Page 1

68 mZPrr oPiq xmPYP~ Cöôu YJÅh Km˜JKrf 17 kOÔJ~

SURMA 38th Year, Issue 2005, 18 - 24 November 2016, 18 - 24 xlr 1438 Ky\rL, 2 - 8 IV´yJ~e 1423, 50p

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

KmsKav KmYJr mqm˙J~ ‰mwoq TgJ rJPUjKj ßmsKéaPjfJrJ, kP~≤ ßmA\c' KxPˆPoS k´iJjoπLr jJ ßmvL ß\uhP§r

IKjKÁ~fJ~ TJKrKv· 18 oJPx mº yP~ ßVPuJ IJPrJ 1 yJ\Jr ßrˆáPr≤

xMroJ KrPkJat u§j, 17 jPn’r - IJVJoL hMA x¬Jy\MPz rP~PZ TJKrA§JKˆsr KmKnjú \oTJPuJ C“xmÇ TJre FA hMA x¬Jy TqJaJKrÄ ßxÖPrr k´KfKjKifôvLu xÄ˙JèPuJr mJKwtT VJuJ KcjJrxy FS~Jct k´hJPjr \jq mrJ¨ yP~

KmvõPjfJPhr k´Kf ßvU yJKxjJr IJymJj

\umJ~MfJKzf IKnmJxL xoxqJ xoJiJPj ‰mKvõT CPhqJV Kjj

17 jPn’r - k´iJjoπL ßvU yJKxjJ ßaTxA Cjú~Pjr uãqxoNPyr xlu mJ˜mJ~Pj \umJ~MfJKzf IKnmJxL xoxqJ xoJiJPj ‰mKvõT CPhqJV ßj~Jr @øJj \JKjP~PZjÇ k´iJjoπL mPuj, \umJ~MfJKzf IKnmJxLr YqJPu† pgJpgnJPm ßoJTJPmuJ TrPf jJ kJrPu @orJ TUPjJA ßaTxA Cjú~Pjr uãqxoNy I\tj TrPf 47 kOÔJ~

❚ 28 jPnÍr KmsKav TJKr FS~Jct, 27 jPnÍr KmKxF FS~Jct, 20 jPnÍr ACPTKmKxIJA Km\Pjx FS~Jct ❚ TqJPŒAj, uKmÄ ImqJyf rJUPmj TqJaJrJxtrJ ❚ mOPaPjr yJAKˆsa ßgPT TJKr yJC\èPuJr KmuLj yPm \JfL~ asqJP\Kc : r‡kJ yT FoKk

IJPZÇ 28 jPn’r, ßxJomJr IÛJrUqJf KmsKav TJKr FS~JPctr 12fo IJxr mxPm mJaJrKx kJTt kqJKnKu~PjÇ KbT fJr IJPVr Khj 27 jPn’r, ßrJmmJr TqJaJrJxtPhr xmPY kMrPjJ S k´KfKjKifôvLu xÄVbj KmKxF-r 11fo FS~Jct S mJKwtT VJuJ

KcjJrÇ FZJzJ 20 jPn’r, ßrJmmJr KmsKav-mJÄuJPhvL mqmxJ~LPhr IJPrT vLwt xÄVbj ACPTKmKxIJA k´hJj TrPf pJPò Km\Pjx F§ F≤JrPk´jJr FéKu¿ FS~JctÇ APfJoPiq ßlcJPrvj Im KmsKav TJKr A§JKÓs xoJ¬ TPrPZ fJPhr FS~Jct k´hJjÇ FKhPT, Vf 18 oJPx mº yP~ ßVPZ IJPrJ 1 yJ\JPrr ßmvL ßrˆáPr≤Ç Fxm ßrˆáPr≤ mº yS~Jr k´iJj TJreA yPò ßvl xÄTaÇ FZJzJ hLWtKhj ßgPT ˆJl xÄTaxy jJjJ xoxqJ~ \\tKrf KmsKav TJKrKv·Ç Fr ßUxJrf KhPf yPò oNuf” mJÄuJPhvL ßrˆáPr≤ mqmxJ~LPhrÇ @r mftoJj @Aj IjMpJ~L mJÄuJPhv fgJ FKv~J CkoyJPhPvr ßTJgJS ßgPT FT\j hã ßvl FPj fJPT rJUPf yPu ßrˆáPr≤ oJKuTPT mZPr 30 yJ\Jr kJC§ ßmfj k´hJj TrPf y~Ç fPm fJ TPrS ßp kJr kJS~J pJPm fJrS ßTJPjJ 47 kOÔJ~

KcPajvPj IxM˙ yP~ jJPxPrr oOfáq Ûáu TfítkPãr ImPyuJPT hJ~L TrPuj mJmJ-oJ xMroJ KrPkJat u§j, 17 jPn’r - k´KfKhPjr jqJ~ Ûáu ßvPw WPr KlrPm fJPhr ßZPu FojKaA IJvJ TPrKZPuj jJPxr IJyoPhr oJ-mJmJÇ KT∂á ÛáPu IKjòJTífnJPm WPa pJS~J IJYre fJr \LmPjr \Pjq TJu yP~ hJÅzJ~Ç Fr ßk´KãPf KvãPTr ßh~J vJK˜ fJPT kJKbP~ ßh~ yJxkJfJPuÇ kÅJY Khj uJAl xJPkJPat ßgPT oOfáqr TJPZ yJr oJjPf yP~PZ ßmJ ÛáPur KTPvJr ZJ©KaPTÇ Vf 10

KvTJr FgKjT TKoCKjKar ßuJT

xMroJ KrPkJat u§j, 17 jPn’r - xJŒsKfT FT VPmweJ~ KmsKav KmYJr mqm˙Jr Tr∆e KY© láPa CPbPZÇ FPf ßhUJ yP~PZ ßp, ßTJPatr rJP~ ‰mwPoqr KvTJr yPòj FgKjT TKoCKjKar ßuJT\jÇ KmYJrTrJ ßvõfJñPhr ßYP~ TíÌJñ FmÄ FgKjT ßuJTPhr ßmvL ß\uhP§ hK§f TrPZjÇ xrTJr IjMPoJKhf FA KrPkJPat 47 kOÔJ~

CcPlJPct uKrr iJÑJ~ mJXJKu oKyuJr oOfáq

❚ \JyJñLr @uo KxThJr ❚ u§j, 17 jPn’r - kNmt u§Pjr CcPlJct FuJTJ~ oJhTJxÜ csJAnJPrr ßmkPrJ~J csJAKnÄ ßTPz KjPuJ FT mJXJKu oKyuJr k´JeÇ uKrr iJÑJ~ WajJ˙PuA oOfqá mre TPrj oJ© 46 kOÔJ~

xJÅSfJuPhr Skr ßTJj TftífômPu èKu \JjPf ßYP~ Kra dJTJ, 17 jPn’r - VJAmJºJr ßVJKmªVP† xJÅSfJuPhr Skr èKu S yJouJr WajJ~ @hJuPf Kra yP~PZÇ KrPa yJouJr WajJ~ @AjVf TL khPãk ßj~J yP~PZ FmÄ ßTJj TftífômPu @PVú~J˘ S èKu mqmyJr TrJ yP~PZ Fr mqJUqJ hJKUPur KjPhtvjJ YJS~J yP~PZÇ 16 jPn’r, mMimJr yJAPTJPatr xÄKväÓ vJUJ~ KfjKa xÄVbj KraKa hJP~r TPrÇ Kfj xÄVbj yPuJ @Aj S xJKuv ßTªs (@xT), msfL xJoJK\T TuqJe xÄ˙J S IqJPxJKxP~vj Im uqJ§ Krlot IqJ§ ßcPnuJkPo≤Ç @xPTr ßTRÅxMKu Im∂L jMÀu Kra @Pmhj TrJr Kmw~Ka KjKÁf TPrPZjÇ 17 jPn’r Kra @PmhPjr Skr yJAPTJPat ÊjJKj yPf kJPrÇ Kra @PmhPj ˝rJÓsxKYm, \jk´vJxj xKYm, Kv·xKYm, kMKuPvr 46 kOÔJ~

xJoK~TL AxMq 2005ÇÇ 18 - 24 jPn’r 2016

jPn’r, mOy¸KfmJr hMkMPr ßmJ ÛáPur A~Jr jJAPjr ZJ© jJPxr IJyoh (14) ÈF\oJ FaJPT' IJâJ∂ yP~KZPuJÇ KvãPTr ßhS~J vJK˜ ßnJVTJPu fJr oJrJ®T võJxTÓ ÊÀ y~ mPu \JjJ ßVPZÇ Frkr ÛáPuA kqJrJPoKcTrJ CkK˙f yP~ fJPT xM˙ TPr ßfJuJr ßYÓJ TPrjÇ kPr fJPT hs∆f rP~u u¥j yJxkJfJPu ßjS~J yPu kÅJY Khj kr ßxJomJr (14 jPn’r) xºqJ xJPz 47 kOÔJ~

F xÄUqJr IJP~J\j:

❚ KmPvw xŒJhTL~: mJÄuJ xÄmJhkP©r FTv mZPrr IyïJr ❚ xfq mJeLr kJh-k´hLPk hJÅKzP~ : xM\J oJyoMh ❚ KmuJPf mJXJKur AKfyJx KuUPf yPu xÄmJhkP©r fUjS

KmT· KZu jJ,1v FUPjJmZPrr ßjA: xMroJr xJPg FTJ∂ xJãJ&TJPrIKnpJ©J lJr∆T IJyPoh ❚ KmPuPfr mJÄuJ xÄmJhk© S k´cJÖ 1906 ßgPT 1916 KclJPrK¿P~vj : IJ»Mu yJA xj\M ❚ KmPuPf mJÄuJ xÄmJhkP©r vfmwt : TJA~No IJmhMuäJy FTv mZPrr IKnpJ©J 23, 24, 25 S 26 kOÔJ~ oM h


2 UmrJUmr

18 - 24 November 2016 m SURMA

Kl∑co yJCPxr k´KfPmhj

˝JiLj A≤JrPja mqmyJPr KkKZP~ mJÄuJPhv dJTJ, 16 jPn’r - A≤JrPja mqmyJPrr ˝JiLjfJ~ Vf FT mZPr mJÄuJPhPvr Im˙JPjr ImjKf yP~PZÇ pMÜrJÓsKnK•T ßmxrTJKr xÄ˙J Kl∑co yJCx k´TJKvf ÈKl∑co Im hq ßja 2016' vLwtT FT k´KfPmhPj F fgq fMPu irJ yP~PZÇ xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqoxy KmKnjú SP~mxJAPa k´Pmv xJoK~TnJPm mº TrJ, A≤JrPjPa ofk´TJPvr TJrPe ßV´¬Jr S yJouJr KvTJr yS~J AfqJKh TJrPe xNYPT mJÄuJPhv KkKZP~ ßVPZÇ YJr mZr iPrA âoJVf KkKZP~PZ mJÄuJPhPvr Im˙JjÇ F mZr xmPYP~ ßmKv ßkZJPjJ kJÅYKa ßhPvr FTKa yPuJ mJÄuJPhvÇ k´KfPmhPj I∂ntMÜ 65Ka ßhvPT vNjq ßgPT 100 j’r ßhS~J yP~PZÇ k´J¬ j’Prr KnK•Pf k´KfKa ßhPvr Im˙JjPT KfjKa ßvsKePf nJV TrJ yP~PZÇ ßpxm ßhv vNjq ßgPT 30 j’r ßkP~PZ, ßxxm ßhv A≤JrPja mqmyJPr xŒNet È˝JiLj' KyPxPm KYK¤f yP~PZÇ ßpxm ßhPvr j’r 31 ßgPT 60, ßxèPuJPT È@ÄKvT ˝JiLj' muJ yP~PZÇ 61 ßgPT 100 j’r kJS~J ßhvèPuJPT A≤JrPja mqmyJPr ÈkrJiLj' CPuäU TrJ yP~PZÇ IgtJ“ j’r ßmKv kJS~J ßjKfmJYT k´mefJr kKrYJ~TÇ 2015 xJPur \Mj ßgPT F mZPrr ßo kpt∂ xoP~r fgqPT k´KfPmhj ‰fKrPf KmPmYjJ~ ßjS~J yP~PZÇ

k´KfPmhj IjMpJ~L, A≤JrPja ˝JiLjfJr ßãP© mJÄuJPhv 100 j’Prr oPiq ßkP~PZ 56 j’rÇ ßx KyxJPm A≤JrPja mqmyJPr mJÄuJPhPvr oJjMw @ÄKvT ˝JiLjÇ j’r mµPj KfjKa Kmw~ KmPmYjJ TrJ yP~PZÇ Fr oPiq A≤JrPjPa k´PmPv mJiJr KmwP~ 25 j’r, Kmw~m˜M xLKof TrJ~ 35 j’r S mqmyJrTJrLr IKiTJr u–WPj KZu 40 j’rÇ A≤JrPjPa k´PmPv mJiJr ßãP© mJÄuJPhv 25-Fr oPiq 14 j’r, Kmw~m˜M xLKof TrJr ßãP© 35-Fr oPiq 14 j’r FmÄ mqmyJrTJrLr IKiTJr u–WPjr ßãP© 40-Fr oPiq 28 j’r ßkP~PZÇ A≤JrPja ˝JiLjfJr ßãP© 2015 xJPu mJÄuJPhPvr ßÛJr KZu 51Ç @r 2014 S 2013 xJPu KZu 49Ç IgtJ“ Vf YJr mZPr A≤JrPja mqmyJPr mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ iJrJmJKyTnJPm TPoPZÇ k´KfPmhj ‰fKrPf KmPvõr 65Ka ßhPvr A≤JrPja ˝JiLjfJr Im˙J kptJPuJYjJ TrJ yP~PZÇ Fr oPiq mJÄuJPhvxy 34Ka ßhPv Vf mZPrr fMujJ~ A≤JrPja ˝JiLjfJ TPoPZÇ xmPYP~ ßmKv TPoPZ CVJ¥J, mJÄuJPhv, TP’JKc~J, ATMP~cr S KuKm~J~Ç hKãe FKv~J~ mJÄuJPhv ZJzJS nJrf, kJKT˜Jj S vsLuïJr A≤JrPja mqmyJr kKrK˙Kf CPb FPxPZÇ F ZJzJ k´KfPmhPj KmPvõr k´J~ 88 vfJÄv A≤JrPja mqmyJrTJrLr IKnùfJ fMPu irJ yP~PZÇ Kl∑co yJCPxr k´KfPmhPj aJjJ Z~ mZr iPr Kmvõ\MPz A≤JrPja mqmyJPr ˝JiLjfJ TPo pJS~Jr Kmw~Ka fMPu irJ yP~PZÇ F KmwP~ k´KfPmhPj muJ yP~PZ, xJrJ KmPvõr 67 vfJÄv A≤JrPja mqmyJrTJrL Foj ßhPv mJx TPrj, ßpUJPj xrTJr, xJoKrT mJKyjL S vJxT kKrmJPrr xoJPuJYjJ TrJr KmwP~ KmKiKjPwi rP~PZÇ ßlxmMPTr oPfJ xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPo ßkJˆ ßhS~Jr TJrPe Vf FT mZPr 38Ka ßhPvr xrTJr jJVKrTPhr ßV´¬Jr

Zaman Brothers CASH & CARRY

mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç

Beef (Mix) -

1kg = £3.50 5kg = £14.89 Whole Sheep - £3.29 per kg 4 Baby Chicken - £6.99

Ruhi Fish (any size) - £2.89 per kg Mrigal Fish (any size) - £3.89 per kg

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908

TPrPZÇ mJÄuJPhPvr xJÄmJKhT k´mLr KvThJPrr ßV´¬JPrr WajJKaPT F ßãP© ChJyre KyPxPm fMPu irJ yP~PZÇ PyJ~JaxIqJk, aMAaJr, nJAmJPrr oPfJ IqJKkäPTvjKnK•T ßpJVJPpJVoJiqo mPºr k´mefJS xJrJ KmPvõ Vf FT mZPr ßmPzPZ mPu k´KfPmhPj muJ yP~PZÇ Vf mZPrr k´KfPmhPj xJoJK\T ßpJVJPpJPVr oJiqo S ßpJVJPpJPVr IqJKkäPTvPj mJiJ ßhS~J xrTJPrr xÄUqJ KZu 15Ç F mZr fJ ßmPz yP~PZ 24Ç Vf mZPrr jPn’Pr ßlxmMT, nJAmJrxy KmKnjú ßpJVJPpJVoJiqo mJÄuJPhPv mº TPr ßhS~Jr Kmw~KaS k´KfPmhPj ˙Jj ßkP~PZÇ Kl∑co yJCPxr fgq IjMpJ~L, F mZr xmPYP~ ßmKv ßhPv mº yS~J IqJKkäPTvj yPò ßyJ~JaxIqJkÇ IjqJjq IqJk mqmyJrTJrLr ßYP~ F mZr ßlxmMT

mqmyJrTJrLrJ KmKnjú ßhPv KmKnjú @APj @aT yP~PZj ßmKvÇ F mZr 27Ka ßhPv ßlxmMT mqmyJrTJrL @aT yP~PZjÇ k´KfPmhj IjMpJ~L, A≤JrPja mqmyJPr xmPYP~ ˝JiLj ßhv yPuJ FP˜JKj~J S @AxuqJ¥Ç ßhv hMKa VfmJrS vLwt Im˙JPj KZuÇ vLwt kJÅPY gJTJ mJKT KfjKa ßhv yPuJ pgJâPo TJjJcJ, pMÜrJÓs, \JotJKjÇ F KmwP~ fgqk´pMKÜ KmPvwù S ßmKxPxr xJPmT xnJkKf lJKyo oJvÀr mPuj, fgqk´pMKÜ @APjr KmPvw FTKa iJrJr TJrPe oJjMw FUj xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPo ofk´TJPv n~ kJ~Ç ßxKar FTKa k´nJm FA k´KfPmhPj kPzPZÇ fJ ZJzJ Kmvõ\MPz A≤JrPja èKa TP~T k´nJmvJuL k´KfÔJPjr Kj~πPe YPu pJPòÇ ßx TJrPeS A≤JrPja mqmyJPr oJjMPwr ˝JiLjfJ ToPZÇ

mMvrJ yfqJ oJouJ~ xmJA UJuJx dJTJ, 16 jPn’r - 16 mZr @PV KxKa TPuP\r ZJ©L ÀvhJKj~J AxuJo mMvrJ lMuPT iwtPer kr yfqJr IKnPpJPV TrJ oJouJ~ oífqM h§ kJS~J Fo F TJPhr FmÄ pJmöLmj TJrJh§ kJS~J fJÅr ˘L ÀjM TJPhr UJuJx ßkP~PZjÇ Ikr hMA @xJKoPTS UJuJx KhP~ yJAPTJPatr ßhS~J rJ~ myJu ßrPUPZj xPmtJó @hJufÇ lPu Kjoú @hJuPf xJ\Jk´J¬ YJr\jA UJuJx ßkPujÇ @Aj\LmLrJ muPZj, xPmtJó @hJuPfr Kx≠JP∂r kr ßvw iJPk FUj ßTmu kMjKmtPmYjJr (KrKnC) @Pmhj TrJr xMPpJV rP~PZÇ rJÓskã \JKjP~PZ, rJP~r IjMKuKk yJPf kJS~Jr kr fJ kptJPuJYjJ TPr KrKnCr KmwP~ Kx≠J∂ ßjPmÇ FA rJP~ jqJ~KmYJr kJjKj \JKjP~ mMvrJr oJ uJ~uJ AxuJo mPuj, FUj oPj y~, mMvrJ muPf ßTC \jìV´yeA TPrKjÇ mMvrJ jJPo ßTC KZu jJ, ßTC UMjS y~KjÇ yJAPTJPatr rJP~ Kjoú @hJuPf oífqM h§k´J¬ mMvrJr @®L~ Fo F TJPhr S pJmöLmj TJrJh§k´J¬ ÀjM TJPhPrr h§ myJu gJPTÇ TJPhPrr vqJuT ßvU vSTf @yPoh S ßvU TKmr @yPoh UJuJx kJjÇ Kjoú @hJuPfr rJP~ FA hM\Pjr oífqM h§ yP~KZuÇ hM\jPT UJuJx KhP~ yJAPTJPatr ßhS~J rJP~r KmÀP≠ rJÓskã @Kku TPrKZuÇ IjqKhPT h§JPhv myJu ßrPU yJAPTJPatr ßhS~J rJP~r KmÀP≠ TJPhr S ÀjM TJPhr (ÀjJ @ÜJr) @Kku TPrjÇ 15 jPn’r, oñumJr k´iJj KmYJrkKf xMPrªs TMoJr KxjyJr ßjfífJô iLj @Kku KmnJV rJÓskPãr @Kku UJKr\ S hM\Pjr TrJ @Kku o†Mr TPr rJ~ ßhjÇ SA hM\j TJrJVJPr rP~PZj mPu \JKjP~PZj fJÅPhr ßTRÅxKM uÇ @hJuPf @xJKokPã ÊjJKjPf KZPuj ß\qÔ @Aj\LmL UªTJr oJymMm ßyJPxjÇ rJÓskPã ÊjJKjPf KZPuj ßckMKa IqJaKjt ß\jJPru ßUJªTJr KhuLÀöJoJjÇ ßTPa ßVu ßwJPuJKa mZr: KxKa TPuP\r oJPTtKaÄ KmnJPVr xÿJj ßvsKer ZJ©L ÀvhJKj~J AxuJo mMvrJ 2000 xJPur 1 \MuJA rJPf 3 j’r kKÁo yJK\kJzJr mJxJ~ UMj yjÇ SA WajJ~ mMvrJr oJ uJ~uJ AxuJo krKhj rojJ gJjJ~ oJouJ TPrjÇ kPr SA mZrA @PrTKa xŒNrT IKnPpJV hJKUu TPrj mMvrJr oJÇ FPf dJTJ oyJjVr @S~JoL uLPVr f“TJuLj ©JeKmw~T xŒJhT Fo F TJPhr (mMvrJr UJuMr x“nJA), TJPhPrr ˘L ÀjM TJPhr FmÄ TJPhPrr vqJuT ßoJ. vSTf @yPoh S TKmr @yPohPT @xJKo TrJ y~Ç oJouJ~ SA mZPrr 19 KcPx’r @xJKoPhr KmÀP≠ IKnPpJVk© ßh~ kMKuvÇ FPf TJPhPrr vqJKuTJ TJKj\ lJPfoJ S TJP\r ßoP~ xMKl~Jr jJo @PxÇ oJouJ~ xJãq V´ye ßvPw 2003 xJPur 30 \Mj dJTJr jJrL S KvÊ KjptJfj hoj asJAmMqjJu rJ~ ßhjÇ rJP~ TJPhr, vSTf S TKmrPT oífqM h§ FmÄ ÀjM TJPhrPT pJmöLmj TJrJh§ ßhS~J y~Ç FA rJP~r KmÀP≠ @xJKokPãr TrJ @Kku FmÄ

@xJKoPhr ßcg ßrlJPrP¿r (oífqM h§ IjMPoJhPjr @Pmhj) Skr yJAPTJPat ÊjJKj y~Ç 2007 xJPur 29 \JjM~JKr yJAPTJat rJ~ ßhjÇ rJP~ Fo F TJPhr S fJÅr ˘L ÀjM TJPhPrr xJ\J myJu rJUJ y~Ç Ikr hM\j (vSTf S TKmr) UJuJx kJjÇ yJAPTJPatr F rJP~r KmÀP≠ rJÓskã FmÄ hK§f mqKÜrJ kígT @Kku TPrjÇ Fxm @PmhPjr Skr ÊjJKj ßvPw 15 jPn’r rJ~ ßWJweJ TPrj xPmtJó @hJufÇ hMA kPãr mÜmq: @xJKokPãr @Aj\LmL UªTJr oJymMm ßyJPxj mPuj, ÈFUJPj kP~≤ Im u KZuÇ mJhLkPãr oJouJ yPuJ ßTJPjJ hMm• ít fJr ßoP~PT VnLr rJPf iwte TPr UMj TPrPZÇ Fr ßTJPjJ YJãMw xJãL ßjAÇ FT\j mPuPZ, FPhr xPñ fJPhr v©∆fJ KZu mJKz KjP~Ç F TJrPe FrJ fJr ßoP~PT yfqJ TPrPZ, FKa xPªyÇ FKa kJKrkJKvõT t xJãqÇ kJKrkJKvõT t xJPãr Skr KnK• TPr yJAPTJat fJPhr xJ\J myJu ßrPUKZuÇ @Kku KmnJV mPuPZ, kJKrkJKvõT t xJPãqr ßãP© ßp irPjr xJãq @AjVfnJPm hrTJr, ßx xJãq FUJPj ßjAÇ' ßckMKa IqJaKjt ß\jJPru ßUJªTJr KhuLÀöJoJj mPuj, KmYJKrT @hJuf S yJAPTJat kJKrkJKvõT t WajJ S xJPãqr KnK•Pf vJK˜ KhP~KZPujÇ xPmtJó @hJuf ßxxm xJãq-k´oJe V´yePpJVq oPj TPrjKjÇ KfKj mPuj, rJP~r TKk yJPf kJS~Jr kr kptJPuJYjJ TPr KrKnCr KmwP~ Kx≠J∂ ßjS~J yPmÇ ßvw iJk KrKnCr: xMKk´o ßTJPatr @Aj\LmL UMrvLh @uo UJj mPuj, ÈFUj rJP~r IjMKuKk kJS~J xJPkPã 30 KhPjr oPiq rJÓskPãr KrKnC TrJr xMPpJV @PZÇ fPm ãKfV´˜ kã ßTJPjJ khPãk KjPf kJrPm KT jJ, fJ kNeJt ñ rJ~ ßkPu ßmJ^J pJPmÇ @Kku KmnJPVr rJP~r kr FA oJouJ~ kMjKmtYJr S kMj” fhP∂r ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ rJÓs pJPhr KmÀP≠ IKnPpJV hJP~r TKrP~PZ, fJrJ ßTC ßhJwL xJmq˜ yPuJ jJÇ KT∂á FKa ˝LTíf ßp mMvrJ UMj yP~PZÇ fPm pJPhr KmÀP≠ IKnPpJV KjP~ FPxPZ, fJ k´oJe TrPf kJPrKj rJÓsÇ' ß\qÔ @Aj\LmL UªTJr oJymMm ßyJPxj mPuj, FTA gJjJr kMKuv IKlxJr pJPhr fh∂ TrPf ßh~, @mJr @Ajví⁄uJr \jq oJPbS jJoJ~Ç ßx TJrPe fJÅrJ IKnù yP~ SPbj jJÇ F TJrPe ßlR\hJKr oJouJr \jq @uJhJ fh∂ ßxu TrJ hrTJrÇ ßmKvr nJPVr ßãP© fh∂ xKbTnJPm TrJ y~ jJ mPu IpgJ IPjT y~rJKjr KvTJr yPf y~Ç @mJr F-S ßhUJ pJ~, ßp irPjr xJãq ßhS~Jr TgJ KZu, fJ xKbTnJPm Ck˙Jkj TrJ y~ jJÇ FA oJouJ~ kMjrJ~ fh∂ mJ kMjKmtYJPrr xMPpJV ßjA mPu o∂mq TPrj KfKjÇ F KmwP~ ß\qÔ @Aj\LmL ‰x~h ßr\JCr ryoJj mPuj, UJuJxS KmYJPrr @SfJ~, xJ\JS KmYJPrr @SfJ~Ç fPm FUj rJÓskã F mqJkJPr KrKnC TrPf kJPrÇ


UmrJUmr 3

SURMA m 18 - 24 November 2016

KxcPrr ßxA n~Ju 15 jPn’r

dJTJ, 15 jPn’r - KxcPrr ßxA n~Ju 15 jPn’r @\Ç 2007 xJPur hM”xy ßxA ˛íKf @P\J TJÅhJ~ mKrvJuxy hKãeJûPur CkTNuL~ 30 ß\uJr ˝\jyJrJ oJjMwPTÇ 9 mZr @PVr F KhjKaPf Kxcr jJoT k´u~ïrL WNKet^z @WJf ßyPjKZu hKãPer CkTNumftL ß\uJèPuJ~Ç u§n§ TPr KhP~KZu xoV´ CkTNuPTÇ vfJ»Lr n~Jmy SA WNKet^Pz k´Je yJKrP~KZu xJPz Kfj yJ\Jr oJjMwÇ KjPUJÅ\ yP~KZu @PrJ xyxsJKiTÇ ßxA xoP~ ßmÅPY pJS~JPhr ˝\j yJrJPjJr ˛íKf FUPjJ mP~ ßmzJPòj fJrJÇ ßxKhj k´u~ïrL WNKet^Pz CkTNuL~ \jkgèPuJ oMyNPftr oPiqA oífqM kMrLPf kKref yP~KZuÇ rJ˜JWJa, WrmJKz, oJbWJa FojKT VJPZr xJPg ^MPuKZu vf vf oJjMPwr uJvÇ VíyyLj yP~ kPz uJU uJU oJjMwÇ KxcPr xmPYP~ ßmKv ã~ãKf y~ mKrvJu, mrèjJ, mJPVryJa, kaM~JUJuL S KkPrJ\kMr ß\uJ~Ç mÉ oJjMw fJPhr Kk´~\Pjr uJvS UMPÅ \ kJ~KjÇ WNKet^Pzr kr aJjJ hMA oJx kpt∂ ˝\j yJrJPjJPhr TJjúJ~ CkTNPur @TJv-mJfJx nJrL KZuÇ IfLPfr xm T'Ka WNKet^Pzr ßYP~ 2007 xJPur Kxcr jJPor ^zKa KZu ßmKv KyÄxsÇ mKrvJPur ßVRrjhLr yKrPxjJ V´JPor hMuJu xrhJr ˝\j yJrJPjJPhr FT\jÇ ßxKhPjr n~Ju ˛íKfr metjJ TrPf KVP~ KfKj FUPjJ @ÅfPT SPbjÇ mPuj, k´KfKhPjr oPfJ kKrmJPrr xhxqPhr KjP~ rJPf WMKoP~ KZuJoÇ Frkr oiqrJPf ÊÀ y~ KxcPrr fJ§muLuJÇ oMyNPftr oPiq dJTJ-mKrvJu oyJxzPTr kJPvr yKrPxjJ FuJTJr xMKmvJu FTKa VJZ FPx kPz @oJr mxfWPrr SkrÇ @Ko èÀfr @yf yA FmÄ IùJj yP~ kKzÇ hMA Khj kr pUj ùJj KlPr @Px fUj @Ko ßVRrjhL yJxkJfJPu KYKT“xJiLjÇ F WajJr YJr Khj kr \JjPf kJKr SA Khj rJPf VJZYJkJ~ @oJr xJf mZPrr @hPrr ßZPu vJoLo oJrJ ßVPZÇ KxcPrr n~JmyfJ FfA Kjoto yPm fJ mMP^ CbPf kJPrKj CkTNPur mJKxªJrJÇ KxcPrr oJ© TP~T oJx @PV xMjJKor kNmtJnJx FmÄ fJ @WJf jJ yJjJ~ Kxcr KjP~ @fPï KZu jJ F IûPur oJjMPwr oPiqÇ kJKjxŒh kKrT·jJ xÄ˙Jr fgq oPf, SA ^Pz CkTNuL~ FuJTJxy

WATCH Live Property Show

With

Kazi Arif (MARLA , MNAEA) Property Valuer & Consultant

30Ka ß\uJ~ k´Je yJKrP~KZu xJPz Kfj yJ\Jr oJjMwÇ KjPUJÅ\ yP~KZu @PrJ xyxsJKiTÇ xrTJKr KyxJPm 20 uJU WrmJKz, k´J~ 40 uJU FTr \Kor lxu jÓ y~Ç oífMq y~ YJr uJU 68 yJ\Jr VmJKhkÊrÇ Fr oPiq UMujJ KmnJPVr mJPVryJa, UMujJ S xJfLrJ~ oJrJ ßVPZ 70 yJ\Jr VmJKhkÊÇ mJKT VmJKhkÊr oífqM y~ mKrvJu IûPur KmKnjú ß\uJ~Ç FKhPT, 15 jPn’r KhjKaPT ˛re rJUPf KmKnjú ß\uJ S CkP\uJ~ ßvJT kJuj S ßhJ~J-oJyKlPur @P~J\j TrJ yP~PZÇ IPjPTr oJgJ ßVJÅ\Jr bJÅA FUPjJ y~Kj KxcPrr 9 mZPrS vrePUJuJr xJCgUJuLr Kmkjú oJjMw FUPjJ kMPrJkMKr oJgJ fMPu hJÅzJPf kJPrKjÇ KmKnjú FjK\S S oyJ\Pjr ßhjJr ßmJ^J oJgJ~ mP~ fJrJ FUj TJ∂Ç ßTC yP~PZ FuJTJZJzJÇ ßxRKh @rm xrTJPrr IjMhJPj kJS~J FT hr\JKmKvÓ FT TPãr WPr gJTJr ßTJPjJ kKrPmv ßjAÇ IPjPTr oJgJ ßVJÅ\Jr bJÅA FUPjJ y~KjÇ F IûPu xrTJKr, ßmxrTJKr, KmPhvL KmkMu xJyJpq-xyPpJKVfJ FPuS Khj @jJ Khj UJS~J oJjMPwr Im˙J ßxA @PVr oPfJA rP~PZÇ KxcPr xmPYP~ ßmKv ãKfV´˜ FuJTJ xJCgUJuL ACKj~Pjr mVL, VJmfuJ, C•r S hKãe xJCgUJuL, rJP~ªJ ACKj~Pjr rJP\võr, YJu rJP~ªJ, uJTMzfuJ S K^umMKj~J V´JPo ßVPu ãKfV´˜ oJjMPwr ßmJmJ

Letting Selling Buying

TJjúJ FUPjJ IjMnm TrJ pJ~Ç FTA xJPg mJmJ-oJ-PmJj yJrJPjJr ßmhjJ, ßZPu KTÄmJ ßoP~ yJrJPjJr ßmhjJ TL TPr nMPu pJPm fJrJÇ xJCgUJuL ACKj~Pjr fJlJumJzL mJ\Jr ßgPT FTaM hNPr kMrPjJ uûWJaÇ FT xo~ FUJPj \o\oJa WJa KZuÇ pJ©LmJyL uû KnzfÇ ßxA WJaKa mÉ @PV mPuvõPrr ßxsJPf yJKrP~ ßVPuS FUPjJ xmJA fJlJumJzL uûWJa KyPxPmA ßYPjÇ KxcPrr kJKjr ßfJPz FuJTJr mJKzWr ßnPx KVP~KZuÇ ßnPx pJS~J oJjMw KxcPrr kPrr ßnJPr FPx KjP\r mJKz KYjPf kJPrKjÇ ßxA oJjMwèPuJ FUPjJ ßxUJPjA WMkKYWPr mxmJx TrPZÇ ßxA @PVr ßkvJ, @PVr oPfJA iMPÅ T iMPÅ T YuJÇ jhLfLPr ßmKzmJÅPir VJ ßWÅPw @mhMu oJPuPTr ßZJ¢ WrÇ KxcPrr kr ßxRKh IgtJ~Pj ©Je KyPxPm FTKa Wr ßkP~KZPuj; KT∂á F WrKa FfA ßZJa KZu ßp, YJr KhPT mJrJªJ KhP~ WrKa mz TrPf yP~PZÇ FT TPãr ßp Wr ßkP~KZPuj, fJPf mxmJx TrJ x÷m KZu jJÇ oJPuT kMrPjJ ßkvJ~ KlrPf @mJr \JuPjRTJ KjP~ jhLPf ßjPoPZjÇ KxcPrr @PV FTKa mz asuJr gJTPuS FUj mJKjP~PZj ßZJ¢ asuJrÇ ©Je KyxJPm 10 ßTK\ oJZ irJr \Ju ßkP~KZPuj; KT∂á Fr xJPg @PrJ KTjPf yP~PZÇ Fxm TrPf KVP~ KfjKa FjK\SPf ßhjJ yP~PZj k´J~ IituãJKiT aJTJÇ 4 kOÔJ~

Your Wisest Move

We have moved to our

Brand New Office at

102

Brick Lane Bangla Town,

London E1 6RL (Opposite Brick Lane Mosque)

Live on every Thursday from 9.40pm - 10.30pm on Bangla TV (Sky 821) Sponsored by

0

We offer % commission for lettings & sales

*Terms and Conditions Apply

020 7375 1188 | 07944 872 919 (Line open till 11pm) admin@primeestateagents.co.uk www.primeestateagents.co.uk Licensed Member of ARLA & NAEA


4 UmrJUmr

18 - 24 November 2016 m SURMA

KxcPrr ßxA n~Ju (3 kOÔJr kr) @PrT\j @mhMu TJPhrÇ kMrPjJ uûWJPar TJPZ jfMj ßmKzmJÅi ßgPT UJKjT hNPr rJ˜Jr kJPv ßZJ¢ WrÇ ©JPer FTUJjJ Wr fJr nJPVqS \MPaPZ; KT∂á FTA Im˙JÇ WrKa UMmA ßZJa yS~J~ @vkJPv mJrJªJ KhP~ Wr mz TrPf yP~PZÇ KfKjS k´J~ 50 yJ\Jr aJTJr ßhjJ~ cMPm @PZjÇ KxcPrr fJ§Pm kPg mPx pJS~J oJjMw @mJr ßmÅPY gJTJr ßYÓJ~ jJjJ CPhqJV KjP~PZÇ ßTC ßhJTJj TPrPZ, ßTC ßjRTJ ßorJof TPr @mJr jhLPf oJZ irPZ, ßTC mJ oJPZr ßkJjJ mqmxJ~Ç IPjPTrA IKnPpJV, WMPr hJÅzJPf ßp xyJ~fJ FPxPZ, fJ pgJpgnJPm k´Tíf ãKfV´˜Phr TJPZ ßkRÅPZKjÇ @r ßx TJrPeA mÉ oJjMw ßhjJr nJPr jMP~ kPzPZÇ xJCgUJuL ACKk ßY~JroqJj ßoJ\JPÿu ßyJPxj mPuj, fJr ACKj~Pj KxcPr mJKzWr yJrJPjJ hMA vfJKiT kKrmJr FUPjJ oJgJ ßVJÅ\Jr bJÅA kJ~KjÇ KxcPrr kr ßgPT FUj kpt∂ FA FuJTJ~ oJjMPwr \Lmj S oJPjJjú~j TJP\ KjP~JK\f UMujJKnK•T Cjú~j xÄ˙J @vs~ lJCP¥vPjr KjmtJyL kKrYJuT oofJ\ UJfMj mPuj, KxcPr ãKfV´˜ xJCgUJuLxy CkP\uJr IPjPT FUPjJ Wr kJ~KjÇ fJ ZJzJ xJCgUJuLPf ImTJbJPoJVf FmÄ Inq∂rLe ßpJVJPpJVmqm˙Jr ßfoj ßTJPjJ Cjú~j WPaKjÇ @vs~ lJCP¥vj mftoJPj oJjMPwr xJmu’L yPf F CkP\uJ~ TJ\ TrPZÇ mrèjJ 2007 xJPur FA KhPj ˛reTJPur xmPYP~ n~Jmy xJoMKhsT ^z ÈKxcr' @WJf yJPj mrèjJxy ßhPvr CkTNuL~ FuJTJ~Ç 9 mZr ßkKrP~ ßVPuS ßxA ˛íKf @P\J nMuPf kJPrKj mrèjJr oJjMwÇ ˝\j, x’u xm yJrJPjJ oJjMwèPuJ KlPr ßpPf kJPrKj fJPhr ˝JnJKmT \LmPjÇ FTaM oJgJ ßVJÅ\Jr bJÅA @r hM'PmuJ hM'oMPbJ UJmJPrr \jq @P\J Kjr∂r ßYÓJ YJKuP~ pJPòj fJrJÇ mrèjJr ufJTJaJ, @~uJkJfJTJaJ, ßZJjmMKj~J, TMKoroJrJ, k∞J, mMKzrYr, ßxJjJfuJ, KjvJjmJzL~J FuJTJ~ xPr\Koj kKrhvtjTJPu F KY© u TrJ ßVPZÇ WKzr TJÅaJ~ fUj rJf ßkRPj 8aJÇ oyJKmkh xPïPfr TgJ ÊPj @fKïf FuJTJr oJjMwÇ èÅKz

èÅKz míKÓr xJPg mAPZ hoTJ yJS~JÇ xPYfj KTZM oJjMw @vs~PTPªs ßpPf ÊÀ TrPuS ßmKvr nJV oJjMw ßgPT pJ~ mJKzPfÇ rJf 10aJ~ k´mu mJfJPxr xJPg pMÜ y~ \PuJòôJxÇ @WJf yJju k´u~ïrL ÈKxcr'Ç KjKoPwA CPz ßVu WrmJKz S VJZkJuJÇ mPñJkxJVPrr xm kJKj ßpj pohNf yP~ nJKxP~ KjPuJ yJ\Jr yJ\Jr oJjMwÇ oJ© TP~T KoKjPa u§n§ yP~ ßVu ßVJaJ FuJTJÇ ßp ßpnJPm kJrPuj ^JÅKkP~ kzPuj mJÅYJr xÄV´JPoÇ kPrr Khj ßhUJ ßVu YJrKhPT ÊiMA ±ÄxuLuJÇ C≠Jr TrJ yPuJ uJPvr kr uJvÇ hJlPjr \J~VJ ßjA, rJ˜Jr kJPv VeTmr TPr YJkJ ßh~J yPuJ mÉ yfnJVJr uJvÇ ˝\j @r x’u yJKrP~ Kj”˝ yP~ ßVu mrèjJr TP~T uJU oJjMwÇ ufJTJaJ V´JPor rKyo Ko~JÇ KxcPrr FA KhPj fJr hM'Ka x∂Jjxy oJgJ ßVJÅ\Jr bJÅA WrKaS ßnPx pJ~Ç x∂Jj yJrJPjJr TÓ @P\J ßx nMuPf kJPrKjÇ WrmJKz, VÀ, ZJVu S ßrJ\VJPrr FToJ© YJKmTJKb \Juxy ßZJa FTKa ßjRTJ fJS ßTPr ßj~ FA KxcrÇ

ß\uJ ©Je S kMjmtJxj IKlx xNP© \JjJ pJ~, KxcPrr @WJPf mrèjJ~ k´Je yJrJj FT yJ\Jr 501 \j oJjMwÇ 30 yJ\Jr 499Ka VmJKh kÊ S Z~ uJU 58 yJ\Jr 259Ka yJÅx-oMrKV oJrJ pJ~ ÈKxcPr'Ç ß\uJr hMA uJU 13 yJ\Jr 461Ka kKrmJPrr xmJA ToPmKv Kfr KvTJr yjÇ xŒNetnJPm VíyyLj yP~ kPr ß\uJr 77 yJ\Jr 754Ka kKrmJrÇ F ZJzJ @ÄKvT Kf yP~PZ @PrJ FT uJU 12 yJ\Jr 31Ka mxf WPrrÇ F ZJzJ rJ˜J WJa, Kms\- TJunJat, KmhMq“xy xm ßãP© mqJkT ~Kf y~Ç WNKet^z KxcPrr kr @Px WNKet^z È@AuJ' fJrkr WNKet^z ÈoyJPxj'Ç oyJPxPjr @WJPf mrèjJ~ ßfoj ßTJPjJ k´JeyJKj jJ WaPuS Kxcr S @AuJ~ mrèjJ~ mÉ k´JeyJKjr WajJ WPaÇ 2007 xJPur WNKet^z KxcPrr kr kJKj Cjú~j ßmJct KTZM kKroJe ßmKzmJÅi xÄÛJr TrPuS mftoJPj ß\uJr k´J~ 19 KTPuJKoaJr ßmKzmJÅi @ÄKvT Km±˜ rP~PZ FmÄ 6 KTPuJKoaJr ßmKzmJÅi kMPrJkMKr Km±˜ @PZÇ lPu FUPjJ ß\uJ~ uãJKiT oJjMw hMPptJV ^MÅKTPf

rP~PZÇ Ijq KhPT k´KfKj~fA ˝JnJKmT ß\J~JPrr ßYP~ 2-3 lMa kJKj míK≠ ßkPuA jhL kJPzr vf vf kKrmJr kJKjmªL yP~ kPzÇ ÊiM WrmJKz j~ mrèjJ ß\uJr yJ\Jr yJ\Jr ßyÖr lxKu \Kor lxu kJKjr KjPY fKuP~ pJ~Ç pJPhr SA xm lxPur Skr Kjntr TPr \Lmj \LKmTJ fJPhr ßvw kpt∂ KjPf y~ iJrPhjJxy KmKnjú mqJÄT ßgPT ßuJjÇ F KhPT mrèjJ kJKj Cjú~j ßmJct ßgPT mJrmJr ßmKzmJÅièPuJ KjotJPer @võJx KhPuS Fr ßTJPjJ luJlu kJ~Kj mrèjJr mjqJhMVtf oJjMPwrJÇ ßmKzmJÅièPuJ kMjKjtro& Je jJ TrJr TJrPe FUPjJ ^MKÅ Tr oPiq @PZ mrèjJr jhL kJPzr mÉ FuJTJÇ WNKet^z Kxcr S @AuJ~ jhL kJPz C\Jz yS~J \KoPf FUj VPz CPbPZ vf vf WrmJKz S @mJxj k´T·Ç ßxUJPj mxmJx TrPZ mÉ nNKoyLj kKrmJrÇ mrèjJ xhPrr mhjLUJuL @mJxPjr mJKxªJ oK\h yJSuJhJr mPuj, ÈnJA hMKj~J~ @oJPhr ßYP~ oPj y~ ßTC IxyJ~ jJAÇ ß\J~JPrr kJKj FTaM ßmKv yPuA WPr gJTJ pJ~ jJÇ kJKjPf xm cMPm pJ~'Ç oyJPxPj ãKfV´˜ mJKu~JfuL V´JPor \JP~hJ ßmVo mPuj, xrTJKrnJPm ßTJPjJ xyPpJKVfJ jJ ßkP~ @orJ V´JPor IPjT ßuJT KoPu ßmKzmJÅiKa KjotJe TPrKZ'Ç CkTNuL~ FuJTJ~ oJjMPwr KjrJk•Jr \jq ßp xm ßmKzmJÅi S @vs~PTªs KjotJe TrJ yPò fJ xKbTnJPm KjotJe TrPZ jJ mPu IKnPpJV TrPZ IPjPTÇ fJA o\mMf S xKbTnJPm ßmKzmJÅi @vs~PTªs KjotJPer hJKm \JKjP~PZ mrèjJmJxLÇ ß\uJ ©Je S kMjmtJxj TotTftJ mPuj, mrèjJ ß\uJ~ 2007 xJPu 117Ka xJATj ßvJr KZuÇ mftoJPj ß\uJ~ 324Ka xJATj ßvJr rP~PZÇ ß\uJ~ FUPjJ k´J~ 300Ka xJATj ßvJPrr YJKyhJ rP~PZÇ lPu FUPjJ uãJKiT oJjMw mjqJr ^MÅKTPf rP~PZÇ Fr oPiq ß\uJr fJufuL CkP\uJKa ßmKv ^MÅKTPf @PZÇ P\uJ k´vJxT c. ßoJ: mKvÀu @uo mPuPZj, 2007 xJPur oPfJ WNKet^z yPuS FUj UMm FTaJ ßmKv Kf yPm jJÇ fJr k´oJe KyPxPm 2013 xJPur WNKet^z oyJPxjÇ mrèjJ kJKj Cjú~j ßmJPctr KjmtJyL k´PTRvuL \JjJj, mrèjJ ß\uJ~ FUPjJ IPjT ßmKzmJÅi ^MKÅ TkNet @PZ ßxèPuJ KvVKVrA ßorJof TrJ yPmÇ

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Curry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


UmrJUmr 05

SURMA m 18 - 24 November 2016

IQmi CkJP~ ßrKoaqJ¿ k´mJy ßbTJPf mqJÄTèPuJPT KjPhtv

mqJÄT FoKcPhr xJPg ßTªsL~ mqJÄPTr ‰mbT dJTJ, 15 jPn’r - iJrJmJKyTnJPm TPo pJPò ßrKoaqJ¿ k´mJyÇ ÉK¥ f“krfJ míK≠PT mqJÄKTÄ YqJPjPu ßrKoaqJ¿ k´mJy TPo pJS~Jr Ijqfo TJre mPu oPj TrPZ mJÄuJPhv mqJÄTÇ F kKrK˙KfPf IQmi CkJP~ ßrKoaqJ¿ k´mJy ßbTJPf TreL~ Kmw~ KjP~ 31 mqJÄPTr FoKcPhr xJPg ‰mbT TPrPZ mJÄuJPhv mqJÄTÇ ‰mbPT k´mJxLPhr mqJÄKTÄ YqJPjPu ßrKoaqJ¿ k´mJy mJzJPjJPf CÆM≠ TrPf mqJÄTJrPhr krJovt KhP~PZ mJÄuJPhv mqJÄTÇ QmbT ßvPw ßTªsL~ mqJÄPTr ßckMKa Vnjtr Fx ßT xMr ßYRiMrL mPuj, YuKf IgtmZPr ßrKoaqJ¿ k´mJy ToJ~ k´iJjoπL CPÆV k´TJv TPrPZjÇ F KmwP~ TreL~ KjitJrPe mqJÄTèPuJr FoKcPhr xPñ ‰mbT TrJ yP~PZÇ FPf ßrKoaqJ¿ k´mJy ToJr ßkZPj ßmvKTZM TJre ChWJKaf yP~PZÇ FoKcPhr TfèPuJ k´˜Jm ßTªsL~ mqJÄT KmPväwe TrPZ mPu KfKj \JjJjÇ \JjJ ßVPZ, ßoJmJAu mqJÄKTÄ YJuM yS~Jr kr k´mJxLrJ mqJÄKTÄ YqJPjPur kKrmPft xJm FP\≤Phr oJiqPo ßhPv Igt kJbJPòÇ k´Kâ~J xy\ S hs∆f yS~J~ k´mJxL mJÄuJPhvLrJ Igt kJbJPf F k∫J Imu’j TrPZjÇ Fr xrJxKr k´nJm kzPZ ßrKoaqJ¿ k´mJPyÇ F KmwP~ ßckMKa Vnjtr xMr ßYRiMrL mPuj, FTPvseLr IxJiMrJ KmTJv fgJ ßoJmJAu mqJÄKTÄ mqmyJr TPr F ßhPvr xJm-FP\≤ KhP~ V´JyPTr aJTJ hs∆f ßkRÅPZ KhPòÇ F Igt mqJÄKTÄP~ YqJPjPu @xPZ jJÇ fJA hs∆f ßxmJ KjKÁf TrJr \jq SnJrKx\ FP\≤ mqJÄKTÄ mqm˙Jr oJiqPo ßrKoaqJP¿r Igt ßkRÅPZ ßh~Jr KY∂JnJmjJ YuPZÇ F ZJzJ KmPhvL mqJÄTèPuJr FéPY† yJC\èPuJr xÄrKãf IgtS TKoP~ @jJ yPf kJPr mPu KfKj o∂mq TPrjÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr kKrxÄUqJPj ßhUJ pJ~, oiqk´JPYqr xJfKa ßhv ßgPT ßp kKroJe ßrKoaqJ¿

@Px fJ xJoKV´T ßrKoaqJP¿r k´J~ 68 vfJÄvÇ @r ßxA xJf ßhPvr oPiq 37 vfJÄv @Px ßxRKh @rm ßgPTÇ FA ßhv ßgPTA xmPYP~ ßmKv ToPZ ßrKoaqJ¿Ç ßxRKh @rm ßgPT Vf Kfj oJx pJm“ iJrJmJKyTnJPm TPo pJPò ßrKoaqJ¿Ç ßrKoaqJ¿ k´mJy TPo pJS~J~ mqJÄPT jVh cuJPrr xïa rP~PZÇ ßx \jq mqJÄPTr oNPuqr ßYP~ ßUJuJ mJ\JPr cuJr k´Kf Kfj aJTJ ßmKv rP~PZÇ IPjPT cuJr yJPf yJPf KjP~ FPx ßmKv oNPuq ßUJuJ mJ\JPr KmKâ TrPZÇ F kKrK˙Kf CP•JrPe Vf mZPr xJPz Kfj KoKu~j cuJr @ohJKj TrJ

yP~KZuÇ KT∂á @ohJKjr SkPr 20 vfJÄv aqJé gJTJ~ FPf UMm ßmKv uJnmJj yS~J pJ~KjÇ ßTªsL~ mqJÄT FjKm@Prr TJPZ 10 KoKu~j cuJr @ohJKjPf aqJé k´fqJyJr ßYP~KZu KT∂á FjKm@r ßTJPjJ xJzJ ßh~KjÇ ßTªsL~ mqJÄPTr fPgq \JjJ pJ~, mqJÄTèPuJr TJPZ jVh cuJPrr kKroJe hJÅKzP~PZ FT ßTJKa YJr uJU 90 yJ\Jr cuJr, pJ k´P~J\Pjr fMujJ~ ToÇ xMr ßYRiMrL mPuj, cuJPrr KmkrLPf kJC¥ ˆqJrKuÄ S ACPrJr oNuq ysJx yP~PZ, pJ ßrKoaqJ¿ @yrPe k´KfmºT yP~ hJÅKzP~PZÇ KfKj mPuj, ßfPur hr

TPo pJS~J S oiqk´JPYqr TP~TKa ßhPv pM≠Jm˙J YuJ~ vsKoTPhr ßmfj TPo ßVPZÇ FPf vsKoPTrJ @PVr oPfJ ßrKoaqJ¿ kJbJPf kJrPZj jJÇ QmbPT mqJÄPTr vLwt TotTftJrJ \JjJj, ßrKoaqJ¿ k´mJy ToJr ßkZPj IPjT TJre rP~PZÇ kJC¥, ACPrJ, KrÄKVa, KxñJkMr cuJr k´níKf oMhsJr oNuqoJj TPo ßVPZÇ @∂\tJKfT mJ\JPr ßfPur hr TPo pJS~J~ oiqk´JPYqr ßhvèPuJ ßgPT ßrKoaqJ¿ k´mJy TPo ßVPZÇ F kKrK˙KfPf mJÄuJPhv mqJÄT ßgPT mqJÄKTÄ YqJPjPu ßrKoaqJ¿ k´mJy mJzJPjJr KjPhtv ßh~J yP~PZÇ

BUSINESS FOR SALE / SHOP FOR RENT Whitechapel High Street, London E1

n Shop

front in busy Business Area n Long term lease 12 -15 years n Size Approximately- 890 Square Feet (Ground Floor & Basement) n Rent- £45,000 per year n A1 Business License n Busy Business Area on Whitechapel Road n Cross Rail in Whitechapel will open in 2018

LEASE FOR SALE / RENT

Whitechapel High Street, London E1

n Shop front in busy Business Area n Size Approximately- 2,317 Sq Ft, Property in 3 floors n Rent- £50,000 per year n A1 Business License n Whitechapel Main Road n Cross Rail in Whitechapel will open in 2018

Fo information or viewing please call:

0207 375 1188

102 Brick Lane, Aldgate East, London, E1 6RL (Sole Agents) admin@primeestateagents.co.uk


6 xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

18 - 24 November 2016 m SURMA

@rm mx∂ ßvw: @PoKrTJ mxP∂r ÊÀ ‰x~h @mMu oTxMh FOUNDER : Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR : Mrs. Ayesha Ahmed EDITOR : Ahmed Moyez

NEWS EDITOR : Abdul Quaium

Special Contributor : Dr. M Mujibur Rahman MANAGING DIRECTOR : Sarzamin Ahmed

SURMA Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ

Editorial: 020 7377 9717 Advertising: 020 7377 9787

www.surmanews.com EDITORIAL: news@surmanews.com ADVERTISING: sarzahmed@surmanews.com

jJPxPrr oOfáq S ÛáPur hJK~fôyLj IJYre IJorJ IPjPTA oPj TKr, x∂Jj pUj ÛáPu gJPT fUj IPjT KjrJkhÇ KT∂á FA IjMnëKf âov” FTKa nP~ kKref yPòÇ I∂f ßmJ mP~\ ÛáPur ZJ© jJPxPrr oOfáqr kr F n~Ka k´PfqT IKnnJmPTr oPj mJr mJr CÅKT KhPòÇ xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqPo pJrJ ßYJU rJPUj ßxUJPj fJPhr oPjr TgJ ßUÅJP\ kJPmjÇ IJorJ \JKj n~ TUPjJ TUPjJ xÄâJoTS y~Ç IJmJr ßx nP~r pKh TJptTJre gJPT fJyPu fJ ßgPT oJjMwPT rãJ TrPf yPu ßxA TJreèPuJPT C“kJaj TrJ \r∆rL yP~ kPzÇ ÛáPu ZJ©ZJ©LrJ IkrJi TrPfA kJPrÇ ßxA IkrJPir oJ©J TLkKroJe IJorJ fJ fKuP~ ßhKU jJÇ ßTmu KvãTPhr ßh~J vJK˜PTA oPj TKr ßpRKÜTÇ ßTC muPZj jJ, Ûáu TftOkã jJPxrPT ßoPr ßlPuPZjÇ xmJA muPZj, fJPhr fKrTJ mJ k≠Kf fJPT oOfáqr KhPT iJKmf TPrPZÇ fJrJ TL irPjr vJK˜r mqm˙J TPrPZj? ÛáuèPuJr KcPajvj r∆o xŒPTt TPfJ\j IKnnJmT mJ mJAPrr \Vf S~JKTmyJuÇ ßmv KTZá ZJ©ZJ©Lr xPñ IJuJk TPr \JjJ ßVPZ, aJS~Jr yqJoPuaPxr ßmv KTZá CPuäUPpJVqxÄUqT ÛáPu KcPajvj r∆oPT TJrJVJPrr xPñ fáujJ TrJ pJ~Ç FTmJr FT ZJ© Ûáu A¿PkTvjTJPu TftOkãPT FA KrPkJat TPrKZPuJ FA mPu ßp, IJoJPhr ÛáPu ßxuJPr FTKa ß\u rP~PZ ßpUJPj hMÓM ZJ©PhrPT KcPajvPj kJbJPjJ y~Ç IJorJ \JKj jJ, F xŒPTt ßT TPfJaáTá S~JKTmyJu rP~PZjÇ fPm ßxA ZJ© fJr IKnùfJ ßgPT ßxKhj mPuKZu, k´iJj KvãT fJr FA IKnPpJPVr TJrPe fJ“ãKeT rJV xJouJPf jJ ßkPr fJPT VuJ~ iJÑJ KhP~ ßh~JPu ßbPx iPrKZPuj! jJPxPrr oOfáqr kr ßxA ZJ©Ka fJr kNmt IKnùfJ muPf KVP~ ßYJPU kJKj IJxJr Ckâo y~Ç FTA xJPg ßx ßãJn k´TJv TPr FA mPu ßp, IJoJPhr mJXJKu IKnnJmTrJ IPjPTA KjP\Phr IKiTJr, rJAa-rX xŒPTt S~JKTmyJu jjÇ pJr \jq IJorJ IJoJPhr IKnnJmTPhrPT ßpoj fJ mM^JPf IkJrV, ßfoKj TftOkPãr IjqJ~ IJYrePT YqJPu† TrPf kJKr jJÇ fJr mÜPmqr oJiqPo GKhj FKaA oPj yP~KZu, ßZPuKa FUPjJ ßxA ßmhjJ myj TPr YPuPZÇ mOPaPjr KvãJ mqm˙J~ k´iJj KvãTPhr TL kKroJe ãofJ ßh~J yP~PZ Fxm IJYre ßgPT KTZáaJ yPuS IjMPo~Ç fPm ßTJPjJ ßTJPjJ ßãP© fJrJ ßp ãofJr IkmqmyJr TrPZj fJ mftoJj kKrPk´KãPf IPjTaJ k´oJKefÇ ÈuWM IkrJPi èr∆h§'-Fr KvTJr yP~PZ ßmJ mP~\ ÛáPur ZJ© jJPxrÇ FT\j F\oJ ßrJVLr \jq Fxm KcPajvj r∆o TPfJaáTá ˝J˙qxÿf fJS ßnPm ßhUJr Kmw~Ç TJre, cJˆ, \qJo mJ nqJkxJ Vº, IgmJ èoa IJmyJS~J KTÄmJ ßTJPjJ KmwP~ ßkKjT ‰fKr TrJ F\oJ ßrJVLr \jq UMmA KmköjTÇ F irPer ßrJVL ßp-ßTJPjJ xo~ IqJaJT yPf kJPrÇ FmÄ uJï FqJuJK\t Foj kptJP~r FTKa ¸vtTJfr ßrJV∏ pgJxoP~ k´KfPrJi VPz fáuPf jJ kJrPu ßrJVLr oOfáqr TJre yPf kJPrÇ jJPxPrr ßãP© ßfojKa WaJr IJuJofA IJorJ ßhUPf kJKòÇ jJPxrPT vJK˜ ßh~Jr kNPmt KvãPTr Fxm \JjJ \r∆Kr KZu, FTAnJPm xm vJK˜ fJr \jq k´PpJ\q jJS yPf kJPrÇ jJPxr ßpojA IkrJi Tr∆T, fJPT ßoPr ßluJr ßTJPjJ IKiTJr Ûáu TftOkãPT ßTC ßh~KjÇ FojKT FT\j UMKjPTS lÅJKxr oJiqPo yfqJ TrJ FPhPvr IJAj V´ye TPr jJÇ jJPxPrr oOfáqr hJ~nJr Ûáu TftOkã ßTJPjJnJPm FzJPf kJPrj jJÇ IJorJ IJvJ TrPmJ, fJr kKrmJr ßpj jqJ~ KmYJr kJ~Ç FTA xPñ ÛáPur ßnfr KcPajvPjr jJPo ß\u KjotJe TPfJaJ oJjKmT fJS ßnPm ßhUJ hrTJrÇ

oJKTtj pMÜrJÓs FT k´TJ§ mqJkJrÇ Kmvõm¯ s JP§ fJr ßYP~ k´TJ§ @r ßTJgJS KTZM ßjAÇ ßxUJPj ßpxm ßmJoJ ‰fKr y~ ßxèPuJ ßpoj k´TJ§, ßxUJjTJr ß\JzJ hJuJPj ßTJPjJ FT IPuRKTT KmoJjWJÅKa ßgPT CPz FPx ßp ±Äxpù y~, fJáS k´TJ§Ç kíKgmLr ßTJgJ~ pM≠ mJiPm @r ßTJgJ~ VíypMP≠ vJK∂kNet \jkh Km±˜ yPm, fJ pMÜrJPÓsr xÿKf ZJzJ TJrS kPã ÊÀ TrJ x÷m j~Ç ßxUJPj ßp KjmtJYj y~, fJáS k´TJ§ mqJkJrÇ ßxA KjmtJYPjr ßp k´YJreJ YPu mZr UJPjT iPr, fJáS FT KmvJu @P~J\jÇ xJŒ´KfT xoP~ rJ\QjKfT KmPväwT S TuJo ßuUTPhr xPñ ßpJV KhP~PZj nKmwqh&?mÜJrJÇ fJPfS TMuJPò jJÇ mJjr, Ka~J kJKU, oJZ k´nKí f k´JeLPT kpt∂ @PoKrTJr YJr mJ @a mZPrr \jq ßT ßjfJ yPmj, fJ mPu ßhS~Jr \jq TrP\JPz C“xJyLrJ IjMPrJi TrPZÇ FTA KmwP~ Kfj\j pKh Kfj rTo mPu, fJr FTaJ jJ-FTaJ luPmAÇ ùJj-KmùJPjr FTKa Yro CjúKfr xoP~ F-\JfL~ TotTJ§ ÆJrJ k´oJKef y~, oJjMw @xPu @Kho xÄÛJr ßgPT ßmKrP~ @xPf kJPrKjÇ @PoKrTJ ßhvKa ßpPyfM ßxrJ FmÄ FA V´Pyr nJVqKmiJfJ, fJA ßx ßhPvr KpKj ßjfJ yPmj, fJÅr gJTPm k´Ur mMK≠o•J S CÅYM oJjKmT èeJmKu∏FojKaA kíKgmLr oJjMw k´fqJvJ TPrÇ ßVJÅ~Jr S ß˝òJYJrL k´TKí fr ßuJT @PoKrTJr ßk´KxPc≤ yS~Jr ßpJVq jj FA \jq ßp kJroJeKmT ßmJoJr YJKmKa fJÅr yJPfA gJPTÇ Vf TP~T hvPT kíKgmLr mÉ ßhPvr KjmtJYjL luJlPur rJ~ @PoKrTJr vJxPTrJ IV´Jyq TPrPZjÇ ßTJgJS IPjPT Km\~L yP~S ãofJ kJjKjÇ ãofJ ßkP~S IPjPT ãofJYMqf yP~PZjÇ xmPvw yfnJVq ßoJyJÿh oMrKx FUPjJ jLujPhr ßhPv ßTJPjJ TJrJVJPr kPz rP~PZjÇ fJÅr KmÀP≠ pMmxoJ\PT jJKoP~ FT KmPãJn mJKiP~ ßxjJmJKyjLr ßuJTPhr KhP~ ãofJ ßTPz ßjS~J y~Ç @rm mxP∂r TgJ xmJA \JPjjÇ KT∂á @PoKrTJr ßjfJrJ IjMoJj TrPf kJPrjKj @rm mxP∂r kPr @PoKrTJr mx∂ ÊÀ yPf FT hvPTr ßmKv xoP~r k´P~J\j yPm jJÇ @PoKrTJr vJxTPvsKe ßnPmKZu, Ix∂áÓ S k´KfmJhL pMmxoJ\ ÊiM KfCKjKx~J mJ KoxPrA @PZÇ S~JuKˆsa @PªJuPjr krS fJrJ @®fí¬A KZuÇ fJrJ UMmA ãofJir, KT∂á FA \VPf ãofJiPrrJS nMu TPrÇ FmÄ fJPhr nMPur \jq YzJ oJÊu èjPf y~∏fJPhr KjP\Phr FmÄ \jVePTÇ KjmtJYPjr @PV @oJPhr CkoyJPhPv ßfJ mPaA, @PoKrTJ~S k´KfƪôL hPur ßjfJrJ TPbJr nJwJ~ kr¸rPT xoJPuJYjJ TPrjÇ mqKÜVf @âoeJ®T mÜmqS pPgÓA gJPTÇ KT∂á FmJPrr KjmtJYjL k´YJreJ~ KrkJmKuTJj k´JgtL ßcJjJ asJŒ kíKgmLr AKfyJPx ßrTct xíKÓ TPrPZjÇ @PoKrTJr ‰mPhKvT jLKf ßpoj KmvõmqJkL KjKªf, ßfoKj fJr Inq∂rLe ChJr VefJKπT jLKfr TUPjJ k´vÄxJS TrJ y~Ç ßxA ChJr jLKfPf asJŒ TPrPZj khJWJfÇ iotL~, ‰uKñT, \JKfVf k´nKí f pfnJPm KyÄxJr Kmw ZzJPjJ x÷m, xoJ\ S rJÓsPT pfnJPm KmnÜ TrJ x÷m, fJr KTZMA KfKj mJh rJPUjKjÇ KfKj kíKgmLr mz metmJhLÇ IPvõfJñPhr KfKj WíeJ TPrjÇ oMxuoJjPhr k´Kf fJÅr WíeJ xLoJyLjÇ krJK\f k´JgtL TJrYMKkr IKnPpJV @PjKjj mrÄ fJÅPT IKnjªj \JKjP~PZjÇ PTJPjJ ßhPv ßjfJ KjmtJKYf yPu kíKgmLr xm ßhPvr rJÓs S xrTJrk´iJj fJÅPhr IKnjªj \JKjP~ ÊPnòJmJftJ kJbJjÇ UMm WKjÔ ßTC yPu ßaKuPlJPjS TgJ mPujÇ FaJA rLKfÇ @oJPhr rJÓs S xrTJrk´iJPjrJS IKnjªjmJftJ kJbJjÇ IKiTJÄv xo~ xÄKväÓ KmnJPVr TotTftJrJA F TJ\Ka TPr gJPTjÇ èÀfôkNet ßTC oJrJ ßVPuS fJÅPhr mJftJ SnJPmA kJbJPjJ y~ mJ ßk´Px \JjJPjJ y~Ç

xJiJref Fxm mJftJ k´gJVfA mJ V“mJÅiJA yP~ gJPT, TUPjJ ßã©KmPvPw mqKfâo WPaÇ fJPf ßpJV y~ Ik´gJVf KTZM TgJÇ ßxaJ Kmru mqKfâoÇ asJPŒr Km\P~r x÷JmjJ ßhUJ ßhS~Jr kr oMyf N t ßhKr jJ TPr @oJPhr xrTJr S KmPrJiL hu ßgPT IKnjªj \JjJPjJr fLms k´KfPpJKVfJ ÊÀ yP~ pJ~Ç ˜JmTfJ mJ YJoYJKo ßp @orJ ÊiM ßhPvr oPiqA TKr fJ j~, fJ ZKzP~ KhP~KZ KmvõmqJkLÇ ßTJPjJ KjmtJYPj hvKoT vNjq vNjq FT (.001) vfJÄv ßnJa kJj jJ Foj ßjfJS asJŒPT IKnjªj \JKjP~PZjÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ fJÅr mJftJ~ asJŒPT fJÅr fífL~ ˘L ßouJKj~JPT KjP~ mJÄuJPhv xlPrr @oπe \JKjP~PZjÇ fJÅr mJftJ~ muJ yP~PZ, ÈpMÜrJPÓs ßk´KxPc≤ KjmtJYPj Km\~A @kjJr IjjqxJiJre ßjfífôèe FmÄ @PoKrTJr \jVe S KmvõoJjmfJr ßxmJ TrJr ßpJVqfJr k´oJeÇ' KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J ÈPcJjJ asJŒ KmvõvJK∂ S oJjm\JKfr IV´VKfPf èÀfôkNet ImhJj rJUPmj' FA k´fq~ mqÜ TPrPZjÇ Ppxm TotTftJ ßjfJPhr mJeL rYjJ TPrj, fJÅPhr v»Y~Pj xfTt yPf y~Ç ßTJPjJ KTZMA oJjMPwr ßYJU FzJ~ jJÇ mJÄuJPhPvr ßjfJPhr CòôKxf k´vÄxJoNuT mJftJ mJAPrr hMKj~Jr oJjMPwr ßYJPU kPzPZÇ x˘LT asJŒPT mJÄuJPhPv hJS~Jf ßhS~Jr TgJKaSÇ KmsPaPjr ‰hKjT AjKcPkjPc≤ÈoyJoJjq' asJPŒr Km\P~ KmPvõr YfMgt oMxuoJj xÄUqJVKrÔ ßhPvr IKnjªPjr KmwP~ k´KfPmhPj mPuPZ, ÈoMxuoJjPhr xŒPTt Km„k o∂mq xP•ôS mJÄuJPhPvr k´iJjoπL k´vÄxJkNet mJftJ~ @PoKrTJr \jVe S KmvõoJjmfJr ßxmJ~ fJÅr IjjqxJiJre ßjfíPfôr fJKrl TPrPZjÇ' k´KfPmhPj @rS muJ y~, asJŒ KjmtJYjL k´YJreJ~ oMxuoJjPhr xŒPTt Km„k o∂mq TPr gJTPuS fJ fJÅPT mJÄuJPhPvr IKnjªj \JjJPf mJiJ y~KjÇ IKf hs∆f kJbJPjJ mJftJ~ oMxuoJjKmPÆw KjP~ asJPŒr KmfKTtf o∂mq k´xPñS KTZM KZu jJÇ KmsKav ‰hKjTKa KTZM kMPrJPjJ k´xPñr CPuäU TPrPZÇ jfMj ßk´KxPc≤ fJÅr TJ\Tot ßlPu ˘LPT KjP~ dJTJ xlPr @xPmj mJÄuJPhPvr Cjú~j ßhUPf, ßx @vJ pKh jJáS TKr, fJyPuS muPf y~, SA @oπe KfKj FTaM KgfM yP~ mxPu TrPuA nJPuJ yPfJÇ FUj KfKj @PZj aJuoJaJu Im˙Jr oPiqÇ @rm mx∂ j~, @PoKrTJ mxP∂r ÊÀ ßTmuÇ fJÅPT KjP~ C•Ju fJÅr KjP\r ßhvÇ rJ˜J~ TJPuJ S oMxuoJj j~, xJhJA ßmKvÇ @oJPhr TotTftJPhr rKYf IKnjªjmJftJ ÊiM j~, 14-huL~ KmPväwTPhr asJPŒr Km\P~ @jPªr I∂ ßjAÇ asJPŒr Km\~ mJÄuJPhPvr ÈPoRumJhKmPrJiL' xrTJPrr \jq @vLmtJhÇ fJÅr \~PT È˝JVf' \JKjP~ FT xrTJrk∫L KmPväwT mPuPZj, ÈF rJ~ \ÄKumJh S ßoRumJhLPhr KmÀP≠Ç KmPvõr k´fqJvJ ßgPT KjP\Phr kígT TPr F rJP~ @PoKrTJr \jVPer k´fqJvJPT mz TrJ yP~PZÇ mJÄuJPhPvr xPñ mºMfô mJzJPjJr ßYÓJ TrPmj asJŒÇ \ÄKumJh xŒPTt hMA ßhPvr IKnjú jLKf ˝nJmfA asJŒ k´vJxjPT mJÄuJPhPvr TJPZ KjP~ @xPmÇ' [mJÄuJPhv k´KfKhj, 10 jPn’r]

FA o∂mq pUj dJTJr ZJkJUJjJ~ oiqrJPf ZJkJ yPò, KbT ßxA oMyNPft KhPjr ßmuJ @PoKrTJr rJ˜J~ oJjMPwr du ßjPoPZ fJÅPhr k´fqJvJ kNrPeÇ TqJKuPlJKjt~Jr oJjMw ßWJweJ TPrPZj ˝JiLjfJr, ßp TqJKuPlJKjt~JPT ßoKéPTJ ßgPT pM≠ TPr 1840-Fr hvPT @PoKrTJ hUu TPr ßj~Ç kíKgmLr mÉ ßhPvr KmKòjúfJmJhLPhr ˝JiLj yPf hMA yJf C\Jz TPr xJyJpq ßh~ @PoKrTJÇ FUj asJŒ TL TrPmj? FTKhPT oMxKuo IKnmJxLPhr KmfJKzf TrPmj, IjqKhPT mJÄuJPhPvr 14huL~ oyJP\JPar xrTJPrr xPñ ÈmºMfô' kJfPmjÇ mJÄuJPhv xrTJPrr kJPv nJrf S rJKv~J KZuÇ fJPhr xPñ Vf oJPx FPx ßpJV KhP~PZ mºM YLj fJr IgtnJ¥Jr KjP~Ç @VJoL \JjM~JKrPf mJÄuJPhvPT TJPZ ßaPj ßjPm asJPŒr @PoKrTJÇ FTA xPñ YLj S @PoKrTJ ßTJPjJ ßhPvr kJPv gJTPu fJr kJPv Ijq ßTJPjJ ßhPvr jJ gJTPuS TMY kPrJ~J ßjAÇ WajJâPo mJÄuJPhv oMxuoJj xÄUqJVKrÔÇ k´mu k´VKfvLu ßTC F xfq I˝LTJr TrPf kJrPm jJÇ oMxuoJj @r ßoRumJhL oMxuoJj FT K\Kjx j~, ßpoj nJf @r kYJ nJf FT j~Ç jLKfKjitJrTPhr xoLTre F rTo: mJÄuJPhv AxuJKo \ÄKuPf nPr ßVPZ, fJPhr hoPj xrTJr TPbJr, fJA oMxKuoKmPÆwL asJPŒr xyJjMnNKf kJS~J pJPmÇ FA KyxJmKjTJv yPm xmPYP~ mz nMuÇ 30 uJU IKnmJxLPT asJŒ KmfJKzf TrPmjÇ fJÅPhr oPiq yJ\Jr yJ\Jr mJXJKuS gJTPf kJPrjÇ fJÅrJ @PoKrTJ~ yJS~J UJPòj jJÇ ßxUJjTJr IgtjLKfPf ImhJj rJUPZjÇ IKnmJxL fJzJPjJ k´nKí f KjP~ mÉ ßhPvr xPñ pMÜrJPÓsr xŒPTtr ImjKf WaPmÇ asJPŒr mJVJz’r ÊiM @PoKrTJr \jq j~, fJ fJÅr kv&KYo Ko©PhPvr \jq KmköjT, ßx TgJ \JotJj IgtoπL nulVqJX vJP~mMu mPuPZj: ÈKy\ ßcoJVKVT kkMKu\o A\ ja IjKu @ k´mPuo Aj @PoKrTJ, Fu&xPyJ~Jr Aj hq SP~ˆ, aMÇ' YqJP¿ur @PñuJ oqJPTtu asJŒPT kJbJPjJ mJeLPf mPuj, pMÜrJPÓsr xPñ KfKj TJ\ TrPf YJj ÈIj hq ßmKxx Im ßv~Jct nqJuM\' ∏ oNuqPmJPir KnK•PfÇ ßx oNuqPmJièPuJr jJoS KfKj CPuäU TPrj fJÅr mJftJ~Ç fJ yPuJ ∏ Vefπ, ˝JiLjfJ, @APjr k´Kf vs≠JPmJi FmÄ ßVJ©, iot S KuPñr xoIKiTJrÇ \JotJj ßaKuKnvj ß\cFlKc FT \KrPk mPuPZ, 82 vfJÄv \JotJj oPj TPrj, asJPŒr ßk´KxPc≤ yS~J kíKgmLr \jq ÊiM UJrJk j~, IKf UJrJk ∏ ja IjKu mqJc, ßnKr mqJc lr S~JtÇ vkg V´yPer @PVA fJÅr IKnvÄxPjr hJKm CPbPZÇ fJÅPT ßnJa KhP~ KjmtJKYf TPrS fJÅr ßhvmJxL FUj fJÅPT YJAPZ jJÇ jK\rKmyLj @PªJujÇ fJÅr mqmxJk´KfÔJj rãJ TrJA TKbjÇ fPm mJÄuJPhvA ßrJu oPcu, kíKgmLPT kg ßhUJ~Ç UJPuhJ K\~Jr mJKzr xJoPj ßpoj mJuMnKft asJT rJUJ yP~KZu, ßxA mJuMPmJ^JA asJT KhP~ ÈasJŒ aJS~Jr' KmãM… \jfJr ßrJw ßgPT rãJ TrJ yPòÇ @orJ fJÅr oñu TJojJ TKrÇ ßuUT: TuJKoˆ S VPmwTÇ

KmKnjúUmr S k´mº-Kjmº k´TJPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT k´go IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, TJPur T≥, oJjm\Koj, ßnJPrr TJV\, j~JKhV∂, \jT≥, pJ~pJ~Khj S IjqJjq kK©TJr k´Kf VnLrnJPm Tífù


UmrJUmr 7

SURMA m 18 - 24 November 2016

@PrT\jPT UMÅP\ kJPò jJ kMKuv

hMA I˘iJrLr FT\j nJrPf kJKuP~PZj dJTJ, 16 jPn’r - rJ\iJjLr èKu˜JPj láakJPfr ßhJTJj CPòPhr xo~ IQmi I˘ KhP~ èKu ßZJzJ ZJ©uLPVr ßxA hMA ßjfJPT kMKuv 18 KhPjS ßV´¬Jr TrPf kJPrKjÇ kMKuv muPZ, hM\Pjr oPiq dJTJ oyJjVr hKãe ZJ©uLPVr mKyÏíf xJiJre xŒJhT xJKær ßyJPxj nJrPf kJKuP~PZjÇ @PrT\j S~JrL gJjJ ZJ©uLPVr mKyÏíf xJiJre xŒJhT @KvTMr ryoJj, fJÅPTS UMÅP\ kJS~J pJPò jJÇ Vf 27 IPÖJmr èKu˜JPjr láakJf ßgPT IQmi ßhJTJjkJa CPòh TrPf pJ~ dJTJ hKãe KxKa TrPkJPrvj (KcFxKxKx)Ç F xo~ KcFxKxKxr TotYJrL FmÄ FThu pMmPTr xPñ SA FuJTJr yTJrPhr kJJkJK iJS~J S xÄWwt y~Ç FTkptJP~ SA pMmTPhr oPiq xJKær ßyJPxj S @KvTár ryoJjPT @PVú~J˘ ßgPT lJÅTJ èKumwte TrPf ßhUJ pJ~Ç FA ZKm k´go @PuJ~ k´TJKvf yS~Jr kr ZJ©uLPVr ßTªsL~ TKoKa hM\jPT xÄVbj ßgPT mKyÏJr TPrÇ F WajJ~ kMKuv FmÄ FT\j yTJr ZJ©uLPVr hMA ßjfJr KmÀP≠ vJymJV S kj gJjJ~ kígT oJouJ TPrÇ F KmwP~ oJouJr fh∂ TotTftJ vJymJV gJjJr CkkKrhvtT (Fx@A) ForJjMu AxuJo 15 jPn’r mPuj, xJKæPrr KmÀP≠ oJouJ yS~Jr kr KfKj nJrPf kJKuP~ ßVPZj mPu kMKuPvr TJPZ fgq rP~PZÇ @r ZJ©uLPVr mKyÏíf ßjfJ @KvTár ryoJj Ijq ßTJgJS @®PVJkj TPr @PZjÇ fJÅr Im˙Jj KjKÁf yS~J pJ~KjÇ fPm IKnmJxj kMKuPvr hJK~fôvLu FT\j TotTftJ 15 jPn’r mPuj, xJKær S @KvTár pJPf ßhv ZJzPf jJ kJPrj, ßx mqJkJPr IKnmJxj vJUJ~ fgq ßhS~J yP~KZuÇ xJKæPrr ‰minJPm ßhv ZJzJr fgq jKgkP© ßjAÇ pKh ßhvfqJV TPr gJPTj, ßxaJ ßYJrJA kPg xLoJ∂ IKfâo yPf kJPrÇ ˆJoPlJct ACKjnJKxtKar iJjoK§ TqJŒJPxr @Aj KmnJPVr ZJ© xJKær ßyJPxj xkKrmJr kMrJj dJTJr KxK¨TmJ\JPr gJPTjÇ FTA k´KfÔJPjr ZJ© @KvTáPrr mJxJ S~JrLr rqJKïj KˆsPaÇ 15 jPn’r KxK¨TmJ\Jr S rqJKïj KˆsPa ßVPu FuJTJmJxL FmÄ @S~JoL uLV S ZJ©uLPVr FTJKiT ßjfJ mPuj, 28 IPÖJmr I˘ yJPf xJKær S @KvTMPrr ZKm k´go @PuJPf ZJkJ yS~Jr hM-Kfj Khj krS hM\jPT FuJTJ~ ßhUJ KVP~KZuÇ Frkr ßgPT @r ßhUJ pJ~KjÇ jJo k´TJv jJ TrJr vPft ˙JjL~ FTJKiT mqKÜ mPuj, xJKær IQminJPm xLoJ∂ kJr yP~ nJrPf YPu ßVPZj mPu FuJTJ~ k´YJr

@PZÇ xJKæPrr mqKÜVf TJptJu~ 131 j’r KxK¨TmJ\JPrr ßrJ\ ßoKrjJx oJPTtPar KÆfL~ fuJ~Ç ßxKa FUj fJuJm≠Ç oyJjVr hKãe ZJ©uLPVr xJiJre xŒJhT yS~Jr kr xJKær FA Tã hUu TPr mqKÜVf TJptJu~ KyPxPm mqmyJr TPr @xKZPujÇ FUJPj KfKj xyPpJVLPhr KjP~ @`J KhPfjÇ FuJTJ~ Kj~Kof ßoJarxJAPTPur oyzJ KhPfjÇ fJÅr KmÀP≠ KxK¨TmJ\Jr FuJTJ~ YJÅhJmJK\r IKnPpJVS @PZÇ

IMRAN TRAVELS 79159

ZJ©uLPVr ˙JjL~ FTJKiT ßjfJ mPuj, xJKær S @KvTMPrr KrnumJr S Kk˜Pur uJAPx¿ ßjAÇ ZJ©uLPVr kh kJS~Jr kr fJÅPhr yJPf Fxm IQmi I˘ FPxPZÇ èKu˜JPj yJouJr @PVS fJÅrJ k´TJPvq Fxm @PVú~J˘ myj TPrPZjÇ kj gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) rKlTMu AxuJo mPuj, fJÅrJ ßUJÅ\ KjP~ \JjPf ßkPrPZj, ZJ©uLPVr hMA ßjfJ xJKær S @KvTár dJTJ ß\uJ k´vJxPTr TJptJu~ ßgPT ßTJPjJ @PVú~JP˘r uJAPx¿ ßjjKjÇ fJA fJÅPhr mqmyJr TrJ I˘ S èKu IQmiÇ

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY

Low Cost Travel Agent. Hajj & Umrah Specialist

Appointed Agent

We are the highest selling agents of Biman Bangladesh, ask for special offers

Special Offer Dhaka from £475 Dubai from £350 Open 7 days a week

UMRAH - UMRAH - UMRAH

MINISTRY OF HAJJ APPROAGENT 5 NIGHTS SPECIAL PACKAGE FROM £595 (Terms 7 conditions apply) WORLDWIDE HOLIDAY - SPECIAL OFFER

Antalya, Turkey from £200 / Malaga, Spain from £210

Worldwide offers: www.imrantravels.co.uk

Please contact:

0207 375 0800 or 0207 375 0500 Mob: 07984 959885 / 07828 235600 Email: imrantravels@hotmail.com

07770 452 128


08 UmrJUmr

18 - 24 November 2016 m SURMA

rJ\iJjLr KmKnjú gJjJ~ KmFjKkr KmPãJn KoKZu dJTJ, 15 jPn’r - \JfL~ Kmkäm S xÄyKf Khmx CkuPã rJ\iJjLr ßxJyrJS~JhtL ChqJPj xoJPmPvr IjMoKf jJ ßh~Jr k´KfmJPh dJTJ oyJjVr KmFjKk rJ\iJjLr KmKnjú gJjJ~ KmPãJn KoKZu TPrPZÇ ßWJKwf TotxNKY IjMpJ~L rJ\iJjL ZJzJS xJrJ ßhPvr ß\uJ xhr S oyJjVrLPf KmPãJn KoKZu S xoJPmv TPrPZ huKaÇ Vf 13 jPn’r, ßrJmmJr hPur oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr FA TotxNKY ßWJweJ TPrjÇ Kmkäm S xÄyKf Khmx CkuPã ßxJyrJS~JhtL ChqJPj xoJPmPvr IjMoKf ßYP~KZu huKaÇ KT∂á kMKuv IjMoKf ßh~KjÇ lPu 13 jPn’r rJ\iJjLr gJjJ~ gJjJ~ KmPãJn KoKZu TPrPZ dJTJ oyJjVr KmFjKkr ßjfJTotLrJÇ ThofuL gJjJ FuJTJ~ KmFjKkr KoKZu ßgPT YJr\j KmFjKkr TotLPT kMKuv ßV´lfJr TPrÇ ßV´lfJrTífrJ yPuj, kJkj ßyJPxj, ßmuäJu, mrTf S vJyLjÇ ßcorJ gJjJ KmFjKkr xyxnJkKf S ACKk ßY~JroqJj \~jJu @PmhLj rfPjr ßjfíPfô VfTJu KmPTPu ßcorJ ˆJl ßTJ~JatJr FuJTJ ßgPT FTKa KmPãJn KoKZu ßmr yP~ ßcorJ-rJokMrJ ßrJc k´hKãe TPrÇ ˙JjL~ KmFjKkr ßjfJrJ FPf IÄv ßjjÇ vqJokMr gJjJ KmFjKkr KmPãJn KoKZu hMkMPr ßV§JKr~J ßru ߈vPjr xJoPj ßgPT ÊÀ yP~ jfMj rJ˜J~ @xJ oJ© kMKuKv iJS~J~ KoKZuKa Z©nñ yP~ pJ~Ç gJjJ KmFjKk xnJkKf oK\mMr ryoJj UJj, xJiJre xŒJhT @ j o xJAlMu AxuJo S xJÄVbKjT xŒJhT oJymMm oJSuJ KyPou KmPãJn KoKZPur ßjfífô ßhjÇ KUuVJÅS KxkJKymJV ßaPŒJ ˆqJ¥ ßgPT ßVJzJj jmJmL ßoJz kpt∂ FuJTJ~ KmPãJn KoKZu TPrPZ KUuVJÅS gJjJ KmFjKkÇ ACjMx oíiJ, IqJcPnJPTa lJÀTMu AxuJo, ßoJ~JPöo ßyJPxj UJj, hLkM xrTJr, @mMu yJxjJ fjM k´oMU KoKZPur ßjfífô ßhjÇ „kjVr gJjJ KmFjKkr CPhqJPV hMkPM r „kjVr @mJKxT FuJTJ ßgPT yJ\L ßrJc kpt∂ KmPãJn KoKZu IjMKÔf y~Ç gJjJ KmFjKk ßjfJ ßvU yJKmmMr ryoJPjr ßjfíPfô KoKZPu IÄv ßjj gJjJ ß˝òJPxmT hu ßxPâaJKr ßoJ: vJoLo, xyxJÄVbKjT xŒJhT oJoMj, KmFjKk ßjfJ @vlJTMr ryoJj KouäJf, pMmhu ßjfJ vJUS~Jf ßyJPxj, vsKoT hu ßjfJ @»Mu yJA, fJÅfL hu ßjfJ @Kf~Jr ryoJjxy k´oMUÇ KmFjKkr ßTªsL~ xhxq S S~Jct TCK¿ur rKlTMu AxuJo rJPxPur ßjfífô ßoRunLmJ\Jr FuJTJ~ KmPãJn KoKZu TPrPZ YTmJ\Jr gJjJ KmFjKkÇ

kJ∫kg FuJTJ~ KmPãJn KoKZu TPrPZ TuJmJVJj gJjJ KmFjKkÇ FPf ßjfífô ßhj xJBhMr ryoJj xJBh, xJKhTMr ryoJj aMaMu, ßoJ: S~JKyh S ßoJ: @uJCK¨jxy k´oMUÇ pJ©JmJzL @AKc~Ju ÛMPur xJoPj ßgPT ßmuJ 2aJ~ vyLh lJÀT xzT kpt∂ KmPãJn KoKZu TPr pJ©JmJzL gJjJ KmFjKkÇ KmFjKk ßjfJ @uoVLr ßyJPxj, @PjJ~Jr xrhJr, Ko\Jj nJ§JrL, oJoMj xrhJr, ßoJ: xJjJCuäqJy KoKZPur ßjfífô ßhjÇ

KmFjKk ßjfJ ßoJ: jJBo S yJ\L \KyÀu yPTr ßjfíPfô TJorJñLrYr ßuJyJr Kms\ FmÄ KmFjKk ßjfJ oLr ßyJPxj oLÀr ßjfíPfô ßkJ˜PVJuJ FuJTJ~ ThofuL gJjJ KmFjKk KmPãJn KoKZu ßmr TPrÇ KoKZPu kMKuKv yJouJ~ YJr\j ßV´lfJr yjÇ F ZJzJ vJymJV gJjJ KmFjKk ßjfJ rKlTMu AxuJo ˝kPjr ßjfíPfô Km\~ jVr FuJTJ~ KmPãJn KoKZu ßmr TrJ y~Ç

AcKmäCK\r @PuJYjJ~ mÜJrJ

AKx VbPjr @PV @Aj jJ yPu ‰mifJr oJouJ dJTJ, 15 jPn’r - ßhPv KjmtJYj TKovj (AKx) KjP~JPV ßTJPjJ @Aj jJ gJTJ~ Vf 44 mZPr KmKnjúnJPm fJPhr KjP~JV ßh~J yP~PZÇ xÄKmiJPj @Aj k´e~Pjr TgJ gJTPuS fJ @P\J y~KjÇ FfKhj @Aj ZJzJA KjP~JV yP~PZ AKxÇ @VJoL AKx KjP~JV FTA k´Kâ~J~ TrJ yPu oJPYtA ‰mifJ YqJPu† TrJ yPm @hJuPfÇ @AKj k´Kâ~J~ AKx KjP~JV jJ yPu KjmtJYj k´vúKm≠ yPmÇ FPf ßhPv IK˙KfvLufJ xíKÓ yPmÇ FKhPT, AKx VbPj xm rJ\QjKfT hPur IÄvV´ye YJ~ KmFjKkÇ @r ãofJxLj @S~JoL uLV muPZ, KjmtJYj TKovj VbPj xJPmT rJÓskKf xJYt TKoKa Vbj TPr FTaJ nJPuJ ChJyre xíKÓ TPrKZPujÇ fJPhr k´fqJvJ mftoJj rJÓskKfS F kg IjMxre TrPmjÇ KjmtJYj TKovj KjP~JV KjP~ 14 jPn’r, ßxJomJr KxrcJk KoujJ~fPj APuTvj S~JKTtÄ V´∆k (AcKmäCK\) @P~JK\f ßVJuPaKmu ‰mbPT @AjKmhxy mÜJrJ F IKnof mqÜ TPrjÇ AcKmäCK\ KjmtJyL TKoKar xhxq @mhMu @C~JPur xûJujJ~ IjMÔJPj k´˜JmjJ Ck˙Jkj TPrj xÄVbPjr kKrYJuT c. Fo @mhMu @uLoÇ mÜmq rJPUj @S~JoL uLPVr ßk´KxKc~Jo xhxq c. @mhMr rJöJT, KmFjKk ˙J~L TKoKar xhxq @oLr UxÀ oJyoMh ßYRiMrL, \JfL~ kJKatr ßk´KxKc~Jo xhxq K\~JCK¨j @yPoh mJmuM, KxKkKmr xJiJre xŒJhT ‰x~h @mM \Jlr @yoh, KmT· iJrJr oyJxKYm ßo\r (Im:) @mhMu oJjúJj, xJPmT f•ôJmiJ~T xrTJPrr CkPhÓJ Fo yJKl\CK¨j UJj, xJPmT AKx KmsPVKc~Jr (Im:) Fo xJUJS~Jf ßyJPxj, xMKk´o ßTJPatr KxKj~r @Aj\LmL S xÄKmiJj KmPvwù c. vJyhLj oJKuT, @S~JoL uLPVr xJPmT FoKk Fx Fo @TrJo, ˙JjL~ xrTJr KmPvwù IiqJkT c. ßfJlJP~u @yPoh, FKv~J lJCP¥vPjr @mJKxT k´KfKjKi yJxJj Fo o\MohJr, ßloJr xnJkKf oMKjrJ UJj, xM\j xŒJhT c. mKhCu @uo o\MohJr, \JyJñLrjVr KmvõKmhqJuP~r xrTJr S rJ\jLKf KmnJPVr KvãT IiqJKkTJ c. jJKxo @ÜJr ßyJPxj, AcKmäCK\r KjmtJyL xhxq fJPu~J ßryoJj, ßmxrTJKr xÄ˙J msfLr k´iJj KjmtJyL TotTftJ vJrKoj oMrKvh,

mJÄuJPhv oKyuJ kKrwPhr xJiJre xŒJKhTJ oJPuTJ mJjMÇ c. @mhMr rJöJT mPuj, @S~JoL uLV ßTJPjJ k´vúKm≠ KjmtJYj YJ~ jJÇ xMÔM, ImJi, KjrPk KjmtJYj TrPf pJ pJ hrTJr @S~JoL uLV fJ TrPmÇ xÄKmiJj ßoPjA KjmtJYj TrJ yPmÇ KfKj mPuj, xMÔ,M ImJi S KjrPk KjmtJYj TrPf ˝JiLj KjmtJYj TKovPjr èÀfô IkKryJptÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ ßTJPjJ k´vúKm≠ KjmtJYj YJj jJÇ KfKj mPuj, mftoJj KxAKx ßTJPjJ rJ\QjKfT hPur yP~ TUPjJ ßTJPjJ TJ\ TPrjKj, fJyPu KfKj ßfJ KjrPkA, FPf xoxqJ ßTJgJ~? KfKj mPuj, @oJPhr rJÓskKf UMm hJK~fômJj oJjMw, @kjJrJ fJr k´Kf @˙J rJUPf kJPrjÇ xJPmT ßk´KxPc≤ ßp xJYt TKoKa TPr AKx Vbj TPrPZj, CKjS fJ IjMxre TrPmj mPu @oJPhr k´fqJvJÇ KfKj mPuj, 1991 xJPuS \JfL~ GTofq y~KjÇ \JfL~ kJKat mJAPr KZuÇ xÄKmiJPjr mJAPr pJS~Jr xMPpJV ßjAÇ fPm @Aj yPf kJPrÇ KjmtJYj xMÔM TrJr \jq TreL~ xm TJ\ xrTJr TrPmÇ F KmwP~ KjmtJYj TKovj VbPjr mqJkJPr @kjJrJ rJÓskKfr Skr @˙J rJUPf kJPrjÇ @oLr UxÀ oJyoMh ßYRiMrL mPuj, @\PTr ßk´JkPa KjrPk KjmtJYj TKovj Vbj S xMÔM KjmtJYPjr FToJ© kg yPò \JfL~ GToPfqr KnK•Pf FTKa ˙J~L k≠Kf ßmr TrJÇ @r F \jq k´P~J\Pj @Aj TrJ ßpPf kJPrÇ KfKj mPuj, mJÄuJPhPv mftoJPj ßp xrTJr FmÄ xÄxh @PZ fJ k´KfKjKifôoNuT mJ KjmtJKYf jJÇ fJPhr TrJ @AjS k´vúKm≠ yPmÇ xÄ˙JkPj pJrJ @PZ fJPhr KjP~JV KjP~S k´vú rP~PZÇ KfKj mPuj, xrTJr KjmtJYPjr TgJ mPu KjmtJYj k´T· xíKÓ TPrPZÇ F k´TP·r CP¨vq yPuJ \jVPer ßnJa ZJzJ KjmtJYj TrJÇ KfKj mPuj, FUJPj KjmtJYj k≠Kf S AKx KjP~JPV ˙J~L mqm˙J TrPf yPmÇ @Aj ßTJgJ~ TrPmj? FA xÄxh ßfJ ßnJPa KjmtJKYf jJÇ c. vJyhLj oJKuT mPuj, ˝JiLjfJr kr ßgPT FfKhj @Aj ZJzJA KjmtJYj TKovj (AKx) KjP~JV yP~PZÇ ßTC ßTJPjJ YqJPu† TPr Kra TPrjKjÇ @Aj jJ TPr FmJPrJ pKh xJYt TKoKa TPr ßxA k´Kâ~J~ ßlms∆~JKrPf AKx KjP~JV yPu, oJPYt ImvqA

