Page 27

AxuJo 29

SURMA m 06 - 12 January 2017

TuqJeo~ Kmvõ KmKjotJPe AxuJo c. ßoJyJÿh @fLTMr ryoJj AxuJo TuqJPer iotÇ AxuJo hJK~fôyLjfJ, Ivs≠J, TkafJ, IjqJ~-\MuMo, KjkLzj, IKmYJr, ˝JgtkrfJ, IxffJ, KmvõJxWJfTfJ S KjÔMrfJPT khhKuf TPr oJjmxoJP\ kr¸Prr k´Kf hJK~fôPmJi, optJhJPmJi, KjÔJ, xffJ, xMKmYJr, xyJjMnNKf, TuqJe TJojJ, h~JoJ~J FmÄ hrh-nJPuJmJxJr KvãJ ßh~Ç oNuf AxuJPor oNu KvãJA yPò ITuqJPer kg KYrfPr mº TPr TuqJeo~ Kmvõ CkyJr ßh~JÇ TuqJeTJKofJA AxuJoÇ IºTJr pMPVr AKfyJxPT oMPZ KhP~ kíKgmLr mMPT TuqJe, vJK∂ S KjrJk•Jr ßp IiqJ~ oyJjmL xJ: ÊÀ TPrPZj @\PTr kíKgmLPf fJr @Pmhj FUPjJ lMKrP~ pJ~KjÇ Kj”Pvw y~Kj fJr Kmou @hPvtr k´P~J\jL~fJÇ KT~Jof xÄWKaf yS~Jr @PV fJ TUPjJ yPmS jJÇ ßx \jqA AxuJo ˝LTíKf ßkP~PZ FTKa xmtTJuLj S xJmt\jLj iot mJ KmiJj KyPxPmÇ AxuJo TL? AxuJPor ootmJeL yPuJ ITuqJPer kg mº TPr vJK∂, xJoq S xyoKotfJ k´KfÔJÇ ßhPv ßhPv, \JKfPf \JKfPf FmÄ oJjMPw oJjMPw vJK∂ ˙Jkj AxuJPor oNu uqÇ Ay\JVKfT vJK∂r oiq KhP~ krTJuLj vJK∂ fgJ oMKÜr uPãq CkjLf yS~Jr ßYÓJr oPiqA AxuJPor xMr ±Kjf S k´Kf±KjfÇ AxuJo v»Ka CØm yP~PZ Èxuo' ßgPTÇ Èxuo' Igt vJK∂Ç ßx KyPxPm AxuJo muPf ßmJ^J~ Cófo @hPvtr TJPZ kKrkNet @jMVfq S @®xŒteÇ mqKÜVf \LmPj vJK∂ I\tj AxuJPor FToJ© uãq j~Ç KjP\r vJK∂ I\tPjr kJvJkJKv \jVPer xJoJK\T S ‰mwK~T \LmPjr vJK∂ k´KfÔJA AxuJPor InLÓ uãqÇ mqKÜ\LmPjr KmKnjú KmmhoJj vKÜr oPiq xojõ~ S xJo†xq KmiJPjr oJiqPo FmÄ mqKÜx•JPT fJr kKrPmPvr xJPg UJk UJAP~ ßj~Jr xJyJPpq @®ví⁄uJ I\tjA AxuJoÇ ITuqJPer xm kg mº TPr Kmvõ\jLj ÃJfífô k´KfÔJA AxuJPor uqÇ AxuJo Foj FT mqJkT ÃJfífôPmJPir KnK• ˙Jkj TPrPZ ßpUJPj \JKf, ßVJÔL, met mJ xJoJK\T ßkvJ S khoptJhJ KjKmtPvPw xm jr-jJrLr xoJjJKiTJr k´KfKÔf yP~PZ FmÄ FT\j Ijq\Pjr IKiTJrPT khhKuf TrPf kJPr jJÇ @u TMr@j xm oJjMPwr xJKmtT KhT S KmnJPVr xoKjõf FTKa kKrkNet \LmjhvtjÇ TuqJeo~ Kmvõ KmKjotJPe TMr@j ChJ•

