~ IPjTaJ SP~KuÄaj ßaPˆr KÆfL~ AKjÄPxrA kMjrJmíK• TrPujÇ TJPar oPfJ TrPf KVP~ @iJ@Ki FT vaÇ mqJTS~Jct kP~P≤

xm IKnPpJV I˝LTJr ßpPf @xJKo 2015 xJPur 29 \MuJA 20 uJU aJTJ ßpRfMT hJKm TPrjÇ Vf mZPrr 23 KcPx’r ßpRfMPTr aJTJ jJ KhPu kKreKf UJrJk yPm FmÄ fJPhr I∂rñ ZKm A≤JrPjPa ßZPz ßh~Jr ÉoKT ßhj @rJlJf xJKjÇ Frkr mJKh 25 KcPx’r ßoJyJÿhkMr gJjJ~ FTKa xJiJre cJP~Kr TPrjÇ K\Kc j’r 1801Ç oJouJr KÆfL~ @xJKo S @rJlJf xJKjr oJP~r KmÀP≠ IKnPpJV TPr muJ yP~PZ, ßpRfMT jJ KhPu fJr xJPg ßTJPjJ xŒTt gJTPm jJ FmÄ fJPT kM©miN KyPxPm ßoPj ßjPmj jJ mPu KÆfL~ @xJKo ÉoKT ßhj FmÄ VJuJVJKu TPrjÇ SA fÀeLr @Aj\LmL ßoJyJÿh rKlTMu AxuJo mPuj, KâPTaJr xJKjr xJPg mJKhr KmP~ y~ 2014 xJPur 4 KcPx’rÇ KmP~r kr fJrJ mJxJ nJzJ KjP~ FTxJPg mxmJx TPrjÇ KT∂á xJKjr kKrmJr KmP~ ßoPj KjPf YJjKjÇ kPr xJKj mJKhr TJPZ 20 uJU aJTJ ßpRfMT hJKm TPrjÇ mJKhPT mPuj, aJTJ KhPu fJr oJ mJKhPT WPr fMPu ßjPmjÇ oJouJr @rK\Pf F IKnPpJV FPjPZj SA jJrLÇ KfKj mPuj, xTJPu @hJuf mJKhr mÜmq ßrTct TPrPZjÇ @rJlJf xJKj S fJr oJ jJKVtx ßmVPor KmÀP≠ oJouJ ßj~Jr \jq @hJuPf @Pmhj TPrKZuJoÇ @hJuf ÊiM xJKjr KmÀP≠ oJouJ @oPu KjP~PZjÇ Fr @PV Vf ßrJmmJr fgq S ßpJVJPpJV k´pMKÜ @APjr oJouJ~ ßV´lfJr yj \JfL~ hPur K¸jJr @rJlJf xJKjÇ kPr @hJuf fJr FT KhPjr KroJ¥ o†Mr TPrjÇ mftoJPj KfKj ßoJyJÿhkMr gJjJ

VsqJ¥PyJPor TqJYÇ muaJ @yJoKr j~Ç xJCKh fmM xJKTPmr @CaaJ oPj rJUPmjÇ ßaˆ KâPTPa ßp FKa fJÅr 200fo KvTJr! KjCK\uqJP¥r K¸jJrrJ pgJrLKf FA AKjÄPxS IuÄTJrA ßgPT ßVPujÇ YJr ßkxJPrA ßvw mJÄuJPhvÇ mz ßTJPjJ \MKa ßjA, ßjA mz AKjÄx ßUuJr fJzjJÇ TL FT Kmví⁄u oJjKxTfJ KjP~ mqJa YJuJPuj xmJAÇ oJyoMhCuäJy, xJKærPhr @CaèPuJPT y~PfJ mJP\ muJ pJPm jJ, KT∂á FaJ mM^Pf IxMKmiJ y~Kj ßp KjCK\uqJP¥ FfèPuJ oqJY ßUuJr krS FUJjTJr TK¥vPjr xPñ oJKjP~ ßjS~J~ lJÅT ßgPT ßVPZÇ oJyoMhCuäJy mJrmJrA vrLr xJoPj jJ KjP~ mqJa YJuJKòPujÇ ßvw kpt∂ ßxKarA oJÊu èPj mqJPar TJjJ~ mu uJKVP~ ßmJÇ S~JVjJPrr vat mPur KvTJr xJKærÇ Kocu ˆJPŒr uJAPj kPz SkPr CPb @xJ muaJ KjPY jJoJPf KVP~ Ta KmyJA¥Ç AKjÄPxr 40fo SnJPr jJ\oMu ßyJPxPjr ßmJ yS~Jr xo~ KhPjr ßUuJ mJKT 34 SnJPrr oPfJÇ ßk´xmPé ÊÀ yP~ ßVu SnJr @r xoP~r KyxJmÇ FA xoP~r oPiq mJÄuJPhvPT KÆfL~ AKjÄPx Iu@Ca TPr KjCK\uqJ¥ KT kJrPm YfMgt KhPjA ßUuJr ßvw aJjPf? mJÄuJPhPvr Kuc fUj oJ© 41 rJjÇ 106 rJPj 7 CAPTa ßjAÇ ßvw Kfj CAPTPa @r TfA mJ yPm! fJxKTj @yPoh @r TJoÀu AxuJo KoPu Imvq FA iJreJ KTZMaJ nMu k´oJe TrPujÇ jmo CAPTPa fJÅPhr 51 rJPjr \MKaaJA míy•o FmÄ FaJA mz mz mqJaxoqJjPhr \jq uöJrÇ hMA ZÑJxy fJxKTj 30 mPu 33Ç TJoÀPur 29 mPu IkrJK\f 25 rJPj ZÑJ FTKaÇ 115 rJPj 8 CAPTa yJrJPjJ mJÄuJPhvPT fJÅrJA KjP~ ßVPuj 173 rJPjÇ fmM KjCK\uqJP¥r uãq hJÅzJu oJ© 109Ç yJPf FT KhPjrS ßmKv xo~ FmÄ 10 CAPTaÇ fJrJ Imvq Khj ßvw yS~Jr @PVA SPkjJr rJnJPur CAPTaKa yJKrP~ fMPu Kju \~Ç oNuf Kc VsqJ¥PyJo-^PzA oqJPYr hs∆f xoJK¬Ç ßvw hMKa ZÑJxy 15 mPu IkrJK\f 33 rJPjr AKjÄPx ZÑJA YJrKaÇ mJÄuJPhv Fr oPiqS xy\ TqJY ßluuÇ KxäPk FmJr ao uqJgJoPT \Lmj KhPuj xJKTmÇ mqJKaÄ-KlKÄP~r mqgtfJr IºTJPr Cöôu ÊiM ßmJuJrPhr xJluqÇ xJKTPmr 4 CAPTPar xPñ Kfj ßkxJr fJxKTj-ÀPmu-TJoÀPur mJC¿ @r VKfr xJoPj KTCA mqJaxoqJjrJ KTZMaJ yPuS I˝K˜Pf KZPujÇ KjCK\uqJ¥ xlPr fJÅrJA oJP^oPiq FTaM @vJ \JVJPf ßkPrPZjÇ ßxaJ FojKT ßvw oqJPYS! míKÓr xPñ fJA ßmJuJrPhrS ijqmJh kJSjJÇ

ßylJ\Pf rP~PZjÇ @rJlJf xJKjPT KroJP¥ KjP~ K\ùJxJmJh TrPZ kMKuvÇ kMKuPvr TJPZ xJKj fJr KmÀP≠ @jJ mäqJT ßoAKuÄP~r IKnPpJV I˝LTJr TPrPZj mPu \JKjP~PZ kMKuvÇ dJTJ oyJjVr kMKuPvr ßoJyJÿhkMr ß\JPjr FKcKx lJÀU @yPoh xJÄmJKhTPhr mPuj, xJKj fJr KmÀP≠ @jJ xm IKnPpJV I˝LTJr TPr mPuPZj, jJxKrjA FTaJ xo~ fJr ßlxmMT ßoPx†JPr SA xm @kK•Tr ZKm kJKbP~ KZPujÇ fPm kPr ßT mJ TJrJ SA ZKmèPuJ jJxKrjPT kJKbP~PZ fJ \JPjj jJÇ FUPjJ xJKjPT K\ùJxJmJh TrJ yPò \JKjP~ lJÀU @yPoh mPuj, fh∂ ßvw jJ yS~J kpt∂ KTZM muJ pJPò jJÇ @\ oñumJr @mJr fJPT ßTJPat ßfJuJ yPmÇ F KhPT SA fÀeL fJr S xJKjr KmP~r ßp TJKmjjJoJ ßhKUP~PZj, fJ nM~JÇ TJKmjjJoJr KbTJjJ IjMpJ~L KUuVJÅSP~r 20/Kx ßorJKh~J~ KhP~ ßTJPjJ TJ\L IKlPxr IK˜fô kJS~J pJ~KjÇ ÊiM fJ-A j~, TJ\Lr jJo TJ\L ßoJ: @PjJ~Jr ßyJPxj jJPoS TJCPT UMÅP\ kJS~J pJ~KjÇ 23 \JjM~JKr SA FuJTJ~ KVP~ ßxUJPj mJxJr KjPY nJA nJA jJPo FTKa ßVJvPfr ßhJTJj kJS~J ßVPZÇ PhJTJj oJKuT @mhMu \Kuu \JjJj, Kfj mZr iPr FUJPj KfKj ßVJvf KmKâ TrPZjÇ FA mJxJ~ ßTJPjJ TJ\L IKlx ßjAÇ Fr @PVS ßTJPjJ Khj FUJPj ßTJPjJ TJ\L IKlx KZu jJÇ SA mJKzr oJKuT @ÜJr ßyJPxj \JjJj, fJr mJxJ~ Vf 10 mZPrr oPiq ßTJPjJ TJ\L KZu jJÇ KfKj ßTJPjJ TJ\LPT IKlx KyPxPm mqmyJPrr \jq nJzJ ßhjKjÇ pKh ßTC FA KbTJjJ mqmyJr TPr TJKmjjJoJ mJKjP~ gJPTj, fJ nM~JÇ TJre fJr mJxJ~ @PV ßTJPjJ TJ\L IKlx KZu jJ, FUPjJ ßjAÇ fPm ßUJÅ\ KjP~ \JjJ ßVPZ, SA FuJTJr TJ\Lr jJo yPò yJPl\ oJSuJjJ ZKuo CuäJy UJjÇ SA TJ\Lr xyTJrL mKvr CK¨j \JjJj, 20/1 j’r ßorJKh~J ZJzJS 76 ßorJKh~J~ fJPhr @PrJ FTKa vJUJ rP~PZÇ fPm KâPTaJr @rJlJf xJKjPT KmP~r xŒTt hJKm TPr SA fÀeL ßp TJKmjjJoJ KhP~PZj, fJPf mJuJo j’r : 56, kíÔJ j’r : 23 FmÄ fJKrU 04/12/2014 CPuäU TrJ @PZÇ FA rTo ßTJPjJ mA fJPhr TJPZ ßjA mPu \JjJj mKvr CK¨jÇ SA fÀeLr KmP~r TJKmjjJoJ ßhUJPu mKvr CK¨j mPuj, ßp TJ\Lr jJo mqmyJr TrJ @PZ, fJ nM~JÇ FKa ßTC AòJ TPr mJKjP~PZÇ F rTo TJKmjjJoJ APò TrPuA IPjPT mJjJPf kJPrjÇ


SURMA m­ 27 January - 02 February 2017

kJKT˜Jj mjJo ArJj 24 \JjM~JKr - xMkJr KyPrJ yJP‹r oPfJ vrLr, vKÜS IxJiJre! 24 mZr m~xL ArJPjr xJ\Jh VJKrKm nJr CP•JuTÇ k´J~ 360 ßTK\ S\j S xMbJo oJÄxPkKvr FA pMmTPT muJ yPò ÈArJKj yJ‹'Ç ßTC ßTC fJPT ÈyJrKTCKux' mPujÇ 175 ßTK\ nJr CP•Juj TrPf kJPrj KfKjÇ ßxJvqJu KoKc~J AjˆJV´JPo fJr ßhz uJU lPuJ~JrÇ fPm fJr ßYP~S @PrJ KmvJuPhyL @PrT\j rP~PZj kJKT˜JPjÇ @rmJm KUK\r yJ~Jf jJPo FA kJKT˜JKj yJP‹r S\j Tf \JPjj? 436 ßTK\Ç kKrKYfrJ fJPT KmPvõr xmPYP~ vKÜvJuL oJjMw oPj TPrjÇ xmJr TJPZ KfKj ÈUJj mJmJ' jJPo kKrKYfÇ FT yJPf Yu∂ VJKz @aPT rJUJ fJr TJPZ jKxqÇ ÊiM fJA j~, xJÄmJKhTPhr KfKj mPuPZj, \JkJPj TP~T mZr @PV FT nJr CP•Juj k´KfPpJKVfJ~ KfKj jJKT kJÅY yJ\Jr ßTK\ CP•Juj TrPf xão yP~KZPuj! 25 mZr m~xL UJj mJmJ mPuPZj, 18 mZr m~x ßgPTA fJr vrLr hs∆f mJzPf gJPTÇ ßx xo~ ßgPTA KfKj k´YMr TqJuKrkNet UJmJr UJS~J ÊÀ TPrjÇ k´KfKhj jJKT 10 yJ\Jr TqJuKrr UJmJr UJj KfKjÇ fJr k´KfKhPjr UJmJr ßojMq ÊjPmj? xTJPur jJvfJ~ KfKj UJj 36Ka KcoÇ F ZJzJ k´KfKhj hMkMr S rJPf YJrKa oMrKV, Kfj ßTK\ VÀr ßVJvf S kJÅY KuaJr hMi kJj TPrjÇ Z~ lMa Kfj AKû CófJr FA KmvJuPhyL oJjMwKa jJKT ßrJPV @âJ∂ yjKj ßfojÇ S\j KjP~ I˝K˜S ßjA fJrÇ fPm VJKzPf CbPf jJKT IxMKmiJ y~Ç UJj mJmJ xŒPTt Km˜JKrf fgq \JjJ ßVPuS ArJPjr xJ\Jh VJKrKmr fgq ßfoj \JjJ pJ~KjÇ fPm xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqPo hM\Pjr ZKm FmÄ xÄmJh k´TJPvr kr @PuJYjJ ÊÀ y~∏ ßT ßxrJ? IPjPT ßfJ o∂mq TrPZj, hM\jPTA ßrxKuÄP~r oPû fMPu ßh~J ßyJTÇ FPf Imvq UJj mJmJr ˝kúkNre yPmÇ TJre ßrxKuÄ k´KfPpJKVfJ~ IÄv ßj~J fJr mÉ KhPjr ˝kúÇ

KxKj~rPhr KjP~ jJ\oMu dJTJ, 25 \JjM~JKr - ÈAxMqaJ TL?'∏kJPv hJÅzJPjJ KmKxKmr KoKc~J TKoKar k´iJj \JuJu ACjMxPT K\Pùx TrPuj jJ\oMu yJxJjÇ iJjoK¥Pf KjP\r Tot˙Pu KmKxKmr xnJkKfr xÄmJh xPÿuj jfMj j~Ç x¬Jy hMP~T @PVS xÄmJhoJiqPor oMPUJoMKU yP~PZj jJ\oMuÇ TJu KmKxKmr xnJkKfPT muPf yPuJ KjCK\uqJ¥ xlPr mJÄuJPhPvr mqgtfJ KjP~Ç KjCK\uqJP¥r TK¥vPj KTCA ßkxJrrJ xMAÄ, oMnPo≤, mJCP¿ mJÄuJPhPvr mqJaxoqJjPhr TKbj krLãJ ßjPmj, FaJ \JjJA KZuÇ KT∂á xLKof SnJPrr KâPTPa Vf hMA mZPrr I\tPj I∂f S~JjPc @r Ka-PaJP~K≤Pf xJlPuqr @vJ ßfJ KZuAÇ IgY fJKoo-xJKTmPhr KlrPf yPò vNjq yJPfAÇ KâPTPar Kfj k´TrPeA aJjJ mqgtfJ~ KxKj~r KâPTaJr, KmPvw TPr fJKoo-xJKTm-oJyoMhCuäJyPhr hJK~fôyLj mqJKaÄPT hMwPZj jJ\oMu, ÈjfMj ßZPurJ nJPuJ TPrPZÇ fPm pJPhr TJZ ßgPT k´fqJvJ ßmKv KZu, KmPvw TPr fJKoo, xJKTm, Kr~Jh (oJyoMhCuäJy) nJPuJ ßUPuKj mPu @oJPhr FA Im˙JÇ pUj ßpaJ

dJTJ, 25 \JjM~JKr : KY©Kv·L Fx Fo xMufJPjr \jì˙Jj jzJAuÇ mJÄuJPhv S~JjPc KâPTa hPur IKijJ~T oJvrJKl Kmj oMf\ t Jr mJKzS FUJPjÇ KfKj ßUuJiMuJ TPrPZj jzJAu ß\uJ vyPrr FT oJPb, ßpKa vyrmJxLr TJPZ ßmKv kKrKYf TMKzrPcJm oJb jJPoÇ IPjPT ßYPjj SP~KuÄaj oJb jJPoSÇ vyPrr oJKZoKh~J FuJTJ~ Fx Fo xMufJPjr mJKz ßgPT \KohJrmJKz ßpPf yJPfr cJPj FA oJbÇ ßUuJiMuJ, vyPrr ßmKvr nJV KvãJk´KfÔJPjr mJKwtT âLzJ k´KfPpJKVfJ FmÄ xJÄÛíKfT IjMÔJj @P~J\Pjr ßTªs FKaÇ KT∂á hUPur TmPu kPz KhPj KhPj ßZJa yPò oJbÇ xLKof yPò ßUuJiMuJr xMPpJV, pJ ßhPU hLWtvJõ x ZJPzj IPjPTÇ ßpoj muPuj oJvrJKlr mJmJ ßVJuJo oMf\ t JÇ KfKj muPuj, KfKj FA oJPb ßUuJiMuJ TPrPZjÇ oJvrJKlS TPrPZjÇ ÊiM ßUuJiMuJ j~, ˝J˙qmJºm kKrPmPvr \jq oJbKa èÀfôkeN t nNKoTJ kJuj TPrPZÇ KT∂á k´vJxj S rJ\jLKfTPhr ChJxLjfJr TJrPe oJbKar FA yJu yP~PZÇ oJbKa KnPÖJKr~J TPuK\P~a KmhqJu~ S jzJAu xrTJKr KnPÖJKr~J TPuP\r jJPo yPuS fJ xmJr \jq CjìMÜÇ oJb hUuS yP~PZ ßUJuJPouJnJPmÇ oJPb dMTPfA ßYJPU kzu oJ^ mrJmr rJ˜JÇ xJAPTu ßgPT ÊÀ TPr asJT∏xm irPjr pJjmJyj ImJPi YuPZ rJ˜JKa KhP~Ç FTaM ßnfPr KVP~ ßhUJ ßVu IPjT ßZJa ßZJa Wr, ßTJPjJaJr KaPjr YJu, ßTJPjJaJr UPzr ZJCKjÇ èPj ßhUJ ßVu, Fxm WPr 75Ka kKrmJr mxmJx TrPZÇ fJPhr yJÅx-oMrKV, VÀ-ZJVu oJPb KmKã¬nJPm WMrPZÇ fJPhr rJjúJr \ôJuJKj ÊTJPjJ yPò oJPb ZKzP~KZKaP~, TJkzS ÊTJPjJ yPòÇ fJPhr uJVJPjJ VJZkJuJr TJrPe oJb âPo @rS V´Jx yPòÇ YJrkJPv o~uJ-@m\tjJÇ oJPbr \J~VJ~ kJÅYKa ßhJTJj ‰fKr TPr nJzJ ßhS~J yP~PZÇ Fr FTKa SP~KflÄ TJrUJjJ, oJPbr ßmv ßnfPr dMPT ßVPZÇ TJrUJjJKar oJKuT @Tmr ßyJPxj mPuj, KfKj TPuP\r TJZ ßgPT 500 aJTJ~ nJzJ KjP~PZjÇ oJPb WrèPuJr oPiq ^MkKz oJ© FTKa, kNm-t hKãe ßTJPeÇ Fr mJKxªJ mí≠ @mhMr rJöJTÇ muPuj, FT hvPTrS ßmKv xo~ iPr FUJPj kKrmJr KjP~ mJx TrPZjÇ Ijq kKrmJrèPuJr oPfJ Wr jJ mJjJPjJr TJre \JjPf YJAPu KfKj KTZM muPf rJK\ yPuj jJÇ fPm Ijq hMKa kKrmJPrr TP~T\j jJrL xhxq muPuj, xrTJKr KnPÖJKr~J TPuP\r ‰jvk´yrL TJSxJr ßvPUr mJiJr TJrPe Wr mJjJPf kJPrjKj @mhMr rJöJTÇ TJSxJr ßvUA FA oJPbr yftJTftJÇ SA TPuP\r h¬Kr KuaM ßvU oJPb Wr mJKjP~ nJzJS KhP~PZjÇ fPm KuaM mPuj, ÈoJPb @oJr ßZJa nJAP~r

hrTJr ßxaJ y~KjÇ KâPTPa Foj yPfA kJPrÇ FUJj ßgPT TLnJPm ßmPrJPjJ pJ~, @orJ ßxA ßYÓJ TrmÇ' KmKxKm-k´iJj oPj TPrj, hPur kKrT·jJ~ j~; ßUPuJ~JzPhr oj˜JK•ôT xoxqJr TJrPe FA nrJcMKmÇ \mJmKhKyr InJPm KxKj~r ßUPuJ~JzPhr Foj Kmmet kJrlroqJ¿ yP~PZ KT jJ, ßx k´vúS CPbPZ fJÅr xÄmJh xPÿuPjÇ jJ\oMu Imvq F KjP~ KjP\Phr xLoJm≠fJr TgJ muPuj, È\mJmKhKy ßp gJPT jJ, fJ j~Ç xoxqJ yPò, KTZM KTZM ßUPuJ~JPzr @PVr kJrlroqJ¿ Ff nJPuJ, hPur \jq fJrJ Ff èÀfôkNet, SnJPm \mJmKhKy TrJ y~ jJÇ @xPu fJPhr ßmJ^JPjJ ZJzJ KTZM TrJr ßjAÇ fPm FA oMyNPft TL TreL~, hu ßhPv KlrPu ßxKa KjP~ @orJ TJ\ TrmÇ' PYJPar KoKZu ßhUJ ßVPZ FmJPrr KjCK\uqJ¥ xlPrÇ ßYJPa kPz hu ßgPT KZaPT kPzPZj oMvKlTMr rKyo, AoÀu TJP~x S oMKojMu yTÇ Ka-PaJP~K≤ KxKrP\r ßvw oqJPY yJf lJKaP~ oJvrJKl Kmj oMft\J KjCK\uqJ¥ ßZPzPZj VuJ~ KxäÄ ßmÅPiÇ ßUPuJ~JzPhr FPTr kr FT ßYJa nJmJPò KmKxKmr xnJkKfPTS, ÈvJrLKrT xoxqJ @PZ ßUPuJ~JzPhrÇ jAPu Ff\j ßYJaJâJ∂ yPm ßTj? mu irPf ßVPu, rJj TrPf ßVPu cJAn KhPf yPmÇ @oJr TgJ yPò, cJAn KhPf KVP~ ßYJPa kzPm ßTj? \K≤ ßrJcxPT @jJr k´Kâ~J ÊÀ TPrKZÇ \K≤ ßrJcx FPx pKh KhPj hvaJ cJAn ßhS~J~, (fJyPu SrJ) I∂f KTZMaJ Inq˜ yPmÇ'

hUu yPò oJvrJKlr ßUuJr oJb

Wr @PZÇ @Ko Wr mJjJAKj, nJzJS ßhAKjÇ KT∂á jJo y~ @oJrÇ' @r TJSxJr ßvU mPuj, È@Ko TJCPT SUJPj mxJAKjÇ SrJ pKh ßTJPjJ ^JPouJ~ kPz, oMrKæ KyPxPm @oJPr cJPTÇ KT∂á xmKTZMPfA ÊiM ÊiM @oJr jJo y~Ç' KfKj hJKm TPrj, hUuhJrPhr CPòPhr \jq TPuP\r kã ßgPT ßjJKav ßhS~J y~, fJ KfKjA ßhjÇ ˝JoL S ßZPuPoP~ KjP~ oJPb mJx TPrj metJuL oJKuÇ KfKj mPuj, È20-22 mZr @PV k´gPo KfjKa kKrmJr FA oJPb mxKf VKzÇ Frkr FUj Ff mxKfÇ' @PrT mJKxªJ xor xrTJr mPuj, TPu\ ßgPT oJP^ oJP^ ßjJKav ßh~Ç fJrkrS fJÅrJ gJPTjÇ TPu\ S KmhqJu~ k´vJxPjr xPñ TgJ mPu \JjJ ßVu, 1857 xJPu rJKj KnPÖJKr~Jr jJPo SA KmhqJu~ k´KfÔJ TPrj jzJAPur \KohJr rfj rJ~Ç oJPb kJKj KjÏJvPjr k´JTíKfT mqm˙J KZuÇ ß\uJ k´vJxj 1986 xJPu @a FTPrr oJbKa KmhqJu~ S TPu\PT mqmyJr TrPf ßh~Ç fUj ßgPT kKÁo IÄv KmhqJu~ S kNPmtr IÄv TPuP\r @~P• pJ~Ç 1996 xJPu KmhqJu~ Tftk í ã fJPhr IÄv ßgPT 64 vfJÄv \Ko KmKâ TPr ßh~ @a mqKÜr TJPZÇ 2005 xJPu FTA kJPv @rS 31 vfJÄv \Ko ßyJKoSkqJKgT TPu\PT ßZPz ßhS~J y~Ç Kjotu nhs jJPor FT mqKÜ \KohJrPhr S~JKrv hJKm TPr oJouJ TPrjÇ hJKm TrJ IÄv hUPu ßrPU KfKj WrmJKz TPrPZjÇ SA oJouJr mftoJj Im˙J xŒPTt KmhqJu~ Tftk í Pãr TJPZ ßTJPjJ fgq kJS~J pJ~KjÇ KnPÖJKr~J TPuK\P~a KmhqJuP~r k´iJj

ßUuJiMuJ 31

KvãT KjoJA Yªs kJu Vf vKjmJr fJÅr TJptJuP~ mPuj, hUuhJrPhr CPòh TrJr oPfJ vKÜ fJÅPhr ßjAÇ fJyPu oJgJ gJTPm jJÇ @r KmhqJu~ kKrYJujJ kptPhr xnJkKf S jzJAu ßkRrxnJr ßo~r \JyJñLr KmvõJx mPuj, \Ju hKuu KjP~ IPjPT oJPbr \Kor oJKuTJjJ hJKm TrPZjÇ Kmw~Ka @AjVfnJPm ßoJTJKmuJ TrJ yPmÇ ˙JjL~ TP~T\j mJKxªJ muPuj, mftoJPj oJPbr @~fj xJPz YJr FTrS ßjAÇ fPm Fxm KmwP~ ßTJPjJ fgq ßjA KmhqJu~ S TPuP\r TJPZÇ mJÄuJPhv IKuKŒT IqJPxJKxP~vPjr CkoyJxKYm, mJÄuJPhv nKumu ßlcJPrvPjr xJiJre xŒJhT S jzJAu ß\uJ âLzJ xÄ˙Jr xJiJre xŒJhT @KvTMr ryoJj mPuj, oJbKa xÄrãPer \jq ßxUJPj FTKa @∂\tJKfT oJPjr ߈Kc~Jo KjotJPer CPhqJV ßjS~J yP~KZuÇ KT∂á ˙JjL~ rJ\jLKfTPhr jJjJ oPfr TJrPe ßxaJ x÷m y~KjÇ KmT· mqm˙Jr oJiqPo oJPb mxmJxTJrLPhr Ijq© kMjmtJxj TPr ßxUJPj CkP\uJ ߈Kc~Jo KjotJPer Kmw~Ka k´Kâ~JiLj @PZÇ KnPÖJKr~J xrTJKr TPuP\r CkJiqã mÀe TMoJr KmvõJx mPuj, hMA oJx @PVS hUuhJrPhr CPòPhr ßjJKav ßhS~J yP~PZÇ ß\uJ k´vJxjPTS IPjTmJr \JjJPjJ yP~PZÇ P\uJ k´vJxT ßyuJu oJyoMh vrLl mPuj, ÊÀPf ˙JkjJ KjotJPe mJiJ ßhS~J CKYf KZuÇ FUj @vs~e k´TP· ßxUJjTJr mJKxªJPhr kMjmtJxj TPr FTKa AjPcJrxy hMKa ߈Kc~Jo KjotJPer Kmw~Ka k´Kâ~JiLj @PZÇ


32 xJãJ“TJr

27 January - 02 February 2017 m SURMA

dviæK Avng‡`i m‡½ mvÿvrKvi dviæK Avng‡`i Rb¥ 1964 mv‡ji 22†k Rvbyqvwi wm‡jU †Rjvi †MvjvcMÄ _vbvi †Mvqvmcyi MÖv‡g| wek kZ‡Ki AvU `k‡Ki †Mvovi w`K †_‡K mvwnZ¨PP©v I mvsevw`KZvi m‡½ RwoZ| †iwWI evsjv‡`‡ki Aby‡gvw`Z MxwZKvi I bvU¨Kvi| 1994 mv‡j jÛb †_‡K cÖKvwkZ gvwmK jÛb wewPÎv cwÎKvi cÖavb m¤úv`K wQ‡jb| cÖKvwkZ MÖ‡š’i g‡a¨ i‡q‡Q: ÔG gvwUi evDjÕ (MxwZKweZv: 1994); Ôwejv‡Z evsjv msev`cÎ I mvsevw`KZv (2002); Ôgyw³hy‡×i ¯§„wZÕ (2007); Ôwejv‡Z evsjvi ivRbxwZÕ (2012); Ô†MvjvcM‡Äi BwZnvmÕ (2015); I Ôwejv‡Z evsjv mvwnZ¨ I ms¯‹w…Z PP©vÕ (2016)| Ges Bs‡iwR: Bengali Journals and Journalism in Britain (2000), Bengal Politics in Britain Logic, Dynamics and Disharmony (2010). cÖKvwkZe¨: Ôwejv‡Z evOvwj AwfevmbÕ| m¤úv`bv K‡i‡Qb jÛbevmx mvsevw`K I evg ivRbxwZwe` ZvmvÏyK Avng‡`i Rxebxg~jK MÖš’ ÔRxeb LvZvi Kzov‡bv cvZvÕ (2002)| dviæK Avng` 1989 mvj †_‡K jÛ‡b emevm Ki‡Qb| mvÿvrKvi V´ye TPrPZj Av‡bvqviæj Bmjvg Awf: Awf: GB g~û‡Z© Kx wjL‡Qb? dviæK: gvÎ gvm K‡qK n‡jv, Ôwejv‡Z evOvwj AwfevmbÕ I Ôwejv‡Z evsjv mvwnZ¨ I ms¯‹w…ZÕ eB `ywU †kl K‡iwQ| GLb Ôwejv‡Z evsjv msev`cÎ I mvsevw`KZvÕ eBwUi wØZxq ms¯‹iY Ges ÔnhiZ kvn RvjvjÕ eB‡qi Ici KvR KiwQ| Awf: †jLv‡jwL‡Z Avcbvi cQ‡›`i RvqMv †KvbwU? M‡elYv bvwK Ab¨ †Kv‡bv welq? dviæK: Av‡M Mvb I bvUK †jLv‡ZB ¯^v”Q›` †eva KiZvg| eZ©gv‡b wejv‡Z evOvwji BwZnvm I HwZn¨ wb‡q Kv‡R wKQzmgq †`qvi †Póv KiwQ| †ÿÎwU G‡Zv eo †h, AvRxeb KvR Kiv hv‡e| Awf: M‡elYvag©x KvR AZ¨šÍ KwVb I mgqmv‡cÿ| we‡kl K‡i, weª‡U‡bi g‡Zv RvqMvq e‡m Avcwb m¤ú~Y© A‰eZwbKfv‡e `xN© w`b a‡i KvR Ki‡Qb? Kxfv‡e m¤¢e n‡jv? dviæK: M‡elYvagx© KvR Aek¨B KwVb I mgqmv‡cÿ| Z‡e G ai‡Yi Kv‡R mw`”QvB Avmj| B”Qv _vK‡j me wKQzB m¤¢e| Awf: ïiæUv †Kgb wQj? Aby‡cÖiYvi RvqMv wbðq Av‡Q? dviæK: m~Pbvq †cÖiYv w`‡qwQ‡jb gyn¤§` byiæj nK I ZvmvÏyK Avng`| c‡i †cÖiYv w`‡q‡Qb, c„ô‡cvlKZv K‡i‡Qb Avãyj gwZb, †kL Avãyj gvbœvb, Kv‡`i gvngy`, W. †ibyjyrdv cÖgLy | Awf: weª‡U‡bi evOvwj gvwjKvbvaxb evsjvfvlx A‡bK B‡jKUªwbK wgwWqv †mev w`‡q hv‡”Q| GB gva¨g wb‡q KvR Kivi wK †Kv‡bv wPšÍv-fvebv Av‡Q? dviæK: G gva¨g wb‡qI Avwg KvR K‡iwQ| Z‡e Avjv`vfv‡e †Kv‡bv eB bv K‡i, Avgvi cÖKvwkZe¨ Ôwejv‡Z evsjv msev`cÎ I mvsevw`KZvÕ MÖ‡š’i cÖ_g ms¯‹i‡Yi cwiwk‡ô GKwU Aa¨vq †hvM KiwQ| G‡Z B‡jKUªwbK wgwWqvi †gvUvgywU GKwU wPÎ D‡V G‡m‡Q| Awf: wm‡jU †eZv‡ii GKRb ZvwjKvfz³ MxwZKvi wn‡m‡eI Avcbvi cwiwPwZ i‡q‡Q| GLbI wK wbqwgZ Mvb †j‡Lb?

dviæK Avng` xJÄmJKhT S VPmwT

dviæK: Avcbv‡K ab¨ev` GB cÖm½wU ¯§iY K‡i †`qvi Rb¨| MxwZKvi I bvU¨Kvi GB cwiwPwZi Kvi‡YB jÛ‡b Avm‡Z †c‡iwQjvg| wKš‘ jÛ‡b Avmvi c‡i Mvb †jLv Avi n‡q I‡V wb| Mvb †h GKmgq wjLZvg Zv GLb Avi g‡bB c‡o bv| PP©v‡Zv bqB| Awf: MxwZKweZv wb‡q ÔG gvwUi evDjÕ (1994) MÖ‡š’ cÖKvwkZ MxwZ KweZvq Avcbvi gigx w`KwU cÖKvk †c‡q‡Q e‡jB Avgvi aviYv| Avcbvi Kx g‡b nq? dviæK: AvaywbK, cjøxMxwZ, AvÂwjK BZ¨vw` cÖvq me ai‡Yi MvbB Avwg wj‡LwQ| wkïKvj †_‡K gv‡qi K‡Éi Nygcvovbx Mvb ï‡b ï‡b eo n‡q GK mgq AvwgI MvB‡Z ïiæ Kwi| Zvici †m AvwObv gvwo‡q P‡j Avwm †jLvi RM‡Z| gv †h‡nZz ¸b¸wb‡q gigx MvbB Ki‡Zb me‡P †ewk, †mRb¨ Avgvi †jLv Mv‡bI gigx Mv‡bi cÖfve _vKv A¯^vfvweK bq| Awf: Avcbvi m„Rbkxj †jLv‡jwLi m¤ú‡K© wKQz ejyb? dviæK: nvB¯‹j z I K‡jRRxe‡b c`¨RvZxq KweZv I Mí wj‡LwQ| Zvi c‡i Gme †Q‡o w`‡q P‡j Avwm Mvb I bvU‡Ki RM‡Z| Av‡MB e‡jwQ, wejv‡Z G‡m m„Rbkxj †jLv‡jwL †Q‡o w`‡qwQ| GLb gbbkxj mvwn‡Z¨i f‚e‡b A‡bKUv gvwQgviv †Kivbx| Avgvi wPšÍv-†PZbvq GLb wejv‡Zi evOvwj, Zv‡`i mvwnZ¨-ms¯‹w…Z PP©v I RxebvPi‡Yi cÖfve †`vj‡Q| Awf: eûms¯‹w…Zi GB weª‡U‡b evOvwj‡`i c`PviYv w`b w`b D¾¡j n‡”Q| wKš‘ m„Rbkxj mvwn‡Z¨ Avgv‡`i bZzb cÖR‡b¥i Ae¯’vb †Zgb `y¨wZ Qov‡Z cv‡i wb e‡j A‡b‡K g‡b K‡ib? dviæK: ïayjÛ‡b bq, hy³iv‡R¨ Avgv‡`i cÖ`PviYv D¾¡j †_‡K D¾¡jZi n‡”Q, Ges Zv kZfvM mZ¨| Avgiv Avgv‡`i ivBm-Kvwi w`‡q wejv‡Zi GB eûRvwZK mgv‡Ri Lv`¨vfv‡mi A‡bK cwieZ©b Ki‡Z mÿg n‡qwQ| mßv‡n AšÍZ GKw`b ivBm-Kvwi bv n‡j A‡bK gvby‡li GLb P‡j bv| Avgv‡`i wP‡Kb wU°v gmvjv GLb weªwUk b¨vkbvj wW‡mi gh©v`vq Awfwm³| AviI A‡bK D`vniY Av‡Q| †K Kx g‡b K‡ib †mUv eo K_v bq, eo K_v n‡”Q mvwnZ¨ I Ávb-weÁv‡bi cÖvq cÖ‡Z¨KwU kvLvq Avgiv GwM‡q hvw”Q, w`‡b w`‡b Avgv‡`i AR©b AviI evo‡Q| Z‡e wØZxq K_vwUi m‡½ Avwg GKgZ bB| Avgv‡`i bZzb cÖRb¥ m¤ú‡K© hv‡`i aviYv †bB †Kej ZvivB Gme K_v e‡jb| m„Rbkxj mvwn‡Z¨ Avgv‡`i bZzb cÖR‡b¥i AR©b, Avgiv hviv evsjv fvlvq mvwnZ¨ PP©v Kwi Zuv‡`i PvB‡ZI †ewk| Awf: g~javivi cÖPvi gva¨‡g Avgv‡`i c`PviYv Avkvbyiƒc bq? Zvi PvB‡Z Avgv‡`i bZzb cÖRb¥iv wKš‘ evsjv wgwWqv‡Z Lye fv‡jv KvR Ki‡Q| G wel‡q Avcbvi g~j¨vq Kx? dviæK: †K e‡j g~javivi cÖPvi gva¨‡g Avgv‡`i c`PviYv Avkvbyiƒc bq? `wÿY Gkxq‡`i g‡a¨ A‡bK‡ÿ‡ÎB evOvwjiv, Ges AviI ¯úófv‡e ej‡j evsjv‡`‡ki evOvwjiv c_ c`k©K| Avwg we¯ÍvwiZ Av‡jvPbvq bv wM‡q ïayGUzKBz eje †h, hy³iv‡R¨i †iwWI I wUwf‡Z Gkxq‡`i g‡a¨ Bs‡iwR msev` cvV I Dc¯’vcbvq GKRb cyivav n‡”QbÑ wjmv AvwRR| G†ÿ‡Î wZwb ïaycÖ_g Gwkqvb gwnjv bb, cÖ_g evOvwj, GgbwK cÖ_g gymjgvbI| Zvi wcZv my‡nj AvwRR RvwZeY©mvg¨

Kwgk‡bi GKRb Kg©KZ©v wQ‡jb| wjmvi †`Lv‡bv c_ a‡iB `wÿY Gkxq‡`i g‡a¨ Zuvi mnhvÎx nb Ñ wbbv bvbvi, ivwRqv BKevj, cjøe †Nvl, RR© AvjvwMqv, wiZv PµeZx©, wkDwj †Nvl, Avwbqv wmZvivg, K…òv ¸iæg~wZ©, wbbv †nv‡mb, Kwb nK, kvwgg †PŠayix, ZvwbKv ¸ßv, Zvmwgb jywmqv Lvb, Bqvmwgb LvZzb, iæwR Bqvmwgb, †ikwgb †PŠayix, †mwjbv †eMg, AveyZv‡ni, gyiv` Avng` mn A‡b‡K| Gi g‡a¨ ixZv PµeZx©, wkDwj †Nvl, wbbv †nv‡mb, Kwb nK, ZvwbKv ¸ßv, kvwgg †PŠayix, Zvmwgb jywmqv Lvb, Bqvmwgb LvZzb, iæwR Bqvmwgb, †ikwgb †PŠayix, †mwjbv †eMg, Avey Zv‡ni, gyiv` Avng` cÖgLy evOvwj| eZ©gv‡b ¯‹vB wbD‡Ri cwjwUK¨vj GwWUi dqmj BmjvgI GKRb evOvwj| GLb ejyb‡Zv, evsjv wgwWqvq G‡`i mgKÿ KÕRb Av‡Qb? Awf: Avgv‡`i mvs¯‹w…Zi HwZwn¨evnx Drme¸‡jv GLbI g~javivq D‡V Av‡m bv| BD‡iv‡ci evOvwji me‡PÕ eo mvs¯‹w…ZK Drme Ô‰ekvwL‡gjvÕ jÛ‡b jv‡Lv gvby‡li AskMÖn‡Y AbywôZ nq| G‡Z eûms¯‹w…Zi gvby‡li Drmeg~Li AskMÖnY †Pv‡L covi g‡Zv, ZviciI †gBbw÷ªg wgwWqv‡Z Avgv‡`i †Kvb msev` _v‡Kbv.... dviæK: †h †gjvq eûms¯‹w…Zi jv‡Lv gvbyl AskMÖnY K‡i _v‡Kb, cÖPvi bv n‡j G‡Zv gvbyl AskMÖnY Ki‡Z cvi‡Zb bv| Gi c‡iI hw` g‡b nq †m †gjv m¤ú‡K© g~javivi cÖPvi gva¨‡g Avkvbyiƒc cÖPvi n‡”Q bv, Zv n‡j Gi `vq Av‡qvRK‡`i, cÖPvi gva¨‡gi bq| Awf: Drm‡ei mvgwMÖK gvb`‡Ð ‰ekvwL‡gjv‡K ejv n‡q _v‡K ÔGwkqvb Kvwb©fvjÕ| w`Iqvjx, ûjx BZ¨vw` Drm‡e A_©‰bwZK w`K g~jZ cÖvavb¨ cvq e‡jB wK †gBbw÷ªg wgwWqv‡Z Zv‡`i †Pv‡L c‡o? Kxfv‡e †`‡Lb welqwU? dviæK: Avm‡jB‡Zv Avgv‡`i K…wlwfË…K mgv‡R †gjvi g~‡j wfwË n‡”Q cY¨ †ePv‡Kbv| †mRb¨ wejv‡Zi evOvwji cÖavb evwYR¨‡K›`ª weªK †jB‡bB GwU Pvjyn‡qwQj| GLb A_©‰bwZK w`KUvi cwie‡Z© Avgiv ïaybvP-Mvb‡KB g‡b KiwQ †gjv| †mRb¨B‡Zv †gjv‡K mwi‡q †bqv n‡qwQj| Avgiv mevB Av‡›`vjb K‡i AveviI g~j RvqMvq wb‡q G‡mwQ| KvDwÝj G e¨vcv‡i mnvqK f‚wgKv cvjb K‡i‡Q| Gi KviYI A_©‰bwZK| weªK †jBb GjvKvi e¨emv-ew‡R¨i cÖmvi| Avi ˆekvwL‡gjv‡Zv w`Iqvjxi g‡ZvB GLb D`hvwcZ nq| Awf: †gjv ev B‡f›Ug¨v‡bR‡g›U KZ©c „ ÿ welqwUi `vqfvi Gov‡Z cv‡ib bv e‡j, mvs¯‹w…ZK‡ev×viv cÖwZevi mgv‡jvPbv K‡i Avm‡jI wd eQi Zvi †Kv‡bv D‡`¨vM †Pv‡L c‡obv-dviæK: mgv‡jvPbv Kiv mnR, KvR Kiv KwVb| †gjv GKwU mvs¯‹w…ZK Drme| wejv‡Z GB †gjvi m~PbvKvixI mvs¯‹w…ZK msMVb¸‡jv| K_vq Av‡Q e‡b¨iv e‡b my›`i wkïiv gvZ…‡µv‡o| ‰ekvwL‡gjv †nvK Avi eB‡gjv †nvK, G¸‡jvi Av‡qvRK _v‡Kb mvaviYZ †jLK, Kwe, mvwnwZ¨K, mvsevw`K I mvs¯‹w…ZK Kgx©iv| e¨emvqx A_ev ¯’vbxq miKvi Gi c„ô‡cvlKZv Ki‡Z cv‡i, e¨emv Ki‡Z cv‡i, wKš‘ wbqš¿Y Ki‡Z cv‡i bv| wbqš¿Y Ki‡Z †M‡j G ai‡Yi Drme Zvi ¯^KxqZv nvivq, mve©RbxbZv nvivq| jÛ‡bi ˆekvwL‡gjvI ms¯‹w…ZKwg©‡`i nvZ †_‡K e¨emvqx I AvgjvZ‡š¿i APjvqZ‡b ew›`| G Ae¯’v hZw`b _vK‡e ZZ w`b †gjv Gfv‡eB Pj‡e|

