Page 1

14 mZr m~Px iwtPer KvTJr KmsKav FoKk KoPYu Km˜JKrf 47 kOÔJ~

SURMA 38th Year, Issue 2009, 16 - 22 December 2016, 17 - 23 rKmCu IJC~Ju 1438 Ky\rL, 30 IV´yJ~e - 6 ßkRw 1423, 50p

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

oyJj Km\~ KhmPxr ÊPnòJ

16A KcPx’rÇ 1971 xJuÇ IJjª S ßmhjJ KjP~ Ch~ y~ jfáj xNPptrÇ ˝JiLj \JKfr rÜoJUJ xNptKTreÇ 30 uã vyLPhr IJfìJÉfLr KmKjoP~ IK\tf FTKa ˝JiLjfJr Km\~Ç oyJj Km\~ KhmPx xMroJr KmPvw IJP~J\j Km\~ xÄUqJ xJKyfq xJoK~TL 23, 24, 25 S 26 kOÔJ~Ç Km\~ CkuPãq xMroJ xTu kJbT, KmùJkjhJfJ S ÊnJjMiqJ~Lr k´Kf rAPuJ Km\P~r ÊPnòJÇ hMA x¬JPyr ZáKa ßWJweJ: KâxoJx CkuPã IJVJoL hMA x¬Jy xMroJ TJptJu~ mº gJTPmÇ krmftL xÄUqJ \JjM~JKrr k´go x¬JPy ßmr yPmÇ - xMroJ TftOkãÇ

AxuJoL oNuqPmJixŒjú TJaátj yPóZ IPˆsKu~J~

KuVqJu FAc TJa'x

IPitT AKoV´qJµ IJAjL xyJ~fJ ßgPT mKûf

xMroJ KrPkJat u§j, 15 KcPx’r - KmsPaPjr KcPajvj ßx≤JrèPuJPf IJaT yP~ gJTJ CPuäUqPpJVq xÄUqT AKoV´qJ≤ IJAjL xyJ~fJ mJ KuVqJu FAc KrPk´P\P≤vj ßgPT mKûf yPòjÇ xŒsKf k´TJKvf FT KrPkJPat \JjJ pJ~, KuVqJu FAc mKûf F IQmi AKoV´qJ≤Phr xÄUqJ k´J~ IPitTÇ KuVqJu FAc Tftj TrJr TJrPe FT IKjKÁf nKmwqPfr KhPT ßbPu ßh~J yPò IJAjL \KaufJ~ IJaPT gJTJ yJ\Jr yJ\Jr oJjMwPTÇ KrPkJPat \JjJ pJ~, ÊiM yJPotJ¥xS~Jgt KcPajvj ßx≤JPrr oJ© FT YfágtJÄv AKoV´qJ≤ IJAjL xyJ~fJ mJ KuVqJu FAc ßkPf xogt yPòjÇ IjqPhr oPiq I·xÄUqT KjP\rJ F UrY myj TrPf kJrPZjÇ FA TftPjr TJrPe KuVqJu FAc xMKmiJ k´hJj 80 ßgPT 50 vfJÄPv jJKoP~ IJjJ yP~PZÇ pJr lPu IJAjL \KaufJ~ IJaPT gJTJ yJ\Jr yJ\Jr oJjMPwr \jq FaJ IKjKÁf yP~ kPzPZ ßp KuVqJu FAc ZJzJ IJPhR fJrJ KmsPaPj gJTJr xMPpJV kJPmj KT 47 kOÔJ~

ßcÛ KrPkJat u§j, 15 KcPx’r - KmvõmqJkL \jKk´~ TJatMj KxKr\ ßkkJ KkPVr oPfJA FTKa TJatMj KxKr\ QfKr TrPf pJPò IPˆsKu~Jr FTKa k´KfÔJj, KT∂á Fr Igt xÄV´Pyr \jq fJPhr YJÅhJ ßfJuJr kg KjPf yPòÇ S~Jj lr KTcx jJPor FTKa k´KfÔJj pJrJ AxuJo xŒKTtf 47 kOÔJ~

ßasPj oMxKuo KmPÆwL ßvõfJñ pMmPTr yJouJ

ZáKrTJWJPf mJXJKu hŒKf èr∆fr IJyf u§j, 15 KcPx’r - xJCg Aˆ u§Pjr lPrˆ Kyu ߈vPj FT ßvõfJñ metmJhLr ZáKrTJWJPfr KvTJr yP~PZj FT mJXJKu hŒKfÇ ÍIJA S~J≤ aá KTu IqJ oMxKuo" mPu ZáKr KjP~ iJS~J TPr F IJâoeTJrL SA hŒKfr Ckr ^JÅKkP~ kPzÇ FPf oJrJfìTnJPm IJyf SA hŒKfPT KTÄx 43 kOÔJ~

ßpUJPj vyLh yP~KZPuj \Kyr rJ~yJj

oJrJoJKrPf oyJjVr KmFjKkr xPÿuj k§

❚ Tou ß\JyJ UJj ❚

❚ vO–UuJ nPñr IKnPpJPV 3 \jPT ImqJyKf ❚ 3 xhxq KmKvÓ jfáj TKoKar IjMPoJhj

dJTJ, 15 KcPx’r - KorkMr 12 j’r Kc mäPTr oMxKuo mJ\Jr dJPur kKÁPo S~JxJr kJKjr aqJÄTÇ hKãe KhPT mJ~fáu @pof \JPo oxK\hÇ @r C•r S kNmt KhPT IxÄUq Z~xJffuJ nmjÇ kJKjr aqJÄT S oxK\Phr k´PmvkPgr FTaá @PV S~JxJr kJKjr aqJÄPTr ßh~Ju ßWÅPw rP~PZ TP~TKa 45 kOÔJ~

xMroJ KrPkJat u§j, 15 KcPx’r - KjP\Phr oPiq oJrJoJKrf \KzP~ k§ yP~ ßVPZ u§j oyJjVr KmFjKkr xPÿujÇ Vf 11 KcPx’r, rKmmJr kNmt u§Pjr S~JaJr KuKuPf IjMKÔf vJK∂kNet xPÿuj FT kptJP~ KjP\Phr oPiq oJrJoJKrPf \KzP~ k§ yP~ pJ~Ç Yro KmvOÄUu kKrPmPv krPrr Ckr ßY~Jr

xnJkKf: fJ\Mu AxuJo

xJiJre xŒJhT: IJPmh rJ\J

ßZJzJZáKzr WajJ~ TP~T\j WajJ˙Pu @yf yjÇ @yfPhr

xJÄVbKjT xŒJhT: UJPuh ßYRiMrL

oPiq pMÜrJ\q \JxJPxr 44 kOÔJ~


2 UmrJUmr

16 - 22 December 2016 m SURMA

AKx Vbj KjP~ @PuJYjJ ÊÀ 18 KcPx’r dJTJ, 13 KcPx’r - krmftL KjmtJYj TKovj (AKx) Vbj KjP~ KjmKºf rJ\QjKfT huèPuJr xPñ 18 KcPx’r ßgPT @PuJYjJ ÊÀ TrPZj rJÓskKf ßoJ. @mhMu yJKohÇ k´go hlJ~ KmFjKkxy kJÅYKa hPur TJPZ @oπPer KYKb kJbJPjJ yP~PZÇ k´go KhjA cJT ßkP~PZ KmFjKkÇ 12 KcPx’r, ßxJomJr hMkMPrr kr mJftJmJyPTr oJiqPo rJÓskKfr h¬r ßgPT SA kJÅYKa hPur TJPZ KYKb kJbJPjJ y~Ç KmFjKk ZJzJ Ijq YJrKa hu yPò \JfL~ kJKat, \Jxh (AjM), FuKcKk S TíwT vsKoT \jfJ uLVÇ FA YJrKa hPur xPñ @uJhJnJPm 20 ßgPT 22 KcPx’Prr oPiq @PuJYjJ TrPmj rJÓskKfÇ huèPuJPT IjKiT 10 \Pjr k´KfKjKihPur jJo kJbJPjJr IjMPrJi TrJ yP~PZ KYKbPfÇ kptJ~âPo Ijq huèPuJPTS @PuJYjJr \jq cJTJ yPm mPu rJÓskKfr h¬r ßgPT \JjJPjJ yP~PZÇ ãofJxLj @S~JoL uLVPT TPm cJTJ yPm fJ \JjJPjJ y~KjÇ fPm xN© mPuPZ, ßvPwr KhPT cJTJ yPmÇ rJ\QjKfT huèPuJr oPiq @PuJYjJ YuPZ, xJYt TKoKa VbPjr oJiqPo jJKT xrJxKr TKovj Vbj TrJ yPmÇ @S~JoL uLV FmÄ rJÓskKfr @oπe kJS~J KmFjKkxy FTJKiT hPur @a\j ßjfJr xPñ FA k´KfPmhPTr TgJ y~Ç fJÅrJ rJÓskKfr FA CPhqJVPT ˝JVf \JKjP~PZjÇ fJÅrJ oPj TPrj, huèPuJr xPñ @PuJYjJ ßvw TPr rJÓskKf xJYt TKoKa VbPjr ßWJweJ KhPf kJPrjÇ mftoJj KjmtJYj TKovj VbPjr @PV k´~Jf rJÓskKf K\uäMr ryoJj rJ\QjKfT huèPuJr xPñ @PuJYjJ TPrKZPujÇ fPm VfTJu rJÓskKfr KYKb kJS~J rJ\QjKfT huèPuJr ßjfJrJ \JKjP~PZj, KYKbPf xJYt TKoKa VbPjr KmwP~ KTZM muJ y~KjÇ @oπe kJS~J huèPuJr ßjfJrJ mPuPZj, @PuJYjJr Kmw~m˜M KbT TrPf fJÅrJ KjP\rJ @PuJYjJ~ mxPmjÇ KmPrJiL rJ\QjKfT huèPuJr ßjfJrJ oPj TPrj, rJÓskKfr FA CPhqJPVr oJiqPo rJ\QjKfT IYuJm˙J KjrxPj xÄuJPkr pJ©J yPf kJPrÇ xm kã @∂KrT yPu xJYt TKoKa KTÄmJ KjmtJYj TKovj VbPjr KmwP~ khtJr I∂rJPuS IPjT @PuJYjJr xMPpJV @xPmÇ pKh xJYt TKoKar oJiqPoA KjmtJYj TKovj Vbj TrJ y~, fJyPu xJYt TKoKar xhxq TJrJ yPmj ∏ FaJ UMm èÀfôkNetÇ TJre, xJYt TKoKar xhxqPhr ßhUPuA IPjTaJ ¸Ó yP~ pJPm ßTJj irPjr TKovj Vbj yPf pJPòÇ F ZJzJ rJ\QjKfT huèPuJr ofJof TfaJ èÀfô ßhS~J yPm, fJ xJYt TKoKa Vbj ßgPT IPjTaJ kKrÏJr yP~ pJPmÇ KjmtJYj TKovPjr fgq IjMxJPr, ßhPv mftoJPj KjmKºf rJ\QjKfT hu @PZ 40KaÇ \JoJ~JPf AxuJoLr Kjmºj mJKfu yP~PZÇ KmFjKkr xN© mPuPZ, KmFjKkr k´KfKjKihPur ßjfífô ßhPmj hPur

KmFjKkxy 5 huPT rJÓskKfr @oπe

ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~JÇ KjmtJYj TKovj Vbj S KjmtJYj xMÔM TrJr uPãq Vf 18 jPn’r FT IjMÔJPj UJPuhJ K\~J ßp 13 hlJ k´˜Jm KhP~PZj, fJr Skr @PuJYjJ TrPm KmFjKkÇ fPm rJÓskKf xJYt TKoKa VbPjr KmwP~ @PuJYjJ fMuPu fJÅrJ TP~T\j xJPmT KmYJrkKf S KvãJKmPhr jJo krJovt TrPf kJPrjÇ F KmwP~ KmFjKkr oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr mPuj, ÈrJÓskKf xo~ KhP~PZj, F \jq fJÅPT ijqmJhÇ @orJ @vJ TrKZ, rJÓskKf ßp CPhqJV KjP~PZj, Fr oJiqPo xmJr TJPZ V´yePpJVq FTKa KjmtJYj TKovj Vbj TrJ x÷m yPmÇ' xJYt TKoKa jJ KjmtJYj TKovj KjP~ @PuJYjJ yPm \JjPf YJAPu KfKj mPuj, fJÅPhr 13 hlJ k´˜JPm xmA @PZÇ FA k´˜Jm KjP~A rJÓskKfr xPñ fJÅrJ @PuJYjJ TrPmjÇ Fr @PV huL~ ßlJrJPo QmbT TPr ßTRvu KbT TrJ yPmÇ xJYt TKoKa Vbj mJ KjmtJYj TKovjJr TJrJ yPmj, Foj ßuJTPhr ßTJPjJ fJKuTJ ßhS~J yPm KT jJ, \JjPf YJAPu KfKj mPuj, ÈoyJoJjq rJÓskKfr xPñ @PuJYjJr @PV @orJ jJo KjP~ ßTJPjJ TgJ muPf YJA jJÇ' mftoJj KjmtJYj TKovPjr ßo~Jh @VJoL ßlms∆~JKr oJPx ßvw yPmÇ

Zaman Brothers CASH & CARRY

mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç

Beef (Mix) -

1kg = £3.50 5kg = £14.89 Whole Sheep - £3.29 per kg 4 Baby Chicken - £6.99

@VJoL \JfL~ xÄxh KjmtJYj yS~Jr TgJ 2019 xJPuÇ 2012 xJPu f“TJuLj rJÓskKf K\uärM ryoJj rJ\QjKfT huèPuJr xPñ @PuJYjJr kr xJYt TKoKar oJiqPo mftoJj KjmtJYj TKovj Vbj TPrKZPujÇ @S~JoL uLPVr xN© muPZ, rJÓskKfr cJPT KVP~ fJÅrJ @jMÔJKjT mJ KuKUfnJPm TJrS jJo muPmj jJÇ mrÄ @PuJYjJr xo~ xÄKmiJPj ßhS~J ãofJ k´P~JV TPr xJYt TKoKa S KjmtJYj TKovj kMjVtbPj rJÓskKfr k´Kf IjMPrJi \JjJPm huKaÇ jJo k´TJPv IKjòMT hM\j hJK~fôvLu ßjfJ mPuj, KjmKºf rJ\QjKfT huèPuJPT @PuJYjJr \jq cJTJr Kmw~Ka IPjTaJA @jMÔJKjTfJÇ @S~JoL uLV IjJjMÔJKjTnJPm fJPhr mJftJ rJÓskKfPT ßhPmÇ rJÓskKfr ßk´x xKYm \~jJu @PmhLj mPuj, 18 KcPx’r KmPTu xJPz YJraJ~ KmFjKk, 20 KcPx’r \JfL~ kJKat, 21 KcPx’r FuKcKk S TíwT vsKoT \jfJ uLV S 22 KcPx’r \JxhPT (AjM) cJTJ yP~PZÇ mJKT KjmKºf huèPuJPT kptJ~âPo cJTJ yPmÇ \JfL~ kJKatr ßTJ-PY~JroqJj K\ Fo TJPhrS rJÓskKfr CPhqJVPT ˝JVf \JjJjÇ KfKj mPuj, KjmtJYj TKovj VbPjr hJK~fô rJÓskKfrÇ fPm TKovj VbPjr KmwP~ ßTJPjJ @Aj mJ jLKfoJuJ ßjAÇ fJA rJ\QjKfT huèPuJr krJovt UMmA èÀfôkeN Çt FTKa V´yePpJVq, ˝JiLj S vKÜvJuL KjmtJYj TKovj VbPj fJÅrJ fJÅPhr k´PYÓJ fMPu irPmjÇ KuKUf k´˜Jm ßhS~J pJ~ KT jJ, ßxaJ KjP~ hPuS @PuJYjJ TrPmjÇ

MR. SWEET

Ko. xMAa

FUJPj KmP~, S~JKuoJ, \jìKhjxy xm irPer IjMÔJPjr KoKÓ kJS~J pJ~ FmÄ u§Pjr ßp ßTJPjJ \J~VJ~ Kl∑ ßcKunJrL ßhS~J y~Ç

Ruhi Fish (any size) - £2.89 per kg Mrigal Fish (any size) - £3.89 per kg

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908

231 WHITECHAPEL ROAD LONDON E1 1DB

T: 020 7247 6411 M: 07944 165 657


UmrJUmr 3

SURMA m 16 - 22 December 2016

KmYJrTPhr vO⁄uJ KmKioJuJ

rJÓskKfPT náu ßmJ^JPjJ yP~PZ: @Kku KmnJV dJTJ, 13 KcPx’r - ÈrJÓskKfPT nMu ßmJ^JPjJ yP~PZ' CPuäU TPr Ii˜j @hJuPfr KmYJrTPhr YJTKrr ví⁄uJxÄâJ∂ KmKioJuJr ßVP\a TrPf @VJoL 15 \JjM~JKr kpt∂ xo~ KhP~PZj ßhPvr xPmtJó @hJufÇ @hJuf mPuPZj, ÈoπeJuP~ TotTftJ @PZj, fJÅPhr xJoJjqfo ùJj gJTPu SA KYKb TrPfj jJÇ' rJÓskPãr xoP~r @PmhPjr kKrPk´KãPf 12 KcPx’r k´iJj KmYJrkKf xMPrªs TMoJr KxjyJr ßjfífôJiLj @Kku KmnJPVr @a xhPxqr kNetJñ ßmû 15 \JjM~JKr kpt∂ Kmw~Ka oMufKm TPrPZjÇ fPm IqJaKjt ß\jJPru oJymMPm @uo mPuPZj, hMA xKYmPT cJTJr kr fJÅrJ muPuj, rJÓskKf mPuPZj, FKa ßVP\Pa k´TJPvr k´P~J\j jJAÇ FA Kmw~Ka xMrJyJr \jq hMA oJx xo~ YJS~J yP~KZuÇ @hJuf 15 \JjM~JKr kpt∂ xo~ KhP~PZjÇ FKhPT, 12 KcPx’r xKYmJuP~ oKπxnJr QmbPT Ii˜j @hJuPfr KmYJrTPhr YJTKrr ví⁄uJxÄâJ∂ KmKioJuJ ßVP\a @TJPr k´TJv TrJ KjP~ xPmtJó @hJuPfr ÊjJKj S 15 \JjM~JKr kpt∂ xo~ ßhS~Jr Kmw~Ka KjP~ @PuJYjJ y~Ç fPm @AjoπL @KjxMu yT VfTJu xJÄmJKhTPhr mPuj, Ii˜j @hJuPfr ví⁄uJ S @Yre KmKioJuJr UxzJ ßVP\Pa k´TJPvr KmwP~ rJÓskKf ßp Kx≠J∂ KhP~PZj, fJ xMKk´o ßTJatPT \JjJPjJ yP~PZÇ rJÓskKfr ofJoPfr kr @AjoπL KyPxPm F KmwP~ mÜmq ßhS~Jr FUKf~Jr fJÅr ßjAÇ \JjJ ßVPZ, Ii˜j @hJuPfr KmYJrTPhr YJTKrr ví⁄uJxÄâJ∂ KmKioJuJ ßVP\a @TJPr k´TJKvf jJ yS~J~ 8 KcPx’r @Kku KmnJV @Aj oπeJuP~r @Aj S KmYJr KmnJPVr xKYm @mM xJPuy ßvU ßoJ. \KyÀu yT FmÄ ßuK\xPuKan S xÄxhKmw~T KmnJPVr xKYm ßoJyJÿh vKyhMu yTPT 12 KcPx’r @hJuPf yJK\r yPf mPuKZPujÇ ßx IjMpJ~L hMA xKYm 12 KcPx’r xTJPu @hJuPf yJK\r yjÇ Vf 11 KcPx’r KmYJr KmnJVL~ TotTftJPhr \jq kígT @Yre KmKioJuJ, ví⁄uJ KmKioJuJ S mJÄuJPhv \MKcKv~Ju xJKntx KmKioJuJ, 2007 xÄPvJijTP· xMKk´o ßTJPatr k´˜JKmf UxzJ ßVP\Pa k´TJv TrJr k´P~J\jL~fJ ßjA oPot rJÓskKf Kx≠J∂ KhP~PZj \JKjP~ @Aj oπeJu~ ßgPT xMKk´o ßTJPatr ßrK\ˆsJr ß\jJPrPur TJPZ FTKa KYKb kJbJPjJ y~Ç âo IjMxJPr oJouJ cJTJ yPu ßxJ~J j~aJr KhPT IqJaKjt ß\jJPru oJymMPm @uo @Aj oπeJu~ ßgPT ßrJmmJr k© \JKrr Kmw~Ka \JjJjÇ F xo~ hMA xKYm hJÅKzP~ pJjÇ @hJuf fJÅPhr mxPf mPujÇ @hJuf mPuj, ÈFr IjMKuKk kJAKjÇ F KmwP~ KTZMA \JKj jJÇ FKa @hJufPT ßfJ \JjJPmjÇ' kPr IqJaKjt ß\jJPru oJymMPm @uo @Aj oπeJuP~r SA KYKb kPz ßvJjJjÇ @hJuf mPuj, ÈoJxhJr ßyJPxj oJouJ~ 12 hlJ KjPhtvjJ ßhS~J y~, Fr oPiq KmYJrTPhr xJKntx ÀuPxr Kmw~KaS rP~PZÇ 14 mZr iPr muJ yPuS fJ TrJ y~KjÇ FKa @orJ jJ, @kjJrJ (oπeJu~) UxzJ TPr kJKbP~KZPuj, ßhUJ ßVu fJ oJxhJr ßyJPxj oJouJr rJP~r kKrk∫L, @orJ xÄPvJij TPr KhP~KZ oJ©Ç rJÓskKfPT nMu ßmJ^JPjJ yP~PZÇ...@orJ yJxm jJ TJÅhm mM^KZ jJÇ TL TrPZj? @orJ YJA FKa rJPÓsr FTKa Iñ KyPxPm nJrxJoq KjP~ YuMTÇ oπeJuP~ TotTftJ @PZj, fJÅPhr xJoJjqfo ùJj gJTPu SA KYKb TrPfj jJÇ' IqJaKjt ß\jJPru oJymMPm @uo mPuj, ÈAxMqKar KjK• YJA, xo~ hrTJrÇ' @hJuf mPuj, ÈPTJPjJ AxMq ßjAÇ hMA x¬Jy, kPr hMA oJx xo~ YJAPujÇ @kjJrJ ßpKa KhP~KZPuj, fJ xÄPvJij TPrKZÇ' Frkr @hJuf xKYmPhr mÜmq ßvJPjjÇ k´gPo ßuK\xPuKan S xÄxhKmw~T

WATCH Live Property Show

With

Kazi Arif (MARLA , MNAEA) Property Valuer & Consultant

Letting Selling Buying

KmnJPVr xKYm vKyhMu yT mPuj, F KmwP~ KmYJr KmnJPVr xKYm xJoJKr KhP~KZPuj, KfKj muPu nJPuJ y~Ç kPr @Aj S KmYJr KmnJPVr xKYm @mM xJPuy ßvU ßoJ. \KyÀu yT mPuj, ÈKx≠J∂ oπeJu~ ßgPT rJÓskKfr TJPZ kJbJPjJ y~, SUJj ßgPT ßpnJPm kJKbP~PZj, ßxnJPmA ßhS~J yP~PZÇ' @hJuf mPuj, È@orJ xÄWJPf ßpPf YJA jJÇ k´˜Jm @orJ TKrKj, @kjJrJ UxzJ KhP~KZPujÇ @kjJPhraJ oJxhJr ßyJPxj oJouJr KjPhtvjJr @PuJPT y~KjÇ xÄxhL~ k≠KfPf rJÓskKfr k´iJjoπL S k´iJj KmYJrkKfr KjP~JPVr ãofJ @PZÇ fJA @kjJrJ ßpnJPm kJbJPmj, ßxnJPmA yPmÇ F xo~ @AjxKYm @mM xJPuy ßvU ßoJ. \KyÀu yT mPuj, Skr ßgPT ßpnJPm KjPhtv ßhS~J y~, ßxnJPm TrJ y~, KjP\ ßgPT TPrjKjÇ xKYPmr CP¨Pv @hJuf mPuj, ÈKo. ßxPâaJKr, @kKj KmYJr KmnJPVr xhxqÇ SkPrr KjPhtPv TrPf yPu ßTj @kjJPT rJUJ yPm? ßpJVJPpJV S xojõ~ TrPmjÇ Ko. @C~JuPT (xJPmT @AjxKYm) F TJrPe xrJPjJ yP~KZuÇ @kKj nMu TrPZjÇ KjY ßgPT SkPr pJ~Ç' FTkptJP~ @AjxKYm mPuj, ÈPpnJPm @Phv ßhPmj, ßxnJPm TrJ yPmÇ' @hJuf mPuj, ÈKmw~Ka KmYJr KmnJPVr ˝JiLjfJr k´vÇú FUJPj ßTJPjJ @kx ßjAÇ 15 \JjM~JKrr ßnfr ßVP\a Ck˙Jkj TrPmjÇ' IqJaKjt ß\jJPru oJymMPm @uo mPuj, Foj \J~VJ~ ßVPZ, xo~ uJVPmÇ @hJuf mPuj, ÈFKa nMu-PmJ^JmMK^Ç @orJ oJxhJr ßyJPxj oJouJr rJ~ hMmJr KrKnC TPrKZÇ ßhPvr xÄKmiJj @PZ, \MKcKv~Ju xÄKmiJj KyPxPm FKa KmPmKYfÇ KmKioJuJ TPr ßhS~J yP~PZ, FUJPj ©∆Ka gJTPu kP~≤ @Ca TrPf kJPrjÇ' @hJuf mPuj, ÈFT oJx ßmv xo~Ç oKπxnJr Kx≠J∂ uJVPm jJ, xÄxPh ßpPf yPm jJÇ Fx@rS TPr KhPu yPmÇ @kjJrJ oJxhJr ßyJPxj oJouJr rJ~ ßoPj KjP~PZjÇ Fr @Kv nJV TJptTr yP~PZÇ xrTJrS FKa oPj KjP~PZjÇ @kjJrJ TPr KjP~ @PxjÇ' IqJaKjt ß\jJPru mPuj, ÈF kptJP~ ßVPZÇ' @hJuf mPuj, ÈnMu lJAu kJbJPjJ yP~PZÇ SjJr (@AjxKYm) \mJm jJAÇ' kPjPrJ KoKjPar oPfJ ÊjJKjr kr @hJuf 15 \JjM~JKr kpt∂ Kmw~Ka oMufKm TPrjÇ 1999 xJPur 2 KcPx’r @Kku KmnJV oJxhJr ßyJPxj oJouJ~ 12 hlJ KjPhtvjJ KhP~ rJ~ ßhjÇ SA rJP~r @PuJPT Kjoú @hJuPfr KmYJrTPhr YJTKrr ví⁄uJ-xÄâJ∂ KmKioJuJ k´e~Pjr KjPhtvjJ KZuÇ @Kku KmnJPVr KjPhtvjJr kr Vf mZPrr 7 ßo @Aj oπeJu~ KmKioJuJr FTKa UxzJ QfKr TPr xMKk´o ßTJPat kJbJ~Ç SA KmKioJuJ xÄPvJij TPr ßhj xMKk´o ßTJatÇ Fr @PuJPT ví⁄uJKmKi QfKr TPr @Kku KmnJVPT \JjJPf KjPhtv ßhS~J yP~KZuÇ Vf 7 jPn’r @hJuPfr KjPhtvjJr @PuJPT Ii˜j @hJuPfr KmYJrTPhr YJTKrr ví⁄uJxÄâJ∂ KmKioJuJ ßVP\a @TJPr \JKr jJ TrJ~ IxP∂Jw k´TJv TPrj xPmtJó @hJufÇ SAKhj @hJuf mPuKZPuj, ßhPvr FTKa KmnJV FnJPm K\Kÿ yP~ gJTPf kJPr jJÇ fgq @PZ, KTZM KmYJrT ví⁄uJr mJAPr YPu pJPòjÇ ßTJPjJ khPãk ßjS~J pJPò jJÇ rJÓskPãr xo~ @PmhPjr kKrPk´KãPf Vf 7 jPn’r @Kku KmnJV 24 jPn’Prr oPiq KmKioJuJ ßVP\a @TJPr hJKUu TrPf KjPhtv ßhjÇ iJpt fJKrPU rJÓskPãr xoP~r @PmhPjr kKrPk´KãPf 1 KcPx’r kpt∂ xo~ ßhS~J y~Ç ßxKhj rJÓskã @mJrS xoP~r @Pmhj \JjJPu @hJuf 8 KcPx’r ÊjJKjr \jq Khj iJpt TPrj @hJufÇ iJpt fJKrPU ßVP\a k´TJKvf jJ yS~J~ @Aj oπeJuP~r @Aj S KmYJr KmnJPVr

We have moved

to our Brand

102

Your Wisest Move

New Office at

Brick Lane Bangla Town,

London E1 6RL (Opposite Brick Lane Mosque)

Live on every Thursday from 9.40pm - 10.30pm on Bangla TV (Sky 821) Sponsored by

0

We offer % commission for lettings & sales

*Terms and Conditions Apply

020 7375 1188 | 07944 872 919 (Line open till 11pm) admin@primeestateagents.co.uk www.primeestateagents.co.uk Licensed Member of ARLA & NAEA

xKYm FmÄ ßuK\xPuKan S xÄxhKmw~T KmnJPVr xKYmPT 12 KcPx’r xTJu j~aJ~ @hJuPf yJK\r yPf muJ y~Ç 12 KcPx’r hMA xKYm yJK\r yjÇ

KmYJrTPhr ví⁄uJ KmKioJuJ:

IfLPf ßVP\a k´TJPvr FTJKiT jK\r @PZ rJÓskKf 2007 xJPu \MKcKv~Ju xJKntPxr YJTKrr vftJmKuxÄâJ∂ ßp KmKioJuJ k´e~j TPrKZPuj, fJPfA @Kku KmnJPVr rJ~ IjMpJ~L YNzJ∂ ví⁄uJ KmKioJuJ k´e~Pjr xMPpJV ßrPUKZPujÇ IgY FUj rJÓskKf \JKjP~PZj, FA KmKioJuJr \jq ßVP\a k´ùJkj \JKrr hrTJr ßjAÇ pKhS 2014 xJPu mftoJj rJÓskKfr @PhPvA 2007 xJPur KmKioJuJKar xJoJjq kKrmftPjr \jq ßVP\a k´ùJkj \JKr TrJ yP~KZuÇ 1999 xJPur 2 KcPx’r xMKk´o ßTJPatr @Kku KmnJV @uJhJ ví⁄uJ KmKioJuJ QfKrr k´go KjPhtvjJ KhP~KZPujÇ Frkr k´iJj KmYJrkKf Fx ßT KxjyJr ßjfífôJiLj @Kku KmnJV FaJ \oJ KhPf @Aj oπeJu~PT @Phv ßhjÇ 2015 xJPur 7 ßo xrTJr @Kku KmnJPV fJr UxzJ \oJ ßh~Ç xMKk´o ßTJat ßxA UxzJ~ x∂áÓ jJ yP~ fJ xÄPvJij TPr kNeJt ñ KmKioJuJ k´˜f M TPr ßhj FmÄ fJ ßVP\a @TJPr k´TJPvr \jq xrTJPrr k´Kf KjPhtvjJ \JKr TPrjÇ KT∂á, Vf ßrJmmJr 11 KcPx’r @Aj oπeJu~ ßgPT xMKk´o ßTJPatr ßrK\ˆsJrPT KuKUfnJPm \JjJPjJ y~ ßp F KmwP~ ßVP\a k´TJv TrJr k´P~J\jL~fJ ßjA mPu rJÓskKf Kx≠J∂ KjP~PZjÇ 12 KcPx’r Kmw~KaPf xMKk´o ßTJat @mJrS SA KmKioJuJ ßVP\a @TJPr k´TJPvr \jq 15 \JjM~JKr kpt∂ xo~xLoJ ßmÅPi KhP~ xrTJPrr k´Kf KjPhtvjJ \JKr TPrPZjÇ IjMxºJPj ßhUJ pJ~, rJÓskKfr kPã @Aj S KmYJr KmnJV ßp ví⁄uJ KmKioJuJ QfKr TPrKZPuj, @Kku KmnJV fJPf èÀfôkNet kKrmftj FPjPZjÇ ßTJPjJ Totrf KmYJrPTr KmÀP≠ IKnPpJV FPuA fJÅr KmÀP≠ xMKk´o ßTJatPT jJ \JKjP~ ßTJPjJ irPjr mqm˙J V´yPe xrTJPrr FTfrlJ ãofJ rKyf TrJ yP~PZÇ FojKT xMKk´o ßTJPatr k´iJj KmYJrkKfr TrJ fhP∂r KnK•Pf KmnJVL~ oJouJ hJP~PrS KmKiKjPwi @PrJk TrJ yP~PZÇ xMKk´o ßTJat xNP© \JjJ ßVPZ, xrTJPrr UxzJ~ @jJ èÀfôkNet kKrmftjèPuJr oPiq k´iJjf hMjtLKf S IxhJYrPer IKnPpJV CbPu TL k´Kâ~J IjMxre TrJ yPm, ßxKaA k´JiJjq ßkP~PZÇ k´JgKoT IKnPpJPVr KnK•Pf @PV ßTJPjJ KmYJrPTr KmÀP≠ xMKk´o ßTJatPT jJ \JKjP~ xrTJPrr kPã k´JgKoT fh∂ TrJr xMPpJV KZuÇ @Kku KmnJPVr rJP~ xrTJPrr KhT ßgPT F irPjr k´JgKoT fh∂ TrJr ãofJ rKyf TrJ yP~PZÇ TJrS KmYJKrT TJptâo xŒPTt ßTJPjJ xPªy mJ èÀfr IKnPpJV CbPu TL irPjr xfTtfJ IjMxre TrJ hrTJr, ßx KmwP~ xrTJKr UxzJ~ ßTJPjJ mÜmq KZu jJÇ KT∂á @Kku KmnJPVr rJP~ xPmtJó xfTtfJ IjMxrPer mqm˙J rP~PZ mPu \JjJ ßVPZÇ xMKk´o ßTJPatr YNzJ∂ TrJ KmKioJuJr 23 KmKiPf muJ yP~PZ, KmYJKrT TJptâo KmwP~ ßTJPjJ KmnJVL~ oJouJ xNKYf yPu ßxA oJouJ hJP~Prr @PV xMKk´o ßTJat FTKa KmPvw khPãk V´ye TrPmjÇ k´JgKoT IjMxºJPjr KnK•Pf k´J¬ k´KfPmhj xrTJPrr TJZ ßgPT @xJr kPr fJ yJAPTJat KmnJPVr I∂f FT\j KmYJrT oNuqJ~j TPr ofJof ßhPmjÇ 1985 xJPur xrTJPrr ví⁄uJKmKiPf yJAPTJat KmnJPVr ßTJPjJ KmYJrkKfr @hJuf kKrhvtPjr KnK•Pf QfKr TrJ fh∂ k´KfPmhPjr @PuJPT TL mqm˙J ßjS~J yPm, fJr ßTJPjJ CPuäU ßjAÇ xrTJPrr k´eLf UxzJ KmKioJuJS F mqJkJPr jLrm KZuÇ @Kku KmnJV fJÅr rJP~r oJiqPo QfKr TrJ KmKioJuJr 23 KmKir 2 CkKmKiPf mPuPZj, mJÄuJPhPvr k´iJj KmYJrkKf mJ yJAPTJat KmnJPVr ßTJPjJ KmYJrkKfr kKrhvtj KrPkJPatr KnK•Pf ßTJPjJ KmYJrPTr KmÀP≠ KmnJVL~ oJouJ ÊÀ yPf kJrPmÇ KT∂á ßxaJ pJYJA TrJr mqm˙J gJTPmÇ ßx TJrPe rJP~ muJ yP~PZ, k´iJj KmYJrkKf mJ yJAPTJPatr KmYJrkKfr ßTJPjJ fh∂ k´KfPmhPjr Skr krJovt ßhS~Jr @PV xMKk´o ßTJat Knjú ßTJPjJ KmYJrkKfr ofJof ßjPmjÇ CPuäUq, rJÓskKf 2010 xJPur 15 KcPx’r @Kku KmnJPVr rJP~r KnK•Pf mJÄuJPhv \MKcKv~Ju xJKntx KmKioJuJ, 2007-Fr KmKiPf kKrmftj FPj KmYJrTPhr kPhJjúKf k´hJPj IKnùfJr xo~xLoJ KvKgu TPrKZPujÇ fUPjJ ßVP\a k´ùJkj TrJ y~Ç 2014 xJPur 16 ßxP¡’r rJÓskKf FTA ãofJmPu @PrTKa ßVP\a k´ùJkj \JKr TPrKZPujÇ FKa rJÓskKfr @PhvâPo @Aj S KmYJr KmnJPVr CkxKYm (k´vJxj) \JKr TPrjÇ xÄKmiJPjr 48 IjMPòPhr 3 CkhlJ~ ßhUJ pJ~, k´iJjoπL S k´iJj KmYJrkKf KjP~JV ZJzJ xrTJPrr Ijq xm KmwP~ k´iJjoπLr krJovt V´yPe rJÓskKfr mJiqmJiTfJ rP~PZÇ ßx ßãP© @Aj S xÄxhKmw~T oπeJu~ mJ KmYJr KmnJPVr KjP~JV mJ ví⁄uJr KmwP~S FTA iJrJ k´PpJ\qÇ pJr Igt yPò ßVP\a \JKr TrJ jJ-TrJ rJÓskKfr Skr KjntrvLu j~Ç


4 UmrJUmr

16 - 22 December 2016 m SURMA

dJTJ, 13 KcPx’r - Y¢V´JPo rqJPmr IKnpJPj ßV´¬Jr kJÅY pMmTPT IPjT @PVA fMPu ßjS~J yP~KZuÇ @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr kKrYP~ xJhJPkJvJTiJrL ßuJT\j Z~ oJx ßgPT FT mZr @PV fJÅPhr fMPu KjP~ pJjÇ rJUJ yPfJ yJ\fUJjJr oPfJ ßZJa TPãÇ KTZMKhj kr FT \J~VJ ßgPT @PrT \J~VJ~ ßjS~J yPfJÇ yJfTzJ gJTf xm xo~Ç ßmÅPi rJUJ yPfJ ßYJUÇ Vf 29 jPn’r oJAPâJmJPx TPr fJÅPhr Y¢V´JPo rqJm-7-Fr TJptJuP~ @jJ y~Ç ßxUJj ßgPT 8 KcPx’r ßnJPr C•r TJ¢uLr FTKa mJxJ~ ßjS~J y~Ç SA mJxJ~ @PV ßgPTA I˘, èKu, ßmJoJ rJUJ KZuÇ 12 KcPx’r KmPTPu Y¢V´Jo oyJjVr yJKTo jJ\oMu ßyJPxj ßYRiMrLr @hJuPf @xJKor TJbVzJ~ hJÅKzP~ kígTnJPm Fxm IKnPpJV TPrj rqJPmr yJPf ßV´¬Jr SA kJÅY pMmTÇ fJÅrJ FT\j @PrT\jPT ßYPjj jJ mPu hJKm TPrjÇ @hJuPfr TJPZ fJÅrJ IKnPpJV TPrj, r?qJPmr IKnpJPjr WajJ xJ\JPjJ jJaTÇ @hJuPfr TJPZ KmYJr YJj fJÅrJÇ KroJ¥ ÊjJKjr \jq VfTJu SA kJÅY pMmTPT Y¢V´Jo oyJjVr yJKTo @hJuPf yJK\r TrJ y~Ç @hJuPf fJÅPhr kPã ßTJPjJ @Aj\LmL KZPuj jJÇ fJA @xJKoPhr ßTJPjJ mÜmq @PZ KT jJ, @hJuf \JjPf YJjÇ fUj kJÅY @xJKo kígT mÜPmq fJÅPhr TUj S TLnJPm fMPu ßjS~J y~, ßxA metjJ ßhj FmÄ @hJuPfr TJPZ jqJ~KmYJr YJjÇ F xo~ F\uJPx k´J~ 30 \j @Aj\LmL CkK˙f KZPujÇ Fr @PV 8 KcPx’r rqJm VeoJiqoPT mPuPZ, SA Khj ßnJPr rqJm7-Fr xhxqrJ Y¢V´Jo jVPrr F ßT UJj ßoJz S C•r TJ¢uL FuJTJr FTKa mJKzPf IKnpJj YJKuP~ I˘, ßmJoJ, KmP°JrTxy kJÅY\jPT ßV´¬Jr TPrjÇ ßV´¬Jr mqKÜrJ yPuj lKrhkMPrr oJSuJjJ ßoJ. fJ\Mu AxuJo (27), pPvJPrr ßoJ. jJK\oCK¨j (38), K^jJAhPyr @mM\Jr KVlJrL (22), jLulJoJrLr jMPr @uo AxuJo (22) S rÄkMPrr ßvU AlKfvJo @yPoh (23)Ç rqJPmr hJKm, kJÅY\jA KjKw≠ \ÄKu xÄVbj yrTJfMu K\yJPhr (ÉK\-Km) xhxqÇ fJÅrJ Kk´\j nqJPj yJouJ YJKuP~ ÉK\ ßjfJPhr KZKjP~ ßjS~J S @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr ˙JkjJ~ yJouJ YJKuP~ I˘ uMPar kKrT·jJ TrKZPuj mPuS ?qJm KmsKlÄ TPr \JKjP~KZuÇ F KmwP~ \JfL~ oJjmJKiTJr TKovPjr ßY~JroqJj TJ\L Kr~J\Mu yT mPuj, È\ÄKu f“krfJ ßfJ YuPZÇ fÀePhr fMPu KjP~ pJS~J yPò, \ÄKumJPh hLãJ ßhS~J yPòÇ @orJ xmJA Fr KmÀP≠Ç KT∂á \ÄKumJh hoPjr jJPo @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL ßpj @AjmKyntf N nJPm KTZM jJ TPr, ßxKhPT uã rJUJ \ÀKrÇ' Imvq rqJPmr SA IKnpJj ßvw yS~Jr kr KmKnjú VeoJiqPo ßV´¬Jr jMPr @uPor ZKm ßhPU fJÅPT vjJÜ TPr kKrmJrÇ fJÅr oJ jLulJoJrLr mJKxªJ jMr jJyJr xJÄmJKhTPhr mPuj, Vf 11 FKk´u KhmJVf rJf ßhzaJ ßgPT hMAaJr KhPT fJÅr ßZPuPT WMo ßgPT ßcPT KjP~ pJj oJAPâJmJx S ßoJarxJAPTPu @xJ KTZM ßuJTÇ fJÅrJ KjP\Phr

Y¢V´JPo kJÅY ÈÉK\ \ÄKu' ßV´¬Jr

ÈxJ\JPjJ IKnpJj', jJKT ÈxJ\JPjJ V·' k´vJxPjr ßuJT kKrY~ KhP~KZPujÇ KfKj F WajJ~ fUj gJjJ~ K\Kc TPrjÇ krKhj AlKfvJo @yPoPhr mJmJ rÄkMPrr mqmxJ~L ßvU AlPfUJr @yPoh xJÄmJKhTPhr mPuj, fJÅr ßZPuPT 29 FKk´u rJPf @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr kKrYP~ rJ\vJyL jVPrr ßoJjúJPlr ßoJz FuJTJr FTKa ZJ©JmJx ßgPT fMPu KjP~ pJS~J y~Ç KfKj fUj rJ\vJyLr ßmJ~JKu~J gJjJ~ K\Kc TPrjÇ ßvU AlKfvJo rJ\vJyL KmvõKmhqJuP~r ZJ©Ç ßV´¬Jr jJK\oCK¨Pjr ˘L pPvJPrr oKjrJokMPrr mJKxªJ jJ\oJ @ÜJrS r?qJPmr IKnpJPjr krKhj xJÄmJKhTPhr mPuj, 25 ßo dJTJ ßgPT xJhJPkJvJPTr FThu ßuJT jJK\oCK¨jPT fMPu KjP~KZuÇ fJÅrJS gJjJ~ K\Kc TPrKZPujÇ xÄKväÓ gJjJ~ xJÄmJKhTrJ ßpJVJPpJV TPr Fxm K\Kcr xfqfJ ßkP~PZjÇ xmtPvw 12 KcPx’r lKrhkMPr fJ\Mu AxuJPor kKrmJr xJÄmJKhTPhr mPu, Vf mZPrr 4 jPn’r rJPf @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr TP~T\j xhxq fJ\MuPT oJKjTV† ßgPT fMPu KjP~ pJjÇ 12 KcPx’r @hJuPf jJK\oCK¨j mPuj, Vf 25 ßo dJTJr KorkMr ßgPT xJhJPkJvJTiJrL KTZM ßuJT fJÅPT fMPu KjP~ pJjÇ Vf 8 KcPx’r ßnJPr rqJm fJÅPT Y¢V´JPor F ßT UJj FuJTJ~ ßZPz ßh~Ç fJrkr @mJr ßV´¬Jr TPrÇ fMPu ßjS~Jr WajJr k´J~ FTA metjJ ßhj ßvU AlKfvJo @yPohSÇ KfKj @hJufPT mPuj, Vf 29 FKk´u rJPf @Ajví⁄uJ rãJTJrL

mJKyjLr kKrY~ KhP~ KTZM ßuJT rJ\vJyLr FTKa ZJ©JmJx ßgPT fJÅPT fMPu KjP~ pJ~Ç Frkr IºTJr FTKa TPã @aPT rJUJ y~Ç xm xo~ ßYJU mJÅiJ gJTf, yJPf krJPjJ yPfJ yJfTzJÇ Vf 29 jPn’r oJAPâJmJPx TPr fJÅPT Y¢V´JPo rqJPmr TJptJuP~ @jJ y~Ç ßxUJj ßgPT Vf 8 KcPx’r ßnJPr C•r TJ¢uLr FTKa mJxJ~ KjP~ pJS~J y~ ßYJU mJÅiJ Im˙J~Ç ßYJU UMuPu ßhUPf kJj WPrr ßnfr I˘ S èKuÇ VeoJiqPor xJoPj yJK\r TPr kPr oJAPâJmJPx fMPu rqJm TJptJuP~ KjP~ pJS~J y~Ç ßxUJj ßgPT SA Khj rJf KfjaJr KhPT Y¢V´JPor @Tmr vJy gJjJ~ y˜J∂r TrJ y~Ç gJjJ~ k´go kJÅY\Pjr xPñ ßhUJ y~Ç Fr @PV ßTC TJCPT KYjPfj jJÇ @hJuPf jMPr @uo mPuj, 11 FKk´u jLulJoJrL vyPrr mJKz ßgPT fJÅPT fMPu ßjS~J y~Ç fJ\Mu AxuJo mPuj, 2015 xJPur 4 jPn’r rJf xJPz 11aJr KhPT oJKjTVP†r FTKa oJhsJxJ ßgPT xJhJPkJvJTiJrL KTZM ßuJT fJÅPT fMPu ßj~Ç @mM\Jr KVlJrL mPuj, TMKÓ~J ßgPT @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr kKrY~ KhP~ fJÅPT fMPu KjP~ pJ~ Vf 28 \MuJAÇ kJÅY pMmPTr mÜmq ßvPw Y¢V´Jo jVr kMKuPvr xyTJrL TKovjJr (k´KxKTCvj) TJ\L vJyJmMK¨j @yPoh @hJufPT mPuj, V· TLnJPm QfKr TrPf y~, ßV´¬Jr @xJKoPhr fJ \JjJ @PZÇ fJÅrJ ÉK\r xhxqÇ KroJP¥ fJÅPhr TJZ ßgPT IPjT èÀfôkNet fgq kJS~J ßpPf kJPrÇ fJÅPhr KroJ¥ o†Mr TrJ ßyJTÇ ßV´¬Jr kJÅY\Pjr KmÀP≠ rqJm-7 Y¢V´JPor CkxyTJrL kKrYJuT ßVJuJo rJæJjL mJhL yP~ I˘, KmP°JrT S xπJx hoj @APj kígT KfjKa oJouJ TPrjÇ Kfj oJouJ~ kJÅY @xJKoPhr K\ùJxJmJh TrPf gJjJr CkkKrhvtT (Fx@A) jMÀu @uo k´Kf oJouJ~ xJf Khj TPr 21 KhPjr KroJP¥r @Pmhj TPrj Vf 11 KcPx’rÇ 12 KcPx’r @hJuf ÊjJKj ßvPw Kfj oJouJr k´KfKaPf FT Khj TPr ßoJa Kfj Khj KroJ¥ o†Mr TPrjÇ FTA xPñ xfTtfJr xPñ @xJKoPhr K\ùJxJmJh TrPf fh∂ TotTftJPT KjPhtv ßhj @hJufÇ kJÅY @xJKor @hJuPf ßhS~J F mÜPmqr KmwP~ \JjPf Y¢V´JPor rqJm-7-Fr xyTJrL kKrYJuT (VeoJiqo) ßxJPyu oJyoMPhr xPñ ßpJVJPpJV TrJ yPu KfKj rqJm-7-Fr IKijJ~PTr xPñ TgJ muPf mPujÇ rqJm-7-Fr IKijJ~T ßulPajqJ≤ TPjtu KolfJy CK¨j @yPoPhr xPñ oMPbJPlJPj TP~TmJr ßpJVJPpJPVr ßYÓJ TrJ y~Ç KT∂á KfKj ßlJj iPrjKjÇ FA KmwP~ xMKk´o ßTJPatr @Aj\LmL vJyhLj oJKuT mPuj, ÈPhPv âxlJ~JPr pUj oJjMw oJrJ ÊÀ yPuJ, fUj IPjPTA UMKv KZuÇ Fr hLWt˙J~L ßp TMlu, @APjr vJxj ßp ßnPX kzPf kJPr, ßxaJ @orJ mM^Pf kJKrKjÇ \ÄKu hoPjr jJPo FUj pJ yPò, oJjMw k´gPo UMKvA yP~PZÇ âoJjõP~ ßm@AKj TJ\ yPf gJTPm, ßxaJ mM^Pf kJPrKjÇ FUPjJ FTA WajJ WaPZÇ Fr ßUxJrf @oJPhr KhPf yPmÇ'

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Curry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


UmrJUmr 05

SURMA m 16 - 22 December 2016

@AjvO⁄uJ mJKyjLPT kãkJfyLj gJTJr @øJj xM\Pjr dJTJ, 12 KcPx’r - @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr k´Kf kãkJfyLjnJPm @Ajví⁄uJ rãJ TrJr kJvJkJKv KjmtJYj TKovjPT xJKmtT xyPpJKVfJr @øJj \JKjP~PZ xMvJxPjr \jq jJVKrT (xM\j)Ç F ZJzJ xMÔM S vJK∂kNet KjmtJYjL kKrPmv xíKÓr uPãq IKmuP’ fJKuTJnMÜ xπJxLPhr ßV´lfJr S IQmi I˘ C≠JPrr hJKmS \JjJ~ xÄVbjKaÇ jJrJ~eV† ßk´x TîJPm xÄmJh xPÿuPj 11 KcPx’r F @øJj S hJKm \JjJPjJ y~Ç FPf xM\Pjr k´iJj xojõ~T KhuLk TMoJr xrTJr KuKUf mÜmq kJb TPrjÇ CkK˙f KZPuj xM\Pjr ßTªsL~ @ûKuTKmw~T xojõ~T oJxMTMr ryoJj KvoMu, xyxojõ~T KmkJvJ, jJrJ~eV† ß\uJr xnJkKf @»Mr ryoJj, xJiJre xŒJhT iLoJj xJyJ \MP~u S xyxJiJre xŒJhT vJPyhMu AxuJo KaaMÇ xÄmJh xPÿuPj jJrJ~eV† KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPj IÄv ßj~J ßo~r, TJCK¿ur S xÄrKãf jJrL TJCK¿urPhr yuljJoJ ßgPT kJS~J fgq

IjMpJ~L Vz KyPxPm KvãJVf ßpJVqfJ, @~ S mqP~r KyxJm, oJouJr kKrxÄUqJj, Tr k´hJjxy @jMwKñT fgqJKh Ck˙Jkj TPr xM\jÇ KmhqJuP~r VK§ kJr y~Kj 124 k´JgtL: xJf ßo~r k´JgtLr oPiq Kfj\Pjr KvãJVf ßpJVqfJ ˚JfPTJ•r S hM'\Pjr ˚JfTÇ mJKT hM'\Pjr oPiq FT\j FxFxKxr KjPY S FT\j FxFxKx kJxÇ 27Ka S~JPctr 156 \j xJiJre S~Jct TJCK¿ur k´JgtLr oPiq 95 \Pjr vãJVf ßpJVqfJ FxFxKxr KjPYÇ 18 \Pjr KvãJVf ßpJVqfJ FxFxKx S 20 \Pjr FAYFxKxÇ ˚JfT mJ ˚JfPTJ•r KcKV´iJrL k´JgtLr xÄUqJ pgJâPo 16 S Kfj\jÇ 9Ka xÄrKãf S~JPctr 38 TJCK¿ur k´JgtLr oPiq FxFxKxr VK§ IKfâo jJ TrJ k´JgtLr xÄUqJ 24 \jÇ kJÅY\Pjr KvãJVf ßpJVqfJ FxFxKx S Kfj\Pjr FAYFxKxÇ ˚JfT mJ ˚JfPTJ•r KcKV´iJrL k´JgtLr xÄUqJ pgJâPo kJÅY S FT\jÇ

KmPväwPe ßhUJ pJ~, xmtPoJa 201 k´JgtLr oPiq ßmKvr nJV IgtJ“ 144 \Pjr KvãJVf ßpJVqfJA FxFxKx mJ fJr KjPYÇ kãJ∂Pr ˚JfT mJ ˚JfPTJ•r KcKV´iJrL k´JgtLr xÄUqJ oJ© 30 \jÇ 120 \j k´JgtL KmhqJuP~r VK§ IKfâo TPrjKjÇ YJr k´JgtL KvãJVf ßpJVqfJr Wr kNre TPrjKjÇ fJPhrxy KyxJm TrPu KmhqJuP~r VK§ jJ ßkÀPjJr yJr hJÅzJ~ 61.69% (124 \j) mqmxJ~L-VíKyeL k´JgtL ßmKv ßo~r kPh xJf k´JgtLr Kfj\j mqmxJ~L, hM'\j @Aj\LmL, FT\j KYKT“xT S FT\j YJTKr\LmLÇ 156 \j xJiJre S~Jct TJCK¿uPrr 10 nJPVr 9 nJPVrS ßmKv (141 \j mJ 90.38%) ßkvJ~ mqmxJ~LÇ YJTKr S TíKwr xJPg xŒíÜ @PZj∏ YJr S Kfj\jÇ FT\j @Aj\LmLÇ 38 xÄrKãf @xPjr TJCK¿ur k´JgtLr oPiq xPmtJóxÄUqT 17 \Pjr ßkvJ mqmxJ~ FmÄ KÆfL~ xPmtJó 15 \j VíKyeLÇ Kfj\j YJTKr\LmLS rP~PZj xÄrKãf @xPjr TJCK¿ur k´JgtLr oPiqÇ KfjKa kPh k´KfÆKªôfJTJrL 201 k´JgtLr oPiq vfTrJ 80.09% nJVA 161 \j mqmxJ~LÇ KmPväwPe IjqJjq KjmtJYPjr oPfJ jJrJ~eVP† KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPjS mqmxJ~LPhr k´JiJjq uã TrJ pJPòÇ F yJr IjqJjq KjmtJYPjr fMujJ~ ßmKvÇ k´JgtLPhr KmÀP≠ oJouJ xJf ßo~r k´JgtLr oPiq ßlR\hJKr oJouJ rP~PZ hM'\Pjr jJPoÇ fJrJ yPuj∏ oJymMmMr ryoJj AxoJAu S ßoJ: xJUJS~Jf ßyJPxj UJjÇ fJPhr KmÀP≠ hM'Ka TPr ßlR\hJKr oJouJ rP~PZÇ IfLPf fJPhr KmÀP≠ oJouJ KZu∏ YJrKa S hM'Ka TPrÇ Ijq kJÅY ßo~r k´JgtLr KmÀP≠ IfLPf mJ mftoJPj oJou xÄKväÓfJr ßTJPjJ fgq kJS~J pJ~KjÇ 156 xJiJre S~Jct TJCK¿ur k´JgtLr 42 \Pjr KmÀP≠ mftoJPj mJ IfLf FmÄ 20 \Pjr Cn~ xoP~ oJouJ KZu mJ @PZÇ 302 iJrJ~ xJf\Pjr KmÀP≠ mftoJPj FmÄ 9 \Pjr KmÀP≠ IfLPf FmÄ hM'\Pjr KmÀP≠ Cn~ xoP~ oJouJ @PZ mJ KZuÇ 38 xÄrKãf @xPjr k´JgtLr oPiq hM'\Pjr KmÀP≠ mftoJPj S Kfj\Pjr KmÀP≠ IfLPf FmÄ FT\Pjr KmÀP≠ Cn~ xoP~ oJouJ @PZ mJ KZuÇ ßo~Prr ßYP~ TJCK¿ur k´JgtLPhr @~ ßmKv 7 ßo~r k´JgtLr oPiq mZPr kJÅY uJU aJTJr KjPY @~ TPrj kJÅY\j FmÄ kJÅY uJU aJTJr ßmKv @~ TPrj hM'\jÇ ßxKujJ yJ~J“ @AnLr mJKwtT @~ 11 uJU 34 yJ\Jr aJTJ FmÄ xJUJS~Jf ßyJPxj UJPjr 8 uJU 69 yJ\Jr 100 aJTJÇ ßxKujJ yJ~J“ @AnL ßkvJr WPr KYKT“xT CPuäU TrPuS, fJr @P~r C“x \jk´KfKjKi KyPxPm k´J¬ ßmfj-nJfJÇ 156 xJiJre S~Jct TJCK¿ur k´JgtLr 123 \j mZPr kJÅY uJU aJTJr To @~ TPrjÇ mZPr 25 uJU aJTJr ßmKv @~ TPrj FT\jÇ @PrT \j 25 uJU aJTJr ßYP~S ßmKvÇ fJrJ yPuj∏ 6 j’r S~JPctr KxrJ\Mu AxuJo (26 uJU 51 yJ\Jr 398 aJTJ) FmÄ 5 j’r S~JPctr k´JgtL \JyJñLr @uo (60 uJU aJTJ)Ç 38 xÄrKãf @xPjr TJCK¿ur k´JgtLr YJrkûoJÄPvrA (31 \j mJ 81.57%) @~ mZPr kJÅY uJU aJTJ mJ fJr KjPYÇ kJÅY uJU aJTJr ßmKv @~ TPrj hM'\jÇ fJrJ yPòj∏ xÄrKãf 6jÄ S~JPctr

@lxJjJ @lPrJ\ (Z~ uJU Kfj yJ\Jr aJTJ) FmÄ lJr\JjJ yT (kJÅY uJU 20 yJ\Jr aJTJ)Ç KfjKa kPh k´KfÆKªôfJTJrL 201 k´JgtLr 159 \Pjr mJKwtT @~ kJÅY uJU aJTJr To FmÄ hM'\Pjr 25 uJU aJTJr ßmKvÇ 9 k´JgtLr @P~r ßTJPjJ fgq kJS~J pJ~Kj; pJr oPiq xÄrKãf @xPjr kJÅY\jÇ ßo~Prr ßYP~ TJCK¿uPrrJ xŒhvJuL k´JgtLPhr xŒPhr KyxJPmr ßp KY© CPb FPxPZ, fJPT ßTJPjJnJPmA xŒPhr k´Tíf KY© muJ pJ~ jJÇ ßTjjJ k´JgtLPhr oPiq IPjPTA k´KfKa xŒPhr oNuq CPuäU TPrj jJÇ @mJr CKuäKUf oNuq mftoJj mJ\Jr oNuq jJ; FaJ I\tjTJuLj oNuqÇ xJf ßo~r k´JgtLr Kfj\Pjr xŒh kJÅY uJU aJTJr KjPY, hM'\Pjr kJÅY ßgPT 25 uJU aJTJr oPiq, FT\Pjr 25 ßgPT 50 uJU aJTJr oPiq FmÄ FT\Pjr 50 uJU aJTJr ßmKvÇ ßo~r k´JgtLPhr oPiq xmPYP~ ßmKv xŒh xJUJS~Jf ßyJPxj UJPjr 74 uJU 45 yJ\Jr 659 aJTJÇ 156 xJiJre S~Jct TJCK¿ur k´JgtLr IKiTJÄvA 98 \j IgmJ ˝· xŒPhr IgtJ“ kJÅY uJU aJTJr To oNuqoJPjr xŒPhr oJKuTÇ YJr TJCK¿ur k´JgtLr ßTJKa aJTJr ßmKv xŒh rP~PZÇ fJrJ yPòj∏ 1 j’r S~JPctr ßoJ: @PjJ~Jr AxuJo Kfj ßTJKa 11 uJU aJTJ, 5 j’r S~JPct ßVJuJo oMyJÿh xJhKru hMA ßTJKa 56 uJU 37 yJ\Jr 378 aJTJ S ßVJuJo oMyJÿh TJ~xJr hMA ßTJKa 52 uJU 35 yJ\Jr aJTJ FmÄ 11 j’r S~JPctr IKyhMu AxuJPor FT ßTJKa 22 uJU 84 yJ\Jr 370 aJTJÇ 38 xÄrKãf @xPjr TJCK¿ur k´JgtLr 29 \Pjr xŒh kJÅY uJU aJTJr ToÇ KmPväwPe ßhUJ pJ~ 201 k´JgtLr 130 \jA kJÅY uJU aJTJr To xŒPhr oJKuTÇ ßTJKakKf rP~PZj YJr\j xJiJre @xPjr TJCJ¿ur k´JgtLÇ EPe \\tKzf k´JgtLrJ xJf ßo~r k´JgtLr oPiq oJymMmMr ryoJj AxoJAPur kJÅY ßTJKa 81 yJ\Jr aJTJ Ee rP~PZÇ xJiJre @xPjr TCK¿ur k´JgtLPhr oPiq 15 \j FmÄ xÄrKãf @xPjr TJCK¿ur k´JgtLPhr oPiq hM'\j Ee V´yLfJÇ 201 k´JgtLr oPiq Ee V´yLfJr xÄUqJ 18 \jÇ 201 \Pjr oPiq Kfj TJCK¿ur k´JgtLr ßTJKa aJTJr SkPr Ee rP~PZÇ fJrJ yPuj∏ 2 j’r S~JPctr ßxJyrJm ßyJPxj hMA ßTJKa 60 uJU aJTJ, 5 j’r S~JPctr ßVJuJo oMyJÿh TJ~xJr FT ßTJKa 42 uJU 9 yJ\Jr 484 aJTJ FmÄ 6 j’r S~JPct KxrJ\Mu AxuJo FT ßTJKa 29 uJU 28 yJ\Jr 432 aJTJÇ Tr ßh~Jr xÄUqJ To xJf \j ßo~r k´JgtLr xmJA TrhJfJÇ 156 xJiJre @xPjr TJCK¿ur k´JgtLr 112 \j TrhJfJÇ 38 \j xÄrKãf @xPjr TJCK¿ur k´JgtLr 29 \j TrhJfJÇ F 29 \Pjr 26 \jA Tr k´hJj TPrj kJÅY yJ\Jr aJTJr ToÇ KmPväwPe ßhUJ pJ~, 201 k´JgtLr 148 \j Tr k´hJj TPrjÇ F 148 \Pjr oPiq 106 \j Tr k´hJj TPrj kJÅY yJ\Jr aJTJr ToÇ uãJKiT aJTJ Tr k´hJjTJrL 10 \jA xJiJre @xPjr TJCK¿ur k´JgtLÇ


6 xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

16 - 22 December 2016 m SURMA

vxq luJPjJ YJKw S jJzJ-TJaJ ‰x~h @mMu oTxMh FOUNDER : Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR : Mrs. Ayesha Ahmed EDITOR : Ahmed Moyez

NEWS EDITOR : Abdul Quaium

SPECIAL CONTRIBUTOR : Dr. M Mujibur Rahman

MANAGING DIRECTOR : Sarzamin Ahmed

SURMA, The Whitechapel Centre 85 Myrdle Street, London E1 1HL

Editorial: 020 7041 9494 Advertising: 020 7377 9787

www.surmanews.com EDITORIAL: news@surmanews.com ADVERTISING: sarzahmed@surmanews.com

oyJj Km\~ Khmx

k´JK¬-Ik´JK¬r 45 mZr mJXJKu \LmPj xmPY mz k´JK¬ 1971 xJPur 16 KcPx’r, IJoJPhr Km\~ I\tPjr oJxÇ 9 oJPxr rÜã~L pM≠ ßvPw Foj k´JK¬ ßp ßTJPjJ \JKfPVJÔLr \jq FTKa oJAuluTÇ IK˜Pfôr FA uzJAP~ yJ\JrS mZr iPr ãofJyLj ßgPT KjP\Phr âov” ãáhAs nJmPf Êr∆ TPrKZu mJXJKuÇ KT∂á 1971 xJu mJXJKu \LmPj FT IKof vKÜ FPj ßh~Ç IJfìKmvõJx KjP~ KjP\Phr IK˜fôPT KmPvõr hrmJPr k´KfKÔf TrPf k´~JxL yP~KZu 16 KcPx’Prr rKÜo xNPptJhP~r xJPg xJPgÇ FnJPm KmVf 45 mZr iPr IJorJ IJoJPhr ˜áKf KjotJe TPr pJKòÇ 45 mZPrr 46fo mZPrS FTA V“mJiJ Kj~Po ßTmu k´vÄxJA TrKZÇ Km\P~r KmvJu I\tPjr xPñ k´JK¬r ^MKur xojõ~ ßouJPf kJrKZ jJ, F xfq CóJre Tftf O mô JhLPhr xPyjJÇ 1971 xJPu xÄWKaf oMKÜpM≠ V·-jJaPT pfaJ IJPmVWj yP~ CPb, mJ˜Pm Fr Kou UMm ToA kJS~J pJ~Ç Fr oNPu rP~PZ oMKÜpM≠ KjP~ mJKe\q S rJ\QjKfT mJKe\qÇ oMKÜpMP≠r ßYfjJ xfq yPu IJ\S xÄUqJuWMPhr mJKzWr \mrhUu yPfJ jJÇ xÄUqJuWMPhr \Lmj Kmkjú yPfJ jJÇ fJPhr jJrLrJ ßnJPVr xJoKV´ yPfJ jJÇ oMKÜpMP≠r ßYfjJ xfq yPu FTKa IKjmtJKYf xrTJr mJÄuJPhv kKrYJujJ TrPfJ jJÇ ßhvKa VefPπr KhPT yÅJaPfJÇ KT∂á IJoJPhr \jq Kjoto xfq ßp, ˝JiLjfJr krkrA ßhvKa vJxTPVJÔLr ßhPv kKref y~Ç yP~ CPb FTjJ~TfπLPhr In~JreqÇ ßp IJA~NmL~ vJxj mqm˙Jr pJfJTu ßgPT FTKa \JKfPT C≠Jr TrPf xoV´ \JKf ß\PV CPbKZu, ßxA mJXJKur IKmxÄmJKhf ßjfJ ßvU oMK\m VefπPT yfqJ TPr mJTvJu TJP~o TrPujÇ ˝JiLjfJ yJrJPjJr pJfjJ oJjMPwr oPiq jfáj TPr ßãJPnr xûJr TPrÇ ßxA ßãJPnr xMPpJV ßj~ FT hu KmkhVJoL ßxjJ S xπJxL rJ\jLKfr nJmiJrJr IJPrT xMPpJV xºJjL ßVJÔL \JxhÇ Cn~ KoPu ßvU oMK\m yfqJr ßã©PT IJPrJ frJKjõf TPrÇ FnJPm yfqJr rJ\jLKfPf mJÄuJPhPvr oJjMw xyjL~ yP~ CbPf gJPTÇ lPu ˝JiLjfJr kr ßpUJPj FTKa \JKfPVJÔLPT K˙KfvLu yP~ CbJr TgJ, ßxUJPj IJ\ ImKh FT IK˙rfJr cJoJPdJPur ßnfr ÈTP≤sJu ßcPoJPâKx'r KnK•Pf rJÓs kKrYJKuf yPòÇ 45 mZPrr pJ©J To xo~ j~Ç Kms\, TJunJat, rJ˜JWJa ∏ Fxm pKh FTKa rJPÓsr Cjú~Pjr oNu Kmw~ y~ fJyPu ImvqA muPf yPm, mJÄuJPhPvr I\tj ßp ßTJPjJ Cjúf ßhv ßgPT To FKVP~ pJ~KjÇ KT∂á Fxm Cjú~j ßp ßaTxA j~, fJr ˙JK~fô ßhUPuA IPjPT nJPuJnJPm KyxJm KouJPf kJrPmj ∏ FA xJoJjq Cjú~jS ˝JgtmJhL YPâr oPiq KjoKöfÇ mJTL gJTPuJ TPu\, ACKjnJKxtKaÇ ßxxm nmj KjotJe TrJ ßTJPjJ YJK¢UJKj TgJ j~Ç fgJKk ßxxm \J~VJ~ ßYJU rJUPu IJorJ IJPrT n~ïr Cjú~Pjr Umr kJAÇ kJPvr yJr ßmPzPZ, KT∂á oJj mJPzKjÇ mrÄ fJ âov” fuJKjr KhPT iJKmfÇ ßpxm fr∆e KjP\Phr ßoiJ KjP~ KmPvõr hrmJPr k´KfPpJKVfJ~ jJo ßuUJPòj, ßhUJ pJPm rJÓs mJ k´KfÔJPjr ImhJPjr ßYP~ fJPhr mqKÜVf kptJP~ mJ kKrmJPrr xyPpJKVfJ~ KjP\PT xlu TPr fáPuPZjÇ rJÓsPT K˙KfvLu TrJr \jq k´gPo k´P~J\j rJ\jLKf YYtJÇ KT∂á ˝JiLjfJr kr ßgPT mOy“ huèPuJ rJ\jLKf YYtJPT ßVRe TPr kKrmJr YYtJPTA k´iJj Kmw~ TPr fáPuPZjÇ IJoJPhr èeVf oJj Kjet~ TrJr oJjh§ FUj FaJAÇ 45 mZPrr k´JK¬r xm VäJKj FA WNePt jr oPiq IJm≠Ç Km\P~r CuäJx FA WNejt ßgPT oMKÜ KhPf kJrPZ jJÇ oyJj Km\~ KhmxPT k´Tf í IPgt oyJj TPr fáuPf yPu IJoJPhrPT Èk´\Jfπ' ßgPT ÈVefPπ' C•re WaJPf yPmÇ rJÓsPT oKyoJKjõf TrPf yPu Fr KmT· ßjAÇ xmJAPT Km\P~r ÊPnòJÇ

FUjTJr mñx∂JjPhr oPfJ IfLPf @oJPhr kNmk t À M wPhr IPjPTA ßpoj KZPuj bTmJ\ S jÓ, ßfoKj ßTC ßTC KZPuj mMK≠oJj, xfqKjÔ, jqJ~krJ~e, xíKÓvLu S k´ùJr IKiTJrLÇ oJjmYKr© S xoJP\r Im˙J kptPmãe TrJr pPgÓ ãofJ fJÅPhr KZuÇ fJÅrJ uã TPrPZj, xoJP\ pJr ImhJj ßmKv ßx ImPyKuf, fJPT xoJ\ ßh~ I·Ç pJr ImhJj xJoJjq, fJr k´JK¬ ßmKvÇ fJA FTKa k´mYj k´YKuf y~: ÈPp Fu YPw, ßx rAu mPx, jJzJ-TJaJPT nJf hJS FT gJuJ TPw'Ç ßp vso KhP~ YJw TPr iJj luJ~, fJr ßYP~ ßp mPx mPx ßlJkr hJuJKu TPr IgtJ“ jJzJ TJPa, fJr Thr ßmKvÇ TífL S TotLr nJPVq nJf jJ \MaPuS jJzJ-TJaJr nJVq UMmA xMkx ´ júÇ fJr k´JK¬PpJV gJuJnrJ nJfÇ ßp WajJ~ ßTJPjJ \JKfr uJU uJU oJjMw Kjyf y~, ßx WajJ~ ßp Tf oJjMPwr IÄvV´ye gJTPf kJPr, fJ ßp TJrS kPã IjMoJj TrJ xy\Ç FTJ•Pr rJ\QjKfT ßjfíPfôr nNKoTJA k´iJj FmÄ fJPhr xogtT \jVPer IÄvV´yeA @xu K\KjxÇ I·xÄUqT oJjMPwr QhKyT mLrfô KhP~ FTKa \JKfr oy•ô kKroJk TrJ pJ~ jJÇ FTJ•r KZu v©∆r KmÀP≠ xKÿKuf xJyx S GTqm≠ k´KfPrJi VzJr FT oyJTJKmqT @P~J\jÇ ßxUJPj oNu rJ\QjKfT ßjfífô ZJzJ Ijq xmJr ImhJjA xoJj kJuäJ~ oJkJ mJüjL~Ç fJ ZJzJ oPj rJUJ hrTJr, FT mJuKf hMPi FT ßlJÅaJ ßYJjJ kzPu ßpoj xo˜ hMiaJA ßlPa pJ~, ßfoKj FT VJouJ xPfqr oPiq I· KTZM KogqJ kzPu xfqaJS @r KmvõJxPpJVq gJPT jJÇ 45 mZr iPr KjP\r mLrfôoNuT ˛íKfYJreJ TrPf TrPf FUj IPjPTA ßUA yJKrP~ ßlPuPZjÇ TL muPf TL muPZj fJ mMP^ CbPf kJrPZj jJÇ 45 mZr @PVr ßTJPjJ ßTJPjJ TJKyKj ßpoj YoTk´h, ßfoKj ßrJoJûTrÇ 9 KcPx’r FTKa vLwt \JfL~ QhKjPT FT\j mLr IKijJ~T fJÅr ˛íKf ßrJo∫Pj mPuPZj: È6 KcPx’r @orJ ßfKu~JkJzJ ßgPT @ÊV† pJKòÇ...kPg AxuJokMPr FTKa VJKz @oJPhr KhPT @PxÇ mqJaJKu~j ToJ¥Jr FKaPT mqJaJKu~j FPoJKjvj VJKz oPj TPrÇ KT∂á kJPv @xPfA mM^Pf kJKr FKa FPoJKjvj VJKz jJÇ v©MPxjJPhr VJKzÇ VJKzPf csJAnJPrr kJPv mxJ FT\j ß\KxS uJKlP~ ßjPo @oJPT \JkPa iPrÇ @oJr rJjJPrr TJPZ ߈jVJj KZuÇ @r ß\KxSr TJPZ KZu FTKa rJAPluÇ @oJPhr hM\Pjr oPiq i˜JiK˜ YuKZu mPu rJjJr èKuS TrPf kJrKZu jJÇ èKu TrPu @oJr VJP~S uJVPf kJPrÇ FTkptJP~ @Ko yJÅaM KhP~ SA ß\KxSr vrLPrr KmPvw ˙JPj @WJf TrPu fJr mJÅij KvKgu yP~ pJ~Ç @Ko WMKw KhPu ßx kPz pJ~Ç ß\KxS CPb hJÅKzP~ @oJr rJjJrPT Kv KyPxPm (PkZj ßgPT \JkPa iPr) fJr ߈jVJPjr KasVJr YJPkÇ KT∂á èKu @oJr ßTJoPr gJTJ Kk˜Pu uJPVÇ @Ko rJjJPrr TJZ ßgPT rJAPlu KjP~ ß\KxSr oJgJ~ krkr TP~TmJr @WJf TKrÇ FTkptJP~ ß\KxS KjP˜\ yP~ kPzÇ oJKaPf kPz gJTJ rJjJPrr rJAPlu CKbP~ ßhKU rJAPlu nJXJÇ @Ko WMPr hJÅzJPfA kJPv FTKa mJx gJPoÇ ^JÅPT ^JÅPT v©MPxjJ jJoPZÇ rJAPluKa yJPf KjP~ fJPhr uãq TPr èKu TrPf KVP~ ßhKU rJAPlu nJXJÇ ßTJoPr gJTJ Kk˜u irPfA ßhKU ßxKa èKu ßuPV ßnPX ßVPZÇ SA oMyPN ft kJPvr UJPu uJKlP~ kKzÇ @oJr VuJ~ FTaJ ßZJa ßTJr@j vKrl KZuÇ @Ko ßhJ~J TrKZuJo, Í@uäJy, I˘ ZJzJ @oJr oífMq TmMu TPrJ jJÇ" TJhJkJKjPf cMPm gJTJr TJrPe @oJr ßkJvJPTr rÄ SPhr [kJKT˜JKj QxjqPhr] ßkJvJPTr rPXr xPñ KoPu KVP~KZu @r ßx TJrPe SrJ @oJPT xPªy TPrKjÇ ßxKhj rJPf SA FuJTJPfA KZuJoÇ krKhj ßycPTJ~JatJPr mªL Im˙J~ @yf FT

45 mZr @PVr ßTJPjJ ßTJPjJ TJKyKj ßpoj YoTk´h, ßfoKj ßrJoJûTrÇ 9 KcPx’r FTKa vLwt \JfL~ QhKjPT FT\j mLr IKijJ~T fJÅr ˛íKf ßrJo∫Pj mPuPZj: È6 KcPx’r @orJ ßfKu~JkJzJ ßgPT @ÊV† pJKòÇ...kPg AxuJokMPr FTKa VJKz @oJPhr KhPT @PxÇ mqJaJKu~j ToJ¥Jr FKaPT mqJaJKu~j FPoJKjvj VJKz oPj TPrÇ KT∂á kJPv @xPfA mM^Pf kJKr FKa FPoJKjvj VJKz jJÇ v©MPxjJPhr VJKzÇ VJKzPf csJAnJPrr kJPv mxJ FT\j ß\KxS uJKlP~ ßjPo @oJPT \JkPa iPrÇ @oJr rJjJPrr TJPZ ߈jVJj KZuÇ @r ß\KxSr TJPZ KZu FTKa rJAPluÇ @oJPhr hM\Pjr oPiq i˜JiK˜ YuKZu mPu rJjJr èKuS TrPf kJrKZu jJÇ èKu TrPu @oJr VJP~S uJVPf kJPrÇ FTkptJP~ @Ko yJÅaM KhP~ SA ß\KxSr vrLPrr KmPvw ˙JPj @WJf TrPu fJr mJÅij KvKgu yP~ pJ~Ç @Ko WMKw KhPu ßx kPz pJ~Ç kJKT˜JKj ßxjJ IKlxJrPT KjP~ @Px @oJr QxjqrJ FmÄ KfKj KYjPf kJPrj @oJPTÇ FA ßxjJ IKlxJrKar xPñ @PVr Khj @oJr xÄWwt yP~KZuÇ ßx @oJPT èKu TPrKZu @r @Ko fJPT rJAPlu KhP~ mJKz ßoPr oJgJ lJKaP~ KhP~KZuJoÇ @Ko ßnPmKZuJo, @oJr @WJPf ßx oJrJ ßVPZÇ ßx @oJr TJPZ \JjPf YJ~, @PVr Khj @oJPT èKu TrJr ßvJi @\ @Ko ßjm KT jJ? C•Pr @Ko mKu Kjr˘ ßuJPTr Skr yJouJ TrJ ßTJPjJ oMxuoJPjr iot j~Ç @Ko fJPT KYKT“xJ TrJr \jq yJxkJfJPu kJbJPf YJAPu ßx yfmJT yP~ pJ~Ç KmK˛f yP~ \JjPf YJ~, @Ko oMxuoJj KT jJ?' F ßpj KV´T mLr @PuT\J¥Jr FmÄ nJrfL~ mLr kMÀw TJKyKjrA mJXJKu oMxuoJKj xÄÛreÇ FTA xPñ mLrfô S oy•ôÇ fJ ZJzJ TJKyKjr ßp mJÅiMKj S jJaTL~fJ, fJ vrKhªM mPªqJkJiqJP~r ßmqJoPTv ryPxqJkjqJPxr xPñ fMujL~Ç fJA ouäpPM ≠r mJ˜mfJ FT\j hã ßxjJiqPãr kPãA KmPväwe TrJ x÷m, @oJr kPã j~Ç fPm Kjr˘ v©MPT yfqJ jJ TrJr jLKf ÊiM oMxuoJjPhr j~; KyªM, ßmR≠, KUsÓJjPhrS gJTJr TgJÇ KfKj @rS mPuj, È1972 xJPur 5 FKk´u mñmºM @oJPT ßcPT ßxjJk´iJPjr hJK~fô KjPf mPujÇ @oJr IKjòJ xP•ôS mñmºMr KjPhtPv ßxjJk´iJPjr hJK~fô KjPf y~Ç' KfKj ßxA Kmru nJVqmJj, KpKj ÊiM mñmºMrA ß˚y kJjKj, fJÅr WJfT UªTJr xJPyPmrS ß˚Pyr kJ© KZPujÇ fJÅr nJwJ~, È1975 xJPur 15 @VPˆr krA UªTJr ßoJvfJT @oJPT ßcPT muPuj, ßhPvr \jq ßfJ @kKj IPjT KTZM TPrPZjÇ FmJr ßhPvr mJAPr @kjJr ßxmJ YJAÇ @kjJr S @kjJr kKrmJPrr KjrJk•Jr \jqA @kjJr mJAPr pJS~J CKYf mPu oPj TKrÇ' pUj mñmºM xkKrmJPr Kjyf yPuj, fUj ˝PWJKwf rJÓskKfr fJPf KTZMoJ© TÀeJr CPhsT yPuJ jJ, KfKj KmYKuf yPuj ßxjJkKf S fJÅr kKrmJPrr KjrJk•J KjP~Ç ßoJvfJPTr TgJ~ KfKj k´go ÈrJK\' jJ yPuS, fJÅr nJwJ~, ÈPvw kpt∂ 1976 xJPur \JjM~JKrPf @Ko rJÓshNPfr hJK~fô KjAÇ 16 mZr oJuP~Kv~J, TJjJcJ, xMAPcj, AÄuqJ¥xy KmKnjú ßhPv mJÄuJPhPvr rJÓshNf KyPxPm hJK~fô kJuj TKrÇ 1992 xJPu ß˝òJ~ Imxr KjAÇ' 1976 ßgPT 1992 kpt∂ ßhUJ pJ~, mJÄuJPhPv xrTJrk´iJj KZPuj K\~JCr ryoJj, @mhMx xJ•Jr, ÉPxAj oMyÿh FrvJh, xJyJmM¨Lj @yoh S UJPuhJ K\~JÇ KmPhPv rJÓshf N fJÅrJA yj, pJÅrJ xrTJrk´iJPjr Ifq∂ @˙JnJ\jÇ K\~J ßuJTaJ ÈUMm UJrJk' yPuS fJÅr xyTotL-mºMPT rJÓshNf KyPxPm kMPrJ xo~aJ ßrPU ßhjÇ ßmVo K\~Jr xo~S

mZrUJPjT TJ\ TPrj, KfKjS fJÅPT @\Lmj rJUPfj, KT∂á KfKj ÈP˝òJ~ Imxr' ßjj, UJPuhJ K\~J fJÅPT IkxJre TPrjKjÇ KfKj @PrTKa fgq KhP~PZj, pJ xfq KT jJ \JKj jJ: È1975-Fr 24 @Vˆ @oJPT ßxjJmJKyjL ßgPT mrUJ˜ TPr ßxjJk´iJPjr mñnmPjA I∂rLe rJUJ y~Ç' @orJ 45 mZr ß\Pj FPxKZ fJÅr YJTKr ßxjJmJKyjL ßgPT krrJÓs oπeJuP~ jq˜ TrJ y~, ßxaJ FUPjJ IPjTPT TrJ yP~ gJPTÇ Ijq kPh mhKu TrJ @r ÈmrUJ˜' TrJ FPTmJPrA hMA K\KjxÇ ãofJ gJTJ xP•ôS rJPÓsr k´KfÔJfJr \Lmj rãJ~ FKVP~ pJj jJ KpKj, hJK~Pfô Yro ImPyuJr \jq fJÅr uKöf yP~ YMk gJTJr TgJÇ KT∂á k´YJroJiqPor k´vPs ~ ˛íKf fJÅPhr ßrJo∫j TrPfA y~Ç ßxxm TgJ @orJ @Kz ßkPf ÊKjÇ ˝JiLj mJÄuJPhPv rJÓshf N yS~Jr oPfJ ßkvJhJr TNajLKfPTr KT InJm KZu? 45 mZr @PVr nNKoTJ KmKâ TPr IPjPT rJÓs ßgPT ßkP~PZj FmÄ kJPòj xLoJyLjÇ ßTC ßxA hMKmtwy KhPj xmKTZM yJKrP~S kJjKj KTZMAÇ rJ\mJzLr vyLh IiLPrr oJ YJÀmJuJr @\ IitJyJPr Khj TJPaÇ ˝JiLjfJr 45 mZr krS IiLPrr oJ YJÀmJuJ jJ ßkP~PZj vyLh oMKÜPpJ≠J kKrmJPrr xÿJj, jJ ßTJPjJ xrTJKr xJyJpq-xyPpJKVfJÇ YJr ßZPur oPiq vyLh IiLr KZPuj fífL~Ç ÈoJèrJ ß\uJr vsLkMr gJjJr TJoJjúJ jJoT ˙JPj reJñPj xÿMUpMP≠ vyLh yj IiLr S ßVRzxy 11 oMKÜPpJ≠JÇ' [xoTJu, 12 KcPx’r] mJÄuJPhPvr k´KfKa \jkPh YJÀmJuJPhr Kj”v» yJyJTJr @\S @TJPv-mJfJPx ±Kjf y~Ç rJPÓsr TJj ßjA, fJA rJÓs ßvJPj jJÇ vJxTPvsKer ßYJU ßjA, fJA fJrJ ßhUPf kJ~ jJÇ ZJ√Jjú yJ\Jr mVtoJAPur FA nNUP§ pJÅrJ ˝JiLjfJr vxq mMPj ßVPZj, ßxA lxu @orJ WPr fMPu ßnJV TrKZ, fJrkr fJÅPhr nMPu ßVKZ IgmJ oPj ßrPUKZ ÊiM KfKrv-kÅ~K©v \jPTÇ fJÅPhr TgJA WMPr WMPr xJrJ mZr oJjMw \JPjÇ IiLrPhr ßTC ßYPj jJÇ fJÅr oJ YJÀmJuJ ˛íKf ßrJo∫j TJPT mPu fJ \JPjj jJÇ ßp \JKf mftoJPjr hLjfJ IfLPfr ßTJPjJ FTKa I\tPjr V· KhP~ ßdPT rJUPf YJ~, fJr IV´VKf y~ jJÇ IfLf IkKrmftjL~, pJ yP~PZ fJ yP~PZA, KT∂á ßYÓJ ÆJrJ mftoJjPT mhuJPjJ pJ~Ç oMKÓPpJ≠J ßoJyJÿh @uLr FTKa mÜmq F rTo: ÈPTC pKh TMKz mZr m~Px kíKgmLaJPT ßpnJPm ßhPUKZu, kûJv mZr m~PxS KbT ßfoKjnJPmA ßhPU, fJyPu muPf y~ ßx fJr \LmPjr KfKrvKa mZr IkY~ TPrPZÇ' @orJ 45 mZPrr TfaJ IkY~ TPrKZ, fJ @oJPhr krmftL k´\Pjìr oJjMw FTKhj oNuqJ~j TrPmjÇ ßuUT: TuJKoˆ S VPmwTÇ

