Page 1

TJjúJ-yJKxnrJ ßrJjJuPhJ Km˜JKrf 26 kOÔJ~

SURMA 37th Year, Issue 1987, 15 - 21 July 2016, 10 - 16 vJS~Ju 1437 Ky\rL, 01 - 07 v´Jme 1423, 50p

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

\JKTr jJP~PTr KmÀP≠ IKnPpJPVr k´oJe ßoPuKj

- oyJrJÓs ßVJP~ªJ xÄ˙J

13 \MuJA - nJrPfr @PuJKYf AxuJKoT ÛuJr cJ. \JKTr jJP~PTr KmÀP≠ xπJxmJPh CxTJKj ßh~Jr IKnPpJPVr xJoJjqfo k´oJeS kJS~J pJ~Kj mPu \JKjP~PZ nJrPfr oyJrJÓs ߈a AP≤KuP\¿ KckJatPo≤ (Fx@AKc)Ç xÄ˙JKa mPuPZ, fJr 45 kOÔJ~

jfáj VPmweJ

9 oJ©Jr nëKoTŒ ^MÅKTPf mJÄuJPhv

Cjúffr mOPaj KjotJPer IñLTJr

k´iJjoπLr hJK~fô KjPuj ßgPrxJ ßo

4v mZr iPr vKÜ \oJ yPò oJKar KjPY

oπLkKrwh kMjVtbj: mKrx \jxj lPrj ßxPâaJKr, IqJÍJr rJc ßyJo ßxPâaJKr KjpMÜ FmÄ \\t IxmPetr ˙uJKnKxÜ yPuj KlKuk yqJo§

dJTJ, 13 \MuJA - mJÄuJPhv nNKoTŒ jJPor FTKa aJAo mP’r SkPr hJÅKzP~ @PZÇ APªJ-mJKot\ jJPor hM'Ka ßaTPaJKjT ßkäPar Skr ImK˙f mJÄuJPhPv ßpPTJPjJ xo~ n~Jmy nNKoTŒ yPf kJPr FmÄ FPf rJ\iJjLr FT ßTJKa 70 uJU 45 kOÔJ~

xMroJ KrPkJat u§j, 14 \MuJA - KmsKéPa IPjT KmsKav rJ\jLKfPTr TkJu kMzPuS nJVq xMk´xjú TPr KhP~PZ ßyJo ßxPâaJKr ßgPrxJ ßo'rÇ mOPaPjr Ijqfo TqJKrvPoKaT rJ\QjKfT, k´iJjoπL TqJPorPjr ß˝òJ~ KmhJP~ Kj\ hu Tj\JrPnKan kJKat S mOPaPjr ßjfíPfô FPuj KfKjÇ mMimJr xºqJ~ IJjMÔJKjTnJPm rJeLr TJPZ KmhJ~L k´iJjoπL ßcKnc TqJPorPjr ZJzk© y˜J∂Prr krkrA ßgPrxJ ßo ãofJ V´ye TPrjÇ SAKhjA jfáj k´iJjoπL KyPxPm jJ’Jr 10-F IKnPwT WPa fJÅrÇ 59 mZr m~xL ßgPrxJ ßo Ifq∂ lqJvj xPYfj FmÄ T¢r Tj\JrPnKan KyPxPm kKrKYfÇ fPm IjojL~ mqKÜPfôr IKiTJrL 46 kOÔJ~

xJÄmJKhT AxyJT TJ\Pur ßo\r IkJPrvj 15 \MuJA

IJVJoL ßo~r KjmtJYPj k´JgtL yPmj rJKmj UJj

xTPur ßhJ~J TJojJ

u§j, 14 \MuJA xJÄmJKhT AxyJT TJ\Pur ßmv TP~T oJx pJm“ iJrJmJKyT KYKT“xJr kr fJPT mz irPer IkJPrvPjr Kx≠J∂ KjP~PZj cJÜJrrJÇ TáA¿ yxKkaJPu IJVJoL 15 \MuJA, ÊâmJr IkJPrvPjr Khj KjitJre TrJ yP~PZÇ GKhj xTJu 7.30 KoKjPa fJPT yxKkaJPur oKjaKrÄ-F KjP~ pJS~J yPmÇ kJKrmJKrT xNP© \JjJ ßVPZ, fJr FA ßo\r IkJPrvPj 8 W≤J mqJKk xo~ uJVPmÇ xJÄmJKhT AxyJT TJ\u xMroJr xJPg IJuJkTJPu KfKj TKoCKjKar xmt˜Prr oJjMPwr TJPZ ßhJ~J 46 kOÔJ~

ß\KrKo TrKmj

FqJP†uJr BVu

SP~j K˛g

ßumJr hPur ßjfífô KjPf 3 k´KfƪôL

24 ßxP¡Ír luJlu ßWJweJ

xMroJ KrPkJat u§j, 14 \MuJA - mZr jJ WMrPfA IJmJr KjmtJYj TrPf yPò ßumJr kJKatr ßjfJrÇ 10 oJx IJPV KmkMu ßnJPa KjmtJKYf ßumJr ßjfJ ß\PrKo TrKmj

KjmtJKYf yPuS ßmsKéPaJ•r fJÅr ßjfíPfôr Knf ßTÅPk SPbÇ IJr Fr \Pjq FTJ¢J yP~PZj ˝~Ä fJÅr hPur FoKkrJÇ ßjfJ KjmtJKYf yS~Jr kr ßgPTA FPTr kr 45 kOÔJ~

xMroJ KrPkJat u§j, 14 \MuJA - 2018 xJPur ßo oJPx ßo~Jh ßvPw aJS~Jr yqJoPuaPx Yfágmt JPrr oPfJ IjMKÔf yPm ßo~rJu APuTvjÇ IJVJoL APuTvPj \jVPer IJKvmtJh KjP~ IJmJrS k´JgtL yPmj xJPmT ßo~r k´JgtL TJCK¿uJr rJKmjJ UJjÇ ßxA IJPuJPT xmirPjr k´˜Ká fS KjPf Êr∆ TPrPZj KfKjÇ rJKmjJ UJPjr 2018 xJPur \jq ßo~r k´JgtLfJr IJVJo Umr FTKa Kmvõ˜ xN© KjKÁf TPrPZÇ FKhPT, rJKmjJ UJPjr xPñ ßpJVJPpJV TrJ yPu KfKj \JjJj,

KmPvõ ßjfífô hJPj jJrLrJ FUj FKVP~ FPxPZÇ IJKoS ßxA 45 kOÔJ~


2 UmrJUmr

15 - 21 July 2016 m SURMA

xLfJTáP§ \ÄKu xPªPy @aT 4

mz yJouJr kKrT·jJ KZu dJTJ, 12 \MuJA - Y¢V´JPor xLfJTM§ CkP\uJr mJzmTM§ FuJTJ ßgPT \ÄKu xPªPy YJr pMmTPT @aT TrJ yP~PZÇ kMKuv \JjJ~, @aT pMmPTrJ KjKw≠ \ÄKu xÄVbj @jxJÀuäJy mJÄuJ KaPor

xhxqÇ xLfJTMP§r FTKa TJrUJjJxy èÀfôkNet ˙JkjJ~ mz irPjr yJouJ YJuJPf ßYP~KZPuj fJÅrJÇ @aPTr kr fJÅPhr fPgqr KnK•Pf mJzmTM§ FuJTJr FTKa mJKz ßgPT @aKa YJkJKf S

Zaman Brothers CASH & CARRY

mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç Beef (Mix) -

Special Offer

1kg = £3.50 5kg = £14.89 Whole Sheep - £3.29 per kg 4 Baby Chicken - £6.99

1 pack Hilsha fish (6 in a pack) - £7.99 Ruhi Fish (any size) - £2.89 per kg Mrigal Fish (any size) - £3.89 per kg

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908

fPuJ~Jr C≠Jr TrJ yP~PZÇ F ZJzJ YJÅkJAjmJmV† S kJmjJ~ KjKw≠PWJKwf \ÄKu xÄVbj \JoJ@fMu oM\JKyhLj mJÄuJPhPvr (P\FoKm) YJr xhxqPT ßV´¬Jr TPrPZ kMKuvÇ @r xMjJoVP†r irokJvJ~ FT pMmTPT \ÄKu xPªPy @aT TPr kMKuPv KhP~PZj FuJTJmJxLÇ xLfJTMP§ @aT YJr pMmT yPuj oMxJm AmPj SoJP~h (25), ßoJyJÿh Kvkj SrPl l~xu (25), ßUJrPvh @uo (31) S rJPxu ßoJyJÿh AxuJo (40)Ç Vf 10 \MuJA, ßrJmmJr rJPf fJÅPhr @aT TrJ y~Ç 11 \MuJA, ßxJomJr KmPTPu fJÅPhr jJokKrY~ k´TJv TPr kMKuvÇ PVJkj fPgqr KnK•Pf SA YJr\Pjr VKfKmKi j\rhJKr TrJ yKòu mPu \JjJj Y¢V´JPor IKfKrÜ kMKuv (C•r) ßoJ. ßoJ˜JKl\Mr ryoJjÇ KfKj mPuj, rJ\iJjLr èuvJj S KTPvJrVP†r ßvJuJKT~J~ yJouJr kr xLfJTMP§r èÀfôkNet ˙JkjJ~ mz irPjr yJouJr kKrT·jJ KZu @aT \ÄKuPhrÇ YJr\Pjr oPiq oMxJm AmPj SoJP~h 2013 xJPu iotJ∂Krf yjÇ @PV fJÅr jJo KZu KkTuM hJxÇ fJÅr V´JPor mJKz kKa~J CkP\uJ~Ç iotJ∂Krf yS~Jr kr kKrmJPrr xPñ fJÅr ßTJPjJ ßpJVJPpJV KZu jJÇ Y¢V´Jo jVPrr AKkP\Pcr FTKa TJrUJjJ~ YJTKr TrPfj KfKjÇ Ijq Kfj\Pjr oPiq ßoJyJÿh KvkPjr mJKz msJ¯emJKz~Jr TxmJ CkP\uJ~Ç ßUJrPvh @uPor V´JPor mJKz @PjJ~JrJ CkP\uJ~ FmÄ rJPxPur mJKz xLfJTMP§r ß\Jz @ofu FuJTJ~ mPu \JjJj kMKuv TotTftJrJÇ fJÅrJ mPuj, kMKuPvr IKnpJPjr Kmw~Ka ßar ßkP~ SA YJr\Pjr xPñ gJTJ @rS TP~T\j \ÄKu kJKuP~ ßVPZÇ fJPhr ßV´¬JPrr \jq IKnpJj ImqJyf @PZÇ F mqJkJPr xLfJTM§ gJjJ~ xπJx hoj @APj oJouJ TrJ yPm mPu \JjJj IKfKrÜ kMKuv xMkJr ßoJ˜JKl\Mr ryoJjÇ kMKuv \JjJ~, IKnpJPjr Kmw~Ka ßar ßkP~ kJKuP~ pJS~J FT\Pjr jJo @mhMuäJy (29)Ç fJÅr mJzmTMP§r mJKzPf Im˙Jj KjP~ \ÄKurJ yJouJr kKrT·jJ KjP~KZuÇ @mhMuäJyr FTJKiT jJo rP~PZ mPuS kMKuv \JjJ~Ç kMKuPvr hJK~fôvLu FT TotTftJ jJo k´TJv jJ TrJr vPft mPuj, mJzmTMP§ rJxJ~KjT hsmq C“kJhjTJrL k´KfÔJj KYaJVJÄ ßTKoTqJu ToPkäé TJrUJjJ~ yJouJr kKrT·jJ KZu @aT \ÄKuPhrÇ k´KfÔJjKaPf 20 \j KmPhKv TJ\ TPrjÇ SA TJrUJjJxy KTZM ˙JkjJ~ \ÄKurJ yJouJ YJuJPf ßYP~KZuÇ xLfJTMP§r KmKnjú èÀfôkNet ˙JkjJr KjrJk•J ß\JrhJr TrJ yP~PZ mPu \JjJj Y¢V´Jo ß\uJ

kMKuv xMkJr F ßT Fo yJKl\ @ÜJrÇ KfKj mPuj, YJr \ÄKur TJZ ßgPT IPjT èÀfôkNet fgq kJS~J ßVPZÇ kuJfT \ÄKuPhr irPf IKnpJj YuPZÇ FKhPT, @aT rJPxPur mJKzPf 10 \MuJA, ßrJmmJr rJPf IKnpJj YJKuP~ FTKa uqJkak \» TPrPZ kMKuvÇ 11 \MuJA hMkMPr xLfJTM§ gJjJr xJoPj rJPxPur ˘L xJrK\jJ ßmVo hJKm TPrj, fJÅr ˝JoL \ÄKu f“krfJ~ \Kzf jjÇ FTKa ßmxrTJKr k´KfÔJPj TJ\ TPrjÇ KfKj mPuj, ˝JoLPT @aPTr KmwP~ kMKuv fJÅPT ßTJPjJ fgq KhPò jJÇ YJÅkJAjmJmV† ß\uJ KcKm kMKuPvr SKx yJKohMr rvLh mPuPZj, xhr CkP\uJr xMªrkMr mJVcJñJ V´JPor FTKa mJKzPf ß\FoKmr 30-35 xhxq \ÄKu yJouJr kKrT·jJr \jq ßVJkj ‰mbT TrPZj, Foj xÄmJPhr KnK•Pf ßrJmmJr KhmJVf rJf ßkRPj KfjaJr KhPT ßxUJPj kMKuv IKnpJj YJuJ~Ç IjqrJ kJKuP~ ßVPuS ßoJ. xJAlMK¨j SrPl xJAlMu AxuJo SrPl xJKær (40) S @mMu TJPvo SrPl fKrTMuPT (35) 20Ka TTPauxy ßV´¬Jr TrPf xão y~ kMKuvÇ k´JgKoT K\ùJxJmJPh fJÅrJ ß\FoKmr xPñ pMÜ gJTJr TgJ ˝LTJr TPrPZjÇ xhr gJjJ~ KmP°JrT hsmq @APj oJouJ yP~PZÇ kJmjJr xM\JjVr gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) jNr AxuJo mPuj, jJvTfJr kKrT·jJr CP¨Pvq ß\FoKm xhxqPhr ‰mbPTr Umr ßkP~ kMKuv vKjmJr rJPf CkP\uJr kJukJzJr FTKa mJKzPf IKnpJj YJuJ~Ç WajJ˙u ßgPT CkP\uJr VVjkMr V´JPor xJjJCuäJy (35) S KxrJ\VP†r CuäJkJzJ CkP\uJr Sor lJÀTPT (26) ßV´¬Jr TrJ y~Ç kPr fJÅPhr TJZ ßgPT K\yJKh mA S TTPau ‰fKrr xr†Jo C≠Jr TPr kMKuvÇ F hM\jxy Z~\Pjr jJo CPuäU TPr S IùJfjJoJ 15-20 \jPT @xJKo TPr xπJx hoj @APj oJouJ yP~PZÇ ßrJmmJr fJÅPhr kJmjJr @oKu @hJuf-4-F yJK\r TPr 10 KhPjr KroJ¥ @Pmhj TrJ y~Ç 11 \MuJA, ßxJomJr KmYJrT ÊjJKj ßvPw k´PfqPTr Kfj Khj KroJ¥ o†Mr TPrjÇ xMjJoV† irokJvJ gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) ßoJ. ßVJuJo KTmKr~J mPuj, 10 \MuJA, ßrJmmJr rJf j~aJr KhPT ßoJmJrT ßyJPxj (23) jJPor FT pMmT TJªJkJzJ V´JPo ßWJrJWMKr TrKZPujÇ ˙JjL~ ßuJT\j \ÄKu xÄVbPjr xhxq oPj TPr fJÅPT @aT TPr kMKuPv ßhjÇ ßoJmJrT mPuPZj, KfKj xJnJPrr \JoJuMu CuMo \KouJ UJfMj TSKo oJhsJxJ~ KvãTfJ TPrjÇ fJÅr xPñ gJTJ mqJPV mJÄuJPhPvr FTKa oJjKY©, KTZM KmÛMa S 3 kOÔJ~


UmrJUmr 3

SURMA m 15 - 21 July 2016

xLfJTáP§ \ÄKu xPªPy (2 kOÔJr kr) TJkzPYJkz KZuÇ kMKuv Kmw~Ka UKfP~ ßhUPZÇ \ÄKuPhr k´Kvãe y~ C•rmPñr YPr è¬yfqJr WajJ~ IÄv ßjS~J \ÄKuPhr k´KvãPer ˙JjèPuJ KYK¤f TrJr ßYÓJ YuPZ mPu \JKjP~PZj rqJPmr TotTftJrJÇ fJÅrJ muPZj, KmKnjú xoP~ irJ kzJ \ÄKuPhr fgqoPf C•rmPñr KmKòjú YPr k´Kvãe yP~PZÇ F ZJzJ dJTJ~S CÆM≠Tre k´Kvãe yP~ gJPT mPu fgq ßkP~PZ rqJmÇ k´Kvãe kptJP~ \ÄKu hu ßgPT KlPr @xJ I∂f Z~ fÀPer TJZ ßgPT F-xÄâJ∂ fgq kJS~J ßVPZ mPu rqJm TotTftJrJ hJKm TPrPZjÇ SA fÀPerJ rqJmPT \JKjP~PZj, mJKz ßgPT kJKuP~ pJS~Jr krkr k´KvãPer IÄv KyPxPm SA fÀePhr \jxoJ\ ßgPT KmKòjú TPr IºTJr WPr rJUJ yP~KZuÇ pJÅrJ FnJPm hLWt xo~ gJTPf kJPrjKj, fJÅPhr TP~T\j kKrmJPrr TJPZ KlPr FPxPZjÇ VfTJu rqJPmr FT\j hJK~fôvLu TotTftJ mPuj, F kpt∂ I∂f 100 \Pjr KjPUJÅ\ yS~Jr xÄmJh fJÅPhr TJPZ FPxPZÇ fPm fJÅrJ xmJA \ÄKu f“krfJ~ ßpJV KhPf ßVPZj KT jJ, fJ KjKÁf j~Ç rqJPmr mqJaJKu~j kptJP~ FÅPhr fgq pJYJA-mJZJA TrJ yPòÇ rJ\iJjLPf rqJPmr FTKa mqJaJKu~Pjr IKijJ~T mPuj, xJiJref KjPUJÅP\r K\Kc y~ gJjJ~Ç oJjMPwr VíyTotL yJrJPjJ ßgPT ÊÀ TPr xm KjPUJÅ\ KmùK¬r irj FTA rToÇ xPªynJ\j \ÄKuPhr Kmw~èPuJ kMKuPvr TJPZ kígTnJPm Kjmºj TrJ y~KjÇ fPm FUj ß\JPrPvJPr ßxA KjPUJÅP\r fgq pJYJA-mJZJA TrJ yPò, pJÅrJ \ÄKu f“krfJ~ pMÜ mPu xPªy yPòÇ 11 \MuJA rqJPmr xhr h¬Pr FT xÄmJh xPÿuPj rqJPmr oyJkKrYJuT ßmj\Lr @yPoh mPuj, KTZM pMmPTr Umr kJS~J ßVPZ, pJÅrJ hLWtKhj iPr KjPUJÅ\Ç fJÅPhr ßTC ßTC AKfoPiq \ÄKu KyPxPm @®k´TJv TPrPZjÇ F KmwP~ fgq ßhS~Jr \jq rqJPmr kã ßgPT xmJAPT IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ k´iJjoπLS xŒ´Kf ßhvmJxLr k´Kf FTA

IjMPrJi TPrPZjÇ rqJPmr hJK~fôvLu FT\j TotTftJ mPuj, BPhr KhPj ßvJuJKT~J~ ßp yJouJ yP~PZ, ßxUJj ßgPT I˘xy rqJPmr yJPf irJ kzJ vKlCu SrPl vrLlMuxy @rS TP~T\j irJ kzJ \ÄKur TJZ ßgPT kJS~J fgqoPf, TMKzV´JPor YPr fJÅPhr k´Kvãe yP~PZÇ fJÅPhr I˘ YJujJxy KmKnjú TJ~hJ ßvUJPjJ yP~PZÇ KfKj mPuj, K\ùJxJmJPh vKlCu \JKjP~PZj, fJÅrJ YJr\j KoPu KTPvJrVP†r ßvJuJKT~J~ ßp mJxJKa nJzJ KjP~KZPuj, fJr hM\j KZPuj fJÅPhr k´KvãT, @PrT\j xojõ~TÇ yJouJr hJK~Pfô oNuf hM\jA KZPujÇ oNuf dJTJr jgt xJCg KmvõKmhqJuP~r ZJ© @Kmr @yPoPhr xPñ KhjJ\kMPrr oJhsJxJZJ© vKlCPur ßpJVJPpJV S xojõP~r TJ\aJ SA xojõ~TJrL TPrPZjÇ F

ZJzJ mJKznJzJ, I˘, \JoJTJkz xrmrJyxy pJmfL~ @jMwKñT Kmw~ ßhUnJPur hJK~fôS SA xojõ~TJrLrÇ SA rqJm TotTftJ mPuj, È@kjJrJ ßU~Ju TPr ßhUPmj, ßpxm yJouJ yPò, FxPmr irj FTA rTPorÇ TJre FTA k´Kâ~J IjMxre TPr fJÅPhr k´Kvãe ßhS~J yP~ gJPTÇ fPm k´Kvãe ßhj Knjú Knjú mqKÜrJÇ SA k´KvãPTrJ @mJr FTA \J~VJ ßgPT k´Kvãek´J¬Ç' rqJPmr kKrYJuT kptJP~r FT\j TotTftJ mPuj, xŒ´Kf fJÅrJ \ÄKu hPur k´Kvãe ßvw jJ TPr KlPr @xJ I∂f Z~\j fÀPer xºJj ßkP~PZjÇ fJÅPhr xPñ TgJ yP~PZ CPuäU TPr SA TotTftJ mPuj, SA fÀePhr k´PfqPTA \ÄKuPhr ofmJPh CÆM≠ yS~Jr kPr Wr ßZPzKZPujÇ KT∂á kPr KmPvw

CHAT TO OUR BUSINESS TEAM TODAY

All covered

business commercial landlord home Coversure Insurance Services is a fully FCA authorised and regulated insurance broker and has been established since 1986 and has over 90 offices nationwide.

Coversure Insurance Services in Bethnal Green Coversure Insurance Bethnal Green 71 Roman Road London, E2 0QN

0800 3081 050 0208 983 7779

coversure.co.uk/bethnalgreen

k´KvãPe KaTPf kJPrjKjÇ KmPvw k´KvãPer IÄv KyPxPm fJÅPhr TJCPT k´gPoA \joJjMw ßgPT KmKòjú TPr ßluJ yP~KZuÇ k´KvãPer IÄv KyPxPm FTaJjJ fJÅPhr FTKa hr\J-\JjJuJ mº IºTJr WPr gJTPf muJ yP~KZuÇ fÀPerJ FnJPm gJTPf jJ ßkPr ßvw kpt∂ kKrmJPrr TJPZ KlPr @PxjÇ \ÄKurJ fJÅPhr ßZPz KhP~PZ, jJKT kJKuP~ FPxPZj Foj k´Pvú SA TotTftJ mPuj, ÈFxm @orJ FUjA muPf YJA jJÇ fh∂ YuPZÇ FUPjJ IPjT KuÄT KoKxÄ rP~PZÇ @orJ ßxèPuJ yJrJPf YJA jJÇ' @r dJTJ~ TL k´Kvãe yPfJ Foj k´Pvú rqJPmr SA TotTftJ mPuj, dJTJr KmKnjú FuJTJ~ mJ xÄuVú ß\uJ vyPr mJxJ nJzJ TPr ÈPoJKaPnvjJu' k´Kvãe ßhS~J yP~PZ fJÅPhrÇ fJÅPhr k´KvãT S xojõ~TJrLPhr ßUJÅP\ rqJPmr f“krfJ YuPZÇ

9

On our th Anniversary, on the 18th of JULY 2016,

To our brand new exciting office!

102

Licensed Member

Brick Lane, Bangla Town,

London E1 6RL

(Opposite Brick Lane Mosque)

020 7375 1188 | 07944 872 919 (Line open till 11pm)

admin@primeestateagents.co.uk

We offer

www.primeestateagents.co.uk

0% commission for lettings & sales n

*Terms and Conditions Apply


4 UmrJUmr

15 - 21 July 2016 m SURMA

Kfj \ÄKuPjfJr KmYJPrr IjMoKf kJS~J pJPò jJ dJTJ, 12 \MuJA - \ÄKu f“krfJr KmÀP≠ xrTJr TPbJr Im˙JPjr TgJ ßWJweJ TrPuS Kfj vLwt \ÄKuPjfJr KmYJPrr ßãP© FUPjJ IjMoKf ßh~KjÇ xrTJPrr IjMPoJhj KouPZ jJ mPu k´J~ hMA mZr iPr ^MPu @PZ KjKw≠PWJKwf KfjKa \ÄKu xÄVbPjr vLwt Kfj ßjfJr KmYJrÇ SA Kfj ßjfJ yPuj, @jxJÀuäJy mJÄuJ KaPor k´iJj \Kxo CK¨j rJyoJjL, \JoJ@fMu oM\JKyhLj mJÄuJPhPvr (P\FoKm) k´iJj oJSuJjJ xJAhMr ryoJj S KypmMf fJy&rLPrr k´iJj xojõ~T oKyCK¨j @yPohÇ Kfj \ÄKuPjfJr KmÀP≠ KfjKa oJouJ 2009 xJPur xπJxKmPrJiL @APj TrJ yP~PZÇ F @Aj IjMpJ~L xrTJPrr IjMPoJhj ZJzJ ßTJPjJ IKnPpJV @oPu KjPf kJPrj jJ ßTJPjJ @hJufÇ dJTJr oyJjVr hJ~rJ \\ @hJuf ßgPT Fxm oJouJr KmYJr ÊÀr IjMPoJhj KhPf xrTJPrr @Aj oπeJuP~r TJPZ hlJ~ hlJ~ KYKb ßhS~J yP~PZÇ KT∂á hMA mZPrS \mJm @PxKjÇ ßTJPjJ ßTJPjJKar \jq IPkãJ Kfj mZPrS VKzP~PZÇ k´go @PuJr TJPZ Fxm TgJ ˝LTJr TPrj dJTJr oyJjVr hJ~rJ \\ @hJuPfr k´iJj xrTJKr ßTRÅxMKu @mhMuäJy @mMÇ SA @hJuPfr @PrT xrTJKr ßTRÅxKM u fJkx TMoJr kJu mPuj, @hJuf ßgPT @Aj oπeJuP~r xKYm mrJmr KYKb kJbJPjJ yP~PZÇ Kj~o IjMpJ~L @Aj oπeJu~ ßxKa kJKbP~ ßhS~Jr TgJ ˝rJÓs oπeJuP~Ç Fxm KmwP~ \JjPf YJAPu @AjoπL @KjxMu yT mPuj, KmYJr ÊÀr \jq xrTJPrr IjMPoJhj @aPT gJTJr mqJkJPr KfKj KvVKVrA ˝rJÓs oπeJuP~r xPñ ßpJVJPpJV TrPmjÇ vLwt Kfj ßjfJr mJAPr FA @APj @r TJrS KmYJr @aPT @PZ KT jJ, ßx mqJkJPrS KfKj ßUJÅ\Umr TrPmjÇ

PpJVJPpJV TrJ yPu Vf 10 \MuJA, ßrJmmJr ˝rJÓsoπL @xJhMöJoJj UJj TJoJu mPuj, Kmw~Ka KfKj ßUJÅ\ KjP~ ßhUPmjÇ kPr 11 \MuJA, ßxJomJr @mJr ßpJVJPpJV TrJ yPu KfKj mPuj, F irPjr ßTJPjJ KYKb ˝rJÓs oπeJuP~ @PxKjÇ P\FoKmr k´iJj oJSuJjJ xJAhMr ryoJj S @jxJÀuäJyr k´iJj \Kxo CK¨j rJyoJjL TJrJVJPr @PZjÇ @r KypmMf fJy&rLPrr k´iJj xojõ~T oKyCK¨j @yPoh mftoJPj \JKoPj oMÜÇ oJSuJjJ xJAhMr ryoJPjr oJouJ: xπJxL TotTJP§r IKnPpJPV 2010 xJPur 25 ßo ß\FoKmr vLwt ßjfJ oJSuJjJ xJAhMr ryoJjxy fJÅr xÄVbPjr Kfj xKâ~ xhPxqr KmÀP≠ xπJxKmPrJiL @APj oJouJ y~ rJ\iJjLr ThofKu gJjJ~Ç fh∂ ßvPw SA mZPrr 7 @Vˆ Kfj\Pjr KmÀP≠ @hJuPf IKnPpJVk© ßhS~J y~Ç dJTJr oyJjVr hJ~rJ @hJuf IkrJi @oPuS ßjjÇ oJouJKa KmYJPrr \jq kJbJPjJ y~ dJTJr 6 j’r KmPvw \\ @hJuPf, ßpUJPj KmYJr ÊÀ y~ 2011 xJPur 16 \JjM~JKrÇ kJÅY\Pjr xJãq ßjS~J y~Ç KT∂á Vf mZPrr 8 ßxP¡’r SA @hJuf FT @PhPv mPuj, xrTJPrr IjMPoJhj ZJzJA dJTJr oyJjVr hJ~rJ \\ @hJuf F oJouJr IkrJi @oPu KjP~PZjÇ fJA xrTJPrr IjMPoJhPjr \jq oJouJr jKg dJTJr oyJjVr @hJuPf ßlrf kJbJPjJ ßyJTÇ lPu oJouJKar KmYJr-k´Kâ~J ßxUJPjA ßgPo ßVPZÇ @hJuf xN© KjKÁf TPrPZ, dJTJr oyJjVr hJ~rJ \\ @hJuf ßgPT xrTJPrr IjMPoJhPjr \jq @Aj oπeJuP~ KYKb kJbJPjJ yP~PZÇ KT∂á FUPjJ \mJm @PxKjÇ F mZPrr 28 oJYt xmtPvw KYKb kJbJPjJ y~Ç oJSuJjJ xJAhMr 2010 xJPur 25 ßo

ßV´¬Jr yjÇ ßxA ßgPT KfKj TJrJVJPr @PZjÇ \Kxo CK¨j rJyoJjLr oJouJ: jKgPf ßhUJ ßVPZ, \ÄKu f“krfJ, xrTJr S xJmtPnRoPfôr KmÀP≠ wzpPπr IKnPpJPV @jxJÀuäJy mJÄuJ KaPor k´iJj \Kxo CK¨j rJyoJjLxy 10 \Pjr KmÀP≠ 2013 xJPur 24 @Vˆ ßoJyJÿhkMr gJjJ~ oJouJ TPr kMKuvÇ kPr fh∂ ßvPw 2014 xJPur 8 ßxP¡’r dJTJr oMUq oyJjVr yJKTo @hJuPfIKnPpJVk© \oJ ßhj KcKmr kKrhvtT ßoJ. @mhMu uKfl ßvUÇ KmYJPrr \jq SA mZPrr 26 IPÖJmr oJouJr jKg kJbJPjJ y~ dJTJr oyJjVr hJ~rJ \\ @hJuPfÇ 2014 xJPur 23 jPn’r xrTJPrr IjMPoJhPjr \jq SA @hJuf ßgPT k´go hlJ~ KYKb kJbJPjJr @Phv ßhS~J y~Ç Frkr @rS hMA hlJ KYKb ßVPZ, pJr xmtPvwKa kJbJPjJ y~ F mZPrr 28 oJYtÇ KT∂á xrTJPrr kã ßgPT xJzJ KhP~ ßTJPjJ \mJm @hJuPf @PxKjÇ xrTJPrr IjMPoJhPjr \jq F kpt∂ 11 mJr oJouJr ÊjJKjr Khj iJpt TrJ yP~KZuÇ @xJKorJ F\uJPx FPxPZj @r KlPr ßVPZjÇ FTA oJouJ~ ßV´¬Jr @jxJÀuäJy mJÄuJ KaPor YJr xhxq \MjjMú KvThJr, TJ\L ßrP\J~Jj, jJAoMu yJxJj S \JKyhMr ryoJj \JKoPj oMÜ yP~ FUj kuJfTÇ 2013 xJPur 12 @Vˆ mrèjJ ßgPT ßV´¬Jr yj \Kxo CK¨j rJyoJjLÇ ßxA ßgPT KfKj TJrJVJPrÇ mäVJr rJ\Lm yJ~hJr yfqJ oJouJ~ AKfoPiq \KxoPT kJÅY mZPrr TJrJh§ KhP~PZj @hJufÇ oKyCK¨j @yPoPhr oJouJ: KjKw≠ \ÄKu xÄVbj KypmMf fJy&rLPrr k´iJj

xojõ~T oKyCK¨j @yPohxy YJr\Pjr KmÀP≠ C•rJ oPcu gJjJ~ xπJxKmPrJiL @APj 2010 xJPu oJouJ TPr kMKuvÇ fh∂ ßvPw 2013 xJPur 9 ßlms∆~JKr kMKuv oKyCK¨jxy Z~\Pjr KmÀP≠ dJTJr oMUq oyJjVr yJKTo @hJuPf IKnPpJVk© \oJ ßh~Ç oJouJKa KmYJPrr \jq SA mZPrr 21 FKk´u dJTJr oyJjVr hJ~rJ \\ @hJuPf kJbJPjJ y~Ç fUjA @hJuf ßgPT oJouJr IjMPoJhPjr k´go hlJ KYKb kJbJPjJ yPuS IjMPoJhPjr ßTJPjJ TJV\k© @hJuPf @PxKjÇ xmtPvw 28 oJYt fífL~ hlJ~ KYKb kJbJPjJ y~Ç oKyCK¨j 2010 xJPur 20 FKk´u ßV´¬Jr yjÇ yJAPTJat ßgPT 2011 xJPur 3 ßo \JKoj kJjÇ kPrr mZr TJrJVJr ßgPT oMÜ yjÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~r mqmxJ~ k´vJxj AjKˆKaCPar FA xyPpJVL IiqJkT mftoJPj mJiqfJoNuT ZMKaPf gJTPuS mxmJx TrPZj KmvõKmhqJuP~r KvãTPhr FTKa @mJKxT nmPjÇ VfTJu Kj\ mJxnmPj KfKj mPuj, oJouJKar KmYJr ÊÀr \jq KfKjS IPkãJ TrPZjÇ ßTjjJ, fJÅr KmÀP≠ @jJ IKnPpJV xfq j~Ç fJÅr hJKm, KypmMf fJy&?rLPrr xPñ fJÅr ßTJPjJ xÄKväÓfJPjAÇ xMKk´o ßTJPatr @Aj\LmL vJyhLjoJKuT mPuj, Fxm fgq k´oJe TPr \ÄKu hoPj xrTJPrr CPhqJV TgJxmt˝Ç @Aj ßoPj hãfJr xPñ kKrK˙Kf ßoJTJKmuJ TrJr xJogqt ßjA muPuA YPuÇ WJfT hJuJu KjotNu TKoKar nJrk´J¬ xnJkKf vJyKr~Jr TKmr mPuj, Ff KhPjS xrTJPrr IjMPoJhj jJ ßhS~Jr Kmw~Ka hMntJVq\jTÇ KmYJrk´Kâ~J hs∆f TrPf k´P~J\Pj KmPvw asJAmMqjJu Vbj TrJ CKYfÇ oJSuJjJ xJAhMr ryoJj: ß\FoKmr vLwt ßjfJ, ßV´¬Jr 25 ßo 2010, IKnPpJVk© 7 @Vˆ 2010, IjMPoJhPjr \jq hMA hlJ KYKb oπeJuP~ \Kxo CK¨j rJyoJjL: @jxJÀuäJy mJÄuJ KaPor k´iJj, ßV´¬Jr 12 @Vˆ 2013, IKnPpJVk© 8 ßxP¡’r 2014, Ijq oJouJ~ kJÅY mZr hK§f oKyCK¨j @yPoh: KypmMf fJy&rLPrr k´iJj xojõ~T ßV´¬Jr 20 FKk´u 2010, mftoJPj \JKoPj, IKnPpJVk© 9 ßlms∆~JKr 2013, IjMPoJhj ßYP~ Kfj hlJ KYKb

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Curry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


SURMA m 15 - 21 July 2016

kMPrJkMKr AxuJoL mqJÄKTÄ TrPf YJ~ ˆqJ¥Jct mqJÄT dJTJ, 11 \MuJA - kMPrJkMKr AxuJoL mqJÄKTÄ TrPf YJ~ ˆqJ¥Jct mqJÄT KuKoPac (FxKmFu)Ç ßmxrTJKr UJPfr FA @KgtT k´KfÔJjKa F KmwP~ IgtoπLr TJPZ @Pmhj TPrPZÇ Fr @PV TP~T hlJ kNetJñ AxuJoL mqJÄKTÄ TrJr \jq mJÄuJPhv mqJÄPTr TJPZ @Pmhj TPrKZu mqJÄTKa; KT∂á ßxA @PmhPj ßTJPjJ xJzJ ßh~Kj ßTªsL~ mqJÄTÇ FUj @mJPrJ AxuJoL mqJÄKTÄ TrJr \jq IgtoπLr vreJkjú yP~PZ ˆqJ¥Jct mqJÄTÇ @r IgtoπL mPuPZj, mJÄuJPhv mqJÄT F Kmw~Ka KmPmYjJ TrPf kJPrÇ FUj mJÄuJPhv mqJÄT pKh IjMPoJhj TPr fPm UMm xyxJA FA mqJÄTKa kNetJñnJPm AxuJoL mqJÄKTÄ TJptâo ÊÀ TrPf ßhUJ pJPmÇ @r fUj mqJÄTKar jJPor xJPg pMÜ yPm ÈAxuJoL' v»KaÇ xÄKväÓ xNP© F fgq \JjJ ßVPZÇ xN© \JjJ~, Vf 13 \Mj ˆqJ¥Jct mqJÄPTr kKrYJujJ kwtPhr ßY~JroqJj xJPmT FlKmKxKx@A xnJkKf TJ\L @TrJoCK¨j @yPoh IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyPfr xJPg ßhUJ TPrjÇ F xo~ KfKj ˆqJ¥Jct mqJÄT KuKoPacPT kNetJñ AxuJoL mqJÄT KyPxPm @®k´TJPvr Kmw~Ka fMPu iPrj FmÄ F KmwP~

IgtoπLr xyJ~fJ TJojJ TPrjÇ IgtoπL fJPT F KmwP~ FTKa @Pmhj TrPf mPujÇ FrA ßk´ãJkPa TJ\L @TrJo Vf 20 \Mj IgtoπLr TJPZ FTKa KuKUf @Pmhj TPrjÇ ßxUJPj KfKj ˆqJ¥Jct mqJÄTPT kNetJñ AxuJoL mqJÄKTÄ TrJr \jq IgtoπLr IjMoKf k´JgtjJ TPrjÇ F @PmhPjr ßk´ãJkPa IgtoπLr kã ßgPT muJ yP~PZ, Kmw~Ka mJÄuJPhv mqJÄT KmPmYjJ TrPf kJPrÇ IgtoπLr TJPZ kJbJPjJ @PmhPj mqJÄTKar ßY~JroqJj mPuPZj, mqJÄT ßTJŒJKj @Aj1994-Fr @SfJ~ ˆqJ¥Jct mqJÄT KuKoPac 1993 xJPur 3 \Mj ßgPT mJKeK\qT TJptâo ÊÀ TPrÇ mqJÄTKar xmtPvw fgq IjMpJ~L ßhPvr kJÅYKa KmnJPV ßoJa 104Ka vJUJ rP~PZÇ FroPiq dJTJ~ 48Ka, Y¢V´JPo 26Ka, UMujJ~ 11Ka, rJ\vJyLPf 13Ka S KxPuPa Z~Ka vJUJ rP~PZÇ mqJÄTKar KmKnjú vJUJ~ AxuJoL oMhJrJmJ mqm˙J YJuM rP~PZÇ oMhJrJmJ ßxKnÄ KyxJPm 4 vfJÄv oMhJrJmJ ߸vJu ßjJKav KcPkJK\Pa xJPz 3 vfJÄv, Kfj oJxKnK•T oMhJrJmJ aJot KcPkJK\a KrKxkPa ß\jJPru KyxJPm xJPz 6 vfJÄv, lJAjqJK¿~Ju AjKˆKaCPa (mqJÄT/

FjKmFl@A/A¿MqPr¿ FmÄ xrTJKr S @iJxrTJKr S ßmxrTJKr k´KfÔJj) 5 vfJÄv yJPr oMjJlJ ßh~J yPòÇ F ZJzJS 12 oJxKnK•T oMhJrJmJ aJot KcPkJK\a KyxJPm xJiJre 6 hvKoT 25 vfJÄv, (mqJÄT/ FjKmFl@A/A¿MqPr¿ FmÄ xrTJKr S @iJ-xrTJKr S ßmxrTJKr k´KfÔJj) 4 vfJÄv yJPr oMjJlJ KhPòÇ hMA mZr ßo~JPh oMhJrJmJ aJot KcPkJK\Pa ß\jJPru 5 hvKoT 50 vfJÄv, (mqJÄT/ FjKmFl@A/ A¿MqPr¿ FmÄ xrTJKr S @iJ-xrTJKr S ßmxrTJKr k´KfÔJPj) 4 vfJÄv yJPr oMjJlJ ßh~J yPòÇ ˆqJ¥Jct mqJÄT xNP© \JjJ ßVPZ, mqJÄTKa FTKa kNetJñ AxuJoL mqJÄPT „kJ∂Prr \jq Vf 2008 xJPur 21 IPÖJmr mqJÄT kwtPhr 135fo ‰mbPT Kx≠J∂ y~Ç Fr kKrPk´KãPf 2009 xJPur 29 \jM~JKr mJÄuJPhv mqJÄPTr IjMoKf ßYP~ @Pmhj TPrÇ krkr TP~TmJr KYKb KhP~S mJÄuJPhv mqJÄT ßgPT ßTJPjJ xJzJ jJ ßkP~ xmtPvw 2013 xJPur 29 \MuJA @mJr @Pmhj TPr; KT∂á FUj kpt∂ mJÄuJPhv mqJÄT ßgPT ßTJPjJ xJzJ jJ ßkP~ IgtoπLr vreJkjú yPf yP~PZÇ ˆqJ¥Jct mqJÄPTr kKrYJujJ kwtPhr ßY~JroqJj TJ\L @TrJoCK¨j @yPoh IgtoπLPT ßuUJ KYKbPf mPuj, 2009 xJu ßgPT @oJPhr mqJÄPTr ßfJkUJjJ ßrJc vJUJ FmÄ Y¢V´JPor IV´JmJPh @Puo S AxuJKo KY∂JKmhPhr xojõP~ FTKa kNetJñ ÈAxuJoL vKr~Jy xMkJrnJA\Kr TKoKa' VbPjr oJiqPo AxuJoL mqJÄKTÄ TJptâo xlunJPm kKrYJujJ TPr @xKZÇ @orJ APfJoPiq AxuJoL mqJÄKTÄ kKrYJujJ~ IKnùfJ I\tj TrPf xogt yP~KZÇ \JjJ pJ~, ˆqJ¥Jct mqJÄPT Z~ xhPxqr FTKa vKr~Jy xMkJrnJA\Kr TKoKa rP~PZÇ mqJÄT kKrYJujJ kwtPhr ßY~JroqJj TJ\L @TrJoCK¨j @yPoh F TKoKar ßY~JroqJjÇ TKoKar Ijq xhxqrJ yPòj mJ~fMu ßoJTJrro \JfL~ oxK\Phr UKfm k´Plxr oJSuJjJ xJuJyCK¨j @yoh, jrKxÄhLr \JPo~J TJPxKo~J TJKou oJhrJxJr yJPl\ TJ\L ßoJyJÿh AmsJKyo, TJ\L UMrro @yPoh, mqJÄPTr mqm˙JkjJ kKrYJuT ßoJ: jJ\oMx xJPuKyj S @uL ßr\JÇ

UmrJUmr 05

mJÄuJPhvL oJ-mJmJ yfqJ oJouJ ßgPT TKjÔ ßZPur ImqJyKf

11 \MuJA - pMÜrJPÓs YJûuqTr ßVJuJo rJKæ hŒKf yfqJr oJouJ ßgPT ImqJyKf ßkPuJ TKjÔ ßZPu Sor ßVJuJo rJKæÇ TqJKuPlJKjt~Jr xJj ßyJP\r IKimJxL mJÄuJPhvL FA hŒKfPT èKu TPr yfqJr IKnPpJPV FUj ÊiM ß\Pu rP~PZ fJPhr mz ßZPu yJKxm Kmj ßVJuJo rJKæÇ fJPT rJUJ yP~PZ xJ∂JTJrJ TJCK≤ TJrJVJPrÇ Vf 24 FKk´u IkrJP¤ Kj\ mJxJ ßgPT ßVJuJo rJKæ S fJr ˘L vJoLoJ rJKær èKuKm≠ uJv C≠Jr TPr ˙JjL~ kMKuvÇ T'Khj @PV ßgPT ybJ“ ßTJPjJ xJzJv» jJ ßkP~ CKÆVú WKjÔ\PjrJ SA mJxJ~ pJj FmÄ hr\J ßUJuJ ßhPU kMKuvPT xÄmJh ßhjÇ ßx xo~ hŒKfr hMA ßZPur FT\jS mJxJ~ KZu jJÇ uJv C≠JPrr hM'Khj kr TKjÔ ßZPur xºJj kJ~ kMKuvÇ fJPT K\ùJxJmJh TrJ y~Ç fJrS hMKhj kr 27 FKk´u mJKz ßgPT 60 oJAu hNr asqJKx KxKa ßgPT ßV´lfJr TrJ y~ F hŒKfr mz ßZPu yJKxmPTÇ o~jJfhP∂r kr kMKuv \JKjP~PZ, 23 FKk´u fJPhr yfqJ TrJ y~Ç mèzJr x∂Jj ßVJuJo rJKæ FmÄ vJoLoJ rJKæ 30 mZPrr IKiT xo~ iPr TqJKuPlJKjt~J~ mJx TrKZPujÇ fJrJ KZPuj ßkvJ\LmLÇ ˙JjL~ oxK\hKnK•T ToMqKjKar xJPgS fJPhr KZu xMxŒTtÇ ßTj oJ-mJmJPT yfqJ TrJ yPuJ ∏ Foj k´Pvúr \mJPm IKnpMÜ yJKxm ˙JjL~ FTKa KoKc~JPT IPkãJ TrPf mPuPZjÇ ÈoJouJr ÊjJKj ÊÀ yPuA xm KTZM \JjJ pJPm' ∏ Foj TgJ mPuPZ yJKxmÇ KT∂á k´KfPmvL mJÄuJPhvLrJ FUPjJ mM^Pf kJrPZj jJ ßTj Wau Foj Âh~KmhJrT WajJÇ xJ∂J TJrJ TJCK≤ KcKˆsÖ IqJaKjtr oMUkJ© KxjKg~J xMKocJ 8 \MuJA Fj@rKm KjC\PT \JjJj, ßZJa nJA Sor rJKæPT y~PfJ F oJouJ~ rJ\xJãL TrJ yPmÇ fJPT @xJKor fJKuTJ ßgPT ImqJyKf ßh~J y~ Vf 27 \MjÇ oJouJr krmftL fJKrU 13 \MuJAÇ F oJouJ YuPZ xJ∂JTJrJ TJCK≤ @hJuPfÇ

UKAY

WHOLESALE RETAIL AND RESTAURANT SUPPLIER

roPlJct yJuJu ßgPT xo˜ oJÄx ßcKunJrL ßh~J y~Ç Quality food at low prices, fresh Bangladeshi vegetables, fish, fruits, Halal meats Discounts for restaurants

OUR MEAT IS FROM ROMFORD HALAL 251 Whitechapel Road,London E1 1DB T: 020 7247 8798 F: 020 7247 4997 E:ahfaz@ukaygroup.com


6 xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

15 - 21 July 2016 m SURMA

FOUNDER : Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR : Mrs. Ayesha Ahmed EDITOR : Ahmed Moyez

NEWS EDITOR : Abdul Quaium

MANAGING DIRECTOR : Sarzamin Ahmed

SURMA Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ

Editorial: 020 7377 9717 Advertising: 020 7377 9787

www.surmanews.com EDITORIAL: news@surmanews.com ADVERTISING: sarzahmed@surmanews.com

xπJxLPhr Kovj S IJoJPhr jLKfyLj rJÓs fáujJaJ Ua TPr TJPj uJPV ∏ ÈxπJxLPhr Kovj S IJoJPhr jLKfyLj rJÓsÇ' mJÄuJPhv jJoT rJÓsKa ßTJj ÈCØa CPar KkPb' ßxJ~Jr yP~ IJPZ ∏ FA k´Pvúr C•r ßTC ßhPm jJÇ Bh-kNmt S BPhr KhPj ßp mz irPer hMKa xπJxL TJ§ WPa ßVPuJ, F ßgPT rJPÓsr Im˙Jj kKrÏJr ßmJ^J pJPò muPmJ jJ, mrÄ muPmJ ßp fKrTJ~ rJÓs FKaPT ßhUJr ßYÓJ TrPZ fJ kNmt Im˙J ßgPT ßoJPaA IJuJhJ KTZá j~Ç IJAFx IJPZ KTÄmJ ßjA ∏ FA fPTt xo~ jÓ TPr rJÓs ßhPvr jJVKrTPhr KjrJk•JyLj mMqP\r oPiq ßbPu KhPòÇ IkrJi xjJÜTrPer kMrJPjJ iJreJ, xπJxLPhr IJPrJ xJyxL TPr fáuPZÇ fJrJ ßhUPf kJPò ∏ rJÓs ßhJwJr‡Pkr jLKf ßgPT xPr IJPxKjÇ pKhS mJÄuJPhv xlrrf pMÜrJPÓsr hKãe S oiq FKv~J-Kmw~T xyTJrL krrJÓsoπL ßhvJA KmxS~Ju o∂mq TPrPZj FA mPu ßp, ÈxπJxLPhr IJ∂\tJKfT ßpJVxJ\v ßoPj KjPf Êr∆ TPrPZ xrTJrÇ' IgtJ“ ÈIJAFx IJPZ ßjA' irPer uMPTJYáKr ßgPT xPr IJxPZÇ oNuf” mJÄuJPhv YJPk kPz FA xfq KVuPf mPxPZÇ IJAFx ßjA mPu ßp lJ~hJ xrTJr KjPf YJ~ ßxaJ yPuJ, KmPrJiLhuPT FT yJf ßhPU ßj~JÇ xrTJr, fJr oπLkKrwh ßu\MzmO• yJxJjMu yT AjM VÄrJS \ÄKumJh ÈKmPrJiLhuxOÓ' mPu oMPU ßljJ fáuPZjÇ KT∂á IJS~JoL \ÄKuPhr mqJkJPr mJ KjP\Phr kNm-t \LmPjr xπJxL f“krfJr \jq ßoJPaS uKöf jjÇ dJTJr èuvJPjr yKu IJKat\JPj ßpxm KmkhVJoL fr∆e yfqJpù YJKuP~KZu fJPhr IPjPTr oJ-mJmJ xrTJrL hPur ßuJTÇ fJPhr mqJkJPr IKnPpJV CPbPZ ßp, fJPhrPT K\ùJxJmJPhr mJAPr rJUJ yP~PZÇ IjqKhPT, xJiJre kKrmJPrr xhxqPhr K\ùJxJmJPh xrTJrL TotTftJrJ Ifq∂ FPV´Kxn nëKoTJ rJUPZjÇ xrTJPrr jLKfKjitJreLPhr IkrJi xjJÜTrPer FA yPuJ FTKa joMjJ pJ kNmt ßgPT IJuJhJ KTZá j~Ç KÆfL~Ka yPuJ, KmvõxπJxmJPhr KhPT iJKmf mJÄuJPhPvr në-rJP\qr xπJxLrJÇ xrTJr FKaPT ßxA kMrJPjJ TJ~hJ~ AxuJo iPotr ßumJxxMrfPTA aJPVta TPrPZÇ kNPmt pUj ßTJPjJ xπJxL TotTJ§ WaPfJ, fUj xrTJPrr ketmJoPhr KY“TJr KZu, oJhsJxJ mº TPr hJSÇ IgmJ FTaá rP~xP~ ßTC ßTC muPfj, oJhsJxJ KvãJ mqm˙J~ kKrmftj IJjPf yPm AfqJKhÇ ßp ßTJPjJ KvãJ mqm˙J~ xoP~r xJPg kKrmftj IJjJ ßp \r∆Kr ßxaJ fJrJ mM^Pf jJrJ\Ç FUj ßpxm CóKmP•r kKrmJr ßgPT xπJxLrJ IJxPZ fJrJ fgJTKgf IJiMKjT KvãJmqm˙Jr xJPg xÄKväÓÇ FUj ßfJ IJr ßTC muPZj jJ, Fxm KvãJ k´KfÔJj mº TPr ßh~J hrTJrÇ mrÄ FUj ãLe˝Pr muJ yPò, xmJAPT j\rhJrLPf rJUJ yPmÇ xrTJPrr IKnjú fKrTJr IJPrTKa joMjJ yPuJ: \JKTr jJP~T xŒTLtf Kx≠J∂Ç FT\j xπJxL jJKT mPuKZu, ßx hM\jPT lPuJ TPrÇ FT\j ßmJP’r ßTJPjJ FT jJK~TJ, Ijq\j \JKTr jJP~TÇ mqJx IJr pJ~ ßTJgJ~Ç xm FTPYJUJ-QhPfqr ßYJU jJP~T xJPyPmr ßYkaJ irPjr ßVJu aáKk IJr yJ‹JkJfuJ VzPjr Ckr yJoPu kzPuJÇ Imvq nJrfL~ ßVJP~ªJKmnJV APfJoPiq \JKTr jJP~PTr mqJkJPr ZJzk© KhPuS fJPhr xPªPyr fLr FUPjJ IPjT fLçÇ IJorJ pKh fPTtr UJKfPrS mKu, mJÄuJPhPvr mJorJ TJuoJét mJ ßuKjj IgmJ oJCP\fáÄP~r IjMxJrLÇ IJmJr jTvJumJhL mJ mJÄuJPhPvr KjKw≠ xÄVbj xmtyJrJkJKat FTA IJhPvt hLKãfÇ fJyPu TL TJuoJét mJ oJCP\fáÄP~r V´∫ mJÄuJPhPv KjKw≠ TrPf yPm? Foj k´vú ßTC C™Jkj TPrKjÇ TJre, Fr KmkrLPf pJrJ rJ\jLKf TPrj fJrJ F irPer KmÃJK∂r rJ\jLKfPf KmvõJx TPrj jJÇ Êr∆Pf mPuKZuJo, xrTJPrr IkrJi xjJÜTrPer ire mhuJPf yPmÇ kNmt ßgPT Kx≠J∂oNuT jLKfr IjMTre jJ TPr KmwP~r TJptTJre IjMxºJjaJA yPm k´Tf í Kmw~PT èr∆fô ßh~JÇ ßhvJAr iJreJ pKh xKbT y~, fJyPu mJÄuJPhv k´Tf í IkrJiLPhr xjJÜ TrPf xão yPm ∏ Foj KmvõJx KjP~A k´mJxLrJ FUPjJ ßhPvr k´Kf IjMrJV iPr rJUPf YJjÇ xπJxLPhr Kovj IJr rJPÓsr Kovj ßpj FT jJ y~Ç rJÓs ßpj jJVKrT nJmjJ~ IJfìmKu~Jj y~Ç mJÄuJPhv xπJxoMÜ ßyJTÇ

FA @fï hNr TrPf yPm @Kxl j\Àu \ÄKumJh KjP~ VnLr VPmweJ S fJr KnK•Pf CkpMÜ khPãk KjPf yPmÇ @Ko KT xÄUqJuWM? jJ! @Ko KT xrTJrKmPrJiL? jJ! @Ko Fxm KTZMA jJÇ @Ko mJxpJ©L jJ, uûpJ©L jJ, @Ko IkrJiL jJ, k´Kfkã kLPrr oMKrh jJ, @Ko Kj”xñ KmPhKvS jJÇ FfTJu Fxm ßnPm @oJPhr IPjPT FTirPjr ˝K˜ S KjrJk•J IjMnm TrfJo y~PfJ! èuvJj yfqJTJP§r kr @oJPhr ßxA ˝Jgtkr ˝K˜PmJi KmuM¬ yP~PZÇ mJÄuJPhPvr AKfyJPx \jKjrJk•Jr k´vKú a FUj xKfq xmt\jLj yP~ CPbPZÇ @orJ xmJA FUj ^MÅKTPfÇ rJPÓsr TKbj KjrJk•JmuP~ gJTJ èKa TP~T ãofJmJj oJjMw ZJzJ k´PfqPTr \Lmj FUj Kmkjú yPf kJPr ßpPTJPjJ xo~Ç FA @vïJ FTKa xoJP\r \jq xmPYP~ kKrfJPkr Kmw~, FTKa rJPÓsr \jq xmPYP~ hMnJt mjJr Kmw~Ç FKa KbT, Foj ^MKÅ Tr oPiqS IPjT rJÓs FKVP~ YPu k´J~ ˝JnJKmT VKfPfÇ l∑J¿, ßmuK\~Jo, ArJj fJr k´oJeÇ k´KfPmvL nJrfS Fr k´oJeÇ KT∂á Fxm ßhPvr xPñ @oJPhr KmrJa KTZM kJgtTq @PZÇ fJ yPò Fxm ßhPv xπJx hoj KjP~ ßTJPjJ ßjJÄrJ rJ\jLKf ßjAÇ xπJx hoPj Fxm ßhPvr xrTJPrr @∂KrTfJ, FojKT IPjT ßãP© xJogqt KjP~ oJjMPwr ßTJPjJ xÄv~ ßjAÇ @oJPhr ßhPv IKiTJÄv oJjMPwr oPj FKa k´munJPm @PZÇ èuvJj yfqJTJP§r WajJ~, KmPvw TPr kMKuv-rqJm-PVJP~ªJPhr xJoPgqtr hMmtufJrPp KY© ßhUJ ßVPZ, fJ IKmvõJxq! fJPhr I˝òfJrS ßp WajJèPuJ lMPa CPbPZ, fJ-S I˝K˜TrÇ 2. èuvJj yfqJTJP§r KmKnjú WajJ~ kMKuvr?qJmxy KmKnjú mJKyjLr IhãfJr k´oJe KoPuPZÇ F WajJr @PV mJmMu @ÜJPrr ˘L KofM yfqJr kr F ßhPv \ÄKu hoPjr jJPo KmFjKk-\JoJ~JPfr vf vf TotLxy TP~T yJ\Jr oJjMwPT KjKmtYJPr ßV´¬Jr TrJ yP~KZuÇ IgY kMKuPvr UJfJ~ jJo gJTJr krS èuvJj yfqJTJP§r ßyJfJ @xu \ÄKuPhr jJKT TUPjJA UMPÅ \ kJ~Kj kMKuv! @orJ FUj ß\PjKZ èuvJPjr \ÄKu fÀPerJ KjPUJÅ\ KZu TP~T oJx iPr, fJPhr TJrS TJrS ßUJÅ\ ßYP~ CKÆVú IKnnJmPTrJ kMKuvPVJP~ªJ xmJr xPñ ßpJVJPpJV TPrKZPujÇ kMKuv fmM KTZM TrPf kJPrKjÇ mrÄ ßhPvr xmPYP~ ßmKv KjrJk•JmuP~r FTKa FuJTJ~ FrJ mÉ k´JeWJfL I˘v˘ KjP~ KmjJ mJiJ~ dMPTPZ, ßxUJjTJrA FTKa ßrP˜JrJÅ~ dMPT jJrTL~ yfqJpù YJuJPf ßkPrPZÇ k´vú @Px FKa KT rJÓsL~ mJKyjLèPuJr xJoPgqtr InJPmr \jq? jJKT fJPhr uãqA KZu Knjú? \ÄKu hoPjr ßYP~ FfTJu fJrJ @xPu mq˜ KZu oNuf KmPrJiL hPur ßjfJ-TotLPhr hoPjr TJP\? èuvJPjr yKu @Kat\Jj ßrP˜JrJÅ~ \ÄKuPhr ßpnJPm kMKuv k´go k´KfPrJi TrPf KVP~ yfJyPfr KvTJr yP~PZ, fJPf ßTC ßTC

mLrPfôr kKrY~ ßkP~PZjÇ yPf kJPrÇ KT∂á Fr oPiq KT @u-TJP~hJ mJ @AFPxr oJPkr \ÄKuPhr xJogqt S YKr© xŒPTt FPhr YNzJ∂ IxPYfjfJr kKrY~ ßjA? âxlJ~Jr mJ èPor IKnPpJPV IKnpMÜ @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL KT xKfqTJr xv˘ \ÄKu mJ IkrJiLPhr ßoJTJKmuJr xJogqt yJKrP~ ßlPuPZÇ ßTJPjJ KTZM pJYJA jJ TPr kMKuv k´gPo @âoeTJrLPhr jJo mPuKZu cj, Krkj, ˝kj AfqJKhÇ FA irPjr TotTJ§ KT ÊiMA IhãfJ, Fr oPiq KT \jVPer TJPZ xKfq fgq ßhS~Jr KmwP~ KjhJÀe ßyuJPluJr oPjJnJm ßjA? @mJr IPjT ßãP©A fgq ßVJkj TrJr oJjKxTfJr k´oJe ßoPuÇ èuvJPjr WajJ~ vJSj jJPor FT\j kJKuP~ ßmr yS~J fÀePT xPªynJ\j \ÄKu KyPxPm ßV´¬Jr TrJ yP~KZuÇ fJr kKrmJr mPuPZ, KfKj @xPu ßrP˜JrJÅKar xyTJrL mJmMKYt KZPujÇ fJr Skr kMKuPvr KjptJfPjr IKnPpJV @PZÇ KYKT“xJiLj Im˙J~ Vf ÊâmJr KmPTPu oJrJ ßVPZjÇ fJÅr k´Tíf kKrY~ S oífMqr TJre ImvqA ¸Ó TrPf yPmÇ Fr @PV KTZM WajJ~ Foj IPjT xPªynJ\j mqKÜ (Ppoj KofM yfqJr @xJKo S lJP~\MuJä y) ryxq\jTnJPm oJrJ ßVPZj, k´Tíf WajJ \JjJr \jq pJÅPhr ßmÅPY gJTJ UMm k´P~J\j KZuÇ èuvJPjr WajJ~ fJ @mJr y~ KT jJ, ßxA k´vú rP~PZÇ k´vú @PZ ryxq\jT VKfKmKir FT\j K\Kÿ (k´PTRvuL yJxjJf F TKro) FmÄ \ÄKu xPªPy ßV´¬JrTífPhr KjP~ ßvw kpt∂ TL TrJ yPuJ, fJ KjP~Ç xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqo @r kK©TJr IjuJAj FKcvPj @rS mÉ KmwP~ oJjMw k´vú fMuPZ, pJr C•r kJS~J pJPò jJÇ èuvJj WajJr kr ßvJuJKT~Jr WajJ S @AFPxr @rS @âoPer ÉoKT FoKjPfA xoJP\ k´mu nLKf xíKÓ TPrPZÇ \ÄKu oJPjA oJhsJxJr ∏ FA xruLTre ßgPT xPr @xJr xo~ yP~PZÇ @orJ ßhUuJo xJŒ´KfT WajJèPuJPf @âoeTJrL S ÉoKT k´hJjTJrLPhr IKiTJÄv @iMKjT KvãJ~ KvKãf, xòu S xoJP\r xMKmiJPnJVL kKrmJPrr x∂JjÇ xmKTZM KoKuP~ KmKnjú TotTJP§ xrTJPrr IhãfJ S I˝òfJr ßp kKrY~ lMPa CPbPZ, fJ oJjMwPT KhPvyJrJ TPr ßluJr \jq pPgÓÇ 3. \ÄKu @âoe S ÉoKT ßoJTJKmuJ~ @PrTKa hMnJt mjJr Kmw~ yPò F KjP~ rJ\QjKfT lJ~hJ uJPnr ßYÓJÇ èuvJPjr WajJr @PV F ßhPv mqKÜkptJP~ mÉ \ÄKu @âoPer WajJ WPaPZÇ Fxm WajJr oPiq 27KaPf @AFx (AxuJKoT ߈a) S 7KaPf FKTC@AFx (@u-TJP~hJr nJrfL~ CkoyJPhv vJUJ) hJ~ ˝LTJr TPr A≤JrPjPa fJPhr Kj\˝ ßlJrJPo KmmíKf KhP~PZÇ KT∂á xrTJr ÊÀ ßgPTA mPu @xPZ, F ßhPv @AFx mJ @u-TJP~hJ ßjAÇ mrÄ k´J~ IKiTJÄv ßãP© ßTJPjJ fh∂ ZJzJA xPmtJó kptJ~ ßgPT F \jq KmFjKk\JoJ~JfPT hJ~L TrJ yP~PZÇ TUPjJ F \jq ßhKv \ÄKuPVJÔLèPuJPT hJ~L TrJ yPuS Fr

ßkZPj KmFjKk-\JoJ~JPfr AºPjr TgJ muJ yP~PZÇ yPf kJPr xrTJPrr Fxm IKnPpJV ßTJPjJ ßTJPjJ ßãP© y~PfJ xKbT KZuÇ KT∂á ßpxm WajJ~ fJPhr xÄKväÓfJ ßjA, ßxèPuJPf kMKuv fJPhr aJPVta TPrKj, Fr ßTJPjJ KjÁ~fJ @PZ KT? mJÄuJPhPv kMKuv KmnJV ßpnJPm huL~TrPer KvTJr yP~PZ, ßpnJPm Fr yftJTftJPhr oMPU rJ\QjKfT mÜmq ßvJjJ pJ~, fJPf FKaA ßfJ yS~Jr TgJÇ èuvJj WajJr kr k´iJjoπL xrJxKr KmFjKk-\JoJ~JfPT hJ~L TPrjKjÇ KT∂á I∂f Kfj\j vLwt ßjfJ F WajJ~ @AFx \Kzf gJTJr k´J~ ITJaq k´oJe (KmPvw TPr @AFPxr SP~m ßkP\r fJ“ãKeT @kPca) gJTJr krS F \jq KmFjKk-\JoJ~JfPTA hJ~L TPrPZjÇ xrTJrPT mM^Pf yPm èuvJj WajJr kr ITJaq k´oJe jJ KhPu Fxm KmvõJx TrJr kKrK˙Kf @r ßjAÇ Kmvõ VeoJiqo mJÄuJPhPv \ÄKumJPhr n~Jmy C™JPjr \jq FA KmnKÜr rJ\jLKf S xrTJPrr mqgtfJPT hJ~L TrPZÇ KmFjKkr ßj©L fmM \ÄKumJh hNrLTrPe \JfL~ GPTqr @øJj \JKjP~PZjÇ Ff mz xπJxL WajJr krS xrTJr ßx rTo ßTJPjJ CPhqJV ßj~KjÇ mrÄ k´oJe ZJzJ FTfrlJ IKnPpJV ImqJyf ßrPU xrTJr S fJr ß\JaxñLrJ \jVePT @rS yfJvJr KhPT ßbPu KhPòÇ 4. èuvJj WajJr kr xrTJr \ÄKumJh hNrLTrPe k´KfPmvL mºMkK´ fo rJPÓsr xyPpJKVfJ ßjS~Jr TgJ mPuPZÇ KT∂á \ÄKu hoPjr TJP\ @oJPhr mrÄ k´gPo KjP\Phr xJogqt S vKÜo•J xKbTnJPm mqmyJr TrJr KhPT j\r ßhS~J hrTJrÇ \JfL~ GPTqr CPhqJV KjP~ \jVPer oPiq jfMj @vJmJh ‰fKr TrPf yPmÇ Kj~ofJKπTnJPm xrTJPrr KmPrJKifJr rJ\jLKf TrJr, Knjúof ßkJwPer S jqJ~KmYJr kJS~Jr kKrK˙Kf ßhPv ‰fKr TrPf yPmÇ AxuJo, KyªM, KUsÓJjxy xm iPotr k´Kf ImoJjjJTr S @âoeJ®T mÜmq TPbJrnJPm hoj TrPf yPm, xm iPotr IjMxJrLPhr k´Kf ‰mwoq kKryJr TrPf yPmÇ \ÄKumJh KjP~ VnLr VPmweJr KnK•Pf CkpMÜ khPãk KjPf yPmÇ 5. @PVr KmFjKk xrTJPrr Yro mqgtfJ F ßhPv iotL~ \ÄKumJPhr k´xJPrr ßkZPj TJ\ TPrPZÇ KmFjKk xrTJr IPjT kPr \ÄKuPjfJPhr ßV´¬Jr TPrKZu FmÄ \ÄKu hoj @Aj TPrKZuÇ ff KhPj ßhPvr mÉ ãKf yP~KZuÇ @PVr ßpPTJPjJ xoP~r fMujJ~ FUj \ÄKumJPhr YKr© S xJoPgqtr n~JmyfJ IPjT ßmKvÇ FUj Fr k´KfTJr @orJ jJ TrPf kJrPu mJÄuJPhPvr xoJ\, \Lmj, IgtjLKf @r KjrJk•J oJrJ®TnJPm Kmkjú yPmÇ mJÄuJPhPv KmKnjú KmPhKv vKÜr y˜Pãk @vïJ\jTnJPm ßmPz pJPmÇ ßp mJÄuJPhvaJPT @orJ nJPuJmJKx, fJ TM“KxfnJPm mhPu pJPmÇ @oJPhr TJPrJrA fJ TJoq yS~J CKYf j~Ç ßuUT : IiqJkT, @Aj KmnJV, dJTJ KmvõKmhqJu~Ç

KmKnjúUmr S k´mº-Kjmº k´TJPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT k´go IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, TJPur T≥, oJjm\Koj, ßnJPrr TJV\, j~JKhV∂, \jT≥, pJ~pJ~Khj S IjqJjq kK©TJr k´Kf VnLrnJPm Tífù


UmrJUmr 7

SURMA m 15 - 21 July 2016

èuvJj yJouJ~ Kjyf \ÄKu KjmrJx

kJÅY oJx @PVA oJouJ, ßV´¬JPrr ßYÓJ KZu jJ dJTJ, 12 \MuJA - dJTJr èuvJPjr ßrP˜JrJÅ~ yJouJr WajJr k´J~ kJÅY oJx @PV KjmrJx AxuJPor \ÄKuxÄKväÓfJr Umr \JjPf kJPr kMKuvÇ fJÅr KmÀP≠ xπJxáKmPrJiL @APj Vf 9 ßlms∆~JKr vJymJV gJjJ~ FTKa oJouJS y~Ç KT∂á kMKuv fUj fJÅr Kfj xyPpJVLPT ßV´¬Jr TrPuS KjmrJxPT irJr ßYÓJ TPrKjÇ FA KmwP~ vJymJV gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) @mM mTr KZK¨T VfTJu mPuj, ßpPyfM KcKm (PVJP~ªJ kMKuv) oJouJKa TPrKZu fJA Fr fh∂S fJrJ TPrPZÇ Fr xPñ gJjJ-kMKuPvr ßTJPjJ xÄKväÓfJ ßjAÇ KcKmr CkTKovjJr (hKãe) oJvÀTMr ryoJj mPuj, ßV´¬Jr yS~J Kfj\jPT K\ùJxJmJh TPr fUj KjmrJPxr jJo kJS~J pJ~Ç KT∂á KbTJjJ fJrJ mPuKjÇ KroJP¥ ßjS~Jr krS SA Kfj\j KjmrJPxr KmwP~ Km˜JKrf ßTJPjJ fgq ßh~KjÇ KjmrJPxr FT\j ˝\j mPuj, KjmrJPxr KjPUJÅP\r KmwP~ Vf 5 ßlms∆~JKr iJjoK¥ gJjJ~ xJiJre cJP~Kr (K\Kc) TrJ y~Ç fPm SA FTA cJP~KrPf ßfRKxl S ßvy\Jh jJPor @rS hM\Pjr KjPUJÅP\r TgJ CPuäU @PZÇ Fr oPiq ßfRKxl ßoJjJv KmvõKmhqJuP~r ZJ© FmÄ ßvy\Jh jgt xJCg KmvõKmhqJuP~rÇ @mJr 9 ßlms∆~JKr vJymJV gJjJ~ TrJ oJouJ~ ßfRKxl S ßvy\JhPT kuJfT @xJKo ßhUJPjJ y~Ç iJjoK¥ gJjJr SA K\KcPf KjmrJxxy Kfj\PjrA kMPrJ jJo-KbTJjJ KZuÇ vJymJV gJjJ~ TrJ SA oJouJr F\JyJPr ßhUJ pJ~, 9 ßlms∆~JKr KcKmr \ÄKu hoj S @∂PhvL~ IkrJi KjPrJi KaPor (hKãe) CkkKrhvtT @mMu mJvJr oJouJKa TPrjÇ F\JyJPr muJ y~, ßVJP~ªJ fPgqr KnK•Pf 9 ßlms∆~JKr xºqJ ßkRPj Z~aJ~ AK†Kj~Jxt AjKˆKaCvPjr oNu nmPjr KmkrLPf lMaSnJrKmsP\r

KjPY IKnpJj YJuJPjJ y~Ç ßxUJj ßgPT rJA~Jj KojyJ\ SrPl rJA\M SrPl @rKoj (24), @yPoh vJ’Mr rJ~yJj SrPl KYuJr (23) S ßfRKyh Kmj @yPoh SrPl Kr~J\ SrPl TJKóPT (24) ßV´¬Jr TrJ y~Ç K\ùJxJmJPh SA Kfj\j \JjJj, fJÅPhr xPñ @rS @a-j~\j KZPujÇ fJÅPhr ßhS~J fgq IjMpJ~L kuJfT mqKÜrJ yPuj KjmrJx AxuJo SrPl KvoM (24), ßx\Jh rCl SrPl ITt SrPl orÑ (24), ßfRKvT (24), xJmJm xJuJCK¨j SrPl yT SrPl yjM, xJuKn @uL SrPl oJuJnL (25), KrlJf, fMrJ\ (28), A~JKxj fJuMThJr S VJKum

IMRAN TRAVELS 79159

(27)Ç F\JyJPr muJ y~, K\ùJxJmJPh ßV´¬Jr Kfj\j dJTJ vyPr mz irPjr jJvTfJoNuT TotTJP§r kKrT·jJ S wzpπ TrJr \jq FT© yP~KZPuj mPu \JjJjÇ fJÅPhr TJZ ßgPT \ÄKu TJptâPo mqmÂf uqJkak, ßoJmJAu ßlJjPxa, yJctKcÛ, K\yJKh mA S Ijq oJuJoJu \» TrJ y~Ç 1 \MuJA rJf ßkRPj j~aJr KhPT èuvJPjr yKu @Kat\Jj ßmTJKrPf yfqJpù YJuJ~ KjmrJx AxuJoxy Ijq \ÄKurJÇ 12 WµJr võJxÀ≠Tr K\Kÿ xÄTPar rÜJÜ ImxJj WPa krKhj xTJu

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY Low Cost Travel Agent. Hajj & Umrah Specialist

Appointed Agent

Direct Sylhet from £495

Low Season Fare (Terms & Conditions Apply)

UMRAH / HAJJ

Special Offer Dhaka return from £475

Low Season Fare (Terms & Conditions Apply)

We are open 7 days a week

We are approved Umrah agent by the Ministry of Hajj

n Umrah fare from £330 n Complete package from £595

For the competitive price, check our

www.imrantravels.co.u Ask for any destination & any airlines. We are the approved agent of all major airlines

Please contact: 0207 375 0800 Mob: 07984 959885 / 07828 235600

Emial: imrantravels@hotmail.com | www.imrantravels.co.uk

07770 452 128

xJPz @aaJr KhPT ßxjJ ßjfífôJiLj xoKjõf IKnpJPjr oJiqPoÇ IKnpJPj KjmrJxxy yJouJTJrL xm \ÄKu Kjyf y~Ç FA yJouJTJrLPhr kKrY~ k´TJv ßkPu KjmrJPxr kKrmJr mPuPZ, KfKj ßoJjJv KmvõKmhqJuP~r oJuP~Kv~J TqJŒJPxr ZJ© KZPujÇ KfKj Vf mZPrr IPÖJmPr ßhPv ßlPrjÇ YuKf mZPrr 3 ßlms∆~JKr KjmrJx FTKa KYrTMa KuPU mJxJ ZJPzjÇ Frkr ßgPT KfKj KjÀP¨v KZPujÇ KjmrJx dJTJr C•rJr mqmxJ~L j\Àu AxuJPor 8 kOÔJ~


08 UmrJUmr

èuvJj yJouJ~ Kjyf (7 kOÔJr kr) ßZPuÇ KfKj CóKvãJr \jq oJuP~Kv~J~ pJS~Jr @PV dJTJr jgt xJCg ACKjnJKxtKaPf ßuUJkzJ TPrjÇ Imvq jgt xJCg KmvõKmhqJuP~r CkJYJpt IiqJkT @KfTMu AxuJo VfTJu ßxJomJr FT xÄmJh xPÿuPj mPuj, KjmrJx 2011-12 KvãJmPwt KmKmFr KvãJgtL KZPujÇ KfjKa ßxKoˆJr xŒjú TPr KjmrJx oJuP~Kv~J~ YPu pJjÇ fhP∂ xyPpJKVfJ TrPZ FlKm@A èuvJPjr ßrP˜JrJÅ~ 1 \MuJAP~r xπJxL yJouJr fhP∂ mJÄuJPhvPT xyPpJKVfJ TrPZ pMÜrJPÓsr ßTªsL~ fh∂ mMqPrJ (FlKm@A)Ç dJTJ~ oJKTtj hNfJmJPx Totrf FlKm@A xhxqrJ F k´Kâ~J~ pMÜ yP~PZjÇ xrTJPrr FTJKiT ß\qÔ TotTftJ 10 \MuJA, ßrJmmJr Fxm fgq \JKjP~PZjÇ FKhPT, dJTJ xlrrf oiq S hKãe FKv~JKnK•T xyTJrL oJKTtj krrJÓsoπL KjvJ ßhvJA KmxS~Ju xπJxmJh hoPj mJÄuJPhvPT KmPvwù kptJP~ xyPpJKVfJr k´˜Jm KhP~PZjÇ F KjP~ @PuJYjJr kr mJÄuJPhv TLnJPm F xyPpJKVfJ ßjPm, fJ KbT TrJ yPmÇ krrJÓsxKYm ßoJ. vyLhMu yT 10 \MuJA KmPTPu fJÅr h¬Pr VeoJiqoTotLPhr F fgq \JjJjÇ èuvJPjr xπJxL yJouJr fh∂TJP\ mJÄuJPhvPT xyPpJKVfJr KmwP~ @jMÔJKjTnJPm KTZM \JjJ~Kj pMÜrJÓsÇ F KmwP~ oJKTtj hNfJmJPxr oMUkJ© jqJK¿ nqJjyjt VfTJu xºqJ~ mJÄuJPhPvr @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xPñ ßpJVJPpJV TrJr krJovt ßhjÇ dJTJ oyJjVr kMKuPvr (KcFoKk) TJC≤Jr ßarKr\o KmnJPVr FT\j ß\qÔ TotTftJ jJo k´TJv jJ TrJr vPft \JjJj, dJTJ~ oJKTtj hNfJmJPx Im˙Jjrf FlKm@A TotTftJrJ èuvJPjr \ÄKu yJouJr fhP∂ xyJ~fJ ßhS~Jr @V´y ßhKUP~PZjÇ FrA oPiq fJÅrJ fh∂ xyJ~fJ~ pMÜ yP~PZjÇ èuvJPj ßrP˜JrJÅr KmP~JVJ∂ WajJ~ 3 \MuJA oJKTtj ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJr kPã xoPmhjJ \JKjP~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJPT ßlJj TPrj oJKTtj krrJÓsoπL \j ßTKrÇ F xo~ fh∂TJP\ \ÀKr KnK•Pf FlKm@Axy oJKTtj @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xyPpJKVfJr k´˜Jm ßhj KfKjÇ Kfj KhPjr dJTJ xlPrr k´go KhPj KjvJ ßhvJA k´gPo krrJÓsxKYPmr xPñ rJÓsL~ IKfKg nmj k∞J~ ‰mbT TPrjÇ Frkr krrJÓsoπL @mMu yJxJj oJyoMh @uLr xPñ ßxR\jq xJãJ“ TPrj KfKjÇ k∞J~ IjMKÔf SA @PuJYjJr xo~ IjqJPjqr oPiq KZPuj krrJÓs k´KfoπL ßoJ. vJyKr~Jr @uo S krrJÓsxKYm vyLhMu yTÇ @PuJYjJr Kmw~m˜M xŒPTt vyLhMu yT mPuj, xπJxmJh hoPj KjvJ ßhvJA KmPvwù xyPpJKVfJr ßp k´˜Jm KhP~PZj, fJ KjP~ @PuJYjJ yPòÇ @PuJYjJr kr Km˜JKrf \JjJPjJ pJPmÇ fPm F xyPpJKVfJ fJÅrJ TLnJPm ßhPmj @r mJÄuJPhv fJ TLnJPm ßjPm, ßx xŒPTt 11 \MuJA, ßxJomJr ˝rJÓsoπLr xPñ xyTJrL oJKTtj krrJÓsoπLr @PuJYjJ yPmÇ KjvJ ßhvJAPT C≠íf TPr KfKj \JjJj, krrJÓsoπLr xPñ xJãJPfr xo~ èuvJPjr SA yJouJr WajJ~ nMÜPnJVL mqKÜPhr \jq oJKTtj xyTJrL krrJÓsoπL xoPmhjJ \JjJjÇ KjvJ ßhvJA mPuj, È@oJPhr mJÄuJPhKv IÄvLhJrPhr xPñ @orJ ßvJT nJV TPr KjP~KZÇ @orJ mJÄuJPhPvr kJPv @KZ FmÄ mJÄuJPhPvr k´Kf @oJPhr IñLTJr xm xoP~r oPfJA IaMa gJTPmÇ'

15 - 21 July 2016 m SURMA

FKhPT, ‰mbPTr kr pMÜrJPÓsr hNfJmJPxr kJbJPjJ FT KmùK¬Pf muJ y~, hMKa ‰mbPT KjvJ ßhvJA mPuPZj, È@oJPhr FA hMKa ßhvPTA xπJxmJPhr ‰mKvõT ÉoKT ßoJTJKmuJ TrPf yPòÇ Fr KmÀP≠ uzJAP~ @orJ @oJPhr xyPpJKVfJ ImqJyf rJUmÇ' xJãJPfr xo~ KjvJ ßhvJAP~r xPñ KZPuj mJÄuJPhPv pMÜrJPÓsr rJÓshNf oJvtJ mJKjtTJa, hKãe S oiq FKv~JKmw~T CkxyTJrL krrJÓsoπL oJjKk´f @jªÇ FKhPT, hMA @PuJYjJ~ CkK˙f TotTftJPhr xPñ TgJ mPu \JjJ ßVPZ, xJŒ´KfT oJxèPuJPf KmPvw TPr pMÜrJPÓsr @∂\tJKfT xJyJpq xÄ˙Jr (ACFxF@AKc) TotTftJ \MuyJ\ oJjúJj yfqJr kr S~JKvÄaj ßpxm xyPpJKVfJr TgJ mPuPZ, fJ KjP~A @PuJYjJ yP~PZÇ mJÄuJPhPvr @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xãofJ mJzJPf k´Kvãexy k´P~J\jL~ TJKrVKr xyPpJKVfJ KhPf @V´yL pMÜrJÓsÇ èuvJPjr SA ßrP˜JrJÅr WajJPT jfMj irPjr IKnKyf TPr CóKmP•r fÀePhr \ÄKumJPh ^MKÅ TPf kzJr KmwP~ KjvJ ßhvJA KTZMaJ Km˛~ k´TJv TPrjÇ @AFPxr oPfJ @∂\tJKfT \ÄKu xÄVbj ßp jfMj jfMj ßTRvu KjPò ßxKa kqJKrx, IruqJP¥Jxy KmKnjú \J~VJr yJouJ~ k´oJKef yP~PZÇ fJA F irPjr \ÄKu xÄVbjPT ßoJTJKmuJ~ ßãP© ßTRvu kKrmftPjr fJKVh ßhj KjvJ ßhvJAÇ QmbPT CkK˙f Ijq FT\j TotTftJ mPuj, xJŒ´KfT oJxèPuJPf KmKnjú \ÄKu yJouJ~ @AFPxr xŒíÜfJr KmwP~ pMÜrJÓs ß\Jr KhP~ muPuS 10 \MuJAP~r ‰mbPT fJ @PxKjÇ xπJxmJhPT FTKa ‰mKvõT xoxqJ IKnKyf TPr FA ^MÅKT ßoJTJKmuJ~ mJÄuJPhPvr kJPv gJTJr IñLTJr TPrj KjvJÇ FKhPT, ACFjKm \JjJ~, KjvJ ßhvJA KmxS~Ju 10 \MuJA xºqJ~ mJÄuJPhPv KjpMÜ nJrfL~ yJATKovjJr ywtmitj KvsÄuJr xPñ ‰mbT TPrPZjÇ dJTJ~ KjpMÜ oJKTtj rJÓshNPfr mJxJ~ IjMKÔf F ‰mbPT mJÄuJPhPvr xJŒ´KfT WajJmKu KjP~ @PuJYjJ yP~PZÇ FTKa TNaQjKfT xN© \JKjP~PZ, KjvJ ßhvJAP~r @V´Py @P~JK\f ‰mbTKa FT WµJr ßmKv xo~ iPr YPuÇ xŒ´Kf mJÄuJPhPv xÄWKaf TP~TKa \ÄKu yJouJ KjP~ @PuJYjJ TPrj hMA TNajLKfTÇ KjvJ ßhvJAP~r xPñ KZPuj mJÄuJPhPv pMÜrJPÓsr rJÓshNf oJvtJ mJKjtTJa FmÄ hKãe S oiq FKv~JKmw~T CkxyTJrL krrJÓsoπL oJjKk´f @jªÇ TNaQjKfT xN© \JKjP~PZ, èuvJPjr yKu @Kat\Jj ßrP˜JrJÅ FmÄ BPhr Khj KTPvJrVP†r ßvJuJKT~Jr yJouJ-krmftL kKrK˙Kf KjP~ @PuJYjJr \jq F ‰mbPTr @P~J\j TrJ y~Ç kKrK˙Kf Cjú~Pj hMA ßhv TLnJPm xyPpJKVfJ TrPf kJPr fJ KjP~S @PuJYjJ y~Ç @AK\Kkr mÜmq Ixfq xπJxmJh GTqm≠ yP~ ßoJTJPmuJ TrPf yPm : ßylJ\Pf AxuJo ßylJ\Pf AxuJo mJÄuJPhPvr @Kor @uäJoJ vJy @yoh vlL S oyJxKYm @uäJoJ \MjJAh mJmMjVrL KTPvJrVP† ßvJuJKT~J BhVJPy ayurf kMKuv S KjrLy oJjMPwr Skr xπJxL yJouJ FmÄ kMKuPvr @AK\Kk TftíT ßylJ\fPT KjP~ Ixfq mÜmq KhP~ \jVePT KmÃJ∂ TrJr IkPYÓJr fLms KjªJ S k´KfmJh \JKjP~ xÄmJhkP© KmmíKf KhP~PZjÇ KmmíKfPf muJ y~, @oJPhr oJfínNKo mJÄuJPhPv xπJx S \ÄKumJh FTKa oyJoJrL @TJr iJre TPrPZÇ kKm© BhMu KlfPrr KhPjS pJrJ yfqJTJ§ YJuJ~ fJrJ AxuJo S oJjmfJr v©ÍÇ jJVKrT KyPxPm @orJ ßTC ßfJ KjrJkh jAÇ rJÓsL~ KjrJk•JmJKyjLS TP≤sJu TrPf mqgtÇ kMKuv k´iJPjr TJ\ yPuJ fh∂ TPr IkrJiLPhr vJK˜r

mqm˙J TrJÇ ßylJ\fPT WJP~u TrJ fJr hJK~fô j~Ç ßylJ\f xŒPTt @AK\Kkr mÜmq Ixfq S KmÃJK∂TrÇ fJrJ mPuj, ßylJ\f S @PuoxoJ\ ßhPv vJK∂ k´KfÔJ~ KjPmKhfÇ TJPrJ TgJ~ j~, xπJx, \ÄKumJh, \Muo-KjptJfj, hMjtLKf S IjqJP~r KmÀP≠ @orJ BoJKj hJK~fô KyPxPm xm xo~ ßxJóJr KZuJo, @KZ FmÄ nKmwqPfS gJTm AjvJ @uäJyÇ TJPrJ ßYJUrJXJKjPT @PuorJ n~ TPr jJÇ ßylJ\Pf AxuJo ßjfíÆ~ @PrJ mPuj, xrTJPrr CKYf ßhPvr SuJoJ, kLr-oJvJP~U, xm ßhvPk´KoT jJVKrT S rJ\QjKfT huèPuJxy \JKfPT GTqm≠ TPr xπJxmJh k´KfPrJi TrJÇ xrTJr pKh mqgt y~ fJyPu ßhv oyJKmkPhr xÿMULj yPmÇ FA \jq xrTJrPTA hJ~L gJTPf yPmÇ ßhv ±Äx TrJr wzpπ ßTJPjJ Im˙J~ ßoPj pJ~ jJÇ fJrJ mPuj, AxuJo S ßhPvr KjrJk•J rJ~ FmÄ xπJxmJh ßoJTJPmuJ~ @PuoxoJ\ ßp Kj”˝Jgt TJ\ TrPZj fJ ˛reL~; KT∂á xrTJPrr ßnfPr WJkKa ßoPr gJTJ mJok∫L S AxuJoKmPÆwL ßVJÔLr xKÿKuf KogqJYJr TSKo oJhrJxJ S @PuoxoJ\PT WJP~u TrPf kJPrKj mrÄ xπJx S \ÄKumJPhr k´\jj ßTªs ßp xrTJr ˝LTíf S Kj~Kπf @iMKjT KvJk´KfÔJj @\PTr KhPj xM¸ÓnJPm fJA k´oJKefÇ vJK∂Kk´~ @PuoSuJoJPT xoJP\ ßy~ TPr pJrJ lJ~hJ uMaPf ßYP~KZu fJrJ oNuf AxuJoKmPÆwL @KikfqmJhL @V´JxL vKÜr FP\≤Ç FPhr KogqJ, KnK•yLj k´YJreJ S CxTJKjoNuT mÜmqA ßhPv xπJxL S \ÄKu TíKÓr oNu TJreÇ ßylJ\f ßjfíÆ~ mPuj, xJŒ´KfTTJPu KmKnjú ßhPv ßpxm xπJxL TotTJ§, yJouJ, jJvTfJ S yfqJTJ§r WajJ WaPZ fJPf KmvõmJxL vKïf S @fKïfÇ xJrJ KmPvõA xπJxmJh rJÓspPπr \jq IPjT mz YqJPu† yP~ hJÅKzP~PZÇ AÉKh-KUsÓJj xJosJ\qmJhL AxuJoKmPÆwL ßVJÔL kKrYJKuf xπJx S \ÄKumJPhr KmÀP≠ \JKf-iot S huof KjKmtPvPw xNhí| GTq VPz ßfJuJr ßTJPjJ KmT· ßjAÇ ßylJ\f ßjfímª í KmmíKfPf mPuj, Fxm yJouJ AxuJo S oMxuoJjPhr KmÀP≠ @∂\tJKfT wzpPπr IÄvÇ ßpPTJPjJ oNPuq xm wzpπ ÀPU KhP~ AxuJo S oMxKuo KouäJfPT KmkptP~r yJf ßgPT rãJ TrJr \jq oMxKuo KmPvõr ofJxLjPhr GTqm≠ yS~Jr @ymJj \JjJKòÇ fJrJ mPuj, kíKgmLr ßTJPjJ iotA xπJxPT kZª TPr jJÇ AxuJPor xJPg Fr ßTJPjJ xŒTt ßjAÇ AxuJo ßTJPjJ CV´fJ, \ÄKumJh S xKyÄxfJPT xogtj TPr jJÇ pJrJ Fxm yJouJr xJPg \Kzf fJrJ AxuJo, oMxuoJj S KmvõoJjmfJr v©∆Ç PylJ\Pf AxuJo ßjfímíª mPuj, AxuJPo F irPjr IfKTtf xπJxL yJouJ YJKuP~ oJjMw UMj TrJ, mí≠, oKyuJ S KvÊyfqJ xŒNetnJPm KjKw≠Ç oyJjmL xJ: pMP≠r o~hJPjS jJrL, KvÊ S mí≠PT yfqJ TrPf KjPwi TPrPZjÇ AxuJPor xJPg xπJx S \ÄKumJPhr ßTJPjJ xŒTt ßjAÇ AxuJo xπJxmJPhr KmÀP≠ K\yJh ßWJweJ TPrPZ; KT∂á @orJ u TrKZ ßp, KTZM AxuJoKmPÆwL Yâ kKrTK·fnJPm AxuJo S xπJxmJhPT FTJTJr TPr oMxuoJjPhr TuKïf TrPf YJ~Ç PylJ\f ßjfíÆ~ mPuj, èuvJPj S ßvJuJKT~J~ xπJxLPhr jqÑJr\jT yJouJ~ @orJ ˜K÷fÇ ßVJaJ \JKf CPÆV, C“T£J, @fï S I˝K˜Pf nMVPZÇ xrTJPrr TJPZ @oJPhr @øJj yPuJ, huof KjKmtPvPw \JfL~ GPTqr oJiqPo kKrK˙Kf ßoJTJPmuJ TÀjÇ ßhPvr jJVKrT, KmPhvL TNajLKfT S xJiJre jJVKrTPhr KjrJk•J KjKÁf TrPf hs∆f TJptTr mqm˙J V´ye TÀjÇ ßhv S \JKfr IK˜fô ßpUJPj ÉoKTr xÿMULj Foj KmwP~ rJ\jLKfr ßjJÄrJ ßUuJ~ o• jJ yP~ xMÔM fhP∂r oJiqPo WajJr oNu ryxq C WJajkNmtT F irPjr jqÑJr\jT WajJr kMjrJmíK• KYrfPr mº TrPf \JKfPT GTqm≠ TÀjÇ KjrkrJi xJiJre


UmrJUmr 9

SURMA m 15 - 21 July 2016

TL yPò ˝etoKªPrr Inq∂Pr?