Awf: †jLv‡jwL‡ZI Avgv‡`i bZzb cÖRb¥‡`i bvg GLbI AvkvZxZ D”PvwiZ nq wb? Avcbvi Kx g‡b nq? dviæK: Gi DËi Av‡MB w`‡qwQ| Zvi c‡iI ewj, bZzb cÖRb¥ ej‡Z Avcwb †Kvb cÖRb¥‡K eySv‡Z Pv‡”Qb? hw` evsjv‡`k †_‡K eo n‡q Avmv evsjvfvlx cÖRb¥‡K eySvb Zv n‡j ej‡ev K_vwU Aa©mZ¨| Avi hw` G‡`‡k Rb¥‡bqv cÖRb¥‡K eySvb Zv n‡j ej‡ev, G‡Kev‡iB mZ¨ bq| KviY, G‡`‡k Rb¥ †bqv cÖRb¥‡K w`‡qB Avgiv GLb evsjv‡`k‡K we‡k¦i `iev‡i Dc¯’vcb KiwQ| Avgv‡`i gwbKv Avjx, wRqv nvq`vi ingvb, Zvnwggv Avbvg, gÄyBmjvg, Zvg Bmjvg G‡`i bvg †K bv Rv‡b| Zv‡`i m‡½‡Zv Avgv‡`i †Kv‡bv ZzjbvB nq bv eis cÖkœ †_‡K hvq, Avcbvi-Avgvi g‡Zv evsjv‡`k †_‡K Avmv KÕRb †jL‡Ki bvg I mvwnZ¨Kg© m¤ú‡K© evsjv‡`‡ki cvVK Rv‡bb? Awf: Avgv‡`i bZzb cÖRb¥ Avgv‡`iB m„Rbkxj mvwnZ¨Kg© co‡Z I eyS‡Z cvi‡Qbv| Abyev` mvwn‡Z¨ Avgv‡`i wePiY Lye Kg| KviY Kx e‡j g‡b nq Avcbvi? dviæK: Avgv‡`i m„Rbkxj †jLv ej‡Z hw` wejvZevmx evOvwj †jLK‡`i K_v eywS‡q _v‡Kb| Zv n‡j cÖkœ †_‡K hvq Kvi †jLv‡K eySv‡”Qb? Avi hw` mvgwMÖKfv‡e evOvwji †jLv eywS‡q _v‡Kb Zv n‡j DËi n‡e, Zviv evsjv co‡Z cv‡i bv| GUv ïaywejv‡Zi evOvwji cÖRb¥B bq, evsjv‡`‡ki bZzb cÖR‡b¥i evOvwjivI GLb Lye GUv evsjv c‡o bv| myZivs G‡`‡ki cÖRb¥‡K †`vl w`‡q jvf †bB| wejv‡Z evOvwji msL¨v‡Zv evsjv‡`‡ki †h †Kv‡bv Dc‡Rjvi PvB‡ZI Kg| Zvi c‡iI GLv‡b Abyev` n‡”Q| Z‡e G‡ÿ‡Î evsjv‡`‡ki †hgb, Ôevsjv GKv‡WwgÕ, ÔAvšÍRv© wZK gvZ…fvlv BÝwUwDUÕ BZ¨vw` cÖwZôv‡bi GwM‡q Avmv DwPr| evsjv GKv‡Wwg A‡bK KvR Ki‡jI AvšÍRv© wZK gvZ…fvlv BÝwUwUD‡Ui KvR Kx GL‡bv Zv ¯úó bq| G cÖwZôvb Abyev‡`i KvR Ki‡ZB cv‡i| Awf: wejv‡Z e‡m Avgiv wjLwQ Ges A‡b‡K mwZ¨Kvi A‡_© Lye fv‡jv wjL‡QbI| wKš‘ Abyev` bv _vKvq GLvbKvi Avgv‡`i cÖRb¥ Ab¨vb¨ gvwëKvjPvivj ms¯‹w…Zi †jLKivI Avgv‡`i †gŠwjK KvR¸‡jv co‡ZB cvi‡Qbv? dviæK: Avgiv wjLwQ K_vwU mZ¨| wKš‘ Kx wjLwQ †m DËi †`qv mnR bq| bZzb cÖR‡b¥i K_v ev` †`b, AvgivI GLvbKvi A‡bK evOvwj †jL‡Ki eB co‡Z cvB bv| †m¸‡jv G‡`‡k Av‡mI bv| GgbKx evsjv‡`‡k †LuvR K‡iI A‡b‡Ki eB cvIqv hvq bv| wØZxqZ Abyev` GKwU RwUj KvR| we‡kl K‡i KweZvi Abyev` A‡bKUv Am¤¢‡ei mvabv| Zvi c‡iI Kv‡`i gvngy`, mv‡jnv †PŠayix, bRiæj Bmjvg bvR cÖgLy †ek wKQzMÖ‡š’i Abyev` K‡i‡Qb I Ki‡Qb| G wb‡q Av‡ÿ‡ci †Kv‡bv KviY †bB| Z…ZxqZ GLvbKvi †jL‡Ki †Kv‡bv Abyev` †ei n‡jB n‡e bv, cÖ_‡gB we‡ePbv Ki‡Z n‡e eBwU Abyev`‡hvM¨ wK bv| Abyev` Kiv A‡bK c‡ii K_v| Awf: Avgvi Kv‡Q g‡b nq, weª‡U‡b Avgv‡`i Abyev` mvwnZ¨B Avgv‡`i‡K k³fv‡e Ô†gŠwjK Kg©‡ÿ‡ÎÕ `vuovevi Ab¨Zg Dcv`vb n‡e cv‡idviæK: Ô†gŠwjK Kg©‡ÿÎÕ ej‡Z Avcwb Kx eySv‡Z Pv‡”Qb Zv Avgvi Kv‡Q cwi®‹vi bq| 20 kOÔJ~


SURMA m 27 January - 02 February 2017

jJrLPhr KoKZu: FUj k´vú yPò xJoPj TL yPm? xMxJj KYrJ S ß\JjJgj oJKatj ßuUT : oJKTtj xJÄmJKhT IjMmJh: k´fLT mitj

Vf vKjmJr pMÜrJPÓsr 50Ka IñrJP\q 10 uJPUrS ßmKv jJrL rJ˜J~ ßjPo FPxKZPujÇ asJPŒr ßk´KxPc≤ yS~Jr KmÀP≠ FT IxJiJre k´KfmJPhr kr fJÅrJ käqJTJct S ßVJuJKk yqJa jJKoP~ ßrPUPZjÇ F oMyNPft èÀfôkNet k´vú yPò: FUj TL yPm? FA k´KfmJh xoJPmPvr pJÅrJ @P~J\j TPrKZPuj, fJÅPhr FUj YqJPu† yPò, FA xÄVKbf k´KfmJPhr xÄT·PT TJP\ „kJ∂Krf TrJ, pJ rJ\QjKfT kKrmftj mP~ @jPf kJPr, ßp k´KfmJh \jojPT oJrJ®TnJPm jJzJ KhP~PZÇ @rS IPjT Ve@PªJujA FA uãq I\tj TrPf kJPrKj, pJr fJKuTJ~ @PZ ITMkJA S~Ju Kˆsa ßgPT mäqJT uJAnx oqJaJrÇ lPu 2016 xJPur KjmtJYPj KmkMu ßnJa ßmKv ßkP~S ßcPoJTsqJarJ ßp asJŒPT krJK\f TrPf kJPrKj, fJ KT∂á To nP~r mqJkJr j~Ç xÄVbPTrJ ßYÓJ TrPZjÇ vKjmJr S~JKvÄaPj FA KoKZu ßvw yS~Jr TP~T KoKja kr KoKZPur @P~J\PTrJ YJr WµJmqJkL ßkk ptJKu

(C¨LkjJoNuT xnJ) S ßjaS~JKTtÄ IKiPmvPjr @P~J\j TPrj, pJr @øJj KZu F rTo: ÈFUJj ßgPT @orJ ßTJgJ~ pJm?' Frkr ßrJmmJr käqJ¥ kqJPr≤Éc jJPor FTKa xÄVbj hMA yJ\Jr xÄVbPTr \jq FTKa k´Kvãe KvKmPrr @P~J\j TPr, pJr uãq KZu \oJP~fPT TLnJPm rJ\QjKfT TotxNKYPf „kJ∂r TrJ pJ~, pJr IV´JKiTJPrr fJKuTJr vLPwt KZu ˝J˙qPxmJÇ ßcPoJTsqJa TotL ßcKnc ms∆Tx IqJPnjYMrJPf 120 \j vLwt ChJrQjKfT IgthJfJPT yJK\r TPrKZPujÇ asJPŒr KmÀP≠ oJouJ hJP~rxy fJÅr KmÀP≠ @r TL TL YqJPu† \JjJPjJ pJ~, ßx KmwP~ fJÅrJ ÊPjPZjÇ IfLPf ßhUJ ßVPZ, xJiJref FTKa uãqPT ßTªs TPr oJjMw xoPmf y~: KnP~fjJo pM≠, jJVKrT IKiTJr, xrTJPrr ßmAu @Ca S mq~ k´nKí fÇ KT∂á vKjmJr k´KfmJhTJrLrJ jJjJ KmwP~ FT© yP~KZPuj, pJr oPiq @PZ x∂Jj \jìhJPjr IKiTJr ßgPT ÊÀ TPr kKrPmv @PªJujÇ lPu TLnJPm FTKa xoKjõf @PªJuj VPz ßfJuJ pJ~, fJ KjP~ k´vú CPbPZÇ KT∂á ßjfJrJ KmvõJx TPrj, @PªJuPjr FTKa IKnjú mºjV´K∫ gJTJaJ pPgÓ vKÜvJuL yPf kJPr, IgtJ“ ßk´KxPcP≤r k´Kf WíeJ S k´KfKâ~JÇ ßcPoJTsqJa KxPjar ß\l oJTtPu mPuPZj, ÈFUJPj asJŒA @oJPhr hJS~JAÇ' SKhPT käqJ¥ kqJPr≤ÉPcr xnJkKf PxKxu KrYJctx \oJP~Pfr @PrTKa TJre KyPxPm mPuPZj, ÈpMÜrJPÓsr jJrLrJ @r ßlrf pJPòj jJÇ' vKjmJPrr KoKZPur Ijqfo @P~J\T jqJvjJu ßcJPoKˆT S~JTtJxt IqJuJP~P¿r kKrYJuT @AP\j kM mPuPZj, xÄVbPTrJ 50Ka IñrJP\q k´KfmJh xoJPmv kptJPuJYjJ TPr AxMqèPuJ KYK¤f TrPf YJjÇ FTA xPñ fJÅrJ ß˝òJPxmL KjpMÜ TPr 2018 xJPur oiqmftL KjmtJYPjr \jq xoojJPhr YJXJ TrPf YJjÇ F ZJzJ vKjmJr KoKZPur kr käqJ¥ kqJPr≤Éc mz kKrxPr FT krJovt xnJr @øJj

TPrÇ xnJ~ IÄvV´yeTJrL mqKÜrJ xÄKväÓ KxPjarPhr @øJj \JjJj, pJPf fJÅPhr ˝J˙qPxmJ xMrKãf gJPTÇ Vf TP~T KhPj asJPŒr KmÀP≠ pf KmPãJn yP~PZ fJr oPiq jJrLPhraJA xmPYP~ mz KZu, mqJkJraJ TJptTrS mPaÇ KyuJKr KTîjaPjr krJ\P~r kr @®JjMxºJj ÊÀ yP~PZ, jJrLmJPhr k´Kf @Pmhj Km\~L yPò jJ ßTjÇ FUj KmKnjú jJrLmJhL xÄVbj FA ßxsJf TJP\ uJKVP~ KoKZuPT ßaTxA @PªJuPj „kJ∂Krf TrPf YJAPZÇ ˆMPc≤ lr F ßcPoJPâKaT ßxJxJAKar xJPmT xnJkKf S rJ\QjKfT @PªJuj-Kmw~T kK§f ac KVaKuj mPuPZj, pMÜrJPÓsr jJVKrT IKiTJr S pM≠KmPrJiL @PªJujèPuJ xlu yP~KZuÇ TJre, k´KfKa VeKmPãJPnr @PV S kPr xÄVKbf ßjaS~JTt ‰fKr yP~KZuÇ KfKj @rS mPuj, k´KfmJhTJrL mqKÜrJ pUj krmftL khPãk KjPf k´˜Mf, fUj xÄVbjPT fJÅPhr V´ye TrPf k´˜Mf gJTPf yPmÇ TgJ yPò, @PªJujPT kNetJñ yPf

oMÜKY∂J 33

yPmÇ xÄVbPTrJ mPuPZj, FA k´PYÓJ AKfoPiq ÊÀ yP~PZÇ vKjmJr rJPf ßp kqJPju ‰mbT IjMKÔf y~, ßxUJPj xyPpJVL xÄVbjèPuJ IÄvV´yeTJrL mqKÜPhr k´Kf @øJj \JjJ~, fJÅrJ ßpj kZªxA xÄVbPj ßpJV ßhjÇ kM mPuj, ÈèÀfôkNet mqJkJr yPò, ßnJaJr S ß˝òJPxmTPhr oPiq xJmtãKeT ßpJVJPpJV VPz fMuPf yPm, pJPf @orJ ßpj ÊiM ßnJPar @PV fJÅPhr TJPZ jJ pJAÇ' PjfJrJ KmvõJx TPrj, oJjMwPT \PzJ TrJr FToJ© CkJ~ yPò, KmKnjú ßvsKe-PkvJr ßVJÔLPT FT© TrJ, pKhS FPf KmÃJK∂r xíKÓ yPf kJPrÇ KjmtJYj FA oJjMwPhr oPj ßp ãf xíKÓ TPrPZ, fJ FUPjJ ßmv VnLrÇ KmPvw TPr xÄUqJuWM jJrLrJ muPZj, ßvõfJñ vsKoT ßvsKePT ßp èÀfô ßhS~J yPò, fJPf fJÅrJ CKÆVú FA TJrPe ßp Fr lPu metmJh AxMqKa èÀfô yJrJPf kJPrÇ Kmw~aJ yPò, metmJhPT èÀfô ßhS~J yPu ßvõfJñ ßnJaJrrJ KmKòjú yPf kJPrjÇ 36 kOÔJ~

KjPUJÅ\ mJ Ikyre: TJrJ fáPu ßj~? @r TJrJ ßlPu pJ~! F ßT Fo \JTJKr~J ßuUT : xJÄmJKhT

VJAmJºJr xMªrVP† xJÄxh oj\MÀu AxuJo KuaPjr UMPjr WajJr ßTJPjJ TNuKTjJrJ y~KjÇ pJrJ UMj TPrPZ fJrJ y~ pPgÓ xÄVKbf, ßTRvuL S hã; IgmJ Fr xPñ Foj ßuJT\j \Kzf, pJPhr irJr ^MÅKT FUjA @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL KjPf kJrPZ jJÇ @mJr xrTJPrr vLwt kptJ~ ßgPT FA UMPjr xPñ \JoJ~Jf-KvKmPrr \Kzf gJTJr AKñf ßhS~J yP~PZÇ lPu xrTJr TL YJ~ mJ YJ~ jJ, ßxaJS KjÁ~A @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLPT KmPmYjJ~ rJUPf y~Ç KuaPjr UMKjrJ FUPjJ KYK¤f mJ irJ jJ kzJr ßkZPj F Kmw~èPuJr ßTJPjJ jJ ßTJPjJKar xŒTt KjKÁfnJPmA rP~PZÇ fJ jJ yPu FA UMPjr ryxq ßnPh Ff Khj uJVJr TgJ j~Ç xMªrVP†r FA yfqJTJP§r FT x¬JPyr oJgJ~ kJPvr CkP\uJ xJhMuqJkMr ßgPT ÈKjPUJÅ\' yj YJr mqKÜÇ Khj hPvT kr fJÅrJ ßp TJ~hJ~ ßlrf FPxPZj, fJPf WajJèPuJ ÈIkyre' mPuA iPr KjPf yPòÇ FrA oPiq KjPUJÅP\r fJKuTJ~ pMÜ yS~Jr kr

ßV´¬Jr yP~PZj FT Kcv mqmxJ~LÇ xMªrV† ßgPT fJÅPT fMPu KjP~ pJS~J yP~KZuÇ xJÄxh UMj, Frkr kJÅYKa ÈIkyre'∏FuJTJr È@Ajví⁄uJ' kKrK˙Kf ßfJ oPj y~ FTaM ßmKvA èÀfrÇ fPm F irPjr KjPUJÅ\ mJ IkyrPer oPfJ WajJèPuJ KjP~ \joPj ßp iJreJ ‰fKr yP~PZ mJ WajJr KvTJr ßuJT\Pjr kKrmJPrr TJZ ßgPT ßp nJwq kJS~J pJ~, fJPf xoxqJKa È@Ajví⁄uJ'\Kjf jJ È@Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL'r, ßxA KmÃo TJaJPjJ TKbjÇ xJÄxh UMPjr xPñ FA IkyreèPuJr xŒTt @PZ mPuA FuJTJr ßuJT\j oPj TPrÇ VJAmJºJ~ ßp YJr\j IkyrPer KvTJr yP~PZj, fJÅPhr kKrmJr ßgPT IKnPpJV TrJ yP~PZ ßp @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr kKrYP~ fJÅPhr fMPu ßjS~J yP~PZÇ F irPjr ßãP© pJ y~ VJAmJºJr FA YJr KjPUJÅP\r mqJkJPrS fJ-A yP~PZ, @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr frPl IKnPpJV I˝LTJr TrJ yP~PZÇ Fxm WajJ fPm WaJ~ TJrJ? FA ßp ßhv\MPz KjPUJÅ\, Ikyre mJ èPor WajJ WPa YPuPZ, Fr Èryxq' ßnh TrJr hJ~ oPj y~ TJrS ßjA! jJKT FA WajJèPuJPT ßTC @r FUj ryxqA oPj TrPZ jJ? fJA FA ryxq ÈPnh' TrJr hJ~ pJPhr, fJrJ y~PfJ Fr hrTJrS oPj TrPZ jJÇ FA pUj Im˙J, fUj Fxm Ikyre S KjPUJÅP\r WajJèPuJ ßoPj ßjS~J ZJzJ ßfJ @r ßTJPjJ kg ßhUJ pJPò jJ! ßp kKrmJrèPuJ mZPrr kr mZr iPr KjPUJÅ\ mqKÜPhr KlPr @xJr IPkãJ~ @PZ, fJPhr ßp ÈIPkãJ' TPr pJS~J ZJzJ @r KTZMA TrJr ßjA, fJ ßfJ @orJ ßhUPfA kJKòÇ VJAmJºJr xJhMuqJkMPrr YJr kKrmJrPT nJVqmJjA oJjPf yPòÇ KjPUJÅ\ yPuS ßvw kpt∂ ßfJ fJÅrJ KlPr FPxPZj! VJAmJºJr xJhMuqJkMPrr ßp YJr\j KjPUJÅ\ yP~ KlPr FPxPZj, fJÅPhr UMmA TJZJTJKZ xoP~ fMPu KjP~ pJS~J yP~KZuÇ 9 \JjM~JKr rJPf hM\jPT S 10 \JjM~JKr xTJPu hM\jPTÇ FA YJr\jA rJ\jLKfPf \Kzf FmÄ fJÅPhr huL~ S xJÄVbKjT kh-khKm rP~PZÇ FT\j ZJ©uLV, FT\j pMmuLV S FT\j

VJAmJºJr xJhMuqJkMPrr ßp YJr\j KjPUJÅ\ yP~ KlPr FPxPZj, fJÅPhr UMmA TJZJTJKZ xoP~ fMPu KjP~ pJS~J yP~KZuÇ 9 \JjM~JKr rJPf hM\jPT S 10 \JjM~JKr xTJPu hM\jPTÇ FA YJr\jA rJ\jLKfPf \Kzf FmÄ fJÅPhr huL~ S xJÄVbKjT kh-khKm rP~PZÇ FT\j ZJ©uLV, FT\j pMmuLV S FT\j @S~JoL uLPVr rJ\jLKfr xPñ FmÄ mJKT \j pMmhPur xPñ pMÜÇ fJÅrJ KjPUJÅ\ yS~Jr kr ˙JjL~ kptJP~ yrfJu, oJjmmºjxy KmKnjú TotxKN Y yP~PZÇ FA YJr\jPT ßp TJ~hJ~ fMPu KjP~ pJS~J yP~KZu, ßxA FTA TJ~hJ~ hM\jPT rJ˜J~ ßlPu pJS~J yP~PZ Vf mMimJr rJPf @r hM\jPT vKjmJr ßnJPrÇ @S~JoL uLPVr rJ\jLKfr xPñ FmÄ mJKT \j pMmhPur xPñ pMÜÇ fJÅrJ KjPUJÅ\ yS~Jr kr ˙JjL~ kptJP~ yrfJu, oJjmmºjxy KmKnjú TotxKN Y yP~PZÇ FA YJr\jPT ßp TJ~hJ~ fMPu KjP~ pJS~J yP~KZu, ßxA FTA TJ~hJ~ hM\jPT rJ˜J~ ßlPu pJS~J yP~PZ Vf mMimJr rJPf @r hM\jPT vKjmJr ßnJPrÇ TJrJ fJÅPhr fMPu KjP~ ßVu, @r ßTjA mJ ßlPu KhP~ ßVu? FA ˝JnJKmT k´vè ú PuJ KhPj KhPj ßTj \JKj ImJ∂r k´Pvú kKref yPòÇ FA YJr\Pjr TL yP~KZu, fJr pgJpg fh∂ mJ F KjP~ ßTJPjJ @jMÔJKjT nJwq ßp @orJ TUPjJ kJm jJ, fJ KjKÁfÇ xPªy @r IjMoJPjr Skr nr TPrA FUj @orJ KjP\Phr oPfJ xm mMP^ KjKòÇ xJhMuqJkMPrr FA IkyrPer WajJ ßgPT KmYJrKmPmYjJ S pMKÜ-mMK≠ KhP~ @orJ KTZM iJreJ xyP\A TrPf kJKrÇ KjPUJÅ\ mqKÜrJ KlPr FPx WajJr ßp Kmmre KhP~PZj, fJPf iPr ßjS~J pJ~ ßp FA YJr\jPT FTKa ßVJÔLA Ikyre TPrKZu FmÄ ßkZPjr CP¨vqKaS KZu FTÇ FmÄ FTA TJrPe

fJÅPhr ßZPz ßhS~J yP~PZÇ oJjmmºj mJ yrfJPur TJrPe ÈIkyreTJrLrJ' n~ ßkP~ fJPhr ßZPz KhP~ ßVu KT jJ, ßT \JPj! @r pMmhPur ßjfJ x÷mf TkJu èPe ßmÅPY ßVPZjÇ xrTJKr hPur ßuJT\Pjr xPñ IkÂf yS~J~ y~PfJ fJÅr nJVq UMPu ßVPZ! FA YJr\jPT fMPu KjP~ pJS~Jr kr 9 ßgPT 11 Khj @aT rJUJ yP~KZuÇ FPf ßmJ^J pJ~, pJrJ Ikyre TPrPZ, fJPhr ßmv nJPuJ ImTJbJPoJVf S @KgtT xJogqt rP~PZÇ IkÂf mqKÜPhr ßYJU ßmÅPi @uJhJ @uJhJ ÀPo rJUJr oPfJ mJKz mJ nmj fJPhr rP~PZÇ ßmuJ~ ßmuJ~ IkÂf mqKÜPhr UJmJPrr ß\JVJj ßhS~JaJS fJPhr \jq TKbj KTZM j~Ç fJPhr pPgÓ nJPuJ pJjmJyj-xMKmiJ rP~PZ FmÄ FT\j xJÄxh UMj yS~Jr kr mJzKf KjrJk•Jr oPiq ImJPi YuJYu TrJr oPfJ vKÜ S hJka fJPhr rP~PZÇ FA ßVJÔL FfaJA xÄVKbf ßp KYKT“xT FPj IkÂfPT KYKT“xJ ßhS~Jr ãofJS fJrJ rJPUÇ 36 kOÔJ~


34 oMÜKY∂J

27 January - 02 February 2017 m SURMA

@xmJmkP©r j~, ßxmJr oJPjr kKrmftj \ÀKr ATPfhJr @yPoh ßuUT : xJPmT \\, xÄKmiJj S rJ\jLKf KmPväwT

k´\JfPπr TPot KjpMÜ k´PfqT mqKÜr @mKvqT Tftmq ßhPvr \jVPer Kj”˝Jgt ßxmJ k´hJjÇ @oJPhr ßhPvr xPmtJó @Aj xÄKmiJPj k´\JfPπr TPotr ßp xÄùJ ßh~J yP~PZ fJPf muJ yP~PZ Èk´\JfPπr Tot' Igt IxJoKrT mJ xJoKrT ãofJ~ mJÄuJPhv xrTJrxÄâJ∂ ßpPTJPjJ Tot, YJTKr mJ kh FmÄ @APjr ÆJrJ k´\JfPπr Tot mPu ßWJKwf yPf kJPr, F„k Ijq ßTJPjJ TotÇ xy\-xru nJwJ~ muPf ßVPu Fr Igt hJÅzJ~ rJÓsL~ ßTJwJVJr ßgPT pJPhr ßmfj, nJfJ S xMPpJV-xMKmiJr xÄ˙Jj TrJ y~ fJrJA yPuJ k´\JfPπr TPot KjpMÜ mqKÜÇ k´\JfPπr TPot ßpoj xrTJPrr ßmxJoKrT S xJoKrT YJTKr\LmL rP~PZj IjM„k xJÄKmiJKjT khiJrLrJS rP~PZjÇ xJÄKmiJKjT khiJrLPhr oPiq Foj IPjPT rP~PZj pJrJ \jVPer k´fqã ßnJPa KjmtJKYf @mJr Foj IPjPT rP~PZj pJrJ rJÓskKf IgmJ k´iJjoπLr krJovtâPo rJÓskKf TftíT KjP~JVk´J¬Ç xJÄKmiJKjT khiJrLPhr oPiq rJÓskKf, k´iJjoπL, oπL, K¸TJr, ßckMKa K¸TJr, KYl ÉAk S ÉAk,

KmPrJiL hPur ßjfJ, xrTJKr hPur CkPjfJ, xÄxhL~ ˙J~L TKoKar k´iJj k´nKí fr KjmtJYj krmftL KjP~JV uJn WPaÇ FTKa KjmtJYPj ãofJxLj hu krJnNf yPu CkptMÜ xm kPh kKrmftj IfqJxjú yP~ kPzÇ Fxm xJÄKmiJKjT khiJrLr xrTJKr TJptJu~ FmÄ mJxnmPjr ßp IÄvaMTM xrTJKr TJptJu~ KyPxPm mqmÂf y~ Fr xm irPjr @xmJmk©, TJPkta, khtJ, TKŒCaJr, KaKn, F~JrTMuJr, ßaKuPlJj, A≤JrPja xÄPpJV k´níKf xrTJKr mqP~ xÄ˙Jj TrJ y~Ç k´iJjoπLr krJovtâPo rJÓskKf TftíT KjP~JVk´J¬ xJÄKmiJKjT khiJrLPhr oPiq Có @hJuPfr KmYJrPTrJ KjP~JVkrmftL FTKa KjitJKrf m~x ImKi TPot myJu gJPTjÇ k´iJj KjmtJYj S KjmtJYj TKovjJrrJ KjP~JVkrmftL kJÅY mZr ImKi kPh myJu gJPTjÇ xrTJKr Tot TKovPjr xnJkKf S xhxqrJ FmÄ oyJKyxJm KjrLãT S Kj~πT KjP~JV krmftL kJÅY mZr mJ FTKa KjitJKrf m~Px C•Let yS~J kpt∂ ßpKa @PV WPa ßx ImKi kPh myJu gJPTjÇ rJÓskKf k´iJjoπLr krJovtâPo xMKk´o ßTJPatr KmYJrT yS~Jr ßpJVq F„k mqKÜPT IqJaKjt ß\jJPru kPh KjP~JV hJj TPrjÇ xÄKmiJPj xMKk´o ßTJPatr KmYJrTPhr ImxPrr m~x KmwP~ CPuäU gJTPuS IqJaKjt ß\jJPrPur ßãP© F KmwP~ xÄKmiJj KjÁMkÇ IqJaKjt ß\jJPru xMKk´o ßTJPatr KmYJrTPhr oPfJ KjKhtÓ m~x ImKi kPh myJu gJTPmj jJKT rJÓskKfr x∂áKÓ xJPkPã kPh myJu gJTPmj F KmwP~ KmfTt YuoJjÇ \jVPer ßnJPa KjmtJKYf xJÄKmiJKjT khiJrLPhr oPfJ rJÓskKf TftíT k´iJjoπLr krJovtâPo KjP~JVk´J¬ xJÄKmiJKjT khiJrLPhr xrTJKr TJptJu~ FmÄ mJxnmPjr ßp IÄvaMTM xrTJKr TJptJu~ KyPxPm mqmÂf y~ Fr xm irPjr @xmJmk©, TJPkta, khtJ, TKŒCaJr, KaKn, F~JrTMuJr, ßaKuPlJj, A≤JrPja xÄPpJV k´níKf xrTJKr mqP~ xÄ˙Jj TrJ y~Ç xrTJPrr KmKnjú xÄKmKim≠ xÄ˙Jr ßo~JKh kh FmÄ oπeJuP~r xKYmxy KmKnjú mJKyjL k´iJj S

xrTJPrr KmKnjú xÄKmKim≠ xÄ˙Jr ßo~JKh kh FmÄ oπeJuP~r xKYmxy KmKnjú mJKyjL k´iJj S IKihlfr S kKrhlfPrr k´iJjPhr oPiq k´gPoJÜ khiJrLrJ FTKa KjitJKrf ßo~JPhr \jq KjP~JV uJn TPrj FmÄ ßvPwJÜ khiJrLrJ KjitJKrf m~Px C•Let yS~J ImKi TPot myJu gJPTjÇ ßvPwJÜ khiJrLPhr oPiq IPjPT ãofJxLj hPur ofJhvL KmPmYjJ~ YJTKrr KjitJKrf m~x IKfâJ∂ yS~Jr krS FT, hMA IgmJ xPmtJó Kfj ßo~Jh kpt∂ YMKÜKnKÜT KjP~JV uJn TPrjÇ @PV CKuäKUf khiJrLPhr oPfJ Fxm khiJrLr xrTJKr TJptJu~ FmÄ mJxnmPjr ßp IÄvaMTM xrTJKr TJptJu~ KyPxPm mqmÂf y~ Fr irPjr @xmJmk©, TJPkta, khtJ, TKŒCaJr, KaKn, F~JrTMuJr, ßaKuPlJj, A≤JrPja xÄPpJV k´nKí f xrTJKr mqP~ xÄ˙Jj TrJ y~Ç IKihlfr S kKrhlfPrr k´iJjPhr oPiq k´gPoJÜ khiJrLrJ FTKa KjitJKrf ßo~JPhr \jq KjP~JV uJn TPrj FmÄ ßvPwJÜ khiJrLrJ KjitJKrf m~Px C•Let yS~J ImKi TPot myJu gJPTjÇ ßvPwJÜ khiJrLPhr oPiq IPjPT ãofJxLj hPur ofJhvL KmPmYjJ~ YJTKrr KjitJKrf m~x IKfâJ∂ yS~Jr krS FT, hMA IgmJ xPmtJó Kfj ßo~Jh kpt∂ YMKÜKnKÜT KjP~JV uJn TPrjÇ @PV CKuäKUf khiJrLPhr oPfJ Fxm khiJrLr xrTJKr TJptJu~ FmÄ mJxnmPjr ßp IÄvaMTM xrTJKr TJptJu~ KyPxPm mqmÂf y~ Fr irPjr @xmJmk©, TJPkta, khtJ, TKŒCaJr, KaKn, F~JrTMuJr, ßaKuPlJj, A≤JrPja xÄPpJV k´níKf xrTJKr mqP~ xÄ˙Jj TrJ y~Ç @oJPhr F ßhv KmVf FT vfJ»L xo~ mqJK¬TJPu k´gof KmsKav If”kr kJKT˜JKjPhr ÆJrJ vJKxf yP~PZ FmÄ mftoJPj mJÄuJPhvLPhr ÆJrJ vJKxf yP~ @xPZÇ KmsKav S kJKT˜JPjr vJxjJoPu FmÄ mJÄuJPhv InMqh~ krmftL FT hvT ImKi k´\JfPπr TPot KjP~JK\f CKuäKUf khiJrLrJ k´Tf í

IPgtA \jVePT ßxmJ ßh~Jr oJjPx kPh @xLj yPfj FmÄ kPhr KmkrLPf xrTJKr TJptJu~ S mJx˙JPjr ßp IÄvaMTM xrTJKr TJptJu~ KyPxPm mqmÂf yPfJ Fr \jq k´JKiTJPrr IKfKrÜ ßTJPjJ irPjr xMPpJV-xMKmiJ V´ye TrPfj jJÇ ßx xo~ khiJrLr kKrmftj WaPuS xrTJKr TJptJu~ IgmJ mJx˙JPjr ßp IÄvaMTM xrTJKr TJptJu~ KyPxPm mqmÂf yPfJ Fr @xmJmk©, khtJ, TJPkta k´nKí fr ßãP© ßTJPjJ irPjr kKrmftj kKruKãf yPfJ jJ mrÄ FèPuJr xMrãJ xmtPfJnJPm KjKÁPfr k´~Jx ßj~J yPfJÇ xrTJPrr ßpPTJPjJ TJptJuP~ mqmÂf @xmJmk© èeVfoJj KjitJre krmftL xÄ˙Jj TrJ y~Ç Fxm @xmJmkP©r KjitJKrf ßTJPjJ ßo~Jh ßjA; fPm rãeJPmãPer \jq ßorJof S rX TrJr @mvqTfJ ßhUJ KhPu fJ xÄKväÓ TftíkPãr IjMPoJhjxJPkPã xŒjú TrJr KmiJj rP~PZÇ ßpPTJPjJ TJptJuP~r @xmJmk© FTJ∂A mqmyJr IjMkPpJVL yP~ ßVPu F KmwP~ xÄKväÓ ßp TKoKa 37 kOÔJ~

Cjx•Prr Ve-Ináq™Jj S AKfyJPxr mJÅT kKrmftj @mhMu oJjúJj ßuUT : KmPväwT S VPmwT

mJXJKu S mJÄuJPhPvr AKfyJPx Cjx•Prr Ve@PªJuj S Ve-InMq™Jj FTKa oJAuluTÇ FA oJAuluTPT ßkZPj ßlPu mJXJKu Kj\ ßhvPT ˝JiLj TrJr \jq FTJ•Pr pM≠ TPrKZuÇ Cjx•Prr Ve-@PªJuPjr TíKffô pKh ßTJPjJ FTKa FTT ßVJÔLPT KhPf y~ fJyPu fJ k´Jkq FA ßhPvr ZJ©xoJ\ S ZJ© ßjfíPfôrÇ mftoJj ZJ© ßjfífôPT ßxA xoP~r ZJ© ßjfíPfôr xPñ ßTJPjJnJPmA fMujJ TrJ pJPm jJÇ Cjx•Prr Ve@PªJuj S Ve-InMq™JjPT pJÅrJ xJoPj ßgPT ßjfífô KhP~PZj, fJÅPhr oPiq ZJ©uLV ßgPT KZPuj KxrJ\Mu @uo UJj, jNPr @uo KxK¨TL, @mhMu TM¨Mx oJUj, ßfJlJP~u @yPoh, vJ\JyJj KxrJ\, @ x o @mhMr rm, UJPuh oJyoMh @uL S @mhMr rClÇ ZJ© ACKj~j ßgPT FPxKZPuj (oPÛJ S KkKTÄk∫L) oJymMmCuäJy, xJAlMK¨j @yPoh oJKjT, ßoJ˜lJ \JoJu yJ~hJr, oJymMmu M yT ßhJuj

S jJK\o TJorJj ßYRiMrLÇ Ve-@PªJujaJ ÊÀ yP~KZu @A~MmKmPrJiL @PªJuj KyPxPmÇ FA ZJ© ßjfJrJ @PªJuj kKrYJujJr \jq Vbj TPrKZPuj ZJ© xÄV´Jo kKrwhÇ CPuäUq, ßvPwr hM\j ßoJjJP~o UJPjr IjMVf FjFxFPlr ßTªsL~ ßjfJ yPuS fJÅrJ Cjx•Prr Ve-InMq™JPjr xPñ xŒíÜ KZPujÇ ßoJjJP~o UJPjr xPñ fJÅPhr ofkJgtTq xíKÓ yPu fJÅPhr ßjfíPfô FjFxFl KÆUK§f yP~ pJ~Ç jJK\o TJorJj ßYRiMrL KZPuj K\júJy yPur (krmftL xoP~ xNpt ßxj yu) ZJ© S cJTxMr xJiJre xŒJhTÇ cJTxMr KnKk KZPuj ßfJlJP~u @yPohÇ KxrJ\Mu @uo UJj FA @PªJuPjr xPñ \Kzf gJTPuS KfKj ßuJTYãMr I∂rJPu gJTPf ßmKv kZª TrPfjÇ dJTJ KmvõKmhqJu~ ZJzJS k´PTRvu KmvõKmhqJuP~r ZJ©rJ FA @PªJuPj èÀfôkNet nNKoTJ kJuj TPrjÇ dJTJr mJAPr rJ\vJyL KmvõKmhqJuP~r ZJ©Phr nNKoTJS ˛rePpJVqÇ @ho\L @r añLr vsKoTrJ FA @PªJuPjr IKmPòhq IÄvÇ ßhv ˝JiLj yS~Jr kr hMnJt Vqmvf FA AKfyJx xíKÓ TrJ ZJ©PjfJPhr IPjPTA k´KfKâ~JvLu mJ Knjú rJ\jLKfr xPñ \Kzf yP~ kPzjÇ ßTC ßTC rJ\jLKf ßZPz mqmxJ-mJKe\q ÊÀ TPrPZjÇ fJÅPhr hMA-FT\j oífqM mre TPrPZjÇ fJÅPhr oPiq FUPjJ rJ\jLKfPf ßmv xKâ~ @PZj ßfJlJP~u @yPohÇ kNmt mJÄuJ~ xm rJ\QjKfT @PªJuPj @S~JoL uLV ß\JrJPuJ nNKoTJ rJUPuS jJjJ TJrPe Cjx•Prr Ve-@PªJuj IgmJ fJr kNmmt ftL xoP~r @A~MmKmPrJiL @PªJuPj @PVr oPfJ xKâ~ nNKoTJ rJUJ fJÅPhr kPã x÷m KZu jJ; TJre FA xoP~ @S~JoL uLPVr k´go TJfJPrr xm ßjfJA TJrJVJPr KZPujÇ @r fUj ßvU oMK\mPT (fUPjJ KfKj mñmºM CkJKiPf nNKwf yjKj) @VrfuJ wzpπ oJouJ~ \KzP~ rJÓsPhsJKyfJr IKnPpJPV dJTJ ßxjJKjmJPx xJoKrT asJAmMqjJPur oMPUJoMKU TrJ

kNmt mJÄuJ~ xm rJ\QjKfT @PªJuPj @S~JoL uLV ß\JrJPuJ nNKoTJ rJUPuS jJjJ TJrPe Cjx•Prr Ve-@PªJuj IgmJ fJr kNmmt ftL xoP~r @A~MmKmPrJiL @PªJuPj @PVr oPfJ xKâ~ nNKoTJ rJUJ fJÅPhr kPã x÷m KZu jJ; TJre FA xoP~ @S~JoL uLPVr k´go TJfJPrr xm ßjfJA TJrJVJPr KZPujÇ @r fUj ßvU oMK\mPT (fUPjJ KfKj mñmºM CkJKiPf nNKwf yjKj) @VrfuJ wzpπ oJouJ~ \KzP~ rJÓsPhsJKyfJr IKnPpJPV dJTJ ßxjJKjmJPx xJoKrT asJAmMqjJPur oMPUJoMKU TrJ y~Ç 1963 xJPu @S~JoL uLPVr xnJkKf ßyJPxj vyLh ßxJyrJS~JhtL xMhrN ‰mÀPf ÂhPrJPV @âJ∂ yP~ ßvw Kj”võJx fqJV TPrjÇ 1957 xJPu @S~JoL uLPVr k´go xnJkKf oSuJjJ @mhMu yJKoh UJj nJxJjL @S~JoL uLV ßgPT ßmr yP~ jqJk Vbj TPrjÇ y~Ç 1963 xJPu @S~JoL uLPVr xnJkKf ßyJPxj vyLh ßxJyrJS~JhtL xMhNr ‰mÀPf ÂhPrJPV @âJ∂ yP~ ßvw Kj”võJx fqJV TPrjÇ 1957 xJPu @S~JoL uLPVr k´go xnJkKf oSuJjJ @mhMu yJKoh UJj nJxJjL @S~JoL uLV ßgPT ßmr yP~ jqJk Vbj TPrjÇ 1966 xJPu mñmºM Z~ hlJ ßWJweJ TrPu @S~JoL uLPVr f“TJuLj xnJkKf @mhMr rKvh fTtmJKVvS @S~JoL uLV ßgPT ßmr yP~ kJJ @S~JoL uLV Vbj TPrjÇ FKa @S~JoL uLPVr \jqS ßmv TKbj FTKa xo~ KZuÇ fPm Fr @PV TotLPhr Skr nr TPr @S~JoL uLV ßpnJPm vf ^z^JkaJ ßoJTJKmuJ TPr CPb hJÅKzP~KZu, FTAnJPm huKa CPb hJÅKzP~KZu wJPar hvPTÇ 1958 xJPu ß\jJPru @A~Mm UJj kJKT˜JPj xJoKrT @Aj \JKr TrPu k´goKhPT KfKj ßfoj ßTJPjJ rJ\QjKfT k´KfmºTfJr xÿMULj yjKjÇ

TJre ßxA xo~ kJKT˜JPj huL~ rJ\jLKf ßfoj FTaJ vKÜ xûJr TrPf kJPrKjÇ rJ\QjKfT huèPuJS KZu @ûKuTÇ kJKT˜JPjr k´KfÔJfJ rJ\QjKfT hu KyPxPm oMxKuo uLV kKrKYf gJTPuS kJKT˜Jj xíKÓ yS~Jr kr fJ IPjTaJ ITJptTr yP~ kPzÇ kJKT˜JPjr k´KfÔJfJ ßoJyJÿh @uL K\júJy 1948 xJPu ßxP¡’r oJPx KmjJ KYKT“xJ~ ßTJP~aJ~ (ofJ∂Pr KmTu IqJ’MuqJP¿r ßnfr, TrJKYPf) TÀenJPm oífqM mre TrPu oMxKuo uLPVr yJu irJr oPfJ ßfoj ßTJPjJ hã ßjfJ KZPuj jJÇ KTZMKhj ß\JzJfJKu KhP~ IK˜fô KaKTP~ rJUPuS 1958 xJu jJVJh oMxKuo uLV IPjTaJ KmuLj yP~ pJ~Ç F xo~ @S~JoL uLVA FToJ© rJ\QjKfT hu KZu, ßpKa kKÁo kJKT˜JPjr vJxT ßVJÔLr mJXJKuPhr k´Kf ‰mwoqoNuT S mz nJAxMun @YrPer k´KfmJh 21 kOÔJ~


oMÜKY∂J 35

SURMA m 27 January - 02 February 2017

asJPŒr jLKf S TJP\r kKreKf mhÀ¨Lj Cor ßuUT : xnJkKf, \JfL~ oMKÜ TJCK¿u

ßcJjJ asJŒ ßk´KxPc≤ yS~Jr kr fJr Im˙J hJÅKzP~PZ AÅww ry i kpryi Äpz|-Fr oPfJÇ fJr iJreJ, F kpt∂ oJKTtj pMÜrJÓs ßpnJPm YPuPZ fJr xmKTZM CPkJP u§n§ TrPuA @PoKrTJ @mJr fJr kNmt ßVRrPm k´KfKÔf yPmÇ F k´xPñ k´gPoA muJ hrTJr ßp, ßk´KxPc≤ asJŒ ßpxm TgJ muPZj fJr ßgPT FaJ ¸Ó ßp, mftoJPj @PoKrTJ FTaJ xÄTPar oPiq kPzPZ FmÄ KmPvõr vLwtfo vKÜvJuL ßhv KyPxPm fJr Im˙Jj jzmPzÇ Fr \jq KfKj dJuJSnJPm fJr kNmtmftL ßk´KxPc≤PT hJ~L TPr @PoKrTJr kKr©JfJ KyPxPm @Kmntf N yP~PZj! F irPjr FT\j 'kKr©JfJ' KZPuj KyauJrÇ k´go KmvõpMP≠r kr nJxtJA YMKÜA k´TífkPã fJr \jì KhP~KZu FmÄ KfKj \JotJKjPT fJr kNmt ßVRrPm KlKrP~ ßjS~Jr \jq oJPb ßjPoKZPujÇ ßx xo~ \JotJKjr FT\j kKr©JfJ hrTJr KZu FmÄ ßxA kKr©JfJr nNKoTJ kJuj TPrKZPuj KyauJrÇ KT∂á ßk´KxPc≤ asJPŒr hMntJVqmvf k´go KmvõpMP≠r \JotJKjr oPfJ Im˙J oJKTtj pMÜrJPÓsr j~, ßx xo~ \JotJKj, AÄuqJ¥, l∑J¿, @PoKrTJr ÆJrJ Km±˜ yP~ xÄTPa KjKã¬

yP~KZuÇ KT∂á @PoKrTJ xÄTPa KjK㬠yP~PZ KÆfL~ KmvõpPM ≠r kr ßgPT hMKj~Jr Ijq IPjT ßhv uMakJa S ±Äx TrPf gJTJr oiq KhP~Ç @PoKrTJ FnJPm ßp xÄTPa KjK㬠yP~PZ fJ @rS VnLrÇ F xÄTa yPuJ GKfyJKxTnJPm xJosJ\qmJPhr xNpt I˜Kof yPf gJTJr xÄTaÇ FA xÄTa ßgPT @PoKrTJPT rãJ TrJ ßTJPjJ kKr©JfJr TJ\ j~Ç Fr \jq asJPŒr kNmmt ftL ßk´KxPc≤rJ mqKÜVfnJPm hJ~L jjÇ ã~ yPf gJTJ xJosJ\qmJPhr ˝JPgtr fJKVh IjMpJ~LA fJrJ TJ\ TPrKZPujÇ F KmwP~ ßk´KxPc≤ asJPŒr ßp ßTJPjJ CkuK… @PZg fJr k´oJe ßpoj kJS~J pJ~Kj fJr KjmtJYjL k´Kfv´∆Kfr oPiq, ßfoKj fJr ßTJPjJ k´oJe kJS~J pJPò jJ N t ßgPT ßxxm k´Kfv´∆Kf ãofJ~ @PrJye TrJr kroMyf kJuPjr \jq fJr jJjJ irPjr ßWJweJ S khPãPkr oPiqÇ Fr ßgPT FaJ iJreJ TrJ Ixñf j~ ßp, AKfyJPxr ßp YJTJ KfKj CPJ KhPT ßWJrJPf YJAPZj, ßxA YJTJr fuJPfA KfKj YJkJ kzPmjÇ ßk´KxPc≤ KyPxPm ßcJjJ asJŒ vkg V´yPer KhjA uJU uJU @PoKrTJj S~JKvÄaPj fJr ßk´KxPcK¿r KmÀP≠ KmPãJn ßhKUP~PZjÇ @PoKrTJr AKfyJPx FaJ FT mqKfâotL mqJkJrÇ ÊiM fJA j~, fJr krKhj S~JKvÄajxy @PoKrTJr xm mz vyPr hv uJPUrS Skr jJrL UMm mz @TJPr KmPãJn k´hvtj TPrPZj fJr jJrLKmPrJiL FmÄ IjqJjq jLKfr KmÀP≠Ç ÊiM @PoKrTJPfA j~, KmPvõr KmKnjú ßhPvg \JkJj FmÄ AÄuqJ¥, l∑J¿, \JotJKj AfqJKh ACPrJKk~Jj ßhPvS fJr KmÀP≠ KmPãJn yP~PZÇ FaJ FT InNfkNmt mqJkJrÇ Fxm KmPãJPn ÊiM xJiJre oJjMwA j~, èÀfôkNet rJ\QjKfT S xJÄÛíKfT ßjfJrJS IÄvV´ye TPrPZjÇ Fr ßgPTA ßmJ^J pJ~, ßk´KxPc≤ asJPŒr jJjJ irPjr mJVJz’rkNet mÜmq FmÄ FPuJkJfJKz khPãPkr TJrPe fJr Im˙J IhNr nKmwqPf ßmv xÄTa\jT yPmÇ ßk´KxPc≤ asJŒ fJr KjmtJYjL k´YJPrr xo~A xm ßgPT KmköjT ßp jLKf IjMxrPer ßWJweJ KhP~KZPuj fJ yPuJ, kKrPmv xŒKTtf ßp YMKÜPf oJKTtj pMÜrJÓs kqJKrx kKrPmv YMKÜPf ˝Jãr TPrKZu, ßx YMKÜ jJTY TrJÇ vkg V´yPer krS KfKj fJr F KjmtJYjL

