Page 1

ßY èP~nJrJr 88fo Km˜JKrf \jìmJKwtTL 31 kOÔJ~

SURMA 37th Year, Issue 1983, 17 - 23 June 2016, 12 - 18 rJoJÆJj 1437 Ky\rL, 3 - 9 IJwJ| 1423, 50p

ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh 10 - 16 \Mj 2016 AxMq 1982 oNuqJ~j xÄUqJ

SURMA 23

oNuqJ~j:

AxyJT TJ\u msJfq\Pjr xUJ

xŒJhTL~ ßjJa xMroJ xJKyfq xJoK~TLr CPhqJPV oNuqJ~j xÄUqJ S ˛re xÄUqJ FTKa KmPvw IJP~J\jÇ APfJoPiq IJorJ ßmv TP~TKa AxMq TPrKZÇ FA KmPvw IJP~J\Pjr xmtãKePTr xJrKg xJÄmJKhT AxyJT TJ\u S VPmwT lJr∆T IJyohÇ xJÄmJKhT AxyJT TJ\u xŒsKf IxM˙q yP~ kzPuS fJr C“xJy C¨LkjJ ßoJPaA TPoKjÇ KT∂á vJrLKrTnJPm fJr IjMkK˙Kf IJoJPhr oPiq IPjT xLoJm≠fJ ‰fKr TPrPZÇ IJorJ IJvJ TKr KfKj IKYPrA xM˙q yP~ KlPr IJxPmj FmÄ IJmJrS IJorJ FT xJPg TJ\ TrPf kJrPmJÇ AxyJT TJ\u xMroJ CkfqJTJr FT xÄV´JoL oJjMwÇ KfKj pKh xMroJ xJKyfq xJoK~TLr oNuqJ~j xÄUqJ S ˛re xÄUqJr \jq FT\j CPhqJVL jJ yPfj fJyPu y~PfJ oNuqJ~j xÄUqJr \jq KfKjA k´go KmPmKYf mqKÜ KyPxPm KjmtJKYf yPfjÇ fJr m~x S Toto~ \Lmj ßxaJA hJmL TPrÇ AxyJT TJ\u ßTj IPjPTr oPiq IJuJhJ? KfKj FT\j oMKÜPpJ≠JÇ oMKÜPpJ≠J ymJr ßxRnJVq xmJr y~KjÇ IJmJr mftoJPj ßTC ßTC Fr optJhJ rãJ TrPfS IãoÇ oMKÜpMP≠r oMKÜkJVu AxyJT TJ\u ßpaJ KmvõJx TPrj ßxaJA mPuj FmÄ TPrjÇ ßTC ßTC V´∫ ßkJTJ yP~ gJTPf kZª TPrj KT∂á AxyJT TJ\u V´P∫r IoL~ mJeLPT FPTmJPr k´JK∂ToJjMPwr TJZJTJKZ KjP~ KoKuP~ ßhUJr ßYÓJ TPrjÇ KjP\r xŒPTt ßUJuJUMKunJPm muPf KfKj ßoJPaA KÆiJKjõf jjÇ ßv´eLyLj xoJP\ KmvõJxL AxyJT TJ\u KjP\PTA k´gPo ßv´eLYáqf TPr k´TJv TrPf ˝JòªPmJi TPrjÇ fJr \LmPjr FA IJPuJKTf KhT KjP~ IPjPTA F xÄUqJ~ KuPUPZjÇ IJoJPhr xLoJm≠fJr TJrPeA xm ßuUJr ˙Jj KhPf kJKrKjÇ KT∂á fJPhr C“xJy IJoJPhr TJP\ xJyx S C•Jk ßpJKVP~PZÇ IJorJ fJPhr k´Kf KmPvwnJPm TífùÇ msJfq\Pjr xUJ xJÄmJKhT AxyJT TJ\Pur rJ\QjKfT \LmPjr xJPg fJr xJKyfqnJmjJ, oroL xJiTPhr KjP~ fJr Kj\˝ CkuK… S xmPvPw TKmfJr oJjMw KyPxPm pUj KfKj KjP\PT k´TJv TPrj ßxUJPjS fJr rJ\QjKfT hvtj láPa CPbÇ IgtJ“ oJjMwqTëPur mJAPr KTZáA KfKj KY∂J TrPf kJPrj jJÇ oJjMwPT ßTªs TPrA \VPfr xTu KTZá IJmft ∏ fJr Foj KmvõJx xTPur oJP^ ZKzP~ ßhj oroL TKmPhr oPfJÇ ßp FTQrKUT rJ\QjKfT KY∂J mJÄuJPhvPT âov” V´Jx TrPZ ∏ Fxm KjP~ fáoMu fPTtr oJjMw xJÄmJKhT AxyJT TJ\u hLWt\LmL ßyJjÇ - xMroJ xŒJhT

BmnvK KvR‡ji m‡½ Avgvi cwiPq wek kZ‡Ki lv‡Ui `k‡K| Zuv‡K †c‡qwQ ivRc‡_, ivR‰bwZK mgv‡e‡k Ges mvwn‡Z¨i AvÇvq| †c‡qwQ Kwe w`jIqvi, gymwjg mvwnZ¨ msm` I Avj Bmjvn cwÎKvi cÖwZôvZv gynv¤§` byiæj nKÕi mv‡_| wZwb cwievi-cwiRb wb‡q wejvZ Avmvi ci †m NwbôZv bZzb gvÎv †c‡q‡Q| Zuv‡K Av‡iv Kv‡Q †_‡K †`Lvi my‡hvM n‡q‡Q| `~‡i `uvwo‡q KvD‡K †`L‡j ïaygvby‡li evwn¨K Aeqe †`Lv hvq, Zvi Avmj cwiPq cvIqv hvq bv| A_ev Kv‡iv †jLv c‡o, e³…Zv ʇb ev †Uwjwfk‡bi UK‡kv‡Z

ù~wj½ †c‡j R¡‡j D‡V| Zuvi ¯úk©KvZi G g‡bi cwiPq hviv †c‡q‡Qb Zv‡`i Kv‡Q BmnvK KvRjÕi mv‡_ eÜzZ¡ ev mL¨ AZ¨šÍ g~j¨evb GK m¤ú`| evgavivi ivRbxwZi mv‡_ BmnvK KvRj `xN©w`b †_‡K RwoZ| G Kvi‡Y †KD †KD Zuv‡K Kg‡iW BmnvK fvB e‡jI m‡¤^vab K‡ib| A‡b‡K fv‡eb, evgcš’x gv‡bB bvw¯ÍK| cÖKZ … A‡_© hviv Avjøvni Aw¯Í‡Z¡ wek¦vm K‡i bv Zv‡`i bvw¯ÍK ejv nq| Avgvi e¨w³MZ AwfÁZv n‡”Q, Wvb I evg Dfq c‡ÿi g‡a¨ bvw¯ÍK Av‡Qb| MYZ‡š¿i

d ix ` Av n g ` †i Rv

BmnvK KvR‡ji A½xKvi

KmPuPfr TKm-xJKyKfqTPhr KjP~ ßjRpJPj ßaoPxr mMPT mJo ßgPT ATmJu ßyJPxj mMumMu, AxyJT TJ\u, oyJPhm xJyJ, IJyoh oP~\, vJoLo IJ\Jh

†`‡LI gvbyl‡K †Pbv hvq bv| gvbyl‡K wPb‡Z n‡j Zvi KvQvKvwQ †h‡Z nq, †jb-†`b Ki‡Z nq, ivM-Awfgvb Ges myL-`yt‡Li mgq Zvi Kv‡Q _vK‡Z nq| KvQvKvwQ †_‡K Avgiv †`‡LwQ, ivRc‡_i jovKzBmnvK KvRj GKwU cwi”Qbœ ü`‡qi AwaKvix gvbyl| ivRc‡_ wZwb D”PKÚ n‡jI e¨w³MZfv‡e Zuvi gb †gv‡gi g‡Zv big| mvgvb¨ DËv‡c Zv M‡j hvq Ges Av¸‡bi GKUv

†jevm Mv‡q w`‡q hviv cuywRcwZ‡`i mvwf©m w`‡q hv‡”Qb Zv‡`i g‡a¨ bvw¯Í‡Ki msL¨v †gv‡UB Kg bq| Aek¨ mvaviY gvbyl Zv‡`i e¨vcv‡i Lye KgB AewnZ Av‡Qb| cÖm½µ‡g GKwU welq GLv‡b e‡j †bqv fv‡jv| Cgvb ev wek¦vm AšÍ‡ii welq| Kv‡iv Dci Pvwc‡q †`qvi welq bq| wek¦vm Kiv ev bv Kivi ¯^vaxbZv Avjøvn gvbyl‡K cÖ`vb K‡i‡Qb| wb‡Ri cQ›`

DrmM©cÎwU c‡o †`Lvi g‡Zv| †mLv‡b ¯¿xi cÖwZ †jL‡Ki fv‡jvevmv, Ges †jL‡Ki ms‡e`bkxj g‡bi cwiPq my›`ifv‡e dz‡U D‡V‡Q| †jLK e‡jb, ÔAZx‡Zi w`‡K wd‡i hLb ZvKvB, Avur‡K DwV| AÜKv‡i nvwi‡q hvIqvi meUzKz Dcv`v‡bi m‡½ Avgvi cwiPq n‡qwQj| nvwi‡q †hZvg| Aw¯’i †mB mgq †_‡K AvR Aewa Avgvi fv‡jv _vKvi Ges Avb‡›` _vKvi meUzKz K…wZZ¡ GKRb gvby‡li Ñ dv‡Zgv †eMg ivYx| A‡bK hš¿Yv w`‡qwQ Zv‡K| eB DrmM© K‡iB hš¿Yvi wKQzUv Dckg w`‡Z PvBwQ|Õ Abyhvqx gvbyl Zv MÖnY Ki‡e| †Kvb e¨w³ †gŠwLKfv‡e Cgv‡bi ¯^xK…wZ w`‡j Zv‡K Cgvb`vi wn‡m‡e Avgv‡`i MÖnY K‡i wb‡Z n‡e| GKBfv‡e †KD wb‡R‡K Awek¦vmx e‡j †NvlYv w`‡j Z‡eB Zv‡K Agymjgvb wn‡m‡e we‡ePbv Ki‡ev| AšÍ‡ii Lei Rvbvi ÿgZv gvby‡li †bB, †m `vwqZ¡I Zvi bq| Kv‡iv Kg©ZrciZv Cgv‡bi wecixZ n‡j fv‡jvevmv I `i‡`i m‡½ Zv‡K Avgiv Dc‡`k w`‡Z cvwi| Zv‡K bvw¯ÍK ev gyiZv` ej‡Z cvwi bv| N„Yv-we‡Øl cÖPvi K‡i gvbyl‡K ms‡kvab Kiv hvq bv| bex‡`i KvR wQj gvbyl‡K Cgvb`vi evbv‡bv, bvw¯ÍK †NvlYv Kiv bq| Bmjv‡gi BwZnv‡m Lv‡iwR-m¤úª`vq bvgK GKwU agx©q Pigcš’x MÖæ‡ci K_v Avgiv Rvwb| Zviv PZz_© Lwjdvmn A‡bK mvnvev‡K nZ¨v K‡i‡Q| Lv‡iwR‡`i g‡Z, eo cvc Ki‡j Cgvb P‡j hvq Ges †m nZ¨vi †hvM¨ n‡q c‡o| Avgiv evsjv‡`‡ki gymjgvbiv Lv‡iwR bq| Avgiv 26 kOÔJ~

xMroJ xJKyfq xJoK~TL: oNuqJ~j xÄUqJÇ 8 kOÔJr KmPvw IJP~J\j kzMj 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 S 30 kOÔJ~Ç

23 \Mj IJPuJKYf ßrlJPr§Jo:

KmsPaPjr nKmwq& KjitJre

\JxPhr hMA IÄPvr ãá… k´KfKâ~J

kMPrJPjJ KmfTt CxPT Khu @vrJPlr mÜmq

ßvw oNÉPftr k´YJreJ~ ßjfJrJ xJPmT KmsKav k´iJjoπLmOª S KmvõPjfJPhr ßmKvrnJV AACr kPã ßkJu \KrPk AAC ZJzJr kPã \jxogtj mJzJr AKñf AACr kPã Kfj mJXJKu FoKkr ßpRg KmmOKf xMroJ KrPkJat u§j, 16 \Mj - 23 \Mj, mOy¸KfmJr IjMKÔf yPf pJPò mOPaPjr mÉu IJPuJKYf ßrlJPr§JoÇ FKhjA jfáj TPr KjitJKrf yPm mOPaPjr nKmwq“Ç ßvw oNÉPft FPx k´YJreJ~ xmtvKÜ KjP~ ^ÅJKkP~ kPzPZj KrPoAj S Kun TqJPŒAPjr ßjfJrJÇ ˙JjL~ FoKkrJ ˝-˝ FuJTJ~ k´YJreJ YJKuP~ pJPòjÇ FrA oPiq mOPajr xJPmT hMA k´iJjoπL \j ßo\r S aKr ßmä~Jr AACr kPã k´TJvq k´YJreJ~ ßjPoPZjÇ mJh pJPòj jJ KmvõPjfJrJSÇ oJKTtj ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJ mOPaPjr ACPrJkL~ ACKj~Pj gJTJA oñu\jT mPu o∂mq TPrPZj mÉ IJPVÇ fJr FA o∂Pmqr Imvq xoJPuJYjJ TPrPZj Kun 46 kOÔJ~

dJTJ, 15 \Mj - \JfL~ xoJ\fJKπT huPT (\Jxh) KjP~ @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT ‰x~h @vrJlMu AxuJPor mÜmq jfMj @PuJYjJr \jì KhP~PZÇ @S~JoL uLPVr hJK~fôvLu ßjfJrJ oPj TPrj, ‰x~h @vrJPlr mÜPmq xfqfJ rP~PZÇ fPm FA xo~ FnJPm TgJaJ muJ CKYf y~KjÇ TJre, xm ß\PjA \JxPhr xPñ @S~JoL uLPVr ß\Ja yP~PZ FmÄ FT\jPT oKπfô ßhS~J yP~PZÇ @S~JoL 45 kOÔJ~

ÛáPu metmJhL UMKjr KjP~JPVr xÄmJPh aJS~Jr yqJoPuaPx ßfJukJz

z IJPªJuPj pJPóZ TKoCKjKa z 18 \Mj k´KfmJh xnJ, ˝Jãr IKnpJj Êr∆

F irPjr oJjMwPT KvÊPhr xJPg TJP\r xMPpJV ßh~JaJ FPTmJPrA IV´yePpJVq UMKj A~Jj ßcmKuj

xMroJ KrPkJat u§j, 16 \Mj - mJÄuJPhvL pMmT UMPjr hJP~ hK§f FT\j metmJhLPT ߸vJu Kjcx KvÊPhr ÛáPu YJTMKrPf KjP~JPVr xÄmJPh TKoCKjKaPf ßfJukJz

- ßo~r \j KmVx

Êr∆ yP~PZÇ IJr FA j\LrKmyLj WajJ WPaPZ aJS~Jr yqJoPuaPxÇ WajJKa \JjJ\JKj yS~Jr kr I© FuJTJr KmkMu kKroJe mJÄuJPhvL 44 kOÔJ~

xzT hMWtajJ~ cJÜJr \JPmh ßyJPxAPjr AP∂TJu

xMroJ KrPkJat u§j, 16 \Mj - ßuUT S xÄVbjT, láuTáKz IJxr KxPuPar xJPmT kKrYJuT cJ. \JPmh ßyJPxAj FT oJrJfìT xzT hMWtajJ~ AP∂TJu TPrPZjÇ AjúJKuuäJKy S~JAjúJAuJAKy rJK\CjÇ uMaPjr mJKxªJ S ßmcPlJct yJxkJfJPur \r∆rL KmnJPVr KYKT“xT cJ. \JPmh Vf 9 \Mj, mOykKfmJr xºqJ~ AlfJPrr KTZáãe IJPV Tot˙Pu pJS~Jr kPg FA xzT hMWtajJ~ kKff yjÇ fJÅr oOfMqr xÄmJh xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqPo oMyNPft xmt© ZKzP~ 44 kOÔJ~

r∆vjJrJ IJuLr ßUJuJ

Kk´~ mJKxªJ, k´iJjoπL ßcKnc TqJPorj ßgPT Êr∆ TPr ßumJr KucJr ß\KrKo

KYKb

TrKnj, xTu k´JÜj KmsKav k´iJjoπL ßgPT Êr∆ TPr u¥j ßo~r xJKhT UJj, mftoJj oJKTtj ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJ ßgPT Êr∆ TPr k´J~ xTu Kmvõ ßjfJ, xPmtJkKr mqJÄT 45 kOÔJ~

IJ.uLVA kKrTK·fnJPm aJPVta KTKuÄ TrPZ: UJPuhJ K\~J

dJTJ, 16 \Mj - @S~JoL uLVA ßhPv kKrTK·fnJPm aJPVta KTKuÄ TrPZ mPu o∂mq TPrPZj KmFjKkr ßY~JrkJrxj ßmVo

UJPuhJ K\~JÇ \JfL~ kJKat (TJ\L \Jlr) @P~JK\f FT AlfJr oJyKlPu 46 kOÔJ~

Aˆ u§j oxK\Phr 4 KoKu~j kJC§ Ee kKrPvJPi xmJr xyPpJKVfJ TJojJ 18 \Mj vKjmJr YqJPju Fx-F uJAn lJ§PrAK\Ä IqJKku

u¥j, 16 \Mj - k´Kf mZPrr oPfJ FmJrS KmPuPfr mJÄuJ KoKc~Jr xJÄmJKhTPhr IÄvV´yPe IjMKÔf yPuJ Aˆ u§j oxK\h 47 kOÔJ~


2 UmrJUmr

17 - 23 June 2016 m SURMA

xŒJhTL~Pf IJPrJ muJ y~, mJÄuJPhPvr rJ\QjKfT oJPbr k´KfKa ßTJeJ~ yJKxjJr IJKikfq ßhvPT IºTJPr ßbPu KhPóZÇ IJ∂\tJKfT xπJxmJPhr ßpJVxN© I˝LTJr TrPu xrTJPrr KmvõJxPpJVqfJ gJTPm jJÇ

Im\JrnJPrr xŒJhTL~

mJÄuJPhv FT TKbj rJ\QjKfT xJAPTîJPjr KhPT iJKmf u§j, 14 \Mj - mJÄuJPhPv xŒ´Kf KmKnjú xŒ´hJP~r ßuJTPhr Skr CV´k∫LPhr yJouJ, FA yJouJ~ k´JeyJKj FmÄ Fxm yJouJr \jq KmPrJiL huPT IKnpMÜ TrJr xrTJKr jLKfr TgJ CPuäU TPr KmsKav k´nJmvJuL ‰hKjT hq VJKct~JPjr Vf 12 \Mj, ßrJmmJPrr xÄÛre hq Im\JrnJPrr FT xŒJhTL~Pf muJ y~, nKmwqPf mJÄuJPhv FTKa ±ÄxJ®T @∂\tJKfT rJ\QjKfT xJAPTîJPj ãfKmãf yPf kJPr FmÄ ßhvKar FTJr kPã FA xJAPTJj Kj~πe TrJ x÷m j~Ç xŒJhTL~Pf muJ y~, VeoJiqPo ˝JiLj KrPkJKatÄ Kj~πPe @jPf yJKxjJ xrTJPrr Kjht~ @Yre Kmvõ VeoJiqPo xrTJPrr xoJPuJYjJPT ßcPT FPjPZÇ F ZJzJ YuoJj CV´k∫L xπJxmJh @KmntJPmr lPu xJiJre IPgt oMxKuo ßhvèPuJS KmPvwnJPm mJÄuJPhPvr mqJkJPr @PrJ mz @TJPr IjqJ~ S

nMu iJreJ \jì KjPòÇ FPf muJ y~, yJKxjJ S fJr @S~JoL uLV oπLPhr Skr @PrJ hJK~fô mftJ~ hs∆f iJrJmJKyT yfqJTJ§ mº TrJr, ßpxPmr lPu ßhPv @fï S KmPhPv KmøufJ ßhUJ KhPòÇ xrTJKr Im˙Jj yPò, xrTJr \ÄKuPhr KmÀP≠ irkJTz S IKnpJj YJuJPòÇ ßhvL~ xπJxL S CV´k∫L xÄVbjèPuJr KmÀP≠ @PrJ ßmKv xfTtfJ ImqJyf rJUJ yP~PZÇ xrTJPrr @PrJ hJKm, Fxm yfqJTJP§r ßkZPj @AFx S @uTJP~hJr \Kzf gJTJr ßTJPjJ k´oJe ßjAÇ Fxm pMKÜ Imvq @r V´yePpJVq j~Ç KjP\Phr ˝LTJPrJKÜ IjMpJ~L, Tftíkã IPjT KTZM I\tj TPrPZÇ yJouJèPuJr ßnRPVJKuT Km˜íKf S xÄUqJ mJzPZÇ aJPVtPar @SfJS Km˜íf yPòÇ hívqf, hMÏífTJrLrJ TotTJP§r ßp ˝JiLjfJ ßnJV TrPZ, fJPf KmYJryLjfJ, FojKT ßpJVxJ\Pvr

Zaman Brothers

oPfJ KfTr @PuJYjJr \jì yPòÇ FPf muJ y~, k´iJj KmPrJiL hu KmFjKk S fJPhr Ko© \JoJ~JPf AxuJoLr Skr ßVJaJ xoxqJr hJ~ YJKkP~ ßh~JaJ @r ßoJPaA V´yePpJVq j~Ç yJKxjJr hJKm, ÈKmFjKk-\JoJ~Jf ß\Ja' xKyÄxfJ CxPT KhP~ CP¨vqoNuTnJPm ßhvPT IK˙KfvLu TrPf YJ~Ç KmFjKk k´iJj UJPuhJ K\~Jr xJPg fJr TuyS IPjT VnLrÇ F Tuy ßxA ˝JiLjfJ pM≠ S krmftL Kmví⁄u xo~TJr, pUj yJKxjJr mJmJ oMK\mMr ryoJjPT yfqJ TrJ y~Ç xŒJhTL~Pf @PrJ muJ y~, mJÄuJPhPvr rJ\QjKfT oJPbr k´KfKa ßTJeJ~ yJKxjJr @Kikfq ßhvPT IºTJPr ßbPu KhPòÇ @∂\tJKfT xπJxmJPhr ßpJVxN© I˝LTJr TrPu xrTJPrr KmvõJxPpJVqfJ gJTPm jJÇ Vf x¬JPyr yJouJr oPiq hMAKar hJ~ ˝LTJr TPrPZ @AFxÇ @uTJP~hJr

CASH & CARRY

xyPpJVL xÄ˙J @jxJr @u-AxuJo mJKTèPuJr hJ~ ˝LTJr TPrPZÇ IkrJi S vJK˜A FUJPj FToJ© AxMq j~Ç FUJPj ÉoKTr oMPU rP~PZ mJÄuJPhPvr xJÄÛíKfT ‰mKY©q, iotL~ xKyÌMfJ S iotKjrPkã vJxjmqm˙JÇ nKmwqPf ßpKa ±ÄxJ®T @∂\tJKfT rJ\QjKfT xJAPTîJPj ãf-Kmãf yPf kJPrÇ ßhvKar FTJr kPã F xJAPTîJj Kj~πe TrJ x÷m j~Ç

Iftar ftar

Special

„ Special Kachi Biryani „ Grill Chicken wings „ Deshi Chana

mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç Beef (Mix) -

IkrJi S vJK˜A FUJPj FToJ© AxMq j~Ç FUJPj ÉoKTr oMPU rP~PZ mJÄuJPhPvr xJÄÛíKfT ‰mKY©q, iotL~ xKyÌMfJ S iotKjrPkã vJxjmqm˙JÇ nKmwqPf ßpKa ±ÄxJ®T IJ∂\tJKfT rJ\QjKfT xJAPTîJPj ãfKmãf yPf kJPrÇ ßhvKar FTJr kPã F xJAPTîJj Kj~πe TrJ x÷m j~Ç

Takeway Box

£4.99

„ Green Salad „ Fresh Piazi „ Veg. Somosa

Special Offer

1kg = £3.50 5kg = £14.89 Whole Sheep - £3.29 per kg 4 Baby Chicken - £6.99

1 pack Hilsha fish (6 in a pack) - £7.99 Ruhi Fish (any size) - £2.89 per kg Mrigal Fish (any size) - £3.89 per kg

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908

130 Seater Restaurant with private room for 35

ßyJ~JAaYqJPku oJPTta

245-247 Whitechapel Road „ For booking: 020 7377 6112


UmrJUmr 3

SURMA m 17 - 23 June 2016

k´TJKvf yP~PZ ÈPoJyJÿh @uLr mJÄuJPhv Km\~'

fjMr o~jJfh∂ k´xPñ KmPvwùrJ

25 mZr kPrS oOfáqr TJre \JjJ x÷m

dJTJ, 14 \Mj - TáKouäJ KnPÖJKr~J TPuP\r ZJ©L ßxJyJVL \JyJj fjMr KÆfL~ hlJ o~jJ fh∂ k´KfPmhPjS oífMqr TJre \JjJ pJ~KjÇ FPf TPr KmKnjú oyPu yfJvJ S ßãJPnr xíKÓ yP~PZÇ ßhPvr IKnù KYKT“xTrJS F KjP~ KmrKÜ k´TJv TPrPZjÇ fJrJ muPZj, ßhPvr KYKT“xJ KmùJPjr AKfyJPx FKa FTKa TJPuJ IiqJ~ yP~ gJTPmÇ @oJPhr hMntJVq @orJ FUPjJ oífMqr xKbT TJre \JjPf kJKrKjÇ FKhPT, ßoKcTqJu ßmJPctr xhxqrJ WajJr kJKrkJKvõtT Im˙Jr Ckr KnK• TPr kMKuvPT IKiTfr fhP∂r krJovt KhP~PZjÇ FZJzJ oífMqr @PV iwte j~ fJr xPñ ÈPxéM~Ju A≤JrPTJxt' TrJ yP~PZ mPu k´KfPmhPj CPuäU TrJ yP~PZÇ Kmvõ ˝J˙q xÄ˙Jr (cKmäCFAYS) xJPmT krJovtT S mftoJPj nJrf, ßjkJu, hKãe ßTJKr~J S xMhJPjr lPrjKxT KmPvwù KyPxPm Totrf FmÄ APªJ kqJKxKlT FPxJKxP~vj Im u ßoKcKxj F¥ xJP~P¿r nJAx ßk´KxPc≤ IiqJkT cJ. ßoJ\JPyÀu yT F k´xPñ mPuj, pKh vrLPrr ßTJPjJ IÄPv, KmPvw TPr yJPz ßTJPjJ Aj\MKr gJPT fJyPu fífL~ hlJ o~jJ fh∂ TPr oífMqr TJre KjKÁf yS~J x÷mÇ oífMqr 25 mZPrr oPiq o~jJ fh∂ TrPuS oífMqr TJre KYK¤f TrJ x÷mÇ fPm Ijq ßTJPjJ

Aj\MKrr ßãP© FaJ k´PpJ\q j~Ç \JjJ ßVPZ, FfKhj KcFjF KrPkJPatr TJrPe fjMr o~jJ fhP∂r k´KfPmhj KhPf ßhKr y~Ç IgY KmPvwùrJ mPu @xKZPuj, KcFjF k´KfPmhPjr xPñ oífMqr TJrPer ßTJPjJ xŒTt ßjAÇ IjqKhPT, Kx@AKc kMKuv FfKhj mPuPZ, fjMr UMKjPhr vjJÜ TrJ yP~PZÇ fPm KTZM TJrPe UMKjPhr ßV´lfJr TrJ pJPò jJÇ o~jJ fhP∂r k´KfPmhPjr TJrPeA fjMr yfqJ ryxq ^MPu rP~PZÇ fPm KÆfL~ hlJ o~jJ fhP∂r k´KfPmhj ßhS~Jr kPrS FA yfqJ ryPxqr \a UMPuKjÇ FZJzJ VKuf uJPvr ßxu kPY pJ~ mPu KcFjF krLãJ KjP~S KmfTt rP~PZÇ KcFjF joMjJ xÄV´Pyr Kj~o yPuJ k´gPo uJPvr ßhy ßgPT xÄVíyLf TJkz ÊKTP~ KjPf yPmÇ kPr KcFjF joMjJ xÄV´y TrPf yPmÇ fPm fjMr yfqJTJP§r WajJ~ k´go hlJ o~jJ fhP∂r ßãP© Fxm x÷m KZuÇ KÆfL~ iJPk Fxm x÷m KZu jJ mPu KmPvwùrJ \JKjP~PZjÇ FZJzJ fjMr vrLPr Kfj\Pjr @uJof kJS~J ßVPZ muJ yP~PZÇ Fr oJPj yPò iwtPe Kfj\j IÄv KjP~PZÇ FA fPgqS VrKou uãq TrJ ßVPZÇ FxPmr ßTJPjJ ‰mùJKjT mqJUqJ kJS~J pJ~KjÇ

dJTJ, 14 \Mj - KmPvõr xmtTJPur Ijqfo ßvsÔ âLzJKmh ßoJyJÿh @uLÇ oMKÓPpJ≠J KyPxPm @uL pUj KmPvõ fMoMu \jKk´~, ßxA 1978 xJPu KfKj kJÅY KhPjr xlPr mJÄuJPhv @PxjÇ ßxA metJdq xlrPT KWPr rP~PZ jJjJ WajJÇ ßxxm KjP~ ßuUJ ßoJyJÿh @uLr mJÄuJPhv Km\~ k´TJKvf yP~PZÇ mAKa KuPUPZj oMyJÿh uM“láu yTÇ ßoJyJÿh @uL ÊiM FT\j oMKÓPpJ≠J KZPuj jJ, KfKj KZPuj IKnPjfJ, VJ~T, ßuUT, TKm, mÜJ, vJK∂mJhL ßjfJ S VKrPmr mºMÇ 1964 xJPu KfKj AxuJo iot V´ye TPrj FmÄ KjP\r jJo ÈTqJKx~Jx oJPxtuJx ßTî \MKj~r' mhPu rJPUj ÈPoJyJÿh @uL'Ç 1967 xJPu oJKTtj jJVKrT KyPxPm fJÅPT KnP~fjJo pMP≠ ßpJV KhPf muJ y~Ç KT∂á KfKj F pMP≠ ßpJV KhPf I˝LTJr TPrjÇ F TJrPe fJÅr ßyKnSP~a KvPrJkJ ßTPz ßjS~J y~, mJKfu TrJ y~ oMKÓpMP≠r uJAPx¿Ç hLWt @AKj uzJAP~r kPr 1971 xJPu KfKj IKnPpJV ßgPT oMKÜ kJj FmÄ @mJr oMKÓpMP≠r \VPf KlPr @PxjÇ 1978 xJPur ßlmsM~JKr oJPx mJÄuJPhv xlrTJPu ßoJyJÿh @uL dJTJ ZJzJS WMPr ßmzJj Y¢V´Jo, TémJ\Jr, KxPua S

CHAT TO OUR BUSINESS TEAM TODAY

All covered

business commercial landlord home Coversure Insurance Services is a fully FCA authorised and regulated insurance broker and has been established since 1986 and has over 90 offices nationwide.

Coversure Insurance Services in Bethnal Green Coversure Insurance Bethnal Green 71 Roman Road London, E2 0QN

0800 3081 050 0208 983 7779

coversure.co.uk/bethnalgreen

TJ¬JAP~Ç mJÄuJPhPvr KTPvJr oMKÓPpJ≠J oMyJÿh KV~JxCK¨Pjr xPñ dJTJ~ FT k´hvtjL oMKÓpMP≠ IÄv ßjjÇ F xo~ ÈPoJyJÿh @uL ßVJ\ Aˆ: mJÄuJPhv _ @A uJn AC' jJoT FTKa fgqKYP© KfKj IKnj~ TPrjÇ fUj fJÅPT mJÄuJPhPvr xJÿJKjT jJVKrTfô @r mJÄuJPhPvr kJxPkJat ßhS~J y~Ç mJÄuJPhPv ßpUJPjA KfKj ßVPZj, ßxUJPj yJ\Jr yJ\Jr oJjMw fJÅPT ˝JVf \JKjP~PZÇ F ßhPvr

oJjMPwr @KfPg~fJ~ KfKj FmÄ fJÅr kKrmJPrr xhxqrJ IKnnNf yjÇ mJÄuJPhPvr \jVePT ÈYo“TJr' S F ßhvPT È˝Vt' mPu CPuäU TPrj KfKjÇ KTÄmhK∂ oyJjJ~T ßoJyJÿh @uLr xkKrmJPr mJÄuJPhv xlPrr xKY© metjJ rP~PZ F mAP~; pJPf FT\j rKxT, xöj S mJÄuJPhvPk´oL KmvõKmUqJf oJjMPwr \Lmj S mqKÜPfôr jJjJ KhT CPb FPxPZÇ mAKar hJo 250 aJTJÇ

9

On our th Anniversary, at the end of June 2016,

To our brand new exciting office!

102

Licensed Member

Brick Lane, Bangla Town,

020 7375 1188 | 07944 872 919 (Line open till 11pm) London E1 6RL

(Opposite Brick Lane Mosque)

admin@primeestateagents.co.uk

We offer

www.primeestateagents.co.uk

0% commission for lettings & sales n

*Terms and Conditions Apply


4 UmrJUmr

17 - 23 June 2016 m SURMA

@∂\tJKfT ßjRkg VJmUJj jJmqfJxÄTPa iMÅTPZ dJTJ, 14 \Mj - hKãeJûPur FToJ© @∂\tJKfT ßjRkg VJmUJj jPhr jJmqfJ ysJx ßkP~ FA kPg ßjRpJj YuJYu mº yS~Jr Ckâo yP~PZÇ ßjRkgKa mº yP~ ßVPu mJÄuJPhv-nJrf k´PaJTu YMKÜr \JyJ\ FmÄ dJTJ-UMujJ-PoJÄuJ-Y¢V´Jo kPgr keq S pJ©LmJyL \JyJ\ YuJYu mqJyf yPmÇ mJÄuJPhv Inq∂rLe ßjRkKrmyj TftíkPãr (Km@AcKmäCKaF) mKrvJu IûPur TP~T\j TotTftJ mPuj, FA jhKa (VJmUJj YqJPju) 1800 xJPur ßVJzJr KhPT Ujj TrJ y~Ç FKa ^JuTJKbr KmwUJuL, xMVºJ ßgPT KkPrJ\kMPrr TYJ, xºqJ jhLr xPñ xÄpMÜÇ 1950 xJPu ßoJÄuJ mªr k´KfÔJr kr FKa @∂\tJKfT ßjRkg KyPxPm mqmÂf yPòÇ nJrPfr kKÁomñ, @xJo S ßoWJuP~r xPñ mJÄuJPhPvr ßjR-PpJVJPpJPV èÀfôkNet nNKoTJ rJUJ 18 KTPuJKoaJr hLWt FA jh KhP~ k´KfKhj keq S pJ©LmJyL ßhKv-KmPhKv 100 ßgPT 120Ka \JyJ\ YuJYu TPrÇ TotTftJrJ mPuj, FTxo~ FA jPhr k´˙ KZu 250 KoaJrÇ fJ TPo FUj 100 KoaJr yP~PZÇ ßTJPjJ ßTJPjJ ˙JPj k´˙ @rS ToÇ xMVºJ jhLr k´PmvoMPU KmvJu FuJTJ\MPz Yr kzJ~ pJj YuJYu mqJyf yPòÇ FA kPg YuJYuTJrL Km@AcKmäCKaFr FTKa \JyJP\r YJuT ACjMx @uL mPuj, k´Kf oJPx ßfumJyL TokPã 70Ka \JyJ\ FA kg KhP~ UMujJ~ pJ~Ç FA kg mº yPu keqmJyL \JyJ\èPuJPT xMªrmj S

mrèjJ CkTNu yP~ k´J~ 500 KTPuJKoaJr WMPr V∂Pmq ßpPf yPmÇ FPf keq kKrmyPjr mq~ k´J~ KÆèe yPmÇ ßmxrTJKr ßjRpJPjr TP~T\j YJuT mPuj, keqmJyL \JyJ\èPuJPT WµJr kr WµJ ß\J~JPrr \jq IPkãJ TrPf y~Ç jJmqfJ TPo pJS~J~ k´J~A keqmJyL \JyJ\ YPr @aTJ kPzÇ oKyC¨Lj @yPÿh jJPor Km@AcKmäCKaFr @PrT YJuT mPuj, \JyJ\ YuJYPur \jq 11-12 lMa VnLrfJ hrTJrÇ KT∂á ß\J~JPrr xo~ VJmUJPj VnLrfJ xJf-@a lMPar ßmKv gJPT jJÇ KmT· kg jJ gJTJ~ FA VnLrfJ~ ^MÅKT KjP~ \JyJ\ YJuJPf y~Ç Km@AcKmäCKaFr ßjR-xÄrãe KmnJPVr mKrvJu TJptJuP~r TP~T\j TotTftJ mPuj, 2007-08 IgtmZPr hMA uJU WjKoaJr FmÄ 201112 S 2012-13 IgtmZPr FT uJU WjKoaJr Yr Ujj TrJ yP~KZuÇ FrkrS Kj~Kof rãeJPmãPer @SfJ~ FTmJr Ujj yP~PZÇ KT∂á kKu \Po fJ @mJr I· KhPjr oPiqA nrJa yP~ pJ~Ç YuKf mZPrr FKk´Pu \ÀKr rãeJPmãe k´TP·r @SfJ~ hMA ßTJKa aJTJ mqP~ jPhr ^JuTJKb IÄPvr k´PmvoMPUr Yr IkxJrPer TJ\ ÊÀ TrJ y~Ç KT∂á ßjRkg mqmyJrTJrLPhr IKnPpJV, FnJPm Ujj TPr jJmqfJ KlKrP~ @jJ x÷m j~Ç TJre, pfmJrA Ujj yP~PZ, TP~T oJPxr oPiq @PVr Im˙J~ KlPr ßVPZ jhKaÇ jhKar jJmqfJ KlKrP~ @jPf yPu mz irPjr Ujj k´T· yJPf KjPf yPmÇ

Ujj KmnJPVr mKrvJu TJptJuP~r KjmtJyL k´PTRvuL ßoJ. xJAlMuäJy VfTJu ßxJomJr mPuj, È@orJ FUj ßcs\Jr KhP~ jhKa Ujj TrKZÇ pf hNr x÷m ßjR-YuJYPur CkPpJVL TrJr ßYÓJ YJKuP~ pJKòÇ' FA ßjRkg mqmyJrTJrLrJ muPZj, TP~T hlJ~ UjPjr kr jhKa 240 lMa k´v˜ KZuÇ mftoJPj ßTJgJS ßTJgJS fJ 150 ßgPT 110 lMPa ßjPo FPxPZÇ jJmqfJxÄTPar TJrPe mftoJPj jhKa FToMUL ßjRkPg kKref yP~PZÇ lPu ^JuTJKbr k´PmvoMPU xMVºJ jhLPf S KkPrJ\kMPrr TJCUJuLr k´PmvoMPU xºqJ jhLPf \JyJ\èPuJPT kJAua ߈vPjr xÄPTPfr \jq WµJr kr WµJ IPkãJ~ gJTPf y~Ç jJmqfJ ToJ~ mftoJPj FA kg KhP~ FT yJ\Jr aPjr ßmKv S\Pjr keqmJyL \JyJ\ YuJYu TrPf kJrPZ jJÇ xŒ´Kf ßhUJ ßVPZ, jPhr ^JuTJKbr xMVºJr ßoJyjJ~ Yr kPz ßmv xÄTMKYf yP~ ßVPZÇ F ZJzJ VJmUJj ßxfMr @vkJPvr IÄPvS FTA Im˙JÇ ßjRkgKa FToMUL yPuS IKiTJÄv ßjRpJj fJ oJjPZ jJÇ Km@AcKmäCKaFr Ujj KmnJPVr mKrvJu IûPur f•ôJmiJ~T k´PTRvuL ßoJ. xJAhMr ryoJj mPuj, ÈjhKa Ujj TrJr kr fJ I· KhPjA kKuPf nrJa yP~ pJ~Ç F \jq ßxUJPj @oJPhr rãeJPmãe Ujj YuPZÇ ßoJÄuJ S Y¢V´Jo mªPr pJfJ~Jf xMVo TrJr \jq mz irPjr Ujj k´T· yJPf ßjS~J yPòÇ SA k´TP· FA jh I∂ntÜ M TrJ yP~PZÇ F ZJzJ KmvõmqJÄPTr IgtJ~Pj FTKa k´TP·r \jqS @orJ @PrTKa k´˜Jm kJKbP~KZÇ'

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr

RAMZAN MUBARAK TO ALL OUR CUSTOMERS SEE IN STORE FOR RAMADAN OFFERS!

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

Bangla Town Cash & Curry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


SURMA m 17 - 23 June 2016

rJjJ hJvè¬ ‰mbPT mPuj, @orJ oMKÜpMP≠ ±Äxpù S VeyfqJr KvTJr yP~KZuJoÇ @r ˝JiLj mJÄuJPhPv 45 mZr kPrS @\PT @orJ FTAnJPm ±Äxpù FmÄ VeyfqJr KvTJr yKòÇ

dJTJ, 13 \Mj - ßmPZ ßmPZ xÄUqJuWM mqKÜPhr yfqJr kr xrTJKr hu S 14-huL~ ß\JPar vKrT huèPuJPT kJPv kJS~J pJPò jJ mPu IKnPpJV TPrPZ KyªM ßmR≠ KUsÓJj GTq kKrwhÇ 14 hPur FT ‰mbPT xrJxKr F IKnPpJV TPrj GTq kKrwPhr FT ßjfJÇ KfKj mPuj, rJ\QjKfT hPur ßjfJrJ ßTmu oMPUr TgJ~ TJ\ xJrPZjÇ ß\JrJPuJ Im˙Jj KjPòj jJÇ Vf 12 \Mj, ßrJmmJr iJjoK¥Pf @S~JoL uLPVr xnJkKf ßvU yJKxjJr rJ\QjKfT TJptJuP~ 14 hPur FT ßpRg xnJ~ FA IKnPpJV TPrj KyªM ßmR≠ KUsÓJj GTq kKrwPhr xJiJre xŒJhT rJjJ hJvè¬Ç F xo~ ‰mbPTr xnJkKf S 14 hPur oMUkJ© ßoJyJÿh jJKxoxy IjqrJ KjP\Phr mÜmq fMPu iPrjÇ ßhv\MPz FPTr kr FT KjvJjJ TPr yfqJTJP§r k´KfmJPh 19 \Mj dJTJxy xJrJ ßhPv oJjmmºj TotxNKY KjP~PZ 14 huÇ FA TotxNKYr k´˜MKf KyPxPm 14 hPur vKrT hu, @S~JoL uLPVr KmKnjú xyPpJVL xÄVbj, oMKÜPpJ≠J S KyªM ßmR≠ KUsÓJj GTq kKrwPhr ßjfJPhr KjP~ VfTJu F ‰mbT y~Ç ‰mbPT \JjJPjJ y~, 14 hPur ßjfJrJ 14 \Mj K^jJAhy FmÄ 17 \Mj kJmjJ xlr TPr vJK∂ xoJPmv TrPmjÇ QmbPTr xNYjJ mÜPmq 14 hPur oMUkJ© ßoJyJÿh jJKxo mPuj, xÄUqJuWM mqKÜPhr yfqJ TrJ yPò @fï ZzJPjJr \jqÇ pM≠JkrJiL mqKÜPhr KmYJr mJ˜mJ~Pjr FA kptJP~ ßxA oMUPYjJ KYK¤f oyu mJÄuJPhPv @WJf ßyPjPZÇ @r KmFjKkr ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J k´TJPvq UMKjPhr kã Imu’j TPrPZjÇ rJjJ hJvè¬ ‰mbPT mPuj, È@\PT mJÄuJPhPv rJ\QjKfT huèPuJ FmÄ ßjfímíª pJÅrJ @PZj, fJÅrJ @oJPhr TJPZ jJjJj xo~ jJjJ TgJ mPuPZj, KT∂á @oJPhr TJPZ ßpaJ oPj y~, xmaJA ßTmu oMPUr TgJ

14 hPur ❝ ‰mbPT xÄUqJuWM ßjfJPhr ßãJn S yfJvJ

UmrJUmr 05

rJjJ hJvèP¬r CP¨Pv jJ\oJ @ÜJr @rS mPuj, ÈAxrJP~Ku ßVJP~ªJ xÄ˙J ßoJxJPhr xPñ @ÅfJf TPrPZ KmFjKkÇ hM\j xÄUqJuWM mqKÜ ßpJVJPpJV TKrP~ KhP~PZjÇ fJÅrJ ßp wzpπ TPrPZj, KyªM ßmR≠ KUsÓJj GTq kKrwh TL mqm˙J KjP~PZ?'

(Kuk xJKntx)Ç @orJ oMKÜpMP≠ ±Äxpù S VeyfqJr KvTJr yP~KZuJoÇ @r ˝JiLj mJÄuJPhPv 45 mZr kPrS @\PT @orJ FTAnJPm ±Äxpù FmÄ VeyfqJr KvTJr yKòÇ' xÄUqJuWMPhr yfqJr kr @S~JoL uLV mJ 14 hPur TJCPT kJPv jJ kJS~Jr IKnPpJV fMPu KyªM ßmR≠ KUsÓJj GTq kKrwPhr FA ßjfJ mPuj, ÈkJmjJ ZJzJ @r ßTJgJS xrTJKr hu mJ 14-huL~ ß\JPar ßTªsL~ kptJ~ ßgPT ÊÀ TPr fíeoNu kptJ~ kpt∂ ßTJPjJ ßjfJPT IxyJ~ oJjMPwr kJPv hJÅzJPf ßhKUKjÇ oJjMw UMj yPòÇ hMA KhPjr oJgJ~ pJPò ßT? pJPò KyªM ßmR≠ KUsÓJj GTq kKrwh, kN\J ChqJkj kKrwh, KUsKÓ~Jj IqJPxJKxP~vjÇ @r oπLPhr oPiq pJPòj mLPrj KvThJr S jJrJ~e Yªs YªÇ fJyPu TL Im˙J @\PTr mJÄuJPhPv? '\JoJ~Jf k´xPñ rJjJ hJvè¬ mPuj, ÈoMKÜpMP≠r xoP~r oPfJ, FTJ•Prr WJfPTrJ FTA iJrJ~ VíypMP≠r kJÅ~fJrJ ÊÀ TPrPZÇ @\PT ÊiM FT KhPjr oJjmmºPj TJ\ yPm jJÇ FTJ•Prr @hKvtT iJrJ~ xm rJ\QjKfT huPT FT ß\Ja yPf yPmÇ' FA mÜPmq KTZMaJ ãM… k´KfKâ~J mqÜ TPrj 14 hPur oMUkJ© ßoJyJÿh jJKxoÇ KfKj rJjJ hJvè¬PT CP¨v TPr mPuj, È@kKj ßfJ

\JoJ~Jf-KvKmPrr jJo muPuj jJÇ xm huPTA KyªM ßmR≠ KUsÓJj GTq kKrwh YJ~ ßTj? ßYP~ TL uJn? pJrJ UMKj KYK¤f fJPhr TgJ mPuj jJÇ xm huPT @øJj TPrj TL TPr? UMKjPhr KjP~ TLnJPm @PªJuj?' kPr KyªM ßmR≠ KUsÓJj GTq kKrwPhr @PrT ßjfJ Kjo Yªs ßnRKoT mPuj, ˝JiLjfJKmPrJiL KYK¤f Yâ è¬yfqJ~ \KzfÇ fJPhr KmÀP≠ ßpPTJPjJ @PªJuPj fJÅrJ rJ\kPg gJTPmjÇ VefπL kJKatr xJiJre xŒJhT vJyJhf ßyJPxj mPuj, oMKÜpMP≠r krLKãf mºM nJrf S ßxJKnP~f ACKj~Pjr TJPZ Knjú mJftJ ßhS~Jr \jqA TMYâL oyu xÄUqJuWMPhr uãqm˜M TPrPZÇ pMm oKyuJ uLPVr xnJkKf jJ\oJ @ÜJr mPuj, È˝LTJr TrKZ xÄUqJuWMrJ ßmKv oJrJ ßVPZÇ fJr oJPj @orJ xmJA nJPuJ @KZ, Kmw~aJ Foj j~Ç FUj xÄUqJuWM ßmKv KjptJfPjr KvTJr∏FaJ muJ KbT yPò KT jJ, fJ ßnPm ßhUJ hrTJrÇ' rJjJ hJvèP¬r CP¨Pv jJ\oJ @ÜJr @rS mPuj, ÈAxrJP~Ku ßVJP~ªJ xÄ˙J ßoJxJPhr xPñ @ÅfJf TPrPZ KmFjKkÇ hM\j xÄUqJuWM mqKÜ ßpJVJPpJV TKrP~ KhP~PZjÇ fJÅrJ ßp wzpπ TPrPZj, KyªM ßmR≠ KUsÓJj GTq kKrwh TL mqm˙J KjP~PZ?' fgqoπL S \JxPhr xnJkKf yJxJjMu yT AjMPT TJlPjr TJkz kJKbP~ ÉoKT ßhS~J k´xPñ jJKxo mPuj, È@Ko KmvõJx TKr, Fxm ÉoKTPf yJxJjMu yT AjM ÊiM jj, @orJ ßTC n~ kJA jJÇ' QmbPT @rS mÜífJ TPrj @S~JoL uLPVr hLkM oKe, \JxPhr FTJÄPvr xnJkKf vrLl jNÀu @K’~J, \JxPhr Ikr IÄPvr xJiJre xŒJhT KvKrj @UfJr, TKoCKjˆ ßTPªsr S~JP\hMu AxuJo UJj k´oMUÇ


6 xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

17 - 23 June 2016 m SURMA

Im˙J S mqm˙J ‰x~h @mMu oTxMh FOUNDER : Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR : Mrs. Ayesha Ahmed EDITOR : Ahmed Moyez

NEWS EDITOR : Abdul Quaium

MANAGING DIRECTOR : Sarzamin Ahmed

SURMA Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ

Editorial: 020 7377 9717 Advertising: 020 7377 9787

www.surmanews.com EDITORIAL: news@surmanews.com ADVERTISING: sarzahmed@surmanews.com

AAC ßrlJPr§Jo:

gJTJ jJ gJTJ ßTJPjJ ßZPuPUuJ j~ Kx≠JP∂ FUjA Iau ßyJj

KTZá Kmw~ IJPZ pJ \LmPj Kx≠J∂oNuT KyPxPm V´ye TrPf y~Ç fJ KjP~ fTt YPu KT∂á Kx≠J∂ mhuJ~ jJÇ AAC ßrlJPr§Jo FojA FT Kx≠J∂oNuT Kmw~Ç IPjPTA muPf kJPrj ÈKx≠J∂oNuT Kmw~' muPf KTZá ßjAÇ IJoJPhr ßnPm-KYP∂A Kx≠JP∂ CkjLf yPf y~Ç FaJ ßpRKÜT mPaÇ FTKa KmwP~ pUj IxÄUq pMKÜ fJr kPã FPx \PzJ y~, fJr kPrS fJ ßrlJPr§JPor KhPT iJKmf y~ ßTj? k´gof” KmwP~r èr∆fô, KÆfL~f” pMKÜ gJTJ xP•ôS KÆiJ FPx nr TrJÇ IJorJ Kx≠J∂oNuT mPuA xTu KÆiJ TJKaP~ IJoJPhr \jq TqJPŒAj TrJ \r∆Kr yP~ kPzÇ 23 \Mj FTaJ YëzJ∂ Kx≠JP∂r KhPT IJorJ kJ rJUPf pJKòÇ mOy•r \jPVJÔLr xPñ gJTJr ßpRKÜTfJ FPT FPT APfJoPiq \jxoPã ßkv TrJ yP~PZÇ KTZáxÄUqT mJXJKu Fr Kmr∆P≠ Im˙Jj KjP~PZj ßhPU IJoJPhr xKfq IJÁpt yPf y~Ç KmsPaAj lJˆt-Fr oPfJ metmJhL ßVJÔL S CV´ cJj muP~r xPñ fJrJ TLnJPm xMr KouJPuj? fJrJ TL TPr fJPhr mOy•r IkvjèPuJPT I˝LTJr TPr ãáhf s JPT k´v~´ KhPuj fJ nJmJr Kmw~ mPaÇ metmJhL ßVJÔL ßfJ IJoJPhrPT FPhv ßgPT fJzJPf YJ~Ç fJyPu fJPhr xPñ IJoJPhr GTqm≠ yS~Jr ßpRKÜTfJ TL yPf kJPr IJorJ \JKj jJÇ IjqKhPT, mOy•r \jPVJÔLr FTKa IÄv IgtJ“ VKrm mJrJr jLrm KTuJr (hMKwf kKrPmPvr oJiqPo) mKrx xmPY ß\JrJPuJ CPhqJV KjP~PZj ACPrJKk~Jj ACKj~j ßgPT ßmKrP~ IJxJr uPãqÇ fJr FA ß\JPrr oPiq ßxA FTQrKUT KY∂J-nJmjJ, CV´ rãevLu oJjKxTfJ ZJzJ IJr TL TL pMKÜ KfKj Ck˙Jkj TPrPZj fJ ßnPm ßhUJ hrTJrÇ fJPhr CV´ \JfL~fJmJhL oJjKxTfJPT KYK¤f TPr ßmgjJu KV´j F§ ßmJ FuJTJr FoKk r∆vJjrJ IJuL FTKa ßUJuJ KYKbPf CPuäU TPrPZj, ÈIJorJ I˝LTJr TrPf kJrPmJ jJ ßp, AAC fqJPVr kPãr TqJPŒAjJrPhr oPiq IPjPTA CV´ cJjk∫L FmÄ KmnKÜ xOKÓTJrL rJ\jLKfKmhÇ IPjPTA AxuJPoJPlJKmT FmÄ metmJhL nJwJ mqmyJr TPrjÇ fJPhr FT\j yPòj jJAP\u lJrJ\Ç KfKj KmsPaPjr FgKjT FmÄ oMxKuo TKoCKjKa xŒPTt k´J~A mJP\ o∂mq TPr gJPTjÇ Pp ßTJj xoxqJ~ AKoV´qJ≤Phr Ckr hJ~ YJkJPjJr Iux oJjKxTfJ fJr oPfJ ßuJTPhr oPj TJ\ TPrÇ fJrJ AKoPV´vPjr ßjKfmJYT KhTPT KfuPT fJu TPr muPf pPfJaJ jJ IJV´yL, xMlPur TgJ muPf fPfJaJ IJV´yL jjÇ AAC fqJV TrPu KfKj FmÄ fJr mºárJ TUPjJA AKoV´qJ≤Phr IKiTJPrr kPã hÅJzJPmj jJÇ' TgJ~ IJPZ xJf xJVr IJr ßfr jhL kJKz KhP~ mJXJKu FA xJVr kJPzr KmPufPT \~ TPrPZÇ fJrJ ACPrJKk~Jj ACKj~Pj gJTPf n~ kJmJr TgJ j~, mrÄ mz kKrxPr KjP\PT CkpMÜ TPr fáuPf k´~JxL yPmÇ F irPer ¸OyJ IJoJPhr fr∆ePhr oPiq ßhUJ pJ~ ßmKvÇ IJoJPhr jfáj k´\jì ACPrJkPT \~ TrPmÇ KTZá oiqm~xL mO•mªLPhr ßnfPr n~ cáKTP~ ßh~J yP~PZÇ fJrJ AAC-Fr xPñ gJTPu fJPhr ãáhs mqmxJkJKf-WrPhJr yJrJPmj ∏ FrTo FTaJ n~ KjP~ fJrJ ßmÅPY IJPZjÇ mqmxJ~LPhr \jq mqJÄT Im AÄuqJP§r VnetPrr mÜmq UMmA pMKÜV´Jyq yPmÇ KfKj ßTJPjJ irPer rJUdJT jJ TPrA mPuPZj, AAC ßgPT IJCa yS~J oJPj IJoJPhrPT IJPrJ FTKa IgtQjKfT oªJ ßoJTJPmuJ TrJÇ oªJr n~JmyfJ~ Vf ßhz hvT pJm“ Kjoú IJP~r oJjMPwrJ TPfJ TÓ ßkJyJPòj fJ náÜPnJVLrJA nJPuJ \JPjjÇ IJ\ AAC'r xPñ gJTJ AKoV´qJ≤ \jPVJÔLr \jq yPm FTKa pMVJ∂TJrL Kx≠J∂Ç \~ ßyJT KmvõoJjmfJrÇ

rmLªsjJg bJTMr 111 mZr @PV C•Ju rJ\jLKfr xo~ ÈIm˙J S mqm˙J' KvPrJjJPo FTKa hLWt rYjJ KuPUKZPujÇ KfKj rJ\jLKfKmh KZPuj jJ mPu fJÅr TgJ mz mz rJ\jLKfKmPhr kZª yPfJ jJÇ KfKj SA rYjJ~ KuPUKZPuj: È@\ mJÄuJPhPv CP•\jJr InJm jJA, xMfrJÄ CP•\jJr nJr TJyJPTS uAPf yAPm jJÇ CkPhPvrS ßp KmPvw k´P~J\j @PZ fJyJ @Ko oPj TKr jJÇ mx∂TJPu ^Pz pUj rJKv rJKv @Por ßmJu ^Kr~J kPz fUj ßx ßmJuèKu ßTmuA oJKa y~, fJyJ yAPf VJZ mJKyr yAmJr ßTJPjJ x÷JmjJ gJPT jJÇ ßfoKj ßhUJ ßVPZ, xÄxJPr CkPhPvr ßmJu I\xs míKÓ y~ mPa, KT∂á IPjT ˙PuA fJyJ yAPf IïMr mJKyr y~ jJ, xo˜ oJKa yAPf gJPTÇ' [@®vKÜ, ÈIm˙J S mqm˙J'] TKmèÀr xo~ CkPhv KmfreTJrLPhr xÄUqJ pJ-A ßyJT, fJ kKrPmvPjr kJP©r k´fuM fJ KZu jJÇ k©kK©TJ KZu I·, ßaKuKnvj ßfJ hNPrr TgJ, ßrKcS mPu ßTJPjJ m˜M @PZ oJjMw fJr jJoKaS ßvJPjKjÇ FUj CkPhv k´YJPrr oJiqo KmKY©Ç KaKn aT ßvJr oPjJjLf aTJrPhr oMUKj”xíf CkPhv S krJovt pKh mJ˜mJK~f yPfJ, fJyPu mJÄuJPhPv Ff KhPj ßxJjJ lufÇ k©kK©TJr xŒJhTL~ kJfJ~ ßpxm CkPhv mKwtf y~ IgmJ xrTJPrr ßpxm v©∆r KhPT xrTJrPT ßYJPU @XMu KhP~ ßhKUP~ ßhS~J y~, fJPhr @PrTaM ßmKv xÄUqJ~ kJTzJS TrPu ßhv xŒNet v©∆oMÜ yPf oJx ZP~PTr ßmKv ßTJPjJâPoA uJVJr TgJ j~Ç fPm TKmèÀr xo~ pJ KZu KjZTA CkPhv, FUj CkPhPvr @mrPe fJu ßhS~J y~Ç xrTJPrr oPjr TgJèPuJA ±Kjf IgmJ KuKUf y~Ç mJÄuJPhPvr k´VKfvLu mqKÜrJ pKh @PrTaM rãevLu yPfj, k´KfKâ~JvLu S rãevLPurJ pKh @r xJoJjq k´VKfvLu yPfj, ßhPvr ßxTMquJrk∫LrJ pKh iotk∫LPhr KTKû“ xÿJj KhPfj FmÄ iotL~ ßoRumJhLrJ ßxTMquJrmJhLPhr KTZM kKroJe èÀfô KhPfj, fJyPu mJÄuJPhv kíKgmLr kPjPrJ-KmvKa ßvsÔ ßhPvr FTKa yPf kJrfÇ Vek´\JfπL mJÄuJPhPvr k´VKfvLu, k´KfKâ~JvLu, rãevLu, ßxTMquJrmJhL S ßoRumJhL ∏ xmJr oPiqA CV´mJhL nJm ßwJPuJ @jJÇ fJPhr TgJ S TJP\ CkpMÜ xÄpPor kKrY~ kJS~J TKbjÇ è¬yfqJ, rJ\QjKfT k´KfKyÄxJmvf UMjUJrJKm FKv~J, @Kl∑TJ, uJKfj @PoKrTJr IPjT ßhPvA @PZÇ To-PmKv @oJPhr xoJP\S xm xo~ KZuÇ fJrkrS muJ pJ~, @oJPhr xoJ\ ßoJPar Skr vJK∂kNetÇ KvãJñj S Kv· FuJTJ~ xπJxL f“krfJ k´J~A y~Ç k´JeyJKjS WPaÇ \Kñ f“krfJ muPf pJ ßmJ^J~, ßx rTo KTZM mJÄuJPhPv jJ gJTPuS xrTJKr ßjfJrJ xnJ-xoJPmPv \KñPhr ÈTPbJr yJPf' hoPjr ÉÅKv~JKr KhPf Inq˜ yP~ ßVPZjÇ KaKn xÄmJPhr ßvsJfJrJ fJ k´KfKhj ÊPj ÊPj ßjfJPhr TgJ VJP~ oJPUj jJÇ mJÄuJPhPvr oJjMw \JPj, KhjhMkMPr pUj-fUj Ixfq S IgtyLj TgJ ßvJjJA fJPhr Kj~KfÇ ÈaJPVta KTKuÄ' TgJaJ mJÄuJr oJjMw @PV TUPjJ ÊPj gJTPm KT∂á TL K\Kjx, fJ mZr UJPjT pJm“ ˝YPã ßhUPZÇ KTZMKhj pJm“ ßfJ k´Kf y¬J~ mJ k´KfKhjAÇ Vf 17 oJPx ßx rTo yfqJTJ§ WPaPZ 49KaÇ xmtPvw YJr KhPj Kjyf yP~PZj kJÅY\jÇ fJÅPhr FTA TJ~hJ~ TMKkP~ yfqJ TrJ yP~PZÇ FA 49 \Pjr oPiq KyªM S KUsÓiotJmu’L ßpoj rP~PZj, AxuJo iotJmu’LS @PZjÇ FmÄ oMxKuo xÄUqJVKrÔ ßhv yS~J~ AxuJo iotJmu’Lr xÄUqJ ßmKvÇ pJÅrJ Iï TPw xmKTZM ßhUPf YJj, fJÅrJ muPmj k´Kf 10 \Pjr 9 \j oMxuoJj yS~Jr TgJÇ KT∂á FA kíKgmL ÊiM @AjˆJAj S KˆPlj yKTÄP~r mJx˙Jj j~Ç FA V´Py IPï Iù oJjMPwr xÄUqJA ßmKv, xMfrJÄ Iï TPw xm KyxJm KouPm jJÇ TUPjJ TUPjJ FT mJ hMKa xÄUqJ FT mJ hMA ßTJKar xoJjÇ xPfPrJ oJPx FTA irPjr yfqJTJ§∏aJPVta

mJÄuJPhPvr k´VKfvLu mqKÜrJ pKh @PrTaM rãevLu yPfj, k´KfKâ~JvLu S rãevLPurJ pKh @r xJoJjq k´VKfvLu yPfj, ßhPvr ßxTMquJrk∫LrJ pKh iotk∫LPhr KTKû“ xÿJj KhPfj FmÄ iotL~ ßoRumJhLrJ ßxTMquJrmJhLPhr KTZM kKroJe èÀfô KhPfj, fJyPu mJÄuJPhv kíKgmLr kPjPrJ-KmvKa ßvsÔ ßhPvr FTKa yPf kJrfÇ Vek´\JfπL mJÄuJPhPvr k´VKfvLu, k´KfKâ~JvLu, rãevLu, ßxTMquJrmJhL S ßoRumJhL ∏ xmJr oPiqA CV´mJhL nJm ßwJPuJ @jJÇ fJPhr TgJ S TJP\ CkpMÜ xÄpPor kKrY~ kJS~J TKbjÇ KTKuÄ WPaPZ 49Ka, pKhS FA xo~ IjqJjqnJPm UMjUJrJKmr KvTJr yP~PZ vf vf oJjMwÇ ACKj~j kKrwh (ACKk) KjmtJYPjr xo~A UMj yP~PZj 116 \jÇ xMfrJÄ, xÄUqJaJ mz j~Ç WajJr I∂KjtKyf fJ“kpt mzÇ FA 49Ka yfqJTJP§r kr FTKa ßmuJS IPkãJ jJ TPr ãofJxLj ß\JPar YJr-kJÅY\j ßjfJ-oπL mPu KhP~PZj FA UMPjr ßkZPj rP~PZ UJPuhJ K\~J FmÄ KmFjKk-\JoJ~JPfr yJfÇ fgq KyPxPm pKh fJ xŒNet xfqS yP~ gJPT, fmM hMFT Khj kr muPu oJjMPwr TJPZ KmvõJxPpJVq yPfJÇ ßWJrfr v©∆PTS KjªJ TrJr FTaJ nJwJ mJ rLKf @PZÇ v©∆PT pfnJPm x÷m hMmut TrJ mJ ±Äx TrJ FT TgJ @r v©∆ xŒPTt KogqJ muJ @PrT K\KjxÇ xrTJKr ßjfJrJ k´KfKhj ßaKuKnvPj @r ßp TgJKa muPZj, fJ yPuJ xrTJPrr kfj WaJPjJr \jq FA yfqJTJ§ WaJPjJ yPòÇ FA TgJKa TP~T\j oπL muPZj ˚J~KmT hMmu t fJ ßgPT, TJre fJÅPhr oJgJ~ rP~PZ xrTJPrr kfj WaPu fJÅPhr oKπfô S CkPhÓJfô gJTPm jJÇ yJ\Jr yJ\Jr oJjMwPT YJkJKf KhP~ TMKkP~ oJrPuS xrTJPrr kfj WaJPjJ x÷m, fJr KjÁ~fJ TL? KTZM oJjMw UMj TrPuA pKh xrTJPrr kfj WaJPjJ ßpf FmÄ kfj Waf, fJyPu oJKTtj pMÜrJPÓs xrTJPrr k´Kf Kfj oJPx kKrmftj WafÇ @oJPhr 17 oJPx Kjyf yP~PZj 49 \j, ßlîJKrcJ~ Vf krÊ xoTJoLPhr jJAa TîJPm 17 KoKjPa Kjyf yP~PZj 49 \jÇ SmJoJ S fJÅr oπLrJ muPZj jJ SA yfqJTJ§ fJÅPhr xrTJrPT ßlPu ßhS~Jr \jq WaJPjJ yP~PZÇ TJre, fJÅrJ \JPjj, fJÅPhr ßhPv Vefπ @PZ FmÄ pgJxoP~ KjmtJYPjr oJiqPoA xrTJPrr mhu yPmÇ CkoyJPhPv iotL~ xJŒ´hJK~T rJ\jLKf jfMj KTZM j~Ç xÄUqJuWMPhr KjP~ rJ\jLKfS jfMj j~Ç CkoyJPhv S mJÄuJPhvS @r @PVr oPfJ ßjAÇ @PVr CkoyJPhv KZu rJoTíÌ kroyÄxPhm, ˝JoL KmPmTJjª, rmLªsjJg, oyJ®J VJºL, \SyruJu ßjyÀPhrÇ fJÅPhr xo~S xJŒ´hJK~TfJ KZu FmÄ xÄUqJuWMPhr KjP~ rJ\jLKf yP~PZÇ fJÅrJ xoJP\r IkvKÜPT k´KfPrJi TPrPZj fJÅPhr pvK˝fJ KhP~ k´ùJ k´P~JV TPrÇ @\ ÊTPjJ kJfJ \PzJ TPr @èj uJVJPjJr ßuJT @PZ, @èj ßjnJPjJr oJjMPwr InJmÇ nJrPfr mftoJj vJxTPhr KjmtJYjL S~JhJS KZu FmÄ FUj ImqJyfnJPm ßjfJrJ muPZj, mJÄuJPhv ßgPT KyªMrJ nJrPf ßVPu fJPhr @vs~ ÊiM j~, jJVKrTfô ßhPmjÇ FoKjPfA hMA ßhPv oJjMw IQminJPm pJfJ~Jf S mxmJx TPrÇ KT∂á FA jJVKrTfô kJS~Jr ßuJPn IPjT VKrm IgmJ Km•mJj KyªM pKh nJrPf ßpPf k´u… M yj, fJPf mJÄuJPhPvr oMxuoJjPhrA TL uJn @r nJrPfr KyªMPhrA mJ TL uJn? ßxJ\J TgJaJ yPuJ FA, mJÄuJPhPvr xJŒ´hJK~TPhrS ßmJ^J CKYf xMU-vJK∂Pf gJTPf yPu xmJAPT KjP~A gJTPf yPm, ßpoj fJrJ @PZ yJ\Jr mZr iPrÇ VJºLK\r TgJA mum, IKyÄxJr kgA xPmtJ“TíÓ kgÇ IKyÄxJ KhP~ xmKTZM \~ TrJ x÷mÇ xrTJrPT pJrJ ÈTPbJrfr' yS~Jr CkPhv KhPòj, fJÅrJ xoxqJr xoJiJj S vJK∂ YJj jJÇ

mJÄuJPhPvr oJjMPwr FTKa hLWt xJoJK\T GKfyq @PZÇ FA xoJP\ kJKT˜JjmJhL \JoJ~JPf AxuJoLPT KjP~ k´KfKhj TgJ muJ vKÜr IkY~ oJ©Ç \JoJ~JPfr pUj IKf xMKhj KZu YJrhuL~ ß\JPar xrTJPrr xo~, KZu fJr k´mu k´fJk, fUjA fJr ßnJaJPrr xÄUqJ KZu 4 vfJÄvÇ FUj fJr ßnJaJr mJ xogtT Tf kJrPx≤, fJ fJPhr ßjfJrJ muPf kJrPmjÇ @S~JoL uLV S mJo k´VKfvLurJ xJrJãe \JoJ~Jf \JoJ~Jf TrJ~ ßoRumJhL xÄVbjKar ãKfr ßYP~ CkTJrA yP~ gJTPmÇ \Kñ hoPjr jJPo ÈxJÅzJKv @âoe' ÊÀ yP~PZÇ Kfj KhPj yJ\Jr kJÅPYT @aT yP~PZjÇ hJcK?-aMKk gJTPuA fJÅrJ \Kñ mJ ßoRumJhL, ßxaJ nMu iJreJÇ BPhr @PV @aT-mJKeP\qr IKnPpJV CPbPZÇ ßx IKnPpJV xfq ßyJT mJ jJ-PyJT, KmjJ kPrJ~JjJ~ Ff ßV´¬Jr xÄKmiJj kKrk∫L S Cófr @hJuPfr KjPhtPvr mrPUuJkÇ KTZM KTZM xoxqJ oJuPTJÅYJ ßoPr vKÜ k´P~JV TPr xoJiJj x÷m j~Ç hrTJr xÄPmhjvLufJ S k´ùJÇ xm mqJkJPrA KmT· CkJ~ gJTJ nJPuJÇ pJPhr IPgtr InJm, ùJjmMK≠r InJm, pJrJ TMxÄÛJPrr IºTJPr kPz gJPT, fJrJ TUPjJ UJrJk TJP\ ^MT Å Pf kJPrÇ fJPhr IxÿJj S fMòfJKòuq TrJ xMmMK≠r kKrY~ j~Ç KvUJ ßVJÔLr ßuUPTrJ mJzJmJcK? oMxuoJj xoJ\PT xÄÛJr TPr k´VKfvLu mJjJPf ßYP~KZPujÇ fJPf uJn y~KjÇ ßxA ßVJÔLrA FT\j TKm @mhMu TJKhrÇ ÊÀ TPrKZuJo xmtPvsÔ TKmPT KhP~, ßvw TrPf YJA fJÅr ßYP~ ßZJa FT TKmPT KhP~Ç \xLoC¨Lj fJÅr mºM @mhMu TJKhrPT FT KYKbPf KuPUKZPuj: ÈPp xm ßoJuäJ-PoRumLr ±ÄPxr lPfJ~J KhP~ ßfJorJ ßmzJò fJPhr Kmw~ KT ßfJorJ KTZM ˆJKc TPrZ? IùJj IKvKãf xoJP\r ßnfr pJPhr xm xo~ TJaJPf y~, ßxA xoJP\r oª ßp fJPhr \LmPj k´nJm Km˜Jr TrPm, F TgJ KTZM KmKY© j~Ç fJA mJKyr yPf FPhr \LmPjr IjqJ~aJA @oJPhr ßmKv ßYJPU kPz, @oJPhr xÄÛJPrr TgJ fJrJ ßvJPjKjÇ @orJA KT fJPhr TgJ ÊPjKZ? @\ ÊiM xÄÛJrT yP~A j~, KmjLf nPÜr of FA xoJP\r I∂Prr I∂”˙Pu KoPv ßpPf APò TPrÇ @oJPhr xoJ\ ßp kX&è yP~ kPz @PZ fJr \jq hJ~L IùJjfJÇ k´YKuf AxuJPor KmKiKmiJj j~Ç FA ßp IùJjfJr @m\tjJ yPf fJPhr fMPu irPf YJA Fr \jq KT @orJ fJPhr nJPuJ TPr ßTC Iiq~j TPr ßhPUKZÇ @\ xÄÛJPrr TgJ ßfJ Tf\j muPZj KT∂á Fr T\j mftoJj mJÄuJr oMxuoJjPT ˆJKc TPrPZj?' F TgJ kKuäTKm KuPUKZPuj 70 mZr @PVÇ fJÅr oPfJ ßxTMquJr oJjMw @Ko @oJr \LmPj mJTÀ≠ j\Àu ZJzJ @r TJCPT ßhKUKjÇ Vf 60-65 mZPrr oPiq pJÅrJ mJÄuJPhv vJxj TPrPZj, fJÅPhr oPiq @oJr \JjJoPf, ßvU yJKxjJ xmPYP~ xÄUqJuWMmJºmÇ fJÅr xrTJPrr xo~A @\ mJÄuJPhv Kmkjú, ßxaJ UMmA ßmhjJr Kmw~Ç oPj kPz ßxA AÄPrK\ k´mYj∏KVn hq cV @ mqJc ßjo IqJ¥ KTu KyoÇ fmM @vJ Trm, pf ßhKrPfA ßyJT oJjMPwr ÊnmMK≠r \~ yPmÇ ßuUT: TuJKoˆ S VPmwTÇ

KmKnjúUmr S k´mº-Kjmº k´TJPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT k´go IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, TJPur T≥, oJjm\Koj, ßnJPrr TJV\, j~JKhV∂, \jT≥, pJ~pJ~Khj S IjqJjq kK©TJr k´Kf VnLrnJPm Tífù


UmrJUmr 7

SURMA m 17 - 23 June 2016

\jfJr yJPf uJKb fáPu ßhS~J KjP~ k´vú dJTJ, 15 \Mj - ÈYM~JcJñJ~ xoJPmv TPr ˙JjL~ oJjMPwr yJPf uJKbmJÅKv fMPu KhP~PZ kMKuvÇ oJèrJPfS FTA CPhqJV ßjS~J yP~PZÇ kMKuPvr xÄKväÓ TotTftJrJ muPZj, iJrJmJKyT è¬yfqJ S \Kñ yJouJr kKrPk´KãPf oJjMPwr oPjJmu S xPYfjfJ mJzJPf F TotxNKY ßjS~J yPòÇ fPm xJPmT kMKuv TotTftJ S oJjmJKiTJrTotLrJ muPZj, jJVKrTPhr KjrJk•J KmiJPjr xPmtJ•o k∫J FaJ jJ, F hJK~fô rJÓsL~ mJKyjLrÇ rJÓsL~ mJKyjLr TJZ ßgPT kJS~J uJKb yJPf oJjMw IkrJPi \KzP~ kzPf kJPrÇ Vf 26 FKk´u hMmtOP•r yJPf Kjyf ACFxF@AKcr TotTftJ \MuyJ\ oJjúJPjr mJKzPf KVP~ kMKuPvr oyJkKrhvtT F ßT Fo vyLhMu yT xJÄmJKhTPhr mPuKZPuj, @Ajví⁄uJrãJTJrL mJKyjL oJjMPwr WPr WPr kJyJrJ KhPf kJrPm jJÇ jJVKrTPhr Kj\˝ KjrJk•Jmu~ VPz fMuPf yPmÇ F ßãP© FuJTJmJxLr xPñ kMKuPvr xMxŒTt gJTPm, xyPpJKVfJ gJTPmÇ kMKuvk´iJPjr F mÜPmqr xoJPuJYjJ FPxKZu KmKnjú oyu ßgPTÇ Fr oPiqA ßhPvr C•r-kKÁoJûPur hMKa ß\uJr kMKuv jJVKrTPhr yJPf uJKb-mJÅKv fMPu ßhS~Jr CPhqJV ßj~Ç 14 \Mj, oñumJr YM~JcJñJr kMKuv xhr CkP\uJr xPrJ\V† S mhrV† mJ\JPr kOgT ÈxπJxKmPrJiL xoJPmv' TPrÇ ßmuJ KfjaJ~ xPrJ\V† mJ\JPrr xoJPmPv I∂f 40 \Pjr yJPf uJKb S mJÅKv fMPu ßhS~J y~Ç mJ\Jr Cjú~j TKoKar xnJkKf Fo @mhMuäJy ßvPUr xnJkKfPfô xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq ßhj ß\uJr kMKuv xMkJr (FxKk) ßoJ. rvLhMu yJxJjÇ FxKk mPuj, FuJTJ~

aJPVta KTKuÄ, YJÅhJmJK\, xπJx S oJhPTr KmÀP≠ Vek´KfPrJi VPz fMuPf Kj\ Kj\ Im˙Jj ßgPT xmJAPT FKVP~ @xPf yPmÇ xnJ~ ß\uJ TíwTuLPVr xnJkKf @K\\Mu yT, TMfMmkMr ACKj~j kKrwPhr (ACKk) ßY~JroqJj @Ku @yJPÿh yJxJjMöJoJj mÜmq ßhjÇ KmPTu kJÅYaJ~ mhrV† mJ\JPr FTA irPjr xoJPmv y~Ç FTAnJPm Vf hMA KhPj oJèrJr YJr CkP\uJr xJfKa oKªr FuJTJ~ xnJ TPr xÄUqJuWM xŒ´hJP~r yJPf mJÅKv S uJKb fMPu ßh~ kMKuvÇ Vf 13 \Mj, ßxJomJr KmPTPu oJèrJ xhPrr xJfPhJyJ uqJÄaJ mJmJr @vso S vìvJPj kMKuv xnJ TPr uJKb-mJÅKv fMPu ßh~Ç xnJ~ ß\uJr FxKk F ßT Fo FyxJj CuäJy, IKfKrÜ FxKk ßoJ. fJKrTMu AxuJo CkK˙f KZPujÇ xnJ~ FxKk mPuj, oPjJmu mJzJPjJr \jq oJjMPwr yJPf uJKb S mJÅv fMPu ßhS~J yPò, oJrJoJKr TrJr \jq jJÇ kMKuv-\jVe FT yP~ xπJx-\KñmJh ßoJTJKmuJ TrPmÇ 12 \Mj, PrJmmJr vsLkMr CkP\uJr VJÄjJKu~J, xhPrr ßVJKkjJgkMr, TíûKmuJ oKªPr, ßxJomJr vsLkMPrr rJojVr, vJKuUJr fJuUKz, VñJrJokMr FmÄ uqJÄaJ mJmJr vìvJPj xnJ TPr kMKuvÇ IKfKrÜ kMKuv xMkJr ßoJ. fJKrTMu AxuJo mPuj, oNuf è¬yfqJ, \Kñ yJouJ, xπJx hoj, CV´mJPhr KmÀP≠ IrKãf S k´JK∂T \jPVJÔLr xPYfjfJ míK≠ S oPjJmu mJzJPf F TotxNKY ßjS~J yP~PZÇ F KmwP~ kMKuPvr xJPmT oyJkKrhvtT oMyJÿh jMÀu ÉhJ mPuj, F rTo uJKb-mJÅKv TotxNKY @PVS ßjS~J yP~KZu jJPaJPrÇ Fxm ßãP© oNu Kmw~aJ yPò Kj~πPerÇ ^MÅKT gJPT FPhr ßTC xÄWKaf yP~

IMRAN TRAVELS 79159

IkrJi jJ TPr mPxÇ fJA F rTo CPhqJVPT xJmtãKeT j\rhJKrr \jq FT\j hJK~fômJj TotTftJr Skr nJr KhPf yPmÇ fPm kMKuPvr KmhqoJj @APjr xPñ FaJ xJÄWKwtT j~Ç @APj @PZ, IPjqr ßTJPjJ ãKf TrJ pJPm jJÇ F TotxNKY k´P~JPVr KnK•Pf ßmJ^J pJPm Fr ßTJPjJ ßjKfmJYT KhT @PZ KT jJÇ oJjmJKiTJr TotL xMufJjJ TJoJu oPj TPrj, FaJ jJVKrTPhr KjrJk•J KmiJPjr xPmtJ•o k∫J jJÇ KfKj mPuj, jJVKrTPhr KjrJk•Jr hJK~fô rJPÓsr, rJÓsL~ mJKyjLrÇ oJjMwPT pKh FnJPm KjP\Phr KjrJk•J KjKÁf TrPf y~ fJyPu rJÓsL~ mJKyjLèPuJr TJ\ TL? FT\j oJjMw KT 24 WµJ uJKb-mJÅKv KjP~ WMPr ßmzJPm? pUj KfKj TJP\ pJPmj, ÛMu-TPuP\ pJPmj fUPjJ KT KfKj uJKb-mJÅKv myj TrPmj? F ZJzJ TJrS yJPf uJKb KhPuA ßfJ yPuJ jJÇ FaJ mqmyJPrr \jq ßfJ FTaJ hãfJ uJPVÇ @mJr TJr xPñ TJr v©∆fJ rP~PZ, ßx KhT ßgPTS FèPuJr IkmqmyJPrr ^MÅKT rP~PZÇ FèPuJr Kj~πe ßT TrPm? F KmwP~ kMKuPvr UMujJ ßrP†r CkoyJkKrhvtT (Kc@AK\) oKjÀöJoJj mPuj, FaJPT Kj~Kof TJP\rA FTaJ mKitfJÄv muJ pJ~Ç xJiJref xπJx mJ IkrJi ßmPz ßVPu kMKuv KmKnjú rTo CPhqJV ßj~Ç xŒ´Kf WPa YuJ è¬yfqJr oPfJ IkrJi ßoJTJKmuJ~ xoJP\r ßuJT\jPT xŒíÜ TrPfA F irPjr CPhqJVÇ kMKuv xhr h¬r ßgPT F irPjr CPhqJPVr KmwP~ ßTJPjJ KjPhtvjJ @PZ KT jJ \JjPf YJAPu Kc@AK\ mPuj, kMKuv xhr h¬r ßgPT TKoCKjKa kMKuKvÄ ß\JrhJr TrJr KjPhtvjJ rP~PZÇ ßxUJj ßgPTA F irPjr CPhqJPVr nJmjJ FPxPZÇ

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY Low Cost Travel Agent. Hajj & Umrah Specialist

Appointed Agent

Direct Sylhet from £495

Low Season Fare (Terms & Conditions Apply)

UMRAH / HAJJ

Special Offer Dhaka return from £475

Low Season Fare (Terms & Conditions Apply)

We are open 7 days a week

We are approved Umrah agent by the Ministry of Hajj

n Umrah fare from £330 n Complete package from £595 For the competitive (Minimum 4 persons, 5 nights) price, check our website

www.imrantravels.co.uk

Ask for any destination & any airlines. We are the approved agent of all major airlines

Please contact: 0207 375 0800 Mob: 07984 959885 / 07828 235600

Emial: imrantravels@hotmail.com | www.imrantravels.co.uk

07770 452 128


08 UmrJUmr

17 - 23 June 2016 m SURMA

hMKhPj ßV´¬Jr xJPz 5 yJ\Jr

ßV´¬JrTífPhr oPiq xPªynJ\j \ÄKu 85 dJTJ, 13 \Mj - kMKuPvr \ÄKuKmPrJiL KmPvw IKnpJPjr hMA KhPj xJrJ ßhPv ßV´¬Jr yP~PZ k´J~ xJPz kJÅY yJ\Jr ßuJTÇ KÆfL~ KhPj IgtJ“ 11 \Mj, vKjmJr xTJu ßgPT 12 \Mj, ßrJmmJr xTJu kpt∂ 24 WµJ~ ßV´¬JPrr xÄUqJ 2 yJ\Jr 132Ç kMKuv xhr h¬r ßgPT kJbJPjJ xÄmJh KmùK¬Pf muJ yP~PZ, 12 \Mj ßV´¬Jr yS~J mqKÜPhr oPiq 48 \j xPªynJ\j \ÄKuÇ FPhr 47 \jA KjKw≠ xÄVbj ß\FoKmr xhxq FmÄ 1 \j @jxJÀuäJy mJÄuJ KaPorÇ KmPvw IKnpJPjr hMA KhPj 85 \j xPªynJ\j \ÄKuPT ßV´¬Jr Tru kMKuvÇ k´go KhPjr oPfJ KÆfL~ KhPjS rJ\QjKfT TotL, kPrJ~JjJnMÜ @xJKo, jJvTfJ, oJhT FmÄ I˘ oJouJr @xJKo IKiT xÄUqJ~ ßV´¬Jr yP~PZÇ kMKuv xhr h¬Prr FT k´KfPmhPj ßhUJ pJ~, \ÄKuKmPrJiL KmPvw IKnpJPj FUj kpt∂ KmFjKkr 20 FmÄ \JoJ~JPfr 65 \j ßjfJTotLPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ fPm 14 ß\uJ~ 12 \Mj TokPã 150 \j KmPrJiL rJ\QjKfT ßjfJTotLPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ @PVr Khj 24 ß\uJ~ KmFjKk-\JoJ~JPfr TokPã 250 \j ßjfJ-TotLPT ßV´¬Jr TrJ yP~KZuÇ 12 \MPjr IKnpJPj ßV´¬JrTíf mqKÜPhr oPiq KmKnjú oJouJ~ kPrJ~JjJnMÜ @xJKo 1 yJ\Jr 496 \j, oJhT oJouJr @xJKo 391 \j, IQmi I˘ C≠Jr oJouJr @xJKo 41 \j FmÄ Ijq oJouJr @xJKo 156 \jÇ TP~TKa ß\uJ~ KmPrJiLhuL~ ßjfJ-TotLrJ IKnPpJV TPrPZj, ßV´¬Jr S y~rJKjr nP~ KmKnjú ß\uJ~ KmFjKk-\JoJ~JPfr TotLrJ @fPï @PZjÇ kMPrJPjJ jJvTfJr oJouJ~ jfMj TPr irkJTz TrJ yPòÇ FKa \ÄKuKmPrJiL KmPvw IKnpJj yPuS KmPrJiLhuL~ ßjfJ-TotL S KmKnjú oJouJr @xJKoPhr ßV´¬JPrr lPu F IKnpJj xoJPuJYjJr oMPU kPzPZÇ oJjmJKiTJrTotL S xJPmT f•ôJmiJ~T xrTJPrr CkPhÓJ xMufJjJ TJoJu 12 \Mj rJPf mPuj, È@orJ xm xo~ \ÄKuKmPrJiL ß\JrhJr IKnpJPjr hJKm \JjJAÇ pJrJ F rTo WíeqnJPm oJjMwPT yfqJ TrPZ, fJPhr ImvqA @APjr @SfJ~ @jJ CKYfÇ fPm dJuJSnJPm ßV´¬Jr yPu @vïJ TrJr pPgÓ TJre gJPT ßp, KjrLy oJjMPwrJS y~rJKjr KvTJr yPf kJPrÇ KjrLy oJjMPwrJ ßp y~rJKj y~ jJ, F TgJ kMKuvS ß\Jr KhP~ muPf kJPr jJÇ FUj @oJPhr @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xJoPj xMPpJV FPxPZ xJiJre oJjMPwr TJPZ KjP\Phr @˙J mJzJPjJrÇ F \jq IKnpJj yS~J CKYf xMKjKhtÓ fPgqr KnK•PfÇ' xMufJjJ TJoJu @rS mPuj, @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr IkrJi Kj~πPer Kj\˝ ßTRvu gJPTÇ fJPf ßVJP~ªJrJ mz nNKoTJ rJPUjÇ ßVJP~ªJPhr TJPZ KjÁ~A fgq @PZ, TJrJ \ÄKumJPhr xPñ \KzfÇ kMKuv xhr h¬Prr xÄmJh KmùK¬Pf \JjJPjJ y~, KÆfL~ KhPj aJñJAPu FT\j, o~ojKxÄPy hMA, \JoJukMPr FT, ßvrkMPr FT, rJ\vJyLPf Kfj, YJÅkJAjmJmVP† YJr, jSVJÅ~ Z~, kJmjJ~ FT, KxrJ\VP† FT, mèzJ~ kJÅY, \~kMryJPa Z~, UMujJ~ FT, jzJAPu FT, xJfãLrJ~ hMA, rÄkMPr FT, VJAmJºJ~ FT, jLulJoJrLPf FT, KhjJ\kMPr FT, bJTMrVJÅSP~ FT, kûVPz hMA, mKrvJPu FT, yKmVP† FT, TMKouäJ~ FT, msJ¯emJKz~J~ FT, rJ\vJyLPf FT S Y¢V´JPo FT\j ß\FoKm xhxq FmÄ mrèjJ~ @jxJÀuäJy mJÄuJ KaPor FT xhxqPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ kMKuv \JKjP~PZ, ßV´¬Jr mqKÜPhr TJZ ßgPT 2Ka ÊaJrVJj, èKu, 500 V´Jo VJjkJCcJr, 17Ka TTPau, 2Ka mªMPTr TJftM\, 9Ka YJkJKfxy IjqJjq iJrJPuJ I˘ C≠Jr TrJ yP~PZÇ KmKnjú ß\uJ~ ßV´¬Jr: Y¢V´Jo jVr S ß\uJ~ KmPvw IKnpJPj 12 \Mj 381 \jPT ßV´¬Jr

