Page 1

SURMA 36th Year Issue 1921 3 - 9 April 2015 14 - 20 \MoJhJu IJKUrJy 1436 Ky\rL 19 - 25 ‰Y© 1421 mJÄuJ 48 kOÔJ 50p www.surmanews.com ksKfÔJfJ : orÉo IJuyJ\ cJ” mKvr IJyoh

APuTvj 2015: ßT kJPmj 10 jJ’JPrr YJKm

TqJPorj jJ KoKumqJ§ y y y y

r IJmhMu TJA~No r

u§j, 2 FKk´u - 56fo KmsKav kJutJPo≤ KjmtJYPjr @r oJ© 1 oJx mJTLÇ xmJr j\r FUj @VJoL 7 ßoÈr KjmtJYPjr KhPTÇ ßTJj hu xrTJr Vbj TrPm, ßT kJPmj 10 jJ’Jr cJCKjÄ KˆsPar YJKm? KmPväwTPhr kJvJkJKv xmt© F KjP~ YuPZ mqJkT @PuJYjJ S KyPxPm-KjPTwÇ 30 oJYt, ßxJomJr kJutJPoP≤r KmuMK¬ ßWJweJr krkrA ÊÀ yP~PZ

rJ\QjKfT huèPuJr @jMÔJKjT k´YJreJÇ k´gJjMpJ~L SA KhjA rJeL FKu\JPmPgr xJPg ßhUJ TPr FPx fJ“ãKeT k´KfKâ~J~ 10 jJ’JPrr KhPT fJKTP~ k´iJjoπL ßcKnc TqJPorj mPuPZj, @VJoLPf @mJr @Ko jJ y~ Fc KoKumqJ§ yPmj F WPrr mJKxªJÇ fPm fJr \Pjq @r ßmvL IPkãJ TrPf yPm jJÇ IJVJoL 7 ßo-A fJ KjitJKrf yP~ pJPmÇ 8 ßo'r 42 kOÔJ~

ßyJ~JAaYqJPkPu IJxPZ TJCK¿u TJptJu~ mZPr xJv´~ yPm 13 KoKu~j kJC§ u¥j, 2 FKk´u - TJCK¿Pur Igt xJv´~ FmÄ Kj\˝ nmPj IKlx ˙JkPjr pMVJ∂TJrL CPhqJV KjP~PZj mJrJr KjmtJyL ßo~r

uMflár ryoJjÇ nJzJ~ mqmÂf TJptJu~ ßgPT Kj\˝ nmPj ˙JjJ∂Krf yPò TJCK¿u IKlxÇ APfJoPiq kNmt u¥Pjr

ßyJ~JAaYqJPku FuJTJ~ ImK˙f r~qJu u¥j yJxkJfJPur kMrPjJ nmjKa KTPj KjP~PZ 44 kOÔJ~

ßnJapMP≠ 12 KmsKav-mJXJKu xmT'Ka \KrPkr luJlPu yqJÄ kJutJPo≤ KjP\r KxPa yJrPf kJPrj KjT ßTîV oPjJ~j \oJ S k´fqJyJPrr ßvw fJKrU 9 FKk´u

r∆vjJrJ IJuL

KaCKuk KxK¨TL

KojJ ryoJj

c. r‡kJ yT

mqJKrˆJr IJPjJ~Jr mJmMu

ßoKrjJ IJyPoh

ßoJ. xMufJj

IJxMT IJyoh FoKmA

Kk´¿ xJKhT ßYRiMrL

IJuL IJUuJTáu AxuJo

xMoj yT

rSvj IJuL

@mJr KxPuamJxLr ˝kú kNre: mäVJr SxoJjLPf jJoPuJ yfqJ KmPhvL KmoJj dJTJ, 2 FKk´u - TJPT, ßTj UMj TrJ yPò, fJr KTZMA \JjJ KZu jJ oJhsJxJZJ© K\TÀuäJy S @KrlMu AxuJPorÇ FojKT pJÅPT yfqJ TrJ yPuJ, KfKj ßTJgJ~ TL KuPUPZj, fJ-S \JjPfj jJÇ fJÅPhr ÊiM muJ yP~PZ, iPotr ImoJjjJ yP~PZÇ Frkr ZKm ßhUJPjJ yP~PZ, mJxJ KYKjP~ ßhS~J yP~PZÇ yJPf ßhS~J yP~PZ YJkJKfÇ @r fJ 45 kOÔJ~

KxPua, 2 FKk´u - ImPvPw k´fLãJr ImxJj WKaP~ KxPua FoFK\ SxoJjL @∂\tJKfT KmoJmªPr Imfre TrPuJ KmPhvL KmoJjÇ @∂\tJKfT

˝LTíKf kJS~Jr k´J~ 17 mZr kr KxPua FoFK\ SxoJjL @∂\tJKfT KmoJjmªr PgPT YJuM yPuJ @∂\tJKfT lîJAaÇ 44 kOÔJ~


2 UmrJUmr

3 - 9 April 2015 m SURMA

KxKa TrPkJPrvj KjmtJYj:

ãofJ gJTPuS KTZMA TrPZ jJ TKovj

u k´JgtLPhr oPjJj~jk© \oJ: @.uLV xrm, KmFjKk jLrm u ßV´¬Jr-@fï, KmFjKkr ßjfJrJ xvrLPr pJPòj jJ u FTT TJCK¿ur k´JgtL KbT TrPf kJPrKj @.uLV dJTJ, 29 oJYt - dJTJ S Y¢V´JPor Kfj KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPj ÈxmJr \jq xoJj xMPpJV' (ßuPnu ßkäK~Ä Kl) xm k´JgtLr \jq xoJjnJPm k´PpJ\q yPò jJÇ xrTJr-xoKgtf k´JgtLrJ ßpnJPm F xMPpJV kJPmj, KmPrJiL ß\JPar k´JgtLrJ ßxnJPm kJPòj jJÇ KjmtJYj TKovPjr (AKx) TotTJP§ Kmw~Ka ¸Ó yP~ CPbPZ mPu KjmtJYj kptPmãTPhr ßTC ßTC o∂mq TPrPZjÇ FT\j xJPmT KjmtJYj TKovjJr S FT\j ˙JjL~ xrTJr KmPvwù mPuj, @Aj KjmtJYj TKovjPT IPjT ãofJ KhP~PZÇ KT∂á flKxu ßWJweJr 12 KhPjS ÈxmJr \jq xoJj xMPpJV' ‰fKrPf TKovjPT ßTJPjJ CPhqJV KjPf ßhUJ pJ~KjÇ FojKT KmPrJiLkãPT F mqJkJPr ßoRKUTnJPmS @võ˜ TrJ y~KjÇ @PªJujrf ß\JPar IxÄUq ßjfJTotL oJouJ S ßV´¬Jr-@fPïr TJrPe kJKuP~ ßmzJPòj, IPjPT TJrJmªLÇ fJÅrJ KjmtJYPj k´JgtL yPu KTÄmJ k´JgtLPhr xyPpJVL KyPxPm TJ\ TrPf YJAPu TKovj fJÅPhr \jq ßxA xMPpJV ‰fKr TPr ßhPm KT jJ, KTZMA muPZ jJÇ AKfoPiq dJTJ oyJjVr kMKuPvr pMVì TKovjJr oKjÀu AxuJo mPuPZj,

k´JgtLPhr oPiq TJrS KmÀP≠ oJouJ gJTPu KfKj k´TJPvq @xJoJ© fJÅPT ßV´¬Jr TrJ yPmÇ fPm ßTC @hJuf ßgPT \JKoj KjP~ FPu ßV´¬Jr TrJ yPm jJÇ F mÜPmq KmPrJiL hPur ßjfJ-TotLPhr oPiq jfMj vïJ ‰fKr yP~PZÇ fJÅrJ F KmwP~ KjmtJYj TKovPjr y˜Pãk YJAPZjÇ KT∂á TKovj fJÅPhr yfJv TPrPZÇ \JjPf YJAPu xJPmT KjmtJYj TKovjJr ZÉu ßyJxJAj mPuj, KjmtJYj xMÔM TrJr \jq pJ pJ TreL~, fJr xmA TrJr ãofJ KjmtJYj TKovjPT KhP~PZ xÄKmiJjÇ ßxA KhT ßgPT KmPrJiL ß\JPar ßjfJPhr pJPf y~rJKj TrJ jJ y~, ßx KmwP~ AKx nNKoTJ rJUPf kJPrÇ KT∂á fJrJ ßxA nNKoTJ rJUPZ jJÇ FTA xPñ KjmtJYj xMÔM TrJr \jq xrTJrPTS @∂KrT yPf yPmÇ KjmtJYj TKovPjr xÄKväÓ TotTftJPhr xPñ TgJ mPu \JjJ ßVPZ, 20huL~ ß\JPar KjmtJYPj IÄvV´yPer ßWJweJ mrÄ TKovjPT UJKjTaJ KmmsfTr kKrK˙KfPf ßlPuPZÇ TKovj iPr KjP~KZu KmPrJiL ß\Ja KjmtJYPj @xPm jJÇ TKovj xKYmJuP~r xÄKväÓ TotTftJPhr TJrS TJrS oPf, xrTJrkPãr

Zaman Brothers

oJouJ-yJouJ~ mftoJPj KmFjKk-\JoJ~Jf ß\Ja Km±˜ Im˙J~ @PZÇ FA TotTftJPhr iJreJ KZu, ˝· xoP~r oPiq KmPrJiLkã oJb ßVJZJPjJr xMPpJV kJPm jJÇ fJA fJrJ KjmtJYPjS @xPm jJÇ TKovj xKYmJu~ muPZ, dJTJr hMA KxKaPf ßnJaPTPªsr xÄUqJ 1 yJ\Jr 960KaÇ k´KfKa ßTPªs VPz 23 \j TPr mJKyjL ßoJfJP~j TrJ yPu 45 yJ\JPrr ßmKv mJKyjL uJVPmÇ F ZJzJ rqJm S KmK\Kmr ÃJoqoJe mJKyjL KoKuP~ ßoJfJP~j TrJ mJKyjLr xhxqxÄUqJ 50 yJ\Jr ZJKzP~ pJPmÇ flKxu IjMpJ~L, @\ 29 oJYt oPjJj~jk© \oJ ßhS~Jr ßvw KhjÇ oPjJj~jk© k´fqJyJPrr ßvw Khj @VJoL 9 FKk´uÇ ßnJa V´ye 28 FKk´uÇ dJTJ C•r KxKaPf ßo~r kPh KmFjKkr ßY~JrkJrxPjr CkPhÓJ @mhMu @C~Ju Ko≤M FmÄ jJVKrT GPTqr oJyoMhrM ryoJj oJjúJ oPjJj~jk© xÄV´y TPrPZjÇ Ko≤Mr jJPo oJouJ gJTJ~ KfKj k´TJPvq @xPZj jJÇ dJTJ hKãe KxKa ßgPT ßo~r kPh oPjJj~jk© xÄV´y TPrPZj KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq Ko\tJ @æJx, IgtKmw~T xŒJhT @mhMx xJuJo, @∂\tJKfTKmw~T xŒJhT @xJhMöJoJj Krkj S oyJjVr ßjfJ @mMu mJvJrÇ oJouJ gJTJ~ fJÅrJS @®PVJkPjÇ oPjJj~jk© xÄV´yTJrL jJKxr C¨Lj @yPÿh Kk≤M S KvãTPjfJ ßxKuo nNAÅ ~J FUj TJrJmªLÇ KmFjKkr ßjfJrJ muPZj, ßo~r S TJCK¿ur kPh KmFjKkr x÷Jmq k´JgtLPhr IPjPTA TJrJVJPr @aT @PZjÇ oJouJ gJTJ~ VJ-dJTJ KhP~PZj IPjPTAÇ oJouJ jJ gJTPuS oJouJ-yJouJr nP~ VJ-dJTJ KhP~ @PZj IPjT x÷Jmq k´JgtL FmÄ IxÄUq ßjfJ-TotLÇ 43 kOÔJ~

CASH & CARRY

mJÄuJ aJCPjr k´JePTPªs ImK˙f IJoJPhr F ßhJTJPj mJÄuJPhPvr pJmfL~ ¸JAx, KmKnjú fKrfrTJrL, ßpoj uJC, \JKu, TáozJ, K^ÄVJ, Kvo, uKf xy jJjJ irPer frfJ\J oJZ FmÄ fJ\J yJuJu oJÄx ßoJrV kJS~J pJ~Ç IJoJPhr FUJPj ßp ßTJj oJuJoJu kJATJrL S UMYrJ KTjPf kJPrj Ifq∂ x˜J hJPoÇ FUJPj IJKTTJr IctJr uS~J y~Ç Beef (Mix) -

Special Offer

1kg = £3.50 5kg = £14.89 Whole Sheep - £2.99 per kg 4 Baby Chicken - £6.99

1 pack Hilsha fish (6 in a pack) - £7.99 Ruhi Fish (any size) - £2.89 per kg Mrigal Fish (any size) - £3.89 per kg

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

17 - 19 Brick Lane, London E1 6PU T: 0207 247 1009 M: 07983 760 908

07770 452 128


UmrJUmr 3

SURMA m 3 - 9 April 2015

45 oJouJ~ IKnPpJVk©:

850 @xJKor xmJA KmFjKk-\JoJ~JPfr

dJTJ, 29 oJYt - ImPrJi-yrfJPu jJvTfJr WajJ~ xJrJ ßhPv TrJ k´J~ ßhz yJ\Jr oJouJr oPiq fh∂ ßvPw 45KaPf IKnPpJVk© ßhS~J yP~PZÇ FPf KmFjKk-\JoJ~JPfr xJPz @a v ßjfJ-TotLr KmÀP≠ IKnPpJV @jJ yP~PZÇ fhP∂r xPñ xÄKväÓ TotTftJrJ muPZj, xm oJouJPfA pJPf IKnPpJVk© ßhS~J y~, ßx mqJkJPr IKuKUf KjPhtvjJ @PZÇ F TJrPe ImPrJi-yrfJPu ßpxm oJouJr fh∂ mJKT @PZ, ßxèPuJPfS pJPf IKnPpJVk© ßhS~J pJ~, ßx mqJkJPr k´˜MKf KjPòj fh∂TJrL TotTftJrJÇ Imvq kMKuv xhr h¬Prr TotTftJrJ F irPjr KjPhtPvr TgJ I˝LTJr TPrPZjÇ fJÅrJ mPuPZj, oJouJ fhP∂r kr IKnPpJVk© ßhS~J yPm, jJ YNzJ∂ k´KfPmhj ßhS~J yPm, ßxaJ fh∂TJrLr mqJkJrÇ kMKuPvr IKfKrÜ oyJkKrhvtT (k´vJxj) ßoJUPuxMr ryoJj mPuj, fh∂TJrLrJ ˝JiLjnJPmA fh∂ TrPZjÇ fJÅPhr fhP∂ ßTJPjJ y˜Pãk TrJr k´vúA SPb jJÇ fPm xmJAPT muJ yP~PZ, k´TOf IkrJiL pJPf ßmKrP~ ßpPf jJ kJPr, ßx mqJkJPr xfTt gJTPf yPmÇ kMKuv xN© \JjJ~, Vf 5 \JjM~JKr ßgPT 15 oJYt kpt∂ ßhPvr KmKnjú ˙JPj jJvTfJ~ \Kzf gJTJr IKnPpJPV 19 yJ\Jr mqKÜPT ßV´¬Jr TPrPZ kMKuvÇ ßV´¬Jr yS~J mqKÜrJ KmFjKk S \JoJ~JPfr TotL mPu \JjJ ßVPZÇ fJÅPhr KmÀP≠ ßhz yJ\Jr oJouJ yP~PZÇ FPf Kfj yJ\Jr mqKÜr jJo CPuäU TPr FmÄ YJr yJ\Jr mqKÜPT ßmjJPo @xJKo TrJ yP~PZÇ kKrxÄUqJPj ßhUJ ßVPZ, 15 oJYt kpt∂ fh∂ ßvPw

IKnPpJVk© ßhS~J 45Ka oJouJr oPiq dJTJ oyJjVPr rP~PZ hMKa, dJTJ ßrP†r ß\uJèPuJPf 12Ka, Y¢V´Jo ßrP†r YJr ß\uJ~ YJrKa, rJ\vJyL KmnJPV FTKa, KxPuPa Z~Ka, mKrvJu oyJjVPr hMKa S mKrvJu KmnJPV 18KaÇ dJTJ oyJjVr kMKuv xN© \JjJ~, dJTJ oyJjVPr jJvTfJr oJouJ rP~PZ 367KaÇ Fr oPiq rojJ gJjJ~ TrJ jJvTfJr oJouJ~ 53 j’r S~Jct pMmhPur pMVì xŒJhT hMuJu Yªs vLuPT @xJKo TPr IKnPpJVk© ßhS~J yP~PZÇ @r uJumJV gJjJr oJouJr 25 j’r S~JPctr TKovjJr yJK\ @ufJl ßyJPxjPT @xJKo TPr IKnPpJVk© ßhS~J y~Ç kMKuPvr KxPua KmnJPVr (oyJjVr kMKuv mJPh) 38Ka gJjJ~ oJouJ yP~PZ 60KaÇ Fr oPiq KxPua ß\uJr 11 gJjJ~ 15Ka, xMjJoVP†r 11 gJjJ~ xJfKa, ßoRunLmJ\JPrr xJf gJjJ~ 16Ka S yKmVP†r j~Ka gJjJ~ 22KaÇ Fxm oJouJr oPiq hs∆f KmYJr @APj kJÅYKa S KmPvw ãofJ @APj FTKaxy ßoJa Z~Ka oJouJr IKnPpJVk© ßhS~J yP~PZÇ Z~ oJouJ~ KmFjKk S \JoJ~JPfr 253 ßjfJ-TotLPT IKnpMÜ TrJ yP~PZÇ yKmVP†r mJÉmu gJjJ~ 5 \JjM~JKr hs∆f KmYJr @APj jJvTfJr FTKa oJouJ TrJ y~Ç 12 \JjM~JKr SA oJouJ~ 54 \jPT IKnpMÜ TPr @hJuPf IKnPpJVk© hJKUu TPrj oJouJr fh∂TJrL TotTftJÇ IKnpMÜ mqKÜrJ yPuj gJjJ KmFjKkr xnJkKf @T¨x Ko~J SrPl mJmMu, gJjJ \JoJ~JPfr @Kor TJ\L @mhMr rCl mJyJr, gJjJ \JoJ~JPfr ßxPâaJKr \JuJu KC¨j @TK†, gJjJ