ßk´KxPc≤ KyPxPm ßcJjJ asJŒ vkg V´yPer KhjA uJU uJU @PoKrTJj S~JKvÄaPj fJr ßk´KxPcK¿r KmÀP≠ KmPãJn ßhKUP~PZjÇ @PoKrTJr AKfyJPx FaJ FT mqKfâotL mqJkJrÇ ÊiM fJA j~, fJr krKhj S~JKvÄajxy @PoKrTJr xm mz vyPr hv uJPUrS Skr jJrL UMm mz @TJPr KmPãJn k´hvtj TPrPZj fJr jJrLKmPrJiL FmÄ IjqJjq jLKfr KmÀP≠Ç ÊiM @PoKrTJPfA j~, KmPvõr KmKnjú ßhPvg \JkJj FmÄ AÄuqJ¥, l∑J¿, \JotJKj AfqJKh ACPrJKk~Jj ßhPvS fJr KmÀP≠ KmPãJn yP~PZÇ FaJ FT InNfkNmt mqJkJrÇ Fxm KmPãJPn ÊiM xJiJre oJjMwA j~, èÀfôkNet rJ\QjKfT S xJÄÛíKfT ßjfJrJS IÄvV´ye TPrPZjÇ k´Kfv´∆Kf kJuPjr ßWJweJ jfMj TPr KhP~PZjÇ Fr KmÀP≠ AKfoPiqA \JkJj, \JotJKj, l∑J¿ AfqJKh ßhPvr rJÓs ßjfJrJ k´KfmJh \JKjP~PZjÇ k´KfmJh \JKjP~PZj ßkJkÇ asJŒ ÊiM kqJKrx YMKÜ jJTY TrJr TgJA mPujKj; KfKj kKrPmv xŒKTtf xoxqJPT @UqJK~f TPrPZj FTaJ 'YLjJ iJ√JmJK\' KyPxPmÇ Fr ßgPT k´oJKef y~, kKrPmv KmwP~ Kmvõ\MPz hLWtKhj ßp @PªJuj YuPZ FmÄ KmKnjú ßhPvr kã ßgPT ßpxm ßWJweJ ßhS~J yP~PZ, KfKj ßx KmwP~ xŒNet Iù IgmJ F KmwP~ fJr mÜmq FT mz iJ√JmJK\ ZJzJ @r KTZMA j~Ç TJre xTPuA \JPj ßp, k´go ßgPTA KTCPaJ YMKÜPf ˝Jãr TrPf I˝LTJr TrJr oJiqPo kKrPmv rãJ xÄâJ∂ ßp ßTJPjJ khPãPkr KmPrJKifJ pJrJ TPr FPxPZ, fJr oPiq k´iJj yPuJ oJKTtj pMÜrJÓs, nJrf S YLjÇ oJKTtj pMÜrJPÓsr oPfJ YLj IKf xŒ´Kf fJPhr KmPrJKifJ kKrfqJV TPr kqJKrx YMKÜPf ˝Jãr TPrPZÇ TJP\A kKrPmv xÄTPar ImxJPjr \jq pJ KTZM TgJmJftJ muJ yP~PZ S khPãk F kpt∂ ßjS~J yP~PZ, ßxaJPT 'YLjJ iJ√JmJK\' mPu @UqJK~f TrJ xŒNet ImJ˜m FmÄ CØa ZJzJ @r KTZMA j~Ç

Pk´KxPc≤ asJPŒr CØa TgJmJftJ FmÄ ImJ˜m ßWJweJr í híÓJ∂ ÊiM FaJA j~Ç KfKj jfMjnJPm @PoKrTJ TftT mJKeK\qT xÄrãe (Y“z”mk”rzyrÄx) jLKf IjMxre TrJr ßp ßWJweJ KhP~PZj, fJr oPiqS Kmvõ IgtjLKf KmwP~ fJr IùfJr k´oJe kJS~J pJ~Ç xJosJ\qmJhL IgtjLKf ßpnJPm Kmvõ IgtQjKfT mqm˙Jr xPñ SfPk´JfnJPm \KzP~ @PZ, F xŒPTt ßTJPjJ iJreJ gJTPu KfKj xÄrãe jLKf jfMjnJPm YJuM TrJr iJPrTJPZS ßpPfj jJÇ AKfoPiqA fJr FA ßWJweJr KmÀP≠ \JkJj, YLj, \JotJKj, l∑J¿ AfqJKh ßhPvr xrTJr S rJÓsk´iJjrJ k´KfmJh TPrPZjÇ TJre Fr kKreKfPf kMKÅ \mJhL IgtjLKf hMKj~J\MPz @rS VnLr xÄTPa KjK㬠yPmÇ fJZJzJ xÄrãe jLKf IjMxrPer ãofJ ÊiM oJKTtj pMÜrJPÓsrA ßjA, IjqJjq ßhvS fJPhr KmÀP≠ FTA jLKf mJiq yP~A TJptTr TrPf kJPrÇ oJKTtj pMÜrJÓs KmPvõr Ijqfo k´iJj rlfJKjTJrT ßhvÇ TJP\A Fr lPu fJPhr IgtjLKf ßp jfMjnJPm xÄTPa KjK㬠yPm, FPf xPªy ßjAÇ TJP\A '@PoKrTJ lJˆt', @PoKrTJ lJˆt' mPu ßp CV´ 37 kOÔJ~

mqJÄKTÄ ßxmJ S ßoJmJAu mqJÄKTÄ @yPoh ßyJPxj ßuUT : xJPmT mqJÄTJr

mKyKmtPvõ mJÄuJPhPvr AKfmJYT msqJK¥ÄP~ ßoJmJAu mqJÄKTÄ mJ FoFlFPxr èÀfôkNet nNKoTJ rP~PZÇ V´JyT xÄUqJr KhT ßgPT mJÄuJPhPvr Im˙Jj mftoJPj KmPvõ 1 j’r mPu Veq TrJ y~Ç ‰hKjT ßujPhj 7v' ßTJKa aJTJr SkPrÇ mZPr hMA uJU 60 yJ\Jr ßTJKa aJTJr SkPr ßujPhj y~Ç xm ßvsKe-PkvJr oJjMw F ßxmJr xMlu ßnJV TrPZÇ xmPYP~ ßmKv CkTíf yP~PZ vso\LmL oJjMwÇ fJPhr mxmJx dJTJxy Foj xm vyPr, ßpUJPj CkJ\tPjr xMKmiJ ßmKvÇ kKrmJPrr Ijq xhxqPhr \LmjiJrPe Kj~Kof aJTJ kJbJPf y~Ç ßlKrS~JuJ mJ lMakJPfr ßhJTJjhJr, oMPa-o\Mr, mJxasJPTr csJAnJr, KrTvJS~JuJ xJrJKhj kKrvso TPr KmPTuPmuJ ßTJPjJ FP\P≤r TJPZ KVP~ KmTJv TPr aJTJ kJKbP~ ßh~ mJKzPfÇ fJrJ ßhUPZ, ˘L KjKoPwA KjrJkPh aJTJ ßkP~ pJPòÇ VJPotP≤r uJU uJU jJrL

TotL ßoJmJAPu ßmfj kJ~Ç fJr FTaJ IÄv ßoJmJAPuA V´JPo kJbJ~Ç aJTJ kJbJ~ TJP\r mM~JrJÇ pJrJ CóKm• fJPhrS oJP^ oPiq V´JPo VKrm @®L~˝\jPT mJ Ijq k´P~J\Pj aJTJ kJbJPf y~Ç KmTJv gJTJ~ fJrJ KjKÁ∂Ç ßZJa ßZJa mqmxJ IgtJ“ FxFoA UJPfr Cjú~Pj xrTJr, mJÄuJPhv mqJÄT xmJrA k´PYÓJ rP~PZÇ UMYrJ KmPâfJ kJATJKr KmPâfJPT KmTJPv aJTJ KhPòÇ UMYrJ ßâfJ K\Kjx KTPj KmTJPv hJo kKrPvJi TrPZÇ ßZJa mqmxJ~LPhr TJPZ UMmA \jKk´~ ßujPhPjr F mqm˙JKaÇ fJPhr xo~ mJÅPY, ^MÅKTS TPoÇ ZJ©Phr KaCvj S nKft Kl kKrPvJi, TotYJrLPhr ßmfj-nJfJ k´hJj, xrTJKr CkmíK• Kmfre xmA k´xJKrf yPòÇ KmPhv ßgPT pJrJ aJTJ kJbJj fJrJ KmTJv mJ Ijq FoFlFx ßxmJ hJjTJrLr oJiqo mqmyJr TrPf kJPrjÇ fPm fJPhrPT fUj ßpPf y~ ßTJPjJ FéPY† yJCPxÇ ßpUJPj WPrr kJPv KmTJv @PZ, rPTa @PZ, ßxUJPj TP~T KTPuJKoaJr hNPr mqJÄT vJUJ~ oJjMwPT ßfJ ß\Jr TPr kJbJPjJ pJPm jJÇ mJKeK\qT mqJÄPTr KTZM xLoJm≠fJ rP~PZÇ mqJÄTèPuJ @KgtT TJrPe xmt© vJUJ UMuPf kJPr jJÇ ßhPvr IgtjLKfr Cjú~j WaPZ, aJTJr YuJYu mJzPZÇ mJÄuJPhv mqJÄT oJjMPwr k´P~J\Pjr nJwJKa mM^Pf ßkPrKZuÇ ßx \jqA ßfJ ßoJmJAu mqJÄKTÄP~r CØmÇ ßhPv TP~T uJU ßoJmJAu mqJÄKTÄ FP\≤ @PZjÇ fJPhr TotxÄ˙Jj yP~PZ; kKrmJPrr @~ S ßnJV ßmPzPZÇ ÊiM ßfJ aJTJr YuJYu j~; fJPhr ãMhs mqmxJS mz yPòÇ 2015 xJPur 'PkPasJu ßmJoJ' mPu kKrKYf n~Jmy Kfj oJPxr TgJ @oJPhr nMPu pJS~Jr TgJ j~Ç fUj KT∂á xJrJPhPv Igt k´mJy xYu ßrPUPZ KmTJvÇ FUj @PrTKa IKnPpJV ß\JPrPvJPr C™JKkf yPòÇ mqJÄKTÄ YqJPjPu KmPhKv ßrKoaqJ¿ TPo pJPòÇ Kmvõ IgtjLKf, ßkPasJKu~JPor hrkfj, mqJÄKTÄ YqJPjPur mqmyJr TPr Igt kJYJrg ßTJPjJ KTZMA VnLrnJPm kptJPuJYjJ jJ TPr hJ~L TrJ yPuJ F ßxmJKaPT,

2015 xJPur 'PkPasJu ßmJoJ' mPu kKrKYf n~Jmy Kfj oJPxr TgJ @oJPhr nMPu pJS~Jr TgJ j~Ç fUj KT∂á xJrJPhPv Igt k´mJy xYu ßrPUPZ KmTJvÇ FUj @PrTKa IKnPpJV ß\JPrPvJPr C™JKkf yPòÇ mqJÄKTÄ YqJPjPu KmPhKv ßrKoaqJ¿ TPo pJPòÇ Kmvõ IgtjLKf, ßkPasJKu~JPor hrkfj, mqJÄKTÄ YqJPjPur mqmyJr TPr Igt kJYJrg ßTJPjJ KTZMA VnLrnJPm kptJPuJYjJ jJ TPr hJ~L TrJ yPuJ F ßxmJKaPT, KmPvwf KmTJvPTAÇ mqJÄKTÄ YqJPju k´mJxLPhr hã ßxmJ KhPf kJrPZ jJÇ FéPY† yJCxèPuJ pgJpg Kj~πPe ßjAÇ KmVf FT hvPT mJÄuJPhv ßgPT VPz k´Kf mZr 45 yJ\Jr ßTJKa aJTJ kJYJr yPuJÇ KmPvwf KmTJvPTAÇ mqJÄKTÄ YqJPju k´mJxLPhr hã ßxmJ KhPf kJrPZ jJÇ FéPY† yJCxèPuJ pgJpg Kj~πPe ßjAÇ KmVf FT hvPT mJÄuJPhv ßgPT VPz k´Kf mZr 45 yJ\Jr ßTJKa aJTJ kJYJr yPuJÇ 2013 xJPu kJYJr yPuJ 77 yJ\Jr ßTJKa aJTJÇ fJr hJ~nJr TJr? TJrJ kJYJr Tru, TJPhr ˝JPgt kJYJr yPuJ, ßTJj oJiqo mqmÂf yPuJg F k´vú CbPf kJPrÇ 10 mZr @PV ßoJmJAu mqJÄKTÄ KZu jJÇ fPm TLnJPm Igt kJYJr yPuJ? jæAP~r hvPTr ßvwKhPT k©kK©TJ~ YJûuqTr fgq ßmKrP~KZuÇ ßlJct lJCP¥vj, KmKnjú hNfJmJx, V´JoLePlJeg FrJ kpt∂ ÉK¥ YPâr lJÅPh kPzKZuÇ ÉK¥ mJ Igt kJYJPrr mz IÄv y~ mqJÄT mqm˙Jr lJÅTPlJTr KhP~AÇ @¥Jr AjnP~KxÄ, SnJr AjnP~KxÄ pJrJ ßmJP^j, fJPhrPT mqJUqJ TPr muJr k´P~J\j y~ jJÇ @r oNu ßyJfJ TJrJ? kJYJrTíf IPgtr mqmyJr TL?

oJjm kJYJr, I˘ mqmxJ, ˝et ßYJrJYJuJjxy ßYJrJYJuJPjr IPgtr kKrPvJi y~ TLnJPm? Tr lJÅKTr \jq @¥Jr AjnP~KxÄ TrJ y~ @r xrJxKr KmPhKv oMhsJ kJYJPrr \jq SnJr AjnP~KxÄ! xMAx mqJÄPT mJÄuJPhKvPhr yJ\Jr yJ\Jr ßTJKa aJTJ TLnJPm ßkÅRZJu? FPhr VJP~ jPUr @ÅYzKa uJPV jJÇ KxñJkMPrr ßoJ˜lJ oJPTtaPT KWPr ßp ÉK¥ mqmxJr KxK¥PTa VPz CPbPZ, fJr Kj~πe TJPhr yJPfg fJ fh∂ TrPuA \JjJ ßpPf kJPrÇ @PrTKa IjMwñ yPuJ ßaTPjJuK\r Km˜JrÇ KcK\aJu mJÄuJPhv ßfJ TJrS IkTPotr yJKf~JPr kKref ßyJT, fJ ßTC YJ~Kj! IgY FA ßaTPjJuK\r IkmqmyJr TPr kJYJr yP~ ßVu @oJPhr ‰mPhKvT Kr\JPntr KmkMu Igt! FFoFu-KxFlKa KjP~ Tf xnJ-PxKojJr yPuJ, @Aj yPuJ, YMKÜ yPuJ, FVo¥ V´∆Pkr xhxq 47 kOÔJ~


36 oMÜKY∂J

27 January - 02 February 2017 m SURMA

yP~ ßVu jqJ~KmYJr?

@Ko ßlxmMPT ßZJ¢ FTKa k´vú TPrKZuJoÇ ßxKa jJrJ~eVP† xJf UMPjr oJouJ~ xJ\Jk´J¬ ßo\r @KrPlr ZKm KjP~Ç ZKmPf rJ~ ßWJweJr Khj @KrPlr k´Jem∂ S CòôKxf IKnmqKÜ ßhPU @Ko ImJT yP~KZÇ @rS ImJT yP~KZ fJÅr YMPur ˙JPj ˙JPj yJAuJAa TrJ ßhPUÇ FaJ yJAuJAa jJ yP~ ßoPyKhr rÄS yPf kJPrÇ @oJr k´vú KZu: È@zJA mZr iPr ß\Pu ßgPT xJf UMPjr FT\j @xJKo YMu yJAuJAa TrJr xJyx S xMPpJV ßku TLnJPm?' @Ko \JKj jJ, FA k´vú rJPÓsr TetiJrPhr oPj @PxKj ßTj, ßTj Fr ßTJPjJ fh∂ y~Kj? ßTjA mJ F KjP~ ßxJóJr y~Kj oJjmJKiTJr xÄVbjèPuJÇ fPm @oJr ßlxmMT kJfJr lPuJ~JrrJ ßv~Jr TrJr oJiqPo FA k´vú mÉ oJjMPwr TJPZ ZKzP~ KhP~PZj! @oJr oPfJ xJoJjq oJjMPwr ßlxmMT IKnùfJ~ FKa FTKa IxJiJre WajJÇ FA ßuUJ~ @oJr oNu CPÆV Imvq ßo\r @KrPlr yJAuJAa TrJ YMu j~Ç CPÆV FA KmYJr KjP~ KmPvwù kptJP~r mqKÜPhr IKf @vJmJh @r KmKnjú CòôJx KjP~Ç FA CòôJPxr ßfJPz @orJ nMPu ßVKZ FKa FTKa KmYJKrT @hJuPfr KmYJroJ©Ç FKaS èo @r UMPjr I\xs IKnPpJPVr oPiq oJ© FTKa WajJr KmYJroJ©Ç jJrJ~eVP†r xJf UMPjr oJouJr KmYJr fJA mPu fMò ßTJPjJ Kmw~ j~Ç FKa KTZMaJ yPuS @vJmJhL yS~Jr oPfJA WajJÇ fPm ßpnJPm FKaPT lMKuP~-lJÅKkP~ ßhUJ yPò, fJ nKmwqPfr \jq KmÃJK∂Tr yPf kJPrÇ FojKT fJ @zJu TPr ßluPf kJPr mÉ ßpRKÜT k´vú S CPÆVÇ

yJAPTJPat myJu gJTPu mJ FKa TKoP~ pJmöLmj TJrJh§ TrJ yPu @mJrS xMKk´o ßTJPatr @KkPua KcKnvPj Fr KmÀP≠ @Kku TrJ pJPmÇ F ßhPv lJÅKxr rJ~ kJS~J mqKÜr Có @hJuPf KVP~ vJK˜ TPo pJS~Jr FojKT fJr kMPrJkMKr oMKÜ kJS~Jr mÉ WajJ rP~PZÇ @mJr kMPrJ KmYJrTJ\ ßvw yS~Jr krSk´iJjoπLr krJoPvt rJÓskKf TftíT TMUqJf UMKjrxJ\J ToJPjJr KTZM jK\rS F ßhPv rP~PZÇ TJP\A jJrJ~eVP†r WajJ~ FUjA jqJ~KmYJr k´KfKÔf yP~PZ muJr ßTJPjJ ImTJv ßjAÇ F WajJ~ kKrkNet jqJ~KmYJr k´KfÔJ TrPf yPu IqJaKjt ß\jJPrPur IKlxPT xPmtJó @∂KrTfJ KhP~ @Kku @hJuPf TJ\ TrPf yPm, ßxUJPjS xrTJrPT FA oJouJr rJ~ k´nJKmf TrJr xm k´PYÓJ ßgPT hNPr gJTPf yPm FmÄ VeoJiqo S jJVKrT xoJ\PT fJr j\rhJKr nNKoTJ ImqJyf rJUPf yPmÇ xJf UMPjr \jq ßhJwL mqKÜPhr h§ TJptTPrr kPrA ßTmu jqJ~KmYJr k´KfÔJr TgJKa muJ xÄVf yPmÇ KÆfL~f, jJrJ~eVP†r xJf UMPjr oJouJr KmYJr ßhPv @APjr vJxj k´KfÔJrS ßTJPjJ mz k´oJe j~Ç jJrJ~eVP†r KmYJr x÷m yP~PZ KfjKa TJrPeÇ k´go TJreKa TJptf QhmJ“Ç UMj yP~ pJS~J xJf mqKÜr uJv KYrfPr èo TrJr mqm˙J IkrJiLrJ V´ye TPrKZuÇ FèPuJ KjfJ∂ QhmâPo ßnPx jJ CbPu ßhPvr mÉ èPor WajJr oPfJ FèPuJS y~PfJ @APjr @SfJr mJAPrA ßgPT ßpfÇ FA KmYJr yS~Jr KÆfL~ IjMWaT VeoJiqoÇ KmKnjúnJPm WajJKa IKf¸vtTJfr yS~Jr TJrPe VeoJiqPo FKa jK\rKmyLjnJPm k´YJKrf y~Ç xmPvPw yJAPTJat ßgPTS IPjTaJ jK\rKmyLjnJPm rqJPmr TotTftJPhr ßV´¬Jr TrJr @Phv @xJr krA FA KmYJPrr kg xMVo y~Ç IjqJjq mÉ KmYJrmKyntNf, KmPvw TPr èPor WajJ~ Fxm IjMWaT FnJPm TJ\ TPrKj mPu ßxèPuJr KmYJr hNPrr TgJ, oJouJ kpt∂ TrJ pJ~Kj IPjT ßãP©Ç @orJ fJA muPf kJKr, rqJm-kMKuPvr KmÀP≠ èo S yfqJTJP§r IKnPpJPVr ßãP© IKiTJÄv WajJ~ mrÄ @APjr vJxPjr ßTJPjJ k´oJe ßjAÇ jJrJ~eVP†r rJ~ FA xJiJre KYP©r FTKa mqKfâo oJ©Ç jJrJ~eVP†r rJ~ @oJPhr ßYJPU @XMu KhP~ ßhKUP~ KhP~PZ ßp, IPjT èPor WajJ~ r?qJm @r kMKuPvr xŒíÜfJr ßp IKnPpJV rP~PZ, fJ KjKmznJPm fh∂ TPr ßhUJ CKYfÇ Fxm WajJrS KmYJr jJ yPu, I∂f xm èPor WajJr fhP∂r \jq FTKa CÅYM kptJP~r KmYJr KmnJVL~ fh∂ TKovj Vbj jJ TrJ yPu, @APjr vJxj k´KfÔJ~ jJrJ~eVP†r rJ~ mz ßTJPjJ nNKoTJ rJUPZ muJ pJPm jJÇ

2. jJrJ~eVP†r xJf UMPjr oJouJr rJ~ yP~PZ FTKa KmYJKrT @hJuPfÇ fJA FKa ßTJPjJ YNzJ∂ rJ~ j~, FA rJP~r mPu TJrS lJÅKxS yP~ pJPm jJÇ KmYJKrT @hJuPfr FA rJ~ yJAPTJPat @KkuPpJVqÇ KmYJKrT @hJuPfr lJÅKxr rJ~

3. xJf UMPjr KmYJr fmM KTZM UMKjPT TjPco ßxPu kJKbP~PZ, KmYJrk´JgtLPhr KTZMaJ ˝K˜ KhP~PZÇ IPjPT Foj @vJmJhS mqÜ TPrPZj ßp FA KmYJPrr rJ~ mJKyjLèPuJr ßmkPrJ~J xhxqPhr IkrJik´mefJ ToJPf KjPrJiT KyPxPmS TJ\

@Kxl j\Àu ßuUT: IiqJkT, @Aj KmnJV, dJTJ KmvõKmhqJu~

jJrLPhr KoKZu (33 kOÔJr kr) ßcPoJTsqJarJ FUPjJ ßTRvu KjP~ fTtKmfTt TrPZjÇ KoKvVJj IñrJP\qr ß\KjlJr V´Jjyo IqJPnjYMrJr TjlJPrP¿ mPuPZj, TuTJrUJjJ mº yP~ pJS~J FuJTJèPuJPf ßvõfJñ ßnJaJrPhr \jqS k´KfPpJKVfJ TrPf yPmÇ TJre KyPxPm KfKj krmftLTJPu k´KfPmhTPhr mPuPZj, ÈÍ\jxÄUqJf•ôA @oJPhr Kj~Kf", FA iJreJ @oJPhr TJP\ @PxKjÇ' KT∂á vKjmJPrr kqJPjPu xÄVbPTrJ \jxÄUqJr jfMj xÄUqJVKrÔfJPT @PmPVr xPñ TmMu TPrPZjÇ fJÅPhr pMKÜ yPò, xÄUqJVKrÔ, IKnmJxL, oMxuoJj S k´JK∂T jJrLPhr YJKyhJ @oPu ßjS~J jJ yPu jJrLmJh FTTnJPm mz GTq VzPf kJrPm jJÇ ßx ßãP© ßcPoJTsqJarJ @mJrS ßk´KxPc≤ KjmtJYPj ßyPr pJPmjÇ fPm fJÅrJ FaJS ßU~Ju TPrPZj, FA KoKZPur oiq KhP~ KmKnjú mPetr FT^JÅT fÀe S x÷JmjJo~ ßjfJ xJoPj FPxPZjÇ kM @mJrS pMKÜ ßhj, jJrLmJh S ßcPoJPâKaT kJKatr mJZJA TrJ CKYf j~Ç KfKj mPuj, ÈKv·Jûuxy V´JoJûPu IPjT jJrL TÓ TrPZj, pJÅPhr IKiTJr yre TrJ yP~PZÇ @orJ YJA, FA @PªJuj kMPrJkMKr I∂ntMKÜoNuT ßyJTÇ'

jJrJ~eVP†r xJf UMPjr oJouJr KmYJr ßhPv @APjr vJxj k´KfÔJrS ßTJPjJ mz k´oJe j~Ç jJrJ~eVP†r KmYJr x÷m yP~PZ KfjKa TJrPeÇ k´go TJreKa TJptf QhmJ“Ç UMj yP~ pJS~J xJf mqKÜr uJv KYrfPr èo TrJr mqm˙J IkrJiLrJ V´ye TPrKZuÇ FèPuJ KjfJ∂ QhmâPo ßnPx jJ CbPu ßhPvr mÉ èPor WajJr oPfJ FèPuJS y~PfJ @APjr @SfJr mJAPrA ßgPT ßpfÇ FA KmYJr yS~Jr KÆfL~ IjMWaT VeoJiqoÇ KmKnjúnJPm WajJKa IKf¸vtTJfr yS~Jr TJrPe VeoJiqPo FKa jK\rKmyLjnJPm k´YJKrf y~Ç xmPvPw yJAPTJat ßgPTS IPjTaJ jK\rKmyLjnJPm rqJPmr TotTftJPhr ßV´¬Jr TrJr @Phv @xJr krA FA KmYJPrr kg xMVo y~Ç TrPmÇ y~PfJ fJ xKfq yPf kJPrÇ KT∂á @oJr oPf, xKfq xKfq @Ajk´P~JVTJrL xÄ˙JèPuJPT IkrJi ßgPT hNPr rJUPf yPu @oJPhr KTZM IKk´~ k´vú KmYJr-KmPmYjJ TPr ßhUPf yPmÇ @oJPhr mM^Pf yPm, ßTJj rJÓsmqm˙J~ r?qJPmr k´J~ kMPrJ FTKa ACKja ßxsl aJTJr ßuJPn oJjMw UMj TPr uJv ßuJkJa TrPf kJPrÇ ßTJj rJÓsmqm˙J~ r?qJPmr ACKjak´iJj S FT\j TPjtu jNr ßyJPxPjr oPfJ FT\j @kJho˜T hMmtíP•r @ùJmPy kKref yPf kJPr? Fxm k´Pvúr xy\ C•r rP~PZÇ @Ko oPj TKr, ßTJPjJ k´KvKãf mJKyjLr KTZM xhxq n~Jmy IkrJPi \KzP~ kzPf kJPrj ßxA rJÓsmqm˙J~, ßpUJPj F irPjr mJKyjLPT rJ\QjKfT k´KfkãPT KjotNu TrJr TJP\ mqmyJr TrJ y~ FmÄ F TJrPe xm irPjr \mJmKhKyr DP±t rJUJ y~Ç FA k´Kâ~J ImqJyf gJTPu Fxm mJKyjLr oPiq ví⁄uJPmJi, ßYAj Im ToJ¥, FojKT oJjKmTfJ KmjÓ y~Ç mJKyjLr KTZM mqKÜ fUj mqKÜ˝JPgt UMPjr oPfJ n~Jmy IkrJPiS ßoPf SPbjÇ mJÄuJPhPvS KT fJA yPò? mJKyjLèPuJPf Inq∂rLe \mJmKhKyr InJm, rJPÓsr KmYJr KmnJPVr Skr UmrhJKr, ITJptTr xÄxh, xÄxhL~ TKoKa, oJjmJKiTJr TKovj S fgq TKovj, IjMjúf Vefπ, FThuL~ @Kikfq FmÄ rJ\QjKfT hMmtí•J~Pjr kKrPmv gJTPu FTKa ßhPv fJ-A yS~Jr TgJÇ 4. rqJm mJ xrTJPrr Ijq ßTJPjJ mJKyjLr dJuJS xoJPuJYjJ FA ßuUJr CP¨vq j~Ç @orJ \JKj r?qJm mJ kMKuv ßVJP~ªJ jJ gJTPu ßhPv IkrJi @rS mÉ èe míK≠ ßkfÇ r?qJm ßhPv oJhT S IQmi I˘ C≠Jr, \ÄKumJh ßoJTJKmuJ FmÄ hMitwt IkrJiL ßV´¬JPr mÉ xJluq I\tj TPrPZÇ KT∂á oPj rJUPf yPm ßTJPjJ xJluqA rqJPmr TJCPT

PvwPov muPf y~, xMKjKhtÓ KmwP~ j\r KhPuA ßp xm xo~ V´JoLe ßnJa kJS~J ßVPZ, fJ j~Ç ßpUJPj KrkJmKuTJjrJ ßmKvr nJV \J~VJ~ K\PfPZj, IñrJP\qr xÄxh S Vnjtr khèPuJÇ FTKa \JfL~ @PªJuPjr (SmJoJr GKfyJKxT Km\~) CP•\jJr ßrv oiqmftL KjmtJYj kpt∂ ßTj ßaTxA yPuJ jJ, fJ ßmJ^Jr \jq ßcPoJTsqJaPhr Vf @a mZPrr AKfyJPxr KhPT j\r KhPuA YuPm, fJr mJAPr pJS~Jr k´P~J\j ßjAÇ pJPyJT, xÄVbPTrJ oPj TrPZj, asJPŒr vJxPj oJjMPwr oPj ßp k´P~J\jL~fJr ßmJi xíKÓ yPm, fJPf fJrJ ßnhJPnh nMPu pJPmÇ kM mPuj, ÈxmJr xoxqJr xoJiJPj xKÿKufnJPm @oJPhr xŒh S xí\jvLufJ gJTPf yPmÇ ßpaJ TrPf yPu IPjT TJ\ TrPf yPmÇ'

KjPUJÅ\ mJ Ikyre (33 kOÔJr kr) @oJPhr @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr ßVJP~ªJ f“krfJr k´Kf @˙J S vs≠Jr pPgÓ TJre rP~PZÇ jJjJ ßãP©A KmKnjú mJKyjLr ßVJP~ªJrJ fJÅPhr xJoPgqtr kKrY~ ßrPU pJPòjÇ KT∂á F irPjr IkyrPer WajJèPuJA UJKu mqKfâoÇ F ßãP© fJrJ ßTj \JKj iJrJmJKyTnJPm mqgtA yP~ pJPò! FaJ KT @oJPhr KmvõJx TrPf yPm ßp xJhMuqJkMPrr

KmYJrmKyntNf yfqJTJ§ mJ èo TrJr IKiTJr k´hJj TPr jJÇ aJTJr KmKjoP~ UMj TPr mJ Ijq ßTJPjJ mqKÜ˝JPgt rqJPmr (FmÄ Fr mÉ xhPxqr) I\tjPT TJKuoJo~ TrJr IKiTJr rqJPmr FT\j mqKÜrS ßjAÇ rqJPmr oyJkKrYJuT jJrJ~eVP† xJf UMPjr WajJ k´xPñ mPuPZj, F WajJr hJ~ rqJPmr j~, pJÅrJ IkrJi TPrPZj fJÅPhrÇ rqJPmr ßTJPjJ xhxq ZMKaPf KVP~ mJKzPf mPx yfqJTJ§ WaJPu KfKj FKa muPf kJrPfjÇ KT∂á ßpUJPj rqJPmr FTKa ˙JjL~ ACKjPar k´iJPjr KjPhtPv mJKyjLr xhxqrJ mJKyjLr IKlx, ˙JkjJ, I˘, VJKz S xr†Jo mqmyJr TPr FTKa kKrTK·f yfqJTJ§ WaJ~, ßxUJPj FKa muJ pJ~ KT? @orJ mrÄ KY∂J TPr ßhUPf kJKr: xJfKa uJv jhLPf ßnPx jJ CbPu jJrJ~eVP†r rqJmk´iJPjr KmÀP≠ UMPjr IKnPpJV TrJr ßTJPjJ xMPpJV ßTJgJS KZu KT? F irPjr IKnPpJV rqJPmr ßTJPjJ TftJmqKÜr KmÀP≠ TrJ yPu IKnPpJVTJrLr KjrJk•J ßhS~Jr ßTJPjJ mqm˙J @PZ KT? pJrJ rqJPmr KmÀP≠ èo S UMPjr IKnPpJV TPrPZ, jJrJ~eV† mJPh Ijq ßTJgJS fJr ßTJPjJ KmYJr KT xŒjú yP~PZ? 5. jJrJ~eVP†r KmYJr rqJm FmÄ IjqJjq mJKyjLr oPiq Inq∂rLe \mJmKhKy QfKrr jfMj fJKVh xíKÓ TPrPZÇ FA mJKyjLèPuJr TJptâo fhJrPTr \jq \mJmKhKyr k´KfÔJjèPuJPT (xÄxhL~ TKoKa, KmYJr KmnJV, oJjmJKiTJr TKovj AfqJKh) @rS xKâ~ S x\JV gJTJr fJKVh KhP~PZÇ ßhPv oJjMPwr jqNjfo oJjmJKiTJr rãJPgt xrTJPrr xKhòJr èÀfô jfMj TPr fMPu iPrPZÇ jJrJ~eVP†r KmYJPr @®fíK¬Pf jJ nMPV FèPuJ @orJ IjMiJmj TrPuA fJ ßhPvr \jq nJPuJ yPmÇ

Ikyre mJ ßhv\MPz KmKnjú xoP~ WPa pJS~J F irPjr @rS IPjT WajJ~ @orJ ßp vKÜvJuL S xÄVKbf ÈIkyreTJrL ßVJÔLPT' xKâ~ ßhUKZ, FPhr mqJkJPr kMPrJ IºTJPr @PZ @oJPhr @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLèPuJ S fJPhr xJogqtmJj ßVJP~ªJ ACKja? jJKT nNf fJzJPjJ xrPwr oPiqA nNf dMPT ßVPZ? @orJ \JKj, kKrK˙Kf FUj FojA ßp @oJPhr KmvõJx-IKmvõJPx TJrS KTZMA @Px pJ~ jJÇ @r Fxm k´Pvúr \mJm ßhS~Jr hJ~S TJrS ßjAÇ xJhMuqJkMr gJjJr SKx IkÂf YJr\Pjr KlPr @xJr Kmw~Ka \JPjj, fPm TLnJPm TL yP~PZ, fJ KfKj \JPjj jJÇ mPuPZj, fJÅPhr TJCPTA kMKuv fMPu ßj~KjÇ mqx, kMKuv fJPhr hJK~fô ßvw TPr ßlPuPZÇ TJrJ fJÅPhr fMPu KjP~ ßVu mJ TJrJ fJÅPhr ßlPu ßrPU ßVu∏Fxm @r \JjJr hrTJr TL! mJPWr VuJ ßgPT yJz ßmr TrJr kMrÛJr ßYP~ mT TL \mJm ßkP~KZu, fJ ˛rPe rJUJA oPj y~ FUj @oJPhr \jq C•oÇ mJPWr oMU ßgPT mPTr oJgJ @˜ ßmr TPr @jPf kJrJPTA Èmz kMrÛJr' KyPxPm KmPmYjJ TrPf yPmÇ KjPUJÅ\ yP~ YJr\j KlPr FPxPZj, FaJA ßfJ FT mz kJS~J! Tf\jA ßfJ KjPUJÅ\ yP~ @r ßlPrj jJÇ TJrJ fMPu ßj~ mJ TJrJ ßlPu KhP~ pJ~∏Fxm ßm~JzJ k´vú mJ \JjJr @V´Pyr Khj x÷mf FUj @r ßjAÇ KjPUJÅ\ mqKÜPhr KlPr kJS~JaJA FUj @oJPhr \jq mz kMrÛJrÇ nJKm, xJhMuqJkMPrr oPfJ pKh ßhPvr F irPjr xm KjPUJÅ\ mqKÜPT ÈIkyreTJrLrJ' rJ˜JWJPa ßlPu ßrPU ßpf, I∂f TP~T v kKrmJPrr TJjúJ @r IPkãJr ßvw yPfJ!


oMÜKY∂J 37

SURMA m 27 January - 02 February 2017

dJuJS kPhJjúKfPf ˜Pr ˜Pr KmkK• @uL AoJo o\MohJr ßuUT: xJPmT oKπkKrwh xKYm

FTKa QhKjPTr Umr IjMxJPr Vf 3 mZPr CkxKYm, pMVì xKYm, IKfKrÜ xKYm S xKYm kPh 1 yJ\Jr 800 TotTftJ kPhJjúKf ßkP~PZjÇ FUJPjS @mJr IKnPpJV rP~PZ mûjJrÇ kPhJjúKfk´J¬ KTZM @PZj SFxKcÇ ßTC mJ rP~PZj Kj\ kPhA xÄpMKÜ jJPoÇ ßxA Umr IjMxJPr FA YJr ˜Pr o†MrLTíf khxÄUqJ 1 yJ\Jr 616-Fr KmkrLPf 2 yJ\Jr 741 \j TotTftJ rP~PZjÇ fJÅPhr IPjPTA @PZj ßk´wPeÇ oπeJuP~r Inq∂Pr khJ~j mJ kPhJjúKf ßp jJPoA ßyJT, pJÅrJ @PZj, fJÅPhr IPjPTA ßjA pgJgt kPhÇ FTKa ßmv mz oπeJuP~ FT\j IKfKrÜ xKYm S kJÅY\j pMVì xKYm KZPujÇ xrTJKr SP~mxJAPa ßhS~J fgqJjMxJPr FUj ßxUJPj IKfKrÜ S pMVì xKYPmr xÄUqJ pgJâPo 9 S 17Ç KbT ßfoKj FTKa èÀfôkeN t KmnJPV 1 \j IKfKrÜ S 5 \j pMVì xKYm gJTJr TgJÇ rP~PZj 9 \j IKfKrÜ xKYm, 9 \j pMVì xKYm FmÄ 20 \j CkxKYmÇ IgY IjMPoJKhf xJÄVbKjT TJbJPoJ~ ßxA KmnJPV 5Ka IjMKmnJV S 12Ka IKivJUJr KmiJj rP~PZÇ KbT ßfoKj FTKa ßZJa oπeJuP~ 1 \j pMVì xKYm S 4 \j CkxKYPmr kh @PZÇ khJ~j TrJ yP~PZ 4 \j IKfKrÜ xKYm, 1 \j pMVì xKYm S 10 \j CkxKYmPTÇ Fr oNu TJre Vf TP~T mZPrr dJuJS kPhJjúKfÇ ßTJPjJ vNjq kh ßjAÇ fJrkrS ßpPyfM fJÅPhr kPhJjúKfr xo~ yP~ ßVPZ, ßxA KmPmYjJ~ ßhS~J yP~PZ kPhJjúKf, F„k muJ yPòÇ @r fJ WPa YuPZ CkxKYm ßgPT IKfKrÜ xKYm kpt∂Ç Fr SkPrr 1 j’r ßV´Pc xLKof KTZM TotTftJPTS khJ~j TrJ yP~PZ Knjúfr ßk´we kPhÇ k´Kf ˜PrA KjitJKrf khxÄUqJr IPjT ßmKv TotTftJ ßVJaJ k´vJxjmqm˙JPT IPjTaJ Kmkpt˜ TPr ßlPuPZÇ ßpPTJPjJ oπeJu~, KmnJV KTÄmJ xÄ˙Jr xJÄVbKjT TJbJPoJ KjitJre TrJ y~ YJKyhJr KjKrPU FmÄ

\j˝JPgtÇ xoP~-xoP~ YJKyhJr xPñ xÄVKf ßrPU fJ kMjKmtjqJxS TrJ y~Ç Vf hMA-@zJA hvPT k´J~ ßVJaJ xo~aJPf vNjq kPhr KTZM ßmKvxÄUqT TotTftJPT kPhJjúKf ßhS~Jr ßrS~J\ YJuM y~Ç FPf k´J~vA KmPvw nJrk´J¬ TotTftJ (SFxKc) gJTPf yPfJ KTZMaJ xo~Ç xo~J∂Pr FaJ xojõ~S yP~ ßpfÇ KT∂á xJŒ´KfTTJPu ßTJPjJ vNjq kh jJ gJTJ xP•ôS FojKT k´KfKa ˜Pr IPjT ßmKv TotTftJ ÈTotrf' gJTJ xP•ôS hlJ~ hlJ~ kPhJjúKf ßhS~J yPòÇ KjTa nKmwqPfS fJA YuPm∏Foj @vïJ TrPuS IoNuT yPm jJÇ 1982 (KmPvw), 1984, 1985 S 1986-Fr TP~TKa mz mqJYPT kPhJjúKf KhPf KVP~ F xoxqJr xíKÓ yP~PZ, FojaJA muJ y~Ç @rS muJ y~, hM-Kfj mZr kr FojaJ gJTPm jJÇ Ff ßmKv xÄUqJ~ pUj FT mqJPY TotTftJ ßjS~J y~, fJÅPhr mz IÄvA kPhJjúKf jJ kJS~Jr TgJÇ ßoiJ, hãfJ S CkpMÜfJr KnK•Pf ßp T\jPT x÷m kPhJjúKf KhPu xoxqJ yPfJ jJÇ IjqKhPT CkxKYPmr KjPYr kptJP~ ßp vNjqfJr xíKÓ yP~PZ, ßxaJ KjP~ ßfoj nJmJ yPò FojS j~Ç KmPvw TPr oJb k´vJxj FUj TotTftJ ˝·fJr xÄTPa nMVPZÇ FèPuJ xJoKV´TnJPm jJ ßhPU FPuJPoPuJ TPr KhP~ \jk´vJxPjr TL uJn yPuJ, FaJ KmPmYjJ TrJr xo~ FPxPZÇ khJ~j TrPf KVP~ IPjTPTA rJUPf yPò @PVr kPhÇ ßxaJ xKYmJu~ mJ ßk´we Cn~ ßãP©A ßhUJ pJ~Ç oπL-k´KfoπLPhr FTJ∂ xKYm khKaPf xJiJrefCkxKYmFmÄ ßã©KmPvPw KxKj~r xyTJrL xKYmPhr khJ~j yPfJÇ fJÅPhr Kk´KnPu\ @APjS ßxA KmiJjA @PZÇ FUj ßmv TP~TKa ßãP© IKfKrÜ mJ pMVì xKYmS gJTPZjÇ IKih¬r mJ ˝J~•vJKxf xÄ˙JèPuJPf k´iJj khKa pMVì xKYm FmÄ ßã©KmPvPw IKfKrÜ xKYmPhr khJ~j yPfJÇ FUj IKfKrÜ xKYPmr KjPY ßTC ßxKhPT kJ mJzJPf kJrPZj jJÇ @mJr FTA IKih¬Pr oyJkKrYJuT FmÄ FT mJ FTJKiT kKrYJuTS IKfKrÜ xKYm @PZjÇ pMVì xKYm ßfJ @PZjAÇ 100 IKfKrÜ xKYPmr o†MrLTíf kPhr KmkrLPf xJPz 500 \j gJTPu FaJ ßfJ ˝JnJKmTÇ oπeJuP~ pJÅrJ xÄUqJKfKrÜ, fJÅPhr IPjTPT xÄpMKÜ jJPo khJ~j TrJ yP~PZÇ fJA Fxm ßãP© ßhUJ KhP~PZ kKrKYKfr xÄTaÇ PTJPjJ FTJ∂ xKYm fJÅr Km\Pjx TJPct oNu khKar kr mºjL KhP~ ßuPUj IKfKrÜ mJ pMVì xKYmÇ IKih¬r mJ xÄ˙J~ ßfJ F mºjLr oJP^ kKrKYKfxŒjú TotTftJ rP~PZj nNKr nNKrÇ ßfojnJPm ß\uJ k´vJxTPhrS pMVì xKYm kPh kPhJjúKf KhP~ ßmv KTZMTJu rJUJ y~ ßxA kPhÇ fUj fJÅrJS oNu khKmr kr KYKbkP©S F„k mºjL KhP~ kPhJjúKfk´J¬ kPhr kKrKYKf ßuPUjÇ IgY xrTJPrr xKYm ßgPT xyTJrL xKYm∏FA khèPuJ Àux Im Km\Pjx IjMxJPr xíÓÇ pJÅrJ ßxA hJK~fô kJuj TPrj, fJÅPhrA fJ ßuUJr