TrJ y~Ç FPhr oPiq \JoJ~Jf-KvKmPrr xhxq 40 \jÇ fPm FPhr KmÀP≠ \ÄKu-xÄKväÓfJr IKnPpJV ßjA mPu \JKjP~PZj Y¢V´JPor IKfKrÜ kMKuv xMkJr ßr\JCu oJxMhÇ rJ\vJyLPf 12 \Mj ß\FoKmr 4 xhxq, KvKmPrr 13 ßjfJ-TotLxy 150 \jPT @aT TrJ y~ mPu \JKjP~PZj ß\uJ kMKuPvr ßVJP~ªJ vJUJr kKrhvtT vKrlMu AxuJoÇ 12 \Mj mJVoJrJ gJjJr kMKuv FT\j TPu\KvãTxy Kfj\jPT @aT TPrPZÇ fJÅrJ ß\FoKmr xhxq mPu \JKjP~PZ kMKuvÇ KxPua ß\uJ S oyJjVrLPf 64 \jPT @aT TPrPZ kMKuvÇ FPhr oPiq \JoJ~Jf-KvKmPrr TotL 15 \jÇ K^jJAhPy \JoJ~JPfr 11 TotLxy 36 \jPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ 11 \Mj, vKjmJr rJPf aJñJAPur KmKnjú ˙Jj ßgPT 68 \jPT @aT TPrPZ kMKuvÇ Ko\tJkMr ßgPT @TrJoMu AxuJo jJPor ß\FoKm xhxqPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ mèzJr @hohLKWPf jvr“kMr ACKj~j \JoJ~JPfr ßxPâaJKr @u @KojPT jJvTfJr oJouJ~ ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ xJfãLrJ~ \JoJ~JPfr 3 TotLxy 48 \jPT ßV´¬Jr TPrPZ kMKuvÇ kMKuv \JKjP~PZ, \JoJ~JPfr TotLrJ jJvTfJr oJouJr @xJKoÇ IjqrJ oJhT oJouJ S kPrJ~JjJnMÜ @xJKoÇ ßvrkMr CkP\uJ~ kígT IKnpJPj ß\FoKm xhxq S \JoJ~Jf ßjfJr mJKzPf IKnpJj YJKuP~ KmP°JrT hsmqxy iJrJPuJ I˘ C≠Jr TPrPZ kMKuvÇ jJvTfJr oJouJ~ ˙JjL~ \JoJ~Jf-KvKmPrr Kfj\jPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ ßjJ~JUJuLPf KypmMf fJy&rLPrr xhxq, KmFjKk S \JoJ~Jf-KvKmPrr ßjfJ-TotLxy 68 \jPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ FPhr oPiq FT\j KmFjKkr TotL S Z~\j \JoJ~Jf-KvKmPrr TotLÇ fJÅPhr KmÀP≠ jJvTfJr oJouJ rP~PZÇ uçLkMPr ßV´¬Jr yP~PZj 37 \jÇ FÅPhr KmÀP≠ jJvTfJr oJouJ rP~PZ mPu \JKjP~PZ kMKuvÇ msJ¯emJKz~J~ vJoLo Ko~J jJPo ß\FoKmr 1 \j xhxqxy 55 \j ßV´¬Jr yP~PZjÇ ßV´¬Jr mqKÜrJ KmFjKk, \JoJ~JPfr ßjfJ-TotL, oJhT mqmxJ~Lxy KmKnjú oJouJr xJ\Jk´J¬ S kPrJ~JjJr @xJKoÇ jLulJoJrLPf ß\FoKmr 1 xhxq, \JoJ~JPfr 1 TotLxy 15 \jPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ ßoRunLmJ\JPrr mzPuUJ ßgPT AxuJoL ZJ©KvKmPrr ß\uJ xnJkKf @mhMuäJy @u oJylM\ xMojxy (30) Kfj\jPT ßV´¬Jr TPrPZ kMKuvÇ \JoJukMPrr xKrwJmJzLPf CkP\uJ ZJ©KvKmPrr xnJkKf ßVJuJo ræJjLxy hM\j ßV´¬Jr yP~PZjÇ F ZJzJ rÄkMPr 96, lKrhMkPr 80, mrèjJ~ 76, KxrJ\VP† 44, \JoJukMPr 43, xJfãLrJ~ 44, VJAmJºJ~ 38 S ßoPyrkMPr 20 \jPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ jLrPm TJ\ TrPu mPu kMKuv ßTJPjJ TJ\A TPr jJ ßhv\MPz YuoJj \ÄKuKmPrJiL KmPvw IKnpJjPT KTZM kK©TJ ßjKfmJYT-nJPm ßhUPZ mPu o∂mq TPrPZj kMKuPvr oyJkKrhvtT (@AK\Kk) F ßT Fo vyLhMu yTÇ KfKj mPuj, ÈkMKuv TJ\ TrPuS xoxqJ, jJ TrPuS xoxqJÇ jLrPm TJ\ TrPu mPu, kMKuv ßTJPjJ TJ\A TPr jJ, kMKuv mqgtÇ @r kMKuv pUj xrPm TJ\ TPr fUj mPu, dJTPdJu KkKaP~ TJ\ TrPZÇ FèPuJ @xu TJ\ TrJr \jq TrPZ jJÇ fJ yPu @orJ pJm ßTJgJ~?' 12 \Mj, ßrJmmJr hMkMPr Y¢V´Jo ßoPasJkKuaj ÊKaÄ TîJPm @P~JK\f xMiL xoJPmPv k´iJj IKfKgr mÜPmq @AK\Kk Fxm TgJ mPujÇ KfKj mPuj, È@oJr TgJ yPuJ, kMKuv ßfJ KmKnjú ßTRvPu TJ\ TrPmÇ k´TJPvq-PVJkPj TrPmÇ jJjJnJPm TrPmÇ FèPuJ kMKuPvr

TotPTRvuÇ' IKnpJPjr jJPo ÈPV´¬Jr-mJKe\q' yPò∏KmFjKkxy KmKnjú oyu ßgPT SbJ FA IKnPpJPVr KmwP~ @AK\Kk mPuj, ÈxMKjKhtÓ IKnPpJV ZJzJ FTaJ ßuJTPTS ßV´¬Jr TrJ y~KjÇ kKrÏJr KjPhtv ßhS~J @PZ, ßTJPjJ KjPhtJw mqKÜPT ßV´¬Jr TrJ pJPm jJÇ' KfKj mPuj, ÈPTJPjJ KjrkrJi oJjMwPT y~rJKj TrJ yPu @oJPT fgq KhjÇ @Ko @oJr IKlxJrPhr KmÀP≠ mqm˙J ßjmÇ' \JfL~ oJjmJKiTJr TKovPjr ßY~JroqJPjr xoJPuJYjJ TPr @AK\Kk mPuj, È@oJPhr oJjmJKiTJr TKovPjr ßY~JroqJj K\Pùx TrPuA Éa TPr TgJ mPu ßlPujÇ CKj fgq jJ KjP~, jJ mMP^, jJ ÊPj Éa TPr TPo≤ (o∂mq) TPr ßlPujÇ @\PTr (12 \MPjr) kK©TJ~ CjJr TPo≤ ßhUMjÇ kMKuv jJKT ßV´¬Jr-mJKe\q TrPZÇ' KfKj mPuj, ÈTJ\ TrPu xJoJjq ©∆Ka gJTPfA kJPrÇ dJuJS IKnPpJV TrPu kMKuv TJP\ C“xJy kJPm jJÇ' fPm @AK\Kkr F mÜPmqr KmwP~ \JfL~ oJjmJKiTJr TKovPjr ßY~JroqJj Ko\JjMr ryoJj 12 \Mj rJPf mPuj, È@AK\Kkr mÜmq IPvJnjL~Ç CKj @oJr mÜmq kMPrJ kPzjKjÇ @Ko mPuKZ, ßV´¬JrmJKeP\qr FTKa @vïJ rP~ ßVPZÇ kMKuv ßV´¬Jr-mJKe\q TrPZ, Foj ßTJPjJ k´xñ @oJr mÜPmq KZu jJÇ' Ko\JjMr ryoJj mPuj, ÈFUj ßp kKrK˙Kf fJPf ßT TL muPZ, fJ KjP~ KYK∂f jJ yP~ F Im˙J ßgPT C•rPe fJÅr (@AK\Kk) k´PYÓJ ßjS~J CKYfÇ' Y¢V´JPor xMiL xoJPmPv ßhS~J mÜífJ~ kMKuv xMkJr (FxKk) mJmMu @ÜJPrr ˘L oJyoMhJ UJjo yfqJTJ§ xŒPTt @AK\Kk vyLhMu yT mPuj, ÈFKa \ÄKurJ TPrPZ KT jJ, FUPjJ KjKÁf j~Ç fh∂ ßvw jJ yS~J kpt∂ KTZMA muJ pJPò jJÇ fhP∂ xo~ uJVPmÇ kMKuPvr hJK~fô yfqJTJrLPhr irJÇ @orJ xPmtJó ßYÓJ TrKZÇ' \ÄKumJh KjotNPu \jVPer xyPpJKVfJ ßYP~PZj kMKuPvr oyJkKrhvtTÇ xπJxL S \ÄKu xŒPTt ßpPTJPjJ irPjr fgq kMKuvPT KhPf IjMPrJi \JKjP~ KfKj mPuj, Èn~ kJS~Jr KTZMA ßjAÇ \ÄKu, ßYJrJTJrmJKrPhr fgq Khj kMKuvPTÇ fgqhJfJr jJo k´TJv TrJ yPm jJÇ fgqhJfJr jJo @oJr ˘LPTS @Ko TUPjJ mKuKjÇ' jVr kMKuPvr TKovjJr ßoJ. ATmJu mJyJPrr xnJkKfPfô xMiL xoJPmPv mÜmq ßhj Y¢V´Jo KmnJVL~ TKovjJr ÀÉu @oLj, jVr @S~JoL uLPVr xnJkKf F Km Fo oKyCK¨j ßYRiMrL, Y¢V´Jo KxKa TrPkJPrvPjr ßo~r @ \ o jJKZr CK¨j, kqJPju ßo~r ß\JmJArJ jJKVtx, Y¢V´Jo ßrP†r oyJkMKuv kKrhvtT vKlTMu AxuJo, Y¢V´Jo Cjú~j TftíkPãr ßY~JroqJj @mhMY xJuJo, C•r ß\uJ @S~JoL uLPVr xnJkKf jMÀu @uo ßYRiMrL, KmK\FoAFr k´go xyxnJkKf oBj CK¨j, Y¢V´Jo ßk´xTîJPmr xnJkKf TKuo xrS~Jr k´oMUÇ IfLPf F ßhvPT KjP~ IPjT wzpπ yP~PZ, CPuäU TPr @AK\Kk mPuj, 2013 xJPu 15 \j kMKuv Kjyf yP~PZÇ rJ\QjKfT @PªJuPjr jJo KhP~ xrTJrPT C“UJf TPr ãofJ~ ßpPf ßYP~KZPuj fJÅrJÇ pJPhr \jxŒíÜJ ßjA fJrJ krJK\f yPmAÇ xMiL xoJPmv ßvPw xJÄmJKhTPhr k´Pvúr \mJPm @AK\Kk mPuj, KjKw≠ \ÄKu xÄVbPjr oPiq ß\oKm S @jxJÀuäJy mJÄuJ Kao TJ\ TrPZÇ @jxJÀuäJy FUj @jxJr @u-AxuJo jJPo TJ\ TrPZÇ kJmjJ, VJAmJºJ, K^jJAhyxy ßhPvr KmKnjú ˙JPj yfqJTJ§ WaPZÇ FèPuJ ßhvL~ \ÄKumJPhr C™JjÇ Fr ßkZPj IPjT wzpπ rP~PZ, FèPuJ UMÅP\ ßmr TrJ yPmÇ FKhPT, Vf 12 \Mj KmPTPu Y¢V´Jo jVr kMKuv TKovjJPrr xPÿujTPã @AK\Kk kMKuPvr D±tfj TotTftJPhr xPñ ‰mbT TPrjÇ F xo~ KfKj ßpPTJPjJ oNPuq oJyoMhJ yfqJTJrLPhr ßV´¬Jr TrJr KjPhtv ßhjÇ


UmrJUmr 9

SURMA m 17 - 23 June 2016

Bh KnxJ TqJŒ

60 yJ\Jr mJÄuJPhKv nJrPfr KnxJ kJPòj dJTJ, 14 \Mj - Bh KnxJ TqJPŒr oJiqPo IKfKrÜ k´J~ 60 yJ\Jr mJÄuJPhKvPT FT mZPrr oJKku KnxJ KhPò nJrfÇ rJ\iJjLr mJKriJrJ˙ nJrfL~ yJATKovPjr jmKjKotf YqJP¿Kr ToPkäPé 16 \Mj kpt∂ SA KnxJ TqJŒ YJuM gJTPZÇ kJAua SA k´T· ßvw yS~Jr kr hs∆ffo xoP~r oPiq dJTJ KTÄmJ dJTJr mJAPr FTA @hPu jfMj KnxJTqJŒ @P~J\Pjr kKrT·jJ rP~PZ mPu \JjJj mJÄuJPhPv KjpMÜ nJrfL~ yJATKovjJr ywt mitj KvsÄuJÇ 13 \Mj xTJPu FT xÄmJh xPÿuPj KfKj Fxm TgJ mPujÇ yJATKovj mPuj, BhPT xJoPj ßrPU Vf 4 \Mj ßgPT dJTJ~ ÊÀ yS~J 12 KhPjr I˙J~L KnxJ TqJPŒ nJrf ÃoPe @V´yLrJ A-PaJPTj ZJzJA xrJxKr @Pmhj \oJ KhPf kJrPZjÇ k´KfKhj xTJu @aaJ ßgPT ßmuJ hMAaJ kpt∂ @Pmhjk© \oJ ßj~J yPòÇ ßˆa mqJÄT Im AK¥~J kKrYJKuf KnxJ @Pmhj ßTPªs @Pmhjk© \oJ ßj~Jr \jq KmPvw TJC≤JPrrS mqm˙J TrJ yP~PZÇ Bh TqJPŒr oJiqPo 50 ßgPT 60 KTÄmJ fJr ßYP~ ßmKv xÄUqT ßuJT FT mZPrr \jq nJrPfr oJKku KnxJ kJPmj \JKjP~ yJATKovjJr mPuj, rJ\iJjLr KmPvw SA TqJPŒ kJvJkJKv dJTJ S dJTJr mJAPr ߈a mqJÄT AK¥~J kKrYJKuf Kj~Kof 11Ka ßTPªs FA ßxmJ YJuM rP~PZÇ ßxA ßTªsèPuJPf k´KfKhj k´J~ xJPz Kfj yJ\Jr KnxJ AxMq yPòÇ mJÄuJPhPv nJrfL~ KnxJr YJKyhJ mJzJr TJrPe F ßhPvr jJVKrTPhr \jq KnxJ k´Kâ~J xy\ TrJr \jq @VJoL TP~T oJPx @PrJ KTZM khPãk hívqoJj yPm \JKjP~ ßhvKar hNf ywt mitj KvsÄuJ mPuj, F k´Kâ~Jr IÄv KyPxPm krLãJoNuTnJPm FmJrA k´go dJTJ~ Bh KnxJ TqJPŒr @P~J\jÇ TqJŒ ÊÀr kr k´go Khj 6 yJ\Jr FmÄ KÆfL~ Khj 2

yJ\Jr ßuJT KnxJ ßkP~PZj \JKjP~ yJATKovjJr mPuj, ßxJomJr k´J~ 10 yJ\Jr ßuJT KnxJ kJPòjÇ @\ ßgPT @VJoL 3 Khj (oñu-míy¸KfmJr) TqJPŒ ßmKv xÄUqT KnxJ k´JgtLr ßxmJ KjKÁf TrPf ßuJTmu @PrJ mJzJPjJ yPm \JKjP~ yJATKovjJr mPuj, ßvw xoP~ Knz mJzPZÇ fPm FKaA ßvw TqJŒ j~Ç KvVKVrA @PrJ FTKa TqJŒ TrJr KY∂JnJmjJ YuPZÇ fJZJzJ, ßvw 3 KhPj @orJ @PrJ ßmKv xÄUqT KnxJ ßh~Jr ßYÓJ TrPmJÇ F \jq ßuJTmuS mJzJPjJ yP~PZÇ F xo~ TqJPŒr kKrPmv FmÄ xMÔM mqm˙JkjJr KmwP~ ImKyf TPrj nJrfL~ hNfÇ mPuj, FmJPrr IKnùfJ~ @VJoLPf @PrJ nJPuJ k´˜MKf KjP~ @orJ TqJŒ @P~J\j TrPmJÇ KYKT“xJ Ãoe, mqmxJ, KvãJ ∏ jJjJ TJrPe nJrPf ßpPf y~ mJÄuJPhKvPhrÇ F xÄUqJ k´KfKj~f mJzPZÇ hMA ßhPvr rJ\QjKfT xŒTtS jfMj CófJ~ rP~PZÇ F Im˙J~ mJÄuJPhPvr jJVKrTPhr nJrPf Ij-IqJrJAnJu KnxJ xMKmiJ k´hJPjr ßTJPjJ kKrT·jJ ßhvKar rP~PZ KT-jJ F KmwP~ xJÄmJKhTrJ \JjPf YJjÇ \mJPm nJrfL~ yJATKovjJr mPuj, KnxJr âomitoJj YJKyhJ S KnxJ k´Kâ~J xy\fr TrJr ßmvKTZM khPãk nJrf xrTJPrr KmPmYjJiLj rP~PZÇ FèPuJ YNzJ∂ TrJr @PV muJ x÷m j~ mPu \JjJj KfKjÇ FmJPrr Bh KnxJ TqJPŒr xo~ mJzJPjJr ßTJPjJ kKrT·jJ @PZ KT-jJ Foj k´vúS @Px xÄmJh xPÿuPjÇ yJATKovjJr mPuj, SA TqJPŒr IPjT KTZM pMÜÇ ßxmJhJjTJrL TotTftJPhr @mJxj, pJfJ~Jf FmÄ IjqJjq Kmw~ ßxUJPj èÀfôkNetÇ TqJPŒr xo~ mJzJPjJr ßTJPjJ kKrT·jJ FUjS ßjA mPu \JjJj yJATKovjJrÇ


10 UmrJUmr

17 - 23 June 2016 m SURMA

mqmxJ~LPhr UMKv TrPf kJPrKj mJP\a: xÄVbjèPuJ ãá… FjKm@Prr Skr dJTJ, 14 \Mj - mqmxJ~LPhr ßoJPaS UMKv TrPf kJPrKj 2016-2017 IgtmZPrr k´˜JKmf \JfL~ mJP\aÇ IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyf Vf 2 \Mj \JfL~ xÄxPh FA mJP\aKa Ck˙Jkj TPrjÇ mqmxJ~L xÄVbjèPuJ FA mJP\aPT mqmxJ~mºm j~ mPu CPuäU TPrPZjÇ mqmxJ~LPhr vLwt xÄVbj FlKmKxKx@A mPuPZ, Ay\jPo F irPjr mJP\a fJrJ ßhPUKjÇ fJPhr 80 nJV k´˜JmA KmPmYjJ TrJ y~KjÇ mJP\Par jJPo fJPhr Skr Kx≠J∂ YJKkP~ ßh~J yP~PZÇ yJCK\Ä ßTJŒJKjr xÄVbj KryqJm mPuPZ, FnJPm fJPhr k´˜JmèPuJ pKh KmPmYjJ jJ TrJ y~ fPm nKmwqPf mJP\a @PuJYjJ~ fJrJ mxPm KT jJ fJ KY∂J TrPf yPmÇ ‰frL ßkJvJT Kv· oJKuTPhr xÄVbj KmK\FoAF mPuPZ, FA mJP\a mJ˜mJ~j TrJ yPu IPjT Kv·TJrUJjJ mº yP~ pJPmÇ k´J~ xm mqmxJ~L xÄVbj \JfL~ rJ\˝ ßmJPctr (FjKm@r) Skr ãM… oPjJnJm mqÜ TPrPZÇ k´˜JKmf mJP\a \JfL~ xÄxPh Ck˙JkPjr kNPmt mqmxJ~LPhr \JfL~ rJ\˝ ßmJPctr (FjKm@r) hlJ~ hlJ~ @PuJYjJPT k´yxj mPu o∂mq TPrPZj mqmxJ~L-Kv·kKfPhr vLwt xÄVbj FlKmKxKx@A xnJkKf @mhMu oJfuMm @yoJhÇ KfKj mPuj, YJr oJx iPr hlJ~ hlJ~ ßp @PuJYjJ TPrKZ ∏ fJ mígJ ßVPZÇ mJP\Par jJPo FjKm@r @oJPhr Skr FTfrlJ Kx≠J∂ YJKkP~ KhP~PZÇ KfKj k´vú TPrj, fJyPu FA k´yxPjr cJ~uV ßTj? YJr oJPxr SA @PuJYjJ KjP~ uöJPmJi yPò mPuS o∂mq TPrj KfKjÇ Vf 11 \Mj, vKjmJr rJ\iJjLr ßlcJPrvj nmPj 2016-17 IgtmZPrr k´˜JKmf mJP\a k´xPñ @P~JK\f xÄmJh xPÿuPj Fxm TgJ mPuj KfKjÇ oNxT KjP~ 84Ka, @ohJKj Ê‹ KjP~ 239Ka FmÄ @~Tr KjP~ 118Kaxy ßoJa 447Ka k´˜Jm KhP~PZj \JKjP~ FlKmKxKx@A xnJkKf

mPuj, Fr oPiq 90 vfJÄvA VíyLf y~KjÇ F \jq @oJr uöJPmJi yPòÇ FjKm@rPT xKbT kPg @jJr xo~ FPxPZ mPuS o∂mq TPr xrTJPrr @˙JnJ\j KyPxPm kKrKYf oJfuMm @yoJh mPuj, @VJoL mZr ßgPT mJP\a @PuJYjJ~ pJS~J pJPm KT jJ ∏ fJ KjP~ KY∂J~ @KZÇ FjKm@Prr TotTftJrJA rJ\˝ mJzJPf YJ~ jJ hJKm TPr FlKmKxKx@A xnJkKf mPuj, ßhPvr rJ\˝ mJzJPjJr \jq FjKm@Prr TotTftJPhrA @V´y ßjAÇ fJPhr IPjPTA mPuj, xrTJrPT ßTj ßhPmj? @oJPhrPT KhjÇ FjKm@r TotTftJPhr CP¨Pv KfKj mPuj, mqmxJ~LrJ rJ\˝ KhPf YJj jJ ∏ F iJreJ k´KfÔJr ßYÓJ TrPmj jJÇ k´˜JKmf mJP\Pa nqJPar @SfJ mJPzKj CPuäU TPr FlKmKxKx@A xnJkKf mPuj, pJrJ nqJa KhPò, fJPhr TJZ ßgPT @PrJ ßmKv nqJa @hJP~r kKrT·jJ yP~PZÇ nqJPar ßja mJPzKjÇ mJrmJr KoKaÄP~r oJiqPo @oJPhr TgJ \JjJr kr @oJPhr ßkPaA ZMKr YJuJPjJ yP~PZÇ KfKj mPuj, Vf YJr mZPr FTaJ k≠KfS ßcPnuk TrPf kJPrKj \JfL~ rJ\˝ ßmJctÇ KryqJm Vf 12 \Mj, ßrJmmJr FT xÄmJh xPÿuPj k´˜JKmf mJP\a KmwP~ fJPhr ofJof fMPu iPr @uoVLr vJoxMu @uJKoj mPuj, \JfL~ rJ\˝ @P~r FTKa èÀfôkeN t UJf ßrK\Pˆsvj KlÇ FaJ 16 vfJÄPvr ßmKv yS~J~ ßrK\Kˆsr kKroJeS TPoPZÇ xJrJ ßhPv \Ko ßmYJPTjJ TPoPZ 80 vfJÄvÇ KfKj mPuj, @oJPhr k´KfPmvL nJrPf ßrK\Pˆsvj mq~ 7 vfJÄv, kJKT˜JPj 7.5 vfJÄv FmÄ ßjkJu S vsLuïJ~ 5 vfJÄvÇ @orJ ßrK\Pˆsvj Kl 7 vfJÄPv KjitJre TrJr k´˜Jm KhP~KZuJoÇ FjKm@r ßrK\Pˆsvj Kl ToJPjJr k´˜Jm ßfJ V´yeA TPrKjÇ KfKj mPuj, IgtoπL, mJKe\qoπL S FjKm@Prr ßY~JroqJPjr xJPg

‰mbPT KxPñu KcK\a xMPh yJCK\Ä EPer ßpPTJPjJ kKroJPer FTKa fyKmu, ßrK\Pˆsvj mq~ ysJx, @~Tr ToJPjJxy ßmv KTZM hJKm Ck˙Jkj TrJ y~, pJr ßTJPjJKar luk´xN xoJiJj @orJ kJAKjÇ QfrL ßkJvJT rlfJKjTJrT xKoKf KmK\FoAF k´˜JKmf mJP\a mJ˜mJ~j TrJ yPu ßhPvr IPjT ‰frL ßkJvJT TJrUJjJ mº yP~ pJPm mPu o∂mq TPrPZjÇ Vf 10 \Mj, ÊâmJr FA xÄVbjKa mJP\Par Skr k´KfKâ~J \JKjP~ mPuPZ, xãofJ yJKrP~ Vf Kfj mZPr 618Ka TJrUJjJ mº yP~ ßVPZ FmÄ 319Ka mPºr kPg rP~PZÇ KmK\FoAF xnJkKf KxK¨TMr ryoJj mPuj, k´˜JKmf mJP\a mJ˜mJ~j TrJ yPu @PrJ IPjT TJrUJjJ mº yP~ pJPmÇ uJPnr Skr j~, KmKâr Skr C“Px @~Tr @PrJk TrJ y~ \JKjP~ KfKj mPuj, 1.5 vfJÄv C“Px Tr KmhqoJj rJUJ yPu ßp TJrUJjJKa vsKoTPhr o\MKr, KmhMq“ S VqJx Kmu kKrPvJi, kKrmyj UJPf mq~xy KmKnjú UJPf mq~ TrJr kr 3 vfJÄv oMjJlJ TPr fJr 50 nJVA xrTJrPT KhP~ KhPf yPmÇ k´˜JKmf mJP\Pa KvP·r kKrk∫L KTZM khPkS ßj~J yP~PZ hJKm TPr KxK¨TMr ryoJj mPuj, xm irPjr rlfJKjrPP © C“Px TKftf TPrr yJr 0.60 vfJÄv ßgPT mJKzP~ 1.5 vfJÄv TrJ yP~PZÇ IgtJ“ k´fq Tr 150 vfJÄv míK≠ TrJ yP~PZ, pJ Kv· KmTJPvr xJPg xŒNetrNPk xJÄWKwtTÇ mftoJj kKrK˙KfPf FKa KmPvw TPr ßkJvJT KvP· myJu rJUJ yPu KvP·r ˝JnJKmT KmTJv KjKÁfnJPmA mqJyf yPmÇ Ijq KhPT 1.5 vfJÄv yJPr C“Px Tr Tftj TrJ yPu fJ jfMj mZPr IgtjLKfr 7.2 vfJÄv k´mKí ≠r uqoJ©J FmÄ xrTJPrr vsoWj Kv·J~j ßTRvPur xJPg xJÄWKwtT yPmÇ TJre ßhPv K\KcKk k´mKí ≠r k´J~ 25 nJV @Px oqJjMlqJTYJKrÄ UJf ßgPT @r ßxA UJPfr xmPYP~ mz KvP·r Skr F„k TPrr ßmJ^J xJo†xqkNet j~Ç


SURMA m 17 - 23 June 2016

KmĂšJkj 11

Britain is str onger stronger, ngerr, saf fer e and bet ter safer better R ƪLQ(XURSH RƪLQ(XURSH o pr otect our NHS - EU membership adds up to £91 billion A sstronger tronger ec onomy tto economy protect a year to the UK economy (Sourrce: CBI), meaning more money to invest in the NHS. ship on the w orld sstage tage – We can shape our future by sitting at S tronger leader Stronger leadership world the top table. Get ting mor moree out than w wee put in – For every pound that we put into the EU, we get Getting almost £10 back in lower prices, more jobs and more investment (Sourrce: HMT, CBI).

cross-border Warr ar ant allows us to ffast ast-track Fighting cr oss-border crime – The European Arrest W arr arrests across the EU. errorists – Through policing agency Europol we share intelligence with Defeating Deffeating e tterrorists (8SDUWQHUVƏJKWLQJLQWHUQDWLRQDOWHUURULVPPRUHHƪHFWLYHO\ ackling climate climate change – Working with our European neighbours we achieve Tackling Tack much more in the battle against climate change, a threat that knows no borders.

Moree jobs – Over 3 million UK jobs are linked to our trade with the EU: one in every Mor ten jobs in this country (Sourrce: HM Tr Trea e sury). T Trrade with the EU is set to create or Economic and more than 790,000 new jobs in the UK by 2030. (Source: Centre ffor Business Research). Lower prices es for for families families am L ower pric – Competition between businesses and free trade EHFDXVHRI(8PHPEHUVKLSPHDQVFKHDSHUVKRSSLQJIXHOƎLJKWVDQGHQHUJ\ bills, saving British households £350 a year (Sourrce: London School of Economics trre ffor orr Economic Perfformance). Centr ter ffor or busines Better businesses Bet ses – 200,000 UK businesses trade with EU countries – it’s home to almost half of our exports ((SSourrce: HMRC, ONSS).).

All this would be at risk if we left Europe. Experts agree that jobs would be lost, prices would rise, and there would be less money ffor or public services including the NHS. P Promoted romoted b byy Will S Straw traw on behalf of Britain S Stronger tronger in Eur Europe ope (The In Campaign LLtd), td), both at S Stt Bride’s Bride’s House, House, Salisbury Square, Square, London, EC4Y EC4Y 8EH.


12 UmrJUmr

17 - 23 June 2016 m SURMA

Y¢V´JPo FxKkr ˘L UMj

j~ KhPjS muJr oPfJ IV´VKf ßjA fhP∂ dJTJ, 14 \Mj - kMKuv xMkJr (FxKk) mJmMu @ÜJPrr ˘L oJyoMhJ UJjoPT yfqJr j~ Khj krS fhP∂ muJr oPfJ ßTJPjJ IV´VKf ßjAÇ yfqJTJP§ IÄv ßjS~J Kfj hMmtí•PT FUj kpt∂ vjJÜ TrJ pJ~KjÇ C≠Jr TrJ pJ~Kj yfqJTJP§r kr ßUJ~J pJS~J oJyoMhJ ßmVPor oMPbJPlJjSÇ Y¢V´Jo jVr kMKuPvr kã ßgPT FA yfqJ oJouJr fh∂ KjP~ xJÄmJKhTPhr Kj~Kof KmsKlÄ TrJ yPuS 13 \Mj, ßxJomJr ßgPT fJ mº TPr ßhS~J yP~PZÇ F KmwP~ Y¢V´Jo jVr kMKuPvr IKfKrÜ TKovjJr (IkrJi S IKnpJj) ßhmhJx n¢JYJpt mPuj, VeoJiqoPT \JjJPjJr oPfJ ßTJPjJ fgq kJS~J ßVPu ImvqA @mJr KmsKlÄ TrJ yPmÇ FT k´Pvúr \mJPm ßhmhJx n¢JYJpt mPuj, ßoJarxJAPTPur @PrJyL Kfj\Pjr ßkZPj WajJr krkrA pJS~J TJPuJ rPXr ßxA oJAPâJmJxKaPT YJuTxy @aT TrJ yPuS Vf 12 \Mj, ßrJmmJr YJuTPT ßZPz ßhS~J yP~PZÇ yfqJr WajJr xPñ YJuPTr ßTJPjJ xŒíÜfJ ßjA mPu \JjJj KfKjÇ 5 \Mj xTJPu ßZPuPT ÛMumJPx fMPu KhPf pJS~Jr xo~ Y¢V´JPor K\AKx FuJTJ~ èKu S ZMKrTJWJPf UMj yj oJyoMhJ UJjoÇ WajJr kr kMKuv \JjJ~, \ÄKu hoPj mJmMu @ÜJPrr xJyxL nNKoTJ KZuÇ F TJrPe \ÄKurJ fJÅr ˘LPT UMj TPr gJTPf kJPrÇ F WajJ~ krKhj mJmMu @ÜJr IùJfkKrY~ Kfj mqKÜPT @xJKo TPr oJouJ TPrjÇ kPr kMKuv IKnpJj YJKuP~ WajJ~ \Kzf xPªPy hM\jPT ßV´¬Jr TPrÇ Vf 8 \Mj, mMimJr FA oJouJ~

xPªynJ\j @xJKo KyPxPm yJayJ\JrLr lryJhJmJh ßgPT @mM jZr jJPor FT mqKÜPT FmÄ Vf 10 \Mj, ÊâmJr mJP~K\h ßmJ˜JoL gJjJr vLfu^etJ FuJTJ ßgPT vJy\JoJj jJPor @PrT @xJKoPT ßV´¬Jr TPr jVr ßVJP~ªJ kMKuv (KcKm)Ç hM\jPT xJf Khj TPr KroJP¥ KjP~ K\ùJxJmJh TrJ yPòÇ F KmwP~ oJouJr fh∂ TotTftJ Y¢V´Jo jVr ßVJP~ªJ kMKuPvr xyTJrL TKovjJr ßoJ. TJoÀöJoJj fhP∂r IV´VKf KjP~ ßTJPjJ o∂mq TrPf YJjKjÇ FKhPT, Y¢V´Jo jVr kMKuPvr TKovjJr ßoJ. ATmJu mJyJPrr KjPhtPv FA yfqJTJP§r ryxq C WJaPj kJÅYKa TKoKa Vbj TrJ yP~PZÇ Fxm TKoKa fh∂TJP\ xyJ~fJ ßhPmÇ 13 \Mj xTJPu TKoKar xhxqPhr KjP~ ‰mbT TPrj kMKuv TKovjJrÇ ‰mbPT TL KjP~ @PuJYjJ yP~PZ, F KjP~ TKoKar ßTC TgJ muPf rJK\ yjKjÇ fh∂TJP\ pMÜ kMKuPvr FT\j TotTftJ mPuj, TémJ\JPr IKfKrÜ ß\uJ kMKuv xMkJr KyPxPm hJK~Pfô kJujTJPu mJmMu @ÜJr A~JmJ kJYJr ßrJi S xπJxL TotTJP§ \Kzf ßrJKyñJPhr KmÀP≠ TPbJr Im˙Jj ßjjÇ F ZJzJ jVr ßVJP~ªJ kMKuPvr IKfKrÜ CkTKovjJr KyPxPm Vf 25 \JjM~JKr rJPf Kr~J\CK¨j mJ\JPrr FTKa èhJPo IKnpJj YJKuP~ KxªMT ßgPT 250Ka ßxJjJr mJr FmÄ jVh 60 uJU aJTJ C≠Jr TPrjÇ oJyoMhJ yfqJTJP§ \Kñ xŒíÜfJ ZJzJS Ijq ßTJPjJ ßVJÔL \Kzf KT jJ, fJ-S UKfP~ ßhUJ yPò fhP∂Ç


UmrJUmr 13

SURMA m 17 - 23 June 2016

xJf jhLr k´Je pJ~ pJ~

dJTJ, 14 \Mj - È@oJPhr ßZJa jhL YPu mJÅPT mJÅPT/ ‰mvJU oJPx fJr yJÅaM\u gJPT/ kJr yP~ pJ~ VÀ, kJr y~ VJKz/ hMA iJr CÅYM fJr, dJuM fJr kJKz/ KYT KYT TPr mJKu, ßTJgJ jJA TJhJ...Ç' yJÅaM\u hNPrr TgJ, ßTJgJS kJKj ßjAÇ jhLr mMPT fJA KYT KYT TrPZ f¬ mJuMÇ mJuMr mMT KYPr ZMaPZ oKyPwr VJKzÇ oJgJ~ iJPjr @ÅKa KjP~ ZMPa YPuPZj TíwTÇ cJXJ~ UMÅKaPf mJÅiJ ßjRTJ S asuJPrr Iux xo~ TJaPZÇ ‰mvJPUr f¬ FT hMkMPrr F hívq kMjntmJ jhLr; nJrf xLoJ∂PWÅwJ KjfkMr FuJTJrÇ ÊiM kMjntmJ j~, jSVJÅr xJfKa jhjhLrA TÀe hvJ FUjÇ kJKjvNjq yP~ fJrJ oífk´J~Ç Fr oPiq rP~PZ jJVr jhS, pJPT KjP~ rmLªsjJg bJTMr KuPUKZPuj SA KmUqJf KvÊPfJw TKmfJÇ jhLèPuJr mJ˜m Im˙Jr xPñ TKmèÀr SA kKX&Ür @r Kou ßjAÇ @∂xLoJ∂ jhL kMjntmJÇ bJTMrVJÅSP~ C“kK• yS~Jr kr KhjJ\kMr KhP~ nJrPf k´Pmv TPrPZ jhLKaÇ Frkr jSVJÅr ßkJrvJ CkP\uJr KjfkMr yP~ @mJr mJÄuJPhPv FPxPZÇ ßoJa ‰hWqt 160 KTPuJKoaJrÇ mJÄuJPhPv kPzPZ 80 KTPuJKoaJrÇ mwtJ ßoRxMo

ZJzJ Fr ßTJgJS kJKjk´mJy gJPT jJÇ Vf ßo oJPxr k´go x¬JPy KjfkMr FuJTJ~ xPr\KoPj ßhUJ pJ~, kMjntmJr SkJr ßgPT WJx ßTPa xPm KlPrPZj vJoxMjjJyJrÇ KjfkMr KmyJKr TPuJKjr FA mJKxªJ muPuj, ÈmwtJr xo~ kMjntmJr kJKjPf FuJTJ~ mjqJ yP~ pJ~Ç F ZJzJ xJrJ mZr FojA gJPTÇ' nJrf FTfrlJnJPm mJÅi KhP~ kJKj k´fqJyJr TrJ~ kMjntmJr F hvJ mPu oPj TPrj FuJTJmJxL S KmPvwùrJÇ FTA TJrPe k´Je SÔJVf jSVJÅr k´iJj jhL @©JAP~rSÇ nJrf ßgPT FPx KvoMufuL xLoJjJ kJr yP~A yJKrP~ ßlPuPZ ßxsJPfJiJrJÇ FTaM hNPr rJXJoJKa FuJTJ~ \jJ hMP~T yJÅaM\u ßnPX SkJr pJPòjÇ ßTC kJr yPòj mJÅPvr xJÅPTJ KhP~Ç xJÅPTJ kJr yPf yPf nVmJjkMr FuJTJr yJKmmMr ryoJj muPuj, kKu kPz nrJa yP~ ßVPZ jhLÇ kJKj To, fJA ßjRTJ YPu jJÇ k´J~ 25 mZr iPr FuJTJmJxL ÊTPjJ ßoRxMPo xJÅPTJ KhP~ kJrJkJr yPòÇ @©JAP~ kJKj ßjA mPu Kvm S lKTrjLrS hM”PUr ßvw ßjAÇ ÊKTP~ TJb FA hMA vJUJjhLÇ ßYRmJKz~J

Shasta Insurance Services

We deal with all kinds of insurace

n Business Insurance

3 3 3 3 3

Restaurants & Takeaways Fast Food & Groceries Company Liability Builders Liability Warehouse etc

n Motor Insurance

3 New Drivers & Renewals

n Home Insurance

Cheapest Quotes & Instant Cover

3 Building & Content

n PCO Car Hire Available

vJ˜J A¿MPr¿ xJKntPxx IJkKj KT xJv´~L oNPuqr A¿MPr¿ UMÅ\PZj? fJyPu IJ\A IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 0208 577 9977 Get covered straight away & start driving again

Evergreen Insurance Services is part of Paradise Financial Ltd, 1st Floor, 4a Park Road, New Malden, Surrey KT3 5AF

FuJTJ~ KvPmr fLr hUu TPr YuPZ YJwJmJhÇ ßYRmJKz~J mJ\JPrr FT\j kKuäKYKT“xT muPuj, ÈjhLr xLoJjJ ßTJgJ~ KZu, @r k´nJmvJuLPhr hUPur TJrPe FUj ßTJgJ~ ßVPZ, fJ oJjKY© ßhUPu mM^Pf kJrPmjÇ' lKTrjLr C“xoMPUA kJKj ßjAÇ oJP^ oJP^ kJKj \Po @PZÇ yJPf KaPjr mJuKf KjP~ ßxA kJKjPf ßVJxu TrPf FPxPZj ßVJ~JuoJªJ V´JPor VíymiN ms\mJuJÇ muPuj, ÈFA kJj KhP~A nJf rJÅKi, mJmJÇ TPur kJKjPf @~rj (oKrYJ) SPbÇ kJKj ÊKTP~ ßVPu UMm TÓ y~Ç kMTrM , ßcJmJr kJKj KhP~ rJjúJ TrPf y~Ç' jJVr, ßZJa poMjJ S fMuxLVñJrS FTA hvJÇ TKmèÀr ˛íKfKm\Kzf jJVr jPhr hM”U-hMhtvJ KjP~ IPjT ßuUJPuKU yP~PZÇ fPm hUu-hNwPe ßZJa poMjJ S fMuxLVñJr ßp k´Je pJ~ pJ~ Im˙J, fJ IPVJYPrA rP~ ßVPZÇ jSVJÅ vyPrr k´PmvoMPU ßxfMr TJPZ fMuxLVñJr ßYyJrJ orJ UJPur oPfJÇ vyPrr m\qtrJKv FPx kzPZ FUJPjÇ hMkJPvA IQmi ˙JkjJ ‰fKr TPr ßYPk irJ yP~PZ jhLKaÇ jSVJÅ xhPrr fJ\jVr ßgPT Y§LkMr kpt∂ fMuxLVñJr 10

KTPuJKoaJr FUj mZPrr @a-j~ oJxA VmJKhkÊr YJrenNKoÇ 1982 xJPur kr fJ\jVPr âx cqJo KhP~ jhLKar VKfkg kKrmftj TPr ßZJa poMjJ~ KoKuf TrJr lPu FA Im˙J yP~PZÇ ßZJa poMjJ~S mftoJPj mwtJ ßoRxMo ZJzJ kJKjk´mJy gJPT jJÇ mJuM ßfJuJ S hUPur TJrPe jhLKar jJmqfJ KhPjr kr Khj TPo pJPòÇ F ZJzJ \~kMryJa KYKjTPur mP\qt mZPrr ßmKvr nJV xo~ jhLr kJKj jhtoJr oPfJ TJPuJ gJPTÇ jSVJÅr jhLèPuJr FA hMrm˙Jr \jq @PrTKa Kmw~PT hMwPZj KmPvwùrJ ∏ VnLr juTNPkr oJiqPo kJKj CP•JujÇ kJKj Cjú~j ßmJct (kJCPmJ) muPZ, jhLPf kJKj jJ ßkP~ TíwPTrJ ßxPYr \jq âPoA VnLr juTNkKjntr yPòjÇ Fr lPu nNkíPÔr kJKjr ˜r âPoA KjPY ßjPo pJPòÇ mftoJPj 60-70 lMPar @PV kJKj kJS~J pJPò jJÇ ßmxrTJKr k´KfÔJj mPrªs Cjú~j xÄ˙J (KmKcS) F IûPur kJKj KjP~ Kj~Kof VPmweJ TPr gJPTÇ fJPhr KyxJPm, 2003 xJu kpt∂ @PVr 15 mZPr kJKjr xmtKjoú ˜r 9.81 ßgPT 11.78 KoaJPrr oPiq SbJjJoJ TPrÇ 2004 xJPur kPrr @a mZPr ßxaJ KZu 12.05 ßgPT 22.3 KoaJrÇ jhLKmPvwù @AjMj KjvJf mPuj, jhL ÊKTP~ pJPò jJÇ oJjMw jhLPT ÊKTP~ ßluPZÇ jhL ÊKTP~ pJS~Jr TJre yPuJ, 30 mZr iPr ßmJPrJ @mJh TrPf kJŒ KhP~ jhLr kJKj fMPu ßluJ yPòÇ jhL mJÅYJPf Ujj TPr k´v˜fJ S VnLrfJ mJzJPjJ k´P~J\jÇ k´KfPmvL nJrPfr xPñ k´KfKa jhLr kJKjmµj KjP~ xoP^JfJ~ @xPf yPmÇ jhLPT jhLr TJPZ KlKrP~ KhPf yPmÇ kJCPmJ jSVJÅ ß\uJr KjmtJyL k´PTRvuL ßoJ. @PjJ~Jr ßyJPxj mPuj, nJrPfr xPñ TNaQjKfT xŒTt ß\JrhJr TrPf yPmÇ fPm FKa fJÅPhr yJPf ßjA; rJÓsL~ jLKfr Kmw~Ç @r jhL Ujj UMmA mq~mÉu k´T·Ç xrTJr mz jhLèPuJPf krLãJoNuTnJPm TJ\ ÊÀ TrPZÇ xlu yPu ßZJa jhLèPuJPfS ÊÀ yPmÇ

UKAY Fish & Meat Bazar

WHOLESALE RETAIL AND RESTAURANT SUPPLIER

roPlJct yJuJu ßgPT xo˜ oJÄx ßcKunJrL ßh~J y~Ç Quality food at low prices, fresh Bangladeshi vegetables, fish, fruits, Halal meats Discounts for restaurants

OUR MEAT IS FROM ROMFORD HALAL 251 Whitechapel Road,London E1 1DB T: 020 7247 8798 F: 020 7247 4997 E:ahfaz@ukaygroup.com


14 UmrJUmr

17 - 23 June 2016 m SURMA

mJÄuJPhPv yfqJTJP§r jJaTL~ mOK≠Pf VnLr CPÆV \JKfxP–Wr

xJPãq WajJr metjJ KhPuj hMA rqJm xhxq dJTJ, 14 \Mj - jJrJ~eVP† xJf UMPjr WajJ~ TrJ hMKa oJouJ~ rqJKkc IqJTvj mqJaJKu~Pjr (rqJm) @rS hMA xhxq @hJuPf xJãq KhP~PZjÇ 13 \Mj, ßxJomJr xTJPu jJrJ~eV† ß\uJ S hJ~rJ \\ ‰x~h FjJP~f ßyJPxPjr @hJuPf rqJm-11-Pf Totrf TrPkJrJu \JyJñLr @uo S rqJm-11-Fr xJPmT xhxq kMKuPvr CkkKrhvtT (Fx@A) kuJv ßVJuhJr xJãq ßhjÇ kuJv ßVJuhJr mftoJPj UMujJ Kx@AKcPf TotrfÇ xJãq S ß\rJ ßvPw @hJuf 20 \Mj krmftL xJãq V´yPer fJKrU iJpt TPrj FmÄ oJouJr k´iJj @xJKo jNr ßyJPxj, rqJmr xJPmT Kfj TotTftJxy 23 @xJKoPT TJrJVJPr kJbJPjJr KjPhtv ßhjÇ F KjP~ 127 \j xJãLr oPiq F kpt∂ 68 \Pjr xJãq S ß\rJ ßvw yPuJÇ Fx@A kuJv ßVJuhJr S TrPkJrJu \JyJñLr @uo @hJuPf jJrJ~eV† KxKa TrPkJPrvPjr kqJPju ßo~r j\Àu AxuJoxy xJf\jPT IkyrPer WajJr ßk´ãJka metjJ TPrjÇ kuJv ßVJuhJr mPuj, WajJr Khj ßnJPr ayu KcCKa KhPf 2Ka VJKzPf YPz 12 \j KmKnjú khoptJhJr rqJm xhxq ßmr yjÇ FTkptJP~ fJÅrJ KxKa TrPkJPrvPjr ßVPar xJoPj ßYTPkJˆ mxJjÇ FT xo~ rqJm-11 KxKkKx-1-Fr ßTJŒJKj ToJ¥Jr ßu. ToJ¥Jr Fo Fo rJjJ hMKa VJKz ßYTPkJPˆr KhPT pJPò mPu mJftJ KhP~ fJPhr @aTJPf mPujÇ fPm ßo\r @Krl @PVA FTKa jLu rPXr oJAPâJmJx KhP~ k´JAPna TJr hMKar VKf ßrJi TPr xPñ gJTJ xJhJPkJvJPTr ßuJT\Pjr xyJ~fJ~ xJhJ k´JAPna TJPr gJTJ pJ©LPhr fMPu ßjjÇ FTA xo~ ßu. ToJ¥Jr Fo Fo rJjJ TJPuJ rPXr k´JAPna TJPrr pJ©LPhr fJÅr xPñ gJTJ ÀkJKu rPXr oJAPâJmJPx fMPu ßjjÇ IjqKhPT, TrPkJrJu \JyJñLr ßyJPxj xJãq ßhS~Jr xo~ \JjJj, KfKj 27 FKk´u @ho\L TqJPŒ KcCKa IKlxJPrr hJK~Pfô gJTJr xo~ FFxKk ßoPyhL ßlJj TPr \JjJj, KfKj ßlJPj TJCPT kJPòj jJÇ hs∆f ßpj hMKa VJKz vLfuãqJ jhLr fLPr WJPa kJbJPjJ y~Ç \JyJñLr mPuj, ÈPx ßoJfJPmT @Ko KjPhtvjJ

KhAÇ' 2014 xJPur 27 FKk´u lfMuäJr uJoJkJzJ FuJTJr dJTJ-jJrJ~eV† KuÄTPrJc ßgPT jJrJ~eV† KxKa TrPkJPrvPjr kqJPju ßo~r j\Àu AxuJoxy xJf\jPT Ikyre TrJ y~Ç Kfj Khj kr fJÅPhr uJv C≠Jr TrJ y~Ç k´J~ FT mZr fh∂ ßvPw oJouJr fh∂TJrL xÄ˙J jNr ßyJPxj, rqJmr xJPmT Kfj TotTftJxy 35 \jPT IKnpMÜ TPr @hJuPf IKnPpJVk© hJKUu TPrÇ Vf 8 ßlms∆~JKr FA hMKa oJouJ~ k´iJj @xJKo jNr ßyJPxj, rqJmr xJPmT Kfj TotTftJxy 23 @xJKor CkK˙KfPf @hJuf IKnPpJV Vbj TPr xJãq V´yPer Khj KjitJre TPrjÇ

fJPrT xJBh yJxkJfJu ßgPT TJrJVJPr kJuJPjJr @vïJ TPrKZu kMKuv jJrJ~eVP†r xJf UMj oJouJr k´iJj @xJKo fJPrT xJBh KmKimKyntNfnJPm yJxkJfJPu rP~PZjÇ KYKT“xJr k´P~J\j jJ gJTPuS fJÅPT yJxkJfJPur ßTKmPj rJUJ yP~PZÇ ßxUJPj ˘Lxy ˝\PjrJ ImJPi pJfJ~Jf TrPZjÇ F Im˙J~ yJxkJfJu ßgPT fJÅr kJKuP~ pJS~Jr @vïJ TrJ yPòÇ kMKuv k´vJxPjr Foj KYKb kJS~Jr kr fJÅPT dJTJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJu ßgPT dJTJ ßTªsL~ TJrJVJPr KlKrP~ ßjS~J y~Ç fJPrT xJBh xrTJPrr FT\j oπLr \JoJfJÇ fJÅPT FUj mñmºM ßvU oMK\m ßoKcPTu KmvõKmhqJuP~r (KmFxFoFoAC) Kk´\j ßxPu kJbJPjJr ßYÓJ TrJ yPò mPu \JjJ ßVPZÇ TPm fJÅPT @mJr KmFxFoFoACPf ßjS~J yPm Foj k´Pvú TJrJ CkoyJkKrhvtT ßVJuJo yJ~hJr mPuj, ÈKhjãe FUj muPf kJrm jJÇ fPm IxM˙ yPuA ßjS~J yPmÇ' KfKj ßTj dJTJ ßoKcPTPu KZPuj Foj k´Pvú KfKj mPuj, ÈIxM˙ KZPuj, fJA @orJ kJKbP~KZuJoÇ' ˝rJÓs oπeJu~ xNP© \JjJ ßVPZ, dJTJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu KjrJk•Jr hJK~Pfô gJTJ CkkKrhvtT (Fx@A) fJPrT

xJBPhr KmÀP≠ xJiJre cJP~Kr (K\Kc) TPrPZjÇ KfKj \JKjP~PZj, ßvsKek´J¬ FA yJ\Kf dJTJ ßoKcPTPur kMPrJPjJ nmPjr fífL~ fuJ~ 43 j’r ßTKmPj gJTJ Im˙J~ xTJu @aaJ ßgPT rJf @aaJ kpt∂ KfKj fJÅPT kJyJrJ KhPfjÇ FTKhj rJf xJPz xJfaJ~ @xJKor ˘L kKrY~ KhP~ KrlJf ßYRiMrL FTKa KaKlj mJKa S @jMwKñT K\Kjxk© KjP~ TftíkPãr IjMoKf ZJzJ SA @xJKor xPñ ßhUJ TrPf @PxjÇ KfKj TftíkPãr IjMoKf ZJzJ ßhUJ TrJ pJPm jJ \JjJPu KrlJf ßYRiMrL K㬠yP~ fJÅPT IvJuLj nJwJ~ VJKuVJuJ\ TPrj FmÄ fJÅr YJTKr ßvw TPr ßhPmj mPu ÉoKT ßhjÇ Fx@AP~r K\Kcr kr vJymJV gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) @mM mTr KxK¨T WajJ fh∂ TrPf dJTJ ßoKcPTPu KVP~ ßVJkPj S k´TJPvq @vkJPvr ßuJT\jPT K\ùJxJmJh TPrjÇ fhP∂ KfKj K\Kcr IKnPpJPVr xfqfJ kJj mPu \JKjP~PZjÇ SKx @mM mTr 13 \Mj fJÅr h¬Pr mPuj, È@Ko F KmwP~ xÄKväÓ kMKuv S TJrJ TftíkãPT k´KfPmhj KhP~KZÇ F ZJzJ TftíkãPT fJPrT xJBPhr kuJfT yS~Jr x÷JmjJr TgJ mPuKZÇ' KfKj mPuj, kMKuv k´KfPmhj IjMpJ~L @xJKor ßTJPjJ irPjr KYKT“xJr k´P~J\j ßjAÇ fPm TJrJ Tftíkã fJÅPT mñmºM ßvU oMK\m ßoKcPTu KmvõKmhqJuP~r Kk´\j ßxPu kJbJPjJr KmwP~ KYKb KhP~PZÇ pqJPmr FA xJPmT TotTftJPT yJxkJfJPu @jJ yP~KZu F mZPrr 3 \JjM~JKrÇ fUj k´go @PuJPf FTKa k´KfPmhj k´TJKvf y~Ç yJxkJfJu xNP©r mrJf KhP~ k´KfPmhPj muJ yP~KZu, yJxkJfJPu fJPrT xJBhPT ßhUJPvJjJ TrPZj fJÅrA FT nJAÇ KfKj KjCPrJxJ\tJKr KmnJPVr KYKT“xTÇ ßTKmj mäPT jJxtrJ ßp TPã gJPTj, ßxUJPj ßTJj ßTKmj TJr f•ôJmiJPj ßrJVL @PZ, fJr FTKa fJKuTJ aJXJPjJ @PZÇ fPm fJPrT ßp 43 j’r ßTKmPj, ßxA ßTKmPjr ßTJPjJ fgq KZu jJÇ fUj dJTJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPur oMUkJ© CkkKrYJuT UJ\J @mhMu VlMr mPuKZPuj, ÈPpxm ßrJVL èÀfr IxM˙, fJÅPhr @orJ ßTKmPj rJKU jJÇ' yJxkJfJu xN© \JjJ~, mMPT mqgJr IKnPpJV KjP~ Vf \JjM~JKrPf fJPrT xJBh dJTJ ßoKcPTPu nKft yjÇ KT∂á nKft yS~Jr kr KfKj mPuj, fJÅr KkPb mqgJÇ Frkr fJÅPT SA yJxkJfJPur KjCPrJxJ\tJKr KmnJPV nKft TrJ y~Ç dJTJ ßTªsL~ TJrJVJPrr TJrJiqã ßjxJr @uo VfTJu rJPf mPuj, 10-15 Khj @PV fJPrT xJBhPT dJTJ ßoKcPTu ßgPT ZJzk© ßhS~J yP~PZÇ FUj KfKj ßTªsL~ TJrJVJPr @PZjÇ 2014 xJPur 27 FKk´u dJTJ-jJrJ~eV† KuÄT ßrJc ßgPT IkÂf yj jJrJ~eV† KxKa TrPkJPrvPjr TJCK¿ur S kqJPju ßo~r j\Àu AxuJo, @Aj\LmL Yªj xrTJrxy xJf\jÇ vLfuãqJ jhL ßgPT 30 FKk´u Z~\Pjr S 1 ßo Ikr FT\Pjr uJv C≠Jr TrJ y~Ç fhP∂ FA yfqJr xPñ ptJ m-11-Fr f“TJuLj IKijJ~T ßulPajqJ≤ TPjtu fJPrT xJBh S @rS TP~T\j TotTftJr xÄKväÓfJr Kmw~Ka CPb @PxÇ SA WajJr kr KfKj ßV´¬Jr yj FmÄ ßxjJmJKyjL ßgPT YJTKr YPu pJ~Ç FA oJouJr IKnPpJVk©nMÜ @xJKo fJPrT xJBh hMPptJV mqm˙JkjJ S ©JeoπL ßoJlJöu ßyJPxj ßYRiMrL oJ~Jr \JoJfJÇ

dJTJ, 14 \Mj - mJÄuJPhPv jívÄx yfqJTJP§r WajJr jJaTL~ míK≠Pf VnLr CPÆV k´TJv TPrPZj \JKfxP–Wr oJjmJKiTJr Kmw~T yJATKovjJr K\~Jh rJh @u ÉPxAjÇ 13 \Mj ß\PjnJ ßgPT \JKfxP–Wr oJjmJKiTJr TJCK¿Pur kã ßgPT ßh~J mÜPmq KmPvõr KmKnjú ßhPvr oJjmJKiTJr kKrK˙Kfr Skr @PuJTkJf TrPf KVP~ KfKj mJÄuJPhv KjP~ Kmvõ xÄ˙Jr CPÆPVr TgJ \JjJjÇ yJATKovjJr mPuj, mJÄuJPhPv oMÜojJ S ChJrKY∂Jr oJjMw FmÄ iotL~ xÄUqJuWM S xoTJoLPhr Skr @âoe yPòÇ xŒ´Kf kMKuKv ßV´lfJPrr UmrèPuJ fJPhr ßYJPU kPzPZÇ Fxm \Wjq IkrJPir pgJpg fh∂ TPr oJjmJKiTJPrr k´Kf vs≠J ßrPU \KzfPhr @APjr @SfJ~ @jJr \jq KfKj @øJj \JjJjÇ \jVPer ˝JiLjfJ KjKÁf TPr ^MÅKTkNet V´∆kèPuJPT IKiTfr xMrãJ ßh~Jr \jq yJATKovjJr mJÄuJPhPvr xm xrTJKr TotTftJ FmÄ rJ\jLKfT S iotL~ ßjfJPhr ßxJóJr yS~Jr @øJj \JjJjÇ

ßckMKa Vnjtr KjP~JPVr kqJPju mJKfu yPò dJTJ, 14 \Mj - mJÄuJPhv mqJÄPTr ßckMKa Vnjtr KjP~JPVr kqJPju ßnPX KhPò xrTJrÇ xrTJr VKbf xJYt TKoKa ßckMKa Vnjtr KjP~JV ßkPf @V´yL k´JgtLPhr krLãJ KjP~KZuÇ SA KjP~JV krLãJ~ k´go yP~KZPuj mJÄuJPhv mqJÄPTr KxKj~r KjmtJyL kKrYJuT F Fx Fo oKjÀöJoJjÇ KÆfL~ yP~KZPuj @PrT KjmtJyL kKrYJuT @yPoh \JoJu FmÄ fífL~ yP~KZPuj oLr @»Mr rKyoÇ F Kfj\jPT kqJPjunMÜ TPr ßckMKa Vnjtr KjP~JV KhPf xJYt TKoKa Igt oπeJuP~r TJPZ xMkJKrv TPrKZuÇ \JjJ ßVPZ, Kr\Jnt YMKrr WajJ \JjJ\JKj yS~Jr kr mJÄuJPhv mqJÄPTr hMA ßckMKa Vnjtr @mMu TJPxo S jJ\jLj xMufJjJPT hJK~Pfô ImPyuJr IKnPpJPV ImqJyKf ßh~J yPu VnjtPrr hM'Ka kh vNjq y~Ç vNjqkPh KjP~JV KhPf hrUJ˜ @øJj TrJ y~ FmÄ xJYt TKoKa Vbj TrJ y~Ç F xJYt TKoKar @øJ~T KZPuj KmKvÓ IgtjLKfKmh TJ\L UuLTMöoJj FmÄ xhxq KZPuj mJÄuJPhv mqJÄPTr Vnjtr c. l\Pu TmLr, IV´eL mqJÄPTr ßY~JroqJj S KmKvÓ IgtjLKfKmh c. \JP~h mUf S Igt oπeJuP~r IKfKrÜ xKYm ßVJTMu YJÅhÇ xJYt TKoKar xhxq c. \JP~h mUfPT 13 \Mj ßgPT F KmwP~ k´vú TrJ yPu KfKj \JjJj, pJPhr jJo k´˜Jm TrJ yP~PZ fJrJ ßoiJfJKuTJ~ k´go TJfJPr rP~PZjÇ KfKj mPuj, fJPhr TJ\ krLãJ ßj~J S ßoiJmLPhr oiq ßgPT mJZJA TPr xrTJPrr TJPZ xMkJKrv TrJÇ KjP~JV ßh~Jr hJK~fô xrTJPrrÇ xJiJref KjP~JV ßh~Jr @PV xrTJr fJPhr mqJkJPr @Ajví⁄uJ mJKyjLr TJZ ßgPT IjJkK• ßj~Ç ßTJPjJ @kK• ßkPu xrTJr fJPhr jJS KjPf kJPrÇ KcK\ KjP~JPVr kqJPju ßnPX KhPu @mJr krLãJ ßj~Jr k´P~J\j yPm KT jJ, F k´Pvú \JP~h mUf \JjJj, krLãJ ßj~Jr k´P~J\j yPm jJÇ ßoiJâoJjMxJPr fJKuTJ xJK\P~ rJUJ yP~PZÇ xrTJr YJAPu mJKTPhr oiq ßgPT KjP~JV KhPf kJPrÇ \JjJ ßVPZ, Fx Fo oKjÀöJoJj S @yPoh \JoJPur KmÀP≠ FTKa oyu jJjJ ßmjJKo KYKb KhPòÇ F ZJzJ hMhT ßgPT Kfj\Pjr oPiq hMA\Pjr xŒPhr KyxJm ßj~Jr \jq fum TrJ yP~PZÇ fPm mJÄuJPhv mqJÄPTr FT xN© \JKjP~PZ, mrJmrA mJÄuJPhv mqJÄPTr KjmtJyL kKrYuPTr oPiq ßoiJmLPhr ßckMKa VnjtPrr vNjqkh kNre TrJ yPfJÇ fPm mJÄuJPhv mqJÄPTr FT xN© \JKjP~PZ, mrJmrA mJÄuJPhv mqJÄPTr KjmtJyL kKrYJuPTr oPiq ßoiJmLPhr ßckMKa VnjtPrr vNjqkh kNre TrJ yPfJÇ \JjJ ßVPZ, 19 \j k´JgtL ßckMKa VnjtPrr kPh KjP~JV ßkPf @Pmhj TPrjÇ Vf 27 S 28 FKk´u hMA Khj @PmhjTJrLPhr krLãJ ßj~J y~Ç xJYt TKoKa ßoiJmLPhr jJo k´˜Jm TPrÇ KT∂á kqJPjPu jJo jJ gJTJ~ FTKa V´∆k jJjJ ßmjJKo KYKb kJbJ~ mPu IKnPpJV SPbÇ mJÄuJPhv mqJÄPTr D±tfj TotTftJrJ \JKjP~PZj, IfLPf ßckMKa Vnjtr KjP~JV KjP~ mJÄuJPhv mqJÄPT Foj ßjJÄrJKo y~KjÇ xJYt TKoKar VKbf kqJPju ßnPX ßh~J yPu nKmwqPf @r ßTC xJYt TKoKar xhxq yPf YJAPmj jJÇ @r ßoiJmL TotTftJPhr ßckMKa Vnjtr TrJ jJ yPu ßhPvr @KgtT UJf ^MKÅ Tr oMPU kzPmÇ ßTjjJ ßckMKa VnjtrrJ mqJÄKTÄ UJPfr \jq èÀfôkNet Kx≠J∂ KjP~ gJPTjÇ FUJPj ßoiJmLrJ ˙Jj jJ ßkPu xKbT Kx≠J∂ ßj~J TKbj yPmÇ FPf mqJÄKTÄ UJPf ^MÅKT ßmPz pJPm mPu fJrJ oPj TPrjÇ


UmrJUmr 15

SURMA m 17 - 23 June 2016

fjM yfqJTJ§

o~jJfh∂ KrPkJat IJmJrS k´vúKm≠

dJTJ, 13 \Mj - TMKouäJr TPu\ZJ©L ßxJyJVL \JyJj fjMr uJPvr KÆfL~ o~jJfhP∂r k´KfPmhj KjP~S k´vú CPbPZÇ k´go o~jJfhP∂r oPfJ F hlJ~S fjMr oífMqr TJre Kjet~ TrPf kJPrKj ßoKcPTu ßmJctÇ k´J~ @zJA oJx TJuPãkPer kr Vf 12 \Mj, ßrJmmJr Kx@AKcPT KÆfL~ o~jJfhP∂r k´KfPmhj KhP~PZj F \jq VKbf ßoKcPTu ßmJPctr k´iJj TJohJ k´xJh xJyJÇ F KmwP~ KfKj Vf 12 \Mj hMkMPr fJÅr h¬Pr xJÄmJKhTPhr mPuj, 10 Khj kr Tmr ßgPT ßfJuJ uJv KmTíf (KcTPŒJ\c) yP~ pJS~J~ oífMqr TJre Kjet~ TrJ pJ~KjÇ kJKrkJKvõtT jJjJ Im˙J KmPmYjJ~ KjP~ kMKuPvr @rS IKiT fhP∂r oJiqPo oOfMqr TJre KjKÁf yPf yPmÇ Fr @PV KcFjF krLãJr mrJf KhP~ oJouJr fh∂TJrL xÄ˙J Kx@AKc mPuKZu, fjMPT yfqJr @PV iwte TrJ yP~PZÇ KT∂á Vf 12 \Mj \oJ ßhS~J o~jJfh∂ k´KfPmhPj iwtPer TgJ CPuäU ßjAÇ FPf muJ yP~PZ oífMqr @PV ÈßpRj xÄxVt' yP~KZuÇ fjMr oJ @PjJ~JrJ ßmVo o~jJfhP∂r FA k´KfPmhj k´fqJUqJj TPrPZjÇ KfKj mPuj, ÈcJÜJrrJ KogqJ TgJ mPuPZÇ fjMr KkPb @WJPfr KY¤ KZuÇ oJgJr ßkZj KhT S jJT ßgÅfuJPjJ KZuÇ Tmr ßgPT pUj Sr uJv ßfJuJ y~, fUj ßxKa ßlJuJ KZuÇ ßfoj ßTJPjJ KmTíKf y~KjÇ' @PjJ~JrJ ßmVPor k´vú, ÈxM˙, xMªr ßoP~Ka KT ßTJPjJ TJre ZJzJA oJrJ ßVu? SPr KT K\Pj ßoPrPZ?' KÆfL~ o~jJfhP∂r k´KfPmhjPT ÈjqJ~KmYJPrr kg

À≠ TrJr híÓJ∂' mPu o∂mq TPrPZj \JfL~ oJjmJKiTJr TKovPjr ßY~JroqJj IiqJkT Ko\JjMr ryoJjÇ KfKj mPuj, ÈfjMr yfqJ S k´go o~jJfh∂ KjP~ \joPj jJjJ xPªy KZuÇ KT∂á KÆfL~ o~jJfhP∂r k´KfPmhPj ßxA xPªy hNr y~KjÇ oPj yPò, ß˝òJ~ ßyJT KTÄmJ ÉoKT mJ YJPkr oMPU @orJ xfq k´TJPv TMK£f yKòÇ FaJ \JKfr \jq hMntJVq\jTÇ' Vf 20 oJYt TMKouäJ ßxjJKjmJPxr ßnfr ßgPT fjMr uJv C≠Jr TrJ y~Ç krKhj uJPvr k´go o~jJfh∂ TPrj TMKouäJ ßoKcPTu TPuP\r lPrjKxT KmnJPVr FT\j KYKT“xTÇ SA o~jJfhP∂r k´KfPmhPj muJ y~, oífMqr TJre KjKÁf yS~J pJ~KjÇ SA k´KfPmhPj fjMr oJgJr \UPor TgJ ßVJkj TrJ y~ mPu IKnPpJV SPbÇ kPr kMKuPvr @PmhPjr kKrPk´KãPf @hJuf ßoKcPTu ßmJct Vbj TPr KÆfL~ hlJ o~jJfh∂ TrJr KjPhtv ßhjÇ Frkr TMKouäJ ßoKcPTu TPuP\r lPrjKxT KmnJPVr k´iJj TJohJ k´xJh xJyJr ßjfíPfô Kfj xhPxqr ßoKcPTu ßmJct Vbj TrJ y~Ç ßmJPctr Ikr hMA xhxq yPuj FTA TPuP\r VJAKj KmnJPVr k´iJj TÀeJ rJjL TotTJr S lPrjKxT ßoKcKxj KmnJPVr k´nJwT ßoJ. Sor lJÀTÇ 30 oJYt Tmr ßgPT fjMr uJv ßfJuJr kr fJÅrJ KÆfL~ hlJ o~jJfh∂ TPrjÇ Frkr k´KfPmhj KhPf TJuPãke TrJ KjP~ jJjJ @PuJYjJ-xoJPuJYjJ y~Ç KÆfL~ o~jJfhP∂r xo~ fjMr vrLPrr KTZM joMjJ xÄV´y TrJ y~Ç ßxxm joMjJ S fjMr krPjr TJkz Kx@AKcr lPrjKxT uqJPm KcFjF krLãJ TrJ

y~Ç kPr Kx@AKc \JjJ~, KcFjF lPrjKxT krLãJ~ fjMPT iwtPer @uJof KoPuPZÇ fJPf kOgT Kfj mqKÜr mLpt kJS~J ßVPZÇ SA Kfj mqKÜr KcFjF ßk´JlJAuS ‰fKr TrJ yP~PZÇ @hJuPfr KjPhtPv KcFjF krLãJr k´KfPmhj Vf 14 \Mj, oñumJr ßoKcPTu ßmJctPT ßh~ Kx@AKcÇ uJv KmTíf yS~Jr TJrPe pKh oífMqr TJre Kjet~ TrJ x÷m jJ yP~ gJPT, ßpRj xÄxPVtr Kmw~Ka TLnJPm KjKÁf yPuj? F k´Pvúr \mJPm TJohJ k´xJh mPuj, KcFjF krLãJr k´KfPmhj ßhPU fJÅrJ FaJ KjKÁf yP~PZjÇ KT∂á Kx@AKc ßfJ mPuPZ, KcFjF k´KfPmhPj iwtPer @uJof KoPuPZ ∏ F TgJ ˛re TKrP~ KhPu TJohJ k´xJh mPuj, ÈßoKcPTu aJPot iwte mPu KTZM ßjAÇ FaJ @AKj mqJUqJÇ cJÜJPrrJ iwte mPu jJÇ cJÜJPrrJ mPu ßxéM~Ju A≤JrPTJxt (ßpRj xÄxVt)Ç @orJ TUPjJ iwte mKu jJÇ' FA mqJUqJ xŒPTt dJTJ ßoKcPTu TPuP\r lPrjKxT ßoKcKxj KmnJPVr xJPmT k´iJj yJKmmMöJoJj ßYRiMrL mPuj, iwtPer WajJ yPu o~jJfhP∂r k´KfPmhPj ÈP\JrkNmtT ßpRj xÄxVt' ßuUJ yP~ gJPTÇ fjMr o~jJfhP∂r k´KfPmhPj ßpRj xÄxPVtr ßp TgJ muJ yP~PZ, ßxaJ iwte KT jJ ∏ xJÄmJKhTPhr F k´Pvúr \mJPm TJohJ k´xJh mPuj, ÈPxaJ @kjJrJ mMP^ KjjÇ' KÆfL~ hlJ o~jJfhP∂r k´KfPmhPjr FA I¸ÓfJPT ÈUMmA yfJvJ\jT' mPu o∂mq TPrPZj xJÄÛíKfT mqKÜfô jJKxr C¨Lj ACxMlÇ KfKj Vf 12 \Mj rJPf VeoJiqoPT mPuj, FPf

KYKT“xTPhr k´Kf oJjMPwr @˙J jÓ yP~ pJPmÇ jJKxr C¨Lj ACxMl mPuj, ÈPpRj xÄxVt @r iwte mJ muJ“TJr xŒNet KnjúÇ iwte IkrJiÇ cJÜJKr nJwJ @r @AKj nJwJr KmfPTt @orJ ßpPf YJA jJÇ @orJ YJA xfq ChWJaj S jqJ~KmYJrÇ cJÜJrPhr k´Kf IjMPrJi, Kj\ ßkvJr k´Kf vs≠J ßrPU xfq ChWJaj TÀjÇ'

xÄUqJuWM oJ-PoP~PT Veiwte

pMmuLV S ß˝òJPxmT uLPVr Z~ ßjfJTotLr k´Kf IKnPpJV

36 WµJ~ @xJKo ßV´lfJr y~Kj dJTJ, 14 \Mj - xÄUqJuWM oJ S ßoP~PT VeiwtPer WajJ~ 36 WµJ~S @xJKo ßV´lfJr y~KjÇ fPm \Kzf ß˝òJPxmTuLPVr hMA ßjfJPT mKyÏJr TrJ yP~PZÇ mKyÏíífrJ yPuj, jJK\rkMr ACKj~jPjr rJ~ fJÅPfrTJKb V´JPor 1jÄ S~JPctr xyxnJKf jMr @uo oKuäT S xJÄVbKjT xŒJhT @mhMr rKyoÇ 13 \Mj, ßxJomJr ACKj~j ß˝òJPxmT uLPVr FT \ÀKr xnJ~ F KxÆJ∂ ßj~J y~Ç CPuäU, 11 \Mj, vKjmJr rJPf TJKZkJzJ ACKj~Pjr C•r TJKZkJzJ V´JPor FT xÄUqJuWM oJ (38) S fJr TPu\ kzá~J ßoP~PT (17) ß\JrkNmtT FTKa asuJPr fMPu nKrkJvJ kP~P≤ ßfÅfMKu~J jhLr Yr BvJPjr TJPZ KjP~ ˙JjL~ pMmuLV S ß˝òJPxmT uLPVr Z~ ßjfJTotL Veiwte TPrÇ FTkptJP~ oJ S ßoP~r IJftKY“TJPr ˙JjL~ ß\PurJ fJPhr C≠Jr TPr kMKuPvr TJPZ fMPu ßh~Ç F WajJ~ KjptJKff kKrmJrKar kã ßgPT 12 \Mj, ßrJmmJr hMkMPr KjptJKffJr ˝JoL kKrPfJw Yªs mitj mJKh yP~ mJClu gJjJ~ oouJ TPrjÇ kKrPfJw ßkvJ~ FT\j hK\tÇ gJjJ~ oJouJ hJP~r TrJr kr kMKuv FT\jPT ßV´lfJr TPrÇ WajJr KvTJr SA oJ 12 \Mj, rKmmJr mJClu gJjJr SKx @\o UJj lJÀKTr CkK˙Pf ˙JjL~ xJÄmJKhTPhr \JjJj, 11 \Mj, vKjmJr xTJu 10aJ 30 KoKjPa mJClPur TJKZkJzJ ACKkr C•r TJKZkJzJ V´JPor mJKxªJ oJ S fJr TPu\kzá~J ßoP~PT KjP~ nJzJ~ YJKuf ßoJar xJAPTuPpJPV FTA CkP\uJr TJuJA~J ACKkr ßvRuJ jMr\JyJj VJPctPj WMrPf pJjÇ xºqJr @PV mJKz ßlrJr xo~ yPu ßvRuJ ßgPT FTKa nJzJ~YJKuf

ßoJarxJAPTu KjP~ mJKzr CP¨Pv rSjJ ßhj fJrJÇ KT∂á ßoJarxJAPTu YJuT mJKzr kPg jJ KjP~ TJuJA~Jr ACKkr kJvt jJK\rkMr ACKkr KjoKh ßfÅfMKu~J jhLr kJPz Kj\tj FuJTJ~ KjP~ pJ~Ç FTkptJP~ Z~\j ßuJT FPx ß\JrkNmtT oJ S ßoP~PT FTKa asuJPr ßfJPuÇ asuJrKa ßfÅfMKu~Jr oJ^ jhLPf KjP~ oJPT asuJPrr oPiq FmÄ ßoP~PT asuJPrr SkPr CKbP~ kJuJâPo iwte TPrÇ fUj xºqJ ßkKrP~ rJf ßjPo @PxÇ C•r ßfÅfMKu~J jhLPf rJf k´J~ 11aJ kpt∂ asuJr YJuJPjJ y~ FmÄ hlJ~ hlJ~ oJ S ßoP~PT iwte TrJ y~Ç k´fqãhvtL oKojkMr FuJTJr ß\Pu xMoj ßoJuäJ \JjJj, ßTvmkMr ACKj~Pjr ßffMKu~J jhLr Yr BvJj FuJTJ~ oJZ irKZPuj KfKjÇ rJf IjMoJj 11aJr xo~ FTKa ßoP~r IJftKY“TJr ÊjPf kJjÇ fUj 20 ßgPT 25\j ß\Pu FTK©f yP~ SA asuJrKaPT ßWrJS TrPu TP~T mqKÜ jhLPf ^JÅk KhP~ kJKuP~ pJ~Ç Frkr fJrJ SA asuJr ßgPT oJ S ßoP~ C≠Jr TPrjÇ F xo~ ß\PurJ jMr @uo jJPor FT mqKÜPT @aT TPrÇ jMr @uo jJK\rkMr ACKj~j (rJojVr fJPfrTJbL) FT j’r S~Jct ß˝ZJPxmT uLPVr xyxnJkKf mPu kMKuPvr xJoPj ˙JjL~ xJÄmJKhTPhr TJPZ kKrY~ ßhjÇ jMr @uo mPuj, È@Ko iwte TKrKjÇ IjqrJ Fr xJPg \KzfÇ @oJPT asuJPrr ßoKvj xJrJPjJr \jq ßj~J yP~KZuÇ ßxJPyu, rKyo oLr, yJÀj oíiJ FrJ WajJr xJPg \KzfÇ' IjqPhr rJ\QjKfT kKrY~ @PZ KT jJ Foj k´Pvúr \mJPm jMr @uo mPuj, ÈxmJA pMmuLV S ß˝ZJPxmT uLPVr ßjfJTotLÇ'


16 UmrJUmr

17 - 23 June 2016 m SURMA

KÆèe oMjJlJr lJÅPh 2 uJU V´JyT

@orJ F k´KfÔJjKar KmwP~ mqm˙J ßjS~Jr \jq k´iJjoπLr TJptJu~ ßgPT FTKa KjPhtvjJ ßkP~KZuJoÇ @orJ V´JyTPhr xfTt TPrKZÇ @oJPhr hMKa KmnJV F KjP~ TJ\ TrPZÇ fPm F KmwP~ FUPjJ ßTJPjJ YNzJ∂ Kx≠J∂ y~KjÇ - Ênïr xJyJ

mJÄuJPhv mqJÄPTr KjmtJyL kKrYJuT S oMUkJ©

dJTJ, 13 \Mj - @oJjf rJUPu xMh kJS~J pJ~ xJPz 10 vfJÄv yJPrÇ FA ßuJn ßhKUP~ hMA uJPUr ßmKv oJjMPwr TJZ ßgPT Igt KjP~PZ Kh dJTJ oJPTt≤JAu ßTJ-IkJPrKan mqJÄT KuKoPacÇ jJPor ßvPw mqJÄT mqmyJr TrJ yPuS FKa FTKa xomJ~ xKoKfÇ xKoKfKa ßgPT EeS kJS~J pJ~ KhPj KhPjAÇ IQminJPm mqJÄKTÄ TJptâo YJuJPjJ FA Kh dJTJ oJPTt≤JAu ßTJ-IkJPrKaPn mftoJPj @oJjPfr ßYP~ EPer kKroJe ßmKvÇ mJÄuJPhv mqJÄT mPuPZ, IKfoMjJlJr ßuJPn @oJjPfr IKfKrÜ xMh KhPf KVP~ k´KfÔJjKa mqJÄTEPer Skr KjntrvLu yP~ kzPZÇ lPu hMA uJPUr ßmKv V´JyPTr k´J~ FT yJ\Jr ßTJKa aJTJ @oJjPfr Igt YJKymJoJ© ßlrf ßhS~Jr Kmw~Ka ^MÅKTV´˜ yP~ CbPZÇ

kKrK˙Kf @SfJr mJAPr YPu ßpPf gJTJ~ dJTJ ß\uJ xomJ~ TJptJu~ 12 \Mj, ßrJmmJr k´KfÔJjKaPT jfMj TPr @oJjf xÄV´y, Ee Kmfre S ßv~Jr KmKâ jJ TrJr KjPhtv KhP~PZÇ kJvJkJKv k´KfÔJjKaPf k´vJxT khoptJhJr k´iJj KjmtJyL KjP~JPVr \jq ˙JjL~ xrTJr, kuäL Cjú~j S xomJ~ oπeJuP~ KYKb KhP~PZÇ dJTJ ß\uJ xomJ~ IKlxJr oMyJooJh VJuLm UJj Kmw~Ka KjKÁf TPrPZjÇ Fr @PV Vf 24 ßo ß\uJ xomJ~ TJptJu~ ÈmqJÄT' v» mqmyJr S IQminJPm ßujPhj mº TrPf k´KfÔJjKar xnJkKfr TJPZ FTKa KYKb kJbJ~Ç kJvJkJKv xomJ~ xKoKf @Aj IjMpJ~L Kjmºj ßTj mJKfu TrJ yPm jJ, fJ \JjPf ßYP~ 15 KhPjr xo~ ßhS~J y~Ç k´iJjoπLr TJptJu~ ßgPTS Vf 11 FKk´u FT KYKbPf mJÄuJPhv mqJÄTPT \JjJPjJ y~, xomJ~ IKih¬r ßgPT KjmKºf k´KfÔJjKa ßTJPjJ Kj~ojLKfr ßfJ~JÑJ jJ TPr ˝· S hLWtPo~JKh Ee Kmfre, ˙J~L @oJjf V´ye FmÄ vKr~J mqJÄT fgJ xJoKV´TnJPm IQmi mqJÄKTÄ TrPZÇ k´KfÔJjKa \Kñ IgtJ~Pjr xPñS xŒíÜ KT jJ, UKfP~ ßhUJ hrTJrÇ @rS k´J~ FT mZr @PV, Vf 11 IPÖJmr IqJaKjt ß\jJPrPur TJptJu~ ßgPTS xomJ~ TJptJuP~ kJbJPjJ FT ˛JrPT muJ yP~KZu, k´KfÔJjKa IQmi S IjjMPoJKhfnJPm xJrJ ßhPv vJUJ UMPu IQminJPm mqJÄPTr oPfJ @oJjf xÄV´y S hJhj TJptâo YJuJPòÇ k´KfÔJjKa k´J~ 836 ßTJKa aJTJ @oJjf xÄV´y TrPuS ßTJPjJ ˙Jmr xŒK• ßjAÇ lPu ßpPTJPjJ xo~ ßcxKaKj, ACKjPkaMAC, oqJKéo S @AKc~JPur oPfJ KmkptP~r @vïJ rP~PZÇ Vf mZPrr \Mj kpt∂ KyxJPm Kh dJTJ oJPTt≤JAu ßTJ-IkJPrKaPnr @oJjPfr kKroJe KZu 836 ßTJKa aJTJ, Ee 945 ßTJKa aJTJÇ @r Ijq mqJÄT ßgPT ßjS~J EPer kKroJe 51 ßTJKa aJTJÇ xm KoKuP~ KxoKfr @oJjfTJrLr xÄUqJ 2 uJU 13 yJ\Jr 617 \jÇ

ßvU yJKxjJPT TqJKrvoqJKaT KucJr muPuj KoxPrr rJÓshNf dJTJ, 13 \Mj - k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mPuPZj, xrTJr IKYPrA ßhPvr \jVePT xPñ KjP~ YuoJj è¬yfqJ mº TrPf xão yPmÇ 5 \JjM~JKr \JfL~ KjmtJYj mJjYJPur wzpPπ KmFjKk-\JoJ~JPfr ßhvmqJkL xLoJyLj xπJx S ‰jrJP\qr k´xñ CPuäU TPr KfKj mPuj, FA IÊn vKÜr CP¨vqA yPò ßhPvr VefJKπT k´Kâ~JPT ±Äx TrJÇ 12 \Mj, rKmmJr xTJPu k´iJjoπLr xPñ fJr \JfL~ xÄxh nmPjr TJptJuP~ KoxPrr KmhJ~L rJÓshNf oJyoMh AöPfr KmhJ~L xJãJ“TJPu KfKj F TgJ mPujÇ ‰mbPT KoxPrr KmhJ~L rJÓshNf k´iJjoπL ßvU yJKxjJPT TJKrvoqJKaT KucJr @UqJK~f TPr mPuj, fJr k´Kf mJÄuJPhPvr \jVPer ITM£ xogtj S @˙J rP~PZÇ ‰mbT ßvPw k´iJjoπLr ßk´x xKYm AyxJjMu TKro xJÄmJKhTPhr KmsKlÄ TPrjÇ k´iJjoπL KmVf k´J~ xJPz 7 mZr xoP~ fJr xrTJPrr xJluq FmÄ ßhPvr @gt-xJoJK\T Cjú~Pjr KY© fMPu iPr mPuj, xrTJr F xoP~r oPiq ßhPvr VefJKπT k´Kâ~JPT vKÜvJuLTrPer kJvJkJKv I∂ntMKÜoNuT ßaTxA Cjú~jjLKfr xJyJPpq oJjMPwr \Lmj oJPjr Cjú~j xJij TPrPZÇ k´iJjoπL ˝J˙qPxmJ UJPf ßhPvr Cjú~Pjr KY© fMPu iPr ACKj~j kptJP~ TKoCKjKa KTîKjPTr oJiqPo KYKT“xJ ßxmJ k´hJjxy 30 irPjr SwMi KmjJoNPuq k´hJPjr k´xñ CPuäU TPrjÇ FTA xPñ KfKj \jVPer \jq xrTJPrr xJoJK\T KjrJk•JmuP~r TotxNKY FmÄ UJhq KjrJk•Jr Kmw~KaS fMPu iPrjÇ k´iJjoπL hJK~fô kJujTJPu xrTJPrr k´Kf xyPpJKVfJr \jq fJPT (oJyoMh Aöf) ijqmJh \JjJjÇ KfKj KcPkäJPoKaT ßTJPrr Kcj KyPxPmS hJK~fô kJuj TPrjÇ rJÓshNf mJÄuJPhPvr YoTk´h @gt-xJoJK\T Cjú~Pjr k´vÄxJ TPr mPuj, FA CjúKfr \jqA mJÄuJPhv mftoJPj FKv~Jj aJAVJr KyPxPm @®k´TJv TPrPZÇ KfKj mPuj, k´iJjoπL ßvU yJKxjJr VKfvLu ßjfíPfôr \jqA mJÄuJPhv @gt-xJoJK\T Cjú~Pjr oJiqPo FKv~Jj aJAVJr KyPxPm @®k´TJv TPrPZ FmÄ Koxr mJÄuJPhPvr FA I\tj ßgPT KvãJ uJn TrPf YJ~Ç mJÄuJPhPvr 7 hvKoT 05 vfJÄv yJPr K\KcKk I\tPjr k´xñ C™Jkj TPr KoxPrr rJÓshNf FPT Km˛~Tr xJluq KyPxPm CPuäU TPrjÇ QmbPT k´iJjoπLr TJptJuP~r xKYm xMrJA~J ßmVoS CkK˙f KZPujÇ

F KmwP~ mJÄuJPhv mqJÄPTr xJPmT ßckMKa Vnjtr ßUJªTJr AmsJKyo UJPuh mPuj, mJÄuJPhv mqJÄPTr xMPpJV @PZ F KmwP~ mqm˙J ßjS~JrÇ \jVPer @oJjf ßfJ FUJPj \oJ yP~PZÇ fPm mJÄuJPhv mqJÄT, xomJ~ IKih¬r KoPu xoKjõf mqm˙J KjPu xmJr \jq nJPuJ y~Ç jJ y~ ßcxKaKj, ACKjPkaMACr oPfJ Im˙J yPmÇ uJU uJU V´JyT ãKfPf kzPmÇ xomJ~ KjmKºf dJTJ oJPTt≤JAu ßTJ-IkJPrKaPnr ÈmqJÄT' v» mqmyJPr mJÄuJPhv mqJÄPTr IjMPoJhj ßjAÇ mJÄuJPhv mqJÄT FT KmPvw kKrhvtj k´KfPmhPj muPZ, k´KfÔJjKa xomJ~ xKoKfr @zJPu xŒNet mqJÄKTÄ TJptâo kKrYJujJ TrPZÇ mJKyqT Im~m S jJo ßhPU xJiJre \jVe xKoKfKaPT mqJÄT oPj TrPZÇ FPf ßmKv oMjJlJr @vJ~ @oJjf ßrPU KjrLy \jVe ãKfV´˜ yS~Jr x÷JmjJ rP~PZÇ Ee KhPfS @V´JxL @Yre TrPZ k´KfÔJjKaÇ YJKymJoJ© Ee KhPòÇ ßpoj, Kk´K¿kJu vJUJr V´JyT ßoJ. rJöJT 2015 xJPur 27 KcPx’r hMA ßTJKa aJTJ EPer @Pmhj TrPu ßxKhPjA Ee IjMPoJhj ßhS~J y~Ç FTAnJPm lJotPVa vJUJr V´JyT TqJKk´Tjtx KuKoPac 2013 xJPur 17 \MuJA EPer @Pmhj TrPu 21 \MuJA IjMPoJhj y~Ç Ee KjP~ V´JyT k´JAo mqJÄT C•rJ vJUJr Ee kKrPvJi TPrjÇ ßTªsL~ mqJÄPTr kKrhvtj k´KfPmhPj @rS muJ yP~PZ, k´KfÔJjKar ßY~JroqJj @mM \Jlr ßYRiMrL S mqm˙JkjJ kKrYJuT vJoxMjúJyJr ˝JoL-˘LÇ \jVPer KmkMu @oJjf V´yeTJrL k´KfÔJjKa FTKa TrPkJPra xMvJxjKmyLj kJKrmJKrT YPâ @m≠Ç pJ @oJjfTJrLPhr \jq ^MÅKTkNet yP~ CPbPZÇ xomJ~ IKih¬r xNP© \JjJ ßVPZ, @mM \Jlr ßYRiMrL, vJoxMjúJyJrxy mqm˙JkjJ TKoKar 13 xhPxqr KmÀP≠ 10 ßTJKa 24 uJU aJTJ @®xJPfr k´oJe ßkP~PZ IKih¬rÇ fJÅPhr KmÀP≠ mqm˙J KjPf hMjtLKf hoj TKovPj k´KfPmhj kJbJPjJ yP~PZÇ FTA xPñ @mM \Jlr ßYRiMrLr IQmi mqJÄKTÄP~r oJiqPo Igt @®xJPfr k´oJe kJS~J~ ß\uJ xomJ~ TJptJu~ ßgPT ˝rJÓs oπeJuP~r oJiqPo fJÅr ßhvfqJPVr Skr KjPwiJùJ @PrJPkr IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ xJoKV´T KmwP~ Kh dJTJ oJPTt≤JAu ßTJ-IkJPrKan mqJÄPTr ßY~JroqJj S mqm˙JkjJ kKrYJuPTr mÜmq kJS~J pJ~KjÇ fPm k´KfÔJjKar ßTªsL~ KmKjP~JV KmnJPVr KxKj~r IqJKxˆqJ≤ nJAx ßk´KxPc≤ oKjÀu AxuJo Vf 11 \Mj, vKjmJr mPuj, ÈxomJ~ IKih¬Prr TJPZ hMA oJx xo~ ßYP~KZÇ 1973 xJPu jJPo mqJÄT gJTPuS @orJ xomJ~ IKih¬Prr IiLPj FTKa xKoKfÇ FTaM ßmKv xMPh @oJjf KjPuS FUJPj V´JyPTr @oJjf KjrJkhÇ'

dJTJ oJPTt≤JAu ßTJ-IkJPrKan 1973 xJPu ßmñu ßTJ-IkJPrKan ßxJxJAKa IqJÖ, 1940-Fr IiLPj IKlx Im hq ßrK\ˆsJr Im ßTJ-IkJPrKan ßxJxJAKa ßgPT KjmKºf y~Ç xomJ~ xKoKf @Aj 2001-Fr 36 iJrJ IjMpJ~L, ßTJPjJ xomJ~ xKoKf xhxqmKyntNf ßTJPjJ mqKÜ mJ k´KfÔJj ßgPT @oJjf KjPf kJPr jJÇ mJÄuJPhv mqJÄT muPZ, Vf 2014-15 xoP~ k´KfÔJjKar unqJÄv KZu 50 vfJÄvÇ fPm ßv~JPrr unqJÄPvr k´Tíf xMKmiJPnJVL TJrJ, fJ k´vúxJPkãÇ k´KfÔJjKar kKrYJuPTrJ fJÅPhr KmKjP~JV TrJ oNuiPjr Skr 322 vfJÄv oMjJlJ ßhKUP~ Igt fMPu KjP~PZjÇ fPm TJrJ k´Tíf xMKmiJPnJVL fJ \JjPf kJPrKj mJÄuJPhv mqJÄTÇ kKrhvtj TrPf KVP~ k´KfÔJjKar KmÀP≠ xyPpJKVfJ jJ TrJr TgJS k´KfPmhPj muJ yP~PZÇ 12 \Mj, ßrJmmJr k´KfÔJjKar oyJUJuL, mJÄuJPoJar S Kk´K¿kJu vJUJ~ KVP~ ßhUJ pJ~, mqJÄPTr oPfJA TJptâo YuPZÇ Ee ßkPf @Pmhj TrPf y~Ç @oJjf rJUPf yPu FTKa xhxq lro kNre TrPf y~Ç vJUJ~ rP~PZ Igt \oJ S V´yPer \jq kígT TJC≤JrÇ YJAPuA @oJjf ßlrf KhPf kJrPmj KT jJ, F k´Pvúr \mJPm k´KfÔJjKar mJÄuJPoJar vJUJr mqm˙JkT ßr\JCu AxuJo UJj mPuj, ÈIPjT mqJÄT ßfJ mº yP~ ßVPZ, fJrJA KhPf kJrPZ jJÇ fPm @orJ V´JyPTr @oJjf ßlrf KhPf kJrmÇ 1973 xJu ßgPT ßpPyfM kJrKZ, FUPjJ kJrmÇ' mJÄuJPhv mqJÄPTr KjmtJyL kKrYJuT S oMUkJ© Ênïr xJyJ F KmwP~ mPuj, È@orJ F k´KfÔJjKar KmwP~ mqm˙J ßjS~Jr \jq k´iJjoπLr TJptJu~ ßgPT FTKa KjPhtvjJ ßkP~KZuJoÇ @orJ V´JyTPhr xfTt TPrKZÇ @oJPhr hMKa KmnJV F KjP~ TJ\ TrPZÇ fPm F KmwP~ FUPjJ ßTJPjJ YNzJ∂ Kx≠J∂ y~KjÇ'