KmKnjúUmr S k´mº-Kjmº k´TJPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT k´go IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, TJPur T≥, oJjm\Koj, ßnJPrr TJV\, j~JKhV∂, \jT≥, pJ~pJ~Khj S IjqJjq kK©TJr k´Kf VnLrnJPm Tífù


UmrJUmr 7

SURMA m 16 - 22 December 2016

Kr\Jnt YáKr

KnKcSKYP© jfáj fgq

ßVJKmªVP† xJÅSfJuPhr WPr kMKuPvr @èj! dJTJ, 13 KcPx’r - VJAmJºJr ßVJKmªVP† xJÅSfJuPhr WPr @èj ßhS~Jr KmwP~ jfMj fgq ßmKrP~ FPxPZÇ 12 KcPx’r KmKnjú VeoJiqPo k´YJKrf FTKa KnKcSKYP© ßhUJ pJ~, kMKuv xhxqrJA @èj KhPòjÇ fPm kMKuv FA IKnPpJV I˝LTJr TPrPZÇ k´J~ xJPz Kfj KoKjPar SA KnKcSKYP© ßhUJ pJ~, kMKuv xhxqrJ humu KjP~ KYKjTPur \KoPf ßfJuJ xJÅSfJuPhr WPrr KhPT pJPòjÇ lJÅTJ èKu YJuJPf ßhUJ pJ~ fJÅPhrÇ xJÅSfJuPhr WPrr TJPZ ßkRÅPZ Kfj\j kMKuv xhxq FTKa WPr uJKg oJPrj FmÄ WPrr ßmzJ ßaPj nJXYMr TPrjÇ kPr FT kMKuv xhxq @èj uJKVP~ ßhjÇ IjqrJ WPrr UPz @èj Km˜JPr xyJ~fJ TPrjÇ hJC hJC TPr @èj \ôPu SPbÇ KnKcSPf kMKuPvr xPñ xJhJPkJvJPTr kMKuvS ßhUJ pJ~Ç KnKcSKYP© ßhUJ pJ~, xJhJPkJvJPTr FT\j KVP~ SA WPrr @èj KjP~ Ijq WPr uJVJPjJr \jq FKVP~ pJPòjÇ Frkr oMyNPftr oPiq IjqJjq WPr @èj ZKzP~ kPzÇ WPrr xJoPj KTZM kMKuv xhxq yJÅaJyJÅKa TrPZjÇ KTZM kMKuv xhxq èKu ZMzPZjÇ IPjT Wr @èPj kMPz pJPòÇ @èj ßhPU ßxUJPj gJTJ VÀ-ZJVu ßZJaJZMKa TrPZÇ ßTJPjJ kMKuv xhxqPT @èj ßjnJPf ßhUJ pJ~Kj SA KnKcSKYP©Ç hMKhT ßgPT kMKuvPT WajJ˙u KWPr ßluPf ßhUJ pJ~Ç KnKcSKYP© FTKa mJKzr YMuJr kJPv rJUJ rJjúJr \jq yJÅKzkJKfu kMPz ßpPf ßhUJ pJ~Ç xJÅSfJuPhr WPr kMKuPvr @èj ßhS~Jr KmwP~ \JjPf YJAPu VfTJu xºqJ~ ßVJKmªV† gJjJr SKx xMmf s xrTJr oMPbJPlJPj mPuj, ÈKmw~Ka @oJr \JjJ ßjAÇ fPm kMKuv @èj ßh~KjÇ' VJAmJºJr kMKuv xMkJr ßoJ. @vrJlMu AxuJo mPuj, KnKcSKY©Ka Ff Khj ßhUuJo jJ ßTJgJS? FaJ TJrS mJjJPjJ KT jJ, ßTJPjJ ßoTJKj\o KT jJ mM^PfKZ jJÇ KnKcSKY©Ka k´vúKm≠Ç fPm kMKuv WPr @èj ßh~KjÇ ßT mJ TJrJ KhPf kJPrÇ' KnKcSKY© k´xPñ xJPymV†-mJVhJlJot AãM UJoJr \Ko C≠Jr xÄyKf TKoKar xyxnJkKf KlKuoj mJPÛ mPuj, ÈSA KnKcSKYP© ¸Ó ßhUJ pJPò kMKuv, ˙JjL~ xJÄxh S ACKk ßY~JroqJPjr ßuJT\j @oJPhr WPr @èj KhPòjÇ WajJKa I˝LTJr TrJr xMPpJV ßjAÇ'

xŒOÜfJr IKnPpJPV 17 TotTftJr KmPhv xlPr KjPwiJùJ

dJTJ, 13 KcPx’r - mJÄuJPhPv mqJÄPTr Kr\Jnt YMKrr xJPg xŒíÜfJr IKnPpJPV ßTªsL~ mqJÄPTr 17 TotTftJr KmPhv ÃoPer Skr IKuKUf KjPwiJùJ @PrJk TrJ yP~PZÇ xrTJPrr FT ßVJP~ªJ xÄ˙J FA KjPwiJùJ @PrJk TPrPZ mPu \JjJ ßVPZÇ FTA xJPg Fxm TotTftJr Skr j\rhJKrr oJ©J @PrJ mJzJPjJ yP~PZÇ FrA oPiq Fxm TotTftJPT kígTnJPm FTJKiTmJr K\ùJxJmJhS TrJ yP~PZÇ xÄKväÓ FT xN© \JjJ~, ßVJP~ªJ xÄ˙Jr fhP∂ ßhUJ ßVPZ mJÄuJPhv mqJÄPTr FA 17 TotTftJ hJK~fô kJuPj ImPyuJ mJ xŒíÜfJr TJrPe KmPhvL yqJTJrrJ mqJÄPTr Kr\Jnt YMKr TrPf xão y~Ç FPhr IPjTPT K\ùJxJmJh TPr IPjT èÀfôkNet fgq kJS~J ßVPZÇ KT∂á fhP∂r ˝JPgt fJ k´TJv TrJ yPò jJÇ Fxm TotTftJPT KmPhv pJS~Jr xMPpJV KhPu fJrJ IPjPT ßhPv KlPr @xPmj jJ mPu vïJ rP~PZÇ fJA fJPhr Skr KmPhv ÃoPer KjPwiJùJ @PrJPkr TgJ muJ yP~PZÇ fJ ZJzJ fhP∂r k´P~J\Pj xPªynJ\j Fxm TotTftJPT ßpPTJPjJ xo~ @PrJ K\ùJxJmJh TrJr k´P~J\j rP~PZÇ Vf ßlms∆~JKrPf xMAla ßoPxK\Ä KxPˆPor oJiqPo 35Ka nM~J mJftJ kJKbP~ ßlcJPru Kr\Jnt mqJÄT Im KjC A~PTt rJUJ mJÄuJPhPvr 100 ßTJKa cuJr xKrP~ ßluJr ßYÓJ y~Ç Fr oPiq kJÅYKa ßoPxP\ @a ßTJKa 10 uJU cuJr pJ~ KlKuKkP¿r FTKa mqJÄPTÇ @r @PrT @PhPv vsLuïJ~ kJbJPjJ y~ 20 uJU cuJrÇ vsLuïJ~ kJbJPjJ Igt @aTJPjJ ßVPuS KlKuKkP¿r mqJÄPT pJS~J IPgtr ßmKvr nJVA ˙JjL~ oMhsJ~ mhPu \M~Jr ßaKmu WMPr YPu pJ~ jJVJPur mJAPrÇ fJr KTZM IÄv

IMRAN TRAVELS 79159

C≠JPrr kr xŒ´Kf mJÄuJPhv ßlrf ßkP~PZÇ Kmvõ\MPz @PuJKYf F WajJ~ xoJPuJYjJr oMPU VnjtPrr kh ZJzPf mJiq yj @KfCr ryoJjÇ ßTªsL~ mqJÄPTr vLwt kptJP~ @jJ y~ mz irPjr rhmhuÇ hM'\j ßckMKa Vnjtr @mMu TJPvo S jJ\Kjj xMufJjJS khfqJPV mJiq yjÇ oJPYt xrTJPrr kã ßgPT Vbj TrJ y~ Kfj xhPxqr fh∂ TKoKa, pJr k´iJj TrJ y~ xJPmT Vnjtr lrJxCK¨jPTÇ KfKj Vf 30 ßo SA k´KfPmhj ßh~Jr kr IgtoπL mPuKZPuj, KrPkJPat pJ @PZ, fJ ImvgqA k´TJv TrJ yPmÇ Frkr TP~T hlJ xo~ KhP~S TgJ rJPUjKj IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyfÇ xmtPvw Vf ßxP¡’Pr k´KfPmhj k´TJv TrJr Khj KbT TPr KhPuS KfKj kPr fJr Im˙Jj ßgPT xPr pJjÇ FKhPT, @∂\tJKfT mJftJ xÄ˙J Vf 8 KcPx’r

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY

Low Cost Travel Agent. Hajj & Umrah Specialist

Appointed Agent

We are the highest selling agents of Biman Bangladesh, ask for special offers

Special Offer Dhaka from £475 Dubai from £350 Open 7 days a week

UMRAH - UMRAH - UMRAH

MINISTRY OF HAJJ APPROVED AGENT 5 NIGHTS SPECIAL PACKAGE FROM £595 (Terms 7 conditions apply) WORLDWIDE HOLIDAY - SPECIAL OFFER

Antalya, Turkey from £200 / Malaga, Spain from £210

Worldwide offers: www.imrantravels.co.uk

Please contact:

0207 375 0800 or 0207 375 0500 Mob: 07984 959885 / 07828 235600 Email: imrantravels@hotmail.com

07770 452 128

FT xÄmJPh \JjJ~, mJÄuJPhv mqJÄPTr Kr\Jnt YMKrr WajJ~ mqJÄPTr kJÅY TotTftJr hJK~Pfô ImPyuJr k´oJe KoPuPZÇ @AjoπL @KjxMu yTPT C≠íf TPrA fgqKa ßh~ mJftJ xÄ˙JKaÇ ßxmJr @KjxMu yT mPuKZPuj, FKa xyPpJKVfJr IÄvÇ fhP∂r IV´VKfr KmwP~ @orJ fJPhr fggq ßhPmJÇ pKhS Fr @PV IgtoπL mPuKZPuj ßTJPjJ fgq ßh~J yPm jJÇ kPr Imvq KfKj KjP\S SA Im˙Jj ßgPT xPr @PxjÇ ßTªsL~ mgqJÄPTr Kr\Jnt ßgPT YMKr pJS~J IPgtr ßmKvr nJVaJ KlKrP~ @jPf mJÄuJPhPvr ßp k´KfKjKihu xŒ´Kf KlKuKk¿ xlr TPr, fJr ßjfífô KhP~KZPuj @AjoπL @KjxMu yTÇ SA xlr ßvPw ßhPv KlPr KfKj mPuKZPuj, YMKr pJS~J Kr\JPntr mJKT xJPz Z~ ßTJKa cuJr C≠JPr KlKuKk¿ xrTJPrr oJigqPo Kr\u ToJKvt~Ju mqJÄKTÄ TrPkJPrvjPT (@rKxKmKx) ÈmJigq TrJ pJPm'Ç


08 UmrJUmr

16 - 22 December 2016 m SURMA

Kf˜Jr kJKj k´fqJyJr TPr nJrPfr 13 uJU FTr mJÄuJPhv IÄPv \KoPf ßxPYr mqm˙J iM-iM mJuMYr dJTJ, 12 KcPx’r - nJrf IKnjú Kf˜J jhLr Skr ÊiM mJÅi-mqJrJ\A j~, 200 KTPuJKoaJPrr ßmKv UJuUjj TPr Kf˜Jr kJKj xKrP~ KjPòÇ Fxm UJu mJ TqJPju KhP~ 13 uJU FTPrr ßmKv \KoPf ßxY ßh~Jr mqm˙J TrJ yP~PZÇ nJrf kKÁomPñr hJK\tKuÄP~ Kf˜J jhLPf @PrTKa ßxY S KmhMq“ C“kJhj k´T· KjotJe TPrPZÇ F ZJzJ fJr IÄPvr Kf˜J jhLPf 31Ka \uKmhMq“ k´T· mJ˜mJ~Pjr kKrT·jJ yJPf KjP~PZÇ nJrfL~ kJKjxŒh KmnJPVr FTKa SP~mxJAa ßgPT \JjJ pJ~, Kf˜J jhL ßTªs TPr ßoJa kJÅYKa UJu mJ TqJPju k´T· mJ˜mJ~Pjr TJ\ FKVP~ YPuPZÇ FèPuJ yPuJ∏ Kf˜J-oyJjªJ oNu TqJPju, oyJjªJ k´iJj TqJPju, cJCT jVr k´iJj TqJPju, jJVr aJñj k´iJj TqJPju S Kf˜J-\udJTJ k´iJj TqJPjuÇ Fr oPiq nJrf V\uPcJmJ~ Kf˜Jr Skr ßp mqJrJ\ KjotJe TPrPZ fJr lPu Kf˜Jr nJrfL~ IÄv ÊÏ oSxMPo kJKjr @iJPr @r Kf˜Jr mJÄuJPhv IÄv iM-iM mJuMYPr kKref y~Ç F @iJr ßgPT kJKj xKrP~ ßj~Jr \jq ‰fKr ÈKf˜J-oyJjªJ oNu TqJPju'-Fr xJyJPpq ÊÏ oSxMPo Kf˜Jr k´mJy ßgPT 1500 KTCPxT kJKj oyJjªJ jhLPf KjP~ pJPòÇ Kf˜J-oyJjªJ KuÄT TqJPjPur ‰hWqt k´J~ 26 KTPuJKoaJrÇ F TqJPjPur oJiqPo mZPr k´J~ 73 yJ\Jr ßyÖPr ßxY ßh~J yPòÇ Fr Kmfre UJPur xÄUqJ 10KaÇ F xÄPpJV UJu ßgPT \ukJAèKz, hJK\tKuÄ, kKÁo KhjJ\kMr, ßTJYKmyJr, oJuhJy ß\uJr TíKw\KoPf ßxPYr \jq kJKj k´fqJyJr TPr KjP~ pJS~J yPòÇ F

UJuKar oPiq TruJ, Kjo, xJÉ, TrPfJ~J S ß\JzJkJKj jhL rP~PZÇ Fxm jhLr Skr IqJTMAcJÖ (TíK©o kJKjk´eJuL) ‰fKr TrJ yP~PZÇ @iMKjT TJKrVKrPf ‰fKr IqJTMAcJPÖr KjY KhP~ mP~ YPuPZ jhL, Skr KhP~ UJuÇ F k´TP· mq~ yP~PZ 15 ßTJKa ÀKkÇ FKhPT, oyJjªJ k´iJj TqJPjPur ‰hWqt 32 KTPuJKoaJPrr ßmKvÇ F TqJPjPur oJiqPo mZPr k´J~ 71 yJ\Jr ßyÖPr ßxY ßh~J yPòÇ Fr Kmfre UJPur xÄUqJ 13KaÇ cJCT jVr k´iJj TqJPjPur ‰hWqt 80 KTPuJKoaJPrr ßmKvÇ F TqJPjPur oJiqPo mZPr k´J~ 95 yJ\Jr ßyÖPr ßxY ßh~J yPòÇ Fr Kmfre UJPur xÄUqJ 18KaÇ jJVr aJñj k´iJj UJPu ‰hWqt 42 KTPuJKoaJPrr ßmKvÇ Fr oJiqPo mZPr FT uJU 16 yJ\Jr ßyÖPrr ßmKv \KoPf ßxY ßh~J yPòÇ Fr Kmfre UJPur xÄUqJ @aKaÇ Kf˜J-\udJTJ k´iJj TqJPjPur ‰hWqt 30 KTPuJKoaJPrr ßmKvÇ Fr oJiqPo 58 yJ\Jr ßyÖPrr ßmKv \KoPf ßxY ßh~J yPòÇ Fr Kmfre UJPur xÄUqJ Z~KaÇ k´J¬ fPgq \JjJ ßVPZ, nJrf V\uPcJmJr kr kKÁomPñr hJK\tKuÄP~ Kf˜J jhLPf @PrTKa ßxY S KmhMq“ CkJhj k´TP·r TJ\ ßvw TPrPZÇ FTA jhLPf fJrJ F rTo @PrJ YJrKa k´T· IjMPoJhj TPrPZÇ nJrf fJr IÄPvr Kf˜J jhLPf 31Ka k´T· mJ˜mJ~Pjr kKrT·jJ yJPf KjP~PZÇ Fxm k´TP·r oJiqPo fJrJ @VJoL 10 mZPr 50 yJ\Jr ßoVJS~Ja KmhMq“ C“kJhj S ßxY xŒ´xJre TrPmÇ F k´TP·r lPu Kf˜J jhLr nJKaPf kJKjk´mJy @PrJ ysJx kJPmÇ FPf mJÄuJPhv IÄPv kJKj xïa míK≠ kJPmÇ

rJ\vJyL KmvõKmhqJuP~r kKrPmvKmùJj AjKˆKaCPar xJPmT kKrYJuT IiqJkT c. ßoJ: xrS~Jr \JyJj x\u mPuj, nJrf-mJÄuJPhPvr oiq KhP~ k´mJKyf IKnjú jhLèPuJ @∂\tJKfT jhL KyPxPm KYK¤fÇ lPu Fxm jhLr C\JPj KTZM TrPf yPu @∂\tJKfT @Aj ßoPjA fJ TrPf yPmÇ KT∂á nJrf F @APjr ßTJPjJ ßfJ~JÑJA TrPZ jJÇ fJrJ IKnjú jhL Kf˜J~ mÉ xÄUqT ImTJbJPoJ KjotJe TPr ßxY k´T· S KmhMq“ C“kJhPjr TJP\ mqmyJr TrPZÇ Fr Km„k k´nJPm mJÄuJPhPvr rÄkMr IûPu Kf˜Jxy IPjT jhLA ÊKTP~ pJ~Ç jhL fLPrr \jmxKfèPuJ kJKj xïPar TJrPe ÉoKTr oMPU kPzPZÇ ßjRkKrmyj mº yP~ ßVPZÇ Kf˜J ImmJKyTJ~ ImK˙f ßhPvr k´iJj Kf˜J ßxY k´T· ˙Kmr yP~ kPzPZÇ jhL KmPvwùrJ oPj TrPZj, Kf˜Jr C\JPj nJrf FrA oPiq IxÄUq k´T· KjotJe TPrPZÇ @PrJ k´T· KjotJeJiLj rP~PZÇ Fxm k´TP·r k´KfKâ~J~ Kf˜Jr nJKaPf kJKjr k´mJy @PrJ ToPmÇ mJÄuJPhv IÄPv mJzPm xïaÇ Kf˜J~ kJKjk´mJy ToJ~ mJÄuJPhv IûPur iruJ, WJWa, poMPjvõrL, @KUrJ, hMiTMoJr, mMKz Kf˜Jxy poMjJ jhLr kJKjk´mJy TPo pJPmÇ rÄkMr S mèzJ IûPu nNVPntr kJKjr ˜r IPjT KjPY ßjPo ßVPZÇ Ijq KhPT Kf˜J~ kptJ¬ kJKj jJ kJS~J~ ßhPvr xmtmíy“ Kf˜J ßxY k´T· ˙Kmr yP~ kPzPZÇ ßxY k´T· FuJTJ~ xJf uJU ßyÖPr k´Kf mZr ÊÏ oSxMPo kJKjr fLms xïa KmrJ\ TPrÇ F TJrPe Vf TP~T mZPr F IûPur yJ\Jr yJ\Jr ßTJKa aJTJr ãKf yP~PZ, pJ F IûPur IgtjLKfPT âPoA kñM TPr KhPòÇ


UmrJUmr 9

SURMA m 16 - 22 December 2016

jJ'VP† mñmºá S k´iJjoπLr ZKm nJXYár TrPuj @'uLV ßjfJrJ! dJTJ, 13 KcPx’r - jJrJ~eV† KxKa TrPkJPrvPjr 11 j’r S~JPct TJCK¿ur k´JgtLr KjmtJYjL TqJPŒ yJouJ YJKuP~ k´JgtLPT oJrir FmÄ mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJj S k´iJjoπL ßvU yJKxjJr ZKm nJXYMPrr IKnPpJV CPbPZ ˙JjL~ @S~JoL uLV ßjfJPhr KmÀP≠Ç 12 KcPx’r, ßxJomJr hMkMPr vyPrr mrlTu oJbxÄuVú uJKao k´fLPT TJCK¿ur k´JgtL pMmuLV ßjfJ Sor QU~Jo YûPur KjmtJYjL TqJPŒ F WajJ WPaÇ FTA S~JPct KmFjKk ßjfJ TJCK¿urPhr kPã TJ\ TrJ KjP~ KmPrJPir ß\r iPrA F yJouJr WajJ WPa mPu IKnPpJPV \JjJ ßVPZÇ F WajJ~ SA FuJTJ~ CP•\jJ KmrJ\ TrPZÇ fPm YûPur xPñ yJfJyJKfr TgJ ˝LTJr TrPuS mñmºM S k´iJjoπLr ZKm nJXYMPrr IKnPpJV I˝LTJr TPrPZj @S~JoL uLPVr ßjfJrJÇ yJouJr KvTJr TJCK¿ur k´JgtL pMmuLV ßjfJ Sor QU~Jo Yûu \JjJj, ßxJomJr xTJu 10aJr KhPT KfKj mJKz ßgPT ßmr yS~Jr xo~ ßhUPf kJj @S~JoL uLPVr KTZM ßjfJTotL ßjRTJ k´fLPT ßnJa YJS~Jr kJvJkJKv fJr Ijqfo k´KfƪôL TJCK¿ur k´JgtL S KmFjKk ßjfJ \oPvr @uL ^≤Mr kPãS ßnJa YJAPZjÇ F ZJzJ fJPhr KoKZPu fUj SA KmFjKkk∫L TJCK¿ur k´JgtLr mz nJA o†Mr ßyJPxjS KZPujÇ fUj KfKj Fr k´KfmJh TrPu TP~T\j @S~JoL uLV ßjfJr xPñ fJr mJKVõf§Jr WajJ WPaÇ kPr KfKj ßxUJj ßgPT fJr KjmtJYjL TqJPŒ (S~Jct @S~JoL uLPVr TJptJu~) YPu @PxjÇ hMkMr xJPz 12aJr KhPT TqJPŒ mPx vyPrr kMrJfj ßTJat˙ rqJm-11 TJptJuP~ Totrf TrPkJrJu ßoJ: ACjMPZr xPñ TgJ muKZPujÇ F xo~ IfKTtf @S~JoL uLV ßjfJ vJy\JoJu, oJuM, \Kxo, \JyJñLr, fkM, oJymMm, KuÄTj, \JPmhxy @PrJ TP~T\j fJr KjmtJYjL TqJPŒ dMPT yJouJ YJKuP~ fJPT FPuJkJfJKz KTu, WMKw, uJKg S uJKb KhP~ oJrir TrPf gJPTÇ fJPT mJÅYJPf FPx IKu S dJuM jJPo

pMmuLPVr hMA TotLS @yf yP~PZjÇ SA xo~ fJrJ YûPur \JoJTJkz KZÅPz ßlPuÇ SA xm @S~JoL uLV jJoiJrL mñmºM, k´iJjoπL ßvU yJKxjJr ZKm FmÄ ßY~JrPaKmu nJXYMr TPrÇ k´fqãhvtL rqJm-11 TrPkJrJu ßoJ: ACjMZ \JjJj, KfKj fUj ßnfPrr ÀPo mPx TgJ muKZPujÇ ybJ“ TPrA Z~-xJf\j ßuJT TPã dMPT YûuPT oJrir TrPf gJPTÇ fPm TL TJrPe fJPT oJrir TrPZ fJ KfKj muPf kJPrjKjÇ SA xo~ KfKj mJiJ ßh~Jr ßYÓJ TPrS mqgt yjÇ kPr Umr ßkP~ YûPur ßuJT\j ßVPu KfKj ßmKrP~ pJjÇ F KhPT Umr ßkP~ xhr oPcu gJjJr SKx @xJhMöJoJPjr ßjfíPfô FTKa Kao WajJ˙u kKrhvtj TPrPZÇ @S~JoLuLV ßjfJ \JyJñLr \JjJj, ßxJomJr xTJPu @S~JoL uLPVr ßTªsL~ TKoKar KvãJ S oJjmxŒhKmw~T xŒJhT xJoZMjúJyJr YJkJPT KjP~ ˙JjL~ @S~JoL uLV S xyPpJVL xÄVbPjr ßjfJTotLrJ jJKxPTr 11 j’r S~JPct @S~JoL uLPVr ßo~r k´JgtL cJ. ßxKujJ yJ~J“ @AnLr ßjRTJ k´fLPTr kPã VexÄPpJV TrKZPujÇ F xo~ pMmuLV ßjfJ Sor QU~Jo Yûu fJr kPã VexÄPpJPV jJ @xJ~ TP~T\j @S~JoL uLV ßjfJTotLPT VJuJVJu TrPf gJPTÇ fUj Yûu @S~JoL uLV ßjfJ oJPuJ, oJymMm S rJPxuPT oJrir TPrÇ @yf rJPxu yJxJkJfPu KYKT“xJS KjP~PZÇ kPr @S~JoL uLV ßjfJ xJoZMöJoJj nJwJjL fJr xPñ TgJ muPf ßVPu Yûu fJPT rJ\JTJr mPu @UqJK~f TrPu fUj nJwJjLr xPñ gJTJ ßjfJTotLrJ K㬠yP~ YûPur xPñ yJfJyJKfPf Ku¬ y~Ç fPm SA xo~ @S~JoL uLPVr ßTJPjJ ßuJT\j mñmºMr ZKm nJXYMr TPrKjÇ Sor QU~Jo Yûu FT\j oJhTPxmLÇ ßx KjP\A mñmºMr ZKm nJXYMr TPr @oJPhr Skr YJKkP~ KhPf ßYÓJ TrPZÇ xhr oPcu gJjJr SKx @xJhMöJoJj \JjJj, F KmwP~ IKnPpJV ßkPu @AjVf khPãk ßj~J yPmÇ

ÃoPe KmKiKjPwi fMPu KjPò \JkJj - IgtoπL

@V ßgPTA mJÄuJPhPv @xJ-pJS~J TrPfjÇ oJ^UJPj KTZMaJ ßZh kPzKZuÇ FUj ßxKa ˝JnJKmTÇ mqmxJ~LPhr oPfJ xrTJKr kptJP~S IKYPrA @xJ-pJS~J ÊÀ yPmÇ KfKj mPuj, ßyJPu @Kat\JPjr WajJr kr \JkJPjr ßTJPjJ k´KfKjKi mJÄuJPhPv xlPr @PxjKjÇ fJPhr xJPg @PuJYjJr k´P~J\j yPu gJAuqJ¥, KxñJkMr ßpPf yP~PZÇ Vf 1 \MuJA mjJjLPf ImK˙f ßyJPu @Kat\Jj TqJPl S ßmTJKrPf xπJxLrJ yJouJ YJuJ~Ç FPf pJrJ oJrJ pJj fJr oPiq \JkJKjrJ KZPuj xJf\jÇ fJPhr xmJA ßoPasJPru k´TP· krJovtT KyPxPm TJ\ TrJr \jq FUJPj FPxKZPujÇ \JkJPjr KjPwiJùJ TL irPjr KZu∏ xJÄmJKhTPhr F k´Pvúr \mJPm IgtoπL mPuj, F ßãP© KuKUf ßTJPjJ ߈aPo≤ KZu jJÇ fPm ßhvKar jJVKrTPhr xfTtfJr xJPg YuJPlrJ TrPf KjPhtv ßh~J yP~KZuÇ IgtoπL @PrJ mPuj, SA WajJr kr mJÄuJPhPv \JkJKj ßTJPjJ k´TP·r ßTJPjJ TJ\ @aPT KZu jJÇ @orJ ßYP~KZ mJÄuJPhPv KmKjP~JPVr oJPTtaKa mz TrPfÇ KmKjP~JPVr ßãP© \JkJPjr èÀfôkNet nNKoTJ @PZÇ Fr oiq KhP~ mJÄuJPhPv KmKjP~JV mJzJPjJr uãq FUj xy\ yPmÇ Kr\Jnt YMKrr mqJkJPr Kx@AKc fh∂ KjP~ k´vú TrJ yPu IgtoπL mPuj, ÈmJÄuJPhv mqJÄPTr Kr\Jnt YMKrr KmwP~ Kx@AKcr k´KfPmhj @Ko ßhKUKjÇ TJP\A F KmwP~ @Ko ßTJPjJ o∂mq TrPf kJrm jJÇ'

dJTJ, 12 KcPx’r - mJÄuJPhPv ÃoPer Skr @PrJKkf KmKiKjPwi \JkJj k´fqJyJr TPr KjPò mPu \JKjP~PZj IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyfÇ KfKj mPuPZj, Vf 1 \MuJA ßyJPu @Kat\JPj xπJxL yJouJr kr \JkJj fJPhr jJVKrTPhr Skr FT irPjr ßrKˆsTvj (KmKiKjPwi) @PrJk TPrKZuÇ KT∂á FUj \JkJj xrTJr fJ k´fqJyJr TPr ßjPm mPu \JKjP~PZÇ YuKf oJPxr 7-9 fJKrPU \JkJj xlr TPrPZj IgtoπLÇ vKjmJr ßhPv KlPrPZj KfKjÇ 11 KcPx’r xKYmJuP~ xJÄmJKhTPhr xJPg @uJkTJPu KfKj Fxm TgJ mPujÇ IgtoπL mPuj, \JkJj xlPrr xo~ ßx ßhPvr IgtoπL S \JATJr ßk´KxPcP≤r xJPg @oJr ‰mbT yP~PZÇ fJrJ @oJPhr \JKjP~PZ, mJÄuJPhPv mrmJxrf @oJPhr jJVKrPTrJ FUj oMÜÇ ßyJPu @Kat\JPjr WajJr kr @orJ fJPhr xfTtfJr xJPg YuJPlrJ TrPf mPuKZuJoÇ SA WajJr kr KjrJk•J KjKÁPf xrTJPrr ßp CPhqJV KjP~KZu, fJPf @orJ (\JkJj) x∂áÓÇ @oJPhr @˙J KlPr FPxPZ FmÄ n~nLKf ßTPa ßVPZÇ KfKj mPuj, \JkJPjr mqmxJ~LrJ ßfJ IPjT


10 UmrJUmr

16 - 22 December 2016 m SURMA

mKot ßxjJr fJ§m:

SkJPr @Kor FkJPr lKTr dJTJ, 12 KcPx’r - vJroLj @rJ (9), A~JKZr (7), lrKojJ (4) S jAoJrJ (2) F YJr KvÊx∂JjPT mMPT @ÅTPz iPr ßU~JKrk´JÄ V´Jo ßgPT kJKuP~ FPx TMfMkJuÄ mK˜Pf @vs~ ßj~J KlPrJ\J ßmVo (28) TJjúJ \Kzf TP£ mPuj, fJr ˝JoL @mMu lP~\ (35) FT\j mqmxJ~L KZPujÇ ßU~JKrk´JÄ V´JPo fJr KZu mz FTKa TJkPzr ßhJTJjÇ rJPf ßhJTJj ßgPT mJKz ßlrJr kr krA mKot ßxjJrJ fJPT iPr KjP~ pJ~Ç kr Khj ÊPjKZ fJPT ßoPr ßluJ yP~PZÇ kMÀw\j ßTC jJ gJTJr TJrPe fJPT YJr ßZPuPoP~ KjP~ IPjT TPÓ Khj TJaJPf yPòÇ Ikr KhPT TJjúJ\Kzf TP£ Ko~JjoJPrr oÄcM \J’MKj~J oJhrJxJr oMyJP¨x oJSuJjJ ZJPmr @yoh (70) mPuj, Ko~JjoJPrr mKot ßxjJ kMKuv S rJUJAj pMmPTrJ fJ§m YJKuP~ @èj KhP~ kMKzP~ ßlPuPZÇ xmt˝ yJKrP~ @\ kPgr lKTr mPj ßVKZÇ @oJr ßYJPUr xJoPj pMmfL TjqJPT iwte TPrPZÇ mJiJ KhPf ßVPu hMA ßZPuPT VuJPTPa yfqJ TrJ yP~PZÇ KfKj @PrJ mPuj, fJr V´JPo vfJKiT WrmJKz KZuÇ FT rJPfr @èPj kMPz Kj”Pvw TPr ßluJ yP~PZ xm TKa kKrmJrPTÇ yfqJ, iwte, èKuKm≠ TPr @yf TrJ yP~PZ SA V´JPor pMmTpMmfLPhrÇ fJPhr V´JPor IPjPTA TMfMkJuÄ ßrJKyñJ mK˜Pf @vs~ KjP~PZjÇ KT∂á FUJPj rJf TJaJPjJr \J~VJ ßjA, ßUP~ jJ ßUP~ Khj TJaJPf yPò KvÊ KTPvJr S mP~Jmí≠ jJrL-kMÀwPTÇ oÄcM Ko~J\JAjúqJr ßWJjJ ßgPT @xJ ˝JoLyJrJ oKr~o UJfMj (32) \JjJ~, 10-12Ka Wr KjP~ fJPhr FTKa V´JoÇ FTaM Kj\tj FuJTJ yS~Jr TJrPe FfKhj mKot ßxjJPhr ßYJU kPzKj SA V´JPor SkrÇ Vf vKjmJr xTJPu xJf-@a\j mKot ßxjJ kMKuv S rJUJAj pMmPTr FTKa hu fJPhr V´JPo yJouJ YJKuP~ mJKz mJKz dMPT xyJ~ xŒh

uMakJa TPrÇ pJS~Jr xo~ fJr ˝JoL xKuo CuäJyPT (32) iPr KjP~ pJ~Ç kMKzP~ ßh~J y~ mxfmJKzKaÇ FTA V´JPor ‰f~mJ UJfMj (26) \JjJ~, motL ßxjJrJ fJr ˝JoL ßoRunL FTrJoPT ßYJPUr xJoPj VuJPTPa yfqJ TPrÇ kJPvr mJKzr fJxKoj (26) \JjJ~, mKot ßxjJrJ fJr ˝JoL @K\\Mr ryoJjPT ‰kvJKYT TJ~hJ~ oJrir TPr @èPj kMKzP~ ßh~J WPrr oPiq KjPãk TPrÇ k´J~ @a kKrmJPrr 50 xhPxqr ßrJKyñJrJ @vs~ KjP~PZj TMfMkJuÄ mK˜r 2jÄ mäPTr ßoJyJÿh @uLr ^MkKr mJKzPfÇ xJÄmJKhTPhr ˝\j yJrJPjJr fgq ßh~Jr xo~ IPjTPTA yJCoJC TPr TJÅhPf ßhUJ ßVPZÇ oÄcM yJKfrkJzJ V´JPor \Jlr ßyJPZPjr ßoP~ @xoJ ßmVo (16) \JjJ~, oVPxjJrJ fJPhr mJKzPf dMPT mJmJr IjMkK˙KfPf fJPT iwte TPrPZÇ F xo~ mJiJ ßh~Jr ßYÓJ TrPu oJ oPjJ~JrJ ßmVoPT (30) motL ßxjJrJ fJr ßYJPUr xJoPj KjootnJPm VuJ ßTPa yfqJ TPrÇ FToJ© ßZJa ßmJjPT ßTJPu KjP~ FkJPr YPu FPxKZÇ @vs~ KjP~KZ TMfk M JuÄ mK˜r FT @®L~r mJKzPfÇ @\ hMA Khj iPr @Ko S @oJr ßmJjPT KjP~ ßUP~ jJ ßUP~ FT TJkPz ßTJPjJ rTo Khj TJaJKòÇ PU~JKrk´JÄ V´JPor \~jJm KmKm (25) \JjJ~, fJr ˝JoL ACxMk @uL S @zJA mZPrr ßZPu KxrJ\Mu ßoJ˜lJPT mKot ßxjJrJ @èj KhP~ kMKzP~

ßoPrPZÇ ßx \JjJ~, fJPhr 15 FTr \Kor iJj @èj KhP~ kMKzP~ ßlPuPZÇ uMakJa TrJ yP~PZ k´J~ 50Ka VÀ, ZJVu, oKywÇ yJPf KTZM aJTJ KZu, Kfj ßZPuPT mJÅYJPf Ko~JjoJPrr TMKorUJuL yP~ CuMmKj~J xLoJ∂ KhP~ YJr Khj ßyÅPa TMfMkJuÄ mK˜Pf @vs~ KjP~KZÇ VfTJu mMimJr xTJPu CKU~Jr TMfMkJuÄ ßrJKyñJ mK˜ WMPr TqJPŒ @vs~ ßj~J ßrJKyñJPhr xJPg TgJ mPu Fxm fgq \JjJ ßVPZÇ CKU~J ßrJKyñJ k´fqJmJxj xÄV´Jo TKoKar @øJ~T Iiqã yJKohMu yT ßYRiMrL \JjJj, k´Pmv k´KfPrJPi KmK\Km, kMKuv, ßTJˆVJctxy KmKnjú @Ajví⁄uJ mJKyjL f“kr gJTJr krS ßrJKyñJPhr k´Pmv ImqJyf rP~PZÇ FofJm˙J~ Fxm ßrJKyñJPhr ©JexJoV´L KhP~ xyPpJKVfJ TrJ yPu ßrJKyñJ IjMk´PmPv C“xJKyf TrJ yPò mPu k´fL~oJj y~Ç fJA ßrJKyñJPhr KYK¤f TPr FPhr pgJpg UJhq S oJjKmT ßxmJ KhP~ Ko~JjoJPr ßlrf kJbJPjJ k´P~J\j mPu KfKj hJKm TPrjÇ TémJ\Jr 34 KmK\Kmr IKijJ~T ßu. TPjtu AorJj CuäJy xrTJr xJÄmJKhTPhr \JjJj, 1 KcPx’r ßgPT 6 KcPx’r kpt∂ ßTJPjJ ßrJKyñJ @aT y~KjÇ fPm 1 jPn’r ßgPT F kpt∂ 482 \j ßrJKyñJPT @aT TPr Ko~JjoJPr ßlrf kJbJPjJ yP~PZÇ k´Pmv k´KfPrJPi xLoJP∂r @PrJ FTJKiT kP~P≤ KmK\Kmr j\rhJKr mJzJPjJ yP~PZÇ


UmrJUmr 11

SURMA m 16 - 22 December 2016

YJr oJPx mJKe\q WJaKf 29 yJ\Jr ßTJKa aJTJ dJTJ, 12 KcPx’r - keq mJKe\q WJaKf Khj Khj ßmPzA YuPZÇ YuKf IgtmZPrr k´go YJr oJPx (\MuJA-@Vˆ) mJKe\q WJaKf yP~PZ 28 yJ\Jr 824 ßTJKa aJTJ, pJ @PVr IgtmZPr KZu 25 yJ\Jr 645 ßTJKa aJTJÇ IgtJ“ YJr oJPx mJKe\q WJaKf ßmPzPZ Kfj yJ\Jr 176 ßTJKa aJTJÇ KmPväwPTrJ \JKjP~PZj, oNuijL pπkJKf @ohJKj TPo ßVPuS KmuJx\Jf keq @ohJKj ßmPz ßVPZÇ F TJrPe @ohJKj mq~ ToPZ jJÇ Fr xJoKV´T k´nJm kzPZ keq mJKe\q WJaKfPfÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr kKrxÄUqJj oPf, YuKf IgtmZPrr k´go YJr oJPx keq @ohJKjPf mq~ yP~PZ FT yJ\Jr 439 ßTJKa cuJr, pJ @PVr mZPrr FTA xoP~ KZu FT yJ\Jr 333 ßTJKa cuJrÇ IgtJ“ FT mZPr @ohJKj mq~ ßmPzPZ k´J~ 8 vfJÄvÇ KmkrLPf rlfJKj mq~ ßmPzPZ xJPz 6 vfJÄvÇ YuKf IgtmZPrr k´go YJr oJPx rlfJKj @~ yP~PZ FT yJ\Jr 79 ßTJKa cuJr, pJ @PVr IgtmZPrr FTA xoP~ KZu FT yJ\Jr 13 ßTJKa cuJrÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr kKrxÄUqJj KmPväwe TrPu ßhUJ pJ~, mJKe\q WJaKf Khj Khj mJzJr Ijqfo TJre yPuJ @ohJKj mq~ ßmPz pJS~JÇ k´Kf mZr ßp yJPr @ohJKj mq~ mJzPZ, SA yJPr rlfJKj @~ yPò jJÇ lPu Fr xJoKV´T k´nJm kzPZ keq mJKe\q WJaKfPfÇ mqJÄTJrrJ \JKjP~PZj, mJKe\q WJaKfr k´nJm @kJff ßhPv kzPZ jJÇ TJre KmKjP~JV ˙KmrfJr oJP^ mqJÄTèPuJ rlfJKj @~, ßrKoaqJ¿ S IjqJjq xJKntx YJP\tr oJiqPo ßp kKroJe ‰mPhKvT oMhsJ @yre TrPZ fJ TJP\ uJVJPf kJrPZ jJÇ cuJPrr YJKyhJ jJ gJTJ~ @∂”mqJÄT oMhsJmJ\JPrS cuJr KmKâ TrPf kJrPZ jJ mqJÄTèPuJÇ mqJÄTèPuJ mJiq yP~ mJÄuJPhv mqJÄPTr TJPZ cuJr KmKâ TrPZÇ FPf ‰mPhKvT oMhsJr Kr\Jnt ßmPz pJPòÇ FPf @kJff ‰mPhKvT mJKe\q WJaKfr k´nJm kzPZ jJÇ KT∂á ßhPv KmKjP~JV kKrPmv KlPr FPu ‰mPhKvT oMhsJr YJKyhJ ßmPz pJPmÇ Fr xrJxKr k´nJm kzPm ‰mPhKvT oMhsJmJ\JPrÇ @ohJKj mqP~r fMujJ~ rlfJKj @~ jJ mJzPu mJKe\q WJaKf @PrJ ßmPz pJPmÇ FKhPT keq mJKe\q WJaKfA mJzPZ jJ,

mJzPZ ßxmJ mJKe\q WJaKfr mq~SÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr kKrxÄUqJj KmPväwe TrPu ßhUJ pJ~, ßhPvr ßpPTJPjJ xoP~r fMujJ~ F ßmfjnJfJ mq~ ßmPz ßVPZÇ @r FA xMmJPh ßhPvr ßxmJoNuq UJPf mq~ ßmPzPZÇ Fr k´nJm kPzPZ YuKf KyxJPmr nJrxJPoqÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr xmtPvw kKrxÄUqJj oPf, YuKf IgtmZPrr k´go k´JK∂PT (\MuJAPxP¡’r) ßxmJ UJPf KmPhvL jJVKrTPhr ßmfjnJfJ kKrPvJi TrJ yP~PZ 168 ßTJKa 40 uJU cuJrÇ Fr KmkrLPf @~ yP~PZ oJ© 84 ßTJKa 40 uJU cuJrÇ F KyxJPm ßxmJ UJPf WJaKf rP~PZ 84 ßTJKa cuJrÇ @PVr mZPrr FTA xoP~ ßxmJ UJPfr WJaKf KZu 59 ßTJKa cuJrÇ keq mJKe\q WJaKf S ßxmJ UJPfr WJaKf I˝JnJKmT yJPr ßmPz pJS~J~ YuKf KyxJPmr nJrxJoq EeJ®T yP~ kPzPZÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr kKrxÄUqJj KmPväwe TrPu ßhUJ pJ~, YuKf IgtmZPrr k´go k´JK∂PT YuKf KyxJPmr nJrxJoq yP~PZ EeJ®T 50 ßTJKa 40 uJU cuJr, ßpUJPj @PVr mZPrr FTA xoP~ CÆí• KZu 166 ßTJKa cuJrÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr xÄKvÓ xN© \JKjP~PZ, ßxmJ UJPf I˝JnJKmT yJPr mq~ ßmPz ßVPZÇ ßxA xJPg rlfJKj @~ ToPZÇ kJvJkJKv ßmxrTJKr KmKjP~JV jJ mJzPuS ybJ“ @ohJKj mq~ ßmPz ßVPZÇ FrA lPu YuKf KyxJm EeJ®T yP~ kPzPZÇ xÄKväÓ xN© \JKjP~PZ, ßhPv ybJ“ TPr KmPhvL jJVKrTPhr TotTJ§ ßmPz ßVPZÇ ßhPvr ‰frL ßkJvJT UJfxy KmKnjú ßxÖPr k´KfPmvL ßhvxy KmKnjú ßhPvr jJVKrPTrJ YJTKrPf dMPT kzPZÇ Fr lPu KmPhvL jJVKrTPhr ßmfjnJfJ mq~ ßmPzPZÇ @r FaJA CPÆPVr TJre mPu oPj TrPZj xÄKväÓrJÇ ßTjjJ, k´Kf mZr ßhPvr vsomJ\JPr jfMj 20 ßgPT 25 uJU vsKoT @xPZÇ KT∂á KmhMq“-VqJxxy ImTJbJPoJ xMKmiJr InJm S rJ\QjKfT IK˙KfvLufJr oJP^ mKitf yJPr KmKjP~JV yPò jJÇ lPu Totão vsKoPTr xÄUqJ mJzPuS TotPãP© xMPpJV mJzPZ jJÇ F kKrK˙KfPf ßmPz pJPò ßmTJrPfôr yJrÇ F xo~ ßhPvr TotPãP© KmPhvL vsKoT dMPT kzPu ßmTJrPfôr yJr @PrJ ßmPz pJPm, pJ ßhPvr IgtjLKfr \jq ßoJPaS xMUTr yPm jJÇ


12 UmrJUmr

16 - 22 December 2016 m SURMA

FTJ•Prr oMKÜPpJ≠J ß\ox KuS lJrèxj

ÈoJKar aJPj pM≠ TPrKZ' KxPua, 12 KcPx’r - ÛKav mÄPvJØNf mJÄuJPhKv oMKÜPpJ≠J ß\ox KuS lJrèxjÇ KmvõpMP≠ IÄv KjP~KZPuj jJjJr mJmJ, jJjJ KZPuj KÆfL~ KmvõpPM ≠r ßpJ≠J @r jJKf mJÄuJPhPvr oMKÜPpJ≠JÇ rPÜr iJrJ~ ßpJ≠J ∏ Foj mÄvVKfr FT oMKÜPpJ≠J yPòj KxPuPar TJjJAWJa CkP\uJr ßuJnJZzJ YJ-mJVJPjr oJKuT ß\ox KuS lJrèxjÇ oMKÜpMP≠ KxPuPar 5 j’r xJmPxÖPrr IiLj ÛKav mÄPvJØNf mJÄuJPhKv ßpJ≠J KfKjÇ KxPuPar xLoJ∂mftL CkP\uJ TJjJAWJPar ßuJnJZzJ YJ-mJVJPj mxmJx yPuS ß\ox KuS lrèxPjr ‰kfíT KjmJx ÛauqJP¥Ç jJjTJ fJÅr cJTjJoÇ ßuJnJZzJ YJ-mJVJjxy @vkJPvr FuJTJr oJjMw\j fJÅPT cJTjJPoA ßmKv ßYPjjÇ oMKÜpM≠ ßvPw \jk´KfKjKiS KjmtJKYf yP~KZPuj jJjTJÇ TJjJAWJPar uçLk´xJh ACKkr ßY~JroqJj KZPuj 1976 ßgPT 1993 xJu kpt∂ aJjJ 17 mZrÇ FmJr huL~ k´fLPT KjmtJYj yS~J~ ÈPjRTJ k´fLPTr aJPj' k´J~ hMA hvT KmrKf KhP~ ACKk KjmtJYPj IÄv KjP~ @mJrS ACKk ßY~JroqJj yP~PZjÇ KuS lJrèxj \JjJPuj, fJÅrJ ÛKavÇ ÛauqJP¥ oNu mJKzÇ k´go KmvõpMP≠ (1913-18 xJu) fJÅr jJjJ ß\ox @gtJr lJrèxPjr mJmJ ßcJjJ lJrèxj xrJxKr IÄv ßjjÇ ßxA xMmJPh ßZPu ß\ox @gtJr lJrèxj KmsKav ßxjJmJKyjLPf ßpJV ßhjÇ kPr @gtJr KÆfL~ KmvõpMP≠ (1939-45 xJu) IÄv ßjjÇ KmsKav ßxjJxhxq KyPxPm pM≠ TPrj KfKjÇ TJjJAWJPar ßuJnJZzJ~ KuS lJrèxPjr \jìÇ KÆfL~ KmvõpM≠ ßvPw @gtJr lJrèxj ßxjJmJKyjL ßgPT Imxr ßjjÇ ÈAK¥~J AxJPmuJ Ka FPˆa'-F YJTKrr xMmJPh YJ-mJVJPj jfMj Tot\Lmj ÊÀ TPrjÇ kPr

KuS lJrèxPjr oJ \Mj lJrèxj ßuJnJZzJ YJ-mJVJPjr mqm˙JkT yjÇ f“TJuLj nJrf S kJKT˜JPj KfKjA KZPuj ßTJPjJ YJ-mJVJPjr k´go jJrL mqm˙JkTÇ mJmJ ß\ lJrèxj KZPuj mqmxJ~LÇ KfKj oJP^oPiqA FUJPj @xPfjÇ kPr fJÅrJ ßuJnJZzJ YJ-mJVJPjr oJKuT yjÇ TqJPcPar KvãJgtL KZPuj ß\ox KuS lJrèxjÇ TMKouäJr o~jJoKfPf TqJPca TPuP\r KvãJgtL KZPujÇ 1971 xJPur FKk´u oJPx TqJPca ßTJxt xoJkj TrKZPujÇ FKk´Pur ßvw KhPT FTKhj rJPf o~jJoKf ßgPT kJKuP~ ßuJnJZzJ~ @PxjÇ oJP~r xÿKf KjP~ ßxUJj ßgPT xrJxKr nJrPf KVP~ k´Kvãe ßvPw oMKÜpMP≠ IÄv ßjjÇ kNmtkMÀPwr KmvõpMP≠r VKroJ KT oMKÜpMP≠ ßaPjPZ? Foj k´Pvú ß\ox KuS lJrèxj oJgJ jJPzj KbTAÇ KT∂á \mJPm muPuj, È\PjìKZ FA oJKaPfÇ pM≠ ßuPV ßVu mPu oJKar aJPj pM≠ TPrKZÇ oJ @oJPT ßk´reJ KhP~PZÇ 5 j’r xJmPxÖPr oMKÜpMP≠r @Vˆ oJx ßgPT pMP≠ jJKoÇ ÛKav KyPxPm xyPpJ≠JPhr Kk´~ KZuJoÇ xyPpJ≠J xmJA xJyx \MKVP~PZjÇ @oJr kNmtkMÀwPhr TgJ ÊPjS fJÅrJ CöLKmf yP~PZjÇ' KuS lJrèxj \JjJj, k´go @r KÆfL~ KmvõpMP≠r xm TJKyKj fJÅr oJP~r TJZ ßgPT ßvJjJÇ ßuJnJZzJ YJ-mJVJPj fJÅr ßp mJÄPuJWr

Kingdom Solicitors Commissioner for OATHS Our Services

y Immigration y Family & Children y Employment y Litigation y Benefit y Landlord & Tenant y Lease Transfer y Force Marriage Problem

AKoPV´vPjr IJPmhj S IJKkuxy ßp ßTJj KmwP~ IJorJ IJAjL xyJ~fJ KhP~ gJKTÇ

Tareq Chowdhury Principal

This firm is Authorised and regulated by Solicitors Regulation Authority

M: 07961 960 650 T: 020 7650 7970

53A Mile End Road First Floor, London E1 4TT DX Address: DX155249 TOWER HAMLETS 2

rP~PZ, ßxUJPj jJjJ @r jJjJr mJmJr pM≠TJuLj KTZM ZKmr Kmru xÄV´y rP~PZÇ FTAnJPm KÆfL~ KmvõpMP≠ fJÅr jJjJ ß\ox @gtJr lJrèxPjrS KTZM ZKm rP~PZÇ xPñ ß\ox KuS lJrèxPjr oMKÜPpJ≠Jr xjhÇ FxmA ßpj Kfj k´\Pjìr KfjKa pMP≠r xJãq myj TrPZÇ P\ox KuS lJrèxj ACKk ßY~JroqJj gJTJTJPu 1982 xJPu KmP~ TPrj ÛKav jJVKrT TMAjuJPTÇ ˘L, hMA ßZPu rP~PZ fJÅrÇ u¥Pj ˙J~LnJPm mxmJx ˘L-x∂JjPhrÇ ßxUJPj Kj~Kof pJfJ~Jf TPrjÇ fPm \jk´KfKjKi yS~J~ ßuJnJZzJ~ ˙J~L yP~PZj KfKjÇ lJrèxj YJ-mJVJPj KjníPf Km\~ Khmx ChqJkj TPrjÇ F Kmw~Ka \JPjj KxPuPar IPjT oMKÜPpJ≠JSÇ oMKÜPpJ≠J xÄxh KxPua ß\uJ ToJP¥r ToJ¥Jr xMmsf YâmftL mPuj, ÈjJjTJ (P\ox KuS lJrèxj) @xPu KjnífYJrL ˝nJPmrÇ @oJr \JjJoPf, @oJPhr oMKÜpMP≠ KfKjA FToJ© ÛKav oMKÜPpJ≠JÇ KT∂á F KjP~ KfKj ßTJPjJ irPjr k´YJPr @xPf YJj jJÇ Vf mZr Km\~ KhmPx @orJ TP~T\j oMKÜPpJ≠J fJÅr mJVJPj KVP~KZuJo xÄmitjJ KhPfÇ KfKj xÄmitjJ jJ KjP~ kMPrJ Khj oMKÜPpJ≠JPhr xPñ @ccJ KhP~ TJaJPujÇ SA Khj ßpj Km\P~r @PmPv oMKÜPpJ≠JPhr KoujPouJ mPxKZu ßuJnJZzJ YJ-mJVJPjÇ'

k´TP·r 93 nJV Igt ßjPmj krJovtT

mjqJ mqm˙JkjJ kKrT·jJ

dJTJ, 12 KcPx’r - k´T· oJPjA krJovtT @r KmPhv xlrÇ KmPhvL xyJ~fJkMÓ k´TP·r FTKa CPuäUPpJVq IÄvA YPu pJ~ krJovtT mJ TjxJuPaK¿PfÇ YLPjr IjMhJPj xrTJr mjqJ mqm˙JkjJ kKrT·jJ k´T· yJPf KjPòÇ mq~ irJ yP~PZ 27 ßTJKa 73 uJU 54 yJ\Jr aJTJÇ Fr k´J~ 93 vfJÄv IgtA mq~ yPm ßhvL S KmPhvL krJovtPTr ßkZPjÇ xŒ´Kf kKrT·jJ TKovPj kJbJPjJ F-xÄâJ∂ FT k´T· k´˜JmjJ~ Fxm fgq CPuäU TrJ yP~PZÇ xÄKväÓ xNP© \JjJ ßVPZ, TP~T hvPT mJÄuJPhPv I∂f @aKa k´u~ïJrL mjqJ yP~PZÇ FPf ßhPvr 50 vfJÄv FuJTJ ãKfV´˜ y~Ç IKfKrÜ míKÓkJPf ßhPvr KfjKa k´iJj jhL k∞J, ßoWjJ S poMjJr kJKj FTA xJPg míK≠ ßkP~ KmkhxLoJ IKfâo TPrÇ lPu oiq \MuJA ßgPT oiq ßxP¡’r kpt∂ xJrJ ßhPv n~Jmy mjqJ yP~ gJPTÇ F mjqJ 15-25 Khj ˙J~L y~Ç msÿkM©, poMjJ S k∞Jr oPfJ ßhPvr k´iJj jhLèPuJPf kJKjr iJreãofJ TPo pJS~J~ F Im˙Jr xíKÓ yP~PZÇ pJ ßhPvr Cjú~Pj I∂rJ~ yP~ hJÅKzP~PZÇ F \jq IKiTfr ßaTxA FmÄ ˙J~L mjqJ

mqm˙JkjJr kKrT·jJ TrJ \ÀKrÇ Vf 2014 xJPur 6 ßgPT 10 \Mj k´iJjoπLr ßmAK\Ä xlrTJPu mJÄuJPhv S YLPjr oPiq xoP^JfJ ˛JrT S KmKjo~k© ˝JãKrf y~Ç SA KmKjo~k© ˝JãPrr krkrA YLj xrTJr F k´TP·r x÷JmqfJ pJYJA TPrÇ YLPjr AP~JPuJ KrnJr AK†Kj~JKrÄ TjxJuKaÄ ßTJŒJKj KuKoPaPcr FTKa k´KfKjKihu mJÄuJPhPv @PxÇ huKa oJbkptJP~ mjqJ mqm˙JkjJxÄâJ∂ KmKnjú FuJTJ kKrhvtj TPrÇ k´T· mqP~r oJ© hMA ßTJKa kJÅY uJU 30 yJ\Jr aJTJ mJÄuJPhv xrTJPrrÇ mJKT 25 ßTJKa 68 uJU 24 yJ\Jr aJTJ YLj xrTJPrr IjMhJjÇ KT∂á SA IjMhJPjr kMPrJaJA pJPm krJovtT UJPfÇ Ijq ßTJPjJ UJPf mq~ TrJ pJPm jJÇ VPz k´Kf oJPx FT\j krJovtT kJPmj 10 uJU aJTJÇ 32 oJPxr F k´TP· \jk´Kf ßoJa kJPmj Kfj ßTJKa 66 uJU aJTJr ßmKvÇ @PrJ muJ yP~PZ, k´TP· KmPhvL krJovtTPhr TJP\r \jq ßpxm pπkJKf k´P~J\j fJ YLj ßgPT @jPf yPmÇ xN© \JjJ~, F k´TP·r xJPg xJPg 510 ßTJKa aJTJ mqP~ ßhPvr mz jhLèPuJ ßcsK\ÄP~ k´T· yJPf ßj~J yP~PZÇ


UmrJUmr 13

SURMA m 16 - 22 December 2016

jJrJ~eV† KxKa TrPkJPrvj KjmtJYj

@AnL S xJUJS~JPfr kJPv ßjA ˙JjL~ ßjfJrJ dJTJ, 12 KcPx’r - jJrJ~eV† KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPj Kj\ hPur ˙JjL~ ßjfJPhr FUPjJ oJPb jJoJPf kJPrjKj @S~JoL uLPVr ßo~r khk´JgtL ßxKujJ yJ~J“ @AnL S KmFjKkr k´JgtL xJUJS~Jf ßyJPxj UJjÇ fPm ˙JjL~ ßjfJrJ oJPb jJ gJTPuS hMA hPur ßTªsL~ ßjfJrJ Kj\ Kj\ k´JgtLr kPã jJrJ~eVP† KVP~ VexÄPpJV S k´YJr YJuJPòjÇ KxKa TrPkJPrvPj FmJrA k´gomJPrr oPfJ huL~ k´fLPT KjmtJYj yPòÇ oPjJj~jk© \oJ ßhS~J ßgPT ÊÀ TPr xmKTZMA YuPZ huL~ KnK•PfÇ KT∂á KjmtJYPjr oJPb ˙JjL~ ßjfJPhr jJ ßhPU IPjT ßnJaJrS fJÅPhr Km˛P~r TgJ \JKjP~PZjÇ Kj\ Kj\ kZPªr k´JgtLPhr kPã hu xPñ @PZ KT ßjA, fJ KjP~ ˙JjL~ kptJP~ ßnJaJrPhr oPiq @PuJYjJ ÊÀ yP~PZÇ @PuJYjJ~ @S~JoL uLV S KmFjKkr Inq∂rLe ßTJªu, huL~ ßjfJPhr ˝Jgtxy jJjJ Kmw~ CPb @xPZÇ Vf 11 KcPx’r, ßrJmmJr xTJu ßgPTA ßxKujJ yJ~J“ @AnL jVPrr mªr FuJTJ~ k´YJr S VexÄPpJV TPrjÇ KT∂á mªr gJjJ @S~JoL uLPVr xnJkKf Fo F rKvh fJÅPT ˝JVf \JjJjKjÇ @AnL KjP\A rKvPhr mJxJ~ KVP~ ßhUJ TPrj FmÄ kPr FTJA VexÄPpJV TPrjÇ Imvq Fo F rKvh mPuj, @AnLr xPñ jJ ßmr yPuS KfKj @S~JoL uLV oPjJjLf k´JgtLr kPãA @PZjÇ Fr @PV KxK≠rVP† @AnLr aJjJ VexÄPpJPVS fJÅr xPñ @S~JoL uLPVr ˙JjL~ ßjfJPhr ßhUJ pJ~KjÇ 3 KcPx’r @S~JoL uLPVr ßTªsL~ ßjfJrJ jJrJ~eVP† ßVPu fJÅPhr TJPZ @AnLr KmÀP≠ IKnPpJV @Pjj hPur KxK≠rV† gJjJr xnJkKf oMK\mMr ryoJjÇ fJÅr IKnPpJV, @AnL ˙JjL~ @S~JoL uLV ßjfJPhr CPkãJ TPrjÇ Fr krKhj @AnL KxK≠rVP† oMK\mMr ryoJPjr mJxJ~ pJjÇ rJ\iJjLr FTKa yJxkJfJPu nKft oyJjVr @S~JoL uLPVr xnJkKf @PjJ~Jr ßyJPxPjr xPñS ßhUJ TPr @Pxj KfKjÇ ˙JjL~ xJÄxh vJoLo SxoJj Vf 9 KcPx’r lfMuäJ~ FT xÄmJh xPÿuPj fJÅr ßjfJ-TotLPhr vKjmJr ßgPT @AnLr kPã TJ\ TrJr KjPhtv ßhjÇ KT∂á Vf 11 KcPx’r, ßrJmmJr kpt∂ ßTJgJS vJoLo SxoJPjr FA ßWJweJr k´Kfluj ßhUJ pJ~KjÇ Imvq @AnL k´go @PuJPT mPuPZj, @S~JoL uLV mJ KmFjKk mPu KTZM ßjA, xmJA FTPpJPV fJÅr kPã TJ\ TrPZjÇ TotLrJ @PVA ßjPoPZjÇ ßjfJrJS ßjPoPZjÇ xJiJre oJjMw fJÅr kJPv @PZjÇ @AnLr ÊnJTJãL, fôTL oPûr @øJ~T rKlCr rJKær oPf, @AnL FTJ VexÄPpJV TrPu fJÅr @rS ßnJa mJzPmÇ ˙JjL~ ßjfJrJ jJ jJoPuS 11 KcPx’r @AnLr kPã xTJu 10aJ ßgPT KmPTu 4aJ kpt∂ k´YJPr IÄv ßjj @S~JoL uLPVr ßTªsL~ TKoKar xyxŒJhT AxyJT @uL kJjúJ, dJTJ KmnJVL~ xJÄVbKjT xŒJhT oKymMr ryoJj ßYRiMrL S xÄÛíKfKmw~T xŒJhT IxLo TMoJr CKTuÇ ˙JjL~ ßjfJ-TotLPhr oJPb jJoJPjJr ßãP© KmFjKkr k´JgtL xJUJS~Jf UJPjrS FTA Im˙JÇ Vf 11 KcPx’r ohjkMr, oMrJhkMr, TMKzkJzJ, kKÁo lMuyr S vyLhjVPr xJUJS~Jf ßyJPxj ßnJaJrPhr oPiq k´YJrk© KmKu S VexÄPpJV TPrjÇ xPñ KZPuj @rS @a-hv\jÇ fPm ˙JjL~ KmFjKkr Kfj k´nJmvJuL ßjfJ ∏ P\uJ KmFjKkr xnJkKf ‰foMr @uo UªTJr, xJPmT hMA xJÄxh @mMu TJuJo S KV~JxC¨LjPT VexÄPpJPV ßhUJ pJ~KjÇ ßTmu KmFjKkr ßTªsL~ ßjfJrJ ßVPu fJÅPhr xPñ FA ßjfJPhr ßhUJ pJ~ mPu ˙JjL~ ßuJT\j \JjJjÇ pKhS ‰foMr TJCK¿ur kPh k´JgtL yS~J Kj\ nJAP~r \jq, @mMu TJuJo S KV~JxCK¨j TJCK¿ur kPh fJÅPhr ßZPuPhr kPã oJPb xKâ~ @PZjÇ jVr KmFjKkr xJiJre xŒJhT F Ka Fo TJoJu vyPr huL~ TJptJuP~ Kj~Kof mPxjÇ ßxUJPj IjMKÔf ßjfJ-TotLPhr ofKmKjoP~ gJPTjÇ dJTJ ßgPT ßjfJrJ ßVPu fJÅPhr xPñS gJPTjÇ KfKj mPuj, jJrJ~eV† KmFjKkr èÀfôkNet ßjfJrJ jLKfKjitJreL TJP\ mq˜ @PZjÇ fJÅrJ oJPb jJ gJTPuS KjmtJYjL TJP\r oPiqA @PZjÇ xJUJS~Jf ßyJPxj mPuj, fJÅr kPã hu GTqm≠ yP~ TJ\ TrPZÇ KfKj ßpnJPm k´YJr YJuJPòj, ˙JjL~ ßjfJrJS fJÅPhr oPfJ TPr k´YJr YJuJPòjÇ FUJPj iJPjr vLPwr kPã xmJA TJ\ TrPZj, ßTJPjJ KmPnh ßjAÇ xJUJS~JPfr kPã 11 KcPx’r KmFjKkr ßTªsL~ nJAx ßY~JroqJj vJoxMöJoJj VexÄPpJV TPrPZjÇ F ZJzJ ßTªsL~ pMmhPur pMVì xJiJre xŒJhT @mhMu ßoJjJP~Por ßjfíPfô dJTJ ßgPT pJS~J FTKa hu k´YJPr IÄv ßj~Ç KfKj mPuj, FA KjmtJYPj ßTªsL~ pMmhPur 17Ka hu VexÄPpJPVr TJ\ TrPZÇ

kJfiJkJKfi mÜmq KxKa TrPkJPrvPjr 26 j’r S~JPct Vf 11 KcPx’r, ßrJmmJr VexÄPpJVTJPu @AnL xJÄmJKhTPhr xPñ TgJ mPujÇ FT k´Pvúr \mJPm k´KfƪôL KmFjKkr ßo~r khk´JgtL xJUJS~Jf ßyJPxj UJj xŒPTt @AnL mPuj, ÈxJUJS~Jf jJrJ~eVP†r ßuJT jjÇ KfKj oMK¿V† pMmhPur rJ\jLKf TrPfj FmÄ ßkvJVf TJrPe KfKj jJrJ~eVP† @PxjÇ fJA ˝JnJKmTnJPm KfKj jJrJ~eVP†r ßuJT jjÇ KfKj KmFjKkr k´JgtL yPuS nJzJPaÇ xJUJS~Jf xJPymPT ßuJT\j ßTJPjJ Khj ßhPUPZ KT jJ @oJr xPªy @PZÇ'

IjqKhPT @AnLr mÜPmqr \mJPm xJUJS~Jf xJÄmJKhTPhr mPuPZj, ÈiJPjr vLPwr ß\J~JPr @AnLr kJP~r KjPY oJKa ßjAÇ jJrJ~eVP† @AnL ßhCKu~J yP~ ßVPZjÇ F TJrPe CJkJJ TgJ muPZjÇ' KfKj IKnPpJV TPrj, @AnLr TotL-xogtPTrJ fJÅr ßkJˆJr KZÅPz ßlPuPZÇ jVr nmPjr k´J~ 200 TotLPT @AnL KjmtJYPjr TJP\ uJKVP~PZjÇ F ZJzJ xMÔM KjmtJYPjr \jq xrTJrhuL~ xJÄxh vJoLo SxoJj mJiJ yPf kJPrj ∏ Foj @vïJ \JKjP~ xJUJS~Jf ßyJPxj mPuj, vJoLo SxoJj KjmtJYj k´nJKmf TrJr ßYÓJ TrPf kJPrjÇ fJÅr FA k´nJm Km˜Jr ßbTJPf mqm˙J ßjS~Jr \jq KjmtJYj TKovPjr k´Kf @øJj \JjJj xJUJS~JfÇ

IJkjJr k´P~J\j oPfJ ßlJj Tr∆j

KmjJoNPuq O2 IJ∂\tJKfT Kxo ßkPf ChyTel F 020 7790 0121 j’Pr Tu Tr∆jÇ

xmtKjoú ak IJk £10 ßgPT jfáj oNuq iJptq TrJ yPòÇ UK ßgPT uqJ§uJAPj Tu Tr∆jÇ vftJmuL \JjPf o2.co.uk/terms ßhUMj


14 UmrJUmr

16 - 22 December 2016 m SURMA

ß\uJ kKrwPhS ÈßljL ˆJAu'

dJTJ, Y¢V´Jo, jJrJ~eV†, aJñJAuxy èÀfôkNet 22Ka ß\uJ~ @S~JoL uLPVr k´JgtLrJ KmjJ k´KfÆKªôfJ~ \~L yS~Jr kPg dJTJ, 12 KcPx’r - \JfL~ xÄxh, ßkRrxnJ S ACKj~j kKrwPhr kr FmJr KjhtuL~ ß\uJ kKrwPhS @S~JoL uLPVr k´JgtLPhr KmjJ k´KfÆKªôfJ~ \P~r iJrJ ImqJyf @PZÇ 61 ß\uJr oPiq FTfífL~JÄPvr ßmKv @S~JoL uLV-xoKgtf ßY~JroqJj k´JgtL KmjJ ßnJPa Km\~L yS~Jr kPgÇ 30 ß\uJ~ huL~ xoKgtf k´JgtLr mJAPrS @S~JoL uLPVr ßjfJrJ KmPhsJyL k´JgtL yP~PZjÇ fPm hPur ßjfJrJ oPj TrPZj, ßmKvr nJV ß\uJ~ huL~ xoKgtf k´JgtLrJ \~L yPmjÇ kJmtfq Kfj ß\uJ mJPh ßhPvr 61Ka ß\uJ~ 28 KcPx’r ß\uJ kKrwh KjmtJYPj ßnJa V´yeÇ 2014 xJPur 5 \JjM~JKrr \JfL~ xÄxh KjmtJYPj mqJkTnJPm KmjJ ßnJPa \~L yS~Jr iJrJ xíKÓ y~Ç 300 @xPjr oPiq fUj 154 @xPjA KmjJ ßnJPa xJÄxh KjmtJKYf yjÇ Frkr ßkRrxnJ S ACKj~j kKrwPhS FTA iJrJ ImqJyf KZuÇ fPm F ßãP© ßljL jK\r xíKÓ TPrPZÇ ßxUJPj ß\uJ kKrwPhr ßY~JroqJj ZJzJS 15Ka xJiJre xhxq S kJÅYKa xÄrKãf jJrL xhxq kPhr xmèPuJPfA k´JgtLrJ KmjJ ßnJPa KjmtJKYf yPf pJPòjÇ Fr @PV ßkRrxnJ S ACKj~j kKrwh KjmtJYPjS ßo~r, TJCK¿ur, ßY~JroqJj S xhxq kPh KmkMuxÄUqT k´JgtL KmjJ k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf yj, pJ ˙JjL~ xrTJr KjmtJYPj ÈPljL ˆJAu' jJPo kKrKYKf kJ~Ç F KmwP~ xJPmT KjmtJYj TKovjJr KmsPVKc~Jr ß\jJPru (Im.) Fo xJUJS~Jf ßyJPxj mPuj, k´gof FA KjmtJYPj xJiJre ßnJaJrPhr IÄvV´ye ßjAÇ fJr Skr xm hPur k´KfKjKifôvLuS j~Ç F Im˙J~ KmjJ k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf yS~JaJ I˝JnJKmT j~Ç KfKj mPuj, ÈKmjJ k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf yS~Jr ßp k´mefJ 2014 xJPur \JfL~ xÄxPhr KjmtJYj ßgPT ÊÀ yP~PZ, fJ ImqJyf gJTJ VefPπr \jq nJPuJ j~Ç F Kmw~Ka KjmtJYj TKovj mJ KjmtJYj mqm˙Jr Kmw~ j~, rJ\QjKfT xÄÛíKfr Kmw~Ç rJ\QjKfT F xÄÛíKf nJPuJ AKñf myj TPr jJÇ' kPrJã k≠Kfr ß\uJ kKrwh KjmtJYPj xrTJr-xogtTPhr mJAPr TJrS \P~r x÷JmjJ ßjA ßnPm Ijq mz huèPuJ IÄv ßj~KjÇ @S~JoL uLPVr ßjfJrJ ÊÀ ßgPTA oPj TPr @xPZj, hPur xogtj kJS~J k´JgtLrJA \~L yPmjÇ F \jq hPur xogtj ßkPf 61 ß\uJ~ 700 ßjfJ @Pmhj TPrKZPujÇ

Vf 11 KcPx’r, ßrJmmJr KZu k´JKgtfJ k´fqJyJPrr ßvw KhjÇ k´go @PuJr IjMxºJPj ßhUJ ßVPZ, 22 ß\uJ~ @S~JoL uLV-xoKgtf k´JgtLr mJAPr @r ßTC k´JgtL yjKjÇ lPu fJÅrJ KmjJ k´KfÆKªôfJ~ ßY~JroqJj KjmtJKYf yPf pJPòjÇ IgtJ“ 36 vfJÄv ß\uJ~ ßY~JroqJj kPh ßnJa yPm jJÇ 39 ß\uJ~ FTJKiT k´JgtL rP~PZjÇ fPm oNu k´KfƪôL @S~JoL uLPVrA FTJKiT k´JgtLÇ Fr oPiq 30 ß\uJ~ @S~JoL uLV-xoKgtf k´JgtLr k´KfƪôL KyPxPm 50 \j hJÅKzP~ ßVPZjÇ Fr oPiq kJmjJ~ ß\uJ kKrwh KjmtJYj \Po CPbPZÇ SA ß\uJ~ KmPhsJyL k´JgtL KyPxPm hJÅKzP~PZj ˝J˙qoπL ßoJyJÿh jJKxPor nJ~rJ xJAhMu yTÇ KfKj Fr @PV ß\uJ kKrwPhr k´vJxT KZPujÇ fJÅPT mJh KhP~ FmJr hPur xogtj ßkP~PZj ßoJyJÿh ßr\JCu rKyoÇ FA ß\uJ~ nNKooπL vJoxMr ryoJj vrLPlr ßoP~ oJyP\Kmj KvKrj KmPhsJyL k´JgtL yP~PZjÇ fJÅr ˝JoL @mMu TJuJo @\Jh BvõrhL ßkRrxnJr ßo~r S ßkRr @S~JoL uLPVr xnJkKfÇ ˙JjL~ ßjfJrJ \JKjP~PZj, oJy\JKmPjr hJÅzJPjJr mqJkJPr oπLr xJ~ KZu jJÇ ˝JoLr xogtj KjP~A KfKj k´JgtL yP~PZjÇ @r YJÅhkMr ß\uJ~ hPur xogtj kJS~J @mM SxoJj ßYRiMrL ˙JjL~ ßnJaJr jJ yS~J~ k´JgtL yPf kJPrjKjÇ SA ß\uJ~ @S~JoL uLPVrA YJr\j k´JgtL yP~PZj FmÄ hu TJCPT xogtj jJ KhP~ CjìMÜ ßrPUPZÇ @S~JoL uLPVr hJK~fôvLu xN© \JjJ~, hPur xogtj kJS~J mqKÜrJA ßmKvr nJV ß\uJ~ \~L yPmj, FaJ k´J~ KjKÁfÇ FrkrS ßTC KmPhsJyL k´JgtL yPu mqm˙J ßjS~J yPm jJÇ mxJPjJr \jqS TPbJr ßTJPjJ Im˙JPj pJPm jJ huÇ fPm ßpxm ˙JPj FTJKiT k´JgtL gJTJr TJrPe hPur ví⁄uJ ßnPX kzPf kJPr mPu oPj y~, ßxèPuJPf KmPhsJyLPhr mKxP~ ßhS~Jr ßYÓJ TrJ yPòÇ Fr oPiq \JoJukMPr hPur xoKgtf k´JgtLr fJKuTJ k´TJv TrJr kr lJÀT ßYRiMrLr ßuJT\j xKyÄx yP~ SPbjÇ @S~JoL uLPVr hM\j ßTªsL~ ßjfJ mPuj, KmPhsJyL k´JgtL ßmKv yPu aJTJr oJiqPo ßnJa ßTjJr FTaJ k´mefJ ÊÀ yPf kJPrÇ ß\uJ kKrwPh ßnJaJr yPòj ACKj~j S CkP\uJ kKrwh, ßkRrxnJ S KxKa TrPkJPrvPjr KjmtJKYf k´KfKjKirJÇ Vf TP~T mZPr ˙JjL~ xrTJPrr FA ˜rèPuJPf k´JgtL yS~J ßgPT ÊÀ TPr KjmtJYPj \~L

yS~J kpt∂ KmkMu Igt mqmyJPrr IKnPpJV KZuÇ Fxm k´KfKjKir IPjPTA y~PfJ ß\uJ kKrwPhr KjmtJYPj KTZMaJ yPuS IPgtr ßkZPj ZMaPf kJPrjÇ @S~JoL uLPVr huL~ xN© \JjJ~, @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT SmJ~hMu TJPhr ßTªsL~ ßjfJPhr KjP~ iJjoK¥ TJptJuP~ ‰mbT TPrjÇ ßxUJPj TP~TKa ß\uJ~ huL~ Kx≠J∂ IoJjq TPr KmPhsJyL k´JgtL yS~J ßjfJPhr ßlJj TPr xPr hJÅzJPjJr IjMPrJi TPrj SmJ~hMu TJPhrÇ \JjPf YJAPu @S~JoL uLPVr ˙JjL~ xrTJPrr k´JgtL oPjJj~j ßmJPctr xhxq S huKar pMVì xJiJre xŒJhT oJymMm Cu @uo yJKjl mPuj, FKa KjhtuL~ KjmtJYjÇ FrkrS hu FT\jPT xogtj KhP~PZÇ xmJAPT huL~ k´JgtLPT \~L TrJr \jq TJ\ TrJ CKYfÇ KT∂á huL~ k´JgtLr mJAPr ßTC pKh KjP\PT IKiT ßpJVq oPj TPrj, fJyPu hJÅzJPf mJiJ ßjAÇ ßTC Kj\ ßpJVqfJ~ \~L yP~ @xPf kJrPu hPur ßTJPjJ @kK• ßjAÇ KmjJ k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf yPf pJPòj pJÅrJ: dJTJ, Y¢V´Jo, jJrJ~eV†, aJñJAuxy èÀfôkNet 22Ka ß\uJ~ @S~JoL uLPVr k´JgtLrJ KmjJ k´KfÆKªôfJ~ \~L yS~Jr kPgÇ Fxm ß\uJ kKrwh Ifq∂ xŒhvJuL mPu kKrKYfÇ xrTJKr mrJP¨r mJAPrS Fxm ß\uJr Kj\˝ xŒh S @P~r C“x rP~PZÇ ßp 22 ß\uJ~ @S~JoL uLV-xoKgtf k´JgtLrJ \~L yS~Jr kPg ßxèPuJ yPò dJTJ~ oJymMmMr ryoJj, Y¢V´JPo Fo F xJuJo, VJ\LkMPr @UfJÀöJoJj, oMK¿VP† oKyC¨Lj @yPoh, jJrJ~eVP† @PjJ~Jr ßyJPxj, jJPaJPr xJP\hMr ryoJj UJj, KxrJ\VP† @mhMu uKfl KmvõJx, bJTMrVJÅSP~ xJPhT ßTJrJAvL, \~kMryJPa @KrlMr ryoJj, ßj©PTJjJ~ k´vJ∂ TMoJr rJ~, pPvJPr vJy yJKhCöJoJj, mJPVryJPa ßvU TJoÀöJoJj, ^JuTJKbPf xrhJr vJy @uo, ßnJuJ~ @mhMu oKoj, TMKÓ~J~ rKmCu AxuJo, lKrhkMPr ßuJToJj ßyJPxj oíiJ, yKmVP† oMvKlT ßyJPxj ßYRiMrL, KTPvJrVP† ßoJ. K\uäMr ryoJj, ßljLPf @K\\ @yPoh ßYRiMrL, jSVJÅ~ F ßT Fo l\Pu rJæL, aJñJAPu l\uMr ryoJj UJj lJÀT S KhjJ\kMPr @K\\Mu AoJo ßYRiMrLÇ

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 020 7377 5767

We also do Money Transfer

www.aerospacetravel.co.uk E: info@aerospacetravel.co.uk

Mon-Fri: 10:00am to 6.00pm Sat: 10.00am to 3.00pm

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ Appointed Agent


UmrQmKY© 15

SURMA m 16 - 22 December 2016

1850 xJPu KÆfL~ KmsKav KvU pMP≠r kPr FA KyPrKa hUu TPr ßj~ KmsKaPvrJÇ 1851 xJPu FTKa k´hvtjLPf u§Pjr @o\jfJr xJoPj fMPu irJ yP~KZu FA KyPrKa; KT∂á fUj jJKT ßTJKyjNr ^uT x∂áÓ TrPf kJPrKj hvtTPTÇ ÊiM fJA j~, k´hvtjLr oPiqA jJKT fJrJ IxP∂Jw k´TJv TPrjÇ fJrkr pfmJrA k´TJPvq FPxPZ ßTJKyjNr, k´fqJvJ kNre TrPf kJPrKj fJÇ mftoJPj AÄuqJP§r rJjL FKu\JPmPgr oMTMPa uJVJPjJ rP~PZ KyPrKaÇ

ß\RuMx yJrJPò ßTJKyjNr 11 KcPx’r : ß\RuMx yJKrP~PZ ßTJKyjNrÇ KmPvõr Ijqfo KmUqJf yLrTU§PT KjP~ FojA hJKm TrJ yPuJ ÈPTJKyjNr : hq ߈JKr Im S~Jt ßoJˆ AjPloJx cJ~o§' mAKaPfÇ mAP~r hMA ßuUT IKjfJ @jª S CAKu~Jo cqJuKrŒPur hJKm, @\ ßgPT ßhz v' mZr @PVA ßTJKyjNPrr Höôuq ToJ KjP~ @PuJYjJ yP~KZu KmsPaPjÇ 1850 xJPu KÆfL~ KmsKav KvU pMP≠r kPr FA KyPrKa hUu TPr ßj~ KmsKaPvrJÇ 1851 xJPu FTKa k´hvtjLPf u§Pjr @o\jfJr xJoPj fMPu irJ yP~KZu FA KyPrKa; KT∂á fUj jJKT ßTJKyjNr ^uT x∂áÓ TrPf kJPrKj hvtTPTÇ ÊiM fJA j~, k´hvtjLr oPiqA jJKT fJrJ IxP∂Jw k´TJv TPrjÇ fJrkr pfmJrA k´TJPvq FPxPZ ßTJKyjNr, k´fqJvJ kNre TrPf kJPrKj fJÇ mftoJPj AÄuqJP§r rJjL FKu\JPmPgr oMTMPa uJVJPjJ rP~PZ KyPrKaÇ FT KmsKav KY©V´JyT 1962 xJu ßgPT k´KfmZr KfjKa TPr ZKm fMuPZj ßTJKyjNPrrÇ ZKmèPuJPT kJvJkJKv ßrPU KfKj ßhKUP~S KhP~PZj âPoA ß\RuMx ToPZ FA GKfyJKxT KyPrKarÇ IxJiJre HöôPuqr \jqA KyPrKar jJoTre TrJ yP~KZu ßTJKyjNr, pJr Igt @PuJr kJyJzÇ ßxA ZaJA pKh yJKrP~ ßlPu TJPur Kj~Po fJyPu ßxKa hvtPTr TJPZ KmrJa ãKf mPu oPj TrPZj IKjfJ, CAKu~JorJÇ A≤JrPjaÇ

yJKrP~ pJS~Jr ßjA n~ 12 KcPx’r - xJiJref KvÊ S k´mLePhr yJKrP~ pJS~Jr ^MÅKT ßmKvÇ fJrJ xJiJref jJo-KbTJjJS oPj TrPf mJ muPf kJPr jJÇ lPu fJPhr mJKz ßkRÅPZ KhPf kMKuv Tftíkã KyoKvo UJ~Ç FA xoxqJr xoJiJj ßmr TPrPZ \JkJPjr ßaJKTS vyPrr AÀoJ jJPor FTKa k´KfÔJjÇ fJrJ FTKa ßZJ¢ KˆTJr mJKjP~PZÇ FaJ jPUr oPiqA uJKVP~ ßh~J pJ~Ç k´KfKa KˆTJPr @uJhJ kKrY~ j’r gJPTÇ ßxaJr xN© iPr yJKrP~ pJS~J mqKÜr kKrmJPrr KbTJjJ ßmr TrJ x÷mÇ ßaJKTSr xoJ\TuqJe hlfr \JjJ~, FA KˆTJr mqmyJrTJrL ßpPTJPjJ mqKÜPT Kk´~\jPhr KbTJjJ~ ßkRÅPZ ßh~J xy\Ç KˆTJPr @PZ FT ßxK≤KoaJPrr KTC@r ßTJc mJ KY¤Ç ÛqJjJr pπ KhP~ Ya TPr FaJr fgq C≠Jr TrJ pJ~Ç \JkJPj k´go F rTo KˆTJr YJuM yP~PZÇ k´mLePhr \jq FaJ KmjJoNPuq ßh~J yPòÇ jVr kKrwPhr FT\j TotL muPuj, jPUr Skr xyP\A FA KˆTJr ßxÅPa ßh~J pJ~Ç pKh ßTJPjJ k´mLe ßrJVL KjPUJÅ\ yj, kMKuv SA mqKÜr jPUr KTC@r ßTJcpMÜ KˆTJPrr fgq KjP~ TJZJTJKZ jVrnmPj ßaKuPlJj TPr pJYJA TrPf kJrPmÇ FA KˆTJr VPz hMA x¬Jy jPU ßuPV gJPTÇ KnP\ ßVPuS TJ\ TPrÇ xŒ´Kf krLãJ YJKuP~ fJ k´oJe yP~PZÇ A≤JrPjaÇ

oyJTJPv @m\tjJ xrJPf... 11 KcPx’r - kíKgmLr Tãkg ßgPT KmkMu @m\tjJ xrJPjJr \jq krLãJoNuTnJPm FTKa oyJTJvpJj C“Pãke TPrPZ \JkJjÇ IqJuMKoKj~Jo FmÄ KˆPur fJr KhP~ ‰fKr k´J~ 700 KoaJr u’J FTKa hKzr xJyJPpq oyJTJPv gJTJ @m\tjJr VKf K˜Kof TPr ßxKaPT Tãkg ßgPT xKrP~ ßh~J yPmÇ oJZ irJr \Ju k´˜MfTJrT FTKa k´KfÔJjS FA pπKa mJjJPf xJyJpq TPrPZÇ iJreJ TrJ y~, oyJTJPv 10 ßTJKarS ßmKv jJjJ irPjr @m\tjJ rP~PZ, pJr oPiq kMrPjJ xqJPauJAPar ßlPu ßh~J pπkJKf, rPTa mJ xqJPauJAPar ZMPa pJS~J KmKnjú ãMhs IÄvS rP~PZÇ Fxm m˜Mr IPjTèPuJA kíKgmLPT ßTªs TPr WµJ~