@hJuPf fJ YqJPu† yPmÇ KfKj mPuj, @PV @Aj k´e~j TPr fJrkr AKx KjP~JV ßh~J CKYfÇ fJ jJ yPu KjmtJYj TKovj S fJPhr TrJ KjmtJYj k´Pvúr oMPUJoMKU yPmÇ ßmKvr nJV ßhPvA AKx KjP~JPVr \jq @Aj rP~PZÇ F @Aj TrPf ßTJPjJ ßjJPmu kMrÛJr kJS~J @Aj\LmLr k´P~J\j yPm jJÇ KfKj mPuj, rJ\QjKfT huèPuJr xmJA ÊiM mJZJA TKoKar (xJYt) TgJ muPZjÇ @kjJrJ ßTj @Aj ‰fKrr TgJ mPuj jJ? Fo yJKl\CK¨j UJj mPuj, vKÜvJuL AKx VbPj @Aj k´e~j \ÀKrÇ @Aj ZJzJ Kmw~Ka k´JKfÔJKjT „k ßh~J x÷m j~Ç AKxr @jMVfq yPm xÄKmiJj S ßhPvr \jVPer k´KfÇ KfKj mPuj, xÄKmiJPj @APjr KmiJjJmKu xJPPk AKx VbPjr TgJ muJ gJTPuS fJ @\S oJjJ y~KjÇ FaJ IjMxre TrJ CKYfÇ KfKj rKxTfJ TPr c. vJyhLj oJKuTPT mPuj, @kKj @hJuPf Kmw~Ka YqJPu† TPr KraKa TrPmjÇ KmsPVKc~Jr (Im:) xJUJS~Jf ßyJPxj mPuj, ˝JiLj KjmtJYj TKovPjr ‰mKvÓq TL fJ @APj CPuäU gJTJ CKYfÇ KjmtJYjTJuLj nJrPfr ßTJPjJ xrTJrk´iJj AKxr TgJr mJAPr pJ~KjÇ KfKj mPuj, KjmtJYPjr xo~ ßp hu ofJ~ gJTPm, fJrJ KjrPk jJ yPu ßTJPjJ KjmtJYj xMÔM yS~J x÷m j~Ç FPf TKovj pfA KjrPk ßyJT jJ ßTjÇ @PVr mJr ßp xJYt TKoKa Vbj TrJ yP~KZu, fJ pPgÓ j~Ç FaJr FTaJ @AKj KnK• hrTJrÇ KfKj mPuj, AKxr @Aj KjP\Phr oPfJ TPr AKxPf KjrPkã ßuJT KhP~ uJn yPm jJÇ FPãP© k´vJxKjT hãfJ S IKnùfJ @PZ Foj mqKÜPhr ßh~J CKYfÇ c. ßfJlJP~u @yPoh mPuj, FA kíKgmLPf FoPjJ ßhv @PZ ßpUJPj AKx ZJzJA xMÔM S V´yePpJVq KjmtJYj yPòÇ ‰x~h @mM \Jlr @yPoh mPuj, KjmtJYjTJuLj ßp xrTJr gJTPm fJr Skr Kjntr TrPZ xMÔM, ImJi S V´yePpJVq KjmtJYjÇ aJTJ, ßkKvvKÜr k´nJmoMÜ TrPf yPm KjmtJYjPTÇ hPur oPiq Vefπ k´KfÔJ TrPf yPmÇ mKhCu @uo o\MohJr mPuj, AKx Vbj KjP~ 44 mZPr @orJ ßTJPjJ @Aj TKrKjÇ @PVr AKx @APjr FTaJ UxzJ TPr KhP~PZÇ FUj @Aj TrJaJ xy\ yPmÇ KfKj mPuj, ÊiM AKx j~,

KjmtJYjTJuLj ßp xrTJr gJTPm fJr nNKoTJr SkrS xMÔM S V´yePpJVq KjmtJYj Kjntr TPrÇ ßo\r (Im:) @mhMu oJjúJj mPuj, huL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYj TUPjJA xMÔM S KjrPkã yPm jJÇ @PV fJ KbT TrPf yPmÇ KjmtJYjTJuLj xrTJr pKh KjrPkã y~ fJyPu hMmtu ßuJTS xMÔM KjmtJYj TrPf kJrPmÇ @S~JoL uLPVr xJPmT FoKk Fx Fo @TrJo mPuj, ßpUJPj hPu ßTJPjJ Vefπ ßjA, 30-35 mZr iPr hPu FT\jA ßjfJ gJTPm, fJ hMntJVq\jTÇ ßmzJ~ ßãf ßUPu KTZMA yPm jJÇ yJxJj Fo o\MohJr mPuj, FUJPj xrTJPrr k´PeJhjJ gJTJ CKYfÇ KmKnjú ßãP© mJÄuJPhv nJPuJ TrPZÇ nJPuJ TrPuS kJÅY ßTJKa oJjMw FUPjJ hJKrhsqxLoJr KjPY mJx TrPZÇ IPjT YqJPu† @PZÇ fPm mz YqJPu† yPuJ rJ\QjKfT K˙KfvLufJÇ KfKj mPuj, xMÔMnJPm V´yePpJVq AKx Vbj jJ TrJ yPu ßhPv nJPuJ KjmtJYj yPm jJÇ @r KjmtJYj xMÔM S V´yePpJVq jJ yPu IK˙KfvLufJ ßhUJ ßhPm, yfqJ-UMj yPmÇ c. jJKxo @ÜJr ßyJPxj mPuj, KjmtJYj TKovj @\S k´JKfÔJKjT „k kJ~KjÇ fJPu~J ßryoJj mPuj, @APj KjmtJYPjr xoP~ AKxPT xPmtJó ãofJ ßh~Jr Kmw~Ka pMÜ TrJ CKYfÇ vJrKoj oMrKvh mPuj, ßpUJPjA yJf KhA ßxUJPjA KmvJu KmvJu YqJPu†Ç AKxPT k´JKfÔJKjT „k KhPf yPu @Aj \ÀKrÇ fJ jJ yPu k´Kf kJÅY mZr kr kr @mJr iJÑJiJKÑPf kzmÇ oJPuTJ mJjM mPuj, @AKj k´Kâ~Jr oJiqPoA AKx KjP~JV KhPf yPmÇ AcKmäCK\ mPuPZ, AKx KjP~JV k´Kâ~JKa ÊiM FT\j mqKÜr Skr ßZPz ßh~J CKYf j~Ç xÄKmiJPjr 48(3) IjMPòh kptJPuJYjJ TPr fJPf AKx KjP~JPVr Kmw~Ka ßpJV TrJr xMkJKrv fJPhrÇ xÄKmiJj IjMpJ~L FTKa @AKj TJbJPoJ ‰fKr TrJÇ fJrJ xMkJKrv TPrj, xÄKmiJj IjMpJ~L KjmtJYj TKovj VbPjr \jq FTKa @AKj TJbJPoJ hrTJrÇ Fr @SfJ~ gJTPm FTKa xJYt TKoKa, TJptk≠Kf, k´iJj KjmtJYj TKovjJr FmÄ KjmtJYj TKovjJPrr ßpJVqfJ FmÄ FT\j jJrL TKovjJr rJUJr KmiJjÇ


UmrJUmr 9

SURMA m 18 - 24 November 2016

20% KmmJKyf jJrL ˝JoLr uJKb ßkaJr KvTJr dJTJ, 15 jPn’r - mJÄuJPhPv KmmJKyf jJrLPhr IPitTA TUPjJ jJ TUPjJ ˝JoLr yJPf vJrLKrT KjptJfPjr KvTJr yP~PZjÇ CkJ\tjTJrL jJrLPhr oPiq F yJr ßmKvÇ PhPv jJrL KjptJfPjr Skr mJÄuJPhv kKrxÄUqJj mMqPrJr (KmKmFx) KÆfL~ UJjJKnK•T \Krk ÈnJP~JPu¿ IqJPVAjˆ CAPoj xJPnt 2015' FojaJA muPZÇ FPf ßhUJ ßVPZ, KjptJfPjr oPiq Yz, KTu, WMKw ßhS~J @r VJP~ vÜ KTZM ZMPz oJrJr yJr xmPYP~ ßmKvÇ k´Kf kJÅY\Pj FT\jPT IgtJ“ 20 vfJÄv KmmJKyf jJrLPT ˝JoL uJKb mJ Ijq KTZM KhP~ KkKaP~PZjÇ IPjT KmmJKyf jJrL ˝JoL ZJzJ IjqPhr yJPfS oJr UJjÇ \Krk-kNmtmftL 12 oJPx KjptJKff jJrLPhr 53 vfJÄv hMA ßgPT kJÅYmJr ßTJPjJ jJ ßTJPjJ vJrLKrT KjptJfPjr KvTJr yP~PZjÇ TP~TmJr TPr uJKbPkaJ yS~Jr yJrS IPjT ßmKvÇ \KrkKar hJK~Pfô KZPuj KmKmFPxr kKrYJuT ßoJ. \JKyhMu yT xrhJrÇ KfKj mPuPZj, xYrJYr pJÅrJ ˝JoLr yJPf oJr UJj, fJÅrJ IjqPhr yJPfS oJr UJj; KmPvwf ˝JoLr @®L~˝\Pjr yJPfÇ oJrir ßmKv TrJ yPò ßpRfMPTr TJrPeÇ \JKyhMu mPuj, Có Im˙JPjr mqKÜPhr oPiqS ˘LPT oJrir TrJr jK\r @PZÇ \KrkKa jJrLr Skr vJrLKrT, ßpRj, IgtQjKfT S oJjKxT KjptJfj FmÄ Kj~πeoNuT @Yre UKfP~ ßhPUPZÇ ßhUJ pJ~, mftoJPj KmmJKyf, KmimJ S KmmJyKmKòjú ßoJa jJrLr k´J~ 73 vfJÄv \LmjTJPu ˝JoLr yJPf ßTJPjJ jJ ßTJPjJ KjptJfPjr KvTJr yP~PZjÇ Kj~πeoNuT @YrPer krA ßmKv yJPr yP~PZ vJrLKrT KjptJfjÇ rJPyuJ ßmVo (26) rJ\iJjLPf VOyTotLr TJ\ TPrjÇ fJÅr hMA ßZPuPoP~Ç KmP~r kr ßgPTA KfKj ˝JoLr yJPf oJr UJjÇ k´KfmJh TrPu oJPrr yJr @rS ßmPz pJ~Ç KfKj mPuj, ÈoJA~J oJjMwÇ kzJPuyJ \JKj jJÇ FTuJr @P~ ßkJuJkJj Kj~J UJoM TL? yqJr ßuAVqJ oJAr UJAÇ' KmP~r @PV mJmJ S nJAP~r yJPfS KfKj jJjJ TJrPe oJr ßUP~PZj, mPuj rJPyuJÇ \JKfxÄPWr oJjhP§ vJrLKrT KjptJfj muPf \KrPk Yz, KTu, WMKw, VJP~ vÜ KTZM ZMPz oJrJ; ßbuJ mJ iJÑJ oJrJ mJ YMu iPr aJjJ; uJKg oJrJ, oJKaPf ßlPu ßaPjKyÅYPz KjP~ pJS~J; CP¨vqoNuTnJPm VuJ KaPk irJ mJ võJxPrJi TrJ; CP¨vqoNuTnJPm kMKzP~ ßhS~J; mªMT, ZMKr mJ Ijq ßTJPjJ I˘ mqmyJr TPr ÉoKT ßhS~J mJ @WJf TrJ ßmJ^J~Ç \KrPk ßhvL~ oJkTJKb KyPxPm Fr xPñ Vro m˜M KhP~ ZqJÅTJ ßhS~J, CP¨vqoNuTnJPm IqJKxc IgmJ Ijq ßTJPjJ Vro fru khJgt ZMPz oJrJ FmÄ uJKb mJ nJrL m˜M KhP~ @WJfPT pMÜ TrJ yP~PZÇ \KrPk ßhUJ ßVPZ, TUPjJ KmP~ TPrPZj, Foj ßoP~Phr 50 vfJÄvA \LmPj TUPjJ jJ TUPjJ ˝JoLr yJPf vJrLKrTnJPm KjptJfPjr KvTJr yP~PZjÇ FPhr k´J~ FTfífL~JÄPvr @WJf KZu oJ^JKr fLmsfJrÇ @r 21 vfJÄv KmmJKyf jJrLr F IKnùfJ yP~PZ \Krk-kNmtmftL FT mZPrÇ

jrKxÄhLr VíymiN @TKuoJ ßmVPor KmP~ yP~PZ 23 mZr @PVÇ KmP~r hMA mZr jJ ßpPfA ßpPTJPjJ I\MyJPf ˝JoL fJÅPT oJrir TrPf ÊÀ TPrjÇ ßTmu KTu, WMKw, Yz j~; yJPfr TJPZ pJ kJj fJA KhP~A KfKj ˘LPT oJPrjÇ FTKhj mJÅv KhP~ KkKaP~ yJf ßnPX KhP~KZPuj, mPuj @TKuoJÇ vyPrr fMujJ~ V´JPo KmmJKyf jJrLrJ Foj KjptJfPjr KvTJr yj ßmKvÇ To KvKãf S hKrhs kKrmJPrr jJrLPhr oPiq Fr yJr ßmKvÇ \LmjTJPur KyxJPm xmPYP~ ßmKv oJr UJS~Jr IKnùfJ rP~PZ 25 ßgPT 34 mZr m~xL jJrLPhrÇ fPm \Krk-kNmtmftL 12 oJPx xmPYP~ ßmKv nMÜPnJVL yP~PZj I·m~xL jJrLrJÇ KmmJKyf jJrLPhr k´J~ 5 vfJÄv VntmfL gJTJTJPu ˝JoLr yJPf vJrLKrT KjptJfPjr KvTJr yP~PZjÇ rJ\iJjLr 27 mZr m~xL YJTKr\LmL FT jJrL FUj xJPz Z~ oJPxr VntmfLÇ F Im˙JPfS ˝JoL fJÅPT oJrir TPrjÇ KmP~r kr ßgPTA fJÅr CóKvKãf S k´KfKÔf ˝JoL fJÅPT oJrir TPr @xPZjÇ mCPT oJrir TPrj Foj FT\j k´KfKÔf mqmxJ~Lr xPñ TgJ y~ FA k´KfPmhPTrÇ KfKj mPuj, ßTJPjJ TJrPe rJV yPu ßpPTJPjJ ZMPfJ~ ˘LPT ßoPr oJgJ bJ¥J TPrjÇ @mJr IPjT xo~, ˘L fJÅr xm TgJ ÊjPf YJj jJÇ KjP\r APòoPfJ TJ\ TrPf YJj, YuPf YJjÇ KfKj Imvq muPuj, mCPT KjptJfj TrJ nJPuJ j~Ç fPm fJÅr ßvw TgJ, ÈpJ TKr xÄxJPrr nJPuJr \jqA TKrÇ' xrTJKr YJTKr\LmL FT\j jJrL (33) muPZj, KfKj k´J~A ˝JoLr yJPf oJr UJjÇ ßmKvr nJV xo~ rJPfr UJmJr KjP~ xoxqJ ÊÀ y~Ç YJTKr jJ TrPu rJjúJ nJPuJ yPfJ, vJÊKz ßxmJ ßkPfj ∏ Fxm ˝JoLr IKnPpJVÇ KTZM yPuA võÊrmJKzr xmJA fJÅPT ÈYJTKr\LmL mC' mPu TaJã TPrjÇ @∂\tJKfT ChrJo~ VPmweJ ßTªs, mJÄuJPhPvr VPmwT ÀKYrJ fJmJxxMo jPnh& hLWtKhj iPr jJrLr k´Kf xKyÄxfJr KmKnjú KhT KjP~ VPmweJ TrPZjÇ fJÅr VPmweJ~ KfKj kMÀwPhr ofJof @r kKrK˙KfS UKfP~ ßhPUPZjÇ ÀKYrJ muPZj, KmhqoJj xoJP\ kMÀPwr ãofJ S @Kikfq ßmKvÇ jJrLrJ kMÀPwr IiLjÇ F \jq jJrLr k´Kf xKyÄxfJ xoJP\ FTKa V´yePpJVq Kmw~Ç oNuf jJrLPT Kj~πe S ßvJirJPjJr hJK~Pfôr IÄv KyPxPmA kMÀw jJrLPT KjptJfj TPr gJPTjÇ ÀKYrJ mPuj, jJrLr CkJ\tjPT kMÀw YqJPu† KyPxPm ßhPUjÇ xJiJref ßmKvr nJV kKrmJPr kMÀwA @~ TPr ˘Lx∂JjPhr nrePkJwe TPrjÇ lPu KfKj KjP\PT xÄxJPrr FToJ© ãofJmJj mqKÜ oPj TPrjÇ KmKmFPxr kKrYJuT \JKyhMu híKÓnKñr kKrmftPjr kJvJkJKv KmhqoJj @AjèPuJr pgJpg k´P~JPVr Skr èÀfô KhPòjÇ fJÅPhr \KrkKa muPZ, KjptJfPjr KvTJr KmmJKyf jJrLrJ ˝JoLr KmÀP≠ ThJKY“ @AKj xyJ~fJ ßjjÇ fJÅPhr IKiTJÄv KjptJfPjr TgJ k´TJvA TPrj jJ, FojKT @yf yPuS KYKT“xPTr TJPZ pJj jJÇ


10 UmrJUmr

18 - 24 November 2016 m SURMA

rJ~kMrJ~ k´nJm Km˜Jr S KjmtJYjL KmPrJPi mqJkT xÄWtw

mftoJj S xJPmT ßY~JroqJj kPãr oPiq xÄWPwt Kjyf 4 dJTJ, 15 jPn’r - jrKxÄhLr rJ~kMrJ CkP\uJr jLuãJ ACKj~Pjr mftoJj S xJPmT ACKj~j kKrwh (ACKk) ßY~JroqJPjr xogtTPhr oPiq xÄWPwt YJr\j Kjyf yP~PZjÇ @yf yP~PZj I∂f 45 \jÇ F ZJzJ mJKzWr nJXYMr S IKVúxÄPpJV TrJ yP~PZÇ KjmtJYjL KmPrJi FmÄ FuJTJ~ @Kikfq Km˜JrPT ßTªs TPr SA xÄWPwtr WajJ WPa mPu ˙JjL~ mqKÜrJ \JKjP~PZjÇ Kjyf mqKÜrJ yPuj jLuãJ ACKj~Pjr @KorJmJh V´JPor vJy\JyJj Ko~J (27) S oJKjT Ko~J (45) FmÄ ßxJjJTJªL V´JPor ßoJPoj Ko~J (22) S ßUJTj Ko~J (32)Ç fJÅrJ xJPmT ßY~JroqJj @mhMu yT xrTJPrr xogtT KZPujÇ FuJTJmJxL S xÄKväÓ kPãr xPñ TgJ mPu \JjJ ßVPZ, jLuãJ ACKj~Pjr mftoJj ßY~JroqJj fJ\Mu AxuJo ACKj~j @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT FmÄ xJPmT ßY~JroqJj @mhMu yT xrTJr rJ~kMrJ CkP\uJ @S~JoL uLPVr xJPmT xJÄVbKjT xŒJhTÇ FuJTJ~ k´nJm Km˜Jr KjP~ ßmv TP~T mZr iPr fJ\Mu AxuJo S @mhMu yT xogtTPhr oPiq KmPrJi YuPZÇ xmtPvw ACKk KjmtJYPj fJ\Mu S @mhMu yT ßY~JroqJj kPh @S~JoL uLV ßgPT huL~ oPjJj~j YJjÇ ßvPw fJ\MuPT huL~ k´JgtL oPjJjLf TrJ y~Ç oPjJj~jmKûf yPuS @mhMu yT k´KfÆKªôfJ ßgPT xPr jJ KVP~ KmPhsJyL k´JgtL KyPxPm KjmtJYj TPrjÇ KjmtJYPj fJ\Mu Km\~L yjÇ KjmtJYPjr kr hMA kPã KmPrJi @rS mJPzÇ hMA kPãr ßuJT\Pjr oPiq Vf xJf oJPx 15 mJr xÄWwt yP~PZÇ FPf k´J~ xJPz Kfj v ßuJT @yf yjÇ nJXYMr S uMakJa yP~PZ vfJKiT mJKzWrÇ Fxm WajJ~ kJJkJK FTJKiT oJouJS yP~PZÇ FuJTJmJxL mPuj, Vf 12 jPn’r, vKjmJr xºqJ~ jLuãJ ACKj~Pjr mLrVJÅS V´JPo hMA kPãr xÄWwt mJPiÇ FPf ßmv TP~T\j @yf yjÇ vKjmJPrr xÄWPwtr xN© iPr 13 jPn’r, ßrJmmJr hMkMPrS ßaÅaJ S @PVú~J˘ KjP~ xÄWPwt \KzP~ kPz Cn~ kãÇ xÄWwt jLuãJ, mLrVJÅS, hKzVJÅS FmÄ yKrkMr V´JPo ZKzP~ kzPu Cn~ kPãr Iitvf ßuJT @yf yjÇ Fr ß\Pr 14 jPn’r xTJu ßgPT hMA kPãr oPiq hlJ~ hlJ~ xÄWwt ÊÀ y~Ç xTJu ßgPT Cn~ kPãr xyxsJKiT xogtT ßaÅaJ, muäo, @PVú~J˘ KjP~ yKrkMr, ßVJkLjJgkMr, TJªJkJz S mLrVJÅS V´JPo ZKzP~ kPzjÇ ˙JjL~ mqKÜrJ @rS mPuj, hMkMPrr KhPT k´gPo oJKjT Ko~J ßaÅaJKm≠ yjÇ Frkr yj ßoJPoj S ßUJTjÇ KmPTPu ßaÅaJKm≠ yj vJy\JyJjÇ fJÅrJ k´PfqPT WajJ˙Pu oJrJ pJjÇ

Kjyf YJr\jPTA KjP\r xogtT hJKm TPr xJPmT ßY~JroqJj @mhMu yT xrTJr mPuj, xTJu ßgPT fJ\Mu xogtPTrJ ßaÅaJ S @PVú~J˘ KjP~ kMPrJ ACKj~Pj Kj~πe k´KfÔJ TPrÇ kMKuv gJTPuS KTZMA TrPf kJPrKjÇ ßvPw fJ\Mu kã fJÅr kPãr ßuJT\j Skr YzJS y~Ç xJÄmJKhTPhr kã PgPT PpJVJPpJV TrJr ßYÓJ TrJ yPu mftoJj ßY~JroqJj fJ\Mu AxuJPor oMPbJPlJj mº kJS~J pJ~Ç F \jq fJÅr mÜmq \JjJ pJ~KjÇ fPm fJÅr xogtTPhr IKnPpJV, @mhMu yT kJPvr KmKnjú V´Jo ßgPT ßuJT\j S I˘ nJzJ TPr FPj fJPhr Skr yJouJ YJuJjÇ hKzVJÅS V´JPo ßY~JroqJj fJ\MPur kPãr ßuJT\Pjr Iitvf mJKzWr nJXYMr TrJ y~Ç PY~JroqJj fJ\MPur WKjÔ KyPxPm kKrKYf ßVJkLjJgkMPrr @mhMu \æJr Ko~J IKnPpJV TPrj, Kjyf YJr\jA kMKuPvr èKuPf Kjyf yP~ gJTPf kJPrjÇ

F KmwP~ kMKuv xMkJr (FxKk) @PojJ ßmVo mPuj, kMKuv FTKa uJv KjP\Phr ßylJ\Pf KjPf ßkPrPZÇ orPhPyr vrLPr ßaÅaJr @WJf rP~PZÇ mJKTèPuJ 14 jPn’r xºqJ xJPz xJfaJ kpt∂ ßylJ\Pf ßjS~J x÷m y~Kj mPu oífMqr TJre xŒPTt KjKÁf yS~J pJ~KjÇ KfKj mPuj, xTJu ßgPT kMKuvPT xfTt Im˙J~ rJUJ y~Ç kMKuv xhxqrJ TP~TKa nJPV KmnÜ yP~ kKrK˙Kf Kj~πPe @jJr ßYÓJ TPrjÇ FxKk @PojJ ßmVo mPuj, xÄWPwtr xo~ KdPur @WJPf rJ~kMrJ gJjJr SKx @\yJr CK¨jxy kMKuPvr @rS kJÅY xhxq @yf yjÇ WajJ fhP∂ ß\uJr IKfKrÜ kMKuv xMkJr yJKxmMu @uoPT k´iJj TPr Kfj xhPxqr fh∂ TKoKa Vbj TrJ yP~PZÇ xyTJrL kMKuv xMkJr (xJPTtu) mKvr CK¨j mPuj, xÄWPwtr kr Cn~ kPãr 13 \jPT @aT TrJ y~Ç WajJ˙Pu kMKuv ßoJfJP~j TrJ yP~PZÇ


SURMA m 18 - 24 November 2016

VJPrJ fÀeL iwte oJouJ

k´iJj @xJKo @hJuf ßgPT kJKuP~ ßVPZ hMA kMKuv xJoK~T mrUJ˜

dJTJ, 14 jPn’r - rJ\iJjLr mJ`J~ VJPrJ fÀeL iwte oJouJr k´iJj @xJKo rJlxJj ßyJPxj ÀPmu (30) 13 jPn’r KmYJrPTr UJx TJorJ ßgPT kJKuP~PZÇ WajJKa @hJufkJzJ~ YJûPuqr xíKÓ TPrPZÇ F WajJ~ oJouJr fh∂ TotTftJ Fx@A AorJjMu yJxJj S TjPˆmu hLkT Yªs ßkJ¨JrPT xJoK~T mrUJ˜ TrJ yP~PZÇ KmYJrPTr UJx TJorJ ßgPT @xJKo kJuJPjJr F WajJ~ KxFoFo @hJuPfr Yro Imqm˙JkjJ S VJKluKfPTA hJ~L TrPZj @Aj\LmLrJÇ Fr @PV @hJuPfr F\uJv ßgPT mÉ @xJKo kJKuP~ ßVPuS KmYJrPTr UJx TJorJ ßgPT ßTJPjJ @xJKo kJKuP~ pJS~Jr WajJ FKaA k´goÇ 13 jPn’r, ßrJmmJr KmPTPu oyJjVr yJKTo xJKær A~JKxr @yxJj ßYRiMrLr @hJuPf F WajJ WPaÇ @hJuf xNP© \JjJ ßVPZ, iwtPer WajJ~ ˝LTJPrJKÜoNuT \mJjmªL ßh~Jr \jq ÀPmuPT @hJuPf yJK\r TPrj oJouJr fh∂ TotTftJ mJ`J gJjJr Fx@A AorJjMu yJxJjÇ @xJKo ˝LTJPrJKÜ KhPf YJAPu KxFoFo @hJuPfr @afuJ~ KmYJrPTr UJx TJorJ~ ßj~J y~Ç xÄKväÓ KmYJrT oJouJr KmYJr TJP\ (k´cJTvj oJouJr ÊjJKjPf) F\uJPv CbPu Fr FT lJÅPT UJx TJorJ ßgPT ßx kJKuP~ pJ~Ç ˝JnJKmTnJPm ßTJPjJ @xJKo ˝LTJPrJKÜ KhPf YJAPu fJPT \mJjmªL ßh~Jr \jq nJmjJKY∂J TrPf @Aj IjMpJ~L Kfj WµJ xo~ ßh~J y~Ç F xo~ @xJKoPT KmYJrPTr UJx TJorJ~ mKxP~ rJUJ y~Ç SA xo~ oJouJr fh∂ TotTftJ S TokPã hM'\j kMKuv kJyJrJ~ gJPTjÇ F kKrK˙KfPf ßTJPjJ @xJKor kJKuP~ pJS~J Ix÷mÇ F KmwP~ @hJuPfr k´KxKTCvPjr hJK~Pfô gJTJ kMKuPvr CkTKvojJr @KjxMr ryoJjPT ßoJmJAu ßlJPj FTJKiTmJr ßpJVJPpJPVr ßYÓJ TPr fJPT kJS~J pJ~KjÇ fPm Kmw~Ka KjKÁf TPr ßTJPfJ~JKu gJjJr SKx @mMu yJxJj mPuj, @xJKo kJKuP~ pJS~Jr Kmw~Ka ÊPjKZÇ fJPT ßV´lfJPrr ßYÓJ YuPZÇ mJ`J gJjJr SKx @mhMu \Kuu mPuj, mJ`J gJjJ kMKuv ßylJ\Pf fJPT @hJuPf ßj~J yP~KZuÇ oJouJr fh∂ TotTftJ fJr xJPg KZPujÇ @xJKoPT ßV´lfJPrr ßYÓJ YuPZÇ F WajJr kr fh∂ TotTftJ Fx@A AorJjMu S

TjPˆmu hLkT Yªs ßkJ¨JrPT xJoK~T mrUJ˜ TrJ yP~PZÇ iwtT ÀPmuPT mJ`J gJjJ kMKuPvr ßylJ\f ßgPT KxFoFo @hJuPf ßj~J yP~KZuÇ @xJKor KmÀP≠ iwte, KZjfJA, YJÅhJmJK\ S k´fJreJxy ToPk 20Ka IKnPpJV rP~PZÇ rJokMrJ S mJ`J FuJTJr È©Jx' mPu kKrKYf ÀPmu ßyJPxPjr KmÀP≠ xmtPvw Vf 25 IPÖJmr FT VJPrJ fÀeLPT iwtPer IKnPpJV SPbÇ Vf 11 jPn’r, ÊâmJr rJPf KmoJjmªr ßruPˆvj FuJTJ ßgPT fJPT ßV´lfJr TPrj rqJm-1 Fr xhxqrJÇ ßV´lfJrTíf ÀPmPur mrJf KhP~ rqJm \JjJ~, iwtPer KvTJr SA VJPrJ fÀeL (18) rJ\iJjLr FTKa KmCKa kJutJPr TJ\ TPrjÇ Vf 25 IPÖJmr mJ`Jr 3 j’r ßuPjr C•r mJ`J yJxJj CK¨j xzPTr ßoPx pJj KfKjÇ SA ßoPx fJr ymM ˝JoL Krkj osÄ gJPTjÇ ymM ˝JoLr xJPg ßhUJ TrPf ßxUJPj pJjÇ F xo~ ßoPxr oqJPj\Jr yJKjl Ijq nJzJKa~J jJ\oMu, xJuJCK¨j SrPl xJuM, \~jJu, @u @Koj S rKjr CkK˙KfPf Krkj osÄPT mPuj, ßoPx oKyuJ @jJ KjPwiÇ fMKo ßTj FUJPj oKyuJ KjP~ @xZÇ F TgJ mPu Krkj osÄPT 1 jPn’Prr ßox ßZPz ßh~Jr \jq mPuj oqJPj\JrÇ fUj xJuJCK¨j ßoJmJAu ßlJPjr oJiqPo fJr kNmt kKrKYf ˙JjL~ xπJxL ÀPmuPT ßoPx ßcPT @PjjÇ SA xπJxL ßoPxr Ijq xhxqPhr xyPpJKVfJ~ Krkj osÄP~r TJZ ßgPT oKyuJ @jJr I\MyJPf 17 yJ\Jr aJTJ S fJr mqmÂf ˛JatPlJjKa KjP~ ßjjÇ FTkptJP~ iwtT ÀPmu S fJr xyPpJVL xJuJCK¨j SA fÀeLPT n~ ßhKUP~ oJoMj Ko~Jr KrTvJr VqJPrP\ iwtPer \jq KjP~ pJ~Ç KT∂á SA VqJPrP\ KrTvJYJuT S Ijq ßuJT\j gJTJ~ fJrJ kJPv yJ\L ßoJvJrl Ko~Jr kKrfqÜ mJKzr FTKa ÀPo KjP~ ÀPmu SA fÀeLPT iwte TPrÇ F xo~ fJr xyPpJVL @u @Koj S xJuJCK¨j ÀPor mJAPr Im˙Jj TPrÇ rqJm \JjJ~, iwteTJrL ÀPmu mJ`J S rJokMrJ gJjJ FuJTJr KYK¤f I˘iJrL, YJÅhJmJ\, IkyreTJrL, iwteTJrL, cJTJf S xπJxL KyPxPm kKrKYfÇ fJr KmÀP≠ mJ`J gJjJ~ iwte, YJÅhJmJK\, cJTJKfr k´˜MKf, oJhThsmq S xπJxL TotTJP§ \Kzf gJTJr WajJ~ @aKa FmÄ rJokMrJ gJjJ~ FTKa I˘ oJouJ rP~PZÇ

UmrJUmr 11


12 UmrJUmr

18 - 24 November 2016 m SURMA

xJÅSfJurJ xrTJrL ©Je KlKrP~ KhPuj

jJKxrjVPr @mJr KyªM mJKzPf @èj dJTJ, 14 jPn’r - msJ¯emJKz~Jr jJKxrjVPr KyªMPhr oKªr, WrmJKzPf yJouJ-nJXYMr S @èj ßh~Jr ßrv TJaPf jJ TJaPfA @mJr FT KyªMr mJKzPf @èj ßh~J yP~PZÇ ßrJmmJr ßnJPr CkP\uJ xhPrr kKÁo kJzJr oíf \JKoKj hJPxr ßZPu ßZJ¢ hJPxr mJKzPf FTKa \Ju rJUJr WPr @èj ßh~J y~Ç FPf SA WPr rJUJ kJÅYKa \Juxy k´J~ hMA uJU aJTJr oJuJoJu kMPz pJ~Ç fPm F WajJ~ ßTC yfJyf yS~Jr Umr kJS~J pJ~KjÇ kMKuv S V´JomJxL xNP© \JjJ pJ~, SA kJzJr ßuJT\j rJfmqJkL kJyJrJ~ KZuÇ ßnJPr kJyJrJ ßvPw kJzJr ßuJT\j WMoJPf pJS~Jr krkrA SA WPr @èj ßh~J y~Ç ßZJ¢ hJPxr ßZPu xMK\f hJx \JjJ~, ßnJr ßxJ~J 4aJ~ @orJ @a\j kJyJrJ ßvPw WMoJPf pJA, ßnJr xJPz 4aJ~ @oJPhr \JPur WPr @èj ßh~ hMmtí•rJÇ V´JomJxLr iJreJ, @fï xíKÓr \jqA mJrmJr FnJPm @èj uJVJPjJ yPòÇ jJKxrjVr gJjJr SKx @mM \Jlr \JjJj, Umr ßkP~ CkP\uJ KjmtJyL TotTftJ ßoJ: Ku~JTf @uLxy @orJ WajJ˙u kKrhvtj TPrKZÇ @PVr @èj ßh~Jr WajJr xJPg F WajJr Kou rP~PZ \JKjP~ KfKj mPuj, @orJ WajJKa UKfP~ ßhUKZÇ KmPTPu WajJ˙u kKrhvtj TPrPZj ß\uJ k´vJxT ßoJ: ßr\MS~JjMr ryoJj S kMKuv xMkJr Ko\JjMr ryoJjÇ

◗ ßVJKmªVP†r oJhJrkMr S \~kMr V´JPo FUPjJ @fï ◗ xÄWwt-yJouJr j~ KhPjS fh∂ TKoKa y~Kj ◗ yJouJ~ FoKk S ACKk ßY~JroqJPjr AºPjr IKnPpJV ◗ xJÅSfJukuäL kKrhvtj Tru @'uLPVr k´KfKjKihu dJTJ, 15 jPn’r - VJAmJºJr ßVJKmªVP† KjptJfPjr KvTJr xJÅSfJurJ xrTJKr ©Je KlKrP~ KhP~PZjÇ ÈmJk-hJhJ'r \Ko KlPr jJ kJS~J kpt∂ fJÅrJ ©Je ßjPmj jJ mPu \JKjP~ KhP~PZjÇ IjqKhPT Kv·xKYm ßoJ. ßoJvJrrl ßyJPxj nNÅA~J dJTJ~ xÄmJh xPÿuPj mPuPZj, TJCPT KYKjTPur \J~VJ hUu TPr gJTPf ßhS~J yPm jJÇ fPm xrTJr xJÅSfJuPhr kMjmtJxPjr mqm˙J TrPmÇ 14 jPn’r, ßxJomJr xTJPu ßVJKmªV† CkP\uJ KjmtJyL TotTftJ (ACFjS) @mhMu yJjúJj VJAmJºJr FA CkP\uJr xJkoJrJ ACKj~Pjr oJhJrkMr S \~kMr V´JPo pJjÇ ßhz v kKrmJPrr k´PfqTPT 20 ßTK\ YJu, FT KuaJr ßfu, FT ßTK\ cJu, FT ßTK\ @uM, FT ßTK\ ume S hMKa TPr T’u KmfrPer TgJ KZuÇ ACFjS mPuj, KfKj WPr WPr KVP~ ©Je ßjS~Jr IjMPrJi \JjJPuS ßTC ©Je KjPf rJK\ yjKjÇ xTJu ßgPT oJhJrkMr KV\tJr xJoPj ©Je KjP~ IPkãJ TPr xºqJ~ KfKj CkP\uJ vyPr KlPr @PxjÇ xJPymV†-mJVhJlJot AãM UJoJr nNKo C≠Jr xÄyKf TKoKar xyxnJkKf KlKuKoj mJPÛ oMPbJPlJPj mPuj, hJKm kNre jJ yS~J kpt∂ fJÅrJ k´vJxPjr ßTJPjJ ©Je ßjPmj jJÇ fJÅrJ mJk-hJhJr \Ko ßlrf YJjÇ k´vJxPjr nNKoTJ KjP~S KfKj k´vú ßfJPujÇ KlKuKoj mPuj, xJÅSfJuPhr Kjyf yS~J, mxfmJKzPf IKVúxÄPpJV, uMakJPar WajJ~ ßTJPjJ oJouJ mJ fh∂ TKoKa kpt∂ y~KjÇ CPJ KogqJ

MR. SWEET

Ko. xMAa

FUJPj KmP~, S~JKuoJ, \jìKhjxy xm irPer IjMÔJPjr KoKÓ kJS~J pJ~ FmÄ u§Pjr ßp ßTJPjJ \J~VJ~ Kl∑ ßcKunJrL ßhS~J y~Ç

231 WHITECHAPEL ROAD LONDON E1 1DB

T: 020 7247 6411 M: 07944 165 657

oJouJ KhP~ fJÅPhr y~rJKj TrJ yPòÇ 6 jPn’r ßVJKmªVP†r rÄkMr KYKjTPur \KoPf @U TJaJPT ßTªs TPr kMKuv S KYKjTu vsKoTTotYJrLPhr xPñ xJÅSfJuPhr xÄWPwt kMKuvxy Cn~ kPãr I∂f 20 \j @yf yjÇ fJÅPhr oPiq KfrKm≠ yP~PZj j~\j FmÄ èKuKm≠ yj YJr\jÇ F xÄWPwtr WajJ~ Kfj\j xJÅSfJu Kjyf yjÇ F WajJ~ ÊiM kMKuPvr Skr yJouJr WajJ~ ßVJKmªV† gJjJ~ SA rJPf 42 \Pjr jJo CPuäU TPr FmÄ 300 ßgPT 400 \jPT IùJf @xJKo ßhKUP~ oJouJ TrJ y~Ç 14 jPn’r KmPTu kpt∂ YJr\j xJÅSfJuPT ßV´¬Jr ßhUJPjJ y~Ç WajJr j~ KhPjS FUJjTJr xJÅSfJu-IiMqKwf FuJTJèPuJPf @fï KmrJ\ TrPZÇ oJhJrkMr V´JPor ß\JmJ aMcM (55) mPuj, fJÅr FT ßZPu CóoJiqKoT ßvsKePf kPzÇ nP~ TPuP\ ßpPf kJrPZ jJÇ ßoKr aMcMr jfMj mJKz @èPj kMKzP~ ßhS~J yP~PZÇ kMPrJPjJ mJKzPf uMakJa yP~PZÇ fJÅPhr WPr UJmJr ßjAÇ k´vJxj KjrJk•Jr @võJx KhPuS xJÅSfJurJ ˝K˜ kJPòj jJÇ Vf 13 jPn’r, ßrJmmJr VJAmJºJr SA Iûu ßgPT WMPr FPxPZj dJTJ KmvõKmhqJuP~r IgtjLKf KmnJPVr IiqJkT @mMu mJrTJfÇ 14 jPn’r rJPf KfKj mPuj, È@Ko fJPhr K\Pùx TPrKZ @kjJrJ TL YJj? fJrJ mPuPZ \Ko YJAÇ K\Pùx TPrKZ \Lmj mz, jJ \Ko mz? fJrJ mPuPZ, mJk-hJhJr \Ko fJÅrJ ßlrf YJjÇ' Kv·xKYm ßoJ. ßoJvJrrl ßyJPxj nNÅA~J 14 jPn’r oπeJuP~r xnJTPã @P~JK\f xÄmJh KmsKlÄP~ mPuPZj, 6 jPn’r KYKjTPur TotTftJ-TotYJrLrJ KVP~KZPuj kJPvr FTU§ \KoPf @PUr mL\ TJaPf, CPòh IKnpJPj j~Ç KT∂á IQmi hUuhJPrrJ fJPf mJiJ ßhjÇ Kfr-ijMT KjP~ fJÅrJ @âoe TPrjÇ KTZM ˝JgtJPjõwL nNKohxMq F WajJ~ Aºj ßh~Ç KjrLy S xy\-xru k´TíKfr xJÅSfJurJ kKrK˙Kfr KvTJrÇ fJÅPhr k´Kf xrTJr Ifq∂ xyJjMnNKfvLuÇ ßxUJPj yfJyf mqKÜPhr CkpMÜ ãKfkNre ßhS~J yPmÇ k´P~J\Pj nNKoyLj xJÅSfJuPhr kMjmtJxPjrS mqm˙J ßjS~J yPmÇ KT∂á xrTJKr oJKuTJjJiLj KYKjTPur \J~VJ hUu TPr TJCPT gJTPf ßhS~J yPm jJÇ kMKuPvr èKuPf xJÅSfJurJ Kjyf yP~PZj KT jJ, ßx KjP~S k´vú ßfJPuj KfKjÇ o~jJfhP∂r kr oífMqr TJre \JjJ pJPm mPu CPuäU TPr ßoJvJrrl ßyJPxj hJKm TPrj, kMKuv SA Khj TJÅhJPj VqJx S rJmJr mMPua ZMPzKZuÇ FPf TJrS k´JeyJKj yS~Jr TgJ j~Ç Kv·xKYm @rS mPuj, AºjhJfJPhr KYK¤f TPr @APjr @SfJ~ @jJr TJ\ YuPZÇ AºjhJfJPhr xŒPTt xÄmJhTotLPhr KjKÁf TrPf KfKj FTKa ßVJP~ªJ xÄ˙Jr k´KfPmhPjr IÄvKmPvw C≠íf TPrjÇ ßoJvJrrl ßyJPxj nNÅA~J mPuj, rÄkMr KYKjTPur \jq xrTJr 1954 xJPur KhPT 1 yJ\Jr

842 FTr \Ko IKiV´ye TPrÇ fUjA Fxm \Kor oJKuTPhr @Aj IjMpJ~L ãKfkNre ßhS~J yP~PZÇ 2004 ßgPT 2006 xJu kpt∂ f“TJuLj xrTJPrr Kx≠JP∂ KYKjTuKa pUj xŒNet mº (Pu-Il) KZu, fUPjJ ßTC ßxUJPj \Kor hJKm KjP~ @PxKjÇ ybJ“ Vf 1 \MuJA ÈnNKo C≠Jr TKoKa' jJPo FTKa xÄVbPjr mqJjJPr xJÅSfJurJxy FuJTJr S FuJTJr mJAPrr KTZM ßuJT FPx KYKjTPur \KoPf I˙J~L Wr KjotJe ÊÀ TPrÇ fJrkr ßgPT F irPjr WPrr xÄUqJ mJzPf mJzPf k´J~ 250KaPf ßkRÅZJ~Ç Kmw~Ka KjP~ KYKjTPur TotTftJrJ S ˙JjL~ k´vJxj fJPhr xPñ TgJ mPuÇ kPr FTKa xoP^JfJ xnJrS @P~J\j TrJ y~Ç KT∂á fJrJ KYKjTPur \Kor hUu ZJzPf rJK\ y~KjÇ mrÄ 12 S 16 \MuJA ˙JjL~ \jk´KfKjKi S k´vJxPjr TotTftJPhr CkK˙KfPfA fJrJ Còí⁄u @Yre TPrÇ xÄmJh xPÿuPj xJÅSfJuPhr mJKzWPr @èj ßhS~Jr KmwP~ Kv·xKYm mPuj, WajJr ßkZPjr AºjhJfJrJ @èj KhP~PZ mPu fJÅPhr iJreJÇ IQmi hUuhJrPhr ßhRrJP®q ÈKmrÜ' ßuJT\jS FPf IÄv KjP~ gJTPf kJPrÇ Imvq SA nNKor hKuu S kMPrJPjJ TJV\k© kptJPuJYjJ TPr IiqJkT @mMu mJrTJf mPuj, \Ko ßp xJÅSfJuPhrA fJPf ßTJPjJ xPªy ßjAÇ TJVP\ ßhUJ pJ~, 1962 xJPur 7 \MuJA FTaJ YMKÜr oJiqPo YJr ßoR\Jr 1 yJ\Jr 842 hvKoT 30 FTr \Ko IKiV´ye TrJ y~Ç YMKÜkP©r 5 iJrJ~ muJ @PZ, KYKjTu FmÄ @U YJPwr \jq F \Ko ßjS~J yPuJÇ pKh TUPjJ F \KoPf F ZJzJ (@U YJw ZJzJ) Ijq KTZM y~, fJyPu FaJ oNu oJKuTPhr ßlrf ßhS~J yPmÇ KT∂á fJr @PVA 2004 xJPu KYKjTu ßu-Il ßWJweJr kPr ˙JjL~ KTZM k´nJmvJuLPT jJPo-PmjJPo F \Ko Ku\ ßhS~J yP~PZÇ IKiV´yPer xo~ ãKfkNre k´xPñ IiqJkT mJrTJf mPuj, IKiV´yPer xo~ fJPhr ãKfkNre ßhS~J yP~KZu Foj fgq KfKj FUPjJ ßTJPjJ TJVP\ kJjKjÇ KT∂á xmPYP~ mz Kmw~ yPuJ IKiV´yPer vftA KZu @U YJw jJ yPu \Ko ßlrf ßhS~J yPmÇ FTA fgq KhP~ xJPymV†-mJVhJlJot AãM UJoJr \Ko C≠Jr xÄyKf TKoKar xyxnJkKf KlKuoj mJPÛ mPuj, 1948 xJPur IKiV´ye @Aj IjMxJPr ßp YMKÜ y~ fJPf muJ yP~PZ, \KoPf @U ZJzJ Ijq lxPur YJw yPu k´Tíf oJKuTPhr \Ko ßlrf KhPf yPmÇ KT∂á 1 yJ\Jr 842 FTr \Kor oPiq oJ© 100 FTr \KoPf @U YJw TrJ yPòÇ mJKT \KoPf iJj, fJoJTxy KmKnjú vxq YJw yPòÇ fJA fJÅrJ FUj \Ko ßlrf YJjÇ Fr @PV Vf vKjmJr VJAmJºJ~ xJÅSfJu-IiMqKwf hMKa V´JPo yJouJ~ @S~JoL uLPVr ˙JjL~ xJÄxh S 13 kOÔJ~


UmrJUmr 13

SURMA m 18 - 24 November 2016

xJÅSfJurJ xrTJrL ©Je KlKrP~ KhPuj (12 kOÔJr kr) xÄKväÓ ACKj~j kKrwPhr (ACKk) ßY~JroqJPjr Aºj rP~PZ mPu IKnPpJV TPrj xJÅSfJu ßjfJrJÇ fJÅrJ mPuj, KYKjTPur xPñ \Ko KjP~ KmPrJi ßoaJPf xJÄxh @mMu TJuJo @\Jh S ACKk ßY~JroqJj vJKTu @yPoPhr xyPpJKVfJ~ fJÅrJ YJr mZr @PV @PªJuj ÊÀ TPrjÇ KT∂á xJÄxh S ßY~JroqJj oMU KlKrP~ KjP~ xKyÄx WajJ~ Aºj \MKVP~PZjÇ xJÄxh S ßY~JroqJj Imvq F IKnPpJV I˝LTJr TPrjÇ yJfTzJ ßUJuJr KjPhtv yJAPTJPatr: Kj\˝ k´KfPmhT \JjJj, KYKT“xJiLj Kfj xJÅSfJPur yJfTzJ UMPu KhPf KjPhtv KhP~PZj yJAPTJatÇ kMKuPvr rÄkMr ßrP†r Kc@AK\, dJTJ oyJjVr kMKuv TKovjJr S VJAmJºJr kMKuv xMkJPrr k´Kf F KjPhtv ßhS~J y~Ç KjPhtvjJ mJ˜mJ~Pjr KmwP~ 16 jPn’Prr oPiq Kfj TotTftJPT k´KfPmhj hJKUu TrPf muJ yP~PZÇ KmYJrkKf SmJ~hMu yJxJj S KmYJrkKf TíÌJ ßhmjJPgr xojõP~ VKbf yJAPTJat ßmû VfTJu FT Kra @PmhPjr k´JgKoT ÊjJKj ßvPw F KmwP~ Àu \JKr TPrjÇ kMKuv S KYKjTPur vsKoT-TotYJrLPhr xPñ

xJÅSfJuPhr xÄWPwt èKuKm≠ Yre xPrj, Kmou KTZTM S KÆP\j aMcM FUj yJxkJfJPu KYKT“xJiLjÇ fJÅPhr yJfTzJ krJ Im˙J~ KYKT“xJ ßhS~J yPò Foj FTKa ZKmxy AÄPrK\ ‰hKjT hq ßcAKu ˆJr k´TJv TPrÇ FA k´KfPmhj pMÜ TPr k´P~J\jL~ KjPhtvjJ ßYP~ VfTJu Kra @PmhjKa TPrj @Aj\LmL ß\qJKfot~ mzM~JÇ @hJuPf KrPar kPã KfKj KjP\A ÊjJKjPf IÄv ßjjÇ rJÓskPã KZPuj ßckMKa IqJaKjt ß\jJPru ßoJfJyJr ßyJPxj xJ\MÇ P\qJKfot~ mzM~J mPuj, @yf Kfj\Pjr oPiq KÆP\j aMcM dJTJ~ YãMKmùJj AjKˆKaCPa FmÄ Yre xPrj, Kmou KTZTM rÄkMr ßoKcPTu TPuP\ KYKT“xJiLjÇ fJÅrJ èKuPf @yf yP~PZjÇ vJrLKrTnJPm KjP\rJ YuPf IãoÇ fJÅPhr kJuJPjJr ßTJPjJ x÷JmjJS ßjAÇ FnJPm yJfTzJ krJPjJ oJjmJKiTJPrr u–WjÇ Fxm pMKÜPf KraKa TrJ y~Ç ÀPu KYKT“xJiLj Im˙J~ Kfj\jPT yJfTzJ krJPjJ ßTj ßm@AKj ßWJweJ TrJ yPm jJ, fJ \JjPf YJS~J yP~PZÇ rÄkMr ßgPT Kj\˝ k´KfPmhT \JjJj, rÄkMr ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu KYKT“xJiLj Kmou KTZTMr yJPf yJfTzJ KZuÇ fJÅr mJÅ kJP~r fJuM FmÄ cJj kJP~r yJÅaMr SkPr mqJP¥\Ç fPm Yre xPrPjr yJPf yJfTzJ KZu jJÇ YrPer ˘L kJKj oMroM mPuj, ÈxJÄmJKhT S Ijq ßuJT\j @xJr @PV yJfTzJ UMPu ßhS~J y~Ç YPu ßVPu @mJr

2800 ßTJKa aJTJ~ \JKoj KouPm ßcxKaKj ßY~JroqJj S FoKcr

dJTJ, 14 jPn’r - hMjtLKf hoj TKovPjr (hMhT) hJP~r TrJ oJouJ~ vftxJPkPã ßcxKaKj2000 KuKoPaPcr ßY~JroqJj ßoJyJÿh ßyJxJAj S mqm˙JkjJ kKrYJuT (FoKc) rKlTMu @KoPjr \JKoj KhP~PZj xMKk´o ßTJPatr @Kku KmnJVÇ \JKoj @PhPv @VJoL Z~ x¬JPyr oPiq jVh hMA yJ\Jr 500 ßTJKa IgmJ Kas käqJjPavj ßk´JV´JPor 35 uJU VJZ KmKâ TPr rJÓsL~ ßTJwJVJPr hMA yJ\Jr 800 ßTJKa aJTJ \oJ ßh~Jr vft ßh~J yP~PZÇ F vft kNre TrPu fJrJ \JKoPj oMKÜ kJPmjÇ 13 jPn’r k´iJj KmYJrkKf xMPrªs TMoJr KxjyJr ßjfíPfô @Kku KmnJPVr Kfj xhPxqr ßmû yJAPTJPatr ßh~J \JKoj ˙KVPf hMhPTr TrJ @Pmhj KjK• TPr F rJ~ ßWJweJ TPrjÇ @hJuf ßcxKaKj V´∆Pkr Kas käqJjPavPjr @SfJ~ gJTJ 35 uJU VJZ Z~ x¬JPyr oPiq KmKâr @Phv KhP~PZjÇ @hJuf mPuj, 35 uJU VJZ KmKâr hMA yJ\Jr 800 ßTJKa aJTJ xrTJrPT Z~ x¬JPyr oPiq KhPf yPmÇ aJTJ kJS~Jr kr ßcxKaKjr mqm˙JkjJ kKrYJuT (FoKc) rKlTMu @Koj S ßcxKaKj ßY~JroqJj ßoJyJÿh ßyJxJAjPT @Kku KmnJV \JKoj ßhPmj mPu @PhPv muJ y~Ç fPm VJZ KmKâ TPr pKh hMA

yJ\Jr 800 ßTJKa aJTJ jJ y~ fJyPu ToPk hMA yJ\Jr 500 ßTJKa aJTJ xrTJrPT KhPuA ßcxKaKjr ßY~JroqJj-FoKcr \JKoj KouPmÇ hMjtLKf hoj TKovj FA aJTJ ãKfV´˜Phr oPiq mµj TrPm mPu @PhPv muJ y~Ç ÊjJKjr FTkptJP~ k´iJj KmYJrkKf ßcxKaKjr @Aj\LmLr TJPZ \JjPf YJj, ßcxKaKj Kas käqJjPavPjr @SfJ~ ßp 35 uJU VJZ @PZ fJr oNuq Tf yPm? fUj @hJufPT VJPZr @jMoJKjT hJo hMA yJ\Jr 800 ßTJKa aJTJ yPm mPu \JjJPjJ y~Ç @hJuPf ßcxKaKjr kPã ÊjJKj TPrj KxKj~r @Aj\LmL mqJKrˆJr @\oJuMu ßyJPxj KTCKxÇ hMhPTr kPã KZPuj @Aj\LmL UMrvLh @uo UJjÇ kPr UMrvLh @uo UJj xJÄmJKhTPhr mPuj, @hJuf KTZM KjPhtvjJ KhP~PZjÇ Z~ x¬JPyr oPiq Fxm KjPhtvjJ kNre TrPu fJrJ \JKoPj oMÜ yPf kJrPmjÇ KfKj @PrJ mPuj, @hJuPf fJPhr kã ßgPT FTKa yuljJoJ ßh~J yP~PZ, pJPf muJ yP~PZ, kJmtfq FuJTJ~ fJPhr TJPZ 35 uJU VJZ @PZÇ k´KfKa VJZ VPz @a yJ\Jr aJTJ TPr KmKâ TPr hMA yJ\Jr 800 ßTJKa aJTJ yPmÇ Frkr @hJuf VJZ KmKâ TPr aJTJ \oJ ßh~Jr vPft \JKoj ßhjÇ hMA @xJKo pJPf TJrJVJPr mPxA VJZ KmKâr

\jq ˝Jr ßh~Jr FmÄ IjqJjq IjMÔJKjTfJ xJrPf kJPrj, ßx \jq TJrJ TftíkãPT xyPpJKVfJ TrPf muJ yP~PZ @hJuPfr @PhPvÇ UMrvLh @uo mPuj, ßcxKaKj Kas käqJjPavPjr KxAS c. vJoxMu yT nNÅA~J FoKkr f•ôJmiJPj xm KTZM yPmÇ pKh VJZ KmKâ TPr hMA yJ\Jr 800 ßTJKa aJTJ KhPf jJ kJPrj, fJyPu jVh hMA yJ\Jr 500 ßTJKa aJTJ ßas\JKr YJuJPjr oJiqPo \oJ ßhPmj fJrJÇ Fr IjMKuKk hMjtLKf hoj TKovPjr ßY~JroqJj mrJmr kJbJPf yPmÇ Frkr pJrJ ãKfV´˜ mqKÜ, pJYJA TPr fJPhr TJPZ aJTJ y˜J∂Prr kr dJTJr KxKj~r KmPvw \\ @hJuPf k´KfPmhj hJKUu TrPf yPmÇ Frkr \JKoPj oMKÜ kJPmj hMA TotTftJÇ Vf 20 \MuJA KmYJrkKf ßoJ: ÀÉu TM¨MPxr ßjfífôJiLj ßmû vftxJPPk ßcxKaKjr rKlTMu @Koj S ßoJyJÿh ßyJxJAjPT \JKoj ßhjÇ vPftr oPiq KZu xÄKväÓ gJjJ~ kJxPkJat \oJ KhPf yPm S KmPhPv ßpPf yPu @hJuPfr IjMoKf KjPf yPmÇ hMhPTr @PmhPjr kKrPk´KãPf @Kku KmnJV FA \JKoj @Phv ˙KVf TPrjÇ 2012 xJPur 31 \MuJA ßcxKaKj V´∆Pkr mqm˙JkjJ kKrYJuT (FoKc) rKlTMu @Koj S ßY~JroqJj ßoJyJÿh ßyJPxjxy 22 \Pjr KmÀP≠ hM'Ka oJouJ TPr hMjLt Kf hoj TKovj (hMhT)Ç xJiJre KmKjP~JVTJrLPhr KmKjP~JV ßgPT ßcxKaKj oJKkJrkJx ßTJ-IkJPrvj (FoFuFo) S Kas käqJjPavj k´TP·r jJPo V´JyTPhr TJZ ßgPT xÄVíyLf IPgtr oiq ßgPT Kfj yJ\Jr 285 ßTJKa 25 uJU 88 yJ\Jr 524 aJTJ @®xJ“ TPr kJYJPrr IKnPpJPV rJ\iJjLr TuJmJVJj gJjJ~ oJKj u¥JKrÄ k´KfPrJi @APj fJPhr KmÀP≠ F oJouJ TrJ y~Ç

yJfTzJ uJVJPjJ y~Ç' Kmou KTZTMr ˘L KcK\Ku~JS FTA IKnPpJV TPrjÇ F k´xPñ ßVJKmªV† gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) xMmsf xrTJr mPuj, kMKuPvr Skr yJouJr WajJ~ YJr\jPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ yJAPTJPatr KjPhtPvr kr yJfTzJ UMPu ßhS~J yP~PZÇ oJjmmºj-xoJPmv: VfTJu KmPTPu ßVJKmªV†KhjJ\kMr xzPTr ßVJKmªV† CkP\uJr TJaJ FuJTJ~ oJjmmºj S xoJPmv IjMKÔf y~Ç xJŒ´hJK~T xŒ´LKf m\J~ rJUJr hJKmPf xJkoJrJ ACKkr ßY~JroqJj F TotxNKYr @P~J\j TPrjÇ xoJPmv k´xPñ xJPymV†-mJVhJlJot AãM UJoJr \Ko C≠Jr xÄyKf TKoKar xyxnJkKf KlKuoj mJPÛ mPuj, pJrJ xJÅSfJuPhr CPòh IKnpJj kKrYJujJ TPrPZ, fJrJA oJjMPwr TJPZ nJPuJ xJ\Jr \jq FA xoJPmv TPrPZÇ

xJÅSfJukuäL kKrhvtj Tru @'uLPVr k´KfKjKihu dJTJ, 14 jPn’r - VJAmJºJr xJÅSfJu xŒ´hJP~r Skr yJouJ~ @S~JoL uLPVr ˙JjL~ FoKk S ACKj~j kKrwPhr ßY~JroqJj Aºj KhP~PZj mPu IKnPpJV TPrPZj xJÅSfJu xŒ´hJP~r ßuJT\jÇ 13 jPn’r WajJ˙u xPr\Koj kKrhvtPj pJ~ @S~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT ßoJ\JPÿu yPTr ßjfíPfô kJÅY xhPxqr FTKa k´KfKjihuÇ oJhJrkMr KV\tJr xJoPj FT xoJPmPv xJÅSfJu xŒ´hJP~r oJjMPwrJ ˙JjL~ FoKk S ACKk ßY~JroqJPjr KmÀP≠ IKnPpJV TPrjÇ rÄkMr KYKjTPur @SfJiLj ßVJKmªV† CkP\uJr xJPymV† Aãá UJoJPrr \Ko ßgPT kMKuKv yJouJ YJKuP~ @KhmJxLPhr (xJÅSfJu) CPòh WajJr @a Khj kr @S~JoL uLPVr ßTªsL~ k´KfKjKihu 13 jPn’r ßVJKmªVP†r xJÅSfJukuäL (oJhJrkMr S \~kMrkJzJ) kKrhvtj TPrPZÇ 13 jPn’r, ßrJmmJr ßmuJ ßxJ~J 1aJ~ @S~JoL uLPVr kJÅY xhPxqr FTKa hu xJÅSfJukuäL (oJhJrkMr S \~kMrkJzJ) ßkRÅPZÇ fJrJ ãKfV´˜ xJÅSfJuPhr mJKz mJKz KVP~ IKnPpJV ßvJPjjÇ F xo~ ãKfV´˜Phr yJPf ©Je fMPu ßhj fJrJÇ F

ZJzJ ãKfV´˜Phr xyPpJKVfJrS @võJx ßh~J y~Ç k´KfKjKihPur ßjfífô ßhj @S~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT Km Fo ßoJ\JPÿu yTÇ fJPhr xJPg KZPuj xJÄVbKjT xŒJhT UJKuh oJyoMh ßYRiMrL, Igt S kKrT·jJKmw~T xŒJhT KakM oM¿L, ©Je S xoJ\TuqJeKmw~T xŒJhT xMK\f rJ~ jªL FmÄ ßTªsL~ xhxq ßro¥ @PrÄÇ F ZJzJ k´KfKjKihPur xJPg VJAmJºJ-4 (PVJKmªV†) @xPjr xÄxh xhxq @mMu TJuJo @\Jh, @S~JoL uLPVr xÄrKf oKyuJ xÄxh xhxq (VJAmJºJ-\~kMryJa) CPÿ TMuxMo ˛íKf, ß\uJ @S~JoL uLPVr xnJkKf S ß\uJ kKrwPhr k´vJxT ‰x~h xJox-Cu @uo KyÀ FmÄ ß\uJ xJiJre xŒJhT @mM mÑr KxK¨T CkK˙f KZPujÇ Fr @PV Vf 6 jPn’r kMKuv kJyJrJ~ rÄkMr KYKjTPur TotYJrL-vsKoT Fxm \KoPf @U ßrJke TrPf ßVPu xÄWwt y~Ç FPf xJÅSfJPur ßZJzJ fLrKm≠ yP~ 9 kMKuv xhxq @yf yjÇ F ZJzJ TP~T hlJ~ xÄWPwt xJÅSfJu S KYKjTPur k´J~ 30 vsKoT-TotYJrL @yf yjÇ rÄkMr KYKjTu Tftíkã 1962 xJPu @U YJPwr \jq ßVJKmªV† CkP\uJr xJPymV† (mJVhJ-TJaJ) FuJTJ~ xJÅSfJu xŒ´hJP~r TJZ ßgPT 1842 FTr \Ko IKiV´ye TPrÇ fUj ßgPT Fxm \KoPf C“kJKhf @U KYKjTPu xrmrJy TrJ yKòuÇ KT∂á hLWt Khj SA xm \KoPf Kou Tftíkã @U YJw jJ TPr ˙JjL~ KTZM k´nJmvJuLr TJPZ Ku\ ßhjÇ fJrJ Ku\ ßj~Jr kr SAxm \KoPf fJoJT, iJj, vJTxmK\xy KmKnjú lxPur @mJh TrPf gJPTÇ F ZJzJ Fxm \KoPf I∂f 12Ka kMTMr Ujj TPr oJZ YJw TrPZ k´nJmvJuLrJÇ xmtPvw 13 jPn’r, ßrJmmJr xTJu ßgPT hMkMr kpt∂ kMKuPvr xJPg @KhmJxL (xJÅSfJu) S KTZM hUuTJrLr xJPg xÄWPwtr WajJ WPaÇ xÄWPwt 9 kMKuvxy Cn~ kPr I∂f 30 \j @yf yjÇ

UKAY Fish & Meat Bazar

xMroJ kzMj, KmùJkj Khj 020 7377 9787

WHOLESALE RETAIL AND RESTAURANT SUPPLIER

roPlJct yJuJu ßgPT xo˜ oJÄx ßcKunJrL ßh~J y~Ç Quality food at low prices, fresh Bangladeshi vegetables, fish, fruits, Halal meats Discounts for restaurants

OUR MEAT IS FROM ROMFORD HALAL 251 Whitechapel Road,London E1 1DB T: 020 7247 8798 F: 020 7247 4997 E:ahfaz@ukaygroup.com


14 UmrJUmr

18 - 24 November 2016 m SURMA

ZJ©uLPV 95 ßTJKa aJTJr hrkP©r nJV KjP~ IK˙rfJ dJTJ, 14 jPn’r - k´J~ 95 ßTJKa aJTJr hMKa nmj KjotJPer hrk©PT ßTªs TPr ZJ©uLPVr hMA kPã FPTr kr FT kJJkJK yJouJr WajJ~ Y¢V´Jo KmvõKmhqJu~ TqJŒJPx IK˙rfJ KmrJ\ TrPZÇ Vf hMA oJPx I∂f kJÅYmJr hMA kPã rÜã~L xÄWwt yP~PZÇ xmtPvw Vf 29 IPÖJmr rJPf TqJŒJPxr 2 j’r ßVa FuJTJ~ ßTªsL~ FT ßjfJxy ZJ©uLPVr YJr ßjfJr mJxJ~ fJ§m S uMakJa YJuJPjJ y~Ç yJouJr Fxm WajJr xPñ hrkP©r nJV-mJÅPaJ~JrJr Kmw~Ka \Kzf mPu ZJ©uLPVr FT kPãr ßjfJrJ hJKm TPrPZjÇ fJÅPhr IKnPpJV, hrkP©r nJV-mJÅPaJ~JrJr xPñ KmvõKmhqJu~ k´vJxPjr TP~T\j TotTftJS \KzfÇ Y¢V´Jo KmvõKmhqJu~ ZJ©uLPVr xyxnJkKf ßoJ. oJoMj mPuj, ÈPa¥JrmJK\Pf ZJ©uLPVr xnJkKf @uoVLr KakM S fJÅr IjMxJrLrJ xrJxKr \KzfÇ fJÅPhr IkTPotr k´KfmJh TrJ~ @oJPhr mJKzPf fJ§m YJuJPjJ yP~PZÇ KmvõKmhqJu~ k´vJxjS ßa¥JrmJK\Pf \KzfÇ k´vJxPjr kZPªr k´KfÔJjA KjotJeTJP\r TJptJPhv kJPòÇ' KmvõKmhqJu~ ZJ©uLPVr @PrT xyxnJkKf ßoJ. jJK\o CK¨j mPuj, ÈPa¥JrmJK\r nJV-mJÅPaJ~JrJ~ KmvõKmhqJu~ k´vJxj \KzfÇ k´vJxj ZJ©uLPVr FTKa IÄvPT mqmyJr TPr @oJPhr KmÀP≠ ßuKuP~ KhP~PZÇ kMKuvPTS k´vJxj mqmyJr TrPZÇ' KmvõKmhqJuP~r jfMj TuJ IjMwh nmPjr KÆfL~ kptJP~r TJP\r hrk© 75 ßTJKa aJTJÇ @r \jPj©L ßvU yJKxjJ yPur KÆfL~ kptJP~r TJP\r hrk© 20 ßTJKa aJTJÇ hMKa hrkP©r KvKcCu (lro) KmKâ TrJ y~ 18 ßxP¡’r ßgPT 26 ßxP¡’r kpt∂Ç lro KTjPf yP~PZ KmvõKmhqJuP~r k´PTRvu h¬r ßgPTÇ lro \oJ ßhS~Jr ßvw fJKrU KZu 27 ßxP¡’rÇ xnJkKf S xJiJre xŒJhPTr kZPªr KbTJhJKr k´KfÔJj ZJzJ @r TJCPT hrkP©r lro KTjPf jJ ßhS~Jr IKnPpJV ßfJPu ZJ©uLPVrA FTKa IÄvÇ IKj~Por k´KfmJPh k´gPo fJÅrJ k´gPo TqJŒJPx KmPãJn TPrjÇ kPr Vf 26 S 27 ßxP¡’r TqJŒJPx ImPrJPir cJT ßhjÇ Fr ß\r iPr 28 ßxP¡’r ßgPT 4 IPÖJmr kpt∂ hMA kPã YJr hlJ xÄWwt y~Ç FPf KmvõKmhqJu~ ZJ©uLPVr Ckh¬r xŒJhT Ko\JjMr ryoJj, CkâLzJ xŒJhT oJymMmMr ryoJjxy YJr\j @yf yjÇ PYÓJ TPrS hrkP©r lro KTjPf jJ kJrJ hM\j KbTJhJr jJo jJ k´TJPvr vPft mPuj, ZJ©uLPVr mz FTKa IÄPvr xyPpJKVfJ~ KmvõKmhqJu~ k´vJxj KjP\Phr kZPªr mJAPr Ijq TJCPT lro KTjPf ßh~KjÇ hrkP©r nJV-mJÅPaJ~JrJPT ßTªs TPr xíÓ KmPrJPir ß\r iPr Vf 29 IPÖJmr rJPf KmvõKmhqJuP~r @mhMr rm yPur xJoPj oMPUJviJrL hMmtí•rJ rJohJ KhP~ TMKkP~ èÀfr @yf TPr KmvõKmhqJu~ ZJ©uLPVr xyxnJkKf fJAlMu yTPTÇ Fr YJr WµJ kr TqJŒJPxr 2 j’r ßVa FuJTJ~ ZJ©uLPVr ßTªsL~ xyxŒJhT Kh~J\ ArlJj ßYRiMrL, xyxnJkKf ßoJ. oJoMjxy YJr ßjfJr mJxJ FmÄ @vkJPvr @rS YJrKa mJKzPf fJ§m S uMakJa YJuJPjJ y~Ç yJouJr KvTJr mqKÜrJ IKnPpJV TPrPZj, KmvõKmhqJu~ ZJ©uLPVr xnJkKf @uoVLr KakMr IjMxJrL vfJKiT ßjfJ-TotL Fxm WajJ~ \KzfÇ Fr @PV yJouJr KvTJr fJAlMu xnJkKfr IjMxJrL KyPxPm kKrKYfÇ TqJŒJPx YuoJj I∂Ætªô S oJrKkPar xPñ ßa¥JPrr ßTJPjJ xŒTt ßjA mPu hJKm TPrj KmvõKmhqJu~ ZJ©uLPVr xnJkKf @uoVLr KakMrÇ KfKj mPuj, È@Ko ßa¥JPrr nJV kJAKjÇ' KmvõKmhqJu~ xN© \JjJ~, ßoxJxt hq KmJxt AK†Kj~Jxt-K\PTKmFu (P\Kn) jJPor k´KfÔJjPT jfMj TuJnmj KjotJPer TJptJPhv ßhS~J

yPòÇ 75 ßTJKa aJTJr FA hrk© oNuqJ~j k´Kâ~J~ xrTJKr FT\j k´PTRvuLPT ßvw oMyPN ft rJUJ y~KjÇ SA k´PTRvuL KbTJhJr k´KfÔJPjr jKgk© pJYJAP~r krJovt ßhS~J~ fJÅPT mJh ßhS~J y~ mPu IKnPpJV CPbPZÇ @r ßvU yJKxjJ yPur TJptJPhv kJPòj ßoxJxt o†MÀu @uo ßYRiMrLÇ ßoxJxt o†MÀu @uo ßYRiMrL k´KfÔJPjr oJKuT o†MÀu @uo ßYRiMrL mPuj, ÈjVPrr Kx@rKm FuJTJr ß\JzJ UMPjr (2013 xJPur 24 \Mj ßruSP~r hrk© \oJ KjP~ ZJ©uLV S pMmuLPVr oPiq xÄWPwt hM\j Kjyf yj) FT @xJKo @oJr TJPZ YJÅhJr \jq mxPf ßYP~KZuÇ @Ko fJPT kJ•J KhAKjÇ' o†MÀu @uPor mJKz Y¢V´Jo KmvõKmhqJu~ TqJŒJPxr IhNPr ohjyJa FuJTJ~Ç KfKj @S~JoL uLPVr rJ\jLKfr xPñ pMÜÇ @r ßoxJxt hq KmJxt AK†Kj~JPxtr ˝fôJKiTJrL l\uMu TKro oMPbJPlJPj mPuj, È@orJ 75 ßTJKa aJTJr TJP\r \jq KmPmKYf yP~KZÇ' Fr ßmKv KTZM KfKj @r muPf YJjKjÇ hrk© oNuqJ~j TKoKar xhxq Y¢V´JPor xLfJTM§ CkP\uJr ˙JjL~ xrTJr k´PTRvu KmnJPVr k´PTRvuL ßoJ. jMÀu AxuJo UJj mPuj, È75 ßTJKa aJTJr hrk© CjìMÜ TrJr xo~ @Ko KZuJoÇ hMKa k´KfÔJj hrk© \oJ KhP~KZuÇ KT∂á KmvõKmhqJuP~r k´iJj k´PTRvuL xJ¬JKyT mPºr Khj F-xÄâJ∂ xnJ cJTJr TgJ @oJPT \JKjP~KZPujÇ @Ko ßUJuJr Khj xnJ cJTJr IjMPrJi TKrÇ kPr IùJf TJrPe @oJPT oNuqJ~j TKoKaPf cJTJ y~KjÇ'

hrk© oNuqJ~j TKoKa ßgPT k´PTRvuLPT mJh ßhS~Jr KmwP~ Y¢V´Jo KmvõKmhqJuP~r CkJYJpt AlPfUJr CK¨j ßYRiMrL mPuj, ÈIPjT mz TJ\ mPu @orJ xLfJTMP§r k´PTRvuLPT mJh KhP~ Ijq ßuJTPT I∂ntMÜ TPrKZÇ ßpj hrk© oNuqJ~Pjr ßãP© I˝òfJr IKnPpJV jJ SPbÇ' Ijq k´KfÔJjèPuJPT hrk© KTjPf ßhS~J y~Kj ∏ F IKnPpJPVr KmwP~ CkJYJpt mPuj, ÈPTC pKh hrkP©r lro KjPf jJ kJPrj, ßxaJr \jq @orJ hJ~L jAÇ xm Kj~o ßoPjA KmvõKmhqJu~ k´vJxj TJ\ TPrPZÇ pJÅrJ ßa¥Jr kJjKj fJÅrJ aJTJ KhP~ KmvõKmhqJu~ k´vJxj ßa¥JPrr nJV ßkP~PZj mPu IPjTPT KhP~ muJPòjÇ' FKhPT, KmvõKmhqJuP~ xJŒ´KfT xÄWPwtr WajJèPuJr fh∂ TPrPZ ZJ©uLPVr ßTªsL~ TKoKaÇ YJr xhPxqr fh∂ TKoKar k´iJj TrJ y~ ßTªsL~ ZJ©uLPVr xyxnJkKf TJ\L FjJP~fPTÇ KfKj mPuj, ÈPa¥JPrr (hrk©) Kmw~Ka KjP~ KmPrJPir TgJ @oJPhr mPujKjÇ fPm Ijq \J~VJ ßgPT ßa¥Jr KjP~ ZJ©uLPVr oPiq KmPrJPir Kmw~Ka @Ko ÊPjKZÇ' hMKa nmPjr KjotJeTJP\r hrk© KjP~ TP~T ßTJKa aJTJr ßujPhj yS~Jr TgJ ßvJjJ pJPò mPu \JjJj Y¢V´Jo ß\uJ kMKuPvr FT\j D±tfj TotTftJÇ jJo jJ k´TJPvr vPft KfKj mPuj, KmvõKmhqJu~ k´vJxPjr FTKa IÄv FPf xrJxKr \Kzf gJTPf kJPrÇ ZJ©uLPVr FTKa IÄv hrkP©r nJV KjP~ FTof jJ yS~J~ TqJŒJPx IK˙rfJ S rÜã~L yJouJr WajJ WPaPZÇ rJ\QjKfTnJPm hs∆f Kmw~Kar xoJiJj yS~J CKYfÇ

èo: ßZPuPT jJ ßhPUA YPu ßVPuj vJoxM¨Lj! dJTJ, 14 jPn’r - èo yP~ pJS~J ßZPuPT ßlrf kJS~Jr @vJ k´J~ ßZPz KhP~KZPuj xJPmT ÛMuKvãT ßoJ. vJoxM¨LjÇ ßZPur ßvw Im˙Jj \JjPf ßYP~ @TMKf \JKjP~KZPuj k´iJjoπLr TJPZSÇ Vf mZPrr 4 KcPx’r \JfL~ ßk´xTîJPm F @TMKf \JKjP~ ßTÅPh ßlPuKZPuj KfKjÇ ßvw kpt∂ ßZPuPT jJ ßhPU, ßZPur ßvw Im˙Jj jJ ß\PjA YPu ßpPf yPuJ fJÅPTÇ Vf 12 jPn’r, vKjmJr KhmJVf rJPf KYKT“xJiLj Im˙J~ AP∂TJu TPrj KfKj (AjúJ KuuäJKy S~J AjúJ AuJAKy rJK\Cj)Ç vJoxM¨LPjr ßZPu Kj\JoC¨Lj oMjúJ KmoJjmªr gJjJ vJUJ ZJ©hPur pMVì xŒJhT KZPujÇ Vf 2013 xJPur 6 KcPx’r rJPf hKãeUJPjr ßoJuäJrPaPT fJÅPhr mJKzr xJoPj ßgPT KcKm kMKuv ßuUJ oJAPâJmJPx TPr Kj\JoC¨Lj S fJÅr mºM fKrTMu AxuJoPT CKbP~ KjP~ pJS~J y~Ç ßYJPUr xJoPj ßZPuPT ß\Jr TPr KcKm ßuUJ VJKzPf

fMuPf ßhPUKZPuj mJmJ vJoxM¨LjÇ FrkPr ßZPur ßUJÅP\ rqJm, kMKuv, KcKm xmJr TJPZ ßVPZj, ßTC KTZM mPuKjÇ xrTJPrr ßp kpt∂ KfKj ßpPf kJPrj, xmJr hr\J~ KVP~PZjÇ KT∂á KlrPf yP~PZ UJKu yJPfÇ Vf 4 KcPx’r ßk´xTîJPm vJoxM¨Lj mPuj, ÈFUj k´iJjoπLr TJPZ IjMPrJi, @oJr ßZPuPT ßTJgJ~ oJKaPf kMÅPf rJUJ yP~PZ fJ mPu KhTÇ @Ko ßZPur oJKa KjP~ ßvw Khj kpt∂ ßmÅPY gJTmÇ I∂f FTmJr ßZPur Tmr K\~Jrf TrPf YJAÇ' vJoxM¨LPjr ˘L o~NrL ßmVo 13 jPn’r, ßrJmmJr mPuj, Vf vKjmJr KhmJVf rJf KfjaJr KhPT C•rJr FTKa ßmxrTJKr yJxkJfJPu vJoxM¨Lj oJrJ pJjÇ pfãe ùJj KZu, ffãe ßTmu ßZPuPT KlPr kJS~Jr @TMKfA \JKjP~PZjÇ I∂f ßZPur TmPr KVP~ FTmJr ßhJ~J TrPf ßYP~KZPujÇ ßZPur ßvJPTA ßvw yPuJ fJÅr \LmjÇ TJÅhPf TJÅhPf o~NrL mPuj, È@oJr ßfJ xmA

ßvw yP~ ßVuÇ ßZPu ßVu, ßZPur ßvJPT mJkS ßVuÇ' èo yS~J @PrT kKrmJPrr xhxq xJjK\hJ AxuJo mPuj, ÈvJoxM¨Lj YJYJ ßvw kpt∂ ßZPuPT KlPr kJS~Jr ßYÓJ TPr ßVPZjÇ vrLPr TMuJ~Kj mPu ßpUJPj KfKj ßpPf kJPrjKj, ßxUJPj @oJPhr (èo yS~J IjqPhr ˝\jPhr) kJKbP~ mPuPZj, @orJ ßpj rJ\kg jJ ZJKzÇ yJxkJfJPu nKft gJTJr xo~S KfKj ßTmu ßZPuPTA KlPr ßkPf ßYP~PZj, ßxUJj ßgPTS ßlJj TPr jJjJ TgJ muPfjÇ' vJoxM¨LPjr ˝\PjrJ \JjJj, ßjJ~JUJuLr FTKa ÛMPur KvãTfJ ßZPz dJTJ~ FPx uPûr kKrYJuT KyPxPm TJ\ TrPfj vJoxM¨LjÇ ßZPu èo yS~Jr kPr kJVPur oPfJ WMPrPZj oJjMPwr ÆJPr ÆJPrÇ KunJPrr xoxqJ~ nMVKZPuj vJoxM¨LjÇ hLWt KYKT“xJr ßvw KhPT fJÅr KTcKjPfS xoxqJ ßhUJ ßh~Ç KYKT“xJr mq~ ßoaJPf KVP~ kKrmJr k´J~ Kj”˝Ç


IJ∂\tJKfT 15

SURMA m 18 - 24 November 2016

Kmvõ \umJ~M xPÿuj

\umJ~M KmwP~ asJŒ nJPuJ Kx≠J∂ ßjPmj mPu @vJ oMPjr

dJTJ, 16 jPn’r - \umJ~M kKrmftj ßrJPi oJKTtj pMÜrJPÓsr jmKjmtJKYf ßk´KxPc≤ ßcJjJ asJŒ nJPuJ S KmPùr oPfJ Kx≠J∂ ßjPmj mPu @vJ k´TJv TPrPZj \JKfxÄPWr oyJxKYm mJj KT oMjÇ KfKj mPuPZj, ÈasJŒ \umJ~M kKrmftPjr Kmw~Ka ßmJ^Jr ßYÓJ TrPmj, oPjJPpJV KhP~ ÊjPmj @r Fr èÀfô IjMiJmPjr ßYÓJ TrPmjÇ @Ko F mqJkJPr @vJmJhLÇ' 15 jPn’r, oñumJr oJrJPÑPv Kmvõ \umJ~M xPÿuPj mJj KT oMj pUj F mÜmq KhPuj, fUj @Kl∑TJr orPÑJr oJrJPÑPvr fJkoJ©J FT KhPj 10 KcKV´ ßxuKx~Jx ßmPzPZÇ \JKfxÄPWr 22fo \umJ~M xPÿuPj ßpJV KhPf @xJ 193Ka ßhPvr k´KfKjKiPhr VrPo yJxlJÅx Im˙JÇ FA vfJ»Lr oPiq ‰mKvõT CÌfJ 2 KcKV´ ßxuKx~JPxr ßmKv

mJzPf jJ ßhS~Jr uãq KjP~ xPÿuPj ßpJV ßhS~J KmvõPjfJPhr oPiq mJj KT oMPjr F o∂mq ßpj @rPmr oÀnNKoPf FT kvuJ míKÓr IjMnNKf KjP~ FPxPZÇ 15 jPn’r xPÿuPjr CókptJP~r @PuJYjJ ÊÀr @PV mJj KT oMj ßp mÜmq ßhj S xJÄmJKhTPhr ßpxm k´Pvúr C•r ßhj, fJr mz IÄv\MPz KZu ßcJjJ asJŒÇ fPm hMkMr ßgPT KmvõPjfJrJ ßp mÜmq ÊÀ TPrPZj, fJPf xrJxKr asJPŒr jJo jJ gJTPuS asJŒ-@fï jJjJ mÜPmq kPrJãnJPm CPb FPxPZÇ KmPvõr \umJ~M KjP~ KmvõmJxLr KY∂J mJzPuS FA xPÿuPj kqJKrx YMKÜr „kPrUJ KjP~ ßfoj @vJr mJeL ßvJjJ pJPò jJÇ xPÿuPjr CókptJP~r IKiPmvPj k´iJjoπL ßvU yJKxjJ ßpJV KhP~PZjÇ

ßlîJKrcJ~ KmPãJn

15 jPn’r - ÈKy A\ @ ßrKxˆ, Ky A\ @ ßxKéˆ, Ky cJ\≤ KrPk´P\≤ @x' (KfKj FT\j metmJhL, KfKj FT\j KuñKnK•T KmPnPh KmvõJxL, KfKj @oJPhr k´KfKjKifô TPrj jJ)Ç pMÜrJPÓsr ßlîJKrcJ IñrJP\qr ßx≤ KkaJxtmJVt vyPr 13 jPn’r, ßrJmmJr xºqJ~ TP~T yJ\Jr oJjMPwr k´KfmJh KoKZPur FáA KZu oNu ßxäJVJjÇ vyPrr k´iJj xzPT ybJ“ TPrA ßrJmmJPrr ˝nJmxMun jLrmfJ ßnPX TJPj ßnPx @xPf gJPT yJ\Jr yJ\Jr oJjMPwr ˝f”°Nft k´KfmJPhr VVjKmhJrL Fxm ßxäJVJjÇ fJÅrJ FTPpJPV ßxäJVJj KhKòPuj, ÈPjJ ßxKéˆ, ßjJ ßrKxˆ, ACFxF ßjJ asJŒ'Ç Fxm ßxäJVJj ÊiM ßlîJKrcJ j~, ßvJjJ pJPò pMÜrJPÓsr k´J~ xm k´J∂ ßgPT, pJ ÊÀ yP~PZ ßcJjJ

mJj KT oMj mÜífJ~ @rS mPuj, ßTJPjJ ßhv ijL mJ vKÜvJuL mJ hKrhs pJ-A ßyJT jJ ßTj, fJrJ \umJ~M kKrmftPjr TJrPe ãKfV´˜ yPòÇ lPu xmJA KoPu \umJ~M kKrmftPjr FA Kmkh ßoJTJKmuJ~ TJ\ TrPf yPmÇ ßcJjJ asJPŒr xPñ fJÅr kqJKrx \umJ~M YMKÜ KjP~ TgJ yP~PZ, @VJoL x¬JPy fJÅPhr ßhUJ yPmÇ fUj KfKj \umJ~M kKrmftPjr Kmw~Ka KjP~ @mJrS TgJ muPmjÇ FKhPT, kKrPmv S mjoπL @PjJ~Jr ßyJPxj oJrJPÑPvr xPÿujPTªs mJm AuKVPf l∑J¿ kqJKnKu~Pj kKuKgj mqJPVr mqmyJrKmw~T @∂\tJKfT ßTJ~JKuvPj ßpJV ßhjÇ ßxUJPj KfKj mPuj, mJÄuJPhv ßmv TP~T mZr @PVA kKuKgj mqJV KjKw≠ TPrPZÇ ßhPvr ßmKvr nJV ˙JPjA

FUj @r kKuKgj mqJV ßhUPf kJS~J pJ~ jJÇ fPm oJP^ oJP^ oJPZr mJ\JPr ßVPu kKuKgj mqJPVr mqmyJr ßhUJ pJ~Ç Fr KmÀP≠ IKnpJj ImqJyf rP~PZÇ xPÿuPj ßpJV KhPf k´iJjoπL ßvU yJKxjJ ˙JjL~ xo~ Vf 14 jPn’r, ßxJomJr KmPTu ßkRPj kJÅYaJr KhPT oJrJPÑPv ßkRÅZJjÇ fJÅr xlrxñLPhr oPiq rP~PZj krrJÓsoπL F FAY oJyoMh @uL, kKrPmv S mjoπL @PjJ~Jr ßyJPxj o†M, kJKjxŒhoπL @KjxMu AxuJo oJyoMh, kKrPmv S mj CkoπL @mhMuäJy @u AxuJo \qJTm, kKrPmv S mj oπeJu~-xŒKTtf xÄxhL~ TKoKar xnJkKf yJZJj oJyoMh, UJhq oπeJu~xŒKTtf xÄxhL~ TKoKar @mhMu S~JhMh, xJÄxh ß\mMPjúZJ, oKπkKrwh xKYm ßoJyJÿh vKlCu @uo, k´iJjoπLr TJptJuP~r xKYm xMrJA~J ßmVo, TíKwxKYm ßoJyJÿh oBjC¨Lj @mhMuäJy S hMPptJV mqm˙JkjJ xKYm vJyTJoJuÇ \umJ~M xPÿuPj k´iJjoπLr ßpJV ßhS~J CkuPã mJÄuJPhv kqJKnKu~Pjr xJoPj xJÄmJKhTPhr yJZJj oJyoMh mPuj, orPÑJr rJ\Jr KmPvw @oπPe k´iJjoπL F xPÿuPj ßpJV KhP~PZjÇ fJÅr F ßpJV ßhS~J xPÿuj xlu TrJr ßãP© AKfmJYT nNKoTJ rJUPmÇ 15 jPn’r xPÿuPjr jfMj xnJkKf KyPxPm orPÑJr rJ\J wÔ ßoJyJÿh hJK~fô KjP~PZjÇ hJK~fô KjP~A KfKj kqJKrx YMKÜ mJ˜mJ~Pj F xPÿuj ßgPTA FTKa „kPrUJ ‰fKr ÊÀ yPm mPu ßWJweJ TPrPZjÇ

È\~L yP~PZj mPu asJŒ pJ UMKv fJA TrPf kJPrj jJ'

asJPŒr ßk´KxPc≤ KjmtJKYf yS~Jr kPrr xºqJ ßgPTAÇ KoKZPur xPñ yJÅaPf yJÅaPf kqJKasT jJPor FT\Pjr TJPZ \JjPf YJAuJo, ÈPfJorJ FA kptJP~ FPx TL YJS? KjmtJYj ßfJ yP~A ßVPZ, KyuJKr KTîjaj KjP\S krJ\~ ßoPj KjP~ asJŒPT IKnjªj \JKjP~PZj, fJyPu FUj rJ˜J~ ßjPo ßfJorJ TL I\tj TrPf YJS?' \mJPm kqJKasT muPuj, ÈKyuJKr KyuJKrr TJ\ TPrPZj, @Ko @oJr TJ\ TrKZÇ' KfKj @rS mPuj, È@orJ muPf YJA, @PoKrTJr xnq xoJP\ asJPŒr oPfJ FT\j metmJhL, KuñKnK•T Ixo KY∂Jr oJjMPwr ßTJPjJ ˙Jj ßjAÇ KfKj KjmtJKYf yP~PZj KbTA, KT∂á pMÜrJPÓsr xÄKmiJj xm jJVKrPTr xoJj IKiTJr KjKÁf TPrPZÇ F ßhPv xJhJTJPuJ~ ßTJPjJ ßnhJPnh ßjAÇ'

hMA yJPf hMA käqJTJct myj TrJ Ku§J mPuj, ÈjJrL S IKnmJxL∏asJŒ F hMA V´∆kPT aJPVta TrPmj mPu @oJPhr n~ yPòÇ @orJ fJA rJ˜J~ ßmKrP~ FPxKZÇ' Ku\ jJPor @PrT\j mPuj, KjmtJYPj \~L yP~PZj mPu asJŒ pJ UMKv fJ TrPf kJPrj jJÇ KjmtJYjL k´YJreJ~ asJŒ pJ pJ mPuPZj, fJÅr 10 nJVS pKh KfKj TPrj, fJyPu fJ yPm @PoKrTJr \jq KmnLKwTJo~Ç TJP\A fJÅPT @PVnJPV mJiJ ßhS~Jr CP¨Pvq pMÜrJPÓsr KmKnjú \J~VJ~ @PªJuj yPò mPu Ku\ \JjJjÇ k´KfmJh-xoJPmv @r Tf Khj YuPm ∏ F k´Pvúr C•Pr Ku\ mPuj, ÈPTJPjJ Khjãe KbT TrJ ßjAÇ @orJ YJA asJŒ fJÅr KmfKTtf Im˙JjèPuJ ßgPT xPr @xMj IgmJ FèPuJPT ßnPmKYP∂ @rS V´yePpJVq KTZM TÀjÇ fPmA @PoKrTJ @mJr ßV´a yPf kJrPmÇ'

