Page 1

IKnoJj náPu KlrPZj Km˜JKrf ßoKx? 26 kOÔJ~

SURMA 37th Year, Issue 1986, 08 - 14 July 2016, 03 - 09 vJS~Ju 1437 Ky\rL, 24 - 30 IJwJ| 1423, 50p

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

mÉu k´fLKãf KYuTa KrPkJat k´TJv: ArJT pMP≠ \zJPjJ KZPuJ náu

AKfyJPxr KmYJPr ßmä~Jr ßhJwL ❚ Kjr˘LTrPer vJK∂kNet KmT·PT kJv TJKaP~ oKr~J yP~ pM≠PT ßmPZ ßj~J yP~PZ : xqJr \j KYuTa ❚ IJKo xru KmvõJPx FmÄ ßhPvr ˝Jgt ßnPm FA pMP≠ IÄv KjP~KZuJo : ßmä~Jr ❚ pMP≠ IÄv ßj~Jr \jq ßmä~Jr S fJr ßhJxrPhr uöJ kJS~J CKY& : ßumJr KucJr TrKmj

IJPoKrTJr xJPmT ßk´KxPc≤ \\tmMvPT mOPaPjr xJPmT k´iJjoπL aKj ßmä~JPrr ßVJkPj k´Kfv´∆Kf k´hJPjr C≠JrTíf KYKb

xMroJ KrPkJat u§j, 7 \MuJA - ArJTpMP≠r Kmr∆P≠ k´KfmJPh ßxJóJr KZPuJ KmPvõr vJK∂Kk´~ xm oJjMwÇ FA pMP≠r Kmr∆P≠ IKiTJÄv KmsKav \jVPerS KZPuJ ß\JrJPuJ Im˙JjÇ fmM ßxKhj pM≠KmPrJiL KmkMu VehJmLPT CPkãJ TPr xJPmT k´iJjoπL aKj

ßmä~Jr FmÄ fJr ßhJxrrJ ArJTpMP≠ IÄvV´ye TPrjÇ ArJPT mqJkT rJxJ~KjT oJreJ˘ IJPZ FA nMu S KogqJ fgq Ck˙JkPjr KnK•Pf jJjJ ßTRvPu fJrJ fJPhr kPã k´P~J\jL~ xÄUqT KmsKav rJ\jLKfTPhr xogtj IJhJP~S xogt yjÇ ßmä~Jr 44 kOÔJ~

dJTJ~ xπJxL yJouJ~ CPm ßVPuJ BPhr UMKv xMroJ ßcÛ u§j 7 \MuJA - x¬JP∂A KZPuJ BhÇ ßxA Ênãe, oyJUMKvr KhjKaPT ChpJkPjr YuKZu xm k´˜Ká fSÇ KT∂á ybJ“ TPr ITK·f xπJxL yJouJ KjKoPw xm fZjZ TPr KhPuJÇ dJTJr IKn\Jf kJzJ èuvJPjr jOvÄx FA yJouJ kMPrJ mJÄuJPhvPT ßvJPT ßdPT ßlPuPZÇ ßWJweJ TrJ yP~PZ 2 KhPjr rJÓsL~ ßvJTÇ ßpRgmJKyjLr kJJ IJâoPe hMÏKí fTJrLrJ KjkJf ßVPuS k´Je KjP~ ßmr∆Pf kJPrjKj xπJxLPhr TJPZ K\Kÿ yP~ kzJ ßhvL-KmPhvL 22 KjrLy oJjMwÇ FPhr oPiq 2 \jq IJAjvOÄUuJ rãJTJrL mJKyjLr xhxqS rP~PZjÇ Vf 1 \MuJA, ÊâmJr èuvJj ßuTkJPzr IKn\Jf yKu @Kat\Jj 42 kOÔJ~

VäJPxr IJzJPu I˘ yJPf F ßTJj lJrJ\? èuvJPj Kjyf lJrJ\PT KjP~ KmfTt rP~PZ xJoJK\T oJiqPoÇ ßyJKu IJKat\ 42 kOÔJ~

xπJxL ßoJmJPvõr

ßryJj

KjmrJx

UJ~r∆u

IùJf

kKm© oKhjJxy Kfj ßxRKh vyPr ßmJoJ yJouJ 7 \MuJA - ßxRKh @rPmr kKm© oKhjJ jVPr @®WJfL ßmJoJ yJouJ yP~PZÇ Vf 4 \MuJA, ßxJomJr AlfJPrr xo~ kKm© oxK\Ph jmKmr TJPZ F yJouJ y~Ç FKa AxuJPor xmPYP~ kKm© ˙JjèPuJr FTKaÇ F ZJzJ ßxRKh @rPmr @rS hMKa ˙JPj VfTJu @®WJfL ßmJoJ yJouJ S KmP°JrPer

KlPr FPxJ xJ¨Jo!

7 \MuJA - mJVhJPhr KlrhPhRx ßÛJ~Jr ßgPT xJ¨Jo ßyJPxPjr oNKft nJXPf oJKTtj ßxjJr xPñ yJf uJKVP~KZPuj TJKho vKrl @u \JPmRKrÇ FUj KfKj ßx TJP\r \jq hM”U kJjÇ KfKj @mJr ßxUJPj xJ¨JPor oNKft k´KfÔJ TrPf YJjÇ hM”U TPr KfKj mPuj, f“TJuLj oJKTtj ßk´KxPc≤ \\t mMv @r KmsKav k´iJjoπL ßmä~Jr ArJKTPhr xPñ KmvõJxWJfTfJ TPrPZjÇ xJ¨Jo kKrmJPrr oar xJAPTu xJrJPfj \JPmRKrÇ kPr fJPT ß\Pu nPr ßxjJÇ xJ¨Jo \oJjJ~ fJr kKrmJPrr 14-15 \jPT 45 kOÔJ~

o∂mqTgJ

WajJ WPaÇ oKhjJr WajJ KmwP~ ˙JjL~ @u-@rJKm~J KaKnPf k´YJKrf KnKcS lMPaP\ kJKTtÄP~r ˙JPj rJUJ FTKa VJKz ßgPT hJC hJC TPr @èj \ôuPf ßhUJ pJ~Ç kJPv hM\j oJjMw kPz KZuÇ F WajJ~ xPªynJ\j 46 kOÔJ~

k´xñ: lJrJ\ ßyJPxj

h~J TPr TJKyjL lJÅhJ mº Tr∆j

lryJh o\yJr

IJKjxMu yT ßvJjJ TgJr KnK•Pf ‘ÊPjKZ’ mPu V· ßlÅPhPZjÇ ‘ÊPjKZ’ TgJaJ KfKj KjP\A KuPUPZjÇ lJrJ\PT KyPrJ mJjJmJr \jq fJr ßvJjJ TgJr Kmr∆P≠ xJoJK\T oJiqPo FUj ßp xTu IKnPpJV CPbPZ fJr xKbT C•r KhPuA uJv IJr rÜ KjP~ WJÅaJWJÅKa ßvw y~Ç lJrJ\ ßyJPxj \ñL KT \ñL j~ FA fTt FUj yPmAÇ @r lJrJ\ ßyJPxjPT KyPrJ mJjJPf KVP~ ßxaJ CxPT KhP~PZ k´go @PuJÇ èuvJPj yKu @Kat\JPjr WajJ WamJr kPr pJrJ FUjS nJmPZj mJVhJh, @PuP√J, K©PkJKu, lJuMöJ AfqJKh vyPrr oJjKY© dJTJr 43 kOÔJ~


2 UmrJUmr

08 - 14 July 2016 m SURMA

jLrm yKu @Kat\Jj: gogPo èuvJj CPÆPVr ßWJr @r KjrJk•Jr TzJTKzPf mJKxªJrJ dJTJ, 4 \MuJA - Kfj Khj @PVS ßpUJPj KZu k´JPeJòôu oJjMPwr xrm CkK˙KfÇ ßpUJPj Kk´~\jPT KjP~ Imxr TJaJPf @xPfj IPjT ßhvL-KmPhvLÇ pJr xmM\ oJPb ‰yÉuäMz TPr ßUPu ßmzJf KvÊrJÇ @\ fJ kKref ±Äx˜NPkÇ Vf 1 \MuJA, ÊâmJr ßgPT hMA Khj ßxUJPj WPa ßVPZ FT jK\rKmyLj WajJ, pJ ßhPvr AKfyJPx @r ßTJPjJ Khj WPaKjÇ \ÄKu yJouJ S kPr ToJP¥J IkJPrvj gJ¥JrPmJ IKnpJPj k´J~ Km±˜ ßxA yKu @Kat\Jj ßrP˜JrJÅÇ rJ˜Jr ßvw k´JP∂ ßuPTr kJPv yKu @Kat\Jj èuvJj FuJTJr KmPhvLPhr oPiq hJÀe \jKk´~ KZuÇ Vf 1 \MuJA, ÊâmJPrr WajJr krkrA èuvJPjr 79 j’r rJ˜J~ ßdJTJr oMPUA mqJKrPTc KhP~ mº TPr KhP~PZ kMKuvÇ xmtãKeT ayu KhPò rqJm S kMKuvÇ

SA FuJTJr mJKxªJrJ fuäJKv ZJzJ ßnfPr ßpPf kJrPZj jJÇ ßmr yPfS kJrPZj jJÇ ßuTkJPzr IKn\Jf yKu @Kat\Jj ßmTJKr ßrP˜JrJÅr Im˙J FUj KbT ßToj fJ \JjJ pJ~KjÇ TJre SA kpt∂ @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL TJCPTA ßpPf KhPò jJÇ FuJTJ\MPz gogPo Im˙J KmrJ\ TrPZÇ n~ @r gogPo Im˙Jr oPiq SA FuJTJ~ \PzJ yP~PZ C“xMT oJjMwÇ Fr oPiq hJK~fô kJuj TPr pJPòj ßhvL-KmPhvL VeoJiqoTotLrJÇ @vkJPvr mJKxªJrJ FUPjJ rP~PZj @fï @r CPÆPVr oPiqÇ SUJPj kKrPmvaJ IKf vJ∂ yPuS ßpj vJK∂r InJmÇ CPÆPVr ßWJr @r KjrJk•Jr

Zaman Brothers CASH & CARRY

mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç Beef (Mix) -

Special Offer

1kg = £3.50 5kg = £14.89 Whole Sheep - £3.29 per kg 4 Baby Chicken - £6.99

1 pack Hilsha fish (6 in a pack) - £7.99 Ruhi Fish (any size) - £2.89 per kg Mrigal Fish (any size) - £3.89 per kg

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908

TzJTKzPf FUPjJ y~PfJ KjrJkh ßmJi TrPf kJrPZj jJ SA FuJTJr mJKxªJrJÇ SA FuJTJr hMuJu jJPo FT mJKxªJ \JjJj, ßrˆMPrP≤ oJjMw @aPT yfqJr WajJ mJÄuJPhPv jfMjÇ èuvJj FuJTJ xJiJref TNaQjKfTkJzJ KyPxPm kKrKYfÇ FUJPj KmKnjú ßhPvr hNfJmJx rP~PZÇ F ZJzJS mÉ KmPhvL jJVKrT mxmJx TPrjÇ fJA F FuJTJr KjrJk•Jr KhPT mrJmrA KmPvw èÀfô KhP~ gJPT @Aj ví⁄uJ-mJKyjLÇ 1 \MuJA, ÊâmJr rJPf \ÄKu yJouJr kr k´vú ßhUJ KhP~PZ ßxA KjrJk•J KjP~Ç fJA F rTo FTaJ yfqJpù ßoPj ßj~J pJ~ jJÇ WajJr krkr kMKuv ßpnJPm fuäJKv YJuJPò WajJr @PV pKh Foj fuäJKv ImqJyf gJTf fJyPu F WajJ Waf jJÇ KfKj IKnPpJV TPr mPuj, yKu @Kat\JPjr xJoPj ßfoj ßTJPjJ KjrJk•J KZu jJÇ KfKj mPuj, oNu xzTèPuJ pfaJ KjrJk•J fuäJKvr @SfJ~ gJPT KbT ffaJA fuäJKvr mJAPr ßgPT pJ~ èuvJj xÄuVú jhtJ, mJ`J, jfMj mJ\Jrxy èuvJj ßuPTr kMPrJ IÄvÇ fJA \ÄKurJ èuvJj ßuT mqmyJr TPrKZu KT jJ ßxKa èÀPfôr xJPg UKfP~ ßhUJ hrTJrÇ FKhPT, 79 j’r rJ˜Jr oMU ßgPT FuJTJKa mqJKrPTa KhP~ ßrPUPZ kMKuvÇ rJ˜Jr @vkJPvr ßhJTJjkJa mºÇ SA FuJTJr FT mJKxªJr VJKzYJuT xMoj mPuj, K\Kÿ WajJr kr ßgPTA SA FuJTJ~ VJKz dMTPf ßh~J yPò jJÇ mJAPr VJKz rJUPf yPòÇ \JjJ ßVPZ, yKu @Kat\JPj ßkJwJ k´JeL ßdJTJr IjMoKf gJTJ~ IPjPTA vPUr ßkJwJ k´JeLKaPT KjP~ @xPfj ßrP˜JrJÅ~Ç @r ßxA ßrP˜JrJÅ~ FUj ZKzP~ @PZ ±Äx˜Nk @r xJÅP\J~J pJPjr YJTJr hJVÇ ßrP˜JrJÅr mJAPrr IÄPv ßuT KnC KTKjPTr kJKTtÄP~ FUPjJ rJUJ kJÅYKa VJKzÇ Fr FTKa hMoPz oMYPz ßVPZ IKnpJPjr xo~ xJÅP\J~J pJPjr YJTJr

KjPY kPzÇ mJKT VJKzr oJKuTPhr Umr ßjA, hMA Khj iPr ßxèPuJ kPz @PZ ßxUJPjÇ kJKTtÄ FuJTJr ßuJyJr laT mº TPr ßnfPr-mJAPr kJyJrJ~ kMKuvÇ ßuPTr S~JTSP~PfS kMKuPvr kJ~YJrLÇ SA rJ˜Jr ImÀ≠ IÄvaMTPM f @PZ 20 TJbJr 10Ka käaÇ Fr oPiq xJfKaPf rP~PZ mÉfu nmj, FTKa KjotJeJiLjÇ mJKT hM'Ka käPar FTKaPf ßuPTr kJPr hJÀe ßuJPTvPj yKu @Kat\Jj @r KmkrLf KhPTr Ijq käPa ßuT KnC KTKjTÇ \ÄKu yJouJr kr Vf 2 \MuJA, vKjmJr KmPTu kpt∂ @fPï gJTJ SA xzPTr mJKxªJrJ 3 \MuJA FTaM yJÅl ßZPz mÅJYPuS hM”xy SA WajJKa fJKzP~ KlrPZ fJPhrÇ Vf 2 \MuJA, vKjmJr IKnpJPjr kr IPjPTA nP~ Wr ßgPT ßmr yjKjÇ 3 \MuJA ßTC ßTC jJjJ k´P~J\Pj ßmr yPuS rJ˜Jr oJgJ~ mqJKrPTPc kzPf yPò kMKuKv ß\rJ~Ç TP~T hlJ k´vú S vrLr fuäJKvr kr ßnfr ßgPT mqJKrPTc kJr yP~ mJAPr pJS~J x÷mÇ fPm CPJ kPg mqJKrPTc kJr yP~ ßnfPr @xJ @PrJ TKbjÇ FuJTJr KmKnjú lqJPar mJKxªJrJ ßTmu dMTPf kJrPZj k´Pvúr xP∂Jw\jT \mJm KhP~Ç @r pJrJ KnfPr ßpPf YJAPZj, fJPhr kKrKYf TJCPT mJxJ ßgPT KVP~ kKrY~ KhP~ FKVP~ @jPf yPòÇ \JjJ ßVPZ, SA FuJTJr mJKxªJr ßTC @o, ßTCmJ YJu cJu KjP~ ßyÅPa mJxJ~ KlrPZjÇ ßxxm KTZMS fuäJKv TPr kMKuvÇ SA rJ˜Jr ßnfPr ßdJTJ FTKa VJKzr YJuT \JjJPuj, VJKz ßdJTJPjJ ßVPZ IPjT ^KÑr krÇ FA ßYÓJ jJ TrJA nJPuJÇ UMm ßmKv k´P~J\j jJ yPu ßTC mJxJr mJAPr pJPòj jJÇ fPm BPh pJrJ mJKz KlrPmj, fJPhr jJ ßmKrP~ CkJ~ ßjAÇ FT mJKxªJ IKnPpJV TPr mPuj, xJoPj BhÇ ßTjJTJaJr \jq mJAPr ßmr yPf y~Ç F ZJzJ BPh @®L~˝\jrJ @xPmjÇ F Im˙J~ ßfJ nP~A ßTC @xPm jJÇ 3 kOÔJ~

ßmfj W≤J~ £9.15

hã oKyuJ mqKÜVf xyTJrL IJmvqT ßmgjJu V´LPe mxmJxTJrL hOKÓvKÜyLj FmÄ vJrLKrTnJPm Ião FKv~Jj oKyuJPT ‰hjKªj TJP\ xyPpJKVfJr \Pjq FT\j mqKÜVf xyTJrL IJmvqTÇ FA IlJrKa ÊiMoJ© FTKa kPhr \jqÇ Ref: JK0716 KcCKa: x¬JPy 7 Khj xTJPu FTKa KjKhtÓ xoP~ ‰frL yPf xJyJpq TrJ FmÄ vKkÄ, TáKTÄ, KTîKjÄ FmÄ FkP~≤PoP≤ ßpPf xyPpJKVfJ TrPf yPmÇ x¬JPy xmtPoJa 9.75 W≤J TJ\Ç xoP~r mqJkJPr ßlîKému yPf yPmÇ ßuUJ FmÄ TgJ muJr ßãP© ßmKxT AÄPrK\ \JjJ gJTPf yPmÇ csJAKnÄ \JjJ FmÄ Kj\˝ VJKz gJTPu IV´JKiTJr ßh~J yPmÇ FKkäPTvj kqJT∏Fr \jq APoAu Tr∆j jkdp0315.recruitment@gmail.com IgmJ FKkäPTvj kqJT cJCjPuJc TrPf KnK\a Tr∆j www.real.org.uk (Get involved/Jobs&Volunteering/JK0716) IgmJ Quote reference JK0716 KuPU kJKbP~ Khj JK0716, Real, First Floor, Jack Dash House, 2 Lawn House Close, London, E14 9YQ FKkäPTvj \oJ ßh~Jr ßvw fJKrU 29 \MuJA 2016


UmrJUmr 3

SURMA m 08 - 14 July 2016

gogPo èuvJj (2 kOÔJr kr)

mJÄuJPhv ÃoPe 3 ßhPvr xfTtfJ dJTJ, 4 \MuJA - pMÜrJÓs, IPˆsKu~J S hKe ßTJKr~J mJÄuJPhv ÃoPe xfTtfJ \JKr TPrPZÇ ßhvèPuJr krrJÓs oπeJuP~r SP~mxJAPa F KmwP~ KmPvw xfTtfJ ßh~J yP~PZÇ PhvèPuJr SP~mxJAPa ßh~J mJftJ~ xÄKväÓ ßhvèPuJr jJVKrTPhr èuvJj 2-Fr 79 j’r rJ˜Jr FuJTJKa FKzP~ YuPf krJovt ßh~J yP~PZÇ Vf 2 \MuJA, vKjmJr rJPf Fxm ßhv mJÄuJPhv ÃoPe xfTtfJ \JKr TPrPZÇ pMÜrJPÓsr krrJÓs oπeJuP~r SP~mxJAPa ßhvKar jJVKrTPhr x\JV gJTJr krJovt ßh~J yP~PZÇ mJÄuJPhPvr KmKnjú \J~VJ~ YuJYu xLKof TrPf krJovt ßh~J yP~PZÇ F ZJzJ mz ßuJTxoJVo FmÄ @∂\tJKfT ßyJPaPu KmKnjú IjMÔJPj IÄvV´yPer ßãP©S xfTtfJ ßh~J yP~PZÇ pMÜrJPÓsr krrJÓs oπeJu~ ßhvKar xrTJKr TotTftJPhr F mPu xfTt TPr ßh~ ßp, fJPhr KmKnjú ßuJTxoJVPor \J~VJ~ Ãoe, ßyÅPa, ßoJarmJAT, mJAxJAPTu IgmJ KrTvJ~ TPr Ãoe KjKw≠Ç F ZJzJ k´TJvq rJ˜J~ ÃoPer ßãP©S oJKTtj jJVKrTPhr xfTt gJTJr krJovt ßh~J yP~PZÇ k´J~ FTA rTo xfTtfJ \JKr TPr IPˆsKu~Jr krrJÓs oπeJuP~r SP~mxJAPa yJujJVJh TrJ mJftJ~ muJ yP~PZ, IfLPf mJÄuJPhPv ßmv KTZM xπJxL yJouJ yP~PZÇ mJÄuJPhPvr KjrJk•J xÄ˙JèPuJ \ÄKumJhL S xπJxL xÄVbPjr xJPg xŒTtpÜ M mqKÜPhr ßV´¬Jr ImqJyf ßrPUPZÇ SA ßVJÔLèPuJr TP~TKa kKÁoJKmPrJiL híKÓnKñ ßkJwe TPrÇ xfTtmJftJ~ muJ y~, CjìMÜ ˙JPj pJS~Jr xoP~ KmPvw xfTtfJ Imu’j TrJ CKYf IPˆsuLPhrÇ @PrJ yJouJ yPf kJPr kKÁoJ ˝JPgtr KmÀP≠SÇ xfTtfJr oJ©J kKrmKftf y~KjÇ @kjJr (IPˆsKu~Jj) CKYf mJÄuJPhPv CóoJ©Jr xfTtfJ

IjMxre TrJÇ FTA rTo xfTtfJ \JKr TPr hKãe ßTJKr~JS ßhvKar jJVKrTPhr mJÄuJPhv ßhPv Ãoe xLKof TrJr krJovt KhP~PZÇ

dJTJ~ xπJxmJhL yJouJr KjªJ~ Kmvõ ßjfímª O dJTJ, 4 \MuJA - dJTJ~ xπJxmJhL yJouJr KjªJ \JKjP~ ßãJn k´TJv TPrPZj Kmvõ ßjfímíªÇ oJuP~Kv~Jr k´iJjoπL jJK\m rJ\JT FT mJftJ~ dJTJ~ xπJxL @âoPer KjªJ \JKjP~ mPuPZj, ÈxπJxmJPhr KmÀP≠ GTqm≠ yS~Jr \jq FKa FTKa cJT'Ç KfKj mPuj, @\PTr KhPj xπJxmJPhr ßTJPjJ xLoJjJ ßjAÇ fJrJ ßTJPjJ xLoJPrUJ oJPj jJÇ

xπJxLrJ ßTmu xoJ\ S KjrLy oJjMPwr Skr yfqJpù S ±ÄxJ®T TotTJ YJuJ~Ç jJK\m rJ\JT mPuj, ßTJPjJ kã AxuJPor jJPo FA mmtPrJKYf WajJr hJ~ ˝LTJr TrPf kJPrÇ KT∂á k´Tíf oMxuoJj ro\JPjr FA kKm© oJPx F irPjr TJ\ TrPf kJPr jJÇ xπJxmJhLrJ oMxuoJj j~ FmÄ oMxKuo KmPvõ fJPhr ßTJPjJ ˙Jj ßjAÇ rJÓskKf @mhMu yJKohPT kJbJPjJ FT mJftJ~ èuvJPj yJouJ~ yfJyPfr KmwP~ hM”U k´TJv TPrPZj nJrPfr rJÓskKf k´em oMUJK\tÇ ßpRg mJKyjLr ToJP¥J IKnpJPj TP~T\j K\KÿPT \LKmf C≠JPrr fPgq xP∂Jw k´TJv TPrj KfKjÇ FA yJouJPT ÈTJkMÀPwJKYf' mPu @UqJK~f TPrPZj nJrPfr rJÓskKfÇ k´em oMUJK\t mPuj, nJrf xm irPjr xπJPxr KjªJ \JjJ~Ç F irPjr xKyÄxfJ ßTJPjJ nJPmA pMKÜxñf j~Ç KfKj mPuj, FA TKbj xoP~ nJrPfr \jVe

CHAT TO OUR BUSINESS TEAM TODAY

All covered

business commercial landlord home Coversure Insurance Services is a fully FCA authorised and regulated insurance broker and has been established since 1986 and has over 90 offices nationwide.

Coversure Insurance Services in Bethnal Green Coversure Insurance Bethnal Green 71 Roman Road London, E2 0QN

0800 3081 050 0208 983 7779

coversure.co.uk/bethnalgreen

mJÄuJPhPvr oJjMPwr kJPv @PZ FmÄ fJPhr hM”U nJVJnJKV TPr KjPf YJ~Ç @orJ Kjyf S fJPhr kKrmJrèPuJr \jq k´JgtjJ TrKZ FmÄ @yfPhr hs∆f @PrJVq TJojJ TrKZÇ KmsKav k´iJjoπL ßcKnc TqJPorj 3 \MuJA k´iJjoπL ßvU yJKxjJPT kJbJPjJ FT mJftJ~ èuvJj yJouJr fLms KjªJ \JjJj FmÄ fJr xrTJPrr xmtJ®T xyJ~fJr @võJx ßhjÇ KfKj mPuj, mJÄuJPhPvr FA âJK∂TJPu pMÜrJ\q kNet xyPpJKVfJ KhP~ pJPmÇ KmsKav yJA TKovjJr IqJKuxj ßmäT FT KmmíKfPf mPuPZj, yKu @Kat\Jj ßrP˜JrJÅ~ @âoPer WajJ mJÄuJPhPv mxmJxrf FmÄ Totrf KjrLy oJjMwPhr Skr IKmPmYjJk´xNf xπJxL yJouJÇ FA WajJ~ yfJyfPhr k´Kf @orJ xoPmhjJ \JjJAÇ n~ïr F WajJr ImxJj WaJPf ITJ∂ kKrvsoTJrL @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL, KjrJk•J mJKyjL S 4 kOÔJ~

9

On our th Anniversary, on the 18th of JULY 2016,

To our brand new exciting office!

102

Licensed Member

Brick Lane, Bangla Town,

020 7375 1188 | 07944 872 919 (Line open till 11pm) London E1 6RL

(Opposite Brick Lane Mosque)

admin@primeestateagents.co.uk

We offer

www.primeestateagents.co.uk

0% commission for lettings & sales n

*Terms and Conditions Apply


4 UmrJUmr

08 - 14 July 2016 m SURMA

gogPo èuvJj (3 kOÔJr kr) \ÀKr ßxmJ k´hJjTJrL xÄ˙JèPuJr xhxqPhr k´Kf @orJ TífùÇ rJKv~Jr krrJÓs oπeJu~ FT KmmíKfPf èuvJPjr yKu @Kat\Jj ßrP˜JrJÅ~ yJouJPT ÈIoJjKmT xπJxL TotTJ§' KyPxPm CPuäU TPr mPuPZ, Fr ßTJPjJ ßpRKÜTfJ ßjAÇ rJKv~J FA WajJ~ yfJyPfr kKrmJPrr k´Kf xoPmhjJ S @yfPhr hs∆f @PrJVq TJojJ TPrPZÇ KmmíKfPf muJ y~, dJTJr WajJ FKa @PrJ FTmJr k´oJe TPr ßp @∂\tJKfT xπJxmJh ßoJTJPmuJ~ Kmvõ xŒ´hJ~PT \ÀKrKnK•PT xoKjõf k´PYÓJ YJuJPf yPmÇ F ZJzJ TJjJcJ, \JotJKj, l∑J¿ S ßcjoJTt kígT kígT KmmíKfPf dJTJ~ xπJxL TotTPJ r KjªJ \JKjP~PZÇ nJrfL~ fÀeLr uJv @\ ßlrf kJbJPjJ yPm: èuvJPjr xπJxL yJouJ~ Kjyf nJrfL~ fÀeL fJKrKv ‰\Pjr orPhy 4 \MuJA nJrPf ßlrf kJbJPjJ yPmÇ 3 \MuJA nJrPfr krrJÓsoπL xMwoJ ˝rJ\ FT aMAaJr mJftJ~ mPuj, ÈFKa \Wjq yfqJTJ§Ç ßpPyfM I˝JnJKmT oífqM yP~PZ, fJA KTZM @AKj k´Kâ~J IjMxre TrPf yPmÇ' xMwoJ @PrJ \JjJj, fJKrKvr mJmJr xÿKfPfA fJr orPhy KhKuäPf KjP~ pJS~J yPmÇ ßxUJPjA fJr kKrmJPrr TJPZ orPhy fMPu ßh~J yPmÇ nJrfL~ krrJÓsoπL @PrJ mPuj, Èj~JKhKuä ßgPT fJKrKvr orPhy C•rk´PhPvr KlPrJ\JmJPh KjP~ pJPm fJr kKrmJrÇ ACKjnJKxtKa Im mJTtPur KvãJgtL fJKrKv ZMKa TJaJPf mJÄuJPhPv KVP~KZPujÇ fJKrKvr mJmJ mJÄuJPhPv Vf 15-20 mZr iPr ßkJvJPTr mqmxJ~ TrPZjÇ'

èuvJPjr WajJ~ rlfJKjPf oJrJ®T k´nJm kzJr @vïJ rJ\iJjLr èuvJPj FTKa ßr˜rJÅ~ yJouJr WajJ~ IgtjLKf, KmPvw TPr KmKjP~JV S rlfJKj mJKeP\q oJrJ®T k´nJm kzPm mPu @vïJ TrPZj mqmxJ~L S IgtjLKfKmhrJÇ fJPhr IjMoJj, Fr k´nJPm KmPhvLPhr @jJPVJjJ @vïJ\jT yJPr TPo ßpPf kJPrÇ ßpxm KmPhvL mJ~Jr mftoJPj mJÄuJPhPv Im˙Jj TrPZj fJPhr IPjPT YPu ßpPf kJPrjÇ KmhqoJj rlfJKj @Phv mJKfu jJ yPuS jfMj TPr @Phv ßh~Jr mqkJPrS mJ~JrrJ KmKnjú KhT KmPmYjJ TrPf kJPrj mPu IjMoJj xÄKväÓPhrÇ mJÄuJPhv KjaS~qJr k´˜Mf S rlfJKjTJrT xKoKfr (KmPTFoAF) xyxnJkKf ßoJyJÿh yJPfo 3 \MuJA mPuj, èuvJPjr WajJ~ @orJ

UMmA CKÆVúÇ F WajJ~ @oJPhr TP~T\j mJ~JrS oJrJ ßVPZjÇ Fr oJiqPo xJrJ KmPvõ mJÄuJPhv xŒPTt ßjKfmJYT k´YJreJ yP~ ßVPZÇ @Ko oPj TKr TJrJ F WajJ WKaP~PZ ßxKa ßmr TrJ hrTJrÇ xrTJrPT ImvqA TPbJr yPf yPmÇ Foj WajJr xJPg xŒíÜPhr TPbJr yP˜ hoj TrPf yPmÇ ÛMu-TPu\kptJP~ ßoJKaPnvj TJptâo YJuJPf yPmÇ @PuoPhr TJP\ uJVJPf yPmÇ AxuJo ßp FèPuJ xogtj TPr jJ ßxKa fÀexoJ\PT ßmJ^JPf yPmÇ fJr ßYP~S èÀfôkNet, ßp TJrPe Fxm yPò fJr oNPu ßpPf yPmÇ kKuKx KrxJYt AjKˆKaCPar KjmtJyL kKrYJuT c. @yxJj FAY oMjxMr F k´xPñ mPuj, F WajJ~ @oJPhr IgtjLKfPf ˝· S hLWt ßo~JPh Km„k k´nJm kzPmÇ Fr lPu IPjT KmPhvL F ßhv ßgPT YPu ßpPf kJPrjÇ FPf fJPhr xJPg F ßhPvr KmKjP~JVS Ijq ßhPv YPu pJPmÇ pJr k´nJm @oJPhr IgtjLKfPf kzPmÇ @oJPhr IgtjLKfr \jq FKa FTKa xfTt mJftJÇ FUJj ßgPT ßmr yPf yPu xmJAPT xKÿKufnJPm FKVP~ @xPf yPm mPuS o∂mq TPrj FA IgtjLKfKmhÇ Foj WajJ @oJPhr ßhPv WaPm KY∂JS TrPf kJKrKj o∂mq TPr KmK\FoAF xyxnJkKf lJÀT yJxJj mPuj, Fr lPu @oJPhr

IgtjLKfPf FTKa ßjKfmJYT k´nJm kzPmÇ xmPYP~ ãKfV´˜ yPf kJPr míy•o ßkJvJT Kv·Ç TJre @oJPhr ‰frL ßkJvJT Kv· kMPrJkMKr rlfJKjKjntrÇ FUj mJ~JrrJ F ßhPv @xJr xo~ fJPhr KjrJk•J KjP~ vïJ~ gJTPmjÇ @mJr IPjT mJ~Jr Ijq ßhPv kJKz \oJPf kJPrjÇ lPu rlfJKjr mz mJ\Jr yJrJPf kJPr mJÄuJPhvÇ K\Kÿ TrJr WajJKa @oJPhr ßhPvr \jq IPjT mz xfTt mJftJ mPu oPj TPrj FA mqmxJ~L ßjfJÇ rlfJKjTJrTPhr 42Ka xÄVbPjr xojõP~ VzJ ßlcJPrvj FéPkJatJrx IqJPxJKxP~vj Im mJÄuJPhPvr xnJkKf @mhMx xJuJo oMPvthL F k´xPñ mPuj, FoKjPfA @orJ VqJx-KmhMq“xy KmKnjú xoxqJ~ \\tKrfÇ jfMj TPr ßp n~JmyfJ xíKÓ yPuJ FPf @oJPhr rlfJKj mJKe\q oJrJ®TnJPm ãKfV´˜ yPmÇ ßpxm TJrPe @orJ KmvõmJ\JPr nJPuJ TrKZuJo fJr FTKa KjrJk•J kKrK˙Kf CPuäU TPr KfKj mPuj, @oJPhr k´KfPpJVL ßhvèPuJ F WajJPT @PrJ mz TPr mJ~JrPhr TJPZ fMPu irJr ßYÓJ TrPmÇ xrTJPrr CKYf F WajJr xJPg xÄKväÓPhr iPr híÓJ∂oNuT vJK˜ ßh~JÇ Foj WajJr kMjrJmíK• pJPf jJ 5 kOÔJ~

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Curry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


UmrJUmr 05

SURMA m 08 - 14 July 2016

gogPo èuvJj (4 kOÔJr kr) WPa ßx KhPT KmPvw j\r ßh~Jr @øJj \JjJj xJuJo oMPvthLÇ

xπJxL yJouJr ßvTz UMÅP\ ßmr TrJ yPm : k´iJjoπL èuvJPjr ¸qJKjv ßrˆMPrP≤ xπJxL yJouJPT ÈIfq∂ hMntJVq\jT' KyPxPm metjJ TPr k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mPuPZj, pJrJ xπJxLPhr I˘ S ßVJuJmJÀh xrmrJy TPrPZ ßxA IkrJiLPhr ImvqA ßvTz UMÅP\ ßmr TrJ yPmÇ \JkJPjr ߈a KoKjˆJr lr lPrj FPl~Jxt KxAK\ KTyJrJ 3 \MuJA k´iJjoπLr xPñ fJr xrTJKr mJxnmj VenmPj xJãJ“ TrPf ßVPu k´iJjoπL F TgJ mPujÇ ‰mbPTr kr k´iJjoπLr ßk´x xKYm AyxJjMu TKro xJÄmJKhTPhr F TgJ mPujÇ k´iJjoπL mPuj, xπJxLrJ Fr @PV è¬yfqJ YJKuP~PZ FmÄ kMPrJKyf, lJhJrx S KnãMPhr aJPVta TPrPZÇ ÈIkrJPi \Kzf IPjT xπJxLPT ßV´lfJr TrJ yP~PZÇ' k´iJjoπL FmÄ \JkJPjr ߈a KoKjˆJr GTofq k´TJv TPrj ßp, mJÄuJPhv S \JkJj GTqm≠nJPm xπJxmJPhr KmÀP≠ uzJA TrPmÇ F k´xPñ ßvU yJKxjJ l∑J¿, ßmuK\~Jo, \JkJj S nJrPf xπJxL yJouJr TgJ CPuäU TPrjÇ k´iJjoπL mPuj, èuvJPj xπJxL yJouJ~ Kjyf \JkJKj jJVKrTPhr oífPhPyr o~jJfh∂ ßvPw xÄKväÓ TftíkPãr TJPZ uJv y˜J∂r TrJ yPmÇ hãfJr xPñ kKrK˙Kf xJoJu ßh~Jr \jq \JkJPjr ߈a KoKjˆJr k´iJjoπL ßvU yJKxjJPT ijqmJh \JjJjÇ mJÄuJPhv S \JkJPjr oPiq KmhqoJj KÆkãL~ xŒPTt xP∂Jw k´TJv TPr KfKj mPuj, kJr¸KrT ˝JPgt xyPpJKVfJ ImqJyf gJTPmÇ k´iJjoπLr oMUq xKYm @mMu TJuJo @\Jh FmÄ mJÄuJPhPv \JkJPjr rJÓshNf oJxJPfJ S~JfJjJPm F xo~ CkK˙f KZPujÇ

KmoJjmªPr hvtjJgLt k´PmPv @mJPrJ KjPwiJùJ: @fPï KmPhvL jJVKrPTrJ rJ\iJjLr èuvJPj yKu @Kat\Jj ßmTJKr ßrˆMPrP≤ 1 \MuJA, ÊâmJr n~Jmy xπJxL yJouJr kr ßgPT KcPkäJoqJKaT ß\Jj KyPxPm kKrKYf èuvJj, mjJjL S mJKriJrJ FuJTJr ßmKvr nJV KmPhvL jJVKrPTr Khj

TJaPZ @fPïr oPiqÇ mqmxJ TrPf @xJ ßTJPjJ ßTJPjJ KmPhvL mJ~Jr ßhPv KlPr pJS~Jr k´˜MKf KjPòj mPu \JjJ ßVPZÇ 3 \MuJA, ßrJmmJr rJf 9aJ~ y\rf vJy\JuJu @∂\tJKfT KmoJjmªr AKoPV´vPjr SKxr (FFxKk) xJPg ßpJVJPpJV TrJ yPu KfKj jJo jJ \JKjP~ mPuj, BPhr @PV FoKjPfA IPjT KmPhvL jJVKrT BPhr xo~ pJr pJr ßhPv YPu pJjÇ pJr TJrPe Vf hMA Khj iPr KmPhvL (lPrjJr) pJ©Lr ysJx FTaM ßmKv ßhUJ pJPòÇ fPm èuvJPjr xπJxL yJouJr WajJr TJrPe Fxm KmPhvL YPu pJPò FojKa @oJr TJPZ oPj y~KjÇ FT k´Pvúr C•Pr KfKj mPuj, KmPhvL jJVKrT pJrJ k´KfKj~f @xJ-pJS~J TrPZj @orJ ÊiM fJPhr KnxJr TJV\k© xKbT @PZ KT jJ ßxKa pJYJA TPr KT~JPr¿ KhKòÇ fJPhr ßfJ @orJ @r K\Pùx TrPf kJKr jJ ∏ fJrJ TL TJrPe pJPòj? 3 \MuJA èuvJj FuJTJr FTJKiT mJKxªJr xJPg ßpJVJPpJV TrJ yPu fJrJ jJo jJ k´TJv TPr mPuj, yKu @Kat\Jj ßmTJKrPf n~Jmy xπJxL yJouJr WajJr kr krA èuvJj, mjJjL S mJKriJrJ FuJTJ~ mxmJxTJrL KmPhvL jJVKrTPhr oPiq FT irPjr I\JjJ @fï KmrJ\ TrPZÇ nLfxπ˜ KmPhvLPhr TP~T Khj @PVS Kfj-YJr\j KoPu Kl∑ YuJPlrJ TrPf ßhUJ ßpfÇ KT∂á FUj Fxm FuJTJ~ KmPhvLPhr YuJPlrJ KTZMaJ TPoPZÇ fJPhr ßhUJ oPf, IPjT KmPhvL xπJxL

yJouJr kr mJxJ ßgPT ßmr yPòj jJÇ FT k´Pvúr C•Pr fJrJ mPuj, èuvJPj SP~Kˆj ßyJPaPur CPJ KhPTr KcKxKx oJPTtPa BhPT ßTªs TPr KmPhvLrJ ßTjJTJaJ TrPf @PxjÇ fJPhr @jJPVJjJ~ F oJPTtaKa gJTf \o\oJaÇ KT∂á @Kat\Jj ßrP˜JrJÅ~ n~Jmy xπJxL yJouJr kr Vf hMA Khj iPr FA oJPTtPa KmPhvL jJVKrPTr xÄUqJ TPo ßVPZÇ SA oJPTtPar ßTJPjJ ßTJPjJ ßhJTJj oJKuT @Pkã TPr muPZj, ÈFmJr @oJPhr ßmYJKmKâ uJPa CPbPZ'Ç 3 \MuJA, ßrJmmJr rJPf kJÅY fJrTJ ßyJPau kqJj kqJKxKlT ßxJjJrVJÅSP~r hJK~fôvLu FT\j TotTftJ mPuj, èuvJPjr xπJxL yJouJr WajJr k´nJm FUPjJ @oJPhr ßyJPaPur Skr kPzKjÇ KfKj mPuj, oNuf BPhr krA KmPhvLrJ FPhPv @xPf ÊÀ TrPmjÇ Fr \jq IPjPT mMKTÄ ßhPmjÇ fPm FUj kpt∂ ßTJPjJ KmPhvL ßyJPau mMKTÄ mJKfu TPrPZj Foj ChJyre ßjA mPu \JjJj KfKjÇ fPm BPhr 8-10 Khj kr xπJxL yJouJr k´nJm ßToj kPz ßxKa ßmJ^J pJPmÇ FKhPT, èuvJPjr ßrP˜JrJÅ~ xπJxL yJouJr krkrA y\rf vJy\JuJu @∂\tJKfT KmoJjmªPr hvtjJgLPhr k´PmPvr Skr @mJPrJ KjPwiJùJ \JrL TPrPZ TftíkãÇ KmoJjmªr xN© \JjJ~, y\rf vJy\JuJu @∂\tJKfT KmoJjmªPrr 7 kOÔJ~

UKAY Fish & Meat Bazar

WHOLESALE RETAIL AND RESTAURANT SUPPLIER

roPlJct yJuJu ßgPT xo˜ oJÄx ßcKunJrL ßh~J y~Ç Quality food at low prices, fresh Bangladeshi vegetables, fish, fruits, Halal meats Discounts for restaurants

OUR MEAT IS FROM ROMFORD HALAL 251 Whitechapel Road,London E1 1DB T: 020 7247 8798 F: 020 7247 4997 E:ahfaz@ukaygroup.com


6 xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

08 - 14 July 2016 m SURMA

BPhr @jPªr @PV hMA ßlJÅaJ Iv´∆ FOUNDER : Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR : Mrs. Ayesha Ahmed EDITOR : Ahmed Moyez

NEWS EDITOR : Abdul Quaium

MANAGING DIRECTOR : Sarzamin Ahmed

SURMA Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ

Editorial: 020 7377 9717 Advertising: 020 7377 9787

www.surmanews.com EDITORIAL: news@surmanews.com ADVERTISING: sarzahmed@surmanews.com

ßvJTJyf mJÄuJPhv FUPjJ rJ\QjKfT KogqJYJPr oMU dJTJ pJrJ mJÄuJPhv KjP~ nJPmj, fJrJ kNmt ßgPT ßpxm IJnJx KhP~ IJxKZPuj fJ IJP˜ IJP˜ k´TJv yPf Êr∆ TPrPZÇ kMPrJ ßhv FmÄ ßhPvr xÄmJhoJiqo F KjP~ ßpnJPm ßvJT k´TJv TPrPZ, FxPmr Kmr∆P≠ hÅJzJmJr IKnk´J~ fJrJ ßxnJPm ßhUJ~KjÇ xÄmJhoJiqoPT \zJPjJr TJrPe IPjT xyPpJVL mºá jJUMv yPf kJPrjÇ fJrJ FaJS muPf kJPrj, FUj xoJPuJYjJ TrJr xo~ j~Ç FUj ßvJTJmPy mJÄuJPhv TJfrÇ fJr k´Kf xyootL yS~JA KmPmYqÇ IJorJ Fxm xyoKotfJPT rJ\QjKfT nJwq KyPxPm ßhKUÇ Fxm xyootLr KmmOKf ßxA \JKfxÄPWr mJÄuJPhv KjP~ CPhqJVyLj CPÆV k´TJPvr xJPg fáujJ TrJ pJ~Ç mJÄuJPhv ßp xÄTPar KhPT iJKmf Fr k´Kf j\r rP~PZ KmvõrJ\jLKfKmhPhrÇ èuvJj IJâJP∂ mJÄuJPhv xrTJPrr jLKfKjitJrTPhr FTKa rJf ßTPaPZ Kx≠J∂ S jLKfKjitJreLPfÇ xTJPu iJo TPr TP~T KoKjPar oPiq IkJPrvj xJPéxláu mPu ßWJKwf yPuJÇ Foj FTvPj IJorJ oMêÇ fJr xPñ KTZá k´vú cJukJuJ ßouPf gJPT pJr ßTJPjJ xPhJ•r IJoJPhr \JjJ ßjAÇ k´gof ßTJPjJ K\Kÿ WajJ~ hrTwJTKw y~Ç pJrJ K\Kÿ TPr fJrJ KTZá KjPf YJ~, IJhJ~ TrPf YJ~Ç FmJrA k´go ßTJPjJ K\Kÿ ymJr WajJ~ ßhUuJo, xπJxLPhr CP¨vq KZu ßTmu TJCPT yfqJ TrJÇ FaJ oJjJ pJ~ jJÇ TJre, ßTmu yfqJ TrJr AòJ gJTPu ßx yfqJ TPr YPu ßpPfJ, K\Kÿ TPr KjP\Phr oOfqá ßcPT IJjPfJ jJÇ k´gPoA mPuKZ, K\Kÿ pJrJ TPr fJPhr FTaJ CP¨vq gJPTÇ FA fr∆e xπJxLPhr ßTJPjJ CP¨vq ßhUuJo jJ, fJrJ TL YJ~ fJS IJorJ \JjPf kJruJo jJÇ IJAFx yP~ KjP\Phr CkK˙Kf ßmJ^JPjJr \jq yfqJTJ§A pPgÓ KZuÇ KjP\PT ITJrPe oOfqá r KhPT ßbPu ßh~Jr TJptTJre IJorJ ßhUPf kJKò jJÇ yÅqJ, Foj k´vú C™JKkf yPf kJPr ß\PjA KT IkJPrvPjr kã ßgPT IJPV ßgPTA \JjJPjJ yP~PZ, IJorJ fJPhr xJPg ßpJVJPpJV TrPf mqgt yP~KZÇ FUJPjS k´vú ßgPT ßVPZÇ pJrJ K\Kÿ TPr fJPhr xJPg ßpJVJPpJV TrPf y~ jJ, fJrJ KjP\rJA KjP\Phr ˝JPgt TPr gJPTÇ mJÄuJPhv FojnJPm KjP\Phr \~VJj TrPuJ, ßp IkJPrvj gJ§JrPmJ xJPéx jJ-KT fJ§m WKaP~PZ fJ KbT mMP^ CbPf kJrKZuJo jJÇ 22 \j oJjMwPT yfqJ TrPuJ K\KÿTJrL xπJxLrJ, ßxaJ xlufJ TL TPr y~? yÅqJ, mJÄuJPhPvr xPñ IJorJS ßvJTJyf KT∂á xlu jAÇ mqgtfJr hJ~ ßgPT mÅJYJr \jq YJrKhPTr ßvJT ßvJT IJPo\A mPu KhPò mJÄuJPhv IJ\ TPfJaJ mqgt rJPÓs kKref yP~PZÇ mJÄuJPhv ßTj FUPjJ rJ\QjKfT KogqJYJPrr IJzJPu KjP\Phr oMU dJTJr ßYÓJ TrPZ? k´iJjoπL ßvU yJKxjJ FKaPT xπJxL WajJ KyPxPm IKmKyf TPrPZjÇ IJAFxPT IJzJu TrJr \jqA KT fÅJr Foj nJwq? mJÄuJPhPvr KoKc~J~ IJâoeTJrLPhr xŒPTt ßTJgJS xπJxL, ßTJgJS \KñÇ (pKhS \Kñ muPf TL ßmJ^JPjJ yP~ gJPT mJÄuJPhPvr rJ\jLKfKmhrJ S KoKc~J Fr xM¸Ó ßTJPjJ KhTKjPhtvjJ ßh~KjÇ) mKyKmtvõ mJÄuJPhPvr FA kKrefLPT KjmtJYjyLj xÄÛíKfr KhPTA AKñf TPrPZÇ mJÄuJPhPvr KoKc~J S KmPrJiL hu FA KjmtJYjyLj xÄÛíKfr KhTaJ ˝LTJr TrPuS ßhPvr ßnfPr yfqJ-èofJ§m ∏ Fxm xrTJPrr jqJ~ fJrJS KmPrJiL hPur KhPT AKñf TrPf YJjÇ FAUJPj xrTJrL nJPwqr xJPg ßTJPjJ ßTJPjJ \J~VJ~ Kou ßUÅJP\ kJS~J pJ~Ç xJÄmJKhTrJ IJâJ∂ yPu xmJA ßp GTqm≠ yPf kJPrj jJ, Fr KkZPjS FA xrTJrk∫L xJÄmJKhT S hJuJu k´TKí fr TuJKoˆrJA hJ~LÇ fJA rJÓs IJâJ∂ yPu IkJrVfJ~ ßvJT k´TJv ZJzJ KTZáA TrJr gJPT jJÇ ßvU yJKxjJ xπJxL WajJ mPu ßp IJzJu ‰fKr TrPf YJj, fJr oNPu rP~PZ KyÄxJkrJ~Pjr rJ\jLKfÇ IJAFx yPu ßxA KyÄxJ KmPrJiL huPT Tm\J TrJr xMPpJV FPj ßhPm jJÇ rJ\jLKfr FA oJÊu y~PfJ IJPrJ hLWt yPmÇ mJÄuJPhv ffKhPj KmPvõr hrmJPr jJoxmt˝ ßhv ZJzJ IJr KTZáA gJTPm jJÇ IJorJ fJ ßyJT YJA jJÇ IJorJ YJA, mJÄuJPhv FTKa ˝JnJKmT ßhv, FTKa KjmtJKYf rJÓsmqm˙Jr ßhv KyPxPm KmPvõr hrmJPr kKrKYf kJTÇ

Qx~h @mMu oTxMh rmLªsjJg KuPU ßVPZj, ÈC“xPVtr Khj ßxRªPptr KhjÇ...KouPjr ÆJrJ, k´JYMPptr ÆJrJ, ßxRªPptr ÆJrJ @orJ C“xPmr KhjPT m“xPrr xJiJre KhjèKur oMTMaoKe˝„k TKr~J fMKuÇ' [iot, ÈC“xm'] kíKgmLr xm xoJP\A C“xm IPjT rToÇ fPm iotL~ S xJoJK\T C“xPmr QmKvÓq FTA∏KoujÇ oMxuoJPjr xmPYP~ mz iotL~ C“xm BhMu Klfr FTáhKM hj mJPhAÇ ßhJTJjkJa, vKkÄoPu YuPZ ßTjJTJaJr iMoÇ lMakJPfr ßhJTJPjS xLoJyLj KnzÇ FmÄ fJrJA xoJP\ xÄUqJ~ ßmKvÇ xMªr xMªr jfMj \JoJTJkz, \MfJxqJP¥u YJAÇ C“xPmr KhPj xMªr TJkzPYJkz ZJzJ @jª y~ jJÇ FmÄ ßx ßkJvJTS FTJ kPr WPr mPx gJTJr \jq j~Ç Kk´~\j S WKjÔPhr ßx ßkJvJT kPr ßhUJPjJ YJAÇ fJr TJre, rmLªsjJg mPuPZj, ÈC“xm FTJr jPyÇ KouPjr oPiqA xPfqr k´TJv∏PxA KouPjr oPiqA xfqPT IjMnm TrJ C“xPmr xŒNef t JÇ' ßxA KouPjr \jqA xm xoJP\ C“xm ChqJkPjr \jq oJjMw ZMPa pJ~ Kk´~\jPhr TJPZÇ vf TÓ ˝LTJr TPr yPuS pJS~J YJAÇ FmJPrr BhpJ©J~ oJjMPwr ßnJVJK∂ @PVr mZrèPuJr fMujJ~ ToÇ TJre, oyJxzTèPuJr Im˙J VfmJPrr ßYP~ IPjT nJPuJÇ ßhPv KmK㬠ßmhjJhJ~T WajJ WaPZÇ fJr oPiqS FTirPjr ˝K˜Pf Bh C“xm ChqJKkf yPm mPu iJreJ TrJ ßVPZÇ Foj Im˙J~ Foj FT InJKmf WajJ Wau, pJ k´fqã TPr ßVJaJ \JKf KTZM xoP~r \jq yPuS ˜… yP~ pJ~Ç ßrJmmJr rJ˜JWJa, ßhJTJjkJPar xm oJjMPwr ßYJPUoMPUA KZu ßmhjJr ZJ~JÇ ßToj FTirPjr C“T£J, ßpj xm oJjMw @ffJ~Lr ZMKr S mªMPTr jPur oMPU hJÅKzP~Ç mJÄuJPhPvr InMqh~ WPa FTKa xv˘ rÜJÜ oMKÜpMP≠r oJiqPoÇ ˝JiLjfJxÄV´JPor FTKa k´Kfkã KZuÇ ÊiM kJKT˜Jj ßxjJmJKyjL j~, ßhPvr ßnfPrr kJKT˜JjmJhL TuJmPrarÇ ˝JiLj rJÓs KyPxPm k´KfÔJr KmPrJKifJ TPrKZu oJKTtj pMÜrJPÓsr oPfJ kMÅK\mJhL krJvKÜÇ TKoCKjˆ YLPjr oPfJ @ûKuT vKÜS @S~JoL uLPVr ßjfíPfô FmÄ nJrPfr xyPpJKVfJ~ ˝JiLjfJxÄV´JPor KmPrJKifJ TPrPZÇ ˝JiLjfJr kPr ßxA xm vKÜ mJÄuJPhvPT oMPU ßoPj KjPuS oPj ßoPj KjPf kJPrKjÇ fJ ßp kJPrKj, fJ ßmJ^J ßVu kÅYJ•Prr kPjPrJA @Vˆ, ßpKhj rJPÓsr k´KfÔJfJ rJÓskKfPT xkKrmJPr KjotonJPm yfqJ TrJ yPuJÇ kÅYJ•Prr kPr @∂\tJKfT @jMTNPuq mJÄuJPhPv AxuJKo ßoRumJhL vKÜr C™Jj WPaÇ oNuiJrJr huèPuJr xPñ kJKT˜JjmJhL \JoJ~JPf AxuJoLS xÄxPh pJ~ FmÄ ãofJrS nJV kJ~Ç KT∂á Vf mZr TMKz pJm“ IPjTèPuJ CV´k∫L AxuJKo ßVJÔL oJgJYJzJ KhP~PZÇ fJrJ AxuJKo vKr~Jy @Aj k´mftj TrPf YJ~Ç fJrJ KmKnjú xo~ jJvTfJoNuT TotTJ§ WKaP~ xoJP\ @fï xíKÓ TPrPZÇ xrTJr fJPhr IPjTPT @APjr @SfJ~ FPj vJK˜ KhPf ßkPrPZÇ KT∂á oiqk´JPYqr xJŒ´KfT kKrK˙Kfr kr ßk´ãJka kJP ßVPZÇ oJKTtj krrJÓsjLKf, I˘ S oJhT mqmxJr Km˜íKf, oiqk´JPYq AxuJKo K\yJKh ßVJÔLr xíKÓ, KmPvw TPr xJŒ´KfT @AFx jJPor Kmvõ@fï-xíKÓTJrL xÄVbjKar @®k´TJv xm oMxKuo-IoMxKuo ßhPvr \jqA FTKa IKnvJkÇ mJÄuJPhPvr @gtxJoJK\T Im˙J IPjT ßhPvr ßYP~A ˝JnJKmT KZuÇ xJPz xJf mZr pJm“ @S~JoL uLV ãofJ~Ç FKa FTKa oiqk∫L IxJŒ´hJK~T k´VKfvLu huÇ I·˝· ßhvL~ \Kñ f“krfJ FA hPur xrTJr k´Kfyf TrPf kJrPm, KT∂á @∂\tJKfT YâJP∂r \JPu \KzP~ kzPu fJ xJoJu ßhS~J Ifq∂ TKbjÇ èuvJj WajJr kr xrTJKr hPur ßjfJrJ k´gJVfnJPm muPZj, fJÅrJ xπJxKmPrJiL TKoKa Vbj TrPmj xJrJ ßhPvÇ TKoKa Vbj TPrA @®WJfL yJouJ ßbTJPjJr kptJP~ KT kKrK˙Kf @PZ? fJÅrJ GPTqr TgJS muPZjÇ Ijq hPur

èuvJj ßrP˜JrJÅr WajJr xo~ FmÄ asqJP\KcKa WPa pJS~Jr krkr hM-KfjKa YqJPjPu TP~T\j KmPväwPTr TgJmJftJ VnLr ßmhjJr oPiq nLwe KmrKÜr xíKÓ TPrPZÇ \JfL~ \LmPjr ßTJPjJ ßTJPjJ xÄTao~ oMyNPft huL~ rJ\jLKfr k´YJr oJjMwPT ãM… TPrÇ fJr ßYP~S mz TgJ, fJPf xrTJPrr ßTJPjJ CkTJr y~ jJÇ fJÅPhr TgJ xrTJPrr ßjfJrJ mzP\Jr CkPnJV TrPf kJPrjÇ pUj-fUj IkZPªr rJ\QjKfT hPur ßjfJPhr KhPT @XMu fJT TrPu oJjMPwr oPiq Km„k k´KfKâ~Jr xíKÓ y~Ç xPñ GTq ßfJ hNPrr TgJ, @S~JoL uLPVr oPiqA ßp GTq ßjA, fJ Vf ACKj~j kKrwh (ACKk) KjmtJYPjA k´oJe TPrPZj fJÅrJAÇ FmÄ xmtKjoú kptJP~ hPu xπJxL rP~PZ fJS k´oJKef yP~PZ v ßhPzT Kjyf S yJ\Jr hPvT @yf yS~Jr oiq KhP~Ç xπJxL ˝nJPmr oJjMw KhP~ xπJx k´KfPrJi x÷m KT jJ? ÈxmJr' xyPpJKVfJ YJAPZjÇ xmJA muPf TJrJ? ÊiM @S~JoL uLPVr ßuJT ßfJ ßhPvr ÈxmJA' j~Ç fJr mJAPrr xyPpJKVfJ YJAPu KmjLfnJPm YJAPf yPm, ßYJU rJKXP~ TJrS ßgPT xyPpJKVfJ kJS~J x÷m j~Ç ßp k´Kâ~JPfA xJÄxh yS~Jr Kmru ßVRrm I\tj TÀj jJ ßTj, KjmtJYj TKovj FTmJr ßVP\Pa jJo ßfJuJr kr hJK~fô WJPz FPx kPzÇ mftoJj xÄxPhr oJjjL~ xJÄxPhrJ rJ\CPTr käa S lîqJa hMPaJA kJPmj, fJPf \jVe UMKvÇ fPm TJV\kP© \jk´KfKjKi ßUfJm kJS~Jr kPr FuJTJr \jVPer kJPv FTaM hJÅzJPf y~Ç ßxmJP~f, kMPrJKyf, iotpJ\T k´oUM UMj yPòjÇ fJÅPhr kKrmJrPT ßoRKUT xJ∂ôjJaJ KhPf kpt∂ xJÄxhPhr ßhUJ pJ~ jJÇ rJoTíÌ KovPjr k´iJjPT yfqJr ÉoKT ßhS~J yPuJÇ fífL~ Khj @Ko KVP~ ÊjuJo, ßxUJPj FuJTJr xJÄxh pJjKjÇ kPr Imvq KfKj ßxUJPj ßVPZj ßxA xo~, pUj nJrfL~ yJATKovjJr ßVPZjÇ F Im˙J~ oJjMPwr nrxJ ßTJgJ~? TJr Skr nrxJ? KmKnjú ßhPvr ßjfJrJ mJÄuJPhPvr ÈkJPv' gJTJr @võJx KhP~PZjÇ fJPf xJ∂ôjJ @PZ, Kmkh-oMKÜr KjÁ~fJ ßjAÇ ßTJPjJ ßhPvr ßTJPjJ xrTJPrr VíyLf ßTJPjJ jLKfA GvL mJeL j~ ßp fJ IkKrmftjL~Ç \JKfr míy•r ˝JPgt S \jVPer ˝JPgt fJr kKrmftj x÷m FmÄ kKrmftj TrJA TJoqÇ xrTJPrr jLKfKjitJrT S ãofJxLj huPT ßnPm ßhUPf yPm fJPhr ßTJPjJ Inq∂rLe S QmPhKvT jLKf \KñPhr jJvTfJ YJuJPf C“xJKyf TPr KT jJÇ pKh fJ TPr, fJyPu ßxA jLKfr KmYJr-KmPväwe TPr fJPf kKrmftj @jJA ßhvJ®PmJPir TJ\Ç TJre, xÿMUpMP≠ uzJA TrJr vKÜ rJPÓsr KjrJk•J mJKyjLèPuJ rJPU, @TK˛TnJPm kKrYJKuf @®WJfL \Kñ jJvTfJ k´KfPrJi FPTmJPrA Ix÷mÇ mJÄuJPhPvr xrTJPrr IjMPoJKhf Kmù aT ßvJ\LmLrJS k´J~A mPuj, jJvTfJ mJ \Kñ f“krfJr \jq ßVJP~ªJ mqgtfJ hJ~LÇ IgmJ ßVJP~ªJPhr hMmu t fJ KZuÇ Ff ßxJ\J o∂mq ÊjPf nJPuJ uJVPf kJPr ßvsJfJPhr, KT∂á Kmw~Ka If ßxJ\J j~Ç ßVJP~ªJrJ oJjMwÇ fJÅrJ ßTJPjJ IPuRKTT vKÜr IKiTJrL jjÇ ßYJU-TJj k´nKí f AKªsP~r oJiqPo fJÅPhr TJ\ TrPf y~Ç fJÅrJ I∂ptJoL jjÇ ßTJj \ñPur VJZfuJ~ mPx hM-Kfj mºM TL kKrT·jJ @Åau, ßVJP~ªJrJ fJ \JjPmj TL TPr? mz mz xÄVbPjr ßjfJrJ pKh ßTJPjJ wzpπoNuT kKrT·jJ TPrj, ßx xŒPTt fJÅPhr iJreJ jJ gJTJaJ mrÄ hMmu t fJÇ xm rJPÓsA KjrJk•J KmPväwPTr kh rP~PZÇ fJÅrJ rJÓs TftíT KjP~JK\f FmÄ hu-of S ßVJÔL˝JPgtr DP±t ßgPT TJ\ TPrjÇ fJÅrJ jLrPm hJK~fô kJuj TPrj FmÄ xnJ-xoJPmv, ßmfJr-PaKuKnvPj @PuJYjJ~ IÄvV´yPer k´P~J\j ßmJi TPrj jJÇ fPm rJÓs @P~JK\f \JfL~ mJ @∂\tJKfT ßxKojJPr TUPjJ fJÅrJ mÜmq ßhjÇ FmÄ ßxaMTM mÜmqA ßhj, ßpaMTM rJUJ k´P~J\jÇ fJr ßmKv rJ\jLKfKoKvsf mÜmq k´hJj ßgPT KjrJk•J KmPväwPTrJ Kmrf

gJPTjÇ rJPÓsr KjrJk•Jr Kmw~ KmPväwe TPr k´P~J\jL~ mqm˙J V´yPer krJovt ßhS~J FT K\Kjx, @r KmPvw kKuKaTqJu FP\¥Jr kPã \jof Vbj @PrT K\KjxÇ KjrJk•J KmPväwPer ßmxrTJKr xÄ˙J mJ KgïaqJï IPjT ßhPvA @PZÇ mJÄuJPhPv hM-Kfj mZr pJm“ xrTJKr kíÔPkJwTfJ~ hM-YJr\j KjrJk•J KmPväwPTr @KmntJm WPaPZÇ KoKc~J xTJu-KmPTu fJÅPhr TJPZ ZMaPZÇ \JfL~ KjrJk•J KmwP~ fJÅPhr ùJj S IKnùfJr InJm ßjAÇ ßxA IKnùfJ S ùJPjr k´P~JV rJÓs S \jVPer ˝JPgt yPu UMmA nJPuJÇ fJÅPhr KmPväwe pKh xrTJKr hPur rJ\QjKfT FP\¥J-KjrPkã jJ y~, fJyPu FmÄ fJ pKh \jVPer GTq S rJÓsL~ xÄyKfPT jÓ TPr, fJyPu ßxA KjrJk•J KmPväwPer ßTJPjJ oNuqA ßjAÇ èuvJj ßrP˜JrJÅr WajJr xo~ FmÄ asqJP\KcKa WPa pJS~Jr krkr hM-KfjKa YqJPjPu TP~T\j KmPväwPTr TgJmJftJ VnLr ßmhjJr oPiq nLwe KmrKÜr xíKÓ TPrPZÇ \JfL~ \LmPjr ßTJPjJ ßTJPjJ xÄTao~ oMyPN ft huL~ rJ\jLKfr k´YJr oJjMwPT ãM… TPrÇ fJr ßYP~S mz TgJ, fJPf xrTJPrr ßTJPjJ CkTJr y~ jJÇ fJÅPhr TgJ xrTJPrr ßjfJrJ mzP\Jr CkPnJV TrPf kJPrjÇ pUj-fUj IkZPªr rJ\QjKfT hPur ßjfJPhr KhPT @XMu fJT TrPu oJjMPwr oPiq Km„k k´KfKâ~Jr xíKÓ y~Ç k´KfKa WajJr kr hJK~fômJj mqKÜrJ FPTT\j FPTT rTo TgJ mPujÇ fJPf oJjMw @rS Kmkjú ßmJi TPrÇ kMKuvk´iJj muPuj, Kjyf \KñrJ fJÅPhr fJKuTJ~ KZu FmÄ UM\ Å KZPujÇ fJyPu fJPhr jJo-KbTJjJ S ZKm kK©TJ~ k´TJv TrJ CKYf KZuÇ fJPf fJÅrJ y~PfJ SA Khj ßrP˜JrJÅ~ SA jJrTL~ WajJ WaJPf xJyx ßkf jJÇ y~ ˝JnJKmT \LmPj KlPr @xf, j~PfJ kJKuP~ ßmzJfÇ ˝rJÓsoπL mPuPZj, @∂\tJKfT \KñPhr xPñ Kjyf \KñPhr ßTJPjJ xŒTt ßjAÇ ßhvL~ TJrS krJoPvt yfqJTJ§ WKaP~PZÇ FA fPgq oJjMPwr @võ˜ yS~Jr TJre ßTJgJ~? kíKgmLPf ßp oyJoJKr ÊÀ yP~PZ fJr \jq @orJ hJ~L jA, hJ~L vKÜir ßhvèPuJ, @orJ nMÜPnJVLÇ FUj KmPnPhr xo~ j~, GTq ZJzJ mJÅYJ pJPm jJÇ KpKj ßp Im˙JPfA gJTMj, xoJ\aJPT xM˙ rJUJ xmJr TftmqÇ ÊiM kMKuKv IKnpJPj xJoJK\T ßrJV hNr y~ jJÇ @orJ TPurJ, èKamx∂ hNr TPrKZ TzJ SwMi UJAP~ j~∏k´KfPwiT AjP\Tvj S KaTJ KhP~Ç vJrLKrT ßrJV ßyJT mJ xJoJK\T ßrJV ßyJT, k´P~J\j k´KfPwiTÇ fUj ßrJVA yPm jJ, KYKT“xJrS k´P~J\j yPm jJÇ ßpxm kKrmJPrr ßZPurJ @®WJfL kPg ßVPZ, fJPhr IKnnJmPTrJ FA mmtrfJr hJ~ FzJPf kJPrj jJÇ ImvqA fJÅrJ \JjPfj fJÅPhr ßZPurJ TL TPrÇ Tftmq kJuj TrPf KVP~ SA Kj~KfKjKhtÓ rJPf ßp hMA kMKuv TotTftJ rKmCu TKro S xJuJCK¨j \Lmj KhP~PZj, fJÅrJ KZPuj @oJr UMmA kKrKYfÇ ßhUJ yPu @oJPT UJKfr-pfú TPrPZjÇ lJrJ\, IKm∂J, fJÀKvxy pJÅrJ Kjyf yP~PZj, fJÅPhr kKrmJr-kKr\jPT xJ∂ôjJ ßhS~J x÷m j~Ç fJÅPhr ÊiM muPf YJA, FPTmJPr KjPhtJw fJÅPhr Kk´~foPhr FA TÀe kKreKfPf @oJPhr ßYJUS ÊTPjJ gJPTKj, fJ ßgPT kPzPZ hMA ßlJÅaJ kJKjÇ ßuUT: TuJKoˆ S VPmwTÇ

KmKnjúUmr S k´mº-Kjmº k´TJPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT k´go IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, TJPur T≥, oJjm\Koj, ßnJPrr TJV\, j~JKhV∂, \jT≥, pJ~pJ~Khj S IjqJjq kK©TJr k´Kf VnLrnJPm Tífù


UmrJUmr 7

SURMA m 08 - 14 July 2016

gogPo èuvJj (5 kOÔJr kr) kKrYJuT V´∆k TqJP¡j \JKTr yJxJj D±tfj TotTftJPhr KjP~ \ÀKr ‰mbT TPr hvtjJgLPhr (mKyVtoj S @VojL) ßnfPr k´PmPv KjPwiJùJr KYKb AxMq TPrjÇ pJr TJrPe Vf 2 \MuJA, vKjmJr xTJu ßgPT ßTJPjJ hvtjJgL KaKTa ßTPa TjtTxt yPu k´Pmv TrPf kJrPZj jJÇ kMPrJ KmoJjmªr FuJTJ~ TPbJr KjrJk•J mqm˙J ßj~J yP~PZÇ Vf rJPf y\rf vJy\JuJu @∂\JKftT KmoJjmªPrr kKrYJuPTr xJPg ßpJVJPpJV TrJ yPuS fJPT kJS~J pJ~KjÇ Vf 3 \MuJA rJPf vJy\JuJu @∂\tJKfT KmoJjmªr AKoPV´vPjr SKx mPuj, @PV ßgPTA KmoJjmªPr ßrcIqJuJat \JKr rP~PZÇ èuvJPj xπJxL yJouJr WajJr kr @PrJ xfTtfJr xJPg TJ\ TrKZ @orJÇ CPuäUq, ßyJPxKj hJuJPj ßmJoJ yJouJr WajJr kr KmoJjmªr Tftíkã hvtjJgtL k´PmPvr Skr KjPwiJùJ \JrL TPrKZPujÇ

yJouJTJrLrJ ijL kKrmJPrr x∂Jj ßuUJkzJ TPrPZj AÄKuv KoKc~JPo; FT\j @S~JoL uLV ßjfJr ßZPu èuvJPjr yKu @Kat\Jj ßrP˜JrJÅ~ yJouJTJrL mªMTiJrLPhr oPiq Kfj\Pjr kKrY~ KoPuPZÇ ijJdq kKrmJPrr Fxm x∂Jj rJ\iJjLr jJoL-hJKo KvãJk´KfÔJjèPuJrA ZJ© KZu FT xo~Ç @AFPxr SP~mxJAa È@oJT' FmÄ mJÄuJPhv kMKuPvr kã ßgPT ZKm k´TJPvr kr fJPhr mºMrJ ZKmr xJPg KoKuP~ xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPo fJPhr kKrY~ k´TJv TPrÇ FPhr oPiq FT\j dJTJ oyJjVr @S~JoL uLPVr pMm S âLzJKmw~T xŒJhT AoKf~J\ UJj mJmMPur ßZPu oLr xJKmy oMmJKvõrÇ SA kKrmJPrr WKjÔ xN© \JKjP~PZ oMmJKvõr Vf 4 oJx iPr KjPUJÅ\ KZuÇ xπJxLPhr oPiq hM'\j ÛuJKˆTJ S FT\j jgtxJCg KmvõKmhqJuP~r ZJ© mPu \JjJ ßVPZÇ rJ\iJjLr èuvJPj ¸qJKjv ßrˆMPr≤ yKu @Kat\Jj ßmTJKrPf yJouJTJrLPhr ZKm xJAa AP≤KuP\¿ k´TJv TrJr kr xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqoèPuJPfS fJPhr kKrY~ ßmKrP~ @xPZÇ ßp kJÅY yJouJTJrLr ZKm k´TJv TrJ yP~PZ fJPhr oPiq Kfj\Pjr kKrY~ fMPu iPrPZj xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPor ßl∑¥KuPˆ gJTJ mºM S kKrKYf\PjrJÇ FA kJÅY \ÄKur oPiq FT\j KjmsJx AxuJo jgt-xJCg KmvõKmhqJuP~r xJPmT ZJ©Ç fJr xJPmT xykJbLrJ KjmsJxPT vjJÜ TPr fJr ZKm S kKrY~ ßlxmMPT k´TJv TPr KhP~PZjÇ kPr uJATS ßh~J yPòÇ KÆfL~\j oLr xJKmy oMmJKvõrÇ ÛuJKÛTJr ZJ©Ç F ßuPnu krLãJr

@PV Vf ßlms∆~JKr ßgPT oMmJKvõr KjPUJÅ\ yj mPu fJr FT xykJbLr mrJf KhP~ CPuäU TrJ y~Ç fífL~ yJouJTJrL ßrJyJj AoKf~J\ S ÛuJKˆTJr xJPmT ZJ©Ç oJmJmJr xJPg fJr ZKmr kJPv ßh~J yP~PZ xJAPar ZKm, ßpUJPj hMA ZKmr oPiq Kou kJS~J pJ~Ç ßlxmMPT k´TJv yS~J ZKmr @AKcPf ßhUJ pJ~, Kjyf ßrJyJj mJÄuJPhv IKuKŒT IqJPxJKxP~vPjr ßckMKa ßxPâaJKr ß\jJPru AoKf~J\ UJj mJmMPur ßZPuÇ mJmMu oyJjVr @S~JoL uLPVr pMm S âLzJ xŒJhT kPh rP~PZjÇ FT mZr iPr fJr ßZPu KjPUJÅ\ KZuÇ ßZPur KlPr @xJr @TMKf \JKjP~ ßlxmMPT ˆqJaJxS KhP~KZPuj mJmMuÇ \JjJ ßVPZ, ÛuJKˆTJ ÛMu ßgPT xŒ´Kf S-PuPnu xŒjú TPrPZ oLr xJKoy ßoJmJKvõrÇ F ßuPnPu nKft yS~Jr \jq ßx èuvJPjr FKoPj¿ ßTJKYÄ ßx≤Jrxy hMKa ßTJKYÄ ßx≤JPr kzKZuÇ kKrmJPrr xJPg ßx mjJjL KcSFAYFPxr 5 j’r xzPTr 68/F mJxJr 5/Km lqJPa gJTfÇ Vf 29 ßlms∆~JKr KmPTu 3aJr KhPT ßx ßTJKYÄP~ pJS~Jr CP¨Pvq VJKzPf TPr mJxJ ßgPT ßmr y~Ç pJj\a gJTJ~ ßTJKYÄ ßx≤JPrr @PVA VJKz ßgPT ßjPo pJ~Ç kPr xºqJ 6aJr KhPT VJKzYJuT \MP~u fJPT ßTJKYÄ ßgPT @jPf ßVPu fJPT @r kJS~J pJ~KjÇ kPr xJKoyr mJmJ oLr F yJ~Jf TmLr SA KhjA èuvJj gJjJ~ FTKa

IMRAN TRAVELS 79159

xJiJre cJP~Kr (j’r 1848) TPrjÇ kMKuv xJKoyr ßUJÅ\ TrPf KVP~ èuvJj FuJTJr KxKxKaKn lMPaP\ ßhUPf kJ~ xJKoy VJKz ßgPT jJoJr kr FTKa KrTvJ KjP~ mjJjLr 11 j’r xzPTr KhPT YPu pJPòÇ PrJyJj AoKf~JP\r k´J~ xm @®L~˝\jA @S~JoL rJ\jLKfr xJPg \KzfÇ \JjJ ßVPZ, @S~JoL uLPVr xJPmT xÄxh xhxq oTmMu ßyJPxPjr vqJuT yPuJ AoKf~J\ mJmMuÇ fJZJzJ mJmMu hLWt Khj ßoJyJÿhkMr gJjJ @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT KZPujÇ Vf KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPj KfKj S~Jct TJCK¿ur kPh KjmtJYj TPrKZPujÇ ßrJyJPjr oJ ÛuJKˆTJr FT\j KvKãTJ mPu \JjJ pJ~Ç mJmMPur vqJuT yPuJ akParr TJoJu kJvJÇ FA kJvJ @PuJKYf hMA nJA ÀPmu FmÄ \MP~uPT mJKz ßgPT ßcPT FPj kJÅY KoKjPar mqmiJPj UMj TPrKZu mPu \JjJ ßVPZÇ mJKT hM'\j @ªJKum @yPoh S rJ~yJj KojyJ\S ijJdq kKrmJPrrA x∂JjÇ

yJouJTJrLPhr 6 \j j~, 5 \j Kjyf IkJPrvj gJ¥JrPmJPr kr hJKm TrJ yP~KZu \ÄKuPhr oPiq Z~\j 8 kOÔJ~

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY Low Cost Travel Agent. Hajj & Umrah Specialist

Appointed Agent

Direct Sylhet from £495

Low Season Fare (Terms & Conditions Apply)

UMRAH / HAJJ

Special Offer Dhaka return from £475

Low Season Fare (Terms & Conditions Apply)

We are open 7 days a week

We are approved Umrah agent by the Ministry of Hajj

n Umrah fare from £330 n Complete package from £595 For the competitive (Minimum 4 persons, 5 nights) price, check our website

www.imrantravels.co.uk

Ask for any destination & any airlines. We are the approved agent of all major airlines

Please contact: 0207 375 0800 Mob: 07984 959885 / 07828 235600

Emial: imrantravels@hotmail.com | www.imrantravels.co.uk

07770 452 128


08 UmrJUmr

gogPo èuvJj (7 kOÔJr kr) Kjyf yP~PZÇ KT∂á ßp Z~\Pjr TgJ CPuäU TrJ yP~PZ fJPhr oPiq FT\j \ÄKu j~ mPu hJKm TPrPZ Kjyf SA mqKÜr kKrmJrÇ kMKuv xhr hlfr ßgPTS SA mqKÜPT \ÄKu CPuäU TPr ZKm k´TJv TrJ y~Ç fPm ZKm k´TJPvr kr xJAlMu fJuMThJr jJPor SA mqKÜr kKrmJr ßgPT muJ yP~PZ KfKj \ÄKu jj, KfKj yPuj yKu @Kat\Jj ßmTJKrr ßxlÇ ßrˆMPM rP≤r oJKuT xJhJf ßoPyKhS xJÄmJKhTPhr TJPZ FA hJKm TPrPZjÇ xJAlMPur mJKz vKr~fkMPrr jKz~J gJjJr TuMTJKb V´JPoÇ Vf 2 \MuJA, vKjmJr fJr hMA nJAPmJjPTS SA ßyJPaPur xJoPj fJPT UMÅ\Pf ßhUJ pJ~Ç xJAlMPur nJ~rJ TKmr ßyJPxj V´Jo ßgPT FPxPZj fJr uJv ßj~Jr \jqÇ fJr uJvKa ßhUJ ßVPZ xJhJ IqJPk´Jj kKrKyf Im˙J~Ç xÄKväÓ xN© \JjJ~, ßp ßkJvJPT KfKj hJK~fô kJuj TrKZPuj ßxA ßkJvJPT fJr uJv ßhUJ ßVPZÇ yJouJTJrLrJ SnJPmA fJPT yfqJ TPrPZÇ

jJPor Kou ßjA Kjyf yJouJTJrLPhr jJo KjP~ KmÃJK∂r oPiq kzPf yP~PZÇ yJouJTJrLPhr xŒPTt kMKuv muPZ FT jJo, @AFxFr Kj\˝ mJftJ xÄ˙J @oJT-F muJ yP~PZ @PrT jJoÇ @r kKrmJPrr ßh~J @xu jJo yPò kMPrJkMKr KnjúÇ @AFPxr hJKm TrJ yJouJTJrLPhr jJo yPuJ, @mM Cor, @mM xJuoJy, @mM rKyo, @mM oMxKuo S @mM oMyJKrmÇ kMKuPvr ßh~J jJo yPuJ, @TJv, KmTJv, cj, mJij S KrkjÇ FA jJPor xJPg ßp Kfj\Pjr kKrY~ KjKÁf yS~J ßVPZ fJPhr jJPor ßTJPjJA Kou ßjAÇ

k´Kvãe KjP~PZ ßTJgJ~? yJouJTJrLPhr mqJkJPr @AFx'r SP~mxJAa @oJT-F ßp ZKm k´TJv TrJ yP~PZ fJPf ßhUJ ßVPZ k´PfqPTA @AFx xhxqPhr oPfJ TJPuJ ßkJvJPT FmÄ I˘ yJPfÇ ßkZPj TJPuJ TJkzÇ I˘ yJPf fJPhr k´PfqTPT yJPxqJöôu ßhUJ ßVPZÇ k´vú ß\PVPZ FKa KT F ßhPvr ßTJPjJ k´Kvãe TqJŒ, jJ Knj ßhPvr ßTJPjJ @˜JjJÇ fJyPu FrJ TPmA mJ ßhv ßZPz ßVu, @mJr TPmA mJ KlPr FPuJ ßxKaS k´PvúrÇ fPm ßp Kfj\Pjr jJo k´JgKoTnJPm KoPuPZ fJrJ hLWt Khj kKrmJr ßgPT KmKòjú KZu mPu \JjJ ßVPZÇ