KmùJkj 17

SURMA m 17 - 23 June 2016

12

Ramadan projects. Ways to make a difference.

ivgv`vb †gveviK

RAMADAN FOOD PACK

£50

Feeds a family of 5 for a month

#TheirTomorrow

Registered Charity No 1126808

f alkhairfoundation t @AKF_Social  akflondon y AlkhairFoundation

www.alkhair.org 03000 999 786


18 UmrJUmr

KmKmKxr xJPg xJãJ&TJPr fJPrT rJyoJPjr KmPvw CkPhÓJ ÉoJ~Nj TKmr

17 - 23 June 2016 m SURMA

ßvU yJKxjJ xm xo~ iot KjP~ rJ\jLKf TPrj

evsjv‡`‡k mv¤cÖwZK ¸ß nZ¨v ‡_‡K bvix cyr∆l, hyeK e…Ø, gymjgvb, wn›`y, ‡eŠØ, wL«óvb ‡KDB ev` co‡Qb bv| Ryb gv‡mi c«_g mßv‡nB PÆM«v‡g GKRb cywjk Kg©KZ©vi ¯¿x, bv‡Uv‡i GKRb wL«÷vb ¶y`« e¨emvqx Ges wSbvB`‡ni bjWv½v GjvKvq 70 eQ‡ii GKRb e…× wn›`ycy‡ivwnZ‡K `ye©…Ëiv nZ¨v K‡i| GQvov rqv‡ei µmdvqv‡i wbn‡Zi msL¨vI G gv‡m µgvMZ e…wØ cv‡”Q| evsjv‡`‡ki eZ©gvb cwiw¯’wZ KjP~ jÛ‡b KmKmKx ‡iwWI Gi mv‡_ GK mv¶v“Kv‡i Ck˙JkT mJÄuJPhPv YuoJj è¬ yfqJ~ KmFjKkr xŒOÜJ KjP~ IJS~JoL uLPVr IKnPpJV xŒPTt weGbwci wmwb~r fvBm ‡P~Jig¨vb Zv‡iK ingv‡bi we‡kl Dc‡`óv ûgv~Mb Kwei e‡jb, evsjv‡`‡k mv¤cÖwZK ¸ßnZ¨v I \ÄKumJh wbP~ eZ©gvb ‡fvUviwenxb miKv‡ii ØvwqZ¡kxj‡`i e³e¨ ci¯úiwe‡ivax, Am½wZc~Y© I weåvw∂g~jK| wZwb e‡jb, ‡kL

nvwmbvi Dc‡`Óv I Zvui ‡Q‡j mRxe I~v‡R` R~ evsjv‡`‡k BmjvwgK ‡UiwiRg e…wØ cv‡”Q e‡j 2008 mv‡j we‡`kx cwÎKTJ~ wbeº wj‡L‡Qb| MZ Gwc«‡j Z_¨gš¿x e‡j‡Qb evsjv‡`‡k nvRvi nvRvi c«wk¶Yc«vß mš¿vmx AvBGm iP~PZ| Avevi K‡qK mßvn c~‡e© ciivó c«wZgš¿x kvnwiqvi Avjg m¤cÖwZ e‡j‡Qb ‡h, evsjv‡`‡k ‡Kv‡bv AvBGm ‡bB Ges mš¿vmx Kg©Kv‡Ûi mv‡_ ag©xq Pigcš’vi `vweI mwVK bq| MZKvj ¯^ivó«gš¿x `vwe K‡i‡Qb ‡h, evsjv‡`‡k ¸ß nZ¨v I mš¿vmx Kg©Kv‡Ûi ‡cQ‡b BmivB‡ji ‡Mv‡q›`v ms¯’v ‡gvmv‡`i nvZ iP~PQ| D‡jL¨ MZ 9 Ryb wewewm ‡iwWI ‡dvi Gi eûj Rbwc«q wewewm Uy‡W ‡c«vM«v‡g mvivn g›UvM Ges wewewmi cwjwUKvj GwWUi wbK iwebm‡bi Dc¯’vcbvq cwiPvwjZ Abyôv‡b weGbwc wmwbqi fvBm ‡Pqvig¨vb Zv‡iK ingv‡bi we‡kl Dc‡`ôv ûgvqyb Kwe‡ii jvBf mv¶v“KviwU c«Pvi K‡i|

ûgv~MMb Kwei e‡jb, AvIqvgx jx‡Mi wb‡R‡`i e³e¨‡ZB i‡q‡Q Am½wZ| Zv‡`i e³e¨ ci¯úiwe‡ivax, weåvwš—g~jKI e‡U| GQvzJ ‡kL nvwmbv me mg~ ag© wb‡~ ivRbxwZ K‡ib ‡hvM K‡ib wZwb| ûgv~Mb Kwei Av‡iv e‡jb 2014 mv‡ji 5 Rvbyivwii c«nm‡bi wbe©vP‡bi gva¨‡g eZ©gvb ‰¯^iZvwš¿K I GK`jL~ kvmb e¨e¯’vq evsjv‡`‡k ivR‰bwZK ïb¨Zvi m…wô K‡i‡Q hvi Kvi‡Y mš¿vmev` I Rw½ev` e…wØ cv‡”Q| eZ©gvb Ae¯’v ‡_‡K DËi‡Yi c_ wK n‡Z cv‡i Dc¯’vc‡Ki Ggb c«‡kœi Dˇi wZwb e‡jb, Avgv‡`i‡K mgm¨vi g~‡j wM‡q Gi mgvavb ‡LvuR‡Z n‡e| evsjv‡`‡k eZ©gvb ¶gZvmxbiv ‡h‡nZyRbM‡bi ‡fv‡U be©vwPZ nb bvB ZvB RbM‡bi c«wZ Zv‡`i Øv~m≠ZvI ‡bB| ZvB evsjv‡`‡k eZ©gv‡b GKwU AKvh©Ki miKvi e¨e¯’v i‡q‡Q hv‡`i c«wZ RbM‡bi g¨v‡ÛU ‡bB| wZwb e‡jb Pigcš’x mš¿vmev`x ‡Mvôx Ges ‰¯^ivPvix miKv‡ii g‡a¨ GKUv wgj i‡q‡Q| mš¿vmev`x

‡Mvôx ‡hgb ‡h ‡Kv‡bv Dcv‡q c«‡qvR‡b kw³ c«‡qv‡Mi gva¨‡g Zv‡`i Ae¯’vb c«Kvk Ki‡Z Pvq wVK ‡Zgwb ‰¯^ivPvix miKvi kw³ c«‡qv‡Mi gva¨‡g A‰eafv‡e n‡jI ¶gZv a‡i ivL‡Z Pvq| ûgv~Mb Kwei e‡jb, \ÄKumJh I mš¿vmev` `gb Kivi Rb¨ `iKvi w¯’wZkxj ivR‰bwZK cwi‡ek| ivRbxwZ‡Z w¯’wZ wdwi‡q Avb‡Z n‡j GKwU wek¦vm‡hvM¨ wbe©vP‡bi gva¨‡g Rbc«wZwbwaZ¡kxj miKvi c«wZôv Kiv Rr∆wi| Avi ‡`‡k Aeva I wbi‡c¶ cwi‡e‡k mKj `‡ji AskM«n‡bi ga¨ w`‡q RbM‡bi c«Z¨¶ ‡fv‡U GKwU wbe©vwPZ miKvi c«wZôvi gva¨‡g ivRbxwZi my¯’ cwi‡ek wdwi‡~ Avb‡Z cvi‡jB ‡Kej mš¿vmev` I Rw½ev`mn mKj c«Kvi Pigcš’v‡K mK‡ji mw¤§wjZ k´PYÓJ~ ‡gvKv‡ejv Kiv m¤¢e| You-Tube link : https://youtu.be/PqeHGofmKng

IJxMj IJuäJyr WrPT EeoMÜ TKr

oJKr~Jo ßx≤JPrr CPuäUPpJVq KjotJe mq~ kKrPvJi TrJ yP~PZ TôrP\ yJxJjJ xÄV´Pyr oJiqPoÇ Vf mZr oxK\h xÄuVú KxjJVV nmjKa â~ TrJ yP~PZ IJPrJ 1KoKu~j kJC¥ TôrP\ yJxJjJ KjP~Ç FUj FA Igt KlKrP~ KhP~ IJorJ IJuäJyr WrPT EeoMÜ TrPf YJA AjvJuäJyÇ 18 \Mj vKjmJr KmPTu 3aJ ßgPT l\r kpt∂ YqJPju Fx-F IjMKÔfmq uJAn IqJKkPu IJkjJr kKrmJPrr xhxq S mºá-mJºmPhrPT ßlJj TPr xJyJPpqr yJf mJKzP~ KhPf muMjÇ

Aˆ u¥j oÛ

uJAn Ij YqJPju Fx 814

SKY 814

cPjvj yauJAj : 020 8523 1666 vKjmJr, 18 \Mj 2016 KmPTu 3aJ ßgPT ßlJj Tr∆j, oMÜ yP˜ hJj Tr∆j


UmrQmKY© 19

SURMA m 17 - 23 June 2016

KvÊ V´y! 12 \Mj - TJukMÀw jã©kMP†r FTKa jfMj V´y FKaÇ jJo ßhS~J yP~PZ 'KkKaFlS 8-8695 Km'Ç Fr FTKa TJre yPuJ oJ© 20 uJU mZr @PV F V´yKar \jìÇ oyJKmPvõr @r hvKa V´y jãP©r m~Pxr ßYP~ FKa KjfJ∂A ToÇ fJA FPT muJ yPò ßmKm käqJPja mJ KvÊ V´yÇ FPT jfMj muJr @PrTKa TJre yPuJ 2012 xJPu Fr xºJj kJj oyJTJv KmùJjLrJÇ KmvJuJTJr FA V´yKa @mJr @PuJYjJ~ FPxPZ xŒ´KfÇ TJre FA V´Pyr IK˜fô KjP~ xÄTa ßhUJ KhP~PZÇ k´vú CPbPZ FA KvÊ V´yKa KT yJKrP~ pJPm? KoKu~j mZr @PV FA jãP©r kJPv WNetJ~oJj VqJx S Tïr TeJ KjP~ VPz SPb V´yKaÇ VqJPxr k´JiJjq KjP~ VKbf KmvJumkM FA V´yKa IKf CÌÇ muJ pJ~, xhJ lMa∂Ç FKa @~fPj @oJPhr ßxRr\VPfr xmPYP~ mz V´y míy¸KfrS KÆèeÇ Fr @TJvS @òjú VqJPxr ßoPWÇ V´yKa Ff hs∆f @r Ff TJPZ Im˙Jj TPr Fr jã©Ka mZPr k´hKãe TrPZ ßp, kíKgmLr xo~ KyxJPm oJ© 11 WµJ~Ç pMÜrJPÓsr ßaéJPx ImK˙f rJAx ACKjnJKxtKar VPmwTrJ KâPˆJlJr \j ©∆âu muPZj, 'FA V´yKa jãP©r IKf TJPZ Im˙Jj TrJr TJrPe nr yJrJPòÇ TJre Fr jãP©r fLms IKnTwt\ @TwtPe FKa KjP\PT KjP\r oPiq ˝JiLjnJPm iPr rJUPf kJrPZ jJÇ fJA ßhUJ KhP~PZ Fr IK˜fô xÄTaÇ @orJ \JKj jJ Fr YNzJ∂ kKreKf TL yPmÇ @oJPhr xmthJ FA V´y @r Fr jãP©r KhPT j\r rJUPf yPmÇ' KâPˆJlJr \j ©∆âu fJr FA VPmweJu… lu SP~mxJAPa ßv~Jr TPrPZjÇ F mZPrr ßvPwr KhPT FKa 'IqJPˆsJKlK\TqJu \JjtJPu' k´TJKvf yPmÇ

kMPrJ huA mrUJ˜! 13 \Mj - ßUuJ~ ßfJ \~-krJ\~ @PZAÇ KT∂á FTKa k´KfPpJKVfJ~ mqgt yPu kMPrJ huPT mJKfu TPr ßh~Jr jK\r UMm ßmKv ßjAÇ xŒ´Kf jJAP\Kr~Jr KâPTa ßlcJPrvj ‰fKr TPrPZ FojA FT ChJyreÇ @Kl∑TJj lMamPur Ijqfo mz vKÜ jJAP\Kr~Jr UMm FTaJ kKrKYKf ßjA KâPTPaÇ 2003 xJPu @AKxKxr xyPpJVL xhxq yS~Jr kr ßgPTS muJr oPfJ ßfoj KTZMA TrPf kJPrKj fJrJÇ xŒ´Kf \JKxt ÆLkkMP† S~Jt KâPTa KuPV kJÅY hPur oPiq kûo yP~PZ jJAP\Kr~JÇ ˝JVKfT \JKxt ZJzJS F aMjtJPoP≤ @PrJ ßUPuPZ nJjM~JfM, SoJj, èP~PrjPx S fJj\JKj~JÇ hMmtu huèPuJr xJPg FA kJrlroqJ¿ ßoPj KjPf kJrKj jJAP\Kr~Jr KâPTa ßlcJPrvjÇ @mM\J~ FT xÄmJh xPÿuj TPr fJA jJAP\Kr~Jr KâPTa ßlcJPrvj ßhPvr \JfL~ KâPTa huPT ÈmJKfu' ßWJweJ TPrPZÇ PlcJPrvj k´iJj SKjP~oJr hJKm, ÈxŒ´Kf jJAP\Kr~J KâPTa hPur xMPpJV-xMKmiJ mJzJPjJ yP~PZÇ k´˜MKfS pPgÓ nJPuJ KZuÇ ßUPuJ~JzPhr ‰hKjT nJfJ mJzJPjJ yP~PZÇ FA k´gomJPrr oPfJ KâPTa hPur k´PfqT ßUPuJ~JzPT 100 cuJr TPr nJfJ ßh~J yP~KZuÇ Ff KTZMr kPrS huKa @oJPhr \~ ßfJ hNPrr TgJ xÿJj\jT luS FPj KhPf mqgt yP~PZÇ' jJAP\Kr~J \JfL~ KâPTa hPur hJK~Pfô KZPuj nJrfL~ KâPTa ßmJct (KmKxKx@A) ßgPT kJbJPjJ

aPoPaJ, oKrY Fu ßTJP™PT? VPmweJKaPf 177Ka ßhPvr oJjMPwr UJhqJnqJx S lxu C“kJhPjr Kmvh fgq @r KmPväwe rP~PZÇ KmPvõr ßoJa \jxÄUqJr 98 vfJÄvA F VPmweJr @SfJnMÜÇ k´KfPmhjKar Ijqfo ßuUT TuK’~J~ ImK˙f A≤JrjqJvjJu ßx≤Jr lr asKkTqJu FKV´TJuYJPrr vxqQmKY©q VPmwT TKuj UMKrÇ

13 \Mj - aPoPaJr \jq AfJKur UqJKf @PZÇ @mJr ^Ju oKrPYr \jq KmUqJf gJAuqJ¥Ç IgY FèPuJr @Kh C“x Ijq©∏xMhNr @PoKrTJ oyJPhPvÇ KT∂á pMV pMV iPr Cn~ ßhPv ˙JjL~ TíKwkeq KyPxPmA kKrKYf SA aPoPaJ @r oKrYÇ jfMj FT @∂\tJKfT VPmweJ~ F rTo IPjT fgq CPb FPxPZÇ 150Kar ßmKv èÀfôkNet TíKwkPeqr Skr VPmweJ YJKuP~ CKØhKmùJjLrJ ßhUPf ßkP~PZj jJjJ KmKY© CkJP~ TíKw FmÄ oJjMPwr UJhqJnqJx KmPvõr FT k´J∂ ßgPT @PrT k´JP∂ ZKzP~PZÇ F KmwP~ FTKa k´KfPmhj k´TJKvf yP~PZ k´KxKcÄx Im hq rP~u ßxJxJAKa Km xJoK~TLPfÇ AfJKur ßjR-IKnpJ©L KâPˆJlJr Tu’Jx nJrPf @xJr kg UMÅ\Pf KVP~ 1492 xJPu hKãe @PoKrTJr nNUP§ ßkRÅZJjÇ fJrkr ßgPT ßxA jfMj nNUP§r xPñ ACPrJPkr xÄÛíKf S k´pMKÜr kJvJkJKv KmKnjú k´JeL S CKØPhrS @hJj-k´hJj ÊÀ y~Ç fUj ACPrJkL~ IKnpJ©LrJ aPoPaJ S oKrPYr oPfJ KTZM TíKwkeq xPñ TPr ÈjfMj' @PoKrTJ oyJPhPv KjP~ pJjÇ @r ßxUJPj Fxm UJmJr ßuJT\j ßmv kZªS TPrÇ Km˛~Tr hs∆ffJ~ ˙JjL~ xÄÛíKfPf KoPv pJ~ fJÇ âPo UJmJrèPuJ ZKzP~ kPz KmPvõr IjqJjq IûPuSÇ VPmweJKaPf 177Ka ßhPvr oJjMPwr UJhqJnqJx S

lxu C“kJhPjr Kmvh fgq @r KmPväwe rP~PZÇ KmPvõr ßoJa \jxÄUqJr 98 vfJÄvA F VPmweJr @SfJnMÜÇ k´KfPmhjKar Ijqfo ßuUT TuK’~J~ ImK˙f A≤JrjqJvjJu ßx≤Jr lr asKkTqJu FKV´TJuYJPrr vxqQmKY©q VPmwT TKuj UMKrÇ KfKj mPuj, x÷mf FT v mZr iPr KmùJjLrJ KmKnjú lxPur C“x S YJwJmJh xŒ´xJrPer fgq xÄV´y TrPZjÇ FPf oJjMPwr nJwJ, K\jVf ‰mKvÓq, k´fúfJK•ôT fgqxy IPjT KTZM FTxPñ xKjúPmKvf yP~PZÇ F KmwP~ mz ImhJj rP~PZ k´~Jf Àv KmùJjL KjPTJuJA nJKnuPnrÇ KfKj kJÅYKa oyJPhv WMPr KmKnjú lxPur fgq xÄV´y TPrKZPujÇ F \jq fJÅPT mÉmJr TJrJPnJV kpt∂ TrPf yP~KZuÇ nJKnuPnr VPmweJTJP\r IjMxrPeA krmftL k´\Pjìr CKØhKmùJjLrJ oiq @PoKrTJ, hKãe @PoKrTJ, nNoiqxJVrL~ Iûu FmÄ KjTa k´JPYq k´YKuf KmKnjú UJhqvPxqr C“x IjMxºJPj @V´yL yP~ SPbjÇ F TJ\Ka KmKnjú TLakfPñr k´\jj S CKØPhr jJjJ ßrJPVr Km˜Jr ßrJi ZJzJS \umJ~M kKrmftPjr k´nJPm VJPZr xyjvLufJ~ ßp kKrmftj @xPZ fJ ßoJTJKmuJr \jqS èÀfôkNetÇ ßTJPjJ ßTJPjJ lu, lxu mJ xmK\r xŒNet Ik´fqJKvf irPjr @Kh C“Pxr fgq ßmKrP~ @xJr YoTaJ mJzKf kJS~JÇ

vsLrJo ßrVJjúJgJjÇ FA mqgtfJr ßTJk kPzPZ fJr SkPrSÇ mrUJ˜ yP~PZj KfKjSÇ KvVKVrA jJAP\Kr~J KâPTaPT ßdPu xJ\JPjJr TgJ mPuPZj SKjP~oJÇ

ßxUJPj È\JoJA wÔL' jJPor FTKa xJoJK\T C“xm YuPZÇ ßoP~r \JoJAP~r kJPf ßh~Jr \jq 22 yJ\Jr ÀKkPf (k´J~ 26 yJ\Jr aJTJ) FT mqKÜ AKuv oJZKa KTPjPZj mPu \JjJ ßVPZÇ FPf muJ y~, KjuJPo Cbu YJr ßTK\ S\Pjr AKuv oJZÇ ßYJPUr KjKoPw hr Cbu TMKz yJ\Jr ZJKkP~Ç KmjJmJTq mqP~ TzTPz 22Ka yJ\Jr ÀKkr ßjJa èPj ßhJTJKjr yJPf KhP~ YJr ßTK\r AKuv KTPj ßluPuj jJPVrmJ\JPrr oJZ mqmxJ~L ßoJyJÿh AoKf~J\Ç KfKj \JjJPuj, \JoJA wÔL CkPu FT UP¨Prr TgJPfA oJZKa KTPj ßlPuPZjÇ @r YJr ßTK\ S\Pjr mJotJr SA AKuv jJKT ˝JPhVPº ßTJPjJ IÄPvA k∞Jr AKuPvr ßYP~ To pJ~ jJÇ fJr \jq 22 yJ\Jr

FTaJ AKuv 26 yJ\Jr aJTJ! 12 \Mj - FTaJ AKuv oJPZr hJo Tf yPf kJPr? hM-YJr yJ\Jr aJTJ? jJ, k´J~ 26 yJ\Jr aJTJ! nJrPfr kKÁomPñr yJSzJ~ oJZKa KmKâ yP~PZÇ

k´\JkKf

ßmeMKmyj

13 \Mj - uJC~JZzJ \JfL~ ChqJPjr ßnfPr yJÅaKZÇ CÅYM VJPZr Skr KhP~ iLrVKfPf TJPuJ-yuMh FTaJ KTZM CPz ßpPf ßhUuJoÇ jfMj ßTJPjJ kJKU ßnPm xPñ xPñA KTîT TruJoÇ ZKm nJPuJ yPuJ jJÇ

fPm KjKÁf yuJo ßp S ßTJPjJ kJKU j~Ç 2013 xJPur \JjM~JKrr WajJ FKaÇ 2016 xJPur 10 oJYt uJC~JZzJr ß\JÅTkNet xKktu ZzJ~ yJÅaKZuJo, fUj ßruKmsP\r TJZJTJKZ ßn\J mJuMr Skr SPT mPx gJTPf

ßhUuJoÇ mz hJjJS~JuJ yJuTJ mJhJKo rPXr mJuMr Skr TJPuJyuMh cJjJr xMªr S mz kfñKaPT ßhUPf ßmv uJVKZuÇ @orJ xJmiJPj Sr ZKm KjuJoÇ Frkr ybJ“ TPrA S kJKUr oPfJ cJjJ ßoPu CPz ßVuÇ mz cJjJr xMªr F kfñKa F ßhPvr xmPYP~ mz k´\JkKf ßmeMKmyj nJrPfr kKÁomPñ ßxJjJu jJPoS kKrKYfÇ k´xJKrf Im˙J~ FT cJjJr k´J∂ ßgPT Ijq cJjJr k´J∂ kpt∂ 14-19 ßxK≤KoaJr u’JÇ xJoPjr cJjJr Skr S KjY kMPrJkMKr TJPuJ, KvrJ~ yJuTJ iNxr @nJ gJTPf kJPrÇ

ßkZPjr cJjJ yuMh S KvrJ TJPuJ FmÄ cJjJr k´J∂ TJPuJ S ßdCPUuJPjJÇ ˘Lr cJjJ~ TJPuJ ßdCP~r kr FT xJKr mzxz TJuPY ßlJÅaJÇ oJgJ, Kkb, ßYJU, ÊÅz S kJ TJPuJÇ ßka yuPh, fJPf FT xJKr ßZJa TJPuJ ßlJÅaJÇ VuJ S mMT uJuÇ ßu\ ßjAÇ ßmeMKmyj Kmru k´\JKfr k´\JkKfÇ KxPua S Y¢V´Jo KmnJPVr Kovs KYrxmM\ mPjr Wj \ñu S ßUJuJ k´J∂Pr ßhUJ pJ~Ç xYrJYr CÅYM VJPZr Skr KhP~ IuxnJPm hLWt xo~ iPr SPzÇ kJfJr Skr cJjJ ßoPu ßrJh ßkJyJ~Ç xTJu S KmPTPu lMPu lMPu CPz rx kJj TPrÇ

ÀKk ßTJPjJ mqJkJrA jJÇ FoKjPf FT ßTK\ ßgPT ßhz ßTK\ mJ FTaM mz xJAP\r mJotJr AKuPvr kJATJKr hJo yJ\Jr aJTJ ßgPT 1200-1300, UMm ßmKv yPu ßhz yJ\JrÇ fPm ÊâmJr \JoJA wÔL KZu mPu K\KjxkP©r hJo ÊÀ ßgPTA KZu D±tVJoLÇ

TJPTr \jq VJKz mhu! 13 \Mj - nJrPfr TjtJaT rJP\qr oMUqoπL Kx¨JrJoJA~J FTaJ TJPTr \jq xrTJKr VJKz mhu TPrPZj mPu IKnPpJV fJr KmPrJiL kPãrÇ IKnPpJPV muJ y~, @r kJÅYaJ KhPjr oPfJA KZu ßx KhjaJÇ mJxnmj ßgPT ‰fKr yP~ KjP\r hlfPr pJS~Jr \jq rSjJ KhPf ßfJzP\Jz TrKZPuj Kx¨JrJoJA~JÇ VJKzPf CbPf pJPmj, ybJ“A j\Pr FPuJ mPjPa mPx @PZ FTaJ TJTÇ k´gPo KfKj fJ fJzJPjJr ßYÓJ TPrj, TJ\ jJ yS~J~ ßcPT @Pjj TotYJrLPhrÇ ÉvyJx TPr pfA fJPT xrJPf ßYÓJ TrJ ßyJT jJ ßTj mPjPa bJ~ mPx gJPT TJTaJÇ CkJ~ jJ ßhPU TJTKaPT iPr ßlPu ßxUJj ßgPT xKrP~ ßh~J y~Ç Fr kr ß\qJKfwLPT fum TPrj oMUqoπLÇ mPjPa TJT mxJaJ ßp IÊn? FojaJA jJKT oPfJ KZu ß\qJKfwLPhrÇ fJA VJKzKaA mhPu ßluJr krJovt ßhj ß\qJKfwLrJÇ Fr kr ßgPTA jJKT oMUqoπL mJxnmPj ßvJnJ kJPò kMrPjJ xrTJKr VJKzr mhPu FTKa YTYPT aP~JaJ lrYMjJrÇ fPm oMUqoπLr hlfr ßgPT ßVJaJ Kmw~KaPTA KmPrJiLPhr Ikk´YJr mPu hJKm TrJ yP~PZÇ

oyJ\JVKfT ZMKr! 12 \Mj - KoxPrr KkrJKoc KjP~ ryPxqr ßvw ßjAÇ ryPxqr fJKuTJ~ FmJr ßpJV yPuJ fMPfjUJPoPjr ZMKrÇ KT∂á ryxqaJ ßTJgJ~Ç k´go ryxq yPuJ ZMKrKa ßuJyJr QfKrÇ ZMKrKa KjP~ pJrJ KmKnjú rTPor VPmweJ TPrPZj, SA xm KmùJjL muPZj∏ fMPfjUJPoPjr xo~ KoxPr ßuJyJr QfKr K\Kjxk© KZu jJ muPuA YPuÇ ßuJyJr k´Yuj ßxUJPj fUPjJ ÊÀA y~Kj ßxnJPmÇ KT∂á Kfj yJ\Jr 300 mZPr @PVr rJ\J fMPfjUJPoPjr oKoPf ßp ZMKrKa kJS~J ßVPZ, fJ rLKfoPfJ CjúfoJPjr ßuJyJ KhP~ QfKrÇ yJfuKa ßxJjJrÇ FPf @mJr kJgPrr TJ\ TrJÇ rLKfoPfJ mftoJPjr ßuJyJr TJÀTJ\Ç ßuJyJPf oKrYJ kpt∂ kPzKjÇ KÆfL~ FmÄ xmPYP~ mz ryxq yPuJ ZMKrPf ßp ßuJyJ mqmyJr TrJ yP~PZ fJ Fé-Prxy @iMKjT xm k´pMKÜ mqmyJr TPr ßhUJ ßVPZ ßuJyJKa kíKgmLr j~Ç FPf KmKnjú iJfm KmPvw TPr KjPTPur ßp kKroJe, fJ kíKgmLr ßTJPjJ ßuJyJPf kJS~J pJ~ jJÇ IgtJ“ fMPfjUJPoPjr ZMKrPf mqmÂf ßuJyJ oyJ\JVKfTÇ F xNP© KkrJKoPcr @vkJPv IjMxºJj YJKuP~ KmùJjLrJ ryPxqr xoJiJjS ßkP~ pJjÇ ßuJKyf xJVPrr Koxr CkTNPu FTKa C‹Jr xºJj kJj fJrJÇ SA C‹JKk§Pf kJS~J ßuJyJ krLãJ TPr Kou kJS~J ßVPZ fMPfjUJPoPjr ZMKrr ßuJyJr xJPgÇ IgtJ“ C‹JKk§ ßgPT ßuJyJ xÄV´y TPr fJ KhP~ mJjJPjJ y~ fMPfjUJPoPjr ZMKrÇ fPm IjMKx≠J∂ TPrS Km˛~ kMPrJ TJPaKj KmùJjLPhrÇ fJPhr iJreJ, Foj xNç TJÀTJP\r ZMKr ßp xo~ mJjJPjJ y~, fJPhr xnqfJ xÄÛíKfr IPjT KTZMA KjKÁf I\JjJ rP~ ßVPZ FUPjJÇ A≤JrPjaÇ

kMÀwèPuJ xqJÅfPxÅPf oJKa ßgPT rx YMPw ßj~Ç ˘L k´\JkKf ßkJwT VJPZr kJfJ mJ TJP§r Skr FTKa TPr ßVJuJTJr TouJ rPXr Kco kJPzÇ Z~ KhPj Kco lMPa TJPuJ mJ UP~Kr-PoÀj oUoPu vNTTLa ßmr y~Ç vNTTLa 15 KhPj 5 mJr ßUJux kJKP~ xmM\ mJ ßkÅ~J\-mJhJKo rPXr oNTTLPa kKref y~Ç 19-20 Khj kr oNTTLPar ßUJux ßTPa jfMj k´\JkKf ßmKrP~ @PxÇ k´\jPjr kr k´J¬m~Û k´\JkKf I· TP~T Khj oJ© mJÅPYÇ mJÄuJPhv ZJzJS nJrf, ßjkJuxy hKãe-kNmt FKv~Jr jJjJ ßhPv ßhUJ pJ~Ç

˘L k´\JkKf ßkJwT VJPZr kJfJ mJ TJP§r Skr FTKa TPr ßVJuJTJr TouJ rPXr Kco kJPzÇ Z~ KhPj Kco lMPa TJPuJ mJ UP~Kr-PoÀj oUoPu vNTTLa ßmr y~Ç vNTTLa 15 KhPj 5 mJr ßUJux kJKP~ xmM\ mJ ßkÅ~J\mJhJKo rPXr oNTTLPa kKref y~Ç 19-20 Khj kr oNTTLPar ßUJux ßTPa jfMj k´\JkKf ßmKrP~ @PxÇ


20

Surma

17 - 23 June 2016

@†MoJPj @u AxuJy ßV´aJr u§j KcKnvPjr IKnPwT xŒjú

yJKl\ TP~Z CöJoJj, ßk´KxPc≤

oJSuJjJ @»Mu Tá¨MZ, ßxPâaJrL

ßoJ. ZhÀu AxuJo, ßas\JrJr

Vf 25 ßo mMimJr kNmt u§Pjr hJÀu yJKhx uKfKl~J yPu @†MoJPj @u AxuJy ACPT ßV´aJr u§j KcKnvPjr IKnPwT IjMÔJj xÄVbPjr ßk´KxPc≤ oJSuJjJ yJKl\ TP~Z CöJoJPjr xnJkKfPfô S ßxPâaJKr oJSuJjJ ßoJ. @»Mu Tá¨MPZr kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç FPf k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj @u AxuJy ACPTr ßk´KxPc≤ yJKl\ @»Mu \KuuÇ k´iJj mÜJ KyPxPm CkK˙f KZPuj, @u AxuJy ACPTr ßxPâaJrL ß\jJPru Kk´K¿kJu oJSuJjJ oMyJÿh yJxJj ßYRiMrL láufuLÇ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj oJSuJjJ @»Mu TJy&yJr, ßoJ. mhÀu AxuJo, oJSuJjJ @»Mu @C~Ju ßyuJu, oJSuJjJ lKrh @yoh ßYRiMrLÇ

oJSuJjJ @mM mÑr ßoJ. KxK¨PTr kKm© ßTJr@j ßfuJS~JPfr oJiqPo ÊÀ yS~J IjMÔJPj jm KjmtJKYf TKoKaPT vkg kJb TrJj IjMÔJPjr k´iJj IKfKg yJKl\ @»Mu \KuuÇ jmVKbf TKoKar oPiq CkK˙f KZPuj ßk´KxPc≤ oJSuJjJ yJKl\ TP~Z CöJoJj, nJAx ßk´KxPc≤ vSTf ßyJPxj KxK¨TL, ßxPâaJrL oJSuJjJ ßoJ. @»Mu Tá¨MZ, \P~≤ ßxPâaJrL oJSuJjJ oMxPuy CK¨j, ßas\JrJr ßoJ. ZhÀu AxuJo, ßk´x F§ kJmKuKxKa ßxPâaJrL FoK\ KTmKr~J ßYRiMrL, IVtJjJK\Ä ßxPâaJrL oJSuJjJ @»Mu \Kuu, SP~uPl~Jr ßxPâaJrL oJSuJjJ ßxKuo CK¨j, ßo’JrxLk ßxPâaJrL ßoJyJÿh @»Mu \æJr, FKéKTCKam ßo’Jr oJSuJjJ @mM

mÑr ßoJ. KxK¨T, yJÀjMr rKvh, oJSuJjJ @»Mu mKZr TP~ZÇ IjqJjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj, @u AxuJy aJS~Jr yqJoPuax vJUJr ßk´KxPc≤ @uyJ\ô KxrJ\Mu AxuJo, ß\jJPru ßxPâaJrL oJSuJjJ KxrJ\Mu AxuJo xJh, KjCyJo vJUJr ß\jJPru ßxPâaJrL oJSuJjJ FjJoMu yT k´oMUÇ xnJr ßvw kptJP~ KmvõoMxKuo CÿJr vJK∂ TJojJ TPr ßhJ~Jr oJiqPo xnJr xoJK¬ y~Ç IKnjªj: @†MoJPj @u AxuJy ACPT ßV´aJr u§j KcKnvPjr jmKjmtJKYf TKoKaPT KmKnjú vJUJ S ACKjKaPr kã ßgPT IKnjªj \JjJPjJ yP~PZÇ IKnjªj ùJkjTJrLrJ yPuj ßV´aJr u¥j KcKnvPjr @SfJiLj aJS~Jr

yqJoPuax vJUJr ßk´KxPc≤ @uyJ\ô KxrJ\Mu AxuJo S ßxPâaJrL oJSuJjJ KxrJ\Mu AxuJo xJhxy TKoKar IjqJPjq ßjfímOª, KjCyJo vJUJr ßk´KxPc≤ yJ\L @UfJr @yoh S ßxPâaJrL oJSuJjJ AjJoMu yTxy TKoKar ßjfímOª, ßT≤ vJUJr ßk´KxPc≤ yJKl\ @»Mu S~JhMh S ßxPâaJrL mqJKrˆJr \~jMu AxuJoxy TKoKar ßjfímOª, xJCg u§j vJUJr ßk´KxPc≤ yJKl\ oJSuJjJ @PjJ~Jr ßyJPxj S ßxPâaJrL @uyJ\ô l~xu Ko~Jxy ßjfímOª, jgt AÓ u§j vJUJr ßk´KxPc≤ oJSuJjJ yJKl\ S~JKyh KxrJ\L S ßxPâaJrL K\~JCu AxuJo V\jnLxy TKoKar ßjfímOª, K¸aJuKl F§ mJÄuJ aJCj ACKjPar ßk´KxPc≤ @uyJ\ô FUuJxMr ryoJj S ßxPâaJrL yJKl\ xJöJhMr ryoJjxy TKoKar ßjfímOª, ßmJ F§ msoKu mJA PmJ ACKjPar ßk´KxPc≤ TôJrL xJöJh Ko~J S ßxPâaJrL TôJrL @»Mu oMKyfxy TKoKar ßjfímOª ßpRg FT KmmOKfPf IKnjªj \JKjP~PZjÇ FZJzJS @u AxuJy ACPTr KmKnjú KcKnvPjr jm-KjmtJKYf TKoKaPT ßV´aJr u§j KcKnvPjr ßjfímOPªr IKnjªj kOgT kOgTnJPm \JKjP~PZjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

Aˆ u§j @S~JoL uLPVr xnJ

KmFjKkr KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJPjr mÜPmqr k´KfmJh \JKjP~ xnJ TPrPZ AÓ u§j @S~JoL uLVÇ Vf 4 \Mj, kNmt u§Pjr ˙JjL~ FTKa ßrˆáPrP≤ @P~JK\f xnJ~ xnJkKffô TPrj xÄVbPjr xnJkKf @K\\Mu yTÇ pMVì xŒJhT @»Mu @uL kKrYJujJ~ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xy-xnJkKf vJoxMK¨j @yoh oJˆJr, KmPvw IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj u§j oyJjVr @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT @ufJlár ryoJj ßoJ\JKyh, @S~JoL uLV ßjfJ @uyJ\ô KjoJA Ko~J, @»Mu yJjúJj, xJP~T @yoh, @»Mu yJKuo, @»Mu vyLh k´oMUÇ mÜJrJ fJPrT ryoJPjr xJŒsKfT mÜPmqr \mJPm mPuj, ßTJPjJ hPur jJo KjP~ oJgJ WJoJPjJr @PV fJr FmÄ oMKÜpMP≠ fJr oJP~r nëKoTJ \JKfPT ImKyf TrPf yPmÇ xnJ~ k´iJjoπLr fgq CkPhÓJ S fJr FToJ© kM© x\Lm S~JP\h \~PT KjP~ KogqJYJPrr fLms KjªJ S k´KfmJh \JjJPjJr kJvJkJKv VeoMUL mJP\a k´hJj TrJ~ IgtoπL @mM oJu @»Mu oKyfPT ijqmJh \JjJj mÜJrJÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ChLYL Kv·LPVJÓL pMÜrJ\q xÄxPhr xPÿuj 30 IPÖJmr ßVJuJkV† ßyuKkÄ ßy¥x'r xnJ~ oqJVJK\j k´TJPvr Kx≠J∂

mJÄuJPhv ChLYL Kv·LPVJÓL pMÜrJ\q xÄxPhr TJptKjmtJyL TKoKar FT xnJ Vf 4 \Mj, ßrJmmJr xÄVbPjr xnJkKf yJÀjMr rvLPhS xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT jNÀu AxuJPor kKrYJujJ~ IjMKÔf y~ÇxnJ~ xmtxÿKfâPo ChLYL pMÜrJ\q xÄxPhS KÆ-mJKwtT xPÿuj S mJKwtT C“xm @VJoL 30 IPÖJmr ßrJmmJr IjMKÔf yPmÇ xnJ~ ChLYLr xhxqPhr @VJoL 30 ßxP¡’Prr oPiq KjitJKrf lot kNre TPr FmÄ Kl KhP~ xhxqkh jmJ~j TrJr \jq IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ FZJzJ pJrJ jMfj xhxq yPf @V´yL fJPhrPT KjitJKrf lro kNre TPr ChLYL pMÜrJ\q xÄxPhr xJiJre xŒJhT mrJmPr \oJ ßh~JrS IjMPrJi TrJ yP~PZÇ

FmqJkJPr Km˜JKrf \JjPf ChLYL pMÜrJ\q xÄxPhr xnJkKf yJÀj rvLh (07956994611) FmÄ xJiJre xŒJhT jNÀu AxrJo (07950746234) Fr xJPg ßpJVJPpJPVr IjMPrJi TrJ yP~PZÇ xnJ~ @PrJ CkK˙f KZPuj ChLYL ßTªsL~ xÄxPhr xhxq cJ. rKlTáu yJxJj UJj K\júJy, PTªsL~ \JfL~ kKrwh xhxq ßVJkJu hJx, TJptKjmtJyL kKrwh xy xnJkKf @lfJm ßyJPxj S @KojMr ryoJj UJjÇ FZJzJS CkK˙f KZPuj xJyJmMK¨j @yPoh mJóá, ßxKujJ xKl, @PjJ~Jr @yPoh, jJKxoJ TJ\u, rJK\~J ryoJj, oJKyjJ oJPuT cKu, xJoZáK¨j @yoh KxjKg~J k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

kNmt u§Pjr mJKTtÄP~r Krku ßx≤JPr mJÄuJ xñLfxºqJ ÈogMrJjªJÈ Vf 30 ßo KmPTu 5aJ~ IjMKÔf y~Ç mJÄuJ FTJPcoL ACPTr CPhqJPV @P~JK\f F xñLf xºqJ~ TKmfJ @mOK• S xñLf kKrPmKvf y~Ç kûJv-wJa hvPTr \jKk´~ VJPjr xñLfKv·L vqJou KoP©r VJS~J VJj kKrPmvj TPrj vqJouKo© fj~ T£Kv·L ‰xTf Ko©Ç ‰xTf Ko© oPû SbJr @PV KmPuPfr T£Kv·L IjMrJiJ jªL FPT FPT ßmv TP~TKa \jKk´~ mJÄuJ VJj ßvJjJjÇ VJPjr lÅJPT lJÅPT KmPuPfr TKmPhr TKmfJ @mOK• TPrj @mOK•Kv·L oMKjrJ kJrnLj S xorxJyJÇ T£Kv·L ‰xTf Ko© mJÄuJ xñLPfr jã© xKuu ßYRiMrL, xfLjJg oMPUJkJiqJ~xy CkoyJPhPvr KmUqJf xñLf fJrTJPhr VJS~J VJj ßVP~ ßvJjJPjJr kJvJkKv fJPhr xJPg fÅJr mqKÜVf IKnùfJr TgJ VJPjr lÅJPT lÅJPT mPujÇ u§Pj FA k´go mJÄuJ FTJPcoL ACPT @P~J\j

TPr mJÄuJ xñLf S KmPuPfr TKmPhr TKmfJ~ xJ\JPjJ IjMÔJPjrÇ @P~J\Pjr xJKmtT f•ôJmiJPj KZPuj mJÄuJ FPTJPcoL ACPTr TetiJr TKm oMKjrJ ßYRiMrLÇ hvtjLr KmKjoP~ IjMKÔf F xñLf xºqJr k´JrK÷T mÜmq rJPUj TKm ßhuS~Jr ßyJPxj o†M FmÄ IjMÔJjKa Ck˙JkjJ TPrj ÀTvJjJ ryoJjÇ pπxñLPf KZPuj pπKv·L A~JKoj ßYRiMrL S KTre aJTrJrÇ FPf u§j ZJzJS uMaj, TJKctl, mJKotÄyJoxy KmPuPfr IjqJjq vyr ßgPT CPuäUPpJVq xÄUqT hvtT ßpJV ßhjÇ IjqJPjr oPiq CkK˙f KZPuj TKm yJKoh ßoJyJÿh, KhuM jJPxr, ATmJu ßyJPxj mMumMu, lJÀT @yPoh rKj, oMK\mMu yT oKj, ÀKm yT, @KojMr ryoJj UJj, @yPoh ßyJPxj mJmuM, ßfRKyh vJKTu, c. @UfJr oxÀr, xÄÛíKfToLt ˛OKf @\Jh, jJ\Koj, KuKk yJuhJr S \JuJu

Vf 30 ßo, ßxJomJr ßVJuJkV† ßyuKkÄ ßy§Pxr TJptKjmtJyL TKoKar xnJ xÄ˙Jr xnJkKf ßlrPhRx @uPor xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT jJKyj oJyoMPhr kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç xnJr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj xy-xnJkKf ßmuJu ßyJPxjÇ xnJ~ mÜmq rJPUj CkPhÓJ ßhPuJ~Jr ßyJPxj ßumM, xyxnJkKf @TfJr ßyJPxj, @PjJ~Jr vJy\JyJj, ßmuJu ßyJPxj, xy-xŒJhT TJoJu @yoh, ßTJwJiqã ßxJPyu @yoh mhÀu, xy-ßTJwJiqã \JKTr ßyJPxj, k´YJr S k´TJvjJ xŒJhT \ÉÀu AxuJo vJoMj, xy xhxq xŒJhT ATmJu ßyJPxj, KâzJ xŒJhT fKo\Mr ryoJj r†M, KjmtJyL xhxq xJP~h @yoh xJh, fJ\Mu AxuJo, vJy\JyJj ßYRiMrL, K\~JCu yT vJoLo, ßxKuo @yoh, Kr~J\ CK¨j, ßrJoJj @yoh ßYRiMrL, oJÀl @yoh, ‰x~h oMK\mMu AxuJo @\M, oMKjo BoJj, @»Mu uKfl, fkM ßvU k´oMUÇ xnJ~ xÄVbPjr KmVf KhPjr

TJptâo S nKmwqf kKrT·jJ KjP~ mqJkT @PuJYjJ y~ FmÄ xÄVbPjr kã ßgPT FTKa oqJVJK\j k´TJPvr Kx≠J∂ VOKyf y~Ç FPf oqJVJK\j k´TJv TrJr \jq k´YJr xŒJhT \ÉÀu AxuJo vJoMjPT @ymJ~T TPr 4 xhxq KmKvÓ oqJVJK\j k´TJvjJ TKoKa S xÄ˙Jr Igt mqm˙JkjJr \jq

ßTJwJiqã ßxJPyu @yoh mhÀuPT @ymJ~T TPr 4 xhxq KmKvÓ @PrTKa TKoKa Vbj TrJ y~Ç FZJzJ xnJ~ xÄVbPjr asJKÓmOPªr KjTa@®L~Phr oOfáqPf VnLr ßvJT k´TJv TPr fJPhr @®Jr vJK∂ TJojJ TPr KmPvw ßhJ~J TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

u§Pj ‰xTf KoP©r VJj S TKmfJr ßxsJfiJrJ ÈogMrJjªJÈ

ßYRiMrLÇ IjMÔJPjr ÊÀPf TKm j\Àu AxuJo jJP\r

ITJu oOfáqPf ßvJT k´TJv TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç


21

Surma

17 - 23 June 2016

ACPTKmKxKx@A Fr xJPg KÆkãL~ ‰mbPT nëKooπL

@j\MoJPj @u AxuJy ßV´aJr k´mJxLPhr \jq @uJhJ mJKeK\qT FuJTJ k´KfÔJ TrJr ßWJweJ oqJjPYˆJr KcKnvPjr IKnPwT

k´mJxLPhr KmKjP~JPV CfxJKyf TrPf mJÄuJPhPv FTKa @uJhJ mJKeK\qT FuJTJ ˙Jkj TrJr ßWJweJ KhP~PZ mJÄuJPhv APTJjKoT ß\Jj IgKrKa (Pm\J)Ç mOPaPjr vLwt mqmxJ~LPhr xÄVbj ACPTKmKxKx@A Fr xJPg KÆkãL~ FT ‰mbPT F ßWJweJ

ßh~J y~Ç Vf 2 \Mj kNmt u§Pjr oK≤KlCKr ßx≤JPr ACPTKmKxKx@A TJptJuP~ FA KÆkãL~ ‰mbPTr @P~J\j TrJ TrJ y~Ç xÄVbPjr u§j KrK\SPjr ßY~Jr \JoJu CK¨j oT¨MPxr xnJkKfPfô FmÄ mqJKrˆJr @PjJ~Jr mJmMu Ko~Jr

kKrYJujJ~ IjMÔJPj k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj mJÄuJPhv xrTJPrr nNKooπL xJoxMr ryoJj vKrlÇ mÜmqTJPu níKooπL xJoxMr ryoJj vKrl mPuj, KmKjP~JPVr k´gPo ßp nNKo k´P~J\j y~, ßxA KjÁ~fJ KhPf mftoJj xrTJr xm xo~ k´˜MfÇ

KmsTPuAj oxK\Phr CPhqJPV AlfJr oJyKlu IjMKÔf

KmsTPuAj \JPo oxK\h TKoKar CPhqJPV TKoCKjKar xmt˜Prr oJjMwPhr KjP~ AlfJr oJyKlu xŒjú yP~PZ Vf 9 \Mj, mMimJrÇ FPf ˙JjL~ oMxKuä, mqmxJ~L, xJÄmJKhT, xoJK\T S rJ\QjKfT hPur ßjfímOª CkK˙f KZPujÇ KmsTPuAj \JPo oxK\h asJPˆr xnJkKf @uyJ\ô xJöJh Ko~Jr xnJkKfPfô AlfJrkNmt @PuJYjJ xnJ~ mÜmq rJPUj u§j˙ mJÄuJPhv yJATKovPjr nJrk´J¬ yJATKovjJr UªTJr ßoJyJÿh fJuyJ, ßmgjJuV´Lj F§ ßmJ

@xPjr FoKk ÀvjJrJ @uL, aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur KjmtJyL ßo~r \j KmVx, oxK\Phr AoJo S UKfm oJSuJjJ j\Àu AxuJo, ¸LTJr UJKux CK¨jÇ Fxo~ IjqJjqPhr oPiq CkK˙f KZPuj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur xJPmT ¸LTJr TJCK¿uJr @»Mu oMKTf YájúM FoKmA, pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀT, KmKmKxKx@Ar xJPmT ßk´KxPc≤ vJyKVr mUf lJÀT, mftoJj

lJAjqJ¿ cJ~PrÖr oKjr @yoh, TKoCKjKa ßjfJ jMÀu yT uJuJ Ko~J, mqmxJ~L @\ou ßyJPxj, vKyh @yoh, xJPmT TJCK¿uJr ßyuJu @æJx, xJPmT TJCK¿uJr @»Ju CuäJy, xJÄmJKhT oMxPuy CK¨j, xJÄmJKhT ryof @uL, @jxJr @yoh CuäJy, ‰x~h oMft\J @uL, oJSuJjJ A~JKxj @yoh, oJSuJjJ @»Mu Tá¨ZM , @ufJlár ryoJj ßoJ\JKyh, yJKohMr ryoJj ßYRiMrL, jNr CK¨j, ßVJuJo KTmKr~J, @»Mu oMxKær, @jZJÀu yT, oKvCr ryoJj

IjMÔJPj CkK˙f ßm\J k´KfKjKi mÜífJTJPu mPuj, KmPhvL KmKjP~JVTJrLPhr \jq @uJhJ ß\Jj k´KfÔJ TrJ yPmÇ IjqJPeqr oPiq mÜmq rJPUj, ACPTKmKxKx@A Fr lJAjqJ¿ cJAPrÖr jJ\oMu AxuJo jMÀ,, cJAPrÖr rKyoJ Ko~J, cJAPrÖr IKu UJj, cJAPrÖr Fo K\ oJSuJ Ko~J, cJAPrÖr \JoJuJ UJKuT FmÄ cJAPrÖr yJÀj Ko~JÇ FZJzJS mÜmq rJPUj, yqJPouax ßasKjÄ Fr \JoJu @yPoh, Kobá ßYRiMrL, l~\Mu yT,vKhÉu AxuJo Kuaj, mKvr @yoh, vJoLo @yoh, oMK\mMr ryoJjxy @PrJ IPjPTÇ - ßk´x KmùK¬Ç ßYRiMrL, @KojMr ryoJj oJoMj, yJKl\Mr ryoJj uJTá, @uyJ\ô @»Mu yJjúJj, @uyJ\ô @rlJT @uL, UJPuh ßYRiMrL, \JoJu UJj, yJÀj Ko~J, vJoLo @yoh, ATmJu ßyJPxj, jMÀu AxuJo, xrJlJf @uL, @KvT ßYRiMrL, FohJhMr ryoJj KakM, @ñMr @uL, @TuJx Ko~J, vSTf KxK¨T, xMroJj @uL ßo’Jr, ßTFo ßYRiMrL k´oUM Ç xnJ~ GKfyqmJyL KmsTPuAj oxK\h xÄÛJr S KmKnjú \J~VJ \ÀrL ßorJoPfr \jq TKoCKjKar xTPur xyPpJKVfJ TJojJ TrJ y~Ç xnJ~ muJ~ oxK\hKa xrTJPrr KuPˆa KmKÄ yS~J~ Fr TJ\ xoNy mq~ mÉuÇ F\jq TJCK¿u S oxMKuäPhr xJKmtT xyPpJKVfJ TJojJ TrJ yP~PZÇ FKhPT oxK\h TKoKar kã ßgPT @VJoL 15 \Mj FKaFj mJÄuJ KaKnPf uJAn lJ§PrAK\Ä @Kku TrJ yPmÇ FPf xmt˙Prr oMxKuäPhr xJKmtT xyPpJKVfJ TJojJ TrJ y~Ç @PuJYjJ xnJPvPw oMxKuäPhr IÄvV´yPjr oJiqPo AlfJr oJyKlu xŒjú y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

TKoCKjKa ßjfJ oUKuZ Ko~J ACKk ßY~JroqJj KjmtJKYf u§Pjr TKoCKjKa ßjfJ oUKuZ Ko~J ˝fπ ksJgtL KyxJPm xMjJoV† ß\uJr \VjúJgkMr CkP\uJr 9jÄ kJAu VJÅS ACKj~j kKrwPhr ßY~JroqJj kPh KjmtJKYf yP~PZjÇ Vf 28 ßo kûo iJPkr ACKk KjmtJYPj ksKfÆKºfJ oNuT KjmtJYPj oUKuZ Ko~J YoT \JKVP~ ksmJxL ksJgtL KyxJPm fJÅr Km\~ KjKÁf TPrjÇ oTKuZ Ko~J mqJKÜVf \LmPj pMÜrJP\qr FT\j xlu mqmxJ~L, kJvJkJKv hLWtKhj iPr KmKnjú xJoJ\TuqJeoNuT TotTJP§r Vf 1 ßo, mMimJr mJh @xr FAc F§ ßT~Jr asJÓ ACPTr CPhqJPV mJ~fáu @oJj oxK\Ph rJoJÆJj vLwtT @PuJYjJ xnJ xÄVbPjr xnJkKf ßvU oKl\Mr ryoJPjr xnJkKfPfô S KoKc~J FcnJA\Jr ‰x~h \KyÀu yPTr kKrYJujJ~ IjMKÔf y~Ç xnJ~ ˝JVf mÜmq rJPUj k´KfÔJfJ xnJkKf oJSuJjJ @»Mu oJKuTÇ mÜmq rJPUj xÄVbPjr k´iJj CkPhÓJ S TKoCKjKa mqKÜfô FPTFo @mM fJPyr ßYRiMrL, ßvU @KojMr ryoJj, oJSuJjJ jJK\oM¨Lj, ßVJ~JAjWJa SP~uPl~Jr Fr ßxPâaJrL xMKl xMPyu @yoh, TKoCKjKa ßjfJ yJKl\ oJSuJjJ @jS~Jr ßyJPxAj, oJSuJjJ @jyJr ryoJj, oJSuJjJ oMyJÿh @uL, yJ\L vJoxMu yT k´oMUÇ xÄVbPjr ßxPâaJrL @UuJTár ryoJj kJjúJ xÄVbPjr KmKnjú TJptâo fáPu iPrj FmÄ nKmwqf kKrT·jJ ßkv TPrjÇ xÄVbPjr ßas\JrJr oJSuJjJ oMyJÿh @uL KmVf mZPrr @~ mq~ xÄâJ∂ KyxJmmJKh Ck˙Jkj TrPu CkK˙f xTPu fJ IjMPoJhj TPrjÇ Fxo~ CkK˙f ßjfímOª nKmwqPf @PrJ xJyJpq xyPpJKVfJr @võJx ßhjÇ xnJ~ fJ“ãKjT 200 kJC§ TJPuTvj TrJ y~Ç CPuäUq, FAc F¥ ßT~Jr YqJKrKa ßrK\PˆsvjnáÜ FTKa xÄ˙JÇ FKa

xJPg \KzfÇ KfKj pMÜrJ\q @S~JoL uLV S ßumJr kJKatr rJ\jLKfPf xKâ~ rP~PZjÇ ßY~rJoqJj kPh Km\~L oTKuZ Ko~J Vf kPyuJ \Mj mJÄuJPhv ßgPT u§Pj FPx ßkRÅPZPZjÇ KjmtJYjTJuLj xoP~ ßhPv-KmPhPv pJrJ KmKnjúnJPm xJyJpq xyPpJVLfJ TPrPZj fJPhr xmJr ksKf KfKj TífùfJ ksTJv TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

@j\MoJPj @u AxuJy ACPTr ßV´aJr oqJjPYˆJr KcKnvPjr jmKjmtJKYf TKoKar IKnPwT IjMÔJj Vf 31 ßo, oñumJr S yqJo˙ hJÀu yJhLx uJKfKl~J jgtSP~Pˆr TjlJPr¿ yPu IjMKÔf y~Ç ßV´aJr oqJjPYˆJr KcKnvPjr ßk´KxPc≤ oJSuJjJ @mhMu oKfPjr xnJkKfPfô S ß\jJPru ßxPâaJKr oJSuJjJ UJ~Àu ÉhJ UJPjr Ck˙JkjJ~ IjMKÔf IKnPwT IjMÔJPj k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj @j\MoJPj @u AxuJy ACPTr ßx≤sJu TKoKar nJAx ßk´KxPc≤ FmÄ KmsTPuj \JPo oxK\Phr UfLm oJSuJjJ j\Àu AxuJoÇ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj hJÀu yJhLx uJKfKl~J jgtSP~Pˆr Kk´K¿kJu oJSuJjJ xJuoJj @yoh ßYRiMrL láufuL, @j\MoJPj @u AxuJy ACPTr Aˆ KcKnvPjr ßk´KxPc≤ @uyJ\&õ @mhMx xJuJo, KTguL \JPo oxK\Phr UfLm oJSuJjJ lUÀu AxuJo, @j\MoJPj @u AxuJyÈr CkPhÓJ yJ\L @r\M Ko~JJ k´oMUÇ yJKl\ vJy\JyJj @uLr Tár@j ßfuJS~J FmÄ oJSuJjJ lUÀu AxuJPor jJf kKrPmvPjr oJiqPo xNKYf IKnPwT IjMÔJPj jmKjmtJKYf TKoKar ßjfímOPªr oPiq mÜmq rJPUj nJAx ßk´KxPc≤ oJSuJjJ @mhMu yJKoh, \P~≤ ßxPâaJrL Fo F mJKZf @vrJl, ßas\JrJr @uyJ\õ @mMu TJuJo, ßk´x F¥ kJmKuKxKa ßxPâaJrL oJSuJjJ lUÀu AxuJo, SPVtjJAK\Ä ßxPâaJrL TôJrL oJymMmMu AxuJo Ku~JTf, FcáPTvj F¥ TJuYJrJu ßxPâaJrL oJSuJjJ j\Àu AxuJo, PasKjÄ F¥ FŒä~Po≤ ßxPâaJKr yJKl\ vJoxMu AxuJo (YoT @uL), SP~uPl~Jr ßxPâaJKr yJKl\ ßyuJu @yoh UJj, ßo’JrKvk ßxPâaJKr ßoJyJÿh @mhMu mJKZf, FKéKTCKan ßo’Jr @uyJ\õ mJmuM Ko~J S @uyJ\õ oMmJKvôr @uLÇ mÜJVe Tár@j yJhLPxr @PuJPT AxuJoL xÄVbPjr k´P~J\jL~fJ CPuäU TPr mPuj, ßTmu KjP\PT \JyJjúJo ßgPT mJÅYJPu YuPmjJ mrÄ KjP\r kKrmJr S xoJ\PT kKrÊ≠ TrPer oJiqPo xyLy kPg kKrYJKuf TrPf yPmÇ @r FA oyJj uãq KjP~A @uäJoJ láufuL k´KfÔJ TPrPZj @j\MoJPj @u AxuJyÇ IjMÔJPj ßV´aJr oqJjPYˆJr fgJ jgtSP~Pˆr KmKnjú vyr ßgPT KmkMuxÄUqT @u AxuJyr ToLt, xogtT S ÊnJjMiqJ~LVe CkK˙f yjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

mJÄuJPhv ßx≤Jr AoPk´JnPo≤ ßlJrJPor xnJ

mJÄuJPhv ßx≤Jr AoPk´JnPo≤ ßlJrJPor xnJ Vf 29 ßo, rKmmJr ßx≤sJu u§Pjr FTKa ßrˆáPrP≤ IjMKÔf y~Ç GKfyqmJyL mJÄuJPhv ßx≤Jrr oJrJfìT kKrK˙Kf KjP~ FT krJovt xnJ~ xnJkKffô TPrj Fo F oKfj FmÄ kKrYJujJ TPrj @oLjMr rvLhÇ CkK˙f KmKvÓ\PjrJ mJÄuJPhv ßx≤JPrr mftoJj kKrK˙Kf KjP~ CPÆV k´TJv TPr FA ßx≤JrPT rãJr \jq xTuPT FKVP~ @xJr @ymJj \JjJjÇ mÜJrJ IKnof k´hJj TPrj ßp, mJÄuJPhv ßx≤Jr hLWtKhj pJmf oJrJfìT Imqm˙JkjJr oPiq KjoKöfÇ @PuJYjJ~ IÄvV´ye TPrj cJ. @xJhMöJoJj, \JuJu UJj, yJÀjMr rvLh, @»Mu oK\h ßYRiMrL, mqJKrˆJr @vJhMöJoJj, ßoJ. @»Mu oVKj ßYRiMrL, ßoJ. ßVJuJo oftM\J, @PjJ~JÀu yT, ßoJ. UMrro oKfj, oMlKf \JPmh CK¨j S @fJCr ryoJj k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

FAc F§ ßT~Jr asJPˆr CPhqJPV rJoJÆJj vLwtT xnJ IjMKÔf

k´mJxLPhr xJyJPpq kKrYJKuf yP~ @xPZÇ xÄVbPjr TJptâoPT FKVP~ ßj~Jr \jq @VJoL 12 \Mj, rKmmJr KmTJu 5aJ ßgPT FjKaPf

uJAn lJ§ ßrAK\Ä @KkPur Kx≠J∂ ßj~J yP~PZÇ

- ßk´x KmùK¬Ç


22

Surma

17 - 23 June 2016

mJWJ ACKj~j ßcnuJkPo≤ IVtJjJAP\vPjr xnJ~ lJ§ CP•Juj

22 yJ\Jr kJCP§r k´Kfv´∆Kf

mJWJ ACKj~j ßcnuJkPo≤ IVtJjJAP\vj ACPTr mJKwtT xJiJre xnJ Vf 31 ßo, oñumJr kNmt u§Pjr FTKa ßrˆáPrP≤ IjMKÔf yP~PZÇ FPf CkK˙f xhxqPhr oiq ßgPT xÄVbPjr fyKmu VbPj 22 yJ\Jr kJCP§r k´Kfv´∆Kf kJS~J pJ~ FmÄ fJ“ãKeT 11 yJ\Jr kJC¥ xÄVOyLf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf @uyJ\ô uJP~Táu AxuJPor xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT @mhMu @yJPhr kKrYJujJ~ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj xJÄmJKhT KoZmJy \JoJuÇ k´iJj mÜJ KyPxPm CkK˙f KZPuj ßVJuJkV† ßyK·Ä yqJ§Pxr xnJkKf ßlrPhRx @uoÇ mÜmq rJPUj TKoCKjKa ßjfJ @uyJ\ô @KfT CK¨j, xJyJm CK¨j, oMK\mMr ryoJj oMK\m, \JoJu CK¨j, uMflár ryoJj, oJSuJjJ vKyr CK¨j, @»Mu yJKTo, xJuJy CK¨j, ßVJuJo rJPvh ßYRiMrL, xhÀu AxuJo K^jMT, ßxJPyu rKvh, o~jMu AxuJo Kuaj, \MP~u @yoh, vJyL ForJj @yoh, vJPyu @yoh, yJxJj @yoh, xJAláu @yoh, mJmÀu AxuJo, @uL @yoh, \JyJñLr ßyJPxj, @mMu ßyJPxj, ßxJPyu TJKhr Krkj, ßoJ. uJKyj CK¨j, fJ\ CK¨j, \JKTr ßyJPxj, vJP~u @yoh, yJKl\ mJyJr CK¨j, oMlKf Kyl\Mu TKro oJxMT, ßyuJu @yoh, kÄKT Ko~J, kJrPn\ @yoh, oMTáu @yoh, Ko\Jj @yoh, TuJ Ko~J k´oMUÇ xnJ~ xmtxÿKfâPo 2016-2017 xJPur \jq jfáj TKoKa ßWJweJ TrJ y~Ç TKoKar xhxqrJ yPòj xnJkKf @uyJ\ô uJP~Táu AxuJo, xyxnJkKf @KfT CK¨j, oMK\mMr ryoJj, uMflár ryoJj, \JoJu CK¨j, oJSuJjJ vJyLr CK¨j,

ßVJuJo rJPvh ßYRiMrL, vKlCu AxuJo vJyLj, vJP~u @yoh, xJiJre xŒJhT @»Mu @yJh, pMVì xJiJre xŒJhT mJmÀu AxuJo, xJuJy CK¨j, @uL ßyJPxj, @mMu ßyJPxj, xhÀu AxuJo K^jMT, xJAláu AxuJo xMP\u, xJÄVbKjT xŒJhT \JKTr ßyJPxj, yJxJj @yoh, l~\Mu AxuJo, k´YJr xŒJhT o~jMu AxuJo Kuaj, h¬r xŒJhT fJ\ CK¨j, KâzJ xŒJhT \MP~u @yoh, xy KâzJ xŒJhT uJKyj @yoh, KvãJ xŒJhT yJKl\ mJyJr CK¨j, xoJ\ TuqJj xŒJhT yJKl\ xJAhMr ryoJj, k´TJvjJ xŒJhT ßoJ: ßyJPxj @yoh, KjmtJyL xhxq ßlrPhRx @uo, @»Mu yJKTo, \MP~u @yoh, vJyL ForJj @yoh, \JyJñLr ßyJPxj, @uo ßyJPxj, ßyuJu @yoh, kJrPn\ @yoh, kÄKT Ko~J, Ko\JjMr ryoJj, oMTáu @yoh, ßVJuJo A\hJjL ßYRiMrL, @mMu yJxjJf, UxÀ Ko~J, oKyhMr ryoJj, rJ\ CK¨j, @K\\ @yoh mJKrTÇ FZJzJ 11 xhxq KmKvÓ CkPhÓJ TKoKar xhxqrJ yPòj pgJâPo yJKl\ oJSuJjJ oKmr @yoh, @»Mx xJuJo, @yJm CK¨j, fJPrT @yoh, KoxmJy \JoJj, jMÀu @oLj, oBj CK¨j, oMlKf KylpMu TKro oJxMT, ßoJÜJr @yoh, TuJ Ko~J, l~xJu @yoh S ßoJÜJr @yohÇ xnJ~ FuJTJr @gt-xoJK\T Cjú~Pj ÈmJWJ ACKj~j ßcnuJkPo≤ IVtJjJAP\vj' èÀfôkMet níKoTJ rJUJr @vJmJh mqÜ TPr FuJTJmJxLr xJKmtT xyPpJKVfJ TJojJ TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

jmLV† CkP\uJ SP~uPl~Jr IPVtjJAP\vj ACPT'r AlfJr oJyKlu

pMÜrJP\q mxmJxrf k´mJxL jmLV†mJxLPhr oPiq GTq FmÄ FuJTJr Cjú ~ Pjr uPãq k´KfKÔf xÄVbj jmLV† CkP\uJ SP~uPl~Jr IPVtjJAP\vj ACPT k´KfmZPrr jqJ~ FmJrS FT AlfJr S ßhJ~J oJyKlPur @P~J\j TPrÇ xŒsKf AÓu§Pjr ßxJjJrVÅJS ßrÓáPrP≤ oJyoMh F rCPlr xnJkKfPfô S KhuS~Jr ßyJPxj KhkMr kKrYJujJ~ AlfJrkNmt @PuJYjJ xnJ~ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj Fo F @K\\, TJoÀu yJxJj ßYRiMrL, xJÄmJKhT oKf~Jr ßYRiMrL, xJÄmJKhT KoxmJy \JoJu, xJÄmJKhT S oJjmJKiTJr TotL @jxJr @yPoh CuäJy, mqJKrÓJr oJyoMhMu yT, @A\LKm vJoLo ßYRiMrL FmÄ jmLV† FcáPTvj asJˆ ACPTr lJC§Jr S xJPmT xnJkKf @mMu TJuJo @\Jh ßZJajÇ kKm© ro\JPjr fJ“kpt KjP~ @PuJTkJf FmÄ ßoJjJ\Jf TPrj oJSuJjJ @mM @yohÇ AlfJrkN m t @PuJYjJ xnJ~ xÄVbPjr TJptâoPT VKfvLu TrPf S FuJTJr Cjú~Pj xÄVbPjr KmKnjú khPãPkr KY© fáPu iPr mÜmq rJPUj xÄVbPjr Ijqfo lJC§Jr @»Mu yJKuo ßYRiMrL, @fJCr ryoJj ßYRiMrL xMPyu, @KvT Ko~J, AmJhMr ryoJj, oKyj CK¨j, lKrh Ko~J,

mJmMu @yPoh ßYRiMrL, ßoJyJÿh xJPhT @yoh, vJKoo Ko~J, @\Jh Ko~J k´oMUÇ AlfJr oJyKlPu mOPaPj mxmJxrf jmLV†mJxL ZJzJS KmKnjú xJoJK\T xJÄÛíKfT-xÄVbPjr ßjfímOª IÄv ßjjÇ IKfKgPhr oPiq @PrJ CkK˙f CkK˙f KZPuj cJ. KV~Jx CK¨j @yoh, c. ßrJ~Jm CK¨j, xJÄmJKhT ßrJoJj mUf ßYRiMrL, FUuJZár ryoJj kJÑá, vJy Fo F oJKuT, hrPmv ßYRiMrL, Fo F yJKTo, yJKhZ Ko~J, ßyuJu ßYRiMrL, Ko\tJ fZjM ßmV, Ko\tJ @SuJh ßmV, yJ\L @»Mu Vlár, UJ~Àu yJxJj ßYRiMrL, @mMu ßyJPxj, ßoJyJÿh @ñMr Ko~J, j\oMu ßyJPxj, Fo F Vlár, @yJm CK¨j fJuMThJr, vJy xKyh @uL, \Jlr @yoh oJxMh, @mMu yJxjJf, \MP~u Ko~J, lrJx Ko~J, ßxKuo rKvh, oJylá\ @yoh ßYRiMrL, ßoJyJÿh @ufJm CK¨j, @KZ Ko~J, ßoJyJÿh oJxMT Ko~J, vJy K\~JCr ryoJj, @mMu TJPvo, f\oMu @uL xrhJr, ßoJyJÿh vJyKr~Jr @uo xMP~m, yJÀj Ko~J, xKyhMu yJxJj ßYRiMrL, ßoJyJÿh ßfJPyu ßYRiMrL, KmuJu ßyJPxj k´oMUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

pMÜrJ\q \JxPhr IKnjªj Vf 31 ßv ßo kNmt u§Pjr KmsTPuPjr V´JomJÄuJ ßrÓáPrP≤ pMÜrJ\q \JxPhr TJptTrL xnJ IjMKÔf y~Ç pMÜrJ\q \JxPhr xnJkKf oMKÜpM≠J yJÀjMr rvLPhr xnJkKfPfô IjMKÔf xnJ~ k´iJj IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj ßTªsL~ \JxPhr jmKjtmJKYf Kv· S mJKe\q Kmw~T xŒJhT vJoLo @yohÇ xnJr ÊÀPf pMÜrJ\q \JxPhr xnJkKf yJÀjMr rvLh k´JrK÷T mÜmq ßkv TPrjÇ xJiJre xŒJhT ‰x~h @mMu ojxMr KuuM xJÄVbKjT FmÄ rJ\QjKfT KmKnjú KmwP~ KuKUf ˝JVKfT mÜmq ßkv TPrjÇ IjMÔJj kKrYJujJ~ KZPuj pMVì xJiJre xŒJhT ßoJ. vJy\JyJj Ç xnJ~ mÜJrJ Vf ßlms~JrLPf \JxPhr \JfL~ TJCK¿Pu oyJP\Ja xrTJPrr fgqoπL yJxJjMu yT AjM FoKk hPur ßTªsL~ xnJkKf FmÄ KvKrj @TfJr FoKk xJiJre xŒJhT KjmJtKYf yS~J~ pMÜrJ\q \JxPhr kã ßgPT ÊPnòJ S IKnjªj ùJkj TrJ y~Ç FTA xJPg fJrJ KxPua \JxPhr xnJkKf ßuJToJj @yohPT ßTªsL~ \JxPhr pMVì xJiJre xŒJhT, xJPmT @∂t\JKfT Kmw~T xŒJhT vJoLo @yohPT Kv· S mJKe\q Kmw~T xŒJhT FmÄ ßoRumLmJ\Jr ß\uJ \JxPhr xnJkKf @»Mu yTPT TíKw Kmw~T xŒJhT KjtmJKYf yS~J~S IKnjªj \JjJjÇ FZJzJS xnJ~ pMÜrJ\q \JxPhr xJÄVbKjT KmKnjú KmwP~ Kx≠J∂ VOKyf y~ Ç xnJ~ mÜmq rJPUj pMÜrJ\q \JxPhr xJPmT TJptTrL xnJkKf k´mLe \Jxh ßjfJ xJoxMu @PmhLj ßjx&S~Jr, xJPmT xJiJre xŒJhT @»Mr rJöJT, ACPrJKk~Jj \JxPhr pMVì @ymJ~T oKf~Mr ryoJj oKfj, xy-xnJkKf oK\mMu yT oKj, xy-xnJkKf @»Mu yJKuo ßYRiMrL, xy-xnJkKf @xJhMu yT @\Jh, pMVì xJiJre xŒJhT ßoJ. vJy\JyJj, pMVì xJiJre xŒJhT FmÄ mJKotÄyJo \JxPhr @ymJ~T xJPuy @yoh, xJÄVbKjT xŒJhT @yoh ßyJPxj UJÅj vJoLo, xJÄVbKjT xŒJhT TJ\L Khu&S~Jr ßyJPxj, h¬r xŒJhT xJoxMöJoJj xJmMu, nJrk´J¬ k´YJr ßpJVJPpJV xŒJhT ForJj @yoh, KvãJ Kmw~T xŒJhT oJyoMhMr ryoJj vJyjNr, xy-xŒJhT oJxMT ßyJPxj, IKu~Mr ryoJj, ßyuJu @yoh, oKyuJ Kmw~T xŒJhT ‰x~hJ KmuKTx ojxMr, pMÜrJ\q jJrL ß\JPar @ymJ~T ÀKm yT, pMVì @ymJ~T ßryJjJ ßmVo S ßTJwJiã ß\JxjJ ßmVo k´oMU Ç xnJkKfr xoJkjL mÜmq FmÄ ‰jvPnJ\ kKrPmvPjr oiq KhP~ TJptTrL xnJr xoJK¬ ßWJweJ TrJ y~ Ç - ßk´x KmùK¬Ç

oJSuJjJ @Tmr @uL ˛OKf kKrwh mJÄuJPhv vJUJr TKoKa ßWJweJ

oJSuJjJ @Tmr @uL ˛OKf kKrwh mJÄuJPhv vJUJr 14 xhxq KmKvÓ CkPhˆJ TKoKa S 22 xhxq KmKvÓ TJptTKr kKrwPhr IjMPoJhj KhP~PZ pMÜrJ\q TKoKaÇ FPf xnJkKf yP~PZj oJSuJjJ uMflár ryoJj (mJmMu) S xJiJre xŒJhT @»Mu Tá¨MZ UJjÇ TKoKa ßWJweJ CkuPã xŒsKf kNmt u§Pjr KmsTPuPjr FTKa ßrˆáPrP≤ pMÜrJ\q vJUJr xnJ IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf oJSuJjJ @»Mx vKyPhr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT yJKjl @yoh UJPjr kKrYJujJ~ xnJ~ mÜmq rJPUj jMÀöJoJj jMÀ, xJoZá Ko~J, omKvõr @uL, @PjJ~Jr ßyJPxj, AxTªr @uL, ÀTj Ko~J, @»Mu Tá¨MZ k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ oJSuJjJ @Tmr @uLr ˛OKfPT iPr rJUPf mJÄuJPhv TKoKa KjruxnJPm TJ\ TPr pJPm mPu @vJmJh mqÜ TPrjÇ CkPhÓJ kKrwh xhxqrJ yPòj: ßoJ. oPjJyr @uL (hvkJATJ), @Kor @uL (ßY~JroqJj ßhRufkMr), yJ\L ojJl Ko~J (hvkJATJ), rKlT UJj (hvkJATJ), oJSujJ oTKuZár ryoJj, oJSuJjJ @»Mu UJKuT, mKvr @yoh (kNmt hvkJATJ), @»Mu ojJl (kNmt hvkJATJ), @Kl\ @uL hvkJATJ, \~jJu @PmKhj @jrkMr, @Tmr @uL hKãj (hvkJATJ), S~JyJm @uL hKãj (hvkJATJ), jJKxr @uL (hvkJAT), jNÀu AxuJo (KmvWr)Ç TJptTKr kKrwPhr IjqJjq xhxqrJ yPuj xyxnJkKf oJSuJjJ lJÀT @yoh @jrkMr, xy-xnJkKf oJSuJjJ @ufJl ßyJPxj (YJjkMr), KV~Jx CK¨j hvkJATJ, Kk~Jr @uL (hvkJATJ), oJSuJjJ oPjJ~Jr ßyJPxj (hvkJATJ), AxoJAu UJj (hvkJATJ), YJÅh Ko~J (hvkJATJ), xy xJiJre xŒJhT xMufJj UJj (hvkJATJ), xJÄVbKjT xŒJhT Kr~J\ CK¨j (hvkJATJ), xy xJÄVbKjT xŒJhT \JPyh @yoh (kNmt hvkJATJ), ßas\JrJr @Tmr UJj mTáu (hvkJATJ), fgq S k´pMKÜ xJ\Jh UJj (hvkJATJ), h¬r xŒJhT TJoJu @yoh hKãe (hvkJATJ), xJKyfq xŒJhT Ko\JjMr ryoJj (@jrkMr), k´YJr S k´TJvjJ @mMu mvr (hvkJATJ), xoJ\TuqJe xŒJhT @uJ CK¨j (hKãe hvkJATJ), pMm Kmw~T xŒJhT @KfTár ryoJj (hvkJATJ), iot Kmw~T xŒJhT oJSuJjJ @»Mu oZKær, IKlx xŒJhT jNÀu yT, xhxq vJoLo UJj, fJ\Mu AxuJo, mKvr Ko~J, oJxMo UJj, xJAláu UJj, oJxMh Ko~J, oJylM\ @yoh, ÀPyu Ko~JÇ - ßk´x KmùK¬Ç

pMÜrJ\q v´KoT uLV SP~ux vJUJr TKoKa

pMÜrJ\q v´KoT uLV SP~ux vJUJr TKoKa y˜J∂r CkuPã FT xnJ Vf 31 ßo, oñumJr kNmt u§Pjr KmsTPuj˙ FTKa ßrˆáPrP≤ IjMKÔf y~Ç FPf jNÀu @uo YájúMPT @ymJ~T S vJyJhJf @uL UJj ßuKujPT xhxqxYLm TPr 21 xhxq KmKvÓ TKoKa ßWJweJ TrJ y~Ç xnJ~ xnJkKffô TPrj pMÜrJ\q v´KoT uLPVr xnJkKf ßoJ. vJoLo @yohÇ xJiJre xŒJhT Fo ATmJu ßyJPxPjr kKrYJujJ~ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT @»Mu @yJh ßYRiMrLÇ mÜmq rJPUj @vrJláu AxrJo, @PjJ~JÀu AxuJo, @ÀT ßYRiMrL, Fo F oJPuT, Fx F ryoJj oMi, oMKuäT ßoJxJP¨T, ßxKuo @yoh, oMKymMr ryoJj, ‰x~h ATmJu, @»Mu TJuJo oMKoj, \MP~u Ko~J, @»Mr ßrRlÇ xnJ~ mÜJ mPuj, jm VKbf pMÜrJ\q v´KoT uLV SP~ux vJUJ KmsPaPj mñmºá @hvtPT iJre TPr k´iJjoπL ßvU yJKxjJr ßjfíPfô mJÄuJPhPv ßp Cjú~j yPò fJ fáPu irPmÇ - ßk´x KmùK¬Ç


17 - 23 \Mj 2016 AxMq 1983 oNuqJ~j xÄUqJ

SURMA 23

oNuqJ~j:

AxyJT TJ\u msJfq\Pjr xUJ

xŒJhTL~ ßjJa xMroJ xJKyfq xJoK~TLr CPhqJPV oNuqJ~j xÄUqJ S ˛re xÄUqJ FTKa KmPvw IJP~J\jÇ APfJoPiq IJorJ ßmv TP~TKa AxMq TPrKZÇ FA KmPvw IJP~J\Pjr xmtãKePTr xJrKg xJÄmJKhT AxyJT TJ\u S VPmwT lJr∆T IJyohÇ xJÄmJKhT AxyJT TJ\u xŒsKf IxM˙q yP~ kzPuS fÅJr C“xJy C¨LkjJ ßoJPaA TPoKjÇ KT∂á vJrLKrTnJPm fÅJr IjMkK˙Kf IJoJPhr oPiq IPjT xLoJm≠fJ ‰fKr TPrPZÇ IJorJ IJvJ TKr KfKj IKYPrA xM˙ yP~ KlPr IJxPmj FmÄ IJmJrS IJorJ FT xJPg TJ\ TrPf kJrPmJÇ AxyJT TJ\u xMroJ CkfqTJr FT xÄV´JoL oJjMwÇ KfKj pKh xMroJ xJKyfq xJoK~TLr oNuqJ~j xÄUqJ S ˛re xÄUqJr \jq FT\j CPhqJVL jJ yPfj fJyPu y~PfJ oNuqJ~j xÄUqJr \jq KfKjA k´go KmPmKYf mqKÜ KyPxPm KjmtJKYf yPfjÇ fÅJr m~x S Toto~ \Lmj ßxaJA hJmL TPrÇ AxyJT TJ\u ßTj IPjPTr oPiq IJuJhJ? KfKj FT\j oMKÜPpJ≠JÇ oMKÜPpJ≠J ymJr ßxRnJVq xmJr y~KjÇ IJmJr mftoJPj ßTC ßTC Fr optJhJ rãJ TrPfS IãoÇ oMKÜpMP≠r oMKÜkJVu AxyJT TJ\u ßpaJ KmvõJx TPrj ßxaJA mPuj FmÄ TPrjÇ ßTC ßTC V´∫ ßkJTJ yP~ gJTPf kZª TPrj KT∂á AxyJT TJ\u V´P∫r IoL~ mJeLPT FPTmJPr k´JK∂ToJjMPwr TJZJTJKZ KjP~ KoKuP~ ßhUJr ßYÓJ TPrjÇ KjP\r xŒPTt ßUJuJUMKunJPm muPf KfKj ßoJPaA KÆiJKjõf jjÇ ßv´eLyLj xoJP\ KmvõJxL AxyJT TJ\u KjP\PTA k´gPo ßv´eLYáqf TPr k´TJv TrPf ˝JòªPmJi TPrjÇ fÅJr \LmPjr FA IJPuJKTf KhT KjP~ IPjPTA F xÄUqJ~ KuPUPZjÇ IJoJPhr xLoJm≠fJr TJrPeA xm ßuUJr ˙Jj KhPf kJKrKjÇ KT∂á fJPhr C“xJy IJoJPhr TJP\ xJyx S C•Jk pMKVP~PZÇ IJorJ fJPhr k´Kf KmPvwnJPm TífùÇ msJfq\Pjr xUJ xJÄmJKhT AxyJT TJ\Pur rJ\QjKfT \LmPjr xJPg fÅJr xJKyfqnJmjJ, oroL xJiTPhr KjP~ fJr Kj\˝ CkuK… S xmPvPw TKmfJr oJjMw KyPxPm pUj KfKj KjP\PT k´TJv TPrj ßxUJPjS fÅJr rJ\QjKfT hvtj láPa CPbÇ IgtJ“ ojMwqTëPur mJAPr KTZáA KfKj KY∂J TrPf kJPrj jJÇ oJjMwPT ßTªs TPrA \VPfr xTu KTZá IJmft ∏ fÅJr Foj KmvõJx xTPur oJP^ ZKzP~ ßhj oroL TKmPhr oPfJÇ ßp FTQrKUT rJ\QjKfT KY∂J mJÄuJPhvPT âov” V´Jx TrPZ ∏ Fxm KjP~ fáoMu fPTtr oJjMw xJÄmJKhT AxyJT TJ\u hLWt\LmL ßyJjÇ xŒJhT: xMroJ

BmnvK KvR‡ji m‡½ Avgvi cwiPq wek kZ‡Ki lv‡Ui `k‡K| Zuv‡K †c‡qwQ ivRc‡_, ivR‰bwZK mgv‡e‡k Ges mvwn‡Z¨i AvÇvq| †c‡qwQ Kwe w`jIqvi, gymwjg mvwnZ¨ msm` I Avj Bmjvn cwÎKvi cÖwZôvZv gynv¤§` byiæj nKÕi mv‡_| wZwb cwievi-cwiRb wb‡q wejvZ Avmvi ci †m NwbôZv bZzb gvÎv †c‡q‡Q| Zuv‡K Av‡iv Kv‡Q †_‡K †`Lvi my‡hvM n‡q‡Q| `~‡i `uvwo‡q KvD‡K †`L‡j ïaygvby‡li evwn¨K Aeqe †`Lv hvq, Zvi Avmj cwiPq cvIqv hvq bv| A_ev Kv‡iv †jLv c‡o, e³…Zv ʇb ev †Uwjwfk‡bi UK‡kv‡Z

ù~wj½ †c‡j R¡‡j D‡V| Zuvi ¯úk©KvZi G g‡bi cwiPq hviv †c‡q‡Qb Zv‡`i Kv‡Q BmnvK KvRjÕi mv‡_ eÜzZ¡ ev mL¨ AZ¨šÍ g~j¨evb GK m¤ú`| evgavivi ivRbxwZi mv‡_ BmnvK KvRj `xN©w`b †_‡K RwoZ| G Kvi‡Y †KD †KD Zuv‡K Kg‡iW BmnvK fvB e‡jI m‡¤^vab K‡ib| A‡b‡K fv‡eb, evgcš’x gv‡bB bvw¯ÍK| cÖK…ZA‡_© hviv Avjøvni Aw¯Í‡Z¡ wek¦vm K‡i bv Zv‡`i bvw¯ÍK ejv nq| Avgvi e¨w³MZ AwfÁZv n‡”Q, Wvb I evg Dfq c‡ÿi g‡a¨ bvw¯ÍK Av‡Qb| MYZ‡š¿i

d ix ` Av n g ` †i Rv

BmnvK KvR‡ji A½xKvi

KmPuPfr TKm-xJKyKfqTPhr KjP~ ßjRpJPj ßaoPxr mMPT mJo ßgPT ATmJu ßyJPxj mMumMu, AxyJT TJ\u, oyJPhm xJyJ, IJyoh oP~\, vJoLo IJ\Jh

†`‡LI gvbyl‡K †Pbv hvq bv| gvbyl‡K wPb‡Z n‡j Zvi KvQvKvwQ †h‡Z nq, †jb-†`b Ki‡Z nq, ivM-Awfgvb Ges myL-`yt‡Li mgq Zvi Kv‡Q _vK‡Z nq| KvQvKvwQ †_‡K Avgiv †`‡LwQ, ivRc‡_i jovKzBmnvK KvRj GKwU cwi”Qbœ ü`‡qi AwaKvix gvbyl| ivRc‡_ wZwb D”PKÚ n‡jI e¨w³MZfv‡e Zuvi gb †gv‡gi g‡Zv big| mvgvb¨ DËv‡c Zv M‡j hvq Ges Av¸‡bi GKUv

†jevm Mv‡q w`‡q hviv cuywRcwZ‡`i mvwf©m w`‡q hv‡”Qb Zv‡`i g‡a¨ bvw¯Í‡Ki msL¨v †gv‡UB Kg bq| Aek¨ mvaviY gvbyl Zv‡`i e¨vcv‡i Lye KgB AewnZ Av‡Qb| cÖm½µ‡g GKwU welq GLv‡b e‡j †bqv fv‡jv| Cgvb ev wek¦vm AšÍ‡ii welq| Kv‡iv Dci Pvwc‡q †`qvi welq bq| wek¦vm Kiv ev bv Kivi ¯^vaxbZv Avjøvn gvbyl‡K cÖ`vb K‡i‡Qb| wb‡Ri cQ›`

DrmM©cÎwU c‡o †`Lvi g‡Zv| †mLv‡b ¯¿xi cÖwZ †jL‡Ki fv‡jvevmv, Ges †jL‡Ki ms‡e`bkxj g‡bi cwiPq my›`ifv‡e dz‡U D‡V‡Q| †jLK e‡jb, ÔAZx‡Zi w`‡K wd‡i hLb ZvKvB, Avur‡K DwV| AÜKv‡i nvwi‡q hvIqvi meUzKz Dcv`v‡bi m‡½ Avgvi cwiPq n‡qwQj| nvwi‡q †hZvg| Aw¯’i †mB mgq †_‡K AvR Aewa Avgvi fv‡jv _vKvi Ges Avb‡›` _vKvi meUzKz K…wZZ¡ GKRb gvby‡li Ñ dv‡Zgv †eMg ivYx| A‡bK hš¿Yv w`‡qwQ Zv‡K| eB DrmM© K‡iB hš¿Yvi wKQzUv Dckg w`‡Z PvBwQ|Õ Abyhvqx gvbyl Zv MÖnY Ki‡e| †Kvb e¨w³ †gŠwLKfv‡e Cgv‡bi ¯^xK…wZ w`‡j Zv‡K Cgvb`vi wn‡m‡e Avgv‡`i MÖnY K‡i wb‡Z n‡e| GKBfv‡e †KD wb‡R‡K Awek¦vmx e‡j †NvlYv w`‡j Z‡eB Zv‡K Agymjgvb wn‡m‡e we‡ePbv Ki‡ev| AšÍ‡ii Lei Rvbvi ÿgZv gvby‡li †bB, †m `vwqZ¡I Zvi bq| Kv‡iv Kg©ZrciZv Cgv‡bi wecixZ n‡j fv‡jvevmv I `i‡`i m‡½ Zv‡K Avgiv Dc‡`k w`‡Z cvwi| Zv‡K bvw¯ÍK ev gyiZv` ej‡Z cvwi bv| N„Yv-we‡Øl cÖPvi K‡i gvbyl‡K ms‡kvab Kiv hvq bv| bex‡`i KvR wQj gvbyl‡K Cgvb`vi evbv‡bv, bvw¯ÍK †NvlYv Kiv bq| Bmjv‡gi BwZnv‡m Lv‡iwR-m¤úª`vq bvgK GKwU agx©q Pigcš’x MÖæ‡ci K_v Avgiv Rvwb| Zviv PZz_© Lwjdvmn A‡bK mvnvev‡K nZ¨v K‡i‡Q| Lv‡iwR‡`i g‡Z, eo cvc Ki‡j Cgvb P‡j hvq Ges †m nZ¨vi †hvM¨ n‡q c‡o| Avgiv evsjv‡`‡ki gymjgvbiv Lv‡iwR bq| Avgiv 26 kOÔJ~