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 020 7377 5767

We also do Money Transfer

www.aerospacetravel.co.uk E: info@aerospacetravel.co.uk

Mon-Fri: 10:00am to 6.00pm Sat: 10.00am to 3.00pm

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ Appointed Agent


16 UmrJUmr

18 - 24 November 2016 m SURMA

ßyKuT¡Jr VJjKvk ßgPT V´JPo ßVJuJmwte yfqJ, iwte S vf vf mJKz \ôJKuP~ ßhS~Jr IKnPpJV

Ko~JjoJPr ßxjJmJKyjLr èKuPf 69 ßrJKyñJ oMxKuo Kjyf ßnJPa krJ\P~r TJre ßTJKo: KyuJKr 30 uJU IQmi IKnmJxLPT ßhvZJzJ Trm: asJŒ dJTJ, 14 jPn’r - pMÜrJPÓsr xhq KjmtJKYf ßk´KxPc≤ ßcJjJ asJŒ mPuPZj, KfKj hJK~fô ßjS~Jr krkrA ßx ßhPv gJTJ k´J~ 30 uJU IQmi IKnmJxLPT y~ ßhvZJzJ TrPmj, jfMmJ ß\Pu ßdJTJPmjÇ KxKmFx ßaKuKnvjPT ßhS~J FT xJãJ“TJPr KfKj F TgJ \JKjP~PZjÇ KjmtJYjL k´YJreJ\MPzA IQmi IKnmJxLPhr KmÀP≠ TPbJr Im˙Jj ßjS~Jr Kmw~Ka ß\Jr KhP~ k´YJr TPrj KrkJmKuTJj kJKatr k´JgtL asJŒÇ fPm KfKj KjmtJKYf yS~Jr kr IPjT KmPväwT muKZPuj, KjmtJYjL uzJA CfrJPfA asJŒ Soj ß\JrJPuJ kg iPrKZPujÇ FUj Km\~L yS~Jr kr y~PfJ Im˙Jj jojL~ TrPmjÇ ßnJPar FT Khj kr Vf míy¸KfmJr ßyJ~JAa yJCPx ßk´KxPc≤ SmJoJr xPñ ‰mbT FmÄ Frkr FT xJãJ“TJPr SmJoJr ˝J˙qjLKf @ÄKvT kKrmftj jJ TrJr ßWJweJ ßhS~J~ asJPŒr jojL~fJr AKñfA KoPuKZuÇ KT∂á Frkr @mJr \JjJj KhPuj @PVr ßxA Im˙JjÇ pMÜrJÓsKnK•T KxKmFPxr ÈKxéKa KoKjax' IjMÔJPj asJPŒr ßhS~J xJãJ“TJrKa pMÜrJPÓsr xo~ 13 jPn’r, ßrJmmJr k´YJr yS~Jr TgJ KZuÇ fPm Fr @PV xJãJ“TJPrr YM’T KTZM IÄv k´TJv TrJ y~Ç FPf IQmi IKnmJxLPhr xŒPTt asJŒ mPuj, ÈxπJxL, IkrJPir ßrTct @PZ, hMÏífTJrL hPur xhxq S oJhT KmPâfJ ∏ Foj k´J~ 20 uJU mJ 30 uJU oJjMwPT @orJ ßhv ßgPT ßmr TPr ßhm IgmJ ß\Pu ßdJTJmÇ' pMÜrJPÓs IQmi IKnmJxLPhr FTKa mz IÄv fJPhr k´KfPmvL ßhv ßoKéPTJr jJVKrTÇ fJPhr k´Pmv ßbTJPf ßoKéPTJ xLoJP∂ ßh~Ju ßfJuJr TgJ mPuKZPuj asJŒÇ KjmtJYjL k´YJPrr xo~ KfKjS FA mPuKZPuj ßp, ßxA ßh~Ju ßfJuJr UrY ßoKéPTJr TJZ ßgPT @hJ~ TrPmjÇ F KmwP~ KxKmFPxr xJãJ“TJPr asJŒPT k´vú TrJ y~, ßoKéPTJ xLoJP∂r KTZM IÄPv ßh~JPur kKrmPft TJÅaJfJPrr ßmzJ ßhS~Jr k´˜Jm ßhS~J yPu KfKj KT fJ oJjPmj? \mJPm asJŒ mPuj, ÈKTZM IÄPv ßh~Ju ßfJuJaJA yPm xKbT khPãkÇ @Ko I∂f fJ-A oPj TKrÇ fPm KjKhtÓ KTZM IÄPv ßmzJS ßhS~J ßpPf kJPrÇ'

krJ\P~r TJre ßTJKo: KyuJKr KjmtJYPj krJ\P~r \jq oJKTtj ßTªsL~ fh∂ xÄ˙Jr (FlKm@A) kKrYJuT ß\ox ßTJKoPT ßhJw KhP~PZj KyuJKr KTîjajÇ Vf vKjmJr KjmtJYPjr fyKmuhJfJPhr FT xPÿuPj ßcPoJPâKaT kJKatr FA ßk´KxPc≤ khk´JgtL mPuj, A-PoAu ßTPuïJKr KjP~ ßTJKor jfMj fhP∂r ßWJweJ fJÅr \P~r kPg mJiJ yP~ hJÅzJ~Ç KjmtJYPjr oJ© 10 Khj @PV Vf 28 IPÖJmr ßTJKo TÄPV´xPT \JjJj, xJPmT krrJÓsoπL KyuJKrr KmfKTtf A-PoAu KjP~ jfMj fh∂ ÊÀ yPòÇ KjmtJYPjr @PV 6 jPn’r ßTJKo KÆfL~ KYKbPf \JjJj, FlKm@A fhP∂ KyuJKrr KmÀP≠ IkrJioNuT KTZM UMÅP\ kJ~KjÇ xPÿujxÄKväÓ FTKa xN© KxFjFjPT \JjJ~, APoAu KjP~ jfMj fhP∂r mqJkJPr ß\ox ßTJKor ßWJweJ KrkJmKuTJj kJKatr k´JgtL ßcJjJ asJŒPT xMKmiJ\jT Im˙J~ ßkRÅPZ ßh~Ç xJPmT lJˆt ßuKc S krrJÓsoπL KyuJKr fJÅr IgtKmw~T TKoKaPT mPuj, ÈF irPjr KjmtJYj ßTj xlu yPuJ jJ, fJr ßkZPj IPjT TJre rP~PZÇ fPm @oJPhr KmPväwe yPò, ß\ox ßTJKor KYKb KnK•yLj xPªPyr \jì KhP~KZuÇ @r FKa k´oJKef yP~PZ ßp ßxKaA @oJPhr VKfPT gJKoP~ ßh~Ç' Vf 12 jPn’r, vKjmJr KyuJKr fJÅr xogtTPhr mPuj, fJÅr hu FTKa KuKUf mÜmq ‰fKr TPrPZÇ fJPf ßhUJ ßVPZ, ßTJKor KYKb KjmtJYPjr \jof \Krk kKrmftPj èÀfôkNet nNKoTJ ßrPUPZÇ KfKj mPuj, A-PoAu xJntJr kMjrJ~ KjrLãJ TrJr Kx≠J∂Ka \jxoPã KjP~ FPxKZPuj ßTJKoÇ FKa pMÜrJPÓsr C•rJûPu fJÅr \jKk´~fJ~ nJaJ xíKÓ TPrÇ KyuJKr @rS mPuPZj, A-PoAu fh∂ KjP~ FlKm@AP~r KYKbKa Foj xo~ @Px, pUj ßk´KxPc≤ KjmtJYPjr KfjKa KmfPTt K\Pf KfKj UMmA vKÜvJuL Im˙JPj KZPujÇ KyuJKr mPuj, ÈfífL~ KmfPTtr kr @orJ ßmv nJPuJ ßmJi TrKZuJoÇ k´YJrJKnpJPjr KmPväwe IjMpJ~L, @orJ ßmv nJPuJ Im˙JPj KZuJoÇ KT∂á hMKa rJP\q @orJ yJ`JyJK` Im˙JPj KZuJoÇ IqJKrP\JjJ rJP\q @orJ xoJPj xoJj Im˙JPj KZuJoÇ'

(1o kOÔJr kr) ßyKuT¡Jr ßoJfJP~j TrJ y~Ç xrTJKr TotTftJrJ \JjJj, FTkptJP~ k´J~ 500 oJjMw ßxjJhPur KmÀP≠ Im˙Jj KjPu ‰xjqPhr xJyJpqJPgt hM'Ka ßyKuT¡Jr VJjKvk ßgPT ßrJKyñJ V´JPo èKu YJuJPjJ y~Ç Ko~JjoJr xrTJr ßxjJmJKyjLr FA IKnpJjPT yJouJTJrLPhr ßUJÅP\ ÈKTî~JPr¿ IkJPrvj' KyPxPm IKnKyf TrPZÇ ßhvKar rJÓsL~ VeoJiqPor UmPr muJ yP~PZ, È13 jPn’r, ßrJmmJr ßrJKyñJrJ 130Ka mJKzPf @èj iKrP~ KhP~PZ, nMu ßmJ^JmMK^ S CP•\jJ ‰fKr TrPf FmÄ @∂\tJKfT xyJ~fJ ßkPf fJrJ FèPuJ TPrPZÇ' xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqoèPuJ~ ßkJˆ TrJ ZKm S KnKcSPf ßhUJ ßVPZ, KjyfPhr oPiq KvÊ S jJrLrJS rP~PZjÇ KmKmKx mPuPZ, rJUJAj rJP\q ˝JiLj VeoJiqPor ßTJPjJ k´PmvJKiTJr jJ gJTJ~ xrTJKr KyxJmèPuJPT xPªPyr ßYJPUA ßhUPf yPmÇ KjP\r KmPväwPe KmKmKxr A~JñMj k´KfKjKi mPuPZj, ÈÈPxjJmJKyjLr ßh~J KmmíKfPf pKh @kKj KmvõJx TPrj fJyPu @kjJPT oJjPf yPm @PVú~JP˘ xKöf ßxjJPhr Skr ßrJKyñJ kMÀwrJ ÈTJPbr oMèr S rJohJ' KjP~ yJouJ YJKuP~PZÇ @kjJPT F-S oJjPf yPm, ßrJKyñJrJ fJPhr KjP\Phr WrmJKzPf KjP\rJA @èj KhP~PZ FmÄ xPYfjnJPm KjP\Phr VíyyLj TPrPZÇ" xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPo ßrJKyñJPhr ßh~J nJPwq kMPrJ Knjú metjJ kJS~J ßVPZÇ fJPhr ßkJˆ TrJ ZKm S KnKcSPf ßhUJ ßVPZ, jJrL S KvÊPhr oífPhy kPz @PZ FmÄ \ôu∂ WrmJKz ßZPz ßuJT\j kJuJPòÇ TP~TKa ZKmPf oJgJr Skr ßyKuT¡Jr VJjKvk ßhUJ pJPòÇ FT Khj @PV rJUJAj rJP\qr ßrJKyñJPhr Skr \JKfVf KjkLzPjr xqJPauJAa APo\ k´TJv TPr pMÜrJÓsKnK•T oJjmJKiTJr xÄVbj KyCoqJj rJAax S~JYÇ xÄ˙JKa muPZ, jfMj k´TJKvf ZKmPf ÈmqJkTyJPr ±Äxpù' ßhUJ pJPò pJ, È@PVr iJreJr ßYP~ IPjT ßmKv'Ç oJjmJKiTJr xÄVbjèPuJr kptPme IjMpJ~L rJUJAj rJP\q \JKfVf hoj-kLzj YJKuP~ pJPò Ko~JjoJPrr ßxjJmJKyjLÇ ßxUJPj WrmJKzPf

@èj ßh~J, jJrLPhr iwtexy jJjJ vJrLKrT S oJjKxT KjkLzj YuPZÇ KyCoqJj rJAax S~JPYr KrPkJPat muJ y~, 22 IPÖJmr ßgPT 10 jPn’Prr oPiq C•rJûuL~ oÄcM ß\uJr KfjKa V´JPor 430Ka nmj kMKzP~ ßh~J yP~PZÇ KyCoqJj rJAax S~JPYr FKv~JKmwpT kKrYJuT msqJc IqJcJox FT KmmíKfPf mPuj, ÈjfMj xqJPauJAa APo\ ßrJKyñJ V´JoèPuJ~ mqJkT ±ÄxpPùr KY©A ßTmu k´TJv TPrKj mrÄ FaJS KjKÁf TPrPZ ßp, @orJ @PV pJ ßnPmKZuJo kKrK˙Kf fJr ßYP~S n~JmyÇ' 2012 xJPu SA rJP\q CV´ ßmR≠Phr yJouJ~ vfJKiT ßrJKyñJ oMxKuo Kjyf yS~Jr kr xJŒ´KfT x¬JyèPuJ~ ßxUJPj Yro CP•\jJ ßhUJ ßh~Ç IPÖJmr oJPxr 9 fJKrPU mJÄuJPhPvr xLoJ∂mftL Ko~JjoJPrr Inq∂rLe FuJTJ~ FThu mªMTiJrLr yJouJ~ 9 kMKuv xhxq Kjyf y~Ç hMA KhPjr oJgJ~ 11 IPÖJmr Ko~JjoJPrr rJÓsL~ xÄmJhoJiqo @PrJ 12 \Pjr oífMqr TgJ \JjJ~Ç fJrJ hJKm TPr, k´J~ 300 oJjMw Kk˜u FmÄ iJrJPuJ I˘ KjP~ ‰xjqPhr Skr @âoe TrPu ßxjJmJKyjL kJJ @âoe TPrÇ rJUJAj rJP\qr ßrJKyñJ oMxuoJjPhr jJVKrT KyPxPm ˝LTJr TPr jJ Ko~JjoJr xrTJrÇ ßxUJjTJr xÄUqJèÀ ßmR≠rJ oPj TPr ßrJKyñJ oMxuoJjrJ mJÄuJPhv ßgPT ßxUJPj ßVPZÇ IgY FA ßrJKyñJrJ vf vf mZr iPr ßxUJPj mxmJx TrPZÇ Vefπk∫L ßj©L IÄ xJj xM KYr hu jqJvjJu KuV lr ßcPoJâqJKx KjrïMv xÄUqJVKrÔfJ KjP~ ãofJ~ @xJr krS FA mJ˜mfJr mhu WPaKjÇ mrÄ KjmtJYPjr @PV-kPr lJÅx yP~PZ ßUJh xM KYr oMxKuoKmPÆPwr jJjJ KhTÇ KjmtJYPj KfKj oMxuoJjPhr k´JgtL TPrjKjÇ ÈPrJKyñJ' kKrY~KaS I˝LTJr TPrj xM KYÇ rJUJAj rJP\qr KjrJk•J mJKyjL ßhvKar ßj©L IÄ xJj xM KYr Kj~πPe ßjA, ßxjJmJKyjL fJPhr Kj~πe TPrÇ KT∂á ßjJPmu vJK∂ kMrÛJr Km\~L xM KY F KmwP~ xŒNet KjÁMk rP~PZjÇ WajJr KmvõJxPpJVq fhP∂r \jq TNajLKfTPhr hJKmS k´fqJUqJj TPrPZj KfKjÇ FKhPT, rJUJAj rJP\q F xKyÄxfJ~ CPÆV k´TJv TPrPZ \JKfx–WÇ

Ky\Jm krJ~ KjC A~PTt ßyAa âJAPor KvTJr mJÄuJPhvL TPu\ZJ©L 14 jPn’r - oJKTtj ßk´KxPc≤ KjmtJYPj ßcJjJ asJŒ \~L yS~Jr YfMgt KhPjA Ky\Jm krJ~ KjC A~PTt ßyAa âJAPor KvTJr yP~PZj 19 mZPrr TPu\kzá~J mJÄuJPhvL ZJ©L lJKryJ Kj\JoÇ KfKj Vf 10 jPn’r KTC 43 mJPx TPr TPuP\ pJS~Jr kPg ßyAa âJAPor KvTJr yjÇ KjC A~Tt ßgPT k´TJKvf @PoKrTJr k´nJmvJuL kK©TJ ßcAKu KjCP\r KrPkJat ßgPT \JjJ pJ~, lJKryJ mJPx TPr oqJjyJaPj yJ≤Jr TPuP\ pJKòPujÇ mJPxr oPiqA hMA\j ßvfJñ @PoKrTJj (˝JoL-˘L) fJr TJPZ FPx fJPT KY“TJr TPr muPf gJPT fJr oJgJ ßgPT Ky\Jm UMPu ßluJr \jqÇ fJrJ lJKryJr xJPg KY“TJrßYÅYJPoKY TrPf gJPT FmÄ muPf gJPT oJgJ ßgPT KmrKÜTr FA K\Kjx UMPu ßluÇ lJKryJ fJr Ky\Jm jJ UMPuA k´KfmJh \JjJ~Ç FA WajJ ßx mJxJ~ FPxA fJr kKrmJrPT \JjJ~ FmÄ kMPrJ WajJ xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqo ßlAxmMPT ZKzP~ ßh~Ç lJKryJr FA WajJ KjC A~Tt S u¥Pjr ßcAKu Korrxy KmKnjú kK©TJ~ k´TJKvf yP~PZÇ lJKryJr kKrmJr xNP© \JjJ pJ~, @PoKrTJr

ßk´KxPc≤ KjmtJYPj ßcJjJ asJŒ \~L yS~Jr krA FA WajJ WauÇ KjC A~PTt Fr @PV FA irPjr ßTJPjJ WajJ WPaKjÇ Kmw~Ka @Ajví⁄uJ mJKyjL fh∂ TrPZÇ CPuäUq, lJKryJ KjC A~PTtr ßmuPrJP\ gJPTj FmÄ fJr mJmJ-oJ mJÄuJPhv ßgPT AKoVsqJ≤ yP~ @PoKrTJ~ FPxKZPujÇ FKhPT FA WajJ oMxKuo TKoCKjKaPf nLKfr \jì KhP~PZÇ


UmrQmKY© 17

SURMA m 18 - 24 November 2016

68 mZr kr ÈxMkJr oMj' dJTJ, 14 jPn’r - 68 mZPr FA k´goÇ Ff mZPr YJÅh TUPjJ kíKgmLr Ff TJPZ @PxKjÇ ßvwmJr FPxKZu 1948 xJPur 26 \JjM~JKrÇ fJrkr FmJr IgtJ“ 2016 xJPur 14 jPn’r @KmntJm WaPf YPuPZ ÈxMkJr oMj'-FrÇ 14 jPn’r, ßxJomJr kíKgmLr ßTªsKmªM ßgPT YJÅPhr hNrfô yPm 2 uJU 21 yJ\Jr 524 oJAu mJ 3 uJU 56 yJ\Jr 508 KTPuJKoaJrÇ xJiJre hNrPfôr fMujJ~ FmJr kíKgmLr @PrJ k´J~ 85 oJAu TJPZ YPu @xPZ YJÅhÇ KmùJPjr nJwJ~ pJPT muJ yPò ÈxMkJr oMj'Ç ˝JnJKmT KhPjr fMujJ~ FmJr 14 jPn’r rJPfr @TJPv YJÅhPT 14 vfJÄv mz ßhUJPmÇ 14 jPn’r hMkMr 12aJ jJVJh kíKgmLr xmPYP~ TJPZ YPu @xPm YJÅhÇ ßhzaJ jJVJh kíKgmL S YJÅh xoJ∂rJPu Im˙Jj TrPmÇ KmùJjLrJ \JjJPòj, KmsPaj ßgPT FA KmPvw YJÅh xºqJ~ xmPYP~ nJPuJnJPm ßYJPU kzPmÇ 68 mZr kr ßpPyfM YJÅh kíKgmLr Ff TJPZ @xPZ, fJA FA ÈxMkJr oMj'PT KWPr xJiJre oJjMPwr oPiq fMoMu ßTRfNyu xíKÓ yP~PZÇ FmJr ßTJPjJ TJrPe ÈxMkJr oMj' ßhUPf jJ ßkPu ßlr IPkãJ TrPf yPm @PrJ 18 mZrÇ TJre 2034-Fr jPn’r oJPx ßlr YJÅh kíKgmLr Ff TJPZ @xPm mPu KmùJjLrJ \JKjP~PZjÇ A≤JrPjaÇ

KfKor mKoPf mhPu ßVu ß\Pur \Lmj 15 jPn’r - SoJPj UJKuh @u KxjJKj fJr hMA mºMPT KjP~ xJVPr oJZ KvTJPr KVP~KZPujÇ oJZ KvTJPrr lJÅPT fJrJ ßhPUj xJVPrr kJKjPf KkKòu m˜Mr FTKa huJ ßpj nJxPZ @r hMVtº ZzJPòÇ FTaJ hKz KhP~ ßaPj fJrJ SaJ ßjRTJ~ ßfJPujÇ K\KjxKa KYjPf ßkPr fJrJ UMKv oPj mJKz YPu @PxjÇ mJKzPf @jJr T' Khj kr ßmJÅaTJ VºaJ mhPu KVP~ SaJ ßgPT xMVº ßmr yPf gJPTÇ nJVqmJj Kfj o“xq\LmLr kJS~J SA m˜MKar jJo IqJomJKV´xÇ SKa @xPu KfKo oJPZr mKoÇ kJrKlCo ‰fKrPf mqmÂf UMm oNuqmJj FA K\KjxKa CÌo§uL~ xJVPr nJxPf ßhUJ pJ~Ç FKar hJo k´Kf ßTK\ 13 yJ\Jr SoJKj Kr~Ju kpt∂ SPbÇ UJKuh S fJr hMA mºM ßxKhj ßkP~PZj 80 ßTK\ IqJomJKV´xÇ UJKuh mPuj, FèPuJ IqJomJKV´x∏ FaJ KjKÁf yS~Jr kr @orJ ßxèPuJPT Kj~ooJKlT TJaPf S ÊTJPf ÊÀ TPrKZÇ kPr KmKâ TrmÇ fPm UJKuh kPr KmKâr TgJ muPuS fJPhr ßxRnJPVqr Umr ZKzP~ kzPfA ßâfJPhr @jJPVJjJ ÊÀ yP~ pJ~Ç xÄpMÜ @rm @KorJPfr FT mqmxJ~L APfJoPiq k´Kf ßTK\ xJPz xJf yJ\Jr SoJKj Kr~JPu KTjPf ßYP~PZjÇ Ikr KhPT FT\j xCKh mqmxJ~L k´Kf ßTK\r hJo xJPz 13 yJ\Jr SoJKj Kr~Ju ßyÅPTPZjÇ F ZJzJ @PrJ ßâfJ @VJoL TP~T KhPjr oPiq UJKuPhr mJKzPf @xPmj FmÄ KjuJPo IÄv ßjPmj mPu iJreJ TrJ yPòÇ xmPYP~ nJPuJ hJPo KmKâ TrJ ßVPu Kfj o“xq\LmLr k´PfqPT FT KoKu~j (10 uJU) SoJKj Kr~JPur ßYP~S ßmKv ßkPf kJPrjÇ A≤JrPjaÇ

yLrJr xMfJ! 15 jPn’r - lJAmJr ßgPT j~, KmùJjLrJ FUj yLrJ ßgPT xMfJ mJjJPf YJAPZjÇ @r ßxA xMfJ KhP~ \JoJ mJjJPjJr kKrT·jJ TPrPZjÇ FThu KmPvwù FA mqJkJrKa APfJoPiq @KmÏJrS TPr ßlPuPZjÇ TJmtj jqJPjJKaCPmr oPfJ cJ~o¥ jqJPjJKaCm mJ KcFjKa ‰fKr TPr SA KmPvwù huÇ pJ FTKa lJÅkJ KxKu¥JPrr oPfJ KaCmÇ fPm oJgJr YMPur ßgPTS 10 yJ\Jr èe xÀÇ FA KaCm n~ïr vÜ mPu \JjJj KmùJjLrJÇ pMÜrJPÓsr ßkjKxunJKj~J KmvõKmhqJuP~r FThu KmùJjLr kJvJkJKv IPˆsKu~Jr TMA¿uqJ¥ KmvõKmhqJuP~rS FTKa VPmwT hu FA

68 mZPrr oPiq xmPYP~ Cöôu YJÅh 15 jPn’r - 68 mZr kr kOKgmLmJxL @mJrS ßhUu ÈxMkJroMj'Ç 68 mZPrr oPiq xmPYP~ Cöôu YJÅhÇ AÄPrK\Pf pJ xMkJroMj KyPxPm kKrKYfÇ Vf 14 jPn’r, ßxJomJr rJPf pJÅrJ YJÅPhr FA „k ßhPUPZj, KvVKVrA y~PfJ fJÅrJ fJ nMuPmj jJÇ YJÅPhr F rTo Cöôufo „k ßvwmJr ßhUJ KVP~KZu 1948 xJPuÇ @mJr ßhUJ pJPm 18 mZr kr, 2034 xJPur 25 jPn’rÇ xJoJK\T ßpJVJPpJPVr oJiqo ßlxmMPT YJÅh KjP~ jJjJ\j jJjJ TgJ KuPUPZjÇ ßTC ßTC KuPUPZj TKmfJÇ YJÅPhr ZKmS ßkJˆ TPrPZj IPjPTÇ xm KoKuP~ @TJPvr kJvJkJKv ßlxmMTS KZu YJÅho~Ç ß\qJKfKmtPhrJ mPuPZj, kíKgmLr 3 uJU 56 yJ\Jr 509 KTPuJKoaJPrr oPiq FPx kPz YJÅhÇ mqKfâoL FmÄ mz @TJPrr FA YJÅh xMkJroMj jJPo kKrKYfÇ xMkJroMPjr ‰mùJKjT jJo yPò ÈPkKrK\ oMj'Ç ßkKrK\ Igt yPò jqJPjJKaCm KjP~ VPmweJ TrPZÇ FTKa @∂\tJKfT KmùJjKmw~T kK©TJ~ xŒ´Kf TMA¿uqJP¥r VPmwT hPurA FT KmùJjL yJAPlj ^qJj jqJPjJKaCm xŒPTt FTKa VPmweJ k´mº KuPUPZjÇ fJPf KfKj \JjJj, xMfJ ‰fKrr mJAPrS IPjT Km˜íf @TJPr FA jfMj KcFjKar mqmyJr yPmÇ TJre cJ~o¥ jqJPjJKaCm IPjT vÜ FTKa khJgt, pJ KhP~ IPjT KTZM TrJ x÷mÇ ^qJj KuPUPZj, KcFjKa UMmA o\mMf S ßaTxAÇ pJ KˆPur ßYP~ vÜ nNKoTJ rJUPf kJPrÇ fJ ZJzJ yJuTJ S\Pjr yS~J~ k´pMKÜVf TJP\ fJ èÀfôkNet nNKoTJ rJUPmÇ mMPuak´Ml \qJPTPar kJvJkJKv ßxfM KjotJPe KˆPur KmT· KyPxPmS mqmyJr TrJ pJPmÇ ˝JnJKmTnJPmA FTmJr mqmyJr ÊÀ yPu fJ nJPuJ \J~VJ ‰fKr TrPf kJrPmÇ F KjP~ hs∆f TJ\

ÈkíKgmLr KjTafo'Ç YJÅh pUj kNet kNKetoJ~ gJPT FmÄ mJKwtT k´hKãPer xo~ kíKgmLr TJZJTJKZ YPu @Px, fUj FPT xMkJroMj muJ y~Ç jJxJr fgq IjMpJ~L, kíKgmLPT KWPr YJÅPhr ßp Tãkg rP~PZ fJr @TíKf Kc’JTJr yS~J~ TãkPg k´hKãe TrJr xo~ YJÅh TUPjJ kíKgmLr UMm TJPZ YPu @Px, @mJr TUPjJ IPjT hNPr YPu pJ~Ç YJÅh pUjA kíKgmLr UMm TJPZ YPu @Px, fUj fJ kíKgmL ßgPT UMm Cöôu ßhUJ~Ç xMkJroMj xmPYP~ nJPuJnJPm ßhUPf ßkP~PZj C•r @PoKrTJr oJjMwÇ mJÄuJPhv IqJPˆsJjKoTqJu ßxJxJAKar fgq IjMpJ~L, Vf 14 jPn’r xºqJ xJfaJ ßgPT xMkJroMj ßhUJ pJ~ mJÄuJPhPvÇ mJÄuJPhv IqJPˆsJjKoTqJu ßxJxJAKar xJiJre xŒJhT Fl @r xrTJr mPuj, xJiJre xMkJroMPjr ßãP© YJÅh 12 vfJÄv mz S 14 vfJÄv ßmKv Cöôu ßhUJ~Ç KT∂á FmJPrr xMkJroMj 14 vfJÄv mz S 30 vfJÄv ßmKv Cöôu ßhKUP~PZÇ ß\qJKfKmthPhr oPf, 1948 xJPur kr FA k´go kíKgmLr FfaJ TJPZ FPxPZ YJÅhÇ pMÜrJPÓs 15 jPn’r, ßxJomJr ßnJPrr KhPT FmÄ FKv~J S k´vJ∂ oyJxJVrL~ IûPu 15 jPn’r, ßxJomJr rJPf xMkJroMj ßhUJ pJ~Ç

FKVP~ YPuPZ mPu KfKj \JjJjÇ jqJPjJKaCPmr FA @KmÏJr KmùJjkJzJ~ mqJkT xJzJ ßlPuPZÇ xÄKväÓrJ muPZj, FKa FTKa pMVJ∂TJrL @KmÏJr, pJ KmùJjPT @PrJ FTiJk FKVP~ KhPuJÇ A≤JrPjaÇ

oOfáqr kr KjmtJKYf! dJTJ, 14 jPn’r - Vf 23 ßxP¡’r oJrJ pJj pMÜrJPÓsr TqJKuPlJKjt~J IñrJP\qr SPxjxJAc vyPrr ßTJwJiqã VqJKr @jtˆÇ KT∂á 8 jPn’Prr KjmtJYPj lu ßWJweJr kr ßhUJ ßVu, fJÅPTA @mJr kZª TPrPZj vyPrr IKiTJÄv ßnJaJrÇ vyr Tftíkã Vf 10 jPn’r, míy¸KfmJr mPuPZ,

cJ~JPmKax \KaufJ~ oJrJ pJS~Jr kr mqJua ßgPT VqJKrr jJoaJ xrJPjJ y~KjÇ F TJrPe ßnJaJrrJ KmÃJ∂ yP~ fJÅPTA ßnJa KhP~PZjÇ 17 yJ\Jr 659 ßnJa ßkP~PZj KfKjÇ k´KfƪôL jqJKcj ÛPar ßYP~ 6 vfJÄv ßnJa ßmKv ßkP~PZj VqJKrÇ vyr Tftíkã @rS mPuPZ, VqJKrr oífMqr kr vft kNre TPr fJÅr kPh jfMj TJCPT KjP~JPVr Kx≠J∂ jJ ßjS~J KTÄmJ FA kPhr KmkrLPf KmPvw KjmtJYPjr mqm˙J jJ TrJ kpt∂ ßTJwJiqPãr khKa vNjq gJTJr TgJÇ FA \KaufJr TJrPeA mqJua ßgPT VqJKrr jJoKa xrJPjJ pJ~KjÇ krJK\f k´JgtL jqJKcj Ûa mPuj, KfKj 15 yJ\Jr ßnJa ßkP~PZjÇ FA ßnJaJrPhr xÿJPj KfKj SPxjxJAc vyPrr ßTJwJiqPãr hJK~fô kJuj TrPf k´˜MfÇ KfKj @rS mPuj, VqJKrr ßnJaJrrJ UMm x÷mf fJÅr oífMqr Kmw~Ka \JjPfj jJÇ


18 UmrJUmr

18 - 24 November 2016 m SURMA

KxPuPar ßo~r @KrláPur \JKoj myJu oMKÜPf mJiJ ßjA KxPua, 15 jPn’r - xJPmT IgtoπL vJy F Fo Fx KTmKr~J yfqJr KmP°JrT oJouJ~ TJrJmªL KxPua KxKa TrPkJPrvPjr ßo~r (mrUJ˜) @KrlMu yT ßYRiMrLr \JKoj myJu ßrPUPZ @Kku KmnJPVr ßY’Jr @hJufÇ 14 jPn’r ßY’Jr KmYJrkKf ‰x~h oJyoMh ßyJPxPjr @hJuf yJAPTJPatr ßh~J \JKoj ˙KVf ßYP~ rJÓskPr @PmhPjr Skr ßTJPjJ @Phv ßhjKjÇ lPu yJAPTJPatr ßh~J \JKoj myJu rP~PZ mPu \JKjP~PZj @Aj\LmLrJÇ @hJuPf @KrlMPur kPã ÊjJKj TPrj mqJKrˆJr oAjMu ßyJPxjÇ xJPg KZPuj @mhMu yJKuo TJKlÇ rJÓskPã KZPuj ßckMKa IqJaKjt ß\jJPru ßUJªTJr KhuLÀöJoJjÇ @Aj\LmLrJ \JjJj, @KrlMPur KmÀP≠ hM'Ka oJouJ KZuÇ FTKaPf KfKj @PVA \JKoj

oJjmfJKmPrJiL IkrJi

ßoRunLmJ\JPrr Kfj\Pjr KmÀP≠ kJÅY IKnPpJV KxPua, 15 jPn’r - FTJ•Prr oJjmfJKmPrJiL IkrJPir oJouJ~ ßoRunLmJ\JPrr mzPuUJr @mhMu @K\\ SrPl yJmMu (64), ßoJ. @mhMu oKfj (63) S ßoJ. @mhMu oJjúJPjr KmÀP≠ fh∂ k´KfPmhj YNzJ∂ TPrPZ @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJPur fh∂ xÄ˙JÇ Kfj @xJKor KmÀP≠ FTJ•Pr ßoRunLmJ\JPrr mzPuUJ FuJTJ~ yfqJ, VeyfqJ, iwte, KjptJfPjr oPfJ kJÅYKa oJjmfJKmPrJiL IkrJPir IKnPpJV @jJ yP~PZÇ 14 jPn’r xTJPu iJjoK¥˙ asJAmMqjJPur fh∂ xÄ˙Jr TJptJuP~ @P~JK\f FT xÄmJh xPÿuPjr oJiqPo F xÄâJ∂ k´KfPmhj k´TJv TrJ y~Ç @xJKo @mhMu @K\\ S ßoJ. @mhMu oJjúJj mftoJPj TJrJVJPr rP~PZÇ Ijq @xJKo ßoJ. @mhMu oKfj kuJfTÇ 2014 xJPur 16A IPÖJmr F Kfj\Pjr KmÀP≠ oJjmfJKmPrJiL IkrJPir fh∂ ÊÀ TPrj fh∂ xÄ˙Jr xyTJrL kKrYJuT ßoJ. vJy\JyJj TKmrÇ Vf 14 jPn’r fh∂ ßvw TPrj KfKjÇ k´KxKTCvPjr kPã F oJouJ~ 29 \jPT xJãL TrJ yP~PZÇ FKhPT \JoJ~JPfr @oLr oTmMu @yoJPhr KmÀP≠ oJjmfJKmPrJiL IkrJPir fh∂ YuPZ mPu \JKjP~PZj asJAmMqjJPur fh∂ xÄ˙Jr k´iJj xojõ~T FoF yJjúJj UJjÇ 14 jPn’r FTA xÄmJh xPÿuPj KfKj mPuj, fJr (oTmMu @yoJh) KmÀP≠ FTJ•Pr oJjmfJKmPrJiL IkrJPi \Kzf gJTJr KmwP~ VeoJiqPo k´KfPmhj k´TJKvf yS~Jr kr @orJ fh∂ ÊÀ TKrÇ KfKj mPuj, oTmMu @yoJPhr KmÀP≠ k´JgKoT fh∂ FUjS ßvw y~KjÇ fPm fhP∂ IV´VKf @PZÇ

KxPuPa FT\Pjr lJÅKx 7 \Pjr pJmöLmj KxPua, 15 jPn’r - jVrLr huhKu YJ mJVJPj mJPrJ mZr @PV \JyJñLr @uo (18) jJPor FT fÀePT yfqJr hJP~ FT\Pjr lJÅKx S xJf\jPT pJmöLmj TJrJh§JPhv KhP~PZj @hJufÇ 14 jPn’r, ßxJomJr hMkPM r KxPua oyJjVr hJ~rJ \\ @hJuPfr KmYJrT @Tmr ßyJPxj oíiJ FA @Phv ßhjÇ lJÅKxr h§JPhvk´J¬ @xJKo yPuj jVrLr TumJUJKj FuJTJr mJKxªJ vrLl CK¨j (35)Ç pJmöLmj TJrJh§k´J¬ xJf @xJKo yPuj∏ ATmJu Ko~J, èu\Jr, TJuJo Ko~J, rJöJT, j~j SrPl Krkj, \Kuu Ko~J S yJxJj Ko~JÇ 2004 xJPur 1 IPÖJmr ßVJ~JAkJzJr mJKxªJ lKrh Ko~Jr ßZPu \JyJñLr @uoPT mJKz ßgPT ßcPT KjP~ kJvõtmftL huhKu YJ mJVJPj KjP~ VuJ ßTPa yfqJ TPr @xJKorJÇ F WajJr KjyPfr KkfJ mJhL yP~ f“TJuLj ßTJPfJ~JKu gJjJ~ (mftoJj KmoJjmªr) @a\jPT @xJKo TPr yfqJ oJouJ hJP~r TPrjÇ oJouJr fh∂ ßvPw 2005 xJPur 31 \JjM~JKr SA @a\jPT IKnpMÜ TPr YJ\tKva hJKUu TPrj fh∂TJrL TotTftJ Ck-kKrhvtT @mM @mhMuäJyÇ 2007 xJPur 25 ßlms∆~JKr @hJuPf IKnPpJV VbPjr kr KmYJr k´Kâ~J ÊÀ y~Ç oJouJr ßoJa 31 xJãLr oPiq 16 \Pjr xJãqV´ye ßvPw @hJuf ßxJomJr F rJ~ ßhjÇ rJÓskPã oJouJ kKrYJujJ TPrj KkKk FcPnJPTa olMr @uL S @xJKokPã FcPnJPTa @~vJ ßmVo ßxKuÇ

ßkP~PZjÇ 14 jPn’r, ßxJomJr IjqKaPfS \JKoj myJu gJTJ~ fJr \JKoPj oMKÜPf mJiJ ßjAÇ ßrJmmJr vJy F Fo Fx KTmKr~J yfqJr oJouJ~ @KrlMu yT ßYRiMrLPT \JKoj ßhj yJAPTJatÇ 2005 xJPur 27 \JjM~JKr yKmV† xhPrr ‰mPhqrmJ\JPr Bh-krmftL FT \jxnJ ßvPw ßmr yS~Jr kPg ßV´Pjc yJouJr KvTJr yj xJPmT IgtoπL vJy F Fo Fx KTmKr~JÇ Cjúf KYKT“xJr \jq dJTJ ßj~Jr kPg fJr oífMq y~Ç WajJr Khj oiqrJPf yKmV† ß\uJ @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT @mhMu oK\h UJj yfqJ S KmP°JrT @APj hM'Ka oJouJ hJP~r TPrjÇ 2012 xJPur 5 \JjM~JKr KxPuPar hs∆f KmYJr asJAmMqjJu F oJouJr IKiTfr

KxPuPa ßpnJPm C≠Jr yPuJ KZjfJAP~r 59 uJU aJTJ KxPua, 15 jPn’r - KxFjK\r jJ’JPrr Skr KˆTJr mKxP~ KZjfJA KovPj FPxKZu KZjfJATJrLrJÇ KxFjK\r oNu jJ’Jr pJPf jJ kJ~ ßx TJrPe fJrJ KˆTJr uJKVP~KZuÇ KT∂á KZjfJAP~r WajJr xo~ ßTJŒJKjr TotTftJ k´em mJmM mMK≠ UJKaP~ KxFjK\ IPaJKrTvJr KˆTJr UMPu oNu jJ’JrKa aMPT ßjjÇ @r SA jJ’JPrr xN© iPr KxPuPa KZjfJA yS~J 70 uJU aJTJr oPiq 59 uJU aJTJ C≠Jr TPrPZ kMKuvÇ aJTJ C≠Jr IKnpJPj gJTJ KxPua oyJjVr kMKuPvr KxKj~r TotTftJrJ \JKjP~PZj, aJTJ KZjfJAP~r WajJr krkrA fJrJ jJ’Jr KjP~ Km@rKaF IKlPx fuäJKv YJuJjÇ F xo~ fJrJ Km@rKaF IKlx ßgPT KxFjK\ IPaJKrTvJ oJKuPTr jJo xÄV´y TPrjÇ oJKuPTr KbTJjJ oPfJ fJrJ mJuMYr FuJTJ~ KVP~ KxFjK\ IPaJKrTvJr oJKuTPT kJjÇ Frkr fJrJ csJAnJPrr jJ’Jr KjP~ asqJKTÄ ÊÀ TPrjÇ KxFjK\r csJAnJr KZu @jMr yTÇ ßx mJuMYr FuJTJr @u AxuJy FuJTJ~ Im˙Jj TrKZuÇ ßoJmJAPu asqJKTÄ TPr kMKuv fJr xºJPjÇ kMKuv IKnpJPjr @PV @jMr m˜Jxy SA aJTJ KjP~ Im˙Jj TrKZu Kj\ mJxJPfAÇ F xo~ KZjfJAP~r WajJ~ \Kzf Ikr YJuT TJSZJr @yohS @jMPrr xPñ FTA mJxJ~ Im˙Jj TrKZuÇ kMKuv fJPhr @aPTr kr k´gPo ßx aJTJ KZjfJAP~r WajJ I˝LTJr TPrÇ kPr Imvq ßx aJTJr xºJj ßh~Ç fJr xºJj oPfJ kMKuv mJxJ ßgPTA KZjfJA yS~J 70 uJU aJTJr oPiq 59 uJU aJTJ C≠Jr TPrÇ KxPua oyJjVr kMKuPvr FKcKx KoKc~J ßoJ. ryofMuJä y \JKjP~PZj, rJPf gJjJ~ aJTJ èPj 10 uJU aJTJ To kJS~J pJ~Ç fPm ßV´¬JrTífrJ kMKuvPT \JKjP~PZ, KZjfJAP~r krkrA xPñ gJTJ @PrJ 4-5 \j pMmT 10 uJU aJTJ KjP~ kJKuP~ ßVPZÇ fJPhr ßV´¬JPr kMKuPvr IKnpJj YuPZ mPu \JjJj KfKjÇ KfKj \JjJj, 70 uJU aJTJ KZjfJAP~r WajJ~ kMKuv Kfj\jPT @aT TPrPZÇ @aTTífrJ

yPuJ KxPua oyJjVr kMKuPvr \JuJuJmJh gJjJiLj ßjJ~JVJÅS V´JPor oJxMT Ko~Jr ßZPu @jMr yT S KmvõjJg CkP\uJr uJoJTJK\ ACKj~Pjr YJÅjkMr V´JPor o\r @uLr ßZPu TJSxJr @yohÇ FKhPT, KZjfJA WajJr kr ACKjKunJPrr KxPua IKlPxr ˝fôJKiTJrL @K\\Mr ryoJj mJhL yP~ KxPuPar ßTJPfJ~JKu gJjJ~ oJouJ TPrPZjÇ ßiJkJèPu ßV´¬Jr 2 \j: KxPua xhr CkP\uJr ßiJkJèPu ßaKuTo mqmxJ~Lr TJZ ßgPT aJTJr mqJV KZjfJA TPr kJKuP~ pJS~Jr xo~ hMA KZjfJATJrLPT @aT TPrPZ ˙JjL~ \jfJÇ Vf 13 jPn’r, ßrJmmJr rJf xJPz 10aJr KhPT F WajJ WPaÇ @aTTífrJ yPuJ ßTJŒJjLV† CkP\uJr ßVRKrjVr V´JPor @mhMu yJKoPhr ßZPu AxuJo CK¨j (25) S KxPua oyJjVr kMKuPvr KmoJjmªr gJjJiLj lPfyVz V´JPor mJmMu Ko~Jr ßZPu vJKTu @yoh (20)Ç KZjfJAP~r KvTJr ßaKuTo mqmxJ~L ßuJToJj ßyJPxj \JjJj, rJf xJPz 10aJr KhPT KfKj ßhJTJj mº TPr aJTJ KjP~ mJKzPf KlrKZPujÇ fUj ßhJTJPjr xJoPj ßgPTA SA hM\j fJr yJPf gJTJ aJTJr mqJV KZKjP~ KjP~ ßhRz ßh~Ç kPr fJr KY“TJPr ˙JjL~ ßuJT\j fJPhr iJS~J TPr ßiJkJèu mJ\JPrr kJPvr FTKa KauJ ßgPT iPr kJTzJS TPrÇ Umr ßkP~ UJKhojVr ACKj~Pjr ßY~JroqJj ßhPuJ~Jr ßyJPxj, xhxq jJK\o CK¨j AorJj, mqmxJ~L ßjfJ jJKxr CK¨jxy FuJTJr mqmxJ~LrJ \PzJ yjÇ kPr KmoJjmªr gJjJ kMKuvPT Umr ßh~J y~Ç gJjJr SKx ßoJyJÿh ßoJvJrrl ßyJPxj \JjJj, kMKuv hMA KZjfJATJrLPT ßV´¬Jr TPrPZÇ iJS~J ßUP~ kJuJPuJ KZjfJATJrLrJ: Vf 13 jPn’r, ßrJmmJr KmTJPu KxPua jVrLr K\ªJmJ\JPr \jfJr iJS~J ßUPu kJKuP~PZ KZjfJATJrLrJÇ @’rUJjJ ßgPT

fhP∂r KjPhtv ßhjÇ F @PhPvr kKrPk´KãPf Kx@AKcr FFxKk ßoPyÀj ßjZJ 2014 xJPur 10 KcPx’r KxPua KxKa TrPkJPrvPjr ßo~r @KrlMu yT ßYRiMrL, yKmV† ßkRrxnJr ßo~r K\ ßT VCZ FmÄ xJPmT k´iJjoπL UJPuhJ K\~Jr rJ\QjKfT xKYm yJKrZ ßYRiMrLxy 11 \Pjr jJo ßpJV TPr KTmKr~J yfqJ oJouJr xÄPvJKif xŒNrT IKnPpJVk© \oJ ßhjÇ jfMj @xJKoPhr KjP~ F oJouJ~ @xJKor xÄUqJ hJÅzJ~ 35 \jÇ Frkr 2014 xJPur 21 KcPx’r SA 11 \jPT ßV´lfJPr kPrJ~JjJ \JKr TPrj @hJufÇ F kPrJ~JjJ \JKrr kr FTA mZPrr 30 KcPx’r @KrlMu yT ßYRiMrL @hJuPf @®xokte TrPu fJPT TJrJVJPr kJbJPjJ y~Ç FT mqmxJ~L ßoJarxJAPTuPpJPV K\ªJmJ\JPrr KhPT @xKZPujÇ UJhq IKlPxr xJoPj @xJr kr 4-5Ka ßoJarxJAPTPu 12-13 \j KZjfJATJrL SA mqmxJ~Lr VKfPrJi TPr aJTJ KZKjP~ ßj~Jr ßYÓJ TPrÇ F xo~ mqmxJ~Lr KY“TJPr kgYJrLrJ FKVP~ FPu hMKa ßoJarxJAPTu ßlPu KZjfJATJrLrJ kJKuP~ pJ~Ç ßlPu pJS~J ßoJarxJAPTu hMKar oPiq FTKa KcxTnJr (KxPua u-11-6493) S IjqKa kJuxJr (KxPua u-11-8866) oPcPurÇ Umr ßkP~ kMKuv WajJ˙u KVP~ ßoJarxJAPTu hMKa \» TPrÇ ßTJPfJ~JKu gJjJr FFx@A jNÀu AxuJo \JjJj, KZjfJATJrLPhr ßlPu pJS~J ßoJarxJAPTu \» TrJ yP~PZÇ F WajJ~ \KzfPhr @aPTr ßYÓJ YuPZÇ hMA KZjfJATJrL 7 KhPjr KroJP¥ ACKjKunJr mJÄuJPhPvr 70 uJU aJTJ KZjfJAP~r WajJ~ ßV´¬Jr KZjfJATJrL TJSxJr @yoh (23) S @AjMu yTPT (14) 7 KhPjr KroJP¥ KjP~ K\ùJxJmJh TrPZ ßTJPfJ~JKu gJjJr kMKuvÇ @AjMu yT S TJ~xJrPT 7 KhPjr KroJP¥ KjPf ßxJomJr KxPuPar KYl ßoPasJkKuaj oqJK\Pˆsa xJAlMöJoJj KyPrJr @hJuPf @Pmhj TPr kMKuvÇ @hJuf KroJ¥ o†Mr TPrjÇ FKhPT 70 uJU aJTJ KZjfJAP~r WajJ~ ßTJPfJ~JKu gJjJ~ FTKa cJTJKf oJouJ FmÄ vJykrJe gJjJ~ I˘ oJouJ yP~PZÇ ACKjKunJPrr KxPua IûPur KcKˆsKmCarPhr mJhL yP~ 13 jPn’r, ßrJmmJr rJPf gJjJ~ FTKa cJTJKf oJouJ hJP~r TPrPZjÇ oJouJ~ WajJr oNu ßyJfJ ßoJ˜JKTo @yoh xM\j FmÄ ßV´¬Jr KxPuPar \JuJuJmJh gJjJr ßjJ~JVJÅS V´JPor oJxMT Ko~Jr ßZPu @AjMu yT (14) FmÄ KxPuPar uJoJTJ\Lr YJjkMr V´JPor o\r @uLr ßZPu TJSxJr @yohPT (23) @xJKo TrJ yP~PZÇ oJouJ~ IùJf @PrJ TP~T\jPT @xJKo TrJ yP~PZÇ vJykrJe gJjJr SKx vJy\JuJu oMK¿ \JjJj, WajJ˙u ßgPT iJrJPuJ I˘ C≠JPrr WajJ~ ßTJPfJ~JKu gJjJr Fx@A FmJh CuäJy mJhL yP~ vJykrJe gJjJ~ I˘ @APj @PrTKa oJouJ hJP~r TPrPZjÇ oJouJ~ CPuäU Kfj\jxy IùJfjJoJ @PrJ TP~T\jPT @xJKo TrJ yP~PZÇ Vf 13 jPn’r, ßrJmmJr ßmuJ 1aJr KhPT TJK\aMuJ oÜm VKu FuJTJ~ ACKjKunJr mJÄuJPhPvr KxPua IûPur KcKˆsKmCarPhr 70 uJU aJTJ KZjfJA y~Ç Fr 6 WµJr oJgJ~ @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xhxqrJ IKnpJj YJKuP~ jVrLr mJuMYr @u AxuJy 160 j’r KZjfJATíf 70 uJU 70 yJ\Jr aJTJxy hMA KZjfJATJrLPT @aT TrPf xão y~Ç F xo~ hMKa KxFjK\ IPaJKrTvJ FmÄ mJxJr oJKuT S ßT~JrPaTJrPT kMKuv K\ùJxJmJPhr \jq @aT TPrÇ


19

Surma

18 - 24 November 2016

ß\u yfqJ KhmPx pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr IJPuJYjJ xnJ

KmnLKwTJo~ ßmhjJKmiMr S TuPïr Khj 3 jPn’r kJuj TPrPZ pMÜrJ\q IJS~JoL uLVÇ 1975 xJPur 3 jPn’r oiqrJPf dJTJ ßTªsL~ TJrJVJPr I∂rLe oyJj oMKÜpMP≠r Ijqfo kKrYJuT, oMKÜpMP≠r ßjfífôhJjTJrL S mñmºár FTKjÔ WKjÔ xyYr \JfL~ YJr ßjfJ pgJâPo mJÄuJPhPvr k´go I˙J~L rJÓskKf ‰x~h j\r∆u AxuJo, k´iJjoπL fJ\CK¨j IJyoh, oπLxnJr xhxq TqJP¡j Fo ojxMr IJuL FmÄ FFAYFo TJor∆öJoJjPT Kjoto S jOvÄxnJPm yfqJ TrJ y~Ç TJrJVJPrr KjrJkh IJv´P~ gJTJ Im˙J~ Foj \Wjq, jOvÄx S mmtPrJKYf yfqJTJ¥ kOKgmLr AKfyJPx KmruÇ ß\uyfqJ

KhmPx pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr CPhqJPV IJP~JK\f IJPuJYjJ xnJ~ xnJkKffô TPrj xÄVbPjr nJrk´J¬ xnJkKf vJoxMK¨j IJyoh oJˆJrÇ nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT jBo CK¨j Kr~JP\r kKrYJujJ~ IJPuJYjJ xnJ~ mÜífJ TPrj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr pMVì xJiJre xŒJhT oJr∆l IJyoh ßYRiMrL, xJÄVbKjT xŒJhT IJ»Mu IJyJh ßYRiMrL, v´o S \jvKÜ Kmw~T xŒJhT FxFo xM\j Ko~J, fgq S VPmweJ Kmw~T xŒJhT mqJKrˆJr TJuJo ßYRiMrL, KvãJ Kmw~T xŒJhT Uxr∆öJoJj Uxr∆, AKoPV´vj Kmw~T xŒJhT FoF TKro, iot Kmw~T xŒJhT xMr∆T Ko~J, oKyuJ Kmw~T xŒJKhTJ ßoPyr

KjVJr ßYRiMrL, u§j oyJjVr IJS~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT IJufJlár ryoJj ßoJ\JKyh, oKyuJ IJS~JoL uLPVr nJrk´Jkf xnJkKf ßoPyr KjVJr ßYRiMrLÇ kNmt u§Pjr KˆPlJct TKoCKjKa ßx≤JPr IJP~JK\f xoJPmPv mÜJrJ mPuj, mJXJKu \JKfPT ßjfífôvNjq TrPf \JfL~ YJr ßjfJPT ß\Pur Inq∂Pr jOvÄxnJPm yfqJ TrJ y~Ç AKfyJPxr n~ïr S TJPuJ Khj KyPxPm 3 jPn’rPT IJUqJK~f TPr mPuj, oJjmxnqfJr AKfyJPx ßmhjJKmiNr TuKïf KhjÇ CPuäUq, 1975 xJPur 15A IJVPˆ mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJjPT yfqJ TPr WJfPTrJ

TKoCKjKa ßjfJ V~JZár ryoJj V~JPZr xJPg xJPmT ZJ©uLV ßjfímOPªr ofKmKjo~

mJÄuJPhv ZJ©uLV (mJxh) KxPua ß\uJ vJUJr xJPmT xJiJre xŒJhT S pMÜrJ\q

mJxPhr @ymJ~T, TKoCKjKa ßjfJ V~JZár ryoJj V~JPZr xJPg xJPmT ZJ©uLV ßjfímOPªr

FT ofKmKjo~ Vf 12 jPn’r KxPua jVrLr fJufuJ˙ AÓF§ ßyJPaPur TjlJPr¿ yPu IjMKÔf y~Ç ohjPoJyj KmvõKmhqJu~ TPuP\r xJPmT xyTJrL mJKwtTL xŒJhT hLjmºákJu hLjMr xnJkKfPfô S xJPmT ZJ©PjfJ fJPrT @u oBPjr xûJujJ~ IjMKÔf ofKmKjo~ xnJ~ mÜmq rJPUj mJxh ßTªsL~ ßjfJ yJKohMu KTmKr~J ßYRiMrL @\yJr, mJxh ßjfJ @»Mu Vlár rJjJ, xJPmT ßY~JroqJj S mJxh ßjfJ ßoJ. vJy\JyJj, \JfL~ ZJ©uLPVr ßvJP~m @yoh, \JKTr ßyJPxj, F ßT Fo ßjJoJj, \JoJj @yoh, ‰f~mMr ryoJj k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

fÅJr WKjÔ YJr xyYrPT TJrJVJPrr IºTJr k´PTJPÔ kJKbP~KZuÇ If”kr TJrJVJPrA YJr \JfL~ ßjfJPT yfqJ TPr mJXJKuPT KkKZP~ KhP~KZu xoOK≠r IV´KoKZu ßgPTÇ xnJ~ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj IJS~JoL uLV ßjfJ j\r∆u AxuJo IKTm, FPTFo ßxKuo, jJKxr IJyPoh, mqJKrˆJr oKjr∆u AxuJo o†M, IJKvTáu AxuJo IJKvT, o\MohJr Ko~J, ßx~h ßVJuJm IJuL, \JyJñLr UJj, IJK\\Mu yT, ßxKuo ßYRiMrL, IJlxr UJj xJPhT, ßVJuJo KTmKr~J, IJxJhMr ryoJj IJxJh, pMÜrJ\q ßxòJPxmT uLPVr xJiJre xŒJhT xJjM Ko~J, IJS~JoL IJAj\LKm kKrwPhr nJrk´J¬ xnJkKf mqJKrˆJr FjJoMu yT, xJiJre xŒJhT mqJKrˆJr IjMTëu fJuMThJr cJuaj, TíwTuLPVr IJymJ~T ‰x~h fJPrT IJyoh, fÅJfLuLPVr IJymJ~T IJ»Mx xJuJo, Tot\LmL uLPVr IJ»Mu mJKxr, pMmuLPVr oJymMm IJyoh, IJuL IJTmr, k´\jì 71 Fr IJymJ~T mJmMu ßyJPxj, pMÜrJ\q ZJ©uLPVr xnJkKf fJKoo IJyoh, xy-xnJkKf xJrS~Jr TKmr, pMVì xŒJhT vJy lP~\, u§j oyJjVr ZJ©uLPVr xJiJre xŒJhT IJ»MuäJy IJu oJoMj k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

mJÄuJPhv ßx≤JPrr oqJPj\Po≤ TKoKar xnJ IjMKÔf

mJÄuJPhv ßx≤Jr u§Pjr TJCK¿u Im oqJPj\Po≤ TKoKar xnJ Vf 6 jPn’r, ßrJmmJr rJPf IjMKÔf y~Ç xnJ~ xnJkKffô TPrj ßx≤JPrr nJAx ßY~JroqJj @fJCr ryoJj UJjÇ xnJ kKrYJujJ TPrj ßx≤JPrr xJiJre xŒJhT ßoJ. ßhPuJ~Jr ßyJPxjÇ mÜmq rJPUj nJAx-PY~JroqJj oMKymMr ryoJj oMKym, vJyjMr UJj, cJ. @uJCK¨j @yoh, oJymMm @yoh rJ\M, l~xu @yoh, UªTJr oKy CK¨j, Fo oJoMj rvLh, TKmr CK¨j, FPTFo l\uMu yT, @vrJl CK¨j, @uyJ\ô Fo F ofKum, oJKjT Ko~J,KhuS~Jr ßyJPxj, ßoJyJÿh oMK\mMr ryoJj, èujJyJr UJj, @ÜJr @uL,@uL @yPoh ßmmMu, ßoJ. Kj\Jo CK¨j, ßoJ. TJoÀu ßyJPxj oMjúJ S KvKær @yohÇ xnJ~ ßx≤JPrr 15 xhxq KmKvÓ FTKa CkPhÓJ ßmJct Vbj TrJ y~Ç FZJzJ vKyhMr ryoJjPT TJCK¿u Im oqJPj\Po≤ TKoKar xhxq KyPxPm ßTJIka TrJ y~Ç oyJj Km\~ Khmx CkuPã @VJoL 16 KcPx’r, ÊâmJr KmTJu xJPz 4 aJ~ ßx≤JPrr CPhqJPV FT @PuJYjJ xnJ S xJÄÛíKfT IjMÔJj @P~J\Pjr Kx≠J∂ ßj~J y~Ç xnJ~ mJÄuJPhv ßx≤JPrr Ijqfo k´KfÔJfJ xhxq xJoxMu @uo ßYRiMrLr ßrJVoMKÜr \jq ßhJ~J TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

xJPxé KmFjKkr CPhqJPV Kmkäm S xÄyKf Khmx kJKuf pMÜrJ\q KmFjKk ßV´aJr xJPxé KrK\~Pjr CPhqJPV aJjtKms\ SP~uPxr ˙JjL~ FTKa ßrÓáPrP≤ xŒsKf \JfL~ Kmkäm S xÄyKf Khmx CkuPã FT @PuJYjJ xnJr @P~\j TrJ y~Ç ßV´aJr xJPxé KmFjKkr xnJkKf @»Mu oMKTPfr xnJkKfPfô FmÄ xÄVbPjr ßas\JrJr FohJh CK¨Pjr kKrYJujJ~ xnJ~ IKfKg KyxJPm mÜmq rJPUj AÓPmJjt TJCK¿Pur ßckMKa ßo~r TJCK¿uJr yJr∆j Ko~J, pMÜrJ\q KmFjKkr xy-xnJkKf ßVJuJo rJæJjL ßxJPyuÇ IjqJjqPhr oPiq @PrJ mÜmq rJPUj KmFjKk ßjfJ S xJPmT TJCK¿uJr @uyJ\ @uL yJ~hr, ßV´aJr xJPxé KmFjKkr nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT FcPnJPTa vJyKr~Jr ßTJPrvL, xy-xnJkKf @Kor ßyJPxj

fJuMThJr, xMÀT Ko~J, ræJjL ßYRiMrL, xJÄVbKjT xŒJhT KvmuM xJKhT, ßoJ˜JT @yPoh UJj, ÀPou @yPoh, @»Mu oJKuT, @mMu ßuAZ k´oMUÇ xnJ~ mÜJVj mPuj, 1975 xPjr 7 jPn’r \JfL~ GKfyJKxT k´P~J\Pj ßhPvr ˝JiLjfJ S xmtPnRofô rãJr \jq vyLh rJÓskKf K\~JCr ryoJj mJÄuJPhPvr yJu iPr

KZPujÇ fJrJ IJPrJ mPuj, vyLh rJÓskKf K\~JCr ryoJPjr ImhJj \JKf TUPjJ nMuPf kJrPmjJÇ mftoJj IQmi xrTJr vyLh K\~Jr jJoPT oMPZ ßluPf jJjJ wzpπ TrPZ KT∂á 16 ßTJKa oJjMPwr Âh~ ßgPT fJPT oMPZ ßluJ pJPmjJÇ - ßk´x KmùK¬Ç

\JfL~ Kmkäm S xÄyKf Khmx CkuPã xMA§j xJAgSP~Ó KmFjKkr xnJ

\JfL~ Kmkäm S xÄyKf Khmx kJuj CkuPã mJÄuJPhv \JfL~JmJhL hu xMA§j xJAgSP~Ó KmFjKkr CPhqJPV FT xnJ Vf 7 jPn’r xMA§Pjr FTKa ßrˆáPrP≤ IjMKÔf y~Ç FPf KmkMuxÄUqT ßjfJTotLr CkK˙Kf WPaÇ xnJ~ xnJkKffô TPrj xMA§j KmFjKkr xnJkKf Fo F TJyJrÇ xnJ kKrYJujJ TPrj xJiJre xŒJhT mJmM xMoj rJ~Ç xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj xMA§j mJÄuJPhv FPxJKxP~vPjr xnJkKf l\uMr ryoJj @KTTÇ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj xMA§j mJÄuJPhv FPxJKxP~vPjr xJiJre

xŒJhT FjJoMu yT ßYRiMrL, xMA§j KmFjKk KxKj~r xy-xnJkKf @uL @lfJm jS~Jm @uL, xy-xnJkKf \JoJj ßYRiMrL, pMVì xŒJhT xJAlár ryoJj vJoLo, xy-xnJkKf @»Mu TJKhr, \JTJKr~J @mM mÑr, ‰x~h oJylá\Mr ryoJj oiM, ßhmJvLw xJyJ xJ\M, \MmJP~r @yPoh, @mMu yJKoh, jKxÀu yT, IKnK\f ßhmjJg, yJKmmMr ryoJj, @r yJKmm, Kuaj @»Mu, ßVJuJo ßyJPxj, @lPrJ\ @uL, AxrJT ßyJPxj, yJKmmMr ryoJj, l~xu @yoh, Ior lJÀT, AxoJAu ßyJPxj, @»Mu xJuJo, \JuJu CK¨j, @»Mu S~JKyh xMoj,

kJrPn\ Ko~J, xJPuy @yoh, l~\Mu AxuJo, @»Mr rKyo, Fu ßYRiMrL, Ko\Jj @yoh, @l\u Ko~J, IKnK\f ßhmjJg, @mMu ßyJPxj, vqJou msJÿj, ÉoJ~Mj UJKuh, hMhM Ko~J, ßyJPxj Ko~J, fáKyj Ko~J, xJPuy @yoh k´oMUÇ CÜ xnJ~ mÜJrJ 7A jPn’r Fr fJ“kpt fáPu mÜmq rJPUjÇ fJrJ mPuj, F Khj KxkJyL \jfJ GTqm≠ yP~ vyLh ßk´KxPc≤ K\~JCr ryoJjPT ß\u ßgPT oMÜ TPrj FmÄ fJr ßjfíPfô PhPvr ßhv KmPrJiL xTu wzpπ ÀPU KhP~KZuÇ ßhv ßkP~KZu ßpJVq ßjfífôÇ vyLh K\~Jr ßjfíPfô mJÄuJPhv Kmvõ xnJ~ ßkP~KZu hs∆f kKrKYfÇ mÜJrJ @PrJ mPuj, ßhv pUj Cjú~Pjr KhPT FèKòu fUjA wzpπTJrLrJ vyLh K\~JPT yfqJ TPrÇ xnJ~ mÜJrJ huof KjKmtPvPw ßhvmJxLPT GTqm≠ yP~ FA lqJKxˆ xrTJPrr xTu wzpπ ßoJTJPmuJ TrJr \jq ßhvmJxL k´Kf x\JV ßgPT @PªJuj TrJr \jq IjMPrJi \JjJPjJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç


20

Surma

18 - 24 November 2016

xJÄmJKhT IoÀöJoJj ßYRiMrL S @»Mr ryoJj ˛rPe \JjtJKuˆ oKyuJ @S~JoL uLPVr CPhqJPV FPxJKxP~vPjr @PuJYjJ S ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf ß\uyfqJ Khmx kJKuf

mJÄuJPhv \JjtJKuˆ FPxJKxP~vj ACPTr CPhqJPV Vf 5 jPn’r, vKjmJr kNmt u§Pjr CPcjyJo TKoCKjKa yPu ‰hKjT pMVPnrLr ˆJl KrPkJatJr S xJ¬JKyT xÄuJk kK©TJr xJKyfq xŒJhT IoÀöJoJj ßYRiMrL Y~j FmÄ ‰hKjT KxPPar

cJPTr ˆJl KrPkJatJr KmKvÓ xJÄmJKhT @»Mr ryoJPjr ˛rPe FT @PuJYjJxnJ S ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf yP~PZÇ xJÄmJKhT ßTFo @mM fJPyr ßYRiMrLr xnJkKfPfô FmÄ xJÄmJKhT FjJo ßYRiMrLr kKrYJujJ~ orÉoPhr xJÄmJKhT

\LmPjr KmKnjú KhT KjP~ ˛OKfYJre TPrj rJ\jLKfKmh vrLláöJoJj ßYRiMrL fkj, oMKÜPpJ≠J Fo F oJjúJj, rJ\jLKfKmh @»Mu yJKoh ßYRiMrL, xJÄmJKhT ßoJ. ryof @uL, xJÄmJKhT @Tmr ßyJPxj, xJÄmJKhT jJ\oMu ßyJPxj,

u§j Ûáu Im ToJxt F§ IJAKar xJKatKlPTa Kmfre

u§j Ûáu Im ToJxt F§ IJAKar IKcaKr~JPo IjMKÔf yP~ ßVPuJ ßuPnu 5 yJ~Jr jqJvjJu KcPkäJoJ xjh Kmfre IjMÔJjÇ xŒsKf IjMKÔf FA xjh Kmfre IjMÔJPj ksiJj IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj kKrYJuT cÖr FjJKr ßyJ~JAxPojÇ IjMÔJj kKrYJujJ TPrj YLl FKéKTCKan jJxr∆uäJy UJj \MjJP~h, TPuP\r Kk´K¿kJu cÖr yJKxjJ yT FmÄ TPuP\r Kcj cÖr IJPjJ~Jr∆u yTÇ CÜ ßTJxtèPuJ FxFuKx Fr IgtJ~Pj kKrYJKuf yJ~Jr FcáPTvj lJK§Ä TJCK¿u lr AÄuqJP§r

xyPpJVL xÄ˙JÇ xmtPoJa 45 \j KvãJgLt Kk~Jrxj ßuPnu 5 FAY F§ Kc ßk´JVJo Fr xjh V´ye TPrjÇ FA ßTJxt xoJK¬r kr Fr oPiq IPjPTA gJct A~Jr lJAjJu ßTJxt F KmKnjú ACKjntJKxPf nKft yP~PZjÇ TPuP\r KxAS jJxr∆uäJy UJj mPuj, FA xo˜ ßTJxt TKoCKjKar YJKyhJ kMrPer \jq xão nëKoTJ kJuj TrPm FmÄ TífTJpt ZJ©/ZJ©LrJ FA xo˜ ßTJxt ßvPw, ßruSP~ mJ IjqJjq kK\vPjr èr∆fôkMet TJP\ IÄvV´ye TrPf kJrPmÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßkJatxoJCPg ‰x~hkMr xJyJrkJzJ ACKj~Pjr jmKjmtJKYf ßY~JroqJj ‰f~m Ko~J TJoJuL xÄmKitf

pMÜrJ\q xlrrf xMjJoV† ß\uJr \VjúJgkMr CkP\uJr 7 jÄ ‰x~hkMr xJyJrkJzJ ACKj~Pjr jm-KjmtJKYf ßY~JroqJj ‰f~m Ko~J TJoJuLr xÿJPj FT xÄmitjJ xnJr @P~J\j TrJ y~Ç xnJKa @P~J\j TPr pMÜrJ\q˙ xMjJoV† xKoKf ßkJatx oJCg S @Au Il ßyJ~JAaÇ Vf 30 IPÖJmr, rKmmJr, hMkMr 2 WKaTJr xo~ ßkJatx oJCPgr ÈV´Lu KluJ\' ßrˆMPrP≤ IjMKÔf xnJ~ xnJkKffô TPrj xKoKfr k´iJj CkPhÓJ @»Mu oMKTfÇ xnJ kKrYJujJ TPrj xKoKfr xhxq xKYm vKyhMu AxuJoÇ xÄmKitf IKfKg TJoJuL mPuj, k´mJxL

mJÄuJPhvLrJ ßhPvr \JfL~ xŒhÇ fJrJ ßrKoPa¿ kJKbP~ PhPvr Cjú~Pj èÀfôkNet ImhJj rJUPZjÇ KfKj k´mJxLPhrPT @rS ßmKv @gt-xJoJK\T Cjú~Pj ImhJj rJUJr @ymJj \JjJjÇ FPf KfKj fJr xPmtJó xyPpJKVfJ TrJr @võJx ßhjÇ xMjJoV† xKoKf fJÅPT FA xÄmitjJ ßh~J~ xÄVbPjr xmJAPT @∂KrT TífùfJ \JjJjÇ xnJ~ xKoKfr xhxqxy ˙JjL~ VeqoJjq mqKÜmVtS CkK˙f KZPujÇ CkK˙f xmJAPT @kqJ~Pjr oJiqPo IjMÔJPjr xoJK¬ aJjJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

xJÄmJKhT oKyCK¨j @yoh, oJSuJjJ rKlT @yoh rKlT, xJÄmJKhT mhÀöJoJj mJmMu, TKm KvyJmMöJoJj TJoJu, j\Àu AxuJo UJj, yJ\L lJÀT Ko~J k´oMUÇ mÜJrJ vs≠Jr xJPg orÉoPhr ˛re TPrj FmÄ fJÅPhr KmPhyL @fìJr oJVKlrJf TJojJ TPrjÇ xnJ~ xÄVbPjr kã ßgPT xJÄmJKhT @»Mr ryoJPjr kKrmJrPT 50 yJ\Jr aJTJ @KgtT xyJ~fJ k´hJPjr Kx≠J∂ y~Ç FZJzJ xnJ~ \JjtJKuˆ FPxJKxP~vPjr kã ßgPT TémJ\Jr ßgPT k´TJKvf ‰hKjT mJTUJuL kK©TJr xŒJhT k´J~ ßhz oJx iPr TJrJ∂rLe xJAláu AxuJo ßYRiMrL oJoMPjr oMKÜr ß\Jr hJmL \JjJPjJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

ß\uyfqJ Khmx CkuPã pMÜrJ\q oKyuJ @S~JoL uLPVr CPhqJPV @PuJYjJ xnJ xŒsKf kMmt u¥Pjr ˙JjL~ FTKa TKoCKjKa yPu IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf @†MoJj @rJ @†Mr xnJkKfPfô S xÄVbPjr xJiJrj xŒJhT oMxKuoJ vJox mKjúr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q @S~JoL uLV ßjfJ @»Mu @yJh ßYRiMrL, ßoPyr KjVJr, pMm oKyuJ uLPVr xJiJre xŒJhT xJK\~J xMufJjJ K˚≠J, oJyoMhJ oKj, fáKyj ßyJPxj, @KU, jJ\oJ S xJAhJ k´oMUÇ mÜJrJ \JfL~ YJrPjfJ yfqJr hs∆f KmYJr TJojJ TPrj FmÄ fJPhr ÀPyr oJVPlrJf TJojJ TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

oMKjo ßYRiMrL mJmM FoKk'r xJPg AjJfVP†r k´mJxLPhr ßxR\jq xJãJ“ yKmV† ß\uJr jmLV†-mJÉmu @xPjr oyJP\JPar \JfL~ kJKatr xÄxh xhxq oMKjo ßYRiMrL mJmM FoKk xÄK㬠xlPr mftoJPj pMÜrJP\q Im˙Jj TrPZjÇ pMÜrJP\q Im˙jTJPu KfKj Kj\ FuJTJr KmKnjú xÄVbj, rJ\QjKfT, xJoJK\T xÄVbT S mqKÜmPVtr xJPg xnJ ßxKojJr S @PuJYjJ~ mq˜ xo~ TJaJPòjÇ FrA IÄv KyPxPm Vf 10 jPn’r xºqJ~ kNmt u§Pjr KmsTPuj˙ @oJr VÅJS ßrˆáPrP≤ AjJfV† FuJTJr TP~T\j xJoJK\T xÄVbT S TotLPhr xJPg oMKjo ßYRiMrL mJmM FT ßxR\jq @uJkYJKrfJ~ xo~ TJaJjÇ @uJkYJKrfJ~ KfKj xÄxh xhxq ymJr kr jmLV† S mJÉmPur KmKnjú Cjú~Pjr mqJkJPr ßUJuJPouJ TgJ mPujÇ KfKj \JjJj, FTKa ßhPvr xJoJK\T Cjú~Pjr k´iJj vft xoJ\PT xMKvãJ~ KvKãf TPr VPz ßfJuJÇ fJA KvãJr Cjú~Pj KfKj mqJkT TotTJ§ kKrYJujJ TPrPZjÇ jmLVP† k´KfKa ACKj~Pjr k´JAoJKr Ûáu, oJiqKoT Ûáu, TPu\, oJhrJxJ, oxK\h oKªrPT IgtQjKfT, ImTJbJPoJVf S xÄKväÓ xTu k´TJr Cjú~Pjr @SfJ~ KjP~ FPxPZjÇ KfKj \JjJj, jmLV† CkP\uJr 1 j’r nJQUr ACKj~Pjr FxFjKk Có KmhqJuP~ 1 uã 80 yJ\Jr aJTJr @KgtT mrJ¨ KhP~PZj; @VJoLPf @PrJ k´Kfv´∆f 30 yJ\Jr aJTJr mrJ¨ k´Kâ~JiLj, KmKm~JjJ ÛáPu 1 uã 50 yJ\Jr aJTJ, 2 jÄ mJVJCzJ ACKj~Pjr mJVJCzJ ÛáPu 1 uã 50 yJ\Jr aJTJ, mJVJCzJ oJhrJxJ~ 60 yJ\Jr aJTJ, TJ\Lr mJ\Jr oJhrJxJ~ 60 yJ\Jr aJTJ, 3jÄ AjJfV† ACKj~Pjr AjJfV† KcKV´ TPuP\ 1 uã 80 yJ\Jr aJTJ jVh mrJ¨xy 1 ßTJKa 54 u aJTJ mqP~ FTKa nmj FmÄ 1 ßTJKa 21 uã aJTJ mqP~ Ikr FTKa nmj mrJ¨, ßWJucámJ ÛáPu 1 u 80 aJTJ, k´Kfv´Êf @rS 2 u aJTJ, 4jÄ KhWumJT ÛáPur vfmwtkNKft IjMÔJPjr xo~ 1 uã aJTJ, mjTJKhkMr ÛáPu 1

uã 50 yJ\Jr aJTJ, 5 jÄ @CvTJKª ACKj~Pjr r,k, Có KmhqJu~ F¥ TPuP\ KmKnjú Cjú~jxy 7 uãJKiT aJTJr VOyLf S k´Kfv´Êf mrJ¨, fJKyr kMr oJhrJxJ~ 2 uã 60 yJ\Jr aJTJ, ßVJkuJr mJ\Jr Có KmhqJuP~ 1 uã aJTJ, k´Kfv´Êf @rS 5 uã aJTJ; hLjJrkMr TPuP\ 1 uã 80 yJ\Jr aJTJ, k´Kfv´Êf @rS 10 uã aJTJr mrJ¨ k´Kâ~JiLj rP~PZÇ 6 jÄ TáKvt ACKj~Pjr @K\\-yJKmm Có KmhqJuP~ k´Kfv´Êf 1 uã aJTJ k´Kâ~JiLj, 7 j’r TJKu~JrnJñJ ACKj~Pjr @†m @uL Có KmhqJuP~ 1 u aJTJ mrJ¨, 8 j’r jmLV† xhr ACj~Pjr I∂ntMÜ jmLV† ß\, ßT Có KmhqJuP~ 1 uã aJTJ, jmLV† KcKV´ TPuP\ k´gPo 1 uã 80 yJ\Jr S kPr @rS 50 yJ\Jr aJTJ mrJ≠ KhP~PZjÇ FZJzJ, jmLV† TPu\PT xrTJrLTre, TPuP\r lJ§ FmÄ mrJ¨Tíf 1 ßTJKa 21 uã aJTJ mqP~ TPuP\r nmjèPuJ xÄÛJr S k´Kfv´∆f IjqJjq TJP\r \jq k´P~J\jL~ mrJ≠ ßh~J yP~PZÇ jmLV† ß\, ßT yJAÛáuPT xrTJrLTrPeS KfKj xlu yP~PZjÇ FA ACKj~Pjr jyrkMr oJhrJxJ~ 5 uã aJTJ mrJ¨ ßh~J yP~PZÇ 9 j’r mJCvJ ACKj~Pjr fKo\ CK¨j TáPrKv Có KmhqJuP~ k´h• mrJ¨ FmÄ k´Kfv´Êf mrJP¨r kKroJj 2 uã 80 yJ\Jr aJTJ, iMuYJfu oJhrJxJ~ 1 uã 50 yJ\Jr aJTJ mrJ¨ ßh~J yP~PZÇ FZJzJS 12 j’r ACKj~Pjr AoJomJKz oJhrJxJ~ 1 uã 80 yJ\Jr, 13 j’r ACKj~Pjr rJKVm-rJPm~J Có KmhqJuP~ 2 u aJTJ, FTKa 4 fuJ nmj

KjotJPer \jq ßoJa 2 ßTJKa 54 uã aJTJr k´h• S k´Kfv´Êf mrJ¨ k´Kâ~JiLjÇ KfKj mJÉmu CkP\uJr mJÉmu TPuP\ 40yJf ‰hPWtr FTKa nmj KjotJPe mrJP¨r mqm˙J TPr TPu\KaPT KcKV´ TPuP\ CjúLf TrPf xyPpJKVfJ TPrPZjÇ TPuP\r ImTJbJPoJVf Cjú~Pjr \jq ß\uJ kKrwh ßgPT 5 u aJTJxy @rS 10 u aJTJr mrJP¨r mqm˙J TPrPZjÇ mJÉmu TPuP\ IjJxt ßTJxt YJuM TrPf xyJ~fJ TPrPZjÇ lPfykMr Có KmhqJuP~ 1 uã 80 yJ\Jr aJTJ mrJ¨ KhP~PZjÇ FZJzJS mJÉmu TPu\ Cjú~Pj KfKj @rS 2 ßTJKa 75 u aJTJr k´T· yJPf KjP~PZjÇ oMKjo ßYRiMrL mJmM \JjJj, jmLV† K\Cr @UzJ~ 2 uã aJTJ FmÄ náKmrmÅJT jJa oKªPr 5 uã aJTJ mrJP¨r mqm˙J TPrPZjÇ FZJzJS Ka@r, TJKmUJ FmÄ ß\uJ kKrwPhr mrJ¨ ßgPT hMA CkP\uJr k´JAoJKr Ûáuxy oxK\h oJhrJxJ~ Igt mrJP¨r mqm˙J TPrPZjÇ oMKjo ßYRiMrL fJÅr oJiqPo mJ˜mJK~f yS~J KmKnjú TJptâo fáPu iPr ßhv KmPhPv Im˙Jjrf jmLV†-mJÉmPur xmtxJiJrePT ßhPvr Cjú~Pj FKVP~ @xJr @øJj \JjJj KfKjÇ @uJkYJKrfJ~ AjJfV† ACKj~j kKrwPhr xJPmT ßY~JroqJj @»Mu mJPfj, KxoJ\TotL ßhPuJ~Jr ßyJxJAj hLkM, KlPrJ\ CK¨j S KhumJr ßyJxJAj, AjJfV† Có KmhqJu~ S ßoJ˜lJkMr hJKUu oJhrJxJr xJPmT KvãT ßoJyJÿh ßVJuJo KTmKr~J CkK˙f KZPujÇ - ßk´x KmùK¬Ç


21

Surma

18 - 24 November 2016

TqJ¿Jr KrxJxt ACPT AÓ u§j V´∆Pkr CPÆJij

oremqJKi ßrJV TqJ¿JPrr KmwP~ \jxJiJrPer oPiq xPYfjJ xOKÓr uPãq ßjaS~JKTtÄ S VJuJ KcjJPrr @P~J\j TPrPZ hqJ TqJ¿Jr KrxJxt ACPT AÓ u¥j V´∆kÇ Vf 8 jPn’r, oñumJr kNmt u§Pjr IKas~Jo yPu @P~JK\f IjMÔJPj mÜJrJ TqJ¿JPrr uãj S F KmwP~ TreL~ Kmw~JhL KjP~ @PuJYjJ TPrjÇ @»Ju CuäJy S c. \JKT ßr\S~JjJ @PjJ~JPrr Ck˙JkjJ~ FPf mÜmq rJPUj xÄ˙Jr AÓ u¥j V´∆Pkr ßk´KxPc≤ vJyVLr mUf lJÀT, KxAS ßoJ. vJoxMu AxuJo, AÓ u§Pjr oqJPj\Jr ߈KY CAuxj, u§j KrK\CPjr oqJPj\Jr ß\Kj ßlîT, mJPrJPjx kuJ oK†uJ CK¨j, ßms≤ TJCK¿Pur ßo~r kJrPn\ @yPohxy TKoCKjKar KmKvÓ mqJKÜmVtÇ mÜJrJ F PrJPV @âJ∂ jJjJ mJ˜mfJ fáPu iPr mÜmq rJPUjÇ FT \KrPk ßhUJ ßVPZ mJÄuJPhvL, kJKT˜JjL S

FKv~Jr IjqJjq TKoCKjKar ßuJT\j F ßrJV xŒPTt xPYfjfJ ToÇ ßrJPVr uãe ßhUJr kPrS jJjJ TJrPj pgJ xoP~ cJÜJPrr krJovt PjS~J y~jJÇ FPãP© nJwJVf xoxqJ ZJzJS KjP\Phr uöJPmJi mz FTKa TJrj KyPxPm oPj TPrjÇ F KmwP~ KjP\Phr @PrJ ßmKv xfTt yS~Jr of ßhj mÜJrJÇ IjMÔJPj AK¥~Jj oMxKuo ßlcJPrvj KjCyqJPor kã ßgPT TqJ¿Jr KrxJxt ACPTr yJPf 10yJ\Jr kJCP§r ßYT fáPu ßhS~J y~Ç IjMÔJPj TJCK¿uJr, TKoCKjKar KucJr, mqmxJ~LT ßjfímOª ZJzJS KxKj~r KrK\SjJu oqJPj\Jr uMKY Ac, ßyc Im TKoCKjPTvj xJrJ Sxmjt, uqJVJxL oqJPj\Jr ßTî~Jr ßTJu, KxKj~r KrPuvjvLk oqJPj\Jr xJrJ oqJT TqJjcJux CkK˙f KZPuj k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

KhrJA-vJuäJ FPxJKxP~vPjr CPhqJPV 100Ka ßxuJA ßoKvj kshJPjr CPhqJV pMÜrJP\q KhrJA-vJuäJr CkP\uJr FToJ© @gtxJoJK\T xÄVbj KhrJA-vJuäJ TJuYJrJu F§ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPT'r FT xJiJre Vf 8 jPn’r, oñumJr kNmt u§Pjr ßxJjJrmJÄuJ PrˆMPr≤ F IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf ßoJ. xJoZMu yT ßYRiMrLr xnJkKfPfô FmÄ xJiJre xŒJhT vKyhMu AxuJo j\ÀPur kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ KhrJA-vJuäJr yfhKrhs kKrmJPrr ßmTJrPhr xJmu’L TrJr uPãq ksJ~ 100Ka ßxuJA ßoKvj kshJPjr ks˜áKf xnJ IjMKÔf y~Ç xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßfuJS~Jf TPrj cJ. ‰x~h oJÊT @yPohÇ xnJ~ xÄVbPjr KmKnjú TJptâo fMPu iPr mÜJrJ mPuj, xoJP\r IxyJ~ yfhKrhs oJjMPwr @gtxJoJK\T Cjú~Pjr uPãq 2011 xJPu ksKfKÔf KhrJA-vJuäJ TJuYJrJu F¥ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPT Ifq∂ èÀfôkNet hJK~fô kJuj TPr @xPZÇ 2011 xJPu KhrJA-vJuäJr 13Ka ACKj~j S 1Ka PkRrxnJ~ ksJ~ 7uã aJTJr vLfm˘ KmfrPer oJiqPo TJptâo ÊÀ TPr

xÄVbjKaÇ Frkr KhrJA-vJuäJ~ KmÊ≠ kJKj xrmrJPyr \Pjq 12Ka KaCmSP~u ˙Jkj, KhrJAvJuäJr èeL\jPhr x’itjJ kshJj FmÄ 36Ka yfhKrhs kKrmJPrr pMmfLPhr Ve KmmJPyr @P~J\j S @KgtT xyJ~fJ kshJj TPr xMjJo I\tj TrPf xão yP~PZÇ xÄVbPjr hJjvLu, KmPmTmJj xhxqPhr TJZ PgPT F kpt∂ ksJ~ 56Ka ßxuJA PoKvj kshJPjr aJTJ xÄVsy TrJ yP~PZÇ xnJ~ FuJTJr Km•vJuL hJjvLu mqKÜPhr FKVP~ @xJr IjMPrJi \JKjP~ mÜmq rJPUj xÄVbPjr CkPhÓJ ksPlxJr Sor lJÀT, yJ\L KxrJ\ Ko~J, oJSuJjJ PvJ~JAm @yPoh, yJ\L @xuJo

C¨Lj, fJKyr rJ~yJj PYRiMrL kJPmu, ßoJyJÿh yJÀj Ko~J, j\Àu AxuJo, uM“lMr ryoJj, yJ\L @mhMx xJoJh, @KvT Ko~J, cJ. ‰x~h oJxMT @yPoh, KoZmJ ßYRiMrL, oJxMT xhtJr, @»Mu VllJr, @\ou ßyJPxj ßYRiMrL, @KfTMr ryoJj ÀPmu, @mhMx xJ•Jr, yJ\L jJKZr C¨Lj Ko\tJ ksoMUÇ xnJkKfr mÜPmq xÄVbPjr xnJkKf ßoJ. xJoZMu yT PYRiMrL CkK˙f xmJAPT @∂KrT ijqmJh \JjJjÇ yfhKrhs kKrmJrPhr xyJ~fJ TrPf ßxuJA ßoKvj kshJj ksP\Ö mJ˜mJ~Pj xTPur xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßmfJr mJÄuJr xJPg YJ~jJr ßyJmJA KoKc~Jr ofKmKjo~

YJ~Kj\ ßyJmJA KoKc~J V´∆Pkr ßjfíPfô 18 xhPxqr FT Có kh˙ xrTJKr ßmxrTJrL YJ~Kj\ ßaKuKnvj, ßrKcS S Kks≤ KoKc~J FmÄ Kluo F§ kJmKuPTv¿ KoKjKˆsr xojõP~ VKbf Kao u§Pjr ßmfJr mJÄuJr xJPg ofKmKjo~ TPrÇ ofKmKjo~ xnJ~ ßmfJr mJÄuJr kPã IÄvVsye TPrj KxAS jJK\o ßYRiMrL, ßY~JroqJj c. @»Mu @S~Ju, KcPrÖr ßvrS~Jj PYRiMrL, oJPyr @yPoh KjKv, ßksJVsJo ßTJ-IKctPjar ßoJvfJT mJmMuÇ xnJ~ KmsPaPj TKoCKjKa ßrKcS jJjJ KhT, x÷JmjJ S ßksKãf KjP~ jJKfhLWt Vf 7 jPn’r, ßxJomJr KmsTPuAPjr FTKa ßrˆMPr≤ rj&\M-@ÜJr-@lZr kKrwPhr FT xnJ IjMKÔf yP~PZÇ TKoCKjKa ßjfJ oMKÜPpJ≠J @oJj CK¨Pjr xnJkKfPfô S ßVJuJkV† ßyuKkÄ yqJ§Pxr ksKfÔJfJ xhxq, xJPmT nJrksJ¬ xnJkKf S mfotJj TKoKar xy-xnJkKf @PjJ~Jr vJy\JyJPjr kKrYJujJ~ xnJ~ ksiJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj rj&\M-@ÜJr-@lZr kKrwPhr KjmJYtj kKrYJujJ TKoKar xnJkKf S mMimJrLmJ\Jr ACKj~Pjr xJPmT ßY~JroqJj ßoJyJÿh @PjJ~Jr ßyJPxjÇ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj xJ¬JKyT jfMj KhPjr kKrYJuT Fo F oKfj, k´mLe mqKÜfô @uyJ\ô TuJ Ko~J, ßVJuJkV† ßyuKkÄ yqJ§Pxr CkPhÓJ S VrLr FKfo asJPÓr ßY~JroqJj @uyJ\ô PoJyJÿh vJoZMu yT, ßVJuJkV† FcMPTvj asJPÓr ksKfÔJfJ xhxq S xJPmT xnJkKf ßoJ˜lJ Ko~J, ßVsaJr KxPua ßcnukPo≤ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr xJCg AÓ KrK\SPjr xnJkKf AxmJy CK¨j, xJÄmJKhT oMxPuy CK¨j, ßVJuJkV† ßyuKkÄ yqJ§Pxr CkPhÓJ S dJTJhKãe Cjú~j

mÜmq Ck˙Jkj TPrj KxAS jJK\o PYRiMrLÇ Fxo~ hMnJwLr TJP\ xyJ~fJ TPrj YqJÄ KlvJr PyJÇ oNuf YJ~jJr xrTJKr-PmxrTJKr Kks≤, APuÖsKjT, PrKcS, PaKuKnvj FmÄ Kluì KoKc~Jr xojõP~ VKbf Có kh˙ Kao YJ~jJr Pksx F¥ kJmKuPTv¿ KoKjKˆs S ßyJmJA KoKc~J V´∆Pkr ßjfífô KmsPaj xlPr @Pxj Vf x¬JPyr ÊÀPfÇ APfJoPiq fJrJ KmsKav xrTJPrr TJuYJr FmÄ ToqMKjKa KckJatoqJP≤r xJPg xJãJf TPrjÇ PmfJr mJÄuJr xJPg xJãJf S ofKmKjo~ xnJ~ oNuf fJrJ fJPhr KlK\KmKuKa ˆJKc KjP~

xÄ˙Jr xJPmT xnJkKf ßhPuJ~Jr ßyJPxj ßumM, mJKVrWJa KnPu\ asJPÓr xnJkKf ßoJyJÿh oJA\ CK¨j @yoh, ßVJuJkV† FcMPTvj asJPÓr xJPmT PTJwJiqã KvKær @yoh ksoMUÇ FZJzJS CkK˙f KZPuj ßVJuJkV† ßyuKkÄ yqJ§Pxr ksKfÔJfJ xnJkKf xJP~h @yoh xJh, mfotJj TKoKar xy-xnJkKf oJxMh @yoh \MP~u, pMVì xŒJhT TJoJu CK¨j, ksKfÔJfJ xhxq S xyPTJwJiqã \JKTr ßyJPxj, mJWJ ACKj~j ßcnukPo≤ FPxJKxP~vj ACPTr CkPhÓJ @»Mu mJrL jJKZr, KvyJm CK¨j, \Kxo CK¨j, ßuUT yJÿJh @u-yJhL, mJWJ ACKj~j ßcnukPo≤ FPxJKxP~vj ACPTr ßTJwJiqã Fo F lP~\, hMuJu @yoh, ßoJyJÿh xMufJj yJ~hJr, rJ\M Ko~J k´oMUÇ xnJ~ rj&\M-@ÜJr-@lZr kKrwPhr IjqJjq khksJgtLPhr oPiq mÜmq rJPUj xnJkKf khksJgtL S mfotJj TKoKar âLzJ xŒJhT fKo\Mr ryoJj rj\M, xJiJre xŒJhT khksJgtL S mfotJj TKoKar xy-xnJkKf @ÜJr PyJPxj, xy-xnJkKf khksJgtL ßoJ. KhuS~Jr PyJPxj, xy-xnJkKf

@PuJTkJf TPrjÇ Kao KucJr KoKjKˆs Im Pksx F¥ kJmKuPTv¿ KckJatoqJ≤ PmfJr mJÄuJr xJPg ToqMKjKa PrKcS ksKfÔJ, S~JKTtÄ, FmÄ lJK¥Ä AfqJKh KjP~ Km˜r @PuJYjJ TPrjÇ F xo~ ßmfJr mJÄuJ S YJ~Kj\ KoKc~J ßrKcS ßksJVsJo KjP~ ßmvKTZM ks˜Jm C™Jkj FmÄ Cn~ KoKc~J x÷JmqfJ pJYJAP~r k≠Kf FmÄ xŒPTtr Cjú~j KjP~ ofKmKjo~ TPrjÇ YJ~Kj\ KmKnjú KoKc~Jr KmKnjú KcPrÖr míPªr oPiq ßyJmJA ßcAKu KoKc~J V´∆Pkr KcPrÖr Im ßksx xJj ßVJKkÄ, S~JuJo KoCKjKxkqJu mqMPrJ Im TJuYJr ßrKcS, KaKn, Kluì, ßksx F§ kJmKuPTvP¿r ßckMKa YLl A~Ä K\, K\~JÄK\Ä KxKa TJuYJrJu F¥ ߸Jatx KjC\ kJmKuKvÄ mMqPrJr ßckMKa KcPrÖr vj Pc xqMÄ, Kgs \\t ßrKcS F¥ KaKn ߈vj Im A~Jj YqJÄ KxKa ßksKxPc≤ Ku\ \JPmJx, K\ÄPoj PcAKur KcPrÖr Ku K\Äè~Jj, PyJ~JÄèj mscTJˆ F§ ßaKuKnvj ߈vj Fr FKcar-Aj-YLl aÄ K\f, AFxKaKn KxFj Fr KcPrÖr, KoKjKˆs Im kJmKuPTv¿ KckJatoqJP≤ S YqJÄ\JÄ kJmKuKvÄ F¥ KoKc~J ßTJ” KuKoPac Fr ZqJÄ PVJvJÄ xy @PrJ IPjPTAÇ xmPvPw KxAS jJK\o ßYRiMrLr ßjfíPfô ßmfJr mJÄuJr Kao IKfKgPhrPT ijqmJh ùJkPjr kr oiqJ¤PnJP\ @kqJK~f TPrjÇ Fxo~ YJ~Kj\ Kao KucJr ßksx F§ kJmKuPTv¿, ßrKcS Fm ßPaKuKnvj KcPrÖr ßyJmJA ksKnP¿r \JfL~ ˛JrT x’Kuf ßrKkäTJ ßmfJr mJÄuJr KxAS jJK\o ßYRiMrLr yJPf kshJj TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

r†MM-@ÜJr-@lZr kKrwPhr KjmJYtjL xnJ IjMKÔf

khksJgtL S KmKvÓ hJjvLu mqKÜfô orÉo fJrJ Ko~J UJPjr ßZPu \JuJu ßyJPxj UJj, pMVì xŒJhT khksJgtL KoZmJ oJZMo, âLzJ xŒJhT khksJgtL S ksKfÔJfJ xhxq @»Mu mJKZr, ßo’JrvLk ßxPâaJrL

khksJgtL S xJPmT xJÄVbKjT xŒJhT ßoJ. xJPuy @yoh, xhxq khksJgtL ÀPyu @yoh S lUÀu AxuJo ksoMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç


KmPjJhj 22

SURMA m 18 - 24 November 2016

ÈKmP~ oJPj IvJK∂'! KovJ muPuj, ÈfáA @oJr oMPUr V´Jx ßTPz KjPf YJx?' 15 jPn’r - xJoPj kKrYJuT xKoKfr KjmtJYjÇ xKoKfr TJptJu~ KWPr ßmv TP~T\j kKrYJuPTr @jJPVJjJÇ KT∂á ßlîJrèPuJPf uJAa-TqJPorJ-IqJTvPjr ßTJPjJ @S~J\ kJS~J ßVu jJÇ ˆMKcSèPuJPfS \ôuPZ jJ ßTJPjJ mJKfÇ ÊiM 3 j’r ßlîJPrr ßnfraJ mqKfâo oPj yPuJÇ Vf x¬JPyr FT hMkMPr TzAfuJ yP~ FlKcKx WMrPf WMrPf Fxm hívqA ßYJPU kPzÇ 3 j’r ßlîJPrr xJoPj ßpPfA FT\j muPuj, ÈPnfPr ÊKaÄ y~Ç' TJr ÊKaÄ? ßT ßT IKnj~ TrPZj? ∏Fxm k´Pvúr \mJm UMÅ\Pf ßlîJPrr oNu laPTr KhPT yJÅaJ KhAÇ mJAPr ßoWuJ @TJv @r @myJS~J bJ¥J yPuS ÊKaÄ ßxPar ßnfPr dMTPfA ßmJ^J ßVu kKrK˙Kf ÈVro'Ç oNu laT ßbPu ßnfPr dMTPfA TJPj Fu Uu IKnPjfJ KovJ xShJVPrr KY“TJrÇ ÊPj gfof ßUP~ ßgPoA KVP~KZuJo k´J~Ç oNu laPTr IºTJr IÄvaMTM ßkKrP~ xJoPj ßpPfA kJPv hJÅzJPjJ ACKjPar FT\j TJPjr TJPZ KlxKlx TPr \JjJPuj, kuPT kuPT ßfJoJPT YJA ZKmr ÊKaÄ FKaÇ ßlîJPrr ßnfr èhJoWPrr oPfJ ßxaÇ k´go hlJ~ ßhPUA mM^Pf mJKT rAu jJ ßp, FKa UujJ~PTr @˜JjJÇ KovJ xShJVPrr ÉÄTJPr ÊKaÄ ßxa\MPz jLrmfJÇ FTKa ßY~JPr hKz KhP~ mJÅiJ jJ~T mJ√L ßYRiMrLÇ kJPvA mxJ jJK~TJ oJKy~J oJKyÇ TqJPorJ YuPZÇ mJ√LPT ÉÄTJr KhP~A KovJ xShJVr muPuj, ÈSA TmMfPrr mJóJÇ fMA @oJr oMPUr V´Jx ßTPz KjPf YJx? ßfJr xJoPjA FUj @Ko KmP~ Trm mjqJPTÇ' ÈTJa, TJa...SP~u cJjÇ' oKjaPr mPx muPuj ZKmKar kKrYJuT vJyPjS~J\ vJjMÇ ßmv SkPr ßâPj mxJPjJ TqJPorJ~ oJˆJr vaKa FnJPm KjPuj KfKjÇ ffãPe hKzPf mJÅiJ mJ√L yJxPf yJxPf KY“TJr KhPòj, È@oJPT UMPu hJS, UMPu hJS...!' ACKjPar hM\j KVP~ fKzWKz TPr UMuPuj hKzÇ ßxa ßgPT ZJzJ ßkP~ xJ\WPrr KhPT rSjJ yPuj mJ√LÇ kPrr vaKa yPm oJKy S KovJrÇ fJA hMA Kv·LPT F \jq fJzJ KhPuj kKrYJuTÇ k´˜MKf ÊÀ yP~ ßVuÇ FA ZKm S KjKhtÓnJPm FA híPvqr V· \JKjP~ kKrYJuT muPuj, ÈVP· oJKy FT xMkJr oPcuÇ KovJ xShJVr ß\Jr TPr KmP~ TrPf YJj fJÅPTÇ KT∂á kPgr TJÅaJ mJ√LÇ F TJrPe hM\jPT KjP\r @˜JjJ~ fMPu FPjPZj KovJ xShJVrÇ' kKrYJuT \JjJPuj, FTkptJP~ fJÅPhr oPiq oJrKka yPmÇ ßxaJr hívqJ~jS yPm FA ßxPaÇ @r x¬Jy UJPjT TJ\ yPuA ßvw yPm FA ZKmr TJ\Ç KcPx’Prr k´go KhPT ßx¿Pr \oJ ßhS~J yPm ZKmKaÇ \JjM~JKrPf FKa oMKÜ ßhS~Jr kKrT·jJr TgJ \JjJPuj kKrYJuTÇ FA ZKmr @rS IKnj~Kv·LrJ yPuj xJPhT mJóM, @yPoh vrLl, KxmJ vJjM, @rlJj, \JrJ k´oMUÇ

15 jPn’r - oiM ßYJkzJr hMKÁ∂J yS~JA ˝JnJKmTÇ ßoP~r ßp KmP~ v»aJPfA IqJuJK\t! KT∂á m~xS ßfJ To yPuJ jJÇ 35-Fr ßhJrPVJzJ~ hJÅKzP~ @PZj Kk´~JïJ ßYJkzJÇ F KjP~ oJ-PoP~Pf TgJ YJuJYJKu To y~KjÇ fPm Kk´~JïJ xmPvPw Foj mJTqmJe ßoPrPZj, oJ oiM @r ßTJPjJ pMKÜ UMÅP\ kJjKjÇ TqJKr~Jr fMPñ @PZÇ oiM

YJj, ßoP~ Kk´~JïJ FmJr KmP~ TPr KgfM ßyJTÇ KT∂á yKuCPc iLPr iLPr mq˜fJ mJzPf gJTJ Kk´~JïJr pMKÜr TJPZ yJr ßoPjPZj oJÇ oiM mPuPZj, ÈKk´~JïJ @oJPT ßmJ^JPf xão yP~PZ ßp, S FUj ßmv xMPU-vJK∂Pf @PZÇ @Ko KT fJ jÓ TrPf YJA? @Ko mPuKZ, jJ, YJA jJÇ S fUj mPuPZ, ÍPmv, fJyPu @oJPT @oJr oPfJ gJTPf hJSÇ" @KoS fJA F KjP~ @r ßmKv oJgJ WJoJKò jJÇ' KmP~ oJPj KT fJyPu vJK∂ jÓ? KhKuär uJ`M jJ

ÈKk´~JïJ @oJPT ßmJ^JPf xão yP~PZ ßp, S FUj ßmv xMPU-vJK∂Pf @PZÇ @Ko KT fJ jÓ TrPf YJA? ßUP~A Fr ˝Jh ßfJ fJyPu ßmv ßar ßkP~ ßVPZj Kk´~JïJ! ßrKclÇ

56 mZr kr ˝kúkNre

kJÅY mZr kr jJaPT ßrJK\jJ 15 jPn’r - FTxo~ ÀkJKu khtJ~ xrm CkK˙Kf KZu KY©jJK~TJ ßrJK\jJrÇ FUj u¥PjA ˙J~L mJx fJÅrÇ Imvq oJP^oPiq ßhPv @Pxj, IKnj~S TPrjÇ FmJrS fJ-A WauÇ ßmv KTZMKhj iPr ßhPv @PZj FA IKnPj©LÇ FA lJÅPT TKhj @PV KmKmxJm jJPor FTKa jJaPT IKnj~ TPrjÇ jJaqTJr @mhMuäJy @uáoJoMPjr ßuUJ oûjJaT KmKmxJm-Fr IjMPk´reJ~ Fr KY©jJaq TPrPZj KjotJfJ fJKrT oMyÿh yJxJjÇ TKhj @PV dJTJr FTKa KrTvJ VqJPrP\ yPuJ jJaTKar ÊKaÄÇ ßrJK\jJ \JjJPuj, k´J~ kJÅY mZr @PV KjP\r kKrYJujJ~ IKnj~ TPrKZPuj ybJ“ ßhUJ jJPor FTKa jJaPTÇ fJrkr @r jJaPTr \jq TqJPorJr xJoPj hJÅzJjKj KfKjÇ IPjT Khj kr IKnj~ TrJ k´xPñ muPuj, ÈKY©jJaqKa ßkP~ nJPuJ uJVuÇ @r KjotJfJr IjMPrJi ßfJ KZuAÇ FmJrA k´go @Ko Ijq kKrYJuPTr KjPhtvjJ~ jJaPT IKnj~ TruJoÇ' jJaTKa k´xPñ KjotJfJ muPuj, È@Ko mrJmrA FTaM YoT ßrPU jJaT KjotJe TKrÇ ßrJK\jJ @kJ @oJPhr ßhPvr FT\j ˝jJoijq IKnPj©LÇ F TJrPeA fJÅPT KjP~ jJaT KjotJe TruJoÇ' FPf @rS IKnj~ TPrPZj AP∂UJm KhjJr, vyLhMu @uo xJóM, fJxjMnJ KfvJ k´oMUÇ FTKa ßmxrTJKr KaKn YqJPjPu k´YJKrf yPm jJaTKaÇ

\qJKT YqJPjr mJmJ jJKT fJÅPT xm xo~ muPfj, ÈKxPjoJr \jq \LmPj To kMrÛJr ßfJ ßkPu jJÇ KT∂á FTaJ IÛJr kJPm TPm?' ßx xo~ mJmJr FA TgJ ßyPxA CKzP~ KhPfj YqJjÇ @r muPfj, ÈmJmJ, @Ko ßfJ ÊiM TPoKc-IqJTvj ZKmPf TJ\ TKrÇ FA TPr KT @r IÛJr kJS~J pJ~?'