@xmJmkP©r j~ (34 kOÔJr kr) rP~PZ fJr ÆJrJ fJ ˝LTíf yPf yPm FmÄ TKoKar IjMPoJhj xJPkPã k´Kf˙JkPjr KmiJj rP~PZÇ IfLPf KmKnjú TJptJuP~r khiJrLPhr ßãP© ßhUJ ßpf mq~ xPïJYPjr TgJ ßnPm jfMj @xmJmk© âP~r mqJkJPr FPTmJPrA IjLy FmÄ pfãe kpt∂ ßorJof S rX TPr FèPuJ mqmyJr CkPpJVL rJUJ pJ~ ffãe kpt∂ ßTJPjJnJPmA FèPuJr CkPpJKVfJ KmjÓ yPf KhPfj jJÇ k´J~ YJr hvT iPr ßhUJ pJPò ßTJPjJ irPjr Kj~ojLKfr mJuJA mJ ßfJ~JÑJ jJ TPr khiJrLr kKrmftPjr xJPg xJPg TJptJu~ S mJxnmPjr ßp IÄvaMTM TJptJu~ KyPxPm mqmÂf y~ Fr @xmJmk©, khtJ S TJPkta k´Kf˙JkPjr oJiqPo kKrmftj TrJ yPòÇ FPf ßp KmkMu Igt mq~ yPò fJ ßhPvr xJiJre \jVe TftT í k´h• TPrr IgtÇ FT\j khiJrLr kKrmftPjr xJPg xJPg fJr TJptJu~ S mJx˙JPjr TJptJuP~r @xmJmk©, TJPkta S khtJr kKrmftj ßTJPjJ pMKÜPfA V´yePpJVq j~ FmÄ F irPjr kKrmftj \jVe k´h• TPrr IPgtr IkY~ ‰m Ijq KTZM j~Ç F kKrmftPjr xJPg \jPxmJr ßTJPjJ xŒíÜfJ ßjA mrÄ F irPjr kKrmftj FT\j khiJrLPT KmuJxmÉu \LmjpJkPj C“xJy ß\JVJ~Ç FojS ßhUJ ßVPZ FT\j khiJrLr @Voj krmftL ßpxm @xmJmk©, TJPkta S khtJ kKrmftj TrJ yP~PZ Fr èeVfoJj S oNuq k´Kf˙JKkf @xmJmk©, TJPkta S khtJr ßYP~ nJPuJ S xJvs~L KZuÇ F KmwP~ KmKnjú TJptJuP~r Ii˜j IPjPTr @Pãk gJTPuS khiJrLrJ ãofJir mPu ßx @Pãk xrTJr fgJ \jVPer ˝JgtrãJ~ ßTJPjJ irPjr luhJ~T ImhJj rJUPf kJrPZ jJÇ Foj IPjT khiJrLr ßãP© ßhUJ pJ~ xrTJKr YJTKr ßgPT ImxPrr xo~ mJxnmjK˙f TJptJuP~ xrTJr yPf xrmrJyTíf xJoV´Lr oPiq KmPvwf khtJ S TJPkta mqmyJr IjMkPpJVL ßhKUP~ KjP\ mqmyJPrr k´~Jx ßjjÇ KTZM KTZM khiJrLr ßãP© @xmJmkP©r KTZM xJoV´L ßpoj ßxJlJPxa, CjúfoJPjr mxJr ßY~Jr, mMT ßxul k´níKf FTJ∂ KjP\r TPr ßj~J kPhr optJhJr xJPg

khJ~j TrPf KVP~ IPjTPTA rJUPf yPò @PVr kPhÇ ßxaJ xKYmJu~ mJ ßk´we Cn~ ßãP©A ßhUJ pJ~Ç oπLk´KfoπLPhr FTJ∂ xKYm khKaPf xJiJrefCkxKYmFmÄ ßã©KmPvPw KxKj~r xyTJrL xKYmPhr khJ~j yPfJÇ fJÅPhr Kk´KnPu\ @APjS ßxA KmiJjA @PZÇ FUj ßmv TP~TKa ßãP© IKfKrÜ mJ pMVì xKYmS gJTPZjÇ IKih¬r mJ ˝J~•vJKxf xÄ˙JèPuJPf k´iJj khKa pMVì xKYm FmÄ ßã©KmPvPw IKfKrÜ xKYmPhr khJ~j yPfJÇ FUj IKfKrÜ xKYPmr KjPY ßTC ßxKhPT kJ mJzJPf kJrPZj jJÇ @mJr FTA IKih¬Pr oyJkKrYJuT FmÄ FT mJ FTJKiT kKrYJuTS IKfKrÜ xKYm @PZjÇ pMVì xKYm ßfJ @PZjAÇ TgJÇ ßk´wPe mJ Ijq ßTJgJS khJ~j yPu fJ ßuUJr TgJ j~Ç @r F„k ßuUJr ßrS~J\Ka FPTmJPrA yJu @oPurÇ KpKj ßp kPh hJK~fô kJuj TrPZj, ßxA kKrY~A ßhPmjÇ ßTJj C“x ßgPT ßVPZj FaJ \Lmjmí•J∂ ZJzJ Ijq© CPuäU Ik´P~J\jL~ FmÄ k´TJrJ∂Pr Àux Im Km\PjPxr KmYMqKfÇ Imvq xÄTaKa WjLnNf yP~PZ F„k ßmxJoJu kPhJjúKfPfÇ PTJPjJ ßTJPjJ mqJPY IPjT ßmKvxÄUqT TotTftJr YJTKr yP~PZ mPu fJÅPhr xmJAPT FTKa KjKhtÓ xoP~r oPiq IKfKrÜ xKYm kpt∂ kPhJjúKfr KjÁ~fJ TUPjJA ßhS~J y~KjÇ nKmwq“ kPhJjúKf AfqJKh Kmw~ KmPmYjJ~ KjP~ kKrKofxÄUqT TotTftJ KjP~JV ßhS~J yPu fJÅPhr IPjPTr YJTKrA yPfJ jJÇ YJTKr kJS~Jr \jqA fJÅPhr xrTJPrr TJPZ Tífù gJTJ CKYfÇ Imvq vNjq kPhr KmkrLPf ßpJVq TotTftJ mJZJA TPr xPmtJó ˜r kpt∂ kPhJjúKfr xMPpJVS gJTPZAÇ k´P~J\Pjr IKfKrÜ TotTftJ SkPrr kPh ßbPu KhP~ ßmfj, VJKz-mJKzr xMKmiJKh, FojKT ßkjvj UJPf Tf KmkMu kKroJe Igt xrTJPrr IKfKrÜ mq~ yPò, FaJ FTaM UKfP~ ßhUJ hrTJrÇ nJrPf @AFFx TotTftJPhr KmvJuxÄUqTPT ßTªsL~ xrTJPrr pMVì xKYm (rJ\q xrTJPrr xKYm) kh ßgPTA Imxr KjPf y~Ç kPhJjúKfPT IKiTJr KyPxPm ßTJgJS ßhUJ y~ jJÇ FUj ßfJ oPj y~ IKfKrÜ xKYm kpt∂ kPhJjúKf IPjTaJ IKiTJPrr kptJP~ YPu ßVPZÇ FUj pKh fJÅrJ 1 j’r ßV´PcS kPhJjúKf YJj fJyPu TL TrJ yPm, FA H“xMTq @PZ IPjPTr oPiqÇ xÄTaaJ ˝·˙J~L mPu ßp pMKÜ ßhS~J yPò, fJ TfaJ V´yePpJVq, ßxaJ KmPmYjJr hJKm rJPUÇ k´JKfÔJKjT ví⁄uJ, Kj~ojLKfr mqfq~, khkhKmr IKuKUf optJhJ ysJx FTmJr WaPu FèPuJ KlKrP~ @jJ TKbjÇ fhMkKr KnK• kptJP~ TotTftJr

ßmoJjJj yPuS F irPjr IjqJ~ S IQjKfT TJ\ fJPhr ßoJPaS KmYKuf TPr jJÇ Foj KTZM khiJrL rP~PZj pJPhr mJxnmj xŒNert PN k xrTJKr mqP~ xKöf TrJ y~Ç F irPjr xKöfTrPe mJxnmPj mqmÂf xm irPjr xJoV´L xrTJKr IPgt â~ TrJ y~Ç k´gJjMpJ~L FT\j khiJrLr F irPjr mJxnmPj @Voj S k´˙JPjr xo~ xrTJr TftT í xrmrJyTíf xJTMuq xJoV´Lr fJKuTJ k´fq~jkNmT t mMP^ KjPf S mMK^P~ KhPf y~; KT∂á UMm To khiJrLPT F TJ\Ka xKbTnJPm k´KfkJuj TrPf ßhUJ pJ~Ç xrTJKr mqP~ xrTJr ßgPT mrJ¨Tíf mJxnmPj mqmÂf xm irPjr xJoV´L xKöfTrPer kKrKi CKuäKUf khiJrL mqfLf xJoKrT ßmxJoKrT KmKnjú KmnJPVr KmKnjúkptJP~r TotTftJ ImKi Km˜ífÇ Fxm mJxnmj mrJ¨k´J¬Phr fgJ~ @Voj S k´˙JPjr xo~ kKrPi~ TJkzPYJkz S mqmyJpq k´xJijL ZJzJ @r KTZMA @jPf S KjPf y~ jJÇ FPhr ßãP©S @Voj S k´˙JjTJuLj mMP^ ßj~J S mMK^P~ ßh~Jr oPiq ˝òfJr WJaKf kKruKãf y~Ç FT\j khiJrLr TJptJu~ mJ mJx˙Jj˙ TJptJuP~r @xmJmk©, TJPkta S khtJ k´níKf xÄKväÓ KmKiKmiJj IjMpJ~L kKrmftj TrJ yPu @PVr xJoV´L pgJpg k´Kâ~J IjMxrekNmT t KjuJo KmùK¬r oJiqPo xPmtJó hrhJfJr TJPZ KmKâ TrJr TgJ; KT∂á F ßãP©S ßhUJ pJ~ ˝\jk´LKfr oJiqPo fJr WKjÔ\jPhr TJPZ jJooJ© oNPuq FèPuJ y˜J∂r TrJ yPò pJ xrTJrPT pMKÜxñf rJ\˝ k´JK¬ ßgPT mKûf TrPZ Ikr KhPT F irPjr FT\j khiJrLr FTKa TJptJuP~ @Voj krmftL pUj Fxm xJoV´L âP~r @j\Jo ÊÀ y~ fUj ßhUJ pJ~ Kj~ojLKfr ßfJ~JÑJ jJ TPr fJr WKjÔ\jPhr oJiqPo xrmrJPyr TJptKa xoJiJ TKrP~ CnP~r \jq uJPnr hM~Jr ImJKrf TPr ßhjÇ xm kptJP~r khiJrLr xrTJKr hJK~Pfôr Ijqfo yPuJ Kj”˝Jgt \jPxmJÇ KT∂á FT\j khiJrL pKh kPh @Voj krmftL Kj~ojLKf S KmKiKmiJPjr mqfqP~ fJr TJptJu~ S mJx˙JPjr TJptJuP~r xrTJKr IPgt â~Tíf xJoV´L ßTJPjJ irPjr pMKÜxñf TJre mqKfPrPT kKrmftj TPrj ßx ßãP© xJoV´Lr kKrmftj FT\j khiJrLr TJPZ \jPxmJr ßYP~ IPjT mz KTZMÇ F irPjr mz KTZM ßgPT pf Khj kpt∂ jJ FT\j khiJrLr KjÏíKf uJn WaPm ff Khj kpt∂ oJjKxTfJ j~ @xmJmk© S ßx xÄKväÓ xJoV´Lr kKrmftj WaPfA

˝·fJr xoxqJKaS ßoaJPjJr CPhqJV k´P~J\jÇ xKYmJu~ ßgPT ßk´wPe khJ~j jfMj ßTJPjJ k´gJ j~Ç IPjT ßãP© xÄKväÓ k´KfÔJPj ßjfífô ßhS~Jr ßpJVq TotTftJ gJPTj jJÇ ßxUJPj ßk´wPe KjP~JV KhPf y~Ç FaJ IKfKrÜ kKroJPe TrPf KVP~ ßTJPjJ ßTJPjJ k´KfÔJPjr ßkvJVf hãfJ ysJx kJPò mPu IKnPpJV rP~PZÇ ßxA k´KfÔJPj kPhJjúKfPpJVq ßTJPjJ TotTftJ gJTPu fJÅPT mKûf TPr ßk´wPe ˙J~LnJPm KjP~JPVr k´Kâ~J YuoJj rJUJ xKbT j~Ç Imvq F„k ßk´wPe KTÄmJ YMKÜKnK•T KjP~JV \jk´vJxj ZJzJS xJoKrT mJKyjL, KmvõKmhqJuP~r KvãT FojKT rJ\jLKfKmh ÆJrJS y~Ç @r FA \jk´vJxPj ÊiM KmKxFx (k´vJxj) TqJcJPrr TotTftJA jj, rP~PZj xm TqJcJPrr TotTftJÇ IKih¬r, kKrh¬r xÄ˙J oNuf ßkvJhJrPfôr KjKrPU QfKrÇ FPhr krJoPvt oπeJu~ xMKjKhtÓ KmKiKmiJj IjMxre TPr jLKfKjitJre TPrÇ mJ˜mJ~jS IPjT ßãP© gJPT ßxA xm xÄ˙Jr hJK~PfôÇ \jk´vJxPjr SkPrr ˜Pr TotTftJr xÄUqJKiPTqr TJrPe dJuJSnJPm ßk´wPe KjP~JV k´Tf í kPã xrTJPrr \jq TuqJeTr yPm jJÇ @r IPjTèPuJ ßk´we khS Fxm kPhJjúKfk´J¬ TotTftJr \jq ßmoJjJjÇ fPm ßk´we FTKa oJ©J~ mrJmr KZuÇ oJ©Jr ßyrPlr yPf kJPrÇ fPm oNu ßYfjJ ßgPT KmYMqf yS~Jr xMPpJV ßjAÇ FUJPj \j˝Jgt Kmw~Ka xmtJPV´ KmPmYjJ~ rJUJ hrTJrÇ pJ WaJr WPa ßVPZÇ FaJ ßlrJPjJ pJPm jJÇ fPm ßTC ßhPU ßvPUÇ ßTCmJ ßbPTÇ @orJ ßhPU-ÊPj ßfJ KvUuJoA jJ, FUj ßfJ ßbPT ßVKZÇ KkrJKoc @TíKfr k´vJxj FUj IPjTaJ KmkrLf KY© KjP~PZÇ KnK•oNPu TotTftJ ßjAÇ SkPrr KhPT ÈbJÅA ßjA bJÅA ßjA' Im˙JÇ FmJr I∂f ßbPT KVP~ KvUPf ÊÀ TKrÇ

gJTPmÇ

asJPŒr jLKf (35 kOÔJr kr) \JfL~fJmJhL @S~J\ KfKj fMPuPZj fJr lPu oJKTtj pMÜrJÓs fJr kNmt ßVRrPm kMj”k´KfKÔf yS~J ßfJ hNPrr TgJ, fJrJ @rS KkKZP~ kzPm, pJr vft AKfoPiqA Kmvõ IgtjLKfPf ‰fKr yP~PZÇ mJKeK\qT xÄrãe jLKfr TgJ mPu KfKj @PoKrTJr xJoKrT vKÜ míK≠r TgJ mPuPZjÇ FaJ xTPuA \JPj ßp, mftoJPj oJKTtj pMÜrJÓs IgtjLKfr ßgPT xJoKrT vKÜ k´P~JPVr oJiqPoA KmPvõ fJPhr k´JiJjq m\J~ ßrPUPZÇ FA vKÜ @rS míK≠ TrJ FmÄ fJr \jq xJoKrT mJP\Pa mqP~r ßp xLoJ oJKTtj TÄPV´x TftT í VíyLf yP~PZ, ßxaJ mJKfu TPr KfKj xJoKrT mq~PT ImJi TrJr ßWJweJ KhP~PZjÇ fJr ßTJPjJ CkuK… ßjA ßp, mftoJPj @PoKrTJ ßp IgtQjKfT xÄTPa KjoKöf yP~PZ fJr Ijqfo k´iJj TJre KjP\r IgtQjKfT vKÜr fMujJ~ xJoKrT UJPf IKfKrÜ mq~Ç F TJrPeA oJKTtj TÄPV´x xJoKrT UJPf mqP~r xLoJ KjPhtv TPrPZÇ FUj xJoKrT UJPf mq~ mz @TJPr @rS míK≠ TrJr ßWJweJ TJptTr TrPu fJPhr FA xÄTa Kj”xPªPy VnLrfr yPmÇ asJŒ mPuPZj, fJr kNmmt ftL ßk´KxPc≤Phr @oPu IjqJjq ßhv IgtQjKfT KhT KhP~ uJnmJj yP~PZ FmÄ @PoKrTJ ãKfV´˜ yP~PZ! xJrJ hMKj~J uMakJa TrJr CP¨Pv ßhPv ßhPv, KmPvw TPr oiqk´JPYqr ßfu xŒh uM£Pjr \jq xJoKrT vKÜ fJrJ mqmyJr TPrPZj @lVJKj˜Jj, ArJT, KuKm~J, KxKr~J~ FA CP¨PvqA xJoKrT @V´Jxj YJKuP~ fJrJ ±Äxpù TPrPZjÇ @PoKrTJr xJoKrT vKÜ míK≠r ßWJweJ @V´Jxj S uMakJa @rS mqJkTnJPm YJuJPjJr fJKVh ßgPTA xíKÓ yP~PZÇ FTKhPT mJKeK\qT xÄrãe FmÄ IjqKhPT xJoKrT @V´JxPjr oJiqPo uM£j míK≠r oPiq ßp ƪô @PZ, ßxA ƪôA ßk´KxPc≤ asJPŒr vJxjPT Foj Im˙J~ FPj hJÅz TrJPm, pJr kKreKfPf ßk´KxPc≤ asJPŒr IKnvÄxj kpt∂ yPf kJPrÇ F @vïJ AKfoPiqA fJr jJjJ jLKf S TJptTuJPkr oPiq ßhUJ pJPòÇ


Surmanews

38 Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

Takeaway For Sale

Located near Heathrow in a prime location. Rent 12k a year. lease currently 12 years but could be extended. Current takings are 4k+ per week. Forced sale due to ill health. Call on 07572 026604

Indian Restaurant For Sale 6/1/17

In Berkshire, 15 years open lease, rent £32,000 per year, rates £8,000 per year, takings between £12,000 to £14,000 per week, seating for 75, selling due to management problems. Serious buyers only please. Call Riad on: 07568 056 922

Restaurant For Sale 17/3/17

Established 38 years, in Wellingborough that is being sold due to current freehold owners retiring.Lease for sale term is negotiable 90-100 seater restaurant that has 5 Large bedrooms for secondary income.There is also a large garden space for extra seating or Shisha lounge. Please Contact Mr Chowdhury 07449509456 07825432765 03/02/17

27 January - 02 February 2017 m SURMA

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property TAKEAWAY FOR SALE

In Essex Wickford, with 2 bedroom above the takeaway, 15 year lease, rent £15000 per year, price £40000. Please call for further info: 07852 589 742 17/03//17

HOUSE FOR SALE / PART EXCHANGE IN SYLHET

UPOSHOHAR E BLOCK, central location, 8 decimal land, 6 tala foundation, 3 tala completed, south facing house,currently 6 flats renting TK 70.000, monthly. For urgent sale / part exchange with England. Contact DR. SAMI 07951630621 / 07398719632 13/1/17

Basha in Sylhet Town Centre For Sale

2 of 3 storey buildings on one plot, total of 8 family size apartments with rental income, 1 is luxury apartment. 1 garage. Empty land within area still remaining, potential for another building. Total area 13.5 decimal. Current owner over 25 years. Convenient location. For quick sale. Please call Shelim Ahmed on 07919 174719 02/12/16

Indian Takeaway For Sale

Illness forces sale. In Croyon,Kenley (Purley). Very good buisness, established over 18 years, £3000 a week taking, £275 a week rent. Price £50,000. Please call for further info on: 07957 784 021

Restaurant For Sale 24/2/17

In Northampton. Prime location, with negotiable lease term. Refurbished to a very high standard, fully licensed with 80 seats & disabled access. Premium £80k o.n.o (inc. fixtures / fittings), Rent 22,000pa, rates 600pm. Very profitable with lots of potential. Selling due to career change & family commitment. Mr Rahman 07860 660 150

Takeaway For Sale

LAND FOR SALE

Takeaway For Sale

Good location in Kentish town, Fortess road. Good business. 23 years long running with one owner. Rent is £21k, new long lease. Very nice big space takeaway. You can open restaurant enough space, big kitchen and storage room. reception area is big. You can put some tables. Quick sale please Contact: K.Rahman 07949 075 521

13 decimal land for sale in Fothepur, Beanibazar, located next to main road ideal for building a home. For more information call 07940 301 746

Restaurant For Sale 27/1/17

Well established Halal Restaurant in March, Cambridgeshire. Located in town centre. 54 seater with 5 bedroom accommodation, 16 year open lease. Owner since 1992, genuine reasons for sale. rent £11,000 serious buyers only, price: £65,000 Call: 07832 031 595

Clapham London,SW4 15 year Lease remaining Premium: £120K £9,000 Rent per annum, A3 Licence Weekly Takings: 5.5k6k. Please Call Zak 07538 401 497 17/03/17

COMMERCIAL LAND FOR SALE (SYLHET) Prime location in Taltola - right opposite the Hiltown Hotel. -About 4 decimal area -Legth; 100 feet -Width; 16 feet For any further information/interest please contact; Mr Shahin (BD) 008801712067262

DEADLINE FOR ADVERTS IS WEDNESDAY 5.00 PM 10/02/17

28/4/17

yKmVP† mJxJr \J~VJ Kmâ~

17/2/16

TO ADVERTISE PLEASE CALL: 0207 377 9787

Rates For Classified Subscribe to......... 1 week £50 10/03/17

yKmV†-vJP~˜JV† oyJxzPT 2jÄ kMu xÄuVú xzT S \jkg IKlPxr kNmtkJPvõt xLoJjJ k´JYLPrr xJPg uJVJPjJ 7.5 (xJPz xJf) vfJÄv KjÏ≥T \J~VJ KmKâ yPmÇ VqJx, KmhMq“, ßkRr kJKj, ßaKuPlJj xy xTu jJVKrT xMKmiJ KmhqoJj IJPZÇ ÊiMoJ© k´Tíf IJV´yL ßâfJrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: +44 07737 417373 / +88 01712 006608

SURMA 27/01/17

2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 *8 weeks - £150 T: 020 7377 9787

TO ADVERTISE PLEASE CALL 020 7377 9787

DEADLINE WEDNESDAY 5.00 PM

Sunny Shopfront Shutters

24 HOUR EMERGENCY REPAIR & SERVICES RESTAURANT & TAKEAWAY SPECIALISTS

WE CARRY OUT ALL WORKS ON SHOP FRONTS, GARAGE SHUTTERS, DOOR REPAIRS, ELECTRIC REMOTE, GRILLES, BLINDS AND GLASS REPLACEMENT visit: www.shopfrontsandshutters.co.uk

T: 07584 023 969 or 07950 921 868

SURMA 34th Year, Issue 1773, 25 - 31 May 2012

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr r IJyoh cJ” mKv IJuyJ\ : orÉo ksKfÔJfJ

~qJr Ju KmPyKn FK≤ ßxJv

, Issue 34th Year SURMA

May 2012 25 - 31 1773,

kOÔJ mJÄuJ 64 ‰\qÔ 1419 11 - 17

2 yJ\Jr 5v kJC¥ \KroJjJr KmiJj

50p

JyJrJ KmFjKk oJouJr JrlÅoJoJPhuJ~Khv9 @VPˆr oPiq rJ~? 33 ßjf

ßjfJr FUj 33 Ç kPr rJÓs ∂ yP~ CbPZ KmPrJKifJrksvú âov \ôu vj mJ oJouJr jr fLms ßxA xKTC ßo - \JKoP ÅTPZ KTjJ yPuJ ksK TJrPe IPjT dJTJ, 23 TrJr KhPT ^M gJPTÇ KT∂á rJÓs hr nNKoTJr kzPf kJPrÇ h§ KjKÁf KTZM muJ Pãr @Aj\LmLP mJ ksv˜ yP~ J rJÓsk @APj IPjT xMPpJV xLKof KjP~JV kJS~ 57 kOÔJ~ T vKÜÇ oNu Kj~Jo Pfr KTZM TrJrhuL~ KmPmYjJ~ xo~ @hJuPjJr oJouJ~ mJx ßkJzJ

JC¥ 2 yJ\Jr 5v kKmiJj \KroJjJr

∑¥PT UMj ßoP~r m~Pl IKnpMÜ TrJr hJP~ mJXJKu oJ yPuj FT

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr (IxJoJK\T IJYre) k´KfPrJPi TPbJr khPãk KjPf pJPóZ ßTJ~JKuvj xrTJrÇ F \jq kMKuvPT IJPrJ ßmKv ãofJ k´hJjxy xPmtJóY 2 yJ\Jr 5v kJC¥ kpt∂ \KroJjJr KmiJj ßrPU pgJpg IJAKj xÄÛJr xJij TrJ yP~PZÇ Vf 21 ßo, oñumJr ßyJo ßxPâaJKr ßfPrxJ ßo FK≤ ßxJxqJu KyPmKn~qJr Krlot KmuKa yJC\ Im ToP¿ C™Jkj TPrjÇ jfáj IJAPj ßp ßTJPjJ irPer FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr ßpoj 59 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ KmKm jJPor ßo - ßVhM oJ UMPjr u¥j, 23m~Û FT mJXJKu jÇ fJr 47 mZr IKnpMÜ yP~PZ fJr 13 KfKj r IJYre) hJP~ at IKnPpJV xMKyjJ UJjPoUMj xMroJ KrPkJ ~qJr (IxJoJK\TxrTJrÇ F Kmr∆P≠ r ßoP~ IJWJf dJTJ,TPr 23 ßo KmPyKn ßTJ~JKuvj 5v fJr- KmFjKk S fJPhr ßjfífôJiLj KmPrJiLhuL~ ß\Ja \JKjP~ KhP~PZ, ßp jJPoA cJTJ ßyJT, mZr m~Px ßxJvJu oJgJ~ 2 yJ\Jr pJPóZ f•ôJhJP~ miJ~T xrTJr mqm˙J kMjmtyJPur ksKfvs∆Kf ßkPu fJrJ xrTJPrr xPñ @PuJYjJ~ mxPf ks˜MfÇ xPmtJóY xJij ßo - FK≤ m~Pl∑¥PTFmÄ FA UMPjr k KjPf KhPf u¥j, 23i TPbJr khPã ãofJ k´hJjxy IJAKj xÄÛJr J ßo xrTJPrr IiLPj KjmtJYPj IÄv ßjS~Jr ksvúA SPb jJÇ KT∂á ãofJxLj @S~JoL uLV xJl YJKkP~ huL~ Sø TPrPZj Ckr ßTJPjJ k´KfPrJP IJPrJ ßmKvKmiJj ßrPU pgJpgßxPâaJKr ßfPrxToP¿ ÊjJjL mPußvPw KhP~PZ, KmPrJiL hu YJAPu I∂mtftLTJuLj xrTJPrr IiLPj KTnJPm KjmtJYj xMÔM TrJ pJ~ ßx ßoP~r hLWt uvPT K Ç Im ßyJo \jq kM yJC\ \KroJjJr yPfkOkJPrÇ ßVhM KmKmPT ÔJ~ KT∂á f•ôJmiJ~PTr vft \MPz ßhS~J xÄuJk TUPjJA j~Ç hMA kPãr FA oMPUJoMKU oñumJr ßYP~KZPuj f @PuJYjJ 60 kJC¥ kpt∂ Ç Vf 21 ßo,~qJr Krlot KmuKa ßmAKu IJhJu Im˙JPj IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmuÇ yfJvJ mJzPZ xJiJre oJjMPwrÇ xÄuJPkr x÷JmjJS xMhNrkrJyfÇ ~qJr ßpoj TrJ yP~PZ Ju KyPmKn u KmPyKn 59 kOÔJ~ YuoJj IK˙r xo~PTA ßTmu ksuK’f TrPZ ßhPvr hMA ksiJj rJ\QjKfT hPur FA Ijz Im˙JjÇ FK≤ ßxJvJ FK≤ ßxJxq TPrjÇ ßTJPjJ irPer C™Jkj ßp jfáj IJAPj

v ÑPr ßh J~T’ Y ‘f•ôJmi

‘f•ôJmiJ~T’ YÑPr ßhv

F KjmtJYj Jr 1917, KmKx yJPur ßn muPfSzJ∂ ßp jJPoA ßyJT KmFjKk &lrkMjmtßo Ja TgJJaKm Ki YN jJrJ\ @S~JoL uLV hJKm @hJP~ Ijz ßoJ\Jl e oJ KrPkJ at TqJaJrJxt IiqJkTh @r ßjA- KmKvÓ IJYr KmPrJiL hu f•ôJmiJ~T xrTJr jJoKa xMrpfA YJkJYJKk mJÄuJPhvzJ∂ ßnJaJr IJxjú xrTJr TÀT,ßof•ô-JmiJ~T pKh ksiJjoπLr kZª jJ Pj Yá KjmtJYPj 23 ßo T @yo 23 e KjmtJY

cJTJ ßyJT, Z, ßp jJPoAmxPf ks˜MfÇ ~ KhP~P xJl ß\Ja \JKjP xPñ @PuJYjJ~@S~JoL uLV KmPrJiLhuL~fJrJ xrTJPrr pJ~ ßx ãofJxLj ßjfífôJiLj ßkPu jJÇ KT∂á m KjmtJYj xMÔM TrJFA oMPUJoMKU Kk S fJPhr JPur ksKfvs∆Kf Jr ksvúA SPb KTnJP hMA kPãr xMhNrkrJyfÇ ßo - KmFjr mqm˙J kMjmty Pj IÄv ßjS~ xrTJPrr IiLPj JA j~Ç JS dJTJ, 23 KjmtJY xrTJ Im˙JjÇ kr x÷Jmj tLTJuLj xÄuJk TUPj f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPjYJAPu I∂mtf \MPz ßhS~J e oJjMPwrÇ xÄuJP hPur FA Ijz vft hu ßTJPjJ huL~ Z, KmPrJiL f•ôJmiJ~PTr J mJzPZ xJiJr ksiJj rJ\QjKfT hMA mPu KhP~P kJPrÇ KT∂á ßTmuÇ yfJv ßhPvr yPf uK’f TrPZ @PuJYjJ IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmu ks Im˙JPj IK˙r xo~PTA Jr jJoKajJ YuoJj iJ~T xrT

jKk ßyJT KmF ßp jJPoA@hJP~ Ijz muPfS hJKm f•ôJm kZª r TgJ JPjJ JjoπLr pKh ksi ßãP© ßpPT KT∂á kMjmtyJPu @S~JoL uLV JKk y~ ßx fJ yPf kJPrÇ jjJrJ\ KmPrJiL hu pfA YJkJY jJPoA xrTJr JPrr IiLP

dJTJ, IiqJk IjojL~ y~ ßx ßãP© ßpPTJPjJ xJiJr ãofJxLj u¥j, ksPvú Pjr Ç ßxA xJPg 59 kOÔJ~ h @r xP~v IgtjLKfKmh uLVÇyP~PZ F mqJkJPr jJPoA fJ yPf kJPrÇ KT∂á FPxJK@S~JoL lr @yo rJPf k´TJvjJTrJ ßoJ\Jl& ßTJPjJ rTPorfJKuT ZJz JßhPm fJrJÇ KjhtuL~ KjmtJYj yPf yPm KjhtuL~ xrTJPrr IiLPjoñumJr ßjAÇ KjrPkãÔJ~xrTJPrr @jMÔJKjT ßWJweJr vPft F mqJkJPr Iau KmFjKkÇ FA xrTJPrr jJo JjLr KfKj rJ\i KmPrJiL 59 kO hu KmFjKk xrTJPrr xPñ xÄuJPk TL yPm ßxKa KjP~S @PuJYjJ yPf kJPrÇ

11 - 17 ‰\qÔ 1419 mJÄuJ 64 kOÔJ 50p

oJouJr lÅJPh KhvJyJrJ KmFjKk

33 ßjfJr oJouJ~ 9 @VPˆr oPiq rJ~?

dJTJ, 23 ßo - \JKoPjr fLms KmPrJKifJr kPr rJÓs FUj 33 ßjfJr h§ KjKÁf TrJr KhPT ^MÅTPZ KTjJ ßxA ksvú âov \ôSUR u∂ yP~ CbPZÇ MA 34th @APj IPjT KTZM muJ gJPTÇ KT∂á rJÓs yPuJ ksKxKTCvj mJ oJouJr Year, Issu oNu Kj~JoT vKÜÇ rJÓskPãr @Aj\LmLPhr nNKoTJr TJrPe IPjT e 1773 , 25 xo~ @hJuPfr KTZM TrJr xMPpJV xLKof mJ ksv˜ yP~ kzPf kJPrÇ 31 May 2012 mJx ßkJzJPjJr oJouJ~ huL~ KmPmYjJ~ KjP~JV kJS~J 57 kOÔJ~

FK≤ ßoP~r m~Pl∑¥PT UMj ßxJvJu

ksKfÔJfJ

: orÉo IJuyJ\ cJ” mKv r IJyoh

KmPyKn~qJ oJouJr r 33 ßjfJr oJolÅuJ~JPh KhvJyJrJ KmFjKk

2 yJ\Jr 5v k \KroJjJr KmiJjJC¥

TrJr hJP~ IKnpMÜ yPuj FT mJXJKu oJ

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - ßVhM KmKm jJPor 47 mZr m~Û FT mJXJKu oJ UMPjr hJP~ IKnpMÜ yP~PZjÇ fJr Kmr∆P≠ IKnPpJV KfKj fJr 13 mZr m~Pxr ßoP~ xMKyjJ UJjPor m~Pl∑¥PT oJgJ~ IJWJf TPr UMj TPrPZj FmÄ FA UMPjr hJP~ fJr ßoP~r Ckr YJKkP~ KhPf ßYP~KZPujÇ hLWt ÊjJjL ßvPw Sø ßmAKu IJhJuf ßVhM KmKmPT 60 kOÔJ~

IiqJkT ßoJ\Jl&lr KmKxF KjmtJYj ßoJa ßnJaJr 1917, @yoh @r ßjA IJYre KmKi YNzJ∂ dJTJ, 23 ßo - KmKvÓ IgtjLKfKmh IiqJkT ßoJ\Jl&lr @yoh @r ßjAÇ oñumJr rJPf KfKj rJ\iJjLr 59 kOÔJ~

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - IJxjú mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vPjr xJiJre KjmtJYPj YázJ∂ ßnJaJr fJKuTJ k´TJv TrJ yP~PZÇ ßxA xJPg KjmtJYPj 59 kOÔJ~

‘f•ôJ

iJ~T’ jfáj IKlPx mIJkJPx∫ YÑPr

11 - 17

‰\qÔ 1419

mJÄuJ 64 kOÔJ

9 @VPˆr oPiq

50p

rJ~?

dJTJ, 23 h§ KjKÁf ßo - \JKoPjr @APj IPjTTrJr KhPT ^M fLms KmPrJKifJr KTZM muJ ÅTPZ KTjJ ßxA kPr rJÓs FUj oNu Kj~Jo xo~ @hJuT vKÜÇ rJÓskgJPTÇ KT∂á rJÓs ksvú âov \ôu∂ 33 ßjfJr mJx ßkJzJ Pfr KTZM TrJrPãr @Aj\LmLPyPuJ ksKxKTCvj yP~ CbPZÇ PjJr oJou hr mJ xM J~ huL~ PpJV xLKof mJ nNKoTJr TJrPe oJouJr ksv˜ KmPmYjJ~ IPjT KjP~JV yP~ kzPf kJPrÇ kJS~J 57 kOÔJ~

ßoP~r m~ TrJr hJ Pl∑¥PT UMj yPuj FT P~mJ IKnpMÜ XJKu oJ

u¥j, 23 k´KfPrJP ßo - FK≤ ßxJvJxMroJ KrPkJat i TPbJr \jq kMKuvPT khPã u KmPyKn~qJr (IxJ kJC¥ kpt∂ IJPrJ ßmKvk KjPf pJPóZ ßTJ~J oJK\T IJYr u¥j, 23 xMroJ KrPkJ ãofJ k´ TrJ yP~PZ \KroJjJr hJjxy Kuvj xrTJ e) 47 mZr ßo - ßVhM at FK≤ ßxJxq Ç Vf 21 ßo,KmiJj ßrPU pgJpg xPmtJóY 2 yJ\JrrÇ F KmKm m~Û FT hJP~ oñum Ju IJAKj xÄÛJr 5v mJXJKu jJPor C™Jkj TPrjÇ KyPmKn~qJr KrloJr ßyJo ßxPâ Kmr∆P≠ IKnpMÜ yP~PZ oJ UMPjr jfáj IJAPj aJKr ßfPrxxJij t KmuKa mZr m~PxIKnPpJV KfKj jÇ fJr J ßo ßp ßTJPj yJC\ Im fJr r ßoP~ J irPer m~Pl∑¥ ToP¿ xMKyjJ UJjPo13 FK≤ ßxJvJ TPrPZj PT oJgJ~ IJWJf r u KmPyKn ~qJr ßpoj ßoP~r FmÄ FA UMPjr TPr UMj ßYP~KZPuj Ckr YJKkP hJP~ fJr 59 kOÔJ~ Ç hLWt ÊjJjL ~ KhPf ßmAKu IJhJu ßvPw f ßVhM KmKmPT Sø

dJTJ, 23 f•ôJmiJ~Tßo - KmFjKk ßTJPjJ huL~ xrTJr mqm˙S fJPhr ßjfíf J kMjmtyJPur ôJiLj KmPrJi xrTJPrr mPu xMroJ LhuL~ KrPkJatß\Ja IiLPj KjmtJY ksKfvs∆Kf @PuJYjJKhP~PZ, KmPrJiL uJKjtÄ~ KhP~P u¥j, 23 ßkPu ßofJrJ- \JKjP Pj IÄv ßjS~ hu xrTJ˙Prr Im˙JPj yPf kJPrÇ KT∂á YJAPu I∂mtf KcxFmøPhr ßjfí JjL~xPñ Z, ßp jJPoA cJTJ ksvúA SPb IKjÁ tLTJuLj Jr \Pjq @PuJ jJÇ KT∂á ßyJT, YuoJj IK˙r ~fJA mJzPZf•ôJmiJ~PTrß˝óZJPxmL xrTJPrrIJkJPx∫-Fr vft \MPz xÄVbj ãofJxLjYjJ~ mxPf ks˜ IiLPj KTnJP ßTmu xo~PTA MfÇ ßhS~J xÄuJk @S~ jfáJjmJzPZ IkJPrvjJu ßycPTJ~JaJxt Sm ßTmu ks Ç yfJv TUPjJA KjmtJYj xMÔM TrJJoL uLV xJl uK’f TrPZ TKoCKjKa xJiJr yJm-Fr e oJjMPwIJjMÔJKjT j~Ç pJ~ ßx ßhPvr rÇ xÄuJP CPÆJij CkuPã FTkr hMA kPãr FA hMA ksihMJj’KhjmqJKk oMPUJoMKU rJ\QjyP~PZ metJdq TotxNKY kJKuf KfT hPurx÷JmjJS xMhNrkrJyf FA Ijz PxJomJr 21 ßo S oñumJr 22 ßo Im˙JjÇ Ç 56 kOÔJ~ KmPrJ

ßhv

IiqJkT @yoh ßoJ\Jl&lr @

60 kOÔJ~

KmKxF Kjm tJYj

r ßjA kMjmtyJPu ßoJa ßn r TgJ jJrJ\ @S muPf IJYre JaJr 1917, JkJPx∫ ~JoL uLV S ßp jJPoA KmKi YNz ßyJT J∂ KlPx I jfáj ITqJPorJr ßYJPU mJÄuJaJCPjr ‰mvJUL ßouJ 1419 hJKm @hJP~ IjKmFzjKk jf áj IKlPx IJkJPx ∫

jJo xrT iJ~T KjhtuL~ FA xrTJPrr TÀT, f•ôJmjL~ ãofJxLjPr kJPrÇ yPf yPm KkÇ ksPvú IjouLVÇ F mqJkJ L~ KjmtJYj Pr Iau KmFj @PuJYjJ yPfiL hPur @S~JoL jJ fJrJÇ KjhtuvPft F mqJkJ ßxKa KjP~S Jr FUj KmPrJ yPmÇ mJiq ZJz ßhPm JKjT ßWJweJr Pk TL yPmJr hJkPa xrT o~ oJjPf 56 kOÔJ~ xÄuJ rTPor ãof oJjPuS FTx ßTJPjJ xrTJPrr @jMÔ JPrr xPñ AxMqPf jJ FA KjrPkã hu KmFjKk xrT JoL hJKm TrPuS KmPrJiL @Vsy ksTJv S rJK\ j~ @S~ 61 kOÔJ~ mxJr @PuJYjJ TrPf J ßTJPj

mxJr @Vsy ksTJv TrPuS FA AxMqPf ßTJPjJ @PuJYjJ TrPfS rJK\ j~ @S~JoL 61 kOÔJ~

ãofJr hJkPa xrTJr FUj KmPrJiL hPur hJKm jJ oJjPuS FTxo~ oJjPf mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ - uJKjtÄ 23 ßo ßjfí˙JjL~ u¥j, r \Pjq x∫-Fr KcxFmøPh xÄVbj IJkJP J~JaJxt S ß˝óZJPxmL rvjJu ßycPTIJjMÔJKjT jfáj IkJP yJm-Fr JKk FT TKoCKjKaCkuPã hM’Khjmq yP~PZ CPÆJij TotxNKY kJKuf Jr 22 ßo metJdq 21 ßo S oñum 56 kOÔJ~ Jr PxJom

19 ßouJ 14 ‰mvJUL JaJCPjr JPU mJÄu ßY r rJ TqJPo

kOÔJ~ 32-33

iL hu pfA TÀT, f•ôJm YJkJY iJ~T xrTJKk ksPvú Ijo Jr ßTJPjJ jL~ ãof @S~ f•ôJmiJ~T JxLj KjrPkã rTPor ZJz ßhPmJoL uLVÇ F xrT pKh ksi KmPrJiL xrTJPrr @jMÔ jJ fJrJÇ mqJkJPr 32-33y~ kOÔJ~ JjoπLr Jr jJoKa hu KmFj Kjhtu ßx ßãP© kZª jJ mxJr @Vsy Kk xrT JKjT ßWJweJr L~ KjmtJYj vPft JPrr xPñ yPf yPm jJPoA fJ yPf ßpPTJPjJ ßTJPjJ @Pu ksTJv kJPrÇ KT∂á JYjJ TrPfTrPuS FA xÄuJPk TLF mqJkJPr Iau KjhtuL~ xrT KmFj JPrr AxMqP yPm S rJK\ j~ @S~ f ãofJr ßxKa KjP~S KkÇ FA xrT IiLPjJPrr jJo JoL hJKm @Pu hJkP 61 kOÔJ~ jJ oJjPu a xrTJr FUjJYjJ yPf kJPrÇ S FTx o~ oJjPfKmPrJiL hPur mJiq yPmÇ 56 kOÔJ~

dJTJ, 23 IgtjLKfKmh ßo - KmKvÓ IiqJkT ßoJ\Jl& lr @yo ßjAÇ oñumJr h @r KfKj rJ\i rJPf JjLr 59 kOÔJ~

u¥j, xMroJ 23 FPxJKxP~v ßo - IJxjKrPkJat ú mJÄuJ Pjr fJKuTJ k´TJv TrJxJiJre KjmtJYPj Phv TqJaJrJxt Yá yP~PZÇ ßxA xJPgzJ∂ ßnJaJr KjmtJYPj 59 kOÔJ~

TqJPorJ r ßYJPU mJÄuJaJC Pjr ‰mv JUL ßou J 1419

xMroJ KrPkJ u¥j, at KcxFmøPh23 ßo ß˝óZJPxmL r \Pjq - uJKjtÄ jfáj IkJP xÄVbj IJkJPßjfí˙JjL~ TKoCKjKa rvjJu ßycPT x∫-Fr J~JaJx yJm-Fr CPÆJij IJjMÔJKjTt S metJdq CkuPã hM’Khjmq PxJomJr TotxNKY kJKuf JKk FT 21 ßo S oñumJr yP~PZ 22 ßo 56 kOÔJ~

32-33 kOÔJ~

IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT xMroJ ßkPf YJj, fPm AÄPr\LPf jJo S KbTJjJxy YÅJhJ mJmh CkpMÜ kKroJe IPgtr S ‘SURMA’ jJPo ßYT mJ ßkJÓJu IctJr xPñ KhP~ kJbJjÇ kJbJmJr KbTJjJ yPóZ :

SURMA UNIT B, 10 QUAKER ST. LONDON, E1 6SZ UK - 1 year £40.00 [ ] Six months £30.00 [ ] Europe - 1 year £70.00 [ ] Six months £45.00 [ ] International - 1 year £100 [ ] Six months £60.00 [ ]

PAYMENTS CAN BE MADE BY CREDIT OR DEBIT CARD.

PLEASE CALL 020 7377 9787


Surmanews

SURMA m 27 January - 02 February 2017

WWW.