17 - 23 June 2016

24-25 SURMA

xJKyfq xoJK~TL, oNuqJ~j xÄUqJ BmnvK KvR‡ji mswÿß cwiwPwZ †jLK I mvsevw`K BmnvK KvR‡ji Rb¥ 1948 mv‡ji 28 †deªæqvwi †gŠjfxevRvi †Rjvi KgjMÄ Dc‡Rjvi cZbElvi BDwbq‡bi eªv²Y Elvi MÖv‡g| wcZv †gvnv¤§` AvgR` Djøvn I gv mvqiv wewe| wZwb cZbElvi evjK cÖv_wgK we`¨vjq Ges gvBRMuvI miKvwi g‡Wj cÖv_wgK we`¨vjq †_‡K cÖv_wgK wkÿv; bqvevRvi K…òP›`ª D”Pwe`¨vjq †_‡K GmGmwm; wm‡jU g`b †gvnb K‡jR †_‡K GBPGmwm I mœvZK wWwMÖ AR©b K‡ib| K‡jRRxeb †_‡KB mvwnZ¨ PP©v I mvsevw`KZvi m‡½ RwoZ wQ‡jb| 1969 mv‡j MYgvby‡li Kwe w`jIqvi mvwnZ¨ I mvs¯‹…wZK msMVb Ômg¯^i †jLK I wkíxms¯’vÕ MVb Ki‡j BmnvK KvRj Gi hyM¥-m¤úv`K wbe©vwPZ nb| mvsevw`KZv‡K †ckv wn‡m‡e MÖnY K‡ib 1978 mvj †_‡K| Zvici GKRb †ckv`vi mvsevw`K wn‡m‡e, mvßvwnK wm‡jU KÉ, mvßvwnK bZzbK_v, mvßvwnK ivbvi, mvßvwnK Rvjvjvev`, mvßvwnK hyM‡fix, mvßvwnK wm‡jU mgvPvi, mvßvwnK Lei I ˆ`wbK Rvjvjvev`x cwÎKvi we‡kl cÖwZwbwa; ˆ`wbK †LvjvwPwVÕi evZ©v-m¤úv`K, ˆ`wbK †gŠjfxevRvi evZ©vi wbe©vnx m¤úv`K Ges ˆ`wbK evsjvevRvi cwÎKvi cÖ_‡g KgjMÄ-kÖxg½j cÖwZwbwa, c‡i wm‡jU wefvMxq cÖwZwbwa Ges 2000 mvj †_‡K jÛb cÖwZwbwai `vwqZ¡ cvjb K‡ib| BmnvK KvRj 1996 mv‡j evsjvevRvi cwÎKv KZ…©c‡ÿi we‡ePbvq †miv cÖwZwbwai ¯^xK…wZjvf K‡ib| 1996 mv‡j evsjv‡`k †cÖm Bbw÷wUD‡Ui

D‡`¨v‡M wbe©vPbx wi‡cvwUs wel‡q cÖwkÿY †Kvm© Ges evsjv‡`k †cÖm Bbw÷wUD‡Ui D‡`¨v‡M 1999 mv‡j wm‡j‡U AbywôZ we`y¨r I R¡vjvbx wel‡q msev`c‡Î wi‡cvwUs Kg©kvjvq AskMÖnY K‡ib| BmnvK KvRj 2000 mv‡j ¯’vwqfv‡e emev‡mi Rb¨ wejvZ P‡j Av‡mb| 2000 mv‡ji 2 †g †_‡K wejv‡Zi cÖvPxbZg evsjv msev`cÎ mvßvwnK Rbg‡ZÕi wmwbqi ÷vd wi‡cvU©vi wn‡m‡e †hvM`vb K‡ib Ges eZ©gv‡b cwjwUK¨vj GwWUi wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb Ki‡Qb| GQvovI wZwb wejvZ †_‡K cÖKvwkZ ˆÎgvwmK mvwnZ¨ cwÎKv ÔZ…Zxq avivÕi wZwb cÖavb m¤úv`K| BmnvK KvRj 1985-86 mv‡j wm‡jU †cÖmK¬v‡ei Kvh©Kix cwil‡`i m`m¨; KgjMÄ †cÖmK¬v‡ei mfvcwZ (1999-2001); evsjv‡`k mvsevw`K mwgwZ, kÖxg½j BDwb‡Ui mn-mfvcwZ (19992001); jÛb evsjv †cÖmK¬v‡ei wbe©vnx KwgwUi wZb †gqv‡` wbe©vwPZ Z_¨ I M‡elYv m¤úv`K Ges GKevi cÖPvi I cÖKvkbv m¤úv`K wbe©vwPZ n‡q `vwqZ¡ cvjb K‡ib| BmnvK KvR‡ji †jLKRxe‡bi m~Pbv †_‡K GLb ch©šÍ cÖwZwU †jLvB mgvR cwieZ©‡bi K_v e‡j, †gnbwZ gvby‡li AwaKv‡ii K_v e‡j| †mUv m¤¢eZ G Kvi‡YB †h, AvMv‡Mvov wZwb GKRb ivRbxwZwe`| K‡jRRxeb †_‡KB Z…Yg~j gvby‡li gy‡L nvwm dzUvevi †h ivRbxwZ K‡iwQ‡jb AvRI gvwU I gvby‡li KvQvKvwQ †_‡K †m ivRbxwZi PP©v Ki‡Qb| †mRb¨ 1971 mv‡j †`k‡K kÎægy³ Ki‡Z gyw³evwnbx‡Z †hvM w`‡q A¯¿ nv‡Z Zz‡j wb‡q hy× K‡iwQ‡jb| †m Rb¨ gyw³hy× Zvi An¼vi| hy×cieZx© mg‡q BmnvK KvRj Dcjwã K‡ib, ¯^vaxbZv G‡m‡Q, wKš‘ kÖgRxex gvby‡li gyw³ Av‡m wb| G Dcjwã Zv‡K AveviI wZwb gvwU I gvby‡li Kv‡Q wd‡i hvb| DciZjvi gvbyl GB ¯^vaxb †`‡kI hv‡`i‡K ÔA”QzrÕ e‡j Ae‡njv K‡i, N„Yv K‡i †mme cÖvwšÍK gvby‡li GKRb n‡q wZwb †hŠe‡bi w`b¸‡jv KvwU‡q‡Qb| ivR‰bwZK Kg©KvÐ: ivR‰bwZK Rxe‡bi m~Pbvq wm‡jU g`b †gvnb K‡jR QvÎjx‡Mi m`m¨ wQ‡jb| 27 kOÔJ~

yJ P\ rJ A x yJ T FqJ Kj

IJoJr mJmJ rJ\kPgr rJ\J A‡bK eQi c‡i wjL‡Z e‡mwQ, Zv-I wb‡Ri wcZv‡K wb‡q| Kxfv‡e †jLvUv ïiæ Ki‡ev Lu‡yR cvw”Q bv| GKmgq †jLv‡jwLi LyeB kL wQj| me mgq gv_vi g‡a¨ †jLv‡jwL KvR Ki‡Zv| evmvq cÖwZw`bB cuvP/QqUv cwÎKv, eB I g¨vMvwRb Avmvi myev‡` †jLv‡jwLi e¨vcv‡i AviI †ekx DrmvwnZ nZvg| G¸‡jv gb‡hvM w`‡q co‡Z †`‡L AveŸvI Avgv‡K Drmvn w`‡Zb| Zvi Lye B‡”Q wQj Avwg GKRb †jLK n‡ev| GL‡bv †h †m kL ev B‡”Q Avgvi Avgvi †bB Zv bq, wKš‘ kZ e¨¯ÍZvi g‡a¨ me wKQzB A‡bKUv Pvcv c‡o †M‡Q| wejvZ Avmvi ci A‡bK evi †f‡ewQ, AveviI †jLv‡jwLi RM‡Z wd‡i hv‡ev| †QvUMí, KweZv wKsev GKUv Qov wj‡L, cwÎKvq Qvwc‡q AveŸy‡K PgwK‡q †`‡ev, Rvwb‡q †`‡ev Avwg Zvi K_v †i‡LwQ, Avwg Zvi g‡Zv bv n‡Z cvi‡jI wjL‡Z Rvwb| †mw`b nVvr K‡i dviæK PvPvi m‡½ Avjvc K‡i Rvb‡Z cvwi Dwb I beve DwÏb PvPv wg‡j AveŸvi Ici GKUv eB cÖKvk Ki‡Qb| Avgv‡KI †jLv w`‡Z ej‡jb| ï‡b g‡b n‡jv G‡Zv w`b bv cvi‡jI AveŸv‡K mvicÖvBR †`evi GKUv my‡hvM †c‡qwQ| †mRb¨ AveŸvi mKj eÜz-evÜe I ïfvKv•ÿxi IJoJPhr cwiev‡ii cÿ †_‡K K…ZÁZv cÖKvk KiwQ, Awfev`b Rvbvw”Q| FTA xPñ xMroJ kKrmJrPTS IKnjªj ßp fJrJ FTKa KmPvw oNuqJ~j xÄUqJ TrPZj ßhPUÇ AvR AveŸv‡K †`L‡Z wM‡qwQjvg, NÈvLv‡bK Av‡M

wd‡i G‡mwQ, ZvB gbUv fxlY Lvivc| wjL‡Z e‡mI evi evi ßyJYa Lvw”Q †Kv_v †_‡K Avi¤¢ Ki‡ev, Kxfv‡e Avi¤¢ Ki‡ev wKQzB †f‡e cvw”Q bv| AvR cÖvq Pvi gv‡miI †ewk mgq n‡Z P‡j‡Q AveŸv mvaviY †Kv‡bv Lvevi MÖnY Ki‡Z cvi‡Qb bv! A_P Lvev‡ii Rb¨ evi evi QUlU Ki‡Qb| Gfv‡e KL‡bv Zv‡K Lvev‡ii Rb¨ QUlU Ki‡Z †`wLwb| wZwb KL‡bv †fvRb-iwmK wQ‡jb bv| N‡i hvÕB ivbœv Kiv n‡Zv, ZvÕB wZwb Avb›`wP‡Ë MÖnY Ki‡Zb| GgbKx †cU f‡i †L‡ZI cQ›` Ki‡Zb bv| KviY, Mixe gvbyl †hLv‡b GK‡ejv Lvevi cvq bv †mLv‡b Zv‡K Afz³ _vK‡Z y‡”Qbv GUvB wQj Zvi me‡PÕ eo Z…wß| m¤¢eZ GB †eva †_‡KB †Kv‡bv w`b Lvevi wb‡q Zvi gyL †_‡K Avgiv †Kv‡bv ai‡Yi Awf‡hvM ïwbwb| Ggb Kx jeb Kg n‡q‡Q, Svj †ekx n‡q‡Q, GUv †bB †Kb, IUv `vIwb †Kb †Kv‡bv ai‡Yi Awf‡hvM Zvi wQj bv| g‡b c‡o, Avwg ZLb kÖxg½j kn‡i AveŸvi m‡½ †_‡K †jLvcov KiZvg| BZ¨em‡i, Av¤§v I Avcviv jÛ‡b P‡j Avm‡j ivbœvi `vwqZ¡ eZ©vq Avgvi Ici kPz| A_P ivbœvi ÔiÕ-I Avwg Rvwb bv| AveŸv ej‡jb †Kv‡bv c‡ivqv †bB| wZwb eyK k‡c wM‡q Avgvi Rb¨ GKwU ivbœv †kLvi eB wK‡b G‡b GUv c‡o ivbœv Kivi †Póv Ki‡Z ej‡jb| AvwgI eBwU c‡o c‡o ivbœv Ki‡Z ïiæ Kijvg| mvnm wQj AveŸv‡K †hfv‡eB ivbœv K‡i †`B bv †Kb †Kv‡bv Awf‡hvM cv‡ev bv| KviY, Lvevi wb‡q Awf‡hvM 27 kOÔJ~

xMroJr oMPUJoMKU msJfq\Pjr xUJ xJÄmJKhT AxyJT TJ\u

mftoJPj xJoKrT mJKyjL mJÄuJPhPv xmtV´JxL

rJ\jLKfr oJjMwÇ oMKÜpM≠ KjP~ pJr k´go IyïJrÇ KfKj msJfq\Pjr xUJ xJÄmJKhT AxyJT TJ\uÇ TgJr ßnfr IPjT rJV kMPw rJPUjÇ mºáxMunÇ mºáfôPT KfKj mÉhNr KjP~ yJÅaPf kJPrjÇ fÅJr ßnfr FTA xPñ mJx TPr ßk´KoT ojÇ AxyJT TJ\uPT TUjS k´vú TrJ y~Kj ßk´o TPr KmP~ TPrPZj jJKT Wr ßmÅPi ßk´o TPrPZj? IJorJ \JKj fÅJr ßnfr FrS FTaJ ßTJeJ oJrJ C•r rP~PZ pJ KfKj ˝nJmxMunnJPm muPmj, ßfJ TL yP~PZÇ ßk´o TrJ oJjJ IJPZ jJKT? TJmq C\Jz TrJ TgJr mYj KjP~ pUj IJ`J~ mxJ y~ AxyJT TJ\u KbT xm IJxPr oJKjP~ ßjjÇ FA k´JTíKfT CófJ mÉWJa WMPr IJxJ oJjMPwrJ xyP\ I\tj TrPf kJPrjÇ AxyJT TJ\uPT FT ‰mbPTr xJãJ“TJPr kMPrJaJ fáPu IJjJ pJ~ jJÇ x÷mf TJCPTA kJrJ pJ~ jJÇ oJjMPwr \Lmj mzA metJdqÇ ßxA oJjMw pKh IJmJr rJ\jLKfr kMzUJS~J KTÄmJ V´Jo ßgPT vyr-jVr hJmKzP~ ßmzJPjJr ßTC y~, fJr \Lmj ßfJ IJPrJ mÉ rPX nrkMrÇ xJÄmJKhT AxyJT TJ\u xMroJr xJPg FT ‰mbPT \LmPjr Foj mÉKhT KjP~ TgJ mPuPZjÇ KT∂á xm KhT ZJKkP~ rJ\jLKfr oJjMw IJmJr FT\j TPbJr xoJPuJYTS mPa KpKj ImuLuJ~ k´vúKm≠ TPrPZj fÅJr nJmJhPvtr oJjMwPhrÇ fJ WPaPZ ßTmu ßxA k´JK∂T S hKuf oJjMwPhr kãJmu’j TPrÇ FPhr \Lmj mOfJ∂ KjP~ KfKj rJ\jLKf TPrjKjÇ k´TífA fJPhr oMKÜ ßYP~KZPujÇ ßxA oMKÜ rJ\jLKfr oJiqPoA IJjPf yPm fJ KmvõJx TPrjÇ KT∂á xoP~r ßYJrJmJKuPf ßp rJ\QjKfT IJhvt oPr pJ~ ßxxPmr k´Kf AxyJT TJ\Pur ßâJi, IKnoJj xmaJ fÅJr \LmPjr k´go xJãJ“TJPr huJkJKTP~ SPbÇ mftoJj mJÄuJPhPv xJoKrTmJKyjLPT xmtV´JxL KyPxPm ßhUPZj KfKjÇ FTAxPñ rJ\jLfKmhPhr IxyJ~fô, fJPhr IJPkJwTJoL yP~ SbJ ∏ xmKTZáPT FTA xoJ∂rJPu KjP~ FPxPZj AxyJT TJ\uÇ oJjmJKiTJr xÄrãeTJrLPhr k´KfS KfKj k´vú ZáPz oJPrjÇ IJS~JoL uLVJr jJ yP~S IPjT ßmKv Wjm≠ IJPmPV CóJre TPrj Èmñmºá ßvU oMK\mMr ryoJj'Ç Kv·, VJj, TKmfJ, xJKyfq ßTJPjJ KTZáPTA \Lmj ßgPT IJuJhJnJPm ßhPUj jJÇ \LmPjr frñ ßpUJPj ßjA, ßxA Kv·-xJKyPfq KmvõJxL jj xJÄmJKhT AxyJT TJ\uÇ TKmfJ KhP~ \LmPjr Êr∆, xJÄmJKhTfJPT ßkvJ TPr \LmPjr 68Ka mx∂ IKfâo TrJ FA oJjMw ßmv T'Ka èr∆fôkNet KmwP~ V´∫ rYjJ TPrPZjÇ ßkP~PZj mJÄuJ FTJPcKo k´mJxL ßuUT kMrÏJrÇ

IJ fJ C r r y oJ j Ko uJ h

xKûf \LmPjr ZJ~J K'w`b †_‡K Zv‡K †`wLbv †Kv_vI| bv †Kvb mfv mwgwZ‡Z, wUwfÕi †Kvb Abyôv‡b| m¤¢eZ †kl †`Lv we«K‡j‡bi ¯^v` †ióy‡i‡›Ui GKwU AvÇvq| †mLv‡b Zvi mv‡_ Avgiv A‡b‡KB wQjvg| †mLv‡b iv‡Zi Avnvi Ki‡Z wM‡q †`wL wZwb Lye †e‡Q †e‡Q Lv‡”Qb| Rvbv‡jb kixiUv fv‡jv hv‡”Qbv| GI Rvbv‡jb KÕw`‡bi g‡a¨ Av‡gwiKv hv‡”Qb| Zvici A‡bKw`b †`Lv nq wb| †mw`b mvßvwnK ÔmyigvÕ Awd‡m e‡m Avgiv K'Rb K_v ejwQ| G K_v †m K_vi dvu‡K eÜy M‡elK dviæK Avng`‡K wR‡Ám Kijvg Zvi K_v| dviæK fvB Rvbv‡jb wZwb Amy¯’| †mLv‡b e‡mB wm×všÍ n‡jv mßv‡ni g‡a¨ Avgiv Zv‡K †`L‡Z hv‡ev Ges mßvn wZ‡bK Av‡M Zv‡K †`L‡Z Avwg, M‡elK dviæK Avng`, Kwe KvRj ikx`, I mvßvwnK myigvi m¤úv`K Kwe Avng` g‡qR Zvi evmvq hvB| Zv‡K †`‡L wew¯§Z n‡qwQ, GB KÕw`‡b G‡Zv cwieZ©b Avkv Kwi wb| GB Amy¯’Zvi gv‡SI Zvi ¯^‡cœi Rvj †evbv †_‡g _v‡K wb| mvnmx gvby‡liv mKj cÖwZK‚jZvi

g‡a¨I Avkvi Av‡jv Lyu‡Rb| †mB mvnmx gvbylUv Avi †KD bb wewkó gyw³‡hv×v, †jLK, ivRbxwZK, Kwe, msMVK, we‡j‡Zi RbwcÖq mvsevw`K Rbve BmnvK KvRj| gvby‡li mv‡_ KLb wKfv‡e mdj m¤úK© M‡o D‡V †mUv wba©vwiZ A‡bKUv mg‡qi nv‡Z| m¤ú‡K© ¯Íiweb¨vm A‡bK| hv‡`i mv‡_ wPšÍv fvebv, gZ I c‡_i wgj _v‡K Zv‡`i mv‡_ m¤ú‡K©i eÜbUv †cv³ nq| BmnvK KvRj fvB‡qi mv‡_ KLb wKfv‡e m¤úK© M‡o D‡V‡Q ejv gykwKj| wZwb wejv‡Z Avmvi ci †_‡K Zvi mv‡_ †`Lv-Rvbvïbv| Z‡e Zvi bv‡gi mv‡_, †jLvi mv‡_ ev Kg©Kv‡Ði mv‡_ cwiPq `xN©w`‡bi| wm‡j‡Ui wewfbœ KvM‡R Zvi †jLv cv‡Vi †mŠfvM¨ nq| GLv‡b Avmvi ci µgk GKUv kZ©nxb mym¤úK© M‡o D‡V Zvi mv‡_| wewfbœ mfv-mwgwZ, mvwnZ¨-mvs¯‹…wZK †cÖvMv‡g, evsjv GKv‡Wwg eB‡gjvmn bvbv N‡ivqv ‰eVKx‡Z Zvi mv‡_ †`Lv nq, K_v nq| gv‡S gv‡S †dvb †`b, Kwe ÔRbgZÕ-Gi Rb¨ KweZv †`b, ÔZ…Zxh gvÎvÕi Rb¨ Mí

†`b| Zvi K_v ejvi aibB GiKg, mivmwi| c‡q›U-Uy-c‡q›U| wKš‘ †h †Kv‡bv ‰eVKx AvÇvq wZwb m¤ú~Y© wfbœ, cÖvY Ly‡j K_v e‡jb| Zvi Rxe‡bi bvbv evu‡K mwÂZ AwfÁZv †kqvi K‡ib| DcK…Z nB| wb‡R‡K mg…× Kivi †Póv Kwi| wb‡j©vf, D`vi g‡bi GB gvbylwUi mv‡_ GKwU PgrKvi m¤úK© M‡o D‡V‡Q `xN©w`‡b, kÖ×vI mngwg©Zvi, eÜy‡Z¡i| Zvi cwiwPwZi cwiwa e…nr| wZwb GKRb exi gyw³‡hv×v, ivRbxwZwe`, mvsevw`K, msMVK, e‡iY¨ †jLK| Z‡e mewKQyi D‡a© GKRb gyw³‡hv×v wn‡m‡e Zv‡K Avwg m¤§vb Kwi, kÖ×v Kwi| wZwb gyw³hy‡×i †PZbv I wek¦vm‡K g‡bcÖvY aviY K‡ib Av‡cvlnxbfv‡e| †Kv‡bv nxb ¯^v_© ev †jv‡f wZwb wWMevwR Lvb wb A‡b‡Ki g‡Zv| cÖwZwU gyw³‡hv×v mg‡qi †kÖô m¯Ívb| Zv‡`i Kv‡Q Avgv‡`i F‡Yi †kl †bB| gyw³hy× Zvi †jLvi Drm, wek¦v‡mi Rwgb| gyw³hy× wb‡q Zvi †jLv‡jwLi wekvj RMZ| Zvi wjwLZ I m¤úvw`Z 26 kOÔJ~

TJ A ~N o IJ m hM uäJ y

AxyJT TJ\u: hLWt TJ~J~ ßk´o S ßhsJPyr k´KfKm’

xJãJ“TJr V´ye:

lJr∆T IJyoh S IJyoh oP~\ cÖkœ: cÖ_g Rxe‡b Avcbv‡K g‡b n‡qwQj ivR‰bwZK A½‡bi gvbyl| †kl‡gk †jLv‡jwL I mvsevw`KZv n‡q D‡V †ckv| †jLK n‡q IVvi †cQ‡b †Kvb Aby‡cÖiYv KvR K‡iwQj? DËi: Avgvi cÖv_wgK I gva¨wgK wk¶vRxeb †K‡U‡Q MÖv‡g| MÖv‡gi cÖK…wZK †mŠ›`h© GKw`‡K †hgb Avgvi gb‡K Mfxifv‡e Av‡›`vwjZ K‡i‡Q, Ab¨w`‡K mgv‡R AwfRvZ f‚-¯^vgx‡`i `vcUI Avgv‡K AvnZ K‡i‡Q| Avwg †`‡LwQ Ñ we‡q-mv`x Ges Ab¨vb¨ mvgvwRK AvPvi-Abyôv‡b gvby‡l oJjMPw KZ ˆelg¨, KZ wbôziZv| †`‡LwQ Z_vKw_Z bxPzRvZ Ges †L‡U LvIqv gvby‡li cÖwZ f‚wge„wËK AwfRvZ I weËevb‡`i AgvbweK AvPib| Avwg ZLb †_‡KB †`ªv‡ni Av¸‡b R¡‡jwQ, AvRI R¡jwQ| welqUv‡K Av‡iKUz †Lvjvmv K‡iB ewj| Avgvi evj¨Kv‡j we‡q-kv`x wKsev Ab¨ †h †Kv‡bv AvPvi-Abyôv‡b Av‡MB wVK K‡i †bqv n‡Zv, Kv‡K `vIqvZ †`qv n‡e, †K ev Kviv †Kv_vq em‡eb| A_©vr GB emvUv gvwU‡Z bv cvwU‡Z, †Pqv‡i bv PvUvB‡q †m ZvwjKv Av‡MB ˆZwi Kiv n‡Zv| GgbwK eÜzevÜe wbe©vP‡bi †¶‡ÎI cvwievwiK wewa-wb‡la wQj|

BmnvK KvRj Amy¯’| GUv mvgwqK| mg¯Í cÖwZK‚jZv Rq Kiv Zvi ¯^fve| †¯ªv‡Zi wecix‡Z `vuwo‡q †h gvbyl DRv‡b hvÎv K‡i Af¨¯Í Zvi Rb¨ GUv Ggb Avi Kx! Avgiv Avkvq eyK †eu‡a AvwQ| KvRj fvB, Avcwb Avevi my¯’ n‡q Avgv‡`i mvg‡b †nu‡U hv‡eb, Avgiv Avcbvi D”PZv †Qvue e‡j †cQ‡b nuvU‡Z _vK‡ev GB kn‡i Avgv‡`i wcÖh RvqMv¸‡jv‡Z| wUwf'i wi‡gvU© Nyiv‡Z wM‡q †Kv‡bv P¨v‡b‡j ïb‡ev Avcbvi fivU Mjv|

GKevi GKwU AwZ mvaviY Aciv‡a MÖvgxb wePv‡i GKRb `wi`ª K…l‡Ki †Q‡j‡K K‡Vvi vJK˜ †`qv n‡jI †mB GKB Aciv‡ai Rb¨ Avgvi †Kv‡bv wePvi nqwb| G me mvgvwRK AvPvi-AvPib Avi Kov wbqg-bxwZ †`‡L †¶vä n‡jI D”PK‡É cÖwZev` Ki‡Z cvwiwb| KviY, cÖ_gZ cÖwZev` Kivi g‡Zv eqm wQj bv| wØZxqZ Avwg wb‡RB wQjvg Ab¨vq wePviK‡`i DËivwaKvix| ZvB Gme Ab¨vqAZ¨vPvi †`‡L ïayü`‡qi i³ÿiY‡K ü`‡qB Pvcv w`‡q †i‡LwQ, †gvÿg mg‡qi A‡cÿv K‡iwQ| GT mgq MÖvg †Q‡o kn‡i Avmjvg| ZLb c„w_exe¨vwc

cwieZ©‡bi nvIqv engvb| eÜzevÜe‡`i g‡a¨ A‡b‡KB mgvR cwieZ©‡bi K_v ej‡Zv| K_v¸‡jv Avgv‡K Uvb‡Zv| ZvB co‡Z Avi¤¢ KijvgÑ †eb‡ejøv, †jwbb, gvI †mZzs, †nv †Pv wgb I †P ¸‡qfvivi Rxebx I Wv‡qwi| Rywjqvm dzwP‡Ki Ôduvwmi g †_‡KÕ, Rb wi‡Wi Ô`ywbqv Kuvcv‡bv `kw`bÕ, †iwRm †`e‡ii Ô†ifz¨‡jkb Bb `¨ †ifz¨‡jkbÕ, A‡kvK †gnZv I †jvwnqvi Ô†W‡gvµ¨vwUK †mvm¨vwjRgÕ cÖf…wZ MÖš’| Z‡e ivRbxwZi cÖ_g cvV AvIqvgx jx‡Mi gva¨‡g| GK mgq g‡b nj †KejgvÎ ivR‰bwZK Kg©m~wP 28 kOÔJ~

fíeoNu TgJKar xJPg IJorJ xmJA kKrKYfÇ rJ\jLKf KTÄmJ xJÄmJKhTfJr xJPg FA v»Ka UMm ßmvL mqmÂf yP~ gJPTÇ fíeoNu rJ\QjKfT mJ fíeoNu xJÄmJKhTfJr pKh ßTJPjJ ChJyrPer k´P~J\j kPz IJoJr oPj y~ Fr pM&xA ChJyre yPmj AxyJT TJ\uÇ KfKj ßxA mqKÜfô pJr \LmPjr FTKa mz IÄv fíeoNu fgJ xoJP\r ImPyKuf oJjMPwr xJKjúPiq ßgPT ßTPaPZÇ

AxyJT TJ\uÇ xJÄmJKhT, ßuUT S rJ\jLKfKmhÇ KfjKa oJiqoA \jxŒOÜfJr ßpJVxN© xOKÓ TPrÇ FA irPer oJjMMPwr FTaJ xMKmiJ yPuJ ßp, fJrJ TJCPT ßYjJr @PV IjqrJ fJPT ßYPj ßlPuÇ xJKjúiq kJmJr, TgJ muJr KTÄmJ kKrKYf ymJr @TJ⁄J TPrÇ KyPxPm TrPu ßhUJ pJPm v´P≠~ xJÄmJKhT AxyJT TJ\Pur xJPg @oJr xrJxKr kKrKY~ KTÄmJ xJãJf WPa oJ© hvT mJPrJ mZr @PVÇ FPfJ I·KhPjr kKrKY~! ßnPm @Ko KjP\S KmK˛f yAÇ @oJr KmvõJx KfKjS ImJT jJ yP~ kJrPmj jJÇ fgJKk mrJmrA oPj yP~PZ AxyJT TJ\Pur xJPg @oJr xŒTt \jo \jo iPrÇ FA ßuUJKa ÊÀ TrPf ßpP~ oPj yPuJ FTaá KyPxPm TPr ßhKUPfJ TUj ßgPT fJr xJPg @oJr kKrY~Ç KT∂á TqJuTáPuar ßp KyxJmA KhT jJ ßTj @Ko fJ KmvõJx TKrjJÇ TJre fJr xJPg xrJxKr xJãJ“ u§Pj @xJr kr yPuS fJr jJo FmÄ TPotr xJPg kKrY~ ßxA fÀe m~PxÇ KxPua vyPr kJ rJUJr kr ßgPTA fJPT KYKjÇ xÄmJhkP©r ßmJ yrPlr AxyJT TJ\u jJoKa ßxA ßgPT ÂhP~ ßVÅPg pJ~Ç k´UqJf xJÄmJKhT oKfCr ryoJj ßYRiMrLr xŒJhjJ~ ‰hKjT mJÄuJmJ\Jr kK©TJ k´TJvjJr ÊÀPfA kJbTPhr ojPpJV @TwtPe xão y~Ç @oJr pfaáTá oPj kPz ßxA mJÄuJmJ\JPrA AxyJT TJ\Pur jJPor xJPg kKrY~Ç KmKnjú xoP~ fJÅr ˝jJPo k´TJKvf ßmvKTZá KrPkJat kPzKZ FmÄ ßxA ßgPT FA jJoKaS @oJr ÂhP~ ˙Jj TPr ßj~Ç FZJzJ KxPuPa KmKnjú @`J~ èeL\Pjr oMPUS AxyJT TJ\u jJoKa CóJKrf yPf ÊPjKZÇ KmPvw TPr KnPu\ cJAP\ˆ xNP© Fr xŒJhT KmKvÓ TKm-xJÄmJKhT rJVLm ßyJPxj ßYRiMrLr xJKjúPiq TJP\r lJÅPT KxPuPar xJKyfq-xJÄmJKhTfJr @PuJYjJ~ AxyJT TJ\u jJoKar xJPg kKrKYf yP~KZÇ mÜífJ KTÄmJ KaKnr aTPvJ xmt©A AxyJT TJ\Pur VuJr ˝r YzJ mJ muJ pJ~ CóT£Ç IPjT xo~ oPj yPf kJPr KfKj ßãkJPaÇ KT∂á ßTj fJr FA ãá… mJ rJVf˝nJm? FaJr C•r pJr TJPZ pJ-A ßyJT jJ ßTj, @Ko pJ mMP^KZ mJ ßhPU @xKZ fJ yPuJ: FaJ fJr KjP\r ßTJPjJ k´JK¬ KTÄmJ yJrJPjJr k´KfKâ~J j~Ç xoJ\, xÄxJPrr IKj~oA fJÅr FA ãá≠fJr TJreÇ FTA xoJP\ ßgPT CkrfuJ @r KjYfuJr mqmiJj fgJ ßv´eL ‰mwoq fJPT Kjrm gJTPf ßh~ jJÇ KfKj pUj ßhPUj ˝JiLjfJ FPxPZ KT∂á v´o\LmL oJjMPwr oMKÜ @PxKj fUj @r ˝JnJKmT gJTPf kJPrj jJÇ fJÅr pPfJ ßVJ˝J TJP~oL 28 kOÔJ~


17 - 23 June 2016 m SURMA

xMroJ xJKyfq xJoK~TL, oNuqJ~j xÄUqJ

VPmwT lJr∆T IJyoPhr ßmñu kKuKaé Aj KmsPaj V´P∫r k´TJvjJ IjMÔJPj mÜmq rJUPZj AxyJT TJ\u

BmnvK KvR‡ji A½xKvi (23 kOÔJr kr) Avn‡j mybœvn Avj Rvgv‡Zi Abymvix| Avgiv B‡”Q g‡Zv KvD‡K bvw¯ÍK-gyiZv` ej‡Z cvwi bv| AvBb nv‡Z Zz‡j wb‡Z ev †Kv‡bv gvbyl‡K nZ¨v-†hvM¨ e‡j we‡ePbv Ki‡Z cvwi bv| GKmgq evgavivi m‡½ AvgviI m¤úK© wQj| ˆK‡kv‡i ivRbxwZi cqjv meK Avwg †c‡qwQ eZ©gvb †MvjvcMÄ Dc‡Rjvaxb ivYvwcs ciMYvi K¡vwi gCbyÏxbÕi wbKU †_‡K| wZwb ALÐ b¨v‡ci †Rjv ch©v‡qi †bZv wQ‡jb| wbR GjvKvi wb›`yK‡`i Kv‡Q wZwbI KwgDwb÷ K¡vwi wn‡m‡e cwiwPwZ †c‡q‡Qb| K¡vwi gCbyÏxbÕi Kv‡Q Avwg ZvRwe` ev KziAvb †ZjvI‡Zi weï× wbqg-Kvbyb wk‡LwQ| KziAvb wkÿv †`qvi mv‡_ mv‡_ wZwb Avgv‡K ivRbxwZi meKI w`‡Zb| wZwb ïaybvgvwR wQ‡jb bv, BgvgwZI Ki‡Zb Ges ÔXvKvDËi ivYvwcs Avivweqv †nvmvBwbqv gv`ªvmvÕi wkÿKI wQ‡jb| Aciw`‡K †QvU‡ejv †_‡K †`‡L AvmwQ, Avgv‡`i GjvKvi evgavivi cÖL¨vZ †bZv Ges gyw³hy‡×i msMVK ˆmq` Avãyj nvbœvb wbqwgZ bvgvR c‡ob| gvIjvbv fvmvbxiI evgavivi mv‡_ m¤úK© wQj| wZwb bvgvR co‡Zb, gvbyl‡K gywi` Ki‡Zb| wec`MÖ¯’ gvbyl‡K †`vqv c‡o dzw`‡Zb, cvwbcov w`‡Zb| GKBfv‡e evgcš’x n‡jI BmnvK KvRj cuvPIqv³ bvgvR c‡ob| eû mfv-mgv‡e‡k Avwg I BmnvK KvRj GKB mv‡_ Ask †bB| bvgv‡Ri mgq n‡j Avgiv GK mv‡_ bvgvR Av`vq Kwi| cvVvb ˆmwbK LvRv Dmgvb Lv‡bi ¯§„wZ weRwoZ msMÖvgx Rbc` cZbDlvi BDwbq‡bi mšÍvb BmnvK KvRj| jvDqvQov cvnvo Ges Pv-evMv‡bi Av‡jv-evZv‡m wZwb †e‡o D‡V‡Qb| Zuvi Avmj bvg BmnvK Be‡b AvgR`| †jLK, mvsevw`K I ivRbxwZwe` BmnvK KvRj GK mgq wQ‡jb wm‡j‡Ui kÖwgK Av‡›`vj‡bi †bZv Ges ivRc‡_i jovKz†hv×v| `yÕnvRvi mv‡j †Q‡j‡g‡q‡K wb‡q jÛ‡b P‡j Av‡mb| wejvZ Avmvi ciI cÖPzi †jL‡Qb| evsjv GKv‡Wwg Zuv‡K cÖevmx †jLK wn‡m‡e cyi¯‹vi w`‡q m¤§vbbv w`‡q‡Q| G ch©šÍ cÖKvwkZ Zuvi `kwU eB, Ômyigv DcZ¨Kvi Pv kÖwgK Av‡›`vjb AZxZ I eZ©gvbÕ, ÔwU IqvKvm© gyf‡g›U Bb `¨ myigv †fwjÕ (Tea Workers Movement in the Surma Valley), ÔevOvwj I evsjv‡`kÕ, ÔRbK Zywg evsjv‡`kÕ, Ôgyw³‡hv×v‡`i Rxeb msMÖvgÕ, Ôwm‡j‡Ui wkíx mvaK msMÖvgxÕ, Ô¯§…wZ‡Z gvngy` nKÕ, Ôevsjv‡`‡ki Agi gyw³‡hv×vivÕ, Ôexiv½bv‡`i Rxeb msMÖvgÕ Ges ÔeivK DcZ¨Kvi evsjv fvlv Av‡›`vj‡bi BwZnvmÕ| 239 gyw³‡hv×vi Rxeb-msMÖv‡gi hš¿YvMuv_v wb‡q iwPZ n‡q‡Q BmnvK KvR‡ji Ôgyw³‡hv×v‡`i Rxeb-msMÖvgÕ MÖš’| Ô†`k ¯^vaxb n‡jv Avi Avgiv ¯^vaxbZvi bZzb Db¥v`bvq †g‡Z DVjvg| wKš‘ fz‡j †Mjvg hviv G ¯^vaxbZv Avgv‡`i Dcnvi w`‡qwQj Zv‡`i K_v|Õ [f~wgKv, Aa¨vcK †gv. Avãyj AvwRR; Ôgyw³‡hv×v‡`i RxebmsMÖvgÕ] Avgiv G MÖ‡š’ cvB Kg Av‡jvwPZ Ges myweav-ewÂZ K‡qKRb gyw³‡hv×vi e¨w³MZ myL-`yt‡Li wPÎ| BmnvK KvRj e‡jb, ÔAvgv‡`i hy× R‡qi MíUv Lye mnR wQj bv| A¯¿ nv‡Z wbjvg| wXmyg wXmyg hy× Kijvg Avi ¯^vaxb n‡q †Mjvg e¨vcviUv Zv bq| Gi Mfx‡i A‡bK Kvbœvi BwZnvm Av‡Q| hy‡×i mgq cÖ‡Z¨K gyw³‡hv×vi Rxe‡b ejvi g‡Zv A‡bK Mí ˆZwi n‡q‡Q| wKš‘ hy‡×i ci hLb wKQz‡ZB Avi wnmve †gjv‡bv m¤¢e nqwb ZLb †Q‡jgvbywl Awfgv‡b †mB me Mí ejvi my‡hvM m„wó nqwb| †Kbbv Mí ej‡Z wM‡q evwYR¨I †h Kiv hvq †m mZ¨ Zuv‡`i ARvbv wQj|Õ BmnvK KvR‡ji Ôwm‡j‡Ui wkíx mvaK msMÖvgxÕ MÖš’ e„nËi wm‡j‡Ui 28 Rb ¸Yx e¨w³i Rxebv‡jL¨ wb‡q iwPZ| Zuviv A‡b‡K Kwe, mvwnwZ¨K, ivRbxwZwe`, mgibvqK, m½xZÁ Ges M‡elK wn‡m‡e †`‡k-we‡`‡k m¤§vb AR©b K‡i‡Qb| wZwb hv‡`i Rxeb I Kg© wb‡q †mLv‡b Av‡jvPbv K‡i‡Qb Zviv n‡jb, Kwe w`jIqvi, cxi nvweeyi ingvb, Kg‡iW eiæY ivq, Wv. m~h©gwY †`e, ˆmq` AvKgj †nv‡mb, Wv. †`Iqvb byiæj †nv‡mb PÂj, Avjx md`i Lvb, Kg‡iW ARq fÆvPvh©, Kg‡iW `x‡bk †PŠayix, Kg‡iW †ngv½ wek¦vm, gykZvK †Kv‡ikx, †gvnv¤§` Bwjqvm, G †K Avbvg, g Av gy³vw`i, wiqvQZ Avjx, wmivR DwÏb Avng`, ˆmq` gwZDi ingvb, Kg‡iW AvmvÏi Avjx, †`Iqvb nvmb ivRv, Avãyj ReŸvi, Kg‡iW K‡qm †PŠayix, Kg‡iW AvLZvi Avng`, gyÝx Avkivd †nv‡mb mvwnZ¨iZœ, KiæYvwmÜzivq, AvwRi DwÏb Lvb, Kg‡iW w`‡Mb `vk¸ß, ˆmq` gyRZev Avjx Ges †gRi †Rbv‡ij Avãyi ie exi-DËg| BmnvK KvR‡ji cÖKvwkZ mKj eB mvaviY gvby‡li Rxeb Ges nvwm-Kvbœvi mv‡_ mswkøó| Z‡e Ômyigv DcZ¨Kvi Pv-kÖwgK

Av‡›`vjb, AZxZ I eZ©gvbÕ wk‡ivbv‡g wjwLZ eBwU bvbv Kvi‡Y ¸iæ‡Z¡i `vwe`vi| wZwb wb‡R kÖwgK Av‡›`vj‡bi mv‡_ cÖZ¨ÿfv‡e RwoZ wQ‡jb| wbR¯^ AwfÁZvi Av‡jv‡K †jLv G eB‡q PvkÖwgK‡`i wewfbœ Av‡›`vj‡bi mswÿß weeiY i‡q‡Q| mv‡_ mv‡_ Pv-kÖwgK‡`i RxebhvÎvi gv‡bvbœqb Ges †gŠwjK Pvwn`v c~i‡Yi e¨vcv‡i †mLv‡b †ek wKQz¸iæZ¡c~Y© `vwe-`vIqv DÌvwcZ n‡q‡Q| eZ©gvb mg‡q Pv-cv‡bi Af¨vm bvMwiK Rxe‡bi mxgvbv †cwi‡q MÖvg-MÄ, †Ljvi gvV, weËevb‡`i `nwjR, Kuy‡oNi, w`b-gRyi‡`i Kg©‡ÿÎ Ñme©Î Qwo‡q c‡o‡Q| mKj †ckv I †kÖwYi †jvK w`‡b evi K‡qK Mig PvÕ‡q PzgyK w`‡q K¬vwšÍ `~i Kivi †Póv K‡ib| G wPÎ evsjv‡`kmn c„w_exi mKj †`‡kB †`Lv hvq| A_P †lvok kZvãx ch©šÍ Pxb Qvov c„w_exi Avi †Kv_vI PvÕ‡qi cÖPjb wQj bv| evsjv‡`‡ki me‡P‡q cÖvPxb Pv-evMvb gvjwb Qov evMvb| 1854 mv‡j cixÿvg~jKfv‡e Gi hvÎv ïiæ nq| Gi ci ax‡i ax‡i myigv DcZ¨Kv Ges KvQvo †Rjvi wewfbœ ¯’v‡b e¨vcKfv‡e PvÕ‡qi Drcv`b Avi¤¢ nq| Pv Avgiv Dc‡fvM Kwi, wKš‘ Pv-Drcv`‡bi mv‡_ †h kÖwgK‡Mvôx RwoZ i‡q‡Qb Zv‡`i myL-`yt‡Li Lei ivwL bv| Zv‡`i fvlv, ms¯‹…wZ, ag© ev Avkv-AvKv•ÿvi e¨vcv‡i Avgv‡`i Kv‡Q †Zgb Z_¨ ‡bB| †m e¨vcv‡i Avgv‡`i †Kvb AvMÖn Av‡Q e‡j g‡b nq bv| Zv‡`i wK Avgiv evsjv‡`‡ki bvMwiK Ges g~j¨evb m¤ú` wn‡m‡e MY¨ Kwi? Mv‡g©›Um BÛvw÷ª Ges we‡`‡k kÖg-evRvi m¤úªmvwiZ nevi c~e© ch©šÍ evsjv‡`‡ki ˆe‡`wkK gy`ªv AR©‡bi Ab¨Zg cÖavb Aej¤^b wQj Pv| Pv-kÖwgK‡`i Avgiv ÔKzwjÕ e‡j m‡¤^vab Kwi| Zviv evsjv‡`‡ki bvMwiK n‡jI ÔKzwjÕ kãwUi g‡a¨ †Kvb m¤§vb‡eva †bB| kãwU A‡bK mgq Mvwj wn‡m‡e e¨eüZ nq| hyM hyM a‡i evsjv‡`‡k evm Ki‡jI G †`‡k Zv‡`i wbR¯^ GKLÐ Rwg ev evwo A_ev †Kvb cÖKvi mvgvwRK gh©v`v †bB| Pv-kÖwgKiv Kx fv‡e evsjv‡`‡ki evwm›`v n‡q‡Q Zv eY©bv Ki‡Z wM‡q BmnvK KvRj e‡jb, Ô†ewbqv Bs‡iR AwZ K~U‡KŠk‡ji mv‡_ Kg `v‡g kÖg wK‡b hv‡Z AwaK gybvdv AR©b Kiv hvq †m j‡ÿ¨ AvRxeb Kv‡Ri k‡Z© Pzw³e× K‡i ga¨ fvi‡Zi `ywf©ÿcxwoZ muvIZvj, gyÛv, Kzjwej, †jvnvi, Kzgx©, f~wgR cÖf…wZ Avw`evmx †Mvôx Ges wenvi, Dwol¨v, gv`ªvR, DËi cÖ‡`k, ga¨ cÖ‡`k,euvKzov cÖf…wZ A‡ji Mixe Pvlx‡K Pv-kÖwgK wn‡m‡e msMÖn K‡i| Rxeb Pzw³‡Z †mB †h Zv‡`i Pv evMv‡b kÖwgK wn‡m‡e cÖ‡ek N‡UwQj †m avivevwnKZv GLb ch©šÍ eZ©gvb|Õ GLv‡b jÿ¨Yxq, DbœZ Rxeb I fv‡jv cvwikÖwgK †`qvi cÖ‡jvfb w`‡q Zv‡`i AvRxeb KvR Kivi k‡Z© GLv‡b wb‡q Avmv n‡q‡Q| Gi mv‡_ GKRb µxZ`v‡mi Kx cv_©K¨? wewbg‡q Zviv wK DbœZ Rxeb †fvM Ki‡Q ev fv‡jv cvwikÖwgK cv‡”Q? G mKj cÖ‡kœi DËi Avgv‡`i mevi Rvbv Av‡Q| Pv-kÖwgK‡`i gvb‡eZi Rxeb-hvcb Ges eÂYvi K_v ej‡Z wM‡q BmnvK KvRj wj‡Lb, ÔPv-kÖwgK‡`i AvZ¥vi ¯^vaxbZv, †eu‡P _vKvi ¯^vaxbZv, evK-¯^vaxbZvmn †Kvbiƒc †gŠwjK AwaKvi †bB| GB mg¯Í AwaKviwenxb Pv-kÖwgK Rb‡Mvôx eZ©gv‡b ga¨hyMxq `vm cÖ_vi †P‡q Av‡iv wbg©g, Av‡iv KiæY Rxeb hvcb Ki‡Qb| Abvnvi Zv‡`i wbZ¨m½x, †c‡Ui w`‡K ZvKv‡j ey‡Ki nvo¸‡jv‡K nvi‡gvwbqv‡gi wi‡Wi g‡Zv †MvYv hvq| evm¯’vb wKsev wPwKrmvi †Kvb mye¨e¯’v †bB| AvBGjI Kb‡fbkb Abyhvqx wkïkÖg wbwl× †NvlYv Kiv n‡jI Pv-kÖwgK‡`i Rb¨ GB Kb‡fbkb g~j¨nxb| wkïkÖg Pv evMv‡b †e-AvBbx bq eis ¯^xK…Z|Õ BmnvK KvRj Av‡jvP¨ MÖ‡š’ ÔPv-kÖwgK msMVb I Pv-kÖwgK Av‡›`vjbÕ wk‡ivbv‡g cÖ_g †_‡K G ch©šÍ Pv-kÖwgK‡`i AwaKvi Av`v‡qi j‡ÿ¨ cwiPvwjZ wewfbœ Av‡›`vj‡bi mswÿß weeiY Zz‡j a‡i‡Qb| †m BwZnvm e„wUk-hyM A_©vr 1920 mvj †_‡K ïiæ n‡q cvwK¯Ívb-hyM Ges evsjv‡`k ch©šÍ G‡m‡Q| GK ch©v‡q wZwb mvaviY kÖwgK Ges Pv kÖwgK‡`i g‡a¨ ˆelg¨g~jK AvPi‡Yi R‡b¨ kÖwgK-Kg©Pvix HK¨ cwil`‡K `vqx K‡i †ÿvf cÖKvk K‡i‡Qb| wZwb e‡jb, ÔAwaKvsk †bZvB Pv kÖwgK‡`i wbwl× RMZ †_‡K †ei K‡i G‡b †`‡ki Pjgvb kÖwgK Av‡›`vj‡bi mv‡_ m¤úK©hy³ Ki‡Z bvivR| Avi G Kvi‡YB Pv kÖwgKMY RvZxq Av‡›`vj‡bi mv‡_ kwiK n‡Z cvi‡Qb bv| hv‡`i kÖ‡gi gva¨‡g †KvwU †KvwU UvKvi ˆe‡`wkK gy`ªv miKvi AR©b Ki‡Q, hviv mxgvnxb †kvl‡Yi wkKvi Zv‡`i cÖwZ miKvi Z_v RvZxq †bZ…e„‡›`i G ˆelg¨g~jK AvPiY †Kb? †kÖwYPwiÎÕB wK G cÖ‡kœi cÖK…Z DËi?Õ †k‡li w`‡K G‡m †jLK Pv-kÖwgK‡`i Rxebgvb DbœZ I wbivcËv weavb Ges my‡hvM-myweav e„w×i R‡b¨ 22-`dv `vwe †ck K‡i Zv

26

c~i‡Yi R‡b¨ evsjv‡`k miKv‡ii cÖwZ Avnevb Rvwb‡q‡Qb| Pv-kÖwgKiv evsjv‡`‡ki ¯^xK…Z bvMwiK| Zviv evsjv‡`‡ki Avw` evwm›`v bv n‡jI e„wUk kvm‡bi wØZxq kZK †_‡K Zviv G †`‡k evm Ki‡Qb| Abygvb Kwi, Zv‡`i RbmsL¨v GK wgwjqb †_‡K A‡bK †ewk n‡e| Zv‡`i †fvUvwaKvi Av‡Q| mKj evMv‡bi Pv kÖwg‡Ki Avw` evm¯’vb fvi‡Zi GK GjvKv bq| Zv‡`i mK‡ji Avw` gvZ…fvlv GK bq| Zv‡`i wb‡R‡`i ag©, BwZnvm I ms¯‹…wZ Av‡Q| hw`I Zv‡`i wb‡Ri gvZ…fvlvq †jLvcov Kivi my‡hvM †bB| Zviv A‡b‡K wb‡Ri fvlvi bvgI Rv‡bb bv| Pv-kÖwgKiv gvbyl, Avkivdzj gLjyKvZ Ñ m„wói †miv Ñ G e¨vcv‡i wØg‡Zi †Kv‡bv AeKvk †bB| Avgiv Rvwb, wkÿv I A_©‰bwZK myweav Qvov gvbe-m¤ú‡`i Dbœqb m¤¢e bq| evsjv‡`‡ki bvMwiK wn‡m‡e GUv Zv‡`i cÖvc¨ AwaKvi| Wvb-evg Ges Bmjvgx ev Bmjvg-cQ›` ivR‰bwZK `‡ji Afve evsjv‡`‡k †bB| mvgvwRK msMVb ev GbwRIÕi msL¨vI Kg bq| wKš‘ myweav-ewÂZ I wbh©vwZZ GK wgwjq‡bi †P‡qI †ewk Pv-kÖwgK Rb‡Mvôxi R‡b¨ Kv‡iv †Kvb gv_v-e¨_v Av‡Q e‡j Avgiv †`L‡Z cvB bv| evsjv‡`‡ki †h mKj wbe©vPbx GjvKvq Pv-evMvb Av‡Q, †mme GjvKvq wbe©vP‡bi mgq Pv-kÖwgK‡`i K`i †e‡o hvq| KviY Zviv †h cÖv_x©‡K †fvU cÖ`vb K‡ib wZwbB mvaviYZ wbe©vP‡b weRqx nb| wKš‘ wbe©vP‡bi ci Zv‡`i K_v Kv‡iv g‡b _v‡K bv| evsjv‡`‡ki Wvb-evg †Kvb msMV‡bi cÖavb Kg©m~wPi Ask wn‡m‡e Pv-kÖwgK‡`i †UKmB Dbœqb Av‡Q e‡j Avgv‡`i Rvbv †bB| evsjv‡`‡ki A‡b‡K Ig‡ii kvmb ev Bmjvgx kvmb Kv‡q‡gi †køvMvb †`b| Lwjdv Igi hw` evsjv‡`‡ki Pv-kÖwgK‡`i Ae¯’v †`L‡Zb Zv n‡j wZwb Kx ej‡Zb? Pv-kÖwgK‡`i cÖwZ †kvlY I Ryjy‡gi Aciv‡a wZwb Avgv‡`i A‡bK‡K kZvwaK †`viiv gvi‡Zb| Avi A‡bK AvBb cÖ‡YZv ev RbcÖwZwbwa‡K i¾y‡Z Szwj‡q dvuwmi Av‡`k w`‡Zb| Avgiv ïwb, evsjv‡`‡k Dbœq‡bi †Rvqvi m„wó n‡q‡Q| †m †Rvqv‡i A‡b‡Ki †Pnviv, evwo, Mvwo Ges RxebhvÎvq †RŠjym Avgiv cÖZ¨ÿ Kwi, G‡Z †Kv‡bv fzj †bB| wKš‘ wb¤œweË, †gnbwZ gvbyl ev kÖwgK‡kÖwYi g‡a¨ †m †RŠjy‡mi †Quvqv jv‡Mwb| evsjv‡`‡ki †lvj‡KvwU gvby‡li R‡b¨ GK wgwjqb Pv-kÖwg‡Ki msL¨vUv †gv‡UB Kg bq| Zv‡`i mv‡_ †hvM Ki‡Z n‡e †LZ-gRyi, w`b-gRyi, wiKkv kÖwgK, f~wgnxb K…lK, wb¤œ †eZ‡bi miKvwi I †emiKvwi Kg©Pvix, miKvwi kÖwgK-Kg©Pvix, mvaviY kÖwgK, †eKvi I wb¤œweË gvbyl‡`i| me wgwj‡q ZvivB evsjv‡`‡ki msL¨vMwiô gvbyl| Zv‡`i mK‡ji †gŠwjK gvbweK cÖ‡qvRb, AwaKvi Ges myL wbwðZ n‡jB Avgiv ej‡Z cvwi evsjv‡`‡k Dbœq‡bi †Rvqvi m„wó n‡q‡Q| Avgiv †KD Rvwb bv evsjv‡`‡k †m w`b K‡e Avm‡e? Ômyigv DcZ¨Kvi Pv kÖwgK Av‡›`vjb : AZxZ I eZ©gvbÕ eBwUi R‡b¨ BmnvK KvR‡ji Kv‡Q Avgiv K…ZÁ| Pv-kÖwgK‡`i Rxeb I msMÖvg m¤ú‡K© A‡bK ARvbv Z_¨ wZwb Avgv‡`i mvg‡b Zz‡j a‡i‡Qb| Gi Av‡jv‡K evsjv‡`‡ki miKvi Ges ivRbxwZwe`MY GwM‡q G‡j Pv-kÖwgK‡`i fv‡M¨i wKQzUv cwieZ©b n‡e e‡j Avgiv Avkv Ki‡Z cvwi| wewfbœ cÎ-cwÎKvq cÖKvwkZ 46wU Kjvg wb‡q cÖKvwkZ n‡q‡Q Zuvi ÔevOvwj I evsjv‡`kÕ MÖš’wU| Av‡iv `k Rb cÖevmx evOvwji g‡Zv we‡`‡k evm K‡iI BmnvK KvRj‡K evsjv‡`‡ki cÖwZwU mgm¨v DwØMœ I Aw¯’i K‡i Zz‡j Ges cÖwZwU Avb›` msev‡` wZwb Lywk‡Z AvZ¥nviv n‡q D‡Vb| MÖš’wUi f~wgKv wj‡L‡Qb Kwe ˆmq` kvgmyj nK| f~wgKvq wZwb e‡jb, Ô†`k †_‡K BmnvK KvRj G‡Zv `~‡i Av‡Qb, wKš‘ wZwb †`k‡K enb K‡ib Zuvi ü`q I †PZbvi †fZ‡i| †`‡ki gvbyl, Zv‡`i Avkv-AvKv•ÿv, mgm¨v, msKU mKjB wZwb wbixÿY K‡ib Mfxi g‡bv‡hvM mnKv‡i, fv‡eb I we‡kølY K‡ib; Ges †m mKj wZwb Kj‡g wjwce× K‡ib, cÖKvk K‡ib jÛb †_‡K cÖKvwkZ evsjv cwÎKvq|Õ MÖ‡š’i wk‡ivbvg¸‡jv cvV Ki‡j BmnvK KvR‡ji wPšÍv-†PZbv I `„wô‡KvY Avgv‡`i Kv‡Q ¯úó n‡q D‡V| G¸‡jvi g‡a¨ i‡q‡Q, ÔivR‰bwZK †bZ…‡Z¡i weKí †bBÕ, Ôevsjv‡`‡k myw`b myevZv‡mi cÖZ¨vkvÕ, ÔM¨vm idZvwb evsjv‡`‡ki wech©q †W‡K Avb‡eÕ, ÔcÖavbgš¿xi R‡b¨ wbivcËv AvBb Ges wbivcËvnxb RbRxebÕ, Ô`yB †bÎxi g‡b ivLv DwPZ, UvBUvwbKI Wz‡e †M‡QÕ, Ômv¤úª`vwqKZv Qov‡”Q wn›`y-†eŠ×-wLª÷vb HK¨ cwil`Õ, Ô†bZ…‡Z¡i msK‡U weª‡U‡b evOvwj KwgDwbwUÕ BZ¨vw`| MÖš’wUi DrmM©cÎwU c‡o †`Lvi g‡Zv| †mLv‡b ¯¿xi cÖwZ †jL‡Ki fv‡jvevmv, Ges †jL‡Ki ms‡e`bkxj g‡bi cwiPq my›`ifv‡e dz‡U D‡V‡Q| †jLK e‡jb, ÔAZx‡Zi w`‡K wd‡i hLb ZvKvB, Avur‡K DwV| AÜKv‡i nvwi‡q hvIqvi meUzKzDcv`v‡bi m‡½ Avgvi cwiPq n‡qwQj| nvwi‡q †hZvg| Aw¯’i †mB mgq †_‡K AvR Aewa Avgvi fv‡jv _vKvi Ges Avb‡›` _vKvi meUzKzK…wZZ¡ GKRb gvby‡li Ñ dv‡Zgv †eMg ivYx| A‡bK hš¿Yv w`‡qwQ Zv‡K| eB DrmM© K‡iB hš¿Yvi wKQzUv Dckg w`‡Z PvBwQ|Õ BmnvK KvR‡ji mKj †jLvi e¨vcv‡i GKUv welq jÿYxq| wb‡Ri Rxe‡bi g‡Zv Zuvi wewfbœ eB‡qi wk‡ivbv‡gI Av‡›`vjb Ges msMÖv‡gi K_v¸‡jv evievi Ny‡i wd‡i G‡m‡Q| gyw³hy×, wkíx-mvaK Ges †gnbwZ gvby‡li RxebmsMÖvg Zuvi †jLv‡jwLi gyL¨ welq| gyw³hy‡×i g~j †PZbv †kvlYnxb mgvR wewbg©v‡Yi e¨vcv‡i wZwb A½xKvive×, †kvwlZ-ewÂZ gvby‡li cÖwZ Zuvi fvjevmv cÖkœvZxZ| Zuvi G A½xKvi I fv‡jvevmv †Kv‡bv †fŠMwjK mxgvbvq mxgve× bq| wZwb e‡jb, ÔmsNvZgq c„w_ex‡Z Avgiv hw` wb‡R‡`i gvbyl wn‡m‡e cÖwZôv Ki‡Z cvwi, Zv n‡j hviv GKwesk kZvãx‡K wefxwlKvgq K‡i Zz‡j‡Q, Zv‡`i civRq Awbevh©| BwZnvm mvÿx †`q, ivRkw³ wKsev evûkw³ mvaviY RbZvi cÖwZ‡iv‡ai gy‡L civwRZ n‡Z eva¨| ZvB †`‡k †`‡k `vb‡ei weiæ‡× msMÖvgx RbZvi msMÖvg Pj‡Q I Pj‡e| `vb‡ei civRq Ges gvb‡ei weRq, G †Zv mg‡qi e¨vcvi gvÎ|Õ [wefxwlKvgq GKwesk kZvãx; evOvwj I evsjv‡`kt BmnvK KvRj|] Kvgbv Kwi, RbM‡Yi Kj¨v‡Y wb‡ew`Z BmnvK KvR‡jÕi ÿziavi †jLbx `xN©Rxex †nvK| jÛb, 29 †g 2016 †uUT: jÛbevmx Kwe I wkÿK|


17 - 23 June 2016 m SURMA

xMroJ xJKyfq xJoK~TL, oNuqJ~j xÄUqJ

27

Af¨vmUvB GKch©v‡q Zv‡K mvsevw`KZvi RM‡Z wb‡q hvq Ges wZwb Zvi Kv‡Ri gva¨‡gB GKRb wbôvevb mvsevw`K wn‡m‡e L¨vwZjvf K‡ib| GiI Av‡M wkÿKZv‡K †ckv wn‡m‡e wb‡jI mvsevw`KZv‡KB wZwb ¯^v”Q›` jvf K‡ib Ges AvRI wZwb GB †ckvq wb‡qvwRZ Av‡Qb| G †ckv‡Z ¯^v”Q›`‡eva Kivi KviY G‡Z †gnbwZ gvby‡li K_v ejv hvq, Mixe-`ytLx †gnbwZ gvby‡li gy‡L nvwm dzUvevi ivRbxwZ Kiv hvq| Avjøvn iveŸyj Avj-Avwg‡bi Kv‡Q cÖv_©bv Kwi wZwb ZvovZvwo my¯’¨ K‡i †`b| wZwb my¯’¨ n‡q AveviI Zvi †jLK-mvsevw`K-ivR‰bwZK Rxe‡b wd‡i hvb| †gnbwZ gvby‡li K_v, †`k I RvwZi K_v †hb AviI ewjôfv‡e ej‡Z cv‡ib| me‡k‡l ej‡Z PvB Avgvi evev‡K Avwg N‡ii PvB‡Z ivRc‡_i wgwQj-wgwUs, mfv-‡kvfvhvÎvq Zzjbvg~jKfv‡e †ewk †`‡LwQ| hZevi †`‡LwQ g‡b n‡q‡Q Avgvi evev ivRc‡_i ivRv|

xKûf \LmPjr ZJ~J

mJo ßgPT mJÄuJPhPv TKm oyJPhm xJyJ, k´~Jf k´JmKºT IJ»Mu oKfj, VPmwT lJr∆T IJyoh S xJÄmJKhT AxyJT TJ\u

BmnvK KvR‡ji mswÿß cwiwPwZ

cÖKvwkZ Bs‡iwR MÖš’: 1.wU IqvK©vm© gyf‡g›U Bb `¨ myigv †fwj| cÖKvkK: BZ¨vw` MÖš’ cÖKvk, XvKv, cÖKvkKvj: 2012|

(24 kOÔJr kr) ZLb wkÿv-1962Õi Av‡›`vjb, 1966 mv‡ji 6-`dv Av‡›`vjb, 1969 mv‡ji MYAv‡›`vjb mn cÖwZwU Av‡›`vjb-msMÖv‡g mwµqfv‡e AskMÖnY K‡ib| evsjv‡`k ¯^vaxbZvjv‡fi c‡i wm‡jU †Rjv AvIqvgx jx‡Mi kÖg-m¤úv`K; wm‡jU †Rjv kÖwgK jx‡Mi mvaviY m¤úv`K; wm‡jU †Rjv kÖwgK-Kg©Pvwi HK¨ cwil‡`i mfvcwZ; wm‡jU †Rjv msev`cÎ nKvi BDwbqb I mgevq mwgwZi mfvcwZ; wm‡jU †Rjv wi·vkÖwgK BDwbq‡bi mvaviY m¤úv`K; wm‡jU †Rjv †nv‡Uj †i÷z‡i›U kÖwgK BDwbq‡bi mfvcwZ; wm‡jU †Rjv mÕwgj kÖwgK BDwb‡q‡bi Dc‡`óv; evsjv‡`k K…wld©vg kÖwgK †dWv‡ik‡bi †K›`ªxq KwgwUi m`m¨; evsjv‡`k kÖwgK †dWv‡ik‡bi †K›`ªxq KwgwUi m`m¨; evsjv‡`k †ÿZgRyi mwgwUi †K›`ªxq KwgwUi m`m¨; evsjv‡`‡ki IqvK©vm© cvwU© wm‡jU †Rjv kvLvi cÖwZôvZv m¤úv`K; evsjv‡`‡ki IqvK©vm© cvwU© †gŠjfxevRvi †Rjv kvLvi m¤úv`K; Ges evsjv‡`‡ki IqvK©vm© cvwU©i †K›`ªxq KwgwUi m`m¨ wQ‡jb| GB mKj c‡` †_‡K wZwb wm‡jU wek¦we`¨vjq cÖwZôvi Av‡›`vjb, wmwgUivwe‡ivax Av‡›`vjb, gayeb-we‡ivax Av‡›`vjb, wm‡jU wefvM Av‡›`vjb, gv¸iQo M¨vm we‡ùvi‡Yi ÿwZc~i©Y Av`v‡qi Av‡›`vjb mn RvZxqm¤ú` iÿvi Av‡›`vj‡b mwµqfv‡e AskMÖnY K‡ib| BmnvK KvR‡ji cÖ_g cÖKvwkZ MÖš’wUI kÖg-msMÖv‡gi cÖwZwbwaZ¡ K‡i‡Q| Ômyigv DcZ¨Kvi Pv-kÖwgK Av‡›`vjb : AZxZ I eZ©gvbÕ bvgK G MÖš’wU‡Z Pv-kÖwgK‡`i eÂbv Avi D‡cÿvi wecix‡Z Zv‡`i msMÖvg‡K wZwb Mfxi ggZvq Gu‡K‡Qb| mgv‡jvPKiv MÖš’wU‡K g~j¨evb M‡elYvMÖš’ wn‡m‡e ¯^xK…wZ w`‡q‡Qb| ¯^vaxbZvi c‡i BmnvK KvRj cÖv_wgK we`¨vj‡qi wkÿK wn‡m‡e Kg©Rxeb ïiæ K‡ib| wKš‘ 1975 mv‡ji 15 AvM÷ RvwZi RbK e½eÜznZ¨vKv‡Ð ci cywjkx nqivbxi wkKvi n‡q `xN©w`b AvZ¥‡Mvc‡b _vK‡Z nq| d‡j cÖv_wgK we`¨vj‡qi wkÿKZvi PvKzwiwUI nviv‡Z nq| 1976 mv‡j †mbvkvmK wRqvDi ingv‡bi kvmbvg‡j wi·vkÖwgK‡`i Av‡›`vj‡b †bZ…Z¡ †`evi Kvi‡Y †MÖdZvi nb Ges 1 gvm 7 w`b Kviv‡fvM K‡ib| ˆ¯^ivPvi GBP Gg Gikv` we‡ivax Av‡›`vj‡b †bZ…Z¡ †`Iqvi Kvi‡Y GKvwaK gvgjvi m¤§yLxb n‡Z nq Ges `xN©w`b AvZ¥‡Mvc‡b _vK‡Z nq Gesi †kl ch©šÍ †`k Z¨vM K‡i `xN© 4 eQi Kz‡qZ wmwU‡Z Ae¯’vb Ki‡Z nq|

m¤úv`bv MÖš’: 1. gyw³‡hv×v‡`i Rxeb-msMÖvg| cÖKvkK: BZ¨vw` MÖš’ cÖKvk, XvKv, cÖKvkKvj: 2012| 2. ¯§„wZ‡Z gvngy` nK| cÖKvkK : BZ¨vw` MÖš’ cÖKvk, XvKv, cÖKvkKvj: 2013| 3. Rb‡bZv MvDm Lvb ¯§viKMÖš’ | cÖKvkKvj, jÛb 2010 4. evsjv‡`‡ki Agi gyw³‡hv×viv| cÖKvkK: BZ¨vw` MÖš’ cÖKvk, XvKv, cÖKvkKvj 2014| 5. exiv½bv‡`i Rxeb-msMÖvg| cÖKvkK : BZ¨vw` MÖš’ cÖKvk, XvKv, cÖKvkKvj 2015| 6. eivK DcZ¨Kvi evsjvfvlv-Av‡›`vj‡bi BwZnvm| cÖKvkK: BZ¨vw` MÖš’ cÖKvk, XvKv, cÖKvkKvj 2015|

hy³iv‡R¨ P‡j Avmv: 2000 mv‡ji 21 GwcÖj ¯’vwqfv‡e emev‡mi Rb¨ hy³iv‡R¨ P‡j Avmb Ges ZLb †_‡K jÛ‡bi ¯’vq evwm›`v| hy³iv‡R¨ ivR‰bwZK Kg©KvÐ: evsjv‡`‡ki IqvK©vm© cvwU© hy³iv‡R¨i m¤úv`K, GKvˇii NvZK `vjvj wbg~©j KwgwU hy³ivR¨ kvLvi fvicÖvß mfvcwZ, †Zj-M¨vm-LwbRm¤ú` I we`y¨r e›`iiÿv RvZxq KwgwU hy³ivR¨ kvLvi mv‡eK AvnevqK, eZ©gvb KwgwUi wbe©vnx m`m¨, evsjv‡`k gyw³‡hv×v msm` hy³ivR¨ BDwbUKgv‡Ði wbe©vnx m`m¨| cyi¯‹vi: cÖev‡m evsjv mvwnZ¨ I ms¯‹…wZ weKv‡k we‡kl Ae`vb ivLvi Rb¨ 2013 mv‡j ÔevsjvGKv‡Wwg cÖevmx †jLK cyi¯‹viÕ jvf K‡ib| cÖKvwkZ MÖš’ evsjv: 1. myigv DcZ¨Kvi Pv-kÖwgK Av‡›`vjb : AZxZ I eZ©gvb| cÖKvkK: cÖevm cÖKvkbx, jÛb, cÖKvkKvj 2006 (wØZxqms¯‹iY: BZ¨vw` MÖš’ cÖKvk, XvKv; cÖKvkKvj, 2010)| 2. evOvwj I evsjv‡`k| cÖKvkK: BZ¨vw` MÖš’ cÖKvk, XvKv, cÖKvkKvj, 2010| 3. RbK Zzwg evsjv‡`k| cÖKvkK: BZ¨vw` MÖš’ cÖKvk, XvKv, cÖKvkKvj, 2010| 4. wm‡j‡Ui wkíx mvaK msMÖvgx| cÖKvkK: BZ¨vw` MÖš’ cÖKvk, XvKv, cÖKvkKvj, 2012|

M‡elYvMÖš’: 1. evsjv‡`‡ki †Zj-M¨vm-LwbRm¤ú` : we‡`wk AvMÖvmb| cÖKvkK: BZ¨vw` MÖš’ cÖKvk, XvKv, cÖKvkKvj 2016| m¤úv`bv: mvwnZ¨ msKjb I Ab¨vb¨ 1. wm‡jU WvB‡R÷ (AwbqwgZ mvwnZ¨ gvwmK) 2. gyw³ (GKz‡k msKjb) 3. HwZn¨ (KweZv msKjb 4. e½eÜzi ¯^cœ (†kvKw`em msKjb) 5. D‡b¥l (mvwnZ¨ msKjb) 6. we‡`ªvnx ejvKv (mvwnZ¨ msKjb) 7. mg‡qi Avqbv (cÖKvkbvq: jÛbevsjv †cÖmK¬ve, cÖKvkKvj 2012)| ¯’vqx wVKvbv Ñ MÖvg: eªvþYElvi, WvK: cZbElvi, Dc‡Rjvi: KgjMÄ, †Rjv: †gŠjfxevRvi, evsjv‡`k eZ©gvb wVKvbv: 914 Green Lane, Essex, RM8 1BX E-mail: Ishaquekajol@yahoo.con

IJoJr mJmJ rJ\kPgr rJ\J (24 kOÔJr kr) Kivi †Kv‡bv BwZnvm Zvi Rxe‡b †bB| Avwg ivbœv Kijvg Ges Zv †Kgb n‡q‡Q Zv hvPvB Ki‡Z AveŸv‡K w`jvg| mwZ¨ K_v ej‡Z Kx AšÍZ Avgvi Kv‡Q Zv †gv‡UB fv‡jv jv‡Mwb| AveŸv LveviwU Z…wßi m‡½ †L‡jb e‡jB g‡b n‡jv| LvIqv †kl n‡j hLb Rvb‡Z PvBjvg †Kgb n‡q‡Q? DËi w`‡jb GK`g cvi‡d± gvgwb, Zzwg‡Zv G‡Kev‡i cvKv ivauywb| AšÍZ ivbœv-evbœvi e¨vcv‡i Avgvi Avi †Kv‡bv wPšÍv †bB|Õ K_vwU ï‡b Avwg Lywk‡Z AvZ¥nviv bv n‡q cvwiwb| AveŸv me mgq PvB‡Zb Avgv‡`i Lywk ivL‡Z| me mgqB Avgv‡`i B”Qv-Awb”Qv‡KB cÖavb¨ w`‡Zb, GL‡bv †`b| Avgv‡`i PvIqvcvIqvi KgwZ KL‡bv iv‡Lbwb| hLb hv †P‡qwQ †Póv K‡i‡Qb Zv c~iY Ki‡Z| Avwg eywSwb wKš‘ GLb eywS Avgv‡`i Lywk Ki‡Z Zv‡K KZ Kó I Z¨vM ¯^xKvi Ki‡Z n‡q‡Q| evsjv‡`‡k _vKvKvjxb AveŸvi Rxe‡bi †ewki fvM mgq Kv‡U Av‡›`vjb Avi msMÖv‡g| GLv‡bI Zvi †Kv‡bv e¨wZµg Avgiv †`wLwb| wZwb GKRb AmvaviY Kómwnòz, Kg©U, ¯úóev`x I AK‚Zfq gvbyl| Kg©‡ÿ‡Î Dbvi wbôv I ˆah© A‡bKUv AbyKiYxq| †hLv‡b hLbB †Kv‡bv Ab¨vq †`‡L‡Qb, †mLv‡bB cÖwZev` Ki‡Qb, cÖwZ‡iva M‡o Zz‡j‡Qb| ¯’vb-Kvj-cv‡Îi avi av‡ibwb| Kv‡iv †PvL ivOvwb Zv‡K m‡Z¨i, my›`‡ii b¨v‡qi c_ †_‡K mwi‡q wb‡Z cv‡iwb| AveŸyi †h KvRwUi Rb¨ Avwg me mgq Ab¨ nvRv‡iv-jv‡Lv gvby‡li PvB‡Z Avjv`v fvwe, Me©‡eva Kwi Zv n‡jv wZwb GKRbgyw³‡hv×v| Avgvi †MŠi‡ei K_v n‡jv Avwg GKRb gyw³‡hv×vi †g‡q| AveŸy†jLv‡jwL ïiæ K‡i Dbvi †mB K‡jRRxeb †_‡K| GB

(25 kOÔJr kr) gyw³hy×welqK eB¸‡jv †hgb Ôgyw³‡hv×v‡`i RxebmsMÖvgÕ, ÔevOvjx I evsjv‡`kÕ, ÔRbK Zywg evsjv‡`kÕ, Ôevsjv‡`‡ki Agi gyw³‡hv×vivÕ, Ôexiv½bv‡`i Rxeb I msMÖvgÕ BZ¨vw` D‡jøL‡hvM¨| ZvQvov, wZwb cÖZ¨šÍ AÂj Lyu‡R Lyu‡R msMÖvgx mv_x‡`i †MŠi‡ev¾j f~wgKv mgv‡Ri mvg‡b Zy‡j aivi gnr KvRwU K‡i hv‡”Qb wbijmfv‡e| Gme Ki‡Qb ggZ¡‡eva, `vq‡eva I fv‡jvevmv †_‡K| wZwb gyw³‡hv×v‡`i wb‡q †h AmvaviY KvR K‡i hv‡”Qb, ZvÕ GK Agyj¨ `wjj Avgv‡`i Rb¨, cieZ©x cÖR‡b¥i Rb¨| BmnvK KvRj ïiæ †_‡KB ivRbxwZi gvbyl| gvwU I gvby‡li cÖwZ `vq‡eva, mgvR e`‡j †`evi Zvobv wb‡q ivRbxwZ K‡ib| †kvlYnxb mgvR cÖwZôvi ¯^cœ †Pv‡L †gnbwZ gvby‡li c‡¶ K_v e‡jb| k„•Lj fv½vi Afxó j‡¶¨ j‡o hv‡”Qb cÖwZw`b| Ny‡Y aiv mgv‡Ri weiæ‡× Zvi cÖwZev`x KÚ memgq †mv”Pvi| gv‡Sg‡a¨ AevK nB, ivRbxwZ K‡i KZ eo, gvSvwi, †QvU †bZv wb‡R‡`i fvM¨ cwieZ©b K‡i †dj‡jv, wKš‘ BmnvK KvRj †mB GKB RvqMvq `vuwo‡q Av‡Qb| AvRKvj ivRbxwZ †hLv‡b e¨emvwqK iƒc wb‡q‡Q †mLv‡b wZwb Zvi Av`k© I wek¦v‡mi Kv‡Q AwePj| BmnvK KvRj †jv‡fi Kv‡Q AvZ¥mgc©Y bv K‡i wb‡R‡K mvivRxeb ï× Rxeb avi‡bi †Póv K‡i hv‡”Qb| ZvB gvbyl Zv‡K kÖ×vI fv‡jvevmvi e܇b Ave× K‡i †i‡L‡Q| GB wejv‡Z hviv mvsevw`KZv †ckvq wb‡qvwRZ Av‡Qb Zv‡`i g‡a¨ wbt¯^‡›`‡n BmnvK KvRj Ab¨Zg| Rxeb I mgq‡K ¯úk© K‡i wb‡R‡K F× K‡i‡Qb, ï× K‡i‡Qb| GB †cvo LvIqv mgv‡Ri bvbv Nv‡U †nvuPU †L‡q †L‡q mvsevw`KZvi meK wb‡q‡Qb| msev‡`i †cQ‡b Qy‡U hvb MÖvg, MÄ, kni, Zy‡j Av‡bb mgv‡Ri ev¯Íe wPÎ| Gfv‡eB wb‡R‡K mg…× Ki‡Qb mwÂZ AwfÁZvq| Zvi †jLv msev`, msev` ch©v‡jvPbv, Kjvg, ivR‰bwZK we‡kølY, wdPvi, Le‡ii Avov‡ji Lei cv‡V eySv hvq Zvi nvZ KZ kw³kvjx| ivRbxwZ‡Ki †P‡q mvsevw`K cwiP‡qB ¯^v”Q›`¨‡eva K‡ib| GUv ïayZvi †ckv bq †bkv| Zvi M‡elYvjä eB Ômyigv DcZ¨Kvi Pv-kÖwgK Av‡›`vjb : AZxZ I eZ©gvbÕ Zvi K‡g©i DrK…ó dmj| †Zj M¨vm LwbR m¤ú` wb‡q cÖKvwkZ wi‡cvU©¸‡jv‡Z Aa¨emvq I AwfÁZvi Qvc we`¨gvb| BmnvK KvRj memgh Qy‡U P‡jb wkK‡oi mÜv‡b, Dr‡mi mÜv‡b| wZwb eZ©gv‡b `vuwo‡q fwel¨‡Zi c_ ‰Zix Ki‡Z m`v Zrci| `~i`…wó m¤úbœ G gvbylwUi †Pv‡L A‡bK ¯^cœ GwM‡q hvevi,mgvR‡K GwM‡q †bevi| BmnvK KvRj mvsevw`K cwiP‡qi evB‡i GKRb kw³kvjx †jLK| Zvi m…wó¸‡jv AZ¨šÍ myLcvV¨| Zvi m…ó RvMiYx KweZv, mvwnZ¨welqK cÖeÜ-wbeÜ GKmgq wbqwgZ cÖKvwkZ n‡jI wZwb GLb gyw³hy× I evsjv‡`‡ki LwbR m¤ú` wb‡q Z_¨vbymÜvbx †jLvq wb‡R‡K e¨¯Í †i‡L‡Qb| GK mgq wm‡j‡U Kwe w`jIqvi‡K †K›`ª K‡i †h kw³kvjx †jLK‡Mvôx Ômg¯^i mvwnZ¨ msMVbÕ bv‡g AvZ¥c«Kvk K‡iwQ‡jv Zv‡`i Ab¨Zg wQ‡jb BmnvK KvRj| †m mgq Zv‡`i D¾¡j c`PviYvq wm‡j‡Ui mvwnZ¨v½Y gyLwiZ wQ‡jv| †m mg‡qi mnhvÎx †jL‡Kiv GLbI Zv‡`i m…wókxjZvi ¯^v¶i †i‡L hv‡”Qb| Ô¯§…wZ‡Z gvngy` nKÕ Zvi mym¤úvw`Z MÖš’| †jLK I mvsevw`KZvi ¯^xK…wZ ¯^iƒc 2013 mv‡j Zv‡K Ôevsjv GKv‡Wwg cÖevmx †jLK cyi¯‹viÕ cÖ`vb Kiv nq| BmnvK KvRj Lye mvaviY Rxeb hvcb K‡ib| gvbyl‡K Avcb K‡i †bqvi ¶gZv Acwimxg| wZwb †hLv‡bB hvb Zvi Pvicv‡k †QvU eo A‡b‡KB wfo K‡i| m`v nvm¨¾j GB gvbylwUi evwni †`‡L †fZ‡ii myL-`ytL Vvni Kiv KwVb| Zvi gv‡S fv½‡bi wPý ev Avb‡›`i ey`ey` Avjv`v fv‡e ¯úó n‡q D‡V bv| Rxe‡bi DÌvb-cZ‡b Zvi mnhvÎx‡`i wZwb fy‡j hvb wb, †nvK †m kÎæ wKsev wgÎ| Rxe‡bi bvbv evu‡K †j‡Þ _vKv mnhvÎx‡`i K_v ¯§iY K‡ib, Ae`v‡bi K_v AKc‡U ¯^xKvi K‡ib| Zvi wewfbœ †jLvq Gi fywi fywi cÖgvY cvIqv hvq| GUv Zvi D`vi gvbwmKZvi Av‡iKUv w`K| gv‡S gv‡S fvwe Zvi Awfav‡b wK Ô†MvcbÕ kãUv Av‡Q? g‡b nq bvB| Zvi Rxe‡b dvuK I dvuwKi †Kvb RvqMv Av‡Q e‡j g‡b Kwi bv| hv‡K hv ejvi mivmwi e‡jb, †Kv_vI †Kv‡bv ivLXvK †bB| Zv‡K h‡ZvB Rvb‡Z †P‡qwQ †n‡i †MwQ, g‡b nq Zv‡K Rvb‡Z cvwi wb| Zvi Rxe‡bi wekvjZv‡K Rvbvi Rb¨ G‡Zv wekvj gb †h Avgvi †bB! BmnvK KvRj Amy¯’| GUv mvgwqK| mg¯Í cÖwZK‚jZv Rq Kiv Zvi ¯^fve| †¯ªv‡Zi wecix‡Z `vuwo‡q †h gvbyl DRv‡b hvÎv K‡i Af¨¯Í Zvi Rb¨ GUv Ggb Avi Kx! Avgiv Avkvq eyK †eu‡a AvwQ| KvRj fvB, Avcwb Avevi my¯’ n‡q Avgv‡`i mvg‡b †nu‡U hv‡eb, Avgiv Avcbvi D”PZv †Qvue e‡j †cQ‡b nuvU‡Z _vK‡ev GB kn‡i Avgv‡`i wcÖh RvqMv¸‡jv‡Z| wUwf'i wi‡gvU© Nyiv‡Z wM‡q †Kv‡bv P¨v‡b‡j ïb‡ev Avcbvi fivU Mjv| Avevi †e‡R DV‡e †gvevBj Ñ ÔKwe, ZvovZvwo GKUv KweZv †`bÕ| Avcbvi KÚ ï‡b B-†gBj Ki‡ev bZyb bZyb KweZv| Avgv‡`i wek¦v‡mi †hŠ_ Pvlvev‡` Avevi f‡i DV‡e k‡ãi gvV|


17 - 23 June 2016 m SURMA

xMroJ xJKyfq xoJK~TL, oNuqJ~j xÄUqJ ‰x ~ h r∆ ÿJ j

FTKa ACPTKu¡JPxr CófJ S FT\j AxyJT TJ\u

ÔKwe, Avcbvi †jLv M`¨ c‡owQ, Avcwb fv‡jv †j‡Lb| ïaywK KweZv wjL‡j n‡e? GKwU M`¨ w`b, Rbg‡Zi Rb¨Õ| GB Avgš¿Y I cÖksmvi ciI BmnvK KvRj‡K KL‡bvB Avgvi M`¨ †`Iqv n‡q I‡V wb| Avgvi Kv‡Qi Kwe Avng` g‡qR, Kwe KvRj ikx`, Kwe AveygKmy`, Kwe BKevj †nv‡mb eyjeyj, Kwe Av‡bvqviæj Bmjvg Awf, Kwe I Mí‡jLK mvMi ingvb, Kwe dqmj AvBq~emn A‡b‡KB Rv‡bb Avwg †jLv †`qvi e¨vcv‡i GKRb Ajm cÖK…wZi gvbyl| Avi GB ZvwjKvq hy³ n‡qwQ‡jb cÖw_Zhkv cÖvewÜK, M‡elK I mvsevw`K BmnvK KvRj| GiciI hZevi †`Lv n‡q‡Q cÖvq mgqB Avgv‡K mvßvwnK RbgZ cwÎKvi Rb¨ M`¨ †jLvi K_v ¯§iY Kwi‡q w`‡q‡Qb| ZviciI Avgvi Avi Zvu‡K M`¨ †`Iqv n‡q I‡V wb| A_P AvR hLb M`¨ wjLwQ ZLb †mB M`¨wU ¯^qs BmnvK KvRj‡K wb‡ew`Z| Avi Zvi KviY wZwb AvR ¸iæZifv‡e Amy¯’| Zvui mvnmx gb Amy¯’ kix‡ii weiæ‡× hy×iZ| †mB hy‡× AvgivI Avgv‡`i `yÕnvZ E‡aŸ© Zy‡j Zvui my¯’Zvi Rb¨ cÖv_©bviZ| we‡jZ wKsev evsjv‡`‡ki mvwnZ¨ I mvs¯‹…wZK cwi‡e‡k hviv Rwo‡q Av‡Qb,

mevB-B PvB‡Qb EaŸ© wk‡i _vKv BmnvK KvRj Avevi wd‡i Avmyb Zvui kvjcÖvsmymg ¯^vfvweKZvq| BmnvK KvR‡ji m‡½ Avgvi e¨w³MZ cwiPq hZ w`‡bi Zuvi †jLvi mv‡_ cwiPq ZviI cÖvq GK hyM Av‡M †_‡K| ZLb Avgvi evjK eqm| †gŠjfxevRv‡ii mvßvwnK gbyevZ©vq cÖ‡ek K‡i AvZ¥cÖKvk KiwQ, ZrKvjxb wkï‡`i Rb¨ wb‡ew`Z ÔDËiYÕ wefv‡Mi gva¨‡g| ÔDËi‡YÕi wefvMxq m¤úv`K †gv‡k©` Avn‡g` Lvb wjUb Avgv‡K KiwQ‡jb AbycÖvwYZ| Avgvi Ave`v‡i wZwb GKw`b nVvr Avgv‡K cwiPq Kwi‡q w`‡jb ÔAvwg †mB gvZvj hyeKÕ-Gi Kwe †mŠwgÎ †`‡ei mv‡_| c‡i wZwb n‡qwQ‡jb Avgvi †jLK Rxe‡bi b¶Î, Zvi Av‡jvi cÖfvq Avgvi ‰kke I ‰K‡kvi n‡q‡Q †R¨vwZ©gq| †mŠwgÎ †`‡ei †mB cvVkvjv ÔDrmM©Õ n‡q DV‡jv Avgvi cÖwZw`‡bi cvVvMvi, †mLvb †_‡K wkL‡Z I Rvb‡Z _vwK mvwnZ¨, KweZv, BwZnvm, `k©b I ivRbxwZi wewea Kjv| †mB Drm‡M© Avgvi Kve¨¸iæ †mŠwgÎ †`e GKw`b Avgv‡K cwiPq w`‡jb BmnvK KvR‡ji †jLvi mv‡_, ej‡jb Zvui ivR‰bwZK Ae¯’vb| Avwg Rvb‡Z _vwK GKRb mvnmx gvby‡li K_v huvi Kjg dyu‡o †ewo‡q‡Q

AxyJT TJ\u: hLWt TJ~J~ ßk´o S ßhsJPyr k´KfKm’

ßp mAKar oJiqPo KfKj TPur ˝JãL yP~ mÉKhj ßmÅPY gJTPmj fJÅr ßxA @Tr V´∫Ka yPò YJ v´KoTPhr mûjJr CkUqJj ÈxMroJ CkfqTJr YJ-v´KoTPhr @PªJuj: IfLf S mftoJj'Ç Kmù\PjrJ APfJoPiq FKaPT oNuqmJj VPmweJ V´∫ KyPxPm ˝LTíKf KhP~PZjÇ xJÄmJKhT AxyJT TJ\Pur rJ\QjKfT KmvõJx, ˝Phv ßk´o S mJXJKufô ¸ÓÇ Fxm KmwP~ KfKj TJPrJ xJPg @PkJw TPrj jJÇ fJÅr ÈmJXJKu S mJÄuJPhv' V´P∫r @PuJYjJ~ @Ko F Kmw~èPuJr CPuäU TPrKZÇ FTKa KjKhtÓ rJ\QjKfT iJrJr xJPg xŒOÜ gJTJ xP•ôS TJPrJ xJPg fJÅr KmPrJi ßjAÇ KjP\r Kmvõ&JPxr k´Kf IKmYu gJTJr kJvJkJKv IPjqr KmvõJPxr k´Kf xy\Jf xÿJj k´hvtPjS TJkteq TPrj jJÇ fJA fJPT mJrmJrA muPf ÊKj; iot FmÄ rJ\QjKfT KmvõJx pJr pJr mqKÜVf Kmw~, FaJ KjP~ @Ko TJPrJ xJPg ÆPªô \zJPf YJA jJÇ IkPrr kZª FmÄ KmvõJPxr k´Kf FA xÿJjPmJPir TJrPe IkrJkPrr TJPZS KfKj xÿJKjf S v´≠Jr kJ© yP~ @PZjÇ @oJr xJiJref kJj xMkJKrPf @xKÜ ßjAÇ KT∂á ßTC xMªr xMkJKr ßUPf ßhUPu ßUPf APò TPr FmÄ UJASÇ KmPvw TPr AxyJT nJAr YojmJyJPrr kJj xMkJKr mJzKf @V´Py fJÅr mqJV yJfPz KjP~ UJAÇ ßTJPjJ xo~ ßUPf náPu ßVPu KfKj KjP\ ßgPTA mPuj: FA fáKo kJj UJPm? @oJPhr IPjT @`J S ÃoPer xJgL v´≠JnJ\j AxyJT TJ\Pur ßxA hrhL T£˝r ßmvKTZá Khj ßgPT @r ßvJjJ yPò jJÇ èÀfôPrJ IxM˙fJr TJrPe @oJr oPfJ IPjPTA fJÅr xJKjúiq-xJyYpt ßgPT mKûf yPòjÇ KT∂á FPfJ IxM˙fJr krS KfKj oJjKxTnJPm ßnPñ kPzPZj mPu oPj y~jJÇ IxM˙fJr UmPr pUj WPr ßhUPf KVP~KZ mJ oJP^-oPiq ßTJPjJ KoKaÄP~ pUj ßhUJ yP~PZ fUj fJPT yfJv oPj y~KjÇ FaJ fJÅr xmr, ‰ipt FmÄ hO| oPjmPur mKy”k´TJvÇ @oJr KmvõJx FA hO| oPjmPur TJrPeA AxyJT nJA FTKhj ßxPr CbPmjÇ KfKj xM˙ yP~ xyxJA @oJPhr oJP^ KlPr