15 jPn’r - \qJKT YqJPjr mJmJ jJKT fJÅPT xm xo~ muPfj, ÈKxPjoJr \jq \LmPj To kMrÛJr ßfJ ßkPu jJÇ KT∂á FTaJ IÛJr kJPm TPm?' ßx xo~ mJmJr FA TgJ ßyPxA CKzP~ KhPfj YqJjÇ @r muPfj, ÈmJmJ, @Ko ßfJ ÊiM TPoKc-IqJTvj ZKmPf TJ\ TKrÇ FA TPr KT @r IÛJr kJS~J pJ~?' KT∂á @\ ßgPT 23 mZr @PV \qJKT FTmJr yKuCc IKnPjfJ KxuPnˆJr ˆqJuPjr mJKzPf KVP~KZPujÇ fJPT xJ\JPjJ ˆqJuPjr rKT ZKmr \jq ß\fJ ßxrJ YuKóP©r IÛJrKa IPjTãe ßjPzPYPzS jJKT ßhPUKZPuj KfKjÇ fUj ßgPTA oPj oPj k´KfùJ TPr ßlPuj, Foj FTKa IÛJr kMrÛJr fJÅr YJA-A YJAÇ ImPvPw FA xÿJj\jT IÛJr oNKftKa fJÅr yJPf FuÇ IKnj~\LmPjr 56 mZr kJr TPr ˝Pkúr ßxA IÛJr ßkPuj KfKjÇ kMrÛJr kJS~Jr kr aMAaJPr KfKj ßuPUj, È@Ko nLwe xÿJKjf S @jKªf ßmJi TrKZÇ @jPª nJwJ yJKrP~ ßlPuKZÇ' Vf 12 jPn’r pMÜrJPÓsr ux IqJP†PuPx IÓo mJKwtT Vnjtrx kMrÛJr IjMKÔf y~Ç FUJPj KmPvw xÿJjxNYT IÛJr uJn TPrj 62 mZr m~xL FA IqJTvj IKnPjfJÇ IKnj~Kv·L ao yqJÄTx, KoPvu A~Ä S Kâx aJTJr fJÅr yJPf kMrÛJr fMPu ßhjÇ hMA vfJKiT ZKmPf IKnj~ TrJ FA IKnPjfJ IÛJr V´ye TrJr kr mPuj, ÈFT\j YLjJ KyPxPm @Ko VKmtfÇ ijqmJh yKuCc, Ff mZr iPr @oJPT Ff KTZM ßvUJPjJr \jqÇ @oJPT \jKk´~ mJjJPjJr ßkZPjS yKuCPcr TíKffôÇ FUJPj @xPf ßkPr @Ko xÿJKjf ßmJi TrKZÇ' KkKa@AÇ


xJoK~TL AxMq 2005ÇÇ 18 - 24 jPn’r 2016

FTv' mZPrr IKnpJ©J 1916 ßgPT 2016

KmPvw xŒJhTL~:

mJÄuJ xÄmJhkP©r FTv mZPrr IyïJr FTv mZPrr AKfyJx TJPur ßYRTJPb oMyf N ot J©Ç FA FTv mZr IKfâo TrPf KVP~ oJjMwPT IPjT rÜkJf k´fqã TrPf yP~PZÇ IJ\PTr xoP~ hÅJKzP~ 1916 xJPur ßk´ãJka ßToj KZu ∏ fJ nJmPu mÉ WajJA IJoJPhr KvyKrf TPrÇ FA FTv mZPr oJjMw hM-hMKa Kmvõp≠ M IKfâo TPrPZÇ kOKgmLr oJjKY© TPfJnJPm ßnPXPZ-VPzPZÇ mJXJKuPT ßTJPjJKhj mOKav mJXJKu yPf yPm, Foj ßTJPjJ iJreJA ‰fKr y~Kj FTvmZr kNPmtÇ mJÄuJ xÄmJhkP©r FA KhjKaPT IJorJ ˛rPe rJUPf YJAÇ Fr TJptTJKrfJ ßpnJPmA VPz CbáT, fmM FTKa pJ©J Êr∆ yP~KZu 1916 xJPuÇ pKhS F KjP~ IPjT IJPuJYjJr hJmL rJPUÇ IPjPTA 1831-1870 xJPur oPiq ßpxm mJXJKur mOPaPj IJVoj WPaKZu fJPhr khYJreJ~ ßTJPjJ mJÄuJ TJV\ ßmr yP~KZu KTjJ ¸Ó muPf jJ kJrPuS KTÄmJ ßTJPjJ cTáoP≤ jJ gJTPuS KmKnjú\Pjr ßuUqnJPwq È˝rJ\'-Fr TgJ CPb FPxPZ mJr mJrÇ ˝rJ\ TJV\Ka ßTJuTJfJ ßgPT jJKT mOPaj ßgPT ZJkJ yPfJ fJ ¸Ó j~Ç KmKkj Yªs kJPur yJPf 1909 xJPu ˝rJ\ k´TJv kJ~Ç KT∂á ßTC KuPUjKj fJ ßTJgJ ßgPT k´go k´TJKvf yP~KZuÇ ˝PhvnJmjJ, ˝Phv IJPªJuPj ßp xm IV´xroJj mJXJKu FKVP~ FPxKZPuj ˝rJ\ oNuf fJPhr yJPfA kMÓ yP~KZuÇ FUj fPgqr oJiqPo pKh k´oJe TrJ pJ~ ˝rJ\ KZu k´go kNeJt ñ mJÄuJ TJV\ fJyPu mJAPuñM~qJu TJV\ xfq mJeLPT k´go k´TJvjJ KyPxPm IJr CPuäU TrJ pJPm jJÇ FA xo~-ùJj KjP~ ^VzJ TrJr Kmw~ j~, oNuf” Êr∆aJ ßTJP™PT fJ IjMxºJj S Fr IJPuJPT FTKa \JKfr ßmPz CbJ, k´mJx \LmPj fJr ImhJj ∏ FTA xPñ fJr xÄV´JoaJ TLnJPm KuKkm≠ yP~PZ fJ \JjJÇ KoKc~J \VPf KjP\Phr FA ˝rm CkK˙Kf FTKa IjMPk´reJS mPaÇ mJXJKu TLnJPm TJPur ˝Jãr myj TrPZ ∏ Fr ßnfr fJ KjKyf rP~PZÇ KÆfL~ KmvõpPM ≠r hJoJoJ~ mOKavrJ KjP\Phr k´P~J\Pj KmKnjú nJwJ~ xÄmJh kKrPmvj TrPfJÇ FA k´P~J\j ßpojA gJTáT, Fr ßnfr mJXJKur xo~aJ KuKkm≠ yP~PZÇ IJorJ ßxaJPTA \JjJj KhPf mJÄuJ xÄmJhkP©r 100 mZrPT ˛rPe KjP~KZÇ IJoJPhr FA xLKof kKrxPr yPuS xMroJr xTu kJbTPT FTv mZr kNKftPf xyxs IKnjªjÇ

FT ÇÇ 1831 xJPu 8A FKk´u rJ\J rJoPoJyj rJ~ rJ\QjKfT TJrPe KmsPaj FPxKZPujÇ Frkr 1842-Fr \MPjr 10 fJKrPU FPxKZPuj ÆJrTJjJg bJTár FmÄ 1870 xJPu hMA mJXJuL TKm fÀ h• @r IÀ h• k´go oKyuJ ZJ©L KyxJPm @PxjÇ @»Mr rKxh k´go mJXJuL, KpKj KmsPaPj mqPYur Im KxKnu u' kJx TPrKZPujÇ 27Pv ßlms∆~JKr 1909 xJPu oJKxT ˝rJ\ k´TJv TrPuj KmKkj Yªs kJuÇ 1916-r kPyuJ jPn’r mJÄuJ-AÄPrK\ kJKãT xfq mJeL k´TJKvf y~ AuJPˆsPac CATKu Im u§j fgJ KouPlJrc ßuj ßk´x, u§j ßgPTÇ k´go mJÄuJ xJ¬JKyT \V“ mJftJ k´TJv TPr S~JKTÄ, xJPr ßgPT S~JKTÄ oMxKuo Kovj F§ KuaJPrKr asJˆ 18A IPÖJmr 1940 xJPuÇ iPr KjPf kJKr, mJA-KuÄè~Ju xfq mJeL k´go mJÄuJ kK©TJ KmsPaj ßgPT k´TJKvf yP~PZ FmÄ mJÄuJ k´TJvjJr AKfyJPx vfmwt kNre TPrPZÇ k´go xJ¬JKyT \Vf mJftJ KyxJm oPf kÅYJ•r mZr ZJKzP~PZÇ FUJPj k´KeiJjPpJVq ßp, xfq mJeL jJPor mJA-Kuè~Ju kJKãT KZu k´go pM≠ TJuLj k´YJreJoNuT KmsKav xrTJPrr xKY© kK©TJÇ ßpUJPj pM≠ xŒKTtf Umr k´YJr oMUq KZuÇ mPu rJUJ nJPuJ, FTA xoP~ Èxfq mJeL', È\Kñ @Umr' AfqJKh ZKm x’Kuf pM≠ xŒKTtf k´YJreJoNuT xÄmJhk© kJKxt, @rKm, fáKTt, KYjJ, \JkJKj, oJu~ FmÄ Àv nJwJ~ k´TJKvf yPfJ KmsPaPjr fgq oπJeJuP~r kNmt KmnJVL~ hlfPrr kKrYJujJ~Ç pJ KmKu TrJ yPfJ nJrf, oiqk´JYq, C•r @KlTJ, kNmt FKv~J \MPz gJTJ nJrfL~ FmÄ nJrfL~ ßxjJ mJKyjLr oPiqÇ ßx IPgt xJ¬JKyT \Vf mJftJ KmsPaPj mJÄuJ kK©TJ k´TJvjJr AKfyJPx k´go kK©TJÇ @mJr F TgJ KbT, ßp FKaS KZu FT irPjr iot @iJKrf k´TJvjJÇ KUsˆJj KovjJKrPhr k´Kfkã k´TJvjJ muJ YPuÇ @orJ AKfyJx WJÅaPmJ jJÇ KmsPaPj mJÄuJ IãPr ZJkJ oqJVJK\j mJ kK©TJr k´go k´TJv, xfq mJeL, vf mZr kNet TPrPZ FmÄ @orJ @\ fJr kJh k´hLPk hJÅKzP~ @oJPhr @\PTr Im˙JjPT kptJPuJYjJ TrPf YJAÇ k´mJPx mJXJuL oJjMPwr @Voj 18 vfPTr @PV y~PfJ yP~KZuÇ KT∂á AKfyJPxr @PuJPT Aˆ AjKc~J ßTJŒJKjr @oPu TuTJfJPTKªsT mJÄuJ nJwJ FmÄ xÄÛíKfr jm \JVre mJ ßrPjxJÅ WaJr xMPpJV KjP~KZPuj mJÄuJr KmKnjú oKjwL KmsPaPj FPxÇ fJr xJPg ßpJV yP~KZu nJrf fgJ ßmñu ßgPT hLWt mZr kPr ßlrf @xJ ßTJŒJKjr

xM \J oJ y oM h

xfq mJeLr kJh-k´hLPk hJÅKzP~ xJÄmJh kKrPmvjJr ßãP© KT ‰jmqtKÜTfJ mJ m˜MKjÔfJ m\J~ rJUPf kJrPZ KmsPaPjr mJÄuJ xÄmJh oJiqo? pKhS @iMKjT xJÄmJKhTfJ~ FA iJrjJPT xÄTLet oPj TrJ y~Ç KmÄv vfPTr k´UqJf @PoKrTJj xJÄmJKhT S~JflJr KukoqJj xÄmJh kKrPmvjJ~ m˜MKjÔfJPT mOy•r ßk´ãJkPa ßhUPf mPuPZjÇ fJÅr oPf, xÄTLetfJ xJÄmJKhTfJr xÄTaPT k´Ta TPrÇ fJÅr KmvõJx, FUjTJr xJÄmJKhTrJ Iux, pJrJ WajJPT VnLrnJPm ßmJ^J, KjrPkã KmPväwe FmÄ luJlu KjitJrPe IãoÇ ßpjPfjnJPm kKrPmvj TPrA fJrJ TJ\ ßvw TrPf YJ~Ç xJPym xMPmJrJ FmÄ fJÅPhr KkZá KkZá nJrfL~rJ (k´iJjf” mJXJuL), pJrJ u¥Pjr ßoKrKumj S ßo'Pl~JPr Kuau ßmñu FuJTJ VPz fáPuKZPuj ßxA pMPVÇ pJr lPu 1885 xJPu mJXJuL uJu ßoJyj ßWJw KumJPru kJKatr k´JgtL yP~ KmsPaPjr kJutJPo≤ KjmtJYPj k´KfÆKªôfJ TPrKZPujÇ pKhS 1895-F hJhJnJA jCrK\ k´go nJrfL~ yJCx Im ToP¿ xJÄxh yjÇ 1909 k´TJKvf yP~KZu oJKxT ˝rJ\ KmKkj Yªs kJPur yJf iPrÇ 1921 xJPu r\jL kJo h• xŒJhjJ TPrPZj ßumJr oJjguLÇ mJXJuL \JfL~fJmJPhr jm \JVre kûJPvr hvPT KmsPajmJxL mJXJuLPT CÆM≠ TrPuJ 1954'r ßlms∆~JKrPf ßhPvr cJT k´TJv TrJr oiq KhP~Ç Fr kPr mJÄuJ k´TJvjJ k´KfPpJKVfJ TPr ßmPzPZ FmÄ @\S mJzPZ \qJKoKfT yJPrÇ k´pMKÜr mqmyJPr @\ xmJr xJPg kJuäJ KhP~ TPumPr @KñPT ßTJj IÄPv To j~ KmsPaPj mJÄuJ xÄmJPhr \VfÇ IgY xJŒ´KfT AKfyJPx FUjS \J\ôuqoJj yP~ @PZ \jof-xMroJr yJPf ßuUJ KT’J oMKjr aJAk rJAaJPr TrJ kK©TJèKur xÄrKãf lJAPur ZKmÇ

hMA ÇÇ ˝JnJKmTnJPm xÄmJh oJiqPor KmKnjú WJfk´KfWJf xJoPu xJoPj FKVP~ YPuPZ k´mJxmJxL mJXJuLr xÄmJh KkkJxJr YJKyhJÇ KT∂á YJKyhJr xJPg ßpJVJj TfaJ xJo†xq rJUPZ, ßxKaA @\PTr k´iJj k´vúÇ xJÄmJh kKrPmvjJr ßãP© KT ‰jmqtKÜTfJ mJ m˜MKjÔfJ m\J~ rJUPf kJrPZ KmsPaPjr mJÄuJ xÄmJh oJiqo? pKhS @iMKjT xJÄmJKhTfJ~ FA iJreJPT xÄTLet oPj TrJ y~Ç KmÄv vfPTr k´UqJf @PoKrTJj xJÄmJKhT S~JJr KukoqJj xÄmJh kKrPmvjJ~ m˜MKjÔfJPT mOy•r ßk´ãJkPa ßhUPf mPuPZjÇ fJÅr oPf, xÄTLetfJ xJÄmJKhTfJr xÄTaPT k´Ta TPrÇ fJÅr KmvõJx, FUjTJr xJÄmJKhTrJ Iux, pJrJ WajJPT VnLrnJPm ßmJ^J, KjrPkã KmPväwe FmÄ luJlu KjitJrPe IãoÇ ßpjPfjnJPm kKrPmvj TPrA fJrJ TJ\ ßvw TrPf YJ~Ç KmsPaPjr k©-kK©TJ, Foj KT ßaKuKnvj kpt∂ CkPrJÜ Kj~Po kKrPmKvf xÄmJPh KjntrvLuÇ k´gof” @KgtT mqJkJraJ k´iJj TJre mPuA 26 kOÔJ~


mJÄuJ xÄmJhkP©r

100

18 - 24 November 2016

24-25 SURMA

mZr

1916 - 2016

KmPuPfr mJÄuJ xÄmJhk© S k´cJÖ KclJPrK¿P~vj

xfq mJeL 1916

KmsPaPj mJÄuJ xÄmJhk© k´TJvjJr 100 mZr kNKft CkuPã FA @PuJYjJPT oNuf” xÄmJhk©PTKªsT rJUJr ßYÓJ TrmÇ KmPuPf mJÄuJPhvL AKoV´qJ≤Phr @Voj mOK≠r xJPg xJPg mJÄuJ nJwJ~ xÄmJhk© k´TJPvr FTKa x÷JmjJo~ mJ\Jr xOKÓ yPf ÊÀ TPrÇ ßxA xMPpJVKa KjP~KZu xJ¬JKyT \jofÇ mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ @PªJuPjr kPã k´mJPx \jof VbjPT kÅMK\ TPr 1969 xJPu @®k´TJv TPr xJ¬JKyT \jofÇ mJÄuJPhv ˝JiLj yS~Jr kr 70

Fr hvPTA k´mJxL KxPuamJxLPT mJzKf èÀfô KhP~ jfáj FTKa mJ\Jr UÅMP\ kJ~ xJ¬JKyT xMroJÇ xÄmJhk©Æ~ 1980 ßgPT ÊÀ TPr I∂f” hMA hvT ßoJaJoMKa nJPuJ mqmxJ TPrÇ Fr TJre KZu FTPYKa~J mJ\Jr, kJbTPhr \jq KmT· xÄmJh C“Pxr InJm FmÄ xrTJrL S ßmxrTJrL UJPfr KmùJkj ßgPT rJ\˝ @P~r xMPpJVÇ fPm k´TJvjJ KvP· mqmÂf k´pMKÜr hs∆f @iMKjTJ~j, mJÄuJ nJwJr ßaKuKnvj S ßrKcSr @Voj FmÄ xPmtJkKr A≤JrPjPar TJrPe mJ\Jr yJrJPjJr ^ÅMKTPf kPz pJ~ KmsPaPjr mJÄuJ nJwJr xÄmJhk©èPuJÇ k´KfKÔf S kMrPjJ mJÄuJ xÄmJhk©èPuJr KmKâ TPo pJ~ hs∆f yJPrÇ yJPf yJPf ˛JatPlJj YPu @xJr kr kJbT yJKrP~ FUj rLKfoPfJ kPg mxPf ÊÀ TPrPZ mJÄuJ xÄmJhk©èPuJÇ A≤JrPja xÄPpJV Km˜íf yS~Jr kr FUj ßp ßTJPjJ xÄmJh mJ fgq @PVr ßYP~ hs∆f VKfPf kYjvLu yP~ kPzPZÇ KmPuPfr mJÄuJ nJwJnJwL kJbTrJS FUj @r ßxPT¥yqJ¥ fgq YJ~ jJÇ IgY, mJÄuJ xÄmJhk©èPuJr IKiTJÄv kJfJ\MPz FUjS k´JiJjq kJ~ mJÄuJPhPvr xÄmJh, @∂\tJKfT xÄmJh S xÄmJh KmPväweiotL ßuUJÇ mJÄuJ xÄmJhk©èPuJr mJ\Jr yJrJPjJr WajJ ybJ“ TPr ÊÀ y~Kj, kptJ~âPo yP~PZÇ ßp ßTJPjJ keq mJ\Jr yJrJPf ÊÀ TrPu xJiJref” Èk´cJÖ KclJPrK¿P~vj' Fr CPhqJV KjP~ ßxKaPT mÅJYJPjJr ßYÓJ TrJ y~Ç mJ\Jr yJrJPf ÊÀ TrPuS kMrPjJ xÄmJhk©èPuJr kKrYJuTrJ ßxèPuJPT ßTmu ÈTqJv TJS' KyxJPmA mqmyJr TPrPZj, k´cJÖ KclJPrK¿P~vPjr pgJpg S TJptTr CPhqJV V´ye TPrjKjÇ mJÄuJ xÄmJhkP©r k´cJÖ KclJPrK¿P~vj xOKÓ TrJ FUjS x÷mÇ F\jq k´gPoA xÄmJhk©èPuJ ßgPT TKoP~ ßluPf yPm ßxPT¥yqJ¥ AjlrPovjÇ krKjntrvLu xJÄmJKhTfJ ßgPT ßmr yP~ FPx Kj\˝ S ßoRKuT xJÄmJKhTfJr xNYjJ TrPf yPmÇ KmsKavmJÄuJPhvLPhr uJAlˆJAu, KrPuvjvLk S IgtQjKfT KhTèPuJ fáPu iPr k´JxKñT xJÄmJKhTfJr YYtJ yPu yJrJPjJ kJbTPT @mJrS TJPZ ßnzJPjJ x÷m yPf kJPrÇ @r FKa I\tj TrPf yPu @KgtT S ImTJbJPoJVf KmKjP~JV yPf yPm FmÄ xJÄmJKhTfJ~ ßoiJmLPhr \J~VJ TPr KhPf yPmÇ mJÄuJ xÄmJhk© kJb TrPf xão ßuJPTr xÄUqJ KmPuPf

ovJu 1969

KmsPaPj mJÄuJ nJwJ~ xJÄmJKhTfJr xNYjJ vfmZr kNet TrJr krS FUj kpt∂ FA ßkvJKa ßTj o\mMf KnK•r Ckr hÅJzJPf kJPrKj ∏ FA k´Pvúr pgJpg C•r KhPf kJrPmj ßTmu xÄmJhoJiqoèPuJPT kKrYJujJr xJPg \Kzf mqKÜmVt FmÄ pJrJ kKrYJuTPhr TJZJTJKZ ßgPT kKrYJujJ~ xyJ~fJ TPrPZj fÅJrJÇ KT∂á kKrfJPkr Kmw~ yPuJ FA ßp CÜ mqKÜmVt Vf FTv' mZrPT ßVRrPmr ßYJPU ßhUPf pPfJaJ Inq˜, KbT fPfJaJA Ijnq˜ IjK\tf KmwP~ ßUJuJPouJ TgJ muPfÇ fJrkrS uãqyLjnJPm TòkVKfPf yPuS KmsPaPj mJÄuJ nJwJ~ xJÄmJKhTfJ YuPZÇ FTv' mZPrr FTKa oJAuPˆJj IKfâo TrPuS KmPuPf mJÄuJ nJwJ~ Kj~KofnJPm xJÄmJKhTfJ ÊÀ yP~PZ oNuf: mJÄuJPhPvr oMKÜ xÄV´JPor k´JÑJPuÇ xJ¬JKyT \joPfr kr k´KfKÔf y~ xJ¬JKyT xMroJÇ Frkr IPjT xÄmJhk© k´TJKvf yP~PZ, mº yP~PZ IPjT FmÄ jfáj VeoJiqo KyvJPm pMÜ yP~PZ mJÄuJ nJwJr ßaKuKnvj S ßrKcSÇ ßaKuKnvj S ßrKcSèPuJPfS xJÄmJKhTfJ YYtJr vJUJ UMPu rJUJ yP~PZÇ KT∂á FpJmf mJÄuJ nJwJ~ xJÄmJKhTfJ TrJr ßaTxA kKrT·jJ KjP~ TJ\ y~Kj, yPò mPuS hOvqoJj y~jJÇ lPu FTv' mZPrr FTKa oqJrJgj ßvw TrJr TíKffô I\tj TrPuS ßVRrPmJöu yPf kJPrKj KmPuPf mJÄuJ xJÄmJKhTfJÇ KmPuPf mJÄuJ xJÄmJKhTfJPT FTKa vÜ KnK•r Ckr hÅJz TrJPjJr \jq IfLPf ßp kKrT·jJ FmÄ @KgtT S ImTJbJPoJVf KmKjP~JV k´P~J\j KZu fJ y~Kj, mftoJPjS fJ hOvqoJj y~jJÇ Fr lPu ÊÀ ßgPTA xmKTZá YuPZ FcyT KnK•PfÇ FA iJrJmJKyTfJ~A x÷mf: xJÄmJKhTfJ ßkvJ S xÄmJhk© k´TJvjJ mqmxJ~ @xjú ^ÅMKT KjitJre FmÄ ßxA ^ÅMKT ßoJTJPmuJ~ TreL~ KjitJre xy nKmwqf TotkKrT·jJ V´ye TrPf mqgt yP~PZj FA UJPfr CPhqJÜJrJÇ

FUjS âomitoJjÇ A≤JrPjPar mqkT mqmyJPrr TJrPe TJVP\ k´TJKvf xÄmJhkP©r YJKyhJ xJŒ´KfT mZrèPuJPf TPo ßVPuS fJ @mJrS CPJ ßx&sJPf mAPf ÊÀ TPrPZÇ KmùJkjhJfJrJS KTZáKhj oMU KlKrP~ rJUJr kr KlPr @xPZj Kk´≤ KoKc~J~ KmùJkj k´TJPvr KhPTÇ 2015 xJPur \Mj oJPxr fáujJ~ YuKf mZPrr FTA xoP~ hqJ aJAox Fr TJVP\ k´TJKvf xÄmJhk© KmKâ yP~PZ 15 vfJÄv ßmvLÇ Vf ßo oJPxr ßYP~ \Mj oJPx 3.6 vfJÄv ßmvL ßkkJr KmKâ TPrPZ VJKct~JjÇ FTA xoP~ lJAjqJK¿~Ju aJAox fJPhr ßkkJr KmKâ mJKzP~PZ 0.49 vfJÄvÇ oNuiJrJr xÄmJhk©èPuJr TJVP\ k´TJKvf xÄUqJ KmKâr C±tVKfr k´nJm mJÄuJ xÄmJhkP© kzPm∏Foj iJreJA ˝JnJKmTÇ KmsPaPj FgKjT \jPVJÔL mJzPZ, mJzPZ fJPhr â~ãofJSÇ xMfrJÄ mJÄuJ xÄmJhkP©r mJ\Jr FUjS @PZ, gJTPm @PrJ IPjT mZrÇ IKiT xÄUqT kJbPTr TJPZ ßkÅRZJPf kJrPu ˝JnJKmTnJPmA xrTJrL S ßmxrTJrL KmùJkPjr oJiqPo xÄmJhkP©r rJ\˝ I\tj TrJS x÷mÇ

reJXVe 1971

@ »M u yJ A x j& \M

mJÄuJ xÄmJhk© kJb TrPf xão ßuJPTr xÄUqJ KmPuPf FUjS âomitoJjÇ A≤JrPjPar mqJkT mqmyJPrr TJrPe TJVP\ k´TJKvf xÄmJhkP©r YJKyhJ xJŒ´KfT mZrèPuJPf TPo ßVPuS fJ @mJrS CPJ ßxsJPf mAPf ÊÀ TPrPZÇ KmùJkjhJfJrJS KTZáKhj oMU KlKrP~ rJUJr kr KlPr @xPZj Kk´≤ KoKc~J~ KmùJkj k´TJPvr KhPTÇ 2015 xJPur \Mj oJPxr fáujJ~ YuKf mZPrr FTA xoP~ hqJ aJAox Fr TJVP\ k´TJKvf xÄmJhk© KmKâ yP~PZ 15 vfJÄv ßmvLÇ Vf ßo oJPxr ßYP~ \Mj oJPx 3.6 vfJÄv ßmvL ßkkJr KmKâ TPrPZ VJKct~JjÇ FTA xoP~ lJAjqJK¿~Ju aJAox fJPhr ßkkJr KmKâ mJKzP~PZ 0.49 vfJÄvÇ oNuiJrJr xÄmJhk©èPuJr TJVP\ k´TJKvf xÄUqJ KmKâr C±tVKfr k´nJm mJÄuJ xÄmJhkP© kzPm ∏ Foj iJreJA ˝JnJKmTÇ

xMroJr xJPg FTJ∂ xJãJ“TJPr lJr∆T IJyPoh

KmuJPf mJXJKur AKfyJx KuUPf yPu xÄmJhkP©r fUjS KmT· KZu jJ, FUPjJ ßjA

lJr∆T IJyPohÇ mJXJKu TKoCKjKaPf FT\j VPmwT lJr∆T IJyPoh jJPo FUj IKiT kKrKYfÇ KmPuPf mJXJKu \jPVJÔL TL TPrPZj, TL TrPZj mJ nKmwqPf TL TrPmj ∏ Fxm Kmw~A fJr ßuUJPuKUr oNu Kmw~Ç F kpt∂ ßp T'Ka V´∫ KfKj KuPUPZj fJr xm T'KaA IjMxºJjoNuTÇ ßp TJCPT KmPuPf mJXJKur khYJreJoNuT V´K∫f fgq-CkJgq UMÅ\Pf yPu FT\j lJr∆T IJyPoPhr ÆJr˙ yPf yPmÇ 2002 xJPu fÅJr fgqmÉu V´∫ ÈKmuJPf mJÄuJ xÄÄmJhk© S xJÄmJKhTfJ'Ç Fr KkZPj mÉKhj KfKj TJ\ TPrPZjÇ FaJ ßTJPjJ ˛OKfTgJ j~ ßp, oj ßgPT IJPmV ßdPu KTZá KuPU ßluuJoÇ Fr \jq fJPT IPjT kKrv´o TrPf yP~PZÇ FA k´mJxL \LmPj mJXJKur TJotTJ§PT mJXJKur ßTC IJTtJAn TPr rJPUjKjÇ mOKav fgqJVJr ßgPT fJ xÄV´y TPrA FT\j lJr∆T IJyPohPT xTPur xJoPj CjìMÜ TrPf yP~PZÇ fÅJr krmftL V´∫èPuJr KhPT ßYJU rJUPu ßhUJ pJ~ ßxxmS FTA iJrJr fgqxoKÓÇ xo~xJoK~T WajJ ßgPT KjP~ IfLPfr IPjT CkJgq KfKj fáPu iPrPZjÇ oMKÜpMP≠r ˛OKf (2007), KmPuPf mJÄuJr rJ\jLKf (2012), ßVJuJkVP†r AKfyJx (2015), KmuJPf mJÄuJ xJKyfq S xÄÛíKfYYtJ (2016)Ç fJZJzJ AÄPrK\Pf ßmr yP~PZ fJr V´∫∏ Bengali Journal and Jounalism in Britain (2000), Bengal Plitics in Britain Logic, Dynamics and Disharmony (2010). Fxm fJrA V´P∫r AÄPrK\ IjMmJh pJ mOPaPjr oNuiJrJr k´TJvjJ ßgPT ßmr yP~PZÇ F Kmw~èPuJr ßTJPjJaJA VPmweJr mJAPrr Kmw~ j~Ç lJr∆T IJyPoh oPj TPrj, xoP~r fJKVPhA xÄmJhoJiqPor k´P~J\Kj~fJ ßhUJ ßh~Ç k´P~J\jA fJPT KaKTP~ rJPUÇ CPuäUq, lJr∆T IJyPoPhr \jì 1964 xJPur 22Pv \JjM~JKr KxPua ß\uJr ßVJuJkV† gJjJr ßVJ~JxkMr V´JPoÇ fÅJr k´go \LmPj xJKyfq \VPfr VJj-TKmfJ Kmw~ gJTPuS kKref mP~Px KfKj VPmweJoNuT KmwP~ KjP\PT KjPmKhf TPrjÇ F oJKar mJCu fJr k´go KhPTr FTKa VLKfTJmq (1994)Ç lJr∆T IJyPoPhr jfáj V´∫ ÈxJ¬JKyT \jof: oMKÜpMP≠r Ijjq hKuu' (2016)Ç KmPuPf mJÄuJxÄmJhkP©r FTv mZr kNet yP~PZ F mZPrr 1 jPn’PrÇ 1916 ßgPT 2016 xJu ∏ FA hLWt kg kKrâoJ~ mJÄuJ xÄmJhk©-Kmw~T KTZá ofJof xJãJ“TJPrr oJiqPo lJr∆T IJyPoh m~Jj TPrPZjÇ xMroJr kJbTPhr \jq fJ k©˙ TrJ yPuJÇ

k´P~J\Pjr fJKVPh IgtJ“ hJKm-hJS~J @hJP~r hJmLPT ßmVmJj TrPf mJXJKuPhr KjP\PhrPTA KjP\Phr oMUk© ßmr TrPf yP~KZuÇ FmÄ fJS k´TJKvf yP~KZu KmuJPfr k´go kJrkJxKm oxK\h SKTÄP~r ÈvJy Ky\Jj oxK\h' ßgPTÇ FKar k´TJvT KZPuj oxK\Phr AoJo @»Mu oK\h FoF FmÄ xŒJhT KZPuj KmKmKx'r xÄmJh ßuUT xMvLu hJvè¬ KmFÇ kK©TJKa KmsKav xrTJrPT jJjJnJPm YJPkr oPiq ßrPUKZuÇ oMxuoJjPhr UMKv rJUPf fUj mOPaPjr rJeLPTS SKTÄ oxK\h xlr TrPf yP~KZuÇ FojTL 1940 xJPu pM≠TJuLj oKπxnJr FT ‰mbPT k´iJjoπL CAjˆj YJKYtu u§Pj FTKa oxK\h S AxuJKo TíKÓ ßTªs k´KfÔJr \jq 30,000 kJCP§r FTKa fyKmPur IjMPoJhj TrPf mJiq yjÇ F fyKmPur 60 nJV Igt KhP~, u§Pjr KrP\≤ kJTt oxK\Phr \jq FTU§ nëKo ßTjJ y~ FmÄ mJTL Igt FmÄ @PVr oÛ lJP§r fyKmu KhP~ 446-448 ToJKvt~Ju ßrJPc Aˆ u§j oxK\h YJuM TrJ y~Ç FA ChJyreèPuJ ÆJrJ @Ko mM^JPf YJKò, k´P~J\Pjr fJKVPhA xÄmJhkP©r \jì yP~PZ FmÄ FA xÄmJhkP©r oJiqPoA @oJrJ xJoJK\T S ioLt~nJPm KjP\r IKiTJr k´KfÔJ TrPf xão yP~KZÇ xÄmJhk© ÊiM oJjMPwr \JVKfT IKiTJPrr TgJ mPuA TJ\ ßvw TPrKj, fJr ioLt~ IKiTJPrr \jqS TJ\ TPrPZÇ ßxUJPj KyªM-oMxKuo nJA nJA yP~ TJ\ TPrPZjÇ IgtJ“ xmJr CkPr oJjMw xfq fJr CkPr jJA ∏ FA KgSKrKa TJ\ TPrPZÇ ßx\jq Aˆ u§j oxK\Phr AoJo yJK\ fxKuo @uLPT @orJ ßhKU FT\j KyªM yJxkJfJPu gJTPu ZáPa KVP~ fJr Umr KjPf, fJPT ßxmJ KhPfÇ TqJPrJuJA IqJcJPo&xr ÈßxPnj Kx\ IqJ§ gJKatj KrnJxt' V´∫KaPf F fgqèPuJ @PZÇ IgY mftoJPj fJ T·jJS TrJ pJ~ jJÇ FnJPm FTKa IxJŒshJK~T Im˙Jj ßgPTA KmuJPfr mJÄuJ xÄmJhk© KmTKvf yP~PZ FmÄ FUPjJ ßx GKfyq iJre TPr YPuPZÇ

xJãJ“TJr V´yPe: IJyoh oP~\ k´vú: @kjJr k´go V´∫ ÈKmuJPf mJÄuJ xÄmJhk© S xJÄmJKhTfJ' KjP~Ç @kjJr TJP\r oJiqPo mJÄuJ xÄmJhkP©r hLWtpJ©J xÿPº ImVf yj xmJAÇ TÓTr FA k´mJx\LmPj KoKc~Jr k´Kf mJXJKur FPfJ ^ÅáT ßTj? C•r: TÓTr k´mJx\LmPj KoKc~Jr k´Kf mJXJKur FPfJ ^áÅT gJTJr TJreaJA yPò ∏ F TJV\èPuJr oPiq cám KhP~ oJjMw KTZá xoP~r \jq yPuS IPjqr xMU-hM”U-yJKx-TJjúJ-@jªPmhjJr xPñ KjP\PT nJVJnJKV TPr KjP\r hM”U-TÓPT uJVm TPrÇ KoKc~JPfJ C•rJiMKjT oJjMPwr oPjr ßUJrJT, Imxr xoP~r xñLÇ WMo ßgPT SPb FTTJk Vro YJ-Fr xPñ KmKÛa jJ yPuS IPjPTr YPu KT∂á kK©TJ mJ ßaKuKnvj jJ yPu YPu jJÇ KoKc~Jr oJiqPo oJjMw fJr xLoJm≠ \LmPj IxLoPT iJre TrPf YJ~, kKrv´Por TîJK∂ uJVm TrPf YJ~, jfáj KY∂JPYfjJ~ KjP\PT CÆM≠ TrPf YJ~Ç k´vú: Vf FTv' mZPr mJÄuJ xÄmJhk© KjP\PT TLnJPm KmTKvf TPrPZ? C•r: AÄPrK\Pf FTKa k´mJh @PZ, Èk´P~J\j @KmÏJPrr \jjL'Ç k´go oyJpMP≠r xo~ k´Yár nJrfL~ uÛr KmsKav oJPTtjaJAu ßoKrPj TJ\ TrPfjÇ fUj FA ßxÖPrr kJvJkJKv k´P~J\Pjr fJKVPh fJPhrPT IjqJjq ßxÖPrS KjP~JV TrJ y~Ç FPhr IPjPT AÄPrK\ muPf S mM^Pf kJrPuS IãrùJj jJ gJTJ~ kPz mM^Pf kJrPfj jJÇ KT∂á pMP≠ ßTJgJ~, TUj, TLnJPm TL yPò? F pMP≠ \~ yPu nJrfmJxLr TL uJn? F k´vúèPuJr C•r fJrJ \JjPf YJAPfj? oJjMw ßpUJPj ãofJr C“x fUj FA oJjMwèPuJr YJKyhJPT CPkãJ TrJ fUj mOKav xrTJPrr kPã jx÷m KZu jJÇ mrÄ fJPhrPT pMP≠r kPã CÆM≠ TrJr \jqA 1916 xJPur 1 jPn’r k´TJKvf y~ mÉnJwJr TJV\ kJKãT Èxfq mJeL'Ç ÊiM fJA j~, kK©TJr Kmw~m˜M TL fJ mM^Jr ˝JPgt Kmw~m˜Mr ZKm KhP~ fJr KjPY mJÄuJ, KyKª, AÄPrK\ AfqJKh KmKnjú nJwJ~ ZKm S Kmw~˜M TL IgtJ“ xÄmJhKa TL fJ fáPu irJ yPfJÇ KmsKav uJAPmsKrr TqJaJuPV FKa mJÄuJ xÄmJhkP©r I∂nátÜ KmiJ~ @orJ mJÄuJ TJV\ mPu gJKTÇ KÆfL~ oyJpMP≠r xo~S KbT FTAnJPm KmuJPfr k´go

xJ¬JKyT kK©TJ È\V“-mJ•tJ' k´TJKvf yP~KZuÇ fUj nJrfL~ CkoyJPhPvr Ijq ßTJPjJ nJwJr ßTJPjJ xÄmJhk© KmuJf ßgPT k´TJKvf yPfJ KT jJ @oJr \JjJ ßjAÇ o\Jr mqJkJr yPò, k´go TJV\Ka xrTJKr kOÔPkJwTfJ~ k´TJKvf yPuS @orJ Kk´~\Pjr vfJ~M TJojJ TKrÇ Fr Igt KjÁ~ FTv' mZr j~Ç Fr Igt vf-xyxs mZrÇ Èxfq mJeL' KhP~ IKnmJxL mJXJKur xÄmJhk© k´TJvjJr ßp pJ©J ÊÀ yP~KZPuJ fJ vfmPwt khJktPjr oiqKhP~ FT ßVRrPmJöôu xJlPuqr ˝Jãr ˙JkPj xão yPuJÇ 1916 xJPur 1 jPn’r kJKãT xfq mJeLr k´go k´TJvjJr oiqKhP~ ÊÀ kgYuJr FTv' mZr kNet yPuJ 2016 xJPur 1 jPn’rÇ Fr oPiq IPjT C™Jj-kfj yP~PZÇ xJoJK\T, rJ\QjKfT, rJÓsL~ KmKnjú GKfyJKxT oNÉPftr xKY© xJãL yP~ @PZ KmPuPfr mJXJKuPhr yJf KhP~ k´TJKvf xÄmJhk©Ç Fr oPiq hLWt FA TJukKrâoJ~ IPjT TJV\ yJKrP~ ßVPZÇ @mJr jfáj TPr TJVP\r \jìS yP~PZÇ FnJPm TJuYâ kJKz KhP~ vfmPwt FPx hJÅKzP~PZ mJÄuJ xÄmJhk© fgJ KoKc~JÇ @r TPfJKhj FA pJ©J ImqJyf gJTPm mJ F pJ©J~ TPfJaáTá IV´VKf yPm fJ nKmfPmqr yJPfA ßZPz KhPf yPmÇ fPm IPjT mq~mÉu ßaKuKnvj YqJPju, IjuJAj nJxtjxy ßpnJPm pMPVr YJKyhJr xJPg xJo†xq ßrPU âov” FKVP~ pJPò @oJPhr VeoJiqo @PªJuj fJPf Fr IV´pJ©J ßp @PrJ IPjTKhj ImqJyf gJTPm fJ KjKÆtiJ~ muJ pJ~Ç vfmPwtr kJhk´hLPk hJÅKzP~ fJA xffA TJojJ TrKZ KmPuPfr mJÄuJ xÄmJhk© fgJ mJÄuJ VeoJiqo KmPuPf Ij∂TJu KaPT gJTáTÇ TJPur kJuJmhPu oJjMw fJr xJluq S ˝etJuL AKfyJPxr IPjTKTZá náuPf mPxÇ fPm IjMxºJjL ßTJPjJ VPmwPTr yJf iPr fJ fJÅr C•rxNrLPhr TJPZ KbTA ßkRÅZJ~Ç FA ßp IJoJPhr xoO≠ AKfyJx, ßVRrPmr FTv' mZr IKfâo TPr FPxKZ ßxA Umr IJorJ T~\jAmJ ßrPUKZ? @oJPhr jfáj k´\jìPT \JjJmJr KT ßTJPjJ CPhqJV IJPZ? mJ˜mfJ yPuJ ßfojKa ßjA muPuA YPuÇ mZr, oJx\MPz TKoCKjKaPf pJ YPu FxmPT ßTmu IPyfáT uŒ^ŒA muPmJÇ FS~Jct,

KÆfL~ oyJpMP≠r UmrJ-Umr \JjJmJr \jq mOKav xrTJPrr ßTJPjJ oJgJmqJgJ KZu jJÇ TJre, nJrf fUj ˝JiLjfJ YJ~, vftxJPkPã mOPajPT xJyJpq TrPf YJ~Ç fJrJ ßrKcS ÊPj, AÄPrK\ TJV\S ToPmKv kzPf \JPjÇ fJA fUj KjP\Phr

k´vú: FA hLWt IKnpJ©J~ ßTJ~JKuKar KhT ßgPT ßTJPjJ kJgtTq ßhUPf kJPòj? C•r: kJgtTqPfJ ImvqA @PZÇ fUj xoxqJ S v©∆ KYK¤f 26 kOÔJ~

TJ A ~N o @ m hM uäJ y

KmPuPf mJÄuJ xÄmJhkP©r vfmwt FmÄ FT\j lJÀT @yoh @oJPhr FA ßZJ¢ kKrxPrr TKoCKjKaPf KjfqKhj TPfJKTZáAPfJ ChpJkj yPf ßhKUÇ oJ© FTmZrPTS xJlPuqr xJfrX uJKVP~ WaJ TPr ChpJkPjr vf jK\r @PZÇ @lPxJx! vf mZPrr xoO≠ FTKa IiqJ~PT @orJ ˛re TrJr oPfJ ßTJPjJ CPhqJVA ßhUuJo jJ IgY oKrKYTJ KjP~ TPfJ oJfJoJKfÇ fPm ßTC ßTC Kmw~Ka KjP~ nJmPuS kptJ¬ xJzJ KTÄmJ xyPpJKVfJ jJ kJS~J~ fJ IJvJjMr‡k xJlPuqr oMU ßhPUKj, FA @®fíK¬S To TLPx? xÄmitjJ FmÄ TKoCKjKa C≠JPrr jJPo IJfìk´TJPvr pPfJ IJP~J\j, FxmAPfJ YuPZ jJjJ xJP\ S ßoJzPTÇ IgY IJorJ \JKj, AKfyJx Km˛Of \JKfr IV´VKf Ix÷mÇ KmPuPfr mJÄuJ xÄmJhk© KjP~ KuUPf ßVPu FT\Pjr ÆJr˙ yPfA yPmÇ KfKj ßuUT-VPmwT lJr∆T IJyohÇ mJÄuJ

xÄmJhkP©r AKfyJx KmwP~ APfJkNPmt pJrJ KuPUPZj fJPhr Ijqfo ßpJVxN© lJÀT @yoPhr ÈKmPuPfr xÄmJhk© S xJÄmJKhTfJ'Ç fJA KjKÆtiJ~ muPf kJKr ßp, ßTC fJ ˝LTJr TÀj mJ jJ TÀj lJÀT @yoPhr fgqxoO≠ FA @Tr V´P∫r mJAPr KVP~ KmPuPfr mJÄuJ xÄmJhk© xÄâJ∂ KmwP~ 26 kOÔJ~


18 - 24 November 2016 m SURMA

xMroJ KmPvw xJoK~TL xMroJr xJPg FTJ∂ xJãJ“TJPr (25 kOÔJr kr) KZuÇ ßx\jq kK©TJ k´TJvjJ KZu FTKa Kovj FmÄ xoxqJèPuJ ßoJTJPmuJ TrPf ßoiJ KjP~JV TrPf yPfJÇ pJrJ fJ TrPfj KjP\Phr IñLTJr ßgPTA TrPfjÇ FUj @oJPhr k´iJj xoxqJ ßTJgJ~? k´iJj v©∆ mJ Ko© TJrJ F KjP~ @orJ KjP\rJA KÆiJKjõfÇ kK©TJ k´TJvjJ FUj IPjTaJ ßxRKUjfJÇ ßx\jq ßoiJ KjP~JPVr k´P~J\j yPò jJÇ fJA kK©TJèPuJPf ßxnJPm kJgtTq ‰fKr ymJr TgJ KZu ßxnJPm y~KjÇ ßpoj È\V“-mJ•tJ' IgmJ ÈkJKT˜JjL Umr' FA TJV\èPuJ yJPf KjP~ @kKj FTKa náu mJjJjS UMPÅ\ kJPmj jJÇ IgY FUj u§j ßgPT k´TJKvf IPjT TJV\ @PZ ßpèPuJ yJPf KjP~ mJjJj náPur TJrPe kzPf APò y~ jJÇ ˆJl xïa FUj ßpoj @PZ fUjS KZuÇ @KgtT xïa FUj ßpoj @PZ fUj @rS IPjT ßmKv KZuÇ mrÄ @PV xm KTZá k´˜Mf TPr KjP\ ZJkJUJjJ~ KVP~ fhJrKT TPrA TJV\ ßmr TrPf yPfJÇ FUj xm KTZáA ßrKcPoAcÇ kJgtTqaJ yPò xKhòJ, xKbT kKrT·jJ S mqm˙JkjJrÇ pJr pJ jJA ßx fJ KhPf kJPr jJÇ @kjJr xJogt @PZ Kmv kOÔJr TJV\ ßmr TrJr @kKj ßxA xJogtq KhP~ FTv kOÔJ ßmr TrPf ßVPu xoxqJPfJ yPmAÇ IgtJ“ @Ko muPf YJKò YJKyhJoPfJ ßpJVJj KhPf jJ kJrJ~ ßTJ~JKuKa ßxnJPm FKVP~ pJ~KjÇ mqKfâo ImvqA @PZ KT∂á mqKfâoPT Kj~Po ßluJ KbT j~Ç k´vú: ßTJj irPer xÄmJh kKrPmvjPT @kKj KjPotJy oPj TPrj? C•r: huof KjKmtPvPw xmJr oPfr IKiTJrPT k´JiJjq KhP~ xÄmJh kKrPmvjPT @Ko KjPotJy oPj TKrÇ FT\j xJÄmJKhT, xŒJhT mJ oJKuT ßp ßTJPjJ hPur yPf kJPrj mJ yPmj FaJA ˝JnJKmTÇ KT∂á kK©TJKa ßpj y~ kJbPTr, KpKj k~xJ UrY TPr FKa KTPjj, KmùJkj KhP~ FaJPT KaKTP~ rJPUjÇ k´vú: @\ ßgPT hM'hvT @PVS @PuJYjJr Kmw~ KZu mJÄuJ kK©TJ mº yP~ pJPmÇ F xoP~ @PrJ IKiT TJV\ mJ\JPr rP~PZ ∏ F KmwP~ @kjJr iJreJ TL? C•r: C•raJ k´go k´Pvúr C•Pr @PZÇ @mJrS muKZ Èk´P~J\j @KmÏJPrr \jjL'Ç FTv mZr @PVS KmuJPf ßrKcS KZu, ßaKuKnvj KZu FmÄ FUPjJ @PZÇ KT∂á KmuJPf mJXJKur AKfyJx KuUPf yPu xÄmJhkP©r fUjS KmT· KZu jJ, FUPjJ ßjAÇ FaJ @Ko ÊiM mJÄuJ xÄmJhkP©r TgJ muKZ jJÇ KmuJPf mJÄuJ APuTasKjT KoKc~Jr xNYjJ yP~KZu 1998 xJPur 16 KcPx’rÇ IgtJ“ k´J~ hMA hvT @PVÇ fJPhrS @TtJAn @PZÇ KT∂á FUPjJ FA FTA TgJ k´PpJ\qÇ ÊiM mJÄuJ ßTj, ßTJPjJ Kk´≤ KoKc~Jr YJKyhJ TUPjJA ßvw yPm jJÇ FKa FTKa myfJ jhLr oPfJ, FTaJ xoP~ y~f FTxPñ IPjT ßmr yPm, @mJr FT xo~ @VJZJèPuJ ^Pr kzPmÇ KT∂á ßxsJf ãLe yPuS Kk´≤ KoKc~J myoJj gJTPm mPuA @oJr IKnùfJ muPZÇ KÆfL~f @kKj ÈF xoP~ @PrJ IKiT TJV\' ßmr yS~J xŒPTt \JjPf ßYP~PZjÇ TgJKa xfqÇ KT∂á Fxm xoP~r mMPT ßTJPjJ KY¤ ßrPU ßpPf kJPrKj mrÄ @kjJ-@kKj ^Pr kPzPZÇ IgtJ“ èeKfPf KZu oJ©Ç k´vú: ßTJj irPer Kmw~ gJTPu FTKa TJV\PT @kKj @hvt KyPxPm KmPmYjJ TrPmj? C•r: FTKa @hvt TJVP\r k´go S k´iJj Kmw~ yPm m˜MKjÔfJÇ KÆfL~f, Kmw~aJ hJvtKjT nuPf~JPrr nJwJ~ muPf YJA, È@Ko ßfJoJr oPfr xPñ FTof jJ yPf kJKr, KT∂á @Ko @oOfáq ßfJoJr TgJ muJr IKiTJPrr \jq uPz pJm'Ç IgtJ“ @Ko muPf YJKò, oJjMPwr of k´TJPvr ˝JiLjfJr TgJÇ I∂f FèPuJA FTaJ TJVP\r @hvt yS~J YJAÇ k´vú: mOPaPjr ßkãJkPa ßTJj irPer xÄmJhPT èÀfô ßh~J CKY“? C•r: FT\j ßuUT pUj ßTJPjJ KTZá ßuPUj fUj KfKj k´iJjf”

ßp Kmw~èPuJ KmPmYjJ TPrj fJ yu ∏ TL KuUPZj, ßTj KuUPZj, TJr \jq KuUPZj? IgtJ“ ˙Jj, TJu S kJ© ∏ FA KfjKa Kmw~A @Ko èÀfôkNet mPu oPj TKrÇ KmsPaPjr jJxtJKr ÛáuèPuJ xrTJr mº TPr KhPòÇ FaJ @oJPTA ãKfV´˜ TrPZÇ F Kmw~KaPT k´iJjq KhP~ Kuc KjC\ TPr, @PªJuj VPz ßfJuJr TJ\Ka TrJ @oJr k´go S k´iJj hJK~fô jJKT xJf xoM¨Mr ßfr jhLr SkJPr, mJÄuJPhPv, xJSfJuPhr \Ko KlKrP~ ßh~Jr UmrKa Kuc KjC\ TrJ CKY“? @oJr IxM˙q ßZPu FT\j KvãPTr IPyfáT y~rJeLr KvTJr yP~ KmsPaPjr oPfJ FTKa VefJKπT ßhPv oOfáqr xPñ uzJA TPr oJrJ ßVPZ! F KmwP~ @oJr nP~x ßrA\ TrJ CKY“ jJKT @PoKrTJr ßk´KxPc≤ ßcJjJ asJŒ fJr mÜífJ~ TL mPuPZj ßxaJPT k´iJjq KhP~ Kuc TrJ CKY“? FaJ mM^Pf ßTJPjJ kK§Pfr TJPZ pJmJr k´P~J\j ßjA, xJiJre ùJPjr TgJÇ @kjJr kK©TJ xMroJ~ ßxA jæAP~r hvPTr k´go KhPT k´go kOÔJr oJiqKoT Ûáu kJv TrJ FT\j ZJ©LPT KjP~ k´go kOÔJr KvPrJjJo KhP~KZu ßp, ßx IéPlJPct pJPòÇ F KjP~ IPjT kK§fPT yJxPf ßhPUKZ, mqñ TrPf ÊPjKZÇ IgY ßxKa Umr KZu jJ, KZu KhT KjPhtvjJÇ ßxA r∆vJjJrJ @uL FUj TKoCKjKar VK§ oJKzP~, ßhvL~ VK§ ZJKzP~ @∂\tJKfT UmPrr KvPrJjJo yPòjÇ FUj @kKjA muMj ∏ mOPaPjr ßkãJkPa ßTJj irPer xÄmJhPT èÀfô ßh~J CKY“? IgtJ“ @kjJr TKoCKjKar Umr jJKT Ijq KTZá? fJ IJkjJrJA KmPmYjJ Tr∆jÇ k´vú: IJkjJPT IPjT ijqmJhÇ C•r: xMroJr kJbTPhr k´Kf IJoJr IPvw Tífù FTA xPñ FA k´TJvjJr xPñ pJrJ \Kzf fJPhrPTS \JjJA IJ∂KrT ßoJmJrTmJhÇ

xfq mJeLr kJh-k´hLPk hJÅKzP~ (23 kOÔJr kr) k´fL~oJj y~Ç k´TJvT C“xJKyf yP~ k´TJvjJ~ mJ k´YJPr jJPoj, KT∂á KaPT gJTPmj ßx KjÁ~fJ kJj jJÇ uKVúPf oMjJlJ jJ ßyJT, oNuij ßlrf @Px jJÇ KmiJ~ ß˝òJ ßxmJr vsPor ˛reJkjú yPf y~ fJPTÇ xJPg xJPg YáKrPf x∂áÓ gJTPf y~Ç FUJPj TgJKa nhs nJwJ~ muPu, muPf y~ TJa F¥ ßkˆÇ FPfJ YáKrAÇ lPu ßpJVJPj ßoRKuTfô gJTPm ßTjÇ ßTjjJ @xu \J~VJ~ xÄTa ßpUJPj rP~A ßVPZÇ mJÄuJPhPvr xÄmJh oJiqo S~JJPrr mKetf xÄTPa @mKftf, fJr TKk-Pkˆ mqKfâo yPm jJ KjÁ~Ç KÆfL~f” journalism became a self-sufficient form of knowledge. mqJUqJ KhP~PZj ßcJjJuc oqJgxj, mJAPr ßgPT ßp fgqKa @xPZ fJ @PVA TPbJr Kj~πPe xŒJKhf, xÄPãKkf FmÄ FTPkPv, pJPf TPr xÄmJPhr kKrPmvjJ~ jfáj xÄPpJ\j KmP~J\j x÷m yPò jJÇ FTxo~ xÄmJh kP©r xNKfTJVJr mPu UqJf Klîa KˆsPar kJmKuT yJCPx (kJm) KrPkJatJr, TuJKoˆ Khj ßvPw @`J KhPf KhPf KmfTt TrPfj, krkPrr ofJof KmKjo~ S \JjJr kr pUj ßcPÛ mxPfj, xÄmJh kKrPmvjJ~ Knjú oJ©J ßkf kPrr KhPjr kK©TJ èPuJPfÇ FUjS fJA y~, Knjú ˙JPjÇ

mJÄuJ nJwJr k´mJxL xJÄmJKhTPhr ßfoj xMPpJV jJAÇ xmJA \LmLTJr \jq xJÄmJKhTfJr mJAPr jJjJj ßkvJ~ mq˜Ç xJÄmJKhTfJPT ßkvJ TPr pJrJ @PZj, fJÅPhr xÄUqJ yJPf ßVJjJÇ @mJr Fr oPiq lJÅKT @PZÇ CkJ~ jJAÇ oJKuT kã Ka F - Kc F KhPf jJrJ\Ç KrPkJatJrPT ßaKuPlJPj nrxJ TrPf y~Ç xŒJhT FPT SPT iPrj CkxŒJhTL~r \jqÇ @r fJ jJ yPu ßxA TKk F¥ ßkˆÇ FTv' mZr @PV xLKof xMPpJV KZu, fJr oPiq IxMKmiJ yPfJ jJ, YJKyhJ kNre yPfJ kJbPTrÇ FUj xMPpJV IPjT, YJKyhJ k´Yár KT∂á ßpJVJj ˝·Ç k´mJPxr mJÄuJ k© kK©TJr ßmuJ~ FaJ xfq FmÄ mJ˜mÇ YJKyhJ @PZ, fJA k´J~ oJPx k´TJvjJ~, Ij uJAPj xÄmJh

kKrPmvjJr KyKzT ßhUJ pJPòÇ IgY FTKa @PrTKar TJmtj TKkÇ kJbT x∂áKÓ kJ~ jJ, kJPmS jJÇ Ijq @PrTaJ TJre ImPyuJ TrJ pJ~ jJÇ k´mJPx KÆfL~ fífL~ k´\Pjìr FA ßkvJ~ IjMkK˙KfÇ KmPvw nJPm mJÄuJ xJÄmJKhTfJr kKrxPrÇ mftoJPj KmsKav mJÄuJPhvL IPjT ßZPu ßoP~ \JfL~ kptJP~ AÄPrK\ xÄmJh oJiqPo TJ\ TrPZÇ fJrJ @oJPhr VmtÇ @mJr @oJPhr \jq uöJr, ßp fJPhr IKiTJÄv oJfínJwJ~ FA ßkvJ~ pMÜ yPf kJPr jJAÇ xoOK≠ WaJPf kJPr jJA @kj xÄÛíKfrÇ Fr ßkZPj k´iJj mJiJ mJÄuJ~ KvãJ ßjS~Jr InJmÇ Foj KT fJrJ mJÄuJ xÄmJh oJiqPor kJbT KT’J hvtT, ßTJjaJA y~ jJAÇ KmsPaPjr fgq oπeJu~ xfq mJeL, \Kñ @Umr AfqJKh k´TJv TPrKZu Knjú nJwJr oJjMPwr TJPZ AjlrPovj (fgq) KhPfÇ FTKmÄv vfPT AjlrPovj ßaTjuK\r (fgq k´pMKÜ) Yro C“TwtfJr xMPpJV gJTPuS @orJ fJr xÆ-mqmyJr TPr kJJ \mJm KhPf mqgt yKòÇ @Pãk TPr fJA rmLªsjJPgr TgJ~ muPf y~; @K\ yPf vf mwt kPr ßT fáKo kKzZ mKx @oJr TKmfJUJKj ßTRfëyunPr @K\ yPf vf mwt kPrÇ @K\ jm mxP∂r k´nJPf @jPªr ßuvoJ© nJr @K\TJr ßTJjláu KmyPñr ßTJj VJj @K\TJr ßTJj rÜrJV IjMrJPV KxÜ TKr kJKrmjJ kJbJAPf ßfJoJPhr fPr @K\ yPf vf mwt kPrÇ

KmPuPf mJÄuJ xÄmJhkP©r vfmwt FmÄ FT\j lJÀT @yoh (25 kOÔJr kr) KTZá ßuUJ ßp TJPrJ \Pjq hM”xJiqÇ FA @Ko xÄKã¬JTJPr FPfJãe pJ KuUuJo fJ xmA VPmwT lJÀT @yoPhr VPmweJ S xÄrãPer lxuÇ lJr∆T IJyoh k´mJPxr mq˜ \LmPj KfPu KfPu xÄV´y TPrPZj KmPuPfr mJÄuJ xÄmJhk© S xJÄmJKhTfJr AKfyJxÇ Fr \Pjq fJPT KhPjr kr Khj TJaJPf yP~PZ KmsKav IJTtJAn S xÄmJhk©xoNPyr kMrPjJ kJfJ~Ç FA kKrv´Por lPu KfKj KjP\ AKfyJx xoO≠ yS~Jr kJvJkJKv TKoCKjKar KjntrvLu fgqPTJPwS kKref yP~PZjÇ ÊiM mJÄuJ KoKc~J KmwP~A j~ FojKT mJXJKur AKfyJx xŒPTt \JjPf yPuS mOPaPjr krmftL mJXJKu k´\jìPT fJÅr F xŒKTtf KmKnjú VPmweJ V´P∫r ÆJr˙ yPf yPmÇ FTv' mZr @PV @oJPhr xMvLu kNmtxNrLrJ Ifq∂ k´KfTëu kKrPmPv KjP\r ßUP~ mPjr ßow fJzJPjJr ßp TJ\Ka ÊÀ TPrKZPuj IJ\ oPj yPò ßx Umr @oJPhr IPjPTA náPu pJKòÇ oPj rJUPu FA xoO≠ AKfyJx ChpJkPj ßTC jJ ßTC CPhqJVL yPfjÇ @oJPhr FA ßZJ¢ kKrxPrr TKoCKjKaPf KjfqKhj TPfJKTZáAPfJ ChpJkj yPf ßhKUÇ oJ© FTmZrPTS xJlPuqr xJfrX uJKVP~ WaJ TPr ChpJkPjr vf jK\r @PZÇ @lPxJx! vf mZPrr xoO≠ FTKa IiqJ~PT @orJ ˛re TrJr oPfJ ßTJPjJ CPhqJVA ßhUuJo jJ IgY oKrKYTJ KjP~ TPfJ oJfJoJKfÇ fPm ßTC ßTC Kmw~Ka KjP~ nJmPuS kptJ¬ xJzJ KTÄmJ xyPpJKVfJ jJ kJS~J~ y~PfJ fJ IJvJjMr‡k xJlPuqr oMU ßhPUKj, FA @®fíK¬S To TLPx? \~ ßyJT mJÄuJ KoKc~Jr, \~pJ© ImqJyf gJTáT mJXJKu TKoCKjKarÇ

SP~m Kc\JAj IJkjJr mqmxJ k´KfÔJj, ßp ßTJj xÄVbj IgmJ mqKÜVf ßk´JlJAPur SP~mxJAa ‰frLr \Pjq IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV Tr∆j:

26

Please Call us on

07507 293 904

85 Myrdle Street, London E1 1HL


IJkjJr ˝J˙q 27

SURMA m­ 18 - 24 November 2016

jJT cJTJ ToJPjJr CkJ~ ßjvJ\JfL~ h´mq S WMPor SwMi kKryJr IqJuPTJyu mJ ßjvJ\JfL~ h´mq ßjS~Jr kPr IPjPT jJT cJPTjÇ KmPvw TPr WMoJPf pJS~Jr xo~ pÅJrJ IqJuPTJyu kJj TPrj, fÅJrJ ßmKv jJT cJPTjÇ ßmKv mJKuv ßjS~J oJgJr KjPY TP~TKa mJKuv KhP~S jJT cJTJ ToJPjJ ßpPf kJPrÇ oJgJr KjPY mJKuv KhPu mMPTr ßYP~ oJgJ ßmKv CÅYMPf gJPTÇ FPf TPr jJT cJTJr @vïJ KTZMaJ TPo pJ~Ç iNokJj ßZPz ßhS~J iNokJj TrPu vrLPrr IKéP\j mqmyJPrr ãofJ TPo pJ~Ç Fr lPu mJfJx ßmr yS~Jr kg xÄTMKYf yP~ kPzÇ F TJrPeS jJT ßmKv cJTPf kJPrj IPjPTÇ fJA iNokJPjr InqJx fqJV TrJA nJPuJÇ KjKhtÓ xoP~ WMo k´KfKhj KjKhtÓ xoP~ WMoJPf pJS~J FmÄ WMo ßgPT SbJr InqJx TrJ CKYfÇ FPf TPr WMPor xPñ vrLPrr FTirPjr xJo†xq ‰fKr y~Ç lPu InqJPxrS kKrmftj y~Ç

WMPor oPiq jJT cJPTj IPjPTAÇ KpKj jJT cJPTj, fÅJr \jq FKa ^MÅKTkNet yPf kJPrÇ @r ImiJKrfnJPmA kJPvr oJjMwKar \jq yP~ SPb Yro KmrKÜTrÇ xJiJre TfèPuJ Kj~o ßoPj YuPu jJT cJTJr FA xoxqJ ßgPT ßryJA kJS~J ßpPf kJPrÇ jJT cJTJ ToJPf aJAox Im AK¥~Jr UmPr KTZM k≠Kfr TgJ muJ yP~PZÇ ßhUMj FA k≠KfèPuJ mqmyJr TPr @kKj jJT cJTJ ßgPT oMKÜ kJj KT jJ! TJf yP~ WMoJPjJ pJrJ jJT cJPTj, fÅJrJ KY“ yP~ jJ WMKoP~ TJf yP~ WMoJPf kJPrjÇ KY“ yP~ WMoJPu VuJr ßkKv KvKgu gJPTÇ lPu jJT ßmKv cJTJr @vïJ gJPTÇ S\j ToJPjJ ˙NufJr TJrPe ÊiM cJ~JPmKax j~, KmKnjú xoxqJ~ ßnJPVj FT\j oJjMwÇ ˙NufJr TJrPeS IPjPT jJT cJTPf kJPrjÇ ßmKv S\Pjr TJrPe VuJr kg xÀ yP~ pJ~Ç Fr lPu võJx ßjS~Jr xo~ KaxMqèPuJPf Wwte uJPVÇ FPf TPr võJx ßjS~Jr xo~ v» y~Ç

vrLrYYtJ vrLrYYtJ TrPu ßkKv, rPÜr YuJYu S yKNkP∏r ¸ªj mJPzÇ vrLrYYtJ TrPu WMoS nJPuJ y~Ç F TJrPe jJT cJTJ ToJPf yPu k´KfKhj 30 KoKja vrLrYYtJr InqJx TrJ \ÀKrÇ k´YMr kJKj kJj TrJ k´YMr kKroJPe kJKj kJj TrJ CKYfÇ FPf TPr jJxJrPº´ ßuPV gJTJ @bJr oPfJ h´mqèPuJ hNr yPmÇ jJT cJTJS ToPmÇ jJxJrPº´r kg kKrÏJr rJUJ jJT kKrÏJr rJUJaJ UMmA \ÀKrÇ TJre, FPf TPr FT\j mqKÜ xy\nJPm Kj”võJx KjPf kJPrjÇ F TJrPe WMoJPf pJS~Jr @PV nJPuJnJPm jJT kKrÏJr TrPf yPmÇ FojKT F ßãP© AjPyuJr mqmyJr TrJ ßpPf kJPrÇ hMA WµJ @PV rJPfr UJmJr UJS~J WMoJPf pJS~Jr I∂f hMA WµJ @PV rJPfr UJmJr UJS~J CKYfÇ FPf TPr ß\PV gJTJ Im˙J~A UJmJr y\o yP~ pJPmÇ Fr lPu rJPf nJPuJ WMo yPmÇ jJT cJTJS ToPmÇ fPm Fxm CkJ~ Imu’j TrJr krS pKh jJT cJTJ mº jJ y~, fJyPu ImvqA FT\j KYKT“xPTr vreJkjú yS~J CKYfÇ

VPntA TJjúJ r¬ oJfíVPntA KvÊ TJjúJr YYtJ TPrÇ mqgJr IKnmqKÜ ßYyJrJ~ lMKaP~ ßfJPuÇ @r FnJPm kíKgmLPf @xJr k´˜MKf ßj~Ç KmsPaPjr cMryJo S uqJÄPTˆJr ACKjnJKxtKar VPmwTrJ jfMj FT VPmweJ~ fJ \JjPf ßkPrPZjÇ VPmwTrJ mPuj, KvÊ nNKoÔ yS~Jr kr TJjúJ TPr KTÄmJ oMU ßnÄYJ~Ç TLnJPm kíKgmLPf k´go KjP\r IKnmqKÜ k´TJv TrPm, ßx KvãJ KjPf gJPTÇ VPmwTrJ VPnt @aKa ßoP~KvÊ S xJfKa ßZPuKvÊr jzJYzJr YJroJK©T KnKcS lMPa\ KjP~ VPmweJ YJuJjÇ @sJxJC¥ ÛqJPjr oJiqPo SA VPmweJ~ ßhUJ

pJ~, ÃNe mz yS~Jr xPñ xPñ jzJYzJ mJPzÇ KvÊr ßYyJrJ~ yJKxTJjúJr nJm lMPa SPbÇ fJr ÃN jJYJPjJ, jJT TMYTJPjJ AfqJKhS uãq TrJ pJ~Ç k´iJj VPmwT cMryJo KmvõKmhqJuP~r c. jJ\cJ ßrAxuqJ¥ mPuj, FKa kKrÏJr j~∏VPnt KvÊ ßTJPjJ mqgJ IjMnm TPr KT-jJ KTÄmJ fJrJ ßpojKa IjMnm TPr, ßYyJrJ~ fJrA IKnmqKÜ k´TJv kJ~ KT-jJÇ KfKj mPuj, ßYyJrJr IKnmqKÜ oK˜PÏr kKrkT°fJPT KjPhtv TPrÇ ßrAxuqJ¥ mPuj, KvÊr \jì ßjS~Jr oMyNPft ßTÅPh SbJ UMmA èÀfôkNetÇ

S\j ToJPf xJyJpq TPr ßkÅPk TÅJYJ S kJTJ Cn~ ßkÅPkA vrLPrr \jq CkTJrLÇ TÅJYJ ßkÅPkPf rP~PZ k´YMr ßk´JKaSuJAKaT Fj\JAoÇ FA CkJhJjKa ßk´JKaj y\Por \jq xJyJpq TPrÇ fJA k´YMr kKroJPe VÀ, UJKx mJ oMrKVr ßVJvPfr xJPg TÅJYJ ßkÅPk mJ rJjúJ TrJ ßkÅPk ßUPu ßTJÔTJKbPjqr xoxqJ hNr y~, ßVJvPfr @Kow nJPuJnJPm rPÜr xJPg ßoPv FmÄ ßVJvPfr YKmtr KfTr KhTaJ TKoP~ ßh~Ç fJ ZJzJ ßVJvPf TÅJYJ ßkÅPk KhPu fJ Kx≠ y~ hs∆fÇ TÅJYJ ßkÅPk, vvJ, VJ\r, ßuaMx mJ iKj~J kJfJr xJuJh S\j ToJPf rJPU èÀfôkNet nNKoTJÇ ßkÅPk pM≠ TPr ßhPyr mJzKf ßoPhr KmÀP≠Ç TÅJYJ ßkÅPkr ßk´JKaSuJAKaT Fj\JAo TqJjxJr KjrJoP~ rJPU èÀfôkNet nNKoTJÇ @r FA CkTJPrr \jq TÅJYJ ßkÅPk rJjúJr kKrmPft TÅJYJ UJS~JaJA C•oÇ k´YMr kKroJPe KnaJKoj ÈF' S ÈKx' rP~PZ kJTJ ßkÅPkPfÇ KnaJKoj ÈF' S ÈKx' vrLPrr ßrJV k´KfPrJi ãofJ míK≠ TPr, pM≠ TPr ßZÅJ~JPY ßrJPVr KmÀP≠, hÅJf, YMu, fôPTr \jq mP~ @Pj xMluÇ IqJK≤ IqJK\Ä lqJÖr IgtJ“ mí≠ m~xPT hNPr ßbPu ßh~Jr CkJhJj rP~PZ ßkÅPkPfÇ fôPTr SkPrS TJ\ TPr FA luÇ FPf ßTJPjJ UJrJk ßTJuPˆru, YKmt mJ lqJa ßjAÇ ßoJaJ oJjMPwrJ hMKÁ∂JoMÜ yP~ ßUPf kJPrjÇ fPm cJ~JPmKaT ßrJVLPhr KoKÓ ßkÅPk kKryJr TrPf yPmÇ

kJKj kJj TÀj, KTcKj ^MÅKT FzJj ‰hKjT Kfj KuaJr kJKj kJj TÀj, KTcKjPf kJgr yS~Jr ^MÅKT FzJjÇ k´KfKhj ßhPyr k´P~J\jL~ F kKroJe kJKj kJj jJ TrJ mJ Ijq ßTJPjJ ImPyuJr TJrPe k´KfmZr yJ\Jr yJ\Jr oJjMw KTcKjr kJgr ßrJPV @âJ∂ yPòjÇ FTA TJrPe KTcKj\Kjf ßrJVLr xÄUqJS mJzPZÇ KmsPaPjr FT KmPvwù KYKT“xT F mqJkJPr ÉÅKv~JKr KhP~PZjÇ xJChJŒaj ß\jJPru yJxkJfJPur TjxJuaqJ≤ ACPrJuK\TqJu xJ\tj nJÛr ßxJoJKj mPuj, ßhPyr k´P~J\jL~ kJKj kJj jJ TrJr Kmkh xŒPTt xPYfjfJr InJPm k´KfmZr kJgr yS~Jxy KTcKjr KmKnjú ßrJPV @âJP∂r xÄUqJ mJzPZÇ KfKj mPuj, ßpxm oJjMw oJrJ®T mqgJxy KTcKj xoxqJ KjP~ yJxkJfJPu @xPZj, fJPhr KTcKjPf kJgr mZPr 5 ßgPT 10 vfJÄv míK≠ kJPòÇ nJÛr ßxJoJKj \JjJj, k´KfKhj KmKnjú UJmJPrr xPñ V´ye TrJ umPer KâˆJu kJKj kJPj iMP~ oNP©r xPñ ßmr yP~ pJ~Ç KT∂á kptJ¬ kJKj kJj jJ TrPu umPer KâˆJu \oJa yP~ aMTPrJ~ @TJr ßj~ FmÄ fJ kPr kJKj kJj TrPuS @r iMP~ pJ~ jJÇ FnJPm iLPr iLPr SA \oJa aMTPrJ kJgPr kKref y~Ç F kJgr k´J~A oN©jJKuPT @aPT ßh~Ç FPf fuPka mJ I§PTJPw oJrJ®T mqgJ y~Ç fUj IP˘JkYJr ZJzJ @r ßTJPjJ CkJ~ gJPT jJÇ ßhUJ ßVPZ, 30 ßgPT 60 mZr m~xL 10 ßgPT 20 vfJÄv kMÀw FmÄ 3 ßgPT 5 vfJÄv jJrL KTcKjr kJgPr @âJ∂ yjÇ nJÛr ßxJoJKjr oPf, F Kmkh ßgPT rãJ kJS~Jr FToJ© CkJ~ ˝J˙qTr \LmjpJkj, UJmJr S k´P~J\jL~ kJKj kJPjr mJftJ WPr WPr ßkÅRPZ ßhS~JÇ

aájJoJPZr CkTJKrfJ vrLPrr xM˙fJr \jq aMjJoJZ UMmA CkTJrLÇ FKa ßk´JKaj míK≠ FmÄ vrLPrr YKmt ToJPf xyJ~TÇ TJre FPf rP~PZ oqJVPjKx~Jo, kaJKx~Jo, KxKuKj~Por oPfJ UKj\khJgtÇ F ZJzJ FA oJZ KnaJKoj Km ToPkäé FmÄ SPoVJ-3 xoO≠, pJ vrLrPT rJPU xPf\Ç aMjJoJPZr @PrJ KTZM èeJèe Ck˙Jkj TrJ yPuJÇ 1. TqJ¿Jr k´KfPrJiT : KnaJKoj ÈA, KxKuKj~Jo xoO≠ aMjJoJZ oMU S kJT˙uLr TqJ¿Jr k´KfPrJPi xyJ~TÇ SPoVJ-3 gJTJ~ FKa ˜jTqJ¿Jr k´KfPrJPiS xJyJpq TPrÇ 2. ßYJU nJPuJ rJPU: SPoVJ-3 xoO≠ aMjJoJZ ßYJU xM˙ rJUJr ßãP©S fJ“kptkNet nNKoTJ kJuj TPrÇ 3. S\j ToJPf xyJ~T : oJ© 3 @C¿ aMjJoJZ FT\j oJjMPwr k´KfKhPjr k´P~J\jL~ ßk´JKaPjr 50 vfJÄPvr ß\JVJj KhPf kJPrÇ lPu Ijq UJmJr mJh KhP~ vrLPrr IKfKrÜ YKmt TKoP~ S\j ToJPf xyJ~fJ TPrÇ 4. KmwJÜ CkJhJj IkxJrPe xyJ~T : aMjJoJPZ gJTJ KxKuKj~o vrLr ßgPT KmwJÜ CkJhJjèPuJ ßmr TPr ßlPuÇ FPf KunJr xM˙ gJPTÇ 5. yJat xM˙ rJPU: FA oJZ rÜ kKrÏJr TPr FmÄ YKmt ToJPf xJyJpq TPr pJr lPu yJat gJPT xM˙Ç F ZJzJ FKa oJgJ~ rÜ YuJYPuS KmPvw nNKoTJ kJuj TPr, lPu ßm´Aj xM˙ gJPTÇ

@o rPÜr KYKj ToJ~ FUj YuPZ @oJPhr ßhPv lPur nr oSxMo∏ oiMoJx ‰\qÔÇ FA oJPx lPur rJ\J @o k´YMr kKroJPe kJS~J pJ~Ç @Po rP~PZ jJjJ irPjr kMKÓ èeÇ VPmwPTrJ muPZj, kJTJ @Por rx ßUPu rPÜ KYKj mJ xMVJPrr oJ©J TPo FmÄ TqJ¿JPrr ^MÅKTS y´Jx kJ~Ç xJŒ´KfT FT VPmweJ~ ßhUJ ßVPZ, ßoJaJ mJ mJzKf ßoh-YKmtr IKiTJrL mqKÜPhr rPÜr xMVJr ToJPf AKfmJYT nNKoTJ rJUPZÇ F ZJzJ @o ßUPu vrLPrr jJjJ ˙JPjr k´hJy mJ \ôJuJ TPo ßpPf kJPrÇ STuJPyJoJ ߈a KmvõKmhqJuP~r FThu VPmwT F fgq \JjJjÇ ßaéJPxr F Fj Fo KmvõKmhqJuP~r FT VPmweJ~ ßhUJ ßVPZ, fJ\J @Po gJPT kKuPljux, pJ ˜Pjr TqJ¿JrpMÜ S TqJ¿JrKmyLj ßTJwèPuJr k´hJy xLKof TrPf kJPrÇ fPm F KmwP~ @PrJ VPmweJ hrTJr mPu VPmwPTrJ \JKjP~PZjÇ


28 AxuJo

18 - 24 November 2016 m SURMA

mqmxJ yJuJu xMh yJrJo c. ßoyrJj oJyoMh

oJjMPwr ßmÅPY gJTJr Ijqfo Imu’j yPò IgtÇ @r FA Igt CkJ\tj k´iJjf YJTKr KTÄmJ mqmxJr oJiqPoA yP~ gPTÇ AxuJKo GKfPyqr Ijjq oJiqo mJ ßkvJ mqmxJ-mJKe\qÇ y\rf @ho @: ßgPT ÊÀ TPr oyJjmL y\rf oMyJÿh xJ: kpt∂ xm jmL-rJxNu mqmxJ-mJKe\q kZª TrPfjÇ mqmxJ-mJKeP\qr èÀfô CkuK… TPr AxuJKo KlTJy vJ˘KmPhrJ mPuPZj, ÈFA hMKj~J~ IgtQjKfT TotTJP§r oPiq mqmxJ~ yPò xmPYP~ mz CkJptPjr oJiqoÇ xnqfJ-xÄÛíKfr CkTreèPuJr oPiq FaJ yPuJ xmPYP~ mz CkTreÇ' mqmxJ-mJKeP\qr ßk´reJ: mqmxJ-mJKeP\qr k´Kf ßp \JKf pf ßmKv oPjJPpJV ßh~, IgtQjKfT ßãP© ßx \JKf ff ßmKv ˝~ÄxŒNetfJ I\tj TPrÇ kJ∂Pr mqmxJ-mJKeP\qr k´Kf ßp \JKf mJ ßp IKimJxLPhr @V´y ßjA, fJrJ xm xo~ IgtQjKfT ßãP© IjqPhr oMUJPkL yP~ gJPTÇ fJA AxuJo mqmxJ-mJKeP\qr k´Kf C“xJy KhP~PZÇ fJr lK\uf S mrTPfr TgJ ÊKjP~PZ; AyTJPur TuqJe S krTJPur xMxÄmJh KhP~PZÇ kKm© TMr@Pj muJ yP~PZ, ÈjJoJ\ ßvw yS~Jr kr kíKgmLPf ZKzP~ kPzJ FmÄ oyJj @uäJyr IjMV´y IjMxºJj TPrJÇ' (xNrJ \MoJ : 10)Ç FUJPj IjMV´Pyr Igt \LKmTJ S xŒhÇ mqmxJ-mJKeP\qr k´Kf C“xJy hJPjr CP¨Pvq oNuf @~JfKa jJK\u yP~PZÇ IgtQjKfT ßãP© oyJjmL xJ: mqmxJ~LPhr IjMk´JKef TrPf KVP~ mPuPZj, ÈPfJorJ mqmxJ~ TPrJ, mqmxJPf 10 nJPVr 9 nJV KrK\PTr mqm˙J @PZÇ' mqmxJP~r oNujLKf: AxuJPor IgtQjKfT mqm˙J~ mqmxJ-mJKe\q S kJr¸KrT TJ~TJrmJPrr QmifJ S xMÔMfJ KjúKuKUf jLKfoJuJr Skr Kjntr TPrÇ mqmxJ-mJKeP\q QmifJ kJr¸KrT xyPpJKVfJr Skr k´KfKÔfÇ @r F \jq mqmxJK~T mqJkJPr Cn~ kPr xyPpJKVfJ ImvqA gJTPf yPmÇ kKm© TMr@Pj F xŒPTt muJ yP~PZ, ÈkMeq S

