Page 17

UmrJUmr 17

SURMA m­ 11 - 17 December 2015

rJohJ KjP~ ßTªsPT ˝JVf \JjJu KxPua ZJ©uLV KxPuPa IgtoπL muPuj

ßkRr KjmtJYj KjP~ KmFjKkr o∂mqÈKxŒKu jjPx¿'

KxPua, 8 KcPx’r - ßkRr KjmtJYPj @S~JoL uLV ß\Jr TPr K\fPf YJ~ KmFjKkr Foj o∂mqPT ÈKxŒKu jjPx¿' mPu IKnKyf TPrPZj IgtoπL @mMu oJu @mhMu oMKyfÇ 7 KcPx’r, ßxJomJr KmPTPu KxPua xhr CkP\uJr ßoJuäJrVÅJS ACKj~Pj KmhMq“ xÄPpJPVr CPÆJijTJPu xJÄmJKhTPhr k´Pvúr \mJPm KfKj Foj o∂mq TPrjÇ KxPua xhr CkP\uJr ßoJuäJrVÅJS ACKj~Pjr 13 V´JPor 22 KTPuJKoaJr FuJTJ~ KmhMqfJ~Pjr CPÆJij TPrj IgtoπLÇ KmhMq“ xÄPpJPVr CPÆJij ßvPw ßkRrxnJ KjmtJYj KjP~ KmFjKkr o∂mq k´xPñ xJÄmJKhTrJ IgtoπLr hOKÓ @Twte TrPu IgtoπL ÈKxŒKu jjPx¿' mPu o∂mq TPrjÇ CPuäUq, 6 KcPx’r, rKmmJr KmFjKkr nJrk´J¬ oyJxKYm Ko\tJ lUÀu AxuJo @uoVLr mPuj, ÈFUj kpt∂ KmKnjú TotTJ§ ßhPU oPj yPò ßkRrxnJ KjmtJYj k´yxPjr KjmtJYj yPf pJPòÇ @S~JoL uLPVr k´JgtLrJ FPf ß\Jr TPr K\fPf YJjÇ KjmtJYj TKovjS ˝JiLj j~Ç' CPÆJijL IjMÔJPj oπL mPuj, ßvU yJKxjJr ßjfOPfô 2021 xJPur oPiq ßhPvr k´KfKa V´Jo KmhMqfJK~f TrJ yPmÇ @r 2018 xJPur oPiq KxPuPar k´KfKa V´JPo KmhMq“ ßkRÅZPmÇ KfKj mPuj, ÈKmhMq“ yPò \JfL~ vKÜÇ Fr @PuJ~ oJjMPwr TotãofJ ßmPz pJ~Ç @orJ F vKÜPT oJjMPwr WPr WPr ßkRÅPZ KhP~ ßhPvr Cjú~jPT fôrJKjõf TrPf YJAÇ' IgtoπL mPuj, mJÄuJPhPv KmhMq“ C“kJhPjr kKroJe TP~Tèe ßmPzPZÇ Fr TíKffô \jVPerÇ TJre \jVeA pgJpg ßjfOfô KjmtJYj TPrPZÇ ßvU yJKxjJPT kMjrJ~ ãofJ~ mKxP~PZÇ' xhr CkP\uJ kKrwh ßY~JroqJj @vlJT @yoPhr xnJkKfPfô S xhr CkP\uJ @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT ACKk ßY~JroqJj Kj\Jo CK¨Pjr xûJujJ~ CPÆJijL IjMÔJPj KmPvw IKfKg KyPxPm mÜOfJ TPrj mJÄuJPhv @S~JoL uLPVr ßTªsL~ xJÄVbKjT xŒJhT IqJcPnJPTa KoxmJy CK¨j KxrJ\, \JKfxÄPW mJÄuJPhv ˙J~L KovPjr xJPmT k´KfKjKi S rJÓshNf c. F ßT @mhMu ßoJPoj, ß\uJ @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT vKlTár ryoJj ßYRiMrL, kuäL KmhMqfJ~j ßmJPctr xhxq (kKrT·jJ S Cjú~j) xMjLu Yªs ßh, ß\uJ @S~JoL uLPVr pMVì xJiJre xŒJhT Iiqã xM\Jf @uL rKlT, KxPua kuäL KmhMq“ xKoKf-2-Fr ß\jJPru oqJPj\Jr KhuLk Yªs xrTJr k´oMUÇ