@øJj \JKjP~PZ xmJAPTÇ ßpoj∏ AxuJo KmvõoJjmfJr iotÇ xmt© TuqJe ˙JkPjr uPãq AxuJo fJr IjMxJrLPhr KjPhtv KhP~PZÇ TuqJeo~ kKrPmv xíKÓr kr ßxUJPj ITuqJPer k´PYÓJPT YronJPm KjKw≠ TPr @uäJy mPuj, ÈhMKj~J~ vJK∂ ˙JkPjr kr fJPf Kmkpt~ WaJPm jJÇ' (xNrJ @rJl : 56)Ç ◗ ITuqJeTJrL xmJr TJPZA WíKefÇ oyJj @uäJy FPhr WíeJr ßYJPU ßhPU fJPhr Skr uJjf TPrPZjÇ ArvJh yP~PZ, ÈpJrJ @uäJyr xJPg hí| IñLTJr @m≠ yS~Jr kr fJ nñ TPr, ßp xŒTt IMeú rJUPf @uäJy @Phv TPrPZj fJ KZjú TPr FmÄ kíKgmLPf IvJK∂ xíKÓ TPr ßmzJ~ fJPhr \jq @PZ uJjf FmÄ oª @mJxÇ' (xNrJ rJh : 25)Ç ◗ ITuqJeTJrL @uäJyr ryof yPf mKûfÇ ITuqJPe Ku¬ gJTJr hÀj pJrJ @uäJyr ßTJkJjPu KjkKff yP~PZ fJPhr TgJ CPuäU TPr TMr@Pj muJ yP~PZ, ÈFmÄ fJrJ ßxgJ~ IvJK∂ míK≠ TPrKZuÇ If”kr ßfJoJr k´KfkJuT fJPhr Skr vJK˜r TvJWJf yJjPujÇ' (xNrJ lJ\r : 12-13)Ç ◗ ITuqJeTJrL ITuqJe xíKÓ TPrS KjP\Phr xoJP\ vJK∂ ˙JkjTJrL KyPxPm k´KfKÔf TrPf YJ~Ç FPhr xŒPTt TMr@Pj muJ yP~PZ, ÈfJPhr pUj muJ y~, kíKgmLPf IvJK∂ xíKÓ TPrJ jJ; fJrJ mPu @orJA ßfJ vJK∂ ˙JkjTJrLÇ' (xNrJ mJTJrJ : 11)Ç ◗ kíKgmLr mMPT ITuqJeo~ TotTJ§ kKryJr FmÄ C≠fnJPm YuJPlrJ yPf pJrJ KjP\Phr Kmrf ßrPUPZ, fJPhr \jq rP~PZ xMxÄmJhÇ @uäJy mPuj, ÈFKa @PUrJPfr ßx @mJx, pJ @Ko KjitJre TKr fJPhr \jq, pJrJ FA kíKgmLPf C≠f yPf S Kmkpt~ xíKÓ TrPf YJ~ jJÇ Ên kKreJo oM•JKTPhr \jqÇ' (@u TMr@j)Ç ◗ ßhv S xoJP\ vJK∂ ˙JkPjr CP¨Pvq oyJj @uäJy kPrJkTJPrr KjPhtv KhP~PZj FmÄ kíKgmLr mMPT ITuqJe xíKÓ jJ TrJr \jq mPuPZjÇ ArvJh yP~PZ, ÈPfJorJ kPrJkTJr TPrJ ßpoj @uäJy ßfJoJPhr k´Kf IjMV´y TPrPZj FmÄ kíKgmLPf Kmkpt~ (ITuqJe) xíKÓ TrPf ßYS jJÇ @uäJy Kmkpt~ xíKÓTJrLPT nJPuJmJPxj jJÇ' (xNrJ TJxJx : 77)Ç oyJjmL xJ: ßk´Krf yP~KZPuj xJrJ \JyJPjr \jq ryof˝„kÇ @uäJy mPuPZj, È@Ko ßfJ ßfJoJPT Kmvõ\VPfr k´Kf ßTmu ryof„PkA ßk´re TPrKZÇ' (xNrJ @K’~J : 107)Ç fJA kJKgtm \LmPj xm oJjMw ßpj xMPU vJK∂Pf mJx TrPf kJPr, vJ∂-K˚ê F kíKgmLPf mMT