(25 kOÔJr kr) ˝JgtmJPhr KmÀP≠Ç FPhr KmÀP≠ fJÅr pM≠ TrJr xJogtq y~PfJ fPfJaJ ßjA fmM KfKj fJÅr vrLPrr xo˜ vKÜ KjP~ ÀPU hJÅzJPf KkZkJ yjjJÇ FTmJr pUj KfKj ßTJPjJ KmwP~ k´KfmJhL yP~ SPbj fUj @r ßxUJPj ßTJPjJ rJU-dJT gJPTjJÇ fPm Fxm ßãJn, ßhsJPyr ßnfPrS fJÅr FTKa ßk´KoT oj @PZÇ fJ @orJ pJrJ fJÅr WKjÓ fJPhr TJPZ mÉnJPm irJ kPzPZÇ xJÄmJKhTfJ S TuJo ßuUJr kJvJkJKv fJÅr TKmfJ ßuUJrS InqJx @PZÇ ßpUJPj VnLr oofJ~ Kk´~\j KTÄmJ ˝PhPvr k´TJv @orJ uãq TPrKZÇ k´J~vA fJPT @orJ fJÅr Kk´~ FTKa ChtM ßk´Por ßväJT @SzJPf ßhKUÇ F ßgPT fJÅr KjUJh ßk´KoT oPjr kKrY~ kJS~J pJ~Ç fJZJzJ mJKyqT KhT ßgPT KfKj FTyJrJ VzPjr xMhvtj kMÀwÇ hLWt TJ~Jr xJPg ßk´o S ßhsJPyr ßp ZJ~J KjP~ kg YPuj AxyJT TJ\u fJ fJÅr Kk´~\j, xJgL-xMÂhPhr k´vJK∂r \jq pPgÓÇ fíeoNu TgJKar xJPg @orJ xmJA kKrKYfÇ rJ\jLKf KTÄmJ xJÄmJKhTfJr xJPg FA v»Ka UMm ßmvL mqmÂf yP~ gJPTÇ fíeoNu rJ\QjKfT mJ fíeoNu xJÄmJKhTfJr pKh ßTJPjJ ChJyrPer k´P~J\j kPz @oJr oPj y~ Fr pM“xA ChJyre yPmj AxyJT TJ\uÇ TJre KfKj ßxA mqKÜfô pJr \LmPjr FTKa mz IÄv fíeoNu fgJ xoJP\r ImPyKuf oJjMPwr xJKjúPiq ßgPT ßTPaPZÇ KfKj VeoJjMPwr TJZJTJKZ ßgPT ßpoj oPû CóT£ ßfoKj fJÅr ßuUJ~ ßhsJyL yP~ CPbPZjÇ FA KyPxPm KfKj ßpoj fíeoNu rJ\jLKfT ßfoKj fíeoNu xJÄmJKhTfJr ˝LTíKfaJS fJÅr k´JkqÇ AxyJT TJ\u IPjPT KmwP~ KuPUPZjÇ APfJoPiq IPjTèPuJ mAS ßmKrP~PZ fJÅrÇ FxPmr oPiq

28

wcÖq I AMÖR BmnvK KvRj, Avcwb Avevi wd‡i Avmyb Avgv‡`i wgwQ‡j †hLv‡b mn‡RB `~i †_‡K wP‡b †bIqv hv‡e BD‡KwjÞv‡ji g‡Zv DuwP‡q _vKv BmnvK KvRj‡K huvi KvR‡j AveviI gvqvgq n‡q DV‡e myigv I RbgZ, eªvwW AvU© †m›Uvi, gw›UwdDwi †m›Uvi wKsev we«K‡jB‡bi cÖjw¤^Z c_| Avgvi `qvgq gvey` †nvb Gm‡ei mnvq|

Pv-kÖwgK Av‡›`vj‡bi Abe`¨ `wjj| Gfv‡eB co‡Z ïiæ Kwi Zvu‡K; wZwb n‡q DV‡jb Avgvi cwiwPZ, GK AMÖR cokx †jLK| Zvici Avwg we‡j‡Z G‡j GKw`b Zuvi mv‡_ †`Lv n‡jv Kwe Avng` g‡qR I Kwe AveygKmy‡`i Kj¨v‡Y mvßvwnK myigvi Awd‡m| †mw`b Zuvi mv‡_ †Zgb K_v R‡g bv DV‡jI Avwg AbyR wn‡m‡e Zvui K_v ïbwQjvg| Zvic‡i Av‡iv A‡bKevi †`Lv n‡jI †K‡bv Rvwb g‡b n‡Zv Avgvi bvg I e¨w³ Avgv‡K wZwb GK Ki‡Z cvi‡Qb bv| wKš‘ GKw`b †mB fyjwU fvO‡jv we«K‡jB‡bi mvRbv †i÷«y‡i‡›U Ôevsjvfe‡biÕ mvwnZ¨-AvÇvq| Avwg Avgvi ¯^vfvweKZvq Aw¯’i n‡q MoMo K‡i evsjv‡`k I we‡j‡Zi KweZv wb‡q ejwQjvg| Avgvi K_v †k‡l wZwb Rvb‡Z PvB‡jb, Ôhw` wKQy g‡b bv K‡ib, Z‡e Avcbvi evwo †Kv_vq Rvb‡Z cvwi?Õ Avwg GB cÖ‡kœ wKQyUv AevK n‡jI ejjvg, Ô†gŠjfxevRvi!Õ ZLb ej‡jb, Avgvi K_v bvwK Zvui fv‡jv †j‡M‡Q| Z‡e Avgvi evwoi cwiPq Rvb‡Z PvIqvi KviY ZLb eyS‡Z cvwiwb, †m KviY GL‡bv Rvwb bv| Zuvu‡K G wb‡q KL‡bv wR‡Ám Kiv n‡q I‡V wb| wKš‘ AvR g‡b n‡”Q, wZwb my¯’ nIqvi ci Zvu‡K Avwg †mw`‡bi evwoi cwiPq Rvbvi KviY wR‡Ám Ki‡ev, Avwg †mw`‡bi cÖZx¶vq _vK‡ev! n¨vu, Avwg AviI A‡bK wKQyiB cÖZx¶vq _vK‡ev| Av‡iKwU mܨv PvB‡ev Zvui Kv‡Q, †hiKg mܨv mvRbv †i÷y‡i‡›U KvwU‡qwQjvg wZwb mn Kwe I Kjvwg÷ †iYyjyrdv, Kwe AvZviDi ingvb wgjv`, M‡elK dviæK Avng`, Kwe KvRj ikx` I Kwe gqbyi ingvb evey‡ji mv‡_| Avwg cÖZx¶vq _vK‡ev Zvui mv‡_ †`Lv †nvK AveviI P¨v‡bj AvB BD‡iv‡c †Kv‡bv AvÇvq, mvßvwnK myigvi Awd‡m A_ev †Kv‡bv Abyôv‡b; A_ev eB‡gjv, ˆekvwL‡gjvi g‡Zv †Kv‡bv Abyôv‡b gvby‡li wfo †V‡j G‡m Avgv‡K m‡¤^vab Ki‡eb, Ô†Kgb Av‡Qb Kwe!Õ wcÖq I AMÖR BmnvK KvRj, Avcwb Avevi wd‡i Avmyb Avgv‡`i wgwQ‡j †hLv‡b mn‡RB `~i †_‡K wP‡b †bIqv hv‡e BD‡KwjÞv‡ji g‡Zv DuwP‡q _vKv BmnvK KvRj‡K huvi KvR‡j AveviI gvqvgq n‡q DV‡e myigv I RbgZ, eªvwW AvU© †m›Uvi, gw›UwdDwi †m›Uvi wKsev we«K‡jB‡bi cÖjw¤^Z c_| Avgvi `qvgq gvey` †nvb Gm‡ei mnvq| †jLK : Kwe, wUwf Dc¯’vcK I BD‡K b¨vkbvb ÷y‡W›U wjWvi|

xÄmJh xÄV´Py AxyJT TJ\u

@xMj ∏ oyJj oJ'mMPhr TJPZ FaJA @oJr TJ~oPjJ mJPTq k´JgtjJÇ ßuUT: TKm S xJÄmJKhTÇ


17 - 23 June 2016 m SURMA

xMroJ xJKyfq xJoK~TL, oNuqJ~j xÄUqJ

xMroJr oMPUJoMKU msJfq\Pjr xUJ xJÄmJKhT AxyJT TJ\u (25 kOÔJr kr) A_©vr wgwQj, mfv-mgv‡ek, c_hvÎv K‡i GKwU Av`wk©K †kÖwYnxb ivóª I mgvR cÖwZôv Kiv m¤¢e bq| GKBm‡½ cÖ‡qvRb MYgvby‡li Kv‡Q RvZxq gyw³msMÖv‡gi MwZcÖK…wZ †cuŠ‡Q †`qv, hv‡Z Zv‡`i †PZbvi RMZ kvwYZ n‡q wgwQj mgv‡e‡k AskMÖn‡Yi Aby‡cÖiYv †hvMvq| Ab¨w`‡K RbM‡Yi †h wewfbœ ¯Íi I †kÖwY Zv‡`i wPšÍv†PZbvi MwZaviv‡K ˆecøweK avivq iƒcvwqZ Kivi Rb¨ eyw×e„wËK cÖPvi-cÖPviYvi †Kv‡bv weKí †bB| ZvB †mB †eva †_‡KB GKch©v‡q Avwg †jLv‡jwLi A½‡b cÖ‡ek Kwi| †gvUK_v, GKwU †kÖwYnxb ivóª I mgvR cÖwZôvi Av‡›`vj‡bi aviv‡K GwM‡q †bIqvi msKíB n‡”Q Avgvi mvsevw`K I †jLK nevi Aby‡cÖiYv| cÖkœ : †`Lv †M‡Q Avcwb KweZv w`‡qB †jLv‡jwL ïiæ K‡iwQ‡jb| evsjv mvwn‡Z¨i A½‡b Ggb A‡bK †jLK Av‡Qb hviv KweZv w`‡q †jLv‡jwL‡Z cÖ‡ek K‡iwQ‡jb| wKš‘ GK ch©v‡q Zviv evsjv mvwn‡Z¨i Ab¨vb¨ kvLvq P‡j †M‡Qb| Avcbvi †¶‡ÎI †m iKgUv †`Lv hv‡”Q| Gi †cQ‡b Kx KviY wQj ej‡eb wK? DËi: K_vwU mZ¨| Avwg KweZv w`‡qB †jLv‡jwLi RM‡Z cÖ‡ek Kwi| KviY, KweZv Avgvi Kv‡Q †cÖg-wein, Avb›`-†e`bv, GgbwK cÖwZev‡`i fvlv| Avgvi Kv‡Q KweZv A‡bKUv wekvj AvKv‡ki g‡Zv| †h AvKvk iv‡Zi AÜKv‡iI iƒcvjx Puv` Avi Zvivq Zvivq LwPZ †mŠ›`‡h©i cÖwZgv| Puv`-myiæ‡Ri †Ljvi gvV| Avevi †mB AvKvkB w`‡b-`ycy‡i cÖLi m~h©‡K †X‡K w`‡q AÜKv‡ii NygUv cwi‡q w`‡Z cv‡i| †g‡Ni MR©b Avi we`y¨r SjKvwb‡Z fq¼i iƒcI aviY Ki‡Z cv‡i| wVK GKBfv‡e cÖv‡Y Avi ˆewP‡Î ficyi KweZv| ZvB KweZv ïayKwZcq k‡ãi mgvnvi bq| GwU gvby‡li Av‡eMAbyf‚wZ-myLvbyf‚wZ-`ytL‡eva-ivM-†¶vf-Avb›`-Djøv‡mi gva¨g| nu¨v, Qov I KweZv wj‡LB Avwg †jLv‡jwLi A½‡b cÖ‡ek Kwi| GKBm‡½ cÖeÜ-wbeÜI wjLZvg| G RM‡Z Avgv‡K wb‡q Av‡mb MYgvby‡li Kwe w`jIqvi Ges eÜzQovKvi gvngy` nK| mgqUv EwbkkÕ lv‡Ui `kK| Zv‡`i Aby‡cÖiYvq ZLb mvßwnK hyM‡fix, ˆ`wbK msev` I ˆ`wbK B‡Ëdv‡Ki †QvU‡`i cvZvq Avgvi †ek K‡qKwU Qov I KweZv cÖKvwkZ nq| A_P ZLb Avwg †QvU bq, GKRb hyeK| Gi c‡iI ixwZgZ Avb‡›` DjøwmZ n‡qwQ wb‡Ri †jLv cwÎKvi cvZvq Qvcvi Aÿ‡i †ei n‡Z †`‡L| AvwgI ZLb wb‡R‡K Kwe fve‡Z ïiæ K‡iwQ| wKš‘ cÖev` Av‡Q, Ôhvi hv bvB †m Zv w`‡Z cv‡i bvÕ| AvgviI Ae¯’v n‡qwQj †mB iKg| wb‡R‡K Kwe fve‡Z fv‡jv jvM‡jI Avgvi emevm wQj ev¯Íe RM‡Z| ZvB hv wjLZvg Zv KweZv n‡q DV‡Zv bv| c‡i Avwg Avgv‡K hLb †QvU‡`i Avmi †_‡K cÖvßeq¯‹‡`i KvZv‡i wb‡q Avmjvg, ZLb jÿ¨ Kijvg, Avgvi †jLv KweZv I Qov msev`c‡Îi mvwnZ¨ m¤úv`‡Ki Wv÷we‡bi AeR©bv e„wׇZ mnvqK n‡”Q| wKš‘ Avgvi cÖeÜwbeܸ‡jv B‡Zvg‡a¨ hyM‡fix I AvRv‡` ¸iæ‡Z¡i m‡½ cÖKvwkZ n‡q cÖkswmZ n‡”Q| eÜzgvngy` nK ZLb Avgv‡K cÖeÜ wjL‡Z DØy× Ki‡j AvwgI myKv‡šÍi g‡Zv KweZv‡K QzwU w`‡q m„Rbkxj mvwnZ¨ RMZ †_‡K gbbkxj mvwn‡Z¨i A½‡b cÖ‡ek Kwi| †mB †h ïiæ AvRI †m c‡_B ågY KiwQ| cÖkœ: Rxe‡bi AwfNv‡Z A‡bK w`K cvëvq| †jLK n‡q DV‡jI ivRbxwZ Avcbv‡K Qv‡owb| evgavivi ivRbxwZi m‡½ mivmwi m¤ú„³ n‡qI b¨vkbvwj÷‡`i A‡bK Dcv`vb Avcbvi Af¨v‡mi g‡a¨ j¶Yxq| Ggb wK e½eÜz‡K Avcwb GKRb RvZxqZvev`xi `„wó‡ZB Dc¯’vcb K‡i‡Qb| †m m¤ú‡K© Avcbvi gZvgZ wK? DËi: †jLKmËv Avi ivR‰bwZKmËvi g‡a¨ Avwg †Kv‡bv we‡iva †`wL bv| eis GKwU‡K Ab¨wUi cwic~iK e‡jB g‡bKwi| GKRb ivRbxwZK Kgx© wn‡m‡e gvwU I gvby‡li cÖwZ cÖkœvZxZ AvbyMZ¨ cÖKvk K‡i †kÖwYnxb ivóª I mgvR MV‡bi †h mœcœ Avwg g‡b jvjb Kwi, Zv ev¯Íevq‡bi gva¨g wn‡m‡eB Avgvi †jLK n‡q IVv| Gi GKwU †_‡K wePy¨Z n‡j AciwU‡Z Avwg Avgv‡K Luy‡R cvB bv| †mRb¨ †jLK n‡q DV‡jI ivRbxwZ Avgv‡K Qv‡owb| Avwg evgavivi ivRbxwZi m‡½ ïayRwoZ bv mve©ÿwYK Kgx© wQjvg, G K_vUv †hgb mZ¨ †Zgwb mZ¨ Avwg b¨vkbvwj÷‡`i m‡½ Avgvi mL¨| KviY, ivRbxwZ Rbwew”Qbœ †Kv‡bv welq bq| iex›`ªbv‡_i, Ôwb‡e Avi w`‡e wgjv‡e wgwj‡eÕi g‡Zv welq| Avgiv b¨vkbvwj÷‡`i fv‡jv KvR¸‡jv‡K MÖnY Ki‡ev bv wKsev cÖmskv Ki‡Z cvi‡ev bv, A_ev wb‡R‡`i ivR‰bwZK j¶¨ c~i‡Y HK¨g‡Z¨i wfwˇZ Av‡›`vjb-msMÖv‡g Zv‡`i m‡½ _vK‡ev bv A_ev Zviv Avgv‡`i m‡½ _vK‡ebv GB hw` nq Zv n‡j‡Zv Avwg mg‡qi Pzivevwj‡Z nvwi‡q hv‡ev| BwZnvm Avgv‡`i GB wkÿv w`‡”Q| GKwU D`vniY w`B| †hgb ZrKvjxb c~e© cvwK¯Ívb ev c~e©evsjvi gyw³msMÖv‡gi K_vB aiæb| GUv †Kej wbQK b¨vkbvwj÷ ev RvZxqZvev`x A‡›`vjb wQj bv| 1954 mv‡ji 21-`dv, 1966 mv‡ji 6-`dv, 1968-69 mv‡ji 11-`dv G¸‡jv ZLb mKj †kÖwY I †ckvi gvby‡li AskMÖn‡Y avivevwnK Av‡›`vj‡bB gvÎ 1-`dvq DbœxZ| †mwU n‡”Q Ñ ¯^vaxbZv| GUv †Kej b¨vkbvwj÷ wKsev †mvm¨vwj÷ Kv‡iv GKvi K…wZZ¡ bq, mw¤§wjZ Av‡›`vj‡bi dmj| ZLb b¨vkbvwj÷‡`i ÔRqevsjvÕ †køvMvb wQj Avgv‡`i Aby‡cÖiYv I RvZxq H‡K¨i cÖZxK| GB GKwU †køvMvbB cy‡iv RvwZ‡K GKB

cøvUd‡g© wb‡q G‡m `uvo Kwi‡qwQj| Avgv‡`i ZLb GKwUgvÎ cwiPq Ñ Avgiv evOvwj| Gevi Avmyb e½eÜz‡K RvZxqZvev`xi `„wó‡Z Dc¯’vc‡bi wel‡q| 1970-Gi wbe©vP‡b RvZxqZvev`x †bZv †kL gywReyi ingv‡bi †bZ…‡Z¡ AvIqvgx jxM c~e©evsjvq RvZxq cwil‡`i 162wU Am‡bi g‡a¨ 160wU Ges cÖv‡`wkK cwil‡`i †gvU 300 Avm‡bi g‡a¨ 288wU Avmb †c‡q GKK msL¨vMwiôZv AR©b K‡iwQ‡jb| GB wbe©vP‡bi gva¨‡g Wvb, evg, Bmjvgcš’x me ivR‰bwZK `‡ji †bZ…Z¡‡K †cQ‡b †d‡j e½eÜzAek¨B GKRb wbwf©K RvZxqZvev`x †bZv wn‡m‡e RbM‡Yi Av¯’v I wek¦vm AR©b K‡iwQ‡jb| GB wbe©vP‡b weR‡qi gva¨B ivRc‡_i MY-Av‡›`vjb‡K ÔRbM‡Yi g¨v‡ÛUÕ wn‡m‡e MY¨ Kiv n‡qwQj| †mvm¨vwj÷iv ZLb RvZxq¯^v‡_© e½eÜzi m‡½ wQj| KviY, ZLb wZwb AvIqvgx jx‡Mi †bZv †_‡K RvZxq †bZvq DËxY© n‡qwQ‡jb Ges GL‡bv wZwb `j I g‡Zi D‡×©| Avwg Zv‡K Zvi RvqMv †_‡K †`L‡Z †P‡qwQ| cÖkœ: Avcbvi †ek wKQyMÖš’ †ei n‡q‡Q| Avgiv Zzjbvg~jKfv‡e ¸iæZ¡ w`‡Z PvB, evsjv‡`‡ki Pv-kÖwgK‡`i wb‡q †jLv MÖš’wU‡K| Avcwb Pv-kÖwgK‡`i AwZ KvQ †_‡K †`‡L‡Qb| fJPhr \Lmj xÄV´Jo xŒPTt IJkjJr oNuqJ~e \JjPf YJAÇ DËi: G cÖ‡kœi DËi w`‡Z n‡j my`~i AZx‡Z, BwZnv‡mi cvZvq Avgv‡`i wd‡i ZvKv‡Z n‡e| Avgiv Kg‡ewk mevB Rvwb †h, B÷ BwÛqv †Kv¤úvwbi nvZ a‡i myigv I eivK DcZ¨Kvq Pv-wk‡íi AwfhvÎv ïiæ n‡qwQj g~jZ AwaK gybvdv jv‡fi Avkvq| cwiYv‡g 1857 mv‡j wm‡j‡Ui gvjwbQovq cÖwZôvjvf K‡i †`‡ki cÖ_g PvevMvb| wm‡jU A‡ji cÖK…wZ, AvenvIqv Ges wUjvf‚wg Pv-Pv‡li Dc‡hvMx nIqvq GB wk‡íi e¨vcK cÖmvi N‡U| †mB 1857 mvj †_‡K GLb ch©šÍ weMZ 159 eQ‡i evsjv‡`‡k Pv-evMv‡bi msL¨v wM‡q `uvwo‡q‡Q 167wU‡Z| ïiæ‡Z Pv-evMvb gvwjKvbvq weªwUk‡`i GKK AwacZ¨ _vK‡jI GLb Zv‡`i gvwjKvbvq Av‡Q gvÎ 20wU| evKx 131wU †`wkq gvwjKvbvq| 16wU miKvwi gvwjKvbvq cwiPvwjZ n‡”Q| Gi g‡a¨ wm‡jU †Rjvq 20wU, †gŠjfxevRvi †Rjvq 93wU, nweM‡Ä 22wU, PÆMÖv‡g 23wU, cÂM‡o 7wU, iv½vgvwU‡Z 1wU Ges eªv¶Yevwoqvq 1wU evMvb i‡q‡Q| kÖg I Drcv`b kã `yÕwU A½vw½fv‡e RwoZ| †KejgvÎ cuywR LvUv‡jB Drcv`b nqbv| Drcv`‡bi Rb¨ kÖwgK `iKvi| wm‡jUxiv evMv‡bi Kv‡R AvMÖnx wQjbv| GQvov, Zv‡`i‡K eZ©gvb Pv-kÖwgK‡`i g‡Zv f‚wg`vm wn‡m‡e e¨envi K‡i gybvdv jyUv m¤¢e n‡e bv we‡ePbvq Bs‡iR evMvb gvwjKMY wg_¨v cÖ‡jvfb w`‡q AwZ K‚U‡KŠk‡j AvRxeb Kv‡Ri k‡Z© Pyw³e× K‡i ga¨ fvi‡Zi `ywf©¶ cxwoZ muvIZvj, gyÛv, Kzjwej, †jvnvi, Kzgx©, f‚wgR cÖf…wZ Avw`evmx †Mvôx Ges wenvi, Dwol¨v, gv`ªvR, DËi cÖ‡`k, ga¨cÖ‡`k I evKzov cÖf…wZ A‡ji Mexe Pvlx‡`i‡K KjP~ IJPx Rxeb Pyw³‡ZÇ †mB †h Zv‡`i Pv-evMv‡b Pv-kÖwgK wn‡m‡e cÖ‡ek †m avivevwnKZv GLb ch©šÍ eZ©gvb| me‡PÕ `yt‡Li K_v †h, GB †ewbqviv †M‡Q, Zvi c‡i cvwK¯Ívbx ˆ¯^ikvm‡biI Aemvb n‡q‡Q Ges gyw³hy‡×i gva¨‡g Avgiv GKwU ¯^vaxb mve©‡fŠg †`kI cÖwZôv K‡iwQ| GB PvkÖwg‡Kiv Avgv‡`i gyw³hy‡× Avgv‡`i m‡½ Kuv‡a Kuva wgwj‡q A¯¿ nv‡Z hy× K‡i‡Q| wKš‘ Pv-evMvb kÖwgK‡`i †kvlY-wbh©vZb Kgv `~‡ii K_v eis w`b w`b e„w× cv‡”Q| evsjv‡`‡ki evMvb¸‡jv‡Z wbqwgZ I AwbqwgZ Pv-kÖwgK‡`i msL¨v cÖvq GK jvL| †mBm‡½ Zv‡`i cwievi-cwiRb †hvM Ki‡j msL¨vwU cÖvq 10 jv‡LiI AwaK| evsjv‡`‡ki bvMwiK wn‡m‡e Zv‡`i †fvUvwaKvi Av‡Q mZ¨| wKš‘ Ab¨ me bvMwi‡Ki g‡Zv Zv‡`i bvMwiK †Kv‡bv AwaKvi †bB| Zviv weªwUk hy‡M †hgb wQj ¯^vaxb †`‡kI †Zgb| Zviv DØv¯‘| Pv‡qi g~j¨ w`b w`b evo‡jI †m Abycv‡Z Zv‡`i gRywi ev‡owb eis K‡g‡Q| Avgvi Rb¥ I †e‡o IVv KgjMÄ Dc‡Rjvq| gva¨wgK we`¨vj‡q A‡bK Pv-kÖwgK mšÍvb Avgvi mncvVx wQ‡jb| GQvov Avgvi gvgvI evMv‡b PvKwi Ki‡Zb| ZvB QywU‡Z gvgvi evmvq P‡j †hZvg| mviv w`b Pv-evMvb Ny‡i PvkÖgwK‡`i ˆ`bw›`b Rxeb-hvcb †`LZvg| GL‡bv mgq †c‡jB Pv-evMvb hvB| wKš‘ Zv‡`i Rxeb-hvc‡bi †Kv‡bv Zdvr Luy‡R cvB bv| Zv‡`i `ytL-`y`©kvi †h Qwe †QvU‡ejvq †`‡LwQjvg, GL‡bv †mB GKB `„k¨| mvsevw`KZv‡K †ckv wn‡m‡e MÖnY Kivi ci B‡”Q nj Zv‡`i wb‡q GKwU AbymÜvbx cÖwZ‡e`b ˆZwi Ki‡ev| †mRb¨ ch©vqµ‡g 70wU Pv-evMv‡b hvB| cÖwZ‡e`b ˆZwi Kivi c‡i bvg w`B Ôwbwl× RM‡Zi wbwl× evwm›`vÕ| A‡bK ˆ`wbK I mvßvwnK cwÎKvi m¤úv`‡Ki m‡½ †hvMv‡hvM Kijvg wKš‘ cÖKvk Ki‡Z †KD Pvb bv| Ae‡k‡l wm‡jU †_‡K cÖKvwkZ mvßvwnK wm‡jU KÉ cwÎKvi ZrKvjxb wbe©vnx m¤úv`K Avn‡g` b~i cÖwZ‡e`bwU cÖKv‡k ivRx nb| cÖwZ‡e`bwU avivevwnKfv‡e cÖKvk n‡Z _vK‡j ixwZgZ ˆn ˆP c‡o hvq Ges me©gn‡j cÖksmv AR©b K‡i| cwiYv‡g AvwgI GKRb AbymÜvbx cÖwZ‡e`K wn‡m‡e mybvg AR©b Kwi| ZLb A‡b‡KB wPwV wj‡L GwU‡K MÖš’vKv‡i cÖKv‡ki civgk© †`b| Ae‡k‡l 2005 mv‡j cÖKvwkZ cÖwZ‡e`bwU Ômyigv DcZ¨vKvi PvkÖwgK Av‡›`vjb: AZxZ I eZ©gvbÕ wk‡ivbv‡g MÖš’vKv‡i cÖKvwkZ nq| MÖš’wU ey×vgn‡j m‡_ó cÖksmv AR©b K‡i Ges †kl ch©šÍ GB MÖ‡š’i Rb¨ 2013 mv‡j Avwg Ôevsjv GKv‡Wwg cÖevmx †jLK cyi¯‹viÕ jvf Kwi| hv Avgvi Rxe‡bi †kÖô AR©b| cÖkœ: Pv- kÖwgK‡`i kÖ‡gi gh©v`v, wk¶v, ¯^v¯’¨ I evm¯’vb Gme wb‡q gvbevwaKvi msMVb, mgvRZvwš¿K ivR‰bwZK `j¸‡jvi Ae¯’vbUv †Kv_vq? DËi: Pv-kÖwgK‡`i gvbyl wn‡m‡e euvPvi ¯^vaxbZv, evK ¯^vaxbZvmn †Kv‡bv ai‡Yi †gŠwjK AwaKvi AZx‡Z †hgb wQj bv GL‡bv †bB|

29

AwaKviwenxb GB Rb‡Mvôx eZ©gv‡b ga¨hyMxq `vm-cÖ_vi †P‡q Av‡iv wbg©g I KiæY Rxeb-hvcb Ki‡Qb| AvBGjI Kb‡fbkb Abyhvqx wkïkÖg wbwl× †NvlYv Kiv n‡jI Pv†m±i †hb GB Kb‡fbk‡bi evB‡i| wkïkÖg Pv-evMv‡b †e-AvBbx bq eis ¯^xK…Z| G e¨vcv‡i Kv‡iv †Kv‡bv gv_ve¨v_vI †bB| PvevMvb gvwjK‡`i msMVb Pv-msm‡`i m‡½ m¤úvw`Z Pyw³B Zvi cÖgvY| eQ‡ii ci eQi Pv-evMv‡b KvR Kivi c‡iI Pv-kÖwg‡`i PvKwi ¯’vqx nq bv| Zviv A¯’vqx kÖwgK wn‡m‡eB we‡ewPZ nb| wk¶vi Av‡jv †_‡K Zv‡`i‡K mycwiKwíZfv‡e `~‡i mwi‡q ivLv nq| bv‡ggvÎ †h we`¨vjq¸‡jv Av‡Q †m¸‡jv‡Z hv‡Z cov‡kvbv bv nq †m Rb¨ wk¶K‡`i‡K evMv‡bi Kv‡R e¨¯Í ivLv nq| Zv‡`i mšÍv‡biv `wi`ªwZjK gv_vq wb‡q Pv-evMv‡b R‡b¥ Avevi Abvnv‡iAa©vnv‡i Ges cÖvq webv-wPwKrmvq Pv-evMv‡bB gviv hvb| Zv‡`i AZxZ Kv‡ji M‡f© nvwi‡q †M‡Q, eZ©gvb †Mvjvgxi wRwći evav Avi fwel¨r AwbðqZvi AÜKv‡i wbcwZZ| Ab¨w`‡K AÜKvi RM‡Zi evwm›`v Pv-kÖwgK‡`i RxebvPiY m¤ú‡K© me©gn‡jB GKwU Abxnvi fve j¶¨ Kiv hvq| RvZxq kÖwgK Av‡›`vj‡b †hgb Pv-kÖwgK‡`i `vwe-`vIqvi welqwU Dn¨ _v‡K †Zgwb †jLK eyw×RxexivI Pv-kÖwgK `vwe-`vIqv †_‡K wbivc` `~iZ¡ eRvq iv‡Lb| G KviYI Av‡Q| evsjv‡`‡ki ivR‰bwZK †bZ…Z¡ ejyb Avi kÖwgK †bZ…Z¡B ejyb meB kniwfwËK| kn‡i e‡m `~‡ii mgm¨v Zv‡`i cxwoZ K‡i bv| Avi `wi`ªZvi RqMvb †M‡q hviv wek¦e¨vcx L¨vwZ AR©b K‡i‡Qb c`K-c`we †c‡q‡Qb, Zv‡`i `wi`ªZv we‡gvPb n‡jI evsjv‡`‡ki `wi`ª gvby‡li `wi`ªZv K‡gwb eis †e‡o‡Q| Zv‡`i‡K wKš‘ †Kv‡bv w`bB Pv-kÖwgK ew¯Í‡Z †`Lv hvqwb, †Kv‡bvw`b hv‡ej e‡jI AšÍZ Avgvi g‡b nq bv| GLv‡b Wvb-evg mKj ivRbxwZK `j †hgb gvbevwaKvi msMVb¸‡jvi Ae¯’vbI †Zgb| cÖkœ: gyw³hyP× Zv‡`i Ae¯’vb Kx wQj? DËi: Zviv 1970 mv‡j evsjv‡`‡ki gvby‡li m‡½ GKZvmä n‡q AvIqvgx jxM‡K †fvU w`‡q‡Q| Avgv‡`i m‡½ Rxeb evRx †i‡L gyw³hy× K‡i‡Q| A_P Zv‡`i fv‡M¨i wbg©g cwinvm Avgiv ¯^vaxb n‡jI Zv‡`i †Kv‡bv ai‡Yi ¯^vaxbZv Av‡mwb| Bs‡iRiv †hgb Zv‡`i gvbyl g‡b KiZ bv AvgivI g‡b Kwibv| Ki‡j †`k ¯^vax‡bi G‡Zv eQi c‡iI Zv‡`i Ae¯’v Ggb _vK‡Zv bv| Avgvi B‡”Q n‡qwQj Zv‡`i gyL †_‡KB gyw³hy‡× AskMÖn‡Yi djvdj m¤ú‡K© ïwb| Avgvi cÖ‡kœi Dˇi mevB nZvkv cÖKvk K‡i‡Q| GKRb AZ¨šÍ `ytLfvivµvšÍ ü`‡q e‡j‡Q, Zvi fvlvq: Òevsjv‡`k †Zv evbvBjvg evey, wKš‘ Avgv‡`i Kx nBj? nvgiv evOvwj bvB, Zey †Zv ÔRq evsjvÕ ejjvg| †`k ¯^vaxb nBj, evOvwj eveyg¨v‡bRvi mv‡ne AvBj| wKš‘ nvgv‡`i †c‡U fvZ bvBK¨v, ci‡b Kvco bvBK¨v, w`b‡K w`b nvgiv gi‡Z e‡mwQ| nvgv‡`i †Rvqvb gvBqv wMjv ew¯Í, †Miv‡g hvB‡K gvwU Kv‡U, kig XvK‡Z cv‡i bv| nvgv‡`i w`‡K †KD Pvq bv evey| Kó †Zv Lvwj evo‡ZB Av‡Q|Ó cÖkœ: ey‡R©vqv I mgvRZvwš¿K evg ej‡qi ivR‰bwZK †bZ…Z¡‡K eZ©gv‡b Avgiv evsjv‡`‡ki fvM¨ wba©vi‡Ki f‚wgKvq †`LwQ| wKš‘ Zv‡`i kvmb c×wZ A_©vr ÿgZv †fv‡Mi †ÿ‡Î Avgiv †Kv‡bv cv_©K¨ †`LwQ bv| Avcwb wK †`L‡Qb? A_©vr mv¤úª`vwqKZv, Rswjcbv, mš¿vm, ¸g-Lyb, kÖwg‡Ki b¨vh¨ AwaKvi Gm‡ei g‡a¨ wK bxwZMZ †Kv‡bv cv_©K¨ j¶¨ K‡i‡Qb? DËi: evsjv‡`‡ki ivóª cwiPvjbvi †¶‡Î ¶gZvmxb‡`i †h PvjwPÎ Avcwb D‡jøL K‡i‡Qb Zvi m‡½ wØgZ †cvlY Kivi †Kv‡bv KviY †bB| Z‡e G‡ÿ‡Î ÿgZv‡Kw›`ªK ev‡giv myweav‡fvMx wn‡m‡e GLb my‡eva evj‡Ki f‚wgKvq| Avwg Avcbvi cÖkœ †_‡K Av‡iKUz`~‡i wM‡q cÖkœUvi DËi LuyR‡Z PvB| †hgb evsjv‡`‡ki msweav‡b ¯úó wb‡`©kbv Av‡Q wmwfj miKvi cÖRvZ‡š¿i me©gq ¶gZvi AwaKvix| GB AwaKvi‡K Ab¨ †Kv‡bv ms¯’vi m‡½ fvM Kiv hv‡e bv wKsev wewbgq Kiv hv‡e bv| G w`K †_‡K mvgwiK evwnbx wmwfj KZ…©‡Z¡i Aaxb Ges mvgwiK evwnbx †Kv‡bv A‡Uvbgvm mËv bq| wKš‘ ev¯ÍeZv n‡”Q, Z…Zxq we‡k¦i †`k¸‡jv‡Z wbe©vwPZ wKsev Awbe©vwPZ †h ev hvivB ivóª¶gZvi †K›`ªwe›`y‡Z Ae¯’vb K‡ib ZvivB g~jZ me©gq ¶gZvi AwaKvix| Ab¨‡`i‡K PvKi-evKi g‡b K‡ib ej‡jI nq‡Zv fzj ejv n‡e bv| evsjv‡`kI Gi e¨wZµg bq| †mBm‡½ eZ©gv‡b Av‡iKwU welq hy³ n‡”Q ivóª¶gZvi m‡½ mvgwiK evwnbxi Askx`viZ¡| ivóª¶gZvi m‡½ mvgwiK evwnbxi Askx`viZ¡ cvwK¯Ív‡b GLb Avi †Kv‡bv ivLXvK e¨vcv‡i bq| evsjv‡`‡ki †¶‡Î ivóª¶gZvq mvgwiK AvMÖvm‡bi m~Pbv 1975 mv‡ji c‡i `„k¨gvb AvKv‡i wQj Ges Avgiv Zv‡`i wPbZvg| wKš‘ eZ©gv‡b Zv A`„k¨ wKš‘ me©MÖvmx| Zv‡`i m‡½ ev‡giv ÿgZvi Askx`vi nIqvq GLb cy‡iv gvVB duvKv| G Ae¯’v ivóª I mgv‡Ri Rb¨ gvivZ¥K wech©q †W‡K Avb‡Z cv‡i| d‡j ivRbxwZ GLb Avi cÖK…Z ivRbxwZwe`‡`i wbqš¿‡Y †bB| ZvB ivRbxwZ wbqš¿Y K‡ib ey‡R©vqv jy‡Uiv, Puv`vevR, FY-†Ljvwd, wej-†LjvwdMY Ges mvgwiK-†emvgwiK AvgjvZš¿| m¤úªwZ cÖKvwkK GKwU Le‡ii wk‡ivbvg n‡”Q, Ô¯^vaxZvi cieZx© 45 eQ‡ii 28 eQiB RvZxq ev‡RU w`‡q‡Qb wm‡jwU wZbRb A_©gš¿xÕ| A_P wbR©jv mZ¨ n‡”Q GB wZbRb A_©gš¿xB n‡”Q †emvgwiK AvguvZš¿ †_‡K ivR‰bwZK A½‡b AbycÖ‡ekKvix ¯^‡NvwlZ ivR‰bwZK †bZv| evsjv‡`‡ki KmVf 45 eQ‡i ivRbxwZ K‡i Z…Yg~j †_‡K D‡V Avmv A_©gš¿x wQ‡jb ZvRDwÏb Avng`| wZwb Qvov ivRbxwZwe`‡`i ga¨ †_‡K Avi Kv‡iv A_©gš¿xi `vwqZ¡fvi jvf Kivi †mŠfvM¨ nqwb| AwcÖq Ges `ytLRbK n‡jI mZ¨ †h, 30 kOÔJ~


17 - 23 June 2016 m SURMA

xMroJ xJKyfq xoJK~TL, oNuqJ~j xÄUqJ

xMroJr oMPUJoMKU msJfq\Pjr xUJ xJÄmJKhT AxyJT TJ\u

Avgv‡`i RbcÖwZwbwa‡`i Ae¯’vb| ZvB Avgvi my¯úó e³e¨ n‡”Q, we‡`kx †Zj-M¨vm-Kqjv †Kv¤úvwbi Ici wbf©ikxjZvi eZ©gvb avivq AMÖmi n‡j evsjv‡`‡ki cwiYwZI bvB‡Rwiqvi g‡Zv n‡e| GB me©bvkv cÖeYZv †_‡K gyw³ †c‡Z n‡j RbMY‡K m‡½ wb‡q ÔAvgvi gvwU Avgvi gv bvB‡Rwiqv n‡Z †`e bvÕ GB †køvMv‡bi wfwˇZ kvmK‡Mvôxi weiæ‡× cÖwZ‡iva Av‡›`vjb M‡o †Zvjv Qvov †Kv‡bv weKí †bB| cÖkœ: ivóª GKwU mvsNwl©K msweavb bxwZ‡Z DcbxZ| GKw`‡K ivóªag© Bmjvg Ab¨w`‡K ag©wbi‡c¶Zv! Avcbvi ivR‰bwZK `j Av‡cvmKvwgZvi f‚wgKvq i‡q‡Q| Avcwb e¨w³MZfv‡e GUv‡K Kxfv‡e †`L‡Qb? A_©vr AvcwbI Gi `vq Gov‡Z cv‡i bv| DËi: GUv‡K Av‡cvmKvwgZv ejv hv‡e bv| GUv EwbkkÕ evnvˇii mvsweav‡b wd‡i hvIqvi †KŠk‡ji GKwU Ask ejv hvq| B‡Zvg‡a¨ AMYZvwš¿K Ae¯’vq msweavb ms‡kva‡bi †h †Kv‡bv cÖqvm‡K ivóª‡`ªvwnZv wnmv‡e wPwýZ Kiv, ¯^vaxbZvi †NvlYvcÎ I e½eÜzi mvZB gv‡P©i fvlY‡K msweav‡bi AšÍfz©³ Kivi †ek wKQyweavb ms‡hvwRZ Kiv n‡q‡Q| hv msweavb‡K AviI cwic°Zv w`‡q‡Q| wKš‘ ¯^vaxbZv I gyw³hy‡×i Amv¤úª`vwqK MYZvwš¿K g~j wfwˇK cybt¯’vwcZ Ki‡Z cv‡iwb G mZ¨ †Zv A¯^xKvi Ki‡Z cvwi bv| msweav‡bi cÂ`k ms‡kvabxi GB Ac~Y©Zv I AmsMwZi Kvi‡Y Avgiv wK Zvi we‡ivwaZv Kie, evwZj Kivi `vwe Kie, †hfv‡e Ki‡Q †gŠjev`x mv¤úª`vwqK †Mvôx| bv msweav‡bi GB AmsMwZ I Am¤ú~Y©Zv‡K `yi K‡i, Zvi g~j wfwËi Ici `uvo Kiv‡bvi msMÖvgwU‡K eis Ae¨vnZ ivL‡Z n‡e| msweav‡b ag©wbi‡c¶Zvi †h weavb cybt¯’vwcZ n‡q‡Q Zv‡K i¶v Ki‡Z n‡e| Ges cÂ`k ms‡kvabxi agx©q weavbmg~n, hv msweav‡bi g~j KvVv‡gvi m‡½ m½wZc~Y© bq, eis mvsNwl©K Ñ †mB mZ¨‡K †Rv‡imy‡i Zz‡j ai‡Z n‡e| GLv‡b D‡jøL Kiv cÖ‡qvRb fwel¨‡Z RbM‡Yi †PZbvi gvb DbœZ K‡iB †eKjgvÎ GB j¶¨ cyiY Kiv hv‡e| cvwK¯Ívb cÖwZôvi ci †h agx©q †PZbv RbMY‡K ZvwoZ K‡iwQj, MYZvwš¿K msMÖv‡gi weKv‡ki avivq Zv GK mgq Amv¤úª`vwqKZv I ag©wbi‡c¶Zvi †PZbvq DbœxZ nq| MZ cqZvwjøk eQ‡i GB cÖ‡kœ µgvMZfv‡e Avgiv †cQ‡bi w`‡K †nu‡UwQ| G‡Z evsv‡`‡ki Amv¤úª`vwqK MYZvwš¿K kw³mg~n µ‡gB `ye©j n‡q‡Q| eZ©gvb AvIqvgx jx‡Mi f‚wgKv Zvi eo cÖgvY| msweav‡bi cÂ`k ms‡kvabx‡K Ô72-Gi msweav‡bi g~j avivq wd‡i †h‡Z bv cviv‡K P~ovšÍ e‡j we‡ePbv Ki‡j n‡ebv| mvnm I `„pZv wb‡q GB cÖ‡kœ jovB Ae¨vnZ ivL‡Z n‡e| AZx‡Zi g‡ZvB evg kw³¸‡jv‡KB Gi `vwqZ¡ wb‡Z n‡e| A‡b¨i Ici †`vl Pvwc‡q `vq Gov‡j Pj‡ebv| RbM‡Yi mw¤§wjZ kw³‡K msMwVZ K‡i GB msMÖvg‡K GwM‡q wb‡Z n‡e Ges Agiv Zv GwM‡q wb‡q hve|

(29 kOÔJr kr) ZvRDwÏb Avng`‡KI †gqv` c~Y© Kivi Av‡MB c`Z¨v‡M eva¨ Kiv nq| d‡j ey‡R©vq wKsev mgvRZvwš¿K evg ivR‰bwZK †bZ…Z¡ ivóª¶gZvi fi‡K‡›`ª Avmxb _vK‡j Zviv `„k¨gvb gvÎ| cÖK…Zc‡ÿ Avmj ¶gZvi fi‡K‡›`ª _v‡K A`„k¨ mvgwiK-†emvgwiK jy‡Uiv awbK-ewYK †kÖwYi wbqš¿‡Y| Avgiv Kg‡ewk mevB Rvwb †h, Zv‡`iB A½ywj wb‡`©‡kB mv‡eK ¯^ivóª cÖwZgš¿x †mv‡nj ZvR‡K wcZvig‡Zv gš¿xZ¡ †Q‡o Av‡gwiKvq P‡j †h‡Z n‡qwQj| ZvB Wvbevg hvÕB ejyb, ÿgZv hLb gyL¨ n‡q `uvovq ZLb mv¤úª`vwqKZv, Rw½cbv, mš¿vm, Lyb-¸g, kÖwg‡Ki b¨vh¨ AwaKvi Gme ¸iæZ¡ nvwi‡q ïaywU‡K _vKvi wmuwo n‡q `uvovq| ZLb ÿgZv‡Kw›`ªK Wvb-evg Kv‡iv g‡a¨ bxwZMZ †Kv‡bv cv_©K¨ Avkv Kiv hvq bv| †mRb¨ eZ©gv‡b ey‡R©vqv ejyb Avi mgvRZvwš¿K ivR‰bwZK †bZ…Z¡ ejyb, mZ¨ K_v n‡”Q Avgiv mevB GLb Rbwew”Qbœ| evsjv‡`‡ki Pjgvb BwZnvmB Ges Avgv‡`i AwfÁZv AšÍZ GB mZ¨B ej‡Q| Gi KviY, Av`k© †_‡K L‡mcov| gy‡L Qvov Kvh©Z Avgv‡`i Kv‡iv †Kv‡bv mywbw`©ó jÿ¨ †bB| GB †hgb 14 `jxq †Rv‡U †ekwKQzevg `j Av‡Q| Avevi evsjv‡`‡ki KwgDwb÷ cvwU© 14 `‡j †bB| fv‡jv K_v| wKš‘ ZvivI wK my¯úófv‡e mgm¨v¸‡jv wPwýZ K‡i RvwZ‡K †Kv‡bv w`K wb‡`©kbv w`‡Z cvi‡Q? A_ev †h `j¸‡jv ¶gZvq Avm‡Q-hv‡”Q, I‡`i †_‡K Zviv Lye GKUv Avjv`v? Avgv‡`i †`‡ki ivR‰bwZK A½bmn me©‡¶‡Î Pj‡Q AwZ K_‡bi cÖwZ‡hvwMZv Ges weiw³Ki †mB AwZK_b MYgva¨‡g ïb‡Z ïb‡Z RbMY wZ³wei³| A‡bK‡K ej‡Z ej‡Z †kvbv hvq ÔGevi _vg‡j fv‡jv jvM‡e|Õ ZviciI Pj‡Q †Zv Pj‡QB AwZK_‡bi GB †Ljv| ZvB Avwg hLb GKv _vwK ZLb Kwe KzmygKzgvix `v‡mi ÔAv`k© †Q‡jÕ KweZvwU ÔAvgv‡`i †`‡k n‡e †mB †Q‡j K‡e/ K_vq bv eo n‡q Kv‡R eo n‡e|Õ GB K_v¸‡jv evi evi Ave„wË Kwi| Avwg AšÍZ †m †Q‡ji A‡c¶vq AvwQ| cÖkœ: `jxq GKUv cwiwPwZ Avcbvi B‡g‡Ri m‡½ hy³ n‡q †M‡Q| A‡b‡KB gšÍe¨ K‡ib, ÔAvcwb AvIqvgx jx‡Mi †P‡q eo AvIqvgx jxM|Õ Avcwb hv‡`i mgv‡jvbv Ki‡Qb Zv‡`i PvB‡Z Avcbvi Ae¯’vb Kx Av‡`Š wfbœ? G e¨vcv‡i Avcbvi Ae¯’vb cwi®‹vi Kiæb| DËi: Avgvi Av‡Mi DËi¸‡jv‡Z G cÖ‡kœrI DËi Av‡Q| Zey AveviI ewj, Avcwb Rv‡bb Avwg GKRb gyw³‡hv×v| Avgvi gZv`k©MZ Ae¯’vbI cwi®‹vi| Zvi †P‡qI eoK_v n‡”Q, AvIqvgx jx‡Mi gva¨‡gB Avwg ivRbxwZi A½‡b cÖ‡ek Kwi, gyw³hy× K‡i †`k ¯^vaxb Kwi| Gi c‡iB mgvRZ‡š¿ `xÿv †bB| 1975 mv‡j e½eÜz‡K mcwiev‡i nZ¨vi ci †`‡k Ggb GKwU cwiw¯’wZ m„wó n‡qwQj †h, ZLb gyw³hy×, gyw³hy‡×i †PZbv, evOvwj GB K_v¸‡jvi Aci bvg n‡q I‡VwQj Ñ AvIqvgx jxM| AvIqvgx jx‡Mi g‡ÂB ejv †hZ e½eÜz, gyw³hy× I ¯^vaxbZv GB K_v¸‡jv| myZivs ¯^vaxbZvi g~jgš¿‡K, gyw³hy‡×i †PZbv‡K euvwP‡q ivLvi Rb¨ IB wkwe‡i Avgv‡K, Ges Avgvi `j‡KI A‡bK mgq Ae¯’vb Ki‡Z n‡q‡Q, AvRI KiwQ| ¯^vaxb evsjv‡`‡k mvgwiK kvm‡Ki RbK wRqvDi ingvb ivóª¶gZv Rei `Lj K‡i evsjv‡`kx RvZxqZvev‡`i cÖe³v n‡jb| evsjv‡`kx RvZxqZvev‡` Avgvi Av¯’v †bB| Avwg evOvwj RvZxqZvev‡` wek¦vmx| Kv‡RB GKwU gnj Avgv‡K AvIqvgx jxM wn‡m‡eB wPwýZ Ki‡Z _v‡K Ges GL‡bv †m cÖqvm Ae¨vnZ Av‡Q| Avgiv evOvwj| Avgiv gyw³hy‡×i gva¨‡g †`k ¯^vaxb K‡iwQ| Rq evsjv †køvMvb gvbyl‡K ¯^vaxbZvi g‡š¿ D¾xweZ K‡i‡Q| Kv‡RB e½eÜz, gyw³hy×, ¯^vaxbZv n‡”Q Avgv‡`i AcÖwZ‡iva¨ AMÖhvÎvi cÖZxK| cÖwZwU evOvwji Rb¨ GB wZbwU kã n‡”Q AvZ¥cwiP‡qi wkj‡gvni, †cÖiYvi Drm| GB k㸇jv AvIqvgx jx‡Mi †gŠimx wKQzbq| GB K_v¸‡jv ej‡j hw` †KD Avgv‡K ÔAvIqvgx jx‡Mi PvB‡Z eo AvIqvgx jxMvi e‡j _v‡KbÕ Zv ej‡ZB cv‡ib| Avwg‡Zv Avgvi Ae¯’v‡b AUj| cÖkœ: evsjv‡`‡k †Zj-M¨vm-Kqjv D‡Ëvj‡bi e¨vcv‡i Avcwb me mgq mRvM `„wó †i‡L Avm‡Qb F mqJkJPr IJkjJr oNuqJ~j KT? DËi: Dbœqbkxj †`k¸‡jv‡Z eûRvwZK †Kv¤úvwb¸‡jv wewb‡qv‡Mi bv‡g m¤ú` jyU K‡i g~jZ †m †`‡ki ivRbxwZwe`‡`i †hvMmvR‡m| evsjv‡`kI GKwU Dbœqbkxj †`k| †m wn‡m‡e wbq‡gi e¨wZµg n‡e e‡j g‡b Kwi bv| Z‡e RbMY hw` †R‡M I‡Vb Z‡e †h‡Kv‡bv KvRB m¤¢e| KviY, ZvivB †`‡ki gvwjK, mKj kw³i Drm| cÖkœ: †kL gywReyi ingv‡bi mg‡qI wK GB ai‡Yi Amg Pzw³ n‡qwQj? DËi: Avgvi AbymÜvb g‡Z, e½eÜzi kvmbvg‡j LwbRm¤ú` wb‡q gvÎ `yÕwU Pzw³ m¤úvw`Z n‡qwQj Ges GKgvÎ e¨wZµg A_©vr RbevÜe wQj †mB `ywU Pzw³| Zvi ci †_‡K †hme Drcv`b e›Ub Pyw³ m¤úvw`Z n‡q‡Q †m¸‡jv fq¼i, †`‡ki Rb¨ Amg I ¯^v_©webvkx| Pyw³i AmgZvi `iæb Avgv‡`i A_©‰bwZK ¯^v_©‡K †ewkifvM †ÿ‡ÎB RjvÄwj †`qv n‡q‡Q|

30

cÖkœ: 2016 mv‡j evsjv GKv‡Wwg GKz‡k MÖš’ †gjvq cÖKvwkZ Ôevsjv‡`‡ki †Zj-M¨vm-LwbR m¤ú`: we‡`wk AvMÖvmbÕ MÖš’wU †mB AwfÁZvi Av‡jv‡KB †jLv| G wb‡q Avcwb cÖPzi cov‡kvbvI K‡i‡Qb| gv¸oQov I †Usiv wUjv †_‡K fwel¨Z m¤ú‡K© wKQzejyb| DËi: gv¸iQov I †UsivwUjv GB `yÕwU M¨vm‡¶‡Îi fwel¨Z AÜKvi e‡jB g‡bKwi| KviY, G¸‡jv‡Z Av¸b aivi Kvi‡Y M¨vm¯Í‡ii ÷ªvKPviI cÖvq aŸsm n‡q †M‡Q| ZvB Awewkó M¨vm D‡ËvjbI cÖvq Am¤¢e n‡e| G `ywU †ÿ‡Îi K_v bv nq ev`B w`jvg| G¸‡jv‡Z bv nq Av¸b aivi d‡j ÿwZMÖ¯’ n‡q‡Q| wKš‘ nwicyi †Zj‡¶‡Îi Acg„Zz¨ n‡jv †Kb? Kx Gi †bc_¨ KviY? Rvjvjvev` M¨vm‡¶Î wmgvUvi Avwe¯‹vi Ki‡jI Kv‡`i KvimvwR‡Zi GB weivU †Zj‡¶ÎwU Aw·‡W›Uvj, BD‡bvKj n‡q †kfi‡bi wbqš¿‡Y P‡j †Mj ZvI AvRI inm¨‡Niv| cÖkœ: gv¸iQov I †UsivwUjv wecR©‡qi ci Gi ÿwZc~iY `vwe K‡i †ek †Rv‡imy‡i GKwU Av‡›`vjbI PjwQj| G‡Z Avgv‡`i A‡bK Ggwc, eyw×Rxex, AvBbRxex I Ab¨vb¨ †ckvi gvbylI wQ‡jb| Wvbevg Dfqavivi ivR‰bwZK `jI wQj| †m Av‡›`vjb GLb †_‡g †Mj †Kb? wØZxqZ eZ©gvb ¶gZvmxb miKv‡ii m‡½ Avcbvi `jmn Ab¨ evgivI Av‡Qb| miKvi we‡`wk †Kv¤úvwb¸‡jvi m‡½ LwbR m¤ú` D‡Ëvj‡b fvimvg¨g~jK Pyw³i w`‡K wd‡i Avm‡e e‡j wK Avcwb g‡b K‡ib? DËi: wm‡j‡U wmwgUvi-we‡ivax Av‡›`vjb Ges gv¸iQov I †UsivwUjv wecR©‡qi ÿwZc~iY `vwei Av‡›`vj‡bi AwaKvsk †bZvB cvBKvix nv‡i we‡`kx †Kv¤úvwb¸‡jvi Kv‡Q wewµ n‡Z Avgiv †hgb †`‡LwQ, mvaviY Kgx©ivI †`‡L‡Q| †mRb¨B Av‡›`vjb †_‡g †M‡Q| ZvB fimvi †Kv‡bv †Kv‡bv RvqMv †bB| hviv Av‡M wewµ n‡q‡Qb, †mB ZvivB GL‡bv Ny‡i-wd‡i bxwZ wba©vi‡Y e‡m Av‡Qb| Giv Avgv‡`i bq, we‡`kx‡`i cÖwZwbwa| Zv‡`i‡K w`‡q Avi hvÕB †nvK RvZxq¯^v_© we‡ivax Pyw³i bvMcvk †_‡K †ei n‡q Avmv Kíbv wejvm gvÎ| GKwU D`vniY w`‡qB welqUv cwi®‹vi Kiv hvK| Avcwb Rv‡bb, eZ©gv‡b wm‡jU wefv‡Mi 19 Rb msm` m`m¨ Av‡Qb| Avcwb G ch©šÍ KL‡bv gv¸iQov wKsev †Usiv wUjv wb‡q KvD‡K RvZxq msm‡` fJPhr GKwU kãI D”PviY Ki‡Z ï‡b‡Qb, ï‡bbwb| nu¨v, GKgvÎ gwnjv m`m¨ †nvm‡b Aviv Iqvwn`| wKš‘ `ytLRbK n‡jI mZ¨, welqwU wb‡q msm‡` †Kv‡bv Av‡jvPbvB nqwb| Ab¨w`‡K iv‡k` Lvb †gbb DÌvwcZ LwbRm¤ú` ißvwb wbwl×KiY wej-2011 †Kv‡bv Av‡jvPbv QvovB msm`xq KwgwU‡Z †cÖiY Kiv n‡jI Avi wd‡i Av‡mwb| GB †Zv n‡”Q Avgv‡`i RvZxq msm‡`

cÖkœ : wejv‡Z Avmvi ci †_‡K Avcwb evsjv wgwWqvi m‡½ hy³| GLv‡b ÔKvU A¨vÛ †cB÷Õ eR©b K‡i m¤ú~Y© wbR¯^ wbDR AvB‡Ug w`‡q msev`cÎ M‡o †Zvjvi AšÍivq Kx e‡j Avcwb g‡b K‡ib? DËi: nu¨v, wejv‡Z GKUvbv cÖvq †lvj eQi evsjv msev`c‡Îi m‡½ †ckvMZfv‡e mswkøó _vKvi mivmwi AwfÁZv Avgvi Av‡Q| †m AwfÁZvi A‡jv‡K ej‡Z cvwi ÔKvU A¨vÛ †cB÷Õ eR©‡bi cÖ_g evav n‡”Q A_©‰bwZK Ges wØZxqwU n‡”Q AwfÁ msev`Kgx©i m¼U| jvMvZvifv‡e fZz©Kx w`‡q GKwU msev`c‡Îi cÖKvkbv Ae¨nZ ivLv †Kv‡bvfv‡eB Kv‡iv c‡¶ m¤¢e bq| ZvB A‡b‡KB kU©KvU cš’vq cÖ‡qvRbxq msev`Kgx© wb‡qvM bv w`‡q gvÎ `yB A_ev wZbRb‡K cwÎKv Pvjv‡bvi e¨qms‡KvPb bxwZ AbymiY K‡ib| A_ev ejv hvq Ki‡Z eva¨ nb| G‡Z G cš’v Qvov Zv‡`i wKBev Kivi Av‡Q| A_©‰bwZK mxgve×Zvi Kvi‡YB GB ÔKvU A¨vÛ †cB÷Õ Kiv Qvov Zv‡`i Kv‡Q †Zgb †Kv‡bv weKí †bB| GKB mxgve×Zvi Kvi‡Y wejv‡Zi B‡jK›UªwbK wgwWqviI cÖvq beŸB kZvsk GKB cš’vq cwiPvwjZK n‡”Q| cÖkœ: Avcbvi K_v eySjvg| wKš‘ 60-64 c„ôvi WvDm mvB‡Ri cwie‡Z© wbR¯^ AvB‡Ug w`‡q †lvj c„ôvi GKwU DbœZgv‡bi KvMRB wK h‡_ó bq? DËi: bv, †gv‡UB h‡_ó bq| AwfÁZv †_‡K ejwQ, wbR¯^ AvB‡Ug w`‡q jÛb G ai‡Yi ˆ`wbK msev`cÎ cÖKvwkZ n‡q‡Q| wKš‘ wU‡K _vK‡Z cviwb| Ab¨w`‡K Avcwb bv‡gv‡jøL bv Ki‡jI Avcbvi DÌvwcZ ÔKvU A¨vÛ †cB‡÷Õ Awfhy³ mvßvwnK RbgZ, mvßvwnK myigv I mvßvwnK cwÎKv †Kv‡bv cÖKvi weiwZ QvovB †MŠi‡ei m‡½ h_vµ‡g 48, 37 Ges 19 eQi AwZµg K‡i wejv‡Z evsjv msev`cÎ cÖKvkbvi gvBj djK wn‡m‡e wPwýZ n‡q Av‡Q| ZvB nZvkvMÖ¯’ bv n‡q eis Avmyb bZzb Avkv I DÏxcbvq mvg‡bi w`‡K GwM‡q hvB| †Kbbv, 1916 †_‡K 2016 GB kZel© n‡”Q wejv‡Z evOvwj‡`i msev`cÎ cÖKvkbvi el©c„wZ©| Avgv‡`i c~e©m~wi‡`i BwZnvm wewbg©v‡Yi avivq Avmyb AvgivI bZzb BwZnvm m„wó Kwi| cÖkœ: `xN© mgq †`Iqvi Rb¨ Avcbv‡K A‡bK ab¨ev`| DËi: Avcbv‡K Ges GKBm‡½ mvßvwnK myigv cwievi Ges †m cwiev‡ii AMbxZ cvVK‡KI ab¨ev` Rvbvw”Q| GB my‡hv‡M Avwg cvV‡Ki D‡Ï‡k¨ Av‡iKwU K_v ej‡ev, Amy¯’ Ae¯’vq G mvÿvrKviwU w`w”Q| ZvB K_v¸‡jv ¸wQ‡q ejv nq‡Zv m¤¢e nqwb| Av‡e‡Mi evûj¨ _vK‡Z cv‡i| †Kv‡bv †Kv‡bv cÖ‡kœi Dˇi AcÖJmw½K K_v e‡j _vK‡j ÿgvmy›`i `„wó‡Z †`L‡eb| Avgvi Amy¯’ Ae¯’vq hviv Avgvi Rb¨ †`vqv K‡i‡Qb, †dvb K‡i kvšÍbv w`‡q‡Qb, †`L‡Z G‡m‡Qb, Avwg mevB‡K Avgvi K…ZÁZv Rvbvw”Q Ges Avcbv‡`i †`vqv I Avkx©ev` Kvgbv KiwQ|


SURMA m 17 - 23 June 2016

ßY èP~nJrJr 88fo \jìmJKwtTL 14 \Mj - ÈPY ßfJoJr oífMq @oJPT IkrJiL TPr ßh~/ @oJr ßbJÅa ÊTPjJ yP~ @Px, mMPTr ßnfraJ lJÅTJ/ @®J~ IKmvsJ∂ míKÓkfPjr v»/ ‰vvm ßgPT Kmweú hLWtvõJx.../ mKuKn~Jr \ñPu jLu kqJ≤JuMj krJ/ ßfJoJr KZjúKnjú vrLr/ ßfJoJr ßUJuJ mMPTr oiqUJj KhP~/ ßjPo ßVPZ/ ÊTPjJ rPÜr ßrUJ...Ç' TKm xMjLu VPñJkJiqJP~r ÈPY èP~nJrJr k´Kf' FA TKmfJ~ xvs≠ CóJrPer of xJrJ KmPvõr uã, ßTJKa oJjMPwr ßY'r ˛rPe oJgJ jf yP~ @PxÇ KTCmJ KmkäPmr oyJjJ~T ßY èP~nJrJr 88fo \jìmJKwtTL, 14 \MjÇ KmkäPmr IKVúkMÀw KyxJPm, ßVKruJ ßjfJ KyxJPm Kmvõ\MPz fJr jJoA ±Kjf y~Ç FA oyJj KmkämLr \jì 1928 xJPur 14 \MjÇ KTCmJ~ KlPhu TJP˘Jr xPñ xlu KmkäPmr kr ßY mKuKn~J~ KVP~KZPuj @PrTKa KmkäPmr k´fq~ KjP~Ç mKuKn~JPf gJTJr xo~ KfKj Kx@AF (Px≤sJu AP≤KuP\¿ FP\K¿) ohhkMÓ mKuKn~Jj mJKyjLr TJPZ irJ kPzjÇ 1967 xJPur 9 IPÖJmr, mKuKn~Jr vyr uJ KyèP~rJPf mKuKn~Jr ßxjJmJKyjL fJr oífMqh§ TJptTr TPrÇ oífMqr kr KfKj xoJ\fπ IjMxJrLPhr \jq IjMTreL~ @hPvt kKref yjÇ ßY èP~nJrJr kMPrJ jJo ÈFPjtP˜J ßVnJrJ ßh uJ ßxrjJ'Ç \jìxNP© ßY èP~nJrJ @P\tK≤jJr jJVKrTÇ ßkvJ~ KZPuj FT\j cJÜJr FmÄ KlPhu TJP˘Jr hPu KYKT“xT KyxJPm ßpJV KhP~KZPujÇ KT∂á krmftLPf KfKj KmkämLPf kKref yjÇ PY èP~nJrJ KmÄv vfJ»Lr xmPYP~ UqJKfoJj xoJ\fJKπT KmkämLPhr IjqfoÇ FA oyJj KmkämLr oífMqr kr fJÅr ‰vK·T oMUKY©Ka FTKa xmt\jLj KmkäPmr oMUòKm KyxJPm Kmvõk´fLPT kKref y~Ç ßY èP~nJrJ FTJiJPr AKfyJPxr FT jKªf YKr©Ç KmKnjú \LmjL, ˛íKfTgJ, k´mº, fgqKY©, VJj S YuKóP© fJÅr YKrP©r jJjJ KhT lMKaP~ ßfJuJ yP~PZÇ fJr oífMqr 50 mZr kPrS aJAo kK©TJr KmÄv vfJ»Lr xmtJPkãJ k´nJmvJuL 100

\j mqKÜr fJKuTJ~ fJÅr jJo k´TJKvf y~Ç @mJr ßVKruJ ßpJ≠Jr ßkJvJPT 1960 xJPur 5 oJYt ÈPVKrPuPrJ ßyPrJAPTJ jJPo' @uPmPftJ ßTJhtJr ßfJuJ ßY'r KmUqJf lPaJV´JlKaPT ÈKmPvõr xmtJPkãJ k´Kx≠ lPaJV´Jl' KyPxPm ßWJweJ TrJ yP~PZÇ UMm ‰vvm ßgPTA xoJP\r mKûf, IxyJ~ S hKrhsPhr k´Kf KZu fJÅr VnLr oofôPmJiÇ FTKa xoJ\fJKπT rJ\QjKfT iJrJr kKrmJPr ßmPz CbmJr TJrPe UMm I· m~PxA rJ\jLKf xŒPTt Kmvh ùJj uJn TPrj ßYÇ pMmT m~Px ßoKcKxj KmwP~ kzJr xo~ ßY hKãe @PoKrTJr KmKnjú IûPu Ãoe TPrjÇ pJ fJPT IxyJ~ oJjMPwr hM”U-TÓ IjMiJmj TrJr xMPpJV FPj ßh~Ç ßY mM^Pf kJPrj ijL VKrPmr FA mqmiJj ±Äx TPr ßhmJr \jq Kmkäm ZJzJ @r ßTJPjJ CkJ~ ßjAÇ fUj ßgPTA KfKj oJTtxmJh KjP~ kzJPuUJ ÊÀ TPrj FmÄ ˝YPã Fr mJ˜m k´P~JV ßhUJr \jq è~JPfoJuJ Ãoe TPrjÇ FA KmvõJPxr mvmftL yP~ rJÓskKf \JPTJPmJ @rPmj\ è\oJPjr ßjfífôJiLj è~JPfoJuJr xJoJK\T xÄÛJr @PªJuPj \KzP~ kPzjÇ 1954 xJPu Kx@AF-Fr wzpPπ è\oJjPT ãofJYMqf TrJ yPu ßY-r ‰mkäKmT @hvt ßYfjJ m≠oNu y~Ç

krmftLTJPu ßoKéPTJ KxKaPf mxmJPxr xo~ fJÅr xPñ rJCu S KlPhu TJP˘Jr @uJk y~Ç ßY fJÅPhr ZJKæPv \MuJA @PªJuPj ßpJV ßhjÇ oJKTtj-ohhkMÓ KTCmJj FTjJ~T lMuP\jKxS mJKf˜JPT C“UJf TrJr \jq xoMhskPg KTCmJ~ k´Pmv TPrjÇ UMm I·KhPjA ßY KmkämL xÄPWr Ifq∂ èÀfôkNet mqKÜPfô kKref yjÇ ßxPT¥Aj-ToJ¥ kPh fJÅr kPhJjúKf y~ FmÄ mJKf˜J xrTJrPT C“UJf TrJr uPãq hMA mZr iPr YuJ ßVKruJ xÄV´JPor xJlPuqr ßãP© Ifq∂ èÀfôkNet nNKoTJ kJuj TPrjÇ KTCmJr KmkäPmr kr ßY jfMj xrTJPr FTJKiT nNKoTJ kJuj TPrKZPujÇ FèPuJr oPiq CPuäUPpJVq, KmkämL @hJuPf pM≠JkrJiL KyPxPm IKnpMÜPhr @Kku kMjKmtPmYjJ S lJ~JKrÄ ßÛJ~JPc oOfMqh§ k´hJj, KvP·JPhqJV oπL KyPxPm UJoJr xÄÛJr @Aj k´mftj, KTCmJr \JfL~ mqJÄPTr ßk´KxPc≤ S xJoKrT mJKyjLr AjˆsJTvjJu KcPrÖPrr nNKoTJ kJuj FmÄ KTCmJj xoJ\fPπr k´YJPr KmvõkptajÇ KfKj KoKuKv~J mJKyjLPT k´Kvãe k´hJPjr xMPpJV kJjÇ Fr lPu FA mJKyjL KkV CkxJVr @âoe TPr fJ kMjhtUPu xão y~Ç KTCmJ~ ßxJKnP~f kJroJeKmT mqJKuKˆT KoxJAu @jJr ßãP©S

IJ∂\tJKfT 31

KTCmJr KmkäPmr kr ßY jfMj xrTJPr FTJKiT nëKoTJ kJuj TPrKZPujÇ FèPuJr oPiq CPuäUPpJVq, KmkämL @hJuPf pM≠JkrJiL KyPxPm IKnpMÜPhr @Kku kMjKmtPmYjJ S lJ~JKrÄ ßÛJ~JPc oOfMqh§ k´hJj, KvP·JPhqJV oπL KyPxPm UJoJr xÄÛJr @Aj k´mftj, KTCmJr \JfL~ mqJÄPTr ßk´KxPc≤ S xJoKrT mJKyjLr AjˆsJTvjJu KcPrÖPrr nNKoTJ kJuj FmÄ KTCmJj xoJ\fPπr k´YJPr KmvõkptajÇ

KfKj èÀfôkNet nNKoTJ kJuj TPrKZPujÇ KfKj KmKnjú Kjmº S mA rYjJ TPrjÇ ßVKruJ pMP≠r Ckr KfKj FTKa oqJjMP~u rYjJ TPrjÇ fJr AòJ KZu TPñJ-KTjvJxJ S mKuKn~JPf xoJ\fπ k´KfÔJ TrJÇ oJKTtj xJosJ\qmJPhr ohhkMÓ mKuKn~Jr f“TJuLj xJoKrT \J∂J mJKrP~P∂JPxr ‰˝rJYJrL hM”vJxPjr KmÀP≠ ßY xyPpJ≠JPhr KjP~ ßVKruJ pM≠ ÊÀ TPrKZPujÇ xJoKrT \J∂Jr ‰xjqPhr xPñ pM≠rf Im˙J~ ßY èÀfr @yf yP~ irJ kPzjÇ kPr vyr uJ KyèP~rJPf mKuKn~Jr ßxjJmJKyjL fJr oífMqh§ TJptTr TPrÇ

pMÜrJPÓsr AKfyJPx xmPYP~ mz k´JeWJfL mªMT-yJouJ, IJyf 50

yJouJTJrLPT ‘UKulJr ‰xKjT’ ßWJweJ Khu IJAFx 14 \Mj - pMÜrJPÓsr ßlîJKrcJr FTKa jJAa TîJPm yJouJr hJ~ ˝LTJr TrJ AxuJKoT ߈a (@AFx) FTKa ßrKcS mMPuKaPj yJouJTJrL Sor oKfjPT ÈUKulJr ‰xKjT' KyPxPm ßWJweJ KhP~PZÇ @AFx mPuPZ Sor ßp ÈoyJj' TJ\ TPrPZ fJPf FA ÈKmru xÿJj' fJr k´JkqÇ pJrJ IPjT mz ImhJj rJPU ßTmu fJPhrPT FA ÈxÿJj' ßh~ @AFxÇ ÊÀ ßgPTA jJAaTîJPmr WajJ~ oJKTtj kMKuPvr xPªPyr Kfr KZu @AFPxr KhPTÇ IruqJP¥J kMKuPvr hJKm, jJAaTîJPm yJouJr @PV 911 j’Pr ßlJj TPr oKfj \JjJ~ ßx @AFPxr IjMVfÇ Vf 21 ßo @AFPxr oMUkJ© @mM oMyJÿh Iu @hjJKj @PoKrTJ FmÄ ACPrJPk yJouJr cJT KhP~KZuÇ fPm WajJr YKæv WµJ kr @AFx yJouJr hJ~ ˝LTJr TrJ~ oJKTtj ßVJP~ªJPhr @vïJA KbT k´oJe yuÇ FT IKcS ßaPk @hjJKjPT muPf ßvJjJ pJ~, ßfJorJ mJKzPfA gJPTJÇ IjqgJ~ n~Jmy yJouJr \jq IPkãJ TrÇ FKhPT, Sor oKfj oJjKxT IK˙rfJ~ nMVf mPu hJKm TPrPZ fJr xJPmT ˘L KxPfJrJ ACxMKlÇ ACxMKl \JjJ~, Sor kMKuv IKlxJr yPf ßYP~KZuÇ fJA kMKuv IqJTJPcKoPf nKftr \jq @PmhjS TPrÇ 2009 xJPu IjuJAPj SoPrr xPñ kKrY~ KxPfJrJrÇ TP~TKhj kPrA fJrJ KmP~r Kx≠J∂ ßj~Ç KT∂á KmP~r KTZMKhPjr oPiqA SoPrr Ijq „k xJoPj @Px mPu hJKm TPrPZj KxPfJrJÇ Sor fJPT oJrir Trf mPu IKnPpJV rP~PZÇ Kmvõ\MPz ßvJT: jJAaTîJPm yfqJTJP¥r KvTJr yS~J mqKÜPhr ˛íKfr CP¨Pvq ßvJPT xJKou y~ KmPvõr KmKnjú k´J∂Ç IruqJP¥J VeyfqJ k´KfmJPh FmÄ KjyfPhr ˛íKfPf vs≠J \JjJPf FKhj @ÅÅiJPr cMm ßh~ KjCA~PTtr Ijqfo @Twte FŒJ~Jr ߈a KmKÄÇ vs≠J~ xJKou y~ 9/11 yJouJr Ijqfo ßTªs˙u S~Jt ßasc ßx≤Jr-Fr ±Äx˜NPk CPb

@xJ S~Jj S~JtÇ ßxUJPj KmKÄP~r oJgJ~ gJTJ ¸J~Jr (iJfm IÄv) xoTJKofJr k´KfT mPu kKrKYf rJoijM rPX \ôPu SPbÇ KbT FTAnJPm rJoijM rPX ßrPX SPb kqJKrPxr KmUqJf @APlu aJS~JrÇ vs≠J \JjJPjJ y~ IPˆsKu~JPfSÇ 11 \Mj, vKjmJr rJPf IruqJP¥Jr ÈuqJKfj jJAa&x' jJPo xoTJoL jJAaTîJPm Knz TPrKZPuj TokPã 300 \jÇ @YoTJ F@r-15 IqJx rJAPlu FmÄ FTKa yqJ¥VJj KjP~ ßxUJPj dMPT kPz Sor oKfj jJPo mZr 29 mZPrr FT pMmTÇ ÊÀ y~ KjKmtYJr èKumwte! oífMq y~ 50 \PjrÇ èKuKm≠ y~ @rS 53 \jÇ FA ßk´KãPf KjCA~PTtr ßo~r Kmu Kc'mäJKxS ßWJweJ TPrj, vyPrr xm \J~VJ~ oJKTtj kfJTJ IitjKof yP~ gJTPmÇ ÈâoJVf èKur v» ÊjKZuJo' ÈPT èKu TrPZ fJ @Ko ßhUPf kJAKjÇ fPm âoJVf èKur v» ÊjKZuJoÇ ßp WPr KZuJo, ßxUJjTJr xmJA ßoP^Pf ÊP~ kzuÇ' pMÜrJPÓsr ßlîJKrcJ IñrJP\qr IruqJP¥J vyPrr jJAa TîJPm yJouJr metjJ KhKòPuj ßxUJj ßgPT ßmÅPY ßlrJ ßjV´j @uPoJPcJnJrÇ KfKj \JjJj, yJouJr xo~ TîJPmr ßnfPr KZu vfJKiT oJjMwÇ Vf 11 \Mj, vKjmJr rJPf ÈkJux' jJPor TîJmKaPf mªMTiJrLr yJouJ~ Kjyf yj I∂f 50 \jÇ @yf yj 53 \jÇ kMKuv \JjJ~, 11 \Mj, vKjmJr rJf k´J~ hMAaJr xo~ SA jJAa TîJPm yJouJr kr ßxUJPj kMKuPvr xPñ mªMTiJrLr èKuKmKjo~ y~Ç FTkptJP~ mªMTiJrL TîJmKar xhxqPhr K\Kÿ TPr rJPUÇ Frkr kMKuPvr FTKa hu ßxUJPj dMPT yJouJTJrLPT èKu TPr yfqJ TPrÇ .IruqJP¥Jr kMKuvk´iJj \j KojJ mPuj, ßnJr kJÅYaJr KhPT jJAa TîJPm K\KÿPhr C≠JPr IKnpJPjr Kx≠J∂ y~Ç IKnpJPj kMKuv xhxqPhr xPñ yJouJTJrLr èKuKmKjoP~ KfKj Kjyf yjÇ F

xo~ FT kMKuv xhxqS @yf yP~PZjÇ kMKuPvr IKnpJPjr lPu I∂f 30Ka k´Je ßmÅPY pJ~ mPu hJKm TPrj KfKjÇ kMKuvk´iJj \JjJj, yJouJTJrLr yJPf FTKa rJAPlu S FTKa ßZJa @PVú~J˘ KZuÇ F ZJzJ fJÅr TJPZ @PrTKa ÈI˘' kJS~J pJ~Ç TotTftJrJ \JjJj, yJouJTJrLPT @lVJj mÄPvJØNf oJKTtj jJVKrT Sor oKfj KyPxPm vjJÜ TrJ yP~PZÇ fJÅr m~x 29 mZrÇ pMÜrJPÓsr lé KjC\ \JKjP~PZ, Sor oKfj FlKm@AP~r xPªPyr fJKuTJ~ KZPuj 2013 xJPu ßgPTAÇ fJÅr KmÀP≠ FlKm@A fh∂ ÊÀ TPrKZuÇ FjKmKx \JKjP~PZ, Sor oKfj yJouJr @PV pMÜrJPÓsr \ÀKr j’r 911-F ßlJj TPrj FmÄ \ÄKuPVJÔL AxuJKoT ߈Par k´Kf fJÅr @jMVfq k´TJv TPrjÇ yJouJr kr IruqJP¥J vyPr \ÀKr Im˙J \JKrr TgJ \JjJj vyPrr ßo~r mJKc cJ~JrÇ KfKj mPuj, È@oJr \LmPj Foj WajJ ßhKUKjÇ' yJouJr fLms KjªJ \JKjP~ oJKTtj ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJ ÈFKa KmPÆwk´xNf S xπJxmJhL TJptâoÇ FT\j oJKTtj jJVKrPTr Skr yJouJ TrJr Igt yPuJ xm oJKTtKjr Skr yJouJ TrJÇ' kJux jJAa TîJm IruqJP¥Jr xoTJoLPhr TJPZ xmPYP~ \jKk´~Ç 2004 xJPu FKa YJuM TrJ y~Ç fUj ßgPT xoTJoLPhr KmPjJhPjr \J~VJ KyPxPm kKrKYKf kJ~ TîJmKaÇ TîJPm yJouJr @PVr Khj IruqJP¥JPfA mªMTiJrLr èKuPf k´Je yJrJj oJKTtj VJK~TJ KâKˆjJ KV´Ko (22)Ç FTKa TjxJat ßvPw nÜPhr IPaJV´Jl ßhS~Jr xo~ KV´Kor Skr F yJouJ y~Ç xoTJoL TîJPm yJouJTJrL ßT FA mqKÜ? pMÜrJPÓsr ßlîJKrcJ IñrJP\qr IruqJP¥Jr ÈkJux TîJm' jJPo xoTJoLPhr ‰jv TîJPm yJouJTJrL mªMTiJrLS èKuPf Kjyf yP~PZjÇ VeoJiqPor UmPr muJ yPò, SA yJouJTJrLr jJo Sor oJKfjÇ fJÅr \jì @lVJKj˜JPjÇ

oJKTtj kMKuv muPZ, KT TJrPe yJouJ fJ \JjJ pJ~KjÇ SoPrr mJmJ mPuPZj, F yJouJr xPñ iPotr ßTJPjJ xŒTt ßjAÇ ‰jv TîJPmr F yJouJPT ȸÓfA xπJxL yJouJ' mPu IKnKyf TPrPZj ßlîJKrcJr Vnjtr KrT ÛaÇ FT xÄmJh xPÿuPj KrT mPuj, F yJouJ ȸÓfA xπJxL yJouJÇ' 11 \Mj, vKjmJr KhmJVf rJPf IruqJP¥Jr SA TîJm pUj \o\oJa, fUj TîJPm dMPT FPuJkJfJKz èKu YJuJPf ÊÀ TPrj SorÇ fJÅr yJPf KZu FTKa rJAPlu @r FTKa yqJ¥VJjÇ @YoTJ èKur vP» IPjPTA k´Je mJÅYJPf ‰jv TîJm ßgPT ßmKrP~ D±tvõJPx ZMPa kJuJjÇ IruqJP¥J kMKuv \JKjP~PZ, Vf 12 \Mj, vKjmJr KhmJVf rJPf F yJouJr Kfj WµJ kr kMKuv WajJ˙Pu KVP~ yJouJTJrLPT yfqJ TPrÇ SA yJouJTJrLr jJo Sor oJKfjÇ fJÅr \jì 1986 xJPuÇ @lVJj mÄPvJØNf 29 mZr m~xL SoPrr mJKz ßlîJKrcJ~ ßkJat ßx≤ uMAPxÇ ßTJPjJ ßTJPjJ VeoJiqPo muJ yPò, SA ‰jv TîJPm fJ§m YJuJPjJr FTkptJP~ èKu YJKuP~ @®yfqJ TPrj SorÇ oJKTtj kMKuPvr mrJf KhP~ VeoJiqPo muJ yPò, @lVJj mÄPvJØNf Sor TL CP¨Pvq Foj n~ÄTr yJouJ YJuJu, fJ FUPjJ ¸Ó j~Ç ßTJPjJ @∂\tJKfT \ÄKu xÄVbj Fr ßkZPj rP~PZ KT jJ fJS UKfP~ ßhUJ yPòÇ yJouJr xPñ iPotr xŒTt ßjA Sor oJKfPjr mJmJ oLr KxK¨T 12 \Mj, ßrJmmJr oJKTtj VeoJiqoPT mPuj, KfKj KmvõJx TPrj xoJTJoLr k´Kf WíeJ ßgPTA fJr ßZPu F TJ\ TPrPZÇ iPotr TJrPe Sor F TJ\ TPrjKjÇ oLr KxK¨T mPuj, ÈF yJouJr xPñ iPotr ßTJPjJ xŒTt ßjAÇ' KfKj mPuj, fJÅr ßZPu Sor xŒ´Kf kKrmJr KjP~ Ko~JKo KVP~KZuÇ ßxUJPj xoTJoLPhr @Kuñj S YMoM UJS~J ßhPU ßmv @yf yj SorÇ ˘L S ßZJa x∂JPjr xJoPj F WajJ~ Sor ãá… yjÇ


32 xJãJ“TJr

17 - 23 June 2016 m SURMA

VKrPmr aJTJ KhP~ ßhS~J yP~PZ hMÓ mzPuJTPhr ßTªsL~ mqJÄPTr Kr\Jnt YMKr KjP~ VKbf fh∂ TKoKar k´iJj KZPuj ßTªsL~ mqJÄPTr xJPmT Vnjtr ßoJyJÿh lrJxCK¨jÇ xŒsKf FT xJãJ“TJPr TgJ mPuPZj k´˜JKmf mJP\a KjP~Ç FPxPZ Kr\Jnt YMKrr Kmw~KaSÇ xJãJ“TJrKa KjP~PZj lUÀu AxuJoÇ k´go IJPuJr ßxR\Pjq xMroJr kJbTPhr \jq xJãJ“TJrKa fáPu irJ yPuJ: k´vú : FmJPrr mJP\a ßToj yPuJ? lrJxCK¨j: @Ko mum UMmA kKrKof Im~Pmr mJP\a yP~PZÇ KxKkKcS (Px≤Jr lr kKuKx cJ~JuV) F TgJ mPuPZÇ KT∂á, FaJ ßfJ xmJrA \JjJ, mJP\Par Ijqfo k´JevKÜ yPò rJ\˝Ç hM”U\jT ßp, @lVJKj˜Jj ZJzJ hKãe FKv~Jr xmJr ßgPTA @oJPhr Tr-K\KcKk (PoJa ßhv\ C“kJhj) IjMkJf ToÇ yPf kJPr @oJPhr Tr @hJ~ k≠Kf ©∆KakNet IgmJ Tr @hJ~TJrLrJ hã jjÇ IgmJ fJÅPhr TJP\r kKrPmv nJPuJ j~Ç k´vú : Tr ßhS~Jr ßuJT @PZ, KT∂á fJ xÄV´Pyr xãofJ ßjA xrTJPrr ∏ mqJkJraJ KT F rTo? lrJxCK¨j: IPjTaJ fJAÇ FTaJ kKrxÄUqJj KhAÇ Totão ßxJ~J 1 ßTJKa ßuJT mZPr 4-5 uJU aJTJ @~ TrPZjÇ @r, @orJ Tr @hJ~ TrKZ Fr FT-hvoJÄPvr TJZ ßgPTÇ FaJ ßfJ nJPuJ TgJ j~Ç k´vú : \JfL~ rJ\˝ ßmJct (FjKm@r) ßfJ k´J~ ˝~ÄKâ~ mqm˙J~ FPx ßVPZ, Tr @hJP~ FaJPT TJP\ uJVJPjJ pJPò jJ? lrJxCK¨j: FjKm@rPT ˝~ÄKâ~ mqm˙J~ (IPaJPovj) @jJr k´go k´˜JmKa FPxKZu 1983 xJPuÇ @Ko fUj IgtQjKfT xŒTt KmnJPVr (A@rKc) CkxKYmÇ ßxA IPaJPovj FUPjJ ßvw y~KjÇ Fr IPjTaJA x÷mf AòJTífÇ @Ko xm xo~A mKu, ßTJgJ~ ßTJgJ~ Tr @PZ, oJjMwPT TÓ jJ KhP~S CØJmjL vKÜr oJiqPo fJ @hJ~ TrJ x÷mÇ FUj pJÅPhr TJZ ßgPT Tr ßjS~J y~, fJr KÆèe ßuJPTr TJZ ßgPTS pKh fJ ßjS~J pJ~, fJPf xrTJPrr ÊiM @~A mJzPm jJ, mqP~r ãofJS ßmPz pJPmÇ ßxaJA yPm @hvtÇ k´vú : ßxA kPg @orJ pJKò jJ ßTj? lrJxCK¨j: FTaJ ChJyre KhAÇ jfMj TrhJfJ vjJÜTre KmwP~ @Ko FTaJ KYKb ßkP~KZÇ nJwJaJ Ff Ixnq...oPj y~ @Ko ßpj FT\j hJKV @xJKoÇ @mJr ßhUMj, FjKm@r jfMj TrhJfJ UMÅP\ kJ~ jJÇ IgY KmKnjú kPeqr pJrJ KmùJkj ßh~, fJrJ KYKb, UMPh mJftJ, ßaKuPlJj