kMKuv TjPˆmu pUj KZjfJATJrL KxPua, 8 KcPx’r - YJTKr\LmPjr k´go Tot˙u KxPuPaA hMA uJU aJTJ KZjfJA TPr kJuJPjJr xo~ kMKuPvr FT TjPˆmuPT \jfJ @aT TPr gJjJ~ KhP~PZÇ 7 KcPx’r hMkMPr WajJKa WPaPZ KxPua jVPrr K\ªJmJ\Jr FuJTJ~Ç SA kMKuv xhPxqr jJo vKrl rJjJÇ KxPua ßTJPfJ~JKu gJjJr SKx ßxJPyu @yoh \JjJj, vKrlPT yJ\Pf ßrPU K\ùJxJmJh TrJ yPòÇ k´fqãhvtLrJ \JjJj, hMkMr 1aJr KhPT K\ªJmJ\JPr FT mqmxJ~L ÈKZjfJA, KZjfJA' mPu KY“TJr TrPu KZjfJATJrLPT iJS~J TPr \jfJÇ SA KZjfJATJrL ßoJarxJAPTPu TPr kJuJKòPujÇ \jfJ K\ªJmJ\Jr ßoJz ßgPT mJÀfUJjJ kpt∂ iJS~J TPr SA mqKÜPT iPr fJr TJZ ßgPT hMA uJU aJTJ C≠Jr TPrÇ F xo~ KZjfJATJrL KjP\PT kMKuv xhxq mPu hJKm TPrjÇ fUj fJPT ßTJPfJ~JKu gJjJ~ ßxJkht TrJ y~Ç jJo k´TJPv IKjòMT ˙JjL~ FT mJKxªJ \JjJj, KZjfJA TPr kJuJKòPuj KfKj (vKrl)Ç pUj kJmKuT iru, fUj VeKkaMKjr oPfJ Im˙J y~Ç F Im˙J ßhPUA KfKj mPuj È@Ko kMKuv'Ç F TgJ ÊPj fJPT kMKuPv ßhS~J y~Ç PTJPfJ~JKu gJjJr kMKuv xN© \JjJ~, vKrl rJjJ TjPˆmu kPh KjP~JV kJS~Jr kr fJr k´go Tot˙u KZu KxPuaÇ WajJr xo~ KfKj xJhJ ßkJvJPT K\ªJmJ\Jr FuJTJ~ Im˙Jj TrKZPujÇ fJr mJKz msJ¯emJKz~Jr jmLjVPrÇ

KxPua, 9 KcPx’r - KxPua ß\uJ ZJ©uLPVr kNetJñ TKoKa ßWJweJ TrJ~ xÄVbPjr ßTªsL~ TKoKaPT ˝JVf \JKjP~ VfTJu oñumJr KxPuPa KoKZu TPrPZ ZJ©uLVÇ rohJ CÅKYP~ FA KoKZPu IÄv ßjj xÄVbPjr I∂f 40 \j TotLÇ 2014 xJPur ßxP¡’Pr ßTªs ßgPT xnJkKf S xJiJre xŒJhTxy @rS Z~Ka kh ßWJweJ TPr KxPua ß\uJ ZJ©uLPVr jfMj TKoKa ßWJweJ TrJ y~Ç k´J~ FT mZr kr 5 KcPx’r ß\uJ ZJ©uLPVr KmKnjú xŒJhTL~ kPh @rS 132 \Pjr jJo ßWJweJ TPr ßTªs ßgPT 141 xhxqKmKvÓ TKoKa ßWJweJ y~Ç kNetJñ TKoKa ßWJweJ CkuPã ßTªsPT ˝JVf \JjJPf VfTJu ß\uJ ZJ©uLV KoKZu TPrÇ KmPTPu KxPuPar ßTªsL~ vyLh KojJr FuJTJ ßgPT KoKZu ßmr TPr K\ªJmJ\Jr S ßYRyJ¢Jr FuJTJ k´hKãe TPr ZJ©uLVÇ k´fqãhvtLrJ \JjJ~, kNetJñ TKoKaPT KjP~ xnJkKf vJyKr~Jr ßyJPxj xJoJh S xJiJre xŒJhT rJ~yJj y\rf vJy\JuJu (ry.)Fr oJ\Jr K\~Jrf TPrjÇ kPr ßxUJj ßgPT TP~TKa U§ U§ KoKZu KjP~ fÅJrJ KmPTu