Advice - Representation - Advocacy EEA, Immigration & Nationality applications for the UK: The New Immigration Act 2014 make changes to: Employers, Landlords, Marriages in UK Application refusal & removal Deportation & appeals How does the new law affect you call us to find out. jfáj AKoPV´vj IJAj 2014 KjoúKuKUf KmwP~r Ckr IJPrJKkf yP~PZ: Fokä~Jr, uqJ¥uctx, ACPT'r Inq∂Pr KmP~, KrKlC\Ju FKkäPTvj S KrPoJnJu KcPkJPatvj S IJKkuÇ F jfáj IJAPjr TJrPe IJkjJr TreL~ xŒPTt \JjPf IJoJPhr TJPZ ßlJj Tr∆jÇ

Outside Leytonstone Underground Station 30 Church Lane, London E11 1HG

0203 659 4839 or 07587 980 705 www.wfib.org.uk

ZJ©hPur @øJ~T @mhMu @yJh TJ\uxy \JoJ~Jf-KmFjKkr 54 \j ßjfJ-TotLÇ YMjJÀWJa gJjJr @PrTKa oJouJ~ KmFjKk, ZJ©hu S \JoJ~JPfr 47 \jPT IKnpMÜ TPr @hJuPf IKnPpJVk© hJKUu TPrj oJouJr fh∂TJrL TotTftJÇ xMjJoVP†r hKãe xMjJoV† gJjJ~ Vf 7 \JjM~JKr jJvTfJr WajJ~ hs∆f KmYJr @APj FTKa oJouJ TrJ y~Ç SA oJouJ~ 15 \JjM~JKr 22 \jPT IKnpMÜ TPr @hJuPf IKnPpJVk© hJKUu TrJ y~Ç ßV´¬Jr TrJ y~ hM\jPTÇ oJouJ~ IKnpMÜ mqKÜPhr ÈKmFjKkr ßjfJ-TotL' CPuäU TrJ y~Ç fPm TJrS kh mJ kNetJñ jJo-KbTJjJ ßhS~J y~KjÇ 22 \Pjr oPiq xJKær @yoh S @mhMu oK\h jJPor hM\Pjr kNetJñ jJo rP~PZÇ KxPuPar TJjJAWJa gJjJ~ hs∆f KmYJr @APj hMKa oJouJr IKnPpJVkP© 39 \jPT @xJKo TrJ yP~PZÇ fJÅPhr oPiq ßV´¬Jr Kfj\jA \JoJ~JfKvKmPrr TotLÇ Ikr oJouJ~ Z~\jPT IKnpMÜ TPr IKnPpJVk© ßhS~J yP~PZÇ Z~\Pjr oPiq ßV´¬Jr hM\j \JoJ~Jf-KvKmPrr TotLÇ mKrvJu oyJjVr S KmnJPV 20Ka oJouJ~ IKnPpJVk© KhP~PZ kMKuvÇ oyJjVPrr hMKa oJouJr oPiq FTKar IKnPpJVkP© oyJjVr pMmhPur pMVì @øJ~T oJylM\Mr ryoJj, oyJjVr ZJ©hPur pMVì @øJ~T oKvCr ryoJjxy ß\uJ FmÄ oyJjVr pMmhu S ZJ©hPur 13 \j ßjfJTotLr jJo rP~PZÇ IjqKaPfS ZJ©hu S pMmhPur xJf ßjfJ-TotLr jJo rP~PZÇ mKrvJu KmnJPV 18Ka oJouJ~ KmFjKk-\JoJ~JPfr 103 ßjfJ-TotLPT @xJKo TrJ y~Ç

rÄkMr KmnJPV YJrKa oJouJ~ IKnPpJVk© ßhS~J yP~PZÇ Fr oPiq VJAmJºJr xJWJaJ gJjJr FTKa jJvTfJr oJouJ~ 19 \jPT @xJKo TPr IKnPpJVk© ßhS~J y~Ç fJÅPhr oPiq rP~PZj xJWJaJ gJjJ pMmhPur xJiJre xŒJhT ßoJ. jNÀöJoJj SrPl KaaM S xnJkKf ßoJ. @yPoh TKmr SrPl vJyLjÇ VJAmJºJ gJjJr @PrTKa oJouJ~ KmFjKk-\JoJ~JPfr @a\j ßjfJ-TotLPT IKnpMÜ TrJ y~Ç jLulJoJrLr ‰x~hkMr gJjJ~ TrJ FTKa oJouJ~ j~\Pjr KmÀP≠ IKnPpJVk© KhP~PZ kMKuvÇ fJÅrJ xmJA KmFjKkr ßjfJ-TotLÇ kûVz gJjJ~ TrJ @PrTKa oJouJ~ \JoJ~JPfr 16 TotLPT IKnpMÜ TrJ yP~PZÇ PUJh kMKuv TotTftJPhr ßTC ßTC ˝LTJr TPrPZj, YJPkr oMPU Fxm oJouJ~ IKnPpJVk© KhPuS jJvTfJr oJouJèPuJPf dJuJSnJPm KmFjKk S \JoJ~JPfr ßTªsL~ ßjfJPhr hJ~L TPr ßV´¬Jr ßhUJPjJ yP~PZÇ KT∂á ßhUJ pJPm, KmYJPr Fxm oJouJ KaTPm jJÇ IgY fhP∂r @PV hrTJr KZu ßmJoJr TJKrVr, xrmrJyTJrL S pJrJ rJ˜JWJPa ßmJoJ ZMzPZ, fJPhr vjJÜ TrJÇ KT∂á FUj kpt∂ kMKuv ßxaJA TrPf kJPrKjÇ msqJT KmvõKmhqJuP~r @Aj IjMwPhr kKrYJuT vJyhLj oJKuT mPuj, ÈkMKuvPT âoJVfnJPm rJ\QjKfT C¨Pvq mqmyJr TrPu FTaJ mJKyjL KyPxPm hãfJ-PpJVqfJr xPñ TJ\ TrJr ãofJ yJKrP~ ßluPmÇ kMKuPvr hãfJ ßnJÅfJ yPu Fr ßUxJrf KhPf yPm \jVePTÇ FnJPm YuPf gJTPu pUj @orJ IkrJPir KvTJr ym, fUj kMKuv YJAPuS @r IkrJiLPhr UMÅP\ ßmr TrPf kJrPm jJÇ'

WATCH Live Property Show With Kazi Arif

(MARLA, MNAEA)

Sponsord by:

Letting Selling Buying

Live on every Thursday 9.35pm - 10.30pm on Bangla TV (Sky 786)

Licensed Member

8 Vallance Road, Whitechapel, London, E1 5HR T: 020 7375 1188 M: 07944 872 919 (Line open till 11pm)

0% commission for letting & sales

E-mail: admin@primeestateagents.co.uk

We offer

n

www.primeestateagents.co.uk


4 UmrJUmr

3 - 9 April 2015 m SURMA

mJVtoqJPjr xJ\J: KmmOKfhJfJ 23 YJÅhJ jJ ßhS~J~ 42 KvãJgtLPT ßm©JWJf: jJVKrPTr KmÀP≠ ImoJjjJr Àu IKnnJmTPhr KkaáKjPf dJTJ 2 FKk´u - xJÄmJKhT ßcKnc mJVtoqJjPT @hJuf ImoJjjJr IKnPpJPV xJ\J k´hJPjr KmwP~ CPÆV k´TJv TPr KmmOKf k´hJjTJrL 50 KmKvÓ jJVKrPTr oPiq 23 \Pjr KmÀP≠ @hJuf ImoJjjJr Àu \JKr TPrPZj asJAmMqjJuÇ ßY~JroqJj KmYJrkKf SmJ~hMu yJxJPjr ßjfíPfô Kfj xhPxqr @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu-2 1 FKk´u F @Phv ßhjÇ @PhPv Ve˝J˙q ßTPªsr k´KfÔJfJ cJ: \JlÀuîJy ßYRiMrL, @jM ßoJyJÿh, Kx@r @mrJr, KvKrj yT S @uL @yPÿh K\~J CK¨jxy 23 \Pjr KmÀP≠ @hJuf ImoJjjJr IKnPpJPV ßTj vJK˜oNuT mqm˙J V´ye TrJ yPm jJ, fJ \JjPf YJS~J yP~PZÇ @VJoL 23 FKk´Pur oPiq fJPhrPT asJAmMqjJPu KuKUf \mJm hJKUu TrPf muJ yP~PZÇ SA Khj F KmwP~ krmftL @PhPvr Khj iJpt TrJ yP~PZÇ FZJzJ F WajJ~ mMimJr @hJuPf Kj”vft ãoJ k´JgtjJ TrJ~ hMA\jPT ãoJ TPrPZj asJAmMqjJuÇ Fr @PV FTA WajJ~ asJAmMqjJPur TJPZ Kj”vft ãoJ k´JgtjJ TrJ~ c. vJyhLj oJKuT S @Kxl j\Àuxy 24 \jPT ãoJ TPrj @hJufÇ Vf 2 KcPx’r asJAmMqjJu-2

hJÅf yJrJPuj KvãT

mJVtoqJjPT mqJKÜVf mäîPV oMKÜpMP≠ vyLPhr xÄUqJ KjP~ @kK•Tr ßuUJr k´TJPvr IKnPpJPV 5 yJ\Jr aJTJ \KroJjJ S @hJuf YuJTJuLj xo~ kpt∂ xJ\J k´hJj TPrjÇ F KmwP~ Vf 20 KcPx’r mJÄuJPhPvr FTKa \JfL~ ‰hKjT kK©TJ~ ÈmJVtoqJPjr xJ\J~ 50 jJVKrPTr CPÆV' vLwtT FTKa KmmOKf k´TJv TPrÇ Frkr Vf 23 KcPx’r KjCA~Tt aJAox kK©TJ~ ÈoJ\KuÄ K¸Y Aj mJÄuJPhv' vLwtT FTKa xŒJhTL~ ZJkJ y~Ç Vf 28 KcPx’r ‰hKjT k´go @PuJr xŒJhPT 31 KcPx’r

50 \j jJVKrPTr ˝JãKrf KmmOKfr kNetJñ TKk \oJ ßh~Jr KjPhtv ßhj @hJufÇ @Phv IjMpJ~L k´go @PuJ 50 \j KmKvÓ jJVKrPTr ˝JãKrf KmmOKfr kNetJñ TKk @hJuPf \oJ ßh~Ç SA 50 \j jJVKrPTr FT\j UMvL TKmr fJr mÜmq k´fqJyJr TPrjÇ Frkr Vf 14 \JjM~JKr xJÄmJKhT ßcKnc mJVtoqJjPT xJ\J k´hJPjr KmwP~ KmmOKf k´hJjTJrL 49 \j KmKvÓ jJVKrTPT asJAmMqjJPu yJK\r yP~ mJ @Aj\LmLPhr oJiqPo fJPhr KmmOKf S @YrPer KmwP~ mqJUqJ ßh~Jr KjPhtv ßhj @hJufÇ

dJTJ, 29 oJYt - rJ\vJyLr mJWJ~ mjPnJ\Pjr YJÅhJ KhPf jJ kJrJ~ 42 \j KvãJgtLPT KkKaP~PZj KmhqJuP~r xyTJrL KvãTÇ Umr ßkP~ IKnnJmPTrJ FPx KmhqJu~ ßWrJS TPr k´iJj KvãTPT KkaMKj KhP~ fJÅr hMKa hJÅf ßnPX KhP~PZjÇ fJÅPT yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ IKnpMÜ xyTJrL KvãT khfqJPVr @Pmhj TPrPZjÇ fJÅPT kMKuv @aT TPrPZÇ 27 oJYt, vKjmJr rJ\vJyLr mJWJ CkP\uJr Y§LkMr CóKmhqJuP~ F WajJ WPaÇ KmhqJuP~r k´iJj KvãPTr jJo j\Àu AxuJoÇ IKnpMÜ xyTJrL KvãPTr jJo ßoJyJÿh @uLÇ IKnnJmTPhr hJKmr oMPU ßoJyJÿh @uL YJTKr ßgPT ImqJyKf ßYP~ KmhqJu~ kKrYJujJ TKoKar xnJkKfr TJPZ @Pmhj TPrPZjÇ KvãJgtLrJ \JjJ~, mjPnJ\Pjr \jq 100 aJTJ YJÅhJ irJ yP~KZuÇ Ff aJTJ KhP~ KvãJgtLrJ mjPnJ\Pj ßpPf YJ~KjÇ 28 oJYt xTJu xJPz j~aJ~ KmhqJuP~r xyTJrL KvãT ßoJyJÿh @uL IÓo ßv´Ker TîJPx FPx mjPnJ\Pjr YJÅhJ YJAPu ßTC ßTC kPr KhPf YJ~Ç fPm ßmKvr nJV KvãJgtL Ff aJTJ KhP~ mjPnJ\Pj ßpPf IkJrVfJ k´TJv TPrÇ FPf K㬠yP~ KvãT ßoJyJÿh @uL ßmf KhP~ 42 \j KvãJgtLPT ßkaJjÇ FPf ÀoJ A~JxKoj jJPor FT\j KvãJgtL IxM˙ yP~ pJ~Ç Umr ßkP~ yJKl\Mr ryoJj jJPor FT\j IKnnJmT ZMPa FPu ßoJyJÿh @uL fJÅPT ioT KhP~ KmhqJu~ ßgPT ßmr TPr ßhjÇ KlPr KVP~ yJKl\Mr ryoJj Ijq IKnnJmTPhr ßcPT KjP~ @PxjÇ fJÅPhr xPñ ˙JjL~ Y§LkMr mJ\JPrr ßuJT\jS YPu @PxÇ fJÅrJ

KmhqJu~ ßWrJS TPr k´iJj KvãT j\Àu AxuJo S xyTJrL KvãT ßoJyJÿh @uLr IkxJre hJKmPf ßxäJVJj KhPf gJPTjÇ FTkptJP~ k´iJj KvãT CP•K\f IKnnJmTPhr ßmJ^JPjJr ßYÓJ TrPf FPu IKnnJmPTrJ fJÅPT KkaMKj ßhjÇ FPf fJÅr SkPrr oJKzr hMKa hJÅf ßnPX pJ~Ç kPr CkP\uJ KjmtJyL TotTftJ mJhu Yªs yJuhJr S mJWJ gJjJr kMKuv WajJ˙Pu pJjÇ kMKuv @yf Im˙J~ ßmuJ 11aJr KhPT k´iJj KvãTPT C≠Jr TPr mJWJ CkP\uJ ˝J˙q ToPkäP KjP~ @PxjÇ mJWJ gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ @KojMr ryoJj \JjJj, xyTJrL KvãT ßoJyJÿh @uLPT @aT TrJ yP~PZÇ KuKUf IKnPpJV ßkPu fJÅr jJPo oJouJ TrJ yPmÇ mJWJ CkP\uJ ˝J˙q ToPkäPr @mJKxT KYKT“xT @uoVLr ßr\J mPuj, j\Àu AxuJPor SkPrr oJKzr hMKa hJÅf ßnPX ßVPZÇ yJxkJfJPu KYKT“xJiLj j\Àu AxuJo \JjJj, KmhqJuP~r k´iJj KvãT KyPxPm IKnnJmTPhr vJ∂ TrJr \jq TgJ muPf KVP~ KfKj yJouJr KvTJr yjÇ KfKj xyTJrL KvãTPhr ßcPT mPuKZPuj, KvãJgtLrJ YJÅhJ jJ KhPu mjPnJ\j KkKZP~ ßjS~J yPmÇ KvãJgtLPhr ßkaJPjJr WajJ IjJTJKãfÇ IKnpMÜ KvãT ßoJyJÿh @uL KvãJgtLPhr ßkaJPjJr TgJ ˝LTJr TPr \JjJj, kPrr Khj mjPnJ\j IgY aJTJ SPbKjÇ F \jq fJÅr UMm UJrJk uJVKZuÇ fJA SPhr hM-FTKa mJKz KhP~PZjÇ oKyCK¨j jJPo FT KvãJgtLr IKnnJmT mPuj, ÊiM mjPnJ\Pjr aJTJr \jq j~, Fr @PVS FA KvãT KmhqJuP~r ACKjlPotr aJTJr \jq KvãJgtLPhr KkKaP~PZjÇ

mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr Kl∑ kJKTtÄP~r xMKmiJ IJPZ

IJoJPhr FUJPj rP~PZ ßl∑v oJZ, yJuJu oJÄx, fJ\J vJT-xK«xy VOy˙JuL xTu keqÇ mJÄuJ aJCj TqJv F¥ TqJKr IJkjJr Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr ßpJVJj KhP~ gJPTÇ All major Credit & Debit Card welcome