Restaurant

For Sale Near Portsmouth,

Prime location. University and hospital nearby. Fully licensed. 65 seater. Currently 35 seats in use. Almost rent free, rates £4,400 only. Newly refurbished 5 rooms accommodation. For staff or rent. Cold Room, parking. Taking 4-5k weekly. 13 years open lease. Genuine reason for sale.Good reputation. Enquire for price. Serious buyer only. Call Anwar on 07983 508507 6/1/17

.com

CLASSIFIED SECTION 39

Over 25% of readers are looking to buy your property Restaurant For Sale

In West Wickham, Bromley, Greater London A very affluent area (Posh Customers) 40 Seats Restaurant with Planning permission for expansion. Premise Rent is 12K Per Annual Weekly Taking 3.7K to 4.2K a Week Upstairs generate addition rental Income of over 14K Per Annual 15 Years Open Lease. Asking Price 65K Cantact Dulal Tel: 07875 686 112 24/2/16

Classifieds

1 week - £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 8 WEEKS @ £150 or 16 weeks @ £200 E: sarzahmed@ surmanews.com T: 020 7377 9787 or visit: surmanews.com Deadline is: Wednesday 5pm

èr∆ EKwK\ KpKj IJkjJr TgJ muJr kNPmtA IJkjJr xoxqJxoNy KuPU ßlPuj krJoPvtr \jq PTJj Kl KhPf yPm jJÇ 1973 xJu PgPT KfKj krJovt KhP~ IJxPZjÇ KfKj IJiqJKfìT ßaKuSkqJKgT ãofJ xŒjú mqKÜ FmÄ Fr xJyJPpq KfKj IJkjJr xoxqJr xoJiJj KhPf kJrPmjÇ ˝J˙qxÄâJ∂, mqmxJK~T, IJKgtT, YJTárL, ßk´o, pJhM AfqJKh KmwP~ KfKj IJiqJKfìT ãofJ k´P~JPV IJkjJPT xJyJpq TrPf kJrPmjÇ f“xPñ KxKnu, ToJKvt~Ju S mqKÜVf mqJkJPrS KfKj xoJiJj KhP~ gJPTjÇ KmvõmqJKk IjMxJrLPhr oJiqPo FA KmùJkj ßh~J x÷m yP~PZÇ IjMV´ykNmtT FkP~≤PoP≤r \jq ßlJj Tr∆j:

020 8554 2177 / 020 8518 2201

50 Vaughan Gardens, Gants Hill, Ilford, Essex IG1 3PD

(cJTPpJPV krJovt Ph~J y~ jJ) EKwK\ IJiqJKfìT fJKπTfJ iJreTJrL UJKa oKewL FmÄ fJyJr KjTa rP~PZ ßxJjJuL oPπr YJKmTJKbÇ

Professor FODE With 40 years of experience

In herited through family with the reputation of helping people all over the world, therefore I believe I can solve your problems very quickly. Are you suffering from evil influences? Blockages, unknow diseases or unhappy situations you can not get out of? If so contact me, I can solve your problems in 7 days.

Solicitors

MAC

âJAo (Crime)

(Masud & Co.)

KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

w Road Traffic Offence w KoKjTqJm IPl¿ / aJCKaÄ w KâKojJu ßcPo\ w kMKuv ߈vj KcPl¿ F¥ oJP\Pˆsa ßTJat KcPl¿

w AKoPV´vj F¥ FxJAuJo IJKku w \MKcKv~Ju KrKnC (JR) w FK≤s KTî~JPr¿ w KxKaP\jvLk w FxJAuJo lqJKoKu u w KcPnJxt (Divorce) w cPoKˆT nJP~JPu¿ w KYuPcsj T≤sJT SctJr w Non Molestation Order w Aj\Jïvj

Masud Chowdhury

Solicitor of England & Wales, Barrister of Lincoln’s Inn (NP)

MHF

Unit 1, 1-13 Adler Street, (Near Altab Ali Park) Whitechapel, London E1 1EG

T/F: 020 7377 5280 E:masudandco@googlemail.com Free Estimates

All work guaranteed

Established Company for many years

l

w ßmAu FKkäPTvj (Bail) w KcPajvj w jJo kKrmftj w KyCPoj rJAax w kJS~Jr Im FaKjt w ¸¿rvLk KcTîJPrvj

AKoPV´vj (Immigration)

Km\Pjx uL\

w mJAK~Ä FmÄ PxKuÄ Km\Pjx w Trust Deeds w uqJ¥uct F¥ ßaPj≤ AKnTv¿ w Civil Penalty w mqJÄT âJK≈ w Debt Recovery w Partnership deed & Disputes

METAL WORK CELiK KAPi

TqJjJKkx l ßoaJu ߈k l FéaJTar lqJj l ˆLPur hr\J/ßVAa l ˆLPur ßaKmu l l∑Mc ßxu&l FZJzJS ßhJTJj, ßrˆáPr≤, ßaTSP~, IKlPxr lJKjtYJr KlKaÄPxr \jq KmPvwùÇ

LTD

IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 \ÀrL ßpJVJPpJPVr \jq 07958 615 904

24 HOUR SERVICE

n Sexual Problems n Relationships n Bad Luck n Business Matters n Black Magic n Exams n Court Cases n Unhappy marriage or

relationship and much more, call NOW.

Tel: 07495 36 1917

100% guarantees service, work by correspondance and also available 24 hours PAY AFTER RESULTS

FOUR WEEKS ADVERTS £130 EIGHT WEEKS ADVERT £150 16 WEEKS ADVERTS £200 SURMA DEADLINE WEDNESDAY 5.00 PM Call: 0207 377 9787 OR EMAIL: sarzahmed@surmanews.com

Canopies l Metal Steps Extractor fans l Steel doors / gates l Steel tables l Fruit Sheleves l All fittings for all kinds of shops, restaurants, takeaways and offices! l l

Emergency Call: 07903 037 068 Haci: 07957 611 499 / Fatih: 07939 232 524 Unit 1, Burwell Road, London E10 7QG T/F: 0208 558 3271


40 oMÜKY∂J

27 January - 02 February 2017 m SURMA

IKjKÁf KmPvõ kKÁPor Im˙Jj @Aj Tj ßuUT: KmsKav ßTJŒJKj ßxK≤sTJr k´iJj KjmtJyL TotTftJ AÄPr\L ßgPT IjNKhf

2016 xJPu pMÜrJ\q ACPrJkL~ ACKj~j ßnPX ßmKrP~ pJS~Jr oPfJ mz FTKa Kx≠J∂ Kju FmÄ ßcJjJ asJŒ oJKTtj pMÜrJPÓsr ßk´KxPc≤ yPujÇ SKhPT IPjT ACPrJkL~ ßhv Inq∂rLe YqJPu† ßoJTJKmuJ TrPZÇ ACPrJkL~ ACKj~j FUj pfaJ IK˙KfvLu Im˙J~ @PZ, \Pjìr kr TUPjJA FfaJ IK˙KfvLu KZu jJÇ KTZM IKnjú TJrPe @orJ FA KmköjT kKrK˙KfPf CkjLf yP~KZÇ Cjúf ßhvèPuJr CKYf, xKÿKufnJPm FA xoxqJ ßoJTJKmuJ TrJ, ßp k´P~J\jL~fJ FUj IfLPfr ßpPTJPjJ xoP~r ßYP~ ßmKv IjMnNf yPòÇ KT∂á hM”U\jTnJPm, Fr KmkrLf mqJkJraJ WaPZÇ pMÜrJÓs, pMÜrJ\q S ACPrJkL~ ACKj~Pjr oPiq pUj ßmJ^JkzJaJ xmPYP~ ßmKv k´P~J\j, fUj \JfL~fJmJhL rJ\jLKfr TJrPe ßxA GPTqr x÷JmjJ ßnPX kzPZÇ

ACPrJk FUj KfjKa mz YqJPuP†r oMPU kPzPZÇ Fr k´goKa yPò ßmsKéa, ßpaJ Vf TP~T k´\Pjìr oPiq KmsKav rJ\jLKfr xmPYP~ mz WajJÇ IPjPTA oPj TPrj, ACPrJkL~ ACKj~j ßgPT KmsPaPjr ßmKrP~ pJS~J nMu KZuÇ KT∂á pJÅrJ ßmKrP~ pJS~Jr kPã ßnJa KhP~KZPuj, fJÅPhr IPitPTr ßmKv oPj TPrj, FUj FaJ mJ˜mJ~j TrPf yPmÇ KjmtJYPjr rJ~PT jLKfPf kKref TrJr mqJkJraJ ßmJoJ KjKw&â~TrPer oPfJ, IgtJ“ ßTJj fJraJ TJaPf yPm fJ IPjT nJmjJKY∂J TPr KjitJre TrPf yPmÇ KmsKav k´iJjoπL ßgPrxJ ßor xrTJr pKh ACPrJkL~ ACKj~Pjr xPñ @PuJYjJ~ ßTJj mqJkJraJ èÀfôkeN t yPf kJPr fJPf j\r ßh~, fJyPu @orJ xfTtfJr xPñ @vJmJhL yPf kJKr, FUJj ßgPT nJPuJ KTZM ßmKrP~ @xPf kJPrÇ Kmw~aJ yPò, ACPrJkL~ ACKj~jPT Kj\ IgtQjKfT ˝JPgtA pMÜrJ\qPT TJPZ rJUPf yPmÇ pMÜrJP\qr ßp xJoKrT, ßVJP~ªJ S TNaQjKfT xãofJ @PZ, ACPrJkL~ ACKj~Pjr ßxaJ hrTJr @PZÇ pMÜrJP\qr xPñ pMÜrJPÓsr xŒTt UMmA nJPuJ, ßpaJ @auJK≤PTr Cn~ kJPrr KjrJk•J IPãr \jq k´P~J\jL~Ç IjqKhPT @oJPhr KmsKavPhr FaJ ˝LTJr TrJ CKYf ßp, ACKj~Pjr IPjT @Aj S KmiJj @oJPhr yP~ ßVPZÇ @oJPhr IPjT IKnjú uãq S ßpRg TotxNKY @PZÇ FèPuJr xmA @oJPhr mhuJPjJ CKYf yPm jJÇ IjqKhPT ACKj~Pjr FTT mJ\JPr ßdJTJr ßp xMKmiJ, fJ @oJPhr IV´Jyq TrJ pJPm jJÇ TgJ yPò, ACPrJk kíKgmLr míy•o IgtQjKfT mäT, pJ ACPrJPk KmKjP~JPVr FT fJ“kptkeN t C“xÇ ÈTKbj' S ÈjojL~' ßmsKéPar oPiq kJgtTq TrPf ßVPu oNu Kmw~aJ yJrJPf y~Ç @PuJYjJaJ Ff \Kau yPm ßp, KTZM KTZM kKreKf jojL~ S KTZM KTZM TKbj yPmÇ pMÜrJ\q y~PfJ ACKj~Pjr IKnjú mJ\JPr ßdJTJr \jq KTZM oNuq KhPf kJPr, @KgtT ßxmJr kJxPkJat @PrJk FmÄ ACKj~j ßgPT vreJgtL @xJr Skr Kj~πe @PrJk TrPf kJPrÇ

pMÜrJÓsPT ImvqA FA k´PuJnj FKzP~ YuPf yPmÇ FA KmköjT kíKgmLPf xKâ~ pMÜrJPÓsr mz k´P~J\j yPm, pJrJ pMÜrJP\qr oPfJ ßhPvr xPñ KjrJk•J, k´KfrãJ S ßVJP~ªJ xyPpJKVfJ m\J~ rJUPmÇ KÆfL~ KmvõpPM ≠r kr @auJK≤PTr Cn~ kJPrr oPiq ßp xoP^JfJ VPz CPbKZu, fJ 70 mZr kíKgmLPT mJÅKYP~PZÇ ßp ÉoKTr oMPU kíKgmL kPzPZ, fJ ßoJTJKmuJ~ pMÜrJPÓsr k´P~J\j yPmÇ rJKv~Jr ACPâPj ßdJTJ S KâKo~J IKiV´ye @APjr vJxPjr u–Wj, fJ xP•ôS ACPrJk S pMÜrJPÓsr CKYf yPm, QmKvõT K˙KfvLufJ m\J~ rJUJr uPãq rJKv~Jr xPñ xMxŒTt m\J~ rJUJÇ pMÜrJ\q xyJ~fJ TrPf kJPr, rJKv~Jr Skr KjPwiJùJ @PrJPk fJrJ pMÜrJPÓsr xñL, pKhS rJKv~J~ KmsKav ßTJŒJKjr KmKjP~JV @PZÇ @mJr rJKv~JPfS pMÜrJP\qr KmKjP~JV @PZÇ ACPrJPkr KÆfL~ mz YqJPu† yPò hMmtu IgtQjKfT k´míK≠ S k´KfPpJKVfJÇ ACPrJkL~ IgtjLKfr k´míK≠ pMÜrJÓs S IKiTJÄv FvL~ ßhPvr fMujJ~ ToÇ FTA xPñ fJr \ôJuJKj S vsPor UrY FKv~Jr fMujJ~ KÆèeÇ lPu ACPrJkL~ ACKj~jnMÜ ßhvèPuJr CKYf yPm mJ\JPrr Kj~πe KvKgu TrJ FmÄ Kv·PT @rS k´KfPpJKVfJoNuT TrJ, ßpaJ pMÜrJ\q mÉKhj iPr mPu @xKZuÇ ACPrJPkr fífL~ YqJPu† yPò xJoJK\T IxofJÇ ß¸j, kftVM Ju S KV´Pxr FT-YfMgJt Äv fÀe ßmTJrÇ IPjT oJjMwA mM^Pf kJPrj, xoíK≠r lxPur Kmfre xKbTnJPm y~KjÇ KmvõJ~j xJoKV´TnJPm kíKgmLr \jq nJPuJ yPuS Fr TJrPe IPjT oJjMw xoJ\ S rJÓs ßgPT mJh kPz ßVPZÇ FA oJjMPwrJ FUj mqJua mJPér oJiqPo fJPhr k´KfmJh \JjJPò, fJPhr TgJ @oJPhr ÊjPf yPmÇ fJPhr CPÆPVr \mJm KhPf

yPmÇ pMÜrJÓsPT ImvqA FA k´PuJnj FKzP~ YuPf yPmÇ FA KmköjT kíKgmLPf xKâ~ pMÜrJPÓsr mz k´P~J\j yPm, pJrJ pMÜrJP\qr oPfJ ßhPvr xPñ KjrJk•J, k´KfrãJ S ßVJP~ªJ xyPpJKVfJ m\J~ rJUPmÇ KÆfL~ KmvõpMP≠r kr @auJK≤PTr Cn~ kJPrr oPiq ßp xoP^JfJ VPz CPbKZu, fJ 70 mZr kíKgmLPT mJÅKYP~PZÇ ßp ÉoKTr oMPU kíKgmL kPzPZ, fJ ßoJTJKmuJ~ pMÜrJPÓsr k´P~J\j yPmÇ rJKv~Jr ACPâPj ßdJTJ S KâKo~J IKiV´ye @APjr vJxPjr u–Wj, fJ xP•ôS ACPrJk S pMÜrJPÓsr CKYf yPm, QmKvõT K˙KfvLufJ m\J~ rJUJr uPãq rJKv~Jr xPñ xMxŒTt m\J~ rJUJÇ pMÜrJ\q xyJ~fJ TrPf kJPr, rJKv~Jr Skr KjPwiJùJ @PrJPk fJrJ pMÜrJPÓsr xñL, pKhS 21 kOÔJ~

asJPŒr È@PoKrTJ lJˆt' S mJÄuJPhvL aáKk ßVRfo hJx ßuUT: rJ\QjKfT KmPväwT

@PoKrTJr jmKjmtJKYf ßk´KxPc≤ ßcJjJ asJŒ Kj~o ßoJfJPmT 20 \JjM~JKr vkg KjP~PZjÇ vkg ßj~Jr Khj rJ\iJjL S~JKvÄaj KcKxPf hJñJyJñJoJ k´KfmJh KmPãJn ßpoj yP~PZ, ßfoKj asJPŒr vkPgr xm @jMÔJKjTfJS xlunJPm xŒjú yP~PZÇ @jMÔJKjTnJPm ãofJ mMP^ ßj~Jr \jq VKbf asJPŒr humu Vf hMA oJPx ßpaJ xmxo~ YJKuP~ ßVPZ, fJ yPuJ∏ FTirPjr k´KfKyÄxJ oJUJPjJ khPãkÇ ßxA xJPg k´mu YJkJmJK\ k´kJVJ¥J~ ßuJT ßhUJPjJ Totf“krfJÇ ßxaJ vkg ßj~Jr xo~ kpt∂ m\J~ KZuÇ FojKT asJPŒr k´vJxPjr ymM CkPhÓJrJ (@oJPhr nJwJ~ oπL) pJPhrPT asJŒ ßmPZ KjP~PZj KT∂á KxPjPar IjMPoJhPjr IPkãJ~ @PZj, fJrJS KxPjPar A≤JrKnCP~ k´Pvúr \mJPmr xo~S FTA k´kJVJ¥J, YJkJmJK\ @r kkMKu\Por nJwJ~ TgJ muJ YJKuP~ ßVPZjÇ F ZJzJ asJŒxy xmJA Foj FTaJ nJm m\J~ ßrPU TgJ mPu ßVPZj, ßpj asJPŒr @PV pf

@PoKrTJj ßk´KxPc≤ KZPuj FrJ \jVPer mhPu KZPuj KmPhvLPhr ˝JPgtr k´fLTÇ KmPvw TPr SmJoJ KZPuj fJPhr KmPvw aJPVtaÇ ßpoj vkg IjMÔJPjr mÜífJr ÊÀPfA asJŒ muPZj, È@\PTr FA ãofJ y˜J∂r KmPvw IgtkeN Çt TJre hLWt Khj iPr @oJPhr FT ãMhs IÄv rJ\iJjLPf mPx xm oJUj ßUP~PZÇ S~JKvÄaj ^uou TPr CPbPZ KT∂á \jVPer xJPg fJrJ xŒh ßv~Jr TPrKjÇ rJ\jLKfKmhrJ CjúKf TPrPZj @r SKhPT YJTKr yJKrP~ ßVPZ, lqJÖKr mº yP~ ßVPZÇ FaJ FThu @r FThuPT IgmJ FT xrTJr @r FT xrTJrPT ãofJ y˜J∂r TrJr Khj j~Ç @\ \jVPer ãofJ \jVePT KlKrP~ ßh~Jr KhjÇ' ÈFUj asJŒ KjmtJKYf yP~ FPx ßVPZj, lPu xm KbT yP~ pJPm'Ç F TJrPeA ßpj KfKj YJPòj, SmJoJr KjP~JVk´J¬ k´vJxT S TotYJrLrJ ßpj UMmA hs∆f KmhJ~ ßjj, kJrPu SmJoJ YPu pJS~Jr krkrA @r ßhUJ jJ pJ~Ç ßpj fJrJ Ve˝JgtKmPrJiL f“krfJr k´fLTÇ asJPŒr FA mÜífJ ÊjPu oPj y~ KmsKav TPuJKj @oPu ßjKan ßTJPjJ ßjfJr mÜífJ ßpUJPj SmJoJ ßpj uct TîJAnÇ @r asJŒ yPuj \jhrKh FToJ© ßhvPk´KoT S \JfL~fJmJhLÇ FèPuJ Kj”xPªPy mJzJmJKz rTPor ßuJTr†jÇ asJŒ @r FT Kx≠J∂ KjP~KZPujÇ SmJoJ @oPur pf @PoKrTJj rJÓshNf KZPuj KmPvw TPr pJrJ ßkvJhJr TNajLKfT jj, rJ\QjKfT Kx≠JP∂ KjP~JVk´J¬, fJPhr @jMÔJKjTnJPm KjPhtv kJbJPjJ yP~KZu ßpj fJrJ 20 \JjM~JKrr @PVA KmPhPv YJTKrr hJK~fô ßZPz ßhPv KlPr @PxjÇ FA KjPhtvjJ k´KfKyÄxJr ChJyreÇ FA rJÓshNPfrJ FThMA oJx IgmJ I∂f hMA x¬Jy ˝kPh ßmKv ßgPT ßVPu fJPf ßTJPjJ IxMKmiJ yS~Jr KTZM ßjAÇ @PoKrTJr k´vJxKjT ßrS~J\S FaJAÇ IgtJ“ ßrS~J\ nJXJr Ik´P~J\jL~ F Kx≠J∂ KjP~ AKñf rJUJr ßYÓJ TrJ yP~PZ ßpÇ SmJoJxy kMrPjJ rJ\jLKfKmPhrJ xm KmPhvL YrÇ fJA fJPhr ZJ~J ßpj asJPŒr Skr jJ kPzÇ F KjP~ IPjT TJatMj ßxJvqJu KoKc~J~ k´TJKvf yP~PZÇ ßxUJPj ßhUJ

PTJ S~qJr pMPVr x˜J \JKfmJhL mMK^Ç xm irPjr @ohJKj TrJ kPeqr Skr 45 vfJÄv yJPr Tr @PrJk TrPuA xm KTZM @PoKrTJ~ C“kJhj TrJ @mJr ÊÀ yP~ pJPm FaJ ßmJTJr oPfJ TgJmJftJÇ pKh fJ-A yPfJ fPm KÆfL~ KmvõpPM ≠r kPr x•r hvPTr oPiq, Fr @PV xMªr Khj TJaJPjJr @PoKrTJ ßnPX ßVäJmJuJAP\vPj pJS~J yP~KZu ßTj? UJPoJUJ? KjP\r kJP~ TMzJu oJrJr \jq? @PoKrTJ KjÁ~ mJÄuJPhv j~Ç lPu ßT FmÄ TL fJPT mJiq TPrKZu? jJKT @xPu k´u…M TPrKZu? @XMr lu KobJ yPuS Fr CJ @XMr lu UJ¢J muJr xo~ yP~ pJ~ FTaJ xo~Ç @kKj IjqPT mJ\JPr k´PmPv mJiJ ßh~J oJPj, ßxS fJr mJ\JPr Ijq kPeq @kjJPT k´PmPv mJiJ ßhPmÇ @mJr UMm xJmiJj, FUJPj mJ\Jr muPf ÊiM QfrL ßnJVqkPeqr mJ\Jr j~Ç pJPò, asJŒ FTaJ mz ßUujJ rPXr KkYTJKr mªMT KjP~ SmJoJr IKlPx dMPT SmJoJxy xmJAPT fJzJ TrPZj, rX KZaJPòj @r muPZj IKlx ßgPT ßmr yP~ ßpPfÇ FUJPj asJPŒr mÜífJ ßgPT FTaJ èÀfôkNet FmÄ KjitJrT IÄv ÉmÉ IjMmJh TPr ßhPmJ ßpUJPj asJPŒr x˜J \JKfmJhL mM^ FmÄ xMzxMKz Tf n~JjT yPf pJPò fJ ßmJ^J pJPmÇ asJŒ muPZj, ÈmÉ pMV iPr @orJ @PoKrTJr KvP·r WJPz YPz KmPhvL Kv·PT xoí≠ TPrKZÇ Ijq ßhPvr ßxjJmJKyjLPT nftMKT KhP~ kJuKZ @r @oJPhr mJKyjL ÊKTP~ ßoPrKZÇ KmPhvL ImTJbJPoJr ßkZPj KasKu~j cuJr UrY TPrKZ @r @PoKrTJr ßmuJ~ ßxèPuJ KrPk~Jr jJ TrJ~ ãP~ ßVPZÇ @orJ Ijq ßhvPT xoí≠ TPrKZ IgY fJ TrPf KVP~ KjP\Phr xŒh, xJogqt, @˙J xm ßuJkJa TPrKZÇ FTaJ FTaJ TPr @oJPhr lqJÖKr ßnPX kzPZ, @oJPhr CkTNu ßZPz ßVPZ @r @oJPhr uJU uJU vsKoTPT ßmTJr

ßlPu ßrPU ßVPZÇ @oJPhr oiqKm• ßvseLr Wr ßgPT fJPhr xm xŒh ßaPj ßmr TPr xJzJ hMKj~J~ ZKzP~ ßh~J yP~PZÇ KT∂á FA Khj ßvwÇ FèPuJ FUj IfLfÇ @orJ FUj ÊiM nKmwqPfr KhPT fJTJmÇ @orJ @\ FUJPj xoPmf yP~KZ FmÄ FT KcKâ \JKr TrKZ, pJ hMKj~Jr xm rJ\iJjLPf k´KfaJ ãofJr ßTPªs ßvJjJ pJPmÇ @\ ßgPT FT jfMj ˝kú @oJPhr nNKoPT vJxj TrPmÇ FUj FA oMyNft ßgPT xmxo~ ÈxmJr ˝JPgtr @PV @PoKrTJ'Ç mJKe\q, aqJé, AKoPV´vj, KmPhvjLKf AfqJKh xm KmwP~ Kx≠J∂ ßj~Jr ßãP© fJ @PoKrTJr vsKoT S @PoKrTJj kKrmJPrr ßmKjKlPar KhPT fJKTP~ ßj~J yPm'Ç FUJPj fJoJvJr KhTaJ yPuJ, ToPmKv FA mÜífJaJA Ff Khj @oJPhr oPfJ KmKnjú rJPÓs \JKfmJhL mJ TKoCKjˆrJ È@PoKrTJj xJosJ\qmJh'Fr KmÀP≠ KhP~ FPxPZÇ @\ asJŒ fJ Kj\ ßhPvr rJ\jLKfKmPhr KmÀP≠ CVKzP~PZjÇ 47 kOÔJ~


SURMA m 27 January - 02 February 2017

mJÄuJPhPvr Cjú~j IKnpJ©J

oMÜKY∂J 41

c. @KfCr ryoJj ßuUT : Cjú~j IgtjLKfKmh, VPmwT S IiqJkT, dJTJ KmvõKmhqJu~ FmÄ xJPmT Vnjtr, mJÄuJPhv mqJÄT

ßpPTJPjJ KmYJPrA mJÄuJPhPvr IgtQjKfT xNYTèPuJ @vkJPvr ßhvèPuJr fMujJ~ IPjTaJA @TwteL~Ç ßx TJrPe mJÄuJPhvPT pUj ˝P·Jjúf ßhv KyPxPm KYK¤f TrJ y~ fUj oPj y~ @orJ @oJPhr xJKmtT IgtQjKfT I\tPjr k´Kf xMKmYJr TrKZ jJÇ \JKfxÄPWr IgtQjKfT S xJoJK\T TJCK¿u KfjKa TJrPe ßpPTJPjJ ßhvPT ˝P·Jjúf mPu gJPTÇ FA KfjKa xNYT yPò @~, oJjmxŒh S IgtQjKfT nñMrfJ (ÈnJujJPrKmKuKa')Ç oJgJKkZM @P~r kKroJk mJPh mJKT hMKa xNYPTr kKroJk TrJ y~ FTJKiT CkxNYT KoKuP~Ç mJÄuJPhPvr QmPhKvT xŒPhr kKroJe, r¬JKj @P~r k´mefJ KyPxPm KjPu IgtQjKfT nñMrfJr mhPu K˙KfvLufJA ßmKv TPr ßmJ^J~Ç @r oJjmxŒh Cjú~PjS mJÄuJPhv xJŒ´KfTTJPu k´YMr xJluq ßhKUP~PZÇ KvãJ S ˝J˙q UJPf xŒPhr k´mJy mJKzP~PZÇ FPTmJPr fíeoNPur oJjMwPT KvãJ S ˝J˙qPxmJ ßkRÅPZ ßhS~Jr ßpxm xí\jvLu CPhqJV xrTJr S xJoJK\T CPhqJÜJrJ V´ye TPrPZ ßxxPmr xMlu @orJ ßkPf ÊÀ TPrKZÇ xJãrfJr yJr, KvÊ S oJfíoífMqr yJr mqJkTnJPm TPo FPxPZÇ yJPu hãfJ míK≠r KhPTS j\r KhPò xrTJrÇ fJA mJÄuJPhvPT ˝P·Jjúf ßhv mPu KmPmYjJ TrJr ßTJPjJ TJre ßjAÇ 16 ßTJKa oJjMPwr FA ßhvPT @iJ-PTJKarS IPjT To oJjMPwr ßhv nMaJj, TPñJ, \JK’~Jr xPñ hunMÜ TrJ @xPuA IPpRKÜTÇ FTAnJPm ßTKj~J, jJAP\Kr~J, kJKT˜JPjr oPfJ KjoúkptJP~r oJjmxŒPhr ßhvèPuJr ßYP~ mJÄuJPhPvr Im˙Jj IPjT SkPrÇ IgY FèPuJ ˝P·Jjúf ßhv j~Ç yJntJct Km\Pjx ÛMPur k´Plxr oJAPTu ßkJatJPrr xJoJK\T IV´VKf xNYPTS mJÄuJPhv nJrf, ßTKj~J, TqJPoÀj, kJKT˜JPjr ßYP~ ßdr FKVP~Ç FojKT Kmvõ IgtQjKfT ßlJrJPor Kmvõ k´KfPpJKVfJ xNYPTS mJÄuJPhPvr Im˙Jj ˝P·Jjúf j~ F rTo IPjT ßhv (Ppoj WJjJ, TqJPoÀj, kJKT˜Jj, jJAP\Kr~J, K\’JmMAP~) ßgPT IPjTaJA FKVP~ rP~PZÇ Px TJrPe @orJ @r ˝P·Jjúf ßhPvr kKrYP~

kKrKYf yPf YJA jJÇ FrA oPiq @orJ KmvõmqJÄPTr Kjoú-oiq @P~r ßhv KyPxPm kKrKYKf uJn TPrKZÇ FUj @oJPhr uãq yPò 2030 xJPur oPiq Có oiqo @P~r ßhv yS~JÇ FA xJluqS @orJ I\tj TrJr xJogqt rJKU mPu k´fL~oJjÇ fPm ßx \jq @oJPhr k´míK≠r yJr 8 vfJÄPvrS ßmKv S KmKjP~JPVr yJr K\KcKkr 34 vfJÄv TrPf yPmÇ kJvJkJKv ImTJbJPoJ Cjú~Pjr VKf @PrJ mJzJPf yPmÇ @PrJ vÜ TrPf yPm rJ\˝ @yre, mJKeP\qr mÉoMULTre, @KgtT UJf, nNKomJ\Jr, mqmxJ TrJr UrY, \umJ~M krKmftj S jVrJ~e xŒKTtf k´KfÔJjèPuJPTÇ xÄKväÓ k´KfÔJjèPuJPT vKÜvJuL S \jVPer TJPZ \mJmKhKyoNuT TrPf kJrPu mJÄuJPhPvr Cjú~j @PrJ èeoJPjr yPmÇ IgtQjKfT Qmwoq, xMvJxj S jJVKrTPhr k´Kf jqJ~KnK•T @YrPer ßpxm YqJPu† rP~PZ Fxm ßoJTJKmuJ TrJr \jq k´JKfÔJKjT TJbJPoJ Cjú~Pjr ßTJPjJ KmT· ßjAÇ vJxjmqm˙JPT @PrJ @iMKjT S k´pMKÜKjntr TrJS F xoP~r FT mz YqJPu†Ç fPm CKuäKUf k´KfKa ßãP© xÄÛJPrr ßZJÅ~J ßuPVPZÇ KT∂á FxPmr mJ˜mJ~Pjr VKf @PrJ mJzJPf yPmÇ F xmA x÷m pKh @orJ xJiJre oJjMwPT xPñ KjP~ FTPpJV TJ\ TrPf kJKrÇ fJPhr xí\jvLufJPT pKh C“xJKyf TPr ßpPf kJKr, fJyPu TJKãf oJPjr xÄÛJr S @iMKjTJ~j Kj”xPªPy x÷mÇ fPm k´vJxPjr xmt˜Pr kKrmftPjr kPã ßjfífô QfKr TrJ UMmA \ÀKrÇ KmVf xJPz YJr hvPT mJÄuJPhPvr oqJPâJ IgtjLKfr „kJ∂r, FTTgJ~ Km˛~TrÇ iLPr iLPr FA kKrmftPjr khtJ ˜Pr ˜Pr CPjìJKYf yPòÇ xmPYP~ ImJT TrJr Kmw~, mJÄuJPhPvr IgtjLKfr KfjKa UJf (Kv·, ßxmJ S TíKw) FTA uP~ kJvJkJKv ßmPz YPuPZÇ xYrJYr FojKa WPa jJÇ FTKa mJzPu @PrTKa goPT gJPT mJ UMm iLPr mJPzÇ KT∂á mJÄuJPhv ßpj mqKfâoL FT ßhvÇ FUJPj xm UJf FTPpJPV mJzPZÇ @PrJ ImJT Kmw~ yPuJ, VefJKπT kKrPmPv To UrPYr Kv·J~Pjr C`~Pj (PaT-Il) FT Kmru híÓJ∂

˙Jkj TPr YPuPZ mJÄuJPhvÇ @r Foj FT xoP~ FA C`~j WaPZ, pUj xJrJ KmPvõr IgtQjKfT k´mKí ≠r yJr UMmA hMmu t Ç KmPhKv KmKjP~JVTJrLrJ oPj TrPZj, FKa ßpj FT uMTJPjJ è¬ijÇ fJA jJjJ ^MÅKT xP•ôS KmPhKv KmKjP~JVTJrLPhr mJÄuJPhPv KmKjP~JPVr @V´y Khj KhjA mJzPZÇ IgtjLKfr xm xNYPT mJÄuJPhv IPjT hNr FKVP~PZÇ r¬JKj, ßrKoaqJ¿, TíKw k´Kâ~J\JfTrexy xm ßãP©A Khj KhjA CjúKf yPòÇ xrTJPrr mJP\aL~ CPhqJVèPuJr kJvJkJKv ßTªsL~ mqJÄT xm mqJÄTPTA I∂ntKM ÜoNuT IgtJ~Pj msfL TPrPZÇ lPu TíKw S UMPh UJPf k´YMr IgtJ~j WPaPZÇ Fr lPu ßhvL~ YJKyhJ S mJ\Jr ßpoj ßmPzPZ, ßfoKj xrmrJyS ßmPzPZÇ ßhPvr oJjMPwr WMPr hJÅzJPjJr vKÜ mrJmrA hívqoJjÇ oJP^oPiq rJ\QjKfT Kmví⁄uJ yPuS Vf FT pMV iPr VPz 6.14 vfJÄv yJPr IgtQjKfT k´míK≠ I\tj hí|fJA k´oJe TPrÇ Vf @aKa IgtmZPrr Vz k´míK≠ @PrJ nJPuJ, k´J~ 6.3 vfJÄvÇ 2008-09 IgtmZPr k´míK≠ yP~KZu 5 vfJÄv, ßxUJPj xhq xoJ¬ IgtmZPr k´mKí ≠ ßkRÅPZ ßVPZ 7-Fr WPr (7.11 vfJÄv)Ç FKa @oJPhr \jq xMxÄmJhÇ IKf hJKrPhsqr yJr ToJPjJr ßãP©S @orJ FUj ßmv FKVP~Ç FA yJr k´J~ 12 vfJÄPv ßjPo FPxPZÇ x¬o kûmJKwtT kKrT·jJ~ FKaPT 7 vfJÄPv S 2030 xJPur oPiq hJKrPhsqr yJr vNPjqr ßTJbJ~ jJKoP~ @jJr uãqoJ©J KjitJre TrJ yP~PZÇ FKa I\tPj oJgJKkZM @~ mJzJPjJr KmT· ßjAÇ ßx \jq Inq∂rLe IgtjLKfPT vKÜvJuL TrPf yPmÇ FmÄ FxKcK\ mJ˜mJ~Pjr ßp ßrJcoqJk @orJ QfKr TPrKZ, fJr @PuJPT xmJAPT KjP~ xKÿKuf \JfL~ CPhqJV ImqJyf rJUPf yPmÇ Kj\˝ xŒh @yrPe @PrJ oPjJPpJVL yPf yPmÇ mJzKf oNuq°LKf xJiJre oJjMPwr mz v©MÇ Fr oPiqA FA oNuq°LKf ToJPjJr ßãP© xJluq FPxPZÇ 2011 xJPur kr ßgPT oNuq°LKfr yJr iJrJmJKyTnJPm ToPZÇ mJKwtT Vz oNuq°LKf TPo jPn’r 2016 ßvPw 5.58 vfJÄPv ßjPo FPxPZÇ

F iJrJ FUPjJ âo ysJxoJjÇ 2008-09 IgtmZPr @ohJKj mq~ yP~KZu 22.5 KmKu~j cuJr, ßxUJPj Vf IgtmZPr yP~PZ 42.9 KmKu~j cuJrÇ IgtJ“ FA @a mZPrr mqmiJPj @ohJKj ßmPzPZ 91 vfJÄvÇ r¬JKj 119 vfJÄv ßmPz yP~PZ 34.2 KmKu~j cuJrÇ ßrKoaqJ¿ 54 vfJÄv ßmPz yP~PZ 14.9 KmKu~j cuJrÇ QmPhKvT oMhsJr Kr\Jnt YJr èPer ßmKv ßmPz FUj 31 KmKu~j cuJr ZJKzP~ ßVPZÇ FA kKroJe Kr\Jnt KhP~ ßhPvr 9 oJPxr oPfJ @ohJKj mq~ ßoaJPjJ x÷mÇ aJTJr oNuqoJj hKãe FKv~Jr ßhv S Cjú~jvLu IjqJjq ßhPvr oMhsJr fMujJ~ IPkãJTíf K˙KfvLu S ß\JrJPuJ Im˙JPj rP~PZÇ ßTªsL~ mqJÄPTr KyxJmoPf, cuJraJTJr Vz KmKjo~ yJr FUj 78.72 aJTJÇ FA KmKjo~ yJr TP~T mZr iPr Fr @vkJPvA rP~PZÇ @\ mJÄuJPhPvr oJgJKkZM @~ hJÅKzP~PZ FT yJ\Jr 466 cuJrÇ @PVr mZr KZu FT yJ\Jr 316 cuJrÇ @r 1972 xJPu fJ KZu 100 cuJPrr oPfJÇ \jxÄUqJ míK≠r yJr FrA oPiq K˙KfvLu yP~ FPxPZÇ fJr oJPj oJgJKkZM @~ mJzJr yJr nKmwqPf @PrJ ßmKv yPmÇ IgtjLKfr Fxm IV´VKf x÷m yPò @oJPhr k´míK≠r YJuT TíKw, ßrKoaqJ¿ S QfKr ßkJvJTKvP·r xoJ∂rJu k´xJPrr TJrPeÇ FTA xPñ mqKÜ UJPfr CPhqJÜJPhr Kjrux k´PYÓJPTS xJiMmJh \JjJPfA yPmÇ fJPhr ImhJj IKm˛reL~Ç mJÄuJPhv @\ Cjú~Pjr FT GKfyJKxT pMVxKºãPe hJÅKzP~ @PZÇ mqKÜ UJPfr ßjfíPfô r¬JKjoMUL Kv·Kjntr hs∆f IV´xroJe FT IgtjLKfr jJo mJÄuJPhvÇ F ßhPvr k´míK≠ xyJ~T CkJhJjèPuJr k´iJj UJf yPò r¬JKj @~, pJr 81 vfJÄvA @Px vsoWj VJPot≤ UJf ßgPTÇ VJPot≤ UJf hs∆f CjúKf TrPZÇ rJjJ käJ\J S fJ\rLj asqJP\Kcr kr VJPot≤ UJf @mJr WMPr hJÅKzP~PZÇ KYKT“xJ UJf IPjT CjúKf TPrPZÇ ßmxrTJKr UJPf IPjT lJotJKxCKaTqJux S yJxkJfJu yP~PZÇ F ßhPvr SwMi FUj pMÜrJÓsxy 170Ka ßhPv r¬JKj 46 kOÔJ~


42 oMÜKY∂J

27 January - 02 February 2017 m SURMA

IhOvq oJjMPwr kh±Kjr ßYP~ mz v» ßjA FKu\JPmg S~Jct VJKaÄ ßuUT: S~JKvÄajk´mJxL oJKTtj ßuUT ßuUJxN© : KjC A~Tt aJAox

oJKTtj jJrLPhr mM^Pf @oJr @\PTr Im˙JaJA KmPmYjJ TÀj jJ! oJP~r jKxyf oJjPf KVP~ KmP~ TKr K©Pvr krÇ F oMÂPft @oJr ˝JoLr YJTKr ßjAÇ kJÅY mZr ßx SmJoJ k´vJxPj rJ\QjKfT KjP~JPV TJ\ TPrPZÇ S~JKvÄaPj @PrJ IPjPTr oPfJ @oJPhrS KmvõJx KZu, KyuJKr KTîjaj ßk´KxPc≤ yPmj FmÄ @oJr ˝JoL @PrJ KTZMKhPjr \jq yPuS ßyJ~JAa yJCPxr YJTKraJ iPr rJUPf kJrPmÇ F KZu \M~J, KjKÁfnJPmAÇ @\ kKrmJPr @KoA FToJ© CkJ\tjTJrLÇ @oJPhr xJf oJPxr x∂JjKa @PZ ßc-PT~JPr FmÄ vyPr @oJPhr mJx nJzJ mJxJ~Ç FA hMA mq~ @oJr @P~ KbT TMPuJ~ jJÇ fJyPu ßTj @Ko Foj ßTJPjJ KcKV´ KjAKj∏Kmu nJzJ KhP~S oJx ßvPw xû~ KTZM gJTPm? AÄPrK\Pf ˚JfT TPr KlTvPj FFoFFl TKr; @oJr ˝JoLr kzJPvJjJ @Aj KjP~Ç Tot hMA KhPT KjP~ ßVPuS @oJr ßk´ãJka IKnjú, @orJ hM\jA KocSP~Pˆr

oiqKm• kKrmJPrr x∂JjÇ ßTmu KjP\r \jq j~, IPjqr \jqS KTZM TrJr TgJ ßTj @oJr TUPjJ oPj y~Kj? C•rKa yPò ∏ mrJmrA ˝kú KZu kZPªr ßTJPjJ ßZPu pKh ßkP~ pJA, @r @oJPhr KmP~ y~, @oJr ˝JoLr @~A @oJr ßYP~ ßmKv yPmÇ FA xru CKÜ TrJr TJ\Ka xy\ j~Ç KT∂á FrA oPiq @oJr CkuK… yP~ ßVPZ, pKhS pMÜrJPÓs jJrLPhr \LmPj mhu FPxPZ, @oJPhr k´\jj IKiTJr k´v˜ yP~PZ∏KTZM ßoRKuT TJbJPoJ ßxPTPuA rP~ ßVPZÇ mÉ KvKãf, oiqKm• ßvsKer jJrL @vJ TPrj, fJÅrJ ˝JoLPhr ßYP~ To @~A TrPmjÇ kJvJkJKv @oJPhr k´\Pjìr IPjPT KmvõJx TPrj, KTZM IKiTJPrS∏Ppoj KjP\Phr TqJKr~Jr KjP\rJA mJZJA Trm, IgtQjKfT ˝JiLjfJ gJTPm, x∂Jj pKh KjA, xo~ KjP\rJA KbT TPr ßjmÇ ßxA xPñ FS ˝LTJr TrKZ, @oJPhr oJP~Phr k´\jì pfUJKj Cjú~j TPrPZ fJ jJ yPu @oJPhr k´\jì Ff xMKmiJ ßnJV TrPf kJrfJo jJÇ FrS ßvw @PZ! fJKoTJ oJPuJKr S~JKvÄaPj vKjmJPrr jJrL KmPãJPnr CPhqJÜJPhr FT\jÇ 2015 xJPu fJKoTJ ßuPUj ßp KmPãJn KoKZu fJÅr k´J~ \LmPjr xoJ∂rJuÇ ÈoJjMw k´J~A mPu, Fxm KmPãJPn TL uJn! KT∂á @oJr \jì Foj FT kKrmJPr, pJrJ k´KfKa k´KfmJPh k´fqãnJPm IÄv KjP~PZÇ ' ßuPUj fJKoTJÇ k´KfmJh TPr KTòMKa y~ jJ∏Foj ßjKfmJYT nJmjJA @oJPT WrmKª TPr ßrPUPZ Foj j~Ç fJKoTJ oJPuJKrr ßuUJ @oJPT uöJ KhP~KZu; fJrkr ßcJjJ¥ ß\ asJŒ @oJr WMo nJXJPuj; mMK^P~ KhPuj ßp ßTJPjJ Cjú~jA ˙J~L KTÄmJ KjKÁf j~Ç IfFm vKjmJr xTJPu WMo ßgPT CPb FA @KoS vyrfKur KhPT rSjJ KhAÇ ßmKrP~A ßhKU YJrkJPvr xzPT jJrL S kMÀPwr du; fJPhr oJgJ~ KkÄ mPetr yqJa, yJPf ßlˆMj k´KfmJPhr, hJKmrÇ ßpKhPTA ßYJU rJKU ßhKU ßuJT\j CuäJx TrPZÇ oPj yPuJ F FT Ij˝LTJpt KmhMq“ frñ; jfMj vKÜr

rJ\jLKf aJTJ I\tPjr KfKj F TgJ mPujÇ F xo~ xÄVbPjr ßjfJTotLPhrPT kzJPvJjJ~ oPjJPpJVL yS~Jr kJvJkJKv oJhT, xπJx S \KñmJPhr KmÀP≠ ßxJóJr yS~JrS @øJj \JjJj KfKjÇ k´iJjoπL mPuj, TJPuJ mqJKir oPfJ ZKzP~ pJPò oJhTÇ Fr ßgPT xmJAPT hNPr gJTPf yPmÇ ßjfíPfô pJrJ gJTPm, fJPhrPT ImvqA oPj rJUPf yPm, oJhT ±Äx TPr ßh~ FPTTaJ oJjMPwr \Lmj, FPTTaJ kKrmJrÇ ßfJoJPhrPT FA hJK~fô KjPf yPmÇ ßfJorJ KjP\r FuJTJ~ pUj pJPm, ImvqA ßxUJPj ZJ©Phr oPiq FA xPYfjfJ xíKÓ TrPm, oJhTJxKÜ ßgPT ZJ©rJ ßpj hNPr gJPT, fJrJ ßpj oj KhP~ kzJPuUJ TPrÇ oJhTJxKÜ oJjKxT ãKf TPr, ßmsj cqJPo\ TPr, nKmwqf \LmjaJPT jÓ TPr, oífMqr oMPU ßbPu ßh~Ç ßTC ßpj oífMqr oMPU dPu jJ kPr ßx KhPT j\r rJUPmÇ PvU yJKxjJ mPuj, xm xo~ KjP\r ßpJVqfJ, KjP\r CkJ\tj, KjP\r pfaMTM k´P~J\j ßxA nJPm Kofmq~L yP~ pKh YuPf kJPrJ fJyPu IjqPhr xJyJpq TrPf kJrPmÇ pJPhr KTZM ßjA, fJPhr xJyJpq TrPm, pJrJ Kj”˝ fJPhr kJPv hJÅzJPm, fJPhr ßxmJ TrPmÇ \jVPer ßxmJaJA yPò mzÇ ßx KhPT ojPpJV KhP~ ßfJorJ TJ\ TrPmÇ PjfJTotLPhrPT x“ gJTJr @øJj \JKjP~ KfKj mPuj, xffJA ßfJoJPT oPjJmu ßhPm, vKÜ ßhPmÇ @Ko oJgJ CÅYM TPr TgJ muPf kJKr FTaJ vKÜr mPu, ßpaJ mJmJ-oJP~r TJZ ßgPT KvãJ ßkP~KZÇ @oJPhr x∂JjPhrS ßp KvãJ KhP~KZ, ßfJoJPhrPTS ßxA FTA KvãJ ßhPmJÇ kzJPvJjJr k´Kf oPjJPpJVL yPf ZJ©uLPVr ßjfJTotLPhr @øJj \JKjP~ ßvU yJKxjJ mPuj, ijxŒh, aJTJ, k~xJ, mJKz, VJKz, KTZMA gJPT jJ, gJPT ßTmu KmhqJÇ FA KmhqJA xm kg UMPu ßhPmÇ KvãJ k´KfÔJPj kzJPvJjJr kKrPmv ßpj KbT gJPT ßx Kmw~KaS KjKÁf TrJr fJKVh KhP~ k´iJjoπL mPuj, ßTJPjJ KvãJ k´KfÔJPj IP˘r ^j^jJKj @orJ ßhUPf YJA jJÇ @orJ YJA jJ F UJPj F irPjr ßTJPjJ WajJ WaMTÇ IfLPf FnJPm IPjT ãKf TPrPZÇ mZPrr kr mZr ßxvj \aÇ krLãJr \jq IPkãJ TrPf TrPf xo~ YPu ßVPZ, YJTKrS kJS~J pJ~KjÇ FrTo FTaJ hM”xo~ ßVPZÇ IPjT k´PYÓJr oJiqPo @orJ ßxA ßxvj \a oMÜ TrPf ßkPrKZÇ FUj Kj~Kof krLãJ y~Ç KjrãroMÜ mJÄuJPhv VzPf ZJ©uLVPT nNKoTJ rJUJr @øJj \JKjP~ k´PfqT FuJTJ~ ßTC Kjrãr @PZ KT jJ, ßxUJPj KvãJr mqm˙J TrJr KjPhtv ßhj k´iJjoπLÇ KfKj mPuj, ßfJoJPhr FuJTJ~ KcK\aJu ßx≤Jr TPr KhP~PZ xrTJrÇ ßxUJPj pJPm, ßUJÅ\ ßjPm, ßxèPuJ KbToPfJ YuPZ KT jJÇ TKoCKjKa KTîKjPT pJPm, ßxèPuJ xYu @PZ KT jJ fJ ßhUPmÇ k´P~J\Pj ß˝òJPxmT KyPxPm TJ\ TrPmÇ @r @S~JoL uLV xrTJr ßp FèPuJ TPr KhP~PZ ßxaJS oJjMwPT \JjJPjJr hJK~fô ßfJoJPhrÇ