YJraJr KhPT jVPrr ßTªsL~ vyLh KojJPr FT© yjÇ F xo~ fÅJrJ xPñ gJTJ YPar mqJV ßgPT rJohJ ßmr TPrjÇ k´J~ 40 \jPT fUj rJohJ myj TrPf ßhUJ pJ~Ç ßTC yJPf, @mJr ßTC ßoJarxJAPTPu mxJ Im˙J~ rJohJ KjP~ ßWJrJPlrJ TrKZPujÇ kPr K\ªJmJ\Jr S ßYRyJ¢Jr KhPT KoKZu ßmr TPrj ßjfJ-TotLrJÇ F xo~ xJoPj gJTJ KfjKa ßoJarxJAPTPu Z~\j S ßkZPj @rS j~Ka ßoJarxJAPTPu Kfj\j TPr gJTJ 27 \Pjr yJPf rJohJ ßhUJ pJ~Ç IPjPT rJohJ CÅKYP~ KoKZu TPrjÇ rJohJ yJPf gJTJ TotLPhr fhJrT TrPf ßhUJ pJ~ ß\uJ ZJ©uLPVr xyxnJkKf @uL ßyJPxjPTÇ KoKZu ßvPw fÅJr TJPZ \JjPf YJAPu KfKj mPuj, È@®rãJPgt TP~T\j rJohJ FPjKZuÇ kPr Imvq @orJ ßxèPuJ xKrP~ ßlPuKZÇ' fPm F mqJkJPr ZJ©uLPVr TP~T\j ßjfJ jJo k´TJv jJ TrJr vPft \JjJj, ßTªs ßgPT kNetJñ TKoKa ßWJweJr kPr KxPua ßgPT FTKa kã TKoKar KmÀP≠ Im˙Jj ßj~Ç Vf ßxJomJr KmPTPu SA kã jVPr FTKa

KoKZuS TPrÇ kNetJñ TKoKar KmÀP≠ gJTJ xmJA xπJxL k´TíKfr yS~J~ @®rãJPgt Foj k´˜MKf KZuÇ k´fqãhvtLrJ mPuj, ZJ©uLPVr xv˘ KoKZPur xo~ K\ªJmJ\Jr S ßYRyJ¢J ßoJPz kMKuPvr KfjKa hu KZuÇ kMKuPvr xJoPjA rJohJ KjP~ KoKZu TPr ZJ©uLVÇ fPm @AjvO⁄uJ mJKyjL KZu KjK‘~Ç F mqJkJPr KxPua ßTJPfJ~JKu gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) ßxJPyu @yoh mPuj, ÈKoKZu ßgPT hNPr KZu kMKuPvr huÇ F TJrPe rJohJ myjTJrL TJCPT ßhPUKj kMKuvÇ' ß\uJ ZJ©uLPVr xnJkKf vJyKr~Jr @uo xJoJh Imvq mPuj, rJohJ KjP~ ßTC KoKZu TPrKjÇ ZKm @PZ mPu fÅJPT \JjJPuS KfKj Kmw~Ka FKzP~ KVP~ mPuj, ÈFKa ßTJPjJ KoKZu KZu jJÇ KxPuPar AKfyJPx ßTªs ßgPT FA k´go kNetJñ TKoKa k´TJv yP~PZÇ SA TKoKaPT KjP~ @orJ oJ\Jr K\~Jrf TPrKZÇ \PzJ yS~J S ßlrJr kPg KoKZu yP~PZÇ ßxUJPj KmKòjúnJPm KTZM yPu ßxaJr \jq ßjfOfô hJ~L yPf kJPr jJÇ'