IK˙r kJyJz KhPvyJrJ oJjMw-4

dJTJ, 11 \MuJA - vyr ßgPT oJ© Kfj KTPuJKoaJr mJªrmJPjr mJuJWJPar kMrkJzJÇ FUJPj Im˙Jj vyPrr Ijqfo \jKk´~ aMKrˆ ¸a mM≠ iJfM \JhL fgJ ˝et \JhL fgJ ˝et oKªPrrÇ Vf 23 \Mj FThu kptaT KVP~KZPuj FA oKªr ßhUJr \jqÇ fJPhr \JjJ KZu jJ oKªrKa Vf ßlms∆~JKr ßgPT TftíkPãr @PhPv mº rP~PZÇ oKªr ßhUPf KVP~ SA kptaT hu kPzj oyJ KmkJPTÇ oKªPr Im˙Jjrf nJP∂ FmÄ ßZJ¢ ßZJ¢ KvãJgtLrJ SA kptaT huPf oJrPf pJ~Ç fJPhr IkrJi fJrJ oKªr ßhUJr IjMPrJi TPrKZPujÇ 1995 xJPu vsLoÄ ß\Jf oyJPgr FA oKªr ˙Jkj TPrjÇ mJªrmJj vyr ßgPT oJ© Kfj KTPuJKoaJr hNPr mJuJWJPar kMrkJzJ jJoT FuJTJr kJyJPzr YNzJ~ FA ßmR≠ oKªrKar Im˙JjÇ ßmR≠ iotJmu’LPhr kKm© FA fLgt˙JjKar KjotJeTJ\ xŒjú y~ 2004 xJPuÇ Ko~JjoJr ßgPT KjotJeKv·L FPj FA oKªPrr oNu KjotJeTJ\èPuJ TrJ y~Ç oKªPrr mJAPrr IÄPv Knjú Knjú k´PTJPÔ Kfæf, YLj, ßjkJu, KnP~fjJo, TP’JKc~J, nMaJj, Ko~JjoJr, ßTJKr~J, \JkJjxy KmKnjú ßhPvr ‰vuLPf xíÓ 12Ka h§J~oJj @m mM≠oNKft FUJPj jfMj oJ©J ßpJV TPrPZÇ oKªPrr IñxöJ ßoÀj @r ßxJjJKu rPXr yS~JPf hNr ßgPT ßhUPu oPj y~ kMPrJ oKªrKaA ˝et KhP~ ßoJzJPjJÇ @r FA mJKyqT „k ßgPTA y~PfJ oKªrKa È˝et oKªr' jJPo UqJKf ßkP~PZÇ ˝et oKªPrr mJKyqT ßxRªPptr kJvJkJKv Fr ImTJbJPoJVf ßxRªptS ßhUJr oPfJÇ F oKªPrr kJyJPzr YNzJ~ rP~PZ GKfyqmJyL FT kMTMrÇ ßmR≠rJ F kMTMrPT xÿJPjr ßYJPU ßhPUÇ FKaPT ßhmfJ kMTMr KyPxPm \JPj fJrJÇ iotL~ IjMÔJj ZJzJS kNKetoJ~ FUJPj \PzJ yj IPjT kMeqJgtLÇ k´KfKhj FA ˝etoKªr ßhUPf @xf yJ\Jr yJ\Jr oJjMwÇ pJrJ mJªrmJj KVP~PZj fJrJ ˝etoKªr ßhUPf pJjKj Foj jK\r ToÇ ßp T'Ka hvtjL~ ˙Jj rP~PZ mJªrmJPj fJr oPiq FTKa yPuJ FA ˝etoKªrÇ Vf 20 ßlms∆~JKr ßgPT FA ˝etoKªr mº rP~PZÇ ßTj TL TJrPe mº rJUJ yP~PZ ßx mqJkJPr Tftíkã ßTJPjJ ßjJKav ßh~KjÇ ÊiM oKªPrr oNu ßVPa mJÅv KhP~ FTKa ßjJKav aJKXP~ ßh~J yP~PZ ∏ ÈxTu hvtjJgtLPhr

\jq 20 ßlms∆~JrL ßgPT IKjKhtÓTJPur \jq ˝et \JhL mº rJUJ yP~PZÇ' Frkr ßgPT SUJPj TJCPT dMTPf ßh~J y~ jJÇ Vf 23 \Mj hMkMPrr kr ßhUJ pJ~ SA oKªPrr xJoPj @Pxj 10-12 \j kptaTÇ fJrJ dMTPf YJj SA oKªPrÇ oKªPrr oNu ßVPar xJoPjA FTKa mJXJKu ßhJTJj rP~PZÇ SA ßhJTJPjr oJKuT k´gPo SA kptaTPhr \JjJj, oKªPr ßdJTJ KjPwiÇ KT∂á kptaTrJ oKªr TftíkPãr TJPrJ xJPg TgJ muPf YJjÇ FT kptJP~ SA ßhJTJjhJr FT Ck\JKf KTPvJrPT ßhKUP~ ßhjÇ 16-17 mZr m~xL SA KTPvJPrr xJPg TgJ muPf YJAPu k´gPo ßx TgJ muPf I˝LTíKf \JjJ~Ç kPr ßx TgJ muPf rJK\ yPuS ßnfPr k´Pmv TrPf ßh~J yPm jJ mPu \JKjP~ ßh~Ç ßx \JjJ~, ßnfPr ßTC ßjAÇ ßnfPr ßhUJr KTZMA ßjAÇ kptaTrJ oKªPrr D±tfj TftíkPãr xJPg TgJ muPf YJjÇ FPf ßãPk pJ~ SA KTPvJrÇ FT kptJP~ ßoJmJAu ßlJPj Umr ßh~ SA Ck\JKf KTPvJrÇ oMyNPft oKªr ßgPT ßmKrP~ FPuJ 20-25 Ka KvÊÇ fJPhr yJPf uJKb, mJÅPvr TKû, KâPTPar mqJa-ˆqJŒ AfqJKhÇ xJPg FPuj FT\j nJP∂Ç SA nJP∂ KjP\r jJoKa kpt∂ muPuj jJÇ ÊiM muPuj, È@kjJrJ FPxPZj ßTj? YPu pJjÇ' kptaTrJ mJrmJr muJr ßYÓJ TrKZPuj, fJrJ dJTJ ßgPT FPxPZj; oKªrKa ßhUJr IPjT AòJ fJPhrÇ FT kptJP~ SA nJP∂S hMmqtmyJr ÊÀ TPrjÇ F xo~ CkK˙f TP~T\j mJXJKu mPuj, ÈPmKv TgJ muPu oJrirA ÊÀ TPr ßhPmÇ @kjJrJ YPu pJjÇ' hM'Ka VJKzPf TPr @xJ SA kptaTrJ ßvw kpt∂ YPu ßpPf mJiq yjÇ ˙JjL~ xN© mPuPZ, SA oKªPr ßdJTJr \jq xrTJPrr TP~T\j TotTftJ ßxUJPj KVP~KZPujÇ fJPhrS dMTPf ßh~J y~KjÇ @Ajví⁄uJ mJKyjLr TotTftJrJS ßxUJPj dMTPf kJrPZj jJÇ k´vú ß\PVPZ fJyPu SA oKªPrr ßnfPr TL yPò? ßTj ßxUJPj dMTPf ßh~J yPò jJ? oKªrKa pUj IKjKhtÓTJPur \jq mº TrJ y~, fUj kKm©fJ S KjrJk•Jr I\MyJf @jJ yP~KZuÇ muJ yP~KZu KTZM kptaT dMPT oKªr IkKm© TrPZÇ fJrJ nJP∂Phr xJPg UJrJk mqmyJr TPr mPuS oKªr Tftíkã IKnPpJV TPrKZuÇ


10 UmrJUmr

ßrKoaqJ¿ To, FPxPZ 3 yJ\Jr ßTJKa aJTJ

15 - 21 July 2016 m SURMA

mJÄuJPhPvr v´omJ\Jr hUu TPrPZ nJrfxy IjqJjq ßhv

dJTJ, 11 \MuJA - @mJPrJ TPo ßVu ßrKoaqJ¿ k´mJyÇ hLWt 21 mZPrr oPiq k´gomJPrr oPfJ ßrKoaqJ¿ k´mJy TPo KVP~KZu 2013-14 IgtmZPrÇ Vf IgtmZPr Fr k´míK≠ yP~KZu xJPz 7 vfJÄvÇ FaJ @mJPrJ TPo xoJ¬ IgtmZPr (2015-16) EeJ®T yP~PZ k´J~ @zJA vfJÄvÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr kKrxÄUqJPj ßhUJ pJ~, xoJ¬ IgtmZPr ßrKoaqJ¿ FPxPZ FT yJ\Jr 492 ßTJKa oJKTtj cuJr, pJ @PVr mZPrr FTA xoP~ KZu FT yJ\Jr 532 ßTJKa cuJrÇ F mZPr To FPxPZ k´J~ 40 ßTJKa cuJr, pJ aJTJr IPï k´J~ Kfj yJ\Jr ßTJKa aJTJÇ PrKoaqJ¿ k´mJy TPo pJS~Jr mqJkJPr KmPväPTrJ jJjJ TgJ mPuPZjÇ fJPhr oPf, ßhPvr ßoJa ßrKoaqJP¿r 67 vfJÄv @Px oiqk´JYq ßgPT; KT∂á oiqk´JYq ßgPT Vf TP~T mZr iPr ßp yJPr vsKoT KlPr FPxPZ SA yJPr pJ~KjÇ mrÄ TP~TKa ßhPv vsKoT ßj~JA FTk´TJr KjKw≠ rP~PZÇ lPu ßrKoaqJ¿ k´mJy Khj Khj TPo pJPòÇ KmPvõ jfMj jfMj vsomJ\Jr xíKÓ TrPf jJ kJrPu xJoPj ßrKoaqJ¿ k´mJy @PrJ TPo pJS~Jr @vïJ TrPZj fJrJÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr kKrxÄUqJj KmPväwe TrPu ßhUJ pJ~, xoJ¬ IgtmZPrr k´J~ xJrJ oJx\MPzA ßrKoaqJ¿ To FPxPZÇ ßpoj IgtmZr ÊÀ yP~PZ EeJ®T k´míK≠ KhP~Ç Vf \MuJA oJPx ßrKoaqJ¿ k´mJPyr k´míK≠ yP~KZu EeJ®T 6 hvKoT 3 vfJÄvÇ kPrr Kfj oJx IgtJ“ @Vˆ, ßxP¡’r S IPÖJmPr xJoJjq ßmPz k´míK≠ 1 vfJÄPvr KjPY KZu; KT∂á jPn’Pr @mJr fJ TPo k´míK≠ EeJ®T yP~ pJ~Ç SA oJPx ßrKoaqJ¿ k´mJPyr k´míK≠ TPo y~ EeJ®T 3 hvKoT 38 vfJÄvÇ KcPx’Pr xJoJjq mJzPuS \JjM~JKr ßgPT FTaJjJ ßrKoaqJ¿ k´mJy TPo pJ~Ç ßpoj \JjM~JKrPf 7 hvKoT 4 vfJÄv, ßlms∆~JKrPf 4 hvKoT 62 vfJÄv, oJPYt 3 hvKoT 96 vfJÄv, FKk´Pu 8 hvKoT 17 vfJÄv FmÄ ßo oJPx 8 hvKoT 78 vfJÄv k´míK≠ EeJ®T y~Ç FojKT mZPrr ßvw oJx IgtJ“ BPhr oJPxS ßrKoaqJ¿ k´mJy TJK–ãf yJPr mJPzKjÇ xJiJref k´Kf mZr Bh CkuPã k´mJxL mJÄuJPhvLrJ ßhPv fJPhr @®L~kKr\Pjr TJPZ mZPrr ßp ßTJPjJ xoP~r fMujJ~ ßmKv ßrKoaqJ¿ kJbJj; KT∂á FmJr BhMu Klfr CkuPã ßrKoaqJ¿ k´mJPyr

@PVr mZrèPuJr oPfJ ßrKoaqJ¿ @PxKjÇ lPu Fr xJoKV´T k´nJm kPzPZ ßrKoaqJP¿Ç mJÄuJPhv mqJÄPTr xJPmT Vnjtr c. xJPuyCK¨j @yPoh 10 \MuJA \JKjP~PZj, fJr @oPu IgtJ“ YJrhuL~ ß\Ja xrTJPrr ßvw xoP~ KmPhv ßgPT ßrKoaqJ¿ k´mJy mJzJPjJr \jq jJjJ CPhqJV ßjpJ yP~KZuÇ mqJÄT YqJPjPur oJiqPo ßrKoaqJ¿ k´mJy mJzJPf ßrKoaqJ¿ @jJr jLKfoJuJ xy\ TrJ yP~KZuÇ FrA KnK•Pf ßrKoaqJP¿r k´míK≠ mqJkT yJPr ßmPzKZu, pJr k´nJm krmftL TP~T mZPr KZu; KT∂á ybJ“ TPr Vf TP~T mZPr vsomJ\JPrr xmPYP~ mz mJ\Jr oiqk´JYq ßgPT vsKoT KlPr @xPf gJPT; KT∂á ßp yJPr KlPr FPxPZ ßx yJPr Ijq ßTJPjJ mJ\JPr pJ~KjÇ lPu ßrKoaqJ¿ k´mJPyr Skr ßjKfmJYT k´nJm kPzPZÇ oiqk´JYq ßgPT vsKoT KlPr @xJr TJre KyPxPm KfKj \JjJj,

k´KfPpJKVfJoNuT vsomJ\JPr ßp yJPr TNaQjKfT f“krfJ ß\JrhJr TrJr TgJ KZu ßxA yJPr y~KjÇ lPu mJÄuJPhPvr vsomJ\Jr hUu TPrPZ nJrfxy IjqJjq ßhvÇ KÆfL~f, k´mJxLrJ ßhPv mz IPïr ßrKoaqJ¿ kJbJj lîqJa, mJKz ßTjJxy KmKnjú UJPf KmKjP~JV TrJr \jq; KT∂á Vf TP~T mZr iPr IjqJjq UJPfr oPfJ, @mJxj UJPfS KmrJa ix ßjPoPZÇ TP~T mZr iPr @mJKxPT jfMj TPr VqJxxÄPpJV mºxy jJjJ k´KfTNufJ~ F UJPfr UJrJk Im˙J KmrJ\ TPrPZÇ xm KoPu rJ\QjKfT kKrK˙Kfr TJrPe KmKjP~JPVr C“xJy yJKrP~ ßlPuPZj KmKjP~JVTJrLrJÇ F TJrPe ßrKoaqJ¿ k´mJPyr ßjKfmJYT k´nJm kPzPZÇ fífL~f, KmKjP~JV oªJr TJrPe cuJPrr YJKyhJ TPo ßVPZÇ @r cuJPrr YJKyhJ TPo pJS~J~ aJTJr KmkrLPf cuJPrr oNuq TPo ßVPZÇ xm KoPu ßrKoaqJ¿ k´mJPyr Skr ßjKfmJYT k´nJm kPzPZÇ IgtjLKfPf Fr k´nJm TL yPf kJPr∏ Foj FT k´Pvúr \mJPm xJPmT F Vnjtr \JKjP~PZj, KmKjP~JV ˙KmrfJr TJrPe mftoJPj ‰mPhKvT oMhsJr o\Mh ßmKv rP~PZÇ F TJrPe @kJff Fr ßTJPjJ k´nJm kzPm jJ, fPm pUj KmKjP~JV YJKyhJxíKÓ yPm fUj ‰mPhKvT oMhsJr YJKyhJ ßmPz pJPm, FPf aJj kzPm ‰mPhKvT oMhsJr o\MPhÇ kKrK˙Kf ßoJTJPmuJr \jq FUj ßgPTA jfMj jfMj vsomJ\Jr xíKÓ TrPf yPmÇ KmPvw TPr hã vsKoT kJbJPjJr CPhqJV KjPf KmPhvVJoLPhr k´KvãPer mqm˙J V´ye TrPf yPmÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr xJPmT FT ßckMKa Vnjtr mPuj, ßrKoaqJP¿r k´iJj C“x oiqk´JYq ßgPT Vf TP~T mZr iPr ßp yJPr vsKoT KlPr FPxPZ SA yJPr pJ~KjÇ F TJrPe oNuf ßrKoaqJ¿ k´mJy TPo ßVPZÇ KfKj @vïJ TPrj, ßp yJPr TPo ßVPZ fJ ImqJyf gJTPu xJoPj YuKf KyxJPmr nJrxJoq ßjKfmJYT yP~ kzPmÇ KmKjP~JVYJKyhJ xíKÓ yPu ‰mPhKvT o\MPh aJj kzPmÇ KfKj mPuj, kKrK˙Kf C•rPer \jq ßxRKh @rmxy oiqk´JYq ßgPT ßTj vsKoT KlPr @xPZ fJr TJre IjMxºJj TrPf yPmÇ ßp TJrPe KlPr @xPZ fJr xoJiJj TrJr CPhqJV KjPf yPmÇ FTA xJPg hã vsKoT kJbJPjJr k´P~J\jL~ mqm˙J V´ye TrPf yPmÇ


SURMA m 15 - 21 July 2016

TîJPx 10 KhPjr ßmKv IjMkK˙f KvãJgtLr fJKuTJ KhPf yPm dJTJ, 11 \MuJA - ßhPvr xm KvãJk´KfÔJPj 10 KhPjr ßmKv IjMkK˙f KvãJgtLr fJKuTJ ßYP~PZ xrTJrÇ ÊiM KvãJgtLA j~, KvãT S KvãJk´KfÔJjPTS j\rhJKrr @SfJ~ @jJ yPmÇ 10 \MuJA FT \ÀKr @∂”oπeJu~ ‰mbPT F Kx≠J∂ ßj~J yP~PZÇ Fr kJvJkJKv KvãJ oπeJu~ ßgPTS 10 \MuJA F „k FTKa @Phv \JKr TrJ yP~PZÇ F KhPT jgtxJCg KmvõKmhqJu~ Tftíkã 10 \MuJA \ÀKr ‰mbPT Kx≠J∂ KjP~PZ, FT ßxKoˆJPr IjMkK˙f KvãJgtLr ZJ©fô mJKfu mJ KmvõKmhqJu~ ßgPT mKyÏJr TrJ yPmÇ 10 \MuJA xKYmJuP~ ˝rJÓs oπeJuP~ Kv·oπL @Kor ßyJPxj @oMr xnJkKfPfô @∂”oπeJuP~r \ÀKr F ‰mbT IjMKÔf y~Ç ‰mbPT Vf 1 \MuJA èuvJPjr yKu @Kat\Jj ßr˜rJÅ~ xπJxL yJouJr WajJ krmftL TreL~xy @Ajví⁄uJ kKrK˙Kf KjP~ kptJPuJYjJ yP~PZ FmÄ SA ‰mbPTA KvãJgtL-KvãT-KvãJk´KfÔJj xŒPTt CkPrJÜ Kx≠J∂ ßj~J yP~PZÇ F mqJkJPr TJptTr khPãk KjPf KvãJ oπeJuP~r TJPZ xMkJKrv TrJ y~Ç QmbPT CkK˙f KZPuj mJKe\qoπL ßfJlJP~u @yPoh, ˝rJÓsoπL @xJhMöJoJj UJj TJoJu, ˙JjL~ xrTJr, kuäL Cjú~j S xomJ~oπL UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj, ßmxJoKrT KmoJj kKrmyj S kptaj oπL rJPvh UJj ßojj, fgqoπL yJxJjMu yT AjM, kJKj xŒhoπL @KjxMu AxuJo oJyoMh, ßjRkKrmyj oπL vJ\JyJj UJj, k´mJxL TuqJe S ‰mPhKvT TotxÄ˙Jj oπL jMÀu AxuJo KmFxKx, vso S TotxÄ˙Jj oπeJuP~r hJK~Pfô gJTJ k´KfoπL ßoJ: oMK\mMu yT YMjúM, kMKuv oyJkKrhvtT F ßT Fo vyLhMu yTxy @Ajví⁄uJ rJTJrL mJKyjL D±tfj TotTftJrJÇ F ‰mbPTr krkrA KvãJoπL jMÀu AxuJo jJKyPhr xnJkKfPfô oπeJuP~r TotTftJPhr KjP~ FT xnJ~ Kx≠J∂ ßj~J y~ ßTJPjJ KvãJgtL 10 KhPjr ßmKv k´KfÔJPj IjMkK˙f gJPTPu fJ KvãJ IKlxPT ImKyf TrPf yPmÇ F mqJkJPr @PrJ khPãk ßj~Jr Kmw~KaS \JjJPjJ yP~PZÇ kPr F xÄâJ∂ FTKa IKlx @Phv \JKr TPr KvãJ oπeJu~Ç KvãJ oπeJuP~r \JKr TrJ @Phv: KvãJ oπeJuP~r \JKr TrJ @PhPv muJ y~, ßTJPjJ KvãJk´KfÔJPj aJjJ hv KhPjr ßmKv KvãJgtL IjMkK˙f gJTPu fJr fJKuTJ TPr CkP\uJ KvãJ TotTftJr TJPZ \oJ KhPf yPmÇ F KmwP~ KvãJoπL jJKyh xJÄmJKhTPhr mPuj, ßTJPjJ KvãJk´KfÔJPj 10 Khj mJ fJr ßmKv ßTJPjJ KvãJgtL IjMkK˙f gJTPu IKmuP’ ßxA KvãJk´KfÔJj ßgPT @oJPhr IjMkK˙f KvãJgtLr kMPrJ kKrY~ \JjJPmjÇ KmkgVJKofJ ßrJPi @Puo-SuJoJPhr xyJ~fJ ßj~J yPmÇ @Puo, SuJoJ FmÄ AoJoPhr AxuJPor xKfqTJr ootmJeL k´YJPrr @øJj \JKjP~ KfKj mPuj, kzJPvJjJr kJvJkJKv KvãJgtLPhr IjqJjq TJptâPor k´Kf ßU~Ju rJUPf yPmÇ jgt xJCPgr nJKxtKar Kx≠J∂: jgtxJCg ACKjnJKxtKar KvãJgtLrJ FT

ßxKoˆJr IjMkK˙f gJTPuA fJPhr ZJ©fô mJKfu TrJ yPm mPu Kx≠J∂ KjP~PZ KmvõKmhqJu~ TftíkãÇ 10 \MuJA KmPTPu KmvõKmhqJuP~r FTJPcKoT TJCK¿u S kKrYJujJ kwtPhr ßpRg \ÀKr xnJ~ F Kx≠J∂ ßj~J yP~PZ mPu KmvõKmhqJuP~r FT KmùK¬Pf muJ yP~PZÇ ‰mbPT KmvõKmhqJuP~r KmÀP≠ xJŒ´KfT xoP~ C™JKkf IKnPpJV xŒPTt @PuJYjJ ßvPw F Kx≠J∂ ßj~J yP~PZÇ ‰mbPT Kx≠J∂ yP~PZ, ßTJPjJ ZJ©ZJ©L FT ßxKoˆJrS IjMkK˙f gJTPf kJrPmj jJÇ fJPhr Kj~Kof yPf yPmÇ mq~mÉu AÄPrK\ oJiqo S TP~TKa ßmxrTJKr KmvõKmhqJuP~r KvãJgtLPhr mJKz ßgPT kJKuP~ n~Jmy xπJxL TotTJP§ \zJPjJr TP~TKa WajJ k´TJPvq FPxPZÇ FPf ßhUJ ßVPZ, èuvJPjr yKu @Kat\Jj ßmTJKrPf xπJxL yJouJr kr ToJP¥J IKnpJPj Kjyf Z~\Pjr oPiq kJÅY\Pjr ZKm @AFx k´TJv TPrKZu, pJrJ xmJA Vf TP~T oJx KjPUJÅ\ KZPuj mJ kKrmJPrr ßpJVJPpJPVr mJAPr KZPuj mPu ˝\PjrJ \JKjP~PZjÇ Frkr BPhr Khj ßvJuJKT~J~ xπJxL yJouJr WajJ~ kMKuPvr èKuPf Kjyf pMmTS Vf oJYt ßgPT KjPUJÅ\ KZPuj mPu kKrmJPrr kã ßgPT gJjJ~ K\Kc TrJ y~Ç FA Z~\Pjr oPiq YJr\jA KmKnjú mq~mÉu AÄPrK\ oJiqo ÛMPu ßuUJkzJ TPrPZjÇ fJPhr hMA\j dJTJr ßmxrTJKr jgt xJCg ACKjnJKxtKar S FT\j msqJT KmvõKmhqJuP~r ZJ© KZPujÇ xJŒ´KfT xoP~ CóKm• kKrmJPrr mÉ ßZPu FnJPm mJKz ßZPz xπJPx ^MÅTPZ mPu FrA oPiq IKnnJmTPhr xfTt TPrPZ @Ajví⁄uJ mJKyjLÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJS F KmwP~ IKnnJmTPhr fgq KhPf IjMPrJi TPrPZjÇ xŒ´Kf @PrJ 10 pMmPTr xºJj ßYP~ fJPhr k´Kf KlPr @xJr @øJj \JKjP~PZj fJPhr IKnnJmPTrJÇ FrJ yPuj ∏ dJTJr ßf\VJÅSP~r ßoJyJÿh mJxJÀöJoJj, mJ`Jr \MjJP~h UJj (kJxPkJat j’r- F Fl 7493378), YJÅkJAjmJmVP†r jK\mMuJy @jxJrL, dJTJr @vrJl ßoJyJÿh AxuJo (kJxPkJat j’r-525841625), KxPuPar fJKoo @yPoh ßYRiMrL (kJxPkJat j’r-Fu 0633478), dJTJr AmsJyLo yJxJj UJj (kJxPkJat j’r-F Fl 7493378), uçLkMPrr F Ka Fo fJ\CK¨j (kJxPkJat j’r- Fl 0585568), dJTJr iJjKo r \MmJP~hMr rKyo (kJxPkJat j’r-A 1047719), KxPuPar ßoJyJÿh xJAlMuäJy S\JKT (kJxPkJat j’r-Ka ßT 8099860) S \MjúMj KvThJr (kJxPkJat j’r-Km A 0949172)Ç dJTJ TPu\ KoujJ~fPj @P~JK\f F IjMÔJPj KvãJk´KfÔJPjr Iiqã ßoJ: ßoJ~Jöo ßyJPxj ßoJuäJyr xnJkKfPfô oJiqKoT S Có KvãJ IKihlfPrr nJrk´J¬ oyJkKrYJuT IiqJkT c. Fx Fo S~JKyhMöJoJj, dJTJ KvãJ ßmJPctr ßY~JroqJj IiqJkT oJymMmMr ryoJj, KmKxFx xJiJre KvãJ xKoKfr xnJkKf @A, ßT ßxKuo CuäJy ßUJªTJr mÜífJ TPrjÇ

UmrJUmr 11


12 UmrJUmr

dJTJ, 11 \MuJA - KTPvJrVP†r ßvJuJKT~J BhVJy oJPbr TJPZ yJouJTJrLrJ FT x¬Jy @PV mJxJ nJzJ KjP~KZuÇ SA mJxJ vyPrr jLuV† ßoJPzr kJPv, WajJ˙Pur FT KTPuJKoaJPrr oPiqÇ F WajJ~ @aT \ÄKu vKlCu AxuJo @PVS kûVPz è¬yfqJr xPñ \Kzf KZPujÇ 10 \MuJA, ßrJmmJr SA mJxJ ßgPT kMKuPvr IkrJi fh∂ KmnJPVr (Kx@AKc) fh∂ hu KmKnjú @uJof xÄV´y TPrPZÇ F WajJ~ xhr gJjJ~ xπJxKmPrJiL @APj FTKa oJouJ yP~PZÇ kûVPz Vf 21 ßlms∆~JKr vsLvsL x∂ ßVRzL~ oPb KVP~ pPùvõr Yªs rJ~PT (50) VuJ ßTPa yfqJ TPr hMmtí•rJÇ F oJouJ~ IKnpMÜ 10 \Pjr oPiq 4 \jPT ßV´¬Jr TrPZ kMKuvÇ ßvJuJKT~J~ yJouJr WajJr kr kMKuv \JjPf kJPr @aT vKlCu @uo kuJfT 6 \Pjr FT\jÇ kûVPzr kMKuv xMkJr pPùvõr yfqJ~ vKlCPur \Kzf gJTJr Kmw~Ka ˝LTJr TPr mPuPZj, ÈkMKuv hLWtKhj iPr fJÅPT UMÅ\KZuÇ' pPùvõr yfqJ oJouJr IKnPpJVkP© muJ y~, ßoJarxJAPTPu TPr ßp Kfj\j oPb @Px, fJPhr oPiq vKlCuS KZPujÇ vKlCu @PVr Khj rJPf FPx ˙JjL~ \ÄKu S SA oJouJr kuJfT @xJKo ßhmLV† CkP\uJr kNmt ßhmLcMmJ V´JPor xJAhMu AxuJPor ßZPu ßoJ. rJjJr mJKzPf rJf pJkj TPrjÇ FA mJKz ßgPTA ßoJarmJAPT TPr oPb pJjÇ oJouJr mJhL kJTMKª~J gJjJr kKrhvtT (fh∂) ßoJ. vJoxMK¨j mPuj, yJouJTJrLrJ BPhr Khj xTJu j~aJr KhPT @K\o CK¨j CóKmhqJuP~r xJoPjr rJ˜J iPr BhVJPyr KhPT pJKòuÇ fJÅr iJreJ, yJouJTJrLrJ ßruuJAj iPr F kPg FPxPZÇ k´xñf, jLuV† ßoJPzr SA mJKz ßgPT ßruuJAj iPr oJPb pJS~J pJ~Ç F ZJzJ FUJj ßgPT KmT· ßmv TP~TKa kg rP~PZÇ Imvq yJouJTJrLrJ SA mJxJ~ KZu KT jJ, fJ mJKzr oJKuT mJ @vkJPvr ßTC KjKÁf TrPf kJPrjKjÇ SA mJxJr oJKuPTr ßoP~ mPuj, mJxJ nJzJr KmùK¬ ßhPU 1 \MuJA 18-19 mZPrr FT pMmT mJxJ nJzJ KjPf @PxjÇ KfKj KjP\PT \~jJu @PmKhj, KTPvJrVP†r xrTJKr èÀh~Ju TPuP\r IgtjLKf KmnJPVr k´go mPwtr ZJ© mPu kKrY~ ßhjÇ 4 \j gJTPmj mPu KjYfuJ~ mJxJ nJzJ YJjÇ V´JPor mJKzr KbTJjJ mPuj o~ojKxÄPyr lMumJKz~J CkP\uJ~Ç SA ßZPur TJPZ kKrY~k© YJAPu TPu\ mPºr TgJ mPujÇ \JfL~ kKrY~k© BPhr kr mJKz ßgPT KjP~ @xPmj mPu TgJ ßhjÇ 1

15 - 21 July 2016 m SURMA

ßvJuJKT~J yJouJ

ßvJuJKT~Jr @PV kûVPz yJouJ YJuJj \ÄKu vKlCu

\MuJA mJxJ UJKu yPu 2 \MuJA SA ßZPu SPbjÇ fPm fJÅr xPñ @r ßTC mJxJ~ CPbKZu KT jJ, fJÅrJ \JPjj jJÇ dJTJ ßgPT @xJ Kx@AKcr xJf xhPxqr FTKa fh∂ hu SA mJxJ ßgPT ßmv KTZM oJuJoJu \» TPrÇ fJÅrJ hMA TPãr SA mJxJ~ ßgPT YJrKa TPr TJÅgJ, mJKuv, VJoZJ, uMKñ, msJv AfqJKh kJjÇ fh∂ hPur TotTftJPhr xPñ TgJ mPu \JjJ pJ~, fJÅrJ

mJxJ~ I∂f 4 \Pjr gJTJr mqJkJPr k´JgKoTnJPm iJreJ TrPZjÇ fPm WajJ˙Pu kMKuPvr èKuPf Kjyf @Kmr ryoJj S @yf Im˙J~ @aT vKlCu AxuJo SA mJxJ~A KZPuj KT jJ, fJ fJÅrJ KjKÁf jjÇ @vkJPvr mJKz S ßhJTJjhJPrrJS Imvq SA mJxJ~ ßT mJ TJrJ KZPuj, ßx xŒPTt KTZM muPf kJPrj jJÇ oJouJr fh∂ TotTftJ xhr gJjJr kKrhvtT (fh∂)

oMPvth \JoJj mPuj, È\~jJu @PmKhj jJPo FT\Pjr \Kzf gJTJr Kmw~Ka ÊPjKZÇ oJouJr k´JgKoT fh∂ TrKZÇ @rS TP~TKa xÄ˙J fh∂ TrPZÇ y~PfJ míy•r fhP∂ KTZM ßmr yPf kJPrÇ' \JjJ ßVPZ, xPªynJ\j \ÄKu ßoJ. vKlCu @uo (20) kûVPzr ßhmLVP†r ßVRzL~ oPbr Iiqã pPùvõr rJ~ yfqJ~ xrJxKr \KzfÇ F oJouJ~ @hJuPf ßhS~J IKnPpJVkP© vKlCu @uPor jJo CPuäU @PZÇ Kx@AKcr fh∂ hPur k´iJj, kKrhvtT (âJAoKxj) ßoJ. vyLhMuäJy F KmwP~ VeoJiqPor xJoPj ßTJPjJ mÜmq ßhjKjÇ kMKuPvr FT\j hJK~fôvLu TotTftJ mPuj, @yf vKlCu jLuV† ßoJPzr SA mJxJ~ gJTJr TgJ ˝LTJr TPrPZjÇ F yJouJ~ I∂f @a\j \Kzf gJTJr TgJ mPuPZj vKlCuÇ oJouJr mJhL vJoxMK¨j mPuj, yJouJTJrLPhr xPñ mqJV gJTJ~ fuäJKv TrPf ßVPu fJÅrJ kMKuPvr KhPT ßV´Pjc ZMPz oJPrjÇ kPr TP~T\jPT YJkJKf KhP~ TMKkP~ @yf TPrj S èKu ßZJPzjÇ KfKj mPuj, yJouJr xo~ hM\jPT vjJÜ TrJ ßVPZÇ KT∂á fJÅPhr xPñ ImvqA @rS TP~T\j KZuÇ Vf 7 \MuJA BPhr Khj xTJPu ßvJuJKT~J~ Bh \JoJPfr @iJ KTPuJKoaJPrr oPiq SA FuJTJ~ FThu kMKuPvr Skr \ÄKurJ yJouJ YJuJ~Ç fJrJ ßmJoJ yJouJ TPr S TMKkP~ hMA kMKuv xhxqPT yfqJ TPrÇ Frkr k´J~ YJr WµJ kMKuv, rqJm S KmK\Kmr xPñ \ÄKuPhr ßgPo ßgPo ßVJuJèKu y~Ç FPf FT \ÄKu Kjyf y~Ç hMA kPãr ßVJuJèKur xo~ ^etJ rJjL ßnRKoT jJPo ˙JjL~ FT jJrL KjP\r WPr èKuKm≠ yP~ k´Je yJrJjÇ èKu S ßmJoJ~ @yf yj 10 kMKuv xhxqxy 13 \jÇ kMKuPvr TrJ oJouJ~ WajJ˙Pu kMKuPvr èKuPf @yf Im˙J~ @aT vKlCu AxuJo S xPªynJ\j KyPxPm @aT \JKyhMu yTPT @xJKo TrJ yP~PZÇ fPm \JKyhMu yTPT fJÅr kKrmJr oJjKxT nJrxJoqyLj mPu hJKm TrPZÇ kKrmJPrr hJKm, k´J~ hMA mZr @PV \JKyhMPur oJ oJrJ pJS~Jr kr \JKyhMu oJjKxT nJrxJoq yJrJjÇ F KmwP~ xhr gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) oLr ßoJvJrrl ßyJPxj mPuj, \JKyhMu oJP^oPiq mJKz ßgPT kJKuP~ ßpPfj mPu kKrmJr \JKjP~PZÇ fJÅr xPñ yJouJTJrLPhr ßTJPjJ ßpJVxN© @PZ KT jJ, UKfP~ ßhUJ yPòÇ fJÅPT WajJ˙u ßgPTA @aT TrJ yP~PZÇ kMKuPvr TP~TKa huPT 10 \MuJA WajJ˙Pu kJyJrJrf ßhUJ pJ~Ç FuJTJ~ gogPo Im˙J KmrJ\ TrPZÇ


UmrJUmr 13

SURMA m 15 - 21 July 2016

k∞J S ßoPasJ k´TP· KmPhKvPhr KjrJk•J KjP~ CPÆV dJTJ, 11 \MuJA : xJŒ´KfT \ÄKu yJouJr TJrPe k∞J ßxfM S ßoPasJPru k´TP· Totrf KmPhKvPhr KjrJk•J KjP~ CPÆV ‰fKr yP~PZÇ k∞J ßxfMr KmwP~ ‰mbT TrPf kJÅYKa ßhPvr KmPvwùrJ @xPZj YuKf x¬JPyÇ FA KmPvwùPhr KmoJjmªr ßgPT k∞J ßxfM k´T· FuJTJ kpt∂ ßxjJmJKyjL mJ kMKuPvr kJyJrJ ßhS~Jr IjMPrJi \JKjP~PZ KbTJhJKr k´KfÔJjÇ @r èuvJj yJouJ~ \JkJKj jJVKrPTrJ Kjyf yS~Jr TJrPe ßoPasJPru k´TP· Totrf KmPhKvPhr KjP~S CKÆVú ßoPasJPru Tftk í ãÇ fJrJ xzT kKrmyj S ˝rJÓs oπeJuP~ KYKb KhP~ ßxA CPÆPVr TgJ \JKjP~PZÇ k∞J ßxfM S ßoPasJPru k´T· TotTftJPhr xPñ TgJ mPu Fxm fgq \JjJ ßVPZÇ k∞J ßxfM k´T· mJ˜mJ~j TrPZ xzT kKrmyj S ßxfM oπeJuP~r IiLj ßxfM KmnJVÇ @r ßoPasJPru k´T· mJ˜mJ~j TrPZ FTA oπeJuP~r IiLj k´KfÔJj dJTJ oqJx asJjK\a ßTJŒJKj KuKoPac (KcFoKaKxFu)Ç FA hMKa k´KfÔJPjr FTJKiT TotTftJ mPuj, CPÆV gJTPuS KmPhKvrJ mJÄuJPhPv jJ @xJr TgJ nJmPZj jJ; mrÄ fJÅrJ mJÄuJPhPvr yP~ TJ\ TrJr mqJkJPr mqJkT @V´yLÇ fPm KjrJk•Jr KjÁ~fJ YJjÇ

PxfM KmnJV xN© \JjJ~, 14 \MuJA k∞J ßxfM k´TP·r KmPvwù hPur FTKa èÀfôkeN t ‰mbT rP~PZÇ FA ‰mbPT YJr\j KmPhKv KmPvwPùr @xJr TgJ rP~PZÇ fJÅrJ pMÜrJÓs, \JkJj, ßcjoJTt S ßjhJruqJ¥Pxr jJVKrTÇ @r YLjJ KbTJhJKr k´KfÔJj YJ~jJ ßo\r Kms\ AK†Kj~JKrÄ S TjˆsJTvj ßTJŒJKjr k´iJjxy YLPjrS FTJKiT KmPvwù gJTPmj SA ‰mbPTÇ xN© \JjJ~, k´gPo YJ~jJ ßo\r Kms\ ßxfM KmnJVPT KYKb KhP~ KmPvwù hPur xhxqPhr KmoJjmªr ßgPT k´T· FuJTJ~ YuJYPur xo~ ßxjJ KTÄmJ kMKuKv kJyJrJ ßhS~Jr IjMPrJi TPrPZÇ Frkr Ijq KmPvwùrJ fJÅPhr CPÆV \JKjP~ KjrJk•J YJjÇ kPr ßxfM KmnJV KmPvwùPhr KjrJk•Jr Kmw~Ka KjKÁf TrJr \jq kMKuv S ßxjJmJKyjLPT ImKyf TPrÇ xN© \JjJ~, kMKuv S ßxjJmJKyjL KmPvwùPhr KjrJk•J~ xmtJ®T k´˜MKf gJTJr TgJ \JKjP~PZÇ KmPvwùPhr KmoJjmªr ßgPT ßxfM KjotJe˙u kpt∂ KjrJk•J mJKyjLr kJyJrJ~ KjP~ pJS~J yPmÇ ‰mbPTr xo~ k´T· FuJTJr KjrJk•J KjKÁf TrPm ßxjJmJKyjLÇ k∞J ßxfM k´T· FuJTJ~ @PV ßgPTA ßxjJ KjrJk•J rP~PZÇ

@AjvO⁄uJ xÄâJ∂ oKπxnJ TKoKar ‰mbPT Kx≠J∂

Kkx KaKn mº, \MoJr m~Jj j\rhJKrr Kx≠J∂ dJTJ, 11 \MuJA - mÉu @PuJKYf AxuJKoT KY∂JKmh S mÜJ cJ: \JKTr jJP~PTr hMmJAKnK•T nJrfL~ KaKn YqJPju Kkx KaKnr mJÄuJPhPv xŒ´YJr mPºr Kx≠J∂ KjP~PZ xrTJrÇ nJrPfr F AxuJKo KY∂JKmh \JKTr jJP~PTr KmÀP≠ \ÄKumJPh C“xJy ß\JVJPjJr IKnPpJV SbJr kr fJr Kkx KaKnr xŒ´YJr mPºr Kx≠J∂ ßj~J yPuJÇ FTA xJPg j\rhJKrPf @jJ yPò k´Kf ÊâmJr \MoJr jJoJP\r m~JjÇ F ZJzJ èuvJj FuJTJ~ IjjMPoJKhf ÛMu, TPu\, ßyJPau, ßrP˜JrJÅ mº TPr ßh~J yPò mPu \JKjP~PZj @Ajví⁄uJ-xÄâJ∂ oKπxnJ TKoKar xnJkKf Kv·oπL @Kor ßyJPxj @oMÇ 10 \MuJA, ßrJmmJr xKYmJuP~ ˝rJÓs oπeJuP~r xnJTPã @Ajví⁄uJ-xÄâJ∂ oKπxnJ TKoKar ‰mbPT F Kx≠J∂ ßj~J yP~PZ mPu ‰mbT ßvPw KfKj xJÄmJKhTPhr \JjJjÇ FT x¬JPyr mqmiJPj ßhPv hMA hlJ mz irPjr xπJxL yJouJr ßk´JkPa @Ajví⁄uJ kKrK˙Kf KjP~ ÈKmPvw' F ‰mbT IjMKÔf y~Ç TKoKar xnJkKf Kv·oπL @Kor ßyJPxj @oMr xnJkKfPfô ßmuJ xJPz 11aJ~ ÊÀ yS~J F ‰mbPT 12Ka oπeJuP~r oπL-k´KfoπLPhr oPiq mJKe\qoπL ßfJlJP~u @yPoh, ˙JjL~ xrTJr oπL UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj, kJKjxŒhoπL mqJKrˆJr @KjxMu AxuJo oJyoMh, fgqoπL yJxJjMu yT AjM, ßjRkKrmyjoπL vJ\JyJj UJj, KmoJj S kptaj oπL rJPvh UJj ßojj, k´mJxLTuqJeoπL jMÀu AxuJo KmFxKx S ˝rJÓsoπL @xJhMöJoJj UJj TJoJu CkK˙f KZPujÇ F ZJzJ kMKuv oyJkKrhvtT F ßT Fo vyLhMu yT, dJTJr kMKuv TKovjJr @ZJhMöJoJj Ko~Jxy @Ajví⁄uJ rJTJrL KmKnjú mJKyjL S xÄ˙Jr k´iJj S D±tfj TotTftJrJ CkK˙f KZPujÇ k´xñf cJ: \JKTr jJP~T kKrYJKuf oM’JAKnK•T AxuJKo KrxJYt lJCP¥vPjr FTKa k´KfÔJj yPuJ FA Kkx KaKnÇ @Kor ßyJPxj @oM mPuj, k´Kf ÊâmJr \MoJr jJoJP\r m~Jj j\rhJKr TrJ yPmÇ @r pJrJ UMfmJ kzJPmj, fJrJ ßpj k´Tf í iotL~ IjMvJxj k´KfÔJr ßYÓJ TPrj, ßx Kmw~KaS ßhUJ yPmÇ KfKj mPuj, @\PTr ‰mbPT èuvJPj yKu @Kat\Jj ßrP˜JrJÅ~ S

ßvJuJKT~J~ ßhPvr míy•o Bh \JoJPfr TJPZ \ÄKu yJouJr WajJ~ ßvJT k´˜Jm V´ye TrJ yP~PZÇ FTA xJPg F kKrK˙Kf ßoJTJPmuJ~ kMKuvxy @Ajví⁄uJ rJTJrL KmKnjú mJKyjLr ßpxm xhxq xofJ ßhKUP~PZj, fJPhr ijqmJh \JjJPjJ yP~PZÇ fPm kMKuPvr xofJ mJzJPf IfqJiMKjT I˘ KhPf yPm FmÄ fJPhr k´Kve KjKÁf TrPf yPm mPu ‰mbPT Kx≠J∂ ßj~J y~Ç Kv·oπL @oM mPuj, ‰mbPT kMKuv \JKjP~PZ, \ÄKu yJouJr WajJ~ hJP~r yS~J 37Ka oJouJr oPiq ßTJKjS ßyJKv, Kx\Jr fJPmuJ yfqJxy 14Ka oJouJr IKnPpJVk© ßh~J yP~PZÇ mJKTèPuJ fh∂JiLjÇ KfKj mPuj, ‰mbPT \ÄKu TJptâo Kj~πe S KjotNPu xJoJK\T xPYfjfJr Skr KmPvw èÀfô ßh~Jr TgJ muJ y~Ç @r FKa TrPf xm ßvseLr oJjMwPT xŒíÜ TPr Fr KmÀP≠ @PªJuj VPz fMuPf yPmÇ kMKuv S @Ajví⁄uJ rJTJrL mJKyjLr ayu mJzJPf yPmÇ KmPvw TPr rlfJKrTJrT S KmPhvL k´KfÔJj YJAPu fJPhr KjrJk•J ß\JrhJr TrPf yPmÇ èuvJj FuJTJ~ IjjMPoJKhf ÛMu, TPu\, ßyJPau, ßrP˜JrJÅ mº TrPf muJ yP~PZÇ F ZJzJ ‰mbPT èuvJj yJouJr WajJ~ KxFjFPjr xŒ´YJPrr TzJ xoJPuJYjJ TPr muJ yP~PZ, ˙JjL~ KaKn YqJPjuèPuJr xyJ~fJ~ fJrJ F xŒ´YJr YJKuP~PZÇ @Ajví⁄uJ-xÄâJ∂ TKoKar xhxqrJ oPj TPrj, CP¨vqoNuTnJPm KxFjFj k´J~ ßhz Khj iPr SA WajJ k´YJr TPrPZÇ F \jq KfKj ßhvL~ YqJPjuèPuJPT ßhvPk´o S hJK~fôvLufJr xJPg Umr kKrPmvPjr IjMPrJi \JKjP~ KfKj mPuj, Foj ßTJPjJ Umr kKrPmvj TrJ CKYf j~, ßpxm Umr ßhPvr \jq ãKfTrÇ @oM mPuj, èuvJPjr ÈPrKxPcjKx~Ju FKr~J~' p© f© VPz SbJ ßrP˜JrJÅ, yxKkaJu, KmKnjú rTo ÛMu-TPu\PT fhJrKTr @SfJ~ @jJ yPmÇ KmKòjú-KmK¬nJPm F irPjr ˙JkjJ pJPf VPz CbPf jJ kJPr ßx \jq mqm˙J V´ye TrJ yPmÇ CAhJCa kJrKovPj ßpèPuJ yP~PZ, ßxèPuJ mº TPr ßh~Jr TgJ muJ yP~PZÇ F \jq SA FuJTJ~ IkKrTK·fnJPm VPz SbJ F irPjr ˙JkjJèPuJPT fhJrKTr oPiq FPj ßxèPuJr KmwP~ mqm˙J ßj~Jr TgJS mPuPZj KfKjÇ

k∞J ßxfM k´TP·r kKrYJuT vKlTMu AxuJo mPuj, KmPhKvPhr KjrJk•J~ pgJpg mqm˙J ßjS~J yP~PZÇ ßxjJmJKyjL, kMKuv S @jxJPrr xojõP~ KjrJk•Jmqm˙J VPz ßfJuJ yP~PZÇ KmPhKv KmPvwùrJS xrTJPrr ßjS~J khPãPk @võ˜Ç k∞J ßxfMr TJ\ KTÄmJ KmPhKvPhr pJfJ~JPf ßTJPjJ xoxqJ yPm jJÇ k´T· xÄKväÓ xN© \JjJ~, k∞J ßxfM k´TP·r oNu ßxfM S jhL vJxPjr TJ\ TrPZ YLjJ hMKa KbTJhJKr k´KfÔJjÇ @r krJovtT k´KfÔJj hKãe ßTJKr~JrÇ KbTJhJr S krJovtTPhr SkPr rP~PZ ßhKv-KmPhKv KmPvwù hu, pJr ßjfíPfô @PZj c. \JKouMr ßr\J ßYRiMrLÇ KbTJhJPrrJ TLnJPm TJ\ mJ˜mJ~j TrPmj, Fr èÀfôkNet TJKrVKr Kx≠J∂ ßh~ FA KmPvwù TKoKaÇ 14-16 \MuJA kpt∂ KmPvwùPhr mz ‰mbT mJ oJAuPˆJj KoKaÄ yPmÇ Fr @PV hMmJr mz ‰mbT yP~PZÇ FmJPrr ‰mbPT k∞J ßxfMr kJAKuÄ KmwP~ YNzJ∂ Kx≠J∂ yPmÇ FKhPT, oKfK^u ßgPT C•rJ kpt∂ k´J~ 20 KTPuJKoaJr ßoPasJPru uJAj-6 KjotJe k´T· YuoJjÇ Fr mJAPr dJTJ~ @rS hMKa ßoPasJPru KjotJPer x÷JmqfJ pJYJA TrPZ \JkJPjr @∂\tJKfT xyJ~fJ xÄ˙J \JATJÇ èuvJPj yKu @Kat\Jj ßrP˜JrJÅ~ \ÄKu yJouJ~ xJf \JkJKj KmPvwù k´Je yJKrP~PZjÇ x÷JmqfJ pJYJA hPur k´iJj @yf Im˙J~ FUj \JkJPjÇ FA Im˙J~ KmPhKvPhr KjrJk•J KjP~ CKÆVú yP~ kPzPZ KcFoKaKxFu Tftk í ãÇ KmPhKvPhr KjrJk•J~ KcFoKaKxFu 10 \MuJA, ßrJmmJr xzT kKrmyj S ßxfM oπeJuP~ KYKb

KhP~PZÇ FA KYKbr TKk ˝rJÓs oπeJu~, dJTJ oyJjVr kMKuv TKovjJr (KcFoKk) S kMKuPvr èuvJj ß\JPjr kMKuv h¬PrS ßhS~J yP~PZÇ BPhr @PVS KcFoKkr TKovjJr mrJmr KYKb ßh~ KcFoKaKxFuÇ KcFoKaKxFu xN© \JjJ~, ßoPasJPru-6 k´TP· 25 \j KmPhKv KmPvwù TJ\ TPrjÇ Fr oPiq pMÜrJÓs, pMÜrJ\q, \JkJj S nJrPfr jJVKrPTrJ rP~PZjÇ mftoJPj 15 \j mJÄuJPhPv @PZjÇ mJKTrJ ZMKaPf YPu ßVPZjÇ \JkJj xrTJr dJTJ~ gJTJ TotTftJPhr 12 \MuJA kpt∂ Kj\ Kj\ WPr gJTJr krJovt KhP~PZÇ FrkrA ßmJ^J pJPm TPm jJVJh TJ\ ÊÀ TrJ pJPmÇ xzT kKrmyj S oyJxzT KmnJPVr xKYm Fo F Fj KxK¨T mPuj, KmPhKvPhr KjrJk•J ßhS~J xrTJPrr hJK~fôÇ AKfoPiq ßoPasJPrPur TJptJu~èPuJPf KjrJk•J KjKÁf TrJ yP~PZÇ KmPhKvPhr mJAPr ßmr yPu \JjJPjJr krJovt ßhS~J yP~PZÇ ßx IjMpJ~L mJAPrS KjrJk•J ßhS~J yPmÇ @r ßoPasJPrPur KmPhKv TotTftJrJ ZMKa ßvPw dJTJ~ KlrPf ÊÀ TPrPZjÇ xzT kKrmyj S ˝rJÓs oπeJuP~ ßhS~J KYKbPf KcFoKaKxFu \JKjP~PZ, ßoPasJPru k´TP·r \jq èuvJj S C•rJ~ KfjKa TJptJu~ rP~PZÇ C•rJ~ ßoPasJPrPur KcPkJ FuJTJ~ KjotJeTJ\ YuPZÇ FA Im˙J~ KmPhKvPhr xmtJ®T KjrJk•J KjKÁf TrJr IjMPrJi \JjJPjJ y~ KYKbPfÇ KcFoKaKxFu Tftk í ãS KTZM @jxJr KjP~JPVr ßYÓJ YJuJPò mPu xN© \JKjP~PZÇ

†d«Ûm Ae b¨vkbvj nvU© dvD‡Ûkb BD‡Ki

mfv I C` cybwg©jbx

AvMvgx 31 RyjvB iweevi †d«Ûm Ae b¨vkbvj nvU© dvD‡Ûkb BD‡K KwgwUi mfv I B` cyYwgtjbx AbywÔZ n‡e| GLv‡b D‡uäL AvMvgx 1 AvMó †_‡K wm‡jU nvU© dvD‡Ûkb nmwcUv‡j GbwRI MÖvg Kvh©ãg I wis ˙vc‡bi k´‡qvRbxq KvR AbvbyÔvwbKfv‡e ïiæ n‡e| AvMvgx mfvq mKj m`m¨ I m`m¨v‡`i‡K Dcw˙wZi we‡kl Aby‡iva Rvbv‡bv hv‡óZ| we¯ÍJwiZ Rvb‡Z bx‡Pi bv¤^v‡i †hvMv‡hvM Kivi Aby‡iva iB‡jv| gvngv`yi ikx` †Pqvig¨vb (GdGbGBPGdGm BD‡K) : 07956 289748 Gg G Avnv` (wmwbqi fvBm †Pqvig¨vb). wgQevn Rvgvj (‡m‡âUvix) : 07957 124487 Ave`vj wgqv (‡UªRvivi) : 07981 796894 gyRvwn` Avjx †Pxayix (†g¤^vimxc †m‡âUvix) : 07956 806153

†gvs Aveyj Kvjvg †g¤^vi wnmv‡e †hvM`vb †dÛm Ae b¨vkbvj nvU© dvD‡Ûkb wm‡jU BD‡K KwgwUi †g¤^vi wnmv‡e c~e© jÛ‡bi wewkó e¨emvqx †nvqvBUP¨v‡cj †iv‡Wi mvjgv Avevqv nvD‡Ri wW‡i±i ‡gvs Aveyj Kvjvg BD‡K KwgwU‡Z †hvM`vb K‡i‡Qb| wZwb mKj‡K B` †gveviK I ï‡fóZv Rvbvb I GB dvD‡Ûk‡bi c~Y© mdjZv Kvgbv K‡i‡Qb|


14 UmrJUmr

15 - 21 July 2016 m SURMA

KTPvJrLPhr ßkZPj KmKjP~JV mJzJPfA yPm: @P\tK≤jJ

dJTJ, 11 \MuJA - \JKfxÄW \jxÄUqJ fyKmPur (ACFjFlKkF) mJÄuJPhv k´KfKjKi @P\tK≤jJ oJfJPnu KkKój mPuPZj, ImTJbJPoJ KjotJe ßgPT ÊÀ TPr xmKTZMPfA KTPvJrLPhr TgJ KY∂J TPr KmKjP~JV TrPf yPmÇ oJKxPTr xo~ IPjT KTPvJrL uöJ S jJjJKmi TJrPe ÛMPu IjMkK˙f gJPTÇ SA xo~ KTPvJrLrJ pJPf ÛMPu IjMkK˙f jJ gJPT, fJA @uJhJ a~Pua KjotJe TrPf yPmÇ xJmtãKeT kJKjr mqm˙J TrPf yPmÇ Kmvõ \jxÄUqJ Khmx CkuPã xŒ´Kf ACFjFlKkFr TJptJuP~ FT @uJkYJKrfJ~ @P\tK≤jJ F TgJ mPujÇ Kmvõ \jxÄUqJ KhmPx FmJPrr k´KfkJhq KZPuJ ÈAjPnKˆÄ Aj IqJcPuPx≤ VJutx' mJ KTPvJrLPhr ßkZPj KmKjP~JVÇ @P\tK≤jJ mPuj, KTPvJrLPhr YJKyhJr TgJ kKrmJr S xoJ\PT mM^Pf yPmÇ ßoP~rJ ÊiM ßxuJA KvUPm ∏ F irPjr k´YKuf iJreJ ßgPT ßmr yPf yPmÇ TJKrVKr KvãJ, KmùJPjr oPfJ Kmw~ ßoP~rJ pJPf kzPf kJPr, ßxA mqm˙J TrPf yPmÇ KfKj mPuj, xoJj xMPpJV KhPu ßZPuPhr oPfJ ßoP~Phr TJZ ßgPTS FTA irPjr luJlu kJS~J pJPmÇ @r Fxm KTZM TrJr \jq KTPvJrLPhr ßkZPj KmKjP~JV mJzJPf yPmÇ @P\tK≤jJ mPuj, KTPvJrPhr \jqS KmKjP~JV TrPf yPmÇ fPm Im˙JPjr TgJ KY∂J TPr KTPvJrLPhr Kmw~KaPf k´JiJjq KhPf yPmÇ \jxÄUqJr oPiq KTPvJrLrJ k´J~A @PuJYjJ ßgPT mJh pJ~Ç fJrJ FUj kpt∂ xmPYP~ KkKZP~ kzJ \jPVJÔLÇ \JKfxÄPWr ßaTxA Cjú~j uãqoJ©J mJ FxKcK\r oNu TgJ yPuJ ßTC KkKZP~ gJTPm jJÇ KfKj mPuj, mJÄuJPhPvr k´iJjoπL jJrL S KvÊr \jq KmKjP~JV mJzJPjJr Kmw~KaPf pPgÓ èÀfô KhPòjÇ fPm fJÅr xPñ pJÅrJ TJ\ TrPZj, xmJAPT Kmw~Ka IjMiJmj TrPf yPmÇ xMvLu xoJ\, VeoJiqo, FjK\SPT TJP\ uJVJPf yPmÇ xrTJPrr KjmtJKYf k´KfKjKiPhr F KmwP~ ßjfífô KhPf yPmÇ

KTPvJrLPhr \jq KmKjP~JPVr KmwP~ èÀfô KhP~ @P\tK≤jJ mPuj, KTPvJrLrJ ÛMu ßgPT ^Pr kzPZÇ TJKrVKr KvãJ~ IÄvV´yPer xMPpJV ßxnJPm kJPò jJÇ VPmweJ~ k´oJKef, FT mZPrr ßmKv xo~ ßp KvãJ kJ~, ßx nKmwqPf IgtQjKfT Cjú~Pj IPjT ßmKv ImhJj rJUPf kJPrÇ IgY KTPvJrLPhr To m~Px KmP~ ßhS~Jr oiqKhP~ fJPhr xm irPjr x÷JmjJPT ßZÅPa ßluJ yPòÇ fJPhr vrLr S oj k´˜Mf yS~Jr @PVA x∂Jj iJre TrPf yPòÇ fJrJ IkMÓ x∂JPjr \jì KhPòÇ KfKj mPuj, KTPvJrL oJfífô IPjTaJ TJrUJjJr (lqJÖKr) oPfJ, ßp TJrUJjJ keq C“kJhPjr \jq k´˜Mf j~Ç nKmwq“ x∂JPjr xM˙fJr \jq x∂Jj \jì ßjS~Jr @PV ßgPTA jJrLr ˝JP˙qr TgJ KY∂J TrPf yPmÇ KfKj @rS mPuj, VntmfL jJrLr kMKÓr KhPT j\r KhPf yPmÇ Cjúf oJPjr ˝J˙qPxmJ KhPf yPmÇ fPm FUj kpt∂ Kx≠J∂ V´ye k´Kâ~J~ kMÀPwr

@KiTq gJTJ~ xm ßãP© F Kmw~èPuJ pgJpg èÀfô kJPò jJÇ fJA jJrL S KTPvJrLr ˝J˙q KmwP~ kKrmJPrr ßZPu S kMÀwPhr xPYfj TrJr \jq KmKnjú TJptâPo fJPhr xŒíÜfJ mJzJPf yPmÇ FxKcK\ k´xPñ ACFjFlKk-Fr mJÄuJPhv k´KfKjKi mPuj, FxKcK\Pf oJjMw yPò Cjú~Pjr ßTªsKmªMÇ FPf ÊiM IgtQjKfT Cjú~Pjr TgJ jJ mPu Kmvõ, oJjMw S IgtjLKfr TgJ muJ yP~PZÇ k´KfKa oJjMPwr mxmJPxr CkPpJVL kKrPmPvr Kmw~Ka èÀfô ßkP~PZÇ IjqKhPT ACFjFlKkF fJr TJP\r oiq KhP~ F irPjr kKrPmv KjKÁf TrJr TgJA muPZÇ ACFjFlKkFr @KgtT S TJKrVKr xyJ~fJ~ KvãJ oπeJuP~r oJiqPo ß\jJPrvj ßmsTgsM jJPo FTKa k´T· kKrYJKuf yPòÇ FPf 350Ka ÛMu S oJhsJxJr ßZPuPoP~Phr ßpRj S k´\jj ˝J˙q, ß\¥Jrxy KmKnjú KmwP~ \JjJPjJ yPòÇ fPm ßZPu S ßoP~Phr oPiq ßpRj S k´\jj ˝J˙q xŒPTt \JjJr kKrKi ffaJ xP∂Jw\jT kptJP~ ßkRÅZJ~Kj mPu CPuäU TPr KfKj mPuj, FUj kpt∂ KTPvJr-KTPvJrLrJ A≤JrPja mJ IjqJjq oJiqo ßgPT F-xÄâJ∂ fgq \JjJr ßYÓJ TrPZÇ IPjT ßãP©A fJrJ nMu fgq kJPòÇ m~”xKºTJPur KmKnjú kKrmftPj fJrJ n~ kJPòÇ F xŒPTt pgJpg ùJj gJTPu fJrJ fJPhr vrLr xŒPTt KmKnjú Kx≠J∂ KjPf kJrPmÇ mJuqKmmJy @APjr UxzJ~ KmPvw iJrJ xŒPTt @P\tK≤jJ ßTJPjJ o∂mq TrPf YJjKjÇ KfKj mPuj, ACFjFlKkF oPj TPr, ßpPyfM mJÄuJPhPv mJuqKmmJPyr yJr ßmKv, muPf ßVPu 50 vfJÄv KTPvJrLr KmP~ yP~ pJPò 18 mZr m~Pxr @PV; fJA KmPvw iJrJ mJ vft gJTPu ßp mJmJ-oJ ßoP~Phr KmP~ KhPf YJj, fJÅrJ fJ TJP\ uJVJPmjÇ xPYfj mJmJ-oJP~r \jq ßTJPjJ KmPvw iJrJ mJ @APjr k´P~J\j y~ jJÇ pMmxoJ\PT pgJpgnJPm TJP\ uJVJPjJr Kmw~KaPf èÀfô ßhj @P\tK≤jJÇ KfKj \jxÄUqJ Kj~πPer kJvJkJKv \jxÄUqJPT oJjmxŒPh kKref TrJr Kmw~KaPf èÀfô ßhjÇ

kKrmJPrr hJKm, mJx ßgPT jJKoP~ ßjS~J y~ Y¢V´JPo FxKkr ˘L UMj

xJfãLrJ~ kMKuPvr xPñ ÈmªMTpMP≠' KmFjKk ßjfJ Kjyf

dJTJ, 11 \MuJA - xJfãLrJr vqJojVr CkP\uJ~ FT ÈmªMTpMP≠r' WajJ~ ACKj~j kptJP~r KmFjKk ßjfJ IKuCuäJy ßoJuäJ (40) Kjyf yP~PZj mPu hJKm TPrPZ kMKuvÇ fPm IKuCuäJyr kKrmJr muPZ, mJPx dJTJ~ pJS~Jr kPg kMKuv fJÅPT mJx ßgPT jJKoP~ KjP~ pJ~Ç kPr èKuPf Kjyf yj KfKjÇ xJfãLrJ kMKuv xMkJr TJptJuP~r CkkKrhvtT (Fx@A) TJoJu ßyJPxPjr nJwqoPf, vqJojVr gJjJr Fx@A xMiJÄÊ TMoJr o§Pur ßjfíPfô kMKuPvr FTKa hu Vf 9 \MuJA, vKjmJr rJf xJPz KfjaJr KhPT TJKvoJKr ACKj~Pjr VJÄyJKa ßYJrJUJu TJunJat FuJTJ~ ayu KhKòuÇ F xo~ TP~TKa ßoJarxJAPTPu TP~T\jPT hs∆f ßpPf ßhPU kMKuv gJoJr xÄPTf ßh~Ç KT∂á fJÅrJ jJ ßgPo CPJ kMKuPvr Skr ßmJoJ S èKu ßZJPzjÇ kMKuvS kJJ èKu ßZJPzÇ mªMTpMP≠ FT\j èKuKm≠ yP~ ßoJarxJAPTuxy kPz pJjÇ IjqrJ kJKuP~ pJjÇ kMKuPvr mÜmq, èKuKm≠ mqKÜPT vqJojVr yJxkJfJPu KjP~ ßVPu KYKT“xT fJÅPT oíf ßWJweJ TPrjÇ kPr Kjyf mqKÜPT IKuCuäJy mPu vjJÜ TrJ y~Ç KfKj vqJojVr CkP\uJr TJKvoJKr ACKj~j KmFjKkr xJiJre xŒJhTÇ

kMKuv mPuPZ, IKuCuäJy jJvTfJr oJouJr kuJfT @xJKo KZPujÇ fJÅr KmÀP≠ KmKnjú gJjJ~ yfqJ, jJvTfJ, YJÅhJmJK\, k´fJreJxy 13Kar oPfJ oJouJ rP~PZÇ KfKj FTKa xπJxL mJKyjLr ßjfJ KZPujÇ fPm mz nJA yJKmmMuäJy ßoJuäJ mPuj, IKuCuäJy hLWtKhj iPr dJTJ~ vsKoT xrhJPrr TJ\ TrPfjÇ vKjmJr xºqJ~ KfKj dJTJ~ pJS~Jr \jq mJKz ßgPT ßmr yjÇ kPr TJuLV† ßgPT dJTJVJoL FTKa mJPx SPbjÇ ßhmyJaJr kJÀKu~J FuJTJ~ mJx ßgPT kMKuv fJÅPT jJKoP~ KjP~ pJ~Ç rJf xJPz KfjaJr KhPT VJÄyJKa ßYJrJUJu TJunJat FuJTJ~ èKur v» ßvJjJ pJ~Ç kPr ßuJT oJrlf \JjPf kJPrj fJÅr nJA Kjyf yP~PZjÇ vqJojVr gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) FjJoMu yPTr hJKm, mªMTpMP≠ xyTJrL CkkKrhvtT (FFx@A) AorJj ßyJPxj S TjPˆmu ßoJ. vyLh @yf yP~PZjÇ kMKuv WajJ˙u ßgPT FTKa vJaJrVJj, KmP°JKrf ßmJoJr IÄvKmPvw S FTKa ßoJarxJAPTu C≠Jr TPrPZÇ mªMTpMP≠r WajJ~ kMKuv mJhL yP~ oJouJ TPrPZÇ SKx \JjJj, o~jJfhP∂r kr IKuCuäJyr uJv kKrmJPrr TJPZ y˜J∂r TrJ yP~PZÇ

I˘ xrmrJyTJrL ßnJuJxy hM\Pjr KroJ¥ o†Mr dJTJ, 11 \MuJA - Y¢V´JPo FxKkr ˘L UMjkMKuv xMkJr (FxKk) mJmMu @ÜJPrr ˘L oJyoMhJ UJjo yfqJ~ mqmÂf I˘ C≠JPrr oJouJ~ hMA @xJKoPT K\ùJxJmJh TrPf Kfj Khj TPr KroJ¥ o†Mr TPrPZj @hJufÇ 10 \MuJA, ßrJmmJr Y¢V´Jo oyJjVr yJKTo ßoJyJÿh @mhMu TJPhr ÊjJKj ßvPw F @Phv ßhjÇ hMA @xJKo yPuj FyPfvJoMu yT SrPl ßnJuJ (I˘ xrmrJyTJrL) S fJÅr xyPpJVL ßoJ. oKjrÇ ßnJuJr KmÀP≠ Y¢V´JPor mJTKu~J S YJªVJÅS gJjJ~ yfqJ S I˘ @APj 16Ka oJouJ rP~PZÇ KfKj mJTKu~J gJjJr kMKuPvr fJKuTJnMÜ xπJxLÇ Y¢V´Jo jVr kMKuPvr IKfKrÜ CkTKovjJr (k´KxKTCvj) KjotPuªM KmTJv YâmftL mPuj, oJyoMhJ yfqJTJP§ mqmÂf I˘ C≠JPrr kr Vf 28 \Mj ßnJuJ S oKjPrr KmÀP≠ I˘ oJouJ TrJ y~Ç yfqJ oJouJr @xJKoS ßnJuJÇ I˘ oJouJr fh∂ TotTftJ mJTKu~J gJjJr CkkKrhvtT (Fx@A) oKyo CK¨j @xJKoPhr K\ùJxJmJh TrPf 10 Khj TPr KroJP¥r @Pmhj TPrjÇ @hJuf 10 \MuJA ÊjJKjr Khj iJpt TPrjÇ 10 \MuJA ÊjJKjTJPu @hJuPf @xJKoPhr kPã ßTJPjJ @Aj\LmL KZPuj jJÇ Vf 27 \Mj rJPf mJTKu~J

FuJTJ ßgPT ßnJuJPT ßV´¬Jr TrJ y~Ç fJÅr TJZ ßgPT kJS~J fPgqr KnK•Pf FTA FuJTJr KrTvJYJuT oKjr ßyJPxjPT krKhj ßnJPr ßV´¬Jr TrJ y~Ç oKjPrr TJZ ßgPT FTKa Kk˜u, FTKa KrnumJr S Z~Ka èKu C≠Jr TrJ y~Ç Fr oPiq Kk˜uKa oJyoMhJ yfqJ~ mqmÂf yP~PZÇ yfqJr @PV oMZJxy (oJyoMhJ yfqJr kKrT·jJTJrL) Ijq @xJKorJ I˘èPuJ ßnJuJr TJZ ßgPT xÄV´y TPrjÇ yfqJTJ§ ßvPw I˘ @mJr ßnJuJPT KlKrP~ ßhS~J y~ mPu \JjJ~ kMKuvÇ I˘ oJouJr fh∂ TotTftJ mJTKu~J gJjJr Fx@A oKyo CK¨j mPuj, TJr KjPhtPv S ßTj oMZJPT I˘ xrmrJy TPrKZPuj ßnJuJ, fJ KroJP¥ K\ùJxJmJh TrJ yPmÇ Vf 5 \Mj xTJPu ßZPuPT ÛMumJPx fMPu KhPf pJS~Jr xo~

Y¢V´JPor K\AKx FuJTJ~ èKu S ZMKrTJWJPf UMj yj oJyoMhJÇ yfqJTJP§r 21 Khj kr 26 \Mj Y¢V´Jo oyJjVr kMKuv TKovjJr ßoJ. ATmJu mJyJr KmsKlÄP~ xJÄmJKhTPhr \JjJj, oJyoMhJ yfqJTJP§ oMZJxy (kMKuPvr ßxJxt) xJf-@a\j IÄv ßjjÇ yfqJ oJouJ~ ßV´¬Jr yS~J hMA @xJKo S~JKxo S @PjJ~Jr 26 \Mj Y¢V´Jo @hJuPf \mJjmKª ßhjÇ FPf fJÅrJ CPuäU TPrj, yfqJTJP§ S~JKxo, @PjJ~Jr, ßoJ. rJPvh, jmL, ßoJ. vJy\JyJj, TJoÀu KxThJr SrPl oMZJ S ßoJ. TJuM IÄv ßjjÇ jmL S rJPvh 5 \MuJA kMKuPvr xPñ TKgf mªMTpMP≠ Kjyf yjÇ @r oMZJPT 22 \Mj mªr FuJTJ~ FT @®LP~r mJKz ßgPT kMKuv iPr KjP~ ßVPZ mPu hJKm TPr @xPZj fJÅr ˘L kJjúJ @ÜJrÇ Imvq kMKuv muPZ, oMZJPT ßV´¬Jr TrJ y~KjÇ


UmrJUmr 15

SURMA m 15 - 21 July 2016

xrTJKr hPur ßuJT mPu TgJ!