28,000 KTPuJKoaJr kpt∂ VKfPf YuPZ FmÄ ßpPTJPjJ xo~ TãkPg gJTJ xqJPauJAPar xJPg FèPuJr xÄWPwtr oJiqPo KmPvõr ßaKuPpJVJPpJV ßjaS~JTt ãKfV´˜ yPf kJPrÇ 1957 xJPu ßxJKnP~f C“PãKkf k´go xqJPauJAa ¸MaKjT oyJTJPv kJbJPjJr kr ßgPT Vf 50 mZPrrS ßmKv xo~ iPr Fxm @m\tjJ oyJTJPv \oJ yP~PZÇ xqJPauJAPar oPiq xÄWwt FmÄ xqJPauJAa ±ÄxTJrL IP˘r krLãJr lPu FA Im˙Jr @PrJ ImjKf yP~PZÇ ˝~ÄKâ~ TJPVtJ oyJTJvpJjKar jJo ßh~J yP~PZ xJrx kJKU mJ \JkJKj nJwJ~ ßTJPjJPfJKrÇ VPmwPTrJ muPZj, KkKòu FmÄ APuPÖsJ cJ~jJKoT hKzKa ßTJPjJ m˜MPT FKa Tãkg ßgPT xKrP~ ßh~Jr oPfJ vKÜ C“kJhj TrPmÇ Fxm @m\tjJPT fJ kíKgmLr mJ~Mo§Pur KhPT ßbPu ßhPm FmÄ pJr lPu m˜MKa xŒNet kMPz KVP~ ±Äx yP~ pJPmÇ A≤JrPjaÇ

6000 mZPrr kMrPjJ TïJu 9 KcPx’r - xŒ´Kf C•r AfJKur oJfM~J V´JPo UjjTJpt YJuJPjJr xo~ hM'Ka TïJu C≠Jr TPrj k´fúfJK•ôPTrJÇ krLãJ-KjrLãJ TrJr kr k´fúfJK•ôPTrJ \JjJj, SA TïJu hM'Ka 50004000 KUsˆkNmtJP»r IgtJ“ k´J~ 6000 mZPrr kMrPjJÇ fPm KT FfèPuJ mZr iPr oJKar fuJ~ KjKÁP∂ WMKoP~ rP~PZj fJrJ hM'\j! ßrJKoS-\MKuP~a, yLr-

rûJr ßk´Por CkJUqJPjr xJPgS ßpj fJrJ ‰fKr TPr KjP~PZj fJPhr KjP\Phr kKrKYKfÇ rÜ oJÄx KoPv ßVPZ oJKar xJPgÇ kPz rP~PZ ÊiM yJzÇ TJPur Kj~Po fJS \rJ\LetÇ ÈuJnJxt Im nJuhJPrJ'∏ FA jJPoA ßuJPT ßYPjj fJPhrÇ FPhr xJPg \KzP~ rP~PZ 6000 mZPrr AKfyJxÇ A≤JrPjaÇ

@TJPv ryxqo~ @èPjr ßVJuJ 9 KcPx’r - oJ^rJPfr V´yfJrJ~ nrJ @TJPv CPz pJKòu KmoJjÇ @YoTJ @èPjr ßVJuJ ßhPU yTYKTP~ pJj kJAuaÇ nJrPfr kKÁomPñr TuTJfJ ßgPT C•r-kKÁPo mJrJjKxr @TJPv ß\a F~JrSP~P\r kJAua fUj 36 yJ\Jr lMa SkPrÇ KhKuä ßgPT pJ©L KjP~ pJPò mqJïT IKnoMPUÇ @èPjr ßVJuJ ßhPU xPñ xPñ TuTJfJr F~Jr asJKlT TP≤sJPu (FKaKx) \JjJj kJAuaÇ SA kJAuPar TJZ ßgPT mJftJ kJS~Jr KoKja kJÅPYPTr oPiq krkr hM'Ka KmPhvL KmoJPjr kJAuaS FTA mJftJ kJbJjÇ fJrJS fUj mJrJjKxr @TJPvA FmÄ fJPhrS Im˙Jj fUj 35 ßgPT 40 yJ\Jr lMa CÅYMPfÇ FTKa KmoJj kKÁo FKv~J ßgPT CPz pJKòu IPˆsKu~Jr KhPTÇ hKãe-kNmt FKv~J ßgPT ACPrJPkr KhPT pJKòu Ijq KmoJjKaÇ FT FKaKx IKlxJPrr TgJ~, Èk´gPoA @oJPhr oPj yP~KZu, @TJPv ßTJPjJ KmoJPj mz irPjr

KmP°Jre yPu @èPjr F-rTo ßVJuJ ßhUJ ßpPf kJPrÇ xPñ xPñ ÊÀ y~ ßUJÅ\Ç' SA xoP~ mJrJjKxr @TJv KhP~ CPz pJS~J xm KmoJPjr ßUJÅ\ KjPf ÊÀ TPrj FKaKx IKlxJPrrJÇ KT∂á ßfoj ßTJPjJ hMWtajJr Umr ßoPuKjÇ ß\qJKfKmtùJjLPhr mÜmq, SA Kfj kJAuPa KbT TL ßhPUKZPuj, fJr ZKm jJ ßhPU KjKÁf KTZM muJ TKbjÇ IPjT xo~ @TJPvr FT k´J∂ ßgPT Ijq k´JP∂ \ôu∂ C‹J ZMPa pJ~Ç C‹J FTaM mz oJPkr yPu fJ mJ~Mo§Pu ßdJTJr kPr WwtPe \ôPu SPbÇ fUj ßxKaPT @èPjr ßVJuJr oPfJA ßhUJ~Ç @r C‹JKk§ pf mz yPm, @èPjr ßVJuJr @TJrS ff mz yPmÇ FmÄ ßx ßãP© fJr ImKvÓ IÄv FPx kzPm oJKaPfÇ 2013-Fr ßlms∆~JKrPf rJKv~J~ Foj WajJ WPaKZu mPu \JjJPòj ß\qJKfKmtùJjLrJÇ KT∂á F mJr mJrJjKx mJ fJr @vkJPvr @TJPv ßfoj ßTJPjJ C‹JkJPfr TgJ \JjJ pJ~KjÇ ÈfPm xm ßãP©A ßp C‹Jr ImPvw oJKa kpt∂ FPx ßkRÅZPm, fJr ßTJPjJ KjÁ~fJ ßjAÇ C‹JUP§r @TJr ßZJa yPu fJ @TJPvA kMPz ZJA yP~ ßpPf kJPr,' muPZj FT ß\qJKfKmtùJjLÇ A≤JrPja

TázJu KhP~ Yáu TJaJ! 12 KcPx’r - ßxuMPj YMu TJaJr xr†Jo muPf TJÅKY, KYÀKj∏ FèPuJA @orJ \JKjÇ KT∂á YMu TJaJ yPò TMzJPu, Foj IKnjm TJP§r TgJ ÊPjPZj TUPjJ? nJmPZj, TMzJu KhP~ YMu TJaJ! F @mJr TL irPjrÇ ßTojA mJ yPm ßxA YMu TJaJr hívqKa! ßpUJPj ßZJ¢ FTaJ pπ KhP~ WqJY WqJY TPr ßxuMPj YMu TJaJ y~, TMzJu KhP~ ßxaJ KT x÷m? IKmvõJxq uJVPuS FojKaA yP~PZ orPÑJr FTKa ßxuMPjÇ ZMKr mJ ãMPrr mJuJA ßjAÇ Fr kKrmPft SA ßxuMPj YMu TJaJr \jq rJUJ yP~PZ TMzJu @r yJfMKzÇ xŒ´Kf SA ßxuMPj YMu TJaJr FTKa KnKcS fMPu ACKaCPm ßv~Jr TPrPZj ßTCÇ kPr fJ ßxJxqJu KoKc~J~ nArJu yP~PZÇ KnKcSPf ßhUJ pJPò, FT pMmT ßY~JPr mPx rP~PZjÇ @PrT\j FT yJPf TMzJu, @PrT yJPf yJfMKz KjP~ fJr YMu TJaPZjÇ KTnJPm? k´gPo oJgJr xJPg TMzJuKaPT ¸vt TrJPòjÇ fJrkr yJfMKz KhP~ TMzJuKaPT @P˜ @P˜ @WJf TrPZjÇ @r fJPfA xMªrnJPm YMu ßTPa pJPòÇ A≤JrPjaÇ


16 IJ∂\tJKfT

16 - 22 December 2016 m SURMA

A˜J’MPu TáKht˜Jj ÈKl∑co luTjx' ß\JzJ ßmJoJ yJouJ

xπJPxr KmÀP≠ uzJA YJKuP~ pJS~Jr IñLTJr FrPhJVJPjr 13 KcPx’r - A˜J’MPur FTKa lMamu ߈Kc~JPor kJPv xπJxL yJouJ~ 30 kMKuv xhxqxy 38 \j Kjyf S @PrJ 155 \Pjr @yf yS~Jr WajJ~ ßvJPT ˜… fMrÛÇ ßhvKaPf Vf 12 KcPx’r, ßxJomJr FT KhPjr ßvJT kJuj TrJ y~Ç ßk´KxPc≤ FrPhJVJj xπJPxr KmÀP≠ uzJA YJKuP~ pJS~Jr hí| xï· mqÜ TPrPZjÇ fJ ZJzJ n~Jmy F yJouJr \jq ßvJT S KjªJ \JKjP~PZj KmKnjú ßhPvr ßjfJrJÇ ßmJoJ yJouJ~ mÉ yfJyPfr WajJ~ xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqoèPuJ~ mAPZ ßvJT @r KjªJr ^zÇ F yJouJr hJ~ ˝LTJr TPrPZ FTKa TáKht xπJxL V´∆k ÈTáh˜ t Jj Kl∑co luTjx'Ç FrA oPiq n~Jmy F yJouJr \jq ßvJT S KjªJ \JKjP~PZ pMÜrJÓsxy KmPvõr KmKnjú ßhPvr ßjfJrJÇ fJrJ xπJxmJh ßoJTJPmuJ~ fMrPÛr kJPv gJTJr ßWJweJ KhP~PZjÇ S~JKvÄaj F yJouJPT ÈvKÜvJuL mJftJ' mPu KjªJ \JKjP~ fMrPÛr xÄyKfr k´Kf fJPhr hí| xogtj mqÜ TPrjÇ xπJPxr KmÀP≠ uzJA YJKuP~ pJS~Jr hí| xï· mqÜ TPrPZj fMrPÛr ßk´KxPc≤ FrPhJVJjÇ 11 KcPx’r yJxkJfJPu @yfPhr ßhUPf KVP~ FrPhJVJj xJÄmJKhTPhr mPuj, ÈxπJxmJPhr KmÀP≠ @oJPhr pM≠ xŒPTt TJPrJ ßTJPjJ xPªy gJTJ CKYf j~'Ç KfKj @PrJ mPuj, F irPjr yJouJ YJKuP~ xπJxLrJ @oJPhr nLf TrPf kJrPm jJÇ @PrTKa yJxkJfJPu @yfPhr ßhUPf KVP~ k´iJjoπL KmjJKu AuKhKro mPuj, ÈA˜J’MPur xπJxL yJouJ xπJxmJPhr KmÀP≠ @oJPhr YuoJj xÄV´JoPT ß\JrhJr TrPmÇ' F yJouJr kr fMKTt rJ\QjKfT ßjfJrJ GTqm≠nJPm 11 KcPx’r KmmíKfPf fLms KjªJ \JKjP~PZjÇ FT KuKUf KmmíKfPf fMKTt kJutJPoP≤r K¸TJr AxoJAu TJrJoJj mPuj, F irPjr xπJxL yJouJr KmÀP≠ uzJAP~ xrTJrPT @PrJ hí|k´Kfù yPmÇ KfKj

mPuj, ÈKkPTPT, KkS~JAKc, ßlfM xÄVbjxy xm xπJxL xÄVbPjr KmÀP≠ KjªJ \JjJPf yPmÇ' 10 KcPx’r ˙JjL~ xo~ rJf xJPz 10aJ~ ßmKxÖJx ßnJcJPlJj

ßrJKyñJ kKrK˙Kf \JjJPf @Kx~JPjr QmbT @øJj IÄ xJj xM KYr 13 KcPx’r - ßrJKyñJ kKrK˙Kf KjP~ @∂\tJKfT oyPur CPÆPVr KmwP~ Ko~JjoJr xrTJPrr Im˙Jj fMPu irPf @Kx~JPjr FT IKjitJKrf KmPvw QmbT ßcPTPZj ßhvKar rJÓsL~ CkPhÓJ S vJK∂Pf ßjJPmu Km\~L ßj©L IÄ xJj xM KYÇ @VJoL 19 KcPx’r A~JñMPj @Kx~JjnMÜ ßhvèPuJr krrJÓsoπLPhr KjP~ FA QmbT yPmÇ QmbPT oMxKuo ßrJKyñJ AxMqPf @∂\tJKfT CPÆPVr KmwP~ Ko~JjoJr xrTJPrr Im˙Jj fMPu irPmj xM KYÇ ßhvKar oMxKuo xÄUqJuWMPhr xJPg xrTJPrr @YrPer xÄPmhjvLu AxMqKa KjP~ FA k´go Ijq ßhvèPuJr xJPg @PuJYjJr CPhqJV KjPò Ko~JjoJrÇ ßrJKyñJ oMxKuoPhr Skr xJŒ´KfT hoj IKnpJPj xM KYr KvÊ xrTJPrr KmÀP≠ âomitoJj @∂\tJKfT xoJPuJYjJ~ AxMqKaPT CPÆPVr Kmw~ mPu oPj TrPZj @Kx~Jj TotTftJrJÇ Vf 9 IPÖJmr ßgPT rJUJAj rJP\q IKnpJj ÊÀ TPr Ko~JjoJPrr ßxjJmJKyjLÇ ßxUJPj ßrJKyñJPhr Skr yfqJ, KjptJfj S iwtPer WajJ~ KmKnjú ßhv FmÄ oJjmJKiTJr xÄ˙J CPÆV k´TJv TPr @xPZÇ \JKfxP–Wr KyxJPm, ßxjJ KjptJfPjr oMPU k´Je mJÅYJPf APfJoPiq 22 yJ\Jr ßrJKyñJ jhL kJr yP~

mJÄuJPhPv IjMk´Pmv TPrPZÇ @Kx~JPjr xhxq KyPxPm ßrJKyñJ AxMqPf oMxKuo ßhv oJuP~Kv~J FmÄ APªJPjKv~J~ mqJkT KmPãJn yP~PZÇ oJuP~Kv~Jr k´iJjoπL jJK\m rJ\JT Ko~JjoJr xrTJPrr Im˙JPjr TzJ xoJPuJYjJ TPrPZjÇ

FPrjJ ߈Kc~JPor kJPv hM'Ka ßmJoJ KmP°JrPer WajJ WPaÇ fMrPÛr k´iJj hM'Ka lMamu hu ßmKxÖJx S mMrxJxPkJPrr oiqTJr ßUuJr hMA WµJ kr yJouJKa YJuJPjJ y~Ç

asJŒ k´vJxj oiqk´JPYq vJK∂r \jq ÉoKT - ArJKj oπL 13 KcPx’r - ßcJjJ asJŒ pMÜrJPÓsr KjmtJKYf yS~J~ CkxJVrL~ IûPur vJK∂r \jq ÉoKT xíKÓ yP~PZ mPu o∂mq TPrPZj ArJPjr k´KfrãJoπL ßyJPxj ßhWJjÇ Vf 10 KcPx’r KfKj ÉÅKv~JKr CóJre TPr mPuj, FTKa pM≠ yPuA AxrJAu S FA IûPur ßZJa TP~TKa CkxJVrL~ ßhPvr ±Äx ßcPT @jPf kJPrÇ oJKTtj ßk´KxPc≤ KjmtJYPjr asJPŒr \P~r lPu ArJPjr xJPg xŒJKhf kJroJeKmT YMKÜ mJKfu yS~Jr x÷JmjJ ßhUJ KhP~PZÇ ArJjPT x÷Jmq kJroJeKmT I˘ QfKr ßgPT Kmrf rJUPf SA YMKÜ TPrKZu SmJoJ k´vJxj; KT∂á KjmtJYjL k´YJPrr xo~ asJŒ FTJKiTmJr SA YMKÜr xoJPuJYjJ TPrjÇ ÈAKfyJPxr xmPYP~ UJrJk YMKÜ' @UqJ KhP~ KfKj mPuPZj, YMKÜ mJKfu TPr ArJPjr KmÀP≠ TPbJr yPmjÇ @r FA Kmw~KaA CkxJVrL~ IûPur oJKTtj Ko©Phr oPiq I˝K˜ QfKr TPrPZ mPu hJKm TPrj ArJPjr k´KfrãJoπLÇ ArJPjr ßoyr mJftJ xÄ˙J \JKjP~PZ, ßfyrJPj IjMKÔf FTKa KjrJk•J xPÿuPj ßyJPxj ßhWJj mPuj, ÈpKhS asJŒ FT\j mqmxJ~L, fPm KfKj k´vJxPjr ßpxm ßuJT mJZJA TPrPZj fJ fJPT Knjú kPg kKrYJKuf TrPf kJPrÇ FTKa I˝K˜ ßcPT @jPf kJPr, KmPvw TPr kJrxq CkxJVrL~ ßhvèPuJ~Ç' ArJKj k´KfrãJoπL @PrJ mPuj, ÈasJPŒr YKr© yPò KfKj xm KTZMA cuJPrr oJkTJKbPf KmPmYjJ TPrjÇ fJA KfKj @oJPhr ßhPvr KmÀP≠ TPbJr yPmj jJ mPuA oPj y~Ç KogqJ KyxJm-KjTJPvr KnK•Pf v©MrJ y~PfJ @oJPhr Skr FTKa pM≠ YJKkP~ KhPf YJAPm'Ç KfKj mPuj, ÈF rTo FTKa pMP≠ Igt yPf kJPr AÉKhmJhL xrTJPr (AxrJAu) kfj FmÄ FPf \KzP~ kzPf kJPr xoV´ Iûu, pJ iJKmf yPf kJPr KmvõpMP≠r kPg'Ç KfKj mPuj, FA pMP≠r lPu CkxJVrL~ IûPur ßZJa ßZJa jVr rJÓs xÄpMÜ @rm @KorJf,

mJyrJAj S TJfJr \jxogtPjr InJPm ±Äx yP~ ßpPf kJPrÇ 80Ka ßmJK~Ä KmoJj KTjPZ ArJj pMÜrJPÓsr KmoJj KjotJfJ k´KfÔJj ßmJK~ÄP~r TJZ ßgPT 80Ka pJ©LmJyL KmoJj ßTjJr \jq YMKÜPf ˝Jãr TPrPZ ArJPjr rJÓsL~ KmoJj xÄ˙J ArJj F~JrÇ ArJPjr \JfL~ mJftJ xÄ˙J ArjJ F Umr \JKjP~PZÇ KmoJj xÄ˙JKar ßY~JroqJPjr mrJf KhP~ ArjJr UmPr muJ y~, 10 mZPrr SA YMKÜr @SfJ~ 50Ka 737 KmoJj FmÄ 30Ka 777 ßmJK~Ä KmoJj ßTjJ yPmÇ 1979 xJPur KmkäPmr kr pMÜrJÓs S ArJPjr oPiq FKa xmPYP~ mz YMKÜÇ ßmJK~ÄP~r FT @ûKuT kKrYJuPTr mrJf KhP~ ArjJ @PrJ \JKjP~PZ, YMKÜKa pMÜrJÓs xrTJr IjMPoJhj TPrPZÇ oNuq irJ yP~PZ FT yJ\Jr 660 ßTJKa cuJrÇ pMÜrJÓsxy KmPvõr ãofJir ßhvèPuJ kJroJeKmT TotTJ§ xLKof TrJr vPft ArJPjr Skr ßgPT Vf mZr IgtQjKfT KjPwiJùJ fMPu ßj~Jr mqJkJPr xÿf yS~Jr kr F YMKÜKa yPuJÇ Imvq jmKjmtJKYf oJKTtj ßk´KxPc≤ ßcJjJ asJŒ F YMKÜr KmPrJiLÇ TÄPV´vjJu KrkJmKuTJPjrJ YMKÜKa kKrmftj TrJr \jq ßYÓJ YJKuP~ pJPòÇ Vf oJPx oJKTtj TÄPV´Pxr KjúTã yJC\ Im KrPk´P\K≤KaPn ArJPjr TJPZ mJKeK\qT KmoJj KmKâr ˙KVf TPr FTKa Kmu kJx y~Ç KmuKa IjMPoJhj TrJ yPu @PoKrTJj mqJÄTèPuJPT mJKeK\qT KmoJPj IgtJ~Pjr \jq ACFx ßas\JKr uJAPx¿ KhPf kJrPm jJÇ


KmùJkj 17

SURMA m 16 - 22 December 2016 S

FmJPrr vLPf xmJAPT xM˙ gJTJr IJymJj \JKjP~PZj u§Pjr ßo~r xJKhT UJj

u§Pjr ßo~r xJKhT UJj Vf oJPx fJÅr lîMr KaTJ KjP~PZj FmÄ pJrJ KmjJoNPuq lîMr KaTJ kJS~Jr CkpMÜ fJPhr xmJAPT x÷Jmq FA ksJeWJfL IxM˙fJr KmÀP≠ KjP\Phr xMrãJr fJKVh KhP~PZjÇ ÈFmJPrr vLPf xM˙ gJTMj' FA PväJVJj KhP~ kJmKuT Pyug AÄuqJ§ FmÄ FjFAYFx AÄuqJ¥ FTKa ksYJreJ YJuJPòÇ Fr CP¨vq∏ pJrJ bJ¥J @myJS~J~ xmPYP~ ßmKv ^MÅKTr oPiq gJPTj, KmPvw TPr pJrJ hLWtPo~JhL IxM˙fJ~ nMVPZj mJ pJPhr m~x kÅ~wK¢r SkPr, fJPhrPT vLPfr \jq ks˜Mf gJTPf xfTt TPr Ph~JÇ u¥Pjr Po~r xJKhT UJj FjFAYFx PgPT

KmjJoNPuq lîMr KaTJ kJjÇ TJre KfKj ksJ¬m~Px ÊÀ yS~J IqJ\oJ~ nMVPZj, pJ FTKa hLWtPo~JhL IxM˙fJÇ xJKhT UJj mPuj, Í@Ko PpPyfM IqJ\oJ~ nMKV, fJA lîMr KaTJ Pj~J @oJr \jq UMmA èÀfôkNetÇ pJrJ @oJr oPfJ hLWtPo~JhL IxM˙fJ~ nMVPZj, KTÄmJ pJrJ ˝J˙qPxmJ TotL KyPxPm TJ\ TPrj mJ pJPhr m~x kÅ~wK¢r SkPr, fJPhr xmJAPT @Ko KaTJ KjPf muPmJÇ F KjP~ ßoJPaA ßhKr TrPmj jJ, @\PTA TgJ muMj @kjJr K\Kk mJ lJotJKxPˆr xPñÇ" ksKf mZr vLf PoRxMPo Ijq xoP~r fMujJ~ IPjT ßmKv oJjMw oJrJ pJj FmÄ bJ¥J~ KTZM KTZM IxM˙fJ @rS UJrJPkr KhPT pJ~Ç Fxm oOfMqr

@Kv vfJÄvA KT∂á ÂhPrJV, lMxlMx xÄâJ∂ IxMU, ߈sJT, ßcPojKv~J FmÄ võJxpPπr ßrJPV (ßpoj IqJ\oJ) yP~ gJPTÇ WPrr mJAPr mJ ßnfPr bJ¥J~ @âJ∂ yPu ßxaJ rÜYJk mJzJ~ FmÄ Fr lPu Âhpπ KmTu yS~J, KTcKj PrJV, PˆsJT FmÄ ßcPojKv~Jr ^MÅKT mJPzÇ bJ¥J @myJS~J~ rÜ \oJa mJÅiJr ^MÅKTS mJPz, pJr lPu ßmPz pJ~ ÂhPrJV FmÄ ßˆsJPTr ^MÅKTSÇ bJ¥J~ võJxkseJuLS @âJ∂ yPf kJPr, pJr lPu lMxlMPxr ßrJV ksKfPrJi ãofJ TPo pJ~Ç fJkoJ©J TPo ßVPu ßTj msÄTJAKax FmÄ KjCPoJKj~J mJPz∏ F ßgPT ßxaJ ßmJ^J pJ~Ç bJ¥J @myJS~Jr xPñ oOfMqr yJr ßmPz pJS~Jr xŒTt @PZ FmÄ ßp xÄUqT oJjMw IxM˙ yPò fJr SkrS Fr èÀfr ksnJm kPzÇ ˝J˙qPxmJr Skr fJA vLfTJPu YJk mOK≠ kJ~Ç VPmweJ~ ßhUJ ßVPZ, WPrr-mJAPrr Vz fJkoJ©J pUj kJÅY KcKVs ßxK≤PVsPcr jLPY gJPT, fUj ksKf FT KcKVs fJkoJ©J ToPu võJx\Kjf xoxqJ KjP~ cJÜJPrr krJovt YJAPZj Foj mO≠ ßrJVLr xÄUqJ hv vfJÄv ßmPz pJ~Ç yJxkJfJPur \ÀrL KmnJPV ßrJVLr xÄUqJ ßmPz pJ~ vNjq hvKoT @a vfJÄvÇ oOfMqr xÄUqJ mJPz Kfj hvKoT YJr vfJÄvÇ FA ksYJreJ~ oJjMwPT vLPfr \jq ks˜MKf ßj~J FmÄ IxM˙ yS~Jr xJPg xJPg lJotJKxPˆr krJovt FmÄ xJyJpq YJS~Jr fJKVh Ph~J yPòÇ mJatx FjFAYFx asJPˆr TjxJuaqJ≤ ß\jJPru xJ\tj cJ: ßoJyJÿh \JPTr CuäJy muPZj, ÍvLPfr xo~ xM˙ gJTJr \jq KjP\r FmÄ IjqPhr Skr ßU~Ju rJUJ UMm \ÀrLÇ vLf pUj FKVP~ @xPZ fUj Fr ßoJTJPmuJ~ pfaJ x÷m KjP\PT FmÄ bJ§J uJVJr ^MÅKTPf gJTJ @kjJr kKrKYf \jPhr ks˜áf rJUMjÇ @kKj pKh KmjJoNPuq lîMr KaTJ ßj~Jr ßpJVq yj, fJyPu FUMKj PxA KaTJ KjjÇ FZJzJ oPj rJUPmjKjP\PT xM˙ rJUPf ˝J˙qxÿf FmÄ nJrxJoqkNet UJmJr UJS~J FmÄ vJrLKrTnJPm xKâ~ gJTJaJS

c. \JKTr CuäJy

\ÀrLÇ WPrr ßnfPrr fJkoJ©J TokPã 18 KcKVs ßxK≤PVsPcr TJPZ rJUMj, KmPvw TPr pKh @kjJr pKh yJÅaJYuJ~ TÓ y~, hLWtPo~JhL IxM˙fJ gJPT IgmJ m~x kÅ~wK¢r ßmKv y~Ç @kjJr mxJr WPrr fJkoJ©J FTaM ßmKv rJUPf kJPrjÇ @kjJr Wr Vro rJUJr pπ, pJ VqJx mJ ßfu KhP~ YPu, ßxKa ßpj ßrK\ÓJct AK†Kj~Jr KhP~ Kj~Kof xJKntx TrJ y~Ç vLf ß\ÅPT mxJr @PVA ßxaJ KjKÁf TrPmjÇ pKh @orJ xmJA FPT IPjqr PUJÅ\Umr rJKU, @orJ @xPuA kKrK˙Kf kJPfi KhPf kJrPmJÇ" IPjT rTo CkJP~ @kKj KjP\r Wr Vro rJUPf kJPrjÇ ßpoj ÈCA≤Jr lMP~u ßkPo≤x', ÈS~Jot ßyJo KcxTJC≤x' FmÄ ÈßTJfl SP~hJr ßkPo≤x'Ç @kKj pKh xrTJPrr TJZ PgPT FrTo nJfJ kJS~Jr CkpMÜ yj fJyPu @kjJr KmhMq“, VqJx mJ kJKj xrmrJyTJrL ksKfÔJPjr IVsJKiTJrKnK•T PxmJ kJS~Jr \jq jJo fJKuTJnMÜ TÀjÇ ÈFmJPrr vLPf xM˙ gJTáj' Kmw~T ksYJreJ xŒPTt @rS fgq ßkPf ßpPf kJPrj FA SP~mxJAPa: visitwww.nhs.uk/staywell

Do D o you you have: have : • • • • • •

A lung diseas ease Kidney dise is ase Heart disease Diabetes Another long term condition Or do y yo ou suffer from m breathlessness?

Cold weather can make e you more likely to catch a winter illness that could become very serious. Ask your GP or pharmacist if you’re eligible for the free fl If you start to feel unwell, even if it’s just a cough o orr a cold, seek advice from your pharmacist before it gets more serious.

nhs.uk/staywell

Richard Pile, GP


18

Surma

16 - 22 December 2016

nJPhvõr Cjú~j xKoKf ACPTr jfáj TJptTrL kKrwh VKbf

ßY~JroqJj vJoxMöJoJj, ßxPâaJrL @mMu TJPvo UJj nJPhvõr Cjú~j xKoKf ACPTr FT xJiJre xnJ Vf 27 jPn’r hMkMPr kNmt u§Pjr mäM-oMj ßx≤JPr Tor CK¨j oJˆJPrr xnJkKfPfô FmÄ PuTYJrJr TJ\L Fx @r vJKlPjr kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç kKm© ßTJr@j ßfuJS~Jf S xÄVbPjr k´~Jf TotTftJPhr ÀPyr oJVPlrJf TJojJ TPr ßhJ~J oJyKlPur oJiqPo IjMÔJPjr xMYjJr kr xÄVbPjr ßxPâaJrL vJoxMöJoJj @yPoh xKoKfr xJKmtT KrPkJat k´hJj TPrjÇ xnJ~ mÜJrJ nJPhvõPrr xJKmtT Cjú~Pjr uPãq I© FuJTJr \jVePT xTu ofPmPhr CP±t ßgPT GTqm≠ k´~Jx YJuJPjJr @ymJj \JjJjÇ mÜmq rJPUj oMÜJr ßYRiMrL, jMÀu VKe, @uL @yoh, oTmMu @yoh, yJKrZ @uL, @KjTJ oTmMu, xJKrTJ oTmMu, @Koj @uL, ßoJyJÿh AvrJT oTmMu, oj\Mr @yoh ßYRiMrL, @»Mu UJKuT, @mM xJAh @yoh UJj, @mMu TJPvo UJj, xJP~T @yoh xShJVr, \MPjh @yoh rJKyj, KhjJrJ @yoh S UMPh\J oTmMuÇ xnJ~ xmto˛KfâPo xKoKfr jfáj TJptTrL kKrwh Vbj TrJ y~Ç TKoKar xhxqrJ yPòj - k´iJj kOÓPkJwT FKTC ßYRiMr, ßY~JroqJj vJoxMöJoJj @yPoh, nJAx ßY~JroqJj Tor CK¨j oJˆJr, jMÀu VKe S vJyJm CK¨j @yoh ßYRiMrL, ßxPâaJrL @mMu TJPvo UJj, \P~≤ ßxPâaJrL oTmMu @yoh, ßas\JrJr @uL @yoh, \P~≤ ßas\JrJr

@fJCr ryoJj, ßk´x F¥ kJmKuKxKa ßxPâaJrL KxrJ\Mu AxuJo, IjuJAj ßxPâaJrL @KjTJ oTmMu, FKxˆqJ≤ IjuJAj ßxPâaJrL xJKrTJ oTmMu S YqJKrKa ßxPâaJrL fJKvj @yPohÇ xhxq: vJy xJ•Jr @yoh, @¬Jm Ko~J, @mM xJAh @yoh UJj, xJP~T @yoh

KjCA~PTt xÄmitjJ IjMÔJPj ßxKuo CK¨j

ÈKmoJjmªPr ksmJxLPhr y~rJKj mPº xrTJr TPbJr khPãk KjP~PZ' pMÜrJÓs xlrrf \JfL~ xÄxPhr KmPrJiL hPur ÉAk, krrJÓs oπeJu~ xŒKTtf xÄxhL~ ˙J~L TKoKar xhxq S \JfL~ kJKatr ßTªsL~ ßjfJ ßxKuo CK¨j mPuPZj, ksmJxLPhr ˝Jgt rãJ~ \JfL~ kJKat xrTJPrr xPñ PgPT TJ\ TPr pJPòÇ KmPvw TPr KmoJjmªPr ksmJxLrJ pJPf y~rJKj jJ yj ßx mqJkJPr xrTJr TPbJr khPãk Vsye TPrPZÇ xŒsKf ˙JjL~ xo~ vKjmJr xºqJ~ KjCA~PTtrs \qJTxj yJAaPxr aT Im hq aJCj

xShJVr, TJK\ ßr\JCr ryoJj, oj\Mr @yoh ßYRiMrL, yJKrZ @uL, ßoJ. AvrJT oTmMu, ojfJ\ @yoh, ßuTYJrJr TJ\L xJAlár ryoJj vJKlj, UMPh\J oTmMu, xJKrTJ oTmMu S KhjJrJ @yohÇ - ßk´x KmùK¬Ç PrˆMPr≤ KoujJ~fPj pMÜrJÓs \JfL~ kJKars CPhqJPV fJPT Ph~J FT jJVKrT xÄmitjJ~ ksiJj IKfKgr mÜmq KfKj Fxm TgJ mPujÇ ksmJxLPhr ßp PTJPjJ xoxqJ xoJiJPj xrTJr @∂KrT CPuäU TPr PxKuo CK¨j mPuj, KmPhPv Kovj S hNfJmJPx ksmJxLrJ pJPf xKbT PxmJ PkPf kJPr F\jq xrTJr xPmtJó CPhqJV Vsye TPrPZÇ KfKj mPuj, KmPhPv FPTT\j ksmJxL FT\j rJÓshNPfr ofÇ fJrJA mJÄuJPhPvr IgtjLKfr YJKuTJvKÜÇ KfKj ksmJxLPhr Pp PTJPjJ xoxqJ xoJiJPj krrJÓs oπeJuP~r Py·PcÛ IgmJ ksP~J\Pj fJr xPñ xrJxKr

PpJVJPpJPVr krJovt PhjÇ IjMÔJPjr ÊÀPf ßxKuo CK¨j FoKkPT lMPur ÊPnòJ \JjJj hPur ßjfJTotLrJÇ IjMÔJPj \JfL~ kJKars PjfJ-TotL ZJzJS ksmJPxr KmKnjú ßvsKePkvJr oJjMw CkK˙f KZPujÇ pMÜrJÓs \JfL~ kJKars xnJkKf oJymMm @uL mMuMr xnJkKfPfô FmÄ xJiJre xŒJhT @mM fJPum PYRiNrLr xûJujJ~ IjMÔJPj KmPvw IKfKg KZPuj @»Mj jNr mz nNA~J, oJymMm ßYRiMrL, yJ\L @»Mr ryoJj ryoJj, \Kxo ßYRiMrL, IqJcPnJPTa vJy\Jh vJ∂, oJymMmMr ryoJj IKjT, j\oMu AxuJo ßYRiMrL ksoMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

meJdtq @P~J\Pj IjMKÔf yPuJ mJKotÄyJo ßmñuL Sß~KcÄ ßl~Jr

❚ rJ\M @yPoh ❚ KmKnjú m~xL KmkMu xÄUqJT mJXJuL KmPvw TPr fÀj-fÀeLPhr ˝f°áft IÄvV´yPe meJtdq @P~J\Pj k´gomJPrr oPfJ mJKotÄyJPo IjMKÔf yP~PZ mJKotÄyJo ßmñuL Sß~KcÄ ßl~Jr-2016Ç k´JYq S

kJÁJPfqr xojõP~ ßhvL~ ßkJwJPTr @iMKjT xÄPpJ\Pj mOKav mJÄuJPhvL oPcuPhr k´hvtj TrJ @TwtjL~ lqJvj ßvJ ZJzJS FA SP~KcÄ ßl~JPr KZPuJ mr-TPjr KmmJy xÄKväÓ keq xJoV´Lr KmKnjú k´KfÓJPjr Kmâ~ S k´hvtjLÇ kJut FcnJraJAK\Ä Fr CPhqJPV Vf 4 KcPx’r mJKotÄyJPor @Ój KnuJ

ßÓKc~JPor TjlJPr¿ yPu KhjmqJKk IjMKÔf FA Sß~KcÄ ßl~JPrr k´iJj @Twtj-A KZPuJ oPjJoMêTr hMKa lqJvj ßvJÇ KmKnjú k´KfÔJPjr keq xJoV´Lr k´hvtjLPf mOKav mJÄuJPhvL k´KfnJmJj fÀj-fÀjL oPcuPhr Ck˙JkjJ KZPuJ j\r TJzJÇ lqJvj ßvJ Ck˙JkjJ TPrj ßxJvqJu KoKc~Jr mJXJuL ßxKuPmsKa ßmñuL KmäaP\r mJmÀu yT @r KmKmKx ßrKcSr FKv~Jj ßjaS~JPTtr \jKk´~ Ck˙JKkTJ jJKh~J @uLÇ SP~KcÄ ßl~Jr CkuPãq @P~J\TPhr KmPvw KmPvw @P~J\j CkPnJV TrPf mJKotÄyJo ßmñuL Sß~KcÄ ßl~Jr-2016 ÊÀ ymJr KjitJKrf xoP~r xJPg xJPgA kKrmJr kKr\j KjPp @xJ mJXJuL hvtjJgLtPhr khYJrjJ~ mJKotÄyJPor @Ój KnuJ ßÓKc~JPor TjlJPr¿ yuKa kKrkNet yP~ CPbÇ @Ój KnuJ ßÓKc~JPor

TjlJPr¿ yPur hMkJPvr FTkJPv SP~KcÄ xÄKväÓ KmKnjú keq ImPuJTj FmÄ âP~r \jq mJÄuJPhvL KmKnjú ÓuèPuJPf KZPuJ @VfPhr CkPY kzJ nLzÇ Ikr kJPv PmuJ hMAaJ S xºqJ kJÅYaJ~ IjMKÔf lqJvj ßvJ hMKa CkPnJV TrPf KZPuJ CkPY kzJ nLzÇ ÊiM mJKotÄyJoA j~ kJvõtmfLt KmKnjú vyr ßgPTS KmkMu xÄUqJT mJKotÄyJo mJXJuL SP~KcÄ ßl~JPr ßpJV ßhjÇ mJKotÄyJo mJXJuL SP~KcÄ ßl~JPrr oNu ¸¿r mJKotÄyJo F~Jr FT&sPk´Pxr ßxR\Pjq TJfJr F~JruJAP¿r PhS~J KmjJoNPuq rqJPlu KaPTPar oJiqPo KmPvõr ßp ßTJPjJ ßhPv WMPr @xJr hMKa ßuJnjL~ F~Jr KaPTa ßkPf k´J~ xTPuA KjP\Phr jJo KuKkm≠ TrJjÇ Imvq KaKTa hMKa kJS~Jr nJVqmJj mqKÜ KZPuj mJKotÄyJPor fÀe mJXJuL mqmxJ~L vJKoo

ßYRiMrLÇ FZzJ IjMÔJPj mJÄuJPhvL VJPjr xJPg IKnjm jOfq,ATmJu TqJaJKrÄ Fr xM˝JhM UJmJPrr mJyJr,Knjú Knjú ˆPu YakKa,YJjJYárxy mJÄuJPhvL UJhqhsmq FmÄ VyjJ, vJzL. PxPrJ~JjL, PoPyªL, lPaJV´JlJr, KnKcSV´JlJr, PTT S YTPuaxy SP~KcÄ xÄKväÓ ÓuèPuJPf hvtjJgLtrJ nLz \KoP~ â~ TrJ ZJzJS jJjJ fgq xÄV´y TPrjÇ mJKotÄyJo ßmñuL SP~KcÄ ßl~Jr xlunJPm xoJ¬ TrPf kJrJ~ @P~J\T k´KfÔJj kJut FcnJraJAK\Ä Fr k´iJj KjmtJyL ßxJyJjJ @yPoh S mJKotÄyJo ßmñuL Sß~KcÄ ßl~Jr-2016 Fr kKrYJuT @yJh @yPoh TKoCKjKar xTPur k´Kf TífùfJ k´TJv TPr xTPurj xyPpJKVfJ ImqJyf gJTPu nKmwqPf @PrJ mqJkT @TJPr ßmñuL Sß~KcÄ ßl~Jr @P~J\Pjr k´fq~ mqÜ TPrjÇ


19

Surma

16 - 22 December 2016

ßjJrJ vrLPlr nNKoTJ mJXJKur AKfyJPxr IÄv

AfJuL~Jj mJÄuJPhvL SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr CPhqJPV S~J\ oJyKlu IjMKÔf

mqJKrÓJr ßjJrJ vrLl KZPuj mJXJKur ITíK©o mºMÇ mJXJKur oyJj oMKÜ xÄVsJPo FT\j KmPhKv yP~S ßjJrJ vKrPlr nNKoTJ KZu IjjqÇ \jìxNP© @AKrv jJVKrT mqJKrˆJr ßjJrJ vrLl ÊiM mJÄuJPhPvr oMKÜpM≠A j~, Fr @V ßgPTA mJXJKur ˝JKiTJr @PªJuPjr KmKnjú kPmt èÀfôkNet nNKoTJ kJuj TPrjÇ PjJrJ vrLPlr nNKoTJ mJXJKur AKfyJPxr IÄvÇ mJXJKur xMÂh S oMKÜpMP≠ ImhJPjr \jq xÿJjjJksJ¬ KmsKav jJVKrT PjJrJ vKrl ˛rexnJ~ mÜJrJ Fxm TgJ mPujÇ Vf 4 KcPx÷r kNm u§Pjr ˙JjL~ FTKa yPu pMÜrJ\q @S~JoL @Aj\LmL kKrwh TftíT @P~JK\f xnJ~ xnJkKffô TPrj xÄVbPjr nJrksJ¬ xnJkKf mqKrˆJr FjJoMu yTÇ xÄVbPjr xJiJre xŒJhT IjMTNu fJuMThJr cJPjr kKrYJujJ~ xnJ~ mÜífJ TPrj mKwt~Jj xJÄmJKhT-TuJKoˆ @»Mu VJllJr PYRiMrL, Veks\JfπL mJÄuJPhv xrTJPrr ßjR kKrmyj oπL vJy\JyJj UJj FoKk, msJÿjmJKz~J P\uJ @S~JoL uLPVr xnJkKf

SmJ~hMu ßoJÜJKhr ßYRiMrL FoKk, pMÜrJP\q KjpMÜ mJÄuJPhv hNfJmJPxr yJATKovjJr jJ\oMu TJSjJAj, pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀTÇ mÜJrJ mPuj, mJÄuJPhPvr mºM PjJrJ vrLl mJXJKur ksPfqTKa @PªJuj xÄVsJPo KjP\PT KjP~JK\f PrPUKZPujÇ 6hlJ @PªJuj, 69 Fr Ve InMgqJj, 71 Fr oyJj oMKÜpM≠xy ˝JiLjfJ krmftL mJÄuJPhPvr ksKfKa xJoKrT Q˝rvJxj KmPrJiL VefJKπT @PªJuPj KZPuj rJ\kPgr xKâ~ TotLÇ @VrfuJ wc?pπ oJouJp? mñmºM TJrJÀ≠ yPu fJr oMKÜr @PªJuPj pMÜrJ\q PgPT KTCKx kJbJPjJxy @∂\tJKfT \jof VcP? fMuPf PjJrJ vKrl KmPvw nNKoTJ kJuj TPrjÇ KTCKx aoJx CAKu~JoPT mñmºMr yP~ uzPf f“TJuLj kNmt kJKTóJPj kJbJPjJr PYÓJ~ PjJrJr rP~PZ KmPvw ImhJjÇ 71 Fr oMKÜpMP≠ Kmvõ\jof VbPj PjJrJ kJuj TPrj GKfyJKxT nNKoTJÇ KmsKav FoKkPhr xJPg mJÄuJPhPvr kPã ImqJyf uKmÄ-F

KhPjr kr Khj KmsPaPjr KmKnjú vyr YPw PmKzP~PZj PjJrJÇmñmºM yfqJr KmYJPrr hJKmPf PjJrJ vKrl KZPuj xrmÇ 75 krmftL Q˝rJYJrL vJxTPhr KmÀP≠S rJ\kPg KZPuj PjJrJ vrLlÇ 71-Fr pM≠JkrJiLPhr KmYJr ÊÀ yPu @∂\tJKfT IkrJi asJAmqMjJPur kPãS \jof xÄVsPy KmPvw nNKoTJ rJPUj mqJKrˆJr PjJrJ vrLlÇ CPuäUq, ksmJPx oMKÜpMP≠r Ijqfo xÄVbT S pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xnJkKf xMufJj oJyoMh vKrPlr ˘L ßjJrJ vKrl 2013 xJPur 29 jPn’r 70 mZr m~Px oOfáqmre TPrjÇ mJÄuJPhv xrTJr 2011 xJPu ßjJrJ vKrlPT ÈmJÄuJPhPvr ˝JiLjfJxÄVsJPor mºM' KyPxPm ˝LTíKf KhP~ @jMÔJKjTnJPm xÿJjjJ \JjJ~Ç xnJ~ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xy-xnJkKf \JuJu C¨Lj, @mMu yJPvo, ßoJ\JPÿu yT, pMVì xŒJhT jBo CK¨j Kr~J\, @PjJ~JÀöJoJj PYRiMrL, h¬r xŒJhT vJy vJoLo @yoh, oMKÜPpJ≠J uMToJj ÉPxj ksoMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

Vf 3 jPn’r, vKjmJr kMmtu§Pjr mäMoj ßx≤JPr AfJuL~Jj mJÄuJPhvL SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr CPhqJPV S~J\ oJyKlu IjMKÔf y~Ç oJyKlPu S~J\ TPrj @u ßTJrJj FTJPcoL u§Pjr ßY~JroqJj c. yJKl\ oMKjr CK¨j @yPoh, oMxKuo lqJKoKu AjKˆKaCPnr oqJPjK\Ä KcPrÖr c. @mMu TJuJo @\Jh, ߈kjL vJy\JuJu oxK\Phr UKfm oJSuJjJ fJ\Mu AxuJoÇ xÄVbPjr xnJkKf yJ\L ßxKuo ßYRiMrLr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT xJÄmJKhT ßr\JCu TKro oOiJr kKrYJujJ~ IjMKÔf oJyKlPu IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj TKoCKjKa ßjfJ ßT Fo @mM fJPyr ßYRiMrL, xoJ\PxmT ÀÉu @oLj, oJSuJjJ vJoLo @yPoh, KxKj~r xy-xnJkKf Fo \JKTr ßyJPxj, k´iJj CkPhÓJ yJKmmMr ryoJj vKyhÇ f•ôJmiJPj KZPj pMVìú xŒJhT ßoJ˜JKl\Mr ryoJj, xJÄVbKjT xŒJhT ßoJ. oKl\ CK¨j, âLzJ xŒJhT oKjÀöJoJj KakM, xJÄÛíKfT xŒJKhTJ vJoLoJ @ÜJr, oKyuJ xŒJKhTJ vJoxMjJú yJr Kv·L, CkPhÓJ \KyÀu AxuJo, @KjxMr ryoJj @Kjx, vJy @uo yJKmm, @yPoh TKmr ßfJlJP~u, TJptTJrL xhxq K\jJf @rJ \JP~h, vJyJhJf ßyJPxj oJymMm, cJ. ßyuJu fJuMThJr S @A~Mm @uL náA~J, ßoJÜJr ßyJPxj, yJKl\Mr ryoJj, YqJPju Fx Fr KrPkJatJr AmsJyLo UKuu, xJÄmJKhT ßoJ: TJSZJr S AoJo ßyJPxj k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xMjJoV† xhr FPxJKxP~vj ACPTr CPhqJPV ßY~JroqJj @mM ßyjJ @K\\PT x’itjJ k´hJj

FKcjmrJ~ ATáq~JKuKa YqJKŒ~Jj FS~Jct S VJuJ KcjJr IjMKÔf

Ko\Jj ryoJj FKcjmrJ ßgPT

FKcjmrJ~ IjMKÔf yP~ ßVu ATá~JKuKa YqJKŒ~Jj FS~Jct k´hJj S VJuJ KcjJrÇ FKcjmrJ F§ ßuJKh~Jj KrK\SjJu ATá~JKuKa TJCK¿u (FuPrT) Fr CPhqJPV xŒsKf ßyKrSa S~Ja ACKjnJKxtKar ß\ox S~Ja TjlJPr¿ ßx≤JPr jJjJ @P~J\Pjr oJiqJPo FmJPrr \oTJPuJ IjMÔJPj ßpJV ßhj oJAjKrKa TKoCKjKar KmKvÓ mqKÜmVt, rJ\jLKfKmh, mqJmxJ~L ßjfímOª FmÄ KmKnjú xrTJrL xÄ˙Jr kh˙ TotTftJmOªÇ FKcjmrJ S ßuJKh~Jj IûPu xJoJK\T xofJ @j~Pjr oJiqJPo xJiJre oJjMPwr \LmjoJj Cjú~Pj pJrJ IxJoJjq ImhJj ßrPUPZj fJPhrPT xÿJjjJ xMYT khT ßh~J y~ CÜ IjMÔJPjÇ FuPrT ßY~Jr l~Zu ßYRiMrL FoKmA IjMÔJPjr ÊÀPf @VfPhr ÊPnòJ \JjJjÇ IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj ßmAKu TJCK¿ur FjP\uJ mäJTuT&, ß\J~JjJ TqJgKrj ßYrL FoKk, TKuj ßmaL FoFxKk, oJAux KmsVx FoKkÇ mÜmq rJPUj TJCK¿uJr msJ~Jj

kKaj\Jr, TJCK¿uJr oKrj YJA, c. S~JKu fxr CK¨j FoKmA ß\Kk, FuPrT -r IjJrJrL ßk´KxPc≤ xqJr k´Plxr ß\l kJuoJr SKmA, FuPrT -r nJAx ßY~Jr vJoL UJj Kc.Fu S r\Kjx KxÄÇ \j oqJKgCr k´Jjm∂ Ck˙JkjJ~ IKfKgrJ FS~Jct fáPu ßhj FmJPrr ATá~JKuKa YqJKŒ~j Km\~LPhr yJPfÇ xmtPoJa 17 \jPT ATá~JKuKa YqJKŒ~j FS~Jct k´hJj TrJ y~Ç FuK\KmKa TKoCKjKar IKiTJr k´KfÔJ~ nMKoTJ rJUJr \jq FS~JPct nMKwf yj ß\Ax csJAxPcuÇ xJCg FKv~Jj oKyuJPhr Cjú~Pj nMKoTJ rJUJ~ xÿJjjJ k´hJj TrJ y~ jJ~jJ KojyJ\PTÇ FgKjT oJAjKrKar m~Û oJjMwPhr xyJ~fJ~ KmPvw nMKoTJ rJUJ~ khT k´J¬ yj UJKuh oLrÇ xJCg FKv~Jj oKyuJPhr Cjú~Pj TJP\r ˝LTíKf ˝r‡k FS~Jct kJj AªMoKf kJK§~J Ç FKv~Jj xÄÛíKf S Kv·TuJ KmTJPv KmPvw ImhJj rJUJr \jq FS~JPct nMKwf TrJ y~ oûrL KxÄPTÇ FKcjmrJ~ FgKjT oJAjKrKar m~ÛPhr Cjú~Pj ImhJPjr

˝LTíKf ˝r‡k FS~Jct kJj VJ\JuJ lJÀTÇ FgKjT oJAjKrKar \jVjPT kKrPmv xÄrãe xÄâJ∂ KmwP~ xŒOÜ TrPf jJjJ k´T· mJ˜mJ~Pjr \jq khT Ph~J y~ \JKrjJ @yohPTÇ YJ~Kj\ TKoCKjKar xÄVbT ß\KxTJ A~JÄ, FgKjT TJrL A¥sJˆsL FmÄ xlu mqmxJ~L CPhqJÜJ oPyªs TáoJr @VrS~Ju, mJÄuJ KoKc~J xJÄmJKhT ÉoJ~Mj TKmr, KrKlCK\ Cjú~jToLt FPujJ Sr, KocPuJKh~Jj TJCK¿uJr msJ~Jj kKaj\Jr, ao yqJuKkj FmÄ ÛKav xrTJPrr asJ¿PkJat KoKjÓJr yJo\J ACxMl FoFxKk Ç FZJzJ orPjJ•r FS~Jct kJj TJoÀj jJyJr oJKuTÇ KoPxx oJKuT ˙JjL~ mJÄuJPhvL TKoCKjKar Cjú~Pj 80 Fr hvPT nMKoTJ rJPUjÇ oPjJj~j k´Kâ~J YuJTJuLj xoP~ KoPxx oJKuT oJrJ pJjÇ fJr ßZPu @yoh @uL \MmM oJP~r kPã @S~Jct V´ye TPrjÇ FS~Jct k´hJPjr lÅJPT lJÅPT YPu oPjJoMêTr xJÛíKfT kKrPmvjJÇ IjMÔJPj TîJKxT nJrfL~ jOfq kKrPmvj TPrj cJ¿ AKy~JKo, mKuCc jJY kKrPmvj TPrj ßoJn ACr mKcÇ FZJzJ @Kl∑TJj csJo kKrPmvj TPr KfS~J KfS~J TJuYqJrJu V´∆kÇ xqJlrj TqJaJKrÄ Fr mqJm˙JkjJ~ rToJrL @P~J\Pjr UJmJr CkPnJV TPrj @VfrJÇ CPuäUq, FuPrT Fr CPhqJPV k´gomJPrr oPfJ F \JfL~ FS~Jct IjMÔJj YJuM y~ 2015 xJPuÇ xÄKväÓPhr oPf, F irPjr xÿJjjJ ATá~JKuKa FmÄ cJAnJrKxKa k´KfÔJr TotTJP§ pMÜ yPf nKmwqPf @rS IPjTPT C“xJKyf TrPmÇ FTKa xlu IjMÔJj CkyJr ßh~Jr \jq FuPrT oqPj\Po≤, ˆJl S nuJK≤~JrPhr k´xÄvJ TrPf @VfrJÇ

xMjJoV† xhr FPxJKxP~vj ACPTr CPhqJPV jm KjmtJKYf ßY~JroqJj @mM ßyjJ @K\\ Fr xÿJPj Vf 28 KcPx’r, ßxJomJr xºqJ~ kNmt u§Pjr KmsTPuPjr oJxJuäJ ßrˆáPrP≤ FA xÄmitjJ IjMÔJPjr @P~J\j TrJ y~Ç IjMÔJPj xnJkKffô TPrj ßoJ. @»Mu @K\\ FmÄ kKrYJujJ TPrj fJ\ CK¨j @yoh lKrhÇ xÄmKitf IKfKg ßY~JroqJj IJmM ßyjJ IJK\\ fJPT KjmtJKYf TrJr \jq xMjJoV† xhr FPxJKxP~vj ACPTr xmJAPT ijqmJh \JKjP~ mPuj, KfKj ACPT k´mJxL S ACKj~jmJxLr oPiq ßp ßTJPjJ KmwP~ ßxfámºj KyPxPm TJ\ TPr pJPmjÇ xnJ~ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj xÄVbPjr xy-xnJkKf ßoJ. xM\JCu yT xM\J, ßas\JrJr ßoJ. ZKlr CK¨j, mqJKrˆJr ßoJ. \JuJu CK¨j, @mMu mJvJr KmjM, fJKyr rJ\J ßYRiMrL, ßoJ. @uL @xTr, @fJCr ryoJj, ßoJ. @jxJr Ko~J, @PjJ~Jr ßyJPxj, ßoJ. xJAh k´oMUÇ @kqJ~Pjr oJiqPo IjMÔJPjr xoJK¬ ßWJweJ TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

xMroJ kzMj, KmùJkj Khj : 0207 377 9787


20

Surma

16 - 22 December 2016

nP~x lr mJÄuJPhPvr xnJ~ Ko~JjoJPrr rJUJAj rJP\qr n~Jmy KjptJfj mPºr IJymJj Ko~JjoJPr rJUJAj rJP\q KmKnjú FuJTJ~ ßrJKyñJ oMxuoJjPhr mJzLWPr KjKmtYJPr IKVúxÄPpJV, xrTJrL mJKyjLr IKnpJPj rJUJAPj mxmJxrf ßrJKyñJ oMxuoJjPhr KjKmtYJPr yfqJ S jJrL-KTPvJrLPhr iwte S uMakJPar IKnPpJPV k´mJxL mJÄuJPhvLrJ fLms KjªJ ùJkPjr kJvJkJKv ßrJKyñJPhr \jq mJÄuJPhPvr mctJr xJoK~TnJPm ßUJuJ ßh~J, \JKfxÄW, FKoPjˆ A≤JrjqJvjJu S KyCoJj S~JPYtJr y˜JPãk TJojJ TPrPZ nP~x lr mJÄuJPhvÇ xŒsKf kMmu t §Pjr ˙JjL~ FTKa yPu nP~x lr mJÄuJPhPvr @P~J\Pj S mJÄuJ xÄuJPkr xyPpJVLfJ~ xJPmT KmKmKxKx@A ßksKxPc≤ vJyJKVr mTf lr∆PTr xnJkKfPfô S nP~x lr mJÄuJPhPvr ksKfÔJfJ @fJCuäJy lr∆PTr kKrYJujJ~ ßVJu ßaKmu QmbT IjMKÔf y~Ç IjMÔJPj @PuJYjJ TPrj xJPmT ßckMKa Po~r TJCK¿uJr IKyh @yPoh, pMÜrJ\q KmFjKkr xnJkKf Fo F oJPuT, \JjtJKuˆ FPxJKxP~vPjr ßksKxPc≤ ßT Fo @mM fJPyr ßYRiMrL, ImxrksJ¬

ßo\r \Kyr CK¨j, dJTJ KmvõKmhqJuP~r xJPmT IiqJkT c. TJor∆u yJxJj, mqJKrˆJr jJK\r @yPoh, oJSuJjJ @»Mu TJPhr xJPuy, xJPmT ßxjJ IKlxJr vJy @uo, xJÄmJKhT ßvU oKy CK¨j, mJKot\ ßrJKyñJ IVtJjJAP\vj ACPTr ßksKxPc≤ oÄ fMj KUj, ßrJKyñJ ksKfKjKi UMrKvh @yPoh, mqJKrˆJr vJy\JyJj, nP~x lr mJÄuJPhv, ACPT vJUJr TjPnjr l~xJu \JKou S FKéKTCKan ßo’Jr xJÄmJKhT oKyfMr ryoJj mJmuM, mJÄuJ xÄuJPkr xŒJhT ovJKyh @uL, xJÄmJKhT

pMÜrJ\q oMKÜPpJ≠J pMm ToJP§r CPhqJPV IJPuJYjJ xnJ IjMKÔf

Vf 4 KcPx’r, ßxJomJr pMÜrJ\q oMKÜPpJ≠J pMmToJP§r CPhqJPV IJP~JK\f xπJx, hMjLKf S xJŒshJK~T rJ\jLKf vLwtT IJPuJYjJ xnJ~ k´iJj IKfKgr mÜmq rJPUj ßjR kKrmyj oπL oMKÜPpJ≠J vJy\JyJj UJj FoKkÇ kMmt u§Pjr mäMoj ßx≤JPr IJP~JK\f xnJ ßoJ. IJ»Mu yJKTPor xnJkKfPfô S xÄVbJPjr xJiJre xŒJhT

T~xr IJyoPhr kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç Êr∆Pf kKm© ßTJrIJj ßgPT ßfuJS~JPfr TPrj yJKl\ P\J~Jh IJyohÇ IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q IJS~oJL uLPVr xJPmT xy-xnJkKf IJmMu ßuAx Ko~J, TuJKoˆ jMr oKj, k´mJxL mJuJV† S CxoJjLjVr IJhvt CkP\uJ xKoKfr xJPmT xJiJre xŒJhT oKvCr ryoJj ovjM, xÄVbPjr

xy-xnJkKf ßxKuo IJyoh, IJfJCr ryoJj fJuMThJr, xyxJiJre xŒJhT ßhPuJ~Jr ßyJPxj ßmV, xJÄVbKjT xŒJhT l~\Mu AxuJo, jMr∆u yT ßYRiMrL, k´YJr xŒJhT vJy IJPjJ~Jr ßyJPxj, Igt xŒJhT hMuJu IJyoh, xy k´YJr xŒJhT fJP~hMu AxuJo, pMm S Kâ~J xŒJhT IJ»Mu IJyJh mJmr, h¬r xŒJhT \~jJu IJPmhLj xrTJr, pMVú Igt xŒJhT IJ»Mu oJKuT, ßkJˆoJCg vJUJr xnJkKf ßhPuJ~Jr ßyJPxj ßmV, oJymMm UJj, ßoJ. jMr∆u ÉhJ, f\oMu IJuL xrhJr, l\uM KopJ, uMflár ryoJj, oJyoMh ßyJPxj, ßoJvJrl ßyJPxj, IJ»Mu oJKjT, xMP\u KopJ, UJPuh IJyoh, IJ»Mu oJKuT, \JoJu Ko~J, rJPxu IJyoh, IJ»Mr rKvh, ßlrPhRx KopJ, TKmr IJyoh S IJmMu yJxjJf k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßylJ\Mu TKro rKTm, TJKj\ lJKfoJ, lryJh PyJxJAj, @uJ CK¨j rJPxu, @»Mr rJKyo, kJrnLj mKm, @Aj\LKm cuJr KmvõJx, VKrm ßyJxJAj, @»Mu¯Jy @u ßjJoJj, uM“lr ryoJj, \JyJñLr ßyJxJAj, yJxjJf ßYRiMrL, ßoJvJrl ßyJPxj nNA~JÅ, @TKuoJ AxuJo, uMmJ ßYRiMrL, @»MuäJy nNA~JÅ, @»Mu TJKhr, \JKTr PyJxJAj, oJyoMhMu yJxJj S ßoJ. TJSZJr k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

Ko~J IJTfJr ßyJPxj ZJjM ˛rPe Kc 25 käJx V´∆Pkr CPhqJPV KouJh oJyKlu IjMKÔf

pMÜrJ\q IJS~JoL ß˝òJPxmT uLPVr xJiJre xŒJhT, vJkuJ A~g ßlJPxtr xJPmT xnJkKf S mJÄuJPhv A~g FPxJKxP~vj ACPTr CkPhÓJ, xoJ\PxmL Ko~J IJTfJr ßyJPxj ZJjM ˛rPe ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf y~Ç Vf 30 jPn’r, mMimJr kMmtu§Pjr KmsTPuj oxK\Ph mJh

oJVKrm pMÜrJ\q Kc 25 käJx V´∆Pkr CPhqJPV IjMKÔf ßhJ~J oJyKlPu pMÜrJ\q˙ IJS~JoL uLPVr ßjfJToLtrJ ZJzJS KmKnjú kptJP~r xJoJK\T S rJ\QjKfT mqKÜmVt IÄvV´ye TPrjÇ Fxo~ CkK˙f KZPuj oJymMmMu yT ßvKrj, IJPjJ~Jr ßYRiMrL, oMKyfár ryoJj UJj oMKyf, IJ»Mu S~JhMh, oKfCr ryoJj,

oMxJ¨LT TJoJuL, ßr\JCr ryoJj, fj\m IJuL xMr∆T, lJr∆T TJoJuL, \JoJu C¨Lj, \JyJñLr ßyJPxj, IJmMu TJuJo IJ\Jh, UuTá Ko~J S IJ»Mu yJKl\ k´oMUÇ KouJh ßvPw oxK\Phr UKfm orÉPor r∆Pyr oJVPlrJf TJoJjJ TPr ßhJ~J TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

KjrLy ßrJKyñJPhr VeyfqJ mPº oJ~JjoJr FqJP’xLr xJoPj KmPãJn oJ~JjoJPrr rJUJAPj KjrLy S IxyJ~ ßrJKyñJ \jVjPT KjKmtYJPr yfqJ, jJrL-KTPvJrLPhr iwte mº FmÄ IÄ xJj xMTLPT ßhS~J PjJPmu kMrÏJr ksfqJyJPrr hJmLPf ksKfmJh S KmPãJn xoJPmv TPrPZ míKav mJÄuJPhvL pMmxoJ\ S ßl∑§x ßxJxJAKa ACPTÇ xŒsKf VsLjkJPTtr oJ~JjoJr FqJomqJxLr xJoPj KmPãJnTJrLrJ hMkMr 2 aJ ßgPT \PzJ yP~ oJ~JjoJr xrTJPrr KjÔMr S IoJjKmT KjptJfPjr

fLms PãJn S KjªJ \JjJjÇ xoJPmv ßgPT \JKfxÄWxy Kmvõ ßjfímª O PT Ko~JjoJr xrTJrPT VeyfqJ mPº TJptTr nNKoTJ rJUJr IjMPrJi TrJ y~Ç xoJPmPv CkK˙f KZPuj Fr @P~J\T \JPmh PyJPxj, oyKxj oJyoMh, @»Mu Vl&lJr, xJP~o @yoh, Kvkj PYRiMrL, rJPxu @yoh, @l\Ju PYRiMrL, S~JKyhMr ryoJj @TJv, KouJh @yoh, xMufJj @yoh Aoj,

Kvkj UJj, rKTm @uL, ßr\J TKro, yJKoh Ka aM, oJKl, @mM vJKyh, jNr @uo, @\yJr ßyJPxAj, @»Mu @C~Ju, TKmr @yoh, j~j rJ~, xMP~m @yoh-xy @PrJ IPjPTÇ KmPãJn TJrLrJ oJ~JjoJr xrTJPrr VeyfqJr KmÀP≠ jJjJ ßväJVJj ßhj FmÄ KmKnjú irPjr ksKfmJhL mqJjJr S Pl∑ˆMj myj TPr fJPhr ßãJn ksTJv TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç


21

Surma

16 - 22 December 2016

pMÜrJ\q VzVKz k´mJxL xÄW VbPjr uPãq xnJ IjMKÔf

rJ\jVr SP~uPl~Jr ßxJxJAKa ACPTr KÆ-mJKwtT xnJ S KjmtJYj xŒjú rJ\jVr SP~uPl~Jr ßxJxJAKa ACPTr KÆmJKwtT xnJ S KjmtJYj xŒjú yP~PZ Vf 5 KcPx’r, ßxJomJrÇ kNmt u§Pjr FTKa yPu IJP~JK\f IjMÔJPj pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT xÄVbPjr ßjfímOª CkK˙f KZPujÇ KjmtJYjkNmt xnJ~ xnJkKffô TPrj xÄVbPjr xnJkKf xJAhMr ryoJj ßrjM ß\KkÇ xJiJre xŒJhT oJKTjMr rvLPhr kKrYJujJ~ IjMÔJPj

k´iJj IKfKgr mÜmq rJPUj TKoCKjKa ßjfJ ßTFo @mM fJPyr ßYRiMrLÇ mÜmq k´hJj TPrj TKoCKjKa ßjfJ Fo F oJjúJj, @fJCr ryoJj TáKa, @»Mu yJjúJj frlhJr, oAjMu AxrJo, ÀÉu AxuJo hMhM, Fo F mJrL, yJKmmMr ryoJj, @»Mr rm, \JKTr UJj k´oMUÇ xnJ~ KmVf hMA mZPrr TJptâo fáPu irJ yPu CkK˙f ßjfímOª xÄVbPjr KmKnjú TJptâPor k´vÄxJ TPrjÇ xnJ~ Km\P~r oJPx ˝JiLjfJ @PªJuPjr vyLhPhr ÀPyr oJVPlrJf TJojJ TrJ y~Ç kPr KjmtJYj kPmt xJAhMr ryoJj ßrjMPT xnJkKf, @»Mu yJjúJj frlhJrPT KxKj~r xy-xnJkKf, ßoJ. oJKTjMr rvLhPT xJiJre xŒJhT S @»Mu oMKTf lJÀTPT ßas\JrJr TPr 67 xhxq

KmKvÓ TKoKa Vbj TrJ y~Ç FZJzJ xnJ~ rJ\jVPrr x∂Jj oJSuJjJ @»Mr rKTPmr ootJK∂T oOfáqPf, ßaÄrJ ACKj~Pjr xJPmT ßY~JroqJj ßoJ. @ZTr S c. ßrJ~Jm CK¨Pjr KkfJr oOfqá Pf VnLr ßvJT k´TJv TrJ y~ FmÄ ßvJTJyf kKrmJrmPVtr k´Kf xoPmhjJ k´TJv TrJ y~Ç xnJ~ @PrJ CkK˙f KZPuj o~jMu AxuJo, ÀÉu AxuJo, FuJAZ Ko~J, o~jJ Ko~J, ßoJyJÿh @»Mr rm, yJKmmMu ryoJj, l~\Mu yT, mJmMu UJj, vJSj Ko~J, Ko\JjMr ryoJj, Fo F UJj \JKTr, ßoJyJÿh ßxKuo @yoh, ßoJ. @K\\Mu yT, @mM KxK¨T, ßoJ. oMfKum, @»Mu TKro, vJoxMK¨j xJoZáu k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

k´mJxLPhr IKiTJr, fgq FmÄ xÄrãPe xyPpJKVfJr oJjPx pJ©J TrPuJ k´mJPxr KjC\

oyJj Km\P~r oJPxr k´go KhPj k´mJxLPhr IKiTJr KjP~ TgJ muJr IñLTJPr pJ©J TrPuJ k´mJPxr KjC\Ç Vf 1 KcPx’r KxPua ßk´xTîJPm @jMÔJKjT pJ©J TPrÇ ßTT ßTPa Ên xNYjJ TPrj \JKfxÄPW mJÄuJPhPvr xJPmT k´KfKjKi c. F ßT @»Mu ßoJPojÇ KfKj dJTJ ßgPT KmoJjPpJPV KxPua SxoJjL KmoJjmªPr ßjPoA xrJxKr KxPua ßk´xTîJPm YPu pJjÇ @PV ßgPT xmJA k´iJj IKfKgr \jq IPkãJ TrKZPujÇ KxPuaKjC\ aáP~K≤ ßlJr xŒJhT, xJÄmJKhT UJPuh @yoPhr xûJujJ~ k´mJPxr KjC\ Fr uãq CP¨vq KjP~ ÊPnòJ mÜmq rJPUj k´mJPxr KjC\ Fr KjmtJKy xŒJhT ZzJTJr uM“lár ryoJjÇ KfKj k´mJPxr KjC\ xŒJhT ßVJuJo xJhf \MP~Pur kã ßgPTS xmJAPT @∂KrT ijqmJh \JjJjÇ k´mJPx ßuUJkzJr TgJ mPuj k´mJKx mJÄuJPhvL ZJ© @PoKrTJ IKnmJKx xJP~o KxK¨TLÇ ZzJTJr UJj IkMr ßTJrJj ßfuJS~JPfr

oiqKhP~ Êr∆ yS~J IjMÔJPj KmPvw IKfKg KZPuj KxPua ßk´xTîJPmr xJPmT xJiJre xŒJhT mKvr CK¨j, pMÜrJP\qr YqJPju Fx Fr ßkvJu TPrxkP§≤ @»Mu oJKuT \JTJ FmÄ KxPua ßk´xTîJPmr xJiJre xŒJhT @»Mr rKvh ßrjMÇ k´iJj IKfKgr mÜPmq c. F ßT @»Mu ßoJPoj mPuj, k´mJKxrJ ßhPvr YJTJ xYu rJUPZjÇ fJPhr xMU-hM”PUr TgJ FojKT \LmjxºJjL uãq KjP~ k´mJPxr KjC\ pJ©J TrPZ mPu @Ko fJPhr xJiMmJh \JjJAÇ @oJPhr oyJj oMKÜpMP≠S k´mJxLPhr ßVRrPmJöôu nëKoTJ @PZÇ fJA fJPhr ßxxm I\JjJ IiqJ~ k´mJPxr KjC\ Fr oJiqPo kJbT kJPmj mPu KfKj @vJmJh mqÜ TPrjÇ k´mJPxr KjC\ ÊiM xÄmJh kKrPmvj TrPm jJ mrÄ IxyJ~ k´mJxLPhr kJPv hJÅzJPmÇ FrA IÄv KyPvPm KmPuPfr V´Jo mAP~r ßuUT k´~Jf @»Mr ryoJPjr kKrmJrPT k´mJPxr

KjC\ Fr kã ßgPT @KgtT IjMhJj k´hJj TrJ y~Ç xÿJKj ßYT fáPu ßhj k´iJj IKfKgÇ @»Mr ryoJPjr kKrmJPrr kPã ßYT V´ye TPrj ßk´xTîJm xŒJho @»Mr rKvh ßrjMÇ IjqJPjqr oPiq oPiq CkK˙f KZPuj mJxx Fr xJPmT k´KfKjKi ßxKuo @C~Ju, KxPua IjuJAj ßk´xTîJm xnJkKf oMKyf ßYRiMrL, ‰hKjT TJK\rmJ\JPrr KjmtJKy xŒJhT xM\Jf @uL, ‰hKjT KxPua mJeLr xJm FKcar ßYRiMKr ßhuS~Jr ßyJPxj K\uj, ßVJuJkV† Km~JjLmJ\Jr xÄmJh Fr l~Zu @uo, ‰hKjT KxPuPar cJT Fr xJKyfq xŒJhT @»Mu oMKTf IKk, oJjmPxyJ FPxJKxP~vj xnJkKf UJPuh @yoh yJxJj, hMmJA k´mJKx fáwJr oMKym, ÀÉu @Koj, Kmk´ hJx KmÊ Kmâo, xJÄmJKhT xMP~\ ßyJPxj, ßxJA~h oJxMo @yoh, rJ~yJj ßYRiMKr, @mMu ßyJPxj, \JPmh KxrJ\ k´oMUÇ IjMÔJPj k´mJx KjC\ xŒJhT ßVJuJo xJhf \MP~Pur @PoKrTJr IKnmJxj Kmw~T VPmweJiotL mA k´iJj IKfKgr yJPf ßfJPu ßhS~J y~ Ç k´mJPxrKjC\caTo Fr xŒJhT ßVJuJo xJhf \MP~u \JjJj, FA KjC\PkJatJu ßTJPjJ xJiJre IjuJAj KjC\PkJatJu j~ Ç FaJ k´mJxLPhr FTKa käJalot 150 Ka ßhPvr 250 Ka vyPr KZKaP~ gJTJ k´mJxLPhr TgJ CPb @xPm FA KjC\ ßkJatJPuÇ k´mJPxr KjC\ ca TPor oJiqPo xJrJ ßhPvr hM˙ k´mJxLPhr jJjJ irPjr @KgtT IjMhJj k´hJj TrJ yPm mPuS \JjJj KfKjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

oMxKuo AucJr FPxJKxP~vj ACPTr YqJKrKa S~JT lr KkY lJ§PrAK\Ä IjMKÔf oMxKuo AucJr FPxJKxP~vj ACPTr CPhqJPV YqJKrKa S~JT lr KkY lJ§rJAK\Ä xnJ Vf 30 jPn’r, mMimJr yJC\ Im kJutJPoP≤r FTKa r∆Po IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf c. F\J\ Cr ryoJPjr xnJkKfPfô IjMKÔf YqJKrKa lJ§PrAK\Ä xnJ~ mOPaPjr k´J~ 35 \j kJutJPoP≤r xhxq, kMKuv TKovjJr, 5 \j TJCK¿uJr FmÄ 6 \j ßo~rxy IxÄUq TKoCKjKa mqKÜfô IÄvV´ye TPrjÇ 57Ka xÄVbj-xÄ˙J IjMÔJPj yJl KoKu~j kJCP§r ßYT y˜J∂r TPrjÇ xJŒsKf FA xÄVbjKa 3 KoK~uj kJC§ lJ§PrA\ TPr ACPrJPkr TP~TKa ßhPv hM˙ KvÊ, Iº, miLr S

\VjúJgkMr gJjJr 3jÄ oLrkMr ACKj~Pjr mOy•r VzVKz V´JPor pMÜrJ\q k´mJxLPhr KjP~ VKzVKz k´mJxL xÄPWr jfáj TKoKa VbPjr uPãq FT xnJ Vf 25 IPÖJmr mJKotÄyJPor ATmJu TKoCKjKa yPu IjMKÔf y~Ç xnJ~ xÄPWr xnJkKf ßoJ. KxrJ\Mu AxuJPor xnJkKfPfô S yJPl\ @l\u ßyJPxPjr ßTJr@j ßfuJS~JPfr oJiqPo FmÄ yJ\L ßoJ. jKxr CK¨Pjr kKrYJujJ~ xnJ~ KmVf mZPrr TJptâo KjP~ @PuJYjJ FmÄ ßas\JrJr yJK\ @Zof @uL TftOT k´h• xÄVbPjr @KgtT KrPkJat xmtxÿKâPo VOKyf y~Ç xnJr KÆfL~ kPmt jfáj TKoKa VbPjr uPãq @uyJ\ô ßoJ. @»Mr rKyoPT @ymJ~T FmÄ @uyJ\ô ßoJ. @Zuohr S @uyJ\ô ßoJ. KxrJ\Mu AxuJoPT pMVì @ymJ~T TPr jfáj TKoKa VbPjr hJK~fô ßh~J y~Ç TKoKar ßjfímOª xTPur krJovtâPo xÄVbPjr 8o TKoKa ßWJweJ TPrjÇ TKoKar xnJkKf ßoJ. KxrJ\Mu AxuJo, KxKj~r xy-xnJkKf ßoJyJÿh jNr mTx, xy-xnJkKf yJ\L @»Mr rKyoh, yJ\L @ZKTr @uL, xJiJre xŒJhT yJ\L jJKxr CK¨j, xy xJiJre xŒJhT TJoJu ßyJxJAj, ßas\JrJr yJ\L @Zof @uL, xy-ßas\JrJr yJ\L KxrJ\Mu AxuJo, xJÄVbKjT xŒJhT ßoJ. @»Mu yJKl\, xy-xJÄVbKjT xŒJhT oJSuJjJ @»Mu \Kuu, KvãJ xŒJhT oJSuJjJ ßyuJu CK¨j @yoh, xy-KvãJ xŒJhT ßoJ. \oPvh @uL, k´YJr xŒJhT ßoJ. hMhM Ko~J, xyTJrL k´YJr xŒJhT ßoJ. @fJCr ryoJj, KâzJ xŒJhT @Äèr @uL, xy-KâzJ xŒJhT ßoJ. xMªr @uL, iot Kmw~T xŒJhT yJPk\ ßoJ. Kj\Jo CK¨j, xy iot Kmw~T xŒJhT yJPl\ ßoJ. @l\Ju ßyJxJAj, h¬r xŒJhT ßoJ. @»Mx vKyh, xy-h¬r xŒJhT yJ\L ßoJ. AjMZ @uL, AKx ßo’Jr ßoJ. ATmJu ßyJxJAj, ßoJ. TKmr @yoh, ßoJ. @jr @uLÇ TKoKar CkPhÓrJ yPòj yJ\L @»Mu \æJr, FAY Fx @xuJo, yJ\L rKlT @uL, lJÀT @yoh S oKfj UJjÇ @PuJYjJ~ IÄv ßjj @uyJ\ô @ZKTr @uL, @uyJ\ô jNr mTx, @uyJ\ô @Zuohr @uL, @uyJ\ô rKlT @uL, @ñMr @uL, ßoJ. lJÀT Ko~J, ßoJ. oKfj UJj, @uyJ\ô ACjMZ @uL, ßoJ. fqJrfá\ @uL, oJSuJjJ ßoJ. ßyuJu CK¨j, ßoJ. hMhM Ko~J, ßoJ. TJoJu ÉPxj, ßoJ. xMªr @uL, ßoJ. @ñMr @uL, ßoJ. @»Mx vyLh, yJPl\ ßoJ. Kj\Jo CK¨j, yJPl\ ßoJ. @l\u ÉPxj, ßoJ. \oPxh @uL, ßoJ: oJxMT @uLÇ xnJ xMªrnJPm @P~J\Pjr \jq lJÀT Ko~J, ßoJ. oKfj UJÅj S ßoJ. hMhM Ko~JPT xÄVbPjr kã ßgPT ijqmJh \JjJPjJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

IKnpJK©T kJbT ßlJrJo pMÜrJ\q, mJKotÄyJo vJUJ Vbj ÉxJo C¨Lj @u ÉoJ~hL xnJkKf, CxoJj UJj vJoLo xŒJhT

ÉxJo ßk´KxPc≤

IxyJ~ oJjMwPhr xyJ~fJ TPr IJxPZÇ IJKl∑TJ~ oMxKuo IxyJ~Phr k´J~ 10 yJ\Jr kJKjr Tu FmÄ 50 yJ\Jr IºPuJTPhr Cjúf ßxmJS KhP~ IJxPZ FA xÄ˙JÇ FA xÄ˙J oMxKuo TKoCKjKa ZJzJS KUˆsJj S IjqJjq iotJmu’LPhr oJP^ xyJ~f TPr AKfoPiq IPjT IJ˙J I\tj TPrPZÇ - ßk´x KmùK¬Ç

SxoJj ßxPâaJKr

oJKxT IKnpJK©T kJbT ßlJrJo pMÜrJ\q, mJKotÄyJo vJUJ Vbj TrJ yP~PZÇ Vf 5 KcPx’r xºqJ~ mJKotÄyJPor @ˆj mJÄuJPhv oJKkJrkJx ßx≤JPr IjMKÔf xnJ~ oJSuJjJ ßoJ. ÉxJo C¨Lj @u ÉoJ~hLPT xnJkKf S yJKl\ CxoJj UJj vJoLoPT xJiJre xŒJhT TPr kJbT ßlJrJo Vbj TrJ yP~PZÇ TKoKar IjqJjqrJ yPuj, xy-xnJkKf oJSuJjJ mhÀu yT UJj, xyxJiJre xŒJhT yJKl\ @mMu TJuJo, xJÄVbKjT xŒJhT ßoJ. vKlTMu AxuJo rJ\J, xy-xJÄVbKjT xŒJhT jMÀu @yoh ßYRiMrL, Igt xŒJhT oJSuJjJ FyxJjMu yT, k´YJr xŒJhT yJ\L ßoJ. vJyJm C¨Lj, xy-k´YJr xŒJhT yJKl\ mhÀu yT, xhxq yJ\L ßZJmJ Ko~J, ßoJ. mJmMu Ko~J, ÀPyu @yoh S ßoJ. @KTTMr ryoJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç


KmPjJhj 22

SURMA m 16 - 22 December 2016

996 xJPu VPz SPb huZMaÇ 2007 xJPur 19 jPn’r huZMPar @PrT k´KfÔJfJ xhxq x†Lm ßYRiMrL oK˜PÏ rÜãre\Kjf TJrPe oJrJ pJjÇ Frkr mZr YJPrT kpt∂ huKar TJptâo YPuÇ kJÅY mZr iPr huKar TJptâo mº KZuÇ KmKnjú IjMÔJPj huZMPar kKrPmvjJ mº yP~ pJS~Jr kr xoojJ KoCK\Kv~Jj mºMPhr KjP~ mJ√J o\MohJr VPz ßfJPuj ÈmJ√J o\MohJr IqJ¥ ßl∑¥x' jJPor FTKa VJPjr huÇ rmLªsjJPgr ÃoekPgr TKmfJ-VJj dJTJ, 9 KcPx’r - rmLªsjJg bJTMPrr ÃoekptJP~r VJj @r TKmfJ KjP~ ÈYuJr kPg' KvPrJjJPor hMA WµJr FTKa @P~J\j yPm @\Ç rmLªsxÄVLf YYtJr xÄVbj ÈC•rJ~e'-Fr Z~ mZr kNKft CkuPã F IjMÔJjÇ yPm @\ xºqJ Z~aJ~, mJÄuJPhv Kv·TuJ FTJPcKor \JfL~ jJaqvJuJ~Ç xÄVbjKar kKrYJuT Kv·L KuKu AxuJo mPuj, rmLªsjJg bJTMr \Lm¨vJ~ ßhv-KmPhPvr IPjT \J~VJ~ ßVPZjÇ ßasPj, \JyJP\, ßjRTJ~, kJuKTPf ÃoPer pJ©JkPg KfKj IPjT VJj S TKmfJ KuPUPZjÇ F IjMÔJPj Foj KTZM VJj S TKmfJ gJTPmÇ FPT rmLªsjJPgr ÃoekptJP~r xíKÓTotPT IjqnJPm fMPu irJr ãMhs k´~JxS muJ pJ~Ç

mMKzP~ ßVPuj KfvJ! dJTJ, 8 KcPx’r - k´vaú J ÊPjA yJxPuj KfvJÇ È@xPu m~xL jJrLr YKrP© IKnj~ TrJaJ FTaM TKbjÇ TJre, FUj ßfJ muJ pJPm jJ m~Û yS~Jr kr @oJPT ßToj ßhUJPmÇ ÊÀPf ßoT@k KjP~ FTaM n~ KZuÇ ßvw kpt∂ oPj y~ nJPuJA yP~PZÇ jJaTKar ßkZPj kKrYJuPTr ßmv pfú KZuÇ' TgJ yKòu Km\~ KhmPxr jJaT rÜ˚Jj KjP~Ç F jJaPT KfvJPT m~Û jJrL KyPxPm ßhUPmj hvtTÇ fPm oJ© FTKa híPvqÇ ßo\mJyCK¨j xMoPjr rYjJ~ jJaTKa kKrYJujJ TPrPZj KyPou @vrJlÇ VJ\LkMPrr nmJjLkMPr YuKZu jJaTKar ÊKaÄÇ FA jJaPT @rS IKnj~ TrPZj \JKyh yJxJj S vfJ»L S~JhMhÇ KfvJ mPuj, È\JKyh nJAP~r xPñ ßmv KTZMKhj kPr TJ\ TruJoÇ @r V·Ka nJPuJÇ @oJr oPj y~ SA xo~aJ~ FTaJ nJPuJ V· hvtT ßhUPmjÇ' jJaT KjP~ KyPou @vrJl mPuj, È1971 xJPur V·Ç SA xoP~rA KfjKa YKrP© IKnj~ TPrPZj Kfj\jÇ @r mí≠Jr

YKrP©r oJiqPo mÉ mZr kPr kMPrJ VP·r ryxq CPjìJKYf yP~PZÇ' 16 KcPx’r ßhv KaKnPf k´YJKrf yPm jJaTKaÇ

ß\JKuA kJPòj Z~ x∂JPjr IKnnJmTfô 8 KcPx’r - yKuCc fJrTJ IqJP†KujJ ß\JKu S msqJc KkPar oPiq Z~ x∂JPjr IKnnJmTfô KjP~ ßp @AKj uzJA YuKZu, FmJr fJr KjK• yPf YPuPZÇ ß\JKur FT\j oMUkJ© Vf

ßxJomJr mPuPZj, IqJP†KujJ ß\JKur TJPZA gJTPm fJÅr S msqJPcr Z~ x∂JjÇ @PV ßpoj x∂JjPhr mJmJ fJPhr xPñ ßhUJ TrJr xMPpJV ßkPfj, ßxnJPmA ßhUJ-xJãJ“ TrPf kJrPmj oJP^oPiqÇ oJKTtj xJoK~TL nqJrJAKar FTKa k´KfPmhPj muJ yP~PZ, Kka S ß\JKur x∂JPjrJ FUj ßp ßhJaJjJr oPiq @PZ, ßxaJ ßWJYJPfA KmPvwùrJ FT x¬Jy @PV F \MKaPT FTKa YMKÜPf @xJr @øJj \JKjP~KZPujÇ Frkr KmPvwùrJ KvÊPhr nJPuJr TgJ KY∂J TPr x∂JjPhr

uMPTJYáKr TPrj jJ @jMvTJ 9 KcPx’r - fJrTJPhr mqKÜVf \Lmj KjP~ pfaJ xJiJre oJjMPwr @V´y gJPT, fJrTJrJS KbT ffaJA KjP\Phr \LmjPT ßVJkjL~fJr YJhPr ßdPT rJUPf ßYÓJ TPr pJjÇ FKhT ßgPT mKuCc IKnPj©L @jMvTJ votJ mqKfâoÇ TJre, nJrfL~ KâPTaJr KmrJa ßTJyKur xPñ ßk´o, aJjJPkJPzj ßTJPjJ KTZMA KfKj TUPjJ ßVJkj TPrjKjÇ @mJr xŒTt xmJr xJoPj \JKyr TPr ßmzJPjJr kãkJfLS jj KfKjÇ xmKTZMr oPiq nJrxJoq m\J~ ßrPUA YuPf kZª TPrj FA IqJ~ Khu yqJ~ oMvKTu fJrTJÇ F k´xPñ @jMvTJ mPuj, ÈoJjMw KyPxPm @Ko x“Ç IPjqr AòJ~ @Ko KjP\r \Lmj pJkj TKr jJÇ fJA KjP\r mqJkJPr @oJr uMTJPjJr KTZM ßjAÇ @oJr \LmPj TL WaPZ, F KmwP~ muPf @oJr ßTJPjJ xoxqJ y~ jJÇ fJA mPu @mJr KjP\r \LmPjr xmKTZM k´TJv TPr KhPfS rJK\ jA @KoÇ' @jMvTJ votJ oPj TPrj, fJrTJ mPu fJÅPT KjP~ IPjT TgJA yPmÇ mqKÜ S IKnj~\LmPj YzJA-CfrJA ßfJ gJTPmAÇ ßxA xm ßgPT KvãJ KjP~A xJoPj FKVP~ ßpPf YJj 28 mZr m~xL FA jJK~TJÇ KfKj mPuj, È@Ko @oJr \Lmj xffJr xPñ pJkj TrPf xãoÇ @Ko mMK^, \LmPj C™Jj-kfj gJTPmÇ ßTj FaJ WaPZ ßxaJ mM^Pf kJrJaJA @Ko \ÀKr oPj TKr, ßpj nMu ßgPT KvãJ KjP~ xJoPj FKVP~ pJS~J pJ~Ç' KyªM˜Jj aJAoxÇ

oJ ß\JKuPTA fJPhr IKnnJmTfô KhP~PZjÇ F KmwP~ Km˜JKrf \JjJPjJr oPfJ ojoJjKxTfJ ß\JKur ßjA mPu \JjJj fJÅr ßxA oMUkJ©Ç KfKj ßpJV TPrj, ß\JKu xm xo~ kKrmJr S x∂JjPhr oñPur TgJ KY∂J TPrA xm Kx≠J∂ KjP~PZjÇ FUj F Kmw~Ka KjP~ pf To WJÅaJWJÅKa yPm, ffA nJPuJÇ TJre, FA kKrK˙Kfr Km„k k´nJm x∂JjPhr Skr kzMT, ßxaJ KfKj YJj jJÇ IjuJAj xJoK~TL ÈFxPvJKm\' xŒ´Kf FTKa k´KfPmhPj k´TJv

TPr ßp Kka S ß\JKu hM\PjA h•T ßjS~J hMA x∂Jj oqJPcJé S kqJPér IKnnJmTfô yJrJPf kJPrjÇ nqJrJAKa

huZMa KjP~ KlrPZj mJ√J o\MohJr dJTJ, 8 KcPx’r - VJPjr hu ÈhuZMa'nÜPhr \jq xMUmrÇ FUj ßgPT VJPjr FA hu @mJrS hvtT-PvsJfJPhr xJoPj Kj~Kof VJj VJAPmÇ @PVr oPfJ ßvsJfJ-hvtT huZMPar

VJjèPuJ ÊjPf kJPmjÇ Vf mMimJr rJPf oVmJ\JPrr ˆMKcSPf mPx Umr \JjJPuj huZMPar k´KfÔJfJ xhxq mJ√J o\MohJrÇ 1996 xJPu VPz SPb huZMaÇ 2007 xJPur 19 jPn’r huZMPar @PrT k´KfÔJfJ xhxq x†Lm ßYRiMrL oK˜PÏ rÜãre\Kjf TJrPe oJrJ pJjÇ Frkr mZr YJPrT kpt∂ huKar TJptâo YPuÇ kJÅY mZr iPr huKar TJptâo mº KZuÇ KmKnjú IjMÔJPj huZMPar kKrPmvjJ mº yP~ pJS~Jr kr xoojJ KoCK\Kv~Jj mºMPhr KjP~ mJ√J o\MohJr VPz ßfJPuj ÈmJ√J o\MohJr IqJ¥ ßl∑¥x' jJPor FTKa VJPjr huÇ Ff Khj FA hu KjP~ ßhPv S ßhPvr mJAPr oPû FmÄ WPrJ~J IjMÔJj oJKfP~PZjÇ ßp irPjr KjrLãJ TrPf ßYP~PZj, fJPf xlu yP~PZj mPu \JjJj mJ√JÇ fPm FUj ßgPT mJ√J o\MohJrPT @mJr huZMa KjP~ ßhUJ pJPm oû S ßaKuKnvPjr khtJ~Ç ybJ“ @mJr huZMa kMjVtbPjr nJmjJ ßTj? mJ√J o\MohJr mPuj, È@\PT @Ko pJ yP~KZ, fJr kMPrJaJA huZMPar TJrPeÇ FA mqJ¥ @oJr IK˜fôÇ FaJ ßTJPjJnJPmA I˝LTJr TrJr CkJ~ ßjAÇ fJA IK˜fôPT KjP~ FKVP~ pJS~Jr nJmjJ ßgPT VJPjr huKa @mJr jfMj TPr xJ\JuJoÇ' @r mJ√J o\MohJr IqJ¥ ßl∑¥x huKaS gJTPmÇ mJ√J ßpJV TPrj, ÈhuZMPar mJAPr pUj Ijq ßTJPjJ Kv·Lr xPñ VJAPf y~, fUj mJ√J o\MohJr IqJ¥ ßl∑¥x jJPoA TrmÇ fPm @oJr FUjTJr kMPrJ KY∂J gJTPm huZMa KWPrÇ 20 mZr kNKft CkuPã jfMj KTZM CkyJr gJTPf kJPrÇ' mJ√J o\MohJr IqJ¥ ßl∑¥Px Ff Khj pJÅrJ mJK\P~PZj, fJÅrJA huZMa mqJP¥r xhxqÇ fJÅrJ yPuj mJ√J o\MohJr (PnJTJu, KVaJr S huPjfJ), ßxJPyu @K\\ (KT-PmJct), \j vJraj (Pm\), oJxMo (KVaJr), cJPjJ (csJox) S vJyJj Tmº (oqJPj\Jr)Ç 1997 xJPu huZMa @y jJPo k´go IqJumJo k´TJv TPrÇ ßaKuKnvPj FA IqJumJPor ÈrKñuJ' VJPjr KnKcS k´YJKrf yS~Jr kr huKaPT xmJA KYjPf ÊÀ TPrÇ x†Lm ßYRiMrL S mJ√J o\MohJPrr VzJ FA mqJP¥r kûo FmÄ xmtPvw IqJumJPor jJo @~ @oπeÇ


SURMA

23

AxMq 2009ÇÇ 16 - 22 KcPx’r 2016

oyJj Km\~ Khmx xÄUqJ 2016

o Ky C K¨ j @ y o h

ÈkNmt mJÄuJr \jVe pJ YJAPm, fJA yPm' (FTJ•Prr 25 oJYt oJ^rJPf ÊÀ yS~J @oJPhr oMKÜpMP≠r xv˘ kmtKa jPn’r-KcPx’Pr k´Y§ VKf kJ~Ç @S~JoL uLV: pM≠KhPjr TgJ 1971 mAP~r ßuUT oKyCK¨j @yoPhr VPmweJu… V´∫ ßgPT SA aJuoJaJu xoP~r FTKa KY© fáPu irJ yPuJ xMroJr kJbTPhr \jqÇ) mJÄuJPhPvr nJrk´J¬ rJÓskKf ‰x~h j\Àu AxuJo S k´iJjoπL fJ\C¨Lj @yoh nJrPfr k´iJjoπLPT 15 IPÖJmr (1971) FT KYKbPf mJÄuJPhvPT hs∆f ˝LTíKf ßhS~Jr @øJj \JjJjÇ 7 jPn’r pMÜrJPÓsr FjKmKx ßaKuKnvjPT ßhS~J FT xJãJ“TJPr AKªrJ VJºLPT k´vú TrJ yP~KZu, FUPjJ KT rJ\QjKfT xoP^JfJr kg ßUJuJ @PZ, jJKT ßVKruJpMP≠r oJiqPo ˝JiLjfJ I\tjA FToJ© kg? \mJPm AKªrJ VJºL mPuKZPuj, ÈkNmt mJÄuJr \jVe pJ YJAPm, fJ-A yPmÇ fJrJ ßTJj kPg pJPm fJ KjitJre TrJr IKiTJr @oJPhr ßjAÇ FKa fJPhr ßhv, FKa fJPhr uzJA FmÄ fJrJA YNzJ∂ Kx≠J∂ ßjPmÇ' 19 IPÖJmr l∑JP¿r uJ oÅh kK©TJ~ A~JKy~J UJPjr FTKa xJãJ“TJr ZJkJ y~Ç KmYJPr ßvU oMK\Pmr oOfMqh§ yPu ßk´KxPc≤ fJÅr ãofJmPu oMK\mPT ãoJ TPr ßhPmj KT jJ FA k´Pvúr \mJPm A~JKy~J mPuj, È@oJPT ßhPvr oJjMPwr oPjJnJm \JjPf yPmÇ \jVe YJAPu @Ko ãoJ TrmÇ' 28 jPn’r xJ¬JKyT KjC\CAT-F k´TJKvf @jt Kc ßmJYPV´nPT ßhS~J xJãJ“TJPr A~JKy~J mPuj, ÈKmYJPr fJÅr h§ yPu TL TrJ yPm, fJ ßk´KxPcP≤r FUKf~JPrÇ FKa mz FTKa ^JPouJÇ KT∂á \JKf YJAPu @Ko fJÅPT ßZPz ßhmÇ' xrTJKr kK©TJ kJKT˜Jj aJAox-F A~JKy~Jr TgJr mqJUqJ TPr muJ y~, ßk´KxPc≤ @hPf oMK\Pmr oMKÜr TgJ nJmPZj, fPm FKa FTJ∂A kJKT˜JPjr Kj\˝ mqJkJrÇ A~JKy~Jr o∂Pmq C“xJKyf yP~ kJKT˜JPjr 42 \j UqJfjJoJ mqKÜ

19 IPÖJmr l∑JP¿r uJ oÅh kK©TJ~ A~JKy~J UJPjr FTKa xJãJ“TJr ZJkJ y~Ç KmYJPr ßvU oMK\Pmr oOfáqh§ yPu ßk´KxPc≤ fJÅr ãofJmPu oMK\mPT ãoJ TPr ßhPmj KT jJ FA k´Pvúr \mJPm A~JKy~J mPuj, È@oJPT ßhPvr oJjMPwr oPjJnJm \JjPf yPmÇ \jVe YJAPu @Ko ãoJ TrmÇ' 28 jPn’r xJ¬JKyT KjC\CAT-F k´TJKvf @jt Kc ßmJYPV´nPT ßhS~J xJãJ“TJPr A~JKy~J mPuj, ÈKmYJPr fJÅr h§ yPu TL TrJ yPm, fJ ßk´KxPcP≤r FUKf~JPrÇ FKa mz FTKa ^JPouJÇ KT∂á \JKf YJAPu @Ko fJÅPT ßZPz ßhmÇ' xrTJKr kK©TJ kJKT˜Jj aJAox-F A~JKy~Jr TgJr mqJUqJ TPr muJ y~, ßk´KxPc≤ @hPf oMK\Pmr oMKÜr TgJ nJmPZj, fPm FKa FTJ∂A kJKT˜JPjr Kj\˝ mqJkJrÇ

ßvU oMK\Pmr @Ê oMKÜ ßYP~ ßpRg KmmíKf ßhjÇ KmmíKfhJfJPhr oPiq KZPuj ßfyKrT-A-AK˜TuJu kJKatr k´iJj F~Jr oJvtJu (Im.) @xVr UJj, ßuKjj vJK∂ kMrÛJrk´J¬ TKm lP~\ @yoh lP~\, kJKT˜Jj ßxJvqJKuˆ kJKatr ßjfJ ßYRiMrL @xuJo, kJKT˜Jj aJAoxFr xJPmT xŒJhT oJ\yJr @uL UJj, kJKT˜Jj ßasc ACKj~j ßlcJPrvPjr xnJkKf Ko\tJ ßoJyJÿh AmsJKyo k´oMUÇ KmmíKfhJfJPhr ßmKvr nJVA KZPuj mJok∫LÇ kKrK˙Kfr hs∆f kKrmftj yKòuÇ AKªrJ VJºL mJÄuJPhv k´Pvú hNKf~JKu TrJr \jq kíKgmLr FT k´J∂ ßgPT Ijq k´JP∂ ZMPa ßmzJKòPujÇ mJÄuJPhv k´Pvú FTKa xÿJj\jT xoJiJj FmÄ ßvU oMK\Pmr oMKÜr \jq KfKj KmvõPjfJPhr TJPZ ßhjhrmJr TrKZPujÇ FA kptJP~ jPn’Pr fJÅr S~JKvÄaj xlr KbT y~Ç oJKTtj k´vJxPjr oPjJnJPm Imvq ßTJPjJ kKrmftj uã TrJ pJ~KjÇ AKªrJ S oMK\Pmr mqJkJPr Kjéj S KTKx†JPrr KmªMoJ© @V´y KTÄmJ vs≠JPmJi KZu jJÇ 4 jPn’r Kjéj-AKªrJ ‰mbT y~Ç ‰mbPT KTKx†Jr S yJTxJr CkK˙f KZPujÇ FA ‰mbPTr kr SnJu IKlPx KTKx†JPrr xPñ Kjéj FTJP∂ @uJk TPrjÇ fJÅPhr TPgJkTgj ßgPT \JjJ pJ~: Kjéj: IjqJjq ßhvPT pMÜrJÓs ßp xJyJpq ßh~, nJrfPT fJr ßYP~ ßmKv ßhS~J y~Ç fJrkrS SrJ FKa ˝LTJr TPr jJÇ \JyJjúJPo pJT fJrJÇ KTKx†Jr: @Ko rJUdJT TPr mum jJÇ FA ßm\jìJrJ @oJPhr xPñ YNzJ∂ rTPor KjÔMr ßUuJ ßUuPZÇ hMKntã ßbTJPjJ, @∂\tJKfT ©Je xrmrJy (kNmt kJKT˜JPj), IxJoKrT xrTJr k´KfÔJ, xJiJre ãoJ, FTfrlJ ßxjJ k´fqJyJr, TL jJ @orJ TPrKZÇ I˘ kJbJPjJS ßvw yP~ ßVPZÇ Kjéj: @S~JoL uLPVr \jKk´~ ßjfJPT lJÅKx jJ ßhS~Jr mqJkJrKa 26 kOÔJ~

1971Ç xLoJ∂ kJKz ßh~J mJXJKu \jPVJÔLÇ


16 - 22 December 2016

24-25 SURMA

xJKyfq xJoK~TL Km\~ xÄUqJ 2016 ßoJ ˜J Kl \M r r y oJ j ßYR iM rL

oJ oM j xM u fJ j

ÈmKyKmtPvõ @PuJKTf mJÄuJPhvL' xJÄmJKhT ryof @uL rKYf FTKa cTáPo≤JrL V´∫

AKfmJYT VP·r ßuUT TJuJo @\Jh TJuJo @\Jh jLrPm KjnítPf \LmPjr IKnùfJr I∂rKxÜ Còôu V·èPuJ xJK\P~ rJUPZjÇ \LmPjr CjMPj f¬ IgY xMvLfu oJ~JuJPk ßoJyJòjú rJUPf kJPr Foj k´vJ∂ V· ßVÅPg TJuJo @\Jh kJbPTr oJP^ FPxPZj jm„PkÇ muPf KÆiJ ßjA, \LmPjr xJ~JP¤ TKm TJuJo @\JhÇ ßk´R|Pfô ßkÅRPZS ßfK\fLms ß\J~JPjr oPfJ hJKkP~ ßmzJPòj FUPjJ fÀePhr @`J~Ç TgJr hLK¬Pf FUPjJ TÅJkJPf kJPrj oJCgKkPZr T£Ç FUPjJ CöLKmf y~ xTu fÀe k´JeÇ fJrkrS TgJ ßgPT pJ~Ç I˝LTJr TrJ pJ~ jJ∏yJ~Jf-oSPfr KjKhtÓ ßrUJÇ TJuJo @\Jh xOKÓr ßjvJ~ FUPjJ nJmPf kJPrjÇ fJA fÅJr Tuo k´Jeo~ yP~ SPb v»JTJPvÇ v»o†MKrPf fJA KfKj ßVÅPgPZj TJKyjL x÷JrÇ mJAvKa TJKyjL KjP~ fÅJr V·V´∫Ç ÈßvPwr @PuJ~ KxÜ KvKvr' kJb TPr oPj yu KfKj

ÍKTKx†JPrr fuJKmyLj ^áKzr ßhv" KTÄmJ rKm bJTMPrr ÍPrPUPZJ mJXJKu TPr oJjMw TrKj" F hMKa CKÜPT ÃJ∂ CKÜPf k´oJe TrPf ßYÓJ TPrPZj ßuUT fJr FA mAKa k´TJPvr oJiqPoÇ oJKTtj ßk´KxPcP≤r CkPhÓJ jLjJ @yPoh, Kmu ßVaPxr lPaJV´JlJr \MP~u S fJr mJXJKu KvãT xJuoJj, A≤JrPja Fr ACKaCPmr CØJmT FT\j mJXJKu, FrTo IxÄUq mJXJKu ùJjL èeL KmùJjLr ùJj VKroJr xoJhr TPr KmKnjú ßhPv fJPhrPT rJÓsL~nJPm xoJhOf TrJ yP~PZ CPuäU TPr ßuUT @oJPhr xrTJPrr TJPZ Gxm èeL mqKÜPhr xÿJKjf TrJr @øJj \JKjP~PZjÇ oJjm xnqfJr hLWt AKfyJx kptJPuJYjJ TrPu ßhUJ pJ~ ßp, kOKgmLr FT k´JP∂r oJjMw Ijq k´JP∂ KVP~ mxKf VPz mÄv Km˜Jr TPrPZÇ FA ÍPhv yPf ßhvJ∂Pr" pJS~J mJ mxKf VzJ oJjMPwr k´TífVf ˝nJmÇ mJÄuJPhvL mÄvPØJf yJ\Jr yJ\Jr oJjMw F KmPvõr KmKnjú ßhPv ˙J~L mxKf VPz ßx ßhPvr jJVKrTfô KjP~ ùJj VKroJ~ mxmJx TrPZÇ y~PfJ FUj fJPhr kNmt kKrY~ IPjPTrA TJPZ I\JjJ rP~ ßVPZÇ ßxA AKfyJx WJaJWJKa TrPu 50-60 lotJr mA ßfJ yPmAÇ fPm pMÜrJ\q k´mJxL xJÄmJKhT ryof @uL mftoJj xoP~ mJÄuJPhv ˝JiLj yS~Jr kNmtJkr pJrJ mKyKmtPvõr KmKnjú ßhPv fJPhr ùJj VKroJr k´nJPm xMUqJKf uJn TPrPZj ßTmu fJPhr KjP~A hLWt 18 mZr fgq xÄV´y TPr fJPhrA FTKa KY© FA ÍmKyKmtPvõ @PuJKTf mJÄuJPhvL" V´P∫ k´TJv TPr mJXJKu \JKfr ùJj VKroJr FTKa KY© oJjMPwr xÿMPU fáPu iPrPZjÇ pJ xKfq xKfq FTKa oy“ TJ\Ç @oJr ùJfxJPr F irPjr kM˜T x÷mf AyJA k´goÇ fPm @PrJ IPjT I\JjJ mJÄuJPhvL ßp mJh kPzPZj fJ KfKj V´P∫r kanNKoPf CPuäU TPrPZjÇ ÍKTKx†JPrr fuJKmyLj ^áKzr ßhv" KTÄmJ rKm bJTMPrr ÍPrPUPZJ mJXJKu TPr oJjMw TrKj" F hMKa CKÜPT ÃJ∂ CKÜPf k´oJe TrPf ßYÓJ TPrPZj ßuUT fJr FA mAKa k´TJPvr oJiqPoÇ oJKTtj ßk´KxPcP≤r CkPhÓJ jLjJ @yPoh, Kmu ßVaPxr lPaJV´JlJr \MP~u S fJr mJXJKu KvãT xJuoJj, A≤JrPja Fr ACKaCPmr CØJmT FT\j mJXJKu, FrTo IxÄUq mJXJKu ùJjL èeL KmùJjLr ùJj VKroJr xoJhr TPr KmKnjú ßhPv fJPhrPT rJÓsL~nJPm xoJhOf TrJ yP~PZ CPuäU TPr ßuUT @oJPhr xrTJPrr

TJPZ Gxm èeL mqKÜPhr xÿJKjf TrJr @øJj \JKjP~PZjÇ ßuUT ryof @uL mqKÜVf \LmPj KfKj FT\j ßuUT S xJÄmJKhT, fJA fJr F& oyfL k´~Jx \JKfr TJPZ ImvqA TíKfPfôr hJmLhJrÇ ÍmKyKmtPvõ @PuJKTf mJÄuJPhvL" V´P∫r ‰mKvÓq yPò KmPvõr 23Ka ßhPvr ßoJa 133 \j UqJKfoJj KmùJjL, KvãJKmh, kJutJPoP≤r \jk´KfKjKi mJXJKur xÄK㬠kKrKYKfÇ pJPhr ‰kK©T nNKo mJÄuJPhv, pJPhr kKrY~ mJXJKuÇ V´P∫ CPuäKUf 41 \j @PoKrTJ k´mJxL, 4 \j IPÓsKu~J k´mJxL, 60 \j KmsPaj k´mJxL, 4 \j TJjJcJ, 1 \j hMmJA, 2 \j l∑J¿, 1 \j yuqJ¥, 1 \j ßjhJruqJ¥, 1 \j AK¥~J, 1 \j AfJuL, 2 \j \JkJj, 1 \j oJuP~Kv~J,1 \j jrSP~, 1 \j KjCK\uqJ¥, 1 \j jJKoKm~J, 1 \j kfátVJu, 2 \j TJfJr, 1 \j ßkJuqJ¥, 1 \j rJKv~J, 1 \j xJCg @Kl∑TJ, 1 \j xJCg ßTJKr~J, 2 \j xMAPcj, 1 \j xMA\JruqJ¥ S 1 \j fJjK\Kj~J~ mxmJxrf Im˙J~ èÀfôkNet hJK~fô kJuj TPr KmPvõ UqJKf ZKzP~PZjÇ FZJzJ VP∫r ¸¿r KyPxPm 20 \j pMÜrJ\q ksmJxLr jJo kKrY~ k´TJKvf yP~PZÇ Km˜JKrf kKrY~ :- 1Ç yqJjxJj yJKvo, @PoKrTJr k´go mJXJKu mÄvPØJf TÄPV´xoqJj, KfKj KoKvVJj k´PhPvr KxPjarÇ mJmJ ßoJ\Jllr @uL, mJKz KxPuPar Km~JKjmJ\JrÇ 2Ç c. SxoJj KxK¨T ” KfKj k´go oMxKuo oJKTtj rJÓshNfÇ mJzL dJTJ~Ç 3Ç @KorJ yT ” \JKfxÄPWr @¥Jr ßxPâaJrLÇ mJzL dJTJ~Ç 4Ç c. Fj jLjJ @yPoh : oJKTtj ßk´KxPcP≤r CkPhÓJÇ KfKj k´go mJÄuJPhvL mÄPvJØMf oJKTtj jJVKrTÇ KpKj k´go FKv~Jj mÄPvJØMf

oJKTtj ßk´KxPc≤ Fr CkPhÓJr hJK~fô ßkPujÇ 5Ç c. ßlrPhRxL TJhrL ” \JKfxÄPWu vLwt kqJPju ßo’JrÇ 6Ç ÓsJTYJrJu AK†Kj~Jr l\uMr ryoJj UJj ” Kx~Jxt aJS~Jr (110 fuJ) S ß\¨J yöô aJKotjJPur @KTtPaÖÇ oMKÜpMP≠r kPã TJ\ TrJ~ orPeJ•r ˝JiLjfJ khT uJn TPrPZj oJhJrLkMPrr FA TíKfx∂JjÇ 7Ç c. @fJCu TKro ” KmPvõr ßxrJ 100 \j KmùJjLr 1 \j (Yá’T ßasPjr @KmÏJrT)Ç oqJxJYMPxax ACKjnJKxtKar nJAx YqJP¿ur jKªf KmùJjLÇ mJzL KxPuPar mzPuUJ~Ç 8Ç c. F ryoJj UJj ” (jJxJr rPTa KmùJjL) jJxJ KmùJjL c. oMyJÿh @»Mr ryoJj UJj, @PoKrTJ~ kOKgmLr xPmtJó oyJTJv VPmweJ ßTPªs IxJoJjq ImhJj ßrPUPZjÇ fJr mJzL KxPuPar ßVJkJuVP†r rJjJKkÄ-FÇ 9Ç fKjoJ fJxKjo IjjqJ ” KfKjS jJxJr VPmwTÇ 10Ç @PoKrTJr jqJvjJu FqJPrJjKaé F¥ ߸x FcKoKjPÓsvj Fr èÀfôkNet jJxJ xJP~jKaÓ @KfT C\ \JoJj Fr mJzLS mJÄuJPhPvÇ 11Ç KmwoMMÜ UJmJr k´Kâ~Jr CØJmT ” fJPyr UJj @PoKrTJ~ mxmJxrfÇ msJãe mJKz~Jr jmLjVr gJjJr UJVJfá~J V´JPo fÅJr \jì y~Ç 12Ç KxPuPar TíKf x∂Jj TJ\L AxuJo @PoKrTJr ßTJct ßlJTJx VJKzr Kc\JAjJrÇ 13Ç fgq k´pMKÜ \VPfr KTÄ Kmu ßVaPxr TKŒCaJr FTJPcoLr KvãT xJuoJj UJPjr mJzL mJÄuJPhPvÇ 14Ç KmùJjL \JKyh yJxJj ” APuÖsKjé TeJ @KmÏJrTÇ ßp TeJr TJrPe ßoJmJAu ßlJj TUPjJ Vro yPm jJÇ mftoJPj @PoKrTJ~ VPmweJrfÇ 15Ç k´~Jf KmùJjL @»Mx xJ•Jr UJj : rPTa AK†Pj KjPTu iJfm @KmÏJrTÇ 16Ç oyJTJv VPmwT 46 kOÔJ~

Ch~ vÄTr hN\t~-Fr èòTKmfJ FTKa ˝ò @TJv nJmjJ, If”kr

KmvõJx KkfJ~ j~PfJ KYfJ~

Tuo S TJPur ßU~J

Foj ßoWJòjú ß\qJ“˚J @orJ YJAKjÇ

@orJ FUPjJ KÆiJ @r ÆPªô @aPT @KZ ßWJwT @r ßT ßkJwT @orJ KmvõJx IKmvõJPxr ßhJuJYPu ßhJhMuqoJj \JKfr KkfJ~ j~PfJ @KhofJ~

kJP ßVPZ @oJPhr \Lmj \uZKm mJfJ~j KlPT yP~ ßVPZ I\tPjr xmTKa rÄ iNxr ZJ~J~Ç \JKf kJr TrPZ KmnLKwTJo~ âJK∂TJuÇ FfKa mZr kPrS ßyPr pJ~ oMKÜ x∂JPjrJ, ßyPr pJ~ rJf-\JVJKj~J kJKUÇ oOfáqvïJ~ KxThJrrJ cJ~Krr kJfJ UMÅPz @KmÏJr TPr TKbj kJrh UÅJYJÇ

ke TPrKZPu FTKa ßh~JuL KYP© gJTPm xm kJKUr kJuT ^rJ yJ\Jr @yf cJjJr FTKa @TJvÇ Ior xñLPf ßTJrJx VJAPm rJA xrPw ßãPfr xm k´TJPrr k´\JkKfÇ ßxJjJKu k´J∂ iPr mJuT kfJTJ yJPf ßhRKzP~ yJKkPfqx yP~ CPbJPj hÅJzJPu oJ oMPZ ßhPm WJoÇ TL•tjPUJuJr oJPb nr xPºqPmuJ~ ‰nrmL VJj yPmÇ ßVRrjhL ˚Jj ßxPr oMPZ ßjPm uJPvr vrLPr @aPT gJTJ WJfPTr KY¤Ç ßkRPwr xNpt cámPfA @\Jh KlPr pJPm IPkãJr VKu iPr ßvw mK˜ KnPa~Ç \V“ ß\qJKf xm UMPjr mMPua YáKr TPr hk TPr \ôPu CbPm hÅJfJu ÊP~JPrr TKet~J~Ç rJP~r xmT'Ka @®JrJ ßvJTJft ZJ~J CPkãJ TPr Knz TrPm rJ\kPgÇ TuJnmPjr vrLPr jLKuoJr KuPU rJUJ mLrJñjJr KbTJjJ kPz mMPjJ TmMfr FPx hÅJzJPm ßfJoJr 32 j’r ^áu mJrJªJ~Ç ßYP~KZPu ßhUJ IPhUJ xmtjJPvr xm vTáj iJrJu mjq jU èKaP~ ßjPmÇ \~jMPur hNKntPãr KY© yP~ pJPm KjuJoÇ èe KuUPmj ßk´oJÄÊr rPÜr KÆfL~ IiqJ~Ç I\r TKmfJ IKmjJvL VJj VJAPf VJAPf rJyoJj mMjPmj TKmfJr ßvsÔ oJ~J\JuÇ

FUPjJ k´fqJvJr Km\P~ ryPxqr WMePkJTJ Kfj jJ K©v KmvõJx TKr fmM @orJ hÅJf ßmr TPr yJKx FT jJ mK©v @orJ nJKX KUu UMj TKr Khu aTPvJ @r xMvLu ßvJ xfqPT YJkJ KhA KogqJPT \Kk @orJ ßx ßp mÉ„kL ßmyJ~J Kmvõ FUj xmJA ßYfjJ~ ßmhjJ~ nJKr xPYfj ßkPasJu mJÀh YJkJKf rÜJÜ CuäJx @orJ @K˜T ImPYfj @orJ UMKu iPotr iJrJkJf mJKZ \JfkJf @orJ mMPT rJKU, KmvõJx I∂Pr uJuJ @orJA TKr k´JgtjJ @mJr mKu yJuJÇ

KxThJrrJ ßyPrKZu FTJ•Pr, ßyPr pJPò hMA yJ\Jr kPjrPf fmM kñM ˝kú KjP~ pπeJr @TJv kJKz, ßoWuJ jJPo lKrhkMPrr nN-o§PuÇ Km•\PjrJ ßnPX ßh~ TJPur ßU~J ˜… TPr ßh~ @K˜Pj \oJ ßYR¨Ka “KkP§r k´KfmJhL KoKZuÇ IKiTJr j~ KaPT gJTJr k´fq~ oMPbJmKª TPr kPg ßjPoPZ KxThJrÇ FTJ•Prr oMPUJviJrL kÊrJ kJP KjP~PZ ßmv, ßoPyKhPTPv @r iPotr hKuPu KuKUP~PZ jJoÇ SrJA KZu YJaáTJr hJuJu uMaTJrL, SrJA KZu @fPïr n~Jft \jkhÇ SrJA KjP~PZ vkg, pM≠Jnre uJKVP~ ßxP\PZ, mTiJKotTÇ SrJ FUj xoJP\r ßmkPrJ~J vTáj, SrJ FUj uMKTP~ KjP~PZ KmwJÜ jU, KyÄxs rÜPYJUÇ fmM SrJA vJxPjr vkg kJbT ßvJwPer hKuu ßuUTÇ

mJmMu ßyJPxAPjr @fìQ\mKjT TKmfJ

TJuJo @\Jh oNuf TKmÇ xŒJhT xoLPk, jVúfJr Kj\˝ k´KfoJ, vfJ»Lr ‰mvJPU @oJr metoJuJ, oOK•TJr ZJAn˛, mP~xL k´kû∏FèPuJ fÅJr TKmfJr mAÇ TKmfJr @Ápt \Koj Twte TPr vxqTJmq C“kJhj TPrPZj KjntLT FA YJwLÇ yJTJuMKT yJSPzr ßdC èePf èePf \LmjoJK^ WPr fáPuPZj vJkuJ-vJuMPTr IkJKgtm Ijjq VLKfoJuJÇ VJS-ßVrJPo gJTPf gJTPf TUj ßp @®˙ TPr KjP~PZj V´JoLe nJwJ, fJ KfKj y~PfJ KjP\A \JPjj jJÇ oJjm \LmPjr ãKeTJ~fPj ãáhs ãáhs TJÀTJ\ FTKhj kJyJzfMuq oyL„Py „k ßj~ fJ ßTC muPf kJPr jJÇ TKm TJuJo @\JhS Fr mqKfâo jjÇ TKm oJ©A xO\jvLu Kv·LÇ v»PxJyJVL xM\jÇ oPjr @PmPV IjMnëKf xûJr TPr ßoPu iPrj xJoJK\T ßYJUÇ KjotJe TPrj v»KY©Ç @TJPvr jLuPT TPrj jJrLr jJTláuÇ ßVJuJPkr W´JePT TPrj KmÊ≠ nJmjJr mqJTreÇ TKmr nJmjJr ßvw ßjAÇ nJmPf

nJmPf KmPTu y~∏\Lmj xJ~JP¤ hÅJKzP~ pJ~ I˜VJoL xNPptr ofÇ xNPptr @PuJ~ k´TíKf ßpoj \LmPjr Krho kJ~, FT\j TKmS fÅJr nJmjJr IfuJ∂ ßgPT \JV´f TPrj v»TáxMo, TJmqTJjjÇ TKm TJuJo @\Jh ßfojA FT\j xNpt-xJrgLÇ ßuJPT mPu, FT\j TKm pUj VP· ImfLet yj TJKyjL muPf-fUjS jJKT TKmfJr ZJ~J kPzÇ V·èPuJ y~ fJ\J fJ\J vP»r frfJ\J ßVJuJkÇ kJbT ˝Jh kJj KoKÓT VP·r; @PuJIÅJiJrL ZJ~Jr ßUJuPx hLK¬oJj VP·r o\JhJr m~JjÇ o\Kux mJ oJyKlPu mPx \LmPjr mJ˜m TJKyjL ßvJjJr @jPª ßjPY SPb kJbPTr ojÇ TKm TJuJo @\Jh FUj ßTmu TKm jj, KfKj FT\j V· ßuUT, V·TJrSÇ TJuJo @\JPhr TKmfJ kJPbr kJvJkJKv kJbT V· kJPbr @jPª jJYPmjÇ ÈßvPwr @PuJ~ KxÜ KvKvr' xŒsKf k´TJKvf fÅJr V·V´∫Ç F V´P∫r kNPmt @orJ \JjfJo jJ

AKfmJYT VP·r TgTÇ mqKÜ \LmPjr ZJ~J k´KfKa VP· k´xjú~ oNftÇ TUPjJ @TJPr TUPjJ IÅJiJPr TUPjJ xvrLPr VP·r ßTJj jJ ßTJj ˙JPj V·TJr yJK\rÇ FaJA VP·r IkKryJpt IjMxñÇ V·-CkjqJPx ßTJj jJ ßTJj YKrP© ßuUT @kj x•J KjP~ oNKftoJj vKÜPf hÅJKzP~ pJjÇ TJuJo @\JhS VP·r ßnfPr ˝TL~ CöôufJ~ xoMkK˙fÇ TJuJo @\Jh TPu\-Iiqã KyPxPm ol˝Pu FT\Lmj TJKaP~ FPxPZjÇ KvãTfJr HhJpt S Cjúf nJmjJèPuJ FTirPjr KoKÓT KoPgJuK\PTu TJÀTJ\ yP~ VP·r YKrP© k´KmÓ yP~PZÇ V·èPuJ kJb TrPu fJ xyP\A IjMPo~ y~Ç Æªôo~ \LmPj oiMr KooJÄxJ ßyfá FT\j KvãTxMun IKnnJmT hÅJKzP~ pJj VP·r xN©iPrÇ irJ pJT∏ÈßvPwr @PuJ~ KxÜ KvKvr' V´P∫r k´go V· ÈßvPwr @PuJ~'-Fr TgJÇ @\of @uL ßYRiMrLr 40 KmWJ \Ko hUu TPr ofKZr Ko~J mzPuJT yP~PZjÇ KfKj ßpRmPj k´\J KZPuj∏fPm TáYâL S oJouJmJ\Ç IjqKhPT ßYRiMrL xJPym ChJrjLKf Imu’j TPr ‰ipt iPrjÇ kÅYJKv mZr m~Px ßxA oJouJmJ\ hUuPnJVL ßuJTKar ßoJynñ yuÇ kMKuv IKlxJr jJKf oKfj CK¨Pjr KmP~ ßhj V´JPor 46 kOÔJ~rJ|mJÄuJr Vhq IJr nJKar khqTgJr IKnjú Kou rP~PZÇ nJwJ~ j~, ojPjÇ pJrJ yJxJj IJK\\Mu yPTr rJ|mJÄuJr V·èPuJ~ ßYJU mMKuP~PZj fJrJ mM^Pmj, KoPgr WwtPe ßp \Lmj jJVKrT ßTRfáyPur KvTJr ßx-\Lmj IPjT fxJPrrÇ xMlLiJrJr ßuRKTT-IPuRKTPTr Kov´Pe nJKa mJÄuJPTS jVr\Lmj ßgPT TPr fáPuPZ IPjT hNPrrÇ mJÄuJr jfáj k´\jì FA KogPTA UMÅ\PZ IPjTaJ ßmlJjJ yP~Ç TKm mJmMu ßyJPxAj fJPhrA k´KfKjKiÇ 52 xJPu ßp mJÄuJnJwJ IJfìoptJhJr uzJAP~ xÄÛífnJwJr ßnfr KhP~ pJKòu, ßxA nJwJ FUj âov” YYtJkPhr TKmPhr KhPT iJmoJjÇ oNPur KhPT KlPr pJS~J FS FT KogoπÇ xMlLiJrJ~ CkuK…\Jf v» mJÄuJ~ uJKuf yP~ IJxPZ mÉTJu ßgPTÇ KTfJmL iPotr xPñ Fr xJÄWKwtT Im˙Jj gJTJ xP•ôS F mz Thr ßkP~PZ xyK\~J \LmjiJrJ~Ç xJiJrPer KY∂JnJmjJ ßpUJPj ˜…, TKmr H“xTq ßxUJj ßgPT Êr∆Ç TKm mJmMu ßyJPxAj ßoPWr Tá§áKu ßgPT ZKzP~ kzJ iMos\Ju TáKzP~ IJjPf ßYP~PZj fJr IJfìQ\mKjT TKmfJ~Ç - xMroJ xJKyfq xJoK~TL

@oJr KkfJbJTár ‰\bqJvJy'r oJ\JPr mPx VJ\J ßUPfj fJr @ñMu ßgPT fJr ßbJaP\JzJ yPf ßoPWr Tá§áKurJ @oJPhr orkOKgmLPf iMos\Ju mMPj ßpPfJ KhPvyJrJ @Ko ßTmKu AvPTr KhPT ßTmKu @oJr KkfJbJTáPrr KhPT KVP~KZfJr \akJTJ Yáu ßgPT @Kho jVKrr xMVº ßmÀPfJ oÑJvKrPlr xMVº ∏ ßpUJPj Kfjvf wJa ßhKmr @fìJrJ WMoJ~ FUjS @oJr pJ©J ßxKhPT@oJr KkfJkMÀPwr jJo ojJB vJy fJr KZPuJ mPjKh xjúqJxPrJV @oJr \Pjìr mÉ @PV fJr TJPZ GvL FPxKZPuJ fJr mÄPvr oMPU YájTJKu uJVJPf FT TáUqJf TKmr @Voj yPm ßxA @jPª KfKj oJ\JPr KvrKj KhP~KZPuj@oJr oJfJoy, KpKj kJyJz \~ TPr kJP~ KuPU ßrPUKZPuj mJKur Iãr fJr oOfáq @oJPT ßmlJjJ TPrKZPuJ ßUJhJjJPo KfKjS ZáPaKZPuj ßmPyP˜r IkJr FTrJP©, KfKj BvõrPr ˝kú ßhPUKZPuj krKhj ßnJPr yuMh ßoPU mzA kJfJ KhP~ oJUJPjJ kJKjPf ßVJxu TPr vJhJ~ vJhJ~ @PrJ lxtJ yP~ CPbKZPujßxA ‰\bqJvJy'r TJPZ oJgJ aáPT oPrKZ @oJPT hJS xJoJjq Vru ßy k´ná k´ná @oJr yJPz oöJ~ mMPj KhP~PZj TKmfJr mLw-KjptJx @wJP| kNKetoJ~ mz mqgJ mJP\ F ßhPyr TªPr

oMTfJKmx Cj jNPrr hMKa V´P∫r k´TJvjJ IjMÔJPj k´Plxr @»Mu @K\\

V´∫ hMKa AKfyJPxr CkJhJj yP~ jfáj k´\jìPT kg ßhUJPm

KxPua ßk´xTîJPmr hLWtTJuLe xnJkKf oMTfJKmx Cj jNPrr ßuUJ Èxo~-Ixo~ FmÄ @oJr ßhUJ xJoJh @\Jh S xJAlár ryoJj' V´∫ hMKar k´TJvjJ IjMÔJj xŒsKf KxPua ßk´xTîJPmr @KojNr rvLh ßYRiMrL KoujJ~fPj IjMKÔf yP~PZÇ F CkuPã @P~JK\f IjMÔJj kKref y~ KxPuPar xJÄmJKhT ßuUT S

mMK≠\LmLPhr KoujPouJ~Ç KmPTu 4aJ~ ÊÀ yS~J F IjMÔJj YPu rJf 9aJ kpt∂Ç mA hMKar Ckr @PuJYjJ~ IÄv ßjj xJÄmJKhT, ßuUT, rJ\jLKfmLhxy IPjPTÇ KxPua ßk´xTîJPmr xJPmT xnJkKf yJÀjMöJoJj ßYRiMrLr xnJkKfPfô IjMÔJPj k´iJj @PuJYT

KZPuj ßoP¢JkKuaj ACKjnJKxtKar xJPmT CkJYJpt, ßTªsL~ oMxKuo xJKyfq xÄxPhr xnJkKf k´Plxr @»Mu @K\\Ç k´iJj IKfKgr mÜPmq k´Plxr @»Mu @K\\ mPuj, kK©TJr kJfJ~ xJÄmJKhTrJ ÊiM xÄmJhA fáPu iPrjÇ KT∂á xÄmJPhr ßkZPjr mÉ V· I\JjJ rP~ pJ~Ç F I\JjJ V·èPuJ AKfyJPxr Ijjq huLu, pJ CPb @Px xJÄmJKhTPhr ˛OKfYJreoMuT ßuUJ~ KTÄmJ mAP~Ç oMTfJKmx Cj jNr FT\j x“, KjPotJy FmÄ jLKfmJj xJÄmJKhTÇ hLWtKhPjr xJÄmJKhT \LmPj KfKj AKfyJPxr jJjJ èÀfôkNet WajJ TJZ ßgPT ßhPUPZjÇ KoPvPZj KTÄmh∂Lfëuq mqKÜPhr xJPgÇ fJÅr ˛OKfYJreoNuT hMKa V´∫A AKfyJPxr CkJhJj KyPxPm nKmxqf k´\jìPT IjMk´JeLf TrPmÇ KmPvw IKfKgr mÜPmq KxPua A≤JrjqJvjJu ACKjnJKxtKar k´JÜj CkJYJpt IiqJkT ‰x~h @Tou oJyoMh mPuj oMTfJKmx Cj jNPrr hMKa mAP~A \JfL~ \LmPjr KTZá xÄTao~ xoP~r ˛OKf CPb FPxPZÇ ˛OKfèPuJ V´∫m≠ yS~J~ fJ TJPur VPnt yJKrP~ pJS~Jr vÄTJ ßgPT rãJ ßkPuJÇ F ˛OKfèPuJ jfáj k´\jìPT @PuJr kg ßhUJPm mPu o∂mq TPrj KfKjÇ KxPua ß\uJ @S~JoL uLPVr xJPmT xnJkKf I j o vKlTáu yT mPuj oMTfJKmx Cj jNr KxPuPar hMA KTÄmh∂L rJ\jLKfPTr Ckr mA KuPU rJ\jLKfmLhPhr xÿJKjf TPrPZjÇ KfKj mPuj, IPjPTA rJ\jLKfTPhr \Lm¨vJ~ fJÅPhr \LmjL ßuPUj KmPvw @jMTëuq kJS~Jr @vJ~Ç oMTfJKmx Cj jNr FPãP© mqKfâoÇ TJPrJ @jMTëuq kJS~Jr @vJ~ KfKj ßuPUjKjÇ pJ ßhPUPZj, fJA KjPotJy nJwJ~ xMKjkNenJPm Ck˙Jkj TPrPZjÇ 26 kOÔJ~


16 - 22 December 2016 m SURMA

xMroJ xJKyfq xJoK~TL, Km\~ Khmx xÄUqJ 20016

26

ÈkNmt mJÄuJr \jVe pJ YJAPm, fJA yPm' (23 kOÔJr kr) kJKT˜JKjrJ ßoPj KjP~PZÇ fJÅr jJoaJ ßpj TL? oMK\m? TLnJPm CóJre TPrJ? KTKx†Jr: A~JKy~J mPuPZ, ßx mJÄuJPhPvr FT\j ßjfJr xPñ ßhUJ TrPf rJK\Ç jJ jJ jJ, oMK\m j~Ç oMK\Pmr xPñ ßhUJ TrJ A~JKy~Jr \jq yPm @®yfqJr vJKouÇ Kjéj: AKªrJ VJºLPT \JjJPf yPm, nJrPfr xPñ pMÜrJPÓsr pKhS ßTJPjJ YMKÜ ßjA, vJK∂ k´KfÔJr \jq fJrJ ‰jKfTnJPm hJ~m≠Ç (AKªrJr CP¨Pv TTtv TP£) S KmY! KTKx†Jr: @kjJPT k´TJPvq (AKªrJPT) ßxR\jq ßhUJPf yPmÇ... Kjéj: fJrJ mPuPZ, fJÅPT (oMK\mPT) lJÅKxPf ß^JuJPm jJ-oM\M, oM\M yqJÅ, fMKo fJÅr jJoaJ mPuZÇ KTKx†Jr: oMK\mÇ Kjéj: @Ko vÜnJPm (AKªrJr xPñ) TgJ mumÇ Kjéj-AKªrJ KÆfL~ ‰mbTKa y~ 5 jPn’r KmPTPuÇ ‰mbPTr kr Kjéj KTKx†JrPT mPuj, ßx (AKªrJ) @oJPhr KjP~ ßUuPZÇ FA jJrL @oJPhr YMPw KjPòÇ A~JKy~J KjmtJKYf k´KfKjKiPhr yJPf ãofJ y˜J∂Prr FTKa YJu YJuPujÇ KfKj jMÀu @KojPT k´iJjoπL FmÄ nMP¢JPT Ckk´iJjoπL S krrJÓsoπL KjP~JV TPr FTirPjr I∂mtfLt IxJoKrT xrTJr Vbj TrPujÇ jMÀu @Koj KZPuj jJooJ© k´iJjoπLÇ mJÄuJPhPvr \jVe ßgPT fUj KfKj kMPrJkMKr KmKòjúÇ nJrf-kJKT˜Jj pMP≠r @vïJ Khj Khj mJzKZuÇ A~JKy~J YLjJ xogtj @hJP~r \jq fJÅr KmPvw hNf KyPxPm nMP¢JPT YLPj kJbJPujÇ fJÅr xPñ ßVPuj F~Jr oJvtJu rKyo UJj FmÄ KYl Im ß\jJPru ˆJl èu yJxJjÇ jPn’Prr 6-8 fJKrPU fJÅrJ ßmAK\ÄP~ YLjJ ßjfJPhr xPñ @PuJYjJ TPrjÇ YLjJ @PuJYTPhr oPiq Có kptJP~r ßjfJrJ KZPujÇ fJÅPhr oPiq KZPuj k´iJjoπL ßYR Fj uJA FmÄ krrJÓsoπL ßYj AÇ fJÅrJ kJKT˜JjPT rJ\QjKfT S TNaQjKfT xogtPjr @võJx KhPuS xJoKrT xogtPjr mqJkJPr ßTJPjJ IñLTJr TPrjKjÇ fJÅrJ @vïJ k´TJv TPrj ßp vLf âPoA ß\ÅPT mxPZÇ KxKTo xLoJP∂ KyoJuP~ YLjJ ßxjJ xoJPmv TrJ F xo~ k´J~ Ix÷mÇ xMfrJÄ YLjJ ßxjJmJKyjL FA oMyNPft ßTJPjJ nNKoTJ rJUPf kJrPm jJÇ PYR Fj uJA ÈkNmt kJKT˜JPjr @PªJuj' rJ\QjKfTnJPm oLoJÄxJr Skr ß\Jr ßhj FmÄ vKÜ k´P~JV kKrK˙Kfr @rS ImjKf WaJPm mPu o∂mq TPrjÇ SA xo~ kJKT˜JPj FTKa è\m ZzJPjJ yP~KZu ßp nJrf kJKT˜JjPT @âoe TrPu YLj kJKT˜JPjr xJyJPpq FKVP~ @xPm mPu YLjJ ßjfJrJ TgJ KhP~PZjÇ IgY F rTo KTZM @PuJYjJ y~KjÇ nJrPfr mctJr KxKTCKrKa ßlJPxtr (KmFxFl) k´iJj ßT Fl À˜oK\r cJP~Kr ßgPT \JjJ pJ~, ß\jJPru oJPjTv FmÄ IjqJjq mJKyjLr k´iJPjrJ \JjPfj ßp pMP≠r \jq fJÅPhr ‰fKr yPf yPmÇ KT∂á fUPjJ fJÅrJ AKªrJr oj mMP^ CbPf kJPrjKjÇ 7 @Vˆ ßxJKnP~f ACKj~Pjr xPñ nJrPfr 20 mZrPo~JKh ÈQo©L YMKÜ' xA y~Ç @VPˆr ßvw KhPT AKªrJ VJºL kKÁomñ xlPr pJjÇ KfKj WMPr WMPr xJoKrT k´˜MKf ßhPUj FmÄ mJÄuJPhPvr oMKÜmJKyjLr TP~TKa KvKmr WMPr ßhPUjÇ fUj kpt∂ KmFxFlA oMKÜPpJ≠JPhr xJyJpq KhP~ @xKZuÇ xlr ßvPw KfKj KmFxFPlr A¿PkÖr ß\jJPru ßVJuT o\MohJrPT ßcPT ßUJuJUMKunJPm \JjPf YJj, FA VKfPf YuPu dJTJ~ ßkRÅZJPf fJPhr Tf Khj uJVPm? \mJPm ßVJuT o\MohJr mPuj, ÈnJrfL~ ßxjJmJKyjLr xJyJpq ZJzJ TUPjJ x÷m j~Ç' KmFxFl kJKT˜Jj ßxjJmJKyjLr ßoJTJKmuJ TrPf kJrPm jJ, nJrfL~ ßxjJ S KmoJjmJKyjLr xogtj uJVPmÇ AKªrJ FTof yjÇ KfKj mPuj, fJÅr KY∂J yPuJ kKÁo xLoJP∂ kJKT˜JjPT TLnJPm ßoJTJKmuJ TrJ pJPmÇ o\MohJr mPuj, F \jq \Ko nJPuJ rTo ÊTPjJ gJTPf yPm, pJPf TPr aqJÄT YuPf kJPrÇ KfKj \JjPf YJj, TUj xmM\ xÄPTf kJS~J pJPm? \mJPm AKªrJ mPuj, ÈiÀj, jPn’Prr fífL~ x¬JPyÇ' FKk´PuA ß\jJPru oJPjTv AKªrJPT \JKjP~KZPuj 25 jPn’Prr @PV fJÅPhr k´˜MKf ßvw yPm jJÇ 15 jPn’r ß\jJPru \qJTm ß\jJPru AªrK\“ KxÄ KVuPT mqKÜVf FT mJftJ~ mPuj, È@PVr kKrK˙Kf hs∆f @âoPer \jq ‰fKrÇ mwtJTJu ßvwÇ ßxjJmJKyjL ‰fKr yS~Jr \jq pPgÓ xo~ ßkP~PZ FmÄ KyoJuP~r bJ¥J @myJS~J YLjJ ßxjJPhr ßpPTJPjJ khPãk kptMh˜ TrPmÇ' nMP¢J A~JKy~JPT KjP~ ßUuKZPuj 2 KcPx’r kNmtJûPur kJKT˜JKj xJoKrT ToJ¥Jr ßu. ß\jJPru @Kor @mhMuäJy UJj Kj~JK\ A~JKy~Jr TJPZ FTKa hM”xÄmJh kJbJj, ÈnJrfL~ ßxjJmJKyjL pPvJr hUu TPr KjP~PZÇ' pKhS pPvJPrr kfj yP~KZu 6 KcPx’rÇ A~JKy~J Kx≠J∂ ßjj, kJKT˜Jj KmoJjmJKyjL FTPpJPV nJrPfr KmKnjú uãqm˜MPf yJouJ YJuJPmÇ nJrfL~ KmoJjmJKyjLr vKÜ Ff ßmKv ßp fJrJ @WJf yJjJr @PVA kJKT˜JjPT fJr TJ\Ka TPr ßluPf yPmÇ 3 KcPx’r pM≠ ßUJuJPouJnJPm ÊÀ yP~ pJ~Ç rJf 12aJ 20 KoKjPa FT ßmfJr nJwPe AKªrJ VJºL xJrJ nJrPf \ÀKr Im˙J ßWJweJ TPrj FmÄ kJKT˜JKj mJKyjLr @âoPer xoMKYf \mJm ßhS~Jr IñLTJr TPrjÇ 4 KcPx’r mJÄuJPhPvr nJrk´J¬ rJÓskKf ‰x~h j\Àu AxuJo S k´iJjoπL fJ\C¨Lj @yoh nJrPfr k´iJjoπL AKªrJ VJºLPT mJÄuJPhvPT IKmuP’ ˝LTíKf ßhS~Jr IjMPrJi \JKjP~ @PrTKa

KYKb ßhjÇ 6 KcPx’r ßuJTxnJ~ FTKa KmmíKf KhP~ AKªrJ VJºL \JjJj, mJÄuJPhvPT nJrf @jMÔJKjT ˝LTíKf KhP~PZÇ KfKj mPuj, ÈCØNf kKrK˙Kf FmÄ mJÄuJPhv xrTJPrr mJrmJr IjMPrJPir kKrPk´KãPf @Ko @jPªr xPñ \JjJKò, xfTtfJr xPñ xmKTZM KmPmYjJ TPr nJrf Vek´\JfπL mJÄuJPhvPT ˝LTíKf ßhS~Jr Kx≠J∂ KjP~PZÇ' AKfoPiq nJrPfr kNmtJûPur ToJ¥Jr ßu. ß\jJPru \VK\“ KxÄ IPrJrJr IiLj xJoKrT mJKyjL FmÄ mJÄuJPhPvr oMKÜmJKyjLr xojõP~ mJÄuJPhv-nJrf ßpRgmJKyjL Vbj TrJ y~ FmÄ ß\jJPru IPrJrJPT ßpRgmJKyjLr ToJ¥Jr KyPxPm KjP~JV ßhS~J y~Ç \JKfxÄPWr KjrJk•J kKrwPh kJKT˜Jj-nJrf pM≠ k´xñ KjP~ @PuJYjJ SPbÇ pM≠KmrKfr xm k´˜JPm ßxJKnP~f ACKj~j ßnPaJ ßh~Ç \JKfxÄPW YLPjr ˙J~L k´KfKjKi É~JÄ É~Jr xPñ 10 KcPx’r FT QmbPT KjéPjr mrJf KhP~ KTKx†Jr mPuj, YLj pKh nJrfPT fJr KjrJk•Jr \jq ÉoKT oPj TPr FmÄ YLj pKh KjrJk•J YJ~, fJyPu pMÜrJÓs YLPjr mqJkJPr IjqPhr jJT VuJPjJr KmPrJKifJ TrPmÇ @Ê Tftmq yPuJ, kKÁo kJKT˜JPj @âoe YJuJPjJ ßgPT nJrfPT Kmrf rJUJÇ pKh F mqJkJPr KTZM jJ TrJ y~, fJyPu kNmt kJKT˜Jj yPm nMaJj FmÄ kKÁo kJKT˜Jj yPm ßjkJuÇ fUj ßxJKnP~f ACKj~Pjr xJyJpq KjP~ nJrf IjqJjq \J~VJ~ APòoPfJ fJr vKÜ ßhUJPjJr ˝JiLjfJ ßkP~ pJPmÇ kJKT˜JPjr xJoKrT mJKyjL kNmtJûPu IV´xroJe oMKÜ S Ko©mJKyjLr ßoJTJKmuJ TrJr xJogqt kMPrJkMKr yJKrP~ ßlPuKZuÇ ß\jJPru Kj~JK\r xPñ @PuJYjJ TPr ß\jJPru rJS lroJj @uL dJTJ~ \JKfxÄPWr xyTJrL oyJxKYm ku oJTt ßyjKrr TJPZ 10 KcPx’r FTKa KuKUf k´˜Jm ßhjÇ k´˜JPm CPuäU TrJ y~: T) ßpPyfM rJ\QjKfT TJrPe KmPrJi xíKÓ yP~PZ, FKa rJ\QjKfTnJPmA xoJiJj TrPf yPmÇ U) kJKT˜JPjr ßk´KxPcP≤r ÆJrJ @KhÓ yP~ @Ko kNmt kJKT˜JPjr KjmtJKYf xm k´KfKjKir TJPZ dJTJ~ kNmt kJKT˜JPjr \jq vJK∂kNetnJPm FTKa xrTJr VbPjr @øJj \JjJKòÇ V) FA k´˜JPmr xPñ FKaS muJ hrTJr ßp kNmt kJKT˜JPjr oJjMw hJKm TrPZ nJrfL~ mJKyjL kNmt kJKT˜Jj ßZPz pJPmÇ W) vJK∂kNetnJPm ãofJ y˜J∂Prr \jq \JKfxÄPWr TJPZ @øJj \JKjP~ IjMPrJi TrKZ: 1) IKmuP’ pM≠KmrKf; 2) kNmt kJKT˜Jj ßgPT kJKT˜Jj ßxjJmJKyjLPT xxÿJPj kJKT˜JPj KlKrP~ ßjS~J; 3) kJKT˜JPjr xm TotTftJ-TotYJrLPT fJPhr AòJ IjMpJ~L kKÁo kJKT˜JPj KlKrP~ ßjS~J; 4) 1947 xJu ßgPT kNmt kJKT˜JPj mxmJxTJrL xm oJjMPwr KjrJk•J; 5) TJrS KmÀP≠ k´KfPvJioNuT mqm˙J jJ ßjS~Jr KjÁ~fJ; X) @Ko kKrÏJr nJwJ~ muPf YJA, ãofJ y˜J∂Prr ßãP© FKa FTKa xMKjKhtÓ k´˜Jm; Y) ßxjJmJKyjLr @®xoktPer Kmw~Ka KmPmYjJ TrJ yPò jJ FmÄ F k´vúA SPb jJÇ FA k´˜Jm V´ye TrJ jJ yPu ßxjJmJKyjLr ßvw xhxqKaS \Lmj gJTPf pM≠ YJKuP~ pJPmÇ \JKfxÄPWr oyJxKYm C gJ≤ k´˜JmKa ßkP~ kJKT˜JPjr ˙J~L k´KfKjKiPT Fr xfqfJ KjKÁf TrPf mPujÇ ˙J~L k´KfKjKi F mqJkJPr xrTJPrr KjPhtvjJ YJjÇ krrJÓsxKYm k´˜JmKa A~JKy~Jr TJPZ KjP~ ßVPu KfKj k´˜Jm ßgPT kNmt kJKT˜JPj ãofJ y˜J∂r FmÄ kJKT˜JKj mJKyjL xKrP~ ßjS~Jr IjMPòh hMKa mJh KhP~ oyJxKYPmr TJPZ kJbJPf mPujÇ jmKjpMÜ krrJÓsoπL \MuKlTJr @uL nMP¢J KjCA~PTt ßkRÅZJj 11 KcPx’rÇ KfKj lroJj @uL S A~JKy~J F hM\Pjr TJrS k´˜JmA @oPu jJ ßjS~Jr \jq oyJxKYmPT IjMPrJi TPrjÇ A~JKy~JPT kJbJPjJ FT mJftJ~ nMP¢J mPuj, È@kKj \JPjj ßp @Ko F pMP≠r KmPrJiLÇ CP•\jJ k´voPjr \jq k´TJPvqA @Ko F TgJ muKZÇ KT∂á @orJ ßpPyfM FUj pMP≠r oPiq @KZ, @kjJr nJwJ~ ÍAxuJPor QxKjT" KyPxPm @orJ ßvw kpt∂ uPz pJmÇ' KjrJk•J kKrwPhr Ijqfo xhxq ßkJuqJ¥ FTKa k´˜Jm C™Jkj TPrÇ k´˜JmKa KZu: fJ“ãKeT pM≠KmrKf, ßxjJmJKyjL kr¸Prr xLoJP∂ KlKrP~ @jJ FmÄ kNmt kJKT˜Jj xoxqJr rJ\QjKfT oLoJÄxJ TrJÇ ßk´KxPc≤ A~JKy~J F k´˜JPmr TgJ \JjPf kJPrj

xÄmJhkP©r oJiqPoÇ SA xo~ \JKfxÄPW kJKT˜JKj k´KfKjKihPur ßjfífô KhKòPuj nMP¢JÇ fJÅPT Umr kJbJPjJ yPuJ, ßkJuqJP¥r k´˜Jm ßpj V´ye TrJ y~Ç A~JKy~J KjP\ nMP¢Jr xPñ TgJ muPf ßYP~KZPujÇ KT∂á IPjT ßpJVJPpJV TPrS nMP¢JPT UMÅP\ kJS~J pJ~KjÇ A~JKy~Jr xPñ KfKj @r ßpJVJPpJV TPrjKjÇ ßkJuqJP¥r k´˜Jm xJiJre kKrwPh 105 ßnJa kJ~Ç ßxJKnP~f ACKj~j, nJrf FmÄ kNmt ACPrJkL~ Ijq ßhvèPuJ k´˜JPmr KmkPã ßnJa ßh~Ç ßkJuqJ¥ ßxJKnP~f k´nJm muP~r FTKa ßhv yS~J~ FTKa @kxrlJr ãLe x÷JmjJ fUPjJ KZu FmÄ k´˜JmKa VíyLf yPu kJKT˜JPjr oMU rãJ yPfJÇ KT∂á nMP¢Jr xPªy\jT IjMkK˙Kfr TJrPe IPjT ßhKr yP~ pJ~ FmÄ k´˜JmKa fJr TJptTJKrfJ yJrJ~Ç nMP¢J A~JKy~JPT KjP~ ßUuKZPujÇ nMP¢J ßnPmKZPuj, pM≠ pKh ßmKv Khj YPu FmÄ \JKfxÄPWr oJiqPo pKh FTKa oLoJÄxJ y~, fJyPu KfKj Fr TíKffô ßjPmjÇ KfKj muPf kJrPmj, pM≠KmrKfr k´˜JPm fJ“ãKeTnJPm rJK\ jJ yP~ KfKj kJKT˜JjPT rãJ TPrPZjÇ xJoKrT ToJ¥JrrJ @®xokte TrPf ßYP~KZu FmÄ KfKj FKa ßbKTP~PZjÇ ßxjJmJKyjL pKh krJ\~ ßoPj ßj~, fJyPu fJrJ @r ãofJ~ gJTPf kJrPm jJÇ ßx ßãP© xmPYP~ mz hPur ßjfJ KyPxPm KfKj (kKÁo) kJKT˜JPjr ãofJ yJPf ßjPmjÇ oKyCK¨j @yoh: ßuUT S VPmwT

oMTfJKmx Cj jNPrr hMKa V´P∫r k´TJvjJ (25 kOÔJr kr) Iiqã TKm TJuJo @\Jh mPuj, mA hMKar xPÿJyjL vKÜ kJbTPT @TíÔ TrPmÇ kJfJ~ kJfJ~ CP•\jJ~ bJxJÇ kJbT kzJ ÊÀ TrPu ßoJyV´˜ yP~ kzPmjÇ dJTJ˙ \JuJuJmJh FPxJKxP~vPjr xy xnJkKf, ßTªsL~ pMmhu ßjfJ Fo F TJA~No ßYRiMrL mPuj, orÉo @»Mx xJoJh @\Jh S Fo xJAlár ryoJj hM\jA KxPuaPk´oL ßjfJ KZPujÇ fJÅPhr \LmPjr jJjJ WajJ V´∫m≠ TPr oMTfJKmx Cj jNr xoP~r IkKryJpt YJKyhJ kNre TPrPZjÇ KmPvw TPr Fo xJAlár ryoJPjr ˛OKfYJre TPr TJA~No ßYRiMrL mPuj, \LmPjr ßvw Khj kpt∂ KfKj KxPuPar Cjú~Pj FTPrJUJ S @PkJwyLj KZPujÇ mA hMKar Ckr @PrJ @PuJYjJ~ IÄv ßjj \JuJuJmJh TqJP≤jPo≤ TPuP\r k´JÜj Iiqã ßu. TPetu ‰x~h @uL @yoh, TuJoKˆ @lfJm ßYRiMrL, KxPua ß\uJ @Aj\LmL xKoKfr xnJkKf FPTFo xKoCu @uo, xJPmT xnJkKf FoJh CuäJy vKyhMu AxuJo, KxPua ßk´xTîJPmr xnJkKf ATrJoMu TmLr, xJPmT xnJkKf @yoh jNr, xJPmT xJiJre xŒJhT mKvÀK¨j, ßuUT oJSuJjJ vJy j\Àu AxuJo, TKm oMTáu ßYRiMrL, KxPua ßY’JPrr kKrYJuT uJP~Z CK¨j, pMÜrJÓs k´mJxL yJKmmMr ryoJj yJKmm, ßTªsL~ oMxKuo xJKyfq xÄxPhr xJiJre xŒJhT @K\\Mu yT oJKjT, ‰hKjT \JuJuJmJPhr KjmtJyL xŒJhT @mhMu TJPhr fJkJhJr, ‰\qÔ xJÄmJKhT @»Mu oJKuT \JTJ, ßk´xTîJPmr xJPmT xy xnJkKf @fJCr ryoJj @fJ, xJPmT xJiJre xŒJhT xoPrªs KmvõJx xor, ßuUT l\uMu TrLo @\Jh, ßVJuJkV† ßkRrxnJr xJPmT ßo~r \JTJKr~J @yoh kJkuM, FcPnJPTa KhPuJ~Jr ßyJPxj KhuM, mOPaj k´mJxL xJÄmJKhT xJBh ßYRiMrL, ‰hKjT k´nJfPmuJ xŒJhT TKmr ßxJPyu, FTJ•r KaKnr KxPua mqMPrJ k´iJj ATmJu oJyoMh, TKm oMKyf ßYRiMrL, vJKmr ßckMKa ßrK\ˆJr @yoh oJymMm ßlrPhRx, YqJPju Fx Fr KxPua IKlx k´iJj oBj CK¨j oj\M, pMÜrJ\q k´mJxL oJxMh @yoh, yJKmmMr ryoJj, TJjJcJ k´mJxL TP~x @yoh k´oNUÇ IjMÔJPjr ÊÀPf Tár@j ßfuJS~Jf TPrj xJÄmJKhT KZK¨Tár ryoJjÇ IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj xmM\ KxPuPar k´iJj mJftJ xŒJhT @ l o xJBh, KxPua ßk´xTîJPmr xJPmT xJiJre xŒJhT ßoJyJÿh KxrJ\Mu AxuJo, ‰hKjT UmrkP©r mqMPrJ k´iJj Fo F oKfj, mJÄuJKnvPjr mqMPrJ k´iJj vJoxMu AxuJo vJoLo, KxPua ßk´xTîJPmr KjmtJyL TKoKar xhxq TJoÀu AxuJo k´oNUÇ mA hMKar Ckr oNu k´mº Ck˙Jkj TPrj oMxJ @u yJKl\Ç IjMÔJj Ck˙JkjJ TPrj V·TJr ßxKuo @C~Ju S TKm @»Mu oMKTf IKkÇ


SURMA m­ 16 - 22 December 2016

ybJ“ oJgJ ßWJrJ ßmv TP~TKhj iPrA k´Y§ oJgJPWJrJr xoxqJ~ kPzPZj @ToJj ßyJPxjÇ mqJÄPTr Cókh˙ TotTftJ KfKjÇ Ff ßmKv oJgJ ßWJPr ßp IKlPxA ßpPf kJrPZj jJÇ FKhPT, IKlPxS fJr \jq @aPT @PZ IPjT TJ\Ç Vf mZrS FojaJA yP~KZu fJrÇ KYKT“xPTr krJovt oPfJ nJPuJA KZPuj KfKjÇ F mZr @mJr Foj xoxqJ ßhUJ KhP~PZÇ F KY© yryJPovJA ßhUJ pJ~Ç FTaM m~x yPuA oJgJPWJrJr xoxqJ~ ßnJPVj IPjPTAÇ oJgJPWJrJ mJ nJraJAPVJ yPuJ Foj FTKa Im˙J ßpUJPj oPj y~ @âJ∂ mqKÜ KjP\A WMrPZj mJ fJr YJrkJv WMrPZÇ oJgJ fMuPf kJPrj jJ IPjPTAÇ xPñ gJPT mKo mKo nJm S mKoÇ IPjPTr ßãP© WJo KhPf kJPrÇ ßYJPUr jzJYzJS ßmv IxÄuVú yPf kJPrÇ oJgJPWJrJr IPjT TJre @PZÇ - KmjJAj kqJPrJKéxoJu kK\vjJu nJraJAPVJ (KmKkKkKn) : FKa UMm oJrJ®T j~Ç KYKT“xJ~ FKa kMPrJkMKr nJPuJ yP~ pJ~Ç FPãP© @âJ∂ mqKÜ ybJ“ TPr oJgJ ßTJPjJ FTKhPT ßlrJPu mJ oJgJ ÊiM FTKa KjKhtÓ KhPT ßlrJPu oJgJ ßWJrJ ÊÀ yP~ pJ~Ç

- I∂”TPetr k´hJy : xJiJref nJArJx mJ mqJTPaKr~Jr I∂”TPet xÄâoPer lPu oJgJPWJrJ ßhUJ KhPf kJPrÇ FPf ybJ“ TPrA oJgJPWJrJ ÊÀ y~Ç Fr kJvJkJKv vsmevKÜ ysJx ßkPf kJPrÇ - ßoKj~Jxt KcK\\ : FKaS TJPjr FTKa ßrJVÇ KfjKa CkxVt gJPT FTxPñÇ oJgJPWJrJ, TJPjr oPiq ßnJÅ ßnJÅ v» TrJ S vsme vKÜ TPo pJS~JÇ F ßrJPV @âJ∂rJ KTZMKhj kMPrJkMKr xM˙ gJPTjÇ - IqJPTJP~KˆT KjCPrJoJ : FKa ˚J~Mr KaCoJrÇ F ZJzJS ßxPrPmuJr rÜãre, oJKku ßx&TîPrJKxx, oJgJ~ @WJf, oJAPV´PjS yPf kJPr oJgJPWJrJÇ - KYKT“xPTr k´P~J\j pUj : ßmKvrnJV oJgJPWJrJA oJrJ®T j~Ç pKhS oJgJPWJrJr TJrPe ˝JnJKmT TJ\TPot oJrJ®T mqJWJf WPaÇ fJrkrS oJgJPWJrJ ßhUJ KhPu xPñ xPñ KYKT“xPTr krJovt KjPf yPmÇ TJre oJgJPWJrJr ßkZPj KT∂á oJrJ®T KTZM TJreS @PZÇ KYKT“xT krLãJ TPr ßhUPmj TL TJrPe oJgJPWJrJr xoxqJ ßhUJ KhP~PZÇ oJgJPWJrJr xPñ fLms oJgJmqgJ, FTKa K\Kjx hMKa ßhUJ, yJÅaPf xoxqJ yS~J, TgJ \zJPjJ mJ ¸Ó jJ yS~J, vJrLKrT hMmtufJ ßhUJ KhPu ßhKr jJ TPr xPñ xPñ yJxkJfJPu KjPf yPmÇ oJgJPWJrJr KYKT“xJ xy\unqÇ KmjJAj

˜j TqJ¿Jr k´KfPrJPi IPÖJmr\MPz xJrJ KmPvõ kJKuf y~ ˜j TqJ¿Jr xPYfjfJ oJxÇ KmPvõ jJrLPhr TqJ¿JPrr FT j’r ˙JPj @PZ ˜j TqJ¿JrÇ mJÄuJPhPvS Fr yJr Khj Khj mJzPZÇ ˜j TqJ¿Jr vjJÜTre S KYKT“xJ~ FPxPZ ßmvKTZM @iMKjT k≠KfÇ fPm Fr n~JmyfJ ßgPT mJÅYPf yPu xmJr @PV k´KfPrJi xŒPTt \JjPf yPmÇ ßp ßTJPjJ ßrJV k´KfPrJPi k´JAoJKr S ßxPT¥JKr k´KfPrJi mqm˙J V´ye TrJ ßpPf kJPrÇ k´JAoJKr kptJP~r k´KfPrJi muPf ßrJPVr TJreèPuJ ßgPT hNPr gJTJ ßmJ^J~Ç @r ßxPT¥JKr kptJP~ k´JgKoT Im˙J~ ßrJV vjJÜTre S ßrJV ßgPT oMKÜ ßmJ^J~Ç ˜j TqJ¿Jr k´KfPrJPi k´JAoJKr kptJP~ ßpxm mqm˙J V´ye TrJ pJ~ fJ

kqJPrJKéxoJu kK\vjJu nJraJAPVJ yPu xJiJref SwMPir k´P~J\j kPz jJÇ fPm pKh xoxqJ UMm ßmKv y~ fJyPu ßk´JPogJK\j, ßoKTîK\j ßxmj TrJ ßpPf kJPr fPm ImvqA KYKT“xPTr krJovt oPfJÇ oJgJPWJrJ ÊÀ yPu Fxm SwMi ßxmj jJ TPr hs∆f KYKT“xPTr vreJkjú yS~JA nJPuJÇ TJre FPf TPr KYKT“xPTr kPã ßrJV Kjet~ TrJ xy\ y~Ç SwMi ßxmj TPr KYKT“xPTr TJPZ ßVPu @xu ßrJV Kjet~ TrPf xo~ uJPVÇ KmKkKkKn @âJ∂Phr \jq KTZM KlK\SPgrJKk @PZÇ ßnKˆmMuJr KrPyKmKuPavj FéJxJA\ pJ FkKu oqJjMnJr jJPo kKrKYfÇ FPãP© @âJ∂ mqKÜPT FTKa ßaKmPu mxJPjJ y~Ç oJgJ ßTJPjJ FTKhPT TJf TPr fJPT ßaKmPur k´JP∂ oJgJ KjYM TPr ßvJ~JPjJ y~Ç FnJPm oJgJPWJrJ mº yS~J kpt∂ rJUJ y~Ç oJgJPWJrJ mº yPu @mJr ßaKmPu mxJPjJ y~Ç FmJr oJgJ IjqKhPT TJf TPr ÊP~ rJUJ y~Ç I∂”TPetr k´hJPyr TJrPe oJgJPWJrJ yPu FK≤mJP~JKaT ßxmPjr k´P~J\j kPzÇ ßoKj~Jxt KcK\P\ @âJ∂Phr \jqS KYKT“xJ @PZÇ fPm fJPhr ume To ßUPf yPmÇ - cJ. ÉoJ~Mj TmLr KyoM

yPuJ∏ vJrLKrT kKrvso mJ mqJ~Jo : ¬JPy I∂f 4 Khj mqJ~Jo ˜j TqJ¿JPrr x÷JmjJ TKoP~ @PjÇ iJreJ TrJ y~ vJrLKrT kKrvso APˆsJP\j S k´P\PˆrPjr oJ©J TKoP~ @PjÇ IqJuPTJyu fqJV : ohqkJj ToJPu ˜j TqJ¿JPrr ^MKÅ T TPo mPu krLKãf luJlu rP~PZÇ YKmt \JfL~ UJmJr m\tj : UJPhq k´JKe\ YKmtr kKroJe ToJj, ˜j TqJ¿JPrr ^MKÅ TS ToPmÇ oJfíhêM hJj : x∂JjPT mMPTr hMi UJS~JPjJr oJiqPo KvÊr \Lmj mJÅYJPjJr kJvJkJKv oJP~r ˜j TqJ¿JPrr ^MKÅ T ToJPjJ x÷mÇ VntiJrPe ßhKr jJ TrJ : VntiJrPe ßhKr TrJ oJPj ˜j TqJ¿JPrr ^MKÅ T mJzJPjJÇ

APˆsJP\j mqmyJPr xfTtfJ pJrJ SwMi KyPxPm APˆsJP\j mqmyJr TPrj fJPhr xfTtfJ Imu’j TrJ \ÀKrÇ TJre Fr IKj~Kπf S IxfTt mqmyJr ˜j TqJ¿JPrr ^MKÅ T mJzJPf kJPrÇ

IJkjJr ˝J˙q 27

KjCPoJKj~J k´KfPrJPi K\ï

k´KfKhj UJmJPrr xJPg K\ï xŒNrT UJhq V´yPer oJiqPo KjCPoJKj~J @âJP∂r yJr 25 vfJÄv TKoP~ @jJ ßpPf kJPrÇ x÷JmjJo~ FmÄ YoTk´h F fgq k´TJv TPrPZ KmsKav ßoKcTqJu \JjtJuÇ xJiJref Cjú~jvLu ßhvèPuJr hKrhs KvÊrJA KjCPoJKj~Jxy võJxjJuLr KmKnjú k´hJPy @âJ∂ yP~ gJPTÇ ÈK\ï'-Fr InJPm KvÊr cJ~JKr~J~ @âJ∂ @vïJS IPjT ßmPz pJ~Ç Fr lPu fJPhr ßrJV k´KfPrJi TrJr ãofJS TPo pJ~Ç F irPjr KvÊrJA kPr KjCPoJKj~J S võJxjJuLr k´hJy\Kjf ßrJPV @âJ∂ y~Ç Ppxm KvÊ K\ï xŒNrT UJhqV´ye TPrPZ fJPhr KjCPoJKj~J~ @âJ∂ yS~Jr yJr K\ï V´ye TrPZ jJ Foj KvÊPhr ßYP~ IPjT ToÇ @r fJA VPmwTPhr krJovt, K\ï xŒNrT UJhq KjCPoJKj~J k´KfPrJPir ßãP© TJptTr nNKoTJ rJUPf kJPrÇ K\ï xoí≠ UJmJPrr oPiq rP~PZ oMrKVr ßVJvf, VÀr ßVJvf, TKu\J, TJamJhJo, TJ\MmJhJo, TMozJr KmKY, KYjJ mJhJo, hA, hMi, oJvÀo, oarÊÅKa, ßZJuJ, Kvo k´níKf @kjJr KvÊPT K\ï xŒNrT UJhq UJS~Jj FmÄ KjCPoJKj~J ßgPT rãJ TÀjÇ A≤JrPjaÇ

FK≤IKéPc≤ : ßp ßTJPjJ TqJ¿Jr k´KfPrJPi FK≤IKéPc≤ ßfJ @PZAÇ rKXj vJTxmK\ S lu-oNPu kJS~J pJPm F FK≤IKéPc≤Ç ßTPoJ-k´KfPrJi : SwMPir oJiqPo k´KfPrJi KjPhtKvf y~ fJPhr \jq pJrJ Có ^MKÅ Tr oPiq gJPTjÇ F ßãP© KTZM yrPoJj, ßpojg ßaPoJKéPlj, ßrPuJKéPlj AfqJKh mqmÂf y~Ç F ZJzJ @rS KTZM SwMi KjP~ YuPZ Km˜r VPmweJ, pJr oPiq @PZ ßljKrKaKcj, KmxlxPlJPja, ˆqJKaj, ßlJPua, SPoVJ-3 lqJKa FKxc, KnaJKoj Km 6 S Km 12 AfqJKhÇ @ñMPrr mLP\r KjptJx, SKun IP~u AfqJKh KjP~S VPmweJ YuPZÇ ßxPT¥JKr kptJP~r k´KfPrJi KÙKjÄ : ßpxm jJrLr ˜j TqJ¿JPrr ßTJPjJ uãe ßjA fJPhr Kj~Kof krLãJr @SfJ~ ßrPU k´JgKoT Im˙J~ ßrJV vjJÜTrPer k´PYÓJ YJuJPjJ y~Ç FPf TPr k´JgKoT Im˙J~ ßrJV irJ kPz FmÄ xyP\ oMKÜ kJS~J pJ~Ç KjP\ KjP\ k´Kf oJPx ˜j krLãJ, KYKT“xPTr oJiqPo ˜j krLãJ, ßoPoJV´JKl AfqJKh KÙKjÄP~r KTZM k≠KfÇ K\j krLãJ : @iMKjT KmPvõ TqJ¿Jr yS~Jr @PVA K\Pjr krLãJr oJiqPo ˜j TqJ¿JPrr ^MKÅ T xŒPTt iJreJ kJS~J x÷mÇ k´P~J\j IjMpJ~L mqm˙J V´ye, FojKT IkJPrvj TPr ˜j IkxJre TPr ßmÅPY gJTJ pJ~ ˜j TqJ¿Jr ßgPTÇ - cJ. oBjMu AxuJo yJKxm