Bangla Town Cash & Curry Your right choice for grocery shopping

67-77 Hanbury Street, London E1 5JP Phone : 020 7377 1770


UmrJUmr 5

SURMA m 3 - 9 April 2015

rqJPmr hrmJPr k´iJjoπL

TJCPT xπJx TrPf ßh~J yPm jJ dJTJ, 29 oJYt - k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mPuPZj, mJÄuJPhPv TJCPT xπJx FmÄ jOvÄx TotTJ§ TrPf ßh~J yPm jJÇ ßpPTJj oNPuq ˝JiLjfJr ßYfjJ xoMjúf rJUPf yPmÇ @orJ mJÄuJPhPvr oJKaPf xπJx S jOvÄxfJ TrPf ßhm jJÇ 28 oJYt rJ\iJjLr TMKotPaJuJ~ rqJm xhr h¬Pr @P~JK\f hrmJr IjMÔJPj KfKj Fxm TgJ mPujÇ rqJPmr k´KfÔJmJKwtTL CkuPã F hrmJr IjMKÔf y~Ç IjMÔJPj rqJPmr oyJkKrYJuT ßmj\Lr @yPoh ÊPnòJ mÜmq rJPUjÇ k´iJjoπLr KjrJk•J CkPhÓJ ßo\r ß\jJPru (Im.) fJKrT @yPoh KxK¨T, ˝rJÓs k´KfoπL @xJhMöJoJj UJj TJoJu, ˝rJÓs xKYm c. ßoJ\JPÿu yT UJj FmÄ kMKuPvr @AK\ FPTFo vyLhMu yT oPû CkK˙f KZPujÇ k´iJjoπL mPuj, k´JTOKfT hMPptJPVr kJvJkJKv ojMwqxOÓ hMPptJV ßoJTJKmuJ TPr ßhv FKVP~ pJPmÇ KfKj mPuj, ojMwqxOÓ hMPptJV @xPm TUjS TUjSÇ fPm F Im˙J ßoJTJKmuJ TPr @oJPhrPT xJoPj FKVP~ ßpPf yPm FmÄ @Ko hO| @vJmJhL, @orJ FKVP~ pJPmJAÇ KfKj mPuj, fgJTKgf @PªJuPjr jJPo KmFjKk-\JoJ~Jf ß\Ja oJjMPwr Skr yJouJ YJKuP~ fJPhr \jKk´~fJ yJKrP~PZÇ fJPhr @PªJuj oJPj \jVePT kMKzP~ oJrJ FmÄ \jVPer xŒK• ±Äx TrJÇ @oJr \LmPj F irPjr @PªJuj ßhKUKjÇ @oJr \Lmj ÊÀ yP~KZu ÛMu \LmPj @PªJuPjr oiq KhP~Ç IfLPf

\jVePT xTu @PªJuPj xŒOÜ yPf ßhPUKZÇ IgY KmFjKk-\JoJ~Jf ß\JPar mftoJj @PªJuPj \jVPer ßTJj xŒOÜfJ ßhKU jJÇ KmFjKk-\JoJ~Jf ß\Ja ßhPvr Cjú~j mJiJV´˜ TrPf ±ÄxJ®T TotTJ§ YJuJPòÇ pJrJ ßhPvr IV´VKf S \jVPer TuqJe YJ~ jJ, fJrJA \jVePT kMKzP~ oJrPf kJPr, @èPj kMKzP~ oJjMw oJrJ rLKfof IkrJiÇ k´iJjoπL mPuj, @orJ mJÄuJPhPv ßTJjnJPm \KñmJhL TJptâo

yPf ßhm jJÇ @orJ ImvqA mJÄuJPhvPT hKãe FKv~Jr vJK∂kNet ßhPv kKref TrPmJÇ KfKj mPuj, KmFjKk-\JoJ~JPfr xπJxLrJ ßruuJAj, Km@rKaKx mJx, asJT, KxFjK\, xrTJKr IKlx, KmhMq“ ßTªs, mqmxJ k´KfÔJj, lMakJPgr ßhJTJj kMKzP~PZ FmÄ ±Äx TPrPZÇ F kKrK˙KfPf \Lmj S xŒh rãJ~ rqJmxy xTu @AjvO⁄uJ mJKyjLr xPmtJó ßkvJhJKrfô S IPvw ‰iPptr xPñ TJ\ TPr pJPòÇ Vf 6

mZPr rqJPmr Cjú~Pj xrTJPrr VOyLf khPãPkr TgJ fMPu iPr k´iJjoπL mPuj, jfMj mqJaJKu~j YJuM TrJ yP~PZ FmÄ 11 mqJaJKu~Pjr \jq ˙J~LnJPm nNKo mrJ¨ ßh~J yP~PZÇ VJ\LkMPr rqJm xhr h¬r FmÄ k´Kvãe ßTPªsr \jq ˙J~LnJPm nNKo mrJ¨ ßh~J yP~PZÇ kJvJkJKv rqJPmr ImTJbJPoJ Cjú~j FmÄ k´P~J\jL~ KmKnjú irPjr xMPpJV-xMKmiJ mJzJPjJ yP~PZÇ KfKj mPuj, rqJPmr kKrYJuj xãofJ

mOK≠r \jq @orJ hM'Ka ßyKuT¡Jrxy k´P~J\jL~ pJjmJyj mrJ¨ KhP~KZÇ IkrJi hoPj FmÄ IkrJiLPhr ßV´¬JPrr \jq rqJmPT yJAPaT pπkJKf S @iMKjT fgq k´pMKÜPf xMxKöf TPrKZÇ xKfqTJr IPgtA rqJm FUj FTKa FKua ßlJxtÇ Ikyre S oMKÜke @hJ~PT \Wjq IkrJi KyPxPm IKnKyf TPr ßvU yJKxjJ mPuj, rqJm IPjT WOeq IkrJiLPT @aPTr oJiqPo IkÂf IPjT KvÊ S IPjT ßuJTPT C≠Jr TPr fJPhr kKrmJPrr TJPZ KlKrP~ KhP~PZÇ F k´xPñ KfKj IkÂfPhr C≠JPr @AjvO⁄uJ mJKyjLr xlu IKnpJj pgJpgnJPm Ck˙Jkj y~ jJ CPuäU TPr KfKj mPuj, ÈIkyrPer WajJ UmPrr TJVP\ ßpnJPm TnJPr\ ßh~J y~ FTA ßãP© IkÂfPT C≠JPrr WajJ~ ßxnJPm TnJPr\ ßh~J y~ jJ, FaJ hMnJt Vq\jTÇ' k´iJjoπL mPuj, ßhPvr hKãe S hKãekNmtJûPu xπJxL S mjhxMqPhr @˜JjJ ±ÄPx rqJm xlu nNKoTJ kJuj TPrPZÇ KfKj mPuj, Ix“ mqmxJ~L, ßYJrJTJrmJKr, \Ju oMhsJ Yâ, nM~J kJxPkJat S IQmi KnS@AKk mqmxJr IkPYÓJ ßrJPi FKua ßlJPxtr xhxqrJ TJptTr IKnpJj kKrYJujJ TrPZÇ fJrJ ßn\Ju k´KfPrJPi ßoJmJAu ßTJat kKrYJujJ TrPZÇ Fr oJiqPo WajJ˙PuA xJ\J k´hJj S \KroJjJ @hJ~ TPr \j\LmPj vJK∂ S ˝K˜ KlKrP~ @jPZÇ

Bangladesh Drug / Alcohol Rehab Clinic Miraz Ali: 07508 893539 www.dabrosproject.com

mJÄuJPhPv x¬JPy 24 W≤J ßxmJ k´hJj TrPZ KryJKmKuPavj KTîKjTÇ csJVx mJ FqJuPTJyPu ßjvJV´˙Phr xM˙fJr \Pjq UMm nJu F KTîKjTKa ˝J˙qPxmJ~ KmsPaPjr ßpPTJj KryJm ßx≤JPrr ßYP~S IPjT xluÇ IJkjJr KT ßTJj mºá, kKrmJPrr ßTJj xhxq IgmJ xyToLt ßjvJV´˙? IJkKj KT FPhr xJyJPpqr \jq xKbT ßTJj KTîKjT UMÅ\PZj mJ KTnJPm FaJ Êr∆ TrPmj \JPjj jJ? IJoJPhr xŒPTt IJkKj \JjPf ßkPrPZj ÊPj IJorJ IJjKªfÇ csJVx mJ FqJuPTJyPur IJxKÜ PgPT KlKrP~ IJjPf IJorJ xPmtJ•o KYKT&xJ ßxmJ k´hJj TPr gJKTÇ FaJ 3 oJPxr FTKa AjPajKxn ßV´JV´Jo, pJPf cJÜJPrr krJovt xy IjqJjq IJjMxJKñT xm ßxmJ ßh~J y~ F KTîKjPTÇ IJoJPhr hã ˆJlrJ ßrJVLr xJmtãKeT kKrYptJ~ KjP~JK\f IJPZjÇ IJorJ KxPuPa ImK˙f KTîKjPTr xJPg KmsPaPj Im˙JjTJrL ßrJVLr kKrmJPrr xJPg ßpJVJPpJV ßrPU TJ\ TPr gJKTÇ ßrJVLr kKrKYf kKrPmv FmÄ fJPhr xJkäJA~Jr pJPhr Ckr fJrJ KjntrvLu, fJPhr xyPpJV ßgPT ßrJVLPT KmKóZjú TrJr uPãqS IJoJPhr KTîKjT TJ\ TPr gJPTÇ AjPajKxn ßV´JV´Jo YuJTJuLj kNet xoP~ ßrJVLPT mJKzPf rJUJ y~Ç ßp TJrPe IJoJPhr xlufJ 80 vfJÄPvrS ßmKvÇ IJoJPhr kqJPTP\ ßcJr aá ßcJr ßxmJ k´hJPjr mqm˙J IJPZ; pJr oPiq rP~PZ - KnxJ, KraJjt lîJAa KaPTa, F~JrPkJPat PkRÅPZ ßh~J, F~JrPkJat PgPT IJoJPhr ˆJPlr xJyJPpq KjP~ IJxJ FmÄ 3 oJPxr AjPajKxn ßk´JV´JPo FcKovjÇ

A 24/7 in house Rehabilitation clinic in Bangladesh. Excellent recovery route for those affected by Drugs/Alcohol with a much higher success rate than what is available in Great Britain. Do you, a friend, a family member or a work colleague have an addiction problem? Are you looking for professional help and don't know where to start? We're glad you found us. We're here to provide the best treatment options for a whole spectrum of addictions including Alcohol and Drug misuse. It is an intensive 3 month programme, Access to the Doctor and all necessary treatments at the clinic. Our trained professionals are available to attend to client’s needs at all times. We liaise between our Clinic in Sylhet and the clients family members in Britain to offer a seamless service. Our clinic, eliminates the possibility of the client relapsing by removing them from their known environment and suppliers of their dependent substance. Clients will be kept in house throughout the whole programme. This is why our success rate is over 80% Our package involves a door to door service including: Visa, flight ticket (Return), drop off to airport, picked up by staff at Sylhet and admission for 3 months.


6 xŒJhTL~ / Ck-xŒJhTL~

3 - 9 April 2015 m SURMA

xofJ, oJjKmT optJhJ S xJoJK\T jqJ~KmYJr FOUNDER : Late Al-Haj Dr. Bashir Ahmed HONORARY EDITOR : Mrs. Ayesha Ahmed EDITOR : Ahmed Moyez

NEWS EDITOR : Abdul Quaium

LITERARY EDITOR : Shahidul Islam Sagor

MANAGING DIRECTOR : Sarzamin Ahmed

SURMA Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ

Tel: 020 7377 9787 Fax: 020 7377 9717

www.surmanews.com EDITORIAL: news@surmanews.com ADVERTISING: sarzahmed@surmanews.com

mJÄuJPhPvr KjmtJYj @\ IKjmtJKYf k´KfKjKiPhr yJPf @orJ APfJoPiq KjmtJYPjr mÉ„k S rX ßhPU FPxKZÇ TgJèPuJ mJÄuJPhPvr ßk´ãJkPaÇ KmVf Z~ mZPr mJÄuJPhPvr rJ\QjKfT IñPj KjmtJYj k≠Kf KjP~ KmvõmqJKk IPjT yJxqrPxr \jì KhP~PZÇ mÉ\j KuPUPZj, ÊiM KjmtJKYf xrTJr yPuA VefJKπT y~ jJÇ @orJ Fr k´Tf í „k KmVf Z~ mZr pJm“ ßhPU @xKZÇ VefPπr Kj\˝ FTKa @Yre KTÄmJ k´PfqTKa ßnRVKuTPãP© xJoJjq FhKT-SKhT ZJzJ @∂\tJKfTnJPm VefπJ~Pjr ßfoj ßyrPlr ymJr TgJ j~Ç KT∂á mJÄuJPhPvr ßãP© Vefπ yPò ßTJPjJ FTKa hPur Kj\˝ ofJof mJ huL~ @YrPer jJoÇ Fxm ßk´ãJkPar ßnfr KhP~ Vf mZr mJÄuJPhPv FTKa \JfL~ KjmtJYj IjMKÔf yP~PZ pJ xmtfnJPm KmfKTtf FmÄ ßTJPjJ ßTJPjJ oyu FA KjmtJYPjr oJiqPo pJrJ ãofJ YYtJ TrPZj fPhrPT IQmi xrTJr muPZjÇ FA KmfKTtf KjmtJYjPT ßTC V´ye TPrKj FToJ© @S~JoL uLV ZJzJÇ k´go KhPT @orJ @S~JoL uLPVr IPjT ßjfJPj©Lr oPiq ßhPUKZ ßp, FA KmfKTtf KjmtJYj KjP~ KTZáaJ uöJ-vro KjP~ TgJ muPfÇ FUj fJrJ ßmkrS~JÇ TJre, fJPhr xJoPj ßTJPjJ CkJ~ ßjAÇ pKh kMKuvL rJÓs TJP~o jJ TrJ pJ~ fJyPu FPhrPT \jVe TLnJPm fJzJPm ßx n~ fJPhr ßnfr rP~PZÇ Fr \jqA xTu oyuPT ImùJ TPr KjP\Phr ßU~Ju-UMKv oPfJ FTKa rJÓsPT \mrhUu TPr ßrPU ßh~J yP~PZÇ FaJ ßTJPjJnJPmA FrvJh @oPur xJoKrT\J∂Jr vJxj mqm˙Jr xJPg ßfJujJ TrJ pJPm jJÇ TJre, ßxA xJoKrT\J∂Jr @oPu @oJPhr xoJ\TJbJPoJPf KmnJ\j KZu jJÇ KZu hMA kãÇ FT kã xrTJr, Ijq kã \jVeÇ fUj mqKÜ KZu ‰˝rJYJrÇ FUj FTKa hu yP~ CPbPZ ‰˝rJYJPrr k´KfnáÇ ßTJPjJ ßVJÔL pKh hum≠nJPm FA @Yre TPr ßx y~ rJPÓsr \jq xmPY n~ïrÇ mJÄuJPhv FUj FA n~ïrTJuA IKfâo TrPZÇ FA hJjmL~ vKÜPT VefJKπT k∫J~ KlKrP~ @jPf oMKÜTJoL oJjMw ßp xÄV´Jo Vf 3 oJx pJm“ IKfâo TPr pJPò FPT ßTJPjJnJPm k´Kfyf TrPf jJ ßkPr xrTJr FUj jfáj @PrTKa KjmtJYjL YJu ÊÀ TPrPZÇ @orJ k´gPoA CkuK… TPrKZ, xrTJr Kj\PT ßp ßTJPjJ cJoJPdJPur @zJPu ßgPT ãofJ rãJr ßTRvu KyPxPm KxKa KjmtJYjPT mqmyJr TrPZÇ FA ßTRvPur ßnfr KhP~ KmPrJiL hu mJ Vefπ C≠Jr TrJr xÄV´JPo ßpxm oJjMw \Lmj C“xVt TPrPZ fJPhr TL yPm? oJjMw KT FTKa ‰˝rJYJrPT fJzJmJr \jq mJrmJr oOfqá r \jq k´˜f M yPm? @orJ oPj TKr, pJrJ rJ\jLKf TPrj, fJrJA Fr nJPuJ C•r KhPf kJrPmjÇ KmPrJiL hPur ßj©L ßmVo UJPuhJ K\~J mPuPZj, fJrJ ImPrJPi @PZj @mJr KjmtJYPjr \jq k´˜KM fS KjPòjÇ KT∂á KfKj nJPuJnJPm \JPjj, fJr huPT KjmtJYj TrPf xrTJr ßhPm jJÇ xrTJr YJPò, KjmtJYjL oNPuJ ßhKUP~ KmPrJiL hPur jqJpq IKiTJr @hJP~r @PªJuj ßgPT Kj´n TrJÇ KmfKTtf 5 \JjM~JKrr KjmtJYPjr @PV ßp ßkRrxnJ KjmtJYPj KmPrJiL hPur FTPYKa~J Km\~ I\tj yP~KZu, ßxxm KjmtJKYf mqKÜPhrPT KT xrTJr ßTRvPu KmKnjú KogqJ oJouJr oJiqPo ß\uyJ\Pf mKª TPr rJUPZ jJ? fJr Igt FTaJA, @S~JoL uLV ZJzJ ßTC KjmtJKYf yPuS ßTJPjJ uJn yPm jJÇ oNuf FaJ KjmtJYj j~Ç ChJyre ˝„k muPf kJKr, I˘ pKh cJTJPfr yJPf gJPT fJyPu ßxaJ IQmi @r pKh kMKuPvr yJPf gJPT fJyPu ßxaJ ‰miÇ FTAnJPm IQmi xrTJr VefJKπT k´Kâ~Jr v»èPuJ mqmyJr TrPuA Vefπ yP~ pJ~ jJÇ ßvU yJKxjJ xrTJPrr yJPf ßTJPjJ VefJKπT oJiqoA @\ KjrJkh j~Ç xm KTZáA fJr aJñJAKukJPzr vJKzr @YPur jqJ~ KfKj mqmyJr TrPZjÇ mftoJj KxKa KjmtJYjS ßp @S~JoL rJ\jLKfr FTKa jÓPUuJ fJ mM^Pf @r mJKT ßTJgJ~? APfJoPiq ˝~Ä ßvU yJKxjJr KmÀP≠ IKnPpJV C™JKkf yP~PZ KjmtJYjL @YreKmKioJuJ KjP~Ç KT∂á KjmtJYj TKovj KT FxPmr ßTJPjJ mqm˙J mJ Kmw~KaPT KmªMoJ© @oPu ßjPm? k´vAú @Px jJÇ TJre, xmA xrTJPrr yJPfr kMfu á Ç xrTJr mJ fJr xTu oJiqo nJPuJnJPmA \JPj mJÄuJPhPv FTKa KjmtJYj TrJr ‰jKfT KnK• fJrJ IPjT kNPmtA yJKrP~PZÇ FPfJ FPfJ èo @r yfqJr ßTJPjJ oLoJÄvJ jJ TPr fgJTKgf KjmtJYjL rJ\jLKfr fJ§m rYjJ TrJr ßTJPjJ ßpRKÜTfJ @PZ mPu @orJ oPj TKr jJÇ