ßZPu \ÄKu yPuS fJPhr mqJkJPr oJgJ mqgJ ßjA kMKuv ßVJP~ªJPhr

dJTJ, 11 \MuJA - xrTJKr hPur ßuJT mPu TgJ! fJA kJr ßkP~ pJPòj fJrJÇ ßZPu \ÄKu yPuS kMKuv mJ ßVJP~ªJPhr K\ùJxJmJPhr KvTJr yPf y~ jJÇ FojaJA WPaPZ èuvJPj Kjyf mªMTiJrL ßrJyJj AoKf~JP\r mJmJ AoKf~J\ mJmMPur ßmuJ~Ç Kjyf mJKT \ÄKuPhr mJmJ-oJ, nJAPmJj @®L~˝\j K\ùJxJmJPhr KvTJr yPuS mJmMuPT ßTC K\ùJxJmJh TPrKjÇ Vf 1 \MuJA rJ\iJjLr èuvJj 2 j’Prr 79 j’r ßrJPc yKu @Kat\Jj ßmTJKr S KYPTj ßrˆMPrP≤ yJouJ YJuJ~ mªMTiJrLrJÇ FPf hMA kMKuv TotTftJ FmÄ 17 \j KmPhvL jJVKrTxy Kjyf y~ 23 \jÇ F ZJzJ yJouJTJrL mªMTiJrL Kjyf y~ kJÅY\jÇ @r yJxkJfJPu KYKT“xJiLj Im˙J~ kMKuv ßylJ\Pf oJrJ pJ~ xPªynJ\j FT\jÇ xm KoKuP~ KjyPfr xÄUqJ hJÅzJ~ 29 \PjÇ Kjyf yJouJTJrLPhr kJÅY\Pjr kKrY~A vjJÜ y~Ç FrJ yPuj∏ ßrJyJj AmPj AoKf~J\, oLr xJKoy ßoJmJPvõr, KjmrJx AxuJo, UJ~Àu AxuJo SrPl kJP~u S vKlTMu AxuJo SrPl CöôuÇ @AFx'r Kj\˝ mJftJ xÄ˙J @oJT FmÄ xJAa AP≤KuP\¿ V´∆Pkr SP~mxJAa FA kJÅY\Pjr ZKm k´TJv TPrKZuÇ yJxkJfJPu Kjyf xPªynJ\j pMmPTr jJo vJSjÇ ßx SA ßr˜rJÅrA mJmMKYt xyTJrL KZu mPu \JjJ pJ~Ç KjyfPhr oPiq FT\j yPuJ UJ~ÀuÇ UJ~ÀPur mJKz mèzJr vJ\JyJjkMr CkP\uJr KmsTMKÓ~J V´JPoÇ KfKj KcKyV´Jo KcAC ßx≤sJu lJK\u oJhrJxJ ßgPT 2015 xJPu @Kuo (FAYFxKx xooJj) kJx TPr lJK\u ßvseLPf nKft yjÇ FTA xJPg KfKj \VjúJg KmvõKmhqJuP~S nKft yP~KZPuj mPu fJr nJA hJKm TPrjÇ UJ~ÀPur kKrY~ KjKÁf yS~Jr kPr ˙JjL~ kMKuv UJ~ÀPur mJKzPf KVP~ fJr mJmJ-oJPT gJjJ~ KjP~ pJ~Ç ßxUJPj fJPhr K\ùJxJmJh YPuÇ FojKT KcFjF ßaPˆr \jq UJ~ÀPur mJmJ @mMu ßyJPxjPT dJTJ~ @jJ yP~KZu mPu \JjJ pJ~Ç Kjyf Ijq FT yJouJTJrL yPuJ vKlTMu AxuJo CöôuÇ vKlTMPur mJKz mèzJr iMja CkP\uJr nJ§Jr mJKz ACKj~Pjr ‰T~JVJKz

V´JPoÇ kKrmJPrr hJKm, vKlTMu Z~ oJx @PV xmtPvw mJKz FPxKZPujÇ hLWt KhPjr \jq ÈfJmKuPVr KYuäJ~ pJKò' mPu mJKz ßgPT KmhJ~ ßjj KfKjÇ vKlTMPur mJmJ mKhCöJoJj (55) S mz nJA @xJhMu AxuJo (32) hM\jA TíKwvsKoTÇ @xJhMu AxuJo mPuj, fJr nJA vKlTMu iMjPar ßVJxJAmJKz CóKmhqJu~ ßgPT FxFxKx S ßVJxJAmJKz KcKV´ TPu\ ßgPT FAYFxKx kJx TPrjÇ Frkr mèzJ xrTJKr @K\\Mu yT TPuP\ nKft yjÇ kPr kzJPuUJ mJh KhP~ mZr hMP~T @PV KfKj dJTJr @ÊKu~J gJjJr vJ\JyJj oJPTta FuJTJ~ oJhJrL oJfær KT¥JrVJPatj ÛMPu KvTfJr YJTKr ßjjÇ xmtPvw Vf KcPx’Pr vKlTMu mJKzPf @PxjÇ ßmv KTZM KhPjr \jq fJmKuV \JoJPfr KYuäJ~ pJPòj mPu mJKz ßgPT KmhJ~ ßjjÇ Frkr vKlTMu @r mJKzr TJPrJ xJPg ßpJVJPpJV rJPUjKjÇ fJr kKrY~ KjKÁf yS~Jr kPr kMKuv fJr mJmJ mKhCöJoJjPT ßylJ\Pf KjP~ K\ùJxJmJh TPrÇ Kjyf Ijq FT\j yPuJ∏ oLr xJKoy ßoJmJPvõrÇ ÛuJxKaTJ ßgPT S ßuPnu kJx TPrPZ oLr xJKoy ßoJmJPvõrÇ oMmJPvõPrr mJmJ oLr yJ~Jf TKmr IqJuTJPau-uMPx≤ mJÄuJPhPvr TotTftJÇ oJ UJPuhJ kJrnLj xrTJKr TPuP\r KvTÇ mz nJA kzPZj TJjJcJr arP≤J KmvõKmhqJuP~Ç oMmJPvõr ÈF' ßuPnu krLJr @PV Vf oJPYt KjPUJÅ\ yj mPu gJjJ~ K\Kc TrJ y~Ç ßx xo~ xÄmJhkP©S ßxA Umr @PxÇ kMKuv S ßVJP~ªJPhr K\ùJxJmJPhr KvTJr yP~PZj ßoJmJPvõPrr mJmJ-oJÇ KT∂á mqKfâo WPaPZ TP~T\Pjr ßmuJ~Ç Fr oPiq FT\j ßrJyJj AoKf~JP\r mJmJ mJmMu AoKf~J\Ç AoKf~J\ UJj mJmMu dJTJ oyJjVr @S~JoL uLPVr xJPmT pMm S âLzJ xŒJhT, mJÄuJPhv IKuKŒT IqJPxJKxP~vPjr ßckMKa ßxPâaJKr ß\jJPru FmÄ mJÄuJPhv xJAKTˆ ßlcJPrvPjr ß\jJPru ßxPâaJKrÇ fJr KmÀP≠ oJjmkJYJPrr IKnPpJV rP~PZÇ \JjJ ßVPZ kMKuv fJPT ßTJPjJ irPjr K\ùJxJmJh TPrKjÇ 20 mZr m~xL ßrJyJj ÛuJxKaTJ~

kzJPuUJ ßvw TPr kzKZPuj msqJT ACKjnJKxtKaPfÇ fJr oJS jJKo SA ÛMPur KvTÇ kKrmJPrr hJKm, \JjM~JKr ßgPT ßrJyJj KjPUJÅ\, gJjJ~ K\KcS yP~PZÇ Ijq FT\j KjmrJx AxuJoÇ KjmrJx AxuJo jgt xJCg KmvõKmhqJuP~r xJPmT ZJ©Ç KfKj IPˆsKu~JKnK•T ßoJjJv ACKjnJKxtKar oJuP~Kv~J TqJŒJPx A≤JrjqJvjJu ˆMPc≤ xJKntPxPxr ßTJwJiqã KZPujÇ ijL kKrmJPrr x∂Jj KjmrJx AxuJo kPzPZj dJTJr A≤JrjqJvjJu aJKTtv ßyJk ÛMPu, UrPYr TJrPe ßpUJPj kzJr xMPpJV xm ßvseLr ßZPuPoP~Phr y~ jJÇ ßoJjJPv nJPuJ jJ uJVJ~ ßhPv KlPr KjmrJx nKft yj jgt xJCg KmvõKmhqJuP~Ç S~JrL @r C•rJ~ mJKz @PZ fJr mqmxJ~L mJmJrÇ KjmrJPxr Kfj YJYJr oPiq FT\j xrTJPrr CkxKYm, FT\j kMKuv TotTftJ, @PrT\j KmùJjL mPu \JjJ ßVPZÇ SA kKrmJPrr TJCPT kMKuv K\ùJxJmJh TPrPZ mPu \JjJ pJ~KjÇ F KhPT èuvJj yJouJr kPr @AFx'r FT KnKcSPf Kfj\jPT ßhUJ pJ~ ÉoKT KhPfÇ xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqPor KnK•Pf fJPhr oPiq hMA\Pjr kKrY~ KoPuPZÇ Fr oPiq FT\Pjr jJo fJyKoh ryoJj vJKlÇ fJr mJmJ vKlCr ryoJjÇ KfKj xKYm, \jfJr oPûr ßjfJ S KjmtJYj TKovjJr KZPujÇ 1996 xJPu KmFjKk xrTJPrr kfPjr \jq k´vJxPjr @S~JoLk∫L TotTftJrJ k´KfÔJ TPrKZPuj \jfJr oûÇ ßxA \jfJr oPûr ßjfíPfô xKYm vKlCr ryoJjS KZPuj mPu \JjJ pJ~Ç KfKj SA xo~ kJa oπeJuP~r xKYm KZPujÇ @S~JoL uLV ãofJ~ FPx fJPT ˝rJÓs xKYm FmÄ kPr xÄ˙Jkj (mftoJPj \jk´vJxj) xKYm TPrKZuÇ YJTKrr m~x ßvPw vKlCr ryoJjPT @S~JoL uLV xrTJr KjmtJYj TKovjJrS TPrKZuÇ ßpPyfM FKa xJÄKmiJKjT kh fJA KmFjKk ßjfífôJiLj YJrhuL~ ß\Ja ãofJ~ FPxS fJPT xrJPf kJPrKjÇ Vf 6 \MuJA, mMimJr xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqo S xÄmJhoJiqPo @AFx'r jfMj KnKcS mJftJ k´TJKvf yPu fJyKoPhr kKrY~ vjJÜ TPr fJr kKrKYf\jrJÇ \JjJ ßVPZ, fJyKoh \jKk´~ KrP~KuKa-ßvJ ßTJ\@kS~JPjr k´KfPpJVL KZuÇ ÉoKThJfJPhr oPiq @PrT\j KxKa ßc≤Ju TPuP\r jmo mqJPYr ZJ© @rJlJf mPu KjKÁf TPrj kKrKYf\PjrJÇ fPm ßlxmMPTA @rJlJfPT ßTC ßTC fJSKxl mPuS hJKm TPrjÇ rJ\iJjLr IKn\Jf FuJTJ mJKriJrJ~ gJPTj xJKlr kKrmJrÇ xJKl VnjtPo≤ uqJmPraKr ÛMu ßgPT FxFxKx FmÄ jar ßco TPu\ ßgPT FAYFxKx kJx TPrjÇ msqJT KmvõKmhqJu~ ßgPT IjJxt kJx TPr FTKa ßoJmJAu ßTJŒJKjPf YJTKr TrPfj KfKjÇ xJKlr kKrmJPrrS TJCPT K\ùJxJmJh TrJ yP~PZ mPu \JjJ pJ~KjÇ

KjC A~Tt aJAoPxr xŒJhTL~

mJÄuJPhPv yfJvJ S I˝LTJPrr jLKf

dJTJ, 11 \MuJA - rJ\iJjL dJTJ~ jívÄx xπJxL yJouJr kr mJÄuJPhv FUPjJ ßvJTJòjúÇ SA yJouJ~ kJÅY\j mJ fJrS ßmKv K\yJKh pMmT FTKa ßrP˜JrJÅ~ k´Pmv TPrÇ fJrJ TokPã 20 \jPT KjptJfj TPr yfqJ TPrÇ KjyfPhr ßmKvr nJVA KmPhvLÇ Vf7 \MuJA, míy¸KfmJr kKm© BhMu KlfPrr jJoJ\ @hJ~ TrJr \jq pUj yJ\Jr yJ\Jr oJjMw FTKa o~hJPj xoPmf yP~PZj mJ yPòj fUj TJPZA ßmJoJ yJouJ yP~PZÇ F yJouJ~ Kjyf yj kMKuPvr hM'\j TotTftJ S FT\j ßmxJoKrT mqKÜÇ AxuJKoT ߈a pUj KmvõmqJkL fJr Km˜Jr WaJPò fUj Fxm yJouJ xπJxL ÉoKT míK≠ ßoJTJPmuJ~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ xrTJPrr xofJ KjP~ èÀfr k´vú xíKÓ TPrPZÇ Vf 8 \MuJA, ÊâmJPrr (k~uJ \MuJA) yJouJr hJ~ ˝LTJr TPrPZ AxuJKoT ߈aÇ fJrkPrr oñumJr fJrJ @PrJ yJouJ YJuJPjJr ßWJweJ KhP~PZ KnKcS mJftJ~Ç KT∂á xrTJr FUPjJ FA iJreJPT kMÅK\ TPr mPx @PZ ßp, F yJouJr \jq hJ~L ˙JjL~ K\yJKh V´∆kÇ Vf Kfj mZPr mJÄuJPhPv TMKkP~ yfqJ TrJ yP~PZ TokPã 40 \jPTÇ ßmv KTZM yfqJTJP§r hJ~ ˝LTJr TPrPZ AxuJKoT ߈a S @uTJP~hJÇ KTZM Khj @PV KmPhvL ßVJP~ªJ xÄ˙JèPuJ xrTJrPT xfTt TPrKZuÇ fJrJ mPuKZu, AxuJKoT ߈Par xJPg xŒTtpMÜ xπJxLrJ mJÄuJPhPv fJPhr TotTJ§ míK≠ TrJr kKrT·jJ TPrPZÇ KT∂á k´iJjoπL ßvU yJKxjJ SA xfTtfJ k´fqJUqJj TPrPZjÇ KfKj mPuPZj, Fxm yJouJ yPuJ fJr xrTJPrr Kf TrJr \jq rJ\QjKfT KmPrJiLPhr wzpπÇ KmPrJiLPhr KmjJv TPr ßh~Jr KmwP~ xrTJPrr ßmKv f“krfJ ßhUJ pJPòÇ FPf mJÄuJPhPvr k´YKuf xyjvLufJr rLKf VnLrnJPm ßoÀTre yP~PZÇ Vf oJPx mqJkT ßV´lfJPrr KjPhtv ßh~J y~Ç SA KjPhtPvr lPu 11 yJ\JPrrS ßmKv oJjMwPT ßV´lfJr TrJ y~Ç ßTJPjJ xPªy ßjA ßp, ˙JjL~ KmwJÜ rJ\jLKf ßhPvr ßnfPr ßmPz SbJ xπJxL V´∆kèPuJPT kKrkMÓ TPrPZÇ KT∂á fJPhr xJPg AxuJKoT ߈a IgmJ @uTJP~hJr pKh ßTJPjJ ßpJVxN© gJPT fJyPu fJ yPm VnLr CPÆPVr Kmw~Ç ßpojaJ ßhPvr IKn\Jf ßvseL kpt∂ CV´k∫J ZKzP~ kPzPZ mPu k´oJe KouPZÇ Vf 8 \MuJA, ÊâmJPrr yJouJTJrLrJ ijL kKrmJPrr x∂JjÇ fJr FT\j k´iJjoπLr hu @S~JoL uLPVr xJPmT FT\j ßjfJr ßZPuÇ PT FA CV´k∫J ZKzP~ KhPò, ßT yJouJTJrLPhr I˘ KhP~PZ fJ \ÀKr KnK•Pf k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xrTJPrr UMÅP\ ßmr TrJ CKYfÇ pUj yJouJ YPu fUjTJr k´˜MKfr WJaKf S iLrVKfr Kmw~Ka ImvqA krLãJ TPr ßhUPf yPmÇ mJÄuJPhvPT pKh xKyÄx Kmví⁄u Im˙J ßgPT KlPr @xPf y~ fJyPu k´iJjoπLPT ImvqA xyjvLufJ, rJ\jLKfPf mÉfômJh KlKrP~ @jPf yPmÇ kMj”k´KfÔJ TrPf yPm È\Jˆ ßxJxJAKa'Ç

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 020 7377 5767

We also do Money Transfer

www.aerospacetravel.co.uk E: info@aerospacetravel.co.uk

Mon-Fri: 10:00am to 6.00pm Sat: 10.00am to 3.00pm

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ Appointed Agent


16 UmrJUmr

15 - 21 July 2016 m SURMA

KjmtJYPjr hJKmPf ßlr oJPb jJoPZ 20 hu

dJTJ, 11 \MuJA - KjhtuL~ KjrPkã xrTJPrr IiLPj jfMj \JfL~ xÄxh KjmtJYj @hJ~xy \jèÀfôkNet AxMqPf TotxNKY KjP~ ßlr oJPb jJoJr kKrT·jJ TrPZ KmFjKkr ßjfífôJiLj 20 huL~ ß\JaÇ xŒ´Kf xJrJ ßhPv xJÅzJKv IKnpJPjr jJPo KmPrJiL ßjfJTotLPhr y~rJKjr Kmw~Ka 20 huL~ ß\JaPT CKÆVú TPr fMPuPZÇ KmPvw TPr ImqJyf âxlJ~Jr, KmYJrmKyntNf yfqJTJ§, aJPVta KTKuÄP~r WajJ~ FA ß\JPar vLwt ßjfJrJ CKÆVú mPu xÄKväÓ xN© \JKjP~PZÇ FofJm˙J~ \ÄKumJh hoj S VefJKπT xrTJr k´KfÔJr uPãq xKâ~nJPm rJ\kPg jJoJr KY∂JnJmjJ TrPZ ßhPvr 20 huL~ ß\JaÇ KmFjKk S ß\JPar FTJKiT jLKf-KjitJrPTr xJPg TgJ mPu F TgJ \JjJ ßVPZÇ P\JPar vLwt ßjfJrJ \JjJj, mftoJj kKrK˙KfPf 20 hu @r mPx gJTPf YJ~ jJÇ fJrJ oPj TPrj IKjmtJKYf xrTJPrr k´Kf ßhPvr oJjMPwr ßTJPjJ @˙J ßjAÇ @Ajví⁄uJ kKrK˙Kf Khj Khj n~Jmy @TJr iJre TrPZÇ oJjMPwr \JjoJPur KjrJk•J FmÄ ßhPvr xJmtPnRofô rãJ~ KTZM FTaJ TrJ hrTJrÇ kKm© ro\JPjr kûo KhPj (Vf 11 \Mj) rJ\jLKfTPhr xÿJPj mxMºrJ A≤JrjqJvjJu TjPnjvj ßx≤JPr AlfJPrr @P~J\j TPrj KmFjKk ßY~JrkJrxj ßmVo UJPuhJ K\~JÇ ßxUJPj ßpJV KhP~KZPuj mJÄuJPhv \JoJ~JPf AxuJoLr jJP~Pm @Kor IiqJkT oMK\mMr ryoJjxy TP~T\jÇ ßxUJPj oMK\mMr ryoJPjr xJPg TgJ y~ FA k´KfPmhPTrÇ YuoJj rJ\QjKfT kKrK˙Kf FmÄ 20 huL~ ß\JPar @PªJuj xÄV´Jo xŒPTt \JjPf YJAPu oMK\mMr ryoJj mPuj, ßhPvr mftoJj Im˙J FPTmJPr jJ\MTÇ oJjMPwr \JjoJPur KjrJk•J ßjAÇ aJPVta TPr è¬yfqJ TrJ yPòÇ mJKz ßgPT iPr KjP~ ßoiJmL ZJ©Phr ÈâxlJ~JPrr' jJPo yfqJ TrJ yPòÇ VefJKπT xrTJr ãofJ~ jJ gJTJ~ \ÄKumJh oJgJYJzJ KhPòÇ rJÓsL~nJPm KogqJYJr FmÄ \MuMPor oJ©J míK≠ ßkP~PZÇ FofJm˙J~ YuoJj kKrK˙Kf 20 huL~ ß\Ja VnLrnJPm kptPmãe TrPZÇ FT k´Pvúr \mJPm KfKj mPuj, mftoJj Im˙J~ mPx gJTPu ßfJ YuPm jJÇ KTZM FTaJ TrPfA yPmÇ pf hs∆f x÷m FmÄ CkpMÜ xoP~A 20 huL~ ß\Ja TotxNKY ßWJweJ TrPmÇ F KjP~ KmKnjúnJPm ß\JPar ßnfPr @PuJYjJ YuPZ mPu KfKj \JjJjÇ KmFjKk xN© \JjJ~, nKmwq“ @PªJuj-xÄV´JoPT xJoPj ßrPUA KmFjKk ßY~JrkJrxj ßmVo UJPuhJ K\~JS hPur jfMj \JfL~ KjmtJyL TKoKa Vbj TrPf YJAPZjÇ @PªJuj xÄV´JPo ^MÅKT KjP~ pJrJ TJ\ TrPf kJrPmj Foj ßjfJPhr KfKj hJK~fô ßhPmjÇ UMm I· xoP~r oPiqA KmFjKkr yJAToJ¥ hPur kNetJñ TKoKa kMjVtbj TrPmjÇ FKhPT, Vf 30 \Mj rJ\iJjLPf FT AlfJr oJyKlPu KmFjKk ßY~JrkJrxj @PªJuPjr AKñf KhP~PZjÇ oMKÜPpJ≠J hPur AlfJr oJyKlPu KfKj ßhvmJxL FmÄ ßjfJTotLPhr CP¨Pv mPuj, @\PT mJÄuJPhPvr oJjxÿJj, ˝TL~fJ mJ ˝JiLjfJ ßjAÇ ßhv rãJ~ ßhPvr oJjMwPT aJAVJPrr nNKoTJ~ @xJr @øJj \JKjP~ ßmVo K\~J mPuj,

@Ko @kjJPhr xJPg xm xo~ @KZ, gJTmÇ rJ˜J~ ßpPf muPu FUPjJ rJ˜J~ jJoJr oPfJ xJyx S ãofJ rJKUÇ \JjJ ßVPZ, APfJoPiq KmFjKk ßY~JrkJrxj hPur \JfL~ ˙J~L TKoKa, nJAx ßY~JroqJj, xŒJhTL~ khèPuJPf TJPhr hJK~fô ßhPmj fJr FTKa UxzJ fJKuTJ TPr ßlPuPZjÇ u¥Pj Im˙Jjrf hPur KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJPjr TJPZS ßxA fJKuTJ kJbJPjJ yP~PZÇ fJPrT ryoJPjr xmM\ xPïf kJS~J ßVPu ßpPTJPjJ xo~ KmFjKkr kNetJñ TKoKa ßWJweJ TrJ yPmÇ huL~ xN© \JjJ~, xrTJrKmPrJiL míy•r FTKa luk´xN @PªJuPj jJoJr @PV KmFjKk ß© k´˜MPf \jèÀfôkNet AxMqPf TotxNKY ßh~Jr TgJ nJmPZÇ Foj kKrT·jJr IÄv KyPxPm xJrJ ßhPv TíwTPhr jJjJ xoxqJ-xoJiJPjr hJKmPT xJoPj ßrPU FTKa TíwT xoJPmv TrJr @PuJYjJ YuPZÇ dJTJr mJAPr FA xoJPmv yPmÇ ß\Ja ßjfJrJ \JKjP~PZj, C•rmPñr rÄkMr mJ hKãeJûPur ßTJPjJ FuJTJ~ FA xoJPmv yPm YuKf oJPxr ßvw x¬JPyÇ FPf KmFjKk ßY~JrkJrxj ßmVo UJPuhJ K\~J k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f gJTPmjÇ Frkr \j˝Jgt xÄKväÓ AxMqPf iJPk iJPk xoJPmv, rqJKu, @PuJYjJ xnJr oPfJ TotxKN Y ImqJyf rJUPm KmFjKkÇ krmftL iJPk kKm© BhMu @\yJr krkr jfMj KjmtJYj @hJP~r hJKmPT xJoPj ßrPU iJrJmJKyT TotxNKYPf pJS~Jr TgJ nJmPZj huKar vLwt ßjfJrJÇ \JjJ ßVPZ, FmJr xyxJA xrTJrKmPrJiL @PªJuPj yrfJu-ImPrJPir oPfJ xKyÄx TotxNKYPf pJPm jJ KmFjKk mJ 20 huL~ ß\JaÇ xrTJrKmPrJiL @PªJuPjr iJrJmJKyTfJ~ kptJ~âPo ßrJc oJYt, oyJxoJPmPvr TotxNKYr SkrA ß\Jr KhP~ @PªJuPjr kKrT·jJ xJ\JPjJ yPòÇ KmFjKkr oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr mPuPZj, @oJPhr

hPur k´iJj hJKm yPuJ, xm hPur IÄvV´yPe FTKa ImJi, xMÔM jfMj \JfL~ xÄxh KjmtJYj @hJ~ TrJÇ F uãqPT xJoPj ßrPU @orJ @oJPhr rJ\QjKfT TotxNKY KjitJre TrKZÇ hu kMjVtbj k´Kâ~J ßvw yPuA KjmtJYj @hJP~r hJKmPf @orJ \jVePT xŒíÜ TPr rJ\kPg jJomÇ dJTJ oyJjVr KmFjKkr FT xhxq \JjJj, hLWt Khj ßgPT @oJPhr YuoJj xrTJrKmPrJiL @PªJuj mº rP~PZÇ fJA ybJ“ TPrA rJ\kPg xKâ~ @PªJuj VPz ßfJuJ x÷m yPm jJÇ @PªJuj Éa TPr y~ jJÇ fJ ZJzJ @orJ Foj FTKa xrTJPrr KmÀP≠ uzJA TrKZ, pJrJ VefPπr oMPUJPv FThuL~ TJ~hJ~ ßhv YJuJPòÇ KmPrJiL hu hoPj Foj ßTJPjJ TJ\ ßjA fJrJ TrPZ jJÇ fJA xJKmtT kKrK˙Kf KmPmYjJ TPrA @oJPhr @PªJujPT xJoPjr KhPT FKVP~ KjPf yPmÇ I∂f oJjMPwr \jq KTZM TrPf yPmÇ \JjJ pJ~, Vf mZr hMA hlJ~ k´J~ Kfj oJPxr oPfJ yrfJu-ImPrJPir TotxKN Y YJKuP~ 20 huL~ ß\Ja fJPhr KjhtuL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYj @hJP~r hJKm @hJP~ mqgt y~Ç Frkr yrfJu-ImPrJPir TotxNKY ˙KVf TPr hu kMjVtbPjr ßWJweJ ßh~Ç FTA xJPg @S~JoL uLV xrTJPrr IiLPj ßkRrxnJ, ACKj~j kKrwh KjmtJYPj IÄvV´ye TPrÇ 20 huL~ ß\JPar Ijqfo vKrT jqJvjJu @S~JoL kJKatr (jqJknJxJjL) ßY~JroqJj IqJcPnJPTa @\yJÀu AxuJo mPuj, mftoJPj ßhv S \JKf FTKa TKbj xïaTJu IKfâo TrPZÇ FA oMyPN ft xrTJr xKbT Kx≠J∂ KjPf mqgt yPu AKfyJx TJCPT ãoJ TrPm jJÇ IKmuP’ \JfL~ xÄxh ßnPX KhP~ \JfL~ xÄuJPkr @øJj \JjJj KfKjÇ TotxNKYr mqJkJPr KfKj mPuj, @orJ TotxNKY k´e~Pjr mqJkJPr @PuJYjJ TrKZÇ CkpMÜ xoP~A \j˝JPgt TotxNKYr ßWJweJ @xPmÇ

èr∆ EKwK\ KpKj IJkjJr TgJ muJr kNPmtA IJkjJr xoxqJxoNy KuPU ßlPuj krJoPvtr \jq PTJj Kl KhPf yPm jJÇ 1973 xJu PgPT KfKj krJovt KhP~ IJxPZjÇ KfKj IJiqJKfìT ßaKuSkqJKgT ãofJ xŒjú mqKÜ FmÄ Fr xJyJPpq KfKj IJkjJr xoxqJr xoJiJj KhPf kJrPmjÇ ˝J˙qxÄâJ∂, mqmxJK~T, IJKgtT, YJTárL, ßk´o, pJhM AfqJKh KmwP~ KfKj IJiqJKfìT ãofJ k´P~JPV IJkjJPT xJyJpq TrPf kJrPmjÇ f“xPñ KxKnu, ToJKvt~Ju S mqKÜVf mqJkJPrS KfKj xoJiJj KhP~ gJPTjÇ KmvõmqJKk IjMxJrLPhr oJiqPo FA KmùJkj ßh~J x÷m yP~PZÇ IjMV´ykNmtT FkP~≤PoP≤r \jq ßlJj Tr∆j:

020 8554 2177 / 020 8518 2201

50 Vaughan Gardens, Gants Hill, Ilford, Essex IG1 3PD

(cJTPpJPV krJovt Ph~J y~ jJ) EKwK\ IJiqJKfìT fJKπTfJ iJreTJrL UJKa oKewL FmÄ fJyJr KjTa rP~PZ ßxJjJuL oPπr YJKmTJKbÇ


UmrQmKY© 17

SURMA m 15 - 21 July 2016

x∂Jj ßTJgJ~ pJ~ \JjJPm IqJk

rJ˜J~ Ff mz hJÅzTJT ßhPU g vyrmJxLÇ ÊiM mzA j~, KhKmq ßyÅPa ßmzJ~Ç VJP~ \JoJÇ ßTJoPr ßmÇ Foj oJjMw-hJÅzTJT ßhPU ßfJ yfn’ yS~JrA TgJ! fPm hJÅzTJPTr uq, oJKTtj pMÜrJPÓs \jKk´~ ÈPuJov C“xm' IqjgsTjÇ ßpUJPj k´Kf mZr rX ßmrX ßuJo @r kJuPT ßxP\ 5 yJ\JPr ßmKv k´KfPpJVL IÄv ßjjÇ FUJj ßgPT ßp Igt @Px fJ nJPuJ TJP\ hJj TrJ y~Ç FUj k´vú ßT FA hJÅzTJT? AuJPˆsar S KnKcS ßVo Kc\JAjJr rJy mk ‰fKr TPrPZj Foj IKnjm TKˆCoÇ mk \JjJPòj, \jKk´~ ßVo Kc IqJ¥ Kcr (cJjK\Sjx IqJ¥ csJVj) À YKr©KaA fJPT IjMkJ´ Kef TPrPZÇ

ßjhJruqJ¥Px k´J~ Z~ yJ\Jr KvÊr ‰vvmTJuLj aJAk-S~Jj cJ~JPmKax rP~PZÇ F ßrJPV mZPr I∂f FT\Pjr oífqM y~Ç FA KvÊPhr TuqJPe ßjhJruqJ¥x, AfJKu, \JotJKj S KmsPaPjr FThu ßkvJhJr KYKT“xT, ßrJPmJKaTx k´PTRvuL FmÄ KvãJKmh xoKjõf CPhqJV KjP~PZjÇ Fr IÄv KyPxPm @âJ∂ KvÊr xJmtãKeT xñL yP~PZ YJKut ßrJmaÇ ßx UMmA mºMxu M nÇ yJf-kJ jJKzP~ rLKfoPfJ YuJPlrJ ßpoj TrPf kJPr, ßfoKj TgJ ÊjPf S muPf kJPrÇ ACPrJkL~ ACKj~Pjr (AAC) IgtJ~Pj ‰fKr YJKut ßrJma krLãJoNuT mqmyJPrr xo~ k´J~ 40Ka cJY KvÊ IÄv ßj~Ç 45 uJU oJKTtj cuJPrr k´T·Kar k´go kptJ~ Vf oJPYt ÊÀ y~Ç KvÊ ßrJVLrJ pUj yJxkJfJPu KYKT“xJ KjPf pJ~, fUj YJKut ßrJma KmKnjúnJPm xJyJpq TrPf kJPrÇ ßjhJruqJ¥Px mftoJPj hMKa S AfJKuPf FTKa ßrJma F hJK~fô kJuj TrPZÇ @r KvÊrJ fJPhr aqJmPua TKŒCaJPrr xJyJPpqS YJKut ßrJmPar TJPZ KmKnjú @mhJr \JjJPf kJPrÇ ßjhJruqJ¥Pxr Fc vyPrr ßVucJxt nqJPuA yJxkJfJPur KvÊPrJV KmPvwù VJat \Jj lj cJr mMVt mPuj, cJ~JPmKax @âJ∂ FTKa KvÊ S fJr oJ-mJmJ k´Kf 10 KoKja kr kr ßrJVKa KjP~ nJPmjÇ FA hMKÁ∂Jr nJr ZJzJS fJÅPhr jJjJ xJoJK\T mJiJ ßoJTJKmuJ TrPf y~Ç aJAk-S~Jj cJ~JPmKax yPu IVúqJv~ AjxMKuj jJPor yrPoJj C“kJhPj mqgt y~Ç vrLPrr k´P~J\jL~ vKÜr \jq rPÜ vTtrJ ßnPX VäMPTJP\ „kJ∂r TrPf AjxMKuPjr hrTJr y~Ç fJA cJ~JPmKax Kj~πPer \jq Kj~Kof mJzKf AjxMKuj k´P~JV TrPf y~Ç @âJ∂ KvÊ S fJr IKnnJmTPhr ImvqA FA AjxMKuPjr oJ©J, rPÜ KYKjr oJ©J, vTtrJ\JfL~ UJmJr V´yPer kKroJe AfqJKh KmwP~ ¸Ó \JjPf yPmÇ FPf IKj~o yPu kãJWJf, KUÅYKM j FmÄ ßTJoJr oPfJ oJrJ®T kKreKf yPf kJPrÇ Fxm \ÀKr Kmw~ ßUuJr ZPu KvÊ ßrJVLPT KvKUP~ ßh~ YJKut ßrJmaÇ kJvJkJKv èÀfr Im˙J~ ßrJVLr oPj vKÜ-xJyx ß\JVJ~Ç

KvÊr cJ~JPmKax Kj~πPe ßrJma

FT V´Pyr 3 xNp!t

ÀPmPjr m~x oJ© xJfÇ kzPf KvPUPZ ßxÇ xm xo~ fJr xPñ gJPT yJÅax M o CÅYM YJKut ßrJmaÇ FKa ÀPmPjr rPÜ vTtrJr oJ©J pJYJA TPrÇ @mJr FT VäJx hMPi TL kKroJe vTtrJ CkJhJj @PZ, ßxaJS ßoPk ßhPUÇ ßjhJruqJ¥Pxr FA KvÊKar \jq F rTo xJyJPpqr èÀfô IPjTÇ TJre, FT mZr @PV fJr cJ~JPmKax irJ kPzPZÇ xom~xL IjqPhr oPfJ fJrS nJPuJ uJPV \jìKhPjr kJKat, mJAPT YzJ FmÄ KnKcS ßVoxÇ KT∂á Fxm TJP\ fJr rPÜr vTtrJr oJ©J~ k´nJm kPzÇ fJA ßmÅPY gJTJr k´P~J\PjA ÀPmjPT ß\Pj KjPf y~ cJ~JPmKax Kj~πPer Kj~oTJjMjÇ @r F TJP\ fJPT KjrmKòjú xyJ~fJ TrPf kJPr YJKut ßrJmaÇ

yKhx Kouu Foj FTKa V´Pyr pJr @TJPv CPb I˜ pJ~ Kfj KfjKa xNpÇt pJr oJPj Kfj KfjKa fJrJ mJ j©PT KWPr WMrPZ V´yKaÇ FA V´yKa @PZ @oJPhr kíKgmL ßgPT k´J~ 340 @PuJTmwt hNPrÇ FA Knj V´y FAYKc-131399FKmr @TJPv KhPj KfjmJr xNpt SPbÇ Kfj mJr I˜ pJ~Ç SA Knj V´yKa rP~PZ fJr FTKa xNPptr UMm TJZJTJKZÇ fJkoJ©J k´J~ 580 KcKV´ ßxuKx~JxÇ @oJPhr FA ßxRro§Pur xmPYP~ mz @r nJrL V´y míy¸Kfr ßYP~S YJr èe ßmKv nJrL FA V´yKaÇ k´J~ 70-80 mZPr FT FTaJ EfM y~ SA Knj V´PyÇ fPm KmùJjLrJ \JjJPòj, @oJPhr kíKgmLr TJPZ FA Knj V´yKa FPTmJPrA KvÊ! TJre FA V´yKar \jì xJTPuq FT ßTJKa 60 uJU mZr @PVÇ kíKgmLr \jì yP~KZu k´J~ 450 ßTJKa mZr @PVÇ @r @oJPhr

x∂Jj ßTJgJ~ pJPò, TJr xPñ KovPZ, fJ \JjJ IKnnJmPTr TftmqÇ F TJP\ fJPhr xJyJpq TrPf kJPr ˛JatPlJPjr FTKa IqJkÇ nJrPfr èrVJÅSKnK•T xlaS~qJr KjotJfJ k´KfÔJj APnJFéS~JAP\c ßaTPjJuK\x xŒ´Kf F irPjr FTKa IqJk ‰fKr TPrPZÇ IqJkKar jJo APnJÛMuÇ k´KfÔJjKar k´iJj KjmtJyL Kv·J oJyjJ nJajJVr mPuj, APnJÛMPur oPfJ k´pKM Ü käqJalot mqmyJr TPr KvÊPhr xKyÄx yP~ SbJ, UJrJk kPg KjP~ pJS~J, KjptJfPjr oPfJ Kmw~èPuJ ßgPT rãJ TrJ pJ~Ç FKa KjrJkh ßpJVJPpJPVr xMPpJV ‰fKr TPr, pJ ßTmu oJ-mJmJ mJ IKnnJmPTrJ j\rhJKr TrPf kJPrjÇ FKa KrP~u aJAPo x∂JPjr Im˙Jj \JjJPf kJPrjÇ ßuJPTvj asqJKTÄ mqmyJr TPr ßjJKaKlPTvjS kJbJPf kJPr IqJkKaÇ

hJÅzTJT rJ˜J~!

uaPT @PZ uaTj z rJKTm KTPvJr

UMm ßZJaPmuJ~ yJKf~J~ jJjJmJKzPf FTaJ uaTjVJZ ßhPUKZuJoÇ ßxaJPf iPr gJTf ßgJTJ~ ßgJTJ~ uaTjÇ TJPunPhs TUPjJ mwtJTJPu V´JPor mJKzPf ßVPu ßxA uaTjVJZ KWPr CòôJPxr I∂ gJTf jJÇ aTKoKÓr IkNmt ˝JPhr FA lPur jJo uaTj ßTj yPuJ ßxaJ \JKj jJ, fPm iJreJ TrfJo ßgJTJ~ ßgJTJ~ uaPT mJ ^MPu gJPT mPuA Foj jJoTreÇ ßxmJr ^Pz uaTjVJZaJ ßnPX kPz ßVu, Frkr @r ßTJgJS uaTjVJZ ßhKUKjÇ FUj uaTPjr ßoRxMoÇ FTmJPr ß^JÅT ßkP~ ßVu, ßUJÅ\ uJVJuJo ßTJgJ~ uaTj mJVJj @PZÇ ßTJgJ~ ßVPu FTxPñ IPjT uaTjVJZ ßhUJ pJPmÇ xm IûPur mºMPhr TJPZ k´vaú J ZKzP~ kzu, C•r Fu ßTmu jrKxÄhL ßgPTÇ FT mºMr mJKz SUJPjÇ ßx \JjJu, FKhPT uaTjVJZ nrJ, ßhJ˜, @AxJ kzÇ FUJPj rJ˜JWJPa ÈPTJKa ßTJKa' uaTj kAzJ rAPZÇ ßhKr jJ TPr BPhr krKhj (8 \MuJA) xTJu xTJu rSjJ KhuJo jrKxÄhLr CP¨PvÇ dJTJ ßgPT jrKxÄhL pJS~Jr IPjT rJ˜J! FTmJr KVP~KZuJo xJP~hJmJh KhP~, kPrrmJr ßVuJo kNmJt YPur 300 lMa rJ˜J KhP~Ç @r FmJr pJKò C•rJ-añL yP~Ç hMkrM xJPz 12aJ~ jrKxÄhL ßjPo mºM vJPyPhr mJKzPf CbuJoÇ ßxUJj ßgPT vJPyPhr oJoJ uaTj mJVJj WMPr @xJr \jq VJKz KhP~ KhPujÇ jrKxÄhLr kJÅYPhJjJ ßoJz ßgPT dJTJ-KxPua oyJxzT iPr @oJPhr ßpPf yPm Èor\Ju' jJPor ˙JPjÇ ßxUJPjA jJKT uaTPjr mJVJjÇ YJuT KTZMãe YJKuP~ VJKz

ßxJ\J dMKTP~ KhPuj TJoJrPaPTr rJ˜J~Ç \JjJPuj, FUJPjA uaTPjr mJVJj ßhUJ pJPmÇ ßYJU TYPu VJKzr \JjJuJ KhP~ x\JV híKÓPf fJKTP~ rAuJo, FTaJ uaTjVJZS ßpj Kox jJ y~Ç rJ˜J âPoA xÀ yP~ @xPZ xJoPjr KhPTÇ KkY dJuJ rJ˜Jr hMA kJPv jJo jJ \JjJ VJPZr xJKrÇ ybJ“ TPr vJPyh ßYÅKYP~ Cbu, ÈuaTj', ÈuaTj'! fJr @XMPur KjvJjJ mrJmr @KoS hJÅzJuJo, SA ßfJ mJÅ kJPv FT VJZnKft uaTj ^MPu @PZÇ fKzWKz TPr jJoPf pJKòuJoÇ csJAnJr mJiJ KhPuj, ÈxJoPj @rS @PZ, FèPuJ ßfJ ßvJKkx, YPuj ßVJcJCj ßhUJA!' TgJ~ mPu IkKrKYf \J~VJ~ IKnùPhr TgJ ÊjPf y~, jAPu KmkhÇ vÜ yP~ mPx rAuJo @rS ßmKv VJZ ßhUJr @vJ~Ç KT∂á @r ßfJ kJS~J pJPò jJ! fPm KT FA FTaJA VJZ @PZ kMPrJ jrKxÄhLPfÇ oj UJrJPkr KbT YNzJ∂ Im˙J~ KmPTPur ßxJjJKu @PuJaJ ßpj @rS ßmKv ßxJjJKu rÄ KjP~ ^JÅKkP~ kzu xJoPjr hMA kJPvr VJZèPuJPfÇ yaJ“ TPrA ßpj uaTPjr rJ\Pfô YPu FuJoÇ xíKÓVz mJ\JPr uaTPjr @zfkMPrJ VJZnKft uaTj ßkPT yuMh yP~ @PZ, ßxA kJTJ rPX KmPTPur @PuJ @rS ßxJjJKu TPr fMPuPZ kMPrJ kKrPmvÇ yJÅ TrJ oMU KjP~ VJKz ßgPT jJouJoÇ pfhNr ßYJU pJ~ ÊiM uaTj @r uaTjÇ @XMPrr oPfJ ßgJTJ~ ßgJTJ~ ^MPu @PZ, VJPZr vrLr ßmP~, TJ§ ßmP~, kJfJr lJÅPT lJÅPT, ßTJgJ~ ßjA fJrJÇ FPTmJPr ßVJzJ ßgPT ÊÀ TPr ßYJU pJ~ jJ Foj Skr kpt∂ iPr @PZ I\xs uaTjÇ FPTTaJ @TJPrS KmvJuÇ k´KfaJ VJZfuJ~ ^rJ kJfJr oPfJ kJTJ uaTj kPz @PZÇ UJS~Jr ßTC @PZ mPu oPj yPuJ jJÇ yJf

xNPptr \jì yP~KZu k´J~ 500 ßTJKa mZr @PVÇ FUj kpt∂ ßp T~Ka Knj V´y @KmÏíf yP~PZ fJr oPiq ÈFAYKc-131399FKm' V´yKaA xmtTKjÔÇ @PoKrTJr @KrP\JjJ KmvõKmhqJuP~r cqJKjP~u @kJAP~r ßjfíPfô FTKa VPmwThu ÈFAYKc-131399FKm' jJPor FA Knj V´yKa @KmÏJr TPrPZÇ fJrJ \JKjP~PZ FA V´yKar @TJPv KfjKa fJrJPTA ßhUJ pJ~Ç FPhr oPiq ßp fJrJ hM'Ka IPkJTíf ^JkxJ, fJrJ FPT IkPrr IPjTaJA TJZJTJKZ rP~PZÇ

ÈxMufJj' ßhUPf ßVJaJ yu mMT! IPjT rTo ßâK\ lqJPjr V· y~PfJ ÊPjPZjÇ KT∂á FA WajJ ÊjPu @kKj ImJT yPf mJiqÇ nJrPfr KyoJYu k´PhPvr yJKorkMr vyPrr mJKxªJ vïr oMxJKlrÇ xJuoJj UJPjr ÈxMufJj' oMKÜ kJS~Jr @PVA FTKa ßvJP~r \jq 120Ka @xPjr ßVJaJ FTKa yuA mMT TPr ßlPuKZPuj KfKjÇ jJ, KfKj KjP\ ffaJ nJA\JPjr nÜ jjÇ KT∂á fJr mC VLfJ†Ku xuäM Ko_Jr Iº nÜÇ @r mCPT AoPk´x TrPfA ÈxMufJj' ßhUJr \jq ßVJaJ yu mMT TPrKZPuj KfKj! Fr kr ßVJaJ yPu vïr @r VLfJ†Ku mPx xJuoJPjr ÈxMufJj' ßhPUjÇ mCPT AoPk´x TrJr \jq vïPrr FA TJ§ j\r ßTPzPZ xmJrÇ

30Ka @ñMPrr hJo 11 yJ\Jr cuJr \JkJPj FTèò @ñMr ßrTct oNPuq KmKâ yP~PZÇ oJ© 30Ka @ñMr KmKâ yP~PZ 11 yJ\Jr cuJPrÇ \JkJPj k´J~A lPur hJo FrTo I˝JnJKmT yP~ CPbÇ TJre TUPjJ TUPjJ FA lu UJS~JPT ßhUJ y~ xJoJK\T optJhJr k´fLT KyPxPmÇ kKÁo \JkJPj xMkJr oJPTtPar FT oJKuT Fxm lu KTPjPZj FmÄ FTKa @ñMPrr hJo kPzPZ k´J~ 360 cuJrÇ Ifq∂ xMKoÓ FA @ñMr ÀKm ßrJoJ¿ k´\JKfrÇ oSxMPor FPTmJPr ÊÀr KhPT FA luKa k´go mJ\JPr FPxPZÇ xMkJr oJPTtPar oJKuT fJTJoJÀ TMKjKv mPuPZj, ÈFèPuJ @orJ TJˆoJrPhr ßUP~ ßhUJr \jq fJPhrPT ßh~Jr @PV ßhJTJPjr KcxPkäPf rJUmÇ' È@Ko UMm UMKv FmÄ KjP\PT xÿJKjf mPu ßmJi TrKZ,' mPuj TMKjKvÇ oSxMPor ÊÀr KhPT mJ\JPr ßpxm lu @Px ßxèPuJ I˝JnJKmT hJPo KTjPf KÆiJ TPrj jJ \JkJKjrJÇ FA lu fJrJ fJPhr ßYP~S xJoJK\T optJhJkNet mJ ofJmJj ßuJTPhr CkyJr KyPxPm KhP~ gJPTjÇ IKlPxr mxS fJPhr FT\jÇ Vf mZr FT ß\JzJ ßouj KmKâ yP~PZ 12 yJ\Jr cuJPrrS ßmKv hJPoÇ ßZJÅ~J hNrfô ßgPT FTaJ uaTj KZÅPz oMPU KhuJoÇ @y! IoífÇ axaPx rPx nrJ TL KoKÓ! Ff mz uaTj xYrJYr ßhUJ pJ~ jJÇ kJPv mJKzWrÇ fJr kJPv TJÅbJuVJPZr xJKr, oJ^UJPj uaTPjr KoKZuÇ @mJr VJKzPf CbuJo, oJAPur kr oJAu rJ˜J\MPz uaTPjr xoJPrJyÇ FT \J~VJ~ Ff ßmKv uaTj iPr @PZ ßp @r jJ ßgPo kJruJo jJ, FUJjTJr uaTj @rS mzÇ FTxo~ ßhKU FT ßuJT @oJPhr cJT KhPuj, muPuj, ÈuaTj UJPmj? FKhPT @PxjÇ FKhPT IPjT uaTj @PZÇ KVP~ ßhKU KfKj oNuf uaTj mqmxJ~LÇ ßZJaUJPaJ FTaJ @zf @PZ fJÅrÇ ßxUJPj ^MKzPf uaTj xJ\JPjJ yPòÇ vyPr KjP~ KmKâ yPm FèPuJÇ Ff xMªr, kKrkJKa TPr uaTjèPuJ xJ\JPjJ yPò ßp ßhPU oPj y~ xm KjP~ pJAÇ' fJÅr TJZ ßgPT \JjuJo, kMPrJ uaTj mJVJj fJÅrJ mZPrr ÊÀPf A\JrJ ßjjÇ ‰mvJU oJPx VJPZ lu @Px @r mwtJ~ FèPuJ kJTJ ÊÀ TPrÇ 10 ßTK\r ^MKz @PZ, 20 ßTK\r ^MKzS @PZÇ @TJr @r èeVf oJj ßnPh Fr hJo KnjúÇ 10 ßTK\r ^MKzr hJo 500-1000 aJTJÇ muuJo, È2 ßTK\ ßjm, mqm˙J TPrjÇ' KfKj mPuj, ÈhMA-Kfj ßTK\r \jq @orJ hJo rJKU jJÇ FA Ko\Jj, nJA\JjPhr VJKzPf KTZM uaTj Kh~J ßhÇ' TgJ ßvw yS~J oJ©A ßhUuJo hxJxA ßYyJrJr FT\j hMA yJfnKft TPr uaTj fMPu KjP~ VJKzPf KhP~ KhPujÇ ßTJPjJ hJo KjPuj jJÇ @zfhJr UMKv oPj @oJPhr KmhJ~ KhPujÇ hJS~Jf KhPuj∏pUj oj YJ~ @xPmj, FUJPj mPx pf AòJ UJPmjÇ ßTJPjJ k~xJ ßhS~J uJVPm jJ! fJöm ßYyJrJ KjP~ @orJ @mJr YuPf ÊÀ TruJo uaTj mJVJPjr oiq KhP~Ç FUJjTJr ßuJT\Pjr k´J~ xm mJKzPfA uaTjVJZ @PZÇ ßxxm VJPZ kJfJr ßgPT uaTj ßmKvÇ ßhUPf ßhUPf YPu FuJo xíKÓVz mJ\JPrÇ FaJ oNuf uaTPjr yJaÇ FUJPj @rS mz kKrxPr uaTj KmKâ y~Ç oJ© WµJ UJPjPTr uaTj IKnpJj ßvw TPr @orJ @mJr CbuJo dJTJ-KxPua yJASP~Pf, ßxUJj ßgPT Èor\Ju' yP~ ßnujVr mJxˆqJP¥ FPx @Ko ßjPo ßVuJo, dJTJ~ @xPf yPm FUJj ßgPTÇ mJPx CPb TJÅPir mqJVnKft uaTPjr KhPT yJf YPu ßVu, FTaJ FTaJ TPr uaTj oMPU kMrKZ @r nLwe @jª KjP~ ßlPu @xJ ßxJjJKu mJVJjaJr TgJ nJmKZÇ oPj yPuJ ßpj FA oJ© KmvJu FT @XMr mJVJj ßlPu FuJoÇ TLnJPm pJPmj dJTJr xJP~hJmJh, mjJjL, oyJUJuL mJ C•rJ ßgPT ßpPTJPjJ jrKxÄhLr mJPx CPb kJÅYPhJjJ mJxˆqJ¥ jJoPmjÇ ßxUJj ßgPT KxFjK\ nJzJ TPr YPu pJPmj or\JuÇ KxFjK\r YJuTPT muPuA yPm ßp uaTj mJVJj ßhUPf pJPmj, KfKjA @kjJPT TJoJrPaPTr rJ˜J KhP~ xíKÓVz kpt∂ KjP~ pJPmjÇ FA 15 ßgPT 16 KTPuJKoaJr xÀ rJ˜Jr kMPrJaJ\MPzA uaTj mJVJjÇ uaTj \MuJA oJPxr kr @r kJS~J pJPm jJÇ ßlrJr xo~ ßnujVr mJ kJÅYPhJjJ yP~ @mJr YPu @xPf kJPrjÇ dJTJ ßgPT jrKxÄhLr kJÅYPhJjJ kpt∂ mJxnJzJ 100 aJTJÇ


18 UmrJUmr

15 - 21 July 2016 m SURMA

rJVLm @uLr hMKa oJouJr IKnPpJVk©

ßhPmJ•r xŒK•Pf IQmi ˙JkjJ

KxPua, 11 \MuJA - KxPuPar Kv·kKf rJVLm @uLr KmÀP≠ ßhPmJ•r xŒK•Pf IQmi ˙JkjJ KjotJPer oJiqPo yJ\Jr ßTJKa aJTJr nNKo @®xJPfr @PuJKYf hMKa oJouJr IKnPpJVk© KhP~PZ kMKuv mMqPrJ Im AjPnKˆPVvj (KkKm@A)Ç @hJuPfr ßmÅPi ßhS~J xoP~r FT oJx @PV 10 \MuJA, ßrJmmJr oyJjVr oMUq yJKTo xJAlMöJoJj KyPrJr

@hJuPf IKnPpJVk© \oJ ßhj KkKm@A KxPuPar IKfKrÜ kMKuv xMkJr xJPrJ~Jr \JyJjÇ rJVLm @uLr KmÀP≠ IKnPpJV, KfKj \JKu~JKfr oJiqPo ßhPmJ•r xŒK•r I∂ntMÜ fJrJkMr YJ-mJVJj hUu TPr yJ\Jr ßTJKa aJTJr nNKo @®xJ“ TPrPZjÇ kígT hMKa oJouJr oPiq nNKo oπeJuP~r ˛JrT (KYKb) \JKu~JKfr oJouJr IKnPpJVkP© rJVLm @uL (75) S fJÅr FToJ© ßZPu @mhMu yJAPT (45) IKnpMÜ TrJ yP~PZÇ k´fJreJr IKnPpJPV hJP~r TrJ oJouJ~ rJVLm @uL, fJrJkMr YJ-mJVJPjr ßxmJP~f kÄT\ TMoJr è¬, rJVLm @uLr @®L~ ßoRunLmJ\JPrr rJ\jVPrr mJKxªJ ßhS~Jj ßoJ˜JT oK\h (55), rJVLm @uLr ßZPu @mhMu yJA, \JoJfJ @mhMu TJKhr (55) S ßoP~ ÀK\jJ TJKhrPT (48) IKnpMÜ TrJ y~Ç F oJouJ~ @xJKo rJVLm @uLr ˘L rJPm~J UJfMj 2006 xJPur 12 KcPx’r oJrJ pJS~J~ fJÅPT oJouJ ßgPT ImqJyKfr xMkJKrv TrJ yP~PZÇ IKnPpJVkP© CPuäU TrJ yP~PZ, rJVLm @uL S fJÅr ßZPu Có @hJuPfr oJiqPo \JKoPj rP~PZj FmÄ mJKT @xJKorJ kuJfTÇ hMA oJouJ~ KxPuPar xJPmT ß\uJ k´vJxT Fx Fo l~xu @uo, kMKuPvr 18 \j CkkKrhvtTxy 33 \jPT xJãL rJUJ yP~PZÇ KkKm@AP~r IKfKrÜ xMkJr xJPrJ~Jr \JyJj 10 \MuJA mPuj, hMA oJouJr FTKaPf fJrJkMr YJ-mJVJPjr ‰mi oJKuT (PxmJP~f) kÄT\ TMoJr è¬PTS IKnpMÜ TrJ yP~PZÇ fPm hMKa oJouJr ßTJPjJKar F\JyJPrA fJÅr jJo KZu jJÇ jJo jJ gJTJ xP•ôS ßxmJP~f kÄT\ TMoJr è¬PT IKnpMÜ TrJ k´xPñ xJPrJ~Jr \JyJj mPuj, \JKu~JKfr WajJ~ xÄKväÓfJr k´oJe kJS~J~ fJÅPT IKnpMÜ TrJ yP~PZÇ @hJuf xN© \JjJ~, 1999 xJPur 25 @Vˆ nNKo oπeJu~-xŒKTtf

xÄxhL~ ˙J~L TKoKar fhP∂ fJrJkMr YJ-mJVJPjr \J~VJ~ KmKimKyntf N nJPm ˙JkjJ KjotJPer Kmw~Kar xfqfJ kJS~J pJ~Ç krmftL xoP~ xÄxhL~ CkTKoKa YJ-mJVJPj IQmi hUuhJrPhr KmÀP≠ @AKj mqm˙J ßjS~Jr xMkJKrv TPrÇ CkTKoKar xMkJKrPvr kKrPk´KãPf 2005 xJPur 27 ßxP¡’r f“TJuLj KxPua xhr nNKo TKovjJr Fx Fo @mhMu TJPhr mJhL yP~ KxPua ßTJPfJ~JKu gJjJ~ hMKa oJouJ TPrjÇ F oJouJ Có @hJuf ßgPT ˙KVf TrJ y~Ç kPr kMKuv fh∂ TPr @hJuPf YNzJ∂ k´KfPmhj KhP~KZuÇ Vf 19 \JjM~JKr xMKk´o ßTJPatr @Kku KmnJV ßhPmJ•r xŒK• fJrJkMr YJ-mJVJj kMjÀ≠JPrr rJ~ ßhjÇ FPf SA hMKa oJouJ xKâ~ TrJr KjPhtvjJS ßhS~J y~Ç Có @hJuPfr F KjPhtvjJr KmwP~ xrTJKr ßTRÅxMKu FTKa @PmhPjr oJiqPo oMUq oyJjVr yJKTo @hJufPT \JjJj 16 oJYtÇ @hJuf @Pmhj V´ye TPr 22 oJYt FT @PhPv KxPua ßTJPfJ~JKu gJjJr kMKuvPT fh∂ TPr 7 FKk´u k´KfPmhj hJKUPur KjPhtv ßhjÇ SA Khj @hJuf FT @PhPv oJouJ hMKar fh∂nJr KkKm@APT KhP~ 25 FKk´u k´KfPmhj hJKUPur KjPhtv ßhjÇ KkKm@A 25 FKk´u fhP∂r IV´VKf k´KfPmhj hJKUu TPr xo~ k´JgtjJ TPrÇ @hJuf FT oJx xo~ mJKzP~ 25 ßo k´KfPmhj hJKUu TrPf KjPhtv ßhjÇ SA Khj KkKm@A @mJrS xo~ k´JgtjJ TrPu 16 \Mj xo~ ßhjÇ SA KhjS xo~ k´JgtjJ TrPu @hJuf 25 \Mj fh∂ k´KfPmhj hJKUPur KjPhtv ßhjÇ ßxKhjS KkKm@A KxPuPar kã ßgPT YfMgt hlJ xo~ mJzJPjJr @Pmhj TrPu @hJuf mqJUqJxy @VJoL 10 @VÓ fh∂ k´KfPmhj hJKUPur KjPhtv ßhjÇ @hJuPfr F KjPhtvjJr kKrPk´KãPf k´J~ FT oJx @PVA VfTJu IKnPpJVk© hJKUu TrJ y~Ç hJKUu TrJ IKnPpJVkP©r Skr KjitJKrf fJKrU 10 @Vˆ ÊjJKj yPm mPu @hJuf xN© \JjJ~Ç

ÈßmJoJ ßoKvj' k´JeKm±ÄxLS KxPua, 12 \MuJA - KxPuPar ßnJuJV† S \JluÄ kJgr ßTJ~JKrPf YuJ kKrPmvKm±ÄxL IQmi ÈPmJoJ ßoKvj' FUj k´JeKm±ÄxL yP~ CPbPZÇ k´J~ FT mZPr IQmi F pπ YJuJPf KVP~ hMWtajJ~ Z~\j kJgrvsKoT Kjyf yP~PZjÇ Fr oPiq ßmJoJ ßoKvPjr kJAPk S VPft @aTJ kPz Kjyf yj hM\jÇ @r kJgr ßTJ~JKrPf ßmJoJ ßoKvj mxJPjJPT ßTªs TPr xÄWwt S yJouJ~ TPu\ZJ©xy yfqJr WajJ WPaPZ KfjKaÇ FA Im˙J~ kKrPmv IKih¬Prr xojõP~ VKbf ßmJoJ ßoKvjKmPrJiL ÈaJÛPlJxt'S KmYKufÇ F mqJkJPr aJÛPlJxt-xÄKväÓ kKrPmv IKih¬r KxPuPar xyTJrL kKrYJuT ßoJ˜JKl\Mr ryoJj mPuj, IKnpJPj jJoPuA yJouJr @vïJ gJPTÇ fJA ßTJPjJ IKnpJjA @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL ZJzJ x÷m yPò jJÇ kJgr ßTJ~JKrPf ßmJoJ ßoKvj oNuf kJS~Jr kJŒ @r kJAk KhP~ ‰fKr FTKa pπÇ YuPu FKa ßmJoJ KmP°JrPer oPfJ KmTa v» y~ mPu jJo ßhS~J yP~PZ ÈPmJoJ ßoKvj'Ç F pπ oJKar 50 ßgPT 60 lMa VnLr ßgPT kJgr CP•Juj TrPf xãoÇ ßTJŒJjLV† CkP\uJr ßnJuJV† S ßVJ~JAjWJPar \JluÄ kJgr ßTJ~JKrPf F pπ KhP~ kJgr CP•JuPj nNVnt˙ oJKar ˜r kKrmKftf yP~ nNk´TíKf S kKrPmPvr mqJkT ãKf yKòuÇ mJÄuJPhv @AjKmh xKoKf (PmuJ) 2009 xJPu Có @hJuPf FxÄâJ∂ FTKa Kra TrPu ÈPmJoJ ßoKvj' KjKw≠ TrJ y~Ç kJvJkJKv kKrPmv IKih¬rxy ˙JjL~ k´vJxjPT KjP~ F-xÄâJ∂ IKnpJj kKrYJujJ TrPf KjPhtvjJ \JKr y~Ç kKrPmv IKih¬r KxPua KmnJVL~ TJptJu~ xN© \JjJ~, @hJuPfr KjPhtvjJ~ Kj~Kof IKnpJj kKrYJujJ TrPf k´vJxj S @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xojõP~ FTKa aJÛPlJxt Vbj TPr IKnpJj YJuJPjJ y~Ç Vf xJf mZPr Kfj vfJKiT IKnpJj kKrYJujJ TPr 800Ka ßmJoJ ßoKvj ±Äx TrJ yP~PZÇ KT∂á FrkrS ßmJoJ ßoKvj KhP~ kJgr CP•Juj gJoPZ jJÇ PmJoJ ßoKvPj k´go ±ÄxpPùr oMPU kPz ßnJuJV† kJgr ßTJ~JKr FuJTJ~ ßruSP~r FToJ© röMkgÇ kJgr kKrmyPj ˙u S \ukPgr KmT· kg KyPxPm ßnJuJV† ßgPT xMjJoVP†r ZJfT kpt∂ röMkg 1964 xJPu ˙Jkj TrJ y~Ç iuJA jPhr fLr ßWÅPw 2008 xJu ßgPT ßmJoJ ßoKvj KhP~ kJgr CP•Juj TrJr FTkptJP~ röMkPgr xÄrKãf mJÄTJr FuJTJ~ ßmJoJ ßoKvj YJKuP~ kJgr CP•Juj ÊÀ y~Ç xÄrKãf FuJTJr 359 FTr \J~VJr oPiq 141 FTr nNKo iPxr oMPU kzPu ßruSP~ Tftíkã SA nNKo rãJ~ 144 iJrJ \JKr TPr ßrPur KjrJk•J rãJTJrL mJKyjL ßoJfJP~j TPrÇ FTAnJPm \JluÄP~r Kk~JAj jPhr fLPr ßmJoJ ßoKvj YuJ~ ^MÅKTr oMPU kPzPZ \JluÄ YJ-mJVJjÇ k´J~ 300 FTr YJ-nNKo ßmJoJ ßoKvPjr TJrPe iPxr oMPU kPzPZ mPu \JluÄ YJ-mJVJj Tftíkã KuKUfnJPm aJÛPlJxtPT ImKyf TPrPZÇ PmJoJ ßoKvj YJuJPjJr kr kJgr ßTJ~JKr FuJTJ~ ßpxm VPftr xíKÓ

y~, ßxèPuJ IrKãf gJPTÇ Fxm VPft ßYJrJmJKuPf kPz kJgrvsKoTPhr oífMqr WajJ WPaÇ Vf mZPrr @Vˆ ßgPT ßo kpt∂ 9 oJPx F rTo kJÅYKa hMWtajJ~ Z~\j kJgrvsKoPTr k´JeyJKj WPaPZÇ Vf 10 ßo \JluÄP~ ßmJoJ ßoKvj YJuJPf KVP~ kJAPk @aTJ kPz ßVJ~JAjWJPar KnK©PUu V´JPor jS~JP\v UJj (30) jJPor FT\j kJgrvsKoT ãfKmãf yP~ oJrJ pJjÇ F WajJr YJr KhPjr oJgJ~ 14 ßo \JluÄP~ ßmJoJ ßoKvPjr VPft kPz mJuMYJkJ~ oJrJ pJj xJÅfJr V´JPor oKvCr ryoJj (45) jJPor @rS FT kJgrvsKoTÇ PVJ~JAjWJa gJjJr CkkKrhvtT (Fx@A) jJKxr CK¨j \JjJj, Fxm oífqM TJptf yfqJTJP§r oPfJÇ KT∂á F KjP~ ßTC IKnPpJV TPrKj mPu kMKuvS IkoífMq oJouJ TrPf mJiq y~Ç

Vf mZPrr 28 @Vˆ KmjJo ßyJPxj (16) jJPor FT KTPvJr, 31 IPÖJmr SA FuJTJr mJKxªJ KxPua FoKx TPuP\r ZJ© vJoLo @yoh SrPl ßZJaj (24) S Vf 15 \Mj ßnJuJV† TJˆox WJPa l~xu @yoh (30) jJPor FT\j ßmJoJ ßoKvj kKrYJujJr mqm˙JkT UMj yjÇ Fxm yfqJTJ§ xŒPTt ßTJŒJjLV† gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) mJP~x @uo \JjJj, Kfj UMPjr ßkZPj KZu kJgr mqmxJr IQmi k´nJmÇ KmjJo S ßZJaPjr UMKj KYK¤f yS~J~ oJouJ @hJuPf KmYJrJiLjÇ l~xu yfqJTJP§ fJÅr mJmJ ßfJfJ Ko~J @a\jPT @xJKo TPr oJouJ TPrPZjÇ kMKuv WajJr KhjA F\JyJrnMÜ Kfj @xJKoPT ßV´¬Jr TPrPZÇ mJKT @xJKoPhr ßV´¬JPr ßYÓJ YuPZÇ

TouVP† kMPrJKyf kKrmJrPT yfqJr ÉoKT KxPua, 12 \MuJA - TouVP†r oKekMrL kuäLr C•r mJuLVJÅS˙ vsL vsL rJiJ ßVJkLjJg K\Cr oKªPrr kMPrJKyf kKrmJrPT yfqJr ÉoKT ßh~J yP~PZÇ yJPfr ßuUJ FT KYKbr oJiqPo fJPhr iot fqJV jJ TrPu yfqJ TrJ yPm mPu CPuäU TrJ y~Ç F WajJ~ oKekMrL kuäLPf @fÄT ßhUJ KhP~PZÇ ßj~J yP~PZ KjrJk•J mqm˙JÇ 11 \MuJA oKªPrr FT kMPrJKyf ms\ KTPvJr oMUJtKt\ \JjJj, fJr nJA kMPrJKyf IKju KTPvJr oMUJK\tr ˘L T'Khj @PV oJrJ pJjÇ 10 \MuJA, ßrJmmJr hMkMPr KZu nJAP~r ˘Lr YJrKhPjr IKÓxûJuj IjMÔJjÇ xTJPu Ikr kMPrJKyf Yªs KTPvJr oMUJK\tr mJrJªJ~ xJhJ FTKa UJPor KYKb kJjÇ UJPor CkPr KuUJ bJTMr kKrmJrÇ ßnfPr xJhJ TJVP\ yJPfr KuUJ FTKa KYKbÇ fJPf KuUJ rP~PZ ÈbJTMr kKrmJr iot fqJV TPrJ, iot fqJV jJ TrPu 302 iJrJ ßoJfJPmT TJ\ TrJ

yPm'Ç KfKj \JjJj, KYKbr ßuUJr Ckr uJu TJuL KhP~ âx ßh~J rP~PZÇ Kmw~Ka TouV† gJjJ kMKuvPT \JjJPjJ y~Ç Umr ßkP~ rJf 8aJr KhPT TouV† gJjJr SKx mhÀu yJxJj, TouVP†r nJrk´J¬ ACFjS CkP\uJ xyTJrL TKovjJr (nNKo) rKlTMu @uo oKªPr ZMPa pJjÇ fJrJ kMPrJKyf kKrmJPrr xhxq S xŒ´hJP~r ßjfímíPªr xPñ TgJ mPu KjrJk•Jr KmwP~ @võ˜ TPrjÇ KYKbPf ßk´rPTr ßTJPjJ jJo-KbTJjJ KZu jJÇ F WajJr kr ßrJmmJr rJf ßgPT oKªrxy oKekMrL kuäLPf kJyJrJr mqm˙J TrJ yP~PZÇ kMKuvS rJPf oKªr FuJTJ~ ayu ßh~Ç TouV† gJjJr SKx mhÀu yJxJj Kmw~Ka KjKÁf TPr mPuj, F mqJkJPr KjrJk•Jr mqm˙J TrJ yP~PZÇ ßT mJ TJrJ KYKbr oJiqPo kMPrJKyf kKrmJrPT ÉoKT KhP~PZ fJ UKfP~ ßhUJ yPòÇ


19

Surma

17 - 21 June 2016

dJTJhKãe Cjú~j xÄ˙J ACPTr FK\Fo S Bh kMjKotujL

Vf 10 \MuJA, rKmmJr hMkMr 2 WKaTJr xo~ kNmt u¥Pjr KmsTPuAPjr TqJPlVsLu PrˆMPrP≤ dJTJhKãe Cjú~j xÄ˙J ACPTr FK\Fo S Bh kNjKotujL IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf jJKxo @yoPhr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT ÀÉu TM¨Mx \MPjPhr kKrYJujJ~ xnJr ÊÀPf ßTJr@j kJT ßgPT ßfuJS~Jf TPrj iot S KvãJ Kmw~T xŒJhT lKrh @yPohÇ xÄVbPjr xnJkKf jJKZo @yPoh CkK˙f xhxqmíªPT

ijqmJh \JKjP~ ÊPnòJ mÜPmq xmJr k´Kf GTqm≠nJPm FuJTJr Cjú~Pj TJ\ TrJr IjMPrJi \JjJjÇ xJiJre xŒJhT ÀÉu TM¨Mx \MPjh xÄVbjPT YqJKrKamu ßrK\ÓJct TrJr kKrT·jJ S KmVf mZPrr TJptâo fMPu iPrjÇ ßoJ. PxKuo @yPoh ßTJwJiqPãr KrPkJat Pkv TPrjÇ xnJ~ xÄVbPjr CkPhÓJ TKoKar xhxqPhr oPiq CkK˙f KZPuj Tor CK¨j, fZCr @uL, ForJj @yoh ßYRiMrL, jMr CK¨j vJyjMr Ko~J, @fJCr ryoJj

@XMr Ko~J, TJoJu CK¨j ßUJTj, vJoLo @yoh, ßoJ @»Mu oMKyf, oJoMjMr rvLh UJj FmÄ TJptKjmtJyL TKoKar xhxqPhr oPiq CkK˙f KZPuj xy-xnJkKf pgJâPo ÀÉu @Koj ßxKuo, \MmJP~r @yPoh UJj Kouj, ßhS~Jj j\Àu AxuJo S oJxMh @yoh \MP~u, xy-xJiJre xŒJhT vJoLo @yPoh S FfS~Jr ßyJPxAj oMK\m, xy-PTJwJiqã oMKTfMr ryoJj oMKTf, xJÄVbKjT xŒJhT TJSxJr @yoh \VuM, xhxq Kmw~T xŒJhT Kr~J\

CK¨j, iot S KvãJ xŒJhT lKrh @yoh, âLzJ S xJÄÛíKfT xŒJhT vJKTuMr ryoJj, ksYJr S ksTJvjJ xŒJhT @PjJ~Jr vJy\JyJj, KjmtJyL xhxq ßoJ. fJ\Mu AxuJo, vJyKr~Jr @yoh xMoj, @vrJl ßyJPxj vKl, TJoJu CK¨j, rJ~yJj CK¨j, \MmJP~r KxK¨TL, xJPhT @yoh, jMÀu AxuJo S ßrJxMo \Kxo C¨LjÇ IjqJjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj ßoJ @uJCK¨j, UJPuh @K\j CK¨j \JoJu, ßhPuJ~Jr ßyJPxj ßumM, ßoJ @»Mu uKfl Kj\Jo, @»Mu TJKhr, FoJh UJj, IKuCr ryoJj UJj, xMPyu @yoh, ßhPuJ~Jr @yoh vJyJj, @»Mu mJKZr, oJÀl @yoh, @»Mu yJjúJj, ßoJ. K\~J CK¨j, ßmJryJj CK¨j, ßlrPhRx @uo, @»Mu yJKuo oJyoMh jJKyj, fKo\Mr ryoJj rj\M, oJSuJjJ @vrJl PyJPxj, oJA\ CK¨j, ßmuJu ßyJPxj, vJy\Jj ßYRiMrL, @»Mu yJjúJj, @»Mu oKfj, oJSuJjJ lJÀT @yoh ksoMU Ç xJiJre xnJ~ ßvJT ks˜Jm C™Jkj, ßTJwJiqPãr @KgtT ksKfPmhj S xJiJre xŒJhPTr KrPkJat @PuJYjJr oJiqPo IjMPoJhj TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

u¥j oyJjVr KmFjKkr Bh kMjKotujL

u¥j oyJjVr KmFjKkr CPhqJPV Bh kMjKotujL IjMKÔf yP~PZÇ Vf 8 \MuJA, ÊâmJr kMmtu¥Pjr FTKa ßrˆMPrP≤ xÄVbPjr @ymJ~T ßoJ. fJ\Mu AxuJPor xnJkKfPfô S xhxq xKYm @Pmh rJ\Jr kKrYJujJ~ IjMÔJPj IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj KmFjKkr @ymJ~T TKoKar xhxq ßoJ. jMr mé @yoh, Thr CK¨j, @»Mu TM¨Mx, xJPyh CK¨j PYRiMrL, UJPuh ßYRiMrL, @mMu ßyJPxj \Kxo, l~xu @yoh, ßfJlJP~u ßyJPxj oOiJ, j\Àu AxuJo oJxMT, ßr\JCu @uo rJ\M, rJ\ yJxJj, IKuCr ryoJj PYRiMrL lJKyo, ßoJ. yJKmmMr ryoJj S PrJPmu @yoh. j\Àu AxuJo ksoMUÇ mÜJrJ mJÄuJPhPv k´iJjoπL ßvU yJKxjJ rJÓspπ mqmyJr TPr K\~J kKrmJr S KmFjKkPT imÄx TrJr wzpπ TrPZj IKnPpJV TPr FxPmr fLms ksKfmJh S KjªJ \JjJj ßjfímOªÇ fJrJ IKmuP’ ßmVo UJPuhJ K\pJ S fJPrT ryoJjxy xTu ßjfJTotLPhr Ckr ßgPT KogqJ oJouJ ksfqJyJPrrS ß\JrhJmL \JjJjÇ xnJ~ @VJoL 30 @Vˆ kpt∂ u¥j oyJjVr KmFjKkr xhxq xÄVsy TrJ FmÄ oyJjVr KmFjKkr xPÿuj ßx¡’Pr IjMKÔf yPm mPu \JjJPjJ y~Ç FZJzJ xnJ~ u¥j oyJjVr KmFjKkr xhxq TKlu yJ~hJPrr oJfJr oOfáqPf VnLr ßvJT ksTJv TrJ y~ Ç - ßk´x KmùK¬Ç

VJZmJzL ßcnuJkPo≤ FPxJKxP~vj ACPTr Bh kMjKotujL ohj ßoJyj TPu\ Fé ˆáPc≤ FPxJKxP~vj Vbj

VJZmJzL ßcnuJkPo≤ FPxJKxP~vj ACPTr Bh kMjKotujL xŒsKf kNmt u¥Pjr FTKa yPu xŒjú yP~PZÇ FPf pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT KmkMuxÄUqT k´mJxL ßjfímOª CkK˙f KZPujÇ xÄVbPjr xnJkKf jJ\oMu AxuJPor xnJkKfPfô S xy xJiJre xŒJhT ATmJu @yoPhr kKrYJujJ~ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj yJKl\ yJÀj rKvhÇ xnJ~ xnJkKfr ˝JVf mÜPmqr kr KmVf FT mZPrr TJptâPor Ckr k´KfPmhj ßkv TPrj xJiJre xŒJhT oMK\mMr ryoJjÇ mÜmq rJPUj xy-xnJkKf @mMu lJPfy, @»Mr ryoJj, xy-xŒJhT oUKuZár ryoJj, UJKuT @yoh, ßas\JrJr, jMoJj @yoh, xJÄVbKjT

xŒJhT vJKoo @yoh, xy xnJkKf @KjxMu yT, ATmJu @yoh, xMPuoJj @yoh, \JTJKr~J @yoh, o˜lJ @yoh, oJSuJjJ @»Mu @K\\ KvmuL, yJKl\ oJSuJjJ yJÀj rKv, @mMu yJKrx, AoJh CK¨j rJjJ, \JTJKr~J @u oJoMj, vJyJm CK¨j, \JyJñLr ßyJPxj, j\Àu AxuJo, ÀPmu @yoh,, @»Mr ryoJj mJmMu, KxrJ\ CK¨j, Táhrf CuäJy, ßoJÜJr @yoh, S u¥j xlrrf yJKl\ oJSuJjJ @ufJlár ryoJjÇ xnJ~ FuJTJ~ k´mJxLPhr CPhqJPV FTKa yJxkJfJu k´KfÔJ S xÄVbPjr TJptâoPT @PrJ VKfvLu TrJr \jq xmJr xyPpJKVfJ TJojJ TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

pMÜrJP\q mxmJxrf KxPuPar GKfyqmJyL ohj ßoJyj KmvõKmhqJu~ TPuP\r xJPmT ZJ©Phr FT kMjKotujL IjMÔJj xŒjú yP~PZ Vf 11 \MuJA, ßxJomJrÇ kNmt u¥Pjr FTKa ßrˆáPrP≤ IJP~JK\f xnJ~ pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT CÜ KmhqJkLPbr ßmvKTZá xÄUqT xJPmT ZJ© CkK˙f KZPujÇ xJPmT ZJ© @uyJ\ô \Kor CK¨Pjr xnJkKfPfô S \JoJu CK¨Pjr kKrYJujJ~ xnJ~ mÜmq rJPUj ßoJ. KxrJfáu @K’~J, fKrTáu rvLh ßYRiMrL vSTf, FohJhMr ryoJj, ATmJu ßyJPxj, TJoÀu yJxJj ßYRiMrL, kJgthJv jªLxy

IPjPTÇ xnJ~ @uJk @PuJYjJr KnK•Pf ohj ßoJyj TPuP\r xJPmT ZJ©Phr oPiq PpJVJPpJV xOKÓ FmÄ kMjKotoujL @P~J\Pjr uPãq FTKa @ymJ~T TKoKa Vbj TrJ y~Ç vLWstA CÜ @ymJ~T TKoKa xmJr xJPg ßpJVJPpJV TPr mOy•r kKrxPr FTKa kNetJñ TKoKa TrJ yPm mPu \JjJPjJ y~Ç TKoKar CkPhÓJrJ yPòj @uyJ\ô ßoJ. \Kor @uL, @uyJ\ô ßoJ. KxrJfáu @K’~J, ßoJ. ßjZJr @uLÇ TKoKar @ymJ~T yPòj ßoJ. \JoJu CK¨j, pMVì @ymJ~T vSTf ßYRiMrL, kJgthJv jªL, jTáu

YâmftL, @KojMu FyZJj fJKoo, @uJCr ryoJj UJj vJyLj, vJoLo @yoh, xhxq xKYm FohJhMr ryoJj, xhxq @mMu TJuJo ßYRiMrL, @»Mr rKyo r†M, lJÀT ßYRiMrL, ßoJ. x\u, TJoÀu AxuJo ßYRiMrL, ßoJ. ßhRuf ßyJPxj, ßoJ. vJy\JyJj fJuMThJr, @»Mu mJKZf rKl, ßfRKyh @yoh, @mMu TJuJo, FoJhMr ryoJj, ATmJu ßyJPxj, TJoÀu AxuJo ßYRiMrL, ßhRuf ßyJPxj, vJPyh @yoh, vrl CK¨j, @uJCr ryoJj vJyLj, Aoj ryoJj,@vrJl @yoh, S~JPZT @yoh, yJjúJj, vJjMr k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

KmvõjJPgr k´~Jf ZJ©PjfJ ßoJfJKyr @uL ˛rPe u§Pj xykJbLPhr xnJ KmvõjJg CkP\uJr GKfyqmJyL rJoxMªr yJAÛáPur ZJ© S xJPmT ZJ©PjfJ ßoJfJKyr @uLr ˛rPe fJr xykJbL ÛáPur 96 mqJY Fr ZJ©Phr CPhqJPV FT ˛rexnJ Vf 11 \MuJA, ßxJomJr KmsTPuAPjr FTKa ßrˆáPrP≤ IjMKÔf y~Ç FPf pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT orÉPor xykJbL ZJzJS KmvõjJPgr KmkMuxÄUqT ßjfímOª CkK˙f KZPujÇ ßTJPjJ irPjr IJjMÔJKjTfJ ZJzJA xJPmT xykJKbVe FPT FPT ˛OKfYJre TrPf ßVPu FT @PmVVe kKrPmPvr xOKÓ y~Ç xnJ~ mÜJrJ mPuj, ßoJfJKyr @uL UMmA I· m~Px oOfáqmre TPrPZ KT∂á fJr ßrPU pJS~J nJPuJ ˛OKfèKu @P\J xTPur ÂhP~ mymJjÇ ßx huof KjKmtPvPw xTPur TJPZ UMmA Kk´~ FmÄ xhJuKk KZPuJÇ ßx oOfáqr @V kpt∂ xTPur CkTJPr xmthJ KjP\PT KjP~JK\f ßrPU KZPuJÇ

xnJr ßvw kptJP~ orÉo ßoJfJKyr @uLr @®Jr vJK∂ TJojJ TPr ßhJ~J TrJ y~ FmÄ fJr kKrmJPrr k´Kf VnLr xoPmhjJ k´TJv TrJ y~Ç xnJ~ CkK˙f KZPuj @»Mu S~JKyh @uoVLr, oBjMu AxuJo UJPuh, TJoÀöoJj ßxmMu, @»Mx vKyh ß\Pja, lKrh CK¨j, ßmuJu @yoh, PxKuo UJj, \JoJu CK¨j, ßvU yJÀj rKvh, \JoJu ßyJPxj, @»Mu yT, mhÀu @yoh, ßoJ. lUr CK¨j, ßoJyJÿh ÀÉu @Koj, rKlTár ryoJj UJPuh, TJSZJr @yoh oJoMj, jNr CK¨j, Fx Fo rKlT, ßxmMu Ko~J, ßoJ\JKyhMu AxuJo Kuaj, xJAláu AxuJo rJjJ, xKyu AxuJo, TJSZJr @yoh, ßr\JCu TKro rJ\M, ßvU oJoMjMr rKvh k´oMUÇ ßTJr@j ßfuJS~Jf S ßhJ~J kKrYJujJ TPrj oJSuJjJ xMuJAoJj @yohÇ - ßk´x KmùK¬Ç


20

Surma

15 - 21 July 2016

‰x~hkMr vJoKZ~J xKoKf u§Pjr CPhqJPV FuJTJr KmKnjú ˙JPj AlfJr oJyKlu IjMKÔf u§j, 14 \MuJA - ‰x~hkMr vJoKZ~J xKoKf u§Pjr CPhqJPV \VjúJgkMr CkP\uJr ‰x~hkMr V´JPor KmKnjú oxK\h S oJhrJxJ~ IjMKÔf AlfJr oJyKlPu FuJTJr KmkMuxÄUqT ßrJ\JhJrPhr AlfJr TrJPjJ y~Ç Vf 29 \Mj, ßoJfJPmT 23 ro\Jj V´JPor u§j k´mJxLPhr KjP~ VKbf vJoKZ~J xKoKfr IgtJ~Pj @P~JK\f AlfJr oJyKlPu FuJTJr k´J~ 6 vfJKiT ßrJ\JhJr IÄv ßjjÇ AlfJPrr kNPmt xÄK㬠@PuJYjJ S ßhJ~J IjMKÔf y~Ç ‰x~hkMr yJKlK\~J oJhsJxJ: ‰x~hkMr hJÀu yJKhx aJAPau oJhsJxJ xÄuVú \JPo oxK\Ph IJP~JK\f AlfJr oJyKlPu FuJTJr \LKmf S oOf xTu oMxuoJj jr-jJrLr \jq KmPvw ßoJjJ\Jf TPrj vJ~UMu yJKhx oJSuJjJ @»Mu yJA mjKv√Jr É\MrÇ ‰x~hkMr hJÀu yJKhx oJhsJxJr xJPmT KvãJ xKYm oJSuJjJ ‰x~h oZÀr @yoh TJPxKor xnJkKfPfô S @PuJKTf xoJ\ TuqJe xÄ˙Jr k´KfÔJfJ xnJkKf S KV´j ‰x~hkMPrr xojõ~TJKr ‰x~h yJKl\ C¨LPjr kKrYuJjJ~ IjMKÔf xnJ~ mÜmq rJPUj oJhsJxJr KxKj~r oMyJK¨x oJSuJjJ uM“lár ryoJj jmLVK†, 3jÄ

S~JPctr xJPmT ßo’Jr oJSuJjJ ‰x~h oMjKxl @uL, yJKl\ oJSuJjJ KoxmJy, yJKl\ K\~JCu AxuJo, @PuJKTf xoJ\ TuqJe xÄ˙Jr k´KfÔJfJ pMVì xJiJre xŒJhT S mftoJj xJiJre xŒJhT ßoJ. xMP\u UJj, k´KfÔJfJ xJiJre xŒJhT S mftoJj xy-xnJkKf ‰x~h jMÀu AxuJo k´oMUÇ ‰x~hkMr hrVJy \JPo oxK\h: ‰x~hkMr vJy vJoZá¨Lj (ry.) hrVJy \JPo oxK\h F ‰x~hkMr vJoKZ~J xKoKf u§Pjr kã ßgPT k´J~ 250 \j ßrJ\JhJrPT AlfJr TrJPjJ y~Ç hrVJy oxK\Phr AoJo S UKfm oJSuJjJ ‰x~h @»Mr rJöJT Fr xnJkKfPfô S @PuJKTf xoJ\ TuqJe xÄ˙Jr pMVì xJiJre xŒJhT oJSuJjJ ‰x~h @Kmh @yoPhr kKrYuJjJ~ IjMKÔf AlfJr oJyKlPu mÜmq rJPUj, oJSuJjJ ‰x~h xJKyh Ko~J, oJSuJjJ AxoJAu, oJèrJ KâPTa TîJPmr xnJkKf ‰x~h KyuJu @yoh, KV´j ‰x~hkMPrr Ck xojõ~TJKr (Igt) oJSuJjJ oJr\Jj ßTJPrvL, rJKhx vKkÄ ToPkäPé Fr xnJkKf ‰x~h \JoJu CK¨j, k´nJwT ßoJ. Ko\Jj k´oMUÇ

hqJ uJAa ACPTr Bh kMjKotujL ChpJkj

xTu TJptâo xŒjú yS~J~ xmJAPT ijqmJh \JjJjÇ KmPvw TPr hqJ uJAa mJÄuJPhv Kao S k´mJxL pJPhr hJPjr oJiqPo FKa x÷m yP~PZ fJPhrPT ijqmJh \JjJj KfKjÇ xnJ~ IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj xÄVbPjr Igt-xŒJhT ‰x~h KryJm @uL, xhxq xJuoJj @yoh, ‰x~h KhjJr @yoh, ‰x~h @KoÀu AxuJo, ‰x~h AxoJAu AxuJo, ‰x~h ßoJxJhhLT @yoh, ‰x~h xJyJh @uL, xMPyu @yoh S xJAláu @uoÇ xnJ~ nKmwqPf @rS TP~TKa khPãk ßj~Jr S Kx≠J∂ VOyLf y~ pJ IKYPrA k´TJv TrJ yPm mPu \JjJjÇ FPf xmJr xJyJpq FmÄ xyPpJKVfJ TJojJ TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

FPf ‰x~hkMPrr xmtxJiJre oMKxKuä~JPj ßTrJo CkK˙f KZPujÇ ‰x~hkMr ßYRiMrL mJzL \JPo oxK\h: ‰x~hkMr ßYRiMrL mJzL \JPo oKxK\Ph ‰x~hkMr vJoKZ~J xKoKf u§Pjr kã ßgPT 150 \j ßrJ\JhJrPT AlfJr TrJPjJ y~, ‰x~h fJjKmr oMrJPhr kKrYuJjJ~ ßYRiMrL mJzL \JPo oxK\Phr AoJo S UKfm oJSuJjJ ‰x~h @mM @uLr xnJkKfPfô IjMKÔf xnJ~ mÜmq rJPUj, oJSuJjJ ‰x~h yJKTo fJ\Mu AxuJo, oJSuJjJ TôJrL @»Mu S~JKyh, ˆáPc≤ SP~uPl~Jr ßxJxJAKar xy-Igt xŒJhT ‰x~h KrmJj @yoh, oJxMh k´oMUÇ CPuäU, AlfJr oJyKlPur xJKmtT mqm˙JkjJ~ KZPuj xKoKfr ßY~JroqJj kLr @yoh Táfám, ‰x~h oJÀl @yoh ßUJTj, ‰x~h @mM \Jlr KoxmJy, ßvU @»Mu Vlár k´oMUÇ IjMÔJjèPuJPf mÜJrJ ‰x~hkMr vJoKZ~J xKoKf u§j Fr CPhJPV AlfJr oJyKlPur oPfJ oyKf TJptâPor @P~J\j TrJ~ xÄ˙Jr ßjfímOªPT FuTJmJxLr kã ßgPT ijqmJh \JjJPjJ y~Ç

âLzJ mqKÜfô KhuS~Jr ßyJPxj KhuMr AP∂TJu, ßvJT k´TJv

KxPuPar ßlJTJx xJoJK\T xÄ˙Jr k´KfÔJfJ k´YJr xŒJhT S xJPmT âLzJ xŒJhT KxPua vyPrr mJuMYr FuJTJr mJKxªJ, âLzJ mqKÜfô KhuS~Jr ßyJPxj AP∂TJu TPrPZjÇ Vf 7 \MuJA, mOy¸KfmJr (BPhr Khj) mJÄuJPhv xo~ xTJu 9 WKaTJ~ mJuMYr˙ mJxnmPj KfKj ßvw KjvõJx fqJV TPrjÇ oOfáqTJPu fJr m~x yPpKZu 55 mZrÇ KfKj hqJ uJAa ACPTr CPhqJPV Bh xÄ˙Jr nJAx ßY~JroqJj ‰x~h IjMÔJPj Bh ÊPnòJ KmKjo~ hLWt Khj pJmf hMrJPrJVq kMjKotujL IjMKÔf yP~PZÇ ‰x~h jJP~m @yohÇ ßvPw hqJ uJAa AACPTr mqJKiPf ßnJVKZPujÇ oOfqTJPu xJ§JruqJP§r mJÄuJPhv TJptTrL xhxq ‰x~h oShMh ßY~JroqJj ‰x~h ßyuJu @yoh KfKj mO ≠ KkfJ, ˘L S Kfj A≤JrjqJvjJu ßx≤JPr IjMKÔf @yoh ßYRiMrL vJyLr Tár@j xÄVbPjr KmVf TJptTuJk xmJr kM © xy IxÄUq èeV´ J yL ßrPU kMjKotujL kKrYJujJ TPrj ßfuJ~JPfr oJiqPo Êr∆ yS~J oPiq fáPu iPrj FmÄ xlunJPm ßVPZjÇ mJuMYr FT jJ’Jr \JPo oxK\Ph jJoJP\ \JjJ\J ßvPw fJÅr oJP~r TmPrr kJPv yprf oJKjT kLr (r”) ßVJr˙JPj fJPT k´KfÔJr 13 mZr kJr TPr 14 mZPr kJ rJUPZ xoJKyf TrJ y~Ç ßmxrTJrL ßaKuKnvj YqJPju FjKaKnÇ Vf 1 KfKj FTJKiT \MuJA, ÊâmJr oqJjPYÓJPrr FTKa ßrÓáPrP≤ xJoJK\T S ßTT ßTPa \jìKhPjr IjMÔJPjr ChpJkj TPrj xJÄÛíKfT xÄVbPjr TJCK¿uJr ßvlJKu lJÀTÇ FjKaKnr oqJjPYÓJr xJPg \Kzf KZPujÇ k´KfKjKi @»Mu oKfPjr xnJkKfPfô FmÄ ßV´aJr fJr oOfáqxÄmJh oqJjPYÓJr k´KfKjKi ßhPuJ~Jr ßyJPxj KvmuLr mOPaPj FPx Ck˙JkjJ~ IjMÔJPj CkK˙f KZPuj FjKaKnr ßkRÅZJPu FUJPjS xJÄmJKhTxy TKoCKjKar KmKvÓ mqKÜmVtÇ mºá -mJºm, @®L~ mJXJKuPhr kJvJkJKv KmPhvL mºárJS FjKaKnr ˝\j xy xTu \jìKhPjr IjMÔJPj FPx ÊPnòJ \JjJjÇ @»Mu yJjúJj, fÀe xÄVbT \Jlr @yPoh, ßhPvr IVKef hvtPTr ITíK©o nJPuJmJxJr TgJ xnJ mÜmq rJPUj KunJrkMu mJÄuJ ßk´xTîJPmr TJCK¿uJr lJÀT @yPoh, T£Kv·L fJxKuoJ ˛re TPr FjKaKnr kKrmJPrr k´Kf TífùfJ oyPu ßvJPTr ZJ~J ßjPo @PxÇ xJiJre xŒJhT lUÀu @uo, oqJjPYÓJPrr @uo ß\Kj, xJÄÛíKfT TotL rJPyu @yPoh k´TJv TPrjÇ IfLPfr jqJ~ IJVJoLKhPjS KhuS~Jr ßyJPxj TKoCKjKa mqKÜfô Fo F oJjúJj UJj, rJ\jQjKfT ßYRiMrL, xJÄmJKhT @»Mu yT, @»Mx vKyh m˜MKjÓ S Kjotu @jª k´hJj ImqJyf gJTJr KhuM r oO f á P f ßvJT mqKÜfô vJy oMKjo, mqmxJ~L \JyJKñr ßyJPxj, k´oMUÇ k´fqJvJ TPrj fJrJÇ k´TJv TPrPZj xula mJÄuJPhv FPxJKxP~vPjr ßY~JroqJj @oKπf IKfKgrJ FjKaKnr kgYuJ~ k´mJx S - ßk´x KmùK¬Ç

oqJjPYÓJPr FjKaKnr \jìKhj ChpJkj

ßlJTJPxr k´KfÔJfJ xhxq \JTJKr~J @yPoh rJyJh, xJPmT k´KfÔJfJ xJiJre xŒJhT yJÀj rKvh, xJPmT xJiJre xŒJhT KojyJ\Mr ryoJj S KolfJCr ryoJj xMyJ\, xJPmT xy-xnJkKf \JuJu CK¨j Ko≤á, TJptTrL TKoKar xJPmT xhxqPhr oPiq ZJKuT Ko~J, rJKTmMöJoJj, \Kor CK¨j, xJPmT âLzJ xŒJhT S~JKyhMr ryoJj, ßlJTJPxr mftoJj xnJkKf rJ~yJj @yoh S xJiJre xŒJhT KoZmJCr ryoJj xMP~\Ç orÉPor KmPhyL @®Jr vJK∂ TJojJ S ßvJTx∂¬ kKrmJPrr k´Kf VnLr xoPmhjJ \JKjP~ ßk´Krf ßvJTmJftJ~ fJrJ mPuj, KhuS~Jr ßyJPxj KhuM KZPuj FT\j IoJK~T FmÄ mºám“u oJjMwÇ ßlJTJx k´KfÔJ~ fJr ImhJj KYr˛rjL~ yP~ gJTPmÇ - ßk´x KmùK¬Ç


21

Surma

15 - 21 July 2016

\MPmhJ UJfáj lJCP§vj asJÓ TftíT UJhqxJoV´L S jVh Igt Kmfre

\MPmhJ UJfáj lJCP§vj asJPˆr ßY~JroqJj, ACPT TouV† xKoKfr xnJkKf lJÀT @yoh S fJÅr kJKrmJKrT xhxq, mºMmJºmPhr @KgtT xyPpJKVfJ~ ßoRunLmJ\JPrr TouVP† hKrhs ßrJ\JhJrPhr oPiq UJhq xyJ~fJ (AlfJrL) S jVh Igt Kmfre TrJ yP~PZÇ Vf 1 \MuJA, ÊâmJr hMkMPr rKyokMr