ßoJyJÿh lrJxCK¨j xJPmT Vnjtr, mJÄuJPhv mqJÄT

kpt∂ TPrjÇ fJrJ ßTJgJ ßgPT KbTJjJ kJ~? ßoJ¨J TgJ, pJrJ Tr ßhS~Jr ßpJVq, KmKnjú mJftJr kJvJkJKv fJPhr TJPZ k´P~J\Pj ßpPf yPmÇ FnJPm mZPr I∂f 5 uJU ßuJTPT TPrr @SfJ~ @jJ x÷mÇ k´vú : mZPr jfMj 5 uJU! lrJxCK¨j: yqJÅ, KmK˛f yS~Jr KTZM ßjAÇ TokPã 5 uJUÇ FTaJ TgJ k´J~A SPb ßp, pJÅrJ KbTbJT Tr ßhj, FjKm@r fJÅPhr SkrA @rS Tr YJkJ~Ç @mJr Tr @hJ~TJrLrJ mPu gJPTj, yJ\Jr yJ\Jr ßTJKa aJTJ xÄV´y TPr ßhj fJÅrJ, KT∂á fJÅPhr IKlPxr Im˙JA UMm UJrJkÇ FèPuJS ßhUPf yPmÇ UMmA @lPxJx uJPV ßp hM-Kfj mZr iPr TgJ yPò Tr k´vJxjPT CkP\uJ kptJP~ KjP~ pJS~JrÇ TJ\Ka FUPjJ yPuJ jJÇ k´vú : rJ\˝ xÄV´Py FUj TreL~ TL fJyPu? lrJxCK¨j: jfMj ßmv TP~TaJ UJf rP~PZÇ ßpoj A-ToJxtÇ A-ToJPxtr IPjT xMKmiJÇ ßhJTJPj ßpPf y~ jJ, WPr FPx keq KhP~ pJ~Ç mz xMKmiJ yPò Tr KhPf y~ jJÇ hM-Kfj mZr iPr muKZ, TJ\ y~KjÇ mÉ KoKÓr ßhJTJj S ߈vjJKr ßhJTJj rP~PZÇ @Phv KhP~ Kfj oJPxr oPiqA FèPuJPf Tr @hJP~r k≠Kf YJuM TrJ pJ~Ç @PZ ßoJmJAu mqJÄKTÄP~ aJTJ ˙JjJ∂rÇ 100 aJTJ~ 1 aJTJ ßjS~J yPuS IPjT aJTJ @xPmÇ mJÄuJPhv ßkPasJKu~Jo TrPkJPrvj (KmKkKx) KmkMu oMjJlJ TrPZÇ F ßgPT I∂f 80 vfJÄv xrTJrPT KhP~ KhPf yPmÇ FPf rJ\˝ xÄV´Pyr uãqS kNre yPmÇ k´vú : jfMj oNuq xÄPpJ\j Tr (oNxT) @Aj ßfJ xrTJr 1 \MuJA ßgPT TJptTr TrPf kJrPZ jJÇ lrJxCK¨j: oNxTaJ hMntJVq\jTnJPm y~KjÇ TJre, Kv· UJPfr ßuJTPhr xPñ xrTJPrr @PuJYjJ luk´xN y~KjÇ FaJ xoJiJj jJ yS~J kpt∂ kqJPT\ oNxTA gJTMTÇ fPm kKroJe mJzPmÇ Z~ oJPxr oPiq @uJk TPr xm KbTbJT TrPf yPm, pJPf ‰Æf Tr jJ yP~ pJ~Ç 5 S 10 vfJÄPvr hMaJ ˜r (xäqJm) gJTPf kJPrÇ @r FèPuJ TrJ yPu @VJoL IgtmZPr rJ\˝ xÄV´Pyr uãqoJ©J 2 uJU 40 yJ\Jr ßTJKa ZJKzP~ 2 uJU 60 yJ\Jr ßTJKa aJTJ yP~ pJPmÇ k´vú : fJyPu ßfJ mJP\a WJaKfS TPo pJPmÇ lrJxCK¨j: ImvqAÇ WJaKf ßoaJPf IV´JKiTJr ßhS~J CKYf ‰mPhKvT Ee mqmyJPrÇ FUj 2 yJ\Jr ßTJKa cuJPrrS ßmKv ‰mPhKvT xJyJPpqr k´KfvsMKf rP~PZÇ KT∂á FA Igt mqmyJr TrPf

kJrKZ jJÇ TP~T mZr iPrA F KmwP~ èÀfô KhPf muKZÇ ßTC ÊjPZ jJÇ SrJ ßfJ Igt KhPfA YJ~Ç @r @oJPhrS hrTJrÇ k´vú : Cjú~j k´T· mJ˜mJ~Pjr Im˙JS ßfJ UJrJkÇ IgtmZr \MuJA-\Mj gJTJaJ KT k´T· mJ˜mJ~Pjr kPg ßTJPjJ xoxqJ? lrJxCK¨j: yqJÅÇ FaJ \JjM~JKr-KcPx’r TrPf yPmÇ Fr KmT· ßjAÇ 10 oJPx 50 vfJÄv @r hMA oJPx 40-45 vfJÄv k´T· mJ˜mJ~Pjr TgJ muJ y~Ç FaJ x÷m! ßTJj irPjr fJoJvJ FaJ! k´vú : Igt oπeJu~ S kKrT·jJ oπeJu~ KT FT\Pjr yJPf gJTJ CKYf? lrJxCK¨j: oJ^UJPj FTKhj @Ko Fr kPã TgJ mPuKZ, pJ KjP~ k´go @PuJ k´KfPmhj TPrPZÇ k´go @PuJ FaJ KjP~ \KrkS TPrPZ, pJPf 91 hvKoT 7 vfJÄv \jA ofJof KhP~PZ hMA oπeJu~ FT\Pjr yJPf gJTJ CKYfÇ FA ßp ^VzJ^JÅKa...FèPuJ yPm jJ fUjÇ fJ\C¨Lj @yoPhr xo~ FT\Pjr yJPf KZuÇ vJy F Fo Fx KTmKr~Jr xo~S KZuÇ kPr FT\j k´KfoπL KhP~ @uJhJ TrJ yP~PZÇ Fxm AKfyJx @oJPhr \JjJÇ FUj hrTJr 1972 xJPur @hPu FTaJ vKÜvJuL kKrT·jJ TKovj TrJrÇ k´vú : KmhMq“ S \ôJuJKj UJf KjP~ TL TrJ pJ~? lrJxCK¨j: T~uJKnK•T KmhMq“PTPªsr @PuJYjJaJ @PV TKrÇ T~uJ~ @orJ FT kJ @VJA, Kfj kJ KkZJAÇ ßTj xJyx TPr TrKZ jJ? pJPhr TÓ yPm, hv èe \Kor hJo ßhm, YJTKr ßhm, ßv~Jr ßhmÇ 1 yJ\Jr ßTJKa aJTJ UrY TrPu pKh 1 uJU ßTJKa aJTJr xMKmiJ @jJ pJ~, ßTj Trm jJ? fPm yqJÅ, rJ\QjKfT xoxqJ @PZÇ @jM oMyJÿhPhr mum, @xMj TgJ mKuÇ k´vú : T~uJ jLKfA ßfJ y~KjÇ lrJxCK¨j: yqJÅÇ FPf n~aJ KTPxr, @Ko mMK^ jJÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ ßfJ ßTJPjJ mqJkJPr n~ kJj jJÇ fJr oJPj yPò, Kmw~èPuJ k´iJjoπLr j\Pr @jPf yPmÇ k´vú : Kv· UJPf VqJxxÄTa ßfJ YrPo... lrJxCK¨j: xJf mZr @V Víy˙JKu TJP\ VqJPxr mqmyJr KZu 8 vfJÄvÇ Vf mZrS KZu 12 vfJÄvÇ FUj fJ 16 vfJÄvÇ rJ\QjKfTnJPm I\jKk´~ yS~Jr FTaJ mqJkJr @PZ @Ko mMK^Ç KT∂á FaJS ßmJ^J hrTJr ßp Kv·J~j TPr TotxÄ˙Jj ‰fKr jJ Víy˙JKu TJP\ VqJPxr mqmyJr ∏ PTJjKa ßmKv \ÀKrÇ VqJx KhP~ rJjúJ ∏ KmPvõr ßTJgJS FUj Foj jK\r ßjAÇ k´vú : \ôJuJKj ßfPur hJo KmvõmJ\JPrr fMujJ~ UMm ßmKv ToJPjJ y~Kj? lrJxCK¨j: @Ko FTho y~rJj yP~ pJA ßTj ßTPrJKxPjr hJo jJooJ© TKoP~ ITPaPjr hJo ßmKv ToJPjJ yPuJÇ FA xrTJr ßfJ \jTuqJPer xrTJrÇ ßp KcP\u KhP~ ßxY ßhj TíwT, fJr hJo @rS ToJPjJ hrTJrÇ k´vú : k´˜JKmf mJP\Pa @r ßTJPjJ hMmtufJ? lrJxCK¨j: TL mum! KvÊPhr KY©JïPjr mAP~r Skr Tr mxJPjJ yP~PZÇ FaJ KjP~ @PuJYjJ yS~J hrTJrÇ xoMhsxLoJ rP~PZ @oJPhrÇ ßjRmJKyjLPT F \jq vKÜvJuLS TrJ yP~PZÇ IgY jLu IgtjLKf (mäM APTJjKo) KjP~ mJP\Pa KTZM

CPuäUA ßjA! Imvq xm KoKuP~ KY∂J TrPu k´˜JKmf mJP\a nJPuJA yP~PZ muPf yPmÇ k´vú : mJP\Par YqJPu†èPuJ TL? lrJxCK¨j: Kv·J~j, TotxÄ˙Jj S hJKrhsq KmPoJYj ∏ FTA xNP© VJÅgJÇ Kv·J~j ZJzJ TotxÄ˙Jj y~ jJ, @r TotxÄ˙Jj ZJzJ ßaTxAnJPm hJKrhsq hNrLTre y~ jJÇ lPu KmPvw IgtQjKfT IûuPT FUj ßmKv èÀfô KhPf yPmÇ IgtQjKfT IûPu m˘, SwMi, YJozJ AfqJKh Kv· yPmÇ TJrUJjJr pπkJKf @ohJKjPf oJKuTPhr KmPvw rJ\˝ xMKmiJ KhPf yPmÇ FA TJ\èPuJ KbTnJPm TrJaJA yPuJ YqJPu†Ç k´vú : ßmxrTJKr UJf ßfJ KmKjP~JPV KkKZP~, KmKjP~JPVr kKrmPft ßfJ CPJ kJYJr yPòÇ lrJxCK¨j: kJYJr ßmKv yP~PZ 2014 xJPur KjmtJYPjr @PVÇ KjmtJYj FPuA FaJ y~Ç @¥JrAjnP~KxÄ-SnJrAjnP~KxÄ FPTmJPr hNr TrJ pJPm jJ, TKoP~ @jJ pJPmÇ TKoP~ @jJ k´vJxPjr xJPiqr oPiqA rP~PZÇ @r KmKjP~JPV ßp IKjÁ~fJr TgJ muJ y~, fJ @S~JoL uLPVr kr KmFjKk @xPm KT jJ, fJ KjP~ j~Ç IKjÁ~fJaJ yPò S~Jj-APuPnj @xPm KT jJÇ SA xo~ mqmxJ~LPhr Skr ßp IfqJYJr yP~PZ, fJ fJÅrJ nMuPf kJPrj jJÇ k´vú : mqJÄT UJPf Vf T~ mZPr ßp uMakJa yP~PZ, IgtoπLS ßxKhj xÄxPh FPT ÈxJVrYMKr' mPuPZjÇ lrJxCK¨j: FT\Pjr TJrPe mJ FT mqJÄPTr TJrPe FaJ y~KjÇ xJVrYMKr KT, @rS ßfJ @PZÇ 37 yJ\Jr ßTJKa aJTJ ImPuJkj TrJ yP~PZÇ FèPuJ VKrPmr aJTJÇ KhP~ ßhS~J yP~PZ hMÓ mzPuJTPhrÇ FaJ yPf kJPr jJÇ ÊiM ßxJjJuL mqJÄT ßrPU IjqèPuJPT fJA ßmxrTJKr UJPf ßZPz ßhS~J CKYfÇ fPm Kr\Jnt YMKrr Skr TrJ fh∂ k´KfPmhPj mqJÄT UJPfr xJKmtT xÄÛJPrr xMkJKrv @orJ TPrKZÇ k´vú : TL xMkJKrv? lrJxCK¨j: mPuKZ, xrTJKr mqJÄTèPuJPT kMPrJ fhJrKTr hJK~fô KhPf yPm mJÄuJPhv mqJÄTPTÇ FT ßhPv hMA @Aj yPf kJPr jJÇ Vnjtr KjP~JV kJPmj FT ßo~JPh Z~ mZPrr \jq, ßTJPjJ kMjKjtP~JV j~Ç xrTJr fJ oJjPuA y~Ç TL @r mum, mJÄuJPhv ßmJi y~ FToJ© ßhv, pPgÓ @∂\tJKfT mJKe\q gJTJ xP•ôS FUJPj ßTJPjJ TPoJKcKa FéPY† ßjAÇ F KmwP~ kJÅY mZr @PV Yo“TJr FTKa k´˜Jm KhP~PZj FT\jÇ k´vú : S~JKuCu oJÀl oKfj? lrJxCK¨j: yqJÅÇ @Ko jJo muPf YJAKjÇ k´vú : CKj ßfJ kMÅK\mJ\JPrr ßuJTÇ @òJ, kMÅK\mJ\Jr KT nJPuJ YuPZ? lrJxCK¨j: Kmvõ\MPzA kMÅK\ ß\JVJPjr mJ\Jr yPò kMÅK\mJ\JrÇ KT∂á @oJPhr FUJPj FaJ yPò kMÅK\ nJKVP~ ßhS~Jr mJ\JrÇ Kj~o TrJ yP~PZ, kKrYJuT yPf yPu kKrPvJKif oNuiPjr 2 vfJÄv ßv~Jr gJTPf yPmÇ 800 ßTJKa aJTJ kKrPvJKif oNuij yPu TJr kPã x÷m? Ijq YMKriJKrS @PZÇ mMT KmKÄ, TKgf ßkäxPo≤Ç FPTmJPr uMa TPr ßlPuPZÇ kMÅK\mJ\JPrS xÄÛJr hrTJrÇ „kJuL mqJÄT, ßmKxT mqJÄTPT kMÅK\ mJ\JPr ßZPz ßhS~J ßpPf kJPrÇ


oMÜKY∂J 33

SURMA m 17 - 23 June 2016

TPbJr j\rhJKrr oPiq Vefπ ATPfhJr @yPoh ßuUT: xJPmT \\, xÄKmiJj, rJ\QjKfT S IgtQjKfT KmPväwT

xÄUqJVKrPÔr Kx≠JP∂r oJiqPo vJxjTJ\ KTZM kKrYJKuf yS~JPT muJ y~ VefπÇ kíKgmLr mMPT @\ ßpxm rJÓs Cjúf, xnq S xoí≠vJuL rJÓs KyPxPm UqJf, Fr k´KfKaPfA xÄUqJVKrPÔr ofJoPfr KnK•Pf KjmtJKYf hu FTKa KjitJKrf ßo~JPhr \jq xrTJr kKrYJujJ TPr gJPTÇ @oJPhr F CkoyJPhv pUj 1947 xJPu KmnÜ yP~ nJrf S kJKT˜Jj jJPo hM'Ka kígT rJPÓsr xíKÓ y~, fUj Fr KnK• KZu IûuKnK•T KyªM S oMxKuo \jxÄUqJr @KiTqÇ nJrfmwt KmnJ\Pjr @PV 1905 xJPu mJÄuJPT KmnJ\j TPr kNmt mJÄuJ S @xJo xojõP~ FTKa kígT k´Phv fgJ k´vJxKjT Iûu Vbj TrJ yP~KZuÇ F k´Phv fgJ k´vJxKjT Iûu VbPjr ßkZPjr CP¨Pvq KZu kNmt mJÄuJ S @xJPo mxmJxrf xÄUqJVKrÔ oMxKuo \jPVJÔLr \LmjpJkj oJjxy @gtxJoJK\T Cjú~jÇ mJÄuJr F KmnJ\jKa AKfyJPx mñnñ jJPo UqJfÇ mJÄuJ KmnJ\jPT kNmt mJÄuJ S @xJPo mxmJxrf oMxKuo \jPVJÔL fJPhr nJPVqJjú~Pjr xyJ~T KyPxPm ßhUPuS Cn~ mJÄuJ~ mxmJxrf KyªM \jPVJÔL FKaPT fJPhr ˝JPgtr \jq yJKjTr KmPmYjJ~ mñnñ-krmftL Fr KmÀP≠ TPbJr @PªJuj xÄV´JPo Ku¬ y~Ç ßp mZr mñnñ y~ ßx mZrA IPjTaJ ßãJPn, hM”PU, IkoJPj, IKnoJPj rmLªsjJg bJTMr mJÄuJr IU§fJPT KlKrP~ ßh~Jr hJKmPf È@oJr ßxJjJr mJÄuJ @Ko ßfJoJ~ nJPuJ mJKx' jJoT GKfyJKxT F VJjKa rYjJ TPrjÇ Cn~ mJÄuJ~ mxmJxrf KyªM \jPVJÔLr @PªJuPjr oMPU mñnñ ˙J~L yPf kJPrKj FmÄ mñnñ-krmftL Z~ mZPrr oJgJ~ 1911 xJPu KmsKav xrTJr mñnñ rPhr ßWJweJ ßh~Ç mñnñ rh kNmt mJÄuJ~ mxmJxrf xÄUqJVKrÔ oMxKuo \jPVJÔLr ÂhP~ VnLr ãPfr xíKÓ TPrÇ kPr YfMr AÄPr\ F ãf CkvPo kNmt mJÄuJr rJ\iJjL dJTJ~ KmvõKmhqJu~ k´KfÔJr ßWJweJ ßh~Ç KmsKavPhr ßWJweJjMpJ~L 1920 xJPu dJTJ KmvõKmhqJu~ @jMÔJKjT pJ©J ÊÀ TrPuS Fr k´KfÔJ~ Cn~ mJÄuJ~ mxmJxrf KyªM \jPVJÔLr oiq ßgPT mz irPjr mJiJ @PxÇ AÄPr\Phr kPã ßx mJiJ xJoJu ßh~J k´go KhPT hM„y KyPxPm ßhUJ KhPuS fJrJ ImPvPw KmvõKmhqJuP~ KvãT S TotYJrL KjP~JV FmÄ KvãJgtL nKft KmwP~ KyªM \jPVJÔLr ˝Jgt ßTJPjJnJPm mqJyf yPm jJ, Foj @võJPxr KnK•Pf ßx mJiJ IKfâPo xlu yjÇ 1947 xJPu iotL~ \JKfx•Jr KnK•Pf nJrf S kJKT˜JPjr xíKÓ yPuS 23 mZPrr oJgJ~ ßhUJ ßVu \JKfVf \JKfx•Jr KnK•Pf kJKT˜Jj KmnJK\f yP~ mJÄuJPhPvr InMqÆ~ WPaÇ nJrf KmnJ\j @PuJYjJr oJiqPo xŒjú yPuS KmnJ\j-kNmtmftL xJŒ´hJK~T hJñJ~ k´YMr xJiJre S KjrLy KyªM S oMxKuo \joJjMPwr oífMq WPaÇ kJKT˜JPjr rJÓsL~ ImTJbJPoJPf 1970 xJPu IjMKÔf KjmtJYPj kJKT˜JPjr \JfL~ kKrwPh @S~JoL uLV xÄUqJVKrÔ @xPj Km\~L yP~ kJKT˜Jj rJÓsKar vJxjãofJ kKrYJujJr IKiTJr I\tj TrPuS kJKT˜JPjr fUjTJr xJoKrT xrTJr @S~JoL uLVPT ÊiM ßx IKiTJr ßgPT mKûfA TPrKj, mrÄ F ßhPvr oJjMPwr KmÀP≠ xv˘ pMP≠ Ku¬ yP~ kPzKZuÇ ßx Khj xÄUqJVKrÔ Kx≠JP∂r k´Kf xÿJj ßhKUP~ KjmtJYPj Km\~L @S~JoL uLPVr yJPf kJKT˜JPjr vJxjãofJ ßZPz ßh~J yPu F ßhPvr oJjMPwr IKiTJr @hJP~r \jq rÜã~L xÄV´JPo ImfLet yS~Jr @mvqTfJ ßhUJ Khf jJÇ mJÄuJPhPvr xÄKmiJj ImPuJTj TrPu k´fL~oJj y~, Fr k´˜JmjJ~ ßp ßYfjJr k´Kfluj WPaPZ fJ

yPuJ VefJKπT k≠KfPf Foj FT ßvJweoMÜ xoJ\fJKπT xoJP\r k´KfÔJ∏ ßpUJPj xm jJVKrPTr \jq @APjr vJxj, ßoRKuT oJjmJKiTJr FmÄ rJ\QjKfT, IgtQjKfT S xJoJK\T xJoq, ˝JiLjfJ S xMKmYJr KjKÁf yPmÇ mJÄuJPhv InMqÆ~-krmftL F ßhPvr \joJjMPwr k´fqJvJ KZu ßhvKaPf VefJKπT vJxjmqm˙J k´JKfÔJKjT „k uJn TrPm FmÄ hMjtLKfoMÜ k´vJxj k´KfÔJr oiq KhP~ ßhv Cjú~j S xoíK≠r kPg FKVP~ pJPmÇ KT∂á ˝JiLjfJr 45 mZr IKfâJP∂r kr ßhvmJxL pUj ˝JiLjfJr xMmet\~∂L ChpJkPjr ÆJrk´JP∂, fUj F ßhPvr xJiJre \joJjMPwr oPj k´Pvúr Ch~ yP~PZ ßp, Vefπ S hMjtLKfoMÜ k´vJxj k´KfÔJr \jq F ßhPvr oJjMw hLWt Khj @PªJuj, xÄV´Jo S IkKrxLo fqJV TPrPZ; ßxA Vefπ S hMjtLKfoMÜ k´vJxj @orJ KT ßkP~KZ? @r jJ ßkP~ gJTPu fJr ßgPT @orJ Tf hNPr? KmsKavPhr muJ y~ HkKjPmKvT vJxTÇ KmsKavPhr vJxjJoPu f“TJuLj míy•r mJÄuJ S @xJPo nJrfmwt KmnJ\Pjr k´JÑJPu @AjxnJr hM'Ka KjmtJYj FmÄ ACKj~j ßmJPctr ßmv TP~TKa KjmtJYj IjMKÔf yP~KZuÇ Fxm KjmtJYPjr k´KfKaPfA k´KfÆKªôfJTJrL k´JgtLrJ k´YJreJ YJuJPjJr ßãP© ßTJPjJ irPjr k´KfmºTfJr oMPU kPzjKj FmÄ ßnJaJrrJ KjKmtPWú fJPhr ßnJaJKiTJr k´P~JV TrPf ßkPrKZPujÇ KjmtJYj-krmftL k´TJKvf luJlPu ßhUJ ßVPZ, fJPf xÄUqJVKrPÔr ofJofA k´KflKuf yP~PZÇ KmsKavPhr TJZ ßgPT ˝JiLjfJ uJPnr kr @orJ kJKT˜JPjr xJPg 23 mZr KZuJoÇ kJKT˜Jj vJxjJoPu @A~Mm UJj k´mKftf ßoRKuT VefPπr KjmtJYj ZJzJ Ikr ßpxm \JfL~, k´JPhKvT S ˙JjL~ KjmtJYj IjMKÔf yP~KZu; FPf k´KfƪôL k´JgtLrJ ßpoj KjKmtPWú k´YJreJ YJuJPf ßkPrKZPuj, Ikr KhPT ßnJaJPrrJ ßnJa ßh~Jr ßãP© ßTJPjJ irPjr k´KfmºTfJ~ kPzKZPuj, Foj IKnPpJV C™JKkf y~KjÇ Fxm KjmtJYPj ßhUJ ßVPZ, luJlPu xÄUqJVKrPÔr ofJoPfr IjqgJ y~KjÇ mJÄuJPhv InMqh~-krmftL xÄKmiJj k´eLf yS~Jr kr k´go xÄxh KjmtJYjKa 1973 KUsÓJP» IjMKÔf y~Ç ßx xo~ @S~JoL uLV ãofJxLj KZuÇ ßx KjmtJYjKaPf \jVPer k´fqã ßnJPar \jq CjìMÜ \JfL~ xÄxPhr 300Ka @xPjr oPiq @S~JoL uLV 293KaPf Km\~L y~Ç ßx xo~ \joPfr ßp Im˙Jj KZu fJPf @S~JoL uLPVr \jq hMA-fífL~JÄv xÄUqJVKrÔfJ I\tj xy\A KZu; KT∂á ßx xo~TJr k´iJj KmPrJiL hu \JxPhr (\JfL~ xoJ\fJKπT hu) I∂f 50-70Ka @xj KjKÁf Km\~PT IKj~o S TJrYMKkr oJiqPo jxqJ“ TrJPT F ßhPvr oJjMw VefPπr krJ\~ KyPxPm ßhPUPZÇ ßx KjmtJYPjr xo~ oMxKuo uLV S \JoJ~JPf AxuJoLr rJ\jLKf KjKw≠ gJTJ~ F hM'Ka hPur xogtT S ÊnJjMiqJ~LPhr xJoKV´T ßnJa \JxPhr kPã kPzKZuÇ ßx KjmtJYjKaPf \joPfr k´KfluPj k´Tíf luJlu k´TJKvf jJ yPuS \JxPhr KmkMu ßnJa k´JK¬r ßkZPj oMxKuo uLV S \JoJ~JPfr xogtj FTKa Ijqfo TJre KZuÇ fífL~ xÄxh KjmtJYjKa IjMKÔf yS~Jr hMA mZPrr oJgJ~ @S~JoL uLV FThuL~ vJxjmqm˙J mJTvJPur k´mftj TPrÇ ßx xo~TJr \jof F„k xrTJr k´mftPjr KmkPã gJTPuS @S~JoL uLV fJr IPYfj xÄUqJVKrÔfJr Skr nr TPr VefJKπT vJxjmqm˙Jr AKf aJPjÇ \joPfr ImùJ S CPkãJ~ F„k FThuL~ vJxjmqm˙J ßp @S~JoL uLPVr \jq Ên y~Kj, fJ k´fqã TrPf ßhvmJxLPT UMm ßmKv Khj IPkãJ~ gJTPf y~KjÇ mñmºMr ootJK∂T S jívÄx yfqJTJP§r xJPg fJr Kj\ hPur fJr FTJ∂ Kmvõ˜ KTZM ßjfJ \Kzf KZPuj; KT∂á yfqJTJ§ xÄWaPjr @PV kpt∂ WMeJãPrS TJPrJ \JjJr ImTJv KZu jJ ßp fJr FTJ∂ Kmvõ˜rJA fJr S fJr kKrmJPrr k´Kf Tf Kjoto S Kjht~ yPf kJPrÇ mñmºM yfqJ-krmftL fJr FTJ∂ Kmvõ˜ xyPpJVL, pJrJ ãofJ hUu TPrKZu, ãofJr oxjPh fJPhr Im˙Jj ãe˙J~L KZuÇ ßx xo~ xJoKrT InMq™Jj S kJJ InMq™JPjr oiq KhP~ ßhv pUj IPjTaJ IKjÁ~fJr kPg, fUj KmKnjú WJfk´KfWJf-krmftL rJÓsãofJ~ K\~JCr ryoJj @xLj yjÇ K\~JCr ryoJj ßxjJTotTftJ S xJoKrT vJxT yPuS KfKj F ßhPv mÉhuL~ Vefπ k´KfÔJr kKgTí“Ç fJ ZJzJ mJTvJu k´KfÔJr xo~ rJÓsL~ Kj~πPe YJrKa kK©TJ ßrPU Ikr xm kK©TJ ßp mº TPr ßh~J yP~KZu, KfKj fJr ImxJj WaJjÇ

fífL~ xÄxh KjmtJYjKa IjMKÔf yS~Jr hMA mZPrr oJgJ~ @S~JoL uLV FThuL~ vJxjmqm˙J mJTvJPur k´mftj TPrÇ ßx xo~TJr \jof F„k xrTJr k´mftPjr KmkPã gJTPuS @S~JoL uLV fJr IPYfj xÄUqJVKrÔfJr Skr nr TPr VefJKπT vJxjmqm˙Jr AKf aJPjÇ \joPfr ImùJ S CPkãJ~ F„k FThuL~ vJxjmqm˙J ßp @S~JoL uLPVr \jq Ên y~Kj, fJ k´fqã TrPf ßhvmJxLPT UMm ßmKv Khj IPkãJ~ gJTPf y~KjÇ K\~JCr ryoJPjr vJxjJoPu fJPT ßTªs TPr FTKa yqJÅ-jJ ßnJa IjMKÔf yP~KZuÇ SA yqJÅ-jJ ßnJPa ßmuJ 11aJr xo~ ßhUJ ßVPZ, ßmKvr nJV ßTPªs 90-95 vfJÄv ßnJaJPrr ßnJaJKiTJr k´P~JPVr oJiqPo ßnJa V´ye TJ\ kKrxoJ¬Ç ßx yqJÅ-jJ ßnJPa Ff IKiTxÄUqT ßnJa k´JK¬ jJ ßhKUP~ ˝JnJKmTnJPm ßnJa V´ye TrJ yPuS fJr kPã yqJÅ ßnJPar kJuäJA nJrL yPfJÇ If”kr fJr vJxjJoPu IjMKÔf rJÓskKf KjmtJYPj KfKj k´iJj k´KfƪôL KZPuj FmÄ f“krmftL ßp xÄxh KjmtJYj IjMKÔf yP~KZu, ßxKaPf fJr k´KfKÔf hu KmFjKk k´iJj k´KfƪôL KZuÇ ßx xo~TJr \joPfr k´KfluPj Cn~ KjmtJYPj fJr S fJr hPur Km\P~r Km„k KTZM k´fqJKvf KZu jJÇ fPm Cn~ Km\P~r ßãP© f“TJuLj oNu KmPrJiL hPur xJPg ßp mqmiJj, ßxKaS ßp Ik´fqJKvf ßx k´Pvú KmfPTtr ImTJv ãLeÇ KTZMxÄUqT KmPhsJyL ßxjJTotTftJr yJPf K\~JCr ryoJPjr @TK˛T oífMq WaPu rJÓskKf kPh KjmtJYj IjMKÔf y~Ç Totrf CkrJÓskKf ßx KjmtJYPj k´KfÆKªôfJ~ ImfLet yPu xÄKmiJj xÄPvJiPjr @mvqTfJ ßhUJ ßh~Ç ßx xÄxPh xÄKmiJj xÄPvJiPjr \jq k´P~J\jL~ xÄUqJVKrÔfJ gJTJ~ KmFjKk ßx mJiJ IKfâPo xogt y~Ç ßx KjmtJYPj K\~JCr ryoJPjr @TK˛T S ootJK∂T oífqM r TJrPe KmkMuxÄUqT xyJjMnKN f ßnJa KmFjKkr kPã ßVPuS oNu k´KfƪôL @S~JoL uLV k´JgtLr xJPg ßp mqmiJPj KmYJrkKf xJ•Jr \~L yP~KZPuj, fJ ßTJPjJnJPmA fUjTJr \joPfr xJPg xJo†xqkNet KZu jJÇ xJoKrT vJxT FrvJh KjmtJKYf rJÓskKf KmYJrkKf xJ•JrPT mukNmtT ãofJYMqf TPr ßhPv kMj”xJoKrT vJxj k´mftj TPrjÇ FrvJh @oPu fJr k´Kf ßhvmJxLr @˙J @PZ KT ßjA, ßx k´Pvú VePnJa IjMKÔf yPu fJPf @PVTJr IjMKÔf VePnJPar kMjrJmíK• kKruKãf y~Ç FrvJh k´J~ 9 mZr ãofJxLj KZPujÇ fJr vJxjJoPu rJÓskKf kPhr FTKa FmÄ xÄxPhr hM'Ka KjmtJYj IjMKÔf y~Ç CkKr CÜ KfjKa KjmtJYPj mqJkT IKj~o S TJrYMKk TPr TNaPTRvu Imu’Pjr oJiqPo fJr S hPur Km\~ KjKÁf TrJ y~Ç CkrKuäKUf hM'Ka xÄxPhr ßTJPjJKaA ßo~Jh kNet TrPf kJPrKjÇ Ve-InMq™JPjr oJiqPo FrvJPhr KmhJ~ WaPu Kfj ß\JPar „kPrUJ IjMpJ~L Totrf k´iJj KmYJrkKfr ßjfífôJiLj I˙J~L xrTJPrr f•ôJmiJPj ßp KjmtJYj IjMKÔf y~, fJPf Ik´fqJKvfnJPm KmFjKk xÄUqJVKrÔ hu KyPxPm @Kmntf N y~ FmÄ \JoJ~JPfr xogtj KjP~ huKa xrTJr Vbj TPrÇ F KjmtJYjKaPf KmFjKkr kPã ßnJaJrPhr @V´y xíKÓr ßkZPj ßp TJre fJ yPuJ 1986 xJPu FrvJh xrTJPrr IiLj IjMKÔf fífL~ xÄxh KjmtJYPj @S~JoL uLPVr \JoJ~JfPT xJPg KjP~ @TK˛T @PªJuj ßgPT KmYMqf yP~ IPjTaJ KmFjKkPT KmkJPT ßlPu KjmtJYPj IÄvV´ye ßhvmJxL nJPuJnJPm ßj~KjÇ kûo xÄxh KjmtJYj-krmftL \JoJ~JPfr xogtj KjP~ KmFjKk xrTJr Vbj TrPuS ßx xÄxh myJu gJTJTJuLj @S~JoL uLV, \JoJ~Jf S \JfL~ kJKat KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJr k´KfÔJr hJKmPf @PªJuj TrPf KVP~ xKÿKufnJPm xÄxh ßgPT khfqJV TrPu ãofJxLj huPT xÄxh ßnPX KhP~ @VJo KjmtJYPjr mqm˙J TrPf y~Ç @S~JoL uLV, \JoJ~Jf S \JfL~ kJKat xKÿKufnJPm ßx KjmtJYj k´Kfyf TrJr ßYÓJ TrPuS ßxnJPm xlu yPf kJPrKjÇ F KjmtJYjKa ßp I˝ò, ©∆KakNet S ßnJaJrKmyLj KZu ßx k´Pvú ßTJPjJ KmfTt ßjAÇ pJ

ßyJT KmFjKk ßjfífô IPjTaJ oyJjMnmfJr kKrY~ KhP~ ßx xÄxPh FTfrlJnJPm KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJPrr KmiJjxÄmKuf Kmu kJx TPr xÄxh ßnPX KhPu SA xrTJPrr IiLPj IÄvV´yeoNuT wÔ KjmtJYj IjMKÔf y~Ç wÔ S x¬o F hM'Ka xÄxh KjmtJYj KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj IjMKÔf y~Ç Fr k´goKaPf @S~JoL uLV FmÄ KÆfL~KaPf KmFjKk Km\~L y~Ç F hM'Ka KjmtJYPjr luJlu F ßhPvr xJiJre \joJjMPwr TJPZ V´yePpJVq KmPmKYf yPuS k´goKar luJlu KmFjKkr TJPZ FmÄ KÆfL~Kar luJlu @S~JoL uLPVr TJPZ V´yePpJVq ßfJ y~Kj, mrÄ Cn~ hPur kã ßgPT KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJPrr KmÀP≠ kãkJKfPfôr IKnPpJV SPbÇ F hM'Ka KjmtJYPjr oPfJ Totrf k´iJj KmYJrkKfr ßjfíPfô I˙J~L xrTJPrr IiLPj IjMKÔf kûo xÄxh KjmtJYjKaS KmK\f @S~JoL uLPVr TJPZ V´yePpJVq y~Kj FmÄ F huKar vLwt ßjfíPfôr kã ßgPT KjmtJYjKaPf xNç TJrYMKkr IKnPpJV C™Jkj TrJ y~, pKhS F ßhPvr xJiJre \joJjMPwr TJPZ ßx xNç TJrYMKk TUPjJ ¸Ó KZu jJÇ x¬o xÄxPhr ßo~JhJP∂ IÓo xÄxh KjmtJYj IjMÔJPjr k´P~J\Pj k´gof, ßp f•ôJmiJ~T xrTJr Vbj TrJ yP~KZu, ßxKa F xrTJr VbjxÄâJ∂ xm KmT· Kj”PvKwf jJ TPrA rJÓskKfr IiLPj VKbf yP~KZuÇ ßx xrTJr ßxjJxoKgtf f•ôJmiJ~T xrTJr KhP~ k´Kf˙JKkf yPu F xrTJrKa k´J~ hMA mZr ãofJ~ IKiKÔf ßgPT ZKmxy ßnJaJr @AKc TJct mqm˙Jr k´mftj WKaP~ jmo xÄxh KjmtJYj IjMÔJPjr mqm˙J TPrÇ F KjmtJYjKaPf fUjTJr \joPfr ßp Im˙Jj KZu, fJPf ˝JnJKmTnJPm @S~JoL uLV Km\~L yPfJ, KT∂á vJK∂kNetnJPm IjMKÔf F„k FTKa KjmtJYPj ßp KmkMuxÄUqT ßnJaJr CkK˙f oPot ßhUJPjJ yP~PZ fJ IPjPTr TJPZA KmvõJxPpJVq y~KjÇ fJ ZJzJ F KjmtJYjKa IjMÔJj-krmftL ˝·fo xoP~r oPiq CkP\uJ kKrwh KjmtJYPj ßhUJ ßVPZ ßnJaJr CkK˙Kfr yJr xÄxh KjmtJYPj ßnJaJr CkK˙Kfr yJPrr fMujJ~ IPitT mJ IPitPTr TJZJTJKZÇ jmo xÄxh myJu gJTJTJuLj @S~JoL uLV FTfrlJnJPm KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJrmqm˙Jr ImxJj WaJ~Ç Frkr xÄxh myJu ßrPU ßp hvo xÄxh KjmtJYj IjMKÔf y~, ßx KjmtJYjKaPf KmFjKk ß\Ja IÄvV´ye ßgPT xPr hJÅzJ~Ç ßx KjmtJYjKaPf IPitPTrS IKiT xhxq KmjJ k´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf yP~KZPuj, pJ xÄKmiJPjr IjMPòh j’r 65(2)-Fr xJPg xJÄWKwtTÇ @oJPhr mJÄuJPhv rJÓsKa xíKÓr kr F ßhPv huL~ xrTJPrr IiLPj IjMKÔf VePnJa, rJÓskKf KjmtJYj S xÄxh KjmtJYPjr luJlu ãofJxLjPhr kPã ßVPZÇ Ikr KhPT KjhtuL~ f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj ßp YJrKa KjmtJYj IjMKÔf yP~PZ, Fr k´KfKaPfA KjmtJYj IjMÔJj-kNmmt ftL ãofJxLj hPur krJ\~ WPaPZÇ huL~ S KjhtuL~ xrTJPrr IiLPj IjMKÔf KjmtJYPjr ßp KY© fJ ßgPT iJreJ kJS~J pJ~, F ßhPv ßpPTJPjJ KjmtJYj ImJi, xMÔM S KjrPkãnJPm IjMÔJPjr ßãP© huL~ xrTJr I∂rJ~Ç jmo xÄxh KjmtJYj IjMÔJPjr @PV @oJPhr ßhPv TUPjJ ˙JjL~ xrTJrèPuJr KjmtJYj huL~ KnK•Pf IjMKÔf yPfJ jJÇ ˙JjL~ xrTJrèPuJr KjmtJYj huL~ KnK•Pf IjMÔJPjr mqm˙J k´mftj-krmftL ßhUJ ßVPZ huL~ xrTJPrr IiLPj IjMKÔf VePnJa, rJÓskKf KjmtJYj S xÄxh 36 kOÔJ~


34 oMÜKY∂J

17 - 23 June 2016 m SURMA

nëoiqxJVPrr ßxsJPf nJxPZ vreJgtLr uJv KmâoK\“ n¢JYJpt ßuUT : kKÁomPñr mJok∫L rJ\jLKfKmh

VfKhj FPxKZu 203 \j, mftoJPj 585 \j, krKhj @PrJ ßmKv ∏ FnJPmA Khj Khj vreJgtLr xÄUqJ mJzPZÇ FaJ C•r-kKÁo KuKm~Jr \JS~JA~J vreJgtL @aT S kMjmtJxj ßTPªsr KY©Ç KuKm~Jr xJmsJfJ CkTNPur YJrkJPvr FA IûuA FUj ßm@AKjnJPm ACPrJPk kJKz \oJPjJr k´iJj \ukgÇ FA CkTNu iPrA yJ\Jr yJ\Jr oJjMwPT KjfqKhj ßZJa ßZJa ßjRTJ~ TPr AfJKu xLoJP∂ ßkRÅPZ ßhS~Jr TJ\ TPr YPuPZ oJjm kJYJrTJrLr huÇ \JS~JA~J ßTPªs xrTJKr KyxJm IjMpJ~L xPmtJó FT yJ\Jr 200 \j FTxPñ gJTPf kJPr, KT∂á mftoJPjr KyxJm muPZ, rP~PZ FT yJ\Jr 800 \jÇ UJhq S kJjL~r xÄTa FrA oPiq ßxUJPj ÊÀ yP~ ßVPZ, jfMj TPr xrTJKr ©JeS @xPZ jJÇ Vf x¬JPyA KuKm~J xrTJr kJYJrTJrLPhr yJf ßgPT k´J~ Kfj yJ\Jr\jPT iPr KlKrP~ FPjPZ FmÄ fJPhr @vs~ yP~PZ ßhv\MPz ZKzP~ gJTJ F rTo KmKnjú TqJPŒÇ KuKm~Jr hJK~fôk´J¬ rJÓsxÄPWr xyJ~fJ KovPjr k´iJj oJKatj ßTJmuJr Vf oJPx K©PkJKuPf @mM xJPuo vreJgtL TqJŒ kKrhvtPj KVP~KZPujÇ KlPr FPx @A@r@AFj KjC\PT ßhS~J xJãJ“TJPr mPuPZj, KfKj VnLrnJPm

ßmhjJyfÇ TL n~ÄTr TPÓr oPiq SA TqJPŒ vreJgtLrJ ßmÅPY rP~PZ fJr hM-FTKa joMjJS KfKj KhP~PZjÇ ßpoj∏@mM xJPuo TqJPŒ 100 \j oJjMPwr \jq mrJ¨ oJ© FTKa ßvRYJVJrÇ ßjA kptJ¬ UJhq S SwMPir mqm˙JÇ IkMKÓPf ßnJVJ KvÊPhr Im˙JS Ifq∂ xKñjÇ jJo k´TJPv IKjòMT KuKm~J CkTNPur FT KjrJk•J @KiTJKrT xŒ´Kf ßxUJjTJr VeoJiqPo \JKjP~PZj, k´Kf x¬JPyA @Kl∑TJr xJyJrJ Iûu ßgPT k´J~ hMA yJ\Jr oJjMw KuKm~J~ k´Pmv TrPZ ÊiM FA ^MÅKTkNet kPg ACPrJPk kJKz \oJPjJr CP¨PvqÇ fJPhr ßVJkj xNP© kJS~J Umr IjMpJ~L, F rToA k´J~ 30 yJ\Jr\jPT oJjm kJYJrTJrLrJ fJPhr KjrJkh @˜JjJ~ uMKTP~ ßrPUPZÇ FA KjrJkh @˜JjJèPuJ ZKzP~ rP~PZ KmKnjú vyPrr mJAPrr KhPTÇ FPhrA KTZM KTZM hPu nJV TPr rJPfr IºTJPr ßjRTJ TPr nNoiqxJVPrr kPg ACPrJPk ßkRÅPZ KhPò SA kJYJrTJrLrJÇ KuKm~Jr ßjRPxjJ TftJ @~Mm WJPxPor oPf, Vf mZPrr fMujJ~ F mZr IPjT ßmKv oJjMw FA ßm@AKj kPg ACPrJPk kJKz KhPò FmÄ IØMfnJPmA KfKj Fr \jq xrJxKr hJ~L TrPZj Vf oJPx WPa pJS~J ACPrJkL~ ACKj~Pjr ÈIkJPrvj ßxJKl~J'PTÇ ßm@AKjnJPm FA KmkMu vreJgtLr ßxsJf @aTJPjJr \jq nNoiqxJVr\MPz AACr ßjRmJKyjLr ayuhJKr ßgPTA \jì IkJPrvj ßxJKl~JrÇ @~Mm WJPxPor oPf, FPf KyPf KmkrLf yP~PZÇ FUj @PrJ ßmKv TPr vreJgtL oJjMw ACPrJPk ßpPf YJAPZÇ TJre fJrJ \JPj, fJPhr FUj @r kMPrJ nNoiqxJVr ßkKrP~ AfJKu kpt∂ ßpPf yPm jJÇ FUj ßZJa ßZJa kJYJrTJrL ßjRTJr xm TKaPfA K\KkFx xMKmiJpMÜ xqJPauJAa ßlJj gJPT, lPu xoMPhs nJxJr KTZMãe krA Fxm ßjRTJ ßgPT ÈFxSFx' mJftJ ßk´re ÊÀ TrJ y~Ç lPu AACr ßp ßjRmJKyjL oJ^ xoMhs mrJmr ayu ßh~, fJrJA FPhr C≠JrTJrL KyPxPm FKVP~ @xPf mJiq y~Ç lu˝„k ACPrJPkr nNKoPf FPhr @vs~ uJn yP~ pJ~Ç pKhS Ff KTZMr krS ÊiM ßo oJPxA FT yJ\Jr 95 \Pjr oífMq yP~PZ nNoiqxJVPr cMPmÇ \LmPjr oJrJ®T ^MÅKT KjP~ ßpPf yPò vreJgtLPhrÇ kPg oJrJ pJPò yJ\JPrJ oJjMwÇ ÊiM 2015 xJPuA nNoiqxJVr kJrJkJPrr xo~ Kfj

yJ\Jr 500 \Pjr ßmKv vreJgtLr xKuuxoJKi WPaPZÇ @r F mZPrr k´go kJÅY oJPxA ßxA xÄUqJ hMA yJ\Jr 500 ZMÅP~PZÇ ÊiM \LmPjr ^MÅKTA j~, fJPuPVJPu VóJ ßVPZ ßvw TJjJTKz kpt∂Ç mÉ oJjMw xoMhs ßkPrJPf ˛re ßj~ kJYJrTJrLPhrÇ KTZMKhj @PVS m~Û oJjMwKkZM YJr yJ\Jr cuJr Kjf kJYJrTJrLrJÇ FUj ßra ToÇ KvÊrJ lJSÇ oJ-mJmJr TJÅPi-PTJPu fJPhr kKrmsJ\jÇ ßmKvr nJV ßãP©A vreJgtLPhr ßfJuJ y~ rmJPrr ßlJuJPjJ KcKX ßjRTJ~Ç xoMPhs Foj ^MÅKT KjP~ @è~Jj vreJgtLPhr ßmKvr nJVA xJÅfJr \JPj jJÇ lu yP~PZ oJrJ®TÇ Vf mZPrr FT @~uJPjr ZKmA WajJr n~JmyfJ ßm@mÀr kPã pPgÓ KZuÇ oiqk´JPYq @\ pM≠ YuPZ FTaJjJ, FTjJVJPz, FT hvT iPrÇ S~JKvÄaPjr mÜmq, ÈxπJPxr KmÀP≠ pM≠' @r fJoJo hMKj~J muPZ, oJjmfJr KmÀP≠A @PoKrTJr FA FTaJjJ pM≠Ç fmM gJoPf jJrJ\ @PoKrTJr ßjfíPfô kKÁPor pM≠mJ\rJÇ rJÓsxÄPWr kKrxÄUqJj muPZ, ÊiM xJoKrT yJouJ S VíypMP≠r TJrPeA Kmvõ\MPz k´Kf 122 \Pjr oPiq FT\j y~ vreJgtL, ßhPvr Inq∂PrA CÆJ˜M IgmJ @vs~k´JgtLÇ kKrxÄUqJj FaJS muPZ, vreJgtLrJ ßmKv yPuJ KxKr~J (Kfj ßTJKa), ßxJoJKu~J (FT

ßTJKa), KuKm~J (hMA ßTJKa), ArJT (FT ßTJKa) IgmJ @lVJKj˜JPjr (hMA ßTJKa) oJjMwÇ xmPYP~ n~JjT fgq yPuJ, xJrJ KmPvõr vreJgtLPhr IPitTA KvÊ, rJ\QjKfT cJoJPcJPu pJPhr ‰vvmaJA @\ kMPrJkMKr ßvwÇ @r FA CÆJ˜MPhr IPitPTr ßmKvA @\ oKr~J yP~ KjrJkh @vsP~r ßUJÅP\ ACPrJk IKnoMULÇ FKhPT rJÓsxÄW ßuJTPhUJPjJ ÉÅKv~JKr KhP~ mPuPZ, ßjRTJcMKmPf k´JeyJKjr mftoJj iJrJ ImqJyf gJTPu FA mZPrr ßvw jJVJh oíPfr xÄUqJ 10 yJ\Jr ZJzJPf kJPrÇ FA ÉÅKv~JKrPf KT∂á ßgPo gJTPm jJ nNoiqxJVr kJKz ßhS~Jr ßYÓJÇ nNoiqxJVPrr CkTNPu pJrJ KmKnjú I˙J~L fJÅmMPf mJx TrPZ, fJPhr ACPrJPkr KhPT kJKz ßhS~J ZJzJ Ijq ßTJPjJ CkJ~ ßjAÇ ßTjjJ Fxm TqJPŒ kPz gJTPu FoKjPfA fJPhr IitJyJPr, IjJyJPr, ßrJVmqJKiPf orPf yPmÇ fJA orJr @PV ßvw ßYÓJ KyPxPm fJrJ oKr~J yP~ xJVPr ßjRTJ nJxJPmÇ @r KjÔMr nNoiqxJVr FTxo~ ßTPz KjPò fJPhr k´JeÇ FA vreJgtL xoxqJ @xPuA ÈvJxT kKrmftPjr' \jq pMÜrJÓs S fJr Ko©Phr @V´JxL jLKfrA FToJ© kKreKfÇ xmtyJrJ oJjMPwr dPur xJoPj @\ fJA mJrmJr ßm@mÀ yP~ kzPZ oJKTtj-ACPrJkL~ xJosJ\qmJhÇ

\JKf-rJPÓsr @®Kj~πeJKiTJr oiqk´JPYq vJK∂r kNmtvft oMyJÿh ÀÉu @oLj ßuUT : IiqJkT, @∂\tJKfT xŒTt KmnJV, dJTJ KmvõKmhqJu~

TP~T oJx iPr FT mMT @vJ KjP~ nJmKZuJo, FmJr y~PfJ oiqk´JPYq vJK∂ @xPmÇ @oJr @vJr TJre yPuJ, KxKr~Jr rJ\QjKfT IK˙KfvLufJ hNr TrPf \JKfxÄPWr oiq˙fJ ÊÀ yP~PZÇ Fr xPñ xyPpJKVfJ TrPZ hMA krJvKÜ pMÜrJÓs S rJKv~J; KT∂á xm @vJ~ èPz mJKu, IKYPrA ßhUuJo KmvõmJxLr ˝kúèPuJ, k´fqJvJèPuJ fJPxr WPrr oPfJ ßnPX YMroJr yP~ pJPòÇ FTaM ßkZPj KlPr pJAÇ k´go KmvõpMP≠r ^j^jJKjPf pUj ACPrJkxy xJrJ Kmvõ nP~ TŒoJj fUj pM≠Kmãf KmPvõ vJK∂k´Kâ~Jr jTvJ

k´e~j TrPf KVP~ pMÜrJPÓsr ßk´KxPc≤ CPcsJ CAuxj 14 hlJ S YJr oNujLKf ßWJweJ TPrKZPujÇ fJÅr ßWJweJ~ xmPYP~ èÀfôkNet Kmw~ KZu pMP≠J•r kíKgmLr \JKf-rJÓsèPuJr @®Kj~πeJKiTJr KjKÁf TrJr oJiqPo pMP≠J•r KmPvõ vJK∂ ˙Jkj TrJ pJ~Ç pMP≠J•r @∂\tJKfT mqm˙J k´mftPj uLV Im ßjvjPxr oNu KnK• KZu @®Kj~πeJKiTJr FmÄ F jLKf xyP\A ‰mKvõT kKrxPr kKrKYKf, mqJK¬ S Kk´~fJ I\tj TPrÇ F ßYfjJ k´xJKrf yP~ KÆfL~ KmvõpMP≠J•r kíKgmLr vJK∂ k´KfÔJ~ ACFjPTKªsT Kmvõmqm˙J~ èÀfôkNet Kj~JoT S KjitJrT KyPxPm KmPmKYf y~Ç KÆfL~ KmvõpM≠ ßvw yS~Jr krkrA @®Kj~πeJKiTJPrr KnK•Pf @Pl∑J-FKv~J S uJKfj @PoKrTJ~ \JfL~fJmJh S \JKfKnK•T ˝JiLjxJmtPnRo \JKf-rJPÓsr \jì yPf ÊÀ TPrÇ IxÄUq ˝JiLj rJÓs \jìV´ye TrJr kr kíKgmLPf xMU-vJK∂r FT jmfr pMPVr xNYjJ y~Ç hM”U\jT yPuJ, F mqm˙Jr kJvJkJKv ˚J~MpMP≠r TmPu kPz SA jfMjnJPm ˝JiLjfJk´J¬ rJÓsèPuJ j~J CkKjPmvmJPhr KvTJr yPf ÊÀ TPr FmÄ xhq ˙JKkf vJK∂r iJrJ KmKWúf yPf gJPTÇ FrA TÀe kKreKf yPuJ oiqk´JPYqr rJ\QjKfT oyJIK˙KfvLufJÇ @Ko KmKnjú xo~ oiqk´JYq vJK∂ k´KfÔJ~ jJjJ „kT· Ck˙Jkj TPrKZ, jJjJ k´˜Jm-k´T· k´hJj TPrKZÇ KT∂á FA ßoRKuT Kmw~Ka @oJr FmÄ x÷mf ‰mKvõT AxMq KjP~ pJÅrJ TJ\ TrPZj, xmJr KY∂Jr mJAPrA rP~ ßVPZÇ TP~T Khj iPr pMÜrJPÓsr krrJÓsoπL \j ßTKrr TkJu ßTJÅYTJPjJ KjrJvJ @oJr @\PTr ßuUJr k´PeJhjJ, k´PrJYjJ S

ßk´reJÇ KfKj FrA oPiq mM^Pf ßkPrPZj, KxKr~J~ fJÅr hMA oJPxr vso k§ yPf YPuPZÇ fJyPu FUj CkJ~? @orJ KT mqgt yP~ oNT-mKir yP~ gJTm? jJ, KjÁ~A FTaJ kg ßmr TrPf yPm, ßp kPg yJÅaPm KmPvõr oJjmTMu KjrJkPh, KjKmtPWúÇ @Pl∑J-FKv~Jr @rm rJÓsèPuJ FmÄ CkxJVrL~ ßhv ArJPjr xPñ KmPvõr ßoJzu rJÓsèPuJ GKfyJKxTnJPm yLj˝Jgt YKrfJPgtr oNujLKfPT xJoPj ßrPU KÆkãL~ S mÉkãL~ xŒTt rYjJ TPrPZÇ x÷mf ßTJPjJ KmvõvKÜ F kpt∂ SA @rm S CkxJVrL~ rJÓsèPuJr oJjMw, fJPhr oJjx S ojTJbJPoJ KjP~ UMm ToA KY∂J TPrPZÇ lPu k´J~ xm ßhPvA rJ\QjKfT IxP∂Jw @\ IvJK∂r hJmJju ZKzP~ KhP~PZÇ k´gPo @xJ pJT ArJPTr TgJ~Ç FA rJÓs FTxo~ pMÜrJPÓsr WKjÔ KoP©r fJKuTJ~ KZu FmÄ pMÜrJÓs fJr ˝JPgt ArJPTr \jVPer KmkPã FTjJ~T xJ¨JoPT ßm~JzJ ßk´KxPc≤ KyPxPm ßmPz CbPf xyJ~fJ TPrKZuÇ pMÜrJPÓsr ˝JgtrãJ ßvw yPu xJ¨JoPT C“UJf TPr Vefπ S oJjmJKiTJr rãJr I\MyJPf ArJTPT fZjZ TrJ yPuJÇ pMÜrJÓs mJ Kmvõ mJ ACFj KT @PhR nJmPZ ArJPTr xJiJre oJjMPwr TgJ, oJKar TgJ, xÄÛíKfr TgJ? ArJTPT K˙KfvLu TrPf FUj k´P~J\j ßhvKar IKimJxLPhr @®Kj~πeJKiTJPrr KY∂J TrJÇ oiqk´JPYqr @PrT mKûf \jkh yPuJ k´JYLj xnqfJr YJrenNKo KoxrÇ krJvKÜÆP~r Kjutö ˝JPgtr uzJAP~r k´fqã KvTJr ßhvKar rJÓspπÇ Fr xJoKrT-KmYJKrT @ouJPhr FojnJPm mqmyJr TrJ yP~PZ, pJPf fJÅrJ xmthJ ßhvKar @o\jfJr ˝JPgtr KmÀP≠ ßTmu vJxTmPVtr ˝JPgtA ßhvKaPf ßoJão

ßuJkJPar vJxj \JKr ßrPUPZjÇ @rm mxP∂r xNYjJPfA F ßvJwT-KjkLzT vJxTPhr KmÀP≠ xKÿKuf \jfJr ßrJwJKVú pUj \MuPM or fUPf fJCx \ôJKuP~-kMKzP~ n˛ TPr ßxUJPj @®Kj~πeJKiTJPrr ˝etJKu xNYjJ TPrKZu, pUj ßhvKar AKfyJPx \jVPer ßnJPar KnK•Pf k´go VefJKπT vJxPjr pJ©J xNKYf yP~KZu fUj ßhvKar Skr ‰mKvõT oyJvKÜir rJÓsèPuJr Uz&V ßjPo FPuJÇ VefJKπTnJPm KjmtJKYf ßk´KxPc≤ IkxJKrf yPujÇ IKmYJr-\MuMo-KjptJfPj \\tKrf yPuj FmÄ ßhPvr @®Kj~πeJKiTJPrr ßZJ¢ YJrJVJZKa IïMPr KmjÓ yPuJÇ FUPjJ ßhvKar xMU-vJK∂r \jq \jVPer oqJP¥ak´J¬ mqKÜ S huPT ßxUJjTJr vJxjTJPpt KlKrP~ @jJ TuqJeTrÇ KuKm~Jr ßãP©S @®Kj~πeJKiTJrPT GKfyJKxTnJPm xLKof TrJ yPòÇ ßxUJjTJr ßuRyoJjm oM~JÿJr VJ¨JKl ‰˝rvJxT yPuS ßhPvr \jVPer ˝JPgt IPjT TJptJmKu yJPf KjP~KZPujÇ KT∂á Vefπ rãJr I\MyJPf fJÅPT Kjht~nJPm yfqJ TrJ yPuJÇ @rm mxP∂r mJ˜mfJ~ ßxUJjTJr xJiJre oJjMw pUj oPjr oPfJ xrTJr VbPj f“kr yPuJ fUj fJPhr jJjJnJPm ßx kg ßgPT hNPr rJUJ yPuJ, fJPhr @®Kj~πeJKiTJr Umt TrJ yPuJÇ ßxUJjTJr mx∂ KmkämLPhr xojõP~ FTKa GToPfqr xrTJr VbPjr IñLTJr À≠ TrJ yPuJ, ßhvKar x÷Jmq K˙KfvLufJ jÓ TrJ yPuJ ßTmu ‰mKvõT xJosJ\qmJhLPhr ˝Jgt rãJr KjKoP•Ç FUj ßxUJPj FTfJr xrTJr VbPjr ßp jJaT TrJ yPò, ßxA oPcPu TUPjJ ßxUJjTJr \jVPer 36 kOÔJ~


oMÜKY∂J 35

SURMA m 17 - 23 June 2016

@VJoL Igt mZPrr mJP\a: FTKa KmPväwe k´Plxr c. oMyÿh oJymMm @uL ßuUT : oqJPâJ S KljqJK¿~Ju APTJPjJKoˆ

FTKa ßhPvr IgtQjKfT Cjú~Pjr VKfiJrJ xûJKrf rJUPf \JfL~ mJP\Par èÀfô IPjTUJKjÇ pKhS \JfL~ mJP\Par oJiqPo FTKa ßhPvr xTu ˜Pr Tftífô k´KfÔJ TrJ x÷m j~, fPm mJ“xKrTnJPm ßujPhPjr ßp Yâ fJ KT∂á VKfo~fJ FT mZPrr oPiq xLoJm≠ gJTJr TgJ gJTPuS fJ âov krmftL mZPrS k´nJm ßgPT pJ~Ç mJP\a xŒPTt APfJoPiq IPjT @PuJYjJ yP~PZ ∏ fPm F TgJ Ij˝LTJpt ßp, mJÄuJPhPvr IgtjLKf âov FKVP~ pJPòÇ @r F FKVP~ pJS~Jr kPg F irPjr mJP\Par k´P~J\j rP~PZ ∏ pKhS F TgJ jJ muPuA j~ ßp, @oJPhr of ßhPv xMwo mJP\a IPjT nJPuJÇ ßhPv FUj FxFoA UJf TotxÄ˙JPjr ßãP© èÀfô myj TPrÇ xrTJr KvãJr oJj Cjú~Pj xPYÓ rP~PZj mPuA KvãJUJPf oJj Cjú~Pjr \jq mrJ¨ míK≠ TPrPZjÇ KvãJ KjP~ mftoJj xrTJr mÉKmi khPãk KjP~PZj, \jPj©L ßvU yJKxjJ mPuKZPuj ßp, KvãJ~ KmKjP~JV míK≠r oJiqPo rJÓsL~ Cjú~jPT fôrJKjõf TrJr \jq pJ pJ TreL~ fJ KfKj TrPmjÇ @xPu ßhPv èeVf oJjxŒjú KvãJr \jq ßp CPhqJV V´ye TPrPZj fJPf ßmxrTJKr UJfPT vKrT yPf yPmÇ IPjT ßãP©A ßhUJ pJPò ßp, ßTmu xrTJPrr oMUJPkãL ßgPT Cjú~Pjr TgJ muPuA ßTC InLÓ Kx≠ kNre TrPf kJPr jJÇ ßmxrTJKr UJfPT xffJ, KjÔJ, Kj~ojLKfr oiqKhP~ FKVP~ ßpPf yPmÇ ßp mrJ¨ xrTJr FmJr mJKzP~PZj, oPj rJUPf yPm Ijq UJPf @PrJ èÀfôkNet TJrPe fJr mqmyJr TrJ ßpfÇ KT∂á xrTJr ßpPyfM KvãJr oJj míK≠r oJiqPo ßhPvr @KgtT mMKj~Jh VzPf AòMT, ßxPyfM F UJPf aJTJr Iï míK≠ TPrPZjÇ ACK\Kxr mftoJj ßY~JroqJj S KvãJoπL ßhPv FTKa Có KvãJr ImTJbJPoJ VzPf YJPòjÇ fJrJ IqJPâKcPavj TJCK¿u VbPjr k´˜Jm KhP~PZjÇ kJvJkJKv nJrPfr of ptJÄKTÄ KxPˆo YJuM TrJ hrTJrÇ Kmvõ mqJÄPTr IgtJ~Pj kKrYJKuf S ßyTJPkr xyPpJKVfJ~ ßp ßTJ~JKuKa FqJxMPr¿ ßxu ACK\Kx-Pf k´KfKÔf yP~PZ fJr ßo~Jh mJzJPjJ hrTJrÇ ßTjjJ @oJPhr ßhPv ßhKrPf yPuS F xrTJPrr @oPu F TJptâo kKrYJKuf yPòÇ ˝KjitJreL k≠KfPf oNuqJ~j KnK•T KvãJ mqm˙Jr KmTJv hrTJrÇ FPãP© IûuVf xyPpJKVfJr

KmT· ßjAÇ ßhPv ßWJKwf TotxÄ˙Jj xíKÓr ßãP© KmvõJ~Pjr k´nJm oJgJ~ rJUPf yPmÇ mJP\Pa xrTJr oNuq°LKf ysJx TrJr Kx≠J∂ KjP~PZjÇ FKa Ifq∂ ßpRKÜTÇ fPm xrTJKr TotTftJ-TotYJrLPhr ßmfj S nJfJKh míK≠r kr FKa TfaMTM x÷m ßx mqJkJPr KTZMaJ yPuS hM„y yS~Jr x÷JmjJ rP~PZÇ @VJoL mJP\Pa xrTJr 10Ka ßoVJ k´P\Ö V´ye TPrPZj pJPf TPr ßhPvr ImTJbJPoJVf Cjú~j TrJ pJ~Ç xzT kPg ßpJVJPpJV míK≠ S pJj\a KjrxPjr oJiqPo xrmrJy \Kjf xoxqJ hNr TrJ x÷mÇ FKhPT 2009 xJPu xrTJr ãofJ~ @xJr kr ßgPTA iLPr iLPr ßruSP~r ßpJVJPpJV mqm˙J Cjú~Pj xPYÓ rP~PZjÇ F mqm˙Jr Cjú~j @PrJ fôrJKjõf yPu nJPuJ y~Ç Inq∂rLenJPm @TJv kPg ßmxrTJKr KmoJj xÄ˙JèPuJ pJPf @PrJ hãfJr xPñ KmoJj kKrYJujJ TPr ßxKhPT j\rhJKr mJzJPjJ CKYfÇ kJvJkJKv TMKouäJ, o~ojKxÄy, TM~JTJaJ~ KmoJjmªr KjotJe TrJ CKYfÇ Vf kÅKYv mZPr ßmv KTZM ßjRkg mº yP~ ßVPZÇ ßjRkPg ßcsK\Ä TrJr TgJ gJTPuS hJ~xJrJ ßVJPZr KbTJhJr S hMjtLKfkrJ~e k´PTRvuLPhr TJrPe @r fJ x÷m y~ jJÇ ßcsK\Ä-Fr mqm˙J fhJrKT TrJ mJüjL~Ç ßjRkg mqm˙JkjJr oJj mJzJPf yPmÇ xrTJr @VJoL Igt mZPr xJoJjq kKroJPe yPuS KTZMaJ ˝J˙qUJPf mrJ¨ míK≠ TPrPZjÇ xoxqJ yPuJ, mrJ¨ ßpaMTM ßh~J y~ ßxaMTM ßpj pgJpgnJPm mqmyJr TrJ y~Ç ßhUJ ßVPZ, xJiJre oJjMPwr \jq xrTJKr yJxkJfJPu ßfoj xJyJpq-xyPpJKVfJ kJS~J pJ~ jJÇ \jPj©L TKoCKjKa yJxkJfJPur \jq ßmv KTZM CPhqJV KjP~PZjÇ F CPhqJVPT xlu TrPf yPu G IûPur ijL oJjMPwr KmKjP~JV TrPf yPmÇ ßTjjJ ßTmu xrTJPrr oMUJPkãL gJTPu ßxaJ rJPÓsr Cjú~jPT ãKfV´˜ TPr gJPTÇ mftoJj xoJ\ mqm˙J~ ijqJdq ßvsKe KT∂á ßfoj FTaJ IjMhJj ßhj jJÇ IgY FTv hM'PvJ mZr kNPmt ijqJdq ßvsKe KmKnjú \jKyfTr TJP\ IÄv KjPfjÇ IPjT cJÜJr, jJxt S cJ~JVjKˆT ßx≤Jr IKfKrÜ TKovj, Kl S YJ\t @hJ~ TPr pJ rKyf TrJ hrTJrÇ mÉk´~Jx xP•ôS \JfL~ rJ\˝ @hJ~ ßmJct FUPjJ xão yPò jJ k´fqã Tr @hJP~r ßã© míK≠PfÇ F ßhPv k´J~ 70 uPãr Ckr ßTJKakKf gJTPuS fJPhr Tr ßh~Jr yJr ToÇ mJP\a TPktJPra aqJé nJrPfr ßYP~ mJÄuJPhPv To fmM @hJ~ TrJr ßãP© pf ^JPouJÇ FPhPv FTPvsKer yJPf xŒh KmKnjú xoP~ ßmPzPZÇ KT∂á fJrJ Tr k´hJPj xm xoP~ IjLyJ TPrPZÇ FjKm@r Imvq KTZMaJ yPuS hãfJ ßhUJPò nqJa @hJP~r ßãP©Ç 2009 xJPur fMujJ~ YuKf IgtmZPr Tr @hJ~ k´J~ KÆèe yP~PZÇ fPm nqJa ßpPyfM Ik´fqã Tr ßxPyfM ijL-VrLm xmJA xoJjnJPm kPeqr Ckr ßhjÇ Fr lPu xrTJPrr @TJKX&ãf xofJ S jqJ~krJ~efJ~ nJV mxJ~Ç m˜Mf: 2017-18 mZPrr mJP\a ßWJweJr xo~ k´fqã Tr KmnJPV @PrJ IKiT yJPr @hJ~ TrJ pJPm fJr k´˜MKf FjKm@rPT kPyuJ \MuJA ßgPT V´ye TrPf yPmÇ aqJKrl ˆsJTYJPr ßp irPjr xoxqJ rP~PZ ßxèPuJ hNrLnNf TrJ mJüjL~ yP~ kPzPZÇ ßTJPjJnJPmA ßmxrTJKr KmvõKmhqJuP~r ZJ©ZJ©LPhr Ckr nqJa @PrJk TrJ CKYf j~Ç

@VJoL IgtmZPrr TJPuJ aJTJ xJhJ TrJr k´˜JmjJ xLKof @TJPr gJTPuS FKa nJPuJÇ ßTjjJ F xMPpJVKa jJ gJTPu ßhv ßgPT Igt kJYJr @PrJ ßmPz ßpfÇ IgtoπL mJP\a krmftL \JfL~ xÄxPh mPuPZj, mqJÄKTÄ YqJPjPu xJVr YMKr YuPZÇ F irPjr o∂mq @xPu IjKnPk´f FmÄ xrTJrPT KmmsfTr Im˙J~ ßlPuÇ mrÄ Vf 2/3 oJPx mJÄuJPhv mqJÄPTr mqm˙JkjJ~ KT∂á ßfoj ßTJPjJ èeVf oJjxŒjú kKrmftj y~KjÇ c. oMyJÿh lrJx C¨LPjr ßjfíPfô VKbf fhP∂r oiqmftL KrPkJat FmÄ lJAjJu KrPkJat hM'rTo ßTj? FxFoA-Fr oPiq IKiT TJ\ TPr @mJr 150-Fr Ckr TJ\ TPr KfjKa xäqJPm Tr @PrJk TrPf yPòÇ ßpèPuJPf 50-Fr IKiT TJ\ TPr, 100Fr IKiT mftoJj xrTJPrr IV´xroJj kKrT·jJ mJ˜mJ~Pj xŒh Cjú~Pjr ßhv KTZM xNYPT @orJ fJ“kptoK§f lu ßkP~KZÇ FUj xJxPaATu ßcPnukPo≤ ßVJu ÊÀ yP~PZÇ fJr @PuJPT APfJoPiq hã mqm˙JkjJVf TJptâo ÊÀ yP~PZÇ @xPu oJjMPwr ßoRKuT IKiTJr fUj k´KfKÔf y~ pUj fJ ßhv, xoJ\ S \JKfr Cjú~Pj TJ\ TPr gJPTÇ oJjMPwr Cjú~Pjr TgJ xrTJr FTuJ nJmPuA YuPm jJ, Cjú~j kKrT·jJr xPñ xŒíÜ k´KfKa ˜Pr F mqJkJPr TotTftJmíPªr hNrhíKÓxŒjú S hã oJjKxTfJxŒjú mqm˙JkjJr hrTJr rP~PZÇ m˜Mf: IgtjLKfPf ßp VKfo~fJ ßkP~PZ fJr \jq KjrmKòjú KmhMq“, VqJx S \J~VJr hrTJrÇ FmZPr r¬JKj @~ kMjrJ~ 30 KmKu~j cuJPrr Ckr hJÅKzP~PZÇ FKa ImvqA AKfmJYT KhTÇ KT∂á r¬JKj @~ pKh @PrJ IKiT mJzJPjJ ßpf fJyPu oª yf jJÇ fPm kptJPuJYjJ TrPu ßhUJ pJ~, r¬JKj kPeqr mÉiJKmnKÜTre FUPjJ ßfoj TJptTr y~KjÇ ßTjjJ 81% Fr IKiT @Px ßkJvJT Kv·UJf ßgPTÇ IgY nqJuMP~Kcvj y~ oJ© 25%-28%Ç FUJPf xrTJPrr AjPxjKan myJu rJUJr kJvJkJKv ßCx Tr pJPf xMwo y~ ßxKhPT ßU~Ju rJUJ CKYfÇ SwMi r¬JKj, aJAux, kKrPmv mJºm Aa r¬JKj, TKŒCaJPrr FPéxKr\ r¬JKjr ßãP© IKiTfr ß\Jr S k´PeJhjJ ßh~J hrTJrÇ YJ Kv· FUj r¬JKjr mhPu @ohJKjKjntr yP~ kzPZÇ F Im˙J~ YJ KvP·r Cjú~Pjr mqJkJPr FTKa TJbJPoJVf xÄÛJr xJij TrPf yPmÇ kJa KjP~ xrTJPrr xJŒ´KfT Kx≠J∂ Ifq∂ AKfmJYTÇ fPm kJa\Jf kPeqr mqJVxoNPy jJjJ jTvJ S Kc\JAj FmÄ xPmtJkKr hJo KjitJrPe C“kJhjTJrLrJ pJPf KbTof hJo KjitJre TPrj FmÄ ßâfJPT CóoNuq KhPf mJiq jJ TPrj ßx \jq mqm˙J gJTJ hrTJrÇ KmKnjú oJKjqJvjJu ßTJŒJKj KmPvwf ßoJmJAu IkJPrarrJ V´JyTPhr jJjJ irPjr Kmu TPr gJPTjÇ fJrJ @mJr KbTof Tr kKrPvJi TPrj jJÇ FPhr KmÀP≠ TPbJr mqm˙J ßj~J hrTJrÇ @mJr @mJxj UJPfr ßp roroJ mqmxJ IgY pJrJ V´JyTPhr jJjJnJPm k´fJreJ TPrj fJPhr KmÀP≠ vJK˜r mqm˙J gJTJ hrTJrÇ

@VJoL IgtmZPrr TJPuJ aJTJ xJhJ TrJr k´˜JmjJ xLKof @TJPr gJTPuS FKa nJPuJÇ ßTjjJ F xMPpJVKa jJ gJTPu ßhv ßgPT Igt kJYJr @PrJ ßmPz ßpfÇ IgtoπL mJP\a krmftL \JfL~ xÄxPh mPuPZj, mqJÄKTÄ YqJPjPu xJVr YMKr YuPZÇ F irPjr o∂mq @xPu IjKnPk´f FmÄ xrTJrPT KmmsfTr Im˙J~ ßlPuÇ mrÄ Vf 2/3 oJPx mJÄuJPhv mqJÄPTr mqm˙JkjJ~ KT∂á ßfoj ßTJPjJ èeVf oJjxŒjú kKrmftj y~KjÇ c. oMyJÿh lrJx C¨LPjr ßjfíPfô VKbf fhP∂r oiqmftL KrPkJat FmÄ lJAjJu KrPkJat hM'rTo ßTj? @mJr hM'\j mJÄuJPhv mqJÄPTr KjmtJyL kKrYJuPTr KmÀP≠ hMhPTr fh∂ KTPxr @uJofÇ @xPu APuÖsKjT mqJÄKTÄ pJrJ TrPZj fJPhr ImvqA ßoJa KmKjP~JPVr hv vfJÄv KxKTCKrKa ßo\Jxt KyxJPm ßh~J hrTJr FmÄ Tr lJÅKT ßh~J FKaFo ßoKvj, kx ßoKvj FmÄ TJPctr KmÀP≠ FjKm@rPT @AjJjMV mqm˙J V´ye TrPf yPmÇ Ckr∂á Kj~o jLKf ßoPj A-mqJÄKTÄ YJuM gJTPu fJPf UrY ßmKv kzPmÇ Kjoú ßvsKe S Kjoú oiqo ßvsKer \jq @PoKrTJr TKoCKjKa mqJÄPTr @hPu ACKja mqJÄPTr of TPr @PrTKa KmT· mqm˙J YJuMr mqm˙J krLãJ TPr ßhUJ hrTJrÇ jPY“ Ik´JKfÔJKjT TJbJPoJ~ ßhPvr VrLm oJjMPwrJ ^MÅPT kzPmÇ ßoJmJAu S KmT·xy KmKnjú ßujPhPj xfTtfJ Imu’j TrPf yPmÇ mJKwtT Cjú~j TotxKN Yr TJ\ @VJoL 1 \MuJA ßgPT pJPf ÊÀ TrJ pJ~ ßx\jq khPãk V´ye TrJ mJüjL~Ç F \jq k´P~J\jL~ Igt mrJ¨ S k´T· mJ˜mJ~Pj KjÔJ gJTJ hrTJrÇ ßvw oMyNPft fJzJÉzJ TPr k´T· mJ˜mJ~j KTÄmJ k´TP·r Igt oπeJuP~r FT lJ¥ ßgPT Ijq lJP¥ ˙JjJ∂r TrJ mº TrJ hrTJr jPY“ IgtjLKfr @vJjM„k uJn yPm jJÇ mJKwtT Cjú~j TotxNKY xrTJPrr TotTJP§r ßãP© VKfo~fJ KhPf kJPrÇ F\jq FTKa hLWtPo~JhL kKrT·jJ mJ˜mJ~Pj xPYfj gJTPf yPmÇ TíKw UJPfr ImhJj iLPr iLPr ysJx ßkP~ 2% ßgPT 3% yPmÇ fJr ˙uJKnKwÜ yPm r¬JKjoMUL Kv·J~j mqm˙JÇ kJvJkJKv @ohJKj KmT·J~j Kv·PT VPz fMuPf yPmÇ F\jq xoKjõf CPhqJV k´P~J\jÇ CóKnuJwL mJP\a k´e~j TrPuA YuPm jJ mJ˜mJ~Pj IKiT èÀfô KhPf yPmÇ


36 oMÜKY∂J

17 - 23 June 2016 m SURMA

ßhJwJPrJPkr rJ\jLKf: ßmkPrJ~J UMKjYâ KmnMr†j xrTJr ßuUT : xJÄmJKhT, TuJKoˆ

ßhPv è¬yfqJ ßmPzA YPuPZÇ \Mj oJPxr kJÅY fJKrU ßgPT hv fJKrU kpt∂ ßoJa YJr\jPT TMKkP~ yfqJ TrJ yP~PZÇ Y¢V´JPo kMKuPvr FxKk mJmMu @ÜJPrr ˘L oJyoMhJ UJjo KofMPT yfqJ TrJ y~ kJÅY \Mj xTJPuÇ FTA Khj hMkMPr FTAnJPm UMj yj UsLÓJj iotJmu’L FT ãMPh mqmxJ~L xMjLu ßVJPo\Ç xJf \Mj K^jJAhPy yfqJr KvTJr yj @jª ßVJkJu VJX&èuL jJPor FT KyªM kMPrJKyfÇ Fr kr hv \Mj kJmjJ~ vsL vsL bJTMr IjMTNu Yªs ßxmJvso xÄPWr ßxmJP~f Kjfqr†j kJP¥PT yfqJ TPr WJfTrJ @PVr xm yfqJTJP§r oPfJ KjrJkPh kJKuP~ ßpPf xão y~Ç FPTr kr FT yfqJTJ§ ßhPvr oJjMPwr oPiq @fï S CPÆPVr xíKÓ TPrPZÇ pKhS xrTJPrr kã ßgPT muJ yPò, WJfTrJ ßTC ßryJA kJPm jJ, KT∂á fJPf oJjMw @võ˜ yPf kJrPZ jJÇ TJre oJjMw ßTJPjJ yfqJTJP§rA ßTJPjJ xMrJyJ yP~PZ mPu ßhUPf kJPò jJÇ hM'FTKa ßãP© xPªynJ\j hM'FT\jPT kMKuv ßV´lfJr TrPuS oNu IkrJiLPhr vjJÜ TrJ KTÄmJ @APjr @SfJ~ @jJ x÷m yP~PZ mPu ßvJjJ pJ~ jJÇ ßpPyfM è¬yfqJ, WJfTrJ TUj TJPT aJPVta TrPZ ßxaJ @PV-nJPV \JjJ UMm xy\ TJ\ j~Ç KT∂á yfqJTJ§ xÄWKaf yS~Jr krS ßTj UMKjPhr kJTzJS TrJ x÷m yPò jJ ßxaJ TJPrJ ßmJiVoq j~Ç UMKjrJ mPj-\ñPu mJ kJyJz-kmtPf mxmJx TPr jJÇ fJrJ xoJP\A @vs~ kJPòÇ fJrJ ßoJarxJAPTPu YPz WajJ˙Pu KVP~ yfqJTJ§ WKaP~ @mJr @vsP~A KlPr pJPòÇ IgY fJPhr ßUJÅ\ kJPò jJ kMKuv mJKyjLÇ lPu @Aj k´P~JVTJrL xÄ˙JxoNPyr hãfJ S xãofJ KjP~A k´vú ßhUJ KhP~PZÇ AòJ TrPu @oJPhr kMKuv mJKyjL ßp ryxqPnh TrPf kJPr fJr k´oJe Y¢V´JPo mJmMu @ÜJr KhP~PZjÇ KfKj TP~T\j \ÄKuPT ßV´lfJr TrPf xão yP~KZPujÇ hM'FTKa \ÄKu @˜JjJ ßnPXS KhP~PZjÇ fJr xJyx S xJlPuqr

oNuq KhPf yPuJ ˘Lr \Lmj KhP~Ç FaJ ßoPj ßj~J pJ~ jJ, FnJPm YuPf ßhS~JS pJ~ jJÇ KmuP’ yPuS \ÄKu S xπJxLPhr ßV´lfJPr ßhvmqJkL ßpRg IKnpJj ÊÀ yP~PZÇ hv \Mj ßgPT x¬Jy iPr kMKuv-rqJPmr FA xJÅzJKv IKnpJj YuPm mPu \JjJPjJ yP~PZÇ k´go YKæv WµJPfA Kfj yJ\JPrr ßmKv ßV´lfJPrr fgq ßh~J yP~PZÇ Fr oPiq k´Tíf \ÄKur xÄUqJ jJKT xJAK©v \jÇ mJKTrJ KT? Kfj yJ\Jr \Pjr oPiq pKh oJ© xJAK©v \j \ÄKu yP~ gJPT fJ yPu mJKTPhr KT y~rJKj TrJr \jq irJ yP~PZ? fJZJzJ dJTPdJu KkKaP~ @VJo \JjJj KhP~ F irPjr IKnpJj kKrYJujJ TPr TfaMTM xMlu kJS~J pJPm ßx k´vúS @PZÇ FPf FTKhPT k´Tíf IkrJiLrJ xfTt yS~Jr xMPpJV kJ~, IjqKhPT KjrLy oJjMwPhr y~rJKjr KvTJr yS~Jr @vïJ gJPTÇ kMTMPr \Ju ßluPu ÊiM ÀA-TJfuJ j~, ßZJa oJZS irJ kPzÇ xJÅzJKv IKnpJPj KTZM KjrkrJi oJjMwS ßV´lfJr yPf kJPrj, KT∂á fJPhr ßpj ßV´lfJr mJKeP\qr KvTJPr kKref TrJ jJ y~ ßxaJ KjKÁf TrPf yPmÇ jJ yPu kMKuPvr KmÀP≠ xJiJre oJjMPwr IKnPpJPVr oJ©JA ßTmu mJzPmÇ \ÄKu S xπJx hoPj @Aj k´P~JVTJrL xÄ˙Jr IKnpJj xJiJre oJjMPwr xogtj S xyPpJKVfJ ZJzJ xlu yPm jJÇ TJP\A oJjMPwr oPj KmrKÜ ‰fKr y~ Foj KTZM TrJ ßgPT Kmrf gJTPf yPmÇ KmFjKk'r kã ßgPT Fr oPiqA IKnPpJV TrJ yP~PZ ßp, ßpRg IKnpJPjr jJPo KmFjKk TotLPhr irkJTz TrJ yPòÇ \ÄKu xŒíÜr xMKjKhtÓ IKnPpJV ZJzJ dJuJS VePV´lfJr YuPu IKnpJj k´vúKm≠ yPm FmÄ rJ\QjKfT KmfTt jfMj ßoJz ßjPmÇ Imvq \ÄKu S è¬yfqJ AxMqPf APfJoPiq ßhPv rJ\QjKfT KmfTt ÊÀ yP~PZÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ xJŒ´KfT è¬yfqJr xÄPV KmFjKk-\JoJ~Jf \Kzf mPu AKñf TPrPZjÇ k´iJjoπL mPuPZj, xrTJr k´iJj KyPxPm @oJr TJPZ KjÁ~A fgq @PZÇ fhP∂r ˝JPgt y~PfJ xm TgJ, xm fgq k´TJv TrJ pJPm jJ, KT∂á xN©aJ \JjJ pJ~Ç @r ßxA xN© iPrA @orJ TgJ mKuÇ FA k´xPñ k´iJjoπL TfèPuJ WajJr CPuäU TPrPZjÇ KfKj mPuPZj, k´TJPvq oJjMw yfqJ TrPu fJrJ (KmFjKk\JoJ~Jf) oJjMPwr ÀhsPrJPwr KvTJr y~Ç F \jq fJrJ è¬yfqJ~ ßoPfPZÇ fJrJ Foj oJjMwPT yfqJ TrPZ, pJPf KmvõmqJkL @PuJzj xíKÓ y~Ç k´iJjoπL KmFjKk-\JoJ~JPfr xÄKväÓfJr k´Kf AKñf TPr mPuj, ßnPm ßhUMj TJrJ FTJ•Pr mJÄuJPhPvr KmPrJKifJ TPrPZ? TJrJ FTMPv @Vˆ ßmJoJ yJouJ TPrPZ? TJrJ aMKñkJzJ~ yJouJ TPrPZ? k´iJjoπLr FA mÜPmqr kr KmFjKk ßY~JrkJrxj UJPuhJ K\~J FmÄ oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr kígT kígT mÜPmq xJŒ´KfT xm yfqJTJP§r hJ~ xrTJr S @S~JoL uLPVr Skr YJKkP~PZjÇ mPuPZj, @S~JoL uLPVr ßuJPTrJ yfqJTJP§ \Kzf mPuA UMKjrJ irJ kzPZ jJÇ

TPbJr j\rhJKrr (33 kOÔJr kr) KjmtJYj ßp oJ©J~ TuMKwf y~, ˙JjL~ KjmtJYPjr ßãP© ßx TuMwfJr oJ©J @PrJ IKiTÇ @oJPhr ßhPv KjhtuL~ xrTJPrr IiLj IjMKÔf KjmtJYjèPuJr KmwP~ KmK\f hu TftíT IKj~Por IKnPpJV CbPuS fMujJoNuT KmYJPr ßx KjmtJYjèPuJ ßp huL~ xrTJPrr IiLPj IjMKÔf KjmtJYPjr ßYP~ IKiT ˝ò S V´yePpJVq KZu, F KmwP~ ßhvmJxLr oPiq KÆof ßjAÇ ßpPTJPjJ KjmtJYjPT ImJi, xMÔM S KjrPkã @UqJK~f TrPf yPu ßp Kmw~èPuJ ImPuJTj IfqJmvqT fJ yPuJ ∏ oPjJj~jk© hJKUPur ßãP© FmÄ KjmtJYPjr k´YJreJ YJuJPf KVP~ k´KfƪôL k´JgtL mJ hu ßTJPjJ irPjr mJiJr oMPUJoMKU yP~PZ KT jJ; ßnJaJrPhr Skr ßnJaJKiTJr k´P~JPVr KmwP~ ßTJPjJ irPjr YJk mJ mu k´P~JV TrJ yP~PZ KT jJ; ßnJa IjMÔJPjr Khj ßnJaJrrJ KjKmtPWú ßnJaPTPªs KVP~ ßnJaJKiTJr k´P~JV TrPf ßkPrPZj KT jJ FmÄ KjmtJYj IjMÔJj KmwP~ KjmtJYj TKovj FmÄ KjmtJYj kKrYJujJr hJK~fôk´J¬ mqKÜrJ KjrPkãnJPm fJPhr hJK~fô kJuj TPrPZj KT jJÇ @oJPhr ßhPv huL~ xrTJPrr IiLPj ßpxm KjmtJYj IjMKÔf yP~PZ, Fr k´KfKaPfA CkrKuäKUf Kmw~èPuJ ßp xKbTnJPm k´KfkJKuf y~Kj, ßx KmwP~ ßhvmJxL xoqT ImKyfÇ FTKa ßhPv xm ßvseL-PkvJr oJjMw KjKmtPWú fJPhr ßnJaJKiTJr k´P~JPV mqgt yPu FmÄ xm hPur IÄvV´ye ZJzJ KjmtJYj IjMKÔf yPu ßx KjmtJYjPT TUPjJ VefJKπT KjmtJYj muJ pJ~ jJÇ @r ßnJaJKiTJr

k´iJjoπLr FA mÜPmqr kr KmFjKkr kã ßgPTS KjÁ~A kJJ mÜmq ßh~J yPmÇ fJrJS @S~JoL uLPVr IfLf KjP~ KTZM @âoeJ®T TgJmJftJ muPmÇ FnJPm ßhPvr k´iJj hMPaJ rJ\QjKfT hu FPT IkrPT WJP~u TrJr ßYÓJ YJKuP~ pJPm, @r UMKjrJ ßmkPrJ~JnJPm fJPhr KTKuÄ Kovj ImqJyf rJUPmÇ kJr¸KrT ßhJwJPrJPkr rJ\jLPf YuPf gJTPu UMKj YPâr ßkJ~JmJPrJ Im˙J y~Ç fJrJ mM^Pf kJPr fJPhr KhPT TJPrJ j\r ßjAÇ xrTJr FmÄ xrTJPrr k´iJj rJ\QjKfT k´Kfkã FPT IkPrr KhPT Kdu FmÄ TJhJ ZMÅzPf mq˜ gJTPu UMKjPhr IkJPrvj YJuJPf xMKmiJ y~Ç mftoJPj x÷mf ßxaJA yPòÇ KmFjKkr FA mÜPmqr TPbJr xoJPuJYjJ TPr k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mPuPZj, KmFjKk ßj©L muPuj, @S~JoL uLVA UMj TrPZ, @Ko TPrKZ! KT∂á UMj TrJr InqJx ßfJ @oJr ßjA, fJrA (UJPuhJ K\~J) @PZÇ ßTjjJ fJrJ @oJPT UMj TrJr \jq mJr mJr ßYÓJ TPrPZÇ ßpKhj mJÄuJPhPv kJ KhP~KZ, ßxKhj ßgPTA ÊÀÇ Foj ßTJPjJ ß\uJ ßjA ßp @oJPT mJiJ jJ KhP~PZ, @âoe jJ TPrPZÇ 2004 xJPur FTMPv @Vˆ fJr Skr ßV´Pjc yJouJr TgJ CPuäU TPr ßvU yJKxjJ mPuPZj, ßp ßV´Pjc pMP≠r o~hJPj mqmyJr TrJ y~, k´TJvq KhmJPuJPT ßx ßV´Pjc mqmyJr TrJ yP~PZ dJTJ vyPrr rJ\kPgÇ xrTJPrr ohh jJ gJTPu, fJr (UJPuhJ K\~J) KjP\r S fJr ßZPur ohh jJ gJTPu F irPjr yJouJ y~ TLnJPm? fJr ˝JoL K\~JCr ryoJjS yJ\Jr yJ\Jr oJjMwPT yfqJ TPrPZÇ fJrJA mñmºMPT yfqJ TPrPZ, UMKjPhr uJuj-kJuj S kMrÛíf TPrPZ, AoPcoKjKa KhP~ KmYJPrr yJf ßgPT rãJS TPrPZÇ K\~JCr ryoJj mñmºMr @®˝LTíf UMKjPhr KmKnjú hNfJmJPx YJTKr KhP~ kMrÛíf TPrPZjÇ @r UJPuhJ K\~J UMKj lJÀT @r rKvhPT kPjr ßlms∆~JKr FTfrlJ nM~J KjmtJYPjr oJiqPo xÄxPh FPj mKxP~PZjÇ k´iJjoπLr FA mÜPmqr kr KmFjKkr kã ßgPTS KjÁ~A kJJ mÜmq ßh~J yPmÇ fJrJS @S~JoL uLPVr IfLf KjP~ KTZM @âoeJ®T TgJmJftJ muPmÇ FnJPm ßhPvr k´iJj hMPaJ rJ\QjKfT hu FPT IkrPT WJP~u TrJr ßYÓJ YJKuP~ pJPm, @r UMKjrJ ßmkPrJ~JnJPm fJPhr KTKuÄ Kovj ImqJyf rJUPmÇ kJr¸KrT ßhJwJPrJPkr rJ\jLPf YuPf gJTPu UMKj YPâr ßkJ~JmJPrJ Im˙J y~Ç fJrJ mM^Pf kJPr fJPhr KhPT TJPrJ j\r ßjAÇ xrTJr FmÄ xrTJPrr k´iJj rJ\QjKfT k´Kfkã FPT IkPrr KhPT Kdu FmÄ TJhJ ZMÅzPf mq˜ gJTPu UMKjPhr IkJPrvj YJuJPf xMKmiJ y~Ç mftoJPj x÷mf ßxaJA yPòÇ KT∂á FA Im˙J YuPf kJPr

mqKÜr ßãP© @r KjmtJYPj IÄv ßj~J hPur ßãP© pUj mJiJV´˜ y~ fUj Vefπ ßp TPbJr j\rhJKrr oPiq kPz, Fr Kj\˝ ˝Jfπq S ˝TL~fJ ßgPT KmYMqf, fJ KT I˝LTJr TrJ pJ~?