28 AxuJo

16 - 22 December 2016 m SURMA

ãoJ S xyjvLufJ~ rJxNu xJ:-Fr @hvt \Jlr @yoJh

h~J, oJ~J S TÀeJr oNftk´fLT rJxNuMuäJy xJ:Ç ãoJ S xyjvLufJr ßp IjMko híÓJ∂ KfKj ˙Jkj TPr ßVPZj fJ @myoJjTJu iPr AxuJKo hMKj~JPT IjMPk´reJ ß\JVJPmÇ hM”PUr Kmw~ yPuJ, rJxNu xJ:Fr kKm© \Lmj YKr© ßgPT @orJ @oJPhr xMKmiJoPfJ IPjT KTZM KjP~ gJKT mJ IjMxre TPr gJKT; KT∂á rJxNu xJ:-Fr Ijqfo F èeKa @oJPhr xoJ\ S rJPÓsr ßmKvr nJV xhxqPhr oPiq ßhUJ pJ~KjÇ FTKa xM˙ S K˙KfvLu xoJ\ KmKjotJPer \jq Fr KjotJe TotLPhr oPiq pfèPuJ ßoRKuT èPer k´P~J\j fJr oPiq Ijqfo yPuJ ãoJ S xyjvLufJÇ @uäJy fJ@uJ mPuj, ÈPy jmL! ãoJ TPrJÇ nJPuJ kg KjPhtv TPrJ FmÄ oNUtPhr ßgPT hNPr gJPTJÇ' (@rJl : 199) AxuJKo \Lmjmqm˙Jr @øJ~TPhr \jq ßp èeèPuJ IkKryJpt ßTJou ˝nJm, xKyÌM S ãoJ fJr oPiq IjqfoÇ KjP\r xñL-xyPpJVLPhr \jq ß˚yvLu S xJiJre oJjMPwr \jq h~Jhs FmÄ KjP\r KmPrJiLPhr \jq xKyÌMÇ FTKa vJK∂kNet xoJ\ S rJPÓsr \jq F èeKa Ifq∂ k´P~J\jÇ @uäJyr rJxNu xJ: mPuPZj, È@oJr rm @oJPT ÉTMo KhP~PZj, @Ko ßpj ßâJi S x∂áKÓ Cn~ Im˙J~A AjxJPlr TgJ mKu, ßp @oJr xJPg xŒTtPZh TPr fJr xJPg xŒTt \MKz, ßp @oJPT @oJr IKiTJr ßgPT mKûf TPr fJPT fJr IKiTJr hJj TKr, ßp @oJr k´Kf \MuMo TPr @Ko fJPT oJl TPr ßhAÇ AxuJPor TJP\ pJPhr kJbJPfj fJPhrS F FTA Kmw~èPuJ ßoPj YuJr KjPhtv KhPfjÇ KfKj mPuj∏ ÈPpUJPj ßfJorJ pJPm ßxUJPj ßfJoJPhr khJkte ßpj ßuJTPhr \jq xMxÄmJh KyPxPm ßhUJ ßh~, fJ ßpj ßuJTPhr oPiq WíeJr xûJr jJ TPrÇ ßuJTPhr \Lmj ßpj ßfJoJPhr TJrPe xy\ yP~ pJ~, TKbj S xïLet yP~ jJ kPzÇ' oÑJ KmK\f yPuJÇ Kk´~ \jìnNKo oÑJr yJPro vKrPl hJÅKzP~ @PZj o\uMo oJjmfJr o\uMo jmL oMyJÿh xJ:Ç ßpUJj ßgPT KfKj KmfJKrf yP~KZPuj, ßpUJPj fJÅPT VJKu ßh~J yP~KZu, ßpUJPj fJÅr Skr jJkJT m˜M KjPk yP~KZu, ßpUJPj fJÅPT mÉmJr yfqJr k´˜Jm VíyLf yP~KZu, ßpUJPj fJÅr Skr k´˜r KjPk TrJ yPfJ, YuJr kPg TJÅaJ KmZJPjJ yPfJ, pJrJ fJÅr KmÀP≠ frmJKr CP•Juj TPrKZu, fJÅr @®LP~r m KmhLet TPr “Kk§ S jJKznMÅKz ßTPa aMTrJ aMTrJ TPrKZu, ßpUJPj IxyJ~ hKrhs oMxuoJjPhr f¬ mJuMPf ÊAP~ KhP~ kJgr YJkJ Khf, \u∂ T~uJ KhP~ fJÅPhr IPñ hJV Khf, mvtJWJPf fJPhr ßhy KZjúKnjú TrfÇ Fxm IkrJiLPhr hu ßxKhj krJK\f S kpthM˜ Im˙J~ xJoPj hJÅKzP~KZuÇ ßkZPj hv yJ\Jr rÜKkkJxM frmJKr ÊiM oMyJÿh rJxNuMuäJy xJ:-Fr FTKa AKñPfr IPkJ~ KZuÇ IT˛J“ KfKj oMU UMuPuj FmÄ K\Pùx TrPuj: ÈPy

TMrJAvrJVe! mPuJ, @\ ßfJoJPhr xPñ ßToj mqmyJr TrJ CKYfÇ \mJm FPuJ ÈoMyJÿh! fMKo @oJPhr vKrT nJA S vKrT nJKf\JÇ' rJxNuMuäJy xJ: muPuj, @\ @Ko ßfJoJPhr fJA muKZ pJ y\rf ACxMl @: fJÅr \JKuo nJAPhr mPuKZuÇ IgtJ“ È@\PTr KhPj ßfJoJPhr KmÀP≠ ßTJPjJ IKnPpJV ßjAÇ' pJS, ÈPfJorJ xmJA @\ oMÜÇ' F yPuJ v©MPhr nJPuJmJxJr S oJl TPr ßh~Jr \u∂ híÓJ∂Ç F yPò jmL @TrJo xJ:-Fr mJ˜m @hvt S mJ˜m KvJÇ KjPoú rJxNuMuäJy xJ:-Fr ãoJ S xyjvLufJr KTZM ChJyre ßkv TrJ yPuJÇ fJP~Plr jJo IPjPTA ÊPjPZjÇ oÑJ ßgPT 65 KTPuJKoaJr hKe-kNPmt ImK˙f FTKa k´Kx≠ vyrÇ F ßxA fJP~l, rJxNu xJ:-Fr \Lmj YKrPf xmPYP~ TKbj S TPÓr TP~TaJ WµJ mJ FTKa Khj FUJPj \KzP~ @PZÇ fJP~l WajJr 9 mZr kr FTKhj y\rf @P~vJ rJ: K\Pùx TPrKZPuj : È ßy @uäJyr rJxNu xJ:! CÉPhr TKbj xoP~r ßYP~ @PrJ oJrJ®T ßTJPjJ TKbj S TÓTr Khj FPxKZu KT? È\mJPm KfKj mPuKZPuj, ßy @P~vJ? ßfJoJr xŒ´hJ~ TMrJAvPhr kã ßgPT @oJr \LmPj mÉ @kh-Kmkh FPxPZÇ fjìPiq @oJr \LmPjr xmPYP~ TKbj xo~ KZu È@TJmJ' mJ fJP~Plr KhjÇ ßxKhj @Ko @mh A~JKur AmPj @mPh TMuJPur TJPZ KjP\PT ßkv TPrKZuJoÇ KT∂á @Ko fJr TJPZ pJ ßYP~KZuJo, fJ ßx KhPf I˝LTíKf \JjJuÇ @Ko KjrJv yP~ KjfJ∂ KYK∂f oPj ßxUJj ßgPT KlPr FuJoÇ TrjMx xJ~JKuPm ßkRÅPZ pUj KY∂J FTaM yJuTJ yPuJ, fUj @Ko @TJPvr KhPT fJKTP~ K\mrJAu @:-PT fgJ~ CkKmÓ ßhUPf ßkuJoÇ KfKj @oJPT ßcPT muPuj, @kjJr \JKf @kjJr xPñ ßp TgJmJftJ mPuPZ FmÄ iíÓfJkNet nKñPf @kjJr hJS~JPfr \mJm KhP~PZ @uäJy xmA ÊPjPZjÇ FUj @uäJy kJyJzèPuJr f•ôJmiJPj KjP~JK\f ßlPrvfJPhr @kjJr TJPZ kJbJPòjÇ hJS~Jf k´fqJUqJjTJrLPhr vJK˜ KmiJPjr \jq @kKj fJPhr ßp ÉTMo TrPmj fJrJ KÆiJyLj KYP• ßx ÉTMo kJuj TrPmÇ Frkr kJyJzèPuJr ßlPrvfJrJ @oJPT @S~J\ KhPuJÇ xJuJo \JKjP~ muPuJ, ßy oMyJÿh! @kjJr \JKfr ßuJT\j @kjJr xJPg ßp TgJmJftJ mPuPZ @uäJy fJ xmA ÊPjPZjÇ @orJ kJyJzèPuJr f•ôJmiJPj KjP~JK\f @KZÇ @uäJy @oJPhrPT @kjJr TJPZ kJKbP~PZjÇ @kjJr \JKfr vJK˜ KmiJPjr \jq @oJPhrPT ßp @Phv ßhPmj fJ FUjA kJuj TrPmJÇ @kKj pKh mPuj, fJyPu F hMA KhPTr kJyJzèPuJPT FojnJPm KoKuP~ ßhPmJ ßp, oJ^UJPj xm IKimJxL KkPw iNKuxJ“ yP~ pJPmÇ rJxNu xJ:Fr \mJPm muPuj, jJ, mrÄ @Ko @vJ TrKZ ßp fJPhr x∂JjJKhr oPiq Foj ßuJT \jì ßjPm pJrJ ÊiM @uäJyr mPªKVA TrPm FmÄ fJÅr xJPg TJCPT vKrT TrPm jJÇ (mMUJKr-oMxKuo) F yJKhxKaPf

rJxNuMuäJy xJ: fJPT ßxKhj fJr IkrJi xŒPTt ßTJPjJ KTZM K\Pùx kpt∂ TPrjKjÇ @mM xMKl~Jj oÑJ Km\P~r @V kpt∂ pJr IkrJPir ßTJPjJ xLoJ KZu jJÇ mhr, CÉh S UªT k´níKf pMP≠ rJxNuMuäJyr xJ:-Fr KmkrLPf TJPlr ßxjJhPur xhtJr KZuÇ ßp mqKÜ yJ\Jr yJ\Jr oMxuoJPjr \LmjjJPvr TJreÇ ßp TP~TmJrA rJxNuMuäJy xJ:-PT yfqJ TrJr Kx≠J∂ V´ye TPrKZuÇ ßp mqKÜ kPh kPh AxuJPor ßWJrfr v©∆ k´oJKef yP~KZuÇ KT∂á oÑJ Km\P~r kNPmt pUj y\rf @æJx rJ: rJxNuMuäJy xJ: xJoPj fJPT yJK\r TrPuj, fUj fJr k´KfKa IkrJi oífMqhP§r hJKm TrKZu, fmMS TÀeJr oNftk´fLT rJxNuMuäJy xJ: @mM xMKl~JjPT muPuj∏ Èn~ TPrJ jJ, oMyJÿh rJxNuMuäJy xJ: k´KfPvJi V´yPer IPjT DP±tÇ' rJxNuMuäJy xJ: fJÅPT ÊiM ãoJA TrPuj jJ, mrÄ FS ßWJweJ KhPuj, ÈPp mqKÜ @mM xMKl~JPjr WPr k´Pmv TrPm ßxS KjrJk•J uJn TrPmÇ' FTKa uãeL~ mqJkJr FA ßp, kMPrJ yJKhxKar ßTJgJS rJxNu xJ:-Fr Skr ßp ITgq S ImetjL~ KjptJfj YJKuP~KZu fJ KfKj metjJ TPrjKjÇ FKaS FT\j xyjvLu mqKÜPfôr kKrY~ myj TPrÇ F fJP~Pl @mPh A~JKuu rJxNuu M Jä yr Skr è§JmJKyjL ßuKuP~ KhP~KZuÇ FPhr kJgPrr @WJPf @WJPf KfKj rÜJÜ S ßmÉx yP~ kPzKZPujÇ vyPrr è§Jhu YJrKhPT ßgPT fJÅr Skr ^JÅKkP~ kPzKZuÇ @r xhtJrrJ hNPr hJÅKzP~KZuÇ rJxNuMuäJy xJ: pUj oJ^UJj KhP~ IV´xr yKòPuj∏ hM'KhT ßgPT fJÅr Skr kJgr mKwtf yKòuÇ FojKT fJÅr kKm© khpMVu @yf yP~ KVP~KZu FmÄ \MfJ rPÜ nPr CPbKZuÇ KfKj TJ∂ yP~ pUj mPx kzKZPuj, fUj ßxA hMPÓr hu fJÅr yJf iPr fMPu KhKòuÇ KfKj @mJr YuPf ÊÀ TrPu SrJ kJgr mwte TrfÇ FrkrS xyjvLufJr krJTJÔJ KfKj k´hvtj TPr fJPhr vJK˜ ßh~Jr IjMoKf KfKj ßhjKjÇ IÓo Ky\KrPf fJP~l ImPrJPir xo~ oMxuoJjrJ fJP~Plr \jq mhPhJ~Jr @Pmhj TrPu KfKj yJf CKbP~ muPuj : ÈPy @uäJy fJP~lPT fMKo ßyhJ~Jf TPrJ FmÄ AxuJPor TJPZ jf TPrJÇ Kk´~ kJbTrJ! ßTJj vyPrr \jq KfKj F ßhJ~J TrPZj? ßp vyPr fJÅPT kJgr KPPjk rÜJÜ TPrKZuÇ Ky\rPfr k´JÑJPu TMrJAv xhtJrPhr kMrÛJPrr ßuJPn xMrJTJ AmPj \J'xJx oMyJÿPhr xJ: KvrPòh TrJr \jq fJÅr ßkZPj ßWJzJ ZMaJuÇ ßx TJPZ ßkRÅPZ

ßVuÇ y\rf @mM mTr vKïf yPujÇ rJxNuu M Jä y xJ: ßhJ~J TrPujÇ KfjmJr xMrJTJr ßWJzJr kJ mJKuPf mPx ßVuÇ oj˜JK•ôT KhT ßgPT ßx hMmtu S Knf yP~ kzuÇ rJxNuMuäJy xJ:-PT ßcPT ßx k´Je rãJr \jq @Pmhj \JKjP~ muu : pUj @kjJPT @uäJy TMrJAvPhr Skr Km\~ hJj TrPmj, fUj IjMV´y TPr @oJPT ãoJ TrPmjÇ oÑJ Km\P~r kr ßx AxuJo V´ye TruÇ rJxNuu M Jä y xJ: fJPT ßxKhj fJr IkrJi xŒPTt ßTJPjJ KTZM K\Pùx kpt∂ TPrjKjÇ @mM xMKl~Jj oÑJ Km\P~r @V kpt∂ pJr IkrJPir ßTJPjJ xLoJ KZu jJÇ mhr, CÉh S UªT k´níKf pMP≠ rJxNuu M Jä yr xJ:-Fr KmkrLPf TJPlr ßxjJhPur xhtJr KZuÇ ßp mqKÜ yJ\Jr yJ\Jr oMxuoJPjr \LmjjJPvr TJreÇ ßp TP~TmJrA rJxNuMuäJy xJ:PT yfqJ TrJr Kx≠J∂ V´ye TPrKZuÇ ßp mqKÜ kPh kPh AxuJPor ßWJrfr v©∆ k´oJKef yP~KZuÇ KT∂á oÑJ Km\P~r kNPmt pUj y\rf @æJx rJ: rJxNuu M Jä y xJ: xJoPj fJPT yJK\r TrPuj, fUj fJr k´KfKa IkrJi oífMqhP§r hJKm TrKZu, fmMS TÀeJr oNftk´fLT rJxNuMuäJy xJ: @mM xMKl~JjPT muPuj∏ Èn~ TPrJ jJ, oMyJÿh rJxNuu M Jä y xJ: k´KfPvJi V´yPer IPjT DP±tÇ' rJxNuMuäJy xJ: fJÅPT ÊiM ãoJA TrPuj jJ, mrÄ FS ßWJweJ KhPuj, ÈPp mqKÜ @mM xMKl~JPjr WPr k´Pmv TrPm ßxS KjrJk•J uJn TrPmÇ' 29 kOÔJ~

oMyJÿJh xJ:-Fr k´Kf hMÀh kJPbr k´P~J\jL~fJ FAY Fo oMvKlTMr ryoJj hMÀh Igt ÊnTJojJ mJ TuqJe k´JgtjJÇ @rKm xJuJf vP»r xoJgtT hMÀhÇ xJuJPfr oNu YJrKa IgtÇ ßpoj : ÊnTJojJ, èeTLftj, h~J-TÀeJ S ãoJ k´JgtjJÇ @uäJyr jmLr Skr hMÀh kzJr KjPhtv @uäJy KjP\A KhP~PZjÇ jmLr Skr hMÀh kzJr IgtA yPuJ @uäJyr @PhPvr mJ˜mJ~j S ÉTMo kJuj TrJÇ jmLr Skr hMÀh ßkPvr KjPhtvjJ KhP~ @uäJy fJ~JuJ TMr@jMu TJKrPo mPuj, ÈKjÁ~ @uäJy S fJÅr KlKrvfJVe jmLr k´Kf xJuJf-hMÀh ßkv TPrjÇ ßy oMKojVe! ßfJorJS fJÅr k´Kf xJuJf ßkv TPrJ FmÄ fJÅPT pgJpgnJPm xJuJo \JjJS' [xNrJ @ypJm : 56]Ç rJxNu xJ:-Fr Skr hMÀh kzJr èÀfô S lK\uf ßp Tf IkKrxLo fJ @orJ KY∂JA TrPf kJKr jJÇ @orJ KmKnjúnJPm @oJPhr xo~PT IkY~ TPr gJKTÇ pKh @oJPhr xo~PT IkY~ jJ TPr @uäJyr jmLr Skr hMÀh kzPf gJKT, fJ @oJPhr \jq FTKhj TJP\ uJVPmÇ

@»MuäJy AmPj @or @x rJ: yPf mKetf, KfKj rJxNuMuäJy xJ:-PT muPf ÊPjPZj, ÈPp mqKÜ @oJr k´Kf FTmJr hMÀh kJb TrPm, @uäJy fJr hÀj fJr Skr hvmJr hMÀh kJb TrPmj' [oMxKuo : 384, KfrKoK\ : 3614]Ç AmPj oJxCh rJ: yPf mKetf, rJxNuMuäJy xJuäJuäJÉ @uJAKy S~JxJuäJo mPuPZj, ÈKT~JoPfr Khj ßxA mqKÜ xm ßuJPTr YJAPf @oJr ßmKv KjTamftL yPm, ßp fJPhr oPiq xmPYP~ ßmKv @oJr Ckr hMÀh kzPm' [KfrKoK\ : 484]Ç @Sx AmPj @Sx rJKh@uäJÉ @jÉ ßgPT mKetf, KfKj mPuj, rJxNuMuäJy xJ: mPuPZj, ÈPfJoJPhr KhjèPuJr oPiq xPmtJ•o Khj yPò \MoJr KhjÇ xMfrJÄ SA Khj ßfJorJ @oJr Skr IKiToJ©J~ hMÀh kzÇ ßTjjJ, ßfJoJPhr hMÀh @oJr TJPZ ßkv TrJ y~Ç' ßuJPTrJ muu, ÈA~J rJxNuMuäJy! @kKj ßfJ (oJrJ pJS~Jr kr) kPY-VPu KjKÁ¤ yP~ pJPmjÇ ßx ßãP© @oJPhr hMÀh KTnJPm @kjJr TJPZ ßkv TrJ yPm?' KfKj muPuj, È@uäJy k~V’rPhr ßhyxoNyPT ßUP~ ßluJ oJKar Skr yJrJo TPr KhP~PZj' (KmiJ~ fJÅPhr vrLr @myoJj

TJu iPr Iãf gJTPm) [@mM hJCh : 1047]Ç lJpJuJ AmPj CmJAh rJ: mKetf, KfKj mPuj, rJxNuMuäJy xJ: FTKa ßuJTPT xJuJPf k´JgtjJ TrPf ÊjPujÇ ßx KT∂á fJPf @uäJyr k´vÄxJ TPrKj FmÄ jmL xJ:-Fr Skr hMÀhS kPzKjÇ F ßhPU rJxNuu M Jä y xJ: muPuj, ÈPuJTKa fJzJÉPzJ TruÇ' If”kr KfKj fJPT cJTPuj S fJPT IgmJ Ijq TJCPT muPuj, ÈpUj ßTC ßhJ~J TrPm, fUj ßx ßpj fJr kKm© k´KfkJuPTr k´vÄxJ metjJ ßpJPV S @oJr k´Kf hMÀh S xJuJo ßkv TPr ßhJ~J @r÷ TPr, fJrkr pJ AòJ (pgJrLKf) k´JgtjJ TPr' [@mM hJCh : 1481, KfrKoK\ : 3476]Ç rJxNuMuäJy xJ: mPuPZj, ÈPfJorJ @oJr TmrPT C“xm ßTPªs kKref TPrJ jJ (Ppoj Tmr kN\JrLrJ Srv AfqJKhr ßouJ uJKVP~ TPr gJPT)Ç ßfJorJ @oJr k´Kf hMÀh ßkv TrÇ TJre, ßfJorJ ßpUJPjA gJT, ßfJoJPhr ßkvTíf hMÀh @oJr TJPZ ßkRÅPZ pJ~' [@mM hJCh : 2042, @yoJh : 7762]Ç rJxNu xJ:-Fr jJo ßvJjJr kr hMÀh jJ kzPu fJPT rJxNu xJ: mhPhJ~J TPrjÇ rJxNuMuäJy xJ:-Fr jJo ÊPj ßp mqKÜ hMÀh kPz jJ fJr \jq K\mKru

@uJAKyx xJuJo mhPhJ~J TPrPZj @r rJxNuMuäJy xJ: @Koj mPuPZjÇ @mM ÉrJArJ rJ: yPf mKetf, rJxNuMuäJy xJ: FA IKnvJk KhPuj ßp, ÈPxA mqKÜr jJT iMuJ-iNxKrf ßyJT, pJr TJPZ @oJr jJo CPuäU TrJ yPuJ, IgY ßx (@oJr jJo ÊPjS) @oJr k´Kf hMÀh kzu jJ' (IgtJ“ ÈxJuäJuäJÉ @uJAKy IxJuäJo' muu jJ) [KfrKoK\ : 3545, @yoJh : 7402]Ç @uL rJ: yPf mKetf, KfKj mPuj, rJxNuMuäJy xJ: mPuPZj, Èk´Tíf Tíke ßxA mqKÜ, pJr TJPZ @Ko CKuäKUf yuJo (@oJr jJo CóJKrf yPuJ) IgY ßx @oJr k´Kf hMÀh kJb Tru jJ' [KfrKoK\ : 3546, @yoJh : 1738]Ç @oJPhr ßhPv jmL xJ:-Fr Skr hMÀh kzJr KmKnjú v» kJS~J pJ~, pJr ßmKvr nJVA yJKhx ÆJrJ k´oJKef mJ ˝LTíf ßTJPjJ hMÀh j~Ç FèPuJ xmA ojVzJ, mJjJPjJ S \Ju yJKhPxr KnK•Pf @oJPhr TJPZ ßkRÅPZPZÇ xMfrJÄ Fxm ojVzJ, mJjJPjJ S \Ju hMÀh ßgPT Kmrf gJTPf yPm FmÄ KmÊ≠ yJKhx ÆJrJ k´oJKef hMÀPhr IjMxre TrPf yPmÇ 29 kOÔJ~


AxuJo 29

SURMA m 16 - 22 December 2016

oyJjmL xJ:-Fr xJoJK\T ßpJVJPpJV \JæJr TKro xJiJref pJrJ rJ\QjKfT ßjfJ, xrTJPrr oπL mJ mz ßTJPjJ k´KfÔJPjr TftJmqKÜ yj, fJrJ xm ßvseLr \joJjm ßgPT ßpJVJPpJV KmKòjú gJPTjÇ fJrJ Ff ßmKv mq˜ gJPTj ßp, xJiJre oJjMPwr KhPT oPjJPpJV ßh~Jr xo~ xMPpJV S oJjKxTfJ gJPT jJÇ fJPhr nJm-V÷Lr ßYPyrJ ßhPU ßTJPjJ xJiJre oJjMw fJPhr iJPr TJPZ pJS~Jr xJyx TPrj jJ; KT∂á rJxNuMuäJyr xJ: @TJvYM’L optJhJxŒjú mqKÜfô S kíKgmLr k´mu ßxsJf kKrmftjTJrL KmvõKm\~L ßjfJ yP~S KfKj xoJP\r xmt˜Prr \j-oJjMPwr xJPg ßpJVJPpJV rJUPfjÇ TUPjJ FTJTL, TUPjJ hum≠ IgtJ“ ˙Jj, TJu S kKrPmv IjMpJ~L KfKj xmt˜Prr \jVPer TJPZ ZMPa ßpPfjÇ FA ßpJVJPpJV mqKÜVf, xJoJK\T S rJ\QjKfT ßpJVJPpJV ßgPT ÊÀ TPr ßZJa ßZJa ßTJPjJ Kmw~ mJh ßpf jJÇ xoJP\r Kjú˜r ßpUJPj xJiJref TJPrJ j\r kPz jJ, rJxNu xJ: ßxUJPjS KjKÆtiJ~ ßkRÅPZ ßpPfjÇ AKfyJPxr kJfJ~ IxÄUq F irPjr ßpJVJPpJPVr ChJyre rP~PZÇ rJxNu xJ:-Fr ßpJVJPpJPVr rLKf rJxNuuM Jä y xJ:-Fr xJPg pJr ßhUJ yPfJ KfKj k´gPo xJuJo KhPfjÇ TJCPT Umr KhPu xJuJo kJbJPf nMuPfj jJÇ ßTC xJuJo ßkRÅZJPu xJuJPor ßk´rT S mJyT Cn~PT kígTnJPm xJuJo KhPfjÇ KvÊ, oKyuJ, mºM-mJºm S kKrmJr-kKr\j xmJAPT xJuJo KhPfjÇ xmJr xJPg yJf ßouJPfj. @Kuñj TrPfjÇ PTJPjJ ImJKüf ßuJT fJr TJPZ FPu yJKxoMPU fJPT ˝JVf \JjJPfjÇ FTmJr Foj FT mqKÜ fJr TJPZ FPuJ, pJPT KfKj xÄKväÓ ßVJP©r KjTíÓfo mqKÜ mPu \JjPfjÇ KT∂á KfKj fJr xJPg kNet oPjJPpJPVr xJPg TgJmJftJ muPujÇ FaJ ßhPU y\rf @P~vJ rJ: Km˛~ k´TJv TPr muPuj, È@uäJyr Txo ßp mqKÜr hMmqtmyJPrr nP~ ßuJPTrJ fJr xJPg ßouJPovJA mº TPr ßh~, KT~JoPfr Khj ßx @uäJyr TJPZ KjTíÓfo mqKÜ

ãoJ S xyjvLufJ~ rJxNu xJ:-Fr @hvt (28 kOÔJr kr) KyªJ \JKyKu~JPf CV´, KmTíf S Yro KyÄxs oJjKxTfJr FT oKyuJr jJoÇ @mM xMKl~JPjr ˘LÇ CÉPh KpKj fJr mJºmLPhr KjP~ rPeJjìhjJr VJj ßVP~ TMrJAv ßxjJPhr oPjJmu míK≠ TPrKZuÇ rJxNuMuäJyr xJ: Ifq∂ Kk´~nJ\j Kk´~fo YJYJ S AxuJPor mLrPpJ≠J y\rf yJo\Jr rJ: uJPvr xJPg Yro ßm@hKm TPrKZu F oKyuJÇ xJAP~hMv ÊyJhJr jJT-TJj ßTPa yJr mJKjP~KZu FmÄ mMT KYPr TKu\J ßmr TPr hJÅf KhP~ KYPmJPf YJKòuÇ pM≠ ßvPw F hívq ßhPU rJxNuMuäJy xJ: IK˙r yP~ kPzKZPujÇ oÑJ Km\P~r Khj ßxS ßWJoaJ~ oMU ßdPT rJxNuMuäJyr xJ:-Fr xJoPj yJK\r yPuJÇ rJxNuu M Jä y FTmJPrr \jqS K\Pùx TrPuj jJ fMKo FojKa TrPu ßTj? FA xJmt\jLj oJr IØNf hívq k´fq TPr ßx KY“TJr TPr mPu Cbu : ßy oMyJÿh! @\PTr @PV @oJr TJPZ ßfJoJr ãoJr YJAPf Ijq TJPrJ ãoJ IKiT Wíeq KZu jJ, KT∂á @\ ßfJoJr ãoJr YJAPf Kk´~ ãoJ Ijq TJPrJ ãoJ j~Ç' y ßymJr AmjMu @xS~Jh FTKhPT rJxNu-hMKyfJ y\rf \~jm rJ:-Fr yfqJTJrL ZJzJS AxuJPor @PrJ mÉ Kf TPrPZÇ oÑJ Km\P~r xo~ fJr rÜ yJuJu ßWJweJ yPu ßx ArJPj kJKuP~ ßpPf YJKòuÇ KT∂á kPr KT KY∂J TPr ßxJ\J rJxNuMuäJyr xJ: hrmJPr yJK\r yPuJ FmÄ muu∏ ßy @uäJyr rJxNu xJ:! @Ko ‰iPptr TgJ ˛re TPr KlPr FuJoÇ @oJr IkrJPir ßp xm metjJ @kKj ÊPjPZj fJ xfqÇ FTaMTM ÊjPfA fJÅr ryoPfr hM~Jr UMPu ßVu FmÄ KfKj oJl TPr KhPujÇ CoJr AmPj SyJm mhr pMP≠r kr \QjT TMrJAv xhtJPrr wzpPπ KjP\r frmJKrPf Kmw oJKUP~ oKhjJ~ k´Pmv Tru FmÄ xMPpJV oPfJ rJxMuMuäJy xJ:-PT yfqJ TrJr IPkJ~ rAuÇ FA xo~ ybJ“ FTKhj ßx ßV´lfJr yP~ ßVuÇ rJxNuMuäJyr xJ:

mPu Veq yPmÇ' TJPrJ xJPg xJJ“ TrPf ßVPu hr\Jr cJj mJ mJo KhPT FTaM xPr KVP~ KjP\r CkK˙Kfr \JjJj KhPfjÇ ßnfPr k´PmPvr IjMoKfr \jq KfjmJr xJuJo KhPfjÇ xJuJPor C•r jJ ßkPu ßTJPjJ k´TJr KmrKÜ ZJzJA KlPr ßpPfjÇ rJPf xJJPf ßVPu Foj @S~JP\ xJuJo KhPfj pJPf x\JV gJTPu ÊjPf kJ~ @r WMKoP~ gJTPu pJPf fJr WMPor mqJWJf xíKÓ jJ y~Ç ßTC cJT KhPu ÈuJæJAT' mPu cJT ÊjPfjÇ UJrJk mqmyJPrr C•r KfKj UJrJk mqmyJPrr oJiqPo KhPfj jJÇ mrÄ KfKj oJ TrPfjÇ IjqPhr IkrJi oJr k´fLT KyPxPm KfKj fJPhr \jq CkyJr kJbJPfjÇ KfKj ßrJVL ßhUPf ßpPfjÇ Kv~Pr mPx K\Pùx TrPfj, fMKo ßToj @PZJ? TkJPu S iojLPf yJf rJUPfjÇ TUPjJmJ mMPT ßkPa S oMUo§Pu ß˚Py yJf mMuJPfjÇ xJ∂ôjJ ßh~Jr \jq muPfj, È KY∂Jr ßTJPjJ TJre ßjA, AjvJ@uäJy IKYPrA fMKo ßrJVoMÜ yPmÇ ßrJVoMKÜr \jq ßhJ~J TrPfjÇ y\rf xJPhr \jq KfjmJr ßhJ~J TPrKZPujÇ ßoJvPrT YJYJPhrS ßrJVmqJKi yPu ßhUPf ßpPfjÇ FT\j AÉKh KvÊPT KfKj ßhUPf KVP~KZPuj (KvÊKa kPr BoJj FPjKZu)Ç k´mJx ßgPT KlPr ßTC xJJPf FPu @Kuñj TrPfj, TUPjJ TUPjJ TkJPu YMoM KhPfjÇ k´mJPx pJS~Jr xo~ fJPT IjMPrJi TrPfj : ßhJ~J TrJr xo~ @oJPhr TgJ oPj ßrUÇ ß˚y S nJPuJmJxJr @KfvPpq TJPrJ TJPrJ xJPg FfaJA IoJK~T yP~ ßpPfj ßp, fJPhr xÄPk jJPo cJTPfjÇ KvÊPhr k´Kf KZu fJÅr IfqKiT hMmu t fJÇ fJPhr TJPZ ßkPu ßTJPu fáPu KjPfj, fJr oJgJ~ yJf mMuJPfj, @hr TrPfj, ßhJ~J TrPfjÇ KvÊPhr oj náuJPjJr \jq YoT uJVJPjJ TgJ muPfjÇ ßpoj muPfj, ÈKaTKaKTrJ nJA rJPf ovJr ßYJPU WJ oJPr hJÅPfÇ' FTmJr FT KvÊPT YáoM ßUPf ßUPf mPuKZPuj : KvÊrJ @uäJyr mJVJPjr lMuÇ KvÊPhr jJo rJUPfjÇ TUPjJ TUPjJ KvÊPhr uJAPj hJÅz TKrP~ kMrÛJPrr KnK•Pf ßhRPzr k´KfPpJKVfJ TrJPfj ßp, ßhUm ßT @PV @oJPT ZMPÅ f kJPrÇ KvÊrJ ßhRÅPz @xf, ßTC fJr ßkPar xJoPj yJK\r TrJ yPuJ FmÄ fJr IkrJi k´oJKef yS~Jr krS KfKj fJPT oMKÜ KhPujÇ y xJlS~Jj AmPj CoJAr rJxNuu M Jä y xJ:-PT yfqJ TrJr \jq CoJArPT kJKbP~KZu FmÄ fJr xJPg S~JhJ TPrKZu ßp, F IKnpJPj pKh ßx Kjyf y~, fJyPu fJr kKrmJrmVt S EPer hJK~fô ßx V´ye TrPmÇ oÑJ Km\P~r kr xJlS~Jj nP~ ß\¨J kJKuP~ ßVuÇ fJr CP¨vq KZu xoMhskPg AP~PoPj YPu pJPmÇ CoJAr rJxNuMuäJyr xJ: hrmJPr yJK\r yP~ muPuJ∏ ßy @uäJyr rJxNu! ßVJ© k´iJj xJlS~Jj nP~ kuJ~j TPrPZ, ßx KjP\PT xoMPhsr mMPT KjPk TrPf YJ~Ç \mJm KhPuj, pJS fJPT mPuJ∏ fJPT KjrJk•J hJj TrJ yPuJÇ CoJAr muPuJ∏ F KjrJk•Jr FTKa k´fLT hJj TÀjÇ KfKj KjP\r kJVKz hJj TrPujÇ kJVKz KjP~ CoJAr xJlS~JPjr TJPZ ßkRÅZuÇ xJlS~Jj muPuJ∏ @Ko k´JejJPvr @vïJ TrKZÇ CoJAr fJPT IPjT mM^JPjJr kr fJPT rJxNuMuäJy xJ: hrmJPr KjP~ FPujÇ xJlS~Jj muPuJ, ÊPjKZ fMKo @oJPT KjrJk•J hJj TPrPZJ F TgJ KT xfq? muPuj, yqJÅ xfqÇ F irPjr @PrJ mÉ oJr híÓJ∂ rJxNu xJ:-Fr \Lmj YKrPfr KmKnjú IiqJP~ ZKzP~ KZKaP~ @PZÇ @oJPhr ÊnmMK≠r ChP~r \jq F TP~TKa híÓJ∂ ßkv TrJ yPuJÇ pJPf FTaM ofJ ßkPu @orJ oJjMPwr \LmjPT KmKwP~ jJ fMKuÇ rJxNu xJ:-Fr xMjúJyPT IjMxre TPr ãoJ S xyjvLufJr oPfJ ßoRKuT èPe KjP\PT xoí≠ TrPf kJKrÇ ßuUT : k´JmKºT

oMyJÿJh xJ:-Fr k´Kf hMÀh kJPbr k´P~J\jL~fJ (28 kOÔJr kr) KjPoú jmL xJ: ßgPT k´oJKef TP~TKa hMÀhCPuäU TrJ yPuJ@mM oMyJÿh TJ'm AmPj C\rJy rJKh: yPf mKetf, KfKj mPuj, jmL xJ: (FThJ) @oJPhr

TUPjJ TUPjJ KvÊPhr uJAPj hJÅz TKrP~ kMrÛJPrr KnK•Pf ßhRPzr k´KfPpJKVfJ TrJPfj ßp, ßhUm ßT @PV @oJPT ZMÅPf kJPrÇ KvÊrJ ßhRÅPz @xf, ßTC fJr ßkPar Skr, ßTC mMPTr Skr ÉoKz ßUP~ kzfÇ fJPhr xJPg yJKx fJoJvJ TrPfjÇ ßpoj y\rf @jJxPT TUPjJ TUPjJ muPfj, ÈS hMA TJj S~JuJ!' Skr, ßTC mMPTr Skr ÉoKz ßUP~ kzfÇ fJPhr xJPg yJKx fJoJvJ TrPfjÇ ßpoj y\rf @jJxPT TUPjJ TUPjJ muPfj, ÈS hMA TJj S~JuJ!' mMPzJPhr KfKj UMmA vs≠J TrPfjÇ oÑJ Km\P~r xo~ y\rf @mM mTr KxK¨T rJ: KjP\r Iº k´mLe KkfJPT AxuJo V´yPer \jq pUj rJxNu xJ:-Fr TJPZ KjP~ FPuj, fUj KfKj muPuj : SÅPT TÓ KhP~Z ßTj? @Ko KjP\A fJÅr TJPZ YPu ßpfJoÇ KfKj KmKnjú @uJk @PuJYjJ~S IÄvV´ye TrPfjÇ YJA fJ hMKj~JKm ßyJT mJ @KUrJf ßTKªsTÇ FojKT UJjJ-KkjJr @PuJYjJ~S IÄvV´ye TrPfjÇ KT∂á Fxm xP•ôS rJxNu xJ: Txo ßUP~ mPuPZj, @oJr oMU KhP~ xfq TgJ S jqJpq TgJ ZJzJ @r KTZMA ßmr y~KjÇ TMr@j xqJ KhPò ßp, ÈKfKj ojVzJ KTZM mPuj jJÇ' CPÿ oJmJh fJÅr k´vÄxJ~ mPuPZj, fJÅr TgJ ßpj oMPÜJr oPfJÇ k´P~J\Pjr ßYP~ TgJ ßmKvS muPfj jJ, ToS muPfj jJÇ IPvJnj, IväLu S Kjuöt irPjr TgJmJftJPT WíeJ TrPfjÇ TgJmJftJr xJPg xJiJref FTKa oMYKT yJKx CkyJr KhPfjÇ KjTa FPu @orJ muuJo, ÈPy @uäJyr rJxNu! @kjJr k´Kf KTnJPm xJuJo ßkv TrPf y~ fJ ß\PjKZ; KT∂á @kjJr k´Kf hMÀh KTnJPm kJbJm?' KfKj muPuj, ÈPfJorJ mPuJ, È@uäJÉÿJ xJKuä @uJ oMyJÿJKhC I@uJ @-Ku oMyJÿh, TJoJ xJuäJAfJ @uJ @-Ku AmrJ-KyoÇ AjúJTJ yJKohMo oJK\hÇ @uäJ-ÉÿJ mJ-KrT @uJ oMyJÿJKhC I@uJ @-Ku oMyJÿh, TJoJ mJ-rJTfJ @uJ @-Ku AmrJ-KyoÇ AjúJTJ yJKohMo oJK\hÇ' vJAU @»Mu @pLp Amj mJp ry. mPuj, rJxNu xJ:-Fr Skr hMÀh kJb TrPf y~ xJuJPfr fJvJÉPhr kr, UMfmJr xo~, ßhJ~J AK˜VlJPrr xo~, @\JPjr kr, oJxK\Ph k´PmPv S ßmr yS~Jr xo~Ç IjM„knJPm ßTJPjJ KTfJm, k´mº, KrxJuJ S ßuUjL ßuUJr xo~Ç @r rJxNu xJ:Fr jJo KuUJr xo~ kMPrJ hMÀh ßuUJ xMjúJfÇ hMÀhKa kKrkNet KuUPf yPm, pJPf @uäJyr @PhPvr kKrkNet mJ˜mJ~j y~ FmÄ FT\j kJbT pUj fJ kJb TPr ßx mM^Pf kJPr ßp FUJPj hMÀh kzJ yP~PZÇ xÄKã¬JTJPr ßpoj(xJ:) AfqJKh ßuUJ ßTJPjJâPoA CKYf j~Ç @oJPhr CKYf, @orJ pUj rJxNu xJ:-Fr hMÀh kzm fUj kMPrJ hMÀh kzJ FmÄ pUj fJr jJPor ßvPw hMÀh KuUm fUPjJ hMÀh kMPrJkMKr KuUJÇ ßTJPjJ k´TJr xPïf mJ ßTJPjJ IxoJ¬ v» mqmyJr jJ TrJÇ xm jmLr Skr hMÀh kJb TrJ: hMÀh ÊiM jmLPhr \jq UJxÇ jmL ZJzJ @r TJPrJ \jq hMÀh kzJr ßTJPjJ KmiJj ßjAÇ xMfrJÄ ÊiM jmLPhr \jqA hMÀh kJb TrJ CKYfÇ jmL ZJzJ Ijq oMxKuoPhr \jq ßhJ~J AP˜VlJr TrJA AxuJKo vKr~JPfr KmiJjÇ rJxNu xJ:-Fr hMÀh kJb TrJ hMÀh kJbTJrLPT \JjúJPfr KhPT kg ßhUJ~, ßp hMÀh kJb TPr jJ fJPT \JjúJPfr kg yPf KmYMqf TPrÇ @r rJxNu xJ:-Fr Skr hMÀh kJb TrJ hMÀh kJbTJrLr @ou, yJ~Jf S pJmfL~ TPot mrTPfr TJre y~Ç fJA @oJPhr CKYf xm xo~ rJxNu xJ:Fr Skr hMÀh kJb TrJÇ ßuUT : k´JmKºT, xJKyKfqT S xJÄmJKhT

F x¬JPyr

jJoJPpr xo~xNYL IJu IJTxJ oxK\h

16 KcPx’r, ÊâmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-33 12-00 02-06 03-57 05-24

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

17 KcPx’r, vKjmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-34 12-01 02-07 03-57 05-24

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

18 KcPx’r, rKmmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-34 12-02 02-07 03-58 05-25

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

19 KcPx’r, ßxJomJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-36 KoKja 12-02 KoKja 02-07 KoKja 03-58 KoKja 05-25 KoKja

20 KcPx’r, oñumJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-36 KoKja 12-02 KoKja 02-08 KoKja 03-58 KoKja 05-26 KoKja

21 KcPx’r, mMimJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-36 12-03 02-08 03-59 05-27

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

22 KcPx’r, mOy¸KfmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-37 12-03 02-09 03-59 05-27

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja


30 ßUuJiMuJ

16 - 22 December 2016 m SURMA

hJmJr ßmJPct ßYJPUr \u

dJTJ, 13 KcPx’r hKãe @Kl∑TJr ßaˆ IKijJ~Tfô ßZPz KhP~PZj FKm Kc KnKu~JxtÇ ßYJa ßgPT ßxPr jJ SbJ~ vsLuïJr KmkPã @xPZ ßaˆ KxKrP\ ßUuPf kJrPmj jJ KjKÁf yS~Jr krA khfqJPVr ßWJweJ KhPuj ÈFKm'Ç ßYJPar TJrPe krkr hMKa KxKrP\ ßUuPf kJPrjKjÇ KjCK\uqJ¥ S IPˆsKu~Jr KmkPã ßxA hMKa KxKrP\ hKãe @Kl∑TJr I∂mtftLTJuLj ßaˆ IKijJ~T KyPxPm hJK~fô kJuj TPrPZj lJl cM ßkäKxÇ TJu FT KmmíKfPf Kc KnKu~JxtS mPuPZj, cM ßkäKxr FUj kJTJkJKTnJPm hJK~fôaJ kJS~J CKYfÇ FFlKkÇ

oJPT FPj ßhS~Jr @mhJr ßoaJPjJr xJiq ßp fJÅr ßjA! TJjúJ~ oMU uMKTP~ @mJr vÜ yP~ pJj Kx~Jo, ÈKmPvw KhjèPuJPf xyq TrPf kJKr jJÇ ßYJPU kJKj YPu @PxÇ dJTJ, 13 KcPx’r - mj ß\JKnr ÈAax oJA uJAl' VJjKa xo~ ßkPuA ßvJPjjÇ VJPjr SA fÀPer xPñ ßTJgJ~ ßpj KjP\r Kou UMÅP\ kJj ATrJoMu yT Kx~JoÇ xJrJãe ßp ÊiMA ZMPa YuJ! xJm-\MKj~r hJmJ~ KfjmJPrr YqJKŒ~j Kx~Jo FmJr k´go xMPpJV ßkP~PZj \JfL~ hJmJ YqJKŒ~jKvPk ßUuJrÇ YuoJj Kk´Ko~Jr KuPV ßUuPZj KffJx TîJPmr yP~Ç hJmJ fJÅr iqJjùJjÇ KT∂á ßoJPaS oPjJPpJV KhP~ IjMvLuj TrPf kJPrj jJÇ FTKa WajJA mhPu KhP~PZ Kx~JPor kíKgmLÇ fJÅr \LmjaJA FUj iNxrÇ WajJaJ 2013 xJPurÇ SA mZr KTPvJr Kx~JPor oJ jJKxoJ @ÜJr mJKzr ZJPh @o kJzPf KVP~ KmhMq“¸íÓ yP~ oJrJ pJjÇ ßp oJ fJÅPT pJ©JmJzL ßgPT Kj~Kof kPjr hJmJ ßlcJPrvPj yJf iPr KjP~ @xPfj k´KfKhj, ßxA oJPT yJKrP~ KhPvyJrJ yP~ kPzj Kx~JoÇ oJP~r oífMqr oJx KfPjT krA mJmJ @mJr KmP~ TPrjÇ ßZJa nJA xJKoPT KjP~ Fr kr ßgPTA ÊÀ Kx~JPor \LmjpM≠Ç k´KfKj~f hJmJr ßmJPct k´KfkPãr xPñ uzJA TPrj, uzPf yPò xoJ\-mJ˜mfJr xPñSÇ oJP~r oífMqr krA mJmJ kzJPvJjJr UrY mº TPr ßhjÇ rJ\iJjLr FTKa ßmxrTJKr KmvõKmhqJuP~ ßoiJmíK• KjP~ nKft yP~KZPujÇ KT∂á kJKrmJKrT ^JPouJ~ KmvõKmhqJuP~ Kj~Kof TîJx TrPf kJPrj jJ mPu mº yP~ ßVPZ SA míK•Ç ßxKoˆJr Kl KjP\A ß\JVJz TPrj KaCvKj TPrÇ

KmvõKmhqJuP~r Kl ß\JVJz TrPf kJPrjKj mPu ßxKoˆJPr ßZh kPzPZÇ KjP\r kzJPvJjJr UrY KjP\A YJuJPòj, @mJr ßZJa nJAP~r kzJr UrYS ß\JVJPf yPò fJÅPTÇ CkJ\tPjr \jq KaCvKj TrPZj, hJmJ ßUPu KTZM aJTJ @PxÇ KT∂á Vf mZr ßjRmJKyjL hJmJ hPu jJo ßuUJPuS ßTJPjJ kJKrvsKoT ßoPuKjÇ FmJrS KffJPx ßUPu TL yPm \JPjj jJÇ Vf mZr fMrPÛ pMm hJmJ ßlKˆnqJPu ßxJjJ K\Pf xmJAPT fJT uJKVP~ KhP~KZPuj Kx~JoÇ ßUPuPZj hMmJA, KlKukJAj, KV´x S nJrPf FKv~Jj pMm YqJKŒ~jKvPkÇ Kx~JPor mftoJj ßrKaÄ 2202Ç IgY fJÅr ßYP~ m~Px ßZJa lJyJh ryoJj KmKnjú @∂\tJKfT aMjtJPoP≤ ßUuJr xMPpJV ßkP~ KlPh oJˆJr yP~ ßVPZjÇ KT∂á FUPjJ KlPh oJˆJr yS~Jr IPkãJA lMPrJ~Kj Kx~JPorÇ oJ ßmÅPY gJTPu y~PfJ IPjT hNPr ßpPf kJrPfjÇ TJjúJ~ Kx~JPor T£ iPr @Px, ÈoJ oJrJ pJS~Jr kr ßgPTA TqJKr~JPrr UJrJk Im˙Jr ÊÀÇ TPÓrS ÊÀÇ oJP~r ˝kú KZu @oJPT VsqJ¥oJˆJr KyPxPm ßhUPmjÇ KT∂á kJKrmJKrT Ff xoxqJ @r ^JPouJ~ ßUuPfA kJrKZ jJ KbToPfJÇ' mJÄuJPhPv ßTJPjJ VsqJ¥oJˆJr aMjtJPo≤ ßjAÇ kíÔPkJwTfJr InJPm ßhPvr mJAPrS ßUuPf kJrPZj jJÇ 11 rJCP¥r ßpPTJPjJ FTKa K\Fo aMjtJPoP≤ 6 kP~≤ ßkPuA xrJxKr @∂\tJKfT oJˆJr yPf kJrPmj Kx~JoÇ ßxA xMPpJV @PhR kJPmj KT jJ \JPjj jJ, ÈPhPvr mJAPr KVP~ KlKukJAj,

KxKr~Jr @AFoPhr (@∂\tJKfT oJˆJr) xPñ K\PfKZ, cs TPrKZÇ ßhPv VsqJ¥oJˆJr Kj~J\ nJA, rJKTm nJAP~r xPñS cs TPrKZÇ Foj xMPpJV ßkPf yPu mJAPr Kj~Kof ßUuPf yPmÇ' ßp m~Px mºMPhr xPñ yuäJ TPr xo~ TJaJPjJr TgJ, oPjr @jPª hJmJ ßUuJr TgJ, ßxA m~PxA Kx~Jo \LmPjr TKbj KhTaJ ßhPU ßlPuPZjÇ FUPjJ VnLr rJPf @TJPvr KhPT ßYP~ oJPT ßUJÅP\j Kx~Jo, ÈoJ ßmÅPY gJTPf ßTJPjJ KTZMr KY∂J KZu jJÇ oJ KjP\r yJPf UJAP~ KhPfjÇ ßpKhj oJ oJrJ pJj ßxKhjS xTJPur jJvfJaJ Kj\ yJPf UJAP~ KhP~KZPujÇ fUj ÊiM ßUufJo @r kzJPvJjJ TrfJoÇ' Kx~JPor TP£ hLWtvõJx, ÈFUj KjP\r CkJ\tPj YuPf y~Ç' oJP^oPiq ßZJa nJA @mhJr TPr ßoJmJAu ßlJj KTPj KhPf yPmÇ FA @mhJr YJAPu rJUPfA kJPrj Kx~JoÇ KT∂á oJPT FPj ßhS~Jr @mhJr ßoaJPjJr xJiq ßp fJÅr ßjA! TJjúJ~ oMU uMKTP~ @mJr vÜ yP~ pJj Kx~Jo, ÈKmPvw KhjèPuJPf xyq TrPf kJKr jJÇ ßYJPU kJKj YPu @PxÇ ßZJa nJAPT ßmJ^JAÇ S UJmJr UJPò KT jJ, ÛMPu pJPò KT jJ xm uã rJKUÇ SPT mKu ßvJTPT vKÜPf kKref TrPfÇ FnJPm TJjúJTJKa TrPu ßfJ \LmPj FPVJPjJ pJPm jJÇ' PZJa nJAPT xJ∂ôjJ ßhj, jJKT KjP\A FKVP~ pJS~Jr ßk´reJ ßUJÅP\j Kx~Jo?

ÈßmJTJ' ßfPn\

dJTJ, 13 KcPx’r - ÈFu IqJkJKY' ßfJ @PZA, FmJr ÈFu ßuJPTJ' v»mºS ßpJV TrJ hrTJrÇ TJPutJx ßfPn\ ßfJ ÊiM IqJkJKYPhr oPfJ uzJTM jj, FTKa-hMKa

xPr hJÅzJPuj Kc KnKu~Jxt

fJrS ßmJi y~ ßZÅzJÇ jJ yPu \MPn≤JPxr Ff mz IPïr ßmfj kJP~ ßbPu ßmJTJ \MKj~Pxt jJo ßuUJj! ßfPn\ ßp ÈPmJTJ'Ç oPjk´JPe, rPÜ, ioKj-KvrJ~Ç ßmJTJr yP~ KjP\r x÷Jmq ßvw xMkJr TîJKxPTJ ßfPn\ K\KfP~ KhPuj 4-2 ßVJPuÇ KrnJr ßkäaPT yJKrP~ vLwt˙Jj @rS ßkJÜ Tru oqJrJPcJjJr FA xJPmT TîJmÇ Fu TîJKxPTJ ß\fJPf kJPrjKj KuSPju ßoKxÇ fPm ßmfPjr KhT KhP~ ßoKxPT KvVKVrA ZJKzP~ ßpPf kJPrj mPu ßvJjJ pJPò pJÅPT KjP~, ßxA ßfPn\ KbTA ß\fJPuj xMkJr TîJKxPTJÇ CP•\jJ, k´KfÆKªôfJ~ ßp QÆrg Fu TîJKxPTJPTS ZJKzP~ pJ~ TUPjJ TUPjJÇ krÊ FojA FT uzJA yPuJ FmJr ßmJTJKrnJPrr oPiqÇ 13 KoKjPaA FKVP~ KVP~KZu ßmJTJÇ 33 S 39 KoKjPa 2 ßVJu TPr FKVP~ pJ~ KrnJrÇ KÆfL~JPit ßfPnP\r ß\JzJ ßVJu ßmJTJPT @mJrS FKVP~ ßh~Ç 61 KoKjPa xofJ ßlrJPjJr kr ßfPnP\r

hMhtJ∂ mJÅTJPjJ vPa 80 KoKjPa 3-2 TPr ßlPu ßmJTJÇ fmM ˝K˜Pf KZu jJ ßfPnP\r TîJmÇ ßpPTJPjJ oMyNPft oqJPY xofJ KlrPf kJrfÇ FPTmJPr ßpJV TrJ xoP~ ßxûMKr~Pjr ßVJu KrnJrPT KZaPT ßh~Ç fPm jJ~T ßfPn\AÇ \MPn≤Jx oJKfP~ lPot ßgPTA ßfPn\ @P\tK≤jJ~ KlPrKZPuj KjP\r KvTPzr aJPjÇ mMPzJ m~Px KlrPf YJjKj, ßp ßlrJ yP~ gJPT jJoTJS~JP˜Ç @r lPot gJTJ ßfPn\PT KjP~ ßmJTJS ZMaPZ hMhtJ∂ VKfPfÇ pKhS ßfPn\PT mz IPïr k´˜Jm KhP~PZ YLPjr xJÄyJA ßvjÉ~JÇ ßmfPjr IïaJ ßYJU TkJPu fMPu ßhS~Jr oPfJÇ ßfPn\ Imvq I˝LTJr TPrPZj, ÈPT mPuPZ FaJ @oJr ßvw xMkJr TîJKxPTJ? ßT mPuPZ @Ko ßmJTJ ZJzPf YJAÇ' PoKxr ßYP~S ßmKv ßmfPjr k´˜Jm KhP~S pKh k´fqJUqJf y~ ßvjÉ~J, ImJT yPmj jJÇ ßfPn\ ßp ÈPmJTJ', ÈPmJTJ'A! xN©: FFlKkÇ

mqJuj Kc'Ir ßrJjJuPhJrA

dJTJ, 13 KcPx’r - mqJkJraJ FfaJA IjMKof KZu ßp ßvw kpt∂ FaJ jJ yPu mrÄ IKmvõJxq uJVfÇ k´gPo ¸qJKjv QhKjT oMP¥J ßhPkJKftPnJr Umr, SKhPT KâKˆ~JPjJ ßrJjJuPhJr YMu uJu TPr ßluJ! mqJuj Kc'Ir ßp FmJr ßrJjJuPhJA kJPòj fJ KjP~ xÄv~ @xPu UMm ToA KZuÇ yqJÅ, l∑J¿ lMamu xJoK~TL TJu kqJKrPx @jMÔJKjTnJPm KâKˆ~JPjJ ßrJjJuPhJPTA Km\~L ßWJweJ TPrPZÇ YfMgtmJPrr oPfJ mqJuj Kc'Ir K\fPuj kftMKV\ CAñJrÇ ßrJjJuPhJ Imvq gJTPf kJPrjKj IjMÔJPjÇ TîJm KmvõTJk ßUuPf VfTJuA hPur xPñ ßaJKTSPf ßVPZj Kr~Ju oJKhsh CAñJrÇ ¸qJKjv QhKjTKa TP~T Khj @PVA hJKm TPrKZu, ßrJjJuPhJ ßp mqJuj Kc'Ir K\fPf pJPòj, ßxKa @PVA fJÅPT \JjJPjJ yP~PZÇ Kj~o IjMpJ~L, mqJuj Kc'Ir\~Lr jJo ßWJKwf yS~Jr kr Km\~Lr FTaJ xJãJ“TJr ZJPk l∑J¿ lMamu xJoK~TLÇ krÊ ß¸j S AÄuqJP¥r ßmv TP~TKa xÄmJhoJiqo FTKa ZKm ZJKkP~ hJKm TPr, FKa l∑J¿ lMamu xJoK~TLr @VJoL xÄUqJr k´òhÇ ßpUJPj ßhUJ pJ~, mqJuj Kc'IPrr asKl yJPf CòôKxf ÈxMqPaa-mMPac' ßrJjJuPhJÇ Frkr @r xPªy gJPT TL TPr! xmtPvw TP~T mZPrr fMujJ~ F mZr KTZMaJ ßVJuUrJ~ ßnJVJ ßrJjJuPhJ FUj kpt∂ TîJm S ßhPvr yP~ 55 oqJPY TPrPZj 51 ßVJu, TKrP~PZj @rS 17KaÇ Fr @PVr kJÅY mZrA Fr ßYP~ ßmKv ßVJu TPrPZj ßrJjJuPhJÇ fPm FmJr K\PfPZj Kr~JPur yP~ YqJKŒ~jx KuV, kftMVJPur yP~ ACPrJÇ 2008 xJPu ßrJjJuPhJ KjP\r k´go mqJuj Kc'Ir ß\fJr kr 2009 ßgPT ÊÀ TPr aJjJ YJrmJr ß\Pfj ßoKxÇ YJr mZr kr 2013 xJPu ßoKxPT KxÄyJxj ßgPT xKrP~ ßxUJPj mPxj ßrJjJuPhJÇ kPrr mZrS lMamPur mqKÜVf xPmtJó FA kMrÛJraJ Kr~JPur kftMKV\ CAñJPrrA KZuÇ Vf mZr ßoKx kûomJPrr oPfJ ß\Pfj mqJuj Kc'IrÇ FmJr ßrJjJuPhJ @mJr ßxA oMTMa kMjÀ≠Jr TrPujÇ FFlKkÇ


ßUuJiMuJ 31

SURMA m­ 16 - 22 December 2016

KxcKjPf mJÄuJPhv hu

ßmxmu ßTJPYr xPñ FT ßxvj dJTJ, 13 KcPx’r - \j KcmKuPT TJrS ßYjJr TgJ j~Ç nhsPuJT IPˆsKu~J \JfL~ ßmxmu hPur ßTJYÇ ybJ“ FA \j KcmKuPT ßYjJPjJr TJre, KxcKjr IjMvLuj TqJPŒ mJÄuJPhv hPur xJoK~T xñL yP~PZj FA IPˆsKu~Jj ßTJYSÇ IPˆsKu~J mJÄuJPhv hu @PZ IqJKcjJ jrSP~ˆ jJPor FTKa xJKntx IqJkJatPoP≤Ç TJu KjP~ oJPb IjMvLuj yP~PZ hMA KhjÇ fPm kMPrJ hu FUPjJ FTxPñ IjMvLuj TPrKjÇ 10 KcPx’r KÆfL~ nJPV pJS~J ßUPuJ~JPzrJ TJu KmvsJPo KZPujÇ fJÅrJ IjMvLuj ÊÀ TrPmj @\Ç FA hMA Khj IjMvLuj TPrPZj ÊiM k´go hlJ~ pJS~J ßUPuJ~JPzrJÇ TJu S 16 KcPx’r KmV mqJPvr hMA hu KxcKj KxéJrx S KxcKj gJ¥JPrr KmkPã hMKa Ka-PaJP~K≤ k´˜MKf oqJY ßUuPm mJÄuJPhv huÇ Fr mJAPr mqJKaÄ IjMvLuj YuPZ mäqJTaJCj A≤JrjqJvjJu ߸Jatx kJPTtr oJb @r AjPcJPrÇ KxcKj ßgPT TJu oMPbJPlJPj Kao oqJPj\Jr xJKær UJj \JjJPuj, ÈFUJPj IjMvLuPjr xMPpJV-xMKmiJ UMmA nJPuJÇ AjPcJPr S mJAPr FTxPñ IjMvLuj YuPZÇ hM-FT\j KmPvwù ßTJPYrS krJovt KjKò @orJÇ' Px rToA FT KmPvwù \j KcmKuÇ TJuPTr IjMvLuPj fJÅr xPñ nJPuJ FTaJ ßxvj TJKaP~PZj KâPTaJrrJ, pJr jJo yPf kJrf ÈPgsJ TrJr xy\ ßTRvu KvãJ'Ç ßmxmPur IKnùfJ @r ßTRvu KoKuP~ KlKÄP~r xo~ xyP\ ßgsJ TrJr KTZM ßaJaTJ ßvUJPjJr ßYÓJ TPrPZj KfKj yJPf-TuPoÇ xo~ ßkPu mJÄuJPhPvr KâPTaJrPhr xPñ KcmKu @rS FTKa ßxvj TJaJPmj mPu \JKjP~PZj xJKærÇ KxcKjPf hPur xPñ TJu ßpJV KhP~PZj oPjJKmh Klu \jKxSÇ Fr

@PVS KmKnjú xo~ mJÄuJPhPvr KâPTaJrPhr KjP~ TJ\ TPrPZj FA IPˆsKu~JjÇ KâPTa hPu xJiJref mJP\ xoP~A oPjJKmhPhr @Voj ßhUJ pJ~Ç KT∂á mJÄuJPhv hu ßfJ FUj KjP\Phr @PuJ~ @PuJKTf! xmJA C•Mñ @®KmvõJxLÇ fJÅPhr @mJr oPjJKmh-vre ßTj! \JjJ ßVu, AKfmJYT oJjKxTfJaJ TLnJPm iPr rJUPf y~, TLnJPm k´KfTNu kKrPmvkKrK˙KfPfS uPãq IKmYu gJTJ pJ~; \jKxr FmJPrr KxPumJPx FxmA @PZÇ

xJPmT IPˆsKu~Jj CAPTaKTkJr msqJc yJKcPjrS FTKhj @xJr TgJ KZu mJÄuJPhv hPur IjMvLuj TqJPŒÇ fJÅr oJiqPo oMvKlTMr rKyo-jMÀu yJxJjPhr KTKkÄP~r KTZM mJzKf TuJPTRvu ßvUJPjJr APò KZu YK¥TJ yJgMÀKxÄPyrÇ KT∂á mqKÜVf mq˜fJ~ @xPf kJPrjKj yJKcjÇ xo~ ßkPu y~PfJ mJKT KhjèPuJr oPiq FTKhj @xPmjÇ KxcKjr TqJŒ ßvw TPr mJÄuJPhv hPur KjCK\uqJP¥r CP¨Pv rSjJ ßhS~Jr TgJ 19 KcPx’rÇ KxcKjPf hPur xPñ xmtPvw ßpJV

KhP~PZj xJKTm @u yJxJjÇ hM-FT KhPjr oPiq pJS~Jr TgJ ÀPmu ßyJPxj S ßoPyhL oJÀPlrÇ ßoJyJÿh vyLh ßYJPa kzJ~ hPu ßlrJ ÀPmu @®KmvõJxL KmKkFPur Zª iPr rJUJr mqJkJPr, ÈKmKkFPu ßp rTo mu TPrKZ, @oJr oPj yPò xm KbT @PZÇ oPj yPò @PVr \J~VJ~ KlrPf ßkPrKZÇ @xPu @®KmvõJxA oNu Kmw~Ç TP~TKa oqJPY xKbT ZPª mu TrPf kJrPu FoKjPfA @®KmvõJx YPu @PxÇ FUj oJPb fJ ßhUJPf yPmÇ' KjCK\uqJP¥ KjP\r k´go xlPrA xMPUr

oMKojMPur KmvõJx

IKmvõJxq IKvõj

dJTJ, 13 KcPx’r - FmJPrr KmKkFPu oMKojMu yPTr k´JK¬ TL? FT vP» muPu ÈKmvõJx'Ç mJÄuJPhv hPur FA mJÅyJKf mqJaxoqJPjr KmvõJx \PjìPZ, Ka-PaJP~K≤PfS KfKj hLK¬ ZzJPf kJPrjÇ \JfL~ hPur k´˜MKf TqJPŒ ßpJV KhPf hMA Khj @PVA oMKojMu YPu ßVPZj KxcKjPfÇ IPˆsKu~J~ rSjJ yS~Jr @PV oNuqJ~j TPrPZ KmKkFPu KjP\r kJrlroqJ¿Ç aMjtJPoP≤ fJÅr ÊÀaJ yP~PZ IxJiJreÇ UMujJ aJAaJjPxr xPñ KjP\Phr k´go oqJPY 57 mPu TPrj 64 rJjÇ k´go Z~ oqJPY fJÅr rJj 216Ç Fr oPiq yJl ßxûMKr KfjKaÇ fPm ÊÀr ZªaJ kPr KbT iPr rJUPf kJPrjKjÇ kPrr 9 oqJPY rJj 115Ç yJl ßxûMKr ßjA FTKaSÇ 15 oqJPY oMKojMPur rJj 331Ç kKrxÄUqJj @PVr fMujJ~ nJPuJ yPuS @lPxJx KbTA ßgPT ßVPZ oMKojMPur, ÈPvw TaJ oqJPY rJj TrPf kJKrKjÇ ßvw KhPT nJPuJ TrPf kJrPu @rS nJPuJ uJVfÇ fmM pJ yP~PZ UJrJk jJÇ' oMKojMu nJPuJ TPrPZj Vf dJTJ Kk´Ko~Jr KuPVSÇ 16 oqJPY 1 ßxûMKr, 7 KllKaPf 41.93 VPz 671 rJj TPr KZPuj vLwt kJÅPYÇ Kk´Ko~Jr KuPVr kr KmKkFPur kJrlroqJ¿ oMKojMuPT @®KmvõJxL TrPZ, ÈKjP\r ßnfr FTaJ KmvõJx FPxPZ, jJ @Ko FA xÄÛrPeS kJrmÇ fPm CjúKf TrJr FUPjJ IPjT KTZM mJKT @PZÇ ßUuPf ßUuPf @rS Inq˜ yP~ pJPmÇ' FUPjJ S~JjPc KTÄmJ Ka-PaJP~K≤r mqJaxoqJj KyPxPm ˝LTíKf jJ kJS~J oMKojMPur \jq xLKof

dJTJ, 13 KcPx’r - rKmYªsj IKvõPjr ßmJKuÄPT TLnJPm metjJ TrPmj? Km˛~Tr, \JhMTKr jJ IKmvõJxq! xKbT metjJ KhPf kJrPu @kKj FKVP~ gJPTj KmrJa ßTJyKur ßYP~SÇ IKvõPjr k´vK˜ VJAPf KVP~ nJrf IKijJ~T ßp ßTJPjJ xKbT v»A Y~j TrPf kJPrj jJ, ÈSr ßmJKuÄP~r metjJ ßhS~Jr \jq v» UMÅP\ kJKò jJÇ' TJu oM’JA ßaˆ K\Pf @PrTKa KxKr\ K\PfPZ ßTJyKur huÇ aJjJ kûo KxKr\ \P~r kPg F KjP~ 17 ßaPˆ IkrJK\f nJrfÇ huKar Foj ˝kúpJ©Jr k´J~ kMPrJ TíKffô IKvõjPTA KhPf YJAPuj ßTJyKu, È@orJ FUj ßp Im˙JPj FPxKZ (Paˆ ptJKïÄP~ vLPwt), ßxKar 50 ßgPT 60 nJVA IKvõPjr ßYÓJÇ KmPvõr ßpPTJPjJ hu fJPT ßkPf YJAPmÇ Sr ßgPT Kj˜Jr kJS~J TKbjÇ' xKfqA! Vf 17 ßaPˆ IKvõj pJ TPrPZj, ßxaJ k´J~ IT·jL~Ç Vu ßaPˆ vsLuïJr TJPZ yJPrr kr 17 ßaPˆ 113 CAPTa IKvõPjrÇ 2 ßaPˆ míKÓ mJVzJ jJ KhPu xÄUqJaJ KjKÁfA @rS mJzfÇ F xo~ 13 mJr AKjÄPx 5 CAPTa ßkP~PZj, oqJPY YJrmJr 10 CAPTaÇ Vf ßhz mZPr IKvõj oJPjA ßTJyKur xmPYP~ mz nrxJÇ k´KfkPãr xmPYP~ mz hMKÁ∂JSÇ Il K¸j, hMxrJ, TqJro mu KhP~ jJKnvõJx fMPuPZj mqJaxoqJjPhrÇ ßpojaJ TrPuj TJu, k´gPo \Kj ßm~JrPˆJPT ßmJTJ mJjJPuj TqJro mPuÇ @mJr Kâx STxPT ßmJ TrPuj Il K¸jJPrr ˝Pkúr FT mPuÇ ÊiM ßmJKuÄ j~ mqJKaÄP~S hPur Ijqfo nrxJ yP~ CbPZj IKvõjÇ hPur IkrJP\~ pJ©J~ 22

SnJPr mJÄuJPhv hPur hr\JaJ UMuPm KT jJ xo~A mPu ßhPmÇ fPm KjCK\uqJP¥ KfKj KjP~ pJPòj KmKkFu-CØNf @®KmvõJxÇ oMKojMuPT ßk´reJ ßhPm @PVr kKrxÄUqJjSÇ 2013 xJPur IPÖJmPr ßhPvr oJKaPf KTCAPhr KmkPã ßaˆ KhP~A fJÅr ^uoPu @KmntJm, hMA ßaPˆ 188 VPz rJj 376Ç hMKaPfA ßxûMKr TPrjÇ fPm oMKojMu \JPjj, KTCAPhr xPñ nJPuJ TPrPZj ßhPvr ßYjJ kKrPmPvÇ FmJr xJoPj Knjú YqJPu†Ç fPm FA krLãJPfS CfPr ßpPf YJj KfKj, È@oJPhr TK¥vj @r SPhraJ FT j~Ç fPm nJPuJ TrPf yPu SA TK¥vPj oJKjP~ KjPf yPmÇ KjCK\uqJP¥ pJS~Jr @PV k´˜MKf TqJŒ @PZÇ @vJ TKr, SUJPjA QfKr yP~ pJPmÇ' oMKojMPur \jq KjCK\uqJP¥r TK¥vj FPTmJPr IPYjJ j~Ç 2010 xJPu KjCK\uqJP¥ IjMKÔf IjN±t-19 KmvõTJk ßUuJr IKnùfJ @PZ fJÅrÇ KmKkFPu KjP\PT ßYjJPjJ, KTCAPhr xPñ Cöôu kJrlroqJ¿ @r m~xKnK•T KâPTPa ßxUJPj ßUuJr IKnùfJ∏KjCK\uqJ¥ xlraJ ˛reL~ TPr rJUJr xm CkTreA oMKojMPur xJoPj! FmJr KjP\PT ßoPu irJr IPkãJÇ

˛íKf @PZ ÀPmPurÇ 2010 xJPu yqJKoj ßaPˆr k´go AKjÄPx ßkP~KZPuj 5 CAPTaÇ mäqJT TqJkPhr KmkPã fJÅr nJPuJ ßmJKuÄ TrJr IKnùfJ @PZ ßhPvSÇ FaJS @®KmvõJxL TrPZ ÀPmuPT, ÈKjCK\uqJP¥ @Ko ßUPuKZÇ SUJjTJr TK¥vPj ßmJKuÄ TrJaJ FUj YqJPu† FmÄ ßxaJA @oJPT KjPf yPmÇ IPˆsKu~J, KjCK\uqJ¥, AÄuqJP¥ ßkxJrPhr \jq mu TrJaJ xm xo~A xMKmiJ\jTÇ ßkx ßmJKuÄP~ @orJ ßxA ß\Jr KjP~A pJKòÇ'

AKjÄPx 730 rJj TPrPZj IKvõjÇ SP~ˆ AK¥\ xlPr hMA ßxûMKrxy FA xoP~ @rS kJÅYKa KllKaS @PZ fJÅrÇ Foj xJluqA ßaPˆr KmvõPxrJ IurJC¥Jr mJKjP~PZ fJÅPT, vLwt˙Jj ßgPT KZaPT KhP~PZj xJKTm @u yJxJjPTÇ IKvõjS fJÅr xJlPuq fí¬Ç oqJY \P~r kPr aMAaJPr mPuPZj KjP\r x∂áKÓr TgJ, ÈIxJiJre FT KxKr\ pJPòÇ WPrr ßaPˆr \jq IPkãJ~ @KZÇ' KxKrP\r kPrr ßaˆ ßYjúJAP~Ç IKvõPjr vyr AÄKuvPhr \jq TL hM”˝kú KjP~ IPkãJ TrPZ ßT \JPj! FFlKk, KâTAjPlJÇ


32 xJãJ“TJr

16 - 22 December 2016 m SURMA

Cjú~Pjr jJPo Vefπ Umt TrJ KbT j~ oKj vÄTr @~Jr, nJrPfr xJPmT kûJP~f rJ\ oπL S TÄPV´x ßjfJÇ TNajLKfT KyPxPm ßkvJVf \Lmj ÊÀ TrPuS kPr fJ ßZPz rJ\jLKfPf ßpJV ßhj FmÄ ßkPasJKu~Jo oπeJuP~r hJK~fô kJuj TPrPZjÇ ˙JjL~ xrTJr-Kmw~T FTJKiT ßxKojJPr IÄvV´yPer \jq Vf x¬JPy dJTJ~ FPu KfKj FA Kmw~ ZJzJS mJÄuJPhPvr xPñ KÆkãL~ xŒTt KjP~ TgJ mPujÇ xJãJ“TJr KjP~PZj TJoJu @yPohÇ k´go IJPuJr ßxR\Pjq xMroJr kJbTPhr \jq FKa fáPu irJ yPuJ:

Im˙J~ yPò C•r k´Phv, ZK•vVz, SKcvJÇ FèPuJr Im˙J UMmA mJP\Ç kKÁomñ KZu IV´kKgT FmÄ TKoCKjˆPhr Ff hLWtTJu ãofJ~ gJTJr oNu KnK•Ç KT∂á Kfj hvPTrS ßmKv xo~ fJrJ ãofJxLj gJTJTJPu è¥JrJ FèPuJr hUu ßj~Ç @r SA è¥JrJ FUj fíeoNu TÄPV´Pxr k´Kf @jMVfq k´TJv TPrPZÇ xMfrJÄ FTxoP~ kKÁomPñ kûJP~f rJ\ k´KfÔJj KyPxPm pfaJ nJPuJ KZu, xoJ\KmPrJiLrJ fJ hUPu ßjS~J~ fJ FUj @mJr IPjT KkKZP~ ßVPZÇ

k´vú : @kKj ßp KmwP~r KmPvwù, ßxA ˙JjL~ xrTJr k´xñ KhP~A ÊÀ TKrÇ nJrPf vKÜvJuL ˙JjL~ xrTJrmqm˙J VPz ßfJuJ~ xJluq FPxPZ TLnJPm? oKj vÄTr @~Jr : @kKj pJPT xJluq muPZj, @Ko fJr xPñ kMPrJ FTof jAÇ @oJPhr xJluq @PZ KT∂á @rS IPjT KTZM TrPf yPmÇ xmPYP~ mz xJluq yPò kûJP~f rJ\Ç FKa IkKryJpt S IkxJrePpJVq j~Ç FmÄ FA mqm˙J ßgPT @r KlPr @xJ x÷m j~Ç TJre, FKa xÄKmiJPjr IÄv yP~ ßVPZÇ lPu kûJP~Pf @oJPhr 32 uJU KjmtJKYf k´KfKjKi @PZjÇ @PZj 16 uJU jJrL k´KfKjKiÇ jovNhs FmÄ flKxKu Ck\JKfr kptJ¬ k´KfKjKifô @PZÇ IKiTJÄv rJP\qA kÁJ“kh ßvsKeèPuJr IÄvV´ye @PZÇ xMfrJÄ, VefPπr FA ßp xoJyJr, AKfmJYT CPhqJV fJ @oJPhr fíeoNPu Vefπ FPjPZÇ xÄKmiJPj FKa mJiqfJoNuT KmiJj KyPxPm I∂ntMÜ yS~J~ kûJP~f rJP\r k´JKfÔJKjT k´KfÔJ yP~PZÇ fPm ˙JjL~ xrTJPrr IgtQjKfT S k´vJxKjT ãofJ~Pjr Kmw~Ka rJ\q KmiJjxnJèPuJr yJPf rP~ ßVPZÇ xMfrJÄ rJ\qPnPh ˙JjL~ xrTJrmqm˙Jr TJptTJKrfJ~ fJrfoq rP~PZÇ Imvq @jPªr xPñ FaMTM muPf kJKr ßp rJ\qPnPh ˙JjL~ xrTJrmqm˙Jr TJptâPo fJrfoq gJTPuS Vf 25 mZPr xm rJP\qA kKrK˙Kfr CjúKf WPaPZÇ Kmw~Ka C“xJy\jTÇ

k´vú : ßTj Foj yPuJ? oKj vÄTr @~Jr : TKoCKjˆrJ ãofJ~ FPxKZu vyPrr ßnJPaÇ ß\qJKf mxM V´JPor oJjMPwr ßnJa KjKÁf TrPf V´JoJûPu TJptTr kûJP~f rJ\ k´KfÔJ~ oPjJPpJV KhP~KZPujÇ xoP~r kKrâoJ~ mJok∫LPhr @vsP~-k´vsP~ ˙JjL~ xrTJr k´KfÔJjèPuJPf xoJ\KmPrJiLrJ dMPT fJPhr Kj~πe k´KfÔJ TPrÇ fíeoNu TÄPV´x ãofJ~ @xJr kr fJrJS SA xm k´KfÔJPjr Kj~πe iPr rJUPf è¥JPhr xyJ~T oPj TPr hPu KjP~PZÇ lPu ˙JjL~ xrTJr k´KfÔJPjr xPñ xoJ\KmPrJiLPhr FTaJ IÊn @ÅfJf k´KfKÔf yP~PZÇ IgY ßTrJuJ S K©kMrJ~ ßhUMj, ßpUJPj TKoCKjˆrJ kKÁomPñr ßYP~S ßmKv xo~ iPr ãofJ~, ßxUJPj KT∂á Yo“TJr kûJP~fmqm˙J hJÅKzP~ ßVPZÇ @Ko FA xJlPuqr \jq oJKjT xrTJrPT IKnjªj \JjJAÇ

k´vú : FKa TLnJPm x÷m yPuJ? rJ\jLKfKmh, KmPvw TPr FoKkrJ ßfJ Ijq TJrS TJPZ ãofJ~ ZJz mJ nJV KhPf rJK\ yj jJ? oKj vÄTr @~Jr : ßhUMj, FoKkrJA ßfJ FKaPT xÄKmiJPjr IÄv TPrPZjÇ @Ko oPj TKr jJ ßp FoKkrJ ßTJPjJnJPm ãKfV´˜ yP~PZjÇ fPm rJ\q kptJP~r rJ\jLKfTPhr TgJ @uJhJÇ rJ\q kptJP~r KmiJ~T FoFuFrJ Kmw~KaPT KTZMaJ ÉoKT oPj TPrjÇ fJÅPhr Kj\ Kj\ ß\uJ mJ FuJTJ~ ãofJr kJJ ßTªs VPz CbPZ mPu fJÅPhr oPj yPf kJPrÇ ßpxm rJP\q ˙JjL~ xrTJrmqm˙J vKÜvJuL yP~PZ, ßxxm rJP\q CjúKf yP~PZÇ @r ßpUJPj ˙JjL~ xrTJrmqm˙J hMmtu ßxxm rJ\q k´VKfr kPg KkKZP~ kPzPZÇ k´vú : nJPuJ TrPZ Foj hM-FTKa rJP\qr jJo muPmj? FmÄ UJrJk TrPZ pJrJ? oKj vÄTr @~Jr : ßhUMj, ßTrJuJ S TetJaPTr TgJ xmJA \JPjÇ KT∂á @Ko Fr xPñ TP~TKa rJ\q pMÜ TrPf YJAÇ C•r-kNmtJûuL~ rJ\q K©kMrJ Yo“TJr TJ\ TrPZÇ KxKTPor Im˙JS IPjT Khj iPr nJPuJÇ k´vú : kKÁomPñr Im˙JjKa TL? oKj vÄTr @~Jr : ßxUJPj @xKZ FTaM kPrÇ oiqk´PhvS UMm nJPuJ TrPZÇ KT∂á xmPYP~ UJrJk

k´vú : xMfrJÄ rJ\q kptJP~ yPuS FA mqm˙JKar xJluq mJ mqgtfJ rJ\jLKfTPhr Skr KjntrvLu? oKj vÄTr @~Jr : ImvqAÇ fPm ˙JjL~ xrTJr k´KfÔJjèPuJ TfaJ vKÜvJuL, fJr SkrS FaJ KTZMaJ KjntrvLuÇ ßTrJuJ S TetJaPT ˙JjL~ kûJP~fèPuJr xhxqrJ ACKj~j VPz fMPuPZjÇ xMfrJÄ fJÅPhr GTqm≠ T£˝r IPjT ß\JrJPuJÇ FTKa kûJP~Pfr TgJ y~PfJ ßTC jJáS ÊjPf kJPrÇ KT∂á 500 FoKk KTÄmJ xJPz 4 yJ\Jr FoFuF 32 uJU kûJP~f xhPxqr TgJ TLnJPm CPkãJ TrPmj? xMfrJÄ VefPπ ˙JjL~ xrTJrmqm˙J \~L yPmÇ kNetJñ kûJP~f rJ\ @Ko y~PfJ @oJr \Lm¨vJ~ ßhUPf kJm jJ, KT∂á @oJr jJKf-kMKfrJ y~PfJ ßxaJ ßhUPf kJPmÇ k´vú : ßxA kûJP~f rJP\r ßYyJrJ ßToj yS~Jr TgJ? oKj vÄTr @~Jr : @Ko ßp kûJP~f rJP\r ˝kú ßhKU fJPf YJr-kJÅYKa ßoRKuT vft kNrPer Kmw~ @PZÇ FT j’rKa k´KfKjKifôÇ k´vú : xrJxKr ßnJPa KjmtJKYf k´KfKjKifô? oKj vÄTr @~Jr : k´fqã KjmtJYPj KjmtJKYf k´KfKjKiÇ @oJPhr ImvqA 50 vfJÄv jJrL k´KfKjKifô gJTPf yPmÇ fJÅrJ \jPVJÔLr IPitTÇ nJrPf @oJPhr oJjPf yPm ßp jovNhs S flKxKu \JKfPVJÔLr xhxqrJ KjkLKzfÇ fJÅrJ 5 yJ\Jr mZr iPr KjkLzPjr KvTJrÇ xMfrJÄ fJÅPhr ImvqA FTirPjr KmPvw optJhJ KhPf yPmÇ KmyJr, ^JzU¥, ZK•vVz S SKcvJr oPfJ rJP\q F irPjr Ck\JfL~ ßVJÔLèPuJr KmkMuxÄUqJ~ @KiTq @PZÇ kûJP~fmqm˙Jr xŒ´xJrPe 1996 xJPu flKxKu Iûu @Aj TrJ yP~PZÇ ßxKar kNet mJ˜mJ~j yPf yPmÇ k´go FmÄ xmPYP~ \ÀKr TJ\ yPm k´KfKjKifô mJzJPjJ, pJPf xoJP\r IKn\Jf mqKÜrJ FA k´KfÔJjèPuJ hUPu KjPf jJ

oKj vÄTr @~Jr nJrPfr xJPmT kûJP~f rJ\ oπL S TÄPV´x ßjfJ

xJŒ´KfT mZrèPuJPf @oJPhr xŒPTtr IPjT CjúKf yP~PZÇ KZaoyuèPuJr KmKjo~TJ\Ka TÄPV´x xŒjú TrPf ßYP~KZuÇ KT∂á mJiJr TJrPe @aPT pJ~Ç FUj ßoJKh xrTJr fJ TPrPZ FmÄ FKa FTKa mz khPãkÇ fPm IgtQjKfT xyPpJKVfJ VnLrfr TrJr TJ\Ka TJK–ãf VKfPf FPVJ~KjÇ 1972 xJPu @orJ xÿf yP~KZuJo ßp KmvõmJ\JPr @orJ ßpRgnJPm kJPar k´xJr WaJmÇ kJPrÇ KÆfL~f, V´JoxnJ S S~JctxnJr oPfJ k´KfÔJjèPuJPT vKÜvJuL kJutJPoP≤r oPfJ nNKoTJ KjPf yPmÇ fJÅrJA KjmtJKYf k´KfKjKiPhr \mJmKhKy KjKÁf TPrjÇ k´vú : @kKj pMÜrJPÓsr msJCj ACKjnJKxtKaPf FT mÜPmq nJrf S YLPjr ˙JjL~ xrTJrmqm˙J KjP~ ßp mÜmq KhP~KZPuj fJr CkxÄyJr ßaPjPZj FA mPu ßp YLPjr ˙JjL~ xrTJrmqm˙J yPò IKiTfr hã, @r nJrPfraJ yPò VefJKπTÇ fJr oJPj KT FA hJÅzJ~ ßp VefPπ WJaKf gJTPuS mqm˙JKa hã yPf kJPr? oKj vÄTr @~Jr : ßhUMj, @kjJr k´Pvúr C•Pr @Ko mum, YLPj FThuL~ mqm˙J YJuM @PZÇ ßTJPjJ irPjr k´KfmJh CbPuA fJ xPñ xPñ hoj TrJ y~Ç xMfrJÄ ßmAK\Ä ßgPT pUjA ßTJPjJ @Phv pJ~ fJ k´J~ xPñ xPñ V´JoJûPu ßkRÅPZ pJ~ FmÄ mJ˜mJ~Pjr VKfS ßhUJ pJ~Ç xMfrJÄ yqJÅ, FKa FTKa hã mqm˙J, fPm xŒNetnJPm IVefJKπT mqm˙JÇ @oJr oPj y~, YLj S hKãe-kNmt FKv~Jr Ijq ßhvèPuJPf TjlMKx~Jx xnqfJr jLKf IjMxíf y~, ßpKa yPuJ TftífômJhL FmÄ Skr ßgPT YJKkP~ ßhS~Jr mqm˙JÇ KT∂á ÊiM nJrf mJ mJÄuJPhv j~, kMPrJ hKãe FKv~J~ xJoJK\T GKfyq yPò VefπÇ TftífômJKhfJ @oJPhr xPñ ßoPu jJ, VefπA @oJPhr \jq CkPpJVLÇ k´vú : @Ko @kjJPT mJÄuJPhPvr huL~ rJ\jLKfr KmfPTt ßaPj @jPf YJA jJÇ KT∂á ßmv KTZMKhj iPr FUJPj FTaJ @PuJYjJ yPò ßp Vefπ j~, IV´JKiTJr yS~J CKYf Cjú~jÇ @kKj TL muPmj? oKj vÄTr @~Jr : @Ko oPj TKr, FKa FPTmJPr mJP\ FTaJ pMKÜÇ @Ko mJÄuJPhPvr TgJ muKZ jJ, xJiJrenJPm muKZ, FaJ FPTmJPr mJP\ TgJÇ k´vú : mJP\ pMKÜA pKh yPm, fJyPu KxñJkMPrr Ff xJluq ßTj? oKj vÄTr @~Jr : @orJ FTaM @uJhJ TPr pKh ßhKU, KxñJkMr yPò TjlMKx~Jj mqm˙Jr (xnqfJ) IÄvÇ IgY FA mJÄuJPhPv pUjA xJoKrT vJxj FPxPZ @kjJrJ TfaJ IvJ∂ yP~ CPbPZj? @kjJrJ VefπPT TLnJPm ˝JVf \JKjP~PZj, oPj TPr ßhUMjÇ mJÄuJPhv, KTÄmJ kJKT˜Jj, ßjkJu KTÄmJ vsLuïJ, @lVJKj˜Jj KTÄmJ nMaJj ßTCA hLWtKhj TftífômJh ßoPj ßjPm jJÇ nJrfS ßoRKuTnJPm VefJKπTÇ fJrJ ˝JiLjfJ YJ~, Cjú~jS YJ~Ç ˝JiLjfJ YJAPu VefPπr ßTJPjJ KmT· ßjAÇ fJ jJ yPu, KjPYr KhPT gJTJ oJjMw TUPjJ uJnmJj yPm jJÇ @kjJPT I∂ntMKÜoNuT vJxjmqm˙J~ ßpPf yPm, ßxaJA VefπÇ xmJr \jq Cjú~j mJ I∂ntMKÜoNuT Cjú~j YJAPu ßxaJA kgÇ k´vú : @kKj FTxo~ TNajLKfT KZPuj mPu