ACKj~Pjr KxP≠PvõrkMr vJyL BhVJy oJPb asJPÓr kPã k´iJj IKfKg KyxJPm @jMÔJKjTnJPm UJhqxJoV´L (AlfJrL) S jVh Igt Kmfre TPrj \JfL~ xÄxPhr xJPmT KYl ÉAk, ßoRunLmJ\Jr ß\uJ @S~JoL uLPVr xnJkKf CkJiqã ßoJ. @»Mx vyLh FoKkÇ \MPmhJ UJfáj lJCP§vj asJPˆr

k´iJj xojõ~TJrL AoKf~J\ @yPoh mMumMPur xnJkKfPfô S TouTáÅKz kK©TJr xŒJhT Kk≤á ßhmjJPgr xûJujJ~ IjMÔJPj KmPvw IKfKg KZPuj TouV† CkP\uJ kKrwh ßY~JroqJj IiqJkT rKlTár ryoJj, CkP\uJ KjmtJyL TotTftJ ßoJyJÿh oJyoMhMu yT, CkP\uJ @S~JoL uLV xnJkKf Fo,

GKfyq 71 Fr AlfJr oJyKlu IjMKÔf

Vf 30 \Mj, mOy¸KfmJr xJoJK\T xÄ˙J GKfyq 71 Fr CPhqJPV AlfJr S ßhJ~J oJyKlu IjMKÔf yP~PZÇ KmssTPuPjr FTKa ßrˆáPrP≤ IjMKÔf AlfJrkNmt IJPuJYjJ xnJ~ xnJkKffô TPrj xÄ˙Jr ßk´KxPc≤ ßoJyJÿh IJæJZ

CöoJjÇ xÄ˙Jr ßxPâaJKr IJmM xJhJf ßxJPyPur kKrYJujJ~ xnJ~ k´iJj IKfKg KZPuj aJS~Jr yqJoPuaPxr KjmtJyL ßo~r \j KmVxÇ KmPvw IKfKgr mÜmq rJPUj aJS~Jr yqJoPuaPxr xJPmT K¸TJr IJ»Mu oMKTf YájúM

FoKmA, TKoCKjKa ßjfJ xJjM Ko~J, xJ¬JKyT xMroJr mJftJ xŒJhT IJmhMu TJA~NoÇ FZJzJS CkK˙f KZPuj oJSuJjJ \JoJu IJyoh, lP~\ IJyoh ßYRiMrL, \KTV† SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr ßxPâaJrL IJmMu ßyJxJAj, aJS~Jr yqJoPuax

IJu AxuJy KjCyJo vJUJr AlfJr oJyKlu

Vf 18 rJoJhJj ßoJfJPmT 23 \Mj, mOy¸KfmJr IJ†MoJPj IJu AxuJy ACPT KjCyqJo vJUJr CPhqJPV FT AlfJr oJyKlu ˙JjL~ FTKa yPu vJUJr ßk´KxPc≤ yJ\L IJUfJr IJyoPhr xnJkKfPfô S ßxPâaJrL oJSuJjJ AjJoMu yPTr kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç FPf k´iJj IKfKg KyPxPm IJPuJYjJ ßkv TPrj IJ†MoJPj IJu AxuJy ACPT ßV´aJr u¥j KcKnvPjr ßk´KxPc≤ oJSuJjJ yJKl\ TP~Z CöJoJjÇ KmPvw IKfKg KyPxPm IJPuJYjJ ßkv TPrj u¥j KcKnvPjr nJAx ßk´KxPc≤ ßoJ.

j\oMu AxuJo, ßxPâaJrL oJSuJjJ ßoJ. IJ»Mu Tá¨MZ S SP~uPl~Jr ßxâaJrL oJSuJjJ ßxKuo CK¨jÇ oJSuJjJ IJuJCK¨Pjr kKm© ßTJrIJj ßfuJS~JPfr oJiqPo Êr∆ yS~J oJyKlPu IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj oJSuJjJ IJ»Mu mJKZr TP~x, cJ. mJmr∆u ßyJPxj, ßfJlJPöu IJuL, oJxMoMr ryoJj, oJSuJjJ IJuL IJyoh, vJKyj IJyoh ksoMUÇ kKrPvPw ßhJ~Jr oJiqPo xnJr TJ\ xoJ¬ TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

ßoJxJP¨T @yPoh oJKjT, TouV† ßkRrxnJr ßo~r ßoJ. \MP~u @yPoh, rKyokMr ACKk (˝etkhTk´J¬) ßY~JroqJj AlPfUJr @yPoh mhÀu, xoJ\PxmL ßoJ. vJoxMh @yohÇ IjqJjqPhr oPiq mÜmq rJPUj CkP\uJ ZJ©uLV xnJkKf ßoJ” xJPjJ~Jr ßyJPxj k´oMUÇ IjMÔJPj k´J~ 5 vfJKiT VrLm IxyJ~ hM”˙Phr oPiq UJhqxJoV´L S jVh Igt Kmfre TrJ y~Ç FKhPT, pMÜrJ\q ßgPT \MPmhJ UJfáj lJCP¥vj asJPˆr ßY~JroqJj lJÀT @yoh ßaKuPlJPj UJhq xyJ~fJ KjPf @xJ xTu ßrJ\hJrxy xTuPT xJuJo S IV´Lo BPhr ÊPnòJ \JjJjÇ CPuäUq, \MPmhJ UJfáj lJCP¥vj asJÓ k´Kf mZr Bh, vJrhL~ hNPVtJ“xm, IxyJ~ hKrhsPhr xJyJpq, VrLm ßoiJmL KvãJgtLPhr xyJ~fJxy KmKnjú TotTJ¥ kKrYJujJ TPr pJPòÇ IgtoJjmfJr ßxmJ~ xm xo~ \MPmhJ UJfáj lJCP¥vj asJÓ KjruxnJPm TJ\ TrPZÇ - ßk´x KmùK¬Ç ßT~JrJr FPxJKxP~vPjr ßxPâaJKr TJoJu ßyJPxj, xJÄmJKhT ßrJoJj mUf ßYRiMrL oJSuJjJ rKlT IJyoh, mJuJV† xKoKfr ßxPâaJKr IJ»Mu TJA~No, ßmfJr mJÄuJ ßv´JfJ ßlJrJPor ßas\JrJr ßyuJu IJyoh, aJS~Jr yqJoPuax TKoCKjKa KuÄPTr ßxPâaJKr lJr∆T IJuL, mqmxJ~L IJ\o IJuL, TKoCKjKa ßjfJ ßoJ\JPÿu yT S \JKouMr ryoJjÇ xnJ~ mÜJrJ rJ\QjKfT ßu\MrmOK• mqKfPrPU mJÄuJPhv xOKÓr xKbT AKfyJx Kmvõ-mJXJKu KmPvw TPr jfáj k´\Pjìr TJPZ ßfJPu irJr \jq IJymJj \JjJjÇ ßTJrIJj ßfuJS~JPfr oJiqPo Êr∆ yS~J AlfJrkNmt IJPuJYjJ xnJ~ ßoJjJ\Jf kKrYJujJ TPrj xÄVbPjr CkPhÓJ ‰x~h \JoJu IJyohÇ - ßk´x KmùK¬Ç mhr∆u ojxMr z TJKctl ßgPT mOPaPjr SP~uPxr rJ\iJjL TJKcl vyPrr vJy& \JuJu oxK\h IqJ¥ AxuJKoT TJuYJrJu ßx≤JPr Vf 6 \MuJA, mMimJr @jªWj kKrPmvPj yJ\JPrJ ßuJPTr CkK˙Pf kKm© BhMu Klfr ChpJkj TrJ yP~PZÇ kKm© BhMu KlfPrr xTJu 8 WKaTJ~ IjMKÔf 1o \JoJPf AoJoKf TPrj oxK\Phr UfLm S AoJo yJKl\ oJSuJjJ @uyJ\ô mhÀu yT S 2~ \JoJPfr jJoJ\ @JhJ~ TrJj TJrL vJy& fxKuo @uL 1o \JoJPf Bh Fr ÊPnòJ S xJKmtT xyPpJVLfJr \jq ijqmJh \JKjP~ mÜmq rJPUj TJKcl vJy& \JuJu oxK\h TKoKar xJiJre xŒJhT oKTx ojxMr @yoh S 2~ \JoJPf mÜmq rJPUj

Kx Fx TmLrPrr AP∂TJPu ßvJT k´TJv mOPaPjr mJXJKu TKoCKjKar @PªJuj-xÄVJPor IV´QxKjT, k´mJPx oMKÜpMP≠r Ijqfo xÄVbT ßYRiMrL @yPoh xMPyu TmLr (Kx Fx TmLr) Vf 5 \MuJA, oñumJr u§Pjr yJxkJfJPu AP∂TJu TPrPZjÇ AjúJKuuäJA S~JAjúJ AuJKy rJK\CjÇ KfKj hLWKhj ßgPT IxM˙ KZPujÇ Vf 7 \MuJA KmsTPuAj \JPo oxK\Ph jJoJP\ \JjJ\J ßvPw u§Pjr ßyAj˙ VJPctj Im kLx Tmr˙JPj fJyJPT hJlj TrJ yP~PZÇ \JKˆx lr mJÄuJPhv ß\PjxJAc 1971 Aj ACPTr TjPnjJr S SP~ux @S~JoL uLPVr nJrk´J¬ xnJkKf oKTx ojxMr @yoh FT ßvJTmJftJ~ TKoCKjKa KucJr Kx Fx TmLPrr r∆Pyr oJVPlrJf TJojJ TPr kKrmJrmPVtr k´Kf xoPmhjJ \JKjP~PZjÇ ßvJTmJftJ~ oKTx ojxMr @yoh

mPuj, Kx Fx TmLr @\Lmj xJiJre oJjMw S TKoCKjKar Cjú~Pj KjruxnJPm TJ\ TPr ßVPZjÇ KfKj k´mJPx oMKÜpMP≠r Ijqfo xÄVbT KyxJPm mJÄuJPhv k´KfÔJr xÄV´JPo S krmKftPf ßhPvr Cjú~Pj KmrJa nëKoTJ ßrPUPZjÇ CPuäUq, orÉo Kx Fo TmLr ßoRunLmJ\Jr ß\uJ xhPrr UJrVJS V´JPo \ÿV´ye TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßl∑§x Im ßxJxJAKar AlfJr

ßl∑§x Im ßxJxJAKar CPhqJPV xŒsKf kMmt u§Pjr ˙JjL~ FTKa ßrˆáPrP≤ AlfJr oJyKlu IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf xMr∆\ IJuLr xnJkKfPfô S IJoLr ßoJyJÿPhr kKrYJujJ~ IjMKÔf AlfJr oJyKlPu CkK˙f KZPuj xÄVbPjr TJptTKr TKoar xhxq IJKTTár ryoJj, oAj CK¨j, SmJP~h IJyoh, FohJh IJuL rfj, ßyuJu Ko~J, lJr∆T Ko~J, UuTá Ko~J, jMr∆u IJuL, lryJh IJyoh, ßfJrj Ko~J k´oMUÇ AlfJrkNmt xÄK㬠xnJ~ xÄVbPjr TJptâPor Ckr IJPuJYjJr kr ßoJjJ\JPf xo˜ CÿJyr vJK∂-xoOK≠ TJojJ TPr ßhJ~J TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

TJKcPl BhMu Klfr ChpJKkf

oxK\h TKoKar ßY~JrkJxtj @uyJ\ô @uL @TmrÇ Bh \JoJPfr xJKmtT @P~J\Pj xyPpJKVfJ TPrPZj oxK\h TKoKar ßY~JroqJj @uyJ\ô vJy& @uL @Tmr xJiJre xŒJhT oKTx ojxMr @yoh, nJAx ßY~JroqJj mTvL yJÀjMr rvLh ßas\JrJr yJÀjMr rJyoJj xy xŒJhT \MmJP~r @yoh ßYRiMrL

\P~≤ ßas\JrJr KhuS~Jr Fo ßYRiMrL ßvU ßoJyJÿJh @PjJ~Jr oKfCr ryoJj vJy& ßVJuJo KTmKr~J o~jJ Ko~J S ‰x~h Krkj @yohxy TKoCKjKar KmKnjú mqKÜmVtÇ ßhJ~Jr oJiqPo oxK\Phr AoJo S UfLm @uyJ\ô mhÀu yT oMxKuo CÿJr xNU vJK∂ S xoOK≠ TJojJ TPrjÇ

TKoCKjKa xÄmJh kJbJPjJr APou news@surmanews.com


22

Surma

15 - 21 July 2016

hJr∆u yJKhx uJKfKl~J S IJu AxuJy ßV´aJr u§j KcKnvPjr ßpRg CPhqJPV mhr Khmx ChpJkj S AlfJr oJyKlu

Vf mMimJr 17 rJoJÆJj ßoJfJPmT 22 \Mj, mMimJr kMmtu§Pjr hJr∆u yJKhx uJKfKl~J yPu hJr∆u yJKhx uJKfKl~J S IJ†MoJPj IJu AxuJy ßV´aJr u§j KcKnvPjr CPhqJPV GKfyJKxT mhr Khmx S AlfJr oJyKlu oJhsJxJr VnKetT nKcr ßk´KxPc≤ yJKl\ IJ»Mu \KuPur xnJkKfPfô S IJu AxuJy ßV´aJr u¥j KcKnvPjr ßxPâaJrL oJSuJjJ ßoJ. IJ»Mu Tá¨MPZr kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç FPf k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj oMxKuo yqJ§x mJÄuJPhv Fr TJK≤s oqJPj\Jr oJSuJjJ èlrJj IJyoh ßYRiMrL láufuLÇ xnJ~ mhr KhmPxr èr∆fô S fJ“kpt fáPu iPr mÜmq rJPUj hJr∆u yJKhx uKfKl~Jr k´iJj oMlKf oJSuJjJ AKu~JZ ßyJPxj, oMyJK¨x j\r∆u AxuJo, ßxPâaJrL mhr∆u AxuJo, IJu AxuJy ßV´aJr u§j KcKnvPjr ßk´KxPc≤ oJSuJjJ yJKl\ TP~Z CöJoJj, \P~≤ ßxPâaJrL oJSuJjJ oMxPuy CK¨jÇ IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj hJr∆u yJKhx uJKfKl~Jr Kk´K¿kJu oJSuJjJ oMyJÿh yJxJj ßYRiMrL láufuL, nJAx Kk´K¿kJu oJSuJjJ IJ»Mu TJyyJr, oMyJK¨x oJSuJjJ ßvyJm CK¨j, oJSuJjJ IJvrJlár ryoJj, KxKj~r KvãT oJSuJjJ IJ»Mu IJC~Ju ßyuJu, oJSuJjJ lKrh IJyPoh ßYRiMrL, oJˆJr j\oMu AxuJo, mJ~fáu IJoJj \JPo oxK\Phr AoJo oJSuJjJ IJ»Mu oJKuT, oJSuJjJ IJ»Mr ryoJj Kj\JoL, oJSuJjJ IJ»Mr xmMr,

oJSuJjJ IJ»Mu IJC~Ju ZJfTL, IJu AxuJy ßV´aJr u§j KcKnvPjr nJAx ßk´KxPc≤ oMyJÿh j\oMu AxuJo, vSTf ßyJPxj KxK¨TL, ßas\JrJr Zhr∆u AxuJo, IVtJjJAP\vj ßxPâaJrL oJSuJjJ IJ»Mu \Kuu, ßk´x ßxPâaJrL Fo K\ KTmKr~J ßYRiMrL, SP~uPl~Jr ßxPâaJrL oJSuJjJ ßxKuo CK¨j, ßo’JrvLl ßxPâaJrL oMyJÿh IJ»Mu \mmJr, KjmtJyL xhxq yJr∆jMr rKvh, oJSuJjJ IJmM mTr ßoJ. KxK¨T, aJS~Jr yqJoPuax vJUJr ßk´KxPc≤ IJuyJ\ô KxrJ\ AxuJo S ßxPâaJrL oJSuJjJ KxrJ\Mu AxuJo ZJh, KjCyJo vJUJr ßk´KxPc≤ IJUfJr IJyoh S ßxPâaJrL oJSuJjJ AjJoMu yT, xJCg u§j vJUJr ßxPâaJrL IJuyJ\ô l~xu Ko~J, IJuyJ\ô AxoJAu IJuL, IJuyJ\ô Tor CK¨j ßYRiMrL kJkuM, oJSuJjJ IJKojMu AxuJo, TôJrL KxrJ\Mu AxuJo, IJuyJ\ô ßoJUPux Ko~J, IJ»Mu uKfl uxjM, TôJrL AxuJo CK¨j, yJKl\ yJKmmMr ryoJj, oJSuJjJ Kj\Jo CK¨j, TôJrL ßVJuJo IJ\o, IJuyJ\ô ßVJuJo rmmJjL, TôJrL ßuJToJj IJyoh, IJ»Mr rm, ßoJ. jMr∆u AxuJo, \Kor CK¨j, yJxjJf ßYRiMrL k´oMUÇ oJSuJjJ IJuL ßyJPxPjr kKm© ßTJrIJj ßfuJS~JPfr oJiqPo Êr∆ yS~J xnJ~ KmkMuxÄUqT oJjMw CkK˙f KZPujÇ kKrPvPw ßhJ~Jr oJiqPo xnJr TJ\ xoJ¬ TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

KorkMr ACKj~j SP~uPl~Jr asJˆ ACPTr AlfJr

\VjúJgkMr CkP\uJr KorkMr ACKj~j SP~uPl~Jr asJˆ ACPTr @PuJYjJ xnJ S AlfJr oJyKlu Vf 28 \Mj, oñumJr kNmt u§Pjr ßxJjÅJrVJS ßrˆáPrP≤ IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr ßY~JroqJj @uyJ\ô oJˆJr @Kor CK¨j @yoPhr xnJkKfPfô FmÄ ßxPâaJKr @ñMr @uLr kKrYJujJ~ AlkNmt mÜmq rJPUj hktj xŒJhT ryof @uL S \VjúJgkMr KmsKav mJÄuJ FcáPTvj asJPˆr xJiJre xŒJhT oMK\mMr ryoJj oMK\mÇ FZJzJS mÜPmq rJPUj @uyJ\ô jNr mTtx, @mMu TP~Z KxThJr , @jxJr @yoh, @mhMu @yJh

UJj, @PjJ~Jr UJj, @uyJ\ oMÜJr Ko~J, @mMu ßyJPxj, vJy\JyJj. @mhMu oMKyf, ßVJuJl UJj, xMP~m UJj, pMPmr @yoh, oJxMT Ko~J, @KTu ßyJPxj S ZJ~Jh ßyJPxj xy @PrJ IPjPTÇ xnJ~ FuJTJr Cjú~Pj ßpj @PrJ ßmKv nëKoTJr rJUJ pJ~ fJr uPã xmJAPT @PrJ ßmKv xyPpJKVfJ TrJr @ymJj \JjJPjJ y~Ç oMxKuo CÿJr xMU-xoíK≠ S vJK∂ TJojJ TPr ßoJjJ\Jf FmÄ xnJkKfr xoJkKj mÜPmqr oJiqPo AlfJrkNmt xnJ xoJ¬ y~ Ç - ßk´x KmùK¬Ç

17 \MuJA TJjJAWJa FPxJKxP~vj ACPTr mJKwtT xJiJre xnJ S Bh KrACKj~j IJVJoL 17 \MuJA, rKmmJr hMkMr xJPz 12aJ~ FjxJAj A~Mg TîJPm TJjJAWJa FPxJKxP~vj ACPTr mJKwtT xJiJre xnJ S Bh KrACKj~j IjMKÔf yPmÇ xnJr k´goJÄPv oiqJ¤PnJ\ FmÄ KÆfL~JÄPv

mJ“xKrT KrPkJat ßkvxy jmLjPhr KuKUf mÜmq kJb IjMKÔf yPmÇ xnJ~ xÄKväÓ xmJAPT xkKrmJPr CkK˙f yS~Jr \jq IjMPrJi TrJ yP~PZÇ - ßk´x KmùK¬Ç

dJTJ~ xπJxL v´LrJoKx SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr AlfJr oJyKlu yJouJr fLms KjªJ \JjJPuJ IJJP~mJ mJÄuJPhPvr rJ\iJjL dJTJr FTKa ßrˆáPrP≤ Vf k~uJ \MuJA jJrTL~ xπJxL yJouJ~ KjotonJPm KjyfPhr k´Kf VnLr ßvJT k´TJv FmÄ fJPhr ßvJTJyf kKrmJr S IJyfPhr k´Kf VnLr xoPmhjJ k´TJv TPrPZ Iu ACPrJKk~Jj mJÄuJPhv FPxJKxP~vj (IJP~mJ)Ç FT KmmOKfPf IJP~mJr ßk´KxPc≤ cÎ AK†Kj~Jr \~jMu IJPmhLj, ßxPâaJrL ß\jJPru TJ\L FjJP~f CuäJy S Pas\JrJr oMKymMr ryoJj oMKym jOvÄx FA yfqJpPùr fLms KjªJ S ßãJn k´TJv TPr mPuj, mJÄuJPhPvr oPfJ ChJr S IKfKgkrJ~j, vJK∂Kk´~ oJjMPwr ßhPv FA irPjr \ñL yJouJ Ik´fqJKvf S IjJTJÄKUfÇ vJK∂r iot AxuJPor jJPo Foj mmtPrJKYf yJouJr xJPg \KzfPhr ohhhJfJ KTÄmJ fJPhr k´Kf xyJjMnëKfvLu pJrJ, fJPhr k´KfS IJorJ Yro WOeJ k´TJv TrKZÇ xJoKV´T IgtQjKfT, xJoJK\T S rJ\QjKfT ßãP© IPjT YqJPu† ßoJTJPmuJ TPr mJÄuJPhv IJ\ hO|fJr xJPgA xoOK≠r KhPT FKVP~ pJPóZÇ ßhPvr FA IV´pJ©JPT mqJyf TrJr ßp ßTJj k´PYÔJPT r∆UPf ßhPvr IJkJor \jVePTA GTqm≠ yPf yPmÇ FA irPjr CV´mJhL xπJKx WajJ KmPhPv mJÄuJPhv S mJÄuJPhvLPhr V´yePpJVq nJmoNKft S xMjJoPT KmjÓ TrPmÇ KmmOKfhJfJrJ mPuj, IJorJ oPj TKr xπJxmJh FTKa \JfL~ xoxqJÇ FaJPT ßoJTJPmuJ TrPf yPu xTu rJ\QjKfT, xJoJK\T S IgtQjKfT vKÜr GTqm≠ S xoKjõf k´~Jx hrTJrÇ xmJA KoPu pKh FA CV´mJhL xπJxL hJjmPhr IJorJ r∆PU jJ hJzJA, fJyPu \JfL~ CjúKf S xoOK≠r xTu I\tj S k´PYÔJ mqgt yP~ pJPmÇ IJP~mJ ßjfímOª mPuj, FA irPjr xπJxL TJptâo k´Kfyf TPr ˝JiLj xJmtPnRo mJÄuJPhPvr \JfL~ KjrJk•J KjKÁf TrJr ßp ßTJj CPhqJPV IJorJ k´mJxLrJS huof KjKmtPvPw xJKou gJTPmJÇ xπJPxr Foj jK\rKmyLj WajJ~ ˜… S xπ˜ ßhvmJxLr kJPv IJorJS rP~KZÇ IJoJPhr xTPur C™Jj CV´mJhPT krJ˜ TrPmAÇ ßhv S ßhPvr oJjMPwr ˝JPgt Iu ACPrJkL~Jj mJÄuJPhv FPxJKxP~vj (IJP~mJ) \JfL~ GPTqr k´fLT KyPxPm TJ\ TrPmÇ ∏ ßk´x KmùK¬

v´LrJoKx SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr CPhqJPV ro\JPj kMmt u§Pjr FTKa ßrˆáPrP≤ AlfJr oJyKlu IjMKÔf y~Ç @mr @uLr xnJkKfPfô S oJymMmMr ryoJj ßUJTPjr kKrYJujJ~ IjMKÔf AlfJr oJyKlPu k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj KxPua ß\uJ @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT @uyJ\ô vKlTár ryoJj ßYRiMrLÇ FZJzJS IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj KmsTPuj oxK\Phr xnJkKf @uyJ\ô xJöJh Ko~J, TKoCKjKa mqKÜfô jMru yT uJuJ Ko~J, @S~JoLuLV ßjfJ @jxJrÊu yT, KorkMr ACKj~j SP~uPl~Jr FPxKxP~vPjr xnJkKf @uyJ\ô oJˆJr @oLr C¨Lj @yPoh FmÄ xJiJrj xŒJhT @ñMr @uL, @»Mx vyLh, KmsTPuj \JPo oxK\Phr xJiJrj xŒJhT ßyuJu C¨Lj @uL, oJoMj Cr rKvh FoKmA, ßxJjJuL IKfKgr xnJkKf ßhRuf UJj, TJCK¿uJr xMuMT CK¨j, ßoJ: AKu~JZ, KmKvÓ mqmxJ~L @\ou ßyJPxj, xJPmT TJCK¿uJr @»Mu oKfj, oMÜJr Ko~J, @uL @ÑJx, Sor @uL, ßrUj @uL, @uL @vrJl, @l\u ßyJPxj, olöMu ßyJPxj, @xTr @uL, hMhM Ko~J, @»Mu @uL, AxuJo C¨Lj, @oLr ßyJPxj, @uL ßyJPxj, jNr Ko~J, @K\\Mu yTxy pMÜrJP\q mxmJxrf KmKnjú IûPur k´mJxL mJÄuJPhvLmOªÇ - ßk´x KmùK¬Ç

oMKÜPpJ≠J pMm ToJP¥r AlfJr

Vf 28 \Mj, oñumJr pMÜrJ\q oMKÜPpJ≠J pMm ToJP¥r CPhqJPV ßuAajÓj ˆJr Im AK¥~J ßrˆáPrP≤ AlfJr oJyKlu IjMKÔf y~Ç AlfJrkNmt IJPuJYjJ xnJ~ xnJkKffô TPrj pMÜrJ\q oMKÜPpJ≠J pMmToJP¥r xnJkKf Fx Fo ßUJTj IJyoh FmÄ xnJ kKrYJujJ TPrj xJiJre xŒJhT T~xr IJyohÇ kKm© ßTJrj ßfuJS~Jf TPrj IJlxr CK¨jÇ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xy-k´YJr xŒJhT uMflár ryoJj xJP~hÇ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj k´mJxL mJuJV† SxoJjL jVr CkP\uJr xoKfKr xJPmT xJiJre xŒJhT oKvCr ryoJj ovjM, oyJjVr IJS~JoL uLPVr oJjmJKiTJr xŒJhT xJP~T IJyoh, vSTf IJyoh, ‰x~h ßVJuJm IJuLÇ FZJzJS mÜmq rJPUj oyJjVr IJS~JoL uLPVr k´mJx Kmw~T xŒJhT KhkÄTr fJuMThJr, pMÜrJ\q oMKÜPpJ≠J pMm ToJP¥r xyxnJkKf IJ»Mu yJjúJj, ßxKuo IJyoh, ßoJ. IJuL K\uM, IJfJCr ryoJj fJuMThJr, IJlxJr CK¨j, pMVì xJiJre xŒJhT \JyJñLr IJuo, ßhPuJ~Jr ßyJPxj ßmV, xJÄVbKjT xŒJhT TJoJu CK¨j, l~\Mu AxuJo, Igt xŒJhT hMuMu IJyoh, IJ∂t\JKfT Kmw~T xŒJhT AK†Kj~Jr IJKrlár\JoJj xJVr, ©Jj S kMjmJxtj xŒJhT Kr~JhMu AxuJo ßYRiMrL, h¬r xŒJhT \~jJu IJPmhLj xrTJr, TJptTJrL TKoKar xhxq uMflár ryoJj, oJyoMh ßyJPxj, xKyhMu AxuJo, xJAláu IJuo Kmkäm, TJ\L \Kyr∆u AxuJo, IJ»Mu IJyJh mJmr, Ko\tJ fZjM ßmV, f\ÿMu IJuL xrhJr, xJPrJ~Jr IJyoh ßxJPyu, \JyJñLr KlPrJ\, kMftMVJu IJS~JoLuLPVr k´KfÔJfJ xnJkKf rKlT CuqJy S mJmMu Ko~JÇ oMxKuo CÿJr vJK∂-xoOK≠ TJojJ TPr ßhJ~J kKrYJujJ TPrj oJSuJjJ yJKmmMr ryJoJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xMroJ kzMj, KmùJkj Khj : 0207 377 9787


KmPjJhj 23

SURMA m 15 - 21 July 2016

@oJPhr hM\jPT jJKT UMm nJPuJ oJKjP~PZ dJTJ, 5 \MuJA - TuTJfJr FxPT oMKn\ S mJÄuJPhPvr \J\ oJKKoKc~Jr ßpRg k´PpJ\jJ~ KjKotf ZKm KvTJKrÇ FKa kKrYJujJ TPrPZj mJÄuJPhPvr \JKTr ßyJPxj S nJrPfr \~PhmÇ KvTJKrPf k´go FTxPñ IKnj~ TPrPZj TuTJfJr ßoP~ vsJm∂L S mJÄuJPhPvr IKnPjfJ vJKTm UJjÇ k´YJPrr IÄv KyPxPm Vf 21 \Mj dJTJ~ FPxKZPuj vsJm∂LÇ oJP^ FT Khj ßgPT 23 \Mj TuTJfJ~ CzJu ßhjÇ SA xo~A TgJ mPuPZj k´go @PuJr xPñÇ mJÄuJPhv KjP~ nJmjJaJ ßToj? mJÄuJPhPvr xPñ FTaJ jJKzr aJj ßfJ @PZAÇ F ZJzJ ßlxmMT S aMAaJPr F ßhPv @oJr k´YrM nÜ, hvtT @PZjÇ fPm dJTJ~ @xJr @PV dJTJr pJj\a KjP~ nP~ KZuJoÇ fJA jJKT? k´gomJr pUj FT KhPjr \jq FUJPj FPxKZuJo, fUj KmoJj ßgPT ßjPo hMA WµJr asJKlPT @aT yP~KZuJoÇ FmJr pUj KmoJPj TPr @xKZuJo, fUj oPj oPj pJj\Par TgJA nJmKZuJoÇ KmoJj ßgPT ßjPo ßxaJ xKfq yPuJÇ FmJrS k´J~ WµJ ßhPzT @aT KZuJoÇ dJTJPf ßjPo ÈKvTJKr' ZKmKa KjP~ TL ÊjPZj? UMm nJPuJÇ ÈyJrJm ßfJPT' VJjKa ßfJ ACKaCPm rLKfoPfJ ^z fMPuPZÇ TuTJfJ mJhA KhuJo, @oJr \JjJoPf KyKª ZKmPfS Ff I· xoP~ ACKaCPm FTKa VJPjr Ff hvtT y~ KT jJ, @oJr \JjJ ßjAÇ FA InNfkNmt xJzJ ßhPU @Ko @oJr KhKhPT K\ùJxJ TPrKZ, ACKaCPmr hvtT xm xKfq ßfJ! ZKmKa oMKÜr @PV VJj ßhPU vJKTm-vsJm∂L \MKaPT TLnJPm ßhUPZj? TuTJfJPf ßfJ @PZA, FUJPj FPxS ÊjKZ @oJPhr hM\jPT jJKT UMm nJPuJ oJKjP~PZÇ FojKT TuTJfJr \jKk´~ fJrTJ ßhmS @oJPT

F VJjKa mJÄuJ KxPjoJr TP~TKa TJu\~L VJPjr FTKaÇ ßrJoJK≤T FA VJj ToPmKv xmJrA \JjJÇ fJA F VJjKa VJS~J @oJr TJPZ KZu IPjT ßmKv YqJPuP†rÇ

jJaPTr \jq VJAPuj oo ÈoJ-mJmJ ßZJaPmuJ ßgPT @oJPT jJY, VJj, @míK•, IKnj~, ZKm @ÅTJ∏xmA KvKUP~PZjÇ IKnj~aJA FUj Kj~Kof TrJ y~Ç KmPvw KhmPxr jJjJ IjMÔJPj Imvq jJYS TKrÇ @míK•, ZKm @ÅTJ S VJj FPTmJPrA TrJ y~ jJÇ FmJrA k´go FTKa kNetJñ VJj TruJoÇ ßxaJS @mJr IPjT ßvsJfJKk´~ FTKa VJjÇ' TgJèPuJ muPuj IKnj~Kv·L \JKT~J mJrL ooÇ Qx~h @mhMu yJhL S xJKojJ ßYRiMrLr VJS~J \jì ßgPT \ôuKZ ZKmr ÈFTmJr pKh ßTC nJPuJmJxf' VJjKa jfMj TPr ßVP~PZj oo S fJyxJjÇ BhMu KlfPrr \jq KjKotf KvyJm vJyLPjr „kTgJ FUj @r y~ jJ jJaPT ßvJjJ pJPm VJjKaÇ VfTJu mMimJr rJ\iJjLr oVmJ\JPrr FTKa ˆMKcSPf @o\Jh ßyJPxPjr ßuUJ F VJPj oor T£ iJre TrJ y~Ç xTJPu k´go @PuJr xPñ @uJPk oo mPuj, ÈF VJjKa mJÄuJ KxPjoJr TP~TKa TJu\~L VJPjr FTKaÇ ßrJoJK≤T FA VJj ToPmKv xmJrA \JjJÇ fJA F VJjKa VJS~J @oJr TJPZ KZu IPjT ßmKv YqJPuP†rÇ kKrYJuTA YJAKZPuj, @Ko ßpj VJjKa VJAÇ fJÅr YJS~JaJPT xÿJj \JKjP~ rJK\ yP~KZÇ ßYÓJ TPrKZ KbTbJT TPr VJS~JrÇ mJKTaJ ßvsJfJPhr k´KfKâ~J ßgPT \JjmÇ' Pmv KTZMKhj @PV nJPuJmJxJr YfMPÏJe jJaPTr FTKa VJPj IkNmtr xPñ hMKa uJAj ßVP~KZPuj mPu \JjJj ooÇ

F TgJ mPuPZjÇ PpRg k´PpJ\jJr ZKmKa fJyPu @kjJPhr hM\Pjr \jq ÈaJKjtÄ kP~≤' yPf kJPr? KjÁ~A yPf kJPrÇ FTKa mJKeK\qT ZKmPf KyPrJ-KyPrJAj UMmA èÀfôkeN t Kmw~Ç @oJr @r vJKTPmr rxJ~jaJ FA FUJPj nJPuJ oJKjP~PZÇ Ijq k´xPñ pJAÇ mJÄuJPhPvr ßTJj jJK~TJPT @kjJr nJPuJ uJPV? IkM KmvõJPxr TgJ IPjT ÊPjKZÇ ACKaCPm fJÅr IKnjLf ßmv KTZM VJPjr hívq ßhPUKZÇ nJPuJ ßuPVPZÇ FUJjTJr xÄVLfKv·L? @Ko ßfJ FUJjTJr fkMr ÈFT kJP~ jNkrM ' VJjKa kJVPur oPfJ ÊKjÇ yJKmPmr ÈPfJoJPT ZJzJ @Ko TL KjP~ mJÅYm' VJjKaSÇ FA VJjKa Ff

nJPuJ uJPV ßp @oJr IKnjLf FTKa ZKmPf k´PpJ\TPT mPu mqmyJr TPrKZÇ Âh~ UJPjr VJjS nJPuJ uJPVÇ @mJr Ijq k´xñÇ k´go ßk´Po kPzKZPuj TPm? pUj wÔ ßvsKePf kKz, fUj kJzJr FTKa ßZPur ßk´Po kPzKZuJoÇ SPT @oJr UMm nJPuJ uJVfÇ ßZPuKa fUj KmhqJoKªr ÛMPu hvo ßvsKer ZJ©Ç ÛMuKa @oJr mJKzr kJPvAÇ ßZPuKa mJKzr xJoPj k´J~A hJÅKzP~ gJTfÇ KT∂á hM\Pjr UMm FTaJ TgJ yPfJ jJÇ FTmJr ßx jfMj mZPrr ÊPnòJ \JKjP~ FTKa TJct CkyJr KhP~KZuÇ @oJPhr FA nJPuJ uJVJ, nJPuJmJxJ k´J~ ßhz mZPrr oPfJ KZuÇ FTaJ xo~ ÊKaÄP~ mq˜ yP~ ßVuJoÇ ßhUJPhKUS TPo FuÇ FnJPmA ßZh kPz ßVuÇ FUPjJ ßhUJ y~, KT∂á TgJ y~ jJÇ oJP^oPiq oPj ßfJ kPzÇ xJãJ“TJr: vKlT @u oJoMj

TKmr xPñ @`J KhPf nJPuJA uJPV @Ko ßfJ VJPjr oJjMwÇ VJj ZJzJ gJTJ ßfJ x÷m jJÇ kKrmJr, xJoJK\T TotTJ§ S rJ\QjKfT mq˜fJ KTZMaJ xojõ~ TPr VJPjr TJ\ TKrÇ

FmJPrr BPh ßuJTVJPjr Kv·L oofJP\r ßmv TP~TKa VJj k´TJKvf yP~PZÇ QÆf IqJumJPor kJvJkJKv ßmv TP~TKa Kovs IqJumJPo rP~PZ fJÅr VJjÇ F ZJzJ BPh ßmv TP~TKa ßaKuKnvPj gJTPm oofJP\r VJPjr IjMÔJjÇ VJj S IjqJjq mq˜fJ KjP~ TgJ yPuJ fJÅr xPñÇ ßlxmMPT @kjJr ImTJv pJkPjr ZKm ßhUuJo... aJjJ TJ\ TrPf TrPf TîJ∂ yP~ KVP~KZuJoÇ hNPr ßTJgJS ßgPT ßmKzP~ @xJr xMPpJV UMÅ\KZuJoÇ IPjT TPÓ xo~ ßmr TPr KjuJoÇ fJA kKrmJPrr xmJAPT KjP~ TaJ Khj ßhPvr mJAPr TJKaP~ FuJoÇ @orJ KVP~KZuJo vsLuïJ~Ç @oJr xmPYP~ nJPuJ ßuPVPZ xmMP\r xoJPrJyÇ KmKnjú k´KfÔJPjr Bh IqJumJPor fJKuTJ ßhPU ßmJ^J ßVu, @kjJr IPjT VJj gJTPZ FA BPhÇ FTho fJAÇ @oJrS ßfojaJA oPj yP~PZÇ mÉ mZr kr FmJPrr BPh IPjT ßmKv VJj VJAuJoÇ VJPjr mJ\JPrr KY©aJ mhuJPòÇ FA mhPu pJS~J xoP~ k´PpJ\jJ k´KfÔJjèPuJ jfMj TPr @mJrS IqJumJo k´TJPv ßmv @V´yL oPj yPòÇ fJA IPjPTA @oJr TJPZ VJj VJS~Jr k´˜Jm KjP~ FPxPZÇ @Ko xo~ ßmr TPr VJjèPuJ ßVP~KZÇ xŒsKf jJKT jfMj FTKa VJPj T£ KhPuj? yqJÅ, VJjKYu KoCK\T ßgPT VJjKa k´TJKvf yPòÇ FA k´go @oJr ßTJPjJ VJPj rqJk gJTPZÇ ptJ kJr KyPxPm vJlJP~f hMhtJ∂ TPrPZÇ VJjKa KuPUPZj uM“lr yJxJj S ßVJuJo rJæJjLÇ TgJ @r xMPr hJÀe KTZM FTaJ yP~PZ mPu oPj TrKZÇ FKa @oJr WrJjJr mJAPrr FTKa VJjÇ ÈPuJTJu mJx' KvPrJjJPor FA VJjKa ßVP~ jfMj FTaJ IKnùfJ yP~PZÇ xÄxJr, xoJ\ @r rJ\jLKf∏Ff KTZMr kr VJPjr \jq xo~ ßmr TPrj TLnJPm? xoJ∂rJunJPm YPu pJPòÇ xo~ ßmr TrPfA y~Ç @Ko ßfJ VJPjr oJjMwÇ VJj ZJzJ gJTJ ßfJ x÷m jJÇ kKrmJr, xJoJK\T TotTJ§ S rJ\QjKfT mq˜fJ KTZMaJ xojõ~ TPr VJPjr TJ\ TKrÇ AhJjLÄ ßpPyfM FTxPñ IPjT mq˜fJr oPiq gJTPf y~, fJA FTxPñ ßmv TP~TKa VJPjr ßrTKctÄ FT KhPj ßxPr KjPf y~Ç F ßãP© ZMKar KhjaJPT ßmKv ßmPZ KjAÇ xJãJ“TJr: oj\Mr TJPhr


15 - 21 July 2016

24-25 SURMA

oKyuJñj

ßxux VJutPhr Bh z mhÀj KjxJ KjkJ

Bh C“xPmr xmPYP~ mz IjMwñ ßkJvJTÇ fJA ro\Jj oJPx ßkJvJT yJC\èPuJ gJPT \o\oJaÇ Fxm lqJvj yJCP\ ßxuPx TJ\ TPrj IPjT ßoP~Ç ßTC ßTC @PZj kzJPvJjJr xJPg U§TJuLj TJ\ TPrjÇ ro\JPjr kMPrJ oJx FrJ TJˆoJrPhr xJyJpq TPrj ßkJvJT KTjPfÇ KmKâ TPrj hJKo hJKo lqJvPjmu ßcsxÇ KT∂á KjP\r \jq KT KTjPf kJPrj Fxm ßcsxÇ ßx xo~-xMPpJV KT y~ FPhr? ßToj TJPa fJPhr Bh? oJˆJxt ßvwmPwtr ZJ©L vJ∂JÇ 2012 xJu ßgPT FA ßkvJ~ @PZjÇ @PZj iJjoK¥r @zÄP~, IqJTJC≤PxÇ FA kJÅY mZPrA I\tj TPrPZj IPjT

Tot-IKnùfJ, kzJPvJjJr xJPg @jª KjP~ TPrj FKaÇ KvlKaÄ gJTJ~ kzJPvJjJ~ ãKf y~ jJÇ kJj krLãJr xo~ ZMKaSÇ fJ ZJzJ xyTotLrJ k´YMr xJyJpqS TPrj fJPT F mqJkJPrÇ dJTJ~ gJPTj xkKrmJPrÇ mJxJ~S TrPf kJPrj @KgtT xJyJpqÇ ßxaJ fJr TJPZ oPj y~ xmPYP~ @jPªrÇ kzJPvJjJr kr KjP\r kJP~ hJÅzJPf YJjÇ fJA FUJj ßgPTA KjP\PT ßxnJPm ßpJVq KyPxPm VPz fMuPf YJjÇ KjP\PT ßhUPf YJj xPmtJó KvUPrÇ BPhr @P~J\j ßToj KZu fJrÇ F k´xPñ mPuj, mq˜fJ, xoP~r InJm @r WMPr WMPr vKkÄ TrJr oPfJ IqJjJK\t jJ gJTJ~ IjqPhr oPfJ oJPTta WMPr vKkÄ TrJ y~ jJ @oJPhrÇ IPjTaJ fJzJÉPzJ

TPrA ßTjJTJaJ TrPf y~Ç @r k´KfKhj ßkJvJTèPuJ ßhUPf ßhUPf ßxèPuJA kZª yP~ pJ~, fJA ßmKvr nJV ßTjJTJaJ @zÄ ßgPTA TrJ y~Ç @zÄ ßâfJPhr ÀKY, Im˙J, YJKyhJ KmPmYjJ TPr kPeqr oJj Kc\JAj S oNuq KjitJre TPrÇ @r \MP~uJKr ZJzJ ßkJvJT S Ijq KTZMPf 10 vfJÄv KcxTJC≤ ßh~J y~ ˆJlPhr \jqÇ mq˜fJr \jq hK\tr TJPZ TJkz ‰fKrr xo~ y~ To, fJA ßrKcPoc TJkzA ßmKv ßTjJ y~Ç KcCKa ßvPw rJPf mJxJ~ KlPr oJPT Wr ßVJZJPf xJyJpq TPrPZjÇ BPhr Khj xTJPu oJP~r xJPg rJjúJ TPrPZjÇ IKfKg @kqJ~j TPrPZj @r kPrPZj KjP\r ßTjJ ßkJvJTÇ TP~T Khj ZMKa gJTJ~ mºMPhr xJPg

WMrPmj, @®L~Phr mJxJ~ ßmzJPmj @r k´fLãJ~ gJTPmj Foj @PrTKa BPhr ZMKarÇ IjJxt fífL~ mPwtr ZJ©L vJroLj @PZj iJjoK¥r xMkJr vk ˝kúPfÇ Z~ oJx iPr FA ßkvJ~ KjP~JK\f FA I· xoP~ I\tj TPrPZj IPjT TotIKnùfJÇ TJˆoJrPhr xJPg nJPuJ mqmyJr TrJ, fJPhr xJyJpq TrJ, KmKnjú k´cJÖ xŒPTt \JjPfS ßkPrPZj IPjT KTZMÇ kzJPvJjJr xJPg xJPg UMmA @jª KjP~ TPrj FKaÇ vPUr mPx ÊÀ TPr FUj ßkvJ KyPxPmA nJmPf YJjÇ xMKmiJ-IxMKmiJ KmPmYjJ TPr ßTJPjJ Khj y~PfJ FTaM ßuPa @xJ y~Ç ßc IPlr Khj KbT KjP\r pJmfL~ TJ\ èKZP~ ßjjÇ mJKz ßgPT kzJPvJjJ S yJf UrPYr aJTJ ßj~Jr k´P~J\j y~ jJ mrÄ KjP\r nKmwqPfr \jq xû~ VPz fMuPZjÇ Bh ßToj TrPuj? ßx k´xPñ mPuj, BPhr \JoJ-TJkz, \MfJ ßTjJTJaJ ßc IlèPuJPf ßxPr KjP~KZÇ ˝kúPfS ßmv KTZM ßkJvJT (PZPuPhr S ßoP~Phr) vJKz kJS~J pJ~Ç oJP~r \jq vJKz S mJmJr \jq vJat FUJj ßgPTA KTPj KjP~KZuJoÇ ˆJl KyPxPm @oJPhr KTZM KcxTJC≤ ßfJ gJPTAÇ F ZJzJ TxPoKaTx, a~PuKasx xJoV´L S BPhr mJ\Jr-xhJA @Ko FUJj ßgPTA KTPj KjP~KZÇ mJxJ~ kKrmJPrr \jq KTZM TrPf kJrJ~ UMm nJPuJ uJPVÇ @jªaJ @PrJ KÆèe y~Ç BPhr ZMKa @®L~˝\j S mºMPhr mJKz WMPrA ßTPa ßVPZÇ Ijq KhjèPuJPf UMm FTaJ ßWJrJPlrJ TrJ yP~ SPb jJÇ BPhr ZMKaPfA WMPr ßmzJuJoÇ oJ, nJA KjP~ ßZJ¢ kKrmJr oMKj~JrÇ U§UJuLj YJTKr TrPZj mxMºrJ KxKar FTKa lqJvj yJCP\Ç kPzj KxKa TPuP\ IjJxt k´go mPwtÇ KfKj mPuj, KjP\r UrY KjP\A YJuJKò, @kJff FaJAmJ To KTPxrÇ fJ ZJzJ Ff oJjMwPT oqJPj\ TrPf ßvUJaJ IPjT mz Kmw~Ç @PVr ßgPT TgJmJftJ~ @Px IPjT ˛JPatr ßZJÅ~J mPu KfKj oPj TPrjÇ BPhr @PVA aMTaJT TPr KTZM KTZM ßTjJTJaJ ßxPr ßrPUKZuJoÇ nJAP~r kZª oPfJ K\Kjx KTjPf ßkPr nJAS UMm UMKv @oJrS nJPuJ uJVPZÇ oJr \jq vJKz KTPjKZ @r KjP\r \jq ßrKcPoc ßkJvJTÇ YJÅjrJPfr Khj ßhJTJj ßUJuJ gJTJ~ rJPfr uPû YJÅhkMr jJjJmJKz rSjJ KhP~KZuJoÇ Bh jJjJmJKzPf jJjJ, jJjL, oJoJ, oJoL S nJA-PmJjPhr xJPg TruJoÇ nJPuJA uJVPZ xmJr xJPg Bh TrPf ßkPr, TJK∂ TJKaP~ ojaJ ßmv xPf\ yP~ CPbPZÇ FA hM'Khj kPrA KlrPf yPm ßTJuJyu oMUr vyPrÇ @mJr ZMPaJZMKa TPu\ S YJTKr˙Pu @r k´fLãJr k´yr èjPm Foj FTKa ZMKarÇ

Bh ßgPT hNPr jJZrLj S jJ\Koj z rKvh @jZJrL KYuoJrL, TMKzV´Jo Khj TJPa SPhr IjJyJPr-IitJyJPrÇ kíKgmLPf pJPhr mJmJ-oJ ßmÅPY ßjA, fJPhr @kj muPf ßTCA gJPT jJÇ ÊiM xyJ~ @uäJyÇ UJmJPrr xoxqJ S IxM˙fJr TJrPe ro\JPjr ßrJ\J kJuj TrPf kJPrKj SrJ hMA ßmJjÇ mJmJr Imxr S TuqJe nJfJr IPkãJ~ YJfPTr oPfJ kg ßYP~ mPx ßgPTS Bh @jª ß\JPaKj FKfo hMA ßmJj jJZrLj S jJ\KoPjr nJPVqÇ FmJPmr BPh jfMj \JoJ-TJkz hNPr gJT, UJmJPrr mqm˙J TrJA KZu fJPhr \jq hM„y mqJkJrÇ mJmJoJ yJrJ FA hMA ßmJPjr xyJ~ x’u muPf KTZMA ßjAÇ FrJ IPkãJ~ Khj TJaJPò mJmJr ßkjvPjr @vJ~Ç IxyJ~ F ßoP~Phr Skr j~J KhVP∂ jJrL kJfJ~ k´KfPmhj k´TJPvr krS TJKéf ßxA ßkjvj FUPjJ kJ~Kj fJrJÇ ßmxrTJKr KvãT TotYJrL TuqJe asJˆ S Imxr ßmJct Tftíkã FTaM TÀeJr híKÓ ßhPmj KT? @kjJPhr xyJ~fJ mhPu KhPf kJPr ßoP~ hM'Kar \LmjÇ hMA ßmJPjr @TMKf UJmJPrr xoxqJ fJPhr \jq FTKa mz xoxqJ fJA fJPhr @Pmhj, ßmxrTJKr ÛMu, TPu\ S oJhrJxJr KvãT TotYJrL Imxr S TuqJe asJˆ ßmJct pKh fJPhr \Lmj iJrPer TÀe Im˙Jr k´Kf híKÓ KhP~ fJPhr mJmJr oífMq\Kjf TJrPe hMA lJP¥r aJTJ ßh~J yPfJ, fJyPu fJrJ \Lmj KjmtJy TrPf kJrf ßTJPjJ oPf yPuSÇ mJmJ-oJ oJrJ pJS~Jr kr ßgPT fJPhr UJmJPrr mqm˙J ßjA muPuA YPuÇ ßjA Ijq ßTJPjJ CkJ~SÇ YJYJ-P\bJrJ xJoJjq ßhUJPvJjJ TrPZjÇ @r hMuJnJA ßhUJPvJjJ TrPZj Kj~KofÇ YJu cJu fKrfrTJKr \JoJ-TJkz ß\JVJj KhPòj ßTJPjJ rTPo yPuSÇ fJrJ @PrJ \JjJ~, vNjq mJKzPf gJTPf yPò fJPhrÇ mz ßmJj @hMrL @ÜJr hM'Khj ˝JoLr mJKzPf, kJÅY Khj FKfo ßmJjPhr xJPg mJmJr mJKzPf gJTPZÇ FnJPm TJaPZ fJPhr KhjÇ ßoP~ hM'Kar mJmJ orÉo oJSuJjJ @’Jr @uL m\rJ @KuKl~J mJKuTJ hJKUu oJhrJxJr KxKj~r oJSuJjJ KvãT kPh Totrf KZPujÇ YJTKrrf Im˙J~ TqJ¿JPr @âJ∂ yP~ KfKj oJrJ

pJjÇ ßrPU pJj ˘L @r Kfj ßoP~Ç mz ßoP~ @hMrL @ÜJrPT KfKj \Lm¨vJ~ KmP~ KhP~KZPujÇ fJr ˘L jNr\JyJj ßmVo Z~ oJPxr mqmiJPj FTA ßrJPV @âJ∂ yP~ 14 IPÖJmr 2014 xJPu oJrJ pJjÇ orÉo mJmJr xŒh muPf mJKz ZJzJ KTZMA ßjAÇ jJZrLj @ÜJr \JjJ~, mJmJ-oJP~r KYKT“xJ~ IPjT mq~ yP~PZÇ KT∂á ßmÅPY ßjA fJrJ ßTCÇ @hMrL @ÜJr \JjJ~, fJr ßZJa ßmJj jJ\Koj @ÜJPrr ßZJaPmuJ ßgPT Foj IxMU irJ kPzPZ pJPT k´Kf oJPx

rÜ KhPf yPòÇ IjqgJ~ ßx ßmKv IxM˙ yP~ kPzÇ VJP~ \õr @PxÇ ßUPf kJPr jJÇ mftoJPj aJTJr InJPm fJPT rÜ ßh~J TKbj yP~ kPzPZÇ oJSuJjJ ßVJu\Jr ßyJPxjxy V´JPor ßmv T'\j \JjJj, ßoP~ hM'Kar mJmJr Imxr S TuqJe nJfJr aJTJ fJzJfJKz kJS~J ßVPu jJZrLPjr KmP~r mqm˙Jxy ßZJa ßoP~Kar \Lmj iJrPer kg xMVo yPfJÇ Imxr nJfJr fJKuTJr âKoT jÄ-20881, TuqJe nJfJr fJKuTJr âKoT jÄ-35077Ç

ß\Kjg FrlJPjr mJAT ÃoPer cJP~Kr k´go kJKT˜JKj jJrL z ßoJ: @mhMx xJKuo

ßoJarmJAPT 20 mZr m~xL kJKT˜JKj KhKVõ\~L jJrL ß\Kjg FrlJjÇ ßYyJrJ~ kKrvso mJ TJK∂r ZJkÇ IgY oMPU yJKxÇ xJPg ßxPcu mqJV (ÃoPer mz mqJV)Ç Foj ZKm ßhUPu ßp ßTC KjKÆtiJ~ muPmj, FaJ ßTJPjJ hLWt pJ©Jr mqJkT @P~J\jÇ yqJÅ, FaJ ß\KjPgr ßoJarmJAPT YPz Kmvõ ÃoPer k´˜MKfr FT mJ˜m KY©Ç k´JgKoTnJPm fJr ˝kú kNrPer \jq KfKj uJPyJr ßgPT TJKvìr kpt∂ Z~ KhPjr FT ßoJarmJAT Ãoe ßvw TPrjÇ TJKvìPrr CkfqTJr CÅYM-KjYM kg kJr yP~ mJAT KjP~ mÉ kg kJKz ßhj KfKjÇ xJiJref kJKT˜JPjr oPfJ FTKa ßhPv FT\j jJrLr FTJTL F irPjr ÃoPer TgJ UMj FTaJ ßvJjJ pJ~ jJÇ ß\Kjg mPuj, È@Ko @oJr \JjúJ“mJxL mJmJr TJZ ßgPT C“xJy ßkP~KZuJo, KpKj mJAPT YPz Kmvõ Ãoe TrJr @vJ ßkJwe TrPfjÇ @Ko 10 oJx m~Px mJmJPT yJrJAÇ I· m~Px CkuK… TrPf kJKr, oJjMPwr IPjT @vJ mJ k´fqJvJ ßgPT pJ~ IkNreÇ KfKj kJKT˜JPjr KyCoqJjx kK©TJ~ mPuPZj, È@oJr oPj y~ FaJ KZu @PVr ßTJPjJ ßrJuJr ßTJˆJr, pJ @oJPT mJAT ÃoPe k´\ôKuf TPrÇ' 12 mZr m~PxS KfKj mJAT YJuJjÇ ßmJ^J pJ~ FPf KfKj ßmv kJrhvtLÇ m~Px ßmv ßZJa KZu mPu IPjPT fJPT muf, fMKo FaJ yJÅTJS KTnJPm? ß\Kjg mPuj, ÈKV~Jr mhu TPr S mJo kJPvr TJY ßYPk @Ko @oJr mJmJr C•rJKiTJrPT KmKnjú \J~VJ~ KjP~ ßpfJoÇ' P\Kjg uJPyJr ßgPT 14 \Mj (2015) Z~ KhPjr xlPr ßmr yjÇ @r 20 \Mj (2015) fJ xoJ¬ TPrjÇ KlPr FPx KfKj xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPo fJr IKnùfJ ßkJˆ TPrjÇ KfKj mPuj, F ÃoPe @Ko ßTJPjJ k´KfTNufJr xÿMULj yAKjÇ @oJr oJ IPjT ChJr oPjrÇ ßcAKu kJKT˜Jj kK©TJ~ FT xJãJ“TJPr KfKj mPuj, ßoJarxJAPTu YJuJPjJr mqJkJPr @oJr oJ @oJPT C“xJy, ßk´reJ KhP~KZPujÇ P\Kjg oPj TPrj, ßoJarmJAT YJuJPjJ S xJoJK\T rLKfjLKfPT YqJPu† TrJ FTA TgJÇ jJrLPhr ßãP© ßoJarxJAPTu YJuJPjJr mqJkJPr oJjyJKjTr S uöJr @UqJ KhP~ KmKnjú xJoJK\T k´KfmºTfJ xíKÓ TPr rJUJ yP~PZÇ ßcAKu kJKT˜JjPT KfKj mPuj, TKbj CÅYM-KjYM nNKo S kJgMPr kJyJz ZJzJS oJjMPwr TPbJr híKÓ KZu YqJPuP†r Kmw~Ç jJrL KyPxPm FUJPj KTZM xLoJm≠fJ @PZ ‰mKTÇ fPm @Ko @oJr TgJ S YuJPlrJr mqJkJPr pPgÓ xPYfjÇ muJ ßpPf kJPr, fJr ßhPvr jJrLPhr oPiq KfKj rLKfoPfJ FT IV´\Ç ß\KjPgr Ãoe nKmwqPf kJKT˜JPjr IjqJjq jJrL mJATYJuPTr Kj~πT yPf kJPrÇ pJ ßyJT, I˝LTJr TrJ pJPm jJ ßp, KmPvõr oJjKYP© Có ˙Jj ßUJhJA TrJr mqJkJPr ß\Kjg pgJgtA TPrPZjÇ xmPYP~ mz x∂Jj KyPxPm ß\Kjg fJr mJmJr YqJPu†PT @oPu KjP~ jJrL mJATYJuT KyPxPm kJKT˜JPj ZJÅPYdJuJ IkKrmftjL~ xoJ\mqm˙JPT ßpj jfMj TPr VPz KhP~PZj ∏ Foj o∂mq TPrPZj IPjPTAÇ fJrJ @PrJ mPuPZj, xñL ZJzJ kJKT˜JKj jJrLPhr WPrr mJAPr pJS~Jr mqJkJPr ßpUJPj KjPwiJùJ rP~PZ, ßxUJPj mJAT KjP~ ßmr yS~J ßfJ k´vúA @Px jJÇ KT∂á F „kJ∂r mJ kKrmftj fJr TJPZ xyP\ @PxKj muJ pJ~Ç 2013 xJPu ß\KjPgr ßZJa nJA 70 KxKx AK†Pjr FTKa ßoJarmJAT KjP~ FPu fJr oJ mPuj, ß\KjgPT FKa YJuJPjJ KvUJSÇ pJPf fJr \JjúJ“mJxL mJmJr oPjr @vJ kNre y~Ç ß\Kjg mPuj, Èk´go KhPT FaJ KZu FT TKbj xÄV´JPor oPfJÇ @Ko KÆiJÆPªô KZuJo, KTnJPm mJAPTr KV~Jr, TJY, ßmsT AfqJKh Kjpπe TrmÇ' fJr FToJ© n~ KZu asJT S hMVto mJ TKbj rJ˜J KhP~ YuJYPur xo~ hMWtajJ KjP~Ç fPm hí|KYP•r oPj xmthJ KmrJ\oJj Kmkh mJ xoxqJ fJr VKf FfaMTMS ßrJi TrPf kJPrKjÇ KfKj mPuj, oífMq pKh @PxA fPm fJ WPr mPx gJTPuS @xPf kJPrÇ oífMq, hMWtajJ k´TíKfr I\MyJPf @Ko @oJr mJmJ-oJr ˝kúPT ßkZPj ßbPu KhPf kJKr jJÇ fJ ZJzJ @Ko fJPhr xJPkJat ßkP~KZÇ @oJr ÆJrJ pKh kJT xoJP\ nJPuJ KTZM y~ mJ @Px fPm

yqJÅ, FaJ ß\KjPgr ßoJarmJAPT YPz Kmvõ ÃoPer k´˜MKfr FT mJ˜m KY©Ç k´JgKoTnJPm fJr ˝kú kNrPer \jq KfKj uJPyJr ßgPT TJKvìr kpt∂ Z~ KhPjr FT ßoJarmJAT Ãoe ßvw TPrjÇ TJKvìPrr CkfqTJr CÅYMKjYM kg kJr yP~ mJAT KjP~ mÉ kg kJKz ßhj KfKjÇ UJrJk KTPxrÇ YLPjr TJZJTJKZ ßZJa FTKa V´Jo KoxVJr FT jJrL ß\KjgPT CP¨v TPr mPuPZj, fMKo pJ TrZ fJ ßfJ IKmvõJxq mqJkJrÇ ImPvPw SA

jJrL ß\KjPgr ßhUJS kJjÇ fJPf UMm UMKv yj KfKjÇ IgtJ“ xmJr ÆJrJ IjMk´JKef yP~ ß\Kjg KcSxJu xofu nNKoPfS ßkRÅPZj, pJ kíKgmLr xPmtJó oJunNKo mJ käJaMÇ KfKj mPuj, È@Ko ß˚J ßhKUKjÇ KT∂á KmKY© jJjJ ˙JPj ßWJrJr TJrPe fJ ßhUJr IKnùfJS @oJr yP~PZÇ @oJr KÆfL~ TJKéf oMyNftKa KZu UMjP\rJr KVKrkPg ßkRÅZJÇ ßxUJPjS @oJr pJS~Jr ßxRnJVq yP~PZ FTJKiTmJrÇ fPm ßxUJPj mJAT YJuJPjJ k´J~ hM”xJiq KZuÇ @oJr ßoJarmJATS ßx fMujJ~ To vKÜvJuL KZuÇ KT∂á fJPf YPz pUj ßxUJPj ßkRÅKZ fUj oPj yKòu, @Ko mz xlu yP~KZÇ' IgtJ“ rãevLufJr TKbj ßh~Ju ßnPX k´go xJyxL kJT jJrL ß\Kjg FrlJj FTJA mJAPT KhKVõKhT Ãoe TPr AKfyJPx ˙Jj TPr KjPf xão yjÇ

KvTPzr ßUJÅP\ WPr ßlrJ

z UªTJr oK\tjJ xJBh

Cjúf \Lmj-\LKmTJ, kzJPvJjJ, mqmxJxy jJjJ TJrPe ßhPvr CPuäUPpJVq \jvKÜr mJx dJTJ jVrLPfÇ KT∂á fJPhr IPjPTr mJmJ-oJ KTÄmJ Kk´~\j gJPTj dJTJr mJAPr V´JPor mJKzPfÇ BPhr @jª Kk´~\Pjr xJPg nJV TPr KjPf fJrJ KlPr pJj V´JPoÇ @mJr V´JPo mJx TrJ oJS kg ßYP~ gJPTj hMA BPh, x∂JPjr KlPr @xJr IPkãJ~Ç mJrPco yJxkJfJPur KYKT“xT @Ku~J @lPrJ\Ç @Ku~Jr mJKz mKrvJPur YJÅUJPrÇ KfKj mPuj, @orJ IPjT nJAPmJj FmÄ TotxÄ˙JPjr fJKVPh ßhPvr KmKnjú \J~VJ~ Im˙Jj TrKZÇ fJA, @orJ xm nJAPmJj xKÿKufnJPm KbT TPrKZ mZPr I∂f hMA BPh mJKz pJmÇ FTP© xmJA Bh pJkj TrmÇ oJP~r yJPfr rJjúJ UJmÇ UJm mJmJr mTJÇ ÊjPf jJ YJAPuS V´JomJxLr InJmIKnPpJPVr oMPUJoMKU S xJiqoPfJ hJjU~rJPf vKrT yPmJÇ mJKzr ßZPurJ pUj BPhr jJoJ\ ßvPw mJKz KlrPm, fUj oJP~r xJPg yJPf yJf uJKVP~ TJ\ TrmÇ Trm TJPZr-hNPrr xmJr oPiq UJmJr KmfreÇ ßTC ßTC IxM˙fJPmJi TrPu, @oJr \ÀKr KYKT“xJr mqJV KjP~ mPx kzmÇ k´P~J\jL~ SwMi S ßxmJ k´hJj TrmÇ Fr oPiq ßp Ff @jª CkPnJV TrJ pJ~, pJ ßTJPjJ KTZMr KmKjoP~ CkPnJV TrJ x÷m j~Ç yJKuoJ ßmVoÇ V´JPor mJKzPf FTJ gJPTjÇ fJr TJPZ Bh oJPjA oyJ @jªÇ xJrJ mZrA ßpj WMrkJT UJ~ FA hMA BhPT ßTªs TPrAÇ oJ, yJKuoJ ßmVo mPuj, ßrJ\Jr ÊÀ ßgPTA @oJr x∂JPjrJ mJKzPf kJ rJUPf ÊÀ TPrÇ ßTC AlfJr ßxyKrr pJmfL~ mJ\Jr TPr KhP~ @PxÇ ßTC hJj-U~rJPfr aJTJ VKrmhMULPhr @oJr oJiqPo KhP~ @jª kJ~Ç ßTC @Px oJ-mJmJ S V´JomJxLr xJPg AlfJr TrPfÇ @mJr fJPhr BPhr \jq gJPT KmPvw mqm˙JÇ xmJA @xPf jJ

kJrPuS ßmKvr nJV x∂JjA @PxÇ fUj mJKz @jPª TJjJ~ TJjJ~ kNet y~Ç mz mz kJKfPu rJjúJ y~Ç mJKzr xhr hr\J xm xo~ ßUJuJ gJPT xmJr \jqÇ pJPf ßTC ßTJPjJ FT\j ßpj KmoMU jJ yjÇ @Ko FT\j oJ yP~, x∂JjPhr TJPZ ßkP~ Bh @jª ßpnJPm CkPnJVq TKrÇ KbT ßfoKj xmJr oPiqS ßpj ßx @jª ZKzP~ KhPf kJKrÇ F xï· gJPT xm xo~Ç ßxaMTM @ÅTPz iPrA BPhr ZMKa ßvw yPf x∂JjPhr KmhJ~ ßmuJ~ KjP\PT K˙r rJKUÇ IPkãJ~ gJKT @VJoL BPhr∏ \JjJj oJ yJKuoJ ßmVoÇ P\JyrJ UJfMjÇ ßjJ~JUJuLr ZJVujJA~Jr FT\j VíKyeLÇ ß\JyrJ \JjJj, fJr ˝JoL dJTJ vyPr FTKa ßmxrTJKr k´KfÔJPj YJTKr TPrjÇ fJr x¬JPy FTKhj ZMKaÇ ßx TJrPe ßfoj FTaJ mJKz @xJ y~ jJÇ @xJ y~, hMA BPhAÇ @r fUj k´Tíf Bh IjMnNf y~Ç

˝JoL mJKz ßlrJr @jPª Wr ßuKkÇ YJPur èÅzJ TPr rJKUÇ YJPu YMjTJo TPr gJKTÇ kMTMPr \Ju kJKf jJÇ ˝JoL FPx oJZ irPm, FA @vJ~Ç mJKzPf yJÅx-oMrKV ßfJ ßkJwJ y~AÇ gJPT VJPZr aJaTJ vJTxmK\Ç pJ Bh CkTrPe kMPrJaJA TJP\ uJPVÇ ßfoj mJzKf mJ\JPrrS k´P~J\j y~ jJÇ @r FA hLWt IPkãJÇ IPkãJ ßvPw WPrr TftJ kMÀPwr WPr ßlrJÇ oJP~r TJPZ ßZPur KlPr @xJÇ x∂JPjr TJPZ mJmJr KlPr @xJ V´JomJxLr TJPZ WPrr ßZPur WPr KlPr @xJÇ xm, xm KoKuP~ ßpj Bh, xoV´ V´JoLe oJjMPwr TJPZ oyJ C“xPmr KoujPouJ mPuS \JjJj ß\JyrJ UJfMjÇ Bh @Px @jPªr ITíK©o ßZJÅ~J KjP~Ç ßp ßrv @oJPhr oPiq gJPT Bh YPu pJS~Jr krSÇ mL\ mkj TPr ßxRyJhqt KouPjrÇ V´JPor vJ∂ kKrPmv S Bh @jª, Bh C“xPm mKetu yP~ SPb Ç Kk´~\Pjr khYJreJ~ gJPT oMUrÇ


26 ßUuJiMuJ

15 - 21 July 2016 m SURMA

TJjúJ-yJKxnrJ ßrJjJuPhJ dJTJ, 12 \MuJA - UJÅ UJÅ oÀr ßTJgJS uMKTP~ gJPT xmM\ ChqJjÇ hM”˝Pkúr oPiqS xKfq yP~ CbPf kJPr oiMrfo ˝kúÇ TÀe TJjúJ ßgPT TUPjJ TUPjJ WPa @jPªr fLmsfo KmP°JreÇ Vf krÊ ßrJmmJr kqJKrPxr ˜Jh ßhJ l∑JP¿ KâKˆ~JPjJ ßrJjJuPhJr \LmPj Fxm TLnJPmA jJ \Lm∂ xKfq yP~ Cbu! 8 KoKjPa FTKa mPur hUu KjPf KVP~ l∑JP¿r KhKoK© kJP~Pfr xPñ xÄWPwt mJÅ yJÅaMPf ßYJa ßkP~ mPx kzPujÇ kftMKV\ pMmrJP\r pπeJr fLms ßdCP~A fUj hMPu Cbu kftMVJPur KvPrJkJ˝kúÇ hs∆fA ZMPa Fu hPur ÈPoKcPTu Kao'Ç xJoJjq KYKT“xJ KjP~ CPb hJÅzJPuj ßrJjJuPhJÇ fJÅPT ßp ßUuPfA yPm! KT∂á kJrKZPuj jJ KTZMPfA! oJPbr mJAPr KVP~ yJÅaMPf mºjL \KzP~ KlrPuj @mJrÇ fJPfS uJn yPuJ jJÇ ßYJPU TJjúJ KjP~ FTxo~ IKijJ~PTr yJPfr mºjL ZMPz ßlPu KhPuj oJKaPfÇ xm ßvwÇ xm ßvw! oqJPYr 24 KoKjPa ߈sYJPr ÊP~ pUj oJb ZJzPZj, YJrKhPT TrfJKur míKÓÇ asqJP\Kcr FT oyJjJ~TPT FnJPmA ßfJ KmhJ~ x÷Jwe \JjJPf y~! KT∂á oyJjJ~T fUj hMyJPf ßYJU ßdPT ßrPUPZjÇ ßp oû fJÅPT KTZM ßhPm mPu xm @P~J\j xJK\P~ ßrPUPZ, ßxKhPT @r ßYJU ßoPu fJTJPf YJj jJÇ È@Ko \JKj l∑J¿ ßlmJKra, KT∂á KvPrJkJ K\fm @orJA' ∏ hMA Khj @PV KjP\r oMPUr FA TgJaJ fUj Kjoto kKryJx oPj yPò ßrJjJuPhJr TJPZÇ KT∂á oqJjPYˆJr ACjJAPac S Kr~Ju oJKhsPhr yP~ YJrmJr KuV, KfjmJr YqJKŒ~jx KuV, hMmJr KllJ TîJm KmvõTJk\~L, KfjmJPrr KllJ-mqJuj Kc'Ir Km\~L \JjPfj jJ, ACPrJ lMamPur oyJTJmq fJÅr \jq ßvwaJ~ ßrPU KhP~PZ oiMrfo oMyNftÇ ßp oMyNPft ÀkJKu rPXr oyJWt FTKa asKl CbPm fJÅr yJPfÇ ßk¥MuJPor oPfJ hMuPf hMuPf oqJYKa 109 KoKjPa CbPm fJPhr yJPfr oMPbJ~Ç @r ßxKa FPj ßhPmj FcJr jJPor ^MÅKamJÅiJ YMPur FT hLWtPhyL pMmTÇ l∑JP¿r ßVJumJPrr KjPY Ihoq ÉPVJ uKrxPT I∂yLj yfJvJ~ cMKmP~Ç @mJr FojS yPf kJPr, ßrJjJuPhJ \JjPfj fJÅr vNjqfJPTA vKÜ ßoPj Ihoq k´KfPrJPi WMPr hJÅzJPm xfLgtrJÇ \JjPfj, FA ˜Jh ßhJ l∑J¿ kfMKVt\nJwL FTKa hu S ßrJjJuPhJ jJPorA FT oyJjJ~PTr xPñ ßp KjÔMr Kmhs∆k TPrKZu 1998

KmvõTJPk, FmJr fJ TrPf kJrPm jJ fJÅPhr xPñÇ @xPu TrPf ßhPm jJ fJÅr xfLgtrJ ∏ PkPk, jJKj, ß\J~JS oJKrS, TJPrxoJ, kqJK©KxS FmÄ mhKu jJoJ IUqJf SA FcJrSÇ 18 mZr @PVr msJK\Pur oPfJ l∑JP¿r TJPZ jMP~ kzPm jJ ßrJjJuPhJKmyLj FA kftMVJuÇ KfKj fJA ßYJPa TJfr kJ KjP~ cJV-@CPa KVP~ hJÅzJPuj Ijq nNKoTJ~Ç ßxUJPjS KfKj ßjfJ FmÄ fJr ßYP~S ßpj ßmKv ßTJY lJjtJPªJ xJP∂JPxr xyTJrLÇ KY“TJr TPr KjPhtv KhPòj xy-PUPuJ~JzPhrÇ KmköjTnJPm dMPT kzJ k´KfkãPT ßhPU xJmiJj TPr KhPòj rãPer ßkPk ßTJŒJKjPTÇ oJ^oJPb oJKrSPhr @XMu fMPu ßhUJPòj, ßTJj \J~VJaJ~ hJÅzJPf yPmÇ @r ßVJuvNjq oqJYKa pUj IKfKrÜ xoP~ VzJu, FcJPrr VuJ \KzP~ iPr mPu KhPuj, ÈfMA kJrKmÇ \JKj, ßfJr ßVJPuA @orJ K\fm ACPrJ YqJKŒ~jKvkÇ' ßhPvr xmPYP~ mz fJrTJ, pJÅr kJPv ßUuPf kJrJaJA \Lmj ijq TPr ßh~, fJÅr \Pk ßhS~J FA oπ ÂhP~ jJ KuPU kJPrj FcJr! FcJPrr

kJP~A \jì yPuJ SA ßxJjJ~ ßoJzJPjJ ßVJuKa! Pp ßVJu kftMVJuPT mJjJu lMamPur ACPrJkPxrJÇ hLWt yJyJTJr oMPZ kftMVJuPT Khu ACPrJkL~ lMamPur @Kn\JfqÇ @r FA ßVJuA ßrJjJuPhJPT \J~VJ TPr Khu lMamPur xmtTJPur ßxrJPhr kJPvÇ ßhPvr k´go mz KvPrJkJKa ßfJ ßrJjJuPhJr jJPoA ßTjJÇ xJrJaJ \Lmj KuSPju ßoKx jJoKaPT ZJ~Jr oPfJ xñL TPr YuJ ßrJjJuPhJr ßpj xNpt˚JjS yPuJ ACPrJ 2016-PfÇ ßoKxPT ßkZPj ßlPu vJkoMKÜS KT Wau jJ? ßrJjJuPhJ FUj ÊiMA TîJm lMamPur xosJa jj, ßhPvr yP~S FT Km\~Lr jJoÇ TJu KmPTPu KmPvw KmoJPj asKlKaPT KjP~ ßrJjJuPhJPhr xrJxKr ßpPf yP~PZ KuxmPjr ßmPuo k´JxJPhÇ ßxUJPj Km\~L mLrPhr mrPer IPkãJ~ KZPuj kftMVJu ßk´KxPc≤ oJPxtPuJ ßrPmPuJ Kc xM\JÇ ßxaJA yS~J CKYfÇ FTaJ xo~ kftMKV\ IKnpJ©LrJ xoMPhs \JyJ\ nJKxP~ ßhv \~ TrPfjÇ msJK\u jJPor FT ßhPv kftMKV\ mxKf yP~KZu ßkPhsJ @unJPr\

FcJr FUj ÈxMªrrJ\yJÅx'!

dJTJ, 12 \MuJA - ßxJ~JjKx KxKar \JKxt VJP~ ßVJu TrJA pUj nMPu KVP~KZPuj, ßl∑û TîJm KuPu KoPuKZu @vs~Ç ACPrJ-nJPVq jAPu KT @r KvPT KZÅPz! TL kKryJx, l∑JP¿r oJKaPf ßxA l∑JP¿rA y∂JrT yP~ ßVPuj kftMKV\ ˆsJATJr FcJr! PxJ~JjKx KxKar xogtPTrJ IKmvõJPx ßYJU TYuJPfA kJPrjÇ FA KT ßxA FcJr? Z~ oJx @PVS ßVJu TrJaJPT KpKj kíKgmLr TKbjfo TJ\èPuJr FTKa mPu oPj TrJPfj, ßxA FcJPrr ßVJPuA KT jJ ACPrJ K\Pf ßVu kftMVJu! lJAjJPur @PV aMjtJPoP≤ oJ© 13 KoKja ßUPuKZPujÇ ßxA FcJrA FUj kftMVJPur È\JfL~ mLr'! FcJr KjP\S KT Foj ßnPmKZPuj? Vf mZr ߸JKatÄ msJyJ ßgPT 50 uJU kJCP¥ ßxJ~JjKxPf FPxKZPuj IPjT @vJ KjP~Ç KT∂á ßxJ~JjKxr yP~ AÄKuv KuPV 13 oqJPY oJPb ßjPoS ßTJPjJ ßVJu TrPf kJPrjKjÇ ßVJPu vaA KjPf ßkPrPZj oJ© YJrKaÇ Fr oPiq oJ© FTaJ KZu uãq! FT\j ˆsJATJPrr \jq rLKfoPfJ ÈuöJ\jT' kKrxÄUqJj! ßxJ~JjKx fJA FcJrPT @r iPr rJUPf YJ~KjÇ F mZPrr ÊÀPf

kftMKV\ ˆsJATJr iJPr kJKz \KoP~PZj ßl∑û TîJm KuPuÇ ßxUJPjA nJPVqr YJTJ FTaM FTaM TPr CPJ KhPT WMrPf ÊÀ TPrÇ 13 oqJPY 6 ßVJu TPrPZj KuPur yP~, ßoRxMPor ßvw KhPT TîJmKa kJTJkJKT YMKÜS TPrPZ 28 mZr m~xL FA ˆsJATJPrr xPñÇ hMA mZr @PV @∂\tJKfT IKnPwT, fPm \JfL~ hPu TUPjJA Kj~Kof KZPuj jJÇ kftMVJPur mz Kfj TîJm ßkJPftJ, ßmjKlTJ, ߸JKatÄP~r FTKaPfS ßUuJr xMPpJV ßoPuKjÇ IUqJf hMA TîJPm ßUuJr kr jJo KuKUP~KZPuj msJyJ~Ç ßxUJj ßgPT ßxJ~JjKx yP~ KuuÇ hNr KhVP∂ KoKuP~ ßpPf gJTJ ˝kú SUJPjA FTaM FTaM TPr TJPZ FPxPZÇ fJrkrS oNu FTJhPv msJfqA KZPujÇ lJjtJPªJ xJP∂JPxr hPu jJKj S KâKˆ~JPjJ ßrJjJuPhJA KZPuj @âoPer k´go kZªÇ @AxuqJ¥ S IKˆs~Jr xPñ kftMVJPur V´∆k kPmtr k´go hMA oqJPY mhKu yP~ ßjPoKZPuj, KT∂á 9 j’r \JKxtr k´Kf FThoA xMKmYJr TrPf kJPrjKjÇ krÊA ßrjJPfJ xJjPYPxr \J~VJ~ pUj 79 KoKjPa FcJr jJoPuj, IPjPTrA ÃM TMÅYPT KVP~KZuÇ @PVr YJr oqJPY oJPb jJoJrA xMPpJV jJ kJS~J FcJr @r TLA-mJ TrPf kJrPmj? ßT \Jjf, xmKTZMA KfKj \KoP~ ßrPUKZPuj xmPYP~ mz oPûr \jqÇ oqJY ßvPw @käMf FcJr muPuj, ÈACPrJr k´go KoKja ßgPTA FA ßVJuaJr \jqA IPkãJ TrKZuJoÇ' ßxA ßVJPur \jq TíKffôaJ KhPòj ßrJjJuPhJPTA, ÈPrJjJuPhJ @oJPT mPuKZu, @KoA ßVJu TPr huPT \~ FPj KhPf kJKrÇ ßx @oJPT ßk´reJ KhP~PZ, vKÜ \MKVP~PZÇ @oJr \jq ßxaJ KZu UMmA èÀfôkNetÇ' @r lJjtJPªJ xJP∂Jx KjÁ~ oMYKT yJxPZjÇ lJaTJaJ FojnJPm TJP\ ßuPV pJS~Jr @jPª kftMVJu ßTJY hMÓMKor ZPu mPuA ßluPuj, ÈoJPb jJoJr xoP~A ßx mPuKZu, ßVJu TrPmÇ ßxaJ ßx TPrPZÇ TM“Kxf yJÅPxr ZJjJKa FUj xMªr FTaJ rJ\yJÅxÇ' PxA rJ\yJÅx y~PfJ nKmwqPf @rS ÈPxJjJr Kco' CkyJr ßhPm kftMVJuPT! FFlKk, r~aJxtÇ

TJmrJPur yJf iPrÇ nJrfL~ CkoyJPhPv FPx kPzKZPuj nJPÛJ hJ VJoJÇ ßxA kftMVJPur mftoJj ßVRrm muPf ßfoj KTZMA KZu jJÇ lMamu KhP~ @mJr ßxKa KlKrP~ @ju ßrJjJuPhJr huÇ yqJÅ, ßrJjJuPhJr huAÇ lJAjJPu 31 mZr m~xL lMamuJr UMÅKzP~ UMÅKzP~ oJ© 22 KoKja ßUuPf kJrPuS FKa ßrJjJuPhJrA huÇ fJÅr @TJ–ãJ ßgPTA FA xJlPuqr lMuÇ nJVq xPñ KZuÇ fJ jJ yPu FA oqJYKa KjitJKrf xoP~A K\Pf KjP~ l∑J¿ cMPm ßpf jLu xoMPhsÇ l∑J¿ ßvw kpt∂ ßhUu xmM\-PoÀj ßdCÇ fPm FaJS KbT, nJVq xJyxLPhr KhPT CPJnJPmS WMPr hJÅzJ~Ç TJu xºqJ~ FA ßuUJ pUj KuUKZ, kftMVJPur ßk´KxPcP≤r k´JxJPh ßrJjJuPhJPhr Skr ^rPZ xmM\-PoÀj ^rjJiJrJÇ xPñ ^rPm kMmíKÓÇ @VJoL YJr mZr ACPrJPkr lMamPur rÄaJA yPm xmM\-PoÀj lMPurÇ ßxA lMPur rJP\q xmPYP~ xMrKnf lMuKar jJo ßrJjJuPhJ!

lJAjJu-PxrJ

ÈßpJ≠J' ßkPk

12 \MuJA - k´KfkPãr TJPZ KfKj TUPjJ TUPjJ ßmv KjKªf FT lMamuJrÇ fPm KjP\r TJ\aJ ßmv hãfJr xPñ TrPf kJPrj mPu ßkPk ffaJA jKªf fJÅr TîJm Kr~Ju oJKhsPhÇ FTA rTo kftMVJPur \jqSÇ ßxA ßkPk ßYJPar TJrPe ACPrJr ßxKolJAjJPu SP~uPxr KmkPã ßUuPf kJPrjKjÇ KT∂á lJAjJPuA fJÅPT UMm hrTJr KZu kftMVJPurÇ ßYJa TJKaP~ ßkPk ÊiM ßUPujAKj, yP~PZj oqJYPxrJSÇ AKfyJx VzJ \P~ hJÀe nNKoTJ rJUJr kr TL muPZj kftMKV\ KcPl¥Jr ∏ È@oJPhr ßxrJ ßUPuJ~JzPT (KâKˆ~JPjJ ßrJjJuPhJ) yJrJPjJ FTaJ mz iJÑJ KZuÇ Foj FT\j ßUPuJ~Jz ßp ßpPTJPjJ xo~ ßVJu TrPf kJPrÇ ßx FTJA mqmiJj VPz KhPf kJPrÇ KT∂á oJPb @orJ KZuJo ßpJ≠Jr oPfJÇ @orJ ke TPrKZuJo, Sr \jqA FaJ @oJPhr K\fPf yPm FmÄ @orJ ßxaJ TrPf ßkPrKZÇ @oJPhr IPjT TÓ TrPf yP~PZÇ UMmA TKbj oqJY yP~PZÇ ßTJY @oJPhr hJÀenJPm KjPhtvjJ KhP~PZj, mhKu ßUPuJ~JzS FPTmJPr xKbT xoP~ ßjPoPZÇ FA \P~r \jq @orJ @oJPhr rÜ, WJo @r Iv´∆ ^KrP~KZÇ @orJ FUJPj kftMVJPur k´KfKjKifô TrKZ, IKnmJxLPhr \jq ßpKa xMªr FT ßhvÇ @orJ SPhr xmJr k´KfKjKifô TrKZÇ FaJ SPhr xmJr \jqÇ kftMVJPur lMamu AKfyJPx @orJ FTaJ IxJiJre IiqJ~ ßpJV TPrKZÇ' FFlKkÇ


IJkjJr ˝J˙q 27

SURMA m­ 15 - 21 July 2016

ßumM

n TîJK∂ S ImxJh hNr TrPf

ßumMr vrmPfr \MKz ßjAÇ

n ßumMPf rP~PZ ßkTKaj, pJ

ßumM kMKÓèPe nrkMr Ç ßoRxMKo lu KyPxPm Fr pPgÓ Thr rP~PZ mJÄuJPhPvÇ Fr @PZ IPjT HwKi èeÇ \JjJPòj @AKxKcKc@rKm kMKÓKmh lJr\JjJ KjKv: TL @PZ 100 V´Jo xokKroJe FT TJk ßumMr rPx rP~PZ PoJa TqJuKr 37Ç TJPmtJyJAPcsa 9.2 V´Jo, ßk´JKaj 2.4 V´Jo, lqJa 2 V´Jo, lJAmJr mJ @Åv