@uäJynLÀfJr kPg FPT IkrPT xJyJpq TPrJÇ kJk S IjqJ~ kPg TUPjJ TJPrJ xyPpJKVfJ TrPm jJÇ' (xNrJ oJK~hJ : 2)Ç PpPTJPjJ TJrmJPr Cn~ kPr ˝f”°Nft xÿKf ImvqA gJTPf yPmÇ \mrhK˜ xÿKfr ßTJPjJ oNuq ßjAÇ @uäJy mPuj, ÈPy oMKojVe! ßfJorJ FPT IkPrr xŒh mJKfu k∫J~ ßUS jJÇ KT∂á fJ mqmxJr oJiqPo kJr¸KrT xÿKfPf yPu (PTJPjJ @kK• ßjA)Ç' (xNrJ KjxJ : 29)Ç YMKÜ xŒJhjTJrLr oPiq ßpJVqfJ gJTPf yPmÇ IgtJ“ fJPT ùJjL, k´J¬m~Û KTÄmJ KmYJrmMK≠xŒjú S ˝JiLj yPf yPmÇ ßx ImM^, Ik´J¬m~Û, kJVu yPf kJrPm jJÇ oyJjmL xJ: mPuPZj, ÈKfj mqKÜr Skr vKr~Pfr KmiJj @PrJKkf yPm jJ∏ kJVu, WMo∂ mqKÜ S Ik´J¬m~Û mqKÜÇ' (@mM hJCh)Ç TJrmJPr ßTJPjJ k´TJr k´fJreJ, @®xJ“, Kf S kJkJYJr gJTPf kJrPm jJÇ IgtJ“ AxuJKo vKr~f ßpxm m˜Mr mqmyJr KjKw≠ TPrPZ, ßxxPmr mqmyJr TrJ pJPm jJÇ oyJjmL xJ: mPuPZj, È(KjP\) ãKfV´˜ yS~J FmÄ (IjqPT) ãKfV´˜ TrJ CKYf j~Ç' mqmxJr CP¨vq mqJyf y~ pJPf : KjPY mKetf jLKfoJuJ mqmxJ-mJKeP\qr CP¨vqPT IKx≠ S mJKfu TPrÇ ßpoj∏ xŒh mJzJPjJ S oMjJlJ I\tPjr F„k ßujPhj, pJPf kJr¸KrT xJyJpq xyPpJKVfJ gJTPm jJÇ FT\Pjr KjWtJf ßuJTxJPjr oJiqPo IkPrr oMjJlJ IK\tf yPmÇ ßpoj xmtk´TJr \M~J S uaJKrÇ TJre, FTkPr uJn FmÄ IjqkPr KjKÁf ßuJTxJPjr SkrA FxPmr KnK• rKYf yP~PZÇ @uäJy mPuj, ÈfJrJ @kjJPT oh S \M~J xŒPTt K\Pùx TrPZ, @kKj mPu Khj FèPuJPf KmrJa kJkJYJr rP~PZÇ' (xNrJ mJTJrJ : 219)Ç xŒh míK≠ S oMjJlJ I\tPjr ßpxm mqJkJPr Cn~ kPr oPiq ßTJPjJ FT kPr ˝f”°Nft xÿKf kJS~J pJ~Kj, KmkJPT kPz FmÄ \mrhK˜ xÿKfPTA ˝f”°Nft xÿKf mPu iPr ßj~J yP~PZ, ßpoj xMPhr TJrmJr KTÄmJ ßTJPjJ vsKoTPT bTJPjJÇ @uäJy mPuj, È@uäJy ßmYJPTjJ (Qmi mqmxJ~) yJuJu TPrPZj FmÄ xMh yJrJo TPrPZjÇ' (xNrJ mJTJrJ : 275)Ç oyJjmL xJ: mPuPZj, ÈvsKoPTr ßhPyr WJo ÊKTP~ pJS~Jr @PVA ßfJorJ fJr o\MKr hJSÇ'

xMh xŒPTt oyJj @uäJy kKm© TMr@Pj mPuPZj, ÈpJrJ xMh UJ~ fJrJ ßxA mqKÜr oPfJ hJÅzJPm, pJPT v~fJj ¸vt TPrA kJVu TPr ßh~Ç FaJ F \jq ßp fJrJ mPu ßmYJPTjJ ßfJ xMPhr oPfJAÇ' (xNrJ mJTJrJ : 275)Ç WMw xŒPTt muJ yP~PZ, ÈoJjMPwr ijxŒK•r KTZM IÄv ß\Pj mMP^ IjqJ~nJPm V´Jx TrJr CP¨Pvq KmYJrTPT C“PTJY KhS jJÇ' (xNrJ mJTJrJ : 188)Ç

AxuJPor híKÓPf kJk Foj TJrmJr TrJ IgmJ Foj xm m˜M ßTjJPmYJ TrJ, pJ oNuf IkKm©Ç ßpoj∏ oh, oífPhy, k´KfoJ, vNTr k´níKfÇ @uäJy mPuj, ÈPfJoJPhr Skr oífPhy, rÜ S vNTPrr oJÄx yJrJo TrJ yP~PZÇ' (xNrJ oJK~hJ : 3)Ç y\rf \JKmr rJ: mPuj, È@Ko oyJjmL xJ:PT muPf ÊPjKZ, oyJj @uäJy oh, oífPhy, vNTr S oNKft ßmYJPTjJ yJrJo TPrPZjÇ' (jJ~uMu @SfJr, kûo U§)Ç Cn~ kPr oPiq YMKÜ xŒJKhf yS~Jr krS ßpxm ßujPhPj TuyKmmJPhr @vïJ gJPTÇ ßpoj∏ keq IgmJ oNuq KTÄmJ Cn~aJA I¸Ó rJUJÇ TL hJPo ßTjJ yPuJ KTÄmJ TL m˜M ßTjJ yPuJ, fJ ¸Ó TPr muJ yPuJ jJÇ IgmJ FTaJ ßujPhjPT hMPaJ~ kKref TrJ yPuJÇ ßpoj ßpxm keq ßhUJ k´P~J\j, KT∂á jJ ßhPUA â~ TrJ yPuJÇ oyJjmL xJ: ßmYJPTjJr xo~ IjMkK˙f m˜M ßmYJPTjJ TrPf KjPwi TPrPZj (KfrKoK\)Ç Ppxm ßujPhPj ßiJÅTJ S k´fJreJ KjKyf rP~PZÇ ßpoj∏ FT irPjr keq ßhKUP~ Ijq irPjr keq ßh~J KTÄmJ m˜Jr ßnfPr To hJKo keq ßrPU SkPr hJKo keq xJK\P~ ßrPU ßâfJPT ßiJÅTJ ßh~JÇ oyJjmL xJ: k´fJreJoNuT ßujPhj KjPwi TPr mPuPZj, ÈPp k´fJreJ TPr ßx @oJPhr hunMÜ j~Ç'

CkJ\tj yPf yPm yJuJu : k´PfqT oMxKuo jrjJrLr \jq yJuJu ÀK\r xºJj TrJ ImvqTftmqÇ ßTjjJ yJuJu xŒh mJ UJhqA yPuJ AmJhf TmMPur vftèPuJr oPiq Ijqfo vftÇ yJuJu CkJP~ IK\tf S vKr~f IjMPoJKhf xŒh mJ UJhq V´ye ZJzJ @uäJyr hrmJPr ßTJPjJ AmJhfA TmMu yPm jJÇ yJuJu UJhq nãe TrJ xŒPTt @uäJy mPuj, ÈPy oJjmo§uL! kíKgmLr yJuJu S kKm© m˜MxJoV´L ne TPrJÇ' (xNrJ mJTJrJ : 168)Ç oyJjmL xJ: mPuPZj, ÈPp oJÄx yJrJo UJPhq k´KfkJKuf yP~PZ, fJ \JjúJPf k´Pmv TrPm jJÇ @r yJrJo UJPhq mKitf k´KfKa oJÄxKk§ \JyJjúJPorA ßpJVqÇ' (@yoh, hJPrKo, mJ~yJKT)Ç mqmxJ~ yPm xMh-WMwoMÜ : xMh FTKa IKf k´JYLj xoxqJÇ AxuJKo xoJP\ FKa FTKa IoJ\tjL~ IkrJi FmÄ oJrJ®T S iÄxJ®T ßvJwPer ßTRvuÇ k´YKuf IPgt xMh yPò ßxA mJzKf Igt, pJ EehJfJ Ee kKrPvJPir xo~ mJKzP~ KhP~ fJrA KmKjo~ KyPxPm EeV´yLfJr TJZ ßgPT IKfKrÜ Igt @hJ~ TPr gJPTÇ IjM„knJPm WMw FTKa xJoJK\T mqJKiÇ xoJP\r KTZá oJjMwr fJr Âf IKiTJr KTÄmJ IPjqr 29 kOÔJ~

ßToj yS~J CKYf oMxuoJPjr YKr© cJ. ßoJyJÿh @mMu TJuJo @»MuJy ßrJoJj xJosJP\qr hJka ßT jJ \JPjÇ hMKj~Jr Foj ßTJPjJ vKÜ KZu jJ ßp, ßrJoJjPhr krJnNf TrPf kJPrÇ Foj vKÜir ßrJoJj xJosJP\qr KmKnjú IûuS FT FT TPr khJjf yPf uJVu oMxuoJjPhrÇ oMxKuo mLr UJKuh Kmj S~JKuh oMxuoJj hPur ßxjJkKfÇ ßrJoTPhr ßxjJkKf ßrJoJj xJosJP\qr IKikKf KyrJKT~JPxr nJAÇ KfKj oMxuoJjPhr TJPZ krJK\f yPf yPf @r KfÔJPf kJrKZPuj jJÇ Km˛P~ yfmJT ßrJoJj ßxjJkKfÇ oMxuoJPjr xÄUqJ To, I˘ To, QxjqxJo∂ To∏ fJrkrS KTnJPm FojKa x÷m? KTPxr mPu muL~Jj oMxuoJPjrJ? ßrJoJj ßxjJkKf ßVJP~ªJ uJKVP~ KhPuj oMxuoJPjr oPiqÇ ßVJP~ªJPT \JjPf yPm ßTJj vKÜmPu oMxuoJPjrJ Foj vKÜvJuLÇ ßVJP~ªJ WMPr WMPr fgq xÄV´y TruÇ ßxjJkKfr TJPZ pgJxoP~ \oJ KhPuJ fJr KrPkJatÇ TP~TKa oJ© TgJr KrPkJat∏ oMxuoJPjrJ KhPj FPTT\j pMP≠r oJPbr mLr ßxjJKjÇ rJPf hMKj~Jr xmPYP~ Kj”˝, IxyJ~, hMmtu, TJñJu∏ pJPhr ßrJjJ\JKr ÊiM ˝Vt-ofqt fgJ Kmvõ\JyJPjr k´nM @uäJyr TJPZÇ oJSuJr hrmJPr hMA yJf fMPu TJÅhPf TJÅhPf fJPhr V§Phv iPr Iv´∆r käJmj mP~ pJ~Ç ßT muPm KhPjr xNPptr @PuJ~ FPhr reÉïJr hMKj~Jr xmPYP~ vKÜirPhr KkPu YoTJ~? FojKaA KZu oMxuoJPjr YKrP©r QmKvÓq∏ rJPf hrPmv, KhPj mLr ßpJ≠JÇ ÈuJTJh TJjJ Kl

rJxNuMuäJKy CxS~JfMj yJxJjJ∏ rJxNu xJ:-Fr YKrP©r oPiqA rP~PZ ßfJoJPhr \jq C•o @hPvtr joMjJÇ' @r F rJxNu xJ:-Fr YKr© KZu \Lm∂ TMr@jÇ @u TMr@j oMxuoJPjr \Lmj kKrYJujJr xÄKmiJjÇ oMxuoJPjrJ hMKj~J~ TL TJ\ TrPm, TL TJ\ TrPm jJ; KTnJPm YuPm, KTnJPm YuPm jJ; TL TgJ muPm, TL TgJ muPm jJ; TL KY∂J-KmvõJx TrPm, TL KmvõJx TrPm jJ∏ Foj xm KmKiKmiJPjr xoJyJr ßhUJ pJPm @u TMr@Pjr kJfJ~ kJfJ~Ç S hMKj~Jr oMxuoJj, FèPuJ TJPhr \jq kJujL~ @r oJjjL~? TgJ KZu hMKj~Jr xm oJjMw @uäJyr F KmKiKmiJj ßoPj YPu fJPhr hMKj~Jr K\PªKV kKrYJujJ TrPmÇ TJre, FojKaA KZu @uäJyr ßWJweJ È@oJr kã ßgPT pMPV pMPV \LmjKmiJj ßh~J yPmÇ hMKj~J~ fJ ßoPj YuPu nP~r ßTJPjJ TJre gJTPm jJÇ @mJr ßfJorJ KlPr @xPf kJrPm F \JjúJPfÇ' oJjm \JKfr @Kh KkfJ-oJfJ mJmJ @ho @: FmÄ oJ yJS~JPT ßmPyvf ßgPT hMKj~J~ kJbJPjJr xo~ @uäJyr \JKjP~ ßh~J F k´Kfv´∆Kfr „kJ~eA yPuJ pMPV pMPV @uäJyk´h• GvL mJeL∏ @xoJKj KTfJmÇ @u TMr@j Fxm KTfJPmr xmtPvw xÄÛreÇ IjqJjq GvL V´∫ KmPvw KmPvw ßTJPjJ TSo mJ \JKfr \jq jJK\u yP~KZuÇ KT∂á @u TMr@j hMKj~JmJxL xm oJjMPwr \jqÇ TJP\A @uäJyr F TMr@KjT KmKiKmiJj hMKj~Jr xm oJjMPwr \jq fJPhr k´nM @uäJyr kã ßgPT \LmjKmiJjÇ KT∂á hMntJVq hMKj~Jr KmrJa FTaJ oJjmPVJÔLr∏ fJrJ k´nMr F KmiJjPT oJjPf I˝LTJr TruÇ pJrJ ßoPj @uäJyr F KmKiKmiJPjr

ÈuJTJh TJjJ Kl rJxNuMuäJKy CxS~JfMj yJxJjJ∏ rJxNu xJ:Fr YKrP©r oPiqA rP~PZ ßfJoJPhr \jq C•o @hPvtr joMjJÇ' @r F rJxNu xJ:-Fr YKr© KZu \Lm∂ TMr@jÇ @u TMr@j oMxuoJPjr \Lmj kKrYJujJr xÄKmiJjÇ oMxuoJPjrJ hMKj~J~ TL TJ\ TrPm, TL TJ\ TrPm jJ; KTnJPm YuPm, KTnJPm YuPm jJ; TL TgJ muPm, TL TgJ muPm jJ; TL KY∂J-KmvõJx TrPm, TL KmvõJx TrPm jJ∏ Foj xm KmKiKmiJPjr xoJyJr ßhUJ pJPm @u TMr@Pjr kJfJ~ kJfJ~Ç TJPZ fgJ @uäJyr TJPZ KjP\Phr xokte Tru, fJrJ ßxRnJPVqr IKiTJrL oMxuoJjÇ @uäJyr ßWJweJ oPf, F oMxuoJPjr kKreKf \JjúJf, pKh fJrJ TMr@KjT KmiJj kMPrJkMKrnJPm, KbT @uäJyr YJS~Jr oPfJ TPr hMKj~Jr \LmPj ßoPj YPuÇ oMxuoJPjr fgJ BoJjhJrPhr TJPZ @uäJyr ßx YJS~J ßToj? ÈPy BoJjhJPrrJ, ßfJorJ AxuJPor oPiq kKrkNetnJPm hJKUu ySÇ v~fJPjr khJï IjMxre TPrJ jJÇ ßTjjJ v~fJj ßfJoJPhr

k´TJvq v©'Ç' kMPrJkMKrnJPm AxuJPor oPiq hJKUu yS~J oJPj TL? Fr oJPj yPuJ, oMxuoJj fJr \LmPj ßpPTJPjJ \J~VJ~ ßpPTJPjJ xoxqJr xÿMULj yPm, fJr xoJiJj TMr@j ßgPT ßjPmÇ IjqnJPm muJ pJ~, oMxuoJj fJr mqKÜVf, kJKrmJKrT, xJoJK\T, IgtQjKfT, rJ\QjKfT S @iqJK®T \LmPjr xm ßãP© AxuJPor fgJ TMr@Pjr 29 kOÔJ~


AxuJo 29

SURMA m 18 - 24 November 2016

fJxJSCl I\tj TrJ \ÀKr yJxJj @mhMu TJA~Mo vrL@f, frLTf, yJTLTf S oJÈKrlJPfr xo’P~ KmjqJKxf yP~PZ AuPo fJxJSClÇ oNuf FaJ xo˜ AuPor @TrÇ AuPo fJxJSCl FT Ijjq @iqJK®T KmùJjÇ FA KmùJj I\tj jJ TrPu @uäJyr QjTaq S x∂áKÓ I\tj TrJ pJ~ jJ, oJjKmT oNuqPmJPir YNzJ∂ èeJmuL I\tj TrJ x÷m y~ jJÇ pJrJ AuPo fJxSClPT ˝LTJr TPr jJ fJPhrPT AoJo oJKuT ryoJjMuäJKy @uJ~JKy lJKxT mPuPZjÇ KfKj mPuPZj: oJj fJlJTTJyJ S~JuJoA~J fJxJSCl lJTJh fJlJxxJTJÇ AuPo fJxJSCl I\tj TrPf yPu TJKou kLPrr oMrLh yPf y~Ç TJKou kLPrr KjTa ßgPT fJÈuLo mqKfPrPT FA Auo @~• TrJ pJ~ jJÇ FA KmùJj oJjmPhPy uMÑJK~f KmKnjú xNãJKfxNã (ufLlJ) oTJoèPuJ KmPvw k≠Kf (frLTJ) k´P~JPVr oJiqPo kKrÏJr (xJl) TPr ßh~, lPu ßxèPuJ jNPr jNrJjL yP~ KjÏuMw Cöôu @PuJ~ @PuJKTf yP~ pJ~Ç FA @PuJKTf oJjMwrJA xNKlÇ FrJA @uäJyr SuLÇ FPhr xŒPTt @uäJy \JuäJvJjMÉ ArvJh TPrPZj:P\Pj rJU, KjÁ~A @uäJyr SuLVPer ßTJPjJ n~ ßjA FmÄ fJÅrJ hM”KUfS yPm jJÇ (xNrJ ACjMx:@~Jf 62) fJxJSCl KmùJPjr CPÿw WPa ßxKhj ßpKhj @uäJy \JuäJvJjMÉ KjP\PT k´TJv TrPuj jNPr oMyJÿhL xíKÓ TrJr oJiqPoÇ jNPr oMyÿhL xíKÓr oiq KhP~ @uäJy Kmvõ\V“ xíKÓr Ên xNYjJ TPrjÇ @iMKjT KmùJPjr KmV mqJÄT KgSrL pf kptJPuJYjJ S VPmweJ TrJ pJPm ff jNPr oMyJÿJhLr fJ“kpt CØJKxf yPm FmÄ AuPo fJxJSCl I\tPjr èÀfô ßmJ^J pJPmÇ AuPo fJxJSCl IjMvLujTJrL ùJPjr VnLr ßgPT VnLPr dMPT xfqPT k´fqã TPrj, pJr lPu fJÅr hvtj mJ ßhUJaJ mJ˜m ßhUJ y~Ç

mqmxJ yJuJu xMh yJrJo IKiTJrPT TrJ~• TrJr uPãq hMjtLKfkrJ~e hJK~fôvLu mqKÜPT ßp IQmi Igt KTÄmJ keqxJoV´L khtJr I∂rJPu k´hJj TPr gJPT, fJA WMw KTÄmJ C“PTJY jJPo kKrKYfÇ xMh xŒPTt oyJj @uäJy kKm© TMr@Pj mPuPZj, ÈpJrJ xMh UJ~ fJrJ ßxA mqKÜr oPfJ hJÅzJPm, pJPT v~fJj ¸vt TPrA kJVu TPr ßh~Ç FaJ F \jq ßp fJrJ mPu ßmYJPTjJ ßfJ xMPhr oPfJAÇ' (xNrJ mJTJrJ : 275)Ç WMw xŒPTt muJ yP~PZ, ÈoJjMPwr ijxŒK•r KTZM IÄv ß\Pj mMP^ IjqJ~nJPm V´Jx TrJr CP¨Pvq KmYJrTPT C“PTJY KhS jJÇ' (xNrJ mJTJrJ : 188)Ç oyJjmL xJ: xMhPUJr, xMh k´hJjTJrL, xMKh TJrmJPrr xJL FmÄ xMh YMKÜ ßuUTPT IKnvJk KhP~PZjÇ (mMUJKr, oMxKuo)Ç WMw xŒPTt oyJjmL xJ: mPuPZj, ÈWMw V´yeTJrL FmÄ WMw hJjTJrL CnP~r SkrA @uäJyr uJjfÇ' (mMUJKr, oMxKuo)Ç mqP~r ßoRKuT jLKfoJuJ : CkJK\tf Igt mqP~r UJf oNuf KfjKaÇ k´gof, TL mq~ TrJ yPmÇ KÆfL~f, TL kKroJe mq~ TrJ yPmÇ fífL~f, ßTJgJ~ mq~ TrJ yPmÇ TL mq~ TrJ yPm? Fr C•Pr muJ pJPm mqKÜ yJuJu S kKr© k∫J~ pJ KTZM CkJ\tj TPrPZ, ßxaJA fJr È\LKmTJr kMÅK\' FmÄ FaJ fJr \LmPjr âoKmTJPvr k´P~J\Pj mqmyJPrJkPpJVLÇ TL kKroJe mq~ TrJ yPm? KjP\r yJuJu mJ Qmi CkJ\tPj k´P~J\jJKfKrÜ mq~ TrJ pJPm jJÇ Ikmq~-IkY~ kKryJr TPr kKrKof mq~ TrJA yPm mqKÜr FTJ∂ TftmqÇ TL kKroJe mq~ TrJ yPm, F mqJkJPr oyJj @uäJy mPuj, ÈkJjJyJr TPrJ, Ikmq~ TPrJ jJÇ' (xNrJ @rJl : 31)Ç Ijq© muJ yP~PZ, ÈPfJorJ TUPjJ IpgJ mq~ TPrJ jJÇ (UrYkP©) xLoJ IKfâoTJrLrJ v~fJPjr nJA (xofMuq)Ç'

fJxJSCl KmùJPjr CPÿw WPa ßxKhj ßpKhj @uäJy \JuäJvJjMÉ KjP\PT k´TJv TrPuj jNPr oMyJÿhL xíKÓ TrJr oJiqPoÇ jNPr oMyÿhL xíKÓr oiq KhP~ @uäJy Kmvõ\V“ xíKÓr Ên xNYjJ TPrjÇ @iMKjT KmùJPjr KmV mqJÄT KgSrL pf kptJPuJYjJ S VPmweJ TrJ pJPm ff jNPr oMyJÿJhLr fJ“kpt CØJKxf yPm FmÄ AuPo fJxJSCl I\tPjr èÀfô ßmJ^J pJPmÇ AuPo fJxJSCl IjMvLujTJrL ùJPjr VnLr ßgPT VnLPr dMPT xfqPT k´fqã TPrj, pJr lPu fJÅr hvtj mJ ßhUJaJ mJ˜m ßhUJ y~Ç xJiJre hvtj pMKÜr oJiqPo FTaJ Kx≠JP∂ CkjLf yP~ pMKÜKjntr mqJUqJ k´hJj TPr, ßxUJPj FT\j xNKl YJãMx hvtPjr IKnùfJ~ xfqPT mqÜ TPrjÇ TMr@j o\LPh fJpTL~JP~ jlPxr èÀfô k´hJj TrJ yP~PZ FmÄ yJhLx vrLPl AyxJPjr TgJ muJ yP~PZÇ xJiJre hvtj pMKÜr oJiqPo FTaJ Kx≠JP∂ CkjLf yP~ pMKÜKjntr mqJUqJ k´hJj TPr, ßxUJPj FT\j xNKl YJãMx hvtPjr IKnùfJ~ xfqPT mqÜ TPrjÇ TMr@j o\LPh fJpTL~JP~ jlPxr èÀfô k´hJj TrJ yP~PZ FmÄ yJhLx vrLPl AyxJPjr TgJ muJ yP~PZÇ Kk´~ jmL xJuäJuäJÉ @uJ~Ky S~J xJuäJo mPuPZj: @j fJÈmMhJuäJyJ TJ @júJTJ fJrJÉ lJ CjuJo fJTMj fJrJÉ lJAjúJÉ A~JrJT@uäJyr AmJhf FojnJPm TrPm ßp, fMKo @uäJyPT ßhUZ, pKhS fMKo fJÅPT jJ ßhU KfKjPfJ ßfJoJPT ßhUPZjÇ FTJV´KYP• AmJhf TrPf yPu KrkMxoNyPT hKof TrPf yPmÇ AuPo fJxJSCPlr ßmv TP~TKa frLTJ rP~PZ pJr oPiq CPuäUPpJVq yPò:TJKhrL~J, KYvfL~J, jTvmªL~J, oM\JP¨hL~J AfqJKhÇ AuPo fJxJSCT I\tj

TrPf yPu ßpJVq S TJKou kLPrr KjTa oMrLh yP~ fJÈuLo fJuTLj lP~x-fJS~JöMy V´ye TrPf y~Ç oJjMPwr ßhPyr ßp hvKa ufLlJ rP~PZ fJ Kjet~ TPrPZ AuPo fJxJSCl, ßxèPuJ yPò Tum, Ày, Kxrr, KUTL, @UTJ @m, @fv, UJT, mJhÇ FA ufLlJèPuJr k´PfqTKar Im˙Jj ßhPyr Inq∂Pr KjKhtÓ ˙JPj rP~PZÇ SèPuJPT ß\qJKfot~ TrJr CkJ~ AuPo fJxJSCPl rP~PZÇ fJxJSClKmyLj \Lmj yPò xJVPrr fuPhPv kPz gJTJ kJgPrr jMKzr oPfJ KTÄmJ UMvmMKmyLj lMPur oPfJÇ

(xNrJ mKj AxrJAu : 26-27)Ç oyJjmL xJ: mPuPZj, È@~-mqP~ oiqk∫J Imu’j TrJ yPuJ xòu IgtQjKfT \LmPjr IitJÄvÇ' (TJj\Mu CoJu)Ç PTJgJ~ mq~ TrJ yPm? KjP\r S kKrmJPrr mq~ KjmtJPyr kr xJiqJjMpJ~L @®L~˝\j, kJzJk´KfPmvL FmÄ VKrm-hM”ULPhr hMhtvJ uJWPm Igt mq~ TrPf yPmÇ @uäJy mPuj, ÈijxŒh ßgPT KkfJoJfJ, @®L~˝\j, FKfo-KoxKTj S oMxJKlrPhr \jq ßp kKroJe AòJ UrY TPrJÇ' (xNrJ mJTJrJ : 215)Ç Pvw TgJ : Igtk´JK¬r k´fqJvJ oJjMPwr xy\Jf k´míK•Ç AxuJo yJuJu mJ Qmi kPg Igt CkJ\tPj C“xJKyf TPrPZÇ @r IQmi kPg CkJ\tjPT kKryJr TrJr KjPhtv KhP~PZÇ CkJ\tj TrPf KVP~ IPjPTA IPjT xo~ yJuJu-yJrJo KY∂J TPrj jJ, pJ Ifq∂ hM”U\jTÇ Qmi kPg FmÄ @oJjf rJ TPr mqmxJ-mJKe\q xŒjúTJrLPT xMxÄmJh k´hJj TrPf KVP~ oyJjmL xJ: mPuPZj, ÈxfqmJhL S @oJjfhJr mqmxJ~L KT~JoPfr Khj jmL, KxK¨T S vyLhPhr xJPg gJTPmÇ' (KfrKoK\)Ç ßuUT : VPmwT

mJfJx ˜… TPrPZj; KhPjr ßmuJ ßxA jmL xJ:A mqKÜ, kKrmJr, xoJ\, rJÓs xÄÛJPr \Lmj C“xVt TPrPZjÇ rJPÓsr Igtmqm˙J ßToj TPr YuPm fJ-S ßhKUP~PZj KfKjÇ FPTmJPr kMPrJkMKr TMr@KjT YJKyhJr mJ˜mJ~j KZu fJÅr \LmjÇ @uäJy KbT ßpnJPm ßYP~PZjÇ fJA ßfJ @oJPhr jmL\L xJ:-Fr \LmjPT \Lm∂ TMr@j muJ y~Ç ßUuJlPf rJPvhJr pMV kpt∂ xJyJmJPhr \LmPj jmL\Lr \LmPjr F YJKrK©T QmKvÓq IjMxre yP~PZÇ fJrkr ßgPTA oMxuoJPjr \LmPj ÊÀ y~ QjKfT ıujÇ xíKÓ y~ KmKnjú rTo @\èKm xm kg-oPfrÇ ßTC ÊiM rJPfr hrPmKv \Lmj KjP~ mq˜ yP~ kzu, Ijq KhPT ßTC @mJr KhPjr mqKÜ, kKrmJr, xoJ\, rJÓsmqm˙J~ AxuJo k´KfÔJr @PªJuj KjP~ mq˜fJ~ rJPf oJSuJr TJPZ ßrJjJ\JKr @r @yJ\JKrr TgJ ßmoJuMo nMPu mxuÇ ßp YKr©-QmKvPÓqr xoJyJr gJTJr TgJ KZu, FTA oMxuoJj mqKÜr oPiq fJ @uJhJnJPm Knjú\j, Knjú ßVJÔLr oPiq Im˙Jj TrPf uJVuÇ IñyJKj Wau oMxKuo YKrP©rÇ lu yPuJ FA∏ TMr@KjT FmÄ ßvw jmL oMyJÿJh xJ:-Fr Cÿf oMxuoJj hMKj~J ßgPT KjmtJxPj YPu ßVuÇ hM”PUr xJPg muPf y~, @\ hMKj~Jo~ oMxuoJj jJoiJrL FT KmrJa \JKfPVJÔL pJ ßhUKZ @orJ fJ TMr@j @r xMjúJy KmmK\tf, FT AxuJPor ßnfPr jJjJ rTo CØa xm ßlrTJiJrL FPTT jj-AxuJKoT ßVJÔL, pJrJ Ay\LmPj xm fMPwr @èPj \ôuPZ, y~PfJ krTJuLj \LmPjS \JyJjúJo ZJzJ fJPhr VKf ßjAÇ ßTjjJ F ßãP© @uäJyr mJeL∏ ÈfPm KT ßfJorJ KTfJPmr FT IÄv KmvõJx TPrJ Ikr IÄvPT TPrJ IKmvõJx? ß\Pj rJPUJ ßfJoJPhr oPiq pJPhrA Foj @Yre yPm, fJPhr FfÆqfLf @r TL vJK˜ yPf kJPr ßp, fJrJ kJKgtm \LmPj IkoJKjf @r uJKüf yPf gJTPm FmÄ krTJPu fJPhr TPbJr vJK˜r KhPT KjPk TrJ yPmÇ (xNrJ mJTJrJ : 85, 86)Ç' @xMj @orJ \Lm∂ TMr@j jmL xJ:-Fr kMPrJkMKr IjMxrPer oJiqPo TMr@KjT oMxuoJj yAÇ ßuUT : KmPvwù KYKT“xT

ßToj yS~J CKYf oMxuoJPjr YKr© KmKiKmiJj oJjq TPr YuPmÇ FaJA @uäJyr YJS~J oMxuoJj fgJ BoJjhJrPhr TJPZÇ oJSuJr Foj YJS~J pJrJ kNre TrPf kJrPm, fJrJA \JjúJPf pJPm, mqKfâoTJrL j~Ç @r oMxuoJj F TJP\ @hvt KyPxPm V´ye TrPm xmtPvw jmL, hMKj~JmJxL xmJr jmL oMyJÿJhMr rJxNuuäJy xJ:-Fr \Lmj YKrfPTÇ jmL xJ:-Fr \Lmj YKrfA KZu SkPr mKetf oMxuoJPjr YKrP©r IjM„k∏ rJPf @uäJyr hrmJPr pJÅr TJTMMKf-KojKf-pJYjJ~ TJjúJr ßrJu fJÅr kKm© V§Phv nJKxP~PZ, KhPj fJr IjjqxJiJre ßxjJkKfPfô TJPlrPhr fUPf fJCx UJjUJj TPrPZÇ rJPfr ßvw k´JP∂ ßp jmL fJÅr k´nMr hrmJPr @yJ\JKr @r ßrJjJ\JKrPf @TJv-

IiqJkT yJxJj @mhMu TJA~Mo ÆJKr~JkMr vrLPlr kLr xJPym, AjKˆKaCa Im yprf oMyJÿh (xJ) Fr CkPhÓJ S AxuJKoT lJCP¥vj mJÄuJPhPvr xJPmT kKrYJuT

F x¬JPyr

jJoJPpr xo~xNYL IJu IJTxJ oxK\h

18 jPn’r, ÊâmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-01 11-50 02-21 04-13 05-36

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

19 jPn’r, vKjmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-02 KoKja 11-50 KoKja 02-20 KoKja 04-12 KoKja 05-35 KoKja

20 jPn’r, rKmmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-04 11-50 02-18 04-10 05-34

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

21 jPn’r, ßxJomJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-05 KoKja 11-50 KoKja 02-17 KoKja 04-09 KoKja 05-33 KoKja

22 jPn’r, oñumJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-07 KoKja 11-51 KoKja 02-16 KoKja 04-08 KoKja 05-32 KoKja

23 jPn’r, mMimJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-08 KoKja 11-51 KoKja 02-15 KoKja 04-07 KoKja 05-31 KoKja

24 jPn’r, mOy¸KfmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

06-09 KoKja 11-51 KoKja 02-14 KoKja 04-06 KoKja 05-30 KoKja


30 ßUuJiMuJ

18 - 24 November 2016 m SURMA

ZÑJ~Ç TJu KYaJVÄ nJAKTÄPxr ßkxJr VsqJ≤ FKu~aPT xäV xMAPk Koc CAPTPa oJrJ ZÑJ mJ mJÅyJKf K¸jJr @mhMr rJöJTPT krkr oJrJ hMKa mJC¥JKrPf ßhUJ Kouu yJKrP~ pJS~J vJyKr~JPrrAÇ fPm KfKj KjP\ muPZj, FA ÈvJyKr~Jr' yJKrP~ pJS~J ÈvJyKr~Jr' jjÇ FA ÈvJyKr~Jr' jfMj ÈvJyKr~Jr', ÈTqJKr~JPrr ßpPTJPjJ xoP~r fMujJ~ FUj @Ko ßUuJaJ ßmKv CkPnJV TrKZÇ ßpPTJPjJ xoP~r fMujJ~ ßmKv @®KmvõJxLÇ' 20 mZr m~Px IKnPwT oqJY ßUuJ vJyKr~JPrr ßYP~ FUjTJr 31 mZr m~xL vJyKr~JPrr KY∂JnJmjJ ßmKv kKref yPm, ßxaJA ˝JnJKmTÇ KjP\S muPuj, È@oJr ßpaJ xMmet xo~ KZu, fUj m~x IPjT To KZuÇ IPjT KTZM mM^fJo jJÇ FUj ßUuJ xŒPTt ùJj IPjT ßmPzPZÇ xmKTZM IPjT ßmKv CkPnJV TKrÇ xmPYP~ ßmKv CkPnJV TKr IjMvLujÇ' ßvw TgJaJ ÊPj ImJTA yPf yPuJÇ FA vJyKr~JPrr KlaPjx KjP~A jJ Tf k´vú KZu! xmtPvw \JfL~ hu ßgPT mJh kzJr mz TJreS ßfJ KZu KlKÄP~ Kãk´fJ jJ gJTJÇ vJyKr~Jr KjP\A ßxaJ oPj TKrP~ KhP~ muPuj, È@Ko ßnPm ßmr TrJr ßYÓJ TPrKZ ßTJgJ~ @oJr WJaKf @PZÇ ßTJjaJ @oJPT ßmKv TrPf yPmÇ @oJr oPj yP~KZu KlaPjxPTA ßmKv k´JiJjq KhPf yPmÇ TJre @Ko pf nJPuJA ßUKu, KlaPjx nJPuJ jJ yPu KaTPf kJrm jJÇ'

ßxA CkuK… @PZ FUPjJ, Èpf Khj ßUum, KlaPjx KjP~A xmPYP~ ßmKv TJ\ TrmÇ TJre IKnùfJr xPñ xPñ @Ko ßp K\KjxèPuJ KvPUKZ, Kla jJ gJTPu ßxèPuJ TJP\ uJVJPf kJrm jJÇ' \JfL~ hPu @mJr pKh ßTJPjJ Khj xMPpJV kJj, FTaJA uãq gJTPm vJyKr~JPrr, hPur ßxrJ Kfj Kla ßUPuJ~JPzr FT\j yS~JÇ k´PfqT oJjMPwr xJlPuqr ßkZPjA TJrS jJ TJrS IjMPk´reJ gJPTÇ vJyKr~Jr ßpoj uzJA TrJr oNu vKÜaJ ßkP~PZj ˘L @r x∂JPjr TJZ ßgPTÇ @r FT\Pjr TgJS jJ muPuA j~ ∏ KmKxKmr jqJvjJu ßVo ßcPnukPo≤ oqJPj\Jr S KmPTFxKkr xJPmT ßTJY jJ\oMu @PmhLj, ÈlJKyo xqJr Vf KfjKa mZr @oJPT IPjT xo~ KhP~PZjÇ xqJr xm xo~ FTaJ TgJ mPuj, ßp xÄÛrPer KâPTaA ßUKu jJ ßTj, KjP\r KY∂J jJ TPr ßpj hPur KY∂J TKrÇ k´KfKa oqJPY @Ko ßx TgJ ßoPj YuJr ßYÓJ TKrÇ' vJyKr~JPrr k´KfnJ KjP~ TUPjJA xPªy KZu jJÇ S~JKyhMu VKj ÈIïMr' ßgPT CPb FPx \JfL~ hPu kJTJ TPr KjP~KZPuj \J~VJÇ 2005 xJPur \MPj jKaÄyJPo AÄuqJP¥r KmkPã S~JjPc KhP~ @∂\tJKfT IKnPwTÇ Frkr ˝Pkúr oPfJ ßTPa ßpPf gJPT mZrèPuJÇ iJrJmJKyT lot KhP~ FTaJ xo~ \JfL~ hPur xyIKijJ~T yP~ ßVPujÇ \JfL~ hPur nKmwq“ IKijJ~TS nJmJ yPf uJVu fJÅPTÇ Ka-PaJP~K≤Pf ßxaJ yP~S KZPujÇ FA xÄÛrPer KâPTPa mJÄuJPhv hPur k´go IKijJ~PTr jJoA vJyKr~Jr jJlLxÇ 2006 xJPu UMujJ~ K\’JmMP~r KmkPã ßx oqJYaJ mJÄuJPhv K\PfKZuÇ KT∂á nJPuJ xo~ mMK^ hs∆fA lMKrP~ pJ~! @AKxFPur hMÓYPâ kPz 2008 xJPu mKyÏíf yPujÇ k´J~ hMA mZr kr \JfL~ hPu KlrPuS iJrJmJKyT yPf kJrPuj jJÇ FA lot ßjA, ßfJ SA KlaPjPx WJaKfÇ 2013 kpt∂ 9Ka ßaˆ ßUuPuS muJr oPfJ I\tj 2011 xJPu kJKT˜JPjr KmkPã 97 rJPjr AKjÄxÇ S~JjPcPf KlPr k´go oqJPY 73 TPrKZPuj KjCK\uqJP¥r KmkPãÇ kPrr mZr IPˆsKu~Jr KmkPã krkr hMA S~JjPcPf KllKaÇ Frkr @P˜ @P˜ \JfL~ hu ßgPT fJÅr ZJ~JaJS yJKrP~ ßpPf uJVuÇ 2013-Fr FKk´Pur kr @r fJÅPT ßhUJ pJ~Kj @∂\tJKfT KâPTPaÇ KjP\PT KlPr kJS~Jr xÄV´JoaJ fmM gJoJjKjÇ gJoJjKj mPuA fJÀPeqr Ka-PaJP~K≤PfS ZzJPf kJrPZj IKnùfJr @PuJÇ Imvq kKrvsPor kMrÛJr WPrJ~J KâPTPa IPjTmJrA ßkP~PZjÇ xmtPvw ChJyre 2015-16 ßoRxMPor \JfL~ KuVÇ Z~ oqJPY 715 TPr xmPYP~ ßmKv rJPjr oJKuT KZPuj KfKjÇ nJPuJ ßUuJ oJPjA @rS nJPuJ KTZMr ˝kúÇ oPjr oPiq ßxaJ @PZ vJyKr~JPrrSÇ fPm fJ mJ˜mfJ nMPu j~, ÈFUj mJÄuJPhv hPu ßdJTJ IPjT TKbjÇ @oJr ÊiM FTaJA ˝kú∏pf Khj, ßp KâPTPaA ßUKu, hPur \jq ßUumÇ' FA CkuK…r TJrPeA y~PfJ KâPTaaJ FUj IPjT ßmKv CkPnJVq vJyKr~JPrr TJPZÇ

mPu jJÇ oJPbr mJAPr ßpoj, oJPbS ßfojÇ' K\Ko o\J TPr mPuj, ÈS TUPjJ oJPb @oJPT oJrPu @Ko KT∂á YMk gJKTÇ' mz yS~Jr FaJA @xPu È\ôJuJ'Ç rJKTj ˝nJmVfnJPm nJAPT IjMxrPer ßYÓJS TPrj jJÇ KjP\r xŒPTt KjP\ ITka, ÈnJA fJÅr oPfJ gJPTj, @Ko @oJr oPfJÇ @Ko rJVJrJKV TKr jJÇ YMkYJkA gJKT oJPb,oJPbr mJAPrÇ' hM\Pjr m~Pxr mqmiJj 9 mZrÇ vLwt yKTPf K\Ko ßkKrP~PZj 10 mZPrrS ßmKv xo~Ç yP~PZj ßhPvr ßxrJ yKT fJrTJÇ rJKTPjr kgYuJ ÊÀ xPm, Vf mZrA KmPTFxKk ßgPT ßmKrP~PZjÇ FrA oPiq ßUPuPZj mJÄuJPhv IjN±t-21 S IjN±t-18 hPuÇ ˝kú ßhPUj nJAP~r xPñ \JfL~ hPu ßUuPmj, FTA ßcsKxÄÀPo gJTPmjÇ hMA nJAP~r uzJAP~r C•Jk KTZMaJ Imvq FrA oPiq WPr kPzPZÇ K\Ko ßyPx muKZPuj, È@oJPhr hM\Pjr ßUuJ gJTPu mJxJr xmJA Sr kPãÇ' rJKTjS Kmw~aJ CkPnJV TPrj, ÈmJxJr xJPkJat ßkP~ CöLKmf yAÇ ßhUJ ßVu, nJA mu KjP~ FPxPZ mPé, fJPT aqJTu TrPf @oJr IPjT nJPuJ uJPVÇ nJA @oJr xJoPj FPu n~S kJ~ (yJ yJ)!' K\Ko-rJKTjPhr Kfj ßmJj @PZ, hM\j K\Kor mzÇ ßmJPjrJ oJP^oPiq K\Kor kPã gJPTj, fPm mz Kmkh fJÅPhr oJ ßoPyr KjVJPrrÇ KfKj muPZj, ÈK\Ko ßUPuJ~Jz KyPxPm IPjT nJPuJÇ fJA Sr \~ KjP~ xÄv~ gJPT jJ @oJPhrÇ F TJrPe ßZJa ßZPur KhPT xmJA FTaM ^MÅPT pJ~ mJxJ~Ç'

K\KoPhr mJmJ @mhMr rJöJT kNmt kJKT˜Jj yKT hPu ßUPuPZjÇ ˝JiLjfJr @PV ÊÀ TPr @Kvr oJ^JoJK^ @mJyjLxy dJTJr mz huèPuJ~ hJKkP~ ßUPuPZj lPrJ~Jct KyPxPmÇ yKT IñPjr xmJrA IKnjú of, mJmJr ßpJVq C•rJKiTJrL K\KoÇ ßxaJ ßhPU fí¬ @mhMr rJöJTÇ IPjT Khj iPrA IxM˙, kMrJj dJTJr uJumJPVr mJxJ ßgPT mJAPrA @r kJ kPz jJ fJÅrÇ TgJ muPf kJPrj jJ, aMTaJT muPuS \KzP~ pJ~Ç PoPyr KjVJr Fxm muPf muPf ˛íKfPf cMm ßhjÇ fJÅr oPj kPz ßxxm Khj, pUj YJr mZr m~PxA K\Ko yKT oJPb ßVPZj mJmJr yJf iPrÇ pUj KmPTFxKkPf kPzj K\Ko, ßZJa ßZPu rJKTjPT xPñ KjP~ oJ KmPTFxKkPf ßhUPf ßpPfjÇ mz nJAP~r yJPf KˆT-mu ßhPU ßZJ¢ rJKTPjr oPj yKTr mL\ mkjÇ mqx, mJmJ-nJAP~r yJf iPr KfKjS yP~ ßVPuj yKT nMmPjr FT\jÇ mJKzr T©tLr mMTaJ fJA @jPª nPr pJ~Ç ßkZPj fJKTP~ ˝JoLr yKTPk´o KjP~ mPuj, ÈxJfJ•Pr @oJPhr pUj KmP~ y~, K\Kor mJmJ mCnJPfr KhjS ßUuPf ßVPuj, @mJyjLr yP~ ßoJyJPocJPjr KmkPãÇ yKTr k´Kf fJÅr KZu Ix÷m nJPuJmJxJ, hMA ßZPuS ßxaJ ßkP~PZÇ' ßoPyr KjVJPrr kKrmJraJ UJÅKa FT yKT kKrmJrÇ ˝JoL mz yKT ßUPuJ~Jz KZPuj, hMA ßZPuS yKTPf ˝jJoUqJfÇ TJjJ~ TJjJ~ kNet yP~PZ fJÅr k´JK¬r kJ©Ç

FT\j vJyKr~JPrr ßlrJ dJTJ, 15 jPn’r - 65 rJPjr AKjÄx ßUuJr kPg FojA oMêfJ ZKzP~PZj vJyKr~Jr jJlLxÇ FmJr KmKkFu\MPzA ßp yJxPZ mKrvJu mMuPxr FA mqJaxoqJPjr mqJa! w k´go @PuJPYjJoMPUr yJKx fJÅr nJPuJ uJPVÇ @rS nJPuJ uJPV pUj yJ\JPrJ hvtPTr TrfJKuPf oMUKrf y~ VqJuJKrÇ TJPj ßnPx @Px ÈjJlLx...jJlLx' KY“TJrÇ ßTJY-xfLgtrJ pUj Kkb YJkPz mPu ÈvJmJv', fUj nJPuJ uJVJaJ mJPzÇ FaMTMr \jqA ßfJ Ff xÄV´Jo, Ff TÓ TPr KjP\PT iPr rJUJr ßYÓJÇ FmJPrr KmKkFPu Fxm ßmv Kj~KofA kJPòj mKrvJu mMuPxr mJÅyJKf FA mqJaxoqJjÇ lsqJûJAP\r KjntrfJr k´fLT yP~ hJÅKzP~PZjÇ IKijJ~T oMvKlTMr rKyPor xPñ \MKzaJS yPò hJÀeÇ muPf kJPrj jfMj-kMPrJPjJ IPjT ßUPuJ~JPzr KnPz FmJr FUj kpt∂ xmPYP~ mz YoT vJyKr~JPrr kJrlroqJ¿Ç YJr oqJPYr KfjKaPfA KllKa, IjqKaPf IkrJK\fÇ aMjtJPoP≤ F kpt∂ xmPYP~ ßmKv rJjS fJÅr (184)Ç 10 rJj To TPr oMvKlT @PZj vJyKr~JPrr kPrAÇ ÊiM rJjxÄUqJ KhP~ Imvq vJyKr~JPrr k´fqJmftj kMPrJ KY©JK~f TrJ pJPm jJÇ ßx \jq fJÅr mqJKaÄaJS ßhUPf yPmÇ k´KfKa vPaA KbTPr ßmr yPò @®KmvõJx, KjP\PT KlPr kJS~Jr C“xm k´KfKa YJr-

FT yKT kKrmJPrr V·

mJmJr kPg hMA nJA dJTJ, 15 jPn’r - hM\Pjr T£˝r FTA rToÇ ßYyJrJ~S KouÇ hM\jA KmPTFxKkr ZJ©Ç KT∂á ˝nJPm hM\j hMA ßoÀPfÇ rJPxu oJyoMh K\Ko Yûu S k´KfmJhLÇ @ŒJ~JPrr Kx≠J∂ kZª jJ yPu k´KfmJh TPrjÇ k´KfmJPhr irjaJ ßp xmJA kZª TPrj, Foj j~Ç Vf Kk´Ko~Jr yKT KuPV KˆPTr ^uTJKjr xPñ ßo\JP\r ^uTJKjS To ßhUJjKjÇ KjP\A fUj mPuKZPuj, Èk´KfKhj mJxJ ßgPT ßmr yA FTaJ k´KfùJ TPrÇ ßTJPjJnJPmA ßo\J\ Vro Trm jJ oJPbÇ KT∂á ÈIjqJ~' ßhUPu oJgJ @r KbT gJPT jJ!' KT∂á UJPuh oJyoMh rJKTj KbT CPJÇ IPjPT mPuj, nJAP~r ßfoj KTZMA kJjKj KfKjÇ hMA nJAP~r FA KmkrLf ˝nJPmr FTaJ TJre yPf kJPr oJPb hM\Pjr ßUuJr irjÇ ˆsJATJr K\Ko @âoeJ®TÇ rJKTj vJ∂ gJTPf kZª TPrj mPuA KTjJ KcPl¥Jr! hMA nJAP~r aÑrS yP~PZ yKT oJPbÇ K\Ko fJPf \~LÇ Vf KuPV IqJ\JPér rãPe gJTJ rJKTPjr KmkPã hMA ßVJu @PZ mz nJAP~rÇ rJKTjxy KmPTFxKkr ZJ©Phr KjP~ VzJ @\JPhr rãePT ßWJu UJAP~ yqJaKasTS TPrPZj K\KoÇ rJKTj DwJ~ ßUPuS ßar ßkP~PZj nJAP~r KˆPTr hJkaÇ nJAP~r KmkPã ßVJu TrPf ßToj uJPV? K\Ko yJPxj, ÈxJoPj nJA kzMT @r Ijq ßTC, ˆsJATJr KyPxPm ßVJu TrJA @oJr TJ\Ç KT∂á nJAP~r xPñ oJPb TgJ-TJaJTJKa mJ Ijq KTZM yP~ ßVPu? K\Ko k´vúaJ uMPl KjPuj, ÈTgJ-TJaJTJKa TL TrPm, S ßfJ TgJA ßfoj


ßUuJiMuJ 31

SURMA m­ 18 - 24 November 2016

Ijq KmKkFuS ßhUPZj oJvrJKl Kmj ofát\J dJTJ, 16 jPn’r - oJvrJKl Kmj oMft\J TMKouäJ KnPÖJKr~Jjx hPur xPñ Y¢V´Jo pJjKjÇ FaMTM kPz FaJ nJmJr TJre ßjA ßp lsqJûJAK\ oJKuPTr xPñ iMºMoJr ßuPV ßVPZ fJÅrÇ IxM˙ ßZPuPT cJÜJr ßhUJPfA rJfaJ dJTJ~ ßgPT ßVPZj TMKouäJr IKijJ~TÇ oJvrJKl hPur xPñ ßpJV ßhPmjÇ oJvrJKl Ka-PaJP~K≤r ÈPkJˆJr m~' jjÇ fmM KmKkFu oJPj KfKjA xmPYP~ Cöôu, KmKkFu oJPjA YqJKŒ~j oJvrJKlr CÆJÉ CuäJxÇ IgY Kfj KmKkFPu KfjmJPrr YqJKŒ~j ßxA oJvrJKlPTA FmJr ßhUPf yPò KmKkFPur Ijq „k! YJr oqJPYr YJrKaPf ßyPr mftoJj YqJKŒ~jrJ @PZ kP~≤ fJKuTJr FPTmJPr fuJKjPfÇ ßUuJ~ F rTo yPfA kJPrÇ KT∂á k´go Kfj @xPr huPT KvPrJkJ FPj KhP~ oJvrJKl FojA FT TMyT ‰fKr TPrPZj ßp fJÅr hPur aJjJ mqgtfJ oJPjA mz UmrÇ ßTRfNyPurS Kmw~Ç KmKkFPur k´go hMA @xPr jJ y~ vKÜvJuL dJTJ VäqJKcP~arPxr IKijJ~T KZPujÇ VfmJr ßfJ fJÅr \JhMr yJPfr ¸Pvt KvPrJkJ K\Pf ßVu xJhJoJaJ TMKouäJ KnPÖJKr~JjxS! FmJr fJyPu ßTj kJrPZj jJ oJvrJKl? ßUPuJ~Jz, lsqJûJAK\ oJKuT∏xmJA yPjq yP~ UMÅ\PZj Fxm k´Pvúr C•rÇ KT∂á xoxqJr xN© UMÅP\ kJPòj jJ ßTCÇ TMKouäJ KnPÖJKr~JjPxr ßY~JrkJrxj jJKlxJ TJoJuPT KhPvyJrJ oPj yPuJ, È@orJS mM^Pf kJrKZ jJ, ßTj F rTo yPòÇ @orJ ßfJ ß\fJ ßUuJ ßyPr pJKò!'

KfKj FT pJpJmr dJTJ, 16 jPn’r - jJoaJ ÈFu ßuJPTJ'Ç ¸qJKjv nJwJ~ ßpKar Igt KZaV´˜, @PrTaá nhs˙ nJwJ~ muPu y~PfJ kJVu muJ pJ~Ç ßxmJKˆ~Jj @ms∆ ßp FTaM-@iaM S rToA, ßxaJ FTaJ fgq ßgPTA ßmJ^J pJPmÇ 22 mZPrr TqJKr~JPr 28 mJr TîJm mhPuPZj CÀèP~r FA ˆsJATJr! FA 40 mZr m~PxS TKhj @PV ßpJV KhPuj jfMj TîJm msJK\Pur mJñM FlKxPf! fJPfA yP~ ßVPZ xmPYP~ ßmKvmJr humhPur jfMj ßrTct! @ms∆PT fJA lMamPur AmPj mfMfJS mPu ßluJ pJ~Ç 28 mJr humhu TPr ßUPuPZj 23Ka Knjú TîJPm, j~Ka Knjú ßhPvÇ nNoiqxJVr, k´vJ∂ oyJxJVr ßgPT WPrr @auJK≤T oyJxJVr, xmA ßhUJ yP~ ßVPZÇ ßxA 1995 xJPu TqJKr~Jr ÊÀ KjP\r vyPrr TîJm KclJjxPrPfÇ Frkr @P\tK≤jJ, ߸j, msJK\u, ßoKéPTJ, AxrJP~u, KV´x, kqJrJèP~ S Fu xJunJhPrS ßUuJ yP~ ßVPZÇ k´KfmJrA ßp jfMj TîJPm ßVPZj fJ j~, TUPjJ TUPjJ kMPrJPjJ TîJPmS ßlrf ßVPZjÇ fPm xmPYP~ IØMf IKnùfJ yP~KZu ßmJi y~ ߸Pjr TîJm ßhPkJKftPnJ uJ TÀKj~J~Ç TJVP\TuPo 1998 ßgPT 2004 ∏ FA Z~ mZr KZPuj ßhPkJKftPnJrÇ KT∂á ßxUJPj ßUuPf ßkPrKZPuj oJ© 15Ka oqJY, FA xoP~ xJfmJr fJÅPT iJPr kJbJPjJ yP~PZÇ xmPYP~ ßmKv oqJY ßUPuPZj msJK\Pur TîJm ßmJaJPlJPVJ~, fJS ßoJa oqJPYr xÄUqJ 93KaÇ TqJKr~JPrr xmPYP~ ßmv 55Ka ßVJuS fJPhr yP~Ç @P\tK≤jJr KrnJr ßkäa S AxrJP~Pur ßmAfJr ß\À\JPuPor yP~ @mJr ßTJPjJ ˛íKf gJTJr TgJ j~Ç F hMA TîJPm jJo KuKUP~S ßp ßTJPjJ oqJYA ßUuJ y~Kj ßxmJKˆ~Jj @ms∆r! ßoAu IjuJAjÇ

jJKlxJ TJoJPur FA yJyJTJr ZKzP~ ßVJaJ hPur oPiqAÇ AoÀu TJP~x muKZPuj, ÈFf aJTJ UrY TPr hu TrJr krS pKh @orJ FTaJ oqJY K\fPf jJ kJKr, SjJPhr ßfJ UJrJk uJVPmAÇ YfMgt oqJPY yJrJr kr fJÅrJ @oJPhr mPuPZj, YJk jJ KjP~ @orJ ßpj ßUuJaJ CkPnJV TKrÇ KT∂á \~ jJ ßkPu ßxaJ TLnJPm x÷m?' hPur xmJr KmvõJx ∏ FTaJ \~A mhPu ßhPm hPur ßYyJrJÇ KjotJe TPr ßhPm oJvrJKlr \JhMr oûÇ KT∂á TJKãf ßx \~aJ @xPm TUj! ßTj oJvrJKlr ßjfífô FUPjJ ßTJPjJ ^uT ßhUJPf kJru jJ? hPur ßUPuJ~JPzrJ Imvq mqgtfJ~ IKijJ~PTr nNKoTJ ToA ßhUPZjÇ jJo k´TJv jJ TrJr vPft FT\j muPuj, È@oJPhr FTA rTo ßUPuJ~Jz hMA-Kfj\j TPr yP~ ßVPZÇ ßp TJrPe ßUPuJ~JzPhr oPiq xÄv~ TJ\ TPr, kPrr oqJPY @Ko ßUum jJ S ßUuPm?' lsqJûJAK\r oJKuPTrJ IPjT aJTJ UrY TPr hu mJjJjÇ ßxA hPu KjP\Phr AòJr k´Kfluj ßhUPf YJS~JaJA ˝JnJKmTÇ KT∂á ßVJu mJPi fUjA, pUj ßx AòJ~ KâPTaL~ pMKÜr kKrmPft @PmPVr @KiTq gJPTÇ oJKuTkPãr xPñ ßTJY-IKijJ~PTr KY∂J jJ ßoPuÇ TMKouäJ KnPÖJKr~JjPx F rTo WajJ FmJr ÊÀ ßgPTA yPò mPu è†jÇ Kx≠J∂ ßjS~Jr ßãP© kMPrJ ˝JiLj jj IKijJ~T oJvrJKlÇ oJvrJKlr ¸Pvt xmA ßxJjJ yP~ pJ~, KmKkFu Ff Khj fJ-A ßhPU FPxPZÇ FmJr ßp mqKfâo yPò, fJr @PrTaJ TJre oPj TrJ

yPò, hPu UMm ßmKv ßUPuJ~Jz kKrmftjPTSÇ YJr oqJPYA TMKouäJ KnPÖJKr~JjPxr yP~ ßUPu ßlPuPZj 19 KâPTaJrÇ hPur yP~ xm TKa oqJYA ßUPuPZj, Foj ßUPuJ~Jz oJ© YJr\j! hu KjmtJYj KjP~ Kao oqJPj\PoP≤r xPñ oJKuTkPãr ofkJgtPTqr xmtPvw ChJyre dJTJ cJ~jJoJAaPxr xPñ krÊr oqJYÇ xN© \JKjP~PZ, oqJPYr @PVr rJf hMAaJr KhPT oJKuTkã FTKa hu KjmtJYj TPr IKijJ~PTr TJPZ kJbJ~Ç ßx hPu KZPuj jJ hMA KmPhKv ßxJPyu fJjnLr S oJruj xqJoMP~ux FmÄ ˙JjL~ Kuaj TMoJr hJxÇ IKijJ~T ßvw kpt∂ fJjnLrPT hPu KjPf kJrPuS oJPb jJoPf yP~PZ xqJoMP~ux, KuajPT ZJzJAÇ FA oqJPYr FTJhv KjP~ ofkJgtTq FojA YrPo ßkRÅPZKZu ßp oJvrJKl jJKT IKijJ~Tfô ßZPz ßhS~JrS TgJ mPuKZPuj lsqJûJAK\r oJKuTPhrÇ fPm Fxm KjP~ xJÄmJKhTPhr k´Pvúr \mJPm mqgtfJr hJ~ hPur SkrA ßaPj KjP~PZj oJvrJKl, Èk´go oqJPY KYaJVÄ nJAKTÄPxr 161 rJj @orJ fJzJ TrPf kJKrKjÇ IgY SaJ 160-170 rJPjr CAPTaA KZuÇ kPrr oqJPY 140 TrPuA K\fPf kJrfoÇ @r UMujJr KmkPã ßfJ @oJPhrA ß\fJ CKYf KZuÇ 144 Foj ßTJPjJ rJj KZu jJÇ' KmKkFu mPuA KT ÈYqJKŒ~j' oJvrJKlr oMPU TgJèPuJ jfMj ßvJjJPò!

FnJPmA yJKrP~ pJ~ l~xJurJ

dJTJ, 16 jPn’r - Tf ˝kú SPhr ßYJPU! ßhPvr vLwt kptJP~ lMamu ßUuPm FTKhj, \JfL~ hPur \JKxt fMuPm VJP~Ç ßxA kPg nJPuJnJPmA kJ mJKzP~KZu SrJÇ Vf mZr @VPˆ KxPuPa xJl IjN±t-16 aMjtJPoP≤r YqJKŒ~j yP~ ßWJweJ TPrKZu @VojL mJftJÇ KT∂á F ßhPvr lMamPur ßYJrJmJKu @aPT Khu SPhr IPjPTr kgÇ ßxA IPjPTr KnPz FT\j l~xJu @yPohÇ xJl\~L hPur ßVJurãT lMamPu @r @vJr @PuJ ßhPUjKjÇ \LmPjr YJTJ xYu rJUPf ßpJV KhP~PZj kMKuv TjPˆmu kPh! l~xJuPT ßTj FA kg ßmPZ KjPf yPuJ, fJ IPjPTrA \JjJÇ k´KfnJ kKrYptJ~ mJlMPlr Yro ChJxLjfJ jmLj lMamuJrPhr ßbPu KhPò Ijq KhPTÇ IgY xJl YqJKŒ~j yS~Jr kr huaJ KjP~ ßx TL CòôJx mJlMPlr TftJPhr! ßUJh xnJkKf TJ\L xJuJCK¨j k´Kfv´∆Kf KhPuj FA huaJPT

hLWt ßo~JPh k´Kvãe ßhPmj, ßUPuJ~JzPhr xmJr hJK~fô ßjPm mJlMPlÇ KT∂á mJ˜Pm Fr ßTJPjJ k´Kfluj ßhUJ pJ~KjÇ fJA yfJvJ KjP~ YJÅkJAjmJmVP†r mJKz ßgPT xJl\~L huKar KÆfL~ ßVJurãT jMr @uo mPuj, È@oJPhr ˝kú ßhUJPjJ yP~KZu, YJr mZr k´Kvãe ßhS~J yPm, KmPhv ßgPT ßTJY @jJ yPmÇ FTxPñ rJUPf ßYP~KZu, KT∂á kPr @r rJPUKjÇ' jMr @uo hMA Khj @PV dJTJ~ FPx IjN±t-19 hPur asJ~JPu KaPTPZjÇ fPm mºM l~xJuPT FPx kJjKj, ÊPjPZj fJÅr kMKuPv ßpJV ßhS~Jr TgJÇ ÈFTaJ ßZPu ßUuJ ßZPz Khu, FaJ TUj y~, pUj FTaJ ßUPuJ~Jz lMamPu ßgPT KTZMA TrPf kJPr jJ' ∏ ßlJPj jMr @uPor TP£ ^ru yfJvJ @r mºMr \jq @PãkÇ l~xJPur TgJ ÊPj huKar ßTJY ‰x~h ßVJuJo K\uJjL muPuj, ÈVKrPmr ßZPu l~xJu y~PfJmJ

FTKa YJTKr ßkP~PZ mPu YPu ßVPZÇ fPm FaJ ÊPj nLwe UJrJk ßuPVPZÇ l~xJurJ KaPT gJTMT, lMamPu ßmPz CbMT, FaJA @orJ YJAÇ ßxaJ jJ yPu ÊiM @orJ hM”UA TrPf kJKrÇ' IjN±t-16 ßxA YqJKŒ~j huKar 9 ßUPuJ~Jz KZu KmPTFxKkrÇ aMjtJPo≤ ßvPw SrJ YPu pJ~ KjP\Phr k´KfÔJPjÇ 5 \j Kk´Ko~Jr KuPV ßUuPZjÇ @mJyjLPf ˆsJATJr xJh S KcPl¥Jr x\LmÇ ßvU \JoJPu ˆsJATJr KjkMÇ IKijJ~T vJSj msJhJPxtÇ @rJomJPV KcPl¥Jr UKuu nMA~JÇ YqJKŒ~jKvPkr hu KnPÖJKr~J~ @PrT KcPl¥Jr @KfTÇ mJKT 9 \j ßTJgJ~ @PZj, TL TrPZj, mJlMPl \JPjA jJÇ mJlMPlr ßcPnukPo≤ TKoKar ßY~JroqJj mJhu rJ~ ˝LTJr TPr KjPuj mJ˜mfJÇ ßoPj KjPuj, mJlMPlr pJ TreL~, ßxaJ fJrJ TrPf kJPrKj, Èxm xo~A @oJPhr xLoJm≠fJ KZuÇ fmM ßcPnukPo≤ TKoKa ßYÓJ TPrPZÇ KT∂á jLKfKjitJrPTrJ u’J xoP~r \jq SA ßUPuJ~JzPhr rJUJr k´Kfv´∆Kf KhPuS ßxaJ kNre TPrjKjÇ ßZPurJ fJA lMamu ßZPz pJPò yfJvJ~, pJS~JrA ßfJ TgJ!' l~xJPur kMKuPv ßpJV ßhS~Jr TgJ ÊPj \JfL~ hPur xJPmT IKijJ~T @ulJ\ @yPoh k´gPoA ßp k´KfKâ~J KhPuj, ßmJ^J ßVu I· hM”PU Ioj TgJ mPujKjÇ ChL~oJj ßTJPjJ lMamuJr FA \V“ ßZPz pJT, FaJ ßTCA YJAPmj jJÇ @ulJ\S YJjKjÇ KT∂á mJlMPlr TJ\Tot ßhPU @ulJ\ muPZj, Èl~xJu KbT TJ\KaA TPrPZÇ ßx lMamPu gJTPu TL Trf! \LmPjr \jq fJr ßfJ FTaJ kg ßmPZ KjPf yPmÇ ßlcJPrvj ßfJ SPhr ßUJÅ\ rJPU jJÇ' kMKuPvr yP~ pKhS l~xJPur ßUuJr xMPpJV @PZÇ KT∂á ßxUJPj ßfJ KfKj ßUuPf pJjKj, ßVPZj \LKmTJr fJKVPhÇ FnJPmA yJKrP~ pJ~ FPTTKa k´KfnJÇ


32 xJãJ“TJr

18 - 24 November 2016 m SURMA

xJÅSfJuPhr Skr nëKohxMqPhr xv˘ yJouJ mhÀ¨Lj Cor ßuUT : xnJkKf, \JfL~ oMKÜ TJCK¿u

VJAmJºJr ßVJKmªV† CkP\uJr TP~TKa V´JPo TP~T Khj @PV xJÅSfJuPhr Skr ßp Kjoto xv˘ yJouJ yP~PZ, FaJ mJÄuJPhPv ßTJPjJ jfMj WajJ j~Ç kJKT˜Jj @oPu f“TJuLj rJ\vJyLr jmJmVP† 1949-50 xJu ßgPT xJÅSfJuPhr Skr ßp KjptJfj ÊÀ yP~KZu, ßxaJ xJÅSfJu KmPhsJPyr kr KmsKav @oPuS @r y~KjÇ ßxA ßgPT f“TJuLj kNmt kJKT˜Jj FmÄ fJr kr ˝JiLj mJÄuJPhPv xJÅSfJuPhr Skr mJXJKuPhr xv˘ yJouJ iJrJmJKyTnJPm I· Km˜r yP~ FPxPZÇ fPm mJÄuJPhv @oPu FA KjptJfj ßpnJPm míK≠ ßkP~PZ, FaJ @PV KZu jJÇ FA oJ©J~ FmÄ Ff mqJkTnJPm TUPjJA ßhUJ pJ~KjÇ k´iJjf oMxuoJj mJXJKurJA IKiTJÄv ßãP© F TJ\ TPr FPxPZ FmÄ FUjS TrPZÇ KyªM xŒ´hJP~r VKrmPhr Skr KjptJfPjr ßãP©S FaJ muJ pJ~Ç fPm kJgtTq FA ßp, KyªMrJ iotL~ xÄUqJuWM yPuS \JKfVfnJPm fJrJ mJXJKuÇ F TJrPe KyªMPhr Skr ßp yJouJ yP~ FPxPZ fJr ßgPT xJÅSfJu ßgPT KjP~ IjqJjq \JKfVf xÄUqJuWMr Skr @âoe yP~PZ IPjT mqJkT S KjotonJPmÇ fJ xP•ôS xÄmJhkP© FmÄ Ijq ßvsKer oPiq Fr KmÀP≠ KmPvw ßTJPjJ k´KfmJh S CPÆV ßhUJ pJ~Kjg ßpaJ KyªMPhr ßãP© ßhUJ ßVPZÇ Fr k´go TJre KyªMrJ mJXJKuÇ KÆfL~f, mJÄuJPhPv FA iotL~ xJŒ´hJK~T yJouJ yPu fJr KmÀP≠ nJrf xrTJr, nJrfL~ xÄmJhk© S nJrfL~ mMK≠\LmLPhr oPiq ßp k´KfmJh S xoJPuJYjJ ßhUJ pJ~, ßxaJ xJÅSfJuPhr ßãP© ßhUJ pJ~ jJÇ Fr TJre iotL~ xÄUqJuWM yPuS KyªMPhr kPã TgJ muJr oPfJ @PZ kJvõtmftL FT vKÜvJuL rJÓs nJrfÇ fJZJzJ KyªMrJ yPuJ mJXJKuÇ TJP\A KyªMPhr KmÀP≠ yJouJ yPu ßpnJPm YJrKhPT fJr KmÀP≠ xrm k´KfKâ~J ßhUJ ßVPZ, xJÅSfJuxy Ijq \JKfVf xÄUqJuWMPhr ßãP© fJ y~KjÇ fJrJ jLrPmA FA yJouJ kKrK˙Kfr oPiq mxmJx TPr FPxPZjÇ IPjT KyªM ßpnJPm ßhvfqJV TPrPZ, ßxnJPm IPjT xJÅSfJuS ßhvfqJV TPr

nJrPf YPu ßVPZjÇ fJPhr KmÀP≠ FA yJouJ S fJPhr ßhvfqJV KjP~ KmPvw ßTJPjJ k´YJr S k´KfTJPrr \jq ßTJPjJ khPãkA xrTJr mJ xrTJrmKyntNf ßTJPjJ oyPu y~KjÇ Fr ßgPTA k´oJe y~ ßp, mJÄuJPhPv xmirPjr xÄUqJuWMr Skr @âoe S yJouJ yPuS iotL~ xÄUqJuWMPhr ßgPT \JKfVf xÄUqJuWMrJ IPjT ßmKv KjptJKff S KjrJk•JyLjÇ fJrJA k´TífkPã mJÄuJPhPv k´Tíf xÄUqJuWMÇ ˝JiLj mJÄuJPhPv mJXJKu vJxT ßvsKer IÄv yS~Jr \jq iotL~ xÄUqJuWM KyªMrJ ßpaMTM KjrJk•J ßkP~ FPxPZj, vJxT mJXJKu \JKfr IÄv KyPxPm fJrJS IPjPT ßpnJPm IjqJjq xÄUqJuWM \JKfr Skr ßã©KmPvPw KjptJfj S yJouJ TPrPZj, FojKT KjoúPvsKer VKrm KyªMPhr Skr KjptJfj TPrPZj, ßx rTo KTZMA xJÅSfJuxy IjqJjq \JKfVf xÄUqJuWMrJ TPrKjÇ fJPhr ßp irPjr xJoJK\T S rJ\QjKfT Im˙Jj ßTJPjJ xoP~A gJPTKj FmÄ FUjS ßjAÇ VJAmJºJr ßVJKmªVP† ßp yJouJ S KjptJfPjr WajJ WPaPZ FaJPTS FA kKrPk´KãPf KmYJr TrJ ßpPf kJPrÇ 30 IPÖJmr msJ¯emJKz~Jr jJKxrjVPr VKrm KyªMPhr Skr ˙JjL~ oMxuoJjrJ yJouJ TrJ xP•ôS yJouJr KvTJr pJrJ yP~PZj, fJPhr Im˙Jr xPñ FA xJÅSfJuPhr Im˙Jr kJgtTq IPjTÇ xJÅSfJuPhr ßpnJPm TP~TKa V´JPo ImÀ≠ Im˙J~ ßrPU fJPhr WrmJKz, VÀ-ZJVu, WKamJKa uMakJa TPr fJPhrPT IjJyJr-IitJyJPr gJTPf mJiq TrJ yP~PZ, Foj mqJkJr msJ¯emJKz~J~ y~KjÇ ˙JjL~ ßuJT\j ßpnJPm msJ¯emJKz~J~ FA yJouJ k´KfPrJPir \jq FKVP~ FPxPZj, ßxnJPm ßVJKmªVP† KTZM y~KjÇ Fr oNu TJre KyªMrJ xÄUqJuWM yPuS fJrJ mJXJKuÇ mJXJKu yS~Jr \jq fJPhr Skr yJouJr xPñ xPñ ßxUJPj xrTJKr WrJjJr mMK≠\LmLrJ xPñ xPñ CkK˙f yP~PZj, xrTJKr ßuJT\jS FuJTJ~ CkK˙f yP~PZjÇ ˙JjL~ ßuJPTrJ FT mJPTq ßxA yJouJr \jq ˙JjL~

lJrJÑJr lJÅh (41 kOÔJr kr) KobJkJKjr @SfJ~ hMA vfJKiT k´\JKfr oJZ FmÄ 18 k´\JKfr KYÄKzr YJw yP~ gJPTÇ VñJr k´mJy xïPa mÉ vJUJ S CkjhLPf ßjR-YuJYu oJrJ®TnJPm mqJyf yPòÇ F IûPu FUj 320 KTPuJKoaJr ßjRkg ÊÏ oSxMPo mº rJUPf y~Ç lJrJÑJ mJÅPir oJiqPo nJrPfr FTfrlJ kJKj k´fqJyJPrr TJrPe VñJ ImmJKyTJr IPjTèPuJ jhL oPr ßVPZ mJ oífk´J~Ç ÊTPjJ oSxMPo fJPf vf vf Yr ß\PV SPbÇ ßjR-YuJYPur kg yP~ kPzPZ xLKofÇ @KrYJ S ßhRufKh~J ÀPa ßlKr YuJYu m\J~ rJUJr \jq xJrJ mZr ßcsK\Ä TrPf y~Ç Ikr KhPT C•rJûPu xJr S \ôJuJKj xrmrJy KmKWúf yPòÇ ÊTPjJ oSxMPo jVrmJKz WJPa TJPVtJ YuJYu mqJyf

k´vJxj S xrTJKr hPur ßuJTPhr hJ~L TPrPZjÇ pKhS xrTJKr mMK≠\LmL S xrTJPrr fh∂ hu FuJTJ~ xPr\Koj fh∂ TPr @S~JoL uLPVr ßuJTPhr KmÀP≠ KTZMA kJjKj! fJrJ hJ~L TPrPZj \JoJ~JPf AxuJoL S KmFjKkPT! ˙JjL~ ßuJTPhr ofJofPT fJrJ V´JPyqr oPiqA @PjjKjÇ fJPhr TgJ yPuJ, msJ¯emJKz~J~ yJouJ TPrPZ 'oMKÜpMP≠r ßYfjJKmPrJiL' ßuJT\j! Fr ßgPT xrTJKr fhP∂r @xu ßYyJrJ ßmJ^Jr IxMKmiJ ßjAÇ fJPhr FA mÜPmqr TJrPe ßxUJPj KyªM VKrmPhr KjrJk•J KjKÁf y~KjÇ F irPjr yJouJ ßpPyfM xrTJPrr xPñ xŒKTtf nNKohxMqrJ kKrYJujJ TPrPZ, KyªMPhr \Ko\oJ-KnPaoJKa hUu TrJr \jq ßx TJrPe FA yJouJr kMjrJmíK•r @vïJ ßxUJPj ßgPTA ßVPZÇ FA kKrK˙Kf xJÅSfJuPhr ßãP© @rS ßvJYjL~Ç ˙JjL~ KYKjTu oJKuTrJ fJPhr Skr yJouJ YJKuP~ fJPhrPT fJPhr mJk-hJhJr \Ko\oJ, KnPaoJKa ßgPT CPòh TPr \Kor YJrKhPT TJÅaJfJPrr ßmzJ KhP~ Foj Im˙J TrPZ, pJPf xJÅSfJurJ \KoPf KTZMPfA ßlrf ßpPf jJ kJPrjÇ Kou oJKuTrJ F TJ\ FUj TrPZ xrTJPrr jJPTr cVJ~Ç ˙JjL~ k´vJxPjr ßYJPUr xJoPjÇ xrTJr pKh KjptJKff xJÅSfJuPhr k´Kf xJoJjq xyJjMnNKfvLu yPfJ, fJyPu Kou oJKuTrJ ßp F TJ\ TrPf xJyxL yPfJ jJ, FaJ muJA mJÉuqÇ ßmxrTJKrnJPm KmKnjú rJ\QjKfT hu FmÄ IrJ\QjKfT mqKÜrJ ßVJKmªVP† Ckhs∆f FuJTJ xlr TrPZjÇ fJPhr KrPkJat xÄmJhkP© k´TJvS yPòÇ KT∂á xrTJPrr KhT ßgPT FKhT KhP~ ßTJPjJ TJptTr khPãk ßjAÇ fJrJ ßVJKmªVP† FTKa Kjoú kptJP~r fh∂ hu kJKbP~PZjÇ fJrJ ßxUJPj FT xnJ~ mÜífJ TPrPZj, ßpUJPj IPjT xJÅSfJu CkK˙f KZPujÇ fJrJ k´TJPvqA @S~JoL uLPVr ˙JjL~ FoKk Iiqã @mMu TJuJo @\Jh S ACKj~j kKrwh ßY~JroqJj vJKTu @Tª mMumMPur KmÀP≠ IKnPpJV \JKjP~ fJPhrPT FA xv˘ yJouJ FmÄ CPòh TrJr \jq

yPòÇ Kf˜J jhLr C\JPj nJrPfr V\uPcJmJ~ mJÅi ßh~J~ ÊTPjJ oSxMPo nJKaPf 10 vfJÄv kJKjS gJPT jJÇ F mZr Kf˜J jhLr xmtKjú 256 KTCPxT kJKj Kf˜J mqJrJP\r TJPZ kJS~J ßVPZ, pJ jhLr jJmqfJ rãJr \jqS pPgÓ j~Ç fJA jhLPf KmrJa KmrJa Yr kPzPZÇ oJjMw jhLr FkJr-SkJr ßyÅPaA kJr yPò ÊTPjJ oSxMPoÇ mJÄuJPhPvr C•r-kKÁoJûu kJKjvNjqÇ Kf˜J mqJrJ\ k´TP·r k´J~ Kfj uJU ßyÖr \Kor ßxYmqm˙J Kmkpt˜Ç ÊTPjJ oSxMPo kJKjr ˜r IPjT KjPY ßjPo pJPòÇ lPu Kck-KaCmSP~Pu kJKj kJS~J pJPò jJÇ oJjMPwr UJmJr kJKj S Víy˙JKu TJP\ kJKjr oJrJ®T xïa ßhUJ KhP~PZÇ \LmQmKY©q jÓ yP~ pJPòÇ @r KmrJa Iûu TJptf oÀTrPer KhPT iJKmf yPòÇ Kf˜Jr kJKjYMKÜr TgJ nJrf 20 mZr iPr mPuS fJ TrPZ jJÇ mJÄuJPhv-nJrPfr 54Ka IKnjú jhL @PZÇ oJ© KfjKa jhLPf mJÅi

hJ~L TPrPZj (xoTJu, 14.11.2016)Ç ßVJKmªVP†r oJhJrkMr KV\tJr xJoPj FT xoJPmPv xJÅSfJuPhr FA IKnPpJV xP•ôS Fr KmÀP≠ xrTJr ßTJPjJ khPãk KjP~ \Ko\oJ fJPhrPT KlKrP~ KhP~ ˝JnJKmT \LmPjr KjÁ~fJ hJj TrPmg FaJ @vJ TrJ ImJ˜mÇ TJre xrTJKr fh∂ hu kJbJPuS Kou oJKuT S fJr ßuJTPhr kKrmPft KjptJKff xJÅSfJuPhrA kMKuv ßV´lfJr TPrPZÇ fJPhr Skr yJouJ~ @yf rÄkMr ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu KYKT“xJiLj ßV´lfJrTíf KÆP\j aMcMr ˘L IKuKn~J ßyomsj S ßmv TP~T\j xJÅSfJu k´KfKjKi CkPrJÜ xoJPmPv fJPhr Skr @âoPer \jq ˙JjL~ FoKk Iiqã @mMu TJuJo @\Jh S ACKj~j kKrwh ßY~JroqJj mMumMuPT hJ~L TrJ xP•ôS fJPhr KTZMA y~KjÇ fJPhrPT kMKuv ßV´lfJr TPrKj! KYKjTu oJKuT S fJPhr k´vJxPjr ßuJTPhr ßV´lfJr TrJ y~KjÇ Ckr∂á yJxkJfJPu KYKT“xJrf KÆP\j aMcMPT yJPf KvTu kKrP~ FmÄ ßTJoPr ßmKz KhP~ fJrJ fJr 'KYKT“xJ' TrPZ! FA kKrK˙KfPf xrTJKr fh∂ hPur KrPkJat TL yPm FmÄ fJr KnK•Pf xrTJr TL TJptTr khPãk ßjPmg FaJ ßmJ^Jr IxMKmiJ ßjAÇ msJ¯emJKz~J~ Có kptJP~r 14 huL~ fh∂ hu S fJPhr WrJjJr mMK≠\LmLrJ xPr\Koj fh∂ TPr ßp irPjr KrPkJat KhP~PZj fJr ßgPT Knjú ßTJPjJ irPjr KrPkJat ßp FA fh∂ hu ßhPm FmÄ xJÅSfJuPhr k´Kf xrTJr jqJ~KmYJr TrPmg mftoJj Im˙J~ FaJ oPj TrJr ßTJPjJ mJ˜m TJre ßjAÇ ßhUJ pJPm, TP~TKhj kr F KjP~ ßmxrTJKr oyPu S xÄmJhkP©S @r KTZM ßhUJ pJPm jJ FmÄ xJÅSfJurJ Kou TftíkPãr TJÅaJfJPrr ßmzJ kJr yP~ KjP\Phr \Kor hUu kJS~J ßfJ hNPrr TgJ, jfMj TPr jJjJnJPm @rS KjptJfPjr KvTJr yPmjÇ FaJA @\PTr mJÄuJPhPvr mJ˜m Im˙JÇ FA Im˙Jr oPiqA F ßhPvr KjptJKff xÄUqJuWMrJ mxmJx TrPf mJiq yPòjÇ

ßjA, @r xmèPuJPf mqJrJ\, cqJo, oJKar mJÅi KhP~ xoJPj kJKj k´fqJyJr TPr KjPò nJrfÇ FPf mJÄuJPhPvr xLoJ∂mftL FuJTJ kJKjvNjq yP~ kzJr CkâoÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ nJrPfr k´iJjoπL ßhm ßVRzJr xJPg 30 mZPrr ßp lJrJÑJ YMKÜ 1996 xJPur 12 KcPx’r TPrPZj, fJPf VqJrJK≤ T\ jJ gJTJ~ ßxA YMKÜ IPjTaJ ITJptTr yP~ ßVPZÇ YMKÜKaPT kMjotu N qJ~j TrPf yPmÇ fJ jJ yPu lJrJÑJ kP~P≤ y~PfJ kJKj kJS~J pJPm jJÇ FPf mJÄuJPhv ÉoKTr oMPU kzPmÇ mftoJj xrTJr ßx TJ\Ka TrPm KT? nJrf ß˝òJ~ TJ\Ka TrPm mPu oPj y~ jJÇ @oJPhr \Lmj-ore xoxqJ KÆkãL~nJPm xoJiJj jJ yPu @mJr \JKfxP–W ßpPf yPmÇ k´P~J\Pj @∂\tJKfT @hJuf ßyPV ßpPf yPmÇ F \jq k´PTRvuVf fgq-CkJ• k´˜Mf TrPf yPmÇ nJrf xrTJPrr Skr rJ\QjKfT YJkS xíKÓ TrPf yPf kJPrÇ


SURMA m 18 - 24 November 2016

asJPŒr Km\~: pMÜrJPÓsr KT nJPuJ yPm? ß\JPxl A KˆVKu“x ßuUT : ßjJPmu kMrÛJrk´J¬ oJKTtj IgtjLKfKmh IjMmJh: k´fLT mitj

oJKTtj KjmtJYPj ßcJjJ asJPŒr FA Km˛~Tr Km\P~r oiqKhP~ FTaJ Kmw~ kKrÏJr yP~ ßVPZÇ mqJkJraJ FA ßp IPjT oJKTtj jJVKrT, KmPvw TPr xJhJ mPetr kMÀw jJVKrPTrJ nJmPZj, fJÅrJ mJh kPz ßVPZjÇ FaJ ÊiM IjMnKN f j~, mJ˜PmA IPjT oJKTtj jJVKrT mJh kPz ßVPZjÇ fJÅPhr ßâJPir oiq KhP~A mqJkJraJ kKrÏJr ßmJ^J pJPòÇ @r ßp TgJKa @Ko mJrmJr mPu pJKò fJ yPuJ, ßp IgtQjKfT mqm˙J ßmKvr nJV oJjMPwr CkTJr TrPf kJPr jJ, fJ mqgtÇ fJyPu KjmtJKYf ßk´KxPc≤ ßcJjJ asJŒ FUj F KmwP~ TL TrPmj? 35 ßgPT 40 mZr iPr oJKTtj IgtQjKfT mqm˙J FojnJPm kMjKutKUf yP~PZ ßp fJPf ÊiM xoJP\r CÅYM fuJr oJjMPwrJA CkTíf yPòÇ FPf xJoKV´TnJPm IgtjLKfA ãKfV´˜ yPòÇ KmPvw TPr, xoJP\r KjYM fuJr 80 vfJÄv oJjMw Fr \j? nMVPZÇ asJPŒr Km\P~r kKryJx yPò, KfKj ßp KrkJmKuTJj kJKatr ßjfífô KhPòj, ßxA KrkJmKuTJj kJKatA KmvõJ~Pjr YNzJ∂ k´mÜJ KZuÇ KT∂á AKfyJx ßfJ ßlujJ j~Ç YLj S nJrfS FA ‰mKvõT IgtjLKfr IÄv yP~ ßVPZÇ F ZJzJ kíKgmLPf k´pKM Ür

Ff KmTJv yP~PZ ßp C“kJhjoNuT UJPf YJTKrr xMPpJVS TPo ßVPZÇ F TgJr oJP\\J yPò, asJŒ nJPuJ ßmfPjr C“kJhj UJPfr YJTKr pMÜrJPÓs KlKrP~ @jJr ßp k´Kfv´∆Kf KhP~KZPuj, fJPf KfKj ßfoj FTaJ xlu yPmj jJÇ KfKj y~PfJ To ßmfPjr KTZM YJTKr KlKrP~ @jPf kJrPmj, ßxA 1950-Fr hvPTr ßmKv ßmfPjr j~Ç TgJ yPò, asJŒ pKh IxofJ ToJPjJr mqJkJPr xKfqA @∂KrT yj, fJyPu fJÅPT jfMj TPr Kj~o KuUPf yPm, pJPf xmJA CkTíf y~Ç ÊiM fJÅr oPfJ oJjMPwr CkTíf yPuA YuPm jJÇ fJÅr k´go TJ\ yPm KmKjP~JV mJzJPjJÇ Fr oJiqPo hLWtPo~JKh ßfK\ k´míK≠r iJrJ KlKrP~ @jPf yPmÇ KmPvw TPr, asJPŒr CKYf yPm ImTJbJPoJ S VPmweJ UJPf mq~ mJzJPjJÇ F TgJ ÊjPu iJÑJ ßUPf y~, ßp ßhvKar IgtQjKfT xlufJr KnK• k´JpMKÜT Cjú~j, ßxUJPj @\ ßoRKuT VPmweJ UJPf ßp mrJ¨ ßhS~J yPò, fJ 50 mZr @PVr fMujJ~ ToÇ ImTJbJPoJr Cjú~j yPu ßmxrTJKr KmKjP~JV ßgPT ßmKv lu kJS~J pJPmÇ mJ˜Pm pMÜrJPÓsr ßmxrTJKr KmKjP~JV k´P~J\Pjr fMujJ~ ToÇ ßZJa S oJ^JKr UJPfr CPhqJPV aJTJ ßhS~J yPu ßmxrTJKr KmKjP~JV VKf kJPmÇ jJrL CPhqJÜJPhrS kíÔPkJwTfJ KhPf yPmÇ TJmtj Tr @PrJk TrPuS nJPuJ yPf kJPrÇ FPf ßpoj kKrPmv Kjotu gJTPm, ßfoKj FA aJTJ ImTJbJPoJ UJPf mqmyJr TPr pMÜrJPÓsr IgtQjKfT ‰mwoq hNr TrPfS TJP\ uJVJPjJ ßpPf kJPrÇ KT∂á asJŒ ßpPyfM \umJ~M kKrmftPjr mqJkJraJA oJPjj jJ, ßx \jq oPj y~, KfKj Fr xMKmiJ ßjPmj jJ (FPf Ijq ßhvèPuJS oJKTtj kPeqr Skr Ê‹ @PrJk TrPf kJPrÇ TJre, FèPuJ mJjJPf \umJ~M kKrmftj-Kmw~T jLKfoJuJ nJXJ yP~PZ)Ç oJKTtj pMÜrJPÓsr @~ mµjmqm˙JPT Cjúf TrPf xoKjõf oPjJnKñ hrTJr, ßpaJ Cjúf ßhvèPuJr oPiq xmPYP~ UJrJkÇ asJŒ jqNjfo o\MKr mJzJPjJr k´KfvsKM f KhP~PZjÇ KT∂á KfKj Ijq èÀfôkeN t xÄÛJPr yJf ßhPmj mPu oPj y~ jJ: vsKoTPhr KxKmF TrJr

oMÜKY∂J 33

pMÜrJPÓsr Tr-mqm˙J kÁJhVJoLÇ FaJ ijLPT @rS ijL TPrÇ FA mqm˙Jr xÄÛJr yS~J k´P~J\jÇ Fr hívqoJj uãq yS~J CKYf, TqJKkaJu ßVAj S unqJÄv fMPu ßhS~JÇ @PrT mqJkJr yPò, ßTJŒJKjèPuJ pJPf Tr ßh~, fJ KjKÁf TrJÇ Fr \jq ßp ßTJŒJKjèPuJ pMÜrJPÓs Tr ßh~ S KmKjP~JV TPr, fJPhr TrPkJPra TPrr yJr ToJPjJ ßpPf kJPrÇ @r pJrJ TPr jJ, fJPhraJ ToJPjJr hrTJr ßjAÇ asJŒ KjP\S FA mqm˙Jr FT\j mz xMKmiJPnJVLÇ lPu KfKj @o\jfJr CkTJPrr \jq xÄÛJr TrPmj, fJ KmvõJxPpJVq j~Ç @r KrkJmKuTJjrJ ßfJ Tr-mqm˙J~ kKrmftj @Pj ijLPhr xMKmiJPgtÇ IKiTJrPT k´JKfÔJKjT „k ßhS~J, KxASPhr ãKfkNre S IgtjLKfr @KgtT UJf-KjntrfJÇ TgJ yPò, KmKiVf xÄÛJr ßpj @KgtT UJPfr ãKf xLKofTrPer oPiq @aPT jJ gJPTÇ FA UJf ßpj oJjMwPT ßxmJ KhPf kJPr, fJ KjKÁf TrPf yPmÇ FA Vf FKk´u oJPx mJrJT SmJoJr TJCK¿u Im APTJjKoT IqJcnJA\Jxt ßp KmmíKf ßh~, fJPf ßhUJ pJ~, mJ\Jr KTZM UJPfr oPiq ßTªsLnNf yP~ kPzPZÇ Fr oJPj yPuJ, k´KfPpJKVfJ TPo hJo ßmPz pJS~JÇ Fr k´fqã kKreJo KyPxPm ßpoj o\MKr TPo pJPm, ßfoKj k´Tíf @~S TPo pJPmÇ pMÜrJÓsPT FA ßTªsLnmj ßoJTJKmuJ TrPf yPm, pJr jmfo „k yPò ßv~JKrÄ APTJjKo, ßpUJPj mJ\Jr ßTªsLnNf yPòÇ pMÜrJPÓsr Tr-mqm˙J kÁJhVJoLÇ FaJ ijLPT @rS ijL TPrÇ FA mqm˙Jr xÄÛJr yS~J k´P~J\jÇ Fr hívqoJj uãq yS~J CKYf, TqJKkaJu ßVAj S unqJÄv fMPu ßhS~JÇ @PrT mqJkJr yPò, ßTJŒJKjèPuJ pJPf Tr ßh~, fJ KjKÁf TrJÇ Fr \jq ßp ßTJŒJKjèPuJ pMÜrJPÓs Tr ßh~ S KmKjP~JV TPr, fJPhr TrPkJPra TPrr yJr ToJPjJ ßpPf kJPrÇ @r pJrJ TPr jJ, fJPhraJ ToJPjJr hrTJr