@AK\Kkr hJKm SrJ ß\FoKmr xhxq @AK\Kk F ßT Fo vyLhMu yT mPuPZj, èuvJPjr yKu @Kat\Jj ßrˆMPrP≤ yJouJTJrLrJ ß\FoKmr xhxqÇ fJPhr xJPg @∂\tJKfT \ÄKu xÄVbPjr ßpJVJPpJV rP~PZ KT jJ fJ UKfP~ ßhUJ yPòÇ dJTJ ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPu 3 \MuJA @yf kMKuv xhxqPhr ßhUPf KVP~ xJÄmJKhTPhr KfKj F TgJ mPujÇ Vf 1 \MuJA, ÊâmJr rJf ßkRPj 9aJ~ @Kat\Jj ßrˆMPrP≤ FThu

08 - 14 July 2016 m SURMA

xπJxL I˘ KjP~ k´Pmv TPrÇ fJrJ ßhvL-KmPhvLPhr @aT TPrÇ WajJr krA IKnpJj YJuJPf ßVPu xπJxLPhr yJouJ~ ßVJP~ªJ kMKuPvr (KcKm) FKx rKmCu TKro S mjJjL gJjJr SKx xJuJCK¨j Kjyf yjÇ SA rJPfA xπJxLrJ 20 \jPT yfqJ TPrÇ kr Khj 2 \MuJA, vKjmJr xTJPu ßpRgmJKyjL SA ßrˆMPrP≤ ToJP¥J IKnpJj YJuJ~Ç FPf Z~ \ÄKu Kjyf y~Ç WajJ˙u ßgPT xPªynJ\j FT\j mªMTiJrL ßV´lfJr y~Ç \LKmf C≠Jr TrJ y~ @aT 13 \jPTÇ @yf y~ k´J~ 40 \jÇ fJPhr oPiq kMKuv TjPˆmu @uoVLr ßyJPxj S k´hLk Yªs hJx FmÄ oJAPâJmJxYJuT @mhMr rJöJT @yf yjÇ mftoJPj fJrJ dJTJ ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPur 101 j’r S~JPct KYKT“xJiLj @PZjÇ @AK\Kk mPuj, yJouJTJrL ß\FoKmr xhxq KyPxPm kMKuPvr fJKuTJ~ KZuÇ fPm èuvJj yJouJr @VJo ßTJPjJ fgq KZu jJÇ KfKj mPuj, ßhPvr KjrJk•J ß\JrhJr TrJ yP~PZÇ KmPvw TPr rJ\iJjL dJTJr èÀfôkNet FuJTJèPuJr KjrJk•J ß\JrhJPrr kJvJkJKv ßVJP~ªJ j\rhJKr míK≠ TrJ yP~PZÇ vyLhMu yT mPuj, yJouJTJrLrJ ßmKvr nJVA yJA ßxJxJAKarÇ fJPhr xŒPTt fgq xÄV´y TrJ yPòÇ KmPvw TPr F yJouJr TM C≠JPr VnLPr fh∂ TrJ yPòÇ

oJfínëKo xπJPxr KmwJÜ ßZJmu ßgPT rãJ TrPf ßnhJPnh nMPu GPTqr @øJj UJPuhJ K\~Jr xπJxmJhPT \JfL~ xïa @UqJ KhP~ KmFjKk ßY~JrkJrxj ßmVo UJPuhJ K\~J mPuPZj, èuvJPj xπJxL yJouJ~ ßhPvr KjrJk•Jmqm˙Jr hMmtufJ S ©∆Ka FmÄ xπJxLPhr xJogqt k´TanJPm lMPa CPbPZÇ huof KjKmtPvPw xmJr KoKuf k´PYÓJ~ F xïa ßoJTJPmuJ TrPf yPmÇ FT xÄmJh xPÿuPj 3 \MuJA KfKj mPuj, @orJ ßp pJA mKu, @oJPhr KTZMA gJTPm jJÇ ßT ofJ~ gJTPmj, ßT ofJ~ pJPmj, ßxaJ @\ mz TgJ j~Ç ßTJPjJ I\tjA KaTPm jJ, pKh @orJ xπJx hoj TrPf jJ kJKrÇ \jVPer KjrJk•J KjKÁf TrPf jJ kJKrÇ fJA TJuKmu’ jJ TPr, @xMj @orJ xm ßnhJPnh nMPu huof KjKmtPvPw xπJxKmPrJiL GTqVPz fMPu vJK∂kNet, KjrJkh VefJKπT mJÄuJPhv VPz fMKuÇ xJPmT k´iJjoπL UJPuhJ K\~J mPuj, Kk´~ oJfínNKo @\ xπJPxr KmwJÜ ßZJmPu \\tKrfÇ FaJ F ßhPvr \jq jfMj FT n~Jmy \JfL~ xïaÇ F @fï, F yfqJuLuJ gJoJPf yPmÇ mº TrPf yPm rÜkJfÇ @oJPhr FTfJm≠ yPfA yPmÇ \jVePT GTqm≠ TrPf yPmÇ rJ\iJjLr èuvJPj 3 \MuJA KmPTPu KmFjKk ßY~JrkJrxPjr TJptJuP~ F xÄmJh xPÿuj y~Ç Fr @PV ßmVo K\~J hPur ˙J~L TKoKar xhxqPhr xJPg krJovt TPrjÇ fPm xÄmJh xPÿuPj ßTJPjJ k´vú ßjjKj KfKjÇ KmFjKk ßY~JrkJrxj mPuj, ßTJPjJ xM˙ S KmPmTmJj oJjMw F irPjr TJkMÀPwJKYf yJouJ S KjrkrJi oJjMPwr yfqJpùPT ßoPj KjPf kJPrj jJÇ Foj IPpRKÜT, KjÔMr, ybTJrL S nMu kPg ßTJPjJ KTZMA I\tj TrJ x÷m j~Ç ßTJPjJ @hvt KTÄmJ iotA F irPjr TJ§ùJjyLj xπJxL TJptTuJk IjMPoJhj TPr jJÇ vJK∂r iot kKm© AxuJo KjrkrJi oJjMwPT yfqJ TrJ FmÄ xπJPxr ßWJr KmPrJiLÇ fJA xÄpo xJijJr oKyoJKjõf oJx ro\JPj FA rÜkJf k´KfKa iotk´Je oMxuoJjPT ˜K÷f

TPrPZÇ UJPuhJ K\~J mPuj, @oJPhr xmJr oPj rJUPf yPm VefπyLj ßhPv, ‰˝rJYJrL vJxj, IxKyÌM rJ\jLKf, hoj-kLzPjr rJÓsmqm˙J, IKiTJryLj xoJ\, @APjr vJxPjr IjMkK˙Kf, IgtQjKfT ‰mwoqmûjJ FmÄ xMKvJr InJm âoJVf YuPf gJTPu ßxUJPj xπJxmJh oJgJYJzJ KhP~ SPbÇ ˝· S hLWtPo~JKh khPãPkr oJiqPo F TJreèPuJ hNr jJ TrPu xoJ\ ßgPT xπJx KjotNu TrJ pJ~ jJÇ @Ko oPj TKr \jVPer IÄvV´ye ZJzJ F irPjr \JfL~ xïa ßoJTJPmuJ x÷m j~Ç ßTmu VefJKπT kKrPmvA \jVPer IÄvV´ye KjKÁf yPf kJPrÇ

èuvJj yJouJ~ CKÆVú xrTJr dJTJr èuvJPj mªMTiJrLPhr yJouJ, K\Kÿ S rÜJÜ IkJPrvPjr WajJ~ CKÆVú S Kmmsf xrTJrÇ yJouJr kr mKyKmtPvõ mJÄuJPhPvr APo\ xïa, IgtjLKfPf x÷Jmq ßjKfmJYT k´nJm FmÄ nKmwqPf F irPjr @PrJ yJouJr @vïJ~ ßmv CKÆVú xrTJPrr jLKfKjitJrPTrJÇ KmPvw TPr jívÄx F yJouJr WajJ~ @S~JoL uLV ßjfJr ßZPu \Kzf gJTJr UmPr Yro KmmsfTr Im˙J~ kPzPZj @S~JoL uLPVr jLKfKjitJrPTrJÇ F yJouJPT @Ajví⁄uJ rãJ mJKyjL fgJ ßVJP~ªJPhr mqgtfJ KyPxPm ßhUPZj xrTJPrr ßTC ßTCÇ @mJr ßTC ßTC FKaPT ‰mKvõT xπJxmJPhr k´nJm KyPxPm oNuqJ~j TrPZjÇ @S~JoL uLV S xrTJPrr KjntrPpJVq FTJKiT xN© \JjJ~, ßhPvr AKfyJPx k´gomJPrr oPfJ F irPjr WajJ~ rLKfoPfJ @fKïf yP~ kPz xrTJrÇ KmPvw TPr Vf TP~T Khj \ÄKuPhr KmÀP≠ xJrJ ßhPv YuJ KYÀKj IKnpJPjr krkrA n~Jmy F WajJ~ ImJT mPj pJj xrTJPrr TftJmqKÜrJÇ ßx \jq FKaPT @Ajví⁄uJ rãJ mJKyjLr mqgtfJ KyPxPm ßhUPZj xrTJPrr jLKfKjitJrTPhr IPjPTAÇ fJPhr oPf, xŒ´Kf \ÄKu irJr \jq KmPvw IKnpJPjr oJiqPo xJrJ ßhPv yJ\Jr yJ\Jr ßuJTPT ßV´lfJr TPr kMKuvÇ Bh CkuPã xJrJ ßhv KjrJk•J YJhPr ßdPT ßh~J yP~PZ mPu @Ajví⁄uJ rãJ mJKyjL hJKm TrKZuÇ fJyPu Fxm \Kñ ßTJgJ ßgPT FPuJÇ @r KcPkäJPoKaT ß\Jj mPu kKrKYf èuvJj FuJTJ~ @iMKjT I˘v˘ xKöf yP~ \KñrJ KTnJPm n~ïr FTKa IkJPrvj YJuJuÇ fJyPu @oJPhr ßVJP~ªJrJ TL TPrPZ Ff KhjÇ @r \Kñ irJr jJPo xJrJ ßhPv TJPhrPT iPr FPjPZ fJrJÇ ßx \jq FKa fJPhrA mqgtfJÇ fPm ßTC ßTC @mJr ßVJP~ªJPhr jJ hMPw FKaPT ‰mKvõT xπJxmJPhr IÄv KyPxPmA ßhUPZjÇ fJPhr oPf, ACPrJk-@PoKrTJxy KmPvõr KmKnjú ßhPv mz mz xπJxL TJptâo kKrYJKuf yP~PZÇ mJÄuJPhv yJouJS fJrA IÄvÇ F mqJkJPr @S~JoL uLPVr ßk´KxKc~Jo xhxq FmÄ xzT ßpJVJPpJV S ßxfM oπL SmJ~hMu TJPhr mPuj, ÈèuvJPjr F yJouJ KmvõmqJkL xπJxmJPhr FTaJ IÄvÇ FKa \JkJj xrTJrS \JPjÇ ßrJmmJr \JATJr k´KfKjKihu dJTJ~ FPx ßkRÅPZPZjÇ fJPhr xJPg @PuJYjJ TrPm xrTJrÇ'

mKyKmtPvõ APo\ xïa KmPhvL jJVKrTPhr Skr yJouJ S yfqJ, mäVJr yfqJ, xÄUqJuWM xŒ´hJP~r ßuJTPhr yfqJxy KmKnjú xπJxL TJptâPor kr xŒ´Kf 9 kOÔJ~


UmrJUmr 9

SURMA m 08 - 14 July 2016

gogPo èuvJj (8 kOÔJr kr) mJÄuJPhPv mJrmJr @AFx fgJ xπJxL yJouJr @vïJ TrKZu Kmvõ xŒ´hJ~Ç KT∂á xrTJr fJPhr ßxA @vïJPT CKzP~ KhP~ kptJ¬ KjrJk•J mqm˙J ßj~J yP~PZ mPu @võ˜ TPrjÇ ßTJPjJ ßTJPjJ xo~ yJouJr @vïJTJrLPhrS FTyJf ßjj xrTJPrr jLKfKjitJrPTrJÇ KT∂á èuvJPjr WajJ mKyKmtPvõ mJÄuJPhv fgJ xrTJrPT ßmv APo\ xïa fgJ KmmsfTr Im˙J~ ßlPuPZÇ @r F WajJr kr mKyKmtPvõ mJÄuJPhPvr Skr KmKnjú irPjr YJk mJzPf kJPr mPu @vïJ TrJ yPòÇ @S~JoL uLPVr jLKfKjitJreL kptJP~r FT\j ßjfJ mPuj, ÈF yJouJ @oJPhr @®KmvõJxPT YMroJr TPr KhP~ KmPhvLPhr mJrmJPrr xfTtfJPT xfq k´oJKef TPrPZÇ FUj ‰mKvõT ßjfJPhr TJPZ xrTJrPT UJPaJ yPf yPuJÇ fJPhr TJPZ \mJm ßh~Jr oPfJ ßfoj ßTJPjJ nJwJ ßjAÇ'

xrTJPrr FPuJPoPuJ mÜmq FKhPT, èuvJj yJouJ KjP~ KmKnjú irPjr mÜmq KhP~ pJPòj @S~JoL uLV S xrTJPrr jLKfKjitJrPTrJÇ k´iJjoπL S @S~JoL uLV xnJkKf ßvU yJKxjJ FKaPT xπJxL yJouJ CPuäU TPr Fr KmÀP≠ xmJAPT GTqm≠ yS~Jr @øJj \JKjP~PZjÇ KT∂á WajJKa KjP~ xrTJPrr IjqJjq oπL FPuJPoPuJ mÜmq KhP~ pJPòjÇ ˝JiLjfJKmPrJiLrJA FPTr kr FT yJouJ TrPZ mPu o∂mq TPrPZj @S~JoL uLPVr CkPhÓJ kKrwh xhxq S mJKe\qoπL ßfJlJP~u @yPohÇ hPur ßk´KxKc~Jo xhxq S ˝J˙qoπL ßoJyJÿh jJKxo mPuPZj, Èk´KvKãf KvKmr TotLrJA F yJouJ YJKuP~PZÇ' hPur k´YJr xŒJhT S xJPmT oπL c. yJZJj oJyoMh mPuPZj, ÈKmFjKk ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~Jr YJr kJPv \KñÇ \ÄKurJ UJPuhJr kJPv xmxo~ mPx gJPTÇ @r èuvJPjr yJouJ @AFx WaJ~KjÇ FrJ IfLPfr \JoJ~Jf-KvKmrÇ \JoJ~Jf-KvKmr S ßhvL-KmPhvL wzpPπ WajJèPuJ WaPZÇ' IjqKhPT ˝rJÓsoπL @xJhMöJoJj UJj TJoJu mPuPZj, ÈyJouJTJrLrJ ß\FoKm xhxqÇ' PjfJ S oπLPhr Foj FPuJPoPuJ mÜPmq @S~JoL uLV ßjfJTotLPhr oPiq KmÃJK∂ ßhUJ KhPòÇ Kmw~Ka KjP~ rLKfoPfJ IPjPTA ßãJn k´TJv TrPZjÇ jJo k´TJPv IKjòMT ßTªsL~ xŒJhTo§uLr FT\j xhxq mPuj, ÈyJouJ KjP~ pJ muJr k´iJjoπL fJ ¸Ó nJwJ~ mPu KhP~PZjÇ ¸vtTJfr FTKa KmwP~ xm ßjfJPT ßTj TgJ muPf yPm? fJPhr mÜPmq oJbkptJP~r ßjfJTotLrJ ßpoj KmÃJ∂ yPòj ßfoKj KmPhvLPhr TJPZS nMu mJftJ pJPòÇ ßx \jq IKfTgT ßjfJPhr gJoPf yPmÇ'

@'uLV kKrmJPrr xhxq \Kzf gJTJr UmPr ßfJukJz èuvJPj \ÄKu yJouJ kKrYJujJTJrL hPur xhxq ßrJyJj AoKf~J\ dJTJ oyJjVr

@S~JoL uLPVr âLzJKmw~T xŒJhT AoKf~J\ UJj mJmMPur ßZPuÇ ßx dJTJ oyJjVr C•r KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPj @S~JoL uLPVr oPjJjLf TJCK¿ur k´JgtLS KZuÇ F ZJzJ ßoJyJÿhkMPrr xJPmT xÄxh xhxq yJ\L oTmMPur vqJuT ßxÇ èuvJj yJouJr kr xJAa AP≤KuP\¿ yJouJTJrL KyPxPm ßpxm \ÄKur ZKm k´TJv TPr ßxUJj ßgPT ßrJyJPjr kKrmJPrr ZKm ßlxmMPT k´TJv TPr fJr kKrKYf\PjrJÇ \ÄKu ßrJyJj AoKf~JP\r ZKmr xJPg ßmKrP~ @Px fJr kJKrmJKrT fgqSÇ \ÄKu ßrJyJPjr oJ ÛuJxKaTJ ÛMPur KvKãTJ, oJ-mJmJr FToJ© ßZPu ßrJyJPjr hMA ßmJj @PZ FmÄ fJrJ ßoJyJÿhkMPr mxmJx TPrj mPu \JjJ ßVPZÇ @S~JoL uLPVr ßTJPjJ ßTJPjJ ßjfJ pUj F yJouJ~ TUPjJ KvKmr @mJr TUPjJ ß\FoKmr \Kzf gJTJr TgJ muPZj, fUj @S~JoL uLV ßjfJr ßZPur \Kzf gJTJr Umr k´TJv yS~J~ ßmv KmmsfTr Im˙J~ kPzPZj @S~JoL uLPVr jLKfKjitJrPTrJÇ jJo k´TJPv IKjòMT @S~JoL uLPVr KxKj~r FT ßjfJ mPuj, È\ÄKu \ÄKu TPr xJrJãe @orJ KY“TJr TrKZÇ KT∂á KjP\r WPrA ßp \ÄKu @PZ fJr UmrA @orJ rJKU jJÇ FUj xo~ FPxPZ, @oJPhrPT @PrJ xJmiJj yPf yPmÇ'

@'uLV ßjfJPhr mJxJr KjrJk•J ß\JrhJr èuvJPj xπJxL yJouJr WajJr kr @S~JoL uLPVr KxKj~r ßjfJPhr mJxJr KjrJk•J ß\JrhJr TrJ yP~PZÇ @mJPrJ ßpPTJPjJ IjJTJKéãf kKrK˙Kf FzJPf xfTt Im˙JPj rP~PZj fJrJÇ 3 \MuJA ãofJxLj hPur FTJKiT ßjfJr mJxJ~ ßUJÅ\ KjP~ \JjJ pJ~, mJxJ~ k´PmPvr \jq @PVr oPfJ KnK\arPhr IjMoKf KouPZ jJÇ KnK\ar k´PmPvr @PV mqJkT ßUJÅ\Umr KjP~ fJPhr kKrY~ KjKÁf TrJ yPòÇ FTJ∂ @kj\j mJ TJPZr oJjMw ZJzJ IjqPhr mJxJ~ k´PmPvr IjMoKf ßh~J yPò jJÇ F mqJkJPr hPur FT\j ßk´KxKc~Jo xhxq mPuj, ÈFUj muJ pJ~ jJ ßT \Kñ @r ßT nJPuJ oJjMwÇ TJre KjP\r hPur oPiqS \Kñ gJTJr Umr FrA oPiq ßmKrP~PZÇ fJA FTaM xJmiJj gJTJA nJPuJÇ'

xπJxL yJouJ~ \JKfxP–Wr KjªJ @∂\tJKfT xyJ~fJ ßj~Jr krJovt mJÄuJPhPvr rJ\iJjL dJTJ~ mmtPrJKYf xπJxL yJouJr WajJ~ VnLr CPÆV k´TJv S KjªJr ^z mAPZ KjC A~PTt \JKfx–W xhr hlfPrÇ xrTJrPT krJovt ßh~J yP~PZ \ÄKumJh ßoJTJPmuJ~ @∂\tJKfT xyJ~fJ ßj~JrÇ Vf 2 \MuJA, vKjmJr kígT KmmíKf KhP~PZj \JKfx–W oyJxKYm mJjKT oMj, \JKfx–W xJiJre kKrwPhr mftoJj ßk´KxPc≤ oPVj uJAPTal, \JKfxP–Wr S~Jt aMqKr\o IVtJjJAP\vPjr ßxPâaJKr ß\jJPru fJPum 10 kOÔJ~


10 UmrJUmr

08 - 14 July 2016 m SURMA

gogPo èuvJj (9 kOÔJr kr) KrlJAÇ F ZJzJS KmmíKf KhP~PZ \JKfx–W KjrJk•J kKrwhÇ Vf hMA hvPTr oPiq FmJrA k´go mJÄuJPhPvr ßTJPjJ Kmw~ KjP~ \JKfxP–Wr FfèPuJ xÄ˙J FTA Khj k´J~ TJZJTJKZ nJwJ~ KmmíKf KhPuJÇ \JKfx–W oyJxKYm mJj KT oMj FT KmmíKfPf dJTJ~ x–WKaf xπJxL yJouJr fLms KjªJ \JKjP~ @âJ∂ kKrmJPrr xhxq, mJÄuJPhPvr oJjMw S xrTJPrr k´Kf xoPmhjJ S hM”U k´TJv TPrjÇ KmmíKfPf KfKj @vJ k´TJv TPrj, F IkrJPir ßkZPj ßhJwL mqKÜmVt pJrJA gJTMT jJ ßTj fJPhr KYK¤f TPr KmYJPrr @SfJ~ @jJ yPmÇ \ÄKumJPhr ÉoKT Kjrxj S ßoJTJPmuJ~ mJÄuJPhv xrTJrPT @ûKuT S @∂\tJKfT xyJ~fJ ßj~Jr k´Kf ß\Jr ßhj oyJxKYmÇ KfKj mJÄuJPhv xrTJrPT @võ˜ TPr mPuj, ßpPTJPjJ irPjr CV´mJhL xKyÄxfJ KjotNPu \JKfx–W ßhvKaPT xyJ~fJ TrPf k´˜Mf rP~PZÇ Ijq FT KmmíKfPf \JKfx–W xJiJre kKrwPhr ßk´KxPc≤ oPVj uJAPTal xπJxL yJouJr KjªJ \JKjP~ mPuj, @oJPhr GTqm≠nJPm xπJPxr KmÀP≠ hJÅzJPf yPmÇ FA \Wjq S TJkMÀPwJKYf TJptâoPT KmjJKmYJPr ßZPz ßh~J pJ~ jJÇ KfKj @vJ k´TJv TPrj F IkrJiLrJ KYK¤f yPm FmÄ KvVKVrA KmYJPrr @SfJ~ @xPmÇ S~Jt aMqKr\o IVtJjJAP\vPjr ßxPâaJKr ß\jJPru fJPum KrlJA yJouJr fLms KjªJ \JKjP~ mPuj, FKa mJÄuJPhPvr KmÀP≠A ÊiM j~, @oJPhr xJiJre \Lmj pJ©J FmÄ ˝JiLjfJr KmÀP≠ @âoeÇ \JKfx–W KjrJk•J kKrwhS F WajJr fLms KjªJ \JKjP~PZÇ FT KmmíKfPf 15 xhPxqr FA xÄ˙J mPuPZ, ßpPTJPjJ irPjr xπJxmJh S xπJxmJhL @Yre @∂\tJKfT vJK∂ S KjrJk•Jr \jq xmPYP~ mz ÉoKTÇ KjrJk•J kKrwh oPj TPr, FA KjªjL~ yJouJr WajJ~ \Kzf IkrJiL, xÄVbT, IPgtr ß\JVJjhJfJPhr KmYJPrr @SfJ~ @jPf yPmÇ F \jq xm xhxq rJÓsPT xÄKväÓ TftíkPãr xJPg TJptTr xyJ~fJ TrJr TgJ muJ y~ SA KmmíKfPfÇ KjrJk•J kKrwPhr FA vÜ KmmíKfr FTKhj @PV \JKfxP–W KjpMÜ mJÄuJPhPvr ˙J~L k´KfKjKi oJxMh Kmj ßoJPoj KjrJk•J kKrwhPT xπJxmJh ßoJTJPmuJ~ mJÄuJPhv xrTJPrr VíyLf khPãPkr TgJ CPuäU TPr @võ˜ TPr mÜmq KhP~KZPujÇ SA ‰mbPT KfKj xπJxLPhr jfMj ÉoKTr KmwP~ KjP\r CPÆVS k´TJv TPrjÇ

pMÜrJPÓssr CPÆV dJTJ~ xπJxL yJouJr WajJ~ VnLr CPÆV k´TJv TPrPZ ßyJ~JAa

yJC\ S ߈a KckJatPo≤Ç vKjmJr ßyJ~JAa yJCP\r ßk´x ßxPâaJKr \v @PjtPÓr ßh~J KmmíKfPf muJ y~, pMÜrJÓs dJTJ~ n~Jmy xπJxL yJouJr fLms KjªJ \JjJPòÇ kJvJkJKv @orJ ßpPTJPjJ irPjr xyJ~fJ k´hJj TrPf mJÄuJPhv xrTJPrr xJPg ßpJVJPpJV TPr pJKòÇ KjyfPhr oPiq pMÜrJPÓsr FT\j jJVKrT, @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xhxq S KmPhvL jJVKrT rP~PZj CPuäU TPr KjyfPhr ßvJTx∂¬ kKrmJr kKr\jPhr k´Kf xoPmhjJ \JjJPjJ y~ SA KmmíKfPfÇ F yJouJPT FTKa Wíeq yJouJ CPuäU TPr pMÜrJÓs xπJxmJh ßoJTJPmuJ~ mJÄuJPhvxy @∂\tJKfT KmPvõr kJPv hJÅzJPm mPu \JjJPjJ y~Ç FTA Khj @PrT KmmíKfPf pMÜrJPÓsr krrJÓs hlfPrr oMUkJ© \j KTrKm mPuj, oJKTtj pMÜrJÓs dJTJ~ jívÄx xπJxL yJouJr fLms KjªJ \JjJPòÇ kJvJkJKv F WajJ~ pMÜrJPÓsr FT\j jJVKrTxy KjyfPhr ˝\jPhr k´Kf xoPmhjJ \JjJPòÇ F ZJzJ \KñmJh KjrxPj k´iJjoπL ßvU yJKxjJr ßh~J k´Kfv´∆Kfr k´Kf pMÜrJÓs xrTJr xogtj mqÜ TrPZÇ F yJouJr WajJ~ ßhJwLPhr KmYJPrr @S~fJ~ @jPf mJÄuJPhv xrTJrPT xyPpJKVfJ KhPf pMÜrJÓs xrTJr ßpJVJPpJV rãJ TPr pJPòÇ pMÜrJÓs xπJxmJh S xKyÄx CV´mJh ßoJTPmuJ~ xm

xo~A mJÄuJPhPvr kJPv @PZÇ

YJr oJx iPr KjPUJÅ\ KZu oMmJKvõr dJTJ, 4 \MuJA : YJr oJx iPr KjPUJÅ\ KZu gJ¥JrPmJ IKnpJPj Kjyf ÛuJxKaTJr ZJ© oLr xJPoy oMmJKvõrÇ YuKf mZPrr 28 ßlms∆~JKr mjJjL KcSFAYFPxr mJxJ ßgPT èuvJPj FTKa ßTJKYÄP~r CP¨Pv pJS~Jr kr ßgPT KjPUJÅ\ KZu ßxÇ IPjT ßUJÅ\JUMÅK\ TPr ßZPuPT jJ ßkP~ ImPvPw èuvJj gJjJ~ FTKa K\Kc TPrKZPuj fJr mJmJ IqJuTJPau-uMPx≤ mJÄuJPhPvr KYl KljqJK¿~Ju IKlxJr oLr yJ~Jf TKmrÇ oMmJKvõPrr oJ UJPuhJ kJrnLj xrTJKr KffMoLr TPuP\r IgtjLKf KmnJPVr xyPpJVL IiqJkTÇ fJr mz nJA oLr xJhoJj oMjfJKxo TJjJcJr aPrP≤J KmvõKmhqJuP~ IgtjLKfPf VsqJ\MP~vj TrPZjÇ Vf 1 \MuJA, ÊâmJr rJf ßkRPj 9aJr KhPT èuvJPjr yKu @Kat\JPj xπJxL yJouJ~ hMA kMKuv TotTftJ Kjyf yjÇ F ZJzJ ßhvL-KmPhvL 11 kOMÔJ~


UmrJUmr 11

SURMA m 08 - 14 July 2016

gogPo èuvJj

pJ~KjÇ oMKÜke ßYP~S ßTC ßlJj TPrKj mPu \JjJj xJrJyÇ

(10 kOÔJr kr) 20 \jPT VuJ ßTPa yfqJ TPr fJrJÇ k´J~ 12 WµJ kr Vf 2 \MuJA, vKjmJr xTJPu ßxjJmJKyjLr ßjfíPfô ToJP¥J IKnpJPjr oiqKhP~ ßr˜rJÅr Kj~πe ßj~ KjrJk•J mJKyjLÇ F xo~ Z~ \ÄKu Kjyf y~Ç SA yJouJ~ \Kzf hJKm TPr xJAa AP≤KuP\¿ kJÅY\Pjr ZKm k´TJv TPrÇ FKhPT kMKuvS 2 \MuJA, vKjmJr rJPf Kjyf kJÅY\Pjr ZKm k´TJv TPrÇ hMA ZKmr I∂f YJr\Pjr ßYyJrJr Kou rP~PZÇ Fr oPiq \ÄKuPhr xJPg oLr xJPoy oMmJKvõPrr ßYyJrJr Kou rP~PZÇ kMKuv SA kJÅY\Pjr jJo mPuPZ @TJv, KmTJv, cj, mJÅij S KrkjÇ fPm fJPhr Km˜JKrf kKrY~ \JjJPjJ y~KjÇ oMmJKvõPrr YJYJ Fo F yJxJj @u oMrJh xJÄmJKhTPhr \JjJj, KjPUJÅP\r Khj ßmuJ 3aJ~ k´JAPna TJPr èuvJj FKnKjCP~r @r F ßTJKYÄ ßx≤JPrr CP¨Pv mJxJ ßgPT ßmr y~ oMmJKvõrÇ kPr VJKzYJuT \MP~u fJPT @jPf ßVPu @r kJS~J pJ~KjÇ fJr ßoJmJAuS mºÇ SA Khj oMmJKvõr ßTJKYÄ ßx≤JPr pJ~Kj mPuS ßxUJj ßgPT \JjJPjJ y~Ç FKhPT, KjPUJÅP\r Khj ÊiM VJKzYJuT ZJzJ kKrmJPrr mJAPrr TJPrJ xJPg fJr ßoJmJAPu ßpJVJPpJPVr fgq kJ~Kj kMKuvÇ K\Kcr KnK•Pf VJKzYJuT \MP~uPT @aT TPr kMKuvÇ ßmr TrJ yP~PZ oMmJKvõPrr ßoJmJAPur Tu KuˆÇ èuvJj gJjJ kMKuPvr Fx@A jJ\oMu @uo mPuKZPuj, K\ùJxJmJPh \MP~u mPuPZ, pJj\Par TJrPe oMmJKvõrPT ßTJKYÄ ßx≤JPrr @PVA jJKoP~ KhP~KZuÇ YJuT TUPjJ muPZ oMmJKvõrPT mjJjL 11 j’r ßrJPcr xJoPj jJKoP~ KhP~PZÇ @mJr muPZ @pJh oxK\Phr TJPZ jJKoP~ KhP~PZÇ SA xo~ oMmJKvõr ßpxm FuJTJ~ ßpPf kJPr ßxxm FuJTJr KxKx TqJPorJr lMPa\ xÄV´y TrJ yP~PZ \JKjP~ jJ\oMu mPuj, kPr ßhUJ pJ~ oMmJKvõr mjJjL xÄPpJV ßxfM FuJTJ~ KrTvJS~JuJr xJPg TgJ muPZ FmÄ FTkptJP~ KrTvJ~ ˙Jj fqJV TrPZÇ WajJr Khj oMmJKvõr mJxJ ßgPT ßmr yS~Jr @PV fJr oJ TPu\ ßgPT mJxJ~ KlrPu oJ-PZPur oPiq ßvw TgJ y~ mPu UJuJPfJ ßmJj xJrJy \JjJjÇ KfKj xJÄmJKhTPhr mPuj, UJuJ mJxJ~ ßdJTJr xo~ oMmJKvõr ßTJKYÄP~r \jq ßmr yKòuÇ oJ-PZPur oMPUJoMKU yS~Jr kr jKZuJ KhP~ kJCÀKa ßUPf mPuKZPuj UJuJÇ ßTJKYÄ ßvw TPr mJxJ~ KlPr jJvfJ TrPm mPu ßx ßmKrP~ pJ~Ç kPr kKrmJPrr k ßgPTS KmKnjú \J~VJ~ oMmJKvõPrr ßUJÅ\ TPr KTZM kJS~J

KyªM˜Jj aJAoPxr k´KfPmhj ITJptTr rJ\jLKf S rJÓspPπr TJrPeA èuvJj yJouJ rJ\jLKf S rJÓsL~ k´KfÔJjèPuJr ITJptTJKrfJr TJrPeA èuvJPjr xπJxL yJouJr WajJ WPaPZ mPu nJrPfr vLwt˙JjL~ kK©TJ KyªM˜Jj aJAox \JKjP~PZÇ ßrJmmJr ÈmJÄuJ Kx\ : ßmäo Kck KcxlJÄvj Aj kKuKaé IqJ¥ ߈a AjKˆKaCv¿' vLwtT FT k´KfPmhPj kK©TJKa F o∂mq TPrPZÇ 1 \MuJA, ÊâmJr rJPfr yJouJr kr ßvU yJKxjJ xrTJPrr xπJx hoj jLKf @PrJ ßmKv @∂\tJKfT YJPkr oMPU kzPm mPuS k´KfPmhjKaPf CPuäU TrJ y~Ç KmFjKk FmÄ \JoJ~JPf AxuJKor Skr xrTJPrr KjkLzjoNuT TJptâo KmwP~S @PuJTkJf TrJ yP~PZ FPfÇ FA xïa ßgPT C•rPe jfMj irPjr rJ\jLKfr k´P~J\j mPuS FPf CPuäU TrJ y~Ç k´KfPmhPj muJ y~, èuvJPj mJÄuJPhv oM’JA-irPjr @®WJfL yJouJr KvTJr yP~PZÇ ArJT S KxKr~J~ fJ§m YJuJPjJ AxuJKoT ߈a (@AFx) FA yJouJr hJ~ ˝LTJr TPrPZÇ V´∆kKar hJKmr xfqfJ @VJoL KhPj KjKÁf yS~J pJPmÇ fPm rJÓsL~ ÈFˆJmKuvPo≤' FmÄ Yrok∫L mJKyjLr oPiq hLWt Khj iPr ßp KfÜ S rÜJÜ pM≠ YuPZ, ßpaJ xM¸Ó TrJr \jqA hívqf xPYfjnJPm KmPhvLPhr aJPVta TrJ yP~PZÇ k´KfPmhPj muJ y~, FA yJouJr kr ßvU yJKxjJ xrTJPrr xπJx hoj jLKf @PrJ ßmKv @∂\tJKfT YJPkr oMPU kzPmÇ F irPjr mqm˙J oJP^ oPiq xyJ~T y~, ßpoj yP~KZu oM’JA yJouJr kr kJKT˜JKj Tftík uÛr-A-Qf~mJr uJVJo aJjPf mJiq yS~J~Ç hMntJVq\jTnJPm ßvU yJKxjJ xrTJPrr F irPjr ßTJPjJ xMKmiJ ßjAÇ AxuJKo V´∆kèPuJ Vf mZr\MPz mäVJr, jJK˜T, k´TJvT, KyªM, Kv~J S KmPhvLPhr Skr ßmv TP~TKa Kjoto, xKyÄx yJouJ YJKuP~PZÇ KyªM˜Jj aJAox \JjJ~, mJÄuJPhPv Yrok∫J S xπJxmJh ßoJTJPmuJ k´J~ Ix÷m mPuA k´oJKef yP~PZ, TJre FèPuJ KjP\rJA mJÄuJPhPvr rJ\jLKf FmÄ rJÓsL~ k´KfÔJjèPuJPf VnLr ITJptTJKrfJr 12 kOÔJ~


12 UmrJUmr

08 - 14 July 2016 m SURMA

gogPo èuvJj (11 kOÔJr kr) lxuÇ ßvU yJKxjJr @S~JoL uLV FmÄ xrTJr Cn~A SA ITJptTJKrfJr lxu S YJuTÇ mJÄuJPhPv oJrJ®T xKyÄx rJ\QjKfT xÄÛíKfr kKrPmv rP~PZ FmÄ IYuJm˙Jr rJ\jLKfPf k´JiJjq Km˜Jr TPr @PZ KmmhoJj hMKa huÇ A≤JrjqJvjJu âJAKxx V´∆Pkr (@AKxK\) oPf, FaJ YronJPm huL~ rJÓsTJbJPoJ, FUJPj KxKnu xJKntx, kMKuv S KmYJr KmnJV rJ\QjKfT @jMVPfqr oJiqPo KjP~JV TrJ y~ KTÄmJ lJ~hJ ßfJuJ y~Ç k´KfPmhPj muJ yP~PZ, ßvU yJKxjJr xrTJr xKyÄx AxuJok∫LPhr KmPrJiL, KT∂á fJrJS KmFjKk FmÄ \JoJ~JPf AxuJoLr oPfJ KmPrJiL huèPuJr Skr mqJkT KjptJfj YJKuP~PZÇ FaJ FmÄ huL~ k´TíKfr ßlR\hJKr KmYJrmqm˙J KmKòjúfJr \jì KhP~PZ, Yrok∫L xÄ˙J FmÄ xπJxL V´∆kèPuJr @Pmhj mJKzP~ KhP~PZÇ IKiT∂á, rJ\jLKf-YJKuf @ouJfπPTS FTKa xrTJrPT ImqJyf rJUJ FmÄ ßx KhPT pJS~Jr TJP\ KjP~JK\f rJUJ yP~PZÇ ßvU yJKxjJ xrTJr KoKc~J FmÄ jJVKrT xoJP\r IÄvèPuJr SkrS hoj YJKuP~ fJr KjP\r ‰mifJ eM ú TPrPZÇ KyªM˜Jj aJAoPxr k´KfPmhPj muJ y~, mJÄuJPhv xrTJKr k´KfÔJPjr xïPa nMVPZ, ßpUJPj xπJxmJh ßTmu FTKa „kÇ FUj wzpπTJrLPhr ßUJÅ\Jr KhPT j\r ßh~J yPm, KT∂á ßhvKar k´P~J\j jfMj irPjr rJ\jLKf FmÄ iJrJmJKyT khPk, pJ xJoJK\T CP•\jJ Kjrxj TrPmÇ pKhS FUj FaJ TuqJeTJoL KY∂Jr oPfJ ßvJjJ~Ç

èuvJPj xπJxL yJouJ~ Kjyf xJAlMPur mJKz jKz~J: kKrmJPr oJfo SrJ ßTj @oJr mJmJPT oJru? FUj ßT @oJr BPhr \JoJ FPj ßhPm? ßT @oJr ßZJa ßmJj AuKor BPhr \JoJ Kj~J @xPm? ßT @oJPhr @hr TrPmÇ TJr xJPg @orJ BPhr @jª TrmÇ @Ko FUj TJPT mJmJ mPu cJTm? SrJ @oJPhr ßTj FKfo TPr KhPuJÇ èuvJPj yKu @Kat\Jj ßrP˜JrJÅ~ mªMTiJrLPhr yJouJr KvTJr yP~ vrL~fkMPrr jKz~J CkP\uJr TMuTJKb V´JPor Kjyf xJAlMPur mz ßoP~ xJKo~J (10) FnJPmA ßTÅPh ßTÅPh TgJèPuJ muKZuÇ ImM^ F KvÊr TJjúJ~ ßTC ßYJPUr kJKj iPr rJUPf kJrPZ jJÇ ˝\jPhr TJjúJ~ vrL~fkMPrr jKz~Jr TuMTJKb V´Jo nJrL yP~ CPbPZÇ ˘L, ßoP~Phr xJPg TgJ KZu BPhr ZMKaPf mJKz @xPmj xJAlMuÇ mJKz FPx xmJr xJPg BPhr @jª TrPmjÇ xJAlMu KlrPmj KbTA, fPm \LKmf j~, uJv yP~Ç FUPjJ uJv mJKz ßkRÅPZKjÇ TUj ßkRÅZJPm fJ-S muPf kJPrj jJ kKrmJPrr ßTCÇ uJv mJKzPf jJ ßkRÅZPuS @®L~˝\j kJzJ k´KfPmvLxy vf vf ßuJT k´mu míKÓ CPkãJ TPr fJr mJKzPf Knz \oJPòjÇ xJAlMPur kKrmJr dJTJ~ gJTJ xJAlMPur nJ~rJ nJA S Ijq ˝\jPhr mrJf KhP~ èuvJPj yKu @Kat\Jj ßrP˜JrJÅ~ mªMTiJrLPhr yJouJ~ vrL~fkMPrr jKz~J CkP\uJr xJAlMu AxuJo ßYRKThJr Kjyf yS~Jr xÄmJh KjKÁf TPrPZjÇ fPm jKz~J CkP\uJ KjmtJyL TotTftJ F mqJkJPr KTZMA \JPj jJ mPu \JjJjÇ FTA TgJ \JKjP~PZj jKz~J gJjJr SKx ßoJ: ATrJo @uL Ko~JÇ dJTJr èuvJPjr yKu @Kat\Jj ßrP˜JrJÅ~ mªMTiJrLPhr yJouJ~ ßrP˜JrJÅr TMT oqJPj\Jr (mJmMKYt) ßoJ: xJAlMu AxuJo ßYRKThJr Kjyf yP~PZj hJKm TPr fJr YJYJPfJ nJA xMuJAoJj \JjJj, Kjyf xJAlMu vrL~fkMPrr jKz~J CkP\uJr TuMTJKb V´JPor orÉo @mMu yJPxo ßYRKThJPrr ßZPuÇ kJÅY nJA-PmJPjr oPiq xJAlMu KÆfL~Ç fJr ßZJa

nJA KmuäJu oJuP~Kv~J gJPTjÇ Kfj ßmJjA võÊrmJKz @PZjÇ 10 mZr KfKj \JotJKjPf gJTJr kPr ßhPv KlPrjÇ Frkr KTZM Khj TMuTJKb V´JPor cJ: @uoVLr oKfr KYKz~JUJjJ~ TJ\ TrPfjÇ ßhz mZr iPr èuvJPj yKu @Kat\Jj ßrP˜JrJÅ~ TMT KyPxPm TJP\ ßpJV ßhjÇ xÄxJPr xJKo~J (10), AuKo (7) jJPor hMA ßoP~, I∂”x•ôJ ˘L S KmimJ oJ rP~PZj fJrÇ vrL~fkMr ß\uJr jKz~J CkP\uJr TuMTJKb V´JPo 3 \MuJA hMkMPr xJAlMPur mJKzPf KVP~ ßhUJ ßVPZ, xJAlMPur I∂”x•ôJ ˘L ßxJKj~J @TfJr (27) hMA ßoP~ xJKo~J (10) S AuKoPT (7) KjP~ mJKzPf @y\JKr TrPZjÇ kJPvr TPã oJ xPorJ ßmVPor (75) @yJ\JKrPf mJfJx nJrL yP~ CbPZÇ fJPhr KTnJPm xJ∂ôjJ ßhPmj ˝\PjrJÇ xJAlMPur oJ, ˘L S ImM^ hMA ßoP~r mMTlJaJ TJjúJ ßhPU ˝\jxy @Vf ßTC ßYJPUr kJKj iPr rJUPf kJrPZj jJÇ kM© ßvJPT xJAlMPur oJ xPorJ ßmVo mJrmJr oNZJt pJPòjÇ ßZPu xJAlMu TgJ KhP~KZu BPhr ZMKaPf mJKz FPx xmJr xJPg FT xJPg Bh TrPmjÇ T'Khj krA fífL~ x∂JPjr mJmJ yPfj KfKjÇ IjJVf F x∂Jj @r ßTJPjJ KhjA ßhUPf kJrPm jJ mJmJr oMUÇ xJAlMPur ˘L ßxJKj~J TJjúJ\Kzf TP£ mPuj, FT oJx @PV KfKj mJKz FPxKZPujÇ Vf ÊâmJr KmPTPu @oJr xJPg S @oJr ßoP~Phr xJPg ßvw TgJ y~Ç WajJr xÄmJh ßkP~ mJrmJr fJPT ßlJj TrJ yPu KfKj ßlJj KrKxn TPrjKjÇ Frkr dJTJ~ gJTJ fJr ˝\PjrJ ßUJÅ\ KjP~ fJr uJv vjJÜ TPr mJKzPf Umr ßhjÇ ßxJKj~J mPu @oJr hM'Ka ßoP~ FmÄ IjJVf x∂JPjr KT yPmÇ TL TPr @Ko mJÅYm? xJAlMPur oJ xPorJ ßmVo mPuj, ßTj @oJr mJmJPT SrJ ßoPr ßluuÇ @oJr mJmJ ßfJ ßTJPjJ IkrJi TPrKj, ßTj @oJr ßZPuPT oJrJ yPuJÇ jKz~J CkP\uJ KjmtJyL TotTftJ ßoJ: xJoZMu yT mPuj, xÄmJhoJiqo S xrTJKrnJPm jKz~Jr ßTJPjJ ßuJT èuvJj asqJP\KcPf oJrJ ßVPZj Foj fgq @oJr \JjJ ßjAÇ ßTC @oJPT \JjJjKjÇ

lJrJ\ S IKm∂Jr xykJbLPhr ßvJT @orJ kr¸rPT xJ∂ôjJ ßhS~Jr ßYÓJ TrKZ È@orJ FTKa kKrmJPrr oPfJ KZuJoÇ fJÅPhr oífMq @oJPhr UMm @WJf TPrPZÇ IPjPTA UMm hM”U nJrJâJ∂Ç @orJ kr¸rPT xJ∂ôjJ ßhS~Jr ßYÓJ TrKZÇ' TgJèPuJ pMÜrJPÓsr APoJKr KmvõKmhqJuP~r KvãJgtL ßTPrAvJ yqJPrPurÇ dJTJr èuvJPj ßrP˜JrJÅ~ \Kñ yJouJ~ Kjyf lJrJ\ @A~J\ ßyJPxj S IKm∂J TmLr KZPuj yqJPrPur xykJbLÇ ÊâmJPrr WajJ~ Kjyf mqKÜPhr oPiq @rS KZPuj xJf \JkJKj S j~ AfJuL~ jJVKrTÇ yJouJr xo~ KTZM hNPr AfJuL~ hNfJmJPx mPx UJmJr UJKòPuj ßhvKar rJÓshNfÇ fJÅr xPñ KZPuj IVKj\ mJPrJPuJ jJPo FT\jÇ mJPrJPuJr mJºmL TîJCKh~J hJP∂JjJS yJouJ~ Kjyf yjÇ AfJuL~ xÄmJhk© ßTJPr~Jr mPuPZ, Vf mZr dJTJ~ AfJKur hNfJmJPx \JÅT\oPTr xPñ KmP~ TPrj mPYK• S hJP∂JjJÇ hJP∂JjJ QfKr ßkJvJT S mMjj TJrUJjJ~ TJ\ TrPfjÇ mJÄuJPhPvr ßkJvJT TJrUJjJ~ TJ\ TrPfj KxPoJjJ oK∂, oJKr~J KrPmJKu, oJPTtJ ßfJªJ“ S KâK˜~Jj rKxSÇ fJÅrJS SA Khj Kjyf yjÇ FKhPT yJouJ~ Kjyf yj xJf \JkJKj jJVKrTÇ FÅPhr FT\j oJPTJPfJ STJoMrJÇ fJÅr mJmJ ßTJoJKTKY STJoMrJ \JkJPjr VeoJiqoPT ßrJmmJr mPuj, mJmJ KyPxPm fJÅr \jq 32 mZr m~xL ßZPur oífMqr WajJ ßoPj ßjS~J IxyjL~Ç ßZPur xPñ ßlJPj ßvw TPgJkTgj ˛re TPr muKZPuj, ÈPx mPuKZu, Í@Ko FUj YPu pJKò"Ç @Ko mPuKZuJo, xJmiJPj ßgPTJÇ FaJA KZu Sr xPñ ßvw TgJÇ' Kjyf \JkJKjPhr k´Kf ßvJT \JKjP~ \JkJj @∂\tJKfT xyPpJKVfJ xÄ˙Jr ßk´KxPc≤ KvKjKY KTfJSTJ mPuj, ÈyJouJTJrLPhr k´Kf KiÑJr \JjJAÇ ßTjjJ fJrJ pJÅPhr ßoPr ßluu, fJÅrJ mJÄuJPhPvr Cjú~Pjr \jq TKbj kKrvso TrKZPujÇ'


UmrJUmr 13

SURMA m 08 - 14 July 2016

Bh IgtjLKf

mqmxJ~LPhr oMPU YSzJ yJKx dJTJ, 5 \MuJA - Bh oJPjA jfMj \JoJ @r \MfJÇ fPm xoP~r mqmiJPj jfMj \JoJ-\MfJr xPñ BPhr ßTjJTJaJ~ ßxJjJr IuÄTJr, ˛JatPlJj, KaKn, ßrKl∑\JPrarxy jJjJj keq pMÜ yP~PZÇ CóoiqKmP•r ßTC ßTC VJKz ßTPjjÇ BPhr ZMKa TJaJPf IPjPTA ßhPvr KmKnjú hvtjL~ ˙Jj S ßhPvr mJAPr pJPòjÇ PhPvr xJiJre oJjMPwr @~ ßmPzPZÇ ßxA xPñ ßmPzPZ mqP~r xJogqtSÇ lPu TP~T mZr iPr BhPTKªsT IgtQjKfT TotTJ§ FTaM FTaM TPr mJzPZÇ FmJr xrTJKr TotYJrLPhr ßmfj-nJfJ míK≠ ßkP~ k´J~ KÆèe yP~PZÇ rJ\QjKfT IK˙rfJ ßjAÇ xm KoKuP~ FmJr BPhr mqmxJ-mJKe\q nJPuJ yP~PZÇ ßx \jq IKiTJÄv mqmxJ~Lr oMPU YSzJ yJKxÇ fPm Vf 1 \MuJA, ÊâmJr èuvJPjr \Kñ yJouJr TJrPe BPhr ßvw oMyNPftr ßTjJTJaJ~ KTZM nJaJ kPzPZ mPu ßxUJjTJr mqmxJ~LPhr IKnofÇ \JjPf YJAPu ßmxrTJKr VPmweJ xÄ˙J ßx≤Jr lr kKuKx cJ~JuPVr (KxKkKc) IKfKrÜ VPmweJ kKrYJuT UªTJr ßVJuJo ßoJ~JPöo VfTJu ßxJomJr mPuj, BPhr IgtjLKfr kKrKi míK≠r xPñ oJjMPwr @~míK≠ xrJxKr xŒKTtfÇ FTA xPñ IKiTJÄv oJjMPwr mqP~r ãofJ, k´mJxL @~k´mJy S xrTJKr TotYJrLPhr ßmfj-nJfJ míK≠ FmÄ vÉPr xÄÛíKf k´nJmT KyPxPm TJ\ TPrPZÇ BPhr mqmxJ-mJKeP\qr kKrKi mz yPuS fJr KmrJa IÄv\MPz FUPjJ ßkJvJTÇ ßhPv xJPz YJr yJ\JPrr oPfJ lqJvj yJCx rP~PZÇ Fr 60 vfJÄvA VPz CPbPZ dJTJ S Y¢V´JPoÇ rJ\iJjLr oJjMPwr FTKa mz IÄvA ßhKv lqJvj mJ mMKaT yJCx ßgPT ßkJvJT ßTPjÇ lqJvj yJCxèPuJr xÄVbj mJÄuJPhv lqJvj CPhqJÜJ

xKoKfr (FlAFKm mJ lqJvj CPhqJV) fgq IjMpJ~L, mZPr @jMoJKjT 7 yJ\Jr 200 ßTJKa aJTJr ßmYJPTjJ y~ lqJvj yJCxèPuJPfÇ xJrJ mZr fJPhr ßp mqmxJ y~, fJr IPitTA y~ ßrJ\Jr BPhÇ lqJvj CPhqJPVr xnJkKf @\yJÀu yT mPuj, ÈPkJvJPTr mqmxJ Vf hMA-Kfj mZPrr ßYP~ FmJr nJPuJ yP~PZÇ @oJPhr iJreJ, ßmYJKmKâ Vf mZPrr ßYP~ 15-20 vfJÄv ßmKv yPmÇ' fPm mqmxJ~LPhr k´fqJvJ KZu @rS ßmKvÇ KfKj mPuj, msqJP¥r ßYP~ jj-msqJP¥r ßkJvJPTr KmKâ ßmKv yP~PZÇ k´J~ FTA fgq KhPuj rÄ mJÄuJPhPvr ˝fôJKiTJrL ßxRKoT hJxÇ KfKj mPuj, 2012 xJPur kr FmJrA nJPuJ mqmxJ yP~PZÇ pJj\axy KmKnjú TJrPe IPjT oJjMwA FUj FuJTJKnK•T KmkKeKmfJj ßgPT BPhr ßTjJTJaJ TPrjÇ ßx \jq lqJvj yJCxèPuJ KmKnjú \J~VJ~ Kmâ~PTªs UMPuPZÇ ßx KyPxPm Kmâ~PTªs ßmPzPZÇ kJATJKr gJj TJkz S ßkJvJPTr mz mJ\Jr kMrJj dJTJr AxuJokMr S jrKxÄhLr mJmMryJaÇ ßhPvr KmKnjú FuJTJr mqmxJ~LrJ ßxUJj ßgPTA TJkz S ßkJvJT KTPj KjP\Phr ßhJTJPj KmKâ TPrjÇ ßx \jq kKm© ro\Jj ÊÀr ßmv @PVA AxuJokMr S mJmMryJPar BPhr ßmYJPTjJ \Po SPbÇ AxuJokMr m˘ mqmxJ~L xKoKfr xnJkKf @mhMx xJ•Jr dJuL VfTJu ßrJmmJr mPuj, FmJr mqmxJ nJPuJ yP~PZÇ KyxJm TrPu VfmJPrr ßYP~ 20 vfJÄv ßmKv yPmÇ fPm FUJjTJr TJkPzr mqmxJr FTaJ mz IÄv mJmMryJPa ˙JjJ∂r yP~ ßVPZÇ KfKj mPuj, BPhr oNu ßmYJKmKâ ßvwÇ FUj vJKz-uMKñ KmKâ yPmÇ xKoKfr xnJkKf \JjJj, AxuJokMPr ßZJa

ßhJTJPjr xÄUqJA ßmKvÇ BPhr @PV Fxm ßhJTJPj YJr ßgPT kJÅY uJU aJTJr ßmYJKmKâ y~Ç AxuJokMr m˘ mqmxJ~L xKoKfr xhxq YJr yJ\JrÇ xKoKfr mJAPrS yJ\Jr kJÅPYT ßhJTJj @PZÇ fJr oJPj, j~ yJ\Jr ßhJTJj @PZ FUJPjÇ @r xKoKfr xnJkKfr KyxJm @oPu KjPu BPhr @PV AxuJokMPr TokPã 450 ßTJKa aJTJr mqmxJ yP~PZÇ mJmMryJPa xJiJref Êâ S vKjmJr yJa mPxÇ fPm BPhr @PV 30 \Mj, míy¸KfmJr ßgPT yJa ÊÀ y~Ç FUJPj mz ßhz yJ\Jr S ßZJa k´J~ xJf yJ\Jr ßhJTJj @PZÇ k´KfKa yJPa yJ\Jr ßTJKa aJTJr oPfJ KmKâ y~Ç FojaJA \JjJPuj mJmMryJa mKeT xKoKfr xJiJre xŒJhT ßoJvJrrl ßyJPxjÇ KfKj mPuj, UMm nJPuJ mqmxJ yP~PZÇ xMKjKhtÓ TPr muPu VfmJPrr ßYP~ FmJr 10 ßgPT 15 vfJÄv KmKâ ßmPzPZÇ BPh ßkJvJPTr kr xmPYP~ ßmKv YJKyhJ gJPT kJhMTJrÇ kZªxA xqJP¥u, \MfJ, ßTcx ZJzJ ßpj BhA y~ jJÇ Kmw~Ka oJgJ~ ßrPUA KjfqjfMj jTvJ KjP~ @Px kJhMTJ k´˜MfTJrL ßhvL~ k´KfÔJjèPuJÇ Bh xJoPj ßrPU jfMj Kmâ~PTªs YJuM TPr k´KfÔJjèPuJÇ IqJPké, mJaJ, ßm, lrYMjJr oPfJ msqJP¥r kJhMTJ~ vyr FuJTJr oJjMPwr @V´y ßmKvÇ fPm ˝· @P~r oJjMPwr YJKyhJ ßoaJ~ jj-msqJP¥r kJhMTJÇ kJhMTJ mqmxJ~LrJ \JjJj, mZPr ßhPv @jMoJKjT 20 ßTJKa ß\JzJ kJhMTJ KmKâ y~, pJr @jMoJKjT oNuq YJr yJ\Jr ßTJKa aJTJÇ fPm xJrJ mZPrr YJKyhJr 30 vfJÄv KmKâ y~ FA BhMu KlfPrÇ xÄUqJ~ To yPuS BPhr xo~ Có-oiqKm•rJ VJKz ßTPjjÇ mJÄuJPhv KrTK¥v¥ ßnKyTqJux

AoPkJatJxt IqJ¥ KcuJrx IqJPxJKxP~vPjr (mJrKncJ) xnJkKf @mhMu yJKoh vrLl mPuj, BPhr oJx UJPjT @PV mJP\a ßWJKwf yP~PZÇ ßx \jq pJÅrJ BPh VJKz KTjPf ßYP~KZPuj, fJÅrJ @PVA KTPj ßlPuPZjÇ KfKj \JjJj, Ijq xoP~r ßYP~ BPh VJKz KmKâ 10-15 vfJÄv míK≠ kJ~Ç TP~T mZr iPr Bhxy Ijq ZMKar xo~ oJjMw ßhPvr KmKnjú hvtjL~ ˙JPj WMrPf pJjÇ u’J ZMKa yPu FA k´mefJ @rS mJPzÇ FmJr BPh xrTJKr ZMKa j~ KhPjrÇ F xoP~ ßhPvr kJvJkJKv KmPhPvS ßmzJPf pJPòj IPjPTÇ F KmwP~ aMr IkJPrarx IqJPxJKxP~vj Im mJÄuJPhPvr (PaJ~Jm) xyxnJkKf ßoJ. rJKlCöJoJj mPuj, kptaPjr ßoRxMo FUj jJ yPuS BPhr ZMKaPf k´YrM oJjMw TémJ\Jrxy KmKnjú hvtjL~ ˙JPj pJPmjÇ AKfoPiqA 12 \MuJA kpt∂ xm ßoJPau mMKTÄ yP~ ßVPZÇ fJ ZJzJ FmJr BPh u’J ZMKa yS~J~ hMA-Kfj uJU oJjMw ßhPvr mJAPr pJPmjÇ Imvq fJÅPhr FTKa mz IÄv xzTkPg nJrPf pJPmjÇ Bh @kqJ~Pjr Ijqfo IjMwñ ßxoJAÇ BhMu KlfPr ßhPv xm KoKuP~ @jMoJKjT 70 uJU ßTK\ ßxoJAP~r YJKyhJ gJPTÇ TP~T\j ßxoJA mqmxJ~L \JjJj, rJ\iJjLPf FUPjJ vfJKiT TJrUJjJ~ ßxoJA QfKr y~Ç KTZM TJrUJjJ jJjJ TJrPe mº yPuS nJPuJ oJPjr jfMj TP~TKa TJrUJjJ VPz CPbPZÇ fPm mz mz k´KfÔJj ßxoJA QfKrPf FKVP~ FPxPZÇ UªTJr ßVJuJo ßoJ~JPöo mPuj, @iMKjT ßujPhj mqm˙J oJjMPwr TJPZ ßkRÅPZ ßVPZÇ F \jq xyP\ mq~ TrJr k´mefJ ßmPzPZÇ Fxm Kmw~ jfMj TotxÄ˙Jj xíKÓPf AKfmJYT nNKoTJ rJUPmÇ


14 UmrJUmr

08 - 14 July 2016 m SURMA

ßkJvJTvsKoPTrJ xmJA ßmfj-nJfJ ßkPuj jJ dJTJ, 5 \MuJA - k´KfmZPrr oPfJ ßvw kpt∂ KTZM ßkJvJT TJrUJjJr vsKoT BPhr @PV ßmfj S C“xm nJfJ ßkPuj jJÇ fPm ßkJvJTKvP·r Tf TJrUJjJ ßmfj-nJfJ KhP~PZ mJ ßh~Kj ßx KmwP~ xMKjKhtÓ fgq ßTJPjJ kPãr TJPZA ßjAÇ QfKr ßkJvJTKv· oJKuTPhr xÄVbj KmK\FoAF VfTJu ßxJomJr ßk´x KmsKlÄ TPr mPuPZ, IKiTJÄv TJrUJjJ ßmfj-nJfJ KhP~PZÇ fPm FA KvP·r vsKoTPjfJPhr hJKm, TokPã 5 vfJÄv TJrUJjJ vsKoPTr \Mj oJPxr ßmfj ßh~KjÇ C“xm nJfJ mJ Bh ßmJjJx ßh~Kj k´J~ 10 vfJÄv TJrUJjJÇ pJrJ KhP~PZ fJPhr FTKa IÄv @mJr jJooJ© Igt KhP~ vsKoTPhr ZMKa KhP~PZÇ TuTJrUJjJ S k´KfÔJj kKrhvtj IKih¬Prr KyxJm IjMpJ~L, xJrJ ßhPv 4 yJ\Jr 809Ka QfKr ßkJvJT TJrUJjJ @PZÇ Fr oPiq VJ\LkMr, @ÊKu~JxJnJr-iJorJA, jJrJ~eV† S Y¢V´JPor 3 yJ\Jr 210 TJrUJjJr ßmfj-nJfJxy IjqJjq Kmw~ Kj~KofnJPm j\rhJKr TrPZ Kv· kMKuvÇ

Kv· kMKuv 4 \MuJA KmPTPu \JjJ~, xJnJr-@ÊKu~J S iJorJA FuJTJr 766 ßkJvJT TJrUJjJr oPiq 717Ka C“xm nJfJ S 714Ka ßmfj KhP~PZÇ VJ\LkMPrr 955 TJrUJjJr oPiq 869Kar vsKoPTrJ nJfJ S 890Kar vsKoPTrJ ßmfj ßkP~PZjÇ jJrJ~eVP†r 852 TJrUJjJr oPiq 716Ka nJfJ S 825Ka ßmfj KhP~PZÇ @r Y¢V´JPo 637 TJrUJjJr oPiq 612Ka nJfJ S 621Ka ßmfj KhP~PZÇ F ZJzJ Fxm FuJTJ~ ßkJvJTKvP·r mJAPr 2 yJ\Jr 414 TJrUJjJr oPiq 2 yJ\Jr 211Ka ßmfj-nJfJ KhP~PZÇ Kv· kMKuPvr ßhS~J fgq IjMpJ~L, fJPhr j\rhJKrPf gJTJ ßkJvJT TJrUJjJr 90 vfJÄv C“xm nJfJ FmÄ 95 vfJÄv ßmfj KhP~PZÇ fPm Kv· kMKuPvr fhJrKTr mJAPr dJTJxy Ijq FuJTJr k´J~ 1 yJ\Jr 599Ka ßkJvJT TJrUJjJ @PZÇ FKhPT, 4 \MuJA hMkMPr KmK\FoAF TJptJuP~ @P~JK\f KmKl∑ÄP~ xÄVbPjr xnJkKf KxK¨TMr ryoJj mPuj, ÈKmK\FoAFr kKrhvtj TrJ 1 yJ\Jr

319 TJrUJjJr oPiq 99 hvKoT 95 vfJÄv vsKoTPhr C“xm nJfJ mJ Bh ßmJjJx KhP~ KhP~PZÇ F ZJzJ \Mj oJPxr ßmfjS IKiTJÄv TJrUJjJ KhP~PZÇ mJKTrJ 4 \MuJA, ßxJomJr KhPòÇ' KmK\FoAFr xnJkKf mPuj, ÈIKiTJÄv ßkJvJT TJrUJjJr oJKuT ßmfj-nJfJ kKrPvJi TPrPZÇ F \jq vsKoT nJA-PmJPjrJ FmJPrr Bh @jªWj kKrPmPv kKrmJr-kKr\jPT KjP~ ChqJkj TrPf kJrPmj mPu @orJ @vJ TrKZÇ' 4 \MuJA KmPTPu \JjPf YJAPu Kv· kMKuPvr oyJkKrYJuT (KcK\) @mhMx xJuJo mPuj, È@oJPhr \JjJoPf jJrJ~eV†, @ÊKu~J S Y¢V´JPo Z~Ka TJrUJjJ~ ßmfj-nJfJ S BPhr ZMKa KjP~ xoxqJ @PZÇ Fr oPiq jJrJ~eVP†r hMA TJrUJjJr vsKoPTrJ ßmfj kJ~KjÇ TJrUJjJ hMKar oJKuTPhr @aT TPr ßmfj-nJfJ kKrPvJPi mJiq TrJr \jq @orJ UMÅ\KZÇ' TP~TKa vsKoTxÄVbj S Kv· kMKuPvr TotTftJrJ \JjJj, KorkMPrr ˆJAKuv lqJvj Kfj oJx iPr

vsKoTPhr ßmfj KhPò jJÇ F ZJzJ @ÊKu~Jr oMKn lqJvj S KorkMPrr KjvJf lqJvj ßmfj ßh~KjÇ Y¢V´JPor hMKa TJrUJjJ ßmJjJx KhPuS ßmfj jJ KhP~ ZMKa KhP~PZÇ F KmwP~ \JfL~ VJPot≤x vsKoT TotYJrL uLPVr xnJkKf KxrJ\Mu AxuJo mPuj, Èk´J~ 95 vfJÄv TJrUJjJ ßmfj KhPuS IKiTJÄv TJrUJjJA IPitT mJ oJ© 4 nJPVr 1 nJV ßmfj KhP~PZÇ F ZJzJ 90 vfJÄv TJrUJjJ C“xm nJfJ KhP~PZÇ fPm ßmKvr nJV TJrUJjJr oJKuTA oNu ßmfPjr 20, 30 KTÄmJ 40 vfJÄv KyxJm TPr jJooJ© C“xm nJfJ KhP~PZjÇ' KxrJ\Mu AxuJo @rS mPuj, ÈPpxm TJrUJjJ ßmfj ßh~Kj ßxèPuJ k´J~ xmA KbTJ TJ\ (xJm-T≤sJKÖÄ) TrJ TJrUJjJÇ Fxm TJrUJjJr hJ~hJK~fô oJKuTPhr hMA xÄVbj KmK\FoAF S KmPTFoAF ßj~ jJÇ xrTJrS UMm FTaJ j\rhJKr TPr jJÇ ßx \jq Fxm TJrUJjJr vsKoPTrJ BPhr UMKv ßgPT mKûf ßgPT pJ~Ç'

Y¢V´Jo mªPr r¬JKjoMUL kPeqr \a dJTJ, 5 \MuJA - r¬JKj keqmJyL TJnJct nqJPjr \a ßuPV ßVPZ Y¢V´Jo mªPrr TjPaAjJr KcPkJèPuJr xJoPjÇ BPhr u’J ZMKar TJrPe FA Im˙J QfKr yP~PZÇ @r fJA KjitJKrf xoP~ mªr KhP~ \JyJP\ ßmJ^JA TrJ pJPm KT jJ, fJ KjP~ xÄvP~ rP~PZj mqmxJ~LrJÇ TjPaAjJr KcPkJ oJKuTPhr xÄVbj ÈKmTcJ' xNP© \JjJ ßVPZ, 4 \MuJA, ßxJomJr Y¢V´JPor 16Ka ßmxrTJKr KcPkJr xJoPj FmÄ kJKTtÄ FuJTJ~ kPz KZu 4 yJ\Jr 250Ka TJnJct nqJjÇ k´KfKa TJnJct nqJPj FT TjPaAjJr keq rP~PZÇ xJrJ ßhv ßgPT r¬JKj yS~J kPeqr 90 vfJÄv Fxm KcPkJPf TjPaAjJPr ßmJ^JA TPr \JyJP\ fMPu ßhS~J y~Ç KmK\FoAFr mªr S \JyJ\LTre-Kmw~T ˙J~L TKoKar ßY~JroqJj jJKxr CK¨j ßYRiMrL VfTJu mPuj, KcPkJèPuJr xJoPj r¬JKj keqnKft VJKz KjP~ IPkãJ TrPf yPòÇ FPf r¬JKjTJrTPhr VJKznJzJr mJAPr mJzKf ãKfkNre KhPf yPòÇ FA Im˙J YuPf gJTPu KjitJKrf xoP~ keq r¬JKjPf IKjÁ~fJ QfKr yPmÇ xÄKväÓ mqKÜrJ mPuj, BPhr kPr QfKr ßkJvJTxy r¬JKjoMUL TJrUJjJ kMPrJhPo xYu yPf FT x¬Jy xo~ ßuPV pJ~Ç F TJrPe BPhr kr ßpxm keq r¬JKj yPm, ßxèPuJ BPhr @PVA KcPkJPf kJbJPjJ y~Ç F TJrPe k´KfmZr BPhr xo~ \a y~Ç fPm Vf mZPrr ßYP~ keq r¬JKj FmJr mJzPuS KcPkJèPuJr ãofJ ßx yJPr mJPzKjÇ

TjPaAjJr KcPkJ oJKuT xKoKfr xnJkKf jMÀu TJA~Mo UJj 4 \MuJA mPuj, KcPkJPf r¬JKj TjPaAjJr S\j TPr xjh ßhS~Jr mJiqmJiTfJr TJrPeS iLrVKf yP~PZÇ fPm xoxqJ yPm jJÇ IV´JKiTJr KnK•Pf r¬JKj keqnKft TjPaAjJr mªPr kJbJPjJ yPòÇ KmTcJ xN© \JjJ~, Vf \MPj 16Ka KcPkJ KhP~ 50

yJ\Jr 463 TjPaAjJr (k´KfKa 20 lMa hLWt) keq r¬JKj yP~PZÇ Vf mZr FTA xoP~ KZu 44 yJ\Jr 908 TjPaAjJrÇ Vf mZPrr ßYP~ keq r¬JKj ßmPzPZ 12 vfJÄPvr ßmKvÇ F oJPxr ÊÀPf KcPkJèPuJr xJoPj r¬JKj keqnKft TJnJct nqJj \oPf gJPTÇ KmPhKv ßâfJr yJPf keq ßkRÅPZ ßhS~Jr hJK~Pfô

KjP~JK\f ßl∑Aa lPrJ~JctJr k´KfÔJjèPuJr xÄVbj mJÄuJPhv ßl∑Aa lPrJ~JctJr IqJPxJKxP~vPjr kKrYJuT UJ~Àu @uo mPuj, Vf TP~T mZPrr fáujJ~ FmJr r¬JKj keq kKrmyPjr YJk ßmKvÇ YJk ßoJTJKmuJ~ FUj ßgPTA ImTJbJPoJ xMKmiJ mJzJPf yPm, jJ yPu nrJ ßoRxMPo pgJxoP~ r¬JKj keq \JyJ\LTrPe xoxqJ yPf kJPrÇ


UmrJUmr 15

SURMA m 08 - 14 July 2016

mªPr kMKuPvr I˘ uMa

ZJ©uLV ßjfJ oJxMh ßV´lfJr : èKu S I˘ C≠Jr dJTJ, 3 \MuJA - jJrJ~eVP†r mªPr ToJP¥J ˆJAPu IKnpJj YJKuP~ ZJ©uLV ßjfJ xπJxL UJj oJxMhPT ßV´lfJr TPrPZ kMKuvÇ F xo~ fJr @˜JjJ ßgPT èKu S iJrJu I˘ C≠Jr FmÄ xJóM, Aoj S ßoJvJrl jJPo Kfj xyPpJVLPT ßV´lfJr TPr kMKuvÇ 2 \MuJA, vKjmJr ßmuJ 11aJ ßgPT xºqJ xJPz 6aJ kpt∂ IKnpJPj C≠Jr y~ KZjfJA yS~J Kk˜uxy 10 rJC¥ èKuÇ @xJKo irPf ßVPu xTJu 9aJ~ UJj oJxMPhr ßjfíPfô xπJxLrJ TjPˆmu @»Mu oJjúJj, TjPˆmu @KoÀu AxuJo S Fx@A IKUu xrTJPrr Skr yJouJ YJKuP~ oJrir TPr Kk˜u KZKjP~ ßj~Ç kPr kMKuPvr xJÅzJKv IKnpJPj @aT UJj oJxMh S dJTJ, 4 \MuJA - ß\FxFx S ACKkKcFPlr 10 yJ\JPrr ßmKv xπJxL hJKkP~ ßmzJPò Kfj kJmtfq ß\uJÇ kMKuv S ßVJP~ªJ xN© mPuPZ, FrJ xmJA Kj\ Kj\ xÄVbPjr ßmfjnMÜ TotTftJ-TotYJrLÇ FTKa xMví⁄u mJKyjLPf ßp„k kh-khKm rP~PZ FA xÄVbj hMPaJr TotTftJ-TotYJrLPhrS ßfoKj kh-khKm rP~PZÇ fJPhr ßmfj ßÛuS rP~PZÇ fJPhr k´PfqPTr rP~PZ ^MÅKT nJfJÇ hJK~fô kJuj TrPf KVP~ ßTC pKh Kjyf mJ @yf y~ fPm fJPhr \jq rP~PZ xÄVbPjr kã ßgPT ãKfkNreÇ ÊiM kJyJKz xπJxLrJA j~, k´KfPmvL ßhv Ko~JjoJr ßgPT @Vf KTZM xπJxLS ß\FxFx S ACKkKcFPlr yP~ TJ\ TrPZÇ ˙JjL~ xN© FmÄ kMKuv S ßVJP~ªJ fgq oPf Kfj kJmtfq ß\uJ~ 10 yJ\JPrr SkPr xv˘ xπJxL rP~PZÇ FPhr yJPf rP~PZ IfqJiMKjT @PVú~J˘Ç FPhr oPiq mJªrmJj CkP\uJPfA rP~PZ kJÅY yJ\JPrr oPfJ xπJxLÇ FPhr oPiq TP~T\j yPuJ Fx oÄ SrPl ßo\r @Kvw, oKj KYÄ oJotJ, ßT KYÄ oJotJ, KxKuk K©kMrJ, iÄ YÄ oJotJ, rJP\ªs K©kMrJ, YJ~jM oJotJ, yJKYÄ oJotJ, Iñ oJotJ, TíÓ, rJÄTMjM K©kMrJ, Kjoªs K©kMrJ, ZPuoMu K©kMrJ, IKfrJo, rqJÄTPjJ, Kmâo, \j mJyJhMr, oJÀÄ, xMoj hJx, Kjoπ K©kMrJ, yJoJ\j K©kMrJ, ßujZj ßoP¥uJ, IÄQvk´M, xPrªs, jTMu, CAKu~Jo, oKjKYÄ, YJTjJA oMrÄ, IÄ ßT \, ß\rL K©kMrJÇ KTZM mJXJKu jJPor xv˘ xπJxLS rP~PZÇ jJPo mJXJKu yPuS fJrJ k´KfPmvL Ko~JjoJPrr jJVKrT mPu \JjJ ßVPZÇ FPhr oPiq Ijqfo yPuJ ojZMr ryoJj, \JKTr ßyJPxj, vJy @uo S @æJx CK¨jÇ ˙JjL~ xN© \JjJ~, ßTJgJS ßTJgJS ß\FxFx @mJr ßTJgJS ACKkKcFPlr @Kikfq kMPrJ kJyJPzÇ fPm ß\FxFx @r ACKkKcFl ßp-A ßyJT fJPhr TotTJ§ xJiJre kJyJKz S mJXJKuPhr oPiq Yro @fPïrÇ mJXJKuPhr ßYP~S kJyJPzr ãMhs jíPVJÔLr ßuJPTrJ fJPhr TJPZ ßmKv kemªLÇ Fr TJre KyPxPm \JjJ pJ~, mJXJKurJ xJiJref ßuJTJuP~ mxmJx TPrÇ vyr KTÄmJ mJ\JPrr @vkJPv hum≠ yP~ FPhr mxmJxÇ @r kJyJKzrJ VKyj IrPeq mxmJx TPrÇ IPjT xo~ ßhUJ pJ~ kJyJPzr YNzJ~ y~PfJ FTJTL FTKa mJKzPf mxmJx TrPZ ßTJPjJ kJyJKz Ck\JKf kKrmJrÇ ßp TJrPe fJPhr xπJxLrJ xyP\A aJPVta TrPf kJPrÇ xÄKväÓ xN© \JjJ~, FPhr oNu TJ\ yPò YJÅhJmJK\Ç

ßoJvJrPlr ßh~J fgqJjMpJ~L mªPrr xJmhL mJ\JPrr mJÄuJKuÄT aJS~Jr xJoPj ßgPT xºqJ xJPz 6aJr KhPT uMa yS~J I˘Ka èKuxy C≠Jr TPr kMKuvÇ xN© \JjJ~, 2 \MuJA, vKjmJr xTJu 9aJr KhPT mªr cTA~JPct ZJ©uLV ßjfJ UJj oJxMPhr ßjfíPfô xπJxLrJ cPTr KbTJhJrPhr ßcPT FPj YJÅhJ hJKm TPrÇ xÄmJh ßkP~ mªr lJÅKzr AjYJ\t Fx@A IKUu xrTJr TjPˆmu oJjúJj S @KoÀuPT xJPg KjP~ FPx fJPhr iPr ßlPuÇ F xo~ xπJxLrJ Kfj kMKuvPT KkKaP~ Fx@A IKUPur TJZ ßgPT Kk˜u KZKjP~ KjP~ kJKuP~ pJ~Ç xÄmJh ßkP~ mªr gJjJ S ß\uJ ßVJP~ªJ kMKuPvr hMA käJaMj kMKuv IKfKrÜ

kMKuv xMkJr ßoJUPuxMr ryoJPjr ßjfíPfô IKnpJj YJKuP~ ZJ©uLV ßjfJ UJj oJxMhPT ßV´lfJr TPrÇ Frkr fJr @˜JjJ~ IKnpJj YJKuP~ 17Ka iJrJu I˘ S 8 rJC¥ èKu C≠Jr TPrÇ FuJTJmJxL \JjJj, UJj oJxMh ZJ© jJÇ kzJPvJjJ jJ TPrA ßx hLWt Khj iPr mªr gJjJ ZJ©uLPVr xyxnJkKfr kh hUu TPr @PZÇ ßx mªr ßU~JWJaxÄuVú @AcKmäCKaFr KmvJu \J~VJ hUu TPr ßmKmˆqJ¥ ˙Jkj TPr YJÅhJmJK\ TrPZÇ mªr gJjJr SKx @mMu TJuJo mPuj, hMA Khj @PVS UJj oJxMPhr ßjfíPfô mªPr cT oJKuT @mMu TJuJo mJxMPT YJÅhJr hJKmPf KkKaP~ èÀfr @yf TPr xπJxLrJÇ F WajJ~ gJjJ~ oJouJ yP~PZÇ

IK˙r kJyJz KhPvyJrJ oJjMw

10 yJ\JPrr ßmKv xv˘ xπJxL hJKkP~ ßmzJPò kJmtfq Iûu KmKnjú ßxÖr ßgPT FrJ YJÅhJ @hJ~ TPr gJPTÇ KjmKºf ßTJPjJ hu jJ yPuS kJyJPzr ß\uJ CkP\uJ~ FA hM'Ka xÄVbPjr huL~ TJptJu~ rP~PZÇ FTKa ßVJP~ªJ k´KfPmhj ßgPT \JjJ pJ~, Vf mZr ÊiM mJªrmJj ßgPTA ß\FxFx 30 ßTJKa aJTJ YJÅhJ fMPuPZÇ F mZr fJPhr aJPVta yPuJ 50 ßTJKa aJTJÇ FA KhP~A hPur TotTftJ-TotYJrLPhr ßmfj-nJfJ, ßrvj, ImxrTJuLj nJfJ, ãKfkNre AfqJKh ßh~J y~Ç F ZJzJ kJyJPzr @ûKuT xÄVbjèPuJ YJÅhJr F Igt KhP~ ßhv-KmPhPv mJXJKu KmPÆwL k´YJreJ S fJPhr I˘ nJ§JrPT xoí≠ TrJr TJ\ TPr gJPT mPu FTKa ßVJP~ªJ xN© \JjJ~Ç PVJP~ªJ k´KfPmhj IjMpJ~L, xrTJKr Tr mJ nqJPar jqJ~ FUJPj k´TJPvq YPu YJÅhJmJK\Ç xJoJjq TuJr mqmxJ ßgPT ÊÀ TPr mz mz mqmxJ-mJKe\q, ß\Pu, UJoJr, KbTJhJKr, Cjú~joNuT TJ\ xm KTZM ßgPT @hJ~ TrJ y~ YJÅhJÇ @r fJ jJ KhPu KjptJfj, KjkLzj ßgPT ÊÀ TPr Ikyre, UMj, iwte yS~Jr vïJ nMÜPnJVLPhrÇ k´JenP~ oMUS UMuPf YJj jJ fJrJÇ ˝~Ä kMKuv k´vJxjS fJPhr TJPZ kemªL mPu IKnPpJVÇ rJñJoJKar KmuJAZKz gJjJr SKx o†MÀu @uo ßoJuäJ mPuj, ßVJkPjS ßTC YJÅhJ ßh~ KT jJ fJ ˝LTJr TPr jJÇ ÊKj YJÅhJ ßj~Ç KT∂á TJrJ ßh~ fJr ßUJÅ\ kJS~J pJ~ jJÇ nMÜPnJVL TP~T\j mPuj, YJÅhJ ßp KhPò fJr yKhx kJS~J pJ~ jJÇ

xŒ´Kf kJyJPz KmKnjú kPeqr Skr ÈvJK∂ YMKÜ' xogtT \jxÄyKf xKoKf (P\FxFx) S YMKÜ KmPrJiL ACKkKcFPlr @PrJk TrJ YJÅhJr fJKuTJ TPrPZ @Ajví⁄uJ mJKyjLÇ SA fJKuTJ IjMpJ~L, VJPZ k´Kf WjlMa S mJÅPv k´Kf v' KyPxPm YJÅhJ @hJ~ TrJ y~Ç mftoJPj k´Kf WjlMa ßxèj ßVJu VJPZ ß\FxFxPT YJÅhJ KhPf y~ mZPr 40 aJTJ, ACKkKcFlPT KhPf y~ 50 aJTJÇ FnJPm ßxèj r¨J, VJoJrL ßVJu-r¨J, uJKu ßVJu-r¨Jr Skr @uJhJ @uJhJ yJPr YJÅhJ iJpt TrJ yP~PZÇ mftoJPj k´Kf v' mJÅPv mZPr ß\FxFx-ACKkKcFl CnP~A YJÅhJ @hJ~ TPr 500 aJTJ TPrÇ FnJPm mJAöJ mJÅPvr \jq rP~PZ @uJhJ ßraÇ k´go ßvseLr oJZ mqmxJ~LPhr ß\FxFxPT mZPr YJÅhJ KhPf y~ 40 yJ\Jr, ACKkKcFlPT 50 yJ\JrÇ FnJPm KÆfL~ S fífL~ ßvseLr mqmxJ~LPhr kígT yJPr èjPf y~ YJÅhJÇ fJKuTJ ßgPT @PrJ \JjJ pJ~, KmKnjú irPjr oJZ irJr \JPur Skr @uJhJ @uJhJ yJPr mJ“xKrT (j~ oJPx mZr) YJÅhJ @hJ~ TrJ y~Ç ßTxKT \Ju ßgPT ß\FxFx @hJ~ TPr Z~ yJ\Jr aJTJ, ACKkKcFl xJf yJ\JrÇ FnJPm iot \Ju, ßaÄrJ \Ju, TM•J \Ju, nJxJ \Ju, ßaAjJ \Ju, uMA \Ju, jJAa \Ju, mzKvr Skr @uJhJ yJPr YJÅhJ @hJ~ TPr fJrJÇ F ZJzJ xm irPjr ß\PuPhr mZPr YJÅhJ