AxuJo v»Ka CØm yP~PZ Èxuo' ßgPTÇ Èxuo' Igt vJK∂Ç ßx KyPxPm AxuJo muPf ßmJ^J~ Cófo @hPvtr TJPZ kKrkNet @jMVfq S @®xŒteÇ mqKÜVf \LmPj vJK∂ I\tj AxuJPor FToJ© uãq j~Ç KjP\r vJK∂ I\tPjr kJvJkJKv \jVPer xJoJK\T S ‰mwK~T \LmPjr vJK∂ k´KfÔJA AxuJPor InLÓ uãqÇ nPr ˝K˜r Kj”võJx KjPf kJPr; KTZM hMmtí• hMrJYJPrr \jq xoJP\r xm vJK∂Kk´~ oJjMPwr \Lmj pJPf hMKmtwy yP~ CbPf jJ kJPr, ßx\jq KfKj KZPuj xmthJA xPYfjÇ F mqJkJPr KfKj KmKnjú TJptTr khPãk V´ye TPrjÇ F CP¨vq mJ˜mJ~Pj KfKj k´P~J\Pj T·jJfLfnJPm TPbJr yP~PZjÇ hMKj~J ßgPT pf IjJYJr, IjqJ~, IfqJYJr, xπJx, ITuqJe xmA KfKj TPbJr ßgPT TPbJrfrnJPm k´KfPrJi TPrPZjÇ oyJjmL xJ: mPuPZj, ÈyfqJTJrLr lr\, jlu ßTJPjJ AmJhfA @uäJyr hrmJPr TmMu y~ jJÇ' (KfrKoK\)Ç Ijq© mPuPZj, ÈKT~JoPfr Khj xmtk´go oJjMPwr oPiq yfqJ x’Pº KmYJr TrJ yPmÇ' (mMUJKr, oMxKuo)Ç TJPlrPhr IfqJYJPr KfKj oÑJ ßgPT oKhjJ~ Ky\rf TPrjÇ oKhjJ~ ˙J~LnJPm vJK∂ví⁄uJ rãJ FmÄ IjqJP~r kg k´KfPrJPi oKhjJ~ mxmJxTJrL IjqJjq iotJmu’L KmPvwf AÉKhPhr xJPg KfKj FT vJK∂YMKÜ xŒJhj TPrj, pJ AKfyJPx oKhjJr xjh jJPo UqJfÇ xJfYKuävKa iJrJ xÄmKuf F xjh IjqJP~r kg mPº FT Ijjq hKuuÇ ßpoj Fr FTKa vPft muJ yP~PZ, fJTS~J Imu’jTJrL iotk´Je KmvõJxLPhr yJf xoPmfnJPm SAxm mqKÜr KmÀP≠ CK™f yPm, pJrJ KmPhsJyL yPm IgmJ hMjtLKf S lJxJh ZKzP~ KhPf f“kr yPmÇ fJrJ xmJA xonJPm fJr KmÀP≠ ÀPU hJÅzJPm pKhS ßx fJPhrA TJPrJ @kj kM©S yP~ gJPTÇ oyJjmL xJ: h~Jr xJVr yS~J xP•ôS ITuqJPer kg mPº KZPuj Ifq∂ TPbJrÇ

IJu IJTxJ oxK\h

l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-39 12-10 02-22 04-13 05-39

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

07 \JjM~JrL, vKjmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-39 12-11 02-23 04-14 05-40

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

08 \JjM~JrL, rKmmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-39 12-11 02-25 04-15 05-41

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

09 \JjM~JrL, ßxJomJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-38 KoKja 12-12 KoKja 02-26 KoKja 04-17 KoKja 05-42 KoKja

10 \JjM~JrL, oñumJr

mJÄuJ xJKyPfq jfáj xÄPpJ\j KmPvõr AKfyJPx @rmPhr xJKyfqJPoJKhfJ xmt\j KmKhfÇ @rm vP»r IPgtr oPiqA mJKVìfJ S mJTkaMfJr AKñf @PZÇ muJ yP~ gJPT, @rKm kíKgmLr k´JYLjfo nJwJÇ F nJwJ~ xJKyfqrx, xJKyfqx÷Jr S xJKyPfqr CkJhJj Ijq ßpPTJPjJ nJwJr ßYP~ To j~Ç fJA @rKm nJwJ mJh KhP~ ßpoj kíKgmLr nJwJr AKfyJx yPf kJPr jJ, FTAnJPm @rKm xJKyfq mJh KhP~ KmvõxJKyfq yPf kJPr jJÇ KmvõxJKyPfqr AKfyJxS @rKm xJKyPfqr AKfyJx ZJzJ rKYf yPf kJPr jJÇ FaJ xfq ßp kíKgmLr k´J~ xm nJwJr xJKyfqYYtJ TJmq KhP~A ÊÀ yP~KZuÇ @rKm nJwJS Fr mqKfâo j~Ç TKmfJA KZu k´JYLj @rmPhr @®Jr ßUJrJTÇ k´JT-AxuJoL pMPV KuUj k´eJuL ßfoj Cjúf KZu jJÇ fJA @rmrJ fJPhr rYjJr Kmw~m˜M oMU˙ TPr rJUfÇ fJPhr ˛revKÜ