\JKf-rJPÓsr @®Kj~πeJKiTJr (34 kOÔJr kr) @®Kj~πeJKiTJr KjKÁf TrJ pJPm jJÇ oiqk´JPYqr xmPYP~ mKûf, ßvJKwf \jVe yPuJ KlKuK˜jmJxL, pJrJ xŒNet IjqJ~nJPm ˝L~ mJxnNKo ßgPT KmfJKzf FmÄ pJPhr xJosJ\qmJhLPhr AÉKh Yâ k´KfKj~f \MuMo, ßvJwe, KjkLzPjr Kj~f ßmhjJ~ KjK㬠TrPZÇ xMzñkPg TJ~PrJ mJ Ijq© ßgPT FT aMTrJ ÀKa, FT U§ TJkz mJ FT ßdJT kJKj FPj \Lmj iJrPer k´JTíKfT IKiTJr ßgPTS fJPhr mKûf TrJ yPò AÉKh, ArJKT S xJosJ\qmJhLPhr xoKjõf wzpPπÇ \JKf VbPjr IKiTJr I˝LTJr TPr, fJPhr nNKo hUu TPr, fJPhr UJmJr kJjL~ xrmrJy mº TPr fJPhr \JKfVf KjiPjr VnLr kKrT·jJ~ I∂ntMÜ TrJ yPòÇ KlKuK˜Pjr kJvõtmftL rJÓs KxKr~J~ kJÁJPfqr fJÅPmhJr yJPl\ @u @xJh FmÄ krmftL xoP~ fJÅr kM© mJvJrPT ãofJ~ mxJPjJ y~Ç KT∂á mJvJr xrTJr xJ¨JPor oPfJ pUjA ˝L~ \JKffôPmJi rãJ~ f“kr yPuJ, rJKv~J S ArJPjr xyPpJKVfJ ßkPuJ fUjA fJPT C“UJPfr wzpπ TrJ yPuJÇ xJŒ´KfT xoP~ mJvJr pKhS FTKa xmthuL~

jJ, YuPf ßh~J pJ~ jJÇ oJjMPwr oPiq ßp n~-nLKf ‰fKr yPò fJ hNr TrJr \jq Ihívq v©∆r KmÀP≠ VhJ jJ WMKrP~ k´Tíf v©∆PT irPf yPm, vJK˜ KhPf yPmÇ UMKjrJ x÷mf iPrA KjP~PZ ßp fJPhr KaKTKaS ßTC ZMÅPf kJrPm jJÇ fJPhr FA iJreJ ßnPX KhPf yPmÇ KmFjKk-\JoJ~JPfr KhPT xPªPyr fLr jJ ZMÅPz k´Tíf IkrJiLPhr iPr FmÄ fJPhr rJ\QjKfT kKrY~ k´TJv TPr xrTJrPT fJPhr IKnPpJPVr xfqfJ k´oJe TrPf yPmÇ @oJPhr ßhPv @\ kpt∂ pfèPuJ è¬yfqJ S xπJxL WajJ WPaPZ fJr xmèPuJr xPñA ßTJPjJ jJ ßTJPjJ \ÄKu xÄVbj \KzfÇ ß\FoKm, @jxJrCuäJy mJÄuJ Kao, @jxJr @u AxuJo, KypmMf fJyrLr AfqJKh ßp jJPor \ÄKu xÄVbjA ßyJT jJ ßTj fJPhr xmJr xPñA ßTJPjJ jJ ßTJPjJnJPm \JoJ~Jf-KvKmPrr xÄKväÓfJ kJS~J pJPmÇ y~ Gxm xÄVbPjr ßTC @PV \JoJ~Jf-KvKmPrr TotL KZPuj IgmJ FUjS fJPhr xPñ ßpJVxN© rP~PZÇ @mJr \JoJ~JfKvKmPrr xPñ rP~PZ KmFjKkr ‰o©L xŒTtÇ xm rxMPjr ßpoj FT ßTJ~J ßfoKj xm \ÄKurA mxmJx FT ZJfJr KjPYÇ FaJ xPªPyr TgJ j~Ç Fr mJ˜m KnK• rP~PZÇ fPm FaJ k´oJe TrJr hJK~fô @Aj k´P~JVTJrL FmÄ ßVJP~ªJ xÄ˙JxoNPyrÇ ßxaJ jJ TPr ÊiM kJJ-kJK ßhJwJPrJk TrPf gJTPu WJfT YâPT hoj TrJ pJPm jJÇ yfqJ-xπJPxr WajJ IKmuP’ mº jJ yPu jJVKrTPhr oPiq KmPvw TPr xÄUqJuWM xŒ´hJP~r oPiq KjrJk•JyLjfJ S IKjÁ~fJ Yro @TJr iJre TrPmÇ fJPf xoJP\ IK˙rfJ mJzPmÇ xJoJK\T IK˙rfJ ßhPvr Cjú~j S IV´VKfr \jq xyJ~T yPf kJPr jJÇ ßxA \jqA xrTJrPT FUjA TPbJrnJPm \ÄKu hoPjr TJP\ jJoPf yPmÇ pJrJ ãofJr mJAPr @PZ fJrJ xrTJrPT ßhJw KhPf kJPr, KT∂á xrTJr IjqPT ßhJw KhP~ hJK~fô FzJPf kJPr jJÇ

KjmtJYPjr @P~J\j TPr ßhvKaPf VefJKπT xrTJr k´KfÔJr k´Kf xogtj \JjJPòj, fUPjJ Kmvõ ßoJzurJ fJPf xJzJ KhPòj jJÇ mJvJrPT xrJPfA fJÅrJ FTJ¢JÇ \JKfxÄPWr @øJPj KmPhsJyL S xrTJPrr ßp xoJP^JfJ k´~Jx YuPZ, fJ ßfJ xlu yPò jJÇ \j ßTKr fJA KYK∂f, KmvõS yfKmøKufÇ FUPjJ xo~ @PZ KxKr~JmJxLr @®Kj~πeJKiTJPrr Kmw~KaPT èÀfô KhP~ xm hu-oPfr xojõP~r KnK•Pf xJiJre KjmtJYPjr oJiqPo ßhvKar IYuJm˙Jr ImxJj WaJPjJÇ CkxJVrL~ ßhv ArJjPT KjP~ krJvKÜÆ~ ßUPuPZ jJjJ ßUuJÇ xJosJ\qmJhLrJ fJPhr ˝JPgt ßxUJPj kJroJeKmT I˘J~Pjr kg xMVo TPrPZÇ KT∂á pUjA ßxUJPj AxuJoL Kmkäm yP~PZ fUjA fJrJ ßhvKaPT xmtmíy“ v©∆ KyPxPm jJjJnJPm @âJ∂ TrPZÇ ArJPj kJroJeKmT vKÜr vJK∂kNet mqmyJrPTS fJrJ mJiJV´˜ TrPZÇ ArJjPT mJiq TrPZ kJroJeKmT vKÜr mqmyJr pJPf fJrJ jJ TrPf kJPrÇ KmPvõr krJvKÜ FT rJÓsèPòr xPñ FrA oPiq YMKÜS xJKif yP~PZÇ KT∂á xJosJ\qmJhL pMÜrJÓs ßx YMKÜ KT xÿJj TrPZ? ACPrJk KT TgJ rJUPZ? oiqk´JPYqr AP~Poj, ßxJoJKu~J, xMhJjxy Ijq© VeoJjMPwr @®Kj~πeJKiTJr KjP~ fJoJvJ YuPZÇ Kmvõ ßoJzu rJÓsèPuJ ßTJPjJnJPm oJjMPwr ˝JiLjfJ-xJmtPnRofô uJuPjr xMPpJV KhPò jJÇ F TJrPeA oiqk´JPYqr xmt© @\ rJ\QjKfT IK˙KfvLufJ KmrJ\ TrPZÇ @oJr iJreJ FmÄ @Ko UMm KjKÁf ßp FUJjTJr VeoJjMPwr @®Kj~πeJKiTJr KjKÁf TPr fJPhr AòJ IjMpJ~L xrTJr VbPj xyJ~fJ TrPu @orJ IKYPr vJK∂o~ oiqk´JPYqr jfMj KY© ßhUPf kJrmÇ


oMÜKY∂J 37

SURMA m 17 - 23 June 2016

weªw·U evsjv‡`kx KwgDwbwU Ges Megva¨g dviæK †hvkx ßuUT : pMÜrJ\q k´mJxL xJÄmJKhT S TuJKoˆ

weª‡Ub BD‡ivcxqvb BDwbq‡bi (BBD) m`m¨ _vK‡e wK-bv G wb‡q n‡Z hv‡”Q †idv‡iÛvg AvMvgx 23 Ryb| H w`‡bi Ôn¨uvÕ (jxf) wKsev ÔbvÕ (wi‡gBb) †fv‡Ui Dci wbf©i Ki‡Q weª‡Ub GKv Pj‡e, bv mw¤§wjZfv‡e BD‡iv‡ci mv‡_ _vK‡e weª‡Ub| cÖ_gve¯’vq GB Bmy¨Uv Lye GKUv ¸iæZ¡ bv †c‡jI w`b hZB Mov‡”Q, g‡b n‡”Q weª‡Ub ‡hb cv‡ë hv‡”Q| Pj‡Q mviv ‡`ke¨vcx cÖPvi-cÖPviev| KL we¯§‡qi MYZš¿| `j Avi †bZv e‡j †Kvb Bmy¨ †bB| ÔAvgvi †fvU Avi Avgvi gZvgZÕB GLv‡b cÖvavb¨ cv‡”Q| cÖavbgš¿x K¨v‡giæb Zvi `‡ji Ges miKv‡ii wekvj GKUv MÖæc †hLv‡b weªw·U (weª‡Ub Gw·U) Gi wec‡ÿ Ab¨w`‡K KbRvi‡fwUf `‡ji Av‡iK gš¿x gvB‡Kj †Mve, KbRv‡fwU‡fiB †bZv jÛ‡bi mv‡eK †gqi ewim Rbmbmn K¨v‡giæb miKv‡ii mvZRb gš¿xi ‡bZ…‡Z¡ Pvjv‡bv n‡”Q BBD‡Z weª‡Ub bv _vKvi c‡ÿ K¨v‡¤úBb| hw`I †jevi `‡ji ‡bZv †R‡igx Kiwebmn `‡ji cÖvq mK‡jB BBD‡Z _vKvi c‡ÿ K¨v¤úBb Pvwj‡q

hv‡”Qb| Awfevmx we‡ivax wn‡m‡e cwiwPZ BDwK‡ci †bZv bvB‡Rj dvivRB ‡bZ…Z¡ w`‡”Qb jxf weª‡U‡bi| †h‡nZz Awfevmb‡K wZwb weª‡U‡bi DbœwZ‡Z GKUv cÖavb evav wn‡m‡e †`‡Lb Ges ivRbxwZ‡Z PgK jvMv‡Z GKai‡bi we‡f` m„wô‡Z wZwb weª‡U‡b RbM‡Yi g‡a¨ KvR Ki‡Qb, †m‡nZz bvB‡Rj dviv‡Ri BBD‡Z bv _vKvi K¨v‡¤úBbUv †Kvb Avðh© wKQz bq| Zvi R‡b¨ GUvB ¯^vfvweK| wKš‘ ewim Rbxjmn †Uvixi Ab¨vb¨ †bZvi BBD‡Z bv _vKvi e¨vcviUv mvavib gvbyl wK †g‡b wb‡Z cvi‡Q, G cÖkœUvB eo n‡q †`Lv w`‡”Q| mgq e‡q hv‡”Q, †Kb Rvwb g‡b n‡”Q weª‡U‡bi RbM‡Yi weªw·‡Ui c‡ÿ mg_©b evo‡Q| bvB‡Rj wKsev ewi‡miv mvg‡b wb‡q Avm‡Qb g~jZ Bwg‡MÖkb Bmy¨| Zviv †`Lv‡”Qb Awfevmx‡`i euva fv½vi Kvi‡bB ¯‹j z ¸‡jv‡Z Avmb msKU †`Lv w`‡q‡Q, BD‡ivcxqvb‡`i G‡`k Avmvi Aev` my‡hv‡Mi Kvi‡bB msKU m„wó n‡”Q RvZxq ¯^v¯’¨ †mev LvZ GbGBPGm-G| ¯^vfvweKfv‡eB G Bmy¨¸‡jv weª‡U‡bi RbMY †gŠwjK Bmy¨ wn‡m‡e we‡ePbvq wb‡”Q| Kvib G¸‡jv Av‡eMx Bmy¨, ivRbxwZ‡Z PgK jvMv‡bvi Bmy¨ gvÎ| GB Bmy¨¸‡jv Awfevmx‡`i R‡b¨ m„wô n‡”Q bv, G Bmy¨¸‡jv A‡bK Av‡M †_‡KB Pjgvb| A_P †h GbBPGm Bmy¨ Zviv †U‡b Avb‡Q, Zv wKš‘ †av‡c wV‡K bv| Kvib GbBPG‡m Kg©iZ‡`i 37 kZvskB (wPwKrmK 26%) Awfevmx esk‡™¢vZ| weª‡U‡b Awfevmx‡`i Ae`vb †Kvb As‡kB Kg bq, GgbwK hw` Avgiv evsjv‡`‡ki Awfevmx‡`i K_vB Av‡jvPbvq Avwb Zvn‡j †`L‡Z cvB GgbwK evsjv‡`kx‡`i Øviv cÖwZwôZ Kvix e¨emv GLb weª‡U‡b GLb GKUv BÛvóªx wn‡m‡e `uvwo‡q‡Q| eQ‡i †h BÛvóªx †_‡K 4.5 wewjqb cvDÛ ‡iwfwbD cvq weªwUk miKvi| bZzb cÖRb¥ Qvov evsjv‡`kx Rb¸wôi Kg©ÿg AwaKvsk gvbylB Zv‡`i wbR¯^ BÛvwóª‡Z KvR Ki‡Q| PvBbxR Bwg‡MÖ›UivI Zv‡`i wbR¯^ RvqMvqB (‡ióz‡i›U-‡UKI‡q) wb‡R‡`i †ÿÎ cÖ¯‘Z K‡i wb‡q‡Q| Ges G‡Z K‡i weªwUk miKv‡ii Kv‡Q GB

BBD Z¨vM Ki‡j wbZ¨cÖ‡qvRbxq wRwblc‡Îi `vg †e‡o hvevi m¤¢vebv cÖej| BD‡ivc †_‡K Avmv `ªe¨g~‡j¨i Dci U¨· emv‡bv n‡j GgbwK gvsm,djgy‡ji `vg ch©šÍ e„w× ‡c‡Z cv‡i weª‡U‡bi evRv‡i| evsjv‡`kx esk‡™¢vZ weªwUk Ggwc iækbviv Avjx e‡j‡Qb ÔBBD †Q‡o Avm&‡j weª‡Ub e„nËg wm½j gv‡K©‡Ui myweav nviv‡e| Gi d‡j weª‡U‡bi A_©bxwZ aŸ‡m co‡e| c„w_exi mKj eÜzivóª PvB‡Q weª‡U‡b BBDÕi mv‡_ _vKzKÕ| evsjv‡`kx esk‡™¢vZ Ggwc wUDwjc wmwÏKx Ges iæcv nKI BBD‡Z _vKvi c‡ÿ Zv‡`i K¨v‡¯úBb Pvwj‡q hv‡”Qb| Ab¨w`‡K BwZg‡a¨ e¨vsK Ae Bsj¨vÛ, AvBGgGd BBD Qvovi ‡bwZevPK cwiYwZi K_v D‡jøL K‡i‡Q| Awfevmxiv †Kvbfv‡eB †evRv wn‡m‡e bq, eis eQ‡i wewjqb-wewjqb cvDÛ Av‡qi Drm wn‡m‡e KvR Ki‡Q| BBD Z¨vM Ki‡j wbZ¨cÖ‡qvRbxq wRwblc‡Îi `vg †e‡o hvevi m¤¢vebv cÖej| BD‡ivc †_‡K Avmv `ªe¨g~‡j¨i Dci U¨· emv‡bv n‡j GgbwK gvsm, djgy‡ji `vg ch©šÍ e„w× ‡c‡Z cv‡i weª‡U‡bi evRv‡i| evsjv‡`kx es‡kJ™¢Z M weªwUk Ggwc iækbviv Avjx e‡j‡Qb ÔBBD †Q‡o Avm‡j weª‡Ub e„nËg wm½j gv‡K©‡Ui myweav nviv‡e| Gi d‡j weª‡U‡bi A_©bxwZ aŸ‡m co‡e| c„w_exi mKj eÜzivóª PvB‡Q weª‡U‡b BBDÕi mv‡_ _vKzKÕ| evsjv‡`kx esk‡™¢vZ Ggwc wUDwjc wmwÏKx Ges iæcv nKI BBD‡Z _vKvi c‡ÿ Zv‡`i K¨v‡¯úBb Pvwj‡q hv‡”Qb| Ab¨w`‡K BwZg‡a¨ e¨vsK Ae Bsj¨vÛ, AvBGgGd BBD Qvovi ‡bwZevPK cwiYwZi K_v D‡jøL K‡i‡Q| GLv‡b D‡jøL Kiv cÖ‡qvRb, BBDiÕi gva¨‡g weª‡U‡b AšÍZ 66 wgwjqb cvDÛ cÖwZw`b wewb‡qvM nq| AšÍZ 3 wgwjqb PvKzix GB BBDi mv‡_ m¤úwK©Z|

†Mvovi w`‡K weª‡Ub BBDÕi mv‡_ mshy³ _vKvi c‡ÿ gvby‡li mg_©b †Rviv‡jv _vK‡jI w`b hZB hv‡”Q weª‡Ub BBD Qvovi c‡ÿ Rbmg_©b evo‡Q| BBD Z¨v‡Mi K¨v‡¤úB‡bi RbwcÖqZv wbÎm‡›`‡n ksKvq †d‡j‡Q weª‡U‡bi †bZv-‡bÎx‡`i| GLb `yc‡ÿi m~PK cÖvq mgv‡b mgvb| Gfv‡e Pj‡Z _vK‡j Rix‡c BBD Qvovi c‡ÿi †jvKR‡bi cvjøv fvix n‡ZB cv‡i| Megva¨‡g G wb‡q Pj‡Q †Rvi Av‡jvPbv| wcÖ›U wgwWqvq ‡ei懔Q we‡kl cÖwZ‡e`b| wbDR RbM‡ei Øvi‡Mvovq †cŠQv‡Z B‡jKUªwbK wgwWqv †hgb ¯‹vB AvBwUwf wKsev Ab¨vb¨ P¨v‡bj¸‡jv‡Z Pj‡Q cÖwZw`b we‡kl we‡kl Av‡qvRb| †mw`b ¯‹vB P¨v‡b‡j cÖPvwiZ n‡jv evsjv‡`kx es‡kJ™¢MZ Ziæe dvqRyj Bmjv‡gi mv‡_ cÖavbgš¿x K¨v‡giæ‡bi mvÿvrKvi| g‡b n‡jv dvqRyj Nvwg‡q †Zv‡j‡Qb K¨v‡giæb‡K| wewewmÕi Kz‡qðb UvB‡g cÖvq cÖwZ mßv‡nB G wb‡q Ki‡Q wekvj Av‡qvRb| GÛªy gvi GB Kz‡qðb UvB‡g Ziæe‡`i cÖkœ¸‡jvi DËi w`‡Z 40 kOÔJ~

xKâ~ V´∆k kJmKuT ߈aPo≤ KhP~ F„k xπJxL TotTJP§r \jq hM”U k´TJv TPr KmvõPT FaJ ˛re TKrP~ KhPò ßp, AxuJo vJK∂ YJ~Ç xMfrJÄ KjPhtJw oMxuoJj pJrJ fJPhr k´JfqKyT \Lmj kKrYJujJ TrPZ fJrJ ßpj F irPjr yfqJTJP§ KmfJzPjr xÿMULj jJ yjÇ KjPhtJw oJjMwPT yfqJr ßãP© TJCPT ßTJPjJ Kmw~ k´YJreJ TPr ßx KmwP~ IPjT ßuUJ yP~PZÇ ACKjnJKxtKa Im oqJKruqJP¥r oPjJKmùJPjr IiqJkT IqJKr âVuJjKÛ F KmwP~ VPmweJ TPr xMAxJAc ßmJ’JrxPhr FTKa v» S fJr FTKa ˝„k C WJaj TPr mPuPZj, fJPhr oV\ ßiJuJA TPr ßTmu fJPhr \jq oífMqA YNzJ∂∏F KY∂J dMKTP~ ßhS~J y~Ç FaJ ßTJPjJ oMxuoJPjr KY∂J yPf kJPr jJ mrÄ FaJ KmkgVJKofJÇ @oJPhr KY∂J ImvqA IruqJP¥J yfqJTJP§ pJrJ oJrJ ßVPZj, fJPhr \jqÇ KT∂á KTZMKhj kr @orJ

pUj FA jívÄxfJr TgJ nJmm, fUj @orJ ßhUm KmvõmqJkL iotL~ xπJxmJPhr ÆJrJ AxuJPor xMjJo KmjÓ yPòÇ FojKT FT oMxuoJPjr ÆJrJ Ijq oMxuoJj @âJ∂ yPòÇ FoKj FT WajJ xŒ´Kf WPaPZ kJKT˜JPjr uJPyJPr èuvJj-A ATmJPuÇ ßp kJPTt @Ko ßZJaPmuJ~ @oJr kKrmJPrr xPñ WMrPf kZª TrfJoÇ ßxUJPj K\yJKhˆPhr yJouJ~ 70 \PjrS ßmKv oJjMw oJrJ ßVPZ, pJPhr IKiTJÄvA jJrL S KvÊÇ WJfTPhr hJKm, AˆJr kJujTJrLrJ KZu fJPhr aJPVta IgY ßxUJPj IKiTJÄvA KZu oMxuoJjÇ èuvJj-A ATmJPur WajJ @vJ TKr FaJ metjJ TrPZ ßp, fJPhr S @oJPhr oJP^ oPfr Kou yPf kJPr jJÇ @orJ xmJA F irPjr asqJP\Kcr KvTJrÇ @Ko ßfJoJPhr xÄPãPk mKu, FT\j vJK∂Kk´~ oMxuoJj KyPxPm, xoTJoLPhr Skr @âoe xJiJre oJjMPwr Skr @âoPer oPfJAÇ

@orJS TJÅhKZ xJorJ yJKmm ßuUT : kJKT˜JKj mÄPvJØNf TJjJKc~Jj xJÄmJKhT VJKc~Jj ßgPT nJwJ∂Krf

TP~T oJx @PV FT IØMf Kmw~ WPaPZÇ @Ko Umr ßkuJo ßp @oJr FTKa lPaJ cTMPo≤x FTKa FuK\KmKa oqJVJK\Pjr SP~mxJAPa fMPu irJ yP~PZÇ fJPhr SP~mxJAPa KTîT TKrÇ FaJ KZu jgt cqJPTJaJr 17 mZr m~xL FT oMxKuo ßoP~PT KjP~Ç ßuxKm~Jj \JjJr kr ßoP~KaPT fJr mJmJ oJgJ~ Kk˜u ßbKTP~ yfqJ TPrÇ @KatPTuKaPf FuK\KmKa xogtT oMxKuo KyPxPm @oJr ChJyre aJjJ yP~PZ, ßpPyfM Kmw~Ka mqKfâoÇ IruqJP¥Jr xoTJoL TîJPm 12 \jM, ßrJmmJr 29 mZr m~xL Sor oKfj TftíT 50 \j yfqJr n~Jmy UmPrr kr FA KÆoMUL Im˙Jj @r mqJkT @TJPr ßhUJ pJPmÇ Km˜JKrf Kmw~ pKhS @xPZ, fPm yfqJTJrLr mJmJ FjKmKx KjC\PT muPZj, TP~T oJx @PV Ko~JKoPf hM'\j kMÀPwr YMoM UJS~Jr hívq y~PfJ fJPT fJKzf TrPf kJPrÇ FUJPj iPotr

ßTJPjJ Kmw~ ßjAÇ KfKj @rS muPZj, yfqJTJP§r kKrT·jJr mqJkJPr fJr kKrmJr @PhR ImKyf KZu jJÇ KoKc~J~ FA xoP~ AxuJo, xπJx S xoTJKofJr oPiq xÄPpJPVr @PuJYjJ~ oJjMPwr InJm yPm jJÇ @xjú ßk´KxPc≤ KjmtJYPj k´JgtLrJ y~PfJ FA WajJr ÆJrJ uJnmJj yPf ßYÓJ TrPmjÇ fPm FaJ mJ˜m xfq ßp, xmxo~ IkrJiL KmkPg kKrYJujJTJrL ÆJrJ KmÃJ∂ yP~ FT\j oMxuoJj Foj xKyÄxfJ TotTJ§ WaJjÇ IgY Fr ÆJrJ ßVJaJ iot S Fr IjMxJrLrJ xmPYP~ k´Pvúr xÿMULj yj, fJPhr xm xo~ xPªPyr ßYJPU ßhUJ y~Ç pKhS FaJ fJPhr KmvõJPxr xPñ pJ~ jJÇ @orJ Imvq xoTJoL oMxuoJjPhr I∂ntMÜ TrKZÇ fJPhr rJPf rJ˜J~ yJÅaJr xo~ S oxK\Ph k´PmPv IKiT AxuJonLKfr yJouJ ßgPT IKiT KjrJk•Jr mqm˙J KjPf yPmÇ oMxuoJjPhr xÄVbj S jJjJ oMxKuo


Surmanews

38 Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

17 - 23 June 2016 m SURMA

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property mJxJ nJzJ ßhS~J yPm

KxPuPar KvmVP† 6 ßmcr∆Por FTKa mJxJ nJzJ ßhS~J yPmÇ xŒNet lJKjtvc, 6Ka mJgr∆o, cáPkäé yJC\Ç nJzJ IJPuJYjJ xJPkãÇ x·Po~JhL nJzJ ßhS~J yPmÇ 2Ka VJKz kJKTtÄ FmÄ xŒNet KjrJk•J mqm˙J IJPZÇ Mr Choudhury 07931 738846 020 3514 4047 08/07/2016

ßpJVJPpJV Tr∆j:

8/7/16

\Ko KmâL

4 plots of land, Fenchuganj Kuchua Bahr. Plot sizes 45, 28, 20, 20 decimal. Price 1 - 1.5 lak per decimal. Good price for quick sale. Land just off main road. Boundary wall. Main plot has building with electric and gas. Please call Abdul Wajed for details and pictures 07795 20 65 11

Halal Restaurant For Sale

In High Wycombe, Buckinghampshire, 43 seater, unlicensed currently but license can easily be obtained if require, £12,500 rent (long lease), £4,000 £5,000 weekly takings. £85,000 ovno + SAV, genuine buyers only, no time wasters. Call Islam on: 07830 971 826

Takeaway For Sale 15/7/16

In south Croydon area 24 years open lease 35 years old stablest very good business for sale. Rent £1280 pound monthly. No rate. Upstairs one bedroom flat including.monthly rental income from upstairs £660 pound. Weekly turn over £2800-£3000 pound. More information please call on MR RAHMAN 07961574281

Classifieds 10/6/16

15/7/16

1 week - £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 6 WEEKS @ £150 + 6 months newspapers FREE.

12 weeks @ £200 + 6 months. Tel: 020 7377 9787

Restaurant For Sale

In north London Barnet Whetstone, good location 80 seater restaurant. Fully licensed with air condition,12 years open lease, very good business. Excellent potential to do more, weekly taking 5 to 6k. Quick sale. Call Mr Islam 07811156677 or 07903871813 1/7/16

Restaurant For Sale

In Chatham High Street, Kent, 55/60 seater restaurant. Fully Licensed. Flat for Staff accomodation. Rent £12,500 p.a. New 15/20 years lease. Restaurant now closed due to managament.Excellent potential for experienced management. Price £20k for fixters and fittings. Please Mr M.Sattar Tel. 07828 491 021 E: mohammadsattar @hotmail.co.uk

Restaurant For Sale 5/8/16

In Chatham High Street, Kent, 55/60 seater restaurant. Fully Licensed. Flat for Staff accomodation. Rent £12,500 p.a. New 15/20 years lease. Restaurant now closed due to managament. Excellent potential for experienced management. Price £20k for fixters and fittings. Please Mr M.Sattar Tel. 07828 491 021 E: mohammadsattar @hotmail.co.uk

INDIAN RESTAURANT FOR LEASE

08/7/16

Well established Indian restaurant for lease in Shropshire, Whitchurch located in the dual carriage way. 110 Seater Restaurant. Lease for 35 years or more.Large customer car park (Plus large staff car park) - The car park adds an additional rent of £1000 a month.3 store rooms.2nd floor living quarters.3 Large bedrooms, 1 Living Room, 2 Bathrooms and 1 kitchen. Premium £110,000 ono. Rent is £350 a week. Council tax is £3500 a year.

Restaurant For Sale

In Hertfordshire, in St Albans, 20 years established Business, 50 seater, with large parking facility, living accommodation above. It's in a prime location, for further information call: Mr Shikdar on 07950 497600 15/7/16

Unlicensed Restaurant For Sale

In Morecambe, Lancs.60 seater restaurant located in basement. Rent £12,000 P/A including living accommodation. Rate currently £500 P/A. Lease £54,950 including fixture & fitting. New lease is available upon negotiation. Well established business that has been running for 15 years. Genuine buyers only. Call MD Quadir 07818 448 544

Restaurant For Lease 12/8/16

Address: 152 Upminister Road, Upminister Bridge, Upminister, Essex RM14 2RB.

16 mZPrr uL\, ßr≤ mZPr 19 yJ\Jr kJC¥, 4 mZr I∂r ßr≤ KrKnC, oNuq 95 yJ\Jr kJC¥Ç ßrAa, xTu KrPk~JKrÄ FmÄ IjqJjq ACKaKuKa UYr uLP\r I∂nëtÜÇ ßâfJPT 3 oJPxr ßr≤ IV´Lo, 6 oJPxr ßr≤ KcPkJK\a FmÄ xo˜ KuPVu UrY kKrPvJi TrPf yPmÇ T: 07983 160 574

Restaurant & Takeaway For Sale In Colchester. Fully licensed and air conditioned. Profitable business running sucessfully, takings £6k. On Colchester High Street, Next to the famous Castle Park, 35 seats, our customers book in advance to avoid dissapointment. Large basement, parking facility, 16 years open lease, rent at £18k per annum. Premium £75k negotiable. Please call Ansar on: 07904372804

Restaurant For Sale 8/7/16

Licenced Restaurant 15 years lease for sale. Est 1989. Offers 46 seat, party room, bar, lounge, outdoor drinking smoking area, 2 flats above restaurant. Suitable for all types of cuisine and only restaurant in town. Location - off A14 Kettering area, Northamptonshire. One flat rental income £5400, Rent £15,000 Lease or Freehold available Call Mr Boksh on 07752 182581 only serious buyers, no time wasters

DEADLINE FOR ADVERTS IS WEDNESDAY 4.00 PM Call: 0207 377 9787 24/6/16

Restaurant For Sale

In Hornchurch, Essex, 12 years open lease, 58 seater, with parking, rent & price is negotiable, living accommodation is available subject to price. T: 07538 887 376 15/7/16

Building in Sylhet For Sale

Large detached freehold 4 story building for sale in prime location. Sylhet-Jail road. Ground floor commercial market consisting of 7 large shops & 1 small shop. 1st & 2nd floor- 2x4 bedroom flats. 3rd floor- 6 bedroom flat. 7 decimal plot with huge potential. Entire building let out generating substantial income. Please call Mr Rahman 07521740377 07725 440 612 16/9/16

UJKhokJzJ~ \J~VJ KmKâ

KxPua vyPrr KjTamfLt UJKhokJzJ ACKj~Pjr huAkJzJ V´JPo 63 ßcKxPou KjPnt\Ju \J~VJ KmKâ yPmÇ \JTJKr~J KxKaPf k´PmPvr IJPV ImK˙f F \J~VJKa mJxJ KTÄmJ ßpPTJj mqmxJ k´KfÔJj KjotJPer \jq CkPpJVLÇ oMuq IJPuJYjJ xJPkãÇ IJV´yLrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: Rufa Miah 01223 570 951 07907 555 239

Mr Ahmed Bamba International Spiritual Healer and Clairvoyant

10/6/16

17/6/16

With 37 years of experience

Inherited through family, with reputation of helping people all over the world, therefore I strongly believe I can solve your problems in the quickest way. Are you suffering from evil influences, blockages, unknown diseases or unhappy situations that you can not get out or? If so don’t hesitate to contact Mr Ahmed Bamba who can solve all your problems within 7 nights especially:

Personal problems - relationshsips - Bad Luck Business Matters - Black Magic - Exams - Court Cases - Unhappy Marriage or relationship and many more... call now on:

T: 0203 105 7553 M: 07949 152 240

100% guaranteed service. work by correspondance also available 24 hours - Pay after result


SURMA m 17 - 23 June 2016

WWW.

PLOTS FOR SALE Sylhet Town (plots for sale) mJxJr \J~VJ KmâL yPm or may use for private clinic contact: 07736 520 681

Takeaway For Sale In Ashford, Kent, 16 12/8/16

years open lease. Rent £11,000 pa. Rent review every 4 years. Business £3500 weekly. 4 bed accomodates in 1 room. Price £50,000 pound. Please Call 07956 654584 07956 160444 15/7/16

Large Restaurant For Sale

Outskirts of Chelmsford Essex. Prime village location establish for 15 years restaurant has lots of potential. Only Indian restaurant in the town. parking space for 20 cars can accomandate upto 120 plus more sitting can be arrange upstairs . It has 4 rooms for staff accomandation For info call 07503 602 815

Restaurant For Sale 1/7/16

In Dulwich, South London, 20 years open lease, rent £47,000, rates £7,000, two bedroom flat above with a rental income of £15,000 per year. Currently taking £6,000 plus per week without alcohol, can increase takings, license is available. Price £115,000 o.n.o T: 07538 247 485

Restaurant For Sale 15/7/16

In Essex. Restaurant & Takeaway. Est since 1982. Busy ocation near station & pubs. 70 seats, 4 bedrooms upstairs, free parking, 9 years left on open lease with rent and rates only £14000. Good business & great potential. Selling due to retirement, exception rare opportunity. Guide price £159,900 – Serious interest only, please call: 07581 078 244 29/7/16

Surmanews

.com

CLASSIFIED SECTION 39

Over 25% of readers are looking to buy your property Restaurant For Quick Sale

Cash & Carry For Sale

In Chingford,London E4 est. over 30 years. 40 Seats with scope for expansion to 80. Free Parking, Long Open Lease. Rent &Rates £16,000p.a. Selling due to retirement-price £39,000. Genuine Buyers Only Please Call 07476 362 288

On Plashet Road, East London, 15 years open lease, running for past two years, rent £13,520, rates £1,000, large shop, selling due to management probelms. Call: 07957 294 102 or 07930 339 834

Indian Takeaway For Sale 1/7/16

Restaurant For Sale 17/6/16

In Colchester. Rent £12000, premium can be negotiated.Current business is £2000-2500 without advertising. Accommodation available Empty shop for rent / lease In Colchester. Suitable for Pizzeria, kebab etc. Everything is ready for operation, minor work remaining. Rent £12,000 plus deposit. Accommodation available. MD MOTIN MIAH 07817 687 936

In central Bournemouth. Prime location. 80-100 seater restaurant. Fully licensed with air conditioning. 4 bedroom accommodation. Rent £23,000. Rate £8,000. Very good business with excellent reputation, one of top Indian restaurant in Bournemouth. Please call for more details 07984 805205 or 07501 041945

In Camden Town, Prime Location, Fully Fitted and Running business. Machines and Stock all included. One Car Space, CCTV fitted. Just over 11 Years open lease. Business is starting to pick up and average of 2k per week takings. Great potential. Please Call for more information Zain 07739984116 or Ahmed 07852882382

Village location in Rochester, Kent. Fully licensed & air conditioned. With delivery service (NO JUST EAT) Upto 50 seater 3ys old 25ys open lease.Rent £15,000,Rate £600 p.a.Weekly taking £5,500-£6k excellent location with potential. Currently trading 6 days 1day closed. Price £110,000. Please call Ripon 07985 999 309

Restaurant For Sale

Tyre Fitting Garage For Sale 10/6/16

17/6/16

JOB - JOB -JOB 17/6/16

3/6/16

TAKEAWAY REQUIRES STAFF Busy Indian takeaway looking for front staff with fluent English, (competitive rates)

Tandoori Chef

with experience, (net £375-£400) &

Kitchen Assistant

(Competitive rates) must have rights to work, must be flexible. Immediate start. Our branches are in: N8, N19, N20, NW6, E11 T: 07832251853 or 07917365002 Email: sayedshaan753@gmail.com 8/7/16

Solicitors

MAC

âJAo (Crime)

(Masud & Co.)

KjÕKuKUf KmwP~ IJorJ KmPvwù

w Road Traffic Offence w KoKjTqJm IPl¿ / aJCKaÄ w KâKojJu ßcPo\ w kMKuv ߈vj KcPl¿ F¥ oJP\Pˆsa ßTJat KcPl¿

w ßmAu FKkäPTvj (Bail) w KcPajvj w jJo kKrmftj w KyCPoj rJAax w kJS~Jr Im FaKjt w ¸¿rvLk KcTîJPrvj

AKoPV´vj (Immigration)

w AKoPV´vj F¥ FxJAuJo IJKku w \MKcKv~Ju KrKnC (JR) w FK≤s KTî~JPr¿ w KxKaP\jvLk w FxJAuJo lqJKoKu u w KcPnJxt (Divorce) w cPoKˆT nJP~JPu¿ w KYuPcsj T≤sJT SctJr w Non Molestation Order w Aj\Jïvj

Masud Chowdhury

Solicitor of England & Wales, Barrister of Lincoln’s Inn (NP)

Unit 1, 1-13 Adler Street, (Near Altab Ali Park) Whitechapel, London E1 1EG

T/F: 020 7377 5280 E:masudandco@googlemail.com

Km\Pjx uL\

w mJAK~Ä FmÄ PxKuÄ Km\Pjx w Trust Deeds w uqJ¥uct F¥ ßaPj≤ AKnTv¿ w Civil Penalty w mqJÄT âJK≈ w Debt Recovery w Partnership deed & Disputes IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 \ÀrL ßpJVJPpJPVr \jq 07958 615 904

CHAT TO OUR BUSINESS TEAM TODAY

All covered

business commercial landlord home Coversure Insurance Services is a fully FCA authorised and regulated insurance broker and has been established since 1986 and has over 90 offices nationwide.

Coversure Insurance Services in Bethnal Green Coversure Insurance Bethnal Green 71 Roman Road London, E2 0QN

0800 3081 050 0208 983 7779

coversure.co.uk/bethnalgreen


40 oMÜKY∂J

17 - 23 June 2016 m SURMA

aiYx w`¦av nI Zvnwgbv †nv‡mb ßuUT : KvãT

†Mj ‡g gv‡mi GK mܨvq evsjv wU wf, P¨v‡bj AvB Gi wbDR ïbwQjvg| wU wf ‡Lvjvi gyn‡~Z© †h msev`wU m¤úªPvwiZ nw”Qj Zv wQj mvsevw`K‡`i mvg‡b †ck Kiv wkÿvgš¿x byiæj Bmjvg bvwn‡`i gšÍe¨| gšÍe¨wU ûeû g‡b †bB| GKUz ivMvwš^Z gyL wb‡q gwš¿ ejwQ‡jb, wkÿ‡Ki cÖwZ Gai‡bi AvPib G‡Kev‡iB MÖnb‡hvM¨ bq| AwZ `ªæZ myô Z`‡šÍi gva¨‡g Gi mZ¨Zv hvPvB Kiv n‡e- Ggb GKwU Avk^vm gwš¿i e³‡e¨ D‡V Gj| wK wQj NUbvi Drm? Z_¨m~‡Î Rvbv hvq, bvivqbM‡Ä wcqvi mvËvi jwZd D”P we`¨vj‡qi cÖavb wkÿK k¨vgj KvšÍ f³| 8 †g we`¨vj‡qi `kg †kÖwYi GK wkÿv_©x‡K kvmb Kivi mgq wZwb Bmjvg ag© m¤ú‡K© g›` gšÍe¨ K‡ib| Zvui weiæ‡× Av‡iv Awf‡hvM D‡V‡Q; 1. QvÎ gviai K‡ib| 2.cÖavb wkÿK n‡q Nyl wb‡q‡Qb| 3. QzwU Qvov ¯‹‡zj MinvwRi| 4. Anint KZ©‡e¨ wej‡¤^ Dcw¯’wZ| jvMvgnxb NUbv cÖevn: Dc‡iv³ Awf‡hv‡M Awfhy³ cÖavb wkÿK k¨vgj KvšÍ f³ 13 †g ïµevi ¯’vbxq evwm›`v‡`i Av‡µv‡ki wkKvi nb| cywj‡ki mnvqZvq wZwb Rb‡iv‡li Kâv †_‡K iÿv cvb e‡U wKš‘ Rbm¤§y‡L ga¨ eqmx GK cÖavb wkÿ‡Ki jvMvgnxb jvÃbvi GLv‡bB BwZ Uvbv nqwb| `„‡k¨ G‡m Dcw¯’Z nb GjvKvi gvbbxq msm` m`m¨ †mwjg Imgvb| GK K_vq, ¯’vbxq MW dv`vi| cy‡iv bvUKxq NUbv ZZÿ‡b Zz‡½| wU wf K¨v‡givq wK †`L‡Q `k©KgÛjx? Mvp bxj is‡qi cvÄvwe ci‡b wekvj ecyavix AwMœgw~Z© msm` m`m¨ †mwjg Imgv‡bi A½ywj †nj‡b †ePviv cÖavb wkÿK `yÔKvb a‡i DV em Ki‡Qb| ‡nb AcgvbKi `„k¨ Ae‡jvKb Kiv `ywe©ln weavq K¨v‡givi †j݇K ch©šÍ Svcmv K‡i ‡`qv n‡qwQj| wb‡Ri †PvL‡K wek^vm Ki‡Z cviwQjvg bv| GKwesk kZvãx‡Z GwK ga¨hyMxq ee©i wbôzi AvPib! G †hb, ‡Uv‡j cov †Kvb Agb‡hvMx wK‡kvi wkÿv_©x‡K cvkweK Kvq`vq kvw¯Í †`qv n‡”Q| msm` m`‡m¨i Av‡`‡k ¯‹j z cwiPvjbv KwgwU KZ©K …

ZvrÿwbK k¨vgj KvšÍ f³‡K cÖavb wkÿ‡Ki c` †_‡K Acmvib Kiv nq|

NUbv A‡bK `~i Mwo‡q‡Q| GKRb msm` m`‡m¨i wfwWI dz‡UR ‡Kvb µ‡gB avgvPvcv †`qv hv‡e bv| Aí mg‡qi g‡a¨ †`vlx‡`i AvB‡bi AvIZvq Avbv hv‡e I wePvi n‡e| msm` †mwjg Imgv‡bi ee©‡ivwPZ AgvbywlK Kg©KvÛ †`k Z_v mviv wek^evmx‡K wePwjZ K‡i Zz‡jwQj| wkÿK k¨vgj KvšÍ f‡³i cÖwZ GKvZ¥Zv I Mfxi mg‡e`bv cÖKvk K‡i‡Q| †`‡ki 37wU cvewjK wkÿv cÖwZôvb Uvbv gvbeeÜb K‡i‡Q| QvÎ wkÿKiv XvjvI fv‡e Kvb a‡i DV em K‡i‡Q| G GK e¨wZµgag©x Awfbe Awnsm cÖwZev` fvlv!

wK wQj k¨vgj KvšÍ f‡³i fvl¨? Ô¯‹‡zj Xz‡KB Gg wc mv‡ne Avgvi Mv‡j Po gv‡ib| e‡jøb, Ôkvjv, Kvb aiÔ| ÔAvgv‡K Ac`¯’ Kiv nj| KvR †_‡K Acmvib Kiv nj| ¸iæZi AvnZ Ae¯’vq nvmcvZv‡j wPwKrmvaxb wQjvg| ¯‹zj KZ©„c‡ÿi we‡ePbvq GUv wQj Avgvi Kv‡R Abycw¯’wZÔ| wK wQj RvZxq cvwU©i mvsm` †mwjg mv‡n‡ei e¨vL¨v? ÔDwb †¯^”Qvq Kvb a‡i DVv emv K‡i‡Qb| Avwg ÿgv PvBe bv| Avgv‡K e‡j‡Qb, Rxeb iÿvi `v‡q.. Avwg Kb¨v`vqMÖ¯|Í nu¨v, Avwg `uvwo‡q †_‡K Zv‡K DV em Ki‡Z e‡jwQ| Avwg Av½yj DuwP‡q RbMY‡K kvšÍ nIqvi Rb¨ ejwQjvgÔ| msev` m‡¤§j‡b msm` m`m¨ `„p K‡Ú †Nvlbv w`‡jb : wZwb ÿgv PvB‡eb bv| Z`šÍ bv nIqv ch©šÍ me c‡ÿi `j‡K weiZ _vKvi AvnŸvb| Gw`‡K, Gg wc mv‡n‡ei Av‡`‡k ¯’vbxq †ndvR‡Z Bmjvg KwgwU cÖavb wkÿ‡Ki weiæ‡× we‡ÿvf K‡i‡Q| `vwe Zz‡j‡Q, Bmjvg ag© Aegvbbvi Rb¨ Zvi duvwm nIqv DwPZ| ev¯ÍeZv nj, eZ©gvb evsjv‡`‡k wmwiR wKwjs‡qi GKUv UvBg jvBb ˆZwi n‡q‡Q| ïiæUv aiv hvq, ‡deªæqvix, 2012 mv‡j mvsevw`K `¤úwZ mvMi iæwb nZ¨vKv‡Ûi ga¨ w`‡q| eøMvi, ‡jLK, cÖKvkK, K~UbxwZwe`, Rvcvwb bvMwiK, gmwR‡`i Bgvg, gw›`‡ii cy‡ivwnZ, †ev× wfÿz, L„óvb wn›`y ÿz`ª e¨emvqx-wbwe©Pv‡i me †kÖYxi †ckvRxwe wbixn gvbyl cÖwZ eQi cÖwZ gvm cÖwZ w`b Gi AvIZvq c‡o †M‡Q| GgbwK †Mj mßv‡n (5Ryb, iweevi) Da©Zb cywjk Kg©KZ©vi ¯¿xI †invB cvbwb| mKv‡j ‡Q‡j‡K ¯‹j z ev‡m DwV‡q †`qvi iv¯Ívq gvngy`v LvZzb wgZz‡K †gvUi mvB‡Kj Av‡ivnx wZb mš¿vmx G‡jvcv_vwi PvcvwZi AvNv‡Z Kzwc‡q nZ¨v K‡i P‡j hvq| D‡jøwLZ mvwe©K cwiw¯’wZ we‡ePbvq ej‡Z nq, cÖavb wkÿK k¨vgj KvšÍ f³ AZ¨šÍ ‡mŠfvM¨evb| Rv‡b †eu‡P †M‡Qb| bvivqbMÄevmx‡`i AvZ¼ msm` m`m¨ †mwjg Imgv‡bi ‡cvlv †c‡Uvqv evwnbx‡`i nv‡Z †h †Kvb mg‡q wZwb ¸g ev Lyb n‡q †h‡Z cvi‡Zb! fvM¨evb G A‡_© †h, nqZev Ggwc g‡nv`‡qi †m gyn~‡Z© ïf eyw×i D`q n‡q wQj! wU wf K¨v‡givi mvg‡b wZwb Zuvi `vcy‡U evnv`yix †`Lv‡Z †P‡qwQ‡jb| wd‡i Avwm, MYgva¨g, mvgvwRK gva¨g †ZvjcvoKiv wkÿK jvÃbv cÖm‡½| Kviæi Kviæi gšÍe¨ wQj : NUbv A‡bK `~i Mwo‡q‡Q| GKRb msm` m`‡m¨i wfwWI dz‡UR ‡Kvb µ‡gB avgvPvcv †`qv hv‡e bv| Aí mg‡qi g‡a¨ †`vlx‡`i AvB‡bi AvIZvq Avbv hv‡e I wePvi n‡e| msm` †mwjg Imgv‡bi ee©‡ivwPZ AgvbywlK Kg©KvÛ †`k Z_v mviv wek^evmx‡K wePwjZ K‡i Zz‡jwQj| wkÿK k¨vgj KvšÍ f‡³i cÖwZ GKvZ¥Zv I Mfxi mg‡e`bv cÖKvk K‡i‡Q| †`‡ki 37wU cvewjK wkÿv cÖwZôvb Uvbv gvbeeÜb K‡i‡Q| QvÎ wkÿKiv XvjvI fv‡e Kvb a‡i DV em K‡i‡Q| G GK e¨wZµgag©x Awfbe Awnsm cÖwZev` fvlv!

weªw·U evsjv‡`kx (37 kOÔJr kr) wngwkg Lv‡”Qb †`‡ki evNv evNv †bZv-‡bÎxiv| ej‡Z †M‡j weª‡U‡bi mvavib wbe©vP‡bi †P‡qI ¸iæZ¡c~b© GB wbe©vPb‡K wN‡i Mbgva¨gB cÖavb nëwgKv ivL‡Q| weª‡U‡bi RbMY Ggwb‡ZB Lye GKUv wbe©vPbg~Lx bq| ZvB RbMY‡K m‡PZb wKsev †fvUg~Lx Ki‡Z Mbgva¨g GKUv wekvj fzwgKv cvjb Ki‡Q| Ggwb mg‡q Avgv‡`i evOvwj KwgDwbwUi evsjv gva¨g¸‡jvi nëwgKv‡K Avgiv ¸iæZ¡c~b© wn‡m‡eB †`wL| Kvib bZzb cÖRb¥ Qvov GB evOvwj KwgDwbwUi mevB-B Awfevmx | Awfevmx‡`i †KD †KD weªw·‡Ui c‡ÿ K_v ej‡jI msL¨vMwió Awfevmx weª‡Ub BBD Z¨v‡Mi c‡ÿ bq|

wkÿv gwš¿ wK e‡jb? ¯‹j z KwgwU KZ…K © cÖavb wkÿ‡Ki eiLv¯Í Kvh©Kix n‡e bv| GUv wbqg wewa ch©¨vqµ‡g Kiv nqwb| cy‡iv KwgwU evwZj †Nvlbv Kiv n‡q‡Q| AZGe, KwgwUi wm×všÍI evwZj| jvwÃZ wkÿK ¯^c‡` envj _vK‡eb| wZwb Av‡iv e‡jb, ÔwkÿK‡`i m¤§vbnvwb ei`v¯Í Kiv hv‡e bv| wkÿKiv Avgv‡`i mevi Kv‡Q kÖ×vi cvÎ| wkÿKiv †`k‡K M‡o †Zv‡jb| GUv †ckvi †P‡qI eo wKQzÔ| cy‡iv cwiw¯’wZ `ªæZ `ÿZvi mv‡_ mvgvj w`‡q‡Qb| wbtm‡›`‡n, gwš¿ f~qlx cÖksmvi `vex`vi| msev‡` cÖKvk, eiLv¯Í nIqv cÖavb wkÿ‡Ki weiæ‡× ag© wb‡q KUvÿ Kivi †Kvb cÖgvb †g‡jwb| Qv·K gviai Kivi Awf‡hv‡MiI †Kvb m¤ú„³Zv Luy‡R cvIqv hvqwb| wK wQj mykxj mgv‡Ri AwfgZ? ‰mq` Av‡bvqvi †nv‡mb e‡jb, Ômgv‡R GLb g~L‡© `i `vcU| ZvB Ávbx wkÿ‡Kiv GLb Amnvq| g‡b n‡”Q, AvwgB †hb Kvb a‡i DVv emv KiwQÔ| wZwb Av‡iv e‡jb, Ôe„wUk P‡j †M‡Q, cvwK¯Ívbxiv P‡j †M‡Q| Avgiv ¯^vaxb evsjv‡`k †c‡qwQ| Avgv‡`i mgvR Av‡iv Lviv‡ci w`‡K GwM‡q hv‡”QÔ| wmivRyj Bmjvg †PŠayix e‡jb,ÔÿgZvai‡`i `vc‡Ui g‡a¨ wU‡K _vK‡Z nq| mvgvwRK m¤úK© Av‡iv Lvivc n‡q‡QÔ| evsjv‡`k mywcÖg †Kv‡U©i cÖexY DwKj Wt Kvgvj †nv‡mb e‡jb, Ôwkÿ‡Ki cÖwZ †h AvPib Kiv n‡q‡Q ∏ Zv msweavb cwicwš’Ô| mycxÖ g‡KvU© AvBb mwgwZ wb›`v Rvwb‡q‡Q| mvd ‡Nvlbv w`‡q‡Qb, †`vlx‡`i KvD‡K †Kvb AvBwb mnvqZv †`qv n‡e bv| gvbewaKvi Kwgkb †Pqvig¨vb Wt wgRvbyi ingvb e‡jb,ÔAcivax‡K kvw¯Í †`qv miKv‡ii AwMœ cixÿv| Zuvi cÖk,œ Ôivóª Kvi? ivóª wK †ckx kw³i? ivóª nj RbM‡Yi wbivcËv iÿv| wK wQj ivR‰bwZK `j¸‡jvi cÖwZwµqv? wkÿK jvÃbv cªwZev` mviv‡`‡k †Zvjcv‡oi So †Zv‡j| DËß n‡q D‡V ivR‰bwZK A½b|

A_P Gme wb‡q cÖPvi cÖPvibv Lye GKUv cwijwÿZ bq| evsjv cwÎKv¸‡jv KwgDwbwUi cÖ‡qvRbxqZv‡K ¸iæZ¡ w`‡q cÖvq cÖwZ mßv‡nB G wb‡q wk‡ivbvg Ki‡Q| wKš‘ evOvwj KwgDwbwU‡Z RbwcÖq gva¨g wUwf¸‡jv‡Z †bB †Kvb D‡jøL‡hvM¨ cÖPvi cÖPvibv| evsjv‡`‡ki ivRbxwZ wb‡q GLv‡b UK‡kv nq cÖPiz | ‡h¸‡jv‡Z `k©K wK cvq Avgiv Rvwb bv, Z‡e AwaKvsk UK‡kvi AbwfÁ Av‡jvPbv g‡bviÄb evovq wKsev nvwmi †LvivK nq GUv ejv hvq| weªw·U weª‡U‡bi BwZnv‡m GKUv ¸iæZ¡c~b© Bmy¨, †MvUv Bwg‡MÖ›U KwgDwbwUi GKUv `vqxZ¡kxj nëwgKv _vKv GLv‡b cÖ‡qvRb| A_P wUwf P¨v‡bj¸‡jv‡Z Zv D‡cwÿZ n‡”Q| 23 Ryb hZB GwM‡q Avm‡Q, ZZB weª‡U‡bi wgwWqv¸‡jv AviI Zrci n‡”Q, Ab¨w`‡K Avgv‡`i wUwf¸‡jvi w`‡K ZvKv‡j g‡b nq GLv‡b Ôwd QvwewjjøvnÕ Qvov †KvbB Bmy¨B †bB c„w_exi AZ¨šÍ kw³kvjx GB

SP~m Kc\JAj IJkjJr mqmxJ k´KfÔJj, ßp ßTJj xÄVbj IgmJ mqKÜVf ßk´JlJAPur SP~mxJAa ‰frLr \Pjq IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV Tr∆j:

ÔwZwb hw` AvBb cÖ‡YZvI nb, Zuvi wePvi n‡e- GgbwUB wQj ÿgZvmxb ‡PvÏ `‡ji ZvrÿwbK gšÍe¨| Ôj¾v _vK‡j †mwjg Imgvb msm‡` hv‡eb bv| Ggwc wnmv‡e Zvi m¤§vb f~jwyÚZ n‡q‡Q| cvj©v‡g›U †_‡K ewn¯‹vi PvB| RvwZi Kv‡Q Zvi ÿgv PvIqv DwPZÔ¯^v¯’¨ gwš¿| we Gb wc Zxeª wb›`v Rvwb‡q Ggwc †mwjg Imgv‡bi c`Z¨vM `vex K‡i‡Q| ‡Lv` RvZxq cvwU© ÿzä I gg©vnZ| †Kv-‡Pqvig¨vb wRg Gg Kv‡`i e‡jb,Ôk„•Ljv wb‡q `jxq †dviv‡g kxNªB Av‡jvPbv n‡e| e¨w³MZ AvPi‡bi Rb¨ RvZxq cvwU© †Kvb `vq †b‡e bvÔ| msev` m~‡Î Rvbvhvq, 18 †g nvB‡KvU© miKv‡ii Dci iæj Rvwi K‡i| ¯’vbxq AvBb KZ©v †mwjg Imgvb I Zvi mn‡hvMx‡`i weiæ‡× †Kb AvBwb e¨e¯’v †bqv n‡e bv G wel‡q AvMvgx `ymßv‡ni g‡a¨ c~Y© e¨vLv `vwLj Ki‡Z ejv nq| D‡jøL¨, MZ K‡qK eQi hver bvivqbMÄ †ec‡ivqv mš¿vmx Kg©Kv‡Ûi ‡N‡Uvq cwiYZ n‡q‡Q| ‡`k Kuvcv‡bv R¦jR¨všÍ mvZ Lyb NUbvi Av‡M msNwUZ n‡q‡Q AwZ †gavex wK‡kvi QvÎ Z¡Kxi nZ¨v| mš¿v‡mi ivR‡Z¡ mvavib gvbylÔZ `~‡ii K_v, cywjk i¨ve AvBbk„•Ljv evwnbxi Da©Zb Kg©KZ©v‡`i g‡b me©ÿb GK Îvwn Îvwn fve| ‡jv‡K e‡j, Kvi Nv‡o KZ gv_v Av‡Q †h, mvsm` †mwjg Imgv‡bi wec‡ÿ Uz kãwU K‡i! Z‡e, GUvI mZ¨ †h,Ô‡Pv‡ii `k w`bÔZ M„n‡¯’i GKw`bÔ| ‡gvÏv K_v nj, AvB‡bi D‡×© †KDB bb| ‡kl Lei cvIqv ch©šÍ Rvbvhvq, bvivqbMÄ †Rjv cywjk mycvi KZ…K © ‡ck Kiv MYgva¨g Av‡›`vwjZ wkÿK jvÃbvi mv`vgvUv weeib nvB‡KvU© †gv‡UB Avg‡j ‡bqwb| †Rjv cÖkvmb‡K cy‡iv NUbv mwe¯Ív‡i wek`fv‡e D‡jøL Kivi cybivq wb‡`©kbv w`‡q‡Q| nvB‡KvU© n¯Í‡ÿ‡ci d‡j `ªæZ myô wbi‡cÿ Z`šÍ RbM‡Yi cÖZ¨vkv| ‡`vlxe¨w³iv hZB ÿgZvai †nvK bv †Kb AvB‡bi gy‡LvgywL `uvo Kiv‡bv †nvK| RbM‡Yi g‡b ¯’vqx ¯^w¯Í wd‡i AvmyK| Ryb, 2016

†`kwU‡Z| igRvb Avmvi ci †_‡KB GLvbKvi wUwf¸‡jv ïiæ K‡i‡Q Ôwe‡Kj dvBf UzmKvj dvBfÕ wWwRUvj Puv`v msMÖ‡ni Drme| Ab¨A‡_© ÔAvjøvni Iqv‡¯ÍÕ Puv`v †Zvjv| Avgv‡`i mZx_© GK †jLK Zvi †jLvq GB Puv`v msMÖn‡K D‡jøL K‡i‡Qb ÔgywôwfÿvÕ wn‡m‡e | gywôwfÿv ‡nvK Avi hvB †nvK, wUwf P¨v‡bj¸‡jv hvB KiæK 23 Zvwi‡Li ‡idv‡iÛv‡g G KwgDwbwUi gvbyl¸‡jvi AskMÖnb LyeB Riæix| †fvUvi‡`i evB‡i †ei n‡q Avm‡Z n‡e †mw`b| ¯’vbxq wbe©vP‡bi g‡Zv A‡b‡KB nqZ UbvUvwb Ki‡e bv †fvU †`evi R‡b¨, wKš‘ Avgv‡`i Aw¯’‡Z¡i cÖ‡qvR‡bB †mw`b Avgv‡`i †ei n‡Z n‡e| †fvUg~Lx n‡Z n‡e| wew·‡Ui wec‡ÿ Z_v BBDiÕ c‡ÿ _vKvUvB wK Avgv‡`i R‡b¨ hyw³hy³? evsjv Mbgva¨‡g G weZK©Uv ‡Rviv‡jv Kiv n‡j Zv n‡e G mg‡qi KwgDwbwUiB cÖwZaŸwb|

Please Call us on

07507 293 904

85 Myrdle Street, London E1 1HL


oMÜKY∂J 41

SURMA m 17 - 23 June 2016

kMKuKv IKnpJj: \ÄKurJ KT ^JÅPTr TA? oKvCu @uo ßuUT : xJÄmJKhT S xJKyKfqT

ßhv\MPz  kMKuPvr  ÈxJÅzJKv  IKnpJj'  YuPZÇ xÄmJhoJiqPo FaJPT È\KñKmPrJiL IKnpJj'S muJ yPòÇ ßp kKrPk´KãPf FA mqJkT @aT IKnpJj ÊÀ yP~PZ, fJ ßgPT FaJ ßmv ¸Ó ßp Fr k´iJj uãqm˜M  TKgf  \ÄKu  mJ  è¬yfqJTJrLrJ,  pJPhr f“krfJ  Ik´KfPrJiqnJPm  mJzPf  mJzPf  ßUJh @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xhxqPhr kKrmJr kpt∂ ßkRÅPZ ßVPZÇ TL kKrPk´KãPf ÊÀ yPuJ FA IKnpJj? 5  \Mj  ßrJmmJr  xTJPu  Y¢V´Jo  jVrLr  UMm  mq˜ FuJTJ K\AKx ßoJPz Kfj ßoJarxJAPTu @PrJyLr ZMKrr @WJPf S èKuPf fJ“ãKeTnJPm UMj yPuj kMKuv  xMkJr  mJmMu  @ÜJPrr  ˘L  oJyoMhJ  UJjoÇ KfKj fJÅr KvÊkM©PT xPñ KjP~ mJxJ ßgPT ßyÅPa pJKòPuj fJPT ÛMPur mJPx fMPu ßhS~Jr \jqÇ krKhPjr  xÄmJhkP©r  UmPr  ßuUJ  yPuJ, ÈCV´k∫LPhr FPTr kr FT yfqJpPùr fJKuTJ~ FmJr pMÜ yPuj \Kñ hoj IKnpJPj xJyKxTfJr \jq khTk´J¬ FT kMKuv TotTftJr ˘LÇ' F WajJ~ ˜K÷f yP~ ßVu xJrJ ßhvÇ Imvq ÈFTA TJ~hJ~' oJjMw yfqJr WajJ KTZMKhj krkrA WaPZ, jívÄx  UMPjr  KvTJr  oJjMPwr  fJKuTJ  hLWt  ßgPT hLWtfr yP~ YPuPZ, KT∂á FA yfqJTJP§r k´KfKâ~J yPuJ  UMm  fLmsÇ  TJre,  UMj  yP~PZj  FT  kMKuv xMkJPrr ˘LÇ k´KfKâ~J ßmKv yPuJ xrTJPrr oPiqÇ 8 \Mj, mMimJr xÄxPhr IKiPmvPj ˝~Ä k´iJjoπL ßvU yJKxjJr CkK˙KfPf FA yfqJTJ§ KjP~ k´vú CbuÇ FT jJrL xJÄxPhr k´Pvúr C•Pr k´iJjoπL ÉÅKv~JKr CóJre TPr muPuj, è¬yfqJ TPr ßTC kJr kJPm jJÇ FnJPm kKrmJPrr Skr yJf KhPf ÊÀ TrPu TJrS yJfA ßgPo gJTPm jJÇ yfqJTJrL FmÄ fJPhr k´nM  ßp-A ßyJT, fJPhr @orJ ßryJA ßhm jJÇ (k´go @PuJ, 9.6.2016)Ç krKhj  míy¸KfmJr  hMkMPr  kMKuv  xhr  h¬Pr kMKuPvr  oyJkKrhvtT  F  ßT  Fo  vyLhMu  yPTr

xnJkKfPfô FT ‰mbT mPxÇ ßxUJPj Kx≠J∂ ßjS~J y~, ßhvmqJkL kMKuPvr FT KmPvw IKnpJj ÊÀ TrJ yPm, ßxaJ YuPm FT x¬Jy iPrÇ míy¸KfmJr KhmJVf  oiqrJf  ßgPTA  ÊÀ  y~  ßxA  IKnpJj, fUj ßgPT vKjmJr kpt∂ ßV´¬Jr TrJ y~ 3 yJ\Jr 155  \jPTÇ  14  \Mj,  oñumJr  k´go  @PuJ~ k´TJKvf k´KfPmhj muPZ, FA IKnpJPj ßxJomJr kpt∂  ßV´¬Jr  oJjMPwr  xÄUqJ  hJÅKzP~PZ  8  yJ\Jr 532Ç  ßxKhPjr  ‰mbPTr  Kx≠J∂  IjMpJ~L  FA IKnpJj pKh kMPrJ FT x¬Jy iPrA YPu, fJyPu IKnpJj ßvPw ßoJa ßV´¬JPrr xÄUqJ ßTJgJ~ KVP~ ßkRÅZJPf kJPr, fJ IjMoJj TrJ pJ~Ç FUj k´v ú yPuJ, ßV´¬JrTíf FA KmkMuxÄUqT oJjMPwr oPiq TKgf \ÄKu, CV´k∫L mJ è¬yfqJTJrL Tf\j @PZ, pJPhr yJPf FPTr kr FT ÈFTA TJ~hJ~ oJjMw  yfqJ  YPuPZ?'  k´go  @PuJr  oñumJPrr k´KfPmhjKaPf kMKuv TftíkPãr mrJf KhP~ ßuUJ yP~PZ, YuoJj KmPvw IKnpJPjr k´go Kfj KhPj ßV´¬JrTíf SA xJPz @a yJ\Jr oJjMPwr oPiq oJ© 119 \j @PZ, pJPhr kMKuv \Kñ muPZÇ IgtJ“, oNuf  \ÄKu  irJr  uPãq  kKrYJKuf  FA  KmPvw IKnpJPj F kpt∂ ßp 8 yJ\Jr 413 \j oJjMwPT ßV´¬Jr mJ @aT TrJ yP~PZ, ßUJh kMKuv TftíkãA fJPhr \Kñ muPZ jJÇ fJyPu FA IKnpJPjr xJrm•J TL? F rTo Kx≠J∂ V´yPer ßkZPjr pMKÜèPuJA mJ TL? xru xJiJre híKÓPf oPj yPf kJPr, FaJ xrTJr mJ kMKuv  TftíkPãr  frl  ßgPT  FTaJ  k´KfKâ~JÇ FT\j kMKuv xMkJPrr ˘Lr jívÄx yfqJTJP§r kJJ k´KfKâ~JÇ \JfL~ xÄxPh ˝~Ä k´iJjoπLr ÉÅKv~JKr CóJrPer krKhjA FA IKnpJj ÊÀ yP~PZ mPu FaJPT xrTJPrr k´KfKâ~J mPu oPj TrJr xMPpJV @rS ßmPzPZÇ F TgJ muJr Igt Imvq FaJ muJ j~ ßp k´KfKâ~J ßhUJPjJ UJrJk, KTÄmJ IkrJiLPhr irJr \jq IKnpJj YJuJPjJ CKYf j~Ç k´vú  yPò,

YuoJj  KmPvw  IKnpJPjr  xJrm•J  S  TíKffô  TL? \Ju ßlPu oJZ irJr oPfJ TPr ÈIKnpJj' YJKuP~ èKa TP~T xPªynJ\j IkrJiL @r KmkMuxÄUqT KjrLy-KjrkrJi  oJjMwPT  kJATJKr  yJPr  ßV´¬Jr TrJr oPiq TL TíKffô rP~PZ? FaJ ßgPT xrTJPrr jLKfKjitJrPTrJ TL xMlu k´fqJvJ TrPZj? @rS  FTaJ  Kmw~  ßU~Ju  TrJ  k´P~J\jÇ  ßvJjJ pJPò,  xJŒ´KfT  è¬yfqJèPuJ  xŒPTt  xm  fgq xrTJPrr TJPZ @PZ, ßVJP~ªJPhr TJPZ @PZÇ fJ gJTJrA TgJÇ ßVJP~ªJrJ mPx ßjA, mPx gJTJr TgJS j~Ç fJyPu  k´vú  SPb,  xm  fgqA  pKh  xrTJr  S ßVJP~ªJPhr TJPZ ßgPT gJPT, fJyPu è¬yfqJTJrL S  fJPhr  Èk´nM'Phr  irPf  KVP~  ßTj  xJPz  @a yJ\Jr oJjMwPT irPf yPuJ? ßV´¬Jr yS~J ßuJTPhr oPiq ßp oJ© 119 \jPT kMKuv \ÄKu mPu hJKm TrPZ, fJPhr ßV´¬Jr TrPf KVP~ ßTj @rS @a yJ\JPrr ßmKv oJjMwPT ßV´¬Jr TrJr k´P~J\j yPuJ? pKhS  kMKuv  muPZ,  ßV´¬Jr  mqKÜPhr  oPiq  k´J~ @zJA yJ\Jr mqKÜr KmÀP≠ AKfoPiq kPrJ~JjJ KZu  FmÄ  oJhT,  IQmi  I˘  AfqJKh  IKnPpJPV hJP~r TrJ oJouJr @xJKo @PZj ßoJa 454 \jÇ fJr kPrS ßfJ k´J~ kJÅY yJ\Jr oJjMw ßgPT pJPòj, pJÅPhr ßV´¬Jr TrJr ßkZPj ßTJPjJ xMKjKhtÓ IKnPpJV kMKuv ßhUJPf kJPrKjÇ kMKuPvr ßhS~J KyxJm IjMpJ~L, FA IKnpJPj F kpt∂ ßV´¬Jr mqKÜPhr oPiq 27 \j @PZj, pJÅrJ KmFjKkr ßjfJ-TotL, \JoJ~Jf-KvKmPrr ßjfJ-TotL @PZj 146 \jÇ xJŒ´KfT è¬yfqJèPuJr xPñ hMKa  rJ\QjKfT  hPur  xÄKväÓfJr  ßp  IKnPpJV ßfJuJ  yP~PZ,  ßxaJr  xPñ  Imvq  FA  mqKÜPhr ßV´¬JPrr ßpJVxN© IjMoJj TrJ pJPòÇ FUj ßhUJ pJT,  fJÅPhr  KmÀP≠  xMKjKhtÓ  IKnPpJVèPuJ  TL? ßxxm  IKnPpJPVr  kPã  TL  fgq-k´oJe,  xJãq@uJof @PZ, ßxaJA FUj ßhUJr Kmw~Ç k´Tíf è¬yfqJTJrL  S  fJPhr  ßjkPgqr  kKrYJuTPhr

V´Jo mJÄuJ ßrÓáPr≤ AlfJrLr ßxa ßojM ßU\Mr, KkÅ~J\M, YJjJ, TÅJYJ YJjJ, xJuJh, IJuMYk, ßmèKj, ßkJuJS, KUYMrL, Vro K\uJmL, vrmf S l∑Ma xJuJhÇ   FZJzJ AlfJPrr \jq KoKÓr mqm˙J IJPZ; ßpoj Vro K\uJmL, UJ\J, KjoKT IJrS IJPZ IJuMYk, ßmèKj, KUYMrL, ßkJuJS, xoMYJ FmÄ YJjJ AfqJKh v rP~u∏Fr KmKnjú irPjr KoKÓ FUj V´JomJÄuJ~ kJS~J pJ~Ç 

ßV´¬Jr TrJ ßyJT, KmYJr TrJ ßyJT, vJK˜ ßhS~J ßyJT ∏ FaJA ßfJ @orJ YJAÇ fJÅrJ pKh KmFjKk\JoJ~Jf  mJ  Ijq  ßTJPjJ  rJ\QjKfT  hPur ßjfJ-TotLS ßyJj, fmM fJÅPhr KmYJr TrPf yPmÇ @r  ßp  119  \jPT  \ÄKu  muJ  yPò,  fJPhrS KjKÁfnJPm fJ muJ pJ~ jJÇ muJ pJ~, kMKuv fJPhr ßV´¬Jr TPrPZ xPªynJ\j \ÄKu KyPxPmÇ fJPhr irJ yP~PZ ^JÅPTr TAP~r oPfJ TPrÇ KT∂á  fJrJ @xPuA ^JÅPTr TA KT jJ, ßxaJA ßhUJr Kmw~Ç @xPu \ÄKuKmPrJiL mJ xπJxmJhKmPrJiL IKnpJj FnJPm  YJuJPjJ  pJ~  jJÇ  FT  x¬Jy  iPr  kMKuv KmPvw IKnpJj YJuJPm ∏ F Umr ZKzP~ kzJr krS \ÄKu fgJ è¬yfqJTJrLrJ FmÄ fJPhr k´nMrJ, I∂f fJPhr oPiq 119 \j FnJPm irJ kzu, FaJ UMm ˝JnJKmT  j~Ç  kJKT˜Jj  S  @lVJKj˜JPj oJP^oPiqA \ÄKuKmPrJiL IKnpJj YJuJPjJ y~Ç KT∂á F rTo j~Ç SA hMKa ßhPv fJPumJj, @u-TJP~hJ S IjqJjq ˙JjL~ xπJxmJhL ßVJÔLèPuJr KjKhtÓ WJÅKa FuJTJ @PZ, ßxxm FuJTJr xJiJre oJjMw fJPhr @vs~-k´vs~  ßh~Ç  kJKT˜JPjr  UJ~mJrkJUfMjUJS~Jxy @lVJj xLoJ∂mftL S~JK\Kr˜Jj ßx rTo FTaJ IûuÇ mJÄuJPhPv \ÄKuPhr ßx rTo ßTJPjJ xMKjKhtÓ WJÅKa FuJTJ  ßjAÇ  fJA  fJPhr  ßV´¬Jr  TrJr  ßãP© ßhvmqJkL VeyJPr ßV´¬Jr IKnpJj YJuJPjJ TJptTr mJ  luk´xN  k≠Kf  j~Ç  mrÄ  FPf  KjrLy  xJiJre oJjMPwr y~rJKjr @vïJ UMm ßmKvÇ ßxaJ xrTJPrr \jq ãKfTr yPf kJPrÇ TJre, ßV´¬Jr S kMKuKv y~rJKjr  KvTJr  yJ\Jr  yJ\Jr  oJjMPwr  kKrmJrkKr\j xrTJPrr k´Kf nLwe Km„k yPmÇ fJ  ZJzJ  F  rTo  IKnpJPjr  ßkZPj  rJ\QjKfT k´KfkãPhr hoj-kLzj-y~rJKjr IKnk´J~ ßgPT gJTPu  ßxaJ  @Ajví⁄uJ  rãTJrL  mJKyjLr xhxqPhr ‰jKfT oPjJmPur xoxqJr TJre yPf kJPrÇ  fJÅrJ  ãofJxLjPhr  rJ\QjKfT  CP¨vq xJiPj mqmÂf yPf YJj jJÇ

rJoJÆJj ßoJmJrT AlfJr kJKat, ßxKojJr, ßk´x-TjlJPr¿ xy ßp ßTJj kJKatPf IJorJ

AlfJr kJKat CjúfoJPjr UJmJr UMm To xoP~ xrmrJy TPr gJKTÇ  mMKTÄP~r \jq IJ\A x TjlJPrP¿r \jq ßrÓáPrP≤r ßlJj Tr∆jÇ  ßp ßTJj irPjr KoKaÄ IgmJ ßk´ CkPr rP~PZ 40 IJxj KmKvÓ KoKaÄ ÀoÇ  68 Brick Lane, London E1 6RL Tel: 020 7377 6116


42 UmrJUmr

ßV´¬Jr ZJKzP~ ßVu FT yJ\JPrr ßmKv ßuJTPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ fPm ßhPvr ßTJPjJ ˙Jj ßgPT mz ßTJPjJ \ÄKu mJ xπJxLPT ßV´¬Jr TrJ pJ~KjÇ KÆfL~ KhPjr oPfJ KmPvw IKnpJPjr fífL~ KhPjS rJ\QjKfT TotL, kPrJ~JjJnMÜ @xJKo, jJvTfJ, oJhT S I˘ oJouJr @xJKo ßV´¬JPrr xÄUqJA ßmKvÇ kMKuv xhr h¬Prr KmùK¬Pf ßhUJ pJ~, IKnpJPj VfTJu kpt∂ KmFjKkr 27 FmÄ \JoJ~Jf-KvKmPrr 146 \j ßjfJ-TotLPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ kMKuPvr KmùK¬ IjMpJ~L, fífL~ KhPj ß\FoKm S IjqJjq \ÄKu xÄVbPjr FT\j TPr ßV´¬Jr yS~J ß\uJèPuJ yPuJ aJñJAu, ßvrkMr, rJ\vJyL, jSVJÅ, kJmjJ, jzJAu, xJfãLrJ, mJPVryJa, ßoPyrkMr, rÄkMr, VJAmJºJ, jLulJoJrL, bJTMrVJÅS, ßjJ~JUJuL, msJ¯emJKz~J, KxPua S mKrvJuÇ hM\j TPr ßV´¬Jr TrJ yP~PZ pPvJr S K^jJAhy ßgPTÇ Kfj\j TPr ßV´¬Jr TrJ yP~PZ o~ojKxÄy, \JoJukMr S mèzJ ßgPTÇ dJTJ ßgPT ßV´¬Jr yP~PZ YJr\jÇ kMKuv \JKjP~PZ, ßV´¬Jr mqKÜPhr oPiq 34 \ÄKu ZJzJ rP~PZ kPrJ~JjJnMÜ @xJKo 2 yJ\Jr 578, oJhPTr @xJKo 160, I˘ oJouJr @xJKo 19 FmÄ IjqJjq oJouJr ßoJa 454 \jÇ \ÄKuPhr TJZ ßgPT 13Ka @PVú~J˘, 7Ka oqJVJK\j, 8Ka YJkJKf, 33Ka èKu, 2Ka ßkasuPmJoJ, 31Ka TTPauxy TP~TKa iJrJPuJ I˘ C≠Jr TrJ yP~PZÇ kMKuPvr KmùK¬Pf muJ y~, ßV´¬Jr yS~J 34 \ÄKur oPiq 10 \j KjKw≠ xÄVbj ß\FoKmr xhxq, 4 \j KypmMf fJysLPrr FmÄ 1 \j @uäJyr hPur xhxqÇ KmPvw IKnpJPjr Kfj KhPj kMKuv 86 \j xPªynJ\j \ÄKuxy 119 \ÄKuPT ßV´¬Jr TruÇ fJÅPhr oPiq VfTJu TémJ\JPr ßV´¬Jr yS~J FT\j AoJo @PZjÇ 14 \Mj kMKuv xhr h¬Prr KmùK¬Pf @PVr 24 WµJ~ xJrJ ßhPv 34 \ÄKuxy 3 yJ\Jr 245 \jPT ßV´¬JPrr TgJ muJ yP~PZÇ IjqKhPT 28 ß\uJ ßgPT k´go @PuJr k´KfKjKiPhr kJbJPjJ UmPr FA xÄUqJ yPuJ 18 \ÄKuxy 1 yJ\Jr 694Ç jJrJ~eVP†r mªPr \JoJ~Jf-KvKrPrr hMA TotL S UJPuh AmsJyLo (45) jJPo FT \ÄKu ßjfJPT ßV´¬Jr TPrPZÇ ßrJmmJr rJPf mªr gJjJr jmLV† ßruuJAj FuJTJ ßgPT fJÅPhr ßV´¬Jr TPr VfTJu hMkMPr @hJuPf kJKbP~PZ kMKuvÇ VJ\LkMPrr kJÅYKa gJjJ FuJTJ~ IKnpJj YJKuP~ 84 \jPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ fJÅrJ xmJA KmKnjú oJouJr @xJKo mPu kMKuv \JKjP~PZÇ oJKjTVP† KmFjKk S \JoJ~JPf AxuJoLr @a ßjfJ-TotLPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ fJÅrJ yPuj \JoJ~JPf AxuJoLr oJKjTV† xhr CkP\uJr C•Prr @Kor oJSuJjJ ßoJ. @PjJ~JÀuäJy (48), hKãPer S~Jct xJiJre xŒJhT S ÀTj ßvU @mhMu mJPrT (57), xÄVbT @mhMu rKvh Ko~J (45), yKrrJokMr CkP\uJr ÀTj ßoJ. ßxPTªJr @mM \Jlr (45), KxñJAr CkP\uJ KmFjKkr TotL ßoJ. Cöôu UªTJr (29) S ßoJ. \Kxo CK¨j (50), xJaMKr~J CkP\uJ KmFjKkr TotL @uoVLr ßyJPxj (32) FmÄ ßhRufkMr CkP\uJ KmFjKkr TotL @mhMx xJuJo (26)Ç Y¢V´JPo fífL~ KhPj ßV´¬Jr yP~PZ 285 \jPTÇ F KjP~ Vf Kfj KhPj FT yJ\JPrr ßmKv ßuJTPT ßV´¬Jr TrJ yPuS FT\jS \ÄKu ßjAÇ jVr ßVJP~ªJ kMKuPvr IKfKrÜ CkTKovjJr (\jxÄPpJV) @PjJ~Jr ßyJPxj mPuj, 10 \Mj ßgPT ÊÀ yS~J IKnpJPj ÊiM jVPr 323 \jPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ fJÅPhr oPiq ßTJPjJ \ÄKu ßjAÇ TémJ\JPrr @aKa CkP\uJ~ IKnpJj YJKuP~ kMKuv VfTJu ßxJomJr 90 \jPT ßV´¬Jr TPrPZÇ Fr oPiq \ÄKu f“krfJ~ \Kzf xPªPy rJoMPf ßoRunL ACjMx jJPo FT AoJoPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ IjqrJ KmKnjú oJouJr kuJfT @xJKoÇ PjJ~JUJuLPf 60, uçLkMPr 47 \jxy hMA ß\uJ ßgPT 107 \jPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ ßjJ~JUJuLPf ßrJmmJr rJPf ßV´¬Jr mqKÜPhr oPiq \JoJ~JPfr ACKj~j kptJP~r hMA ßjfJxy Z~\j S ZJ©KvKmPrr j~\j TotL-xogtT rP~PZjÇ PljL ß\uJr Z~Ka gJjJ~ 20 \jPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ Fr oPiq KmFjKkr Kfj\j FmÄ \JoJ~JfKvKmPrr YJr\j ßjfJ-TotL rP~PZjÇ IjqrJ xJ\Jk´J¬ kuJfT, jJvTfJ, xπJx, cJTJKfxy Kj~Kof oJouJr @xJKoÇ msJ¯emJKz~J ß\uJ xhrxy KmKnjú CkP\uJ~ kMKuv \KyÀu @uo (35) jJPo FT ß\FoKm xhxqxy

17 - 23 June 2016 m SURMA

63 \jPT @aT TPrPZÇ @aT IjqrJ ßV´¬JKr kPrJ~JjJnMÜ S KmKnjú Kj~Kof oJouJr @xJKoÇ xhr gJjJr SKx oBjMr ryoJj hJKm TPrj, \KyÀu 2005 xJPur 17 @VPˆr ßmJoJ yJouJr WajJ~ \Kzf gJTJr TgJ @hJuPf ˝LTJr TPrKZPujÇ KxPua ß\uJ S oyJjVr FuJTJ ßgPT 46 \jPT ßV´¬Jr TPrPZ kMKuvÇ Fr oPiq KjKw≠ KypmMf fJysLPrr FT\j FmÄ \JoJ~Jf-KvKmPrr kJÅY\j TotL-xogtT rP~PZjÇ PoRunLmJ\JPrr mzPuUJ xhr ACKj~j \JoJ~JPf AxuJoLr xJPmT ßxPâaJKr rKmCu AxuJo SrPl xMPyuPT (32) VfTJu hMkMPr ßV´¬Jr TPrPZ kMKuvÇ \MzL CkP\uJ~ jJvTfJ xíKÓr IKnPpJPV KmFjKkr CkP\uJ TKoKar xnJkKf lUÀu AxuJo (50) ßV´¬Jr yP~PZjÇ fJÅPT ßoRunLmJ\JPrr @hJuPf kJbJPjJ y~Ç rJ\vJyLPf ß\FoKmr FT\j, \JoJ~JPfr hMA TotLxy 108 \jPT ßV´¬Jr TPrPZ kMKuvÇ Fr oPiq FT\j ß\FoKm xhxq S kPrJ~JjJnMÜ \JoJ~JPfr hMA TotL rP~PZjÇ PrJmmJr oiqrJf kpt∂ YJÅkJAjmJmVP†r kJÅYKa gJjJ ßgPT 31 \j ßV´¬Jr yP~PZjÇ fJÅPhr oPiq YJr\j \JoJ~JPfr TotLÇ FT\j ßVJo˜JkMr CkP\uJr ryjkMr ßkRr TKoKar jJP~Pm @oLr jMÀu ÉhJ (52) S Ijq\j ßVJo˜JkMPrr ßYRcJuJ ACKk TJptKjmtJyL kKrwPhr xhxq S~JKuCuäJy (44)Ç xhr CkP\uJr rJjLyJKa ACKj~Pjr ßWJzJkJKU~J ßgPT ßrJmmJr VnLr rJPf I˘xy Sor lJÀT (30) jJPo FT ˙JjL~ mqKÜPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ kMKuPvr hJKm, KfKj KypmMf fJysLPrr ß\uJ k´iJjÇ mèzJ~ ß\FoKmr Kfj xhxqxy 100 \jPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ ßV´¬Jr ß\FoKmr Kfj xhxq yPuj mèzJr vJ\JyJjkMr CkP\uJr mJoMKj~J V´JPor @mM fJPyr (35), VJmfuL CkP\uJr rJjLrkJzJ V´JPor @yxJj yJKmm (36) S KvmV† CkP\uJr @mhMu @S~Ju (25)Ç xyTJrL kMKuv xMkJr VJK\Cr ryoJPjr hJKm, @mM fJPyr ß\FoKmr oJouJ~ 10 mZPrr xJ\Jk´J¬ @xJKoÇ TMKzV´JPo ß\FoKmr hMA xhxqxy 31 \jPT @aT TrJ yP~PZÇ VfTJu ßxJomJr ßnJPr @aT FA hM\j yPuj xMoj kJrPn\ (19) S yJxJjMr ryoJj (19)Ç ßkRrxnJr TMoJrkJzJr FTKa ZJ©JmJx ßgPT fJÅPhr ßV´¬Jr TrJ y~Ç rÄkMPrr @a CkP\uJ~ ßV´¬Jr yP~PZ 86 \jÇ fJÅPhr oPiq \JKyh yJxJj jJPo FT\j ß\FoKmr xhxq mPu kMKuv hJKm TPrPZÇ IjqrJ KmKnjú oJouJr @xJKoÇ jJPaJPrr mzJAV´Jo CkP\uJ \JoJ~JPfr ßxPâaJKr @mMu ßyJPxj, KxÄzJr KvKmPrr Kfj TotLxy ß\uJr KmKnjú ˙Jj ßgPT ßrJmmJr rJPf 65 \jPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ VJAmJºJ ßgPT ß\FoKmr xhxqxy 33 \jPT ßV´¬Jr TPrPZ kMKuvÇ fJÅPhr oPiq ß\FoKmr xhxq @KfTMr ryoJjPT (25) VfTJu ßnJPr xMªrV† CkP\uJr vJK∂rJo V´Jo ßgPT ßV´¬Jr TrJ y~Ç F ZJzJ jJvTfJ oJouJ~ VfTJu kuJvmJzL CkP\uJ KmFjKkr xJPmT xJiJre xŒJhT @mMu @uJ oShMhPT (45) ßV´¬Jr TrJ y~Ç KxrJ\VP† KmPvw IKnpJPj \JoJ~Jf-KvKmPrr Kfj ßjfJ-TotLxy 36 \jPT ßV´¬Jr TPrPZ gJjJkMKuvÇ PvrkMPr ß\FoKmr hMA xhxq, \JoJ~JPfr FT jJrL ßj©Lxy 19 \jPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ ßV´¬Jr mqKÜrJ yPuj ß\FoKmr xhxq ßoJ. @jxJr @uL (50) S fJÅr ßZPu ßoJ. @\yJÀu AxuJo (25), \JoJ~JPfr jJrLPj©L \JjúJfMu jJxKrj, KvKmr TotL ßxJuJ~oJj TmLr S @uäJyr hPur TotL oKjÀöJoJj oKjrÇ ßV´¬Jr mqKÜPhr 14 \Mj KmPTPu ßvrkMPrr oMUq KmYJKrT yJKTo @hJuPfr KjPhtPv ß\uJ TJrJVJPr kJbJPjJ yP~PZÇ UMujJ ß\uJ ßgPT 124 \jPT ßV´¬Jr TPrPZ kMKuvÇ FPhr oPiq 13 \j \JoJ~JPfr, FT\j KvKmPrr FmÄ hM\j KmFjKkr ßjfJ-TotLÇ mJKTrJ KmKnjú oJouJr @xJKoÇ \JoJukMPr 34 \j ßV´¬Jr yP~PZÇ fJÅPhr 14 \Mj @hJuPfr oJiqPo TJrJVJPr kJbJPjJ yP~PZÇ xJfãLrJ~ kMKuv \JoJ~JPfr @a\j \JoJ~JPfr ßjfJ-TotLxy 52 \jPT ßV´¬Jr TPrPZÇ fJÅPhr oPiq @xJhMöJoJj jJPo FT\j \JoJ~JPfr ÀTjÇ fJÅr mJKz CkP\uJr UJjkMr V´JPoÇ kMKuv \JKjP~PZ, ßV´¬Jr 27 \Pjr KmÀP≠ KmKnjú IKnPpJPV Kj~Kof oJouJ FmÄ 25 \Pjr jJPo ßV´¬JKr kPrJ~JjJ rP~PZÇ jzJAPu hM\j \JoJ~Jf TotLxy 50 \jPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ fJÅPhr oPiq xhr gJjJ~ \JoJ~JPfr

FT TotLxy 19 \j, ßuJyJVzJ~ \JoJ~JPfr FT TotLxy 15 \j, TJKu~J~ YJr\j FmÄ jzJVJfL ßgPT 10 \jPT ßV´¬Jr TrJ y~Ç KkPrJ\kMPr ß\FoKmr FT xhxqxy 40 \jPT ßV´¬Jr TPrPZ kMKuvÇ ß\FoKm xhPxqr jJo @TrJoMöJoJj (28)Ç jJK\rkMr gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) jJKxrCK¨j oKuäT mPuj, @TrJoMöJoJj fJKuTJnMÜ KmP°JrT S rJÓsPhsJy oJouJr kuJfT @xJKoÇ pPvJPr KjKw≠ \ÄKu xÄVbj KypmMf fJysLPrr hMA xhxqxy 92 \jPT @aT TrJ yP~PZÇ @aT mqKÜPhr oPiq hM\j \ÄKu xhxq ZJzJS \JoJ~JPf AxuJoLr 20 S KmFjKkr 4 \j TotL rP~PZjÇ lKrhkMPrr j~Ka gJjJ ßgPT Vf 24 WµJ~ 86 \jPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ Fr oPiq KmKnjú oJouJ~ ßV´¬JKr kPrJ~JjJnMÜ 46 \j, oJhT KmPâfJ 6 \j, KmKnjú IKnPpJPV 22 \j FmÄ xPªynJ\j KyPxPm 12 \jPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ F xo~ 2Ka I˘, 857Ka A~JmJ aqJmPua, FTKa ßoJarxJAPTu S kJÅY ßTK\ VJÅ\J C≠Jr TrJ yP~PZÇ \ÄKuKmPrJiL kMKuPvr IKnpJPj ßV´¬Jr Khj \ÄKu ßoJa vKjmJr 37 3,155 \j PrJmmJr 48 2,132 \j PxJomJr 34 3,245 \j Kfj KhPj ßoJa 8,532 \j

xJ§JruqJP§ ÈhqJ uJAa'r KmkMuxÄUqT oJjMPwr IÄvV´yPe VKbf hqJ uJAa Fr uãq-CP¨Pvq KvãJPT ßoRKuT IKiTJr KyPxPm KYK¤f TPr muJ y~, k´P~J\jL~ KvãJ ßgPT V´JoJûPur mÉ oJjMw FUPjJ hNPr rP~ ßVPZÇ fJPhrPT IjMk´JKef TrPf VrLm ZJ©Phr @KgtT xyJ~fJ k´hJj TrJr kJvJkJKv IxyJ~ oJjMwPhr k´Kf xJyJPpqr yJf mJKzP~ ßh~J, ˝J˙qTr kJKjr mqm˙J, KYKT“xJ UrY k´hJjxy ßp ßTJPjJ irPjr IãofJ~ xJyJPpqr oJiqPo xoJP\r ßxmJ TrJÇ FZJzJS ßmTJr xoxqJ hNr TrPf KmKnjú irPjr khPãk yJPf ßj~J ßpoj TKŒCaJr ßTJxt, ßxuJAPoKvj ßTJxt YJuMÇ vLfTJuLj TJkz, BPhr jfáj TJkz AfqJKh k´hJj TPr VrLm hMUL oJjMPwr oMPU yJKx láKaP~ ßfJuJÇ KmKnjú KhmPx KvÊPhr \jq IjMPk´reL~ FmÄ KvãeL~ APnP≤r @P~J\j TrJÇ xÄ˙JKar xJPg xÄKväÓrJ \JjJj, @orJ pgJxJiq ßYÓJ Trm vfnJV xJyJpq KjKÁf TrJÇ pJPf TPr FT\j ImPyKuf oJjMw S @oJPhr TJZ ßgPT UJKu yJPf KlPr jJ pJ~Ç xmJAPT FA oyf CPhqJVPT ˝JVf S xogtj hJPjr oJiqPo FKaPT xJoPj FKVP~ KjPf xJyJPpqr yJf mJKzP~ ßh~Jr IJymJj \JKjP~ fJrJ mPuj, ßhv S xoJP\r Cjú~Pj "hqJ uJAa" IVtJjJAP\vj FTaáS pKh nëKoTJ rJUPf kJPr fJPfA @oJPhr xJgtTfJÇ