KhPf y~ ß\FxFxPT 700, ACKkKcFlPT 500Ç kJmtfq Y¢V´JPo mxmJxrf Ck\JKf mJKxªJPhrS KhPf y~ mJ“xKrT YJÅhJÇ k´Kf CóKm• kKrmJPrr \jq ß\FxFx-ACKkKcFPlr iJptTíf YJÅhJ 800 aJTJÇ oiqKm• kKrmJr k´Kf ß\FxFx @hJ~ TPr 500 FmÄ ACKkKcFl 600Ç KjoúKm• kKrmJr k´Kf ß\FxFx 300, ACKkKcFl 400 aJTJ YJÅhJ @hJ~ TPrÇ F YJÅhJr @SfJ~ mJh kPzKj TuJr TJÅKhSÇ k´Kf TJÅKh TuJr \jq mftoJPj ß\FxFxPT Z~ aJTJ S ACKkKcFlPT KhPf y~ 10 aJTJÇ F ZJzJ VÀ S ZJVu KmKâr Skr pgJâPo ß\FxFx 12 S 6 vfJÄv FmÄ ACKkKcFl 200 S 100 yJPr YJÅhJ @hJ~ TPrÇ hM'Ka oMrKV KmKâ TrPu hMA aJTJ, YJr aJTJ YJÅhJ KhPf y~Ç KmuJAZKzr @S~JoL uLV ßjfJ k´yrTJK∂ YJToJ mPuj, YJÅhJmJK\ @PVr fMujJ~ ßmPzPZÇ fPm SA FuJTJ~ ACKkKcFl ßjA mPu KfKj CPuäU TPrjÇ mJªrmJPjr KTCKYÄ oJroJ mPuj, hMmtí•Phr YJÅhJmJK\Pf kMPrJ kJyJKz Iûu FUj IK˙rÇ jJo k´TJPv IKjòMT FA FuJTJr mjKmnJPVr FT TotTftJ mPuj, YJÅhJ jJ KhP~ FUJPj TJPrJ mJx TrJ x÷m j~Ç xJP\PTr KUsÓJj iotL~ ßjfJ o~Pf uMxJA mPuj, IPjTmJr fJr TJPZ YJÅhJ ßYP~PZÇ KT∂á KfKj ßhjKjÇ KfKj mPuj, FTmJr KhPuA SrJ xMPpJV ßkP~ pJPmÇ fUj mJrmJr YJAPmÇ mJ“xKrT F YJÅhJ @hJ~ ZJzJS KmKnjú KhmxPT xJoPj ßrPU ßmkPrJ~J YJÅhJmJK\r IKnPpJV rP~PZ ACKkKcFl-P\FxFxxy @ûKuT xÄVbjèPuJr KmÀP≠Ç ßVJP~ªJ fgq IjMpJ~L, UJVzJZKz S rJXJoJKaPf YJÅhJmJK\r vLPwt rP~PZ vJK∂YMKÜ KmPrJiL xÄVbj ACjJAPac Kkku ßcPoJTsqJKaT l∑≤ (ACKkKcFl)Ç Fr kPrr Im˙JPj rP~PZ YMKÜr xogtT kJmtfq Y¢V´Jo \jxÄyKf xKoKfÇ FPhr Iñ xÄVbj ßpoj kJyJKz ZJ© kKrwh, Kyu CAoqJj ßlcJPrvj KmKnjúnJPm kJyJPz YJÅhJmJK\ TrPZ mPu IKnPpJV @PZÇ kJmtfq Y¢V´JPor xÄrKãf oKyuJ FoKk KlPrJ\J ßmVo KYjM mPuj, k´iJjoπL ßvU yJKxjJ vJK∂ YMKÜ TPr kJyJPz IPjT Cjú~j TPrPZjÇ KT∂á KTZM xv˘ V´∆k YJÅhJmJK\, UMj, Ikyre TPr kJyJzPT IK˙KfvLu TrJr kJÅ~fJrJ TrPZÇ KfKj F KmwP~ ˝rJÓs oπeJuP~r y˜Pãk TJojJ TPrPZjÇ

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 020 7377 5767

We also do Money Transfer

www.aerospacetravel.co.uk E: info@aerospacetravel.co.uk

Mon-Fri: 10:00am to 6.00pm Sat: 10.00am to 3.00pm

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ Appointed Agent


16 UmrJUmr

08 - 14 July 2016 m SURMA

Bh pJ©J: KvTPzr aJPj WroMUL oJjMw

dJTJ, 5 \MuJA - Bh uPVúr @V oMyNPft èuvJPj yJouJÇ KTZMaJ yPuS oJjMPwr Bh @jPª ßZh kPzPZÇ KT∂á \Lmj ßpPyfM ßgPo gJPT jJ, fJA @PV ßgPT TrJ kKrT·jJ IjMxJPrA oJjMw pJPò KvTPzr aJPjÇ 4 \MuJA, ßxJomJr ßru, mJx S uûPˆvPj KVP~ WroMUL oJjMPwr Knz ßhUJ ßVPZÇ KmKnjú mJx TJC≤JPr xTJPu To Knz ßhUJ pJ~Ç fPm rJPf pJ©LPhr YJk KZu fLmsÇ 4 \MuJA KTZM ßasj KmuP’ ZJPzÇ ßasPj Knz KZu, fPm fJ CkPY kzJ muJ pJ~ jJÇ uûS ZJPz KjitJKrf xoP~Ç fPm IKiTJÄv uû Kj~o CPkãJ TPr ZJPh IKiT pJ©L S oJuJoJu myj TPrÇ k≤j FuJTJ~ yTJrPhr C“kJf KZuAÇ TouJkMPr FmJr ßmKvr nJV ßasj YuPZ xo~ ßoPjÇ ßruSP~ KjrJk•J mJKyjLr xyTJrL CkkKrhvtT jJKxrCK¨j muPuj, ZJPh SbJ xŒNet KjPwiÇ FaJ @Ajf IkrJi S IKjrJkhÇ xTJu Z~aJ ßgPT hJK~fô kJuj TrJ yPò, pJPf ßTC ZJPh jJ SPbÇ ßˆvj oqJPj\Jr KxfJÄÊ YâmftL mPuj, IjqmJPrr fMujJ~ FmJr pJ©Lr YJk KTZMaJ ToÇ F \jq ZJPh ÃoeS TPo ßVPZÇ IKfKrÜ ßuJPTr YJk gJTPu ßasj ZJzPf ßhKr y~Ç FmJr xmJA FPxA ßasj kJPòÇ xTJPu xzPT Kn@AKk YuJYu KZu mPu TP~TKa ßasj ZJzPf ßhKr yP~PZÇ 4 \MuJA AlfJPrr @V kpt∂ TouJkMr ßruPˆvj ßgPT 36Ka ßasj ßZPz pJ~Ç Fr oPiq dJTJrJ\vJyL kPgr Kx‹KxKa 3 WµJ 20 KoKja ßhKrPf pJ~Ç SA ßasjKa rJ\vJyL ßgPT @xPfA ßhKr TPrÇ rJ\vJyL kPgr iNoPTfM ßasj ßVPZ k´J~ hMA WµJ ßhKrPfÇ dJTJ-UMujJ kPgr xMªrmj YPuPZ 1 WµJ 10 KoKja ßhKrPfÇ ßrPur TotTftJrJ mPuj, xMªrmj ßasjKa kPg k´YMr ߈vPj gJPoÇ F \jq FA ßasjKa xo~ ßoPj YJuJPjJ TKbjÇ xTJPu @Kot ߈Kc~JPo TotxNKYPf k´iJjoπLxy KnKn@AKk ßuJT\j IÄv ßjjÇ ßruuJAPjr SkPrr CzJu

ßxfM KhP~ KnKn@AKk kJrJkJPrr @PV-kPr ßasj YuJYu mº rJUJ y~Ç F \jq FTfJ ßasjKa 40 KoKja ßhKrPf pJ~Ç ßrPur TotTftJrJ \JKjP~PZj, @rS KTZM ßasj 10 ßgPT 25 KoKja kpt∂ ßhKrPf ßZPzPZÇ KTPvJrV† FéPk´x ßasPjr pJ©L Ku\J S lJyJhÇ KmP~r kr FmJrA k´go mJKzPf pJPòjÇ Ku\J mPuj, jfMj @®L~Phr xPñ Bh TrPf fJÅr IPjT nJPuJ uJVPmÇ ßhPvr xJŒ´KfT kKrK˙KfPf vïJr TgJ ßaPj lJyJh muPuj, ÈBhaJ xm xo~ ßhPvA TrJ y~Ç hJhJ-hJKh, @®L~˝\Pjr xPñ xo~ TJaJPf TJr jJ nJPuJ uJPVÇ @jª uJVPZ @mJr FTaM vïJS uJVPZÇ' TPm mJKz pJPmj? Foj k´Pvú KTPvJrV† FéPk´x ßasPjr k´iJj YJuT (PuJPTJPoJKan oJˆJr, ßV´c-1) ßoJ. @uL ßyJPxj mPuj, ÈZMKa jJAÇ xMPpJV kJAPu pJmÇ kKrmJr aJñJAPuÇ YJTKr oJPj oJjMPwr ßxmJ TrJÇ xmJAPT mJKz ßkRÅPZ KhKò, FPfA @oJr Bh @jªÇ' kKÁo kJ∫kPgr ÈBVu' mJx TJC≤JPr hM\j TotL xÄmJhk© kzPZj, Ijq FT\j ßxJlJ~ WMoJPòjÇ TJC≤JPr ßTJPjJ pJ©L ßjAÇ rJ˜Jr KbT KmkrLf kJPv ÈV´Lj uJAj' mJx TJC≤JPrS FTA hívq, pJ©L ßjAÇ TJC≤JPr gJTJ hMA TotL \JjJPuj, KmKnjú ÀPa fJPhr mJx KbT xo~oPfJ pJPòÇ xTJu 10aJ~ TuqJekMr TJC≤JPr KTZMaJ Knz KZu ßYJPU kzJr oPfJÇ vqJouL S Fx@r asJPnuPxr TJC≤JPr KnzÇ vqJouL Tftíkã lMakJPf vJKo~JjJ aJKjP~ pJ©LPhr mxJr mqm˙J TPrPZÇ FTA TJ\ TPrPZ Fx@r asJPnux TftíkãSÇ FA hMA TJC≤JPrr IPkãoJe pJ©LrJ IKnPpJV TrPuj, fJÅPhr mJx @xPZ jJÇ TUj @xPm, fJ KjKhtÓ TPr \JjJPòj jJ TJC≤JPrr ßuJT\jÇ hMA TJC≤Jr ßgPT FA k´KfPmhTPT muJ y~, xJoJjq Kmu’Ç hMA mZPrr KvÊPT ßTJPu KjP~ vqJouL TJC≤JPrr

xJoPj hJÅKzP~ KZPuj oJ\yJÀu AxuJoÇ fJÅr mJx 10aJr xo~ ZJzJr TgJ KZuÇ xJPz 10aJ~S mJx FPx ßkRÅZJ~KjÇ IPˆsKu~Jk´mJxL xMmLr ßYRiMrL yJKjl ßTJŒJKjr FKx mJPx YPz ˘L S ßZPuPoP~ KjP~ pJPòj rÄkMPrr vKamJKzÇ mJx ZJzJr TgJ KZu 10aJ~, ZJzPm xJPz 10aJ~Ç xMmLr mPuj, ÈBPhr mJ\JPr @iJ WµJ ßua ßTJPjJ mqJkJrA jJÇ' VJmfuLPf KmPvw TqJŒ TPrPZ kMKuv S rqJmÇ F ZJzJ @PZ Km@rKaF, kMKuv, KxKa TrPkJPrvj S mJx vsKoT k´KfKjKiPhr KjP~ ÈKnK\uqJ¿ Kao'Ç KbT 12aJ~ ÈKfvJ ߸vJu' jJPo FTKa mJx rJ\vJyLr CP¨Pv ßZPz ßVuÇ mJPxr ZJPh pJ©LÇ ÈZJPh YPz rJ\vJyLr nJzJ Tf?' YJuPTr xyTJrLr C•r, ÈhMA v'Ç rJf @aaJ~ VJmfuL aJKotjJPu @mJr KVP~ ßhUJ ßVu, pJ©L KmvsJoJVJPr kJ ßluJr \J~VJ ßjAÇ vfJKiT jJrL mJéPkarJ KjP~ ßoP^Pf mPx @PZjÇ fJÅPhr IPjPTr IKnPpJV KaKTPar hJo KjP~Ç xJfãLrJVJoL FT mqKÜ ˘L S ßZPuPT KjP~ KxÅKzPf mPxKZPujÇ KfKj muPuj, hMPaJ KaKTa KTjPf yPò 1400 aJTJ~Ç Ijq xo~ k´KfaJ KaKTa 300 aJTJÇ

uPûr KY©: VfTJu hMkMPr xhrWJa aJKotjJPu KVP~ ßhUJ ßVPZ, hKãeJûPur 41Ka ÀPar ßmKvr nJV uPûr ZJPh pJ©L CPb mPx @PZÇ TP~TKa uû ZJPh IKfKrÜ pJ©L S oJuJoJu KjP~ xhrWJa ßZPz pJ~Ç 4 \MuJA xTJu 6aJ ßgPT xºqJ 6aJ kpt∂ hKãeJûu ßgPT pJ©LmJyL uû FPxPZ 83KaÇ KjitJKrf xoP~r @PVA ßZPz ßVPZ 59KaÇ kJfJmMKj~JVJoL A~Jh-1 uPûr pJ©L @mhMu @K\\ \JjJj, ÈxhrWJa aJKotjJuKa k´v˜ TrJ~ @orJ ˝JòPªq Kj\ Kj\ V∂Pmq uPû CbPf kJrKZÇ fPm aJKotjJu S k≤Mj FuJTJ~ yTJrPhr C“kJf rP~A ßVPZÇ aJKotjJu ßgPT yTJrPhr CPòh TrJ CKYfÇ' Àa kJrKoa mJKfu: Km@AcKmäCKaKxr KˆoJr KkFx oJyxMh ãKfV´˜ yS~Jr WajJ~ FoKn xMrKn-7 uPûr Àa kJrKoa mJKfu TPrPZ mJÄuJPhv Inq∂rLe ßjRkKrmyj Tftíkã (Km@AcKmäCKaF)Ç F ZJzJ uûKar xJPnt ßrK\Pˆsvj mJKfu TPrPZ ßjRkKrmyj IKih¬rÇ 4 \MuJA xTJPu mKrvJPur TLftjPUJuJ jhLPf xMrKn-7 uPûr xPñ mKrvJuVJoL KkFx oJyxMh KˆoJPrr xÄWPwt kJÅY\j Kjyf yS~Jr WajJ~ Foj Kx≠J∂ ßjS~J yP~PZÇ F WajJ~ kJÅY xhPxqr fh∂ TKoKa Vbj TrJ yP~PZÇ

èr∆ EKwK\ KpKj IJkjJr TgJ muJr kNPmtA IJkjJr xoxqJxoNy KuPU ßlPuj krJoPvtr \jq PTJj Kl KhPf yPm jJÇ 1973 xJu PgPT KfKj krJovt KhP~ IJxPZjÇ KfKj IJiqJKfìT ßaKuSkqJKgT ãofJ xŒjú mqKÜ FmÄ Fr xJyJPpq KfKj IJkjJr xoxqJr xoJiJj KhPf kJrPmjÇ ˝J˙qxÄâJ∂, mqmxJK~T, IJKgtT, YJTárL, ßk´o, pJhM AfqJKh KmwP~ KfKj IJiqJKfìT ãofJ k´P~JPV IJkjJPT xJyJpq TrPf kJrPmjÇ f“xPñ KxKnu, ToJKvt~Ju S mqKÜVf mqJkJPrS KfKj xoJiJj KhP~ gJPTjÇ KmvõmqJKk IjMxJrLPhr oJiqPo FA KmùJkj ßh~J x÷m yP~PZÇ IjMV´ykNmtT FkP~≤PoP≤r \jq ßlJj Tr∆j:

020 8554 2177 / 020 8518 2201

50 Vaughan Gardens, Gants Hill, Ilford, Essex IG1 3PD

(cJTPpJPV krJovt Ph~J y~ jJ) EKwK\ IJiqJKfìT fJKπTfJ iJreTJrL UJKa oKewL FmÄ fJyJr KjTa rP~PZ ßxJjJuL oPπr YJKmTJKbÇ


UmrJUmr 17

SURMA m 08 - 14 July 2016

Y¢V´JPo FxKkr ˘L UMj

hMA kMKuv TotTftJ oMZJPT iPr KjP~ ßVPZ, hJKm ˘Lr dJTJ, 5 \MuJA - Y¢V´JPo FxKkr ˘L UMjkMKuPvr hMA TotTftJ Y¢V´Jo jVPrr mªr FuJTJr FTKa mJxJ ßgPT TJoÀu KvThJr SrPl oMZJPT iPr KjP~ ßVPZ mPu hJKm TPrPZj fJÅr ˘L kJjúJ @ÜJrÇ KfKj hMA TotTftJr jJoS mPuPZjÇ fJÅrJ yPuj Y¢V´Jo jVPrr mªr gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) F ßT Fo oKyCK¨j FmÄ vJy @oJjf @∂\tJKfT KmoJjmªPrr IKnmJxj vJUJr kKrhvtT ßj\Jo CK¨jÇ kMKuv xMkJr (FxKk) mJmMu @ÜJPrr ˘L oJyoMhJ UJjo yfqJ oJouJr oNu xPªynJ\j oMZJÇ kMKuv muPZ, oJyoMhJ yfqJr kKrT·jJTJrL oMZJ FUPjJ kuJfTÇ ˝JoLPT kMKuv iPr KjP~ ßVPZ ∏ FT x¬Jy iPr KmKnjú VeoJiqPor TJPZ F hJKm TrPZj kJjúJ @ÜJrÇ fPm Vf 4 \MuJA, ßxJomJr xTJPu Y¢V´Jo ßk´xTîJPm @jMÔJKjTnJPm xÄmJh xPÿuj TPr ˝JoLPT iPr KjP~ pJS~Jr \jq xMKjKhtÓnJPm KfKj hMA kMKuv TotTftJr jJo CPuäU TrPujÇ fJÅr hJKm, Vf 22 \Mj xTJu xJfaJ~ jVPrr mªr FuJTJ~ FT @®LP~r mJxJ ßgPT mªr gJjJr SKx FmÄ FT kMKuv kKrhvtT fJÅr ˝JoLPT iPr KjP~ pJjÇ xÄmJh xPÿuPj kJjúJ @ÜJPrr hMA ßZPu S

fJÅr mJmJ lJÀT KvThJr CkK˙f KZPujÇ Imvq oMZJPT @aPTr TgJ I˝LTJr TPrPZj mªr gJjJr SKx F ßT Fo oKyCK¨jÇ KfKj 4 \MuJA KmPTPu oMPbJPlJPj mPuj, È@Ko ßfJ oJouJr fh∂ TrKZ jJÇ oMZJr Umr TLnJPm \JjmÇ' oMZJr ˘Lr hJKmr KmwP~ kKrhvtT ßj\Jo CK¨j mPuj, fJÅr Tot˙u vJy @oJjf @∂\tJKfT KmoJjmªPrr IKnmJxj vJUJ~Ç oMZJPT irPf ßTJPjJ IKnpJPj pJS~Jr TgJ KfKj I˝LTJr TPrjÇ xÄmJh xPÿuPj kJjúJ @ÜJr mPuj, È˝JoLPT @aPTr kr ßgPT ßTJPjJ UmrJUmr kJKò jJÇ xrTJPrr TJPZ hJKm, @oJr ˝JoLPT \LKmf YJAÇ fJÅPT @hJuPf yJK\r TrJ ßyJT, ßTJPjJ ßhJw TrPu fJÅr KmYJr ßyJTÇ' KfKj mPuj, ˝JoLPT @aT TrJr kr rJX&èKj~J gJjJ~ xJiJre cJP~Kr (K\Kc) TrPf pJjÇ KT∂á fJÅPT mªr gJjJ~ K\Kc TrJr krJovt ßhS~J y~Ç nP~ mªr gJjJ~ pJjKj KfKjÇ oMZJ ßTJj kMKuv TotTftJr ßxJxt KZPuj, xJÄmJKhTPhr FA k´Pvú kJjúJ @ÜJr mPuj, fJÅr ˝JoL KmFjKk xrTJPrr @oPuS TJ\ TrPfj, mftoJj xrTJPrr @oPuS TPrjÇ

2003 xJu ßgPT oMZJ kMKuPvr ßxJxt KyPxPm TJ\ TrPZjÇ KT∂á mJmMu @ÜJPrr TgJ fJÅr ˝JoLr TJZ ßgPT KfKj TUPjJ ßvJPjjKjÇ PTîJ\c xJKTta (KxKx) TqJPorJr lMPaP\ oMZJPT yfqJTJP§ IÄv KjPf ßhUJ ßVPZ, kMKuPvr FA hJKmr KmwP~ xJÄmJKhTPhr k´Pvúr \mJPm kJjúJ @ÜJr mPuj, FaJ kMKuPvr xPªyÇ WajJr Khj oMZJ mJxJ~ KZPujÇ KfKj mPuj, ÈIPjPT muPZ, fJÅPT (oMZJ) ßoPr ßluJ yP~PZÇ FaJ KmvõJx TKr jJÇ @oJr iJreJ, ßmÅPY @PZÇ' oMZJPT FA oJouJ~ \zJPjJ yP~PZ hJKm TPr KfKj mPuj, È@oJr ˝JoLr FTaJA ßhJw, KfKj KmFjKk TPrjÇ' Vf 5 \Mj jVPrr K\AKx ßoJz FuJTJ~ ßZPuPT ÛMumJPx fMPu KhPf pJS~Jr kPg èKu S ZMKrTJWJPf Kjyf yj FxKk mJmMu @ÜJPrr ˘L oJyoMhJ UJjoÇ FA WajJ~ mJmMu @ÜJr mJhL yP~ IùJfkKrY~ Kfj\Pjr KmÀP≠ kJÅYuJAv gJjJ~ oJouJ TPrjÇ FKhPT, oJyoMhJ yfqJTJP§r WajJ~ \Kzf xPªPy Vf 8 \Mj Y¢V´JPor yJayJ\JrL ßgPT @mM jZr SrPl èjúM FmÄ 11 \Mj mJP~K\h ßmJ˜JoLr vLfu ^rjJ FuJTJ ßgPT vJy\JoJj SrPl rKmj jJPor hM\jPT ßV´¬Jr TPr jVr ßVJP~ªJ kMKuv (KcKm)Ç kPr èjúMr ˘L kJrnLj @ÜJr xÄmJh xPÿuj TPr hJKm TPrj, 30 uJU aJTJ KjP~ kMKuv wzpπoNuTnJPm fJÅr ˝JoLPT FA oJouJ~ \KzP~PZÇ fJÅr ˝JoL yJayJ\JrLr FTKa

oJ\JPrr UJPhoÇ yfqJTJP§r 21 Khj kr Vf 26 \Mj Y¢V´Jo oyJjVr kMKuv TKovjJr ßoJ. ATmJu mJyJr xÄmJh KmsKlÄP~ mPuj, oMZJr ßjfíPfô oJyoMhJ yfqJTJ§ WPaÇ FPf xJf-@a\j IÄv ßjjÇ ßV´¬Jr èjúM S rKmj FA WajJr xPñ \Kzf, Foj fgq kMKuv FUPjJ kJ~KjÇ èjúMr ˘L kJrnLj @ÜJr 4 \MuJA mPuj, KmjJ ßhJPw fJÅr ˝JoL TJrJVJPr rP~PZjÇ BPhr @PV fJÅr ˝JoLPT oMKÜ KhPf xrTJPrr TJPZ hJKm \JjJj KfKjÇ PV´¬Jr @PrT @xJKo vJy\JoJj rKmj ßkvJ~ FT\j rJ\KoK˘Ç KroJ¥ ÊjJKjr xo~ fJÅr kPã @hJuPf ßTJPjJ @Aj\LmLS KZPuj jJÇ F KmwP~ Y¢V´Jo jVr kMKuPvr IKfKrÜ TKovjJr (IkrJi S IKnpJj) ßhmhJx n¢JYJpt 4 \MuJA hMkMPr mPuj, @hJuPf k´KfPmhj hJKUPur xo~ èjúM S rKmjPT oJouJ ßgPT ImqJyKf KhPf @Pmhj TrJ yPmÇ fJÅrJ \JKoj @Pmhj TrPu kMKuv ßTJPjJ KmPrJKifJ TrPm jJÇ oJouJr fh∂TJrL TotTftJ S jVr ßVJP~ªJ kMKuPvr xyTJrL TKovjJr ßoJ. TJoÀöJoJj mPuj, oJyoMhJ yfqJ~ èjúM S rKmPjr \Kzf gJTJr fgq FUj kpt∂ kJS~J pJ~KjÇ FA hM\j ZJzJ F oJouJ~ ßV´¬Jr TrJ yP~PZ kJÅY\jPTÇ FÅPhr oPiq yfqJTJP§ xrJxKr IÄv ßjS~J hM\j ˝LTJPrJKÜoNuT \mJjmKª KhP~PZjÇ kuJfT rP~PZj oMZJ, TJuM, rJPvh S jmLÇ

TLftjPUJuJ~ uû-KˆoJr xÄWPwt kJÅY k´JeyJKj

dJTJ, 5 \MuJA - mKrvJPu TLftjPUJuJ jhLPf uû S KˆoJPrr oMPUJoMKU xÄWPwt kJÅY pJ©L Kjyf yP~PZjÇ 4 \MuJA, ßxJomJr ßnJr YJraJr KhPT KkFx oJyxMh jJPor KˆoJPrr xPñ xMrnL-7 uPûr F xÄWPwtr WajJ~ Z~ pJ©L @yf yjÇ hMWtajJ~ oJrJ pJS~J hM\Pjr kKrY~ KoPuPZÇ FT\j UMujJr ßoJzuVP†r xLoJ @ÜJr (20)Ç Ijq\j mKrvJu jVPrr TJCKj~J 3 j’r S~JPctr mJKxªJ \JoJu CK¨Pjr ßoP~ fJoJjúJ (12)Ç KˆoJPrr oJˆJr \~jJu @PmhLj \JjJj, 3 \MuJA xºqJ~ pJ©L KjP~ KˆoJrKa dJTJ ßgPT mKrvJPur

KhPT pJKòuÇ @r xMrnL-7 uûKa mKrvJu ßgPT dJTJ~ pJKòuÇ 4 \MuJA ßnJPr TLftjPUJuJ jhLr YrmJKz~J FuJTJ~ ßkRÅZJr kr uûKa FTaJjJ yjt KhPf gJPTÇ ßjR @Aj IjMpJ~L, FTaJjJ yjt KhPf gJTPu ßjRpJjèPuJPT ßp pJr cJj KhT ßgPT YuPf y~Ç ßxA KyPxPm KˆoJrKa cJj KhPT KjP~ pJS~J yPuS uûKa KhT kKrmftj TPrKjÇ FPf hMKar oPiq xÄWwt y~Ç FPf KˆoJPrr mJo KhPTr kqJPcu (kJUJ) ßnPX YJrKa ßTKmj ãKfV´˜ y~Ç xPñ xPñ KˆoJrKa KmTu yP~ pJ~Ç KfKj mPuj, Kjyf kJÅY pJ©L FA YJrKa ßTKmPj KZPujÇ Kjyf

FT jJrL S hMA kMÀPwr kKrY~ kJS~J pJ~KjÇ mKrvJu Km@AcKmäCKaKxr xyTJrL oyJmqm˙JkT @mMu TJuJo \JjJj, KˆoJr KkFx oJyxMPh Z~ vfJKiT pJ©L KZPujÇ hMWtajJr krkrA lJ~Jr xJKntx S Km@AcKmäCKaF C≠Jr IKnpJj ÊÀ TPrÇ xTJPu ãKfV´˜ ßTKmjèPuJ ßTPa kJÅY pJ©Lr orPhy C≠Jr TPr lJ~Jr xJKntxÇ F WajJ~ Z~ pJ©L @yf yP~PZjÇ fJÅPhr C≠Jr TPr mKrvJu ßvr-A-mJÄuJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ \JyJP\ gJTJ Ijq pJ©LPhr V∂Pmq ßkRÅPZ ßhS~J yP~PZ Km@AcKmäCKaF mKrvJu TJptJuP~r ßjR KjrJk•J S asJKlT KmnJPVr CkkKrYJuT FmÄ ßjRmªr TotTftJ ßoJ˜JKl\Mr ryoJj mPuj, xMrnL-7 uûKa ßjR xfTtxÄPTf (KxVjqJu) jJ oJjJr TJrPeA hMWtajJ WPaPZÇ KˆoJrKaPT aJVPmJPar xJyJPpq ßaPj mKrvJu ßjRmªPr @jJ yP~PZÇ xMrnL-7 uPûr YuJYPur IjMoKf xJoK~T mJKfu TrJ yP~PZÇ F ZJzJ ßjR @APj oJouJ TrJ yP~PZÇ mKrvJu ßTJPfJ~JKu oPcu gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ vJy ßoJ. @SuJh ßyJPxj mPuj, mJKT Kfj\Pjr kKrY~ \JjJr ßYÓJ YuPZÇ o~jJfhP∂r \jq fJÅPhr orPhy mKrvJu ßvr-A-mJÄuJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPur oPVt kJbJPjJ yP~PZÇ P\uJ k´vJxT VJ\L ßoJ. xJAlMöJoJj mPuj, KjyfPhr kKrmJrPT 20 yJ\Jr FmÄ @yfPhr 10 yJ\Jr aJTJ TPr ßhS~J yPmÇ F ZJzJ @yf mqKÜPhr KYKT“xJr ßUJÅ\Umr rJUJ yPòÇ

fjM yfqJTJ§

FmJr @orJr Bh IAm jJ: fjMr oJ

dJTJ, 5 \MuJA - ÈfjM gJTPu BhaJ Ijq rTo yPfJÇ mz ßZPucJ oPj y~ mJKzPf @Am jJÇ cPr @APf YJ~ jJÇ FmJr @orJr Bh IAm jJÇ' TMKouäJ ßxjJKjmJPxr ßnfPr Vf 20 oJYt Kjyf TMKouäJ KnPÖJKr~J xrTJKr TPuP\r AKfyJx KmnJPVr KvãJgtL S jJaqTotL ßxJyJVL \JyJj fjMr oJ @PjJ~JrJ ßmVo @Pãk TPr 4 \MuJA, ßxJomJr KmPTPu TgJèPuJ muKZPujÇ @PjJ~JrJ ßmVo mPuj, ÈVf ßrJ\J~S ßoP~aJ KZuÇ xºqJr @PVA AlfJKr mJjJAfÇ @oJr yJAPk´vJr (Có rÜYJk), fJA ßTJPjJ TJ\ TrPf Khf jJÇ TáKouäJ ßxjJKjmJPxr ßnfPr @mJKxT ßTJ~JatJPrA xm xo~ ßrJ\Jr Bh TrKZÇ KT∂á FmJr V´JPor mJKzPf Bh TrmÇ' TMKouäJr oMrJhjVr CkP\uJr Ko\tJkMPr fJÅPhr V´JPor mJKzPf FmJr fJÅrJ Bh TrPmj mPu F xo~ KfKj \JjJjÇ fjMr mJmJ TMKouäJ TqJ≤jPo≤ ßmJPctr IKlx xyTJrL A~Jr ßyJPxj mPuj, ÈVf 19 mZPr fJPr (fjM) ZJzJ FA k´go Bh TrfJKZÇ V´JPor mJKzPf FPx @xPrr jJoJP\r kr fjMr Tmr K\~Jrf TrKZÇ ßhJ~J ZJzJ @oJPhr FUj TrJr KTZM ßjAÇ @uäJy xm ßhUPZj, KfKj KjÁ~A ßoP~ yfqJr KmYJr TrPmjÇ' PãJn k´TJv TPr @PjJ~JrJ ßmVo mPuj, ÈkMKuv xMkJr (FxKk) mJmMu @ÜJPrr ˘L yfqJr xPñ xPªynJ\j Tf ßuJT irJ y~Ç IgY fjM yfqJr xPñ \Kzf FTaJ ßuJTS irJ kPz jJÇ Kx@AKc muPZ, BPhr kr jJoPmÇ @Ko YJA mJmMu @ÜJPrr ˘L S fjMxy xm yfqJr xPñ \Kzf UMKjPhr ßV´¬Jr TÀT kMKuvÇ' jJo k´TJv jJ TrJr vPft fjM yfqJ oJouJr fh∂xyJ~T hPur FT\j mPuj, ÈBPhr ZMKar TJrPe K\ùJxJmJh mº rP~PZÇ dJTJ~ FTJKiT QmbT yP~PZÇ BPhr ZMKar kr oJouJr VKf @rS mJzPmÇ dJTJ~ K\ùJxJmJh TrJ yPmÇ Kx@AKc F oJouJr KTjJrJ TrPf YJ~Ç' oJouJr fh∂ TotTftJ S Kx@AKcr kMKuv kKrhvtT VJ\L ßoJyJÿh AmsJyLo mPuj, ÈfjMr kKrmJr FPTT xoP~ FPTT rTo fgq KhPòÇ KoKc~Jr xJoPj TgJ muPZÇ @orJ fh∂ TrKZÇ @xJKo vjJÜ y~Kj, @orJ KTPxr Skr IKnPpJVk© ßhm? @oJPhr K\ùJxJmJh ImqJyf rP~PZÇ' TMKouäJr o~jJoKf ßxjJKjmJPxr kJS~Jr yJCPxr IhNPrr TJunJPatr TJPZr ß^Jk ßgPT 20 oJYt C≠Jr TrJ y~ fjMr uJvÇ F WajJ~ 21 oJYt fJÅr mJmJ ßTJPfJ~JKu oPcu gJjJ~ IùJfjJoJ mqKÜPhr @xJKo TPr yfqJ oJouJ TPrjÇ 1 FKk´u ßgPT oJouJKar fh∂ TrPZ kMKuPvr IkrJi fh∂ KmnJV (Kx@AKc)Ç


18 UmrJUmr

mzPuUJ~ hMkPãr xÄWwt SKxxy @yf 40

KxPua, 4 \MuJA - mzPuUJ~ ACKj~j ßY~JroqJj ßxJP~m @yoh uJKüPfr WajJ~ 3 \MuJA hMkPãr xÄWPwt ßkRrvyr rePãP© kKref y~Ç ßY~JroqJj xogtT \lrkMr V´JomJxL S oiqmJ\Jr IPaJKrTvJ YJuTxy fJPhr V´JomJxLr oiqTJr iJS~J kJJ iJS~J S AakJaPTu KjPãPk gJjJr SKxxy Cn~kPã 40 mqKÜ @yf yP~PZjÇ FPhr 25 \jPT CkP\uJ ˝J˙q ToPkäPé nKft TrJ y~Ç hM\Pjr Im˙J @vïJ\jT yS~J~ fJPhr KxPua SxoJjL ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu ˙JjJ∂r TrJ y~Ç kKrK˙Kf Kj~πe TrPf kMKuv 22 rJC¥ lJÅTJ èKu mwte TPrÇ Cn~kã xhr rJ˜J~ pJjmJyPj IKVúxÄPpJV S oMPUJoMKU fJ§m YJuJPu mqmxJ~LrJ @fKïf yP~ ßhJTJjkJa mº TPr ßhjÇ F KrPkJat ßuUJ kpt∂ vyPr gogPo Im˙J KmrJ\ TPrÇ xNP© \JjJ ßVPZ, mzPuUJ xhr ACKj~j kKrwPhr xÿMPUr oiqmJ\Jr IPaJKrTvJ (KxFjK\) ˆqJP¥r YJuTrJ pJ©LPhr xPñ k´J~A IxhJYre TPrjÇ

08 - 14 July 2016 m SURMA

KmPvw TPr jJrL pJ©LrJ hMmqtmyJPrr KvTJr yjÇ 3 \MuJA FT IPaJKrTvJ YJuT TP~T\j pJ©Lr xPñ hMmqtmyJr TrPu ßmuJ hMAaJr KhPT WajJ KjK•Pf mzPuUJ xhr ACKj~j ßY~JroqJj ßxJP~m @yoh oiq˙fJ TrPf KVP~ FT YJuPTr yJPf uJKüf yjÇ F xo~ CP•\jJ ßhUJ KhPu gJjJr SKx ßoJyJÿh oKjÀöJoJPjr ßjfíPfô kMKuv kKrK˙Kf Kj~πe TPr ßxJP~m ßY~JroqJjPT fJr TJptJuP~ dMKTP~ ßhjÇ ßY~JroqJj uJKüPfr WajJ \JjJr kr fJr xogtTrJ CP•K\f yP~ oiqmJ\Jr KxFjK\ ˆqJ¥ TJptJuP~ nJXYMr YJuJ~Ç Frkr hlJ~ hlJ~ hMA kPãr oPiq xÄWwt WPaÇ Cn~kã xzPT TP~T hlJ IKVúxÄPpJV TPrÇ F xo~ \JlrkMr V´JPor FT mqKÜr asJÖPr @èj iKrP~ ßh~J y~Ç hMkPãr AakJaPTPu kJÅY kMKuvxy gJjJr SKx ßoJyJÿh oKjÀöJoJj, V´JomJxL Kr~J\ CK¨j, l~\Mu yT, @lfJm @uL, UKuu CK¨j, ßoJ˜lJ CK¨j, TJoJu @yoh, mMryJj @yoh, rJ~yJj @yoh, oJoMj @yoh, \Jlr @yoh, @K\r CK¨j, \JoJu CK¨j, yJxJj @yoh, oJKuT Ko~J, UKuu @yoh, \JyJñLr @yoh, xJoZMu AxuJo, \~jMu yT, ÀP~u @yoh, KxlJr @yohxy I∂f 40 mqKÜ @yf y~Ç

KxPuPa k´mJxLr ˘Lr TJZ ßgPT ˝Jãr @hJP~r IKnPpJV KxPua, 1 \MuJA - KxPuPa 3 kMKuvxy 8 \Pjr KmÀP≠ ß\JrkNmtT ˝Jãr @hJP~r èÀfr IKnPpJV KxPua xhPrr ßoJVuVJÅSP~r k´mJxLr miN ßjyJr ßmVPorÇ IKnpMÜrJ yPòj∏ FxFoKk'r \JuJuJmJh gJjJr Fx@A ßoJ. @ÜJÀöJoJj kJbJj- TÄ-616 ßoJ. ßr\J oJyoMh xKyuL FmÄ TÄ-843 ßoJZJ: UJ~Àj jJyJr FmÄ \JuJuJmJh gJjJr KhWumJT ßjJ~JVJÅP~r rAZ @uL, rAZ @uLr kM© Ku~JTf @uL, vSTf @uL, yJKmmMr S rAZ IuLr ˘L \KouJ ßmVoÇ Vf 22 \Mj \JuJuJmJh gJjJr KhWumJT ßjJ~JVJÅSP~ VíymiN xJ\jJ ßmVPor I˝JnJKmT oífMq WPaÇ Umr ßkP~ xJ\jJr ßmJj ßjyJr ßmVo, nJA oMK\r S ßyuJu rAZ @uLPhr mJKzPf pJ~Ç F xo~ rAZ @uLPhr k´PrJYjJ~ k´nJKmf yP~ \JuJuJmJh gJjJr Fx@A ßoJ. @ÜJÀöJoJj kJbJj, TÄ-616 ßoJ. ßr\J oJyoMh xKyuL FmÄ TÄ-843 ßoJZJ. UJ~Àj jJyJrxy rAZ @uLr ßuJT\j ßjyJr ßmVo S fJr hMA nJA oMK\r S ßyuJuPT mxfWPrr FTKa TPã @aPT rJPU FmÄ oífMqr n~ ßhKUP~ K\Kÿ TPr IKuKUf hMKa xJhJ TJVP\ ß\JrkNmtT fJPhr Kfj\Pjr ˝Jãr @hJ~ TPrÇ FTKa TJVP\r mJo kJPvr CkKrnJPV FTaJ TPr FmÄ Ikr FTKa TJVP\r KjY IÄPv ßjyJr ßmVPor hMKa ˝Jãr @hJ~ TPr n~nLKf ßhKUP~ fJPhr fJKzP~ ßh~Ç F WajJ~ ßjyJr ßmVo gJjJr SKxr TJPZ IKnPpJV TrPu fJ @oPu jJ ßj~J~ ßjyJr ßmVo 30 \Mj, míy¸KfmJr KmTJPu FxFoKk TKovjJPrr TJPZ KuKUf IKnPpJV TPrjÇ FxFoKkr ßcxkJv vJUJ IKnPpJV k´JK¬r xfqfJ KjKÁf TPrPZÇ

KxPuPa Bh oJPTtPa jJrL KZjfJATJrL KxPua, 1 \MuJA - Bh FPuA KxPuPar oJPTtPa du jJPo jJrL ßâfJPhrÇ CkPYkzJ KnPzr oPiqS KxPuPar jJrLrJ ßmv ˝JòPªq TPrj ßTjJTJaJÇ KT∂á ßVPuJ hMA mZr iPr jJrL ßâfJrJ kPzPZj Yro @fPïr oMPUÇ oJPTtPa oJPTtPa WMPr ßmzJPò ÈjJrL KZjfJATJrLrJ'Ç ßhUPf ˛Jat, fÀeLrJ WMPr ßmzJPò KxPuPar IfqJiMKjT oJPTtaèPuJÇ xMPpJV ßkPuA uMPa KjPò pJ©LPhr xmKTZMÇ AKfoPiq KxPuPar KmKnjú oJPTta ßgPT 3 KZjfJATJrLPT ßV´¬Jr TPrPZ oKyuJ kMKuvÇ Fxm jJrL KZjfJATJrL irPf oJPTtPa oKyuJ kMKuPvr KmPvw j\rhJKr rP~PZÇ SA xm KZjfJATJrLr @˜JjJ KxPua jVrLr ßoKªmJV˙ @uJ CK¨j SrPl @uM Ko~Jr TPuJKjÇ AKfoPiq @uJ CK¨Pjr TPuJKjPf jJrL KZjfJATJrLPhr @˜JjJr xfqfJS kJS~J ßVPZÇ Vf FT x¬JPy jVrL ßgPT Kfj\j jJrL KZjfJATJrL S ßYJr iPr kMKuPvr TJPZ y˜J∂r TPrPZj mqmxJ~LrJÇ SA Kfj\PjrA mxmJx ßoKªmJPVr @uJ CK¨Pjr TPuJKjPfÇ 28 \Mj KmPTu 4aJr KhPT jVrLr K\ªJmJ\Jr˙ ÊTKr~J oJPTta ßgPT ßxJoJ ßmVo (27) jJPor FT ßYJrPT mqmxJ~L S ßâfJrJ @aT TPr kMKuPv ßxJkth TPrjÇ @aT ßxJoJ ßmVo KxPua jVrLr ßoKªmJV˙ @uJCK¨j Ko~Jr TPuJKjr nJzJPaÇ Fr @PV Vf 25 \Mj K\ªJmJ\Jr ßgPT SA TPuJKjr mJKxªJ jJrL ßYJrYPâr hMA xhxqPT @aT TPr kMKuvÇ fJrJ yPuj, kKk ßmVo S \JKouJ ßmVoÇ FKhPT, jVrLr ßoKªmJV˙ @uJCK¨Pjr TPuJKjr Im˙Jj jfMj KmsP\r hKãe kJPvÇ xMroJ jhLr kJPr @uJ CK¨j u’J FTKa @iJkJTJ Wr rP~PZÇ

‰\∂JkMPr oJhsJxJr KvÊ ZJ©PT Kjoto KjptJfj! KxPua, 1 \MuJA - KxPuPar ‰\∂JkMPr oJhsJxJ ßgPT FT KvÊ ZJ©PT iPr KjP~ KjotonJPm ßkaJPjJr IKnPpJV kJS~J ßVPZÇ ZJ©Kar jJo mMryJj CK¨j (11)Ç ßx oMoNwtM Im˙J~ ‰\∂JkMr ˝J˙q ToPkäPé KYKT“xJiLj @PZÇ \JjJ ßVPZ, \MPmr @yoh jJPo FT ZJ© TîJPx hMÓMKo TrJ~ FT\j KvãT \MPmrPT vJxj TPrjÇ mJKzPf KVP~ \MPmr \JjJ~, mMryJPjr TJrPe É\Mr fJPT vJxj TPrjÇ F TgJ ÊPj 29 \Mj, mMimJr xTJu 10aJ~ V´JPor @mM mÑr (45) oJhsJxJ~ dMPT mMryJj CK¨jPT iPr KjP~ \Kor oPiq ßlPu oJrKka TPrÇ FT kptJP~ fJPT TJhJoJKaPf kMPf ßlPuÇ FKhPT, oJhsJxJr KvãT @»Mu oMKoj Kmw~Ka fJ“ãKeTnJPm FuJTJr ßuJTPhr \JjJPu fJrJ ZMPa FPx oJKa ßgPT mMryJj CK¨jPT C≠Jr TPr ‰\∂JkMr ˝J˙q ToPkäPé kJbJ~Ç F KmwP~ ‰\∂JkMr oPcu gJjJr Fx@A ÀPoj @yoh \JjJj, IKnPpJV ßkP~KZÇ fh∂ YuPZÇ WajJr xfqfJ kJS~J ßVPu @AjJjMV mqm˙J V´ye TrJ yPmÇ

Bh oMmJrT

xMroJ ... xoP~r xJPg FKVP~ gJTJ xÄmJh oJiqo xMroJ xMroJ kzMj, xoP~r xJPg gJTáj

ßxA WPrr kJPv @PrJ FTKa hMfuJ KmKvÓ nmjS rP~PZÇ FZJzJS FTA FuJTJ~ @PrJ TP~TKa Wr KjotJe TrJ yP~PZÇ SAxm TPuJKjPf jJrL KZjfJATJrL S KYK¤f jJrL ßYJPrr @˜JjJÇ ßxUJj ßgPT fJrJ k´KfKhj jVrLr KmKnjú oJPTtPa mJ oJ\JPr FPx YMKr S KZjfJA TPr gJPTÇ KjrJkPh gJTJr \jq jJrL ßYJrYPâr xhxqrJ jVrLr ßoKªmJPV mJxJ nJzJ KjP~PZÇ TJre ßxUJPj kMKuv IKnpJj YJuJPu jJrL KZjfJATJrLrJ ßjRTJ KhP~ jhL kJKz KhP~ KjrJkh ˙JPj YPu pJ~Ç FZJzJS @uJCK¨Pjr TPuJKjr hKãe KhPT jhLr kJr KhP~ CkvyPr pJS~J pJ~ FmÄ C•rKhT KhP~ jVrLr TJKuWJPa pJS~J pJ~Ç xm KoKuP~ IkrJiLPrr KjrJkh @˜JjJA muJ pJ~ @uJCK¨Pjr TPuJKjÇ KxPua ßTJPfJ~JKu gJjJr SKx \JKjP~PZj, oJPTtPa KjrJk•Jr \jq oKyuJ kMKuv ßoJfJP~j TrJ rP~PZÇ KfKj \JjJj, jJrL KZjfJATJrLrJ ßpUJPjA gJTPm fJPhr ßV´¬Jr TrJ yPmÇ ßVPuJmJr KxPuPar Bh oJPTtPa oKyuJ ßâfJPhr TJPZ @fï ZKzP~KZu jJrL KZjfJATJrLrJÇ Fxm jJrL KZjfJATJrLrJ huPmÅPi FPx jJPo Bh oJPTtPaÇ FrkrS fJrJ hM\j hM\j TPr nJV yP~ pJ~Ç FPhr oPiq IPjPTA gJPT ßmJrTJ kKrKyfÇ @mJr fÀeLrJ ˛Jat TJkz kPr WMPr ßmzJ~Ç kMKuv \JKjP~PZ, KxPuPar hKãe xMroJr TP~TKa ˙JPj ßhPvr KmKnjú ˙Jj ßgPT jJrLPhr FPj IxJoJK\T TJP\ Ku¬ TPr YârJÇ Bh FPu FPhrPTA KZjfJAP~r \jq oJPTtPa ZJzJ y~Ç KnPzr oPiq fJrJ ßâfJ-KmPâfJ pJPTA kJPm fJPT ^JkaJ oJPrÇ Fr kJvJkJKv kMÀwPhr oJPTta ßgPT kKaP~ KjP~ pJS~J y~ Kj\tj ˙JPjÇ ßxUJPj SÅ“ ßkPf gJTJ jJrL KZjfJATJrLr kMÀw xyPpJVLrJ xmt˝ uMPa ßj~Ç KxPua ßoPasJkKuaj kMKuPvr IKfKrÜ Ck-TKovjJr KoKc~J ßoJ. ryofMuäJy \JKjP~PZj, Bh FPu KxPuPar oJPTtPa oJjMPwr Knz mJPzÇ @r rJPf ßmuJS k´YMr oKyuJ ßTjJTJaJ TrPf @PxjÇ ßâfJPhr KjrJk•Jr \jq pJ TrJ k´P~J\j FxFoKkr kã ßgPT xmKTZM TrJ yPòÇ


UmrQmKY© 19

SURMA m 08 - 14 July 2016

pMÜrJPÓs nmj mJjJPf mJÅv! 4 \MuJA - mJÄuJPhPv xŒ´Kf nmj KjotJPe rPcr mhPu mJÅv mqmyJr KjP~ fMoMu yAYA xíKÓ yP~KZuÇ mJÄuJPhPv pJrJ FA xJoV´LKa mqmyJr TPrKZu, fJPhr xKhòJ KjP~ xPªy gJTPuS pMÜrJPÓs KT∂á oy“ uPãqA TJ\ TrPZÇ mz mz KmKÄ ‰fKrPf mJÅv mqmyJr TrJ pJ~ KTjJ ßx KjP~ VPmweJ ÊÀ yP~PZ ßUJh @PoKrTJr KkaxmJVt KmvõKmhqJuP~Ç VPmwTPhr j\Pr FPxPZ KfjKa KmPvw irPjr mJÅv, ßpèPuJ A¸JPfr oPfJA vÜÇ uqJmPraKrPf KjP~ FPx YJk KhP~ ßhUJ yPò TfaJ nJr xyq TrPf kJPr F irPjr mJÅvÇ ßkJÜ k´oJKef yPu yJArJAP\r WPrr ßh~Ju S ßoP^ F irPjr mJÅv KhP~ ‰fKrr kKrT·jJ rP~PZ KmùJjLPhrÇ KmùJjLPhr hJKm∏ mJKz ‰fKrr CkTre KyPxPm mJÅv mqmyJPrr xMKmiJ IPjT ßmKvÇ 20 KoaJPrr ßmKv u’J vÜPkJÜ mJÅv IPjT ßmKv nJr mAPf kJPrÇ mJÅv \jìJ~ k´Kf Kfj mZr I∂rÇ mJKz ‰fKrPf mqmÂf xlaCc ßpxm VJZ ßgPT xÄV´y TrJ y~, ßxèPuJ ‰fKr yPf hv mZr uJPVÇ mJKz ‰fKrr \jq k´P~J\jL~ yJct CPcr VJZ ‰fKr yPf xo~ uJPV 30 mZrÇ lPu CÅYM mJKz ‰fKrPf hLWt xoP~r \jq ±Äx y~ IreqÇ mJÅPvr ßãP© ßfojaJ WPa jJÇ mJKz KjotJe xÄ˙JèPuJ FUjA KjotJeKvP· mJÅPvr mqmyJPr C“xJyL j~Ç fPm KkaxmJVt KmvõKmhqJuP~r IiqJkT ßT≤ yqJKrPxr mÜmq, mJÅv VKrPmr mJKz ‰fKrr CkTre, FA iJreJ ßgPT FmJr xPr hJÅzJPjJr xo~ FPxPZÇ hJPo v˜J, hs∆f \jìJ~ S mJPcz, Ireq ±Äx y~ jJ ∏ Fxm TJrPe KmùJjLPhr TJPZ âPoA ßmKv kZPªr yP~ CPbPZ mJÅvÇ @VJoL KhPj yJArJA\ ‰fKrPfS mJÅv mqmyJr ÊÀ yPm KTjJ fJ Imvq Kjntr TrPm KmùJjLPhr VPmweJr SkrÇ

KrKxkvKjˆ ßrJma! 4 \MuJA - IhNr nKmwqPf ßrJma TrPm xm TJ\! mftoJj oJPTtPar Ijqfo ˛Jat xíKÓ ßkkJr ßrJma F x÷JmjJ FKVP~ KhPuJ @PrJ IPjTUJKjÇ F ßrJma oJjMPwr oMPUr IKnmqKÜ mMP^ ßx IjMpJ~L k´KfKâ~J ßhUJPf kJPrÇ PkkJr ßrJmaPT ßmuK\~JPor hMPaJ yJxkJfJPur KrKxkvKjˆ KyPxPm asJ~Ju ßh~J yPòÇ ßx ˝J˙q kKrPwmJ S UrYJkJKfr fgq rJUPmÇ xlamqJÄT FT yJ\Jr ßkkJr ßrJma ‰fKr TPrPZÇ FèPuJr FPTTKaPf UrY kzPZ hMA yJ\Jr cuJPrr ToÇ fPm F FTA oPcPur ßrJma yJxkJfJPur KrKxkvj ßcPÛ mxJPjJ yPm jJÇ yJxkJfJPur \jq gJTPm 34 yJ\Jr cuJPrr @kPV´Pcc oPcuÇ \JKjP~PZ KmKmKxÇ PkkJr ßrJmPar KmPvw ãofJ yPò, FrJ 20Ka Knjú nJwJ mM^Pf kJrPmÇ jJrL-kMÀw S KvÊ xmJr xPñA kJrPm TgJ muPfÇ PmuK\~JPor FTKa yJxkJfJPu ßkkJr ßrJmaPT KrKxkvPj rJUJ yP~PZÇ Ijq FTKa asJ~Ju ßuJPTvPj ßkkJr yJxkJfJPur Ijq KmnJV S S~JPct KnK\arPhr xñ ßhPm ßxÇ FKhPT, KxñJkMPr KköJ yJa ߈JrèPuJPf ßkkJr ßrJmaPT UJmJPrr IctJr ßj~Jr \jq KjP~JV ßh~J yP~PZ @PVAÇ

KnUJKrr TJrxJK\ 3 \MuJA - KnUJKr ßhUPu ˝JnJKmTnJPmA xmJr oJ~J y~Ç IPjPTA fJPhr xJyJpq TPrÇ fJPhr IxyJ~ Im˙Jr TgJ ßnPmA fJ TPr gJPT; KT∂á fJPhr IxyJ~ Im˙J KjP~A FUj k´vú hJjJ mJÅiPZ xmJr oPjÇ vJrLKrT IãofJr IKnj~ TPr FT KnUJKr KhPjr kr Khj KnãJ TPr pJKòuÇ fJr hM'Ka kJ TJaJ Im˙Jr IKnj~ TPr ßx KnãJ YJKuP~ pJKòuÇ FTKhj fJPT ßhPU xPªy y~ FT kgYJrLrÇ fUjA KfKj SA KnUJKrr asJC\Jr ßaPj ßhPUj ßp fJr hMPaJ kJ asJC\JPrr ßnfPr FTxJPg uMPTJPjJ @PZÇ WajJKa WPaPZ YLPjÇ FA hívq ßhUPf rJ˜J~ rLKfoPfJ Knz \Po pJ~Ç ^JÅPT ^JÅPT oJjMw @Px SA ImJT TJ§ ßhUPfÇ KTZM kgYJrL SA hívqKa TJPorJmªLS TPrjÇ KTZMãPer oPiqA SA KnKcS ACKaCPm xJrJ ßlPu ßh~Ç SA KnUJKrPT FTKa YJTJS~JuJ

VJKzPf kJ TJaJ Im˙J~ ßhUJ ßVPZÇ ßkZj ßgPT FT mqKÜ FPx fJr asJC\JrKaPf aJj oJrJPfA xfqaJ UMm xyP\A ChWJKaf yP~ pJ~Ç xmJr xJoPj xm KTZM kKrÏJr yP~ pJ~Ç KnUJKrKa IPjT ßYÓJ TPrS SA kgYJrLPT fJr asJC\JrKa UMuPf mJiJ KhPf kJPrKjÇ KfKj fJr @˜ kJ ß\JzJ kgYJrLPhr ßhUJPjJr \jqA ßYÓJ YJKuP~ pJKòPujÇ kPr ßhUJ ßVPZ, ßx fJr kJ hM'Ka UMm TJ~hJ TPr uMKTP~ ßrPUKZuÇ

ßUuJ~ K\fPuA YJTKr! 29 \Mj - k´gJVf KuKUf mJ nJAmJ krLãJ j~ mrÄ YJTKr k´JgtLrJ ßUuJr ßaKmPu mPx KjP\Phr mMK≠r kKrYJ~ KhPòjÇ @r FnJPmA \JkJPjr TP~TKa ßTJŒJKj ßmPZ KjPòj fJPhr jfMj TotLÇ mftoJPj \JkJj\MPz YuPZ YJTKr ßUJÅ\Jr oSxMoÇ lPu ßhPvr míy“ Z~Ka ßTJŒJKjPf k´fqJKvf kPh YJTKr ßkPf 50 \j VsqJ\MP~a FT\j @PrT\Pjr KmkrLPf oJ\y“ ßhUJPòjÇ aJAux KjP~ FmÄ Ik´P~J\jL~èPuJ ßlPu KhP~ ßxa ‰fKrr oJiqPo FA ßUuJ ßUuPf y~Ç ßUPuJ~JzPhr ‰jkMeq, ßTRvu S KTZMaJ nJPVqr Skr ßUuJ~ \~-krJ\~ Kjntr TPrÇ PUPuJ~JzPhr FT\j \JjJPòj oJy\“ UMmA mMK≠ KhP~ ßUuPf y~Ç pJrJ FA ßUuJ~ nJPuJ TrPm fJrJ kPeqr oJPTtKaÄ TJP\ hã yPmjÇ fJr oPf, FKa FTKa jfMj k∫J S @TwteL~Ç

@VJoL KhPj kMÅKgVf KmhqJ KhP~ j~, FnJPmA ßmJ^J pJPm ßp FT\j oJjMw TfaJ mMK≠ iPr rJUPf xãoÇ

S\j ToJPjJr jfáj k≠Kf 29 \Mj - S\j ToJPjJr \jq Tf cJP~a YJat Tf cJP~KaKv~JPjr krJovtA KjP~ gJKT @orJÇ KT∂á xmJA pKh TÄV A~Jj yPf kJrf fPm hrTJr kzf jJ ßTJPjJ cJP~a YJPatr mJ ßTJPjJ jJo\JhJ cJP~KaKv~JKjPˆrSÇ KTZM KhPjr kKrvsPo xm ßoh ^Pr ßpfÇ KYPjr K\KuÄP~r mJKxªJ 54 mZPrr TÄV A~Jj, CófJ 5 lMa 4 AKûÇ KfKj WKaP~PZj FT IØMf WajJÇ KjP\r S\j ToJPf k´J~ FT mZr iPr 33 kJCP¥r KxPoP≤r mäT oJgJ~ TPr KjP~ WMPrPZj KfKjÇ ÊiM fJA j~ xJPg YPuPZ IqJPrJKmT mqJ~Jo, KxÅKz KhP~ SbJ S oqJPaKr~Ju @Patr oPfJ mqJ~JoSÇ A~Jj \JKjP~PZj, FT mZPrr KTZM ßmKv xo~ @PV fJr S\j yP~ KVP~KZu k´J~ 250 kJC¥Ç pgJrLKf KY∂J~ kPzKZPuj A~JjÇ KT∂á ßTJPjJ cJP~a Kku ßjPmj jJ mPuS ßVJÅ iPr mPxKZPuj KfKjÇ fPm CkJ~! fUjA ßmÅPZ KjP~KZPuj FA IKnjm k≠KfÇ k´J~ FT mZPrr TxrPfr kr mftoJPj TÄV A~JPjr S\j 187 kJC¥Ç pKhS A~JPjr

mqJ~JPor FA k≠KfPf KY∂J~ KZPuj mJKzr ßuJPTrJÇ TJre FA k≠KfPf \Uo yPf kJrf fJr TJÅi S oJgJÇ pKhS FPf kJ•J KhPf rJK\ j~ A~JjÇ mrÄ @vJ FT Khj KVKjx mMPT jJo CbPm fJrÇ A≤JrPjaÇ

47fo mJPrS ßlu 80 mZPrr ZJP©r 21 \Mj - ßTC oJiqKoPT 47 vfJÄv j’r kJ~, ßTC oJiqKoPT IPï 47 kJ~Ç KT∂á nJrPfr rJ\˙Jj rJP\qr KvmYre \Jhm FA KjP~ 47 mJr oJiqKoPT ßlu TrPuj! KvmYrPer m~x FUj @Kv ZMÅA ZMÅAÇ KT∂á oJiqKoT kJx TrJr ß\h ßYPkKZu fJr oJgJ~Ç IVfqJ k´Kf mZr ßYÓJÇ TgJ~ mPu ßYÓJ TrPu xlu yS~J pJ~Ç KT∂á KvmYre 47 mJr ßYÓJ TPrS xlu yPf kJPrjKjÇ 1968 xJPu rJ\˙JPjr ßUJyJKr V´Jo ßgPT k´gomJr oJiqKoT KhP~KZPuj KvmTMoJrÇ fJrkPr Ff mZr ßTPa ßVPZÇ ßTJPjJmJr IPï kJx TrPu AÄPrK\Pf ßlu, TUPjJ @mJr IPï kJx TrPu KyKªPf ßluÇ KvmYrPer ˝kúkNre y~KjÇ FmJr fJA ÛMuKvãTPhr TJPZ kzJPvJjJ TPrKZPuj KvmTMoJrÇ KT∂á fJPfS ßvw rãJ yPuJ jJÇ FmJPrJ ßlu TPrPZj KfKjÇ oJiqKoT ßh~Jr yJl ßxûMKr TrJr @PV oJiqKoT kJx TrPf kJrPmj KTjJ fJ xoP~A muPmÇ KT∂á KvmYrPer ‰iPptr k´vÄxJ jJ TPr CkJ~ ßjAÇ

xÄKväÓ TftíkPãr FTaá @hMPr ßZJÅ~J~ v⁄ yPf kJPr jhL S k´TíKf kptPmãPer FTKa èÀfôkNet ßTªsÇ @TíÓ TrPf kJPr ßhKv-KmPhKv kptaTÇ xrTJKr ßTJwJVJr nPr ßpPf kJPr vP⁄r rJ\P˝Ç

v⁄ jhLPf KrnJr xJlJKr Èv⁄' jhL, @PrT jJPo pJPT cJTJ y~ ÈxJñM' mPuÇ fPm oJroJ @KhmJxLrJ FPT ÈKrV´JA KU~JÄ' mJ È˝ò jhL' jJPo @KhTJu ßgPT ßcPT @xPZÇ C“kK•˙u ßgPT mPñJkxJVr kpt∂ jhLKar ‰hWqt k´J~ 170 KTPuJKoaJrÇ xTJu 7aJÇ mJªrmJj kMPrJkMKr ß\PV SPbKjÇ @orJ CPb mxuJo mJ\Jr KmsP\r KjPY ßjJXr TPr rJUJ ßlîJrJ âMâ\ ßrˆMPrP≤Ç @iMKjT xMPpJV-xMKmiJ xŒjú FTKa ßmJa, vLfJfk Kj~KπfÇ UJmJr rJjúJ TrJrS xMmqm˙J @PZÇ FmJPrr pJ©Jr CP¨vq mJªrmJj vyr ßgPT jhLkPgA ÀoJ pJS~JrÇ ßxA uPãqA ÀoJr CP¨Pv jhL kKrmsJ\T hPur pJ©J ÊÀÇ uãq FTaJA, WMPr WMPr jhL ßhUJÇ FTKa mJÅT ßkKrP~ @PrTKa oJPjA jfMj TPr ßxRªPptr xÄùJ ßUJÅ\JÇ oPj yPm ßpj jhLr VKfkg FUJPjA ßvwÇ fPm ßxKa KjZT orLKYTJÇ @PrTKa mJÅT KjP~ pJPm KjÀP¨Pvr KhPTÇ @oJPhr ßjRTJ YuPZ iLPr iLPrÇ jhLPf kJKj ToÇ jhLr hMA kJPz \Mo YJPw mq˜ YJKwrJÇ ßpPf ßpPf ßhUJ ßVu FTKa mJ\JrÇ fJA CPb

ßVuJo mJ\JrKaPfÇ mJ\JrKar jJo ßmfZzJÇ mJ\JrKar kJPvA ßxjJmJKyjLr FTKa ßYTPkJˆÇ ßjRkPg mJªrmJj ßgPT ÀoJ ßpPf F ßYTPkJPˆ jJo Kjmºj TrPf y~Ç fJr FTaM hNPrA ßhUJ ßVu FTKa ZzJÇ dMPT kzuJo ßxUJPjÇ ˙JjL~ @KhmJxLPhr TJZ ßgPT \JjJ pJ~ ZzJKar jJo ßTCYqJrJÄ ZzJÇ @Ápt yS~Jr oPfJ Kmw~ yPò, ZzJKar ßTJPjJ ßTJPjJ IÄPv kJKjr VnLrfJ 10-12 lMaÇ IxÄUq ßZJamz ^rjJ ßgPT xíKÓ yS~J kJyJKz jhL mJ ZzJ KoPvPZ v⁄ jhLPfÇ FèPuJr oPiq kJAj ZzJ, xM~JuT ZzJ FmÄ mJªrmJj-YªjJAv xLoJP∂r hMkJZKz ZzJ, ßrJ~JÄZKz CkP\uJr ßWrJS ZzJ, kJuÄ ZzJ, ßmfZzJ, fJrJZJ ZzJ, ßTCTqJYJÄ ZzJ, ßYoJZzJ, kJjfuJ ZzJ, ÀoJ UJu, TqJrJÄ ZzJ S UMKjo ZzJ IjqfoÇ Fr kr @mJr jhLPfÇ ffãPe k´J~ hMkMrÇ @orJ ßkÅRPZ ßVuJo ÀoJ mJ\JPrÇ @oJPhr ßYJPU v⁄ jhL yPò o“xqxŒh, TíKw, ßpJVJPpJV, IgtjLKf, kptaj S xJÄÛíKfT èÀfô xm KoKuP~ FTKa xoí≠ CkjqJx, pJr k´KfKa mJÅT FPTTKa IiqJ~Ç kíKgmLr KmKnjú ßhv ßpUJPj ßTJKa ßTJKa cuJr UrY TPr KrnJr xJlJKrr mqm˙J TPr, ßxUJPj @oJPhr v⁄ jhL k´JTíKfTnJPmA KrnJr xJlJKrr \jq k´˜MfÇ xÄKväÓ

TftíkPãr FTaM @hMPr ßZJÅ~J~ v⁄ yPf kJPr jhL S k´TíKf kptPmãPer FTKa èÀfôkNet ßTªsÇ @TíÓ TrPf kJPr ßhKv-KmPhKv kptaTÇ xrTJKr ßTJwJVJr nPr ßpPf kJPr vP⁄r rJ\P˝Ç PmJPaA hMkMPrr UJmJr ßUuJo @orJÇ fJrkr ßZJa ßmJa KjP~ rSjJ TruJo Kr\MT ^rjJ IKnoMPUÇ ßjRTJ YuPZ FÅPTPmÅPT jhLr xPñ kJuäJ KhP~Ç jhLKar ßxRªpt UMmA iJÅiJ uJVJPjJÇ jhLr FTKa mJÅT ßkKrP~ @PrTKa mJÅPT pJS~J oJPj jfMj „Pkr ^uTJKjÇ kJyJz, mj @r ^rjJ iJrJ~ F jhL oPjr VnLPr Ijq rTo nJPuJ uJVJ ‰fKr TPrÇ Âh~ ßjPY SPb I\JjJ xMPUÇ hM”U, TÓ KjÀP¨v yP~ oj YPu pJ~ ßpj ˝VtrJP\qÇ jhLr FTKa mJÅT ßgPT KbT xJoPjr KhPT fJTJPu oPj y~ jhLKa ßvw yP~ ßVPZ, KT∂á fJ j~Ç ßkÅRZJr kr ßhUJ pJ~, KbT SUJj ßgPT @PrTKa mJÅPTr xíKÓÇ oPj yPm, kJyJPzr UJÅ\ ßTPa ßTPa jhLKa TíK©onJPm ‰fKr TrJ yP~PZÇ ßjRTJ YuPZ @r hMA kJPzr j~jJKnrJo hívq ßhPU @orJ oMê yKòÇ 30-40 KoKja ßjRTJ YuJr kr ybJ“ TJPj @xPZ ßvJÅ ßvJÅ v»Ç @oJPhr VJAc jMÀ Ko~J ßhUJPuj, SA ßp Kr\MT ZzJÇ hNr ßgPT \uk´kJPfr kJKj jLu oPj yPòÇ TJPZ FPx Kr\MT \uk´kJPfr oJ~J~ oP\

ßVuJoÇ \Pur ^JkaJ k´J~ 200 lMa FuJTJ kpt∂ FKhT-SKhT Km˜íf yPòÇ oPj yPò, K^KrK^Kr míKÓr oPiq @orJ Im˙Jj TrKZÇ k´J~ 300 lMa CÅYM ßgPT ^Pr kzJ \uk´kJPfr KroK^o xMPrr oNZtjJ @kjJPT KjP~ pJPm Ijq FT \VPfÇ ßpnJPm pJPmj dJTJr lKTrJkMu mJ @rJomJV ßgPT vqJouL, oJoMj, cuKlj S yJKjl kKrmyPj mJªrmJj ßpPf kJrPmjÇ nJzJ jjFKx 620 aJTJ, FKx 900 aJTJÇ mJxˆqJ¥ ßgPT IPaJPf TqJKYÄWJaJ asuJr WJaÇ @r ßxUJPj ßVPuA kJPmj rXPmrPXr asuJrÇ asuJPr mJªrmJj ßgPT ÀoJ, ÀoJ ßgPT gJjKY @mJr gJjKY ßgPT jJlJTMoS ßpPf kJPrjÇ pJrJ @rJoKk´~ fJrJ ßmPZ KjPf kJPrj ßlîJrJ ©Mâ\ ßrˆMPr≤PTÇ xTJPur jJvfJ, hMkMPrr UJmJr @r KmPTPur TKlxy ÀoJ @xJ-pJS~J UrY k´Kf\j 2 yJ\Jr aJTJÇ ßlîJrJPf @xj xÄUqJ 24 \jÇ ßTJgJ~ gJTPmj mJªrmJj vyr S ÀoJ mJ\JPr 600 ßgPT 1 yJ\Jr 500 aJTJr oPiq ßyJPau Tã kJPmjÇ AòJ gJTPu @rS mq~mÉu ßyJPaPuS pJkj TrPf kJPrjÇ - k´go IJPuJr ßxR\Pjq


20

Surma

08 - 14 July 2016

@S~JoL uLPVr k´KfÔJmJKwtTL CkuPã u§j oyJjVr vJUJr @PuJYjJ xnJ

@jªWj kKrPmPv ßTT PTPa mJÄuJPhv @S~JoL uLPVr 67fo ksKfÔJmJKwtTL kJuj TPrPZ u§j oyJjVr @S~JoL uLVÇ Vf 23 \Mj, míy¸KfmJr rJPf KmsTPuAj˙ lrKj~Jr KˆsPar FTKa yPu IjMKÔf xnJ~ xnJkKffô TPrj xÄVbPjr xnJkKf @uyJ\ô jNÀu yT uJuJ Ko~JÇ xJiJre xŒJhT @ufJlMr ryoJj ßoJ\JKyPhr kKrYJujJ~ xnJ~ ksiJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xnJkKf xMufJj oJyoMh vKrlÇ ksiJj mÜJ KyPxPm mÜmq rJPUj pMÜrJ\q xlrrf KxPua P\uJ @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT @uyJ\ô vKlTMr ryoJj ßYRiMrLÇ mÜmq rJPUj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr pMm S KâzJ Kmw~T xŒJhT ‰x~h fJKrl @yoh, u¥j oyJjVr @S~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT @»Mu ßyuJu ßYRiMrL ßxKuo, @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT

@KojMu yT K\uM, pMÜrJ\q vsKoT uLPVr @ymJ~T vJoLo @yoh, pMVì @ymJ~T IÀk PYRiMrL, ß˝òJPxmT uLPVr pMVì xJiJre xŒJhT @mMu TJuJo @\Jh, fJfL uLPVr @ymJ~T @»Mx xJuJo, u¥j oyJjVr @S~JoL uLPVr xhxq @rKlT @uL, oJoMj TKmr PYRiMrL, FUuJZMr ryoJj, fJK\r CK¨j oJjúJj, @S~JoL uLV ßjfJ PVJuJo KTmKr~J, pMÜrJ\q pMmuLPVr xJÄVbKjT xŒJhT mJmMu UJj, pMmuLV ßjfJ KakM xMufJj, pMÜrJ\q ZJ©uLPVr xy-xnJkKf xJPrJ~Jr TKmr, KjrJkh xzT YJA pMÜrJP\qr xJiJre xŒJhT lUÀu AxuJo \JoJu ksoMUÇ mÜJrJ Cjú~j S IVsVKfr IVspJ©J ImqJyf rJUPf huL~ ßjfJTotLPhr GTqm≠nJPm TJ\ TPr pJS~Jr @ymJj \JjJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

Kh TJPuTKan Im mJÄuJPhvL ÛMu VnetrPxr AlfJr

ÈKh TJPuTKan Im mJÄuJPhvL ÛMu VnetrPxr CPhqJPV Vf 22 \Mj, mOy¸KfmJr kNmt u§Pjr KˆPlJct ßx≤JPr KvãJ S ro\JPjr fJ“kptq vLwtT @PuJYjJ xnJ FmÄ AlfJr oJyKlu IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr ßY~JrkJxtj Fo vJyJjMr @yoh UJPjr xnJkKfPfô S ßxPâaJrL @ufJ Ko~Jr kKrYJujJ~ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj oJSuJjJ rKlT @yoh rKlTÇ xnJ~ IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur ¸LTJr TJCK¿uJr UJKux CK¨j @yohÇ ßVˆ Im IjJr K\FuF ßo’Jr CPov ßhvJAÇ KmPvw IKfKg Kuc ßo’Jr TJCK¿uJr \PvJ~J ßkT, aJS~Jr yqJoPuaPxr TKoCKjKa uqJÄè\ Fr xJKntx ßyc vSTf UJj, ATôrJ A≤JrjqJvjJu Fr PY~JroqJj @»Mu yT yJKmm, mJÄuJPhvL KaYJxt FPxJKxP~vPjr ßas\JrJr KoxmJy @yoh, KmFFoA ßxPâaJrL TJyJr ßYRiMrL, KxFuKk ßxPâaJrL fJPrT UJj, hvWr ACKj~j k´VKf asJPˆr ßxPâaJrL vJy\JyJj @yoh,

A≤JrjqJvjJu asJPˆr ßY~Jr @lZr Ko~J ßZJ¢, FPxJKxP~vj Im AxuJKoT KaYJxt FPxJKxP~vPjr xJPmT xnJkKf ßyuJu CK¨j @yohÇ xnJ~ @PrJ CkK˙f KZPuj TJPuTKaPnr nJAx ßY~Jr jJKxr CK¨j, xMufJj yJ~hJr, ZrlrJ\ UJj, AKu~Jx Ko~J, oJSuJjJ jMÀu AxuJo, @»Mu oJKuT TáKa, @KfTár ryoJj, lJÀT @yoh, mKvr @uL, \JKTr ßyJPxj, Fo ryoJj, mhÀu AxuJo, ßVJuJo TJKhr ßYRiMrL, Fo F oKjr, ßoJ˜lJ CK¨j, @\Jh UJj, @vrJl @uo, oJSuJjJ vJy @uL, l~\Mu AxuJo, KmuJu @uL, oJxMT Ko~J, @yJh @uL, xJoZáj jNr PYRiMrL, fjì~ @yoh, oJˆJr @KfTár ryoJj k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ ÈKh TJPuTKan Im mJÄuJPhvL ÛMu VnetrPxr' FTKa ˙JjL~ IKlx ksKfÔJ~ TJCK¿Pur xyPpJKVfJ TJojJ TPrjÇ xnJ~ Kmvõ oMxKuo CÿJr vJK∂ S oñu TJojJ TPr ßhJ~J kKrYJujJ TPrj yJKl\ oJSuJjJ vJy @uLÇ - ßk´x KmùK¬Ç

TJKctPlr mJÄuJPhv SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr CPhqJPV AlfJr oJyKlu IjMKÔf Vf 18 \Mj TJKctl mJÄuJPhv SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr CPhqJPV SP~uPl~Jr ßx≤JPr FT AlfJr oJyKlPur @P~J\j TrJ y~Ç xÄVbPjr ßY~JrkJrxtj ßoJyJÿh yJjúJPjr xnJkKfPfô FmÄ KcPrÖr ßoJyJÿh rKTmMr ryoJPjr kKrYJujJ~ KmKnjú xJoJK\T xÄVbPjr ßjfímOª S FuJTJr oMræL~Jj xy KmkMu xÄUqT iotk´Je oMxuäLPhr CkK˙KfPf ˝JVf mÜmq rJPUj SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr ßas\JrJr ßoJyJÿh ßTrJof @uLÇ ßrJ\J S AlfJPrr lK\uf metjJ TPr xÄK㬠mÜmq rJPUj mJÄuJ KaKnr SP~ux Fr F’JPxcr S TJKctl vJy\JuJu oxK\Phr ß\jJPru ßxPâaJrL oKT ojxMr @yoh, KcPrÖr ßoJyJÿh oJfJm @yoh UJÅj, ßV´aJr KxPua TJCK¿u ACPT ßTªsL~ TKoKar iot Kmw~T xŒJhT ßvU ßoJyJÿh

@PjJ~Jr, ßV´aJr KxPua TJCK¿u SP~ux Fr ßY~JrkJxtj ßoJyJÿh @xTr @uL, oJSuJjJ m\uMr ryoJj, ÑJrL ßoJyJÿh @»Mu ßxKuo SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr KcPrÖr ßoJyJÿh xKlT Ko~J, KcPrÖr ßoJyJÿh oMK\mMr ryoJj, KcPrÖr @»Mx xJoJh, yJKmmMr ryoJj kJrPn\ k´oMUÇ

@PuJYjJ ßvPw ßhJ~J kKrYJujJ TPrj @j\MoJPj @u AxuJy SP~ux KcKnxPjr xnJkKf yJKl\ oJSuJjJ lJÀT @yohÇ TP~T k´TJr xM˝JhM AlfJr k´˜Mf S kKrPmvjJr \jq cJAPrÖr ßoJyJÿh vKlT Ko~J S rKTmMr ryoJjPT ijqmJh \JjJPjJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

hPur k´KfÔJmJKwtTL CkuPã mJKotÄyJo @S~JoL uLPVr IJPuJYjJ xnJ S AlfJr mJÄuJPhv @S~JoL uLPVr 67fo k´KfÔJ mJKwtTL ChpJkj TPrPZ xÄVbPjr mJKotÄyJo vJUJÇ F CkuPã Vf 27 \Mj ˙JjL~ FoKa TqJaJKrÄ yPu FT @PuJYjJ xnJ S AlfJr oJyKlu IjMKÔf y~Ç IjMÔJPj mJKotÄyJo oKyuJ @S~JoL uLV, mJKotÄyJo pMm uLV, SP~ˆKocuqJ¥ pMmuLV, xqJ¥SP~u pMmuLV, mJKotÄyJo ßxòJPxmT uLV, KocuqJ¥ ßxòJPxmT uLV, SP~ˆKocuqJ¥ ßxòJPxmT uLV, mJKotÄyJo ZJ©uLVxy KmKnjú xJoJK\T xÄVbPjr ßjfímOª CkKyf KZPujÇ IjMÔJPj xnJkKffô TPrj mJKotÄyJo @S~JoL uLPVr xnJkKf TKmr CK¨j FmÄ xnJ kKrYJujJ TPrj xÄVbPjr xJiJrj xŒJhT oJymMm ßYRiMrLÇ FPf k´iJj IKfKg KyPxPm

CkKyf KZPuj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr KmùJj S k´pMKÜ Kmw~T xŒJhT KoxmJCr ryoJj KoxmJÇ KmPvw IKfKg KZPuj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xJPmT xy-xnJkKf @K\r CK¨jÇ IjMÔJPjr ÊÀPf mñmºár k´KfTíKfPf láu KhP~ vs≠J FmÄ ßTT ßTPa k´KfÔJ mJKwtTL ChpJkj TrJ y~Ç FZJzJS

huL~ k´iJj ßvU yJKxjJr xM˝J˙q S hLWtJ~M TJojJ TPr KmPvw ßoJjJ\Jf TrJ y~Ç ßoJjJ\Jf kKrYJujJ TPrj oJSuJjJ rKvh @yohÇ xnJ~ mÜJrJ @S~JoL uLPVr ßVRrm\jT IfLPfr TgJ ˛re TPrj FmÄ mñmºMr ßxJjJrmJÄuJ k´KfÔJ~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xMhO| ßjfíPfôr k´vÄxJ TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