S~qJrPcsJPmr ßnfr ßgPT ZJ©uLV TqJcJr kJñJx ßV´¬Jr

KxPua, 8 KcPx’r - rqJm-Fr CkK˙Kf ßar ßkP~ S~qJrPcsJPmr ßnfPr uMKTP~ kPz KxPuPar xπJxL kJñJxÇ ßx mJxJ~ @PZ ∏ KjKÁf ß\PjA rqJm YJKuP~KZu IKnpJjÇ KT∂á fJPT WPr jJ ßkP~ fuäJKv ÊÀ TPr rqJmÇ FTkptJP~ TJkz rJUJr S~qJrPcsJPmr ßnfPr fJPT kJS~J pJ~Ç ßxUJj ßgPT rqJm xhxqrJ fJPT @aT TPrjÇ kPr kJñJPxr ˝LTJPrJKÜ oPf, ßxA @PuJKYf TJPuJ mqJV S rJohJS C≠Jr TrJ y~Ç FKhPT, kJñJxPT ßV´¬JPr KxPuPa kLroyuäJ, yJCK\Ä FPˆa FuJTJ~ ˝K˜ ßjPo FPxPZÇ @r kJñJPxr KmÀP≠ YJrKa oJouJ YuoJj rP~PZ, VfTJu hMkMPr rqJm9 Fr xhr h¬Pr ßk´x KmsKlÄP~ \JKjP~PZr Ck-IKijJ~T ßo\r ÉoJ~Nj TmLrÇ KxPuPar ÈkJñJx'Ç kMPrJ jJo mJmMu ßyJPxj SrPl kJñJxÇ FT jJPoA ßYPj xmJAÇ KZjfJATJrL S xπJxL KyPxPm jVrLPf fJr kKrKYKf rP~PZÇ KxPua jVrLr kLr oyuäJ FuJTJ~ kJñJPxr mJxJÇ fJr oNu mJKz KhrJA CkP\uJr mJKakJzJ V´JPoÇ fJr

KkfJr jJo @mMu mJvJr SrPl @mMu ßyJPxjÇ 7 KcPx’r ßV´¬JPrr kr rqJm-9 Fr xhr h¬Pr fJPT KjP~ ßk´x KmsKlÄ TPrj rqJm xhxqrJÇ F xo~ ßV´¬JrTíf kJñJxPTS xJÄmJKhTPhr xJoPj yJK\r TrJ y~Ç rqJm xhxqrJ \JjJj, TP~T Khj @PV ÈQhKjT oJjm\Koj' kK©TJ~ KxPuPar xπJxL kJñJxPT KjP~ Umr k´TJKvf y~Ç Fr ßk´KãPf rqJm xhxqrJ fJr xŒPTt ßUÅJ\ ßj~J ÊÀ TPrjÇ rqJm'r IjMxºJPj ßmKrP~ @Px kJñJPxr IkrJi TPotr jJjJ TJKyjLÇ kJñJPxr KmÀP≠ KxPua jVrLr F~JrPkJat gJjJ~ KfjKa S~JPr≤ rP~PZÇ FZJzJ @rS TP~TKa oJouJ rP~PZ fJr KmÀP≠Ç FZJzJ KmKnjú xo~ jVrLr o\MohJrL, UJxhKmr, kKÁo-kNmt kLr oyuäJ FuJTJ~ KZjfJA, YÅJhJmJK\, nëKohxMqfJ, IKVúxÄPpJPVr IKnPpJV rP~PZÇ FZJzJ, rJ\QjKf TotTJP§ ßx ßhKv-KmPhKv I˘ KhP~ oyzJ k´hvtj TPrÇ Fxm oyzJr Umr KmKnjú xo~ VeoJiqPo k´TJKvf yP~PZÇ FKhPT, kJñJxPT ßV´¬JPrr hJKmPf FuJTJ~