‰x~h @mMu oTxMh IjqJjq mZPrr oPfJ FmJrS TP~TKa KaKn YqJPjPur xJÄmJKhPTrJ FPxPZjÇ k´J~ xmJrA FTA irPjr k´v:ú ˝JiLjfJr 44 mZr yPuJÇ FTJ•Pr k´fqJvJ TL KZu FmÄ FA xoP~ k´JK¬ TfaJ? k´gJVf k´Pvúr k´gJVf \mJm KhPuA uqJbJ YMPT pJ~Ç mPuKZ, 44 mZPr mJÄuJPhPvr \jVe S xrTJPrr I\tj ßfJ ImvqA @PZÇ mqgtfJr TgJ ÊjPf nJPuJ uJPV jJ, fJ jJ muJA nJPuJÇ @r k´fqJvJ TL KZu-Pxxm kMPrJPjJ Kmw~ KjP~ TgJ muJ @rS KmrKÜTrÇ k´fqJvJ mqKÜr oPjr ßnfPrr mqJkJrÇ @oJr k´fqJvJ FT rTo KZu ßfJ @PrT\Pjr k´fqJvJ KZu @PrT rToÇ FojS yPf kJPr, FTJ•Pr FT\Pjr pJ k´fqJvJ KZu, ˝JiLj mJÄuJPhv ßgPT fJr k´JK¬ WPaPZ yJ\Jr èe ßmKvÇ FTJ•Pr IPjPTr ˝kú KZu, ßhv FTKhj ˝JiLj yPm, ßmfjS FTaM mJzPm, YJu-cJu, oJZ-frTJKrr hJo FTaM ToPm FmÄ oJPx 25 ßgPT 30 aJTJ mqJÄPT \oJPmjÇ FUj fJÅr TJPZ mqJÄTèPuJr @zJA ßgPT Kfj yJ\Jr ßTJKa aJTJ kJSjJ mPT~J @PZÇ @Ko TP~T\j xÄmJhTotLPT mPuKZ, @oJPhr oPfJ Ião S Ix∂áÓ oJjMPwr ofJof jJ KjP~ ßxA irPjr oJjMwPhr k´fqJvJ S k´JK¬r TgJ K\Pùx TÀjÇ fJÅrJ ßhPmj xmPYP~ v´∆KfoiMr C•rÇ SA irPjr oJjMPwr IPjTPTA @kKj KYjPf kJrPmj fJÅPhr ßkJvJT ßgPTÇ TP~T mZr pJm“ fJÅPhr \JoJ-TJkPzr rPX uJu S xmM\ KTZMaJ gJTPmAÇ fJÅPhr ˘LPhr @jMÔJKjT ßkJvJT vJKz yPu gJTPm \Koj xmM\ FmÄ kJzaJ uJu, mäJCP\S uJu-xmM\ gJTPmA FmÄ xJPuJ~Jr-TJKo\ yPu FTaJ pKh uJu y~ ßfJ IjqaJ xmM\Ç SzjJaJ hMA rPXr ßpPTJPjJ FTKar ßvcÇ FUj ßkJvJPTA ßhvPk´Por k´TJv kJ~Ç KYrTJu pJ KZu mMPTr Vyjfo ßnfPrr K\Kjx, @\ fJ vrLPrr SkPr xJÅaJPjJÇ FTJ•Prr 17 FKk´u ‰mhqjJgfuJ V´JPo ßp È˝JiLjfJr ßWJweJk©' kKbf y~, fJPf ÈmJÄuJPhPvr \jVPer \jq xofJ, oJjKmT optJhJ S xJoJK\T jqJ~KmYJr KjKÁf TrJr CP¨Pvq... xJmtPnRo \jVPer k´\Jfπ' k´KfÔJr k´KfùJ S IñLTJr k´TJv TrJ y~Ç muPf ßVPu ßxKhj k´J~ xmJr k´fqJvJ SAaMTAá KZuÇ fPm fJr kPrS TJrS TJrS mqKÜVf ˝kú gJTPuS gJTPf kJPrÇ ßpoj @gJPu VÀ @PZ KfjKa, fJ KhP~ xJf KmWJ \KoPf yJu ßhS~J TKbj, ˝JiLjfJr kPr @r FT ß\JzJ wJÅz pKh ßTjJ pJ~! v´KoT FuJTJr ßTJPjJ v´KoT oMKÜPpJ≠J ßnPm gJTPf kJPrj ˝JiLjfJr kPr ßmfj TáKz aJTJ mJzPf kJPrÇ oMKÜpMP≠ IÄv KjP~PZj Foj ßTJPjJ ßTrJKj mJ ßuJ~Jr KcKnvj TîJTt (FuKcKx) ˝kú ßhUPuS ßhUPf kJPrj ßhv ˝JiLj yPu FTaJ k´PoJvj ßkP~ ßycTîJTt mJ @kJr KcKnvj TîJTt (ACKcKx) yPf kJPrj, TJre FTA kPh YJTKr yPuJ 11 mZrÇ FT\j ACKcKx ßxTvj IKlxJr yS~Jr k´fqJvJ TrPfA kJPrjÇ fPm ˝JiLjfJr ßYfjJ FTKa xKÿKuf FTT ßYfjJ, ˝JiLjfJr ˝kú FTKa GTqm≠ ˝kúÇ fJr xPñ mqKÜVf @vJ-@TJãJ, k´fqJvJ, uJn-PuJTxJPjr ßTJPjJ xŒTt ßjAÇ fJ gJTPu ˝JiLjfJr \jq oJjMw ITJfPr \Lmj KhPf kJPr jJÇ ˝JiLjfJr \jq KpKj KjP\r \Lmj C“xVt TrPf k´˜f M , KfKj UMm nJPuJA \JPjj, fJÅr oOfqM r kPr KfKj xm YJS~JkJS~Jr DP±t CPb pJPmjÇ ßmfjS mJzPm jJ, k´PoJvjS yPm jJ, mqJÄT ßgPT EeS ßjS~J pJPm jJ nM~J TJV\k© ßhKUP~, xMfrJÄ fJ ßlrf jJ ßhS~Jr k´vAú @Px jJÇ wJPar hvPT @orJ pJrJ xrJxKr ßTJPjJ huL~ rJ\jLKfr xPñ pMÜ KZuJo jJ, fPm ‰˝rvJxj S kKÁoJPhr hUuhJrfô IkZª TrfJo, IfqJYJr S k´KfKâ~JvLufJr KmPrJKifJ TrfJo, iot ßgPT rJÓsPT @uJhJ ßhUPf YJAfJo, fJPhr TJPZ SA Im˙Jr KmT· KZu ChJrfJmJh S oJtL~ mJok∫JÇ ßp hu kNmt mJÄuJr kNet ˝J~•vJxPjr kPã TgJ muf,

QmhqjJgfuJr ßWJweJr kãTJu @PV ßgPTA @oJPhr oPfJ fÀPerJ pJr pJr oPfJ FmÄ ÈpJr pJ KTZM @PZ fJA KjP~' pJ TreL~ fJ-A TrKZuÇ KT∂á 17 FKk´Pur ßWJweJ~ pUj muJ yPuJ @oJPhr \jìnNKoPf ÈFKa \jVPer k´\Jfπ' k´KfKÔf yPm, fUj xm IKjÁ~fJ S xPªy hNr yP~ pJ~Ç ‰mhqjJgfuJr ßWJweJ~ KTZMoJ© lJÅKT KZu, I¸ÓfJ KZu-fJ ßxKhjS ßrKcSPf ÊPj oPj TKrKj, @\S TKr jJÇ fPm FAaMTá ÊiM uã TKr ßp SA ßWJweJr k´KfùJr xPñ @\PTr mJÄuJPhPvr mJ˜mfJr @xoJj-\Koj lJrJTÇ fJPT xogtj KhfJo fJr FT\j TotL jJ yP~SÇ ßp hu xoJ\fJKπT xoJ\mqm˙J k´KfÔJr \jq xÄV´Jo Trf, fJPT xogtj S xyPpJKVfJ KhfJo SA hPur FT\j TqJcJPrr oPfJAÇ wJPar hvPT @oJPhr ˝kú KZu cJjk∫L k´KfKâ~JvLuPhr krJ˜ TPr ChJr VefJKπT S IxJoKrT jqJ~KnK•T xoJ\ k´KfÔJrÇ ßxA ˝PkúrA k´Kfluj WPa ‰mhqjJgfuJr ßWJweJ~Ç QmhqjJgfuJr ßWJweJr kãTJu @PV ßgPTA @oJPhr oPfJ fÀPerJ pJr pJr oPfJ FmÄ ÈpJr pJ KTZM @PZ fJA KjP~' pJ TreL~ fJ-A TrKZuÇ KT∂á 17 FKk´Pur ßWJweJ~ pUj muJ yPuJ @oJPhr \jìnNKoPf ÈFKa \jVPer k´\Jfπ' k´KfKÔf yPm, fUj xm IKjÁ~fJ S xPªy hNr yP~ pJ~Ç ‰mhqjJgfuJr ßWJweJ~ KTZMoJ© lJÅKT KZu, I¸ÓfJ KZu-fJ ßxKhjS ßrKcSPf ÊPj oPj TKrKj, @\S TKr jJÇ fPm FAaMTá ÊiM uã TKr ßp SA ßWJweJr k´KfùJr xPñ @\PTr mJÄuJPhPvr mJ˜mfJr @xoJj-\Koj lJrJTÇ 1970-Fr KcPx’r ßgPT È71-Fr KcPx’r kpt∂ 12Ka oJx @Ko ˝JiLjfJ muPf mMP^KZ, rJPÓsr IjqJ~ y˜Pãk ßgPT ßhPvr k´PfqT jJVKrT oMÜ gJTPmÇ ßxaJA @oJr KmPmYjJ~ KZu oMKÜ S ˝JiLjfJÇ ßxA oMKÜr xÄV´JPor ßvw IiqJ~Kar xNYjJ 1971-Fr oJYt oJPxÇ rJPÓsr IjqJpq S IoJjKmT y˜Pãk ßpj mqKÜr ˝JiLj KmTJvPT mqJyf jJ TPrÇ rJÓs yPm ChJrfJmJhL mJ KumJPruÇ rJPÓsr ßxA ChJrfJ Imvq @orJ YJA jJ, ßpUJPj FT\j mqKÜ˝JiLjfJr ßhJyJA KhP~ muPm @oJPT cJTJKf TrJr IKiTJr hJS, xrTJKr \Ko S jhLr fLr hUu TrJr IKiTJr hJS mJ FTKa ßoP~PT rJ˜J~ C•qÜ TrJr IKiTJr hJSÇ @Ko ßxA mqKÜ˝JiLjfJr kPã, pJ k´PfqT mqKÜr ˝JiLjnJPm fJr AKfmJYT KmTJPvr kg CjìMÜ TPrÇ @Ko YJAm xrTJPrr jLKfr ßWJr KmPrJiL FTKa ßoP~ mJ ßZPu fJr k´KfnJ KmTJPvr \jq, fJr ‰mùJKjT VPmweJ YJuJPjJr \jq rJPÓsr xPmtJó @jMTu N q kJPmÇ TJre, Knjúof ßkJwPer \jìVf IKiTJr fJr ßpoj rP~PZ, ßfoKj fJr ßoiJr ˝JiLj KmTJv S hãfJ k´P~JPVr kNet xMPpJV kJS~Jr IKiTJrS rP~PZÇ FTKa ChJr VefJKπT rJPÓsr ‰mKvÓq yPuJ FA Kmw~èPuJPT xPmtJó IV´JKiTJr ßhS~JÇ oJjKmT optJhJ xoMjúf ßrPU ChJr S jqJ~KnK•T xoJ\ k´KfÔJ ˝JiLjfJr k´iJj vftÇ mz mz hJuJj S ßxfM mJjJPjJr ßYP~ oJjKmT oNuqPmJi k´KfÔJ, jqJ~KmYJr S @APjr vJxj KjKÁf TrJ @PV \ÀKrÇ ChJrfJmJPhr ßv´Ôfô ßTJgJ~? ChJrfJmJhL rJ\QjKfT xÄÛOKf Iº ofJhvtL S ßVJÅzJPhrS \J~VJ TPr ßh~Ç KT∂á IjMhJr ‰˝rvJxj fJPhr oPfr KmkrLf-fJ ChJrA ßyJT mJ k´KfKâ~JvLuA ßyJT-TJCPTA xyq TPr jJÇ FTKa KmrKÜTr k´mefJ @oJPhr FTPv´Ker TKgf k´VKfvLuPhr oPiq uã TrJ pJ~Ç rãevLu S k´KfKâ~JvLuPhr iotL~ ßVJÅzJKor KmÀP≠ FmÄ @rS mÉ mqJkJPr fJÅrJ TPbJr xoJPuJYjJr IKiTJr YJjÇ KT∂á KY∂Jr ˝JiLjfJ KjP~ rãevLuPhr KY∂Jr IKiTJrPT yre TrPf KÆiJ TPrj jJÇ IPjT k´VKfvLu YJj xm oJjMw fJÅPhr k´Kf xÿJj ßhUJPm, KT∂á fJÅrJ KnjúofJmu’LPhr k´Kf xÿJj k´hvtj TPr TgJ muPmj jJÇ fJÅrJ k´KfkãPT fMòfJKòuq TrPmjÇ KnjúoPfr oJjMPwr xPñ FTxPñ

mxmJPxr kKrPmv ßp xoJP\ S rJPÓs ßjA, ßx xoJ\ ChJr S @iMKjT j~, ßx xoJ\ oiqpMVL~Ç ßx xoJP\ VefJKπT oNuqPmJPir ßTJPjJ oNuq ßjAÇ xoJ\fπ k´KfÔJr IñLTJr S hJKm KZu mJÄuJPhPvr oJjMPwrÇ KT∂á @Kvr hvT ßgPT xoJ\fπ k´KfÔJr IjMTu N Im˙JaJ @r rAu jJÇ fJ ZJzJ, wJPar hvPT xoJ\fπ k´KfÔJr ßp ‰mkäKmT Im˙J xOKÓ y~, fJ È70 S È80-r hvPT iPr rJUJr oPfJ xoJ\mJhL ßjfJ mJÄuJPhPv KZPuj jJÇ mJÄuJPhPv TKoCKjˆ mPu pJrJ kKrKYf, fJrJ mÉTJu oyJ®J oJPtr jJoKaS oMPU ßj~ jJ, xoJ\fπ k´KfÔJr TgJS mPu jJ, k´KfKhj ÈxJŒ´hJK~TfJ' ÈxJŒ´hJK~TfJ' mPu rJ\jLKfPf IK˜fô rãJ TPr YPuPZÇ oJtmJhL hvtPjr k´P~JV ZJzJ xoJ\fπ k´KfÔJ TrJ pJ~ jJÇ xJŒ´hJK~TfJ ßrJV j~, CkxVtÇ PxJKnP~f ACKj~j U§KmU§ yS~Jr kr CkpMÜ ßjfOfô gJTPu ChJrfJmJhL VefJKπT rJÓs k´KfÔJ TrJ @oJPhr \jq xy\ KZuÇ TJre, vJvõf mJXJKu xÄÛOKfr oPiqA ChJrfJmJh rP~PZÇ iotL~ xKyÌMfJ rP~PZÇ xyJm˙JPjr ˝nJm mJXJKur oPiq rP~PZÇ kptJ~âPo IxJÄKmiJKjT xJoKrT vJxj S xJÄKmiJKjT ‰˝rvJxj KmPvw TPr xJoKrT@iJ xJoKrT IkvJxj mJÄuJPhPv FTKa ChJrfJmJhL VefJKπT xÄÛOKf KjotJPer kg ßrJi TPr ßh~Ç ßp oJjKmT optJhJr IñLTJr TrJ yP~KZu FTJ•Pr ‰mhqjJgfuJ~, fJ ßgPT mJÄuJPhv xPr @PxÇ rJPÓs xmJA xoJj j~, @APjr vJxj S jqJ~KmYJr xmJr ßãP© k´PpJ\q j~Ç TJrS TJrS ßãP© pfaJ k´Jkq, fJr ßYP~ ßmKv k´PpJ\qÇ CkpMÜ nJfJk´J¬ huL~ kJmKuKxKa IKlxJPrr oPfJ IPjT ˝jJoijq KmÆJj k´YJr TrPZj, IgtjLKfA xmÇ ßVJuPaKmu S oyJxoJPmPv k´h• fJÅPhr mÜOfJ ßgPT ßvJjJ pJ~ ßhPvr IgtjLKf (FmÄ fJÅPhr KjP\Phr IgtQjKfT Im˙J) nJPuJ yPu xm xJoJK\T-rJ\QjKfT xoxqJr xoJiJj yP~ pJPmÇ fJÅPhr f•ôoMÜmJ\Jr IgtjLKf hJKrhsq ToJ~, TotxÄ˙Jj xOKÓ TPr, xJoJK\T ‰mwoq ToJ~ k´nKO fÇ @oJPhr oPfJ I· ùJjVoq pJPhr, fJrJ FA iJreJr xogtT jAÇ mJ\Jr IgtjLKf KTZM oJjMwPT ImvqA IKf hs∆f Km•mJj mJjJPf kJPrÇ mJ\Jr IgtjLKf hMjLt Kf mJzJ~ FmÄ k´KfPpJKVfJ KhP~ ˝Jgtkr yPf ßvUJ~Ç mJ\Jr IgtjLKfPf Km•mJj ßv´KeKa fJPhr ˝JPgtr IjMTu N yPu ‰˝rvJxj KaKTP~ rJUPf, Knjúof hoj TrPf xrTJrPT mMK≠-krJovt ßh~ S xyPpJKVfJ TPrÇ jLKf-@hvt Kmx\tj KhP~ IKf hs∆f oiqo @P~r ßhv yPf KVP~ pKh UMjUJrJKm, Ikyre, èo k´nKO f IkrJPi xoJ\ IK˙r yP~ SPb, oJjMPwr oJjKmT optJhJ mPu KTZM jJ gJPT, fJPf \jVPer uJnaJ TL? mJÄuJr oJKa @\ IVKef TífL mqKÜr ZKmxÄmKuf xMPvJKnf KmuPmJct S KcK\aJu mqJjJPr kKrkNeÇt nJrf, YLj, pMÜrJÓs S TJjJcJr oJjMwS If KcK\aJu mqJjJr ßhPUKjÇ @oJr pKh IgtKm• S xÄVKf gJTf, @KoS xJrJ ßhPv rJ˜J~ rJ˜J~ aJKXP~ KhfJo KcK\aJu mqJjJrÇ fJPf ßuUJ gJTf ‰mhqjJgfuJ~ CóJKrf ÈmJÄuJPhPvr \jVPer \jq xofJ, oJjKmT optJhJ S xJoJK\T jqJ~KmYJr KjKÁf' TrJr IñLTJr mJ˜mJ~Pjr hJKmÇ ßuUT : VPmwT, k´JmKºT S TuJo ßuUTÇ