TPrjÇ F xo~ KfKj VJPjr kJvJkJKv rrLªsjJg bJTáPrr KmPhv ÃoPjr jJjJ TJKyjLS fáPu iPrjÇ IjMÔJPjr ÊÀPf rKmTJr KvãJgtLrJ VJj S jOfq kKrPmvj TPrjÇ FZJzJ k´KfÔJjKar KvãT S TetiJr x†~ ßh VJj kKrPmvjJ xmJAPT oMê TPrÇ u¥Pjr KmKnjú k´J∂ ßgPT @Vf IKfKgrJ F IjMÔJjKa CkPnJV TPrjÇ xJKyfq kJPur S xJèlfJ vJroLPjr Ck˙JkjJ~

rKmTJr uãq S CP¨vq KjP~ mÜmq rJPUj Fr Ijqfo xhxq ßhmJKvw rJ~Ç xJÄÛíKfT IjMÔJjKaPf KmKnjú mJhqpPπ xyPpJVLfJ TPrPZj fmuJ~ ACxMl @uL UJj, KTPmJPct fjì~, VLaJPr xL≠Jgt, @mPy WjvqJoÇ IKgKf xñLfKv·L k´KofJ oKuäT S fkj oKuäTPT láu KhP~ ÊPnòJ \JjJj rKmTJr KvãJgLtrJÇ - ßk´x KmùK¬Ç

mzPuUJ ßl∑§x TîJPmr kKrKYKf xnJ IjMKÔf

ßoRunLmJ\Jr ß\uJr mzPuUJ gJjJr ßl∑§x TîJPmr kKrKYKf xnJ S AlfJr oJyKlu xŒjú yP~PZ Vf 20 \Mj, ßxJomJrÇ kNmt u§Pjr FTKa ßrˆáPrP≤ TKoCKjKa ßjfJ jJK\o CK¨Pjr

xnJkKfPfô S ßmuJu @yoh @yoPhr kKrYJujJ~ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj yJKl\ oJSuJjJ ßoJyJÿh @»MuäJyÇ KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq

rJPUj yJKl\ oJSuJjJ ßoJ. ßoJxKuo CK¨jÇ IKfKgPhr oPiq CkK˙f KZPuj crPxa KyCPoKjKa ßy· lJCP¥vPjr xnJkKf ßuJToJj ßyJPxj, ßas\JrJr fJ\ CK¨jxy KmKvÓ mqKÜmVtÇ xnJ~ FuJTJr VrLm IxyJ~ oJjMPwr TuqJPj ßl∑¥x TîJPmr TJptâoPT @PrJ VKfvLu TrPf xTPur xyPpJKVfJ TJojJ TrJ y~Ç Kmvõ oMxKuo CÿJr vJK∂ TJojJ TPr ßhJ~Jr oJiqPo xnJ~ xoJK¬ WPaÇ - ßk´x KmùK¬Ç

rKmTJr xñLf xºqJ xŒsKf mJKTtÄ Fr Krku ßx≤JPr xñLf k´KfÔJj ÈrKmTJ'r CPhqJPV S ÈKj~o' Fr xyPpJVLfJ~ FT xJÄÛíKfT IjMÔJPjr @P~J\j TPrÇ FPf TuTJfJr xñLfKv·L k´KofJ oKuäT oPjJoMêTr VJj kKrPmvj


21

Surma

08 - 14 July 2016

xJuoj ßuAj oxK\Ph AlfJr oJyKlu IjMKÔf

kNmt u§Pjr xJuoj ßuAj oxK\Phr CPhqJPV TKoCKjKar KmKvÓ mqKÜmVt, TJCK¿uJr S oMxKuäPhr CkK˙KfPf kKm© ro\JPjr fJ“kpt vLwtT @PuJYjJ S AlfJr oJyKlu IjMKÔf yP~PZ Vf 24 \Mj, ÊâmJrÇ oxK\h TKoKar PY~JroqJj oJSuJjJ oMxPuy CK¨Pjr xnJkKfPfô, ßxPâaJrL \JuJu CK¨j S AoJo oMlKf yJxJj jNrL PYRiMrLr ßpRg kKrYJujJ~ AlfJrkNmt xÄK㬠@PuJYjJ xnJ~ mÜmq rJPUj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur xJPmT KjmtJyL ßo~r uMflMr ryoJj, TJCK¿uJr IKyh @yoh, TJCK¿uJr vJy @uo, TKoCKjKa ßjfJ ßT Fo @mM fJPyr ßYRiMrL, \JfL~ kJKat pMÜrJP\qr xnJkKf oMK\mMr ryoJj KjCyJo

SP~uPl~Jr asJPÓr ßY~JroqJj uJKT Ko~J, ro\JPjr èÀfô vLwtT @PuJYjJ mÜmq rJPUj @u @TxJ oxK\Phr AoJo oJSuJjJ xJKhTMr ryoJj, oJAuqJ¥ oJ\JKyÀu oxK\Phr AoJo yJKl\ oJSuJjJ jJK\r @yoh, uJAo yJC\ oxK\Phr AoJo oJSuJjJ vJæLr @yoh, TKoCKjKa ßjfJ xhÀöJoJj UJjÇ FZJzJ xnJ~ CkK˙f ßcKnc FcVJrxy oxK\h TKoKar ßjfímíªÇ @PuJYjJ xnJ ßvPw Kmvõ oMxKuo CÿJr vJK∂ TJojJ TPr ßhJ~J TPrj AoJo oMlKf yJxJj jNrL ßYRiMrLÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßoRunLmJ\Jr ß\uJ xKoKf jgtyqJoaPjr AlfJr

kKm© oJPy ro\Jj CkuPã ßoRunLmJ\Jr ß\uJ xKoKf jgtyqJoaPjr CPhqJPV FT @PuJYjJ xnJ S AlfJr oJyKlu xŒsKf jgtyqJoaj mJÄuJPhvL FPxJKxP~vPjr TJptJuP~ IjMKÔf y~Ç CÜ AlfJr oJyKlPu ˙JjL~ oMxuäL, mqmxJ~L, xJÄmJKhT, xJoJK\T S rJ\QjKfT hPur ßjfímOª CkK˙f KZPujÇ ßoRunLmJ\Jr ß\uJ xKoKf jgtyqJoaPjr xnJkKf @»Mu yJÀPjr xnJkKfPfô S ßxPâaJrL ‰x~h

oJoMj @uLr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ mÜmq rJPUj oJAPTu FKuZ FoKk, jgtyqJoaj mrJ TJCK¿Pur ßo~r Kâx&alJr oJukJT, mJKotÄyJo mJÄuJPhvL xyTJrL yJA TKovjJr ßoJyJÿh \MuTJr jJAj, ßxKuPmsKa ßvl @KfTár ryoJj, @Kl\ @uL, Fo F rCl S \JPmr Ko~JÇ xnJ~ mÜJrJ ßoRunLmJ\Jr ß\uJ xKoKfr KmKnjú TJptâPor k´vÄxJ TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

TáuJCzJ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr AlfJr

TMuJCzJ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr CPhqPV Vf 26 \Mj kNmt u§j oJAPâJ Km\Pjx ßx≤JPr SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr xnJkKf ßr\JCu yJ~hJr rJ\Mr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT j\Àu AxuJo UJPjr kKrYJujJ~ xJPmT KxKj~r xyxnJkKf xK\mMr ryoJPjr TMr@j ßfuJSPfr oJiqPo IjMKÔfÇ xnJ~ ksiJj IKfKgr mÜPmq rJPUj aJS~Jr yqJoPuax

TJCK¿Pur xJPmT ßckMKa ßo~r IKyh @yPohÇ KmPvw IKfKgr mÜmq rJPUj ksmLe xJÄmJKhT ßT Fo @mM fJPyr ßYRiMrLÇ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj ksmJxL ACPrJkL~ mJÄuJPhvL FPxJKxP~vPjr xnJkKf vJyjMr UJj, TqJaJrJx FPxJKxP~vPjr xJPmT xJiJre xŒJhT @vrJl CK¨j, ksmLe mqKÜfô @mM ßyuJu, ßrJTj CK¨j UJj, @»Mu mJKZf ßYRiMrL, @mMu l\u, xÄ˙Jr xJPmT xnJkKf pgJâPo \JyJÄVLr @uo

vJyJ\Jj S vrLlMöJoJj ßYRiMrL fkj, xoJ\PxmT @»Mu @yJh, xJPmT xy-xnJkKf @»Mr ryoJj, xJPmT xJiJre xŒJhT xJoZMu @uo UJj vJyLj S xJPyh CK¨j ßYRiMrL, ‰x~h xJPTÀöJoJj, KxKj~r xy-xnJkKf AoKf~J\ @yPoh rJjJ, xJPmT xy-xnJkKf @Tou PyJPxj \MP~u, K\ Fx K\uäMr ryoJj rSvj, @»Mx xKyh, TP~x @yPoh, xJAlMr ryoJj rKmj, l\u @yPoh l\uM, @vrJlMu AxuJo rJ\J,

oJSuJjJ 13 \MuJA Yfágt ßo~rJu FPx’uL yqJoPuaPxr ßo~rJu FPx’uL IJVJoL 13 \MuJA, mMimJr oyLC¨Lj UJPjr aJS~Jr IjMKÔf yPmÇ ßmgjJuV´Le uJAPmsrLPf (PmgjJuV´Le ߈vPjr KjTamftL kJPTtr Knfr) IjMKÔfmq FmJPrr FPx’uLKa Êr∆ yPm xºqJ AP∂TJPu xJPz 7aJ~Ç FA ßo~rJu FPx’uLPf ˙JjL~ mJKxªJrJ CkK˙f yP~ \j KmVxPT xrJxKr k´vú TrJr kJvJkJKv KmKnjú Kmw~ KjP~ FPxKxP~vj Im ßo~r IJPuJYjJ TrPf kJrPmjÇ FKa ßo~r \j KmVPxr Yfágt ßo~rJu Fr IJPV ßyJ~JAaYqJku, ßrJoJj ßrJc FmÄ uqJÄcj kJPTt AxuJKoT KaYJxt FPx’uLÇ 3Ka Po~rJu FPx’uL IjMKÔf y~Ç \j KmVx F k´xPñ FT k´KfKâ~J~ mPuj, jJVKrTPhr TJPZ ACPTr ßvJT ßo~r rJ\jLKfKmhPhr \mJmKhKyfJr Kmw~Ka UMmA èr∆fôkNet FmÄ k´P~J\jL~ FTKa TJ\Ç F Kmw~Ka oJgJ~ ßrPUA IJKo Fr Kj~Kof ßhPvr Ijqfo vLwt˙JjL~ IJPuo, rJPmfJP~ IJuPo AxuJoLr ˙J~L xhxq, mJÄuJ xLrJf xJKyPfqr \jT, fJlxLPr oJIJKrláu ßTJrIJjxy IxÄUq V´P∫r IjMmJhT S oJKxT ohLjJ xŒJhT oJSuJjJ oMKyCK¨j UJPjr AP∂TJPu VnLr k´TJv TPrPZj FPxJKxP~vj Im AxuJKoT KYaJxt ACPTr ßjfímOªÇ FT ßvJTmJftJ~ fJrJ orÉPor r∆Pyr oJVPlrJf TJojJ TPr orÉPor kKrmJrmPVtr k´Kf xoPmhjJ ùJkj TPrPZjÇ ßvJT ùJkjTJrLrJ yPuj FPxJKxP~vj Im AxuJKoT KaYJxt ACPTr ßY~JrkJxtj oJSuJjJ IJ»Mu TKro, KxKj~r nJAx ßY~JroqJj oJSuJjJ FKmFo yJxJj, ß\jJPru ßxPâaJrL oJSuJjJ IJmMu yJxjJf ßYRiMrL, FPxxPa≤ ßxPâaJrL oJSuJjJ vJy ßrPhJ~JjMr ryoJj, ßas\JrJr oJSuJjJ xJPuy IJyoh náA~J, FPxxP≤≤ ßas\JrJr oJSuJjJ IJ»Mu IJyJh, oJSuJjJ xJKhTár ryoJj, oJSuJjJ ßhPuJ~Jr ßyJPxj, oJSuJjJ IJ»Mu UJKuT xJPyh, yJPl\ TJor∆öJoJj, yJPl\ ßyJPxj IJyPoh, oJSuJjJ TJ\L jJKxr CK¨j, oJSuJjJ \JKmr IJyPoh, oJSuJjJ jMlJAx IJyoh, oJSuJjJ IJ»MuäJy IJu oJyoMh, TôJrL ßvU oPjJ~Jr ßyJPxj, oJSuJjJ ßvU r∆ÿJj IJyoh, yJKl\ oJSuJjJ jJKxr CK¨j IJyoh S yJKl\ IJ»Mu yTÇ - ßk´x KmùK¬Ç mJmuM ßYRiMrL, o˜lJ oJyoMh, \JPyh CK¨j ßYRiMrL ßxKuo @yPoh, fJ\Mu AxuJo, jmJm @uL @yxJj UJj Kj√j, UªTJr @»Mu TrLo KjkM, xJAlMu AxuJo UJj, @»Mu @yJh, @»Mu ßoJKof ßoJÜJr, ßTJwJiqã IKuCr ryoJj ßYRiMrL lJKyo, xJÄVbKjT xŒJhT ßfRKyhMu @rKlj ÀPyu, \JoJu @yPoh ÀPmu, @uLo CK¨j @uL, vJyLj @yPoh, KV~Jx @yPoh ksoMUÇ ßhJ~J kKrYJujJ TPrj FPxJKxP~vPjr KjmtJyL xhxq oJSuJjJ @»Mu \KuuÇ FZJzJS CkK˙f KZPuj xÄÛíKfTotL ßTlJP~f ßyJPxj, mqmxJ~L jMÀu @lZr, AorJj @yPoh, l\uMr ryoJj l\uM, ‰x~h @ymJm ßyJPxj, ßhRuf UJj, IkM AxuJo, xJ\M @yPoh, rJ\M @yPoh, lJryJj ßYRiMrL, FoJhMr ryoJj FoJh, oJSuJjJ flJöu ÉPxj, \JyJÄVLr @uo rJÉu, \~jJu @yPoh, @»Mu ßoJKTf, mJTL ßYRiMrL, Z~lMu AxuJo, xJK\hMu AxuJo ksoMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

IJP~J\Pjr mqm˙J TPrKZÇ IJvJ TKr Vf 3Kar oPfJ FmJPrr IJP~J\PjS mJKxªJrJ CkK˙f yP~ FPT k´Jjm∂ TPr fáuPmjÇ CPuäUq, TJP\r ˝òfJ FmÄ \mJmKhKyfJr xÄÛíKf k´KfÔJr uPãq FA FPx’uL ßo~r \j KmVPxr Ijqfo KjmtJYjL k´Kfv´∆Kf KZPuJÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xJÄmJKhT Fo F TJA~No YqJPju @A ACPrJPkr YLl KrPkJatJr KjpMÜ xJÄmJKhT Fo F TJA~No Vf 23 \Mj, míy¸KfmJr YqJPju @A ACPrJPkr YLl KrPkJatJr KyPxPm ßpJV KhP~PZjÇ YqJPju @A ACPrJPkr mqm˙JkjJ kKrYJuT ßr\J @yoh l~xu ßYRiMrL ßvJP~m FA KjP~JV kshJj TPrjÇ CPuäUq, Fo F TJA~No 1992 xJu ßgPT xÄmJhkP© TJ\ ÊÀ TPr KxPuPar k´JYLjfo ‰hKjT pMVPnrL ZJzJS ‰hKjT \JuJuJmJh, ‰hKjT vqJou KxPua, ‰hKjT KxPua mJeL S ‰hKjT oJjKYP© ˆJl KrPkJatJr KyPxPm TJ\ TPrPZjÇ FZJzJ KfKj mJÄuJPhv xrTJPrr k´iJjoπLr TJptJuP~r @SfJiLj k´JAPnaJP\vj TKovPjr xyTJrL kKrYJuT (\jxÄPpJV) KyPxPm 5 mZr TJ\ TPrPZjÇ u¥Pj KfKj xJ¬JKyT mJÄuJPkJPˆr KmPvw ksKfKjKi KyPxPm TP~T mZr TJ\ TPrjÇ mfotJPj KfKj IjuJAj KjC\ u§j KmKc KjCP\r KjmtJyL

xŒJhT KyPxPm S hJK~fô kJuj TrPZjÇ FZJzJ KfKj mJÄuJ KaKn ACPT S FjKaKn ACPrJPkr KxKj~r KrPkJatJr KyPxPm TJ\ TPrPZjÇ Fo F TJA~No ßkvJVf S mqKÜVf TJP\ oJuP~Kv~J, hMmJA, TJfJr, l∑J¿, ßmuK\~Jo, ßxRKh @rm Ãoe TPrPZjÇ ßkvJVf hJK~fô kJujTJPu KfKj TKoCKjKar xTPur @∂KrT xyPpJKVfJ TJojJ TPrPZjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

yKmV† A~Mg FPxJKxP~vj ACPTr AlfJr oJyKlu

Vf 28 \Mj AÓ u¥Pjr FTKa ßrÓáPrP≤ yKmV† A~Mg FPxJKxP~vj ACPTr CPhqJPV AlfJr oJyKlPur IJP~J\j TrJ y~Ç AlfJr kNmt @PuJYjJ xnJ~ k´iJj IKfKgr mÜmq rJPUj yKmV† ßY’Jr Im ToJxt F§ A¥sJKˆr ßk´KxPc≤ S rJ\jLKfKmh ßoJfJKòr∆u AxuJoÇ yKmV† A~Mg FPxJKxP~j ACPTr ßk´KxPc≤ jNr CK¨j ßYRiMrL mMumMPur xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT vJoxMu AxuJo o†MÈr xûJujJ~ IjMKÔf AlfJr oJyKlPu IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj k´mJPx oMKÜpMP≠r Ijqfo xÄVbT, yKmV† FPxJKxP~vj ACPTr ßk´KxPc≤ FTJCjPa≤ oJyoMh F rDl, xJÄmJKhT oKf~Jr ßYRiMrL, ßToPcj TJCK¿Pur xJPmT ßo~r lJÀT @jxJrL, IiqJkT \KyÀu yT vJKTu, c. ßoJyJÿh jNÀu @uo, xJuJCK¨j fJKyr, AK†Kj~Jr mJmM xMvJ∂ hJx è¬Ç xÄVbPjr TotTJ¥ FmÄ nKmwq“ kKrT·jJ KjP~ mÜmq rJPUj TJCK¿uJr \JTJKr~J ßYRiMrL, \JuJu CK¨j \JuJu, mJKT KmuäJy, IK\f uJu hJx, ‰x~h ßoJ˜JT @yoh, mqJKrÓJr KTmKr~J, \JTJKr~J ßYRiMrL, ßVJuJo KTmKr~J, KuÄTj, mJóá k´oMUÇ xnJkKfr mÜPmq jNr CK¨j ßYRiMrL mMumMu xÄVbPjr xhxqPhr xKâ~ nëKoTJr k´vÄxJ TPr mPuj, AKfoPiqA @orJ xlunJPm TP~Ka k´P\Ö mJ˜mJ~j TrPf xão yP~KZÇ - ßk´xKmùK¬Ç


22

Surma

08 - 14 July 2016

u§Pj KoxmJy CK¨j ßoPoJKr~Ju SP~uPl~Jr asJPˆr IJfìk´TJv FTJ•Prr WJfT-hJuJu KjoNtu TKoKar pMÜrJ\q vJUJr CPhqJPV \JyJjJrJ AoJPor oOfáqmJKwtTL kJKuf vfJKiT hM˙ oJjMPwr oJP^ BPhrxJoV´L Kmfre

ßoJyJÿh TJoJu IJyoh, xnJkKf

ßoJ. K\fá Ko~J, ßxPâaJKr

KmvõjJg CkP\uJr UJ\JûL ACKj~Pjr vJy xJPyPmr VJÅS (TJKª VJÅS) KjmJxL KxPua nPTvjJu TPuP\r xJPmT ZJ©, KmKvÓ KâzJ xÄVbT S C•r KmvõjJg Có KmhqJuP~r ÛJCa hPur xJPmT xhxq k´~Jf KoxmJy CK¨j (xoM\) Fr ˛OKf rãJPgt fJÅr kKrmJPrr xhxqmOª FmÄ mºáPhr xyPpJKVfJ~ u§Pj KoxmJy CK¨j (xoM\) ßoPoJKr~Ju SP~uPl~Jr asJˆ jJPo FTKa hJfmq xÄ˙J Vbj TrJ yP~PZÇ xÄ˙JKa Vbj CkuPã kNmt u§Pjr oJAuF§ FuJTJ~ KmsKav KˆsPar FTKa yJCPx Vf 28 \Mj, oñumJr k´mLe mqKÜfô IJ»Mu oJKuT fJuMThJPrr xnJkKfPfô FT IJPuJYjJ xnJ IjMKÔf y~Ç xnJ~ xmtxÿf Kx≠JP∂ TKoCKjKa ßjfJ ßoJyJÿh TJoJu CK¨jPT (xJmuM) xnJkKf, ßoJyJÿh K\fá Ko~JPT xJiJre xŒJhT FmÄ yJ\L ßoJ. \Jlr IJuLPT Igt xŒJhT TPr asJˆ Vbj TrJ y~Ç asJPˆr IjqJjq xhxqmOª yPòj ßoJ. IJ»Mu oJKuT o~jJ fJuTáhJr, ßoJyJÿh lKrh CK¨j, ßoJyJÿh yJ\L IJ»Mu rCl, ßoJ. IJ»Mu oMKoj, oTxMh rJjJ, ßoJyJÿh KvoM Ko~J, xJKoyJ \JyJj r∆Ko, xMKl~J ßmVo, r∆xjJ ßmVo k´oMUÇ asJPˆr mJÄuJPhv vJUJr xnJkKf KyPxPm k´nJwT ßoJ. AKu~JZár ryoJj, xJiJre xŒJhT KyPxPm ßoJ. K\uäJMr ryoJj S Igt xŒJhT KyPxPm lryJh fJuMThJr, xJÄVbKjT xŒJhT IJKojMr ryoJj fJuMThJ S xhxq KyPxPm ßoJ. \JPmh fJuMThJr oPjJj~j ßh~J yP~PZÇ FZJzJS CkPhÓJ kKrwPh

yJ\L ßoJ. \Jlr IJuL, ßas\JrJr

rP~PZj ßoJ. o\Kÿu IJuL, ßoJ. jNr∆u yT, TJuJ Ko~J, YJj Ko~J, fárj Ko~J, ßoJ. xJh Ko~J, ßoJ. f\ÿMu IJuL S IJ»Mu oZKmmrÇ CPuäUq, asJˆ Vbj TrJr krkrA kKm© BhMu Klfr CkuPã FuJTJr IxyJ~ oJjMPwr oPiq UJhqxJoV´L Kmfre TrJ yP~PZÇ FZJzJS IJVJoLPf hM˙ kKrmJrèPuJPT VOy KjotJexy KmKnjú xyJ~fJ k´hJPjr KmwP~ Kx≠J∂ y~Ç asJPˆr ßjfímOª IJVJoL KhPjr xm TotxNYLPf xmJr TJojJ TPrPZjÇ FKhPT, Vf 3 \MuJA, ßxJomJr FuJTJr vfJKiT hM˙-IxyJ~ oJjMPwr oJP^ asJPˆr IgtJ~Pj UJhqxJoV´L Kmfre TrJ yP~PZÇ FuJTJr fr∆e xÄVbT K\uäMr ryoJj K\uäMr xnJkKfPfô S lryJh fJuMThJPrr kKrYJujJ~ IjMÔJPj k´iJj IKfKgr mÜmq rJPUj UJ\JKû ACKj~Pjr jmKjmtJKYf ßY~JroqJj fJuMThJr KV~Jx CK¨jÇ KmPvw IKfKgr mÜmq rJPUj KmvõjJg ßk´xTîJPmr xnJkKf Ko\JjMr ryoJj Ko\JjÇ FZJzJS CkK˙f KZPuj asJPˆr CkPhÓJ jNr∆u yT, TJuJ Ko~J, fáre Ko~J, f\ÿMu IJuL, yJKrZ IJuL, xÄVbT xMoj IJyoh, IJKojMr ryoJj rJ\j, fJuMThJr xJKTm, \JPmh fJuMThJr, jJKmu yJxJj, \JKyr IJyoh, rJK\m IJuL, jJKyh yJxJj, xJoJh k´oMUÇ IjMÔJPjr Êr∆Pf ßTJrIJj ßfuJS~Jf TPrj yJKl\ IJmhMuäJy IJu oJxMo FmÄ ßhJ~J kKrYJujJ TPrj rJ\JV† mJ\Jr yJKlK\~J oJhsJxJr k´iJj KvãT yJKl\ ßoJ˜lJ IJyohÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßrPjxJÅ xJKyfq o\KuPvr AlfJr oJyKlu

Vf 27 \Mj, ßxJomJr kNmt u§Pjr nqJPu¿ ßrJPcr CPcjyJo TKoCKjKa yPu ßrPjxJÅ xJKyfq o\Kuv ACPTr CPhqJPV AlfJr oJyKlu IjMKÔf yP~PZÇ ßrPjxJÅr xnJkKf ßoJ. ryof @uL kJfjLr xnJkKfPfô FmÄ ßxPâaJKr KvyJmMöJoJj TJoJPur kKrYJujJ~ oJyKlPu @oKπf ßoyoJjPhr oPiq oJPy ro\JPjr fJ“kpt S ro\Jj krmftL xoP~ @oJPhr TreL~ xŒPTt mÜmq rJPUj IiqJkT oJSuJjJ @»Mu TJKhr xJPuy, oMxKuo FAPcr KxKj~r TotTftJ ßmuJP~f ßTJÅTJr, xJPmT ßo~r TJCK¿uJr xhtJr @»Mu @K\\, xJÄmJKhT ßT Fo @mM fJPyr ßYRiMrL, @Aj\LmL S UKfm oMyJÿh Ku~JTf xrTJr, mqJKrˆJr jJK\r @yohÇ

ßvKl @S~JoL uLPVr AlfJr oJyKlu mJÄuJPhv @S~JoL uLV pMÜrJ\q˙ ßvKl vJUJr CPhqJPV Vf 28 \Mj, oñumJr AlfJr S ßhJ~J oJyKlPur @P~J\j TrJ y~Ç CÜ @PuJYjJ xnJ~ xnJkKffô TPrj ßvKl @S~JoL uLPVr k´KfÔJfJ xnJkKf Fo ßoJKyh @uL Kobá S AlfJr oJyKlu kKrYJujJ TPrj xJiJre xŒJhT xJAláuäJy UJPuhÇ AlfJrkNmt xnJ~ k´iJj IKfKgr mÜmq rJPUj kCu mäoKl FoKkÇ KmPvw IKfKg'r mÜmq rJPUj

FZJzJS mÜmq rJPUj K\FxKx xJCg Aˆ KrK\~Pjr ßY~Jr @uyJ\ AxmJ CK¨j, TKoCKjKa ßjfJ @uyJ\ jNr mUx, TJCK¿uJr vJy @uo, K\FxKx Aˆ u¥j xJUJr ßxPâaJKr @»Mu oJKuT TáKa, KvãT ßVJuJo TJKhr ßYRiMrL, @uyJ\ TuJ Ko~J, yJ\L lJÀT Ko~J, xJÄmJKhT oJymMm @uL UJjxMr, ßoJ. KUK\Àu AxuJo k´oMUÇ oJyKlPu AxuJoL jJKvh ßkv TPrj oJSuJjJ @mMu yJxJjJf ßYRiMrLÇ ˝rKYf TKmfJ kJb TPrj hKmÀu AxuJo ßYRiMrL S oMyJÿh oMKyhÇ AlfJrkNPmt jJKxyJ oNuT TgJ FmÄ ßhJ~J kKrYJujJ TPrj oJSuJjJ rKlT @yoh rKlTÇ - ßk´x KmùK¬Ç

FTJ•Prr WJfT-hJuJu KjotMu TKoKa pMÜrJ\q vJUJr CPhqJPV vyLh \jjL \JyJjJrJ AoJPor 22fo oOfáqmJKwtTLPf @PuJYjJ xnJ IjMKÔf y~Ç Vf 24 mZPr mÉ xÄVbj S mqKÜ pM≠JkrJiLPhr KmYJPrr @PªJuPj IÄvV´ye TPrPZj pJ kKref yP~PZ \JfL~ hJmLPf CPuäU TPr mÜJrJ mPuj, k´KfKa oJjmfJKmPrJiL IkrJiLr KmYJr S \JoJf-KvKmr KjKw≠ jJ yS~J kpt∂ @oJPhr @PªJuj YuPmÇ Vf 26 \Mj KmPTPu KmsTPuj˙ ˝Jh V´Lu ßrÓáPrP≤ KjoMtu TKoKa pMÜrJ\q vJUJr nJrk´J¬ xnJkKf ‰x~h FjJoMu AxuJPor xnJkKfPfô S ßxPâaJrL xJÄmJKhT ‰x~h @jJZ kJvJr xûJujJ~ IjMKÔf @PuJYjJ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f u¥j˙ mJÄuJPhv KovPjr KoKjÓJr-Pk´x jJKho TJKhrÇ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj mJÄuJPhv ßgPT @Vf IiqJkT fJuyJ A~JKZjÇ

\JyJjJrJ AoJPor \LmPjr KmKnjú KhT fáPu iPr mÜmq rJPUj KjoMu TKoKar ßTªsL~ xhxq xJÄmJKhT S oJjmJKiTJrTotL @jxJr @yPoh CuäJy, xJÄmJKhT, @mM oMxJ yJxJj, k´mJPx oMKÜpMP≠r Ijqfo xÄVbj oJyoMh F rCl, pMÜrJ\q KjotMu TKoKar lJC¥Jr xhxq xJÄmJKhT vJyJm CK¨j ßmuJu, ACPT KjotMu TKoKar lJC¥Jr xhxq jJaqTotL ˝JiLj UxÀ,

pMÜrJ\q KjotMu TKoKar FqJKxxPa≤ ßxPâaJrL \JoJu UJj, KjotMu TKoKar fgq S VPmweJ Kmw~T xŒJhT oKf~Jr ßYRiMrL, @»Mu oJPuT ßUJTj, ßTJwJiqã vJy ßoJ˜JKl\Mr ryoJj ßmuJu, xhxq KjuMlJ yJxJj, cJ. @lPrJ\J UJfáj, xJÄmJKhT yJKoh ßoJyJÿh, vJy ßfJlJP~u @yoh k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßl∑¥x Im Km~JjLmJ\Jr IJS~JoL pMmuLPVr AlfJr oJyKlu ßl∑¥x Im Km~JjLmJ\Jr IJS~JoL pMmuLPVr CPhqJPV AlfJr oJyKlu Vf 29 \Mj kMmt u¥Pjr ˙JjL~ FTKa ßrˆáPrP≤ IjMKÔf y~Ç pMÜrJ\q pMmuLPVr xJÄVbKjT xŒJhT KhuJu IJyPoPhr xnJkKfPfô S FPxé pMmuLPVr xJiJre xŒJhT hMuJu IJuo FmÄ u¥j oyJjVr pMmuLPVr xJÄVbKjT xŒJhT KvoMu ßYRiMrLr ßpRg kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT jAoMK¨j Kr~J\Ç KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj xmtACPrJkL~ mñmºá kKrwPhr xJiJre xŒJhT cJ. l~\Mu AxuJo, pMÜrJ\q pMmuLPVr k´KfÔJfJ xJiJre xŒJhT vJyJmMK¨j ßmuJu, Km~JjLmJ\Jr SP~uPl~Jr asJPˆr xJiJre xŒJhT ßhPuJ~Jr ßyJPxj, Km~JjLmJ\Jr gJjJ \jTuqJe xKoKfr xnJkKf \JyJñLr UJj, pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xyk´YJr xŒJhT uMflár ryoJj ZJ~Jh, u¥j oyJjVr IJS~JoL uLPVr pMVì xŒJhT IJlxJr UJj xJPhT, ©Je S kMjmtJxj xŒJhT IJ»Mr rKyo vJKoo, Km~JjLmJ\Jr ßkRr IJS~JoL uLPVr xJPmT xJiJre xŒJhT IJ»Mx vMTár, pMÜrJ\q pMmuLPVr xJiJre xŒJhT ßxKuo IJyoh UJj, xy-xnJkKf ßoJ. KlPrJ\, ‰x~h IJK\\Mr ryoJj vJKoo, oJymMm ßyJPxj, pMVì xJiJre xŒJhT \JoJu IJyPoh UJj,

IJKojMu AxuJo rJPmu, ßhPuJ~Jr ßyJPxj Kuaj, IJK\\Mr ryoJj uJP~T, xJÄVbKjT xŒJhT oJyoMh IJuL, ßoJuäJ IJuL K\uM, KmùJj S k´pMKÜ Kmw~T xŒJhT vJoLo IJyoh, pMm S âLzJ xŒJhT TJoJu CK¨j IJyPoh, Km~JjLmJ\Jr SP~uPl~Jr asJPˆr ßas\JrJr oJoMjMr rvLh, pMVì xŒJhT oJymMm IJyoh rJ\M, FPxé IJS~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT jJK\o CK¨j, pMVì xŒJhT TJoJu ßyJPxj, xJÄVbKjT xŒJhT o~jMu AxuJo, \Aj CK¨j kJkuM, KjCyJo IJS~JoL uLPVr xJiJrje xŒJhT IJ»Mu TJKhr oMrJh, v´KoT uLPVr xhxq xKYm ßoJ. ATmJu ßyJPxj, pMÜrJ\q ß˝óZJPxmT uLPVr xyxnJkKf ßfRKyT IJyPoh Kaaá, Tot\LmL uLPVr xJiJre xŒJhT IJ»Mu mJKxr, xJÄmJKhT oMxPuy CK¨j IJyPoh, u¥j oyJjVr

pMmuLPVr xnJkKf fJPrT IJyoh, xJiJrj xŒJhT l~xu ßyJPxj xMoj, pMVì xŒJhT rJPxu IJyPoh \MP~u, yJKl\Mr ryoJj xMoj, xJÄVbKjT xŒJhT UJPuh IJyoh vJyLj, xJPhT IJyPoh, Km~JjLmJ\Jr ZJ©uLPVr xJPmT ßjfímOPªr oPiq CkK˙f KZPuj IJlxJr ßyJPxj, IJmMu ßyJPxj ShMh, TKmr IJyoh, xJPmT K\Fx ß\mMu AxuJo, xJPmT ZJ© ßjfJ IJPjJ~Jr ßyJPxj, TJ\L \JPmr, jMr CK¨j ßuJhL, TJor∆u AxuJo ßoJjúJ, lá~Jh IJyoh lryJh, \Kxo CK¨j, \MPmr IJyPoh, r∆Pyu CK¨j, KoxmJ oJZáo, \JPyh IJyoh, xJAhMu IJuo, fJPrT IJyoh xMoj, oJr∆l IJyPoh, ßoJ˜JT IJyPoh, kJmuM IJuo, ZJAláu IJuo, yJKl\Mr ryoJj mJmuM, KV~Jx CK¨j, cJKuo IJyPoh k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßvKlPr uct ßo~r TJCK¿uJr ßcKjx lé, TJCK¿uJr oJAPTu TáT, TJCK¿uJr KTrJj yJrPkj, TJCK¿uJr Ku\J mqJ¿, TJCK¿uJr ßoJyJÿh oJr∆l, TJCK¿uJr Kju KVmxj, TJCK¿uJr \qJT Ûax, TJCK¿uJr uMAx cTuJx k´oMUÇ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj, @S~JoL uLV ßjfJ oKfCr ryoJj vJyLj, xMKl~Jj @yoh ßYRiMrL, @»Mr rvLh, @»Mj jNr, @fJCr ryoJj, xJÄmJKhT @yoh ßyJPxj ßyuJu, Ko\JjMr ryoJj nëA~J, Fo AmsJyLo @uL, Fo @yjJo @uL k´oNUÇ oJyKlPu ßhJ~J kKrYJujJ TPrj @S~JoL uLV ßjfJ UuTá Ko~J Ç - ßk´x KmùK¬Ç


KmPjJhj 23

SURMA m 08 - 14 July 2016

fPTt fPTt TfhNr? @hr ryoJj

ZKm KjP~ KmfTt? jJKT ZKmr \jq KmfTt? mKuCPcr hvtTPhr oPj FUj FA k´vúaJ WMPrKlPr @xPZÇ TJre AhJjLÄ FaJ ßpj FTaJ mKuCc iJrJ yP~ CPbPZÇ jfMj ßTJPjJ ZKm oMKÜr @PV fJ KjP~ KTÄmJ Fr ßTJPjJ Kv·LPT KjP~ KmfTt jJ yPu ßpj ZKmr mqmxJaJ KbT \Po SPb jJÇ FmJPrr mKuCPcr BPhr ZKm xMufJj-Fr ßmuJ~S ßfJ fJ-A yPòÇ xJuoJPjr FT @kK•Tr o∂Pmqr TJrPe FUj F ZKmKa KjP~ fMoMu KmfTt mKuCPcÇ xJuoJj UJPjr xPñ xPñ xMufJj ZKmKaS m~TPar kKrT·jJ TrPZ IPjT nJrfL~Ç KT∂á FA m~Ta KT k´nJm ßluPm

lMakJPf WMKoP~ gJTJ FT\Pjr oífMq y~, @yf yj TP~T\jÇ IKnPpJV SPb ohqk xJuoJj VJKzKa lMakJPf CKbP~ KhP~PZjÇ KT∂á 2015 xJPur KcPx’Pr ßTJPjJ xJãL jJ gJTJ~ nJrPfr @hJuf xJuoJjPT F oJouJ ßgPT UJuJx TPr ßhjÇ

È26/11-Fr SA yJouJ KjP~ FTaM ßmKvA @PuJYjJ yP~PZÇ TJre SA yJouJr KvTJr yP~PZj ßhPvr xMvLu xoJ\ S ijLrJÇ Foj yJouJ nJrPfr ßasPj S IPjT ßZJa vyPrS yP~PZ, KT∂á Fxm KjP~ ßfoj @PuJYjJ y~KjÇ'

xJuoJPjr ZKmr @P~? YuMj, ßhPU KjA xJuoJjPT KWPr ‰fKr yS~J Foj KTZM KmfTt, pJ fJÅr IKnj~\Lmj KTÄmJ ZKmr xJlPuq k´nJm ßluPf kJPrKj TUPjJÇ ßxJKo @uL KmfTt xJuoJj UJPjr xPñ @a mZPrr ßk´o KZu nJrfL~ oPcu S IKnPj©L ßxJKo @uLrÇ 1999 xJPu KmPòh y~ fJÅPhrÇ KmPòPhr krkrA FA IKnPj©L kJKz \oJj pMÜrJPÓsr ßlîJKrcJ~Ç ßxUJPj KVP~ ÈPjJ ßoJr Ka~Jxt' jJPo FTKa hJfmq xÄ˙J YJuM TPrjÇ KjptJKff S ImxJhV´˜ jJrLPhr

KjP~ TJ\ ÊÀ TPrj KfKjÇ FmÄ ßx xo~ ßxJKo F-S k´TJv TPrj ßp KjP\S FTxo~ KjptJfPjr KvTJr yP~PZj mPuA KjptJKff jJrLPhr KjP~ KfKj TJ\ TrPZjÇ KfKj nJrfL~ VeoJiqoPT mPuj, xJuoJj UJj jJKT FTmJr nrJ FT ßrˆMPrP≤ fJÅr oJgJ~ FT ßmJfu ßTJuJ ßdPu KhP~KZPujÇ FojnJPmA xJuäM IPjTmJr Ikh˜ TPrPZj ßxJKoPTÇ VJKzYJkJ~ oJjMw yfqJ 2002 xJPur ßxP¡’Pr xJuoJj UJPjr VJKz oM’JAP~r FT lMakJPfr Skr CPb pJ~Ç FPf

GvõKr~Jr Skr KjptJfj ßxJKor xPñ KmPòPhr kr FTA mZr mKuCc fJrTJ GvõKr~J rJAP~r xPñ \KzP~ pJj xJuoJjÇ KT∂á ßx xŒTtaJS KbToPfJ FPVJ~KjÇ 2002 xJPur oJ^JoJK^ xoP~ KmfPTtr oMPU kPzj xJuoJjÇ ßUJh GvõKr~J IKnPpJV ßfJPuj xJuoJPjr KmÀP≠Ç xJuoJj jJKT GvõKr~JPT oJjKxT S vJrLKrT KjptJfj TrPfj, FojKT ßlJPj ÉoKTS KhPfjÇ mqx, fJPfA lMÅPx Cbu nJrfÇ KT∂á ImJT TrJ Kmw~ yPuJ, Fxm KmfTt xJuoJPjr SA mZr oMKÜ kJS~J ZKmèPuJPf ßTJPjJ k´nJmA ßlPuKj; mrÄ Ff KmfPTtr krS 2003 xJPu oMKÜ kJS~J ßfPr jJo ZKmKa mZPrr xmPYP~ xlu KxPjoJr fToJ ßkP~ pJ~Ç oJ~J yKre KvTJr 2006 xJPu @mJrS KmfPTtr oMPU kPzj xJuoJj UJjÇ @mJrS @hJuPfr YÑr TJaPf y~ fJÅPTÇ yJo xJg xJg yqJ~ ZKmr ÊKaÄP~r xo~ Kmru k´\JKfr oJ~J yKre KvTJr TrJr TJrPe ZKmr ßmv TP~T\j fJrTJr xPñ fJÅr KmÀP≠S oJouJ y~Ç 47 kOÔJ~

KmvõxÄVLf iKjq TíÌTjqJ

mMKz KTcoqJj!

xŒsKf mPxKZu KmAKa IqJS~JPctr 16fo @xrÇ xÄVLf, IKnj~, âLzJ S IjqJjq ßãP©r @Pl∑J-@PoKrTJjPhr IjMk´JKef TrPf YJuM TrJ yP~KZu FA xÿJjjJÇ FmJPrr FA @xPrr xm ßgPT @PuJKYf IÄvKa KZu k´~Jf KTÄmhK∂ Kv·L Kk´P¿r xÿJPj kKrPmvjJÇ 30 \Mj - @Pl∑J-@PoKrTJjPhr xÄUqJuWM muJaJ mz IjqJ~Ç IgY @\S @zJPu-@mcJPu FA v»aJ fJÅPhr \jqA ßpj k´PpJ\qÇ oJKTtj pMÜrJPÓs FA ßVJÔLr \jq FTmJr FTKa ˝fπ ßaKuKnvj YqJPju ßUJuJ yPuJÇ 2001 xJPu ßxUJj ßgPT ßhS~J ÊÀ yPuJ ÈmäqJT F≤JrPaAjPo≤ ßaKuKnvj IqJS~Jct' (KmAKa)Ç FUj FKa oJKTtj oMuMPTr Ijqfo xÿJj\jT FT kMrÛJrÇ xŒsKf mPxKZu KmAKa IqJS~JPctr 16fo @xrÇ xÄVLf, IKnj~, âLzJ S IjqJjq ßãP©r @Pl∑J-@PoKrTJjPhr IjMk´JKef TrPf YJuM TrJ yP~KZu FA xÿJjjJÇ FmJPrr FA @xPrr xm ßgPT @PuJKYf IÄvKa KZu k´~Jf KTÄmhK∂ Kv·L Kk´P¿r xÿJPj kKrPmvjJÇ F @xPr ÈTJPuJ'Phr ßxrJ Kv·L KjmtJKYf yP~PZj kk fJrTJ Km~P¿ ßjJuxÇ jJrLPhr oPiq ßxrJ Kv·Lr xÿJj ZJzJS FTJiJPr KfKj K\Pf KjP~PZj hMKa kMrÛJrÇ ßxrJ KnKcS KjmtJKYf yP~PZ fJÅr ÈlrPovj' VJjKa S ßTJTJPTJuJ hvtT \KrPkS K\PfPZj FA Kv·LÇ ˆJAu @ATj Km~P¿r k´go IqJumJo ßc†JrJxKu Aj uJn k´TJPvr kr @r @PuJYjJr mJAPr gJTPf y~Kj fJÅPTÇ Kmvõ FUj ßoPf @PZ fJÅr xmtPvw IqJumJo ßuPoJPjc KjP~Ç IqJumJoKar ÈPk´ AC TqJj TqJY Ko', ÈPyJ @k', ÈPcJ≤ yJat ACrPxul', ÈxKr, Kxé Aû', ÈcqJKc ßuxj', ÈuJn csa', ÈxqJ¥TqJxux', ÈlrS~Jct', ÈKl∑co', ÈIu jJAa' S ÈlrPovj' VJjèPuJr \jq mZr\MPzA KfKj @PuJYjJ~ gJTPmj mPu iJreJ TrJ pJ~Ç fJÅr VJPjr @TwteL~ KnKcSèPuJ FfaJA IKnjm ßp ßxèPuJ Ijq VJjèPuJr k´KfS @V´y ‰fKr TPrÇ KmAKa IqJS~JPct xÄVLPf @rS pJÅrJ kMrÛJr K\PfPZj, fJÅrJ yPuj ßxrJ kMÀw kk fJrTJ S jfMj Kv·L msJAxj KasuJr, ßxrJ hu ßcsT IqJ¥ KlCYJr, ßxrJ kMÀw Kykyk fJrTJ ßcsT, ßxrJ jJrL Kykyk fJrTJ KryJjJ, ßxrJ ßpRg VJj KryJjJ KlYJKrÄ ßcsPTr ÈS~JTt'Ç A~JÉ Imu’Pj

1 \MuJA - iNxr yP~ ßVPZ KjPTJu KTcoqJPjr uJuPY ßxJjJKu YMuÇ oMPUr mKuPrUJ ßhPU nÜPhr Âh~ FPlJÅzSPlJÅz yP~ ßpPf kJPrÇ yKuCc IKnPj©Lr FA „k ˙J~L j~; YKrP©r k´P~J\Pj mMKzP~ ßpPf yP~PZ fJÅPTÇ KTcoqJjPT jfMj FA „Pk ßhPU KT∂á ßmJ^J pJPm jJ ßp KfKj FUPjJ oJ© 49Ç ßaKuKnvj KgsuJr ak Im hq ßuT-Fr \jq FA ßmv irPf yP~PZ KTcoqJjPTÇ CjkûJPvr FA fJrTJPT @rS mP~JP\Ô ßhUJPf TJ\ TPrPZ FTKa hã ßoT@k Kv·Lr huÇ fPm FA KxKr~JPu KfKj ßTJj YKr© IKnj~ TrPZj, fJ FUPjJ \JjJ pJ~KjÇ @AFFjFxÇ


08 - 14 July 2016

24-25 SURMA

IJPuJTKYP© èuvJj asqJP\Kc

IJKat\JPj yJouJ~ IÄv V´yeTJrL Kjyf YJr IJAFx xπJxL


26 ßUuJiMuJ

08 - 14 July 2016 m SURMA

ÈnJmPfA @jª yPò' dJTJ, 5 \MuJA - mJÄuJPhPvr k´go ßUPuJ~Jz KyPxPm xrJxKr IKuKŒT ßVoPx ßUuJr ZJzk© ßkPf pJPòj KxK¨TMr ryoJjÇ @VJoL 2 @Vˆ KrS Kc ß\KjPrJPf pJS~Jr KaKTaS ßTPa ßrPUPZj KfKjÇ YLjJ fJAPkr aMjtJPoP≤ 59fo yS~Jr kr IKuKŒPT IÄv ßjS~J k´J~ KjKÁfA yP~ ßVPZ fJÅrÇ xŒsKf fJAPk ßgPT ßaKuPlJPj ßjS~J xJãJ“TJPr FA VulJPrr TP£ ˝kúpJ©Jr ßrJoJû ßar ßkPuj mKhCöJoJj: ❚ @kjJr IKuKŒPT pJS~Jr x÷JmjJ k´J~ KjKÁf, FaJ ßfJ muJA pJ~? KxK¨TMr: xm KbT gJTPu @Ko IKuKŒPT pJKòÇ pKhS 11 \MuJA kpt∂ ßccuJAj @PZÇ IKuKŒT rqJKïÄP~ FUj nJPuJ Im˙JPj @KZ (55fo)Ç @vJ TKr, mJKT TaJ Khj FA Im˙JPjA gJTPf kJrmÇ mJKTaJ @uäJyr SkrÇ ❚ fJAPkPf IP·r \jq TJa mJÅKYP~PZjÇ fUj KT ßTJPjJ hMKÁ∂J yKòu? KxK¨TMr ryoJj: @xPu SUJPj k´go rJC¥ FfaJ mJP\ ßUuJr TJre KZu jJÇ kPr Imvq ßUuJr KhPT oj”xÄPpJVaJ mJzJPf ßkPrKZÇ FaJ VuPlr ˝JnJKmT WajJÇ fPm @uäJyPT ijqmJh ßp, lJAjJu hMA rJC¥ ßUuPf ßkPrKZÇ FPf @®KmvõJxS ßmPzPZÇ msJK\Pu pJS~Jr mqJkJPr @rS @vJmJhL yP~ CPbKZÇ ❚ Ff @vJmJhL yS~Jr TJre TL? KxK¨TMr: ptJ KïÄP~r IPjT ßxrJ VulJrA msJK\u pJPòj jJ K\TJ nJArJx @fPïÇ ÊPjKZ ß\xj ßc, ßms¥j ßV´x, uMAx IxgMAP\j, rKr oqJTAur~Phr oPfJ VulJrrJ jJo k´fqJyJr TPrPZjÇ Fxm TJrPeA ptJ @oJr IKuKŒPT pJS~Jr mqJkJPr mz ßTJPjJ hMWtajJ WaJr @vïJ ßjA muPuA YPuÇ ❚ k´go mJÄuJPhKv KyPxPm xrJxKr IKuKŒPT ßUuPf pJS~Jr IjMnNKf ßToj? KxK¨TMr: FT\j IKuKŒ~Jj KyPxPm KjP\PT kKrY~ KhPf kJrJ IPjT VPmtr mqJkJrÇ IKuKŒPT k´go mJÄuJPhKv KyPxPm xrJxKr ßUum, nJmPfA @jª yPòÇ Fr @PV lMu TJct ßkP~ ßTC IKuKŒPT ßpPf kJPrKjÇ pJÅrJ ßVPZj S~JA TJct KjP~Ç fJA FaJ @oJr FTJr j~, mJÄuJPhPvr \jqS mz I\tjÇ ❚ TPm ßgPT IKuKŒPT ßUuJr ˝kú ßhUPf ÊÀ

TrPuj? KxK¨TMr: Vf ßo oJPx pUj oKrvJPx UMm nJPuJ ßUuKZuJo, fUjA oPj yKòu ßp msJK\Pu ßpPf kJrmÇ SA aMjtJPoP≤ rJjJxt@k yS~J~ x÷JmjJ @rS Cöôu yPuJÇ @Ko mJÄuJPhPvr kfJTJ mMPT KjP~ xJrJ Kmvõ WMKrÇ FA kfJTJaJA @oJr \jq mz IjMPk´reJÇ Fr @PV IKuKŒPTr mqJkJr-xqJkJr Ff VnLrnJPm mM^fJo jJÇ KT∂á pUj ßgPT mM^Pf kJruJo, fUj oPj yPuJ FaJ ßpPTJPjJ IqJgPuPar \LmPjr xmPYP~ mz WajJÇ FaJ FT\j IqJgPuPar xJrJ \LmPjr ˝kúÇ FmJr pUj IKuKŒPT Vul I∂ntMÜ yPuJ, fUj xm VulJPrr ˝kú ßmPz ßVuÇ mJÄuJPhv IKuKŒT IqJPxJKxP~vjPT ijqmJh ßp VuPlr Kmw~aJ fJrJ KY∂JnJmjJ~ ßrPUKZuÇ IKuKŒPTr mqJkJr-xqJkJr Ff VnLrnJPm mM^fJo jJÇ KT∂á pUj ßgPT mM^Pf kJruJo, fUj oPj yPuJ FaJ ßpPTJPjJ IqJgPuPar \LmPjr xmPYP~ mz WajJ ❚ msJK\Pu IPjT mz VulJr pJPòj jJ K\TJ nJArJPxr TJrPeÇ mJKTPhr oPiq @r TJrJ

IKnoJj náPu KlrPZj ßoKx 5 \MuJA - x¬Jy UJPjT @PV fJÅr Imxr ßWJweJr kr ßgPTA k´vúaJ WMPr ßmzJKòu mJfJPx, ßoKx KT @xPuA @P\tK≤jJ \JfL~ huPT KYrfPr KmhJ~ mPu KhP~PZj? jJKT F ÊiMA xJoK~T IKnoJj, KTZMKhj krA @mJr @TJKv-xJhJ~ Cöôu yP~ KlrPmj @P\tK≤jJ IKijJ~T? @P\tK≤jJr vLwt˙JjL~ kK©TJ uJ jqJKxSj-Fr k´KfPmhj IjMpJ~L KÆfL~KaA xKfq yPf YPuPZÇ kK©TJKa \JKjP~PZ, KuSPju ßoKxr Imxr ßWJweJaJ @xPu xJoK~T KmrKfr oPfJA yPf pJPòÇ KmrKf ßvPw @mJrS \JfL~ hPu KlrPmj @P\tK≤jJ IKijJ~TÇ 2006, 2010 S 2014∏Kfj KmvõTJPkA ßoKxr xPñ ßUPuPZj, Foj WKjÔ FT xfLgt uJ jqJKxSjPT mPuPZj, ÈS KlrPmÇ 2018 KmvõTJkS Sr nJmjJ~ @PZÇ' vfmJKwtTL ßTJkJ @PoKrTJr lJAjJPu KYKur TJPZ aJAPmsTJPr ßyPrPZ @P\tK≤jJÇ KmvõTJk S ßTJkJ @PoKrTJ KoKuP~ aJjJ Kfj mZPr KfjKa mz aMjtJPoP≤r lJAjJPu KVP~S yJrPf yP~PZÇ FA pπeJ ßgPTA y~PfJ oqJPYr krA @P\tK≤jJr yP~ @r ßUuPmj jJ mPu \JKjP~ ßhj ßoKxÇ Frkr ßgPT ßoKxr Kx≠J∂ mhuJPjJr kPã rLKfoPfJ @PªJujA ßpj YuPZÇ ßkPu-oqJrJPcJjJr oPfJ KTÄmhK∂rJ fJÅPT Kx≠J∂ mhuJPjJr IjMPrJi \JKjP~PZjÇ @P\tK≤jJr oJjMwS FrA oPiq mMP~jx FAPrPxr rJ˜J~ ßjPo FPxPZj ßoKxPT @P\tK≤jJr \JKxtPf ßlrJPjJr hJKm KjP~Ç Foj IKmvõJxq xogtPj KT FTaM oj VPuPZ ßoKxr? y~PfJmJÇ KT∂á ßoKx pKh ßlPrj, TUj KlrPmj? C•raJ \JjPf Imvq FTaM IPkãJ TrPf yPòÇ @VJoL ßxP¡’r ßgPT @mJr ÊÀ yP~ pJPò @P\tK≤jJr KmvõTJk mJZJAkPmtr oqJYÇ ßxP¡’Prr 2 S 6 fJKrPU CÀèP~ S ßnPj\MP~uJ, IPÖJmPr ßkÀ S kqJrJèP~r xPñ oqJYÇ 7 jPn’r msJK\u oqJY, @a Khj kr TuK’~JÇ ßoKx KbT Fr ßTJj oqJYKa KhP~ @mJrS @uKmPxPuP˜ \JKxtPf KlrPmj, ßxKa FUjA KjKhtÓ TPr muJ pJPò jJÇ fPm uJ jqJKxSjA @mJr KuPUPZ, ÈF oMyNPft kKrmJPrr xPñ mJyJoJPf ZMKa TJaJPòj ßoKxÇ FUjA fJÅr ßlrJr fJKrU KjP~ KbTbJT muJ pJPò jJÇ KTZMKhj IPkãJ TrPfA yPòÇ fPm FaJS ß\Pj rJUMj, jJaPTr ßvwaJ KbT yP~A @PZ∏PoKx KlPr @xPmjÇ'

pJPòj, ßx mqJkJPr ßUJÅ\ KjP~PZj? KxK¨TMr: TJrJ pJPòj, TJrJ pJPòj jJ ßxA fJKuTJ FUPjJ ßhKUKjÇ fJA KTZMA muPf kJrKZ jJÇ ÊiM oqJTAur~Phr Kmw~aJ ÊPjKZÇ ❚ @kjJr KkPbr mqgJ FUj ßToj? IPjT aMjtJPoP≤ ßhUJ ßVPZ ßvw oMyNPft jJo k´fqJyJr TPr KjPf mJiq yP~PZj... KxK¨TMr: mqgJ TUj TPo, TUj mJPz, fJ muJ pJ~ jJÇ fPm Kj~Kof FéJrxJA\ TPr pJKòÇ ßYÓJ TrKZ xm xo~ Kla gJTJrÇ ❚ IKuKŒT ÊÀ yPf FUPjJ oJx UJPjT mJKTÇ oJP^r xoP~r kKrT·jJ TL? KxK¨Tár: @Ko SA xoP~r oPiq ÊiM gJAuqJP¥ FTKa aMjtJPoP≤ ßUumÇ F ZJzJ ßhPvA Kj~Kof

IjMvLuj TrmÇ ❚ aMjtJPoP≤r èÀfôkNet xoP~ ˚J~MYJPk ßnJVJaJ InqJPx kKref yP~PZÇ FmJrS KT ßfoj yPm? KxK¨Tár: C™Jj-kfj FA ßUuJ~ gJTPmAÇ @r FaJA VulÇ fJrkrS @oJr ßYÓJ gJTPm KjP\PT Kj~πPe rJUJÇ FmÄ mZr ßvPw FTaJ xÿJj\jT \J~VJ~ KjP\PT ßhUJÇ ❚ msJK\Pu ßfJ Fr @PV ßUPujKj? KxK¨TMr: msJK\Pu jJ ßUuPuS ßx ßhPvr TK¥vj xŒPTt ßoJaJoMKa iJreJ @PZÇ fJrkrS TK¥vPjr xPñ oJKjP~ KjPf FTaM @PV-nJPVA ßpPf YJAÇ msJK\Pu KVP~ IKuKŒPTr CPÆJijL IjMÔJjaJ ßhUPf YJAÇ ÊiM ß\auqJPVr n~ kJKòÇ

ßrJjJuPhJ mjJo ßmu

PmPur yP~ ßVPZÇ k´go ßxKolJAjJPur @myxÄVLf KyPxPm fJA ÈPrJjJuPhJ mjJo ßmu' rJKVeLA mJ\PZ TP~T Khj iPrÇ F oMyNPft Imvq ßxA @myxÄVLPf ßmu-rJVaJA ßmKv CóV´JPo ßvJjJ pJPòÇ k´gomJPrr oPfJ ACPrJ ßUuPf FPxA SP~ux ßp ßxKolJAjJPu \J~VJ KjP~ AKfyJx VPzPZ, fJPf xJoPj ßgPT ßjfífô KhP~PZj ßmuÇ ßVJuS TPrPZj KfjKaÇ fPm ßmu mJrmJrA muPZj∏ÊiM fJÅr FTJr TíKfPfô Ff KTZM y~Kj, FaJ huVf ßYÓJr lxuÇ SP~uPxr huL~ xÄyKfaJ ßp Tf ßmKv ßxKa ßmJ^JPf mPuPZj, È@oJPhr hPur GTq FfaJA ßp oPj yPò xmJA ZMKa TJaJPf FPxKZÇ' Ff mz fJrTJ yP~S KjP\PT hPur mJKT xmJr xoJ∂rJPu rJUJ, ßmPur FA èeaJA oMê TrPZ ßTJY Kâx ßTJuoqJjPT, ÈS UMm nJPuJ oJjMw, hJÀe oJjMwÇ m~Pxr xPñ xPñ ßx @rS kKref yPò KT∂á oJjMw KyPxPm @PVr oPfJA @PZÇ UMm vJ∂, Ff oPjJPpJV ßkP~S fJr oJgJ WMPr pJPò jJÇ' PrJjJuPhJr lotaJ Imvq FA aMjtJPoP≤ C™JjkfPjr oPiq KhP~ pJPòÇ @AxuqJP¥r xPñ kftMVJPur 1-1 cs oqJPY KTZM TrPf jJ ßkPr ßUPk SPbj k´KfkPãr ßTRvu KjP~Ç fJrkr IKˆs~Jr KmkPã ßkjJK KoxÇ xm xoJPuJYjJr \mJm KhP~ yJPñKrr KmkPã kPrr oqJPYA ß\JzJ ßVJu TPr huPT fMPu @Pjj jT@Ca kPmtÇ ßâJP~Kv~J S ßkJuqJP¥r KmkPã kPrr hMA oqJPY @mJr ßUJuxmªL ßrJjJuPhJÇ KyxJmoPfJ SP~uPxr KmkPã ßxKolJAjJPu fJÅr \ôPu SbJr TgJÇ kftMKV\ IKijJ~PTr xJogqt \JjJ @PZ SP~ux ßTJY ßTJuoqJPjrSÇ fPm ßxKa KjP~ KfKj KT∂á UMm ßmKv KYK∂f jj, È@Ko @oJr KcPl¥JrPhr IjMvLuj TrJPf kJKr TLnJPm fJPT gJoJPf yPmÇ KT∂á Fr krS ßrJjJuPhJr xJogqt @PZ KmPvw KTZM TrJrÇ FaJA nP~r mqJkJrÇ fPm @vJr TgJ yPò, @oJPhr hPuS ßfoj FT\j (Pmu) @PZÇ FaJA hMA huPT xoJj TPr KhPòÇ' @VJoL oqJPYr kr Imvq hMA hu @r xoJj gJTPm jJÇ FTaJ hu FKVP~ pJPm, FKVP~ pJPmj ßrJjJuPhJ-PmPur ßpPTJPjJ FT\jÇ FFlKk, r~aJxtÇ

5 \MuJA - FTaM-@iaM mºMfô gJTPf kJPrÇ KT∂á VuJ~-VuJ~ nJm fJÅPhr ßjAÇ KZu jJ TUPjJAÇ oJKhsPhr ßcsKxÄÀPo KâKˆ~JPjJ ßrJjJuPhJr uTJraJ ßpUJPj, VqJPrg ßmPuraJ fJr KfjKa uTJr kPrÇ hM\Pjr oJP^ aKj âMx, yJPox rKhsPV\ @r TKro ßmj\oJr uTJrÇ nJuPhPmmJPxr cJAKjÄ ÀPo fJÅPhr kJvJkJKv mxPf ßhUJ ßVPZ ThJKY“Ç yJKxoMPU hM\jPT V· TrPf ßhUJaJ @rS KmruÇ C“xm-kJmtPe hM\j ÊPnòJr UMPh mJftJ @hJj-k´hJj TPrj mPuS ßvJjJ pJ~Kj TUPjJÇ UMm nJPuJ mºM fJA fJÅPhr muJ pJPm jJÇ fPm fJÅrJ FaJS k´oJe TPrPZj, UMm nJPuJ mºM jJ yP~S UMm nJPuJ xfLgt yS~J pJ~Ç jAPu KT @r ßrJjJuPhJr oPfJ ßUPuJ~Jz mPuj, ÈPmu Kr~Ju oJKhsPh @xJr kr @Ko @rS nJPuJ ßUuPf kJrKZÇ' KbT FTA TgJ ßmu jJ muPuS FaJ mPuPZj IPjTmJr, ßrJjJuPhJr oPfJ ßUuPf kJrPu KfKj UMKvA yPfjÇ mºMfô I· ßyJT KTÄmJ ßmKv, ßxaJ @kJff nMPu ßpPf yPò hMA Kr~Ju oJKhsh fJrTJPTAÇ KuSÅPf TJu ACPrJr k´go ßxKolJAjJPu ßrJjJuPhJr kftMVJPur oMPUJoMKU yPò ßmPur SP~uxÇ oMPUJoMKU yPmj KmPvõr xmPYP~ hJKo hMA lMamuJrÇ ßmu aPajyJPo gJTPf ACjJAPac S Kr~JPur ßrJjJuPhJr oMPUJoMKU yP~PZjÇ fPm ßhPvr \JKxtPf FmJrA k´goÇ SP~ux ßTJY Kâx ßTJuoqJjS FrA oPiq mPu KhP~PZj, ÈhMA huA \JPj TL TrPf yPmÇ xMfrJÄ FUJPj pKh ßTJPjJ mºMPfôr mqJkJr gJPT, ßxKa oqJY ßvw yS~Jr @V kpt∂ hNPr xKrP~ rJUPf yPmÇ FUj ßfJ @oJPhr xPñ SPhr uzJAÇ' hMA fJrTJr jJPor nJPrA uzJAaJ pfaJ jJ kftMVJu-SP~uPxr, fJr ßYP~ ßmKv ßrJjJuPhJ-


SURMA m­ 08 - 14 July 2016

hMkMPrr UJmJr

hMkMPrr KhPT xJiJerf ßkJuJS, KmKr~JKj, ßrJˆ ∏ F irPjr èÀkJT UJmJr @oJPhr ßhPv BPhr Khj ‰fKr y~Ç fPm BPhr Khj hMkMPr F irPjr UJmJr pf To UJPmj ff nJPuJÇ Imvq m~Px fÀe FmÄ pJÅPhr UJmJrhJmJPr ßfoj xoxqJ y~ jJ, fJÅrJ ßUPf kJPrjÇ @mJr pJÅrJ IKf m~Û mJ mJ oiq m~xL, KmPvw TPr pJÅrJ KmKnjú ßrJPV @âJ∂ fJÅrJ FTaM rP~-xP~ ßUPu KmkPh kzPmj jJÇ ßkJuJS mJ KmKr~JKj ∏ F irPjr nJrL UJmJPrr xPñ xJuJh\JfL~ UJmJr FmÄ aT mJ KoKÓ hA UJPmjÇ UJS~Jr ßvPw ßTJou kJjL~ kJj jJ TPr ßumMr vrmf, aT hAP~r uJKò, \Mx UJS~J nJPuJÇ rJPfr UJmJr xJrJ Khj ßkJuJS mJ KmKr~JKj, KoKÓ\JfL~ nJrL UJmJr UJS~J y~ mPu rJPfr ßojMqaJ xJiJre yS~J hrTJrÇ fJA rJPfr ßojMqPf nJf mJ ÀKa rJUPf kJPrjÇ ßTjjJ FoKjPfA rJPfr UJmJr FTaM uJAa mJ yJuTJ yS~J nJPuJÇ fJr Skr FT oJx ßrJ\J ßrPU ybJ“ TPr KhPj Kfj ßmuJ UJmJr UJPòj ßxaJS oJgJ~ rJUPf yPmÇ IKfPnJ\j mJ ßmKv ßUPuA pf KmkK• mJPiÇ FojKT rJPf ßTJPjJ hJS~JPf ßVPuS I· kKroJPe UJPmjÇ rJPfr UJmJPrr xo~ xJiJref FTP© mPx IPjT V·è\m TPr UJS~J y~Ç FPf IKfKrÜ mJfJx kJT˙uLPf dMPT, lPu mJrmJr ßdÅTMr ßfJuJr xoxqJ y~Ç fJA

UJmJPrr xo~ pfaJ x÷m To V·è\m TrJ CKYfÇ rJPfr UJmJPrr kr yJuTJ mqJ~Jo mJ KTZMãe yJÅaJyJÅKa TrJ nJPuJÇ UJS~Jr I∂f hMA WµJ kr WMoJPf pJPmjÇ QfuJÜ UJmJPr xJmiJjfJ mJKzr kJvJkJKv mºMmJºm, @®L~˝\Pjr mJxJ~ ßmzJPf KVP~ IPjT UJmJrA ßUPf y~Ç F xo~ k´J~ xm mJxJmJKzPfA BPhr KhPj YPu ßkJuJS, ßTJotJ, KmKr~JKj, oMrKV, UJKx mJ VÀr nMjJ ßVJvf, TJmJm, ßr\JuJ k´níKfr mqJkT @P~J\jÇ pJPhr Fxm UJmJPr ßfoj xoxqJ y~ jJ, fJPhrS kKroJPe FTaM To UJS~J CKYfÇ ßTjjJ FT oJx ßrJ\J rJUJr kr kJT˙uLPf FPTmJPr ßmKv YJk ßhS~J KbT j~Ç IPjPT IKjòJ~ mJ kLzJkLKzPf IKfPnJ\j TPr ßlPujÇ FPf KT∂á xoxqJ ‰fKr y~Ç IPjT xo~ IKiT YJPk kJT˙uLr kJYT rx mJ Fj\JAo KbToPfJ TJ\ TPr jJÇ oPj rJUPf yPm, Fxm UJmJr kKrkNetnJPm y\o TrPf I∂f 10 ßgPT 12 WµJr oPfJ xo~ hrTJrÇ xMfrJÄ FTmJr UJS~Jr kr I∂f ßx xo~aMTM mJh KhP~ kPr @yJr TrJ CKYf, IjqgJ~ FTxPñ ßmKv UJS~Jr lPu ßkPa I˝K˜Tr IjMnNKf, nrJ nrJ nJm, mJrmJr ßdÅTMr SbJ, FojKT mMPT mqgJ kpt∂ yPf kJPrÇ

xM˙ gJTáT vrLraJS Bh oJPjA mJzKf UJmJPrr KmPvw @P~J\j, pJ k´J~ k´Kf WPrA y~Ç @r BPhr FA TP~T Khj xmJA ToPmKv UJS~JhJS~J TPrjÇ KT∂á FT oJx ßrJ\J rJUJr kr UJmJrhJmJPr FTaM xJmiJjfJ Imu’j TrJ hrTJr, ßx Kmw~Ka oPj rJPUj jJ IPjPTAÇ krJovt KhP~PZj mñmºM ßvU oMK\m ßoKcTqJu KmvõKmhqJuP~r ßoKcKxj IjMwPhr Kcj IiqJkT cJ. F Km Fo @mhMuäJy: xTJPu pJ UJPmj xJiJref BPhr KhPjr xTJuaJ ÊÀ y~ KoKÓ mJ ßxoJA \JfL~ UJmJr KhP~Ç BPhr jJoJ\ kzJr @PV ßxoJA, KlrKj, kJP~x mJ yJuTJ jJvfJ UJS~J ßpPf kJPrÇ UJS~Jr @iJ WµJ kr ßhz ßgPT hMA VäJx kJKj UJS~J nJPuJÇ kJvJkJKv KTvKov, mJhJo, ßkÅPk, ßmu mJ @Por \Mx AfqJKhS ßUPf kJPrjÇ KT∂á FT oJx ßrJ\J rJUJr kr xTJPu UJmJr V´yPeA xfTtfJ Imu’j TrPf yPmÇ KoKÓ\JfL~ UJmJr kKroJPe To ßUPf yPmÇ @r pJPhr cJ~JPmKax rP~PZ, fJPhr KoKÓ\JfL~ UJmJPr FTaM xfTtfJ Imu’j TrPf yPmÇ IPjT mJKzPf BPhr Khj xTJPu KUYMKz-oJÄPxr k´YujS @PZÇ ßxUJPjS FTA TgJÇ IgtJ“ I· kKroJPe ßUPf yPmÇ jAPu xTJu ßgPTA FKxKcKa mJ mMT\ôuJ xoxqJ yPmÇ xJrJ KhPjr BPhr @jª oJKa yPmÇ

IJkjJr ˝J˙q 27

ßrJVLPhr \jq krJovt pJÅrJ KmKnjú ßrJPV nMVPZj, fJÅrJ F xo~aJPf xfTt gJTPmj ßmKvÇ UJmJPrr IKj~Por TJrPeA xJiJref ßkamqgJ, VqJˆsJAKax, cJ~Kr~J, mKo, ßkalJÅkJ AfqJKh ßhUJ ßh~Ç hMA-FT Khj ßmKv ßUPf pKhS UMm mJiJ ßjA, fmMS UJS~J CKYf ToÇ @mJr @PV ßpxm UJmJPr xoxqJ yS~Jr AKfyJx @PZ, fJ kKryJr TrJ CKYfÇ pJÅPhr yJPatr xoxqJ rP~PZ, fJÅrJ ßfu mJ YKmt\JfL~ UJmJr pgJx÷m FKzP~ YuPmjÇ cJ~JPmKax ßrJVLrJ KYKj FKzP~ oJP^oPiq I· I· TPr UJPmjÇ KTcKjr xoxqJ gJTPu ßk´JKaj\JfL~ UJhq ßpoj∏oJZ, oJÄx, Kco AfqJKh xJoJjq UJPmjÇ luoNuS ßmKv UJS~J pJPm jJÇ PrJ\J rJUJr lPu hLWtãe ßka UJKu gJTJ~ ßkkKaT @uxJPrr ßrJVLPhr Kj”xKrf yJAPcsJPTîJKrT FKxc kJT˙uL S KcSPcjJPo ãf ‰fKr TrPf kJPrÇ BPhr Khj ‰fuJÜ S ^Ju-oxuJpMÜ UJmJr UJS~J~ kJT˙uL S KcSPcjJPor ãPf fJPhr @mJr k´hJPyr xíKÓ y~Ç lPu mMT S ßka \ôJuJ IPjT ßmPz pJ~Ç @AKmFx mJ AKrPamu mJSP~u KxjPcsJo ßrJPV pJÅrJ nMVPZj, fJÅPhr xoxqJaJ @PrJ ßmKv y~Ç fJÅPhr ßãP© hMê\Jf UJmJrèPuJ ßpoj∏kJP~x, ßxoJA, yJuM~J AfqJKh UJmJr FPTmJPr FKzP~ pJS~J KTÄmJ pgJx÷m To UJS~J k´P~J\jÇ ßTjjJ Fxm UJmJPr I˝K˜, Wj Wj oufqJV S IxŒNet oufqJPVr IjMnNKf y~Ç pJÅPhr IqJjJu KlvJr S kJ~MkPg \ôJuJPkJzJ, mqgJ AfqJKh @PV ßgPTA @PZ, fJÅPhr F xoxqJ k´Ta y~Ç pJÅPhr KyPoJrP~c mJ kJAuPxr xoxqJ @PZ, fJÅPhr kJ~MkPg rÜãreS yPf kJPrÇ F \jq UJmJPrr kr AxmèPur nMKx ßUPf kJPrjÇ oPj rJUJ nJPuJ n KhPj KmKnjú UJmJPrr lJÅPT lJÅPT k´YMr kJKj S IjqJjq fru UJjÇ n ßmKv Vro mJ ßmKv bJ§J ∏ Foj Im˙J ßgPT xfTt gJTMjÇ n lMakJPfr mJ ßUJuJPouJ UJmJr FTho FKzP~ YuMjÇ n kJKj lMKaP~ kJj TrPmjÇ V´JPor KhPT ßVPu KaCmSP~Pur kJKj kJj TrJA nJPuJÇ fPm FuJTJ~ @PxtKjT mJ Ijq ßTJPjJ xoxqJ gJTPu xfTt yPf yPmÇ n oJÄPx ßfu mJ KWP~r kKroJe TKoP~ KhP~, nMjJ oJÄPxr mhPu TJmJm ßUPf kJPrjÇ n xJuJh, hA S @Åv\JfL~ UJmJr rJUMj UJmJPrr fJKuTJ~Ç n YakKa\JfL~ UJmJr mJ aT\JfL~ UJmJrS ßUPf kJPrjÇ oPj rJUPf yPm, ßp UJmJrA UJj jJ ßTj, fJ ßpj y~ ßn\JuoMÜ, aJaTJ, ˝J˙qxÿf, xy\k´JYq S CkJPh~Ç fPm IKfPnJ\j, FojKT ˝JnJKmT UJS~JhJS~Jr lPu FTJ∂A vJrLKrT xoxqJ ßhUJ KhPu KYKT“xPTr vreJkjú yS~J CKYfÇ V´∫jJ : @fJCr ryoJj TJmMu


28 AxuJo

08 - 14 July 2016 m SURMA

ImÀ≠ mJ~fáu oMTJ¨Jx kMjÀ≠JPr TreL~ IiqJkT ßoJ˜lJ fJPrTáu yJxJj mJ~fMu oMTJ¨JPxr x•JVf kKm©fJ, @uäJyr kã ßgPT fJ KYK¤fTre, ßTJr@Pj F kKm©fJr CPuäU, KorJP\r ˛íKf, k´go ßTmuJ FmÄ Fr kKm©fJ xŒPTt rJxNu (xJ.) S xJyJmJPhr xM¸Ó iJreJr KnK•Pf optJhJr Kmw~Ka xPªyJfLfnJPm k´oJKefÇ mJ~fMu oMTJ¨JPxr kKm©fJ k´xPñ ßTJr@Pj ArvJh yP~PZ, 'Py @oJr \JKf @uäJyfJ~JuJ ßfJoJPhr \jq ßp kKm© nNKo KjitJre TPr KhP~PZj, ßfJorJ ßxUJPj k´Pmv TPrJÇ' -xNrJ oJP~hJ :21 mKetf @~JPf KT∂á 'kKm© nNKo' muPf ßTJPjJ IÄvPT KjKhtÓ TrJ y~KjÇ fPm krmftL @~Jf ßgPT ßmJ^J pJ~ ßp, Chí»f @~JPfr uãq f“TJuLj mJ~fMu oMTJ¨Jx yS~Jr x÷JmjJ~ ßmKvÇ ßTjjJ oMxJr (@.) mÜPmqr \mJPm mKj AxrJAu mPuKZPuj, 'Py oMxJ, Kj”xPªPy ßxUJPj FT \mrh˜ \JKuo ßVJÔL rP~PZÇ (IfFm) fJrJ ßxUJj ßgPT ßmKrP~ jJ pJS~J kpt∂ KTZMPfA @orJ ßxUJPj k´Pmv Trm jJÇ' -xNrJ oJP~hJ :22

F ßgPT oPj y~, FTKa KjKhtÓ \jkhA FUJPj uãqÇ ßxaJ yPu Kj”xPªPy fJ yPm mJ~fMu oMTJ¨JxÇ ßTjjJ KlKuK˜Pjr Ijq ßTJPjJ FuJTJ mJ vyr y\rf oMxJPT (@.) jmL„Pk ˝LTJrTJrL AÉKh, KUsˆJj S oMxuoJjPhr TJPZ xoJjnJPm kKm© ˙Jj„Pk kKrVKef y~KjÇ KmPvw TPr ßTJr@j oK\Phr ßp @~JPf Kmw~Ka k´oJe TPrPZ fJr IjMxJrL oMxuoJjPhr TJPZ KlKuK˜Pjr Ijq ßTJPjJ \J~VJA mJ~fMu oMTJ¨JPxr oPfJ kKm© mPu kKrVKef j~Ç xNrJ oJP~hJr 21jÄ @~JPf mJ~fMu oMTJ¨JxPT kKm© nNKo mPu CPuäU TrJ yP~PZ Fr jJo CPuäU jJ TPrAÇ KT∂á xNrJ mKj AxrJAPu IKiTfr xM¸ÓnJPm F nNU§PT KjPhtv TrJ yP~PZ FmÄ Fr KmPvw optJhJr TgJ CPuäU TrJ yP~PZÇ @uäJyfJ~JuJ fJr ßUJhJ~L KjhvtjJKhr mqJkTfr k´hvtjLr uPãq y\rf rJxNu @TrJoPT (xJ.) KorJ\ TKrP~KZPujÇ F Ãoe k´gPo KZu oxK\hMu yJrJo ßgPT oxK\hMu @TxJ kpt∂ FmÄ KÆfL~ kptJ~ KZu oxK\hMu @TxJ ßgPT D±tPuJTÇ Kj”xPªPy oJjm\JKfr kNetfJ S optJhJr Yrofo

Kjhvtj F ÃoPe mJ~fMu oMTJ¨JxPT oiqmftL ßÓvj„Pk optJhJ k´hJPjr ßkZPj Fr kKm©fJr optJhJA myj TPrÇ F k´xPñ xNrJ mKj AxrJAPur k´go @~JPf muJ yP~PZ, '@uäJyfJ~JuJ oxK\hMu @TxJr kJvõtmftL FuJTJPT mrTfo~ TPrPZjÇ' mJ~fMu oMTJ¨Jx oMxuoJjPhr k´go ßTmuJÇ kPr ßTmuJ KyPxPm TJmJVíy KjitJKrf yPuS oMxuoJjPhr híKÓPf mJ~fMu oMTJ¨JPxr kKm©fJr optJhJ IãMeú gJPTÇ oÑJ S oKhjJr kPr mJ~fMu oMTJ¨Jx yPò AxuJPor k´go ßTmuJ S fífL~ kKm© ˙JjÇ y\rf rJxNu @TrJo (xJ.) oÑJr oK\hMu yJrJo, oKhjJr oxK\Ph jmmL S mJ~fMu oMTJ¨JPxr CP¨Pvq xlrPT KmPvwnJPm xS~JPmr TJ\ KyPxPm CPuäU TPrPZj, pJ Ijq ßTJPjJ oxK\h xŒPTt TPrjKjÇ 1967 xJPu @rm-AxrJP~u pMP≠r lPu AxrJP~u mJ~fMu oMTJ¨Jx hUu TPr ßj~Ç 1973 xJPu xÄWKaf @rm-AxrJP~u KÆfL~ pMP≠r oJiqPoS fJ C≠Jr TrJ x÷m y~KjÇ mJ~fMu oMTJ¨JPxr xJmtPnRofô oMxuoJjPhr yJfZJzJ yP~ pJS~J AxuJPor AKfyJPx xmPYP~ Tuï\jT WajJÇ Fr kr ßgPT AÉKhrJ k´Kf oMyNPft @u TMhPxr kKm©fJ