@kjJr TJPZ \JjPf YJAm nJrf S mJÄuJPhPvr mftoJj KÆkãL~ xŒTtPT @kKj TLnJPm oNuqJ~j TrPmj? oKj vÄTr @~Jr : xJŒ´KfT mZrèPuJPf @oJPhr xŒPTtr IPjT CjúKf yP~PZÇ KZaoyuèPuJr KmKjo~TJ\Ka TÄPV´x xŒjú TrPf ßYP~KZuÇ KT∂á mJiJr TJrPe @aPT pJ~Ç FUj ßoJKh xrTJr fJ TPrPZ FmÄ FKa FTKa mz khPãkÇ fPm IgtQjKfT xyPpJKVfJ VnLrfr TrJr TJ\Ka TJK–ãf VKfPf FPVJ~KjÇ 1972 xJPu @orJ xÿf yP~KZuJo ßp KmvõmJ\JPr @orJ ßpRgnJPm kJPar k´xJr WaJmÇ 44 mZr kPr @Ko ÊjuJo ßp FUPjJ @oJPhr IqJP\¥J yPò KmPvõ ßpRgnJPm kJPar k´xJr mJzJPjJÇ KTZM KTZM ßã© @PZ, ßpUJPj @oJPhr xyPpJKVfJ mJzJPf yPmÇ xŒ´Kf KTZM KmPvwù YLj ßgPT mJÄuJPhv hMKa cMPmJ\JyJ\ ßTjJ~ k´vú fMPuPZjÇ @Ko oPj TKr, mJÄuJPhPvr k´P~J\joPfJ ßpUJj ßgPT UMKv k´KfrãJ xr†Jo ßTjJr IKiTJr rP~PZÇ KT∂á nJrfPmKÓf mJÄuJPhPvr ßTj cMPmJ\JyJ\ k´P~J\j, ßxA k´vúaJ @oJPhr KjP\PhrA TrPf yPmÇ ßTj @orJ fJPhr @˙J I\tPj xlu yAKj, ßxaJA @oJPhr mM^Pf yPmÇ k´vú : 2013-14 xJPu @kKj FmÄ @kjJr hu TÄPV´x ãofJ~ KZuÇ fUj mJÄuJPhPvr KjmtJYjKa IÄvV´yeoNuT jJ yPuS @kjJrJ xJÄKmiJKjT iJrJmJKyTfJr TgJ mPu fJ xogtj TPrKZPujÇ IPjPTr oPf FPf nJrPfr nJmoNKft ãKfV´˜ yP~PZÇ @kKj TL \mJm ßhPmj? oKj vÄTr @~Jr : Fxm IKnPpJV xfq j~Ç mJÄuJPhPvr KjmtJYj kMPrJaJA fJPhr Inq∂rLe mqJkJrÇ Vefπ ßxUJPj TfaJ IÄvV´yeoNuT yPm fJ mJÄuJPhPvr rJ\QjKfT vKÜèPuJr SkrA KjntrvLuÇ xmPYP~ hMntJVq\jT mqJkJr yPuJ, KmFjKk KjmtJYPj yJrPu ßhJw y~ nJrPfrÇ @S~JoL uLV mJ KmFjKk ßT KjmtJYPj xJluq ßku ßxaJ ßfJ mJÄuJPhKvPhr Kmw~Ç nJrf UJPuhJ K\~J S ßvU yJKxjJ Cn~ xrTJPrr xPñA nJPuJ xŒTt m\J~ ßrPU FPxPZÇ Ijq k´KfPmvLPhr xPñS nJrPfr FA xoxqJ~ kzPf y~, fJ ßxKa ßjkJu ßyJT KTÄmJ oJuÆLk mJ vsLuïJÇ mJÄuJPhPvr 2014 xJPur KjmtJYPj nJrPfr kã ßgPT ßTJPjJ irPjr k´nJm UJaJPjJr ßYÓJ yP~ gJTPu fJ KjªjL~Ç k´vú : xMªrmPjr TJPZ rJokJu KmhMq“ k´T· KWPr KmfPTtr Kmw~Ka KjÁ~A @kjJr \JjJ @PZÇ @kjJr KT oPj y~ jJ FA KmfPTt nJrPfr nJmoNKft ãMe&j yPò? oKj vÄTr @~Jr : ßhUMj, FA k´T·Ka mJ˜mJ~Pjr TJ\Ka nJrf TrPZ jJÇ Kmw~Ka ßfJ mJÄuJPhv xrTJPrr TJPZ ßfJuJ CKYfÇ ßpxm kKrPmvmJhL xMªrmPjr nKmwq“ KjP~ CKÆVú FmÄ Fr KmPrJKifJ TrPZj, fJÅPhr CKYf yPm F KmwP~ mJÄuJPhv xrTJPrr Skr YJk ßhS~JÇ


SURMA m 16 - 22 December 2016

oMKÜpMP≠r FT ßjkgq jJ~T @Kmh ßyJPxj ßuUT : xJPmT xyPpJVL f•ôJmiJ~T, vyLh\jjL \JyJjJrJ AoJo, ˛íKf \JhMWr

13 KcPx’r, 1971∏YNzJ∂ Km\P~r oJ© Kfj Khj @PV jJ-PlrJr ßhPv kJKz \oJj Foj FT mqKÜfô, KpKj mJÄuJr @TJPv ˝JiLjfJr xNpt ßhUJr \jq IiLr @V´Py IPkãJ~ KZPujÇ hLWt j~ oJxmqJkL FA rÜã~L xÄV´JPor xPñ KfKj ÊiM KjKmznJPm \KzfA KZPuj jJ, C“xVt TPrKZPuj fJÅr k´JeKk´~ ß\qÔ x∂JjPTÇ yqJÅ, vrLl AoJPor TgJA muKZ, KpKj KZPuj ˝JiLjfJ-kNmt dJTJr k´PTRvu \VPfr Cöôu jã©Ç oMKÜpMP≠r FA ßjkgq jJ~T mqKÜ\LmPj KZPuj \JyJjJrJ AoJPor ˝JoL FmÄ vyLh mLr oMKÜPpJ≠J ÀoLr mJmJÇ k´Ur mqKÜfôxŒjú, Kmj~L, oíhMnJwL S IoJK~T YKrP©r IKiTJrL vrLl AoJPor \jì 30 IPÖJmr, 1927 xJPuÇ ßkvJVf \LmPjr kJvJkJKv mqKÜ\LmPjS vrLl AoJo KZPuj FT\j IjMTreL~ mqKÜfô, pJÅr

IjMPk´reJ~ \JyJjJrJ AoJo KvãJ FmÄ TotPãP© KjP\PT KmTKvf TrPf ßkPrKZPujÇ mJmJ KyPxPmS KfKj KZPuj Ifq∂ mºMm“xuÇ fJÅr xMPpJVq kKrYJujJ~ VPz SPb fÀe ÀoLr mqKÜfô, ßoiJ S ßhvPk´oÇ vrLl AoJPor oPjr VKyPj ßhvPk´o KZuÇ 1971 xJPur oMKÜpM≠ hJÀenJPm jJzJ KhP~KZu FA KmPmTmJj S ßhvPk´KoT oJjMwKaPTÇ \JyJjJrJ AoJPor ˛íKfTgJ ÈFTJ•Prr KhjèKu'Pf vrLl AoJPor ˝JKiTJr @PªJuPjr k´Kf kNet xogtj FmÄ oMKÜpMP≠ xKâ~nJPm \Kzf gJTJr Kmw~èPuJ ¸ÓA lMPa CPbPZÇ 1971 xJPu kJKT˜JKj yJjJhJr mJKyjLr YuJYu mqJyf TrJr CP¨Pvq 2 j’r ßxÖr ToJ¥Jr ßo\r UJPuh ßoJvJrrl fJÅr TJPZ mJÄuJPhPvr ßxfM S TJunJPatr fJKuTJ ßYP~ kJbJjÇ KfKj Ifq∂ xfTtfJr xPñ FA ^MÅKTkNet TJ\Ka TPrKZPujÇ ßTjjJ AK†Kj~Jxt KuKoPaPcr IKlPxr Skr @AKmr @PV ßgPTA j\rhJKr KZuÇ xJrJ ßhPvr xm ßxfM S TJunJPatr fJKuTJ QfKr TrJ xy\ KZu jJÇ vrLl AoJo fJÅr xyTotL S mºM Fx @r UJj mJÅTJ S xJoJh xJPymPT KjP~ Kfj Khj iPr 3 yJ\Jr 500Ka ßxfM S TJunJPatr fJKuTJ QfKr TPr KhP~KZPujÇ vrLl AoJPor mJxnmj ÈTKeTJ' 1971 xJPu ßVKruJPpJ≠JPhr khYJrPe oMUr KZuÇ 25 @Vˆ iJjoK¥Pf hMitr&w IkJPrvj ßxPr @xJ ÀoL S fJÅr hPur I˘v˘ Kj\ mJxnmPj uMKTP~ rJUJr mqJkJPr vrLl AoJo xmtJ®T xyPpJKVfJ TPrjÇ F ZJzJ oMKÜPpJ≠JPhr @KgtT S IjqJjq k´P~J\jL~ xyPpJKVfJr \jq vrLl AoJo fJÅr IjqJjq mºM S xyTotLr TJZ ßgPT aJTJ xÄV´Pyr hJK~fô ßjjÇ KfKj âoJjõP~ oMKÜPpJ≠JPhr TJPZ F aJTJ kJbJPjJr mqm˙J TPrjÇ 1971 xJPur 29 @Vˆ @jMoJKjT rJf 12aJr KhPT kJKT˜JKj ßxjJmJKyjL vrLl AoJo, fJÅr oMKÜPpJ≠J ßZPu ÀoL, TKjÔ ßZPu \JoL, ÀoLr mºM

S YJYJPfJ nJAPT mJKz ßgPT iPr KjP~ pJ~Ç mKªKvKmPr oífMqr oMPUJoMKU hJÅKzP~ vrLl AoJo ÀoLPT ßTªs TPr kJKT˜JKj ßxjJ TotTftJr xm k´vú Ifq∂ xJyKxTfJr xPñ C•r ßhjÇ kJKT˜JKj ßxjJmJKyjLr mKªKvKmr ßgPT KlPr @xJr kr vrLl AoJo mJAPr TPbJr oPjJnJm m\J~ rJUPuS ßnfPrPnfPr kM©PvJPT Kmkpt˜ yP~ kPzjÇ \JyJjJrJ AoJo fJÅr ÈFTJ•Prr KhjèKu'Pf CPuäU TPrPZj, KfKj \LmPj TUPjJ vrLl AoJoPT TJÅhPf ßhPUjKjÇ FA k´go KfKj ÀoLr jJo TPr TJÅhPujÇ ÀoLPT C≠Jr TrJr \jq vrLl AoJPor ÊnJjMiqJ~LrJ oJKxt KkKavj TrJr TgJ muPuS k´Ur mqKÜfôxŒjú vrLl AoJo fJPf rJK\ yjKjÇ ßTjjJ ßp xJoKrT \J∂Jr KmÀP≠ ÀoL oMKÜpMP≠ ßpJV KhP~PZj, ßxA xrTJPrr TJPZ oJKxt KkKavj TrPu

oMÜKY∂J 33

ÀoLr @hvt ßy~ k´Kfkjú TrJ yPmÇ fJA k´Ur mqKÜfôxŒjú vrLl AoJo oJjKxTnJPm Kmkpt˜ yP~ kzPuS ßZPur \LmPjr ßYP~ ßhv S ßZPur @®xÿJjPTA k´JiJjq KhP~KZPujÇ KfKj Kx≠J∂ KjP~KZPuj, ÀoLPT ßmr TPr @jJr pf ßYÓJ @PZ TrPmj, KT∂á oJKxt KkKavj TPr j~Ç YJkJ k´TíKfr vrLl AoJo kM©PvJT, mKªKvKmPr IfqJYJPrr ß\r S IkoJPjr ßmJ^J xyq TrPf jJ ßkPr FTkptJP~ Âh&?PrJPV @âJ∂ yjÇ ßvwPov 13 KcPx’r KfKj oífqM mre TPrjÇ Km\P~r ÆJrk´JP∂ FPxS KfKj fJ ßhPU ßpPf kJPrjKjÇ @oJPhr oyJj oMKÜpMP≠r AKfyJPx vrLl AoJo S fJÅr oPfJ khtJr I∂rJPu gJTJ oJjMwèPuJr ImhJj KYr˛reL~ yP~ gJTPmÇ k´~Je KhmPx fJÅr k´Kf \JKfr VnLr vs≠J†KuÇ

l∑JP¿r TqJPu vreJgtL KvKmr Kmkpt~ rJ~yJj @yPoh fkJhJr ßuUT : xJÄmJKhT

\ñu TqJŒ KyPxPm kKrKYf TMUqJf TqJPu vreJgtLKvKmr CPòPhr k´Kâ~J ÊÀ TPrPZ l∑J¿Ç CPòh IKnpJPjr IÄv KyPxPm FrA oPiq ßxUJPj FT yJ\Jr 200-Fr ßmKv kMKuv ßoJfJP~j TrJ yP~PZÇ FT k´KfPmhPj F Umr \JKjP~PZ pMÜrJ\qKnK•T xÄmJhoJiqo KmKmKxÇ TqJPu KvKmPrr mJKxªJPhr mJPx TPr l∑JP¿r Ijq© xKrP~ ßj~J yPmÇ fJrJ ßxUJPj vreJgtL KyPxPm @vsP~r @Pmhj TrPf kJrPmjÇ IKnpJPjr @PV ßrJmmJr TqJPur vreJgtLPhr F KmwP~ @jMÔJKjTnJPm \JjJPjJ y~Ç 8 jPn’r CPòhk´Kâ~J xŒjú yPu krKhj ßxUJPj nJrL pπkJKf kJKbP~ vreJgtL KvKmrèPuJ kKròjú TrJ yPmÇ lrJKx TftíkPãr Foj kKrT·jJr KmPrJKifJ TrPZj vreJgtLrJÇ Kmw~Ka KjP~ Af”kNPmt TqJPu mªPrr mJAPr vreJgtLPhr xJPg kMKuPvr xÄWwtS yP~PZÇ Vf 4 jPn’r ßxUJPj 50 \Pjr oPfJ

vreJgtLr FTKa hu kMKuvPT uãq TPr kJgr S ßmJfu ßZJPzÇ kJJ \mJPm kMKuv ߲JT ßV´Pjc KjPãk S uJKbPkaJ TPrÇ Vf ßxP¡’Pr lrJKx ßk´KxPc≤ l∑JÅPxJ~J SÅuJh F TqJŒ xŒNet mPºr KjPhtv ßhjÇ ßxA iJrJmJKyTfJ~ ßxJomJr CPòhk´Kâ~J ÊÀ y~Ç TP~T mZr iPr KmPvõr KmKnjú ßhv ßgPT @xJ vreJgtLrJ mJx TrPZj ßxUJPjÇ fJPhr IPjPTr k´iJj CP¨vq∏ xLoJ∂ IKfâo TPr KmsPaPj k´Pmv TrJÇ SA TqJŒèPuJ~ xJf yJ\JPrr ßmKv oJjMw oJjPmfrnJPm rP~PZj, pJPhr IPjPTA ßVJkPj asJPT TPr KmsPaPj k´PmPvr ßYÓJ TrPZjÇ pKhS hJfmq xÄ˙JèPuJ muPZ, FA TqJPŒ 10 yJ\JPrr ßmKv mJKxªJ rP~PZjÇ TqJPur FA TqJŒKaPT metjJ TrJ yPfJ, vreJgtL xoxqJ xJouJPf ACPrJPkr mqgtfJr FTKa ChJyre KyPxPmÇ lrJKx xrTJr ßxP¡’Pr \JKjP~KZu, TqJŒ CPòh TJptâPo ßTJPjJ mJiJ FPu fUj kMKuv y˜Pãk TrPmÇ Fr @PV F mZPrr ÊÀr KhPT F TqJPŒr @PrTKa IÄv CPòh TrJ y~Ç ßxP¡’Pr lrJKx ßk´KxPc≤ l∑JÅPxJ~J SÅuJh mPuj, KmfKTtf S I˙J~L FA vreJgtL KvKmr xŒNet KmuM¬ TrJ yPmÇ xŒ´Kf C•rJûuL~ TJuJAx jVr kKrhvtPjr xo~ SÅuJh mPuj, ÈFUj ßgPT @oJPhr uãq ¸Ó∏ @orJ TqJPu jVrmJxLr KjrJk•J KjKÁf TrPf YJA, \j\LmPj ví⁄uJ rJUPf YJA FmÄ IKnmJxL S vreJgtLPhr Im˙Jr CjúKf TrPf YJAÇ FT yJ\Jr hMA v'rS ßmKv kMKuv S xrTJKr TotTftJ hJK~fô kJuj TrPZjÇ F vreJgtL KvKmr UJKu TrJr TJP\ FT yJ\Jr hMA v'rS ßmKv kMKuv S xrTJKr TotTftJ hJK~fô kJuj TrPZj mPu \JjJ ßVPZÇ nJrL pπkJKf KhP~ \ñu TqJPŒr fJÅmM S @vs~WrèPuJ ßnPX ßluJ yPmÇ FKa ßvw yPf Kfj Khj ßuPV pJPmÇ l∑JP¿r ˝rJÓsoπL mPuPZj, @orJ muk´P~JV TrPf YJA jJ, fPm ßTC pKh ßpPf IxÿKf \JjJ~ mJ FjK\SèPuJ xoxqJ xíKÓ TPr, fJyPu kMKuv y˜Pãk TrPf mJiq yPmÇ FPhr xmJA Yro hJKrPhsqr oiq KhP~ Khj IKfmJKyf TrPZjÇ IKnpJPjr ÊÀPf vreJgtLPhr

xJKrm≠nJPm hJÅz TrJPjJ y~Ç Frkr k´go hlJ~ 60Ka mz VJKzPf TPr l∑JP¿r KmKnjú vreJgtLKvKmPr KjP~ pJS~J y~Ç fPm ßTC ßTC KmsPaPj YPu ßpPf YJj mPu Ijq© ßpPf I˝LTíKf \JjJjÇ F KhPT x¬Jy\MPz F KjP~ KvKmrKaPf xÄWwt YPu @xPZÇ F ZJzJ KvKmPrr FT yJ\Jr 300 KvÊ V´ye TrJr TJ\Ka APfJoPiqA ÊÀ TPr KhP~PZ pMÜrJ\qÇ kKrmJr ßjA Foj KvÊPhr k´go V´∆kKa ACPTPf ßkRÅPZPZÇ FTKa xÄPvJijL @APjr @SfJ~ fJPhrPT ßhvKa KjPf xÿf yP~PZÇ xmPYP~ ^MÅKTkNet KvÊrJ F @APjr @SfJ~ kzPmÇ ˙JjL~ xo~ xTJu 8aJ~ KvKmr ßgPT ßuJT\j xrJPjJr TJ\ ÊÀ y~Ç F k´KfPmhT \JKjP~PZj, oJP^ oJP^ KTZM Kmví⁄uJ yPuS kMPrJ k´Kâ~J vJK∂kNetnJPmA yP~PZÇ xmJr oPiq FTKa AKfmJYT oPjJnJm ßhUJ ßVPZÇ fPm FT xMhJKj mqKÜ È@oJPhr ˝kú ßvw yP~ ßVu' mPu KY“TJr TrKZu, FaMTMA pJÇ KYK¤f TrJr xMKmiJPgt pJPhr kKrmJr @PZ, pJrJ FTJ IgmJ pJrJ ^MÅKTkNet Foj TP~TKa Knjú Knjú xJKrPf vreJgtLPhr hJÅz TrJPjJ y~Ç k´Kâ~J ÊÀ yS~Jr YJr WµJrS To xoP~ k´go mJxKa 50 \j xMhJKj KjP~ mMÀK¥r KhPT pJ©J ÊÀ TPrÇ KmKnjú ˙JPj KjP~ pJS~Jr kr fJPhr rJ\QjKfT @vs~ YJS~Jr xMPpJV ßh~J yPmÇ IjqgJ~ fJrJ ßhvfqJPV mJiq yPmjÇ TqJPur È@V´JxL vreJgtL'Phr KfKj \JjJPf YJj, fJPhr @r vreJgtLKvKmPr gJTPf yPm jJÇ ßTj jJ ßxaJ ÈfJPhr ˙Jj j~'Ç CPuäUq, TqJŒKa TMUqJf yS~Jr FTKa TJre yPò∏ vreJgtLPhr FTKa k´iJj asJjK\a kP~≤Ç vreJgtLrJ k´J~A pMÜrJ\qVJoL TJPVtJ VJKzPf TPr YPu pJS~Jr ßYÓJ TPrjÇ ßx TJrPe fJrJ \ñu TqJPŒ vreJgtL KyPxPm jJo Kjmºj TrPf @V´yL jjÇ ßTj jJ, KmsPajA fJPhr TJKéãf V∂mqÇ FT oJx @PVA l∑J¿ ßgPT vreJgtLk´mJy Kj~πPe KmrJa FT ßh~Ju KjotJPer ßWJweJ KhP~KZu pMÜrJ\qÇ F KmwP~ xyPpJKVfJr yJf mJKzP~ ßh~Jr \jq pMÜrJP\qr k´Kf @øJj \JjJj lrJKx ßk´KxPc≤ SÅuJhÇ KmsPaj FPf xJzJ

KhP~ KTZM vreJgtLPT @vs~ ßh~Jr IñLTJr TPrÇ l∑JP¿r C•rJûPur TqJPu È\ñu' TqJŒ ßgPT vreJgtL xKrP~ ßj~J ÊÀ yP~PZÇ k´go KhPj k´J~ @zJA yJ\Jr vreJgtLPT xKrP~ ßj~J x÷m yPm mPu @vJ TrPZj TotTftJrJÇ xŒ´Kf TqJPu \ñPu ImK˙f FA vreJgtLKvKmrKa mº TPr ßh~Jr ßWJweJ ßh~ l∑J¿Ç TqJŒKaPf k´J~ 10 yJ\Jr vreJgtLr mJx, pJrJ vreJgtL KyPxPm pMÜrJP\q @vs~k´fqJvLÇ vreJgtLPhr oPiq ßmKvr nJV @lVJKj˜Jj, KxKr~J S AKrK©~Jr mJKxªJÇ fJPhr xmJrA uãq pMÜrJP\q pJS~JÇ ©JeTotLrJ vreJgtLPhr IKnmJxPjr @AKj Kmw~èPuJ KjP~ KTZM TJV\k© KhP~ xyJ~fJ TPrPZjÇ kKrmJr, m~Û oJjMw, FTT jJrL AfqJKh jJjJ nJPV nJV TPr vreJgtLPhr @vs~ ßh~J yPmÇ Frkr fJPhr @vs~PTªsèPuJPf KjP~ pJS~J yPmÇ ßxUJPj fJPhr ßoKcTqJu ßYT@k TrJ yPmÇ I∂f 60Ka mJPx Fxm vreJgtLPT KmKnjú FuJTJ~ KjP~ pJS~J yPm mPu \JKjP~PZ kMKuvÇ xmJAPT KjP~ ßpPf I∂f FT x¬Jy uJVPm mPu iJreJ fJPhrÇ kKrK˙Kf @kJff vJ∂ gJTPuS ©JeTotLrJ oPj TrPZj, vreJgtLPhr ßTC ßTC y~PfJ ßpPf YJAPmj jJÇ Fr lPu FA vJ∂ Im˙J KmKWúf yPf kJPrÇ lrJKx xrTJr ßhv\MPz ZKzP~ gJTJ xJPz 400 vreJgtLKvKmPr fJPhr kMjmtJxPjr mqm˙J TrPm mPu \JKjP~PZ TftíkãÇ TqJPu \ñu TqJPŒr vreJgtLrJ oNuf kKÁo @Kl∑TJr KmKnjú hJKrhsqkLKzf ßhv FmÄ KxKr~J S @lVJKj˜Jj ßgPT @xJÇ ßfojA FT\j KVKj ßgPT @xJ @oJhM Kh~JPuäJ r~aJxtPT mPuj, @vJ TKr, FaJ TJ\ TrPmÇ @Ko FTJ FmÄ @oJPT ÊiM kzJPvJjJ TrPf yPmÇ ßTJgJ~ @oJr pJ©J ßvw yPm, ßxaJ @xPu ßTJPjJ Kmw~A jJÇ xKfqA @oJr TJPZ Fr èÀfô ßjAÇ l∑JP¿r ˝rJÓs oπeJuP~r oMUkJ© KkP~ KgP~Kr mJjtPhÅ mPuj, vreJgtLPhr xKrP~ KjPf TftíkãPT ßTJPjJ irPjr mu k´P~JV TrPf yPò jJÇ pKhS ßxJomJr xTJu ßgPT KvKmr FuJTJ~ k´YMr kMKuv ßoJfJP~j TrJ yP~PZÇ ÊiM KjrJk•Jr k´P~J\Pj FaJ TrJ yP~PZÇ


34 oMÜKY∂J

16 - 22 December 2016 m SURMA

14 KcPx’Prr hJKm mMK≠\LmL yfqJTJP§r xMKmYJr @yoh rKlT ßuUT : TKm, VPmwT S nJwJxÄV´JoL

FTJ•Prr VeyfqJr kKrPk´KãPf mJXJKur ˝JiLjfJpMP≠ 16 KcPx’Pr (1971) IK\tf y~ Km\~Ç InMqh~ ˝JiLj mJÄuJPhv rJPÓsrÇ Km\P~r @jª ŸJj TPr ßh~ 14 KcPx’rPTKªsT mMK≠\LmL yfqJr KjÔMrfJÇ ßmhjJ~ oMyqoJj yP~ SPb ˝JiLjfJÇ fJA Km\~ KhmPxr @jª xoJPrJPyr hMA Khj @PV @orJ jLuKmwe&jfJ KjP~ Kjyf mMK≠\LmLPhr ˛re TKrÇ ßnPm KvCPr CKb, TL QkvJKYT KjÔMrfJ~ fJPhr yfqJ TrJ yP~KZu ßYJU CkPz, Iñk´fqñ KZjúKnjú TPrÇ miqnNKoPf ßp hM-FT\Pjr uJv kJS~J KVP~KZu, ãfKmãf ßxxm uJv WJfTPhr KjÔMrfJr k´oJe ßh~Ç mz TgJ, IKiTJÄPvr oífPhy UMÅP\ kJS~J pJ~KjÇ dJTJ~ fJÅPhr xÄUqJ KjfJ∂ To j~Ç k´KfmZr 14 KcPx’r k©kK©TJ~ fJÅPhr xŒPTt KTZM ßuUJ k´TJv kJ~, @PuJYjJ y~ ßaKuKnvj YqJPjPuÇ SA FT KhPjr kr vyLh mMK≠\LmLPhr, fJPhr hMmtí• WJfTPhr TgJ @r TJPrJ oPj gJPT jJÇ Fxm @PuJYjJ~ pfaJ @PmV k´TJv kJ~, yfqJTJP§r mJ˜m KhTèPuJ ßx IjMkJPf FUj @r ffaJ CPb @Px jJÇ oPj y~ mMK≠\LmL yfqJ Khmx

kJuj KjZT FT @jMÔJKjTfJ; mJXJKur É\MV ßoaJPjJr KhjÇ fJ ZJzJ dJTJ~ Kjyf mMK≠\LmLPhr jJo-kKrY~ k´KfmZr xÄmJhkP©r kJfJ~ k´TJv kJ~ KbTA, KT∂á dJTJr mJAPr Kjyf mMK≠\LmLPhr jJo fJKuTJ S kKrKYKf FUPjJ IjMxºJPjr Kmw~ yP~ @PZÇ fJÅrJ FUPjJ @PuJYjJr Kmw~ yP~ SPbjKjÇ k´TífkPã ßhPvr xmt© xÄWKaf mMK≠\LmL yfqJr kNetJñ fJKuTJ k´e~Pjr uPãq ßTJPjJ kKrT·jJ V´ye TrJ y~KjÇ fJA hLWtTJu kJr yP~ ßVPuS ßx fJKuTJ ßpoj k´eLf y~Kj, ßfoKj fJPhr WJfTPhr KmYJPrr \jq KmPvw ßTJPjJ mqm˙JS V´ye TrJ y~KjÇ IkrJiLrJ ßYjJ-IPYjJ~ IirJA ßgPT ßVPZÇ F xŒPTt mMK≠\LmL oyPu, xrTJKr oyPu FT irPjr ChJxLjfJ TJ\ TrPZÇ FaJ pMKÜxÄVf j~Ç mz TPÓr vyLh mMK≠\LmLPhr ˝\jPhr \jqÇ hMA. mMK≠\LmL yfqJ xÄVf TJrPe hM-FTKa k´Pvúr \jì ßh~Ç ßpoj TJrJ FA mMK≠\LmL, pJÅPhr ßmPZ ßmPZ fJÅPhr @mJx˙u ßgPT fMPu KjP~ ßYJU ßmÅPi KjptJfjPTPªs KjP~ pJS~J y~? kPr FTJKiT miqnNKo yPuJ fJÅPhr KbTJjJÇ TJ\aJ UMm ßTRvPu S ßmv xyP\A TrJ yP~KZuÇ TJre TJP\r hJK~Pfô KZu ˙JjL~ \JoJ~Jf-KvKmPrr WJfThu, pJrJ F xoJP\A KmKnjú ßkvJ~ KjP~JK\fÇ xmPYP~ mz TgJ, F TJ\ fJrJ xlunJPm TPrPZ TJrKlCr xo~ FmÄ kJKT˜JKj ßxjJPhr xyJ~fJ~Ç fJrJA fJPhr K\k-KkT@k nqJj KhP~ xyJ~fJ KhP~PZÇ KhP~PZ @PrJ jJjJnJPmÇ TKgf FA mMK≠\LmLPhr oPiq KZPuj KvãT, ßuUT, xJÄmJKhT, KYKT“xT S IjM„k ßkvJ\LmL KmKvÓ\jÇ dJTJ~ F fJKuTJ~ pJÅPhr jJo, fJÅPhr xmJAPT @orJ KYKjÇ fJÅrJ mJXJKu xoJP\r KmKvÓ mqKÜ, xJoJK\T vKÜ S ojjvLufJr k´fLTÇ mqJkTyJPr fJÅPhr yfqJ TrPf kJrPu mJXJKu xoJ\PT ßoiJ S ojjvLufJ~ kñM TrJ pJPm, FojaJA KZu xJoKrT vJxTPhr KmvõJxÇ TgJKa KmKnjú \Pjr ßuUJ~ FTJKiTmJr CPuäU TrJ yP~PZÇ PxA xPñ rJ\QjKfT oyPur nJwq, fJÅPhr yfqJ

TPr mJÄuJPhvPT ßoiJvNjq TPr mJXJKuPT I∂”xJryLj \JKfPf kKref TrJÇ FTA rTo iJreJ xJÄÛíKfT IñPjSÇ FA CP¨Pvq kKrTK·fnJPm xJoKrT mJKyjLr jLujTvJ IjMpJ~L TJP\ ßjPo kPzKZu \JKfPhsJyL @umhr, @uvJoPxr WJfThuÇ \JoJ~Jfxy mJÄuJPhvKmPrJiL rJ\QjKfT vKÜmVt F \JfL~ TotTJP§r ßkZPj k´iJj vKÜ KyPxPm TJ\ TPrPZÇ ßpoj oMxKuo S AxuJoL huèPuJÇ mJXJKu \JKfr ßoiJ S ojPj, FTTgJ~ mMK≠míK•T muP~ FA @WJPfr fJ“kpt KZu KmPvw èÀfôkNetÇ \JjJ pJ~ mñnmPj ßo\r ß\jJPru rJS lroJj @uLr ßjfíPfô ˙JjL~ ßhvPhsJyLPhr xJyJPpq QfKr F aJPVta yfqJr fJKuTJr TgJÇ muJ mJÉuq, ßx fJKuTJ hLWt yS~JrA TgJÇ ßx fJKuTJoJKlT xmJAPT yfqJ TrPf kJrPu y~PfJ KbTA mJÄuJr xoJ\ S xÄÛíKfr mz Kmkpt~ WafÇ KT∂á xo~JnJPm fJ x÷m y~KjÇ mJyJ•PrA ßhUJ ßVPZ, rJS lroJj @uLr ßcÛ TqJPu¥JPr F KmwP~ KTZM o∂mq, pJ x÷Jmq yfqJ kKrT·jJr AKñf ßh~Ç Imvq krmftL xoP~ ßuUJ lroJPjr @®\LmjLPf xmM\ kNmtmñ rPÜ uJu TPr ßhS~Jr IKnPpJV I˝LTJr TrJ y~Ç TgJKar Knjú mqJUqJ yJK\r TrJ y~ SA @®\LmjLPfÇ

xPªy ßjA mMK≠\LmL yfqJr kKrT·jJ ˙JjL~ kJKT˜JKj ßxjJ h¬PrA QfKr yP~KZuÇ fPm fJ mJ˜mJ~Pjr hJK~fô ßhS~J yP~KZu ˙JjL~ mJÄuJPhvKmPrJiL kJKT˜Jjk∫LPhr SkrÇ oNuf fÀePhr F mmtrfJ~ IÄvV´ye TrPf ßhUJ pJ~Ç ßpoj xJÄmJKhT ßYRiMrL oBjM¨Lj, ßp FUj myJu fKm~Pf u¥Pj jJjJ mqmxJ \JÅKTP~ ijL rJ\QjKfT-xJoJK\T mqKÜfô KyPxPm kKrKYKf ßkP~PZ FmÄ fJ ßmv KTZMTJu ßgPTÇ F jqÑJr\jT TotTJP§ xÄKväÓ @PrTKa jJo oSuJjJ @mhMu oJjúJj, pJr ZKm ZJkJ yP~KZu mJyJ•Prr k´go KhPT QhKjT mJÄuJ~ FA @K\tPf: ÈFA jrKkvJYPT iKrP~ Khj'Ç ÈjrKkvJY' oSuJjJ oJjúJj irJS kPzÇ KT∂á hMPmtJiq TJrPe ZJzJ ßkP~ @®PVJkj TPrÇ kPr ßfJ mJÄuJPhPv xJÄmJKhT nMmPj fJr TL vsLmíK≠, FojKT jJjJ mqmxJP~ IPdu IPgtr oJKuTÇ oKπfô fJr TkJPu \MPaKZu FA ˝JiLj mJÄuJPhPv hNKwf rJ\jLKfr aJPjÇ F k´xPñ @PrT IkrJiLr jJo c. lJPfo xJPhTÇ Kfj. hMntJVq mJÄuJPhv S fJr rJ\jLKfr S rJ\QjKfT hvtj S @hvtmJPhr ßp ˝JiLj ßhPv FTJ•Prr 37 kOÔJ~

hJKrhsqoMKÜr xÄV´JPo mJÄuJPhv KhuLk TMoJr @VrS~JuJ ßuUT : kKrYJuT, FlKmKxKx@A, xJiJre xŒJhT, mJÄuJPhv \MP~uJxt xKoKf

@S~JoL uLV xnJPj©L k´iJjoπL ßvU yJKxjJ hPur 20fo xPÿuPjr CPÆJijTJPu ßhvPT hJKrhsqoMÜ TrJr ßrJcoqJk ßWJweJ TPrPZjÇ huL~ ßjfJTotLPhr Kj\ Kj\ FuJTJ~ KVP~ hM˙ S yfhKrhsPhr fJKuTJ QfKrr KjPhtvjJ KhP~ mPuPZj, xrTJr xmJAPT KmjJ k~xJ~ Wr TPr ßhPmÇ fJrJ pJPf nJPuJnJPm \LmjpJkj TrPf kJPr, ßx mqm˙JS TrPmÇ hí|fJr xJPg mPuPZj xKbTnJPm hM˙ S yfhKrhsPhr fJKuTJ QfKr TrPf kJrPu ßhPv ßTJPjJ hKrhs gJTPm jJÇ mJÄuJPhv yPm ãMiJ S hJKrhsqoMÜ ßhvÇ TotPãP© jJrL-kMÀPw ßTJPjJ

Qmwoq gJTPm jJÇ \umJ~Mr Km„k k´nJm ßoJTJPmuJ~ mqm˙J ßj~J yPmÇ vfnJV oJjMw KmhMq“ kJPm, xmJr WPr @PuJ \ôuPmÇ ßhPvr ßpJVJPpJVmqm˙Jr Cjú~j yPmÇ IgtjLKfPT @PrJ VKfvLu TPr k´míK≠ 8 nJPV CjúLf TrJ yPmÇ 2021 xJPur oPiq oiq @P~r ßhv FmÄ 2041 xJPur oPiq Cjúf-xoí≠ ßhv KyPxPm mJÄuJPhvPT VPz ßfJuJr „kT· kMjmqtÜ TPr k´iJjoπL mPuPZj, k´KfKa ßxÖPr ßpj Cjú~j y~ ßx \jq mqJkT TJptâo YJuJPjJ yPòÇ oJAPâJ ßâKcPar kKrmPft oJAPâJ ßxKnÄ TPr hJKrhsq hNr TrJr ßTRvu ßmPZ KjP~PZ fJr xrTJrÇ mJÄuJPhvPT hKãe FKv~Jr vJK∂kNet ßhv KyPxPm k´KfKÔf TPr Èk´JYq-kJÁJPfqr ßxfMmº' KyPxPm VPz ßfJuJr kKrT·jJS \JjJj KfKjÇ k´iJjoπL hJKrhsq oMKÜr ßp jfMj ßrJcoqJk ßWJweJ TPrPZj, fJ FT KhPT ßpoj @vJ\JVJKj~J, ßfoj xrTJr fgJ xrTJKr hu @S~JoL uLPVr \jq FT KmrJa YqJPu†Ç @S~JoL uLPVr Vf xJf mZPr hJKrhsq oMKÜr xÄV´JPo mJÄuJPhv BwteL~ xJluq I\tj TPrPZÇ k∞J ßxfMr IgtJ~j KjP~ ßp KmvõmqJÄPTr xJPg mJÄuJPhPvr mJVpM≠ \Po CPbKZu, ßxA KmvõmqJÄPTr ßk´KxPc≤ mJÄuJPhPvr xJlPuqr nN~xL k´vÄxJA ÊiM TPrjKj, KTnJPm F xJluq IK\tf yPuJ fJ Kj\ ßYJPU ßhUJr \jq mJÄuJPhv xlPrS FPxPZjÇ mJÄuJPhPvr xJluqPT IjqPhr \jq IjMTreL~ mPuS o∂mq TPr F k´~JPx xyPpJKVfJr @võJxS KhP~PZjÇ ßhPvr IgtjLKfPf xMmJfJx mAPZ Vf xJf mZr iPrÇ rJ\QjKfT K˙KfvLufJ IK\tf yS~J~ mJÄuJPhv xŒPTt KmKjP~JVTJrLPhr @˙J mJzPZÇ F ßk´ãJkPa ßhvPT hJKrhsqoMÜ TrJr „kTP·r

mJ˜mJ~j TKbj yPuS Ix÷m KTZM j~Ç fPm FA TKbj TJ\Ka mJ˜mJ~Pj xrTJr xlu yPm KT jJ fJ xrTJKr hPur @∂KrTfJ S xKhòJr Skr IPjTJÄPv KjntrvLuÇ mJÄuJPhv ßp yJPr k´mKí ≠ I\tj TrPZ, mJÄuJPhPvr IgtjLKf ßpnJPm FKVP~PZ, mJÄuJPhv ßpnJPm KmvõoªJ S rJ\QjKfT IK˙rfJ ßoJTJPmuJ TPrPZ, fJr ÆJrJA ßmJ^J pJ~ mJÄuJPhPvr oJjMw IkKrxLo ãofJr IKiTJrLÇ IkKrxLo fJPhr Qipt, xí\jvLufJ FmÄ xÄV´Jo TrJr oPjJmu S ChqoÇ @orJ KmvõJx TKr, mJÄuJPhv FKVP~ pJPmA, ßTC @oJPhr @aTJPf kJrPm jJÇ mJÄuJPhvPT KjP~

@orJ ˝kú ßhKUÇ 2021 xJPur oPiq mJÄuJPhv FTKa oiqo @P~r ßhPv kKref yPmÇ x•r hvPTr ÈwzpπoNuT' fuJKmyLj ^MKz, jæA hvPTr fMujJoNuT IPYjJ mJÄuJPhv FUj IgtjLKfPf ˝Jmu’L yPòÇ Cjú~j KjP~ nJmjJKY∂J TrJ oJjMPwr TkJPu nJÅ\ ßlPu rJ\QjKfT IK˙rfJr oPiqS ßhv @\ k´J~ oiqo @P~r ßhPvr TJfJPrÇ x÷JmjJr KhVP∂ kfkf TPr CzPZ kfJTJÇ \JfL~ S @∂\tJKfT \Kñ-xπJx\KaufJr oPiqA kJP pJPò ßhPvr KY©Ç ßTJPjJ YâJ∂A gJoJPf kJrPZ jJ Cjú~jrgÇ ßhPvr Cjú~j k´T· FPTr kr FT ßkUo ßoPu hJÅKzP~ pJPòÇ


oMÜKY∂J 35

SURMA m 16 - 22 December 2016

xÄÛíKf ±ÄPxr jLujTvJ y~ FTJ•Pr cJ. Fo F yJxJj ßuUT : @øJ~T, S~Jr âJAox lqJÖ lJAK¥Ä TKoKa

mMK≠\LmL yfqJ KjP~ @oJPhr oPiq KTZM nMu ßmJ^JmMK^ rP~PZÇ IPjPT oPj TPrj, mMK≠\LmL yfqJ ÊiM KcPx’r oJPxA yP~PZ mJ @umhr mJKyjLA yfqJ TPrPZÇ @xPu Kmw~Ka ßfoj j~Ç 1971 xJPur 25 oJYt ßp VeyfqJr xNYjJ TPrKZu kJKT˜JKj mJKyjL∏FrA IÄv KZu mMK≠\LmL yfqJÇ kJKT˜Jj xíKÓr kr ßgPTA F IûPu @PªJuj hJjJ mJÅiPf ÊÀ TPrÇ 1952 xJPur nJwJ @PªJuj, mJwK¢r @A~MmKmPrJiL @PªJuj FmÄ Djx•Prr Ve-@PªJujÇ Djx•Prr Ve-@PªJuPjr lPu @A~Mm UJjPT xKrP~ pUj A~JKy~J UJj ãofJ ßjj fUj KfKj KjmtJYPjr ßWJweJ ßhjÇ KT∂á FA KjmtJYj KZu ÊiMA FTKa mKyrJmre FmÄ FUJjTJr VeP\J~JrPT jÓ TrJr FTKa ßTRvuÇ TJre kKÁo kJKT˜JKj vJxTrJ jJjJ ßVJP~ªJ KrPkJat FmÄ FUJjTJr oJjMPwr ˝JiLjfJr ¸íyJ ßhPU mM^Pf ßkPrKZPuj ßp kNmt kJKT˜Jj @uJhJ yP~ pJPmÇ fJA kKÁo kJKT˜JKjrJ jJjJ ZT TrKZuÇ k´gof, fJrJ xoxqJaJPT rJ\QjKfTnJPm xoJiJPjr KY∂J

TPrKZuÇ F \jq fJrJ huèPuJPT KmnJ\Pjr KY∂J TPrÇ fJPhr IjMVfPhr KhP~ kJKT˜JjKmPrJiLPhr FTKa fJKuTJ k´e~Pjr ßYÓJ TPrÇ ßxA fJKuTJ~ 1952 xJPur nJwJ @PªJuPj pJÅrJ IÄv ßjj f Å JPhr ßgPT ÊÀ TPr KmKnjú xo~ pJÅrJ ˝JiLj mJÄuJPhPvr kPã KZPuj fJÅPhr KYK¤f TPrÇ 1971 xJPur 26 oJYt pUj kJKT˜JKj ßxjJmJKyjL @âoe TPr fUj fJPhr Skr KjPhtv KZu ˙JjL~ ßjfJ, mMK≠\LmL, KvãTPhr fJKuTJ fJPhr TJPZ ßk´re TrJrÇ FA ßk´ãJkPa 25 oJPYtr rJPf VeyfqJr FTKa IÄv KZu mMK≠\LmLPhr yfqJÇ FTaJ ChJyre KhPu Kmw~Ka kKrÏJr yPmÇ 32 kJ†Jm ßrK\Po≤ mJKyjLr k´iJj KZPuj ßulPajqJ≤ TPjtu fJ\Ç FA fJ\ 24 oJYt kpt∂ Y¢V´JPo KZPujÇ Y¢V´JPo KfKj Aˆ ßmñu ßrK\Po≤ ßx≤JPr ßpxm mJXJKu ßxjJ IKlxJr KZPuj fJÅPhr 25 oJYt rJPfA yfqJ TPrjÇ KfKj mJ fJÅr KjPhtPv ßx rJPf k´J~ 800 mJXJKu ßxjJ xhxqPT yfqJ TrJ y~Ç Frkr ßx rJPfA KfKj YPu @Pxj dJTJ~Ç dJTJ~ FPx rJ\JrmJV kMKuv uJAjPx @âoe YJuJjÇ 26 oJYt ßnJPr KfKj \VjúJg yPu @PxjÇ \VjúJg yPu KfKj mqKÜVfnJPm KjPhtvjJ ßhj ßTJj ßTJj KvãTPT yfqJ TrJ yPmÇ ßxA vyLh KvãTPhr FT\j KZPuj IiqJkT c. ßVJKmªYªs ßhmÇ pJÅPT @Ko FmÄ @oJr nJA vyLh ßulPajqJ≤ ßxKuo, @orJ 27 fJKrPU C≠Jr TrJr ßYÓJ TKrÇ WajJKa @Ko Ifq∂ nJPuJnJPm \JKj, TJre c. ßVJKmªYªs ßhPmr kJKuf TjqJ KZPuj @oJr UJuJÇ KfKj FmÄ krmftL xoP~ @PrJ TP~T\Pjr xJãq ßgPT @orJ \JjPf kJKr, FA yfqJTJ§èPuJ ßTJPjJnJPmA fJ“ãKeT KZu jJÇ FèPuJ xmA ÈPnKr oJY aJPVta KTKuÄ'Ç jJjJ xJãq FmÄ kPr @PrJ fgq ßWÅPa ßhUJ pJ~, Fxm yfqJTJP§ ßjfífô KhP~PZj ßulPajqJ≤ TPjtu fJ\Ç @r fJ\PT KpKj Skr ßgPT kKrYJujJ TPrKZPuj KfKj yPuj KmsPVKc~Jr \JyJj ß\c @rmJrÇ FA @rmJr 25 oJYt IkJPrvj xJYtuJAPar ßjfífô KhP~KZPujÇ xJKmtT yfqJTJP§r Kmw~Ka ßhUKZPuj ß\jJPru UJKho ßyJPxj rJ\JÇ

mMK≠\LmL yfqJTJP§r oJˆJroJA¥ KZPuj ß\jJPru rJS lroJj @uLÇ Vnjtr yJCPx fJÅr FTKa cJP~Kr kJS~J KVP~KZuÇ ßxA cJP~Krr oPiq KmKnjú IiqJkPTr jJo FmÄ jJPor kJPv KY¤ ßhS~J KZuÇ ßxUJPj IiqJkT ZJzJS KTZM xJÄmJKhT, KYKT“xT KZPujÇ FKa xm xPªPyr DP±t ßp mMK≠\LmL yfqJr kKrT·jJ KZu ß\jJPru rJS lroJj @uLrÇ @r rJS lroJj @uL Fxm TPrPZj @PrJ xMKkKr~r ToJP¥r KjPhtPvÇ mMK≠\LmL yfqJTJ§ k´go KhPT kJKT˜JKj ßxjJ IKlxJrrJ TJptTr TPrjÇ kPr fJÅrJ FTKa ÈKTKuÄ ßÛJ~Jc' TPrj, ßxA KTKuÄ ßÛJ~JPc TJ\ TPrPZ @umhr mJKyjLÇ KT∂á @orJ iJreJ TPrKZ, mMK≠\LmL KyPxPm pJÅPhr fJKuTJnMÜ TrJ yP~KZu fJÅrJ oNuf mJo WrJjJr FmÄ fJÅrJ ßhvPT xoí≠ TrPf ßYP~KZPujÇ fJÅr xPñ KZPuj rJS lroJj @uLÇ ÊiM dJTJ~ j~, xJrJ ßhPvA Foj aJPVta KTKuÄ yP~PZÇ mMK≠\LmL yfqJTJP§r oJˆJroJA¥ KZPuj ß\jJPru rJS lroJj @uLÇ Vnjtr yJCPx fJÅr FTKa cJP~Kr kJS~J KVP~KZuÇ ßxA cJP~Krr oPiq KmKnjú IiqJkPTr jJo FmÄ jJPor kJPv KY¤ ßhS~J KZuÇ ßxUJPj IiqJkT ZJzJS KTZM xJÄmJKhT, KYKT“xT KZPujÇ FKa xm xPªPyr DP±t ßp mMK≠\LmL yfqJr kKrT·jJ KZu ß\jJPru rJS lroJj @uLrÇ @r rJS lroJj @uL Fxm TPrPZj @PrJ xMKkKr~r ToJP¥r KjPhtPvÇ mMK≠\LmL yfqJTJ§ k´go KhPT kJKT˜JKj ßxjJ IKlxJrrJ TJptTr TPrjÇ kPr fJÅrJ FTKa ÈKTKuÄ ßÛJ~Jc' TPrj, ßxA KTKuÄ ßÛJ~JPc TJ\ TPrPZ @umhr mJKyjLÇ KT∂á @orJ iJreJ TPrKZ, mMK≠\LmL KyPxPm pJÅPhr fJKuTJnMÜ TrJ yP~KZu fJÅrJ oNuf mJo WrJjJr FmÄ fJÅrJ ßhvPT xoí≠ TrPf ßYP~KZPujÇ F ZJzJ pJÅrJ FA ßhvPT @PoKrTJKmPrJiL uKmr KhPT KjPf kJPrj fJÅPhrA KmPvw TPr aJPVta TrJ yP~PZÇ F ßãP© @PoKrTJr

ßVJP~ªJ mJKyjLr xyPpJKVfJ KZuÇ ßx xŒPTt pPgÓ fgq-CkJ• @oJr TJPZ @PZÇ FUJPj xrJxKr hM\j TJ\ TPrPZj, fJÅPhr FT\Pjr jJo @oJr FA oMyNPft oPj kzPZÇ KfKj FTJ•Prr \Mj-\MuJAP~r KhPT kNmt kJKT˜JPj FPxKZPuj, fJÅr jJo Ko. cMAkÇ mMK≠\LmL yfqJr ßvw xo~aJ ÊÀ y~ jPn’r oJPx hM\j cJÜJrPT yfqJr oiq KhP~Ç fJÅrJ yPuj cJ. @\yJr S cJ. ÉoJ~MjÇ FA yfqJTJP§r ßjfífô ßhj \JoJ~JPf AxuJoLr FT\j cJÜJr, KpKj mhr mJKyjLr xhxq KZPujÇ 13 S 14 KcPx’r KZu ßvw aJPVtaÇ F hMA Khj ßp yfqJTJ§èPuJ yP~KZu ßxA vyLhPhr rJP~rmJ\Jr miqnNKo, KorkMPrr @omJVJj, mJXuJ TPu\, KorkMr 6 j’r, \uäJhUJjJxy k´J~ 20Ka miqnNKoPf yfqJ TrJ y~Ç mMK≠\LmLPhr yfqJr @PrTKa CP¨vq KZu ßoRumJhL vKÜPT KmTKvf TrJÇ ßp IxJŒ´hJK~T ßYfjJ KjP~ @oJPhr KmTJv yP~KZu @\ pUj fJ jJjJ IkPYÓJ~ @aPT ßVPZ fUj oPj y~ mMK≠\LmL yfqJr kKrT·jJaJ xlu yP~PZÇ

mJÄuJPhvPT ßoiJvNjq TrJA KZu uãq cJ. xJrS~Jr @uL ßuUT : asJKˆ, oMKÜpM≠ \JhMWr

oMKÜpMP≠r xo~ 30 uJU oJjMw kJKT˜JPjr xJoKrT mJKyjL S fJPhr xyPpJVL iotKnK•T hPur xhxqPhr VeyfqJr KvTJr y~Ç FA vyLhPhr mqJkTfo IÄv KZu Kjr˘ xJiJre \jVe, mJXJKu ßxjJ-AKk@rkMKuv xhxq, k´JgKoT kptJP~ vreJgtL KvÊ S jJrL FmÄ Ixo xJyxL oMKÜPpJ≠JÇ 9 oJPx xJrJ ßhPv xÄWKaf FA VeyfqJ~ KjyfPhr I∂ntMÜ KZu KmKnjú ßkvJr mMK≠\LmLrJÇ xm yfqJTJ§A xoJj èÀfômy FmÄ ˝\jyJrJ xmJr ßmhjJ ßhvmJxLPT xonJPm myj TrPf yPmÇ fJA k´KfmZr, KmPvw TPr oJYt S KcPx’Pr @orJ xm vyLPhr @®hJPjr k´Kf xÿJj \JjJAÇ fPm @orJ Km\P~r @V oMyNPft vjJÜ TPr KmKvÓ xJÄmJKhT, cJÜJr, KvãT S IjqJjq mMK≠\LmLr ˛rPe 14 KcPx’r @uJhJnJPm vyLh mMK≠\LmL Khmx kJuj TKrÇ Fr fJ“kpt xoqT CkuK…r \jq kJKT˜Jj

jJoT rJPÓsr nJmJhvt FmÄ FTJ•Pr VeyfqJr ßãP© kJKT˜JKj mJKyjL S iotJvs~L ßjfíPfôr rejLKfr KmwP~ @PuJTkJf TrJ k´P~J\jÇ Fr lPu mMK≠\LmL Khmx kJuPjr mftoJj k´JxKñTfJS KmPmYjJ TrJ x÷m yPmÇ xm ßhPv jJjJ iot S \JKfx•Jr oJjMw mxmJx TPr, FojKT nJrfmPwtr oPfJ mÉ\JKfT rJÓsS rP~PZÇ KT∂á 1947 xJPu yJ\Jr oJAu hNrPfô Knjú nJwJ S xÄÛíKfr oMxKuo xÄUqJVKrÔ Iûu KjP~ ÈoMxuoJjPhr ˝JiLj @mJxnNKo'r IQmùJKjT KÆ\JKffP•ôr nJmJhPvt kJKT˜Jj rJÓs VKbf y~Ç Cn~ ßhPv xJŒ´shJK~T hJñJr kanNKoPf xíÓ kNmt kJKT˜JPjr \jxÄUqJr 37 vfJÄv KZu KyªM iotJmu’LÇ x÷mf F VrKouKa CkuK… TPr rJPÓsr k´KfÔJfJ ßoJyJÿh @uL K\júJy \jìuPVúA ßWJweJ TPrj ßp @\ ßgPT @orJ oMxuoJj mJ KyªM jA, @orJ xmJA kJKT˜JKjÇ F iJreJPT y~PfJ ˝J~•vJKxf VefJKπT ßlcJPru TJbJPoJr oPiq KTZMTJu KaKTP~ rJUJ x÷m yPf kJrfÇ ßx kg kJKT˜JPjr vJxTPVJÔL V´ye TPrKjÇ GKfyJKxT IiqJkT xJuJyCK¨j @yPoPhr nJwJ~∏@iMKjT rJÓsoJ©A iotKjrPkã rJÓs FmÄ iotKnK•T rJPÓs Vefπ gJPT jJÇ kJKT˜JPjr vJxTPVJÔL FA ÃJ∂ kg Imu’j TPr \JKfVf Qmwoq m\J~ rJUJr \jq k´JgKoTnJPm wzpPπr rJ\jLKf FmÄ kKrPvPw VefπPT KjmtJKxf TPr xJoKrT vJxPjr @vs~ V´ye TPrÇ fJA kJKT˜JPjr nJmJhvt rãJr \jq fJrJ k´go @WJf yJPj nJwJ S xÄÛíKfr SkrÇ Fr lPu kJKT˜Jj k´KfÔJr xogtT oMÜKY∂Jr ZJ©PjfJ, rJ\jLKfKmh S mMK≠\LmLPhr hs∆f ßoJyoMKÜ WaPf gJPT, pJ @orJ uã TKr c. oMyÿh vyLhMuäJy&, xMKl~J TJoJu KTÄmJ ßvU oMK\mMr ryoJPjr KY∂JiJrJ S TJptâPoÇ c. oMyÿh vyLhMuJä y& 1949 xJPuA KjmPº \JjJPuj ∏@orJ oMxuoJj KTÄmJ KyªM ßxKa ßpoj xfq, fJr ßYP~ mz xfq

@orJ mJXJKuÇ FT mZPrr oPiq xNKYf yPuJ nJwJ @PªJujÇ @oJPhr iot kKrY~ S \JKf kKrYP~r oPiq TK·f ƪô @KmÏJr TrJr kJKT˜JKj vJxTmPVtr xm IkPYÓJ mqgt yPuJÇ FTJ•r ImKi kJKT˜JPjr nJmJhvt k´fqJUqJj TPr VPz Cbu VefJKπT S \JfL~fJmJhL YKrP©r rJ\jLKfKmh FmÄ ZJ©Phr @PªJujÇ 1966 xJPu mñmºMr Z~ hlJr @PªJuj FA \JfL~ @TJãJPT iJre TPr Ve@PªJujPT ßmVmJj TPr, @r fJr xPñ pMÜ y~ ZJ©xoJP\r 11 hlJ @PªJuj, Djx•Pr Ve@PªJuPjr \jì ßh~Ç kJvJkJKv xoJ∂rJunJPm YPu xJÄÛíKfT ˝JKiTJPrr TJptâo, @r fJr IV´PxjJKj oMÜKY∂Jr mMK≠\LmLrJÇ fJÅrJ k´J~ KvãJèÀr oPfJ kJKT˜JPjr iotKnK•T nJmJhPvtr oNPu TMbJrJWJf TPr YPujÇ FTJ•Prr 25 oJYt VeyfqJ ÊÀ yS~Jr kr mJÄuJPhPvr FA

rJ\QjKfT, IgtQjKfT, xJÄÛíKfT S xJoJK\T @PªJuj xv˘ oMKÜpMP≠r \jì ßh~Ç xoV´ kJKT˜Jj @oPu kJKT˜JPjr vJxTrJ fJPhr kNmtJûPur FA xÄV´Jo nJrf S KyªM iotJmu’LPhr k´YJreJr lxu mPu @UqJK~f TPr FmÄ FA KY∂JiJrJ~ ßoJym≠ yP~ kJKT˜JPjr ßxjJmJKyjLr VeyfqJr KmPvw uãqm˜MPf kKref y~ ZJ©, KmvõKmhqJu~ ßTJ~JatJPrr KvãT S KyªM IiMqKwf FuJTJ; pJ pM≠JkrJPir KmYJPrr IKnPpJVjJoJ~ ¸Ó yP~PZÇ KmPhKv xJÄmJKhTPhr nJwq IjMpJ~L kJKT˜JPjr ßxjJmJKyjL KjKmtYJPr VeyfqJ YJKuP~PZ, IjqKhPT ßhvL~ iotJvs~L @hKvtT hPur ßjfJTotLrJ ˝JiLjfJr xkPãr vKÜ S mMK≠\LmLPhr vjJÜ TPr yfqJ TPrÇ fJrA xmtPvw Kjhvtj krJ\~ KjKÁf ß\Pj mJÄuJPhvPT ßoiJvNjq TrJr \jq 13 S 14 47 kOÔJ~


36 oMÜKY∂J

16 - 22 December 2016 m SURMA

x÷JmjJr fJÀeq: ±Äx TrPZ kPjtJ Fo Fj TKro ßuUT: KvãJgtL, lKuf VKef KmnJV, ßjJ~JUJuL KmùJj S k´pMKÜ KmvõKmhqJu~

fJÀeqÇ FTKa v» j~ ÊiMÇ FKa FTKa ßYfjJ S ßk´reJÇ FKa FTKa @PuJzj S @PªJujÇ FKa FTKa vKÜ S oMKÜÇ @oJPhr \JfL~ TKm TJ\L j\Àu FPT ßTJPjJ m~Pxr ßl∑Po mJÅiPf rJK\ j~, KT∂á xMTJ∂ ßmÅPiPZj @bJPrJ~Ç fJÀeq KjP~ KmvõPjfJPhr IyÄTJrS To KZu jJÇ APªJPjKv~Jr k´go ßk´KxPc≤ xMTet mPuKZPuj, Í@oJPT hv\j pMmT hJS, fJyPu @Ko xJrJKmvõPT ßfJukJz TPr ßhm"Ç @iMKjT oJuP~Kv~J VzJr TJKrVr oJyJKgr mPuKZPuj, Í@oJPT hv\j pMmT ßh~J yPu, oJu~LPhr xJPg KjP~ @Ko Kmvõ \~ TPr ßlum"Ç @mJr IPjPT mPuPZj ÍFxo~ nJXJ-VzJr, Fxo~ pMP≠ pJmJr"Ç ßhPvr AKfyJPxr KhPT fJTJPu ßhUJ pJ~, '52'r nJwJ @PªJuj, '62'r KvãJ @PªJuj S '71'r ˝JiLjfJr @PªJuj xmA fÀePhr I\tjÇ FA fÀPer xÄUqJ yJKrP~ pJ~Kj mrÄ Khj Khj @PrJ ßmVmJj yPò @oJPhr ßhPvÇ \JKfxÄW

Cjú~j TotxNKYr (ACFjKcKk) FvL~ k´vJ∂ oyJxJVrL~ IûPur 45Ka ßhv xŒPTt k´TJKvfmq oJjm Cjú~j k´KfPmhPj mJÄuJPhvPT fÀePhr ßhv KyPxPm KYK¤f TrJ yP~PZÇ k´KfPmhPjr fgqJjMpJ~L, mJÄuJPhPvr 49 vfJÄv oJjMPwr m~x 24 mZr KTÄmJ fJr KjPYÇ ßhPvr Totão oJjMPwr xÄUqJ 10 ßTJKa 56 uJU pJ ßoJa \jxÄUqJr 66 vfJÄvÇ \jxÄUqJfJK•ôT FA Im˙Jj mJÄuJPhvPT IgtQjKfT Cjú~Pjr ßãP© xMmet xMPpJV FPj KhP~PZÇ ACFjKcKk muPZ, F xMPpJV TJP\ uJVJPf yPu @PrJ ßmKv TJP\r xMPpJV xíKÓ TrPf yPm, vsovKÜPf jJrLr IÄvV´ye mJzJPf yPmÇ @r KmKjP~JV mJzJPf yPm C“kJhjvLu UJPfÇ @VJoL 15 mZPr IgtJ“ 2030 xJu jJVJh Totão \jxÄUqJ ßmPz hJÅzJPm 12 ßTJKa 98 uJPU, pJ yPm ßoJa \jxÄUqJr 70 vfJÄvÇ ßhPv m~Û mJ 60 mZPrr ßmKv m~xL oJjMw 7 vfJÄvÇ 2030 S 2050 xJPu fJ ßmPz hJÅzJPm pgJâPo 12 S 22 vfJÄPvÇ Cjú~j KmPvwù FmÄ IgtjLKfKmhPhr oPf YLj, \JkJj S hKãe ßTJKr~J IgtQjKfT ßãP© BwteL~ xJluq I\tj TPrPZ fÀe \jPVJÔLPT pgJpgnJPm TJP\ uJKVP~Ç mJÄuJPhv xlu yPm KT jJ fJ Kjntr TrPZ xíÓ xMPpJV TfaJ TJP\ uJVJPjJ pJPm fJr SkrÇ @oJPhr xrTJrS ßYÓJ TrPZ FA \jxÄUqJPT \jvKÜPf „kJ∂Krf TrPfÇ @r Fr \jq ßmPZ KjP~PZ fgq k´pMKÜPTÇ KjruxnJPm TJ\ TPr pJPò xÄKväÓ TftíkãÇ KT∂á \KñmJh, oJhT S kPjtJxy KTZM IÊn vKÜ Fr \jq mJiJ yP~ hJÅKzP~PZÇ FTxo~ oJhT IkvKÜèPuJPf xmJr CkPr gJTPuS FUj TqJ¿JPrr @TJr KjP~PZ kPjtJV´JKlÇ FTKhPT ACKaCPm KTZM IKcS S KnKcS YqJPju F TJ\ TPr pJPò hJkPar xJPgÇ ßlxmMPT KTZM @AKc, V´∆k S ßlA\ TJ\ TPr pJPò oyJoJrL @TJPrÇ IkrKhPT, IjuJAj KjC\PkJatJuèPuJ

kPjtJV´JKl mPºr \jq xrTJr TPrPZ TPbJr @AjÇ kPjtJV´JKl @APj kPjtJV´JKl QfKr, Kmfre, KmKâ FmÄ mqmyJPrr @uJhJ @uJhJ vJK˜r KmiJj rP~PZÇ xmtKjoú vJK˜ hMA mZr FmÄ xPmtJó xJf mZPrr TJrJh§ S Fr xPñ @KgtT \KroJjJr KmiJjS @PZÇ Fr xPñ kPjtJV´JKl C“kJhPjr xr†Jo, k´YJr xr†Jo mJ oJiqo \» TrJr KmiJjS @PZÇ KmKa@rKxr fgq IjMpJ~L, ßhPv A≤JrPja mqmyJrTJrLr xÄUqJ KZu Z~ ßTJKa 22 uJPUrS ßmKvÇ Fr oPiq kJÅY ßTJKa 83 uJPUr ßmKv ßoJmJAu ßlJj ßgPT A≤JrPja mqmyJr TrJ y~ Fr oPiq fÀePhr xÄUqJA ßmKvÇ FKjP~ ÊiM xrTJKr @APjr k´Kf fJKTP~ jJ ßgPT @oJPhr IKnnJmTPhrPT yPf yPm @PrJ xPYfj S @∂KrTÇ KjP~ ßTJPjJ Kj~o jJ gJTJ~, ßhPvr @jJPY-TJjJPY \jì KjP~PZ yJ\Jr yJ\Jr KjC\ ßkJatJuÇ IPjT KjC\ ßkJatJu FA hMmtufJr xMPpJV KjP~ KjCP\r lJÅPT-lJÅPT k´YJr TrPZ IPjT kPjtJ, KjP\r SP~m xJAPar KnK\ar mJzJPfÇ lPu, @oJPhrPT ßhUPf y~, Í7o ßvsKer ZJ© ÆJrJ KvÊ iKwtf" kK©TJr KvPrJjJPoÇ FnJPm ßhPv ßmPz pJPò iwte S krKT~Jr @TJrÇ jÓ yPò pMmxoJ\Ç ßnPX pJPò IPjT kKrmJrÇ ßy~ yPò xJoJK\TnJPm, ßnPX kzPZ oJjKxTnJPmÇ IPjPT ßmPZ KjPò @®yfqJPTÇ kPjtJV´JKl mPºr \jq xrTJr TPrPZ TPbJr @AjÇ kPjtJV´JKl @APj kPjtJV´JKl QfKr, Kmfre, KmKâ FmÄ mqmyJPrr @uJhJ @uJhJ vJK˜r KmiJj rP~PZÇ xmtKjoú vJK˜ hMA mZr FmÄ xPmtJó xJf mZPrr TJrJh§ S Fr xPñ @KgtT \KroJjJr KmiJjS @PZÇ Fr xPñ kPjtJV´JKl C“kJhPjr xr†Jo, k´YJr

xr†Jo mJ oJiqo \» TrJr KmiJjS @PZÇ KmKa@rKxr fgq IjMpJ~L, ßhPv A≤JrPja mqmyJrTJrLr xÄUqJ KZu Z~ ßTJKa 22 uJPUrS ßmKvÇ Fr oPiq kJÅY ßTJKa 83 uJPUr ßmKv ßoJmJAu ßlJj ßgPT A≤JrPja mqmyJr TrJ y~ Fr oPiq fÀePhr xÄUqJA ßmKvÇ FKjP~ ÊiM xrTJKr @APjr k´Kf fJKTP~ jJ ßgPT @oJPhr IKnnJmTPhrPT yPf yPm @PrJ xPYfj S @∂KrTÇ IpgJ x∂JjPhr ˛Jat ßlJj ßh~J mº TrPf yPmÇ TzJ j\r rJUPf yPm fJPhr VKfKmKiÇ FjK\SrJ TJ\ TrPf yPm Fr KmÀP≠ mqJkTnJPm xfTtfJr xJPgÇ @r xrTJrPT yPf yPm @PrJ TPbJr S @∂KrTÇ mº S Kj~πe TrPf yPm IÊn vKÜPT yJct uJAPj S IjuJAPjÇ fJyPu @orJ kJrm @oJPhr fÀePhr TJP\ uJVJPf S fJPhr KjP~ Vmt TrPfÇ @r @orJS kJrm KmPvõr hrmJPr oJgJ CÅYM TPr hJÅzJPfÇ

ßrJKyñJrJ @rJTJjPTA @kj TPr KjP~KZu c. ßoJ. \JyJñLr @uo ßuUT: ßrJKyñJ TqJPŒr xJPmT k´vJxKjT TotTftJ

Vf 9 IPÖJmr Ko~JjoJPrr KfjKa xLoJ∂ ßkJPˆ ÈKmKòjúfJmJhLPhr' yJouJ~ j~ xLoJ∂ kMKuv Kjyf yS~Jr kr ßgPTA rJUJAj rJP\qr ßrJKyñJ IiMqKwf ß\uJèPuJPf ÊÀ y~ ßxjJ IKnpJjÇ FA IKnpJPj iwte, Wr-mJKz \ôJKuP~ ßhS~J FmÄ ßmxJoKrTPhr yfqJxy Foj ßTJPjJ oJjKmT Kmkpt~ ßjA pJ ßxUJPj k´KfKj~f WaPZ jJÇ KjkLzj ßgPT mJÅYPf yJ\Jr yJ\Jr ßrJKyñJ xLoJ∂ ßkKrP~ mJÄuJPhPv dMPTPZ mJ ßdJTJr ßYÓJ TrPZÇ \JKfxÄPWr iJreJ, Vf FT oJPx 10 yJ\JPrr ßmKv ßrJKyñJ oMxuoJj mJÄuJPhPv FPx @vs~ KjP~PZÇ F kKrK˙Kf ßrJKyñJPhr \jq jfMj ßTJPjJ Kmw~ j~Ç FA jífJK•ôT ßVJÔLPT KmjJPvr \jq 1948 xJu ßgPT F kpt∂ TokPã 25 mJr IKnpJj YJuJPjJ yP~PZÇ ß\jJPru ßj CAj ßgPT ÊÀ TPr @\ kpt∂ xTu Ko~JjoJr xrTJrA ßrJKyñJPhr oJjmJKiTJr u–Wj TPr fJPhr KmjJPv o•Ç ßrJKyñJPhr ßãP© @∂\tJKfT oJjmJKiTJr xjPhr ßTJPjJ KTZMA oJjJ y~KjÇ lPu hLWtKhj iPrA @rTJPjr mxmJxrf uJU uJU ßrJKyñJ Yro @fPïA \Lmj TJaJPòÇ mJÄuJPhv ßgPT jJl jhL

ßkPrJPuA Ko~JjoJrÇ ßaTjJl ßgPT ßjRTJ KjPu SkJPrA oÄcMÇ @rJTJj rJP\qr C•Pr FA oÄcM IûPuA mJx ßrJKyñJPhrÇ jJjJ TJrPeA GKfyJKxT k´P~J\Pj @rJTJPj oMxKuo mxKf VPz CPbKZu Ç IfLf AKfyJPx fJTJPu ßhUPf kJA oiqpMPVS ˝JiLj @rJTJj KZu FT xoí≠ ßhvÇ @r k´JYLj @rJTJPj KZu jJjJj jífJK•ôT ßVJÔLr mxmJxÇ oiqpMPVS KZu rJ\Jr vJxj, fmMS xoTJPu FUJPj kíKgmLr IjqJjq IûPur oPfJ \JKfVf hJñJ @r TuykNet KZu mPu AKfyJx mPu jJÇ myN hNr ßhv ßgPT @Vf FA xm oJjMw ßTmu nJVqJPjõwPe FPxKZu fJ j~, mrÄ ßvRpt-mLpt KjP~ FPxPZ, ˝ ˝ \JKfr Cjúf xJoKrT TuJ-PTRvu KjP~ FPx @rJTJjPT Ijq \JKfr @âoe ßgPT KjP\r k´Je mJK\ ßrPU rãJ TrJr \jq uPzPZÇ m˜Mf fJrJ @rJTJPj FPx F ßhvaJPTA @kj TPrKZu∏ jJjJ \JKfr oJjMw nJrfmwtPT ßpnJPm @kj TPrPZÇ FUJjTJr IKnmJxLrJ ˝PhPv KlPr jJ KVP~ rJ\Jr AòJ~ @rJTJKj roeL KmP~ TPr FUJjTJr oJjMw yP~ ßVuÇ ÊiM @kj TPr ßrPU Khu xÄÛíKf @r iot, KmPvw TPr AxuJo iotÇ xŒ´Kf AxuJo iotJmu’L ßrJKyñJPhr \jq AxuJoA TJu yP~ hJÅzJuÇ FUj IfqJYJrLrJ iotPTA dJu KyPxPm mqmyJr TrJr ßYÓJ YJuJPòÇ fJZJzJ AxuJo ßfJ ßTJPjJ kÁJ“kh iot j~ ßp fJ fqJV TrPf yPmÇ mrÄ @rJTJPjr IPjT rJ\jqA AxuJo iot kZª TrPfjÇ fJPhr oMxKuo CkJKi V´ye ZJzJS oMxKuo rLKfPf oMhsJ Iïj ßx xJãq ßh~Ç xm KTZM mJh KhP~ Ko~JjoJPrr rJUJAj mJ @rJTJj rJP\qr ßrJKyñJrJ FUj ßhvyLj oJjMwÇ Ko~JjoJPr mÄv krŒrJ~ mJx TPrS ßhvKar 11 uJPUr oPfJ ßrJKyñJr IKiTJÄvA Ko~JjoJPrr jJVKrT j~Ç fJzJ ßUP~ @vs~ KjPò mJ ßjS~Jr ßYÓJ TrPZ mJÄuJPhPv, YLj, APªJPjKv~J, oJuP~Kv~J, gJAuqJP¥ mJ nJrPfÇ @vs~ ßjS~J ßrJKyñJrJ ßxxm ßhPvrS jJVKrT jjÇ xm ßhPvA fJrJ vreJgtLÇ IjJTJKãf vreJgtLÇ PrJKyñJPhr KjP~ KTZM KnK•yLj k´YJreJ YuPZÇ FT kã muPZ Ko~JjoJPr oMxKuoPhr ßoPr T~uJ

mJKjP~ ßlPuPZÇ Ikrkã muPZ ßrJKyñJrJ xTPuA K\yJKh, SPhr xogtj TrJ pJPm jJÇ h~J TPr ßrJKyñJ xÄTaPT ßTJPjJ AxuJKo @PªJuPjr xPñ ßouJPjJr ßYÓJ TrPmj jJÇ fJyPu FA IxyJ~ \jPVJÔLKa xJrJ hMKj~Jr oJjMPwr xyoKotfJ yJrJPmÇ FA hMKmtwy kKrK˙KfPf \JKj jJ TL TrPZj ÈvJK∂r hNf' IÄ xJj xM KYÇ @orJ ßhUPf kJKò Ko~JjoJr ßxjJPhr mmtrfJ~ KfKj ßoJPaS KmYKuf jjÇ CPJ

KfKj kKrK˙Kf È˝JnJKmT' @PZ mPu mÜmq KhPòjÇ @∂\tJKfT oyPur ÈPjKfmJYT híKÓnKñ' FA hMA xŒ´hJP~r oPiq KmnKÜ mJKzP~ KhPò mPu IKnPpJV TrPZjÇ @xPu ãofJ iPr rJUJr \jq vJK∂r hNf yP~S YNzJ∂nJPm IvJK∂PTA xogtj TPr pJPòjÇ KpKj oJjmJKiTJPrr \jq xJrJ\Lmj uzJA TPr ßVPZj, Kj\ nNKoPf oJjmJKiTJr u–Wj KfKj TLnJPm ßoPj KjPòjÇ


SURMA m 16 - 22 December 2016

14 KcPx’r asqJP\Kc: vyLh mMK≠\LmL Khmx mhÀ¨Lj Cor ßuUT: xnJkKf, \JfL~ oMKÜ TJCK¿u

VeyfqJr xo~ @uJhJ TPr mMK≠\LmL yfqJr TgJ 1971 xJPur 14 KcPx’Prr mMK≠\LmL yfqJr @PV ßTJgJS ßvJjJ pJ~KjÇ mÉ ßhPv KmKnjú xoP~ VeyfqJ yPuS FnJPm mMK≠\LmL mJZJA TPr yfqJTJ§ TrJr KY∂J kJKT˜JKjPhr oJgJPfA FPxKZuÇ fJrJ F TJ\ TPrKZu oKr~J yP~Ç krJ\~ KjKÁf ß\Pj F ßhv ßZPz pJS~Jr @PV ßvw ãKf KyPxPm F TJ\ TPr mJÄuJPhvPT mMK≠\LmLyLj TrJr FA ßYÓJr oPiq ÊiM mmtrfJA j~, @yJÿKTrS pPgÓ kKrY~ KZuÇ TJre, FnJPm TP~T\jPT yfqJ TPr FTKa ßhvPT mMK≠\LmLyLj TrJ pJ~ jJÇ mJÄuJPhPvS ßxaJ y~KjÇ pJPhrPT 14 KcPx’r xJoKrT xrTJPrr bqJXJPz mhr mJKyjLr ßuJPTrJ Ikyre TPr KjP~ KVP~ KjÔMrnJPm yfqJ TPrKZu, fJPhr oPiq KZPuj oMjLr ßYRiMrL, vyLhMuäJ TJ~xJr, cJÜJr oMft\J, cJÜJr rJæL, IiqJkT xP∂Jw n¢JYJpt, ßoJlJöu yJ~hJr ßYRiMrL, KxrJ\M¨Lj ßyJPxj, cJÜJr @uLoÇ fJPhr k´PfqPTr xPñA @oJr kKrY~ KZuÇ oMjLr ßYRiMrL k´go \LmPj TKoCKjˆ kJKatr xhxq KZPujÇ nJwJ @PªJuPjr xo~ 1952 xJPu fJPT ßV´lfJr TPr @aT rJUJ yP~KZuÇ ß\Pur oPiqA KfKj KuPUKZPuj nJwJ @PªJuj xŒKTtf fJr KmUqJf jJaT 'Tmr'Ç jJaTKa ß\Pur oPiqA IKnjLf yP~KZu, pJr TgJ KuPUPZj rPev hJvè¬Ç @oJr oPj @PZ, @Ko rJ\vJyL KmvõKmhqJuP~ gJTJr xo~ FTmJr dJTJ KmvõKmhqJuP~ fJr TJorJ~ ßhUJ TrJr xo~ KfKj mJjtJct vr jJaPTr mJÄuJ IjMmJh TPrKZPujÇ @oJPT muPuj, fMKo mPxJ ßfJoJPT @oJr IjMmJhaJ kPz ßvJjJAÇ hLWtãe iPr KfKj IPjTaJA @oJPT kPz ßvJjJPujÇ fJr VuJr ˝r

UxUPx KZu; KT∂á fJr kJb KZu ßvsJfJPT iPr rJUJr oPfJÇ kPr jJaTKa mJÄuJPhv ßaKuKnvPj ßhUJPjJ yP~KZuÇ UMm k´vÄKxfS yP~KZuÇ KfKj 1953 xJPu ß\u ßgPT ßmr yP~ FPx @r rJ\jLKfr xPñ ßTJPjJ xŒTt rJPUjKjÇ F k´xPñ krmftLTJPu fJr KmUqJf CKÜ KZug '\LmPjr ßoJPyr TJPZ @Ko krJK\f yP~KZÇ' 1971 xJPu KfKj Foj ßTJPjJ TJP\r xPñ xŒKTtf KZPuj jJ pJPf pMKÜxñfnJPm kJKT˜JKjrJ fJPT yfqJ TrPf kJPrÇ mrÄ F xoP~ @ufJl VSyrxy Có kptJP~r KTZM kJKT˜JKj @ouJr xPñ fJr xŒTt nJPuJ KZuÇ KT∂á FTTJPu KfKj TKoCKjˆ kJKat TrPfjg FA ÈIkrJPir' TgJ KY∂J TPrA kJKT˜JKjrJ fJPT yfqJ TPrKZuÇ vyLhMuäJ TJ~xJPrr xPñ @oJr ßmv nJPuJ xŒTt KZuÇ nJwJ @PªJuPjr Skr mAKa ßuUJr xo~ KfKj nJwJ @PªJuj xŒKTtf TKoCKjˆ kJKatr xJTtMuJr, KulPua AfqJKh ßhUJr \jq @oJPT KhP~KZPujÇ KfKj fUj KZPuj fJPhr kJKat @TtJAPnr hJK~PfôÇ 1971 xJPu KfKj kJKatr Ijq ßuJTPhr IPjTPT ßVJkj @vsP~ rJUJr mqm˙J TrPuS KjP\r \jq ßx rTo KTZM nJPmjKjÇ oMjLr ßYRiMrLr oPfJ fJr xPñS @ufJl VSyPrr oPfJ kJKT˜JKj @ouJPhr mºMfô KZuÇ ßx TJrPe KfKj KjP\PT KjrJkh oPj TPrKZPuj FmÄ @¥JrV´JCP¥ jJ KVP~ k´TJPvqA KZPujÇ FaJPf @Ko UMm ImJT yP~KZuJoÇ oMjLr ßYRiMrLr oPfJ fJPTS kJKT˜JKjrJ ZJz ßh~KjÇ TKoCKjˆ kJKatr ßuJT FmÄ FT\j KmKvÓ ßuUT S mMK≠\LmL KyPxPm fJrJ fJPT yfqJ TPrKZuÇ cJÜJr oMf\ t J FmÄ @Ko FT kJKatPfA KZuJoÇ KfKj KZPuj FT irPjr ßmkPrJ~J ßuJTÇ KfKj k´TJPvq ßTJPjJ rJ\jLKf TrPfj jJ; KT∂á KmvõKmhqJuP~ KjP\r cJÜJrUJjJr TJorJ~ mPx ZJ©Phr KYKT“xJr xo~ k´TJPvqA KfKj kJKT˜JKj xrTJr S xJoKrT mJKyjLr KmÀP≠ TgJ muPfjÇ TJP\A fJr Umr kJKT˜JKjPhr TJPZ KZuÇ k´TJPvq rJ\jLKf jJ TrJr TJrPeA KfKj KjP\PT KjrJkh oPj TPr YJTKr mJh KhP~ @¥JrV´JCP¥ gJPTjKjÇ KT∂á KjP\r TJorJ~ mPx ßmkPrJ~JnJPm kJKT˜JKjPhr xoJPuJYjJ TrPf gJTJr TJrPe fJrJ fJPT yfqJ TPrKZuÇ cJÜJr rJæLS KZPuj FKhT KhP~ FTA rToÇ ßTJPjJ rJ\QjKfT hPur xPñA fJr xŒTt KZu jJ, pKhS TKoCKjˆ kJKat S jqJPkr ßuJTPhr IPjPTr xPñ fJr nJPuJ xŒTt FmÄ ßpJVJPpJV KZuÇ 1971 xJPu @Ko fJr ßY’JPr hM'mJr KVP~KZuJoÇ KfKjS cJÜJr oMft\Jr oPfJ ßY’JPr mPx kJKT˜JKjPhr KmÀP≠ muPfjÇ FTKhj @Ko fJPT muuJo, @kKj Ff ßYÅKYP~ Fxm TgJ muPZj, kJPvA ßfJ @kjJr ßrJVLrJ rP~PZÇ fJrJ xm ÊjPZÇ FaJ @kKj TrPmj jJÇ KT∂á KfKj muPuj, FPf KTZM yPm jJ; KT∂á yP~KZuÇ 14 KcPx’r kJKT˜JKjrJ fJPT iPr KjP~ KVP~ yfqJ TPrKZuÇ IiqJkT xP∂Jw n¢JYJpt KZPuj dJTJ KmvõKmhqJuP~