1.2 V´Jo FmÄ KYKj 7 V´JoÇ ßTj UJPmj n FKxKcT yS~Jr TJrPe UJhq kKrkJPT nJPuJ TJ\ TPr ßumMÇ y\o yS~Jr kr ßumMr rx IqJuTJuJAj Kr-IqJTvj ‰fKr TPr y\Po xyJ~fJ TPrÇ n ßumMr ßUJxJ~ rP~PZ k´YMr kKroJPe mJP~J-lîJPnJjP~c, pJ TqJ¿JrPTJw Km˜Jr ßrJi TPrÇ

n IKfKrÜ APˆsJP\j ßgPT

vrLrPT oMÜ rJUJr TJrPe ßmsˆ TqJ¿JPrr KYKT“xJ S k´KfPrJPi ßumM TJ\ TPrÇ n ßumMPf KnaJKoj-ÈKx' gJTJ~ ioKjr AuJKˆT Im˙J S hí|fJ rãJ~ TJptTrÇ n \ôr, cJ~JPmKax, IKjhsJ, VuJr ãf, kJT˙uL S kqJjKâ~JPxr TqJ¿Jr FmÄ IjqJjq xÄâJoT ßrJPVr KYKT“xJ S k´KfPrJPi ßumM CkTJrLÇ

ioKjr rPÜ hNKwf khJgt \oJ yPf mJiJ ßh~ FmÄ hNKwf khJgt ßmr TrPfS xyJ~fJ TPrÇ n rPÜ ßTJPuPˆrPur oJ©J TKoP~ “Kk§ xMrãJ FmÄ ÂhPrJV\Kjf \KaufJ ßgPT vrLrPT rãJ TPrÇ n vrLPrr S\j ToJPfS ßumM xyJ~fJ TPrÇ ßumMr lqJa mJKjtÄ Fj\JAo ßvõfxJr S xMVJr ßvJwe TPr S\j ToJ~Ç n rPÜr ßuJKyf TKeTJPT aKéj S IjqJjq hNKwf khJPgtr yJf ßgPT rãJ TPr KmÊ≠ IKéP\j kKrmyPj xyJ~fJ TPrÇ n TJaJPZÅzJ S ãf xJrJPf ßumMr \MKz ßjAÇ pTí“, hJÅf S oJKzr xMrãJ~ ßumM IfMujL~Ç n IqJK≤-IKéPc≤ gJTJ~ ßumM fôPTr xPf\fJ iPr rJUPf xyJ~fJ TPrÇ

xM˙ gJTPf xy\ mqJ~Jo xM˙ gJTPf mqJ~JPor KmT· KTZM ßjAÇ xM˙xmu @r xMªr ßhy VbPj rP~PZ YJr CkTJrL mqJ~JoÇ fJ-A \JjJPuj K\o FékJat xJAhMr ryoJj hKz uJl hKz uJl Foj FTaJ mqJ~Jo, pJ IjJ~JPx ßpPTJPjJ ˙JPjA TrJ pJ~Ç FA mqJ~JPo k´Kf KoKjPa ßp kKroJe TqJuKr ßkJPz, fJ Ijq UMm To mqJ~JPoA y~Ç xTJu-xºqJ ßpPTJPjJ xo~A TrPf kJPrjÇ k´KfKhj 10 KoKja hKz uJl TrPuA yPmÇ mMT cj TKbj oPj y~ mPu IPjT oJjMwA mMT cjYYtJ FKzP~ pJjÇ KT∂á mMT cj vrLr KbT rJUPf UMm TJptTrÇ TJÅi FmÄ yJPfr ßkKv VbPj @uJhJ irPjr mMT cj rP~PZÇ ÊiM ßhPyr SkPrr IÄPvrA j~, ßTJor S kJP~r \jqS @PZ KmPvw mMT cjÇ mqJ~Jo TrPf TrPf FTPWP~ yP~ pJS~J FzJPf oJP^oPiqA mMT cPjr irjS kKrmftj TrPf kJPrjÇ mMT cj “Kk§ S ßoÀhP§r \jq ßpoj nJPuJ, ßfoKj ßTJoPrr mqgJ S TMÅP\J yP~ pJS~J FzJPfS nJPuJ TJ\ ßh~Ç xJÅfJr xM˙ S xMªr gJTJr ßxrJ mqJ~Jo xJÅfJrÇ xJÅfJPr vrLPrr ßkKv hJÀe TJ\ TPrÇ rÜYJk ToJPjJ, “Kk§ xM˙ rJUPf, võJxk´võJPxr xãofJ mJzJPf xJÅfJr

CkTJrLÇ Kj~Kof xJÅfJr TJaPu S\j mJzJr ßTJPjJ @vïJ gJPT jJÇ xJAPTu YJuJPjJ Kj~Kof @iJ WµJ xJAKTîÄ TrPu mJzKf S\j ToJPjJr kJvJkJKv “Kk§S xM˙ gJTPmÇ kJ, ßTJor-Kkb S TJÅPir \jq xJAPTPur oPfJ CkTJrL mqJ~Jo @r ßjAÇ UMm hs∆f TqJuKr ßkJPz S vrLPrr IKfKrÜ ßoh ToJPf nJPuJ TJ\ TPrÇ ßoKcTqJu ßaˆ : ßgsJa TJuYJr VuJ~ mJ ßgsJPa mqJTPaKr~J mJ lJñJPxr ßTJPjJ AjPlTvj @PZ KT jJ, fJ krLãJ

TrJr FTKa CkJ~ yPò ßgsJa TJuYJrÇ xJiJref VuJr ßnfPrr KhT ßgPT xÄV´y TrJ ßxJ~Jm mJ gMfMr IÄv FTKa \LmJeMoMÜ KmPvw TJPk xÄrãe TPr ßhUJ y~ fJPf ßTJPjJ \LmJeMr xÄâoe @PZ KT jJÇ pKh FTKa KjKhtÓ xoP~r (xJiJref 72 WµJ) oPiq SA TJPk \LmJeMr IK˜fô jJ ßhUJ pJ~, fJyPu iPr ßjS~J y~ VuJ~ AjPlTvj ßjAÇ KT∂á FA xoP~r oPiq ßTJPjJ \LmJeMr IK˜fô kJS~J ßVPu iPr ßjS~J y~ SA \LmJeM KhP~ VuJ~ xÄâoe yP~PZÇ fUj krLãJ TPr ßhUPf y~ SA \LmJeMr KmÀP≠ ßTJj irPjr SwMi TJptTrLÇ ßx IjMpJ~L KYKT“xJ TrPf y~Ç - cJ. F ß\c Fo @yxJj

KV´j KaPf cJCj KxjPcsJPor SwMi KV´j Ka mJ xmM\ YJP~ Foj FTKa CkJhJj kJS~J ßVPZ, pJ KhP~ cJCj KxjPcsJPo @âJ∂Phr KYKT“xJ TrJ pJPm mPu @vJ TrPZj KmùJjLrJÇ xŒ´Kf Kh uqJjPxa KjCPrJuK\ \JjtJPu VPmweJk©Ka k´TJKvf yP~PZÇ VPmweJKa TPrj ߸Pjr ßx≤Jr lr ß\jKoT ßrèPuvjÇ ßjfífô ßhj cJ. oJrJ KcP~rxjÇ VPmwThu KV´j Kar oPiq kJS~J FKkVqJPuJTqJPaKxj KTnJPm cJCj KxjPcsJPor ßrJVLPhr @YreVf kKrmftPj

CjúKf xJij TrPf kJPr ßx Kmw~KaS kptPmãe TPrÇ fJrJ hJKm TPr FA k´go Foj KTZM rJxJ~KjT CkJhJj kJS~J ßVu, pJ KhP~ y~PfJ nKmwqPf cJCj KxjPcsJPo @âJ∂Phr KYKT“xJ TrJ x÷m yPmÇ jqJvjJu cJCj KxjPcsJo ßxJxJAKar oPf, k´Kf 691Ka KvÊr FT\j FA ßrJPV @âJ∂ y~Ç - cJ. vJoLoMr ryoJj ßoKcTqJu KjC\ aMPc

@ÅTJmJÅTJ hJÅPfr pπeJ @TJmJÅTJ hJÅf ßmKvr nJV oJjMPwr TJPZ TÓhJ~TÇ TJre @ÅTJmJÅTJ hJÅf gJTJ oJPjA TqJKr\ ßmKv yS~J, oJKzr ßrJV ßmKv yS~J, hJÅPf hJV ßmKv kzJ AfqJKhÇ Fxm xoxqJ ßrJVL mM^Pf kJPrÇ @ÅTJmJÅTJ hJÅPfr TJrPe @PrJ KTZM KmkK• WPaÇ ßYJ~JPur yJPzr \P~P≤ xoxqJ yPf kJPrÇ ßYyJrJ kKrmKftf yPf kJPrÇ ßYyJrJ~ IxJo†xqfJ ßhUJ KhPf kJPrÇ xKbTnJPm TJoz KhPfS IxMKmiJ y~Ç F ZJzJ @PrJ KTZM ãKf @PZ, pJ @ÅTJmJÅTJ hJÅf pJPhr gJPT fJPhr ßãP© ßhUJ pJ~Ç fJA @ÅTJmJÅTJ hJÅPfr KYKT“xJ oJPj ßxRªPptr KYKT“xJ j~, k´P~J\Pjr KYKT“xJÇ @r KYKT“xJKar jJo IPgtJcK≤T KYKT“xJÇ FA KYKT“xJr oJiqPo hJÅPfr Im˙Jj kKrmftj TrJ y~Ç mÉ ßãP© ÊiM hJÅPfr Im˙Jj j~, ßYJ~JPur yJPzrS KTZM @TíKfVf kKrmftj TrJ pJ~ FA KYKT“xJr oJiqPoÇ IPgtJcK≤T KYKT“xJr xo~ TP~TKa Kmw~ j\Pr rJUPf y~, KmPvw TPr hJÅPfr Im˙Jj KbT TrJ S ßrJVL pJPf KbTnJPm TJoz KhPf kJPr ßx Kmw~Ka KjKÁf TrJÇ fPm KTZM ßãP© ÊiM ßxRªPptr \jqS ßTC ßTC KYKT“xJKa TrJjÇ fUj yJKx xMªr TrJ, ßhUPf nJPuJ uJVJ∏F Kmw~èPuJPT ßmKv èÀfô KhPf y~Ç xJiJrenJPm muPu, hMKa k≠KfPf FA KYKT“xJ TrJ pJ~Ç FTKa yPò KroMPnmu mJ I˙J~LÇ FPf Foj KcnJAx mqmyJr TrJ y~, pJ k´P~J\Pj UMPu rJUJ pJ~Ç @PrTKa ßmsx mJ ˙J~L k≠KfÇ FPf KTZM KcnJAx hJÅPfr xPñ ßxa TPr ßhS~J y~ FmÄ KYKT“xJ ßvw jJ yS~J kpt∂ fJ kPr gJTPf y~Ç ßrJVL FèPuJ KjP\ KjP\ UMuPf mJ uJVJPf kJPr jJÇ Cn~ ßãP© ßrJVLr m~x, yJPzr Wjfô, hJÅPfr Im˙Jj, ßYJ~JPur Vzj AfqJKhr Skr Kjntr TPr TL irPjr KYKT“xJ TrJ pJPm FmÄ ßxA KYKT“xJr oJiqPo hJÅf S ßYJ~JuPT ˝JnJKmT Im˙JPj @jPf Tf Khj mJ Tf oJx uJVPm ßx Kmw~KaÇ xJiJrenJPm FT ßgPT hMA mZr xo~ k´P~J\j y~ FmÄ FA xoP~r oPiq xÄKväÓ ßcK≤Pˆr TJPZ ßmv TP~TmJr lPuJ@k KhPf y~Ç xJiJref IPgtJcK≤ˆrJA F irPjr KYKT“xJ TPrjÇ fPm xJiJre ßc≤Ju ksqJTKavjJrrJS TrPf kJPrjÇ UMm \Kau ßTx jJ yPu ßmKvr nJV ßãP© xJiJre ßc≤Ju ksqJTKavjJr ߸vJKuˆ IPgtJcK≤Pˆr TJPZ jJS kJbJPf kJPrjÇ oNuf KYKT“xJr xo~ KfjKa Kmw~ KjKÁf TrPf y~Ç FT. ßcPnukPo≤JuÇ ßYJ~Ju S oJKzr VbjVf ©MKa S IxJo†xqfJ KbT TrJÇ ßYJ~JPur xKbT VzPj ßmPz SbJ KjKÁf TrJÇ hMA. IqJuJAjPo≤Ç FUJPj hJÅPfr xPñ hJÅf ˝JnJKmT ßp xŒTt m\J~ ßrPU TJ\ TPr, ßpoj FTKa hJÅf IjqKar xPñ ßuPV gJPTÇ SkPrr kJKar xPñ KjPYr kJKa KoPu pJ~ AfqJKh KbT rJUPf y~Ç Kfj. ITîMvjÇ TJoz KhPu FT kJKar hJÅPfr xPñ Ijq kJKar hJÅf KTnJPm KoPu pJ~, ßYJ~JPu yJPzr xKº mJ \P~P≤r ˝JnJKmT Im˙Jj AfqJKh Kmw~ FUJPj ßhUJ y~Ç ßrJVLr m~x, ßrJPVr irj AfqJKhr Skr Kjntr TPr TUj KYKT“xJ ÊÀ TrJ CKYfÇ FTA xPñ ßhUPf yPm ßrJVLr vJrLKrT míK≠r Kmw~KaSÇ TJre CbKf m~Px pf hs∆f S xMªrnJPm xlu KYKT“xJ TrJ pJ~, vJrLKrT míK≠ ßgPo ßVPu fJr ßYP~ iLr yP~ @Px xlufJr xo~Ç KYKT“xJ ÊÀr @PV k´P~J\jL~ FéPr TrJ y~Ç ßrJVLr mftoJj hJÅPfr Im˙JPjr ZKm fMPu rJUJ y~Ç hJÅPfr AoPk´vj KjP~ oPcu ‰fKr TrPf y~Ç KYKT“xJr kr hJÅPfr x÷Jmq Im˙Jj ßToj yPm ßx xŒPTt ßrJVLPT iJreJ KhPf y~Ç - cJ. Fo @A @TJv KrPx≤ ßc≤Ju ßyug yJKfrkMu, dJTJ


28 AxuJo

15 - 21 July 2016 m SURMA

Kk´~ jmLr (x.) mqmÂf ßkJvJT \MæJ-kJVKz S Yáu ßoJmJrT ‰x~h \JKTr vJy

KmPvwùPhr metjJ oPf k´oJe pJS~J pJ~, rxNPukJT (x)-Fr SlJPfr kr @P~vJ KxK¨TJ (rJ)-Fr KjTa É\MPrr kKrPi~ ßpxm kKm© m˜M KZu, fJ yPuJ: ßmJrh (YJhr), xJyJrL \JoJ, CoJKj uMKñ, FTKa ßiJuJA TrJ TJKo\, A~JPojL \MæJ, UoLxJ, TJfLlJ, xJhJ YJhr FmÄ FTKa ßuk pJ ÈS~Jrx' ÆJrJ rJXJPjJ KZuÇ S~Jrx v»Ka Kyms∆ nJwJ pJr Igt KmKnjú rPX rJXJPjJ K\KjxÇ @r É\Mr (x)-Fr ßkJvJT xJyJrL, FKa FTKa V´JPor jJo pJ AP~PoPj ImK˙fÇ F \JoJKa xJyJrL V´JPo ‰fKr yP~PZ mPu fJyJPT xJyJrL \JoJ mPu ßoJ\J S \MæJ ßoJmJrT : vJy& @»Mu yT ßoJyP¨Z ßhyunL (ry)-Fr KuKUf KmUqJf KTfJm oJhJPr\Mj jmM~f, IÓo U§, kíÔJ jÄ-291-Fr metjJ~ kJS~J pJ~∏ rxNPukJT (x)Fr hMKa xJhJ ßoJ\J KZuÇ mJhvJy& jJöJvL É\Mr (x)-PT fJ yJKh~J KyPxPm KhP~KZPujÇ KfKj fJ xlrTJPu kKriJj TrPfjÇ rxNPu kJT (x)-Fr KfjKa \MæJ ßoJmJrT KZuÇ pM≠TJPu KfKj kKriJj TrPfjÇ FTKa \MæJ KZu xM-hx KoKvsf ßrvPor, @PrTKa KZu @fuJPxr KfuxJj jJoT ˙JPj ‰fKr ßkJvJTÇ KfuxJj AP~PoPjr FTKa k´Kx≠ \J~VJr jJoÇ fífL~ \MæJ xŒPTt Km˜JKrf \JjJ jJ ßVPuS TJkz ßTPa ßxuJA TPr ßp \JoJ k´˜Mf TrJ y~ fJPT \MæJ mPuÇ @r ßx \JoJr pKh kPTa gJPT, fJyPu fJPT TJKo\ mPuÇ @r pKh kPTa jJ gJPT fJPT TJmJ muJ y~, @r IjqèPuJPT xJiJrenJPm \MæJ muJ y~Ç YJhr S kJVKzPT \MæJ muJ y~ jJÇ fPm rxNu (x)-Fr KÆfL~ k´TJPrr \MæJPT @fuJx mJ fJ~JKuxJ muJ yPfJÇ KfuxJj jJoT ˙JPjr k´˜Mf mPu fJr Foj jJoTre TrJ yP~KZuÇ FaJ FTKa @\oL ßkJvJT KZu pJ KZu TJPuJ rPXr FmÄ ßVJuJTíKfrÇ fJr fJjJ FmÄ mJjJ Cn~Ka KZu kvPorÇ yprf @P~vJ (rJ) KmjPf @mM mTr (rJ) ßgPT mKetfÇ KfKj mPuPZj, rxNu (x)-Fr FA \MæJ ßoJmJrT yprf @P~vJ KxK¨TJ (rJ)-Fr TJPZ KZuÇ rxNu (x)-Fr SlJPfr kr yprf KxK¨PT @Tmr (rJ) metjJ TPrj, @Ko @P~vJ KxK¨TJr TJZ ßgPT \MæJKa KjP~KZuJo, ßrJPVr ßvlJr \jq,

@Ko ßiRf TPr ßuJTPhrPT kJKj kJj TrJfJoÇ yJKhPx oMxKuo vrLl 2~ UP¥ CPuäU @PZÇ fPm IKiTfr metjJ S KmPvwùPhr metjJ oPf k´oJe kJS~J pJ~, rxNPukJT (x)-Fr SlJPfr kr @P~vJ KxK¨TJ (rJ)-Fr KjTa É\MPrr kKrPi~ ßpxm kKm© m˜M KZu, fJ yPuJ: ßmJrh (YJhr), xJyJrL \JoJ, CoJKj uMKñ, FTKa ßiJuJA TrJ TJKo\, A~JPoKj \MæJ, UoLxJ, TJfLlJ, xJhJ YJhr FmÄ FTKa ßuk pJ ÈS~Jrx' ÆJrJ rJXJPjJ KZuÇ S~Jrx v»Ka Kyms∆ nJwJ pJr Igt KmKnjú rPX rJXJPjJ K\KjxÇ @r É\Mr (x)-Fr ßkJvJT xJyJrL, FKa FTKa V´JPor jJo pJ AP~PoPj ImK˙fÇ F \JoJKa xJyJrL V´JPo ‰fKr yP~PZ mPu fJyJPT xJyJrL \JoJ mPuÇ yJKhPx FPxPZ rxNPu kJT (x)-PT hMKa xJyJrL TJkz ÆJrJ hJlj TrJ yP~KZuÇ @mJr xJyJr v» ÆJrJ yJuTJ uJuPTS mM^J~, @r CoJKj uMKñ ÆJrJ mM^JPjJ yP~PZ ÈCoJj' AP~PoPjr FTKa

vyPrr jJoÇ É\Mr (x)-Fr FA uMKñKar rX KZu xJhJ imiPmÇ ÈfJKrPU ßUJuJxJ' KTfJPm kJS~J pJ~ É\Mr (x)-Fr FTKa ßrvoL uMKñ KZuÇ pJ KfKj oJP^-oJP^ kKriJj TrPfj FmÄ É\Mr (x)-Fr FTKa \MæJ ßoJmJrT KZu kJfuJ YJozJ KhP~ @míf, IKiTJÄv pMP≠ É\Mr (x) F \MæJ kKriJj TrPfjÇ kJVKz : É\Mr (x)-Fr hMKa kJVKz ßoJmJrT KZuÇ pJPT xJyJm muJ yPfJÇ fJZJzJ É\Mr (x)-Fr @r FTKa TJPuJ kJVKz KZu, pJ kKrKyf Im˙J~ KfKj xJyJmJ~ ßTrJoPT jKxyfmJeL ßkv TrPfjÇ fPm ßmJUJrL vrLPlr metjJ~ kJS~J pJ~, É\Mr (x)-Fr FTKa xmM\ kJVKz KZu, pJ É\Mr (x)-PT @mKxKj~Jr mJhvJy& jJöJvL yJKh~J mJ CkPdRTj KyPxPm KhP~KZPujÇ (oJhJPr \Mj jmM~Jf, 8o U∏, kíÔJ jÄ 291)Ç fPm kJVKzr ßnfPr ßrRkqUKYf KkaMKk ÆJrJ @òJKhf KZuÇ

(yJKhx: 1698) yprf @jJx (rJ) ßgPT mKetf, KfKj mPuj∏ ÈrJxNu (x) oiqo @TíKfr KZPujÇ KfKj hLWtPhyLS KZPuj jJÇ rJxNu (x)-Fr VJP~r rX KZPuJ mJhJoL'Ç @mM BxJ mPuj∏ ÉoJAh @jJx (rJ) xNP© mKetf F yJKhxKa yJxJjÇ (yJKhx: 1699) @ÿJ\Jj @P~vJ (rJ) ßgPT mKetf, KfKj mPuj∏ È@Ko S rJxNu (x) FTA kJ© ßgPT kJKj KjP~ ßVJxu TrfJoÇ fJr mJmKr YMu TJÅPir CkPr, KT∂á TJPjr uKfr KjY kpt∂ u’J KZu'Ç @mM& BxJ mPuj∏ CkPrJÜ xjhxNP© F yJKhxKa ÈyJxJj xyLy&'Ç (yJKhx: 1728) CPÿ yJKj (rJ) ßgPT mKet, KfKj mPuj∏ ÈrJxNuMuäJy xJuäJuäJÉ (x) pUj oÑJ~ @Voj TPrj, fUj fJÅr oJgJ~ YJrKa ßmeL KZu' (@. A. hJ.)Ç yprf @mM BxJ mPuj∏ FA yJKhxKa yJxJj S xyLy&'Ç ßuUT : kLr-PoJPvth, TáfámmJV hrmJr vrLl, dJTJ

IfqJYJPrr Tálu KlPrJ\ @yoJh yJoJj, TJ„j, uMf, ßlrJCj, @mM ß\Pyu @\ @r hMKj~J~ ßmÅPY ßjAÇ KT∂á @mM ß\PyPur oPfJ KTZM k´nJm-k´KfkK•vJuLr ÆJrJ IfqJYJr-IjJYJr S KjptJfPjr WajJ Iyry WaPZÇ kK©TJ∂Pr k´J~A oiqpMVL~ TJ~hJ~ mmtr Fxm KjptJfPjr WajJr Umr kJS~J pJ~Ç jJrL, kMÀw, KvÊ S mí≠ ßTC KjptJfj ßgPT ßryJA kJPòj jJÇ xmt©A Kjoú ßvseLr oJjMPwr Skr IoJjKmT KjptJfj YJuJPjJ yPòÇ @APjr @vs~ KjPf ßVPuS ÉoKTr xÿMULj yPf yPòÇ xoJP\ IfqJYJr-KjptJfj ßmPz ßVPu @uäJyr kã ßgPT @\Jm-V\m ßjPo @PxÇ @r @uäJyr vJK˜A xmPYP~ TKbjÇ IfqJYJrL mÉ\JKf ßVJÔLPT @uäJy xoNPu ±Äx TPr KhP~PZjÇ ßTJr@Pj ArvJh yP~PZ, ÈPfJoJr kJujTftJr kJTzJS FojA TKbj ßp, pUj KfKj IfqJYJPr Ku¬ \jkhèPuJPT kJTzJS TPrj, fUj ImvqA fJr kJTzJS y~ Ifq∂ ßmhjJhJ~T TPbJrÇ' -xNrJ Éh :102 hMmtu S FKfPor xŒK• V´Jx TrJ KTÄmJ ß\JrkNmtT To oNPuq FKfPor xŒK• â~ TrJr jK\r xmtTJPu KmhqoJj KZuÇ kMTMPr Kmw k´P~JV TPr oJZ ßoPr ßluJ, ß\JrkNmtT CKbP~ KjP~ iwte TrJ, mJKzWPr @èj KhP~ yJouJ YJuJPjJr WajJ FUjS WPaÇ IfLPf pJrJA IfqJYJr-KjptJfPjr xPñ xŒíÜ KZu,

@\ fJPhr TJrS IK˜fô ßjAÇ ßTJr@Pj ArvJh yP~PZ, ÈPp kPg ßuJT YuJYu TPr fJr kJPv uMPfr xŒ´hJP~r ±Äx˜Nk FUjS KmhqoJjÇ Fr oPiq ßfJ KmvõJxLPhr \jq Kjhtvj rP~PZÇ' - xNrJ Ky\r : 15 @rS ArvJh yP~PZ, È@r @Ko @h S xJoMhPT (±Äx TPrKZuJo) fJPhr mJKzWrA ßfJoJPhr \jq xM¸Ó k´oJeÇ v~fJj fJPhr TJ\PT fJPhr xJoPj @TwteL~ TPr ßrPUKZuÇ IgY fJrJ KjhJÀe KmYãe KZuÇ TJ„j, ßlrJCj FmÄ yJoJjPTS (±Äx TPrKZ)Ç' -xNrJ @jTJmMf : 38-39 pJrJ @uäJyr KmiJPjr KmkrLf @Yre TPr fJrJA xLoJ u–WjTJrLÇ @uäJy xLoJ u–WjTJrLPhr nJPuJmJPxj jJÇ xLoJ u–WjTJrLPhr xJoJK\T IfqJYJPrr vJK˜ KyPxPm @uäJy hMKj~Jr \KoPj ^z, IKfmíKÓ, UrJ, nNKoTŒ S m\skJf KhP~ gJPTjÇ ßTJr@Pj ArvJh yP~PZ, ÈxLoJ u–WjTJrLPhr muJ yPm, ßfJorJ pJ TrPf fJr vJK˜r ˝Jh jJSÇ fJPhr kNmtmftLrJ KogqJ mPuKZu, fJA vJK˜ fJPhr V´Jx TPrKZu fJPhr IùJfxJPr, fJA @uäJy fJPhr kJKgtm \LmPj uJKüf TPrj, @r fJPhr krTJPur vJK˜S yPm TKbjÇ pKh fJrJ \JjfÇ' -xNrJ \MoJr :25-26 PTJr@Pj TJKrPo @rS ArvJh yP~PZ, ÈIf”kr fJPhr xmJAPTA @Ko (fJPhr) Kj\ Kj\ kJPkr TJrPe kJTzJS TPrKZ, fJPhr TJrS Skr k´Y§ ^z

pJrJ @uäJyr KmiJPjr KmkrLf @Yre TPr fJrJA xLoJ u–WjTJrLÇ @uäJy xLoJ u–WjTJrLPhr nJPuJmJPxj jJÇ xLoJ u–WjTJrLPhr xJoJK\T IfqJYJPrr vJK˜ KyPxPm @uäJy hMKj~Jr \KoPj ^z, IKfmíKÓ, UrJ, nNKoTŒ S m\skJf KhP~ gJPTjÇ ßTJr@Pj ArvJh yP~PZ, ÈxLoJ u–WjTJrLPhr muJ yPm, ßfJorJ pJ TrPf fJr vJK˜r ˝Jh jJSÇ fJPhr kNmtmftLrJ KogqJ mPuKZu, fJA vJK˜ fJPhr V´Jx TPrKZu fJPhr IùJfxJPr, fJA @uäJy fJPhr kJKgtm \LmPj uJKüf TPrj, @r fJPhr krTJPur vJK˜S yPm TKbjÇ pKh fJrJ \JjfÇ' -xNrJ \MoJr :25-26 kJKbP~KZ, TJCPT oyJV\tj FPx @WJf ßyPjPZ, TJCPT @Ko \KoPjr KjPY ßVPz KhP~KZ, @mJr TJCPT @Ko (kJKjPf) cMKmP~ KhP~KZÇ' -xNrJ @jTJmMf : 40 PovTJf vKrPl y\rf @uL (rJ.) yPf mKetf yP~PZ- y\rf rJxNu (xJ.) ArvJh TPrPZj, ÈfMKo IfqJYJKrf mqKÜr mhPhJ~J ßgPT KjP\PT mJÅKYP~ rJUÇ ßTjjJ ßx @uäJyr hrmJPr fJr yT uJPnr \jq k´JgtjJ TPrÇ' xKyy mMUJKr vKrPl y\rf @mM ßyJrJ~rJ (rJ.) yPf mKetf yP~PZ- y\rf rJxNu

(xJ.) ArvJh TPrPZj, ÈPp mqKÜ fJr ßTJPjJ oMxuoJj ÃJfJr k´Kf fJr oJjxÿJj mJ Ijq ßTJPjJ KmwP~r mqJkJPr IfqJYJr TPr, fPm ßx ßpj fJr TJZ ßgPT ßxKhj @xJr @PV @\A oJl TKrP~ ßj~- ßpKhj fJr TJPZ ßhryJo S KhjJr KTZMA gJTPm jJÇ ßxKhj fJr TJPZ pKh ßTJPjJ @ou gJPT, fPm fJr IfqJYJr kKroJe ßjKT KjP~ ßjS~J yPmÇ @r fJr TJPZ ßjKTS jJ gJTPu o\uMo mqKÜr èjJyèPuJ fJr Skr YJKkP~ ßhS~J yPmÇ' ßuUT: xJÄmJKhT


AxuJo 29

SURMA m 15 - 21 July 2016

KmKnjú iPot ùJjJ\tPjr èÀfô A~JxKoj jNr xnqfJr âo-CjúKfr F kptJP~ FmÄ oJjKmT èeJmuL KmTJPv S TothãfJ míK≠Pf KvãJ\tj IkKryJptÇ KvãJyLj oJjMwPT fMujJ TrJ y~ IPºr xJPgÇ KvãJ\tPjr lPu FTPvsKer oJjMw pUj xNPptr of KmvJu S ßf\hL¬ xíKÓr xsÓJr IxLo ãofJr TJPZ oJgJ jf TPr TÀeJ k´JgtjJ TPr, ßxUJPj KvãJyLjfJr TJrPe Ikr FTPvsKer oJjMw xíKÓrJK\rA ßTJj k´JKe mJ m˜MPT KjP\Phr TuqJeTJrL hJfJ KyPxPm oJgJ~ fMPu \Lmj KnãJ TPrÇ AxuJo iPot fJA pgJgtA muJ yP~PZ∏ÍmuMj, pJrJ \JPj @r pJrJ \JPj jJ fJrJ KT xoJj?"∏(@u&-PTJr@j; xNrJ-pNoJr; @~Jf-9) F iPotr iotL~ V´P∫r xmtkg´ o ImfLet kJÅYKa @~JPfr YJrKa @~JfA KZu KvãJ Kmw~T; ßpoj∏ÍkJb TÀj, @kjJr k´KfkJuPTr jJPo KpKj xíKÓ TPrPZjÇ xíKÓ TPrPZj oJjMwPT \oJa mJÅiJ rÜ ßgPTÇ kJb TÀj, @r @kjJr k´KfkJuT oKyoJKjõfÇ KpKj TuPor xJyJPpq KvãJ KhP~PZjÇ KvãJ KhP~PZj oJjMwPT pJ ßx \Jjf jJÇ"∏( xNrJ-@;uJTô; @~Jf-1-5) @u&-PTJr@Pjr CKuäKUf mJeLxoNy ßgPT FaJA k´fL~oJj y~∏oJjMPwr pJmfL~ KvãJr oNu C“x ˝~Ä xsÓJÇ Fr @PrJ k´oJe kJS~J pJ~ F mJeLPf∏Í@r KfKj @hoPT pJmfL~ jJo KvãJ KhP~PZjÇ" (xNrJ-mJÑJrJy; @~Jf-31) F mJeL ßgPT FaJA xJmq˜ y~, xoV´ xíKÓ o§uLPf oJjm \JKfPT KmPvw ‰mKvÓq k´hJPjr uPãq xsÓJ ÍKvãJ" jJoT Kmw~KaPT mqmyJr TPrPZjÇ IjqKhPT KyªM iotVP´ ∫ ùJjJ\tPjr \jq k´JgtjJr KvãJ ßh~J yP~PZ FnJPm∏ ÈPp nVmJj IxÄUq „k kKrV´y TPr KjKUu \VPfr TuqJPer \jq ßYfj IPYfjJ®T xmt© kKrÃoe TPrj, ßy mJY¸KfPhm, @Ko ßpj ßx nVmKÆw~T ùJjuJPn xogt yAÇ ßy ùJjJKikKf, fMKo k´TJvoJj x•ôèPer ÆJrJ @oJPT CØJKxf TPr @oJr oPjr xJPg KoKuf ySÇ ßy ùJj„k

F x¬JPyr

F iPotr iotL~ V´P∫r xmtk´go ImfLet kJÅYKa @~JPfr YJrKa @~JfA KZu KvãJ Kmw~T; ßpoj∏ÍkJb TÀj, @kjJr k´KfkJuPTr jJPo KpKj xíKÓ TPrPZjÇ xíKÓ TPrPZj oJjMwPT \oJa mJÅiJ rÜ ßgPTÇ kJb TÀj, @r @kjJr k´KfkJuT oKyoJKjõfÇ KpKj TuPor xJyJPpq KvãJ KhP~PZjÇ KvãJ KhP~PZj oJjMwPT pJ ßx \Jjf jJÇ"∏( xNrJ-@;uJTô; @~Jf-1-5) @u&-PTJr@Pjr CKuäKUf mJeLxoNy ßgPT FaJA k´fL~oJj y~∏oJjMPwr pJmfL~ KvãJr oNu C“x ˝~Ä xsÓJÇ Fr @PrJ k´oJe kJS~J pJ~ F mJeLPf∏Í@r KfKj @hoPT pJmfL~ jJo KvãJ KhP~PZjÇ" (xNrJ-mJÑJrJy; @~Jf-31) GvõPptr IKikKf, @oJr I∂Pr Im˙Jj TPr @oJPT ßoiJxoíK≠ k´hJPj @jKªf TrÇ∏(IgmtPmh; 1o TJ∏, 1o IjMmJT; 1o xNÜ)Ç ùJjJ\tPjr k´Kf èÀfô @PrJkkNmtT F iPot @PrJ muJ yP~PZ∏È(I·m~Û yPuA ßp mJuT y~ Foj j~Ç) ßp mqKÜ oNUt (Px mP~JKiT yPuS) fJPT mJuT muJ pJ~Ç KpKj oPπr mJ ßmhvJP˘r Iiq~j TrJj, KfKjA KkfJ yjÇ kK¥PfrJ IùmqKÜPT mJuT S oπhJfJPT KkfJ mPujÇ"∏(ojMxÄKyfJ; 2~ IiqJ~; ßväJT-153) ÍPpoj TJPbr ‰fKr yJKf S YJozJr ‰fKr oíV IPTP\J S IxJr, ßfoKj ßp msJ¯e ßmhJiq~j jJ TPrj KfKjS Ik´P~J\jL~ IxJr; G KfjKa khJgt ßTmuoJ© G xo˜ jJo iJre TPr (IgtJ“ jJPor ßpJVq k´P~J\jKjmtJyTfJ fJPhr ßjA)Ç∏G;G; ßväJT-157)Ç ßmR≠iPot ùJjJ\tPjr KjPhtv k´hJjkNmT t Fr èÀfô xŒPTtS mJeL k´hJj TrJ yP~PZ; ßpoj ÍùJjLVe ˝YJKuf; KjªJ S xMUqJKfr oPiq fJyJrJ KmYKuf

yj jJÇ iot TgJ vsme TKr~J fJyJrJ Kjotu, VnLr, K˚ê S K˙r \uJvP~r jqJ~ yA~J gJPTjÇ" ÍkMeq @oJPT ¸vt TKrPm jJ" AyJ oPj TKr~J ßpj ßTy kMeqPT ImPyuJ jJ TPrÇ KmªM KmªM mJKrkfPj ßpoj \ukJ© kNet y~, ßxA„k ùJjL mqKÜ IP· IP· kMeq xû~ TKr~J kKreJPo kMeqo~ yA~ gJPTj"∏(mM≠mJeL; KvãTmM≠; iotkh)Ç KUsˆiPot KvãJr èÀfô xŒPTt mÉ mJeL k´hJj TrJ yP~PZ; ßpoj:∏ÍùJjmJPjr KvãJ \LmPjr C“x, fJyJ oífMqr lJÅh yAPf hNPr pJAmJr kgÇ xMmMK≠ IjMV´y\jTÇ ßp ßTy xfTt, ßx ùJjkNmtT Tot TPr; KT∂á yLjmMK≠ oNUtfJ Km˜Jr TPrÇ ùJjLPhr xyYr yS, ùJjL yAPm; KT∂á ßp yLjmMK≠Phr mºM, ßx nVú yAPm"(mJAPmu; KyPfJkPhv; 13”14,15,16,20)Ç CkptMÜ mJeLxoNPyr @PuJPT k´fL~oJj y~ ßp, KvãJ ZJzJ oJjMw yS~Jr xJgtTfJ uJn ßTJjnJPmA x÷m j~Ç ßuUT: AxuJKo VPmwT

oJ\yJPm KmnÜ ßTj oMxuoJj oMyJÿh lKrh CK¨j UJj h~Ju oJmMh rJyoJjMr rJKyo @uäJykJT FT IKÆfL~ @yJh S xJoJhÇ fJr xm xíKÓPuJT fJPT FTT IKÆfL~ xsÓJ KyPxPm xPªyJfLfnJPm \JPj S oJPjÇ xíKÓr xmJA oJSuJ oJmMhPT FT IKÆfL~ mPu ß\Pj S ßoPjA ijqÇ xíKÓTMPur ßnfr F oNu S ßoRKuT fJSKyhL Kmw~ KjP~ ßTJPjJ xoxqJA ßjAÇ xoxqJ ßhUJ KhP~PZ kro hrhL ãoJvLu ryoJj S rKyPor xPmtJ•o xíKÓ oJjm\JKfr ßnfrÇ @uäJykJPTr @xoJ S KxlJfèPuJr @~jJ mJ @rKv˝„k F ßk´oJ¸h AjxJjPT k´h• AòJvKÜ S k´KfnJr xKbT k´P~JPVr InJPm oyJoKyo oJSuJ oJmMPhr fJSKyPhr Skr BoJj fgJ Iau KmvõJPx xPªy, xÄv~ ßhUJ ßh~Ç Fr xPñ jlxJKj ßuJn-uJuxJ FmÄ v~fJKj TMoπeJ S CxTJKjPf k´òjú BoJj FmÄ @PuJKTf @oPu ßVJuoJu S khtJ xíKÓ y~Ç fUKj @ho x∂JjPhr IPjPTr mJKyqT S Âh~ ßYJPU khtJ kPz S KmoJr ßhUJ ßh~Ç FPf oJjMw FTPT hMA ßhPU FmÄ hMAPT mÉ KyPxPm ßhPUÇ FnJPmA xíKÓ y~ mÉfômJKhfJ, KmPrJKifJ S ƪô-xÄWJfÇ KT∂á pJrJ xKbT KvãJ S hLãJ KjP~ xíKÓ S xsÓJPT ßhPUj fJrJ @uäJy \JuäJ \JuJuMÉ S \JoJuMÉr FTT IKÆfL~ fJSKyPhr IKo~ xMiJ kJj TPrj S oMPoj KyPxPm h~Ju k´nrM KjÔJmJj, mJiqmJiT, ßk´oJ¸h mJªJ, UKulJ S SKu mPu Veq yjÇ F oMKojrJA k´Tíf oMxuoJj S FTT ßhPyr xoJjÇ oJSuJ fJÅr TJuJo kJPT ˝L~ mJiqVf oMKojPhr kr¸r nJA nJA mPu ßWJweJ KhP~PZjÇ k´Tíf oMPojrJ kro h~JuM oJmMPhr IxLo fJSKyPhr IjJKmu k´vJK∂r xJVPr @K®T S „yJKj oyJvJK∂ S k´vJK∂Pf ImVJyj TPrj FmÄ KhhJPr FuJKyr IoL~ xMiJ kJPj mq˜

gJPTjÇ oMKoj-oMxuoJjrJ fJSKyPhr @xoJKj o\mMf rKv @ÅTPz gJPTjÇ F rKv Ifq∂ vKÜir S IKmPòhq SrS~JfMu SÛJÇ ßoPyrmJj oJmMh fJr Kk´~fo mJªJPhr xfTt TPr mPuPZj fJrJ ßpj fJSKyPhr BoJKj S @xoJKj rKv o\mMf TPr iPr rJPU S kr¸r KmKòjú jJ y~Ç KfKj oMKoj oMxuoJjPhr GTq S xÄyKfPT mPuPZj ßj~JofÇ IQjTq S KmKòjúfJA oyJKmköjT v©MfJÇ jlxJKj UJP~v FmÄ fJèKf S v~fJKj AòJ-@TJ–ãJA IQjTq S v©MfJr \jì ßh~, nJAP~ nJAP~ pM≠-KmmJh mJiJ~Ç fUj ßjPo @Px \JyJjúJKo @\Jm-V\m oJjm xoJP\, ßhPv ßhPv S xJrJ KmPvõÇ @uäJy kJPTr jmL-rJxNu S SKurJ oJjMwPT GPTqr kPg, vJK∂r kPg @øJj \JKjP~PZj, kg ßhKUP~PZj FmÄ \Lmj mJK\ ßrPU k´PYÓJ YJKuP~PZjÇ IKfv~ hM”PUr Kmw~ ßp, AxuJoL CÿJyr oJP^ jlxJKj S v~fJKj vKÜ jJjJ o\yJm, ßlTtJ, huJhKu S ofmJPhr jJPo IQjPTqr @èj ZKzP~ BoJj @ou S fJSKyhPT ZJrUJr TPr FPxPZ FmÄ FUjS TrPZÇ KmPvw TPr ofummJ\ v~fJKj vKÜ S krJvKÜ oMxuoJjPhr Kv~J S xMKjú oJ\yJPmr nJAPhr ßnfr IQjPTqr oyJoJrLPT pMPV pMPV jJjJ mJyJjJ~ K\AP~ ßrPUPZ S rJUPZÇ Kv~J S xMKjú oJ\yJm hMKa oMxuoJjPhr hMKa kKrmJPrr oPfJA nJA nJAÇ KT∂á ˝JgtJPjõwL AmKuKx xrTJr S vKÜèPuJ @uäJyr ßh~J BoJKj ßj~Jof S ryof-mrTfPT hMKj~J ßgPT mrmJh TrJr \jq YâJ∂, wzpπ S pM≠-KmV´y uJKVP~A pJPòÇ @uäJykJT pUj fJr TJuJoMuäJy oK\Ph oMKoj oMxuoJjPhr oJP^ ÃJfífô, xŒ´LKf S xÄyKf xíKÓr KjPhtv KhP~PZj FmÄ fJÅr Kk´~fo yJmLm UJKfoMu @K’~J ßpUJPj \Lmjnr F ÃJfífô

IQjTq S KmKòjúfJA oyJKmköjT v©MfJÇ jlxJKj UJP~v FmÄ fJèKf S v~fJKj AòJ-@TJ–ãJA IQjTq S v©MfJr \jì ßh~, nJAP~ nJAP~ pM≠-KmmJh mJiJ~Ç fUj ßjPo @Px \JyJjúJKo @\Jm-V\m oJjm xoJP\, ßhPv ßhPv S xJrJ KmPvõÇ k´KfÔJr xÄV´Jo TPr kg ßhKUP~ ßVPZj ßxUJPj AmKux UJjúJPxr IjMxJrLrJ Kv~J-xMKjúr KmPnh uJKVP~A @ho x∂JjPhr ±Äx YJPòÇ @\ AxuJoL \JyJPj jJjJ jJPo AxuJo S oMxuoJjPhr k´Je yre, xŒh ±Äx S jr-jJrL S KvÊ yfqJr \jq v~fJPjr KvÄ KyPxPm xπJPxr rJ\fô TJP~o TrPZÇ @uäJyr KTfJm, rJxNu, xMjúJy FmÄ @CKu~J ßTrJPor k´JeJ∂ ßhJyJA yPò AxuJPor GTq, oMxKuo CÿJyr A¸Jf TKbj ÃJfífô FmÄ oyæf k´KfÔJÇ @\ @oJPhr xmJr CKYf CoJA~J-@æJxL \oJjJr UjúJxPhr SxSxJ, lPfJ~J, TMoπeJ fqJV TPr @uäJyr S~JP˜ FmÄ hMKj~J S @KUrJPfr vJK∂, xoíK≠ @r xPmtJkKr KhhJPr FuJKyr k´fqJvJ~ FT yS~J, ßjT yS~J FmÄ nJA nJA yS~JÇ jfMmJ hMKj~J S @KUrJPf uJüjJ S @\Jm Imvq÷JmL @uäJy kJT @oJPhr k´Kf KmPvw h~J TÀjÇ ßuUT : kKrYJuT, AC@AKaFx KrxJYt ßx≤Jr

jJoJPpr xo~xNYL IJu IJTxJ oxK\h

15 \MuJA, oñumJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

03-07 KoKja 01-11 KoKja 06-37 KoKja 09-17 KoKja 10-24 KoKja

16 \MuJA, mMimJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

03-09 KoKja 01-11 KoKja 06-37 KoKja 09-16 KoKja 10-24 KoKja

17 \MuJA, mOy¸KfmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

03-11 01-11 06-36 09-15 10-23

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

18 \MuJA, ÊâmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

03-13 KoKja 01-11 KoKja 06-35 KoKja 09-14 KoKja 10-22 KoKja

19 \MuJA, vKjmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

03-15 KoKja 01-11 KoKja 06-35 KoKja 09-13 KoKja 10-21 KoKja

20 \MuJA, rKmmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

03-17 01-11 06-34 09-11 10-20

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

21 \MuJA, ßxJomJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

03-19 KoKja 01-11 KoKja 06-34 KoKja 09-10 KoKja 10-19 KoKja


30 IJ∂\tJKfT

15 - 21 July 2016 m SURMA

S~JrvPf jqJPaJ xPÿuj

Ko©Phr hLWtPo~JPh xyJ~fJr k´Kfv´∆Kf mJrJT SmJoJr l @AFxKmPrJiL pMP≠

pMÜrJÓs\MPz KmPãJn ImqJyf 11 \MuJA - kMKuPvr èKuPf TíÌJñ KjyPfr kr pMÜrJPÓs metmJhKmPrJiL ÈmäqJT uJAnx oqJaJr' @PªJuj Khj Khj ß\JrhJr yPòÇ 9 \MuJA, vKjmJrS kMKuPvr mJiJ CPkãJ TPr KmPãJPn C•Ju y~ pMÜrJPÓsr KmKnjú IñrJ\qÇ F Khj KmPãJn TotxNKYPf irkJTz YJuJ~ kMKuvÇ KjC A~PTtr rPYˆJPr kMKuPvr KmÀP≠ metmJhL @YrPer IKnPpJV fMPu rqJKu ßmr TrJ y~Ç ßxUJj ßgPT 70 \PjrS ßmKv KmPãJnTJrLPT @aT TPr kMKuvÇ FTAnJPm uMAKx~JjJ, ßkjKxunJKj~J S TqJKuPlJKjt~Jr KmKnjú FuJTJ~ KmPãJnTJPu ßmv TP~T\jPT @aT TrJ y~Ç Fxm \J~VJ~ xKyÄxfJ jJ yPuS, 9 \MuJA, vKjmJr rJPf KoPjPxJaJ~ KmPãJnTJrLPhr xPñ kMKuPvr xÄWwt y~Ç FPf KjrJk•J mJKyjLr xhxqxy TP~T\j @yf y~ mPu \JjJ ßVPZÇ TíÌJñ Kjyf yS~Jr k´KfmJPh KoPjPxJaJ IñrJP\q @P~J\j TrJ KmPJn xoJPmPv kMKuPvr xPñ KmPãJnTJrLPhr xÄWwt yP~PZÇ KjC A~Tt, uMAK\~JjJ, ßaéJxxy TP~TKa rJP\q metmJhKmPrJiL KoKZuxoJPmv ßgPT vfJKiT KmPãJnTJrLPT @aT TPrPZ kMKuvÇ F Im˙J~ xJrJ ßhPv TíÌJñ S ßvõfJñPhr oPiq KmnJ\j ZKzP~ kzJr IKnPpJV CbPuS fJ I˝LTJr TPrPZj ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJÇ Fr oPiq cJuJPx ßYJrJPVJ¬J yJouJ~ Kjyf 5 kMKuv

TotTftJr k´Kf vs≠J \JjJPf @P~J\j TrJ y~ KmPvw ˛rexnJrÇ 9 \MuJA, vKjmJr vyPrr kMKuv xhr hlfPrr xJoPj lMu KhP~ vs≠J \JjJj fJrJÇ ˛rexnJ~ ßpJV KhP~ pMÜrJPÓs xJŒ´KfT xKyÄxfJPT metmJhL @YrPer lu mPu CPuäU TPrj cJuJPxr ßo~r oJAT rJSKuÄÇ F oJPxr ÊÀPf kMKuPvr yJPf hMA TíÌJñ Kjyf yS~J S Vf x¬JPy TíÌJñ xJPmT ßxjJ KoTJy \jxPjr èKuPf KjrJk•J mJKyjLr 5 xhPxqr oífMqPf, pMÜrJPÓs metmJh AxMqPf jfMj TPr KmfTt ÊÀ yP~PZÇ hJxk´gJr KmuMK¬ yPuS f“TJuLj oJjKxTfJ xoJP\ FUPjJ KmrJ\ TrPZ mPu hJKm KmKnjú oJjmJKiTJr S jJVKrT IKiTJr xÄVbPjrÇ fPm Fxm xoJPuJYjJ CKzP~ KhP~ xm irPjr xKyÄxfJr KmÀP≠ oJKTtKjPhr GTqm≠ gJTJr KmwP~ @vJ k´TJv TPrPZj ßk´KxPc≤ SmJoJÇ KfKj mPuj, ÈFA oMyNPft oJKTtKjPhr oPiq hM”PUr kJvJkJKv IPjT ßãJnS KmrJ\ TrPZÇ xmJA FT irPjr KÆiJÆPªô nMVPZÇ fPm @oJPhr xJoPj FKVP~ pJS~Jr KmwP~ xmJA GTqm≠ @PZÇ pJrJ muPf YJj, pMÜrJPÓs KmnKÜ ßhUJ KhP~PZ, fJrJ nMu muPZjÇ' mJrJT SmJoJ jqJPaJ xPÿuj ßvPw ßkJuqJ¥ ßgPT vKjmJr ߸Pj ßkRÅZPuS F xlr FT Khj TKoP~ ßrJmmJrA ßhPv KlPrPZj KfKjÇ cJuJx kMKuPvr xhr hlfPr fuäJKv

FKhPT, KmKmKx \JjJ~, cJuJx kMKuPvr xhr hlfPr FT xPªynJ\j uMKTP~ @PZ mPu ÉoKT kJS~Jr kr mqJkT fuäJKv YJKuP~S TJCPT vjJÜ TrJ pJ~KjÇ 9 \MuJA, vKjmJr xºqJ~ kJKTtÄ VqJPrP\ ßxJ~Ja S cV ACKja ßpRg IKnpJj YJuJPuS ßxUJPj TJCPT UMÅP\ ßkPf mqgt yP~PZ kMKuvÇ I\JjJ TJPrJ TJZ ßgPT ÉoKT kJS~Jr kr cJuJx kMKuPvr xhr hlfPr KjrJk•J ß\JrhJr TrJ y~Ç TP~T fuJKmKvÓ VqJPrP\ fuäJKv YJuJPjJ y~Ç fPm ßvw kpt∂ TJCPT UMÅP\ kJS~J pJ~KjÇ CPuäUq, pMÜrJPÓs Vf oñu S mMimJr krkr hMA KhPj kMKuPvr yJPf UMj yj hMA\j TíÌJñÇ FPf KmPãJn ZKzP~ kPz KmKnjú IñrJP\qÇ F ßk´JkPaA k´KfmJh-KoKZu YuJr xo~ míy¸KfmJr ßaéJPx @âJ∂ yPuJ kMKuvÇ pMÜrJPÓsr ˙JjL~ xo~ míy¸KfmJr rJf ßkRPj 9aJr KhPT cJuJx vyPr TíÌJñPhr KmPJn ÊÀr kr hJK~fôrf kMKuv xhxqPhr Skr ˚JAkJr rJAPlu ßgPT èKu YJuJPjJ y~Ç ßx xo~ kJÅY\j Kjyf FmÄ xJf\j @yf y~Ç cJuJx kMKuPvr k´iJj ßcKnc msJCj \JjJj, VJKz kJKTtÄ FuJTJ~ uMKTP~ ßgPT FT xv˘ mqKÜ èKu YJKuP~ pJKòPujÇ fJr xJPg hNr ßgPT @PuJYjJr oiq KhP~ oLoJÄxJr ßYÓJ YJuJ~ kMKuvÇ fUj KoTJy \jxj jJPo 25 mZr m~xL S mªMTiJrL \JjJj, KfKj ßvõfJñ kMKuvPhr yfqJ TrPf YJjÇ

ÈKyuJKr S asJŒ \jk´fqJvJ ßoaJPf mqgt yP~PZj' 11 \MuJA - oJKTtj AKfyJxKmh cKrx KT~Jjt ècCAj mftoJj xo~PT @PoKrTJr VíypMP≠r xoP~r xPñ fMujJ TPrPZjÇ KfKj mPuPZj, \jVe xPªPyr DP±t KmvõJxPpJVq ßjfífô YJ~Ç KT∂á @xjú ßk´KxPc≤ KjmtJYPjr hMA k´JgtL KyuJKr KTîjaj S ßcJjJ asJŒ CnP~A \jk´fqJvJ ßoaJPf mqgt yP~PZjÇ KjCA~Tt aJAox-F ècCAjPT C≠íf TPr k´TJKvf FT k´KfPmhPj F TgJ CPuäU TrJ y~Ç aJjJ YJr Khj iPr pMÜrJPÓsr xmt© CP•\jJ KmrJ\ TrPZÇ kMKuPvr èKuPf hM\j TíÌJñ Kjyf yS~Jr kr ßgPT k´KfmJh YuPZÇ TíÌJñ yfqJr xPñ ßpJV yP~PZ cJuJx jVPr kJÅY kMKuv xhxq yfqJr Kmw~KaÇ metmJh, xπJx, xKyÄxfJ KjP~ pMÜrJÓs FUj IK˙r xo~ kJr TrPZÇ Foj Im˙J~ oJKTtj \jVPer híKÓ ßpJVq ßjfíPfôr KhPTÇ xJiJre \jVPer @TJ–ãJ ∏ Foj mqKÜ ßk´KxPc≤ k´JgtL yPmj, KpKj xm irPjr IK˙rfJ xJoJu KhPf kJrPmjÇ pMÜrJPÓs YuoJj rJ\QjKfT mJ˜mfJ~ \jVPer híKÓ FUj ßk´KxPc≤ KjmtJYPjr

x÷Jmq k´JgtLPhr KhPTÇ KT∂á Cn~ k´JgtL \jVPer k´fqJvJ ßoaJPf mqgt yP~PZjÇ FojKT fJÅrJ Kj\ huPTA GTqm≠ TrPf kJPrjKjÇ AKfyJxKmh ècCAj mPuPZj, ßcJjJ asJPŒr oPiq jJVKrTPhr GTqm≠ TrJr x÷JmjJ KZu, KZu xMPpJVSÇ KT∂á KfKj Knjú kPg ßyÅPaPZjÇ GPTqr mhPu IQjTqPT @Kuñj TPrPZj KfKjÇ ècCAj mPuj, KyuJKrr A-PoAu AxMq, FlKm@A k´KfPmhj k´níKf KjP~ \jVPer oPiq, FojKT fJÅr xogtTPhr oPiqS xPªy-xÄv~ k´mu yP~PZÇ KyuJKr KTîjaj S ßcJjJ asJPŒr ßjfífô KjP~ hPur ßnfPrA jJjJ k´vú rP~PZÇ ßxUJPj hPur mJAPrr ßuJTPhr GTqm≠ TrJ ßfJ fJÅPhr \jq @rS hM„y mqJkJrÇ xÄVf TJrPe hM\Pjr ßTCA FUj kpt∂ \jVPer GPTqr k´fLT yP~ CbPf kJPrjKjÇ KyuJKr TíÌJñPhr TJPZ \jKk´~Ç fPm vÜ yJPf ßhv kKrYJujJ KjP~ KyuJKrr k´Kf huL~ xogtTPhr @˙Jr xÄTa rP~PZÇ

Ky¸JKjT, IKnmJxL S oMxuoJjPhr KjP~ KmfKTtf TgJmJftJ mPu asJŒ AKfoPiq KmPnh xíKÓTJrL KyPxPm KYK¤f yP~PZjÇ CP•\jJ S IxP∂Jw hNr TrJr kKrmPft KfKj uJVJoyLj o∂mq TPr kKrK˙KfPT @rS ßWJuJPa TPr fMuPZj mPu oPj TrJ yPòÇ TíÌJñ S jJVKrT @PªJuPjr ßuJT\Pjr TJPZ KyuJKr \jKk´~ yPuS fJÅPT KjP~ fJÅr hPur xogtTPhr oPiq FTirPjr xPªy TJ\ TrPZÇ IPjPTA fJÅPT k´JKfÔJKjT rJ\jLKfr k´KfKjKi oPj TPrÇ Fr Skr ßpJV yP~PZ A-PoAu ßTPuïJKrÇ xm KoKuP~ fJÅPT KjP~ xJiJre oJjMPwr oPiq xÄv~ mJzPZÇ asJPŒr xogtT xJPmT kMKuv TotTftJ ßl∑c KcuMTJ KjCA~Tt aJAoxPT mPuPZj, kMKuv yfqJr kr asJPŒr mÜmq vfnJV UJÅKa; pKhS asJPŒr Ijq xm o∂mq S mÜmq \jVePT CKÆVú TrJr \jq pPgÓ mPu oPj TPrj KfKjÇ KyuJKrPT ßTJPjJnJPmA KmvõJx TrJ pJ~ jJ mPuS o∂mq xJPmT FA kMKuv TotTftJrÇ

xyJ~fJ l nëoiqxJVPr ayu l @lVJKj˜JjPT xyJ~fJr Kx≠J∂

11 \MuJA - xπJxL ßVJÔLèPuJr KmÀP≠ pM≠rf ßhvèPuJPT ßVJP~ªJ KmoJjxy KmKnjú xJoKrT xyJ~fJ ßh~Jr mqJkJPr FTof yP~PZ pMÜrJPÓsr ßjfífôJiLj xJoKrT ß\Ja jqJPaJr xhxq ßhvèPuJÇ KmPvw TPr oiqk´JYq S C•r @Kl∑TJr ßpxm ßhv @AFxxy KmKnjú KmPhsJyL xÄVbPjr f“krfJ mPº uzJA TrPZ, fJPhr FA xyJ~fJ ßh~J yPmÇ @r pMÜrJÓs @PVr oPfJA Ko©Phr kJPv gJTPm mPu \JKjP~PZj oJKTtj ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJÇ 9 \MuJA, vKjmJr ßkJuqJP¥ ßvw yP~PZ jqJPaJr hMA KhjmqJkL xPÿujÇ xPÿuPjr KÆfL~ S ßvw KhPj ßh~J mÜífJ~ oJKTtj ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJ jqJPaJr Ko© S ACPrJkPT KjrJk•J rJ~ hLWtPo~JPh xyJ~fJr IñLTJr kMjmqtÜ TPrjÇ 70 mZPrr k´JP∂ hJÅKzP~ jqJPaJ ß\JaPT jJjJoMUL YqJPuP†r oMPUJoMKU yPf yPò mPuS o∂mq TPrj SmJoJÇ SmJoJ mPuj, ÈpMÜrJÓs, TJjJcJ, l∑J¿, ßmuK\~Jo S fMrÛPT xπJxmJPhr ßoJTJPmuJ TrPf yPòÇ ACPrJPkr TP~TKa ßhPvr xJmtPnRofôPT ßYJU rJXJPò rJKv~J Ç F Im˙J~ ImvqA @oJPhr ßpRg KjrJk•Jmqm˙J ß\JrhJr TrPf yPmÇ ß\JPar Ko©Phr k´Kf pMÜrJPÓsr jLKfr ßTJPjJ kKrmftj yPm jJ'Ç ãofJr ßo~JPh KjrJk•Jr ßãP© ACPrJPkr Ko©Phr xJPg xŒPTtJjú~jPT xPmtJó èÀfô KhP~PZj mPu hJKm TPrj SmJoJÇ ßmsKéPar Kx≠J∂ TJptTPrr kr ACPrJPkr xJKmtT KjrJk•J~ xyPpJKVfJ TrPf l∑J¿, \JotJKj, AfJKu S KmsPaPjr k´Kf @øJj \JjJj oJKTtj ßk´KxPc≤Ç PkJuJP¥r rJ\iJjL S~Jrv~ xhxq xoJ¬ jqJPaJ vLwt xPÿuPj ßmv TP~TKa èÀfôkNet Kx≠J∂ VíyLf yP~PZÇ oiqk´JPYq ßjR xJoKrT ayu, @lVJKj˜JPj xJoKrT CkK˙Kf S ßhvKar KjrJk•J mJKyjLPT Igt xyJ~fJ ßh~Jr KmwP~ Kx≠J∂ ßj~J yP~PZ FA xPÿuPjÇ jqJPaJr oyJxKYm ß\jx ˆuPajmJVt xJÄmJKhTPhr Fxm TgJ \JjJjÇ jqJPaJ oyJxKYm mPuj, È@Kl∑TJ S oiqk´JPYqr uJU uJU ßuJT @AFPxr oPfJ xÄVbjèPuJr TJrPe IxyJ~ S CÆJ˜M Im˙J~ @PZÇ ArJT @AFxKmPrJiL uzJAP~r ßTªsKmªMPf rP~PZ CPuäU TPr ˆuPajmJVt mPuj, ßhvKar xJoKrT mJKyjLr k´Kvãe S xãofJ míK≠r TJ\ jqJPaJ KvVKVrA ÊÀ TrPmÇ kJvJkJKv jqJPaJ ß\Ja KfCKjKx~J~ FTKa ßVJP~ªJ TJptJu~ ˙JkPjr Kx≠J∂ KjP~PZ mPuS \JjJj KfKjÇ @AFx xmPYP~ ßmKv xhxq xÄV´y TPr FA ßhvKa ßgPTÇ F ZJzJ KfCKjKx~Jr KmPvw IKnpJj mJKyjLPTS xyJ~fJ ßh~J ÊÀ TrPm jqJPaJÇ oJKTtj ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJxy ß\JPar 28Ka ßhPvr ßjfímíª CkK˙f KZPuj xPÿuPjÇ xPÿuPj ßjfímíª KxKr~J S ArJPT @AFPxr KmÀP≠ uzJArf oJKTtj ßjfífôJiLj xJoKrT ß\JaPT xyJ~fJr \jq ßVJP~ªJ KmoJj xrmrJy TrJr mqJkJPr jLKfVf Kx≠J∂ KjP~PZjÇ jqJPaJ k´iJj FA Kx≠J∂PT xπJx k´KfPrJPi xyJ~fJ k´hJPjr FTKa ¸Ó mJftJ KyPxPm IKnKyf TPrjÇ jqJPaJr TNajLKfTrJ mPuPZj, YuKf V´LPÚA FA ßVJP~ªJ KmoJPjr TJptâo ÊÀ yPm mPu fJrJ @vJ TrPZjÇ xPÿuPj nNoiqxJVPr jfMj TPr ßjR ayu ß\JrhJPrr Kx≠J∂ KjP~PZ jqJPaJÇ IkJPrvj Kx VJKct~Jj jJPor SA ßjR IKnpJPjr CP¨vq yPm xπJx k´KfPrJiÇ F ZJzJ oJjm kJYJr ßbTJPf ACPrJkL~ ACKj~jPT xyJ~fJ TrJrS Kx≠J∂ ßj~J yP~PZÇ kJvJkJKv \htJPjr xJPg xyJ~fJ ß\JrhJr TrJ yPm FmÄ xv˘V´∆kèPuJr ßoJTJPmuJ~ jLKf KjitJrPe KuKm~Jr jfMj xrTJrPT xyJ~fJ TrJ yPmÇ ˆuPajmJVt mPuj, È@orJ @oJPhr Ko©Phr \jq xPmtJó xyJ~fJ ßhPmJ, pJPf fJrJ fJPhr ßhvPT KjrJkh rJUPf kJPr FmÄ xKyÄx ßVJÔLèPuJPT k´KfPrJi TrPf kJPr'Ç


SURMA m 15 - 21 July 2016

\JkJj KT @AFPxr krmftL aJPVta?

12 \MuJA - dJTJr èuvJPj TNaQjKfT kJzJ~ 1 \MuJA FTKa ßrP˜JrJÅ~ \ÄKu yJouJr WajJ~ xJf \JkJKj Kjyf yS~Jr kr FUPjJ iJÑJ xJoPu CbPf kJPrjKj \JkJKjrJÇ SA yJouJ~ \ÄKuPhr yJPf k´Je ßVPZ ßhKv-KmPhKv ßoJa 22 \PjrÇ yJouJTJrL mJÄuJPhKv fÀePhr uãqA KZu IoMxKuo KmPhKvPhr yfqJ TPr @∂\tJKfT oPjJPpJV @Twte TrJÇ èuvJPjr SA yJouJr kr ßgPTA \joPj TP~TKa k´vú WMPrKlPr CbPZÇ AxuJKoT ߈a (@AFx) S fJr IjMxJrLrJ KT \JkJPjS F irPjr yJouJr kKrT·jJ @ÅaPZ? ßhvKaPf IrKãf uãqm˜Mr ßTJPjJ InJm ßjAÇ \ÄKurJ KT FrA oPiq \JkJPj dMPT kPzPZ? jJKT ßhPvr ßnfr fJPhr KxäkJr ßxu KjP\Phr Im˙Jj KjP~ KjP~PZ? \ÄKurJ pKh dMPTA gJPT \JkJPj, fJyPu ßTJj \J~VJèPuJ~ fJrJ yJouJ YJuJPf kJPr? \JkJPjr cJjk∫L aqJmuP~c ACTJj lMK\ 7 \MuJA fJPhr xÄmJh KvPrJjJPo ÈF @èj jhLr KmkrLf kJPrr j~' IgtJ“ ÈF Kmkh ßTmu IPjqr j~' o∂mq TPr vïJ k´TJv TPrÇ AxuJKoT ßaPrJKrˆx mAP~r ßuUT mMjfJPrJ TMPrJA mPuj, ßmv @PV ßgPTA \ÄKurJ IrKãf uPãq yJouJ YJKuP~ @xPZÇ APªJPjKv~Jr mJKuPf 2002 xJPu FTKa KcPÛJPf yJouJr WajJ WPaPZÇ xŒ´Kf Kmvõ\MPzA IrKãf mJ To xMrKãf uPãq yJouJr yJr ßmPzPZÇ

ACTJj lMK\ fJPhr k´KfPmhPj Vf oJPx pMÜrJPÓsr IruqJP¥J~ FTKa xoTJoL jJAaTîJPm yJouJ~ 49 \j Kjyf yS~Jr WajJPTS ChJyre KyPxPm Ck˙Jkj TPrÇ FPf muJ y~, \JkJj ßTj, ßTJPjJ \J~VJA KjrJkh j~Ç xJoKrT KmwP~ \JkJPjr KmPvwù ßuUT Ko“xMKyPrJ ßxrJ mPuj, È\JkJPjr ßk´ãJka pMÜrJÓs mJ ACPrJPkr oPfJ j~Ç FUJPj @PVú~J˘ kJS~J xy\ j~Ç @oJPhr ÊiM ßmJoJ ‰fKrr xr†Jo xrmrJy S KmkePjr Skr TzJ j\r rJUPf yPmÇ TJre, rxJ~Pj nJPuJ ùJj @PZ Foj ßp ßTC Fxm xr†Jo yJPf ßkPu ßmJoJ ‰fKr TrPf kJrPmjÇ' fJÅr oPf TjxJat yu, xÄVLfJjMÔJj KTÄmJ @fvmJK\ k´hvtPjr oPfJ \jmÉu ˙JjèPuJ \JkJPj \ÄKuPhr uãqm˜M yPf kJPrÇ Ko“xMKyPrJ ßxrJ mPuj, \MuJA S @Vˆ oJx\MPz \JkJPj ßmv TP~TKa C“xm y~Ç TJP\A F xo~ \jmÉu uãq UMÅP\ ßmr TrJ TKbj yPm jJÇ fJÅr oPf, \JkJPjr hs∆fVJoL ßru S IjqJjq ßpJVJPpJVmqm˙J~ KjrJk•J @rS ß\JrhJr TrJ CKYfÇ KfKj mPuj, 2015 xJPu ßkjvjPnJVL FT m~Û ßuJT FTKa mMPua ßasPj KjP\r vrLPr @èj iKrP~ @®yfqJ TPrjÇ @r F xo~ ßiJÅ~J~ ho mº yP~ FT jJrL pJ©LrS oífMq y~Ç FrkrA ßruPxmJ~ KjrJk•J ß\JrhJr TrJ CKYf KZuÇ KT∂á UrYxy IjqJjq xoxqJr TgJ mPu FA KjrJk•J k´˜Jm jJTY TPr KhP~KZu TftíkãÇ

uzJA mPº \JKfxÄPWr @øJj

hKãe xMhJPj k´Y§ uzJA, Kjyf 200 12 \MuJA - hKãe xMhJPj @mJr fLms uzJA ÊÀ yP~PZÇ ßk´KxPc≤ S nJAx ßk´KxPcP≤r IjMVf mJKyjLr oiqTJr F uzJAP~ Vf ÊâmJr ßgPT hMA vfJKiT ßuJT Kjyf yP~PZjÇ k´Je mJÅYJPf mJKzWr ßZPz kJKuP~ \JKfxÄPWr KmKnjú ˙JkjJ~ @vs~ KjP~PZj IPjPTÇ kKrK˙Kf @rS UJrJk yS~Jr @vïJ~ IKmuP’ uzJA gJoJPjJr @øJj \JKjP~PZ pMÜrJÓs S \JKfxÄPWr KjrJk•J kKrwhÇ uzJAP~r xmtPvw Im˙J KjP~ hKãe xMhJPjr rJ\iJjL \MmJ ßgPT KmKmKxr FT\j xÄmJhhJfJ 11 \MuJA, ßxJomJr mPuj, vyr\MPz èKuKmKjo~ S mz irPjr KmP°JrPer v» ßvJjJ pJPòÇ uzJAP~ nJrL I˘v˘ S ßVJuJmJÀh mqmyJr TrJ yPòÇ uzJAP~ ÊâmJr ßgPT 200 \Pjr ßmKv Kjyf yS~Jr Umr kJS~J ßVPZÇ ßrJmmJr KmmhoJj kãèPuJr k´Kf \JKfxÄW KjrJk•J kKrwh IKmuP’ pM≠ mPºr @øJj \JjJPjJr TP~T WµJ kr uzJA @rS ß\JrJPuJ y~Ç YLPjr VeoJiqPor UmPr muJ y~, ßhvKar hM\j vJK∂rãL k´Je yJKrP~PZjÇ @yf yP~PZj TP~T\jÇ ßmv KTZM ßmxJoKrT ßuJT uzJAP~ kPz yfJyf yP~PZjÇ \MmJ ßgPT \JKfxÄPWr oMUkJ© vJ∂Ju kJrxJCh mPuj, Vf TP~T KhPjr uzJAP~ mJ˜MYMqf yS~J IPjPT \JKfxÄPWr KmKnjú ˙JkjJ~ @vs~ KjP~PZjÇ hKãe xMhJPjr fgqoπL oJAPTu oJTMP~A KmKmKxPT mPuj, kKrK˙Kf ÈkMPrJkMKr

IJ∂\tJKfT 31

Ky\mMu oM\JKyhLj ßjfJ yfqJr ß\r

TJKvìPr CP•\jJ ImqJyf KjyPfr xÄUqJ ßmPz 18

11 \MuJA - nJrfL~ mJKyjLr yJPf ˝JiLjfJTJoL ßjfJ mMryJj S~JKj Kjyf yS~Jr ß\Pr FUPjJ CP•\jJ KmrJ\ TrPZ nJrf IKiTíf \ÿM S TJKvìPrÇ 10 \MuJA ßrJmmJrS KmKnjú ˙JPj KjrJk•J mJKyjLr xJPg xÄWwt yP~PZ \jfJrÇ KjyPfr xÄUqJ ßmPz hJÅKzP~PZ 18Ç Vf 8 \MuJA, ÊâmJr hKãe TJKvìPrr Ij∂jJPVr ßTJPTrjJV FuJTJ~ nJrfL~ ßpRg mJKyjLr xJPg TKgf mªMTpMP≠ hMA xñLxy Kjyf yj ˝JiLjfJTJoL xÄVbj Ky\mMu oM\JKyKhj ToJ¥Jr mMryJj ßoJ\Jllr S~JKjÇ fPm xrTJPrr FA mÜmq k´fqJUqJj TPr FA yfqJTJP§r KmÀP≠ KmPãJn ÊÀ TPr xJiJre \jfJÇ nJrfKmPrJiL ßxäJVJj KhP~ KjrJk•J mJKyjLr Skr AakJaPTu KjPãk TPr fJrJÇ KmKnjú vyPr hlJ~ hlJ~ fJPhr xJPg xÄWwt y~ nJrfL~ mJKyjLrÇ Pmv TP~TKa \J~VJ~ KmPãJnTJrLPhr Skr k´TJPvq èKu YJuJ~ kMKuv S ßxjJmJKyjLÇ xÄWPwt vKjmJr Kjyf yP~PZ @a\jÇ TJrKlC CPkãJ TPr \jKk´~ ßjfJ mMryJj S~JKjr jJoJP\ \JjJ\J~ CkK˙f y~ uãJKiT ßuJTÇ 10 \MuJA kpt∂ Fxm xÄWPwt kMKuvxy Kjyf yP~PZ 18 \jÇ KjrJk•J mJKyjLr xhxqxy @yf yP~PZ hMA vfJKiTÇ 10 \MuJA, ßrJmmJPrr KjyfPhr oPiq FT\j kMKuv xhxq rP~PZÇ Ij∂jJV ß\uJ~ CP•K\f \jfJ kMKuPvr FTKa VJKz ßbPu jhLPf ßlPu KhPu fJr oífMq y~Ç hJoyu yJjK\PkJzJ vyPr KjPUJÅ\ rP~PZ Kfj kMKuv xhxqÇ KmPãJn gJoJPf Tftíkã APfJoPiqA xÄKväÓ FuJTJ~ KmhMq“, A≤JrPja S ßoJmJAu ßlJj ßxmJ mº TPr KhP~PZÇ rJ˜J~ mqJKrPTc xíKÓ TPrPZ kMKuvÇ vsLjVrxy hKe TJKvìPrr ßmv TP~TKa FuJTJ~ \JKrTíf TJrKlCPT Km˜íf TPr kMPrJ TJKvìr CkfqTJ\MPzA TJrKlC \JKr TrJ yP~PZÇ CØNf kKrK˙KfPf TJKvìPrr oMUqoπL ßoymMmJ oMlKfr xJPg ßaKuPlJPj TgJ mPuPZj ßTªsL~ ˝rJÓsoπL rJ\jJg KxÄÇ rJ\q xrTJrPT xyJ~fJr TgJ \JKjP~PZj KfKjÇ F ZJzJ KmPJn hoj TrPf @iJ xJoKrT mJKyjLr 1200 xhxqPT xKyÄx IûPu kJbJPjJr kKrT·jJ TrPZ xrTJrÇ \ÿM S TJKvìPrr ˝JiLjfJTJoL oJjMPwr TJPZ UMmA \jKk´~ KZPuj mMryJj S~JKjÇ KmKnjú xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPo TJKvìPrr ˝JiLjfJr \jq k´YJreJA oNuf fJPT \jKk´~ TPrPZÇ pJr TJrPe oJjMw fJr oífMqPT ßoPj KjPf kJPrKjÇ \ÿM-TJKvìPrr xJPmT oMUqoπL Sor @mhMuäJy aMAaJPr KuPUPZj, ÈmMryJj xJoJK\T oJiqo KhP~ pf\jPT jJ k´nJKmf TrPf ßkPrPZ, fJr ßgPT IPjT ßmKv oJjMwPT ßx @TíÓ TrPf kJrPm Tmr ßgPT'Ç fPm nJrf xrTJPrr TJPZ fJr kKrKYKf KZu KmKòjúfJmJhL KyPxPmÇ mMryJPjr ÈKjyf' yS~JPT xJluq KyPxPm ßhUPuS F KjP~ vïJ TJaPZ jJ nJrf xrTJPrrÇ fJr oífMqr WajJ~ kKrK˙Kf @PrJ C•¬ yPm, Foj vïJ~ @PZ fJrJÇ aJAox Im AK¥~Jr UmPr Kmvõ˜ KjrJk•J xNP©r mrJf KhP~ muJ yP~PZ, mMryJPjr oífMqr kr \ÿMTJKvìr ßp IvJ∂ yP~ CbPm, ßx xŒPTt @PVA iJreJ KZu fJPhrÇ fJA YuoJj KmPhsJy hoPj FrA oPiq xKyÄx IûPu @iJxJoKrT mJKyjLr 1200 xhxq ßoJfJP~Pjr Kx≠J∂ yP~PZÇ

mJmJ yfqJr k´KfPvJPir ÉoKT Kmj uJPhPjr ßZPur Kj~πPe' rP~PZÇ pJÅrJ kJKuP~PZj fJÅPhr mJKzWPr ßlrJ CKYfÇ fPm nJAx ßk´KxPcP≤r xJoKrT oMUkJ© CAKu~Jo VJaK\~Jg xKyÄxfJr \jq ßk´KxPcP≤r IjMVf TotTftJPhr hJ~L TPr mPuj, fJÅrJ KogqJ muPZjÇ ßrJmmJrS I∂f 10 WµJ uzJA yP~PZÇ kKrK˙Kf Kj~πPer IPpJVqÇ ßTjjJ, xJunJ KTr S fJÅr IjMVf mJKyjL vJK∂YMKÜ oJjPf k´˜Mf j~Ç uzJAP~r oPiq ÊâmJr ßk´KxPc≤ k´JxJPh ‰mbT TPrPZj ßk´KxPc≤ xJunJ KTr S lJˆt nJAx ßk´KxPc≤ rJP~T oJYJrÇ kPr xmJAPT vJ∂ gJTJr @øJj \JjJj fJÅrJÇ @øJPjr krKhj hívqf vJ∂ Im˙J

kKruKãf y~Ç fPm vKjmJr rJP~T oJYJPrr IjMVf mJKyjLr Kj~πPe gJTJ FTKa mqJrJPTr TJPZ nJrL ßVJuJèKu ÊÀ y~Ç KTr S oJYJPrr IjMVf ßxjJPhr oPiq rJ\iJjL \MmJ~ ÊâmJr mªMTpMP≠r oJiqPo ÊÀ yP~PZ xJŒ´KfTfo F uzJAÇ pM≠ mPºr @øJj: KjrJk•J kKrwh ßrJmmJr xmtxÿKfâPo ßhS~J FT KmmíKfPf TPbJrfo nJwJ~ F xKyÄxfJr KjªJ \JKjP~PZÇ KmPvwf ßhvKaPf \JKfxÄPWr ˙JkjJèPuJPf yJouJr WajJ~ CPÆV S ßãJn \JKjP~PZ fJrJÇ hKãe xMhJPj @rS vJK∂rãL kJbJPjJr @øJjS \JKjP~PZ kKrwhÇ

11 \MuJA - xJPmT @u-TJP~hJ ßjfJ SxJoJ Kmj uJPhPjr ßZPu mJmJr yfqJr \jq oJKTtj pMÜrJPÓsr KmÀP≠ k´KfPvJPir ÉoKT KhP~PZjÇ IjuJAPj kJbJPjJ FTKa IKcS mJftJ~ F ÉoKT ßh~J y~Ç yJo\J Kmj SxJoJ 21 KoKjPar mÜífJ~ pMÜrJÓs S fJr Ko©Phr KmÀP≠ KmvõmqJkL pM≠ YJKuP~ pJS~Jr @øJj \JKjP~ mPuPZj, È@orJ xmJA SxJoJÇ' yJo\J mPuj, ÈKlKuK˜j, @lVJKj˜Jj, KxKr~J, ArJT, AP~Pojxy oMxKuo ßhvèPuJPf pf Khj KjptJfj YuPm, ff Khj @orJ ßfJoJPhr ßhPv S ßhPvr mJAPr ßfJoJPhr Skr yJouJ YJuJPf S ßfJoJPhrPT uãqm˜M mJjJPf gJTmÇ F k´KfPvJi mqKÜ SxJoJr \jq j~, pJrJ F k´KfPvJi AxuJo rãJ~ KjP~JK\f fJPhr \jqÇ' 2001 xJPur 11 ßxP¡’r KjC A~PTtr aMAj aJS~JPr yJouJr \jq SxJoJ Kmj uJPhPjr xÄVbj @u-TJP~hJPT hJ~L TPr pMÜrJÓsÇ fJPT @vs~ ßh~Jr I\MyJPf @lVJKj˜JPj yJouJ YJKuP~ fJPumJj xrTJrPT C“UJf TrJ y~Ç fUj ßgPT @®PVJkPj gJPTj Kmj uJPhjÇ 2011 xJPur 2 ßo pMÜrJÓs ßWJweJ TPr, kJKT˜JPjr IqJPmJaJmJPhr FTKa mJKzPf ToJP¥J IKnpJPj SxJoJ Kmj uJPhj Kjyf yP~PZjÇ


32 oMÜKY∂J

15 - 21 July 2016 m SURMA

ß\FoKm jJ @AFx: dJTJ yJouJr KmPväwe ßrJyJj ß\JKv ßuUT : xJÄmJKhT \JkJj aJAox ßgPT ßjS~J IjMmJh: k´fLT mitj

dJTJr IKn\Jf FuJTJ èuvJPj 1 \MuJAP~r yJouJ AxuJKo xπJxmJPhr KmÀP≠ mJÄuJPhPvr xÄV´JPor ßãP© FT ßoJz kKrmftjTJrL WajJÇ K\Kÿ WajJr ImxJj WaJPf ßvwPov pUj ßxjJ jJoJPjJ yPuJ, ffãPe 22 \j oJjMw oJrJ ßVPZj, pJÅPhr ßmKvr nJVA KZPuj KmPhKv jJVKrTÇ \ÄKu yJouJ mJÄuJPhPv jfMj KTZM j~Ç KT∂á 1977 xJPur dJTJ~ ßxA \JkJKj KmoJj K\Kÿ TrJr WajJr kr mJÄuJPhPv FKaA k´go @∂\tJKfT K\Kÿ xÄTaÇ FA yJouJr xPñ 2008 xJPu oM’JAP~ mÉoMUL yJouJrS Kou rP~PZÇ 1977 xJPu dJTJ~ \JkJKj KmoJj KZjfJA TrJ yPu @∂\tJKfT K\Kÿ xÄTa xíKÓ yP~KZuÇ TgJ yPò, 45 mZr @PV ˝JiLjfJ uJn TrJr kr ßgPTA mJÄuJPhPv ChJr S iotKjrPkã vKÜr xPñ Yrok∫L S \JfL~fJmJhL ßVJÔLr uzJA YPu @xPZÇ 2008 xJPu @S~JoL uLV xrTJr ãofJ~ @xJr kr xπJxmJh ßoJTJKmuJ S pM≠JkrJiLPhr KmYJPrr k´Kfv´∆Kf ßh~Ç ßx uPãq fJrJ 2009 xJPu xπJxKmPrJiL @Aj TPrÇ FTA xPñ fJrJ xoJ\ ßgPT Yrok∫J hNr TrJr jJjJ TotxNKY yJPf