jJoJPpr xo~xNYL

06 \JjM~JrL, ÊâmJr

Èk´JYLj @rKm TKmfJ' oMyJÿh xJUJS~Jf CuäJy

F x¬JPyr

KZu UMmA k´UrÇ fJrJ oMPU oMPU TKmfJ kJb TPr ßvJjJfÇ TKmfJr oJiqPo fJPhr xJKyPfqr k´KfnJ k´TJv ßkfÇ F xŒPTt GKfyJKxT KjTuxj KuPUPZj : ÈSA pMPV TKmfJ KTZMxÄUqT xÄÛíKfojJ ßuJPTr KmuJKxfJr m˜M KZu jJ; mrÄ FaJ KZu fJPhr xJKyfqJjMrJV k´TJPvr FToJ© oJiqoÇ F TJrPe ßuJTVJgJ, k´mJh, \jv´∆Kfr Skr Kjntr TPrA krmftL xoP~ @rm \JKfr AKfyJx ßuUJ yP~PZÇ ' Kk ßT KyK¢ KuPUPZj - ÈTJmqk´LKfA KZu ßmhMBjPhr xJÄÛíKfT xŒhÇ SA pMPV @rmPhr oPiq ßp xJKyfqYYtJ k´YKuf KZu, CTJP\r ßouJ Fr FTKa C“TíÓ k´oJeÇ k´KfmZr F ßouJ~ TKmfJ kJPbr k´KfPpJKVfJ IjMKÔf yPfJÇ ' TKgf @PZ, CTJP\r ßouJ~ kMrÛJrk´J¬ xJfKa TKmfJPT ßxJjJKu IãPr KuKkm≠ TPr TJmJVíPyr ßh~JPu ^MKuP~ ßhS~J yPfJÇ F ^Mu∂ xJfKa VLKfTKmfJPT @rKmPf ÈxJmC oM'@uäJTJf' muJ y~Ç @\S @rKm nJwJnJwL KmPvõ TKmfJV´∫ KyPxPm ÈxJmC oM'@uäJTJf'

KmPvw xÿJPjr @xPj xoJxLjÇ KT∂á Ifq∂ hM”PUr Kmw~ yPuJ, mJÄuJ nJwJnJwL kJbTrJ Ff Khj Foj ßVRrmo~ xJKyPfqr rx S rxJ~j ßgPT mKûf KZuÇ fPm @jª S @vJr Kmw~ yPuJ, F KmwP~ FKVP~ FPxPZj Y¢V´Jo KmvõKmhqJuP~r k´Plxr S @rKm KmnJPVr xJPmT xlufo ßY~JroqJj c. ßoJyJÿh AxoJAu ßYRiMrLÇ 2010 xJPu KfKj SA KmvõKmhqJu~ ßgPT È\JKyKu pMPVr TJPmq oJjmfJPmJi' vLwtT KmwP~r Skr VPmweJ TPr KkFAYKc KcKV´ I\tj TPrjÇ KfKj Ifq∂ Kx≠yP˜ k´JYLj @rKm TKmfJèPuJ mJÄuJ nJwJ~ IjMmJh TPrPZjÇ muJ pJ~, mAKa mJÄuJ nJwJ~ k´JYLj @rKm TKmfJr IjMmJhxoV´Ç F mAKa ßTj KfKj KuPUPZj∏F KmwP~ @PuJYq V´P∫r ÊÀPf muJ yP~PZ : ÈÈ@rKm xJKyPfqr CóKvãJgtLPhr \jq kJbqkM˜PTr @hPu FA V´∫Ka k´eLf yP~PZÇ xrTJKr KmvõKmhqJu~, TPu\ S oJhsJxJr KmF IjJxt S oJˆJPxtr 28 kOÔJ~

l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-38 KoKja 12-12 KoKja 02-27 KoKja 04-18 KoKja 05-43 KoKja

11 \JjM~JrL, mMimJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-38 KoKja 12-13 KoKja 02-28 KoKja 04-20 KoKja 05-45 KoKja

12 \JjM~JrL, mOy¸KfmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-37 KoKja 12-13 KoKja 02-30 KoKja 04-21 KoKja 05-46 KoKja

Surma issue 2010  
Surma issue 2010  
Advertisement