nMÜPnJVL IPjPTA rqJm'r TJPZ IKnPpJV hJP~r TPrjÇ FxPmr ßk´KãPf kJñJxPT ßV´¬JPr rqJm-9 Fr TotTftJ ßxJxt KjP~JV TPrjÇ @r FA ßxJPxt r KnK•Pf 7 KcPx’r, ßrJmmJr rJf 2aJr xo~ rqJm TotTftJrJ \JuJuJmJh FuJTJr GTqfJj 152 j’r mJxJ~ IKnpJj YJuJ~Ç SA xo~ kJñJx mJxJPfA KZuÇ KT∂á rqJm'r CkK˙Kf ßar ßkP~ ßx uMKTP~ kPzÇ k´gPo WPrr ßnfPr IKnpJj YJKuP~ fJPT kJS~J pJ~KjÇ FTkptJP~ rqJm xhxqrJ mJxJr ßnfPr fuä J Kv ÊÀ TPrjÇ fuä J Kvr FTkptJP~ mJxJr S~qJrPcsJPmr ßnfr ßgPT fJPT @aT TrJ y~Ç FKhPT, ßV´ ¬ JPrr kr rqJm xhxqrJ kJñJxPT K\ùJxJmJh TPrjÇ fJPhr K\ùJxJPhr ßk´KãPf kJñJPxr ßxA TJPuJ mqJV S rJohJ C≠Jr TrJ y~Ç rqJm TotTftJrJ \JjJj, ßV´¬JPrr kr kJñJx fJr IkTPotr TgJ rqJm'r TJPZ ˝LTJr TPrPZÇ fJr TJZ ßgPT jVrLr kLr oyuäJxy @vkJPvr FuJTJr IkrJiLPhr xŒPTt fgq kJS~J ßVPZÇ FKhPT, FuJTJ xNP© \JjJ ßVPZ, ß˝òJPxmTuLV kKrYP~ kJñJx FuJTJ~ YÅJhJmJK\ TPr @xKZuÇ Vf ßrJmmJr ßx YÅJhJr WajJPT ßTªs TPr FuJTJr ßuJT\jPT ÉoKT ßh~Ç FojKT fJPhr yfqJ TrJrS ÉoKT ßh~Ç FuJTJr ßuJT\j \JjJj, kJñJx xm xo~ ßljKxKcu, VÅJ\J S oh ßxmj TPrÇ @r rJ\QjKfT ßjfJrJ fJPhr V´∆Pkr TqJcJr KyPxPmA fJPT mqmyJr TPrjÇ ßx AKfoPiq KxPuPa rJ\kPg I˘ KjP~ oyzJ KhP~ @fï ZKzP~PZÇ ßVu TP~TKhj @PV jVrLr K\ªJmJ\JPr ß˝òJPxmTuLPVr vJK∂kN e t KoKZPu ßx I˘ KjP~ oyzJ KhP~PZÇ Fr @PV jVrLr hvtj ßhCzL FuJTJ~ Kj\ hPur TotLPhr Ckr ßx k´TJvq I˘ KjP~ yJouJ YJKuP~PZÇ yJCK\Ä FPˆa FuJTJ \JoJ~JPfr TP~T\j ßjfJr mJxJ~ ßx IKVúxÄPpJV TPr @PuJKYf y~Ç kMKuPvr xPñ xÄWPwtS ßx Ku¬ y~Ç

Surma issue 1957  
Surma issue 1957  
Advertisement