ßj~ FmÄ \JoJ~JPf AxuJoL, yrTJfMu K\yJh @uAxuJoL mJÄuJPhv, \JoJ@fMu oM\JKyhLj S @jxJÀuäJy mJÄuJ KaPor oPfJ KmKnjú AxuJKo xÄVbjPT j\rhJKrr oPiq rJPUÇ xmJA \JPj, AxuJKoT ߈a mJÄuJPhPv k´nJm Km˜Jr TrPf YJ~Ç @mJr FaJS xfq, ß\FoKm @AFPxr k´Kf @jMVfq k´TJv TPrPZÇ @AFPxr xPñ pMÜ xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPor IqJTJC≤ ßgPT \JjJ pJ~, @AFx S dJTJr yJouJTJrLPhr oPiq FTirPjr ßpJVJPpJV @PZÇ fPm @AFPxr ßTªsL~ ToJ¥ èuvJj yJouJr xPñ KbT TfaJ pMÜ, ßxaJ FUPjJ kKrÏJr j~Ç IgtJ“ F yJouJKa KT @AFx-IjMkJ´ Kef, jJKT @AFx-kKrTK·f, ßxaJA k´vúÇ Px TJrPe @∂\tJKfT VeoJiqPo k´TJKvf KTZM KTZM xPªy\jT KjmPºr xoJPuJYjJ TrJ hrTJrÇ dJTJ~ fh∂ ÊÀ yS~Jr @PVA mJ FojKT ToJP¥J IKnpJj ÊÀ yS~Jr @PVA muJ yP~PZ, FA yJouJr xPñ È@u-TJP~hJ S @AFPxr' yJouJr Kou rP~PZÇ @mJr IPjT KmPväwT Foj xm IxoKgtf hJKm TrPZj pJPf ßmJ^J pJ~, mJÄuJPhPvr AKfyJx xŒPTt fJÅPhr iJreJ UMmA xJoJjqÇ IgtJ“ mJÄuJPhPvr Yrok∫J S \ÄKuPVJÔLr YqJPu†, Fxm ßVJÔLr uãq S CP¨vq FmÄ fJPhr ˙JjL~ S @∂\tJKfT xogtT ßVJÔL xŒPTt fJÅrJ UMm ToA ImVfÇ FaJS oPj rJUJ hrTJr, @AFx S nJrfL~ CkoyJPhPvr @u-TJP~hJ CnP~A FA yJouJr hJ~ ˝LTJr TPrPZ, pKhS fJPhr oPiq ƪôKmmJh rP~PZÇ FojKT KTZM VeoJiqo uJVJfJr @AFPxr TgJ mPu ßVPuS mJÄuJPhPvr ˝rJÓsoπL @xJhMöJoJj UJj FA hJKm I˝LTJr TPrPZjÇ KfKj ˙JjL~ ß\FoKmPT Fr \jq hJ~L TPrPZjÇ ß\FoKm @yPu yJKhPxr xPñ \Kzf FTKa \ÄKuPVJÔL, mJÄuJPhPv pJr \jì 1990-Fr hvPTr oiqnJPVÇ FA xÄVbjKa AxuJKo CÿJyr TgJ TUPjJ mPuKj, fJrJ mrÄ mJÄuJPhPv AxuJKo vJxj k´KfÔJr TgJ mPuÇ ßxA 2000 xJu ßgPT xÄVbjKa ßhPv ßmv KTZM ßmJoJ yJouJr hJ~ ˝LTJr TPrPZ, KmPvw TPr 2005 xJPu ßhPv ßp KxKr\ ßmJoJ yJouJ yP~KZu, fJr hJ~S ˝LTJr TPrPZ fJrJÇ fJrJ ßhPvr KyªM

dJTJ~ fh∂ ÊÀ yS~Jr @PVA mJ FojKT ToJP¥J IKnpJj ÊÀ yS~Jr @PVA muJ yP~PZ, FA yJouJr xPñ È@u-TJP~hJ S @AFPxr' yJouJr Kou rP~PZÇ @mJr IPjT KmPväwT Foj xm IxoKgtf hJKm TrPZj pJPf ßmJ^J pJ~, mJÄuJPhPvr AKfyJx xŒPTt fJÅPhr iJreJ UMmA xJoJjqÇ IgtJ“ mJÄuJPhPvr Yrok∫J S \ÄKuPVJÔLr YqJPu†, Fxm ßVJÔLr uãq S CP¨vq FmÄ fJPhr ˙JjL~ S @∂\tJKfT xogtT ßVJÔL xŒPTt fJÅrJ UMm ToA ImVfÇ FaJS oPj rJUJ hrTJr, @AFx S nJrfL~ CkoyJPhPvr @u-TJP~hJ CnP~A FA yJouJr hJ~ ˝LTJr TPrPZ, pKhS fJPhr oPiq ƪô-KmmJh rP~PZÇ xŒ´hJ~, Kv~J oMxuoJj, FTJPcKoKv~Jj S iotKjrPkã oJjMwPhr aJPVta TPr yfqJ TPrPZÇ xJŒ´KfT mZrèPuJPf ßhPv ß\FoKmr ßmv KTZM xhxqPT ßV´¬Jr TrJ yPuS F mZPrr ÊÀPf ßhPvr ßVJP~ªJ xÄ˙J xfTt TPr ßh~, ß\FoKm kMjVtKbf yPò, KmPvw TPr ßhPvr C•rJûPuÇ ßVJP~ªJrJ \JKjP~KZu, ß\FoKmr ßmv KTZM KxäkJr ßxu @PZ, ßpUJPj ÈCóKvKãf k´pMKÜ KmPvwùrJ' @PZj, ßp metjJ dJTJr TP~T\j yJouJTJrLr xPñ KoPu pJ~, mqJkJraJ @fï\jTÇ k´KfÔJr kr ßgPTA ß\FoKm kJKT˜JjKnK•T \ÄKuPVJÔL ÉK\ S uÛr-A-fJAP~mJr xPñ xŒTt m\J~ ßrPUPZÇ FA uÛr mJÄuJPhv ßgPT ß\FoKmr oJiqPo mÉ oJjMwPT kJKT˜JPj k´KvãPer \jq kJKbP~PZÇ FojKT 2015 xJPur KcPx’Pr mJÄuJPhv xrTJr kJKT˜Jj yJATKovPjr FT TotTftJPT ß\FoKmr xPñ ßpJVJPpJV rJUJr IKnPpJPV mKyÏJr TPrKZuÇ ßx mZPrr jPn’Pr @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL ß\FoKmr KmÀP≠ IKnpJj YJKuP~ YJr\j kJKT˜JKj jJVKrTPT ßV´¬Jr TPrKZuÇ TgJ yPò, mJÄuJPhPvr xÄUqJuWM xŒ´hJ~ S

iotKjrPkã vKÜr Skr uJVJfJr yJouJ yPuS @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL FUPjJ C•r UMÅP\ ßmzJPòÇ ßvJuJKT~J~ yJouJr kr FT\j \ÄKuPT \LKmf ßV´¬Jr TrJ yP~PZ, fJr TJZ ßgPT y~PfJ IPjT èÀfôkNet fgq kJS~J pJPmÇ KT∂á xJoPjr KhPj mJÄuJPhv xrTJr S @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLPT IPjT hLWt S TKbj xo~ kJr TrPf yPmÇ yKu @Kat\Jj ßmTJKrPf pJrJ yJouJ Tru, fJPhr CP¨vq KZu jJVKrTPhr oPj nLKfr xûJr TrJÇ FTA xPñ jJVKrT S KmvõmJxLr oPj FA rJPÓsr KmvõJxPpJVqfJ KjP~ k´vú xíKÓ TrJÇ yqJÅ, mPaAÇ F rTo yJouJ @mJrS yPu ßhPvr IgtjLKfPf ßpoj k´nJm kzPm, ßfoKj ßhPv KmPhKv KmKjP~JV @xJr kKroJeS TPo pJPmÇ mJÄuJPhv @\ KjP\PT UMÅP\ KlrPZÇ F uPãq oJKTtj pMÜrJÓs, nJrfxy IjqJjq rJÓs xπJx hoPj dJTJr KhPT xyPpJKVfJr yJf mJKzP~ ßhPm, pJr oPiq gJTPm xãofJ míK≠Pf xyJ~fJ, ßhPvr èÀfôkNet ˙JkjJr KjrJk•J KjKÁfTre, k´pMKÜVf k´Kvãe S @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xPñ ßVJP~ªJ fgqKmKjo~Ç

xπJxL f“krfJr jfáj „k mhÀ¨Lj Cor ßuUT : xnJkKf, \JfL~ oMKÜ TJCK¿u

Vf 1 \MuJA èuvJPjr FTKa oyJWt ßrP˜JrJÅ~ FT xπJxL yJouJ~ 20 \Pjr oífMq yP~PZÇ xπJxL yJouJ~ oífMqr WajJ mJÄuJPhPv jfMj KTZM j~Ç FaJ FojnJPm FUj k´J~ ‰hjKªj mqJkJPr kKref yP~PZ, pJPf IKiTJÄv oJjMPwr oPj FaJ ßTJPjJ @PmV-IjMnKN fr xûJr TPr jJÇ ßxJ\J TgJ~ pJPT mPu FA Kj~Kof yfqJTJ§ oJjMPwr VJ xS~J yP~ ßVPZ! KT∂á fJ xP•ôS 1 \MuJA fJKrPU ßp xπJPxr WajJ WPaPZ Fr k´KfKâ~J \jVPer oPiq mqJkTnJPm ßhUJ pJPòÇ FaJA FUj xm ßgPT ßmKv @PuJKYf Kmw~Ç TJre FaJ mz @fPïr Kmw~S

mPaÇ FA xπJxL yJouJ mJÄuJPhPv jfMj jJ yPuS Fr KfjKa KhT KmPvwnJPm uãq TrJr oPfJÇ AKfkNPmt iotL~ \Kñxy Ijq KâKojJurJ mäVJr, xJiJre KjrLy KyªM kMPrJKyf, KUsˆJj iotpJ\T, ßmR≠ KnãM, oxK\Phr AoJo, KvãT, KYKT“xT, ZJ©xy KjrLy ßuJTPhr ßYJrJPVJ¬J yJouJr oJiqPo yfqJ TPr FPxPZÇ 1 \MuJAP~r xπJxL yJouJ F irPjr j~Ç Fr irj @uJhJÇ Fr YKr© Ijq rToÇ FA k´go ÊiM hMA-FT\j j~, FTèò KmPhKvr Skr xÄVKbfnJPm xv˘ yJouJ TPrPZ TP~T\j xπJxLr FTKa V´∆k FmÄ kMKuPvr xPñ fJPhr xrJxKr xÄWwt yP~PZÇ hM'\j kMKuPvr oífMq yP~PZ FA WajJ~Ç yJouJTJrLrJS xTPu Kjyf yP~PZÇ FA yJouJr KÆfL~ ‰mKvÓq yPò, FaJ oJhsJxJr iot KvãJ~ KvKãfPhr ÆJrJ kKrYJKuf y~KjÇ FaJ kKrYJKuf yP~PZ kJÁJfq KvãJ~ KvKãf I· m~ÛPhr ÆJrJÇ FrJ xTPuA ijL S xŒjú kKrmJPrr x∂JjÇ AÄPrK\ oJiqo ÛMu, TPu\ S KmvõKmhqJuP~ kzJ ZJ© FrJÇ ßTC ßTC KmPhPvr KmvõKmhqJuP~S Iiq~jrf KZuÇ oJKTtj pMÜrJÓs pUj @lVJKj˜Jj ßgPT ßxJKnP~f xoKgtf xrTJr CPòPhr \jq fJPumJjPhr Igt S I˘ xJyJpq KhKòu ßx xo~A fJrJ kJKT˜JPjr S~JK\Kr˜JPjr KmKnjú oJhsJxJPT SxJoJ Kmj uJPhPjr ßjfíPfô @u TJ~hJr xhxq ‰fKrr TJrUJjJ~ kKref TPrKZuÇ mftoJPj Kmvõ\MPz AxuJPor jJPo ßp xπJxL f“krfJ FUj ßhUJ pJPò, FnJPmA oJKTtj pMÜrJÓs fJr CØPm xyJ~fJ TPrKZuÇ AxuJPor xMjJo jÓ TPr pJrJ AxuJoPT xπJPxr xoJgtT TPr jfMj xπJxmJPhr \jì KhP~KZu, ßxA xJosJ\qmJhLrJ KjP\Phr ˝Jgt C≠JPrr \jqA krmftLTJPuS F irPjr xπJxL

xÄVbjPT mqmyJr TPrPZÇ fJPhrPT Igt-I˘ AfqJKh KhP~ xJyJpq TrPZÇ FA xfq FUj @r uMKTP~ rJUJr CkJ~ ßjAÇ TP~T Khj @PVA FT KmsKav oπL ArJPT @AFx xíKÓr \jq oJKTtj pMÜrJÓsPT hJ~L TPr mÜmq k´hJj TPrPZjÇ F Kmw~Ka k´go ßgPT \JjJ gJTPuS xJosJ\qmJhLPhr KjP\Phr ˝JPgtr ÆPªôr oiq KhP~A FA xfq FUj CÅKT-^MÅKT oJrPZÇ k´go KhPT oJhsJxJr ZJ©Phr oPiq @u TJ~hJr oPfJ xπJxL xÄVbPjr f“krfJ xLoJm≠ gJTPuS krmftLTJPu ßxaJ fJPhr oPiq xLoJm≠ gJPTKjÇ kJÁJfq KvãJ~ KvKãfPhrS fJrJ KjP\Phr xπJxL muP~r oPiq ßaPj FPjPZÇ fJrJA FUj oiqk´JYq FmÄ ACPrJPkr KmKnjú IûPu @u TJ~hJ, @AFx, @u jMxrf, mJÄuJPhPv ß\FoKm AfqJKh xÄVbPjr xπJxL TotTJP§ IÄvV´ye TrPZÇ mJÄuJPhPv AKfkNPmt FaJ ßhUJ pJ~KjÇ F TJrPe pJ KTZM iotL~ xπJxL f“krfJ FUJPj ßhUJ ßpf fJr \jq oJhsJxJr VKrm ZJ© FmÄ oJhsJxJPTA hJ~L TrJ yPfJÇ FaJ KbT ßp, F irPjr xπJxL xÄV´Pyr FTaJ ßã© oJhsJxJ mPaÇ KT∂á FUj ßhUJ pJPò, FaJ oJhsJxJr oPiq @r xLoJm≠ ßjAÇ kJÁJfq KvãJ~ KvKãf ijL S xŒjú kKrmJPrr x∂JjrJ kpt∂ FA \JPu \KzP~ kzPZÇ FaJ ßp ÊiM FTaJ jfMj mqJkJr fJA j~, FTaJ mz @fPïr mqJkJrS mPaÇ FA @fï FUj mJÄuJPhPvr oiqKm• FmÄ CóoiqKm• kKrmJPrr oPiq ßmv nJPuJnJPmA ßhUJ pJPòÇ 1 \MuJAP~r yJouJr fífL~ èÀfôkNet KhT yPuJ, FA yJouJ kKrYJKuf yP~PZ @®yjPjr \jq k´˜Mf \KñPhr ÆJrJÇ IgtJ“ FA yJouJ pJrJ kKrYJujJ TPrPZ fJrJ ÊiM IjqPhr \Lmj ßvw TrJr \jqA TJ\ TPrPZ fJA j~, KjP\Phr \Lmj ßhS~Jr \jqS

‰fKr ßgPTPZÇ F irPjr @®WJfL \Kñ AKfkNPmt mJÄuJPhPv ßhUJ pJ~KjÇ pJrJ mäVJr ßgPT ÊÀ TPr KmKnjú iotL~ ßuJT FmÄ jJjJ ßkvJ~ KjpMÜ ßuJTPhr Skr xv˘ yJouJ TPr fJPhrPT yfqJ TPrPZ, fJrJ ßYJrJPVJ¬JnJPm yJouJ YJKuP~ kJKuP~ KVP~ KjP\Phr \Lmj rãJ TPrPZÇ \Lmj-oífMqPT kJP~r nífq mJKjP~ pJrJ nJmjJyLj KYP• iPotr jJPo FA xπJx TPrPZ fJrJ FPTmJPr Ijq irPjr CkJhJjÇ FA @®WJfLrJ @kJfhíKÓPf KmrJa fqJPVr híÓJ∂ ˙Jkj TrPZ oPj yPuS fJ KbT j~ F \jq ßp, FrJ FA yfqJTJ§ TrPZ FPT fgJTKgf ßjT mJ kMPeqr TJ\ oPj TPr; KjP\rJ ßmPyvPf pJS~Jr \jq! ßTJj oπ KhP~ FA \KñPhr FnJPm ‰fKr TrJ yP~PZg FaJ UMmA VnLr nJmjJr Kmw~Ç KT∂á FaJ ßp IKf KmköjT mqJkJr FPf xPªy ßjAÇ FfKhj mJÄuJPhPv FA Kmkh KZu jJÇ FUj @®WJfL \KñPhr ßp @KmntJm mJÄuJPhPv yP~PZ FaJ FT mz @fPïr Kmw~ F TJrPe ßp, Fr kr F irPjr @âoe Ijq© FmÄ mqJkTnJPm ÊÀ yS~Jr vftA Fr oJiqPo ‰fKr yP~PZÇ TJP\A FA KmköjT kKrK˙Kfr ßoJTJPmuJ TrJ ßhPvr \jVPer \jq FUj kKref yP~PZ FT èÀfr TftPmqÇ xrTJr FA kKrK˙Kf ßoJTJPmuJr \jq jJjJ mqm˙Jr TgJ muPZÇ fJrJ k´PfqT ÛMu, TPu\ S KmvõKmhqJuP~ ZJ© CkK˙Kf-IjMkK˙Kfr KyxJm ßhS~Jr TgJ muPZÇ ßhPv ßTJgJ~ ßTJgJ~ pMmT S fÀerJ KTZMKhj iPr KjÀP¨v rP~PZ fJr ßUJÅ\Umr S fJKuTJ k´˜MPfr TgJ muPZÇ fJrJ èuvJPjr @mJKxT FuJTJ ßgPT ßrP˜JrJÅxy Ijq mJKeK\qT ˙JkjJ CKbP~ ßhS~Jr Kx≠J∂ KjP~PZÇ KT∂á Fxm KhP~ FA kKrK˙Kfr ßoJTJPmuJ ßp TrJ pJ~ jJ FaJ 34 kOÔJ~


oMÜKY∂J 33

SURMA m 15 - 21 July 2016

@AFx FmÄ ßmä~JPrr Vek´fJreJ TJoJu @yPoh ßuUT: xJÄmJKhT

ArJT pMP≠ pMÜrJPÓsr nNKoTJr xoJPuJYjJ TPrPZj KmsKav krrJÓsoπL KlKuk yqJo¥Ç FA xoJPuJYjJ KTZMaJ I˝JnJKmTÇ ßTjjJ, ArJPT xJoKrT IKnpJPj pMÜrJÓs S pMÜrJ\q KZu FPT IkPrr xñL, pJPT pM≠KmPrJiLrJ ÈkJatjJrx Aj âJAo' mPu IKnKyf TPr gJPTjÇ Kmvõ \jof IV´Jyq TPrA fJrJ FA IKnpJj YJKuP~KZuÇ FUj ßfPrJ mZr kr KmsKav xrTJPrr fhP∂ ßoPj ßjS~J yP~PZ, fUj pMP≠r pMKÜ KyPxPm xJ¨Jo ßyJPxjPT ßp @Ê ÉoKT mPu fMPu irJ yP~KZu, mJ˜Pm KfKj ßfoj ÉoKT KZPuj jJÇ xqJr \j KYuTPar ßjfífôJiLj TKovPjr FA KrPkJat k´TJPvr KhPjA KmsKav krrJÓsoπL KlKuk yqJo¥ mPuPZj, xJ¨JPor kfPjr kr ArJKT ßxjJmJKyjL ßnPX ßhS~Jr TJrPeA @AFPxr \jì yP~PZÇ kJutJPoP≤r krrJÓsKmw~T ˙J~L TKoKar FT ÊjJKjPf yqJo¥ mPuj, ÈArJPT @orJ @\ ßpxm xoxqJ ßhUKZ, fJr IPjTèPuJrA C“x yPò ArJKT ßxjJmJKyjL ßnPX ßhS~Jr xmtjJvJ Kx≠J∂Ç' fJÅr metjJ~ Fxm ßkvJhJr ‰xjqA k´gPo @uTJP~hJ Aj ArJT S kPr AxuJKoT ߈a (@AFx) k´KfÔJ TPr FmÄ FPhr xJoKrT ãofJA fJPhr xJÄVbKjT xJoPgqtr KnK•Ç FA @AFx ßp ÊiM ArJT @r KxKr~JPfA fJPhr ßUuJlf k´KfÔJr uzJA YJuJPò fJ j~; fJPhr K\yJKh mJftJ~ @TíÓ yPò KmPvõr jJjJ ßhPvr IVKef fÀeÇ @r FA jmq K\yJKhrJ KmPvõr jJjJ k´JP∂ ßp fJ§m YJuJPò, fJPf vJK∂ S K˙KfvLufJ FUj mz irPjr ÉoKTr oMPUÇ kqJKrPx ßUuJr oJb KTÄmJ xÄVLPfr @xr, msJPxux S A˜J’MPur KmoJjmªr, pMÜrJPÓsr ‰jv TîJm∏xm \J~VJPfA rÜ

^PrPZÇ mJÄuJPhPvS @orJ KTZMKhj iPr ÊPj @xKZ @AFx @PZ-@AFx ßjA KmfTtÇ FA KmfPTtr oPiq èuvJPjr yKu @Kat\Jj TqJPlPf jívÄx yJouJ FmÄ ßhKv-KmPhKv K\Kÿ yfqJr mLn“x xπJx @orJ k´fqã TruJoÇ @r ßxA jívÄxfJr hJ~ ˝LTJPrr kJvJkJKv nKmwqPf @rS yJouJr ÉoKT KhP~PZ TKgf AxuJKoT ߈aÇ FA AxuJKoT ߈Par ßTªs yPò ArJPTr oxMu S KxKr~Jr rJTJ k´PhvÇ KxKr~JArJT xLoJP∂r FT KmrJa IÄv\MPz FUj AxuJKoT ߈Par ßp TKgf rJ\q k´KfKÔf yP~PZ, 2003 xJPur @PV ßxUJPj F rTo KTZM KZu jJÇ fUj oxMu KZu xJ¨Jo ßyJPxPjr rJ\Pfôr IÄvÇ @r KxKr~Jr VíypM≠ ßfJ @rS kPrr TgJÇ 2003 xJPu xJ¨Jo ßyJPxPjr TJPZ TKgf VeKm±ÄxL I˘ (CAkjx Im oqJx ßcˆsJTvj, cmäMFoKc) gJTJr ßp ßVJP~ªJ fPgqr KnK•Pf ArJPT xJoKrT @V´Jxj YJuJPjJ yP~KZu, FUj KYuTa TKovPjr fhP∂ ˝LTJr TPr ßjS~J yP~PZ ßp PxA ßVJP~ªJ fgq KZu ©MKakNetÇ xJoKrT IKnpJj kKrYJujJr pMKÜèPuJS ßp xP∂Jw\jT KZu jJ, ßx TgJS FA fhP∂ ßmKrP~ FPxPZÇ aKj ßmä~JPrr C•rxNKr Vctj msJCj FA fhP∂r CPhqJV ßjj FmÄ xqJr KYuTPar ßjfíPfô VKbf TKovj xJf mZr iPr ÊjJKj IjMÔJj, xJãq-k´oJe xÄV´y S pJYJA-mJZJAP~r kr 6 \MuJA oñumJr mÉu k´fqJKvf k´KfPmhjKa k´TJv TPrÇ k´J~ @a yJ\Jr kíÔJ\MPz ZJKæv uJU vP»r FA KmvJu k´KfPmhPj yJ\Jr yJ\Jr Ik´TJKvf rJÓsL~ S ßVJkj jKgk© k´gomJPrr oPfJ k´TJv TrJ yP~PZÇ FèPuJr Km˜JKrf UMÅKajJKa KjP~ @PuJYjJ-KmfTt YuPm @rS IPjT KhjÇ fPm FA pMP≠r Ijqfo ßyJfJ aKj ßmä~Jr FUj ˝LTJr TPr KjPf mJiq yP~PZj ßp ßVJP~ªJ fPgqr pgJgtfJr KmwP~ fJÅr CKYf KZu @rS k´vú TrJÇ KfKj FA pMP≠r ãKfV´˜Phr TJPZ hM”U k´TJv TPrPZj FmÄ ãoJS ßYP~PZjÇ fPm hJKm TPrPZj ßp KfKj xùJPj TJCPT KmÃJ∂ TPrjKj FmÄ xru KmvõJPx pMP≠r Kx≠J∂ KjP~PZjÇ FT xÄmJh xPÿuPj k´J~ @zJA WµJ iPr KfKj xJÄmJKhTPhr TJPZ @®kã xogtPjr ßYÓJ YJKuP~PZjÇ KT∂á fJÅr KmÀP≠ pM≠JkrJPir oJouJ yS~Jr x÷JmjJ rP~A ßVPZÇ pMP≠ Kjyf KmsKav ßxjJPhr kKrmJrmPVtr IPjPT ßx rTo AKñfA KhP~PZjÇ kJbTPhr IPjPTrA oPj gJTPm aKj ßmä~JPrr ßxA KmUqJf KmmíKf, pJPf KfKj mPuKZPuj ßp xJ¨Jo ßyJPxj 45 KoKjPar oPiq ACPrJPkr CP¨Pv ßãkeJ˘ ZMzPf kJPrjÇ xJ¨Jo ßyJPxPjr KmÀP≠

aKj ßmä~JPrr C•rxNKr Vctj msJCj FA fhP∂r CPhqJV ßjj FmÄ xqJr KYuTPar ßjfíPfô VKbf TKovj xJf mZr iPr ÊjJKj IjMÔJj, xJãq-k´oJe xÄV´y S pJYJA-mJZJAP~r kr 6 \MuJA oñumJr mÉu k´fqJKvf k´KfPmhjKa k´TJv TPrÇ k´J~ @a yJ\Jr kíÔJ\MPz ZJKæv uJU vP»r FA KmvJu k´KfPmhPj yJ\Jr yJ\Jr Ik´TJKvf rJÓsL~ S ßVJkj jKgk© k´gomJPrr oPfJ k´TJv TrJ yP~PZÇ FèPuJr Km˜JKrf UMÅKajJKa KjP~ @PuJYjJKmfTt YuPm @rS IPjT KhjÇ fPm FA pMP≠r Ijqfo ßyJfJ aKj ßmä~Jr FUj ˝LTJr TPr KjPf mJiq yP~PZj ßp ßVJP~ªJ fPgqr pgJgtfJr KmwP~ fJÅr CKYf KZu @rS k´vú TrJÇ IKnPpJV KZu ßp KfKj KjP\r ßhPvr oJjMPwr KmÀP≠ rJxJ~KjT I˘ k´P~JV TPr uJU uJU oJjMwPT yfqJ S KmTuJñ TPr KhP~PZjÇ fJÅPT ßTJPjJnJPmA KmvõJx TrJ pJ~ jJ FmÄ ßTJPjJ xMPpJV ßhS~J YPu jJÇ ßmä~Jr FèPuJ mPuKZPuj KmsKav kJutJPoP≤Ç KT∂á KmKnjú jKgk© S xJãq-k´oJe pJYJA TPr KYuTa TKovj ßoJaJ hJPV ßpxm Kx≠JP∂ ßkRÅPZPZ ßxèPuJ yPò: FT. 2003 xJPur oJYt oJPx xJ¨Jo ßyJPxj Foj ßTJPjJ ÉoKT KZPuj jJ, pJPf fUjA xJoKrT IKnpJj YJuJPf yPfJÇ nKmwqPf xJoKrT IKnpJPjr k´P~J\j yPuS fUj Fr k´P~J\j KZu jJÇ hMA. 2002 xJPur ßxP¡’r oJPx ArJPTr VeKm±ÄxL I˘x÷Jr S xJoKrT ãofJ xŒPTt ßmä~Jr ßp Kmmre S TKgf jKg (PcJKv~Jr) pfaJ KjKÁfnJPm k´TJv TPrKZPuj, fJ ßoJPaS ßpRKÜT KZu jJÇ (k´xñâPo \JKjP~ rJKU, ÊâmJr hq ßaKuV´Jl Umr KhP~PZ ßp ArJPT \JKfxÄPWr I˘ kKrhvtT KyPxPm hJK~fô kJujTJrL KmùJjL c. ßcKnc ßTKur ryxq\jT oífMqr KmwP~ xm irPjr ßoKcPTu S o~jJfhP∂r jKg x•r mZr ßVJkj rJUJ yPmÇ SA oífMqr KmwP~ ßp fh∂ TKovj yP~KZu, PxA TKovPjr k´iJj uct mJauJr FèPuJ fJuJm≠ rJUJr Kx≠J∂ KhP~PZj mPu kK©TJKa Umr KhP~PZÇ ßmä~JPrr k´vJxj ArJPTr cmäMFoKcr ãofJ xŒPTt ßVJP~ªJ fPgq IKfr†j TPrKZu mPu ßp IKnPpJV CPbKZu, ßxA IKnPpJPVr xN© KZPuj ßcKnc

ßTKuÇ) Kfj. xJoKrT IKnpJPjr KmwP~ \JKfxÄW KjrJk•J kKrwPh xÄUqJVKrÔfJ jJ gJTJr krS pMÜrJ\q ßp Im˙Jj V´ye TPrKZu, fJPf KjrJk•J kKrwPhr èÀfôPT UJPaJ TrJ yP~PZ mPu TKovj oPj TPrÇ YJr. ßp kKrK˙KfPf pMP≠ pJS~Jr Kx≠J∂ ßjS~J yP~PZ, fJr @AjVf KnK• xP∂Jw\jT KZu jJÇ kJÅY. pMÜrJPÓsr xPñ pMÜrJP\qr xŒTt pPgÓ hí| KyPxPm k´oJKef FmÄ fJPf Knjúof V´yePpJVqÇ xMfrJÄ, KmsPaPjr ˝Jgt IgmJ KmPmYjJ~ KnjúfJ xP•ôS Kj”vftnJPm pMÜrJÓsPT xogtj ßhS~Jr k´P~J\j KZu jJÇ ßk´KxPc≤ mMPvr @˙J S WKjÔfJr \jq aKj ßmä~Jr CjìMU KZPuj mPu FTaJ TgJ YJCr KZu IPjT KhjÇ fJA F hM\Pjr oiqTJr KYKbk©, ßaKuPlJj xÄuJPkr ßrTct k´TJPvr hJKmS FTxo~ CPbKZuÇ FUj KYuTa KrPkJPat ßhUJ ßVu, mJ˜Pm pMP≠r I∂f @a oJx @PV 2002 xJPuA ßmä~Jr ßk´KxPc≤ mMvPT KuKUfnJPm \JKjP~KZPuj ßp È@A CAu Km CAg AC ßyJ~JaFnJr' (pJ-A ßyJT jJ ßTj, @Ko @kjJr xPñ gJTm)Ç Z~. TKovj oPj TrPZ ßp vJK∂kNetnJPm ArJTPT Kjr˘ TrJr CkJ~èPuJ TJP\ uJVJPjJr @PV pMÜrJ\q 34 kOÔJ~

èuvJj S ßvJuJKT~J: ÈmJÄuJPhKv k∫J' mPu KTZM ßjA KxVKl∑c S Cul ßuUT: \JotJKjr yJAPcumJVt KmvõKmhqJuP~r hKãe FKv~J AjKˆKaCPar ß\qÔ VPmwT AÄPrK\ ßgPT IjNKhf

\MuJAP~r 1 fJKrPU dJTJr @∂\tJKfT S TNaQjKfT kJzJ èuvJPj xπJxL yJouJ~ 21 \Pjr (\ÄKu S kMKuv ZJzJ) oífMq mJÄuJPhPvr AKfyJPx @PrTKa InNfkNmt S hM”U\jT WajJÇ @mJrS AxuJKoT ߈a yJouJr hJ~ ˝LTJr TPrPZÇ KT∂á fJ xP•ôS mJÄuJPhv xrTJr ßxA kMPrJPjJ mJVJz’r YJKuP~A pJPò, ßhPv ßTJPjJ KmPhKv \ÄKuPVJÔL ßjAÇ KT∂á IPjT kptPmãTA xπJxmJh ßoJTJKmuJ~ @rS ¸Ó S jfMj oPjJnKñ V´yPer mqJkJPr ß\Jr KhP~PZj,

pJPf ßhPvr oJjMPwr \Lmj rãJ TrJ pJ~Ç FT x¬Jy ßkKrP~ ßVPuS FUPjJ IPjT iJÅiJr C•r ßfJ kJS~JA pJ~Kj, Ckr∂á BPhr Khj KTPvJrVP†r ßvJuJKT~J~ @PrTKa yJouJr oiq KhP~ kKrK˙Kf @rS UJrJk yPuJÇ FaJ KbT ßp xm k´Pvúr C•r ßkPf @rS xo~ uJVPmÇ KT∂á hMKa WajJ @oPu KjP~ @orJ k´JgKoTnJPm KTZM kptPmãe TrPf kJKrÇ k´gof, xπJxL yJouJr ßTRvu S irPj ßTJPjJ ÈmJÄuJPhKv k∫J' ßjAÇ FPTr kr FT iotKjrPkã ßuUT S KY∂PTrJ UMj yS~Jr kr KTZM KmPväwT FxPmr oPiq ÈmqKfâo' UMPÅ \ ßkPujÇ mz yJouJr oJiqPo \joPj @fï xíKÓ jJ yPuS Fxm yfqJTJP§r oPiq Kou @PZ, pJÅPhr yfqJ TrJ yP~PZ fJÅPhr AxuJoKmPrJiL KyPxPm KYK€f TrJ ßpPf kJPrÇ AxuJKo Yrok∫J~ rJÓs S xoJ\ VbPjr ÈKmPrJKifJPT ˜… TPr ßhS~Jr' jLKfPT mJÄuJPhPv ÈxπJxmJPhr jfMj „k' KyPxPm KYK©f TrJ yP~PZÇ hívqf, F irPjr pMKÜ mJÄuJPhv xrTJPrr mJVJz’Prr kPãA pJ~: @AFx S @uTJP~hJr oPfJ @∂\tJKfT xπJxL ßVJÔL j~, ßhvL~ ßVJÔLA Fxm K\yJKh yJouJ YJuJPòÇ F hMKa yJouJPT KmPvõr IjqJjq ˙JPjr yJouJr xPñ FTA TJfJPr ßluPf yPm, ßpèPuJ TPr y~ @∂\tJKfT xπJxL xÄVbj, jJ y~ fJPhr IjMPk´reJPfA fJ xÄWKaf y~ F pMKÜr Kmw~Ka

oJgJ~ ßrPUA F hMKa yJouJPT KmPvõr IjqJjq ˙JPjr yJouJr xPñ FTA TJfJPr ßluPf yPm, ßpèPuJ TPr y~ @∂\tJKfT xπJxL xÄVbj, jJ y~ fJPhr IjMPk´reJPfA fJ xÄWKaf y~Ç kKreJPo mJÄuJPhv xrTJrPT ßvwPov FaJ ˝LTJr TrPf yPm ßp @∂\tJKfT K\yJKh @PªJuj ßhPv FPx ßkRÅPZPZÇ KÆfL~f, mJÄuJPhv xrTJr FUPjJ xo~oPfJ TJ\ TrJr \jq k´˜f M j~Ç IkJPrvj gJ¥JrPmJ ÊÀ y~ @âoPer 10 WµJ krÇ FA KmuK’f (xlu)

k´KfKâ~Jr TJre jJjJKmi S \Kau yPf kJPr∏hJK~fôvLu Tftk í Pãr Kx≠J∂ V´yPe hLWtx©N fJ, xJoKrT-PmxJoKrT Tftk í Pãr xyPpJKVfJr WJaKf, rxh S xJoKrT xr†JPor WJaKfÇ ßvwPov muJ pJ~, xo~ FPxPZ, mJÄuJPhv xrTJrPT @∂\tJKfT K\yJKh @PªJuPjr ÉoKT ßoJTJKmuJ TrPf yPm, @r \JfL~ GTq VPz ßfJuJr \jq Inq∂rLe rJ\QjKfT KmmJh KoKaP~ ßluPf yPm, pJPf fJrJ @∂\tJKfT xŒ´hJP~r xPñ yJf ßouJPf kJPrÇ


34 oMÜKY∂J

15 - 21 July 2016 m SURMA

@lVJKj˜Jj KT ITífù? yJKoh oLr ßuUT : kJKT˜JPjr K\S KaKnr KjmtJyL xŒJhT ChtM ßgPT nJwJ∂r AoKf~J\ Kmj oJyfJm

F FT Km˛~Tr xŒTtÇ @lVJj nNKoPf \jìV´yeTJrL oJyoMh V\jKm, KvyJmM¨Lj oMyJÿh ßWJKr S @yoh vJy @mhJKuPT kJKT˜JPjr KmvJu FTKa IÄv KjP\Phr KyPrJ mPuA oPj TPrjÇ kJKT˜Jj Fxm ßpJ≠Jr jJPo fJPhr kJroJeKmT ßkeJP˘r jJoTre TPrPZ; KT∂á AKfyJPxr Kjoto rKxTfJ ßhUMj, 2016 xJPu ßfJrUJo jJoT ˙JPj kJKT˜JPjr xLoJP∂r ßnfr KjotJeJiLj xLoJ∂ ßVa kJKT˜Jj ßxjJmJKyjLr IKlxJr ßo\r @uL \JS~Jh ßYKñK\r jJPo rJUPf yPò, KpKj @lVJj ßxjJmJKyjLr èKumwtPe vyLh yP~PZjÇ SA ßVa KhP~ pJfJ~JfTJrLPhr V\jKm, ßWJKr S @mhJKuPT j~, mrÄ ßo\r ßYKñK\r TgJ oPj kzPmÇ KfKj Ijq ßTC jj, mrÄ fJPhrA ßuJTPhr èKur uqm˜M yP~PZjÇ kJKT˜Jj S @lVJKj˜JPjr xŒPTtr oJP^ nJPuJmJxJ S KmPÆw @\ ßgPT j~, mrÄ mÉ mZr iPrA kJvJkJKv FTxJPg YuPZÇ Cn~ ßhPv xJiJre jJVKrTPhr oJP^ nJPuJmJxJr xŒTt IPjT VnLPr ßk´JKgfÇ fPm xo&ÃJ∂ vJxTPvseLr nMu ßmJ^JmMK^ S ‰mkrLfqkNet @Yre ßTJPjJ ßTJPjJ xo~ Foj KTZM KmPÆPwr \jì ßh~, pJr @èPj hMA k´KfPmvL rJÓsA KfV´˜ y~Ç hMA nJAP~r oJP^ uzJA mJiJPf oPÛJ ßgPT KhKuä FmÄ u¥j ßgPT S~JKvÄaj ∏ IPjPTA IPjT KTZM TPrPZÇ KjP\rJS To TPrKjÇ hMntJVqmvf @lVJKj˜Jj KmPvõ FToJ© ßhv, ßp \JKfxP–W kJKT˜JPjr xhxqkPhr KmPrJKifJ TPrKZuÇ ßTjjJ TJmMPur Skr KhKuär ßmv k´nJm KZuÇ @P\J @lVJKj˜JPjr KTZM k´mLe TKoCKjˆ ßjfJ fJPhr KmkäPmr mqgtfJr @WJf nMuPf kJPrjKjÇ fJrJ ßxJKnP~f ACKj~Pjr kfPjr \jq kJKT˜JjPT hJ~L oPj TPrjÇ fJrJ c. jK\mMuäJyr lJÅKxr TgJ ßnJPujKjÇ c. jK\mMuäJyPT TJmMPu UMÅKaPf ß^JuJPjJ mqKÜrJ KZPuj @lVJjÇ IgY F \jq @P\J kJKT˜JjPT VJuoª TrJ y~Ç IjM„k, kJKT˜JPj GKfyJKxT k´fJreJr lJÅPh mªL KTZM mMK≠\LmL @lVJjPhr ITífù S uMParJ @UqJK~f TPr KjP\Phr fKmf IyKoTJPT xJ∂ôjJ KhPòjÇ

@lVJjPhr ITífù S uMParJ IKnKyf TrJ oNuf KjP\PT VJuoª TrJr jJoJ∂rÇ @lVJjrJ ÊiM ßpJ≠Jr \jì ßhjKj, mrÄ Foj KTZM xMKlS \jì KhP~PZj, pJrJ CkoyJPhPv AxuJPor @PuJTrKvì ZKzP~PZjÇ fJPhr oPiq xmtJKiT k´Kx≠ jJo V\Kj ßgPT uJPyJPr @Vf y\rf @uL yJ\PnKr ry: pJPT hJfJ VJ†mJUvS muJ y~Ç F ZJzJ y\rf KorJj ÉxJAj \Jj\JKj ry:, y\rf TMfMmMK¨j mUKf~Jr TJKT ry:, y\rf mJmJ lKrh VJ†vJTr S y\rf UJ\J oAjMK¨j KYvKf ry:xy IPjT xMKl @lVJKj˜Jj ßgPT FPx @oJPhr kNmtkMÀwPT oMxKuo mJKjP~PZjÇ SAxm mM\MPVtr x∂JPjrJ @oJPhr nJA, hMvoj j~Ç xJoK~T TÓ S nMu ßmJ^JmMK^PT KnK• TPr SA nJAPmJjPhr KiÑJr ßh~J oNuf fJPhr SAxm v©∆r KhPT ßbPu ßh~Jr vJKou, pJrJ @PV ßgPTA fJPhrPT kJKT˜JPjr KmÀP≠ mqmyJr TrJr ßYÓJ YJKuP~ pJPòÇ hMntJVqmvf @oJPhr h÷kNet ßhvPk´o mºM To S v©∆ ßmKv xíKÓ TrPZÇ @lVJj xrTJPrr KmÀP≠ IKnPpJV-@kK• ImvqA gJTJ CKYf, fPm kMPrJ @lVJj \JKfPT fMò-Py~TJrL mqKÜr \JfL~ TKm @uäJoJ ATmJPur \JPnhjJoJr TKmfJèPuJ KjP~ ßnPm ßhUJJ CKYfÇ ATmJu mPuPZj∏ IKx~J FT ßkATJPr @rS ßVuJ˜/ KouäJPf @lVJj hJrJj ßkATJPr KhuJ˜/ @p lJxJPh C lJxJPh IKx~J/ hJr TMvJPh C TMvJPh IKx~J/ fJ Khu IpJhJ˜, IpJhJ˜ fJj/ S~JrjJ TJPy hJr rJPy mJhJ˜ fJjÇ ∏ FKv~J FTKa TJhJ-kJKjr ßhy/ @lVJj \JKf ßxA ßhPy “Kk§xo/ fJr ±ÄPx FKv~Jr ±Äx/ fJr @jPª FKv~Jr @jª/ “Kk§ ˝JiLj, ßfJ ßhy ˝JiLj/ jfMmJ mJfJPxr xJoPj ßhy UzTMPaJxoÇ CKuäKUf TKmfJr oot yPò, FKv~J yPò TJhJ-kJKjr FTKa ßhPyr oPfJÇ @r SA ßhPyr oPiq @lVJj \JKf “KkP§r oPfJÇ SA “KkP§r ±ÄPxr ÆJrJ kMPrJ FKv~JPf ±Äxpù ÊÀ yPf kJPrÇ SA “KkP§ vJK∂ KmrJ\TJPu kMPrJ FKv~JPf vJK∂ KmrJ\ TrPmÇ pKh “Kk§ ˝JiLj gJPT, fJyPu ßhyaJS ˝JiLj gJTPmÇ Â“Kk§ pKh ˝JiLj jJ gJPT, fJyPu ßhy yPm UzTMPaJxo, mJfJx fJPT pUj AòJ CKzP~ KjP~ pJPmÇ ATmJPur TKmfJ~ @orJ @yoh vJy @mhJKur k´Kf vs≠J UMÅP\ kJAÇ FUJPj hJfJ VJ†mJUv ry:-Fr oPfJ xMKlPhr k´KfS vs≠J KjKyf rP~PZÇ ßmv TP~TmJr mPuKZ, ATmJu @lVJKj˜Jj ßVPu, AÄPr\Phr KmÀP≠ pM≠rf yJ\L xJPym fMrJñpJK~r xJPg TJmMPu xJJ“ TPrjÇ V\Kj ßkRÅZPu oJyoMh V\jKmr TmPr lJPfyJ kJPbr kr hJfJ VJ†mJUPvr KkfJ CxoJj @uL yJ\PmKr ry:Fr oJ\Jr fJuJv TrPf uJVPujÇ TJªJyJr ßkRÅPZ oJyoMh vJy @mhJKur oJ\JPr vs≠J KjPmhj TPrjÇ ATmJu TJmMuPT È\JjúJfxhív vyr' @UqJK~f TPrPZjÇ TJªJyJr xŒPTt mPuj, ÈxJrfJr ˝VtL~ vyr'Ç TJmMu S TJªJyJrPk´oL ATmJPur ÈmJPu K\mrJAu'-F UMvyJu UJj UJ¢JT ry:-Fr IKx~f kPgr @PuJTmKftTJ˝„kÇ ßxUJPj k´JPYqr TKm mPuPZj∏ TJmJP~u ÉÅ KouäJf TL S~JyhJf ßoÅ èo/ ßT ßyJ jJo @lVJKj~MÅ TJ mMuJª/ oMyJæJf oMP^ Cj \JS~JjMÅ ßx yqJ~/ ßxfJÀÅ kPã ß\J cJuPf ßyÅ

@AFx FmÄ ßmä~JPrr (33 kOÔJr kr) pMP≠ pJS~Jr Kx≠J∂ ßj~Ç xMfrJÄ, ßxA xoP~ pM≠aJA ßvw CkJ~ KZu jJÇ xJf. pMP≠J•r ArJT kMjVtbPjr YqJPu†Ka ßpA oJ©J~ KZu, fJ ßoJTJKmuJ~ pMÜrJ\q ßxA oJ©J~ ßYÓJ TPrKjÇ aKj ßmä~JrPT pM≠JkrJPir hJP~ KmYJr TrJ pJ~ KT jJ ∏ F rTo FTKa Kx≠J∂ pJÅrJ @vJ TPrKZPuj, fJÅrJ xqJr KYuTPar mqJUqJ~ y~PfJ KTZMaJ yfJv yPf kJPrjÇ ßTjjJ, KfKj xrJxKr ßx rTo ßTJPjJ CkxÄyJr aJPjjKjÇ Fr mqJUqJ~ KfKj mPuPZj ßp @AjVf KmYJr mJ ofJof ßhS~Jr hJK~fôKa fJÅPhr j~Ç fPm pMP≠r ßp @AjVf ßpRKÜTfJ ßmä~Jr fMPu iPrKZPuj, fJPT ÈxP∂Jw\jT j~' IKnKyf TrJPTA IPjPT KmPvwnJPm fJ“kptkeN t oPj TrPZjÇ @Aj KmPvwùPhr IPjPTA muPZj ßp ßmä~JPrr KmÀP≠ @AjVf mqm˙J ßjS~Jr xMPpJV rP~PZÇ pMP≠ yfJyf KmsKav ßxjJxhxqPhr kKrmJrèPuJ KYuTa KrPkJat k´TJPvr kr fJ“ãKeT k´KfKâ~J~ ßx rTo AKñfA KhP~PZÇ fJrJ mPuPZ ßp KrPkJatKa KmvhnJPm UMKÅ aP~ ßhPU krmftL Kx≠J∂ ßjS~J

@lVJjPhr ITífù S uMParJ IKnKyf TrJ oNuf KjP\PT VJuoª TrJr jJoJ∂rÇ @lVJjrJ ÊiM ßpJ≠Jr \jì ßhjKj, mrÄ Foj KTZM xMKlS \jì KhP~PZj, pJrJ CkoyJPhPv AxuJPor @PuJTrKvì ZKzP~PZjÇ fJPhr oPiq xmtJKiT k´Kx≠ jJo V\Kj ßgPT uJPyJPr @Vf y\rf @uL yJ\PnKr ry: pJPT hJfJ VJ†mJUvS muJ y~Ç F ZJzJ y\rf KorJj ÉxJAj \Jj\JKj ry:, y\rf TMfMmMK¨j mUKf~Jr TJKT ry:, y\rf mJmJ lKrh VJ†vJTr S y\rf UJ\J oAjMK¨j KYvKf ry:xy IPjT xMKl @lVJKj˜Jj ßgPT FPx @oJPhr kNmtkMÀwPT oMxKuo mJKjP~PZjÇ SAxm mM\MPVtr x∂JPjrJ @oJPhr nJA, hMvoj j~Ç xJoK~T TÓ S nMu ßmJ^JmMK^PT KnK• TPr SA nJAPmJjPhr KiÑJr ßh~J oNuf fJPhr SAxm v©∆r KhPT ßbPu ßh~Jr vJKou, pJrJ @PV ßgPTA fJPhrPT kJKT˜JPjr KmÀP≠ mqmyJr TrJr ßYÓJ YJKuP~ pJPòÇ hMntJVqmvf @oJPhr h÷kNet ßhvPk´o mºM To S v©∆ ßmKv xíKÓ TrPZÇ TJoJªÇ ∏ CÿPfr GPTq ßVJ© pJPm yJKrP~/ ÊiM @lVJjPhr jJo gJTPm xoMó/ SA pMmTPhr k´Kf @oJr nJPuJmJxJ/ pJrJ fJrTJrJK\PT lJÅPh @aTJ~Ç k´TJv gJPT ßp, UMvyJu UJj UJ¢JT FT\j ßpJ≠J TKm KZPujÇ KpKj ßoJVuPhr KmÀP≠ KmPJn TPrPZjÇ AKfyJPxr hJÅKzkJuäJ~ ATmJu KjP\PT pM≠ÄPhyL ßoJVPur kJuäJ~ oJPkjKj, mrÄ KfKj FT\j ˙JjL~ ßpJ≠J TKmr kJuäJ~ KjP\PT ßoPkPZjÇ @\ ATmJu S UMvyJu UJj UJ¢JT ÊiM kJKT˜Jj j~, mrÄ @lVJKj˜JPjrS xŒhÇ FaJ Foj ßpRg xŒh pJ kíKgôrJ\ ßYRyJPjr ßTJPjJ IjMxJrL uMa TrPf kJrPm jJ, ±ÄxS TrPf kJrPm jJÇ @lVJKj˜JPjr xrTJr kJKT˜JPjr KmÀP≠ @lVJj KmPhsJyLPhr kíÔPkJwTfJr IKnPpJV @PrJk TrPZÇ jMvKTPf ßcsJj yJouJ~ ßoJuäJ @UfJr ojxMPrr oífMqr kr @lVJj xrTJPrr kJKT˜JPjr KmÀP≠ jfMj IKnPpJV @PrJPkr xMPpJV KoPuPZÇ k´fMq•Pr kJKT˜Jj @lVJj vreJgtLPhr fJPhr ßhPv ßlrf kJbJPf FmÄ xLoJP∂ TzJTKzr Skr ß\Jr KhPf ÊÀ TPrPZÇ KY∂J TrPu ßhUJ pJ~, xLoJP∂r TzJTKz @lVJKj˜JPjr \jq ßmKv luhJ~TÇ Kj~ofJKπT xLoJ∂ jJ gJTJr TJrPe kJKT˜JPjr F TgJ muJr IKiTJr rP~PZ ßp, fJr nNUP§ Im˙Jjrf uJU uJU @lVJj vreJgtLr oPiq gJTJ fJPumJPjr xogtTPhr \jq xLoJ∂ kJrJkJr ßmv xy\Ç xLoJP∂ TzJTKzr kr kJKT˜JPjr \jq @®rJoNuT mqm˙J V´ye TrJ ßmv TKbj yPmÇ xMfrJÄ kJKT˜JPjr xJPg KoPu xLoJ∂ mqm˙JkjJPf @lVJKj˜Jj xrTJPrr IÄv ßj~J CKYfÇ @lVJj xrTJrPT oPj rJUPf yPm, oNu xoxqJ TJmMPuS j~, AxuJoJmJPhS j~Ç oNu xoxqJ KhKuäPfÇ ßxUJjTJr kíKgôrJ\ ßYRyJPjr IjMxJrLrJ ßxJojJPg oJyoMh V\jKmr yJouJr TgJ nMuPf kJPrKjÇ KvyJmMK¨j oMyJÿh ßWJKrr \jq UJ\J oAjMK¨j KYvKf ry:-Fr xJyJPpqr TgJS fJPhr oPj @PZÇ vJy S~JuLCuäJy ry:-Fr @øJPj @yoh vJy @mhJKur kJKjkPgr yJouJr TgJS fJPhr ßmv

yPmÇ ßmä~JPrr \jq @PrTKa mz hM”xÄmJh yPò, TKovj ¸Ó TPrA mPuPZ ßp pMP≠r ßpRKÜTfJ V´yPer Kx≠J∂Ka KZu k´iJjoπLrÇ Fr \jq oKπxnJr hJ~ ßjAÇ aKj ßmä~JPrr \jq KYuTa TKovPjr KrPkJat ßp Tf mz hM”xÄmJh, fJr KTZMaJ @ÅY kJS~J pJ~ KmsKav ‰hKjTèPuJr krKhPjr xÄmJh KvPrJjJPoÇ ArJT pM≠PT xogtj TPrKZu ßp kK©TJ, ßxA xJj kK©TJS fJr KvPrJjJPo ßmä~JrPT ÈCAkj Im oqJx KcPxkvj' (Vek´fJreJr I˘) KyPxPm IKnKyf TPrPZÇ pM≠KmPrJiL ßcAKu Korr-Fr k´òPh mMvPmä~JPrr ZKmr Skr KvPrJjJo KZu È@A CAu Km CAg AC ßyJ~JaFnJr'Ç FA FTA KvPrJjJo mqmyJr TPrPZ VJKct~JjÇ aJAo KuPUKZu ÈPmä~JPrr mqKÜVf pM≠' (Pmä~Jrx k´JAPna S~Jr)Ç ßoAu-Fr KvPrJjJo KZu ÈKmÃJ∂ FT hJjm' (F ojˆJr Im KcKuCvj)Ç TP~TKa kK©TJ KmÃJK∂r ßWJPr cMPm gJTJ ßmä~JPrr k´KfKâ~Jr È@Ko @mJrS FTA Kx≠J∂ ßjm (@A CAu cM Aa IqJPVAj) IÄvaMTM KvPrJjJPo fMPu @PjÇ KYuTa TKovPjr KrPkJPat KmsKav rJ\jLKf, xrTJr kKrYJujJr rLKfjLKf, ßVJP~ªJ k´KfÔJjèPuJr mqgtfJr TgJ fMPu irJ yP~PZÇ rJ\jLKfPf Fr fJ“ãKeT k´KfKâ~J~ ßumJr kJKatr mftoJj ßjfJ ß\PrKo TrKmj hPur yP~ ãoJ ßYP~PZjÇ FUj Fr xMhrN k´xJrL k´nJm TL yPm, fJ ¸Ó yPf KTZMaJ xo~ uJVPmÇ fPm pM≠ ßWJweJ, ßVJP~ªJk´KfÔJj S KjrJk•J xÄ˙JèPuJr TJptâPo ßp IPjT KTZMA mhuJPm, Foj AKñf KhP~PZj k´iJjoπL TqJPorjÇ kJutJPo≤JKr ÊjJKjPf

˛rPe @PZÇ nJrfoJfJr kN\JKr kJKT˜Jj, @lVJKj˜Jj, mJÄuJPhv, vsLuïJ S ßjkJuPT IU§ nJrPfr IÄv mJjJPf YJ~Ç ßp @lVJjrJ KmsPaj, rJKv~J S @PoKrTJr ßVJuJKo V´ye TPrKj, fJrJ IU§ nJrfPT KTnJPm V´ye TrPm? @lVJj \jVe nJrPfr xJPg mºMfô ImvqA rJUPm, fPm IU§ nJrPfr kfJTJmJyL xŒPTt xfTt gJTPmÇ fJPhr oPj rJUJ CKYf, kJT-@lVJj xŒPTtr oJP^ Kmví⁄uJr TJre ÊiM fJPumJj j~Ç F Kmví⁄uJr xNYjJ yP~PZ 1973 xJPu, pUj @\ou UJ¢JTxy KTZM kJKT˜JKj rJ\jLKfKmhPT @lVJKj˜JPj @vs~ ßh~J y~ FmÄ kJUfMKj˜Jj AxMq hJÅz TrJPjJ y~Ç 1975 xJPu ßkPvJ~JPr yJ~Jf oMyJÿh UJj ßvrkJSP~r yfqJr kKrT·jJS TJmMPu ‰fKr TrJ yP~KZu, pJr kr \MuKlTJr @uL nMP¢J èumMK¨j ßyToKf~Jr, @yoh vJy oJxCh S mMryJjMK¨j ræJKjPT kJKT˜Jj KjP~ @Pxj FmÄ fJPhrPT xrhJr hJCPhr xrTJPrr KmÀP≠ mqmyJr TPrjÇ @lVJKj˜JPj rJKv~Jr hUuhJKrPfôr xo~ nJrf rJKv~JPT xñ ßh~Ç @lVJKj˜Jj ßgPT rJKv~Jr KmhJP~r kr nJrf @PoKrTJr xJPg mºMfô ˙Jkj TPr ßj~Ç @xu nMu ßfJ kJKT˜JPjr, ßp ßTJPjJ KY∂JnJmjJ ZJzJ @PoKrTJr yJPf mqmÂf yPf gJPTÇ 2001 xJPur 11 ßxP¡’Prr kr kJKT˜JPjr vJxTVe TJmMPu kJKT˜JPjr v©ÍPhr KjP~ FPx mKxP~PZjÇ FUj @PoKrTJPT nJPuJoª muJ S @lVJKj˜JjPT ITífù IKnKyf TrJPf uJn TL? KjP\Phr nMu©∆KarS KTZM kptJPuJYjJ TÀjÇ FUj Ix∂áÓ Im˙J~ xm rJV @lVJKj˜JPjr Skr ^JzPmj jJÇ fJrJS @oJPhr oPfJ o\uMoÇ kJKT˜Jj mz rJÓsÇ xMfrJÄ kJKT˜JjPT IPjT ßmKv k´ùJr kKrY~ KhPf yPmÇ @lVJKj˜JPjr xJPg uzJA mqKfPrPT kKrK˙Kfr CjúKf WaJPf yPmÇ @oJPhr nJPuJ uJèT mJ oª uJèT, @oJPhr \JfL~ TKm @uäJoJ ATmJu @lVJKj˜JjPT FKv~Jr “Kk§ @UqJ KhP~PZjÇ FKv~Jr “KkP§ @orJ ßTJPjJ Kmví⁄uJ Trm jJ, Ijq TJCPTS Kmví⁄uJ TrJr IjMoKf ßhPmJ jJÇ

KlKuk yqJoP¥r mÜPmqS Fr AKñf ßoPuÇ FTA xPñ Añ-oJKTtj mºMfô FmÄ fJPhr xoKjõf ‰mKvõT jLKf S ßTRvPur pgJgtfJ KmwP~ mJKT Kmvõ nKmwqPf ßp @rS xfTt yPm, fJPf ßTJPjJ xPªy ßjAÇ

xπJxL f“krfJr (32 kOÔJr kr) ßmJ^Jr \jq ßTJPjJ VPmweJr k´P~J\j ßjAÇ ßTJj mJKz ßgPT ßTJj ßZPu TPm CiJS yP~PZ, ßTJj ÛMu, TPu\ S KmvõKmhqJuP~ ßTJj ZJ© IjMkK˙f rP~PZ, Fxm ßhPU F irPjr KvKãf \Kñ KYK€f TrJ ßp mJÄuJPhPvr kMKuPvr FmÄ xrTJPrr ßTJPjJ FP\K¿r ãofJ ßjA, FaJ muJA mJÉuqÇ pJrJ ßhv\MPz Kj~KofnJPm xÄWKaf vf vf yfqJTJP§r ßTJPjJ yKhx ßmr TrPf kJPr jJ, pJrJ FA IkrJiLPhr vjJÜ TrPf kJPr jJ, Fr lPu ßpUJPj IkrJiLrJ ImJPi kMKuPvr xJoPjA ßWJrJPlrJ TPr, ßxUJPj KjÀP¨Pvr fJKuTJ ßhPU kMKuv \Kñ KYK€f TrPm, xπJxL f“krfJ mº TrPm, FaJ KxKr~JxKu mJ èÀPfôr xPñ ßjS~Jr ßTJPjJ mqJkJr j~Ç Fxm k´PYÓJr kKreKf vNjq ZJzJ @r KTZMA yPf kJPr jJÇ TJP\A F irPjr @®WJfLPhr yJouJ k´KfPrJPir \jq xKbT FmÄ CkPpJVL mqm˙J V´ye TrPf xrTJr pKh mqgt y~, fJyPu FKhT KhP~ kKrK˙Kfr ImjKf ßrJi TrJ ßp fJPhr ÆJrJ x÷m yPm jJ, FaJ KjKÁfnJPmA muJ pJ~Ç


oMÜKY∂J 35

SURMA m 15 - 21 July 2016

ßZÅzJ fJr, IkWJf, hJuJj-ryxq oJoMjMr rvLh ßuUT : jJaqmqKÜfô

BPhr TP~T Khj @PVr WajJÇ fUj Bh CkuPã mJ\Jr roroJÇ rÄPmrPXr mJKf \ôuPZÇ IxÄUq pMmT-pMmfL, KvÊ, mí≠ FPÛPuaPr CbPZ-jJoPZÇ Fr oPiqA KmTa FTaJ v»Ç ßxA xPñ @PuJ KjPn ßVu, TJYèPuJ ßnPX kzPZÇ IºTJPr @®rãJr \jq ßZJaJZMKa, xMkJroJPTta ßgPT ßmPrJPjJr \jq @TMKfÇ oJjMPwr @ftjJh, KY“TJrÇ FPÛPuarèPuJ mºÇ @PuJ ßjAÇ TJPuJ ßiJÅ~J~ @òjú kMPrJ oJPTtaÇ \JjJ ßVu Kula KZÅPz AKfoPiqA Z~\j Kjyf, @yf ßmÊoJrÇ Fxm jfMj KTZM j~Ç k´KfKj~fA YuPZ @oJPhr ßhPvÇ k´JPer oNuq F ßhPv xmPYP~ ToÇ KmPhKv KulPa FTaJ xJKatKlPTa aJXJPjJ gJPT: KulaKaPf pgJpg TftíkPãr IjMPoJhj @PZ If fJKrU kpt∂Ç mJKzr oJKuTPT ßxA fJKrPUr @PVA IjMPoJhj TKrP~ KjPf yPmÇ FUJPj ßxxPmr mJuJA ßjAÇ @PV KulaèPuJPf FT\j TPr KulaoqJj gJTf, FUj IKiTJÄv Kula ˝~ÄKâ~ÇPpUJPj ßmKv ßuJT SbJjJoJ TPr ßxUJjTJr KulPar TotãofJS

ßhUJ k´P~J\jÇ PpPTJPjJ kKÁoJ ßhPv mJ k´JPYqr Cjúf ßhvèPuJPf hJuJj kKrhvtPTr FTKa oNuqmJj kh gJPTÇ FA kPh IKnù k´PTRvuLrJ TJ\ TPrjÇ FA hJuJj kKrhvtPTr ãofJ IPjTÇ krLãJ TPr pKh KfKj ßTJPjJ hJuJPj Kula, kP~JKjÏJvj, VqJx, KmhMq“, IKVúKjmtJke mqm˙J mJ @kf&TJuLj ßmPrJPjJr kPg ßTJgJS ßTJPjJ ^JPouJ ßhPUj, fJyPu IKmuP’ hJuJjKa mJPxr IPpJVq mPu ßjJKav KhP~ mxmJxTJrLPhr \JKjP~ ßhPmjÇ fJrkr hs∆f hJuJjKaPf KxuVJuJ uJKVP~ ßhPmjÇ mJÄuJPhPv FA mqm˙J KjPu Tf ßp KxuVJuJ uJVf, fJr KyxJm ßjAÇ F hJK~fô KT rJ\CPTr, ßx xÄ˙J nmj KjotJPer IjMPoJhj KhP~PZ? jJKT KxKa TrPkJPrvPjr? \JKj jJ F TJr hJK~Pfô kzPm! FA ßp Tf oJjmx∂JPjr IkWJPf oífqM yPò ÊiM KTZM oJjMPwr ImPyuJ~, fJr hJ~ ßT ßjPm? FA xÄVf k´Pvúr \mJmA mJ ßT ßhPm? Pp xMkJroJPTtPa Kula ßZÅzJr WajJ WPaPZ ßxUJPj @PVS KulPa ^JPouJ yP~PZÇ ßT oJKuT Ff mz vKkÄ ToPkäPér? fJÅr KmÀP≠ xrTJr TL mqm˙J Kju, fJS @orJ \JKj jJÇ hJuJj-^MÅKTPf rP~PZ uJU oJjMwÇ oJ^JKr nNTŒPjA ^Mr^Mr TPr kzPm SA xm ˙JkjJÇ xJŒ´KfT FT nNKoTPŒ mJÄuJPhPvr xmPYP~ ãofJmJj hJuJj xKYmJuP~r TotTftJrJ n~Jmy metjJ KhP~PZj fJÅPhr IKnùfJrÇ KT∂á SA xm ãofJir mqKÜ Fxm IkWJPf oífMqr KmÀP≠ TL mqm˙J KjPòj? \mJm ßoPu jJÇ KlPr @Kx Kula hMWtajJr TgJ~Ç KulPar k´pMKÜVf KhTèPuJ FUPjJ @oJPhr k´PTRvuLPhr Kj~πPe FPxPZ KT? KulPar xmKTZMA KmPhv ßgPT @jJÇ yJ\Jr yJ\Jr Kula k´KfKhj mqmÂf yPòÇ hMWtajJ~ KjrJk•Jmqm˙J KulPa KjÁ~A gJPTÇ ßxA mqm˙JKa KT Kula r¬JKjTJrT ßTJŒJKjr TJZ ßgPT @ohJKjTJrT xKbTnJPm mMP^ ßj~? Kula ßZÅzJr hívqf ßTJPjJ TJre ßjAÇ fmM KZÅPz pJ~, oJjMw oJrJ

Pp xMkJroJPTtPa Kula ßZÅzJr WajJ WPaPZ ßxUJPj @PVS KulPa ^JPouJ yP~PZÇ ßT oJKuT Ff mz vKkÄ ToPkäPér? fJÅr KmÀP≠ xrTJr TL mqm˙J Kju, fJS @orJ \JKj jJÇ hJuJj-^MÅKTPf rP~PZ uJU oJjMwÇ oJ^JKr nNTŒPjA ^Mr^Mr TPr kzPm SA xm ˙JkjJÇ xJŒ´KfT FT nNKoTPŒ mJÄuJPhPvr xmPYP~ ãofJmJj hJuJj xKYmJuP~r TotTftJrJ n~Jmy metjJ KhP~PZj fJÅPhr IKnùfJrÇ KT∂á SA xm ãofJir mqKÜ Fxm IkWJPf oífMqr KmÀP≠ TL mqm˙J KjPòj? \mJm ßoPu jJÇ pJ~Ç fPm KT ßVJzJ~ ßTJPjJ Vuh @PZ? Cjúf ßhvèPuJPf pgJpg Tftíkã Kula uJVJPjJr kr krLãJ-KjrLãJ TPr gJPT FmÄ mZr mZr krLãJ TPr KjrLãJk© KhP~ gJPTÇ ßTJPjJ ßTJPjJ Kula KmTu y~ FmÄ hMWtajJr mz TJre IKf mqmyJr S IKfKrÜ pJ©LiJreÇ KmhMqPfr WJaKf gJTJPf k´J~A Kula @aPT pJ~Ç @\TJu KTZM KTZM \J~VJ~ ß\jJPraPrr mqm˙J @PZ mPaÇ TUPjJ ßhPUKZ ß\jJPraPr ßfoj ßTC ßjA IgmJ ß\jJPrar YJuJPjJr ßuJTKa ßTJgJS ßVPZÇ ßxKhj FTKa hJuJPjr xJffuJ~ CPbKZ, KmhMq“ YPu ßVuÇ ß\jJPrar ßjAÇ ßTC ßTC ßyÅPaA KjPY jJouJo, KT∂á KulPa @aPT gJTJ ßuJTèPuJr TL yPm? Ifq∂ @Kho CkJP~ fJPhr jJoJPjJ yPmÇ IPitT fuJ~ Kula @aPT ßVPZ, hr\J UMPu uJKlP~ KjPY jJoPm pJ©LrJÇ pKh fJr oPiq KvÊ, mí≠ KTÄmJ mí≠J gJPTj fJyPu TL yPm? ß\jJPrar ZJzJ ßp Kula mqmyJr TrJ pJPm jJ, FA KmiJj KT ßTJgJS @PZ? pKh gJPT fJyPu fJr k´P~JPVr

k´Kâ~J TL? ßxUJPjS IØMf @ÅiJr! Ppxm KulPa FT\j TPr KulaoqJj @PZj, fJÅrJS TfaJ k´KvKãf? hMWtajJ ßgPT rãJ TrJr ßTRvu KT fJÅPhr \JjJ @PZ? IKiTJÄv ßãP© @jPTJrJ Ihã ßuJPTrJA FUJPj TJ\ TPr gJPTÇ KT∂á TP≤sJPu pJÅrJ @PZj fJÅrJAámJ TfaJ \JPjj? Fr @PVS ÊPjKZ Kula TJf yP~ ßVPZ, xmJA y~PfJ oJrJ pJjKj, pJÅrJ ßmÅPY @PZj fJÅrJ y~PfJ \LmPj Kula mqmyJr TrPmj jJÇ hMjtLKfr xMPpJV gJTJ~ ßTJPjJ @AKj mJiqmJiTfJS TJ\ TPr jJÇ vyPr CPJ KhT ßgPT VJKz YJuJPuS fJr vJK˜ y~ jJÇ jJVKrT xPYfjfJ F ßãP© Ff To ßp ßTC mJiJS KhPò jJ Khj Khj @TJvYM’L I¢JKuTJr xÄUqJ mJzPZÇ @mJKxT hJuJjèPuJS KfKrv-kÅ~K©v fuJ yPf ÊÀ TPrPZÇ ßxUJPj Kula mqmyJr IfqJmvqTÇ Fxm \J~VJ~ Kula mqmyJPrr ßãP© mJKxªJPhr xPYfj yS~J k´P~J\jÇ ßxA xPñ hJuJjKa TfaMTM 36 kOÔJ~

ßmsKéa ßgPT nKmwqPfr KhPT ß\JPxl A KˆVKu“x ßuUT : ßjJPmu Km\~L oJKTtj IgtjLKfKmh IjMmJh: k´fLT mitj

pMÜrJP\qr FA ßmsKéa vLwtT VePnJPar oJP\\J mM^Pf KmsPaj, ACPrJkxy kíKgmLr IPjT xo~ uJVPmÇ Fr oPiq xmPYP~ VnLr luJlu xíKÓ yPm ACPrJkL~ ACKj~Pjr k´KfKâ~Jr kKrPk´KãPf, IgtJ“ KmsPaPjr ACKj~j ZJzJr kKrPk´KãPf fJrJ TL TPrÇ ÊÀPf IPjT oJjMw oPj TPrKZu, ACPrJkL~ ACKj~j I∂f KjP\r jJT ßTPa kPrr (KmsPaPjr) pJ©J nñ TrPm jJÇ TJre, mºMfôkNet KmPòh ßfJ xmJr \jqA nJPuJ KZuÇ KT∂á FA KmPòhaJ ^JPouJkNet yPf kJPrÇ pMÜrJ\q S ACPrJkL~ ACKj~Pjr oPiq IgtQjKfT S mJKeK\qT xŒTt gJTPu CnP~r \jqA fJ uJn\jT yPmÇ KT∂á ACPrJkL~ TKovPjr ßk´KxPc≤ S uMPéomMPVtr ßxA KmvJu TrPkJPra Tr lJÅKTr ßyJfJ \Å Tîh A~MïJr Fr oPiq Yro Im˙Jj KjP~PZj, ÈfqJV oJPj fqJVAÇ' KfKj mPuj, IjqJjq

ßhv pJPf ACPrJkL~ ACKj~j jJ ZJPz, ßx \jq xÄ˙JKaPT @kxyLj yPf yPmÇ FojKT KfKj Foj T¢r Im˙JPj ßVPZj ßp Kmvõ mJKe\q xÄ˙Jr YMKÜ IjMxJPr KmsPaPjr pJ k´Jkq, KfKj ßhvKaPT fJr ßYP~S To xMKmiJ ßhS~Jr k´˜Jm TPrPZjÇ IjqTgJ~, FTfJr xMKmiJr KmKjoP~ ACPrJk FT© gJTPm jJ, ßpaJ fJr oNPuqr ßYP~S IPjT ßmKvÇ A~MïJr oPj TPrj, FTfJr ßmJi S ACPrJkL~ x•Jr VmtA pPgÓ j~Ç ÉoKT, nLKf S @fPïr oiq KhP~ ACPrJkPT FT© rJUPf yPmÇ pJrJ FA Im˙Jj ßj~, fJrJ ßmsKéa ßnJa S pMÜrJPÓsr KrkJmKuTJj kJKatr k´JAoJKr KjmtJYPjr KvãJPT IV´Jyq TPr ∏ \jxÄUqJr mz IÄPvr Im˙J nJPuJ j~Ç Vf YJr hvPT ßp jmq ChJrQjKfT IgtQjKfT TotxNKY kJuj TrJ yP~PZ, fJ SkPrr fuJr 1 vfJÄv oJjMPwr \jq nJPuJ yPuS mJKTPhr \jq nJPuJ j~Ç @Ko mÉKhj iPrA mPu @xKZ, FA IYuJm˙Jr rJ\QjKfT luJlu IjMnNf yPmÇ ßx KhjKa YPu FPxPZÇ @auJK≤T oyJxJVPrr Cn~ kJPrr oJjMwA oPj TrPZ, mJKe\q YMKÜA fJPhr hMVtKfr TJreÇ FaJ ßmKv xruLTre yPuS ßmJiVoqÇ @\PTr KhPjr mJKe\q YMKÜèPuJ ßVJkPj y~, ßxUJPj TrPkJPra ˝Jgt nJPuJnJPm rKãf yPuS xJiJre jJVKrT S vsKoPTrJ FPTmJPrA CPkKãf yjÇ mJKe\q YMKÜ oJjMPwr oPiq IxofJ mJzJ~Ç @mJr @rS KTZM mqJkJr @PZ, ßpèPuJ rJ\jLKfPT kMKÅ \r hJxJjMhJPx kKref TrPZÇ ßpoj, AP≤PuTYM~Ju k´kJKat rJAaPxr TgJ muJ pJ~, pJr TJrPe SwMi ßTJŒJKjèPuJr SwMPir hJo mJzJPjJr ãofJ ßmPzPZÇ KT∂á TgJ yPò, TrPkJPrvjèPuJr mJ\JKr vKÜ mJzJ oJPj TJptf k´Tíf o\MKr TPo pJS~JÇ IgtJ“ IxofJ mJzJ, ßpaJ @\PTr KhPj Cjúf ßhvèPuJr ‰mKvÓq yP~ hJÅKzP~PZÇ FTKhPT kíKgmLPf vsKoPTr IKjÁ~fJ ßmPz pJPò, IjqKhPT IKnmJxj mJzPZÇ F hMP~ KoPu FT KmwJÜ kKrPmv xíKÓ yP~PZÇ kKÁPor ohPh kíKgmLr KmKnjú

˙JPj vreJgtLr xÄTa xíKÓ yPòÇ lPu fJPhr xyPpJKVfJ TrJ kKÁPor ‰jKfT hJK~fôÇ IPjPT F TgJ ˝LTJr jJ TrPuS muJ pJ~, Kjoú hãfJr vsKoPTr xÄUqJ mJzPu o\MKr TPoÇ @r pUj o\MKr ToJPjJ pJ~ jJ, fUj ßmTJrfô mJPzÇ IgtQjKfT Imqm˙JkjJr TJrPe ßpxm ßhPv AKfoPiq ßmTJrPfôr xJKmtT yJr ßmPz ßVPZ, ßxxm ßhPvr \jq FaJ mz oJgJmqgJr TJreÇ ACPrJk, KmPvw TPr ACPrJP\JPjr Imqm˙JkjJ xJŒ´KfT xoP~ YNzJ∂ \J~VJ~ ßkRÅPZPZÇ lPu ßxxm ßhPvr ßmTJrPfôr yJr hMA IPïr WPr CPbPZÇ TgJ yPò, ACPrJPkr oPiq pKh oMÜ YuJYu gJPT, fJyPu ßpxm ßhPv ßmTJrPfôr yJr To, ßxxm ßhPvA ßmKv oJjMw Knz TrPmÇ lPu fJPhr y~PfJ KjitJKrf ßTJaJr ßYP~ ßmKv vreJgtLPT @vs~ KhPf yPmÇ yqJÅ, Inq∂rLe IKnmJxPjr xMKmiJ KjP~ IPjT TgJ yP~PZÇ ßpxm ßhPv xJoJK\T KjrJk•Jr \Ju IfaJ Km˜íf j~, ßxxm ßhPvr \jq FaJ xfq yPf kJPrÇ KT∂á ßpxm ßhPvr xJoJK\T KjrJk•J IPjT vKÜvJuL, ßxxm ßhPvr ßãP© KmkrLf WajJA xfqÇ o\MKr S xrTJKr ßxmJ TPo pJS~Jr TJrPe oiqKmP•r Im˙J UJrJk yP~ ßVPZÇ TgJ yPò, oiqKm• S vsKoTPvsKe IgtQjKfT k´mKí ≠r lxu ßnJV TPrKjÇ fJrJ ßhUu, mqJÄTèPuJA 2008 xJPur @KgtT xÄTa xíKÓ TruÇ KT∂á @mJr ßxA mqJÄT mJÅYJPfA KmKu~j KmKu~j cuJr ßhS~J yPuJ, FA oJjMwPhr YJTKr S mJKz mJÅYJPf KTZMA ßhS~J yPuJ jJÇ rJ\jLKfPTrJ kKrmftPjr k´Kfv´∆Kf ßhj, KT∂á fJÅrJ k´fqJKvf TJ\ TrPf kJPrj jJÇ @o\jfJ ßmJP^, FA mqm˙J IjqJpqÇ KT∂á fJrJ ßhPU, kKrK˙Kf fJPhr T·jJr ßYP~S UJrJkÇ KT∂á ßrPVPoPV ßnJPar oJiqPo VPev CP KhPuA uJn y~ jJ, TJre FPf kKrK˙Kf @rS UJrJk yPf kJPrÇ IfLfPT nMPu pJS~J IgtjLKfr FTKa ßoRu jLKfÇ AÄKuv YqJPjPur Cn~ kJPvr rJ\jLKfTPhr FUj

o\MKr S xrTJKr ßxmJ TPo pJS~Jr TJrPe oiqKmP•r Im˙J UJrJk yP~ ßVPZÇ TgJ yPò, oiqKm• S vsKoTPvsKe IgtQjKfT k´mOK≠r lxu ßnJV TPrKjÇ fJrJ ßhUu, mqJÄTèPuJA 2008 xJPur @KgtT xÄTa xíKÓ TruÇ KT∂á @mJr ßxA mqJÄT mJÅYJPfA KmKu~j KmKu~j cuJr ßhS~J yPuJ, FA oJjMwPhr YJTKr S mJKz mJÅYJPf KTZMA ßhS~J yPuJ jJÇ ßmJ^J CKYf, VefJKπT mqm˙J~ rJ\QjKfT ãofJTJbJPoJ xJiJre jJVKrTPhr FfaJ ImùJ TrPf kJPr jJÇ ACPrJkL~ ACKj~Pjr k´KfKa xrTJPrrA CKYf yPm @o\jfJr \LmjoJj Cjú~Pj oPjJPpJV ßhS~JÇ jmq ChJrjLKfmJhL @hvt @r TJP\ @xPm jJÇ @r @oJPhr uPãqr xPñ CkJ~PT èKuP~ ßluJ CKYf yPm jJÇ KmhqoJj jmq ChJrjLKfmJhL IgtQjKfT mqm˙Jr KmT· @PZ, pJr oJiqPo IKnjú xoíK≠ KjKÁf TrJ pJ~Ç @mJr Foj KmT· mqm˙JS @PZ, pJr TJrPe oJjMPwr @rS ßmKv ãKf yPf kJPr, ßpoj oJKTtj ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJr k´˜JKmf asJ¿ @auJK≤T ßasc IqJ¥ AjPnˆPo≤ kJatjJrKvk Kcu, ßpaJ ACPrJkL~ ACKj~Pjr xPñ yS~Jr TgJÇ @\PTr YqJPu† yPò, IfLf ßgPT KvãJ ßjS~J, pJPf mftoJjPT @Kuñj TPr IfLfPT FzJPjJ pJ~Ç


36 oMÜKY∂J

15 - 21 July 2016 m SURMA

AxuJKoT ߈Par @Twte TL? oKvCu @uo ßuUT : xJÄmJKhT S xJKyKfqT

èuvJj yfqJpPù IÄv KjP~ ßp fÀPerJ k´Je yJKrP~PZj, fJÅPhr oPiq hM\j KZPuj kKuäV´JPor x∂Jj, FT\j oJhsJxJ~ kPzKZPujÇ mJKT xmJA vÉPr CóKm• kKrmJPrr x∂Jj, kzJPvJjJ TPrPZj rJ\iJjLr IKn\Jf S mq~mÉu KvãJk´KfÔJPj, ßTC ßTC KmPhKv KmvõKmhqJuP~SÇ Kmù oyPu FfTJu muJ yP~PZ ßp CV´k∫L rJ\QjKfT nJmJhPvtr k´Kf xyP\A pJÅPhr @Twte TrJ pJ~, fJÅrJ hKrhs, xMKmiJmKûf V´JoJûPur fÀepMmT, KmPvwf pJÅrJ oJhsJxJ~ kPzj, KuuäJy ßmJKctÄP~ gJPTj AfqJKhÇ Cjú~jKmvJrh, xoJ\KmùJjL, rJ\jLKfù k´oMU mPu gJPTj, hJKrhsq hNr yPuA ßoRumJh-CV´k∫J-xπJxmJPhr ^MÅKT hNr yPmÇ KT∂á èuvJj asqJP\Kcr TMvLuPmrJ FT jfMj KTÄmJ @oJPhr TJPZ F-pJm“ IùJf FT mJ˜mfJ CPjìJYj TPr KhP~ ßVPujÇ fJÅrJ ßpj mPu ßVPuj, @gtxJoJK\T k´JK¬-Ik´JK¬r ßYP~S IPjT ßmKv èÀfôkNet Kmw~ fJÅPhr KmPmYjJ~ @PZÇ ßx KmwP~r èÀfô fJÅPhr TJPZ FfA ßmKv ßp ßx \jq fJÅrJ ITJfPr @®Kmx\tjS KhPf kJPrjÇ TL ßxA Kmw~? k´gof KmPhsJyÇ fJÀeq KmPhsJPyr m~xÇ nJPuJ mJ oª IPgt j~; KmPhsJy v»Ka ßhJwáèeKjrPkãnJPm mqmyJr TrKZÇ FA fLms @PmV \JPV xJiJref k´KfKâ~J ßgPTÇ IgtJ“, KmPhsJy ßoRKuT @PmV j~, ßTJPjJ KTZMr k´KfKâ~JoNuT @PmVÇ KT∂á KTPxr k´KfKâ~J? KTPxr KmÀP≠ KmPhsJy? pJÅr oPj KmPhsJy \JPV fJÅr KmPmYjJ~ pJ KTZM IjqJ~, fJr KmÀP≠ KmPhsJyÇ rJ\QjKfT AxuJPor FTPvsKer fJK•ôT oPj TPrj, ACPrJk-@PoKrTJr vKÜir rJÓsèPuJr nNrJ\QjKfT @Yre, mMK≠míK•T Kâ~JTuJk, k´kJVJ¥J, xPmtJkKr xJoKrT f“krfJ∏xmKTZMr uãqm˜M mJ aJPVta yPuJ oMxKuo Kmvõ mJ AxuJKo CÿJyÇ AxuJo @r oMxuoJjA fJPhr k´iJj v©MÇ fJPhr FA v©MfJr xMKjKhtÓ híÓJ∂ KlKuK˜j, @lVJKj˜Jj, ßxJoJKu~J, AP~Poj, ArJT, KuKm~J, KxKr~JÇ fJPhr fgJTKgf ÈxπJPxr KmÀP≠ pM≠' @xPu AxuJPor KmÀP≠ pM≠, FaJ fJPhr ÈâMPxc'Ç FA âMPxPcrA k´KfKâ~J yPuJ ÈK\yJh'Ç

ArJT pMP≠r kKreKfPfA @AFPxr \jì yP~PZ ∏ F rTo ˝LTJPrJKÜoNuT TgJ FUj kJÁJPfq CóJKrf yPòÇ ArJT pMP≠rS @PV ßgPT @PZ ßp @u-TJP~hJ, fJrS \jì kJÁJfqKmPrJiL k´KfKâ~J ßgPTÇ xm k´KfKâ~Jr FTaJ @Kh C“x KlKuK˜jÇ @PoKrTJ S kKÁoJ vKÜèPuJr k´fqã-kPrJã xyPpJKVfJ~ AxrJP~u jJPor ßp TíK©o rJÓsKa KmvJu KlKuK˜j nNU§PT KhPj KhPj k´J~ V´Jx TPr ßlPuPZ, ßp xLoJyLj IfqJYJr-KjptJfj fJrJ FUPjJ KlKuK˜Kj \jPVJÔLr Skr YJKuP~ pJPò, fJ @u-TJP~hJ S AxuJKoT ߈Par oPfJ xÄVbjèPuJr fLms ßâJi S n~ÄTr K\WJÄxJr FT I∂yLj C“xÇ 1979 ßgPT 1989 xJu kpt∂ @lVJKj˜JPj ßxJKnP~f ßxjJmJKyjLr È@V´JxPjr' k´KfKâ~J S kKreKfPf \jì yP~PZ fJPumJj S @u-TJP~hJr oPfJ IPjT xv˘ AxuJKo ßVJÔLrÇ xoV´ @rm hMKj~J ßgPT yJ\Jr yJ\Jr fÀe-pMmT ZMPa KVP~KZPuj kJKT˜Jj S @lVJKj˜JPj ßxJKnP~f ßxjJPhr KmÀP≠ uzJA TrPfÇ ßxRKh ijTMPmPrr kM© SxJoJ Kmj uJPhj, KoxrL~ KYKT“xT @~oJj @u \JS~JKyKr, FojKT \ctJPjr ßZJ¢ vyr \JrTJr fÀe @mM oMxJm @u \JrTJK~r (@\PTr AxuJKoT ߈a pJÅPT fJPhr ˝kúhsÓJ kKgTí“ KyPxPm oJPj) ÈK\yJPhr' hLãJuJn WPaPZ @lVJKj˜JPjr kJgMPr-kJyJKz reJñPjÇ mJÄuJPhPvr @Kh AxuJKo xv˘ ßVJÔLèPuJr xNKfTJVJrS ßxA @lVJKj˜JjÇ ˚J~MpMP≠r ßxA TJPu @PoKrTJ S fJr kKÁoJ Ko©vKÜèPuJ k´Kfkã ßxJKnP~f ACKj~Pjr KmÀP≠ uzJAP~ xmtPfJnJPm ohh \MKVP~KZu AxuJok∫L ßpJ≠J mJ oM\JKyhPhrÇ KT∂á ßxJKnP~f ACKj~Pjr KmPuJk S ˚J~MpPM ≠r ImxJPjr xPñ xPñ nNrJ\jLKf xŒNetnJPm mhPu ßVuÇ @lVJKj˜JPj ãofJ hUu TPr Kju fJPumJj, ÊÀ yPuJ ßhvKar KmKnjú \JKfPVJÔLr oPiq pM≠Ç ßxA pMP≠ fJPumJPjr kJPv hJÅzJu SxJoJ Kmj uJPhPjr @u-TJP~hJÇ ßxA xPñ ÊÀ yPuJ ‰mKvõT K\yJhÇ Km˛~Tr FT v©M xíKÓ TPr Kju @PoKrTJ S fJr Ko©rJÇ fJrJ ßxA v©Mr jJo Khu ÈKoKuaqJ≤ AxuJo'Ç ArJPTr xJ¨Jo ßyJPxj ßxA ÈKoKuaqJ≤ AxuJo'PT @vs~-k´vs~ KhPòj, FojKT KfKj KjP\A FT oyJ xπJxmJhL, fJÅr TJPZ ÈmqJkT Km±ÄxL I˘' @PZ∏FA KogqJ I\MyJPf @PoKrTJ S fJr Ko©rJ mqJkT Km±ÄxL @V´Jxj YJuJu ArJPTÇ uJU uJU oJjMPwr k´Je ßVu, ßhvaJ ßfJ ±Äx yPuJA, ±Äx yPuJ oJjMPw oJjMPw vf mZPrr xŒ´LKfÇ Kv~J-xMKjúTMKht-A~JK\Kh KmPrJPi KZjúKnjú yP~ ßVu ArJKT xoJP\r mMjjÇ VPz Cbu TP~T c\j xv˘ ßVJÔLÇ ArJPTr kr KuKm~J, fgJTKgf È@rm mxP∂r' @èPj mJfJx KhP~ S Aºj \MKVP~ ßVJaJ oiqk´JYqPT mJjJPjJ yPuJ FT KmvJu IKVúTM§Ç KxKr~Jr k´uK’f VíypM≠ oiqk´JPYqr xv˘ ßVJÔLèPuJr \jq KhV∂ k´xJKrf TPr KhuÇ mJvJr @u-@xJPhr KmÀP≠ uzJArf xv˘ ßVJÔLèPuJPT I˘ S Igt \MKVP~ ßp mqJkT Km±ÄxL ‰jrJ\q xíKÓ TrJ yPuJ, fJrA oPiq InMqh~ Wau AxuJKoT ߈a jJPor FT ˝PWJKwf ÈKUuJlf' rJPÓsrÇ @uTJP~hJr ÈPZJa nJA', FThJ uJPhj-IjMVf KT∂á kPr ImJiq FA hMitwt xv˘ ßVJÔL ArJT S KxKr~Jr KmrJa

Iûu hUu TPr KjP~ SA hMA ßhPvr xLoJ∂PrUJ oMPZ KhP~ ßWJweJ Tru ∏ kíKgmLPf ÈKUuJlJ'r kMjÀ™Jj WPaPZ; @mM mTr @u-ÉxJAKj @uTMrJAKv @u-mJVhJKh ßxA rJPÓsr @KoÀu oMKoKjj mJ UKulJÇ KxKr~Jr rJTJ vyrPT rJ\iJjL TPr ßWJKwf ßxA AxuJKoT ߈a mJ KUuJlJr @~fj 2014 xJPur \Mj oJPx KZu ßV´a KmsPaPjr @~fPjr xoJjÇ pKhS èuvJj yJouJr hJ~ @AFx ˝LTJr TPrPZ mPu @∂\tJKfT xÄmJhoJiqPor xNP© muJ yP~PZ, fmM SA yJouJ~ IÄvV´yeTJrL fÀePhr KxKr~JArJTKnK•T SA xÄVbjKaA ßp k´Kvãe KhP~ ‰fKr TPrPZ ∏ F mqJkJPr @Ko vfnJV KjKÁf yPf kJKrKjÇ KT∂á FaJ I∂f muJ pJ~, fJÅrJ ßk´reJ ßkP~PZj @AFPxr oPfJ xÄVbj ßgPTAÇ ßpaJPT ÈoV\ ßiJuJA' muJ yPò, fJr \jq KxKr~Jr @PuP√J mJ rJTJ~ pJS~Jr k´P~J\j ßjA; ACPrJk@PoKrTJr oPfJ K\yJKh oPπ hLãJhJPjr TJ\ FA mJÄuJPhPvS ßmv nJPuJnJPm x÷mÇ IPjPT IPjTmJr mPuPZj, @AFx ÊiM FTKa xÄVbjA j~, FTaJ nJmJhvtS mPaÇ @Ko mrÄ mum, @AFx k´iJjfA FTaJ nJmJhvt, pJr ßTJPjJ ßnRPVJKuT xLoJPrUJ ßjA FmÄ pJr @Twte xJrJ kíKgmLr oMxuoJj fÀePhr oPiq âov ßmPzPZÇ xÄmJhkP© kzuJo, nJrPfr ßTrJuJ rJ\q ßgPT 15 \j oMxuoJj fÀe KjÀP¨v yP~ ßVPZj, fJÅrJ @AFPx ßpJV KhPf KxKr~J~ ßVPZj mPu iJreJ TrJ yPòÇ SA fÀePhr FT\j ÈPyJ~Jax IqJk'-F ˝\jPhr TJPZ mJftJ kJKbP~PZj ∏ È@PoKrTJr KmÀP≠ pM≠ TrPf @Ko KxKr~J~ YPu ßVuJoÇ' È@PoKrTJr KmÀP≠ pM≠' FA fÀePhr TJPZ FT @TwteL~ ßrJoJûÇ FA hM”xJyKxT IKnpJPj fJÅr oífqM yPf kJPr, FaJ KfKj \JPjjÇ KT∂á FnJPm oífqM yPu fJÅr @lPxJx gJTPm jJÇ TJre, fJÅPT ßmJ^JPjJ yP~PZ ∏ FA oífMq oyJjÇ FaJPT mPu vJyJhJf; pJr kMrÛJr \JjúJfÇ AyPuRKTT IjqJP~r KmÀP≠ KmPhsJy S pMP≠r ßrJoJPûr xPñ kJrPuRKTT kMrÛJPrr @TwteA FA fÀePhr TJPZ AxuJKoT ߈Par oNu @TwteÇ FÅPhr ÈoV\ ßiJuJA' muPf pJ ßmJ^JPjJ yPò, fJr ßoJ¨J TgJ FaJAÇ KT∂á ÊiM ßfJ AxuJKoT ߈aA Fxm TgJ mPu jJ, @u-TJP~hJr mÜmqS FTAÇ oiqk´JPYq @rS TP~T c\j AxuJKo xv˘ ßVJÔL @PZ, fJPhr mÜmqS FTA irPjrÇ fJyPu FA fÀPerJ ÊiM AxuJKoT ߈Par ßkZPj ZMaPZj ßTj?