TKoKa Vbj: 2016-18 ßxvPjr \jq hqJ uJAa IVtJjJAP\vPjr jfáj TKoKa Vbj CkuPã FT xnJ xŒsKf xJ§JruqJP§ IjMKÔf y~Ç xnJ~ xmtxÿKf âPo, ‰x~h ßyuJu @yPohPT ßY~JroqJj S ßoJ. ForJj ßyJPxjPT ßxPâJKr ‰x~h KryJm @uLPT ßas\JrJr FmÄ ‰x~h jJP~m @yohPT nJAx ßY~JroqJj TPr TKoKa Vbj TrJ y~Ç TKoKar IjqJjqrJ yPòj xJuoJj @yPoh S ‰x~h oShMh @yoh ßYRiMrL vJyL FKéKTCKan ßo’Jr, ‰x~h KhjJr @yoh, ‰x~h @KoÀu AxuJo, AxoJAu AxuJo, ßoJxJhhLT @yoh, KmTJv UJj, xMPyu @yPoh, ‰x~h xJyJh @uL, ‰x~h xJrS~Jr @yPoh oJÀl S ‰x~h oMKmr @yohPT xhxqÇ hqJ uJAa mJÄuJPhv aLo: FKhPT, hqJ uJAPar mJÄuJPhv KaoS xŒsKf Vbj TrJ yP~PZÇ FPf ‰x~h \JPmr @yoh (xojõ~TJrL), ßfJlJP~u @yPoh K\ÿJhJr (IgtxŒJhT), ßoJ. xMP\u Ko~J (h¬r-xŒJhT), ‰x~h AjJj, fJKoo @yoh @hjJj, kJkuM Yªs, ßoJ. vJy\JyJj, xMPyu Ko~J, rJPyu Ko~J, \MPjh K\ÿJhJr, rJ~yJj Ko~J, oJTxMh @yoh, xKuo @yoh, ßoJ. ZJKmr Ko~J, rJPxu TJoJuL, @Pmh oKuäT, vJoM K\ÿJhJr, ‰x~h \JPyh, ‰x~h rJPxu S ‰x~h AojPT xhxq TPr hqJ uJAa mJÄuJPhv Kao 2016-2018 ßxvPjr TKoKa ßWJweJ TrJ y~Ç 116Ka hM˙ kKrmJPrr oPiq ro\JPjr UJhqxJoV´L Kmfre: hqJ uJAa VbPjr xNYjJPfA ro\Jj CkuPã FuJTJr hM˙ kKrmJPrr oPiq UJhqxJoV´L Kmfre TrJ y~Ç ‰x~hkMr vJoKx~J IJKu~J oJhsJxJ oJPb 116Ka kKrmJPrr oPiq UJhqxJoV´L Kmfre CkuPã IJP~JK\f xnJ~ xnJkKffô TPrj V´JPor k´mLe mqKÜfô ‰x~h TuJ Ko~JÇ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj CÜ oJhsJxJr Kk´K¿kJu yJKl\ oJSuJjJ ‰x~h ßr\M~Jj IJyohÇ ‰x~h fJKoo IJhjJPjr kKm© ßTJrIJj ßfuJS~JPfr oJiqPo Êr∆ yS~J xnJ~ ÊPnòJ mÜmq rJPUj hqJ uJAa mJÄuJPhv KaPor k´iJj xojõ~TJrL ‰x~h \JPmr IJyohÇ IJPmh oKuäPTr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj ‰x~h KyuJu IJyoh S ‰x~h xJKTr IJyohÇ FZJzJS CkK˙f KZPuj xÄ˙Jr Igt xŒJhT ßfJlJP~u K\ÿJhJr, h¬r xŒJhT xMP\u Ko~J, xhxqPhr oPiq ‰x~h AjJj, rJPxu TJoJuL, rJPyu, \JPmr, oJTxMh, IJKmh, xKuo, rJ~yJj, xMPyu, vJ\JyJj, \MPjh, xJoM, rJPxu, Aoj k´oMUÇ ßoJjJ\Jf kKrYJujJ TPrj ‰x~hkMr hrVJ \JPo oxK\Phr AoJo oJSuJjJ IJ»Mr rJöJTÇ UJhsxJoV´L KmfrPer TJptâo xlunJPm xŒjú TrJ~ mJÄuJPhv KaPor xhxqPhr ijqmJh \JjJj hqJ uJAa ACPTr ßjfímOªÇ

mKyKmtPvõ IJPuJKTf

TJuJo IJ\Jh, ßV´aJr KxPua TJCK¿Pur ßoJ. AxmJy CK¨j, ‰x~h \Ér∆u yT, IJmM xMKl~Jj ßYRiMrL, oJSuJjJ rKlT IJyoh S jJ\oMu ßyJPxj k´oMUÇ V´∫ IJPuJYjJ TPrj, TKm j\r∆u AxuJo yJKmmLÇ aJS~Jr yqJoPuax Fr ¸LTJr UJKuZ CK¨j mKyKmtPvõ IJPuJKTf mJÄuJPhvL mA Fr ßoJzT CPjìJYj TPr IJvJ k´TJv TPrj ßp, F mAP~ pJPhr TgJ fáPu irJ yP~PZ, fJPhr oJiqPo IJoJPhr nKmwqf k´\jì IJPrJ C“xJKyf S IjMk´JKef yPf mKuÓ nëKoTJ rJUPmÇ KfKj mPuj, F mAPf ÊiM KmsPaPjr j~ KmPvõr KmKnjú ßhPvr k´mJxLPhr TíKffôkNet TJP\r TgJ fáPu irJ yP~PZÇ pJr lPu F mA IjqJjq mAP~r YJAPf IJuJhJ ‰mKvÓkNetÇ IjqJjq mÜJVe F mAKar k´vÄxJ TPr fJr AÄPr\L xÄÛre ksTJPvr IJymJj \JjJj FmÄ ßhPv KmPhPv F mAKar mÉu k´YJr TJojJ TPrjÇ CPuäUq, F mAKar k´go Tk´JvjJ C“xm mJÄuJPhPv IjMKÔf y~Ç dJTJr \JfL~ ßk´xTîJPm IjMKÔf CÜ IjMÔJPj k´iJj IKfKg KZPuj, dJTJ KmvõKmhqJu~ Fr nJAx YqJP¿ur IiqJkT IJ IJ x o IJPrlLj KxK¨TÇ IJVJoLPf IJPoKrTJ, hMmJAxy KmKnjú ßhPv IjMr‡k k´TJvjJ IjMÔJPjr IJP~J\j YuPZÇ


UmrJUmr 43

SURMA m 17 - 23 June 2016

oÑJ-oKhjJ rãJ~ k´P~J\Pj ßxjJ kJbJPm mJÄuJPhv dJTJ, 14 \Mj - kKm© oÑJ S oKhjJ vrLl rãJ~ k´P~J\Pj ßxjJmJKyjL kJbJPm mJÄuJPhvÇ xJok´KfT ßxRKh @rm xlPr SA ßhPvr xrTJrPT Foj k´Kfv´∆Kf KhP~PZj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ VfTJu oKπxnJr Kj~Kof ‰mbPT k´iJjoπL FA Kmw~Ka ImKyf TPrjÇ ‰mbT ßvPw oKπkKrwh xKYm ßoJyJÿh vKlCu @uo ßk´x KmsKlÄP~ mPuj, ßxRKh @rm YJAPu kKm© oÑJ S oKhjJ vrLl rãJ~ mJÄuJPhv ßxjJ kJbJPmÇ k´iJjoπL ßxRKh xlrTJPu fJPhr FA k´Kfv´∆Kf KhP~PZjÇ ßxjJ kJbJPjJr Kmw~Ka ßxRKh xJoKrT ß\JPa I∂ntMKÜ KTjJ \JjPf YJAPu oKπkKrwh xKYm mPuj, ßxRKh xJoKrT ß\JPa ßxjJ kJbJPjJr KmwP~ ßTJPjJ TgJ y~KjÇ ßTmu kKm© oÑJ S oKhjJ vrLl rãJ~ ßxjJ kJbJPjJr TgJ muJ yP~PZÇ FKhPT KmPvõr 36fo ãofJir jJrL KyPxPm ßlJmtx oqJVJK\Pj ˙Jj kJS~J~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJPT IKnjªj \JKjP~PZj oKπxnJr xhxqrJÇ F KmwP~ xKYmJuP~ oKπkKrwh xKYm mPuj, oJKTtj pMÜrJÓs ßgPT k´TJKvf ßlJmtx oqJVJK\Pjr fJKuTJ~, F mZr KmPvõr ãofJir jJrLPhr oPiq 36fo Im˙JPj @PZj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ @r F \jq oKπxnJ~ k´iJjoπLPT IKnjªj \JjJPjJ yP~PZÇ CPuäUq, ßlJmtx oqJVJK\Pjr fJKuTJ~, F mZr KmPvõr ãofJir jJrLPhr oPiq 36fo Im˙JPj rP~PZj k´iJjoπL ßvU yJKxjJÇ @r vLPwt rP~PZj \JotJKjr YqJP¿ur IqJPñuJ oJrPTuÇ KfKj (oJrPTu) aJjJ wÔmJPrr oPfJ FA Im˙JPj rP~PZjÇ ßoJa 11 mJr KfKj ßlJmtPxr ãofJir jJrLr ßUfJm kJjÇ FKhPT mJÄuJPhv ßgPT ßxRKh @rPm ßp 5 uJU vsKoT ßj~Jr TgJ KZu, fJ F mZr ßgPTA ÊÀ yPm mPu k´Kfv´∆Kf KhP~PZ ßhvKar xrTJrÇ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xJok´KfT xlPr F k´Kfv´∆Kf ßh~ ßxRKh @rmÇ VfTJu oKπxnJr ‰mbPT F Kmw~KaS ImKyf TPrPZj k´iJjoπLÇ oKπkKrwh xKYm ßoJyJÿh vKlCu @uo mPuj, ßxRKh @rPm

k´mJxLrJ È@TJoJ' KjP~ pJS~Jr kr fJrJ ßp ßTJŒJKj mJ ßp mqKÜr IiLPj ßVPZj fJr mJAPr YJTKr TrPf kJrPfj jJÇ FUj ßgPT @TJoJ KjP~ k´mJxLrJ YJKyhJ oPfJ ßp ßTJPjJ ˙JPj YJTKr TrPf kJrPmjÇ hM”xoP~ xrTJr S mJÄuJPhPvr \jVe pMÜrJPÓsr kJPv rP~PZ pMÜrJPÓsr ßlîJKrcJr jJAaTîJPm xÄWKaf n~Jmy xπJxL yJouJr fLms KjªJ \JKjP~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ xoJ\ ßgPT F irPjr WíKef Ikf“krfJ hNr TrPf xTPur xÄWm≠ CPhqJV V´yPer @øJj \JKjP~PZjÇ oJKTtj ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJPT kJbJPjJ FT ßvJTmJftJ~ k´iJjoπL Fxm TgJ mPujÇ ßvU yJKxjJ ßvJTmJftJ~ mPuj, TPbJr nJwJ~ @Ko F yLj xπJxL yJouJ WajJr KjªJ \JjJA FmÄ ßpPTJPjJ irPjr xπJxmJh S xKyÄx CV´mJPhr KmÀP≠ @oJr xrTJPrr ÈK\PrJ

auJPr¿' jLKfr TgJ kMjmqtÜ TrKZÇ KfKj mPuj, xπJxLr ßTJj \Jf-kJf, iot, met, ßVJ© ßjAÇ xπJxLr kKrY~ ßx ÊiMA xπJxLÇ @xMj @oJPhr vJK∂Kk´~ xoJ\ ßgPT FPhr CPòPh @oJPhr xÄWm≠ k´PYÓJPT @rS vKÜvJuL TKrÇ k´iJjoπL mPuj, ßlîJKrcJ IñrJP\qr IruqJP¥Jr SA ÈTKoCKjKa TîJPm' xÄWKaf xπJxL yJouJ~ 50 \j Kjyf FmÄ mÉ @yPfr WajJ~ @Ko VnLrnJPm ootJyf FmÄ ßvJTJyfÇ @oJr xrTJr FmÄ mJÄuJPhPvr \jVe F hM”xoP~ @PoKrTJr xrTJr FmÄ mºMk´Kfo \jVPer kJPv rP~PZÇ oJjm xnqfJr ÉoKT KyPxPm mftoJj xoP~ VK\P~ SbJ xπJx S Yrok∫Jr KmÀP≠ uzJAP~ TJÅPi TJÅi KoKuP~ @orJ FTxPñ TJ\ TrJr IñLTJr kMjmqtÜ TrKZÇ k´iJjoπL oJKTtj ßk´KxPc≤PT

KjC A~PTt oxK\h KjotJPe mJiJ xOKÓ 13 \Mj - KjC A~PTt oxK\h ‰fKrr ßãP© jJjJj mJiJ KmkK•r xÿMULj yPòj ßhvKar oMxuoJPjrJÇ ˙JjL~ IKimJxL KTÄmJ jVr Tftíkã k´J~A oxK\h ‰fKrr Kx≠J∂PT mJiJV´˜ TrPZ jJjJ I\MyJPfÇ KTZM ßãP© Kmw~èPuJ @hJuf kpt∂ VzJ~Ç TP~T oJx @PV KjC A~PTtr vyrfKur FTKa FuJTJ~ oxK\h ‰fKrr \jq k´JYLj FTKa mJKz KTPj ßj~ FTKa oMxKuo xÄVbjÇ fJPhr CP¨vq KZu KTZM xÄÛJr TJ\ TrJr kr fJrJ mJKzKaPT oxK\Ph „k ßhPmÇ Fr KTZMKhj kr SA FuJTJr FTKa VsMk mJKzKaPT FTKa k´JYLj GKfyq KyPxPm KYK f TrJr \jq TftíkPãr TJPZ @Pmhj \JjJ~Ç Fr Igt yPò, FUj mJKzKa TftíkPãr IjMoKf ZJzJ xÄÛJr TrJ pJPm jJÇ mJKzKaPT k´JYLj GKfyq KyPxPm KYK¤f TrJ~ oMxKuo xÄVbjKa mM^Pf kJru ÊiM xÄÛJPr mJiJA j~, mJKzKaPT y~PfJ oxK\h KyPxPmA mqmyJr

CP¨Pvq TPr mPuj, @kjJr oJiqPo @orJ FA hMntJVq\jT WajJr KvTJrPhr kKrmJPrr xhxq FmÄ xPmtJkKr pMÜrJPÓsr \jVPer k´Kf @oJPhr I∂Prr I∂˙u ßgPT ßvJT FmÄ xyJjMnNKf \JjJKòÇ xπJxL WajJr k´KfKa oífMqPf @orJ ßvJPT mqgJfMrÇ @oJPhr ÂhP~ rÜãre yPòÇ KxFjFjxy @∂\tJKfT VeoJiqPo k´TJKvf fgq oPf, Sor oKfj jJPo 29 mZr m~xL FT pMmT ßrJmmJr rJPf kJux jJoT xoTJoLPhr jJAaTîJPm dMPT F yfqJTJ§ WaJ~Ç \jìxNP© pMÜrJPÓsr jJVKrT SA mºMTiJrLr èKuPf ßxUJPj 50 \j Kjyf FmÄ TokPã 53 \j @yf yjÇ jJAj AuJPnPjr kr FaJPT pMÜrJPÓsr AKfyJPxr xmPYP~ n~ïr xπJxL yJouJ mPu KmPmYjJ TrJ yPòÇ TrPf ßh~J yPm jJÇ KjC A~PTtr KocSP~ˆPYˆJPrr AxuJKoT TKoCKjKa ßx≤JPrr ßY~JroqJj @xJh vKrl mPuj, ÈoPj yPò @oJPhr aJPVta TPrA Foj Kx≠J∂ ßh~J yP~PZÇ @orJ oMxKuo mPuA Fxm Ik´P~J\jL~ I\MyJf hJÅz TrJPjJ yPò'Ç 2000 xJPu ßTªsL~ xrTJr iotL~ TJP\ iotL~ mqmyJr S k´JKfÔJKjT mqKÜ @Aj jJPo FTKa @Aj YJuM TPr pJPf muJ yP~PZ, Fxm ßãP© ˙JjL~ @Aj mqmyJr jJ TrPfÇ fJrkrS F irPjr TJptâo ImqJyf rP~PZÇ 2010 xJPu jVrLr ±Äxk´J¬ S~Jt ßasc ßx≤JPrr TJPZ FTKa oxK\h ‰fKrr kKrT·jJ TrJ yPuS fJ mJiJr xÿULj yP~PZÇ IKf xŒ´Kf KjC \JKxtr vyPrr mJKÛÄ Kr\ FuJTJr oMxKuo xŒ´hJ~ FTKa oxK\h KjotJe TrPf KVP~ mJiJr xÿMULj yP~PZÇ pJr kKrPk´KãPf jVrLr kKrT·jJ ßmJPctr jJPo oJouJS hJP~r TJr yP~PZÇ F ZJzJ YuKf mZPrr ÊÀPf ßT≤JKTr ßuKéÄaPj ˙JjL~ @Aj u–Wj TPr xÄÛJr S kJPvr @PrTKa nmPj xŒ´xJrPer IKnPpJPV FTKa oxK\Phr KmÀP≠ oJouJ À\M TrJ y~Ç

l IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj l IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j l ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ l ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ


44 UmrJUmr

ÛáPu metmJhL UMKjr KjP~JPVr IKnnJmTPhr nLwenJPm nJKmP~ fáPuPZÇ mJrJr mJKxªJrJ APfJoPiq IJPªJuPjr cJT KhP~PZjÇ Fr k´KfmJPh 18 \Mj, vKjmJr k´KfmJh xnJr IJP~J\j TrJ yP~PZÇ FA metmJhL UMjL IkxJrPer hJmLPf Êr∆ yP~PZ ˝Jãr xÄV´y IKnpJjSÇ metmJhL yfqJTJP§r hJP~ hLWtKhj ß\uUJaJ A~Jj ßcmKujPT YJTáKrPf KjP~JV KhP~PZ mJrJr A~Jj KoTJPctJ yJAÛáu TfOtkãÇ KmKnjú KoKc~J k´TJKvf xÄmJPh \JjJ ßVPZ ßp, FA AxMqPf F kpt∂ ÛáPur Kfj \j Vnetr khfqJV TPrPZjÇ fPm F WajJ k´J~ YJr mZr iPr IJzJPu rJUPuS xŒsKf FT VnjtPrr khfqJPVr kr Kmw~Ka IJr YJkJ gJPTKjÇ FKjP~ TKoCKjKaPf ßãJn ZKzP~ kPzPZÇ metmJKh UMPjr oJouJr IJxJoL KTnJPm FA FuJTJPfA IJmJr ÛáPur oPfJ FTKa ¸vtTJfr k´KfÔJPj YJTárL kJ~- fJ KjP~ FuJTJr oJjMPwr PãJn IJr Km˛P~r ßvw ßjAÇ ˙JjL~ rJ\jLKfT ßgPT ÊÀ TPr mJXJKu TKoCKjKar KmKnjú oyPu F KjP~ I˝K˜ FmÄ YJûuq ßhUJ KhP~PZÇ FPfJKTZár krS ˙JjL~ TJCK¿u FmÄ Ûáu Tfítkã Kmw~KaPT ßhUPZj xŒNet IjqnJPmÇ KmKmKxr xJPg IJuJkTJPu ÛáuKar k´iJj KvãT SA UMKjPT 'PnuMqc ßo’Jr Im TKoCKjKa' mPu o∂mq TPrPZjÇ k´goKhPT mJÄuJ KoKc~Jr FTKa xyPpJKV xÄmJhkP© ßh~J k´KfKâ~J~ mJrJr KjmtJyL ßo~r \j KmVx SA UMKjr kPã xJlJA ßVP~ mPuKZPuj, metmJKh UMPjr WajJ~ hLWt ß\uhP§ hK§f yPuS FA mqKÜPT FUj IJr ßTJPjJ ^áÅKT mPu oPj TPrj jJ KfKjÇ fPm TKoCKjKar ßxJóJr yS~Jr xJPg xJPg ßo~rS fJÅr Im˙Jj ßgPT xPr FPxPZjÇ xJ¬JKyT xMroJ~ ßk´Krf FT KmmOKfPf ßo~r \j KmVx FirPjr oJjMwPT KvÊPhr xJPg TJP\r xMPpJV ßh~JaJ FPTmJPrA IV´yePpJVq mPu o∂mq TPrPZjÇ fPm \j KmVx FS mPuPZj ßp, Kmw~Ka FUj ÛáPur FUKf~JPr FmÄ F KmwP~ TJCK¿Pur y˜PãPkr ßTJj ãofJ ßjAÇ FUj ÛáPur CKY“ xmJr C“T≥J FmÄ TKoCKjKa xŒsLKfr mOy•r ˝JgtPT KmPmYjJ~ KjP~ krmftL mqm˙J ßj~JÇ ˙JjL~ TJCK¿u muPZ, A~Jj KoTJPctJ Ûáu kMjmtJKxf FT IkrJiLPT YJTáKr KhP~PZÇ fJPT TJ\ ßhS~Jr IJPV Ûáu TfttOkã KcKmFx IgtJ“ G mqKÜr KâKojJu ßrTct pJYJA-mJZJA TPrA KjP~JV KhP~PZÇ FUj mÉ mZr iPr KfKj TJ\ TrPZj FmÄ ßTJj irPjr hMWtajJ WPaKjÇ TJCK¿Pur KmmOKfPf IJrS muJ yP~PZ, fÅJr KmÀP≠ mqm˙J ßjS~Jr ßTJj KnK• ßjAÇ CPuäUq, 2001 xJPu 2 FKk´u VnLr rJPf FThu metmJKh hMmtO•Phr CkpMtkKr ZMKrTJWJPf Kjyf yj hMA x∂JPjr KkfJ mJXJKu pMmT KvmuM ryoJj (34)Ç KfKj ßmJ FuJTJr rJC≤j ßrJPc mxmJx TrPfjÇ IJâoeTJPu KvmuM fJPT k´JPe jJ oJrJr \jq IjMj~-Kmj~ TPrKZPujÇ KT∂á metmJhL hMmt•rJ fUj ÈvJa IJk AC kJKT' mPu

17 - 23 June 2016 m SURMA

fJPT CPJ ioT KhP~KZPuJÇ metmJKhPhr IJâoPe rÜJÜ KvmuM ßTJj rTPo fÅJr lîqJPar xJoPj KVP~ ßkÅRZPu fÅJr ˘L F’MPu¿ cJPTjÇ G rJPfA KvmuM yJxkJfJPu oJrJ pJjÇ fJr hMA ßoP~r mzKar m~x fUj 4 mZr FmÄ ßZJa ßoP~Kar m~x oJ© TP~T oJxÇ F WajJ~ S ßmAKu IJhJuPf KmYJr YPuÇ Vf 2001 xJPur KcPx’Pr metmJKh 3 hMmtOP•r oPiq 1 \Pjr 13 mZr FmÄ hM\Pjr 9 mZPrr ß\uh§ y~Ç mJKT FT\jPT UJuJx ßhS~J y~Ç rJ~ k´hJjTJPu KmYJrT KrYJct yKT¿ FA UMjPT metmJKh UMPjr WajJ mPu CPuäU TPrKZPujÇ FA WajJ~ Kmkpt˜ KvmuMr kKrmJr FuJTJ ßZPz pJjÇ IJr ß\uh§ ßvPw fJr yfqJTJrL FA ßmJ FuJTJPfA mJx TrPZj IJr TJ\S TrPZj FA FuJTJrA ÛáPuÇ ßo~r \j KmVPxr mÜmq: aJS~Jr yqJoPuaPxr ßo~r \j KmVx xJ¬JKyT xMroJ~ ßk´Krf FT KmmOKfPf mPuPZj, metmJhL oJjKxTfJ~ FT\j KjrkrJi oJjMwPT yfqJ mmtrfJr xJKou FmÄ FKa FTKa oJrJfìT IkrJiÇ KfKj mPuj, FirPjr IkrJiLr kMjmtJxPjr IJAjL IKiTJPrr k´Kf xÿJj \JKjP~A muPmJ fJPT ÛáPur IxyJ~ KvÊPhr xJPg TJP\r xMPpJV ßh~JaJ kKrÏJrnJPm IV´yePpJVqÇ IJPrJ IV´yePpJVq pUj IJorJ fJr IfLfPT \JKj FmÄ yfqJTJP§r ˙JjKa Ûáu ßgPT oJ© TP~Tv KoaJr hNPrÇ IJKo FirPjr oJjMwPT TUPjJA ÛáPur YJTárLPf KjP~JV KhfJo jJÇ KhPu FaJ yPfJ oJrJfìTrTPor mJP\ Kx≠J∂Ç KfKj IJPrJ mPuj, Kmw~Ka FUj ÛáPur FUKf~JPr FmÄ F KmwP~ TJCK¿Pur y˜PãPkr ßTJj ãofJ ßjAÇ FUj ÛáPur CKY“ xmJr C“T≥J FmÄ TKoCKjKa xŒsLKfr mOy•r ˝JgtPT KmPmYjJ~ KjP~ krmftL mqm˙J ßj~JÇ

cJ. \JPmh kzPu u§j, uMaj FmÄ ßhPv KmPhPv fJÅr mºMoyu FmÄ mJXJKu TKoCKjKaPf ßvJPTr ZJ~J ßjPo @PxÇ KmKvÓ xJP~¿ KlTvj ßuUT cJ. \JPmh mqKÜVf \LmPj KZPuj Ifq∂ xhJuJKk S yJPxqöôu ˝nJPmr oJjMwÇ fJÅr xMªr mºMfôxMun @Yre KhP~ ßp TJCPT KfKj xyP\ @kj TPr KjPfjÇ orÉo jNr ßyJPxAPjr ßZPu cJ. \JPmPhr @KhmJx KxPuPar KauJVPzr mMryJjmJV FuJTJ~Ç oOfqM TJPu fJÅr m~x KZu k´J~ 47 mZrÇ KfKj K˘, kJÅY x∂Jjxy ßhv KmPhPv IPjT @fìL~˝\j, mºMmJºm S IPjT èeV´JyL ßrPU ßVPZjÇ KmPuPf @xJr kr hJS~Jfáu AxuJo ACPT F§ IJ~JPrr xJPg pMÜ yP~ KfKj hJS~JKf TJP\ xKâ~ náKoTJ kJuj TPrj FmÄ Ifq∂

hãfJr xJPg xÄVbPjr ßTªsL~ KmKnjú hJK~fô kJuj TPrjÇ fJÅr @TK˛T AP∂TJPu xÄVbPjr @oLr yJKl\ oJSuJjJ @mM xJ~Lh orÉPor kKrmJPrr k´Kf VnLr ßvJT FmÄ xoPmhjJ \JKjP~ mPuj, oyJj @uäJykJT ßpj fJPhrPT Zmr TrJr ßfRlLT hJj TPrjÇ FZJzJS KmKnjú xÄ˙J S mqKÜmVt cJ. \JPmPhr AP∂TJPu KmKnjúnJPm ßvJT k´TJv TPrPZjÇ FKhPT, cJ. \JPmPhr oOfáqr xÄmJh ÊPj KmKnjú ßhPv ZKzP~ gJTJ fJÅr ßuUJPuKU IñPjr mºá S kKrKYf\PjrJ ßlAxmMT S S~JaxIJkxy KmKnjú xJoJK\T ßpJVJPpJV oJiqPo fJPhr IJPmVWj IKnmqKÜ S ßvJT k´TJv TPr orÉPor IJfìJr oJVPlrJf TJojJ TPrjÇ ßlAxmMPT ˆqJaJx k´hJjxy KmKnjú oJiqPo ßvJT k´TJvTJrLPhr oPiq rP~PZj TKm S TuJKoˆ lrLh IJyoh ßr\J, xJÄmJKhT xJBh ßYRiMrL, oJjmJKiTJrTotL oPjJ~Jr mhr∆P¨JöJ, xJ¬JKyT xMroJ xŒJhT IJyoh oP~\, mftoJPj l∑J¿ k´mJxL TKm lJ~xJu IJA~Nm, xJ¬JKyT \joPfr KjmtJyL xŒJhT V·TJr xJBo ßYRiMrL, xJÄmJKhT IJTmr ßyJPxj, xJ¬JKyT xMroJr mJftJ xŒJhT IJmhMu TJA~No k´oMUÇ CPuäUq, cJ. \JPmh ßyJPxAj FTJiJPr FT\j TKm, V·TJr, jJaq kKrYJuT S kKrv´oL xÄVbTxy mÉoMUL k´KfnJr IKiTJrL KZPujÇ ßrPjxJÅr ßvJT k´TJv: cJ. \JPmh ßyJPxAPjr oOfáqPf VnLr ßvJT \JKjP~PZ pMÜrJ\qKnK•T xJKyfq xÄVbj ßrPjxJÅ xJKyfq o\Kuv ACPTÇ CÜ xÄVbPjr kã ßgPT ßvJT \JKjP~PZj xÄVbPjr ßkPasJj xJÄmJKhT ßT Fo @mM fJPyr ßYRiMrL, ßrPjxJÅr xnJkKf ßoJ. ryof @uL kJfjL S xJiJre xŒJhT TKm KvyJmMöJoJj TJoJuÇ fJÅrJ mPuj cJ” \JPmh KZPuj mÉoMUL k´KfnJr IKiTJrLÇ oJjmfJr TuqJPe KfKj ßp TJ\ TPr ßVPZj fJÅr ßUhofaáTá ßpj @uäJykJT TmMu TPrjÇ fJÅrJ orÉPor KmPhyL @fúJr oJVKlrJf TJojJ FmÄ fJÅr ßvJTx∂¬ kKrmJßrr k´Kf VnLr xoPmhjJ \JKjP~PZjÇ

IjuJAPj xMroJ kzPf uV Aj Tr∆j :

www.surmanews.com


UmrJUmr 45

SURMA m 17 - 23 June 2016

KmoJPj

u¥j -KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj

Our telephone services 24 hours from 1st of May IJorJ 1 ßo ßgPT 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

Biman Approved

79162

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ

Book with us for any destiation in the world Save money and time Km. hs: V´JyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4aJ kpt∂ ßUJuJÇ

HILLSIDE TRAVELS Unit-3

388 Green Street London E13 9AP Tel:

0208 552 2033 0208 552 9888 Fax : 0208 552 7538 sales@hillsidetravels.com www.hilsidetravels.com

\JxPhr hMA IÄPvr ãá… uLPVr vLwt oyuS ß\JPar FTKa vKrTPT KjP~ FnJPm ßUJuJPouJ mÜPmq KTZMaJ jJPUJvÇ @S~JoL uLPVr ßTªsL~ TKoKar xJf\j hJK~fôvLu ßjfJr xPñ TgJ mPu FA oPjJnJm \JjJ ßVPZÇ ßjfJrJ mPuj, VfTJu oñumJr xÄxh IKiPmvj ÊÀr @PV \auJ ßmÅPi @S~JoL uLPVr oπL-xJÄxPhrJ \Jxh KjP~ ‰x~h @vrJPlr TrJ o∂mq KjP~ @PuJYjJ TPrjÇ fJÅrJ FPT IkPrr TJPZ \JjPf ßYP~PZj, FaJ TL ‰x~h @vrJPlr mqKÜVf ofJof jJ huL~ Im˙JjÇ ‰x~h @vrJPlr mÜmq KjP~ huL~ k´iJj S k´iJjoπL ßvU yJKxjJr Im˙Jj TL, ßxaJS \JjPf ßYP~PZj IPjPTÇ FTkptJP~ k´iJjoπL xÄxh IKiPmvPj ßpJV KhPf @PxjÇ fUj hPur ßjfJPhr FTKa IÄv fJÅr @xPjr TJPZ KVP~ Ijq TgJr lJÅPT \JxPhr Kmw~KaS ßfJPujÇ fUj k´iJjoπL @vrJPlr mÜPmq KTZMaJ IxP∂Jw k´TJv TPrj mPu \JjJ ßVPZÇ @S~JoL uLPVr hM\j xnJkKfo§uLr xhxq S hM\j xJÄxh jJo k´TJv jJ TPr mPuj, huL~ k´iJPjr oPjJnJm ßhPU oPj yP~PZ ‰x~h @vrJPlr mÜmq fJÅr mqKÜVfÇ fPm Kmw~Ka FUJPjA ßvw yP~ pJPm mPu fJÅrJ oPj TPrjÇ VfTJu KmPTPu VenmPj k´iJjoπL ßvU yJKxjJr ßjfífJô iLj @S~JoL uLPVr xÄxhL~ ßmJPctr ‰mbT y~Ç ßxUJPjS k´iJjoπL CkK˙f yS~Jr @PV hPur ßjfJrJ Kmw~Ka KjP~ KjP\Phr oPiq @PuJYjJ TPrjÇ KT∂á k´iJjoπL ‰mbT ÊÀ TrJr kr @r Kmw~Ka ßfJPujKj fJÅrJÇ xÄxPhr IKiPmvPj \JfL~ kJKatr xJÄxh TJ\L KlPrJ\ rvLh \JxPhr xoJPuJYjJ TPr mÜífJ TPrjÇ Fr @PV xTJPu yJxJjMu yT AjMr ßjfífJô iLj \Jxh \JfL~ ßk´xTîJPmr xJoPj FT IjMÔJPj @vrJPlr mÜPmqr TzJ xoJPuJYjJ TPrÇ vrLl jMÀu @K’~Jr ßjfífJô iLj \JxhS oPj TPr @vrJPlr mÜmq dJuJS yP~ ßVPZÇ IjqKhPT 14 hPur Ijq vKrPTrJ Kmw~KaPT UMm èÀfô KhPò jJÇ fPm fJrJ jfMj TPr KmfTt ZzJT ßxaJS YJ~ jJÇ Vf 13 \Mj, ßxJomJr dJTJ KmvõKmhqJuP~ ZJ©uLPVr FT IjMÔJPj @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT ‰x~h @vrJl mPuj, \Jxh S ‰mùJKjT xoJ\fPπr iJrT S mJyPTr vfnJV n§Ç xrTJPr \JxPhr FT\jPT oπL TrJr \jq k´J~KÁ• TrPf yPmÇ \Jxh mñmºMPT yfqJr ßã© ‰fKr TPrKZu mPuS IKnPpJV TPrj KfKjÇ @S~JoL uLPVr xnJkKfo§uLr xhxq S TíKwoπL oKf~J ßYRiMrL mPuj, ‰x~h @vrJPlr mÜmq KjP~ fJÅr KTZM muJr ßjAÇ fPm \Jxh mJ 14-huL~ ß\Ja KjP~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr oPjJnJPmr ßTJPjJ kKrmftj y~KjÇ mrÄ \JxPhr ßp nJXj yP~PZ, fJ nMPu hMA kã FTxPñ TJ\ TÀT ßxaJ YJj KfKjÇ Vf mZr @Vˆ oJPx ßvJT KhmPxr FT xoJPmPv @S~JoL uLPVr xnJkKfo§uLr xhxq ßvU l\uMu TKro ßxKuo mPuKZPuj, \Jxh mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJjPT yfqJr kg k´v˜ TPrKZuÇ Fr kPrr Khj @S~JoL uLPVr pMVì xJiJre xŒJhT oJymMm Cu @uo yJKjlS FTA mÜmq KhP~ @PuJYjJr \jì ßhjÇ fUj @S~JoL uLPVr vLwt oyu ßgPT F KmwP~ @r mÜmq jJ ßhS~Jr krJovt ßhS~J yP~KZu mPu \JjJ pJ~Ç oJKjT Ko~J IqJKnKjCP~ Km@rKaFr ÃJoqoJe @hJuPfr TJptâo kKrhvtj ßvPw VfTJu @S~JoL uLPVr xnJkKfo§uLr xhxq FmÄ ßxfMoπL SmJ~hMu TJPhr xJÄmJKhTPhr k´Pvúr \mJPm mPuj, È\Jxh KjP~ fJÅr hu mJ xrTJPrr oPiq ßTJPjJ Kx≠J∂ y~KjÇ hPur xJiJre xŒJhPTr FKa mqKÜVf ofJofÇ fJA F KmwP~ @r ßTJPjJ o∂mq TrPf YJA jJÇ' @S~JoL uLPVr hJK~fôvLu FTJKiT ßTªsL~ ßjfJ jJo k´TJv jJ TrJr vPft mPuj, ‰x~h @vrJl ÈlJS' TgJ mPuj jJÇ fJA \Jxh KjP~ fJÅr ßhS~J mÜmq èÀfôkeN Çt @r KfKj ßp mÜmq KhP~PZj, fJ xfq mPu oPj TPrj @S~JoL uLPVr IKiTJÄv ßjfJÇ \JxPhr (AjM) Im˙Jj: \JxPhr xnJkKf S fgqoπL yJxJjMu yT AjM 14 \Mj K^jJAhPy KZPujÇ ßxUJPj ‰x~h @vrJPlr o∂Pmqr mqJkJPr xJÄmJKhPTrJ k´vú TrPu KfKj mPuj, ÈPhPv FUj xJiJre jJVKrPTr Skr @âoe yPòÇ 14 hPur Inq∂Pr ßTJPjJ huJhKu, TJhJ-PZJzJZMKzr xo~ jJÇ FA oMyf N Kt a yPò GTq rãJr xo~Ç' oπL @rS mPuj, È1972-75 xJPur WajJKa AKfyJPxr kJfJ~ YPu ßVPZÇ FaJ AKfyJxYYtJr xo~ jJÇ kÅYJ•Prr kNmJt kr WajJ KmPväwe TPrA \Jxh-@S~JoL uLV FmÄ ßvU yJKxjJ GPTqr Kx≠J∂ KjP~PZjÇ fJr KnK•PfA 14 hu VPz CPbPZÇ FA GTq ßhPvr \jq oñu\jT; pJ AKfoPiq @orJ k´oJe ßkP~KZÇ xMfrJÄ TJhJ-PZJzJZMKz mº TÀjÇ' \JxPhr ßjfJrJ \JKjP~PZj, hPur xnJkKf dJTJ~ KlrPu huL~ ‰mbT cJTJ yPmÇ VfTJu xTJPu yJxJjMu yT AjMPT yfqJr ÉoKTr k´KfmJPh \JfL~ ßk´xTîJPm xoJPmv TPr \JxPhr FA IÄvÇ huKar xJiJre xŒJhT KvrLj @UfJr mPuj, Èk´iJjoπLr Cjú~jPT FKVP~ KjPf fgqoπL pUj ITîJ∂ kKrvso TrPZj, fUj FA irPjr TJhJPZJzJZMKz @oJPhr GTq KmjÓ TrPm; oMKÜpMP≠r vKÜPT

hMmu t TrPmÇ' SA xoJPmPv \JxPhr ˙J~L TKoKar xhxq S dJTJ KmvõKmhqJuP~r IiqJkT @PjJ~Jr ßyJPxj mPuj, Èk´iJjoπLPT muKZ, @kKj gJoJj, @kjJr FA oπLPT gJoJjÇ FA xÄTPa KfKj ßp KmÃJK∂Tr mÜmq KhPòj, ßp IQjPTqr xíKÓ TrPZj, IKmuP’ fJÅr oMU mº TÀjÇ @r ‰x~h @vrJlPT mum, @kKj \jk´vJxj oπeJuP~r KhPT oPjJPpJV KhjÇ @kKj TLnJPm oKπfô YJuJj @orJ \JKj, ßhvmJxL \JPjÇ' ßvU yJKxjJr CP¨Pv KfKj mPuj, ÈkKrÏJrnJPm @kjJPhr mPu KhPf yPm, GTq YJj KT YJj jJÇ 14 hPur GTq gJTPm KT gJTPm jJ? FTKhPT @oJPhr xnJkKf S 14 hPur Ijqfo ßjfJr jJPo KmPwJhVJr TrPmj, @r IjqKhPT \Kñ ßbTJPmj, FaJ yPf kJPr jJÇ' \JxPhr (@K’~J) KmmíKf: \JxPhr @PrT IÄPvr xnJkKf vrLl jMÀu @K’~J S xJiJre xŒJhT jJ\oMu yT k´iJj 14 \Mj FT KmmíKfPf mPuj, ‰x~h @vrJl \Jxh Vbj FmÄ fUj \JxPhr nNKoTJ KjP~ dJuJS mÜmq KhP~ ßp KmfTt kMjÀöLKmf TPrPZj, fJ IxoP~JKYf FmÄ k´Tf í xfqPT @zJu TrJr vJKouÇ ßUJªTJr ßoJvfJPTr ßjfíPfô FmÄ ßTJPjJ ßTJPjJ @S~JoL ßjfJPhr ohPh mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJjPT ßp yfqJ TrJ yP~KZu, fJ jfMj TPr \jVePT \JjJPjJr KTZM ßjAÇ ß\FxKcr k´KfKâ~J: @S~JoL uLV xrTJPrr xJPmT oπL @ x o @mhMr rPmr \JfL~ xoJ\fJKπT hu (P\FxKc) @PrT KmmíKfPf mPuPZ, ÈQx~h @vrJlMu AxuJPor mÜmq IV´yePpJVqIjqJpq S IjKnPk´fÇ mñmºM yfqJr \jq @S~JoL uLVA hJ~LÇ' vKrT S IjqPhr oPjJnJm: mJÄuJPhPvr S~JTtJxt kJKatr xJiJre xŒJhT l\Pu ßyJPxj mJhvJ mPuj, È@S~JoL uLPVr xPñ \JxPhr ofkJgtTq gJTPf kJPr, @oJPhrS @PZÇ ofkJgtTq ßoPj KjP~A ß\Ja TrJ yP~PZÇ pUj è¬yfqJ YuPZ, \KñmJPhr f“krfJ YuPZ, ßxA xo~ GTq @rS mJzJ hrTJrÇ ‰x~h @vrJPlr FA xo~ \JxPhr KmÀP≠ mÜmq rJUJr ßTJPjJ ßpRKÜTfJ ßjA, FaJ xoP~JKYf y~KjÇ' xrTJPrr vKrT \JfL~ kJKatr xnJkKfo§uLr xhxq S xJÄxh TJ\L KlPrJ\ rvLh \Jxh KjP~ VfTJu xÄxPh mPuj, Im˙J ßhPU oPj y~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ FUjTJr è¬yfqJTJrLPhrS nKmwqPf xÄxPh KjP~ @xPf kJPrjÇ KfKj @rS mPuj, ÈoJjjL~ k´iJjoπL ßfJ jLuT£Ç Kmw ßUP~ y\o TrPf kJPrjÇ CKj xo˜ Kmw ßUP~ y\o TPr...\Jxh @\ xÄxPh @PZÇ @oJr oPj y~, nKmwqPf...FUj pJrJ è¬yfqJ TrPZ, fJPhrS CKj xÄxPh KjP~ @xPmjÇ'

r∆vjJrJ IJuLr ßUJuJ KYKb Im AÄuqJP¥r Vnjtr, IgtjLKfKmh, vLwt mqmxJ~L ßjfímª O , KmùJjL, VPmwT xmJA FT mJPTq ACPrJKk~Jj ACKj~Pj KmsPaPjr gJTJr kPã ofJof KhPòjÇ IJoJr ofJofS yPóZ ACPrJKk~Jj ACKj~Pjr oPiqA KmsPaj xmKhT KhP~ vKÜvJuL, KjrJkh FmÄ nJPuJÇ IJoJPhr FA xKÿKuf ofJof ÊiM TgJr TgJ IgmJ KmvõJx IgmJ IJPmV PgPT j~, Fr KkZPj pPgÓ mJ˜mxÿf FmÄ ßpRKÜT TJrj KmhqoJjÇ TJrj ACPrJKk~Jj ACKj~Pjr mÉ xMlu IJorJ k´KfKhjA k´fqã FmÄ kPrJãnJPm ßnJV TrKZÇ IjqKhPT, pJrJ ACKj~j fqJPVr kPã TqJPŒAj TrPZj fJrJ KT∂á TgJr láu^MKz ZJzJ muPf kJrPZj jJ KmsPaj ACKj~j ßZPz YPu IJxPu TL yPmÇ IgtJ& ACKj~j krmftL rJÓs kKrYJujJ xŒPTt Kmvh ßTJj kKrT·jJA fJPhr ßaKmPu ßjAÇ FojKT k´JgKoT k´KfKâ~J xJouJPjJr iJrjJS fJPhr ßjAÇ IgY ˛reTJPur oPiq IJoJPhr \jq FKa FTKa èr∆fôkNjt Kx≠J∂Ç fJA muPmJ, IJorJ pKh mJ˜mfJPT oJKj fJyPu ACKj~j fqJPVr kPã ßnJa ßh~J oJPjA IJoJPhr IgtjLKfr \jq IKjÁ~fJ FmÄ IK˙rfJ ßcPT IJjJÇ mqJÄT Im AÄuqJP¥r mftoJj VnetPrr nJwJ~ pJr Ijq Igt yPóZ IJPrTKa hLWt ßo~JhL IgtQjKfT oªJ mJ KrPxvjÇ IJr FaJ yPu Iit KoKu~j oJjMw ÊiM YJTárLA yJrJPmj jJ, kJCP¥r oNuqS IJjMoJKjT 3.6% TPo IJxPmÇ IjqKhPT ACKj~j fqJV TrPu oJjMPwr IJ~ TPo IJxJr kJvJkJKv PhJTJPj K\KjxkP©r To hJPo IJWJf IJjJr IJvÄTJ ßgPT pJPm, pJ mZPr kKrmJr KkZá mJKwtT 350 kJC¥ xJv´~ TKoP~ KhPf kJPrÇ IJr F\jqA kKrxÄUqJj FmÄ k´oJj xJPkPã FA VePnJPar Kx≠J∂ yS~JaJ \r∆rLÇ kKrxÄUqJj yPóZ, KmsPaPjr 3 KoKu~j YJTárL AAC mJKeP\qr xJPg xrJxKr xŒOÜÇ kKrxÄUqJj yPóZ, AAC ßhvèPuJ ßgPT k´KfmZr VPz 24 KmKu~j kJC¥ KmKjP~JV y~ FPhPvÇ AAC Fr xhxq yS~Jr TJrPjA KmsPaj KmPvõr xmYJAPf mz mJKeK\qT mäPTr xhxqÇ xPªy ßjA KmsPaj AAC ßgPT ßmr yP~ ßVPu Fr xm KTZáA Cua kJua yP~ pJPmÇ mJKeK\qT xMKmiJr mJAPr AAC ßo’JrvLkA IJoJPhr KoKjoJo ßkAc Kun, FP\K¿ S~JTtJrPhr KmKnjú IKiTJr, PkAc oqJaJrKjKa FmÄ kqJaJrKjKa Kun, PmfPj xofJ, iot FmÄ met Qmwoq ßgPT xMrãJ KhP~ IJxPZÇ

KÆfL~ KmvõpPM ≠r kr PgPT AAC ACPrJPkr vJK∂ FmÄ KjrJk•Jr \jqS TJ\ TrPZÇ IJorJ I˝LTJr TrPf kJrPmJ jJ ßp, AAC fqJPVr kPãr TqJPŒAjJrPhr oPiq IPjPTA CV´ cJjk∫L FmÄ KmnKÜ xOKÓTJrL rJ\jLKfKmhÇ IPjPTA AxuJPoJPlJKmT FmÄ metmJhL nJwJ mqmyJr TPrjÇ fJPhr FT\j yPòj jJAP\u lJrJ\Ç KfKj KmsPaPjr FgKjT FmÄ oMxKuo TKoCKjKa xŒPTt k´J~A mJP\ o∂mq TPr gJPTjÇ Pp ßTJj xoxqJ~ AKoV´qJ≤Phr Ckr hJ~ YJkJPjJr Iux oJjKxTfJ fJr oPfJ ßuJTPhr oPj TJ\ TPrÇ fJrJ AKoV´qJvPjr ßjKfmJYT KhTPT KfuPT fJu TPr muPf pPfJaJ jJ IJV´yL, xMlPur TgJ muPf fPfJaJ IJV´yL jjÇ AAC fqJV TrPu KfKj FmÄ fJr mºárJ TUPjJA AKoV´qJ≤Phr IKiTJPrr kPã hÅJzJPmj jJÇ Knjú Knjú TKoCKjKar oJjMw FT xJPg PgPT KTnJPm KjP\Phr FmÄ xoJP\r Cjú~j WaJPóZ Fr mz ChJyrj yPò IJoJr KjmtJYjL FuJTJ ßmgjJu V´Le F¥ ßmJÇ IgY AAC fqJPVr kPã TqJPŒAj kKrYJujJTJrLrJ AKoV´qJvPjr fgq KmTíf TPr xoJP\ n~ FmÄ IxKyûáfJ xOKÓ TrPZjÇ FA oNÉPft FjFAYFx u¥PjA AAC ßhvèPuJr 16 yJ\Jr 8v ˆJl Totrf rP~PZjÇ pJr oPiq 2 yJ\Jr 8v cJÜJr FmÄ 6 yJ\Jr 9v jJxt rP~PZjÇ AAC fqJV oJPjA FA èr∆fôkeN t xJKntPx ßuJT KjP~JPV KmvJu k´KfmºTfJÇ hã∏Ihã TotL ßgPT Êr∆ TPr, cJÜJr, jJxt xm ßãP©A AKoV´qJ≤rJ IJoJPhr PhPvr \jq AKfmJYT k´nJm ßrPU IJxPZjÇ AAC fqJPVr kPãr ßuJT\j k´YJr TrPZj ßp, AAC ACPrJPkr mJAPrr ßhPvr ßuJT\Pjr AKoV´qJvjPT Kj~πe TrPZÇ FaJ FPTmJPrA náu fgqÇ IKlx Im jqJvjJu ˆqJKaxKaTx Fr kKrxÄUqJj fJPhr k´kJVJ¥JPT ßoJPaA xJPkJat TPr jJÇ FZJzJ, AAC TojSP~ug Fr xJPg IJoJPhr xŒTtPT ß\JzhJr TPr YPuPZÇ AAC Fr TJrPjA 19Ka TojSP~ug PhPvr xJPg IJoJPhr KmPvw mJKeK\qT xŒTt rP~PZ pJ IJoJPhr IgtjLKfr \jq UMmA èr∆fôkeN Çt nJrPfr k´iJjoπL jPrªs ßoJhLr oPf ÈKmsPaj yPò ACPrJKk~Jj ACKj~Pj IJoJPhr k´Pmv ÆJr'Ç AAC Fr xhxq yS~Jr TJrPjA mÉ Kmw~ IJorJ xKÿKufnJPm ßoJTJPmuJ TPr IJxKZÇ Fr oPiq Ijqfo yPò aqJé lÅJKT, \umJ~M xoxqJ, oJAV´qJvj xoxqJ, xπJx AfqJKhÇ Fxm IJ∂t\JKfT AxMq FUj IJorJ IJr FTTnJPm ßoJTJPmuJ TrPf kJrPmJ jJÇ FT TgJ~ IJorJ YJA mJ jJ YJA Kmvõ mhPu ßVPZ mÉ IJPVAÇ mhPu ßVPZ IJ∂”rJÓs xŒPTtr iJrjJSÇ Fr xJPg kJuäJ KhPf jJ kJrPu IJorJA KZaPT kzPmJÇ PTJj GKfyJKxT náu pJPf IJoJPhrPT KkZPj ßbPu jJ ßh~Ç 23 \MPjr VePnJa fJA IJoJPhr \jq, IJoJPhr nKmwq& k´\Pjìr \jq èr∆fôkjN Çt IJxMj xmJr oñPur \jq IJorJ AACPf gJTJr kPã ßnJa ßhAÇ r∆vjJrJ IJuL ßmgjJu V´Le F¥ ßmJ IJxPjr FoKk FmÄ mJÄuJPhPv KmsPaPjr KmPvw mJKe\qhNf

Kfj TJrPe AjMr

TPrPZjÇ \JxhPT KjP~ @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT ‰x~h @vrJlMu AxuJPor mÜPmqr k´KfKâ~J \JjPf YJAPu j~JkPj mMimJr xJPz 12aJ~ KmFjKkr ßTªsL~ TJptJuP~ @P~JK\f FT xÄmJh xPÿuPj KfKj F IKnPpJV TPrjÇ k´go TJre KyPxPm Kr\nL mPuj, Èf“TJKuj 72-75 xJPur ßTJPjJ FT xo~ ˝JrJÓsoπL ojxMr @uLr mJxnmj vJK∂kNet ßWrJS TotxKN Y KZuÇ KT∂á ybJ“ TPr KjrJk•J mJKyjLr KhPT AjMr ßjfíPfô \JxPhr KTZM ßuJT èKu ZMPzÇ KjrJk•J mJKyjLS kJJèKu ZMzPu IxÄUq \JxPhr ßjfJTotLPT k´Je KhPf yP~PZ AjMr TJrPeÇ' KÆfL~ TJre KyPxPm KfKj mPuj, È@oJPhr ßhPvr xJmPnRoPfôr k´fLT mJÄuJPhv ßxjJmJKyjLÇ FA mJKjyLPT IK˙KfvLu TrPf KulPua ZJzPjJ FmÄ jJjJKmi ßxäJVJj ßh~JÇ FnJPm FTaJ n~ÄTr WajJr xíKÓ TrJ y~Ç' fífL~ TJre KyPxPm Kr\nL mPuj, nJrfL~ yJATKovj @âoeÇ FKa FTKa oJˆJrkäJPjr IÄv KZu AjMrÇ IgY @oJPhr ßhPv FTKa TNaQjKfT xÄ˙Jr KjrJk•Jr hJK~fô yPò @Ajví⁄uJmJKyjL S ßhPvr \jVPerÇ ßxUJPj pKh ßhPv FTKa rJ\QjKfT hu TNajLKfT k´KfÔJPjr Skr yJouJ TrPf pJ~ fJyPu @V´JxjPT fôrJKjõf TrJ y~Ç Kr\nL mPuj, @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT ßpKa mPuPZj FaJ fJPhr ßjfJTotLPhr oPj @TJ–ãJr k´KflujÇ ˝JiLjfJ C•r ßhPv ßp yfqJuLuJ, ±ÄxuLuJ YPuPZ Fr \jq \JxPhr FTKa IÄPvr nMKoTJ rP~PZÇ AjMPhr of oJjMPwr TJrPe pJrJ ßhPvKaPT ±ÄPxr ÆJrk´JP∂ KjP~ FPxPZ fJPhr TJrPeA @rS ßmKv rÜ ^PrPZÇ KT∂á k´iJjoπL FA ßp yJxJjMu yT AjMPT @vs~ hJj, @oJr oPj y~ fJr KkfJr (PvU oMK\m) rPÜr xPñ k´fJreJ TrJr xJKouÇ KfKj mPuj, @orJ pKh yJxJjMu AjMr TotTJ§èPuJ (7275) fJyPu @\PT FA ßp \KñmJPhr C™Jj Fr xÄùJ AjMr oJPiqA UMPÅ \ kJmÇ @\PT ßp CV´mJh, \KñmJh Fxm AjMr TotTJP§rA k´Kf±KjÇ xÄmJh xPÿuPj CkK˙f KZPuj-KmFjKkr pMVì oyJxKYm ‰x~h ßoJ~JPöo ßyJPxj @uJu, UJ~Àu TKmr ßUJTj, xJÄVbKjT xŒJhT cJ. vJUJS~Jf ßyJPxj \Lmj, xy xJÄVbKjT xŒJhT IqJcPnJPTa @mhMx xJuJo @\Jh k´oUM Ç


46 UmrJUmr

17 - 23 June 2016 m SURMA

23 \Mj ßrlJPr§Jo TqJPŒAjrrJÇ KrPoAPjr kPãr ßjfJPhr hJmL AACPfA xmPYP~ KjrJkh S vKÜvJuL Im˙JPj gJTPm mOPajÇ k´iJjoπL ßcKnc TqJPorj ßgPT Êr∆ TPr ßumJr KucJr ß\KrKo TrKnj, xTu k´JÜj KmsKav k´iJjoπL ßgPT Êr∆ TPr u§j ßo~r xJKhT UJj, xPmtJkKr mqJÄT Im AÄuqJP¥r Vnetr, IgtjLKfKmh, vLwt mqmxJ~L ßjfímOª, KmùJjL, VPmwT xmJA FT mJPTq ACPrJKk~Jj ACKj~Pj KmsPaPjr gJTJr kPã ofJof KhPòjÇ IJr Kun TqJPŒAjJrrJ oPj TPrj, AAC ßgPT ßmKrP~ IJxPu mOPaPjr Ijqfo xoxqJ AKoPV´vj TP≤sJu TrJ x÷m yPmÇ IJr Fr ßjfíPfô IJPZj xJPmT u§j mKrx \jxj S ACKTk k´iJj jJAP\u lJrJ\xy ßmvKTZá KmsKav rJ\jLKfKmhÇ FKhPT, IJoJPhr Kfj mJXJKu FoKk FT ßpRg KmmOKfPf TKoCKjKaPT AACr kPã gJTJr IJymJj \JKjP~PZjÇ ßrlJPr§JoPT ßTªs mOPaPjr nKmwqf KjP~ YuPZ jJjJ KyPxm-KjPTw, YáuPYrJ KmPväweÇ Êr∆ ßgPT KrPoAj-Kun KjP~ \jxogtj kKroJk TrPf \Krk YJKuP~ pJPò KmKnjú xÄ˙JÇ k´goKhPTr \KrkèPuJPf KrPoAPjr kPã \jxogtj ßmvL ßhUJ ßVPuS oiqUJPj KZPuJ IPjTaJ xoJPj xoJjÇ IJr k´J~ ßvwuPVúr ßkJu \Krk ßhUJPò KuPnr kPã ßmPzPZ \jxogtjÇ fPm ßnJPar luJlu k´TJPvr IJV kpt∂ Fxm ßTJPjJ KyxJmKjTJPwr CkrA Kjntr TrJ pJPò jJÇ 23 \MPjr ßrlJPr§JPo mOPaPjr jJVKrTrJ rJ~ ßhPmj ßp, fJrJ KmPvõr xmPYP~ mz @ûKuT ß\Ja AACPf gJTPmj KT gJTPmj jJÇ F ßrlJPr§JPor rJP~r Skr IPjT KTZá Kjntr TrPZÇ FPf ACPrJPkr rJ\jLKf, IgtjLKf, TëajLKfxy IPjT KmwP~r Skr k´nJm kzPmÇ pKh pMÜrJP\qr oJjMw ACPrJkL~ ACKj~j ZJzJr kPã rJ~ ßhj, fJyPu Kmvõmqm˙J~ mOPajPT jfáj TPr xmKTZá ÊÀ TrPf yPmÇ 13 \Mj, ßxJomJr k´TJKvf \KrPkr lPu ßhUJ pJPò, KmKjP~JVTJrLPhr IKjÁ~fJ ßgPTS IKnmJxj xoxqJ mz TPr ßhUPZj AACKmPrJiLrJÇ fJPhr k´YJPr IKnmJxj xÄTaPT ßlJTJx TrJ yPòÇ Kh aJAox-ACVPnr \KrPk CPb FPxPZ, FUj kpt∂ AAC fqJPVr kPã pMÜrJP\qr 47 vfJÄv jJVKrTÇ @r gJTJr kPã 39 vfJÄvÇ Kx≠J∂yLj ßnJaJPrr xÄUqJ 11 vfJÄvÇ @r 4 vfJÄv ßnJaJr mPuPZj, fJrJ VePnJPa IÄv ßjPmj jJÇ FKhPT Kh xJPjr oJKuT KoKc~J ßoJVu UqJf ÀkJat oJctTÇ Kh aJAox kK©TJ FmÄ A≤JrPjaKnK•T

@∂\tJKfT VPmweJ k´KfÔJj ACVn kKrYJKuf ßpRg \KrPkr lPu ßhUJ pJPò, mOPaPjr ACPrJkL~ ACKj~Pj gJTJr ßYP~ fqJV TrJr kãKa 7 kP~P≤ FKVP~ @PZÇ Vf x¬JPy Kh aJAox-ACVn @PrTKa \KrPk lu k´TJv TPrÇ fJPf AACPf gJTJr kPãr ßnJaJrJ 1 vfJÄv FKVP~ KZuÇ FT x¬JPyr oPiq ßxA mqmiJj TKoP~ AAC ZJzJr kãKa 7 kP~P≤ FKVP~ ßVPZÇ VePnJPar xo~ pfA FKVP~ @xPZ, AACKmPrJiLrJ ffA vKÜvJuL yP~ CbPZÇ ÀkJat oJctPTr Kh xJPj kJbPTr k´Kf @øJj \JjJPjJ yP~PZ, fJrJ ßpj 28 xhxqKmKvÓ AAC ßgPT ßmr yP~ pJS~Jr kPã ßnJa ßhjÇ kK©TJ~ ßmKrP~ pJS~Jr kPã xmJAPT ßnJa KhPf @øJj \JjJPjJ yPòÇ FKhPT mOPaj ßpj AAC jJ ZJPz ßx\jq pMÜrJPÓsr ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJ ßgPT pMÜrJP\qr mz hMA hPur ßjfJrJ kpt∂ FT yP~ TJ\ TrPZjÇ FUj ßhUJ pJT, ßvw kpt∂ TL WPaÇ CPuäUq, 1973 xJPu mOPaj ACPrJkL~ ACKj~Pj ßpJVhJPjr hMA mZPrr oPiq 1975 xJPu FTA k´Pvú ßrlJPr§Jo IjMKÔf yP~KZPuJÇ ßxA ßrlJPr§JPo 67 vfJÄv ßnJPa AACPf ßgPT pJ~ mOPajÇ 1974 xJPur \JfL~ KjmtJYPj \~uJn TrJr IJPV ßrlJPr§JPor k´Kfv´∆Kf KhP~KZPuJ ßumJr kJKatÇ FmJrS FTA TJrPe ßrlJPr§Jo IjMKÔf yPf pJPòÇ 2015 xJPur \JfL~ KjmtJYPjr IJPV ãofJxLj Tj\JrPnKan kJKatr kã ßgPT ßrlJPr§JPor k´Kfv´∆Kf ßhS~J yP~KZPuJÇ hPur CPuäUPpJVqxÄUqT FoKkr YJPkr oMPU FA k´Kfv´∆Kf ßhj k´iJjoπL ßcKnc TqJPorjÇ AACr kPã Kfj mJXJKu FoKkr ßpRg KmmOKf: yJC\ Im ToP¿r Kfj mJXJKu FoKk pgJâPo r∆vjJrJ IJuL, KaCKuk KxK¨TL S r‡kJ yT AACr kPã ßnJa ßYP~PZjÇ fJrJ FT ßpRg KmmOKfPf IJxjú 23 \MPjr ßrlJPr§JPo mJXJKu TKoCKjKaxy fJPhr KjmtJYjL FuJTJr ßnJaJrPhr AACPf gJTJr kPã fgJ KrPoAPj ßnJa hJPjr IJymJj \JKjP~PZjÇ FZJzJS FgKjT oJAPjJKrKa TKoCKjKar ßjfí˙JjL~ FoKkrJ mOPaPjr FgKjT oJAPjJKrKa TKoCKjKar AACPf gJTJA xPmPYP~ C•o mPu IKnof mqÜ TPrPZjÇ xŒsKf hqJ VJKct~JPj k´TJKvf FT ofJof TuJPo KxoJ oqJuyJgtJ FoKk, YáTJ CoMjJ S KTg nqJ\ FoKk FA IKnof mqÜ TPrjÇ IJxPZ ßrlJPr§Jo mOPajmJxLr \jq Ifq∂ èr∆fôkNet o∂mq TPr KfKj mJXJKu FoKk mPuj, Fr oJiqPo mOPajmJxL k´\jìJ∂Pr ßpxm Kmw~ ßoJTJPmuJ TPr IJxPZ fJ xMrJyJr FTKa xMPpJV pJ

ImPyuJ~ yJfZJzJ TrJ CKYf yPmjJÇ fJrJ mOPajPT AACPf rJUJr kPã ßxJóJr yS~Jr xJPg xJPg fJPf xJyJpqr IjMPrJi \JKjP~ mPuj, mOPaPj k´J~ Iit KoKu~j KmsKav-mJÄuJPhvLr mxmJxÇ IJoJPhr xJoKÓT IJS~J\ ßrlJPr§JPor luJlu KjitJrPe èr∆fôkNet nëKoTJ rJUPmÇ fJrJ IJPrJ mPuj, ACPrJkL~ ACKj~Pj gJTJ oJPj kMPrJ mOPaPjr oJjMPwr KmKnjú xMPpJV-xMKmiJ S TotxÄ˙JPjr k´nNf x÷JmjJÇ TJre AACr xJPg ßo’JrvLPkr xJPg k´Yár kKroJPj mJKeK\q S KmKjP~JV YáKÜr xŒTt rP~PZÇ FPf IJoJPhr ßhPvr \jq mOy•r xMPpJV S k´nJPmr kJvJkJKv IJoJPhr IJVJoL k´\Pjìr Cöôu nKmwqf rP~PZÇ ACPrJkL~ ACKj~Pjr ßo’JrvLPkr xJPg 3 KoKu~j \Pmr xŒTt rP~PZÇ IJr fJA YJTárL S mqmxJmJKeP\qr Ckr KjntrvLuPhr \jq IJorJ ACKj~Pjr xJPg uzJA TrPf kJrPmJÇ 'ACPrJPkr mJAPrr ßhv ßgPT AKoPV´vj IJjPf ACPrJKk~Jj ACKj~Pjr ßrKˆTvj xÄâJ∂ ßnJa uLn TqJPŒAPjr k´YJreJr \mJPm SA Kfj FoKk mPuj, TojSP~ug ACKj~j FmÄ ACPrJkL~ ACKj~Pjr ßo’JrvLPkr oPiq FaJ xŒNet KmÃJ∂TJrL S KmPnhxOKÓTJrL FTKa Kmw~Ç ßrlJPr§JPor luJlPu KmvJu kJgtTq KjetP~ IJoJPhr TKoCKjKa nëKoTJ rJUPf kJPr CPuäU TPr fJrJ xmtPvw mPuj, ACPrJPkA mOPaPj fMujJoNuT C•o, KjrJkh S vKÜvJuLÇ

IJ.uLVA kKrTK·fnJPm IÄv KjP~ @\ KfKj F o∂mq TPrjÇ PhPv FUj ßpxm yfqJTJ§ WaPZ fJ k´iJjoπL \JjPu UMKjPhr irPZj jJ ßTj? Foj k´vú C™Jkj TPrj ßhPvr xJPmT FA k´iJjoπLÇ KfKj xrTJrPT IQmi CPuäU TPr mPuj, UMKjPhr KmwP~ k´iJjoπL \JPjj mPuA fJPhr irPZj jJÇ mrÄ fJPhr KmPhPv kJKbP~ KhPòjÇ

IJrS Kfj mJXJKur FoKmA ßh~J y~Ç k´Kf mZr KmsPaPjr rJeLr \jìKhj S jmmPwt KmKnjú TqJaJVKrr ßUfJm k´hJj TrJ y~Ç FmJr ßUfJm k´JK¬r ßVRrm I\tj TrJ Kfj mJXJKu yPuj ∏ msJcPlJPctr xoJ\PxmL Qf~mMr ryoJj ßYRiMrL, mJKotÄyqJPor VsJKlKg @Katˆ ßoJyJÿh @uL S KmsKav mJXJKuPhr lMamPu C“xJKyf TrJr \Pjq SyqJPor mJKxªJ \MP~u Ko~JÇ rJeL FKu\JPmPgr \jìKhj CkuPã FmJr ßoJa

1149 \jPT KmKnjú ßUfJm nëKwf TrJ y~Ç Fr oPiq 312 \j KmAFo (KmsKav FŒJ~Jr ßocJu), 477 \j FoKmA S 215 \j SKmA (IKlxJxt Im Kh IctJr Im Kh KmsKav IqJŒJ~Jr) ßUfJm ßkP~PZjÇ 1917 xJPu YJuM yS~J FA ßUfJm k´hJj IjMÔJPj FmJrA xmPYP~ ßmKv FvL~ S TíwJñxy xÄUqJuWM xŒ´hJP~r oJjMwrJ xÿJjjJ ßkP~PZjÇ ßoJa ßUfJm ksJ¬Phr 8 hvKoT 2 vfJÄv IgtJ“ 90 \j F irPjr TKoCKjKar oJjMwÇ msJcPlJPctr mJKxªJ xoJ\PxmL Qf~mMr ryoJj ßuJTJu IgtKrKaPf xoJ\TotL KyPxPm Totrf gJTJTJuLj 50Ka kKrmJrPT KvÊ h•T KjPf xyJ~fJ TPrjÇ FA TJP\r ˝LTíKfr \jq FoKmA ßUfJm ßkPuj FA KmsKav-mJÄuJPhKvÇ 1943 xJPu KxPuPa \jì ßjS~J Qf~mMr 1963 xJPu KmsPaPj @PxjÇ msJcPlJPct x•Prr hvPT C•rJ mqJÄPT Totrf KZPujÇ krmftLPf KfKj ßrˆMPr≤ mqmxJ Êr∆ TPrjÇ mftoJPj Imxr \Lmj pJkj TrJ Qf~mMr msJcPlJPctr míy•o mJÄuJPhKv TKoCKjKa xÄVbj ÈmJÄuJPhv Kkkux IqJPxJKxP~vj' Fr ßk´KxPc≤ KZPujÇ mJXJKu IiMqKwf SucyqJo vyPrr mJKxªJ \MP~u Ko~J (39) FT\j xrTJKr TotTftJÇ FKv~Jj TKoCKjKa KmPvw TPr mJÄuJPhKv TKoCKjKar fÀePhr lMamu ßUuJr oJiqPo KmKnjú IxJoJK\T TJptTuJk ßgPT hNPr rJUJr \Pjq èÀfôkNet nNKoTJ rJPUj KfKjÇ ßrc ˆJr ßmñu lMamu TîJPmr ßY~JroqJj KyPxPm fÀePhr lMamu ßUuJ~ IjMk´JKef TrJ \MP~u FvL~Phr KjP~ lMamu hu aMjtJPo≤ @P~J\j TPrjÇ 1994 xJu ßgPT KfKj ßVJCAT mJÄuJPhKv A~Mg IqJPxJKxP~vPjr xPñ TJ\ TPr @xPZjÇ \MP~u Ko~J SucyqJo ßnaJPr¿ TKoCKjKa lJCP¥vPjrS ßY~JroqJjÇ IjqKhPT mJKotÄyqJPor ¸JTtms∆TPx \jì ßjS~J mJÄuJPhKv mÄPvJØNf ßoJyJÿh @uL FT\j V´JKlKa @KatˆÇ 10 mZr m~x ßgPT V´JKlKf @ÅTJ ÊÀ TrJ @uL 14 mZr m~Px ßh~JPu k´go V´JKlKa @ÅPTjÇ V´JKlKg @Katˆ KyPxPm pMÜrJP\qr mJAPrS KmKnjú ßhPv kKrKYf KfKjÇ ßoJyJÿh @uL KjC A~Tt, @oˆJrcJo, u¥j, ßouPmJjt, KvTJPVJ, arP≤J, hMmJA, TM~JuJuokMr, KxcKj, ßTJPkjPyPVj, ˆTPyJo S nqJKaTJj KxKaxy @rS IPjT jVrLPf oMqrJu ßkA≤ TPrPZjÇ @atx TJCK¿u AÄuqJ¥ 2007 xJPu fJPT KjP~ pMÜrJPÓs È@atx IqJ¥ AxuJo' vLwtT FTKa aMqPrr @P~J\j TPrÇ KmKnjú IqJS~Jctk´J¬ FA Kv·L AxuJKoT KÙ¡ S kqJaJPjtr oJiqPo V´JKlKf TPr gJPTjÇ

èr∆ EKwK\ KpKj IJkjJr TgJ muJr kNPmtA IJkjJr xoxqJxoNy KuPU ßlPuj krJoPvtr \jq PTJj Kl KhPf yPm jJÇ 1973 xJu PgPT KfKj krJovt KhP~ IJxPZjÇ KfKj IJiqJKfìT ßaKuSkqJKgT ãofJ xŒjú mqKÜ FmÄ Fr xJyJPpq KfKj IJkjJr xoxqJr xoJiJj KhPf kJrPmjÇ ˝J˙qxÄâJ∂, mqmxJK~T, IJKgtT, YJTárL, ßk´o, pJhM AfqJKh KmwP~ KfKj IJiqJKfìT ãofJ k´P~JPV IJkjJPT xJyJpq TrPf kJrPmjÇ f“xPñ KxKnu, ToJKvt~Ju S mqKÜVf mqJkJPrS KfKj xoJiJj KhP~ gJPTjÇ KmvõmqJKk IjMxJrLPhr oJiqPo FA KmùJkj ßh~J x÷m yP~PZÇ IjMV´ykNmtT FkP~≤PoP≤r \jq ßlJj Tr∆j:

IjuJAPj xMroJ kzPf uV Aj Tr∆j www.surmanews.com

020 8554 2177 / 020 8518 2201

50 Vaughan Gardens, Gants Hill, Ilford, Essex IG1 3PD

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD (cJTPpJPV krJovt Ph~J y~ jJ) EKwK\ IJiqJKfìT fJKπTfJ iJreTJrL UJKa oKewL FmÄ fJyJr KjTa rP~PZ ßxJjJuL oPπr YJKmTJKbÇ

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 020 7377 5767

We also do Money Transfer

www.aerospacetravel.co.uk E: info@aerospacetravel.co.uk

Mon-Fri: 10:00am to 6.00pm Sat: 10.00am to 3.00pm

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ Appointed Agent


UmrJUmr 47

SURMA m 17 - 23 June 2016

Aˆ u§j oxK\Phr 4 KoKu~j S u§j oMxKuo ßx≤JPrr ßk´x KmsKlÄ S AlfJr oJyKluÇ FPf Kk´≤ S APuÖsKjT KoKc~J~ Totrf xŒJhT, xJÄmJKhT S ßaKuKnvj oJKuT xy Iitvf mqKÜmVt CkK˙f KZPujÇ ßk´x KmsKlÄP~ Aˆ u§j oxK\Phr KmKnjú ßxmJ TJptâPor metjJ KhP~ muJ y~- TKoCKjKar xyPpJKVfJ~ Aˆ u§j oxK\h, u¥j oMxKuo ßx≤Jr S oJKr~Jo ßx≤Jr k´KfÔJxy xmtPvw oxK\h xÄuVú KxjJVV nmjKa â~ TrJ x÷m yP~PZÇ fPm F \jq k´J~ 4 KoKu~j kJC§ Ee kKrPvJi TrPf yPmÇ F uPãq IJVJoL 18 \Mj, vKjmJr KmPTu 3aJ ßgPT krKhj l\r kpt∂ YqJPju Fx ßaKuKnvPj IjMKÔf yPm uJAn lJ§PrAK\Ä IqJKkuÇ CÜ uJAn lJ§PrAK\Ä IqJKkPu xyJPpqr yJf mJKzP~ IJxPf TKoCKjKar xmt˜Prr oJjMPwr k´Kf IjMPrJi \JjJPjJ y~Ç xÄmJh xPÿuPj KuKUf mÜmq kJb TPrj oxK\Phr oqJPj\oqJ≤ TKoKar ßxPâaJKr IJA~Nm UJjÇ KmKnjú k´Pvúr \mJm ßhj ßY~JroqJj oMyJÿh yJKmmMr ryoJj, KjmtJyL kKrYJuT ßhuS~Jr UJj, asJKˆ c. ßoJyJÿh IJ»Mu mJrL S ßas\JrJr ßoJyJÿh IJ»Mu oJKuTÇ KuKUf mÜPmq oxK\Phr mÉoNUL TJptâPor metjJ KhPf KVP~ IJA~Nm UJj mPuj, rJoJÆJPj k´KfKhj k´J~ 10 yJ\Jr oJjMw Aˆ u§j oxK\h

KnK\a TPr gJPTjÇ k´KfKhj 6v oJjMPwr \jq AlfJPrr IJP~J\j TrJ y~Ç VfmJPrr oPfJ FmJrS IJ∂\tJKfT UqJKfxŒjú yJKl\Vj fJrJKmy kzJPòjÇ FmJr FPxPZj KovPrr IJ∂\tJKfT UqJKfxŒjú TôJrL yJKl\ IJ»Mu IJK\\ IJu-TJKxo S yJKl\ IJyoh r\mÇ fJZJzJ IJPoKrTJ ßgPT FPxPZj yJKl\ lJ~xJu IJ»Mr rJyoJj IJKojÇ rP~PZj oxK\Phr Kj~Kof AoJo S yJKl\VeÇ k´KfKhj ß\JyPrr jJoJP\r kr oxK\Ph TMrIJj k´Kvãj ßTJxt kKrYJKuf yPòÇ IJxPrr jJoJP\r kr vJ~U IJ»Mu IJK\\ kKm© TárIJj ßgPT Kj~Kof ßfuJS~Jf TPrjÇ ßfuJS~JPfr kr k´KfKhj rJoJÆJj Kmw~T IJPuJYjJ IjMKÔf y~Ç KmKvÓ ÛuJrVe IJPuJYjJ TPrj gJPTjÇ fJZJzJ rJoJÆJPjr ßvw hv KhPjr APfTJl IJP~J\Pj k´˜MKf YuPZÇ k´Kf mZr uaJKrr oJiqPo k´J~ 100 mqKÜ APfTJPlr xMPpJV ßkP~ gJPTjÇ FmJr BPhr \JoJf yPm kÅJYKaÇ k´go \JoJf yPm xTJu xJPz 7aJ~Ç Frkr k´Kf FT WµJ krkr mJTL \JoJfèPuJ IjMKÔf yPmÇ xmtPvw \JoJf yPm xTJPu xJPz 11aJ~Ç oxK\Phr KmKnjú Cjú~j TJP\r metjJ KhPf KVP~ KfKj mPuj, oJKr~Jo ßx≤JPrr KjotJe TJ\ ßvw yS~Jr hMA mZr kr 2015 xJPu Aˆ u¥j oxK\h xÄuVú ImqmÂf KxjJVV (VL\tJ) nmjKa âP~r xMPpJV IJPxÇ TfOtkã nmjKa KmKâ TPr KhPf YJAPu oxK\Phr xJPg ßpJVJPpJV TPrjÇ ßpPyfá FKa Aˆ u¥j oxK\h S u¥j oMxKuo ßx≤JPrr

\KTV† SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr AlfJr oJyKlu

oiqmfLt ˙JPj ImK˙f fJA oxK\h TKoKa fJ KTjPf CPhqJVL yjÇ Fr oNuq mJmh Vf mZPrr 15 \MuJAr oPiq ßhz KoKu~j kJC¥ kKrPvJi TrPf y~Ç KaKn lJ§PrAK\Ä S oxK\Ph KmPvw KmPvw TJPuTvPjr oJiqPo ßhz KoKu~j kJC§ xÄV´y TrJ y~Ç FA IgtxJyJPpqr oPiq Iit KoKu~j kJC¥ hJj, IJr mJTL FT KoKu~j kJC¥ TôrP\ yJxJjJ mJ xMhoMÜ EeÇ FA Igt kptJ~âPo KlKrP~ KhPf yPmÇ FZJzJ oJKr~Jo ßx≤Jr KjotJe mJmh FUjS 3 KoKu~j kJC¥ Ee rP~PZÇ xm KoKuP~ FUjS 4 KoKu~j kJC§ Ee kKrPvJi TrPf yPmÇ KxjJVV nmj xŒPTt IJA~Nm UJj mPuj, FA nmPjr KjYfuJ TKoCKjKar mÉoMUL xMPpJV-xMKmiJr \jq mqmyJr CkPpJVL TrPf FmÄ CkrfuJ~ oxK\Phr hLWtPo~JhL IJP~r mqm˙J V´yPer \jq KmKnjú kKrT·jJ V´ye TrJ yPòÇ FA oMyNPft ßpPyfá 4 KoKu~j kJC§ Ee rP~PZ fJA KxjJVV nmjKa xÄÛJPr IJkff ßTJPjJ CPhqJV V´ye TrJ pJPò jJÇ TJre F \jq k´P~J\j ßoJaJ IÄPTr lJ§Ç fPm APfJoPiq KxjJVV nmjKa jqJvjJu \JTJf lJCP¥vPjr TJPZ I˙J~L KnK•Pf nJzJ ßh~J yP~PZÇ nJzJ ßgPT k´J¬ Igt oxK\Phr Ee kKrPvJPi ßmv xyJ~T yPm mPu IJvJ TrJ pJPòÇ lJ§PrAK\Ä xŒPTt KfKj mPuj, KmKnjúnJPm Aˆ u§j oxK\Phr lJ§PrAK\Ä TJptâo ImqJyf rP~PZÇ F mZr oMxKuo YqJKrKa rJj Fr oJiqPo 42 yJ\Jr kJC¥ xÄV´y yP~PZÇ 10 \Mj ATôrJ ChMt KaKnPf lJ¥PrAK\ÄP~r oJiqPo IJPrJ 41 yJ\Jr kJC§ xÄV´y y~Ç rJoJÆJPj uJAfáu Tôhrxy IjqJjq KhPjS KmPvw KmPvw lJ¥PrAK\Ä YuPmÇ KfKj IJvJ k´TJv TPr mPuj, TKoCKjKar oJjMPwr xyPpJKVfJ gJTPu 4 KoKu~j kJC§ Ee kKrPvJPi ßmKv Khj xo~ uJVPmjJÇ CPuäUq, xÄmJh xPÿuPjr Êr∆Pf xMuKuf TP£ ßTôrJf kJb TPrj KovPrr IJ∂\tJKfT UqJKfxŒjú TôJrL yJKl\ IJ»Mu IJK\\ IJu TôJKxo, yJKl\ IJyoh r\m S IJPoKrTJ ßgPT IJVf yJKl\ lJ~xJu IJ»Mr rJyoJj IJKojÇ FA Kfj yJKl\ F mZr Aˆ u§j oxK\Ph fJrJKmy'r jJoJ\ kzJPòjÇ

xMroJ kzMj, KmùJkj Khj Vf 13 \Mj, PxJomJr kNmt u¥Pjr ˝Jh VsLu PrˆMPrP≤ \KTV† SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr CPhqJPV FT AlfJr oJyKlu IjMKÔf y~Ç IqJPxJKxP~vPjr xnJkKf oKvCr ryoJj vJKyPjr xnJkKfPfô S PxPâaJKr vJoLo vJyJPjr kKrYJujJ~ AlfJr oJyKlukNmt IJPuJYjJ~ mÜrJ mPuj, ÈGTqm≠nJPm PhPvr IxyJ~ oJjMwPhr KhPT xyPpJKVfJr yJf mJzJPjJ hrTJrÇ CkK˙f xTPuA PhPvr VrLm S hM”ULPhr oPiq xyPpJKVfJ @rS mJzJPjJr mqJkJPr GTqof PkJwe TPrjÇ KmVf KhPjr oPfJ FmJPrJ VrLm PmTJrPhr ToÄxÄ˙Jj xíKÓ TrPf KrTvJ Kmfre k´T·-3 FmÄ KaCm SP~u k´T·-1 TotxNKYr \jq oJyKlPu fyKmu xÄVsy TrJ y~Ç IKfKgmOPªr KjTa ßgPT k´J~ 7 yJ\Jr kJCP¥r k´Kfv´∆Kf kJS~J pJ~Ç pJ KmVf KhPjr ßrTctPT IKfmJKyf TPrPZÇ xnJ~ \JjJPjJ y~, 2013 S 2014 xJPu KrTvJ Kmfre ksTP·r oJiqPo \KTV† PkRrxnJ S CkP\uJr 9 ACKj~j kKrwh FuJTJ~ 3 \j TPr PoJa

60 \jPT KrTvJ kshJj TrJ yP~PZÇ Fr oJiqPo fJrJ FUj KjP\rJ CkJ\tj TPr Wr xÄxJr YJuJPf xão yP~PZÇ CPuäUq, pJTJf lJP¥r oJiqPo xÄVíKyf Igt FA KrTvJ KmfrPe mq~ TrJ y~Ç IjMÔJPj k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj mJÄuJPhv PgPT @Vf \KTV† oMK¿mJ\Jr oJhsJxJr KjmtJyL oMyfJKoo oJSuJjJ @mhMu oMxJKær FmÄ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj CkPhÓJ AxoJAu @uL, vJPyh PYRiMrL, mJmMu @yoh, oJSuJjJ PvyJm CK¨j, oJSuJjJ oMyJÿh yJxJj PYRiMrL lMufuL, oJSuJjJ jNPr @uo yJKohL, K\~J CK¨j, TM~JrkJz FPxJKxP~vPjr PxPâaJKr @mhMu S~JKyhÇ oJyKlPu mÜmq rJPUj IJVf IKfKgmOª xy xÄVbPjr PTJwJiqã oJSuJjJ ßoJ” @»Mu TM¨xM , xÄVbPjr iot xŒJhT FmÄ pJTJf CkTKoKar xhxq xKYm oJSuJjJ oMxPuy CK¨j, KjmtJyL xhxq oJSuJjJ lKrh @yoh PYRiMrLÇ IjqJPjqr oPiq CkK˙f KZPuj

pMÜrJ\q ZJ©uLPVr xnJkKf fJKoo @yPoh, mqJKrÓJr xJAl CK¨j UJKuh, \KTV† ksmJxL GTq kKrwPhr KvãJ S xJKyfq xŒJhT xM\j PYRiMrL, TM~JrkJz FPxJKxP~vPjr xJÄVbKjT xŒJhT Fo Fx IJA vJyLj, \KTV† SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr xy xnJkKf yJKohMr ryoJj PYRiMrL, Tor CK¨j PYRiMrL kJkuM, @mhMu @C~Ju PyuJu, pMVì xŒJhT @»MuJä y @u oJyoMh Aoj, FPTFo oJxMo, rJPxu @uo PYRiMrL mJmM, yJxjJf PYRiMrL, xy PTJwJiqã jN„u ÉhJ PYRiMrL \JPyh, xJÄVbKjT xŒJhT lJÀT @yoh, @»Mu mJKfj, vJyPjS~J\, \JKou @jxJrL, @\Jh PYRiMrL, ksYJr S ksTJvjJ xŒJhT @KfTMr ryoJj PYRiMrL, xy ksYJr S ksTJvjJ xŒJhT PoJyJÿh PhPuJ~Jr PyJPxj, PoÿJrKvk xŒJhT oJÊT @yoh, xy Po’JrKvk xŒJhT @Krl @yoh, KvãJ Kmw~T xŒJhT xJuJ CK¨j, IKlx xŒJhT mhÀöJoJj PYRiMrL, xJÄÛíKfT Kmw~T xŒJhT oJSuJjJ yJKoh CK¨j, KjmtJyL

oJPx IJ~ Tr∆j TokPã 500 ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥

IJkKj KT kJat-aJAo/láu-aJAo TJ\ UMÅ\PZj? IgmJ YJTáKr mJ mqmxJr kJvJkJKv mJzKf IJP~r \Pjq TJ\ TrPf YJj? IgmJ jfáj mqmxJ Êr∆ TrPf YJj? F\Pjq AÄPrK\ nJwJ \JjJr hrTJr ßjAÇ

IJkjJr IJ~ yPf kJPr oJPx TokPã 500 kJC¥ ßgPT TP~T yJ\Jr kJC¥ kpt∂Ç IJkjJr ßTJPjJ \JoJjf uJVPm jJÇ ßTJPjJ kMÅK\r hrTJr kzPm jJÇ ßasKjÄ, ßy· F¥ xJPkJPatr mqm˙J IJPZÇ

M Amil : 07958 690 720, 07748 844 762

ßpJVJPpJV Tr∆j:

xhxq yJÀj rvLh PYRiMrL, oJSuJjJ cJ, FjJP~f PYRiMrL Kk≤M ksoUM Ç xmPvPw ßoJjJ\JPfr oiqKhP~ oJyKlPur xoJ¬ ßWJweJ TrJ y~Ç - xÄmJh KmùK¬

020 7377 9787

Waterfields Solicitors We are an Immigration & Nationality specialist Firm and the work undertaken includes:

4 4 4 4 4 4 4 4

Spouse applications Asylum Indefinite Leave to Remain All types of entry clearance applications Naturalisation/Registration applications Various visa extension applications Entrepreneur Business Visa applications Student Visa applications, etc.

Other work undertaken

1. Residential Conveyancing 2. Commercial Conveyancing 3. Landlord & Tenant 4. Family & Matrimonial 5. Wills & Probate 6. Civil Litigation 7. Employment Law 8. Debt & Bankruptcy Law 9. Consumer General Contracts 10.Commissioners of Oaths

Waterfields Solicitiors is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority

Soil Ullah

Waterfields making law simple!

All enquiries please contact Mr Soil Ullah (Solicitor/Partner)

445 Roman Road, London E3 5LX

Tel: 0208 981 4460 Mobile: 07515 447030 Email: s.ullah@waterfieldssolicitors.co.uk


SURMA

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

ßV´¬Jr ZJKzP~ ßVu xJPz @a yJ\Jr dJTJ, 16 \Mj - ßhvmqJkL kMKuPvr YuoJj \ÄKuKmPrJiL KmPvw IKnpJj fífL~ Khj ßkKrP~PZÇ Vf 12 \Mj, ßrJmmJr xTJu ßgPT 13 \Mj, ßxJomJr xTJu kpt∂ 24 WµJ~ 34 \ÄKuxy 3 yJ\Jr 245 \jPT ßV´¬JPrr TgJ \JKjP~PZ kMKuvÇ ßxA KyxJPm F KjP~ Vf Kfj KhPj ßV´¬JPrr xÄUqJ hJÅzJu xJPz @a yJ\JPrr ßmKvÇ FA Kfj KhPjr IKnpJPj ßTmu Y¢V´JPo 42 kOÔJ~

IJrS Kfj mJXJKur FoKmA ßUfJm uJn

Kfj TJrPe AjMr KmYJr yS~J CKY“

- Kr\nL

IJuyJ\ô‰f~mMr ryoJj

oMyJÿh IJuL

u¥j, 16 \Mj - Èßo’Jr Im Kh IctJr Im Kh KmsKav IqJŒJ~Jr' mJ FoKmA ßUfJPm nNKwf yP~PZj @PrJ Kfj mJÄuJPhKv mÄPvJØëf KmsKav jJVKrTÇ

\MP~u Ko~J

\jKyfTr TJP\r oJiqPo xoJP\r AKfmJYT kKrmftPj ImhJj rJUJr \jq fJPhr FA ßUfJm 46 kOÔJ~

dJTJ, 16 \Mj - KmFjKkr KxKj~r pMVì oyJxKYm ÀÉu TKmr Kr\nL fgqoπL yJxJjMu yT AjMPT kûomJKyjLr ßuJT @UqJ KhP~ Kfj TJrPe fJr KmYJr yS~J CKY“ mPu hJKm 45 kOÔJ~

SURMA 37th Year Issue 1983 Friday

17 - 23 June 2016

xJ§JruqJP§ ‘hqJ uJAa’r IJfìk´TJv

116Ka hM˙ kKrmJPrr oPiq ro\JPjr UJhqxJoV´L Kmfre u§j, 16 \Mj - @ft-oJjmfJr ßxmJ S FTKa xoO≠ KvKãf FmÄ @fìKjntrvLu xoJ\ VbPj xyJ~fJ TrPf uPãq IJfìk´TJv TPrPZ ÈhqJ uJAa'Ç xŒsKf mOPaPjr xJ§JruqJP§ mxmJxTJrL ‰x~hkMrmJxLPhr CPhqJPV VKbf hqJ uJAa FTKa IuJn\jT FmÄ IrJ\QjKfT xÄVbjÇ pJr uãq FmÄ CP¨vq xoJP\r IxyJ~, ImPyKuf oJjMPwr k´Kf xJyJPpqr yJf mJKzP~ ßh~JÇ fJPhr oMPU yJKx láKaP~ ßfJuJÇ 42 kOÔJ~

ÈmKyKmtPvõ IJPuJKTf mJÄuJPhvL' mA Fr k´TJvjJ IjMKÔf

u§j, 16 \Mj - Vf 2 \Mj hkte xŒJhT ßoJ. ryof IJuL xŒJKhf ÈmKyKmtPvõ IJPuJKTf mJÄuJPhvL' mA Fr k´TJvjJ IjMÔJj Aˆ u§Pjr FuFoKx ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç TKoCKjKa ßjfJ IJuyJ\ô oJKjT Ko~Jr xnJkKfPfô S FcPnJPTa IJKmh IJuL IJPmh Fr kKrYJujJ~ FPf k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj aJS~Jr yqJoPuax Fr ¸LTJr TJCK¿uJr UJKuZ CK¨jÇ IjMÔJPj mÜmq rJPUj TKoCKjKa ßjfJ S u§j mJÄuJ xŒJhT ßT Fo IJmM fJPyr ßYRiMrL, xJPmT TJCK¿uJr jMr∆u yT, c. ßrJ~Jm CK¨j, V·TJr IJmMu TJuJo IJ\Jh ßZJaj, \JuJuJmJh k´mJxL TuqJe xÄ˙Jr xnJkKf IJKvTár ryoJj, mOKav mJÄuJPhv ßY’Jr Fr cJAPrÖr IJmMu 42 kOÔJ~

SURMA News Group Ltd - Unit B, 10 Quaker Street, London E1 6SZ EDITORIAL Call: 020 7377 9717 or Email: news@surmanews.com ADVERTISING: 0207 377 9787 or Email: sarzahmed@surmanews.com www.surmanews.com

Surma issue 1983