ßjAÇ asJŒ KjP\S FA mqm˙Jr FT\j mz xMKmiJPnJVLÇ lPu KfKj @o\jfJr CkTJPrr \jq xÄÛJr TrPmj, fJ KmvõJxPpJVq j~Ç @r KrkJmKuTJjrJ ßfJ Tr-mqm˙J~ kKrmftj @Pj ijLPhr xMKmiJPgtÇ asJŒ x÷mf xMPpJPVr xofJ @jPf kJrPmj jJÇ TgJ yPò, oJKTtj pMÜrJÓs pKh jmq xJo∂L~ ßhv yPf jJ YJ~ ∏ ßpUJPj xŒh FT k´\jì ßgPT @PrT k´\Pjìr yJPf pJ~ ∏ fJyPu ßxUJPj xrTJKr KmhqJuP~ @rS KmKjP~JV TrPf yPm, xmJr \jq k´JT&-KmhqJu~ KvãJ KjKÁf TrPf yPmÇ KT∂á asJŒ TJptf F mqJkJPr KjÁMkÇ xmJr \LmPj xoíK≠ @jPf ßVPu Foj jLKf TrPf yPm, pJPf xmJr \jq ˝J˙qPxmJ S VíyJ~e KjKÁf TrJ pJ~Ç FTA xPñ, xmJr \jq KjrJkh Imxr KjKÁf TrPf yPm, ßpUJPj KTKû“ kKroJPe yPuS optJhJ gJTPmÇ xm ßvsKe-PkvJr oJKTtj jJVKrPTr CóKmhqJu~-C•r KvãJr mqm˙J gJTPf yPm, pJPf fJrJ kZª S xJogqt IjMxJPr CóKvãJ uJn TrPf kJPrÇ KT∂á @Ko Khmq ßYJPU ßhUPf kJrKZ, KrP~u FPˆa ßoJVu asJŒ VíyJ~Pe mqJkT ß\Jr ßhPmj (pJr 36 kOÔJ~

oJjmJKiTJrKmw~T xÄ˙JÇ TP~T x¬Jy @PV mJÄuJPhPvr xLoJP∂r TJPZ Ko~JjoJPrr xLoJ∂rãL mJKyjLr TP~TKa ßYRKTPf yJouJ~ 9 \j kMKuv Kjyf yS~Jr kr Ko~JjoJPrr KjrJk•JmJKyjL ßx IûPu ©JeTotL S xJÄmJKhTPhr k´Pmv KjKw≠ TPrPZÇ ßx yJouJr \jq ßrJKyñJ oMxuoJjPhr hJ~L TrPZ TftíkãÇ KjrJk•JmJKyjLr xhxqrJ ßrJKyñJ oMxuoJjPhr mÉ mJKzPf @èj KhP~PZ FmÄ IPjTPT èKu TPr ßoPrPZÇ Ko~JjoJr xrTJr ßrJKyñJPhr ßx ßhPvr jJVKrT KyPxPm ˝LTJr TPr jJÇ xŒ´Kf KjrJk•JmJKyjLr xJPg x–WJf ÊÀr kr ßgPT ȸvtTJfr' FuJTJèPuJPf pJfJ~Jf xLKof TPr KhP~PZ ßxjJmJKyjLÇ hoj-kLzPjr KmKnjú ZKm S KnKcS jJjJnJPm xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPo k´TJv kJPòÇ k´J~ @a uJU ßrJKyñJ Ko~JjoJPr mJx TPrÇ Ko~JjoJr ZJzJS kJÅY uJPUr IKiT ßrJKyñJ mJÄuJPhPv FmÄ k´J~ kJÅY uJU ßxRKh @rPm mJx TPr mPu iJreJ TrJ y~Ç fJrJ KmKnjú xo~ Ko~JjoJr xrTJPrr KjptJfPjr TJrPe ßhv fqJV TrPf mJiq y~Ç ßrJKyñJrJ KmPvõr xmPYP~ KjptJKff \jPVJÔLÇ rJUJAPj hM'Ka xŒ´hJP~r mxmJx∏ ÈoV' S ÈPrJKyñJ'Ç oVrJ ßmR≠ iotJmu’LÇ ÈoPVr oMuäMT' TgJKa mJÄuJPhPv kKrKYfÇ FTxo~ fJPhr ßhRrJ®q dJTJ kpt∂ ßkRÅPZKZuÇ ßoJVurJ fJPhr fJKzP~ ßh~Ç 1948 xJPur 4 \JjM~JKr Ko~JjoJr ˝JiLjfJ I\tj TPr FmÄ mÉhuL~ VefPπr kPg pJ©J ÊÀ y~Ç ßx xo~ kJutJPoP≤ ßrJKyñJPhr k´KfKjKifô KZuÇ F \jPVJÔLr TP~T\j xrTJKr mz hJK~fôS kJuj TPrPZj; KT∂á 1962 xJPu ß\jJPru ßj CAj rJÓsãofJ hUu TrPu ßrJKyñJPhr \jq ÊÀ y~ hMPntJPVr jfMj IiqJ~Ç xJoKrT \J∂J fJPhr ÈKmPhvL' KyPxPm KYK¤f TPrÇ jJVKrT IKiTJr ßgPT mKûf TPr ßnJaJKiTJr ßTPz ßj~Ç

iotL~nJPmS IfqJYJr TrJ yPf gJPTÇ jJoJ\ @hJP~ mJiJ ßh~J y~Ç yfqJ-iwte yP~ kPz Kj~Kof WajJÇ xŒK• ß\Jr TPr ßTPz ßj~J y~Ç mJiqfJoNuT vsPo KjP~JK\f TrJ yPf gJPTÇ fJPhr KvãJ-˝J˙qPxmJ ßj~Jr xMPpJV ßjAÇ KmP~ TrJr IjMoKf ßjAÇ x∂Jj yPu Kjmºj ßjAÇ \JKfVf kKrY~ k´TJv TrPf ßh~J y~ jJÇ xÄUqJ pJPf jJ mJPz, ßx \jq @PrJKkf y~ FPTr kr FT KmKiKjPwiÇ 1982 xJPur jJVKrTfô @APjr lPu ßrJKyñJrJ jJVKrTfô ßgPT mKûf yjÇ fJrJ xrTJKr IjMoKf ZJzJ Ãoe TrPf kJPrj jJ, \Kor oJKuT yPf kJPrj jJ FmÄ hM'Kar ßmKv x∂Jj jJ ßj~Jr IñLTJrjJoJ~ ˝Jãr TrPf y~Ç IqJoPjKˆ A≤JrjqJvjJPur ßh~J fgq IjMxJPr, 1978 xJu ßgPT Ko~JjoJPrr oMxKuo ßrJKyñJrJ oJjmJKiTJr u–WPjr KvTJr FmÄ mJÄuJPhPv kJKuP~ @xPf mJiq yPòÇ ßrJKyñJPhr YuJYPur ˝JiLjfJ mqJkTnJPm Kj~Kπf FmÄ fJPhr ßmKvr nJPVr jJVKrTfô mJKfu TrJ yP~PZÇ fJPhr Skr IQmi Tr YJKkP~ ßh~J yP~PZÇ fJPhr \Ko \mrhUu, ß\JrkNmtT CPòh, WrmJKz ±Äx TrJ FmÄ KmP~r Skr IgtQjKfT ImPrJi YJKkP~ ßh~J yP~PZÇ ßrJKyñJPhr rJ˜Jr TJP\ S ßxjJTqJPŒ mJiqfJoNuT vsKoPTr TJ\ TrPf yPòÇ 1978 xJPu ßxjJmJKyjLr ÈjJVJoJj' (csJVj rJ\J) IKnpJPjr lPu k´J~ hMA uJU ßrJKyñJ mJÄuJPhPv kJKuP~ @PxÇ FA ßxjJ IKnpJj ßmxJoKrT ßrJKyñJPhr KmÀP≠ YuKZu FmÄ lPu mqJkT yfqJ, iwte S oxK\h ±ÄPxr WajJ WPaÇ 1991-92 xJPu jfMj hJñJ~ k´J~ @zJA uJU ßrJKyñJ mJÄuJPhPv YPu @PxÇ 1660 xJPu \JKuo rJ\J gJªgMiÿJ @rJTJj rJP\q @Kvsf ßoJVu xosJa vJy\JhJ xM\JPT xkKrmJPr 36 kOÔJ~

ßrJKyñJPhr FTJu-PxTJu ‰x~h oJxMh ßoJ˜lJ ßuUT : TuJKoˆ

oyJoKf UqJf ßVRfo mM≠ k´mKftf ßmR≠ iotPT kíKgmLr xmPY~ vJK∂kNet S IKyÄx iot KyPxPm oPj TrJ y~Ç ßmR≠ iPot \Lm yfqJPT oyJkJk muJ yPuS Ko~JjoJPrr ßmR≠ CV´mJhLrJ ßrJKyñJ oMxuoJjPhr ßpnJPm yfqJ TPr YPuPZ, fJPf fJPhr hJKmr IxJrfJA ¸Ó yP~ SPbÇ k´JYLj ßrJxJPñr IKimJxL oMxuoJPjrJ FUj ßmR≠ CV´k∫LPhr iotJºfJ~ ÊiM \Lmj S xŒPhr KjrJk•JyLj nMVPZj jJ, mrÄ fJrJ ˝Phv ßgPT KmfJKzf yP~ xŒNet IKjKÁf V∂Pmqr KhPT pJ©J TrPf mJiq yP~PZj; KT∂á KmvõxŒ´hJ~ xŒNet KjKmtTJrÇ hMKj~Jr oMxuoJPjrJS xKbT hJK~fô kJuj TrPf kJrPZj mPu oPj y~ jJÇ KmPvõ IitvfJKiT oMxKuo rJÓs gJTPuS ßrJKyñJ oMxuoJjPhr hMKhtPj fJrJS ßTJPjJ TJptTr mqm˙J V´ye TrPf kJrPZ jJ mJ ßYÓJS TrPZ jJÇ AxuJKo xPÿuj xÄ˙JPT (S@AKx) oJP^ oJP^ ßhUJ ßVPuS

fJ TUPjJA luhJ~T yPf ßhUJ pJ~ jJÇ xyJ~xŒh, ˝\j S KnPaoJKa yJKrP~ fJrJ FUj AKfyJPxr oJrJ®T nJVqKmz’jJr KvTJrÇ ßrJKyñJ KjptJfPjr oJ©J ßmPzPZÇ yfqJ S mJ˜MYMqf TrJ yPòÇ ßTCA ßmR≠ iotJºPhr K\WJÄxJ ßgPT ßryJA kJPò jJÇ ßrJKyñJrJ Kj\ ßhPvA krmJxL \Lmj pJkj TrPZjÇ xJiJre KjmtJYPjr kr oPj TrJ yP~KZu, jfMj xrTJr oMxuoJjPhr xoxqJ xoJiJPj mqm˙J V´ye TrPm; KT∂á vJK∂Pf ßjJPmu Km\~L ßj©L IÄ xJj xM KYr hu ãofJ~ FPuS Im˙Jr mrÄ @PrJ ImjKf yP~PZÇ xŒ´Kf Ko~JjoJPrr FTKa V´JPor k´J~ hMA yJ\Jr oMxuoJjPT WrmJKz ßgPT fJKzP~ KhP~PZ ßxjJmJKyjLÇ mKot xLoJ∂rL mJKyjLr Skr xJŒ´KfT yJouJr ß\r iPr FA Kjoto khPk ßj~J yP~PZ mPu oPj TrJ yPòÇ Ko~JjoJPrr ßxjJrJ oJªJuJA k´PhPvr KT TJj Kkj V´JPo k´Pmv TPr ßxUJjTJr xm oMxKuo IKimJxLPT V´JoKa fqJV TrJr KjPhtv ßh~Ç Fxm oMxuoJj kJPvr mj S iJPPjf uMKTP~ KhjJKfkJf TrPZjÇ FA WajJ @∂\tJKfT @Aj S oJjmJKiTJPrr oJrJ®T u–Wj; KT∂á @∂\tJKfT oJjmJKiTJr xÄ˙JèPuJ ryxq\jTnJPm jLrmÇ ßrJKyñJ oMxuoJjPhr hMhtvJ FUj KjfqKhPjr xñLÇ Fr @PV 2012 xJPur \MPj Ko~JjoJPr oMxKuoKmPrJiL hJñJ~ Kjyf yj TP~T v' ßrJKyñJÇ mJÄuJPhv xLoJ∂xÄuVú rJUJAj rJP\qr hM'Ka V´JPor I∂f FT yJ\Jr 600 WrmJKz \ôJKuP~ ßh~J y~Ç yJ\JPrJ oJjMw CÆJ˜MPf kKref yjÇ CV´ ßmR≠ iotJmu’LPhr xyJ~fJ~ Ko~JjoJPrr xLoJ∂rãL jJxJTJ, kMKuv S uMK≤j mJKyjL FA fJ§m YJuJ~Ç x–WJfTmKuf rJUJAj rJP\q ßrJKyñJ oMxuoJjPhr KjKmtYJPr ßV´lfJr FmÄ KmYJrmKyntNf yfqJTJP§r IKnPpJV fhP∂r \jq ßx ßhPvr xrTJPrr k´Kf FA k´go @øJj \JKjP~PZ \JKfxP–Wr


34 oMÜKY∂J

18 - 24 November 2016 m SURMA

khoptJhJ mOK≠r k´KfPpJKVfJ FmÄ khoptJhJ~ mûjJ xMvJxj ATPfhJr @yPoh ßuUT : xJPmT \\, xÄKmiJj, rJ\QjKfT S IgtQjKfT KmPväwT

xrTJPrr k´KfKa KmnJPVr TotTftJ S TotYJrLPhr ßmfjnJfJ \jVek´h• Tr ßgPT KjmtJy TrJ y~Ç xrTJPrr k´KfKa KmnJPVrA k´iJj TJ\ ßhPvr \jxJiJrePT Kj”˝JgtnJPm ßxmJ k´hJj; KT∂á F TgJKa @\ Ij˝LTJpt ßp, xrTJPrr k´J~ xm KmnJV ßgPTA \jxJiJre TJK–ãf ßxmJk´JK¬ ßgPT mKûf yPòÇ xrTJPrr KmKnjú KmnJPVr TotTftJPhr xmtPvw ßWJKwf ßmfj ßÛu IjMpJ~L ßp ßmfjnJfJ ßh~J yPò, fJPf ßTJPjJ KmnJPVr TotTftJTotYJrLPhr ßTJPjJ irPjr IKj~o mJ hMjLt Kfr xJPg xŒíÜ yS~Jr ImTJv ßjA; KT∂á mJ˜mfJ yPò∏ ßmfj ßÛu ßWJweJr @PV pJrJ hMjtLKfV´˜ KZPuj jfMj ßmfj ßÛPur mKitf ßmfjnJfJ fJPhr hMjtLKfr oJ©Jr FfaMTMS ysJx WaJPf kJPrKjÇ xrTJPrr k´KfKa KmnJPVr vLwt khiJrLr khoptJhJ TL yPm fJ @Aj S KmKi ÆJrJ KjitJKrfÇ kíKgmLr KmKnjú ßhPv FKa FTKa ˙J~L oLoJÄKxf Kmw~Ç @oJPhr ßhPvS hLWtTJu iPr FKa FTKa oLoJÄKxf Kmw~ KZuÇ xrTJPrr KmKnjú KmnJPVr TotTftJPhr khoptJhJr oJj KjitJrPer ßãP© xKYmJu~xÄKväÓ xKYPmr khKaPT ßmxJoKrT xPmtJó kh KyPxPm KnK• irJ y~Ç xrTJPrr oKπkKrwh xKYm mJ

oMUqxKYm oNuf FT\j xKYm yPuS khoptJhJr KhT KhP~ KfKj xKYmPhr vLPwt FmÄ ßx KmPmYjJ~ IkrJkr xKYPmr ßYP~ fJr ßmfj xJoJjq ßmKv yP~ gJPTÇ mJÄuJPhv InMqh~-krmftL @oJPhr ßxjJk´iJj ßo\r ß\jJPru khiJrL KZuÇ Ikr hM'Ka mJKyjL pgJ ßjR S KmoJjmJKyjL k´iJjPhr khoptJhJ ßo\r ß\jJPru xooJPjr KZuÇ kPr k´gof, ßxjJk´iJPjr khoptJhJ ßulPajqJ≤ ß\jJPru FmÄ fJrkr ß\jJPru kPh CjúLf TrJ y~Ç FKa ßxjJmJKyjLr oPfJ ßjR S KmoJjmJKyjL k´iJjPhr ßãP©S ImPvPw TJptTr TrJ y~Ç ßxjJk´iJj pUj ßo\r ß\jJPru khoptJhJiJrL KZu fUj mftoJPjr oPfJ FKa xKYPmr kPhr xofMuq KZuÇ ßxjJk´iJPjr khoptJhJ míK≠r xJPg xJPg xKYmPhr oPiq ßãJPnr xûJr y~ FmÄ fJrJ fJPhr khoptJhJ míK≠r hJKmPf ßxJóJr yjÇ FrA FTkptJP~ ßhUJ ßVu, oKπkKrwh xKYm S k´iJjoπLr oMUq xKYPmr ßmfj ßÛu S khoptJhJ ßxjJmJKyjLr ß\jJPru xooJPjr TrJ y~ FmÄ ßTJPjJ ßTJPjJ oπeJuP~r xKYPmr khPT KxKj~r xKYm kPh CjúLf TPr fJPhr khoptJhJ S ßmfj ßxjJmJKyjLr ßulPajqJ≤ ß\jJPrPur xooJPjr TrJ y~Ç @Kh xKYm khKm jJoiJrLPhr khKm S ßmfj @PVTJr oPfJ ßxjJmJKyjLr ßo\r ß\jJPrPur xofMuq rJUJ y~Ç @oJPhr kJPvr nJrf S kJKT˜JPjr ßmxJoKrT xPmtJó xKYPmr khPT KnK• iPrA IkrJkr KmnJPVr xPmtJó khiJrLPhr khoptJhJ S ßmfj KjitJre TrJ y~; KT∂á @oJPhr ßhPvr ßãP© ßhUJ ßVu ßxjJk´iJPjr khoptJhJ míK≠r xJPg ßxKaPT KnK• iPr ßmxJoKrT xKYm khPT CófPr Im˙JPj ßj~J yP~PZÇ @oJPhr xKYmJuP~ Totrf KxKj~r xKYm S xKYmPhr TJP\r kKrKir oPiq ßTJPjJ KnjúfJ ßjAÇ @oJPhr ßhPvr oPfJ kíKgmLr Ijq ßTJPjJ ßhPv KxKj~r xKYm jJPo ßTJPjJ kPhr IK˜fô ßjAÇ CPuäUq, IÓo ßmfj ßÛPu 20Ka ßV´c gJTPuS ßV´c-mKyntNf hM'Ka xMkJr ßV´c xíKÓ TPr Fr k´goKaPf Kfj mJKyjLk´iJj FmÄ oKπkKrwh xKYm S k´iJjoπLr TJptJuP~r oMUqxKYmPT I∂ntÜ M TrJ yP~PZ FmÄ ßvPwJÜKaPf

ßxjJk´iJj pUj ßo\r ß\jJPru khoptJhJiJrL KZu fUj mftoJPjr oPfJ FKa xKYPmr kPhr xofMuq KZuÇ ßxjJk´iJPjr khoptJhJ míK≠r xJPg xJPg xKYmPhr oPiq ßãJPnr xûJr y~ FmÄ fJrJ fJPhr khoptJhJ míK≠r hJKmPf ßxJóJr yjÇ FrA FTkptJP~ ßhUJ ßVu, oKπkKrwh xKYm S k´iJjoπLr oMUq xKYPmr ßmfj ßÛu S khoptJhJ ßxjJmJKyjLr ß\jJPru xooJPjr TrJ y~ FmÄ ßTJPjJ ßTJPjJ oπeJuP~r xKYPmr khPT KxKj~r xKYm kPh CjúLf TPr fJPhr khoptJhJ S ßmfj ßxjJmJKyjLr ßulPajqJ≤ ß\jJPrPur xooJPjr TrJ y~Ç KxKj~r xKYmPhr I∂ntMÜ TrJ yP~PZÇ F irPjr xMkJr ßV´c xíKÓ TPr fJPhr ßmfj ßÛPur KjitJKrf ßV´Pcr mKyntNf rJUJ @Aj, KmKiKmiJj, jLKf S ‰jKfTfJr ßTJPjJKa ÆJrJA xoKgtf j~Ç @oJPhr kMKuvmJKyjL k´iJPjr khoptJhJ mJÄuJPhv rJÓsKa xíKÓ krmftL hLWtTJu iPr IKfKrÜ xKYPmr xofMuq KZuÇ fJrkr FaJPT xKYPmr khoptJhJ~ CjúLf TrJ y~ FmÄ kMKuv KmnJPVr @PrJ KTZM Cófr kh xKYPmr khoptJhJxŒjú TrJ y~Ç FUj kMKuv KmnJPVr kã ßgPT hJKm CPbPZ F mJKyjLr k´iJjPT ßxjJmJKyjLr ß\jJPrPur xooptJhJ~ CjúLf TrJr FmÄ fJPhr hJKmKa ßp kNre yPf pJPò FKa KjKÁfÇ krrJÓs oπeJuP~r ßãP©S ßhUJ pJ~ krrJÓs xKYm ZJzJS KmPvw KmPvw ßhv mJ xÄ˙J~ rJÓshNf mJ yJATKovjJr mJ ˙J~L k´KfKjKi kPh KjP~JVk´J¬Phr khoptJhJ xKYm mJ ßã©KmPvPw k´KfoπLr xofMuq TrJ yP~PZÇ @oJPhr xÄKmiJPj Ii˜j @hJuf muPf KmYJrTot KmnJVPT mM^JPjJ yP~PZÇ xÄKmiJPj muJ yP~PZ∏ KmYJrTot KmnJV Igt ß\uJ KmYJrT kPhr IjN±t ßTJPjJ KmYJr KmnJVL~ kPh IKiKÔf

mqKÜPhr xojõP~ VKbf Tot KmnJVÇ ß\uJ KmYJrPTr xÄùJ~ muJ yP~PZ∏ ß\uJ KmYJrT muPf, IKfKrÜ ß\uJ KmYJrT I∂ntMÜ yPmjÇ xÄKmiJPj CKuäKUf ß\uJ KmYJrTA ß\uJ~ Totrf Ii˜j KmYJr KmnJPVr xPmtJó khiJrL ß\uJ S hJ~rJ \\Ç ß\uJ \P\r mftoJj ßmfj IÓo ßmfj ßÛPu 1 j’r ßV´Pcr I∂ntMÜ xrTJPrr FT\j xKYPmr xokKroJe yPuS rJÓsL~ oJjâPo khoptJhJr KhT ßgPT FT\j ß\uJ \\ FUPjJ xrTJPrr CkxKYPmr xooptJhJxŒjúÇ 1 jPn’r, 2007 kNmtmftL ß\uJ S hJ~rJ \\ k´go ßvseLr oqJK\PˆsPar optJhJxŒjú ß\uJ k´vJxT S KxFoFPor @Kku S KrKnvjJu @hJuf KZu, fUPjJ ß\uJ \\ S ß\uJ k´vJxT rJÓsL~ oJjâPo CkxKYm khoptJhJxŒjú KZPujÇ pKhS KxFoFo kPh k´vJxPjr pMVìxKYm khiJrLPhr khJ~j TrJ yPfJÇ kíKgmLr ßTJgJS oNu KmYJKrT @hJuf S @Kku @hJuf FTA optJhJxŒjú y~ jJÇ mJÄuJPhPvr xPmtJó @hJuf xMKk´o ßTJPatr @Kku KmnJV S yJAPTJat KmnJPVr KmYJrPTrJ xJÄKmiJKjT 36 kOÔJ~

asJPŒr ßhUJPjJr @r UJS~Jr hJÅf @uJhJ ßVRfo hJx ßuUT : rJ\QjKfT KmPväwT

ßcJjJ \j asJŒ @PoKrTJr jmKjmtJKYf ßk´KxPc≤Ç k´KfƪôL KyuJKr KTjajPT KmkMu ßnJPa yJKrP~ KfKj KjmtJYPj Km\~L yP~PZjÇ Fr ßYP~S mz TgJ, @PoKrTJr ßcPoJâqJa S KrkJmKuTJj∏ FA hMA hPurA (mJAkJKat\Jj) FKuarJ KoKufnJPm Kj\ Kj\ hPur TgJ KY∂J mJh KhP~ ÈasJŒ ßbTJS'Fr TJP\ ßjPo kPzKZPujÇ KjmtJYj IjMÔJPjr FT x¬Jy @PV 370 \j IgtjLKfKmh (pJPhr oPiq TP~T\j ßjJPmu k´JA\ kJS~J IgtjLKfKmhS @PZj), fJrJ xmJA FT KmmíKfPf ßTj asJŒPT ßnJa ßh~J KbT yPm jJ, fJ \JKjP~KZPujÇ lPu KjmtJYPjr @PVA FTaJ @myJS~J ‰fKr yP~KZu ßp, asJPŒr ßmJi y~ @r ßTJPjJ x÷JmjJ ßjA;

fJPT yJKrP~ KyuJKrA K\fPZjÇ r~aJPxtr oPfJ KoKc~J muJ ÊÀ TPrKZu, KyuJKr K\fPZj FaJ k´J~ 90 vfJÄv KjKÁf yP~ ßVPZÇ lPu asJPŒr ß\fJr @r ßpj ßTJPjJ x÷JmjJ ßjA, YJr KhPT ßx TgJA ßTmu k´YJr yKòuÇ KT∂á xm IjMoJj CP ßVPZÇ ßnJPar luJlu oJPj asJPŒr \~uJPnr Umr FUj xmJA \JPjjÇ fJyPu FA Im˙J ‰fKr yP~KZu ßTj, @r k´kJVJ¥Jr xm KTZM @xPu FT KogqJ lJjMx KZu∏ Foj k´oJe yPuJ ßTj? @PoKrTJr ßk´KxPc≤ KjmtJYj, ßp @PoKrTJ FUPjJ ßVäJmJu IgtjLKfr k´JePTªs, KjitJrT rJÓsÇ ßxA rJPÓsr k´iJj KjmtJyL, IgtJ“ ßk´KxPc≤, fJrA KjmtJYj FKaÇ lPu FA KjmtJYjPT KWPr oMU ßUJuJr TgJ xoV´ hMKj~Jr jJjJj ˝JPgtr ßVJÔL-oJjMPwrÇ pKhS xJoKV´T KhT KmYJPr muPu∏ FA KjmtJYPj ßoJaJ hJPV KfjKa kã KZuÇ FT kã yPuJ @PoKrTJr mJAPrr ßVäJmJu ˝JPgtr oJjMwÇ Ijq KhPT pJrJ ßnfPrr, FPhr oPiq @mJr hMA kãÇ FnJPm ßoJa Kfj kãÇ k´xñKa ßnJPar lPu ßnfPrr oJPj @PoKrTJj jJVKrT @r mJAPrr IjJVKrTÇ ßnfPrr oPiq ßoJaJ hMA kPr FT nJPVr hPu kzPmj pJrJ @PoKrTJPT YJuJ~ Foj mzPuJT, FKua, jLKfKjitJrT, AP≤PuÖ, S~Ju Kˆsaxy mqmxJ~L \V“ k´níKf, pJPhrPT FUJPj FTxJPg Inq∂rLe ÈFKua' mPu cJTPf kJKrÇ FKua IgtJ“ ßnfPrr È@o-PnJaJr'Phr ßgPT pJrJ @uJhJÇ FA FKuarJA xmPYP~ ßmKv TgJ muJr xMPpJV rJPUjÇ @PoKrTJr mJAPrr IjJVKrT @r ßnfPrr FA FKua IÄv FrJA oNuf KoKc~J hUu TPr rJPUj, ßTmu FPhr m~JjA KoKc~J~ @PxÇ KT∂á Fr mqKfâoS @PZÇ FToJ© KjmtJYPjr xo~ KoKc~Jr m~Jj S híKÓnKñr mJAPrr WajJ WaPf kJPrÇ TJre SA mJAPrS fífL~ (Inq∂rLenJPm ßhUPu KÆfL~)

IÄvKa yPuJ È@o-PnJaJr'Ç ßnJPa FrJA KjitJrT, k´mu xÄUqJKiPTqr TJrPeÇ pKhS xmPYP~ mz FA IÄv KoKc~Jr IPVJYPrA ßgPT pJ~, KmPvwf @∂\tJKfT KoKc~J~Ç IfFm ßnJPar xo~ FrJ ˙JjL~ KoKc~J~ gJTPuS mJAPr ßgPT @orJ \JjPf kJKr jJ, FA È@o-PnJaJr' IÄvKa xmPYP~ mz mPu ßnJa ßh~J S VejJ xÄUqJ~ fJPhr nNKoTJ KjitJrTÇ Ijq ßpPTJPjJ V´∆Pkr ßYP~ FrJ xÄUqJVKrÔfJÇ IgY ßnJPar xoP~r FPhr ofJr KmkrLPf k´go hMA kã mJAPrr IjJVKrT @r ßnfPrr FKua∏ FPhr oPiq ßTmu ßnfPrr FKuaPhr KTZM ßnJa ßh~Jr ofJ @PZ, IjqPhr ßjAÇ fJyPu hJÅzJu, @PoKrTJj KjmtJYPj FToJ© KjmtJYPjr xo~A xmPYP~ KjitJrT yPuJ @oPnJaJrÇ IgY @o-PnJaJrPhr ßYP~ pJPhr ßnJaA ßjA IgmJ jNqjfo FrJA KjmtJYPj kMPrJ KoKc~J hUu TPr rJPU FmÄ ßxUJPj ßTmu fJPhr ˝JPgtr mJ ßVäJmJu ˝JPgtr TgJ∏ m~JjèPuJPT oMUq TPr rJPUÇ IfFm F TgJ muJr IPkJ rJPU jJ ßp, @o-PnJaJrPT IqJPcsx TrPf ßk´KxPc≤ k´JgtLrJ TL nJwJ~, TL YJfMrLPf mJ TL ßTRvPu TgJ muPm, k´KfƪôLr ßYP~ FKVP~ FA @o-PnJaJPrr TJPZ ßkRÅZPm, k´nJKmf TrPm, FaJ UMmA KjitJrTÇ K\fPf YJAPu k´nJKmf TrJr ßxA nJwq ImvqA KoKc~Jr @PoKrTJr mJAPrr S ßnfPrr FKuaPhr nJwq ßgPT Knjú TrJA yPm xy\ ßTRvuÇ asJŒ fJA TPrPZjÇ KfKj mqJkT @o-PnJaJPrr nJwJ~ fJPhr fJKfP~ TgJ mPuPZjÇ fJr ßxxm TgJ KoKc~J mJ @∂\tJKfT oNuqPmJPir ßYJPU y~PfJ IYuÇ fmMS fJ kPrJ~J jJ TPr FA ßnJaJrPhr \Lmj ßhUJr híKÓnKñ YJS~J-kJS~Jr IKnùfJr KnK•PfA KfKj ßnJa ßYP~ TgJ mPuPZjÇ TJre oPj rJUPf yPm, @o-PnJaJrPhr TJPZ fJPhr

ßjfJrJ Ijq ßhv ßgPT ßfu uMa TPr jJKT oJjMw UMj TPr fJPhr \jq TJ\ @r nJPuJ ßmfj FPjPZj, IgtjLKf YJñJ ßrPUPZj mPu fJPhr ßjfJrJ F \jq UJrJk mJ ßhJwL KT jJ F Kmw~KaPT fJrJ KjP\r nJPuJ TJ\ S ßmfPjr ßYP~ To èÀfôkNet oPj TPrÇ ßpoj asJŒ ßTj oMxuoJjPhr KmÀP≠ muPuj; ßoKéPTJ mJ YLPjr KmÀP≠ ßasc ßmKr~Jr (@ohJKj mJKeP\q mJiJr jLKf) AfqJKhPf TgJ mPuPZjÇ ßx Kmw~èPuJ @o-PnJaJrrJ KjP\r ˝JPgtr KhT ßgPT ßhUPmj, ßVäJmJu KoKc~Jr KhT ßgPT j~Ç F ZJzJ @PrTaJ KmrJa KhT @PZ∏ oJAPV´≤ mJ k´mJxL vsKoTÇ IgmJ KrKlCK\ jJPo k´mJxL mJ KmPhvL vsKoTÇ FaJ Foj FT K\Kjx, pUj IgtjLKf nJPuJ YPu fUj xrTJr IgmJ k´KfƪôL ßhvL vsKoTS TJP\r k´JYMPpt k´KfÆKªôfJ IjMnm TPr jJÇ ßT ßhPvr mJAPr ßgPT FPuJ fJ fJr TJPZ KmPmYq y~ jJÇ IgtjLKf nJPuJ YuPu, mJAPrr vso oJPjA fMujJ~ x˜J~ kJS~J vso, ßp vso fUj hrTJrSÇ fJA fJ @hreL~Ç IgY IgtjLKf väg yP~ ßVPu KbT Fr CPJÇ fUj oPj y~, TJPuJ mJ mJhJKo, KmPhvL mJ oMxuoJj xm ßUhJS, FrJA KjP~ ßVu xmÇ \JfL~fJmJPhr K\KVr CbPmÇ Fxm âJAKxPxr KhT ßU~Ju ßrPU KjmtJYPj ßnJa kJS~Jr \jq asJŒ ß\fJr CkpMÜ nJwqKa xKbT mJKjP~KZPujÇ ßxA nJwJ~ TgJ fMPu KpKj ßnJa YJAPmj, ˝nJmfA KfKj xlu yPmjÇ KjmtJYPj asJPŒr oNu ßxäJVJj KZu∏ ÈPoT @PoKrTJ ßV´a IqJPVAj'Ç @o-PnJaJrPhr @TíÓ TrJr nJwq IjMpJ~L, xKbT ßxäJVJjÇ KT∂á xoxqJ yP~PZ IjqUJPjÇ @orJ asJPŒr pf rTo TgJ ÊjKZ, ßxèPuJ @orJ asJPŒr @oPnJaJPrr ßYJPU jJ ßhPU mrÄ Fr mJAPrr Ijq hMA 42 kOÔJ~


SURMA m 18 - 24 November 2016

xJÄmJKhPTr ˝JiLjfJ FUPjJ xLKof KYjì~ oM“xM¨L ßuUT : xJÄmJKhT, KoKc~J KmPväwT

\JfL~ ßk´x TîJPmr 62fo k´KfÔJmJKwtTLr IjMÔJPj mñmºM KoKc~J ToPkäPér KnK•k´˜r ˙Jkj TPrj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ FUJPj KfKj xJÄmJKhT, xJÄmJKhTfJ S KoKc~J mqmxJ xŒPTt TP~TKa èÀfôkNet TgJ mPuPZjÇ KmKnjú kK©TJ~ jJjJ KvPrJjJPo TgJèPuJ FPxPZÇ TP~TKa KvPrJjJo yPuJ F rTo : xJÄmJKhTPhr @PrJ hJK~fôvLu yPf yPm; xJÄmJKhTfJr ˝JiLjfJ gJTPf yPm; xJÄmJKhPTr ˝JiLjfJ \ÀKr, xJÄmJKhTfJr jLKfoJuJ ßoPj YuMj, Press enjoying enough freedom, PM urges journalists to go by ethics, Enjoy freedom but be more responsible. fPm oJKuPTr xŒJhT yS~Jr k´mefJ KjP~ k´iJjoπLr o∂mq ßTJPjJ k´iJj ‰hKjPT KvPrJjJo y~KjÇ FaJA KT k´oJe TPr jJ xJÄmJKhPTr ˝JiLjfJ xLKof? k´iJjoπL pJ mPuPZj ßx Kmw~èPuJ ofJof, o∂mq S hJKm KyPxPm jJjJnJPm CóJKrf yP~PZ hLWtKhj iPrÇ 2006 xJPu dJTJ KmvõKmhqJu~ xJÄmJKhT xKoKfr FT ßxKojJPr muJ yP~KZu, ßhPv KoKc~Jr k´xJr WaPuS xJÄmJKhTrJ ˝JiLj jjÇ KmKnjú ßVJÔLr

k´nJPm xJÄmJKhTrJ ˝JiLjnJPm of k´TJv TrPf kJrPZj jJÇ IKnPpJV TrJ yP~KZu, KoKc~JPT rJ\QjKfT, mqmxJK~T S mqKÜVf ˝JgtKxK≠r TJP\ mqmyJr TrJ yPòÇ \JfL~ ˝Jgt @r xrTJKr ˝JPgtr oPiq kJgtTq rP~PZÇ F KmnJ\jaJ ˝JgtmJhL KoKc~J oJKuTrJ YJAPmj jJÇ fJÅrJ k´P~J\Pj xrTJPrr huL~ ˝JgtPT \JfL~ ˝Jgt mPu YJKuP~ ßhS~Jr ßYÓJ TrPmjÇ fJA KoKc~Jr mqJTV´JC¥ mqKfPrPT oJKuPTr xŒJhT yS~J KjP~S k´vú ßfJuJ yP~PZÇ k´iJjoπLS mPuPZj, oJKuPTr xŒJhT yS~Jr k´mefJKa xM˙ xJÄmJKhTfJr I∂rJ~Ç @orJS FTofÇ ßTJPjJ xJÄmJKhT ßTJPjJ KoKc~J k´KfÔJPjr oJKuT yPu ßxUJPjS xŒJhPTr kPh ßmfjnMT ßkvJ\LmL xJÄmJKhT KjP~JV TrJ CKYfÇ jAPu oJKuTJjJr ˝JPgtA TgJ muPmj oJKuT xŒJhTÇ @orJ FUPjJ ßhUPf kJA, oJKuT xJÄmJKhTrJ xrTJPrr xPñ @PuJYjJ~ mxPu ßkvJr optJhJ mJ xJÄmJKhTfJr jLKfoJuJr ßYP~ KjC\Kk´P≤r hJo KjP~A ßmKv TgJ mPuj; pJ @xPu oJKuTPhr muJr TgJ, xŒJhPTr \jq pJ \ÀKr j~Ç k´iJj k´iJj xÄmJhkP©r xŒJhT oJKuTJjJxy k´TJvPTr hJK~fô kJS~J~ ßpnJPm C“xPmr @PoP\ fJ Ch&pJkj TPrPZj fJPf oPj yP~PZ xŒJhPTr ßYP~ k´TJvT yPf ßkPrA KfKj ßmKv @jKªfÇ Fxm WajJ @xPu m˜MKjÔ xJÄmJKhTfJr \jq mz mJiJÇ muPfA yPm, xJÄmJKhTfJ~ IjKnù oJKuT xŒJhT yPu mJ ßkvJ\LmL xŒJhTS oJKuT yPu xJÄmJKhPTr ˝JiLjfJ xÄTMKYf y~, ‰jKfTfJ YYtJ TKbj yP~ kPz, xJÄmJKhPTr hJK~fôvLu yS~Jr kg À≠ y~, kJbPTr \JjJr IKiTJr Umt y~Ç ßkvJ\LmL xJÄmJKhT ßmfjnMT xŒJhT yPu oJKuTPT ßmJ^JPjJr kg gJPT, k´P~J\Pj hJKm fMPu Ijz nNKoTJ V´ye TrJ pJ~Ç FPf xJÄmJKhPTr ˝JiLjfJ rãJr xMPpJV gJPTÇ xJŒ´KfT xoP~ míy“ kMÅK\r IjMk´PmPvr lPuA KoKc~J oJKuTrJ KoKc~JPT mqmxJP~r CkJhJPj kKref TrPf KÆiJ TrPZj jJÇ FrA k´nJPm xŒJhPTr k´KfÔJjS ãKfV´˜ yPò optJhJr KhT ßgPTÇ KvãT, @Aj\LmL, KYKT“xTxy KmKnjú ßkvJ\LmL yPf yPu KjKhtÓ KTZM Imvq kJujL~ kNmtvft rP~PZ; KT∂á xJÄmJKhTfJPT

oMÜKY∂J 35

KvãT, @Aj\LmL, KYKT“xTxy KmKnjú ßkvJ\LmL yPf yPu KjKhtÓ KTZM Imvq kJujL~ kNmtvft rP~PZ; KT∂á xJÄmJKhTfJPT ßkvJ KyPxPm V´ye TrJr \jq ßTJPjJ KjitJKrf jLKfoJuJ ßjAÇ F ßãP© KmKjP~JVTJrL mJ k´TJvPTr AòJaJA YNzJ∂ mPu Veq y~Ç xJÄmJKhTfJ ÈSPkj' ßkvJ, IgtJ“ KrPkJat mJ KlYJr ßuUJr ãofJ rP~PZ ∏ FaJ k´TJvT oPj TrPuA FT\jPT xJÄmJKhT KyPxPm KjP~JV KhPf kJPrjÇ F ßãP© ßTJPjJ Kj~o mJ kNmtvft oJjJr mJiqmJiTfJ ßjAÇ xJÄmJKhTfJ ßkvJ~ k´PmPvr vft fJA FTaJA, KjP~JVTftJr UMKv yS~JÇ ßkvJ KyPxPm V´ye TrJr \jq ßTJPjJ KjitJKrf jLKfoJuJ ßjAÇ F ßãP© KmKjP~JVTJrL mJ k´TJvPTr AòJaJA YNzJ∂ mPu Veq y~Ç xJÄmJKhTfJ ÈSPkj' ßkvJ, IgtJ“ KrPkJat mJ KlYJr ßuUJr ãofJ rP~PZ ∏ FaJ k´TJvT oPj TrPuA FT\jPT xJÄmJKhT KyPxPm KjP~JV KhPf kJPrjÇ F ßãP© ßTJPjJ Kj~o mJ kNmv t ft oJjJr mJiqmJiTfJ ßjAÇ xJÄmJKhTfJ ßkvJ~ k´PmPvr vft fJA FTaJA, KjP~JVTftJr UMKv yS~JÇ KT∂á pMKÜ k´hvtPj kJrhvtL yPuS FT\j mqKÜ @hJuPf ßTJPjJ oJouJ kKrYJujJ TrPf kJPrj jJ, fJÅr k´P~J\j kPz IqJcPnJPTa KyPxPm I∂ntMÜ yS~J IgmJ mJr TJCK¿Pur xjhk©Ç mJhL KTÄmJ KmmJhL UMKv yPuA TJCPT @Aj\LmL KjP~JV TrPf kJPrj jJÇ xrTJKr ßfJ mPaA, ßmxrTJKr ÛMu-TPuP\S KvãTfJ TrPf ßVPu FT\jPT KTZM kNmtvft kNre TrPf y~Ç xm ßkvJr ßãP©A FaJ k´PpJ\q, xJÄmJKhTfJ ZJzJÇ ÛMPur hvo ßvsKePf Iiq~jrf ßTJPjJ ZJP©r kPã mqJÄPTr KvãJjKmv TotTftJS yS~J x÷m j~; KT∂á kK©TJr Kj~Kof xJÄmJKhT yPf ßTJPjJ mJiJ ßjAÇ fJPhrA IPjPT @mJr xŒJhTS yP~ pJPòÇ IgY xŒJhT yS~Jr jNqjfo FTaJ

ßpJVqfJ gJTJ KoKc~Jr optJhJr \jqA k´P~J\jÇ xŒJhT yS~Jr Ijqfo ßpJVqfJ KyPxPm TokPã 15 mZr xJmtãKeT xJÄmJKhTfJr IKnùfJ mJiqfJoNuT TrJr xJÄmJKhT ACKj~Pjr hJKmKa FUPjJ xrTJKrnJPm VíyLf y~KjÇ xŒJhT ßTmu FTKa kh j~, FKa FTKa k´KfÔJjÇ Fr xPñ \Kzf rP~PZ xÄmJhkP©r oJj S optJhJr k´vúÇ xŒJhPTr k´KfÔJPjr optJhJ xÄrãPe xJÄmJKhT ACKj~Pjr kJvJkJKv xŒJhT kKrwh TL nNKoTJ V´ye TPr fJr Skr Kjntr TrPZ VeoJiqPor ˝JiLjfJ, optJhJ S hJK~fôvLu @YrPer hJ~m≠fJÇ k´iJjoπLr \JfL~ ßk´x TîJPm k´h• mÜPmqr @PuJPT F KmwP~ xrTJKr Kx≠J∂ FPu hs∆f Fr FTaJ xKbT xoJiJj y~Ç xJŒ´KfT xoP~ @PrTKa k´mefJ ßhUJ pJ~ nJrk´J¬ xŒJhTPT KhP~ TJ\ YJuJPjJÇ FaJS x“ xJÄmJKhTfJr kPã mJiJ˝„kÇ xŒJhT TrJr oMuJ ^MKuP~ ßkvJ\LmL xJÄmJKhT mJ IxJÄmJKhT nJrk´J¬ xŒJhT KhP~ oJKuTkã fJr mqKÜVf ˝Jgt xyP\ TJptTr TrPf kJPrÇ hLWtKhj iPr F k´mefJ @orJ uã TrKZ TP~TKa ‰hKjPTÇ IPjT xo~ ßhUJ pJPò, mZPrr kr mZr FPTr kr FT nJrk´J¬ 42 kOÔJ~

ßãP© mJKe\q KY∂J~ mJÄuJnJwJPT uJKüf TrPf @orJ KÆiJ TKr jJÇ vyr ßTKªsT FTPvsKer KvKãf kKrmJr mMP^ jJ mMP^ AÄPrK\ oJiqPo kzJPf KVP~ ßZPu mJ ßoP~KaPT mJÄuJ nJwJr k´Kf nJPuJmJxJr \J~VJ ‰fKr yPf KhPòj jJÇ kMPrJ FTKa uJAj mJÄuJ~ muJ FPhr \jq TKbj yP~ kzPZÇ dJTJr FTKa UqJKfoJj AÄPrK\ oJiqo ÛMukzM~J @oJr FT @®LP~r j~ mZr m~Kx ßZPu @oJPT \JjJPò, È@Pïu, xJjPcPf @oJPhr KyKˆs FéJo yPmÇ' fJrPYP~S n~ïr @PrTKa ZKmÇ ßmxrTJKr KmvõKmhqJuP~r FT KvKãTJ kKrmJPrr xhxqPhr KjP~ mZr YJPrT @PV ßmzJPf FPxKZPuj \JyJñLrjVr KmvõKmhqJu~ TqJŒJPxÇ kKrYP~r xN© gJTJ~ fJPhr TqJŒJx WMKrP~ ßhUJKòÇ ImJT yuJo pUj ÊKj mMP~a ßgPT kJx TrJ FTxoP~r TífL ZJ©L FA KvKãTJ fJr jJxtJKrPf nKft yS~J KvÊ ßoP~KaPT muPZ @ÿM ßhU kJKjPf cJTèPuJ ßToj xMAo TrPZÇ iPr KjuJo KfKj ßoP~PT ChJyrexy AÄPrK\ v» ßvUJPòjÇ KT∂á kJvJkJKv ßp mJÄuJ v» yJÅx S xJÅfJr TJaJ nMKuP~ KhPò fJ KT FTmJr FA KvKãf fÀeLr nJmjJ~ @PxKj! FT xo~ xrhJr l\uMu TKro xqJr U§TJuLj KvãT KyPxPm \JyJñLrjVr KmvõKmhqJuP~ kzJPf @xPfjÇ FTKhj KvãT uJCP† xqJrPT k´vú TruJo, FUj ˝· KvKãf IgmJ KvKãf mqmxJ~L ßgPT ÊÀ TPr KmvõKmhqJuP~r KvãT kpt∂ IPjPTA ßZPuPoP~r KmP~Pf AÄPrK\ nJwJ~ Kjoπek© ßuPUj ßTj? xrhJr xqJrPT pfhNr ßhPUKZ KfKj oJjMwPT TÓ KhP~ ßTJPjJ TgJ mPuj jJÇ xqJr ˝nJmxMun oíhM yJKx ßbJÅPa ^MKuP~ muPuj F yPò ßvsKe xÄTaÇ FT\j mJXJKu @PrT\j mJXJKuPT xJoJK\T Kjoπe pUj Km\JfL~ nJwJ~ TPrj fUj ßmJ^J pJ~ FTKa KmPvw ßvsKePf ßp fJPhr Im˙Jj rP~PZ fJ ßYJPU @XMu KhP~ ßhUJPjJr Fr ßYP~ mz xMPpJV

@r ßjAÇ Fxm oJjKxT ‰hPjqrA k´TJvÇ FPhPv k´YMr ßmxrTJKr KmvõKmhqJu~ FUj rP~PZÇ Fxm KmvõKmhqJuP~r ßTJPjJKa KjoúoJPjr, ßTJPjJKa oiqo oJPjr @mJr ßTJPjJKa oJjxÿfÇ o\Jr mqJkJr yPò xTu ßmxrTJKr KmvõKmhqJuP~r kzJÊjJr oJiqo AÄPrK\Ç Kjoú S oiqo oJPjr KmvõKmhqJuP~ xJoJjq mqKfâo ZJzJ kJmKuT KmvõKmhqJu~ S \JfL~ KmvõKmhqJuP~r IiLj TPu\èPuJPf nKft yPf jJ kJrJ KvãJgtLrJ nKft y~Ç KjP\r k´fqã IKnùfJ S xÄKvääÓPhr xPñ @uJk TPr ß\PjKZ Fxm KvãJgtLr IPjPTrA nJwJ ùJPjr KnK• UMm hMmtuÇ AÄPrK\ nJwJ~ hMmtufJ IPjT ßmKvÇ fJA KvãTPhr AÄPrK\ nJwJ~ mÜífJ ÊPj FmÄ AÄPrK\ nJwJ~ C•rk© KuUPf FPhr ©JKy Im˙JÇ IPjT KvãT hM”U TPr mPuj Fxm KvãJgtLPT kJx TrJPjJ FmÄ ßoJaJoMKa nJPuJ ßV´Pc kJx TrJPjJr mJKeK\qT hJK~fô rP~PZ KmvõKmhqJuP~rÇ fJA nJwJ mJjJj jJ ßhPU ßx Kmw~m˜Mr oPiq @PZ KTjJ fJ ßhPUA j’r KhPf y~Ç IgY FA KvãJgtLA mJÄuJ oJiqPo kzPf kJrPu IPjT ßmKv ßoiJ YYtJr xPñ KjP\Phr pMÜ TrPf kJrPfJÇ @oJPhr xoJP\ IPjT KvKãf S @iJ KvKãf kKrmJPrr TJPrJ TJPrJ oPiq TgJ muJr xo~ AÄPrK\ KoKvP~ muPf jJ kJrPu ßpj xÿJPj xÄTa ßjPo @PxÇ FA k´mefJ @PrJ Knjú oJ©J kJ~ Knjú Knjú Im˙JPjÇ @Ko FPhPvr FTKa ßxrJ ßmxrTJKr KmvõKmhqJuP~ U§TJuLj KvãT KyPxPm kzJPf pJAÇ @oJr KmnJPVr kJPvA AÄPrK\ KmnJVÇ KulPa SbJjJoJr xoP~ k´J~A uã TKr FA KmnJPVr ZJ© KvãTrJ AÄPrK\Pf TPgJkTgj TrPZÇ FPT @Ko nJPuJnJPmA KjP~KZÇ ßnPmKZ KvãTrJ KvãJgtLPhr YYtJr oPiq ßrPU hJK~fô kJuj TrPZjÇ KT∂á FA 42 kOÔJ~

ßTj FA CPkãJ c. F ßT Fo vJyjJS~J\ ßuUT : IiqJkT, \JyJñLrjVr KmvõKmhqJu~

k´J~ hMA pMV @PVr TgJÇ 1991 xJPur \Mj oJxÇ @Ko TuTJfJr ßhvKk´~ kJPTt ImK˙f ÈAK¥~Jj TJCK¿u Im ßxJvqJu xJP~¿ KrxJPYt'r uJAPmsKr mqmyJr TPrKZuJo KTZMKhjÇ uJAPmsKrPf mA ßhS~JßjS~Jr hJK~Pfô FT\j ßk´R| nhsPuJT KZPujÇ FfKhPj fJr jJoaJ nMPu ßVKZÇ iPr KjKò KfKj Kmj~ mJmMÇ KmjP~r ImfJr KZPujÇ @oJr xPñ aMTaJT V· yPfJÇ mJÄuJPhPvr oJjMPwr mJÄuJ nJwJ k´LKf fJPT @TíÓ TPrPZÇ ßxA fMujJ~ fJr ffaJA ßãJn TuTJfJr mJXJKuPhr k´KfÇ fJr KmYJPr mJÄuJ nJwJ ßfoj optJhJ kJPò jJ kKÁomPñÇ kKÁomPñ KmKnjú k´KfÔJj h¬Prr ßp mJÄuJ kKrnJwJ TrJ yP~PZ fJPf Kmj~ mJmMr ßWJr @kK•Ç FTmJr mJÄuJPhPv FPxKZPuj KfKjÇ ßxA ˛íKfYJre TPr k´J~A muPfj, @yJ! KT Yo“TJr

mJÄuJ @kjJPhr, ß\msJâKxÄPT KuPUPZj ÈkgYJrL kJrJkJr'Ç kMPrJ x•J~ VKmtf mJXJKu Kmj~ mJmM ˝VPfJKÜ TPr muPfj, ÈhJhJ, mJÄuJ nJwJ optJhJ KjP~ Kmvõ hrmJPr KaPT gJTPm ÊiM mJÄuJPhPvr mJXJKuPhr \jqÇ' Kmj~ mJmMr FiJrJr TgJ ÊjPf xñf TJrPeA @oJr nJPuJ uJVPfJÇ 2011-Fr KcPx’Prr FTKa U§ KY©Ç dJTJ~ FPxPZj TuTJfJr FT\j xoJ\ TotL S VPmwTÇ @oJPhr mºM ojPfJw mPªqJkJiqJ~Ç TuTJfJ~ mJÄuJPhPvr KaKn YqJPju ßhUJ pJ~ jJ fJA dJTJ~ FPx @P~v KoKaP~ @oJPhr KmKnjú YqJPjPur IjMÔJj ßhPUPZjÇ Kovs k´KfKâ~J yP~PZ fJrÇ IjMÔJPjr Kmw~m˜M fJPT oMê TPrPZÇ fPm ßoPj KjPf kJPrjKj mJ~Jjú ˚Jf mJÄuJPhPvr YqJPjuèPuJPf mJÄuJ nJwJr k´Kf Ivs≠J k´TJPvr k´mefJÇ ojPfJwhJ muPuj pUj TPuP\ kzPfj ßxA fÀe m~x ßgPT fJrJ TuTJfJ~ FTMPvr k´nJPf k´nJfPlKr TPr @xPZjÇ KyKª S AÄPrK\ mqmyJPrr V´Jx ßgPT fJrJ oMKÜ YJjÇ FTJrPe FTMv fJPhr ßk´reJÇ mJÄuJPhPvr oJjMPwr k´Kf fJPhr IkJr nKÜÇ ßxA ojPfJw mPªqJkJiqJ~ mJÄuJPhPvr KaKn YqJPjuèPuJr jLKf KjP~ k´vú fMuPujÇ muPuj, @kjJPhr YqJPjPu ßTj @orJ k´Kof mJÄuJ Êjm jJÇ ßp ßhPv FTMPv ßlms∆~JKrr \jì yP~PZ ßxPhPv fÀePhr \jq KjKotf IjMÔJPj AÄPrK\ mJÄuJr KoPvu vP» ˛Jat yS~Jr k´mefJ ßTj? ÈKk´~ hvtT'r oPfJ xMªr v» gJTPf Ck˙JkT Ck˙JKkTJ ßTj ÈKnC~Jxt' mPu xP’Jij TPrj? FoKj TPr TMKz mZPrr oPiq hM\j nJrfL~ mJXJKu hMnJPm mJÄuJPhPv mJÄuJnJwJr mqmyJr xŒPTt o∂mq TrPujÇ @Ko oPj TKr hMPaJ o∂mqA pgJgt FmÄ I∂PnthLÇ F xoP~ mJÄuJnJwJr k´Kf ßp ImùJr k´TJv @oJr TJPZ IPjT ßãP© fJ TíK©o mPu oPj y~Ç FT irPjr oJjKxT hLjfJ FmÄ ßTJPjJ ßTJPjJ


36 oMÜKY∂J

18 - 24 November 2016 m SURMA

mJÄuJ FTJPcKo kMrÛJr VJj-TKmfJr \Pjq ßTj j~ ßoJyJÿh rKlTCöJoJj ßuUT: TKm S VPmwT

FTKhj ßTJPjJ FT k´xjú k´yPr VJj ßVP~ CPbKZu mJÄuJr TKm, TgJ~ TKmfJ~Ç ßxA ÊÀ mJÄuJ xJKyPfqrÇ ßxA @Kh YptJkh, xmA pJr VJPjr TKmfJÇ pKhS ßx xm KZu xJij-xÄVLf, fmM fJPf ßhUPf kJA xoJ\KY©, \Lmj-KY©Ç jhL, ßjRTJ, KauJ kJA, kJA vmrL mJKuTJÇ ßk´o kJA, ƪô kJA, CkoJ„kT kJA, lMPa SPb KY©T· KjotJPer kNmJt nJxÇ ßx xmA VJj, ßx xmA TKmfJ, ßx xmA xJKyfqÇ mJÄuJ xJKyPfqr \jìTgJ ßxA ßfJÇ \jì kKrY~ nMPu pJS~JaJ, CPkãJ TrJaJ ßVRrPmr j~Ç VJj KuKU ∏ F TgJaJ @Ko TUPjJ mKu jJÇ mKu VJPjr TKmfJ KuKUÇ Foj TKmfJ pJr rYjJPTRvu, v»Y~j, ZPªr TJÀTJ\, KoPur \JhM, TJmq˝nJm xMrPT ßcPT @PjÇ xMrpMÜ yP~, Kv·Lr TP£ VLf yPuA fJ VJj y~Ç fJr @V kpt∂ fJ TKmfJAÇ y~PfJ xPmtJ“TíÓ TKmfJÇ mJÄuJ xJKyPfqr oiqpMV kpt∂ xmA ßfJ TKmfJ, VLf ymJr CkpMÜ TKmfJÇ

‰mÌm TKmPhr xm rYjJA ßfJ C“TíÓ VJPjr TKmfJÇ @iMKjT VJPjr xí\j Wau KmvõTKm rmLªsjJg bJTMPrr yJPfÇ @oJPhr TKm rmLªsjJg bJTMr KmvõTKm yPuj fJÅr VJPjr TKmfJr \PjqAÇ mJÄuJ xJKyPfq, F pJm“, FToJ© ßjJPmu kMrÛJrKa FPxPZ rmLªsjJPgr VJPjr TKmfJr yJf iPrAÇ jJ, ßxèPuJ ßVP~ ßvJjJPjJ y~KjÇ TKmfJ KyPxPmA fJ ßjJPmu Km\~LÇ KfKrKv @iMKjTfJr @V kpt∂ VJPjr TKmfJ rKYf yP~PZ ßvsÔ TKmPhr yJPfÇ oJP^ KTZM xo~ @iMKjT TKmrJ VJPjr TKmfJ ßgPT oMU KlKrP~ rJUPuS, @oJPhr FA kNmtmJÄuJ~ @iMKjT TKmrJ CkuK… TPrKZPuj VJPjr TKmfJr k´P~J\jL~fJÇ TKm @yxJj yJmLm, lrr∆U @yoh, KxTJjhJr @mM \Jlr, vJoxMr rJyoJj, ‰x~h vJoxMu yT FmÄ KmPvw TPr @mM ßyjJ ßoJ˜lJ TJoJu S ßoJyJÿh oKjÀöJoJj k´YMr VJPjr TKmfJ KuPUPZjÇ FÅPhr oPiq IPjPTr VJPjr TKmfJ V´∫ KyPxPmS k´TJKvf yP~PZÇ krmftL xoP~ V´∫JTJPr pJÅPhr VJPjr TKmfJ ßkP~KZ, fJÅPhr oPiq CPuäUPpJVq yPuj l\u-FPUJhJ, @mM \Jlr FmÄ xJKær @yoh ßYRiMrLÇ @oJrS KmKnjú @KñPTr VJPjr TKmfJ KjP~ KfjKa V´∫ k´TJKvf yP~PZÇ xŒ´Kf VJPjr TKmfJr \PjqA xJKyPfq ßjJPmu kMrÛJr I\tj TrPuj mm KcuJjÇ rmLªsjJg bJTMPrr kr KÆfL~\j, mm KcuJj, KpKj VJPjr TKmfJr \Pjq xJKyPfq ßjJPmu ßkPujÇ IgtJ“ VJPjr TKmfJ ßp KmvõoJPj kMrÛíf ymJr Kmw~, fJ @mJrS k´oJKef yPuJÇ VJPjr TKmfJ pKh xJKyfqoJPj CjúLf y~, fJyPu ßTj fJ kMrÛJPrr \Pjq KmPmKYf yPm jJ Foj k´vú xñf TJrPeA CbPf kJPrÇ k´vúaJ xrJxKr mJÄuJ FTJPcKoPTA TrPf YJAÇ mJÄuJ FTJPcKor kMrÛJr FUj mÉPãP© Km˜íf yP~PZÇ KT∂á VJPjr TKmfJ KjP~ fJPhr ßTJPjJ

asJPŒr Km\~: pMÜrJPÓsr (33 kOÔJr kr) KxÄynJV xMKmiJ fJÅr oPfJ mqmxJ~LPhr kPTPaA pJPm)Ç KfKj SmJoJPT~Jr xÄPvJiPjr ßWJweJ KhP~PZjÇ FPf uJU uJU oJKTtj jJVKrT ˝J˙qKmoJ ßgPT mKûf yPm (pKhS KjmtJYPjr kr KfKj F mqJkJPr xfTt khPãk ßjPmj mPu ßWJweJ KhP~PZj)Ç Km„k oJjMPwrJ ßp xoxqJ xíKÓ TPrPZj (hLWtKhPjr ImùJr TJrPe), fJ xyP\ mJ k´YKuf CkJP~ xoJiJj TrJ pJPm jJÇ TJptTr ßTRvu k´e~Pj Ik´YKuf xoJiJj ßmr TrPf yPmÇ KT∂á KrkJmKuTJj TrPkJPra ˝JPgtr \jq fJ IjMTNu yPm jJÇ asJŒ pKh xKfqA mJh kzJPhr xJyJpq TrPf YJj, fJyPu fJÅPT IfLPfr @hKvtT uzJA ßgPT ßmKrP~ @xPf yPmÇ ÊiM IgtQjKfT xÄÛJr j~, fJÅr TJ\ yPm FTKa VKfvLu, CjìMÜ S jqJpq xoJ\ uJuj TrJ, pJr oJiqPo oJKTtjPhr xmPYP~ @TJKãf oNuqPmJPir k´KfvsMKf mJ˜mJK~f yPmÇ KT∂á @oJr oPj yPò, FA ßhPv jfMj pJ yPm, fJPf kKrK˙Kf @rS UJrJk yPmÇ

ßrJKyñJPhr FTJu (33 kOÔJr kr) yfqJ TPrÇ Frkr ÊÀ y~ oMxuoJPjr Skr IfqJYJr-KjkLzjÇ k´J~ xJPz 300 mZr oMxuoJjPhr TJaJPf y~ FA hMKmtwy Im˙Jr oPiqÇ 1780 xJPu mKot rJ\J ßmJiJkJ~J @rJTJj hUu TPr ßj~Ç ßx dJuJSnJPm oMxKuo Kjij TrPf gJPTÇ 1828 xJPu Ko~JjoJr AÄPr\Phr vJxPj YPu pJ~Ç 1937 xJPu Ko~JjoJr ˝J~•vJxj uJPnr kr ßmR≠Phr kKrTK·f xJŒ´hJK~T hJñJ mqJkT „k ßj~Ç fJrJ k´J~ 30 uJU oMxKuo yfqJ TPr mPu IKnPpJV kJS~J pJ~Ç 1948 xJPu Ko~JjoJr ˝JiLjfJ uJn TPr; KT∂á oMxKuo \jPVJÔLr nJPVqr kKrmftj WPaKjÇ ˝JiLj ßhPvr xrTJr fJPhrPT jJVKrTfô hNPr gJT, oJjKmT IKiTJraMTMS ßh~KjÇ jJxJTJ mJKyjL S xπJxL ßmR≠Phr yJouJr KvTJr yP~ ßrJKyñJ oMxKuorJ kJPvr mJÄuJPhvxy KmKnjú ßhPv @vs~ KjPf mJiq yP~PZjÇ FrJ KmPvõr rJÓsyLj jJVKrTÇ 1982 xJPu Ko~JjoJPrr xrTJr ßrJKyñJ oMxKuoPhr jJVKrTfô mJKfu TPr ßh~ FmÄ fJPhrPT ÊiM ÈmxmJxTJrL' KyPxPm CPuäU TrJ y~Ç fJPhr ßjA jJVKrT IKiTJr KTÄmJ xJÄKmiJKjT S xJoJK\T IKiTJrÇ fJrJ Ko~JjoJPrr Ijq k´PhPv IjMoKf ZJzJ ßpPf kJPr jJÇ FTxo~ ßpUJPj ßrJKyñJrJ KZu xÄUqJèÀ, rJUJAj (oV xπJxL) ßmR≠Phr ßxUJPj FPj fJPhr xÄUqJuWM mJjJPjJ yP~PZÇ xrTJPrr kã ßgPT muJ y~, FrJ mJÄuJPhv ßgPT @xJÇ xrTJr fJPhr Skr IoJjKmT KjptJfj YJuJ~, pJPf TPr fJrJ ßhv ßZPz kJuJ~ IgmJ hJxfô ˝LTJr TPr KjPf mJiq y~Ç FPhr F jJ\MT kKrK˙Kf ßhPU ßoKcKxjx xqJj l∑K≤~Jrx mPuPZj, kíKgmL ßgPT

mJÄuJ FTJPcKor kMrÛJr FUj mÉPãP© Km˜íf yP~PZÇ KT∂á VJPjr TKmfJ KjP~ fJPhr ßTJPjJ nJmjJ @PZ KT jJ, fJ FUPjJ \JjJ pJ~KjÇ IgY mJÄuJ FTJPcKo Tftk í Pãr I\JjJ gJTJr Kmw~ j~, VJPjr TKmfJr èÀPfôr TgJÇ kJKT˜Jj @ou ßgPTA, xTu @PªJuPj, xÄV´JPo VexÄVLf, ßhvJ®PmJiT VJj oJjMPwr oPiq ßp C¨LkjJr xíKÓ TPrPZ, mJÄuJ FTJPcKo ImvqA fJ k´fqã TPrPZÇ nJwJ @PªJuj KjP~ rKYf ßp xm TKmfJ VJj yP~ CPbPZ, fJr xPñ xJKyPfqr @r ßTJPjJ vJUJ fMujL~? nJmjJ @PZ KT jJ, fJ FUPjJ \JjJ pJ~KjÇ IgY mJÄuJ FTJPcKo Tftk í Pãr I\JjJ gJTJr Kmw~ j~, VJPjr TKmfJr èÀPfôr TgJÇ kJKT˜Jj @ou ßgPTA, xTu @PªJuPj, xÄV´JPo VexÄVLf, ßhvJ®PmJiT VJj oJjMPwr oPiq ßp C¨LkjJr xíKÓ TPrPZ, mJÄuJ FTJPcKo ImvqA fJ k´fqã TPrPZÇ nJwJ @PªJuj KjP~ rKYf ßp xm TKmfJ VJj yP~ CPbPZ, fJr xPñ xJKyPfqr @r ßTJPjJ vJUJ fMujL~? FA ßhvaJ ˝JiLj yP~PZ oMKÜpMP≠r oJiqPoÇ ˝JiLj mJÄuJ ßmfJr ßTPªsr VJj ßp ßoKvjVJPjr oPfJA VP\t CPbPZ, ßk´reJ pMKVP~PZ oMKÜPpJ≠JPhr, xJyxL TPrPZ ßhPvr oJjMwPT∏FTgJ I˝LTJr TrJr oPfJ ßTC KT @PZj FPhPv? fUj xíKÓ yS~J k´KfKa VJPj FTKhPT ßpoj ßmP\ CPbPZ C¨LkjJr KmCPVu, ßfojA fMPu iPrPZ hUuhJr-yJjJhJrPhr kJvKmTfJÇ pM≠ kNmmt ftL xoP~ rKYf ßmv KTZM VJj ßpoj ÈxJuJo xJuJo yJ\Jr xJuJo', ÈSrJ FPhPvr

KmuM¬k´J~ @KhPVJÔLr fJKuTJ~ n~Jmy Im˙JPj rP~PZ ßrJKyñJrJÇ '62 xJPur kr ßrJKyñJ \jPVJÔLxy Ko~JjoJPrr xm KoKuP~ 135Ka @KhmJxL ßVJÔLr Skr KjptJfPjr oJ©J ßmPz YPuPZÇ xJŒ´KfT hJñJr kKrPk´KãPf Ko~JjoJPrr Èhq nP~x' jJoT xJoK~TLPf FT\j mKot kJbT KuPUPZ, Í@oJPhr CKYf ÈTJuJrx' yfqJ IgmJ ±Äx TrJ, fJ jJ yPu F ßhv ßgPT ßmR≠ iPotr IK˜fô oMPZ pJPmÇ" ßrJKyñJPhr FnJPm KYK¤f TrJ yP~PZ Ko~JjoJrKmPÆwL S ßmR≠Phr v©M KyPxPmÇ ÊiM fJ-A j~, \JfL~fJr k´Pvú fJPhr VejJ~ irJ y~ jJÇ k´J~ Kfj uJU vreJgtL ßrJKyñJ mJx TrPZ mJÄuJPhPv; KT∂á FrJ mJÄuJPhvL jJVKrT j~, fJ @∂\tJKfTnJPmS ˝LTífÇ xrTJPrr kã ßgPT fJPhr YPu ßpPf ß\Jr fJKVh ßh~J yPò; KT∂á Ko~JjoJr xLoJP∂ TJÅaJfJr KcKXP~ fJrJ Kj\ ßhPv KlrPf kJrPZ jJÇ x¬hv 1700 vfPTr xo~ FKv~Jr KmUqJf mJKe\qjVrL mPu kKrKYf @rJTJPjr ForJ~MT AC vyPrr ˝JiLj xMufJj KZPuj FT\j oMxuoJjÇ F ßgPT ßmJ^J pJ~, ßrJKyñJ S ßhvKar Ijq oMxuoJPjrJ Ko~JjoJPr nMÅAPlJz IKimJxL j~; KT∂á CV´mJhL ßmR≠rJ ßx ßhv ßgPT oMxuoJjPhr KjotNu mJ C“UJf TrPf YJ~Ç fJPhr ßx wzpPπr IÄv KyPxPmA KmKnjú I\MyJPf ßrJKyñJ oMxuoJjPhr Skr yfqJpù YJuJPjJ yPòÇ FA KjotofJ ßmPzA YPuPZÇ

khoptJhJ mOK≠r (34 kOÔJr kr) khiJrLÇ rJÓsL~ oJjâPo k´iJj KmYJrkKf 4 j’r âKoTnMÜÇ Ikr KhPT @Kku KmnJPVr S yJAPTJat KmnJPVr KmYJrPTrJ pgJâPo 8 S 9 j’r âKoTnMÜÇ CPuäUq, rJÓsL~ oJjâPo k´KfoπLrJ @Kku KmnJPVr KmYJrTPhr oPfJ 8 j’r âKoTnMÜÇ Ikr KhPT yJAPTJat KmnJPVr KmYJrTPhr Im˙Jj 9 j’r âKoTnMÜ CkoπLr ImqmKyf SkPrr 8 j’r âKoPTÇ rJÓsL~ oJjâPo ß\uJ \\ S ß\uJ k´vJxT 24 j’r âKoTnMÜÇ KmYJrTot KmnJPVr ß\uJ \\ khiJrLPhr ImqmKyf Cófr kh yJAPTJat KmnJPVr KmYJrPTr khÇ ß\uJ \\rJ xrTJKr khiJrL, kãJ∂Pr xMKk´o ßTJPatr KmYJrPTrJ xJÄKmiJKjT khiJrLÇ FT\j ß\uJ \\ yJAPTJat KmnJPVr KmYJrT kPh KjP~JVk´J¬ yPu KfKj xrTJKr khiJrL yPf xJÄKmiJKjT khiJrLPf kKref yjÇ ßpPTJPjJ xJÄKmiJKjT mJ xrTJKr khiJrLr ImqmKyf Cófr kh xrTJKr ßmfjTJbJPoJ S rJÓsL~ oJjâPor kNmtmftL âKoPTr khÇ ßx KjKrPU yJAPTJat KmnJPVr KmYJrPTr kh S ß\uJ \P\r kPhr oPiq rJÓsL~ oJjâPo mftoJPj ßp mqmiJj fJ ßTJPjJnJPmA pMKÜpMÜ j~Ç IqJcKoKjPˆsKan IqJKkPua asJAmMqjJu∏ FT\j ßY~JroqJj S hM'\j xhxq xojõP~ VKbfÇ xhxqPhr FT\j yPòj, xrTJPrr pMVì xKYm FmÄ Ikr\j KmYJr KmnJPVr ß\uJ \\Ç FTA asJAmMqjJPu Totrf xoãofJr hM'\j xhPxqr khoptJhJ hMA irPjr yS~J @APjr kKrk∫LÇ

xmM\ iJPjr KvPw',È\~ mJÄuJ mJÄuJr \~', ÈPjJñr ßfJPuJ ßfJPuJ'∏ Fxm VJPjr TKmfJr ßp m\svKÜ fJ KT Km˛íf ymJr? pM≠TJPu ‰fKr yP~PZ ÈPoJrJ FTKa lMuPT mJÅYJm mPu pM≠ TKr',ÈrÜ KhP~ jJo KuPUKZ mJÄuJPhPvr jJo', È˝JiLj ˝JiLj KhPT KhPT @\', ÈfLryJrJ FA ßdCP~r xJVr', ÈkNmt KhVP∂ xNpt CPbPZ rÜ uJu', ÈKm\~ KjvJj CzPZ SA mJÄuJr WPr WPr'∏ FAxm VJPjr oPiq Foj IPjT VJPjr TKmfJ @PZ, pJ kJb TrPuA rPÜ @èj iPr pJ~, @mJr vyLh ßpJ≠JPhr \Pjq nJrL yP~ SPb mMT, ßYJU nPr SPb \PuÇ @r ˝JiLjfJr kr ßgPT oMKÜpM≠ KjP~, ßhvPk´o KjP~ IxÄUq VJPjr TKmfJ rKYf yP~PZ, pJr IKiTJÄvA TJmqoJPj C“TíÓÇ mJÄuJ FTJPcKo FA mJ˜mfJPT xJoPj ßrPU V´∫JTJPr k´TJKvf VJPjr TKmfJPT kMrÛíf TrPu xPªyJfLfnJPm k´vÄKxf yPmÇ @orJ @vJ TKr Kmw~Ka mJÄuJ FTJPcKo Tftíkã fJÅPhr KmPmYjJ~ @jPmjÇ

ßTJat Im ßxPauPo≤∏ FT\j ßY~JroqJj S hM'\j xhxq xojõP~ VKbfÇ F ßTJPatr ßY~JroqJj kPh KjP~JV uJPnr \jq yJAPTJat KmnJPV Totrf IgmJ Imxrk´J¬ KmYJrT IgmJ ß\uJ \\ kPh TotrfPhr ßpJVq TrJ yP~PZÇ hM'\j xhPxqr FT\j yPuj KmYJr KmnJPVr IKfKrÜ ß\uJ \\ FmÄ Ikr\j xrTJPrr CkxKYmÇ FT\j IKfKrÜ ß\uJ \\PT ßk´wPe KjP~JV ßh~J yPu xm xo~ CkxKYm kPh KjP~JV ßh~J y~Ç TJptf ßhUJ pJ~, ßTJat Im ßxPauPoP≤r ßY~JroqJj kPh Ii˜j KmYJr KmnJPVr ß\uJ \\ khiJrLPT KjP~JV ßh~J yPu FTA ßTJPatr ßY~JroqJj S xhxqrJ CkxKYPmr xooptJhJxŒjú FTA khoptJhJr, pJ @AjVf KhT ßgPT ßTJPjJnJPmA ßpRKÜT j~Ç F ßTJPatr xhxqPhr mJKwtT ßVJkjL~ k´KfPmhj ßY~JroqJj KuPU gJPTjÇ yJAPTJat KmnJPVr KmYJrT yS~Jr ßpJVqfJxŒjú ß\uJ \\ F ßTJPatr ßY~JroqJj mPu fJr khoptJhJ rJÓsL~ oJjâPo yJAPTJat KmnJPVr KmYJrTPhr 9 j’r âKoPTr ImqmKyf KjPoúr âKoT yS~J ßpRKÜTÇ KmYJrTot KmnJPV Totrf mqKÜrJ mJÄuJPhPvr Inq∂Pr IjNqj 10 mZr KmYJrT kPh hJK~fô kJuj TPr gJTPu KfKj yJAPTJat KmnJPVr KmYJrT kPh KjP~JV uJPnr \jq ßpJVq IgY KmYJrTot KmnJPVr ßp xm ß\uJ \\ 30-35 mZr YJTKr TrJr kr ImxPr pJj fUj fJPhr khoptJhJ xrTJPrr CkxKYmÇ fJ ZJzJ ß\uJ \\ kh Ii˜j KmYJr KmnJV fgJ KmYJr Tot KmnJPVr xPmtJó kh yS~J~ CkxKYm khoptJhJxŒjú kh kPhJjúKfr xPmtJó kh yS~J xrTJPrr IjqJjq KmnJPVr xPmtJó kPhr xJPg xJo†xqkNet j~Ç KmYJr Tot KmnJPV KjpMÜ mqKÜrJ xrTJPrr TJZ ßgPT CkpMÜ S pgJgt khoptJhJ kJS~Jr \jq hLWt Khj iPr hJKm ßkv TPr @xPf gJTPuS xrTJPrr D±tfj oyu TJuPãkPer oJiqPo Kmw~KaPT ^MKuP~ ßrPUPZÇ kPr IPjTaJ IjPjqJkJ~ yP~ fJrJ yJAPTJat KmnJPVr ÆJr˙ yjÇ yJAPTJat KmnJV ßgPT fJPhr TJKéf k´KfTJr ßh~J yPuS xrTJPrr @Kku hJP~Prr TJrPe fJ @Kku KmnJV kpt∂ VzJ~Ç xŒ´Kf @Kku KmnJPVr Kx≠JP∂ muJ y~, ß\uJ \\rJ xKYPmr xooptJhJ ßnJV TrPmjÇ @Kku KmnJPVr Kx≠J∂Ka YNzJ∂ KyPxPm, pKhS FKa ßoPj YuJ xmJr \jq mJiqfJoNuT; KT∂á xrTJPrr KrKnC KkKavj hJKUPur TJrPe @mJr Kmw~Ka KmuK’f k´Kâ~J~ kPz ßVuÇ mJÄuJPhv FTKa Ifq∂ x÷JmjJo~ ßhvÇ ˝JiLjfJ-krmftL k´J~ 45 mZr mqJK¬TJPu F ßhvKa ßp kptJP~ CjúLf yS~Jr TgJ KZu fJ x÷m jJ yS~Jr ßkZPjr oNu ßp TJre ßxKa yPuJ∏ xrTJPrr KmKnjú KmnJPVr vLwt khiJrLPhr oPiq ßhv S \jVPer Cjú~Pjr ßYP~ KjP\Phr khoptJhJ S xMPpJV-xMKmiJr Cjú~j ßpoj k´JiJjq ßkP~PZ IjM„k ßã©KmPvPw xrTJPrr IkrJkr KTZM KmnJV KmPvwf Ii˜j KmYJr KmnJPV TotrfrJ mûjJr KvTJr S pgJpg khoptJhJ~ @xLPj mqgt yP~ ImoJjjJTrnJPm YJTKr TPr YuPZjÇ @r FnJPm xrTJPrr KmKnjú KmnJPVr vLwt khiJrLrJ khoptJhJ míK≠r k´KfPpJKVfJ~ o• ßgPT IjqPhr mKûf TrPu fJPhr nJPVqJjú~j KbTA WaPm; KT∂á ßhv S \jVe FT KhPT TJKéf ßxmJk´JK¬Pf mKûf yPm, Ikr KhPT CnP~r hM”UhMhtvJ k´uK’f yPf gJTPmÇ


oMÜKY∂J 37

SURMA m 18 - 24 November 2016

asJŒA @PoKrTJr ImfJr jj Ko\JjMr ryoJj UJj ßuUT: xJÄmJKhT

oJKTtj xÄKmiJPj ßuUJ @PZ, ßk´KxPcP≤r yJPf rJPÓsr KjmtJyL ãofJ gJTPmÇ mJÄuJPhPvr xÄKmiJPj FA ãofJ k´iJjoπLrÇ FT\j mqKÜr yJPf KjmtJyL ãofJ jq˜ TrJ yP~PZÇ KT∂á oJKTtj mqm˙J VefJKπTÇ TJre, ãofJr k´P~JV S IjMvLuPj kPh kPh ßpnJPm nJrxJoq xíKÓ TrJ yP~PZ, fJr xPñ mJÄuJPhPvr fMujJ YPu jJÇ mJÄuJPhPv fJ xÄKmiJjVf S mJ˜m Cn~ IPgt IjMkK˙fÇ rJPÓsr ßTJPjJ FTKa IñPT IxLo ãofJ ßh~Kj oJKTtj xÄKmiJjÇ mrÄ k´Tíf KjmtJyL ãofJ yPuJ TÄPV´Pxr TJPZÇ xÄxPh jLKf ‰fKr yPmÇ mJP\Par kKroJe KjKhtÓ yPmÇ fJrJA \jVPer T£˝r, GKfyJKxT xJiJre iJrJ yPuJ ßyJ~JAa yJCx TÄPV´xPT j~, TÄPV´xA ßyJ~JAa yJCxPT YJKuf TPrPZÇ 7 jPn’r hq VJKct~JPj ao oqJTJKgt KbTA KuPUPZj, ÈKxPja, TÄPV´xxy xmaJA asJPŒr hPur KT∂á fJA mPu asJPŒr \jq fJ ßU~JuáUMKvoPfJ yPm jJÇ' TÄPV´Pxr K¸TJr ku rJ~Jj pKhS asJŒPT IKnjªj \JjJPf k´go TJfJPr KZPuj KT∂á KfKj asJPŒr xoJPuJYTPhr Ijqfo, FojKT fJÅr xPñ k´YJreJ~ ßpPf rJK\ KZPuj jJÇ ßhUJr Kmw~, K¸TJr kPh fJÅr kMjKjtr&mJYPj asJŒ TL nNKoTJ rJPUjÇ mJÄuJPhPvr VeoJiqo ImPYfPj asJPŒr \~krJ\P~r oPiqA KjrïMvnJPm ßp @vJ-KjrJvJ ßhUPZ, ßxaJ oJKTtjL~ j~, fJPhr hMmtufJÇ fJrJ KjP\Phr ‰hjKªj \LmPj pJ ßhPU, ßxnJPm pMÜrJÓsPTS ßhUPZÇ asJPŒr xPñ nJAx ßk´KxPc≤ KyPxPm \~L yS~J oJAT ßk¿ vs≠JnJ\j ßjfJ KyPxPm kKrKYfÇ asJPŒr oMxKuo mKyÏJPrr ßWJweJPT ßk¿ mPuPZj È@âoeJ®T S IxJÄKmiJKjT'Ç ArJPT Kjyf FT oMxKuo oJKTtj ßxjJr kKrmJPrr xPñ asJŒ ÆPªô \zJPu ßk¿ KmmíKf ßhj: Èk´PfqT oJKTtj SA kKrmJrPT ÂhP~ iJre TrPmÇ' mJÄuJPhvPT KvUPf yPm ßp TL TPr ßTJPjJ ¸vtTJfr jLKfVf k´Pvú hPur Inq∂Pr Knjúof k´TJv TrJ pJ~, KT∂á fJPT ßTC wzpπ hNPr gJT, I˝JnJKmT Kmw~ KyPxPm ßhPU jJÇ KjmtJYjL k´YJrTJPu asJŒ pUj näJKhKor kMKfPjr KxrL~ jLKfr k´vÄxJ TPrPZj, fUj ßk¿ ÈpM≠JkrJiL' KyPxPm @xJPhr KjªJ TPr rJKv~JPT @âoe TPrPZjÇ xMfrJÄ, Inq∂rLenJPm ßk¿PT FTaJ

rãJTmY KyPxPm ßhUJ ßpPf kJPrÇ oKπxnJS fífL~ KmPvõr IPjT ßhPvr oPfJ ÈKy\ oJˆJxt nP~x' yPm jJÇ \JKfr ÈTuqJe xJiPjr' \jq asJŒ pJáA TrJr ßYÓJ TÀT jJ ßTj, fJ pKh VefPπr xPñ jJ pJ~, fJ ßp KfKj TrPf kJrPmj jJ, ßxaJ asJPŒr IKf mz xogtPTrJS \JPjjÇ fPm xfq ßp, ãofJr kígÑre KTZM ßãP© TJèP\ Kmw~Ç ßpoj TÄPV´Pxr Kx≠J∂ xP•ôS SmJoJ uJU uJU ‰mi TJV\k©KmyLj IKnmJxLPT Kfj mZPrr \jq gJTPf KhP~PZjÇ asJŒ FUj muPuj, 30 uJUPT ßpPf yPmÇ TÄPV´Pxr IjMPoJhj ZJzJA SmJoJ VJ¨JKlr KmÀP≠ xJoKrT vKÜ k´P~JV TPrPZjÇ SmJoJ FUj ˝LTJr TrPZj ßp SaJ KZu fJÅr KjTíÓfo nMuÇ ßk´KxPc≤ yS~Jr @PV SmJoJ ˝LTJr TPrKZPuj ßp rJPÓsr Skr yJouJ IfqJxjú jJ yPu pMP≠ pJS~Jr Kx≠J∂ ßjS~Jr ßTJPjJ ãofJ ßk´KxPcP≤r ßjAÇ KxKr~J~ @AFPxr KmÀP≠ pMP≠ SmJoJ xJoKrT CkPhÓJ KyPxPm ‰xjq ßk´re TPrPZj TÄPV´Pxr IjMPoJhj ZJzJAÇ Fr @PV oJKTtj ßlR\hJKr @APj KjKw≠ gJTPuS mMv k´vJxj KroJP¥ KjptJfj TPrPZ S KmjJ kPrJ~JjJ~ jJVKrTPhr ßlJPj @Kz ßkPfPZÇ oJKTtj rJÓsKmùJjL K\o KljJPrr oPf, ÈxJŒ´KfT ßk´KxPc≤rJ TÄPV´xPT IV´Jyq TPr ÍACKjaJKr-FKéKTCKan" (mJÄuJPhKv oPcu ˛rePpJVq) f•ô k´P~JV TrPZjÇ FA fP•ôr C“x yPuJ k´JYLjTJPur rJ\Jr ãofJÇ' @vïJ yPò, asJŒ ßxA ÈxJyxL' rJ\J yS~Jr k´mefJ ßhUJPmj KT ßhUJPmj jJÇ asJŒ TL TL mPuKZPuj, fJr ßYP~ KfKj TL TL TPr ßhUJPmj, ßxaJA èÀfôkNetÇ fPm oPj yPò, VPft kzPu fJ ßgPT CPb hJÅzJPjJr oNu rãJTmY mJé&mJiLjfJ, oJKTtj xÄKmiJj mJ fJPhr xrTJrámqm˙J j~Ç mJT˝JiLjfJ @PZ mPuA asJPŒr kPã FT\j xJ¨Jo mJ VJ¨JKl irPjr ßuRyoJjm yS~J x÷m j~Ç FojKT oJuP~Kv~Jr oJyJKgr ßoJyJÿh mJ KxñJkMPrr Ku TMP~Pjr oPfJ Cjú~j k´hJjTJrL FT\j TftífômJhL jJ~T yS~JS TKbjÇ pKhS oNuiJrJr oJKTtj VeoJiqPor nKmwqÆJeL krJ˜ yP~PZÇ KT∂á fJPhr ˝JiLjfJr vKÜ asJŒ IV´Jyq TPr YuPf kJrPmj jJÇ asJŒ \JjPmj ßp KfKj @PoKrTJr ßaTKjTqJu ßk´KxPc≤Ç fPm oJKTtj xÄKmiJj S rJÓsmqm˙J~ ãofJr FfaJ TPbJr S ¸Ó kígÑre gJTJr krS FT\j asJPŒr mqKÜVf YJS~J-kJS~Jr Skr KTZM Kmw~ KjÁ~ Kjntr TrPmÇ oPj y~ ßYjJ asJPŒr ybJ“ IPYjJ yP~ pJS~JaJ~ VeoJiqPor YJPkr ZJk kKrÏJrÇ Fr @PV VeoJiqoPT vJP~˜J TrJr ÉoKT asJŒ KhP~KZPujÇ kJÅY oJx @PVA mPuPZj, KfKj oJjyJKjr @Aj ÈKvKgu' TrPmj, pJPf KoKc~JPT irJ xy\ y~Ç fJÅr xoJPuJYT S KmPãJnTJrLPhr k´Kf „| yS~Jr oPjJnJmS KfKj uMKTP~ rJPUjKjÇ fPm KjP\PT rãJ~ TJuJTJjMj @PrJk TrJ, oJjyJKjPT rJÓsPhsJy mPu xoJPuJYTPhr ˜… TrPf KVP~ KfKj KjP\r yJf ßkJzJPmj KT jJ, ßhUJr Kmw~Ç KjmtJYPjr kr ßVJaJ @PoKrTJ k´KfmJh S KmPãJn YuoJj rP~PZÇ vP~ vP~ ÛMuZJ©S rJ\kPg FPxPZÇ KT∂á asJŒ fJÅr k´go KjPmtJYPjJ•r nJwPer oPfJA ChJr gJTPmj, ßxaJ @orJ ßhUPf YJAmÇ @VJoL 20 \JjM~JKr asJPŒr ßk´KxPc≤ yS~Jr krKhj 10 uJU jJrLr rJ\iJjLPf KmPãJn ßhUJPjJr kKrT·jJr Umr KhP~PZ KjCA~Tt aJAoxÇ KmÄv vfJ»Lr k´go hMA hvPT AÄuqJP¥r S oJKTtj jJrLrJ ßnJaJKiTJr ßkP~KZPujÇ AÄuqJ¥

@PoKrTJr VmtJPYn (40 kOÔJr kr) TPrPZjÇ KrkJmKuTJj kJKatr KTZM oMxuoJj ßjfJ F xJ∂ôjJ KhPòj ßp, WJmzJPmj jJ, asJŒ ofJ V´yPer kr oMxuoJjPhr KmÀP≠ ßTJPjJ k´KfPvJioNuT TotxNKY V´ye TrPmj jJÇ fmM @PoKrTJr oMxuoJjrJ nLfxπ˜Ç asJPŒr ßk´KxPc≤ yS~Jr kr fJrJ TJjJcJ, ACPrJk S xÄpMÜ @rm @KorJPf IKnmJxPjr kg UMÅ\PZÇ asJŒ ßk´KxPc≤ KjmtJKYf yS~Jr kr fJr k´go nJwPe KyuJKr KTjajPT FT ÈvÜ k´Je rJ\QjKfT xypJ©L' IKnKyf TPr fJPT ijqmJh ùJkj TPrjÇ asJŒ mPuj, @\PTr kr ßgPT KfKj SAxm @PoKrTJPjrS ßk´KxPc≤, pJrJ fJPT ßnJa ßh~KjÇ KfKj fJr nJwPer oJiqPo FA k~VJo ßh~Jr ßYÓJ TPrPZj ßp, KfKj @PoKrTJPT FKVP~ KjP~ pJPmjÇ fPm F nJwe ßh~Jr

jJrL xŒPTt asJPŒr híKÓnKñ AxuJPor @KmntJm-kNmt @rm xoJP\r IºTJr pMVPT ˛re TKrP~ KhP~PZÇ ßTC Imvq ImJT jJ yP~ mPuj, FaJ @PoKrTJr kMÅK\mJPhr IjMwñÇ fmM Vf 9 IPÖJmr ßmJoJr oPfJ lJau asJPŒr IvJuLj ßakÇ SA rJPfA hM\j oJKTtj IiqJkPTr xPñ A-PoAu mJftJ YJuJYJKu TKrÇ jJrL IiqJkT IqJKux AVKu mPuKZPuj, È@Ko KmvõJx TKr, fJÅr ßk´KxPc≤ yS~Jr x÷JmjJr oífMq yPuJÇ jJrL xŒPTt fJÅr oPjJnJm kûJPvr hvPTr, KT∂á \mrhK˜ ßpRjfJ @PoKrTJr AKfyJPx TUPjJ V´yePpJVq KZu jJÇ' hM\j IiqJkTA ßWJrfrnJPm asJŒKmPrJiLÇ IgY fJÅrJ asJPŒr SA oJjyJKjTr CKÜPT vJK˜PpJVq mPu oJjPf YJjKjÇ FaJ fJÅr mJT˝JiLjfJr IÄvÇ 37 mZr @PVA oJVtJPra gqJYJrPT k´iJjoπL TrPf kJruÇ mJKjt xqJ¥Jxt mJ Ijq ßTJPjJ kMÀw k´KfƪôL gJTPu asJŒ F irPjr InJmjL~ CV´ KjmtJYjL ßTRvu KjPfj KT jJ xPªyÇ jJrL xŒPTt asJPŒr híKÓnKñ AxuJPor @KmntJmkNmt @rm xoJP\r IºTJr pMVPT ˛re TKrP~ KhP~PZÇ ßTC Imvq ImJT jJ yP~ mPuj, FaJ @PoKrTJr kMÅK\mJPhr IjMwñÇ fmM Vf 9 IPÖJmr ßmJoJr oPfJ lJau asJPŒr IvJuLj ßakÇ SA rJPfA hM\j oJKTtj IiqJkPTr xPñ A-PoAu mJftJ YJuJYJKu TKrÇ jJrL IiqJkT IqJKux AVKu mPuKZPuj, È@Ko KmvõJx TKr, fJÅr ßk´KxPc≤ yS~Jr x÷JmjJr oífMq yPuJÇ jJrL xŒPTt fJÅr oPjJnJm kûJPvr hvPTr, KT∂á \mrhK˜ ßpRjfJ @PoKrTJr AKfyJPx TUPjJ V´yePpJVq KZu jJÇ' hM\j IiqJkTA ßWJrfrnJPm asJŒKmPrJiLÇ IgY fJÅrJ asJPŒr SA oJjyJKjTr CKÜPT vJK˜PpJVq mPu oJjPf YJjKjÇ FaJ fJÅr mJT˝JiLjfJr IÄvÇ jJrLr k´Kf fJÅr CKÜèPuJ KT IKnvÄxjPpJVq IkrJPir kptJP~ kPz? @oJr k´Pvúr C•Pr IiqJkT IqJKuPxr o∂mq KZu: ßk´KxPc≤ kPh ßgPT pKh KfKj \mrhK˜ ßpRjTPot (iwtPe) Ku¬ yPfj, fJyPu fJ AoKkPYmu IPl¿ yPfJÇ ÊiM o∂mq vJK˜PpJVq j~Ç KfKj oJKTtj xMKk´o ßTJPatr ÈIPljKxn K¸Y'-Kmw~T rJP~r k´Kf @oJr j\r TJzPujÇ Fxm rJP~r xJrTgJ yPuJ, ßTJPjJ o∂Pmqr TJrPe KmkPhr xíKÓr @vïJ yPf yPm mJ˜m, IfqJxjúÇ ÈAKoKcP~a ßc†Jr' gJTPf yPmÇ SA xm rJP~r xJrTgJ yPuJ, oJjyJKj mJ rJÓsPhsJyoNuT ßTJPjJ CxTJKj irPjr ßTJPjJ o∂mq vJK˜PpJVq j~, pKh jJ fJ u IqJ¥ IctJrPT fJ“ãKeTnJPm Kmkjú mJ xÄTaJkjú TPr ßfJPuÇ ÊiM T·jJvKÜr Skr Kjntr TPr ßTJPjJ IkrJi xÄKWaf y~ jJÇ IqJKux muPuj, È@orJ fJÅr xoJPuJYjJ TrKZÇ KT∂á ßTC F \jq fJÅr vJK˜r hJKm TKrKjÇ' FTA of KhPuj IiqJkT cqJj Kk oqJT IqJcJoxÇ IqJcJox Imvq muPuj, AoKkPYmu IPl¿ TL, ßxaJ TÄPV´xA KbT TPr gJPTÇ TÄPV´x IKnvÄxPjr jJKuv @PjÇ KmYJr TPr KxPjaÇ TÄPV´x Kj~πPe hrTJr 218 @xj, KrkJmKuTJjPhr @PZ 238KaÇ ßcPoJâqJarJ 193Ç KxPjPa Imvq k´KfÆKªôfJ fLmsÇ 51 \j KrkJmKuTJjÇ @r ßcPoJâqJarJ 48 \jÇ asJŒ

xo~ fJr nJPuJA \JjJ KZu ßp, ßnJaJrPhr TJPZ TrJ S~JhJ kNre mqfLf KfKj fJr ofJ KaKTP~ rJUPf kJrPmj jJÇ @r F S~JhJ kNrPer \jq KfKj pJ KTZMA TrPmj, fJr luJlu xnqfJr x–WJPfr „k KjP~ @Kmntf N yPm FmÄ Kmvõ fífL~ KmvõpPM ≠rS oMPUJoMKU yP~ ßpPf kJPrÇ F mJ˜mfJ~ ßTJPjJ xPªy ßjA, @PoKrTJ SmJoJr vJxjJoPu YLPjr KmÀP≠ nJrPfr xJPg ß\Ja ßmÅPiKZuÇ KyuJKr KTjaj pKh \~uJn TrPfj, fmMS kJKT˜JPjr \jq ßmKv uJPnr x÷JmjJ KZu jJÇ fPm asJPŒr Km\P~r kr @PoKrTJr ßnfr S mJKyr KZjú Knjú TrJr iJrJ fLmsfr yPmÇ asJPŒr \P~ xmPYP~ ßmKv @jª-CuäJx TPrPZ oPÛJÇ ßcPoJTsqJKaT kJKatr KTZM ßjfJr mÜmq, Àv ßk´KxPc≤ kMKfj ßVJkjnJPm asJŒPT xyPpJKVfJ TrKZPuj, pJPf asJŒPT ßk´KxPc≤ mJKjP~ fJPT @PoKrTJr VmtJPYPn „kJ∂r TrPf kJPrjÇ VmtJPYn xJPmT ßxJKnP~f ACKj~Pjr ßvw ßk´KxPc≤ KZPujÇ fJr kKuKxPf KmPvõr KÆfL~ xMkJrkJS~Jr ßnPX KVP~KZuÇ FUj kMKfPjr kã ßgPT

oPjJjLf KmYJrkKfrJ y~PfJ CfPr pJPmj xMKk´o ßTJPatÇ fJA xmA ßfJ asJPŒr! ßk´KxPcP≤r khxy TÄPV´x S KxPja FTKa hPur hUPu ßp ßpPf kJPr, ßxaJ oJKTtj xÄKmiJj k´PefJrJ T·jJ TPrKZPujÇ ßxaJ ßnPm fJÅrJ rãJTmY ‰fKr TPrKZPujÇ KjC\CAT-F FT\j T¢r KrkJmKuTJj xogtT, KpKj KuPUPZj, ãofJr nJrxJoqA asJŒPT ÀPU ßhPmÇ IPyfMT @fï ZzJPjJr ßTJPjJ oJPj ßjAÇ FA nhsPuJT asJŒ mJ KyuJKr TJCPT ßnJa ßhjKj mPu \JKjP~PZjÇ Imvq @Ko KmvõJx TKr, oJKTtj KjmtJYj S vJxjmqm˙J~ KmrJa kKrmftj @jJ hrTJrÇ asJŒ I∂f fífL~ KmPvõr ‰˝rvJxT yPf kJrPmj jJÇ TJre, oJKTtj xJÄKmiJKjT mqm˙J Foj TPrA xJ\JPjJ, pJPf ßTJPjJ mqKÜrA rJ\Jr yJPu ßhv YJuJPjJr xMPpJV ßjAÇ @orJ oPj rJUm, oJKTtj pMÜrJPÓsr @oJPhr hu KjPrJiPTr oPfJ ßTJPjJ 70 IjMPòh ßjAÇ asJPŒr hPur ßuJPTrJ AxMqKnK•T KmPhsJy TrPmj, KT∂á fJ Kmví⁄uJ mPu Veq yPm jJÇ KnjúoPfr \jq asJŒ fJÅPhr TJrJVJPr KjPãk TrPmj KT jJ, ßxaJ ßhUJr Kmw~Ç fPm oJKTtj mqm˙J TJCPTA KjrïMv ImfJr yPf ßh~ jJÇ \j oqJTPTAj FT\j k´nJmvJuL KrkJmKuTJj KxPjarÇ KjmtJYjL k´YJreJ~ asJŒoqJTPTAPjr mJhJjMmJPh oPj yKòu, fJÅrJ hMA k´KfƪôL k´JgtLÇ oqJTPTAj Fr @PV KrkJmKuTJj oPjJjLf ßk´KxPc≤ k´JgtL KZPuj, asJPŒr \~L yS~Jr kr KfKj hMA ZP© fJÅPT IKnjªj \JKjP~PZjÇ asJŒPT pJÅrJ ßnfr ßgPT @aTJPmj, KxPjPa @otc xJKntPxx TKoKar ßY~JroqJj oqJTPTAj yPmj fJÅPhr IjqfoÇ AKujP~r jgt SP~ˆJjt KmvõKmhqJuP~r SA hMA ß\qÔ IiqJkT oj˜•ô KmnJPVrÇ @oJPT ßuUJ A-PoAPu IiqJkT IqJcJox \JKjP~PZj, KfKj KmvõJx TPrj ßp FaJ k´J~ Ix÷m mPuA oPj y~ ßp Ko. asJŒ KjP\PT ÊiPr YuPf kJrPmjÇ IiqJkT IqJcJoPxr xfTt o∂mq @orJ oPj rJUm: È@Ko xPªy TKr ßp Ko. asJŒ pKh ßk´KxPc≤ yj, fJyPu AoKkYPo≤ k´KxKcÄx kPgr iJPr ßTJgJS fJÅr \jq Sf ßkPf gJTPf kJPrÇ KfKj FfaJA KmP°JrT S hMmtunJPm Kj~Kπf FT\j oJjMw ßp fJÅr kPã TÄPV´x, FojKT KjP\r hPur xJÄxhPhr xPñ KmrJa ßTJPjJ xÄWJPf \KzP~ kzJr @vïJ gJTPmÇ'

asJPŒr oJiqPo KmPvõr FToJ© xMkJrkJS~JrPT nJXJr ßYÓJ TrJ yPmÇ F uãq kNrPe @PoKrTJ~ Foj metVf, nJwJPTKªsT S iotL~ hJñJ mJKiP~ ßh~J yPm, pJr lPu ßvõfJñ S TíÌJñ, ˙JjL~ S mKyrJVf, oMxuoJj S KUsÓJj @PoKrTJjPhr oPiq nMu mM^JmMK^ xíKÓ yPmÇ F nMu mM^JmMK^ jfMj jfMj KmPrJi xíKÓ TrPmÇ asJŒ SAxm KmPrJPi TKbjnJPm hMmtu yP~ kzPmjÇ @r FnJPm kMKfj @PoKrTJPT fJr Inq∂rLe KmwP~ uzJAP~ @aPT KhP~ ßxJKnP~f ACKj~j kfPjr mhuJ ßj~Jr ßYÓJ TrPmjÇ @PoKrTJr jJrLrJ pKh KyuJKr KTîjajPT oJKTtj AKfyJPxr k´go jJrL ßk´KxPc≤ mJjJf, fJyPu y~PfJmJ asJPŒr „k iPr FT jfMj VmtJPYn @PoKrTJr ßk´KxPc≤ yPfj jJÇ IgY oJKTtj jJrLPhr ßmKvr nJVA KyuJKrr Skr @˙J k´TJv TPrjKjÇ @PoKrTJ @PoKrTJr KmÀP≠ rJ~ KhP~ KhP~PZÇ @r kMKÅ \mJhL Vefπ @PoKrTJr VuJr lJÅPx kKref yP~PZÇ


Surmanews

38 Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

Restaurant For Sale

In Bournemouth, 11 years open lease, rent £11,000, living accommodation above, newly refurbished, 54 seater, excellent location. Fully licensed. For details please call 07931 348 830 28/10/16

Restaurant For Sale In Rainham,Essex. 5 year flexi lease, 100 seat, own car park, newly fitted,ready to do buisness, £32,000 rent 6 months deposit in advance and pay landlords legal costs, £55k premium 90% refund after tenantcy or 15k non refund, 40 seat restaurant available 35k refund premium & 20k rent plus 6 months advance rent 07931495011 02/12/16

18 - 24 November 2016 m SURMA

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property Restaurant

For Sale

In Essex, Rayleigh, 56 seater. Rent / rate £22,500, business 4500 / 5000 p/w. Open lease 25 year, 5 yearly review, 3 bedroom flat rent above, income from flat £11,000 a year guaranteed rent. Asking price £70,000. Contact: Mojid on 07930 335177 25/11/16

Busy Takeaway For Sale

Located near Heathrow in a prime location. Rent 12k a year. lease currently 12 years but could be extended. Current takings are 4k+ per week. Forced sale due to ill health. For more information please call on 07572 026604 6/1/17

Restaurant For Sale

In Chatham High Street, Kent, 55/60 seater restaurant. Fully Licensed. Flat for Staff accomodation. Rent £12,500 p.a. New 15/20 years lease. Restaurant now closed due to managament. Excellent potential for experienced management. Price £15k for fixters and fittings. Please Mr M.Sattar Tel. 07828 491 021 E: mohammadsattar @hotmail.co.uk 02/12/16

mJxJ Kmâ~ KxPua FoKx TPuP\r TJPZ 1jÄ vqJouL IJmJKxT FuJTJ~ 4 fuJ lJCP§vPjr 3 fuJ ToKkäa FTKa mJKz KmKâ yPmÇ mJKzr oJKuT KcPxÍr oJPx ßhPv gJTPmjÇ IJV´yLrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: AÄuqJ§: 07983 152175 xºqJ 6aJr kr: 07979 338482 mJÄuJPhv: 01727 367528 9/12/16

Takeaway For Sale In south Croydon area

Restaurant For Sale

Takeaway For Sale

With wine bar area which holds 80 people. In Poulton Le Fylde, Blackpool, Lancashire, staff living accomodation above, 140 seater, price negotiable T: 07595 588 855

good location very good business Takeway for sale. Established 1981. Weekly turn over £2800/3000. Rant £1280 pound monthly. No rate. Including one babroom flat. Flat income £680 pound monthly. Price£32000. Quick sale please contract on MR Rahman mob: 07961574281

Well connectivity with London underground. Fantastic location with long lease. Low rent and rate, accommodation, affluent area and very nice fixture and fittings. Weekly profit over one thousands pounds. Asking price £70000 Please call: 07951 965 587

Rates For Classified 2/12/16

Restaurant For Sale 28/10/16

20/1/17

Restaurant

For Sale

1 week £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 *6 weeks - £150 *Free six months newspapers T: 020 7377 9787

Well established Unlicensed Restaurant in March, Cambridgeshire. Located in town centre. 54 seater with 4 bedroom accommodation, 17 year open lease. Owner since 1992, genuine reasons for sale. rent £11,000 serious buyers only, price: £65,000 Call: 07832 031 595

In Dorset, Ferndown area town centre. Free parking, 36 seater and we do takeaways and free home delivery. It is a very successful restaurant, taking 9k to 10k all year round and summer time we do 11k to 14 k. Rent is £11,500 and rates are £4,300 staff flat 9k yearly. Separate two bed with garage above restaurant. Call: 07501 599 134

SURMA 02/12/16

11/11/16

Subscribe to.........