KmKnjúUmr S k´mº-Kjmº k´TJPvr \jq xJ¬JKyT xMroJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT k´go IJPuJ, AP•lJT, xoTJu, pMVJ∂r, TJPur T≥, oJjm\Koj, ßnJPrr TJV\, j~JKhV∂, \jT≥, pJ~pJ~Khj S IjqJjq kK©TJr k´Kf VnLrnJPm Tífù


cJTmJé 7

SURMA m 3 - 9 April 2015

To The Editor SURMA Unit B, 10 Quaker Street London E1 6SZ ofJoPfr \jq xŒJhT hJ~L jj

ÈoJjmfJr ßYJU TJPuJ kKasPf mJiJ' @orJ FTmJr j~, mJr mJr @xPmJ FTmJr KllJ ßk´KxPc≤ ßxkmäJaJr @Pãk TPr mPuKZPuj, ÈCl! @Ko pKh IJAKxKx'r ßk´KxPc≤ yfJo!' mftoJPj 209 Ka KllJr xhPxqr ßk´KxPc≤ FojKa muJr TJre yPò KâPTPar \jKk´~fJ FmÄ xhPxqr xÄUqJ É-É TPr mJzPf gJTJÇ Foj ˝jJo ijq xÄ˙Jr (IJKxKx) mftoJj ßk´KxPc≤ @oJPhr ßhPvr mftoJj xrTJPrr kKrT·jJ oπL @ y o ßoJ˜lJ TJoJu (PuJaJx TJoJu)Ç @oJr oPj kPr nhs ßuJT pUj @AKxKx'r ßk´KxPc≤ oPjJjLf yj KfKj mPuKZPuj; PxaJ mJÄuJPhPvr \jq IPjT VPmtrÇ nJmPf kJPrj? 2015 KmvõTJk KâPTPar lJAjJu 29 ßv oJYt IPˆsKu~Jr ßoruPmJj KâPTa V´JCP¥ FT\j mJÄuJPhvLr yJf iPr KmvõTJk KâPTPar asKl CbPm Km\~L ßhPvr Km\~L

IKijJ~PTr yJPfÇ KT∂á nJPVqr KT Kjoto kKryJxÇ ßk´KxPcP≤r xTu k´PaJTu ßnPñ ITkPa mJÄuJPhv mjJo AK¥~Jr oqPYr @ŒJ~JPrr nJrPfr kPã kãkJfoNuT K˝≠J∂r TzJ xoJPuJYjJ TrPujÇ ÊiM FUJPj ãJ∂ yjKjÇ KfKj FmÄ fJr xrTJr @oJPhr ßhPvr FTJÄPvr oPf nJrPfr hJuJu KyPxPm ImKyf yP~ gJPTjÇ FUPjJ muPmj KTjJ \JjJ ßjAÇ ßxA hJuJu xrTJPrr oπL Kmvõ KmPmTPT TJÅKkP~ KhP~ mPu mxPuj ÍIJAKxKx oJPj @Ko AK¥~Jj KâPTa TJCK¿Pur ßk´KxPc≤ yPf YJAjJ"Ç KmvõPT ßhKUP~ KhPuj KfKj, @oJPhr rJ\QjKfT yJjJ-yJKj gJTPf kJPr, IJorJ ãáiJ @r hJKrPhsr xJPg xÄV´Jo TrPf kJKr KT∂á @orJ \JfL~ ˝JPgt FTÇ ßp ßhPvr náUP§r k´KfKa AKû rÜ

KhP~ ßTjJ, ßxA mJuMTjJr ßYP~ @AKxKx'r xnJkKfr kh ßhPvr ßYP~ mz j~ mrÄ FA IjqJP~r k´KfmJPh FA khKar pmKjTJ~ @oJr FmÄ ßhPvr \jq IPjT ßVRrPmrÇ 16 ßTJKa \jfJr FA mJÄuJPhPvr KTZá xÄUqT ßuJT ZJzJ Foj ßhvPk´oL Kx≠JP∂r \jq @\Lmj xTPur oiqoKj yP~ gJTPmj KfKjÇ fJr FA khfqJPV @orJ pJrJ k´mJPx gJKT Vmt TPr mMT láKuP~ muPf kJKr ãofJPT fáò TPr IjqJP~r k´KfmJhL ßhvPk´KoT \JKf @orJÇ Fr kPrS @oJPhr oMKÓPo~ ßuJT FmÄ KmPvõr TP~TKa oJgJ mz khJgt-xy ßUJh @AKxKx

@ŒJ~JPrr kã KjP~ @oJPhr ßuJaJx TJoJPur xoJPuJYjJ~ oMUr yP~ mPu, ßUuJ-iMuJ~ Foj IKjòJTíf K˝≠J∂ yPf kJPrÇ ÊiM fJA j~, fJPT oJouJr ÉoKT-xy jJjJnJPm vJxJPjJ yP~PZÇ fJPhr ˛re TKrP~ KhPf YJA; 2010 xJPu \JotJKjr KmkPã AÄuJP¥r l∑Jï uJŒPcr FTKa ßVJu ßVJuuJAj IKfâo TrJr krS ßrlJKr ßVJuKa ßhjKjÇ kPr ßrlJKr FmÄ k´pMKÜ KjP~ KmsKav KoKc~J-xy xJrJ KmPvõ ^z SPbÇ ßx xoP~r AÄuqJP¥r ßTJY lJKmS TJkPuJ kJY\j ßrlJKrr TzJ xoJPuJYjJ TPrjÇ ßxKhPjr ßrlJKr CÀèP~r \\t uJrjc KbT FTA KmvõTJPk @P\tK≤jJr ßfPn\ AfJKu~Jj

ßrlJKr rmJatS rKxKaPT lÅJKT KhP~ ßoKéPTJr KmÀP≠ IlxJAPcr xMPpJPV ßVJu TPrjÇ Cn~ WajJ~ KllJ ßk´KxPc≤ ßxk mäJaJr xoJPuJYjJTJrLPhr KmÀP≠ ßTJPjJ mqm˙J jJ KjP~ mrÄ ãoJ k´JgtL yjÇ KT∂á @orJ @AKxKxr KjmtJyL k´iJj KrYJctPT fJr xŒNet KmkrLf Im˙JPj ßhUuJÇ KT∂á ßTj? @orJ VKrm KâPTPar ßhv mPu? oPj kPr ßxA oMufJj ßaˆJr TgJ? k´J~ K\Pf pJS~J oqJY vsLuÄTJr @ŒJ~Jr IPvJTJ Kc KxunJr kãkJfoNuT KcKxvPj kJKT˜JjPT K\KfP~ ßhS~Ç mJÄuJPhPvr KâPTa AKfyJPx Foj IPjT WajJ rP~PZÇ KT∂á TgJ yPò @orJ ßTj mJr mJr

KjptJKff yPmJ? fJyPu KT Kmvõ KmPmT KYrTJuA ßYP~ ßhUPm "hMmtPur Ckr xmPur @âoj!' 2015 KmvõTJPk ßTJ~JaJr lJAjJPu oJPb y~f @orJ ßyPrKZÇ KT∂á KmvõmJxL ßhPUPZ FTKa x“ S xJyxL \JKfr ßhvPk´Por \~Ç aJAVJr hukKf oJvrJKl fJr ßYJPUr kJKj TJKu mJKjP~ KhP~ Kmvõ KmPmT oPû KuPU FPxPZj "oJjmfJr ßYJU TJPuJ kKasPf mJiJÇ uJu-xmMP\r kfJTJ pfKhj CzPm ffKhj @orJ mJr-mJr @xPmJÇ k´KfmJr \P~r \jq @xPmJÇ ßhKU TfmJr ßT @oJPhrPT yJrJPf kJPrjÇ' xJKyhMr ryoJj xMPyu u§jÇ

IMRAN TRAVELS Water Marks Bathrooms 79159

AorJj asJPnux

ESTABLISHED AGENT SERVING THE COMMUNITY SINCE 1996

273A Whitechapel Road, London E1 1BY Low Cost Travel Agent. Hajj & Umrah Specialist

Appointed Agent

Dhaka Return from £499. Sylhet Return from £580.

Dhaka Return from £450. One Return date change free

Umrah fare from £400

Direct to Chittagong from £495

Low season / 60 days advanch purchase

Dhaka from £450, 40kg Bagege One date change free of charge

Dhaka from £475

Ask for any destination & any airlines. We are the approved agent of all major airlines Please contact: 0207 375 0800 Mob: 07984 959885 / 07828 235600

Emial: imrantravels@hotmail.com | www.imrantravel.com

YOUR FRIENDLY ONE STOP SHOP FOR ALL YOUR BATHROOM AND PLUMBING NEEDS Great offers, many items discounted, we can also deliver Boilers from £460

35% off From £250

£20

£75 inc. mixer

£200

Rads from £45

1061-1063 High Road, Chadwell Heath, Essex RM6 4AU T: 020 8590 7700


8 UmrJUmr

3 - 9 April 2015 m SURMA

rJ\iJjLPf 26 KhPj 15 UMj, èKu S ZMKrTJWJPf @yf 15, krJiLrJ ßmkPrJ~J dJTJ, 29 oJYt - ßmkPrJ~J yP~ kPzPZ rJ\iJjLr IkrJiLrJÇ kMKuPvr jLrmfJr xMPpJV KjP~ IPjTaJA oJgJYJzJ KhP~ CPbPZ Fxm IkrJiLÇ UMj, cJTJKf, KZjfJA, YJÅhJmJK\xy jJjJ IkrJioNuT TotTJ§ mOK≠ kJS~J~ @fKïf yP~ kzPZ jVrmJxLÇ Vf 26 KhPj rJ\iJjLPf jJrLKvÊxy 15 \jPT yfqJ TrJ yP~PZÇ KZjfJA, YJÅhJmJ\Phr èKu S ZMKrTJWJPf @yf yP~PZj TokPã 15 \jÇ KjyfPhr oPiq FT jJrLPT yfqJr kr fJr uJv xJf aMTPrJ TPr KmKnjú ˙JPj ZKzP~KZKaP~ rJUJ yP~PZÇ cJTJKf TrPf rJPfr @ÅiJPr WPr dMPT võJx ßrJi TPr yJf S kJP~r rV ßTPa yfqJ TrJ yP~PZ xJPmT TKovjJrPTÇ FT mJxJ~ dMPT VOykKrYJKrTJxy VOyT©tLPT VuJ ßTPa yfqJ TrJ y~Ç xŒ´Kf Fxm WajJ WaPuS kMKuPvr nNKoTJ rP~PZ IPjTaJ jLrmÇ hMFTKa WajJ~ TP~T\j @xJKo ßV´lfJr TrJ yPuS mJKT WajJèPuJr Tîá kpt∂ C≠Jr TrPf kJPrKj kMKuvÇ FojKT ßmv KTZM oJouJr ßãP© @AS (fh∂TJrL TotTftJ) WajJ˙u kKrhvtPjr xo~aMTMS kJjKjÇ kMKuv TotTftJrJ muPZj, rJ\QjKfT TotTJ§ xJoJu KhPfA fJrJ KyoKvo UJPòjÇ Frkr xrTJrhuL~ ßjfJPhr KmPvw IqJxJAjPo≤ kJuj TrPf y~Ç Frkr yfqJTJ§ mJ xπJxL TotTJ§ KjP~ ßhRz^JÅk TrJr xo~ kJS~J IPjTaJ TPÓrÇ pJr TJrPe IkrJi Kj~πPe kMKuPvr Kj~Kof TotTJP§ KTZMaJ nJaJ kPzPZÇ fPm D±tfj TotTftJrJ muPZj, xŒ´Kf TP~TKa WajJr xJPg \KzfPhr ßV´lfJr TPrPZ kMKuvÇ YuKf oJPxr k´go Khj ßnJr rJPf rJokMrJ~ xJPmT Tr TKovjJr @mM fJPyrPT võJx ßrJi TPr yfqJ TPr hMmtO•rJÇ oOfMq KjKÁf TrPf kPr fJr yJf-kJP~r rV ßTPa ßh~Ç F WajJ~ kMKuv @mM fJPyPrr xJPmT VJKzYJuTxy hM'\jPT ßV´lfJr TPrÇ xTJu 8aJ~ ßf\VJÅS Kv·Jûu FuJTJ~ TPuäJu V´∆Pkr k´KfÔJj mJÄuJPhv @~rj S~JTtvk KuKoPaPc xyTotLr ZMKrTJWJPf UMj y~ xJAlMu AxuJo mJhvJ (20) jJPo FT pMmTÇ SA WajJ~ WJfT KxKTCKrKa VJct jJ\oMuPT iPr kMKuPv ßh~ \jVeÇ 10 fJKrU xTJPu lKTrJkMu FuJTJ~ KvoM @ÜJr (22) jJPo FT jJrLr xJf aMTPrJ uJv C≠Jr TPr kMKuvÇ WJfTrJ SA jJrLPT kJvKmT KjptJfPjr kr yfqJ TPrÇ Frkr fJr uJv ßTPa xJf aMTPrJ TPr FA FuJTJr KmKnjú ˙JPj ZKzP~-KZKaP~ ßlPu rJPUÇ F WajJ~ rqJm S kMKuv xJf\jPT @aT TPrPZÇ Ikr FT\j @xJKo rqJPmr

TKgf mªMTpMP≠ Kjyf y~Ç FTA Khj xTJPu dJTJ ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPu KYKT“xJiLj Im˙J~ oOfNq y~ @mMu TJuJo (35) jJPo FT\PjrÇ Fr @PV Vf 6 fJKrU kuämL gJjJiLj ryof @uL KmyJKr TqJPŒr xJoPj fJPT rc S uJKb KhP~ KkKaP~ èÀfr @yf TrJ y~Ç kPr fJPT dJTJ ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPu nKft TrJ yPu 10 fJKrPU KYKT“xJiLj Im˙J~ KfKj oJrJ pJjÇ 14 fJKrU xTJu 7aJr KhPT mjJjL ˆJl ßrJc lMaSnJrKmsP\r kJv ßgPT vJoLo @yPoh nMAÅ ~J (48) jJPo pMmuLPVr FT ßjfJr uJv C≠Jr TPr kMKuvÇ vJoLPor VuJ~ Kcv uJAPjr fJr S TJkz ßkÅYJPjJ KZuÇ fJr yJf-kJ KZu mJÅiJÇ kMKuPvr iJreJ @PVr rJPfr ßTJPjJ FT xo~ hMm• Ot rJ vJoLoPT võJx ßrJi TPr yfqJ TPr uJv ßlPu ßVPZÇ KjyPfr ˘L ßmmL @ÜJr IKnPpJV TPrj, mJjJjLr ßyJPau mqmxJr KmPrJi KjP~ vJoLoPT kKrTK·fnJPm yfqJ TrJ yP~PZÇ 17 fJKrU xTJPu fMrJV FuJTJr FTKa UJKu käa ßgPT VJKzYJuT KakM xMufJj (30) jJPo FT VJKzYJuPTr uJv C≠Jr TPr kMKuvÇ KakMPT ßYfjJjJvT SwMi UJAP~ S võJx ßrJi TPr yfqJ TrJ y~Ç oNuf VJKz KZjfJAP~r \jqA fJPT yfqJ TrJ y~Ç F WajJ~ FT jJrLxy hM'\jPT ßV´lfJr TrJ y~Ç 21 fJKrPU KvÊxy Kfj\jPT UMj TrJ y~Ç Fr oPiq TqJ≤jPoP≤ oMxTJj @ÜJr jJPo YJr mZr m~xL FT KvÊPT võJx ßrJi TPr yfqJ TPr KjotJeJiLj nmPjr kJAKuÄP~r kJKjPf ßlPu ßh~J yP~PZÇ ßcorJ~ KjkJ @ÜJr (25) jJPo FT VOymiNPT võJxPrJPi yfqJ TrJ yP~PZÇ F ZJzJ dJTJ KmvõKmhqJuP~ kroJeM vKÜ TKovPjr xJoPjr rJ˜Jr lMakJg KhP~ IùJf FT pMmPTr uJv C≠Jr TPr kMKuvÇ oMxTJPjr oJoJ ÀPou ßyJPxj rJjJ \JjJj, ÊâmJr xTJPu mJxJ ßgPT ßUuPf ßmr y~ oMxTJjÇ hMkMPr mJxJ~ jJ ßlrJ~ fJPT ßUJÅ\JUMÅK\ ÊÀ y~Ç KmPTPu oJAKTÄS TrJ y~Ç xºJj jJ ßkP~ TqJ≤jPo≤ gJjJ~ K\Kc TrJ y~Ç Frkr rJf ßkRPj 12aJ~ mJKzr IhNPrA KjotJeJiLj FTKa nmPjr kJAKuÄP~r VPft fJr uJv kJS~J pJ~Ç dJTJ ßoKcTqJu TPu\ oVt xN© \JjJ~, KvÊKaPT k´gPo võJxPrJPi yfqJ TPr VPftr kJKjPf ßlPu ßh~J y~Ç TqJ≤jPo≤ gJjJr Fx@A IKyhMu Ko~J \JjJj, Kjyf oMxTJPjr vrLPrr KmKnjú \J~VJ~ @WJPfr KY€ rP~PZÇ xTJu xJPz 7aJr KhPT dJTJ KmvõKmhqJuP~r KaFxKxr kJPv mJÄuJPhv kroJeM vKÜ TKovPjr CPJ KhPTr rJ˜J ßgPT IùJf FT pMmPTr