KjmtJYPjr kr Foj IPjT Khj ßVPZ FTKa nJmjJ~ @Ko Iv´∆ ßrJi TrPf kJKrKjÇ @oJr oJ fJÅr \LmPjr IPjT IkNet AòJ @oJr oiq KhP~ kNet yS~J ßhUPf ßYP~KZPujÇ @r ßp TKhj, ßp T~ mZr KfKj ßmÅPY gJTPmj, fJÅr KT ßhUJ yPm FT\j jJrL pMÜrJPÓsr xmPYP~ mz khKaPf @xLj yP~PZj? @\ @oJr FA k´\Pjìr jJrLPhr Skr hJ~ ßYPkPZ jfMj ßk´KxPcP≤r @oPu FA xPYfjfJ KjP~ x\JV gJTJ ßp KmjJ k´KfmJPh ßTJPjJ Kx≠J∂ ßoPj ßjS~J pJPm jJÇ pUjA @oJPhr IKiTJr ÉoKTr oMPU kzPm, xÄWm≠ yP~ k´KfmJh TrPf yPmÇ yPfS kJPr ßTJPjJ FTKhj @Ko @oJr x∂JjPT xPñ KjP~ vyrfKur KhPT oJYt TPr pJm, @r ßxKhj FT\j jJrL ßk´KxPc≤ vkg ßjPmjÇ fKz“, ÊâmJPrr Km˛~Tr n~Jmy vkg IjMÔJPjr kr pJ xmJAPT ZMPÅ ~ ßVPZÇ ßoPasJPf @PrJye TrJr kr @vJ S CP•\jJ @oJPT @PrJ ßmKv TPr ßkP~ mPxÇ @Ko hJÅKzP~KZuJo KjC A~PTtr FT\j oiqm~xL jJrLr kJPv, KpKj ÉAuPY~JPr TPr fJÅr 81 mZr m~xL oJPTS xPñ KjP~ FPxPZjÇ asJPŒr vkg IjMÔJPj ßpJV KhP~ AKfyJPxr xJãL yS~Jr AòJ fJÅPhrÇ pUj oPj yPuJ asJŒ @ou oJPjA jJrLPhr WPr mPx gJTJ, @r KTZM jJ TrJ, fJrJ k´KfmJPhA ßpJVhJPjr Kx≠J∂ ßjjÇ oJYt TrKZuJo @r oPj kzKZu c. oJKatj uMgJr KTÄP~r CKÜ, pJ \K\t~Jr \j uMAx ßxKhj mPuPZj: ÈIhívq oJjMPwr khvP»r ßYP~ ßmKv vKÜvJuL ßTJPjJ @S~J\ ßjAÇ ' @oJPhrS vKÜ @PZ, ÊiM yJ\JPrJ jJrL S kMÀPwr kJP~r v», F TgJ oPj TKrP~ KhKòu Foj j~; KZu oJjMPwr oMPU oMPU ßäJVJj, fJPhr C¨L¬ ßYyJrJ, \~KY¤, @YoTJ CuäJPx ßlPa kzJÇ KT∂á TL

@Ko YJA KjP\r KjP\r FuJTJ~ TPrJ mJ ßpUJPjA pJS, ßxUJPj xmJr oPiq xPYfjfJ ‰fKr TPrJ, fJyPuA @orJ mJÄuJPhv ßgPT \KñmJh hNr TrPf kJrPmJÇ rJ\jLKf ßnJPVr Kmw~ j~ \JKjP~ k´iJjoπL mPuj, oPj rJUPm, ãofJ ÊiM ßnJV TrJ jJ, ßhvPT ßpj KTZM KhPf kJPrJ, ßhPvr oJjMwPT ßpj KTZM KhPf kJPrJ ßxaJA xm xo~ KY∂J gJTPmÇ

nJrPfr xJPg KnxJoMÜ YuJYPur mPujÇ TuTJfJKnK•T ßxJxqJu IqJ¥ TJuYJrJu ˆJKc\ AjKˆKaCPar (@AFxKxFx) CPhqJPV AKªrJ VJºL jqJvjJu ßx≤Jr Im @atPx hMA KhjmqJkL F xPÿuPjr @P~J\j TrJ yP~PZÇ yJATKovjJr mPuj, 65 mZr m~Pxr ßmKv nJrfL~ jJVKrTPhr \jq kJÅY mZr ßo~JKh KnxJ YJuMr khPãk KjPò mJÄuJPhvÇ iLPr iLPr \JfL~ kKrY~kP©r KnK•Pf hMA ßhPvr oJjMPwr YuJYPur kKrPmv xíKÓ TrPf YJAÇ KfKj mPuj, yJ\Jr mZPrr pMP≠r kr ACPrJPkr rJÓsèPuJ pKh Kj\ ßhPvr jJVKrTPhr \jq KnxJoMÜ ImJi YuJYPur xMPpJV xíKÓ TrPf kJPr, fPm hKãe FKv~J kJrPm jJ ßTjÇ hMA k´KfPmvL ßhPvr IKjjú AxMqèPuJ KjrxPj @PuJYjJPT ÈxPmtJ•o k∫J' KyPxPm @UqJK~f TPr KfKj mPuj, mJÄuJPhv S nJrf FPT IkPrr ¸vtTJfrfJ xŒPTt xPYfj rP~PZÇ @orJ ßUJuJ oPj ßaTxA xÄuJk YJAÇ ßhv KmnJPVr 68 mZr kr @orJ ˙u xLoJ∂ AxMqr KjK• TrPf ßkPrKZÇ FUj mJKe\q, TJKjPÖKnKa S \jVPer oPiq mºPjr jfMj jfMj ßãP© xyPpJKVfJ mJzJPjJ ßpPf kJPrÇ oM~JPöo @uL mPuj, mJÄuJPhv S nJrPfr oPiq KÆkãL~ mJKeP\qr kKroJe 650 ßTJKa cuJPr ßkRÅPZPZÇ hMA ßhPvr oPiq xzT, ßru, jhL S @TJvkPg ßpJVJPpJV @PrJ ß\JrhJr TrJ ßVPu KÆkãL~ mJKeP\qr kKroJe @PrJ mJzPmÇ IjMÔJPj nJrPfr krrJÓs k´KfoπL Fo ß\ @Tmr mPuj, @ûKuT K˙KfvLufJ S IV´VKfr ßãP© nJrf FmÄ mJÄuJPhPvr xŒTt FTKa KnK• KyPxPm TJ\ TPrÇ @orJ AKfyJPxr FTKa ßxRnJVq\jT IiqJP~ rP~KZÇ hMA ßhPvr oPiq IKjjú AxMq xoJiJPj ßTJPjJ mJiJ gJTPm jJ mPu @vJ TKrÇ KfKj mPuj, nJrPf @orJ mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJr 45 mZr ChpJkj TrKZÇ jJrLr ãofJ~Pjr oJiqPo mJÄuJPhv KmVf TP~T hvPT k´mKí ≠ I\tj TPrPZ, pJ IjqPhr \jq KvãeL~ yPf kJPrÇ

u§Pj FxFKaKnr wek¦ Av½xbvq Qwo‡q w`‡q BwZg‡a¨ GmGwUwf cÖevmx‡`i gb Rq K‡i wb‡q‡Q Ges Gm G wUwf cvwo w`‡Z cvi‡e Av‡iv A‡bK `yi| GmGwUwf BD‡iv‡ci we‡kl cÖwbwZwa ‡ndvRyj Kwig iwKe I jvqjv

ChqJkj TrJr @PZ @oJPhr? oJjMPwr GTqÇ @r FA k´fqJvJ ßp k´KfmJPh @orJ kPg gJTPu SrJ ÊjPf mJiqÇ KjmtJYPjr kr Foj IPjT Khj ßVPZ FTKa nJmjJ~ @Ko Iv´∆ ßrJi TrPf kJKrKjÇ @oJr oJ fJÅr \LmPjr IPjT IkNet AòJ @oJr oiq KhP~ kNet yS~J ßhUPf ßYP~KZPujÇ @r ßp TKhj, ßp T~ mZr KfKj ßmÅPY gJTPmj, fJÅr KT ßhUJ yPm FT\j jJrL pMÜrJPÓsr xmPYP~ mz khKaPf @xLj yP~PZj? @\ @oJr FA k´\Pjìr jJrLPhr Skr hJ~ ßYPkPZ jfMj ßk´KxPcP≤r @oPu FA xPYfjfJ KjP~ x\JV gJTJ ßp KmjJ k´KfmJPh ßTJPjJ Kx≠J∂ ßoPj ßjS~J pJPm jJÇ pUjA @oJPhr IKiTJr ÉoKTr oMPU kzPm, xÄWm≠ yP~ k´KfmJh TrPf yPmÇ yPfS kJPr ßTJPjJ FTKhj @Ko @oJr x∂JjPT xPñ KjP~ vyrfKur KhPT oJYt TPr pJm, @r ßxKhj FT\j jJrL ßk´KxPc≤ vkg ßjPmjÇ

ingvb I Gi ßpRg Dc¯’vcbvq ïiæ‡Z e³e¨ iv‡Lb Gm G wUwfi cwiPvjK wkwib AvKZvi kvgvšÍv| `k©K‡`i fv‡jvevmvB GmGwUwf ‡c‡q‡Q AvšÍ©RvwZK G Abyôvb| dy‡ji ï‡fòv I ‡KK ‡K‡U GmGwUwfi mvdj¨ Kvgbv K‡ib Abyôv‡bi AwZw_iv| Pvi eQ‡ii c_ Pjvq e¯‘wbô msev` Avi gvbm¤§Z cÖPvi K‡i BwZg‡a¨ gvby‡li g‡b VuvB K‡i wb‡q‡Q evsjv‡`‡ki cÖ_g cyb©v½ GmwW P¨v‡bj| Abyôv‡b CkK˙f wQ‡jb UvIqvin¨vg‡jUm Gi w¯úKvi Lvwjm DwÏb, KwgDwbwU e¨w³Z¡ AveyZv‡ni ‡PŠayix, evsjv wbDR Gi wW‡i±i Ave`yi ie gwjøK, mv‡eK wWcywU ‡gqi Iwn` Avng`, KvDwÝjvi ivwRe Avng`, jÛb evsjv ‡cÖmK¬v‡ei dvDÛvi I bZybw`b m¤úv`K gwne ‡PŠayix, RbgZ cÖavb m¤úv`K bvnvm cvkv, mvßvwnK cwÎKv m¤úv`K Ggv`yi ingvb Gg`v`, evsjv wgii m¤úv`K Avãyj Kwig Mwb, evsjv wUwfi wmBI wgjUb ingvb, mvßvwnK ‡`k m¤úv`K ZvBwmi gvngy`, evsjv †cv÷ m¤úv`K e¨vwi÷vi Zv‡iK ‡PŠayix, mvsevw`K ‰mq` gybQzi DwÏb, jÛb 24 AbjvBb wUwfi m¤úv`K mv¾v`yi ingvb, e¨vwi÷vi Av‡bvqvi †nv‡mb, `c©b m¤úv`K ingZ Avjx, P¨v‡bj Gm Gi YLl wi‡cvU©vi ‡gv. Ryev‡qi Avng`, GwUGb evsjvi wmwbqi wi‡cvU©vi ‡gv¯ÍvK eveyj, P¨v‡bj Gm Gi ‡nW Ad P¨vwiwU wWcvU©‡g›U ‡ZŠwn`yj Bmjvg gyRvwn`, evsjv wbDR m¤úv`K I BDK wewW wbDwR m¤úv`K ‡mv‡qe Kwei, mvsevw`K Avnv` ‡PŠayix evey, mvsevw`K gvneye ingvb, evsjv wUwfi wbDR GwWUi m‡ivqvi †nv‡mb S YLl wi‡cvU©vi ‡gvnv¤§` Ave`yj KvBqyg, xJ¬JKyT xMroJr mJftJ xŒJhT Kwe Ave`yj KvBqyg, bZyb w`b GgwW cwji ngvb, mvsevw`K mviIqvi Kwei, mv‡jn Avng`, wUwf ‡cª‡R›Uvi AvZvDjøvn dviæK, mvsevw`K‡kL gwnZyi ingvb evejy, mvsevw`K Zv‡iK ‡PŠayix (Bgivb), mvsevw`K Aveyj Kvjvg, ‡ZŠwn` Avj wgbvi, mvsevw`K Zvbwfi nvmvb, mvsevw`K bvwn` RvqMxi`vi, wgwWqv e¨vw³Z¡ Rvgvj Avng` Lvb, `y`ywgqv, KwgDwbwU e¨w³Z¡ Lmiy¾vgb Lmiæ, ‡¯^òv‡meK jx‡Mi mfvcwZ mv‡q` Avng` mv`, hy³ivR¨ hyejx‡Mi hyVì mvaviY m¤úv`K †`jqvi †nv‡mb wjUb, Avey†jBQ, mvsMVwbK m¤úv`K gvngy` Avjx, cÖPvi m¤úv`K ‡gvnv¤§` AvqvQ, jÛb gnvbMi hyejx‡Mi mvsMVwbK m¤úv`K kvwnb Zd`vi, mvD_ gvbevwaKviKgx© Ave`yj gwR`, QvÎjx‡Mi mv‡eK ‡bZv SjK cvj, QvÎjx‡Mi mvavib m¤úv`K mwRe fyBqv, bvV¨ e¨w³Z¡ w¯§wZ AvRv` I nvdmv ‡eMg, gwnjv `‡ji ‡bÎx AÄbv Avjg, BKivgyj Bmjvg, ÷z‡W›U BDwbqb BD‡Ki ‡cÖwm‡W›U GBP Gg †mvnvM, AvBbRxwe ‡gv. Wjvi wek¦vm, nvmbvZ ‡PŠayix, jyrdi ingvb wjsKb, gvnvgy`yj nvmvb, Avãyjøvn Avj ‡bvgvb, ‡gvkviid ‡nv‡mb fyuBqv, AvKwjgv Bmjvg Avãyi iwng, Kvwbm dvwZgv, dqmj Rvwgj, D‡¤§ Kjmyg, ‡gv. AvjvDwÏb iv‡mj, ‡gvnv¤§` Avjx, wjUb, mvD_ jÛb hyejx‡Mi mfvcwZ ‡gvRvwn`yj Bmjvg wjUb cªgzL| mvs¯‹…wZK Abyôv‡b Mvb cwi‡ekb K‡ib KvDwÝjvi ivwRe Avng`, iwb Avn‡g`, wewkó m½xZ c«xZg I Zvgvbœv mvgm cÖgL~ | c‡i mK‡ji Dcw¯’wZ‡Z ‡KK ‡K‡U 4_© evwl©Kx D`hvcb Kiv nq Ges ivZ 11 Uvq wWbvi Gi gva¨‡g Abyôv‡bi mgvwß N‡U|


UmrJUmr 43

SURMA m 27 January - 02 February 2017

ß\r∆xJPuo hUPur KlKuK˜Pjr ßk´KxPc≤ oJyoMh @æJxÇ 22 \JjM~JKr, ßrJmmJr \ctJPjr rJ\iJjL @ÿJPj mJhvJy KÆfL~ @mhMuäJyr xJPg ‰mbPTr kr KfKj xJÄmJKhTPhr TJPZ F TgJ mPujÇ ‰mbPT hMA ßjfJ oJKTtj hNfJmJx xKrP~ ßj~Jr Kmw~ FmÄ fJr x÷Jmq kKreKf KjP~ @PuJYjJ TPrjÇ oJyoMh @æJx mPuj, ÈpKh oJKTtj hNfJmJx ß\ÀxJPuo vyPr xrJPjJ y~ fJyPu @orJ jJjJ rTo khPãk ßjm mPu @PuJPYjJ TPrKZÇ' KfKj ß\Jr KhP~ mPuj, ÈoJKTtj hNfJmJx ßfu @Kmm ßgPT ß\ÀxJPuPo ßj~Jr Kmw~Ka \ctJj S @oJPhr \jq Ifq∂ èÀfôkNetÇ F KmwP~ hMA ßhPvr oPiq xojõ~ S GPTqr ßTJPjJ KmT· ßjAÇ' oJyoMh @æJx \JjJj, @VJoL TP~T KhPjr oPiq mJhvJy @mhMuäJy pMÜrJÓs S rJKv~J xlr TrPmjÇ ßx TJrPe fJr xJPg ßrJmmJPrr ‰mbT KZu KmPvw èÀfôkNetÇ oJKTtj hNfJmJx ßfu @Kmm ßfPT ß\ÀxJPuPo xrJPjJ KmmhoJj kãèPuJr TJPZ ßoJPaS fMò mqJkJr j~Ç Fr xJPg \KzP~ @PZ kNmt ß\ÀxJPuPor optJhJr k´vú, pJ KlKuK˜j-AxrJAu xïPar xmPYP~ ¸vtTJfr FmÄ \Kau FT mqJkJrÇ KfjKa iPotr TJPZ kKm© k´JYLj jVrL ß\ÀxJPuoÇ KT∂á Fr TP~T yJ\Jr mZPrr AKfyJPx vyrKa IPjTmJr ImPrJi, ±Äx, hUukMjhtUPur KvTJr yP~PZÇ KlKuK˜KjrJ YJ~ fJPhr nKmwq“ ˝JiLj rJPÓsr rJ\iJjL yPm kNmt ß\ÀxJPuo; KT∂á AxrJAPur hJKm, kNmt S kKÁo ß\ÀxJPuo KoKuP~ kMPrJ vyrKaA fJPhr KYr∂j rJ\iJjLÇ oJKTtj pMÜrJÓs S \JKfxP–Wr IPjT xhxqrJÓsA ß\ÀxJPuoPT AxrJAPur rJ\iJjL KyPxPm ˝LTJr TPr jJÇ IKiTíf kKÁo fLPrr Skr AxrJAKu Kj~πe FmÄ mxKf KjotJeS @∂\tJKfT @APj ˝LTíf j~Ç oJKTtj hNfJmJx ßfu @Kmm ßgPT ß\ÀxJPuPo ˙JjJ∂r TrPmj mPuS FTirPjr IñLTJr TPrKZPuj ßcJjJ asJŒÇ 22 \JjM~JKr, PrJmmJPr ßyJ~JAa yJCP\r oMUkJ© vj ¸JAxJr \JKjP~PZj, Kmw~Ka KjP~ fJrJ @PuJYjJr FPTmJPrA k´JgKoT kptJP~ rP~PZjÇ \JKfxP–Wr k´˜Jm kJPxr kr AxrJAuPT xogtj TPr asJŒ aMAa TPr mPuKZPuj, AxrJAuPT ÈImùJ S IxÿJj'-Fr xJPg @Yre TrJaJ KfKj nJPuJnJPm

ßjPmj jJÇ fUj ßk´KxPc≤ KyPxPm ãofJ V´ye TrJ kpt∂ AxrJAuPT ÈvÜ' gJTJr \jqS @øJj TPrKZPuj ßcJjJ asJŒÇ ˙JjL~ xo~ ßrJmmJr asJPŒr xJPg ßlJPj TgJ mPuj AxrJAPur k´iJjoπL ßjfJKj~JÉÇ KxKr~J S ArJj AxMqr kJvJkJKv mxKf ˙Jkj S ß\ÀxJPuPo oJKTtj hNfJmJx ˙JjJ∂Prr KmwP~ TgJ mPuj hMA ßjfJÇ F KmwP~ Km˜JKrf TgJ muJr \jq asJŒ fJPT S~JKvÄaPj @oπe \JjJjÇ ßlms∆~JKrr ÊÀPf fJPhr oPiq @jMÔJKjT ‰mbT yPf kJPrÇ ß\ÀxJPuPo @PrJ 566Ka AÉKh mxKf 22 \JjM~JKr, ßrJmmJPrA kNmt ß\ÀxJPuPo jfMj TPr 566Ka mxKf ˙JkPjr IjMoKf KhP~PZ AxrJAKu k´vJxjÇ ßhvKar k´iJjoπL ßmKj~JKoj ßjfJKj~JÉ mxKf ˙JkPj ßpxm KmKiKjPwi @PZ, ßxèPuJS fMPu KjPf YJjÇ oJKTtj ßk´KxPc≤ ßcJjJ asJPŒr vkPgr kPrA F IjMPoJhj ßh~J yPuJÇ @∂\tJKfT @Aj IjMxJPr ß\À\JPuPo mxKf KjotJe KjKw≠ gJTJr kPrS jfMj mxKf ˙JkPjr IjMoKf ßh~J~ KjªJ \JKjP~PZ KlKuK˜jÇ oNuf KmhJ~L oJKTtj ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJr KmPrJKifJr TJrPe ßjfJKj~JÉ mxKf ˙JkPj IjMPoJhj KhPf ßhKr TrKZPujÇ F KmwP~ KjªJ \JKjP~ S mxKf ˙Jkj k´Kâ~JPT ßm@AKj CPuäU TPr \JKfxP–Wr KjrJk•J kKrwPh FTKa k´˜Jm kJx TrJ y~Ç SmJoJ k´vJxj F k´˜JPm ßnPaJ ßh~KjÇ asJPŒr mÜmq AxuJPor KmÀP≠ pM≠ ßWJweJ: @rmPhr IKnof IKnPwT mÜífJ~ ÈT¢rk∫L AxuJKo xπJxmJh' KmPvõr oJKa ßgPT kMPrJkMKr KjotNPu Èxnq KmPvõr GTqm≠' TrJr ßcJjJ asJPŒr IñLTJrPT fJr Yro AxuJoKmPÆwL oPjJnJPmr k´TJv oPj TPr ßãJPn ßlPa kzPZ @rm KmPvõr \jVeÇ KmPvw TPr xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqPo yJ\Jr yJ\Jr oJjMw Fr k´KfmJh \JKjP~PZjÇ IPjPTPA FKaPT @xPu AxuJPor KmÀP≠A xM¸Ó pM≠ ßWJweJr vJKou mPu oPj TPrPZjÇ Vf 20 \JjM~JKr, ÊâmJr pMÜrJPÓsr 45fo ßk´KxPc≤ KyPxPm vkg ßj~Jr kr IKnPwT

IjMÔJPj ßh~J asJPŒr mÜífJr krA aMAaJPr k´J~ FT uJU @rm ÈasJŒAPjJèPrvj' yqJvaqJV mqmyJr TPr Kj\ Kj\ Im˙Jj ßgPT F mÜífJr k´KfmJh \JjJjÇ ßxRKh @rm, \ctJj, Koxrxy k´J~ xm @rm ßhPvr aMAaJr mqmyJrTJrLrJ FPf IÄv ßjj F k´KfmJPhÇ IPjPTA k´KfmJh TPr mPuPZj, jfMj oJKTtj ßk´KxPc≤ FTTnJPm xKyÄx CV´mJPhr xJPg AxuJoPT KoKuP~ Yro KmPÆPwr k´TJv WKaP~PZjÇ KfKj IjqJjq CV´k∫J KjP~ ßTJPjJ TgJ muPf I˝LTJr TPrPZjÇ FojKT fJr Kj\ xogtTPhr oPiqS rP~PZ IPjT CV´mJhLÇ ßxRKh @rPmr FT aMAaJr mqmyJrTJrL KuPUPZj, È@PoKrTJj jLKfr TJrPeA xπJx \jì KjP~PZ ßx TgJ ˝LTJr jJ TPrA asJŒ fJr kNmtxNKrPhr oPfJA AxuJoPT xπJxmJh KyPxPm KYK©f TPr ßmyJA~J S metmJhL oJjKxTfJr kKrYr KhP~PZj'Ç IPjPTA muPZj, ÈasJPŒr mÜmq KmPvõr xoV´ oMxuoJjPhr \jq IkoJjTr FmÄ AxuJo S oMxuoJjPhr KmÀP≠ jfMj âáPxc ÊÀr ßWJweJ'Ç KjmtYjL k´YJreJr ÊÀ ßgPTA FPTr kr FT AxuJoKmPÆwL mÜífJ KhP~ asJŒ @PoKrTJ S @∂\tJKfT oMxKuo xŒ´JhP~r oPiq CPÆV S ßãJPnr \jì KhP~PZjÇ 2015 xJPu KfKj pMÜrJPÓsr oMxuoJjPhr k´Pmv KjKw≠ TrJr @øJj \JjJj FmÄ kPr oJKTtj oMxuoJjPhr j\rhJKrr \jq KmPvw cJaJPm\ ‰fKrr kKrT·jJr TgJS \JjJjÇ IPjPTA aMAaJPr xm oMxKuoPT UJrJk kKrK˙Kfr \jq k´˜Mf gJTJr kJvJkJKv fJ ßoJTJPmuJ~ GTq S @uäJyr Kjntr TrJr @øJj \JKjP~PZjÇ Imvq @rmPhr IPjPT Kmw~KaPT Knjú ßYJPUS ßhUPZjÇ asJPŒr n~JjT metmJhPT FTKa xMPpJV oPj TrJ F ßuJTPhr híKÓPf ÈasJŒ FTKa @PoKrTJj Km˛~, pJ SmJoJr oMjJPlKTr ßYP~ nJPuJ'Ç fJrJ @PoKrTJPT nJPuJnJPm fMPu irJ S xfq muJr \jq asJPŒr k´vÄxJ TPrPZjÇ TMP~Pfr FT aMAaJr mqmyJrTJrL KuPUPZj, ÈasJŒ oMxuoJjPhr GTqm≠ TrPmjÇ oMxuoJjPhr KmÀP≠ xrJxKr pM≠ ßWJweJA fJPhr xmPYP~ ßmKv GTqm≠ TrPm'Ç SmJoJ oMxuojJPhr ßTJPjJ ãKf TrPfA @r mJh rJPUjKj Foj @nJx KhP~ @PrT\j fJr aMAaJr mJftJ~ k´vú TPrPZj, ÈSmJoJ yJ\Jr yJ\Jr oMxuoJjPT yfqJ TPrPZj, CÆJ˜M TPrPZj FmÄ ßhv ±Äx TPrPZjÇ fJyPu ßTj fJr KmhJP~ xmJA ãM… yPò FmÄ nJmPZ asJŒ KmvõPT ±Äx TrPm? ÈAxuJKoT xπJxmJPhr KmÀP≠ pMP≠ k´˜Mf yS' cj \JjJ~, ãofJ V´yPer kr KhjA ÈAxuJKoT xπJxmJPhr' KmÀP≠ pMP≠r \jq ßVJP~ªJ xÄ˙JèPuJPT k´˜Mf gJTJr KjPhtv KhP~PZj pMÜrJPÓsr jfMj ßk´KxPc≤ ßcJjJ asJŒÇ Fr @PVr Khj IKnPwT mÜífJ~ KfKj Kmvõ ßgPT ÈAxuJKoT xπJxmJh' KjotNPur ßWJweJ KhP~KZPujÇ vKjmJr nJK\tKj~Jr uqJÄKuPf ßx≤sJu AP≤KuP\¿ FP\K¿r (Kx@AF) xhr hlfr kKrhvtjTJPu TotTftJPhr CP¨Pvq asJŒ mPuj, È@Ko VfTJu mPuKZ, Kmvõ ßgPT AxuJKo ßoRumJhL xπJx KjotNu TrPf yPmÇ FKa IÊn vKÜ, IÊn vKÜ'Ç KjmtJYPjr @PVr hLWt k´YJreJr xo~TJPu asJŒ ÈAxuJKoT T¢r xπJxmJh' CkoJKa mqmyJr jJ TrJr \jq f“TJuLj ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJr xoJPuJYjJ TPrjÇ asJŒ muPfj, v©MPT k´TJPvq KYK¤f TrPf jJ kJrPu fJPT krJK\f TrJ pJPm jJÇ @r vKjmJr Kx@AF xhr hlfPr ßh~J mÜífJ~ asJŒ @PrJ FTiJk IV´xr yP~ ßVJP~ªJ

TotTftJ S oJKTtj \JKfPT ÈPoRumJhL AxuJPor' KmÀP≠ pMP≠r KmwP~ xfTt TPrjÇ asJŒ mPuj, ßZJa ßmuJ~ ÊPjKZ pMÜrJÓs TUPjJ ßTJPjJ pMP≠ krJK\f y~KjÇ KT∂á FUj @orJ ßTJPjJ KTZMPfA Km\~L yPf kJrKZ jJÇ KmPhPvr oJKaPf @PoKrTJr xmPYP~ hLWt˙J~L @lVJj pMP≠r k´xPñ asJŒ mPuj, ÈFKa IPjT Khj iPr YPuPZÇ TJre pMÜrJÓs fJr kNet vKÜ mqmyJr TPrKjÇ @oJPhr pJ vKÜ @PZ fJ @orJ mqmyJr TKrKjÇ @oJr xÄpf KZuJo'Ç asJŒPT Tár@Pjr mJeL ßvJjJPuj AoJo ßk´KxPc≤ ßcJjJ asJPŒr \jq FTKa @∂”iotL~ iotL~ k´JgtjJ IjMÔJPj kKm© TMr@j ßgPT hM'Ka @~Jf kJb TPr jfMj ßk´KxPc≤ S fJr k´vJxPjr \jq ¸Ó mJftJ KhPuj S~JKvÄaPjr AoJo oJK\hÇ Pk´KxPc≤ asJŒ S nJAx ßk´KxPc≤ oJAPTu ßkP¿r kKrmJrxy asJŒ-IjMxJrLPhr CP¨Pv KfKj @~Jf hM'Ka k´gPo @rKmPf kJb TPrj FmÄ fJrkr fJ AÄPrK\Pf IjMmJh TPr ßvJjJjÇ k´go @~JfKa KfKj xNrJ É\MrJf ßgPT kJb TPrjÇ ßpKaPf oyJj @uäJy mPuPZj, ÈPy oJjm\JKf, @Ko ßfJoJPhrPT FT kMÀw S jJrL ßgPT xíKÓ TPrKZ (@ho S yJS~J) FmÄ ßfJoJPhrPT KmKnjú ßVJ© S ßVJÔLPf KmnÜ TPrKZ; pJPf ßfJorJ kr¸Prr xJPg kKrKYKf yPf kJPrJÇ k´TífkPã, ßfJoJPhr oPiq ßp mqKÜ xmPYP~ oM•JKT, ßx-A @uäJyr TJPZ xmPYP~ ßmKv xÿJKjfÇ KjÁ~A @uäJy xmtKmwP~ ImVfÇ' KÆfL~ @~JfKa KfKj xNrJ uMToJj ßgPT kJb TPrjÇ FPf muJ yP~PZ, È@r @uäJyr IxÄUq KjhvtPjr Ijqfo yPò @xoJj S \KoPjr xíKÓ FmÄ ßfJoJPhr nJwJ S VJP~r rPXr fJrfoqÇ Kj”xPªPy Fxm Kjhvtj fJPhr \jq, pJrJ @oJr xŒPTt \JPjÇ' vKjmJr S~JKvÄaPjr jqJvjJu TqJPgcsJPu KmKnjú iPotr ßoJa 26 \j iotL~ ßjfJ asJPŒr \jq k´JgtjJ TPrjÇ AoJo ßoJyJÿJh oJK\h fJPhrA FT\jÇ AoJPor FA ßfuJS~JPfr xoP~ asJŒ oPjJPpJV xyTJPr fJ ßvJPjjÇ IjMÔJPj CkK˙f xmJA iPr KjP~KZu ßoJyJÿh oJK\h y~PfJ jJoJ\ xŒPTt KTZM FTaJ muPmjÇ KT∂á Fr kKrmPft TMr@Pjr hM'Ka @~Jf kJPbr oJiqPo oJK\h ßYP~PZj asJŒ S fJr xogtTPhr KvãJ KhPf @r fJ yPò, \JKfVf S iotL~ KmmJh AxuJPo V´yePpJVq j~Ç @PoKrTJr jfMj ßk´KxPcP≤r CPÆJijL GKfyq KyPxPm FA k´JgtjJ IjMÔJj k´go ßk´KxPc≤ \\t S~JKvÄaPjr xo~ ßgPTA k´YKuf yP~ @xPZÇ SA IjMÔJPj muJ y~, oJK\h oMxKuoPhr k´JgtjJ xŒPTt KTZM kJb TrPmjÇ ßjfí˙JjL~ IPjPTrA KmvõJx KZu, KfKj FTaJjJ xMPr fJ kJb TPr pJPmjÇ Fr kKrmPft oJK\h TMr@j ßgPT hM'Ka @~Jf ßmPZ ßjj, ßp @~Jf \JKfVf S iotL~ KmmJPhr KmwP~Ç pUj @PoKrTJr IPjPT oMxKuoPhr KjP~ KmKnjú xPªy ßkJwe TrPZj, fUj KfKj F hM'Ka @~Jf kJb TrJPTA pMKÜpMÜ oPj TPrPZjÇ ÈIu KcCPux FKr~J oMxKuo ßxJxJAKa'r ßmJct ßY~JroqJj c. Kr\S~Jj \JTJ mPuj, ÈKjmtJYPjr krS pUj oMxuoJjPhr xŒPTt IPjT TgJ muJ yP~PZ FmÄ oMxuoJjPhr @jMVfq xŒPTt k´vú ßfJuJ yP~PZ, fUj FA @~JfèPuJr oNu mJftJ yPò, @oJPhrPT ImvqA FTxJPg KoPuKoPv mJx TrPf yPm FmÄ ‰mKY©qPT xÿJj TrPf yPm FmÄ oyJj @uäJy @oJPhr F kPgA xíKÓ TPrPZjÇ'

l IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj l IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j l ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ l ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ


44 UmrJUmr

mOPaPjr xMKk´o ßTJPatr rJ~ mJÄuJPhv xo~ VfTJu KmTJu xJPz KfjaJ~ F rJ~ KhP~PZjÇ @hJuPfr ßoJa 11 \j KmYJrPTr oPiq 8 \j F Kmw~T k´˜Jm kJutJPoP≤ kJbJPjJr kPã of ßhjÇ Kfj \j KmkPã of ßhjÇ lPu xÄUqJVKrÔfJr KmYJPr xMKk´o ßTJPat TrJ @KkPu ßyPr ßVPuj ßfPrxJ ßoÇ FUj fJPT ßmsKéa TJptTr TrPf yPu ImvqA Kuxmj YMKÜr @KatPTu 50 kJutJPoP≤ fMuPf yPmÇ kJutJPo≤ pKh ACPrJkL~ ACKj~j ßgPT míPaPjr ßmKrP~ pJS~Jr kPã F IjMPòh xKâ~ TrPf ßnJa ßh~ fJyPuA ßfPrxJ ßo ßmsKéa k´Kâ~J ÊÀ TrPf kJrPmjÇ F rJ~ ßWJweJr @PV IPjTmJrA xrTJPrr kã ßgPT muJ yP~PZ, oJYt oJx ßvw yP~ pJS~Jr @PVA ßmsKéa k´Kâ~J ÊÀ TrPmj ßfPrxJ ßoÇ KT∂á xMKk´o ßTJPatr SA rJP~r lPu FUj ßmsKéa k´Kâ~J ßTJjKhPT ßoJz ßj~ fJ muJ oMvKTuÇ xMKk´o ßTJPatr F rJP~r xo~ ßxUJPj CkK˙f KZPuj ßmsKéa k´Kâ~J KjP~ YqJPu† \JjJPjJ mqmxJ~L jJrL KVjJ KouJrÇ @KkPur KmwP~ Kx≠J∂ ßj~J 11 KmYJrPTr xnJkKf KZPuj xMKk´o ßTJPatr ßk´KxPc≤ uct jMqmJVtJrÇ KfKjA rJ~ ßWJweJ TPr ßvJjJjÇ FPf KfKj mPuj, KmYJrTPhr xÄUqJVKrÔfJr KnK•Pf xrTJPrr TrJ @Kku k´fqJUqJj TrJ yPuJÇ Fr kPã KZPuj uct jMqmJVtJr, ßuKc yqJKu, uct oqJ¿, uct ßTr, uct TîJTt, uct CAuxj, uct xJŒvj S uct y\Ç KmPrJKifJ TPrj Kfj\j KmYJrT uct Krc, uct TJjtS~Jg S uct KyC\Ç CPuäUq, @hJuPf ßmsKéa k´Kâ~J YqJPuP†r oMPU kzJr @PV xrTJPrr kã ßgPT muJ y~, k´iJjoπL ßfPrxJ ßo KjmtJyL ãofJmPu ßmsKéa k´Kâ~J ÊÀ TrPf kJrPmjÇ F \jq fJPT kJutJPoP≤r IjMPoJhj ßj~Jr k´P~J\j ßjAÇ Foj kKrK˙KfPf F Kx≠J∂PT YqJPu† TPrj mqmxJ~L jJrL KVjJ KouJrÇ IjqPhr oPiq fJPT xogtj ßh~ ÛauqJP¥r xrTJrÇ fJPf muJ y~, ACPrJkL~ ACKj~j ßgPT míPajPT ßmKrP~ @xPf yPu k´iJjoπL ßfPrxJ ßo'PT ImvqA kJutJPoP≤r IjMPoJhj KjPf yPmÇ fJr F YqJPuP†r kPã rJ~ ßhj u¥Pjr yJAPTJatÇ yJAPTJat ßgPT muJ y~, kJutJPoP≤r IjMPoJhj ZJzJ ßTJPjJnJPmA ßmsKéa k´Kâ~J ÊÀ TrPf kJrPmj jJ ßfPrxJ ßoÇ yJAPTJPatr F rJP~r KmÀP≠ @Kku TPr míKav xrTJrÇ lPu 5A KcPx’r ßgPT YJrKhj ÊjJKj y~ míPaPjr xPmtJó @hJuf xMKk´o ßTJPatÇ Frkr yJAPTJPatr rJ~ myJu ßrPU VfTJu rJ~ ßhj xMKk´o ßTJatÇ F rJP~r oJiqPo AAC ßgPT míPaPjr @jMÔJKjT k´˙Jj k´Kâ~J ÊÀr Tftífô fMPu ßh~J yPuJ kJutJPoP≤r @Ajk´PefJPhr yJPfÇ xMKk´o ßTJat FS \JKjP~PZj ÛauqJ¥, jhtJjt @~JruqJ¥ FmÄ SP~uPxr Kcnunc IqJPxoKmär (ãofJ y˜J∂Krf xÄxh) xÿKf ßj~Jr \jq IPkãJ TrPf yPm jJ xrTJrPTÇ @hJuPfr F rJ~ ßmsKéa TJptTr TrJ KjP~ ßfPrxJ ßo'r kKrT·jJr Skr @WJf yPuS, cJCKjÄ KˆsPar oMUkJ© mPuPZj, rJP~ míKav \jVPer Kx≠JP∂ ßTJPjJ kKrmftj @Px KjÇ KfKj @PrJ mPuPZj, È@orJ xMKk´o ßTJPatr

27 January - 02 February 2017 m SURMA

Kx≠J∂PT vs≠J TKrÇ @r kJutJPoP≤ @oJPhr krmftL khPãk Kj„ke TrPmJ KvVKVrAÇ' VJKct~JPjr k´KfPmhPj muJ y~, k´iJjoπLr ßo'r kPã ßp Kmw~aJ rP~PZ fJ yPuJ To¿ mJ uctx kJutJPoP≤r ßTJPjJ TPãA ßmsKéa k´Kâ~J @aTJPjJr ßTJPjJ k´mefJ ßjAÇ fPm @hJuPf ßmsKéa Kmu Ck˙JkPjr kr ßxUJPj FxFjKk S KumJPru ßcPoJPâKaT hPur k´˜JKmf xÄPvJijL jJ gJTPf hu hMKa Fr KmÀP≠ ßnJa KhPf kJPrÇ SKhPT, @kJfhíPÓ oPj yPò ßmsKéa k´Kâ~J @aTJPjJr ßTJPjJ IKnk´J~ KmPrJiL ßumJr hPur ßjAÇ ßumJr hPur ßjhJ ß\PrKo TrKmj mPuPZj, È@KatPTu 50 TJptTr TrJr k´Kâ~J~ mJVzJ mJiJPm jJ fJr hu'Ç fPm, xrTJPrr KmPu xÄPvJijL @jJr ßYÓJ TrPm huKaÇ TrKmj mPuj, ÈPumJr xrTJPrr TJZ ßgPT Foj FTKa kKrT·jJ hJKm TrPZ ßpUJPj xoP^JfJr kMPrJ k´Kâ~J \MPz kJutJPoP≤r TJPZ xrTJPrr \mJmKhKyr @SfJ~ gJTPmÇ FTAxPñ YNzJ∂ YMKÜPf kJutJPoP≤r IjMPoJhPjr KjKÁf TrJr \jq Igtmy FTKa ßnJa YJ~ ßumJr huÇ' KumJPru ßcPoJPâa hPur ßjfJ Kao lqJrj mPuPZj, YNzJ∂ YMKÜPf @Ajk´PefJPhr ßnJa ßh~Jr KjÁ~fJ jJ ßh~J yPu fJr hu @KatPTu 50 xKâ~ TrJr KmÀP≠ ßnJa ßhPmÇ ÛauqJP¥r lJˆt KoKjˆJr KjPTJuJ ˆJr\j mPuPZj, rJP~ ßhUJ ßVPZ ãofJ KmPTKªsTre KjP~ ÛKav xrTJrPT ßp k´Kfv´∆Kf ßh~J yP~KZu fJ ßTJPjJ èÀfô kJ~ KjÇ KfKj @PrJS mPuPZj, FrkrS ÛKav kJutJPoP≤r ßnJa ßh~Jr xMPpJV gJTPm @KatPTu 50 TJptTr TrJ KjP~ fJrJ xÿKf ßhPm KT jJÇ IqJaKjt ß\jJPru ß\PrKo rJAa fJr k´KfKâ~J~ mPuPZj, xrTJr xMKk´o ßTJPatr rJ~ KjP~ ÈyfJv' fPm fJ ßoPj YuPmjÇ @hJuPf ßmsKéa KjP~ YqJPu† \JjJPjJ mqKÜPhr oPiq Ijqfo KVjJ KouJr @hJuPfr rJ~PT ˝JVf \JKjP~PZjÇ KfKj mPuPZj, ÈPTJPjJ k´iJjoπL, ßTJPjJ xrTJrA \mJmKhKyfJ oMÜ gJTJr k´fqJvJ TrPf kJPr jJÇ ÊiMoJ© xJmtPnRo yPuJ kJutJPo≤Ç @hJuPfr mJAPr rJP~r kr KfKj mPuj, ßmsKéa @PuJYjJr \jq ßxrJ kgkKrâoJ KjitJrPe xrTJrPT FUj xyJ~fJ TrJr xMPpJV ßkPuj FoKkrJÇ xMKk´o ßTJPatr ßk´KxPc≤ uct jMqmJVtJr rJP~r oNu IÄv kPz ßvJjJPjJr xo~ mPuj, È8-3 xÄUqJVKrÔfJ~ xMKk´o ßTJat rJ~ KhPòj ßp xrTJr kJutJPoP≤r IjMPoJhj mqfLf @KatPTu 50 TJptTr TrPf kJrPm jJÇ 1972 xJPur ACPrJKk~Jj xŒ´hJ~ @APjr ßxTvj 2 ßoJfJPmT, AAC k´KfÔJjèPuJ pUjA ßTJPjJ jfMj @Aj k´e~j TPr fJ ACPT @APjr IÄv yP~ pJ~Ç IgtJ“ 1972 xJPur SA @Aj AAC @AjPT ACPT @APjr ˝fπ FT xN© mJjJ~; kJutJPo≤ Knjú ßTJPjJ Kx≠J∂ ßj~Jr @V kpt∂ FaJ FojA gJTPmÇ lPu, ACPT pUj AAC YMKÜ ßgPT k´˜Jj TrPm, ACPT @APjr FTKa xN© KmKòjú yPmÇ FZJzJS, ACPT jJVKrTPhr CkPnJV TrJ KjKhtÓ KTZM IKiTJr kJPfi pJPmÇ FTJrPe, xrTJr kJutJPoP≤r IjMPoJhj mqJfLf @KatPTu 50 TJptTr TrPf kJrPm jJÇ' jMqmJVtJr @PrJ mPuj, ÈVePnJPa k´nJm rJUJr \jq @APj ßTJPjJ kKrmftj @jPf yPu fJ