KxPua vyPr mJxJ Kmâ~ KxPua vyPrr vJy\JuJu CkvyPrr Fl mäPTr 2 jJ’Jr ßrJPc xJPz Kfj TJaJ \J~VJr Ckr ImK˙f IfqJiMKjT Kc\JAPjr 1o, 2~, 3~ S 4gt fuJ mJxJ KmKâ yPmÇ k´go fuJ~ 3Ka ßmcr∆o, 3Ka mJgr∆o, KxKaÄ r∆o, cJAKjÄ, KTPYj FmÄ VqJPr\ IJPZÇ 2~, 3~ S 4gt fuJ~ 4Ka ßmcr∆o, KxKaÄ r∆o FmÄ cJAKjÄ r∆o IJPZÇ k´KfKa lîJPa ßmuTáKj IJPZÇ mJKzKar oNuq 2 ßTJKa kûJv uã aJTJÇ ÊiMoJ© k´Tíf ßâfJrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: 07983407922

Sunny Shopfront Shutters

24 HOUR EMERGENCY REPAIR & SERVICES RESTAURANT & TAKEAWAY SPECIALISTS

WE CARRY OUT ALL WORKS ON SHOP FRONTS, GARAGE SHUTTERS, DOOR REPAIRS, ELECTRIC REMOTE, GRILLES, BLINDS AND GLASS REPLACEMENT visit: www.shopfrontsandshutters.co.uk

T: 07584 023 969 or 07950 921 868

SURMA 34th Year, Issue 1773, 25 - 31 May 2012

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr SURMA

, Issue 34th Year

May 2012 25 - 31 1773,

ksKfÔJfJ

Ju

FK≤ ßxJv

IJuyJ\ : orÉo

kOÔJ mJÄuJ 64 ‰\qÔ 1419 11 - 17

r IJyoh cJ” mKv

r KmPyKn~qJ

2 yJ\Jr 5v kJC¥ \KroJjJr KmiJj

50p

JyJrJ KmFjKk oJouJr lÅJPh Khv9 @VPˆr oPiq rJ~? 33 ßjfJr oJouJ~

ßjfJr FUj 33 Ç kPr rJÓs ∂ yP~ CbPZ Jr KmPrJKifJrksvú âov \ôu mJ oJou jr fLms ßxA xKTCvj ßo - \JKoP ÅTPZ KTjJ yPuJ ksK TJrPe IPjT dJTJ, 23 TrJr KhPT ^M gJPTÇ KT∂á rJÓs hr nNKoTJr kzPf kJPrÇ h§ KjKÁf KTZM muJ Pãr @Aj\LmLP mJ ksv˜ yP~ J rJÓsk @APj IPjT xMPpJV xLKof KjP~JV kJS~ 57 kOÔJ~ T vKÜÇ oNu Kj~Jo Pfr KTZM TrJrhuL~ KmPmYjJ~ xo~ @hJuPjJr oJouJ~ mJx ßkJzJ

JC¥ 2 yJ\Jr 5v kKmiJj \KroJjJr

∑¥PT UMj ßoP~r m~Pl IKnpMÜ TrJr hJP~ mJXJKu oJ yPuj FT

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr (IxJoJK\T IJYre) k´KfPrJPi TPbJr khPãk KjPf pJPóZ ßTJ~JKuvj xrTJrÇ F \jq kMKuvPT IJPrJ ßmKv ãofJ k´hJjxy xPmtJóY 2 yJ\Jr 5v kJC¥ kpt∂ \KroJjJr KmiJj ßrPU pgJpg IJAKj xÄÛJr xJij TrJ yP~PZÇ Vf 21 ßo, oñumJr ßyJo ßxPâaJKr ßfPrxJ ßo FK≤ ßxJxqJu KyPmKn~qJr Krlot KmuKa yJC\ Im ToP¿ C™Jkj TPrjÇ jfáj IJAPj ßp ßTJPjJ irPer FK≤ ßxJvJu KmPyKn~qJr ßpoj 59 kOÔJ~

at xMroJ KrPkJ KmKm jJPor ßo - ßVhM oJ UMPjr u¥j, 23m~Û FT mJXJKu jÇ fJr 47 mZr IKnpMÜ yP~PZ fJr 13 KfKj r IJYre) hJP~ at IKnPpJV xMKyjJ UJjPoUMj xMroJ KrPkJ ~qJr (IxJoJK\TxrTJrÇ F Kmr∆P≠ r ßoP~ IJWJf dJTJ,TPr 23 ßo KmPyKn ßTJ~JKuvj 5v fJr- KmFjKk S fJPhr ßjfífôJiLj KmPrJiLhuL~ ß\Ja \JKjP~ KhP~PZ, ßp jJPoA cJTJ ßyJT, mZr m~Px ßxJvJu oJgJ~ 2 yJ\Jr pJPóZ f•ôJhJP~ miJ~T xrTJr mqm˙J kMjmtyJPur ksKfvs∆Kf ßkPu fJrJ xrTJPrr xPñ @PuJYjJ~ mxPf ks˜MfÇ xPmtJóY xJij ßo - FK≤ m~Pl∑¥PTFmÄ FA UMPjr k KjPf KhPf u¥j, 23i TPbJr khPã ãofJ k´hJjxy IJAKj xÄÛJr J ßo xrTJPrr IiLPj KjmtJYPj IÄv ßjS~Jr ksvúA SPb jJÇ KT∂á ãofJxLj @S~JoL uLV xJl YJKkP~ huL~ Sø TPrPZj Ckr ßTJPjJ k´KfPrJP IJPrJ ßmKvKmiJj ßrPU pgJpgßxPâaJKr ßfPrxToP¿ ÊjJjL mPußvPw KhP~PZ, KmPrJiL hu YJAPu I∂mtftLTJuLj xrTJPrr IiLPj KTnJPm KjmtJYj xMÔM TrJ pJ~ ßx ßoP~r hLWt uvPT K Ç Im ßyJo \jq kM yJC\ \KroJjJr ßVhM KmKmPT yPfkOkJPrÇ ÔJ~ KT∂á f•ôJmiJ~PTr vft \MPz ßhS~J xÄuJk TUPjJA j~Ç hMA kPãr FA oMPUJoMKU oñumJr ßYP~KZPuj f @PuJYjJ 60 kJC¥ kpt∂ Ç Vf 21 ßo,~qJr Krlot KmuKa ßmAKu IJhJu Im˙JPj IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmuÇ yfJvJ mJzPZ xJiJre oJjMPwrÇ xÄuJPkr x÷JmjJS xMhNrkrJyfÇ ~qJr ßpoj TrJ yP~PZ Ju KyPmKn u KmPyKn 59 kOÔJ~ YuoJj IK˙r xo~PTA ßTmu ksuK’f TrPZ ßhPvr hMA ksiJj rJ\QjKfT hPur FA Ijz Im˙JjÇ FK≤ ßxJvJ FK≤ ßxJxq TPrjÇ ßTJPjJ irPer C™Jkj ßp jfáj IJAPj

v ÑPr ßh J~T’ Y ‘f•ôJmi

F KjmtJYj Jr 1917, KmKx yJPur ßn muPfSzJ∂ ßp jJPoA ßyJT KmFjKk &lrkMjmtßo Ja TgJJaKm Ki YN jJrJ\ @S~JoL uLV hJKm @hJP~ Ijz ßoJ\Jl e oJ KrPkJ at TqJaJrJxt IiqJkTh @r ßjA- KmKvÓ IJYr KmPrJiL hu f•ôJmiJ~T xrTJr jJoKa xMrpfA YJkJYJKk mJÄuJPhvzJ∂ ßnJaJr IJxjú xrTJr Yá pKh ksiJjoπLr kZª jJ ßof•ô-JmiJ~T KjmtJYPj @yo dJTJ, 23KfKmhßo IiqJk@rT u¥j, ksTÀT, KjmtJYPj 23 Pvú Pjr IjojL~ y~ ßx ßãP© ßpPTJPjJ xJiJreãofJxLj Ç ßxA xJPg 59 kOÔJ~

cJTJ ßyJT, Z, ßp jJPoAmxPf ks˜MfÇ ~ KhP~P xJl ß\Ja \JKjP xPñ @PuJYjJ~@S~JoL uLV KmPrJiLhuL~fJrJ xrTJPrr pJ~ ßx ãofJxLj ßjfífôJiLj ßkPu jJÇ KT∂á m KjmtJYj xMÔM TrJFA oMPUJoMKU Kk S fJPhr JPur ksKfvs∆Kf Jr ksvúA SPb KTnJP hMA kPãr xMhNrkrJyfÇ ßo - KmFjr mqm˙J kMjmty Pj IÄv ßjS~ xrTJPrr IiLPj JA j~Ç JS dJTJ, 23 KjmtJY xrTJ Im˙JjÇ kr x÷Jmj tLTJuLj xÄuJk TUPj f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPjYJAPu I∂mtf \MPz ßhS~J e oJjMPwrÇ xÄuJP hPur FA Ijz vft hu ßTJPjJ huL~ Z, KmPrJiL f•ôJmiJ~PTr J mJzPZ xJiJr ksiJj rJ\QjKfT hMA mPu KhP~P kJPrÇ KT∂á ßTmuÇ yfJv ßhPvr yPf uK’f TrPZ @PuJYjJ IKjÁ~fJA mJzPZ ßTmu ks Im˙JPj IK˙r xo~PTA Jr jJoKajJ YuoJj iJ~T xrT

muPfS r TgJ kMjmtyJPu @S~JoL uLV JKk jJrJ\ KmPrJiL hu pfA YJkJY xrTJr

‘f•ôJmiJ~T’ YÑPr ßhv

jKk ßyJT KmF ßp jJPoA@hJP~ Ijz hJKm f•ôJm Lr kZª

r ßYJPU

jJPoA fJ yPf kJPrÇ KT∂á KjmtJYj yPf yPm KjhtuL~ xrTJPrr IiLPjF mqJkJPr Iau KmFjKkÇ FA xrTJPrr jJo TL yPm ßxKa KjP~S @PuJYjJ yPf kJPrÇ ãofJr hJkPa xrTJr FUj KmPrJiL hPur hJKm jJ oJjPuS FTxo~ oJjPf mJiq yPmÇ at 56 kOÔJ~ oJ KrPkJ uJKjtÄ

dJTJ, 23 ßo - \JKoPjr fLms KmPrJKifJr kPr rJÓs FUj 33 ßjfJr h§ KjKÁf TrJr KhPT ^MÅTPZ KTjJ ßxA ksvú âov \ôSUR u∂ yP~ CbPZÇ MA 34th @APj IPjT KTZM muJ gJPTÇ KT∂á rJÓs yPuJ ksKxKTCvj mJ oJouJr Year, Issu oNu Kj~JoT vKÜÇ rJÓskPãr @Aj\LmLPhr nNKoTJr TJrPe IPjT e 1773 , 25 xo~ @hJuPfr KTZM TrJr xMPpJV xLKof mJ ksv˜ yP~ kzPf kJPrÇ 31 May 2012 mJx ßkJzJPjJr oJouJ~ huL~ KmPmYjJ~ KjP~JV kJS~J 57 kOÔJ~

FK≤ ßxJv

ßoP~r m~Pl∑¥PT UMj TrJr hJP~ IKnpMÜ yPuj FT mJXJKu oJ

ksKfÔJfJ

: orÉo IJuyJ\

Ju KmPyKn

mxJr @Vsy ksTJv TrPuS FA AxMqPf ßTJPjJ @PuJYjJ TrPfS rJK\ j~ @S~JoL 61 kOÔJ~

xMr 23 ßo ßjfí˙JjL~ u¥j, r \Pjq x∫-Fr KcxFmøPh xÄVbj IJkJP J~JaJxt S ß˝óZJPxmL rvjJu ßycPTIJjMÔJKjT jfáj IkJP yJm-Fr JKk FT TKoCKjKaCkuPã hM’Khjmq yP~PZ CPÆJij TotxNKY kJKuf Jr 22 ßo metJdq 21 ßo S oñum 56 kOÔJ~ Jr PxJom

J 1419 JUL ßou Pjr ‰mv mJÄuJaJC

32-33

kOÔJ~

cJ” mKv r IJyoh

2 yJ\Jr 5v k \KroJjJr KmiJjJC¥

~qJr 33oJoßjfuJr lÅJPh KhvJyJrJ KmF

xMroJ KrPkJat u¥j, 23 ßo - ßVhM KmKm jJPor 47 mZr m~Û FT mJXJKu oJ UMPjr hJP~ IKnpMÜ yP~PZjÇ fJr Kmr∆P≠ IKnPpJV KfKj fJr 13 mZr m~Pxr ßoP~ xMKyjJ UJjPor m~Pl∑¥PT oJgJ~ IJWJf TPr UMj TPrPZj FmÄ FA UMPjr hJP~ fJr ßoP~r Ckr YJKkP~ KhPf ßYP~KZPujÇ hLWt ÊjJjL ßvPw Sø ßmAKu IJhJuf ßVhM KmKmPT 60 kOÔJ~

11 - 17

‰\qÔ 1419

Jr oJouJ~ 9 @V

mJÄuJ 64 kOÔJ

50p

jKk

Pˆr oPiq rJ~?

dJTJ, 23 h§ KjKÁf ßo - \JKoPjr @APj IPjTTrJr KhPT ^M fLms KmPrJKifJr Å PZ KTjJ kPr rJÓs KTZM muJ T oNu Kj~Jo ßxA FUj xo~ @hJuT vKÜÇ rJÓskgJPTÇ KT∂á rJÓs ksvú âov \ôu∂ 33 ßjfJr mJx ßkJzJ Pfr KTZM TrJrPãr @Aj\LmLPyPuJ ksKxKTCvj yP~ CbPZÇ PjJr oJou hr mJ xM J~ huL~ PpJV xLKof mJ nNKoTJr TJrPe oJouJr ksv˜ KmPmYjJ~ IPjT KjP~JV yP~ kzPf kJPrÇ kJS~J 57 kOÔJ~

ßoP~r m~ TrJr hJ Pl∑¥PT UMj yPuj FT P~mJ IKnpMÜ XJKu oJ

IiqJkT ßoJ\Jl&lr KmKxF KjmtJYj ßoJa ßnJaJr 1917, @yoh @r ßjA IJYre KmKi YNzJ∂ dJTJ, 23 ßo - KmKvÓ

u¥j, 23 k´KfPrJP ßo - FK≤ ßxJvJxMroJ KrPkJat i TPbJr \jq kMKuvPT khPã u KmPyKn~qJr IgtjLKfKmh IiqJkT (IxJ xMroJ KrPkJat kJC¥ kpt∂ IJPrJ ßmKvk KjPf pJPóZ ßTJ~J oJK\T IJYr u¥j, 23 xMroJ KrPkJ ßoJ\Jl&lr @yoh @r ãofJ k´ u¥j, 23 ßo - IJxjú mJÄuJPhv TqJaJrJxt TrJ yP~PZ \KroJjJr hJjxy Kuvj xrTJ e) 47 mZr ßo - ßVhM at ßjAÇ oñumJr rJPf FPxJKxP~vPjr xJiJre KjmtJYPj YázJ∂ ßnJaJr FK≤ ßxJxq Ç Vf 21 ßo,KmiJj ßrPU pgJpg xPmtJóY 2 yJ\JrrÇ F KmKm m~Û FT hJP~ oñum Ju IJAKj xÄÛJr 5v KfKj rJ\iJjLr mJXJKu jJPor C™Jkj fJKuTJ k´TJv TrJ yP~PZÇ ßxA xJPg KjmtJYPj TPrjÇ KyPmKn~qJr KrloJr ßyJo ßxPâ Kmr∆P≠ IKnpMÜ yP~PZ oJ UMPjr 59 kOÔJ~ jfáj IJAPj aJKr ßfPrxxJij 59 kOÔJ~ t KmuKa mZr m~PxIKnPpJV KfKj jÇ fJr J ßo ßp ßTJPj yJC\ Im fJr r ßoP~ J irPer m~Pl∑¥ ToP¿ xMKyjJ UJjPo13 FK≤ ßxJvJ TPrPZj PT oJgJ~ IJWJf r u KmPyKn ~qJr ßpoj ßoP~r FmÄ FA UMPjr TPr UMj dJTJ, 23 ßYP~KZPuj Ckr YJKkP hJP~ fJr 59 kOÔJ~ f•ôJmiJ~Tßo - KmFjKk Ç hLWt ÊjJjL ~ KhPf ßmAKu IJhJu ßTJPjJ huL~ xrTJr mqm˙S fJPhr ßjfíf ßvPw f ßVhM J kMjmtyJPur ôJiLj KmPrJi xrTJPrr KmKmPT Sø mPu xMroJ LhuL~ KrPkJatß\Ja IiLPj KjmtJY ksKfvs∆Kf @PuJYjJKhP~PZ, KmPrJiL u¥j, 23 ßkPu ßofJrJ- \JKjP uJKjtÄ~ KhP~P Pj 60 kOÔJ~ IÄv hu yPf YJAPu xrTJ ßjS~ kJPrÇ KT∂á Im˙JPj I∂mtf ßjfí˙Prr JjL~xPñ Z, ßp jJPoA cJTJ KcxFmøPhr ksvúA SPb IKjÁ tLTJuLj Jr \Pjq @PuJ jJÇ KT∂á ßyJT, YuoJj IK˙r ~fJA mJzPZf•ôJmiJ~PTrß˝óZJPxmL xrTJPrrIJkJPx∫-Fr vft \MPz xÄVbj ãofJxLjYjJ~ mxPf ks˜ IiLPj KTnJP ßTmuÇ xo~PTA M f ßhS~ Ç @S~ IkJPrvjJu ßycPTJ~JaJxt S jfá j yfJv J xÄuJk ßTmu ks m J mJzPZ TUPjJA KjmtJYj xMÔM TrJJoL uLV xJl uK’f TrPZ TKoCKjKa xJiJr yJm-Fr e oJjMPwIJjMÔJKjT j~Ç pJ~ ßx ßhPvr dJTJ, 23 rÇ xÄuJP CkuPã FTkr hMA kPãr FA CPÆJij hMA ksihMJj’KhjmqJKk oMPUJoMKU IgtjLKfKmh ßo - KmKvÓ rJ\QjyP~PZ metJdq TotxNKY kJKuf KfT hPurx÷JmjJS xMhNrkrJyf IiqJkT ßoJ\Jl& FA Ijz PxJomJr 21 ßo S oñumJr 22 ßo lr @yo Im˙JjÇ Ç ßjAÇ 56 kOÔJ~ oñumJr h @r KmPrJiL KfKj rJ\i u¥j, hu pfA rJPf xMroJ TÀT, f•ôJm 23 JjLr YJkJY FPxJKxP~v ßo - IJxjKrPkJat iJ~T xrTJKk ksPvú Ijo ú mJÄuJ Pjr 59 kOÔJ~ fJKuTJ Jr ßTJPjJ jL~ ãof @S~ k´TJv TrJxJiJre KjmtJYPj Phv TqJaJrJxt f•ôJmiJ~T JxLj KjrPkã rTPor ZJz ßhPmJoL uLVÇ F Yá yP~PZÇ xrT pKh ksi ßxA xJPgzJ∂ ßnJaJr KmPrJiL xrTJPrr @jMÔ jJ fJrJÇ mqJkJPr 32-33y~ kOÔJ~ JjoπLr Jr jJoKa KjmtJYPj hu Kjhtu JKjT KmFj kZª L~ KjmtJY ßx mxJr ßWJwe Kk 59 kOÔJ~ jJPoA fJ ßãP© ßpPT jJ j yPf ßTJPj @Vsy ksTJv xrTJPrr xPñ Jr vPft JPjJ yPm

‘f•ôJ

iJ~T’ jfáj IKlPx mIJkJPx∫ YÑPr

ßhv

IiqJkT @yoh ßoJ\Jl&lr @r

ßjA kMjmtyJPu r TgJ jJrJ\ @S muPf JkJPx∫ ~JoL uLV S ßp jJPoA ßyJT KlPx I jfáj ITqJPorJr ßYJPU mJÄuJaJCPjr ‰mvJUL ßouJ 1419 hJKm @hJP~ IjKmFzjKk jf áj IKlPx

JPjJ Jjoπ pKh ksi ßãP© ßpPT KT∂á y~ ßx fJ yPf kJPrÇ jjJPoA xrTJPrr IiLPjJo iJ~T KjhtuL~ FA xrTJPrr TÀT, f•ôJmjL~ ãofJxLjPr kJPrÇ yPf yPm KkÇ ksPvú IjouLVÇ F mqJkJ L~ KjmtJYj Pr Iau KmFj @PuJYjJ yPfiL hPur @S~JoL jJ fJrJÇ KjhtuvPft F mqJkJ ßxKa KjP~S Jr FUj KmPrJ yPmÇ mJiq ZJz ßhPm JKjT ßWJweJr Pk TL yPmJr hJkPa xrT o~ oJjPf 56 kOÔJ~ xÄuJ rTPor ãof oJjPuS FTx ßTJPjJ xrTJPrr @jMÔ JPrr xPñ AxMqPf hJKm jJ FA S KjrPkã hu KmFjKk xrT JoL TrPu KmPrJiL @Vsy ksTJv S rJK\ j~ @S~ 61 kOÔJ~ mxJr @PuJYjJ TrPf ßTJPjJ

TqJPorJ

h xP~v IgtjL uLVÇyP~PZ F mqJkJPr FPxJK@S~JoL lr @yo rJPf k´TJvjJTrJ ßoJ\Jl& ßTJPjJ rTPorfJKuT ZJz JßhPm fJrJÇ KjhtuL~ oñumJr ßjAÇ KjrPkãÔJ~xrTJPrr @jMÔJKjT ßWJweJr vPft JjLr KfKj rJ\i KmPrJiL 59 kO hu KmFjKk xrTJPrr xPñ xÄuJPk

11 - 17 ‰\qÔ 1419 mJÄuJ 64 kOÔJ 50p

oJouJr lÅJPh KhvJyJrJ KmFjKk

33 ßjfJr oJouJ~ 9 @VPˆr oPiq rJ~?

J @PuJYjJ

yPf kJPrÇ F mqJkJ xÄuJ TrPu Kjhtu KT∂á TrPfS S FA AxMqP Pk TL yPm Pr Iau KmFj L~ xrTJPrr rJK\ j~ IiLPjßxKa KjP~S KkÇ FA @S~JoLf ãofJr hJkP @PuJYjJ xrTJPrr jJo a hJKm jJ 61 kOÔJ~ yPf oJjPuS xrTJr FUj KmPrJ kJPrÇ FTxo~ oJjPf mJiqiL hPur yPmÇ 56 kOÔJ~

TqJPorJ

r ßYJPU mJÄuJaJC

Pjr ‰mv JUL

KmKxF Kjm tJ

ßoJa ßn Yj IJYre JaJr 1917, KmKi YNz J∂

IJkJPx

xMroJ KrPkJ u¥j, at KcxFmøPh23 ßo ß˝óZJPxmL r \Pjq - uJKjtÄ jfáj IkJP xÄVbj IJkJPßjfí˙JjL~ TKoCKjKa rvjJu ßycPT x∫-Fr J~JaJx yJm-Fr CPÆJij IJjMÔJKjTt S metJdq CkuPã hM’Khjmq PxJomJr TotxNKY kJKuf JKk FT 21 ßo S oñumJr yP~PZ 22 ßo 56 kOÔJ~

ßouJ 14 19

32-33

kOÔJ~

IJkKj pKh cJTPpJPV xJ¬JKyT xMroJ ßkPf YJj, fPm AÄPr\LPf jJo S KbTJjJxy YÅJhJ mJmh CkpMÜ kKroJe IPgtr S ‘SURMA’ jJPo ßYT mJ ßkJÓJu IctJr xPñ KhP~ kJbJjÇ kJbJmJr KbTJjJ yPóZ :

SURMA UNIT B, 10 QUAKER ST. LONDON, E1 6SZ UK - 1 year £40.00 [ ] Six months £30.00 [ ] Europe - 1 year £70.00 [ ] Six months £45.00 [ ] International - 1 year £100 [ ] Six months £60.00 [ ]

PAYMENTS CAN BE MADE BY CREDIT OR DEBIT CARD.

PLEASE CALL 020 7377 9787


SURMA m 18 - 24 November 2016

WWW.

Restaurant

Surmanews

.com

CLASSIFIED SECTION 39

Over 25% of readers are looking to buy your property Restaurant Equipment For Sale

For Sale Near Portsmouth, Prime location. University and hospital nearby. Fully licensed. 65 seater. Currently 35 seats in use. Almost rent free, rates £4,400 only. Newly refurbished 5 rooms accommodation. For staff or rent. Cold Room, parking. Taking 4-5k weekly. 13 years open lease. Genuine reason for sale.Good reputation. Enquire for price. Serious buyer only. Call Anwar on 07983 508507

Indian restaurant closed, all kitchen equipment for sale urgent, 2 Chester cookers, 1 tandoori oven, hotplate, lots of selves and other items. Please contact ASAP. Serious buyer only please. Location in Bromley in Kent. Please call for further details; Tel; 07960 877810 or 07939 717270

JOBS - JOBS - JOBS 28/10/16

6/1/17

Busy Indian Takeaway looking for

Tandoori chef with experience, (£375-£400) Head chef with experience, (£400-£450) Kitchen Assistant Front staff with fluent English, (Competitive rates) Must have right to work. Must be flexible. Immediate start. Hornsey, Wanstead, Tufnell Park, West Hampstead, Totteridge Ph: 07832251853, 07859855584, 07986238309, 07917365002

MATRIMONIAL 16/12/16

BRIDE WANTED

Well established British citizen accountant of Sylheti origin, divorced and in his early 40’s seeks a family oriented Bangladeshi girl for marriage. Will consider students, EU citizens, legal visitors from any district in Bangladesh. Please contact 07881 606540 or email jahan55@yahoo.com

Restaurant For Sale

In Epsom Surry 30 years lessee 52 cover good business with rental income £12,000 per year, rent & rate £32,000, also for stuff room available £130,000 please call on 07956171152 if anyone interested than can pay in Bangladesh also no problem thanks

Takeaway For Sale 25/12/16

Based in North London, N11 New Southgate. Open lease. Rent is £7,700 p.a. Business rate £1,100. Rent review occurs every 4 years. Excellent location for business. For more information contact MR UDDIN on: 07889 841 390

PFC For Sale 25/11/16

Original Al-Ikhwan Grill & PFC For sale East London Cannon Street. A very successful business for sale due to personal problems. Lease remaining 19 years. Current rent £25k. Rates £7300. For further details please call: Koyes 07958 036175 or Abul 07947 918411 Quick sale required. 4/11/16

DEADLINE FOR ADVERTS IS WEDNESDAY 5.00 PM

Sunny Shopfront Shutters 25/11/16

24 HOUR EMERGENCY REPAIR & SERVICES RESTAURANT & TAKEAWAY SPECIALISTS

WE CARRY OUT ALL WORKS ON SHOP FRONTS, GARAGE SHUTTERS, DOOR REPAIRS, ELECTRIC REMOTE, GRILLES, BLINDS AND GLASS REPLACEMENT visit: www.shopfrontsandshutters.co.uk

T: 07584 023 969 or 07950 921 868

Solicitors

MAC

âJAo (Crime)

(Masud & Co.)

KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

w Road Traffic Offence w KoKjTqJm IPl¿ / aJCKaÄ w KâKojJu ßcPo\ w kMKuv ߈vj KcPl¿ F¥ oJP\Pˆsa ßTJat KcPl¿

w ßmAu FKkäPTvj (Bail) w KcPajvj w jJo kKrmftj w KyCPoj rJAax w kJS~Jr Im FaKjt w ¸¿rvLk KcTîJPrvj

AKoPV´vj (Immigration)

w AKoPV´vj F¥ FxJAuJo IJKku w \MKcKv~Ju KrKnC (JR) w FK≤s KTî~JPr¿ w KxKaP\jvLk w FxJAuJo lqJKoKu u w KcPnJxt (Divorce) w cPoKˆT nJP~JPu¿ w KYuPcsj T≤sJT SctJr w Non Molestation Order w Aj\Jïvj

Masud Chowdhury

Solicitor of England & Wales, Barrister of Lincoln’s Inn (NP)

Unit 1, 1-13 Adler Street, (Near Altab Ali Park) Whitechapel, London E1 1EG

T/F: 020 7377 5280 E:masudandco@googlemail.com

Km\Pjx uL\

w mJAK~Ä FmÄ PxKuÄ Km\Pjx w Trust Deeds w uqJ¥uct F¥ ßaPj≤ AKnTv¿ w Civil Penalty w mqJÄT âJK≈ w Debt Recovery w Partnership deed & Disputes IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 \ÀrL ßpJVJPpJPVr \jq 07958 615 904


40 oMÜKY∂J

18 - 24 November 2016 m SURMA

oJKTtj xÄmJhoJiqPor ßhCKu~Jfô oj\MÀu yT ßuUT: KvãT S xJÄmJKhT

pMÜrJPÓsr ßk´KxPc≤ KjmtJYPjr luJlu KjP~ xJrJ KmPvõr oPfJ mJÄuJPhPvS YuPZ ßfJukJzÇ IPjPTA muPZj, FA luJlu IKmvõJxq, pJ ßoPj ßjS~J TÓTrÇ muJ pJ~, pMÜrJPÓsr xÄmJhoJiqèPuJ FT mZr iPr ßp k´YJreJ YJKuP~PZ, fJr KnK•PfA FA KmPväweÇ pMÜrJPÓsr oNuiJrJr k´J~ xm xÄmJhoJiqoA IPjTaJ FTmJPTq mPu @xKZu, KyuJKr KTîjajA yPf pJPòj ßhPvr 45fo ßk´KxPc≤Ç ßTj S ßTJj KyxJmKjTJPvr @PuJPT ßx rTo Kx≠J∂, ßxA KmPväwe Imvq @oJPhr TJPZ UMm ßmKv èÀfôkeN t oPj y~KjÇ oPj y~ @orJ iPr KjP~KZuJo ßp ÈoMÜ KmPvõr VefPπr ^J¥JmJyL xÄmJhoJiqo' pUj Fxm TgJ muPZ, fUj fJ KogqJ yS~Jr j~Ç fPm ßnJPar luJlu FPTmJPr CPJoMUL yS~J~ oJKTtj xÄmJhoJiqo TfaJ KjrPkã Im˙Jj ßgPT FA k´YJr YJKuP~PZ, fJ ßnPm ßhUJr xo~ FPxPZÇ KyuJKr KTîjaPjr krJ\~PT ßnJa TJrYMKkr luJlu KyPxPm ßhUJr CkJ~ ßjA, ßpojaJ \\t cKmäC mMPvr k´go KjmtJYPjr luJlPur ßmuJ~ oPj yP~KZuÇ ßxA luJlu Imvq k´gomJPrr oPfJ @oJPhr ßhKUP~ KhP~KZu, pMÜrJPÓsr oPfJ È@hvt' VefJKπT ßhvS ßnJa TJrYMKkr oPfJ YMKrYJoJKrr k´nJm ßgPT oMÜ j~Ç FmJr Imvq x÷Jmq ßnJa TJrYMKkr IKnPpJVKa

KjmtJYPjr @PV C™JKkf yP~KZu ßcJjJ asJPŒr kã ßgPTÇ KjmtJYPjr @PV KfKj ßUJuJUMKu mPuKZPuj, krJK\f yPu luJlu ßoPj ßjS~J fJÅr kPã TÓTr yPmÇ IgtJ“ KfKj y~PfJ iJreJ TPr gJTPmj, KyuJKr-KvKmr ßTmu xÄmJhoJiqPor kãkJfhMÓ xogtj KjP~A \~uJPnr \jq oKr~J yP~ gJTPm jJ, FTA xPñ ßnJa KjP~ FKhT-PxKhT TrPmÇ fPm KfKj Km\~L yS~J~ ßxA IKnPpJV FUj @r CbPZ jJÇ CPJnJPm mrÄ FfaJ ß\JrJPuJ xogtj xP•ôS ßTj KyuJKrPT krJK\f yPf yPuJ, \Kau ßxA IPïr KyxJm ßouJPf KVP~ KyuJKr KvKmPrr IPjPTA KjP\Phr oJgJr YMu KZÅzPZjÇ xÄmJhoJiqoPT xJiJref ßhUJ y~ KjrPkãfJr k´fLT KyPxPmÇ ßpPyfM xÄmJhoJiqo, KmPvw TPr \jKk´~ S xoJhíf xÄmJhoJiqo, FTKa ßhPvr \jofPT UMm xyP\ k´nJKmf TrPf xão, fJA xJiJrenJPm iPr ßjS~J y~, \JfL~ kptJP~r KjmtJYPj fJrJ xrJxKr KmPvw ßTJPjJ k´JgtL KTÄmJ hPur k´Kf k´TJvq xogtj ßhPm jJÇ fJrJ I∂f mJKyqTnJPm KjrPkãfJ m\J~ rJUJr ßYÓJ TrPmÇ pKhS @orJ \JKj xm ßhPvA KmPvw ßTJPjJ FTKa rJ\QjKfT hu KTÄmJ ßVJÔLr k´Kf KTZMaJ kãkJKffô xÄmJhoJiqo TPr gJPT, ßpaJ UMm mz irPjr hNweL~ KyPxPm Veq j~Ç fPm pMÜrJPÓsr FmJPrr KjmtJYj KT∂á xÄmJhoJiqPor @xu kKrY~ @oJPhr xJoPj CjìMÜ TPr KhP~PZÇ @r fJ yP~PZ IPjTaJ jVúnJPmAÇ pMÜrJPÓsr oNuiJrJr xÄmJhoJiqPor FA kãkJfoNuT Im˙Jj Imvq k´JgtL mJZJAP~r KjmtJYj ßgPTA ÊÀÇ PcPoJPâKaT kJKatr mJZJA kPmtr KjmtJYPj mJKjt xqJ¥JxtPT hM\~t oPj yS~Jr kr ßgPTA pMÜrJPÓsr oNuiJrJr xÄmJhoJiqo kãkJfoNuT Im˙Jj ßj~Ç fUj ßgPTA KjCA~Tt aJAox ßWJweJ TPr mPx ßp KyuJKr KTîjaj yPòj fJPhr k´JgtLÇ IgtJ“ KjCA~Tt aJAox rJUdJT jJ TPrA mJKjt xqJ¥JxtPT irJvJ~L TrJr f“krfJ ÊÀ TPrÇ KjCA~Tt aJAox-Fr ßhKUP~ ßhS~J kPg IjqrJS FKVP~ FPx FT FT TPr vJKou y~ KyuJKr KTîjaPjr ßkZPjÇ xÄmJhoJiqPor F rTo ß\JrJPuJ xogtPj fMÓ yP~ ßcPoJPâKaT kJKatr ßoJzPurJS ßWJweJ TPr mPxj

xÄmJhoJiqPor ßxA ßiJÅTJmJK\r lJÅPh ßp ßTmu xJiJre oJjMw\j irJ ßUP~PZj, fJ KT∂á j~Ç ßUJh \JkJPjr k´iJjoπLS vfnJV KjKÁf yP~ KVP~KZPuj, KyuJKr KTîjajA yPòj fJÅr oJKTtj k´KfkãÇ ßx rTo FT ImtJYLj Kx≠J∂ ßgPT ßxP¡’r oJPx KjCA~Tt xlPr KVP~ KyuJKrr xPñ KfKj FT hLWt ßxR\jq xJãJ“ TPrKZPujÇ KfKj nMPu KVP~KZPuj, KjmtJYPj @rS FT\j vÜ k´JgtL rP~PZj, KpKj hJmJr ZT CP KhPf xãoÇ ßcJjJ asJPŒr k´Kf ßxKhPjr ßxA YNzJ∂ ImùJ-k´hvtPjr oJÊu Imvq kPr fJÅPT KjP\r @XMu TJoPz KhPf yP~KZuÇ KjmtJYPjr luJlu ßWJKwf yS~Jr KbT krkr pMÜrJPÓsr jfMj ßk´KxPcP≤r xPñ ßxR\jq xJãJPfr mqm˙J TrJr \jq \JkJKj TotTftJPhr yPjq yP~ ßYÓJ YJuJPf y~Ç ßp, KyuJKr KTîjajPTA fÅJrJ k´JgtL KyPxPm ßhUPf YJAPZj, hPur xJiJre xhxqrJ pÅJPTA ßnJa ßhj jJ ßTjÇ ßmYJrJ mJKjtr nJVq KT∂á ßxKhjA KjitJKrf yP~ KVP~KZu, ßxA xPñ KyuJKrr nJVqS; pKhS k´nJmvJuL oyPur xogtj uJn TPr @yîJKhf KyuJKr mM^PfA xão yjKj ßp fJÅr KjP\r TkJu kMPz pJS~Jr xNYjJS ßxUJj ßgPTAÇ pMÜrJPÓsr oNuiJrJr xÄmJhoJiqPor xPñ KyuJKrr VPz SbJ ßxA IÊn mºj krmftL xoP~ ßcJjJ asJPŒr oNu oPû @PrJyPer kr ßgPT @rS ßmKv hí| yP~ SPbÇ mqJkJraJ Foj hJÅzJ~ ßp, mJÄuJPhPvr I\kJzJVJÅ ßgPT ÊÀ TPr u¥j-kqJKrPxr YJTKYTqo~ IKn\Jf FuJTJèPuJPfS k´J~ xmJA iPr ßjj, KyuJKrA yPf pJPòj pMÜrJPÓsr krmftL ßk´KxPc≤Ç xÄmJhoJiqPor ßxA ßiJÅTJmJK\r lJÅPh ßp ßTmu xJiJre oJjMw\j irJ ßUP~PZj, fJ KT∂á j~Ç ßUJh \JkJPjr k´iJjoπLS vfnJV KjKÁf yP~ KVP~KZPuj, KyuJKr KTîjajA yPòj fJÅr oJKTtj k´KfkãÇ ßx rTo FT ImtJYLj Kx≠J∂ ßgPT ßxP¡’r oJPx KjCA~Tt xlPr KVP~ KyuJKrr xPñ KfKj FT hLWt ßxR\jq xJãJ“ TPrKZPujÇ KfKj nMPu KVP~KZPuj, KjmtJYPj @rS FT\j vÜ k´JgtL

rP~PZj, KpKj hJmJr ZT CP KhPf xãoÇ ßcJjJ asJPŒr k´Kf ßxKhPjr ßxA YNzJ∂ ImùJ-k´hvtPjr oJÊu Imvq kPr fJÅPT KjP\r @XMu TJoPz KhPf yP~KZuÇ KjmtJYPjr luJlu ßWJKwf yS~Jr KbT krkr pMÜrJPÓsr jfMj ßk´KxPcP≤r xPñ ßxR\jq xJãJPfr mqm˙J TrJr \jq \JkJKj TotTftJPhr yPjq yP~ ßYÓJ YJuJPf y~Ç k´iJjoπL KvjP\J @Pm Imvq ßvw kpt∂ xJãJPfr IjMoKf ßkP~PZjÇ F oJPxr 17 fJKrPU KfKj KjCA~PTt ßcJjJ asJPŒr xPñ KoKuf yPf pJPòj, asJŒ pKhS mPujKj, KfKj TL KjP~ Km˜JKrf @uJk TrPmjÇ pMÜrJPÓsr xÄmJhoJiqo ßTj FfaJ jVúnJPm KyuJKrr ßkZPj \PzJ yP~KZu? KyuJKrr ßkZPj TJrJ xm rTo xJyJpq-xyPpJKVfJ KhP~ ßVPZj, ßxA fJKuTJr KhPT j\r KhPuA Fr C•r UMPÅ \ kJS~J x÷mÇ @orJ \JKj ÈVefJKπT' ßhv pMÜrJPÓs ßk´KxPc≤ KjmtJYPj IÄv ßjS~J xJiJre oJjMPwr kPã @PhR x÷m j~Ç FKa Ifq∂ mq~mÉu k´Kâ~JÇ ßcJjJ asJPŒr oPfJ ijTMPmrS k´J~ Kj”Pvw yPf mPxKZPuj KjmtJYjL k´YJreJr UrY ßoaJPfÇ Km\~L yPf jJ kJrPu ßTJj I\JjJ nKmwq“ fJÅr xJoPj IPkãoJe, ßxA @vïJ ßgPTA oPj y~ IPjTaJ fJÅr luJlu ßoPj ßjS~J jJ-PjS~J KjP~ o∂mq TrJÇ

@PoKrTJr VmtJPYn yJKoh oLr ßuUT: kJKT˜JPjr K\S KaKnr KjmtJyL xŒJhT nJwJ∂r: AoKf~J\ Kmj oJyfJm

@PoKrTJ~ @PrJ FTKa ÈjJAj APuPnj' yP~ ßVuÇ kPjPrJ mZr @PV 11 ßxP¡’r, 2001 xJPu CxJoJ Kmj uJPhj S~JKvÄaj S KjC A~PTt yJouJ TPrKZPuj, pJr kPr oMxuoJjPhr \jq KmvõaJ mhPu ßVPZÇ kPjPrJ mZr kr @PoKrTJ~ @PrJ FTKa n~ïr yJouJ yPuJÇ FmJr F yJouJ CxJoJ Kmj uJPhj j~, mrÄ kMÅK\mJhL Vefπ ßcJjJ asJPŒr oJiqPo TPrPZÇ oJKTtj VeoJiqo Vf TP~T oJx iPr KmvõPT \JjJPò, ßcJjJ asJŒ FT\j k´Vun, Inhs, IfqJYJrL, KogqJmJhL, k´mûT, metmJhL, oMxuoJjKmPÆwL S CV´mJhL mqKÜÇ fJr KmkrLPf, KyuJKr KTîjaj FT\j Ifq∂ nhs, KjrLy, oJjmhrKh S vJK∂Kk´~ oKyuJÇ oJKTtj KoKc~J âoJVf FaJ muKZu ßp, @PoKrTJr ßk´KxPc≤ KjmtJYPj KyuJKr KTîjaj ¸Ó ßvsÔfô I\tPjr oJiqPo ßcJjJ asJŒPT krJK\f TrPmjÇ IgY @PoKrTJr ßk´KxPc≤ KjmtJYPjr luJlu KmPvõr FToJ© krJvKÜ ßhPvr

KoKc~Jr cJukJuJPT FPTmJPr oJKaPf @ZPz ßlPu KhP~PZ, KbT ßpnJPm kPjPrJ mZr @PV jJAj APuPnPj KjC A~PTt S~Jt ßasc ßx≤JPrr nmj hzJo TPr oJKaPf @ZPz kPzKZuÇ jJAj APuPnPjr kr @PoKrTJ~ ÈAPuPnj jJAPjr Khj' pJ Wau fJPf @oJPhr xmJr \jq KmvJu KvãJ rP~PZÇ 2016 xJPur FTJhv oJPxr jmo fJKrPU @PoKrTJr ßk´KxPc≤ KjmtJYPjr luJlu FaJ k´oJe TPrPZ ßp, KoKc~J KTÄPoTJr y~ jJÇ KoKc~JPT ßTjJ pJ~, fPm KoKc~Jr oJiqPo xJiJre ßnJaJPrr ojoJjKxTfJPT \~ TrJ pJ~ jJÇ @PoKrTJr 240Ka èÀfôkNet xÄmJhoJiqo KyuJKr KTjajPT ßUJuJUMKu xogtPjr TgJ ßWJweJ TPrKZuÇ @PoKrTJr KaKn YqJPju KxFjFjPT (TqJmu KjC\ ßjaS~JPTtr kKrmPft) KTjaj KjC\ ßjaS~JTt muJ ÊÀ y~Ç asJPŒr xogtPj ÊiM 19Ka xÄmJhoJiqo xJoPj FKVP~ @PxÇ FT KhPT KjC A~Tt aJAox&, S~JKvÄaj ßkJˆ, uxIqJP†ux aJAox&, ßmJˆj ßVäJm S xJj l∑JK¿xPTJ âKjTPur oPfJ mz mz xÄmJhoJiqPor FKcaKr~Ju ßmJct KyuJKr KTjajPT xogtPjr ßWJweJ ßh~; Ikr KhPT, asJPŒr xJPg KZu uJxPnVJx KrKnC, xJ∂J mJrmJrJ KjC\ S ßlJKrcJ aJAoPxr oPfJ IUqJf xÄmJhoJiqoÇ \jof \KrkTJrL xm k´KfÔJjS KyuJKr KTjaPjr Km\P~r hJKm TPrKZu, F \KrkS nMu k´oJKefÇ ßrKaÄ KxPˆoS nMu k´oJKef yP~PZÇ ßTjjJ ßrKaÄ xŒJhjTJrL xm k´KfÔJj mz mz vyPr mPx \Krk YJKuP~PZ, IgY KjmtJYPjr Khj @PoKrTJr k´fq∂ IûPu mxmJxTJrL V´Joq ßnJaJrrJ ßcJjJ asJPŒr kPã ßnJa KhP~ xJÄmJKhTfJr jJPo mqmxJ~L KoKc~Jr @xu ßVJor lJÅx TPr KhP~PZÇ ACFxFaMPc FToJ© kK©TJ ßp KyuJKr KTjaPjr kJmu’j ßgPT Kmrf gJPT, @mJr asJPŒrS kMPrJkMKr KmPrJKifJ TPrÇ @PoKrTJr ßmKvr nJV ßnJaJr

ßrKaÄ KxPˆoS nMu k´oJKef yP~PZÇ ßTjjJ ßrKaÄ xŒJhjTJrL xm k´KfÔJj mz mz vyPr mPx \Krk YJKuP~PZ, IgY KjmtJYPjr Khj @PoKrTJr k´fq∂ IûPu mxmJxTJrL V´Joq ßnJaJrrJ ßcJjJ asJPŒr kPã ßnJa KhP~ xJÄmJKhTfJr jJPo mqmxJ~L KoKc~Jr @xu ßVJor lJÅx TPr KhP~PZÇ ACFxFaMPc FToJ© kK©TJ ßp KyuJKr KTjaPjr kJmu’j ßgPT Kmrf gJPT, @mJr asJPŒrS kMPrJkMKr KmPrJKifJ TPrÇ @PoKrTJr ßmKvr nJV ßnJaJr ACFxFaMPcPTS mMPzJ @XMu ßhKUP~ KhP~PZÇ KnjúnJPm muPu muPf y~, @PoKrTJr xÄUqJVKrÔ ßnJaJr @PoKrTJr vJxjmqm˙Jr KmÀP≠ KmPhsJy TPrPZÇ FaJ SA vJxjmqm˙J ßpUJPj Vefπ kMKÅ \mJhLPhr ÈhJxL'Pf kKref yP~PZÇ ACFxFaMPcPTS mMPzJ @XMu ßhKUP~ KhP~PZÇ KnjúnJPm muPu muPf y~, @PoKrTJr xÄUqJVKrÔ ßnJaJr @PoKrTJr vJxjmqm˙Jr KmÀP≠ KmPhsJy TPrPZÇ FaJ SA vJxjmqm˙J ßpUJPj Vefπ kMKÅ \mJhLPhr ÈhJxL'Pf kKref yP~PZÇ KyuJKr KTjaj ßk´KxPc≤ KjmtJYPjr KjmtJYjL k´YJrJKnpJPj FT KmKu~j cuJPrrS ßmKv Igt mq~ TPrPZjÇ fJr KmkrLPf, ßcJjJ asJŒ ßmKv lJ¥ ß\JVJz TrPf kJPrjKjÇ KfKj KjP\r kPTa ßgPT Igt mq~ TPrPZjÇ ßpxm xÄmJhoJiqo S KaKn YqJPjuPT KyuJKr KTjaj ßmKv Igt KhP~PZj, fJrJ KyuJKrr èe ßVP~PZ FmÄ ßcJjJ asJPŒr KmÀP≠ Kjfq jfMj ÛqJ¥Ju \jxÿMPU KjP~ FPxPZÇ asJPŒr KmÀP≠ k´TJKvf ßmKvr nJV IKnPpJVA KogqJ KZu jJ, fPm asJŒ SAxm IKnPpJV ßoJTJPmuJ TrJr \jq FT n~ïr kg ßmPZ ßjjÇ asJŒ nJPuJ nJPuJ TgJ muJr kKrmPft oMxuoJj S IKnmJxLPhr KmÀP≠ KmPÆwPT

KjP\r KjmtJYPjr yJKf~Jr mJjJjÇ FaJ SA KmPÆw pJ ßmKvr nJV oJKTtj ßvõfJPñr I∂Pr WJkKa ßoPr mPx @PZ, fPm fJrJ SA KmPÆwPT oMPU k´TJv TPr jJÇ mÉ mZr @PV oJKTtj mMK≠\LmL xqJoMP~u Kk yJK≤Äaj xnqfJr x–WJPfr f•ô Ck˙Jkj TPrKZPujÇ KfKj hJKm TPrKZPuj, kKÁoJ xnqfJ S KyªM xnqfJ FTP\Ja yP~ AxuJKo xnqfJr KmÀP≠ pMP≠ Ku¬ yPmÇ @r ‰YKjT xnqfJ AxuJKo xnqfJr xJPg GTq VPz fMuPmÇ F f•ô jJAj APuPnj ßgPT xJf mZr @PV Ck˙Jkj TrJ yP~KZu, jJAj APuPnPjr kr pJr ˝„k ßmv ¸Ó y~Ç fPm 9 jPn’r, 2016 @PoKrTJr ßk´KxPc≤ KjmtJYPjr luJlu xnqfJr xÄWPwtr @vïJPT FT \Lm∂ mJ˜m „k KhP~ @oJPhr xJoPj hJÅz TKrP~ KhP~PZÇ ßp asJŒ @PoKrTJ~ oMxuoJjPhr k´Pmv mPºr ßWJweJ KhP~KZPuj, KfKj ßk´KxPc≤ KjmtJYPj xlufJ I\tj 37 kOÔJ~


SURMA m 18 - 24 November 2016

lJrJÑJr lJÅh S mJÄuJPhPvr Kmkh k´PTRvuL Fx Fo l\Pu @uL ßuUT : kJKjKmPvwù S kKrPmvKmh

mJÄuJPhPvr kKrPmv, k´KfPmv, \LmQmKYP©qr xJPg \KzP~ @PZ jhLÇ mJÄuJPhv @r jhL xoJgtTÇ KT∂á FUj jhL yJKrP~ pJPòÇ Km˜Let \jkPh ÊTPjJ oSxMPo kJKjr \jq yJyJTJrÇ mJÄuJPhPvr oJjKY© ßgPT mÉ jhL yJKrP~ pJS~Jr oNu TJre, míy•o jhL VñJ S k∞Jr C\JPj k´J~ 100Ka mJÅi KhP~ nJrPfr kJKj k´fqJyJr TrJÇ k∞J~ ÊTPjJ oSxMPo kJKjk´mJy k´J~ vNPjqr ßTJbJ~Ç Fr Km„k k´nJPm ßhPvr hKãe S kKÁoJûPu kJKj xïa ßhUJ KhP~PZÇ FPf ãKfV´˜ yPò YJr ßTJKarS ßmKv oJjMwÇ FPT FPT ÊKTP~ ßpPf gJPT k∞J S Fr vJUJ jhLèPuJÇ lJrJÑJ mJÅPir FA KmkptP~r KhTKa Âh~ KhP~ IjMiJmj TPrKZPuj o\uMo \jPjfJ oSuJjJ @mhMu yJKoh UJj nJxJjLÇ KfKj FA mJÅPir KmÀP≠ \JfL~ S @∂\tJKfT kptJP~ \jof VbPjr uPãq KmvJu uÄoJPYtr @P~J\j TPrKZPuj 16 ßo 1976 xJPu, pJ @P\J lJrJÑJ uÄoJYt jJPo kKrKYfÇ mJÄuJPhPv FUPjJ k´Kf mZr 16 ßo lJrJÑJ Khmx kJKuf yP~ @xPZÇ lJrJÑJr TJrPe mJÄuJPhPvr Km˜Let \jkPhr KmkptP~r AKfyJx rKYf yP~PZÇ nJrPfr KmyJr rJP\qr oMUqoπL jLKfv TMoJr k´iJjoπL jPrªs ßoJKhr xJPg ßhUJ TPr lJrJÑJ mJÅi ßnPX ßh~Jr hJKm \JKjP~PZj KTZM Khj @PVÇ fJr TJre FA mJÅPir TJrPe KmyJPr n~Jmy mjqJ yP~PZÇ lJrJÑJr xm ßrèPuar UMPu KhP~ @kJff KmyJPrr mjqJ ßbTJPjJr ßYÓJ TPrPZÇ KT∂á mJÄuJPhPv ßZPz ßh~J kJKjr ßfJPz ßnPx pJS~Jr oPfJ mjqJ ßhUJ KhP~KZuÇ nJrf xrTJr fJr ßTJPjJ ßfJ~JÑJA TPrKjÇ VñJ jhLr kJKjr Skr nJKar ßhv mJÄuJPhPvr pJ jqJpq KyxqJ, ßxA kJKj \mrhK˜ TPr nJrf ßTPz KjP~ ßrPUPZ F lJrJÑJ mJÅi ‰fKr TPr, kJKjr ˝JnJKmT k´mJPy mJiJ KhP~Ç fJA mJÄuJPhPvr xmJr ßYJPU FKa ßhPvr Yro ˝JgtyJKjTrÇ @∂\tJKfT YJPk nJrf mJÄuJPhPvr xJPg FTKa kJKjYMKÜ TrPuS ßTJPjJ KhjA ßxA YMKÜoPfJ mJÄuJPhvPT kJKj ßh~KjÇ YMKÜPf CPuäU KZu, lJrJÑJ kP~P≤r kJKjr 80 vfJÄv hMA ßhPv xoJj nJV yPmÇ lJrJÑJ mJÅi YJuM y~ ßvU oMK\mMr

ryoJPjr @oPuÇ K\~JCr ryoJPjr @oPu kJKj mµPjr ßp I\tj @Px, FrvJPhr @oPu xoP^JfJr oJiqPo ßx I\tjPT hMmu t TPr ßluJ y~Ç 1992 xJPur ßo oJPx j~JKhKuäPf k´iJjoπL ßmVo UJPuhJ K\~Jr xJPg nJrPfr k´iJjoπL jrKxoJ rJSP~r FT ‰mbT y~Ç 28 ßo ‰mbT ßvPw FT pMÜ AvPfyJr VñJ S Kf˜Jxy k´myoJj k´iJj jhLr kJKjk´mJy mµPjr \jq hLWtPo~JKh mqm˙J V´ye TrJr mqJkJPr Cn~kã xÿf y~Ç AvPfyJPr nJrPfr k´iJjoπL ßWJweJ ßhj, lJrJÑJ~ VñJr kJKjk´mJy xofJr KnK•Pf mµPjr oJiqPo mJÄuJPhPvr kJKj xoxqJ FzJPjJr \jq xm k´PYÓJ YJuJPjJ yPmÇ KT∂á kPr nJrPfr kã ßgPT YMKÜr mqJkJPr @r ßTJPjJ @V´y ßhUJPjJ y~KjÇ 1993 xJPur 1 IPÖJmr \JKfx–W xJiJre kKrwPhr 48fo IKiPmvPj k´iJjoπL ßmVo UJPuhJ K\~J fJr nJwPe lJrJÑJ k´xñKa C™Jkj TPrjÇ KfKj mPuj, ÈnJrf VñJ jhLr Skr lJrJÑJ mJÅi KjotJPer oJiqPo FTfrlJ kJKj k´fqJyJPrr lPu nJKa IûPu kJKjr InJPm oÀTre ßhUJ KhP~PZÇ @mJr mwtJTJPu IKfKrÜ kJKj ßZPz ßh~J~ @oJPhr ßhPv k´mu mjqJ ßhUJ ßh~Ç Fr lPu mJÄuJPhPvr IgtjLKf S kKrPmPvr Skr InJmjL~ Km„k k´KfKâ~Jr xíKÓ yP~PZÇ' \JKfxP–Wr 50fo k´KfÔJmJKwtTLPf (1995 xJPur 23 IPÖJmr) k´iJjoπL ßmVo UJPuhJ K\~J fJr nJwPe mPuj, mJÄuJPhPvr YJr ßTJKa oJjMw VñJr kJKjr Skr KjntrvLuÇ KT∂á nJrf FTfrlJ VñJr kJKj k´fqJyJr TPr ßj~J~ FA YJr ßTJKa oJjMw ImetjL~ hMhtvJ~ kKff yP~PZjÇ KfKj F xïa xoJiJPj xyJ~fJr \jq \JKfx–Wxy xoPmf KmvõPjfJPhr TJPZ @øJj \JjJjÇ UrJ oSxMPo mJÄuJPhPvr oJjMw ImetjL~ xoxqJ~ kPzjÇ TíKw, jhLr jJmqfJ S o“xq xŒPhr oJrJ®T ãKf y~Ç 1996 xJPu @S~JoL uLV ãofJ~ FPu k´iJjoπL ßvU yJKxjJ VñJr kJKj AxMq KjP~ @PuJYjJ~ mPxj FmÄ 30 mZPrr FTKa hLWtPo~JKh; KT∂á mJÄuJPhPvr \jq hMmtu FTKa YMKÜ TPrjÇ YMKÜKa 1996 xJPur 12 KcPx’r ˝Jãr yPuS Kfj oJPxr oPiqA ßx YMKÜ nJrf ITJptTr TPr ßh~Ç nJrfPWÅwJ @S~JoL uLV xrTJr fJr ßTJPjJ ß\JrJPuJ k´KfmJh TPrKjÇ 1997 xJPur 27 oJYt mJÄuJPhv oJ© Z~ yJ\Jr 457 KTCPxT kJKj kJ~, pJ lJrJÑJ mJÅi YJuM yS~Jr kr xmtKjú kKroJe k´mJyÇ IgY YMKÜ IjMpJ~L mJÄuJPhPvr kJKj kJS~Jr TgJ 34 yJ\Jr 500 KTCPxTÇ YMKÜr vft IjMxJPr, lJrJÑJ kP~P≤ xmtKjú 70 yJ\Jr KTCPxT kJKj ßgPT mJÄuJPhv S nJrf 50 yJ\Jr KTCPxPTr xoJjnJPm IPitT (25 yJ\Jr KTCPxT) kJPm FmÄ mJKT 20 yJ\Jr KTCPxT jhLr jJmqfJ rãJr \jq mqmÂf yPmÇ fPm 50 yJ\Jr KTCPxPTr To yPu KTnJPm kJKj nJV yPm fJr ßTJPjJ CPuäU YMKÜPf ßjAÇ 1977 xJPur kJKjYMKÜPf ßpoj VqJrJK≤ T\ KZu, F YMKÜPf fJ ßjAÇ lPu nJrf mJÄuJPhvPT fJr jqJpq KyxqJ KhPf FUj @r mJiq j~Ç nJrf VñJ jhLr C\JPj FTKa mJÅi KhP~ kJKj k´fqJyJr TPr KmKnjú IûPu kJKj ßxY, vyPrr

k´P~J\jL~ kJKj mqmyJr TrJr kr lJrJÑJ kP~P≤ @r ßfoj kJKj gJPT jJÇ nJrf ßx kJKjr 80 vfJÄv mJÄuJPhvPT KhPuA mJ fJPf @oJPhr TfaMTM uJn? ßpUJPj kJKjr kKroJe xJoJjq∏ fJr @mJr nJVJnJKV TL? nJrf YJfMPptr xJPg KmvõPT \JjJPò, fJrJ YMKÜr vPftr ßYP~ vfTrJ KyxJPm ßmKv kJKj KhPòÇ Vf mZr nJrPfr yJATKovjJr dJTJr FT ßxKojJPr ß\JPrr xJPg CPuäU TPrPZj, mJÄuJPhv vfTrJ KyxJPm YMKÜr ßYP~ ßmKv kJKj kJPòÇ Fr k´KfmJh TPr FA ßuUT j~J KhVP∂ lJrJÑJ YMKÜr CPuäU TPr FTKa k´mº KuPUjÇ kJKj YMKÜPf ßTJPjJ VqJrJK≤ T\ jJ rJUJ~ mJÄuJPhv kJKj To ßkPuS k´KfmJh TrJr xMPpJV ßjAÇ F ZJzJ YMKÜKaPf A≤JrjqJvjJu @rKmPasvPj fífL~ kPãr oJiqPo xJKuKxPf pJS~JrS ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ IgY ßjkJPur xJPg oyJTJuL jhLxÄâJ∂ YMKÜPf nJrf @rKmPasvj ßoPj KjP~PZÇ TJP\A VñJ jhLr kJKj KjP~ nJrPfr xJPg ßp YMKÜ TrJ yP~PZ, fJ ©MKakNet FmÄ mJÄuJPhPvr k´KfluÇ lJrJÑJr C\JPj C•r k´Phv, yKr~JjJ, kJ†Jm, KhKuä, KmyJr S kKÁomPñ VñJr kJKj k´YrM mqmyJr TrJ yPòÇ IgY nJKar ßhv mJÄuJPhvPT nJrf jqJpq KyxqJ ßgPT mKûf TrPZÇ @S~JoL uLV xrTJr oPj TPr, 1996 xJPur 12 KcPx’Prr lJrJÑJ YMKÜ fJPhr FT KmrJa xJluqÇ KT∂á ßx @vJ KvVKVrA èPzmJKu KyPxPm ßhUJ KhP~PZÇ F YMKÜ mJ˜mJ~j KjP~ k´vú CPbPZÇ mJÄuJPhPvr xrTJKr S ßmxrTJKr kptJ~ ßgPT KmKnjú xoP~ YMKÜoJKlT kJKj jJ kJS~Jr IKnPpJV TrJ yP~PZÇ YMKÜr IjMPòh 10 IjMxJPr, hMA xrTJr FA YMKÜr IiLPj kJKj mµjmqm˙J k´P~J\Pj xofJ, ˝òfJ S kr¸rPT ãKf jJ TrJr jLKfoJuJr KnK•Pf Ijq kPãr YJKyhJ IjMxJPr FmÄ xojõP~r \jq kJÅY mZr I∂r IgmJ Fr @PV YMKÜKa kptJPuJYjJ TrPmÇ KmVf YJrhuL~ ß\Ja xrTJPrr @oPu FA YMKÜr kptJPuJYjJr \jq TP~T hlJ KYKb ßh~J yPuS nJrf xJzJ ßh~KjÇ F YMKÜ IjMxJPr 70 yJ\Jr ßgPT 50 yJ\Jr KTCPxT kpt∂ kJKj mJÄuJPhv-nJrf xoJj IÄv kJPmÇ FaJA YMKÜr

oMÜKY∂J 41

@xu IÄvÇ KT∂á lJrJÑJ kP~P≤ kJKjr kKroJe 50 yJ\Jr KTCPxPTr KjPY ßjPo ßVPuA YMKÜr kJKjmµj lotMuJ ITJptTr yP~ kzPmÇ ßx ßãP© hMA ßhPvr \ÀKr @PuJYjJ~ mxJr TgJÇ KT∂á nJrPfr IjLyJ~ ßx @PuJYjJ @r yPò jJÇ mJÄuJPhv VñJr kJKjmµPj nJrPfr xJPg FTKa nJPuJ YMKÜ TrPf xão yP~KZu 1977 xJPuÇ KT∂á ßx Kmw~Ka FUj @r @PuJKYf yPò jJÇ lJrJÑJ mJÅi mJÄuJPhPvr oJjMPwr TJPZ kJKj @V´JxPjr k´fLTÇ 36 mZr iPr nJrf VñJr kJKj FTfrlJnJPm k´fqJyJr TPr KjPòÇ FPf mJÄuJPhPvr \LmQmKY©q ZJzJS ±ÄPxr oMPU ßlPu KhP~PZ F ßhPv yJ\Jr yJ\Jr mZPr VPz SbJ TíKw, Kv·, mjxŒh S k´JKeQmKY©qÇ VñJr FA kJKjYMKÜr krS mJÄuJPhPvr hKãe-kKÁoJûPur kKrPmvVf Kmkpt~ TPoKjÇ umeJÜfJ mJzJr TJrPe mJÄuJPhPvr xMªrmj Ireq pJ Kmvõ ßyKrPa\ jJPo kKrKYf, fJ ±ÄPxr oMPUÇ k∞Jr FTKa mz vJUJ jhL VzJA TJptf ÊKTP~ ßVPZÇ lJrJÑJ mJÅi KjotJPer @PV UMujJr @vkJPv umeJÜfJr kKroJe KZu 500 oJAPâJPoKx FmÄ lJrJÑJr kJKj k´fqJyJPrr lPu ßxUJPj umeJÜfJ ßmPz yP~PZ 29 yJ\Jr 500 oJAPâJPoKxÇ umeJÜfJ UMujJr C•Pr 280 KTPuJKoaJr kpt∂ C\JPj xŒ´xJKrf yP~PZÇ lJrJÑJr kJKj k´fqJyJr TrJr lPu ßhPvr hKãekKÁoJûPur jhjhL k´J~ ÊKTP~ ßVPZÇ VñJr kJKj k´fqJyJPrr lPu mJÄuJPhPvr xmtmíy“ ßxY k´T· VñJ-TPkJfJã mJ K\PT k´P\Ö @\ ±ÄPxr oMPUÇ k∞Jr kJKj KhP~ F k´P\PÖr TíKwTJ\ kKrYJKuf yPfJÇ KT∂á @\ ßx FuJTJ~ kJKj pJPò jJÇ fJA F IûPu TíKwTJ\ TÓxJiq yP~ kPzPZÇ k´P\Ö FuJTJ~ VnLr juTNk mKxP~ ßTJPjJ rTo TíKwTJ\ YJuM @PZÇ fPm kJKjr ˜r IPjT VnLPr YPu pJPò FmÄ KhjKhj VnLr juTNPkr kJKj CP•Juj TPo ßVPZÇ F IûPur \LmQmKY©qS jÓ yP~ ßVPZÇ CkTNuL~ umeJÜfJ C\JPj CPb @xJ~ KobJkJKjr oJZ KmuM¬ yP~ pJPòÇ @PV k∞J jhLPf k´YMr AKuv kJS~J ßpf∏ @\ fJ xJoJjqÇ VJPñ~ 32 kOÔJ~


42 UmrJUmr

asJPŒr ßhUJPjJr (34 kOÔJr kr) kPr KhT ßgPT ßhPUKZÇ xoV´ hMKj~J~ k´gof, fJPhr Kj\ Kj\ ˙JjL~ ßk´Kf ßgPT IgmJ ßVäJmJu ßk&PKrfÇ IgY @orJ nMPu ßVKZ, @PoKrTJr mJAPrr pJrJ, fJrJ pf ofJmJjA ßyJj jJ ßTj, fJrJ ßfJ ßnJaJr jjÇ @r FaJ ßTmu ßnJParA uzJA mPu mJAPrr KjªJ @ou TrJr KTZM ßjAÇ asJŒ FaJ KbTA iPrPZjÇ fJr \~uJPnr TJre x÷mf FUJPjÇ KfKj mMP^ KVP~KZPuj, @PoKrTJr mJAPrr IjJVKrT mJ ßnfPrr FKua∏ Fxm ˝Jgt x∂áÓ TPr nJwq ‰fKr TPr ßTJPjJ uJn ßjAÇ ßnJPar mJPé Fr ßTJPjJ k´nJm ßjAÇ fJA F hMA kPr KhPT fJKTP~ KfKj TgJ mPujKjÇ KÆfL~f, FTaJ mÉu k´YKuf k´mJh yPuJ, yJKfr ßhUJPjJr hJÅf KhP~ KYmJ~S jJ, UJ~S jJÇ KYmJPjJr hJÅf @uJhJÇ IgY @orJ ßhUJPjJr hJÅf KhP~ KYmJPjJ ßhUPf YJKòÇ @orJ ßnJa kJS~Jr \jq ßh~J kkMuJr ßxäJVJjPTA (mJ m~Jj) ß\fJr kr fJ ÈÉmÉ' xrTJPrr jLKf-kKuKx TrJ ßpj mJiqmJiTfJ! IgY ßhUJPjJ @r KYmJPjJr hJÅf ßfJ @uJhJ, fJ @uJhJS yPf kJPr, y~Ç @PoKrTJ rJPÓsr mJAPrr oJjMw, KnjPhvL Foj IPjPTA oPj TPr ßp asJŒ UMmA UJrJk oJjMw∏ ßrKxˆ, ßrKkˆ AfqJKh irPjr xm KTZM IKnPpJV pJr KmÀP≠ @jJ pJ~, KjmtJYPj asJPŒr ßyPr pJS~J CKYfÇ IPjPT FUJPj FKgTx mJ ßhvLKmPhvL @APjr TgJ fMuPZj, fMuPmjÇ F TgJS KbT ßp asJPŒr IPjT TgJ~ FKgTx S @APjr KlJPr @aPT pJPm FmÄ fJ @xPu UMmA IV´yePpJVqÇ fJyPu? asJŒPT KT xoJPuJYjJ TrJ pJPm jJ? xoJPuJYjJ TrJ KT nMu yPm? FT TgJ~ Fr \mJm, ImvqA pJPmÇ fPm KgfM yPf FTaM IPkJ TÀjÇ APfJoPiq KfKj TL TL mPuPZj, ßxèPuJr Km˜JKrf ßjJa ßjjÇ KT∂á ßTJPjJnJPm FUjA YNzJ∂ Kx≠J∂ ßjPmj jJÇ @VJoL mZr 20 \JjM~JKr asJŒ ofJ ßjPmjÇ Fr @PV-kPr KTZM KTZM TPr TP~T oJPxr oPiqA asJPŒr @xu jLKf-kKuKx kKrÏJr yP~ pJPmÇ KjmtJYPj ßh~J fJr KmKnjú mÜPmq ßTJgJ~ ßTJgJ~ FUj KfKj KlJr ßhPmj, lJAj KaCj TPr Frkr fJ fJr xrTJPrr jLKf-kKuKx KyPxPm ßWJweJ TrPmj, fJ ßmJ^J pJPmÇ Fr @PV asJŒ k´xPñ YNzJ∂ Kx≠J∂ ßj~J nMu yPmÇ F kpt∂ @oJPhr IPkãJ TrJ mMK≠oJPjr TJ\ yPmÇ ßpoj∏ APfJoPiq fJr oMxKuoKmPrJiL mÜmq KfKj KjmtJYjL SP~mxJAa ßgPT jJKoP~ ßlPuPZjÇ xmtPvw Umr yPuJ, SmJoJr ˝J˙q mLoJ kKuKx, ßpaJ KfKj ÈKrKku' TrPmj mPuKZPujÇ AÄPrK\ KrKku oJPj KlKrP~ ßj~J, k´fqJyJr TrJ mJ CPJ @Aj TPr mJKfu TPr ßh~JÇ KfKj \JKjP~PZj, È@Ko x÷mf KrKku TrKZ jJÇ fPm KTZM xÄÛJr TrmÇ' FTaJ Im\JrPnvj ßgPT muJ pJ~, KjmtJYPjr xo~ xoV´ hMKj~J~ k´JgtLrJ IPjT k´Kfv´∆Kf mJ jLKfr TgJ YJÅZJ-PZJuJ ßUJuJ TgJ mPu gJPTÇ K\fPu kPr ßpaJr Skr KlJr YzJPjJ y~, ßaJkr krJPjJ y~ mJ lJAj KaCPj FT KmYJr-KmPmYjJ TPr muJ y~Ç ßhUJ ßVPZ, xoP~ rJPÓsr âJAKxx pf fLms gJPT k´Kfv´∆Kf mJ jLKfr TgJ fUj YJÅZJ-PZJuJ @jKlJr TPr muJ yPf gJPTÇ pKhS K\Pf fJ xrTJPrr jLKf yS~Jr @PV fJ KjP~ xoJPuJYjJ TPr UMm ßmKv @VJPjJ pJ~ jJ mJ TJP\ uJPV jJÇ ßTJPjJ k´JgtLr

18 - 24 November 2016 m SURMA

xoJPuJYjJ FToJ© k´KfƪôL k´JgtLr TJP\ uJPVÇ fJA @oJPhr CKYf, ßYJU-TJj UMPu IPkJ TrJÇ fJyPu asJŒA KT k´go, ßp ßnJPar ÉmÉ k´Kfv´∆KfPf YPuj jJ? jJ, fJ FPTmJPrA j~Ç KumJPru xMvLuPhr k´KfnN vsL SmJoJr TgJA irJ pJTÇ KfKj KjmtJYPj k´Kfv´∆Kf KhP~KZPuj K\fPu KfKj ßrjKcvj (@oJPhr oPfJ ßhPv fJPhr @xJKo kJKbP~ aYtJr TKrP~ @jJ) mº TPr ßhPmj, è~JjfJjJPoJ ßm TMUqJf TJrJVJr CKbP~ ßhPmj, @lVJKj˜Jj ßgPT xm ‰xjq k´fqJyJr TrPmj AfqJKhÇ pJr FTKaS KfKj TPrjKj FmÄ xrJxKr IkJrVfJ \JKjP~PZjÇ fPm @lVJKj˜JPj 10 yJ\Jr ‰xjq ßrPU yPuS mJKTaJ k´fqJyJr TPrPZjÇ @mJr Vf 2014 xJPu nJrPfr ßoJKh ÉïJrS n~ kJAP~ KhP~ mPuKZPuj, KfKj ß\fJr kPrr Khj ßgPT ÈoMxuoJj IjMk´PmvTJrLPhr' mJÄuJPhPv ßlrf kJKbP~ ßhPmjÇ KT∂á @\ kpt∂ ßoJKhr ßx TgJr krmftL TgJ mJ f“krfJ ßjAÇ ßpj Foj TgJ KfKj mPujKj IgmJ KjP\A nMPu ßVPZjÇ fJyPu @Ko KT muPf YJAKZ asJPŒr xm TgJA nM~J, fJu KbT ßjA? jJ, fJ FPTmJPrA j~Ç mrÄ x÷mf KTZM CPuäUPpJVq kKrmftj @xjúÇ KÆfL~ KmvõpM≠ ßvPw @PoKrTJr ßjfíPfôr hMKj~J jfMj IctJPr xJK\P~ yJK\r yS~Jr kr ßx Im˙JPT muJ y~∏ @PoKrTJ hMKj~J~ FT FŒJ~JPrr (xJosJ\qmJh j~) nNKoTJ~ yJK\r yP~KZuÇ Frkr KjP\r k´fqã TJP\ uJèT mJ jJ uJèT, Foj mÉ mÉkL~ k´KfÔJj mJ KxPˆo YJKuP~ KaKTP~ rJUJr hJ~nJr fJPT mAPf yPòÇ Foj xm k´KfÔJj mJ KxPˆPor hJ~hJK~fô FA k´go KrKnC TPr TJaZJÅa S kMjVtbj TrJ yPf pJPòÇ ßpoj∏ jqJPaJÇ Fr 73 vfJÄv UrY @PoKrTJ FTJ myj TPrÇ asJŒ FaJ KrKnC TrJr kr KbT TrPf YJj, FaJ TL TrJ yPmÇ ßasc mqJKr~Jr mJ YLPjr xJPg mJKeP\q KfKj x˜J \JfL~fJmJhL yP~ mJiJ ßhPmj jJÇ fPm YLPjr xJPg mJKe\q xŒTt kMjrJ~ ßjPVJKvP~a TPr nJPuJ Kcu (@PoKrTJjPhr \jq YJTKr mJ @CaPxJKxtÄ) ßkPf YJAPmjÇ KxKr~J k´xPñ FT jfMj Im˙Jj KjPf pJPòjÇ fJPf @xJh gJTu jJ ßVu, ßxUJj ßgPT xPr @xPmjÇ rJKv~Jr Skr ImPrJi CbJPjJ KjP~ TgJ @VJPmjÇ @AFx ßoJTJPmuJ S hoPj rJKv~Jr xJPg hJ~ ßv~Jr TrPmj x÷mfÇ ßxRKh, \JkJj, ßTJKr~J, \JotJKj k´níKf ßhv ßpUJPj @PoKrTJj WJÅKa @PZ ßx UrY ßT mAPm IgmJ rJUJ @PhR @PoKrTJr \jq ßTJPjJ uJn yPò KT jJ FaJ kMjotNuqJ~j TPr jfMj Kx≠J∂ ßj~J yPmÇ @orJ pKh oPj rJKU, asJŒ FT\j mqmxJ~L, fJyPu asJŒPT mM^Pf @oJPhr fJ TJP\ uJVPf kJPrÇ asJPŒr FT CkPhÓJ APfJoPiq asJŒ K\Pf pJS~Jr kr FT o\Jr o∂mq TPrPZjÇ KfKj YLjJ ßjfíPfôr KmvõmqJÄT xofMuq mqJÄT∏ F@A@AKm, FA mqJÄT Vbj CPhqJPVr KmPrJKifJ TrJ @PoKrTJr ȈsqJPaK\T KoxPaT' mPu o∂mq TPrPZjÇ SmJoJr FT @hPrr jLKf∏ YLjPT mJh KhP~ mJKTPhr KjP~ @PoKrTJ KjP\Phr oPiq mJKe\q YMKÜ (KaKkKk IgmJ jJlaJ), FèPuJ kMjVtbPjr kPã asJŒ TgJ muPZjÇ FT TgJ~ muPu ßVäJmJu IgtQjKfT KmjqJx S Im˙JPjr KhT ßgPT @PoKrTJr nNKoTJ TL? fJ pJ mPu, pJ kûJPvr hvT ßgPT KmvõJx (PTJr) TrJ yP~PZ, asJŒ x÷mf F Kmw~èPuJ FA k´go ßdPu Knjú KhT ßgPT ßhPU KTZM TrPf YJAPZjÇ ˝nJmfA asJPŒr k´xñèPuJ pf KmvJu, ßx fMujJ~ @oJPhr TJPZ

l IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj l IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j l ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ l ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ

fgq ßpj @kJff ffA ToÇ lPu ßTJgJ~ fJ Tf hNr ßpPf kJrPm, @PhR x÷m KT jJ fJ ßhUJPmJ^Jr \jq @oJPhr IPjT IPkãJ TrPf yPmÇ fPm ßTJPjJnJPmA Kmw~èPuJPT asJPŒr KjmtJYjkNmt ßraKrT KhP~ mM^Pf YJS~J IgtyLj yPmÇ F k´xPñ @PrT èÀfôkNet Kmw~ yPuJ, asJPŒr @PoKrTJr xJPg nJrPfr IgmJ mJÄuJPhv jLKf xŒPTtr ßnfr ßTJPjJ KmPvw FmÄ jfMj KhT gJTPm KT jJ ßx Kmw~ FKv~Jr hMA ßhPvA @kJff TMyLjÇ yJKxjJr ˝JVf \JjJPjJ ßx @PuJPT ßhUJ ßpPf kJPrÇ fPm YLPjr xJPg asJPŒr jfMj xŒTt xJ\JPjJr KhTKa oJgJ~ rJUPu fJPf nJrf S mJÄuJPhPvr xJPg xŒPTtr Skr fJr KTZM KTZM ZJk, jfMj ‰mKvÓq ßhUPf kJS~Jr TgJÇ x÷mf SmJoJr ÈYLj ßbTJPjJ' aJAPkr Im˙Jj FaJ asJŒ Knjú híKÓPTJe ßgPT ßhUPmjÇ asJŒ F rTo mÉ k´xñ fMPuPZj fJ YNzJ∂ j~, ßcPnuKkÄ muJA nJPuJÇ fJA FT TgJ~ xm KTZMA SP~a IqJ¥ Kx, ßcJ≤ TjTMcÇ

xJoV´Lr VJP~ AÄPrK\ ßuUJ ‰hmJ“ ßYJPU kPzÇ kqJKrPxr KmUqJf uMqnr KoCK\~JPo uJU uJU KmPhKv kptaT ßVPuS ßTJPjJ k´hKvtf m˜Mr VJP~ AÄPrK\ ßuUJ ßjAÇ nJmUJjJ pKh \JjPf YJS ßfJ @oJr nJwJ KvPU jJSÇ KV´x @r ßrJo ZJzJ ACPrJPkr xnqfJ vNjq ßgPT ßmPz CPb oiqpMPVÇ Fr IPjT @PVA @oJPhr xnqfJ CóJPñ ßkRÅPZKZuÇ AÄPr\ HkKjPmv vJxj @oJPhr FKVP~ YuJr VKfPT gJKoP~ KhP~KZuÇ ACPrJPkr ßhvèPuJ pUj Kj\nJwJ YYtJ TPr CjúKfr Có KvUPr CbPf kJrPZ fUj @orJ KvUKZ Kj\ nJwJ rxJfPu pJT, ßTmu AÄPrK\ nJwJ YYtJA xTu oMKÜr FToJ© mKaTJÇ GKfKyqT vKÜ iJre TPr @iMKjT xoP~ ‰mKvõTnJPm ßhv S KjP\Phr xMk´KfKÔf TrPf yPu AÄPrK\ mJ Ijq nJwJPT mºMr oPfJ kJPv ßrPU ∏ xJgL TPr xmJr @PV ßp oJfínJwJr YYtJPT FKVP~ rJUJ hrTJr FA ßmJi ¸Ó jJ yS~J kpt∂ @oJPhr oMKÜ ßjAÇ