uJv C≠Jr TrJ y~Ç fJr oJgJ~, TkJPu S WJPz \UPor KY¤ rP~PZÇ iJreJ TrJ yPò, TqJŒJPxr mJKyr ßgPT ßoPr fJr uJv WajJ˙Pu ßlPu ßVPZ hMmtO•rJÇ FTA Khj ßcorJr cVJAr FuJTJ~ KjkJ @ÜJr jJPo FT VOymiNPT võJx ßrJi TPr yfqJ TPrPZ mPu IKnPpJV kJS~J ßVPZÇ WajJr kr ßgPT KjkJr ˝JoL yJKmm kuJfT rP~PZÇ 23 fJKrU dJTJ ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPu KYKT“xJiLj Im˙J~ \~jJu @PmhLj KhkM (25) jJPo FT\Pjr oOfMq y~Ç Fr @PV 18 oJYt xºqJ xJPz 7aJr KhPT TJ\ ßvw TPr mJxJ~ ßlrJr kPg VJmfuL mJx aJKotjJPur xJoPj Kfj-YJr\j KZjfJATJrLr ZMKrTJWJPf @yf yjÇ kPr @vïJ\jT Im˙J~ fJPT C≠Jr TPr yJxkJfJPu nKft TrJ y~Ç KYKT“xJiLj Im˙J~ Vf 23 oJYt ßxJomJr ßnJr 4aJ~ cJÜJr fJPT oOf ßWJweJ TPrjÇ 24 fJKrU hMkMPrr kr C•r pJ©JmJzLr 56 j’r (mJmJr k´JxJh) mJKzPf VOyT©tL rSvj @rJ (60) S fJr VOykKrYJKrTJ T·jJPT (13) VuJ ßTPa yfqJ TrJ y~Ç SA Khj xºqJ~ kMKuv fJPhr uJv C≠Jr TPrÇ FA WajJ~ kMKuv Kjyf T·jJr nJA xJAPT ßV´lfJr TPrÇ FTA Khj xTJPu xJÅfJrTNu ßjkYMj k´P\PÖr kJPv UJukJPzr FTKa oJPZr UJoJPrr kJPvr fmM ßgPT IùJf (21) jJPo FT jJrLr VuJ TJaJ uJv C≠Jr TPrPZ kMKuvÇ iJreJ TrJ yPò SA jJrLPT kJvKmT KjptJfPjr kr VuJ ßTPa yfqJ TrJ yP~PZÇ 26 fJKrU ßoÀu mJ`J~ KvKrj @ÜJr (22) jJPo FT VOymiNPT yfqJ TPr fJr ˝JoL ßxKuoÇ FA WajJ~ kMKuv ßxKuoPT ßV´lfJr TPrPZÇ SA Khj xTJu 9aJr KhPT kMrPjJ KmoJjmªr rJjSP~ xÄuVú FTKa ßuT ßgPT IùJf (25) FT mqKÜr ãfKmãf IitVKuf uJv C≠Jr TPr kMKuvÇ kMKuPvr iJreJ TP~T Khj @PV SA pMmTPT yfqJ TPr uJv ßlPu ßh~J yP~PZÇ F mqJkJPr \JjPf YJS~J yPu oJouJr TP~T\j @AS \JjJj, rJ\QjKfT TotTJ§ xJoJu KhPf KVP~ fJrJ KyoKvo UJPòjÇ yfqJ oJouJ fh∂ TrPf WajJ˙Pu pJS~JrS xo~ kJPòj jJÇ ßpaMTM xo~ kJS~J pJPò fJPf FTKa yfqJ oJouJr fh∂ TrJ pJ~ jJÇ fJrkrS ßpaMTM xo~ kJPòj fJr oPiq ßYÓJ TPr pJPòj mPu \JjJjÇ fPm dJTJ ßoPasJkKuaj kMKuPvr (KcFoKk) KcKx (KoKc~J) oJxMhMr ryoJj \JjJj, xJŒ´KfT TP~TKa WajJ~ \KzfPhr ßV´lfJr TPrPZÇ FPhr KjP~ xÄmJh xPÿujS TrJ yP~PZÇ mJKTèPuJ fh∂ TrJ yPòÇ

KxKa TrPkJPrvj KjmtJYj 2015: YKxT xJPmT ßo~r oj\Mr @uo

YJr mZPr 900 ßTJKa aJTJr Cjú~j TJ\ TPrKZ dJTJ, 29 oJYt - mJÄuJPhPvr KÆfL~ mOy•o jVrL Y¢V´JPor ßo~r KjmtJYPj KmFjKk xoKgtf k´JgtL oj\Mr @uo @mJPrJ k´KfÆKªôfJ TrPZjÇ mJÄuJPhv xrTJr TftT O ÈxJhJ oPjr oJjMw' khPT FmÄ Y¢V´JPor mÉu k´YJKrf ‰hKjT kNmtPTJe S V´JoLePlJj TftOT ÈY¢V´JPor IyïJr-2012'khTxy IxÄUq khPT nNKwf oj\Mr @uo 2010 xJPur 17 \Mj IjMKÔf KjmtJYPj @S~JoL uLPVr ßyKnSP~a k´JgtL @uyJ\ F Km Fo oKyCK¨j ßYRiMrLPT k´J~ 92 yJ\Jr ßnJPar mqmiJPj yJKrP~ ßo~r KjmtJKYf yP~KZPujÇ Fr @PV KfKj Kfj mJr S~Jct TJCK¿ur KZPujÇ F xoP~ jVPrr kJjL~\Pur xoxqJr xoJiJj, \uJm≠fJ hNrLTre, pJj\a S kKrmyj xïa hNrLTre, KvãJ S Cjú~j, ˝J˙qPxmJ KjKÁf TrJ, m\qt mqm˙JkjJr oJiqPo kKròjú jVr Vbjxy InNfkNmt Cjú~j xJKif yP~PZÇ Y¢V´JPor mPjKh kKrmJPrr x∂Jj, KmFjKk ßY~JrkJrxPjr CkPhÓJ S KmFjKk xoKgtf k´JgtL oj\Mr @uo 27 oJYt, vKjmJr FTJ∂ xJãJ“TJr KhP~PZjÇ xJãJ“TJPr CPb FPxPZ jVr S jVrmJxLPT KjP~ fJr nKmwq“ kKrT·jJÇ oj\Mr @uo mPuj, KmVf YJr mZr Y¢V´Jo KxKa TPkJPrvPjr ßo~r KZuJoÇ @Ko S 41 S~JPctr TJCK¿urJ @uäJyPT yJK\r-jJK\r ßrPU TJ\ TPrKZÇ hJK~fôPT hJK~fô KyPxPm KjP~KZÇ \jVPer TJPZ KZuJoÇ \jVeS kJPv KZuÇ fJA jVPr mqJkT

Cjú~j TJ\ yP~PZÇ @mJr ßo~r KjmtJKYf yPu jVrLr KmKnjú xoxqJ xoJiJPj @∂KrTfJr xJPg TJ\ TrmÇ jVrmJxL ßpj @iMKjT xMPpJV-xMKmiJ ßnJV TrPf kJPrj ßxaJ ßhUPmJÇ Y¢V´JoPT kKròjú S @iMKjT jVrL KyPxPm VPz ßfJuJA yPm @oJr uãqÇ jVPrr Cjú~j k´xPñ KfKj mPuj, xrTJr ßgPT TJKf mrJ¨ kJS~J pJ~KjÇ fJr krS rJ\˝ @yre TPr YJr mZPr 900 ßTJKa aJTJr Cjú~j TJ\ yP~PZÇ KmVf 20 mZr iPr IjqJjq ßo~Prr xo~TJPu Y¢V´Jo jVPrr Cjú~j yP~PZ oJ© FT yJ\Jr 500 ßTJKa aJTJÇ FKcKm lJ¥ ßgPT kJÅY yJ\Jr ßTJKa aJTJ ßkPu jVPrr @PrJ mqJkT Cjú~j TrJ ßpfÇ \uJm≠fJ KjrxPj IKnjm S pMVJ∂TJrL kPãPkr TgJ CPuäU TPr KfKj mPuj, jVPrr mOy“ UJuèPuJr UjPj FmÄ oJ^JKr S ßZJa UJu-jJuJ ßgPT oJKa CP•Juj S IkxJrPer mqJkT TJptâo xŒjú yP~PZÇ UJu-jJuJèPuJ ßgPT YJr mZPr 65 yJ\Jr 335 a&Kk s oJKa IkxJre TrJ yP~PZÇ F \jq 63Ka jfMj c&Js o a&Js T â~ TrJ yP~PZÇ \um≠fJ KjrxPj Kfj yJ\Jr ßTJKa aJTJr c&PPs j\ oJˆJr käqJj yJPf KjP~KZÇ mrJ¨ ßkPu jVrLr \uJm≠fJ Kjrxj yPmÇ KjmtJYPj k´Kfv´∆Kf fMPu iPr oj\Mr @uo mPuj, jVrLr Cjú~Pj Kfj ˜Pr kKrT·jJ ßj~J yPmÇ Fr oPiq ˝·Po~JKh, oiqPo~JKh S hLWtPo~JKh kKrT·jJ gJTPmÇ Y¢V´JPo iotL~ mqJkJr FmÄ rJ\jLKfPf

ßxRyJhqtPr GKfyq @PZÇ F GKfyq m\J~ rJUPf yPmÇ \JKf iot-met-PVJ© KjKmtPvPw xmt˜Prr jVrmJxLr \jq KjrJkh jVrL VPz ßfJuJ yPm Y¢V´JoPTÇ Po~r oj\Mr @uo TgJ~ j~, TJP\ KmvõJxL CPuäU TPr mPuj, @Ko @mJr KjmtJKYf yPu \uJm≠fJ KjrxPj 1995 xJPur k´˜JKmf c&PPs j\ oJˆJr käqJj mJ˜mJ~j, pJj\a KjrxPj mJx-a&Js T aJKotjJu ˙Jkj, TJuMrWJPa VJPot≤ kuäL ˙Jkj, xJAPTJj ßvJrxy ÛMu KjotJe, m\qt ßgPT KmhMq“ C“kJhj, Y¢V´Jo KxKa TrPkJPrvj ßoKcTqJu TPu\ k´KfÔJ, kJyJPz mxmJxTJrL ^MÅKTkNet mK˜mJxLr \jq mÉfu lqJa KjotJe, jVPr mqmyJPrr \jq 500 ßoVJS~Ja KmhMq“ C“kJhj FmÄ kJyJPzr kJhPhPv xMKmiJ\jT˙JPj \uJiJr ˙Jkj TrJ yPmÇ xJVr-jhL kJyJPz ßWrJ Ik„k ßxRªPptr @iJr Y¢V´JoPT @PrJ xMªr, xoO≠ S ßxrJ jVrL KyPxPm VPz ßfJuJr TJKf uPãqr KhPT FKVP~ ßpPf YJAÇ KmVf KhPj hMjtLKfoMÜ S huL~TrPer DP±t ßgPT Y¢V´Jo KxKa TrPkJPrvj kKrYJujJr TJrPe xmtoyPu xoJhOf oj\Mu @uo mPuj, jVrmJxLr \jq @oJr hr\J xm xo~ ßUJuJ gJTPmÇ jVrmJxL ßpj xMvJxj kJ~, pgJpg jJVKrT ßxmJ kJ~ ßxKhPT @oJr hOKÓ gJTPmÇ KjmtJYPj \~L yPu @PVr oPfJ jJVKrT ßxmJoNuT TJ\èPuJPf \jxJiJrePT xŒOÜ TPr

YNzJ∂ xlufJ I\tj TrPmJ AjvJ@uäJyÇ xMÔM KjmtJYj KjP~ vïJ TrPZj KT jJ Foj k´Pvúr \mJPm oj\Mr @uo mPuj, ÈImvqA vïJ TrKZÇ fPm \jVe @oJr xJPg @PZjÇ \jk´KfPrJPi xπJxL S YâJ∂TJrLrJ nLf-xπ˜ yPmÇ \j rJ~ xm xo~ Cjú~jTJoL oJjMPwr kPã @PxÇ KjmtJYPj Km\P~r mqJkJPr KfKj mPuj, @Ko jVPrr Cjú~Pj IPjT TJ\ TPrKZÇ IPjT Cjú~j TJ\ YuPZÇ kKrT·jJ KZu IPjT TJP\rÇ xoP~r TJrPe fJPf yJf ßh~J pJ~KjÇ \jVe @oJr TJP\r oNuqJ~j TrPmÇ fPm Km\P~r Kmw~Ka @uäJyr yJPf ßZPz KhP~KZÇ


UmrJUmr 9

SURMA m 3 - 9 April 2015

TotxNKY kMPrJkMKr ZJzPZ jJ KmFjKk dJTJ, 29 oJYt - KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPj KmFjKk ßjPo kzPuA xm irPjr @PªJuj TotxNKY k´fqJyJr TrJ yPm ∏ Foj FTKa iJreJ \joPj ‰fKr yPuS kMPrJkMKr ßx kPg yJÅaPZ jJ KmFjKkÇ mrÄ yrfJu kptJ~âPo TKoP~ FPjS TL TPr xrTJrPT mqKfmq˜ mJ YJPk rJUJ pJ~ xMPTRvPu ßx KY∂JA TrPZ huKaÇ FKhPT Y¢V´Jo S dJTJ C•r KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPj k´JKgtfJ KjP~ KmFjKkr oPiq xoxqJ jJ yPuS dJTJ hKãPer k´JKgtfJ KjP~ KYr ‰mrL hMA ßjfJ Ko\tJ @æJx S xJPhT ßyJPxj ßUJTJr oiqTJr ƪô @mJrS oJgJYJzJ KhP~ CPbPZÇ ßUJÅ\ KjP~ \JjJ ßVPZ, xrTJrPT YJPk rJUJr ßTRvu ßgPTA hPur k´JgtLPhr oPjJj~jk© hJKUPur @\PTr ßvw KhjKaPT yrfJuoMÜ ßrPU ßhvmqJkL KmPãJn KoKZPur TotxNKY ßWJweJ TrJ yP~PZÇ kJvJkJKv myJu rJUJ yP~PZ ImPrJi TotxNKYÇ UJPuhJ K\~J FmÄ èuvJj TJptJuP~r oPjJnJm ßhPU fJrJ iJreJ TrPZ, @VJoL KhPjS KmKnjú AxMqPf k´Kf x¬JPy ßTJPjJ jJ ßTJPjJ TotxKN Y ßhS~Jr KY∂J @PZÇ 27 oJYt, vKjmJr hPur pMVì oyJxKYm mrTfCuäJ mMuM ˝JãKrf 20 huL~ ß\JPar kPã ßhS~J KmmOKfPf k´gPo ImPrJi TotxKN Yr mqJkJPr KTZM muJ y~KjÇ F kKrPk´KãPf ÈFmJPrr KmmOKfPf ImPrJi ßjA' FA oPot FTKa mJftJ xÄ˙J KrPkJat TrJr kr xÄPvJKif KmmOKfPf ImPrJi TotxNKY myJu rJUJr TgJ \JjJPjJ y~Ç xN© oPf, KjmtJYPjr TJrPe dJTJ S Y¢V´JPo jJ yPuS ßhPvr IjqJjq ˙JPj KmFjKk ß\Ja Kj~Kof TotxNKY myJu rJUJr kPãÇ Vf 26 oJYt, ÊâmJr KmFjKkk∫L xMiLxoJP\r xPñ ‰mbPT UJPuhJ K\~J Foj @nJx KhP~PZj mPu \JjJ ßVPZÇ fPm k´TOf IPgt TL TotxNKY FmÄ ßTj ßhS~J yPm, F KjP~ hPur oPiq I¸ÓfJ rP~PZÇ kJvJkJKv ITJptTr yP~ kzJ~ yrfJu-ImPrJi TotxNKY myJu rJUJr mqJkJPr KmFjKkr ßjfOfôJiLj ß\JPar oPiqS rP~PZ ofKnjúfJÇ TotxNKY kMPrJkMKr ZJzPZ jJ KmFjKk: KmFjKkr ˙J~L TKoKar xhxq j\Àu AxuJo UJj mPuj, È@VJoLPf yrfJu-ImPrJixy TotxNKY ßhm KT jJ fJ Kjntr TrPm xrTJPrr SkrÇ xrTJr pKh ßjfJ-TotLPhr oMKÜ KhP~ KjhtuL~ xrTJPrr KmwP~ @PuJYjJr \jq xÄuJPkr CPhqJV ßj~, ßTmu fUjA TotxNKY kMPrJkMKr k´fqJyJr TrJ yPmÇ' KjmtJYPj IÄv ßjS~Jr kPrS yrfJu-ImPrJi TotxNKY TfUJKj pMKÜpMÜ KfKj mPuj, yrfJu ßhS~J pJPm jJ ßTj? xrTJr hJKm jJ oJjPu KjmtJYj FmÄ @PªJuj kJvJkJKv YuPf IxMKmiJ ßTJgJ~? KmFjKk KjmtJYPjS pJPm; @PªJujS TrPm, \JjJj KfKjÇ FmJPr KmFjKkPT KjmtJYPj KjP~ pJS~Jr Ijqfo CPhqJÜJ Èvf jJVKrT'-Fr @øJ~T IiqJkT FoJ\C¨Lj @yoh mPuj, ÈF mqJkJPr YNzJ∂ Kx≠J∂ ßjS~Jr oJKuT KmFjKkrÇ fPm xrTJr xMÔM kKrPmv m\J~ rJUPu FèPuJr (TotxNKY) hrTJr y~ jJÇ TJre xMÔM kKrPmv xÄuJPkr nNKoTJ kJuj TPrÇ FUj xrTJr pKh SA kKrPmv xOKÓPf xyJ~T nNKoTJ kJuj TPr fJ yPu @orJ @vJ TrPf kJKr ßp yrfJu @r yPm jJÇ Fr krS @orJ KjKÁf TPr F mqJkJPr muPf kJrm jJÇ TJre hu YJuJj UJPuhJ K\~J; @orJ jAÇ' TKoKar pMVì @øJ~T IiqJkT c. oJymMmCuäJy mPuj, TotxKN Y myJu mJ k´fqJyJr ßTJPjJ KmwP~A @oJr \JjJ ßjAÇ fPm KjmtJYPj KaPT gJTPf kJrPu y~PfJ KTZM ÈZJz' kJS~J pJPm mPu oPj y~Ç 26 oJYt, ÊâmJr UJPuhJ K\~Jr xPñ ‰mbPTr xN© iPr TKoKar xhxqxKYm @mhMu yJA KxThJr \JjJj, TotxNKY kMPrJkMKr k´fqJyJr TrJ yPm mPu oPj y~ jJÇ dJTJ-Y¢V´JPo yrfJu jJS yPf kJPrÇ KT∂á ßhPvr IjqJjq ˙JPj TotxKN Y myJu gJTPm mPuA oPj yP~PZÇ FKhPT TotxNKY k´e~j KTÄmJ k´JgtL KjmtJYj ßTJPjJ AxMqPfA 20 hPur Ijq vKrTPhr xPñ KmFjKkr @PuJYjJ y~Kj mPu Umr KjP~ \JjJ ßVPZÇ AxuJoL GTqP\JPar ßY~JroqJj oJSuJjJ @mhMu uKfl ßj\JoLxy ß\JPar FTJKiT ßjfJr xPñ @uJk TPr F fgq \JjJ ßVPZÇ ßj\JoL mPuj, ÈKjmtJYPj IÄv ßjS~Jr kPrS yrfJu mJ TotxNKY TL yPm