ßZÅzJ fJr, IkWJf (35 kOÔJr kr) mJxPpJVq, ßTJgJS lJau irPZ jJ, Fxm KhPTS xJmtãKeT j\rhJKr k´P~J\jÇ TJf yS~J hJuJPjS ßhUJ pJ~ oJjMw mxmJx TPr YPuPZÇ mJÄuJPhPv hs∆f jVrJ~e yPòÇ @VJoL FT pMV kPr KhV∂PrUJ~ jLu-xmM\ ßhUJ pJPm KT jJ xPªyÇ yJa-mJ\Jr, hJuJjPTJbJ~ nPr pJPò vqJou mJÄuJPhvÇ dJTJ vyPrS FUj ßhvuJAP~r

TJre, hMA mZr iPr ‰mKvõT K\yJPhr 1 j’r msqJ¥ yPuJ AxuJKoT ߈a mJ @AFxÇ @u-TJP~hJPT akPT @AFx TL TPr 1 j’r yPuJ? k´gof, ArJPT Añ-oJKTtj ß\JPar KmnLKwTJkNet xJoKrT @V´Jxj FmÄ xJ¨Jo ßyJPxPjr ßxjJmJKyjL ßnPX ßhS~Jr lPuÇ xJ¨Jo-PxjJrJA FUj @AFPxr k´iJj xJoKrT vKÜÇ KÆfL~f, @AFx ArJT S KxKr~Jr Km˜Let FuJTJ KjP\Phr Kj~πPe KjP~ ßxUJPj KUuJlf k´KfÔJ TrPf ßkPrPZ, ßpaJ xJrJ Kmvõ ßgPT ZMPa pJS~J @AFx ßpJ≠JPhr KjrJkh WJÅKa mJ ÈPxl ßyPnj' KyPxPm TJ\ TrPZÇ fífL~f, @AFPxr @PZ Ifq∂ vKÜvJuL FT k´kJVJ¥J ßoKvj mJ k´YJrpπÇ YfMgtf, @AFPxr hvtj KjPra KmÊ≠fJmJhL; fJrJ fJPhr nJwJ~ @Kh KmÊ≠ AxuJo k´KfÔJ TrPf YJ~, AxuJPor mÉ „k fJrJ mrhJvf TPr jJÇ híÓJ∂˝„k, Kv~J AxuJo oMxKuo \JyJPj fJPhr k´iJj v©MÇ kûof, @AFPxr Totk≠Kf fJr ßpJ≠JPhr TJPZ hvtjL~nJPm ßrJoJûTr, pJPT mPu ÈKgsKuÄ'Ç fJPhr TJPZ @AFx FT KmkämL KvyrPer jJoÇ FA xo˜ KTZM KoKuP~ K\yJKh fÀPer oPj AxuJKoT ߈Par ßp „k hJÅKzP~ ßVPZ, fJ YNzJ∂ IPgt KmPhsJy, k´KfmJh, k´KfPvJPir k´fLT FmÄ ßxA KmPhsJy krTJu kpt∂ xŒ´xJKrfÇ ßTjjJ, kMrÛJPrr @võJxS ßxUJPj rP~PZÇ KT∂á FA ACPaJKk~J~ @TíÓ fÀeoj KmYJrL híKÓnKñr InJPm ßTJPjJ irPjr K\ùJxJ ßmJi TPr jJÇ ßx k´vú ßfJPu jJ, ‰mKvõT rJ\jLKfr ßTJPjJ ßVJkj ßUuJr WMÅKa KyPxPm ßx mqmÂf yPò KT jJÇ ßx k´vú ßfJPu jJ, @PoKrTJr KmÀP≠ pMP≠r xPñ jJrL-KvÊxy KjrLy-KjrkrJi oJjMPwr Skr mmtr yfqJpù YJuJPjJr xŒTt TLÇ FA k´vúS fJr oPj \JPV jJ ∏ KjrLy-KjrkrJi oJjMPwr Skr mmtr yfqJpù YJuJPjJr lPu fJPhr xŒPTt xoJP\ TL irPjr oPjJnJm xíKÓ yPòÇ fJrJ \JjPf YJ~ jJ, Añ-oJKTtj Vefπ r¬JKjTJrTPhr yJPf oiqk´JPYq pf oMxuoJj k´Je yJKrP~PZ, fJr ßYP~ Tf ßmKv oMxuoJj oJrJ ßVPZ KjP\Phr oPiq xKyÄxfJ~Ç fJrJ \JjPf YJ~ jJ, Kv~J-xMKjúxy KmKnjú oMxKuo ßVJÔLr oPiq ßp KmnKÜ S KmPrJi \JKVP~ ßhS~J yP~PZ, fJr lPu ãKf yPò TJrÇ @PoKrTJ S fJr Ko©Phr ÈâMPxKc' hMKj~Jr, jJKT AxuJKo CÿJrÇ xPmtJkKr, FA fÀePhr oPj Foj K\ùJxJ \JPV jJ, @AFPxr xKyÄx f“krfJr lPu uJn yPò TJr? ßT oNu ßmKjKlKv~JKr? mJPér oPfJ hJuJjÇ Y¢V´Jo, UMujJ, KxPuPaS ÊÀ yP~PZ k´munJPmÇ pJ yPò fJ Ik´KfPrJiq KT∂á hJuJj KjotJPer @AjTJjMPjr k´P~JV ßhUJ pJ~ jJÇ hMjLt Kfr xMPpJV gJTJ~ ßTJPjJ @AKj mJiqmJiTfJS TJ\ TPr jJÇ vyPr CPJ KhT ßgPT VJKz YJuJPuS fJr vJK˜ y~ jJÇ jJVKrT xPYfjfJ F ßãP© Ff To ßp ßTC mJiJS KhPò jJÇ C•rJ~ KulPa Kjyf mqKÜPhr k´Kf vs≠J S @yf mqKÜPhr k´Kf xoPmhjJ \JjJPjJr xmPYP~ mz CkJ~ xoJP\ xPmtJó xPYfjfJ xíKÓ TrJ, @Aj pgJpgnJPm k´P~JV TrJÇ


SURMA m 15 - 21 July 2016

ßYjJ KTPvJrV† ßpj IPYjJ TíÌJ mxM ßuUT : nJrPfr ßuJTxnJr xJPmT xhxq @jªmJ\Jr ßgPT xÄPãKkf

KTPvJrVP† yJouJr UmraJ ßkP~ ojaJ UMm Kmweú yP~ ßVPZÇ rJPf KbT TPr WMoJPfS kJruJo jJÇ ßZJa ßgPTA @Ko TuTJfJ~Ç oJ© FTmJrA ßVP~KZ KTPvJrVP†Ç KT∂á ßxUJPj jJ KVP~S ßx vyPrr xPñ ßpJVJPpJV ßpaJ KZu, ßxaJ k´fqã ßpJVJPpJPVr ßYP~S IPjT ßmKvÇ TJre, mJmJ @r TJTJr oMPU Kjr∂r ÊjfJo SA vyraJr TgJÇ TuTJfJr bJÅAPT mJmJrJ mJxJ muPfj @r KTPvJrV†PT muPfj mJKzÇ fJPhr V·-è\Pm, TgJmJftJ~ KTPvJrV† mJrmJr CPb @xfÇ FnJPmA SA vyraJr FTaJ KjUMÅf ZKm @ÅTJ yP~ KVP~KZu @oJr oPjÇ @oJr oPj yPfJ, KTPvJrVP†r xm rJ˜JWJaS @oJr ßYjJÇ FTmJr ßxUJPj ßVPu KjP\ KjP\A KYPj KYPj xm \J~VJ

UMÅP\ ßjmÇ @oJr ßo\ TJTJ IgtJ“ jLrh Yªs ßYRiMrLr @®\LmjL 'IqJj @jPjJj AK¥~Jj'-FS KTPvJrV† CPb FPxPZ UMm mz \J~VJ KjP~Ç mAaJPf FTaJ ßVJaJ IiqJ~ rP~PZ KTPvJrV† xŒPTt 'oJA mJgt ßk›x'Ç FA IiqJ~aJ pUj ßo\ TJTJ KuUPZj, fUj KfKj KhKuäPfÇ 1947 xJuÇ ‰hmâPo @KoS fUj TJTJr SUJPjA KZuJoÇ @oJr m~x fUj 15-16Ç ßrJ\ xTJPu CPbA TJTJ KuUPf mPx ßpPfjÇ UJKjTaJ TPr ßuUJr kr, @oJPT kPz ßvJjJPfjÇ IxJiJre metjJÇ @oJr mJmJ IgtJ“ YJÀYªs ßYRiMrL FmÄ ßo\ TJTJ jLrh Yªs ßYRiMrLr oPiq xŒTtaJ UMm KjKmz KZuÇ ßo\ TJTJ @®\LmjLr ßxA IiqJP~r u’J u’J kqJPx\èPuJ @oJPT kPz ßvJjJPjJr kr muPfj, 'mJmJPT muPm, KTPvJrV† KjP~ FAaJ KuPUKZÇ' ßxA xMPpJPV @oJrS KTPvJrV†PT ßYjJ yP~ ßpf @rS UJKjTaJ, @rS IPjTaJ @kj yP~ Cbf vyraJÇ mJmJ-TJTJrJ FT© yPu ßfJ kNmtmPñr SA ßZJ¢ vyraJPT KjP~ TgJr ^JÅKk UMPu ßpfÇ oPj yPfJ, SA ßZJ¢ vyraJr oPiq KmrJa FTaJ \V“ uMKTP~ rP~PZÇ InJmjL~ xJÄÛíKfT xoíK≠Ç @Ko ÊjfJo @r @Ápt yfJo! mJmJ-TJTJrJ ßxA pMPV SA KTPvJrVP†r oPfJ FTaJ ßZJ¢ vyPr rmLªsjJPgr jJaT oû˙ TrPfjÇ Koj kzPfj, ßvTxKk~r kzPfj, ßyJoJr kzPfj! KTPvJrV† KjP~ mJmJ-TJTJPhr oMPU pJ ÊPjKZ, fJPf TUjS nJKmKj Foj ootJK∂T yJjJyJKj ßxUJPj yPf kJPrÇ BPhr xo~ xmJA KoPu @jPª ßoPf CbPfj ßxUJPjÇ KyªM kKrmJr yPuS BPhr \jq xJrJ mZPrr IPkãJ gJTf @oJPhr KTPvJrVP†r mJKzPfÇ mJmJr TJPZ ÊPjKZ, BPhr Khj xTJPu UMm C“xJy KjP~ rJ˜Jr KhPT ßYP~

oMÜKY∂J 37

KTPvJrV† KjP~ mJmJ-TJTJPhr oMPU pJ ÊPjKZ, fJPf TUjS nJKmKj Foj ootJK∂T yJjJyJKj ßxUJPj yPf kJPrÇ BPhr xo~ xmJA KoPu @jPª ßoPf CbPfj ßxUJPjÇ KyªM kKrmJr yPuS BPhr \jq xJrJ mZPrr IPkãJ gJTf @oJPhr KTPvJrVP†r mJKzPfÇ mJmJr TJPZ ÊPjKZ, BPhr Khj xTJPu UMm C“xJy KjP~ rJ˜Jr KhPT ßYP~ gJTPfj fJrJÇ xTJu xTJu jfMj \JoJTJkz kPr oJjMw\j pUj BhVJPyr KhPT ßyÅPa ßpPfj, fUj fJPhr oMPU FT IØMf k´vJK∂ gJTf, FTaJ nKÜr nJm gJTfÇ fJrkr ßVJaJ vyr C“xPm ßoPf CbfÇ @mJr hMPVtJ“xPmr xo~ mJ KyªMPhr IjqJjq C“xPm oMxuoJjrJS FTA rTonJPm ßoPf CbPfjÇ gJTPfj fJrJÇ xTJu xTJu jfMj \JoJTJkz kPr oJjMw\j pUj BhVJPyr KhPT ßyÅPa ßpPfj, fUj fJPhr oMPU FT IØMf k´vJK∂ gJTf, FTaJ nKÜr nJm gJTfÇ fJrkr ßVJaJ vyr C“xPm ßoPf CbfÇ @mJr hMPVtJ“xPmr xo~ mJ KyªMPhr IjqJjq C“xPm oMxuoJjrJS FTA rTonJPm ßoPf CbPfjÇ @oJr TJPZ KTPvJrV† oJPjA Fxm ˛íKfÇ ßfoj FTaJ jJ KVP~S vyraJPT FPTmJPr @kj nJmJr ˛íKfÇ TUjS ßTJPjJ hJñJ-yJñJoJr TgJ ÊKjKjÇ CV´ iotJºfJ, \KñkjJr TgJ TUjS ÊKjKjÇ @oJr AKfyJxKmh kM© xMVfr TJPZ Imvq KTPvJrV† rJ~Par TgJ ÊPjKZÇ 1930 xJPur WajJÇ fJr ßk´KãfaJ Knjú KZuÇ n~Jmy IgtQjKfT xÄTa yP~KZu ßx xo~Ç VKrm oJjMw @r TíwTPhr

xPñ oyJ\jPhr xÄWwt yP~KZuÇ AKfyJPxr kJfJ~ SA FTmJrA ßmJi y~ KyÄxJ®T WajJr \jq jJo FPxPZ @oJPhr KTPvJrVP†rÇ mJKTaJ ÊiM xÂh~fJr ˛íKf, xÄÛíKfojÛfJr ˛íKfÇ @oJr oJoJr mJKz dJTJ~Ç WajJYPâ @oJr \jì˙JjS dJTJÇ oJP~r TJPZ ÊPjKZ, dJTJ~ IvJK∂ yPfJÇ hJñJ-yJñJoJ~ oJP^oPiq IvJ∂ yP~ Cbf dJTJÇ @mJr ßgPoS ßpfÇ KT∂á KTPvJrV† xŒPTt mJmJPhr oMPU ßfojaJ ÊKjKj TUjSÇ CPJaJA mrÄ ÊPj FPxKZ mJrmJrÇ ßxA KTPvJrVP† ßp WajJ BPhr xTJPu Wau, fJ @oJPT UMm @WJf TPrPZÇ jJ KYPjS UMm TJZ ßgPT KYKj ßp vyraJPT, fJr xPñ FA KTPvJrV†PT ßouJPf kJrKZ jJÇ

vKÜvJuL oMxKuo CÿJy Vbj vJy& @»Mu yJjúJj ßuUT : xJPmT xKYm, mJÄuJPhv xrTJr

oMxKuo CÿJyr Im˙J @\ UMm nJPuJ j~, fJ xmJA \JPjjÇ FUj kpt∂ @hKvtT KhT KhP~ oMxuoJjPhr oJP^, CÿJyr Im˙Jj FmÄ AxuJo xŒPTt IPjT IùfJ rP~PZÇ FUJPj KmhJ~Jf k´YKuf @PZÇ oMxKuo KmPvõr ßmKvr nJV \J~VJ~ KvrT k´Pmv TPrPZÇ m˜MVfnJPm muPu, ßmKvr nJV oMxKuo ßhPvA IKvãJ S hJKrhsq KmrJ\oJjÇ F ZJzJ Cjú~Pjr KhT ßgPTS fJrJ IPjT ßkZPjÇ KTZM ßhv ZJzJ oMxKuo KmPvõr ßmKvr nJV ßhPvr IgtjLKfr Im˙J UMm UJrJk, fJPhr k´KfrãJmqm˙JS UMm hMmu t Ç oMxKuo KmPvõr @hKvtT Im˙J, fJPhr m˜MVf Im˙J pUj Foj ∏ fUj FTKa vKÜvJuL CÿJy Vbj TrPf fJPhr TL TrJ CKYf? FTKa vKÜvJuL CÿJy VPz fMuPf ImvqA fJPhrPT KvãJ, IgtjLKf FmÄ k´KfrãJPT VzPf yPmÇ @hKvtT Kmw~ ßhUJr @PV FèPuJ yPuJ IV´JKiTJPrr ßã©Ç oMxKuo KmPvõr KvãJmqm˙J x’Pº @orJ xmJA ImVfÇ xm ßhPvA j~, ßmKvr nJV ßhPvA AxuJKo KvãJr k´P~J\jL~fJ

kNre yPò jJÇ KjP\r IKnùfJr TgJ mKu ∏ @oJr ÛMu ßgPT ÊÀ TPr dJTJ KmvõKmhqJuP~ ˚JfPTJ•r kpt∂ @oJPT TMr@Pjr KmvKa @~JfS ßvUJPjJ y~KjÇ @Ko hvKa @~JfS KvKUKjÇ KvKUKj jmL xJuäJuäJÉ @uJAKy S~J xJuäJPor \LmjL ∏ KpKj @oJPhr @hvtÇ fJyPu KT F KvãJmqm˙J mJ KvãJ @oJPhr YJKyhJ kNre TrPZ? FKa kNre TrPZ jJÇ ˝JiLj oMxKuo ßhvèPuJr ßvw kpt∂ vKÜvJuL KvãJmqm˙J VzJA uãq yS~J CKYfÇ @Ko \JKj, FKa xoP~r mqJkJr FmÄ FUJPj @uäJyr KmiJj FmÄ Ijq IPjT Kmw~ \KzfÇ fJA xo~ k´P~J\jÇ KT∂á CP¨vq ¸Ó yS~J CKYf ßp, @oJPhr Foj FTKa KvãJmqm˙J I\tj TrPf yPm, ßpKa @oJPhr pJmfL~ m˜MVf YJKyhJ kNre TrPm, xnq-xMªr oJjMw KyPxPm ßmÅPY gJTJr xm YJKyhJA kNre TrPmÇ FTA xJPg, FKa @oJPhr AxuJKoT k´P~J\j ßoaJPm ∏ pKhS mftoJPj ßmKvr nJV ßhPvA F iJrJ~ KvãJmqm˙J VPz SPbKjÇ KT∂á CÿJyr TJPZ CP¨vq kKrÏJr yS~J CKYf ßp, KvãJ UMmA èÀfôkNetÇ @oJPhr ‰mwK~T IV´xrfJr \jq, @hKvtT CjúKfr \jq xmPYP~ èÀfôkNet Kmw~ yPuJ KvãJÇ pKh YuoJj KvãJmqm˙J @oJPhr k´P~J\j kNre jJ TrPf kJPr fJyPu @oJPhr hJK~fô yPm mqKÜVfnJPm Iiq~j TrJ FmÄ AxuJoPT kKrkNetnJPm \JjJÇ mqKÜVf kzJPvJjJr ßTJPjJ KmT· ßjAÇ PpJVq CÿJy VzJr TgJ muKZuJoÇ m˜MVf KmKnjú KhPTr oPiq KTZM KmwP~r Skr @PuJYjJ TPrKZÇ xKfqTJr IPgt @oJPhr F Kmw~Ka KmPmYjJ~ KjPf yPm ßp, CÿJy KjP\A @V´JxPjr KvTJr, ÉoKTr xÿMULjÇ @\ @orJ \JKj, IPjT kK§f mqKÜ xnqfJr ƪô x’Pº TgJ muPZjÇ @PoKrTJr FT\j k´iJj kK§f, yJK≤Äaj xnqfJr ƪô x’Pº TgJ mPuPZj FmÄ KfKj mPuPZj, ÈkKÁoJPhr TJPZ AxuJoA krmftL ÉoKTÇ kJÁJfq xnqfJPT rãJ TrPf yPu Fr KmÀP≠ ßpPTJPjJ ÉoKTr ImxJj WaJPf yPmÇ' ßpj FKaA xnqfJr xPmtJó xLoJ, ßpj FKaA ßvw TgJÇ @orJ kKÁoJ xnqfJPT ßvw KyPxPm V´ye TKr jJÇ ÊiM yJK≤Äaj jj, lMTM~JoJ fJr mA ÈAKfyJPxr xoJK¬'Pf mPuPZj, ÈAKfyJx

fJr ßvw V∂Pmq ßkRÅPZPZÇ KfKj ßmJ^JPòj, xKfqTJr IPgt ßxTMquJr Vefπ S kMÅK\mJh yPuJ ßvw híKÓnKñ, ßpKa oJjmxnqfJ I\tj TPrPZÇ fJA jfMj ßTJPjJ KTZM @xPm jJ, nJPuJ ßTJPjJ KTZM @xPm jJÇ FKa AKfyJPxr xoJK¬Ç' KT∂á @orJ oPj TKr, ßxTMquJKr\o ßvw IiqJ~ yPf kJPr jJÇ oJjmxnqfJr xmPYP~ mz xoxqJ yPuJ, fJrJ @uäJyr KmiJjPT nMPu ßVPZ FmÄ FKaA xo˜ IQjKfTfJr oNu TJreÇ @orJ kíKgmLPf pJ ßhKU, fJPf ßmKvr nJV pM≠ \JKfVfnJPmA yPòÇ ßxTMquJKr\Por TJPZ @orJ ‰jKfTfJPT ßZPz KhPf kJKr jJ, @®xokte TrPf kJKr jJ, pJ @uäJy fJ~JuJr KmiJjPT nMKuP~ ßh~Ç kJÁJfq ƪô S kJÁJPfqr YqJPu† oMxKuo \JKfr TJPZ kJÁJPfqr YqJPu† yPuJ rJ\QjKfT, xJÄÛíKfT, IgtQjKfT FmÄ xmPYP~ ßmKv S ßoRKuT yPuJ mMK≠míK•TÇ oMxKuo \JKfr rJ\QjKfT YqJPu† x’Pº ßmKv muJ k´P~J\j oPj TKr jJÇ kKÁoJrJ TL YJ~? kKÁoJrJ YJ~ oMxKuo ßhvèPuJ kKÁoJPhr KjPhtv ßoPj YuMTÇ FKa @oJPhr TJPZ V´yePpJVq j~Ç oMxKuo ßhvèPuJr mqJkJPr IPjT ßmKv jJT VuJPjJ y~Ç kKÁoJ xJosJ\qmJhLrJ @oJPhrPT fJPhr KjPhtv oJjJPf YJ~Ç pKh @orJ fJPhr @Phv ßoPjS KjA ∏ fJrJ TUPjJ oMxuoJjPhr nJPuJr \jq FmÄ AxuJPor nJPuJr \jq ßTJPjJ KjPhtv ßhPm jJÇ @Ko mKu jJ, IPjqr nJPuJ Kmw~èPuJ Êjm jJÇ @oJPhr IPjqr nJPuJ TgJ ßvJjJ CKYfÇ KT∂á @orJ kKÁoJPhr rJ\QjKfT TftífôPT ßoPj KjPf kJKr jJÇ fJrJ @oJPhrPT fJPhr xÄÛíKfr TJPZ jf yPf mPu ∏ ßpaJ xmPYP~ IPvJnj, IväLufJkNet S ßhy k´hvtPj nKftÇ kKÁoJ ßnJVmJhL xÄÛíKfPf jJrLPhr ßjJÄrJnJPm mqmyJr FmÄ kMÀwPhr uJuxJr m˜MPf kKref TrJ y~Ç \JKj jJ, oJjm AKfyJPx F rTo mJP\ xJoJK\T mqm˙J KZu KT jJÇ fJPhr kJKrmJKrT \Lmj ToPmKv KfÜ, fJPhr oJ-mJmJ ImPyKuf; FojKT jJ @PZ fJPhr KvÊPhrS KjrJk•JÇ xKfqTJr IPgt oJ-mJmJ fJPhr xoJP\ ImPyKuf S KjrJk•JyLjÇ mí≠ m~Px fJPhr

oJrJ®T xoxqJ y~Ç ßZPuPoP~rJ oJ-mJmJ hM'\Pjr pfú kJ~ jJÇ x÷mf fJPhr ßmKvr nJVA FT\Pjr IgtJ“ oJP~r pfú kJ~Ç IgY @uäJyr Kj~o yPò KvÊPhr oJ-mJmJ hM'\PjrA pfú kJS~J CKYfÇ fJrJ ßTJPjJ TJre ZJzJA IgmJ IgtyLj TJrPeA fJPhr kKrmJrmqm˙JPT ±Äx TPr ßh~Ç KmmJy GKfyJKxTnJPmA Ifq∂ xMªr mqm˙JÇ FKa kMÀw mJ oKyuJ TJPrJ \jqA ãKfTr j~Ç kJÁJfq Foj FT Im˙J~ FPxPZ, ßxUJPj xKfqA kKrmJr ±Äx yPòÇ fJrJ IrJ\TfJ @r Kmví⁄uJ ÆJrJ kKrYJKuf yPòÇ IgtjLKfr KhPT @xJ pJTÇ fJrJ @oJPhrPT KÆfL~, fífL~ S YfMgt ßvseLr oJjMw KyPxPm ßhUPf YJ~Ç fJrJ @oJPhr ßhv fJPhr mJ\Jr mJjJPf YJ~Ç KT∂á @Ko ImvqA mum, @xu ÉoKT yPuJ mMK≠míK•TÇ IjqJjq YqJPu†S ßxUJPj @PZ; KT∂á oNu S VN| ßoRKuT YqJTMu† ßpKa kKÁoJPhr ßgPT @xPZ, ßxKa xKfqTJr IPgtA mMK≠míK•TÇ fJrJ IKnPpJV TrPZ FmÄ @oJPhr muPZ, AxuJKo rJPÓsr iJreJ x÷m j~Ç AxuJKo rJÓs yS~J jJKT nJPuJ j~Ç fJrJ muPZ, AxuJo oJjmJKiTJr ßh~ jJ FmÄ jJrLr IKiTJr ßh~ jJÇ ImvqA hM”PUr xJPg mum, ßTJPjJ ßTJPjJ ßãP© KTZM oMxuoJPjr TotTJP§ FKa k´TJv kJ~ ßp, AxuJo ßpj oJjMPwr IKiTJr FmÄ jJrLr IKiTJr ßh~ jJÇ ßTJPjJ ßTJPjJ ßhPvr ßTJgJS ßTJgJS Fr KTZM k´TJv @PZ, pJ Foj iJreJr \jì ßh~Ç IgY @oJPhr fJ TrJ CKYf j~ KTZMPfAÇ AxuJPor xMjJo ãMeú TrJ CKYf j~ @oJPhrÇ oJjmJKiTJr FmÄ jJrLr IKiTJr AxuJPo UMmA èÀfôkNetÇ Fr xogtPj KfjKa oNu k´oJe CPuäU TrmÇ AxuJKoT KrkJmKuT Im ArJPjr xÄKmiJj CuJoJ ÆJrJ k´eLfÇ AxuJKoT KrkJmKuT Im kJKT˜JPjr xÄKmiJj pKhS CuJoJ ÆJrJ k´eLf j~, fgJKk xm hPur CuJoJ ÆJrJ V´yeL~Ç fJA @orJ muPf kJKr, Fxm hKuu ßpèPuJ CuJoJPhr ÆJrJ k´eLf IgmJ fJPhr ÆJrJ xoKgtf∏ kKrÏJr k´oJe TPr ßp, AxuJo oJjmJKiTJr KhP~PZÇ kJKT˜JPjr xÄKmiJPj ßoRKuT IKiTJPrr Skr kígT IiqJ~ @PZÇ ArJPjr xÄKmiJPjS \jVPer ˝JiLjfJr Skr IiqJ~ @PZÇ


Surmanews

38 Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

Takeaway

For URGENT Sale

In north London, rent £12,000 p.a., no rates, partner wanted, interested parties please call Abdul on: 07539 316 014 19/8/16

Halal Restaurant For Sale

In High Wycombe, Buckinghampshire, 43 seater, unlicensed currently but license can easily be obtained if require, £12,500 rent (long lease), £4,000 £5,000 weekly takings. £85,000 ovno + SAV, genuine buyers only, no time wasters. Call Islam on: 07830 971 826 15/7/16

DEADLINE FOR ADVERTS IS WEDNESDAY 4.00 PM

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property \Ko Kmâ~ KxPua vyPrr xKjúTPa mJhJWJa msLP\r C•Pr xhq KjKotf ßTªsL~ TJrJVJr S ßoKrj FTJPcoL xÄuVú k´iJj xzPTr kJPvõt xTu k´TJr jJVKrT xMPpJV xMKmiJxy IJmJKvT k´T·/ Kv·TJrUJjJ/ Ûáu-TPu\/ Kmvõ KmhqJu~ ˙JkPjr CkPpJVL ∏ ToPmvL 75 ßThJr \Ko IJTwteL~ oNPuq Kmâ~ yPmÇ ßpJVJPpJV : 07930 308 156 0088 01715 466 871

Takeaway For Sale

In south Croydon area 24 years open lease 35 years old stablest very good business for sale. Rent £1280 pound monthly. No rate. Upstairs one bedroom flat including.monthly rental income from upstairs £660 pound. Weekly turn over £2800-£3000 pound. More information please call on MR RAHMAN 07961574281

Classifieds 15/7/16

1 week - £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 6 WEEKS @ £150 + 6 months newspapers FREE.

12 weeks @ £200 + 6 months. Tel: 020 7377 9787

2/9/16

Restaurant For Sale

In Chatham High Street, Kent, 55/60 seater restaurant. Fully Licensed. Flat for Staff accomodation. Rent £12,500 p.a. New 15/20 years lease. Restaurant now closed due to managament. Excellent potential for experienced management. Price £20k for fixters and fittings. Please Mr M.Sattar Tel. 07828 491 021 E: mohammadsattar @hotmail.co.uk

Restaurant For Sale 5/8/16

In Chatham High Street, Kent, 55/60 seater restaurant. Fully Licensed. Flat for Staff accomodation. Rent £12,500 p.a. New 15/20 years lease. Restaurant now closed due to managament. Excellent potential for experienced management. Price £20k for fixters and fittings. Please Mr M.Sattar Tel. 07828 491 021 E: mohammadsattar @hotmail.co.uk

INDIAN RESTAURANT FOR LEASE

08/7/16

Well established Indian restaurant for lease in Shropshire, Whitchurch located in the dual carriage way. 110 Seater Restaurant. Lease for 35 years or more.Large customer car park (Plus large staff car park) - The car park adds an additional rent of £1000 a month.3 store rooms.2nd floor living quarters.3 Large bedrooms, 1 Living Room, 2 Bathrooms and 1 kitchen. Premium £100,000 ono. Council tax is £3500 a year. Before 4pm

15 - 21 July 2016 m SURMA

07976 701 043 After 4pm 01948 66 2226 05/08/16

Restaurant For Sale

In Hertfordshire, in St Albans, 20 years established Business, 50 seater, with large parking facility, living accommodation above. It's in a prime location, for further information call: Mr Shikdar on 07950 497600 15/7/16

Unlicensed Restaurant For Sale

In Morecambe, Lancs.60 seater restaurant located in basement. Rent £12,000 P/A including living accommodation. Rate currently £500 P/A. Lease £54,950 including fixture & fitting. New lease is available upon negotiation. Well established business that has been running for 15 years. Genuine buyers only. Call MD Quadir 07818 448 544

Restaurant For Lease 12/8/16

Address: 152 Upminister Road, Upminister Bridge, Upminister, Essex RM14 2RB.

16 mZPrr uL\, ßr≤ mZPr 19 yJ\Jr kJC¥, 4 mZr I∂r ßr≤ KrKnC, oNuq 95 yJ\Jr kJC¥Ç ßrAa, xTu KrPk~JKrÄ FmÄ IjqJjq ACKaKuKa UYr uLP\r I∂nëtÜÇ ßâfJPT 3 oJPxr ßr≤ IV´Lo, 6 oJPxr ßr≤ KcPkJK\a FmÄ xo˜ KuPVu UrY kKrPvJi TrPf yPmÇ T: 07983 160 574

Restaurant For Sale

In Bournemouth, 11 years open lease, rent £11,000, living accommodation above, newly refurbished, 54 seater, excellent location. Fully licensed. For further details please call 07970376435

Restaurant & Takeaway For Sale 7/10/16

In Colchester. Fully licensed and air conditioned. Profitable business running sucessfully, takings £6k. On Colchester High Street, Next to the famous Castle Park, 35 seats, our customers book in advance to avoid dissapointment. Large basement, parking facility, 16 years open lease, rent at £18k per annum. Premium £75k negotiable. Please call Ansar on: 07904372804 8/7/16

dJTJ KorkMPr KmKøÄP~r \jq k´˜ífTíT käa KmKâ dJTJr KorkMPr Ifq∂ xMªr S oPjJro ßuJPTvPj KmKÄP~r \jq xŒNetr‡Pk k´˜áfTíf käa Kmâ~ yPmÇ 2.5 TJaJr KjPnt\Ju käaKa oNu xzPTr FPTmJPrr KjTamftLÇ yJxkJfJuxy pJmfL~ xMPpJV-xMKmiJ x’Kuf CÜ FuJTJr ßmvLrnJV oJjMw ßkvJ\LmLÇ ßujPhj mOPaPj S kJCP§ TrPf YJAÇ IJV´yLrJ x•ôr ßpJVJPpJV Tr∆jÇ u§Pj: 07950725286 mJÄuJPhPv: 008801834871322

Restaurant For Sale

In Hornchurch, Essex, 12 years open lease, 58 seater, with parking, rent & price is negotiable, living accommodation is available subject to price. T: 07538 887 376 15/7/16

Building in Sylhet For Sale

Large detached freehold 4 story building for sale in prime location. Sylhet-Jail road. Ground floor commercial market consisting of 7 large shops & 1 small shop. 1st & 2nd floor- 2x4 bedroom flats. 3rd floor- 6 bedroom flat. 7 decimal plot with huge potential. Entire building let out generating substantial income. Please call Mr Rahman 07521740377 07725 440 612 16/9/16

UJKhokJzJ~ \J~VJ KmKâ

KxPua vyPrr KjTamfLt UJKhokJzJ ACKj~Pjr huAkJzJ V´JPo 63 ßcKxPou KjPnt\Ju \J~VJ KmKâ yPmÇ \JTJKr~J KxKaPf k´PmPvr IJPV ImK˙f F \J~VJKa mJxJ KTÄmJ ßpPTJj mqmxJ k´KfÔJj KjotJPer \jq CkPpJVLÇ oMuq IJPuJYjJ xJPkãÇ IJV´yLrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: Rufa Miah 01223 570 951 07907 555 239

Mr Ahmed Bamba International Spiritual Healer and Clairvoyant

10/6/16

08/7/16

17/6/16

With 37 years of experience

Inherited through family, with reputation of helping people all over the world, therefore I strongly believe I can solve your problems in the quickest way. Are you suffering from evil influences, blockages, unknown diseases or unhappy situations that you can not get out or? If so don’t hesitate to contact Mr Ahmed Bamba who can solve all your problems within 7 nights especially:

Personal problems - relationshsips - Bad Luck Business Matters - Black Magic - Exams - Court Cases - Unhappy Marriage or relationship and many more... call now on:

T: 0203 105 7553 M: 07949 152 240

100% guaranteed service. work by correspondance also available 24 hours - Pay after result


SURMA m 15 - 21 July 2016

WWW.

PLOTS FOR SALE

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property

Sylhet Town (plots for sale) mJxJr \J~VJ KmâL yPm or may use for private clinic contact: 07736 520 681 12/8/16

Indian Restaurant For Sale

A FULLY LICENCED INDIAN RESTAURANT IS FOR SALE IN DAGENHAM. LONG LEASE. MORE THAN 36 SEATS. RENT £10,000 PER YEAR. FOR FULL DETAILS CALL: 07723072935 SERIOUS BUYERS ONLY CALL PLEASE.

Classifieds

Surmanews

CLASSIFIED SECTION 39

2/9/16

1 week - £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 8 WEEKS @ £150 or 16 weeks @ £200 Tel: 020 7377 9787 E: sarzahmed@ surmanews.com

Takeaway For Sale In Ashford, Kent, 16

Cash & Carry For Sale

years open lease. Rent £11,000 pa. Rent review every 4 years. Business £3500 weekly. 4 bed accomodates in 1 room. Price £50,000 pound. Please Call 07956 654584 07956 160444

On Plashet Road, East London, 15 years open lease, running for past two years, rent £13,520, rates £1,000, large shop, selling due to management probelms. Call: 07957 294 102 or 07930 339 834

15/7/16

Restaurant For Sale

Restaurant For Sale 1/7/16

In Dulwich, South London, 20 years open lease, rent £47,000, rates £7,000, two bedroom flat above with a rental income of £15,000 per year. Currently taking £6,000 plus per week without alcohol, can increase takings, license is available. Price £115,000 o.n.o T: 07538 247 485

In Essex. Restaurant & Takeaway. Est since 1982. Busy ocation near station & pubs. 70 seats, 4 bedrooms upstairs, free parking, 9 years left on open lease with rent and rates only £14000. Good business & great potential. Selling due to retirement, exception rare opportunity. Guide price £159,900 – Serious interest only, please call: 07581 078 244

JOB - JOB -JOB 15/7/16

29/7/16

TAKEAWAY REQUIRES STAFF

Solicitors

MAC

âJAo (Crime)

(Masud & Co.)

KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

w Road Traffic Offence w KoKjTqJm IPl¿ / aJCKaÄ w KâKojJu ßcPo\ w kMKuv ߈vj KcPl¿ F¥ oJP\Pˆsa ßTJat KcPl¿

w AKoPV´vj F¥ FxJAuJo IJKku w \MKcKv~Ju KrKnC (JR) w FK≤s KTî~JPr¿ w KxKaP\jvLk w FxJAuJo lqJKoKu u w KcPnJxt (Divorce) w cPoKˆT nJP~JPu¿ w KYuPcsj T≤sJT SctJr w Non Molestation Order w Aj\Jïvj

Masud Chowdhury

Solicitor of England & Wales, Barrister of Lincoln’s Inn (NP)

Unit 1, 1-13 Adler Street, (Near Altab Ali Park) Whitechapel, London E1 1EG

T/F: 020 7377 5280 E:masudandco@googlemail.com

Busy Indian takeaway looking for front staff with fluent English, (competitive rates)

with experience, (net £375-£400) &

Kitchen Assistant

T: 07832251853 or 07917365002 Email: sayedshaan753@gmail.com

Mr WASIM Salem 8/7/16

International clairvoyant. Spiritual healer&adviser Specialist in love and relationships matters, family problems ,black magic and jadoo problems ,bad luck,sexual impotency, court case,more success in business, exams, protection, future to be successful, I can help your to solve all your problems in fews days incha allah.Successful in few days 100%guarantee Payment after successful result For more information call MR WASIM

T: 07908 500 001

T: 07459 858 677

ADs: sarzahmed@surmanews.com

Km\Pjx uL\

w mJAK~Ä FmÄ PxKuÄ Km\Pjx w Trust Deeds w uqJ¥uct F¥ ßaPj≤ AKnTv¿ w Civil Penalty w mqJÄT âJK≈ w Debt Recovery w Partnership deed & Disputes IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 \ÀrL ßpJVJPpJPVr \jq 07958 615 904

CHAT TO OUR BUSINESS TEAM TODAY

Tandoori Chef

(Competitive rates) must have rights to work, must be flexible. Immediate start. Our branches are in: N8, N19, N20, NW6, E11

w ßmAu FKkäPTvj (Bail) w KcPajvj w jJo kKrmftj w KyCPoj rJAax w kJS~Jr Im FaKjt w ¸¿rvLk KcTîJPrvj

AKoPV´vj (Immigration)

All covered

business commercial landlord home Coversure Insurance Services is a fully FCA authorised and regulated insurance broker and has been established since 1986 and has over 90 offices nationwide.

Coversure Insurance Services in Bethnal Green Coversure Insurance Bethnal Green 71 Roman Road London, E2 0QN

0800 3081 050 0208 983 7779

coversure.co.uk/bethnalgreen


40 oMÜKY∂J

15 - 21 July 2016 m SURMA

\JfL~ GTq ZJzJ \ÄKumJPhr ImxJj hM„y ATPfhJr @yPoh ßuUT : xJPmT \\, xÄKmiJj, rJ\QjKfT S IgtQjKfT KmPväwT

\ÄKumJh kíKgmLr ßpPTJPjJ rJPÓsr K˙KfvLufJ S xoíK≠PT Kmkjú TPrÇ \ÄKumJPhr ToPmKv CkK˙Kf ßjA∏ F„k rJÓs KmruÇ \ÄKumJh hMA irPjrÇ Fr FTKa Inq∂rLe ohPh @r IkrKa @∂\tJKfT ohPhr oJiqPo xíÓÇ Cn~ \ÄKumJh rJ\QjKfT IgmJ IgtQjKfT IgmJ iotL~ CP¨vqxÄmKuf yP~ gJPTÇ xJoJK\T ‰mwPoqr CkK˙Kf FmÄ xJoJK\T jqJ~KmYJPrr IjMkK˙Kf \ÄKumJh C™JPjr \jq mÉuJÄPv hJ~LÇ xv˘ xÄV´JPor oJiqPo xíÓ mJÄuJPhv rJÓsKa nJrPfr k´fqã xJoKrT y˜PãPkr TJrPe ˝·fo xoP~ @®k´TJPv xogt yP~KZuÇ ßp uãq KjP~ mJÄuJPhv xíKÓ y~ fJ yPuJ, VefJKπT k≠KfPf Foj FT ßvJweoMÜ xoJ\fJKπT xoJP\r k´KfÔJ ∏ ßpUJPj xm jJVKrPTr \jq @APjr vJxj, ßoRKuT oJjmJKiTJr FmÄ rJ\QjKfT, IgtQjKfT S xJoJK\T xJoq, ˝JiLjfJ S xMKmYJr KjKÁf gJTPmÇ mJÄuJPhv rJÓsKa xíKÓr 23 mZr @PV nJrfmwt KmnJ\Pjr oiq KhP~ xŒNetrNPk iotL~ \JKfx•Jr KnK•Pf nJrf S kJKT˜Jj jJPor hM'Ka kígT rJPÓsr \jìÇ mJÄuJPhv fUj kNmt kJKT˜Jj jJPo kJKT˜JPjr I∂ntÜ M yPuJÇ kJKT˜JPjr kJutJPo≤ mJ \JfL~ kKrwPhr 1970 xJPu IjMKÔf KjmtJYPj xÄUqJVKrÔ @xPj Km\~L @S~JoL uLPVr TJPZ ßhv vJxPjr nJr ßZPz ßh~J yPu @oJPhr ˝JKiTJr @PªJuPjr \jq xv˘ xÄV´Jo @mvqT yPfJ jJÇ @oJPhr ˝JiLjfJpM≠ YuJTJPu mJXJKu \JKfx•J~ KmvõJxLrJ ˝JiLjfJr kãJmu’j TPrÇ Ikr KhPT iotL~ \JKfx•J~ KmvõJxLrJ ßp @hPvtr KnK•Pf nJrfmwt KmnJ\j yP~KZu, ßx @hPvt IaMa gJPTÇ ˝JiLjfJpMP≠ iotL~ \JKfx•J~ KmvõJxLrJ krJnNf yPu fJPhr rJ\jLKf TrJr IKiTJr Umt TrJ y~Ç mJo rJ\jLKfPf KmvõJxL KkKTÄk∫L KyPxPm UqJf oJSmJhLrJ nJrPfr k´fqã xogtjkMÓ ˝JiLjfJPT KjZT @KikPfqr kKrmftj Veq TPr Fr KmkPã Im˙Jj V´ye TrJr TJrPe ˝JiLjfJkrmftL k´KfTNu kKrPmPv fJPhr IPjTPT IPjTaJ mJiq yP~ Ik´TJvq rJ\QjKfT TotTJP§r @vs~ V´ye TrPf y~Ç ˝JiLjfJr ImqmKyf kr mñmºMr FTT ßjfíPfôr KmÀ≠JYrPe \Jxh (\JfL~ xoJ\fJKπT hu) jJoT ßp rJ\QjKfT huKar \jì, FKa IKYPrA xv˘ VemJKyjL VbjkNmtT FTirPjr \ÄKumJPh \KzP~ kPzÇ ˝JiLjfJr krkr Km±˜ ßhv VbPj pUj ˝JiLjfJr kã S KmkPãr xm vKÜr GTJK∂T xyPpJKVfJ IfqJmvqT KZu, KbT fUj VemJKyjL S oJSmJhLPhr xKyÄxfJ~ Ku¬ yP~ KmÀ≠ rJ\QjKfT ßjfJPhr yfqJxy ßhvPT IK˙KfvLu TrJ Inq∂rLe jJKT @∂\tJKfT ohPh yP~KZu, fJ ßhvmJxLr xJoPj ¸Ó TrJ yPu krmftL xoP~ KmKnjú xoP~ ßhvPT KmkptP~r xÿMULj yPf yPfJ jJÇ 1973 xJPu k´go \JfL~ xÄxh KjmtJYPj

˝JiLjfJKmPrJiL oMxKuo uLV S \JoJ~JPfr rJ\jLKf KjKw≠ gJTJ~ hu hM'Kar xogtj f“TJuLj k´iJj KmPrJiL hu \JxPhr IjMTNPu YPu pJ~ mPu oPj TrJ y~Ç fPm mJÄuJPhPvr k´go xÄxh KjmtJYPj k´iJj KmPrJiL hu \Jxh ßp yJPr huKar ßnJa k´JK¬ k´fqJKvf KZu, KjmtJYjKar KjrPkãfJ KmKWúf yS~J~ luJlPu fJ k´KflKuf y~KjÇ \JxPhr VemJKyjL FmÄ KkKTÄk∫LPhr Ik´TJvq rJ\QjKfT TotTJ§ ãofJxLj hPur vJxj FmÄ ßhPvr K˙KfvLufJ S Cjú~Pjr k´Kf mz irPjr ÉoKT KyPxPm ßhUJ KhPu mñmºM ßvU oMK\m Ikr xm hPur rJ\jLKf KjKw≠ TPr FThuL~ mqm˙J, fgJ mJTvJu k´KfÔJr kPg IV´xr yjÇ F Kx≠J∂Ka fJr KjP\r S hPur \jq oyJKmkpt~ ßcPT @Pj FmÄ ßx KmkptP~r xMhNrk´xJrL k´nJm IjMnNf yP~KZuÇ mñmºMr oífMqr kPr mJÄuJPhv hMAmJr xJoKrT vJxPjr TmPu kPz FmÄ xJoKrT vJxPTrJA F ßhPv @mJPrJ VefJKπT vJxjmqm˙J k´mftPjr kg xMVo TPrjÇ fPm ßx Vefπ TUPjJ ˝òfJr oJkTJKbPf xoP~r krLãJ~ C•Let yPf kJPrKjÇ VefJKπTnJPm KjmtJKYf huKaPT ãofJ jJ ßh~Jr TJrPe kJKT˜Jj rJÓs ßnPX ßVPuS f“krmftL F ßhPv huL~ xrTJPrr IiLj ßTJPjJ KjmtJYj KjrPkãfJ, fgJ Vefπ xMrãJr KjÁ~fJ KhPf kJPrKjÇ @r fJA huL~ xrTJPrr IiLPj IjMKÔf k´KfKa KjmtJYPj ãofJxLjPhrA Km\~ WPaPZÇ Ikr KhPT KjhtuL~ xrTJPrr IiLPj IjMKÔf k´KfKa KjmtJYPj kNmtmftL ãofJxLj hu krJnNf yP~PZÇ 1972 xJPur xÄKmiJPj iotKnK•T rJ\QjKfT hu Vbj KjKw≠ gJTJ~ ˝JiLjfJr kr oMxKuo uLV S \JoJ~JPf AxuJoL rJ\QjKfT hu KyPxPm @KmntNf yPf kJPrKjÇ iotKnK•T rJ\QjKfT hu VbjxÄâJ∂ KmKiKjPwi xJoKrT vJxjJoPu KÆfL~ ßWJweJk© (kûhv xÄPvJij) @Phv, 1978 ÆJrJ ßrJKyf yPu iotKnK•T rJ\QjKfT hu VbPjr kPg mJiJ IkxJKrf y~Ç KÆfL~ ßWJweJk© (kûhv xÄPvJij) @PhvKa xÄKmiJPjr kûo xÄPvJijL ÆJrJ IjMPoJKhf yP~KZuÇ Frkr ßhUJ ßVu, iotKnK•T KmKnjú hu VKbf yPuS F huèPuJr oPiq KmPvwf \JoJ~Jf TUPjJ F ßhPvr mz hM'Ka rJ\QjKfT hu @S~JoL uLV @mJr TUPjJ KmFjKkr xJPg Im˙Jj V´ye TPrPZÇ Kj\˝ Im˙Jj ßgPT huKa FnJPm KmYMqf yP~PZÇ ßhPvr xPmtJó @hJuf TftíT kûo xÄPvJijL mJKfu ßWJKwf yPu kûhv xÄPvJijLr oJiqPo xÄKmiJPj ßp xÄPvJijL @jJ y~ fJPf iotKnK•T rJ\QjKfT hu VbPjr KmwP~ '72 xJPur xÄKmiJPjr kNmtJm˙Jj IjMxíf yP~PZÇ xÄKmiJPj F„k Im˙Jj KmhqoJj gJTPu iotL~ uãq S CP¨vqxÄmKuf hu Vbj KjKw≠ yPuS ßhUJ pJ~, jJjJ I\JjJ KyxJm-KjTJPv fJ TJptTr j~Ç F TgJKa Ij˝LTJpt, iotKnK•T rJ\QjKfT CP¨Pvqr IKnPpJPV \JoJ~JfPT KjKw≠ TrPf yPu FTA CP¨Pvq VKbf KyªM-PmR≠-KUsÓJj GTq kKrwhPT KjKw≠ TrJr ImTJvmKyntNf oPj TrJr xMPpJV ßjAÇ '90 krmftL @oJPhr ßhPv VefPπr jmpJ©J xNKYf yPu k´iJj rJ\QjKfT hu KyPxPm KmFjKk @r @S~JoL uLPVr @KmntJm WPaÇ fJPhr kJvJkJKv Ikr ßp hM'Ka hPur xrm CkK˙Kf kKruKãf y~, ßx hu hM'Ka yPuJ \JfL~ kJKat S \JoJ~JPf AxuJoLÇ kûo, wÔ S x¬o xÄxh KjmtJYjTJPu \JfL~ kJKat S \JoJ~JPf AxuJoLr ßp \jxogtj KZu fJ mftoJPj \JfL~ kJKatr ßãP© mqJkTyJPr xïMKYf yPuS \JoJ~JPfr ßãP© IãMeú rP~PZ∏ FojKaA kptPmãT oyPur iJreJÇ f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj IjMKÔf IÓo xÄxh KjmtJYj kptJPuJYjJ~ kKruKãf y~, KmFjKkr k´Kf \JoJ~JPfr xogtj FmÄ KmFjKkr xJPg ß\Jam≠ yP~ KjmtJYPj IÄvV´ye ß\JaKaPT KjmtJYPj Ik´fqJKvf xJluq FPj KhP~ @PVTJr xm KyxJm-

KjTJv kJP ßh~Ç Frkr ßgPT F ßhPv ßpPTJPjJ xMÔM KjmtJYj yPu KjmtJYPj \P~r ßãP© \JoJ~JPfr xogtj mz hMAKa hPur TJPZ IfqJmvqT mPu KmPmKYf yPf gJPTÇ VefJKπT vJxjmqm˙J~ \jof xm xo~ SbJjJoJ TPrÇ xYrJYr ßhUJ pJ~, FTKa KjmtJYPj ßp hu Km\~L y~ krmftL KjmtJYPj ßx hPur Km\P~r x÷JmjJ xñf TJrPeA uWM yP~ pJ~Ç @oJPhr ßhPv mftoJPj \joPfr ßp Im˙Jj fJ KmPmYjJ~ ßj~J yPu xMÔM KjmtJYPjr ßãP© ßTJj hu xÄUqJVKrÔ @xPj Km\~L yPm, ßx Kmw~Ka F ßhPvr xPYfj \joJjMw IjMiJmj TrPf xãoÇ @r F TJrPeA @hJuPfr KmfKTtf Kx≠J∂PT I\MyJf KyPxPm ßhKUP~, xm hPur GToPfqr KnK•Pf k´KfKÔf KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJrmqm˙Jr KmPuJkxJij TPr FTfrlJ S Ik´fqJKvfnJPm huL~ xrTJPrr IiLj KjmtJYj IjMÔJPjr mqm˙J TrJ yP~PZÇ IfLPfr IKnùfJr @PuJPT @oJPhr ßhPv nKmwqPf huL~ xrTJPrr IiLPj KjmtJYj IjMKÔf yPu fJr luJlu TL yPm ßxKa TJPrJ TJPZ I\JjJ j~Ç @oJPhr rJ\jLKfr @TJPv @\ k´iJj ßp xoxqJ fJ yPuJ, FTKa xrTJPrr ßo~Jh ImxJPj TL mqm˙J~ krmftL KjmtJYj IjMKÔf yPmÇ F k´Pvú @\ @r TJPrJ oPiq jqNjfo xÄv~ ßjA ßp, huL~ xrTJrKmyLj KjmtJYPj KjmtJYPjr ImqmKyf kNmtmftL ãofJxLj hu Km\~ I\tPj mqgt yPmÇ @oJPhr ßhPv KmKnjú hPur xrTJr ãofJxLj gJTJ Im˙J~ huL~ S KjhtuL~ xrTJPrr IiLPj IjMKÔf KjmtJYjPT IjqJ~nJPm k´nJKmf TrJr ßãP© xPYÓ KZuÇ IÓo xÄxPhr ßo~Jh krmftL huL~ xrTJPrr Z©ZJ~J~ ßp KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJr Vbj TrJ yP~KZu, fJ xÄKmiJj IjMxíf k∫J~ jJ TrJr TJrPe ßxKa ßp, ßxjJxoKgtf f•ôJmiJ~T xrTJr ÆJrJ k´Kf˙JKkf yP~KZu ßx KmwP~ ßhvmJxL xoqT ImKyfÇ kûo xÄxh KjmtJYPjr oPfJ @oJPhr hvo xÄxh KjmtJYj KZu FTfrlJÇ Cn~ KjmtJYPjr oPiq kJgtTq kûo xÄxh KjmtJYPjr krkr KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJrmqm˙J xÄâJ∂ Kmu kJx TPr ßx xÄxPhr ImuMK¬ ßWJweJ TrJ yP~KZuÇ Ikr KhPT hvo xÄxh KjmtJYj FTfrlJ S ßnJaJrKmyLj yS~J xP•ôS ßx xÄxh IhqJmKi myJu rJUJ yP~PZÇ KmPhvL ßTJj vKÜr xogtj KjP~ FTfrlJnJPm hvo xÄxh KjmtJYj IjMÔJj x÷m yP~KZu, ßx KmwP~ ßhvmJxLr ¸Ó iJreJ rP~PZÇ @oJPhr ßhPv mftoJPj \ÄKumJPhr ßp CkK˙Kf kKruKãf yPò F ßk´ãJkPa xÄWKaf WajJèPuJr xKbT S KjrPkã fh∂ yPu fJ ßhvL~ jJKT @∂\tJKfT ohPh yPò, F Kmw~Kar xMrJyJ yPmÇ @∂\tJKfT ohhkMÓ \ÄKu xÄVbj fJPumJj, @uTJ~hJ, @AFx k´níKf oJKTtj ßVJP~ªJ xÄ˙J Kx@AF, KmsKav ßVJP~ªJ xÄ˙J Fo lJAn S

SP~m Kc\JAj IJkjJr mqmxJ k´KfÔJj, ßp ßTJj xÄVbj IgmJ mqKÜVf ßk´JlJAPur SP~mxJAa ‰frLr \Pjq IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV Tr∆j:

AxrJAKu ßVJP~ªJ xÄ˙J ßoJxJPhr f•ôJmiJj, Kj~πe S IgtJ~Pj fJPhrA CP¨vq xJijTP· xíÓÇ mJÄuJPhPv hvo xÄxh KjmtJYPjr krmftL ßmv KTZM yfqJTJP§r ßãP© @AFx \Kzf oPot xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqPo hJKm TrJ yPòÇ Fxm hJKm @PhR xKbT KT jJ fJ FToJ© KjrPkã S m˜MKjÔ fhP∂r oJiqPo Kjet~ TrJ x÷mÇ @oJPhr xrTJPrr kã ßgPT hLWt Khj iPr hJKm TrJ yPò, ßhPvr Inq∂Pr xÄVKbf k´KfKa \ÄKumJhL TotTJP§r xJPg KmFjKk \JoJ~Jf \KzfÇ F IKnPpJPVr KnK•Pf xŒ´Kf Y¢V´JPo kMKuv TotTftJr ˘L xπJxLPhr ÆJrJ Kjyf yS~J kPr ßp xJÅzJKv IKnpJj kKrYJKuf yP~KZu fJPf \ÄKu ßV´lfJPrr jJPo KmFjKk \JoJ~JPfr ßjfJTotLPhrA IKiTyJPr ßV´lfJr TrJ yP~PZÇ xJÅzJKv IKnpJPj ßpnJPm KmFjKk-\JoJ~Jf ßjfJTotLPhr ßV´lfJr TrJ yP~PZ, fJPf FUj F hu hM'Kar ßTJPjJ„k \ÄKumJhL TJptâo kKrYJujJr xJogqt jJ gJTJrA TgJ; KT∂á èuvJPjr yKu @Kat\Jj ßrP˜JrJÅ FmÄ ßvJuJKT~Jr BhVJPy xÄWKaf xKyÄx TJptâPo ßhUJ pJ~, ijJdq kKrmJPrr x∂Jj S AÄPrK\ oJiqPo kzá~J ßmxrTJKr KmvõKmhqJuP~r ZJ©rJ Cn~ WajJ~ xŒíÜÇ k´gPoJÜ WajJKa kr ßhPvr k´iJj KmPrJiL hu KmFjKkr kã ßgPT F irPjr WajJ KjrxPj \JfL~ GPTqr @øJj \JjJPjJ yP~PZÇ huKar F @øJjPT xrTJKr hu k´gof, AKfmJYT KyPxPm ßhUPuS kPr fJrJ ßx Im˙Jj ßgPT xPr pJjÇ @oJPhr ßhPv pf Khj kpt∂ F irPjr WajJ fh∂JiLj gJTJm˙J~ rJ\QjKfT lJ~hJ yJKxPur \jq KmÀ≠ rJ\QjKfT ofJhvtLPhr ßhJwJPrJk TrJ yPm, ff Khj F irPjr WajJ ßgPT KjÏíKf kJS~J hM„yÇ mJÄuJPhv FTKa Cjú~jvLu ßhvÇ @oJPhr k´iJj Cjú~jxyPpJVL \JkJjÇ @oJPhr k´iJj rlfJKj keq ‰frL ßkJvJT âP~ oiq˙fJTJrL KyPxPm ßp ßhPvr jJVKrTPhr nNKoTJ IV´Veq, ßx ßhvKa yPuJ AfJKuÇ èuvJPjr ßrP˜JrJÅr WajJ~ Cn~ ßhPvr ßmv TP~T\j KjrLy jJVKrPTr ootJK∂T oífMq WPaPZÇ F KmwP~ Cn~ ßhv ãM… k´KfKâ~J mqÜ TPrÇ FnJPm @oJPhr ßhPv \JfL~ IgtjLKfPf AKfmJYT ImhJj rJUPZ ßpxm ßhv, fJPhr jJVKrT Kjyf yPu fJ FT KhPT @oJPhr IgtjLKfPf Kmkpt~ ßcPT @jPm Ikr KhPT ßhPvr Cjú~j S IV´pJ©JPT mqJyf TrPmÇ F irPjr IgtQjKfT Kmkpt~ yPu @oJPhr k´KfPmvL TJrJ uJnmJj yPm, ßxKa k´KeiJjPpJVqÇ @r fJA @oJPhr ßhPv kKrYJKuf \ÄKumJhL TJptâo ßhvL~ jJKT @∂\tJKfT ohPh, ßxKa xMrJyJr @PV @oJPhr ßhPvr xm rJ\QjKfT hu FmÄ ßvseL S ßkvJr oJjMw pKh \ÄKumJPhr KmÀP≠ xyJm˙Jj V´ye TPr fJPf FPT IkrPT ßhJwJPrJPkr rJ\jLKfr ImxJj WaPm, pJ k´TJrJ∂Pr \ÄKumJh ImxJPj hí|KnK• rYjJ TrPmÇ

Please Call us on

07507 293 904

85 Myrdle Street, London E1 1HL


oMÜKY∂J 41

SURMA m 15 - 21 July 2016

wm G Gm Kwei: GKRb AK…wÎg eÜzi w`evq dviæK Avng` ßuUT: VPmwTÇ

5 RyjvB, †ivR g½jevi, bv †divi †`‡k P‡j †M‡jb Kwei fvB| Zvi cy‡iv bvg wm G Gm Kwei| Avgv‡`i cvjøvq c‡o bv‡gi GKwU ÔGÕ wejyß n‡q wM‡q wZwb wmGm Kwei bv‡gB cwiwPZ wQ‡jb| `xN©w`b Zvi m‡½ †`Lv nqwb, K_vI nqwb| A_P 1994 mvj †_‡K 2015 ch©šÍ Kg n‡jI gv‡m weªK †jB‡b †`Lv n‡Zv| KL‡bv mvßvwnK RbgZ Awd‡m, KL‡bv weªK †jB‡bi †Kv‡bv eB‡qi †`vKv‡b A_ev †Kv‡bv †i‡¯Íuvivq| cieZx©Kv‡j Avgv‡`i GKwU wVKvbv n‡q‡Q hvq †n‡bBR w÷ªU¯’, wRqvDwÏb jvjv fvB‡qi AwdmwU| †Kv‡bv Kvi‡Y †`Lv bv n‡jI †dv‡b Avjvc n‡Zv| KviY, wZwb wQ‡jb Avgvi GKRb Z_¨e¨v¼| Zvi Rvbvi cwiwa wQj A‡bK eo| we‡kl K‡i gyw³hy×, hyׇËvi wejv‡Zi evsjv‡`kx ivRbxwZ, eY©ev`-we‡ivax Av‡›`vjb BZ¨vw` A‡bK LeiB wZwb ivL‡Zb, A‡bK Kvwnbx Rvb‡Zb, †kqvi Ki‡Zb| weªK †jB‡bi n¨v‡bR w÷ª‡Ui †nvwgI wPwKrmK I †jLK wMqvmDwÏb Avng‡`i m‡½ wQj Mjvq-Mjvq fve| cÖwZ †mvgevi ILv‡b wM‡q AvÇv †`qv, `j‡e‡a gaye‡b wM‡q Pv-Gi Kv‡c ivRbxwZi So †Zvjvi GKwU eÜzPµ K‡e †_‡K †h wRqvDwÏb jvjv fvB‡K †K›`ª K‡i M‡o D‡VwQj g‡b †bB| `‡ji m`m¨msL¨v KZ Zv e‡jI †kl Kiv hv‡e bv| gyw³‡hv×v Avgvb DwÏb, AvwRRyj Kvgvj, wm G Gm Kwei, b~i gwb, Avn‡g` b~iæj wUcy, gvey` ˆmq`, kwdKzi ingvb kwdK, byiæj Bmjvg, d‡Zn BDbym Lvb, ßxKuoCuäJy UJjmn AviI A‡b‡K GB eÜzm‡•Ni m`m¨| GB eÜzm‡•Ni m`m¨ nevi Rb¨ eqm wKsev Ab¨ †Kv‡bv ai‡Yi evavaiv wbqg †bB| GK ch©v‡q †mB `jfz³ njvg Avwg I BmnvK KvRj| B‡Zvg‡a¨ BmnvK KvRj fvB Amy¯’¨ n‡q co‡j, †m ¯’v‡b Avgvi m‡½ †hvM †`b gyw³‡hv×v Avgvb DwÏb| ga¨Lv‡b jvjv fvB NbNb †`‡k Avmv-hvIqv

1975-cieZx© Kv‡j mvgwiK kvm‡bi weiæ‡× †h nv‡Z‡Mvbv K‡qKRb †jvK evsjv‡`‡k mvgwiK ˆ¯^ikvm‡bi weiæ‡× †mv”Pvi wQ‡jb, Zv‡`i GKRb wm G Gm Kwei| wRqvDi ingvb ZLb wm‡jUx weª‡MwWqvi †Rbv‡ij gBbyj †nv‡mb †PŠayix (exiweµg)‡K jÛ‡bi evsjv‡`k nvBKwgk‡b RvZxq wbivcËv Dc‡`óv wn‡m‡e wb‡qvM w`‡q jÛ‡b cvVvb Ges ZviB gva¨‡g bvbv cÖ‡jvfb w`‡q G‡`i‡K ev‡M †bevi †Póv K‡ib| GB cÖwµqvi Ask wn‡m‡e †`‡k wd‡i hvbÑ wmGmwc iæûj KzÏym, mv‡eK RvZxq wbivcË †Mv‡q›`vi c‡` cywjkevwnbxi KÝyqjvi byiæj †gv‡gb (wgwni), nvBKwgk‡bi mv‡eK †cÖm mwPe Gg Gi AvKZvi gyKzj cÖgyL| Ki‡Z ïiæ Ki‡j Avgv‡`i eÜzm•N A‡bKUv †QvU n‡q Av‡m| Z‡e GL‡bv GKRb †Kv‡bv RvqMvq wM‡q em‡j G‡K G‡K mevB wM‡q †mLv‡b nvwRiv †`b| BmnvK KvRj fvB‡K Avwg †ewki fvM mgq ÔGgwc mv‡neÕ e‡jB m‡¤^vab Kwi| ÔGgwcÕ kãwU ï‡b A‡b‡K g‡b K‡i Zvi evwo †gŠjfxevRvi †mRb¨ m¤¢eZ GB kãwU e¨envi| Avm‡j Zv bq| wZwb 1991 mv‡j kÖxg½jKgjMÄ wbe©vPbx GjvKv †_‡K mvaviY wbe©vP‡b cÖwZØw›ØZv K‡iwQ‡jb| Avgv‡`i †`‡k †KD GKevi †g¤^vi ev †Pqvig¨vb cÖv_x© n‡j eÜzevÜeiv Zv‡K Av`i K‡i A_ev g¯‹iv K‡i †g¤^vi mv‡ne, †Pqvig¨vb mv‡ne e‡j Wv‡K| BmnvK fvB‡K AvwgI GKB Kvi‡Y Ggwc mv‡ne e‡j m‡¤^vab Kwi| A_P Avgvi KweeÜzAvZvDi ingvb wgjv`, AveygKmy` I KvRj ikx` GB Wv‡Ki kv‡bb~Ryj AbymÜvb bv K‡iB a‡i wb‡jb Avwg m¤¢eZ Ô†gŠjfxevRvix cMvÕ A‡_© ÔGgwcÕ kãwU e¨envi KiwQ| GKevi eÜzAveygKmy‡`i `wÿY jÛ‡bi †i÷z‡i‡›U †eov‡Z †MwQ Avgiv †ek K‡qKRb| †mB Avm‡i ÔcMvÕ kãwU wb‡q `xN© Av‡jvPbv nq| Avwg Gi KviY e¨vL¨v Kivq A_©vr wPiZb gywP‡K †fvU †`qvi K_v ejvq, Zv‡`i GK AvZ¥xq †`‡k _vK‡Z †Pqvig¨vb wQ‡jb Ñ Bqvs f`ª‡jvKÑ ej‡jb wZwb †`‡k †Pqvig¨vb _vK‡Z †LuvR wb‡q †`‡L‡Qb, wPiZb gywP bv‡gi †KD KL‡bv †Pqvig¨vb wQ‡jb bv| Avwg e¨vL¨v Kijvg †h, wPiZb gywP †Pqvig¨vb bq, GjGgwm wbe©vwPZ n‡qwQ‡jb| †ek R‡g D‡VwQj Avgv‡`i AvjvPbv Ges Zv wQj MVbg~jK| †kl ch©šÍ mveB Avgv‡K we‡klfv‡e †P‡c ai‡jb welqUv Avm‡jB Kx wQj Zv AbymÜvb Ki‡Z| BmKvR fvB Av‡iKUzAMÖmi n‡q †mRb¨ cyi¯‹…Z Ki‡eb e‡jI †NvlYv w`‡jb| GB GKwU kã D”Pvi‡Yi `Ð wb‡q wn‡m‡e

Avgv‡K †mw`b A‡bK eo `vwqZ¡ Kuv‡a wb‡q N‡i wdi‡Z nj| Zvici cÖvq eQiLv‡bK mgq NvUvNvwU K‡i GKwU cÖeÜ `uvo Kwi‡q BmnvK fvB‡K w`jvg| cÖeÜwUi bvg wQj, ÔBwZnv‡mi Ae‡nwjZ mšÍvb wPiZb gywP GjGgwmÕ| wZwb cÖeÜwU c‡o AwZ Drmv‡n †mUvi wk‡ivbvg cwieZ©b K‡i w`‡jb, Ô`¨ ivBU Abv‡iej wPiZb gywP GjGgwmÕ| cÖeÜwU Qvcv nj mvßvwnK RbgZ cwÎKvq| Ô`¨ ivBU Abv‡iejÕ K_vwU †hvM Kivi KviY, GwU †hvM Ki‡j A‡b‡K GB fz‡ji Rb¨ cÖwZev` Rvbv‡Z GwM‡q Avm‡eb Ges †mRb¨ Zviv Zv‡`i Rvbv-†kvbv Z_¨¸‡jv Zz‡j ai‡eb| G‡Z AviI MÖnY‡hvM¨ BwZnvm D‡V Avm‡e| c‡ii mßv‡n weªK †jB‡b wM‡q ïwb Avgvi †jUvi GKwU cÖwZev` Qvcv n‡q‡Q, Z‡e mvßvwnK Rbg‡Z bq, mvßvwRK RbRxe‡b| cÖwZeJh K‡i‡Qb wm G Gm Kwei| Avgv‡`i wcÖq wmGm Kwei fvB| wKš‘ wZwb Avgvi Z_¨¸‡jv‡K LÐb K‡ib wb| wZwb ïayÔivBU Abv‡iejÕ K_vwU †h mwVK bq †mK_vB e‡j‡Qb| AviI e‡j‡Qb, Avgvi GB welq Qvov wK †jLvi g‡Zv Avi wKQMB wQj bv BZ¨vw` BZ¨vw`| A_©vr GB †jvKwU wflYfv‡e †ÿ‡cwQ‡jb Avgvi Ici| Gi c‡ii mßv‡nB KvKZvjxqfv‡e †`Lv nq| Avgv‡K †`‡LI bv †`Lvi fvb K‡i P‡j †h‡Z †`‡L mvjvg w`‡q `uvo Kivjvg| wKš‘ Avgvi Ici ivM-†Mvm&mvi †Kv‡bv jÿYB †cjvg bv| ZvB wbR †_‡KB welqwU Zzjjvg Ges †Kb K_v¸‡jv jvMv‡bv n‡q‡Q ZvI ejjvg| wKš‘ Lywk n‡Z cvi‡jb e‡j g‡b n‡jv bv| †kl ch©šÍ Zvi gvbfv½v‡Z ejjvg, Avgvi †jLvwU Qvcv n‡q‡Q ÔRbg‡ZÕ| Avcwb ÔRbRxe‡bÕ †mwUi cÖwZev` Qvcv‡Z †M‡jb †Kb? Rvbv‡jb wZwb †jLvwU Rbg‡Z †`evi Rb¨ nv‡Z wj‡L wb‡q G‡m UvBc Kivi Rb¨ w`‡qwQ‡jb wMqvmDwÏb mv‡n‡ei Kv‡Q| wKš‘ wZwb Zvi

AbygwZi A‡cÿv bv K‡iB †mwU RbRxeb cwÎKvqB k´TJv TPr ßhjÇ c‡i Rbg‡Z wb‡q wM‡qwQ‡jb wKš‘ BmnvK KvRj cÖKvwkZ †jLv wØZxqevi k´TJPv ivwR nb wb| GB wQj Zvi m‡½ Avgvi †kl †`Lv Ges †kl Avjvc| GKRb LvwU †`k‡cÖwgK wQ‡jb wZwb| 1975cieZx© Kv‡j mvgwiK kvm‡bi weiæ‡× †h nv‡Z‡Mvbv K‡qKRb †jvK evsjv‡`‡k mvgwiK ˆ¯^ikvm‡bi weiæ‡× †mv”Pvi wQ‡jb, Zv‡`i GKRb wm G Gm Kwei| wRqvDi ingvb ZLb wm‡jUx weª‡MwWqvi †Rbv‡ij gBbyj †nv‡mb †PŠayix (exiweµg)‡K jÛ‡bi evsjv‡`k nvBKwgk‡b RvZxq wbivcËv Dc‡`óv wn‡m‡e wb‡qvM w`‡q jÛ‡b cvVvb Ges ZviB gva¨‡g bvbv cÖ‡jvfb w`‡q G‡`i‡K ev‡M †bevi †Póv K‡ib| GB cÖwµqvi Ask wn‡m‡e †`‡k wd‡i hvbÑ wmGmwc iæûj KzÏym, mv‡eK RvZxq wbivcË †Mv‡q›`vi c‡` cywjkevwnbxi KÝyqjvi byiæj †gv‡gb (wgwni), nvBKwgk‡bi mv‡eK †cÖm mwPe Gg Gi AvKZvi gyKzj cÖgyL| mvaviY †bZvKgx©i ZvwjKvq AviI A‡b‡Ki g‡a¨ wQ‡jb wRqvDwÏb jvjv I wm G Gm Kwei| Zv‡`i‡KI ˝m¤§v‡b `vIqvZ K‡i nvBKwgk‡b wb‡q wM‡q bvbv ai‡Yi cÖ‡jvfb †`Lv‡bv nq| G wel‡q wRqv DwÏb jvjv e‡jb, ÔAvwg I wm Gm Kwei GKm‡½ wM‡qwQjvg| cÖ¯ÍvewU †kvbvi c‡i, Avwg †Kv‡bv ai‡Yi gZvgZ †`evi Av‡MB Kwei fvB mvd Rvwb‡q †`b, wZwb ivRbxwZ K‡ib †`‡ki Rb¨, wb‡Ri Rb¨ bq| ZvB ‡Kv‡bv ai‡Yi jvfvjv‡fi aviav‡ib bv| Zvici `yÕRb †mvRv nvBKwgkb †_‡K †ewi‡q Avwm|Õ GB mr wb‡j©vf gvbylwU Rxe‡bi †kl w`b ch©šÍ Ñ AšÍZ Avgvi Rvbvg‡Z Ñ Zvi bxwZ I Av`‡k© AwePj wQ‡jb| †Kv‡bv Ab¨vq †`L‡jB wZwb Gi cÖwZev` Ki‡Zb| me mgq Zvi Ae¯’vb wQj †¯ªv‡Zi wecix‡Z| Avwg GB ivR‰bwZK Kgx© I mgvR‡mexi iæ‡ni gvM‡divZ Kvgbv KiwQ|


42 oMÜKY∂J

15 - 21 July 2016 m SURMA

ßgPrxJ ßo'r xJoPj ßmsKéPar hM”˝kú A~Jj KmPru ßuUT: hq VJKct~Jj-Fr xJPmT CkxŒJhTÇ IjMmJh: k´fLT mitjÇ

ßaPrxJ ßo ßcKnc TqJPorj pUj Tj\JrPnKan kJKatr ßjfJ KjmtJKYf yPuj, fUj @orJ fJÅr huaJPT mhPu ßluJr xÄT·PT UJPaJ TrPf IPjT TgJ mPuKZÇ KT∂á ßTJPjJ KTZMPfA ßfoj C“xJy xíKÓ yKòu jJÇ KfKj \JjPf ßYP~KZPuj, È@kjJPhr TJPZ KT Foj KTZM @PZ pJPf cJjk∫LrJ @rS KTZMaJ KmrÜ yPm?' TqJPorPjr ÊÀr KhPTr Im˙JaJ FojA KZu, pUj KfKj ßaJKr kJKatPT oiqk∫J~ rJUJr FmÄ ACPrJk KjP~ mJPTJ~JKx mPºr ß\Jr ßYÓJ YJuJKòPujÇ @\ 11 mZr kr ßxA ˝kú iNKuxJ“ yP~PZÇ KjitJKrf xoP~r hMA mZr @PVA KfKj cJCKjÄ Kˆsa ßZPz pJPòj, pUj fJÅr xm I\tj FT IjJmvqT VePnJPar @zJPu yJKrP~ ßVPZÇ KfKj ACPrJPkr nKmwqPfr mqJkJPr Yrok∫L cJjPhr vJ∂ TrPf KVP~KZPujÇ KT∂á kKreJPo ßhUJ ßVu, FA cJjk∫LrJ FT ßZJa ãPfr oMU KYPr KmvJu yJÅ mJKjP~ KhPuj, @r TqJPorjPT khfqJPV mJiq TrPujÇ Z~ mZr k´iJjoKπfô TrJr kr TqJPorj KmhJ~ KjPujÇ fPm @orJ ijqmJh KhPf kJKr, TJre fJÅr

KmÀP≠ cJjk∫LPhr InMq™Jj mqgt yP~PZÇ yqJÅ, FaJ KbT FThu è¬ wzpπTJrL rãevLu TqJPorjPT fJzJPuj, pJÅPhr xPñ KZu @PrT hu ßmTMm oiqk∫L, pJÅrJ mqKÜVf CóJTJãJPT xJiJre ßmJimMK≠r SkPr ˙Jj KhP~KZPujÇ FUj KmsPajPT ßmsKéPar ãKfTr k´nJm ßoJTJKmuJ TrPf yPmÇ KT∂á I∂f FaJ ßfJ yP~PZ ßp FA T¢r cJjk∫LrJ kJKat hUu TrPf mJ fJÅPhr oPjJjLf TJCPT ãofJ~ mxJPf kJPrjKjÇ TgJ yPò, jJrLmJh, kMÀw xoTJKofJ S TotPãP© xofJKmw~T IqJK¥s~J KucxPor iJreJ FfaJ ßxPTPu ßp fJÅPT cJCKjÄ KˆsPa mxJPjJ yPu fJ ßnJaJrPhr ImùJ TrJr vJKou yPfJÇ KfKj ßpoj F TJP\r \jq ßpJVq jj, ßfoKj KfKj FPTmJPrA IjKnùÇ KT∂á fJ xP•ôS 84 \j ßaJKr FoKk k´iJjoπL KyPxPm fJÅr jJo k´˜Jm TPrKZPujÇ KucxPor ßvJYjL~ k´YJreJ IKnpJj ßp Ff hs∆f ßnPX kzu, fJPf ßmJ^J pJ~, ßaJKr kJKatr ãofJãMiJ @PZÇ ßumJr kJKatr xPñ F ßãP© fJPhr kJgtTq UMmA híKÓV´JyqÇ oPj yPò, ßumJr kJKat KjP\Phr hPur ßjfíPfôr xÄTa hLWtJK~f TrJr mqJkJPr m≠kKrTrÇ PaPrxJ ßo KTZMaJ kJVuJPa ˝nJPmrÇ rJ\jLKfT KyPxPm fJÅPT KmruA muPf y~, TJre Ff hLWt xo~ rJ\jLKfPf ßgPTS KfKj ßuJTYãMr @zJPuA KZPujÇ ßaPrxJ ßmv TKbj ˝nJPmr FT\j oJjMwÇ KfKj ßaJKr kJKatr k´KfKjKiPhr oMPUr Skr mPu ßhj, ßuJPT fJPhr \Wjq kJKat oPj TPr, @mJr kMKuPvr TJPZ TKbj xfq muPfS KfKj KkZkJ yj jJÇ fPm IKnmJxj-Kmw~T fJÅr oPjJnJPmr mqJkJPr @Ko nLfÇ FojKT KfKj KmPhKv ZJ©PhrS ZJz KhPf jJrJ\Ç hMntJPVqr mqJkJr yPuJ, xrTJKr ßxmJmqm˙J ßp mÉKhj iPr mqgt yPò, fJr hJ~ xmJA KmPhKvPhr WJPz YJkJPf YJ~, KjP\Phr j~Ç KT∂á fJ xP•ôS ßaPrxJ ßo oJjMwPT fJT uJKVP~ KhPf kJPrjÇ pJ\PTr ßoP~ KyPxPm fJÅr oPiq ßmJimMK≠xŒjú k´iJj KvKãTJr YKr© @PZ, KpKj TgJ mPuj UMm To, pJPT k´J~A k´gJVf vJ~Jr ßaJKr muJ y~Ç fPm KfKj KjKÁfnJPm mqmyJKrT k´TíKfr oJjMw, KpKj ßoPk ßoPk Kx≠J∂ ßjj FmÄ ßxèPuJ mJ˜mJ~jS TPrjÇ KfKj IKfoJ©J~ Kj~πe k´fqJvL, pJPT cJCKjÄ KˆsPar \jq k´P~J\jL~ @PuJYjJ mJ xoP^JfJr Kv·aJ KvUPf yPmÇ KfKj ßhvPT jJzJ

ßhS~Jr oPfJ @hvtmJhL jj, lPu KfKj xJiJre mqñ YKrP©r ßYP~ ßmKv \Kau S @TwteL~Ç F TgJ ßnJuJ pJPm jJ ßp @\ ßgPT 14 mZr @PV FA ßaPrxJ ßo ßaJKr hPur xPÿuPj xJyPxr xPñ mPuKZPuj, xJoJK\T kKrmftPjr ßãP© ßaJKr hu KbT kPg ßjAÇ k´YJrPTrJ FaJ nJPuJ muPf kJrPmj, ßaPrxJ ßo xJiJref kMKuKv ßylJ\Pf KjptJfj S ˆk IqJ¥ xJPYtr xo~ metQmwPoqr mqJkJPr CP•K\f yP~ SPbjÇ kMÀw xoTJoLr KmP~Pf xogtj ßhS~Jr \jq ChJr VefπL oπLrJ fJÅPT @uJhJnJPm k´vÄxJ TPrPZjÇ ^JjM rJ\jLKfT KyPxPm ßo \JPjj, Tj\JrPnKan kJKatr ßfPzlMÅPz cJj KhT iPr jJ ßyÅPa oJ^kg mrJmr yJÅaJr oKyoJ TL, KmPvw TPr ßumJr kJKat pUj KjP\r xoxqJ KjP~A mqKfmq˜Ç fJÅr ßvw mÜífJr TgJA iÀj, ßxUJPj ßo mPuPZj, fJÅr xrTJr VKrm, TJPuJ, ßvõfJñ vsKoT S oJjKxT ßrJVLPhr \jq TJ\ TrPmÇ KfKj KmvõJx TPrj, TrPkJPra TJP~Ko ˝JPgtr KmÀP≠ hLWt xo~ iPr uzJA YJuJPu ßhvPT ßpoj @mJr FT© TrJ pJPm, ßfoKj ÈIKn\JfPhr' mqJkJPr ßoJynñ ßnJaJrPhr

xPñS ßpJVJPpJV TrJ pJPmÇ KmPvw TPr Foj FT xoP~ KfKj FaJ TrPf kJPrj, pUj TrPkJPra TftJrJA KmvõJx TrPZj, fJÅPhr ßmfj IQjKfT kptJP~ YPu ßVPZÇ KT∂á k´iJjoKπPfôr ßo~JPh FTKa k´vú fJÅr oJgJr Skr ^MuPm, ßxaJ yPuJ TLnJPm ßmsKéPar hM”˝Pkúr yJf ßgPT ßryJA kJS~J pJ~Ç fJÅr FT\j xyPpJVL krJovt KhP~PZj, ßmsKéPar lPu IKjmJptnJPm ßp oªJ yPm, fJPf IKnmJxj FoKjPfA TPo @xPm, ßpaJ fJÅPT xLoJ∂ mº jJ TPr oMÜmJ\JPrr kPã gJTJr xMPpJV TPr ßhPm, pJr oJiqPo @mJr ßnJaJrPhrS KjKÁ∂ rJUJ pJPmÇ KT∂á UMm ßZJa xÄUqJVKrÔfJ S KfÜ cJjk∫LPhr KjP~ xoxqJr xoJiJj ßmr TrJ fJÅr \jq mz YqJPu† yP~ hJÅzJPm, ßpUJPj fJÅPT rJ\QjKfT mJ˜mfJr xPñ IgtQjKfT YJKyhJr nJrxJoq m\J~ rJUPf yPmÇ KT∂á hM”PUr TgJ yPuJ, ßaPrxJ ßo y~PfJ @rS FT\j ßaJKr k´iJjoπL yPf pJPòj, pJÅr vJxjJou xÄTLetojJ AÄPr\Phr TJrPe ãfKmãf yPm, pJÅrJ ACPrJPkr ßYP~ KjP\Phr ˝JgtkrfJPTA ßmKv oNuq ßh~Ç

cÖPra KcKV´ uJn TPrjÇ KgKxPxr f•ôJmiJ~T KZPuj c. oMyÿh vyLhMuäJy&Ç c. oMyÿh vyLhMuäJys ßmv m~x yP~ KVP~KZuÇ fJrkrS rJ\vJyL KmvõKmhqJu~ TftíkPãr KmPvw IjMPrJPi oJ© hM mZPrr \jq KfKj rJ\vJyL KmvõKmhqJuP~r mJÄuJ KmnJPVr IiqPãr hJK~fô kJuj TrPf FPxKZPujÇ 1958 xJPu fJÅr hM mZPrr ßo~JhxLoJ ßvw y~Ç 1958 xJPu c. opyJÀu AxuJPor Skr mJÄuJ KmnJPVr hJK~fô KhP~ c. oMyÿh vyLhMuäJy& ImxPr YPu pJjÇ c. oMyÿh vyLhMuäJy& mJÄuJ KmnJPVr Iiqã kh ßgPT ImxPr YPu ßVPuS fJÅr Kk´~ ZJ© opyJÀu AxuJo fJÅPT xmxo~ jJjJ TJP\ mJÄuJ KmnJPVr xPñ xŒíÜ rJUJr ßYÓJ TPrPZjÇ KmnJPVr jJjJ TJP\ c. oMyÿh vyLhMuäJPyT @oπe \JjJPfj FmÄ k´KfKa @oπPe KfKj xJzJ KhPfjÇ ßxTJPu rJ\vJyL KmvõKmhqJuP~ KvãTPhr \jq ßTJPjJ ßVˆ yJCx KZu jJÇ c. oMyÿh vyLhMuäJy& KmvõKmhqJuP~r ßTJPjJ TJP\ rJ\vJyLPf FPu nJAP~r mJxJPfA CbPfjÇ @Ko nJAP~r mJxJ~ ßgPT rJ\vJyL TPuP\ IjJxt kzfJoÇ @Ko mJÄuJ~ IjJxt TrKZ F TgJ \JjJr kr c. oMyÿh vyLhMuäJy& @oJPT Ifq∂ ß˚y TrPf gJPTjÇ nP~ nP~ fJÅr TJZ ßgPT k´JYLj mJÄuJ xJKyPfqr jJjJ Kmw~ ß\Pj ßjS~Jr ßYÓJ TrfJoÇ KfKj @oJPT È@mhMu UJPuT' jJPo cJTPfjÇ ÈUJPuT' jJPo KfKj TUPjJ @oJPT cJTPfj jJ, TJre ÈUJPuT' @uäJys FTKa jJoÇ @oJr IV´\PT ÈopyJr' mPu cJTPfjÇ KfKj ßmv ßnJ\j rKxT KZPujÇ nJKmr rJjúJr KfKj UMm k´vÄxJ TrPfjÇ c. oMyÿh vyLhMuäJy& ßp T'Khj mJxJ~ gJTPfj, nJKm

fJÅPT UMm ßxmJ-pfú TrPfjÇ nJKmPT KfKj ÈPmRoJ' mPu xP’Jij TrPfjÇ c. oMyÿh vyLhMuäJy& FTaM jJKT ˝Pr TgJ muPfjÇ lrJKx nJwJ KvUPf KVP~ x÷mf FojKa WPaPZÇ KmnJVL~ ßTJPjJ IjMÔJPj mÜífJ KhPf ÊÀ TrPu @∂\tJKfT UqJKfxŒjú FA nJwJKmPhr TgJ xyP\ ßvw yPf YJAf jJÇ fJÅr mÜífJ ßZJa TrPf muJr xJyx TJPrJ KZu jJÇ ßvw kpt∂ ßTRvu Imu’j TrJ yPfJÇ KmnJVL~ k´iJj fJÅr TJPjr TJPZ KVP~ muPfj, ÈxqJr UJmJr bJ¥J yP~ pJPòÇ' xJPg xJPg KfKj mÜífJ gJKoP~ KhPfjÇ UJmJr xJoPj ßrPU KfKj mÜífJ ßhS~J kZª TrPfj jJÇ 46 kOÔJ~

˛íKfPf c. oMyÿh vyLhMuäJy& k´Plxr c. @mhMu UJPuT ßuUT: xJPmT KnKx, rJ\vJyL KmvõKmhqJu~