KmjÓ TPr YPuPZÇ Vf k´J~ 25 mZPr ßTJPjJ KmPhKv oMxuoJPjr kPã fJPhr k´JeKk´~ @u TMhx Voj S mJ~fMu oMTJ¨JPx jJoJ\ @hJ~ TrJ x÷m y~KjÇ IKiT∂á KlKuK˜Pjr oMxuoJjrJS ˝JiLjnJPm oxK\hMu @TxJ~ jJoJ\ @hJ~ TrPf kJrPZ jJÇ yJ\JPrJ IfqJYJr xP•ôS KlKuK˜KjPhr ˝JiLjfJr ßYfjJ yJKrP~ pJ~KjÇ fJrJ ÊÀ TPr k´KfPrJi @PªJujÇ Fr jJo AjKflJhJÇ AjKflJhJr oJPj yPuJ Ve\JVre mJ Ve@PªJujÇ pJr kÁJPf rP~PZ AxuJPor xKfqTJr ßk´reJÇ FA @PªJuj ÊÀ y~ 1987 xJPur 9 KcPx’rÇ AoJjhL¬ mã S I∂rnrJ xJyx yPò F oMKÜ xÄV´JPo fJPhr xmPYP~ mz yJKf~JrÇ fJPhr nrxJ k´JYq S kJÁJfq j~ mrÄ xmtvKÜoJj @uäJyÇ fJPhr F TJP\ xogtj S xJyx ß\JVJPf AxuJoL k´\Jfπ ArJPjr iotL~ ßjfJ AoJo @~JfMuäJy ßUJPoKj ro\JPjr ßvw ÊâmJrPT TMhx Khmx ßWJweJ TPrjÇ F mZr 25 ro\JjPT @∂\tJKfTnJPm TMhx Khmx KyPxPm ßWJweJ TrJ yP~PZÇ mJ~fMu oMTJ¨Jx kMjÀ≠JPr \jof xíKÓ TrJ FmÄ Fr èÀfô S optJhJ \jxJiJrPer xJoPj fMPu irJA F KhmPxr uãqÇ

Ijjq @PuJr ßlKrS~JuJr KmhJ~ \Kyr CK¨j mJmr ßVJaJ \Lmj C“xVt TPrPZj @PuJr KmKTrPeÇ ßxaJ xJiJre ßTJPjJ @PuJ j~, jmLr @hPvtr @PuJÇ xMhNr @rPmr oKhjJ ßgPT KmòMKrf @PuJ~ KfKj ˚Jf TPrPZj mJÄuJ nJwJnJwL oJjMwPhrÇ ßxA @PuJ KfKj ßkÅRPZ KhP~PZj mJÄuJr WPr WPrÇ KfPu KfPu VPz ßfJuJ \LmPjr xm CkJ\tj mq~ TPrPZj oKhjJr ßk´PoÇ fJr iqJj-PU~Ju\MPz KZu ÊiMA oKhjJÇ k´KfKa TgJ S TJP\ KbTPr kzf jmLPk´oÇ F\jq jmLr @hPvt KjP\ YuJ FmÄ IjqPhr VPz ßfJuJ~ xPYÓ KZPuj \LmjnrÇ fJr FA Cjúf @PuJ~ @PuJKTf yP~PZ Tf ßp oJjMw Fr ßTJPjJ KyxJm ßjAÇ @PuJr ßxA Ijjq ßlKrS~JuJ oJSuJjJ oMKyC¨Lj UJj @\ @r ßjAÇ Vf 25 \Mj YPu ßVPZj k´nMr xJKjúPiqÇ KfKj @r ßTJPjJKhj @xPmj jJ, fPm ßp @PuJr ßlJ~JrJ KfKj YJuM TPr ßVPZj, fJ pMV pMV iPr ßhv, \JKf S CÿJyPT xKbT kPgr KhvJ KhP~ pJPmÇ @∂\tJKfT IñPj kKrKYf @PuoPhr xÄUqJ @oJPhr ßhPv yJPfPVJjJÇ oJSuJjJ oMKyC¨Lj UJj KZPuj ßxA yJPfPVJjJ TP~T\Pjr vLPwtÇ @rm Kmvõxy KmKnjú ßhPv fJPT IPjPTA KYjfÇ ßuUjL S KY∂Jr \VPf xhkt khYJreJ fJPT kKrKYf TPrKZu KmvõmJxLr TJPZÇ ßxRKh rJ\kKrmJr fJPT

IjqrTo xoLy TrfÇ oÑJ-oKhjJ~ optJhJ ßkPfj r~qJu ßVPˆrÇ S@AKx, rJPmfJ @uPo AxuJoLxy oMxKuo KmPvõr KmKnjú @∂\tJKfT xÄ˙J~ KfKj Ix÷m rTo oNuqJK~f yPfjÇ oKhjJ, CÿMu TMrJ S @u @\yJr KmvõKmhqJu~xy KmvõKmUqJf k´KfÔJjèPuJPf V´ye TrJ yPfJ fJr xMkJKrvÇ u¥j ßgPT KfKj ßkP~KZPuj 'mJyÀu CuMo' fgJ 'ùJPjr xoMhs' CkJKiÇ KmvõKmUqJf oMxKuo ojLwLrJ fJPT KmPvwnJPm oNuqJ~j TrPfjÇ oJSuJjJ oMKyC¨Lj UJPjr mqKÜfô KZu xmtkäJmLÇ dJTJ xrTJKr @Ku~J oJhsJxJ~ f“TJuLj \VKÆUqJf KvãTPhr xJKjúiq ßkP~ KfKj VPz CPbKZPuj FT\j k´Jù @Puo KyPxPmÇ xJoJK\T, xJÄÛíKfT S rJ\QjKfT TotTJP§ \Kzf KZPuj ZJ©\Lmj ßgPTAÇ ßuUJPuKU S xJÄmJKhTfJr yJPfUKzS fUjAÇ krmftL xoP~ \JfL~ mqKÜfô KyPxPm ßhv, rJ\jLKf, xoJ\ S iot xmUJPjA ßrPUPZj èÀfôkeN t nNKoTJÇ ˝JiLjfJ-krmftL xoP~ @Puo-SuJoJr Foj ßTJPjJ xJoKÓT TotTJ§ mJ \JVre ßjA, ßpUJPj SfPk´JfnJPm \Kzf KZPuj jJ oJSuJjJ UJj (ry.)Ç ßhv S \JKfr ßp ßTJPjJ xÄTa oMyNPft ßp TP~T\j @PuPor KhPT xmJr híKÓ Kjm≠ yPfJ, fJPhr oPiq Ijqfo KZPuj KfKjÇ pMVxPYfj, k´fMq“koKf, hNrhíKÓxŒjú oJSuJjJ oMKyC¨Lj UJj KZPuj F ßhPvr @Puo-SuJoJ S ÆLjhJr

oMxuoJjPhr Ijqfo TJ§JKrÇ FT\LmPj KmKnjú ImhJPj xoí≠ TPrPZj jJjJ IñjÇ fPm oJSuJjJ oMKyC¨Lj UJj FT cJPT kKrKYf KZPuj oJKxT ohLjJ xŒJhT KyPxPmÇ ßxA wJPar hvPTr ÊÀPf IPjT k´KfTNufJ ßoJTJPmuJ TPr KfPu KfPu VPz ßfJPuj ÆLKj FA xJoK~TLKaPTÇ fUj F ßhPvr ÆLjhJr oMxuoJjPhr ÆLj-iot xŒPTt \JjJr ßfoj ßTJPjJ CkTre KZu jJÇ lPu jJjJ TMxÄÛJr S TMKvãJ~ @òjú KZu oMxKuo xoJ\Ç KkKZP~ kzJ FA xoJ\PT @PuJr kPgr xºJj ßhS~Jr oyJj msf KjP~ TJ\ ÊÀ TPrj oKyC¨Lj UJjÇ ÆLjhJr oMxuoJjPhr AxuJPor xKbT KvãJaMTM ßhS~Jr uPãq KfKj F xÄâJ∂ 'kbjkJbj xJoV´L' mJzJPjJr KhPT j\r ßhjÇ oJKxT ohLjJr kJvJkJKv KfKj KmKnjú ÆLKj mA-kM˜T Ijmrf ßmr TrPf gJPTjÇ F ßhPvr @PuoSuJoJr oPiq FTKa pMPVr k´mftj TPrj KfKjÇ fJlKxr-yJKhxxy vfJKiT V´∫ KfKj rYjJ TPrPZjÇ fJr IjNKhf @a UP§r fJlKxPr oJPrlMu ßTJr@j AxuJKoT lJCP¥vj ßgPT k´TJv yP~PZ ßxA @Kvr hvPTÇ FUj kpt∂ mJÄuJ nJwJ~ xmPYP~ ßmKv kKbf fJlKxrV´∫ FKaÇ FA fJlKxrKa xÄK㬠TPr ßxRKh xrTJPrr IgtJ~Pj FT UP§ k´TJv yP~PZÇ FKa uJU uJU TKk Kl∑ Kmfre TrJ yP~PZÇ rJxNPur \LmjYKrf fgJ KxrJf

KmwP~ ßmKv V´∫ KfKjA KuPUPZj FmÄ k´TJv TPrPZjÇ KxrJf kJbPT KfKjA F ßhPv \jKk´~ TPr fMPuPZjÇ KjP\r jJ\JPfr IKxuJ KyPxPm @uäJyr TJPZ Ck˙JkPjr oPfJ IPjT TJ\ oJSuJjJ oMKyC¨Lj UJj (ry.) TPr ßVPZjÇ fPm ÊiM oJKxT ohLjJ, oJPrlMu ßTJr@j @r KxrJf V´∫èPuJr IKxuJ~ fJPTxy IxÄUq oJjMwPT @uäJy ãoJ TPr ßhPmj mPu @oJPhr KmvõJxÇ @PuJKTf FA oJjMwKa \Lmjnr @PuJr KmKTre WKaP~ FUj ßvw V∂PmqÇ @PuJTo~ FA kg IjMxre TrPu ßp TJrS KouPf kJPr @PuJr xºJjÇ FA @PuJA oJSuJjJ UJjPT Ior TPr rJUPm KYrKhjÇ


AxuJo 29

SURMA m 08 - 14 July 2016

k´go ßTmuJ oxK\hMu @TxJ c. ßoyrJj oJyoMh AxuJPor fífL~ kKm©fo oxK\h FmÄ k´go ßTmuJ ÈoxK\hMu @TxJ mJ mJAfMu oMTJ¨Jx' xMkJ´ YLj vyr ß\ÀxJPuPo ImK˙fÇ oyJjmL xJ: oÑJr oxK\hMu yJrJo, oKhjJr oxK\hMjúmmL S oxK\hMu @TxJr CP¨Pv xlrPT KmPvwnJPm CPuäU TPrPZj, pJ Ijq ßTJPjJ oxK\h xŒPTt TPrjKjÇ Fr èÀfô xŒPTt oyJjmL xJ: mPuPZj, ÈWPr jJoJ\ kzPu FT èe, oxK\Ph 25 èe, oxK\Ph jmmL S @TxJ~ 50 yJ\Jr èe, oxK\Ph yJrJPo FT uJU èe xJS~JmÇ' (AmPj oJ\Jy)Ç k´KfÔJr AKfyJx S wzpπ : y\rf AmsJKyo @: TftíT TJmJWr KjotJPer 40 mZr kr y\rf A~JTMm @: ß\ÀxJPuPo @u-@TxJ oxK\h KjotJe TPrjÇ If”kr y\rf xMuJ~oJj @: K\jPhr oJiqPo FA kKm© oxK\Phr kMjKjtro& Je TPrjÇ 638 KUsÓJP» kMPrJ mJ~fMu oMTJ¨Jx FuJTJ oMxuoJjPhr IiLPj @PxÇ 1099 xJPur 15 \MuJA KUsÓJj âMPxcJPrrJ jJoiJrL oMxKuo vJxTPhr xyJ~fJ~ xoV´ KxKr~J S KlKuK˜j hUu TPrÇ Frkr fJrJ 1099 xJPur 7 \Mj mJ~fMu oMTJ¨Jx ImPrJi TPr FmÄ 15 \MuJA oxK\Phr ßnfr k´Pmv TPr mqJkT kKrmftj TPr FPT KV\tJ~ kKref TPrÇ 1169 xJPur 23 oJYtÇ lJPfKo KUuJlPfr ßTªsL~ UKulJr KjPhtPv xJuJyCK¨j @A~MKm r: Vnjtr S ßxjJk´iJj yP~ KoxPr @Voj TPrjÇ Frkr 1187 xJPur 20 ßxP¡’r rÜ~L pMP≠r oJiqPo oMxKuo mLr xMufJj xJuJyCK¨j @A~MKm r: ß\ÀxJPuo vyr oMxuoJjPhr IKiTJPr KjP~ @PxjÇ If”kr 1187 xJPur 2 IPÖJmr ÊâmJr xJuJyCK¨j @A~MKm r: Km\~L ßmPv mJ~fMu oMTJ¨JPx k´Pmv TPrjÇ mJ~fMu oMTJ¨Jx oMÜ yS~Jr kr ßxUJjTJr oMxKuorJ k´J~ 90 mZr kr âáPxcJrPhr IfqJYJr ßgPT ßryJA ßkP~KZuÇ oyJjmL xJ: S oxK\hMu @TxJ : Ky\rPfr FT mZr @PV 27 r\m KorJP\r rJPf oyJjmL xJ: k´gPo fJrJ mJ~fMu @TxJ~ CkjLf yjÇ ßmJrJTPT mJAPr ßmÅPi oyJjmL xJ: oxK\Ph k´Pmv TPrj FmÄ ßxUJPj hMA rJTJf jJoJ\ @hJ~ TPrjÇ F k´xPñ TMr@Pj muJ yP~PZ, ÈkKm© S

1169 xJPur 23 oJYtÇ lJPfKo KUuJlPfr ßTªsL~ UKulJr KjPhtPv xJuJyCK¨j @A~MKm r: Vnjtr S ßxjJk´iJj yP~ KoxPr @Voj TPrjÇ Frkr 1187 xJPur 20 ßxP¡’r rÜ~L pMP≠r oJiqPo oMxKuo mLr xMufJj xJuJyCK¨j @A~MKm r: ß\ÀxJPuo vyr oMxuoJjPhr IKiTJPr KjP~ @PxjÇ If”kr 1187 xJPur 2 IPÖJmr ÊâmJr xJuJyCK¨j @A~MKm r: Km\~L ßmPv mJ~fMu oMTJ¨JPx k´Pmv TPrjÇ mJ~fMu oMTJ¨Jx oMÜ yS~Jr kr ßxUJjTJr oMxKuorJ k´J~ 90 mZr kr âáPxcJrPhr IfqJYJr ßgPT ßryJA ßkP~KZuÇ oKyoJo~ KfKj, KpKj fJÅr mJªJPT r\jLPpJPV Ãoe TKrP~KZPuj oxK\hMu yJrJo ßgPT oxK\hMu @TxJ kpt∂, pJr kKrPmv @Ko TPrKZuJo mrTfo~, fJÅPT @oJr Kjhvtj ßhUJmJr \jqÇ' (xNrJ mKj AxrJAu, 17:1)Ç oyJjmL xJ: KorJ\ ßvPw kMjrJ~ oxK\hMu @TxJ~ k´fqJmftj TPrj FmÄ AoJo yP~ jmLrJxNuPhr KjP~ jJoJ\ @hJ~ TPrjÇ oxK\hMu KTmuJfJAj S oxK\hMu @TxJ : ÈoxK\Ph KTmuJfJAj' AxuJPor AKfyJPx FT GKfyJKxT WajJr \ôu∂ xJLÇ y\rf @ho @: ßgPT ÊÀ TPr y\rf BxJ @: kpt∂ uJKiT jmLrJxNPur FToJ© ßTmuJ KZu oxK\hMu @TxJÇ KT∂á oyJjmL xJ: S fJÅr KTZM ßxRnJVqmJj CÿPfr nJPVq oxK\hMu @TxJ S kíKgmLr k´go Wr kKm© TJmJ∏ FA Cn~ KTmuJr KhPT KlPr jJoJ\ @hJP~r Kmru ßxRnJVq yP~KZuÇ oyJjmL xJ: oKhjJ~ Ky\rf TrJr kr k´J~ 16 oJx oxK\hMu @TxJr KhPT oMU TPr jJoJ\ @hJ~ TPrjÇ Ky\Kr KÆfL~ xJPur vJmJj oJPx ofJ∂Pr r\m oJPxr oJ^JoJK^ xoP~ oyJjmL xJ: KTZMxÄUqT xJyJmJP~ ßTrJoxy oKhjJr IhNPr oxK\Ph mjM xJuJoJ~ ß\Jyr ofJ∂Pr @xr jJoJ\ @hJ~ TPrjÇ KÆfL~ S fífL~ rJTJPfr oJ^JoJK^ @uäJyr KjPhtPv oyJjmL xJ: S xJyJmJP~ ßTrJo YJr rJTJfKmKvÓ jJoJP\r hMA

rJTJf TJmJ vKrPlr KhPT KlPr @hJ~ TPrKZPuj KmiJ~ AxuJPor AKfyJPx oxK\hKa oxK\Ph KTmuJfJAj mJ hMA KTmuJ KyPxPm xMkKrKYf S xoJhífÇ @u TMhx & Khmx : IKnv¬ AÉKhPhr yLj wzpPπ oxK\hMu @TxJ S ß\ÀxJPuo jVrLPf oMxuoJjPhr khYJreJ @\ KjKw≠Ç AxuJKo k´\JfPπr k´KfÔJfJ AoJo ßUJPoKj ArJPjr AxuJKo KmkäPmr xJlPuqr kr 1970 xJPur @VPˆ kKm© ro\JPjr ßvw ÊâmJrPT Kmvõ @u TMh&x Khmx KyPxPm kJuPjr @øJj \JKjP~KZPujÇ fJr ßx @øJPj xJzJ KhP~ KmvõmJxL KmPvw TPr oMxuoJPjrJ k´Kf mZr F KhjKa Kmvõ @u TMhx & Khmx KyPxPm kJuj TPr @xPZjÇ ßvw TgJ : uct TJ\tPjr ßxA C≠íf CKÜ∏ È@orJ oMxKuoPhr ßoÀh§ KUuJlfPT ±Äx TPr KhP~KZ, fJrJ @r hJÅzJPf kJrPm jJÇ' fJrJ ßxA xMufJj xJuJyCK¨j @A~MKmr TmPr uJKg ßoPr mPuKZu, ÈSPbJ xJuJyCK¨j! ßfJorJ mJ~fMu oMTJ¨JxPT rãJ TPrJÇ'... @r @orJ TL TruJo? ßkPrKZ KT ßxA ßUuJlfPT kMj”k´KfÔJ TrPf? ßkPrKZ KT ßxA mJ~fMu oMTJ¨JxPT rãJ TrPf? @\ xo~ FPxPZ GTqm≠ yP~ mJKfPur ßoJTJPmuJrÇ ßuUT : VPmwT

jJoJPpr xo~xNYL IJu IJTxJ oxK\h

08 \MuJA, oñumJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

02-54 01-10 06-40 09-23 10-28

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

09 \MuJA, mMimJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

02-55 01-10 06-39 09-22 10-27

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

10 \MuJA, mOy¸KfmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

02-57 01-10 06-39 09-21 10-27

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

11 \MuJA, ÊâmJr

AmJhfo~ BhMu Klfr

l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

rJ~yJj @yPoh fkJhJr Bh v»Ka @rKmÇ pJr Igt yPò KlPr @xJÇ ßpPyfM Bh UMKvr mJftJ KjP~ mJrmJr KlPr @Px FmÄ Bh ChpJkPj Inq˜, fJA oJjMw mJrmJr Bh kJuj TPrÇ ßpPyfM F KhjKa mJrmJr KlPr @Px FmÄ oMxuoJPjrJ F KhPj fJPhr k´nMr KjPhtv kJuj TPr @jª kJ~, fJA Fr jJoTre TrJ yP~PZ BhÇ BPhr FTJKiT Igt gJTPuS @oJPhr ßhPvr ßmKvr nJV oJjMw Bh muPf UMKvA mMP^ gJPTjÇ F UMKvr Khj k´Kf mZr hMAmJr @PxÇ ro\JPjr BhPT BhMu Klfr mJ ßrJ\Jr Bh, @r ßTJrmJKjr BhPT BhMu @\yJ mJ ßTJrmJKjr Bh mPuA @orJ \JKjÇ BhMu Klfr ÆJrJ F KhmPxr jJo rJUJr fJ“kpt yPuJ @uäJy rJæMu @uJKoj F KhmPx fJr mJªJPhr Kj~Jof S IjMVy´ ÆJrJ mJrmJr ijq TPrj S fJr AyxJPjr híKÓ mJrmJr hJj TPrjÇ oMxKuo CÿJyr Ijqfo k´iJj iotL~ S \JfL~ C“xm BhMu KlfPrr KhjKa IPvw fJ“kpt S oKyoJ~ IjjqÇ oJxmqJkL Kx~Jo xJijJr ßvPw vJS~JPur mJÅTJ YJÅh KjP~ @Px kro @jª S UMKvr BhÇ ßrJ\JhJr ßp kKròjúfJr S kKm©fJr ßxRTpt ÆJrJ IKnKwÜ yj, ßp @®ÊK≠, xÄpo, fqJV-KfKfJ ChJrfJ, mhJjqfJ, oyJjMnmfJ S oJjmfJr èeJmKu ÆJrJ CØJKxf yj; Fr VKfiJrJr k´mJy IMeú rJUJr vkg V´yPer Khj KyPxPm BhMu Klfr xoJVf y~Ç F Khj ßp @jªiJrJ k´mJKyf y~, fJ IlMr∂ kMeq ÆJrJ kKrkNetÇ

F x¬JPyr

02-59 KoKja 01-10 KoKja 06-39 KoKja 09-20 KoKja 10-26 KoKja

12 \MuJA, vKjmJr

xm KoKuP~ BhMu KlfrPT Km\~ C“xm muJ ßpPf kJPrÇ BhMu KlfPrr k´KfKa IjMvJxPj AmJhPfr CkK˙Kf u TrJ pJ~Ç fJ ZJzJ F Khj k´°MKaf yP~ SPb xfqKjÔ \LmjpJkPjr fJKVh FmÄ oJjmfJr Km\~ mJftJÇ fPm k´YKuf Kj~Po hLWt FT oJx ßrJ\J rJUJr kr @jª-C“xPmr oJiqPo KhjKaPT ˛reL~ TrJr jJo Bh C“xmÇ BhVJPy ßTJuJTMKu ßxRyJhqt, xŒ´LKf S nJPuJmJxJr mºPj xmJAPT jfMj TPr @m≠ TPrÇ Bh Foj FT Kjotu @jPªr @P~J\j, ßpUJPj oJjMw @®ÊK≠r @jPª kr¸Prr ßoumºPj GTqm≠ y~ FmÄ @jª nJVJnJKV TPrÇ @r @jª S kMPeqr IjMnNKfA \VPf Foj FT hMutn K\Kjx, pJ nJVJnJKV TrPu âPoA fJ míK≠ kJ~Ç xJrJ KmPvõr oMxuoJPjr xmt\jLj @jª-C“xm BhMu KlfrÇ mZr\MPz jJjJ k´KfTNufJ, hM”UPmhjJ xm nMPu BPhr Khj oJjMw xmJr xJPg WKjÔnJPm KoKuf y~Ç BhVJPy ßTJuJTMKu ßxRyJhqt, xŒ´sLKf S nJPuJmJxJr mºPj xmJAPT jfMj TPr @m≠ TPrÇ

FT aMTPrJ YJÅh FTKa \JKfr \LmPj TfUJKj @PuJzj xíKÓ TrPf kJPr, fJr \ôu∂ híÓJ∂ vJS~JPur jfMj FT lJKu YJÅhÇ KT∂á hM”U\jT mJ˜mfJ yPuJ, BPhr k´Tíf ßYfjJ S KvJ ßgPT @orJ ßpJ\j ßpJ\j hNrPfô ßgPT Fr lK\uf S oJyJ®q nMPu ßVKZÇ Bh ßpj @\ ßTmuA @YJr-@jMÔJKjTfJ S ßUu-fJoJvJ~ „k KjP~PZÇ BPhr oNu KvJ S xÄÛíKfPT ßZPz oMxKuo \JKf âPoA ßnJVmJhL IkxÄÛíKfr KhPT ^MÅPT kzPZÇ ßnJVxmt˝ \LmjA ßmPZ KjPò @oJPhr IPjPTÇ IgY Kj”˝ IxyJ~Phr oMPU yJKx ßlJaJPjJA BPhr I∂KjtKyf fJ“kpt S KvJÇ @\ BPhr oNu KvJ @oJPhr oPiq @mJr KlKrP~ @jPf yPmÇ mqKgPfr TÓ hNr TrJ S fJr mqgJ~ xomqKg yS~JA BPhr KvJÇ ßxA mqKgf mqKÜ @oJr k´KfPmKv ßyJT, @®L~ ßyJT KTÄmJ fJr Im˙Jj ßyJT xyxs ßpJ\j hNPrÇ jmL TKro xJ: mPuPZj∏ oMKoj xoV´ FTKa ßhPyr oPfJÇ fJr ßTJPjJ FTKa Iñ IxM˙ yPu ßVJaJ ßhy TÓ IjMnm TPrÇ oMKojPhr @®JèPuJPT FTKa xNP© ßV´JKgf TrJA BPhr ßoRKuT @PmhjÇ

l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

03-01 KoKja 01-10 KoKja 06-38 KoKja 09-20 KoKja 10-26 KoKja

13 \MuJA, rKmmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

03-03 KoKja 01-10 KoKja 06-38 KoKja 09-19 KoKja 10-25 KoKja

14 \MuJA, ßxJomJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

03-05 KoKja 01-10 KoKja 06-38 KoKja 09-18 KoKja 10-25 KoKja


30 IJ∂\tJKfT

08 - 14 July 2016 m SURMA

@AFPxr hJ~ ˝LTJr

mJVhJPh @®WJfL VJKzPmJoJ yJouJ~ 125 \j Kjyf

4 \MuJA - ArJPTr rJ\iJjL mJVhJPh 3 \MuJA, ßrJmmJr ßnJrrJPf n~Jmy @®WJfL VJKzPmJoJ yJouJ~ TokPã 125 \j Kjyf yP~PZÇ \ÄKu xÄVbj AxuJKoT ߈a (@AFx) FA yJouJr hJ~ ˝LTJr TPrPZÇ k´JeyJKjr KmYJPr YuKf mZr mJVhJPh FaJA xmPYP~ mz yJouJÇ ArJPTr xrTJKr mJKyjL @AFPxr TJZ ßgPT lJuM\J vyrKa kMjhtUu TrJr FT x¬Jy kr F yJouJr WajJ WauÇ mJVhJPhr TJrJhJr KmkKeKmfJj FuJTJr FT ßrP˜JrJÅr TJPZ SA @®WJfL VJKzPmJoJ yJouJ YJuJPjJ y~Ç kKm© ro\Jj oJPxr ßvPwr KhT yS~J~ 1 \MuJA, vKjmJr xNptJP˜r kr ßgPTA FuJTJKa ßTjJTJaJ TrPf @xJ ßuJT\Pj kKrkNet KZuÇ KjrJk•J S KYKT“xJ TotTftJrJ \JKjP~PZj, SA yJouJ~ 130 \PjrS ßmKv ßuJT @yf yP~PZjÇ mJftJ xÄ˙J FKkr k´KfPmhPj muJ yP~PZ, KjyfPhr oPiq IPjT KvÊ rP~PZÇ ArJPTr k´iJjoπLr h¬r ßgPT \JjJPjJ yP~PZ, k´iJjoπL yJ~hJr

@u-@mJKh WajJ˙u kKrhvtj TPrPZj FmÄ KfKj WJfTPhr xJ\J ßhS~Jr k´Kfv´∆Kf mqÜ TPrPZjÇ yJouJr xo~ FuJTJr nmj S ßhJTJjèPuJPf @èj iPr pJ~Ç F WajJ~ @AFx hJ~ ˝LTJr TPr FTKa KmmíKf KhP~PZÇ KmmíKfPf muJ yP~PZ, @AFx fJr ÈYuoJj KjrJk•J IKnpJj'-Fr IÄv KyPxPm yJouJKa YJKuP~PZÇ FA yJouJ~ FT\j ArJKT IÄv ßjjÇ @AFx mPuPZ, Kv~J oMxKuo xŒ´hJP~r ßuJT\jPT uãq TPr SA @®WJfL ßmJoJ yJouJKa YJuJPjJ yP~PZÇ CV´k∫L xMKjúrJ Kv~JPhr KmkgVJoL mPu KmPmYjJ TPr gJPTÇ fJrJ k´J~A mJVhJhxy ArJPTr KmKnjú FuJTJ~ Kv~JPhr Skr yJouJ YJKuP~ gJPTÇ FKhPT kMKuv S KYKT“xJTotLPhr mrJf KhP~ KmKmKxr UmPr muJ yP~PZ, mJVhJPhr C•rJûPu Kv~J IiMqKwf FuJTJ~ VfTJu xTJPu @PrTKa ßmJoJ KmP°JrPe I∂f kJÅY\j Kjyf yjÇ 2014 xJPur \MPj mJVhJPhr C•r S kKÁoJûPu @AFx @Kikfq Km˜Jr TrPf gJPTÇ Frkr mJVhJPh ßmJoJ yJouJr oJ©J

TPo pJ~Ç TJre, ¸ÓfA @AFx Ijq FuJTJèPuJPf IKnpJPj mq˜ yP~ kPzÇ xŒ´Kf lJuM\J~ xJoKrT krJ\P~r kr k´KfPvJi KyPxPm @AFx xJiJre jJVKrTPhr Skr @WJf yJju mPu iJreJ TrJ yPòÇ Vf ßo oJPx mJVhJPh iJrJmJKyT KmP°JrPe FT x¬JPy ßhz vfJKiT ßuJPTr oífMq y~Ç k´KfKhj yJ\Jr yJ\Jr VJKz mJVhJh vyPr ßdJPT FmÄ ßmr y~Ç TJP\A F irPjr @®WJfL ßmJoJ yJouJ k´KfPrJi TrJ TKbjÇ fPm ßhvKar KjrJk•JoNuT khPãPkS ©MKa rP~PZÇ fuäJKv ßYRKTèPuJPf jTu ßmJoJ vjJÜTre pπ mqmyJr ImqJyf rP~PZÇ FT x¬Jy @PV mJVhJh ßgPT 50 KTPuJKoaJr kKÁPo ImK˙f vyr lJuM\J @AFPxr TJZ ßgPT kMjhtUu TPr ArJPTr mJKyjLÇ 2014 xJPur ÊÀr KhPT ßhvKar xrTJrKmPrJiL ßpJ≠JrJ vyrKar hUu ßj~Ç krmftL xoP~ lJuM\J ArJPT @AFPxr k´iJj WJÅKaPf kKref y~Ç lJuM\J kMjhtUPur kr ArJPTr mJKyjL FUj @AFPxr hUPu gJTJ \jmÉu KÆfL~ míy•o vyr oxMu kMjhtUPur khPãk KjP~PZÇ kJvJkJKv SA FuJTJ~ oJKTtj ßjfífôJiLj ß\Ja KmoJj yJouJ YJuJPòÇ 2014 xJPur oJ^JoJK^Pf @AFx ArJT S KxKr~Jr mz IÄv hUPu KjP~ AxuJKo ÈPUuJlf' ßWJweJ TPrÇ Frkr ßgPT fJrJ kMPrJ oiqk´JYq S kJÁJPfqr vyrèPuJPf ßmv KTZM n~Jmy yJouJ YJKuP~PZÇ

KoxPrr oKo rãJ~ nJrfL~ k´pMKÜ!

UJPoKjr KmmOKf

KxKr~J pM≠ KjP~ pMÜrJPÓsr xPñ ßTJPjJ xojõ~ j~

4 \MuJA - ArJPjr xPmtJó iotL~ ßjfJ @~JfMuäJy @uL UJPoKj mPuPZj, KxKr~J S IjqJjq @ûKuT pM≠ KjP~ pMÜrJPÓsr xPñ fJÅr ßhv TUPjJA xojõ~ TrPm jJÇ 3 \MuJA, ßrJmmJr KjP\r SP~mxJAPa k´TJKvf FTKa mÜPmq UJPoKj F TgJ mPujÇ KmvõKmhqJuP~r KvãJgtLPhr CP¨Pv ßhS~J KjP\r mÜPmqr FTKa TKk SP~mxJAPa k´TJv TPrj UJPoKjÇ FPf KfKj mPuj, È@orJ F irPjr xojõ~ YJA jJÇ' TJre yPuJ fJÅPhr k´iJj CP¨vq FA IûPu ArJPjr CkK˙Kf mº TrJÇ AxuJKoT ߈axy (@AFx) xv˘ KmPhsJyL S

\ÄKuPhr KmÀP≠ KxKr~Jr ßk´KxPc≤ mJvJr @u@xJPhr pM≠PT xogtj TPr ArJj S rJKv~JÇ KxKr~J S ArJPTr \ÄKuPhr KmÀP≠ ßmJoJ yJouJxy oJKTtj ßjfífôJiLj IKnpJPjr xPñ ßpPTJPjJ irPjr xojõ~ ßfyrJj k´fqJUqJj TPrÇ FA IûPu pMÜrJPÓsr y˜Pãk mPºr hJKm kMjrJ~ mqÜ TPrj UJPoKjÇ KfKj mPuj, ArJjPT Kmvõ ßgPT KmKòjú TPr rJUJ mPº vKÜir kKÁoJ rJPÓsr xPñ Vf mZPrr kroJeM YMKÜ xP•ôS S~JKvÄaj @V´JxLnJPm TJ\ TPrA pJPòÇ @PoKrTJjrJ FUPjJ ArJPjr KmÀP≠ ‰mKrfJ~ \KzfÇ \JjM~JKrPf kroJeM YMKÜ TJptTPrr kr ßgPT ArJj IKnPpJV TPr @xPZ ßp fJrJ Fr ßgPT uJnmJj yPò jJÇ ßxA xPñ KmhqoJj oJKTtj KjPwiJùJr TJrPe @∂\tJKfT mqJÄTèPuJ FUPjJ ßfyrJPjr xPñ mqmxJ TrPf xÄvP~ @PZÇ

4 \MuJA - k´JYLj KoxPrr wÔ lJrJSr ßoP~ rJ\TMoJrL jJAÊr oKoKa k´J~ xJPz YJr yJ\Jr mZPrr kMPrJPjJÇ hKãe nJrPfr vyr yJ~hrJmJPhr \JhMWPr rJUJ IoNuq FA k´fúfJK•ôT Kjhvtj jÓ yPf YPuKZuÇ KT∂á ßTJPjJ rJxJ~KjT hsmq mqmyJr jJ TPr ßhvL~ k´pMKÜ k´P~JV TPrA oKoKa xÄrãe TrPuj oM’JAP~r Kk´¿ Im SP~ux \JhMWPrr k´iJj KTCPrar IjMko vJyÇ KoxPrr oKo ßToj TPr nJrPf Fu? fJrS @PZ FT AKfyJxÇ yJ~hrJmJh \JhMWPr F oKo ˙Jj kJ~ 1920 xJPuÇ yJ~hrJmJPhr Kj\Jo oLr oJymMm @uL UJPjr \JoJfJ jJK\r jS~J\ \Ä FKa Koxr ßgPT KTPj @PjjÇ jS~J\ \Ä TJr TJZ ßgPT FKa KTPjKZPuj, fJ ¸Ó j~Ç fPm oPj TrJ y~, oKoKa KTjPf fJÅPT mq~ TrPf yP~KZu fUjTJr FT yJ\Jr KoxKr kJCP¥r ßmKvÇ jS~J\ \Ä FA oKoKa krmftL Kj\Jo SxoJj @uL UJPjr yJPf fMPu ßhjÇ KfKjA FKa yJ~hrJmJh \JhMWrPT ßhjÇ \JhMWPr oKoKa ßxA ßgPT FTKa mJ~MvNjq TJPYr mJPé rJUJ KZuÇ mZr UJPjT @PV KTCPrar ßhPUj, FKa jÓ yP~ pJPòÇ oNuf rãeJPmãPer ùJPjr InJmA Fr \jq hJ~L KZuÇ yJ~hrJmJh \JhMWr Tftíkã u¥Pjr KmUqJf KmsKav KoCK\~Jo TftíkPãr TJPZ FKa xÄrãPer ßTRvu xŒPTt \JjPf YJ~Ç KT∂á FPf ßTJPjJ uJn y~KjÇ Fr oPiq @mJr oKor mJéKaS ßnPX kzPf gJPTÇ oKor KmKnjú IÄvS jÓ yP~ ßpPf gJPTÇ @mrPer ßnfr ßgPT k´JYLj SA xÄrKãf vmPhPyr IÄvèPuJ ßmKrP~ kzPf ÊÀ TPrÇ F xo~A Fr rãJ~ FKVP~ @Pxj oM’JAP~r

KTCPrar IjMko vJyÇ Vf oJPYt Z~\j KmPvwùPT KjP~ TJP\ ßjPo kPzj KfKjÇ oKor @mre ßgPT ßmr yP~ @xJ IÄvèPuJ KbT TPr ßlPujÇ F \jq KfKj ßTJPjJ rJxJ~KjT mqmyJr TPrjKjÇ IjMko vJy mPuj, ÈoKoKa FfA nñMr yP~ kPzKZu ßp FPT ßTJgJS KjP~ pJS~JS pJKòu jJÇ' IjMko vJy FmÄ fJÅr KmPvwù hPur xhxqrJ k´gPo oKoKar Fé-Pr TPrjÇ fJrkr FPT jfMj fMPuJr TP~TKa ˜Pr @míf TPr ßlPujÇ Fé-Pr krLãJ~ oKoKa KbT @PZ mPuA ßhUJ ßVPZÇ FUj FKa ßpj @r ãKfV´˜ jJ yPf kJPr, ßx \jq k´P~J\jL~ mqm˙J ßjS~J yP~PZÇ


IJ∂\tJKfT 31

SURMA m 08 - 14 July 2016

KlKuK˜j xÄWJf KjP~ ßTJ~JPatPar KrPkJat ©∆KakNet : S@AKx

kKÁo S rJKv~Jr xJPg xŒPTt nJrxJPoqr jLKf xJKmt~Jr 4 \MuJA - ACPrJkL~ ACKj~j, jqJPaJ S rJKv~J xm kPãr xJPg ¸vtTJfr nJrxJoqkNet xŒTt m\J~ rJUJr jLKf V´ye TPrPZ ACPrJPkr muTJj IûPur ßhv xJKmt~JÇ ßhvKar rP~PZ ACPrJkL~ ACKj~Pjr xhxq yS~Jr CóJTJ–ãJ, kKÁoJk´LKfr TJrPe xMxŒTt rJUPf YJ~ pMÜrJPÓsr ßjfífôJiLj jqJPaJ ß\JPar xJPgÇ IjqKhPT vf vf mZPrr iotL~, \JKfVf S rJ\QjKfT Ko© rJKv~Jr xJPgS KmPrJPi \zJPjJr ßTJPjJ APò ßjA ßhvKar jLKfKjitJrTPhrÇ 2000 xJPu ßxäJPmJhJj KoPuJPxKnPTr kfPjr kr xJKmt~J kKÁoJPhr KhPT ^MÅPTPZ, ßxA xMPpJPV kKÁoJrJ YJAPZ ßhvKaPT fJPhr k´nJmmuP~r oPiq @jPfÇ xJKmt~J ACPrJkL~ ACKj~Pjr xhxq khk´JgtLÇ ACPrJk yPò fJPhr xmPYP~ mz mJKeK\qT IÄvLhJr S TuqJeTJoLÇ xÄUqJVKrÔ xJKmt~JPjr KmPrJKifJ xP•ôS ßmuPV´c jLrPm jqJPaJr xJPg WKjÔfJ mJzJPòÇ fPm ßxA xJPg fJrJ rJKv~Jr xJPg hLWtKhPjr xŒTt rãJr KmwP~S xPYfj rP~PZÇ rJKv~Jr ßTJoJrxJ≤ kK©TJr muTJj k´KfKjKi S Àv jLKf KmwP~ IKnù ß\jJKc xJAPxJP~n mPuj, ÈxJKmt~J kMPrJkMKr jqJPaJr KhPT ^MÅTPf kJrPm jJÇ fJrJ y~PfJ xPmtJó kptJP~r xyPpJKVfJr jLKf V´ye TrPmÇ @mJr fJrJ kKÁoJ KmKjP~JV S xyJ~fJr TJrPe kMPrJkMKr rJKv~Jr KhPTS ^MÅTPf kJrPm jJ'Ç ßpxm muTJj ßhv jqJPaJ ß\JPar I∂ntMÜ j~, xJKmt~J fJPhr FTKaÇ ßhvKar \jVPer oPiq mqJkTnJPm jqJPaJ KmPÆw rP~PZÇ 1999 xJPu xJKmt~Jr ‰xjqPhr TPxJPnJ ßgPT KmfJKzf TrPf jqJPaJr yJouJ oNu nNKoTJ kJuj TPrPZÇ jqJPaJr vJK∂rãL mJKyjL FUPjJ TPxJPnJ~ ßoJfJP~j rP~PZÇ xJKmt~Jr xJPmT k´Phv TPxJPnJ 2008 xJPu ˝JiLj yPuS ßmuPV´c @P\J fJr ˝LTíKf ßh~KjÇ fPm 2006 xJPu xJoKrT KjrPkãfJ Imu’jTJrL xJKmt~J jqJPaJr vJK∂rãJ TotxNKYPf ßpJV ßh~Ç 2015 xJPu fJrJ jqJPaJr ˝fπ IÄvLhJKrfô Tot kKrT·jJ~ ˝Jãr TPr pJ ß\JPar xhxqmKyntNf ßTJPjJ rJPÓsr xJPg xPmtJó xŒTtÇ oJKTtj pMÜrJPÓsr xJKmt~J KovPjr Ckk´iJj Vctj cMèAc mPuj, ÈjqJPaJr xJPg IÄvLhJKrPfôr k´KfmJPh xJKmt~J~ mqJkT KmPãJn yP~PZÇ fPm jqJPaJr xJPg fJPhr xŒTt Cjúf yPm FmÄ xJKmt~Jr xMPpJV-xMKmiJ míK≠ kJPm'Ç Ijq KhPT rJKv~Jr k´KfS mqJkT @∂KrTfJ rP~PZ xJKmt~JrÇ ßmuPV´Pcr IjMPrJPir TJrPeA oPÛJ TPxJPnJr \JKfxP–Wr xhxqkh uJPnr KmPrJKifJ TPrPZÇ iotL~ xÄÛíKfPfS rJKv~Jr xJPg Kou rP~PZ xJKmt~JrÇ fJ ZJzJ ßhvKa \ôJuJKjr \jq rJKv~Jr Skr KjntrvLuÇ xMxŒPTtr IÄv KyPxPm 2012 xJPu xJKmt~J fJPhr hKãeJûuL~ Kjx vyPr hMPptJV ßoJTJPmuJ~ \ÀKr xyJ~fJr \jq rJKv~JPT WJÅKa ˙JkPjr IjMoKf ßh~Ç F ZJzJ xJKmt~Jr xJoKrT mJKyjLS IPjTaJ rJKv~Jr I˘v˘ S k´pMKÜr Skr IPjTUJKj KjntrvLuÇ Imvq xJKmt~Jr rJ\jLKfTrJ k´TJPvq jqJPaJr xJPg xŒPTtr Kmw~Ka ˝LTJr TrPf YJj jJÇ TJre fJrJ ßhPvr Inq∂Prr Àvk∫LPhr S oPÛJr jLKfKjitJrTPhr ßrJwJjPu kzPf YJj jJÇ ßmuPV´c Af”kNPmt rJKv~Jr KmÀP≠ ImPrJi @PrJPkr kKÁoJ IjMPrJi oJjPf I˝LTJr TPrPZ, pKhS fJrJ ACPâj xïPar xo~ ß\JrJPuJnJPmA rJKv~Jr KâKo~J hUPur k´KfmJh \JKjP~KZuÇ rJKv~J S xJKmt~Jr oPiq rJÓsL~ kptJP~r xlr Kj~KofnJPmA YPu @xPZÇ Vf 28 \Mj k´TJKvf FT UmPr \JjJ ßVPZ, rJKv~J ßgPT YJrKa KoV-29 pM≠KmoJj ßTjJr ßWJweJ KhP~PZ k´iJjoπL @PuT\J¥Jr nMKYYÇ rJKv~J ßgPT ßTjJ hMKa Fo@A-17 ßyKuT¡Jr V´yPer xo~ KfKj FA ßWJweJ ßhjÇ IjqKhPT, Vf mZr xJKmt~Jr ßxjJmJKyjL jqJPaJ ß\JPar 197Ka TotxNKYPf IÄvV´ye TPrÇ F ZJzJ jqJPaJ xhxq ßhvèPuJr xJPg 370Ka KÆkãL~ TotxNKYPf IÄv ßj~ fJrJÇ FTA mZr rJKv~Jr xJPg ßpRg TotxNKY KZu oJ© 36KaÇ mÉ\JKfT TotxNKYr mJAPr ÊiM rJKv~Jr xJPg KÆkãL~ TotxNKY KZu oJ© hMKaÇ - r~aJxt Imu’Pj

4 \MuJA - AxuJKo xyPpJKVfJ xÄ˙Jr (S@AKx) k´iJj mPuPZj, KlKuK˜jAxrJAu xÄWJf xŒKTtf oiqk´JYq YfMÓ~ mJ ßTJ~JPatPar jfMj KrPkJat ©∆KakNet, TJre FPf Èm˜MKjÔfJr InJm' rP~PZÇ 2 \MuJA, vKjmJr S@AKx oyJxKYm @A~Jh oJhJKj KrPkJPatr Skr FT o∂Pmq mPuj, KrPkJatKaPf KlKuK˜j S AxrJAPur oPiq @PuJYjJr oJiqPo hMA rJPÓsr xoJiJPjr k´˜Jm TPr muJ yP~PZ, ßTmu FrA oiqKhP~ fJPhr oPiq vJK∂ ˙Jkj TrJ x÷mÇ pMÜrJÓs, \JKfx–W, ACPrJkL~ ACKj~j FmÄ rJKv~J KjP~ VKbf YfMÓP~r KrPkJPatr xoJPuJYjJ TPr muJ yP~PZ, FPf KlKuK˜Kj \jVe S AxrJAKu hUuhJrPhr xoJj mPu KmPmYjJ TrJ yP~PZÇ oJhJKj mPuj, ÈAxrJAPur hUuhJKrfô S fJPhr IQmi jLKfr Kmmre k´hJPjr xo~ m˜MKjÔfJr kKrY~ KrPkJPat ßh~J y~KjÇ FA hUuhJKrfô S IQmi jLKfA fJPhr oiqTJr rJ\QjKfT xoJiJPjr kPg I∂rJ~ yP~ rP~PZÇ' oJhJKj KlKuK˜Kj nNUP§ AxrJAPur hUuhJKrPfôr ImxJj WKaP~ kNmt

ß\ÀxJPuoPT rJ\iJjL TPr FTKa KlKuK˜Kj rJÓs k´KfÔJr kg xMVo TrPf oiq˙fJTJrLr nNKoTJ kJuj TrPf YfMÓP~r k´Kf @øJj \JKjP~PZjÇ KlKuK˜Kj IûPu AxrJAPur YuoJj hUuhJKrPfôr TgJ CPuäU TPr oJhJKj mPuj, ÈVf hMA mZPr 2 yJ\Jr 420 \j KlKuK˜KjPT yfqJ TrJ yP~PZ, SA xo~ fJPhr IxÄUq mJKzWr ±Äx TrJ yP~PZ, fJPhr KmhMq“ S kJKj xrmrJy mº TPr ßh~J yP~PZ, xKÿKufnJPm vJK˜ KyPxPm fJPhr @KgtT S k´JTíKfT xŒh \» TPrPZÇ' ÊâmJr k´TJKvf SA KrPkJPat AxrJAPur mxKf KjotJPer k´xJr, ßmxJoKrT jJVKrTPhr Skr @âoe FmÄ FPf VJ\Jr ßp n~JjT oJjKmT Im˙Jr xíKÓ yP~PZ fJ ÈvJK∂r \jq oJrJ®TnJPm ÉoKTÇ' KrPkJPat @PuJYjJr oJiqPo hMA rJÓs xoJiJPjr oJiqPo ˙J~L vJK∂ I\tPjr TgJ kMjÀPuäU TrJ yP~PZ, pJPf AxrJAPur KjrJk•Jr k´P~J\j kNre FmÄ KlKuK˜KjPhr rJÓs S xJmtPnRoPfôr @TJéãJ kNre yPm, 1967 xJPur hUuhJKrPfôr ImxJPjr xNYjJ yPmÇ ßxA xJPg ˙J~L optJhJr Kmw~ KjK• yPmÇ

1967 xJPur pMP≠ AxrJAu kKÁofLr S kNmt ß\ÀxJPuo hUu TPrÇ kPr 1980 xJPu kNmt ß\ÀxJPuoPT fJr xJPg FTLnNf TPr ßj~ FmÄ FPT AÉKh rJÓsKar rJ\iJjL mPu hJKm TPrÇ AxrJAPur F hJKmPT @∂\tJKfT xŒ´hJ~ TUPjJ ˝LTíKf ßh~KjÇ KlKuK˜Kj CÆJ˜M KvKmPr Kjyf 6 F KhPT hJPoPÛJ FuJTJ~ FTKa KlKuK˜Kj CÆJ˜M KvKmPr KmoJj yJouJ~ xJf mZPrr KvÊxy Z~\j Kjyf yP~PZÇ 30 \MuJA xTJPu FA WajJ WPaÇ CÆJ˜M @mM ßoJ\Puo mPuj, ÈpM≠KmoJj ßgPT CÆJ˜M KvKmrPT uãq TPr ßmJoJ yJouJ YJuJPjJ y~ FmÄ rJPf KÆfL~ hlJ yJouJ YJuJPjJ y~Ç

pMÜrJPÓsr KmYJrmqm˙J~ fJPhr SA TotTJ§ vJK˜PpJVq IkrJPir oPiq kzPm KT jJ ßx Kmw~Ka KmPmYjJ~ FPjPZÇ

APoAu ßTPuïJKr KjP~ KyuJKrPT FlKm@AP~r K\ùJxJmJh 4 \MuJA - ßcPoJâqJahuL~ oJKTtj ßk´KxPc≤ khk´JgtL S xJPmT krrJÓsoπL KyuJKr KTjajPT K\ùJxJmJh TPrPZ ßhvKar ßVJP~ªJ xÄ˙J FlKm@AÇ krrJÓsoπL KyPxPm

hJK~fô kJuj TrJr xo~TJr APoAu ßTPuïJKr k´xPñ fJPT K\ùJxJmJh TrJ yP~PZÇ hLWtKhj iPrA KyuJKr KTjaj krrJÓsoπLr hJK~Pfô gJTJTJuLj mqKÜVf APoAPu rJÓsL~

èÀfôkNet fgq @hJj-k´hJPjr Kmw~Ka KjP~ IKnPpJV rP~PZÇ Fr oJiqPo KfKj ßTJPjJ rJÓsL~ ßVJkj fPgqr IkmqmyJr TPrPZj KT jJ ßx KmwP~ fh∂ TrPZ FlKm@AÇ

fPm KyuJKr KTjaj mqKÜVf APoAPu rJÓsL~ fgq @hJjk´hJPjr IKnPpJV I˝LTJr TPr @xPZj ÊÀ ßgPTAÇ KfKj mPuj, KfKj TJP\r xMKmiJPgt SA APoAu mqmyJr TPrPZjÇ fPm KyuJKrxy @PrJ ßmv KTZM Cókh˙ TotTftJr KmÀP≠ hMmtu KjrJk•Jmqm˙Jr IiLPj APoAu mqmyJr TPr rJÓsL~ fgqPT ^MÅKTr oMPU ßluJr IKnPpJV fMPuPZ TftíkãÇ pMÜrJPÓsr KmYJrmqm˙J~ fJPhr SA TotTJ§ vJK˜PpJVq IkrJPir oPiq kzPm KT jJ ßx Kmw~Ka KmPmYjJ~ FPjPZÇ pMÜrJPÓsr ˝JiLjfJ KhmPxr k´JÑJPu C“xmoMUr kKrPmPv KyuJKr KTîjaPjr xJPg FlKm@A TotTftJPhr k´J~ xJPz 3 WµJ hLWt xJãJ“TJr ßmv @PuJYjJr \jì KhP~PZÇ TJre I· TP~T KhPjr oPiqA ßcPoJTsqJKaT kJKatr ßk´KxPc≤ k´JgtL KyPxPm KyuJKr KTjaPjr jJo ßWJweJ TrJr TgJ rP~PZÇ APfJoPiqA huL~ k´JgtL mJZJA k´Kâ~J~ KfKj xm k´KfƪôLPT ßkZPj ßlPuPZjÇ KrkJmKuTJj ßcJjJ asJPŒr KmkrLPf KjP\PT ßpJVqfr S hJK~fôvLu mPuA hJKm TPrj KyuJKrÇ


32 xJãJ“TJr

08 - 14 July 2016 m SURMA

ßy fÀe! ßfJoJPhr FA kg AxuJPor j~; \JyJjúJPor @uäJoJ lKrh CK¨j oJxCPhr \jì 1950 xJPur 7 oJYtÇ KfKj mJÄuJPhPvr GKfyJKxT ßvJuJKT~J BhVJPyr VsqJ¥ AoJoÇ nJrPfr ßhSmª oJhsJxJ ßgPT 1976 xJPu k´go ßvsKePf k´go yP~ lJK\u kJx TPrjÇ mJÄuJPhv xrTJPrr TSKo oJhsJxJ KvãJ TKovPjr xyxnJkKf, FKv~J lJCP¥vPjr KmPvw krJovtT; lJCP¥vj lr ßVäJmJu kKuKx ˆJKc\, ATrJ mJÄuJPhv, AxuJKoT KrxJYt TJCK¿u Im mJÄuJPhv FmÄ ATrJ oJKKoKc~J S~JtS~JAc KuKoPaPcr xnJkKfÇ oJKxT kJPg~ kK©TJr xŒJhTÇ KmKnjú xoP~ AxuJKoT lJCP¥vj mJÄuJPhPvr AoJo ßasKjÄ FTJPcKor VPmweJ, k´TJvjJ, IjMmJh S xŒJhjJ KmnJPVr kKrYJuT KyPxPm hJK~fô kJuj TPrPZjÇ AxuJKoT lJCP¥vj ßgPT k´TJKvf AxuJoL KmvõPTJPwr xŒJhjJ kKrwPhr xhxq KZPujÇ mftoJPj xJoJK\T xÄVbj mJÄuJPhv \Ko~JfMu CuJoJ kKrYJujJ TrPZjÇ xπJx S \ÄKumJhKmPrJiL lJPfJ~J~ FT uJU oMlKf S @PuPor ˝Jãr xÄV´y TPrPZj KfKjÇ mJÄuJ S ChtM nJwJ~ KuKUf mJ IjNKhf mAP~r xÄUqJ k´J~ 100Ç Fr oPiq 12Ka V´∫ xrJxKr @rKm, lJKxt S ChtM nJwJ ßgPT IjMmJh TPrPZjÇ Vf x¬JPy ATrJ mJÄuJPhv TJptJuP~ fJÅr xJãJ“TJrKa KjP~PZj VJCx ryoJj Kk~JxÇ TJPur TP£r ßxR\Pjq xMroJr kJbTPhr \jq fáPu irJ yPuJ: k´vú : xŒ´Kf k´TJKvf ÈxπJx S \ÄKumJhKmPrJiL oJjmTuqJPe vJK∂r lJfS~J' KmwP~ ßoPyrmJKj TPr pKh KTZM mPuj... @uäJoJ oJxCh : mftoJPj iPotr jJPo \KñmJh, @fïmJPhr ßp Km˜Jr WaPZ, Fr xPñ ßp AxuJPor xŒTt ßjA F KmwP~ FT uJPUrS KTZM ßmKv k´UqJf oMlKf, @PuPor h˜Ufxy FA lPfJ~J @orJ k´TJv TPrKZÇ k´vú : FA @PuoPhr mJZJA TPrPZj KTnJPm? @uäJoJ oJxCh : @orJ TJ\aJ ÊÀr @PV FUJPjA (ATrJ mJÄuJPhv) xPÿuj ßcPTKZuJoÇ mz @Puo, oMlKf, AoJorJ FPf IÄv ßjjÇ FPf @orJ lPfJ~Jr \mJPmr FTKa UxzJ YNzJ∂ TKrÇ FA UxzJr SkrA kPr h˜Uf ßjS~J y~Ç @orJ hJÀu CuMo ßhSmª, yJayJ\JrL oJhsJxJ, mxMºrJr oJhsJxJ hJÀu AlfJy, YrPoJjJAP~r hJÀu AlfJy, ßvU \JTJKr~J AjKˆKaCaxy IPjPTr TJZ ßgPTS lPfJ~J xÄV´y TKrÇ ßp Kfj vfJKiT @Puo KZPuj xPÿuPj, fJÅPhr xPñ krJovt TPr UxzJ mµj TKr FmÄ FTaJ âJAPaKr~J KjitJre TPr KhA, TJrJ FPf xogtjxNYT h˜Uf KhPf kJrPmjÇ IgtJ“ oMlKf, @Puo, oJhsJxJ KvãT, oxK\Phr AoJo∏FT TgJ~ pJÅrJ AxuJo xŒPTt TgJ muPf kJPrj fJÅrJA h˜Uf TPrPZjÇ xPÿuPj IÄv ßjS~J @PuorJ kJÅY oJx iPr kKrvso TPr TJ\Ka xŒjú TPrPZjÇ k´vú : xm iJrJr @PuPor h˜UfA ßjS~J yP~PZ KT? @uäJoJ oJxCh : yqJÅÇ ßpxm @Puo ßTJr@j-yJKhPxr mÜmq xŒPTt mqJUqJ KhPf kJPrj ∏ fJÅrJ TSKo iJrJ, @Ku~J iJrJ, ßpPTJPjJ iJrJA ßyJT jJ ßTj, xmJr h˜Uf @orJ KjP~KZÇ xMKjú iJrJr @Puo k´YMr @PZjÇ @PuoPhr oPiq FT yJ\JPrr TJZJTJKZ oKyuJ @PuoÇ @oJPhr ßhPv k´YMr oKyuJ oJhsJxJ VPz CPbPZÇ

@uäJoJ lKrh CK¨j oJxCh V´qJ¥ AoJo, GKfyJKxT ßvJuJKT~J BhVJy

ßxUJj ßgPT AxuJo KmPvwù oKyuJrJ ßmKrP~S @xPZjÇ ßpPyfM \ÄKurJ oKyuJPhrS fJPhr TJP\r oJiqo mJjJPò, fJA @orJ oKyuJ @PuoPhr h˜Uf ßjS~Jr Kx≠J∂Ka KjP~KZuJoÇ @uäJyr ßoPyrmJKj kMPrJ lPfJ~JKa 30 UP§ yP~PZÇ Fr oPiq YJrKa U§ jJrLPhrÇ kíKgmLr AKfyJPx ßTJgJS ßjA, FnJPm lPfJ~J~ jJrLPhr xŒíÜ TrJ yP~PZÇ @r oNu lPfJ~JKa @oJPhr 64 kOÔJrÇ k´vú : \ÄKu xoxqJ @\ IPjT ßhPvA ßhUJ KhP~PZÇ F mqJkJPr SA xm ßhPvr @PuoPhr xPñ ßpJVJPpJV yP~PZ KT? @uäJoJ oJxCh : @orJ ßfJ hLWtKhj @PV ßgPTA F KjP~ nJmKZuJoÇ fJA mJÄuJPhPvr mJAPrS, ßpoj∏ AÄuqJ¥, @PoKrTJ, ßxRKh @rPm IPjPTr xPñ @oJPhr xrJxKr ßpJVJPpJV yP~PZÇ A≤JrPjPa yP~PZÇ oNuf Kmw~m˜M KjP~ fJÅPhr xPñ @uJk yP~PZÇ lPfJ~J @rKm S AÄPrK\ hMA nJwJ~A TPrKZÇ xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqPo FèPuJ KhP~ KhP~KZÇ F ZJzJ lrJKx nJwJ~S Fr IjMmJh TrJPjJ yPòÇ lPfJ~JKa KjP~ KjC A~Tt aJAox, KmKmKx, KxFjFj, @u-\JK\rJ, FKk, r~aJxtxy KmPvõr mz mz VeoJiqo èÀfô KhP~ KjC\ TPrPZÇ lrJKxPf TrKZ, TJre @Kl∑TJ, uJKfj @PoKrTJ S ACPrJPkr IPjT ßhPv lrJKxnJwL oMxuoJj rP~PZÇ mJÄuJ ßfJ @oJPhr oJfínJwJÇ mJKT KfjKa nJwJ~ 90 vfJÄv oMxuoJPjr TJPZ @orJ ßkRÅZPf kJrmÇ VeoJiqPor xMmJPh \JjJ\JKj yS~J~ @orJ KmKnjú oyPur ofJofS kJKòÇ ˙JjL~ @Yt Kmvk ßhUJ TPr ijqmJh \JKjP~PZjÇ rJoTíÌ KovPjr k´iJj, ßmR≠ iPotr FT\j k´KfKjKi ijqmJh \JKjP~PZjÇ @oJPhr mJftJKa ßpxm \J~VJ~ @vJ TKrKj, ßxUJPjS ßkRÅPZPZ ßhKv-KmPhKv VeoJiqPor xMmJPhÇ k´vú : \ÄKuPhrS ßfJ KTZM mÜmq @PZÇ @kjJrJ KT kJJ mÜmq KhP~PZj mJ U§j TPrPZj? @uäJoJ oJxCh : @orJ hMKa Kmw~ FPjKZÇ k´gof, fJrJ ßp ßYfjJr ‰mTPuqr KvTJr IgtJ“ KmÃoaJ ßTJgJ~ ßTJgJ~, fJ ßhUJPjJr \jq @orJ 10Ka kP~≤ KbT TPrKZÇ ßvw kP~≤Ka KZu∏FUj xJiJre oJjMPwr TreL~aJ TL? YMk gJTJ \JP~\ yPm KT yPm jJÇ jJKT k´KfPrJPir \jq pJr pJr Im˙Jj ßgPT FKVP~ @xPf yPmÇ FA kP~≤èPuJ KjP~ @orJ ßTJr@j-yJKhPxr kNet ßrlJPr¿xy CPuäU TPrKZÇ fJÅrJ KmÃJK∂ ZzJPjJr \jq ßp @~Jf mJ yJKhx KhP~ gJPTj, ßxèPuJr mqJUqJ @oJPhr kNmtxNKrrJ IgtJ“ k´go pMPVr xJyJKmrJ, oM\fJKyhrJ, fJÅrJ TL mqJUqJ KhP~KZPuj ßx @PuJPT \ÄKuPhr mqJUqJ U§j TrJ yP~PZÇ k´vú : ßTj AxuJPor @KmntJPmr Ff Khj kr F-\JfL~ xoxqJ ßhUJ KhPò? @uäJoJ oJxCh : @PV ßhUJ ßh~Kj Foj j~Ç AxuJPor jJPo \KñmJPhr C™Jj ßoRKuTnJPm yP~PZ 40 Ky\Kr xJPuÇ UJPrK\ jJPo FTKa ßVJÔL Fxm @~Jf ßkv TPr oMxuoJjPhr, xJyJKmPhr, FojKT y\rf @uLPT kpt∂ TJPlr mPu è¬yfqJ TPrPZÇ FA CV´k∫LrJ ßTJr@j vKrPlr ßp mqJUqJ Khf f“TJPu, mftoJPj \ÄKurJS fJ-A TrPZÇ fJPhr kr ÈyJKxKxKyjrJ', AmPj xJlJr ßVJÔL∏xmJA Yrok∫L KZuÇ y\rf @uL (rJ.), y\rf @»MuäJy

AmPj @æJx (rJ.), y\rf @»MuäJy AmPj Sor ∏ fJÅrJ xfq mqJUqJ KhP~ UJPrK\Phr k´Kfyf TPrKZPujÇ @»MuäJy AmPj Sor (rJ.) ßfJ k´UqJf xJyJKm, oMlJxKxr S oMyJK¨x KZPujÇ k´vú : lPfJ~Jr mJftJKa mJÄuJPhPvr oJjMPwr TJPZ ßkRÅPZ ßhS~Jr \jq @kjJrJ TL TrPZj? @uäJoJ oJxCh : F mqJkJPr @orJ VeoJiqPorS xyJ~fJ mJ krJovt YJAÇ TJre VeoJjMPwr TJP\ @kjJrJ hãÇ @orJ @kJff KY∂J TrKZ, ßpPyfM uãJKiT @Puo ˝f”°NftnJPm @oJPhr xPñ @PZj, fJÅPhr IPjPTA AoJo; fJA UMfmJ~ fJ mqmyJr TrPmjÇ @orJ IjMPrJi TPrKZ, S~JP~K\j (mÜJ) pJÅrJ, fJÅrJ oJjMwPT CÆM≠ TrPmjÇ @orJ @PrJ lPfJ~Jr oNu IÄv kMK˜TJ @TJPr ßZPk mqJkTnJPm oJjMPwr TJPZ ßkRÅPZ KhPf YJAÇ @kjJrJS pKh mMTPuPar FTKa-hMKa yJKhx kK©TJr hívqoJj ßTJPjJ ˙JPj k´KfKhj ZJPkj, mJrmJr ßhPU ßhPU oJjMPwr oPj FTaJ k´nJm kzPmÇ APuTasKjT KoKc~JS UmPrr @PV S kPr Èk´PoJr' oPfJ mJKjP~ k´YJr TrPf kJPrÇ @uäJyr ßoPyrmJKjPf FA TP~T KhPjA @kjJPhr k´YJPrr TJrPe IPjPT YJP~r ˆPu mPxS lPfJ~JKa KjP~ @uJk TrPZ mPu @oJPhr TJPZ Umr @xPZÇ @orJ @vJ TrKZ, oJxUJPjT kr ßhKv-KmPhKv k´nJm KjP~ FTaJ kptJPuJYjJ ßxKojJr TrmÇ k´go k´nJm ßfJ ßhUKZÇ @PV pJrJ h˜Uf TPrjKj, IjLyJ k´TJv TPrKZPuj, fJÅPhr IPjPT jfMj TPr @V´y ßhUJPòjÇ @orJ mPuKZ, k´Kâ~J YuoJj @PZÇ h˜Uf TrJ pJPmÇ k´vú : pJrJ \ÄKumJPh \zJPò fJrJ FT irPjr KvãJmqm˙J ßgPT @xPZ mPu @orJ ßhUKZÇ oJhsJxJr ßãP© @Ku~Jr fMujJ~ TSKor mqJTV´JCP¥r xÄKväÓfJ ßmKv irJ kzPZÇ FaJ ßTj yPò? @uäJoJ oJxCh : @Ko @kjJr xPñ FTof jAÇ pJrJ xπJxL mJ hMÏífTJrL, fJrJ ßTJj k´KfÔJPj kzPZ fJ mz K\Kjx j~Ç fJyPu ßfJ dJTJ KmvõKmhqJu~PT xπJxLPhr xmPYP~ mz k´KfÔJj muPf yPmÇ pKh KyxJm TPrj, FA k´KfÔJj ßgPT pf ÈPYJr' ßmKrP~ @xPZ, xÄUqJKa UMm To yPm jJÇ fJA mPu KT dJTJ KmvõKmhqJu~PT ßYJrPhr KmvõKmhqJu~ mum? FT TKm ßpoj TPr ÈcJTJfPhr V´Jo' mPuKZPuj? @oJPhr ßhPv xπJPxr KvTzaJ TL fJ ßhUJ hrTJrÇ @oJPhr ßhPv AxuJPor k´go CV´mJhL mqJUqJ ßhj @mMu @uJ oShMhL KmsKav @oPu, 1940 xJPur KhPTÇ oShMhL @Puo KZPuj jJ, KZPuj xÄmJhTotLÇ KfKj AxuJPor k´go \ÄKu mqJUqJ ßhjÇ TL lqJKxmJhL ßx mqJUqJ! oShMhL ßTJr@j vKrPlr fJlKxr TrPf KVP~ KuPUPZj, ßvsÔ jmLPhr FT\j y\rf ACxMl (@.) xJiJre KcPÖar KZPuj jJ, AfJKur oMPxJKuKjr oPfJ KcPÖar KZPujÇ SA lqJKxmJhL iJreJr Skr oShMhL \JoJ~JPf AxuJoL jJPo FTKa rJ\QjKfT hu k´KfÔJ TPrj; pJr vJUJ kJKT˜Jj @oPu @oJPhr FA mJÄuJPhPv (f“TJuLj kNmt kJKT˜Jj) VKbf y~, FUPjJ @PZÇ FrJ FfaJ KyÄxs, @orJ ßhPUKZ ∏ Pyj mmtrfJ, ßyj KyÄxsfJ ßjA, \JoJ~Jf S Fr ZJ©xÄPWr ßZPurJ jJ TPrPZÇ fJrJ FaJ ßTJgJ~ ßkP~PZ? oShMhLr CV´mJhL hvtj ßgPTÇ FA hvtPjr pJrJ ACKjnJKxtKa, @Ku~J KTÄmJ TSKoPf kzPZ FrJA ßhUJ ßVPZ CV´mJPh \zJPòÇ FTAnJPm KypmMf fJysLr mJ Ijq ßTJPjJ xÄVbj mPuj, ßkZPj SA CV´ rJ\QjKfT @hvt Kâ~JvLuÇ CV´mJPhr ßkZPj \JoJ~Jf S KvKmPrr ImhJjA ßmKvÇ Fr mz k´oJe yPuJ, FrJ FUJPj kJKT˜JPjr mºM, FPhr TP~T\j ßjfJr lJÅKx TJptTr TrJr kr kJKT˜JPjr ßp k´KfKâ~J fJ uã TrPu ßhUm @oJr krJPjr mºMr FKT yJu! k´vú : fJyPu YuoJj CV´mJPhr ßkZPj ßTJj TJreaJ ßmKv xKâ~ ∏ rJ\QjKfT, jJKT @hKvtT? @uäJoJ oJxCh : 90 vfJÄv rJ\jLKf, 10 vfJÄv @hvtÇ FA 10 vfJÄv @hPvtr iJrT fJrJ, pJrJ j~J KrâMaÇ fJPhr ßjfJPhr vfnJV ßoJKan rJ\QjKfTÇ FA ßjfJrJ mMP^ÊPj TrPZjÇ pJrJ KrâMa yPò, fJrJ ßTC @PmPV, ßTC k~xJr ßuJPn, ßTC mJ vyLh yS~Jr ßuJPn TrPZÇ FT TgJ~ jJjJ lqJÖr TJ\ TrPZÇ k´vú : FA jfMj k´\Pjìr CP¨Pv KTZM muMjÇ @uäJoJ oJxCh : ßy fÀe! ßp kgPT \JjúJPfr kg iPr KjP~ ßfJorJ IV´xr yò, fJ @xPu \JyJjúJPor kgÇ fJA IKfxfôr fJSmJ TPr AxuJPor kPg, ßyhJP~Pfr kPg, vJK∂ S oJjmTuqJPer kPg KlPr FPxJÇ FPfA oñuÇ


oMÜKY∂J 33

SURMA m 08 - 14 July 2016

èuvJj yJouJ: @âoPer ßTRvPu jfáj oJ©J ßpJV yPuJ @uL rL~J\ ßuUT: pMÜrJPÓsr AKuj~ ߈a ACKjnJKxtKar rJ\jLKf S xrTJr KmnJPVr IiqJkTÇ

èuvJPj \ÄKu yJouJr WajJ mJÄuJPhPvr AKfyJPxr FTKa ßoJz ßlrJPjJ WajJ mPuA KYK¤f yPmrJ\iJjLr èuvJPj yKu @Kat\Jj ßmTJKr ßrP˜JrJÅ~ \ÄKu yJouJr WajJ mJÄuJPhPvr AKfyJPxr FTKa ßoJz ßlrJPjJ WajJ mPuA KYK¤f yPmÇ mJÄuJPhPv xKyÄx CV´k∫Jr AKfyJPx F WajJ ImvqA InNfkNmtÇ ßTjjJ, Fr @PV @orJ \ÄKuPhr K\Kÿ ßjS~Jr FmÄ fJPhr yfqJ TrJr WajJ k´fqã TKrKjÇ mJÄuJPhPv Fr @PV F irPjr ßTJPjJ xπJxL yJouJ~ Ff oJjMPwr oífMqr WajJ WPaKjÇ Fr oPiq KmPhKv jJVKrPTrJS rP~PZj, pJ xJrJ KmPvõr xmJr oPjJPpJV @Twte TPrPZÇ hM\j ß\qÔ kMKuv TotTftJr oífMqr WajJ FmÄ xÄVKbfnJPm FA kKroJe @iMKjT I˘v˘xy @âoPer WajJS WPaKjÇ pKhS Fr @PV 2005 xJPu @orJ TP~TKa @®WJfL yJouJr WajJ WaPf ßhPUKZ, KT∂á F yJouJr irj ßgPT ¸Ó ßp yJouJTJrLrJ @®WJfL yS~Jr oPjJnKñ KjP~A yJouJ YJKuP~KZuÇ Fxm KhT FA yJouJr ßkZPj ßp \ÄKuPVJÔL rP~PZ, fJPhr @âoPer iJrJ S ßTRvPur ßãP© xM¸Ó kKrmftPjr AKñf ßh~Ç Vf Kfj mZr mJÄuJPhPv \ÄKuPVJÔLèPuJr YJuJPjJ @âoPer ßãP© @orJ Fr @PV hMKa ßTRvu uã TPrKZÇ Fr FTKa yPò @uJhJnJPm mqKÜPhr Skr yJouJ S fJÅPhr k´JejJvÇ F irPjr yJouJr KvTJr yP~ Vf 19 oJPx TokPã 49 \j Kjyf yP~PZjÇ

Fxm yfqJr IPjTèPuJr hJ~ ˝LTJr TPr KmmíKf KhP~PZ ˝PWJKwf @u-TJP~hJr mJÄuJPhv vJUJ @jxJr-@u-AxuJo S AxuJKoT ߈aÇ F irPjr yJouJr xNYjJ~ mäVJrrJA @âoPer uãqm˜M KZPuj, KT∂á âPoA fJ k´xJKrf yP~PZ, ßhKv-KmPhKv mqKÜrJ @âJ∂ S Kjyf yP~PZjÇ KTZMKhj iPr uãeL~nJPm iotL~ k´KfÔJPjr xPñ pMÜ mqKÜ, ßpoj oKªPrr ßxmJP~f mJ ßmR≠ KnãMrJ @âoPer KvTJr yPòjÇ mqKÜPT yJouJr FA ßTRvPur ßãP© k´go kKrmftj uã TrJ pJ~ pUj ßhPvr Kv~J xŒ´hJP~r Skr yJouJ YJuJPjJ y~Ç 2015 xJPur IPÖJmPr Kv~J fJK\~J KoKZPu k´gomJPrr oPfJ yJouJr oiq KhP~ ßTmu @âoPer uãqm˜MA j~, ßTRvPur kKrmftjS hívqoJj y~Ç FrA iJrJmJKyTfJ~ Kv~J oxK\Ph yJouJr WajJS WPaÇ Fxm yJouJr WajJ AxuJo iPotr IjMxJrLPhr oPiq iotL~ xŒ´hJ~Vf KmnJ\Pjr k´vúPT xJoPj KjP~ @xJr k´PYÓJr luÇ fJr Igt yPò ÊâmJPrr F yJouJr @PV kpt∂ @orJ hMA irPjr ßTRvu ßhUPf ßkP~KZÇ KT∂á xmtPvw F WajJ k´oJe TPrPZ ßp \ÄKuPVJÔLèPuJ fJPhr ßTRvPu jfMj oJ©J ßpJV TrPZÇ FA jfMj oJ©JèPuJr xPñ hívqf @∂\tJKfT \ÄKuPVJÔLr ßTRvPur Kou rP~PZÇ F ßãP© @PrTKa KhT yPò k´YJPrr KhTÇ @∂\tJKfT \ÄKu xÄVbjèPuJ k´YJPrr KmwP~, KmPvwf @∂\tJKfTnJPm híKÓ @Twte TrJr Kmw~Ka KmPmYjJ~ rJPUÇ Fr TJre FTJKiTÇ ßhUJ ßVPZ, mz irPjr yJouJr oiq KhP~ fJrJ k´oJPer ßYÓJ TPr ßp fJPhr vKÜ rP~PZ FmÄ FPf TPr fJrJ jfMj KrâMaPhr xÄVbPjr k´Kf @TíÓ TrPf kJPrÇ lPu \ÄKumJh-Kmw~T @PuJYjJ~ FA ßTRvuVf KoPur KhTKa KmPmYjJ~ rJUPf yPmÇ F Kmw~KaPT KmPmYjJ~ KjPf yPm F TJrPeS ßp, FPf TPr ßmJ^J pJ~ @∂\tJKfT \ÄKuPVJÔLèPuJ y~ fJPhr xJÄVbKjT ßpJVJPpJV k´KfÔJ TrPf ßkPrPZ KTÄmJ mJÄuJPhPv ßpxm \Kñ xÄVbj hLWtKhj iPrA CkK˙f KZu, ßxèPuJ @hKvtT S ßTRvPur KhT ßgPT @∂\tJKfT \ÄKuPhr IjMxre TrPf ÊÀ TPrPZÇ IPjPTA F ßãP© @∂\tJKfT \ÄKu xÄVbjèPuJr CkK˙Kf-Kmw~T xrTJPrr I˝LTíKfr Kmw~Ka ˛re TKrP~ ßhPmjÇ F TgJ muJr IPkãJ rJPU jJ @AFPxr kã ßgPT ßpPTJPjJ hJKm TrJr Igt FA j~ ßp @oJPhr ßxA hJKmPTA YNzJ∂ mPu KmPmYjJ TrPf yPmÇ FaJ oPj TrJ ßoJPaA IPpRKÜT j~

ßhPv @∂\tJKfT \ÄKu xÄVbj CkK˙f @PZ KT jJ, ßxA KmfPTt k´mí• gJTJr TJrPe \ÄKuPVJÔLèPuJr âomitoJj ÉoKT S vKÜ xû~PT TJptf ImùJ TrJ yP~PZ FmÄ yPò KT jJ? FTA xPñ \Kñ ßoJTJKmuJ~ FpJm“ ßp ßTRvu mqmÂf yP~PZ, fJr TJptTJKrfJS FUj k´vúKm≠Ç \ÄKu ßoJTJKmuJr ßTRvPur k´Pvú oPj rJUJ hrTJr ßp xJoKrT KhT fJr FTKaoJ© CkJhJjÇ xrTJr, jLKfKjitJrT S KmPväwPTrJ pKh FUPjJ Fxm Kmw~ KmPvwnJPm KmPmYjJ TrPf IjLy mJ IkJrV yj, fPm fJ ßTmu hM”U\jT j~, @®WJfLS yPm mPu @oJr @vïJÇ ßp @AFx Fxm WajJ WaJr kPr fJr TíKffô ßjS~Jr ßYÓJ TrPf kJPrÇ ßpPTJPjJ @∂\tJKfT xπJxL xÄVbPjr ßãP©A ßxaJ x÷mÇ lPu FA hJKmPT èÀfô ßhS~Jr xPñ xPñ F KmwP~ k´vú rJUJS mJ˜mxÿfÇ KT∂á èuvJPj yJouJr KmwP~ xJoJK\T oJiqPo ßWJweJ ßhS~J ßgPT ÊÀ TPr KmKnjú oJiqPo fJr UmrJKh k´TJKvf yP~PZ, pUj Ijq oJiqoèPuJ Umr KhPf IkJrV yP~PZÇ @rS uãeL~ ßp @AFPxr mJftJ xÄ˙J mPu hJKmhJr È@oJT' WajJ ImqJyf gJTJr xoP~A K\Kÿ kKrK˙Kfr KmwP~ Umr S ZKm k´TJv TPrPZÇ FA xN© Kjyf yS~Jr ßp xÄUqJ mPuKZu KjrJk•J IKnpJj ßvPw fJr xfqfJ KoPuPZÇ lPu F KmwP~ Ijq xoP~ xPªy TrPf kJrPuS FmJr fJr xMPpJV KZu jJ, FaJ ˝LTJr TrPfA yPmÇ @∂\tJKfT \ÄKuPVJÔL CkK˙f @PZ KT jJ, FKmw~T @PuJYjJ~ Foj FT híKÓnKñ ßYJPU kPz, pJ ßgPT oPj y~ ßpj @∂\tJKfT \ÄKu mPu kKrKYfPhr vJrLKrTnJPmA yJouJ˙Pu CkK˙f yPf yPmÇ @r IKiTJÄPvr T·jJ~ fJrJ x÷mf KmPhKvÇ KT∂á @∂\tJKfT xπJxL xÄVbPjr k´fqã S xM¸Ó KjPhtv ZJzJS ßp \KñPhr oPiq @hKvtT FmÄ ßTRvuVf GTq k´KfKÔf yPf kJPr, ßxaJ Km˛íf yS~J ßoJPaA xoLYLj j~Ç AhJjLÄ KmKnjú ßhPv @AFPxr jJPo ßpxm \ÄKu @âoe WPaPZ, fJr xmA ßp @AFPxr k´fqã KjPhtvjJ~ S

xJÄVbKjTnJPm ‰fKr TrJ kKrT·jJ IjMpJ~L yP~PZ, fJ j~; mrÄ @orJ ßhUPf kJA ßp mqKÜ S ßVJÔLPT IjMk´JKef TrJr WajJ WPaPZ FmÄ ßx ßãP© xJÄVbKjT ßpJVJPpJPVr k´P~J\j y~KjÇ KmvõJ~Pjr FA pMPV fgqk´pMKÜr k´xJPrr TJrPe FaJ FUj xy\fr yP~PZÇ lPu mJÄuJPhPvr \ÄKuPVJÔLèPuJr @∂\tJKfT xπJxLPhr IjMxre TrJr Kmw~KaPT ßTJPjJ Im˙JPfA IKTKû“Tr mPu nJmJ KbT yPm jJ; KmPvw TPr ßpUJPj mJÄuJPhPvr \KñmJPhr xNYjJ ßgPTA @ûKuT \ÄKu xÄVbjèPuJr nNKoTJ Ifq∂ xM¸ÓÇ FA KmPmYjJ~ èuvJPjr xMrKãf FuJTJ~, ßpUJPj KmPhKvPhr CkK˙Kf KjKÁf, ßxUJPj YJuJPjJ FA yJouJPT xPmtJó èÀfô KhP~ KmPmYjJ TrPf yPmÇ FKar FTKa TJre ßp @∂\tJKfTnJPm oPjJPpJV @Twte TrJ, ßxaJ xyP\A ßmJiVoqÇ hM”U\jT yPuS xfq ßp \KñrJ ßxA uãq I\tj TrPf xão yP~PZÇ ßxaJ k´gof ßTJgJ~ yJouJ YJuJPjJ yP~PZ S yJouJr irPjr TJrPeÇ KT∂á FUj KjyPfr xÄUqJ S KmPhKv jJVKrPTrJ Kjyf yS~Jr TJrPe fJ ImqJyf gJTPm, @VJoL KhjèPuJPf F Kmw~Ka ßp Ikxíf yPm jJ, ßxaJ KjKÁf TPrA muJ pJ~Ç F yJouJ kKrYJujJTJrLPhr xŒPTt FUj kpt∂ ßpxm fgq xJoJK\T oJiqPo k´TJKvf yP~PZ, ßxKar 34 kOÔJ~

oMxKuo rJPÓs @AFPxr xKyÄxfJr irj mhPuPZ ÀTKoKj TJKuoJKY ßuUT: xJÄmJKhT, KjCA~Tt aJAox IjMmJh: TM∂u rJ~

k´go UMj yj FT \VJrÇ Vf mZPrr ßxP¡’Pr dJTJr FT ZJ~JdJTJ TNaQjKfT oyuäJ~ ßhRzJPf ßmKrP~KZPujÇ fJÅPT èKu TPr yfqJ TrJ y~Ç \JjJ pJ~, KfKj 50 mZr m~xL FT AfJKu~Jj xJyJpqTotLÇ kMKuv \JjJ~, xJhJ YJozJr ßpPTJPjJ KmPhKvPT UMj TrJr KjPhtv ßhS~J yP~KZu yfqJTJrLPhrÇ IPÖJmPr UMj yj FT\j \JkJKjÇ jPn’Pr FT\j TqJgKuT pJ\TPT @yf TrJ y~ ßoJarxJAPTu ßgPT èKu ZMPzÇ xπJxmJhL xÄVbj AxuJKoT ߈a (@AFx) ACPrJPk fJPhr xyPpJVLPhr krJovt ßh~ ßxUJPj ÈPp ßTC S xTuPT' yfqJ TrPfÇ fPm mJÄuJPhPv fJPhr ßTRvu IPjT Kj~KπfÇ Vf j~ oJPx FUJPj