14 KcPx’Prr hJKm mMK≠\LmL yfqJTJP§r xMKmYJr (34 kOÔJr kr) VeyfqJr \jq hJ~L kJKT˜JKj ßxjJPhr KmYJr y~Kj, F Wíeq TJP\r k´oJeJKh gJTJ xP•ôSÇ KmYJr y~Kj ˙JjL~ WJfT-hJuJuPhrÇ fPm xJ∂ôjJr Kmw~ ßp ßvw kpt∂ IPjT ßhKrPf yPuS xŒ´Kf oJjmfJKmPrJiL TotTJ§ S pM≠krJPi hJ~L ˙JjL~ IkrJiLPhr KmYJr ßvPw vJK˜ TJptTr TrJ yP~PZ FmÄ yPòÇ ßx KmYJr FUPjJ YuoJjÇ KT∂á IùJf TJrPe mMK≠\LmL yfqJTJP§r mqJkT fh∂ ßpoj y~Kj, ßfoKj y~Kj fJr KmYJr S pgJpg vJK˜Ç IgY 1972 xJu ßgPT jJjJ ßlJrJPo S @PuJYjJxnJ~ mMK≠\LmL yfqJTJ§ KjP~ Iv´∆x\u @PmPVr k´TJv ßhPUKZÇ mJyJ•Pr mJÄuJ FTJPcKo k´JñPe mafuJr \jxoJPmPv xmt\j vsP≠~ jJrLPj©L ßmVo xMKl~J TJoJuPT TJjúJ~ ßnPX kzPf ßhPUKZÇ FnJPm mJÄuJPhPv xÄWKaf VeyfqJ S mMK≠\LmL yfqJ xŒPTt mqJkT @PmPVr k´TJv WaPf ßhUJ ßVPZÇ KT∂á IkrJPir xMKmYJr S WajJr \jq hJ~L IkrJiLPhr vjJÜ TrPf fh∂ S fJPhr KmYJPrr \jq mqm˙J V´ye TrPf ßhUJ pJ~KjÇ fUj xhq rÜPn\J oJKaPf KZu k´KfKâ~Jr pPgÓ C•Jk, KZu IkrJiLPhr vJK˜ KmiJPjr \jq k´mu @PmVÇ KZu pPgÓ k´oJeJKhÇ KT∂á @mJrS mKu, Ff xm KTZM gJTJ xP•ôS ÈKmYJPrr mJeL KjníPf' ßTÅPhPZ hLWt xo~ iPrÇ mMK≠\LmL yfqJ k´xPñ @PrJ FTKa TgJ mKuÇ F TJ\Ka xŒjú TrJ, xLoJm≠ oJ©J~ yPuS WJfTPhr kPã xy\ yP~KZu xÄKväÓ mMK≠\LmLPhr KmYãefJr InJPmÇ InJm hNrhvtL KmPmYjJrÇ fJÅrJ

@oJr KvãTÇ @Ko IjJxt kzfJo hvtPj; KT∂á @oJr xJmKxKc~JKr Kmw~ KZu AKfyJx S IgtjLKfÇ KfKj @oJPhr ACPrJkL~ AKfyJPxr TîJx KjPfjÇ @oJr FUjS oPj @PZ FTKhj lrJKx KmkäPmr Skr fJr TîJPxr TgJÇ rJ\vJyLPf FTmJr krLãJ ßjS~Jr \jq KfKj KVP~KZPujÇ @Ko fUj fJPT @oJPhr mJxJ~ KjP~ KVP~KZuJo gJTJr \jqÇ KfKj UMm UMKv yP~KZPujÇ F irPjr FT\j KjrLy rJ\jLKfr xPñ xŒTtyLj S xöj oJjMwPT iPr KjP~ KVP~ yfqJr FToJ© TJre KZu, KfKj KyªMÇ KyªM-oMxuoJj KjKmtPvPw fJrJ oJjMwPT KjptJfj S yfqJ TrfÇ KT∂á KyªMrJ KZPuj fJPhr KmPvw aJPVtaÇ ßoJlJöu yJ~hJr ßYRiMrLr xPñ @oJr kNmt kKrY~ yP~KZu KfKj pUj kzJPvJjJr \jq u¥Pj KZPuj xkKrmJPrÇ FTKhj xJuJy&C¨Lj @¯h xJPym @oJPT KjP~ ßVPuj fJr mJxJ~Ç kPr dJTJPfS fJr xPñ ßhUJ-xJãJ“ yPfJÇ fJr xPñS xrJxKr rJ\jLKfr ßTJPjJ xŒTt KZu jJÇ fJZJzJ IKf xöj oJjMw KZPujÇ kJKT˜JKjrJ FPuJkJfJKznJPm KTZM oJjMwPT yfqJ TPrKZuÇ ßoJlJöu yJ~hJr ßYRiMrL yP~KZPuj fJrA KvTJrÇ cJÜJr @uLPor TJPZ @Ko ßpfJo @oJr ßmJPjr KYKT“xJr \jqÇ fJr xPñ k´VKfvLu rJ\jLKfr xPñ xŒKTtf IPjPTr ßpJVJPpJV KZuÇ KT∂á xrJxKr ßTJPjJ rJ\jLKf KfKj TrPfj jJÇ KfKjS KZPuj IKf xöj oJjMwÇ ßTJj KyxJm ßgPT @umhPrr ßuJPTrJ kJKT˜JKjPhr YJTr KyPxPm fJPT fMPu KjP~ KVP~ yfqJ TPrKZu, fJrJA \JPj! pJPhrPT FnJPm 14 KcPx’r yfqJ TrJ yP~KZu, fJPhr oPiq dJTJ KmvõKmhqJuP~r AKfyJPxr IiqJkT KV~JxCK¨j @yPohA oMKÜPpJ≠JPhr xPñ

nJmPfA kJPrjKj ßp fJÅPhr ßTªs TPr Foj FTKa KjÔMr, kKrTK·f yfqJTJ§ xÄWKaf yPf kJPrÇ fJA fJÅrJ KjrJk•JoNuT ßTJPjJ mqm˙J V´yPer TgJ nJPmjKjÇ FojKT ßx nJmjJr TgJ muJ yPuS fJÅrJ ßx krJoPvt èÀfô ßhjKjÇ fJÅrJ y~PfJ ßnPmKZPuj kJKT˜JKj xJoKrT mJKyjL fJPhr yfqJpù, Ff hNr KjP~ pJPm jJ pJPf fJPhr \Lmj Kmkjú yPf kJPrÇ Foj nJmjJ ßp TfaJ nMu KZu \Lmj KhP~ fJÅrJ fJ k´oJe TPr ßVPZjÇ ßx \LmjhJPjr KjÔMrfJ KZu IKmvõJxq rTo mmtrfJ~ KYK€fÇ F KmwP~ I∂f TP~TKa ChJyre mqKÜVf IKnùfJ ßgPT muJ pJ~Ç ßpoj YãMKmPvwù KYKT“xT vyLh @uLo ßYRiMrLr ˘L vqJouL jJxKrj ßYRiMrL ÊÀ ßgPT fJÅr ˝JoLPT mJrmJr IjMPrJi TPrKZPuj KjrJkh ˙JPj YPu ßpPfÇ @uLo fJ ßvJPjjKjÇ y~PfJ ßnPmPZj, KfKj KYKT“xT, fJÅPT ßT oJrPf @xPm? KT∂á WJfT ßfJ fJÅr @mJx˙PuA KZuÇ PfoKj KmPvwù KYKT“xT S @oJr FTJ∂\j l\Pu rJæLPT @Ko KjP\ mPuKZ fJÅr KjrJk•Jr TgJ ßnPm mJxJ ßZPz Ijq ßTJgJS YPu ßpPfÇ kPr ÊPjKZ fJÅr ÊnJjMiqJ~L @PrJ hM-YJr\jS fJÅPT IjM„k krJovt KhP~KZPujÇ KT∂á rJæL ßx krJovt ßyPx CKzP~ KhP~PZjÇ TJre y~PfJmJ kNPmtJÜ nJmjJ∏KYKT“xTPT ßTj oJrPf @xPm! KT∂á Foj nJmjJ xKbT KZu jJ \JfL~fJmJhL rJ\jLKfr xogtT S k´TJPvq xJoKrT vJxTPhr TotTJP§r xoJPuJYjJ~ ßxJóJr l\Pu rJæLr kPãÇ KbTA FTA TgJ xfq mJok∫L rJ\jLKfr xKâ~ xogtT S QhKjT ÈkNmtPhv'-Fr xyTJrL xŒJhT @ j o ßVJuJo ßoJ˜lJ xŒPTtSÇ @oJr FTJ∂\j ßoJ˜lJPTS xJoKrT vJxPjr KmÀP≠ k´TJPvq TgJ muPf ßhUJ ßVPZÇ F xŒPTt kNmtPhv kK©TJ~ f“TJPu Totrf

oMÜKY∂J 37

xŒTt rJUPfjÇ Igt xJyJPpqr mqm˙J ßgPT KjP~ IjqnJPmS KfKj fJPhrPT xJyJpq TrPfjÇ ßTJPjJ WKjÔfJ jJ gJTPuS fJr xPñ @oJr ßhUJ-xJãJ“ yPfJÇ KvãT KyPxPm KfKj KZPuj FT\j hJK~fôvLu oJjMwÇ 1971 xJPur 26 oJYt kJKT˜JKj ßxjJmJKyjL dJTJ KmvõKmhqJuP~r TP~T\j KvãTPT yfqJ TPrKZuÇ fJPhr oPiq KZPuj @oJr KvãT cÖr ßVJKmª Yªs ßhm, ß\qJKfot~ èybJTMrfJ, kKrxÄUqJj KmnJPVr IiqJkT oKjÀöJoJjÇ ßp kJKT˜JKj ßxjJrJ FnJPm 1971 xJPur oJYt ßgPT KcPx’r kpt∂ F ßhPvr VKrm-TíwT-vsKoT ßgPT KjP~ mMK≠\LmLPhr KjotonJPm yfqJ TPrKZu, fJPhr FT\PjrS ßTJPjJ vJK˜ @\ kpt∂ y~KjÇ yS~Jr KmªMoJ© ßTJPjJ x÷JmjJ ßjAÇ IPjT u’J-YSzJ TgJmJftJ xP•ôS ßTJPjJ xrTJrA F KmwP~ pgJgt khPãk ßj~KjÇ 1972 xJPur k´go KhPT f“TJuLj xrTJPrr oMUkJ©rJ 'F ßhPvr oJKaPfA kJKT˜JKj pM≠JkrJiLPhr KmYJr yPm' mPu mJfJx IPjT Vro TrJ xP•ôS fJrJ fJPhrPT oJl TPrA KhP~KZPujÇ nJrf xrTJrS KjP\Phr ˝JPgt 195 \j KYK¤f kJKT˜JKj pM≠JkrJiL xJoKrT IKlxJPrr KmYJr S vJK˜r mqJkJPr ßoJPaA C“xJKyf KZu jJÇ TJP\A nJrPf @aT gJTJ k´J~ FT uJU Qxjqxy 195 \j KYK¤f pM≠JkrJiLPTS fJrJ kJKT˜JPj ßlrf kJKbP~KZuÇ FKhT KhP~ muPf ßVPu mJÄuJPhPv kJKT˜JKj xrTJr S ßxjJmJKyjLr TP~T\j YJTrmJTr S hJuJPur KmYJr S vJK˜ yPuS fJPhr ÉTMo ßhPjS~JuJ 1971 xJPur ßTJPjJ k´Tíf pM≠JkrJiL, ßTJPjJ kJKT˜JKj xJoKrT IKlxJPrr KmYJr S vJK˜ y~KjÇ fJrJ irJPZJÅ~Jr mJAPrA ßgPT ßVPZÇ

xJÄmJKhT @mhMu VJl&lJr ßYRiMrL y~PfJ nJPuJ muPf kJrPmjÇ TJre fJÅrJ kr¸Prr WKjÔ KZPujÇ kKreJPo ßoJ˜lJPT fJÅPhr mJxJ ßgPT iPr KjP~ KVP~ KjÔMrnJPm yfqJ TrJ y~Ç fJÅPTS fMPu ßjS~J y~ TJrKlCr oPiqÇ F fJKuTJ hLWt TrJr k´P~J\j ßjAÇ vyLh mMK≠\LmLPhr yfqJ k´xPñ k´J~ xmJr \jq FTA WajJ fJÅPhr IkKreJohvtL nJmjJr luÇ I∂f @Ko fJÅPhr oPiq @PrJ hM-FT\Pjr TgJ \JKj, pJÅrJ KjP\Phr KjrJk•J KjP~ KYK∂f KZPuj jJÇ ßpoj yrVñJ TPuP\ @oJr xykJbL xJÄmJKhT Kj\JoCK¨j, ÈKvuJKuKk' xJKyfq kK©TJr xŒJhT ßxKujJ kJrnLj mJ IiqJkT oMjLr ßYRiMrL FmÄ IjM„k @PrJ hMFT\jÇ nJmPf ImJT uJPV, 25 oJPYtr mmtrfJ fgJ KjKmtYJr KvãT-ZJ© yfqJr krS kJKT˜JKj xJoKrT mJKyjLr KjÔMrfJr oJ©J fJÅrJ FfaJ yJuTJnJPm KmPmYjJ TrPf ßkPrKZPuj TL oPj TPr? kJKT˜JKj xJoKrT mJKyjL ßfJ pgJrLKf fJPhr KjÔMrfJr \jq TMUqJfÇ fmM ßTj fJPhr x÷Jmq TotTJ§ KjP~ FfaJ KmÃJK∂, KmPvw TPr 9 oJPxr yfqJpPùr krS? Fxm k´Pvúr \mJm ßoPu jJ, IgmJ pJ ßoPu fJ mz IKk´~Ç pJA ßyJT, F KmwP~ ßvw TgJ yPuJ, mMK≠\LmL yfqJTJP§r mmtrfJr kKrPk´KãPf @oJPhr hJKm, pM≠JkrJiLPhr YuoJj KmYJPrr k´JxKñTfJ~ mMK≠\LmL yfqJr KjotofJrS IjMkM⁄ fh∂ IgtJ“ xJãqk´oJe xÄV´y S KmYJr ÊÀ TrJ ßyJTÇ ßYRiMrL oBjM¨LPjr oPfJ kKrKYf WJfTPhr KmYJPrr \jq ßhPv KlKrP~ @jJr ßYÓJ YuMTÇ F KmYJr vyLhPhr ˝\jPhr hJKm kNre TrPm, fJPhr KTZMaJ xJ∂ôjJ ß\JVJPmÇ @oJPhr @PrJ hJKm, F yfqJTJP§r vsoxJiq fh∂ ßpj xÄKväÓ xÄ˙J @∂KrTfJr xPñ pgJx÷m hs∆f xŒjú TPrÇ


Surmanews

38 Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

Restaurant For Sale

In Epsom Surry 30 years lessee 52 cover good business with rental income £12,000 per year, rent & rate £32,000, also for stuff room available £130,000 please call on 07956171152 if anyone interested than can pay in Bangladesh also no problem thanks

Restaurant For Sale 25/12/16

In Rainham,Essex. 5 year flexi lease, 100 seat, own car park, newly fitted,ready to do buisness, £32,000 rent 6 months deposit in advance and pay landlords legal costs, £55k premium 90% refund after tenantcy or 15k non refund, 40 seat restaurant available 35k refund premium & 20k rent plus 6 months advance rent 07931495011 02/12/16

16 - 22 December 2016 m SURMA

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property Busy Takeaway For Sale

Indian Takeaway For Sale

Illness forces sale. In Croyon,Kenley (Purley). Very good buisness, established over 18 years, £3000 a week taking, £275 a week rent. Price £50,000. Please call for further info on: 09757 784 021

Located near Heathrow in a prime location. Rent 12k a year. lease currently 12 years but could be extended. Current takings are 4k+ per week. Forced sale due to ill health. For more information please call on 07572 026604

27/1/17

6/1/17

Large TWO Storey Modern Villa for sale, Uposhor

Block: A, Road No: 6, Shahjalal Uposor, Sylhet. Plot size: 8.25 decimal: 5 Kata. Each floor has 5 double bedrooms (3 ensuite), lounge, dinning room, kitchen, 4 bathrooms, 4 balconeys, patio area on 1st floor, double garage, modern UK fittings on 1st floor, close to schools, mosque and police guard. For more information please call:

07970 989 980 03/03/17

LAND FOR SALE

Takeaway For Sale

13 decimal land for sale in Fothepur, Beanibazar, located next to main road ideal for building a home. For more information call 07940 301 746

COMMERCIAL LAND FOR SALE (SYLHET)

Good location in Kentish town, Fortess road. Good business. 23 years long running with one owner. Rent is £21k, new long lease. Very nice big space takeaway. You can open restaurant enough space, big kitchen and storage room. reception area is big. You can put some tables. Quick sale please Contact: K.Rahman 07949 075 521

27/1/17

Restaurant For Sale Well established Halal Restaurant in March, Cambridgeshire. Located in town centre. 54 seater with 5 bedroom accommodation, 16 year open lease. Owner since 1992, genuine reasons for sale. rent £11,000 serious buyers only, price: £65,000 Call: 07832 031 595

Prime location in Taltola - right opposite the Hiltown Hotel. -About 4 decimal area -Legth; 100 feet -Width; 16 feet For any further information/interest please contact; Mr Shahin (BD) 008801712067262 17/2/16

Takeaway For Sale

10/02/17

DEADLINE FOR ADVERTS IS WEDNESDAY 5.00 PM

28/4/17

Well connectivity with London underground. Fantastic location with long lease. Low rent and rate, accommodation, affluent area and very nice fixture and fittings. Weekly profit over one thousands pounds. Asking price £70,000 Please call: 07951 965 587

yKmVP† mJxJr \J~VJ Kmâ~ yKmV†-vJP~˜JV† oyJxzPT 2jÄ kMu xÄuVú xzT S \jkg IKlPxr kNmtkJPvõt xLoJjJ k´JYLPrr xJPg uJVJPjJ 7.5 (xJPz xJf) vfJÄv KjÏ≥T \J~VJ KmKâ yPmÇ VqJx, KmhMq“, ßkRr kJKj, ßaKuPlJj xy xTu jJVKrT xMKmiJ KmhqoJj IJPZÇ ÊiMoJ© k´Tíf IJV´yL ßâfJrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: +44 07737 417373 / +88 01712 006608

SURMA 27/01/17

20/1/17

Subscribe to.........

KxPua vyPr mJxJ Kmâ~ KxPua vyPrr vJy\JuJu CkvyPrr Fl mäPTr 2 jJ’Jr ßrJPc xJPz Kfj TJaJ \J~VJr Ckr ImK˙f IfqJiMKjT Kc\JAPjr 1o, 2~, 3~ S 4gt fuJ mJxJ KmKâ yPmÇ k´go fuJ~ 3Ka ßmcr∆o, 3Ka mJgr∆o, KxKaÄ r∆o, cJAKjÄ, KTPYj FmÄ VqJPr\ IJPZÇ 2~, 3~ S 4gt fuJ~ 4Ka ßmcr∆o, KxKaÄ r∆o FmÄ cJAKjÄ r∆o IJPZÇ k´KfKa lîJPa ßmuTáKj IJPZÇ mJKzKar oNuq 2 ßTJKa kûJv uã aJTJÇ ÊiMoJ© k´Tíf ßâfJrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: 07983407922

Sunny Shopfront Shutters 16/12/16

24 HOUR EMERGENCY REPAIR & SERVICES RESTAURANT & TAKEAWAY SPECIALISTS

WE CARRY OUT ALL WORKS ON SHOP FRONTS, GARAGE SHUTTERS, DOOR REPAIRS, ELECTRIC REMOTE, GRILLES, BLINDS AND GLASS REPLACEMENT visit: www.shopfrontsandshutters.co.uk

T: 07584 023 969 or 07950 921 868

SURMA 34th Year, Issue 1773, 25 - 31 May 2012

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr SURMA

, Issue 34th Year

May 2012 25 - 31 1773,

ksKfÔJfJ

Ju

FK≤ ßxJv

IJuyJ\ : orÉo

kOÔJ mJÄuJ 64 ‰\qÔ 1419 11 - 17

r IJyoh cJ” mKv

r KmPyKn~qJ

2 yJ\Jr 5v kJC¥ \KroJjJr KmiJj

50p

JyJrJ KmFjKk oJouJr lÅJPh Khv9 @VPˆr oPiq rJ~? 33 ßjfJr oJouJ~

ßjfJr FUj 33 Ç kPr rJÓs ∂ yP~ CbPZ Jr KmPrJKifJrksvú âov \ôu mJ oJou jr fLms ßxA xKTCvj ßo - \JKoP ÅTPZ KTjJ yPuJ ksK TJrPe IPjT dJTJ, 23 TrJr KhPT ^M gJPTÇ KT∂á rJÓs hr nNKoTJr kzPf kJPrÇ h§ KjKÁf KTZM muJ Pãr @Aj\LmLP mJ ksv˜ yP~ J rJÓsk @APj IPjT xMPpJV xLKof KjP~JV kJS~ 57 kOÔJ~ T vKÜÇ oNu Kj~Jo Pfr KTZM TrJrhuL~ KmPmYjJ~ xo~ @hJuPjJr oJouJ~ mJx ßkJzJ

JC¥ 2 yJ\Jr 5v kKmiJj \KroJjJr

∑¥PT UMj ßoP~r m~Pl IKnpMÜ TrJr hJP~ mJXJKu oJ yPuj FT

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr (IxJoJK\T IJYre) k´KfPrJPi TPbJr khPãk KjPf pJPóZ ßTJ~JKuvj xrTJrÇ F \jq kMKuvPT IJPrJ ßmKv ãofJ k´hJjxy xPmtJóY 2 yJ\Jr 5v kJC¥ kpt∂ \KroJjJr KmiJj ßrPU pgJpg IJAKj xÄÛJr xJij TrJ yP~PZÇ Vf 21 ßo, oñumJr ßyJo ßxPâaJKr ßfPrxJ ßo FK≤ ßxJxqJu KyPmKn~qJr Krlot KmuKa yJC\ Im ToP¿ C™Jkj TPrjÇ jfáj IJAPj ßp ßTJPjJ irPer FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr ßpoj 59 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ KmKm jJPor ßo - ßVhM oJ UMPjr u¥j, 23m~Û FT mJXJKu jÇ fJr 47 mZr IKnpMÜ yP~PZ fJr 13 KfKj r IJYre) hJP~ at IKnPpJV xMKyjJ UJjPoUMj xMroJ KrPkJ ~qJr (IxJoJK\TxrTJrÇ F Kmr∆P≠ r ßoP~ IJWJf dJTJ,TPr 23 ßo KmPyKn ßTJ~JKuvj 5v fJr- KmFjKk S fJPhr ßjfífôJiLj KmPrJiLhuL~ ß\Ja \JKjP~ KhP~PZ, ßp jJPoA cJTJ ßyJT, mZr m~Px ßxJvJu oJgJ~ 2 yJ\Jr pJPóZ f•ôJhJP~ miJ~T xrTJr mqm˙J kMjmtyJPur ksKfvs∆Kf ßkPu fJrJ xrTJPrr xPñ @PuJYjJ~ mxPf ks˜MfÇ xPmtJóY xJij ßo - FK≤ m~Pl∑¥PTFmÄ FA UMPjr k KjPf KhPf u¥j, 23i TPbJr khPã ãofJ k´hJjxy IJAKj xÄÛJr J ßo xrTJPrr IiLPj KjmtJYPj IÄv ßjS~Jr ksvúA SPb jJÇ KT∂á ãofJxLj @S~JoL uLV xJl YJKkP~ huL~ Sø TPrPZj Ckr ßTJPjJ k´KfPrJP IJPrJ ßmKvKmiJj ßrPU pgJpgßxPâaJKr ßfPrxToP¿ ÊjJjL mPußvPw KhP~PZ, KmPrJiL hu YJAPu I∂mtftLTJuLj xrTJPrr IiLPj KTnJPm KjmtJYj xMÔM TrJ pJ~ ßx ßoP~r hLWt uvPT K Ç Im ßyJo \jq kM yJC\ \KroJjJr ßVhM KmKmPT yPfkOkJPrÇ ÔJ~ KT∂á f•ôJmiJ~PTr vft \MPz ßhS~J xÄuJk TUPjJA j~Ç hMA kPãr FA oMPUJoMKU oñumJr ßYP~KZPuj f @PuJYjJ 60 kJC¥ kpt∂ Ç Vf 21 ßo,~qJr Krlot KmuKa ßmAKu IJhJu Im˙JPj IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmuÇ yfJvJ mJzPZ xJiJre oJjMPwrÇ xÄuJPkr x÷JmjJS xMhNrkrJyfÇ ~qJr ßpoj TrJ yP~PZ Ju KyPmKn u KmPyKn 59 kOÔJ~ YuoJj IK˙r xo~PTA ßTmu ksuK’f TrPZ ßhPvr hMA ksiJj rJ\QjKfT hPur FA Ijz Im˙JjÇ FK≤ ßxJvJ FK≤ ßxJxq TPrjÇ ßTJPjJ irPer C™Jkj ßp jfáj IJAPj

v ÑPr ßh J~T’ Y ‘f•ôJmi

F KjmtJYj Jr 1917, KmKx yJPur ßn muPfSzJ∂ ßp jJPoA ßyJT KmFjKk &lrkMjmtßo Ja TgJJaKm Ki YN jJrJ\ @S~JoL uLV hJKm @hJP~ Ijz ßoJ\Jl e oJ KrPkJ at TqJaJrJxt IiqJkTh @r ßjA- KmKvÓ IJYr KmPrJiL hu f•ôJmiJ~T xrTJr jJoKa xMrpfA YJkJYJKk mJÄuJPhvzJ∂ ßnJaJr IJxjú xrTJr Yá pKh ksiJjoπLr kZª jJ ßof•ô-JmiJ~T KjmtJYPj @yo dJTJ, 23KfKmhßo IiqJk@rT u¥j, ksTÀT, KjmtJYPj 23 Pvú Pjr IjojL~ y~ ßx ßãP© ßpPTJPjJ xJiJreãofJxLj Ç ßxA xJPg 59 kOÔJ~

cJTJ ßyJT, Z, ßp jJPoAmxPf ks˜MfÇ ~ KhP~P xJl ß\Ja \JKjP xPñ @PuJYjJ~@S~JoL uLV KmPrJiLhuL~fJrJ xrTJPrr pJ~ ßx ãofJxLj ßjfífôJiLj ßkPu jJÇ KT∂á m KjmtJYj xMÔM TrJFA oMPUJoMKU Kk S fJPhr JPur ksKfvs∆Kf Jr ksvúA SPb KTnJP hMA kPãr xMhNrkrJyfÇ ßo - KmFjr mqm˙J kMjmty Pj IÄv ßjS~ xrTJPrr IiLPj JA j~Ç JS dJTJ, 23 KjmtJY xrTJ Im˙JjÇ kr x÷Jmj tLTJuLj xÄuJk TUPj f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPjYJAPu I∂mtf \MPz ßhS~J e oJjMPwrÇ xÄuJP hPur FA Ijz vft hu ßTJPjJ huL~ Z, KmPrJiL f•ôJmiJ~PTr J mJzPZ xJiJr ksiJj rJ\QjKfT hMA mPu KhP~P kJPrÇ KT∂á ßTmuÇ yfJv ßhPvr yPf uK’f TrPZ @PuJYjJ IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmu ks Im˙JPj IK˙r xo~PTA Jr jJoKajJ YuoJj iJ~T xrT

muPfS r TgJ kMjmtyJPu @S~JoL uLV JKk jJrJ\ KmPrJiL hu pfA YJkJY xrTJr

‘f•ôJmiJ~T’ YÑPr ßhv

jKk ßyJT KmF ßp jJPoA@hJP~ Ijz hJKm f•ôJm Lr kZª

r ßYJPU

jJPoA fJ yPf kJPrÇ KT∂á KjmtJYj yPf yPm KjhtuL~ xrTJPrr IiLPjF mqJkJPr Iau KmFjKkÇ FA xrTJPrr jJo TL yPm ßxKa KjP~S @PuJYjJ yPf kJPrÇ ãofJr hJkPa xrTJr FUj KmPrJiL hPur hJKm jJ oJjPuS FTxo~ oJjPf mJiq yPmÇ at 56 kOÔJ~ oJ KrPkJ uJKjtÄ

dJTJ, 23 ßo - \JKoPjr fLms KmPrJKifJr kPr rJÓs FUj 33 ßjfJr h§ KjKÁf TrJr KhPT ^MÅTPZ KTjJ ßxA ksvú âov \ôSUR u∂ yP~ CbPZÇ MA 34th @APj IPjT KTZM muJ gJPTÇ KT∂á rJÓs yPuJ ksKxKTCvj mJ oJouJr Year, Issu oNu Kj~JoT vKÜÇ rJÓskPãr @Aj\LmLPhr nNKoTJr TJrPe IPjT e 1773 , 25 xo~ @hJuPfr KTZM TrJr xMPpJV xLKof mJ ksv˜ yP~ kzPf kJPrÇ 31 May 2012 mJx ßkJzJPjJr oJouJ~ huL~ KmPmYjJ~ KjP~JV kJS~J 57 kOÔJ~

FK≤ ßxJv

ßoP~r m~Pl∑¥PT UMj TrJr hJP~ IKnpMÜ yPuj FT mJXJKu oJ

ksKfÔJfJ

: orÉo IJuyJ\

Ju KmPyKn

mxJr @Vsy ksTJv TrPuS FA AxMqPf ßTJPjJ @PuJYjJ TrPfS rJK\ j~ @S~JoL 61 kOÔJ~

xMr 23 ßo ßjfí˙JjL~ u¥j, r \Pjq x∫-Fr KcxFmøPh xÄVbj IJkJP J~JaJxt S ß˝óZJPxmL rvjJu ßycPTIJjMÔJKjT jfáj IkJP yJm-Fr JKk FT TKoCKjKaCkuPã hM’Khjmq yP~PZ CPÆJij TotxNKY kJKuf Jr 22 ßo metJdq 21 ßo S oñum 56 kOÔJ~ Jr PxJom

J 1419 JUL ßou Pjr ‰mv mJÄuJaJC

32-33

kOÔJ~

cJ” mKv r IJyoh

2 yJ\Jr 5v k \KroJjJr KmiJjJC¥

~qJr 33oJoßjfuJr lÅJPh KhvJyJrJ KmF

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - ßVhM KmKm jJPor 47 mZr m~Û FT mJXJKu oJ UMPjr hJP~ IKnpMÜ yP~PZjÇ fJr Kmr∆P≠ IKnPpJV KfKj fJr 13 mZr m~Pxr ßoP~ xMKyjJ UJjPor m~Pl∑¥PT oJgJ~ IJWJf TPr UMj TPrPZj FmÄ FA UMPjr hJP~ fJr ßoP~r Ckr YJKkP~ KhPf ßYP~KZPujÇ hLWt ÊjJjL ßvPw Sø ßmAKu IJhJuf ßVhM KmKmPT 60 kOÔJ~

11 - 17

‰\qÔ 1419

Jr oJouJ~ 9 @V

mJÄuJ 64 kOÔJ

50p

jKk

Pˆr oPiq rJ~?

dJTJ, 23 h§ KjKÁf ßo - \JKoPjr @APj IPjTTrJr KhPT ^M fLms KmPrJKifJr Å PZ KTjJ kPr rJÓs KTZM muJ T oNu Kj~Jo ßxA FUj xo~ @hJuT vKÜÇ rJÓskgJPTÇ KT∂á rJÓs ksvú âov \ôu∂ 33 ßjfJr mJx ßkJzJ Pfr KTZM TrJrPãr @Aj\LmLPyPuJ ksKxKTCvj yP~ CbPZÇ PjJr oJou hr mJ xM J~ huL~ PpJV xLKof mJ nNKoTJr TJrPe oJouJr ksv˜ KmPmYjJ~ IPjT KjP~JV yP~ kzPf kJPrÇ kJS~J 57 kOÔJ~

ßoP~r m~ TrJr hJ Pl∑¥PT UMj yPuj FT P~mJ IKnpMÜ XJKu oJ

IiqJkT ßoJ\Jl&lr KmKxF KjmtJYj ßoJa ßnJaJr 1917, @yoh @r ßjA IJYre KmKi YNzJ∂ dJTJ, 23 ßo - KmKvÓ

u¥j, 23 k´KfPrJP ßo - FK≤ ßxJvJxMroJ KrPkJat i TPbJr \jq kMKuvPT khPã u KmPyKn~qJr IgtjLKfKmh IiqJkT (IxJ xMroJ KrPkJat kJC¥ kpt∂ IJPrJ ßmKvk KjPf pJPóZ ßTJ~J oJK\T IJYr u¥j, 23 xMroJ KrPkJ ßoJ\Jl&lr @yoh @r ãofJ k´ u¥j, 23 ßo - IJxjú mJÄuJPhv TqJaJrJxt TrJ yP~PZ \KroJjJr hJjxy Kuvj xrTJ e) 47 mZr ßo - ßVhM at ßjAÇ oñumJr rJPf FPxJKxP~vPjr xJiJre KjmtJYPj YázJ∂ ßnJaJr FK≤ ßxJxq Ç Vf 21 ßo,KmiJj ßrPU pgJpg xPmtJóY 2 yJ\JrrÇ F KmKm m~Û FT hJP~ oñum Ju IJAKj xÄÛJr 5v KfKj rJ\iJjLr mJXJKu jJPor C™Jkj fJKuTJ k´TJv TrJ yP~PZÇ ßxA xJPg KjmtJYPj TPrjÇ KyPmKn~qJr KrloJr ßyJo ßxPâ Kmr∆P≠ IKnpMÜ yP~PZ oJ UMPjr 59 kOÔJ~ jfáj IJAPj aJKr ßfPrxxJij 59 kOÔJ~ t KmuKa mZr m~PxIKnPpJV KfKj jÇ fJr J ßo ßp ßTJPj yJC\ Im fJr r ßoP~ J irPer m~Pl∑¥ ToP¿ xMKyjJ UJjPo13 FK≤ ßxJvJ TPrPZj PT oJgJ~ IJWJf r u KmPyKn ~qJr ßpoj ßoP~r FmÄ FA UMPjr TPr UMj dJTJ, 23 ßYP~KZPuj Ckr YJKkP hJP~ fJr 59 kOÔJ~ f•ôJmiJ~Tßo - KmFjKk Ç hLWt ÊjJjL ~ KhPf ßmAKu IJhJu ßTJPjJ huL~ xrTJr mqm˙S fJPhr ßjfíf ßvPw f ßVhM J kMjmtyJPur ôJiLj KmPrJi xrTJPrr KmKmPT Sø mPu xMroJ LhuL~ KrPkJatß\Ja IiLPj KjmtJY ksKfvs∆Kf @PuJYjJKhP~PZ, KmPrJiL u¥j, 23 ßkPu ßofJrJ- \JKjP uJKjtÄ~ KhP~P Pj 60 kOÔJ~ IÄv hu yPf YJAPu xrTJ ßjS~ kJPrÇ KT∂á Im˙JPj I∂mtf ßjfí˙Prr JjL~xPñ Z, ßp jJPoA cJTJ KcxFmøPhr ksvúA SPb IKjÁ tLTJuLj Jr \Pjq @PuJ jJÇ KT∂á ßyJT, YuoJj IK˙r ~fJA mJzPZf•ôJmiJ~PTrß˝óZJPxmL xrTJPrrIJkJPx∫-Fr vft \MPz xÄVbj ãofJxLjYjJ~ mxPf ks˜ IiLPj KTnJP ßTmuÇ xo~PTA M f ßhS~ Ç @S~ IkJPrvjJu ßycPTJ~JaJxt S jfá j yfJv J xÄuJk ßTmu ks m J mJzPZ TUPjJA KjmtJYj xMÔM TrJJoL uLV xJl uK’f TrPZ TKoCKjKa xJiJr yJm-Fr e oJjMPwIJjMÔJKjT j~Ç pJ~ ßx ßhPvr dJTJ, 23 rÇ xÄuJP CkuPã FTkr hMA kPãr FA CPÆJij hMA ksihMJj’KhjmqJKk oMPUJoMKU IgtjLKfKmh ßo - KmKvÓ rJ\QjyP~PZ metJdq TotxNKY kJKuf KfT hPurx÷JmjJS xMhNrkrJyf IiqJkT ßoJ\Jl& FA Ijz PxJomJr 21 ßo S oñumJr 22 ßo lr @yo Im˙JjÇ Ç ßjAÇ 56 kOÔJ~ oñumJr h @r KmPrJiL KfKj rJ\i u¥j, hu pfA rJPf xMroJ TÀT, f•ôJm 23 JjLr YJkJY FPxJKxP~v ßo - IJxjKrPkJat iJ~T xrTJKk ksPvú Ijo ú mJÄuJ Pjr 59 kOÔJ~ fJKuTJ Jr ßTJPjJ jL~ ãof @S~ k´TJv TrJxJiJre KjmtJYPj Phv TqJaJrJxt f•ôJmiJ~T JxLj KjrPkã rTPor ZJz ßhPmJoL uLVÇ F Yá yP~PZÇ xrT pKh ksi ßxA xJPgzJ∂ ßnJaJr KmPrJiL xrTJPrr @jMÔ jJ fJrJÇ mqJkJPr 32-33y~ kOÔJ~ JjoπLr Jr jJoKa KjmtJYPj hu Kjhtu JKjT KmFj kZª L~ KjmtJY ßx mxJr ßWJwe Kk 59 kOÔJ~ jJPoA fJ ßãP© ßpPT jJ j yPf ßTJPj @Vsy ksTJv xrTJPrr xPñ Jr vPft JPjJ yPm

‘f•ôJ

iJ~T’ jfáj IKlPx mIJkJPx∫ YÑPr

ßhv

IiqJkT @yoh ßoJ\Jl&lr @r

ßjA kMjmtyJPu r TgJ jJrJ\ @S muPf JkJPx∫ ~JoL uLV S ßp jJPoA ßyJT KlPx I jfáj ITqJPorJr ßYJPU mJÄuJaJCPjr ‰mvJUL ßouJ 1419 hJKm @hJP~ IjKmFzjKk jf áj IKlPx

JPjJ Jjoπ pKh ksi ßãP© ßpPT KT∂á y~ ßx fJ yPf kJPrÇ jjJPoA xrTJPrr IiLPjJo iJ~T KjhtuL~ FA xrTJPrr TÀT, f•ôJmjL~ ãofJxLjPr kJPrÇ yPf yPm KkÇ ksPvú IjouLVÇ F mqJkJ L~ KjmtJYj Pr Iau KmFj @PuJYjJ yPfiL hPur @S~JoL jJ fJrJÇ KjhtuvPft F mqJkJ ßxKa KjP~S Jr FUj KmPrJ yPmÇ mJiq ZJz ßhPm JKjT ßWJweJr Pk TL yPmJr hJkPa xrT o~ oJjPf 56 kOÔJ~ xÄuJ rTPor ãof oJjPuS FTx ßTJPjJ xrTJPrr @jMÔ JPrr xPñ AxMqPf hJKm jJ FA S KjrPkã hu KmFjKk xrT JoL TrPu KmPrJiL @Vsy ksTJv S rJK\ j~ @S~ 61 kOÔJ~ mxJr @PuJYjJ TrPf ßTJPjJ

TqJPorJ

h xP~v IgtjL uLVÇyP~PZ F mqJkJPr FPxJK@S~JoL lr @yo rJPf k´TJvjJTrJ ßoJ\Jl& ßTJPjJ rTPorfJKuT ZJz JßhPm fJrJÇ KjhtuL~ oñumJr ßjAÇ KjrPkãÔJ~xrTJPrr @jMÔJKjT ßWJweJr vPft JjLr KfKj rJ\i KmPrJiL 59 kO hu KmFjKk xrTJPrr xPñ xÄuJPk

11 - 17 ‰\qÔ 1419 mJÄuJ 64 kOÔJ 50p

oJouJr lÅJPh KhvJyJrJ KmFjKk

33 ßjfJr oJouJ~ 9 @VPˆr oPiq rJ~?

J @PuJYjJ

yPf kJPrÇ F mqJkJ xÄuJ TrPu Kjhtu KT∂á TrPfS S FA AxMqP Pk TL yPm Pr Iau KmFj L~ xrTJPrr rJK\ j~ IiLPjßxKa KjP~S KkÇ FA @S~JoLf ãofJr hJkP @PuJYjJ xrTJPrr jJo a hJKm jJ 61 kOÔJ~ yPf oJjPuS xrTJr FUj KmPrJ kJPrÇ FTxo~ oJjPf mJiqiL hPur yPmÇ 56 kOÔJ~

TqJPorJ

r ßYJPU mJÄuJaJC

Pjr ‰mv JUL

KmKxF Kjm tJ

ßoJa ßn Yj IJYre JaJr 1917, KmKi YNz J∂

IJkJPx

xMroJ KrPkJ u¥j, at KcxFmøPh23 ßo ß˝óZJPxmL r \Pjq - uJKjtÄ jfáj IkJP xÄVbj IJkJPßjfí˙JjL~ TKoCKjKa rvjJu ßycPT x∫-Fr J~JaJx yJm-Fr CPÆJij IJjMÔJKjTt S metJdq CkuPã hM’Khjmq PxJomJr TotxNKY kJKuf JKk FT 21 ßo S oñumJr yP~PZ 22 ßo 56 kOÔJ~

ßouJ 14 19

32-33

kOÔJ~

IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT xMroJ ßkPf YJj, fPm AÄPr\LPf jJo S KbTJjJxy YÅJhJ mJmh CkpMÜ kKroJe IPgtr S ‘SURMA’ jJPo ßYT mJ ßkJÓJu IctJr xPñ KhP~ kJbJjÇ kJbJmJr KbTJjJ yPóZ :

SURMA UNIT B, 10 QUAKER ST. LONDON, E1 6SZ UK - 1 year £40.00 [ ] Six months £30.00 [ ] Europe - 1 year £70.00 [ ] Six months £45.00 [ ] International - 1 year £100 [ ] Six months £60.00 [ ]

PAYMENTS CAN BE MADE BY CREDIT OR DEBIT CARD.

PLEASE CALL 020 7377 9787


SURMA m 16 - 22 December 2016

WWW.

For Sale Near Portsmouth,

Prime location. University and hospital nearby. Fully licensed. 65 seater. Currently 35 seats in use. Almost rent free, rates £4,400 only. Newly refurbished 5 rooms accommodation. For staff or rent. Cold Room, parking. Taking 4-5k weekly. 13 years open lease. Genuine reason for sale.Good reputation. Enquire for price. Serious buyer only. Call Anwar on 07983 508507 6/1/17

JOBS - JOBS - JOBS Busy Indian Takeaway looking for

Tandoori chef with experience, (£375-£400) Head chef with experience, (£400-£450) Kitchen Assistant Front staff with fluent English, (Competitive rates) Must have right to work. Must be flexible. Immediate start. Hornsey, Wanstead, Tufnell Park, West Hampstead, Totteridge Ph: 07832251853, 07859855584, 07986238309, 07917365002

krJoPvtr \jq PTJj Kl KhPf yPm jJÇ 1973 xJu PgPT KfKj krJovt KhP~ IJxPZjÇ KfKj IJiqJKfìT ßaKuSkqJKgT ãofJ xŒjú mqKÜ FmÄ Fr xJyJPpq KfKj IJkjJr xoxqJr xoJiJj KhPf kJrPmjÇ ˝J˙qxÄâJ∂, mqmxJK~T, IJKgtT, YJTárL, ßk´o, pJhM AfqJKh KmwP~ KfKj IJiqJKfìT ãofJ k´P~JPV IJkjJPT xJyJpq TrPf kJrPmjÇ f“xPñ KxKnu, ToJKvt~Ju S mqKÜVf mqJkJPrS KfKj xoJiJj KhP~ gJPTjÇ KmvõmqJKk IjMxJrLPhr oJiqPo FA KmùJkj ßh~J x÷m yP~PZÇ IjMV´ykNmtT FkP~≤PoP≤r \jq ßlJj Tr∆j:

020 8554 2177 / 020 8518 2201

50 Vaughan Gardens, Gants Hill, Ilford, Essex IG1 3PD

LTD

(cJTPpJPV krJovt Ph~J y~ jJ) EKwK\ IJiqJKfìT fJKπTfJ iJreTJrL UJKa oKewL FmÄ fJyJr KjTa rP~PZ ßxJjJuL oPπr YJKmTJKbÇ

Free Estimates

All work guaranteed

METAL WORK CELiK KAPi

TqJjJKkx l ßoaJu ߈k FéaJTar lqJj l ˆLPur hr\J/ßVAa l ˆLPur ßaKmu l l∑Mc ßxu&l FZJzJS ßhJTJj, ßrˆáPr≤, ßaTSP~, IKlPxr lJKjtYJr KlKaÄPxr \jq KmPvwùÇ l

âJAo (Crime)

(Masud & Co.)

KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

w Road Traffic Offence w KoKjTqJm IPl¿ / aJCKaÄ w KâKojJu ßcPo\ w kMKuv ߈vj KcPl¿ F¥ oJP\Pˆsa ßTJat KcPl¿

w ßmAu FKkäPTvj (Bail) w KcPajvj w jJo kKrmftj w KyCPoj rJAax w kJS~Jr Im FaKjt w ¸¿rvLk KcTîJPrvj

AKoPV´vj (Immigration)

w AKoPV´vj F¥ FxJAuJo IJKku w \MKcKv~Ju KrKnC (JR) w FK≤s KTî~JPr¿ w KxKaP\jvLk w FxJAuJo lqJKoKu u w KcPnJxt (Divorce) w cPoKˆT nJP~JPu¿ w KYuPcsj T≤sJT SctJr w Non Molestation Order w Aj\Jïvj

Masud Chowdhury

Solicitor of England & Wales, Barrister of Lincoln’s Inn (NP)

Unit 1, 1-13 Adler Street, (Near Altab Ali Park) Whitechapel, London E1 1EG

Km\Pjx uL\

w mJAK~Ä FmÄ PxKuÄ Km\Pjx w Trust Deeds w uqJ¥uct F¥ ßaPj≤ AKnTv¿ w Civil Penalty w mqJÄT âJK≈ w Debt Recovery w Partnership deed & Disputes

T/F: 020 7377 5280 E:masudandco@googlemail.com

IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 \ÀrL ßpJVJPpJPVr \jq 07958 615 904

Loans & Mo ortgages If you have low credit scoring or are unable to prove income; Victorstone could help get a loan approved roved for you; even if you have been refused elsewhere. here. Unsecured Business Loan Commercial Loan Business Start-up Loan Commercial M t Buy to Let Mor Re mortgage Re-mortgage

STONE OR

l Canopies l Metal Steps l Extractor fans l Steel doors / gates l Steel tables l Fruit Sheleves l All fittings for all kinds of shops, restaurants, takeaways and offices!

Emergency Call: 07903 037 068 Haci: 07957 611 499 / Fatih: 07939 232 524 Unit 1, Burwell Road, London E10 7QG T/F: 0208 558 3271

C

CO

IA

L

Established Company for many years

l

Solicitors

MAC

16/12/16

èr∆ EKwK\ KpKj IJkjJr TgJ muJr kNPmtA IJkjJr xoxqJxoNy KuPU ßlPuj

MHF

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property

VIC T

Restaurant

Surmanews

CLASSIFIED SECTION 39

MMER

Call Victorstone on 0845 050 454 and see how we can help.

W: YLFWRUVWRQHFRPPHUFLDO¿QDQFHFRP Subject to Status. Terms & Conditions nditions Apply.


40 oMÜKY∂J

16 - 22 December 2016 m SURMA

mjqrJ pKh mPj xMªr y~... @fJfáTt TJoJu kJvJ ßuUT: KmPväwT

xJÅSfJuPhr ßp yJouJ TPr mJKzWr ßgPT fJKzP~ ßhS~J yPò, fJPhr AKfyJx KT @orJ \JKj? xJÅSfJu S IxofPur oJjMwrJ F mJÄuJr KmKnjú mjmJhJz S kJyJKz~J IûPu IPjT @PV ßgPT mxmJx TPr @xPZjÇ oNuf fJrJ ßmv vJK∂Kk´~Ç pKhS FTKa AKfyJPx kJS~J pJ~, fJrJ FTxo~ kKÁomPñ KmsKavKmPrJiL @PªJuPj IÄvV´ye TPr, ßpUJPj KmsKavrJA 1855 ßgPT 1856 xJPur jPn’r kpt∂ k´J~ hv yJ\Jr xJÅSfJuPT ßoPr ßlPuÇ F xŒ´hJ~ IKiTJÄv xo~ k´TíKf ßgPTA UJmJr xÄV´y TPr UJ~Ç VJPZr ufJkJfJ, mPjr lu, mjPoJrV, AÅhMr, mjvNTrxy IKiTJÄv k´TíKfk´h• K\KjxA fJrJ UJ~Ç mPjr ßnfr ßZJaUJPaJ xonNKoPf fJrJ iJj mJ TuJA luJ~Ç FA xŒ´hJ~Ka ßrc AK¥~JjPhr oPfJA IPjTaJ KjnífYJrL S mjnNKoPTA mxmJPxr ßpJVq mPu iPr KjfÇ ßuJTJuP~ xyP\ @xPf YJAf jJÇ fPm FA KmÄv vfPT fJPhr YuJYPurS kKrmftj yP~PZÇ jVPr

hM'FT\j xJÅSfJuPTS KrTvJ YJuJPf ßhUJ pJ~ FUjÇ kJKT˜Jj mJ mJÄuJPhPvr \jìuVú ßgPTA fJrJ kJKT˜Jj mJ mJÄuJr jJVKrTÇ pKh oMxuoJj mJ KyªM xŒ´hJ~ F mJÄuJ KjP\Phr @KhkMÀPwr mJxnNKo oPj TPr, fJyPu xJÅSfJurJS F hJKm ˝JnJKmTnJPm TrPf kJPrjÇ ßVJKmªVP† KYKjTu QfKrr xo~ ßp nNKo ßx xoP~r k´JPhKvT xrTJr 1956 xJPu @Aj TPr IKiV´yPer @Phv KhP~KZu, fJ xJÅSfJuPhrÇ oKyoJV† KYKjTu mº yP~ ßVPZ xrTJKr k´ùJkPjÇ FUj @AjJjMxJPr \KoèPuJ xJÅSfJuPhr mJ fJPhr C•rJKiTJrLPhr TJPZ ßlrf YPu pJPmÇ 1962 xJPu k´JPhKvT xrTJr ßp YMKÜmPu FA \Ko V´ye TPr fJPf muJ @PZ, AãM ZJzJ Ijq KTZM YJw yPu rJokMr, xJkoJrJ, oJhJrkMr, jJPrñJmJh S YTrKyokMr ßoR\Jr 1,842.30 FTr \Ko oNu oJKuTPhr TJPZ ßlrf pJPmÇ ßxKhPjr xJÅSfJurJS @\ ˝JiLj mJÄuJr jJVKrTÇ F ßhPvr ßp ßTJPjJ

nNKoPf fJrJ ˝JiLjnJPm mxmJx TrPf kJPrjÇ fJPhr KjP\Phr xŒK• KjP\rJ ˝JiLjnJPm ßnJVhUPur ãofJ rJPUjÇ KT∂á mftoJPj fJPhr \Ko fJPhrPT ßlrf ßhS~Jr mhPu ßxUJj ßgPT fJPhr CPòh TrJ yPòÇ ˝JiLjfJr xo~ fJrJ IPjT oMKÜPpJ≠JPT @vs~ KhP~KZPujÇ xyJ~fJS TPrKZPujÇ oMKÜpM≠S TPrKZPuj FTKa ˝JiLj ßhPvr jJVKrT KyPxPm pgJPpJVq optJhJ kJS~Jr \jqÇ fJr mhPu @orJ TL TrKZ? Yr S xrTJKr \Ko hUPur kJvJkJKv ãMhs jíPVJÔLPT C“kJaj TPr fJPhr WrmJKz hUu TrKZÇ oJjMPwr jJVKrT IKiTJr uM£j TrKZ @orJÇ Imvq xrTJr AKfoPiq fJPhr ßmv IjMTŒJ ßhUJPf ÊÀ TPrPZÇ fJPhr \jq mJKz TPr ßhPm muPZÇ fJPhr \KoPf Ijq KTZM yPu xrTJKr IPgt fJPhr mJKz S UJoJr TPr ßhS~Jr k´T· yJPf KjP~PZÇ KT∂á xrTJr ßmJi TKr nMPu ßVPZ, mPjrJ mPj xMªr, KvÊrJ oJfíPâPzÇ pJrJ fJPhr UJmJr

k´TíKf ßgPT xÄV´y TPr \LKmTJ KjmtJy TPrj, fJrJ KT Ijq ßTJPjJ ˙JPj KVP~ KbToPfJ mxmJx TrPf kJrPmj? fJrJ ßTJuJyu xAPf kJrPmj? @orJ y~PfJ k´TP·r @SfJ~ xJÅSfJuPhr FTKa Wr mJKjP~ KhPf kJrmÇ xJoJjq \KoS KhPf kJrm (fJrJ xKfqA F \Ko kJPm KT-jJ!)Ç KT∂á fJPhr @Kh ITíK©o \Lmj KT @orJ F xŒ´hJ~PT KlKrP~ KhPf kJrm? ßp \LmjiJrJ~ fJrJ yJ\Jr mZr iPr YuPf Inq˜ yP~ kPzPZ, ßx kKrxr KT KlKrP~ KhPf kJrm? fJPhr Ireq KT KlKrP~ KhPf kJrm? IPjT ˝kú KjP~ xofJr KnK•Pf xoIKiTJr uJPnr @vJ~ FTKhj @orJ fÀe pMmJ mí≠ xmJA KoPu pM≠ TPr F ßhvPT oMÜ TPrKZuJoÇ ßx ßhPvr m~x FUj 45 mZr ßkKrP~ ßVPZÇ KT∂á FUjS KT @orJ ßxA xoIKiTJr KT ßkP~KZ? @orJ KT @oJPhr oJfínNKoPT KjP\r oPfJ TPr ßkP~KZ? @orJ KT ßvJweoMÜ mJÄuJPhv ßkP~KZ? ßhPUÊPj oPj yPò, @oJPhr xÄV´Jo FUjS ßvw yP~ pJ~KjÇ

TJKvìr: lJÀT IU§ nJrPfr kPã! TáuhLk jJ~Jr ßuUT: nJrPfr xJÄmJKhTÇ k´fLT mitjÇ

lJÀT @mhMuäJy ãofJ~ @PZj KT ßjA, ßxaJ fJÅr mÜmq ÊPjA ßmJ^J pJ~Ç hívqf @\TJu KfKj ßUPk @PZj mPuA oPj y~Ç TJre, KfKj ßpxm TgJ muPZj, fJr oPiq ßpoj KfÜfJ @PZ, ßfoKj fJ FTho ßUJuJUMKu nJrPfr KmkPã pJPò, pKhS rJ\qxnJr xhxq KyPxPm KfKj nJrPfr IU§fJ rãJr vkg KjP~PZjÇ xmtPvw KfKj ÉKr~Pfr xogtPj TgJ mPuPZj, pJrJ TJvìLrPT nJrf ßgPT KmKòjú TrPf YJ~Ç KfKj mPuPZj, ÈjqJvjJu TjlJPrP¿r TotLPhr muPf YJA, @kjJrJ FA xÄV´Jo ßZPz ßhPmj jJÇ @Ko @kjJPhr xfTt TrKZ, @orJ FA xÄV´JPor

IÄvÇ @orJ xm xo~ FA rJPÓsr ˝Jgt rãJ~ TJ\ TPrKZÇ' lJÀTPT rJ\qxnJ ßgPT khfqJV TrJr krJovt ßhS~J CKYfÇ TJre, KfKj FTA xPñ nJrf S ÉKr~Pfr xPñ gJTPf kJPrj jJÇ m˜Mf @Ko iJÑJ ßUP~KZ, ßp mqKÜ FTxo~ ßTªsL~ oπL S TJvìLPrr oMUqoπL KZPuj, KfKj TLnJPm F TgJ muPf kJPrj, ßp TgJ nJrPfr xÄKmiJPjr xPñ xJÄWKwtT y~Ç lJÀT xÄmJh KvPrJjJo yPf YJj, fJA ßpPTJPjJ TgJA muPf kJPrjÇ KfKj KT KjKÁf ßp ÉKr~f pJ muPZ fJ TJvìLPrr \jVPer ˝JPgtr kPã pJ~? TJvìLr nJrf ßgPT KmKòjú yPu TL kKreKf yPm, ßxaJ KT KfKj ßnPm ßhPUPZj? Pp ßZPurJ nJrfL~ ßxjJPhr xPñ uzJA TrPZ, fJrJ KjP\Phr uãq xŒPTt kKrÏJrÇ xŒ´Kf @Ko pUj vsLjVPr KVP~KZuJo, fUj fJPhr IPjPTA @oJr xPñ ßhUJ TPrKZPujÇ fJÅPhr uãq yPò, TJvìLrPT xJmtPnRo AxuJKo rJÓs mJjJPjJÇ KT∂á fJÅrJ kJKT˜JPjr xPñ pMÜ yPf YJj jJÇ KmKòjúfJmJhL ÉKr~f ßjfJ ‰x~h @uL vJy& KVuJKj @r fJÅPhr k´KfKjKifô TPrj jJ, TJre KfKj TJvìLrPT kJKT˜JPjr oPiq ßdJTJPf YJjÇ KmsKavrJ YPu pJS~Jr xo~ TJvìLPrr oyJrJ\J yKr KxÄ ˝JiLj gJTPf ßYP~KZPujÇ KT∂á @KhmJxLxy IjqJjq IKj~Kof kJKT˜JKj ßxjJrJ TJvìLPr dMPT kPzÇ fJrJ pKh mJrJoMuäJ~ uMakJa jJ gJoJf, fJyPu y~PfJ vsLjVr kpt∂ hUu TPr ßlufÇ fUj lJÀPTr mJmJ ßvU ßoJyJÿh @mhMuäJy ßjyÀr CPhqJPV ß\u ßgPT ZJzJ ßkP~ oyJrJ\Jr \oJjJ~ \jVPer rãLPxjJ Vbj TPrj, fJrJ nJrfL~ ßxjJPhr @xJr @PVA kJKT˜JKjPhr IV´VKf gJKoP~ ßh~Ç Frkr nJrfL~ ßxjJrJ @âoeTJrLPhr kJKT˜JjKj~Kπf TJvìLPr dMKTP~

ßh~Ç pJÅrJ xm xo~ mPu @xPZj, TJvìLr nJrPfr IKmPòhq IÄv, fJÅrJ nMu F TJrPe ßp \ÿM S TJvìLr nJrfL~ xÄKmiJPjr 370 j’r IjMPòh IjMxJPr ˝J~•vJxj ßnJV TPrÇ FA iJrJ IjMxJPr krrJÓs, k´KfrãJ S ßpJVJPpJV gJTPm ßTPªsr Kj~πPe, @r mJKT xmKTZMA gJTPm TJvìLPrr Kj~πPe, pJr mqfq~ WaJPf yPu rJ\qxnJr xÿKf KjPf yPmÇ Ijq TgJ~, xJÄKmiJKjT iJrJ IjMxJPr \ÿM S TJvìLr ˝J~•vJxj ßnJV TPr, pJ Ijq rJ\qèPuJ TPr jJÇ Fr kKreKfPf ßvU @mhMuäJy \ÿM S TJvìLPrr rJ\qxnJ~ FTKa k´˜Jm kJx TrJj; ßpUJPj muJ y~, \ÿM S TJvìLr KYrTJPur \jq nJrPf ßpJV Khu, ßp Kx≠J∂ ßgPT fJrJ @r TUPjJA KlPr @xPf kJrPm jJÇ FaJ TrJr @PV kJKT˜Jj ßToj rJÓs Vbj TrPf pJPò, ßxaJ ßmJ^Jr \jq KfKj rJ\jLKfT xJKhT xJPymPT kJKT˜JjPT kJbJjÇ xJKhT pUj @mhMuäJyPT muPuj, kJKT˜Jj AxuJKo rJÓs Vbj TrPf pJPò, fUj KfKj xPñ xPñ nJrPf ßpJV KhPujÇ TJre, KfKj KZPuj oyJrJ\J S KmsKavPhr KmÀP≠ kKrYJKuf Ve@PªJuj ßgPT VPz SbJ FT\j ßjfJ, KpKj FTKa mÉfômJhL rJÓs ßYP~KZPujÇ hívqf iotL~ ˝JiLjfJ @PZ, Foj FTKa VefJKπT nJrfA fJÅr TJoq KZuÇ oPj @PZ, \ÀKr Im˙Jr xo~ KfyJr TJrJVJr ßgPT pUj oMKÜ ßkuJo, fUj FT xymªL mPuKZPuj, @Ko ßpj vsLjVPr KVP~ ßvU @mhMuäJyPT IjMPrJi TKr, KfKj ßpj \ÀKr Im˙Jr KmkPã Im˙Jj ßjjÇ TJre, ßhPvr oJjMw fJÅPT vs≠J TrfÇ @oJr TgJ ÊPj KfKj KmmíKf

KmsKavrJ YPu pJS~Jr xo~ TJvìLPrr oyJrJ\J yKr KxÄ ˝JiLj gJTPf ßYP~KZPujÇ KT∂á @KhmJxLxy IjqJjq IKj~Kof kJKT˜JKj ßxjJrJ TJvìLPr dMPT kPzÇ fJrJ pKh mJrJoMuäJ~ uMakJa jJ gJoJf, fJyPu y~PfJ vsLjVr kpt∂ hUu TPr ßlufÇ KhPuj, \ÀKr Im˙Jr ßo~Jh ßvw yP~ ßVPZ, IjKfKmuP’ fJ fMPu ßjS~J CKYfÇ @vJ TKr, lJÀT KmKòjúfJmJhLPhr xPñ oJUJoJKU TPr nJrPfr ãKf TrPmj jJ, mrÄ KfKj mJmJr èeJmKu @®˙ TPr j~JKhKuäPT kg ßhUJPmjÇ KmKòjúfJmJhLPhr k´fqã ohh ßhS~Jr @PV fJÅr KÆfL~mJr nJmJ CKYf, Fxm TL TrPZj! ÉKr~Pfr k´Kf xogtj KhP~ KfKj TJvìLrxy nJrPfr IjqJjq IûPur mÉ oJjMPwr oPjA k´vú xíKÓ TPrPZjÇ lJÀPTr ßmJ^J CKYf, kMPrJ ßhvaJA fJÅr FuJTJÇ fJÅr TgJ~ pUj oPj yPm ßp nJrPfr FTfJ ãKfV´˜ yPò, fUj oJjMw KmÃJ∂ yPmÇ TJre, ßuJPT fJÅPT nJrPfr IU§fJr kPãr oJjMw oPj TPr, KmKòjúfJr j~Ç


oMÜKY∂J 41

SURMA m 16 - 22 December 2016

I\JjJ FTJ•r vJyJhMöJoJj ßuUT : TgJxJKyKfqT

YJr hvT\MPzA FTJ•Prr oMKÜpMP≠r jJjJ oJ©JPT IKmrJo UMÅPz ßhUJr FTaJ ImqJyf ßYÓJ @PZÇ ßxA ImqJyf pJ©J~ FUPjJ @KmÏíf yPò oMKÜpMP≠r FojA IPjT Ik´fqJKvf KhV∂Ç F mZr @Ko KjP\ oMKÜpM≠Kmw~T Foj hMPaJ I\JjJ fgq ßkP~ Yo“Tíf yP~KZÇ hMPaJA ßhPvr mJAPr Knjú iJrJr oMKÜpMP≠r CPhqJPVr Yo“TJr ChJyreÇ hMPaJA WPaPZ @PoKrTJr oJKaPf, ßp ßhPvr xrTJr KZu @oJPhr oMKÜpMP≠r KmkPãÇ k´go CPhqJVKa ßx xo~ @PoKrTJk´mJxL k´UqJf ßxfJr mJhT kK§f rKmvïPrrÇ rKmvïr ßp KmauPxr VJ~T \\t yqJKrxPjr xPñ ßpRg CPhqJPV KjCA~PTtr oqJKcxj Û~JPr ÈTjxJat lr mJÄuJPhv' @P~J\j TPrKZPuj, ßx Umr mÉu k´YJKrfÇ KT∂á FA UmrKa IPjTaJA I\JjJ ßp FA TjxJat @P~J\Pjr @PV mJÄuJPhPvr oMKÜpMP≠r k´Kf xÄyKf \JKjP~ rKmvïPrr k´go CPhqJV KZu È\~ mJÄuJ' jJPo FTaJ VJPjr ßrTct k´TJv TrJÇ KjP\r ßuUJ S xMr TrJ hMPaJ VJj, ßxA xPñ FTaJ ßxfJr, xPrJh, fmuJr pMVumªL ßrTct TPrKZPuj KfKj ÈTjxJat lr mJÄuJPhv' @P~J\Pjr @PVÇ pKhS ßx ßrTct KrKu\ yP~KZu TjxJPatr krÇ FA ßrTctaJA KZu rKmvïPrr oqJKcxj Û~JPrr TjxJat @P~J\Pjr k´go iJkÇ ßxA ßrTct FUj hMutnÇ @oJr ßxA ßrTctaJ ßvJjJr ßxRnJVq yPuJ TuTJfJr KmvõnJrfLr nJwJf•ôKmh FmÄ xÄVLf xÄV´JyT rJ\Lm YâmftLr xMmJPhÇ rKmvïr @®\LmjL ÈrJVJ oJuJ'Pf fJÅr FA È\~ mJÄuJ' ßrTctaJr ˛íKfYJreJ TrPf KVP~ KuPUPZj, 1971F pUj KfKj yKuCPcr yJAuqJ¥ IqJKnKjCPf KZPuj, fUj mJÄuJPhPvr oMKÜpMP≠r ßUJÅ\ kJjÇ KfKj k©kK©TJ~, KaKnPf ßhUPf kJj pMP≠r yfqJpù, vreJgtLPhr KoKZuÇ KfKj mqKÜVfnJPm

ßUJÅ\Umr KjPf gJPTj mJÄuJPhPvÇ ˛re rJUJ hrTJr fJÅr kNmtkMÀPwrJ FA mJÄuJPhPvrAÇ fJÅr èÀ xÄVLf S˜Jh @uJC¨Lj UJÅS mJÄuJPhPvr msJ¯emJKz~Jr x∂JjÇ rKmvïr @®\LmjLPf KuPUPZj mJÄuJPhPvr FA pM≠ ßpj fJÅr kKrmJPrr KmÀP≠A pM≠Ç KfKj \JjPf kJrPuj fJÅr IPjT hNrxŒPTtr @®L~S oJjPmfr \Lmj pJkj TrPZ vreJgtLKvKmPrÇ fJÅr oPj yPuJ FA oMyNPft KTZM FTaJ TrJ hrTJrÇ KfKj @PmVfJKzf yP~ FTaJ VJPjr IqJumJo TrJr Kx≠J∂ KjPujÇ fJÅr oNu IjMPk´reJ KZu nJwJÇ mJÄuJ fJÅr KjP\r nJwJÇ KfKj mJÄuJPfA FTaJ VJPjr IqJumJo TrPujÇ KuPU ßluPuj hMPaJ mJÄuJ VJj, xMr KhPuj fJPfÇ hMutn ßrTct ßkä~JPr fPfJKiT hMutn rKmvïPrr TgJ S xMPr ßxA VJj ÊKj: S nVmJj ßUJhJ fJuJ PoJPhr ßZPz ßTJgJ~ ßVuJ Tf oru ßTA mJ ßVJPj PoJPhr TJjúJ ßTA mJ ßvJPj @r Tf mPuJ xAm ßbuJ S nVmJj ßUJhJ fJuJ ßoJPhr ßlPu ßTJgJ~ ßVuJ... FA VJPjr xMPr FT @Ápt TJjúJ \KzP~ @PZ ßpjÇ UMm ßnfPrr fπL ßgPT KZÅPz @xJ FA xMrÇ mJÄuJPhPvr oJKa, nJwJr k´Kf VnLr oJ~J ßpj YMAP~ kPz VJjKar k´KfKa uJAPjÇ @rS ImJT yA pUj \JjPf kJKr, VJjKa ßVP~PZj rKmvïr FmÄ IjúkNetJ ßhmLr FToJ© x∂Jj ÊPnªM vïrÇ ßmJ^J pJ~, KmPhPv mz yS~J ÊPnªMr mJÄuJ nJwJ KmPvw @~P• ßjA, KT∂á TP£ IkKrxLo oJ~J FPj KfKj kMKwP~ KhP~PZj ßxA xLoJm≠fJÇ FA ßrTPctr Ijq VJjKa ßTJrJx, FA VJPj @rS T£ KhP~PZj k´UqJf

fmuJmJhT vïr ßWJPwr ˘L xÄpMÜJ ßWJwÇ ßrTctKa k´TJv TPrKZu @PoKrTJr IqJku ßrTct FmÄ fJr Igt \MKVP~KZPuj \\t yqJKrxjÇ FA ßrTPctr xN© iPrA kPr rKmvïr S \\t yqJKrxj mJÄuJPhPvr xJyJpqJPgt @rS mz @TJPr ÈTjxJat lr mJÄuJPhv' @P~J\Pjr Kx≠J∂ ßjjÇ KÆfL~ CPhqJVKaS @PoKrTJ~Ç KluJPcuKl~Jr KTZM ˙JjL~ oJjMw KoPu '71-F FT mqKfâoL pMP≠ ImfLet yP~KZPuj kJKT˜JKj vJxTPhr KmÀP≠Ç @PoKrTJr Kjéj xrTJr fUj mJÄuJPhPvr oMKÜpMP≠r KmÀP≠ kJKT˜JKj vJxTPhr I˘xy xm rTo xyJ~fJ KhP~ @xPZÇ KluJPcuKl~Jr ßxA mJKxªJrJ kK©TJ oJrlf \JjPf kJPrj KjTamftL mJKPoJr mªPr FTKa kJKT˜JKj \JyJ\ @xPZ @PoKrTJr I˘v˘ ßmJ^JA TrPf, ßp I˘ mqmÂf yPm mJÄuJPhPvr oMKÜPpJ≠JPhr KmkPãÇ fJÅrJ Kx≠J∂ ßjj F \JyJ\PT fJÅrJ KTZMPfA KnzPf ßhPmj jJ mJKPoJr mªPrÇ KT∂á fJÅrJ ßjyJfA KjrLy, Kjr˘ xJiJre oJjMw, fJÅrJ TL TPr ßbTJPmj fJÅPhr xrTJPrr FA KmvJu kJÅ~fJrJ? fJÅrJ mªPr \JyJ\ ßdJTJr oMPU IVKef ßZJa ßZJa KcKX ßjRTJ KjP~ FTaJ ßh~Ju ‰fKr TrPmj mPu KbT TrPuj, pJPf ßxA \JyJ\ mªPr dMTPf jJ kJPrÇ fJÅrJ ˙JjL~ mJÄuJPhKvPhr xPñ ßpJVJPpJV TrPujÇ KluJPcuKl~Jr k´mJxL mJXJKurJ fUj ÈPl∑¥x Im Aˆ kJKT˜Jj' jJPo oMKÜpMP≠r kPã FTaJ xÄVbj ‰fKr TPrPZjÇ ßxA k´mJxL mJXJKurJ pMÜ yPuj FA @PoKrTJj huKar xPñÇ kJKT˜JPjr ßxA \JyJ\ mJKPoJPr ßnzJr fJKrPUr @PVA jJjJ Iûu ßgPT fJÅPhr VJKzr ZJPh KjP\Phr ßZJa ßZJa ßjRTJèPuJ KjP~ fJÅrJ yJK\r yP~ pJj mJKPoJr mªPrÇ kK©TJ S KaKnPTS fJrJ \JKjP~ ßhjÇ

kJKT˜JPjr ßxA \JyJ\ mJKPoJr mªPrr oMPU @Px 1971 xJPur 14 \MuJAÇ 30-35 \Pjr FTaJ hu fJPhr ßZJa ßZJa ßjRTJ KhP~ ßxKhj kJKjr Skr ‰fKr TPr FTaJ ßh~JuÇ KmvJu pM≠\JyJ\ ßbTJPjJr \jq ãMhs ßjRTJèPuJ ßjyJf IKTKû“Tr fmM fJrJ Ihoq oPjJmPu kg @VPu rJPU ßxA \JyJP\rÇ kMKuv fJPhr oJAT KhP~ xPr ßpPf mPu, mPu jJ xrPu \JyJ\ fJPhr Skr KhP~A YJKuP~ ßjS~J yPm FmÄ fJr kKreKfr nJr kMKuv myj TrPm jJ; TJre fJrJ pJ TrPZ fJ mªr @APjr KmPrJiLÇ KT∂á ßxA ßjRTJhu jPz jJ FTYMuÇ @PV Umr ßhS~JPf kK©TJ, KaKnr xJÄmJKhPTrJ Knz \oJj ßxUJPjÇ FTkptJP~ fJPhr xmJAPT ßV´¬Jr TPr kMKuvÇ KT∂á kK©TJ, KaKnr xMmJPh F WajJ kJ~ mqJkT k´YJreJÇ I˘ YJuJPjr KmÀP≠ k´KfmJPhr ^z SPbÇ ßyJ~JAa yJCPxr xJoPj KmPãJn y~Ç FTkptJP~ ßxA kJKT˜JKj \JyJ\ I˘ ZJzJA mªr fqJV TrPf mJiq y~Ç FnJPmA FT InNfkNmt CkJP~ yJ\Jr oJAu hNPrr IVKef oJjMPwr \Lmj mJÅYJPuj KluJPcuKl~Jr IKimJxLrJÇ F WajJPT ßTªs TPr FA @PªJuPjr Ijqfo CPhqJÜJ KrYJct ßaAuPrr ßuUJ mA mäPTcFr Skr KnK• TPr xŒ´Kf FTKa k´JoJeqKY© KjotJe TPrPZj @Krl ACxMl S fJxmLr AoJoÇ xPñ KZPuj oíhu M ßYRiMrL, rvLh oJoMj, xM\j Kmj S~JhMhÇ FA mqKfâoL k´JoJeqKY©Kar I· TP~TKa k´hvtjL yP~PZ dJTJ~Ç kMPrJ ZKmKa ßhUJr xMPpJV @oJr y~Kj KT∂á Fr ßasuJPr FTaJ KmvJu \JyJ\PT KWPr gJTJ ßZJa ßZJa ßjRTJr ßh~JPur hívq @käMf TPrPZÇ ßhPvr ßnfPr S mJAPr FoKj IVKef ãMhs IgY IKof xJyxL CPhqJPV \jì yP~PZ mJÄuJPhPvrÇ Km\P~r oJPx ˛re TKr ßxA xm aMTPrJ oMKÜpM≠èPuJPTÇ


42 oMÜKY∂J

16 - 22 December 2016 m SURMA

vyLh mMK≠\LmL Khmx: mMK≠\LmLr TJ\ TL? oKvCu @uo ßuUT: xJKyKfqT S xJÄmJKhT

mMK≠\LmLr ßxA k´mu ˝JiLj T£˝r ßjA mPu mJÄuJPhPv @\ VefPπr Foj ÀV&e hvJÇ vyLh mMK≠\LmL Khmx Ch&pJkPjr oMyNPft @oJPhr mMK≠\LmL xoJP\r @fìK\ùJxJr oMPUJoMKU yS~J CKYfÇ fJÅPhr KjP\Phr K\ùJxJ TrJ CKYf, mMK≠\LmLr ˝„k TLÇ \JKfr k´Kf fJÅPhr hJK~fô TLÇ fJÅPhr @rS ßnPm ßhUJ CKY“: vyLh mMK≠\LmLPhr @fìhJPjr fJ“kpt fJÅrJ CkuK… TPrj KT jJÇ Vf vfPTr 1960-Fr hvT kMPrJaJA @oJPhr ßTPaPZ k´mu @PªJuj-xÄV´JPor oiq KhP~Ç 1962 xJPur ZJ© @PªJuj ßgPT 1969-Fr VeInqM™Jj kpt∂ xm @PªJuPjA @oJPhr mMK≠\LmL xoJP\r èÀfôkNet nëKoTJ KZuÇ ˝J~•vJxj S VefPπr hJKmPf kKrYJKuf ßxA xm @PªJujxÄV´JPor YëzJ∂ kptJP~ kJKTóJKj xJoKrT Tftíkã pUj muk´P~JPVr kg ßmPZ KjP~KZu FmÄ 1971 xJPur 25 oJYt rJPf dJTJ~ Kjr˘ \jVPer Skr mmtr yfqJpù ÊÀ TPrKZu, fUj fJPhr k´go KvTJr yP~KZPuj @oJPhr mMK≠\LmL xoJ\Ç oMKÜpMP≠r YëzJ∂kPmt kJKTóJKj mJKyjLr krJ\~ pUj @xjú, fUPjJ fJrJ @rS FT hlJ mMK≠\LmL KjiPj ßoPf CPbKZuÇ FT IPgt muJ YPu, @oJPhr oMKÜpMP≠r xNYjJ S xoJK¬ WPaPZ mMK≠\LmL yfqJr oiqKhP~Ç k´vú yPuJ, kJKT˜JKj vJxPTrJ ßTj mJXJKu mMK≠\LmLPhr ßmPZ ßmPZ yfqJ TrJr Kx≠J∂ KjP~KZu? KvãT, xJKyKfqT, xJÄmJKhT, @Aj\LmL, xÄVLfKv·L, KYKT“xT, k´PTRvuLóFxm mMK≠mOK•T ßkvJ~ KjP~JK\f oJjMwPT ßTj fJrJ uãqm˜M TPrKZu? FmÄ YëzJ∂ krJ\P~r oMyNPft ßTj fJrJ KjP\Phr xm K\WJÄxJ YKrfJgt TrPf @mJrS ßmPZ KjP~KZu ßxA mMK≠\LmL xoJ\PTA? TJre, fJrJ mMP^KZu, FTaJ \JKfr ojj VPz SPb fJr mMK≠mOK•T ßjfíPfôr ßhUJPjJ kg iPrÇ ßp mJXJKu xJoKrT ‰˝rvJxPjr KmÀP≠ KmPhsJyL yP~ CPbKZu, VefPπr hJKmPf

ßxJóJr yP~KZu, ˝JnJKmT rJ\QjKfT IKiTJr S jqJ~xÄVf IgtQjKfT IÄvLhJrPfôr hJKmPf GTqm≠ yP~KZu, fJr KY∂J S T·jJr „kJ~Pe mMK≠\LmLPhr VnLr k´nJm KZuÇ 1960-Fr hvPT kNmt kJKT˜JPjr rJ\QjKfT S xJÄÛíKfT kKrPmv VPz CPbKZu ßxA xoP~r mMK≠\LmLPhr xKâ~ ImhJPjÇ kJKT˜JKj ‰˝rvJxPTrJ FaJ ßmv nJPuJnJPm IjMiJmj TrPf ßkPrKZuÇ fJA fJrJ k´go @WJfaJA ßyPjKZu mJXJKu mMK≠\LmLPhr SkrÇ fJPhr ßvw @WJPfr uãqm˜MS KZPuj mMK≠\LmLrJÇ FA KjijpPùr oiqKhP~ kJKT˜JKj vJxPTrJ FTKhPT K\WJÄxJ YKrfJgt TrPf ßYP~PZ, IjqKhPT ßnPmPZ mJXJKu \JKfPT mMK≠\LmLvNjq TPr ßluPu fJPhr \JKf VbPjr TJ\ hM„y yPmÇ x÷mf, kJKT˜JKj xJoKrT vJxTPhr ßxA AòJ IÄvf TJP\ ßuPVPZÇ ˝JiLj-xJmtPnRo mJÄuJPhPv @oJPhr \JKf VbPjr TJ\ Ifq∂ hM„y yP~PZÇ ˝JiLjfJ I\tPjr ImqmKyf kPrr TP~T mZr \JfL~ GTq S xÄyKfr InJPmr lPu vJxjmqm˙J VefJKπT ‰mKvÓq yJKrP~ âPoA FTPTKªsT S ‰˝rfJKπT yP~ CPbPZÇ ßpxm VefJKπT IKiTJPrr hJKmPf @orJ 1960-Fr hvT\MPz @PªJuj-xÄV´Jo TPrKZ, ˝JiLj mJÄuJPhPvS fJ @orJ I\tj TrPf kJKr jJÇ vJxjmqm˙J VefJKπT YKr© yJrJPf yJrJPf ImPvPw pUj FThuL~ S ‰˝rfJKπT yP~ SPb, fUj @orJ m˜Mf oMKÜpMP≠r kNPmtr Im˙J~ KlPr pJAÇ oMKÜpMP≠r @PV ‰˝rfJKπT mqm˙Jr

KmÀP≠ @orJ @PªJuj-xÄV´Jo TPrKZ, rÜ KhP~KZÇ KT∂á ˝JiLj mJÄuJPhPv pUj FThuL~ mJTvJPur vJxj TJP~o TrJr CPhqJV ßjS~J y~, fUj Fr KmÀP≠ @PªJuj-xÄV´Jo hNPr gJT, ßTJPjJ k´KfmJhS CóJKrf yPuJ jJÇ x÷mf Fr TJre KZu @oJPhr mMK≠mOK•T ßhCKu~JfôÇ rJÓsL~ vJxjãofJ pUj xmto~ yP~ SPb, fUj fJr KmÀP≠ k´go KmPhsJy IjMnm TPr mMK≠\LmLr ojÇ ßxA KmPhsJy y~PfJ rJ\kPg k´TJvq „k iJre TPr jJ, KT∂á IjqPhr ojPj xûJKrf y~ fJÅr mMK≠mOK•T TotTJP§r oiq KhP~Ç IKiTJÄv ßãP© ßuUJ~, VJPj, TKmfJ~, jJaPT, YuKóP©Ç KT∂á @oJPhr ßhPv fJ WPaKjÇ @oJPhr rJ\jLKf âPoA xÄTLet S IhNrhvtL kPg FKVP~PZÇ ImPvPw fJ @aTaJ kPzPZ xÄTLetfJr TJjJVKuPfÇ ßxUJPj ßx yP~ CPbPZ KyÄxs; KjP\r IK˜fô rãJr CkJ~ ßx ßhPU k´KfkãPT ±Äx TrJr oPiqÇ FA kKrK˙Kfr ßkZPjS @oJPhr mMK≠mOK•T hLjfJr nëKoTJ @PZ mPuA iJreJ TKrÇ KY∂J S ojPjr ßãP© ßjfífô S KhTKjPhtvjJr InJPm @oJPhr rJ\jLKf VefJKπT ˝nJm S ‰mKvÓq yJKrP~ ßlPuPZÇ xmJr xm irPjr ofk´TJPvr ˝JiLjfJ FA rJ\jLKf ˝LTJr TrPf YJ~ jJ; IPjqr oPfr k´Kf ßx YronJPm IxKyÌáÇ muk´P~JPVr oJiqPo ßx Knjúof S k´KfmJhL T£˝r ó… TPr KhPf YJ~Ç F rTo IVefJKπT S IjqJpq kKrPmv pUj xOKÓ y~, fUj Fr KmÀP≠ mMK≠\LmLr T£˝r ßmP\ SbJr TgJÇ mMK≠\LmLr

˝JiLj T£˝rÇ KT∂á ˝JiLj mMK≠\LmL TgJaJ @oJPhr ßhPv @\ ßxJjJr kJgrmJKar oPfJÇ F y~ jJÇ F ßhPvr mMK≠\LmLPhr CPuäUPpJVq IÄv KY∂J S ojj ßãP© ßjfífô ßhPmj TL, fJÅrJ rJ\QjKfT ãofJr TJPZ wJÓJPñ mvLnëf yP~ jJjJ rTPor ‰mwK~T xJi kNrPer ßYÓJ~ Ku¬ rP~PZjÇ KvãT, KYKT“xT, k´PTRvuL, TíKwKmh, @Aj\LmL AfqJKh mMK≠mOK•T ßkvJr xKoKfxÄVbjèPuJ huL~ rJ\QjKfT iJrJ~ KmnÜÇ fJrJ m˜Mf rJ\QjKfT huèPuJr ßu\MzmOK• TPrÇ \jxJiJrPer TJPZ ßp xJÄmJKhT xoJP\r KjrPkãfJ S ˝JiLjfJ xmPYP~ ßmKv TJoq, fJÅrJS huL~ rJ\QjKfT uJAPj KmnÜÇ KjhtuL~ KjrPkã xJÄmJKhTfJ mJÄuJPhPv Kmru yP~ CPbPZÇ fJA pUj ˝JiLj xJÄmJKhTfJ S ofk´TJPvr ˝JiLjfJr \jq Ifq∂ k´KfTëu @Aj k´e~j TrJ y~, fUj xJÄmJKhT S mMK≠\LmL xoJP\r k´KfmJh Foj k´mu y~ jJ, pJ ßx @Aj k´e~Pjr k´Kâ~J k´Kfyf TrPf kJPrÇ mMK≠\LmLr ßxA k´mu ˝JiLj T£˝r ßjA mPu mJÄuJPhPv @\ VefPπr Foj ÀVú hvJÇ vyLh mMK≠\LmL Khmx ChpJkPjr oMyNPft @oJPhr mMK≠\LmL xoJP\r @ÕK\ùJxJr oMPUJoMKU yS~J CKYfÇ fJÅPhr KjP\Phr K\ùJxJ TrJ CKYf, mMK≠\LmLr ˝„k TLÇ \JKfr k´Kf fJÅPhr hJK~fô TLÇ fJÅPhr @rS ßnPm ßhUJ CKY“: vyLh mMK≠\LmLPhr @fìhJPjr fJ“kpt fJÅrJ CkuK… TPrj KT jJÇ