@orJ \JKj jJÇ @oJPhr xPñ F KjP~ ßTJPjJ @PuJYjJS y~KjÇ' dJTJ hKãPer k´JKgtfJ KjP~ ƪô oJgJYJzJ: FKhPT dJTJ KxKa C•Prr k´JKgtfJ YNzJ∂ TrPf KmFjKkPT ^JPouJ~ kzPf jJ yPuS hKãPer k´JKgtfJ KjP~ hPur kMrPjJ ƪô @mJrS oJgJYJzJ KhP~ CPbPZÇ KxKa KjmtJYjPT xJoPj ßrPU oyJjVrLr KYr ‰mrL hMA ßjfJ Ko\tJ @æJx S xJPhT ßyJPxj ßUJTJPTKªsT SA ƪô @P˜ @P˜ hPur oPiqS ZKzP~ kzPf ÊÀ TPrPZÇ \JjJ ßVPZ, ßUJTJ xogtj TrPZj oyJjVrLr xJPmT xhxqxKYm ßTªsL~ IgtKmw~T xŒJhT @mhMx xJuJoPTÇ IjqKhPT @æJx KjP\A k´JgtL yP~PZjÇ F Im˙J~ hM\jA @\ oPjJj~jk© \oJ ßhPmj mPu \JjJ ßVPZÇ \JjJ ßVPZ, flKxu ßWJweJr kr KjmtJYPj pJS~J ∏ jJ pJS~J k´Pvú TP~T Khj KÆiJÆPªô KZu KmFjKkÇ SA Im˙J~ KjmtJYPj pJS~Jr mqJkJPr ßfoj ßTCA @V´yL KZPuj jJÇ xogtT mMK≠\LmLPhr krJoPvt UJPuhJ K\~J rJK\ yjÇ Frkr KfKj pMÜrJPÓsr KjC A~PTt Im˙JjTJrL oyJjVrLr xJPmT ßjfJ xJPhT ßyJPxj ßUJTJPT ßlJj TPr fJÅr xogtT xJuJoPT oPjJj~jk© ßTjJr KjPhtv ßhjÇ ßUJTJr krJoPvt Vf 25 oJYt, mMimJr oPjJj~jk© ßTPjj xJuJoÇ Frkr hMA Khj YMkYJk gJTPuS ybJ“ TPr Ko\tJ @æJx Vf 27 oJYt, ÊâmJr oPjJj~jk© ßTPjjÇ Frkr ßgPT ßUJTJ S @æJx xogtTPhr oPiq bJ§J uzJA ÊÀ y~Ç Èvf jJVKrT'-Fr ßjfJPhr xPñ Vf 27 oJYt, ÊâmJPrr ‰mbPTS k´JKgtfJ KjP~ xÄTPar F Kmw~Ka @PuJYjJ~ SPbÇ UJPuhJ K\~J F mqJkJPr xogtT mMK≠\LmLPhr ofJof \JjPf YJjÇ FTKa xNP©r hJKm, F xo~ hMA irPjr ofJof ßmKrP~ @PxÇ FKhPT Vf 28 oJYt FTKa ßmxrTJKr YqJPjPu ßhS~J xJãJ“TJPr FoJ\C¨Lj @yoPhr mÜPmqS xJuJo xogtTrJ Ix∂áÓ yjÇ xJãJ“TJPr FoJ\C¨Lj @yoh mPuj, dJTJ hKãPer k´JgtL KyPxPm @æJPxr TgJ nJmJ yPòÇ Kmw~Ka YqJPjPur UmPr ßhPU TP~T ßjfJ UJPuhJ K\~Jr j\Pr @PjjÇ fPm F xŒKTtf FT k´Pvúr \mJPm èuvJj TJptJuP~ Im˙JjTJrL ˙J~L TKoKar xhxq j\Àu AxuJo UJj mPuj, ÈhKãPer k´JgtL ßT yPmj ßx KmwP~ Kx≠J∂ FUPjJ y~KjÇ FaJ KmFjKkr mqJkJr FmÄ KmFjKkA YNzJ∂ Kx≠JP∂r oJKuTÇ fJA FoJ\C¨Lj xJPyPmr FaJ muJr Kmw~ j~Ç fJÅrJ mzP\Jr k´˜Jm KhPf kJPrjÇ' IiqJkT FoJ\C¨Lj @yoh F mqJkJPr mPuj, ÈKmFjKk ßY~JrkJrxPjr xPñ ‰mbTTJPu Ko\tJ @æJPxr Kmw~aJ @PuJYjJ yP~PZÇ ßpaMTM \JKj fJÅPT k´JgtL TrJ yPmÇ fPm xmtxÿf Kx≠J∂ yP~PZ, FaJ @Ko mKuKjÇ' IiqJkT c. oJymMmCuäJy mPuj, hKãPer k´JgtL KjP~ KTZMaJ xÄTa gJTPuS KmFjKk fJ TJKaP~ CbPf kJrPmÇ KmFjKkr TP~T ßjfJr hJKm IjMpJ~L oNuf Kfj TJrPe @æJx k´JgtL yS~Jr mqJkJPr @V´y ßhUJjÇ 1. KjmtJYPj IÄv ßjS~Jr oiq KhP~ @®PVJkj ßgPT fJÅr ßmKrP~ @xJr xMPpJV TJP\ uJVJPjJÇ 2. xJPhT ßyJPxj ßUJTJr xogtT xJuJoPT ßo~r KjmtJKYf yS~J ßbTJPjJ, kJvJkJKv oyJjVrLr ßjfOfô iPr rJUJ FmÄ 3. @®PVJkPj gJTJ FmÄ @PªJuj mqgt yS~Jr hJ~ ßgPT oMKÜÇ fJÅr KmPrJiL ßjfJPhr oPf, @xPu @PªJuj mqgt yS~J~ UJPuhJ K\~J Ko\tJ @æJPxr Skr KTZMaJ ãM…Ç fJA KjmtJYPj IÄv KjP~ @æJx ßhUJPf YJj ßp hPur hMKhtPjS KjmtJYj TrPf KfKj KkZkJ yjKjÇ FKhPT @æJx k´JgtL yS~J~ k´Y§ ãM… yP~PZj ßUJTJÇ pMÜrJÓs ßgPT KfKj mPuj, ÈoqJcJPor krJoPvt xJuJoPT oPjJj~jk© ßTjJr \jq muJ yP~PZÇ FUj ßhUJ pJT hu TL Kx≠J∂ ßj~Ç' @mhMx xJuJo mPuj, ÈPUJTJ nJA @oJPT pUj KjmtJYPj jJoPf mPuPZj fUj ßTC k´JgtL yPf rJK\ KZPuj jJÇ @Ko rJK\ yS~Jr kr @PrJ k´JgtL ßhUJ ßVuÇ pJPyJT hu TL TPr ßhKUÇ' fPm oPjJj~jk© @\ \oJ ßhPmj mPu \JjJj xJuJoÇ FKhPT TP~T hlJ ßYÓJ TPrS Ko\tJ @æJPxr xPñ Vf 28 oJYt TgJ muJ x÷m y~KjÇ \JjJ ßVPZ, Vf 28 oJYt kpt∂ KfKj @®PVJkPjA KZPujÇ


10 UmrJUmr

3 - 9 April 2015 m SURMA

KmoJPjr AK†Pj @èj:

@xPTr k´KfPmhj:

IP·r \jq ßmÅPY ßVPuj 206 pJ©L

dJTJ, 29 oJYt - rJ\iJjLr vJy\JuJu @∂\tJKfT KmoJjmªPr IP·r \jq ßmÅPY ßVPuj mJÄuJPhv KmoJPjr 206 \j pJ©LÇ Vf 28 oJYt rJf xJPz 8aJ~ KmK\ 085 KmoJjKa KxñJkMr ßgPT dJTJr vJy\JuJu @∂\tJKfT KmoJjmªPr Imfre TrJr xo~ AK†j KmTu yP~ pJ~Ç F xo~ AK†Pjr ßnfr ßgPT ßiJÅ~J ßmr yPf gJPTÇ KmoJjKa \ÀKr ImfrPer xJPg xJPg pJ©LPhr KjrJkPh ßmr TPr KjP~ @xJ y~Ç KmoJPjr ß\jJPru oqJPj\Jr (\jxÄPpJV) UJj ßoJvJrl ßyJPxj \JjJj, KmoJjKar AK†j xJoJjq KmTu yP~ AK†j ßgPT ßiJÅ~J ßmr yPf

gJPTÇ Frkr \ÀKr Imfre TrJ y~Ç fPm ßfoj ßTJPjJ ãKf y~KjÇ WajJr kr lîJAaKa mJKfu TrJ yP~PZÇ KmoJjmªr xN© \JjJ~, SA KmoJjKa ybJ“ TPr gJoJPjJ yPu pJ©LPhr oPiq @fï ZKzP~ kPzÇ FTkptJP~ KmoJj gJoJPjJr kr krA pJ©LPhr fJ“ãKeT ßmr TPr @jJ y~Ç F xo~ AK†Pjr ßnfr ßgPT ßiJÅ~J ßmr yPf ßhUJ ßVPZÇ fJ“ãKeTnJPm KmoJPjr Kj\˝ mqm˙J KhP~ @èj Kj~πPe FPj ßiJÅ~J gJoJPjJ y~Ç lJ~Jr xJKntPxr TP≤sJu Ào ßgPT \JjJPjJ y~, Umr ßkP~ WajJ˙Pu lJ~Jr xJKntPxr hM'Ka ACKja kJbJPjJ y~Ç fPm lJ~Jr xJKntPxr VJKz

ßkRÅZJr @PVA @èj Kj~πPe @jJ y~Ç KmoJPjr ßfoj ßTJPjJ ãKf y~Kj mPu \JjJPjJ y~Ç @otc kMKuv mqJaJKu~Pjr (FKkKmFj) KxKj~r xyTJrL kMKuv xMkJr ßoJTJP¨x ßyJPxj xJÄmJKhTPhr mPuj, ÈKmoJjKar kJAua TP≤sJu ÀPo \JjJj, FKa ˝JnJKmTnJPm Imfre TrJPjJ x÷m j~ mPu \ÀKr Imfre TrPf yPòÇ KfKj mPuj, KmoJjKaPf 206 \j pJ©L KZPujÇ Ikr FT TotTftJ mPuj, \ÀKr ImfrPer TgJ ÊPj KmoJjmªPr lJ~Jr xJKntx, kMKuv S KmKnjú C≠JrTotLPhr k´˜Mf rJUJ yP~KZuÇ fPm mz irPjr hMWtajJ ZJzJA KmoJjKa Imfre TrPf xão y~Ç

ÈmªMTpMP≠' FKVP~ kMKuv dJTJ, 1 FKk´u - @Aj S xJKuv ßTªs (@xT) mPuPZ, F mZPrr k´go Kfj oJPx @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr ßylJ\Pf S ÈmªMTpMP≠' 64 \j Kjyf yP~PZjÇ FÅPhr oPiq 24 \j Kjyf yj kMKuPvr xPñ ÈmªMTpMP≠'Ç KmKnjú \JfL~ kK©TJ~ k´TJKvf fPgqr KnK•Pf F TgJ \JKjP~PZ oJjmJKiTJr xÄ˙JKaÇ 31 oJYt, oñumJr VeoJiqPo @xPTr kJbJPjJ KmmOKfPf muJ y~, Vf Kfj oJPx kMKuPvr kJvJkJKv rqJm, KmK\Km, ßTJˆVJct,ç @jxJr mJKyjLr xPñS ÈmªMTpMP≠r' WajJ WPaPZÇ FxPmr oPiq rqJPmr xPñ ÈmªMTpMP≠' 15 \j, rqJm S KmK\Kmr xPñ FT\j, ßTJˆVJct S @jxJPrr xPñ FT\j S kMKuPvr ßVJP~ªJ KmnJPVr (KcKm) xPñ kJÅY\j Kjyf yjÇ F ZJzJ xJhJPkJvJPT @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr kKrYP~ 25 \jPT @aT TrJ yP~PZÇ kPr FÅPhr FT\Pjr uJv C≠Jr y~Ç ÈmªMTpMP≠' kMKuPvr yJPf xmPYP~ ßmKv Kjyf yS~Jr KmwP~ \JjPf kMKuPvr oyJkKrhvtT (@AK\Kk) vyLhMu yPTr xPñ ßpJVJPpJV TrJ y~Ç KT∂á KfKj fJ“ãKeT ßTJPjJ o∂mq TPrjKjÇ \JjM~JKr ßgPT oJYt kpt∂ 556Ka rJ\QjKfT xÄWJPfr fgq KhP~PZ @xTÇ k©kK©TJ ßgPT kJS~J fgq KmPväwe TPr xÄ˙JKa mPuPZ, Fxm xÄWJPf 122 \j k´Je yJKrP~PZjÇ FÅPhr 69 \j ßkasuPmJoJ~ hê yP~ oJrJ ßVPZjÇ F ZJzJ @S~JoL uLV-KmFjKk-\JoJ~JfkMKuPvr oPiq xÄWJPf 3 yJ\Jr 51 \j @yf yP~PZjÇ mZPrr k´go Kfj oJPx xJÄmJKhTPhr y~rJKjr KY©S fMPu iPrPZ oJjmJKiTJr xÄ˙JKaÇ xmPYP~ ßmKv ÉoKT KhP~PZj ßkRr ßo~rÇ xJÄmJKhTPhr oPiq TokPã 30 \jPT ÉoKT ßhj ßkRr ßo~rrJÇ F ZJzJ @S~JoL uLV S Fr IñxÄVbPjr oJiqPo yJouJ, y~rJKj,çKjrqJfPjr WajJ WPaPZ 17Ka, @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr oJiqPo j~KaÇ FTA xoP~ xrTJrhuL~ TotL, xrTJKr TotTftJ, xπJxL S IùJfkKrYP~ ßaKuPlJPj j~\jPT k´JejJPvr ÉoKT ßhS~J y~Ç Vf Kfj oJPx KyªM xŒ´hJP~r k´KfoJ, kN\Jo§k, oKªPr nJXYMr S IKVúxÄPpJPVr WajJ WPaPZ 105KaÇ FTA xoP~ mJx˙Jj nJXYMr S IKVúxÄPpJV TrJ yP~PZ 17KaPfÇ kJKrmJKrT KjrqJfPjr KvTJr yP~PZj 99 \j jJrLÇ FÅPhr 58 \j ˝JoLr yJPf UMj yP~PZjÇ @xPTr ßhS~J fgqoPf, iwtPer WajJ WPaPZ 123KaÇ FÅPhr 15 \jPT iwtPer kr yfqJ TrJ y~Ç