@AFx 19Ka yJouJr hJKm TPrPZÇ Fxm yJouJr k´J~ xmJA KZPuj y~ iotL~ xÄUqJuWM, j~PfJ KmPhKvÇ iJrJPuJ IP˘ TMKkP~ yfqJr KvTJr mqKÜPhr oPiq @PZj FT\j KyªM mqKÜ, Kv~J iotk´YJrT, AxuJo iot fqJV TPr KUsÓJj yP~PZj Foj mqKÜÇ Fr oPiq Kv~J oxK\Ph @®WJfL yJouJr WajJS WPaPZÇ Pmv TP~T mZr iPr KxKr~J S ArJPT @AFx@AFu VeyJPr jryfqJ YJKuP~PZÇ @r Fxm yJouJ~ xÄVbjKa k´fqã mJ kPrJãnJPm kKÁoJ ßhvèPuJPTS IjMkJ´ Kef TPrPZ ∏ Fr oPiq kqJKrx S msJPxuPx kr¸Prr oPiq xojõ~ TPr yJouJ yP~PZ, ßlîJKrcJr IruqJP¥JPf jJAa TîJPm VeyJPr yP~PZ èKu∏xmèPuJPfA UMKjrJ mJZKmYJryLj oJjMw UMj TPrPZÇ KT∂á mJÄuJPhPv ßp yJouJr hJKm @AFx TPrPZ, ßxaJr KhPT nJPuJ TPr fJTJPu ßhUJ pJ~, FA \ÄKuPVJÔLKa IûuPnPh ßTRvu mhu TrPZÇ Knjú FT ßVJÔLr oPjJPpJV FUJPj fJPhr TJoqÇ FaJS ßhUJ hrTJr ßp ßVJÔLKa Vf x¬JPy fMrPÛr KmoJjmªrxy IjqJjq KmP°JrPer hJKm TPrKjÇ xJAa AP≤KuP\¿ V´∆Pkr kKrYJuT KraJ TJa\ xŒ´Kf IjuJAPj k´TJKvf FT KmPväwPe KuPUPZj, ÈIjMVJoL mqKÜPhr oPiq xogtj m\J~ rJUJr \jq @AFxPT oMxKuo S IoMxKuo ßhvèPuJPf yJouJr kKrT·jJ~ Knjú Knjú Kmw~ KmPmYjJ~ KjPf yPòÇ l∑J¿, ßmuK\~Jo, pMÜrJÓs mJ Ijq ßTJPjJ kKÁoJ ßhPv @AFx VeyJPr UMjPT C“xJKyf TPrÇ KT∂á fMrPÛr oPfJ ßhPv @AFxPT KjKÁf yPf y~ ßpj ßTJPjJ oMxKuoPT yfqJ jJ TrJ y~Ç IgmJ fJPhr

I∂f ßhUJPf y~ ßp fJrJ oMxKuoPhr UMj TPr jJÇ' TP~T mZr @PV @∂\tJKfT \Kñ ßjaS~JPTt @uTJP~hJ ßgPT @AFx pUj KmKòjú yP~ pJ~, fUj fJPhr KmfPTtr ßTPªs KZu xMKjú oMxuoJjPhr yfqJ TrJ yPm KT yPm jJ ∏ FA AxMqÇ Vf x¬JPy Kmw~Ka @mJr xJoPj FPxPZÇ Vf x¬JPy A˜J’Mu KmoJjmªPr @®WJfL ßmJoJ yJouJr kr SA yJouJr \jq pUj @AFxPT hJ~L TrJ yPò, fUj @mM xMuJ~oJj @u-oMyJK\r jJPo KxKr~J~ @u-TJP~hJ vJUJr FT\j IPˆsKu~Jj xhxq aMAaJPr FTKa ßkJˆ ßhjÇ FPf muJ y~, fMrPÛr oJjMw oMxuoJj, fJPhr rÜ kKm©Ç xKfqTJPrr oM\JKyh fJPhr \jq \Lmj ßhPm, \Lmj

ßjPm jJÇ PpPTJPjJ ßmJoJ yJouJ yPu ßpUJPj @AFx hs∆f hJ~ ˝LTJr TPr, ßxUJPj A˜J’Mu yJouJ KjP~ @AFPxr @Ápt\jT jLrmfJ k´oJe TPr, oMxKuok´iJj ßhPv xKyÄx yJouJr ßãP© fJPhr nJrxJoq rJUPf y~Ç KraJ TJa\ mPuj, oMxKuo rJÓsèPuJPf yJouJr ßãP© @AFx xJiJre ßmxJoKrT jJVKrTPhr ßYP~ xrTJKr ˙JkjJ S KnjúiotJmu’LPhr uãqm˜M KyPxPm KbT TrPZÇ ChJyre KyPxPm muJ pJ~, Vf oJPx \ctJPjr k´go ßmJoJ yJouJr uãqm˜M KZu FTKa oJKTtj-\ctJKj xJoKrT WJÅKaÇ ßo oJPx xMKjú-IiMqKwf ßxRKh @rPmr 47 kOÔJ~


34 oMÜKY∂J

08 - 14 July 2016 m SURMA

FUPjJ muPZ, ßTÓ ßmaJA ßYJr? KojJ lJrJy ßuUT : pMÜrJÓs k´mJxL TuJKoˆ S oJjmJKiTJr TotL

xπJxL yJouJ YuJTJPu ÈFjKcKaKn'PT ßh~J xJJ“TJPr vJyKr~Jr TKmPrr kMrJj hJKm, èuvJj yJouJ~ \Kzf \JoJ~Jf (@mJPrJ?)Ç ÈPhPv ‰jrJ\q xíKÓ TPr xrTJrPT ofJ ßgPT ß\Jr TPr xrJPf oKr~J yP~ CPbPZ...Ç pM≠JkrJiLPhr KmYJr TJptâo mº TrPf FmÄ fJPhr vLwt ßjfJPhr lJÅKxr hKz ßgPT mJÅYJPf mqgt yP~PZÇ ßhPvr ßnfPr KmFjKk FmÄ ßylJ\Pf AxuJo FmÄ ßhPvr mJAPr kJKT˜Jj S fMrPÛr oPfJ ßhPvr xyPpJKVfJ~ ßvU yJKxjJ xrTJrPT C“UJPfr \jq CPbkPz ßuPVPZÇ FKa \ÄKu TotTJP§r oNu TJreÇ' IgtJ“, fJPhr oPfJ FPTmJPrA Knjú ßkvJr, IjKnù KmPväwTPhr oPiqA @aPT @PZ mJÄuJPhv FmÄ '71Ç F \jqA xNpVt y´ e TJaPZA jJÇ Ff KTZM ßhUJr krS @S~JoL @hvtmJhLrJ pKh \ÄKumJh KjP~ KmFjKk-\JoJ~JPfA @aPT gJPT, Ijq @hPvtr ßhJw ßh~Jr @PV, KjP\Phr @hPvtr KmkPhr TL yPm? AxuJKoT ߈axy xm @hvtmJhLrJA FTKa KmPvw \J~VJ~ ßbPT pJ~, ßpUJPj @hPvtr mJAPr KTZMA ßjAÇ oV\, ßYJU, TJj S K\øJ xm KTZMPfA Fr \Ju KmZJPjJÇ è¬yfqJr \jq WJfPTrJ hJ~L, ßxA xJPg hJ~L WJfT KjP~ KmÃJK∂ ZzJPjJ To hJ~L j~Ç mJrmJr xfTt TrJ xP•ôS FTKa @hvt FmÄ muP~r mJAPr KTZMPfA pJPò jJÇ lPu xKyÄxfJr WajJ˙u FUj yKu @Kat\JPjÇ @S~JoL @hvtmJhLrJ, Ijq @hvtmJhLPhr xJPg kJuäJ KhP~ ÃJK∂kNet yP~ CbPZÇ lPu KaKxKmr oNuq fJKuTJr oPfJ yJPovJA oJjmJKiTJPrrS fJKuTJ KhPò ˝rJÓs oπeJu~Ç ßpoj, 5aJr oPiq C“xm ßvwÇ hMA\Pjr ßmKv ßoJarxJAPTPu mxJ KjPwiÇ ßhv ßTj, FnJPm oyuäJS IYu yP~ ßpPf kJPrÇ TP~T mZr iPrA KmPhvLPhr xfTtmJeLPT ÊiM CPkJA TPrKj, VJKuVJuJ\S TPrPZÇ ÈxJAa AjKaPuP\¿PT' k´KfmJrA iMP~ KhP~PZÇ WajJr ÊÀ, 2015 xJPu IPˆsKu~Jr KâPTa hPur ßUuPf jJ @xJÇ fUj ßgPT kJbJPjJ FTKa xfTtmJftJPTS ßTj kJ•J KhPuJ jJ, Kmw~Ka Ifq∂ ryxq\jTÇ ßpoj ryxq\jT xJÅzJKv IKnpJPj yJ\Jr yJ\Jr KmPrJiLhuL~ ßjfJTotL ßV´lfJr TrJÇ \Kñ irJr TgJ mPu, TJPT iru? è¬yfqJr TL fgq @PZ, kPTa ßgPT ßmr TÀTÇ 2 \MuJA hq VJKct~Jj KuPUPZ, È\ÄKu KjP~ rJ\QjKfT xMKmiJ KjKòu xrTJrÇ k´J~ ßhz mZr iPr kKÁoJ ßVJP~ªJrJ mz irPjr yJouJr @vïJ TPr @xKZPujÇ KmhqoJj \ÄKu ßjaS~JPTtr KmÀP≠ TJptTr khPk ßj~Jr \jq; dJTJr Skr kKÁoJ ßhPvr YJkS @PxÇ KT∂á mqm˙J ßj~Jr mhPu @S~JoL uLV xrTJr FA kKrK˙Kf ßgPT rJ\QjKfT xMKmiJ @hJP~ xPYÓ KZuÇ fJrJ CPJ fJPhr rJ\QjKfT k´KfkPT ßhJwJPrJk TPrPZÇ IgY FA ßVJÔLèPuJ yfqJTJP§r hJ~ ˝LTJr TPrPZÇ CV´mJhL

ßVJÔLèPuJPT hoPjr kKrmPft xrTJr revLuPhr ZJz KhP~PZ, yfqJr KvTJr mqKÜPhr ßhJw KhP~PZÇ xMfrJÄ \ÄKurJ KyKª jJ mJÄuJ~ TgJ mPuPZ, fJ Kmw~ j~ mrÄ; S~JjkJKat ߈a xrTJPrr xKhòJr InJPmA \ÄKumJh dMPT kPzPZ ßhPvÇ' IgtJ“ xMmYj S xMKmPmYTPhr ßhv ßgPT KmhJ~ TPr ßZPzPZj @hvtmJhL TKmPrrJÇ \ÄKumJh mJÄuJPhvPT ßTJgJ~ KjP~ ßpPf kJPr, mÉ KuPUKZÇ ÈK\PrJ auJPr¿' oJPj FA j~, è¬yfqJ TrPm KT∂á hJ~ YJkJPm ßTÓ ßmaJr SkrÇ KTÄmJ KmPvw FTKa ßhv rãJ TrPf, ßhPvr oJjMPwr Skr mJrmJr xJÅzJKv IKnpJj YJKuP~ VefπPT KjmtJxPj kJbJPmÇ KmTuJñ Vefπ ßgPT ßmr yPf YJAPu \ÀKr k´P~J\j, rJ\QjKfT nJrxJoq FmÄ 5 \JjM~JKrr IKnvJk ßgPT ßmr yS~JÇ nJrxJoqyLj rJ\jLKfr TJrPe ßp n~ïr vNjqfJr xíKÓ, FUJPjA dMPT kzPZ KmköjT @hvtmJhLrJSÇ @hPvtr KmÀP≠ @hPvtr xÄWPwt kMPz ZJrUJr kJmKuTÇ \jof FnJPm ImùJ TrPfA gJTPu @èj @PrJ ZzJPm, uJPvr xÄUqJ mJzPmÇ ßmzJu KhP~ iJj nJjJ Ix÷mÇ 2 xTJu ßvw TrKZuJo ZJ©uLPVr yJPf @PrKlj KxK¨TLr uJüjJ KjP~Ç 8 mZr @PV KmKc@r KhP~ ÊÀ, mJmMu @UfJr KhP~ ßvw yPuJÇ mJÄuJPhv FUj krmftL IiqJP~Ç FUj xm KTZMA @∂\tJKfT KoKc~J kptPmTPhr IjMmLe pPπr fPu YPu ßVPZÇ vJyKr~Jr TKmrrJ pUj FTKa KjKhtÓ hPur Skr hJ~ YJkJPfA mq˜, ßvJPjjKj, KxFjFj-KxFjKmKx, @u\JK\rJ, lé YqJPjPur oPfJ @∂\tJKfT KoKc~JèPuJ KTnJPm xrTJPrr IkKrkTôfJr xoJPuJYjJ TrPZÇ IfLPf TUPjJA xrJxKr uJAn TnJPr\ FmÄ WµJr kr WµJ ßhUJ~Kj kKÁPor KoKc~JÇ FojKT rJjJ käJ\Jr ßmuJ~S j~Ç FmJr l∑J¿ KTÄmJ u¥Pjr xπJxL yJouJr xoJj èÀfô KhP~PZ dJTJPTSÇ WajJr k´go k´yPrA ÈxJAPar' 20 \jPT UMPjr ßWJweJA ßvw kpt∂ KbTÇ fUjA ßpRg IKnpJPj jJ pJS~Jr TPbJr xoJPuJYjJ TPrPZj KmPvwùrJÇ ßpRg IKnpJPj xrTJPrr WJaKfèPuJ fMPu iPr @∂\tJKfT xyJ~fJrS k´˜Jm ßrPUPZjÇ SmJoJPT oMÉotÉM Kmsl TrPZj KjrJk•JKmPväwPTrJÇ FrkPrS È@hvtmJhL'rJ ßTj ßbPT @PZ KmFjKk-\JoJ~Jf iM~J~? TgJ~ mPu, VJÅ\Jr ßjRTJ jJKT kJyJz mJ~Ç c. KTÄ mPuKZPuj, TJPuJ xπJxLrJ xJhJ xπJxLPhr xoJj KmköjTÇ @Ko mum, oiqk´JYq KTÄmJ mJÄuJPhv ∏ xm TKgf @hvtmJhLA xoJj KmköjTÇ jJjJ ßhPvr ßVJP~ªJ xÄ˙Jr ßmfjnMT IPjT mqKÜfôA KmÃJK∂ ZzJPòjÇ 3 @hvtmJhLPhr ßnfPr ßnfPr TJ\ TPr n~JjT È@Ko FmÄ @KofômJh'Ç xπJPxr oPfJA n~JjT ßpPTJPjJ @KofômJhÇ oJS, ˆJKuj, KlCrJr @KofômJPhr TMlu \JKjÇ SPhr oPjr oPiq È@Ko' ZJzJ ßTC ßjAÇ È@KofômJh' YJKkP~ KhPf jJjJ ßaTKjT, @hvtmJhLPhr ChJyre '74 FmÄ mftoJPjSÇ k´go @PuJ, È@Ko KhPfS kJKr, KaKn YqJPjuèPuJ KjPfS kJKrÇ' ßaKuKnvjèPuJr xrJxKr xŒ´YJPrr IKnPpJV TPr @PoKrTJr ChJyre aJjPujÇ TgJ~ TgJ~ ßx ßhPvr ChJyre aJjJr TL k´P~J\j, @PoKrTJPf 35 mZr gJTJr kr FT\j mJÄuJPhvL AKoVsqJ≤ KyPxPm KjP\S Kmw~Ka mM^Pf Ifq∂ ChV´LmÇ Fxm muPf TL ßmJ^J~! @PoKrTJr AKfyJPx VePnJPar KmiJj mJKfu KTÄmJ 5 \JjM~JKrr híÓJ∂ KT @PZ? IgY KoKjPa kJmKuPTr 50 yJ\Jr aJTJ UrY TPr xÄxPh KmPvw TJPrJ lPaJ ß^JuJPjJr

èuvJj yJouJ (33 kOÔJr kr) KhPT @oJPhr fJTJPjJ hrTJr FTJKiT TJrPeÇ k´gof, FA fÀePhr xJoJK\T Im˙Jj S KvãJVf ßpJVqfJ fJÅPhr oPfJA, pJÅrJ IjqJjq ßhPv @∂\tJKfT \ÄKuPVJÔL ÆJrJ @TíÓ yP~PZjÇ FÅrJ oiqKm• mJ Có oiqKm• ßvsKer xhxq FmÄ fJÅPhr ßTCA iotL~ KvãJk´KfÔJPj KvKãf yjKjÇ ACPrJPkr KmKnjú ßhv ßgPT S pMÜrJÓs ßgPT ßpxm fÀe-fÀeL KxKr~J~ pMP≠ KVP~ ßpJV KhP~PZj, fJÅPhr k´YKuf IPgt xoJP\r mJAPrr mPu oPj yPm jJÇ fJÅPhr IKiTJÄv xoJP\r mKûf ßvsKer k´KfKjKifô

È@Ko FmÄ @KofômJh' ßhvaJPT I∂f 100 mZr KkKZP~ KhP~PZÇ FaJPT ãofJr FToJ© C“x mJjJPf KVP~, 15fo xÄPvJijLPf pJ TrJ yu, KfkNre fUjA x÷m, pUj @KofômJPhr mJAPr FPx xÄPvJijL mJKfu yPmÇ SA xÄPvJijL ÊiM f•ôJmiJ~T xrTJrA j~, VePnJPar hJKmS mJKfu TPrPZÇ VePnJa, pJ VeoJjMPwr rJ~Ç ßp rJP~r KmÀP≠ pJjKj KmsKav k´iJjoπL TqJPorjÇ FToJ© kJKatr IKjòJ FmÄ KmsKav FoKkPhr IjJ˙J ßnJaA TqJPorjPT xrJPf kJPr; KT∂á VerJ~PT xoJj IjJ˙J KyPxPmA xÿJj TrPujÇ ßnJaJnMKa FToJ© @S~JoL uLPVrAÇ oJKTtj KmYJrKmnJV TJPrJ ßkKaPTJa j~Ç fJPhr FTKa IñrJ\q @AcJPyJr xoJj mJÄuJPhv, ßpUJPj F ßhPv @PoKrTJr IPitT oJjMwÇ mftoJj KmPvõr xmPYP~ \jmÉu ßhvKar xm KTZMA Ifq∂ \KauÇ ÊiM \jxÄUqJA j~, nNKor kKroJe Fr ßYP~ ßjKfmJYTÇ xmPYP~ ßjKfmJYT nN-fJK•ôT Im˙Jj, ßpUJPj ßTRvPu dMPT ßpPf kJPr ßp ßTCÇ \jmÉu ßhPv oJjMPwr oPiq KoPv pJS~JaJ IKfxy\, pJ \ÄKumJhLPhr \jq xyJ~TÇ k´JAPna ßaKuKnvPjr uJAPx¿ ßTJPjJ mqKÜr AòJ IKjòJr Skr yS~J ßpoj CPÆV\jT, ßfoKj ßTJPjJ KjKhtÓ @hvtmJh k´YJr TrPf mJiq TrJaJS KmköjTÇ ßaKuKnvjèPuJr TJ\ \jxPYfjfJ mJzJPjJ KTÄmJ mJóJTJóJ oJjMw TrJ j~Ç KoKc~Jr TJ\ KoKc~JPTA TrPf jJ KhPu pJ y~, ßxaJA KmKaKnÇ dJTJr WajJ KxFjFPj; oJPj, kJmKuT ßhUu KmKaKnr mJAPrr \V“aJ ßTojÇ È@Ko FmÄ @KofômJh' ßhvaJPT I∂f 100 mZr KkKZP~ KhP~PZÇ FaJPT ãofJr FToJ© C“x mJjJPf KVP~, 15fo xÄPvJijLPf pJ TrJ yu, KfkNre fUjA x÷m, pUj @KofômJPhr mJAPr FPx xÄPvJijL mJKfu yPmÇ SA xÄPvJijL ÊiM f•ôJmiJ~T xrTJrA j~, VePnJPar hJKmS mJKfu TPrPZÇ VePnJa, pJ VeoJjMPwr rJ~Ç ßp rJP~r KmÀP≠ pJjKj KmsKav k´iJjoπL TqJPorjÇ FToJ© kJKatr IKjòJ FmÄ KmsKav FoKkPhr IjJ˙J ßnJaA TqJPorjPT xrJPf kJPr; KT∂á VerJ~PT xoJj IjJ˙J KyPxPmA xÿJj TrPujÇ pJ muKZuJo, È\JoJ~Jf-KmFjKkPT kMÅK\ TPr K\PrJ auJPrP¿r TJoJj hJVJSÇ' KmvõJx TrPf TÓ y~, ßaKuKnvPjr uJAPx¿ gJTPm KT gJTPm jJ, FaJ ßTJPjJ rJÓski´ JPjr oJgJ~ gJTPf kJPrÇ TJre, ßhv ßTJPjJ mqKÜr AòJ j~, mrÄ KjmtJKYf kJutJPoP≤r TJ\Ç FUJPj FPxA irJ ßUP~PZ rJ\jLKf FmÄ \ÄKumJhÇ F ZJzJS rP~PZ 5 \JjM~JKrr IKnvJkÇ IgtJ“ \jVPer oJjmJKiTJr jxJ“ TrPf 15fo xÄPvJijL FmÄ 5 \JjM~JKr, FTaJ @PrTaJr xŒNrTÇ @PoKrTJr fMujJ TrJr @PV 5 \JjM~JKr mJKfu TrPf yPmÇ 4 FA oMyPN ft ãofJr mJAPr gJTJ xmPYP~ mz KmPrJiL hPur TreL~ TL? 20 hPur ßmJ^J CKYf, \JfL~ xÄxPhr mJAPr gJTPuS fJrJA xmPYP~ mz KmPrJiL huÇ rSvjoJTtJ KmPrJiL huPT ßTC kJ•J ßh~ jJ, FojKT ofJxLjPhrS ßpj kJPkJwÇ KmFjKkr \JjJ CKYf, FrvJPhr Im˙J TMAj FKu\JPmPgr ˝JoLr oPfJÇ rJ\Jr CkJKi ßkP~S xJrJ \LmjA ÈrJjLr ˝JoL'Ç FrTo khKmr ßYP~ o“xq\LmLr ßkvJS xÿJj\jTÇ UJPuhJ K\~J KT AlfJr kKuKaPéA ßmÅPY gJTPmj, jJKT KTZM TrPmj!

TPrj ∏ Foj hJKmS TrJ pJPm jJ, pKhS fJÅPhr oPiq xoJP\r k´Kf ßãJn S mûjJr ßmJi gJPTÇ fJÅrJ nJPmj ßp F mqm˙J~ fJÅrJ S fJÅPhr xŒ´hJ~ mKûf yPò mJ fJÅPhr k´Kf IjqJ~ @Yre TrJ yPòÇ KÆfL~f, pKhS FaJ KbT, FÅrJ AxuJo iPotr ßTJPjJ jJ ßTJPjJ mqJUqJ KhP~ k´nJKmf yP~PZj, KT∂á FÅPhr oPiq iPotr @YJr-@Yre kJuPjr uãe UMm ToÇ FÅPhr k´PeJhjJ yPò rJ\QjKfT FmÄ ‰mKvõT rJ\jLKfA fJÅPhr xmPYP~ ßmKv k´nJKmf TPrPZ mPuA ßhUJ pJ~Ç KT∂á fJÅrJ ‰mKvõT rJ\jLKfPT TUPjJA fJÅPhr TJPZr rJ\jLKf ßgPT KmKòjú nJPmj mPu oPj y~ jJÇ ßhPvr rJ\jLKf S Kmvõ rJ\jLKf fJÅPhr TJPZ ßTJPjJ jJ ßTJPjJ xNP© V´Kgf y~Ç F ßãP©S ßfojKa yP~PZ KT jJ, @orJ KjKÁf TPr fJ muPf kJrm jJ, fPm fJr AKñf hívqoJjÇ fífL~f, mJÄuJPhPv

mrÄ CKYf, hPur xJiqoPfJ AjPaKuP\≤ KrPkJat xÄV´y TPr, \JKfr CP¨Pv nJweÇ vKrT huèPuJrS CKYf, pJr pJr xJiqoPfJ mÜmq ßh~J' ÉoKT-ioKTr rJ\jLKf ßgPT oJjMwPT rãJ TrJÇ u¥j ßgPT ‰x~h @vrJPlr ßlxmMT ˆqJaJx, TJCPT ZJz ßh~J yPm jJÇ \JjPf YJA, ÈTJCPT ZJz ßh~J yPm jJ' TgJKar @KniJKjT Igt TL? FKa mPu KfKj FmÄ fJr hu mJrmJr TL ßmJ^JPf YJj! KjK‘~ KmPrJiL hu, @hvtmJhLPhr In~JvsoÇ hMA @hPvtr uzJAP~ xJiJre oJjMw orPZ ßTj? 5 ÈKmùJjL YJA', KmùJkPjr FTKa V· KhP~ ßvw TKrÇ YJTKrk´JgtL muu, FTaJ ßTj, hvaJ kJroJeKmT KmhMq“PTªs YJuJPf kJKrÇ @oJr èÀ @umJat @AjˆJAj Kj\ yJPf @oJPT khJgtKmhqJ~ fJKuo KhP~PZjÇ FA ßhPUj, Kj\ yJPf KfKj @oJr KkFAYKc xJKatKlPTPa xA TPrPZj (IgY @AjˆJAj oJrJ ßVPZj IPjT @PVA)Ç @oJPT TJ\ KhP~ @kjJrJ jJPT xKrwJr ßfu KhP~ WMoJjÇ' KmhMq“PTPªsr KbTJhJrS FojA FT\jPT UM\ Å KZPuj, TJre kroJeMvKÜ xŒPTt fJr ßTJPjJ iJreJA ßjAÇ KbTJhJr muPuj, fJyPu 10 vfJÄPvr TL yPm? KmùJjL muu, @kKj KT Ko. \JrhJKrr TgJ muPZj? KbT @PZ 10 vfJÄv SPTS KhP~KZ, @kjJPTS ßhPmJÇ TP~T Khj kPrr WajJÇ KmùJjLr UMm \ôr, vrLr\MPz mz mz ßlJÛJÇ oMUaJ hMPir oPfJ xJhJÇ YMuèPuJ APuTKasT fJPrr oPfJ UJzJÇ cJÜJr ßhUPuj, KT∂á ßrJV KjetP~ mqgtÇ FA rTo ßrJVL \LmPjS ßhPUjKjÇ Frkr KmùJjLr võJxTÓ CbPu cJÜJr FPuj IKéP\j KhPfÇ ybJ“ cJÜJPrr ßYJU ßVu KmZJjJr fPu kPz gJTJ yuMh rPXr TP~TaJ rPcr KhPTÇ KmZJjJr fPuS rPcr èhJoÇ cJÜJr muPuj, FèPuJ TL? FT x¬Jy kr, hPu hPu FTA rTo ßrJVL @xPf ÊÀ Tru cJÜJPrr TJPZÇ ImPvPw @KmÏJr yPuJ, yuMh rcèPuJ ACPrKj~Jo, pJ xJPz xJf yJ\Jr KcKV´ fJkoJ©J~ kMKzP~ KmhMq“ C“kjú y~Ç FA ACPrKj~Jo FfaJA KmwJÜ, ßp ßf\KÙ~fJ ±Äx Tru KyPrJKvoJ-jJVJxJKTÇ FUj kpt∂ ßxUJPj KmTJuñ KvÊr \jì y~Ç ßYPrJjKmu, lMTMKvoJ, nMkJu... xmt©A ßf\KÙ~fJr ±ÄxpùÇ V·aJ yPuJ, KmùJjL ßuJTaJ @xPuA ßYJrÇ jJ mMP^A ßx FPxKZu oNuqmJj ACPrKj~Jo YMKr TrPfÇ kJÅY asJT oJKa fMuPu FT KYoKa ACPrKj~Jo kJS~J pJ~Ç ßYJr ß\PjKZu, @∂\tJKfT mJ\JPr Fr oNuq UMm YzJÇ ßnPmKZu, \MfJr oPfJ FaJS YMKr TrJ xy\Ç K\PrJ auJPrP¿r mJVmJVLv KbT TÀj, ÈKmFjKk\JoJ~Jf' jJKT Ijq ßTC? 5 \JjM~JKrr KmiJfJrJ KbT TÀj, xJÅzJKv IKnpJj jJKT oiqmftL KjmtJYj!

hLWtKhj iPrA È\ÄKu' mPu ßp ߈KrSaJAk ‰fKr TrJ yP~PZ, FA @âoeTJrLrJ fJPf kPz jJÇ F WajJr kPr FA k´vú TrJ UMm \ÀKr ßp ßhPv @∂\tJKfT \ÄKu xÄVbj CkK˙f @PZ KT jJ, ßxA KmfPTt k´mí• gJTJr TJrPe \ÄKuPVJÔLèPuJr âomitoJj ÉoKT S vKÜ xû~PT TJptf ImùJ TrJ yP~PZ FmÄ yPò KT jJ? FTA xPñ \Kñ ßoJTJKmuJ~ FpJm“ ßp ßTRvu mqmÂf yP~PZ, fJr TJptTJKrfJS FUj k´vúKm≠Ç \ÄKu ßoJTJKmuJr ßTRvPur k´Pvú oPj rJUJ hrTJr ßp xJoKrT KhT fJr FTKaoJ© CkJhJjÇ xrTJr, jLKfKjitJrT S KmPväwPTrJ pKh FUPjJ Fxm Kmw~ KmPvwnJPm KmPmYjJ TrPf IjLy mJ IkJrV yj, fPm fJ ßTmu hM”U\jT j~, @®WJfLS yPm mPu @oJr @vïJÇ


oMÜKY∂J 35

SURMA m 08 - 14 July 2016

ßhJyJA, Bh @jª ßTPz ßjPmj jJ oJxMh o\MohJr ßuUT : xJÄmJKhT

kKm© BhMu Klfr xmJr oPjr hr\J~ TzJ jJzPZÇ ßrJ\Jr KmhJ~L xMr oJPxr ßvw \MoJ~ oMKoj mJªJPhr ÂhP~ Knjú @PoP\ IjMrKef yPf ÊÀ TPrÇ uJAuJfMu ThPr kKm© TMr@j jJK\Pur FT I\JjJ IjMnNKf k´KfKa KmvõJxL ojPT jfMj oJ©J~ Kvyre \JVJ~Ç ßrJ\Jr ßvw hvPT ßmP\Jz rJPf uJAuJfMu Thr ßUJÅ\Jr fJzjJ FA oMuäMPT ToÇ KjKhtÓ KhPj xrTJKr ZMKa ßmJi TKr vPmThrPT mz TqJjnJPx ßhUJr xMPpJV TKoP~ ßh~Ç Kmw~Ka KjP~ xÄKväÓrJ nJmPf kJPrjÇ rJ\QjKfT TJrPe iotL~ KyÄxJKmPÆw ßmPzPZÇ @mJr k´PfqT iotk´Je oJjMPwr Âh~aJPj @∂”iot xÄuJk xoP^JfJr FTirPjr AKfmJYT @myS jfMj TPr xíKÓ yP~PZÇ kMÅK\mJh S m˜MmJPhr mJAPr pJS~Jr FT jfMj fJzjJ S @V´y fJÀeqPT nJmJPòÇ KcK\aJu xJosJ\q pJrJA Kj~πe TÀT, Fr KTZM xMlu xmJA ßkPf ÊÀ TPrPZÇ KmvõJxPT pMKÜ KhP~, KmùJj KhP~ S fgq KhP~ ßmJ^Jr @V´y ßmPzPZÇ fJA BPhr @iqJK®T ‰Yfjq, ßuRKTT

@jª FmÄ xmtkäJmL „ko~fJ~ VexŒíKÜ \JfL~ C“xPmr ˜Pr ßkRÅPZ KhP~PZÇ BhPTKªsT ßTjJTJaJr iMo aJTJr VKfo~ k´mJy S IgtxŒPhr jJjJnJPm yJfmhPur TJrPe xm ßvseLr oJjMPwr TJPZ BPhr kKrKi FUj IPjT Km˜ífÇ Fr IgtQjKfT fJ“kptS CPuäUPpJVqÇ ßvsKeQmwPoqr hVhPV ãfKa BPhr xJuJKo, KlfrJ, \JTJf, hJj-IjMhJPj KTZMaJ yPuS ÊTJPf xJyJpq TPrÇ k´TíKfr iPotr FaJS FTaJ CPuäUPpJVq TuqJeTr KhTÇ hM”U-PmhjJ, MiJ, hJKrhsq, \rJV´˜fJ ZJzJS pM≠, xπJx, Yrok∫L C“kJf, x–WJf, xJŒ´hJK~T KmPÆw KmvõPT K˙Kf KhPò jJÇ oJjMPwr xJoPj ÈIKnmJxL' jJPo vreJgtLr xJPg jfMj v» \J~VJ TPr KjP~PZÇ mJÄuJPhv KmKòjú ÆLk j~Ç oMxKuo CÿJyr xhxqrJÓs, @mJr KmvõxŒ´hJP~rS IÄvÇ @∂\tJKfTfJmJPhr pJ KTZM AKfmJYT fJ ßpoj @oJPhr k´nJKmf TPr, Fr ßjKfmJYT KhTèPuJS FzJPjJ x÷m yPò jJÇ @ûKuT S @∂\tJKfT rJ\jLKfr UJA-UrYJS èPj èPj @hJ~ TrPf yPòÇ fJr krS mJÄuJPhv hJÅzJPjJr I∂yLj pMP≠ Km\~L yPf hí|k´KfùÇ \JfL~ ˝Jf∂sq iPr rJUPf k´Kfv´∆Kfm≠Ç iotk´Je oJjMPwr FA \jkPh iotL~ xKyÌMfJ S IxJŒ´hJK~T ßYfjJ IMeú rJUPf k´KfùJm≠Ç F kPg I∂rJ~ rJ\QjKfT xoxqJ S oj˜JK•ôTnJPm k´KfPrJi TrJr xãofJ yJKrP~ ßluJÇ FTA xJPg hJKmP~ rJUJr jJjJoMUL wzpπ ÀPU hJÅzJPjJr KyÿPfr InJmÇ mºMPmvL v©MrJ @oJPhr oJjKxT vKÜ Kj”Pvw TrPf oKr~JÇ @oJPhr rJ\jLKf IK˙KfvLuÇ Vefπ IjMkK˙fÇ TftífômJhL vJxPjr TJrPe xm k´JKfÔJKjTfJ S xJÄKmiJKjT k´KfÔJj mJ˜Pm ITJptTr yP~ kPzPZÇ KnjúoPfr k´Kf IxKyÌMfJ ßmJi TKr jK\rKmyLjÇ fJr xJPg kJr¸KrT KmvõJx S @˙Jr xïa \JfL~ xoxqJPT ÊiM VnLrfr TPrKj, xoV´ \JKfPT FTirPjr yfJvJ~ @òjú TPrPZ, ZMPz ßlPuPZ jfMj FT YqJPuP†r oMPUÇ rJ\QjKfT IK˙rfJr TJrPeA IPjPTr Bh @jª

rJ\QjKfT IK˙rfJr TJrPeA IPjPTr Bh @jª KlPT yP~ pJPmÇ ßpoj Bh @xPm jJ xŒJhT oJyoMhMr ryoJPjr kKrmJPrÇ xhq TJrJoMÜ xJÄmJKhT ßjfJ vSTf oJyoMh Bh @jª ßgPT ßwJu@jJ mKûf yPmj jJ, fJr krS fJPT fJzJ TrPm 31 rJ\QjKfT y~rJKjoNuT oJouJÇ vKlT ßryoJPjr kKrmJPr FmJrA BhPTKªsT @`J \oPm jJÇ BPhr ßTJPjJ IjMÔJPj CkK˙f yPf kJrPmj jJ FA metJdq oJjMwKaÇ oJyoMhMr ryoJj oJjúJr IkrJi TL, FUPjJ \JKj jJÇ @xuJo ßYRiMrLxy IPjPTA híKÓ ßlrJPjJ rJ\jLKfr KvTJrÇ yJ\Jr yJ\Jr rJ\QjKfT TotL, TP~T c\j rJ\jLKfKmh TJrJVJPrA Bh pJkPjr TÓTr ˛íKf KjP~ Bh kJr TrPmjÇ KlPT yP~ pJPmÇ ßpoj Bh @xPm jJ xŒJhT oJyoMhrM ryoJPjr kKrmJPrÇ xhq TJrJoMÜ xJÄmJKhT ßjfJ vSTf oJyoMh Bh @jª ßgPT ßwJu@jJ mKûf yPmj jJ, fJr krS fJPT fJzJ TrPm 31 rJ\QjKfT y~rJKjoNuT oJouJÇ vKlT ßryoJPjr kKrmJPr FmJrA BhPTKªsT @`J \oPm jJÇ BPhr ßTJPjJ IjMÔJPj CkK˙f yPf kJrPmj jJ FA metJdq oJjMwKaÇ oJyoMhMr ryoJj oJjúJr IkrJi TL, FUPjJ \JKj jJÇ @xuJo ßYRiMrLxy IPjPTA híKÓ ßlrJPjJ rJ\jLKfr KvTJrÇ yJ\Jr yJ\Jr rJ\QjKfT TotL, TP~T c\j rJ\jLKfKmh TJrJVJPrA Bh pJkPjr TÓTr ˛íKf KjP~ Bh kJr TrPmjÇ èo yS~J kKrmJrèPuJr ßYJPU IkuT nLKfr YJyKj TJPrJ j\Pr kzPm jJÇ ßmJmJTJjúJ~ èoPr orPm ˝\jyJrJ oJjMwÇ IPvw k´yr ßVJjJr hM”xy TÓ fJPhr mMPTr kJÅ\r ßnPX @y&-Cy& v» ßmr yPmÇ KmYJrmKyntNf yfqJr jfMj V· âxlJ~Jr mJ mªMTpMP≠ ãKfV´˜rJ ßp IKnvJk \JjJPm fJ myPjr xJiq TJPrJ ßjAÇ fJr krS xm KTZM ZJKkP~ @orJ mum∏ Bh

ßoJmJrTÇ Bh ßoJmJrT muJr xJPg @PmV gJPT, KTZM CkuK…S gJPTÇ @PmVaMTM KmvõJxKmPiRf, ßp KmvõJPxr mqJK¬ Ff hM”U-TÓ S xLoJm≠fJ KjP~S @oJPhrPT Bh ßoJmJrT muPf ßk´reJ ß\JVJ~∏ ßxA KmvõJx vJvõfÇ FaJA xJmt\jLj S \JfL~ C“xm BPhr KmPvwfôÇ BPhr k´Je¸vtL IjMPk´reJ ßgPT VKrm-hM”UL, o\uMo-xmtyJrJ ßTC mJh kPz jJÇ KmvõJxL oJjMPwrS Igtmy KmPjJhj @PZÇ ßxaJ ßnJVmJhL KY∂Jk´xNf xJrm•JyLj y~ jJÇ ßpoj KvÊrJ oJ, mJmJ, ˝\j-Kk´~\Pjr \jq ÊiM KmPjJhj j~, ßYJU \MzJPjJ, oJ~J \zJPjJ Foj FT Kjotu KmPjJhj; pJ Ijq KTZM KhP~ kNre y~ jJÇ xíKÓTftJ pJPhr x∂Jj ßhjKj, Kj~Kf fJPhrPT IjqnJPm kMKwP~ ßh~Ç fJA x∂JjyJrJ oJjMw, Kj”x∂Jj KkfJoJfJS FA KmPjJhPj IÄv KjPf kJPrjÇ KjP\Phr ßoPu irPf kJPrj KvÊxhPj, FKfoPhr oPiq KTÄmJ kgKvÊPhr oJP^Ç x∂JjyLj hŒKfPTA UMPÅ \ ßkPf yPm fJPhr vNjqfJ xíKÓTftJ Ijq KTnJPm 36 kOÔJ~

xÄxhL~ mÜPmq ÈxMvJxj @\ èKuKm≠' F Fo Fo vSTf @uL ßuUT : f•ôJmiJ~T xrTJPrr xJPmT CkPhÓJ

xMvJxj KjP~ jæAP~r hvPTr ßvwJit ßgPT IPjT @PuJYjJ ßhPv-KmPhPv yP~PZÇ F @PuJYjJ FUPjJ ImqJyf rP~PZÇ jæAP~r hvPT KmPhKv xJyJpqhJfJ ßVJÔL xMvJxj I\tPjr Skr èÀfôJPrJk TPrPZÇ F v»Kar xÄùJ KjP~S @∂\tJKfT Cjú~j xyPpJVLrJ mqJUqJ KhP~PZÇ F mqJUqJr Ijqfo k´iJj ‰mKvÓq KZu, ßTJPjJ ßhPvr vJxjmqm˙J KjmtJKYf vJxT hPur FTPYKa~J IKiTJr j~Ç vJxjmqm˙Jr Ijq IÄvLhJr yPm rJÓs mJ xrTJrmKyntNf xÄ˙JèPuJÇ IgtJ“ FPhr ofJof èÀfôxyTJPr ÊjPf yPm FmÄ xMkJKrv @oPu KjPf yPmÇ xMvJxPjr F ‰mKvÓq xjJfjL rJÓs mqm˙JkjJ~ FT jfMj KhV∂ UMPu KhP~PZÇ Fr xPñ pMÜ yP~PZ mJT˝JiLjfJxy Kj\˝ of k´TJPvr IKiTJrÇ xjJfjL rJÓs mqm˙JkjJ~, KmPvw TPr VefJKπT vJxjmqm˙J~ xÄKmiJjPTA rJÓs mqm˙JkjJr oNu YJKuTJvKÜ mPu Veq TrJ y~Ç xÄKmiJPj xMvJxj I\tPjr ßãP© ßoRKuT IKiTJr xÄrãe S KjKÁf TrJr Kmw~KaS ˝LTífÇ F xP•ôS mJ˜mfJ yPuJ,

xMvJxPjr InJm KjP~ KmfTt ImqJyf rP~PZÇ xMvJxPjr Kmw~Ka xo~ xo~ k´vúKm≠ TrJ y~Ç xMvJxj FToJ© rJÓs mJ xrTJrmKyntNf xÄ˙Jr ofJof k´TJv S @oPu ßjS~Jr oPiqA xLKof j~Ç Fr mqJK¬ mÉoMULÇ xjJfjL rJÓs mqm˙JkjJ~ ãofJxLj xrTJrPTA jJVKrT xMrãJxy fJPhr \LmjpJ©Jr mÉ irPjr ßxmJ KjKÁf TrPf y~Ç vJxj mqm˙JkjJ~ @Aj S KmKixÿf khPãk V´ye TrJr mJiqmJiTfJ rP~PZÇ Fr mqfq~ yPu xÄKmiJj IjMpJ~L ßTJPjJ jJVKrT \j˝Jgt xMrãJKmw~T ßmxrTJKr xÄ˙J Có @hJuPfr ÆJr˙ yS~Jr IKiTJr k´P~JV TrPf kJPrjÇ IjqKhPT jJVKrT IKiTJr xMrKãf jJ yPu KjmtJKYf xÄxPhS F KjP~ @PuJYjJ S Kx≠J∂ yPf kJPr FmÄ yS~J mJüjL~Ç PpPTJPjJ ßhPvr vJxj mqm˙JkjJr Ijqfo mJ˜mfJ yPuJ jJVKrT IKiTJr mqJyf yPuA fJ“ãKeT k´KfTJr kJS~Jr Kmw~Ka hM„yÇ Fr oPiq rP~PZ @AKj k´KfTJrxy IjqJjq ßã©Ç ßvPwJÜ KmwP~ xJiJref jJVKrT k´KfmJh hívqoJj y~Ç F k´KfmJPhr KmKnjú irj rP~PZÇ rJ\QjKfT ßãP© IjMjúf ßhPv yrfJu mJ iotWa y~Ç xJiJref KmPrJiL rJ\QjKfT hu yrfJu mJ iotWPar @øJj KhP~ gJPTÇ fPm iotWa IrJ\QjKfT xÄ˙JS @øJj TPr gJPTÇ AhJjLÄTJPu yrfJPur Kmw~Ka hívqoJj j~Ç yrfJu yPu ˝JnJKmT jJVKrT \Lmj hJÀenJPm mqJyf y~Ç Fr KmT· KyPxPm FUj oJjmmºPjr Kmw~Ka hívqoJjÇ F irPjr oJjmmºj xrTJKr TJptTuJk mJ jLKf mJ˜mJ~Pj TfaMTM k´nJm Km˜Jr TPr fJ xKbT muJ x÷m j~Ç fPm oJjmmºj FUj FTKa ˝LTíf k´KfmJPhr irjÇ IPjPTr oPf, Vefπ ZJzJ xMvJxj I\tj x÷m j~Ç fJK•ôT híKÓPTJPe Kmw~Ka V´yePpJVq yPuS mJ˜Pm fJ jJ-S yPf kJPrÇ TJre VefPπ KjmtJYj mJ KjmtJKYf xrTJr xoJgtT j~Ç Vefπ pKh oMÜ @PuJYjJr kg k´v˜ jJ TrPf kJPr, fJyPuA xMvJxj mqJyf yPmÇ 29 \Mj FT ‰hKjPT k´TJKvf UmPr ßhUJ ßVPZ ßp FT\j ÈKmPrJiLhuL~' xÄxh xhxq o∂mq TPrPZj,

ÈPhPv k´vJxj @\ k´vúKm≠ j~, xMvJxj èKuKm≠Ç' YuoJj mJP\a @PuJYjJr xo~ KfKj F o∂mq TPrjÇ F o∂Pmqr ˝kPã KfKj rJÓsL~ vJxjmqm˙Jr FTJKiT ßãP©r hMmtufJr Kmw~ CPuäU TPrPZjÇ Fr oPiq rP~PZ @KgtT UJPfr hMjtLKf S uMakJa, mJÄuJPhv mqJÄT ßgPT Kr\JPntr Igt YMKrÇ Vf 10 mZPr VPz uJU ßTJKa aJTJr IgtkJYJr, 2004 ßgPT 2016 xJPur \Mj kpt∂ FT yJ\Jr 715 mqKÜr mªMTpMP≠ oífMqmreÇ Vf oJYt ßgPT 13Ka è¬yfqJÇ Kjyf fjMr oJP~r @TMKf AfqJKhÇ xMvJxj ßp @\ èKuKm≠ Foj TgJ @PV TUPjJ ßvJjJ pJ~KjÇ ßpxm rJÓsL~ mqm˙JkjJr hMmu t fJ KfKj CPuäU TPrPZj fJ TJPrJ I\JjJ j~Ç fPm xÄxPh k´vJxj ßp @\ èKuKm≠ FojKa TUPjJ ßvJjJ pJ~KjÇ ßp xÄxh xhxq Foj CKÜ TPrPZj, fJ TPbJr yPuS KÆof k´TJv TrJ pJ~ jJÇ fPm èKuKm≠ yS~Jr KmwP~ muJ pJ~ ßp VefJKπT xMvJxj k´go mqJyf y~ x•Prr hvPTr oiq nJPV FThuL~ vJxjmqm˙J k´mftPjr krÇ k´go èKuKm≠ y~ 1975 xJPur jJrTL~ yfqJpPùr oJiqPoÇ Frkr èKuKm≠ y~ 1982 xJPuÇ Frkr ÈèKuKmP≠'r WajJk´mJy ÊÀ y~ hMA míy“ rJ\QjKfT hPur xÄWJfkNet @Yre S híKÓnKñr TJrPeÇ @KgtT UJPfr KmvJu hMjtLKf S IKj~Por WajJr Kmw~Ka ãofJxLj xrTJPrr IgtoπL ÈxJVrYMKr' KyPxPm Veq TPrPZj CPuäU TPr xÄxh xhPxqr TP~TKa k´vú KZuÇ FT. Fr \jq hJ~L ßT? hMA. YMKr mPº TL mqm˙J V´ye TrJ yP~PZ? Kfj. mJP\Pa Fr ßTJPjJ „kPrUJ ßjA ßTj? fJÅr @PrJ o∂mq KZu È@orJ FA xÄxPh uMakJa KjP~ @PuJYjJ TKr, @r mJAPr KÆèe yJPr FA uMakJa YuPf gJPTÇ xmtPvw k´vú KZu, mqJÄPTr 37 yJ\Jr ßTJKa aJTJr Ee ImPuJkj TrJ yP~PZÇ \jVPer FA aJTJ ImPuJkPjr IKiTJr ßT KhP~PZ? Ppxm k´vú C™JKkf yP~PZ fJr oPiq \mJmKhKyr Kmw~Ka ßp KZu fJ xyP\A ßmJ^J pJ~Ç KT∂á mJP\Par xJiJre @PuJYjJ~ Fxm k´Pvúr C•r UMPÅ \

kJS~J jJ ßVPuS ßp Kmw~Ka oMUq FmÄ ToPmKv xmJrA \JjJ, fJ Fxm hMjtLKf S IKj~Por WajJ~ KTZMxÄUqT mqJÄT TotTftJr KmÀP≠ oJouJ TrJ yP~PZÇ IPjPTA mrUJ˜ yP~PZjÇ xÄKväÓ @hJuPf KmYJr ßvPw rJ~ ßWJweJr kr @PrJ KTZM fgq \JjJ pJPmÇ F k´xPñ ßmKxT mqJÄPTr IKj~o S hMjtLKfr Kmw~Ka KjP~ KoKc~J~ KTZM Km„k fgq IfLPf ßhUJ ßVPZÇ fgqKa SA mqJÄPTr ßY~JroqJPjr KmÀP≠ ßTJPjJ khPãk ßjS~J y~Kj, FToJ© khYMqKf ZJzJÇ xÄKväÓ ßY~JroqJj FT\j KjmtJKYf xÄxh xhxqS KZPujÇ xÄxPh k´h• mÜPmqr Ijq Kmw~ KZu mqKÜKjrJk•Jr hJÀe InJmÇ mqKÜKjrJk•J KjKÁf TrJr hJK~fô rJPÓsr fgJ ãofJxLj xrTJPrrÇ Y¢V´JPor FxKkr ˘L yfqJr Kmw~ CPuäU TPrA KjrJk•JyLjfJr k´xPñ muJ y~Ç F yfqJ WajJr KTZMxÄUqT IKnpMÜ mqKÜ FrA oPiq ßV´¬Jr yPuS FxKkPT VnLr rJPf kMKuPvr xÄKväÓ h¬Pr KjP~ k´J~ 14 WµJ K\ùJxJmJPhr ryxq KjP~ \joPj KmÃJK∂ rP~PZ oPot KoKc~J~ âoJVf xÄmJh k´TJv TrJ yPòÇ 29 \Mj FTKa ‰hKjPTr xmtk´iJj UmPrr KvPrJjJo KZu ÈmJmMuPT @xJKoPhr oMPUJoMKU TrJ KjP~ KmÃJK∂Ç' Fr Ijqfo IÄv KZu xPªynJ\j S kMKuPvr ßxJxt TJoÀu KvThJr SrPl oMZJr ßTJPjJ ßUJÅ\ ßjAÇ xrTJr mJ kMKuPvr kã ßgPT mJmMu @ÜJPrr KmwP~ kNeJt ñ fgq k´TJv jJ TrJ~ fJÅPT KjP~ KoKc~J~ jJjJ irPjr \·jJT·jJk´xf N xÄmJh kJS~J pJPòÇ Imvq ˝rJÓsoπL mPuPZj, F KmwP~ @PrJ fgq k´hJPjr xo~ FUPjJ y~KjÇ xMvJxj rãJ~ rJÓsL~ TJptxŒJhPj ˝òfJr Kmw~ xm xo~A CPuäU TrJ y~Ç @kJfhíKÓPf YuoJj WajJr mÉoMUL mÜmq I˝òfJ mJ ˝òfJr InJmA hívqoJj TPrPZÇ F KjP~ iJreJ IoNuT yPm jJ ßp xMvJxj mqJyf yPòÇ IjqKhPT Foj iJreJr KmkPã muJ pJ~ ßp fhP∂r ˝JPgt vfnJV ˝òfJ ßTJPjJ ßhPvA KjKÁf TrJ y~ jJÇ 47 kOÔJ~


36 oMÜKY∂J

08 - 14 July 2016 m SURMA

†Zvjcvo wek^, ZQbQ mewKQz fJyKojJ ßyJPxj ßuUT : KvãT

Pvi gvm Av‡M †NvlbvK…Z MY‡fvU ZvwiLwU wQj 23 Ryb, e„n¯úwZevi 2016| BD‡ivcxqvb BDwbq‡bi m‡½ Ô_vKv' Ôbv _vKv' A_©vr Ônuv' Ôbv' MY‡fvU †NvlbvwU G‡mwQj weªwUk cÖavb gwš¿ †WwfW K¨v‡giæ‡bi gyL †_‡K| Bsj¨vÛmn DËi Avqvij¨vÛ, I‡qjm, ¯‹Uj¨vÛ, hy³iv‡R¨ emevmiZ KgbI‡qj_ bvMwiK I wReªvëvi RbMYI G HwZnvwmK MY‡fv‡U Ask wb‡qwQj| cy‡iv Pvi gvm Zz‡Lvi ‡fvU cÖPvibvi DËvj †XD ‡`kwUi DËi `wÿb c~e© cwð‡g e‡q P‡jwQj| Avi mviv †`k Z_v mviv we‡k^i †bZve„›`mn mvavib gvbyl GKw`‡K †hgb Aaxi AvMÖn Ab¨w`‡K †Zgwb fqvbK DrKÚv `ywðšÍvmnKv‡i ¯§iYKv‡ji G MY‡fvU djvdj ch©©‡eÿY KiwQj| ‡h †Kvb wbe©vP‡b Av‡jvP¨ welq wb‡q cÿ wecÿ`yB `‡j jovB nIqvUvB ¯^vfvweK| GUvB MYZ‡š¿i g~jgš¿| BBD MY‡fv‡UI mvaviY wbe©vP‡bi gZ `yB `‡ji mivmwi Ask MÖnb wQj| wKšÍ gRvi e¨vcvi nj, e„‡U‡bi cÖavb `yB ivR‰bwZK `j, †Uvwi I †jevi cvwU©i m`m¨iv `jxq D‡Ïk¨, Av`k©, wb‡`©kbv RjvÄwj w`‡q GKvšÍ e¨w³MZ wm×všÍ‡K cÖvavb¨ w`‡qwQj| d‡j, wbe©vPbx cÖPvib gv‡V `yB `‡ji cÖavb I m`m¨e„›`iv wg‡jwg‡k GKvKvi n‡q wM‡qwQj| hyw³, cvëv hyw³‡Z cÖPviex gvV n‡q D‡VwQj DËß| D‡jøL¨, BDwKc `‡ji cÖavb bvB‡Rj dvivR BD‡ivcxqb BDwbqb †_‡K Ô‡ewi‡q Avmv'i c‡ÿ KwVb Ae¯’vb †i‡LwQj| 23 Ryb, 2016 MY‡fv‡U ‡eªw·U Rqx nIqvi ci cÖ_g BD‡ivcxqb BDwbqb cvj©v‡g‡›U e³…ZvKv‡j Me©f‡i e‡jb, ÔAvR †_‡K 17 eQi Av‡M e‡jwQjvg, Avwg Avgvi `j‡K BDwbqb †_‡K †ewi‡q Avmvi †bZ„„Z¡ w`e| †Zvgiv ZLb †n‡mwQ‡j| GLb †Zvgiv nvmQ bv|' we`ªƒ‡ci my‡i wZwb Av‡iv e‡jb, Ô‡Zvgv‡`i mewKQzB AmZ¨'| Dˇi Aek¨ mviv cvj©v‡g›U nj, wQ wQ k‡ã f‡i D‡V| wg. dvivR‡K A‡bK g›` wUUKvix ïb‡Z n‡qwQj| †Kgb P‡jwQj wbe©vPb cÖPviev? g~jZt BD MY‡fvU wQj cÖwZwU e„wUk bvMwiK‡`i Rxeb giY wm×všÍ welq| dvUvdvwU wbe©vPb P‡jwQj K‡qK gvm a‡i| `dvq `dvq wUwf K¨v‡givi mvg‡b `yB `‡ji †Lvjv‡gjv weZK© Abyôv‡b mvavib gvby‡li Ask MÖnb wQj AZ¨šÍ ‡KŠZznjx I Dc‡fvM¨| ÿ‡Y ÿ‡Y UvUKv msev` mieiv‡n miMg n‡q D‡VwQj msev` I mvgvwRK gva¨g¸‡jv| ¯^ ¯^ ¯^v_© eRvq ivLvi wm×v‡šÍ hy³iv‡R¨i bvMwiKe„›` wQj AUj Abo| `yB `yBevi wbe©vwPZ

jÛb †gqi ewim Rbmb Ggwc ‡bZ…Z¡ w`‡qwQ‡jb Ôbv _vKvi' c‡ÿ| wKšÍ Zuvi evev Ae¯’vb wb‡qwQ‡jb, Ô_vKvi' c‡ÿ cÖPviev wgwQ‡j cÖ_g mvwi‡Z| BD †_‡K Ô†ewi‡q AvmvÔ c‡ÿ Zzgyj MY weZK© Abyôv‡b GgbwUB wQj `j †bZv ewim Rbm‡bi ‡kl gšÍe¨, Ô24 Ryb (MY‡fvU AbywôZ n‡qwQj 23 Ryb) Avgv‡`i ¯^vaxbZv w`em|' Avi MY‡fv‡U weRqx BDwKc `j †bZv bvB‡Rj dvivR gšÍe¨ Ki‡jb, Ô‡`k hy× K‡i gyw³ AR©b Kij'| wd‡i Avwm BD MY‡fvU wbe©vPbx AvL¨v‡b| gvm †cwi‡q w`b| w`b †cwi‡q N›Uvi ‡`vi‡Mvovq †fvU MÖnY Avmbœ| †fvU c~e© mvqv‡ý we we wm Av‡qvwRZ BBD-i m`m¨ wnmv‡e Ô†_‡K hvIqv' ev Ô‡ewi‡q AvmvÔ ZK©vZwK© Abyôvb P‡jwQj N›Uv a‡i| c‡ÿi †gvÿg hyw³ wQj- A_©bxwZ| BD‡ivcxqb BDwbqb m`m¨ †`k¸‡jvi mv‡_ †Lvjv‡gjv A_©bxwZ evRvi Av‡iv gReyZ nIqvi m¤¢vebv| Kj KviLvbv Pvjy| jvL jvL gvby‡li Kg©ms¯’vb wbivcËv| wec‡ÿi AKvU¨ hyw³ nj- Awfevmb wbqš¿Y| BD‡ivcxqb BDwbqb m`m¨ †`k¸‡jv †_‡K gvbyl evavnxbfv‡e hy³iv‡R¨ cÖ‡ek Ki‡Q| ‡m¨vqvj I‡qj‡dqvi wm‡÷g A_©vr webv g~‡j¨ mvgvwRK †gŠwjK myweav; ¯^v¯’¨, wkÿv, Avevm c×wZ evwni †_‡K AvMZ gvbyl‡K †ekx AvKl©e Ki‡Q| d‡j, e„wUk A_©bxwZ‡Z eûj cwigvb Pvc co‡Q| BD‡ivcxqb Kwgkb wewagvjv wK e‡j? BD‡ivcxqb Kwgkb bxwZgvjvi Ab¨Zg kZ© nj BD AšÍf³ ©z ‡`k¸‡jv †_‡K gvbyl Aev‡a GK †`k †_‡K Ab¨ †`‡k hvZvqvZ Ki‡Z cvi‡e| Af¨šÍixb mxgvbv wbqš¿e bv _vKvq, wbZ¨ cÖ‡qvRbxq cY¨`ªe¨, wkí Kj KviLvbvq e¨eüZ hveZxq fvix hš¿cvwZ mieiv‡n †Kvb wewa wb‡la †bB| GK K_vq, jÛb †_‡K wjRe‡b gy³ evwYR¨ †mev myweav eivÏ GgbUvB †hgb jÛb †_‡K wjfvicy‡j gvj mieiv‡n evavnxb my‡hvM| D‡jøL¨, 1973 mv‡j hy³ivR¨ BD‡ivcxqb Kwgk‡b m`m¨ wnmv‡e †hvM w`‡qwQj| MY‡fvU, djvdj I cªwZwµqv `xN© Pvi gvm cÿ wec‡ÿi nvÇvnvwÇ cÖPvibv jovB‡qi Aemvb nj 23 Ryb e„n¯úwZevi| wWwRUvj hy‡Mi e‡`Šj‡Z eûj cÖZ¨vwkZ MY‡fvU djvdj Z¡wz& MwZ‡Z Rbgvby‡li †`vi‡Mvovq †cuŠ‡Q †Mj| K¬všÍ †`‡n fvivµvšÍ g‡b `yB `yBevi wbe©vwPZ e„wUk cÖavb gwš¿ ‡WwfW K¨v‡giæb mw¯¿K 10 b¤^i WvDwbK ÷ªx‡U mvsevw`K‡`i gy‡LvgywL n‡jb| BD‡Z _vKvi c‡ÿ MY ivq cvbwb| e„wUk RbM‡Yi MYZvwš¿K wm×v‡šÍi cÖwZ kÖ×v Rvbv‡jb| GKRb `ÿ K¨v‡Þb wnmv‡e RvnvR‡K MšÍe¨¯’‡j Pvwj‡q †bqvi AÿgZv ¯^xKvi Ki‡jb I †mB m‡½ cÖavb gwš¿i c` †_‡K m‡i `uvovevi †Nvlbv w`‡jb| e„wUk RbMY‡K ‡LvjvLywjfv‡e ejvi AwaKvi †`qvi Rb¨ m`¨ c`Z¨vMx cÖavb gwš¿ †WwfW K¨vwgiæb‡K cÖksmv Ki‡jb weRqx Ô‡eªw·U' `j †bZv ewim Rbmb| BD MY‡fvU iv‡qi Av‡iv GKRb wkKvi n‡jb ¯‹wUk dv÷© wgwb÷vi wb‡Kvjv ÷viRb| wZwb †Nvlev w`‡jb hy³iv‡R¨i mv‡_ Ô_vKv' Ôbv _vKv'i wØZxq `dvq ¯‹Uj¨v‡Û MY‡fvU †bqv n‡e| GKUv ¯^vaxb †`k wnmv‡e BD‡Z _vKvi `„p cÖZ¨q e¨³ K‡ib| D‡jøL¨, 2014 mv‡j AbywôZ MY‡fv‡U ¯‹Uj¨vÛevmx e„‡U‡bi mv‡_ hy³ _vKvi c‡ÿ ivq w`‡qwQj| ev¯ÍeZv wK cÖgvb K‡i? e¨v¼ Ae Bsj¨v‡§i Mf©bimn SvbyA_©bxwZwe`‡`i fwel¨ØevYx wQj BD †_‡K Ô†ewi‡q Avmv' e„wUk A_©bxwZ‡Z fqv¼i weiƒc cÖfve †dj‡e| jvf

ßhJyJA, Bh @jª (35 kOÔJr kr) kMKwP~ KhP~PZjÇ KmvõJx rJUPf yPm @rPvr k´nM ßTJPjJ ßmAjxJKl TPrj jJÇ ˝JoL-˘L kr¸Prr \jq KmPjJhj ßfJ mPaA, oJjKxT kKrfíK¬r fMujJyLj FT IjMko CkoJÇ xJiqJjMpJ~L mJyjPTS KmPjJhj muJ yP~PZÇ ßxaJ ßfK\ @rmL~ ßWJzJS yPf kJPr, xJiJre mJATS yPf kJPrÇ yPf kJPr KmuJxmÉu Ijq ßTJPjJ mJyjÇ IlMr∂ KmPjJhPjr CkoJ yPf kJPr xJVr-kJyJz, mj-mjJjL, jfMj ßTJPjJ ˙Jj FmÄ kíKgmLr „ko~fJ~ nrJ ßTJPjJ ˙JkjJ KTÄmJ ßhv-KmPhPvr híKÓjªj, j\rTJzJ k´TíKfr ‰mKY©qo~ ‰jxKVtT Kmw~-@v~Ç ßpUJPj

ÿwZi LwZqv‡b ‡kvPbxq ÿwZiB Bw½Z enb K‡i| wecyj nv‡i Kg©Pz¨Z nIqvi Avk¼v| e¨emv evwYR¨ fq¼i SuywKi gy‡L co‡e| wewb‡qv‡M ¯’weiZvi AvjvgZ| hvnv ejv, ZvnvB KvR| 24 Ryb, ïµevi| wek^Ry‡o Avw_©K evRvi‡K jÛfÛ K‡i w`j Ô‡eªw·U'| cvD‡Û am bvg‡jv| Rwi‡c ejv n‡q‡Q, MZ 31 eQ‡i cvD‡Ûi g~j¨ GB cÖ_g wb¤œZg Ae¯’v‡b| hy³iv‡R¨ wewb‡qvMK…Z we‡k^i ‡nvgov †Pvgov †Kv¤úvbx¸‡jv e¨emv ¸wU‡q †bqvi †Nvlbv w`j| GK K_vq, mviv †`kRy‡o ivR‰bwZK, A_©‰bwZK I kvmbZvwš¿K AwbwðqZvi Aïf AvjvgZ| RbM‡Yi g‡b AvZ¼ ∏ wK nq, wK nq! RvZxqwe‡Øl Avevi Puvov w`‡q D‡V wKbv| Gw`‡K, BD‡Z Ô_vKv' MY‡fvU cÖPvibvq we‡ivax `j cÖavb †R‡iwg †Kviwe‡bi f~wgKv wecyjfv‡e cÖkwœ e× n‡q c‡o| cÖv³b `jxq cÖavb‡`i †KD †KD gšÍe¨ K‡i‡Qb, AvMv‡MvovB wg. †Kviwe‡bi Kvh¨©Kjvc wQj CxMhMÌ| Qvqv gwš¿mfvi AwaKvsk m`m¨iv `j †bZv wg. †Kviwe‡bi weiæ‡× Abv¯’v Ávcb K‡ib| msev‡` cÖKvk, wec‡ÿ 172 m`m¨| c‡ÿ, gvÎ 40| c`Z¨v‡Mi wnwoK c‡i hvq| wKš‘ `j †bZv Zuvi wm×v‡šÍ AUj| †bZ…Z¡ cÖwZØ›ØxZvq †K Zuv‡K †gvKv‡ejv Ki‡Z Pvq ∏ Zv †`Lvi A‡cÿvq Av‡Qb| ‡Uvwi miKviI †h kvwšÍ‡Z Av‡Q ∏ ZvI bq| RvZxq m¼UKv‡j nvjQvov ÿgZvmxb miKvi| †Uvwi `j †bZv c`cÖv_©x‡`i g‡a¨ ïiæ n‡q‡Q fxlb iK‡gi ‡Kv›`j| jvMvgnxb wek^vmNvZKZv| ‡hb G‡K A‡b¨i wcQ‡b Qzwi gvi‡Q| m`¨ weªw·U weRqx, ivR‰bwZK A½‡b eûj RbwcÖq ewim Rbmb `j †bZv cÖwZØ›ØxZv †_‡K m‡i `uvov‡bvi †Nvlev w`‡jb| wbe©vPbx gv‡Vi GKvšÍ †`vmi gvB‡Kj †Mv‡fi D‡Ï‡k¨ ïay GUzKz e‡jøb, ÔBD Uz †Mvf'| (wek^L¨vZ bvU¨Kvi DBwjqvg †v·cxqvi iwPZ bvUK Rywjqvm wmRvi G ewb©Z Dw³, GÛ BD, eªæUvm| ejvevûj¨, wek^vmNvZKZvi cÖZxK wnmv‡e Dw³wU ninv‡gkvB e¨eüZ nq)| msev` m‡¤§j‡b RvmwUm& †m‡µUvix wg. †Mvf `„p¯^‡i ‡Nvlbv w`‡jb, ÔAvwg `uvove| †evwim cv‡k m‡i `uvov‡e'| ‡`kevmx nZf¤^| evKiæ× `jxq m`m¨e„›`| wekvj‡`nx, gv_vfwZ© G‡jv‡g‡jv ¯^b©vjx PzjIqvjv Ô‡eªw·U' †nv_v wc‡V †Svjv †eu‡a, mvgvb¨ gv_v †bvqv‡q iv¯Ívq †ewi‡q co‡jb| wcQz wb‡q‡Q K¨v‡giv nv‡Z mvsevw`‡Ki `j| cÖkœ Rv‡M, `ywbqv Kvucv‡bv Ô‡eªw·U' Rqx ‡bZv ‡`k‡K ‡eªw·U †eovRv‡j †d‡j †i‡L †Kv_vq cvwj‡q †M‡jb? †KbB ev GZ eo `vwqZ¡nxbZvi cwiPq

oyJj k´nMr IkJr oKyoJ CkuK… TrJ pJ~Ç xíKÓ ‰mKY©q S k´TíKfr IlMr∂ nJ§Jr xŒPTt UJKjTaJ iJreJ kJS~J pJ~Ç CkyJr KmKjo~ KmPjJhPjr xJPg oJjKxT k´vJK∂rS xÄPpJV rJPUÇ fqJPVr @jPªr ßnfr FTirPjr nJPuJ uJVJ ÊiM kKrfíK¬ @Pj jJ, ojPT xPf\ TPr ßfJPuÇ Kj”vft hJj, IjMhJj @r oJjmPxmJr oPiq @jPªr ßp xM¬ kKrfíK¬ gJPT fJ ßp ßTC krLãJ TPr ßhUPf kJPrjÇ IxyJP~r xyJ~ yPu, o\uMPor kJPv hJÅzJPu ßp @®Jr fMKÓ fJr fMujJ y~ jJÇ oJjmPxmJr oPiq Tf TuqJe S oJjKxT k´vJK∂ uMKTP~ rP~PZ, ßp ßTC ßxaJ krU TPr ßhUPf kJPrjÇ Fr mJAPr hMPaJ Bh @jª ßvsKeKjKmtPvPw CkPnJPVr \jqA mrJ¨Ç FaJ @uäJyr kã ßgPT KmvõJxL oJjMPwr \jq CkyJrÇ k´Tíf ßrJ\JhJr S ßTJrmJKjhJfJ Fr k´Tíf @jª CkPnJV TrPf kJPrjÇ mJKTrJ pJ

w`‡jb? Gw`‡K, Zvj‡Mvj cvKv‡bv `yB cÖavb ivR‰bwZK `j| we‡ivax `j †jevi cvwU© wngwkg Lv‡”Q Zv‡`i †bZv †R‡iwg †Kviwe‡bi ‡Q‡jgvbylx GKMuy‡qgxZv wb‡q| D‡jøL¨, m`¨ BD MY‡fvU wbe©vP‡b we‡ivax `j †bZv Ô_vKvÔi c‡ÿ cÖPviev Pvwj‡q wQ‡jb| A`„‡ói cwinvm! MY‡fv‡U Ôbv _vKv' Rqx nj e‡U wKš‘ wZwb wb‡R †bZv n‡q Ô_vKv' wm×v‡šÍ `„p cÖwZÁve×| Ô‡eªw·U' DËi UvjgvUvj cwiw¯’wZ †gvKv‡ejvq ÿgZvmxY KbRvi‡fwUf `j e¨¯Í mgq cvi Ki‡Q `j‡bZv cÖv_©x cÖwZØKªôZvq hvPvB evQvB wb‡q| G‡Ki ci GK AvKw¯§K AvNv‡Z e„‡Ub RR©wiZ| ejv n‡”Q- wcQ‡b AvNvZ nvb‡Q, mvg‡b AvNvZ co‡Q, cv‡q Avµge, weua‡Q nuvUz‡Z I RyZvq| msev‡` cÖKvk, BD MY‡fv‡U Ô‡eªw·U RqÔ‡K bv‡KvP K‡i 4.1 wgwjqb mvavib gvbyl wØZxq evi MY‡fvU Av‡e`‡b ¯^vÿi `vb K‡i‡Q| djvd‡ji weiæ‡× nvRvi nvRvi gvbyl 2 RyjvB kwbevi jÛ‡bi iv¯Ívq cÖwZev` we‡ÿvf wgwQj K‡i cvj©v‡g›U fe‡b hvq| Aw¯’wZkxj ivR‰bwZK A½b| µxov½‡b †kv‡Ki nvnvKvi| 2016 BD‡iv dzUej P¨vw¤úqbwkcm †Ljvq Bsj¨vÛ wUg AvBmj¨v‡Ûi gZ †QvÆ †`‡ki Kv‡Q 2-1 ‡Mv‡j AcÖZ¨vwkZfv‡e †n‡i †Mj| `ÿ Svbyg¨v‡bRvi iq nWmb Zuvi Pvi eQi †gqv`x c‡` B¯Ídv w`‡jb| K_vq e‡j, ‡g‡Ni Avov‡j m~h©¨ nv‡m| A‡óªwjqvq m`¨ AbywôZ ivMwe †Ljvq Bsj¨vÛ cÖ_gevi weR‡qi gyKzU wQwb‡q Avbj| BD‡iv 2016 P¨vw¤úqbwmc‡m I‡qjm 3-1 †Mv‡j †ejwRqvg‡K nvwi‡q †mwg dvBb¨v‡j D‡V †Mj| ‡Uvwi cvwU© PzovšÍ m¼U SUcU KvwU‡q DV‡Z cvi‡Q| †bZv cÖwZØKªôZvq gywó‡gq Av‡e`bKvix‡`i KvZv‡i †nvg †m‡µUvix †Uwimv †g gwš¿mfv m`m¨‡`i wmsnfvM mg_©b wb‡q GwM‡q| m`m¨‡`i gšÍe¨, ÔZuvi kÎæ †bB e‡jøB P‡j'| we‡klÁ‡`i avibv, ‡U‡imv †gB n‡Z hv‡”Qb eZ©gvb cÖavb gwš¿ †WwfW K¨v‡giæ‡bi DËim~ix| Avev‡iv ej‡Z nq, A`„‡ói wK cwinvm! †Uwimv †g BD MY‡fv‡U Ô_vKv'i c‡ÿ wQ‡jb| ‡eªw¯‹U (bv _vKv) wPšÍvaviv‡K m‡½ wb‡q 10 b¤^i WvDwbs ÷ªx‡U XzK‡Z n‡”Q| mvsevw`K †eó‡b web‡qi my‡i wZwb e‡jb, ÔgyKzU PvB bv| PvB k´KfÆKªôfJ|' ev¯ÍeZv nj, mvg‡b fq¼i KwVb KvR| ‡`k‡K wefvRb †_‡K gy³ K‡i mwVK c‡_ GwM‡q wb‡q hvIqv| RbM‡Yi `vex; ev¯Íe cwieZ©b| RyjvB 2016|

kJj ßxaJ UK§f, KT∂á IPjT KTZM ßgPT ßmKvÇ Fr xmaMTM @jª fqJPVr oKyoJ~ nJ˝rÇ pJ kNfkKm© oPjr jJ kJS~J KTZM kJS~J pJrJ BPhr FA @jª ßgPT mKûf yPmj, fJPhr \jq xJ∂ôjJ FTaJA, ãofJ fJPhr @jª ßTPz KjP~PZ, @kjJr kKrÊ≠ oPjr Ê≠JYJr ßTPz KjPf kJPrKj; Fr KmKjo~ ßhPmj ãofJirPhrS ãofJir oyJj k´nMÇ xm ãofJr FTò© oJKuT oyJoKyo xíKÓTftJ k´Tíf xfqJxPfqr xJãLÇ KjÁ~A o\uMPor @yJ\JKr KfKj ÊjPmj, pJrJ IxÄUq oJjMwPT BPhr @jª ßgPT mKûf TrPZj, fJPhr mqJkJPrS C•o lJ~xJuJ @xPm xm ãofJr oJKuT @uäJy rJæMu @uJKoPjr TJZ ßgPTÇ F \jqA muJ yP~PZ∏ ÈPfJorJ Kjgr yAP~J jJ, KjP˜\ yAP~J jJ∏ ßvw kpt∂ Km\~L ßfJorJA yAPm'∏ vft FTKa, k´Tíf KmvõJxL yPf yPmÇ @orJ KmvõJxL ßfJ?