1955 xJPu @æJ ybJ“ IxM˙ yP~ kPzjÇ fJÅr võJxTÓ yPf gJPTÇ @oJPhr @æJ KZPuj ßyJKoS KYKT“xTÇ KjP\r KYKT“xJ xmxo~ KfKj KjP\A TrPfjÇ KT∂á fJÅr yJPatS xoxqJ yP~PZ ßnPm Cjúf KYKT“xJr \jq nJA @æJPT dJTJ~ KjP~ ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPu nKftr mqm˙J TPrjÇ @æJr IxM˙fJr Umr ÊPj c. oMyÿh vyLhMuäJy& @æJPT yJxkJfJPu ßhUPf @PxjÇ fUjA @Ko ùJjfJkx c. oMyÿh vyLhMuäJPyT k´go ßhUuJoÇ ßZJa-UJPaJ, ßoJaJPxJaJ oJjMw, TJPuJ rPXr ßvPrJ~JjL, xJhJ kJ\JoJ, oMUnKft hJKz, oJgJ~ ßVJu aMKk, ßYyJrJ ßhPU oPj yPuJ IKf iJKotT FT hrPmv mqKÜÇ

@æJr ßmPcr kJPv mPx c. oMyÿh vyLhMuäJy k´gPoA \JjPf YJAPuj KfKj ßTJj& kLPrr oMKrhÇ @æJ C•Pr mPuKZPuj, UJ\J oBjM¨Lj KYvfLPT KfKj kLr KyPxPm oJPjjÇ ÊPj vyLhMuäJy& xJPym muPuj, fKrTJiJrL oMxuoJjPhr yJPatr IxMU yS~Jr xMPpJV ßjAÇ KbToPfJ @uäJys K\KTr TrPf kJrPu yJat kKrÏJr gJTPmÇ @æJPT ßmKv ßmKv @uäJys K\KTr TrPf krJovt KhPujÇ rJ\vJyL KmvõKmhqJuP~r mJÄuJ KmnJPVr k´KfÔJTJu 1 jPn’r 1955 xJuÇ k´KfÔJuPVúr ÊÀPfA IgtJ“ 1955 xJPur jPn’r oJPxr oPiqA c. oMyÿh vyLhMuäJy& rJ\vJyL KmvõKmhqJuP~r mJÄuJ KmnJPVr k´KfÔJfJ Iiqã KyPxPm hJK~fônJr V´ye TPrjÇ mJÄuJ KmnJPVr hJK~fô V´yPer kr c. oMyÿh vyLhMuJä y& CkuK… TPrj, jfMj KmnJVPT vÜ KnPfr Skr hJÅz TrJPf yPu FT\j ßoiJmL fÀe KvãT k´P~J\jÇ c. oMyÿh vyLhMuJä ys Ifq∂ ß˚ynJ\j ZJ© KZPuj opyJÀu AxuJoÇ opyJÀu AxuJo fUj dJTJ KmvõKmhqJuP~r mJÄuJ KmnJPV k´nJwT KyPxPm TotrfÇ c. oMyÿh vyLhMuJä y& fJÅr TífL ZJ© opyJÀu AxuJoPT rJ\vJyL KmvõKmhqJuP~r mJÄuJ KmnJPV ßpJVhJPjr @øJj \JjJjÇ èÀr @øJjPT IV´Jyq TrPf kJPrjKj opyJÀu AxuJoÇ 1957 xJPu opyJÀu AxuJo rJ\vJyL KmvõKmhqJuP~ mJÄuJ KmnJPV KvãT KyPxPm ßpJVhJj TPrjÇ KmnJPV ßpJVhJj TPrA c. oMyÿh vyLhMuäJys f•ôJmiJPj opyJÀu AxuJo oiqpMPVr TKm ßy~Jf oJoMPhr xJKyfqTot KjP~ VPmweJ ÊÀ TPrj FmÄ 1958 xJPu KkFAYKc KcKV´ I\tj TPrjÇ @oJr \JjJ oPf rJ\vJyL KmvõKmhqJu~ ßgPT opyJÀu AxuJoA k´go


UmrJUmr 43

SURMA m 15 - 21 July 2016

yJC\ Im ToP¿ ßx≤Jr lr FjIJrKm-Fr ßxKojJPr mOKav FoKkrJ muPuj

mJÄuJPhPvr xJPg mOPaPjr IKnmJxj xŒTt ßmsKéPar ßTJPjJ k´nJm kzPm jJ u§j, 14 \MuJA - k´mJxL mJÄuJPhvLPhr \jq IoMjJlJPnJVL VPmweJ xÄVbj ßx≤Jr lr jj ßrKxPcP≤x mJÄuJPhvL (Px≤Jr lr FjIJrKm) Fr CPhqJPV S~Jutc TjlJPr¿ KxKr\ 2016 Fr IÄv KyPxPm 13 \MuJA mMimJr u¥Pj yJC\ Im kJutJPoP≤ FT ßxKojJr IjMKÔf y~Ç Px≤Jr lr FjIJrKmr ßY~JrkJxtj Fo ßxKTu ßYRiMrLr xnJkKfPfô S xûJujJ~ IjMKÔf FA IJ∂\tJKfT ßxKojJPr mÜífJTJPu mOKav kJutJPo≤ xhxqrJ mJÄuJPhPvr rJ\iJjL dJTJr TëajLKfT kJzJ~ xŒsKf xÄWKaf \Kñ yJouJ S yfqJpPùr WajJ~ VnLr CPÆV k´TJv TPr mPuj, F irPjr WajJPT yJuTJnJPm jJ KjP~ xKÿKufnJPm ßoJTJPmuJ TrJ yPm mPu KmvõmJxL IJvJ TrPZÇ fJrJ mJÄuJPhvPT mOPaPjr xmPYP~ nJPuJ mºá KyPxPm CPuäU TPr mPuj, ßp ßTJj k´P~J\Pj pMÜrJ\q IfLPfr oPfJ IJVJoLPfS mJÄuJPhPvr kJPv gJTPmÇ

xŒsKf IjMKÔf VePnJPa PmsKéa mJ ACPrJkL~Jj ACKj~j ßgPT ßmr yS~Jr kPã mOPaPjr oJjMw fJPhr rJ~ \JjJPjJr TgJ CPuäU TPr mOKav FoKkrJ mPuj, F TJrPe mJÄuJPhPvr xJPg mOPaPjr IKnmJxj xŒPTtr Skr ßTJj k´nJm kzPm jJÇ mJÄuJPhPvr Cjú~j S IV´pJ©J mOPaj xm xo~ nNKoTJ PrPU pJPm mPu fJrJ hO|fJr xJPg CPuäU TPrjÇ IjMÔJPjr Êr∆Pf yJC\ Im ToP¿r TKoKa r∆Po IJVf IKfKgPhr ˝JVf \JKjP~ mÜmq rJPUj cj mJauJr FoKkÇ Frkr dJTJ~ \Kñ yJouJ, ßmsKéa, mJÄuJPhPvr Cjú~Pj mOPaPjr nëKoTJ AfqJKh k´xñ KjP~ mÜmq rJPUj FqJj ßoAj FoKk, PkJux TJKu FoKk, iLPrªs votJ FoKkÇ FZJzJ mJÄuJPhPvr IJKgtT ßxÖPr KmKjP~JPVr xMPpJV S x÷JmjJ KjP~ mÜmq rJPUj mJÄuJPhv A¿MqPr≤ IgKrKar xJPmT CkPhÔJ F ßT Fo AlPfUJr IJyoh, mOPaj mJÄuJPhv KÆkJKãT mJKeK\qT kKrK˙Kfr Ckr mÜmq rJPUj pMÜrJ\q˙ mJÄuJPhv yJATKovPjr ToJKvt~Ju

TJCK¿ur vrLlJ UJj, k´mJxL mJÄuJPhPvr mqmxJ KmKjP~JV KjP~ mÜmq rJPUj mOKav mJÄuJPhv ßYo’Jr Im ToJPxtr xJPmT Pk´KxPc≤ vJyVLr mTf ßYRiMrL, ßrKoPa¿ k´mJPyr xoxqJ S x÷JmjJ KjP~ mÜmq rJPUj k´JAo FéPY† ACPTr kKrYJuT l\uMr ryoJj, mJÄuJPhPvr Cjú~Pj k´mJxL fr∆ePhr nëKoTJ rJUJr KmwP~ mÜmq rJPUj ACFxF k´mJxL mqJÄTJxt S~JPxl ßYRiMrL, KmPhvL KmKjP~JV KjP~ mÜmq rJPUj KlSjJ mqJKr S kKuj KljÇ FZJzJ FA ßxKojJPr KmKnjú k´xñ fáPu iPr mÜmq rJPUj FmÄ CkK˙f KZPuj Pms≤ TJCK¿Pur ßo~r kJrPn\ IJyoh, aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur xJPmT ¸LTJr IJ»Mu oMKTf YájM FoKmA, mqJKrˆJr jJKmuJ rKlT, c. ßxJmyJjJ IJyPoh, F F ßYRiMrL ATmJu, mJÄuJ KaKnr oPjJ~Jr oAjMu, KmKvÓ mqmxJ~L xJh VJ\L, A~JSr UJj, Iu ACPrJKk~Jj mJÄuJPhv FPxJKxP~vj (IJP~mJ) Fr k´KfÔJfJ ßTJwJiqã oMKymMr ryoJj oMKym, xJPmT TJCK¿ur

IJ»Mx ÊTár, xJPmT TJCK¿ur vyLh IJuL, fr∆e mqmxJ~L vJyLj rKvh, TKoCKjKa FKÖKnˆ IJmMu ßyJPxAj, KrP~u FPˆa mqmxJ~L IJmMu TJuJo IJ\Jh, l∑J¿ k´mJxL ShMh IJjxJrL, k´mJPxmJÄuJPhv.To Fr xŒJhT vJyJm CK¨j IJyoh ßmuJu k´oMUÇ xnJkKfr mÜPmq ßx≤Jr lr FjIJrKm Fr ßY~Jr Fo ßxKTu ßYRiMrL mPuj, ßmsKéKa C•r mOKav mJÄuJPhv mJKeK\qT xŒTt ßpj IJPrJ ß\JrhJr y~, fJ KjKÁf TrJ yPm mPu mJÄuJPhPvr oJjMw IJvJ TPrÇ ACPrJKk~Jj ACKj~Pjr oPiq gJTJr xMmJPi mJÄuJPhv ßpxTu mJKeK\qT xMKmiJKh CkPnJV TrPZ fJ myJu rJUJr kJvJkJKv IJPrJ xMKmiJKh KjKÁf TrJr IjMPrJi \JjJjÇ ßxKTu ßYRiMrL, mqJÄKTÄ KxPˆPo mftoJPj ßp k´KfmºTfJ KmrJ\ TrPZ fJ hNr TPr PrKoPa¿ k´mJyPT IJPrJ xMxÄyf TrJr hJKm \JjJjÇ

v´LoñPur KmKvÓ mqmxJ~L oMyJÿh vKlTár ryoJPjr AP∂TJu u§j, 14 \MuJA - v´LoñPur KmKvÓ mqmxJ~L S xoJ\PxmL oMyJÿh vKlTár ryoJj Vf 13 \MuJA, mMimJr AP∂TJu TPrPZjÇ mJÄuJPhv xo~ rJf xJPz 10aJ~ v´LoñPur yKmV† ßrJc˙ fJÅr Kj\ mJxnmPj KfKj ßvw Kj”võJx fqJV TPrjÇ AjúJKuuäJKy S~J AjúJ AuJAKy rJK\CjÇ xmtoyPu Ifq∂ yJKxUMKv S xhJuJKk KyPxPm kKrKYf oMyJÿh vKlTár ryoJj hLWtKhj ßgPT ßrJVJâJ∂ yP~ vpqJxJ~L KZPujÇ oOfáqTJPu fJÅr m~x yP~KZPuJ k´J~ 75 mZrÇ KfKj 5 ßoP~ S 2

ßZPuxy ßhPv-KmPhPv k´Yár IJfìL~-˝\j ßrPU ßVPZjÇ mz ßZPu oMyJÿh IJKfTár ryoJj vJyLj ßhPv mxmJx TPrjÇ orÉPor Ikr ßZPu oMyJÿh oJyoMh ryoJj fáKyj S 5 ßoP~ pgJâPo KvKrj jSvJh, oJymMmJ xMufJjJ UJj, oJyoMhJ xMufJjJ jLjJ, oJylá\J IJUfJr jLuM, oJvÉhJ xMufJjJ xLoJ mOPaPj mxmJx TPrjÇ \JjJ pJ~, mOy¸KfmJr \JjJpJ ßvPw orPhy ˙JjL~ ßVJr˙JPj fÅJr mJmJr TmPrr kJPv xoJKyf TrJ yPmÇ oMyJÿh vKlTár ryoJPjr IJfìJr

oJVPlrJf TJojJ TPr TKoCKjKar xmJr TJPZ fJÅr ßZPu-PoP~ FmÄ \JoJfJrJ ßhJ~J ßYP~PZjÇ orÉo oMyJÿh vKlTár ryoJPjr xJPg TJPrJ ßTJj irPer ßhjJkJSjJ gJTPu fÅJr kKrmJPrr xJPg ßpJVJPpJPVr \jq IjMPrJi TrJ yP~PZÇ ßpJVJPpJPVr jJ’Jr 07949 370347

l IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj l IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j l ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ l ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ


44 UmrJUmr

15 - 21 July 2016 m SURMA

oPñJKu~Jr kPg ßvU yJKxjJ

mJÄuJPhv kKrK˙Kf Kmvõ ßjfJPhr TJPZ fáPu irPmj

dJTJ, 13 \MuJA - iJrJmJKyT xπJxmJhL @âoPer kKrPk´KãPf @∂\tJKfT CPÆV KjrxPj mJÄuJPhv kKrK˙Kf KmvõPjfJPhr TJPZ fMPu irPmj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ \JkJPjr k´iJjoπL KvjP\J @Pm FmÄ AfJKur k´iJjoπL oJKfS ßrjK\xy ßmv TP~T\j xrTJr S rJÓsk´iJjPhr xJPg KÆkãL~ ‰mbT TrPmj KfKjÇ Fxm ‰mbPT xπJxmJh KjrxPj @∂\tJKfT xyPpJKVfJ S \KñmJPhr KmÀP≠ mJÄuJPhv xrTJPrr ßj~J khPãk èÀfô kJPmÇ FKv~J-ACPrJk KoKaÄP~r (@Pxo) 11fo KÆmJKwtT vLwt xPÿuPj ßpJV KhPf k´iJjoπL ßvU yJKxjJ míy¸KfmJr Kfj KhPjr xlPr oPñJKu~J pJPmjÇ oPñJKu~Jr rJ\iJjL CuJjmJaJPr 15 S 16 \MuJA hMA KhPjr F

vLwt xPÿuj IjMKÔf yPmÇ @Pxo vLwt xPÿuPj FKv~J S ACPrJPkr 51Ka ßhPvr rJÓs S xrTJrk´iJjrJ ßpJV ßhPmj mPu @vJ TrJ yPòÇ ACPrJPkr 30Ka S FKv~Jr 21Ka ßhv FmÄ @ûKuT xÄ˙J KyPxPm ACPrJkL~ ACKj~j (AAC) S hKãe-kNmt FKv~Jr ßhvèPuJr ß\Ja @Kx~Jj @PxPor xhxqÇ vLwt xPÿuPjr lJÅPT ßvU yJKxjJ \JkJj S AfJKur k´iJjoπL ZJzJS \JotJKjr YqJP¿ur IqJP†uJ oqJPTtu, rJKv~Jr ßk´KxPc≤ näJKhKor kMKfj, Ko~JjoJPrr ßk´KxPc≤ Kgj KUC, AAC ßk´KxPc≤ \Å Th \JïJrxy ßmv TP~T\j KmvõPjfJr xJPg ‰mbT TrPmjÇ xŒ´Kf rJ\iJjLr èuvJPj yKu @Kat\Jj ßrP˜JrJÅ~ xπJxL yJouJ~ 9 \j AfJuL~,

xJf\j \JkJKj, hMA\j mJÄuJPhvL FmÄ FT\j mJÄuJPhvL mÄPvJØNf @PoKrTJj jJVKrT Kjyf yP~PZjÇ AfJKu S \JkJPjr k´iJjoπLPhr xJPg ßvU yJKxjJr ‰mbPT fJA èuvJj yJouJ-krmftL kKrK˙Kf k´JiJjq kJPmÇ Vf ßxP¡’PrS èuvJPj FT\j AfJuL~ S krmftL oJPx rÄkMPr FT\j \JkJKj jJVKrTPT èKu TPr yfqJ TrJ yP~PZÇ mJÄuJPhPv Im˙Jjrf KmPhvL jJVKrTPhr oPiq F hMA ßhPvr jJVKrTPhr oNu uãqm˜MPf kKref TrJ TJTfJuL~ jJ kKrTK·f- fJS @PuJYjJ~ @xPf kJPrÇ \JkJPjr jJVKrPTrJ mJÄuJPhPvr Cjú~j TotTJP§ FmÄ AfJKur jJVKrPTrJ ‰frL ßkJvJT UJPfr xJPg \KzfÇ k´Kf hMA mZr kr FTmJr FKv~J~ FmÄ FTmJr ACPrJPk @Pxo vLwt xPÿuj yP~ gJPTÇ 2014 xJPu AfJKur KouJPj hvo @Pxo xPÿuj yP~PZÇ F mZr FKv~Jr kJuJ, fJA oPñJKu~J~ F xPÿuj yPòÇ FmJPrr xPÿuPj hMAKa KmwP~ ßlJTJx TrJ yPmÇ FTKa yu @PxPor TotTJ§ kptJPuJYjJ TPr xJoPj IV´xr yS~Jr KmKnjú k∫J KjP~ @PuJYjJÇ @PrTKa yu TJPjTKaKnKaÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ TJPjTKaKnKa AxMqPf xPÿuPj mÜmq rJUPmjÇ vLwt xPÿuPjr ßWJweJr kJvJkJKv Kmvõ\MPz xπJxmJh ßoJTJPmuJ~ FTKa @uJhJ ßWJweJ @xPf kJPr mPu \JjJ ßVPZÇ

KmsPaPjr YMKr pJS~J 87 yJ\Jr mMPua @AFPxr yJPf! ßcÛ KrPkJat u§j, 12 \MuJA - oiqk´JPYq KmsKav ßxjJmJKyjLr FTKa k´Kvãe TqJŒ ßgPT KmkMu kKroJe ßVJuJmJÀh YMKrr WajJ WPaPZÇ @vïJ TrJ yPò FA ßVJuJmJÀPhr oPiq gJTJ KmkMuxÄUqT èKu AxuJKoT ߈Par (@AFx) yJPf kPzPZÇ 10 \MuJA, ßrJmmJr \htJPjr oÀnNKo ßgPT ßVJuJmJÀh YMKr pJS~Jr Kmw~Ka ßxjJmJKyjLr FTKa fhP∂ irJ kPzÇ \JjJ ßVPZ, \htJPjr oÀnNKoPf k´Kve YuJTJuLj KmsKav ßxjJmJKyjLr 5.56 TqJKumJr mMPuPar k´J~ 87 yJ\JPrr FTKa YJuJj ÈyJfZJzJ' y~Ç KfjKa khJKfT ßxjJhuPT xKöf TrJr \jq FA mMPua pPgÓÇ PxjJmJKyjLr FTKa xN© \JKjP~PZ, iJreJ TrJ yPò @AFPxr KjPhtPvA FA YMKr xÄWKaf yP~PZÇ xMzñ UMPÅ z ßVJuJmJÀh rJUJr ˙JPj k´Pmv TPr FTKa asJPTr xJyJPpq èKunKft TjPaAjJrèPuJ ßmr TPr KjP~ pJS~J y~Ç YuKf mZPrr oJPYt KmsPaPjr 1600 ßxjJ pUj @PoKrTJ S \htJPjr ßxjJPhr xPñ KoPu oÀnNKoPf FTKa k´KvãPe IÄv KjP~KZu fUj FA YMKrr WajJ WPaÇ ßpA Yfôr ßgPT FA YMKrr WajJ WPa ßxUJPj Kj~Kof KmsKav ßxjJmJKyjLr pJjmJyj YuJYu TrPfJÇ iJreJ TrJ yPò, ßYJPrrJ ßmv TP~T Khj j\rhJKr ßvPw FA YMKrr WajJ WaJ~Ç èKunKft TjPaAjJr YMKrr WajJ j\Pr @xJr kr ß\JPar ‰xjqrJ fJ C≠JPrr ßYÓJ YJuJj, KT∂á fJPfS fJrJ mqgt yjÇ F WajJPT TP~T hvPTr oPiq KmsKav xJoKrT xr†JPor míy•o YMKr mPu oPj TrJ yPòÇ @AFPxr I˘èPuJ Fxm èKu mqmyJPrr CkPpJVLÇ FA xÄVbPjr yJPf APfJoPiqA pMÜrJPÓs ‰fKr k´J~ 10 yJ\Jr rJAPlu rP~PZ, pJPf FTA @TJPrr ßVJuJmJÀh mqmyJr TrJ pJ~Ç Fxm I˘ ArJKT ßxjJmJKyjLr TJZ ßgPT @AFx hUu TPrPZÇ KmsPaPjr Tj\JrPnKan kJKatr FoKk S k´KfrãJ TKoKar Ijqfo xhxq KrYJct ßmjj mPuj, FaJ UMmA oJrJ®T WajJÇ k´KfrãJ oπeJu~PT ImvqA UMÅP\ ßmr TrPf yPm ßp TL WajJ WPaPZÇ @vJ TKr Fr oiq KhP~ ßxjJmJKyjL @PrJ xfTt yPm, pJPf @oJPhr ßVJuJmJÀh nMu yJPf jJ kPzÇ xπJxmJh KmPvwù oJAPTu mMrKuV F YMKrr WajJPT ÈKm˛~Tr' @UqJ KhP~ mPuj, FaJ UMmA KmköjT kKrK˙KfÇ TJre Fxm ßVJuJmJÀh IQmi I˘ mqmxJ~LPhr oJiqPo @AFxxy KmPhsJyL mJ Yrok∫L V´∆Pkr yJPf kzJA ˝JnJKmTÇ KmsKav ßxjJ kMKuPvr FTKa fhP∂ kKrÏJr TPr muJ yP~PZ, FA YMKrr WajJ~ pMÜrJP\qr ßxjJPhr ßTC \Kzf rP~PZÇ mftoJPj WajJr fh∂nJr \htJPjr kMKuPvr TJPZ y˜J∂r TrJ yP~PZÇ fhP∂r ˝JPgt Fr ßmKv KTZM \JjJPjJ y~KjÇ


UmrJUmr 45

SURMA m 15 - 21 July 2016

KmoJPj

u¥j -KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj

Our telephone services 24 hours from 1st of May IJorJ 1 ßo ßgPT 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

Biman Approved

79162

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ

Book with us for any destiation in the world Save money and time Km. hs: V´JyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4aJ kpt∂ ßUJuJÇ

HILLSIDE TRAVELS Unit-3

388 Green Street London E13 9AP Tel:

0208 552 2033 0208 552 9888 Fax : 0208 552 7538 sales@hillsidetravels.com www.hilsidetravels.com

\JKTr jJP~PTr KmÀP≠ KmÀP≠ ßTJPjJ oJouJ KTÄmJ ßhPv KlrPu fJPT ßV´lfJr TrJ yPm jJ mJ ßV´lfJPrr ßTJPjJ TJreS ßjAÇ nJrPfr k´nJmvJuL kK©TJ Èhq KyªM'r FT k´KfPmhPj F fgq \JjJPjJ y~Ç Vf 11 \MuJA, ßxJomJr \JKTr jJP~PTr xCKh @rm ßgPT oM’JAP~ ßlrJr TgJ KZuÇ KT∂á ßhPv KlrPu ßV´lfJr yPf kJPrj Foj @vïJ~ \JKTr jJP~T nJrPf jJ KlPr @Kl∑TJr TP~TKa ßhv xlPr ßVPZj mPu KTZM KoKc~Jr UmPr muJ yP~KZuÇ Imvq fJr kKrmJPrr xhxqrJ ßxJomJrA ßhPv KlPrPZj xCKh ßgPTÇ FUj Fx@AKcr FA k´KfPmhj fJr \jq FTKa AKfmJYT KhT FmÄ Fr oJiqPo FA @nJxA ßh~J yPò ßp, nJrPf ßlrJ fJr \jq KjrJkhA yPmÇ Fx@AKcr D±tfj TotTftJrJ \JKjP~PZj, k´JgKoT fhP∂r IÄv KyPxPm nJrPf FmÄ nJrPfr mJAPr ßh~J \JKTr jJP~PTr vf vf mÜífJr ACKaCm KnKcSxy IjqJjq fgqJKh krLãJ TPrPZ xÄ˙JKaÇ ßpUJPj AxuJKoT ߈a mJ @AKxPxr k´xJPr fJr mÜífJ k´nJm ßlPuPZ mPu hJKm CPbPZ, ßxA yJ~hrJmJPhr ßVJP~ªJ xÄ˙Jxy IjqJjq ßVJP~ªJ xÄ˙J ßgPT fgq CkJ• KjP~ ßxèPuJS pJYJA TrJ yP~PZÇ k´JgKoT fhP∂r kptPmãe Skr oyuPT \JjJPjJ yP~PZ mPuS \JjJj KfKjÇ Fx@AKcr k´KfPmhPj muJ yP~PZ, 'AÄPrK\ nJwL F iot k´YJrPTr KmÀP≠ ßTJPjJ IKnPpJPVrA k´oJe ßoPuKjÇ ÊiM ßp x÷Jmq Kmw~Ka KmPmYjJ~ ßj~J pJ~, ßxKa yPuJ iotL~ IjMnNKfPf @WJf ßh~JÇ KT∂á ßxKaS fJr mÜífJ ßgPT k´oJe TrJ x÷m j~Ç @orJ fJr VKfKmKi j\Pr ßrPUKZÇ pKh KfKj fJr Im˙Jj ßgPT TUPjJ xPr pJj, ßTmu fUjA fJr KmÀP≠ ßTJPjJ IKnPpJV @jJ x÷mÇ @kJff, @orJ ÊiM kptPmPe ßrPUKZ fJPTÇ' \JKTr jJP~PTr xJPmT FT xyTotLr mÜmqS kptPme TrJ yP~PZ mPu \JjJj Fx@AKc TotTftJÇ SA mqKÜ FUj @r \JKTr jJP~PTr xJPg TJ\ TPrj jJÇ KfKj mPuKZPuj, ÈmÜífJ ßgPT k´J¬ Igt \JKTr jJP~T ßv~JrmJ\JPr KmKjP~JV TPrjÇ ßv~JrmJ\JPr uJPnr \jqA KfKj ÈmÜífJ mJKe\q' YJKuP~ pJPòjÇ' KT∂á ßv~JrmJ\JPr KmKjP~JV ßTJPjJ IkrJi yPf kJPr jJ mPuS \JjJj SA ßVJP~ªJ TotTftJÇ oM’JAP~ \JKTr jJP~PTr xogtPTrJ mPuPZj, fJr KmÀP≠ @jJ FTKa IKnPpJVS xKbT j~Ç fJr @Aj\LmL oMKmj ßxJuTJPrr hJKm, fJr KmÀP≠ ßTJPjJ IKnPpJPVrA xfqfJ ßjAÇ FojKT ÈWíeJ ZzJPjJ'r IKnPpJVS kMPrJkMKr KogqJÇ xπJxmJPh CxTJKj ßh~Jr IKnPpJPVr ßfJ k´vAú SPb jJÇ FKhPT, mJÄuJPhPv Kkx KaKn mPºr xÄmJPh xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqo S IjqJjq KoKc~J~ ^z CPbPZÇ mJÄuJPhv xrTJPrr FA Kx≠JP∂r Ckr KmKnjú oyu kPã-KmkPã o∂mq TPrPZjÇ pJrJ \JKTr jJ~PTr Kkx KaKn mPºr kPã UMKv yP~ CPbPZj fJPhr o∂Pmq ßfoj ßTJPjJ pMKÜ ßUÅJP\ jJ ßkPuS FTaJ rJ\QjKfT CP¨vq S WOeJr rJ\jLKf ßp fJPhr oNu Kmw~ ßxxm TgJ o∂Pmq ßVJkj gJPTKjÇ Ikr kã KmKnjú pMKÜ S oMÜKY∂Jr Ckr Foj IJWJf xπJxmJhPT ohh ßh~Jr xJoKu mPu CPuäU TPrPZjÇ

9 oJ©Jr nëKoTŒ oJjMPwr \Lmj Kmkjú yPf kJPr mPu muJ yP~PZ K\S xJP~¿ \JjtJPuÇ mJÄuJPhPvr kNmtJûPu oJKar KjPY hMA ßkäPar xÄPpJV˙Pu Vf 400 mZr iPr vKÜ \oJ yPòÇ PhvKar KjPY AK¥~Jj ßkäa mJKot\ ßkäPar KjPY iLPr iLPr dMPT pJPòÇ FaJ nJrf oyJxJVPrr ßaTPaJKjT ßkäPar mKitf IÄvÇ 2004 xJPu nJrf oyJxJVPr FA ßkääPar nNKoTPŒr lPu xMjJKo yP~KZu FmÄ hMA uJU 30 yJ\Jr oJjMPwr oífqM yP~KZuÇ mJÄuJPhv ßkäa mJC¥JKrr ßp IÄvKaPf ImK˙f Ff Khj oPj TrJ yP~KZu fJ ãKfr TJre yPm jJ; KT∂á K\S xJP~P¿r jfMj VPmweJ~ ßhUJPjJ yP~PZ ßp, nN-CkKrfPur VnLPrA FTKa ÈxJmcJTvj' rP~PZ ßpUJPj FTKa ßkäa Ijq FTKa ßkäPar ßnfr dMPT pJPò, ßpUJPj \oJ yPò k´YrM vKÜÇ FPf muJ yP~PZ, 2003 xJPu mJÄuJPhvL S @PoKrTJj KmùJjLrJ xqJPauJAPar xJyJPpq K\KkFx pPπr oJiqPo nN-Inq∂Pr xJoJjq jzJYzJr xºJj kJjÇ fJrJ uã TPrj, kNmt mJÄuJPhv S kNmt AK¥~Jj Iûu kKÁo mJotJr KhPT mZPr 46 KoKuKoaJr TPr ßbPu KhPòÇ TuJK’~J KmvõKmhqJuP~r K\S KlK\Kxˆ oJAPTu ߈TuJr mPuj, ÈFUj @oJPhr TJPZ fgq-CkJ• S oPcu rP~PZ FmÄ @orJ Fr @TJr KjitJre TrPf kJrKZÇ' ߈TuJr mPuj, pKh nNKoTŒKa WPa fJyPu FaJ 8.2 IgmJ 9 oJ©Jr ßYP~ ßmKv vKÜvJuL yPf kJPrÇ FaJ pKh WPa fJyPu fJ yPm

n~JmyÇ FaJ ßpPTJPjJ xo~ WaPf kJPr IgmJ 400 mZr kPrS WaPf kJPrÇ @orJ \JKj jJ ßvw TPm FUJPj nNKoTŒ yP~KZu; KT∂á @orJ muPf kJKr ßp FUJPj vKÜ \oJ yPòÇ Vf 10 mZPrr fgq KmPväwe TPr FTKa TKŒCaJr oPcu ‰fKr TPr KmùJjLrJ ßhKUP~PZj ßp, mJÄuJPhv S nJrPfr kNmtJÄPv nN-VJbKjT ßkäa C•r-kNmt KhPT xPr KVP~ Ko~JjoJPrr kKÁo IûPur nN-VJbKjT ßkäPa YJk xíKÓ TrPZÇ FPf TPr ßkäa xÄPpJV˙Pu xíKÓ yPò k´YrM vKÜÇ VPmweJr xJPg \Kzf dJTJ KmvõKmhqJuP~r KvãT IiqJkT ÉoJ~Mj @UfJr xÄmJh xÄ˙J r~aJxtPT mPuj, fJPhr VPmweJ~ 62 yJ\Jr KTPuJKoaJr FuJTJPT nNKoTPŒr ^MÅKTr oPiq rJUJ yP~PZÇ KfKj mPuj, ßfoj oJ©Jr nNKoTŒ yPu ã~ãKf FfaJA n~Jmy yPm ßp, rJ\iJjL dJTJ mxmJPxr IPpJVq yP~ kzPmÇ IiqJkT ÉoJ~Mj mPuj, VñJ S ms¯kM© ImmJKyTJ~ 19 KTPuJKoaJr VnLr kKu \Po mJÄuJPhPvr nNU¥ ‰fKr yP~PZÇ FUJPj nNKoTŒ yPu KTZM \J~VJ ybJ“ frPu kKref yPf kJPr FmÄ FUJjTJr xm AoJrf, oJjMPwr mxKf, rJ˜JWJa fKuP~ ßpPf kJPr kJKjr KjPYÇ

ßumJr hPur ßjfíPfô KmPrJiLfJr xÿMULj yPòj xJiJrPer TJPZ mqJkT \Kjk´~ pM≠KmPrJiL FA mJok∫L ßumJr ßjfJÇ hPur xJiJre xhxqPhr ITᣠxogtj Iãájú rP~PZ fJÅr k´KfÇ IJr KmkMuxÄUqT xhPxqr xogtPjr TJrPeA KfKj mJrmJr khfqJPVr k´˜Jm jJTY TPr IJxPZjÇ ßrlJPr§JPo KrPoAj krJK\f yS~Jr k´iJjoπL TqJPorj khfqJPVr ßWJweJ KhPuS KrPoAj kPãr Ijqfo ßjfífôhJjTJrL ßumJr ßjfJ ß\PrKo TrKmj ˝kPh myJu gJPTjÇ KT∂á mJi xJPij fJÅr hPur FoKkrJÇ FPT FPT ßTKmPja ßgPT TP~T\j FoKk khfqJV TPrjÇ FPfS TJ\ jJ yS~J~ fJPT khfqJPV mJiq TrPf 172 FoKk IjJ˙J ßnJa k´hJj TPrjÇ Frkr ßgPT fJPT ßjfífô ßgPT xrJPjJr IJPªJuj âov ß\JrhJr yPf gJPTÇ fmM KfKj hPur KucJr kPh gJTPmj mPu xJl \JKjP~ KhP~PZjÇ fJA IJmJPrJ hPur ßjfJ KjmtJYj TrPf yPò k´iJj KmPrJiLhu ßumJrPTÇ FrA oPiq ß\PrKo TrKmjPT YqJPu† TPr mPxPZj fJÅrA KjP~JVTíf xhq khfqJVL vqJPcJ Km\Pjx ßxPâaJKr IqJjP\uJ BVuÇ Kj~o IjMpJ~L k´P~J\jL~ 20 vfJÄv fgJ 51 \j FoKkr xogtj KjP~ hPur KucJr kPh KjmtJYPjr ßWJweJ ßhj KfKjÇ xmtPvw KucJrvLk ßhRPz ßpJV KhP~PZj xJPmT S~JTt F§ ßkjvj ßxâaJKr SP~j K˛gÇ Inq∂rLe KmmJPh Kmkpt˜ ßumJPrr TJ§JrL KyPxPm mÉu IJPuJKYf ß\PrKo TrKmj gJTPZj jJKT jfáj TJPrJ IJKntnJm yPm fJ IJr TP~T oJPxr mqmiJPjA KjitJKrf yP~ pJPmÇ IJVJoL 24 ßxP¡’r ßumJr hPur jfMj ßjfJr ßWJweJ TrJ yPmÇ Fr \Pjq ßumJr kJKat APfJoPiq k´P~J\jL~ mqm˙J V´ye TPrPZ mPu \JjJ ßVPZÇ FrA IJPuJPT IJVJoL 18-20 \MuJA xºqJ 7aJ kpt∂ oPjJj~jk© \oJhJPjr \jq CjìMÜ rJUJ yP~PZÇ FTA xJPg SA fJKrPUr oPiq IJV´yL xogtT ßrK\ˆsJct yS~Jr \jq IJPmhj TrPf kJrPmjÇ 20 \MuJA ßgPT 15 IJVPˆr oPiq oPjJj~j k´fqJvLPhr k´Kf FoKk FmÄ ACPrJKk~Jj kJutJPoP≤r xhxqPhr xogtj ßWJweJÇ 22-16 ßxP¡’r kpt∂ YuPm yJKˆÄÇ 22 IJVˆ ßo’JrPhr TJPZ mqJua kJbJPjJ yPmÇ 21 ßxP¡’r hMkMr 12aJr kr mqJua V´ye mºÇ xmPvPw 24 ßxP¡’r ßumJr kJKatr TjlJPrP¿ luJlu ßWJweJ TrJ yPmÇ FKhPT, hPur k´iJj KyPxPm @rS FTmJr KjmtJYPjr IjMoKf ßkP~PZj ß\PrKo TrKmjÇ IjqPhr oPfJ Kj~fJKπT ZT mqKfPrPUA hPur \JfL~ KjmtJyL TKoKa (FjAKx) fJPT F IjMoKf KhP~PZÇ FjAKx Kx≠J∂ KjP~PZ ßp, xrJxKr huL~ k´iJj KyPxPm jfáj TPr k´KfÆKªôfJ TrPf kJrPmj TrKmjÇ fJr k´Kfkã muPZ, fJPT k´KfÆKªôfJ TrPf yPu 51 \j kJutJPo≤ xhxq IgmJ ACPrJkL~ ACKj~j kJutJPoP≤r xhPxqr xogtj ßkPf yPmÇ KT∂á FjAKx ßx hJKmPT CPkãJ TPr Kx≠J∂ KhP~PZ TrKmPjr kPãÇ F Kx≠J∂ ßkP~ TrKmj ßmv C“láuäÇ fJr k´KfƪôL IqJjP\uJ BVu fJPT k´KfÆKªôfJ~ ˝JVf \JKjP~PZjÇ KfKj @vJ k´TJv TPrPZj ßp, KfKjA KjmtJYPj Km\~L yPmjÇ SKhPT, ß\PrKo TrKmj hPur oPjJj~j kJPmj KTjJ fJ KjP~ ßmv TP~T W≤J ‰mbT y~Ç fJrkr FjAKx ßVJkj ßnJPar @P~J\j TPrÇ FPf 18-14 ßnJPa IjMPoJhj kJj TrKmjÇ ßumJr hPur FT\j oMUkJ© mPuPZj, kJutJPo≤JKr ßumJr kJKat (KkFuKk) S ACPrJKk~Jj kJutJPo≤JKr ßumJr kJKatr (AKkFuKk) IjMPoJhj k´P~J\j yPm jJ TrKmPjr \jqÇ xrJxKr mqJua ßkkJPr fJr jJo gJTPmÇ Foj Kx≠J∂

news@surmanews.com

KjP~PZ FjAKxÇ fPm Ijq k´JgtLPhr KkFuKk FmÄ AKkFuKkr vfTrJ 20 nJPVr IjMPoJhj k´P~J\j yPm ßjfíPfôr uzJAP~ @xPfÇ ßjfJ KjmtJYPj ÊiM fJrJA ßnJa KhPf kJrPmj pJrJ 12 \JjM~JKr mJ fJr kNPmt hPu ßpJV KhP~PZjÇ Fr kPr pJrJ ßpJV KhP~PZj fJPhrPT FT\j ßrK\ˆsJct xJPkJatJr KyPxPm ßnJPa IÄv KjPf yPu IKfKrÜ 25 kJC¥ KhPf yPmÇ pKhS Vf KucJrvLk KjmtJYPj ßnJaJr yS~Jr \jq oJ© 3 kJC§ Kl KhP~ IÄv ßj~J x÷m yP~KZPuJÇ SKhPT, FjAKxr Kx≠J∂ kJS~Jr kr ß\PrKo TrKmj xJÄmJKhT S xogtTPhr mPuPZj, @Ko mqJuPa @KZÇ ßpxm Kmw~ oqJaJr TPr fJr xmKTZáPfA @orJ k´YJreJ YJuJPmJÇ @oJPhr ßhPv rP~PZ IxofJÇ rP~PZ hJKrhqÇ \JfL~ ˝J˙q ßxmJPT ßmxrTJKrTre mº TrJr k´P~J\jL~fJ rP~PZÇ xJrJPhPv pMm xoJ\PT KhPf yPm @vJ S xMPpJVÇ FèPuJA @oJPhr huPT vKÜvJuL TrPmÇ FmÄ ãofJxLj Tj\JPntKan xrTJrPT krJK\f TrPf yPu @oJPhrPT ßxaJA TrPf yPmÇ ßhPv Foj FTKa xrTJr @jPf yPm pJrJ oJjMPwr KmwP~ nJPmÇ KfKj @rS mPuj, ßumJr hPur FoKkrJ ImvqA mM^Pmj ßp, huPT GTqm≠ yPf yPmÇ FUj ßgPT 10 oJx @PV @Ko mqJkT ßnJPar mqmiJPj huL~ k´iJj KjmtJKYf yP~KZuJoÇ SA xo~ oJjMw @oJPT ßp oqJP¥a KhP~KZu fJr k´Kf @Ko xÿJj \JjJAÇ fJA hJK~fô myj TrKZÇ ß\PrKo TrKmjPT FjAKx oPjJj~j ßh~Jr kr fJr WKjÔ\j ZJ~J YqJP¿ur \j oqJTPcJPju aáAaJPr mPuPZj, ß\PrKo mqJuPa @PZjÇ VefPπr \~ yP~PZÇ k´KfrãJ Kmw~T ZJ~JoπL KTîn uMAx mPuPZj, KfKj TrKmjPT xogtj ßhPmjÇ fPm ßumJr hPur ßpJVJPpJV Kmw~T xJPmT kKrYJuT uqJ¿ k´JAx xfTtfJ CóJre TPrPZjÇ KfKj mPuPZj, FjAKxr Foj Kx≠JP∂ hPu nJXj irJr ^áÅKT rP~PZÇ KfKj mPuPZj, @Ko FaJ muPmJ jJ ßp, FaJ ßumJr hPur TKlPj ßvw ßkPrTÇ fPm FaJ muJ pJ~ @orJ @VJoLPT IºTJro~ TKbj KhPj k´Pmv TrKZÇ SKhPT, KmKmKxr rJ\QjKfT xŒJhT urJ TáP~¿mJVt mPuPZj, FjAKxr SA Kx≠J∂PT YqJPu† \JjJPf ßumJr huA @hJuPf ßpPf kJPrÇ

rJKmjJ UJPjr ßjfíPfôr IÄvhJKrfô yPf m≠kKrTrÇ jJrLrJS KmPvõ ßjfífô TrPf kJPr CPuäU TPr KfKj mPuj, IJVJoL 2018 xJPur oPiq aJS~Jr yqJoPuax mJrJr IKimJxLPhr xJoPj FKVP~ pJS~Jr Kx≠J∂ KjPf yPmÇ oJjKYP© ˙Jj TPr KjPf yPm IJiMKjT KmsKav mJÄuJPhvL TKoCKjKaPTÇ ßo~r KjmtJYPjr IJVJo k´˜áKf KyPxPm rJKmjJ UJj APfJoPiq KjmtJYjL AvKfyJr KjP~ KY∂JnJmjJ TrPZj mPu \JjJ pJ~Ç rJKmjJ UJj F KmwP~ fJr KY∂JnJmjJ KjP~ mPuj, Vf 2015 xJPu FT\j jJrL yP~ ßTJPjJ rJ\QjKfT hPur ZJ~JfPu jJ ßgPTS I· KTZá ßnJPar mqmiJj ßrPU \j KmVx fgJ ßumJr kJKatr oPfJ huPT ßoJTJPmuJ TPrKZuJoÇ FZJzJS ßumJr kJKatr wzpPπr oMPU uM“lár ryoJPjr Km\P~ FA TKoCKjKar ‰mKY©fJA láPa CPbPZÇ FKa IJoJPhr mPu ßh~ ßp IJorJ KmKòjú ßTC jA, ÊiMoJ© K¸aJuKlPr VK§PfA IJaPT ßjA, pJ FKrT KkTurJ oPj TPrjÇ xMroJr kã ßgPT rJKmjJ UJPjr xPñ ßpJVJPpJV TrJ yPu KfKj KjmtJYPj IJxPmj Fr xfqfJ ˝LTJr TPr mPuj, FA mJrJ~ 4 mZr yJCK\Ä Fr hJK~Pfô KZuJoÇ pJr xMmJPh KmKnjú FgKjT TKoCKjKar xJPg TJ\ TrJr ßxRnJVq yP~PZÇ mrJmrA ßYÓJ TPrKZ oJjMPwr \jq nJu KTZá TrJrÇ IJoJPhr ‰mKY©o~ mJÄuJPhvL TKoCKjKar jJrLrJS IPjT FKVP~Ç KmsPaj FmÄ mJÄuJPhPv IJorJ FUj jJrL k´iJj oπL ßkP~KZÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr TKoCKjKaPfS FT\j jJrL ßjfífô KhPm FojaJA IJKo IJvJ TKrÇ KfKj mPuj, aJS~Jr yqJoPuaPx \j KmVPxr FcKoKjPˆsvPjr kÁJhkh nJmjJr oPfJ j~, IJoJPhr WMPr hÅJzJPjJr oPfJ KY∂J TrPf yPmÇ KjP\Phr ßmfj mOK≠ TPr IJùJmy yP~ gJTJ j~Ç IJorJ FT\j k´JgLt YJA ßp IjMk´JKef TrPm, xÄVKbf TrPm FmÄ xPmtJkKr FKVP~ KjP~ pJPm F TKoCKjKaPTÇ IJoJPhr TKoCKjKa ImvqA nJu KTZá IJvJ TPrÇ CPuäUq, 2015 xJPu aJS~Jr yqJoPuaPx IjMKÔf kMj”KjmtJYPj rJKmjJ UJj ßumJr k´JgtL \j KmVPxr Kmr∆P≠ k´KfÆKªôfJ TPrjÇ oJ© 3/4 x¬JPyr KjmtJYjL k´YJreJ~ G APuTvPj KÆfL~ rJCP§r VejJ~ \j KmVPxr ßoJa k´J¬ ßnJa KZu 32, 754 IJr rJKmjJ UJj kJj 26, 384Ç vfJÄv KyPxPm 37.73% ßnJaJr fJPhr ßnJa k´hJj TPrKZPujÇ

TKoCKjKa xÄmJh kJbJPjJr APou


46 UmrJUmr

15 - 21 July 2016 m SURMA

k´iJjoπLr hJK~fô KjPuj jfáj FA k´iJjoπLr oPiq ßuRyoJjmL UqJf oJVtJPra gqJYJPrr ZJ~J UMÅP\ kJj IPjPTÇ k´iJjoπLr hJK~fô V´yPer krkrA ßh~J mÜífJ~ ßgPrxJ ßo KjP\PT S~Jj ßjvj k´JAoKoKjˆJr KyPxPm IJUqJK~f TPrPZjÇ cJAKjÄ KˆsPa k´PmPvr xJPg xJPg ßgPrxJ ßo ßWJweJ TPrj ßp, KfKj Foj FTKa xrTJPrr ßjfífô KhPf YJj pJrJ ÊiMoJ© èKaTP~T xMKmhJr \jq j~ xmJr \jq TJ\ TrPf k´KfùJm≠Ç rJeL TfítT k´iJjoπL KjpMÜ yS~Jr kr cJCKjÄ KˆsPar mJAPr ßh~J xÄK㬠mÜPmq KfKj mPuj, Cjúffr mOPaj KjotJeA FUj fJÅr KovjÇ k´iJjoπL KyPxPm ßh~J k´go mÜífJr xo~ kJPv hJÅzJPjJ KZPuj fJÅr ˝JoL KlKuk ßoÇ mÜífJ~ AÄuqJ§, ÛauqJ§, SP~ux S C•r IJ~JruqJP§r oiqTJr oNuqmJj GPTqr Ckr ß\Jr ßhj ßgPrxJ ßoÇ xJiJre FTKa oiqKm• kKrmJPr ßgPT SPb IJxJ ßgPrxJ ßo mPuj, SP~ˆKojˆJPrr IPjPTr ßYP~ mJAPrr oJjMPwr \Lmj ßp mÉuJÄPv TKbj fJ IJKo IjMiJmj TKrÇ muJ pJ~, IPjTaJ KmjJ k´KfÆKªôfJ~A mOPaPjr 76fo k´iJjoπLr IJxj IuÄTre TrPuj TqJPorj ßTKmPjPar k´nJmvJuL oπL, mOPaPjr ˛reTJPur hLWtPo~JhL ßyJo ßxPâaJKr ßgPrxJ ßoÇ ßuJyoJjmL UqJf oJVtJPra gqJYJPrr kr mOPaPjr AKfyJPx KÆfL~ oKyuJ k´iJjoπL yS~Jr ßVRrm I\tj TrPuj KfKjÇ fPm IPjTaJ xyP\ k´iJjoπLfô ßkPuS ßhv YJuJPjJ fJÅr \jq TKbj yPm mPu oPj TrJ yPòÇ IPjPT IJmJr fJPT IJiMKjT mOPaPjr ßuRyoJjmL KyPxPm IJKmntJPmr x÷JmjJ ßhUPZjÇ ßrlJPr§JPo xOÓ huL~ KmnKÜ Kjrxj, ImjKfvLu IgtjLKfr uJVJo ßaPj irJ, AKoPV´vj Kj~πe, ÛauqJ§ k´Pvú IJmJPrJ x÷Jmq ßrlJPr§Jo FmÄ KmPrJiLhuèPuJr oiqmftL KjmtJYPjr hJmL TLnJPm xJoJu ßhPmj fJ-A ßhUJr Kmw~Ç CPuäUq, Vf 23 \Mj ACPrJKk~ ACKj~Pjr gJTJ jJ gJTJ KjP~ IjMKÔf ßrlJPr§JPo ßcKnc TqJPorPjr ßjfífôJiLj KrPoAj krJ\P~r krkrA kJKatr KucJrvLl S k´iJjoπLfô ßgPT khfqJPVr ßWJweJ ßhj KfKjÇ ßxA KyPxPm hPur KucJrvLk KjmtJYPjr k´Kâ~J ßvPw IJVJoL IPÖJmPr jfáj ßjfíPfôr yJPf fJÅr ãofJ y˜J∂Prr TgJ KZPuJÇ FrA IJPuJPT ßaJKr kJKatr ßjfJ KjmtJYPjrS k´Kâ~J Êr∆ yP~KZPuJÇ KT∂á Tj\JrPnKan kJKatr ßjfíPfôr ßhRPz ßp T'\Pjr jJo CóJKrf y~ fJPhr oPiq IPjPT KZÅaPT kPzj, ßTCmJ KjP\ ßgPT xPr hJÅzJjÇ KmsKéPar ßjfífôhJjTJrL xJPmT u§j ßo~r, IJPuJKYf rJ\QjKfT mKrx \jxj KucJrvLk KjmtJYPj oPjJj~jk© hJKUPur KbT IJVoNÉPft jJaTL~nJPm xPr hJÅzJjÇ huL~ FoKkPhr ßnJPa k´go kPmtA KZaPT kPzj ßkrvj F§ S~JTt ßxPâaJKr KˆPlj âqJm S xJPmT KcPl¿ ßxPâaJKr Ku~Jo léÇ KÆfL~ kPmtr ßnJPa ^Pr kPzj KmsKéPar Ijqfo ßjfJ \JKˆx ßxPâaJKr oJAPTu ßVJnÇ ßvw kpt∂ FjJK\t Kmw~T KoKjˆJr IqJK¥s~J Kucxo 84 ßnJa ßkP~ xPmtJó 199 ßnJa kJS~J ßyJo ßxPâaJKr ßgPrxJ ßo-r xJPg k´KfÆKªôfJ~ KaPT gJPTjÇ KT∂á ITxÿJ“ fJÅrS xPr hJÅzJPjJr ßWJweJ~ fKzWKz TPrA KmhJ~ KjPf yPuJ k´iJjoπL ßcKnc TqJPorjPTÇ FKhPT, ßgPrxJr k´iJjoπL yS~JPT mOPaPjr AKoV´qJ≤ S oMxKuo TKoCKjKa \jq IvKj xÄPTf KyPxPm ßhUJ yPòÇ ßTjjJ Vf 6 mZr pJmf ßyJo IKlPxr hJK~Pfô gJTJ ßgPrxJ ßo AKoPV´vj Kj~πPe TPbJrxm Kj~o mJ˜mJ~j TPrPZjÇ pJr lPu ACPrJKk~ ACKj~Pjr (AAC) mJAPrr ßhv ßgPT IJxJ AKoV´qJ≤Phr xÄUqJ CPuäUPpJVq yJPr jJKoP~ IJjJ y~Ç KmPvw TPr yJ\Jr yJ\Jr KmPhKv KvãJgtLPhr ßTJxt

˛íKfPf c. oMyÿh vyLhMuäJy& (42 kOÔJr kr) iotL~ mqJkJPr AxuJoL KY∂JKmh KyPxPm c. oMyÿh vyLhMuäJyr IxJiJre UqJKf KZu KT∂á fJÅr oPiq iotL~ ßVJÅzJKo ßfoj KZu jJÇ KfKj mqKÜ\LmPj AxuJoL ßkJvJT mqmyJr TrPfj KT∂á IjqPhr Skr fJ YJKkP~ ßhS~Jr ßYÓJ TUPjJ TPrjKjÇ ßxTJPu ZJ©LPhr oPiq ßmJrUJ mqmyJPrr k´mefJ ßfoj KZu jJÇ c. oMyÿh vyLhMuäJy& TUPjJ ZJ©LPhr ßmJrUJ mqmyJPrr \jq ßTJPjJ rTo YJk KhPfj jJ, fPm ßoP~Phr oJgJ~ FTaM TJkz gJTPu KfKj UMKv yPfjÇ ZJ©ZJ©LPhr oJP^ oJP^ KfKj ÈjJKf-jJfKj KvãJgtL' mPu xP’Jij TrPfj, TJre ßx xo~ KmnJPVr pJrJ KvãJgtL fJrJ xmJA KZu fJÅr ZJP©rS ZJ©-ZJ©LÇ c. oMyÿh vyLhMuäJy& TgJ muPfj FTaM iLr uP~Ç @orJ fJÅr ßvw m~Pxr mÜífJ ÊPjKZÇ ßx xo~ TgJ muPf KVP~ oJP^ oJP^ ßUA yJKrP~ ßluPfjÇ fPm fJÅr TgJr oPiq IxJiJre kJK§Pfqr k´TJv WafÇ ZJ©-ZJ©LPhr KjP~ oJP^ oJP^ KfKj rKxTfJ TrPfjÇ 1963 xJPur k´go KhPTr FTKa WajJ @oJr \LmPj KYr˛reL~ yP~ @PZÇ @Ko fUj kJmjJ FcS~Jct TPuP\r mJÄuJ KmnJPVr k´nJwTÇ c. oMyÿh vyLhMuäJy& rJ\vJyL KmvõKmhqJuP~r mJÄuJ KmnJPVr ßTJPjJ TJP\ FPu rJ\vJyL ßmfJr Tftíkã fJÅPT KjP~ xJKyfq Kmw~T IjMÔJPjr @P~J\j TrfÇ c. oMyÿh vyLhMuäJy& kKrYJKuf xJKyfq Kmw~T FTKa IjMÔJPj IÄvV´yPer xMPpJV @Ko ßkP~KZuJoÇ IjMÔJPj @PrJ pJÅrJ KZPuj fJÅrJ yPuj∏ c. opyJÀu AxuJo, c. TJ\L @mhMu oJjúJj, IiqJkT K\uäMr ryoJj KxK¨TL FmÄ ßUJªTJr @K\\Mu yTÇ ßmfJr Tftíkã IjMÔJjKaPT TqJPorJm≠ TPr ßrPUKZuÇ ZKmKa FUPjJ @oJr TJPZ Ifq∂ pfú xyTJPr rKãf @PZÇ FA hMun t ˛íKf TUPjJ nMumJr j~Ç 13 \MuJA c. oMyÿh vyLhMuäJys 46fo k´~JemJKwtTLPf fJÅPT VnLr vs≠Jr xJPg ˛re TrKZÇ FmÄ k´fqJvJ TrKZ ùJjfJkx FA ojLwL @oJPhr ßYfjJr \VPf \JV„T gJTMT Kjr∂rÇ

ßvw jJ TPrA mOPaj ZJzPf y~Ç pJr oPiq CPuäUPpJVqxÄUqT mJÄuJPhvLS rP~PZjÇ FZJzJS xπJx hoPjr jJPo ßaPrJKr\o FPÖr IJSfJ~ oMxuoJjPhr VKfKmKi kptPmãexy jJjJnJPm oMxuoJjPhr Kj~πPe fJÅr nëKoTJ KZPuJÇ jfáj k´iJjoπL ßgPrxJ ßo AKoPV´vj S oMxKuo TKoCKjKaPT Kj~πPer \jq IJrS TPbJr khPãk KjPf kJPrj FmÄ Fr lPu mOPaPj mxmJxrf AKoV´qJ≤ S oMxuoJjrJ jJjJoMUL xoxqJr xÿMULj yPf kJPrj mPu IJvïJ TrJ yPòÇ xŒsKf hqJ AjKcPkP§r k´TJKvf FT KjmPº vJKyj xJ•Jr jJPo FT ßgPrxJ ßo'r k´iJjoπL yS~J~ fJÅr nLKf k´TJv TPrPZjÇ hLWt FA KjmPº xJhJ S oMxKuo k´Pvú fJr ‰Æf jLKfr xoJPuJYjJ TPr KfKj mPuj, ßp T'\j KmsKav rJ\jLKmh xoV´ xŒshJP~r \jq ãKfTJrT KyPxPm KYK¤f ßgPrxJ fJPhr oPiq IjqfoÇ oMPU KfKj KmsKav oNuqPmJPir k´YJr TrPuS TKgf TJC≤Jr ßaPrJKr\o IqJPÖr oJiqPo oMxuoJj ZJ©Phr oMU mº TPr KhP~PZjÇ FA Kmu kJPvr kr ßgPT YrokK∫ KyPxPm Vjq yS~Jr nP~ fJrJ TgJ muPf kJrPZ jJÇ KfKj mPuj, IJorJ oPj TKr ßp ÈKmsKav oMxKuo' v» hMKaPf ßTJPjJ ˝KmPrJiLfJ KZPuJ jJÇ KT∂á FUj IJoJPhr n~ yPuJ ßp, FA v» hMKa xJhJ KmsKav \jVe ßpnJPm ßoPj KjPf kJPrj jJ ßfoKj oMxKuo xŒshJP~r hOKÓPfS fJ xJo†xqkNet j~Ç oπLkKrwh kMjVtbj: mKrx \jxj lPrj ßxPâaJKr KjpMÜ ßgPrxJ ßo k´iJjoπL KyPxPm vkg V´yPer krkrA oπLkKrwh kMjVtbj TPrPZjÇ fJÅr ßjfífôJiLj jfáj xrTJPr ßmsKéPa ßjfífôhJjTJrL xJPmT u§j ßo~r mKrx \jxjPT lPrj ßxPâaJKrr hJK~fô KhP~PZjÇ YqJP¿ur \\t SxmPjtr khfqJPVr kr fh˙Pu KlKuk yqJo§ jfáj YqJP¿ur KjpMÜ yP~PZjÇ FZJzJS xJPmT FjJK\t Kmw~T ßxPâaJKr IqJomJr rJc ßyJo ßxPâaJKr FmÄ ACPrJPxK¡T ßcKnc ßcKnx ßmsKéa KoKjˆJPrr hJK~fô ßkP~PZjÇ ßgPrxJ ßo'r xÄK㬠\LmjJPuUq: 1956 xJPu xJPxPé FT oiqKm• kKrmJPr \jì ßjj ßgPrxJ ßmsK\~JrÇ 1997 xJPu mJTtvJ~JPrr ßoAPcjPyc ßgPT k´gomJr kJutJPo≤ xhxq KjmtJKYf yjÇ 2010 xJu ßgPT KfKj ßyJo ßxPâaJKrr hJK~fô kJuj TPrjÇ xJPxPé \jì KjPuS ßmPz SPbj

IéPlJctvJ~JPrÇ k´gPo ˙JjL~ k´JAoJKr ÛáPu FmÄ kPr FTKa AjKcPkP§≤ TjPn≤ ÛáPu ßuUJkzJ TPrjÇ V´JPor V´JoJr ÛMu ÉAaKu kJTt TPŒsPyjKxn ÛáPu k´JgKoT KvãJ xoJ¬ TPrj KfKjÇ oiqKm• kKrmJPrr x∂Jj KyPxPm kPTa UrY YJuJPjJr \jq ßgPrxJ k´Kf vKjmJr ˙JjL~ ßmTJKrPf TJ\ TrPfjÇ fJÅr mJmJ ÉmJat ßmsK\~Jr YJYt Im AÄuqJP§r FT\j ßckMKa KZPujÇ ßgPrxJ ßo'r m~x pUj 25 mZr fUj fÅJr mJmJ VJKz hMWtajJ~ oJrJfìT IJyf yS~Jr kr ßrJPV nëPV oJrJ pJjÇ ßx≤ KyC TPuP\ kzJPvJjJ ßvPw ßgPrxJ nKft yj IéPlJPctÇ ßxUJPjA kKrY~ y~ IéPlJct ACKj~Pjr fUjTJr ßk´KxPc≤ KlKuk ßo'r xJPgÇ kJKT˜JPjr k´~Jf k´iJjoπL ßmjK\r nMP¢JS fUj IéPlJPctJr ZJ©L KZPujÇ ßgPrxJ FmÄ KlKuPkr oPiq kKrYP~r pMVxN© xOKÓPf ßmjK\r náP¢Jr xÄKväÓfJ KZPuJ mPu oPj TrJ y~Ç 1980 xJPu KlKuk ßo'r xJPg KmmJy mºPjr kr ßgPrxJ ßmsK\~Jr yP~ pJj ßgPrxJ ßoÇ 17 mZr iPr Tj\JrPnKan kJKatr vLwt rJ\jLKfT KyPxPm ßp T\j jJrLPT KmPmYjJ TrJ y~ ßo fJPhr IjqfoÇ rãevLu ßaJKr kJKatPT ßdPu xJ\JPfS fJr KmPvw nëKoTJ rP~PZÇ 1992 xJPu k´go KjmtJYPj ßyPr pJj ßgPrxJ ßoÇ Fr hMA mZr kr kNmt u§Pjr mJKTtP~ k´KfÆKªôfJ TPrS yJPrj KfKjÇ fPm 1997 xJPur KjmtJYj nJVq mhPu ßh~ ßgPrxJ ßo'rÇ SA KjmtJYPj ßumJr kJKat S aKj ßmä~Jr KmkMu ßnJPa Km\~L yP~ ãofJ~ FPuS mJTtvJ~JPrr ßoAPcjPyc ßgPT K\Pf kJutJPoP≤ IJPxj ßgPrxJ ßoÇ ßxA ßgPT FUj kpt∂ KfKj SA IJxPjr k´KfKjKifô TrPZjÇ

xJÄmJKhT AxyJT TJojJ TPrPZjÇ CPuäUq, Vf TP~T oJx iPr AxyJT TJ\Pur hNrJPrJVqmqKi TqJ¿Jr ßrJPVr KYKT“xJ YuKZuÇ cJÜJrrJ kNPmtA mPuKZPuj k´P~J\Pj IkJPrvj TrJ uJVPf kJPrÇ TP~T oJx ßgKrKk ßh~Jr kr KfKj FUj IPjTaJ xM˙fJr kptJP~ rP~PZj mPu fÅJr kJKrmJKrT xNP© \JjJ ßVPZÇ


UmrJUmr 47

SURMA m 15 - 21 July 2016

rÜJÜ TJKvìr FKhPT, \ÿM-TJKvìPr nJrfL~ ßxjJmJKyjLr yfqJTJP§r fLms KjªJ \JKjP~PZj kJKT˜JPjr k´iJjoπL jS~J\ vKrlÇ Vf 11 \MuJA, ßxJomJr fJr hlfr ßgPT k´TJKvf FT KmmíKfPf muJ y~, ÈTJKvìKr ßjfJ mMryJj S~JKj FmÄ Ijq IPjT xJiJre oJjMwPT nJrPfr xJoKrT S @iJ-xJoKrT mJKyjL ßpnJPm UMj TrPZ, fJPf kJKT˜JPjr k´iJjoπL VnLr ßvJT k´TJv TPrPZjÇ' jS~J\ vKrl mPuPZj, ÈxJiJre oJjMPwr KmÀP≠ ßpnJPm nJrfL~ mJKyjL IKfKrÜ FmÄ IQminJPm mu k´P~JV TPrPZ fJ Ifq∂ KjªjL~Ç' KfKj @PrJ mPuj, ÈTJKvìPrr xJyxL oJjMw pUj \JKfxP–Wr Kx≠J∂ IjMpJ~L @®Kj~πPer IKiTJr k´KfÔJ TrPf m≠kKrTr, fUj FA hojoNuT jLKf k´P~JV TPr nJrf fJPhr ÀUPf kJrPm jJÇ' TJKvìPrr ˝JiLjfJTJoL ßjfJ ‰x~h @Ku vJy KVuJKj, KorS~JA\ Cor lJÀT, A~JKxj oJKuT k´oMUPT VíymªL ßrPUPZ nJrf xrTJrÇ kJT k´iJjoπL FrS KjªJ TPrPZjÇ nJrf \ÿM-TJKvìPr oJjmJKiTJr u–Wj TrPZ mPu KfKj CÚJ k´TJv TPrPZjÇ fJZJzJ k´iJj KmPrJiL hu kJKT˜Jj Kkkux kJKatr ßY~JroqJj KmuJS~Ju nMP¢J \JrhJKr mPuPZj, ÈPVJaJ kíKgmLPf oMxuoJjrJ pUj BhMu Klfr ChpJkj TrPZ, fUj @oJPhr TJKvìKr nJAP~rJ nJrfL~ ßxjJr KyÄxJ®T TJptTuJPkr oPiq C“xPmr KhjaJ TJaJPf mJiq yPujÇ' KmvõxŒ´hJP~r jLrmfJ~ TJKvìKrPhr KmPãJn: FKhPT, Kjr˘ KmPãJnTJrL S ßvJTJft \jfJr Skr nJrfL~ KjrJk•J mJKyjLr IKnpJPj yfJyPfr xÄUqJ mJzPf gJTJ xP•ôS @∂\tJKfT xŒ´hJ~ F KjP~ nJrPfr KjªJ jJ TrJ~ TJvìLKrPhr oPiq ßãJn mJzPZÇ 2010 xJPur kr ßgPT FaJA TJKvìPr xmPYP~ mz irPjr ßmxJoKrT IK˙rfJÇ ßxJomJr fífL~ KhPjr oPfJ CkfqTJKar \j\Lmj ˙Kmr yP~ kPzÇ ßxUJjTJr ßhJTJjkJa S mqmxJmJKe\q mº gJPTÇ KmãM… \jfJ @PrJ FTmJr TJrKlC nñ TPr rJ˜J ßjPo @PxÇ ÊâmJr xrTJKr mJKyjLr xPñ mªMTpMP≠ TJKvìPrr míy•o KmPhsJyL xÄVbj Ky\mMu oM\JKyKhj (FAYFo) Fr 22 mZr m~xL ToJ¥Jr mMryJj S~JKj Kjyf yS~Jr kr FA KmPãJn ÊÀ y~Ç TJKvìPrr ˝JiLjfJr \jq ßp TP~TKa xÄVbj TP~T hvT iPr nJrfL~ ‰xjqPhr xPñ uzJA YJKuP~ pJPò FAY Fo fJPhr IjqfoÇ IûuKaPf 5 uJU ‰xjq ßoJfJP~j rP~PZÇ YuoJj FA xKyÄxfJ~ k´J~ 300 ßuJT @yf yP~PZÇ @yfPhr oPiq k´J~ 100 kMKuv rP~PZÇ FPhr IKiTJÄvA èKu S TJÅhJPj VqJPx @yf yP~PZÇ Ikr ˝JiLjfJTJoL xÄVbj \ÿM IqJ¥ TJKvìr ßTJ~JKuvj lr KxKnu ßxJxJAKa IKnPpJV TPrPZ ßp @yfPhr yJxkJfJPu KjP~ pJS~Jr xo~ kMKuv IqJ’MPu¿èPuJPf yJouJ YJuJ~Ç FKhPT kMKuv \JKjP~PZ, ßVJuPpJVkNet FuJTJKar hKãeJûPu KmPãJnTJrLrJ gJjJ~ @èj iKrP~ ßh~ FmÄ ßxjJ KvKmrPT uãq TPr AakJaPTu ZMPz oJPrÇ ßrJmmJr KmãM… \jfJ FTKa xJÅP\J~J pJjPT jhLPf ßlPu KhPu FT kMKuv TotTftJ kJKjPf cMPm oJrJ pJjÇ rJ\q xrTJr vJ∂ gJTJr \jq xmJr k´Kf @øJj \JKjP~PZjÇ

TJKvìPr nJrfL~ mJKyjLr KjkLzPjr KmÀP≠ xv˘ KmPhsJPyr k´fLT yP~ SbJ fÀe ßjfJ mMryJj S~JKjPT Vf 8 \MuJA, ÊâmJr nJrfL~ mJKyjL èKu TPr yfqJ TrJr kr nN˝Vt UqJf FA CkfqTJ~ xJŒ´KfTTJPur oPiq xmPYP~ mz KmPãJn yP~PZÇ KmPãJn ßbTJPf TJrKlC \JKr, A≤JrPja S xzT mº TrPuS \jfJr ßxsJfPT ßbTJPjJ pJ~KjÇ yJ\Jr yJ\Jr oJjMw mMryJKjr uJv KjP~ KmPãJn TPrPZ, KjrJk•J mJKyjLr xJPg xÄWPwt \KzP~PZÇ nJrf IKiTíf TJKvìPrr rJ\iJjL vsLjVPrr \JPo oxK\Phr AoJo FmÄ xmthuL~ ÉrKr~f TjlJPrP¿r ßjfJ KorS~JA\ Cor lJÀT mPuj, @∂\tJKfT xŒ´hJ~ FmÄ nJrf KjrJk•J mJKyjLr yfqJTJP§r KjªJ jJ \JjJPjJr lPu k´oJKef yPò, ÈTJvìLKrPhr \LmPjr ßTJPjJ oNuq ßjA' fJPhr TJPZÇ ßTJPjJ rJ\QjKfT hu mJ k´KfÔJj FA xKyÄxfJr KjªJ \JjJ~Kj, TJre fJrJ Fr k´P~J\j ßmJi TrPZ jJ, fJrJ FA ˙Jj ßgPT FPTmJPrA KmKòjúÇ ÊâmJr ßgPT vsLjVPr VíymªL TPr rJUJ yP~PZÇ Cor lJÀPTr FA ofA k´Kf±Kjf yPò mÉ kptPmT S oJjmJKiTJr TotLPhr oPiqÇ fJrJ mPuj, mMryJKjr oífMqr Umr k´TJPv nJrPfr VeoJiqoèPuJ CV´ \JfL~fJmJhL Cjì•fJ ßhUJPòÇ KmPhsJyL fÀe FA ßjfJPT nJrPfr VeoJiqoèPuJ xπJxL mPu CPuäU TrPZ, IgY KfKj KZPuj TJvìLKr fÀePhr yJatgsmÇ KfKj k´TJPvq ßWJweJ TPrKZPuj, ßTJPjJ KyªM fLgtpJ©Lr Skr fJrJ yJouJ TrPm jJÇ TJKvìPrr ˙JjL~ VeoJiqPor UmPr muJ yP~PZ, KjyPfr xÄUqJ 32 FmÄ xMvLu xoJ\ muPZ FA xÄUqJ @PrJ mJzPf kJPrÇ jJo k´TJv jJ TrJr vPft KYKT“xTrJ \JjJj, mÉ ßuJT èKuKm≠ yP~ yJxkJfJPu nKft yPòÇ FPhr oPiq YJr\Pjr Im˙Jj xïaJkjúÇ fJrJ muPZj, nJrfL~ ßxjJrJ KmjJ CxTJKjPf xKyÄxfJr @vs~ KjPò FmÄ ÈPhUJoJ© èKu TPr yfqJ'r jLKf Imu’j TrPZjÇ TJKvìPr VePnJPar hJKm kJKT˜JPjr nJrf IKiTíf \ÿM-TJKvìPr oJjmJKiTJr u–Wj TrJ yPò mPu \JKjP~ ßxUJPj ÈImJi S kkJfyLj' VePnJPar hJKm TPrPZ kJKT˜JjÇ ßrJmmJr kJKT˜JPjr krrJÓs oπeJu~ FT KmmíKfPf Ky\mMu oM\JKyKhj ToJ¥Jr mMryJj oM\Jllr S~JKjr KmYJrmKyntNf yfqJ FmÄ IPjT KjrLy TJKvìKrr Skr xKyÄxfJ TJvìLKrPhr ßoRKuT IKiTJPrr u– Wj mPu CPuäU TrJ y~Ç KmmíKfPf nJrf xrTJr TftíT TJKvìPrr ˝JiLjfJk∫L ßjfJPhr ImÀ≠ TPr rJUJrS KjªJ \JjJPjJ y~ FmÄ FA @YrePT \JKfx–W KjrJk•J kKrwPhr k´˜JmkKrk∫L mPu CPuäU TrJ y~Ç kJKT˜JPjr krrJÓs oπeJuP~r oMUkJ© jJKlx \JTJKr~J mPuPZj, ÈTJvìLKrPhr @®Kj~πPer IKiTJPrr hJKm FnJPm hJKmP~ rJUJ pJPm jJÇ' KmmíKfPf TJKvìr xoxqJ xoJiJPjr \jq TJvìLKrPhr @®Kj~πPer IKiTJPrr k´Pvú \JKfx–W KjrJk•J kKrwPhr k´˜Jm IjMpJ~L ÈImJi S kãkJfyLj' VePnJPar hJKm \JjJPjJ yP~PZÇ

IxM˙ xJÄmJKhT KYKT“xJ xJyJpqJPgt xykJKb KxPua ohjPoJyj Kmvõ KmhqJu~ TPuP\r xJPmT ZJ©Phr CPhqJPV FT YqJPrKa KcjJr S TPuP\r xJPmT ZJ©Phr BhkNetKoujL IjMÔJj xŒjú yP~PZ Vf 11 \MuJA,

oJPx IJ~ Tr∆j TokPã 500 ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥

IJkKj KT kJat-aJAo/láu-aJAo TJ\ UMÅ\PZj? IgmJ YJTáKr mJ mqmxJr kJvJkJKv mJzKf IJP~r \Pjq TJ\ TrPf YJj? IgmJ jfáj mqmxJ Êr∆ TrPf YJj? F\Pjq AÄPrK\ nJwJ \JjJr hrTJr ßjAÇ IJkjJr IJ~ yPf kJPr oJPx TokPã 500 kJC¥ ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥ kpt∂Ç IJkjJr ßTJPjJ \JoJjf uJVPm jJÇ ßTJPjJ kMÅK\r hrTJr kzPm jJÇ ßasKjÄ, ßy· F¥ xJPkJPatr mqm˙J IJPZÇ

M Amil : 07958 690 720, 07748 844 762

ßpJVJPpJV Tr∆j:

ßxJomJrÇ kNmt u¥Pjr FTKa ßrˆáPrP≤ IjMKÔf xnJ~ pMÜrJP\qr KmKnjú vyr ßgPT IxM˙ xJÄmJKhT IJ»Mr ryoJPjr ßmvKTZá xÄUqT xykJKb CkK˙f KZPujÇ Fxo~ fJ“ãKeTnJPm k´J~ 5 uJU aJTJr TKoaPo≤ kJS~J pJ~Ç ohj ßoJyj TPuP\r xJPmT ZJ© @uyJ\ô \Kor CK¨Pjr xnJkKfPfô S \JoJu CK¨Pjr kKrYJujJ~ ßoJ. @uyJ\ô KxrJfáu @K’~J, fKrTáu rvLh ßYRiMrL vSTf, FohJhMr ryoJj, ATmJu ßyJPxj, TJoÀu yJxJj ßYRiMrL, kJgthJv jªLxy ohjPoJyj TPu\-KmvõKmhqJuP~r xJPmT ZJ©mOª mÜmq rJPUjÇ xnJ ßgPT ßoiJmL xJÄmJKhT @»Mr ryoJjPT mJÅYJPf xoJP\r Km•mJjPhrS FKVP~ @xJr @ymJj \JjJj fJrJÇ CPuäUq, Vf mZPrr KcPx’r oJx ßgPT xJÄmJKhT @mhMr rJyoJj èr∆fôr IxM˙Ç ksgPo fJr UJhqjJuLPf KaCoJr irJ kPzÇ IP˘JkJYJPrr oJiqPo KaCoJrKa IkxJrPer kr kJT˙KuPf hMrJPrJVq mqJKi TqJ¿Jr irJ kPzÇ KfKj APfJoPiq dJTJr KmKvÓ TqJ¿Jr KmPvwù cJ. ßoJvJrrl ßyJPxPjr f•ôJmiJPj KYKT“xJ KjPòjÇ Vf KTZMKhj iPr lMxlMx S fuPkPa kJKj \Po pJS~Jxy jJjJ vJrLKrT \KaufJ~ nNVPZj IJ»Mr ryoJjÇ

metmJhL KvãTPT xJPmT KxKnT ßo~r IJ»Mu IJK\\ xrhJr, ßVJuJo ofát\J, hrx CuäJy, TKoCjKa ßjfJ KxrJ\Mu yT KxrJ\, ßTFo IJmM fJPyr ßYRiMrL, TJCK¿uJr ßyuJu C¨Lj, TJCK¿uJr oMlKf Ko~J, TJCK¿uJr cqJKj yqJPxu, xJPmT Ûáu Vnetr fJKj~J ßyJPxAj, Koo KuxJ, xJPmT ¸LTJr TJCK¿uJr IJ»Mu oMKTf YMjM FoKmA, xJPmT TJCK¿uJr IJuJCK¨j k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ 2001 xJPu ßmJ FuJTJ~ metmJhL è¥JPhr yJPf Kjyf mJXJKu pMmT KvmuM ryoJPjr yfqJTJrL hK¥f FT\jPT A~Jj KoTJPctJ yJAÛáPu KvãT KyPxPm KjP~JV k´hJPj VnLr CPÆV k´TJv TPr IjKfKmuP’ fJPT mKyÏJPrr hJmL \JjJjÇ mÜJrJ mPuj- IJhJuf TfítT hK¥f FT\j metmJhL KvãTPT ÛáPu KjP~JV k´hJPjr k´KfmJPh

AKfoPiq VnKjtÄ mKc ßgPT 4 \j, Ûáu Vnjtr khfqJV TPrPZjÇ KT∂á IJ\ kpt∂ Ûáu VnKjtÄ mKcr ßY~JroqJj S aJS~Jr yqJoPuax ßumJr kJKatr ßY~Jr Kâx CAnJxt metmJhL KvãPTr KjP~JPVr ßTJj KjªJ TPrjKjÇ FA metmJhL mqKÜPT ÛáPu YJTárLPf KjP~JV KhP~ TKoCKjKar k´Kf YqJPu† ZáÅPz KhP~ fJPhr xJPg fJoJvJ TrJ yP~PZÇ fJA IKmuP’ ÛáPur k´iJj KvãT S VnKjÄ mKcr xm xhPxqr khfqJV TrJ CKYfÇ mÜJrJ IJPrJ mPuj, hK¥f mqKÜPT FA ÛáPu YJTárL KhP~ ZJ©Phr \LmjPT ^ÅáKT S KjrJk•JyLjfJr KhPT ßbPu ßhS~J yP~PZÇ mÜJrJ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur KjmtJyL ßo~r Ko. \j KmVPxr KuKUf mÜPmqr xoJPuJYjJ TPr mPuj ßp, ßo~r FA AxMqPf hO| Im˙Jj KjPf mqgtfJr kKrY~ KhP~PZjÇ xnJ~ Kx≠J∂ y~ ßp, IJVJoL 20 \MuJA TJCK¿Pur kMet xnJ~ aJCj yPur xJoPj KmPãJn k´hvtj FmÄ Ve˝Jãr IKnpJj ßvPw FcáPTvj ßxPâaJrLr TJPZ KYKb ßk´re S huof KjKmtPvPw xmJAPT KjP~ \jxnJr IJP~J\j TrJ yPmÇ xnJ~ 69 xhxq KmKvÓ FTKa FqJTvj TKoKa Vbj TrJ y~Ç

KmsKav-mJÄuJPhvL xnJkKfPfô S ßxPâaJKr xJAl C¨Lj UJPuPhr kKrYJujJ~ IjMKÔf IJPuJYjJ~ IÄv ßjj AKoPV´vj \J\ ßmuJP~f ßyJxJAj, k´JÜj xnJkKf ßoJ. IJmMu TJuJo S xÉu IJyoh oTá, jK\r IJyoh ßYRiMrL S xJP\hMr ryoJj ßYRiMrL k´oMUÇ IjMÔJPj KÆfL~ kPmt ßk´x ßxPâaJKr ßhS~Jj oJyKhr kKrYJujJ~ Koa hqJ ßk´x IjMÔJPj xÄVbPjr nKmwq“ kKrT·jJr Km˜JKrf fáPu irJ y~Ç IJVJoL mZPrr \jq VOyLf kKrT·jJr oPiq rP~PZ ˙JjL~ Èu' ßx≤JPrr KmT· KyPvPm KmKnjú ßvseL-ßkvJr oJjMPwr \jq KmjJoNPuq IJAjL krJovt ßxmJ k´hJj, Kh u ßxJxJAKar ATáqP~KuKa F¥ cJAnJrKxKa KcKnvPjr FKéKTCKan ß\Kr VJPctr xyJ~fJ~ FTJKiT xPYfjfJoNuT APn≤ IJP~J\j TrJÇ

Waterfields Solicitors We are a specialist Residential and Commercial Conveyancing Firm

Residential Conveyancing work undertaken includes:• Residential and buy to let purchases • Residential and buy to let sales • Remortgages • Transfer of Equity • Right to Buy • Help to Buy • Acting for Lenders • Lease extension, etc. Commercial Conveyancing work undertaken includes:• • • • • • • •

Grant of Lease Lease Assignment Purchase of commercial properties Sale of commercial properties Remortgages Rent Review Licence to Assign Soil Ullah Licence for Alteration, etc. We are accredited by The Law Society under the Conveyancing Quality Scheme for more than 4 years

On production of this advert we will provide a reduction of 20% of our basic residential or commercial conveyancing fees if you instruct us on or before June 2016

Waterfields Solicitiors is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority

All enquiries please contact Mr Soil Ullah (Solicitor/Partner)

445 Roman Road, London E3 5LX

Tel: 0208 981 4460 Mobile: 07515 447030 Email: s.ullah@waterfieldssolicitors.co.uk


SURMA

SURMA 37th Year Issue 1987 Friday

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

15 - 21 July 2016

rÜJÜ TJKvìr: KmvõxŒ´hJP~r jLrmfJ~ KmPãJn

KjyPfr xÄUqJ ßmPz 32, TJrKlC ImqJyf ßcÛ KrPkJat u§j, 13 \MuJA - nJrf IKiTíf \ÿM-TJKvìPrr IvJ∂ Im˙J ImqJyf rP~PZÇ ßxjJmJKyjLr èKuPf Ky\mMu oM\JKyKhj ToJ¥Jr mMryJj S~JKj Kjyf yS~Jr kr ßgPTA kMKuv-\jfJ xÄWPwt F kpt∂ KjyPfr xÄUqJ hJÅKzP~PZ 32 \PjÇ Vf 12 \MuJA, oñumJrS TJKvìPrr KmKnjú ˙Jj ßgPT KmKòjú xÄWPwtr Umr kJS~J pJ~Ç \ÿM-TJKvìPr âPo C•Ju kKrK˙Kfr ßk´ãJkPa nJrPfr ßTªsL~ ˝rJÓsoπL rJ\jJg KxÄP~r xPñ \ÀKr ‰mbT TPrPZj nJrPfr \JfL~ KjrJk•J CkPhÓJ IK\f ßhJnJuÇ ßhvKar k´iJjoπL jPrªs ßoJKhr xPñ @Kl∑TJ xlPr KVP~KZPuj ßhJnJuÇ fPm TJKvìPrr IvJ∂

KmsKav mJÄuJPhvL xKuKxaJPxtr 5 uã aJTJr k´Kfv´∆Kf IKnPwPT KmjJoNPuq IJAjL krJovt ßxmJ k´hJPjr ßWJweJ IxM˙ xJÄmJKhT @»Mr ryoJPjr xJyJpJPgt YqJPrKa KcjJr

u§j, 14 \MuJA - KxPuPar ßoiJmL xJÄmJKhT, TJPur TP£r Kj\˝ ksKfPmhT S ßTJŒJjLVP†r Fo. xJAlMr ryoJj TPuP\r ksnJwT @mhMr rJyoJj oremqJKi TqJ¿Jr ßrJPV @âJ∂ yP~ hLWtKhj pJmf yJxkJfJPu nKft rP~PZjÇ fJÅr 47 kOÔJ~

u§j, 14 \MuJA - mJÄuJ KoKc~Jr xJÄmJKhTPhr xJPg ofKmKjo~ S AlfJr kJKat TPrPZ ßxJxJAKa Im KmsKav mJÄuJPhvL xKuKxaxtÇ Vf 30 \Mj ÊâmJr kNmt u¥Pjr FTKa ßrˆáPrP≤ Koa hqJ ßk´x vLwtT FA AlfJr kJKat IjMKÔf y~Ç IjMÔJPjr k´go kPmt IJjMÔJKjTnJPm jfáj TKoKar TJPZ hJK~fô y˜J∂r TPrj KmhJ~L TKoKar xnJkKf vKlTár ryoJj ßmuJu S xJiJre xŒJhT IJmMu TJuJo ßYRiMrLÇ Frkr j~J TKoKar xnJkKf FyxJjMu yT xMoPjr 47 kOÔJ~

kKrK˙Kfr TJrPe xlr IxoJ¬ ßrPUA ßhPv KlPr @Pxj KfKjÇ KhKuäPf ßjPoA rJ\jJg KxÄP~r xPñ ‰mbPT mPxj KfKjÇ F xo~ @PrJ CkK˙f KZPuj ˝rJÓsxKYm rJK\o oyKwt FmÄ ßTªsL~ AP≤KuP\¿ mMqPrJk´iJjÇ ‰mbT ßvPw IK\f ßhJnJu \JjJj, TJKvìr xoxqJr KvVKVrA xoJiJj yP~ pJPmÇ IjqKhPT, TJKvìPr IvJK∂r TJrPe Vf 12 \MuJA xTJPuA @Kl∑TJ xlr ßvw TPr ßhPv KlPrPZj jPrªs ßoJKhÇ TJKvìr xoxqJ~ @xjú pMÜrJÓs xlrS mJKfu TPrPZj ˝rJÓsoπL rJ\jJg KxÄÇ \ÿMTJKvìPrr rJ\iJjL vsLjVrxy KmKnjú ˙JPj TJrKlC \JKr xP•ôS @mJrS mjPir cJT KhP~PZ FTJKiT ˝JiLjfJTJoL xÄVbjÇ 47 kOÔJ~

Struggling with debt? We can help you find the right solution… Time to pay arrangement Dealing with creditors Business funding options Restructure/debt consolidation Exit strategy/closing business

Call our experienced advisers on

020 7456 9717 and see how we can help.

metmJhL KvãTPT mKyÏJPrr hJmLPf 20 \MuJA aJCj yPur xJoPj KmPãJn Whetherr y you want nt to wr e-off or restructure write tructure debt, bt, Victorstone could help youu ge back on get n track. u§j, 14 \MuJA - aJS~Jr yqJoPuaPxr ßmJ FuJTJr A~Jj KoTJPctJ yJAÛáu ßgPT hK¥f metmJhL KvãTPT mKyÏJr FmÄ ÛáPur k´iJj KvãT S VnKjtÄ mKcr khfqJPVr hJmLPf Vf 9 \MuJA vKjmJr

KTÄxuL yPu FT \jxnJr IJP~J\j TrJ y~Ç xJPmT TJCK¿u uLcJr ßyuJu IJæJPxr xnJkKfPfô IjMKÔf CÜ xnJ~ mÜmq rJPUj∏ 47 kOÔJ~

WZYLFWRUVWRQHFRPPHUFLDO¿QDQFHQHW

SURMA News Group Ltd - Unit B, 10 Quaker Street, London E1 6SZ EDITORIAL Call: 020 7377 9717 or Email: news@surmanews.com ADVERTISING: 0207 377 9787 or Email: sarzahmed@surmanews.com www.surmanews.com   Surma issue 1987  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you