ßTj FA CPkãJ

xJÄmJKhPTr ˝JiLjfJ

(36 kOÔJr kr) KmnJPVr mJXJKu KvãTrJ pUj kr¸r AÄPrK\Pf TPgJkTgj TrPf gJPTj fUj KTZMaJ ImJT yPf y~ ‰mKTÇ FPãP© @Ko uã TPrKZ xTPuA ßpj xfTt nJPm mJÄuJ v» FzJPòjÇ mJÄuJ ßpj msJ¯e ßxj rJ\JPhr KjªJr k´JTíf\Pjr nJwJÇ pJ CóJre TrPu VñJ\Pu kKrÊ≠ yPf yPmÇ @\ mJÄuJnJwJPT kíKgmLr oJjMw optJhJr ßYJPU ßhUPuS nJwJPpJ≠JPhr C•rJKiTJr FxoP~r @oJPhr IPjPTr @YrPe mJÄuJ nJwJr k´Kf k´Tíf xÿJjPmJi ßpj ßjAÇ ßZJaPmuJ~ kKm© ßTJrJ@j vKrl kzJPjJr xo~ ßoRuKn xJPym muPfj xKbT CóJre S pgJpg xMr uP~ ßTJrJ@j ßfuS~Jf TrPf yPmÇ jJ yPu èjJyVJr yPf yPmÇ KbT FTAnJPm KvãT S KvKãf \Pjr TJPZ AÄPrK\ ßuUJ~ FT @iaM mJTqVbj S mJjJj nMu n~JjT IjqJ~ S KjªJr mPu kKrfqJ\q yP~ gJPTÇ KT∂á mJÄuJ nJwJ k´P~JPV ßToj KdPudJuJ nJmÇ IPjPTr oPiq @mJr mJÄuJ Ê≠nJPm KuUPf mJ muPf jJ kJrJr oPiq FT IØMf IyÄPmJi TJ\ TPrÇ xzT oyJxzPTr kJPv KmKnjú k´KfÔJj mJ ßhJTJPjr mJÄuJ~ ßuUJ xJAjPmJct kzJ @oJr kMrPjJ InqJxÇ FA InqJx VPz CPbPZ FTKa KmPvw TJrPeÇ TJre kg YuPf ‰hmJ“ KmK˛f yS~Jr xMPpJV WPaÇ pUj ybJ“ YoPT CPb ßhKU ßVJaJ xJAjPmJctKaA Ê≠ mJjJPj ßuUJ! mJÄuJ xÄmJhk©èPuJr FTKa Kmw~ @oJPT kLKzf TPrÇ kK©TJ k´TJPvr xPñ pJrJ pMÜ fJrJ IPjT xo~ nJmPf YJj jJ uJU uJU kJbT kK©TJr oJiqPo ßpoj KvKãf yPf kJPrj @mJr KmÃJK∂r @mPft fKuP~S ßpPf kJPrjÇ FfKhPjS @orJ ßmJiTKr xmt\jV´Jyq FTKa mJjJj rLKfPf ßkRÅZPf kJKrKjÇ mJÄuJ FTJPcKo FTKa k´Kof mJjJj rLKf YJuM TPrPZÇ \JfL~ KvãJâo S kJbqkM˜T ßmJPctrS FTKa mJjJj rLKf @PZÇ mJÄuJ FTJPcKor mJjJj rLKfr xPñ Fr Kou IPjTaJAÇ mJÄuJPhPvr ßmxrTJKr k´TJvjJ xÄ˙JèPuJ FmÄ V´∫ k´PefJVe xJiJref k´Kof mJjJj rLKf IjMxre TPr gJPTjÇ KT∂á FTKa IØMf mqJkJr rP~PZ @oJPhr xÄmJhkP© mqmyNf mJjJj rLKfr ßãP©Ç IPjT mJÄuJ xÄmJhk© pJr pJr KjP\Phr FTKa mJjJj rLKf YJuM ßrPUPZÇ ßxA rLKfPfA FrJ v» KmjqJx TPrÇ lPu kJbT mJÄuJ mJjJj mqmyJPr KmÃJ∂ yjÇ @oJPhr oPj y~ mJjJPjr Skr Foj IKf ˝JiLjfJ ßnJV jJ TrJA C•oÇ KaKn YqJPjuèPuJr IKiTJÄPvr IjMÔJj ÊÀ @r ßvPw ßp ßuUJèPuJ khtJ~ nJPx mJ ÙPu xÄmJPhr KvPrJjJo ßuUJ y~ fJPf IPjT ßãP©A nMu mJjJPjr ZzJZKz gJPTÇ FA xm YqJPjPur Tftíkã FTmJrS nJPmj jJ fJrJ uJU uJU hvtTPT KvKãf mJ KmÃJ∂ TrJr ãofJ rJPUjÇ IgY FPhr Fxm IùfJ k´TJPvr @jª ßTj fJ @oJr ßmJiVoq j~Ç FnJPm mqKÜ S ßVJÔL k´KfKhj mJÄuJ nJwJPT IxÿJj TrPZÇ Pvw TrKZ FTKa xJŒ´KfT ChJyre KhP~Ç TJPrJ TJPrJ \jq jfMj TgJ j~Ç @oJr \jq jfMj IKnùfJÇ FmZr FKk´u S ßo oJPx @Ko kKÁo ACPrJPkr IPjTèPuJ ßhv Ãoe TPrKZÇ @Ko lrJKx, ߸Kjv S uqJKaj nJwJ \JKj jJÇ lPu kPh kPh KmkJPT kzPf yP~PZ @oJPTÇ Fxm ßhPvr IKiTJÄv oJjMwA AÄPrK\ mPuj jJÇ IPjPTA AÄPrK\ YYtJr iJr iJPrj jJÇ rJ˜Jr xJAjPmJct, mJx ߈vj, ßru ߈vj mJ ßhJTJjkJPa FmÄ hsmq

(36 kOÔJr kr) xŒJhT hJK~fô kJuj TPr pJPòjÇ ßTJPjJ xŒJhT KjP~JV TrJ yPò jJÇ FTKa kK©TJ nJrk´J¬ xŒJhPTr oJiqPo FTKa KjKhtÓ xoP~r ßmKv k´TJv TrPf jJ kJrJr KmiJj gJTJ k´P~J\jÇ @Ko mum, nJrk´J¬ xŒJhPTr ßo~Jh FTjJVJPz Kfj oJPxr ßmKv yS~J CKYf j~Ç @PrTKa Kmw~ ßmv èÀfôkNetÇ mftoJj xrTJr xJÄmJKhT TuqJe asJPˆr mqJkJPr UMmA xPYfjÇ FrA oPiq hM˙, IxyJ~, IxM˙ xJÄmJKhTPhr FTTJuLj Igt xJyJpq ßhS~J yP~PZ hMAmJrÇ FA asJPˆ IjMhJj ßhS~Jr \jq KoKc~J oJKuTPhr @øJj \JKjP~PZj k´iJjoπLÇ FrA oPiq Kfj ßTJKa aJTJ KhP~PZ FTKa KaKn k´KfÔJPjr oJKuTkãÇ @oJr oPj y~, TuqJe asJPˆr oJiqPo xJÄmJKhTPhr TuqJPe TKoCKjKa kptJP~r khPãk ßmKv ßjS~J ßpRKÜTÇ \JfL~ ßk´x TîJPmr mñmºM KoKc~J ToPkäPér TJ\ TuqJe asJPˆr Igt xJyJPpq ÊÀ yPf kJPrÇ F ZJzJ xJÄmJKhTPhr \jq @mJKxT mqm˙J VPz ßfJuJr \jq TuqJe asJˆ khPãk KjPf kJPrÇ k´KfmZr hM˙, IxyJ~, IxM˙ xJÄmJKhTPhr @KgtT xJyJpq TrJr ßYP~ ˙J~L KTZM khPãk V´ye TrJA ßvs~Ç KmPvw TPr xJÄmJKhTPhr \jq ßkjvPjr mqm˙J TrJ pJ~Ç FaJ yPu fJÅr hM˙ mJ IxyJ~ yS~Jr oPfJ kKrK˙Kf ‰fKr yS~Jr @vïJ gJPT jJÇ F irPjr xJÄmJKhTPhr fJKuTJ TrJr mqJkJPr jJjJ irPjr hMjtLKfr @vs~ ßjS~J y~Ç F \jqA IKnPpJV CPbPZ VJKz-mJKzr oJKuT xJÄmJKhTrJS hM˙ KyPxPm TuqJe asJˆ ßgPT uãJKiT aJTJr xJyJpq ßkP~PZjÇ FaJPT xrTJPrr IjMVf xJÄmJKhT ‰fKrr FTKa ßYÓJ mPuS o∂mq TPrPZj ßTC ßTCÇ ßkjvjmqm˙J YJuM yPu F IKnPpJPVr @r xMPpJV gJTPm jJÇ \JfL~ ßkjvj TotxNKYr @SfJ~ ßmxrTJKr UJPfr \jq VíyLf k≠Kf IjMpJ~L yPf kJPr xJÄmJKhTPhr ßkjvjk´Kâ~JÇ IgmJ xJÄmJKhT TuqJe fyKmPur oJiqPoS F mqm˙J YJuM TrJ pJ~Ç ßx ßãP© TuqJe fyKmPur CP¨vq S TJbJPoJr kKrmftj TrPf yPmÇ TuqJe fyKmu yPm ßkjvj k≠Kf IjMxrPe xyJ~fJ k´hJPjr FTKa k´Kâ~JÇ TuqJe asJˆ S xJÄmJKhPTr optJhJr Kmw~Ka jfMj TPr SP~\ ßmJPctS CPuäU TrJ pJ~Ç ßVP\a yS~Jr kr pJ @APj kKref yPmÇ mM^Pf kJKr k´iJjoπL xJÄmJKhT S xJÄmJKhTfJr jLKf-QjKfT Kmw~èPuJ VnLrnJPm IjMiJmj TPrPZj mPuA fJÅr nJwPe F xŒPTt o∂mq TPrPZjÇ Fr @PV KmKnjú @oPu IPjPTA muJr \jq IPjT TgJ mPuPZjÇ ßx TgJ~ @∂KrTfJ KZu jJÇ TJre ßxxm TgJr @PuJPT ßTJPjJ TJptTr khPãk V´ye TrJ y~KjÇ xÄmJhk© k´TJvjJ S KaKn xŒ´YJr jLKfoJuJ~ ˝JiLjfJ, hJK~fô S jLKf IjMxrPer Kmw~èPuJ CPuäU TrJ gJTPuS k´iJjoπLr CPÆV k´TJv @oJPhr @vJKjõf TPrÇ @orJ oPj TKr, oJKuT-xŒJhT kptJP~ Kmw~Ka KjP~ @PV ßxnJPm @PuJYjJ jJ yPuS FUj k´iJjoπLr mÜPmqr kr F KjP~ mqJkT @PuJYjJ yS~J hrTJr ßkvJ\LmL xJÄmJKhT xoJP\Ç xrTJrS F mqJkJPr khPãk ßjPm mPuA @oJPhr KmvõJxÇ ACKj~jèPuJPTS F mqJkJPr pgJpg nNKoTJ KjPf yPmÇ jAPu nKmwq“ k´\Pjìr TJPZ xJÄmJKhT ßjfJrJ oJKuPTr xyPpJVL mPuA KYK¤f yPmjÇ


UmrJUmr 43

SURMA m 18 - 24 November 2016

AKfyJPx FA k´go pM≠\JyJ\ ßgPT KmoJj yJouJ YJuJu rJKv~J u§j, 17 jPn’r - nëoiqxJVPr WJÅKa ßVPz gJTJ rJKv~Jr KmoJjmJyL pM≠\JyJ\ ßgPT k´gomJPrr oPfJ KxKr~J~ @AFPxr Skr KmoJj yJouJ YJuJPjJ yP~PZÇ IqJcKorJu Tá\Pj“xn refrL ßgPT TP~TKa Àv ßmJoJÀ KmoJj KxKr~Jr ßyJox S AhKum k´PhPv @AFx@AP~r WJÅKa uãq TPr yJouJ YJuJ~Ç TíÌxJVr fLrmftL ImTJvpJkj ßTªs ßxJKYPf ßk´KxPc≤ nîJKhKor kMKfPjr xPñ ‰mbPTr xo~ FojaJA ßWJweJ ßhj Àv k´KfrãJoπL ßxPVtA ßvJAèÇ KfKj \JjJj, oñumJr xTJu xJPz 10aJ~ @orJ èÀfôkNet FTKa IKnpJj ÊÀ TKr FmÄ AhKum S ßyJox k´PhPv @AFx CV´mJhLPhr WJÅKaPf mqJkTnJPm yJouJ YJuJAÇ" KfKj mPuj, Í@oJPhr ßjRmJKyjLr AKfyJPx FToJ© KmoJjmJyL refrL

IqJPcKorJu Tá\Pj“xn FA IKnpJPj IÄv ßj~Ç" Àv k´KfrãJoπL \JjJj, rJKv~Jj ßmJoJÀ KmoJjèPuJ \KñPhr ßVJuJmJÀPhr KcPkJ, k´Kvãe ßTªs S I˘JVJPr yJouJ YJuJ~ ßpèPuJ \KñPhr KxKr~Jr ßmxJoKrT jJVKrTPhr KmÀP≠ mqmyJr TPr @xPZÇ Vf oJPx @TtKaT oyJxJVr ßgPT IqJcKorJu Tá\Pj“xnPT nëoiqxJVPr ßoJfJP~j TrJ y~Ç Fr xPñ ßpJV KhP~PZ @rS k´J~ 10Ka \JyJ\Ç FKhPT, KxKr~Jr KmoJjmJKyjLS @PuP√J~ \KñPhrr Im˙JPj KmoJj yJouJ YJKuP~PZÇ FPf @PuP√J~ \KñPhr xrmrJy KcPkJ ±Äx y~Ç Vf 18 IPÖJmr ßgPT @PuP√J vyPr rJKv~J S KxKr~J KmoJj yJouJ mº ßrPUKZuÇ Frkr @\ k´go FA KmoJj yJouJr TgJ KjKÁf Tru KxKr~Jr FTKa KmPvw xN©Ç

oKπxnJ~ KmfKTtfPhr ßmPZ KjPòj asJŒ u§j, 17 jPn’r - pMÜrJPÓsr jmKjmtJKYf ßk´KxPc≤ ßcJjJ asJŒ fJÅr krrJÓsoπL KyPxPm KjCA~PTtr xJPmT ßo~r Àcul \MKu~JKjPT KmPmYjJ TrPZjÇ \\t cKmäC mMPvr xo~ \JKfxÄPW pMÜrJPÓsr ˙J~L k´KfKjKi KyPxPm hJK~fô kJujTJrL \j ßmJjS FTA kPh @V´yLÇ fPm FA hM\jA Ifq∂ KmfKTtfÇ fJÅPhr jJo

@jMÔJKjTnJPm k´óJm TrJr @PVA KmKnjú oyu ßgPT CnP~r mqJkJPr k´mu @kK• CPbPZÇ \MKu~JKj S~Jt ßasc ßx≤JPr xπJxL yJouJr kr mKuÔ ßjfíPfôr \jq k´vÄxJ I\tj TPrjÇ ßx xMjJoPT kMÅK\ TPr Vf FT hvPT KfKj xπJxmJh hojKmw~T krJovtT k´KfÔJj VPz fáPu ßTJKa ßTJKa cuJr TJKoP~PZjÇ ßpxm KmPhKv rJÓsPT KfKj

krJovt KhP~PZj fJr oPiq rP~PZ ßxRKh @rm, TJfJr, ßnPj\MP~uJ S C•r ßTJKr~JÇ Foj FT\j mqKÜPT @PoKrTJr k´iJj TëajLKfPTr hJK~fô ßhS~J yPu ë˝JPgtr xÄWJf mJ TjKlîÖ Im A≤JPrˆí ßhUJ KhPf kPróPx TJrPe IPjT KrkJmKuTJj ßjfJA fJÅPhr @kK•r TgJ \JKjP~PZjÇ fJ ZJzJ TëajLKfT KyPxPm \MKu~JKjr ßTJPjJ k´fqã IKnùfJ ßjA, ßx TgJS \JKjP~PZj FÅPhr ßTC ßTCÇ \j ßmJPjr mqJkJPrS k´KfmJh FPxPZÇ T¢r hKãek∫L KyPxPm kKrKYf @PoKrTJj F≤Jrk´JA\ AjKˆKaCPar KxKj~r ßlPuJ ßmJj ArJT pMP≠r k´mu xogtT KZPujÇ KfKj ArJPjr KmÀP≠ pM≠ ÊÀr @øJj \JKjP~KZPuj FmÄ xm @∂\tJKfT YáKÜr mqJkJPr k´TJPvq ImùJ k´TJv TPrKZPujÇ \JKfxÄPWr mqJkJPr fJÅr Im˙Jj KZu Ifq∂ xoJPuJYjJkNetÇ KfKj FTxo~ mPuKZPuj, Kmvõ xÄ˙Jr nmj ßgPT ßVJaJ hPvT fuJ ßZÅPa ßluPu @kK•r KTZá gJTPm jJÇ pJÅrJ \MKu~JKj S ßmJPjr mqJkJPr @kK• fáPuPZj, fJÅPhr Ijqfo yPuj KxPjar rqJ¥ kuÇ FT CkxŒJhTL~ KjmPº ku \JKjP~PZj, jmKjmtJKYf ßk´KxPc≤ ßcJjJ asJŒ ArJT pMP≠r KmÀP≠ KZPuj mPu hJKm TPrPZjÇ IgY \MKu~JKj S ßmJj CnP~A ArJT pMP≠r T¢r xogtTÇ ArJT pM≠ S KmPhPv xrTJr kKrmftPjr kPã Foj TJCPT KfKj KTZáPfA krrJÓsoπL KyPxPm xogtj KhPf kJPrj jJÇ CPuäUq, oπL kptJP~r ßpPTJPjJ kPh KjP~JV ßkPf KxPjPar xogtj uJVPmÇ k´KfrãJoπL KyPxPm @uJmJoJr KmfKTtf KxPjar ß\l ßxv¿PT nJmJ yPòÇ F TgJ \JjJr kr k´mu @kK• CPbPZÇ IKnmJxjKmPrJiL Im˙JPjr TJrPe ßxv¿ kKrKYfÇ @Kl∑TJj-@PoKrTJj S Ijq xÄUqJuWMPhr mqJkJPr fJÅr Im˙Jj ßUJuJPouJnJPm metmJhLÇ F TJrPe fJÅPT FTxo~ ßlcJPru kptJP~ KmYJrT KyPxPm KjP~JV ßhS~Jr TgJ nJmJ yPuS kPr fJ k´fqJUqJj TrJ y~Ç FTJKiT ßcPoJPâKaT KxPjar oπL KyPxPm fJÅr KjP~JPVr KmPrJKifJ TPrPZjÇ Imxrk´J¬ ßulPajqJ≤ ß\jJPru oJAT Klî≤PTS k´KfrãJoπLr kPhr \jq KmPmYjJ TrJ yPò mPu \JjJ ßVPZÇ KfKj KmKnjú ßhPvr xrTJPrr xPñ krJovtT KyPxPm TJ\ TPrPZj, ßx TJrPe fJÅr KjP~JV KjP~S k´vú CPbPZÇ Klî≤ ßVJP~ªJ KmnJPVr k´iJj KyPxPm hJK~fô kJuPj @V´yL mPu \JKjP~PZjÇ Fr @PV KfKj xJoKrT ßVJP~ªJ

KmnJPVr k´iJj KyPxPm hJK~fô kJuj TPrPZj, KT∂á hMmtu S KmfKTtf ßjfíPfôrí TJrPe oJ© hMA mZr hJK~fô kJuPjr kr fJÅPT IkxJre TrJ y~Ç FKhPT fJÅr k´vJxPjr vLwt˙JjL~ khèPuJ TJPT ßhS~J CKYf, F mqJkJPr krJoPvtr \jq asJŒ ßp TKoKa Vbj TPrPZj, Inq∂rLe ßTJªPur TJrPe ßx TKoKar TJ\ o∫r yP~ FPxPZÇ F TJP\ ßjfífô KhKòPuj KjC \JKxtr Vnjtr Kâx KâKˆÇ KjmtJYjL k´YJPr ßp T~\j ß\qÔ rJ\jLKfTPT asJŒ KjP\r kJPv ßkP~KZPuj, KâKˆ fJÅPhr IjqfoÇ KT∂á KjmtJKYf yS~Jr ImqmKyf kPrA KâKˆPT xKrP~ KhP~ fJÅr ˙JPj jmKjmtJKYf nJAx ßk´KxPc≤ oJAT ßk¿PT hJK~fô ßhS~J y~Ç xJ∂ôjJ KyPxPm KâKˆPT FA TKoKar nJAx ßY~JroqJPjr hJK~fô ßhS~J y~Ç \JjJ ßVPZ, FA kKrmftPjr ßkZPj KmPvw nëKoTJ KZu asJPŒr \JoJfJ \qJPrc TávjJPrrÇ 2005 xJPu KjC \JKxtr IqJaKjt ß\jJPru KyPxPm hJK~fô kJujTJPu KâKˆ \qJPrc TávjJPrr mqmxJ~L KkfJ YJutxPT ßuJn, @KgtT IKj~o S ãofJr IkmqmyJPrrí IKnPpJPV hMA mZPrr \jq ß\Pu kJbJPf xão yP~KZPujÇ ßx TJrPe KâKˆPT FA hJK~fô ßgPT xKrP~ ßhS~J yP~PZ mPu \JjJ ßVPZÇ KâKˆr khJmjKfr xPñ xPñ fJÅr WKjÔ Ko© KyPxPm kKrKYf xJPmT TÄPV´xoqJj oJAT r\JxtS FA TKoKa ßgPT xPr ßVPZjÇ KfKj KxFjFPjr xPñ FT xJãJ“TJPr asJPŒr k´Kf xogtj mqÜ TrPuS TKoKar TJP\r mqJkJPr fJÅr IxP∂Jw ßVJkj rJPUjKjÇ ßpnJPm KâKˆ S fJÅr KjTa Ko©Phr krJovthJfJ TKoKa ßgPT xKrP~ ßhS~J yPuJ, IPjPT fJÅPT ßxJKnP~f TJ~hJ~ ëP\JrkNmtT IkxJre mPu IKnKyf TPrPZjÇ nqJKjKa ßl~Jr xJoK~TL FPT oJKl~J TJ~hJ~ IkxJre mPu o∂mq TPrPZÇ FKhPT asJPŒr xPñ oPÛJr WKjÔfJ KjP~S TP~T\j KrkJmKuTJj KxPjar CPÆV k´TJv TPrPZjÇ FÅPhr Ijqfo KxPjar \j oqJTPTAjÇ Kfj Khj @PV asJŒ S Àv ßk´KxPc≤ kMKfj ßaKuPlJPj TgJ mPuPZj FmÄ fJÅrJ hMA ßhPvr oPiq xŒTt CjúKfr mqJkJPr FTof yP~PZjÇ oPÛJr xPñ WKjÔfJr KmPrJKifJ TPr oqJTPTAj mPuPZj, ßk´KxPc≤ kMKfj KxKr~J~ ßk´KxPc≤ @xJPhr xPñ yJf KoKuP~ ßx ßhvKar oJjMPwr KmÀP≠ InJKmf ±ÄxpPù Ku¬Ç FPyj kMKfPjr xPñ ßTJPjJrTo xPUqr Igt hJÅzJPm F yfqJpPùr IÄvV´yPe xogtjÇ

IjuJAPj xMroJ kzPf KnK\a Tr∆j : www.surmanews.com


44 UmrJUmr

18 - 24 November 2016 m SURMA

ßhPvr ˝JiLjfJ Kmkjú yP~ kPzPZ : UJPuhJ K\~J

dJTJ, 16 jPn’r - KmFjKk ßY~JrkJrxj ßmVo UJPuhJ K\~J mPuPZj, \jVPer ofJofPT IV´Jyq TPr FPTr kr FT ßVJkj YMKÜr oJiqPo mftoJPj ßhvPT ßpKhPT ßbPu ßh~J yPò fJPf \JfL~ ˝JiLjfJ Kmkjú yP~ kzPZÇ o\uMo \jPjfJ oSuJjJ @»Mu yJKoh UJj nJxJjLr 40fo oífMqmJKwtTL CkuPã VeoJiqPo ßh~J FT mJeLPf UJPuhJ K\~J mPuj, @Ko fJr ˛íKfr k´Kf VnLr vs≠J \JjJAÇ fJr ÀPyr oJVKlrJf TJojJ TKrÇ ßhvmJxLPT k´go ˝JiLjfJ xÄV´JPor ˝kú ßhKUP~KZPuj oSuJjJ nJxJjLÇ PmVo K\~J mPuj, oSuJjJ nJxJjL @oJPhr

\JfL~ AKfyJPx FT k´Jf”˛reL~ jJoÇ xJosJ\qmJh, HkKjPmvmJh S @KikfqmJh KmPrJiL xÄV´JPor k´mJh kMÀw oSuJjJ nJxJjL KmsKav KmPrJiL @PªJuj ßgPT ÊÀ TPr Ck-oyJPhPvr KjkLKzf-KjptJKff oJjMPwr kPã KfKj @PkJxyLj ßjfífô KhP~PZjÇ 50 Fr hvPTA mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJr k´go xMr ±Kef yP~KZu fJr TP£Ç KfKj ßhvmJxLPT k´go ˝JiLjfJr ˝kú ßhKUP~ZPujÇ KmFjKk ßY~JrkJrxj mPuj, ßhvoJfíTJr oMKÜr kg k´hvtT KZPuj KfKjÇ mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ xÄV´Jo, VefJKπT @PªJuj FmÄ TíwT vsKoT

ßoyjKf \jfJr jqJpq IKiTJr @hJP~r xÄV´JPo o\uMo \jPjfJ oSuJjJ nJxJjL KZPuj k´hL¬ FT @PuJTmKftTJÇ fJr Im˙Jj KZPuJ ßvJwPer KmÀP≠ ßvJKwPfr kPãÇ IKiTJr @hJP~ KfKj FPhPvr oJjMwPT xJyx pMKVP~PZj fJr KjKntT S mKuÔ ßjfíPfôr ÆJrJÇ fJr ÉïJPr ßTÅPk Cbf IfqJYJrL vJxT S ßvJwT ßVJÔLr oxjhÇ \JfL~ n~Jmy hMKhtPj KfKj \jVPer kJPv gJTPfj @˙Jr IKnnJmT KyPxPmÇ UJPuhJ K\~J mPuj, IxyJ~ oJjMPwr jqJpq IKiTJr @hJ~, Vefπ, oJjmJKiTJr FmÄ ˝JiLjfJ, xJmtPnRofô xMrãJ~ oSuJjJ nJxJjL @oJPhr

ßk´reJr C“xÇ fJr KjUJh ßhvPk´o, ßhv S \JKfr ˝Jgt rãJ FmÄ Vefπ S oJjmfJr v©MPhr KmÀP≠ k´KfmJhL yPf pMV pMV iPr @oJPhrPT IjMk´JKjf TrPmÇ fJr @hvtPT xKbTnJPm IjMxre TrPf kJrPuA @orJ @oJPhr InLÓ uPãq ßkRÅZPf xão yPmJÇ KmFjKk ßY~JrkJrxj mPuj, FPhPv @mJPrJ VeKmPrJiL vKÜ VJP~r ß\JPr rJÓsãofJ hUu TPr VefPπ ˝LTíf oJjMPwr xTu ˝JiLjfJPT yre TPr KjP~PZÇ \jVPer ofJofPT IV´Jyq TPr FPTr kr FT ßVJkj YMKÜr oJiqPo mftoJPj ßhvPT ßpKhPT ßbPu ßh~J yPò fJPf \JfL~ ˝JiLjfJ Kmkjú yP~ kzPZÇ mJÄuJPhv k´KfKhjA ßTJPjJ jJ ßTJPjJnJPm @V´JxL vKÜr ÆJrJ @âJ∂ yPòÇ @oJPhr nN-k´JTíKfT kKrPmv, oJKa, oJjMw S xÄÛíKfr Skr YuPZ k´fqã S kPrJã KjrmKòjú @V´JxjÇ fJA FA oNÉPft @KikfqmJhL vKÜ FmÄ fJPhr FPhvL~ k´KfnNPhr ÀUPf oSuJjJ nJxJjL k´hKvtf kgA @oJPhr kJPg~Ç @orJ ßxA kPgA IkvKÜr IÊn AòJPT krJ˜ TrPf xão yPmJÇ FKhPT Knjú FT mJeLPf KmFjKk oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr mPuj, @Ko fJr ˛íKfr k´Kf VnLr vs≠J \JjJAÇ fJr ÀPyr oJVKlrJf TJojJ TKrÇ oSuJjJ nJxJjL KZPuj @Pl∑J-FKv~J, uqJKaj @PoKrTJr KjptJKff-KjkLKzf oJjMPwr T£˝rÇ fJr TP£ CóJKrf yPfJ mKûf oJjMPwr IKiTJr @hJP~r hJKmÇ KfKj KZPuj o\uMPor mºM, xJosJ\qmJh S @KikfqmJPhr KmÀP≠, IfqJYJrL vJxT S ßvJwT ßVJÔLr ©Jx xíKÓTJKr CóKTf T£Ç ˝JiLjfJ-xJmtPnRofô FmÄ Vefπ xMrãJ~ oSuJjJ nJxJjL pMV pMV iPr @oJPhrPT ßk´rjJ ß\JVJPm, ßhv ßk´Po CÆM≠ TrPmÇ @\PT FA KhPj @Ko oSuJjJ nJxJjLr @hPvt CöLKmf yP~ ßhv S \JKfr TuqJPj @®KjPmKhf yS~Jr \jq xTPur k´Kf @ymJj \JjJAÇ


UmrJUmr 45

SURMA m 18 - 24 November 2016

KmoJPj

u¥j -KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj

Our telephone services 24 hours from 1st of May IJorJ 1 ßo ßgPT 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

Biman Approved

79162

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ

Book with us for any destiation in the world Save money and time Km. hs: V´JyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4aJ kpt∂ ßUJuJÇ

HILLSIDE TRAVELS Unit-3

388 Green Street London E13 9AP Tel:

0208 552 2033 0208 552 9888 Fax : 0208 552 7538 sales@hillsidetravels.com www.hilsidetravels.com

mJÄuJPhPv iotL~ xÄUqJuWMPhr Ckr@âoPer k´KfmJPh u§Pj KxnPjr oJjmmºm

käqJTJct FmÄ ßoJomJKf KjP~ \PzJ yj k´KfmJhTJrLrJ u§j, 17 jPn’r - Vf 30 IPÖJmr msJ¯emJKz~Jr KyªM xÄUqJuWMPhr mJx˙Jj FmÄ oKªPrr Ckr yJouJ k´KfmJPh AnPjr IJP~J\Pj kNmt u§Pj IJufJm IJuL kJPTt oJjmmºj IjMKÔf yP~PZÇ oJjmmºPj mÜJrJ IKnPpJV TPrj ßp, Vf 30 IPÖJmr msJ¯emJKz~Jr KyªM xÄUqJuWMPhr mJx˙Jj FmÄ oKªPrr Ckr yJouJ YJuJPjJ y~Ç FT KyªM pMmPTr ßlAxmMPT iot ImoJjjJ ßkJPˆr k´KfmJPh 10KarS ßmKv oKªr FmÄ k´J~ 300 Wr nJÄYár TrJ y~Ç FuJTJr KTZá CV´mJhL oMxuoJjPhr ohPh FA xJŒ´hJK~T yJouJ YJuJPjJ y~ FmÄ yJouJr k´go 5Khj k´KfKhj 2 mJr TPr yJouJ YJuJPjJ y~Ç yJouJr xo~ fJrJ WPrr oNuqmJj K\Kjx uMa TPr FmÄ @èj iKrP~ ßh~Ç oJjmmºj @P~J\Pjr k´iJj IKu ryoJj fJÅr mÜPmq mPuj, @orJ ÊPjKZ FA WajJr k´iJj KnTKao rxrJ\ FUj kMKuv TJˆKcPf KT∂á FA KogqJ IKnPpJV k´oJe TrJr \jq ßx ßTJPjJ @AKj xyJ~fJ kJPò jJÇ @orJ fJr \jq @Aj\LmL YJA FmÄ ßTJPjJ @KgtT xyJ~fJ uJVPu ßxaJS TrPf YJAÇ @orJ @oJPhr xÄÛíKfPf KmvõJx TKr FmÄ @orJ IxJŒ´hJK~TfJ k´KfÔJ TrPf YJAÇ @orJ xmxo~ xJŒ´hJK~TfJ FmÄ ßoRumJhLPhr KmÀP≠ pM≠ TrPf k´˜MfÇ xrTJr pKh mqgt y~

yJC\ Im ToP¿ KmKxF'r FZJzJS \J\ FmÄ KmKvÓ mqKÜPhr oPiq CkK˙f KZPuj ßrxKuÄP~ KmvõYqJKŒ~Jj TKuj oqJTKouJj, lácKTKaé kuS~JToqJj (TJjJKc~Jj KaKn), uct TqJrj ßmuPoJKr~J, TJrjmJTx FoKk, YJuta ßu\Ku FoKk, ßcKmc oqJPTjaáv FoKk, ÀkJ yT FoKk, PmPrJPjx kuJ oK†uJ CK¨j, uct PvU, oJAPTu FKux FoKk, ß\J KÓPnjx FoKk, KoKc~J KoKc~J xPuJvj Fr KcPrÖr \j yTJr, KrPuvjvLk oqJPj\Jr ACKaKuKa YP~x PuxuL SP~aoqJj, ßo~r kJrPn\ @yoh u§j mJrJ Im ßms≤ TJCK¿u, ßo~r jJKh~J vJy ßToPcj mJrJ TJCK¿u, ßyc Im FS~Jct TKoKar k´iJj ßoJ˜lJ TJoJu A~JTám, ßcoj xS~JrKmsT YLk FKéKTCKan IKlxJr KTÄKlxJr Kn~Jr, vJoxxj xMPyu KcPrÖr ßTJmrJ Km~Jr, ßrÓáPr≤ Im Kh A~Jr FS~JctTKoKar k´iJj IKuUJPjr xûJujJ~ IjMÔJPjr ÊÀPf @Vf IKfKgPhr ˝JVf \JjJj ßyJÓ ku ßÛuL FoKkÇ FZJzJ IjMÔJPj KmKxFÈr ßTªsL~ FmÄ KrP\JjJu ßjfímOªxy TKoCKjKar KmKvÓ\PjrJ CkK˙f KZPujÇ \J\ k´PxKxÄ APnP≤ @VfrJ fJPhr k´KfKâ~J~ mPuj KmsKav IgtjLKfPf TJKrA¥JKÓs mz ImhJj rJUPuS mftoJPj FA Kv· FT TKbjxo~ IKfâo TrPZÇ ÓJl FmÄ ßvl xÄTPar TJrPj IxÄUq TJKr yJC\ mº yP~ pJPòÇ FA xÄTa C•rPe

fUj @oJPhrPT GTqmiq yPf yPm FmÄ k´KfPrJi VPz fáuPf yPmÇ I\∂J ßhm r~ mPuj, msJ¯emJKz~J~ xÄUqJuWMPhr Ckr yJouJ yS~Jr kr ßuJTJu FoKk FmÄ o“xq S kÊxŒh oπL ZJP~hMu yT ßp xJŒ´hJK~T mÜmq KhP~PZj ßx \jq fJr khfqJV TrJ CKYfÇ xrTJPrr @Aj IjMpJ~L mqm˙J ßj~J CKYfÇ mJÄuJPhv FTKa IxJŒ´hJK~T rJÓs FmÄ KyªM, oMxKuo, KUsˆJj FmÄ ßmR≠r fJrJ fJÅPhr xÄÛíKf S nJmjJ-KY∂J KjP~ mÉKhj iPr mxmJx TPr @xPZÇ ßpnJPmA ßyJT FUj

mJÄuJPhv TqJaJrJrxt FPxJKxP~vj KmKxF TqJaJrJrxtPhr TuqJPe TJ\ TPr pJPò, @oJPhr GKfPyqr ˛JrT TJKr-A§JÓsLPT KaKTP~ rJUPf yPu GTqm≠ yP~ xTuPT TJ\ TrPf yPmÇ mJÄuJPhv TqJaJrJrxt FPxJKxP~vj KmKxF k´KfmZr FS~Jct k´hJPjr oJiqPo FTKhPT ßpoj TJKrKvP·r xJPg \KzfPhr C“xJKyf TrPZ IjqKhPT mOPaPjr FA mÉ\JKfT xoJP\ @oJPhr GKfyqPT fáPu irPZÇ KmKxF ßrÓáPr≤ Im-Kh A~Jr FS~Jct TKoKar k´iJj IKu UJj FmÄ fJr xyPpJVL ßoJ\JKyh @uL ßYRiMrL, lP~\Mu yT, ßoPyÀu AxuJo, lryJh ßyJPxj KakM S ßyuJu oJKuT hLWt Kfj oJx TPbJr kKrv´Por oJiqPo xoV´ mOPaj ßgPT kÅJYvfJKiT @PmhjTJrLr oiq ßgPT 44Ka @PmhjPT vatKuPÓc TPrj Fr ßgPT 15 jPn’r yJC\ Im ToP¿ \JK\Ä k´PxPxr oJiqPo 11Ka ßmÓ ßrÓáP≤PT FS~Jct k´hJPjr \Pjq YëzJ∂ TrJ y~Ç FA lJAjJu fJKuTJ ßgPT @VJoL 27 jPn’r xºqJ~ SP~Ó KoKjÓJPrr kÅJYfJrTJ kJTtkäJ\J ßyPaPu KmKxFÈr 11fo FS~Jct @xPr Km\~LPhr mrJmPrr oPfJ FS~Jct k´hJPjr oJiqPo xÿJjLf TrJ yPm FmÄ YëzJ∂Phr jJo FS~Jct k´hJPjr xo~ fJ“ãKeT ßWJweJ TrJ yPmÇ k´PfqT FS~Jct Km\~LPT ßâÓ FmÄ xJKatKlPTa k´hJj TrJ yPmÇ FZJzJS gJTPZ @PrJ IPjT YoTÇ FmJPr xoV´ ßV´a mOPaj ßgPT FA ßxÖPr ImhJj rJUPZj KmPvw KfjKa TqJaJVrLPf

xÄUqJuWMrJ nLwenJPm nLfÇ KfKj @rS mPuj, Fxm xÄmJh KmKmKxxy xmTKa xÄmJh oJiqo k´YJr TPrPZ pJ @oJPhr \jq uöJ\jT FmÄ mJÄuJPhPvr FA xJŒ´hJK~T @âoeèPuJ KhPj KhPj mJzPZÇ TKm Ch~ vÄTr hM\t~ mPuj, FaJ mJÄuJPhPvr k´go xJŒ´hJK~T yJouJ j~, @Ko ßZJaPmuJ ßgPTA FèPuJr oMPUJoMKU yP~ @xKZÇ @oJPhr xÄxhL~ oπL mPuPZj, msJ¯emJKz~Jr jJKxrjVPr yJouJ yS~Jr kr oJuJCjrJ ßmKv mJzJmJKz TrPZÇ KfKj KyªMPhrPT

KmKxF ßrÓáPr≤ Im-Kh A~Jr, KmKxF ßvl ImKh A~Jr FmÄ IjJrJrL FS~Jct k´hJj TrJ yPmÇ FA \JT\oT kNet IjMÔJPj oπL FoKkxy gJTPZj KmKvÓ ßxPuPmsKarJÇ mOPaPj KmsKav mJÄuJPhvLPhr k´JYLjfo xÄVbj KmKxF 1960 xJPu k´KfÔJr kr ßgPT ßrÓPr≤ FmÄ ßaTSP~ xy 12 yJ\Jr TJKryJCP\r k´KfKjKifô TPr @xPZÇ FA KvP·r xJPg \Kzf rP~PZj uãJKiT KmsKav mJÄuJPhvL FT TgJ~ k´fqã FmÄ kPrJã nJPm mOPaPjr Z~ uã mJXJKu FmÄ ßhPv fJPhr kKrmJr kKr\j FA A§JKÓsr Ckr KjntrvLuÇ KmKxF ßk´KxPc≤ kJvJ UªTJr mPuj FA FS~JPctr oJiqPo FA KvP·r xJPg ßaPu≤Phr ßpoj ˝LTíKf ßh~J yPò IjqKhPT @oJPhr GKfyqPT fáPu irJ yPòÇ TJKrKvP·r xÄTa

oJuJCj mPu VJKu KhP~PZjÇ oJuJCj yPò IKnv¬ \JKf, IKmvõJxL pJ @Ko k´KfPmvLPhr TJZ ßgPT xmxo~ ÊPj @xKZÇ mJÄuJPhPvr KyªM xÄUqJuWM KyPxPm @orJ xmxo~ @oJPhr TJuYJr FmÄ iotL~ C“xm ChpJkj TrPf n~ IjMnm TKrÇ xrTJPrr CKYf pJrJ xÄUqJuWMPhr Ckr @âoPer xJPg \Kzf fJPhrPT KmYJPrr @SfJ~ @jJÇ KfKj Vf oJPx KxPuPar AÛj oKªPr jqJÑJr \jT yJouJr KnKcS láPa\ ßhPUS TJCPT IKnpMÜ jJ TrJ~ Km˛~ k´TJv TPrjÇ

xoJiJPj TKoCKjKar xTu xÄVbjPT KmKxFÈr ßjfíPfô FTJfô yP~ TJ\ TrJr @ymJj \JjJKòÇ F KmwP~ @orJ PoAjÓsLPor xJPg TJ\ TPr pJKò fáPu irKZ @oJPhr xoxqJ S x÷JmjJr TgJÇ mJÄuJPhv TqJaJrJrxt FPxJKxP~vj KmKxF'r ßxPâaJrL ß\jJPru Fo F oMKjo mPuj IjqJjq mZPrr ßYP~ FmJPr ßk´JV´JoKa FTaá mJKfâoLÇ @orJ YJKò kMPrJ k´Kâ~JaJPT jfáj @KñPT xJ\JPf, k´KfmZrA Fr mqKfâo uãq TrJ pJPmÇ FS~Jct F¥ KcjJr TKoKar k´iJj ßoJ˜lJ TJoJu A~JTám mPuj 1960 xJPu k´KfÓJr kr ßgPT KmKxF TqJaJrJrxtPhr TuqJPe TJ\ TPr pJPPòÇ mftoJPj @oJPhr TJKr-A§JÓsL FT âJK∂TJu IKfâo TrPZ FA xÄTa C•rPe @oJPhr

xTuPT FTP© FèPf yPmÇ FS~Jct TKoKar k´iJj ßxPuPmsKa ßvl IKu UJj mPuj FA FS~JPctr oJiqPo Ppoj TqJaJrJrxt FmÄ ßvlPhr ˝LTíKf k´hJj TrJ yPò IjqKhPT FA A§JKÓs ßp KmsKav IgtjLKfPf ImhJj ßxA KY©KaS fáPu irJ yPòÇ @oJPhr kNmtkMÀwPhr v´Po k´KfKÔf FA A¥JKÓsPT KbKTP~ rJUPf yPu @oJPhr KmKxFÈr ßjfíPfô hJmL @hJP~r \Pjq KjruxnJPm TJ\ YJKuP~ ßpPf yPmÇ IjMÔJPj ßo~r kJrPn\ @yoh u¥j mJrJ Im ßms≤ TJCK¿u S ßo~r jJKh~J vJy ßToPcj mJrJ TJCK¿PT mJÄuJPhv TqJaJrJrxt FPxJKxP~vj KmKxFÈr kã ßgPT xÿJjjJ ßâÓ k´hJj TrJ y~Ç KmKxFÈr IPVtjJAK\Ä ßxPâaJrL l\u CK¨Pjr ßnJa Im gqJÄTx Fr oJiqPo IjMÔJPjr xoJK¬ WPaÇ

oJPx IJ~ Tr∆j TokPã 500 ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥

IJkKj KT kJat-aJAo/láu-aJAo TJ\ UMÅ\PZj? IgmJ YJTáKr mJ mqmxJr kJvJkJKv mJzKf IJP~r \Pjq TJ\ TrPf YJj? IgmJ jfáj mqmxJ Êr∆ TrPf YJj? F\Pjq AÄPrK\ nJwJ \JjJr hrTJr ßjAÇ IJkjJr IJ~ yPf kJPr oJPx TokPã 500 kJC¥ ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥ kpt∂Ç IJkjJr ßTJPjJ \JoJjf uJVPm jJÇ ßTJPjJ kMÅK\r hrTJr kzPm jJÇ ßasKjÄ, ßy· F¥ xJPkJPatr mqm˙J IJPZÇ

M Amil : 07958 690 720, 07748 844 762

ßpJVJPpJV Tr∆j:


46 UmrJUmr

xJÅSfJuPhr Skr oyJkKrhvtTxy 11 \jPT KmmJhL KyPxPm rJUJ yP~PZÇ 6 jPn’r ßVJKmªVP†r rÄkMr KYKjTPur \KoPf @U TJaJPT ßTªs TPr kMKuv S KYKjTu vsKoT-TotYJrLPhr xPñ xJÅSfJuPhr xÄWwt y~Ç CkP\uJr xJkoJrJ ACKj~Pjr xJPymV† FuJTJ~ SA xÄWPwt kMKuvxy Cn~ kPãr I∂f 20 \j @yf yjÇ xÄWPwtr WajJ~ Kfj\j xJÅSfJu Kjyf yjÇ VmJKhkÊ ßgPT WPrr Kaj mqJkT uMakJa, ßTC ÛMPu pJPò jJ xJÅSfJukKuäPf @fï, kMÀPwrJ mJKzPf ßjA IKuKn~J ßyomsPor Kfj ßZPuÇ ßZJaKa ßTJPu, mz @r ßo\ oJP~r hMkJPv hJÅKzP~Ç nLf-Kmøu oMUÇ fJPhr mJmJ KÆP\j aMcrM ßYJPU èKu ßuPVPZÇ IKuKn~J ˝JoLr Umr UMm ßmKv \JPjj jJÇ KfKj \JPjj, dJTJ~ \JfL~ YãMKmùJj AjKˆKaCa S yJxkJfJPu fJÅr KYKT“xJ YuPZÇ Im˙J FTaM nJPuJÇ KÆP\j 6 jPn’r VJAmJºJ ß\uJr ßVJKmªV† CkP\uJr xJkoJrJ ACKj~Pjr xJPymV† FuJTJ~ kMKuPvr xPñ xÄWPwt @yf yjÇ k´gPo fJÅPT rÄkMr ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu nKft TrJ y~Ç Im˙Jr ImjKf yPu dJTJ~ kJbJPjJ y~Ç 15 jPn’r, oñumJr xJÅSfJukKuäPf ßhUJ ßVu, FUJPj fLms @fï KmrJ\ TrPZÇ V´JPo kMÀPwr xÄUqJ I·AÇ ßV´¬JPrr nP~ fJÅrJ kJKuP~ @PZjÇ jJrL @r m~ÛrJ oNuf oJhJrkMr KV\tJr xJoPj FPx \PzJ yP~PZjÇ FUJPj oJhJrkMr, mz \~kMr, ßZJa \~kMr ∏ FA KfjKa V´JPo k´J~ xJPz mJPrJ v xJÅSfJu kKrmJPrr mJxÇ fJPhr k´J~ IPitT KUsÓJjÇ kKuär kNmt kJPv rÄkMr KYKjTPur 1 yJ\Jr 842 FTPrr xJPymV† @PUr UJoJrÇ oJ^UJPj ÊiM ßoPa rJ˜JÇ UJoJPrr \KoèPuJ 1962 xJPu IKiV´ye TrJ y~Ç Fr KxÄynJV KZu xJÅSfJu FmÄ I· KTZM @vkJPvr oMxKuo S KyªM kKrmJPrrÇ FUj xm \KoPf @r @U YJw y~ jJÇ FA \Ko ßlrf ßYP~ xJÅSfJurJ 2012 xJu ßgPT @PªJuj TrPZÇ ßmv TP~TmJr FUJPj WrS ßfJuJ yP~KZuÇ ßxxm Wr Kou Tftk í ã ßnPX ßh~Ç YuKf mZPrr Vf 1 \MuJA xJÅSfJurJ yKreoJKr, xJPymV†, oJhJrkMr S TM~JoJrJ ßoR\J~ hMA vfJKiT FTYJuJ Wr ‰fKr TPr mxmJx ÊÀ TPrÇ 6 jPn’r xºqJ~ KYKjTu Tftk í ã CPòh IKnpJj YJuJ~Ç KYKjTu vsKoT-TotYJrLPhr xPñ KmkMuxÄUqT kMKuv-r?qJm CPòPh IÄv ßj~Ç FPf xJÅSfJu xŒ´hJP~r Kfj\j oJrJ pJjÇ F mqJkJPr ßVJKmªV† gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) xMmf s xrTJr mPuj, kMKuv fJPhr y~rJKj TrPZ jJ mJ n~nLKf ßhUJPò jJ; mrÄ fJPhr KjrJk•Jr \jq ayu KhPòÇ VmJKh kÊkJKU S KaPjr YJu uMa: 6 jPn’r, ßrJmmJr xºqJ~ @PUr UJoJPrr \KoPf ‰fKr FT YJuJWr CPòPhr xo~ FmÄ krKhj UMm ßnJPr @mJr oNu xJÅSfJukKuäPf yJouJ y~Ç FThu ßuJT fJPhr mJKzPf mqJkT uMakJa YJuJ~ mPu IKnPpJV Tru xJÅSfJurJÇ KmPvw TPr fJPhr VÀ, ZJVu, ßnzJ, vNTr S yJÅxoMrKV uMa yP~ pJ~Ç IPjT mJKz ßgPT Kaj UMPu ßjS~J y~Ç lMuoKj ßyoPmsPor uMa yP~PZ hMKa VJKn S FTKa FÅPz mJZMrÇ @jPYu oMorMt hMKa VÀ uMa yP~PZÇ FK\PTu oMo,Mt KhuLk oMo,Mt \JKou ßyoPmsoxy IPjPT IKnPpJV TrPuj, fJÅPhr YJÅhJ fMPu ßTjJ YJrKa kJS~Jr KauJr S YJrKa vqJPuJ ßoKvj uMa yP~PZÇ xJPymV† mJVhJ lJot AãM UJoJr nNKo C≠Jr xÄyKf TKoKar xyxnJkKf KlKuKoj mJPÛ mPuj, ÈWajJr 10 Khj ßkKrP~ ßVPuS xrTJr xJÅSfJu yfqJ, WPr IKVúxÄPpJV S uMakJPar WajJ~ ßTJPjJ fh∂ TKoKa TPrKjÇ @orJ FA WajJr KmYJr KmnJVL~ fh∂ YJAÇ'

18 - 24 November 2016 m SURMA

ßV´¬JPrr nP~ mJKzZJzJ: xÄWPwtr WajJr kr kMKuv mJhL yP~ 42 \Pjr jJo CPuäU TPr FmÄ Kfj ßgPT YJr v IùJfjJoJ mqKÜr jJPo gJjJ~ oJouJ TPrÇ Frkr kMKuv k´J~A FPx V´JPo ayu KhPòÇ ßV´¬JPrr nP~ IKiTJÄv kMÀw kJKuP~ @PZjÇ 15 jPn’r oJhJrkMr KV\tJr xJoPj CkK˙f mqKÜPhr ßmKvr nJVA KZPuj jJrLÇ TP~TKa hJfJ xÄ˙J fJÅPhr ©JexJoV´L kJKbP~PZÇ ßxxm KjPfA FPxKZPujÇ fJÅrJ muPuj, xÄWPwt fJÅPhr IPjT ßuJT @yf yP~PZjÇ ßV´¬JrS TrJ yP~PZ IPjTPTÇ IPjPT ßV´¬Jr FzJPf ßVJkPj KYKT“xJ TrJPòjÇ F \jq xKbT Tf ßuJT @yf yP~PZj, KjPUJÅ\ Tf, uMakJPa ã~ãKfr kKroJeAmJ Tf, fJ xKbTnJPm Kjet~ TrJ pJPò jJÇ KvÊrJ ÛMPu pJPò jJ: dJTJ~ KYKT“xJiLj KÆP\Pjr ˘L IKuKn~J muPuj, fJÅr mz ßZPu AKu~ aMcM YfMgt ßvsKePf kPzÇ SA WajJr kr ßgPT ÛMPu pJS~J mºÇ ÊiM KÆP\Pjr ßZPu j~, FA KfjKa xJÅSfJu V´JPor vfJKiT KvÊ-KTPvJPrr ßTCA ÛMPu pJPò jJÇ 15 jPn’r KvãJgtLPhr ÛMPu kJbJPf IKnnJmTPhr IjMPrJi TrPf KV\tJr xJoPj FPxKZPuj mM\ÀT ßmzJ @rK\ @KhmJxL k´JgKoT KmhqJuP~r k´iJj KvãT oJoMjrM rvLhÇ KfKj \JjJPuj, fJÅr ÛMPu @KhmJxL KvãJgtL 90 \jÇ ßTC ÛMPu pJPò jJÇ F ZJzJ kJPvA xJPymV† xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~ S TJÅYJ TíÌkMr mÉoMUL CóKmhqJuP~S xJÅSfJu KvãJgtLrJ pJPò jJ mPu \JjJ ßVuÇ IKnnJmPTrJ muPuj, fJÅrJ FA kKrK˙KfPf x∂JjPhr mJKz ßgPT ßmr yPf KhPf xJyx kJPòj jJÇ FUPjJ rJ˜J~ YuJYu TrJr xo~ KmKòjúnJPm xJÅSfJuPhr Skr yJouJ yPòÇ TJrJ yJouJ TrPZ \JjPf YJAPu fJÅrJ \JjJj, FTKa k´nJmvJuL oyu Ff Khj KYKjTu ßgPT \Ko Ku\ KjP~ YJwJmJh TrfÇ fJrJ S fJPhr ßuJPTrJA xJÅSfJuPhr Skr yJouJ TrPZÇ FPhr jJo CPuäU TrPf YJjKj fJÅrJÇ 15 jPn’rS xrTJKr ©Je ßjjKj: YJPYtr xJoPj uJAPj KZPuj xMUL xPrjÇ 15 jPn’r KUsÓJj S xjJfjiotL xJÅSfJu FmÄ KyªM-oMxKuo ãKfV´˜ xmJAPT ßmxrTJKr CPhqJPV ßhS~J yPuJ FTKa TPr IqJuMKoKj~JPor kJKfu @r FTKa TPr VäJx, YJoY S gJuJÇ Fr @PV @rS ßmxrTJKr CPhqJPV hMA hlJ~ kKrmJrk´Kf 10 ßTK\ TPr YJu, 2 ßTK\ @uM, 1 ßTK\ oxMr cJu S 1 KuaJr x~JKmj, 1Ka TPr vJKz S uMKñ ßhS~J yP~KZuÇ VfTJuS fJÅrJ xrTJKr ©Je ßjjKjÇ mí≠ Kxoj KTxTMr Wr kMPzPZ, muh uMa yP~PZÇ KfKj ßãJPnr xPñ muPuj, WrmJKz \ôJKuP~ KhP~ ÈoMKÓr YJu' KhPf FPxPZj! hM\j TJrJVJPr: VJAmJºJr ßVJKmªVP†r WajJ~ @yf S rÄkMr ßoKcPTPu KYKT“xJiLj hMA xJÅSfJuPT VfTJu VJAmJºJ TJrJVJPr kJbJPjJ yP~PZÇ yJxkJfJu Tftíkã muPZ, fJÅrJ hM\j @kJff xM˙ yP~ SbJ~ ZJzk© ßhS~J yP~PZÇ FA hM\j yPuj oJhJrkMr V´JPor Kmou KTYTM (40) S Yre xPre (50)Ç nNKohxMqrJ xJÅSfJuPhr mqmyJr TPrPZ: Kv·oπL @Kor ßyJPxj @oM mPuPZj, VJAmJºJr ßVJKmªVP†r ßp nNKo KjP~ xoxqJ YuPZ, ßxKa xJÅSfJuPhr \J~VJ KZu jJÇ nNKohxMqrJ xJÅSfJuPhr mqmyJr TPrPZÇ fJPhr CP¨vq KZu xJÅSfJuPhr KhP~ hUu TKrP~ kPr KjP\Phr hUPu ßjS~JÇ 15 jPn’r ˝rJÓs oπeJuP~ IjMKÔf @Ajví⁄uJ-xÄâJ∂ oKπxnJr ‰mbT ßvPw KfKj xJÄmJKhTPhr F TgJ mPujÇ msJ¯emJKz~Jr jJKxrjVPr KyªMPhr Skr yJouJr WajJr ßkZPj ˝JgtJPjõwL oyPur ßpJVxJ\v gJTPf kJPr mPuS oPj TPrj Kv·oπLÇ KfKj mPuj, xJŒ´KfTTJPu KmKnjú \J~VJ~ oKªr nJXJ mJ F irPjr nJXYMPrr

WajJèPuJ WaPZÇ ˝JgtJPjõwL oyPur kKrY~ xŒPTt Kv·oπL mPuj, fh∂ xJPkPã fJ ßmr TrJ yPmÇ F kpt∂ 84 \jPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ xnJ~ @rS CkK˙f KZPuj mJKe\qoπL ßfJlJP~u @yPoh, ˙JjL~ xrTJroπL UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj, ˝rJÓsoπL @xJhMöJoJj UJj TJoJu, fgqoπL yJxJjMu yT AjM, kMKuPvr oyJkKrhvtT F ßT Fo vyLhMu yT k´oUM Ç

BD‡KwewmwmAvB ÔweR‡bm GÛ dinv` †nvmvBb Ges gvD‡›UBb †Mvì-jÛb wU G·‡PÄ Gi †kL AwjDi ingvb| weR‡bm B‡bv‡fkb K¨vUvMwi‡Z i‡q‡Qb, AW©vwis WvB‡i‡±i AvwZK Gjvwn Ges AvwkK Gjvwn, Gw_Km GWfvÝÛ ‡UK‡bvjwR(BGwUGj) Gi Gg G †gvweb Lvb Ges †U·UvBj I‡qf GÛ wcÖ›U Gi gv‡R`v K¬vK©| Kw›UªweDkb Uz`¨ BÛv÷ªx-GKK K¨vUvMwi‡Z i‡q‡Qb, `vwR©wjs G·‡cÖ‡mi Avmgv Lvb, G›Uvi‡cÖbi GÛ GKvD›U Gi †gvnv¤§` bvwRg DwÏb Ges †iwPs WªvBfvi Gi Ryev‡qi nK| Kw›UªweDkb Uz `¨ BÛªv÷ªx-Kgvwk©qvj K¨vUvMwi‡Z i‡q‡Qb, AW©vwis WvD‡i± Gi AvwZK Gjvwn Ges AvwkK Gjvwn, GKvD‡›UwÝ G †K Gg dRjyj nK Ges kvn †Møvev‡ji mbg wgqv| B‡bw¯ú‡ikbvj weR‡bm wjWvi Ad `¨ Bqvi K¨vUvMwi‡Z i‡q‡Qb, eª¨vK kvnRvjvj G·‡PÄ wjwg‡UW Gi GgwW I wmBI Avãym mvjvg, wgDPz¨qvj Uªv÷ e¨vsK wjwg‡U‡Wi GgwW I wmBI Ges G‡mvwm‡qkb Ae e¨vsKvm© evsjv‡`k Gi †Pqvig¨vb Avwbm G Lvb, MÖxb †Wëv Bbmy¨‡iÝ †Kvs wjwg‡UW †Kv: wjwg‡UW Gi GgwW I wmBI dviRvbv †PŠayix| ‡i÷z‡i›U Ac w` Bqvi K¨vUvMwi‡Z i‡q‡Q, Kwi‡qÛvi, gnvivRv, ¯úvBm gv‡P©›U weKÝwdì| Bqs G›Uvi‡cÖbi Ae w` Bqvi K¨vUvMwi‡Z i‡q‡Qb, †bvR d¨v±wii AnRvRv †PŠayix, Bgb Avn‡g` Ges BmnvK ZvwiK| weR‡bm DBg¨vb Ae `¨ Bqvi `vwR©wjs G·‡cÖm Avmgv Lvb| BD‡KwewmwmAvB P‡qm GIqvW© Xvwjqv evmvi| BD‡KwewmwmAvB WvB‡i±i GIqvW© gvneye gy‡k©`, Gg G gywKZ wgqv, bvwRg DwÏb| jvBdUvBg Gwmf‡g›U Avãyi iDd †PŠayix, †Pqvig¨vb, †cÖwm‡W›U i¨vsMm MÖæd GÛ wm wi‡mvm© MÖæd|

CcPlJPct uKrr iJÑJ~ 35 mZr m~xL, hMA x∂JPjr \jjL vŒJ hJxÇ Vf 14 jPn’r, ßxJomJr xTJu 9aJr KhPT ootJK∂T FA hMWat jJKa xÄWKaf y~Ç WajJr krkr kMKuv FmÄ kqJrJPoKcT WajJ˙Pu CkK˙f yPuS WajJ˙PuA fJr oOfqá ßWJweJ TrJ y~Ç WajJr xPñ \Kzf 45 mZr m~xL uKrr csJAnJrPT kMKuv ßV´lfJr TrPu kPr fJPT \JKoPj oMKÜ ßh~J y~Ç csJAKnÄP~r IJPV SA csJAnJr csJV V´ye TPr gJTPf kJPrj mPu kMKuv xPªy k´TJv TPrPZÇ Vf 1 mZr iPr ˝JoL xMjLu hJx FmÄ hMA ßoP~PT KjP~ CÜ FuJTJ~ mxmJx TPr IJxKZPuj vŒJ hJxÇ mz ßoP~ jKªjL hJPxr m~x 14 FmÄ ßZJa ßoP~ v´JmK∂ hJPxr m~x 9 mZrÇ WajJr Khj xTJPu mrJmPrr jqJ~ ßZJa ßoP~ v´Jm∂LPT ÛáPu KhP~ WPr KlrKZPuj vŒJ hJxÇ IJxJr kPg ˙JjL~ xJCg CcPlJct ßrJPcr YJKut msJC¿ FmJCPa KfKj ootJK∂T FA hMWat jJr KvTJr yjÇ ßmkPrJ~J VKfr uKrr iJÑJ~ KfKj rJ˜J~ KZaPT kPzj FmÄ oJrJfìT IJyf Im˙J~ WajJ˙PuA oOfqá mre TPrjÇ WajJr kr kMKuv uKr S Fr csJAnJrPT IJaT TrPuS csJAnJrPT \JKoPj ßZPz ßh~J yP~PZ mPu KjyPfr kJKrmJKrT xNP© \JjJ pJ~Ç vŒJ hJx mJÄuJPhPvr TáKouäJr ßoP~Ç IJr ˝JoL xMKju hJPxr mJKz dJTJr jJrJ~eVP†Ç fPm orPhy mJÄuJPhPv kJbJPjJ yPm KTjJ fJ FUjS Kx≠J∂ y~KjÇ


UmrJUmr 47

SURMA m 18 - 24 November 2016

IKjKÁ~fJ~ TJKrKv· KjKÁ~fJ ßjAÇ TJre FxPmr krS k´J~ k´KfKj~f IPjPT KnxJ k´fqJUJf yPòjÇ FA Yro xÄTPaS ßrˆáPr≤ mqmxJPT KvP· KjP~ pJS~J KmsKav mJÄuJPhvLrJ Fr Cjú~Pj ßmvL ßxJóJr nNKoTJ ßrPU YPuPZjÇ fJPhr xKâ~ TJptâo TJKr A§JKˆsPT APfJoPiq IÛJPrr optJhJ~ CkjLf TrPf xão yP~PZÇ @r FA mJÄuJPhvL TqJaJrJxtrJA FA ßxÖPrr xoxqJ xoJiJPj xmPYP~ ßmvL TJ\ TPr pJPòjÇ xnJ-PxKojJr, KkKavj hJKUu k´hJPjr oJiqPo KmsKav xrTJPrr xPmtJó jLKfKjitJreL ßã©xy C±tfj k´J~ xTu kptJP~ uKmÄ TPr pJPòj fJrJÇ KT∂á KTZáPfA @r TJ\ yPm oPj TrPZj jJ xÄKväÓ IPjPTAÇ AKoPV´vj jLKfPf k´J~ K\PrJ auJPr¿ ßWJweJTJrL ßaJKr xrTJr TJKrr oMUPrJYT k´vÄxJ TrPuS Fr xoxqJ xoJiJPj mJAPr ßgPT ßvl @jJr hJmLPf TetkJf TrPf FPTmJPrA jJrJ\Ç ßmsKéPa ßjfífôhJjTJrL ßaJKr ßjfJ mKrx \jxj S k´LKf kqJPauxy KmKnjú ßjfJPhr @võJPx AAC xÄâJ∂ ßrlJPr§JPo KuPnr kPã k´YJreJ~ ßjPoKZPuj mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vj (KmKxF)xy TJKr A§JKˆsr ßjfJrJÇ KT∂á ßmsKéa C•r Tj\JrPnKan xrTJPrr k´iJjoπL ßgPrxJ ßo IPˆsKu~Jr jqJ~ kP~≤KnK•T KnxJjLKfPf IxÿKf k´hJPjr kr fJS ßnP˜ ßVPZÇ muJ pJ~, k´J~ KYrfPr mº yP~ pJPò mJAPr ßgPT ßvl @jJr xMPpJVÇ TqJaJrJxt ßjfJrJ ßp @vJ~ ßmsKéa xogtj TPr k´YJreJ~ ßjPoKZPuj fJ ßvw kpt∂ IPjTaJ @vJ~ èPz mJKu KyPxPm ßhUPZj IPjPTÇ fmM TqJaJrJxt ßjfJrJ yJu ZJzPf rJK\ jjÇ 4 KmKu~j kJC§ aJjtSnJPrr FA A§JKˆsPT KaKTP~ rJUPf fJrJ xmirPjr k´PYÓJ ImqJyf rJUPmj mPu xJ¬JKyT xMroJPT \JKjP~PZjÇ TJKrA§JKˆs rãJ~ IJoJPhr uKmÄ ImqJyf rP~PZ \JKjP~ mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vj (KmKxF) ßk´KxPc≤ kJvJ UªTJr mPuj, xÄTa C•rPe xyxJ ßTJPjJ CkJ~ ßhUKZ jJÇ fPm IJKo IJvJmJhL oJjMw, ImqJyf YJk, uKmÄP~r oJiqPo IJoJPhr TJKXãf hJmL IJhJP~ xão yPmJÇ KfKj mPuj, ßmsKéa ßjfJrJ IJoJPhr IJvõ˙ TPrKZPuj ßp, ßmsKéa yPu KyCoqJj kKuKxr oJiqPo IJoJPhr FA A§JKˆsr ˆJl xÄTPar FTaJ xMrJyJ TrJ yPmÇ KT∂á k´iJjoπLr kP~≤ ßmA\c KxPˆPo IxÿKfPf fJ IJr yPm mPu oPj y~jJÇ fPm ßmsKéPar Ijqfo ßjfJ k´LKf kqJPau IJoJPhr k´Kf FUPjJ xyJjMnëKfvLu rP~PZj, IJvJ TrKZ IhNr nKmwqPf KTZá FTaJ yPmÇ 12fo TJKr FS~Jct IJP~J\Pj mq˜ AjJo IJuL FoKmA xMroJr xJPg IJuJkTJPu mPuj, 28 fJKrPUr kr F KmwP~ Km˜JKrf muPf kJrPmJÇ KfKj \JjJj, xJPmT k´iJjoπL ßcKnc TqJPorPjr xo~ KfKj TJKr A§JKˆsr YuoJj xoxqJ xoJiJPj ßpxm k´˜JmjJ KhP~KZPuj fJÅr KmhJP~r kr Kmw~Ka IPjTaJ IJaPT ßVPZÇ fPm ßxxm KjP~ vLWsA IJmJr KfKj TJ\ Êr∆ TrPmj FmÄ IV´xr yPmj mPu \JjJjÇ ßmsKéa k´xPñ KfKj mPuj, KÆoMUL jLKfr TJrPe TKoCKjKar ˝JPgt KfKj ßmsKéPar kPã Im˙Jj KjP~KZPujÇ ßmsKéPaJ•r ßTJPjJ luJlu jJ ßkP~ FPT FUj rJ\QjKfT ßjfJPhr k´fJreJ KyPxPm ßhUPZj TqJaJrJxt ßjfJrJÇ mJAPr ßgPT ßvl @jPf jJ kJrJr TJrPe FPTr FT ßrˆáPr≤ mº yP~ pJS~Jr hM”KÁ∂Jr kJvJkJKv FUj fJrJ ßrlJPr§Jo krmftL AKoPV´vj hoj KmwP~ nJKmf yPòjÇ xJŒsKfT k´TJKvf FT \KrkA Fr k´oJj ßh~Ç CÜ \KrPk ßhUJPjJ yP~PZ ßp, Vf 18 oJPx uJAPx¿c ßrˆáPrP≤r xÄUqJ 13 vfJÄPv ßjPo ßVPZÇ FZJzJr k´J~ xyJxsJKiT ßrˆáPrP≤ UJrJk Im˙J~ kKff yS~Jr nP~ xo~ gJTPf fJPhr hr\J mº TPr KhP~PZÇ TJKr A§JKˆsr Fxm Umr KjP~ Vf x¬Jy ßoAjKˆso KoKc~JS ßmv xrm KZPuJÇ FKhPT, xŒsKf hqJ VJKct~JPjr IKnof KmnJPV TJKr A¥JKˆsr xoxqJ KmwP~ hLWt FTKa TuJo KuPUPZj ßx≤sJu AKuÄ F¥ IqJTaj FuJTJ ßgPT KjmtJKYf KmsKav mJÄuJPhvL FoKk „kJ yTÇ KfKj fJÅr ßuUJ~ TJKr A§JKˆsr mftoJj xÄTa CPuäU TPr mPuj, mOPaPjr yJAKˆsa ßgPT pKh @TwteL~ TJKr yJC\èPuJ FPTmJPr KmuLj yP~ pJ~ fJ @oJPhr \JfL~ asqJP\KcPf kKref yPmÇ APTJjKoPˆr hOKÓPf TJKr yJC\ KmsKav AjKˆKaCa FmÄ ßumJr rJ\QjKfT rKmj TáPTr nJwJ KaÑJ oJxJuJ yPuJ jqJvjJu Kcv o∂mq TPr „kJ yT mPuj, @r Fxm AK§~Jj j~, ImvqA KmsKav mJÄuJPhvLÇ pJrJ AK§~Jj ßrˆáPr≤ A§JKˆsr oNu YJKuTJvKÜ KyPxPm mJuKf, ^JuKk~J\, ßTJroJxy jJjJ xM˝JhM KcPvr ßpJVJj KhPòjÇ KfKj @PrJ mPuj, @Ko ßxA mqmxJ~L kKrmJPrrA x∂JjÇ @oJr krPuJTVf KkfJ FTA xoP~ hMKa ßrˆáPr≤ YJuJPfjÇ @oJPhr xJyJPpqr \jq KfKj fJ KjruxnJPm TPr ßpPfjÇ FoKjT @oJr oJ mJmJr mqmxJr CjúKf TP· fJÅr Imxr xo~ ßxTJP\ mq~ TrPfjÇ

KmsKav KmYJr mqm˙J~ ßhUJ ßVPZ ßp, mäqJT, FKv~Jj FmÄ FgKjT oJAPjJKrKa \JKfPVJKÔr ßuJPTrJ fJPhr KTZá KTZá IkrJPir \jq ßyJ~JAa mJ ßvõfJñPhr fáujJ~ ßmvLrnJVA ß\uhP§ hK§f yPòjÇ xŒsKf ßumJr FoKk ßcKnc uJKor ßjfíPfô kKrYJKuf VPmweJ~ k´KxKTCvj, TJrJmJx FmÄ ßV´lfJr k´Kâ~J~ \JKfVf ‰mwoq k´TJv ßkP~PZÇ CÜ KrPkJPat ßhUJPjJ yP~PZ ßp, KmYJr k´Kâ~J~ xJhJPhr fáujJ~ TJPuJ oJjMPwr k´J~ YJrèe ßmvL TJrJhP§ hK§f yS~Jr x÷JmjJ gJPT ßmvLÇ jgt u§Pjr ßaJPajyqJPor FoKk ßcKnc uJKo fJÅr k´KfKâ~J~ mPuj, k´TJKvf FA VPmweJ~ IJoJPhr KmYJr mqm˙J~ FgKjT oJAPjJKrKa xŒsJhJP~r oJjMw jqJ~ KmYJr kJPòj KTjJ ßxxŒPTt FTKa TKbj k´vú ZáÅPz KhP~PZÇ FgKjT xŒshJP~r IJxJoLrJ xÄUqJèr∆ xJhJ IJxJoLPhr ßYP~ ßTj ßmvL TJrJmJx mrPer x÷JmjJ ßmvL, FA Kmw~Ka IJoJPhr

kKrÏJr TrPf yPmÇ FKa FTKa \Kau Kmw~ CPuäU TPr KfKj mPuj, IJVJoL oJxèPuJ IJKo VnLrnJPm kptPmãe TPr ßhUPmJ ßp, FA kãkJPfr oNPu TL TJre gJTPf kJPrÇ k´TJKvf k´KfPmhPj ßhUJ ßVPZ, rmJKr mJ cJTJKfr IkrJPi xJhJPhr fáujJ~ TJPuJ fr∆e kMr∆wrJ 10.5 èe ßmvL ßV´lfJPrr KvTJr yPòjÇ IJr xJiJrenJPm xJhJ kMr∆wPhr fáujJ~ TJPuJ kMr∆wrJ ßV´lfJr yj Kfj èe ßmvLÇ FA fáujJoNuT kKrxÄUqJj kMKuv FmÄ IJhJuPfr FTA xoJP\r oJjMPwr xJPg xo IJYre xŒPTt CPÆV xOKÓr kJvJkJKv \JKfVf ‰mwPoqr Kmw~Ka KmYJrmqm˙Jr Kj~πPer mJAPr YPu pJS~Jr TJre yPf kJPrÇ oiqmftL KrPkJPat muJ yP~PZ ßp, AÄuqJ§ S SP~uPxr ßoJa \jxÄUqJr k´J~ 3% TJPuJ mqKÜrJ IKnpMÜ ymJr ßpJVqÇ IgY fJ ßmPz 9% kpt∂ CjúLf yP~PZÇ

KmvõPjfJPhr k´Kf ßvU yJKxjJr xão yPmJ jJÇ PvU yJKxjJ oñumJr rJPf FUJPj ‰mKvõT \umJ~M xPÿuPjr (Tk22) CókptJP~r ‰mbPT F TgJ mPujÇ KfKj \umJ~M kKrmftPjr n~Jmy ÉoKTr KmÀP≠ uzJA TrPf ‰mKvõT IÄvLhJKrfô xMxÄyf TrJr uPãq xmJAPT FTP\Ja yS~Jr @øJj \JjJjÇ orPÑJr xJPmT rJ\TL~ vyr oJrJTJPx KfjKhjmqJkL \JKfxÄW @P~JK\f FA Có kptJP~r ‰mKvõT \umJ~M xPÿuj (Tk-22) IjMKÔf yPòÇ È Kmvõ \umJ~M xPÿuj ' jJPo kKrKYf Tk-22'Fr FA ‰mbPT mJÄuJPhvxy 115Ka ßhPvr 80\j rJÓs S xrTJr k´iJj FmÄ KxKj~r oπLrJ IÄv KjPòjÇ k´iJjoπL mPuj, oJrJPÑv xPÿuj KmPvw fJ“kpt myj TPrÇ TJre Vf mZr kqJKrPx \umJ~Mr k´nJm ßoJTJPmuJ~ Igtmy xyPpJKVfJ VPz fMuPf ˝JãKrf GKfyJKxT YMKÜ YuKf mZr mJ˜mJK~f yPf pJPòÇ Vf mZr VíyLf Kx≠J∂xoNy FKVP~ ßj~Jr FaJA xo~ FTgJ CPuäU TPr ßvU yJKxjJ mPuj, \umJ~M kKrmftj ßoJTJPmuJ~ kqJKrx YMKÜ Igtmy xyPpJKVfJr xMhí| KnK• VPz fMPuPZÇ KfKj mPuj, kqJKrx YMKÜPf ˝Jãr S IjMxogtj ßh~Jr ßãP© mJÄuJPhv k´go xJKrr ßhvÇ \umJ~M kKrmftPjr AxMqPf @oJPhr IñLTJr kNre TrPf mqgt yPu ßTJKa ßTJKa oJjMw ^MÅKTr oPiq mxmJx TrPm mPu CPuäU TPrj k´iJjoπLÇ PvU yJKxjJ mPuj, @VJoL k´\Pjìr \jq kíKgmLPT KjrJkh S xMªr TrPf @oJPhr IñLTJr kNrPer uPãq @oJPhrPT ImvqA jqJ~xñf hJK~fô kJuPj k´˜Mf yPf yPmÇ k´iJjoπL mPuj, mJÄuJPhv Kj\˝ fyKmu ßgPT 4v' KoKu~j oJKTtj cuJPr xmtk´go ÈTîJAPoa ßY† asJˆ' Vbj TPrPZÇ mjqJ, WNKet^Pzr oPfJ \umJ~M xŒíÜ IKiT ^MÅKTkNet CkTNuL~ FuJTJ gJTJ xP•ôS mJÄuJPhv hMPptJV mqm˙JkjJ~ xJluq I\tj TPrPZÇ KfKj kNmx t fTtLTre mqm˙J S @vs~ ßTªs KjotJexy mJÄuJPhPvr hMPptJV mqm˙JkjJ TJptâPor CPuäU TPr mPuj, Fxm khPãPkr ßk´KãPf hMPptJVTJPu \Lmj S xŒPhr ã~ãKf IPjT ysJx ßkP~PZÇ kJKj xŒKTtf \JKfxÄPWr Có kptJP~r kqJPjPur xhxq k´iJjoπL ßvU yJKxjJ kJKj KjrJk•Jr Skr èÀfôJPrJk TPr Vf ßxP¡’Pr KjCA~tPT VíyLf FqJTvj käJPjr k´Kf fJÅr xrTJPrr IñLTJr kMjmqtÜ TPrjÇ KfKj mPuj, @oJPhrPT xMÔM kJKj mqm˙JkjJr oJiqPo xMPk~ kJKj S xqJKjPavj KjKÁf TrPf yPmÇ k´iJjoπL kJKj KmwP~ ßaTxA Cjú~j I\tPj VPmweJ, CØJmj S k´pMKÜ ˙JjJ∂Pr xyJ~fJ TrPf FTKa ‰mKvõT fyKmu VbPjr k´P~J\jL~fJr Skr èÀfôJPrJk TPrjÇ @\ KmPTPu ßhPvr CP¨Pvq k´iJjoπL ßvU yJKxjJr oJrJTJx fqJV TrJr TgJ rP~PZÇ KfKj míy¸KfmJr xTJPu dJTJ~ y\rf vJy\JuJu @∂\tJKfT KmoJjmªr ßkRÅZPmj mPu @vJ TrJ yPòÇ

KcPajvPj IxM˙ kÅJYaJ~ ßx ßvw Kj”võJx fqJV TPrÇ FKhPT, jJPxPrr oOfáqr WajJ~ fLms ßãJn KmrJ\ TrPZ kMPrJ TKoCKjKa\MPzÇ Ûáu jJPxPrr ߸vJu Kjc \JjJ xP•ôS fJr k´Kf Foj ImJT TPrPZ IPjTPTÇ hJK~Pfô ImPyuJ S VJKluKfr IKnPpJV FPj ßxqJxJu KoKc~J~ Ûáu TfítkãPT hJ~L TPr jJjJ o∂mq ImqJyf rP~PZÇ KmKnjú KoKc~J~ ßh~J xJãJ“TJPr FTA IKnPpJV TPrPZ fJr kKrmJrSÇ xm KoKuP~ mz rTPor \mJmKhKyfJr oMPU kPzPZ Ûáu TfítkãÇ xJ¬JKyT xMroJr kã ßgPT ßpJVJPpJV TrJ yPu jJPxPrr mJmJ \JjJj WajJr k´J~ FT x¬Jy yP~ ßVPuS Ûáu Tfítkã IJoJPhr xJPg ßTJPjJ irPjr ßpJVJPpJV TPrKjÇ FirPjr WajJr KvTJr pJPf IJr ßTJPjJ kKrmJr jJ y~ ßx CP¨Pvq ßkJˆoPato yJPf IxJr kr fJrJ IJAjL k´˜áKf ßjPmj mPuS \JjJj KfKjÇ KmKnjú KoKc~Jr xJPg IJuJkTJPu jJPxrr ßvJTJyf oJ \JjJj, jJPxPrr èÀfr FTK\oJ S F\oJ KZPuJÇ \ÀrL Im˙J~ mqmyJPrr \jq ÈFKkPkj' ÛáPu ßhS~J KZPuJÇ KT∂á k´P~J\Pjr xo~A fJ ÛáPur ˆJlrJ UÅMP\A kJjKjÇ fJ“ãKjTnJPm SwMi k´P~JV TrJ yPu jJPxPrr FA kKreKf y~PfJ FzJPjJ ßpPfJ hJmL TPr KfKj \JjJj, FA WajJ~ APfJoPiq kMKuv fJPhr xJPg TgJ mPuPZÇ ßxJomJr fJPhrPT kMKuv A≤JrKnC TPrPZ \JKjP~ jJPxPrr oJ \JjJj, Ffmz WajJr krS ÛáPur ßTJj KvãT Vf YJrKhj kKrmJPrr xJPg ßpJVJPpJV TPrjKjÇ jJPxrPT ßhUPfS IJPxjKjÇ jJPxPrr IxM˙ yP~ kzJr ßjkgq TJre KjP~ Ûáu Tfítkã kKrmJPrr

Knjú Knjú mÜmq kJS~J ßVPZÇ kKrmJPrr mÜmq ßgPT \JjJ ßVPZ, mOy¸KfmJr 11:40 KoKjPa Ûáu ßlJj TPr jJPxrPT kMPrJ KhPjr \jq KcPajvj ßhS~Jr TgJ \JjJ~Ç kPr ÛáPur xo~ ßvPw IJPrJ 45 KoKjPar \jq fJPT KcPajvj ßhS~J yPm mPu APoAPu \JjJPjJ y~Ç jJPxPr xJPg IJPrJS 3\j ZJ© FTA ÀPo KcPajvPj KZPuJÇ ßxUJPjA ÈF\oJ FaJPT' IJâJ∂ y~ jJPxrÇ hMkMr 2.45 KoKjPa ÛáPur ßrxkvJj ßgPT jJPxPrr KkfJ IJvrJláöJoJjPT ßlJPj fJr IxM˙fJr TgJ \JjJPjJ y~Ç ßlJj ßkP~ KfKj hs∆f Tot˙u ßgPT ÛáPu KVP~ CkK˙f yjÇ ßxUJPj KVP~ ßhUPf kJj jJPxr IùJj yP~ oJKaPf kPz IJPZÇ kqJrJPoKcTrJ fJPT KWPr IJPZjÇ kqJrJPoKcTrJ fUj jJPxPrr KkfJPT \JjJj, fJr Âhpπ S võJx k´võJx mº yP~ ßVPZÇ ßvw ßYÓJ KyPxPm fJrJ AjP\Tvj KhPu jJPxPrr võJxk´võJx KlPr IJPxÇ xJoJK\T KoKc~J~ IJxJ mÜmq IjMxJPr, jJPxrPT KcPajvJj ßhS~J y~ fáò TJrPeÇ ÛáPu hMKa ZJP©r oPiq ^VzJ YuKZPuJÇ F xo~ jJPxr kJv KhP~ pJS~Jr TJPu cJˆKmj CP pJ~Ç ÛáPur KvãT oPj TPrj FKa jJPxr AòJ TPrA TPrPZÇ KT∂á jJPxPrr kKrmJPrr oPf, FKa KZPuJ FTKa IKjòJTíf WajJÇ hMA irPjr mÜPmq ¸Óf KmÃJK∂r xOKÓ yP~PZÇ FZJzJ kKrmJr hJmL TrPZ, KcPajvjTJPu jJPxr S fJr xykJbLPhr TJPZ ßTJj k´J¬m~Û CkK˙f KZPuj jJÇ fPm ÛáPur ßyc KaYJr TqJKg K˛g fJr KmmOKfPf I˝LTJr TPr mPuPZj fJrJ xMkJrnJA\c KZPuJÇ TqJKg K˛g ßxqJvJu KoKc~J~ KmÃJK∂Tr fgq ßhS~J yPò hJKm TPr KmmOKfPf mPuPZj, kKrmJPrr xJPg IJorJ xJmtãKeT ßpJVJPpJV rãJ TPr YPuKZ FmÄ FA TKbj xoP~ fJPhr \jq IJorJ k´JgtjJ TrKZÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr ßcn¿ ßrJPcr mJKxªJ jJPxPrr KkfJ ßoJyJÿh IJvrJláöJoJßjr mJÄuJPhPv KjmJx KxPuPar ßVJuJkVP†r rJ~VrL V´JPoÇ ßo~r \j KmVPxr ßvJT k´TJv FmÄ fhP∂ xyPpJKVfJr k´Kfv´∆Kf aJS~Jr yqJoPuaPxr PmJ ÛáPur ZJ© jJPxr IJyoPhr oOfáqPf ßvJT k´TJv TPrPZj mJrJr KjmtJyL ßo~r \j KmVxÇ FT KmPvw KmmOKfPf KfKj mPuj, KTPvJr jJPxr IJyoPhr ITJu oOfqá Pf IJKo VnLrnJPm ootJyfÇ IJr F\jq fJr oJ mJmJxy kKrmJPrr k´Kf rAPuJ IJoJr xoPmhjJÇ KmmOKfPf ßo~r IJPrJ mPuj, FA Tr∆j oOfáqPT KWPr Pp xm k´Pvúr CPhsT yP~PZ fJ Ifq∂ xftTfJr xJPg IJoJPhrPT UKfP~ ßhUPf yPmÇ KmKnjú xÄ˙J AKfoPiq fJPhr TJ\ Êr∆ TPrPZÇ TJCK¿u FmqJkJPr PmJ Ûáu Tfíkã FmÄ kMKuvxy IjqJjq fh∂TJrL xÄ˙JPT xyPpJKVfJ KhP~ pJPm mPu KfKj \JjJjÇ FKhPT ßo~r oñumJr jJPxr IJyoPhr mJxJ~ KVP~ fJr KkfJ oJfJPT xJ•ôjJ ßhjÇ Po~r FA TKbj xoP~ kKrmJPrr kJPv gJTJr k´Kfv´∆Kf ßhjÇ

rJÓsiot KjP~ yJAPTJPatr AxuJoÇ fPm IjqJjq iotS k´\Jfπ vJK∂Pf kJuj TrJ pJAPmÇ 2011 xJPu kûhv xÄPvJijLr oJiqPo 2(T) IjMPòPh KTZM kKroJ\tj TrJ yP~PZÇ ßxUJPj muJ yP~PZ∏ È2(T) k´\JfPπr rJÓsiot AxuJo, fPm KyªM, ßmR≠, KUsˆJjxy IjqJjq iot kJuPj rJÓs xooptJhJ S xoIKiTJr KjKÁf TKrPmjÇ' F xÄPvJijLr CPuäU TPr rJP~ muJ y~, F ÆJrJ ˝LTíf ßp, 2 (T) IjMPòPh AxuJoPT rJÓsiot ßWJweJ TrJ yPuS IjqJjq iotPTS xooptJhJ S xo-IKiTJr ßh~J yP~PZÇ F TJrPe @orJ 2 (T) IjMPòh mJKfPur @Pmhj V´ye TrPf kJrKZ jJÇ rJP~ muJ y~, xÄxh ßhPvr mJ˜mfJr KjKrPU xÄKmiJj xÄPvJij TrPf kJPrÇ mJÄuJPhPvr mJ˜mfJr kKrPk´KãPf rJÓsiot AxuJo ‰mi mPu rJP~ CPuäU TrJ y~Ç rJP~ @PrJ muJ y~, ßhPvr mJ˜mfJr ßk´JkPa iotKjrPkfJr kKrKi mJzJPjJr @Ajf S xJÄKmiJKjT FUKf~Jr xÄxPhrÇ xÄxh ßxaJA TPrPZÇ KraTJrL @Aj\LmL xoPrªs jJg ßVJ˝JoL mPuj, Vf 6 jPn’r yJAPTJPat UJKr\ TPr ßh~J Kra @PmhPj rJ~ k´TJv TrJ yP~PZÇ SA rJP~r IjMKuKk yJPf kJS~Jr kr @orJ yJAPTJPatr FA UJKr\ @PhPvr KmÀP≠ @Kku hJP~r TPrKZÇ 2015 xJPur 7 ßxP¡’r KmYJrkKf ßoJ: FohJhMu yT S KmYJrkKf oMyJÿh UMrvLh @uo xrTJPrr xojõP~ VKbf yJAPTJat ßmû rJÓsiPotr ‰mifJ KjP~ Kra xrJxKr UJKr\ TPr ßhjÇ 1988 xJPu xÄKmiJPjr IÓo xÄPvJijLr oJiqPo AxuJoPT rJÓsiot ßWJweJ FmÄ 2011 xJPu kûhv xÄPvJijLPf iotKjrPkfJr jLKf KlKrP~ @jJr krS rJÓsiot myJu rJUJr Kmw~Ka YqJPu† TPr 2015 xJPur 1 @VPˆ FA Kra @PmhjKa TPrj @Aj\LmL xoPrªs jJg ßVJ˝JoLÇ xJPmT rJÓskKf ÉPxAj oMyÿh FrvJPhr vJxjJoPu 1988 xJPur 5 \Mj YfMgt \JfL~ xÄxPh IÓo xÄPvJij TPr AxuJoPT rJÓsiot ßWJweJ TrJ y~Ç Fr oJiqPo xÄKmiJPj IjMPòh 2-Fr xJPg 2(T) hlJ pMÜ y~Ç

IjuJAPj xMroJ kzPf KnK\a Tr∆j www.surmanews.com


SURMA

SURMA 38th Year Issue 2005, Friday

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

18 - 24 November 2016

ßyKuT¡Jr VJjKvk ßgPT V´JPo ßVJuJmwte yfqJ, iwte S vf vf mJKz \ôJKuP~ ßhS~Jr IKnPpJV

Ko~JjoJPr ßxjJmJKyjLr èKuPf 69 ßrJKyñJ oMxKuo Kjyf u§j, 17 jPn’r - IJmJr YronJPm ßrJKyñJ Kjij Êr∆ TPrPZ Ko~JjoJPrr ‰˝rvJxPTr ßxjJmJKyjLÇ oJjmfJKmPrJiL FA IkrJPir Kmr∆P≠ KmvõPjfímOª FT irPer KjrmfJ kJuj TrPZ mPu IKnPpJV oJjmfJmJhL xÄVbjèPuJrÇ ßrJKyñJ oMxKuo jJrLPhr ßxjJmJKyjL k´TJPvq iwte TrPZÇ fJPhr mJKz WPr TqJ¡Jr KhP~ ßVJuJ mwte TrPZÇ Ko~JjoJPrr rJUJAj rJP\q ßrJKyñJ oMxuoJjPhr Skr ßxjJmJKyjLr èKuPf I∂f 69 mqKÜ Kjyf yP~PZjÇ FA yJouJ xv˘ xπJxLPhr uãq TPr YJuJPjJ ÈKTî~JPr¿ IkJPrvj' mPu hJKm TPrPZ ßxjJmJKyjLÇ Fr @PV ßyKuT¡Jr VJjKvk ßgPT ßrJKyñJ oMxuoJjPhr V´JPo èKumwte TrJr WajJ ˝LTJr TPr ßhvKar xrTJrÇ WajJr kr ßxUJjTJr oJjMw\j mJKzWr ßZPz kJuJPò mPu \JjJ ßVPZÇ KmKmKx S @u\JK\rJÇ ßhvKar ßxjJmJKyjL hJKm TPrPZ, KjyfrJ rJohJ \JfL~ I˘ S uJKbPxJaJ KjP~ fJPhr Skr yJouJ YJKuP~KZuÇ Ko~JjoJPrr rJÓsL~ VeoJiqo \JjJ~, 12 jPn’r, vKjmJr ‰xjqPhr Skr FThu ßuJT @PVú~J˘, ZMKr S muäo KjP~ yJouJ YJuJPjJ~ hM'\j ‰xjq FmÄ Z~\j yJouJTJrL Kjyf yS~Jr kr SA FuJTJ~ 16 kOÔJ~

If you have low credit scoring or are unable to prove income; Victorstone could help get a loan approved roved for you; even if you have been refused elsewh here. Unsecured Business Loan Commercial Loan Business Start-up Loan Commercial M t Buy to Let Mor Re mortgage Re-mortgage

STONE OR

yJC\ Im ToP¿ KmKxF'r FS~Jct mJZJAkmt xŒjú

CO

IA

L

u§j, 17 jPnÍr - w` BD‡K evsjv‡`k K¨vUvwj÷ Ad Kgvm© GÛ BÛv÷ªx, BD‡KwewmwmAvB ÔweR‡bm GÛ G›Uvi‡cÖbi Gw·‡jÝ GIqvW© 2016 Gi Rb¨ Av‡e`bKvix‡`i ga¨ †_‡K cÖv_wgKfv‡e wbe©vwPZ‡`i ZvwjKv cÖKvk K‡i‡Q| 20 b‡f¤^i jÛb g~j kn‡ii wnjUb cvK©‡jb †nv‡U‡j AbywôZe¨ GIqvW© Abyôv‡bi Rb¨ cÖv_wgKfv‡e wbe©vwPZ‡`i g‡a¨ ‡e÷ wbD weR‡bm K¨vUvMwi‡Z i‡q‡Qb AW©vwis WvB‡i± Gi AvwZK Gjvwn Ges AvwkK Gjvwn, †U·UvBj wWRvBbvi GÛ I‡qfv‡ii gv‡R`v K¬vK©, †KwRGb RyB‡mm Gi dinv` †nvmvBb| †e÷ †cÖvWvKU Ae `¨ Bqvi K¨vUvMwi‡Z i‡q‡Qb, †KwRGb RyB‡mm Gi dinv` †nvmvBb, †KwRGb g¨v½yRyB‡mi 46 kOÔJ~

Loans & Mo ortgages

C

dJTJ, 17 jPn’r - xÄKmiJPjr 2(T) IjMPòPh rJÓsiot AxuJo ‰mi mPu yJAPTJPatr rJP~r KmÀP≠ @Kku TrJ yP~PZÇ 13 jPn’r xMKk´o ßTJPatr xÄKväÓ vJUJ~ FA @Kku @Pmhj TrJ y~ mPu \JjJj KraTJrL @Aj\LmL xoPrªs jJg ßVJ˝JoLÇ @PmhPjr Skr YuKf x¬JPy ßY’Jr \\ @hJuPf ÊjJKj yPf kJPr mPuS \JjJj KfKjÇ Fr @PV xÄKmiJPj AxuJoPT rJÓsiot ßWJweJr ‰mifJ KjP~ TrJ FTKa Kra @Pmhj UJKrP\r rJ~ k´TJv y~Ç rJP~ yJAPTJPatr KmYJrkKf ßoJ. FohJhMu yT S KmYJrkKf oMyJÿh UMrvLh @uo xrTJr ˝Jãr TPrjÇ kNetJñ rJP~ muJ y~, rJÓsiPotr iJreJ @oJPhr @Kh xÄKmiJPj KZu jJÇ 1988 xJPu IÓo xÄPvJijLr oJiqPo 2(T) IjMPòh xÄpMÜ yP~PZ, ßpUJPj AxuJoPT rJÓsiot ßWJweJ TrJ y~Ç FA xÄPvJijLPf muJ y~, 2(T) k´\JfPπr rJÓsiot 47 kOÔJ~

BD‡KwewmwmAvB ÔweR‡bm GÛ G›Uvi‡cÖbi Gw·‡jÝ GIqvW© 2016 Gi kU© wjó †NvlYv

VIC T

rJÓsiot KjP~ yJAPTJPatr rJP~r KmÀP≠ @Kku

MMER

Call Victorstone on 0845 050 454 and see how we can help.

u§j, 17 jPn’r - mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vj (KmKxF) ßrÓáPr≤ Im Kh A~Jr FS~Jct 2016 Fr YëzJ∂ mJZJA kmt xŒjú yP~PZÇ Vf 15 jPn’r, oñumJr yJC\ Im ToP¿r TKoCKjKa ÀPo FA k´Kâ~J xŒjú y~Ç IjMÔJPjr

ßyJÓ ku ßÛuL FoKkr @oπPe FPf KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj mJÄuJPhv TqJaJrJxt FPxJKxP~vj KmKxF'r ßk´KxPc≤ kJvJ UªTJr, ßxPâaJrL ß\jJPru Fo F oMKjoÇ 45 kOÔJ~

W: YLFWRUVWRQHFRPPHUFLDO¿QDQFHFRP Subject to Status. Terms & Conditions nditions Apply

SURMA News Group Ltd - Unit B, 10 Quaker Street, London E1 6SZ EDITORIAL Call: 020 7377 9717 or Email: news@surmanews.com ADVERTISING: 0207 377 9787 or Email: sarzahmed@surmanews.com www.surmanews.com

Surma issue 2005  
Surma issue 2005  
Advertisement