SURMA m 08 - 14 July 2016

\JkJPj xmJr oMPU dJTJ yfqJTJ§ oj\MÀu yT ßuUT : KvãT S xJÄmJKhT

\JkJPj FUj xmPYP~ @PuJKYf xÄmJh yPò mJÄuJPhPv xπJxmJhLPhr jívÄxfJ, ßp jívÄxfJr ßTJkJjPu k´Je KhPf yP~PZ xJf\j KjrkrJi \JkJKj jJVKrTPTÇ ßaKuKnvj, xÄmJhk© @r KmKnjú xJoJK\T ßjaS~JPTtA ßxA @PuJYjJ xLKof ßjA, FojKT fJ ZKzP~ kPzPZ xrTJPrr KmKnjú h¬r, xShJVKr ßTJŒJKjr TJptJu~ @r KmvõKmhqJu~ TqJŒJPxÇ oJjMw ßnPm kJPòj jJ oJjMPwr kPã TL TPr FfaJ KjÔMr @r Kjht~ yS~J x÷m, pUj KTjJ oJP~r m~xL ßTJPjJ jJrLPTS \mJA TPr mi TrJ~ ßTJPjJ rTo kJkPmJi fJPhr oPj ßhUJ ßh~ jJÇ @r mJÄuJPhv xŒPTt pJÅrJ KTZMaJ ImVf, fJÅPhr IPjPT ßnPmA kJPòj jJ TL TPr ßxA ßhvKar

KTZM oJjMPwr kPã F rTo mmtr kÊPf kKref yS~J x÷mÇ FTA xPñ \JkJj-mJÄuJPhv xŒPTtr nKmwq“ KjP~S fJÅrJ F TJrPe CKÆVú ßp, kMPrJ WajJr lPu FUj y~PfJ mJÄuJPhPvr ÃJ∂ FT ZKm \JkJKjPhr oPjr khtJ~ \J~VJ TPr ßjPm, pJr lu y~PfJ yPm xMhNrk´xJrLÇ rJÓshNf yKrèKYr oPf, kMPrJ WajJr xmPYP~ ãKfTr KhTKa yPò F rTo iJreJ QfKr yS~J ßp, mJÄuJPhvPT xJyJpq TrJr CP¨vq KjP~ pJÅrJ ßxUJPj KVP~KZPuj, fJÅPhr yfqJ TrJA KZu uãqÇ TgJ yP~PZ mJÄuJPhPv \JkJPjr xJPmT rJÓshNf oJ“xMKvPrJ yKrèKYr xPñÇ KfKj muPuj, \JkJPj mJÄuJPhv xŒPTt pJÅrJ \JPjj jJ, ßxA xm xJiJre \JkJKjr oPiq FA yfqJTJ§ Km„k iJreJr \jì KhPf kJPrÇ fPm FTA xPñ KfKj mPuj, F rTo hM”U\jT WajJr kMjrJmíK• mº TrJ ßVPu Km„k ßxA k´KfKâ~J hLWtPo~JKh jJ-S yPf kJPrÇ rJÓshNf yKrèKYr oPf, kMPrJ WajJr xmPYP~ ãKfTr KhTKa yPò F rTo iJreJ QfKr yS~J ßp, mJÄuJPhvPT xJyJpq TrJr CP¨vq KjP~ pJÅrJ ßxUJPj KVP~KZPuj, fJÅPhr yfqJ TrJA KZu uãqÇ ßx rTo WajJ ßTmu mmtrfJA j~, mrÄ FTA xPñ yPò jqNjfo oNuqPmJPirS KmkrLfÇ lPu fJ \JkJPjr kMPrJ Cjú~j xJyJpq iJreJr oNPuS @WJf TrPf kJPrÇ FPf TPr jLKfKjitJrTPhr oPiqS FTirPjr yfJvJ ßhUJ KhPf kJPrÇfPm \JkJPjr KmKvÓ xJÄmJKhT S KvãJKmh FmÄ k´iJjoπL KvjP\J @Pmr nJwe ßuUTPhr FT\j ßfJPoJKyPTJ fJKjèKY oPj TPrj jJ ßp \JkJKj ß˝òJPxmLPhr yfqJ ßhPvr oJjMwPT Cjú~jvLu KmPvõr Cjú~j TotTJP§ KjP~JK\f yS~J~ KjÀ“xJKyf TrPmÇ KfKj mrÄ oPj TrPZj, mmtrfJr KmÀP≠ k´KfmJh KyPxPm FmÄ Kjyf mqKÜPhr IjMxíf @hvt xoMjúf rJUPf \JkJPjr @rS ßmKv oJjMw FUj ßxA kg IjMxre TrPmjÇ híÓJ∂ KyPxPm KfKj 80 mZr

oMÜKY∂J 37

oJjMw ßnPm kJPòj jJ oJjMPwr kPã TL TPr FfaJ KjÔMr @r Kjht~ yS~J x÷m, pUj KTjJ oJP~r m~xL ßTJPjJ jJrLPTS \mJA TPr mi TrJ~ ßTJPjJ rTo kJkPmJi fJPhr oPj ßhUJ ßh~ jJÇ @r mJÄuJPhv xŒPTt pJÅrJ KTZMaJ ImVf, fJÅPhr IPjPT ßnPmA kJPòj jJ TL TPr ßxA ßhvKar KTZM oJjMPwr kPã F rTo mmtr kÊPf kKref yS~J x÷mÇ FTA xPñ \JkJj-mJÄuJPhv xŒPTtr nKmwq“ KjP~S fJÅrJ F TJrPe CKÆVú ßp, kMPrJ WajJr lPu FUj y~PfJ mJÄuJPhPvr ÃJ∂ FT ZKm \JkJKjPhr oPjr khtJ~ \J~VJ TPr ßjPm, pJr lu y~PfJ yPm xMhNrk´xJrLÇ m~xL \JATJ krJovtPTr k´xñKa fMPu iPrj, KjP\r \Lmj Kmkjú TPr \LmPjr ßvw ßmuJPfS KpKj mJÄuJPhPvr kKrmyj xoxqJ xoJiJPj TJ\ TPr ßVPZjÇ ßfJPoJKyPTJ fJKjèKY oPj TPrj, FÅrJA \JkJjPT kg ßhUJj FmÄ nKmwqPfS fJÅPhr ßhUJPjJ kPg \JkJj FKVP~ pJPmÇ PxAKvj KmvõKmhqJuP~r IiqJkT, Cjú~j KmPvwù oJxJ@KT SyJKv IPjT Khj iPr mJÄuJPhv KjP~ TJ\ TrPZjÇ fJÅr iJreJ, mJÄuJPhPv \JkJPjr xŒíÜfJ FUj y~PfJ KTZMaJ yPuS xÄTMKYf yP~ @xPmÇ IjqKhPT \JkJPjr xJiJre jJVKrTPhr oPiq mJÄuJPhv xŒPTt ßjKfmJYT iJreJ Km˜íf yPu fJ ßTmu xrTJKr kptJP~A j~, ßmxrTJKr UJf S FjK\S TotTJ§PTS k´nJKmf TrPf kJPrÇ PrKcS \JkJPjr xJPmT FT\j xJÄmJKhT @A

KjKo mPuj, xπJxmJhLrJ fJPhr mmtrfJr oPiq KhP~ mJÄuJPhPvr ßp kKrKYKf FUj KmPvõr xJoPj fMPu irPZ, fJ ßhvKar @xu kKrY~ j~Ç mJÄuJPhKvPhr xPñ TJ\ TrJr IKnùfJr @PuJPT KfKj mM^Pf xão yP~PZj T¢r ßoRumJhL KyPxPm pJ ßmJ^J~, mJÄuJPhPvr IKiTJÄv oJjMw ßx rTo jjÇ mrÄ AxuJPor xyjvLu S krofxKyÌM FTKa iJrJ FÅPhr \LmPj myoJjÇ lPu xπJxmJhL yJouJr xÄmJh FTKhPT ßpoj fJÅPT ootJyf TPrPZ, IjqKhPT ßxA Umr ÊPj ImJTS KfKj yP~PZjÇ KfKj oPj TPrj, ßhPvr FA nMu k´KfKjKifô ÊiPr KjPf yPu mJÄuJPhPvr xrTJr S jJVKrTPhrA FKVP~ @xPf yPmÇ \JkJj S mJÄuJPhPvr mºMfô ßpPyfM IPjT oJjMPwr ImhJPjr luJlu, @A KjKo fJA oPj TPrj ßxA I\tj xyxJ jÓ yPm jJÇ

KYKb KuPU KVP~KZu mPu ÊjPf ßkP~KZÇ fJÀeq @hvt ßUJÅP\, KmvõJx @ÅTPz irPf YJ~, ßrJoJû ßUJÅP\Ç rJPV-PãJPn-mûjJ~ xKyÄxS y~PfJ yPf kJPrÇ AxuJPor jJPo KTPvJrfÀePhr nMu mMK^P~ k´nJKmf TrJ y~, Foj ßoJaJ hJPVr mqJUqJ ßhS~J ßpPfA kJPrÇ KT∂á @Ko oPj TKr, FPhr oj fKuP~ mM^Pf FmÄ FPhr xPñ TgJ muPf CPhqJV ßjS~J hrTJrÇ ÛMu-TPu\-oJhsJxJKmvõKmhqJuP~, VeoJiqPo, xJoJK\T kKrxPr, kKrmJPrr oPiqÇ WPr WPrÇ IgtQjKfT, xJoJK\T, iotxÄÛJr @r ofKmvõJPxr jJjJj xÄTLet UJPkr oPiq @orJ mJx TKrÇ È@orJ' @r ÈIjqrJ'∏FA nJVèPuJ IPjT ßmKvÇ @PZ @TJv-kJfJu kJgtTqÇ @PZ of, KmvõJx @r KY∂Jr CV´ hUuhJKrÇ iPotr ChJr oJjmfJmJhL mqJUqJr \jq \J~VJ KT @orJ QfKr TrPf kJrm? @orJ KT FPTmJPr KnjúoPfr oJjMPwr xPñ TgJ muPf, fJr TgJ ÊjPf mJ mM^Pf FUPjJ ßYÓJ Trm

jJ? kMKuv muPZ, FT\j \ÄKuPT \LKmf @aT TrJ yP~PZÇ KT∂á fJr xŒPTt @r ßTJPjJ fgq kMKuv \JjJ~KjÇ pKh xKfqA ßTC irJ kPz gJPT @oJr UMm \JjPf AòJ TPr, ßx KT lJrJ\ @A~J\ ßyJPxPjr IfMujL~ xJyx @r xooKotfJ-oJjmfJ uã TPrKZu? ßx @r fJr xñLrJ KT lJrJ\PT KjP~ ßTJPjJ TgJ mPuKZu? fJPhr CjìJhjJr KvTJr SA oJjMwPhr TgJ FUj KT fJr oPj kPz? oJjMPwr oPiqA oJjmfJ mJx TPrÇ oJjmfJ @r xooKotfJ ZJzJ nrxJ TrJr \J~VJ ßTJgJ~? yKu @Kat\Jj ßmTJKrr WajJ ßhKUP~ KhP~PZ, oJjMPwr k´JPer KjrJk•J KhPf @oJPhr rJPÓsr k´˜KM f Tf @jJKz, ãofJ Tf Ik´fMuÇ fJ ZJzJ, ßp KmkPhr oPiq @orJ @KZ KmPvõr UMm hã rJÓsvKÜS fJr ßoJTJKmuJ TrPf kJrPZ jJÇ oj ßgPT oPj ßp v©Mr Km˜Jr S KmTJv, mJAPrr pM≠ fJPT ßvw TrPm TL TPr?

\ÄKur oMU, \ÄKur oj TMrrJfMu-@Aj-fJyKojJ ßuUT : xJÄmJKhT

mMPTr Skr nJrL kJgr ßYPk @PZÇ v» UMÅP\ kJA jJÇ KY∂J èKZP~ @Px jJÇ KjP\PT Kj”˝ oPj y~Ç ßoKT oPj y~Ç hJ~L oPj y~Ç èuvJPj yKu @Kat\Jj ßmTJKrr ßrP˜JrJÅ~ Vf ÊâmJr rJf ßgPT vKjmJr xTJu kpt∂ YuJ K\Kÿ xÄTa S yfqJpù ßTJPjJ nP~r T·jJ jJÇ FaJ KxPjoJ jJ, ßUuJ jJ, KmjJ ßoPW m\skJf jJÇ FaJ ÊÀS jJ, ßvwS jJÇ k´J~ hMA mZr iPr, fJrS IPjT TaJ mZr @PV ßgPT, ßhPv \ÄKu yJouJ~ yfqJr WajJ WaPZÇ @Kat\Jj ßmTJKrr yfqJpù ßpj ßxA xm WajJr YJk iJre TPr FT iJÑJ~ ojPT FTaJ Ifu UJPh ßlPu KhP~PZÇ WajJèPuJ ßhKv wzpπ, ßhKv \ÄKumJh jJKT @AFx IgmJ @u-TJP~hJr \ÄKumJPhr lxu∏fJ KjP~ FUj KmfTt TrJ ßmTJrÇ xfq yPò, iotL~ @r xJŒ´hJK~T CjìJhjJr QmKvõT rJ\jLKf @oJPhr WrS fZjZ TPr KhPòÇ @AFPxr TKgf mJftJ xÄ˙J @oJT KjC\ kJÅY\j

yJouJTJrLr ßp ZKm ZJKkP~PZ, ßxaJ ßhUPf ßVPu fJPhr ßumJx @r yJPfr I˘ ZJKkP~ ßYJPU kPz yJKxoJUJ oMUèPuJÇ oMU ßgPT QTPvJPrr ZJk ßoJPZKjÇ yJKx IoKujÇ K\Kÿ C≠Jr IKnpJPjr xo~ fJrJ Kjyf y~Ç ZKmèPuJ ßhPU KTZMPfA fJPhr hJjm nJmPf kJrKZ jJÇ KT∂á FaJ ßfJ KbT ßp @hPvtr jJPo, iPotr jJPo FrJ 20 \j oJjMwPT KjptJfj TPr TMKkP~ ßoPr ßlPuPZÇ o~jJfh∂TJrL FT\j KYKT“xT mPuPZj, Kjyf ßhKv-KmPhKv 10 jJrLPT ßmKv KjptJfj TrJ yP~PZÇ @oJPhr ßZPuPhr m~xL FA ßZPurJ FfaJ xo~ iPr, Ff rÜkJf WKaP~, Ff KjptJfj YJKuP~ FfèPuJ jryfqJ TrPf kJru? FrJ ßTj Foj yPuJ? WíeJ, KyÄxJ, k´KfKyÄxJ? TJr k´Kf? ßTj? TLnJPm, Tf KhPj k´KvKãf yPuJ? TJrJ TLnJPm FPhr oPiq FA CjìJhjJr mL\ mMju @r uJuj Tru? TLnJPm fJPhr Foj Iiot, IºKmvõJx @r @hvt ßVuJPjJ x÷m yPuJ? FrJ KjKmtTJr KjÔMrfJ~ pJÅPhr yfqJ TPrPZ, fJÅPhr Kk´~\jPhr TgJ nJmPu oj ˙Kmr yP~ pJ~Ç @r FPhr mJmJoJP~r TgJ nJmPu mMTaJ Kyo yP~ @PxÇ fJÀeq @hvt ßUJÅP\, KmvõJx @ÅTPz irPf YJ~, ßrJoJû ßUJÅP\Ç rJPV-PãJPn-mûjJ~ xKyÄxS y~PfJ yPf kJPrÇ AxuJPor jJPo KTPvJrfÀePhr nMu mMK^P~ k´nJKmf TrJ y~, Foj ßoJaJ hJPVr mqJUqJ ßhS~J ßpPfA kJPr KbT ßpoj @Ko mJ @oJr Kk´~\j ßTC ßpPTJPjJ Khj Foj TJrS yJPf Kjyf yPf kJKr, ßfoKj ßpPTJPjJ xo~ @oJrA WPrr ßTJPjJ ßZPuPoP~ Foj yP~ CbPf kJPrÇ ßTJj n~aJ @oJr ßmKv yPò, @Ko xKfqA fJ \JKj jJÇ Kjyf \ÄKuPhr ßp YJr\Pjr kKrY~ KjKÁf TrJ ßVPZ, fJPhr FT\j hKrhs kKrmJPrr oJhsJxJ~ kzJ ßZPuÇ mJKTrJ CóKm• kKrmJPrr ßZPu, dJTJr jJoTrJ mz ÛMu @r KmvõKmhqJuP~r kzM~JÇ AÄPrK\ KvãJ @r ßTfJ~ ßYRTxÇ IgtJ“ \ÄKu muPf ßp ZTmJÅiJ ZKm @oJPhr ßYJPU nJPx, F Kfj\j fJ j~Ç FPhr hM\j IPjT Khj yPuJ KjPUJÅ\ yP~ KVP~KZuÇ FT\j pMP≠ pJS~Jr TgJ mPu mJKzPf


Surmanews

38 Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

Takeaway

For URGENT Sale

In north London, rent £12,000 p.a., no rates, partner wanted, interested parties please call Abdul on: 07539 316 014 19/8/16

mJxJ nJzJ ßhS~J yPm

KxPuPar KauJVPz 6 ßmcr∆Por FTKa mJxJ nJzJ ßhS~J yPmÇ xŒNet lJKjtvc, 4Ka mJgr∆o, cáPkäé yJC\Ç nJzJ IJPuJYjJ xJPkãÇ x·Po~JhL nJzJ ßhS~J yPmÇ 2Ka VJKz kJKTtÄ FmÄ xŒNet KjrJk•J mqm˙J IJPZÇ vqJouL IJmJKxT FuJTJr UJKu käPar oJKuTVe ßpJVJPpJV Tr∆j: Mr Choudhury 07931 738846 020 3514 4047

8/7/16

DEADLINE FOR ADVERTS IS WEDNESDAY 4.00 PM

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property Halal Restaurant For Sale

In High Wycombe, Buckinghampshire, 43 seater, unlicensed currently but license can easily be obtained if require, £12,500 rent (long lease), £4,000 £5,000 weekly takings. £85,000 ovno + SAV, genuine buyers only, no time wasters. Call Islam on: 07830 971 826

Takeaway For Sale 15/7/16

In south Croydon area 24 years open lease 35 years old stablest very good business for sale. Rent £1280 pound monthly. No rate. Upstairs one bedroom flat including.monthly rental income from upstairs £660 pound. Weekly turn over £2800-£3000 pound. More information please call on MR RAHMAN 07961574281

Classifieds 15/7/16

1 week - £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 6 WEEKS @ £150 + 6 months newspapers FREE.

12 weeks @ £200 + 6 months. Tel: 020 7377 9787

Restaurant For Sale

In north London Barnet Whetstone, good location 80 seater restaurant. Fully licensed with air condition,12 years open lease, very good business. Excellent potential to do more, weekly taking 5 to 6k. Quick sale. Call Mr Islam 07811156677 or 07903871813 1/7/16

Restaurant For Sale

In Chatham High Street, Kent, 55/60 seater restaurant. Fully Licensed. Flat for Staff accomodation. Rent £12,500 p.a. New 15/20 years lease. Restaurant now closed due to managament.Excellent potential for experienced management. Price £20k for fixters and fittings. Please Mr M.Sattar Tel. 07828 491 021 E: mohammadsattar @hotmail.co.uk

Restaurant For Sale 5/8/16

In Chatham High Street, Kent, 55/60 seater restaurant. Fully Licensed. Flat for Staff accomodation. Rent £12,500 p.a. New 15/20 years lease. Restaurant now closed due to managament. Excellent potential for experienced management. Price £20k for fixters and fittings. Please Mr M.Sattar Tel. 07828 491 021 E: mohammadsattar @hotmail.co.uk

INDIAN RESTAURANT FOR LEASE

08/7/16

Well established Indian restaurant for lease in Shropshire, Whitchurch located in the dual carriage way. 110 Seater Restaurant. Lease for 35 years or more.Large customer car park (Plus large staff car park) - The car park adds an additional rent of £1000 a month.3 store rooms.2nd floor living quarters.3 Large bedrooms, 1 Living Room, 2 Bathrooms and 1 kitchen. Premium £100,000 ono. Council tax is £3500 a year. Before 4pm

08 - 14 July 2016 m SURMA

07976 701 043 After 4pm 01948 66 2226 05/08/16

Restaurant For Sale

In Hertfordshire, in St Albans, 20 years established Business, 50 seater, with large parking facility, living accommodation above. It's in a prime location, for further information call: Mr Shikdar on 07950 497600 15/7/16

Unlicensed Restaurant For Sale

In Morecambe, Lancs.60 seater restaurant located in basement. Rent £12,000 P/A including living accommodation. Rate currently £500 P/A. Lease £54,950 including fixture & fitting. New lease is available upon negotiation. Well established business that has been running for 15 years. Genuine buyers only. Call MD Quadir 07818 448 544

Restaurant For Lease 12/8/16

Address: 152 Upminister Road, Upminister Bridge, Upminister, Essex RM14 2RB.

16 mZPrr uL\, ßr≤ mZPr 19 yJ\Jr kJC¥, 4 mZr I∂r ßr≤ KrKnC, oNuq 95 yJ\Jr kJC¥Ç ßrAa, xTu KrPk~JKrÄ FmÄ IjqJjq ACKaKuKa UYr uLP\r I∂nëtÜÇ ßâfJPT 3 oJPxr ßr≤ IV´Lo, 6 oJPxr ßr≤ KcPkJK\a FmÄ xo˜ KuPVu UrY kKrPvJi TrPf yPmÇ T: 07983 160 574

Restaurant For Sale

In Bournemouth, 11 years open lease, rent £11,000, living accommodation above, newly refurbished, 54 seater, excellent location. Fully licensed. For further details please call 07970376435

Restaurant & Takeaway For Sale 7/10/16

In Colchester. Fully licensed and air conditioned. Profitable business running sucessfully, takings £6k. On Colchester High Street, Next to the famous Castle Park, 35 seats, our customers book in advance to avoid dissapointment. Large basement, parking facility, 16 years open lease, rent at £18k per annum. Premium £75k negotiable. Please call Ansar on: 07904372804 8/7/16

dJTJ KorkMPr KmKøÄP~r \jq k´˜ífTíT käa KmKâ dJTJr KorkMPr Ifq∂ xMªr S oPjJro ßuJPTvPj KmKÄP~r \jq xŒNetr‡Pk k´˜áfTíf käa Kmâ~ yPmÇ 2.5 TJaJr KjPnt\Ju käaKa oNu xzPTr FPTmJPrr KjTamftLÇ yJxkJfJuxy pJmfL~ xMPpJV-xMKmiJ x’Kuf CÜ FuJTJr ßmvLrnJV oJjMw ßkvJ\LmLÇ ßujPhj mOPaPj S kJCP§ TrPf YJAÇ IJV´yLrJ x•ôr ßpJVJPpJV Tr∆jÇ u§Pj: 07950725286 mJÄuJPhPv: 008801834871322

Restaurant For Sale

In Hornchurch, Essex, 12 years open lease, 58 seater, with parking, rent & price is negotiable, living accommodation is available subject to price. T: 07538 887 376 15/7/16

Building in Sylhet For Sale

Large detached freehold 4 story building for sale in prime location. Sylhet-Jail road. Ground floor commercial market consisting of 7 large shops & 1 small shop. 1st & 2nd floor- 2x4 bedroom flats. 3rd floor- 6 bedroom flat. 7 decimal plot with huge potential. Entire building let out generating substantial income. Please call Mr Rahman 07521740377 07725 440 612 16/9/16

UJKhokJzJ~ \J~VJ KmKâ

KxPua vyPrr KjTamfLt UJKhokJzJ ACKj~Pjr huAkJzJ V´JPo 63 ßcKxPou KjPnt\Ju \J~VJ KmKâ yPmÇ \JTJKr~J KxKaPf k´PmPvr IJPV ImK˙f F \J~VJKa mJxJ KTÄmJ ßpPTJj mqmxJ k´KfÔJj KjotJPer \jq CkPpJVLÇ oMuq IJPuJYjJ xJPkãÇ IJV´yLrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: Rufa Miah 01223 570 951 07907 555 239

Mr Ahmed Bamba International Spiritual Healer and Clairvoyant

10/6/16

08/7/16

17/6/16

With 37 years of experience

Inherited through family, with reputation of helping people all over the world, therefore I strongly believe I can solve your problems in the quickest way. Are you suffering from evil influences, blockages, unknown diseases or unhappy situations that you can not get out or? If so don’t hesitate to contact Mr Ahmed Bamba who can solve all your problems within 7 nights especially:

Personal problems - relationshsips - Bad Luck Business Matters - Black Magic - Exams - Court Cases - Unhappy Marriage or relationship and many more... call now on:

T: 0203 105 7553 M: 07949 152 240

100% guaranteed service. work by correspondance also available 24 hours - Pay after result


SURMA m 08 - 14 July 2016

WWW.

PLOTS FOR SALE Sylhet Town (plots for sale) mJxJr \J~VJ KmâL yPm or may use for private clinic contact: 07736 520 681

Large Restaurant For Sale 12/8/16

Outskirts of Chelmsford Essex. Prime village location establish for 15 years restaurant has lots of potential. Only Indian restaurant in the town. parking space for 20 cars can accomandate upto 120 plus more sitting can be arrange upstairs . It has 4 rooms for staff accomandation For info call 07503 602 815

Classifieds 1/7/16

1 week - £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 8 WEEKS @ £150 or 16 weeks @ £200 Tel: 020 7377 9787 E: sarzahmed@ surmanews.com

Surmanews

.com

CLASSIFIED SECTION 39

Over 25% of readers are looking to buy your property Takeaway For Sale In Ashford, Kent, 16

Cash & Carry For Sale

years open lease. Rent £11,000 pa. Rent review every 4 years. Business £3500 weekly. 4 bed accomodates in 1 room. Price £50,000 pound. Please Call 07956 654584 07956 160444

On Plashet Road, East London, 15 years open lease, running for past two years, rent £13,520, rates £1,000, large shop, selling due to management probelms. Call: 07957 294 102 or 07930 339 834

15/7/16

Restaurant For Sale

Restaurant For Sale 1/7/16

In Dulwich, South London, 20 years open lease, rent £47,000, rates £7,000, two bedroom flat above with a rental income of £15,000 per year. Currently taking £6,000 plus per week without alcohol, can increase takings, license is available. Price £115,000 o.n.o T: 07538 247 485

In Essex. Restaurant & Takeaway. Est since 1982. Busy ocation near station & pubs. 70 seats, 4 bedrooms upstairs, free parking, 9 years left on open lease with rent and rates only £14000. Good business & great potential. Selling due to retirement, exception rare opportunity. Guide price £159,900 – Serious interest only, please call: 07581 078 244

JOB - JOB -JOB 15/7/16

29/7/16

TAKEAWAY REQUIRES STAFF

Solicitors

MAC

âJAo (Crime)

(Masud & Co.)

KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

w Road Traffic Offence w KoKjTqJm IPl¿ / aJCKaÄ w KâKojJu ßcPo\ w kMKuv ߈vj KcPl¿ F¥ oJP\Pˆsa ßTJat KcPl¿

w AKoPV´vj F¥ FxJAuJo IJKku w \MKcKv~Ju KrKnC (JR) w FK≤s KTî~JPr¿ w KxKaP\jvLk w FxJAuJo lqJKoKu u w KcPnJxt (Divorce) w cPoKˆT nJP~JPu¿ w KYuPcsj T≤sJT SctJr w Non Molestation Order w Aj\Jïvj

Masud Chowdhury

Solicitor of England & Wales, Barrister of Lincoln’s Inn (NP)

Unit 1, 1-13 Adler Street, (Near Altab Ali Park) Whitechapel, London E1 1EG

T/F: 020 7377 5280 E:masudandco@googlemail.com

Busy Indian takeaway looking for front staff with fluent English, (competitive rates)

with experience, (net £375-£400) &

Kitchen Assistant

T: 07832251853 or 07917365002 Email: sayedshaan753@gmail.com

Mr WASIM Salem 8/7/16

International clairvoyant. Spiritual healer&adviser Specialist in love and relationships matters, family problems ,black magic and jadoo problems ,bad luck,sexual impotency, court case,more success in business, exams, protection, future to be successful, I can help your to solve all your problems in fews days incha allah.Successful in few days 100%guarantee Payment after successful result For more information call MR WASIM

T: 07908 500 001

T: 07459 858 677

ADs: sarzahmed@surmanews.com

Km\Pjx uL\

w mJAK~Ä FmÄ PxKuÄ Km\Pjx w Trust Deeds w uqJ¥uct F¥ ßaPj≤ AKnTv¿ w Civil Penalty w mqJÄT âJK≈ w Debt Recovery w Partnership deed & Disputes IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 \ÀrL ßpJVJPpJPVr \jq 07958 615 904

CHAT TO OUR BUSINESS TEAM TODAY

Tandoori Chef

(Competitive rates) must have rights to work, must be flexible. Immediate start. Our branches are in: N8, N19, N20, NW6, E11

w ßmAu FKkäPTvj (Bail) w KcPajvj w jJo kKrmftj w KyCPoj rJAax w kJS~Jr Im FaKjt w ¸¿rvLk KcTîJPrvj

AKoPV´vj (Immigration)

All covered

business commercial landlord home Coversure Insurance Services is a fully FCA authorised and regulated insurance broker and has been established since 1986 and has over 90 offices nationwide.

Coversure Insurance Services in Bethnal Green Coversure Insurance Bethnal Green 71 Roman Road London, E2 0QN

0800 3081 050 0208 983 7779

coversure.co.uk/bethnalgreen


40 oMÜKY∂J

08 - 14 July 2016 m SURMA

mA kzJr @jª S fJr KmT· nJmjJ @yoh rKlT

GKfyqPT KT hNPr xKrP~ rJUJ pJ~? ßxA TPm Qvvm ßgPT mA KjP~ KvãJgtLr kgYuJ ÊÀÇ mZPrr ÊÀ jfMj mAP~r fJ\J, aJaTJ ßrJoJK≤T Vº KjP~Ç ÈPrJoJK≤T' v»Ka S fJr Igt hMA-A fUj I\JjJÇ

ßuUT : xJÄmJKhT

oMhes k´pKM Ür TuqJPe mA kzJr ßp @jªo~ nMmj QfKr, fJ hLWt xo~ iPr jJjJ oJ©J~ k´xJKrfÇ mAP~r \V“ mrJmrA FmÄ ÊÀ ßgPTA mqKÜ S xoJP\r k´P~J\j ßoaJPf FTJPcKoT KvãJr xPñ pMÜ yP~PZÇ Fr mJAPr KmvJu jj-FTJPcKoT xí\jvLu \V“ oNuf KmPjJhPjr mPu KmPmKYf yPuS fJPf ßp KvãeL~ KTZM ßjA∏Foj TgJ muJ pJPm jJÇ TKmfJ, V·, jJaT, CkjqJx oNuf KmPjJhjoNuT yP~S KvãeL~ KyPxPmS KmPmYqÇ ßxA xPñ ùJjJ\tPjr oPfJ èÀfôkNet KhT KmYJPr FèPuJr mJAPr KmPvwnJPm rP~PZ xJKyfq, AKfyJx, hvtj, KmùJjk´pMKÜKmw~T mAP~r kJb, pJ @mJr TJPrJ TJPrJ ojPj KmPjJhPjr @jª xûJr TPrÇ @oJr KmPmYjJ~ ßpPTJPjJ mAP~r kJPbA KmPjJhj S ùJjJ\tj hMAP~rA CkK˙Kf ToPmKv xfqÇ FTTgJ~ xm rTo mAPfA gJPT jJjJ oJ©J~ jJªKjT @jª FmÄ \JjJ S ßmJ^Jr Ijq rTo @jPªr CkJhJjÇ nJPuJ uJVJr kJvJkJKv KTZM I\tPjr iJrJ FTA xPñ YPuÇ ßxaJ ßpoj fÀe KvãJgtLr ßmuJ~ xfq, ßfoKj mJ fPfJKiT xfq m~ÛojPjr ßãP©Ç @jª S I\tPj ßT TJr ßYP~ ßmKv j’r kJPm fJ KjKÁf muJ pJPm jJ, FaJ FTJ∂A mqKÜr ÀKYKjntrÇ FA kKrPk´KãPf AhJjLÄ k´vú CPbPZ mAP~r (fJ xJKyPfqr ßyJT mJ fJK•ôT ßyJT) ÈIjuJAj' k´pKM Ür Ck˙JkjJ KjP~, IfqJiMKjT k´pMKÜr pJKπT f“krfJr ImhJPjÇ fPgqr xÄV´y-xû~ FmÄ ßxUJj ßgPT UMKvoPfJ kZªxAPT jJKoP~ FPj kJb IPjPTr oPj Foj @vïJ QfKr TPrPZ ßp Fr lPu ßmJi y~ mAP~r k´TJvjJ\VPf FTxo~ KmP°JrT nNKoTPŒr xNYjJ WaPmÇ ßfoj IvKjxÄPTPf TJPrJ TJPrJ oPj @fïÇ TJre fJPf oMKhsf mAP~r \V“ FTxo~ pgJKj~Po KmuMK¬r oMPUJoMKU yPmÇ Fxm \·jJT·jJ ÊÀr kr hLWt xo~ ßTPa ßVPuS ßhUJ pJPò, mAP~r k´TJvjJnMmj xÄTMKYf yS~J hNPr gJT, fJ âoJVf k´xJKrfA yPòÇ mAPouJèPuJPf mA k´TJvTPhr oMjJlJ°LKf Foj k´oJeA fMPu iPrÇ fJPhr roroJ mqmxJr VJP~ @ÅYz kPzPZ mPu oPj y~ jJÇ ÛMuTPu\ mJ KmvõKmhqJuP~r kJbqfJKuTJr mA mJPhA kKrxÄUqJj mPu, @oJPhr kJbJnqJPxrS @~fKjT k´xJre WaPZ, ßxA xPñ WaPZ ßvsKeKmPvPwr QmwK~T xoíK≠Ç jfMj jfMj k´TJvjJ xÄ˙Jr @KmntJm WaPZÇ fJrJ mJ\JPr KjP~ @xPZ jfMj-kMrPjJ jJjJ irPjr mA∏xMhvtj ßYyJrJ~, kJbPTr @Twte QfKrr CP¨vq KjP~Ç hMA. ùJj-KmùJPjr mA kJPb oJjMw ßpoj I\JjJPT ß\Pj, jfMj jfMj fgq S f•ô ß\Pj kMuKTf y~, IjqKhPT xJKyfq kJPb ßxA \JjJ mJ CkuK…r KhTaJ KnjúÇ mqKÜ ßxUJPj KjP\PT UMPÅ \ ßkPf YJ~, TUPjJ oPjr ryxqo~ ßTJPer IºTJPrr mqJUqJ ßkPf YJ~ jJjJ V·-TJKyjLr oPiqÇ TKmfJ~ ßkPf YJ~ ybJ“ @PuJr ^uTJKj, pJ KmPvw ßTJPjJ xfqPT CWJaj TPr mJ \JKjP~ ßh~ KYrJ~f ßTJPjJ xfqÇ KmKY© Fxm KhT, \LmPjr jJjJ ryxqo~fJr @nJx mA-A KhP~ gJPTÇ @kKj Imvq ÈcJCjPuJc' TPr mÉ fgq ß\Pj KjPf kJPrj TKŒCaJPrr KmvJuJ~fj nMmj ßgPTÇ KT∂á fJPf mA kzJr @jª KouPm jJÇ WPrr FT ßTJPe mJ KmZJjJ~ TJf yP~ ÊP~ KTÄmJ

FTlJKu mJrJªJ~ ßY~JPr ßyuJj KhP~ aPmr lMuVJZKar kJPv mPx mA kzJr ßp o\J, fJr irjA @uJhJÇ ÈcJCjPuJc' KT fJ KhPf kJPr? \JKj, F ßãP© KÆof Imvq÷JmLÇ ÈcJCjPuJc' fPgqr Kmw~Ka VPmwTPhr \jq èÀfôkeN ,t xPªy ßjAÇ IPjT I\JjJ fPgqr nJ§Jr ßxUJPj rP~PZÇ fmM SA f“krfJPT ßTj \JKj IPjTaJ ßrJmPar oPfJA oPj y~ ∏ FT irPjr k´JeyLj pJKπTfJÇ ßx fMujJ~ FTKa xMhvtj xMxJKyfq mJ IjM„k KmwP~r mA @oJr ßYJPU mrÄ x\Lm x•J, ßx GKfyq IPjT èÀfô myj TPrÇ myj TPr mqKÜVf IjMnKN fr xñL KyPxPmÇ @jª, ßmhjJ hMAA y~PfJ ßxUJPj CkK˙f gJPTÇ Kmw~KaPT IPjTaJ k´TíKf mjJo pπKmùJPjr xPñ fMujJ TrJ ßpPf kJPrÇ hMKaA @iMKjT xnqfJ S @iMKjT ojPjr \jq hrTJKrÇ fPm ßxUJPj IV´JKiTJr k´TKí frÇ oJjm \Pjìr kr fJr xnqfJr âoKmTJv k´TKí fPT ßTªs TPrÇ k´TKí fr oPiq, fJr xJyYPpt @orJ mz yP~ CKbÇ @oJPhr Âh~-oj KmTKvf yP~ SPb k´TKí fPT xñL TPr, fJr IPYfj k´nJm KjP~Ç kPr y~PfJ mMK≠míK•r xJyJPpq ßxxm xfq mM^Pf kJKrÇ mA @r TKŒCaJr FnJPmA @oJPhr @iMKjT ßYfjJ S ojj VPz fMuPf xJyJpq TPrÇ GKfyqPT KT hNPr xKrP~ rJUJ pJ~? ßxA TPm Qvvm ßgPT mA KjP~ KvãJgtLr kgYuJ ÊÀÇ mZPrr ÊÀ jfMj mAP~r fJ\J, aJaTJ ßrJoJK≤T Vº KjP~Ç ÈPrJoJK≤T' v»Ka S fJr Igt hMA-A fUj I\JjJÇ KT∂á ßxA ßp metPmJi mJ metkKrY~ mJ mJuqKvãJ yJPf KjP~ FT\LmPjr pJ©J ÊÀ, fJr ImPvw kKreKf xJKyfq S ùJj-KmùJPjr mA kzJr oPiqÇ Foj oJjMwS @PZj, KhPj FTmJr mAP~r kJfJ SJPf jJ kJrPu KhjaJA I˝K˜Pf TJPaÇ oPjr @rJo yJrJo yP~ pJ~Ç pJKπT k≠KfPf ßyJT mJ GKfyqmJyL iJrJ~ ßyJT, mA kzJr ßkZPj ßpoj @PZ KmPjJhj, ßfoKj rP~PZ ojjvLuPhr \jq FTKa ùJjVnt mJTq, pJ k´J~ k´mJhmJPTq kKref : ÈùJPjr KmyPj xfq ßjAÇ pJÅrJ xPfqr IPjõwJPT èÀfô ßhj, fJÅPhr \jq mA kJPbr KmT· ßjAÇ fJ ßx xfq xJoJK\T, rJ\QjKfT, Q\mKjT∏PpojA ßyJTÇ F xPfq rP~PZ @jPªrS IjMnKN fÇ' F TgJS ßfJ KbT ßp SA xm jJjJoJK©T xPfqr IPjõwJ~ IjMxºJjL-oPjr ßuUT QYfPjqr VnLPr cMm ßhj xPfqr KTZM oKeoMÜJr xºJPjÇ fJA KjP~ TKoCKjPTvPjr aJPj fJÅr CkuK… mJ IKnùfJ KuKkm≠ TPrjÇ KY•KmKjo~ mPu TgJÇ Fr xPñ KmPjJhPjr ßjvJ KoPuKoPv mA kJPbr nMmj QfKr TPrÇ mqKÜoJjMPwr k´TíKf-QmKvÓq irJ gJPT fJr oPjJVyPjr ryxqo~fJ~Ç oPjr VnLPr jJjJ mJÅTPlrJ ßZJamz ßdC FT\j ßuUT mJ FT\j kJbPTr \jì ßh~Ç KjP\PT \JjJ IjqPT \JjJr @TJX&ãJr xPñ KmPjJhPjr fíÌJ ßoaJPjJr aJj oJjm-oPj TUPjJ lMPrJ~ jJÇ FA IlMr∂ fíÌJ ßoaJPfA ßuUT-kJbT F hMP~r kJr¸KrTfJÇ Imvq ßuUT-kJbPTr nJmjJ, ÀKY S ojjvLufJ vfPTr mqmiJPj ßfJ mPaA, TUPjJ TP~T hvPTr mqmiJPjS kKrmftPjr oMPUJoMKU y~Ç Fr TJre ßpoj rJ\QjKfT-xJoJK\T-xJÄÛíKfT rhmhu, ßfoKj QmKvõT k´nJmS ßxUJPj TJ\ TPrÇ kZª-IkZPªr

oJkTJKb kJP pJ~, pJ~ k´\jì ßgPT k´\jìJ∂PrÇ oNuqPmJPir kKrmftj WPa nJPuJoPªr @PkKãTfJ~Ç FTA rTo WajJ ßhUJ pJ~ KY∂J, ofJhvt mJ KmvõJPxr ßãP©Ç kKrPmPvr k´nJm Fr mz TJreÇ Kfj. Kmw~aJ @orJ KmPvwnJPm uã TKr mJÄuJPhPv KmVf vfPTr FPTmJPr ßvw KhT ßgPT mftoJj vfPT ßkRÅPZ, KmPvwnJPm jfMj k´\PjìÇ fJrJ fJPhr híKÓnKñPfA xJoJK\T kKrPmv S fJr CkTre, FojKT rJ\jLKfPTS Knjú oJ©J~ KmYJr TrPf YJAPZÇ oj S ojjvLufJr xoLTre WaJPf YJAPZ Knjú KyxJPmÇ jmq Kmw~JKh fJPT k´uM… TrPZ IKiTfr aJPjÇ fJA \LmjpJ©Jr irj-iJreS mhuJPf ÊÀ TPrPZ, mrÄ muJ pJ~ mhuJPòÇ fJA kJbÀKYr mhuS IKjmJptÇ fJA FTJPur kJbTPT k∞J-KffJPxr \LmjKY© kNm\ t Phr oPfJ jJ-S aJjPf kJPrÇ ßVJaJ TgJxJKyfq xŒPTt FTA TgJ UJPaÇ TKm S TKmfJr YKr© mhu FTAnJPm IKjmJpt Kmw~ yP~ SPbÇ ßxA xPñ kJbPTrSÇ \Lmj ßpRjfJ k´TíKf xJKyPfqr KmKnjú vJUJ~ Knjú xMPr, Knjú @KñPT @®k´TJv TrPf YJAPZ FmÄ YJAPm @r FaJA ˝JnJKmTÇ Kv· xíKÓr Kmw~ S @KñT IKnjmfô UM\ Å Pf YJAPmÇ fUj ßx KjKrPU kJbTS fJr CkPnJPVr KjvJjJ KbT TPr ßjPmÇ jªjfP•ôr kKrmKftf iJreJ fJr ßmJPi k´nJm ßluPmÇ F xmA FUj IPjTaJ Kjntr TrPZ @∂\tJKfT xoJ\, rJ\jLKf S xÄÛíKfr SkrÇ TJre k´pMKÜr TuqJPe KmvõnMmj ßfJ FPTmJPr WPrr ßaKmPuÇ F k´nJm fJÀPeq xmPYP~ ßmKvÇ fJA mPu KT TîJKxT KyxJPm kKrKYKf mJ k´YKuf xJKyfqnJmjJr ßUJujuPY kJP pJPm mJ ßVPZ mJÄuJPhPv? Im˙JhíPÓ fJ oPj y~ jJÇ fmM kKrmftj ßp WaPZ S WaPm, fJ muJA mJÉuqÇ \Lmjk´mJy oJPjA ßfJ kKrmftjÇ oJjMw ßxA kKrmftPjr KkPb ßWJzxS~JrÇ rJ\jLKfPf F Kmw~Ka xmPYP~ ßmKv híKÓPVJYrÇ To j~ xJKyPfqr híKÓ S xíKÓPf, ßxA xPñ kJbPTr ÀKYPnPhÇ fmM ImJT yS~Jr oPfJ WajJ ßp @oJPhr ßuUT-kJbPTr FTJÄv FUPjJ KvTzxºJjL, ßuJT\LmPjr k´Kf fJr híKÓ FUPjJ IaMaÇ KmùJj S T·KmùJjS fJPT xoJjnJPm aJPjÇ IjqKhPT ßuJTxJKyfq S ßuJTVLKfr f•ôryPxq cMm KhPf IKmvõJxq @Twte ßhUJ pJ~ ßTJPjJ ßTJPjJ fÀPer oPiqÇ YJr. KmVf vfPTr k´J~ oJ^JoJK^ xoP~, xMKjKhtÓnJPm KfKrPvr hvPTr oiq xo~ ßgPT YKuäPv ßkRÅPZ ßvsKePYfjJ S ßvsKexÄV´Jo ojjvLu ßYfjJPT UMmA @TíÓ TPrKZuÇ xJKyfq-xÄÛíKfr jJjJ vJUJ~ KZu Fr Cöôu k´KflujÇ F iJrJ KmnJPVJ•r kNmtmPñ kûJPvr hvPTS CPuäUPpJVq WajJÇ ÈofJhvt' v»Ka fUj xJKyPfq S rJ\jLKfPf meto~ yP~ SPbÇ Fr krA ybJ“ Kjw&âoeÇ KT∂á krmftL hvPT FmÄ ßxA iJrJ~ @Kl∑TJ S hKãe @PoKrTJ~ ßhUJ pJ~ Fr mKuÔ Km˜JrÇ ßpoj rJ\jLKfr ßãP©, fPfJKiT xJKyfq xíKÓPf FmÄ fJr mqJkT kJPbÇ uJKfj @PoKrTJr QmKYfsqo~ xJKyfq kJb mJÄuJPhKv kJbPTr \jq FT oy“ C•rJKiTJr

yP~ SPb, YKuäPv-kûJPv ßpoj Àv S IjqJjq k´VKfiotL xJKyfqÇ ßxA iJrJ KmuM¬ jJ yPuS fJ ysJx ßkP~PZÇ FmÄ fJ oNuf xJosJ\qmJhL ijfπ fgJ oJKTtj rJ\jLKf-IgtjLKf S xÄÛíKfr âomitoJj YJPkÇ Km•QmnPmr k´Kf Ik´KfPrJiq @Twte S ßnJVmJhL xÄÛíKfr k´mu k´nJm F ßhvL~ xoJP\r FTJÄvPT muJ pJ~ ßmÅPi ßlPuPZÇ Fr ßkZPj @PrTKa mz TJre IfqJiMKjT k´pKM Ür ßoJyoKhr @TwteÇ lPu xJKyfq kJPbr KmPvw FTKa pMPVr k´nJm TPo FPuS fJr oífMq WPaKjÇ ßyKoÄSP~, yJS~Jct lJˆ KkZM yaPuS TJlTJ S KouJr, xJBh mJ YoKÛ ˝oKyoJ~ KmrJ\oJjÇ pKhS xoJ\fJKπT ofJhvt, k´VKfmJhL iqJjiJreJ S ßvsKexÄV´JPor ˙Jj hUu TPr KjP~PZ TKgf kKÁoJ ÈVefπ' S ÈxJoJK\T jqJ~KmYJr'Ç ßxA xPñ ÈoJjmJKiTJr' v»Ka pfaJ TJP\, fJr ßYP~ ßmKv lqJvPjr @iMKjTfJ~ kKref yP~PZÇ Fr k´nJm-k´KfkK• FUj Kmvõo~ ZzJPjJÇ VefPπr jJPo ˝vJxj ßp mJ˜Pm \jvJxPjr „k KjPf kJPrKj, FaJS FTMv vfPTr \jq mz FT asqJP\KcÇ ÈoJjmJKiTJr' v»KaS FTA kKreKfr xÿMULjÇ hMjLt Kfr xmtVJ´ xL Km˜Jr xoJPuJYjJr xÿMULj yP~S pPgÓ k´muÇ IgY Vf vfPT ßäJVJj CPbKZu: ÈFTKmÄv vfJ»L ßyJT \jVPer vfT'Ç KT∂á Vf vfT ßfoj x÷JmjJr Knf QfKr TPr KhPf kJPrKjÇ Im˙J IPjTaJ Èx•Prr hvT, oMKÜr hvT'-Fr oPfJAÇ 1 vfJÄv mjJo 99 vfJÄPvr Æj&Æ ßäJVJPj ßvw yP~ ßVPZÇ @r mftoJj kKrK˙Kf ßxxm KmYJPr yfJvJmq†T muJ YPuÇ ofJhvt S oMKÜxÄV´JPor ßãP© FT uJKfj @PoKrTJ mJPh x÷JmjJr ßTJPjJ @nJx-AKñf KouPZ jJÇ FKv~J-@Kl∑TJ yP~ CPbPZ oJKTtj xJosJ\qmJh S fJr ßhJxrPhr Kjnt~ KmYrenNKoÇ xJKyfq-xÄÛíKfr ßã©Ka Imvq hMA iJrJ~ myoJjÇ ßx ßãP© k´KfmJhL iJrJ ßVRe yPuS IjMkK˙f j~Ç @r kJbÀKY oNuf ßnJVmJhL iJrJ IjMxre TrPuS mJÄuJPhvxy fífL~ KmPvõr IPjT ßhPvA Ê≠ Vefπ mJ pMKÜmJhL iJrJr IjMxJrL k´VKfnJmjJ IjMkK˙f j~Ç j~ k´VKfmJhL V´∫JKhr kJbÇ xm ßvPw Kmvh @PuJYjJ~ jJ KVP~ FaMTM mPuA xoJK¬ aJjJ ßp ojjvLu oJjMPwr ÊnmMK≠ S oJjmTuqJeKY∂J y~PfJ jJªKjTfJr xPñ FT irPjr AKfmJYT xoP^JfJ~ ßkRÅZPf kJrPmÇ TJre @®WJfL ßYfjJ mqKfâoL, fJ oJjMPwr ˝nJmxMun j~Ç IK˜fô rãJA ßvw kpt∂ fJr ßYfjJ~ mz TgJ yP~ SPbÇ FaJA oJjKmT xfqÇ Fr xy\Jf mJ˜mfJ K\jfP•ôr xogtj kJS~J pMKÜV´Jyq mPu oPj y~Ç fJA nJmPf kJrJ pJ~ IKnùfJ, GKfyq S AKfyJxPYfjJ oJjMwPT mJ˜mmJhL yS~Jr KvãJA ßhPmÇ oJjm˝nJm KmmftPjr hLWt kg kJKz KhP~ ojjPT I∂htL¬ TrJr kgA irPm, I∂f fJr nKmwq“ IK˜fô KmPmYjJ~Ç xJKyfq-xÄÛíKfr xíKÓvLu iJrJ pKhS ˝Jf∂sqmJhL kPgA IV´xr, fmM fJPf KnjúoJ©Jr k´TJv hívqoJjÇ ˝nJmfA kJbÀKY S kJbT-ojjvLufJ Foj iJrJ~A KmTKvf yPf gJTPm, FaJA ˝JnJKmTÇ kKrK˙Kf ßfoj iJreJA ßh~Ç kJbJnqJPx ojjvLufJr k´TJvA TJoqÇ fPm fJ pfaJ mftoJj m~xLojPj, fJÀPeq ffaJ uãeL~ j~Ç I∂f @oJr IKnùfJ fJ-A mPuÇ WajJ KTZMaJ KnjúS yPf kJPrÇ


SURMA m 08 - 14 July 2016

dJTJ~ xπJxL yJouJ ßmTJKr ßrP˜JrÅJ~ FA Kjoto WajJKa xÄWKaf y~Ç ßrˆáPrK≤Pf KZPuJ ßhKv-KmPhKv IKfKgPhr xrm CkK˙KfÇ laPT ybJ“ èKur v»Ç fPuJ~Jr-@PVú~J˘ CÅKYP~ dMPT kzu xJf xπJxLÇ f“ãeJ“ ZMPa @Px kMKuv-rqJmÇ KT∂á xπJxLPhr IfKTtf ßmJoJ yJouJ~ ÊÀPfA Kjyf yj kMKuPvr hMA TotTftJÇ rJfnr K\Kÿ C≠JPrr k´˜MKf KjP~S ßTJPjJ TJP\ IJPxKjÇ ImPvPw xTJPu ßpRg mJKyjLr ToJP¥J IKnpJPj oJiqPo xoJ¬ y~ FA Tr∆e asqJP\KcrÇ oOfáq y~ 6 xπJxLrÇ KT∂á FrkPrr hOvq n~ÄTrÇ FPT FPT Kouu 20 K\Kÿr uJvÇ yfn’ IPkãJrf ˝\jÇ ˜K÷f yP~ kPz kMPrJ mJÄuJPhvÇ ßvJPT CPm pJ~ IfqJxjú BPhr UMKvÇ xπJxL FA yJouJ~ pJrJ IÄv KjP~KZPuJ fJrJ xmJA KZPuJ m~Px fr∆e S IJiMKjT KvãJ~ KvKãfÇ Fr IJPV ßTJPjJ irPjr xπJxL yJouJr \jq ßTJPjJ irPjr mJYKmYJr jJ TPrA oJhsJxJ KvKãfPhr k´KfA AKñf TrJr \joPjS oJhsJxJ KvKãfPhr k´Kf FT irPjr Kmr‡k iJreJ miqoNu yP~ KVP~KZPuJÇ KT∂á FPhr FA IJâoe oJjMPwr ßYJUPT UMPu KhP~PZÇ FUj xmt© IJPuJKYf yPò fgJTKgf KoKc~J S rJ\QjKfT ßjfJrJ FPfJKhj TL k´YJreJ TrPuJ IJr mJ˜Pm IJorJ TL FUj TL ßhUPf ßkuJoÇ FA fr∆erJ TUj, TLnJPm xπJxL yPuJ? krKhj vKjmJr xTJu 7aJ 40 KoKjPa 12 WµJr À≠võJx IPkãJ ßvPw xÅJP\J~J pJj KjP~ ßh~Ju èÅKzP~ ßrP˜JrÅJr ßnfPr dMPT kPzj ßxjJ ToJP¥JrJÇ ÊÀ y~ ÈIkJPrvj gJ¥JrPmJ'Ç k´Y§ ßVJuJèKuPf k´TKŒf yP~ SPb èuvJj FuJTJÇ 13 KoKjPar oPiq xJf xπJxLPT TJmM TPr kKrK˙Kf Kj~πPe KjP~ ßjj ToJP¥JrJÇ \LKmf C≠Jr TPrj 13 K\KÿPTÇ 50 KoKja kr IKnpJj xoJ¬ ßWJweJ TrJ y~Ç xrTJKr nJwqoPf, rJ\iJjL dJTJr èuvJPjr yKu @Kat\Jj ßmTJKr jJPor ßrP˜JrÅJ~ xπJxLrJ ÊâmJr rJPfr KmKnjú xo~ Kfj mJÄuJPhKvxy 20 \j K\KÿPT iJrJPuJ I˘ KhP~ yfqJ TPrÇ Kjyf 17 \j KmPhKv jJVKrPTr oPiq \JkJPjr 7, AfJKur 9 FmÄ 1 nJrfL~ jJVKrT KZPujÇ FZJzJS ÊâmJr rJPf IKnpJj YJuJPf KVP~ oJrJ ßVPZj kMKuPvr hMA TotTftJÇ @r krKhj vKjmJr xTJPu IKnpJPj oJrJ ßVPZ Z~ xπJxLÇ ßV´¬Jr yP~PZ FT\jÇ IKnpJPj FT\j \JkJKj, hM\j vsLuïJjxy 13 \jPT \LKmf C≠Jr TrJ yP~PZÇ APfJoPiq KjyPhr uJv ˝-˝ ßhPv kJbJPjJ yP~PZÇ WajJ˙u ßgPT C≠Jr TrJ y~ xπJxLPhr mqmÂf Kk˜u, kP~≤ 22 rJAPlu, yJPf ‰fKr ßV´Pjc (@AAKc), S~JKTaKT ßxa S iJrJPuJ IPjT ßhvL~ I˘Ç IkJPrvj gJ¥JrPmJ IKnpJPj IÄvV´yeTJrL xhxqPhr ßTC yfJyf yjKjÇ FKhPT, WajJr krkrA jPzYPz mPxPZ IJ∂\tJKfT xŒshJ~Ç pMÜrJÓs, pMÜrJ\q S nJrfxy KmKnjú ßhv ßgPT WajJr ˝ò fh∂ hJmLxy k´P~J\jL~ xyJ~fJr IJvõJx ßh~J yP~PZÇ ßhPvr IJnq∂rLe rJ\QjKfT ß\Ja S huèPuJ ßgPTS xπJxLPhr ßoJTJPmuJ~ GTqm≠ k´~JPxr Ckr èr∆fô KhP~ rJ\QjKfT K˙KfvLu kKrPmv S xyJm˙JPjr hJmL \JjJPjJ yP~PZÇ vs≠J S nJPuJmJxJ~ KxÜ yPuj 22 ßhKv-KmPhKv jJVKrT dJTJ, 5 \MuJA : VnLr vs≠J S nJPuJmJxJ~ KxÜ yPuj \ÄKu yJouJ~ Kjyf 22 ßhKv-KmPhKv jJVKrTÇ hMKhPjr \JfL~ ßvJPTr ßvPw ßxJomJr k´iJjoπL ßvU yJKxjJr CkK˙KfPf KjyfPhr TKlPj kM˜mT Ikte TrJ y~Ç Frkr KfjKa orPhy y˜J∂r TrJ y~ kKrmJPrr TJPZÇ 17 KmPhKvr oPiq xJfKa orPhy mOy¸KfmJr \JkJPj kJKbP~ ßh~J yP~PZÇ AfJKur j~ jJVKrPTr orPhy oñumJr ßhPvr CP¨Pv kJbJPjJr y~Ç IkrKhPT nJrfL~ jJVKrT fJKrKv ‰\Pjr oífPhr mOy¸KfmJrA KhKuäPf ßjS~J y~Ç 4 \MuJA, mOy¸KfmJr mJÄuJPhv @Kot ߈Kc~JPo @P~JK\f ßvJTJmy F IjMÔJPj ßTJPjJ mÜífJ KZu jJÇ fPm ßvJTPT vKÜPf kKref TrJ S \ÄKumJhPT TPbJr yJPf ßoJTJKmuJr oPjJnJm k´TJv kJ~ xrTJPr jLKf KjitJrTPhr IjJjMÔJKjT o∂mq S kJr¸KrT TPgJkTgPjÇ xrTJrk´iJj ßgPT ÊÀ TPr mJÄuJPhPvr xmt˜Prr jJVKrPTrJ hM”U nJrJâJ∂ ÂhP~ ˛re TPrj Vf 1 \MuJA èuvJPjr yKu @Kat\Jj ßrP˜JrJÅ~ jívÄx yJouJ~ Kjyf 17 KmPhKv jJVKrT S Kfj mJÄuJPhKvPT Kmjos vs≠JÇ ßxUJPj xJKr ßmÅPi hJÅKzP~ gJTJ ˝\jPhr

TJjúJ YJkJ ßYyJrJ, TUPjJ TJjúJ~ ßnPX kzJr hívq IjqPhr @PmVJkäMf TPrÇ rJÓskKf, k´iJjoπL, oKπkKrwPhr xhxq, @S~JoL uLV, KmFjKk, 14 hu, \JfL~ kJKat, 11 huxy KmKnjú rJ\QjKfT, xJoJK\T S xJÄÛíKfT xÄVbPjr kã ßgPT KjyfPhr TKlPj kM˜mT Ikte TrJ y~Ç F ZJzJ KmKnjú ßhPvr rJÓshNf S yJATKovjJr FmÄ KmPhKv TNajLKfPTrJ lMu KhP~ vs≠J ùJkj TPrjÇ èuvJPjr yKu @Kat\Jj ßmTJKrPf \ÄKu yJouJ~ Vf ÊâmJr rJPf 22 \j Kjyf yjÇ FÅPhr oPiq mJÄuJPhPvr hMA jJVKrT lJrJ\ @A~J\ ßyJPxj S AvrJf @Tª FmÄ mJÄuJPhKv mÄPvJØNf oJKTtj jJVKrT IKm∂J TmLPrr orPhy fJÅPhr ˛rPe KjKotf CÅYM oPû rJUJ y~Ç lJrJ\ S AvrJPfr TKlj dJTJ KZu mJÄuJPhPvr \JfL~ kfJTJ KhP~Ç IKm∂Jr TKlj @míf KZu mJÄuJPhv S pMÜrJPÓsr kfJTJ KhP~Ç mJKT 17 \j KmPhKvr orPhy ßxUJPj ßjS~J y~KjÇ CPuäUq, SA jívÄx WajJ~ AfJKur j~\j, \JkJPjr xJf\j S nJrPfr FT\j jJVKrT Kjyf pJjÇ IjMÔJPjr ÊÀPfA muJ y~, \JkJKj rLKf IjM~J~L ßx ßhPvr Kjyf jJVKrPTr \jq ßrJmmJr rJf ßgPTA ßxjJmJKyjLr f•ôJmiJPj vs≠J KjPmhj ÊÀ yP~PZÇ \JkJPjr xJf\Pjr orPhy VfTJuA KmPvw FTKa KmoJPj dJTJ ßgPT ßjS~J yP~PZÇ F ZJzJ AfJKur FTKa KmoJj ßxJomJr rJPf dJTJ~ ßkRÅZJPjJr TgJ rP~PZÇ @\ hMkMPrr oPiq orPhyèPuJ AfJKur CP¨Pv ßjS~Jr TgJÇ yJouJ~ kJÅY ßhPvr jJVKrPTrJ Kjyf yS~J~ oPûr ßkZPj kJÅYKa ßhPvr kfJTJ aJXJPjJ y~Ç mJÅ KhPT k´gPo nJrPfr, Frkr AfJKur kfJTJ KZuÇ oJP^ KZu mJÄuJPhPvr kfJTJÇ cJj KhPT KZu \JkJj S pMÜrJPÓsr kfJTJÇ FA jívÄx yfqJ S yJouJr WajJ~ k´iJjoπL \JKfr CP¨Pv ßhS~J nJwPe hMA KhPjr rJÓsL~ ßvJT ßWJweJ TPrjÇ Fr KÆfL~ KhPj VfTJu xTJu 10aJ~ KjyfPhr k´Kf vs≠J KjPmhj TPrj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ IjMÔJj˙Pu ßkRÅZJPu ßxjJmJKyjL k´iJj ß\jJPru @mM ßmuJu ßoJ. vKlCu yT k´iJjoπLPT ˝JVf \JjJjÇ k´iJjoπL xrTJPrr kPã @jMÔJKjT vs≠J KjPmhj TPrjÇ KfKj ßxUJPj KTZMãe jLrPm hJÅKzP~ gJPTjÇ fJr @PV rJÓskKf @mhMu yJKoh KmPhPv gJTJ~ fJÅr kPã ToJ¥Jr KojyJ\ @uo Kjyf mqKÜPhr k´Kf lMu KhP~ vs≠J \JjJjÇ vs≠J KjPmhPjr kr k´iJjoπL \ÄKu yJouJ~ Kjyf hMA mJÄuJPhKv lJrJ\ @A~J\ ßyJPxj, AvrJf @Tª FmÄ IKm∂J TmLPrr orPhy ˝\jPhr TJPZ y˜J∂r TPrjÇ lJrJP\r kKrmJPrr kPã F xo~ CkK˙f KZPuj fJÅr mJmJ S~JTJr ßyJPxj, oJoJ @rvJh S~JKuCr ryoJj, mz nJA pJPrl @~Jf ßyJPxj FmÄ UJuJPfJ nJA ß\JPym yT S KoUJAu yTÇ k´iJjoπLPT TJPZ ßkP~ IKm∂Jr ˝\PjrJ TJjúJ~ ßnPX kPzjÇ k´iJjoπL fJÅPhr xJ∂ôjJ ßhjÇ k´iJjoπL Ikr YJr ßhPvr rJÓshNfPhr xPñS TgJ mPujÇ k´iJjoπL YPu pJS~Jr kr nJrPfr yJATKovjJr ywtmitj KvsÄuJ, pMÜrJPÓsr rJÓshNf oJvtJ mJKjtTJa, \JkJPjr rJÓshNf oJxJPfJ S~JfJjJPm S AfJKur rJÓshNf oJKrS kJuoJ kígTnJPm vs≠J \JjJjÇ Frkr mJÄuJPhPv KmKnjú ßhPvr rJÓshNf S TNajLKfPTrJ FT xPñ Kjyf mqKÜPhr k´Kf vs≠J \JjJjÇ @Kot ߈Kc~Jo ßgPT ßmKrP~ pJS~J xo~ nJrPfr rJÓshNf ywtmitj KvsÄuJ xJÄmJKhPTr mPuj, k´KfPmvL, mºM S Cjú~j xyPpJVL KyxJPm mJÄuJPhPvr ßpPTJPjJ xÄTPa kJPv gJTPm nJrfÇ \ÄKu S xπJxmJh ßoJTJKmuJ~ mJÄuJPhvPT xm rTo xyJ~fJ KhPf k´˜Mf gJTJr TgJ \JjJj pMÜrJPÓsr rJÓshNf oJvtJ mJKjtTJaÇ vs≠J KjPmhj IjMÔJPj @S~JoL uLV ßjfJPhr CkK˙f KZPuj oKf~J ßYRiMrL, ßoJyJÿh jJKxo, SmJ~hMu TJPhr, xJyJrJ UJfMj, @xJhMöJoJj UJj TJoJu, TJoÀu AxuJo, oMK\mMu yT, F FAY oJyoMh @uL, oJymMmMu @uo yJKjl, @mhMr rJöJT, lJÀT UJj, vJyKr~Jr @uo k´oMUÇ CkPhÓJPhr oPiq KZPuj FAY Ka AoJo, VSyr Kr\nL, ßfRKlT-A AuJyL ßYRiMrL, fJKrT @yPoh KxK¨T k´oMUÇ 14 hPur vKrT ßjfJPhr oPiq hMA oπL rJPvh UJj ßojj S yJxJjMu yT AjM KZPuj SA IjMÔJPjÇ PxjJ, ßjR S KmoJjmJKyjLr k´iJj, kMKuv S r?qJmxy IjqmJKyjL S ßVJP~ªJ xÄ˙Jr k´iJj, ßmxJoKrT k´vJxPjr kh˙ TotTftJrJ VfTJPur IjMÔJPj CkK˙f KZPujÇ dJTJ oyJjVr kMKuv S dJTJr

UmrJUmr 41

KmnJVL~ TKovjJPrr kã ßgPTS F xo~ lMu ßhS~J y~Ç rJÓsL~ @jMÔJKjTfJ ßvw yS~Jr kr hMkMr 12aJ kpt∂ xmt˜Prr xJiJre \jVPer vs≠J KjPmhPjr \jq oû CjìMÜ TPr ßhS~J y~Ç ßxUJPj @S~JoL uLV, KmFjKk, 14 hu, 11 huxy KmKnjú rJ\QjKfT S xJoJK\T xÄVbj lMu KhP~ vs≠J \JjJ~Ç dJTJr hMA ßo~r @KjxMu yT S xJBh ßUJTj kM˜mT Ikte TPrjÇ KmFjKkr kPã hPur oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLPrr ßjfíPfô @mhMuäJy @u ßjJoJj, ÀÉu TKmr Kr\nL, oJymMmCK¨j ßUJTj k´oMU KjyfPhr TKlPj vs≠J KjPmhj TPrjÇ F xo~ KfKj xJÄmJKhTPhr KTZM k´Pvúr \mJm ßhjÇ \JfL~ GTq YJAPu KmFjKkr xPñ \JoJ~JPfr xñ ZJzPf yPm∏@S~JoL uLV ßjfJPhr ßhS~J F KmwP~ KmFjKkr oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr xJÄmJKhTPhr mPuj, F irPjr vft ßhS~J ßgPT ßmJ^J pJ~ xrTJr \JfL~ GTq VzPf @V´yL j~Ç KfKj mPuj, ßhPvr FA kKrK˙KfPf xmKTZMr DP±t CPb xmJAPT GTqm≠ yPf yPmÇ Fxm fÀe TUj \ÄKu yPuJ? \ÄKuPhr TotTJ§ kptPmãeTJrL SP~mxJAa xJAPa k´TJKvf FA mqKÜA KjmrJx AxuJo mPu \JjJ pJPòÇ Kjyf \ÄKuPhr ßp ZKm k´TJv TPrPZ kMKuv fJr FT\Pjr xJPgS KoPu ßVPZ FA ßYyJrJÇ 2014 xJPur ßvw nJV kpt∂ kKrKYfPhr TJPZ VzkzfJ xJiJre FT\j ZJ© KyPxPmA kKrKYf KZu KjmrJx AxuJoÇ ßx KZu ßTRfáTKk´~, láamu ßUuPf nJumJxfÇ oJjMw\j fJPT kZª TrfÇ ßoP~Phr ßYJPU ßx KZu yqJ¥xJo FT fÀeÇ ojJv ACKjnJKxtKar ZJ©Phr FTKa ßlxmMT kJfJ~ 2014 xJPur 11 IPÖJmr FT\j IùJf IjMrJVL KuPUPZj, ÍKjmrJx AxuJo!! fáKo F• KTCaÇ KT∂á ßfJoJPT UMÅP\ kJA jJÇ mPuJ, TUj ßfJoJPT ßhUmÇ ßfJoJr yJKx ßhUPu @oJr KhjaJA nJu yP~ pJ~"Ç KT∂á ÊâmJr rJPf èuvJPjr ßyJKu @Kat\Jj ßr˜árJ~ xPfr \j KmPhvLxy 20 \j KjrLy oJjMwPT yfqJr \jq ßp Z~\jPT xPªy TrPZ kMKuv fJPhr FT\j FA KjmsJxÇ oJuP~Kv~Jr kMKuPvr mrJf KhP~ mJftJ xÄ˙J r~aJxt muPZ, yJouJTJrL \ÄKuPhr I∂f hM'\j IPˆsKu~Jr KmUqJf ojJv KmvõKmhqJuP~r Tá~JuJuJokMr TqJŒJPxr ZJ© KZuÇ fh∂TJrLrJ FUj kpt∂ ßpxm fgq kJPò, fJPf yJouJTJrLPhr Foj FT ßk´JlJAu láPa CbPZ ßpUJPj fJrJ ieJdq kKrmJPrr KvKãf FThu fÀe, pJrJ IKf xŒ´Kf T¢r AxuJok∫J ßmPZ KjP~PZÇ fPm FaJ ¸Ó jJ ßTJgJ~, TUj FmÄ KTnJPm FrJ T¢rk∫LPf kKref yPuJ? fPm oJuP~Kv~J pJmJr @PV dJTJr jgt xJCg KmvõKmhqJuP~ kJbrf gJTJTJPu KjmsJPxr pJrJ mºM S kKrKYf KZPuj fJrJ muPZj, KjmsJx mhPu ßpPf ÊÀ TPrKZu, fJr KTZá uãeS k´TJv kJKòuÇ dJTJr mq~mÉu FTKa ßmxrTJKr KmvõKmhqJu~ jgt xJCg ACKjnJKxtKaPf KjmrJxPT KYjf Foj FT\j muKZu, FT \JjM~JKr oJPx FTKa TqJPlPf KjmrJPxr xJPg ßhUJ yPu ßx fJPT xÄK㬠xJuJPor mhPu hLWt mJPTqr FT xJuJo ßh~ (@xxJuJoM @uJATáo S~J rJyoJfáuäJy)Ç ßxKhj fJr @Yre FTaá IjqrTo ßuPVKZuÇ ßxPfJ FojKa j~! muKZu jJo k´TJPv IKjòáT FA ZJ©KaÇ ojJv KmvõKmhqJu~, ßpUJPj KjmsJx kzf, ßxUJjTJr ˚JfT ßTJPxtr UrY 9 yJ\Jr cuJPrr TJZJTJKZÇ mJÄuJPhPvr mJKwtT Vz @P~r Z~ èe ßmvL FA UrYÇ ojJv KmvõKmhqJu~ KjmsJxPT pJrJ KYjf, fJrJ muPZ, KjmsJPxr FT\j ßk´KoTJS KZuÇ fJr xJPg 2014 xJPuA ZJzJZJKz y~ fJrÇ fJrkr Vf mZPrr ßTJj FT xo~ KjmsJx Tá~JuJuJokMPrr ojJv KmvõKmhqJuP~r TqJŒJx ßgPT KjPUJÅ\ yP~ pJ~Ç ßxUJjTJr kKrKYfrJ ßnPmKZu, ßx y~PfJ ßhPv KlPr ßVPZÇ Frkr ßgPT xJoJK\T ßpJVJPpJPVr oJiqoèPuJPf KmYre TKoP~ ßh~ KjmsJxÇ ˚qJkYqJa S ßlxmMPT ßkJˆ TrJ mº TPr ßh~Ç fPm fJr AjˆJV´Jo IqJTJC≤Ka FUPjJ xYu @PZÇ KjmrJx ßoJPa hvKa aáAaJr IqJTJC≤ IjMxre TrPfJÇ Fr FTKa yPuJ vJKoCAaPjx mPu FTKa IqJTJC≤Ç Vf mZr nJrPfr mqJñJuMÀPf @aT yS~J @AFPxr ßk´JkJVJ§JKmh ßoyKh oJxÀr 42 kOÔJ~


42 UmrJUmr

dJTJ~ xπJxL yJouJ (41 kOÔJr kr) KmvõJx FA IqJTJC≤Ka kKrYJujJ TrfÇ KmsPaPjr jJoTrJ AxuJo iPotr k´YJrT @jP\o ßYRiMrLr Foj FTKa aáAa ßx kZª (uJAT) TPrKZu, ßpKaPf 2015 xJPu l∑JP¿r vJKut ßymPhJ kK©TJ TJptJuP~ \ÄKu yJouJr krmftL xoP~ l∑J¿ FmÄ fJr xyPpJVL ßhvèPuJPT xoJPuJYjJ TrJ yP~KZuÇ Fr KbT hM'oJx kr ßx aáAaJPr KuPUKZu KYr KmhJ~Ç ojJv KmvõKmhqJuP~r @PrT ZJ© @ªJKum @yPoh xŒPTt KmPvw KTZá \JjJ pJ~ jJÇ oJuP~Kv~Jr kMKuPvr FTKa xN© muPZ, @ªJKum 2012 ßgPT 2015 kpt∂ oJuP~Kv~JPf KZuÇ kPr ßx A˜JjmMu pJ~Ç pJrJ KxKr~J S ArJPT TKgf AxuJKoT ߈a ßVJKÔPf ßpJV KhPf YJ~ fJrJ k´J~A asJjK\a KyPxPm fárÛPT mqmyJr TPrÇ @PrT\j yJouJTJrL yPò ßrJyJj AoKf~J\, ßx dJTJr FT\j @S~JoL uLV ßjfJ AoKf~J\ UJj mJmMPur ßZPuÇ ßrJyJj ßp mJKzPf gJTf, SA mJKzr hJPrJ~JPjr metjJ~ ßrJyJj KZu UMmA vJ∂ FmÄ bJ¥J k´TíKfr ßZPuÇ TPu\ ßgPT KlPr ßx oxK\Ph ßpf jJoJ\ kzPfÇ ßrJyJPjr mJmJ Ko. UJjS KmKmKxPT mPuPZj, ßZJaPmuJ ßgPTA jJoJ\ kPz ßrJyJjÇ pKhS ßx dJTJr jJoTrJ ÛuJxKaTJ ÛáPu S ßuPnPu Ifq∂ nJu lu TrmJr kr ßmxrTJKr mqtJT KmvõKmhqJuP~ nKft yP~KZuÇ TP~T oJx iPrA ßx KZu KjPUJÅ\Ç (k´KfPmhjKar fgqxN© mJftJ xÄ˙J r~aJxtÇ) èuvJPj KjyfPhr ˛rPe 12 \MuJA KmFjKkr ßvJT Khmx xπJx S CV´mJh k´KfPrJi FmÄ rJ\iJjLr èuvJPj yKu @KatxJj ßrˆPrP≤ xπJxL yJouJ~ KjyfPhr ˛rPe @VJoL 12 \MuJA ßvJT Khmx kJuj TrPm KmFjKkÇ @\ oñumJr ßmuJ xJPz 11aJ~ rJ\iJjLr j~JkPj KmFjKkr ßTªsL~ TJptJuP~ FT xÄmJh xPÿuPj hPur oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr F TotxNKY ßWJweJ TPrjÇ ßWJKwf TotxNKY IjMpJ~L, SAKhj xJrJ ßhPvr oyJjVr S ß\uJ kptJP~ ßvJT xnJ S ßvJT KoKZu TrPm KmFjKkÇ FZJzJ xJrJPhPvr huL~ TJptJuP~ TJPuJ kfJTJ CP•Juj, huL~ kfJTJ IitjKof Tre S TJPuJmJ\ iJre TrJ yPmÇ CPuäUq, dJTJr TëajLKfTkJzJ èuvJPjr yKu @Kat\Jj ßmTJKrPf Vf ÊâmJr (1 \Mj) rJf ßkRPj 9aJr KhPT FThu I˘iJrL dáPT ßhvLKmPhvL IKfKgPhr K\Kÿ TPrÇ k´J~ 12 WµJ kr vKjmJr xTJPu ßxjJmJKyjLr ßjfíPfô ToJP¥J IKnpJPjr oiq KhP~ ßrPóJrJÅr Kj~πe ßj~ KjrJk•J mJKyjLÇ ßxUJj ßgPT 13 \j K\KÿPT \LKmf C≠Jr FmÄ 20 \Pjr uJv C≠Jr TrJ y~ mPu @AFxKk@r \JjJ~Ç KjyfPhr oPiq j~\j AfJKu, xJf\j \JkJj S FT\j nJrPfr jJVKrTÇ mJKT Kfj\j mJÄuJPhvL, pJPhr FT\j mJÄuJPhvL mÄPvJØáf pMÜrJPÓsr jJVKrTÇ xÄmJh xPÿuPj CkK˙f KZPuj- KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq VP~võr Yªs rJ~, KxKj~r pMVì oyJxKYm ÀÉu TKmr Kr\nLxy xJÄVbKjT xŒJhT IqJcPnJPTa @»Mx xJuJo @\JhÇ ßfJrJ mJXJKu, jJ lPrjJr èuvJPjr @Kat\Jj ßrP˜JrJÅ~ \ÄKurJ dáPT xmJAPT K\Kÿ TrPu TP~T\j FTKa ßvRYJVJPr @vs~ ßjjÇ \ÄKurJ mJAPr ßgPT mPu, FA FUJPj TJrJ @KZx, ßfJrJ mJXJKu jJ lPrjJrÇ Vf 1 \MuJA, ÊâmJr rJPf SA ßrP˜JrJÅ ßgPT C≠Jr yS~J FT mqKÜr mrJf KhP~ SA ßrPóJrJÅr FT\j TotL nJrPfr FjKcKaKnPT ßhS~J xJãJ“TJPr F TgJ mPujÇ @\ mMimJr SA xJãJ“TJr k´TJKvf yP~PZÇ Vf ÊâmJr rJPf èuvJPjr yKu @Kat\Jj ßmTJKrPf xπJxL yJouJ~ 20 \j Kjyf yjÇ Fr oPiq 17 \j KmPhKv, Kfj\j mJÄuJPhKv (FT\j mJÄuJPhKv mÄPvJØëf oJKTtj jJVKrT)Ç ßrPóJrJÅr SA TotL C≠Jr yS~J mqKÜr mrJf KhP~ FjKcKaKnPT mPuj, SPT (C≠Jr yS~J mqKÜ) KhP~ xJrJ rJ© SrJ (\ÄKurJ) oJZ nJ\J, kJóJ IjqJjq lác \JfL~ UJmJr UJAPZÇ SPT ßTJr@j vrLl kzJAPZ, S @oJPT pJ muPZÇ ßp rJjúJ TPr UJS~JAPZ, SPT mPuPZ ßfJrJ jJoJ\-PTJr@j kzKmÇ SPhr ßxyKr UJAP~PZ, SrJS UJAPZÇ.... SrJ pUj orPm orPm, oJrJ pJPm mJ kMKuPvr IKnpJPjr KTZáãe @PV SPhr muPZ, ßhU, @orJ ßprTo SPhr oJrKZ, @oJrS yJKxoMPU KTZáãe kPr oJrJ pJmÇ ßfJPhr xPñ @oJPhr \JjúJPf mPx ßhUJ yPmÇ ybJ“ KTZáãe kPrA ßnfPr ÊjPf kJA v», ßVJuJèKurÇ @oJr kJv KhP~ @oJr ßxl Kc~JPVJ, @P\tK≤jJr, S ßhRz KhPZÇ @orJ xJPg xJPg mJgÀPor ßnfr dáKT, @orJ j~\j mJgÀPor ßnfr xJrJrJ© gJKTÇ kPr IjMoJj rJf 2-3aJ mJP\, fUj SrJ @oJPhr SUJj KhP~ yJÅPa, yJÅaJr kPr muPfPZ ßp, mJgÀPor hr\J mº, fJr 10 ßgPT 20 KoKja kPr FPxA @oJPhr mPu, FA SUJPj TJrJ @KZx, ßfJrJ mJXJKu jJ lPrjJrÇ @Ko xJoJjq oJgJ ßjJ~JPjJr lJÅTJ KhP~ ßhUuJo, FT\Pjr xJoPj mz FTaJ rJohJS iArJ @PZ, @r\Pjr ßkZPj...Kk˜u iPr @PZÇ yfqJ ßvw, ßlJPj Umr KhP~KZu \ÄKurJ èuvJPjr ßrP˜JrJÅ~ yJouJ YJKuP~ ßhKv-KmPhKv 20 \jPT yfqJr kPr \ÄKurJ TJCPT ßlJj TPr yfqJr Umr KhP~KZPujÇ mJÄuJ~ yS~J xÄK㬠TPgJkTgPj FT\j mPuKZPuj, fJÅPhr (K\Kÿ) yfqJ TrJ yP~PZÇí SA ßrP˜JrJÅ ßgPT ßmÅPY ßlrJ FT\j K\Kÿ kMKuvPT Fxm fgq KhP~PZjÇ @\ mMimJr dJTJ oyJjVr kMKuPvr TJC≤Jr ßarKr\o ACKjPar IKfKrÜ TKovjJr oKjÀu AxuJo fJÅr TJptJuP~ xJÄmJKhPTPhr F xm TgJ mPujÇ Vf ÊâmJr rJPf èuvJPjr yKu @Kat\Jj ßmTJKrPf xπJxL yJouJ~ 20 \j Kjyf yjÇ Fr oPiq 17 \j KmPhKv, Kfj\j mJÄuJPhKv (FT\j mJÄuJPhKv mÄPvJØëf oJKTtj jJVKrT)Ç oKjÀu AxuJo xJÄmJKhTPhr mPuj, K\Kÿ hvJ ßgPT C≠Jr yS~J ßxA mqKÜr mÜmq pJYJA-mJZJA TrJ yPòÇ