UmrJUmr 43

SURMA m 16 - 22 December 2016

u§j mJÄuJ ßk´xTîJPmr

(www.londonbanglapressclub.org) kJS~J pJPmÇ KjmtJYj kKrYJujJ~ k´iJj KjmtJYj TKovjJr KyPxPm hJK~fô kJuj TrPmj oJyoMh yJxJj FoKmA, TKovjJr KyPxPm gJTPmj m\uMr rvLh FoKmA S yJKmm ryoJjÇ KjmtJYj xÄâJ∂ ßpPTJPjJ Kmw~ \JjPf TîJPmr ßk´KxPc≤ jmJm CK¨j IgmJ ß\jJPru ßxPâaJKr FohJhMu yT ßYRiMrLr xJPg ßpJVJPpJV TrJ pJPmÇ

Kh ßxJxJAKa Im KmsKav IJAjL TreL~ x’Pº krJovt ßh~J yPmÇ Vf 9 KcPx’r FT xÄmJh xPÿuPj F TgJ \JjJjJ xÄVbPjr ßjfímOªÇ fJrJ \JjJjJ IPjPTA xKbT @Aj krJoPvtr InJPm nëu FcnJAx V´ye TPr k´fJKrf yP~ gJPTjÇ fJrJ pJPf TKoCKjKar vLwt @Aj\LKmPhr oJiqPo Kl∑ FcnJAx ßkP~ gJPTj ßx \jq Kh ßxJxJAKa Im KmsKav mJÄuJPhvL xKuKxaJxt F CPhqJV V´ye TPrPZÇ xÄmJh xPÿuPj \JjJPjJ y~ k´Kf oJPxr k´go S fífL~ mMimJr 135 TotJKv~Ju KˆsPa ßV´aJr KxPua TJCK¿Pur IKlPx KmTJu 6 WKaTJ ßgPT 8 WKaTJ kpt∂ FA Kl∑ FcnJAx ßhS~J yPmÇ FPf lJˆt TJo lJˆ xJnt KnK•Pf pJrJ @PV @xPmj fJPhrPT @PV ßhUJ yPm mPu \JjJPjJ y~Ç xÄmJh xPÿuPj \JjJPjJ FPf xyPpJKVfJ TrPZ ßV´aJr KxPua TJCK¿uÇ xÄmJh xPÿuPj xJÄmJKhTPhr KmKnjú k´Pvúr C•rPhj xÄVbPjr xnJkKf FyxJjMu yT, xJiJre xŒJhT xJAl CK¨j UJPuhÇ jÄmJh xPÿuPj xJ¬JKyT xMroJr kã ßgPT fJPhr FA FcnJAx KmKnjú KaKn YqJPjPu ßh~J FcnJAPxr ßYP~ Knjú yPm KTjJ \JjPf YJAPu muJ y~, Imvq fJ xŒNet Knjú yPmÇ TJre KaKnr ßk´JV´JPo náÜPnJKVPhr ÊiM oMPUr TgJ ßvJPjJ fJ“ ãKeT KTZá CkPhv ßh~J yP~ gJPTÇ IJr FPf IJVfPhr cTáPo≤ xŒNetr‡Pk pJZJAmJZJA TPr TreL~ KmwP~ CkPhv ßh~J yPm mPu xJ¬JKyT xMroJr kã ßgPT TrJ FT k´Pvúr \mJPm \JjJPjJ

yP~PZÇ xÄmJh xPÿuPj ˙Jj KhP~ xyJ~fJTJrL ßV´aJr KxPua TJCK¿Pur ßjfímOPªr oPiq CkK˙f KZPuj xÄVbPjr ßTªsL~ ß\jJPru ßxPâaJrL @»Mu TJA~Mo T~Zr, nJAx ßk´KxPc≤ @»Mu oJjúJj, ßkasj ßTFo @mM fJPyr ßYRiMrLÇ

Kmvõ A\PfoJ @uPor xnJkKfPfô xnJ~ oMxKuäPhr xMKmiJPgt ßmv KTZá èÀfôkNet Kx≠J∂ ßj~J yP~PZÇ xnJ~ \JjJPjJ y~, FmJPrJ rqJm-kMKuPvr 5 ˜Prr KmPvw KjrJk•Jr YJhPr dJTJ gJTPm kMPrJ A\PfoJ o~hJj S @vkJPvr FuJTJÇ A\PfoJ~ @Vf oMxKuäPhr KYKT“xJ ßxmJ~ 14Ka IqJ’MPu¿ xJmtãKeT k´˜Mf gJTPmÇ oMxKuäPhr KYKT“xJr \jq kptJ¬ KYKT“xT S SwMPir mqm˙J rJUJ yP~PZÇ A\PfoJ o~hJPjr kKÁPo fárJV jhLr Ckr 7Ka káj msL\ ‰frL TrPm ßxjJmJKyjL, A\PfoJ~ @VfPhr Kfj óPr KjrJk•J KhPm rqJmÇ F ZJzJ ßoJarxJAPTu ayu, ßjR ayu S ßyKuT¡JPr ayPu gJTPm rqJm xhxqrJÇ KmkMu xÄUqT rqJm S @AjvOÄUuJ mJKyjLr xhxqVe xJhJ ßkJvJPT kMPrJ A\PfoJ o~hJPj Im˙Jj ßjPmjÇ rqJPmr 9Ka kptPmãe aJS~Jr ßgPT A\PfoJ o~hJjPT kptPmãPe rJUJ yPmÇ xnJ~ ßru Tftíkã \JjJ~ A\PfoJr @PUrL ßoJjJ\JPfr Khj 115Ka ßasj pJ©J KmrKf TrPm añL ߈vPjÇ oMxKuäPhr \jq S\M, KmÊ≠ kJKj xrmrJy, IKfKrÜ KaKTa TJC≤Jr S ÃJoqoJe KaPTa KmKâ TrJ yPmÇ Km@rKaKxr 350Ka mJx oMxKuäPhr pJfJ~Pfr \jq k´˜Mf gJTPmÇ FZJzJ KmPhvL ßoyoJjPhr TJTrJAu oxK\h FmÄ KmoJjmªr ßgPT A\PfoJ o~hJPj @jJr \jq kptJ¬ FKx mJx mrJ≠ gJTPmÇ A\PfoJ o~hJPjr KmPhvL KjmJPx k´vJxPjr kã ßgPT FmJr jfáj FTKa TP≤sJu Ào ˙Jkj TrJ yPmÇ VJ\LkMPrr IKfKrÜ kMKuv xMkJr ßVJuJo xmMr \JjJj, A\PfoJr @PVr Khj ßgPT A\PfoJ ßvw yS~Jr kr Khj kpt∂ oMxKuäPhr KjrJk•J~ kMKuv KjP~JK\f gJTPmÇ 5 óPrr KjrJk•J kJr yP~ A\PfoJ o~hJPj k´Pmv TrPf yPm xmJAPTÇ

FZJzJ A\PfoJ ÊÀr @PV 20Ka ßoJmJAu ßTJPatr oJiqPo A\PfoJ o~hJPjr @vkJPv IQmi ßhJTJjkJa CPòh, KmuPmJct S o~uJ@m\tjJ IkxJre TrJ yPmÇ pJj\a Kj~πPe asJKlT kMKuv S TKoCKjKa kMKuv xJmtãKeT TJ\ TrPmÇ xnJ~ IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj VJ\LkMr KxKa TPktJPrvPjr xKYm ßoJ” @xuJo ßyJPxj, VJ\LkMPrr ˙JjL~ xrTJr KmnJPVr Ck kKrYJuT \JKou @yPoh, IKfKrÜ ß\uJ k´vJxT (xJKmtT) ßoJ. oJyoMh yJxJj, IKfKrÜ ß\uJ k´vJxT (KvãJ S @AKxKa) AlPfUJr @yPoh ßYRiMrL, KxKnu xJ\tj cJ. @uL yJ~hJr UJj, FuK\AKcr KjmtJyL k´PTRvuL ßoJ. @KoÀu AxuJo UJj, xSP\r KjmtJyL k´PTRvuL jJKyh ßr\J, rqJm-1Fr ßkJzJmJKz ßTJŒJjL ToJ¥Jr oKyCu AxuJo, VJ\LkMr oyJjVr @S~JoLuLPVr xyxnJkKf IqJcPnPTJa S~J\ CK¨j Ko~J, fJmuLV \JoJPfr oMÀæL oJSuJjJ KV~Jx CK¨j, AK†Kj~Jr oJylá\Mr ryoJj, kKrmyj vsKoT ßjfJ xMufJj @yPoh xrTJr, ßk´xTîJPmr xJiJre xŒJhT ßoJ” @KojMu AxuJo, xJPmT xnJkKf UJ~Àu AxuJo, oMK\mMr ryoJj k´oMUÇ VJ\LkMPrr ß\uJ k´vJxT FxFo @uo \JjJj, KmÊ≠ UJmJr KjKÁf, KmhqM“, ßaKuPlJj, VqJx, KYKT“xJ ßxmJ mJómJ~j FmÄ xJKmtT @Aj vOÄUuJ kKrK˙Kf ˝JnJKmT rJUPf k´vJxj S kMKuvxy KmKnjú hlfPrr kã ßgPT mqJkT k´˜MKf ßj~J yP~PZÇ @VJKo A\PfoJ ÊÀr @PVA A\PfoJxŒKTtf xTu TotTJ§ xŒjú TrJr \jq xÄKväÓ hlfr k´hJjPhr KjPhtvjJ ßh~J yP~PZÇ

ZáKrTJWJPf mJXJKu TPu\ yxKkaJPu nKft TrJ y~Ç fJrJ FUPjJ ßxUJPj KYKT“xJKij rP~PZjÇ IJâoeTJrLPT ßV´lfJr TPrPZ kMKuvÇ IJVJoL oJPx SP~ˆ KojˆJr ßTJPat yJK\r TPr fJr Kmr∆P≠ yfqJr CP¨Pvq yJouJr IKnPpJV IJjJ yPm mPu \JjJ ßVPZÇ WajJKa WPaPZ Vf 12 KcPx’r, ßxJomJr hMkMPrÇ yJouJ~ èr∆fr IJyf mqKÜr jJo IJxVr IJuLÇ 43 mZr m~xL SA mqKÜ fJr ˘LPT KjP~ Aˆ u§j ßgPT fJPhr Wr SP~ˆ â~cPj KlrKZPujÇ kKgoPiq fJrJ FA mmtPrJKYf xπJxL yJouJr KvTJr yjÇ fJPhr kJKrmJKrT xNP© \JjJ pJ~, 21 KcPx’r fJPhr SorJ~ pJS~Jr TgJ KZPuJÇ SA kNmt u§Pjr FTKa asJPnux ßgPT kJxPkJat S k´P~J\jL~ TJV\k© KjP~ fJrJ WPr KlrKZPujÇ vqJcSP~u oxK\Ph ß\JyPrr jJoJ\ ßvPw fJrJ ßasPj CPbjÇ xJCg Aˆ FuJTJr lPrˆ Kyu ߈vPjr pJmJr xJPg xJPgA fJrJ SA IJâoeTJrL fJPhr Ckr ^JÅKkP~ kPzÇ IJâoeTJrL k´gPo ÍIJA S~J≤ KTu IqJ oMxKuo" mPu fJr TJZJTJKZ gJTJ IJxVr IJuLr ˘L vJyJjJr KhPT ßfPz pJ~ FmÄ iJÑJ ßoPu

ßlPu ßh~Ç fUj ˘LPT rãJr TrPf FKVP~ FPu ÍIJA S~J≤ IqJ oqJj" mPu IJxVr IJuLr ^JÅKkP~ kPz FmÄ fJr mMPT S oMPU ZáKrTJWJf TPrÇ kJÅYKa IJWJPfr oPiq FTKa èr∆fr, IP·r \jq uJï rãJ ßkP~PZ mPu cJÜJrrJ \JKjP~PZjÇ IJxVr IJuLr vqJuT \JPmh xMroJr xJPg IJuJkTJPu WajJr Km˜JKrf \JKjP~PZ mPuj, fJPhr Im˙J IPjTaJ CjúKfr kPgÇ fPm yJxkJfJu ßgPT TUj fJPhr ZJzk© ßh~J yPm fJ FUPjJ \JjJPjJ y~KjÇ KfKj IJPrJ mPuj, KmKnjú xÄmJh oJiqPo yJouJTJrLr kKrY~ náunJPm TíÌJñ mPu yP~PZÇ IJxPu yJouJTJrL KZPuJ K©PvJit FT ßvõfJñ mqKÜÇ CPuäUq, IJxVr IJuLr mJÄuJPhPvr mJKz KxPuPar Km~JjLmJ\JPrr r\JTkMr V´JPoÇ KmKnjú xÄmJhoJiqoxNP© k´fqãhvtLPhr KmmrPe \JjJ pJ~, ZáKr myjTJrL mqKÜ ZáKr CKZP~ iPr ßrPU muKZPuJ ÍPcg aá oMxKuoxÍ IgtJ“ @Ko oMxKuoPhr oOfqMr mJfJt KhKòÇ KmsKav asJ¿PkJat kMKuPvr FT\j oMUkJ© mPuPZj, fJrJ SA yJouJPT xπJxL yJouJ mPu KmPmYjJ TrPZj jJÇ WajJ˙u ßgPT kMKuPv ßlJj TPr Umr ßhS~J yPu kMKuv FPx yJouJTJrL mqKÜPT @aT TPr KjP~ pJ~Ç KrYJct AKaP~j jJPor FT\j k´fqãhvtL xJÄmJKhTPhr \JKjP~PZj, IjJr IT kJTt ßgPT lPrˆ Kyu ߈vj kpt∂ @xJr rJ˜J hMA ßgPT Kfj KoKjPar, SA xoP~A ßasPjr ßnfPrr pJ©LPhrn ~-nLKf ßhUJPf ÊÀ TPr yJouJTJrL SA pMmTÇ KfKj mPuj, yJouJTJrLr krPj KZPuJ mJmtJr \qJPTa FmÄ VJ| rPXr K\¿Ç ßx ßasPjr ßnfPr yÅJaJyJKa TrKZu @r Có˝Pr KmzKmz TPr muKZu FmÄ xmJA fÅJr TgJ ÊjPf kJrKZuÇ KrYJct mPuj, @Ko fJPT muPf ÊPjKZ Í @A IqJo VK~Ä aá KTu IqJ oMxKuo"Ç PasPjr IKiTJÄv pJ©L fJPT FKzP~ YuJr ßYÓJ TrKZu FmÄ IPjPT ßasPjr ßkZPjr mKVPf YPu ßpPf ÊÀ TPrKZuÇ KrYJct AKaP~j mPuj, ybJ“ TPr TL oPj TPr yJouJTJrL mqKÜ fÅJr TJPZ FPx hÅJzJ~; fÅJr ßYyJrJ~ KZu rJV, ßâJi FmÄ fJPT ßhPU oPj yKòu ßx ÍIqJ oqJj Ij IqJ Kovj" IgtJ“ FTKa Kovj mJ˜mJ~Pj ßjPoPZ ßxÇ KrYJct AKaP~j mPuj, fJr xJoPj ßgPT oMU KlKrP~ SA mqJKÜ KbT KmkrLPf mPx gJTJ Ky\Jm krJ FT oKyuJr TJPZ pJ~Ç Ky\Jm krJ oKyuJr m~x yPm KmPvJ±tÇ Ky\Jm krJ oKyuJr xJoPj hÅJzJPjJr lPu yJouJTJrL mqKÜr ßkZj KhTaJ j\Pr kPz KrYJPctrÇ fUjA KfKj ßhUPf kJj fÅJr cJj yJPf FTKa ZáKr @PZÇ TJPuJ rPXr yJfPur KTPYPjr ZáKrKa k´J~ 5 ßgPT 6 AKû u’J mPu oPj yP~PZ KrYJPctrÇ fPm Ky\Jm krJ oKyuJr xJoPj ZáKr fJT TPr TP~T ßxPT¥ hÅJKzP~ ßgPT yJouJTJrL mPu CbPuJ Í@A c≤ S~J≤ IqJ oMxKuo S~JPoj, @A S~J≤ IqJ oMxKuo oqJj" IgtJ“ @Ko oMxKuo oKyuJ YJA jJ, @Ko YJA oMxKuo kMÀw ßuJTÇ Fr krA ßx PasPjr k´go TJorJr KhPT hs∆f FKVP~ ßpPf gJPTÇ fUjA pJ©LPhr oPiq fLms @fï xOKÓ y~ FmÄ ßmv TP~T\j pJ©L ßasPjr FuJot mJ\JPf ÊÀ TPrÇ

IjuJAPj xMroJ kzPf KnK\a Tr∆j :

www.surmanews.com

l IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj l IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j l ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ l ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ


44 UmrJUmr

16 - 22 December 2016 m SURMA

oJrJoJKrPf oyJjVr KmFjKk xnJkKf FoF xJuJoS rP~PZjÇ xPÿuPj pMÜrJ\q KmFjKkr xnJkKf FoF oJPuT S ßxPâaJKr T~Zr Fo @yohS CkK˙f KZPujÇ WajJ Kj~πPer mJAPr YPu ßVPu yu Tfítkã kMKuv cJTPf mJiq y~Ç pMÜrJ\q KmFjKk WajJr krkrA vOÄUuJ nPñr IKnPpJPV WajJr xJPg \KzfPhr TKbj Kx≠JP∂r oJiqPo hu ßgPT ImqyKf KhP~PZÇ ßrJmmJPrr WajJ~ ImqJyKf k´J¬ 3 \j yPòj KmFjKk pMÜrJ\q vJUJr xy-xnJkKf @ÜJr ßyJPxj, ß˝òJPxmT hPur xnJkKf jJKxr @yPoh vJKyj FmÄ ß˝òJPxmT hPur pMVì xJiJre xŒJhT \JPyh @uo fJuMThJrÇ IkrKhPT, 3 xhPxqr u§j oyJjVr KmFjKkr jfáj TKoKaPT IjMPoJhj ßh~J yP~PZÇ ßoJ. fJ\Mu AxuJoPT xnJkKf, @Pmh rJ\JPT xJiJre xŒJhT S UJPuh ßYRiMrLPT xJÄVbKjT xŒJhT TPr Kfj xhxq KmKvÓ u§j oyJjVr vJUJ TKoKa IjMPoJhj ßh~J y~Ç huL~ vOÄUuJr nPñr IKnPpJV ImqJyKf k´J¬Phrxy u§j oyJjVr KmFjKkr Kfj xhPxqr jfáj TKoKaPT IjMPoJhPjr Kmw~Ka kOgT kOgTnJPm ßk´Krf ßk´x KmùK¬r oJiqPo KjKÁf TrJ yP~PZÇ pMÜrJ\q KmFjKkr h¬r xŒJhT jJ\oMu yJxJj \JKyh S xy-h¬r xŒJhT ßxKuo @yPoPhr ßpRg ˝JãKrf ßk´x KmùKfPf fJ \JjJPjJ y~Ç IPjPT oPf, TJCPT ImqJyKf k´hJPjr IJPV TJre hvtJPjJr ßjJKav ßh~J CKYfÇ fPm WajJr mqJkTfJ KY∂J TPr fJ TrJaJS ßhJweL~ j~ mPu fJPhr IKnofÇ xMªr S vJK∂kNet FTKa xPÿuj TKfk~ hMÏíKfTJrLr IPvJnj @YrPe n§áu yS~J~ pMÜrJ\q KmFjKkr rJ\jLKfr vLwt kptJP~ \Kzfxy ÊnJTJÄULoyuPT YronJPm mqKgf TPrPZÇ FojA TP~T\j xMroJr xJPg @uJkTJPu fJPhr FA ãá≠ oPjJnJm k´TJv TPrPZj FmÄ hMÏíKfTJrLPhr KmÀP≠ mqm˙J V´yePT ˝JVf \JKjP~PZjÇ Kmw~Ka xŒPTt

ImqJyKf k´J¬Phr Ijqfo pMÜrJ\q KmFjKkr xy-xnJkKf IJUfJr ßyJPxPjr xJPg ßoJmJAPu ßpJVJPpJV TrJ yPuS KfKj ßlJj KrKxn jJ TrJ~ F mqJkJPr fJr ßTJPjJ k´KfKâ~J \JjJ x÷m y~KjÇ 13 KcPx’r, oñumJr pMÜrJ\q KmFjKk ßk´Krf ßk´x KmùK¬Pf fJPhr ImqJyKfr k´hJPjr xÄmJh \JKjP~ muJ y~, huL~ vO⁄uJnñ, hPur APo\ ãájú FmÄ hPur ˝JgtKmPrJiL TJP\ Ku¬ gJTJr IKnPpJPV mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hu KmFjKk pMÜrJ\q vJUJr xy-xnJkKf @ÜJr ßyJPxjPT pMÜrJ\q KmFjKkr xy-xnJkKfr kh ßgPT ImqJyKf ßhS~Jr kJvJkJKv fJPT pMÜrJ\q KmFjKkr KoKc~J ßxPur xhxq kh ßgPTS ImqJyKf ßhS~J yP~PZÇ FTA xJPg hPur

k´JgKoT xhxq kh ßgPT fJPT mKyÛJPrr \jq ßTªsL~ TKoKar TJPZ xMkJKrv ßk´re TrJ yP~PZÇ FTA IKnPpJPV ß˝òJPxmT hPur xnJkKf jJKxr @yPoh vJKyjPT xnJkKfr kh ßgPT FmÄ ß˝òJPxmT hPur pMVì xJiJre xŒJhT \JPyh @uo fJuMThJrPT pMVì xJiJre xŒJhT kh ßgPT IkxJre TrJ yA~JPZÇ fJPhr k´JgKoT xhxq kh mJKfuxy @\Lmj mKyÏJPrr \jq ßTªsL~ ß˝òJPxmT hPur TJPZ xMkJKrv ßk´re TrJ yP~PZÇ ßk´x KmùK¬Pf @PrJ \JjJPjJ y~ ßp, pMÜrJ\q ß˝òJPxmT hPur KxKj~r xy-xnJkKf KoxmJy Km FAY ßYRiMrLPT nJrk´J¬ xnJkKfr ÆJK~fô k´hJj TrJ yP~PZÇ hPur ß\JjJu TKoKaxy

xmt˜Prr ßjfJTotLPT huL~ kh ßgPT ImqJyKfk´J¬ mqKÜPhr xJPg xTu k´TJr huL~ xŒTt m\J~ jJ rJUJr \jq KjPhtv ßh~J yP~PZ Ç u§j oyJjVr KmFjKkr TKoKa ßWJweJ: KjP\Phr oPiq oJrJoJKrPf \KzP~ xPÿuj k§ yPuS ßvw kpt∂ u§j oyJjVr KmFjKkr TKoKaPT IjMPoJhj KhP~PZ pMÜrJ\q KmFjKkÇ ßoJ. fJ\Mu AxuJoPT xnJkKf, @Pmh rJ\JPT xJiJre xŒJhT FmÄ UJPuh ßYRiMrLPT xJÄVbKjT xŒJhT TPr 3 xhxq KmKvÓ u§j oyJjVr vJUJ TKoKa IjMPoJhj TPrPZj pMÜrJ\q KmFjKk xnJkKf Fo F oJKuT S xJiJre xŒJhT T~Zr Fo @yPohÇ


UmrJUmr 45

SURMA m 16 - 22 December 2016

ßpUJPj vyLh yP~KZPuj YJP~r aÄ ßhJTJjÇ \J~VJKa È12 j’r kJKjr aqJÄT' KyPxPm kKrKYfÇ FA ßh~JPur xJoPj 1972 xJPu 30 \JjM~JKr xTJuPmuJ vyLh yP~KZPuj k´UqJf YuKó© KjotJfJ, ßuUT-xJÄmJKhT \Kyr rJ~yJjÇ FTJ•Prr WJfT hJuJu Kjotu ë TKoKa k´TJKvf KorJ\ Ko\M rKYf ÈKorkMPrr 10Ka miqnëKo' vLwtT kMK˜TJ S k´fqãhvtLPhr mÜmq ßgPT F fgq \JjJ ßVPZÇ SA xN©oPf, 12 j’r kJKjr aqJÄT ßgPTA ßaPjKyÅYPz fJÅr uJv KjP~ èo TPr ßluJ y~Ç ÊiM \Kyr rJ~yJj FTJ jj, f“TJuLj dJTJ ß\uJr k´go kMKuv xMkJr K\~JCu yT UJj ßuJhLxy kMKuv S ßxjJmJKyjLr vfJKiT TotTftJ, ‰xjq ßxKhj vyLh yP~KZPuj KmyJKrPhr @âoPeÇ KmyJKrPhr xPñ ßx xo~ TP~T\j kJKT˜JKj ‰xjqS IÄv ßj~Ç ÈKorkMPrr 10Ka miqnëKo' vLwtT kMKóTJ S k´fqãhvtLPhr m~JjoPf, vfJKiT uJv ßTPa aáTrJ aáTrJ TPr ßlPu ßhS~J y~ KmKnjú ˙JPjÇ Fxm

yJzPVJz oMxKuo mJ\Jr miqnëKor (mftoJPj vyLh oMKÜPpJ≠J \JPo oxK\h) Tá~Jr ßnfr ßgPT C≠Jr TrJ y~ 1999 xJPur 27 \MuJAÇ ßpèPuJ FUj oMKÜpM≠ \JhMWPr xÄrKãf @PZÇ \Kyr rJ~yJjPT yfqJr krKhj 31 \JjM~JKr KorkMr KmyJKr S kJKT˜JKj ‰xjqPhr hUuoMÜ y~Ç KorkMPr vyLh yPuS \Kyr rJ~yJPjr yfqJr fh∂ k´KfPmhj jJ kJS~JaJ hM”U\jT mPuj o∂mq TPrj fJÅr ßZPu Iju rJ~yJjÇ KfKj mPuj, \Kyr rJ~yJPjr yfqJr ßTJPjJ fh∂ k´KfPmhj kJS~J pJ~KjÇ fJÅr VJKzKaS WajJr TP~T Khj kr kKrfqÜ Im˙J~ kJS~J pJ~ rojJ FuJTJ~Ç ßxxm Kmw~ UKfP~ ßhUJ k´P~J\jÇ ßuUT, xJÄmJKhT vJyKr~Jr TKmr mPuj, ÈmÉ IjMxºJPjr kPr \Kyr rJ~yJPjr \LmPjr ßvw oMyPN ftr TP~T\j k´fqãhvtLr ßUJÅ\ @orJ ßkP~KZÇ fJÅr vyLh yS~Jr @PV-kPrr Kmmre @orJ fJÅPhr TJZ ßgPT \JjPf ßkPrKZÇ' 1999 xJPu ‰hKjT ßnJPrr TJV\ kK©TJ~ \Kyr

UKAY Fish & Meat Bazar

WHOLESALE RETAIL AND RESTAURANT SUPPLIER

roPlJct yJuJu ßgPT xo˜ oJÄx ßcKunJrL ßh~J y~Ç Quality food at low prices, fresh Bangladeshi vegetables, fish, fruits, Halal meats Discounts for restaurants

OUR MEAT IS FROM ROMFORD HALAL 251 Whitechapel Road,London E1 1DB T: 020 7247 8798 F: 020 7247 4997 E:ahfaz@ukaygroup.com

rJ~yJjPT KorkMPrr 12 j’r ßxTvPjr FA ˙JPj èKuKm≠ Im˙J~ kPz gJTPf ßhPUPZj, Foj FT\j k´fqãhvtLr \mJjmKª KhP~ xJÄmJKhT \MuKlTJr @uL oJKjPTr IjMxºJjL k´KfPmhj k´TJKvf yP~KZuÇ ßpnJPm vyLh yj \Kyr rJ~yJj KorkMr 12 j’r kJKjr aqJÄPTr dJPu Kjyf yS~Jr WµJ UJPjT @PV \Kyr rJ~yJPjr xPñ kKrY~ y~ ßxjJmJKyjLr f“TJuLj 12 j’r käJaáj ToJ¥Jr ßoJUPuZár ryoJPjrÇ ßoJUPuZár ryoJPjr m~x fUj 34 mZrÇ Vf ßxJomJr KmPTPu \Kyr rJ~yJPjr oOfqM˙Pu fJÅr xPñ FA k´KfPmhPTr TgJ y~Ç ßxUJPj hJÅKzP~ FA Imxrk´J¬ ßxjJxhxq mPuj, 1972 xJPur 26 \JjM~JKr ßTJrmJKjr BPhr Khj KmPTPu \Kyr rJ~yJj FPxKZPuj rojJr ßrxPTJPxt 3 j’r ßxÖr xhr h¬PrÇ ImÀ≠ KorkMPr ßxjJ IKnpJj yPm \JjPf ßkPr KfKj ß\jJPru SxoJjLr xPñ @PuJYjJ TPrjÇ \Kyr rJ~yJj ßxUJPj mPuj, KfKj Umr ßkP~PZj KorkMPr fJÅr nJA vyLhMuJä TJ~xJr, oMjLr ßYRiMrLxy @rS IPjTPT KmyJKrrJ @aPT ßrPUPZÇ F xo~ \Kyr rJ~yJjPT muJ yP~KZu, Kfj Khj kr IKnpJj yPmÇ fUj @xPf yPmÇ kPr 29 \JjM~JKr KorkMr ßaTKjTqJPu @Pxj \Kyr rJ~yJjÇ F xo~ 30 \JjM~JKr xTJPu KorkMPr IKnpJj YJuJPjJr TgJ \JjJPjJ y~ \Kyr rJ~yJjPTÇ ßxKhj xTJu xJfaJr KhPT \Kyr rJ~yJj fJÅr YJYJPfJ nJA mftoJPj FTJ•Prr WJfT hJuJu Kjotu ë TKoKar nJrk´J¬ xnJkKf vJyKr~Jr TKmrxy @rS TP~T\j ßxjJmJKyjLr TotTftJPhr xPñ ßhUJ TPrjÇ 30 \JjM~JKr xTJu kpt∂ \Kyr rJ~yJj mJ vJyKr~Jr TKmrPT KYjPfj jJ ßoJUPuZár ryoJjÇ vJyKr~Jr TKmr KlPr ßVPuS \Kyr rJ~yJj ßxjJmJKyjL S kMKuPvr myPrr xPñ KorkMr 12 j’Prr KhPT pJjÇ IKnpJPj KfKjA KZPuj FToJ© ßmxJoKrT mqKÜÇ xTJu xJPz xJfaJr KhPT 12 j’r kJKjr aqJÄPTr xJoPj ßoJUPuZár ryoJPjr xPñ \Kyr rJ~yJPjr kKrY~ TKrP~ ßhj IKnpJPjr ToJ¥Jr TPjtu (kPr

ßo\r ß\jJPru) oAjMu ßyJPxj ßYRiMrLÇ \Kyr rJ~yJPjr krPj KZu Kâo TJuJPrr ßxJP~aJr S ZJA rPXr láukqJ≤Ç TPjtu oAjMu F xo~ \Kyr rJ~yJPjr xPñ hM\j ßxjJxhxq rJUJr KjPhtv ßhj ßoJUPuZár ryoJjPTÇ fUj KfKj KxkJKy @Kor ßyJPxj S KxkJKy @TrJoPT \Kyr rJ~yJPjr xPñ ßhjÇ Fr kr ßoJUPuZár ryoJj fJÅr myr KjP~ kNPmt KmPur KhPT YPu pJjÇ xTJu xJPz j~aJr KhPT KmyJKrrJ kJVuJ WµJ mJK\P~ TJuJkJKj kJKjr aqJÄPTr xJoPj ßxjJ S kMKuv xhxqPhr KhPT èKumwte ÊÀ TPrÇ ßx xo~ SA FuJTJ~ KaPjr k´Yrá ^ákKz Wr KZuÇ Fxm WPr ßZJa ßZJa láPaJ TPr mªMT KhP~ èKu YJuJ~ KmyJKrrJÇ Fr ßjfífô ßh~ KorkMPrr TxJA mPu kKrKYf @TfJr è¥JÇ @âoPer Umr ßkP~ 12 j’r TJuJkJKj aqJÄPTr xJoPj KjP\r hu KjP~ @Pxj ßoJUPuZár ryoJjÇ KmyJKrrJ ßp FfaJ vKÜvJuL KZu, FKa fJÅr iJreJr mJAPr KZuÇ kJKjr aqJÄPTr xJoPj ßh~JPur kJPv \Kyr rJ~yJPjr rÜJÜ uJv ßhUPf kJj KfKjÇ fUj xo~ ßmuJ 11aJ yPmÇ ßh~JPur CPJKhPT FxKk K\~JCu yT UJj ßuJhLxy kMKuv S ßxjJmJKyjLr vfJKiT TotTftJ, ‰xPjqr uJv kPzKZuÇ fPm ßoJUPuZár ryoJjxy ßxjJxhxqPhr ßhPU @mJrS èKumwte TrPf gJPT KmyJKrrJÇ F xo~ WajJ˙u ßgPT YPu @xPf mJiq yj fJÅrJÇ ßxjJxhxqrJ YPu pJS~Jr kr \Kyr rJ~yJjxy IjqPhr uJv èo TPr KmyJKrrJÇ krKhj 31 \JjM~JKr @mJrS IKnpJj YJKuP~ KorkMr KmyJKrPhr hUuoMÜ yPuS uJv kJS~J pJ~KjÇ F mqJkJPr xJÄmJKhT vJyKr~Jr TKmr mPuj, È\Kyr rJ~yJPjr xPñ @Ko 30 \JjM~JKr KorkMr 6 j’r @Kot TqJŒ kpt∂ KZuJoÇ SUJPj ß\jJPru vKlCuäJy S oAj KZPujÇ IKnpJPj ßmxJoKrT mqKÜPhr YPu ßpPf yPm muJ yPu @Ko KlPr @KxÇ KT∂á KmyJKrPhr yJPf vyLhMuJä TJ~xJrxy IPjPT @aT @PZ \JjJPu \Kyr rJ~yJj ßxjJmyPrr xPñ IKnpJPj pJjÇ @oJr kKrÏJr oPj @PZ, \Kyr rJ~yJPjr krPj KZu ßxJP~aJr S kqJ≤Ç ßmxJoKrT mqKÜ KfKj FTJA KZPujÇ hMnJt Vq\jT ßp miqnëKo hUu yP~ pJPòÇ ˛OKfKY¤ KTZáA ßjAÇ'

oJPx IJ~ Tr∆j TokPã 500 ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥

IJkKj KT kJat-aJAo/láu-aJAo TJ\ UMÅ\PZj? IgmJ YJTáKr mJ mqmxJr kJvJkJKv mJzKf IJP~r \Pjq TJ\ TrPf YJj? IgmJ jfáj mqmxJ Êr∆ TrPf YJj? F\Pjq AÄPrK\ nJwJ \JjJr hrTJr ßjAÇ IJkjJr IJ~ yPf kJPr oJPx TokPã 500 kJC¥ ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥ kpt∂Ç IJkjJr ßTJPjJ \JoJjf uJVPm jJÇ ßTJPjJ kMÅK\r hrTJr kzPm jJÇ ßasKjÄ, ßy· F¥ xJPkJPatr mqm˙J IJPZÇ

M Amil : 07958 690 720, 07748 844 762

ßpJVJPpJV Tr∆j:


46 UmrJUmr

mKyKmtPvõ @PuJKTf mJÄuJPhvL xJÄmJKhT ryof @uL rKYf FTKa cTáPo≤JrL V´∫ (25 kOÔJr kr) @Kxl @\o KxK¨TL 2000 xJPu jJxJr AKfyJx IKih¬r ßgPT k´TJKvf YqJPu† aá FqJPkJPvJ : hqJ ßxJKnP~f ACKj~j IqJ¥ hqJ ߸x ßrAx (1945-1974) oyJTJv Kmw~T @Kxl @\o KxK¨TL rKYf mA ßmv xoJhOfÇ 17Ç ACKaCm Fr Ijqfo @KmÛJrT \JS~Jh TKro mJXJKu mÄPvJØMf KmùJjLÇ 18Ç jJKl\ Kmj \Jlr ” 1o IÛJr Km\~L mJÄuJPhvL @PoKrTJj k´mJxL fJr ‰kK©T mJzL rJ\mJzL ß\uJ~Ç 19Ç jJKvf \JoJj ” KÆfL~ IÛJr Km\~L mJÄuJPhvL @PoKrTJj k´mJxLÇ 20Ç Y¢V´JPor IKimJxL KmùJjL Ên rJ~ TíK©o KTcKj x÷Jmq @KmÏJrTÇ 21Ç TáKÓ~Jr x∂Jj IiqJkT @mMu ÉxxJo @PoKrTJr ßxJPjJ KlJr @KmÏJrTÇ 22Ç c. @KjxMr ryoJj ߸TPasKoaJr @KmÏJrTÇ 23Ç TíKw k´pMKÜ KmùJjL @»Mu SyJm, mJzL mJÄuJPhPvÇ 24Ç fgq k´pMKÜ KmùJjL rJKVm yJxJj, mJzL mJÄuJPhPvÇ 25Ç TqJ¿Jr VPmwT vJ∂jM mKeT, mJzL mJÄuJPhPvÇ 26Ç KmhM“ KmPväwT KmùJjL @rvJh ojxMr, mJzL mJÄuJPhPvÇ 27Ç mjqJr kNmtJnJx k≠Kf @KmÏJrT KmùJjL rJPvh ßYRiMrL, mJzL mJÄuJPhPvÇ 28Ç xJATkc @KmÏJr KmùJjL k´Lfo YâmfLt, mJzL mJÄuJPhPvÇ 29Ç TíK©o láxláx CØJmT KmùJjL @P~vJ @PrKlj, mJzL mJÄuJPhPvÇ 30Ç ˝·oNPuq FjJK\t ßxu CØJmT c. \JoJu CK¨j, mJzL mJÄuJPhPvÇ 31Ç oJfínJwJ~ K\KkFx TP£r CØJmT KmùJjL yJKmm vJyLj frlhJrÇ 32Ç ÂhPrJV VPmwT cJ” ßYRiMrL yJKl\Mu @yxJjÇ 33Ç käqJPjPaJKr~Jo VPmwT xMufJjJ @yPoh UJjÇ 34Ç @∂\tJKfT xñLfKv·L oKjTJ ACjMxÇ 35Ç oJKTtj ßk´KxPcP≤r lPaJV´JlJr \MP~u xJoJhÇ 36Ç IKuKŒT ˝etkhT k´J¬ KY©Kv·L UMrKvh @uo ßxKuoÇ 37Ç AÄPr\L xJKyPfqr rJAK\Ä ˆJr fJyKooJ @jJoÇ 38Ç @PoKrTJ KxKa TJCK¿Pur ßo~r vJyJm @yPohÇ 39Ç ACFx ßjKnr k´go mJÄuJPhvL @mM ßyjJ xJAláu AxuJoÇ 40Ç KmvõKmUqJf TPoKc~Jj @uJCK¨j CuäJyÇ 41Ç oJKTtj ßxrJ xÄmJh k´PpJ\T fJxKoj oJylá\Ç IPÓsKu~J : 42Ç K\j @KmÏJrT KmùJjL @Pmh ßYRiMrLÇ 43Ç Vo C“kJhj Kmw~T VPmwT KmùJjL Kj\Jo IyPohÇ 44Ç IPˆsKu~J~ mJÄuJPhvL \uTjqJ ÛámJ csJAnJr oMxKuoJ @ÜJrÇ 45Ç TqJ¿Jr VPmwT cJ” \KyÀu @uo KxK¨TLÇ KmsPaAj ” 46Ç yJCx Im uctPx k´go mqJPrJPjx kuJ CK¨jÇ 47Ç yJCx Im ToP¿ k´go KmsKav mJÄuJPhKv ÀvjJrJ @uL FoKkÇ 48Ç yJCx Im ToP¿ KmsKav mJÄuJPhKv KaCKuk KxK¨T FoKkÇ 49Ç yJCx Im ToP¿ KmsKav mJÄuJPhKv c. ÀkJ yT FoKkÇ 50Ç ßkÀPf KmsKav yJATKovjJr @PjJ~Jr ßYRiMrLÇ 51Ç KlKukJAPj KmsKav FP’Pxcr @Kxl @yPohÇ 52Ç KmPuPf k´go mJÄuJPhvL KTCKx mqJKrˆJr @\oJuMu ßyJPxAjÇ 53Ç KmsPaPjr xJKTta \J\ ˝kúJrJ UJfájÇ 54Ç FqJoPjKˆr xJPmT oyJxKYm @AKrj UJjÇ 55Ç xJK\tTqJu KaCar cJ” vJKl @yohÇ 56Ç KmPvõr vLwt mqJÄPTr oqJPjK\Ä KcPrÖr jSvJh vJyÇ 57Ç k´go SKmA ßUfJmk´J¬ cJ” @TrJo xJBh 58Ç k´go FoKmA ßUfJmk´J¬ fJxJ¨MT @yohÇ 59Ç @∂\tJKfT \JyJK\ ßjfJ @lfJm @uLÇ 60Ç metmJh KmPrJiL @PªJuPjr k´fLT @ufJm @uLÇ 61Ç lUÀK¨j @yoh, pJr jJPo ÈlUÀK¨j Kˆsa'Ç 62Ç KmsKav ßmAT YqJKŒ~j jJKh~J ßyJPxjÇ 63Ç msqJPTr k´KfÔJfJ ßY~JroqJj xqJr l\Pu yJxJj @PmhÇ 64Ç \jKk´~ KaKn KjC\ ßk´P\≤Jr KuxJ @K\\Ç 65Ç ÛJA KjCP\r kKuKaTqJu FKcar l~xJu AxuJoÇ 66Ç KmKmKxr k´go FKv~Jj ßk´P\≤Jr TKe yTÇ 67Ç KmsKav KoKc~J ßxKuPmsKa jLjJ ßyJPxjÇ 68Ç mOPaPjr lPrj KrPuvj TotTftJ Fc ßyJPxjÇ 69Ç KmsKav KoKc~J ßxKuPmsKa fJxKoj uMKx~J UJjÇ 70Ç KmsKav ßaKuTo xlaS~qJPrr ˙kKf Sor @u \JKmrÇ 71Ç ßxJuJr ßyKuT¡Jr ‰frLr IV´kKgT c. yJxJj vyLhÇ 72Ç ßoJmJAu k´pMKÜr CØJmT yJxJj @K\\Mu yTÇ 73Ç lîá-nJArJPxr @KxÏJr xJ~oJ ßmVoÇ 74Ç pJr ‰frL ßrJma oJjMw KYjPf kJPr KmùJjL @u @Koj nNÅA~JÇ 75Ç KmsPaPjr vLwt ijLPhr FT\j ATmJu @yoh SKmAÇ 76Ç KmsPaPjr mqmxJ~L ßxKuo ÉxJAj FoKmAÇ 77Ç KmsKav TJKr FS~Jctx'r k´KfÔJfJ FjJo @uL FoKmAÇ 78Ç TJKr KvP· KTÄ Im APjJPnvj @Koj @uLÇ 79Ç \JKˆx Im Kkx S~JuL fxr CK¨j FoKmAÇ 80Ç xJPmT k´iJjoπLr KjCKcu FcnJA\Jr @yPoh-CxxJoJh ßYRiMrL ß\KkÇ 81Ç @∂\tJKfT TJKr KTÄ aKo Ko~JÇ 82Ç KmsKav láamPu xJluq I\tjTJrL @PjJ~Jr CK¨jÇ 83Ç KTT mKéÄ F Kmvõ YqJKŒ~j \qJPTJ @uLÇ 84Ç KTT méJr ÀUxJjJÇ 85Ç ÈA¿kJ~Jr S~JjKoKu~j' Fr CPhqJÜJ xJKmÀu AxuJoÇ 86Ç ßrKxÄP~ @∂\tJKfT YqJKŒ~j k´fqJvL \MmJP~r yTÇ 87Ç IKuKŒPT rJVmL ßUPuJ~Jz mMumMu ßyJPxjÇ 88Ç IKuKŒT oJfJPjJ ßTJKrSV´JlJr @TrJo UJjÇ 89Ç IKuKŒT oMhsJr Kc\JAjJr xJAoj Ko~JÇ 90Ç IKuKŒPTr @P~J\T fJKuTJ~ @~vJ ßTJPrKvÇ 91Ç \jKk´~ kk fJrTJ oJoK\ ˆsJ†JrÇ 92Ç FKv~Jj oKyuJ xÄVLPfr kKgTí“ xJKyj mhrÇ 93Ç lqJvj nMmPjr rJKj KmKm rJPxuÇ 94Ç yqJKrkaJr ZKmPf IKnj~TJrL @lxJjJ @r ßvlJuLÇ 95Ç KmPuPf mJÄuJ ßaKuKnvj YJuMr IV´kKgT ‰x~h xJoJhMu yTÇ 96Ç cJAKjÄ Kˆsa \~TJrL KmsKav mJXJKu Qx~h jJKmu @yohÇ 97Ç PkJvJT KvP· KmsKavPhr IjMPk´reJ oJoMj ßYRiMrLÇ 98Ç SP~ˆJo láamu TîJPmr FP’Pxcr \JKTr UJjÇ 99Ç ßuUT ÈAj hqJ uJAa Im ßyJ~JAa CA ßjJ' K\~J yJ~hJr ryoJjÇ 100Ç KyPrJ Im hqJ A~Jr rJKmjJ UJjÇ 101Ç ßlxmMT mqmyJr TPr ßTJKakKf @Kmr UJjÇ 102Ç ßxnrPaé ßTJŒJjLr KjmtJyL xJBh @yohÇ 103Ç k´go

16 - 22 December 2016 m SURMA

KjmtJyL ßo~r uM“lár ryoJjÇ 104Ç k´go TJCK¿u KucJr ßyuJu CK¨j @æJxÇ 105Ç mOPaPj k´go mJÄuJPhKv TJCK¿ur oPjJ~Jr ßyJPxjÇ TJjJcJ : 106Ç Kmvõ˝J˙q xÄ˙Jr CkPhÓJ xJ~oJ S~JP\h kMfáuÇ 107Ç TJjJcJ~ xlu mqmxJ~L ATmJu rKvhÇ 108Ç ßaˆ KaCm KmwP~ TífLoJj j\Àu AxuJoÇ 109Ç TJjJcJ~ ACKjnJKxtKa nJAx YqJP¿ur c. IKof YJToJÇ hMmJA ” 110Ç @∂\tJKfT kKro¥Pu xlu mqmxJK~ oJyfJmMr ryoJj jJKxrÇ l∑J¿ ” 111Ç @∂\tJKfT oNTJKnj~ Kv·L kJgtk´Kfo o\MohJrÇ 112Ç l∑JP¿ jJAa CkJKik´J¬ Kv·L vJyJmMK¨jÇ yuqJ¥ ” 113Ç yuqJP¥r kJutJPoP≤ mJXJKu c. Km F oKoj FoKkÇ ßjhJruqJ¥ ” 114Ç TqJ¿Jr KYKT“xJ~ jfáj f•ô CØJmT ßr\JCu TKroÇ 115Ç nJrPfr k´iJj KmYJrkKf @ufJoJx TKmrÇ AfJuL ” 116Ç AfJKur YuKó© IKnPjfJ kJP~u bJTárÇ \JkJj ” 117Ç \JkJPjr \jKk´~ oPcu KmCKa TáAj ßrJuJÇ 118Ç \JkJPj @PuJKYf KmùJjL c. oMyJÿh @u oJoMjÇ oJuP~Kv~J ” 119Ç ÈPnPuKcPÖJKr~Jj K¸TJr' oMyJÿh oKyCK¨jÇ jrSP~ ” 120Ç jrSP~ kJutJPoP≤r jJKxoJ yT xJ~rJ FoKkÇ KjCK\uqJ¥ ” 121Ç CPur ßk´JKaj KYKT“xJ k≠Kf @KmÏJrT @\o @uLÇ jJKoKm~J ” 122Ç jJKoKm~J xrTJPrr VPmwT ßVJuJo KTmKr~JÇ kfátVJu ” 123Ç kfátVJPu k´go mJÄuJPhvL TKovjJr rJjJ fxKuo CK¨jÇ ßkJuqJ¥ ” 124Ç PkJKuv kJutJPoP≤r FoKk KyCnJat r†j TóJÇ TJfJr ” TJfJr ” 125Ç TJfJr @KoPrr CkPhÓJ c. yJKmmMr ryoJjÇ 126Ç 2022 KmvõTJk láamPur krJovtT k´PTRvuL @»MuäJy @u oJoMjÇ rJKv~J ” 127Ç KmvõUqJf K\ojqJKˆTx oJVtJKrfJ oJoMjÇ xJCg @Kl∑TJ ” 128Ç TKŒCaJr fgqPxmJ @iMKjTJ~Pjr IV´hNf ßoJóJT @yohÇ xJCg ßTJKr~J ” 129Ç ÈPmsAj ßTJKr~J' VPmwT @Krláu AxuJoÇ xMAPcj : 130Ç xMAKcv kJutJPoP≤r FoKk yJÀjNr rKvhÇ 131Ç xMAKcv rJ\jLKfr nKmwqf fJrTJ KuS @yPohÇ xMA\JruqJ¥ ” 132Ç xMAx kJutJPoP≤ k´go mJÄuJPhKv AlKfUJr @yPohÇ fJjK\Kj~J : 133Ç oJC≤ KTKuoJ†JPrJ kmtfvOñ Km\~L vJKljJ ßvyjJ\Ç CkxÄyJr : @VJoL 12 oJYt \JfL~ ßk´xTîJm Kn@AKk uJCP† CÜ mAP~r k´TJvjJ IjMÔJj S ßuUTPT xÄmitjJ k´hJPjr @P~J\j TPrPZ mJÄuJPhv ßkJP~ax TîJmÇ mKyKmtPvõ Im˙Jjrf mJXJKu mÄPvJØMf @PuJKTf oJjMPwr KY© fáPu iPr ßuUT ryof @uL Kj”xPªPy FT pMVJ∂TJrL AKfyJx rYjJ TPrPZjÇ @Ko ßuUPTr xJKmtT oñu S xJluq TJojJ TKrÇ

AKfmJYT VP·r ßuUT TJuJo @\Jh (25 kOÔJr kr) KvKãfJ, xMªrL, èeJKjõfJ IgY VrLm KmimJ oJP~r x∂Jj jSKvPjr xJPgÇ mJKT WajJ V·TJPrr nJwJ~ ÊjMj: È@\ @Ko xMPpJV ßkP~ fÅJr jJfKjPT jJfmC TPr FPjKZÇ xTPu xJãL gJPTj, @oJr pJ KTZá xŒK• fJ @\ ßgPT KorJvhJr @\of ßYRiMrLr jJfKjrÇ ßx pKh ßUPf ßh~ fPmA @Ko UJPmJ, jJ KhPu ßpKhPT hMPYJU pJ~ YPu pJPmJÇ' ∏EePvJPir Ijjq oKyoJ ßpoj F VP· kJS~J pJ~, ßfoKj ßoJyo~ \Lmj ßgPT ßoJyoMÜ \LmPj k´Pmv TrJ pJ~ fJrS Ijjq hOÓJ∂ kJS~J pJPò FUJPjÇ ÈKvTz' VP· xrJxKr ßuUTPT yJK\r kJS~J pJ~Ç KvTPzr xºJPj KmPuf ßgPT AÄPr\ pMmT \j @uL (\JyJj @uL) V´JPo @PxÇ AÄPrK\Pf TgJ mPuÇ V´JPor ßTC pUj mM^Pf kJPrj jJ fUj-A VP·r TgPTr KjTa V´JomJxL ZáPa @PxjÇ fUj KfKj FT\j IKnnJmPTr hJK~fô KjP~ ßxA \j @uLr x“ oJ xMrfPjr xJPg fJr xJãJ“ WaJjÇ E\MVKfr VP·r iJrJmJKyTfJ~ xN© iPr iPr FKVP~ ßVPZ VP·r TJKyjLÇ ßTJgJS ßTJj ƪô ßjA∏fmM oPjr ßTJPe ßTj \JKj FT irPjr TÀe rPxr xûJr y~Ç IKnnëf yPf y~ TJKyjL krŒrJ~Ç ßhUuJo FT mJXJKur vJhJ ßZPu ß˚ymPv @Kh ITíK©o mJXJKu yP~ ßVu oMyëPftÇ ÈèÀhKãeJ' VP·r TJKyjLPf xrJxKr ßuUPTr @®Q\mKjT WajJ xKm˜JPr Kmj~L nJwJ~ ßxuJA TrJ yP~PZÇ ßuUPTr nJwJ~, ÈTuqJeL @oJr ZJ©L KZuÇ mÉ mÉ mZr @PVÇ KZkKZPk, TJPuJ, oJ~JmL ßYyJrJr FT ßoP~Ç @Ko k´vJxKjT KvãT∏fJPT TîJPx kzJAKj TUjSÇ'∏FnJPmA kMPrJ V·\MPz ßuUT CkK˙fÇ ßxA TuqJeLPT KvãT oPyJh~ krLãJr Kl @r ßmfj oSTál TrJr TJrPe @AFxKx kJv TPrÇ ßxA ßoP~Kar Im˙JxŒjú nJu WPr KmP~ y~Ç xMUL kKrmJrÇ IPjT mZr kPr ßuUT WajJâPo TuqJeLr mJKzPf yJK\r yjÇ fUj TuqJeLr oJ, TuqJeL S fJr hMPaJ x∂Jj KvãJèÀPT ßpnJPm oJPj-optJhJ~ IKiKÔf TrPuj fJ KfKj xJmuLunJPm Ck˙Jkj TPr FTKa YzÄÄr”rJm VP·r kptJP~ KjP~ ßVPZjÇ oTPYR KmoJj mJKyjLr Imxrk´J¬ IKlxJrÇ YJTKr ßvPw KvãTfJ ÊÀ TPrjÇ kJKU KvTJr fJr vUÇ xJyxL KT∂á IPVJZJPuJÇ fmM rxPmJi fJr \Lmj \MPzÇ oTPYR VP· hM’J UJS~Jr mqJkJrKa ßmv yJxqrPxr xOKÓ TPrÇ KfKj \LmPjr jJjJ IKnùfJr V· mPu @vkJPvr ßuJTPhr ßmv @jª KhP~ gJPTjÇ iJKotT oJjMwÇ ÈoTPYR' VP· ßuUT muPZj∏ ÈoTPYR' oJPj ÈoJymMmMu TKro ßYRiMrL∏KraJ~Jr TrPuj 65 mZr m~x kJr TPrÇ ---T'Khj kPrA Umr kJS~J ßVu ßlûáV† mJ\JPrr FTaJ wÅJz èÅfJ KhP~PZ KoKuaJrL xqJrPTÇ' Fr kPrr WajJ ßmv rxJ®T∏kJbT xJV´Py mJKT IÄvaáTá kPz ßhUPmj ßuUPTr ‰fKr VP·r m~Jj Tf o\JrÇ È\jJTLet TPu\ TKrPcJPr xqJP§u ZáÅPz oJrPuJ oJymMPmr SkrÇ' ÈxKº' VP·r FA FTKa mJTq xo˜ VP·r oKanPT VKfvLu TPrPZÇ

oJymMPmr \LmjPT mhPu KhP~PZ xMªrL xJrJy'r ZÅMPz oJrJ xqJP§uÇ oJymMm dJTJ~ ßVuÇ FT ßhJTJPj YJTKr Kju-krLãJ~ kJv TruijJdq mqmxJ~Lr ßoP~PT KmP~ TruÇ IVJi xŒK•r oJKuT yuÇ kMPrJ VP· oJymMPmr xlufJÇ ßvw kptJP~ FPx oJymMPmr ßZPuPT KmP~ TrJPmÇ TjqJ ßxA xJrJyr ßoP~Ç KT∂á TJPrJ Umr ßTC \JjPfJ jJ FfKhjÇ fJrkr ÈxKº'Ç VP·r ßvw uJAj∏ÈoJymMm nJmPuj fJr 30 mZPrr mMPTr KYjKYPj mqgJaJ CiJS yPuJ KYrfPrÇ' ∏F VP·S ßuUT YKr© KjotJe TPrPZj∏ xlu oJjMPwr YKr©Ç ßTJj WJf-k´KfWJf ßjA, ßTJj ƪô ßjA, fmMS kJbT oPj C¨LkjJ fJKzf TrPmÇ @xoJ S KmKhvJ V· hMKaPf jJrL YKrP©r mKuÔ nëKoTJ mJ–o~ yP~ láPa CPbPZÇ @xoJ VP·r @xoJ S KmKhvJ VP·r xJrJy'r TJKyjL metjJ~ kOgT käa gJTPuS hM'\Pjr @YrPe oJjKmT oNuqPmJi \JV´f yP~PZÇ @xoJ xJyxL, jLKfPmJi xŒjú FT\j mqJKrˆJrÇ IkrKhPT võÊr-võJÊKz FmÄ ˝JoLr IjMkK˙Pf FTKa xÄxJPrr pJmfL~ ij-xŒh @VPu ßrPUPZj xJrJyÇ @xoJr KmP~r kr ßpoj ˝JoL fJPT ßZPz YPu pJ~ ßfoKj xJrJy KmP~r krKhj ˝JoLr mJKz ßZPz YPu pJ~Ç oJ^UJPj jJjJj WJf-k´KfWJPf FKVP~ YPu VP·r TJKyjLÇ kKrPvPw hM'\PjA ˝JoLr TJPZ xoKktf yj FmÄ ChJrnJPm ˝JoL-˘LPf Kouj y~Ç KoujJ®T V· mMjPj V·TJr xJgtTfJ ßhKUP~PZjÇ È7 hlJ' V·Ka FTKa ßk´Por V·Ç Yo“TJr xŒTt VPz SPb KrlJf @r jJ\oJr oJP^Ç hM'\Pj KoPu xJfKa FP\§J @PuJYjJ TPr FTof yP~ fJrkr fJrJ KmP~r Kx≠J∂ ßj~Ç pJ kzPu kJbT FTirPjr yJxqrxJ®T @jª uJn TrPmjÇ ßk´Por ÊÀ ßgPT KmP~∏x∂JjJKh KjP~ fJrJ ‰mmJKyT \LmPjr FT xMªr nKmwq“ kKrT·jJ KjP\Phr oPiq ‰fKr TPr pJ VP·r TJKyjLPT FTKa jfáj @KñT KhP~PZÇ \LmPjr Yro xfqèPuJ KjP~ VP·r ßmJ^JkzJ yP~PZ mPu @orJ oPj TKrÇ FA V·Ka mJÄuJ xJKyPfqr FTKa Cöôu V· yS~Jr hJmL rJPUÇ fJZJzJ VP·r xÄuJkèPuJ xJpM\q xÄ˙JPj jJaTL~fJ @j~j TPrPZÇ È@lxJjJ' VP· ßuUT KmvõKmhqJu~ kzá~J FT fÀeLr KvãJ\LmPjr FT mJ˜m IKnùfJ IïPj xMKjkMe hãfJr kKrY~ KhP~PZjÇ FUJPjS ßuUPTr oJjKmT oNuqPmJi pgJgtnJPm láPa SPbPZÇ @lxJjJ ßuUJkzJr UrY ßpJVJPf FTaJ KaCvKj ßj~ dJTJr FT ijJdq kKrmJPrÇ WajJâPo @lxJjJr \jìKhj @PxÇ ßx ZáKa YJ~ KT∂á VOKyeL fJPT ßTJjnJPmA ZáKa ßhj jJÇ vft ßhj, FAKhj jJ @xPu @lxJjJr KaCvKj gJTPm jJÇ @lxJjJr oj UJrJk y~Ç mJºmLPhr @P~J\j TrJ \PjìJ“xm ßnP˜ pJmJr kPgÇ KÆiJ~ kPz @lxJjJÇ oPjr xJPg IPjT ßmJ^JkzJ TPr Kx≠J∂ ßj~ KaCvKjPf pJPmÇ KjKhtÓ KhPj ßx kzJPf pJ~Ç KVP~ ImJT y~Ç pJ nJPmKj fJA WauÇ ijL oJjMPwr @YrPe oMê y~ @lxJjJÇ WajJr @TK˛TfJ~ ßuUT FA TJKyjLPf ßjKfmJYT iJreJPT AKfmJYT kptJP~ KjP~ KVP~ xJyxL nëKoTJ kJuj TPrPZjÇ pJ VP· xJiJref WPa jJÇ ÈßxjJkKf' VP·S ßuUT KjrLy Khjo\Mr hKuPur YKrP© FT\j iotL~ ÈßxjJkKf'-ßT KY©J~e TPrPZjÇ @Puo xoJ\PT KhP~PZj kro optJhJÇ InJm fJKzf IxM˙ hKuPur ßrJ\JnJñJPT ßTªs TPr ßpUJPj TJrmJuJTJ∏ yP~ pJmJr @vÄTJ ßxUJPj ßuUT FT\j AoJPor nëKoTJ \jxÿMPU vs≠Jr xJPg KjP~ FPxPZjÇ ßrJ\JyLj ßxjJkKf hKuuPT rJÓsL~ optJhJ KhP~ FmÄ AxuJPo ßrJ\Jr xKbT KmiJjPT kMÄUJjMkMÄU „Pk VP·JTJPr metjJ TPr ßuUT TJuJo @\Jh fÅJr oj˜JK•ôT KmvõJxPTS „kJK~f TPrPZjÇ FnJPm ÈßvPwr @PuJ~ KxÜ KvKvr' V·V´P∫ ˙Jj kJS~J k´KfKa V· TJuJo @\Jh FTKa AKfmJYT hOKÓnKñ KjP~ KuPUPZjÇ YKr© KY©Per ßãP©S jÓ YKr©PT ßTJj jJ ßTJj YKrP©r oiq KhP~ ChJr YKrP© „k KhP~PZjÇ V´P∫r hM'FTKa VP· ƪô xOKÓ yPuS xão YKrP©r xJgtT TgPjr oJiqPo ßvs~PmJPir CöLmj TrPf ßkPrPZjÇ mJKyqT \LmPjr jJjJj IK˙rfJ VP· KY©JK~f yPuS iLoJj hOKÓnKñ KjP~ IK˙rfJ hNr TrPf ßkPrPZjÇ k´KfKa VP· ßTJj jJ ßTJj YKrP© ßuUTPT xyP\A kJbT @KmÏJr TrPf kJrPmjÇ mJPTqr k´J†ufJ, xy\PmJiqfJ, xrufJ, mJPTqr IkKryJptfJ V·TJr láKaP~ fáPuPZjÇ IjgtT TgJ mPu VP·r mJVz’fJ KTÄmJ ßohmÉu TPr TJKyjLr ßxRªpt jÓ TPrjKjÇ TKmfJr oPfJ fÅJr VP·S xrx CkoJ mqmyJr TPrPZjÇ YKr© KY©Pe ßTJj \KaufJ~ @âJ∂ yjKjÇ V·èPuJr TJKyjLr ßnfPr ƪôPT xoJiJPjr kPg @jPf FTKa mP~JQ\qÔ YKr©PT yJK\r TPrPZjÇ G YKrP© FT\j KvKãf, ChJrojJ, ßxR\jqKmvõJxL, V´yePpJVq mqKÜ KTÄmJ FT\j KvãTPT CkK˙f TPrPZj, pJPf @orJ ßuUTPT kKrÏJrnJPm @KmÏJr TrPf kJKrÇ TKm TJuJo @\Jh ÈßvPwr @PuJ~ KxÜ KvKvr' V·V´P∫r oJiqPo FT\j xJgtT V·TJr KyPxPm yJK\r yP~PZjÇ VP·r FT\j kJbT KyPxPm TKmPT ImvqA ˝JVf \JjJAÇ V´∫Ka kJPb k´fLKf yu∏KfKj fÅJr TKmfJr oPfJ VP·S xlu yP~PZjÇ ÈßvPwr @PuJ~ KxÜ KvKvr' V´∫Ka TKm oMTáu ßYRiMrLr f•ôJmiJPj ÈTKm TJuJo @\Jh lJCP§vj' k´TJv TPrPZÇ kKrPmvT S oMhsT ÈjJVrL' k´TJvj, KxPuaÇ IjuJAj kKrPmvT-rToJKr.ToÇ k´òh TPrPZj Kv·L F≤Kj KlKrKñÇ oNuq rJUJ yP~PZ hMAv' aJTJÇ kKrPvPw V·TJPrr ȉTKl~f' KhP~-A ßvw Trm: ÈßvPwr @PuJ~ KxÜ KvKvr kJbPTr xyoKotfJ ßkPu UMvL yPmJ∏ jJ ßkPuS IKmYJr oPj TrPmJ jJÇ' ∏F TgJèPuJS fÅJr VP·r oPfJA xJyxL CóJreÇ


UmrJUmr 47

SURMA m 16 - 22 December 2016

KuVqJu FAc TJax jJÇ ßmAu lr AKoV´qJvj KcPaAKjx mJ KmIJAKc kKrYJKuf FT xJPnt ßgPT kJS~J fPgq ßhUJ pJ~, 2013 xJPur FKk´u ßgPT KuVqJu FAc xÄPTJYPjr k´nJm kzJ~ k´Kf 5 \Pjr 1 \j ßTJj irPer IJAjL xyJ~fJA kJ~ jJÇ

KcPajvj ßx≤JPr IQmi AKoV´qJ≤Phr xÄUqJ âomitoJj yS~J~ FUj IjqJjq IJxJoLPhr xJPg fJPhr xJiJre TJrJVJPr rJUJ yPòÇ ßpUJPj VPz 20 \Pjr oPiq oJ© 1 \j fJPhr ßTAPxr \jq AP§PkP§≤ KuVqJu FcnJAx mJ ˝JiLj IJAjL krJovt ßj~Jr xMPpJV kJPòjÇ KmIJAKc Fr kKuKx F§ KrxJYt oqJPj\Jr \j ßyJkèc mPuj, Im˙JhOPÓ oPj yPò ßp, xrTJPrr FA KxPˆo AKoV´qJ≤Phr FKa iM~JvJr oPiq PrPU FT IKjKÁf nKmwqPfr KhPT ßbPu KhPòÇ mZPrr kr mZr

mJÄuJPhvPT ßoiJvNjq

Âh~nJXJ V· ßvJjJPuj KmsKav FoKk 14 mZr m~Px iwtPjr KvTJr ßcÛ KrPkJat u§j, 15 KcPx’r - Âh~nJXJ V· ßvJjJPuj KmsKav FoKk KoPYu aoxjÇ KmsKav kJutJPoP≤r KjoúTã yJCx Im ToP¿ KfKj ßvJjJPuj KjP\r \LmPjr hMKmtwy FT WajJr TgJÇ metjJ KhPuj 14 mZr m~Px TLnJPm iwtPer KvTJr yP~KZPuj KfKj! yJCx Im ToP¿ jJrLr k´Kf xKyÄxfJ KjotëPu \JKfxÄPWr @∂\tJKfT Khmx CkuPã KmfTt YuJTJPu ˝fπ FoKk aoxj FA metjJ ßhjÇ fJÅr mÜmq ßvw yS~Jr kr K¸TJr \j mJrTJSxy ÛKav jqJvjJu kJKatr (FxFjKk) xJPmT xyTotLrJ fJÅPT xJ∂ôjJ ßhjÇ 51 mZr m~xL aoxj mPuj, È@oJr m~x pUj 14, fUj @Ko iwtPer KvTJr yP~KZuJoÇ iwtT KZPuj @oJrA kKrKYf FT\jÇ' KfKj @rS mPuj, ÈKvÊPhr FTKa IjMÔJj ßgPT ßyÅPa mJKz pJS~Jr xo~ SA mqKÜ @oJPT ßkRÅPZ ßhS~Jr k´˜Jm ßhjÇ fUj xPmoJ© xºqJ ÊÀ yP~PZÇ @orJ Knjú kg KhP~ pJKòuJo, TJre F irPjr KTZá WaPm, ßx mqJkJPr @oJr iJreJA KZu jJÇ kPg ßpPf ßpPf FTkptJP~ ßuJTKa @oJPT VJZkJuJ gJTJ FTaJ \J~VJ~ KTZá FTaJ ßhUJPf YJAPujÇ fUj @oJr oPj FTirPjr xfTtxÄPTf ßmP\ SPbÇ fPm ßuJTKa @oJr kKrKYf yS~J~ @Ko ßxaJPT kJ•J KhAKjÇ xKfq TgJ muPf KT, @oJr oPj y~ jJ SA xo~ iwte KmwP~ @oJr ßTJPjJ iJreJ KZuÇ'

(35 kOÔJr kr) KcPx’r 1971 mMK≠\LmLPhr vjJÜ TPr yfqJpùÇ fJA mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJxÄV´Jo KjZT FTKa nNUP§r KmKòjúfJmJhL @PªJuj KZu jJ, FKa KZu xJŒ´hJK~T ofJhPvtr rJPÓsr KmkrLPf FTKa xm iPotr xo-IKiTJPrr VefJKπT rJÓs k´KfÔJr uzJAÇ @r F xÄV´JPo ßhvJ∂rL S ImÀ≠ ßhPv ßgPT pJS~J mMK≠\LmLPhr KmPvw ImhJj rP~PZÇ Imvq ˝JiLjfJr 45 mZr krS jfMj \JfL~ S @∂\tJKfT kanNKoPf FA ofJhvtVf ÆPªôr ImxJj WPaKjÇ kJKT˜JPjr ofJhvtPT myj TPr FA IkvKÜ kKm© iPotr IkmqJUqJ TPr iotJºfJ S xJŒ´hJK~TfJr Km˜Jr WaJPòÇ fJA oMKÜpMP≠r nJmJhPvtr rJÓs kMjÀ≠JPrr \jq vyLh mMK≠\LmL Khmx kJuj @\ KmPvw èÀfô myj TrPZÇ

AxuJoL oNuqPmJixŒjú Kmw~ KjP~ KvÊPhr IjMÔJj mJjJ~Ç fJrJ ÈmJrJTJ Kyux' jJPo FTKa TJatMj KjotJe ÊÀr \jq 15 yJ\Jr oJKTtj cuJr xÄV´y TrPf YJAPZÇ mJrJTJ KyuPxr k´PpJ\T muPZj, ÈPkkJ KkV' jJPor KmkMu \jKk´~fJ kJS~J TJatMPjr FKa FTKa KmT· yPf kJPrÇ ÈPkkJ KkV' FTKa vNTr kKrmJPrr k´KfKhPjr \LmjKnK•T KmsKav TJatMj, pJ kíKgmLr 180Ka ßhPv ßhUJPjJ y~Ç IPˆsKu~Jr FT\j AxuJKo ßjfJ FmÄ ßxUJjTJr \JfL~ AoJo TJCK¿Pur k´iJj ßvU xJKh @u-xMuJAoJj mPuPZj, KmPjJhj \VPfr oNuiJrJ~ ßpxm TJatMj k´YJr y~ fJr ßYP~ nJPuJ KmT· oMxKuo hvtTPvsJfJr \jq gJTJ CKYfÇ

fJPhrPT kKrmJr ßgPT hNPr gJTPf yPò FmÄ xKbT TJre hvtJPjJ ZJzJA ßpPTJj xo~ fJPhr IJaT TrJ yPòÇ FKa IQmi AKoV´qJ≤Phr \jq FTKa Ifq∂ yfJvJ\jT S nLKfTr IKnùfJÇ ßTJj IJAjL xyJ~fJ jJ KhP~ Ff xm oJjMPwr ˝JnJKmT \LmjpJkj mqyf TrJ ßTJjnJPmA V´yePpJVq j~ FmÄ FaJ KmsKav ßnuMq\ kKrk∫LÇ ÊiMoJ© KuVqJu FAc k´hJPjr oJiqPoA F IJAPjr xKbT mqmyJr yPf kJPrÇ

KfKj muPZj, AxuJKo oNuqPmJi xogtj TPr Foj KaKn TJatMPjr \jq IKnnJmmTPhr YJÅhJ ßh~J CKYfÇ mJrJTJ KyuPxr k´PpJ\PTrJ muPZj, FA IjMÔJjKar oNu CP¨vq yPò, iotL~ KmKi kJujTJrL FT\j oMxKuPor \Lmj ßToj FmÄ fJr TKoCKjKar oPiq FT\j xMjJVKrT yS~JaJA mJ KT∏ FaJ fJrJ KvÊPhr ßhUJPf YJjÇ PvU xJKh mPuj, oNuiJrJr TJatMj ßhUPf KfKj KvÊPhr KjÀ“xJKyf TrPZj jJ fPm IKnnJmTPhr k´Kf KfKj @PrTKa KmT·PT fMPu irJr @øJj \JjJPòjÇ S~Jj lr KTcx ßTJŒJKjKa KxcKjKnK•TÇ fJrJ jJoJ\, jmLPhr \Lmj, ro\Jj S @rKm KvãJKmw~T TJatMj mJKjP~ gJPTÇ S~Jj lr KTcPxr k´PpJ\T xMmKy @uPvU mPuj, KfKj oMxKuo mJ IoMxKuo, vNTr kZª TPr mJ TPr jJ Foj xmJr oPfJA ÈPkkJ KkV' CkPnJV TPrj; KT∂á FPf KTZM mJftJ rP~PZ pJPf KvÊPhr mqmyJr UJrJk yP~ ßpPf kJPrÇ KfKj mPuj, È@orJ nJmuJo Fr oPfJA mJ Fr KmT· KTZM @orJ TKr jJ ßTj?' xrTJKr KyxJm oPf, IPˆsKu~J~ 2.2 vfJÄv ßuJT oMxKuo FmÄ 61.1 vfJÄv ßuJT KUsÓJj mPu KjP\Phr kKrY~ ßhjÇ xN© : KmKmKx

IJPuP√Jr kfj pf Khj KmPhsJyLPhr yJPf KZu, ffãe kpt∂ Z~ mZPrr VOypMP≠ fJrJA xMKmiJ\jT

Im˙JPj KZuÇ Vf TP~T x¬JPyr IKnpJPj xrTJKr mJKyjL @PuP√J kMjÀ≠JPr oKr~J yP~ SPbÇ Fr @PV KmKnjú xo~ jVrLKar KTZá FuJTJ hUu TrPuS kNmt @PuP√Jr kMPrJaJA KZu KmPhsJyL ß\JPar Kj~πPeÇ FuJTJKa kMjÀ≠Jr TrPf xmtvKÜ KhP~ yJouJ YJuJ~ xrTJKr mJKyjLÇ fJPhr xyPpJKVfJ TPr rJKv~Jr KmoJj yJouJÇ @PrJ KZu ArJj xoKgtf TP~TKa KoKuKv~J ßVJÔLÇ fPm rJKv~J KmoJj yJouJA oNuf mJvJr mJKyjLr \P~ xmPYP~ mz nëKoTJ ßrPUPZÇ ImÀ≠ @PuP√J~ KjKmtYJPr ßmJoJ ßluJ yP~PZ KmoJj ßgPTÇ FT mZPrr ßmKv xo~ iPr ImÀ≠ FA FuTJKar oJjMw UJhq, kJKj, KYKT“xJxy Kjfqk´P~J\jL~ xJoV´Lr InJPm FoKjPfA oJjPmfr \LmjpJkJj TrKZuÇ fJr Skr k´KfKhj KmoJj yJouJ yP~PZ ßxUJPjÇ mJvJrPT ßpPTJPjJ oNPuq ãofJ~ rJUPf ßYP~PZ rJKv~J S ArJjÇ fJA xJiJre oJjMPwr \Lmj ßTJPjJ oNuq kJ~Kj fJPhr rJ\QjKfT CP¨Pvqr TJPZÇ vKkÄou, mJ\Jr, oxK\h, yJxkJfJu, Ûáu FojKT C≠JrTotLrJS ßryJA kJjKj KmoJj yJouJ ßgPTÇ jVrLPf KYKT“xJPxmJ ßh~Jr oPfJ FTKa yJxkJfJuS ImKvÓ ßjAÇ uJv Tmr ßh~Jr oPfJ \J~VJ UJKu ßjA Tmr˙JjèPuJPfÇ rJ˜J~ kPz gJPT KmoJj yJouJ KTÄmJ èKuPf Kjyf ßmxJoKrT jJVKrTPhr uJvÇ pMÜrJÓs, fárÛ S CkxJVrL~ ßhvèPuJ KmPhsJyLPhr xogtj KhPuS fJPhr kPã pM≠ TrPf @PxKj ßTCÇ

IjuJAPj xMroJ kzPf KnK\a Tr∆j www.surmanews.com


SURMA

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

SURMA 38th Year Issue 2009, Friday

16 - 22 December 2016

ßhUJoJ© èKu TrPZ xrTJKr mJKyjL: \JKfxÄW

IJPuP√Jr kfj

u§j, 15 KcPx’r - KxKr~Jr xrTJrk∫L mJKyjL @PuP√Jr kNmtJûPu k´Pmv TPrPZÇ fJrJ jJrL S KvÊxy ßxUJPj gJTJ mqKÜPhr yfqJ TrPZÇ Vf 13 KcPx’r, oñumJr \JKfxÄW F TgJ \JKjP~PZÇ \JKfxÄPWr oJjmJKiTJr TJptJu~ \JKjP~PZ, YJrKa FuJTJ~ 82 \j ßmxJoKrT jJVKrTPT ßhUJoJ© èKu TrJ yP~PZ ∏ F mqJkJPr fJPhr TJPZ KjntrPpJVq fgq-k´oJe rP~PZÇ \JKfxÄPWr oJjmJKiTJr xÄ˙Jr oMUkJ© ÀkJat TuKnPu mPuj, ÈSA jJrTL~ kKrK˙KfPf pJrJ ßvw kpt∂ ßmÅPY rP~PZ, fJPhr \jq n~Jmy KmkPhr @vïJ TrKZ @orJÇ' KxKr~Jr kNmt @PuP√JPT YJr mZr iPr hUPu rJUJ KmPhsJyLrJ mftoJPj

krJ\P~r ÆJrk´JP∂ rP~PZÇ FUPjJ KmPhsJyLPhr hUPu gJTJ @PuP√Jr @vkJPvr FuJTJèPuJPf TP~T yJ\Jr ßuJT @aTJ kPzPZ mPu Umr kJS~J ßVPZÇ fPm ßxUJPj xrTJrk∫L mJKyjL IV´xr yPòÇ ßxUJPj mqJkT ßmJoJmwte YuPZÇ \JKfxÄW S ßrcâPxr @∂\tJKfT TKoKa (@AKx@rKx) KxKr~J S Fr Ko© rJKv~JPT ßmJoJ mwte mº FmÄ ßmxJoKrT jJVKrTPhr KjrJkPh ßmr yS~Jr xMPpJV ßhS~Jr @øJj \JKjP~PZÇ ß\PjnJ~ \JKfxÄPWr oJjmJKiTJr xÄ˙Jr oMUkJ© ÀkJat TuKnPu fJÅr TJptJuP~ FT xÄmJh xPÿuPj fJÅPhr kJS~J @PuP√J~ xKyÄxfJr Km˜JKrf KY© fáPu iPrjÇ fPm KfKj ˝LTJr TPrj, fJÅPhr

u§j mJÄuJ ßk´xTîJPmr KjmtJYjL flKvu ßWJweJ

13 \JjM~JKr ßgPT Kmvõ A\PfoJ, gJTPZ 5 ˜Prr KjrJk•J

u§j, 15 KcPx’r - u¥j mJÄuJ ßk´x TîJPmr 2017-18 ßo~JPhr KjmtJYjL flKvu ßWJweJ TrJ yP~PZÇ Vf 8 KcPx’r, mOy¸KfmJr xºqJ~ TîJPmr I˙J~L TJptJuP~ IjMKÔf KjmtJyL TKoKar xnJ~ F xÄâJ∂ Kx≠J∂ V´ye TrJ y~Ç VOKyf Kx≠J∂ IjMpJ~L, TîJPmr KjKhtÓ 15 kPh k´JgLtfJ hJKUPur xo~xLoJ 13 \JjM~JKr ÊâmJr ßgPT 19 \JjM~JKr, mOy¸KfmJr rJf 8aJ kpt∂Ç oPjJj~j k´fqJyJPrr ßvw fJKrU 20 \JjM~JKr ÊâmJr rJf 8aJÇ YëzJ∂ k´JgLt fJKuTJ k´TJv 21 \JjM~JKr, vKjmJrÇ 29 \JjM~JKr, ßrJmmJr KhPjr k´go k´yPr xJiJre xnJ S oiqJ¤PnJ\ ßvPw KmPTu IJzJAaJ ßgPT xºqJ xJPz 6aJ kpt∂ ßnJa V´ye IjMKÔf yPmÇ xºqJ 6aJ ßgPT rJf 10aJ kpt∂ xJÄÛíKfT IjMÔJj S QjvPnJ\Ç rJf xJPz 10aJr KhPT luJlu ßWJweJÇ TîJPmr xhxq kPhr \jq IJPmhPjr ßvw fJKrU 31 KcPx’r, vKjmJr KmPTu 6aJÇ 13 \JjM~JKr, ÊâmJr YëzJ∂ xhxq fJKuTJ k´TJv TrJ yPmÇ xhxq S oPjJj~j lro TîJPmr I˙J~L TJptJu~ JANOMOT, Unit 2, 20b Spelman Street, London E1 5LQ UK KTÄmJ SP~mxJAPa 43 kOÔJ~

ßhS~J F fgq pJYJA TrJ Ix÷mÇ TuKnPu mPuj, 82 \j ßmxJoKrT jJVKrTPT èKu TrJ yP~PZÇ Fr oPiq 11 \j jJrL S 13Ka KvÊ èKuKm≠ yP~PZÇ KfKj mPuj, ÈVf 12 KcPx’r xºqJ~ @orJ Umr ßkP~KZ, ßxUJjTJr rJ˜JèPuJPf IxÄUq oOfPhy kPz rP~PZÇ mqJkT ßmJoJmwte FmÄ ßhUJoJ© èKu TrJr WajJ~ ßxUJjTJr @fKïf mJKxªJrJ kJKuP~ ßpPf kJrPZ jJÇ' CPuäUq, CkptMkKr yJouJr oMPU mJvJr xrTJPrr vft ßoPj @PuP√J ZJzPf xÿf yP~PZ KxKr~Jr KmPhsJyLrJÇ rJKv~J, KxrL~ ßxjJmJKyjL S fJPhr xogtT Kv~J KoKuKv~JPhr aJjJ TP~T x¬JPyr yJouJ~ ßTJebJxJ yP~ kzJ KmPhsJyLrJ fJPhr xmPYP~ vÜ Im˙JjKa yJrJuÇ Fr lPu TJptf ßvw yP~ ßVu fJPhr mJvJr @u @xJh xrTJPrr KmÀP≠ uzJAÇ krmftL TP~T WµJ mJ TP~T KhPjr oPiq KxrL~ xrTJr KTÄmJ @∂\tJKfT xŒ´hJ~ pKh KxKr~Jr VOypMP≠r xoJK¬ ßWJweJ TPr fJyPu ImJT yS~Jr KTZá gJTPm jJÇ 2011 xJPu VefPπr hJKmPf @PªJuPj xrTJPrr hoj-kLzPjr xN© iPr VOypM≠ ÊÀ y~ KxKr~J~Ç ßp pMP≠ Kjyf yP~PZ k´J~ kJÅY uJU ßmxJoKrT ßuJTÇ Wr-mJKz yJKrP~ CÆJ˜M yP~PZ FT ßTJKar ßmKv KxrL~Ç 2014 xJu ßgPT KmPhsJyLPhr hUPu KZu C•r-kKÁoJûuL~ @PuP√J jVrLÇ k´JYLj F jVrL ßhvKar xmPYP~ \jmÉu FmÄ mJKeK\qT S rJ\QjKfTnJPm xmPYP~ èÀfôkNetÇ fJA @PuP√Jr hUu 47 kOÔJ~

dJTJ, 15 KcPx’r - FmJPrr Kmvõ A\PfoJr hMA kmt @VJoL 13-15 S 20-22 \JjM~JKr añLr fárJV fLPr IjMKÔf yPf pJPòÇ IjMKÔfmq hMA kPmtr F Kmvõ A\PfoJr xMÔánJPm xŒjú TrJr \jq k´vJxPjr KmKnjú TotTftJPhr KjP~ mMimJr VJ\LkMr ß\uJ k´vJxPTr nJS~Ju xPÿujTPã FT k´˜MKfoMuT xnJ IjMKÔf yP~PZÇ ß\uJ k´vJxT Fx Fo 43 kOÔJ~

Kh ßxJxJAKa Im KmsKav mJÄuJPhvL xKuKxaJPxtr Kl∑ KuVqJu FcnJAx

k´Kf oJPxr k´go S fífL~ mMimJr krJovt ßh~J yPm u§j, 15 KcPx’r - mJÄuJPhvL TKoCKjKaPT Kl∑ @AjL xMPpJV xMKmiJ ßhS~Jr oyfL CPhqJPV KjP~PZ KmsPaPj mJxmJxrf @Aj\LKmPhr xÄVbj Kh ßxJxJAKa Im KmsKav mJÄuJPhvL xKuKxaJxtÇ k´JgKoTnJPm AKoPV´vj, lqJKoKu, yJCK\Ä, SP~uPl~Jr F§ ßmKjKla, Aokä~Po≤ F§ CAux KmwP~ 43 kOÔJ~

SURMA News Group Ltd - The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL EDITORIAL Call: 0207 041 9494 or Email: news@surmanews.com ADVERTISING: 0207 377 9787 or Email: sarzahmed@surmanews.com www.surmanews.com

Surma issue 2009  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you