ÊiMoJ© ACPT xÄKmiJPj IjMPoJKhf k∫J~ TrPf yPm; ßpoj kJutJPoP≤r Kx≠JP∂r oiq KhP~Ç F ZJzJ Ijq ßTJPjJ CkJP~ IV´xr yS~JaJ yPm KmhqoJj xJÄKmiJKjT oNuqPmJPir u–Wj pJ IPjT vfJ»L iPr k´YKuf rP~PZÇ' PfPrxJ ßo ßjfífôJiLj míKav xrTJPrr IPjT oπL @VJo mM^Pf kJrKZPuj ßp @KkPur rJ~ fJPhr KmkPã @xPmÇ fPm, 8-3 mqmiJPj krJK\f yS~JaJ k´fqJvJ TPrj Kj fJrJÇ xÄUqJVKrÔ rJP~r KmkPã of ßh~J Kfj KmYJrT uct Krcx, TJjtS~Jg FmÄ KyC\ fJPhr rJP~ mPuPZj, ACPrJKk~Jj TKoCKjKax IqJÖ xrTJrPT fJr KmPvw IKiTJr k´P~JPV xLoJm≠fJ ßh~ KjÇ @r oπLrJ YJAPu kJutJPo≤PT ImKyf jJ TPrA F k´Kâ~J ßgPT KjP\Phr k´fqJyJr TrPf kJPrjÇ SKhPT, FKcjmJVt, ßmulJˆt S TJKctPlr Kcnunc IqJPxoKmäèPuJ (ãofJ y˜J∂Krf xÄxh) ßmsKéa k´Kâ~J~ fJPhr nJwq gJTJr hJKm CKbP~PZÇ fPm ßmsKéa k´Kâ~J~ fJrJ IÄvV´yPer @jMÔJKjT IKiTJr kJ~ KjÇ uct jMqmJVtJr mPuj, ÈKmPTªsLTre AxMqPf @hJuf xmtxÿKfâPo rJ~ KhPòj ßp, @KatPTu 50 xKâ~ TrJr @PV ãofJ y˜J∂Krf xÄxhèPuJr xPñ @PuJYjJ TrJr @AKj mJiqmJiTfJ ACPTr oπLPhr ßjAÇ' IgtJ“, ACPrJkL~ ACKj~j ßgPT k´˙Jj k´Kâ~J @jMÔJKjTnJPm ÊÀ TrPf @KatPTu 50 TJptTr TrJr FUKf~Jr FUj míKav kJutJPoP≤rÇ xrTJr kJutJPoP≤ F xÄâJ∂ Kmu Ck˙JkPjr kr @Ajk´PefJrJ ßnJa ßhPmjÇ kJutJPoP≤r IjMPoJhj xJPkPã Kuxmj YMKÜr FA @KatPTu ßpKhj TJptTr TrJr ßWJweJ ßhPm míKav xrTJr ßxKhj ßgPT ÊÀ yP~ pJPm CPfiJ VejJÇ AAC'r xPñ YNzJ∂ KmPòPhr xoP^JfJ ßvw TrPf ACPT xo~ kJPm SA Khj ßgPT 2 mZrÇ

ßTJPjJ IgtoπLr k´iJjoπL x÷JmjJ @PZ KT-jJ? Fr \mJPm IgtoπL mPjj, jJ @Ko ßTJPjJ x÷JmjJ ßhUKZ jJÇ @r fJrS ßTJPjJ k´P~J\jS @PZ mPu oPj y~ jJÇ fJPT @mJr k´vú TrJ y~, fJr KjP\r ßTJPjJ APò @PZ KT-jJ FA hMA kPh IKiKÔf yS~JrÇ KfKj Fr \mJPm mPuj, jJ @oJr ßTJPjJ APò-KaPò ßjAÇ FUJj ßgPTA YPu ßpPf YJAÇ @PV KT TUPjJ FA APò KZu? F k´Pvúr \mJPm mwtL~Jj FA IgtoπL mPuj, SP~u, IqJoKmvj y~PfJ gJTPf kJPr, KT∂á FUj @r fJ ßjAÇ @VJoLPf mJÄuJPhPvr oJjMw IgtoπL KyPxPm fJPT ßTj oPj rJUPmF k´Pvúr \mJPm KfKj mPuj, hMKa KmwP~r TJrPe fJPT y~PfJ oJjMw oPj rJUPmÇ Fr FTKa yPò- fJr xoP~ IgtQjKfT k´míK≠ iJrmJKyTnJPm 6 nJPVr CkPr KZuÇ FmÄ KÆfL~Ka yPò- KfKj mJP\aPT mz TrPf xão yP~PZjÇ


UmrJUmr 45

SURMA m 27 January - 02 February 2017

asJŒKmPrJiL k´KfmJPh oMKjrJr oMU 26 \JjM~JKr - mJÄuJPhKv mÄPvJØNf oJKTtj jJVKrT oMKjrJ @yPohÇ 32 mZr m~xL FA fÀeL gJPTj KjCA~PTtr TMA¿ FuJTJ~Ç xJf mZr @PV pMÜrJPÓsr kfJTJPT Ky\Jm mJKjP~ KjP\r FTKa ZKm fMPuKZPujÇ jfMj ßk´KxPc≤ ßcJjJ asJPŒr KmÀP≠ pMÜrJPÓsr KmKnjú vyPr KmPãJnTJrLPhr yJPf yJPf FUj ßkJˆJr @TJPr oMKjrJr ßxA ZKmÇ SA ZKmPf pMÜrJPÓsr mÉfômJhA CPb FPxPZ mPu oPj TrPZj oMKjrJÇ fJÅPT KjP~ Vf 23 \JjM~JKr, ßxJomJr FTKa k´KfPmhj k´TJv TPrPZ pMÜrJP\qr hq VJKct~Jj kK©TJÇ oMKjrJr ZKmr ßkJˆJr oJKTtjPhr oPiq mqJkT @PuJzj ßfJuJr kr ßgPT IPjPTA fJÅPT K\Pùx TrPZj, Ky\Jm krJ TPm ßZPz KhPuj? fJÅr C•r, ÈFThu fÀeL @oJPT F TgJ K\Pùx TPrKZuÇ @Ko fJPhr mPuKZ, @Ko TUPjJA FKa krfJo jJÇ' oMKjrJ KjCA~PTtr xMkKrKYf hŒKf jJKVtx @yPoh S oMvfJT @yPoPhr ßoP~Ç oMvfJPTr mJKz mJÄuJPhPvr kJmjJ~ FmÄ jJKVtPxr TMKouäJ~Ç oMKjrJ Kl∑uqJ¿ APn≤x käqJjJr KyPxPm TJ\ TrPZjÇ lPaJV´JKlPfS fJÅr k´mu @V´yÇ oMKjrJ mPuj, fJÅr SA ZKmKa xJf mZr @PV ßfJuJÇ T·jJ~S KZu jJ ßp SA ZKm asJŒ k´vJxPjr k´KfPrJPir k´fLT yP~ CbPmÇ S~JKvÄaPj kgpJ©J~ FPx IxÄUq jJrLr yJPf ßxA ZKm ßhPU KfKj KmK˛f yP~KZPujÇ KfKj mPuj, È@Ko KmPãJPn IÄvV´yeTJrL ßoP~Phr xPñ ZKm fMPuKZ, fJÅPhr yJPf @oJr ZKmr ßkJˆJrÇ ßTC mM^PfS kJPrKj ZKmaJ @oJrÇ kPr pUj \JKjP~KZ, xmJA KmK˛f yP~PZ, @oJPT @jPª \KzP~ iPrPZÇ' 1970-Fr hvPT mJÄuJPhv ßZPz pMÜrJPÓs pJj oMKjrJr oJ-mJmJÇ fJÅr \jì, ßmPz SbJ∏xmA TMAP¿r \qJoJATJ FuJTJ~Ç jJAj-APuPnPjr yJouJ˙u V´JC¥ K\PrJr xJoPj xJf mZr @PV oMKjrJr SA ZKmKa fMPuKZPuj fJÅr mºM KrhS~Jj @hyJKoÇ SA ZKm ßfJuJr CP¨vq KZu, xmJr TJPZ FTKa kKrÏJr mJftJ ßkRÅPZ ßhS~JÇ oMKjrJr nJwJ~, ÈFKa ßTJPjJ KTZMrA KmPrJiL j~Ç FKa muPZ, @Ko ßfJoJPhr oPfJA FT\j @PoKrTJjÇ @Ko FT\j @PoKrTJj S FT\j oMxKuo∏FA hMA kKrYP~A @Ko VmtPmJi TKrÇ' ÊiM oMKjrJr ZKm j~, KfKj KjP\S k´KfmJPh rJ˜J~ ßjPoPZjÇ Vf 21 \JjM~JKr, vKjmJr S~JKvÄaPj asJŒKmPrJiL KmPãJPn IÄv ßjj KfKjÇ oMKjrJr oPf, ÈPk´KxPc≤ KjmtJYPj KmfKTtf ßcJjJ asJPŒr \~L yS~JaJ yfJvJrÇ FKa hMntJPVqr Kmw~ ßp FUJPj FUPjJ Foj IPjT oJjMw @PZj, pJÅrJ KmvõJx TPrj @PoKrTJ~ Knjú iotmPetr oJjMwPT kígT TrPf yPmÇ KT∂á @oJr TJPZ oPj y~, @PoKrTJr oNuqPmJi FKa j~Ç oMxKuoPhr KjKw≠ TrJr iJreJKa kMPrJkMKr IPpRKÜTÇ mÉfômJhA F ßhvPT KmPvõr oPiq KmPvw TPr fMPuPZÇ @oJPhr ‰mKY©qA kMPrJ kíKgmLr BwtJr TJreÇ' oMKjrJr ZKm ßgPT ßkJˆJrKa ‰fKr TPrPZj Kv·L ßvkJct ßlAPrÇ xJPmT ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJr k´KfTíKf FÅPT UqJKf ßkP~PZj KfKjÇ oMKjrJr ZKmxÄmKuf ßkJˆJrKar jJo ßhS~J yP~PZ ÈCA

hq Kkku'Ç F ZJzJ FT TíÌJñ ßZPu S uJKfj jJrLr ZKm KjP~ ‰fKr TrJ yP~PZ @rS hMKa ßkJˆJrÇ fPm oMKjrJr ZKm ßgPT ‰fKr ßkJˆJrKaA ßp ßmKv \jKk´~fJ ßkP~PZ, fJ muJr IPkãJ rJPU jJÇ muJ yPò, oMKjrJr ZKm ßgPT ‰fKr FA ßkJˆJrKar xJÄÛíKfT k´nJm xmPYP~ ßmKvÇ Vf 21 \JjM~JKr, vKjmJr asJŒKmPrJiL ßp KoKZPu IÄv KjP~KZPuj, ßxKa oMKjrJPT @vJr @PuJS ßhUJPòÇ KfKj mPuj, È@Ko xmJr nJPuJmJxJ IjMnm TrKZuJoÇ oPj yKòu, @Ko @r mJAPrr ßTC jAÇ xmJr oJP^A @KZ @KoÇ FaJ KZu IPjTaJ iMPuJr ^z ßvw yP~ pJS~Jr kr vJ∂, KjÀkhsm FT IjMnNKfÇ'

SxoJjL ÛáPur xJPg IJPuJYjJr FA Kx≠J∂ KjPuJÇ ÛáPur FT ßk´x KmùK¬Pf FA fgq \JjJPjJ yP~PZÇ AKfkNPmt TJCK¿u IgmJ IKnnJmTPhr xJPg ßTJj irPjr IJPuJYjJ mJ krJovt ZJzJA VnKjtÄ mKc ÛáPur jJo ßgPT SxoJjL mJh KhP~KZPuJÇ FKhPT ßo~r \j KmVx jJo KmwP~ Ûáu VnKjÄ mKcr jfáj Kx≠J∂PT ˝JVf \JKjP~PZjÇ FT KmmOKfPf ßo~r mPuj, jJo kKrmftPjr \jq IKnnJmTPhr xJPg krJoPvtr Kx≠JP∂ IJKo IJjKªfÇ Ûáu xŒKTtf Pp ßTJj mz Kx≠J∂ IKnnJmTPhr xJPg IJPuJYjJr oJiqPo yS~JA xKbT k≠KfÇ FmqJkJPr IJoJr IjMr∆i ÊjJr \jq VnKjtÄ mKcPT ijqmJhÇ IjqJjq ÛáPur oPfJ SxoJjL Ûáu mftoJPj Pp YqJPu† ßoJTJPmuJ TrPZ FmqJkJPr TJCK¿u xyPpJKVfJ TrPf k´˜áf rP~PZÇ CPuäUq ßp, xŒsKf kNmt u¥Pjr nqJPu¿ ßrJPc ImK˙f SxoJjL ÛáPur jJo kKrmftPjr Kx≠J∂ KjP~KZPuJ ÛáPur VnKjtÄ mKcÇ VnKjtÄ mKc ÛáuKar jJo ‘nqJPu¿ k´JAoJrL Ûáu’ rJUJr Kx≠J∂ kJv TPrÇ fJrJ KjmtJyL ßo~r IgmJ TJCK¿Pur xJPg ßTJj krJovt ZJzJA FTTnJPm FA Kx≠J∂ KjP~KZPuJÇ FirPjr Kx≠JP∂ mqJkT IxP∂Jw k´TJv TPr ßo~r ÛáPur VnKjÄ mKcr ßY~JPrr TJPZ KmPvw KYKb KuPUj FmÄ jJo kKrmftPjr KmPrJKifJ TPr TJCK¿u IKiPmvPj fJr k´˜JKmf ßoJvjS kJv y~Ç KYKb FmÄ ßoJvPj ßo~r SxoJjL jJPor fJkpt FmÄ èr∆fô fáPu iPrjÇ FZJzJ ßp TJrPj jJo kKrmftPjr Kx≠J∂ ßj~J yP~KZPuJ fJr xJPgS Po~r KÆof ßkJwj TPrjÇ

29 \JjM~JrL u§j mJÄuJ k´TJv TgJ 21 \JjM~JKr, vKjmJr gJTPuS fJ FTKhj KmuPP’r 22 \JjM~JKr ßrJmmJr k´TJv TrJ y~Ç ßrJmmJr KhPjr k´go k´yPr xJiJre xnJ S oiqJ¤PnJ\ ßvPw KmPTu IJzJAaJ ßgPT xºqJ xJPz 6aJ kpt∂ ßnJa V´ye IjMKÔf yPmÇ xºqJ 6aJ ßgPT rJf 10aJ kpt∂ xJÄÛíKfT IjMÔJj S ‰jvPnJ\Ç rJf xJPz 10aJr KhPT luJlu ßWJweJ TrJr TgJ rP~PZÇ CPuäUq, TîJPmr xhxq kPhr \jq IJPmhPjr ßvw fJKrU KZPuJ 31 KcPx’r, vKjmJr KmPTu 6aJÇ 13 \JjM~JKr, ÊâmJr YëzJ∂ xhxq fJKuTJ k´TJv TrJ y~Ç FPf ßhUJ pJ~ jfáj S jmJ~jTíf ßo’JrPhr KjP~ 322 \j ßo’JPrr KmvJu FT fJKuT yP~PZ u§j mJÄuJ ßk´xTîJPmrÇ

KjmtJYj kKrYJujJ~ k´iJj KjmtJYj TKovjJr KyPxPm hJK~fô kJuj TrPmj oJyoMh yJxJj FoKmA, TKovjJr KyPxPm gJTPmj m\uMr rvLh FoKmA S yJKmm ryoJjÇ hMKa kqJPjPur oPiq FoJh-\MmJP~r-fJAKxr IqJuJP~P¿ ßk´KxPc≤ kPh k´KfÆKªôfJ TrPZj TîJPm mftoJj ßxPâaJKr S xJ¬JKyT kK©TJ xŒJJhT FohJhMu yT ßYRiMrL FoJh, nJAx-Pk´KxPc≤ kPh k´KfÆKªôfJ TrPZj xJ¬JKyT mJÄuJPkJPˆr xŒJhT mqJKrˆJr fJPrT ßYRiMrL, ßxPâaJKr kPh k´KfÆKªôfJ TrPZj TîJPmr mftoJj ßas\JrJr S YqJPju FPxr YLl KrPkJatJr oMyJÿh \MmJP~r, ßas\JrJr kPh k´KfÆKªôfJ TrPZj xJ¬JKyT ßhv xŒJhT S TîJPmr mftoJj FKxPˆ≤ ßxPâaJKr fJAKxr oJyoMh, FKxPˆ≤ ßxPâaJKr kPh k´KfÆKªôfJ TrPZj xJ¬JKyT kK©TJr KmPvw k´KfKjKi S TîJPmr mftoJj IPVtjJAK\Ä ßxPâaJKr oKfCr ryoJj ßYRiMrL, TKoCKjPTv¿ ßxPâaJKr kPh k´KfÆKªôfJ TrPZj xJ¬JKyT xMroJr mJftJ xŒJhT IJmhMu TJA~No, ßasKjÄ F§ KrxJYt ßxPâaJKr kPh k´KfÆKªôfJ TrPZj YqJPju FxFr KxKj~r KrPkJatJr S xJ¬JKyT mJÄuJPkJPˆr mJftJ xŒJhT AmsJKyo UKuu, AjlrPovj F§ ßaTPjJuK\ ßxPâaJKr kPh k´KfÆKªôfJ TrPZj xJ¬JKyT mJÄuJPoAu xŒJhT ‰x~h jJKxr IJyoh FmÄ APn≤x F§ lqJKxKuKa\ ßxPâaJKr kPh k´KfÆKªôfJ TrPZj KaKn S~JPjr ßk´JV´Jo ßTJ-IKctPjar IJ\yJr∆u nNA~JÇ FZJzJ FA IqJuJP~P¿ 5 \j FKéKTCKan ßo’Jr KyPxPm k´KfÆKªôfJ TrPZjÇ fJrJ yPuj hMKa kqJPjPur oPiq FToJ© oMKÜPpJ≠J S ßuUT, ßmfJr mJÄuJr Ck˙JkT xM\J oJyoMh, oJKxT hktj xŒJhT ryof IJuL, xJ¬JKyT mJÄuJnP~\ xŒJhT oMyJÿh oJr∆l, u§jKmKcKjC\24caTPor xŒJhT S FKaFj mJÄuJ ACPTr KrPkJatJr \JKTr ßyJPxj TP~x FmÄ FToJ© oKyuJ jfájKhj24caTPor mqm˙JkjJ xŒJhT kKu xMufJj KpKj kKu ryoJj jJPo kKrKYfÇ Ikr kqJPju jJyJx-Koj-oJxMo IqJuJP~P¿r yP~ k´KfÆKªôfJ TrPZj ∏ ßk´KxPc≤ kPh xJ¬JKyT \joPfr k´iJj xŒJhT ‰x~h jJyJv kJvJ, nJAx-Pk´KxPc≤ kPh TîJPmr mftoJj nJAx-Pk´KxPc≤ oJymMm ryoJj, ßxPâaJKr kPh TîJPmr TKoCKjPTv¿ ßxPâaJKr S mJÄuJKaKnr KxAS Koæj ryoJj, ßas\JrJr kPh TîJPm mftoJj FKéKTCKan ßo’Jr S ATrJ mJÄuJ KaKnr ßk´JKcCxJr IJ x o oJxMo, xy-PxPâaJKr kPh oMxKu CATKur IjuJAPjr FKcar ßoJyJÿh ßxJmyJj, TKoCKjPTv¿ ßxPâaJKr kPh ACPTKmKcaJAox caTPor KxAS S FKcar Fo F TJA~No, ßasKjÄ F§ KrxJYt ßxPâaJKr kPh KoPuKj~JPor TrxPkJP¥≤ IJyJh ßYRiMrL mJmM, AjlrPovj F§ ßaTPjJuK\ kPh xJ¬JKyT mJÄuJPkJPˆr ßyc Im ßk´JcJTvj xJPuy IJyPoh, APn≤ F§ lqJKxKuKa\ kPh ACPTKmKc aJAox caTPor xJm FKcar fJSKyh IJyPoh FmÄ FKéKTCKan 6 k´JgtL yPòj pgJâPo xJ¬JKyT \joPfr oqJPjK\Ä cJAPrÖr S TîJPmr mftoJj nJAx-Pk´KxPc≤ IJKor∆u AxuJo ßYRiMrL, KoKc~J KrY Fr jJKyhJ ryoJj, mJÄuJKaKnr KxKj~r KjC\ TJˆJr r∆Kk IJKoj, mJÄuJKaKnr ߸vJu TrxPkJP¥≤ fSKlT IJuL KojJr, xJ¬JKyT \joPfr ˆJl KrPkJatJr AorJj IJyPoh, FmÄ YqJPju FPxr Kl∑uqJ¿ ßk´JKcCxJr yJKmmMr ryoJjÇ

FmJrS xJYt TKoKar k´iJj fJrJ yPuj KkFxKxr FmJPrr ßY~JroqJj ßoJyJÿh xJKhT FmÄ KxFK\ oJxMh @yPohÇ FZJzJ dJTJ KmvõKmhqJuP~r AÄPrK\ KmnJPVr IiqJkT ‰x~h oj\MÀu AxuJo FmÄ Y¢V´Jo KmvõKmhqJuP~r ßk´J-KnKx KvrLj @UfJrPT xJYt TKoKaPf ßj~J yP~PZÇ @Kku KmnJPVr KmYJrkKf oJyoMh ßyJPxPjr xJPg VfmJr xJYt TKoKaPf KZPuj yJAPTJPatr KmYJrkKf ßoJ. jNÀöJoJj, KkFxKkr f“TJuLj ßY~JroqJj F Ka @yPohMu yT ßYRiMrL S f“TJuLj KxFK\ @fJCu yJKToÇ f“TJuLj rJÓskKf ßoJ. K\uäMr ryoJj YJr\Pjr xJYt TKoKa Vbj TPrKZPujÇ FmJr xhxq xÄUqJ hM\j mJKzP~ hMA KmvõKmhqJu~ KvãTPT FPf I∂ntMÜ TPrPZj @mhMu yJKohÇ xTJPu rJÓskKfr TJptJu~ ßgPT Z~ xhPx?qr xJYt TKoKa VbPjr KmwP~ KYKb kJS~Jr kr xJrxÄPãk ‰fKr TPr fJ k´iJjoπLr TJptJuP~ kJbJ~ oKπkKrwh KmnJVÇ PxUJj ßgPT lJAu ßlrf @xJr kr xºqJ~ Z~ xhPxqr xJYt mJ IjMxºJj TKoKar k´ùJkj \JKr y~ oKπkKrwh KmnJV ßgPTÇ jmVKbf xJYt TKoKar xJKYKmT hJK~fô kJuj TrPm FA hlfrÇ k´ùJkj \JKrr kr oKπkKrwh KmnJPVr IKfKrÜ xKYm @mhMu S~JhMh xJÄmJKhTPhr mPuj, ÈrJ\QjKfT huèPuJr xJPg rJÓskKfr xÄuJPkr kKrPk´KãPf AKx VbPjr uPãq FA xJYt TKoKa VbPjr k´ùJkj \JKr TPrPZ oKπkKrwh KmnJVÇ FA xJYt TKoKaPT 10 TJptKhmPxr oPiq rJÓskKfr TJPZ xMkJKrv KhPf muJ yP~PZÇ' xJYt TKoKa KjP~ KmFjKk yfJv: Ko\tJ lUÀu KmFjKk oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr mPuPZj, KjmtJYj TKovj VbPj VKbf xJYt TKoKa @S~JoL uLPVr AòJjMpJ~L yP~PZÇ @orJ FPf ÊiM yfJvA jA, ãM…SÇ Fr oJiqPo \jVPer @vJ-@TJ–ãJr k´Kfluj WPaKjÇ 25 \JjM~JKr, mMimJr dJTJ KrPkJatJxt ACKjKa KoujJ~fPj FT @PuJYjJ xnJ~ KfKj F k´KfKâ~J mqÜ TPrjÇ KmFjKk ßjfífôJiLj 20 huL~ ß\JPar vKrT mJÄuJPhv ßumJr kJKat F @PuJYjJ xnJr @P~J\j TPrÇ mJÄuJPhv ßumJr kJKatr xnJkKf cJ. ßoJ˜JKl\Mr ryoJj ArJPjr xnJkKfPfô xnJ~ mÜmq ßhj KmFjKkr nJAx ßY~JroqJj @yPoh @\o UJj, FjKkKkr ßY~JroqJj c. lKrhMöJoJj lryJh, mJÄuJPhv ßumJr kJKatr xJiJre xŒJhT yJohMuäJy @u ßoPyhL k´oMUÇ

KxPuPar kqJrJcJAx kJatjJrPhr xJPg KoKuf yS~J ZJzJS KmKnjú xJoJK\T IjMÔJPj ßpJVPhPmjÇ KmPvw TPr jVrLr ßo\rKauJ FuJTJ~ KjKot~oJj kqJrJcJAx aJS~JPrrr oJPTtKaÄ xnJ~ ßpJVPhPmjÇ KvV´A F mqJkJPr xÄKväˆ xmJAPT ImKyf TrJ yPmÇ KfKj \JjJj, AKfoPiq fJr CkvyPrr aJAo ßÛJ~JPrr 10 fuJ k´P\PÖr TJ\ ßvw yP~PZ IJr kqJrJcJAx aJS~JPrr TJ\ 9 fuJ kpt∂ xoJ¬ yP~PZÇ fJr xJPg ßpJVJPpJPVr j’r: 07932 515 190Ç

oJPx IJ~ Tr∆j TokPã 500 ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥

IJkKj KT kJat-aJAo/láu-aJAo TJ\ UMÅ\PZj? IgmJ YJTáKr mJ mqmxJr kJvJkJKv mJzKf IJP~r \Pjq TJ\ TrPf YJj? IgmJ jfáj mqmxJ Êr∆ TrPf YJj? F\Pjq AÄPrK\ nJwJ \JjJr hrTJr ßjAÇ IJkjJr IJ~ yPf kJPr oJPx TokPã 500 kJC¥ ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥ kpt∂Ç IJkjJr ßTJPjJ \JoJjf uJVPm jJÇ ßTJPjJ kMÅK\r hrTJr kzPm jJÇ ßasKjÄ, ßy· F¥ xJPkJPatr mqm˙J IJPZÇ

M Amil : 07958 690 720, 07748 844 762

ßpJVJPpJV Tr∆j:


46 KmùJkj

27 January - 02 February 2017 m SURMA

wm‡jU m`i DËi G‡mvwm‡qkbÕi mfv AbywôZ

MZ 6 wW‡m¤^i wm‡jU m`i DËi G‡mvwm‡qkb GKmfv B÷ jÛ‡bi f¨v‡jÝ †ivW¯’ D‡Wbnvg KwgDwbwU †m›Uv‡i AbywôZ nq| mv‡eK †gqi Rbve †mwjg Djøvni mfvcwZ‡Z¡ mfvq e³e¨ iv‡Lb, dqRyj Bmjvg j¯‹i, kvnxb Avng` Rqv`, †mwjg Luvb, Avãym QËvi, jvfj j¯‹i, Rvgvj Avng` I w`gvb Kzgvi `vm cÖg~L| mfvq wm‡jU m`i DËi GjvKvi wm‡jU kn‡ii Dbœq‡bi I mvgvwRK KvRK‡g©i j‡ÿ¨ wm‡jU m`i G‡mvwm‡qkb DËi MV‡bi wm×všÍ nq Ges G j‡ÿ¨ GKwU

AvnevqK KwgwU MVb Kiv nq| AvnevqK KwgwU‡Z i‡q‡Qb h_vµ‡g dqRyi Bmjvg j¯‹i, hyM¥ AvnevqK-cvwiQ Avng`, hyM¥ AvnevqK-mvgmy¾vgvb †meyj, m`m¨†mwjg Djøvn, Avãym QËvi, gywneyi ingvb mvey, Avãym QvËvi (2), K‡qQ †PŠayix, †mwjg Luvb, jvfjyj¯‹i, Rvgvj Avng`, †gv. gwdRyi ie, w`gvb `vm, †gvt b~iæ¾vgvb, Avãyj AvQv`, †mwjg †nv‡mb, †mvgb divwR, AvZvDi ingvb †PŠayix, wcqvi Avng`, †gvt gweb (gqbv) I †mwjg DwÏb cÖg~L| mfvq AvMvgx GwcÖj gv‡mi cÖ_g mßv‡n

mvaviY mfv I m‡¤§jb Abyôv‡bi wm×všÍ MÖnb Kiv nq| †mB mfvq bZzb KwgwU MVb I msweavb Aby‡gv`b Kiv n‡e| ZvB AvMvgx gvP© gv‡mi 31 Zvwi‡Li g‡a¨ m`m¨ nIqvi Rb¨ wm‡jU m`i DËi GjvKvi mK‡ji cÖwZ Aby‡iva Kiv n‡q‡Q| hv‡`i KvQ †_‡K m`m¨ dg© msMÖn Kiv hv‡e Zviv n‡”Qb, kvwnb Avng` Rqv`, (10 f¨v‡jÝ †ivW, jÛb B1), †gvevBj bs 07930 489 187 Ges cvwiQ Avn‡g`, (79 wMÖb óªxU, B÷ jÛb B-7), †gvevBj bs 07956 154 489| - ßk´x KmùK¬

KlPr ßhUJ @kj nëmj

iPr cJTPfjÇ fÅJr ßlJj ßkP~ nJmjJ~ kPz ßVuJoÇ oJjKxT ßTJj k´˜MKf ßjAÇ KT KuUPmJ? oyJ hMKÁ∂J FPx nr TrPuJÇ @\PTr FA ˛OKfTgJ ßuUJr ßk´ãJkPa ßpojKa WPaPZÇ u§Pjr xMk´KfKÔf S \jKk´~ xJ¬JKyT ÈxMroJ' xŒJhT @yoh oP~\ hJmL TPr mxPuj, fJr kK©TJr \jq TuJo FmÄ èò ZzJ KhPf yPmÇ kMrPjJ mºár Foj xy\ hJmL @oJr \Pjq ßp Tf TKbj kKrK˙Kfr \jì KhP~PZ, fJ KT KfKj CkuK… TrPf kJrPmj? Q\∂JmJfJ k´xPñ @KxÇ ßx xo~ Éa TPr KTZá ßuUJ KT x÷m KZu @oJr oPfJ fÀe xÄmJhTotLr? ßnPm kJKòuJo jJ TL KuUPmJÇ ßvwfT KuPU ßlKu FTaJ KjmºÇ KvPrJjJo KZu ÈPToj TPr FuJo F ßkvJ~'Ç ^T^PT IlPxa Kk´P≤ YJr rñJ ÈQ\∂JmJftJ' oqJVJK\Pj ßuUJKa k´TJv yP~ ßVu KmjJ FKcPaÇ KjP\r TgJA @xPu KuPU ßlKu fUjÇ FTKhj ‰\∂JmJftJ IKlPx FPuj f“TJuLj ˝jJoijq ßuUT-xJÄmJKhT vLÀ nJAÇ vLÀ nJA oJPj ITJu k´~Jf oKyCK¨j vLÀÇ KfKj KZPuj IiMjJuM¬ ‰hKjT ÈmJÄuJr mJeL' S mJxx'r KxPua k´KfKjKiÇ k´gPo xJ¬JKyT S kPr ‰hKjT ÈV´Jo xMroJ'r xŒJhTÇ xJ¬JKyT xMroJ'r mJÄuJPhv k´KfKjKi FmÄ GKfyqmJyL KxPua ßk´xTîJPmr xJiJre xŒJhT ZJzJS KfKj KZPuj mJuJV† TPuP\r k´go IiqãÇ vLÀ nJA IKlPx FPx o\Jr o\Jr TPgJkTgj TrPfjÇ KfKj KZPuj xhJ yJKxUMKv FmÄ k´JeYûuÇ YaThJr TgJmJftJ muPfj @jMÔJKjT mJ IjJjMÔJKjT ßp ßTJj xnJ xoJPmPvÇ \MKj~r KxKj~Prr ßnhJPnPhr xLoJPrUJ aJjPfj jJ TUPjJÇ KfKj ßxKhj ßyPx ßyPx mPuPuj, ÈvJoLo, ßfJoJr F ßuUJKa KbT y~KjÇ' fÅJr F TgJ~ @Ko nzPT ßVuJoÇ nJmuJo, TL

Foj KuUuJo ßp vLÀ nJAP~r oPfJ FT\j k´KfKÔf xJKyKfqT-xJÄmJKhPTr hOKÓPVJYr yP~ ßVuÇ TJYáoJYá TPr nP~ nP~ K\Pùx TruJo, ÈPTJj& ßuUJ vLÀ nJA'Ç muPuj, ÈßToj TPr FuJo F ßkvJ~ ∏ KvPrJjJPor ßuUJKa FUj ßuUJ KbT y~KjÇ oJ© T'mZr yPuJ fáKo xJÄmJKhTfJ~ FPxPZJÇ kKref m~Px Fxm KuUPf y~Ç' fJÅr TgJ~ ßxKhj uöJ ßkP~ pJAÇ ßTJPjJ TgJ @oJr oMU ßgPT ßmr yPuJ jJ hLWtãeÇ TL \mJm ßhPmJ? @xPu ßfJ, oJ© mZr Kfj mJ YJr yPuJ xJÄmJKhTfJrÇ FroPiqA KTjJ IPjTaJ @®\LmjLiotL ßuUJ KuPU ßluuJo, pJ ßoJPaS CKY“ y~KjÇ x÷mf '86 xJPu dJTJ ßgPT k´TJKvf ÈQhKjT jm IKnpJj' kK©TJr KxPua k´KfKjKi KyPxPm @oJr xJÄmJKhTfJ \LmPj khJkteÇ È87PfA ßpJV ßhA ‰\∂JmJftJ~ mJftJ xŒJhT KyPxPmÇ krmftLPf KxPua S dJTJr KmKnjú kK©TJ~ TJ\ TPrKZÇ \Lmj ßgPT yJKrP~ ßVPZ TfKa mZrÇ xKfqTJr IPgt FUPjJ xo~ y~Kj @®\LmjL ßuUJrÇ vLÀ nJA'r ßxKhPjr TgJ FUPjJ Km˛Of y~KjÇ oPj kzPu yJKx FTJ FTJÇ m~Px IPjT iJk FKVP~ ßVKZ xfq, KT∂á ßuUJ y~Kj KTZáAÇ fPm mºá @yoh oP~\ @oJPT KuUPf ßp IjMPk´reJ KhP~PZj, fJr\Pjq fJPT ijqmJh KhPfA y~Ç FUj nJmKZ, @oJr F TuJPo @oJPhr kNmtxNrLPPhr TgJ fáPu irPmJ, pJPhrPT UMm TJZ ßgPT ßhPUKZÇ vLÀ nJA xŒPTt KTZá Kmw~ @PuJTkJf TrPmJ k´gPoAÇ kptJ~âPo @PrJ IPjTPT fáPu irPmJ, pJ mftoJj k´\Pjìr IPjPTA y~PfJ fJPhr jJoA \JPjj jJÇ pKh @orJ @oJPhr kNmtxNrLPhr ˛re jJ TKr fJyPu FTKhj @orJA yJKrP~ pJPmJ Km˛OKfr Ifu VymPrÇ

x÷mf '89-Fr ßvw mJ 90-Fr k´go KhPTr TgJÇ xj fJKrU Km˛Of yP~ ßVPZÇ fUj @Ko KxPuPar xJ¬JKyT ÈQ\∂JmJftJ'r mJftJ xŒJhTÇ ßx xo~ IlPxa KTÄmJ mftoJj pMPVr IfqJiMKjT Kk´K≤Ä mqm˙J KZu jJÇ TPŒJK\arrJ yJf KhP~ UMÅPa UMÅPa aJAk ß\JzJ KhP~ v» mJjJPfjÇ kPr mäT mJKjP~ yJPfr xJyJPpq Kk´K≤Ä ßoKvPj ZJkJ yPfJÇ Tf TÓTr KZu ßx xo~TJr KhjèPuJÇkK©TJ Kk´K≤ÄP~r TJxMKªr TJre yPuJ∏ KmPvw KhmPx, Kmßvw kKrK˙KfPf oqJVJK\j @TJPr ‰\∂JmJftJ ßmr yPfJÇ xKfq muPf KT, Fxm KZu mqmxJK~T iJºJÇ pJ kPr mM^Pf ßkPrKZuJoÇ xŒJhT rKvh KyuJuL (k´~Jf) dJTJ~ KVP~ IlPxa ßoKvPj k´J~A YJr rñJr oqJVJK\j ßmr TrPfjÇ IPjT TÓ TrPfjÇ oJgJ~ KZu pPgÓ mMK≠Ç fJr mMK≠ UJaJPjJr TgJ xo~ xMPpJPV muPmJÇ oJP^oPiq KfKj @oJPT dJTJ~ KjP~ ßpPfj oqJVJK\j xŒJhjJr \jqÇ lKTrJkMPur FTKa ßyJPaPu gJTPfj Kj~KofÇ ÀonJzJ fJr KZu ‰hKjT 80 aJTJÇ @oJr \Pjq 120 aJTJr Ào rJUPfjÇ @oJPT pPgÓ oNuqJ~j TrPfj ‰mKT! pJT, muKZuJo ßpTgJÇ FTKhj dJTJ ßgPT rKvh ßyuJuL ßlJj KhPujÇ muPuj, ÈvJoLo xJPym FTaJ ßuUJ hrTJr oqJVJK\Pjr \jqÇ fJzJfJKz ßrKc TÀjÇ KTZá ßkA\ UJKuÇ' Ik´JxKñT yPuS muPf y~, @Ko fUj m~Px FmÄ IKnùfJ~ ßmv \MKj~rÇ fmM KfKj @oJPT È@kKj' mPu xP’Jij TrPfjÇ Imvq ßZJa-mz xmJAPT KfKj pPgÓ xÿJj TPr TgJ muPfjÇ hM'FT\j ˆJlPT ÊiM jJo

mJÄuJPhPvr Cjú~j (41 kOÔJr kr) yPòÇ oM¿LVP†r V\JKr~J~ FKk@A kJTt YJuM yPu F xÄUqJ @PrJ mJzPm mPuA KmvõJxÇ F KvP·r vJUJ FUj KmPhPvS ˙Jkj TrPf ÊÀ TPrPZ CPhqJÜJrJÇ YJozJ UJPf r¬JKj FT KmKu~j cuJr ZJKzP~ ßVPZÇ KmhMq“ UJPf @oJPhr IV´VKf âPo ¸Ó yP~ CbPZÇ FUj k´J~ 15 yJ\Jr ßoVJS~Ja KmhMq“ C“kJhj yPòÇ mftoJj xrTJPrr ÈKnvj-2021' \jVPer ßoRKuT YJS~JPT KWPrA QfKr TrJ yP~PZÇ mqKÜ UJPfr k´JiJjq, ChJrLTre S KmKjP~JVmJºm jLKf xÄÛJr, mz mz ImTJbJPoJ VzJr CPhqJV, ßhvmqJkL KcK\aJu k´pMKÜr k´xJr S oJPTtPar xPñ IKiT yJPr xÄpMKÜr ßTRvPur Skr KnK• TPr FA hLWtPo~JKh TotPTRvu k´e~j TrJ yP~PZÇ mftoJj xrTJr IgtQjKfT K˙KfvLufJ S @KgtT I∂ntMKÜr oPfJ k´oJKef ßTRvuèPuJPT k´P~JV TrPf IñLTJrm≠Ç IgtjLKf S xí\jvLufJ FTxPñ ßhPvr hKrhs, k´JK∂T \jPVJÔL, k´mJxL S Fr mJAPrS ßxmJ k´hJj TPr pJPòÇ F \jq xrTJr IgtQjKfT Cjú~j fôrJKjõf, TotxÄ˙Jj

xíKÓ S hJKrhsq KmPoJYPj jLKf-PTRvu k´e~j S Fr @SfJ~ KmKnjú uãq KjitJre TrPZÇ xrTJPrr Fxm I∂ntMKÜoNuT @gtxJoJK\T Cjú~j ßTRvPur xPñ xÄVKf ßrPU ßTªsL~ mqJÄT TíKw, UMPh, oJ^JKr, jJrL CPhqJÜJ S kKrPmvmJºm UJPf IgtJ~j mJzJPjJr ßTRvu S Kjoú @P~r oJjMwPhr @KgtT ßxmJ~ I∂ntMKÜ TJptâo ImqJyf ßrPUPZÇ k´míK≠r jfMj iJPk @orJ oiqo @P~r ßhPvr optJhJ ßkPf YJAÇ fJA KmVf xoP~r KvãJPT oJgJ~ ßrPUA @oJPhr FKVP~ ßpPf yPmÇ KcK\aJu mJÄuJPhv VzJr ßp ˝kúKa \JKfPT oJjjL~ k´iJjoπL ßhKUP~PZj fJr oNPu rP~PZ xJoq, I∂ntMKÜoNuT xoJ\ S IgtjLKfÇ FTJ•r-krmftL xoP~ oMKÜpMP≠r oJiqPo oNuf TíKwKjntr FTKa ãMhs aJjJkPzPjr IgtjLKf KjP~ @oJPhr pJ©J ÊÀÇ oJ© 45 mZPr @oJPhr vyPrr oJjMw ßmPzPZ 10 èeÇ jVrJ~e ßpnJPm mJzPZ fJPf FA C`~Pj k´YMr ßajvj yS~Jr TgJÇ yPòSÇ VefJKπT kKrPmPvA ÊiM Fxm ßajvj ßoJTJKmuJ TrJ x÷mÇ @KgtT I∂ntMKÜ FA ßajvj ßoJTJKmuJ~ pPgÓ nNKoTJ ßrPU YPuPZÇ VeoJiqo, xJoJK\T oJiqo, xJoJK\T xÄVbjèPuJ k´Tíf VefJKπT S mÉ ofJofKnK•T xoJ\ VbPj mz irPjr nNKoTJ kJuj TPr YPuPZÇ IgtJ~jPT I∂ntKM Ü TrJr ßãP© F xmKTZMA AKfmJYT xyJ~T vKÜ KyPxPm TJ\ TPr YPuPZÇ

uM“lár ryoJj rKYf KxPua KmnJPVr VeyfqJ KjP~ ÈuJu xmMP\r ZzJ'r kJb CPjìJYj 3 ßlms∆~JKr, ÊâmJr uM“lár ryoJj rKYf KxPua KmnJPVr VeyfqJ KjP~ ÈuJu xmMP\r ZzJ'r kJb CPjìJYj 3 Plms∆~JKr 2017, ÊâmJrÇ xoZMu-TKroJ lJCP¥vPjr CPhqJPV ÊâmJr KmTJu 3 aJ~ Km~JjLmJ\Jr CkP\uJ kKrwh xPÿuj TPã F V´P∫r kJb CPjìJYj IjMKÔf yPmÇ IjMÔJPj k´iJj @PuJYT KyPxPm gJTPmj mOPajmJxL xJÄmJKhT S TuJKoˆ lJÀT PpJvLÇ kJb @PuJYjJ TrPmj oJiqKoT S Có oJiqKoT KvãJ KxPua Iûu∏KxPuPar Ck-kKrYJuT (TPu\) KvãJKmh fJKrTMu AxuJo, k´KfgpvJ TKm l\uMu yT, PvU S~JKyhMr ryoJj FTJPcKor Iiqã \KyÀu AxuJo ßYRiMrL, \~mJÄuJ kKrwPhr xnJkKf TKm xJAhMr ryoJj xJBh, VPmwT S ßuUT PoJyJÿh l~\Mr ryoJj, TKm oJvNT AmPj @Kjx, ZzJoû KxPuPar xnJkKf ZzJTJr KxrJ\ CK¨j KvÀu, QhKjT KxPuPar cJT kK©TJr xJKyfq xŒJhT TKm @»Mu oMKTf IKkÇ @oKπf IKfKg gJTPmj Km~JjLmJ\Jr xrTJKr TPu\ Iiqã IiqJkT ÆJrPTv Yªs jJg, kûU∏ yrPVJKmª Có KmhqJuP~r xJPmT k´iJj KvãT (Im.) KvãJKmh @uL @yoh, xrTJKr \MKmuL Có KmhqJu~∏xMjJoVP†r xyTJrL k´iJj KvãT PoJ. TKmr UJj, Km~JjLmJ\Jr CkP\uJ kKrwh PY~JroqJj mLroMKÜPpJ≠J @fJCr ryoJj UJj, CkP\uJ KjmtJyL TotTftJ oM. @xJhMöJoJjÇ vyLh kKrmJPrr kPã IjMnKN f k´TJv TrPmj Km~JjLmJ\Jr CkP\uJ kKrwPhr xJPmT (nJrk´J¬) ßY~JroqJj v´LoKf ÀoJ YâmfLt S FcPnJPTa xJBh @yoh oMKofÇ oNu k´mº kJb TrPmj mzPuUJ KcKV´ TPuP\r xyTJrL IiqJkT PoJ. Kj~J\ C¨LjÇ mLroMKÜPpJ≠J S ßuUT @»Mu oJuLT lJÀPTr xnJkKfPfô IjMÔJj xûJujJ TrPmj TKm S~JKu oJyoMhÇ IjMPÔ~ kJb CPjìJYj IjMÔJPj xmJAPT CkK˙f gJTJr \jq @oπe \JKjP~PZj xoZáu-TKroJ lJCP¥vPjr kPã xJÄmJKhT S xÄVbT yJxJj vJyKr~Jr S vJmMu @yPohÇ k´xñf, ZzJxJKyPfq IûuKnK•T VeyfqJr AKfyJx rYjJ~ k´go F mAKar náKoTJ~ KmKvÓ uM“lár ryoJj Kraj mPuPZj∏ ÈZzJr ZPª IûuKnK•T VeyfqJr AKfyJx rYjJr PãP© k´go IKnpJ©L uM“lár ryoJjÇ oMKÜpM≠TJPu xÄVKbf IûuKnK•T VeyfqJr F V´∫Ç AKfyJx ZzJ~ ZzJ~ rYjJr PãP© k´go k´~Jx F V´∫KaÇ @oJPhr ZzJxJKyPfq jfMj FA CPhqJPVr k´go IKnpJ©L KyPxPm uM“lMrPT IKnjKªf TKr ITM£ KYP•Ç IjM\k´fLo ZzJmºM uM“lMr ryoJPjr \Pjq Kfj CuäJxÇ' KvãJ, KvãT, xJKyfq S ßuUT mJºm xoZáu-TKroJ lJCP¥vj 2004 xJu ßgPT PoRKuT FmÄ xO\jojÛ TJ\ TPr pJPòÇ lJCP¥vPjr KjmtJyL k´iJj \udák (mzmJKz)'r mJKxªJ mOPajmJxL TKm S xJÄmJKhT @PjJ~JÀu AxuJoÇ