08 - 14 July 2016 m SURMA

TotTftJrJ iJreJ TrPZj, \ÄKurJ SA yJouJr xojõ~TJrLPT ßlJj TPr yJouJr Umr \JKjP~PZjÇ fPm \ÄKurJ xrJxKr oMPbJPlJPj Tu TPrjKjÇ fJÅrJ A≤JrPjPar ßTJPjJ IqJKkäPTvj mqmyJr TPr F ßpJVJPpJV TPrPZjÇ FTA IqJk mqmyJr TPr fJÅrJ ZKmS kJKbP~PZj mPu iJreJ TrJ yPòÇ FT\j TotTftJ mPuj, VeoJiqPo Umr ßmKrP~PZ, @PV \ÄKurJ ßaKuV´Jo IqJk mqmyJr TrfÇ xŒ´Kf KgsoJ ßpJVJPpJV IqJk mqmyJr TrPZ KjP\Phr oPiq ßpJVJPpJV TrPfÇ F ZJzJ fJÅrJ cJTt SP~Pm KjP\Phr fgq S \jxÄPpJPVr TJ\ TPr pJPòjÇ èuvJPj KjyfPhr VuJ ßTPa yfqJr Umr jJTY KYKT“xPTr rJ\iJjLr èuvJPjr yKu @Kat\Jj ßmTJKrPf mªMTiJrLrJ yJouJ YJKuP~ 17 KmPhKvxy 20 \jPTA VuJ ßTPa yfqJr ßp Umr ßmKrP~KZu fJ jJTY TPrPZj uJPvr o~jJfh∂TJrL KYKT“xT hPur k´iJj dJTJ ßoKcTqJu TPuP\r lPrjKxT KmnJPVr xyTJrL IiqJkT ßoJ. ßxJPyu oJyoMhÇ mMimJr KfKj xJÄmJKhTPhr mPuj, èuvJPjr SA TqJPlPf KmPhKvPhr ßmKvrnJPVr oOfá yP~PZ iJrJPuJ IP˘r @WJPfÇ xJf\Pjr vrLPr mMPua kJS~J ßVPZ, fJPhr oJgJ~ FmÄ WJPzS ßTJk KZuÇ ßxJPyu oJyoMh mPuj, WajJr kr KxFoFAY yJxkJfJPu k´go 20 \Pjr o~jJfh∂ xŒjú TrJ y~Ç KjyfPhr oJgJ~, WJPz iJrJPuJ IP˘r @WJPf KY¤ rP~PZÇ TJrS TJrS VuJ~ hMP~TaJ ßTJPkr KY¤ rP~PZÇ Kjyf KmPhKvPhr oPiq xJf\Pjr vrLPr @aKa mMPua kJS~Jr TgJ \JKjP~ ßxJPyu oJyoMh mPuj, fJPhrS oJgJ~ FmÄ WJPz ßTJk KZuÇ fJyPu fJPhrPT \mJA TPr yfqJ TrJ y~Kj∏ mPu hOKÓ @Twte TrPu FA KYKT“xT mPuj, jJÇ fJPhr oJgJ~ S WJPz ßTJk KZuÇ hMP~T\Pjr VuJ~ iJrJPuJ IP˘r @WJf KZuÇ KfKj @rS mPuj, AfJKur FT jJVKrT S mJÄuJPhKv FT jJrLr oJgJ~ @WJf KZuÇ nJKr KTZá KhP~ @WJPfr TJrPe FA hM\Pjr oOfqM y~Ç IKnpJPj Kjyf yJouJTJrLPhr o~jJfh∂S TPrPZj FA KYKT“xTÇ KfKj mPuj, FA Z~\Pjr k´PfqPTr vrLPr mMPuPa kJS~J pJ~Ç fPm Kfj\Pjr vrLPr ßmJoJ KmP°JrPer @uJofS KoPuPZÇ @\ mMimJr KjyfPhr vrLr ßgPT KnPxrJ krLãJr \jq rÜ FmÄ KcFjF krLãJ \jq hJÅf S rJPjr oJÄx xÄV´y TrJ yP~PZÇ rÜ S IjqJjq joMjJ xÄV´Pyr TJre \JjPf YJAPu ßxJPyu oJyoMh mPuj, FA pMmTPhr CP•\T KTZá UJAP~ WajJKa WaJPjJ y~ KT jJ∏ fJ \JjPf joMjJ xÄV´y TrJ yP~PZÇ CPuäUq, Vf 1 \MuJA, ÊâmJr rJ\iJjLr TëajLKfTkJzJ èuvJPjr SA TqJPlPf I˘ S KmP°JrT KjP~ yJjJ ßh~ FThu fÀeÇ yJouJr Umr ÊPj KVP~ ßmJoJ~ Kjyf yj hMA kMKuv TotTftJÇ yJouJr 12 WµJ kr vKjmJr xTJPu xv˘ mJKyjLr ßjfíPfô IKnpJj YJKuP~ kKrK˙Kf Kj~πPe @jJ y~Ç kPr kMKuv TotTftJPhr mrJPf Umr @Px, yJouJTJrLrJ 17 KmPhKvxy 20 \jPTA iJrJu I˘ KhP~ VuJ ßTPa yfqJ TPrPZÇ KjyfPhr oPiq AfJKur jJVKrT j~\j, \JkJPjr xJf\j, nJrPfr FT\j FmÄ mJÄuJPhPvr Kfj\jÇ IKnpJPj Z~ yJouJTJrL Kjyf FmÄ FT\j \LKmf Im˙J~ irJ kPzj mPu xrTJPrr kã ßgPT k´JgKoTnJPm \JjJPjJ y~Ç kPr Kjyf Z~\Pjr jJo CPuäU TPr oJouJS TPr kMKuvÇ èuvJPjr oJouJ~ ßvl xJAláuS @xJKo rJ\iJjLr èuvJPjr yKu IKat\Jj ßmTJKrPf \ÄKu yJouJr WajJ~ xπJxKmPrJiL @APj kMKuv ßp oJouJ TPrPZ fJPf SA ßmTJKrr ßvl xJAláu AxuJo ßYRKThJrPTS @xJKo TrJ yP~PZÇ oJouJr Ijq @xKorJ yPuj∏ oLr xJPoy ßoJmJPvõr (19), ßrJyJj AmPj AoKf~J\ (20), KjmrJx AxuJo (20), UJ~Àu AxuJo kJP~u (22) S vKlTáu AxuJo Cöôu (26)Ç F oJouJr Fl@A@r yJPf kJS~Jr kr @\ mMimJr dJTJr oyJjVr yJKTo KäêJ rJjL YâmftL fh∂ TPr 24 IVJPˆr oPiq kMKuvPT k´KfPmhj KhPf mPuPZjÇ èuvJj gJjJr kKrhvtT ßoJ. xJuJCK¨j Ko~J \JjJj, F\JyJPr 5 yJouJTJrL ZJzJS IùJf kKrY~ @rS IPjTPT @xJKo TrJ yP~PZÇ VfTJu oñumJr xKYmJuP~ FT xÄmJh xPÿuPj ˝rJÓsoπL @xJhMöJoJj UJÅj TJoJuS kJÅY\Pjr jJo @xJKor fJKuTJ~ gJTJr TgJ mPujÇ fPm @\ oJouJr ßp Fl@A@r @hJuPf ßfJuJ yP~PZ, ßxUJPj Z~\Pjr jJo ßhUJ ßVPZÇ F\JyJPr oLr xJPoy ßoJmJPvõrPT FT j’r @xJKo FmÄ xJAláu ßYRKThJrPT Z~ j’r @xJKo TrJ yP~PZÇ CPuäUq, Vf 1 \MuJA, ÊâmJr TëajLKfTkJzJ èuvJPjr yKu @Kat\Jj ßmTJKrPf I˘ S KmP°JrT KjP~ yJouJ YJuJ~ FThu fÀeÇ yJouJr Umr ÊPj WajJ˙Pu ßpP~ ßmJoJ~ Kjyf yj hMA kMKuv TotTftJÇ kPr vKjmJr xTJPu xv˘ mJKyjLr ßjfíPfô IKnpJj YJKuP~ TqJPlKa Kj~πPe @jJr kr \JjJPjJ y~, yJouJTJrLrJ 17 KmPhKvxy 20 \jPT iJrJu IP˘r @WJPf yfqJ TPrPZÇ IKnpJPj Z~ yJouJTJrL Kjyf FmÄ FT\j \LKmf Im˙J~ irJ kPzj mPu xrTJPrr kã ßgPT k´JgKoTnJPm \JjJPjJ y~Ç èuvJj yJouJ~ Kjyf S @yfPhr uJU aJTJ IjMhJj rJ\iJjLr èuvJPj yKu @Kat\Jj ßrPóJrJÅ~ \ÄKu yJouJ~ Kjyf hMA kMKuv TotTftJPT Kfj uJU aJTJ FmÄ @yf 26 kMKuv xhxqPT FT uJU TPr aJTJ Bh CkyJr KhP~PZj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ Fr oPiq dJTJ ßoKcPTu TPu\ (dJPoT) yJxkJfJPu nKft hMA kMKuv TPjPˆmuxy Kfj\jPT k´iJjoπLr kã ßgPT FT uJU aJTJ IjMhJj ßhS~J yP~PZÇ mMimJr rJf ßxJ~J 9aJr KhPT k´iJjoπL TJptJu~ ßgPT FTKa k´KfKjKihu dJPoT yJxkJfJPu FPx fJPhr yJPf Igt xJyJpq fáPu

ßhjÇ kMKuv TPjPˆmu k´hLj S @uoVLr dJPoT ßTKmj mäPT KYKT“xJiLjÇ FZJzJ oJAPâJmJx YJuT @mhMr rJöJT rP~PZj S~JPctÇ k´KfKjKihPu k´iJjoπL TJptJuP~r TotTftJrJ ZJzJS KZPuj FKcvjJu ßckMKa kMKuv TKovjJr (IqJcKoj) lJA\Mr ryoJjÇ k´xñf, 1 \MuJA ÊâmJr rJPf FThu I˘iJrL \ÄKu èuvJPjr SA ßrˆáPrP≤ yJouJ YJuJPu ßhKv KmPhKv IKfKgrJ ßxUJPj K\Kÿ yjÇ yJouJTJrLPhr ßbTJPf KVP~ ßmJoJ~ Kjyf yj hMA kMKuv TotTftJÇ fJrJ yPuj∏ dJTJ oyJjVr kMKuPvr ßVJP~ªJ vJUJr (KcKm) xyTJrL TKovjJr rKmCu TKro S mjJjL gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) xJuJCK¨jÇ F WajJ~ @yf yj I∂f 26 kMKuv xhxqÇ kPr k´J~ 12 WµJ kr ToJP¥J IKnpJj YJKuP~ SA ßrP˜JrJÅr Kj~πe ßj~ ßpRg mJKyjLÇ 13 \j K\KÿPT \LKmf C≠Jr TrJ yPuS 17 KmPhKvxy 20 \Pjr uJv kJS~J pJ~ \mJA TrJ Im˙J~Ç @AFx SA yJouJr hJ~L ˝LTJr TPrPZ mPu yJouJr rJPfA Umr ßh~ xJAa AjPaKuP\¿ V´∆kÇ Kjyf TP~T\Pjr ZKm FmÄ kPr yJouJTJrL KyPxPm kJÅY\Pjr ZKmS fJrJ k´TJv TPrÇ 24 @VPˆr oPiq fh∂ k´KfPmhj \oJ ßhS~Jr KjPhtv @VJoL 24 @VPˆr oPiq èuvJPjr yKu @Kat\Jj ßmTJKr ßrPóJrJÅ~ xπJxL yJouJr WajJ~ fh∂ k´KfPmhj ßhS~Jr KjPhtv KhP~PZj dJTJr oMUq oyJjVr yJKTo (KxFoFo) @hJufÇ @\ mMimJr kMKuv SA oJouJr jKg @hJuPf Ck˙Jkj TPrÇ kPr oyJjVr yJKTo KäêJ rJeL YâmftL @VJoL 24 @VPˆr oPiq fh∂ k´KfPmhj hJKUPur KjPhtv ßhjÇ CPuäUq, Vf 1 \MuJA rJPf SA yJouJr WajJ~ Vf ßxJomJr rJPf èuvJj gJjJ~ xπJx hoj @APj FTKa oJouJ TrJ y~Ç FPf SA WajJ~ Kjyf kJÅY yJouJTJrLxy IùJf TP~T\jPT @xJKo TrJ y~Ç èuvJPjr ßrPóJrJÅ~ SA yJouJ~ 20 \j K\Kÿ Kjyf yjÇ ToJP¥J IKnpJPj Kjyf yj kJÅY yJouJTJrLÇ Kjyf K\KÿPhr oPiq Kfj\j ZJzJ xmJA KmPhKvÇ 13 \jPT \LKmf C≠Jr TrJ y~Ç @AFx jJoKaA IQjxuJKoT: \JKTr jJP~T @AFx jJoKaA IQjxuJKoT mPu o∂mq TPrPZj \jKk´~ AxuJoKmw~T mÜJ \JKTr jJP~TÇ èuvJPjr \ÄKu yJouJ~ IÄvV´yjTJrLPhr TP~T\j \JKTr jJP~PTr mÜmq ÆJrJ IjMk´JKef ∏ Foj Umr k´TJKvf yS~Jr kKrPk´KãPf FA o∂mq TPrj KfKjÇ @\ oñumJr xTJPu \JKTr jJP~PTr mÜmq KjP~ AK¥~Jj FéPk´x FTKa xÄmJh k´TJv TPrÇ ßxUJPj \JKTr jJP~PTr o∂mq, AxuJKoT ߈a Im ArJT IqJ¥ KxKr~J (@AFx) jJoKaA IQjxuJKoTÇ oM’JAKnK•T FTKa AxuJKoT VPmweJ ßTPªsr kKrYJuT \JKTr jJP~T mPuj, AxuJKoT ߈a (@AFx) jJoKa mqmyJr TPr @orJ @xPu AxuJPor KjªJ TrKZÇ KfKj FA \ÄKu xÄVbjKaPT FK≤ AxuJKoT ߈a Im ArJT IqJ¥ KxKr~Jí jJPo IKnKyf TPrjÇ @AFx jJoKa AxuJPor v©∆Phr ßhS~J mPuS CPuäU TPrj KfKjÇ \JKTr jJP~T FA oMyNPft ßxRKh @rPmr oÑJ~ Im˙Jj TrPZjÇ ßxUJPjA KfKj ÊPjPZj èuvJPjr yfqJTJrLrJ fJÅr IjMxJrL Foj FTKa mÜmqÇ ßxA mÜmqKaPT KogqJ KyPxPm CPuäU TPr @\ xTJPu KfKj AK¥~Jj FéPk´xPT mPuj, @oJr ßlxmMT lPuJ~JPrr mz IÄvA mJÄuJPhKvÇ F ZJzJ mJÄuJPhPvr k´J~ k´KfKa IûPur oJjMwA mJÄuJ~ k´YJKrf KkxKaKnPf @oJPT ßhPUjÇ 90 vfJÄv mJÄuJPhKv @oJPT ßYPjjÇ k´mLe rJ\jLKfT ßgPT xJiJre oJjMw, ZJ©, KvãTrJ rP~PZj ßxA fJKuTJ~Ç @r FA KmkMu oJjMPwr kûJv vfJÄv @oJr èeoMêÇ FA Im˙J~ \ÄKurJ pKh @oJ~ ßYPj fJyPu KT @oJr UMm ßmKv ImJT yS~Jr TgJ? jJÇ fPm pf pJ A ßyJT, KfKj \ÄKu @âoe ßTJPjJnJPmA xogtj TPrj jJ mPu xJl \JKjP~PZjÇ \JKTr jJP~T @PrJ mPuj, yfqJTJrLrJ @oJr mÜPmqr xPñ kKrKYf yPfA kJPrÇ KT∂á fJr oJPj FA j~ @Ko fJÅPhr IjMk´JKef TPrKZÇ @Ko xJiJref iotL~ mA IjMxJPr mÜmq ßhAÇ @oJr mÜmq ÊPj fJrJ pKh xKbT AxuJoPT mM^Pf jJ kJPr ßxaJ fJPhr hMntJVqÇ nJrf S hMmJAKn•KT Kkx KaKnPf k´KfKhPjr ßaKuKnvj IjMÔJPj AxuJPor jJjJ Kmw~ KjP~ mÜmq ßhj jJP~TÇ oMxKuo KmPvõ KfKj FT\j \jKk´~ mÜJÇ ßlxmMPT fJr FT ßTJKa 40 uJU lPuJ~Jr rP~PZÇ KmKnjú nJwJ~ KmPvõr 20 ßTJKa oJjMw KaKnPf fJr IjMÔJj ßhPUÇ

VäJPxr IJzJPu ßrP˜JrJÅ~ xπJxL yJouJ~ Kjyf lJrJ\ IJA~J\ ßyJPxj xπJxLPhrA FT\j KT jJ F KjP~ fáoMu fTt YuPZÇ FZJzJ FTKa KmKcS nJArJu yP~ ßVPZ ßpKa iJre TPrPZj ßTJKr~Jr jJVKrT Kc ßT ßyJ~JÄÇ ßpUJPj ßhUJ pJPò lJrJ\ IJA~J\ ßyJPxPjr oPfJ FT\j pMmPTr yJPf I˘ FmÄ fJr KkPb FTKa mqJVÇ ACKaCPm F KnKcSKa IJkPuJc TrJ yP~PZÇ IjuJAj ßkJatJu mJÄuJPhv F KjP~ FTKa k´KfPmhPj k´vú fáPuPZ lJrJ\ xπJxLPhrA FT\j KT jJÇ xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqPo IPjPT TPo≤ TPrPZj, k´vú fáPuPZj, 6 \j \ÄKu oJrJ ßVPuS FT\Pjr uJv kJS~J pJ~Kj FmÄ ßxA uJvKa lJrJP\r KT jJÇ 6 \j \ÄKur uJPvr oPiq xJhJ ßTcx kzJ uJvKa KT lJrJP\r? \ÄKurJ VuJPTPa KmPhvL S mJÄuJPhvL jJVKrTPhr yfqJ TrPuS lJrJ\PT VuJ ßTPa yfqJ TrJ y~Kj F Kmw~Ka KjP~S k´vú fáPuPZj IPjPTÇ fPm FUj kpt∂ KjntrPpJVq ßTJPjJ xN© mJ TftOkPãr TJZ ßgPT lJrJP\r Kmw~Ka KjP~ xMKjKhtÓ ßTJPjJ mÜmq kJS~J pJ~KjÇ xN©: IjuJAj IJoJPhr xo~ caToÇ


UmrJUmr 43

SURMA m 08 - 14 July 2016

k´xñ: lJrJ\ ßyJPxj

h~J TPr TJKyjL lJÅhJ mº Tr∆j (1o kOÔJr kr) èuvJPjr nëPVJu ßgPT @uJhJ mJ KmKòjú fJrJ FUjS ˝Pkú mJx TrPZjÇ oiqk´JYq ßgPT pM≠ xŒ´xJKrf ßyJu ßTmuÇ pMP≠r @ÅY xPm @oJPhr uJVPf ÊÀ TPrPZÇ ëcmwkzxm ”z ”pm CmÄm“” zn ”pm \miwíÇ xNPptr C•JPk \ôu∂ oÀnëKor

@ÅPYr mJ˜mfJr oPiq @xMj, @kjJPhr jro kJ èPuJ IKVúTáP§ kzáTÇ mJÀPhr @èPjr C•JkaáTá ßar ßkPf gJTájÇ SP~u TJo aá hq ßc\Jat Il Kh KrP~u! hq ßoKasé (199) ZKmr orKlCPxr oMU ßgPT TgJaJ ßTPz KjP~KZ muPf kJPrj, KT’J F≤JrPaAjJ xäJPnJ K\P\T (Slavo Zizek)-Fr mqJUqJ jJ oJjPuS fJr mAP~r KvPrJjJo ßgPT KTZáA @Px pJ~ jJÇ xfq ßyJu FA ßp @oJPhr UJfJ~ uJPvr xÄUqJ mJzPf ÊÀ TPrPZÇ yKu @Kat\JPjr xPñ ßpJV TÀj èo UMj, @Aj mKyntëf yfqJTJ§, kMKuvL ßylJ\Pf yfqJ, AfqJKhÇ @kJjJPhr KuKˆ kNet TÀj, ßpxm uJv @kjJPhr fJKuTJ ßgPT

@kjJrJ Kj~Kof mJh KhP~ gJPTj, fJPhr uJv ßTJgJ~ uMKTP~ ßrPUPZj? hMKj~JmqJkL FTaJ pM≠ YuPZ, @r FA pMP≠ mJÄuJPhvPT pM≠Pã© mJjJmJr \jq ßp hMKa kK©TJ hLWtKhj iPr ßjfífô KhPò fJrJ uKflár ryoJPjr k´go @PuJ S ßcAKu ˆJrÇ jJjJr \jq jJKfPT oNuq KhPf yPm FaJ ßTJj jLKf KT’J pMKÜ yPf kJPr jJ, KT∂á, ßTJPuParJu ßcPo\ FA iJreJKa @oJPhr @KmÏJr j~, k´go @PuJ-ˆJr V´∆k xπJPxr KmÀP≠ Ij∂ pMP≠r ßp pM≠mJ\Phr ßxmJ TPr FaJ fJPhrA @KmÏJrÇ FrJA oiqk´JPYq uã uã oJjMw yfqJ TPrPZ, ßcsJj yJouJ TPr KjrLy jJrLkMÀw xy uã uã KjrLy oJjMwPT yfqJ TrPf KÆiJ TPr Kj FmÄ FUjS TrPZ jJÇ ßT KjPhtJw @r ßT KjPhtJw j~ FA lJrJT fJrJ TPr Kj, FUjS TPr jJÇ @ÕoptJhJ ßmJi jJ gJTPf kJPr, KT∂á @KjxMu yTPT @rS AP≤KuP\≤ yS~J hrTJr KZuÇ uKflár ryoJPjr YJTKr TKr mPu lJrJ\ ßyJPxjPT KyPrJ mJjJmJr ßTJj hrTJr KZu jJÇ kOKgmL ß\Pj rJPUJ, lJrJ\A mJÄuJPhv! fJA KT? KjmsJx AxuJo, ßrJyJj AoKf~J\, oLr xJKj ßoJmJKvr, UJ~Àu AxuJo ∏ FrJ È\Kñ' mPu KT mJÄuJPhv j~? h~J TPr FA mJÄuJPhvPTS KYjPf ßYÓJ TÀjÇ kqJPuˆJAj @lVJKj˜Jj, ArJT, KuKm~J, KxKr~Jr \jVPer xPñ FA mJÄuJPhPvr xŒTt VnLrÇ fJPT I˝LTJr TrPmj jJÇ mJÄuJPhPvr \jVPer ãf˙JjèPuJ ßmJ^Jr ßYÓJ TÀjÇ FA ßZPuèPuJr mJmJ oJP~Phr IKnPpJV fJPhr ÈPmsAj S~Jv' TrJ yP~PZ, náu kPg KVP~PZ mPu KT I˝LTJr TrJ pJPm fJrJ FA ßhPv ijLr WPr ijLPhr \jq mJjJPjJ KvãJ k´KfÔJj ßgPT È@iMKjT KvãJ' uJn TPrPZ? fJyPu @iMKjT KvãJPTA @PV k´vú TrPf KvUMjÇ fgJTKgf @iMKjT KvãJ

KT âoJVf iPotr KmÀP≠, VKrm S o\uMoPhr KmÀP≠ rJfKhj Kjr∂r ÈPmsAj S~Jv' TrPZ jJ? FPfJKhj FTfrlJ oJhsJxJr VKrm ßZPuPhr èKu @r mªMPTr oMPU ßbPu KhP~PZj, FUj ijLr WPrr ßZPuPhr ßhPU @kjJrJ KmK˛f! lJrJ\PT KjmtJx, ßrJyJj AoKf~J\, ßoJmJKvPrr TJZ ßgPT @uJhJ TrPf YJj ßTj? FTkãPT mJjJPf YJj ßhmfJ, Ikr kãPT hJjm? FaJ IjqJ~Ç ßxJ, SP~uTJo aá hq ßc\Jat Il hq KrP~uÇ @KjxMu yT ßvJjJ TgJr KnK•Pf ÈÊPjKZ' mPu V· ßlÅPhPZjÇ ÈÊPjKZ' TgJaJ KfKj KjP\A KuPUPZjÇ lJrJ\PT KyPrJ mJjJmJr \jq fJr ßvJjJ TgJr KmÀP≠ xJoJK\T oJiqPo FUj ßp xTu IKnPpJV CPbPZ fJr xKbT C•r KhPuA uJv @r rÜ KjP~ WJÅaJWJÅKa ßvw y~Ç IgY xfq xfqA pKh @orJ xTPur \jq ßvJTTJfr yA, pKh @oJPhr \JfL~ mqgtfJ S asJP\KcPT xJoKV´T nJPm KmPväwe S ßmJ^Jr ßãP© @orJ @∂KrT yA, fJyPu oKjmPT x∂áÓ TrmJr \jq V· lJÅhPu ãKf ZJzJ uJn jJAÇ irJ ßUPf y~Ç fPm lJrJP\r VP·r C“x UMÅ\Pu \MuKlTJr @Ku oJKjPTr jJo @xPmÇ VLfJ @Tª @r FPuj mJKrr xPñ ßuUJ ßp k´KfPmhj KjC A~Tt aJAoPx ZJkJ yP~PZ ßxUJPj fJÅrJ KuPUPZj, lJrJ\PT I˘iJrLrJ ßZPz KhPf ßYP~KZu, KT∂á lJrJ\ fJr hMA mJºmLPT ZJzJ ßpPf YJ~ KjÇ KT∂á FA fPgqr C“x KT? C“x yPò lJrJP\r FT\j KjTaJfìL~ KyvJo ßyJPxjÇ KfKj ßTJgJ ßgPT FA fgq ßkPuj? KfKj ÈZJzJ kJS~J FT K\Kÿr TJPZ ßgPT WajJKa ÊPjPZj'Ç ßT ßxA ZJzJ kJS~J K\Kÿ? jJo jJAÇ @orJ \JKj jJÇ (PhUMj, Bangladesh Attack Is New Evidence That ISIS Has Shifted Its Focus Beyond the Mideast, KjC A~Tt aJAox, 2 \MuJA)Ç FA ßyJu jJoyLj C“xyLj xJÄmJKhTfJr joMjJÇ \MuKlTJr @uL oJKjT ßcAKu ˆJPr TJ\ TrPfjÇ FUj x÷mf dJTJ KasKmSPjÇ xπJPxr KmÀP≠ Ij∂ pMP≠ APªJ-oJKTtj ˝JPgt ßpxTu xJÄmJKhT TJ\ TPrj fJPhr oPiq KfKj xJoPjr xJKrr xJÄmJKhT KyxJPm kKrKYfÇ lJrJ\PT ßZJa TrJ mJ mz TrJ ßTJjaJA @oJr CP¨vq j~Ç FaJS @Ko @ªJ\ TrPf YJA jJ ßp Kv·kKf uKflár ryoJj @KjxMu yT mJ \MuKlTJr @uL oJKjTPT fJÅr jJKf xŒPTt FA nJPm V· lJÅhPf mPuPZj mJ ÉTáo KhP~PZjÇ KT∂á pUj @kKj ˝JiLjnJPm KY∂J S KmYJr TrPf Ião fUj oKjmPT x∂áÓ TrJA @kjJr \LmPjr kro @rJiq yP~ SPbÇ KT∂á F TgJ mPu @KjxMu yT mJ \MuKlTJr @uL oJKjTPT KjªJ TrJS @oJr CP¨vq j~Ç FfKhPj @orJPfJ \JKj @orJ ßT ßTJgJ~ xoJP\ Im˙Jj TKrÇ pJrJ FfKhj aáKk krJ oJhsJxJ~ kzJ VKrm WPrr ßZPuPhr È\ñL' mJKjP~ xMjJo KTPjPZj, mJÄuJPhvPT FTKa xπJxL rJPÓs „kJ∂Prr ßãP© ßjfífô KhP~PZj fJPhrPT ÊiM FPfJaáTáA muPf YJA, msJhJxt F¥ KxˆJxt, h~J TPr TJKyjL lJÅhJ mº TÀj, SP~uTJo aá Kh ßcxJat Il hq KrP~uÇ @orJ ßTJPuaJrJu ßcPoP\ rPÜ S uJPvr ˜MPk kJyJz yP~ SbJ mJ˜Pmr oÀnëKoPf @KZÇ FPT ˝LTJr TPr KjjÇ FmÄ @xMj, bJ§J oJgJ~ nJKm KTnJPm FA kKrK˙Kf @orJ xTPu KoPu ßoJTJKmuJ TrPf kJKrÇ ßuUT: VPmwT, TKm S k´JmKºTÇ

l IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj l IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j l ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ l ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ


44 UmrJUmr

mÉu k´fLKãf KYuTa KrPkJat ßxA xo~ fJÅr xoJPuJYTPhr CP¨Pvq mPuKZPuj, AKfyJxA FTKhj IJoJr KmYJr TrPm ßp IJoJr Kx≠J∂A xKbT KZuÇ KT∂á 13 mZr kr IJ\ k´JoJKef yPuJ, ßxaJ KZu ßmä~JPrr hP÷JKÜÇ yJC\ Im kJutJPoP≤ ßp rJPf ArJPT pMP≠ pJmJr Kmu kJv y~ fUj mJAPr ÈßjJ S~Jr' ÈßjJ S~Jr' mPu VVjKmhJrL ßväJVJPj oMUr KZPuj IVKef k´KfmJhL oJjMwÇ KT∂á f“TJuLj IJV´JxL ßmä~Jr mäPTr TetTyá Pr fJ ßkRÅZJ~KjÇ ßvw kpt∂ pM≠KmPrJiL k´KfmJhL oJjMPwr IJvÄTJA xKfq yPuJÇ AKfyJPxr KmYJPr ßmä~JrA náu S ßhJwL xJmq˜ yPujÇ mqJkT KmPrJiLfJ xP•ôS ArJTpMP≠ pMÜrJPˆsr xJPg mOPaPjr ßpJV ßh~J KjP~ ßvw kpt∂ fhP∂r hJmL CPbÇ ArJT pMP≠r kKreKfPf FT xo~ ãofJ ZJzPf mJiq yj aKj ßmä~JrÇ fJÅr ãofJ ßgPT YPu pJmJr krkrA ArJT pMP≠r Ckr fhP∂r hJmL CPbÇ ßmä~Jr C•rxNrL xJPmT k´iJjoπL Vctj msJCPjr xo~ ArJT pMP≠ mOPaPjr IÄvV´yPer ßpRKÜTfJ IjMxºJj FmÄ f“TJuLj k´iJjoπL aKj ßmä~Jr xrTJPrr nNKoTJ fhP∂ xqJr \j

08 - 14 July 2016 m SURMA

KYuTaPT k´iJj TPr kJÅY xhxq KmKvÓ TKoKa Vbj TrJ y~Ç 2009 xJPu VKbf SA TKoKa GKfyJKxT FA KrPkJKat k´TJv TrPf hLWt xJf mZr xo~ ßj~Ç xqJr \j KYuTPar jJoJjMxJPrA FA k´KfPmhj 'KYuTa KrPkJat' KyPxPmA mqJkJT kKrKYKf kJ~Ç KrPkJPat f“TJuLj k´iJjoπL aKj ßmä~Jrxy xÄKväÓ vfJKiT \Pjr xJãJfTJr ßj~J y~Ç IJr hLWt xo~ KjP~ fh∂ KrPkJatKa ‰frL TrPf UrY y~ 10 KoKu~j kJC§Ç 6 \MuJA, mMimJr mÉu k´fLKãf FA KrPkJatKa k´TJv TrJ y~Ç k´TJKvf YëzJ∂ k´KfPmhPj muJ yP~PZ ∏ KmsKs av xrTJr ßp kKrK˙KfPf pMP≠ pJmJr IJAjVf KnK• KZPuJ mPu hJmL TPrKZPuJ, ßxaJ ßoJPaA xKfq S xP∂Jw\j j~Ç KrPkJPat pMP≠r 8 oJx IJPVA ßmä~Jr mMvPT k´Kfv´∆Kf KhP~KZPuj Foj xm IKnPpJVxy 13Ka oJrJfìT kP~≤ rJP~ CPuäU TrJ y~, pJ xJPmT k´iJjoπL aKj ßmä~Jrxy fJÅr xrTJPrr \jq Ifq∂ uöJr TJre yP~ hJÅKzP~PZÇ FA fh∂ k´KfPmhPjr kr KogqJ fgq KhP~ ArJPT yJouJ YJuJPjJr hJP~ xJPmT k´iJjoπL aKj ßmäJ~Jr KmYJPrr oMPUJoMKU yPf kJPrj mPuj iJreJ TrJ yPòÇ ßmä~JPrr KmYJPrr hJmLPf kJutJPoP≤ k´˜Jm IJxPf kJPr mPuS AKñf kJS~J pJPòÇ A≤JrjqJvjJu KâKojJu ßTJat (IJAKxKx) Imvq k´J~ 10 mZr kNPmt FT ßWJweJ~ mPuPZ ßp, xJPmT FA KmsKav k´iJjoπLPT ßTJPjJ KmYJKrT IJSfJ~ IJjJ pJPm jJ TJre pMP≠ pJS~Jr Kmw~Ka fJÅr FUKf~JPr KZPuJ jJÇ KT∂á 90 xJPu mxKj~J~ KmsKav ‰xjqhPur ßjfífôhJjTJrL ß\jJPru xqJr oJAPTu ßrR\PT pMP≠ Kjyf S kñM ‰xKjT kKrmJPrr kã ßgPT \JjJPjJ yP~KZPuJ ßp, fJrJ ßmä~JPrr Kmr∆P≠ IJAjJjMV mqm˙J V´yPer k´˜Ká f KjPòjÇ ArJT pMP≠r xNYjJ rJPf ßyKuT¡Jr Kmi±˜ yP~ Kjyf KmsKav ‰xKjT ßo\r \qJxj S~JctPxr KmimJ ˘L S 12 mZPrr ßZPuS KogqJ k´oJeJKhr KnK•Pf pMP≠ pJS~Jr \jq mMv S ßmä~JPrr ãoJ k´JgtjJ S ß\u hJmL TPrPZjÇ fhP∂ 2003 xJPur xÄWKaf ArJT pMP≠ IKlKx~Ju KyxJm IjMpJ~L ßhz uã ArJTL FmÄ 179 \j KmsKav ßxjJ Kjyf yS~Jr kJvJkJKv 11.8 KmKu~j kJC§ IkY~xy IJAFx'r kg ßUJPu ßh~Jr \jq hJ~L TrJ y~Ç fh∂ TKfKar ßY~JoqJj xqJr \j KYuTa xTJu 11aJ~ 6,277 kOÔJr k´KfPmhj k´TJv TPr mPuj, ArJTPT Kjr˘ TrJr \jq xTu vJK∂kNet CkJ~ Imu’j jJ TPrA ßxUJPj IJâoe TrJr Kx≠J∂ ßj~J y~Ç KfKj mPuj, ArJPT mqJkT Km±ÄxL I˘ KmvõPT oJrJfìT ÉoKTr oMPU ßlPuPZ KTÄmJ xJ¨Jo ßyJPxj rJxJ~KjT FmÄ \LmJeM IP˘r C“kJhj ImqJyf ßrPUKZPuj ßVJP~ªJ fPgq Fxm xPªyJfLfnJPm k´oJe TrJ y~KjÇ KYuTa mPuj, mOPaPjr ArJT jLKf ©∆KakNet ßVJP~ªJ fPgqr Ckr KnK• TPr ‰frL TrJ yP~KZPuJ, ßp fgq KjP~ k´vú TrJ CKYf KZPuJ KT∂á TrJ y~KjÇ KfKj mPuj, ArJPT xJoKrT IKnpJPjr kPr TL yPm, ßx mqJkJPrS pPgÓ kKrT·jJ KZPuJ jJÇ xJoKrT IKnpJPjr kPr ArJPT TL yPm fJ \JjJ x÷m KZPuJ jJ ∏ ßmä~JPrr Foj TgJS xrJxKr k´fqJUJj TPrj xqJr \j KYuTaÇ KrPkJPat aKj ßmä~JPrr kJvJkJKv xJPmT KmsKav lPrj ßxPâaJKr \qJT ߈sJ

S xJPmT KxKj~r ßVJP~ªJ k´iJj \j ÛJrPuPar jJo rP~PZÇ KYuTa KrPkJPatr k´KfKâ~J \JKjP~ KmmOKf aKj ßmä~Jr mPuPZj, xJ¨Jo ßyJPxPjr Kmr∆P≠ xJoKrT khPãk V´yPe IJoJr Kx≠JP∂ oJjMw FTof ßyJT mJ jJ ßyJT IJKo fJ xru KmvõJPx TPrKZuJo FmÄ IJoJPhr ßhPvr ˝Jgt rãJA KZPuJ Fr CP¨vqÇ FKhPT, mftoJj ßumJr KucJr, pM≠KmPrJiL rJ\jLKfKmh ß\PrKo TrKmj KrPkJPatr xJPg FTof ßkJwe TPr f“TJuLj ßumJr xrTJPrr ArJT pMP≠ \zJPjJ \jq hM”U k´TJv TPrPZjÇ KfKj mPuj, xKfq muPf KT ArJT pM≠ KZPuJ KogqJ I\MyJPf FTKa xJoKrT IJV´JxjÇ Kmw~KaPT oJrJfìT KmkhöjT o∂mq TPr TrKmj mPuj, Fr \Pjq aKj ßmäJ~Jr S fJÅr xJñkJñPhr uöJ kJS~J CKYfÇ CPuäUq, ArJT pMP≠ mMv-Pmä~JPrr CP¨vq mJ˜mJ~Pj TL-Pkä~JPrr nëKoTJ kJuj TPrj f“TJuLj KmsKav lPrj ßxPâaJKr \qJT ߈sJ S KxKj~r ßVJP~ªJ k´iJj \j ÛJrPua, xJPmT KmsKav KcPl¿ ßxPâaJKr K\Sl Éj, ßmä~JPrr xJPmT KkIJr IqJPuˆJr TqJP’u, xJPmT IqJaKjt ß\jJPru KkaJr ßVJøK˛g, xJPmT oJKTtj ßxTáqKrKa FcnJA\Jr TjPcJKu\J rJAx S TKuj kJSP~u, ArJTpMP≠r xNYjJTJuLj oJKTtj ß\jJPru aKo l∑qJïx, xJPmT oJKTtj nJAx ßk´KxPc≤ KcT ßYKj FmÄ xJPmT IJPoKrTJj TáaQjKfT kCu msqJoJrÇ fJPhr xKÿKuf TáaYJPu Kmvõ ArJT pMP≠r oPfJ orJfìT KmnLKwTJ~ KjkKff y~Ç âov” ±Äx S xNYjL~ kKreKfr KhPT iJKmf yPf gJPT k´JYáPpt nrkMr ßfuxoO≠ ArJTxy kMPrJ oiqk´JYqÇ

KrPkJPat ßmä~Jr S fJÅr xrTJPrr \jq oJrfìT uöJ\jT 13Ka rJ~ 01. pM≠A FToJ© KmT· KZPuJ jJ 02. xJ¨Jo ßyJPxj IfqJxjú ÉoKT KZPuj jJ 03. xJ¨JPor TJPZ oJreJ˘ ßp IJPZ Fr ßTJPjJ k´oJe KZPuJ jJ 04. mMvPT ßmä~Jr: pJ-A ßyJT IJKo ßfJoJr xJPg gJTPmJ 05. pMP≠ pJS~J xy\ TrPf ßmä~Jr APòoPfJ k´oJeJKh ßmPZ KjP~KZPuj 06. ßmä~JPrr I∂rñ mºá \qJT ߈sJS FTA náu TPrKZPuj 07. FA pM≠ xπJx CPÛ ßhPm mPuS xfTt TrJ yP~KZPuJ 08. IJAjL Kmw~èPuJS ßTJjnJPm xP∂Jw\jT KZPuJ jJ 09 . xJoKrT IWaj ßbTJPf KoKuaJKrS KZPuJ Ik´˜f á 10. ArJT kMjKjotJPer kKrT·jJS KZPuJ ßvJYjL~nJPm IkptJ¬ 11. mOPaPjr Imqm˙JkjJr TJrPeA IJ\ KocuAPˆ xπJPxr C™Jj 12. FA pMP≠r UrY KZPuJ KmsKav ßaéPk~JrPhr Tr∆e Kj~Kf 13. Fr TJrPe rJ\jLKmhPhr ßgPT oJjMPwr IJ˙J yJKrP~ ßVPZ


UmrJUmr 45

SURMA m 08 - 14 July 2016

KmoJPj

u¥j -KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj

Our telephone services 24 hours from 1st of May IJorJ 1 ßo ßgPT 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

Biman Approved

79162

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ

Book with us for any destiation in the world Save money and time Km. hs: V´JyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4aJ kpt∂ ßUJuJÇ

HILLSIDE TRAVELS Unit-3

388 Green Street London E13 9AP Tel:

0208 552 2033 0208 552 9888 Fax : 0208 552 7538 sales@hillsidetravels.com www.hilsidetravels.com

\JfL~ KjrJk•J xÄTPa xTu hu KjP~ xπJx KmPrJiL \JfL~ GTq \ÀrL ÉoJ~Mj TKmr

fJPrT ryoJPjr KmPvw CkPhÓJ dJTJr èuvJPjr ßrP˜JrJ~ 1 \MuJA, ÊâmJr rJPf xπJxL yJouJ S jOvÄx yfqJr kr @u \JK\rJ ßaKuKnvPjr xJPg FT xJãJfTJPr KmFjKk'r KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJPjr KmPvw CkPhÓJ ÉoJ~Mj TKmr mPuj, FA xπJxL yJouJ S ‰kvJKYT yfqJTJP§ VnLrnJPm ootJyfÇ FA WajJ ßTJPjJnJPmA ßoPj ßj~J pJ~jJÇ FA xπJxL yJouJ~ @AFPxr hJKm k´xPñ FT k´Pvúr \mJPm ÉoJ~Mj TKmr mPuj, xJŒ´KfT mZrèPuJPf xÄWKaf xπJxL yJouJPT xrTJr xm xo~ xπJxL ßVJÔL @AKxu mJ @uTJ~hJr xÄKväafJ I˝LTJr TPr mrÄ KmPrJiL rJ\QjKfT hPur Ckr hJ~ YJkJPjJr IkPYÓJ TPrPZÇ ßV´lfJr S oJouJ KhP~ y~rJKj TPrPZÇ xoxqJr VnLPr jJ KVP~ KmPrJiL huPT ßyjóJ TrJr TJP\ mqJ˜ gJTJr lPu xπJxLrJ ßhPvr Ijqfo KjrJkh ˙JPj F irPer yJouJ TrJr xMPpJV ßkP~PZÇ kJvJkJKv ãofJxLj xrTJr xJŒ´KfT mZrèPuJPf mJÄuJPhPv @∂\tJKfT \ÄKu ßVJÔLr CkK˙Kfr TgJ I˝LTJr TPr @xPZÇ FA Im˙J~ mJÄuJPhPv xmPYP~ mz xπJxL yJouJ~ mºMk´Kfo KmPhKv rJÓsxoNPyr jJVKrTPhr Kjoto yfqJTJP§r kr ßhPvr nJmoNKft xJrJKmPvõ k´vúKm≠

yP~PZÇ xrTJr ˝LTJr TÀT mJ jJ TÀT xJrJKmvõ FA mmtPrJKYf yJouJPT @AFPxr yJouJ KyPxPmA ßhUPZÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ ßgPT ÊÀ TPr @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjL kpt∂ xmJA xmxoP~ mPu @xPZ, mJÄuJPhPv pf \ÄKu S xπJxL TotTJ§ y~ fJr \jq ˙JjL~ \ÄKu ßVJÔL hJ~LÇ Fr \jq fJrJ KmPrJiL huPTS hJ~L TPr @xPZ Ç fJrJ @AKxu mJ @uTJ~hJr oPfJ @∂\tJKfT xπJxL ßVJÔLr CkK˙Kf I˝LTJr TPr KmPrJiL rJ\QjKfT huxoNyPT hJ~L TPr @xKZPuJÇ Fr TJre yPuJ ‰˝rJYJrL FTjJ~T vJxT ßVJÔL KjP\Phr ãofJPT ÆLWtJK~f TrJr \jq xm xo~ mJ˜m Im˙JPT I˝LTJr TPr FmÄ oNu xoxqJPT kJv TJKaP~ fJPhr rJ\QjKfT k´KfkãPT hoj TrJr TJP\ KjP~JK\f gJPTÇ fJrJ oPj TPr KmPrJiL ofPT hKoP~ rJUPf kJrPuA fJPhr ãofJr oxjPh gJTPf @r ßTJPjJ IxMKmiJ yPm jJÇ KmkMu xÄUqT KmPhvLPhr jOvÄx yfqJr kr xrTJPrr KT ßhPv @∂\tJKfT xπJxmJPhr TgJ ˝LTJr TrJ IKjmJpt yP~ CbPZ KT jJ, Fr C•Pr KfKj mPuj TP~T x¬JPy \ÄKu irJr jJPo yJ\Jr yJ\Jr KmPrJiL rJ\QjKfT ßjfJ TotLPT ßV´lfJr S y~rJKj TrJ yPòÇ xrTJrA muPZ

fJPhr ßV´lfJrTífPhr oPiq UMm xJoJjqA xPªypMÜ @xJoLÇ fJyPu yJ\Jr yJ\Jr ßjfJ TotLPT ßV´lfJr TPr y~rJKj TrJ yPò ßTj? mJÄuJPhPv KfKj mPuj FUj ßpPyfá mKy\tJKfT xπJxL ßVJÔLr xÄpMKÜr k´oJeA kJS~J pJPò, ßxA Im˙J~ ßTmuoJ© @Aj vO⁄uJ mJKyjL KhP~ Fr xoJiJj ßmr TrJ TKbj yPm Ç mftoJPj ßhv \JfL~ KjrJk•J xÄTPa, fJA xTu

hu KjP~ xπJx KmPrJiL \JfL~ xÄuJk \ÀrLÇ @r F\jq KmFjKkr ßY~Jr kJxtj xJPmT k´iJjoπL ßmVo UJPuhJ K\~J ßhPv xπJx KmPrJiL \JfL~ GPTqr cJT KhP~PZjÇ oqJcJo K\~J ßhPvr \JfL~ KjrJk•J xÄTPa xTu hPur IÄvV´yPe \JfL~ xÄuJPkr @ymJj \JKjP~PZjÇ xrTJr FA @ymJPj KT TPr FaJA FUj ßhUJr Kmw~Ç

KlPr FPxJ lJÅKx ßh~J y~Ç FfKTZár krS ßxA xJ¨JoPTA @mJr k´KfÔJ TrPf YJAPZj \JPmRKr! @xPu KjÔár xJ¨JPor vJxj ßgPT ßx xo~ ßmrPf YJAKZu ArJTmJxLÇ oJKTtj-KmsPaj ßxjJ fJÅPhr xJoPj @vJr @PuJ ßhUJ~Ç 2003 xJPu xJ¨Jo \oJjJr kfPjr kr fJA oJKTtj ßlR\PT ˝JVf \JKjP~KZPuj \JPmRKrr oPfJ IPjPTAÇ IfqJYJrL xJ¨JPor oNKft ßnPXA ßxKhj rJV KoKaP~KZu mJVhJhmJxLÇ Frkr kKrK˙Kf @PrJ n~JjTÇ ArJPTr FTaJ mz IÄv hUu TPr ßj~ @A FxÇ KjrJk•Jr \jq kKrmJrPT KjP~ mJVhJh ZJPzj \JPmRKrÇ TP~T uJU vreJgtLr xPñ FUj KfKj Khj TJaJPòj ßumJjPjr ßmAÀPar FT ©Je KvKmPrÇ FThJ TáK˜VLr S nJPrJ•uT \JPmRKr xJ¨Jo vJxPj oar xJAPTu xJrJPf mJiq yP~KZPujÇ @r FUj ßxA TJ\aJA TrPZj ßkPar fJKVPhÇ xJ¨Jo \oJjJr xPñ FUjTJr Im˙Jr fáujJ ßaPj KfKj mPuPZj, ÈfUj hMjLt Kf KZu, yfqJ KZu, uMbfrJ\ KZuÇ xJ¨Jo oJjMw UMj TrPfjÇ KT∂á FUjTJr jOvÄxfJr fáujJ~ fJ jVjqÇ xJ¨Jo KVP~PZjÇ fJr \J~VJ~ FPxPZj yJ\Jr yJ\Jr xJ¨JoÇ'

Kofá yfqJ oJouJr hMA @xJKo mªMTpMP≠ Kjyf dJTJ, 7 \MuJA - Y¢VJPo kMKuv TotTftJ mJmMu @TfJPrr ˘L oJyoMhJ @ÜJr Kofá yfqJTJP§ xPªynJ\j hMA\j @xJKo kMKuPvr xJPg TKgf mªMTpMP≠ Kjyf yP~PZjÇ 5 \MuJA, oñumJr xTJPu rJèKj~J CkP\uJr bJ§JZKzPf F WajJ WPa mPu rJèKj~J gJjJr SKx ÉoJ~j TKmr \JKjP~PZjÇ KjyfrJ yPuj∏ jMÀu AxuJo SrPl rJPvh (27) S jMÀjúmL (28)Ç fJPhrxy xPªynJ\j ßoJa kJÅY\Pjr ßhv ZJzJ~ KjPwiJùJ KhP~KZu kMKuvÇ SKx ÉoJ~j TKmr mPuj, bJ§JZKz FuJTJ~ ßVJP~ªJ kMKuPvr xJPg ßVJuJèKur WajJKa WPaPZÇ Vf 5 \Mj jVrLr K\AKx ßoJPz ßZPuPT Ûáu mJPx fáPu KhPf pJS~Jr xo~ UMj yj Y¢V´JPo KmKnjú \Kñ KmPrJiL IKnpJPjr ßjfífô ßh~J FxKk mJmMu @ÜJPrr ˘L KofáÇ

SA yfqJTJP§ \Kzf xPªPy @a\jPT ßV´lfJPrr è†j ZKzP~ kzPuS Vf 26 \Mj @PjJ~Jr S ßoJfJPum Ko~J SrPl S~JKxo jJPo hM\Pjr ßV´lfJPrr Umr \JjJ~ kMKuvÇ Frkr 28 \Mj jVrLr mJTKu~J gJjJr rJ\JUJuL FuJTJ ßgPT FyPfvJoMu yT ßnJuJ S oKjr ßyJPxj jJPor hMA\jPT hMKa I˘ S èKuxy ßV´lfJr TrJ y~Ç kMKuv muPZ, @hJuPf \mJjmKªPf S~JKxo S @PjJ~Jr mPuPZj, oMZJr kKrT·jJ IjMpJ~L F yfqJTJ§ WaJPjJ y~Ç SA \mJjmKªPfA rJPvh, TJuM, vJy\JyJj S jmLr jJo @PxÇ kPr SA kJÅY\Pjr ßhv ZJzJr Skr KjPwiJùJ \JKrr kr kMKuv 1 \MuJA vJy\JyJj S oJouJ~ Ijqfo xPªynJ\j oMZJr ßZJa nJA xJAhMu SrPl xJTáPT ßV´lfJPrr TgJ \JjJ~Ç


46 UmrJUmr

08 - 14 July 2016 m SURMA

IJu-Ko\Jj ÛáPur mJKwtT TárIJj ßgPT ßfuJS~Jf TPrj FmÄ fJPhr TárIJj oMU˙TrPer Ckr KnK• TPr Kfj V´∆Pk k´go, KÆfL~ S fífL~ KyPxPm Km\~L ßWJweJ TPr kMrÛJr k´hJj TrJ y~Ç Km\~LrJ yPuj AmsJKyo ÉPxAj, oJKyh IJyoh, \JmrJj IJuo, rJA~Jj mMrmJuJ, IJho mMrmJuJ, ArlJj ßyJPxAj, IJKmh oJK\h, oMyJÿh oJKyj, oJyhL IJ»Mx xJoJh, AmsJKyo TJSxJr, ACxMl rJyoJj, A~JyA~J ÉxJAj, BxJ IJuo, oMxJ IJuo S ACjMx ryoJjÇ IJu-Ko\Jj ÛáPur KxKj~r KvãT yJKl\ IJo\Jh ÉxJAj-Fr xJmKuu Ck˙JkjJ~ kMrÛJr KmfreL kPmt mÜmq rJPUj Aˆ u¥j oxK\Phr AoJo S UfLm vJ~U IJ»Mu TJA~No, KjmtJyL kKrYJuT ßhuS~Jr UJj S IJu-Ko\Jj ÛáPur k´iJj KvãT IJxTr IJuLÇ Fxo~ Aˆ u¥j oxK\h S u¥j oMxKuo ßx≤JPrr ßxPâaJKr IJA~Nm UJj CkK˙f KZPujÇ mÜJrJ Yo“TJr IJP~J\Pjr \jq IJu-Ko\Jj ÛáuPT ijqmJh \JKjP~ mPuj, F irPjr k´KfPpJKVfJ KvãJgLtPhr oPjJmu mOK≠ TPrÇ kzPuUJ~ C“xJy-C¨LkjJ ßpJVJ~Ç ZJ©rJ ßuUJkzJ~ k´KfPpJVL yP~ SPbÇ fJA ZJ©Phr oPiq KmKnjú KmwP~ k´KfPpJKVfJ IJP~J\Pjr KmT· ßjAÇ CPuäUq, 2002 xJPu u¥j oMxKuo ßx≤JPr k´KfKÔf y~ IJu-Ko\Jj k´JAoJKr ÛáuÇ jqJvjJu TJKrTáuJPor Kmw~èPuJr kJvJkJKv FUJPj KvÊPhr yJKlK\ kzJPjJ y~Ç F kpt∂ IJu-Ko\Jj ÛáPur 45 \Pjr ßmKv ZJ© kNet yJKl\ yP~PZjÇ

BPh 1 uJU 20 yJ\Jr xhxqPhr kJvJkJKv rqJKkc FqJTvj mqJaJKu~j (rqJm) KjrJk•Jr hJK~fô kJuj TrPm mPu \JKjP~PZj FT oMUkJ©Ç KfKj \JjJj, rJ\iJjLr èuvJPjr ßrˆáPrP≤ xπJxL yJouJr kr fJrJ KjrJk•Jr AxqMKaPT UMmA èÀfô KhPòjÇ F mqJkJPr kMKuPvr oyJkKrhvtT (@AK\Kk) F ßT Fo vyLhMu yT mPuj, xTu èÀfôkeN t ˙JkjJ, KmPvwf TëaQjKfT FuJTJ, KmoJjmªr, vKkÄou FmÄ Kn@AKk FuJTJxy ßhPvr KmKnjú FuJTJ~ @rS IKiT xÄUqT @AjvO⁄uJ rãJTJKr mJKyjLr xhxq ßoJfJP~j TrJ yPmÇ rqJPmr oMUkJ© ToJ¥Jr oMlKf oJyoMh UJj mPuj, rqJPmr UMm To

xhxqA BPhr ZáKa CkPnJPVr xMPpJV kJPmjÇ ßTjjJ BPhr ZáKaPT ßTªs TPr rqJm xhxqPhrPT IKfKrKÜ hJK~fô kJuj TrPf y~Ç KfKj mPuj, @oJPhrPT fqJV ˝LTJr TrPf y~, ßTjjJ @orJ ßhv S \JKfr ßxmJ~ IñLTJrm≠Ç xN© : mJxx

‰x~hkMPr yJxkJfJu KjotJPe mPujÇ Vf 6 \MuJA KmPTu 6aJ~ kNmt u§Pj FA FTJ∂ xJãJ“TJPr ‰x~hkMr vJoKx~J xKoKfr k´iJj CkPhÓJ ßvU ßoJyJÿh jNr ßTJPrvL, KxKj~r pMVì xŒJhT ‰x~h IJUuJT Ko~J FmÄ Ko≤á IJuL fJuMThJr oπLr xJPg TgJ mPujÇ fJPhr ofKmKjoP~ CPb IJPx mJÄuJPhPvr xJŒsKfT kKrK˙Kf FmÄ FuJTJKnK•T KTZá hJmL-hJS~Jr Kmw~SÇ ßvU jNr oJjjL~ oπLPT \JjJj, hLWtKhj iPr ‰x~hkMPr FTKa IJiMKjT yJxkJfu k´KfÔJr uPãq fJrJ TJ\ TrPZjÇ FKa I© FuJTJr k´JPer hJmLÇ oJjjL~ oπL yJxkJfJu k´P\PÖr KmKnjú Kmw~ oPjJPpJPVr xJPg ÊPjj FmÄ xJKmtT xyPpJKVfJr IJvõJx k´hJj TPrj mPu \JjJ pJ~Ç ‰x~hkMr xKoKfr kã ßgPT \JjJPjJ y~, oπL IJvõJx KhP~PZj yJxkJfJPur oPfJ \jKyfTr TJP\ KfKj xJKmtT xyPpJKVfJ TrPmj FmÄ KnK•k´˜r IjMÔJPj CkK˙f gJTJr IJk´Je ßYÓJ TrPmjÇ

kKm© oKhjJxy Kfj yJouJTJrL S hM\j KjrJk•J mJKyjLr xhxq Kjyf yP~PZj mPu iJreJ TrJ yKòuÇ hívqf KjrJk•J mJKyjLA KZu F yJouJr uãqÇ oKhjJr oxK\Ph jmKmPf oyJjmL y\rf oMyJÿh (xJ.)-Fr rS\J ßoJmJrT ImK˙fÇ Fr @PV kNmJt ûuL~ vyr TJKfPl I∂f FTKa ßmJoJr KmP°Jre WPaÇ ßxUJPj IPjT Kv~J oMxKuPor mxmJxÇ FTA Khj ß\¨J~ oJKTtj TjxMqPuPar TJPZ FT @®WJfL ßmJoJ yJouJr WajJ WPaÇ fPm FPf yJouJTJrL ZJzJ ßTC Kjyf y~KjÇ

Aˆ u¥j oxK\h IJP~JK\f @PuJYTrJ xŒsKf èKu S ZáKrTJWJPf Kjyf ßumJr kJKatr FoKk ß\J TPér TotTJP§r ˛OKfYJre TPrjÇ KmPvw TPr KxKr~Jr IxyJ~

vrjJgLtPhr kJPv hÅJzJPf xTPur k´Kf ChJfô @ymJj \JjJPjJ y~Ç IjMÔJPj ˝JVf mÜmq rJPUj Aˆ u¥j oxK\Phr ßY~JroqJj ßoJyJÿh yJKmmMr ryoJjÇ Fxo~ KfKj Aˆ u¥j oxK\h S u¥j oMxKuo ßx≤JPr kKrYJKuf KmKnjú TJptâo IKfKgPhr xJoPj fáPu iPrjÇ AlfJr oJyKlPu rJoJÆJPjr uãq S CP¨vq xŒPTt IoMxKuoPhr xJoPj Km˜JKrf fáPu irJ y~Ç Aˆ u¥j oxK\h S u¥j oMxKuo ßx≤JPrr KjmtJyL kKrYJuT ßhuS~Jr UJPjr xûJujJ~ IjMKÔf IJPuJYjJ xnJ~ mÜmq rJPUj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur KjmtJyL ßo~r \j KmVx, ßckMKa ßo~r TJCK¿uJr KxrJ\Mu AxuJo, KˆPlj Kaox FoKk, K\o u’Jat FoAKk, aJS~Jr yqJoPuax A≤JrPlAg ßlJrJPor ßY~Jr FuJj V´Lj, jqJvjJu KrKlCK\ SP~uTJo ßmJPctr FcnJA\Jr Kao Kl¿ S VJKct~JPjr xJPmT FPxJKxP~a lPrj FKcar KnPÖKr~J mOPajÇ

Km~JjLmJ\Jr TqJ¿Jr TqJ¿Jr ßrJVLPhr KYKT“xJPxmJ k´JhJj TrJr \jq pJrJ FA k´KfÔJPj xJyJpq TPr pJPòj fJPhr xmJAPT mJ˜mJ~j TKoKar kã ßgPT ijqmJh \JKjP~ mPuj, AjvJ@uäJy @kjJPhr ImqJyf xyPpJKVfJr oJiqPo iJPk iJPk FA yJxkJfJu mJÄuJPhPvr IxyJ~ TqJ¿Jr ßrJVLPhr KYKT“xJPxmJ k´hJj TrJr \jq FTKa kNetJñ TqJ¿Jr yJxkJfJPur r‡k kJPmÇ CPuäU, Km~JjLmJ\Jr TqJ¿Jr yJxkJfJu (mftoJPj hJfJ S xmtxJiJrPer krJovt IjMpJ~L Km~JjLmJ\Jr TqJ¿Jr S ß\jJPru yJxkJfJu) fJr k´go iJPkr TJptâo ÊÀ TPr ßlms∆~JKr 2015 xJPuÇ YKuf mZr ßgPT KÆfL~ iJPkr TJ\ ÊÀ yP~PZ ßpUJPj yJxkJfJPur mftoJj xJogt IjMpJ~L TqJ¿Jr ßrJVLPhr ßTPoJgqJrJKkxy IjqJjq KYKT“xJ k´hJj TrJ yPòÇ yJxkJfJPur ßxmJ YJuMr kr ßgPT F kpt∂ k´J~ 51 yJ\Jr mJzLPf KVP~ TqJ¿Jr Kmw~T xPYjfJ TJptâo kKrYJujJ TPrPZj yJxkJfJPur TotLrJÇ KmPvwù cJÜJrPhr krLãJr oJiqPo Vf FT m“xPr ˜j S \rJ~M TqJ¿Jr xJhOvq ßrJVLr xÄUqJ k´J~ 11v \jÇ TqJ¿JPr @âJ∂ ßrJVLr xÄUqJ 119 \jÇ FZJzJS xJiJre KmnJPV k´KfKhj ßxmJ V´ye TrPZj KmKnjú irPjr ßrJVLrJÇ oJ S KvÊr \jq yJxkJfJPur hã KYKT“xT FmÄ jJxtPhr f•ôJmiJPj rJUJ yP~PZ ߸vJu ACKjaÇ ßpUJPj Vf TP~ToJPx \jì KjP~PZj hv\j KvÊÇ

IjuJAPj xMroJ kzPf KnK\a Tr∆j www.surmanews.com


UmrJUmr 47

SURMA m 08 - 14 July 2016

k´˜JKmf ‰Æf jJVKrTfô KmPvwùPhr krJovt KjP~ k´˜JmjJKa ‰frL TrJ yP~PZ mPu xÄmJh xPÿuPj \JjJj fJrJÇ Vf mZPrr ßlms∆~JrLPf oπL kKrwPh kJv yS~J ks˜JKmf ‰Æf jJVKrTfô @AjKa kNetJñ @APj „kJ∂Prr \Pjq YuKf oJPxr kJutJPo≤ IKiPmvPj C™Jkj TrJr TgJ rP~PZÇ fJr @PVA dJTJ~ KVP~ ¸LTJr, @AjoπL FmÄ ˝rJÓsoπLr TJPZ k´˝JmjJèPuJ y˜J∂r TrJr TgJ \JjJPjJ y~ xÄmJh xPÿuPjÇ CPuäUq k´˜JKmf jJVKrTfô @AjKa kJv yS~Jr kPr @APj CPuäKUf KTZá iJrJr lPu k´mJxLrJ oNuf mJÄuJPhv ßgPT xŒTtKZjú yP~ ßpPf kJPrj mPu @vïJ TrJ yPòÇ k´˜JKmf QÆf jJVKrTfô @APj muJ yP~PZ, FA @AjKa kJv yS~Jr kPr mJÄuJPhPvr ßTJPjJ jJVKrT pKh KmPhPvr jJVKrTfô V´ye TPrj fJyPu SA mqKÜr mJÄuJPhPvr jJVKrTfô YPu pJPmÇ fJPT krmftLPf KjitJKrf Kj~o ßoPj xrTJPrr TJPZ @Pmhj TPr mJÄuJPhPvr jJVKrTfô KlPr ßkPf yPmÇ FZJzJS k´˜JKmf @AjKa kJv yS~Jr kPr KmPhPv jJVKrTfôV´yeTJrL mJÄuJPhPvr ßTJPjJ KjmtJYPj hÅJzJPjJr xMPpJV kJPmj jJÇ k´˜JKmf ‰Æf jJVKrTfô @Aj 2015 ßf k´mJxLPhr ˝Jgt KmPrJiL F irPjr KTZá iJrJ rP~PZ, pJ k´mJxLPhr oPiq mqJkT jJzJ KhP~PZÇ Vf mZPrr ßlms∆~JrLPf oπL kKrwPh kJv yS~J k´˜JKmf @AjKa kNjJt ñ @Aj @TÅJPr kJutJPoP≤ kJv yS~Jr TgJ rP~PZ YuKf oJPxÇ

hy³ivR¨ weGbwc'i gmwR‡` C‡`i bvgvR Av`vq K‡ib Zv‡iK ingvb| Zvici wZwb wbR evmvq mvivw`be¨vcx hy³ivR¨

xÄxhL~ mÜPmq (35 kOÔJr kr) 30 \Mj hMjtLKfKmPrJiL ßmxrTJKr xÄ˙J Ka@AKm kKrYJKuf \KrPkr lu k´TJv TrJ yP~PZÇ hMjLt Kfr oJ©J S mqJK¬ ßpPTJPjJ ßhPvr xMvJxjPT k´vúKm≠ TPrÇ TJre hMjtLKfr Ikr jJo Imqm˙JkjJ mJ \mJmKhKyr InJmÇ mxfmJKzKnK•T hMjtLKfxÄâJ∂ \KrPkr lu TJPrJ \jq xMUTr j~Ç F \KrPk rJÓsL~ ßxmJ k´hJjTJrL KTZM xÄ˙Jr hMjtLKfr oJ©J hívqoJjÇ \KrknMÜ mxfmJKzr vfTrJ 67.8 vfJÄv WMPwr KmKjoP~ ßxmJ TPrPZÇ TL TJrPe? TJre yPuJ∏FT. WMw ZJzJ ßxmJ kJS~J pJ~ jJ (70.1); hMA. fPgqr Ik´fMufJ (33.3); Kfj. KjitJKrf xoP~ ßxmJ kJS~Jr \jq (16.6); YJr. ^JPouJ S \KaufJ FzJPjJr \jq (26.5); kJÅY. KjitJKrf xoP~r @PV ßxmJ kJS~Jr \jq; Z~. k´nJKmf TrJr uPãq FmÄ xJf. IjqJjqÇ 2012 xJPur fMujJ~ 2015 xJPu hMjtLKfr oJ©J aJTJr IPï ßmPzPZ k´J~ 80 èeÇ kJxPkJat IKih¬r hMjtLKfr vLPwt, pJ Fr @PV KoKc~J~ k´TJKvf KTZM xÄmJhS fJ k´oJe ßh~Ç Fr krA rP~PZ @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjL FmÄ fJrkr hM”U\jT yPuS xfq KvãJ UJfÇ Frkr Km@rKaFÇ IfLPf k´J~ xm xo~A huof-KjKmtPvPw ãofJxLj xrTJPrr jLKfKjitJrTrJ Ka@AKmr k´TJKvf ßTJPjJ

weGbwc'i me©¯’‡ii †bZv Kg©xi mv‡_ C‡`i ï‡f”Qv wewbgq K‡ib| weGbwci wmwbqi fvBm †Pqvig¨vb cÖ‡Z¨‡Ki mv‡_ C‡`i †Kvjv‡Kvwj K‡ib Ges Zv‡`i †LvuRLei †bb| †bZv Kg©x‡K wgwó, †mgvB w`‡q Avc¨vqbI Kivb wZwb | wcÖq †bZv‡K G‡Kev‡i Kv‡Q †c‡q Ges Zv‡iK ingv‡bi Avw_wZqZvq g~» hy³iv‡R¨i †bZv Kg©x| hy³ivR¨ weGbwci mfvcwZ Gg G gv‡jK Ges mvaviY m¤cv`K Kqmi Gg Avng`mn wmwbqi †bZ…e„›` Gmgq Dcw¯’Z wQ‡jb| GQvov †`‡k we‡`‡k mKj evsjv‡`kx Ges `‡ji †bZv Kg©x mg_©K ïfv_©x mevB‡K cweÎ C`yj wdZ‡ii ï‡f”Qv Rvwb‡q‡Qb weGbwci wmwbqi fvBm †Pqvig¨vb Zv‡iK ingvb| GiBg‡a¨ Zvi ï‡f”Qv evZ©v †cŠu‡Q †`qv n‡q‡Q `‡ji †bZv Kg©x‡`i Kv‡Q| ï‡f”Qv evZ©vq Zv‡iK ingvb evsjv‡`‡ki Pjgvb cwiw¯’wZ Zz‡j aivi cvkvcvwk ïwb‡q‡Qb Avkvi evYx| C` ï‡f”Qv Kv‡W© Zv‡iK ingvb wj‡L‡Qb, wcÖq mnKg©x, Avmmvjvgy AvjvBKzg, AÜKv‡i wbgw¾Z MbZš¿nxb evsjv‡`k| wbivcËvnxb Rxeb Avi wecbœ gvbeZv| f‚jw›UZ gvbevwaKvi, evK I e¨w³ ¯^vaxbZv, mvgvwRK g~j¨‡eva I b¨vqwePvi| e¨vsK WvKvwZ, m¤§vb-m¤£g jyÉb ILb cÖwZw`‡bi wPÎ| cweÎ B`yj wdZ‡ii Avb‡›`I ZvB welv‡`i Qvqv mK‡ji g‡b| †mw`b Avi †ewk `~‡i bq hLb Avuavi †K‡U MbZ‡š¿i Av‡jvq D™¢vwmZ n‡e mgvR I ivóª| hy³iv‡R¨ C` D`hvc‡b Gevi Zv‡iK ingv‡bi cwiev‡ii m½x n‡q‡Qb Zvi cÖqvZ †QvU fvB AvivdvZ ingvb †Kv‡Kvi ¯¿x kwg©jv ingvb Ges `yB †g‡q Rvwnqv I Rvwdqv ingvb| AvivdvZ ingvb †Kv‡Kvi cwieviI GLb Bsj¨v‡Û emevm Ki‡Qb| 2008 mv‡j wPwKrmvi Rb¨ jÛ‡b hvIqvi ci ïay MZ C`yj AvhnvB weGbwci †Pqvicvm©b mv‡eK cÖavbgš¿x †eMg Lv‡j`v wRqvi m‡½ D`hvcb K‡ib Zv‡iK ingvb| †Kbbv, wPwKrmvi Rb¨ IB mgq jÛb hvb †eMg wRqv| fgq xKbT j~ mPu hJKm TPrPZjÇ 30 \Mj kpt∂ F ßãP© xrTJKr jLKfKjitJrTPhr ßTJPjJ k´KfKâ~J kJS~J pJ~KjÇ

oMxKuo rJPÓs (33 kOÔJr kr) FTKa Kv~J oxK\Ph fJrJ ßmJoJ yJouJ YJuJ~Ç \JjM~JKrPf \JTJftJ~ fJrJ ˙JjL~ mqKÜPhr mhPu ÊiM kptaTPhr Skr yJouJ TPrÇ mJ˜Pm @u-TJP~hJ S @AFx CnP~A fJPhr yJouJèPuJPf KmkMuxÄUqT oMxuoJjPT yfqJ TPrPZÇ KT∂á fJrJ F KjP~ KmfTt mº TPrKjÇ èuvJPjr TNaQjKfT FuJTJr yKu @Kat\Jj ßmTJKr ßrP˜JrJÅ~ @AFPxr xmtPvw yJouJr irj KmPväwe TrPu ßhUJ pJ~, yJouJTJrLPhr uãq IPjT ßmKv xMKjKhtÓ KZu, ßpaJ @AFPxr ßãP© @PV ßmKv ßhUJ ßpf jJÇ mJÄuJPhPv mxmJxTJrL k´mJxLrJ ßrP˜JrJÅKa UMm kZª TrPfj, TJre ßxUJPj @PoKrTJj UJmJr UJS~J S @rJPo xo~ TJaJPjJ ßpfÇ vKjmJr @AFx yJouJTJrLPhr ZKm k´TJv TPrÇ fJPhr kKrY~ ßhS~J y~ ÈmJÄuJPhPv KmKnjú v©∆rJPÓsr (âMPxcJr ßjvj) oJjMwPhr @âoeTJrL' KyPxPmÇ FA Im˙J~ @AFPxr Foj mÜmq ¸Ó mMK^P~ KhPò, fJrJ FA yfqJTJ§PT KmPvwnJPm ÈIoMxKuoPhr' yfqJ KyPxPm ßhUJPf YJPòÇ

oJPx IJ~ Tr∆j TokPã 500 ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥

IJkKj KT kJat-aJAo/láu-aJAo TJ\ UMÅ\PZj? IgmJ YJTáKr mJ mqmxJr kJvJkJKv mJzKf IJP~r \Pjq TJ\ TrPf YJj? IgmJ jfáj mqmxJ Êr∆ TrPf YJj? F\Pjq AÄPrK\ nJwJ \JjJr hrTJr ßjAÇ

IJkjJr IJ~ yPf kJPr oJPx TokPã 500 kJC¥ ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥ kpt∂Ç IJkjJr ßTJPjJ \JoJjf uJVPm jJÇ ßTJPjJ kMÅK\r hrTJr kzPm jJÇ ßasKjÄ, ßy· F¥ xJPkJPatr mqm˙J IJPZÇ

M Amil : 07958 690 720, 07748 844 762

ßpJVJPpJV Tr∆j:

@Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr TftJrJ ßUPk pJj xJuoJPjr SkrÇ fJÅr ZKmKa oMKÜr @PV IPjT KoKaÄ, KoKZu, KmPãJn-xoJPmPvr oiqKhP~ pJ~Ç KT∂á ßvw jJVJh Imvq hJmJÄ-Fr xJluqPT ÀUPf kJPrKj ßTCÇ

fPTt fPTt TfhNr? (23 kOÔJr kr) KT∂á ßvw jJVJh 2014 xJPu rJ\˙Jj xrTJPrr @PmhPj xJuoJjPT SA oJouJ ßgPT ImqJyKf ßhS~J y~Ç 26/11 KjP~ o∂mq 2010 xJPu hJmJÄ ZKm oMKÜr @PV FT ßmlJÅx o∂mq TPr mPxj xJuoJjÇ @r fJPfA lMÅPx SPb kMPrJ ßhvÇ 2008 xJPur oM’JAP~r fJ\ ßyJPaPu yJouJ KjP~ TgJ mPuj KfKjÇ mPuj, È26/11-Fr SA yJouJ KjP~ FTaM ßmKvA @PuJYjJ yP~PZÇ TJre SA yJouJr KvTJr yP~PZj ßhPvr xMvLu xoJ\ S ijLrJÇ Foj yJouJ nJrPfr ßasPj S IPjT ßZJa vyPrS yP~PZ, KT∂á Fxm KjP~ ßfoj @PuJYjJ y~KjÇ' mqx, FrkrA nJrPfr rJ\QjKfT hu S

IKrK\“ KmfTt \JfL~ AxMqPf ßfJ IPjT yPuJÇ FmJr FTaM mqKÜkptJP~ @xJ pJTÇ xJuoJj UJPjr xPñ ÆPªô pJS~J ßp TfaJ n~ÄTr yPf kJPr fJr xmPYP~ xoxJoK~T k´oJe yPuj IKrK\“Ç ßmYJrJ FT IqJS~Jct IjMÔJPj KVP~ xJuoJPjr Ck˙JkjJ KjP~ o∂mq TPrKZPujÇ mPuKZPuj, ÈIjMÔJj ßhPU fJÅr WMo @xPZÇ' @r fJPfA kMPrJ xÄVLf\LmPjr jTvJA mhPu ßVu fJÅrÇ vJyÀU, Iã~ TMoJr, ForJj yJvKor \jq KxPjoJr VJPj T£ KhPuS, @\ kpt∂ xJuoJPjr \jq VJAPf kJPrjKj FA VJ~TÇ jJjJnJPm ãoJk´JgtjJ TPrS xJuoJPjr Kk´~ yPf kJPrjKj KfKjÇ FojKT jfMj ZKm xMufJj-Fr \jq VJj ßrTct TrJr krS ZKm ßgPT mJh yP~PZ IKrK\Pfr T£Ç xJuoJPjr TJPZ FA KmfPTtr mqJkJPr \JjPf YJAPu KfKj mPuj, ÈIKrK\“ ßT? TL yP~PZ fJÅr xPñ? @oJPhr A¥JKˆsPf Foj ßfJ yryJPovJA yPò!' iwtPer KvTJr jJrL KjP~ o∂mq xMufJj ZKmr ÊKaÄ ßvw TrJr kr xJuoJj jJKT KjP\PT iKwtf jJrLPhr oPfJ IjMnm TrPfjÇ aMAaJPr FojA FTKa aMAa TPrKZPuj KfKjÇ F KjP~A ÊÀ xJuoJPjr FmJPrr KmfTtÇ FUPjJ F KmfPTtr C•Jk KjP~A FKVP~ YuPZ xJuoJPjr ZKm xMufJjÇ jJrLmJhL, rJ\jLKfT S KmKnjú xJoJK\T xÄVbj hJKm TPrPZ, xJuäMPT ãoJ YJAPf yPm \jxoPãÇ fJ jJ yPu m~Ta TrJ yPm xMufJjÇ FUj ßhUJr IPkãJ @PhR xMufJj-Fr BhaJ hvtTvNjq ßk´ãJVíy KjP~ TJaPm, jJKT vfPTJKar oJAuluT ZJKzP~ ZKmKa VzPm jfMj AKfyJxÇ ßpojaJ Fr @PV xJuoJj UJPjr ZKmèPuJr ßmuJ~ WPaPZÇ KmKmKx, AK¥~Jj FéPk´x, Koc-Pc S hq KyªM Imu’Pj

Waterfields Solicitors We are an Immigration & Nationality specialist Firm and the work undertaken includes:

4 4 4 4 4 4 4 4

Spouse applications Asylum Indefinite Leave to Remain All types of entry clearance applications Naturalisation/Registration applications Various visa extension applications Entrepreneur Business Visa applications Student Visa applications, etc.

Other work undertaken

1. Residential Conveyancing 2. Commercial Conveyancing 3. Landlord & Tenant 4. Family & Matrimonial 5. Wills & Probate 6. Civil Litigation 7. Employment Law 8. Debt & Bankruptcy Law 9. Consumer General Contracts 10.Commissioners of Oaths

Waterfields Solicitiors is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority

Soil Ullah

Waterfields making law simple!

All enquiries please contact Mr Soil Ullah (Solicitor/Partner)

445 Roman Road, London E3 5LX

Tel: 0208 981 4460 Mobile: 07515 447030 Email: s.ullah@waterfieldssolicitors.co.uk


SURMA

SURMA 37th Year Issue 1986 Friday

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

08 - 14 July 2016

k´˜JKmf ‰Æf jJVKrTfô IJAj

k´mJxLPhr ˝JgtKmPrJiL iJrJèPuJ kMjKmtPmYjJr IJymJj hy³ivR¨ weGbwc'i me©¯’‡ii k´˜JmjJ KjP~ †bZv Kg©xi mv‡_ Zv‡iK ingv‡bi C‡`i ï‡f”Qv wewbgq vLWsA ßhPv pJPò KmsKav-mJÄuJPhvL u§j, 7 \MuJA - evsjv‡`k RvZxqZvev`x `j-weGbwci wmwbqi fvBm †Pqvig¨vb Zv‡iK ingvb hy³iv‡R¨ cweÎ C`yj wdZi k´KfKjKi hu D`hvcb Ki‡jb| cÖvq AvU eQi a‡i ¯¿x Wv. †Rvevq`v ingvb Ges GKgvÎ †g‡q RvBgv ingvb‡K wb‡q Bsj¨v‡Ûi ivRavbx jÛ‡b wPwKrmvaxb i‡q‡Qb wZwb| eyaevi mKv‡ji w`‡K jÛ‡bi wKs‡÷vb 47 kOÔJ~

‰x~hkMPr yJxkJfJu KjotJPe ‰x~h IJvrJPlr xyPpJKVfJr IJvõJx

u§j, 7 \MuJA - mJÄuJPhPvr k´˜JKmf ‰Æf jJVKrTfô @Aj 2015Pf k´mJxLPhr ˝JgtxÄKväÓ KmPrJiL iJrJèPuJ kMjKmtPmYjJr \Pjq xrTJPrr k´Kf @øJj \JKjP~PZj k´mJxLrJÇ k´˜JKmf ‰Æf jJVKrTfô @APjr ßpxm iJrJ~ k´mJxLPhr IKiTJr mJ ˝Jgt ãájú yS~Jr @vïJ rP~PZ ßxA kKrPk´KãPf k´mJxLPhr kã ßgPT FTKa k´˜JmjJ ‰frL TPr mJÄuJPhv xrTJPrr TJPZ y˜J∂Prr

BPh 1 uJU 20 yJ\Jr kMKuv ßoJfJP~j u§j, 7 \MuJA - mJÄuJPhv xrTJPrr \jk´vJxj oπL S mJÄuJPhv IJS~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT ‰x~h IJvrJPlr xJPg ‰x~hkMr vJoKx~J xKoKfr u§j Fr ßjfímOª FTJ∂ xJãJ“TJPr ‰x~hkMPr FuJTJmJxLr FTJ∂ hJmL FTKa yJxkJfJu KjotJPer Kmw~ KjP~ TgJ 46 kOÔJ~

dJTJ, 7 \MuJA - Bh-CuKlfPrr ZáKaPf KjrJk•J KjKÁf TrJr uPãq 1 uJU 20 yJ\Jr kMKuv hJK~fô kJuj TrPZ mPu kMKuv xhrh¬r xNP© \JjJ ßVPZÇ IjqKhPT, kMKuv 46 kOÔJ~

CPhqJV Pj~J yP~PZÇ ßrJmmJr Aˆ u¥Pj FT xÄmJh xPÿuPj xJÄmJKhTPhr xJoPj ßxA xm k´˜JmjJ fáPu iPrj CPhqJÜrJÇ FTKa jJVKrT CPhqJPVr FA xÄmJh xPÿuPj ˝JVf mÜmq rJPUj YqJPju FPxr mJftJ KmnJPVr k´iJj TJoJu ßoPyhLÇ xÄmJh xPÿuPj QÆf jJVKrTfô @APj k´mJxLPhr ˝Jgt xÄKväÓ KmPrJiL iJrJèPuJr KmkKrPf jfáj k´˜JmjJèPuJr KmwP~ @PuJYjJ TPrj

mqJKrÓJr jJ\Àu UxÀ FmÄ cJÜJr \JKT ßrP\J~JjJ @PjJ~JrÇ FTKa jJVKrT CPhqJPV YuKf mZPrr ßo oJPx Aˆ u¥Pj TKoCKjKar k´KiKjKifôvLu mqKÜPhr CkK˙KfPf mJÄuJPhPvr ‰Æf jJVKrTfô @Aj FmÄ k´mJxLPhr IKiTJr vLwtT FTKa ßVJu ßaKmu ‰mbPTr @P~J\j TrJ yP~KZuÇ PxA ‰mbPT CkK˙f 47 kOÔJ~

Km~JjLmJ\Jr TqJ¿Jr yJxkJfJPur lJ¥rJAK\Ä xŒjú

ßhzvf yJ\Jr kJCP§r k´Kfvs∆Kf uJn

Aˆ u§j oxK\h IJP~JK\f AµJrPlAg IjMÔJPj mÜJrJ

metmJPhr CP±t CPb xoJ\ S ßhPv vJK∂ k´KfÔJr @øJj u§j, 7 \MuJA - Km~JjLmJ\Jr TqJ¿Jr S ß\jJPru yJxkJfJPur \jq Vf 22 ßv \Mj IjMKÔf yP~PZ uJAn lJ¥rJAK\ÄÇ YqJPju Fx Fr oJiqPo yJxkJfJu mJ˜mJ~j TKoKa GKhj KmPTu 5aJ ßgPT ßnJr 4aJ kpt∂ lJ¥rJAK\Ä TrJ y~Ç pMÜrJ\qxy KmKnjú ßhPv mxmJxrf

mJÄuJPhvLrJ FA yJxkJfJu KjotJe S kKrYJujJr \jq k´J~ ßhzvf yJ\Jr kJC§ hJj TrJr k´Kfvs∆Kf k´hJj TPrjÇ IjMÔJPjr ßvPw yJxkJfJPur lJ¥rJAK\Ä cJAPrTaJr @»Mu vKlT mJÄuJPhPvr IxyJ~ 46 kOÔJ~

IJu-Ko\Jj ÛáPur mJKwtT Kyl\ k´KfPpJKVfJ IjMKÔf u¥j, 7 \MuJA - k´KfmJPrr oPfJ FmJrS oMxKuo S jj-oMxKuo KmKvÓ\Pjr xÿJPj Aˆ u¥j oxK\Phr CPhqJPV IjMKÔf yPuJ A≤JrPlAg AlfJr KcjJrÇ Vf 22 \Mj mMimJr u¥j oMxKuo ßx≤JPrr ßxKojJr r∆Po FA AlfJr KcjJr

IjMKÔf y~Ç AlfJr kNmt @PuJYjJ~ oJuKaPlAg TKoCKjKar KmKvÓmqKÜrJ metmJPhr CP±t CPb xoJ\ S ßhPv vJK∂ k´KfÔJ~ xmJAPT GTqm≠nJPm TJ\ TrJr @øJj \JjJjÇ IjMÔJPj 46 kOÔJ~

u¥j, 7 \MuJA - Aˆ u¥j oxK\Ph ImK˙f IJu-Ko\Jj ÛáPur mJKwtT Kyl\ k´KfPpJKVfJ Vf 28 \Mj oñumJr hMkMPr oxK\Phr ßoAj yPu IjMKÔf yP~PZÇ ÛáPur fífL~, Yfágt,

kûo S 6Ô ßv´eLr ZJ©Phr TárIJPjr kJrJ oMU˙TrPer Ckr KnK• TPr 5Ka V´∆Pk nJV TPr FA k´KfPpJKVfJ kKrYJujJ TrJ y~Ç Aˆ u¥j oxK\Phr Kfj IKfKg AoJo TôJrL IJ»Mu

IJK\\, yJKl\ IJyoh r\m S yJKl\ lJ~xJu IJKoj k´KfPpJKVfJ~ KmYJrPTr hJK~fô kJuj TPrjÇ k´KfPpJVLrJ KmYJrTo¥uLr xÿMPU kKm© 46 kOÔJ~

SURMA News Group Ltd - Unit B, 10 Quaker Street, London E1 6SZ EDITORIAL Call: 020 7377 9717 or Email: news@surmanews.com ADVERTISING: 0207 377 9787 or Email: sarzahmed@surmanews.com www.surmanews.com

Surma issue 1986  
Surma issue 1986  
Advertisement