˝Jãr \Ju TrJr xŒJhT KyPxPm hJK~fô kJuj TPr pJPòjÇ pMÜrJ\q @S~JoL uLV xnJkKf xMufJj oJyoMh vrLl S xJiJre xŒJhT Qx~h xJK\hMr ryoJj lJÀT ˝JãKrf FT ksKfmJh KuKkPf Foj Ixfq, mJPjJ~Ja, KnK•yLj xÄmJPhr KjªJ S ksKfmJh \JjJPjJ y~Ç ksKfmJh KuKkPf fJrJ mPuj, ksTJKvf xÄmJPh pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr kqJc \Ju TPr FmÄ xnJkKf, xJiJre xŒJhPTr ˝Jãr \Ju TPr ojVzJ, KnK•yLj xÄmJh ZJkJPjJ yP~PZÇ @orJ oPj TKr FKa yuMh xJÄmKhTfJr vJKouÇ ˝Jãr \Ju TPr FmÄ xÿJKjf mqKÜPhr jJPo PlAxmMPT FTJC≤ UMPu Fxm pJrJ ZzJPò fJrJ KjÁ~A IkrJiL FmÄ fJPhrPT IJAjJjMV vJK˜ ImvqA ßkPf yPmÇ Fxm IkrJiLPhr irPf pMÜrJ\q @S~JoL uLV ksP~J\jL~ xTu mqm˙J Vsye TrPZ FmÄ xTPur xyPpJVLfJ TJojJ TrPZÇ Fxm nN~J/˝Jãr \JuTJrL mqKÜPhr xŒPTt TJPrJS PTJj fgq \JjJ gJTPu pMÜrJ\q @S~JoL uLVPT \JjJPf IjMPrJi TrJ pJPò FmÄ F irPjr KogqJ, Ixfq IkksYJr PgPT Kmrf gJTPf IjMPrJi \JjJPò pMÜrJ\q @S~JoL uLVÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr jLKfoJuJr @PuJPT @\ 20Kar oPfJ mqJÄT xrJxKr IgmJ fJPhr xJmKxKc~JKrr oJiqPo ßoJmJAu @KgtTPxmJ KhP~ pJPòÇ FrA oPiq xJPz Kfj ßTJKa ßoJmJAu mqJÄKTÄ KyxJm ßUJuJ yP~PZÇ ßhz ßTJKar oPfJ KyxJm UMmA xYuÇ oJPx k´J~ 21 yJ\Jr ßTJKa aJTJ Fr oJiqPo ßujPhj yPòÇ xJrJ KmPvõ mJÄuJPhvA F ßãP© xPmtJó @KgtTPxmJ ßhS~Jr hJKmhJrÇ @oJPhr FA TotxNKYKaPT FUj nJrfxy IPjT ßhv IjMxre TrPZÇ fPm Fr ^MÅKT KmwP~S IPjPTA j\r rJUPZjÇ ßU~Ju rJUPf yPm FP\≤Phr IjJTJKãf nNKoTJr hJ~ ßpj V´JyTPhr WJPz jJ kPzÇ mrÄ TL TPr V´JyTPhr, KmPvw TPr UMPh S oJ^JKr CPhqJÜJPhr ßujPhPjr FA mqm˙JKaPT @PrJ ^MÅKToMÜnJPm xyP\ mqmyJr TrJr xMPpJV TPr ßhS~J pJ~ ßxKhPT jLKfKjitJrTPhr híKÓ ßhS~Jr k´P~J\j rP~PZÇ xm KoPu @oJPhr xmthJA ßU~Ju rJUPf yPm mJz∂ FA IgtjLKfr KyxxJ ßpj xmJr nJPVqA ß\JPaÇ TKfk~fPπr KvTz pJPf vKÜvJuL jJ y~, ßxKhTaJ xmtãe j\Pr rJUPf yPmÇ fPmA jJ @oJPhr IgtjLKfr FA VKfo~fJr xMlu xm kptJP~r ßhvmJxL ßnJV TrPf kJrPmÇ


UmrJUmr 47

SURMA m 27 January - 02 February 2017

mJKutjKnK•T asJ¿kJPrK¿ y~Ç KxKk@APf muJ yP~PZ, VfmJPrr ßYP~ FT ßÛJr míK≠ ßkPuS hKãe FKv~J~ FmJrS mJÄuJPhPvr Im˙Jj KÆfL~ xmtKjoú yS~J~ ßhPv hMjtLKfr mqJkTfJ S VnLrfJ FUjS CPÆV\jTÇ FmJr D±tâo IjMpJK~ 176Ka ßhPvr oPiq mJÄuJPhv 145foÇ KjoúâoJjMxJPr 15foÇ Vf 2015 xJPur fMujJ~ ßÛJr 1 míK≠ ßkP~PZÇ 2012 xJPuS mJÄuJPhv 26 ßÛJr TPrKZuÇ FA xNYT rJ\jLKf S k´vJxPj KmhqoJj hMjtLKfr oJ©Jr iJrjJr Ckr KnK• TPr Kjet~ TrJ y~Ç 2016 xJPur KxKk@A IjMpJ~L 90 ßÛJr ßkP~ hMjLt Kfr TJrPe xmPYP~ To ãKfV´˜ ßhPvr fJKuTJr vLPwt ßpRgnJPm Im˙Jj TrPZ ßcjoJTt S KjCK\uqJ¥Ç 89 ßÛJr ßkP~ fJKuTJr KÆfL~ ˙JPj rP~PZ KljuqJ¥ FmÄ 88 ßÛJr KjP~ fífL~ ˙JPj rP~PZ xMAPcjÇ @r xmtKjoú 10 ßÛJr ßkP~ 2016 xJPu fJKuTJr xmtKjPoú Im˙Jj TrPZ ßxJoJKu~JÇ 11 S 12 ßÛJr ßkP~ fJKuTJr xmtKjPoúr KÆfL~ S fífL~ ßhv KyPxPm rP~PZ pgJâPo hKãe xMhJj S C•r ßTJKr~JÇ CPuäUq, 2016 xJPu mJÄuJPhPvr xJPg FTA ßÛJrk´J¬ Ijq kJÅYKa ßhv yPuJ∏ TqJPoÀj, VJK’~J, ßTKj~J, oJhJVJÛJr S KjTJrJè~JÇ xÄmJh xPÿuPj ‰mKvõT hMjtLKf kKrK˙Kfr fgq fMPu iPr \JjJPjJ y~, 2016 xJPur KxKk@A IjMpJ~L ‰mKvõT hMjLt Kf kKrK˙Kf @vÄTJ\jTÇ xNYPT I∂ntÜ M 176Ka ßhPvr oPiq 69 vfJÄv ßhvA 50 Fr To ßÛJr ßkP~PZÇ KxKk@A IjMpJ~L 2016 xJPu hKãe FKv~Jr ßhvèPuJr oPiq hMjLt Kfr TJrPe xmPYP~ To hMjLt KfV´˜ ßhv nMaJjÇ FmZr ßhvKar ßÛJr 65 FmÄ D±tâo IjMpJ~L Im˙Jj 27Ç Frkr 40 ßÛJr KjP~ 79fo Im˙JPj rP~PZ nJrfÇ hKãe FKv~Jr ßhvèPuJr oPiq FrkPr 36 ßÛJr ßkP~ 95fo Im˙JPj ßpRgnJPm rP~PZ oJuÆLk S vsLuïJÇ Frkr 32 ßÛJr ßkP~ 116fo Im˙JPj rP~PZ kJKT˜JjÇ @r 29 ßÛJr ßkP~ 131fo Im˙JPj rP~PZ ßjkJuÇ Frkr rP~PZ mJÄuJPhv FmÄ mJÄuJPhPvr kPr 15 ßÛJr ßkP~ xNYPT Kjoúâo IjMpJ~L wÔ Im˙JPj rP~PZ @lVJKj˜JjÇ IgtJ“ mJÄuJPhv Kjoúâo IjMxJPr hKãe FKv~J~ KÆfL~ xmtKjoú Im˙JPj rP~PZÇ CPuäUq ßp, aJjJ YJr mZr kr (2012 ßgPT 2015 kpt∂) xNYPT I∂ntMÜ jJ yPuS 2016 xJPu oJuÆLk @mJr I∂ntMÜ y~Ç c. AlPfUJÀöJoJj mPuj, 2012 xJPuS mJÄuJPhPvr ßÛJr 26 KZuÇ xNYT IjMpJ~L ‰mKvõT Vz 43 yS~J~ FmÄ hKãe FKv~J~ ÊiMoJ© @lVJKj˜JPjr fMujJ~ mJÄuJPhPvr Im˙Jj KÆfL~ xmtKjoú yS~Jr ßk´ãJkPa muJ pJ~ mJÄuJPhPvr hMjLt Kfr kKrK˙Kf IkKrmKftf rP~PZÇ fPm oPj TrJ yPò ßp, mJÄuJPhPvr @AjL, k´JKfÔJKjT S jLKf TJbJPoJ fMujJoNuTnJPm xMhí|fr yP~PZ FA iJreJ ßgPT xNYPT mJÄuJPhPvr ßÛJr FT míK≠ ßkP~PZÇ KT∂á k´P~JPVr WJaKfr TJrPe @orJ @PrJ nJPuJ TrPf kJKrKjÇ KfKj mPuj, hMjtLKfr KmÀP≠ ß\JrJPuJ rJ\QjKfT nNKoTJ V´yPer kJvJkJKv @APjr vJxj FmÄ \mJmKhKyfJ KjKÁfTP· TJ\ TrJ k´KfÔJjèPuJPT ßp ßTJj irPjr k´nJmoMÜ ßgPT ˝JiLj S TJptTrnJPm TJ\ TrJr xMPpJV KhPf yPmÇ KfKj mPuj, FTAxJPg \mJmKhKyfJr \jq vKÜvJuL hJKm C™JkPj VeoJiqo, jJVKrT xoJ\ S ßmxrTJKr xÄ˙Jxy @kJor \jVPer \jq xyJ~T kKrPmv ‰fKr TrPf yPmÇ KfKj mPuj, pKhS hMjtLKf mJÄuJPhPvr IgtQjKfT k´míK≠ S hJKrhsq hNrLTre- xPmtJkKr, ßaTxA Cjú~j uãqoJ©J I\tPjr kPg TKbjfo I∂rJ~, fgJKk mJ˜Pm ßhPvr @kJor \jVe hMjtLKfV´˜ j~Ç fJrJ hMjtLKfr TJrPe ãKfV´˜ S nMÜPnJVL oJ©Ç ãofJmJjPhr hMjtLKf FmÄ fJ k´KfPrJPi ßhPvr ßjfífô S xÄKväÓ k´KfÔJjxoNPyr mqgtfJr TJrPe ßhv mJ \jVePT ßTJPjJnJPmA hMjtLKfV´˜ muJ pJPm jJÇ xMufJjJ TJoJu mPuj, FmJPrr ßÛJr @oJPhr FfaMTM ˝K˜ KhPò ßp @orJ @PVr ßYP~ @PrJ KjPY ßjPo pJAKjÇ @oJPhr Im˙Jj KTZMaJ nJPuJ yP~PZÇ KT∂á FPf @oJPhr hMjtLKfKmPrJiL ßp xÄV´Jo mJ Im˙Jj fJPT uWM TPr ßhUJr xMPpJV ßjAÇ TJre FUPjJ @orJ UMKv yS~Jr of Im˙JPj ßpPf kJKrKjÇ F\jq hMjLt KfKmPrJiL KmKnjú k´KfÔJjxoNyPT vKÜvJuLTrPer oJiqPo hMjtLKfKmPrJiL @PªJujPT @PrJ ßmVmJj TrPf yPmÇ KfKj mPuj, mqKÜ mJ rJ\QjKfT hPur ˝JPgt xrTJKr khoptJhJr IkmqmyJr TrJ yPòÇ

asJPŒr È@PoKrTJ lJˆt' (40 kOÔJr kr) @xPu asJŒ KjmtJYPj hJÅzJPjJr ÊÀ ßgPT kMPrJ mqJkJraJA FojÇ ßpoj, asJPŒr KjmtJYjL k´YJPrr oNu ßxäJVJj ÈPoKTÄ @PoKrTJ ßV´a FPVj' mJ È@oJPhr @PoKrTJPT @mJr oyJj mJjJm'∏ FaJA xmPYP~ mz YJkJmJK\; IgtyLj TgJmJftJÇ UqJKfoJj IgtjLKfKmh S AP~u KmvõKmhqJuP~r FT k´Plxr k´vú fMPuPZj, FUJPj ßp ßV´a muJ yP~PZ, FA ßV´a oJPj TL? TL yPu fJ ßV´a yPm, Fr xÄùJA mJ TL? pKh F v» KhP~ xŒh mJ xŒPhr KhT ßgPT ßV´a ßmJ^JPjJ yP~ gJPT fPm KfKj FT kKrxÄUqJj ßhKUP~ muPZj, È1980 ßgPT 2014, oJ© FA 34 mZPrA @PoKrTJr xŒh ßmPzPZ 21 èeÇ Fr Igt @mJr @PoKrTJj ijL oJ© FT vfJÄv, FPhr xŒPhr 194 èe míK≠ kJS~JÇ fJr Igt @PoKrTJ ßV´a KZu jJ, F TgJ ßfJ xKfq j~Ç ßx @r Tf ßV´a yPm! fJA iPr ßj~J pJ~, xŒPhr ßYP~S Knjú, xŒh ZJKzP~ @PrJ mz KTZMr KhT ßgPT ßV´a yS~Jr TgJ asJŒ muPZjÇ fJ yPuJ, xŒPhr xû~ j~, xŒPhr KmfreÇ SA k´Plxr muPZj, F TgJ KhP~ @xPu mqJUqJ TrJ pJ~ asJŒ TJPhr kKaP~ ßnJa KjP~PZj; TPu\-jJ-PkRÅZJPjJ ßp vsoPVJÔL @PZ k´TJrJ∂Pr fJPhr TgJ muPZjÇ pJPhr TgJ muPZj fJ y~PfJ KbT KT∂á fJPhr \jq KfKj fJ @jPf kJrPmj jJÇ TJre Kmw~aJ Ff xy\-xru j~Ç' PTJ S~qJr pMPVr x˜J \JKfmJhL mMK^Ç xm irPjr @ohJKj TrJ kPeqr Skr 45 vfJÄv yJPr Tr @PrJk TrPuA xm KTZM @PoKrTJ~ C“kJhj

TrJ @mJr ÊÀ yP~ pJPm FaJ ßmJTJr oPfJ TgJmJftJÇ pKh fJ-A yPfJ fPm KÆfL~ KmvõpMP≠r kPr x•r hvPTr oPiq, Fr @PV xMªr Khj TJaJPjJr @PoKrTJ ßnPX ßVäJmJuJAP\vPj pJS~J yP~KZu ßTj? UJPoJUJ? KjP\r kJP~ TMzJu oJrJr \jq? @PoKrTJ KjÁ~ mJÄuJPhv j~Ç lPu ßT FmÄ TL fJPT mJiq TPrKZu? jJKT @xPu k´uM… TPrKZu? @XMr lu KobJ yPuS Fr CJ @XMr lu UJ¢J muJr xo~ yP~ pJ~ FTaJ xo~Ç @kKj IjqPT mJ\JPr k´PmPv mJiJ ßh~J oJPj, ßxS fJr mJ\JPr Ijq kPeq @kjJPT k´PmPv mJiJ ßhPmÇ @mJr UMm xJmiJj, FUJPj mJ\Jr muPf ÊiM QfrL ßnJVqkPeqr mJ\Jr j~Ç ÈmJ\Jr' oJPj @xPu KmKjP~JVkMÅK\, TJÅYJoJu, ßaTPjJuK\, ßoKvjJKr, vso AfqJKh xm KTZMrA mJ\JrÇ ÈmJ\Jr' oJPj ÊiM k´JK∂T ßnJVqkeq pJ TjPaAjJr \JyJP\ nPr @jJ-Pj~J TPr ÊiM fJ-A j~∏ xm KTZMAÇ FojKT kMÅK\ FmÄ vsoSÇ lPu @PoKrTJ ÊiM ßx ßhPv KmPhvL keq rlfJKj yPf ßhPm jJÇ KT∂á ßx ßhv keq rlfJKj TrPm FojKT kMÅK\KmKjP~JV TrPm, FaJ FT TgJ~ Ix÷mÇ @PoKrTJ xrTJPrr @~-mqP~r FT mz C“x xrTJKr m¥Ç @\TJu ßpUJPj YLj S \JkJj k´PfqPT FT KasKu~j cuJPrr ßmKv (YLPjraJ @PrJ ßmKv) TPr m¥ KTPj ßrPUPZ, ßxUJPj keq k´Pmv mº TrJr pM≠ TfaJ mJ˜mJ~j x÷m? f•ô KhP~ FA k´xPñ @PuJYjJ IPjT TrJ pJ~Ç ßhUJPjJ pJ~, FaJ ßTj Ix÷mÇ fPm Fr ßYP~ mrÄ asJPŒr vkPgr IjMÔJPj ßpJV KhPf @xJ asJPŒr xogtT fÀe pJrJ jJjJj rJ\q ßkKrP~ asJPŒr ÈPnJa ßh~Jr KmkäPm' ßpJV KhPf S~JKvÄaPj FPxKZPuj fJPhr KTZM IKnùfJ fMPu irJ pJTÇ xÄmJh xÄ˙J Èr~aJxt' asJPŒr KjmtJYPj jJjJ AxMqPf ÊÀ ßgPTA xoJPuJYTÇ KmPvw TPr, asJPŒr ßnJPa \~uJPnr kr ßgPT ßpxm TqJKrPTYJrS ˝KmPrJKifJ lMPa ßmr yPò ßxèPuJ fMPu @jJr ßãP©Ç vkg ßj~Jr KhPj r~aJPxtr Foj FT KjC\ yPuJ, ÈasJŒ ßrc TqJk' k´YJr IKnpJj KjP~Ç ÈasJŒ ßrc TqJk' mJ uJu aMKkr WajJ yPuJ, CV´ \JKfmJhL È@PoKrTJ lJˆt' mJeLr mJ˜mJ~j TrPf pJS~J yP~PZ uJu aMKk kPrÇ r~aJxt SA fÀePhr aMKk UMKuP~ ßhUJPò ßp, fJPhr xm aMKkA KmPhPv QfKr, y~ mJÄuJPhPvr, jJ y~ KnP~fjJPor, jJ y~ YLPjrÇ ßTj? TJre asJPŒr oNu k´kJVJ¥J IKlPx ßpxm aMKk KmKâr \jq rJUJ KZu SèPuJr hJo KmPhvL aMKkr fMujJ~ ßmKv, TokPã K©v cuJr mJ fJrS ßmKvÇ KT∂á KmPhvL SA Kfj ßhPvr aMKkr hJo Kmv cuJr mJ Fr KjPYÇ FA yPuJ asJPŒr È@PoKrTJ lJˆt'-Fr fJoJvJ FmÄ kKreKfÇ asJPŒr FA @PoKrTJA Vf x•Prr hvT ßgPT @oJPhrPT Kj\ mJ\JPrr rãevLufJ ßZPz ßVäJmJuJAP\vPj ^JÅKkP~ kzPf YJkJYJKkr oJiqPo mJiq TPr FPxKZuÇ @\ asJŒ KjP\A ßVäJmJuJAP\vj ßZPz xÄrãemJKhfJ mJ ßk´JPaTvKj\Po pJS~Jr TgJ muPZjÇ ßVäJmJu mJKe\q ßmYJPTjJ KmKjo~ kr¸r KjntrvLufJr ßp \J~VJ~ YPu ßVPZ, F ßgPT @PVr \J~VJ~ KlPr pJS~J TKbjÇ YJu-cJu KoPv ßVPu ßpoj FèPuJPT @PVr \J~VJ~ KlKrP~ ßj~J TKbjÇ asJPŒr \~uJPnr kr ßVäJmJu IgtjLKfr xojõ~ @r ßVäJmJu mJKe\qKmw~T hM'Ka xPÿuj IjMKÔf yP~ ßVuÇ k´goaJ uqJKaj @PoKrTJr KuoJ vyPr ÈFPkT' (mJKe\q) xPÿujÇ @r KÆfL~aJ xMA\JruqJP¥r cJPnJPx S~Jt APTJjKoT ßlJrJPor xPÿuj, ßpaJr IÄvV´ye ßVäJmJuÇ fPm hMPaJPfA xMr kKrÏJr, @PoKrTJ xÄrãemJhL yPf YJAPu fJPT ßkZPj ßlPu mJ fJr yJf ßZPz yPuS YLPjr ßjfíPfôA hMKj~J ßVäJmJuJAP\vPj FKVP~ pJPmÇ \JkJj asJPŒr Skr yfJv yP~ YLPjr xJPg mJKe\q xŒTt WKjÔ TrPf YJPòÇ YLj-nJrPfr mJKe\q xŒTt CÌ yPf pJPòÇ hMKj~J xJ\JPjJr xm KyxJm jfMj TPr xJ\Pf mJiqÇ @xPu Kmw~aJ yPuJ∏ KjP\r ßVäJmJu mJ\Jr ßv~Jr mJzJPjJr, Kj\ mJ\Jr xÄrãPer j~Ç

mJKe\q ßouJ~ ßoP~Phr U§TJuLj KTZM fgqÇ TgJ yPuJ Kmâ~TotL KxoM xMufJjJr xPñÇ muPuj, ßouJ~ krkr hM mZr TJ\ TrPZjÇ F mZr mJKz ßgPT KjPwi KZu FUJPj TJ\ TrPf @xJr mqJkJPrÇ fPm ßvw kpt∂ FT mºMr xyJ~fJ~ ßkP~ ßVPZj ßouJ~ FmJPrr TJ\aJÇ kzJPuUJ ßvw jJ yS~Jr TJrPe ßTJgJS Kj~Kof TJ\ TPrj jJÇ FT oJPxr FA TJP\ fJA @V´y KjP~A FPxPZjÇ fPm xo~ ßkKrP~ mM^Pf kJrPZj KTZM \Kau mJ˜mfJÇ fJr oPf, jJrL KmPâfJr @KiTq k´oJe TPr ßTmu KmKâr \jq j~, k´hvtPjr FT oû mJ ßâfJ @TíÓ TrJr \jq jJrL KmPâfJ k´hvtjkNmtT ˙JkjÇ FUJPj TJ\ TrPf @xPu Fxm ßZJaUJPaJ \KaufJ UJk UJAP~ KjPf y~ mPu ßpJV TrPuj @PrT Kmâ~TotL TJKj\ lJPfoJÇ xoP~r kKrmftPj jJrLr optJhJ ßmPzPZ mPu oPj y~ jJÇ KvKãf jJrL ßp optJhJr TJP\ ˙Jj kJS~Jr TgJ, ßxA kptJ¬ ˙Jj jJ gJTJ~ fJPhr ßpJVqfJr KjoúoMUL TJ\ TrPf yPòÇ k´KfPpJKVfJr \VPf CkJ\tj jJ TPr kgYuJ TKbj, @mJr TJ\ TrPf @xJ \J~VJKaS xy\ ˙Jj j~Ç fPm jJrLPhr KT KYrTJu nMÜPnJVLr fJKuTJPfA gJTPf yPm? Ijq @PrJ KTZM KmPâfJr o∂Pmq FojaJA mM^uJoÇ k´JAPna KmvõKmhqJuP~r ßvw mPwtr KvãJgtL IKrj @lxJjJÇ TJ\ TrPZj Kmâ~TotL KyPxPmÇ k´KfKhj xm KoKuP~ kJPmj 500 aJTJÇ IKrj muPuj, TJ\PT ßZJa ßhUPf ßjAÇ ßouJ~ U§TJuLj TJP\ @xPuS FUJj ßgPT YJTKr kJS~Jr xMPpJV rP~PZÇ jJrL Kmâ~TotL KjP~ KmKnjú ßuJPTr KmKnjú híKÓnKñ rP~PZÇ ßhKv kPeqr FT ßhJTJj oJKuT @TfJr ßxJyrJm \JjJPuj, KmKnjú ßhJTJPj ßpUJPj jJrL KmPâfJr k´P~J\j ßjA, ßxxm ßhJTJPjS fJPhr mKxP~ rJUJ yP~PZÇ @oJr ßhJTJj ßoP~Phr k´xJijLrÇ IgY @Ko ßfJ ßmv nJPuJA mqmxJ TrKZÇ ßTJPjJ ãKf ßfJ ßhUKZ jJÇ G ßp ßhUMj, kJPvr ˆu ßhKUP~ muPuj, ßxRªpt xJoV´Lr FA ßhJTJPj FVJPrJ\j jJrL KmPâfJ @r fJPhr oqJPj\Jr kPh rP~PZj FT\j oJ© kMÀwTotLÇ Fr TL mqJUqJ ßhPmj @kKj? k´vú ÊPj Ã∆ TMKûf yPuJ! oPj oPj ßnPm ßhUuJo FUJPj ˝nJmKx≠ xoJiJj x÷m j~Ç ßxR\jq yJKxPf KmhJ~ KjuJo ßxUJj ßgPTÇ fPm oPj FTKa k´vú ßmv jJzJ KhuÇ k´vúKa yPuJ, mJKeP\qr k´xJPr jJrLr IÄvV´ye KT KTZM ßYJPU ßjKfmJYT, jJKT ßjKfmJYT iJreJr ßkZPj pMKÜA mz pMKÜ? ßâfJ fJr k´P~J\Pj keq â~ TrPmjÇ ßxPãP© kPeqr KmPâfJ ßp-A ßyJj jJ ßTjÇ @mJr oJjKxTnJPm ßâfJPT mJiq TrJr k´Pvú pKh jJrL KmPâfJ oMUq yj fPm kMÀw KmPâfJr ßhJTJPj jJrL KmPâfJ xyJ~T „Pk ßTj? ßTj oJKuT „Pk jj? Foj k´Pvúr C•r y~PfJ xmJr TJPZA @PZÇ KT∂á mJ˜Pm ßjAÇ KmvõKmhqJu~ VK§Pf kJ jJ ßrPUS FT\j kMÀw KmPâfJ FUj mqmxJ TrPZj FmÄ ßouJ~ fJr @AxKâo KmKâr ˆuÇ ßpUJPj TJ\ TrPZj KmvõKmhqJuP~ kzM~J TP~T\j jJrL KmPâfJÇ ßhPU ImJT yuJo! TJPZ

KVP~ \JjuJo fJrJ KmKnjú k´JAPna KmvõKmhqJuP~ kzJPvJjJ TrPZjÇ @PrJ ImJT TrJ Kmw~ fJrJ jJo muPf YJjKjÇ InJPmr \J~VJ ßgPTS y~PfJ FUJPj @xJ jJÇ fPm k´vú yPuJ, ßxA ßhJTJPj fJPhr k´P~J\j TfUJKj? fPm TJ\PT @mJr ßZJa TPr ßhUJrS KTZM ßjAÇ

mqJÄKTÄ ßxmJ (35 kOÔJr kr) yuJo @orJ! Tf IñLTJrjJoJ~ xA! KT∂á mJÄuJPhv mqJÄPTr Kr\JPntr kJYJr yS~J Igt ßlrf FPuJ jJÇ ßlcJPru Kr\JPnt VKòf ßxA Igt ßfJ ‰mi CkJ\tjA KZu, ‰mi kPgA FPxKZuÇ @orJ fJ rãJ TrPf kJruJo jJÇ IPjT vso S KmKjP~JPVr oJiqPo F ßhPv ßoJmJAu mqJÄKTÄ ßxmJr Km˜Jr WPaPZÇ KmKnjú oyu yLj˝JPgt F ßxmJKaPT TMKãVf TrPf CPbkPz ßuPVPZÇ k´vú CbPZg ˝· xoP~ ßoJmJAu mqJÄKTÄP~r ßp k´xJr WPaPZ, fJr k´mKí ≠ KT ßgPo pJPm? mJÄuJPhv mqJÄPTr jfMj xJTtMuJr muPZ, @oJr pKh hMKa mJ fJr ßmKv ßoJmJAu mqJÄKTÄ KyxJm k´P~J\j y~, fJ @Ko rJUPf kJrm; fPm @oJr kZªoPfJ k´KfÔJPjr xPñ FTKar ßmKv j~Ç mqJÄT KyxJm ßUJuJr \jq F mJiJKjPwi ßjAÇ pf xÄUqT UMKv KyxJm ßUJuJ pJ~, pf UMKv jJPo-PmjJPo aJTJ rJUJ pJ~! @Ko @oJr aJTJ KmTJPv mJ rPTPa \oJ rJUm, KT∂á 24 WµJ jJ ßVPu 5000 aJTJr ßmKv fMuPf kJrm jJÇ FaJ ßoRKuT IKiTJPrr kKrk∫LÇ 5000 aJTJr ßmKv fMuPu @oJr IqJTJC≤ j’r FP\P≤r ßrK\ˆsJPr YPu pJPmÇ fJ KhP~ \JKu~JKf yPf kJPrÇ @oJr \JfL~ kKrY~k© KhPf yPmÇ fJ \JKu~JKf YPâr yJPf YPu ßpPf kJPrÇ KmkPhr vïJ ßfJ fJPfS @PZ! ßoJmJAu mqJÄKTÄP~ KhPj k´J~ 50 uJU ßujPhj y~Ç uJU uJU ßujPhj ßrTct TrPf KT @orJ oqJjM~Ju pMPV KlPr pJm? mJKeK\qT mqJÄTèPuJ ãMhs @P~r k´mJxLPhr ‰mi kPg ßrKoaqJ¿ ßk´rPe @TíÓ TrPf kJrPZ jJÇ fJrJ ßrKoaqJ¿ V´JyPTr ßhJrPVJzJ~ ßkÅRZJPf kJPr jJÇ VKrm V´JyTPhr fMò-fJKòuq TPrÇ oJjMwPT Cjúf KmT· jJ KhP~ ÊiM TPbJr xJTtuM Jr \JKr TrPu xMlu KouPm jJÇ F \jqA ßZJa ßZJa ßrKoaqJ¿ pJrJ kJbJj fJrJ ‰mi kPgr ^JPouJ FzJPf IQmi ÉK¥S~JuJr U√Pr kPzjÇ F KxK¥PTa ßfJ UMmA YfMrÇ k´mJxLPhr mJxJ~ mJxJ~ YPu pJ~Ç FojKT IKV´o aJTJ kJKbP~ ßh~! ßZJa ßZJa ßhJTJj UMPu mPxÇ KmTJPvr KmTíf xJAjPmJct uJKVP~ Fr \jKk´~fJr xMPpJV ßj~Ç KmTJPvr FA \jKk´~fJPT, ßhvmqJkL Fr ßp KmvJu ßjaS~JTt; fJPT ‰mi ßrKoaqJ¿ míK≠r \jq TJP\ uJVJPjJr TgJ ßTC KT nJmPf kJPrj jJ? mJKeK\qT mqJÄTèPuJ KmTJv KxPˆPor xPñ ßrKoaqJ¿ k´mJyPT AK≤PV´c TPr ßrKoaqJ¿ Kmfre xy\ TrJr TgJ nJmPf kJPrÇ mJÄuJPhv mqJÄT F KmwP~ CPhqJV KjPf kJPrÇ SP~ˆJjt ACKj~j, oJKjV´Jo mJ @r ßpxm ßrKoaqJ¿ ßk´reTJrL ‰mi k´KfÔJj rP~PZ mJ ßpxm ßaTPjJuK\ käqJalot rP~PZ fJrJ KmKnjú mqJÄPTr xPñ xyPpJKVfJ TPr KmTJvPT mqmyJr TPr pKh ßZJa ßZJa ßrKoaqJ¿ kJbJPjJr mqm˙J TPr, fJyPu ßfJ ÉK¥S TPo, @r V´Jo-V´JoJ∂Prr ßrKoaqJ¿ V´yLfJrJ Kj^tƒJPa yJPfr oMPbJ~ aJTJ ßkPf kJPrÇ @oJPhr xJoPj hMKa CkJ~g ÉK¥r TJre Kjet~ S fJr k´KfTJrÇ KÆfL~f, ßrKoaqJ¿ ßk´re xy\fr TrJÇ FoFlFx ßxmJr KmTJv S Fr IkmqmyJr ßrJi TrPf KjPoúJÜ mqm˙JèPuJ V´ye TrJ ßpPf kJPrg 1. ßxmJV´yLfJPhr FP\≤KjntrfJ mJ SKaKx ToJPf yPu, ßujPhj xLoJ jJ TKoP~ mrÄ mJzJPf yPmÇ fJPf FTJKiT KyxJm ßUJuJr k´mefJ ToPm, TqJPvr mqmyJr ysJx kJPmÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr ßjJa Kk´K≤Ä UrY ToPm, \Ju ßjJa ToPmÇ 2. ßpxm FP\≤ KmKi u–Wj TPr IQmi mqmxJ TrPm, fJPhr KmÀP≠ mqm˙J KjPf yPm, TJPuJ fJKuTJnMÜ TrPf yPmÇ ßx ßpj Ijq ßTJPjJ FoFlFx ßk´JnJAcJPrr FP\≤ jJ yPf kJPrÇ 3. ßrKoaqJ¿ KmfrPe mqJÄT, FéPY† yJCx FmÄ FoFlFx ßxmJ hJjTJrLPhr oPiq ßaTKjTqJu xyPpJKVfJ ˙Jkj TrPf yPmÇ 4. FéPY† ßrPar ‰mwoq hNr TrPf yPm FmÄ hs∆f ßxmJ KjKÁf TrPf yPmÇ 5. ßYJrJYJuJKj, Igt kJYJrTJrL mz mz ßyJfJPT Kj~πPe @jPf TPbJr @AKj mqm˙J KjPf yPmÇ 6. FoFlFPxr oJiqPo pJPf xJiJre oJjMw k´fJKrf jJ y~ fJr \jq xrTJr, mJÄuJPhv mqJÄT, mJKeK\qT mqJÄTxy xm ßxmJ hJjTJrL \jxPYfjoNuT k´YJr YJuJPmÇ 7. KyxJm ßUJuJ S kKrYJujJ k´pKM Ü xŒPTt pgJpg k´Kvãe KhPf yPm, fJPhr nLKf hNr TrPf yPmÇ F KmwP~ ßxmJ k´hJjTJrL S FP\≤Phr KmPvw nNKoTJ kJuj TrPf yPmÇ

IhOvq ßuxJr S oNuf xŒNet Knjú FT k≠KfPf kKrYJKuf y~Ç' yJAkJrxKj ßãkeJ˘ yPò vP»r ßYP~S kJÅYèe hs∆ffJr xJPg ZMPa KVP~ uãqm˜MPf @WJf yJjPf kJPr Foj I˘Ç Fr oJiqPo oJ© TP~T KoKjPa yJ\Jr oJAu hNPrr ßTJPjJ uãqm˜MPf @WJf yJjPf kJrPm rJKv~JÇ mJftJ xÄ˙J fJx \JKjP~PZ, oPÛJr rJKv~Jj KmùJj IqJTJPcKoPf mKrxn xJÄmJKhTPhr mPuj, È@oJr ßuxJr, APuTPasJoqJVPjKaTxy F \JfL~ IP˘r ßãP© pMVJ∂TJrL kKrmftj @jPf YJAÇ IfqJiMKjT k´pKM Ür F ßuxJr S APuPasJoqJVPjKaT I˘ KjP~ pMÜrJÓs S YLjS TJ\ TrPZ mPu iJreJ TrJ yPòÇ 2010 xJPu @PoKrTJr I˘ KjotJfJ k´KfÔJj ßrPgSj Foj FTKa ßuxJr I˘ k´hvtj TPr, pJ @TJPv FTA xJPg YJrKa ßcsJjPT yJouJ TrPf kJPrÇ 2014 xJPu pMÜrJPÓsr ßjRmJKyjL kJrxq CkxJVPr ßmv TP~TKa ßuxJr IP˘r krLãJ YJuJ~Ç Àv Ckk´KfrãJ oπL @PrJ \JjJj, fJPhr KmùJjLrJ @VJoL KhPjr pM≠ k´Kâ~Jr Cjú~Pjr k´KfKj~f TJ\ TPr YuPZjÇ KfKj mPuj, È@VJoL KhPj ‰xjq kKrYJuJj jLKfPf @oNu kKrmftj @xPmÇ FUj ßp v©MPT hs∆f S pgJxoP~ KYK¤f TrPf S uãq KjitJre TrPf kJrPZ, pMP≠ fJPhrA \~ yPòÇ KfKj ßvsJfJPhr CP¨Pv mPuj, hs∆ffJr xJPg \Kau xm I˘ pJrJ mqmyJr TrPf kJrPm fJrJA x–WJPf \~L yPmÇ @PVr KhPj ßpxm Kx≠J∂ WµJ mJ Khj KyPxPm TPr ßj~J yPfJÇ fJ FUj KoKjPar oPiq KjPf yPòÇ @VJoL KhPj y~PfJ F Kx≠J∂ ßj~Jr xo~ ßxPTP¥r KyPxPm ßjPo @xPmÇ


SURMA

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

mJKutjKnK•T asJ¿kJPrK¿ A≤JrjqJvjJPur mÜmq

mJÄuJPhPv hMjtLKfr mqJkTfJ FUPjJ CPÆV\jT dJTJ, 26 \JjM~JKr - mJÄuJPhPv hMjtLKfr mqJkTfJ FUPjJ CPÆV\jTÇ fPm FKa hMjtLKfV´˜ ßhv j~Ç mrÄ xMYTnMÜ ßhvèPuJr fMujJ~ FUJPj hMjtLKfr oJ©J IKiT mPu oPj TrPZ mJKutjKnK•T asJ¿kJPrK¿ A≤JrjqJvjJu (Ka@A)Ç FmJr hMjtLKfr iJreJ xNYPT (KxKk@A)

mJÄuJPhPvr FmJr ßÛJr 26foÇ pJ 2015 xJPu KZu 25Ç fPm mJÄuJPhPvr Im˙Jj KjoúhMjtLKf Kj~πjTJrL ßhvÇ mJKutjKnK•T asJ¿kJPrK¿ A≤JrjqJvjJu (Ka@A) TftíT k´TJKvf hMjtLKfr iJreJ xNYT (KxKk@A) 2016 IjMpJ~L 2015 xJPur fMujJ~ mJÄuJPhPvr ßÛJr FT míK≠ ßkP~PZ FmÄ

Kjoúâo IjMpJ~L Im˙JPjr hMA iJk CjúKf yP~PZÇ fPm ‰mKvõT Vz ßÛJPrr fMujJ~ mJÄuJPhPvr 2016 xJPur ßÛJr FUPjJ IPjT ToÇ dJTJ˙ Ka@AKm @P~JK\f iJjoK¥r Kj\˝ TJptJuP~ @\ mMimJr FT xÄmJh xPÿuPj @jMÔJKjTnJPm KxKk@A k´TJv TrJ y~Ç KxKk@A fMPu iPrj Ka@AKmr KjmtJyL kKrYJuT c. AlPfUJÀöJoJjÇ mÜmq rJPUj xÄ˙Jr ßY~JroqJj IqJcPnJPTa xMufJjJ TJoJuÇ CkK˙f KZPuj, xÄ˙Jr xJPmT ßY~JroqJj asJKˆ Fo. yJKl\CK¨j UJj FmÄ asJKˆ S xJPmT oπLkKrwh xKYm @uL AoJo o\MohJrÇ 2016 xJPur KxKk@A-F \JjM~JKr 2015 ßgPT ßxP¡’r 2016 kpt∂ xÄVíyLf fgq mqmÂf yP~PZÇ xNYPTr fgq xÄV´Py oNuf YJrKa iJk IjMxíf 47 kOÔJ~

SURMA 38th Year Issue 2013, Friday

27 January - 02 February 2017

rJ\jLKf aJTJ I\tPjr yJKf~Jr j~ : ZJ©uLVPT k´iJjoπL dJTJ, 26 \JjM~JKr - mqKÜ \LmPj x“ gJTPf ZJ©uLV ßjfJTotLPhr k´Kf @øJj \JKjP~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mPuPZj, ÈoJKar KhPT fJKTP~ yJÅaPfÇ aJTJ-k~xJ \LmPjr KTZM j~Ç @r rJ\jLKf aJTJ I\tPjr yJKf~JrS j~Ç' 25 \JjM~JKr VenmPj ZJ©uLV ßjfJTotLPhr xJPg ofKmKjoTJPu 42 kOÔJ~

ßTJPjJ IgtoπLr k´iJjoπL mJ ßk´KxPc≤ yS~Jr x÷JmjJ ßjA : oMKyf dJTJ, 26 \JjM~JKr - IhNr nKmwqPf mJÄuJPhPvr ßTJPjJ IgtoπLr k´iJjoπL mJ ßk´KxPc≤ yS~Jr x÷JmjJ ßhUPZj jJ IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyfÇ FUj fJr KjP\rS ßTJPjJ AòJ ßjA FA rJPÓsr k´iJj vLwt hMA kPh pJS~JrÇ 25 \JjM~JKr, mMimJr KjP\r 84fo \jìKhPj IgtoπL xKYmJuP~ xJÄmJKhTPhr k´Pvúr \mJPm FTgJ mPujÇ fJPT k´vú TrJ y~, FPhPvr

KxPuPar kqJrJcJAx aJS~JPrr FoKc IJuoVLr ßyJPxj u§Pj

nJrPfr xJPg u§Pj FxFKaKnr k´KfÔJmJKwtTL kJKuf KnxJoMÜ YuJYPur kKrPmv YJ~ mJÄuJPhv

u§j, 26 \JjM~JKr - KxPuPar fr∆e xlu mqmxJK~, kqJrJcJAx aJS~Jr S vJKuoJr yJCK\Ä-Fr oqJPjK\Ä KcPrÖr, aJAo Û~JPrr oqJPjK\Ä kJatjJr IJuoVLr PyJPxj xÄK㬠xlPr xkKrmJPr u§j FPxPZjÇ KfKj AÄuqJP§r KmKnjú vyPr fJr mqmxJK~T 45 kOÔJ~

dJTJ, 26 \JjM~JKr - KhKuäPf KjpMÜ mJÄuJPhPvr yJATKovjJr ‰x~h oM~JPöo @uL mPuPZj, nJrf ßgPT mJÄuJPhPv ÃoeTJrLr xÄUqJ âoJjõP~ mJzPZÇ FTA xJPg mJzPZ KnxJr YJKyhJÇ @orJ Foj FTKa kKrPmv xíKÓ TrPf YJA, pJPf nJrf S mJÄuJPhPvr oJjMw ßTmu \JfL~ kKrY~kP©r KnK•Pf KnxJoMÜnJPm YuJYu TrPf kJPrÇ 24 \JjM~JKr KhKuäPf IjMKÔf APªJ-mJÄuJPhv mÉoJK©T xyPpJKVfJKmw~T FT @∂\tJKfT xPÿuPj mÜmq KhPf KVP~ yJATKovjJr F TgJ 42 kOÔJ~

KxKr~J~ pM≠KmrKf TJptTr TrPm Kfj ßhv 26 \JjM~JKr - KxKr~J~ KmmhoJj kãèPuJr oPiq Kfj x¬JPyr nñMr pM≠KmrKfPT ßpRgnJPm TJptTr TrPm mPu \JKjP~PZ rJKv~J, fMrÛ S ArJjÇ 24 \JjM~JKr, oñumJr TJ\JU˜JPjr rJ\iJjL @xfJjJ~ KxKr~J vJK∂ @PuJYjJ ßvPw F ßWJweJ @PxÇ @xfJjJ~ KxKr~J AxMqPf @VJoL oJPx ß\PjnJ @PuJYjJ~ IÄv KjPf rJK\ yP~PZ xv˘ KmPhsJyLrJÇ fJPhr F AòJPT xogtj 2 kOÔJ~

u§j, 26 \JjM~JKr - mv‡_ AvwQ me mgq| GB ‡køvMv‡b mvd‡j¨i PviwU eQi ‡cwi‡q 5g e‡l© cv ivL‡jv Z…Zxq cÖR‡¤§i cÖhyw³ wbf©i GmGwUwf| GB w`bwU‡K ¯§ibxq ivL‡Z jÛ‡b Av‡qvRb nq cÖwZôvevwl©Kxi RgKv‡jv GB Abyôvb| wecyj

D“mvn DwÏcbvq MZ 19 Rvbyqvix, e…n¯úwZevi cye© jÛ‡bi eøygb ‡m›Uv‡i ‡KK ‡K‡U I ï‡fòv wewbg‡qi g‡a¨ w`‡q GwU D`hvcb Kiv nq| Abyôv‡b AvMZ ïfvKvvLxMb e‡jb ‡`‡k we‡`‡k 42 kOÔJ~

ßTJPjJ IgtoπLr k´iJjoπL mJ ßk´KxPc≤ yS~Jr ßTJPjJ 44 kOÔJ~

IhOvq ßuxJr S APuTPasJoqJVPjKaT yJAkJrxKjT I˘ mJjJPò rJKv~J ßcÛ KrPkJat u§j, 26 \JjM~JKr - pMÜrJÓs ßar kJS~Jr @PVA fJPhr KmoJjmJyL pM≠\JyJP\ @WJf yJjPf xão yPm Foj ßuxJr, käJ\oJ S APuTPasJoqJVPjKaT I˘ FmÄ yJAkJrxKjT ßãkeJ˘ KjP~ TJ\ TrPZ rJKv~JÇ ßhvKar k´KfrãJ oπeJu~ \JKjP~PZ F fgqÇ 23 \JjM~JKr ßâoKuPjr Ckk´KfrãJoπL ACKr mKrPxJn mPuj, ÈjfMj yJAkJrxKjT I˘ @xPZ, pJr mqmyJPrr \jq k´P~J\j jfMj xr†Jo S Kj~πe mqm˙J, pJ 47 kOÔJ~

\JKfxP–Wr ߸vJu rqJPkJKat~Jr

ßrJKyñJrJ kKrTK·f S k´JKfÔJKjTnJPm ‰mwPoqr KvTJr 26 \JjM~JKr - Ko~JjoJPr oJjmJKiTJr Kmw~T \JKfxP–Wr ߸vJu rqJPkJKat~Jr A~JÄKy Ku mPuPZj, Ko~JjoJPr pJ yPò fJ FT TgJ~ k´KfKyÄxJoNuTÇ ßxUJPj ßrJKyñJ \jPVJÔL kKrTK·f S k´JKfÔJKjTnJPm ‰mwPoqr KvTJrÇ Vf 9 ßgPT 21 \JjM~JKr Ko~JjoJr kpt∂ xlr ßvPw VfTJu ß\PjnJ ßgPT ßh~J FT KmmíKfPf Ku Fxm TgJ mPujÇ xlrTJPu KfKj rJUJAj S ßTJKYj rJ\q kKrhvtj FmÄ 2 kOÔJ~

SURMA News Group Ltd - The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL EDITORIAL Call: 0207 041 9494 or Email: news@surmanews.com ADVERTISING: 0207 377 9787 or Email: sarzahmed@surmanews.com www.surmanews.com

Surma issue 2013  
Surma issue 2013  
Advertisement