UmrJUmr 11

SURMA m 3 - 9 April 2015

C≠Jr TrPu mM^m xJuJy CK¨j @aT yjKj : c. Ko\JjMr

dJTJ, 29 oJYt - KmFjKk ßjfJ xJuJy CK¨j @yPoh KjPUJÅ\ ryPxqr \a ßUJuJr hJK~fô kMKuvPT oPj TKrP~ KhPuj oJjmJKiTJr TKovPjr ßY~JroqJj IiqJkT Ko\JjMr ryoJjÇ KfKj mPuj, ÈKmFjKkr FA ßjfJPT C≠Jr TPr xJoPj FPj kMKuvPTA k´oJe TrPf yPm ßp fJrJ KmFjKkr FA pMVì oyJxKYmPT @aT TPrKjÇ' @r k´mLe @Aj\LmL mqJKrˆJr rKlT Cu yT mPuPZj, È@oJr iJreJ xJuJy CK¨j @yPoh ßmÅPY @PZjÇ KfKj @mJrS @oJPhr oJP^ KlPr @xPmjÇ' F mqJkJPr KfKj xJuJy CK¨Pjr kKrmJrPT @AKj xyJ~fJrS @võJx ßhjÇ 10 oJYt rJPf rJ\iJjLr C•rJr FTKa mJxJ ßgPT KjPUJÅ\ yj KmFjKkr pMVì oyJxKYm xJuJy CK¨j @yPohÇ KpKj IùJf ˙Jj ßgPT KmFjKk ßjfOfôJiLj 20 huL~ ß\JPar KmKnjú @PªJuPjr KmmOKf KoKc~J~ KhP~ @xKZPujÇ @AjvOÄUuJ mJKyjLA fJPT iPr KjP~ ßVPZ mPu fJr ˘L S huKa IKnPpJV TPr @xPZÇ È@∂\tJKfT met ‰mwoq KmPuJk Khmx' CkuPã 27 oJYt, vKjmJr dJTJ KmvõKmhqJuP~ oJAjKrKa rJAax ßlJrJPor @PuJYjJ IjMÔJPj xJuJy CK¨Pjr Kmw~Ka fMPu @Pjj k´Plxr Ko\JjMrÇ @AK\Kk FPTFo vyLhMu yPTr CP¨Pv KfKj mPuj, ÈKmFjKk ßjfJ xJuJy CK¨j @yPohPT @kjJrJ iPrj jJA mPu hJKm TrPZjÇ muPZj, fJPT UMÅP\ ßmr TrJr \jq Kjr∂r ßYÓJ TrJ yPòÇ KmjP~r xPñ muPf YJA, @AjvOÄUuJ mJKyjL fJPT @aT TPrKj fUjA KmvõJx Trm, pUj ßhUm hs∆ffo xoP~ xJuJy CK¨j @yPohPT \jxÿMPU mJ @hJuPf yJK\r TPr kMKuv \JKjP~PZ, IoMT \J~VJ ßgPT fJPT C≠Jr TrJ yP~PZÇ' oJjmJKiTJr TKovPjr ßY~JroqJPjr kptPmãe, mJÄuJPhPv pUj ßp KmPrJiL hPu gJPT, ßx xrTJPrr hoj-kLzPjr KvTJr y~Ç F mqJkJPr KfKj mPuj, ÈpKh @kKj ãofJxLj hPur yP~ gJPTj, fPm @kjJr \jq ßkJ~JmJPrJ; @r pKh @kKj KmPrJiL hPur yP~ gJPTj, @kjJr k´Kf ‰mwoqoNuT @Yre k´Kf kPh kPh yPf kJPrÇ KfKj mPuj, È@\PT xrTJKr hPur yP~ ßTC IkrJi TrPu fJr KmYJr ßjAÇ KT∂á Knjúof ßkJwe TrPu fJPT èo-yfqJ TrPf KÆiJ ßjAÇ kMKuPvr kã ßgPT muJ yPò KmFjKk ßjfJ xJuJy CK¨jPT èo mJ ßV´lfJr TrJ y~KjÇ fJyPu KfKj ßTJgJ~? fJr yKhx ßjA ßTj? ßTJPjJ mqKÜ ßp of S kPgrA ßyJT jJ ßTj @kjJr rJ\jLKf S @kjJr Im˙JPjr TJrPe FT\j oJjMPwr yKhx KouPm jJ, FKa KT TUPjJ V´yePpJVq yPf kJPr?' uJñumPª KyªM xŒ´hJP~r kMeq˚Jj IjMÔJPj

khhKuf yP~ 10 \Pjr oOfMqr \jq k´vJxPjr ImPyuJ S Imqm˙JkjJPT hJ~L TPrj KfKjÇ F mqJkJPr c. Ko\Jj mPuj, Kmvõ A\PfoJ kJujTJPu TP~T käJaMj rqJmkMKuv ßoJfJP~j TrJ ßpPf kJPr KT∂á kMeq˚JPj ßTj TrJ y~ jJÇ pfãe kpt∂ rJÓs Fxm TJ\ KjKÁf TrPf jJ kJrPm ffãe iotKjrPkã rJÓs k´KfÔJ TrJ x÷m yPm jJÇ KfKj @rS mPuj, @\ ßTC xÄUqJuWM mPu fJr xŒK• uMPa ßj~ ˙JjL~ k´nJmvJuL ßuJT\jÇ rJPÓs Foj jLKf mJ˜mJ~j TrPf yPm ßp, pKh ßTC xÄUqJuWMr xŒK• uMPa ßj~ fPm fJr xoMh~ xŒK• mJP\~J¬ TrJ yPmÇ fPmA rJPÓsr ‰mwoqyLj @YrPer k´oJe KouPmÇ xrTJr IxJŒ´hJK~T iotKjrPkã rJÓs Vbj TrPf YJ~Ç F \jq xmJr @PV k´P~J\j ‰mwoqyLj jLKfr mJ˜mJ~jÇ 27 oJYt, vKjmJr KmTJPu xJuJy CK¨j @yPoPhr èuvJPjr mJxJ~ fJr kKrmJPrr ßuJT\jPT xoPmhjJ \JjJPf pJj mqJKrˆJr rKlT Cu yTÇ F xo~ KfKj xJÄmJKhTPhr mPuj, È@oJr oPj y~ xJuJy CK¨j @yPohPT FTKa \J~VJ~ rJUJ yP~PZ FmÄ KfKj ßmÅPY @PZjÇ @oJPhr oJP^ KfKj @mJr KlPr @xPmjÇ KT∂á @mJr n~S y~, pUj KmFjKkr xJÄVbKjT xŒJhT AKu~Jx @uLr TgJ oPj kPzÇ' KfKj @rS mPuj, ÈxJuJy CK¨j @yPoPhr kKrmJPrr mÜmq ÊPj vfnJV KjKÁf yS~J pJ~, @AjvOÄUuJ mJKyjLr xhxqrJA xJuJy CK¨j @yPohPT fMPu KjP~ ßVPZjÇ' xrTJPrr xoJPuJYjJ TPr KfKj mPuj, ÈxJuJy CK¨j @yPoPhr oPfJ FT\j rJ\jLKfKmh pKh èo yP~ pJj, fJyPu F ßhPv ßp ßTJPjJ mqKÜA èo yP~ ßpPf kJPrjÇ FaJ mJÄuJPhPv ßTJPjJ mqJkJrA jJÇ' fPm @AK\Kk vyLhMu yPTr @võJPx nrxJ TrPZj mqJKrˆJr rKlT Cu yTÇ KfKj oPj TPrj, xrTJr xJuJy CK¨j @yPohPT ßUJÅ\Jr ßYÓJ TrPZÇ F mqJkJPr @AKj xyJ~fJ TrJr @võJx KhP~ xJPmT FA IqJaKjt ß\jJPru mPuj, ÈxJuJy CK¨j @yPoPhr xºJj hJKmPf fJr kKrmJr @hJuPf ßp Kra TPrPZ ßx KrPa xm xyJ~fJ Trm @KoÇ xJuJy CK¨j @yPoh FT\j @Aj\LmL KZPujÇ fJr KjPUJÅ\ yS~Jr WajJ u'A~JrPhr \jq uöJ\jTÇ' k´J~ hv KoKja SA mJxJ~ Im˙JjTJPu mqJKrˆJr rKlT xJuJy CK¨j @yPoPhr kKrmJrPT xJ∂ôjJ ßhjÇ F xo~ xJÄmJKhTrJ KxKa KjmtJYPjr KmwP~ fJr mqKÜVf IKnof \JjPf YJjÇ rKlT Cu yT mPuj, È5 \JjM~JKrr \JfL~ KjmtJYPj IÄvV´ye jJ TPr KmFjKk nMu TPrKZuÇ KT∂á FmJr @r ßx nMuKa TrPZ jJÇ fJrJ nMu mM^Pf ßkPrPZÇ' rKlTMu yPTr xPñ @uJkTJPu xJuJy CK¨j @yPoPhr ˘L yJKxjJ @yPoh mPuj, KjPUJÅ\ yS~Jr 18 Khj kJr yP~ ßVPuS ßTJPjJ xMrJyJ yPò jJÇ k´iJjoπLr TJPZ ˛JrTKuKk KhP~KZÇ k´iJjoπLr TJZ ßgPTS ßTJPjJ C•r kJS~J pJ~KjÇ TJrS TJPZ ßTJPjJ C•r kJAKjÇ @Ko FUj IxyJ~ yP~ kPzKZÇ KjPUJÅP\r kr xJuJy CK¨Pjr xPñ TgJ yP~PZ KTjJ \JjPf YJAPu rKlTMu yTPT yJKxjJ @yPoh mPuj, 10 oJYt rJf 10aJr KhPT KjPUJÅP\r 10 ßgPT 15 KoKja kr hM'mJr TgJ yP~PZÇ ßx xo~ @kjJr TJPZ ßTJPjJ oMKÜke YJS~J yP~PZ KTjJ? yJKxjJ @yPoh mPuj, @oJr TJPZ ßTJPjJ oMKÜke YJS~J y~KjÇ'


12 UmrJUmr

3 - 9 April 2015 m SURMA

mqKÜVf KjrJk•Jr \jq I˘ YJj rqJm xhxqrJ dJTJ, 29 oJYt - KmPvwJK~f mJKyjL rqJKkc IqJTvj mqJaJKu~Pjr (rqJm) xhxqrJ xπJx S xπJxmJPhr KmÀP≠ \LmPjr ^MKÅ T KjP~ TJ\ TrPZjÇ ^MKÅ T ToJPf S KjP\Phr KjrJk•Jr \jq mqKÜVf ãMhs IP˘r uJAPx¿ ßYP~PZj rqJm xhxqrJÇ fJr TJre, IKnpJPj TJ\ TrPf KVP~ rqJm xhxqrJ IkrJiLPhr TJPZ KYK¤f yP~PZjÇ fJA ßp ßTJPjJ xo~ IkrJiL ßVJÔLr ßrJwJjPu kzPf kJPrj ∏ F @vÄTJ~ rqJm xhxqPhr \jq jLKfoJuJ KvKgu TPr IP˘r uJAPx¿ k´hJPjr IjMoKf YJS~J yP~PZ mJKyjLr kPãÇ 27 oJYt, vKjmJr rqJm xhr hlfPr k´KfÔJmJKwtTLr hrmJr IjMÔJPj k´iJjoπLr TJPZ ßmv KTZM xoxqJ S hJKm-hJS~Jr TgJ fMPu irJ y~Ç rqJm xNP© \JjJ ßVPZ, rqJPmr \jmu xÄTa ßoJTJPmuJr \jq k´iJjoπLr y˜Pãk TJojJ TrJ yP~PZÇ xv˘ mJKyjLr 80 vfJÄv S kMKuPvr 44 vfJÄv WJaKf kh kNre TrJ \ÀKrÇ kJvJkJKv Fxm kPh ßYRTx S ChqoL xhPxqr rqJPm xÄpMKÜr KmwP~ èÀfôJPrJk TrJ y~Ç rqJm xhr hlfr xN© \JKjP~PZ, rqJPmr \jmu xÄTa hLWtKhPjrÇ TJbJPoJ IjMpJ~L rqJPmr \jmu 11 yJ\Jr 103 \j gJTJr TgJÇ ßxA TJbJPoJ @\S kNre y~KjÇ 8 yJ\JPrr ßmKv \jmu KjP~ rqJm YuPZÇ rqJPmr xOÓ khèPuJ kNrPe KmKnjú KmnJV, mJKyjL FmÄ xÄ˙Jr TotTftJ-TotYJrLPhr \jq KjKhtÓ ßTJaJr KmiJj TrJ y~Ç Fr oPiq xv˘ mJKyjL KmnJV ßgPT

vfTrJ 44 nJV, kMKuv mJKyjL ßgPT 44 nJV, KmKc@r ßgPT (mftoJPj KmK\Km) 6 nJV, @jxJr-KnKcKk ßgPT 4 nJV, ßTJˆVJct ßgPT 1 nJV FmÄ KxKnu k´vJxj ßgPT 1 nJV \jmu ßj~Jr TgJ CPuäU TrJ y~Ç KT∂á jJjJ \KaufJr TJrPe F xÄTa ßTPa CbPZ jJÇ rqJPmr @Aj S VeoJiqo vJUJr kKrYJuT ToJ¥Jr oMlKf oJyoMh UJj mPuj, rqJPmr hLWtKhPjr \jmu xÄTa S @iMKjT k´pKM Ü FmÄ I˘ YJS~J yP~PZÇ F KmwP~ AKfmJYT xJzJ kJS~J ßVPZÇ hrmJPrr @PuJYjJ~ ˙Jj ßkP~PZ KkKkFo S KmKkFo optJhJr mqmyJr KjP~Ç rqJPm gJTJ Im˙J~ xv˘ mJKyjLr xhxqrJ KmKkFo S KkKkFo ßkPu fJ mJKyjLPf KlPr pJS~Jr kr jJPor ßvPw F optJhJ mqmyJr TrPf kJPrj jJÇ fJA mJKyjLPf KlPr ßVPuS pJPf rJÓsL~ F xÿJj mqmyJr TrJ pJ~ ßx KmwP~ k´iJjoπLr TJPZ @Pmhj \JjJPjJ yP~PZÇ FojKT pJPf F xÿJPjr xPñ oJKxT nJfJS kJj xhxqrJ ßx Kmw~KaS KjKÁPfr hJKm \JjJPjJ yP~PZÇ rqJPmr oyJkKrYJuPTr khKa ßV´c-1 F CjúLf TrJr k´˜Jm ßh~J yP~PZÇ ßpPyfM KmPvõr KmKnjú ßhPv rqJmk´iJjPT xÄ˙Jr k´KfKjKifô TrPf ßpPf y~ fJA ßV´c-1 F CjúLf yPu optJhJ mOK≠ kJPmÇ oyJkKrYJuPTr khKa hs∆f F optJhJ~ @xLj yPm mPuS @võ˜ TPrPZj k´iJjoπLÇ mftoJPj KmvõoJPjr @iMKjT ãMhs I˘ mqmyJr TrPZ KmPvõr IjqJjq

KUSHIARA

rvice  Courier Se r fe s n ra T y argo  Mone Open  Travels  C 7 days Hotline: 0207 790 1234 (PBX) a week

Direct: 0207 702 7460

10am-8pm

TRAVEL SERVICES

CARGO SERVICES IJorJ xMunoNPuq KmPvõr KmKnjú vyPr TJPVtJ TPr gJKTÇ mJÄuJPhPvr dJTJ S KxPuaxy ßp ßTJj FuJTJ~ IJkjJr oNuqmJj K\Kjxk© pfúxyTJPr ßkRPZ KhP~ gJKT

 CHEAP AIR TICKETS FOR

INTERNATIONAL & DOMESTICFLIGHTS ON YOUR CHOICE OF DESTINATIONS  HAJJ & HOLIDAY PACKAGES  LOW COST FLIGHTS TO ANY CITY AROUND THE WORLD  WORLDWIDE CARGO SERVICE

IJorJ KcFAYFu -F ßuaJr S kJPxtu TPr gJKT KmoJj S IjqJjq F~JruJAP¿r xMunoNPuq KaPTPar \jq IJorJ Kmvõ˜

 WE CAN HELP WITH: Passport - No

Visa - Renewal Matters

IJorJ PyJPau mMKTÄ S asJ¿PkJPatr mqm˙J TPr gJKT

Worldwide Money Transfer Bureau De Exchange We buy & sell BDTaka, USD, Euro

313-319 COMMERCIAL ROAD LONDON E1 2PS, F: 0207 790 3063 E: kushiaratravel@hotmail.com

dJTJ S KxPuaxy mJÄuJPhPvr ßp ßTJj FuJTJ~ IJkjJr lîqJa, mJxJmJKz S \Ko â~-KmâP~ IJorJ xyPpJKVfJ TKrÇ

mJKyjLÇ rqJPm ßx irPjr @iMKjT ãMhs I˘ xÄPpJ\j TrJr Skr èÀfôJPrJk TrJ y~Ç hrmJPr gJTJ rqJPmr FT\j Cókh˙ TotTftJ \JjJj, ßo~Jh ßvw yPu hã, ßoiJmL S ßYRTx xhxqrJ rqJm ßZPz YPu pJjÇ FUj ßgPT rqJm oyJkKrYJuT ßpj fJr ãofJmPu mJKyjLr ˝JPgt hã xhxqPhr iPr rJUPf kJPrj ßx mqJkJPrS @PuJYjJ yP~PZÇ ßTJˆJu FuJTJ~ rqJPmr Totf“krfJ mOK≠ TrJr \jq @iMKjT \upJPjr k´˜Jm ßh~J yP~PZÇ k´iJjoπL F KmwP~ AKfmJYT xJzJ KhP~PZjÇ rqJPm aPjtPcJ TîJx ßmJa, KcPl¥Jr TîJx ßmJa, ßoaJu xJTt, yJAK¸c ßmJaxy ßyJnJr âJlPar oPfJ Cn~Yr xr†Jo k´P~J\j, pJ KhP~ \uhxMq S mjhxMqPhr ßoJTJPmuJ TrJ x÷mÇ rqJPmr FT\j TotTftJ mPuj, pJrJ FA mJKyjLPf TJ\ TPr fJrJ xJmtãKeT IkrJiL ßVJÔLPT ßoJTJPmuJ TPr gJPTÇ F TJrPe mJKyjL ßgPT ImxPr YPu pJS~Jr krS IkrJiL ßVJÔLr ßrJwJjPu kzJr @vÄTJ gJPT rqJm xhPxqrÇ fJA yJPf I˘ gJTPu KjP\r \LmPjr KjrJk•J KjKÁf TrPf kJrPm xÄKväÓ xhxqÇ fJZJzJ ImxPr ßVPu F IP˘r uJAPx¿ gJTPu Ijq ßmxrTJKr k´KfÔJPj KjrJk•J xÄKväÓ KmnJPV YJTKr TPr \Lmj KjmtJPyr xMPpJV kJS~J pJPmÇ fJA Kmw~Kar \jq k´˜Jm ßh~J yP~PZÇ FA TotTftJ mPuj, xhPxqr \jq @~Tr KvKgu TPr FA uJAPx¿ k´hJPjr k´˜Jm TrJ y~Ç

@. uLPVr ÈFTuJ YPuJ'Pf Ix∂áÓ 14 hPur vKrTrJ dJTJ, 29 oJYt - 14 huL~ ß\JPar vKrTPhr xPñ @PuJYjJ jJ TPrA dJTJ C•r S hKãe FmÄ Y¢V´Jo KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPj ßo~r kPh Kfj k´JgtLr k´Kf xogtj \JKjP~PZ @S~JoL uLVÇ FPf Ix∂áÓ ß\JPar Ijq vKrTrJÇ fJrJ @S~JoL uLPVr FTuJ YPuJ jLKfPf yfJvÇ Foj kKrK˙KfPf 31 oJYt @S~JoL uLV xoKgtf ßo~r k´JgtLPhr 14 hPur @jMÔJKjT xogtj \JjJPjJ yPm mPu \JKjP~PZj ß\JPar oMUkJ© ßoJyJÿh jJKxoÇ fPm FPf xJ~ jJS KhPf kJPr ß\JPar Ijqfo vKrT \JxhÇ 14 hPur ßTªsL~ ßjfJPhr xPñ TgJ mPu FojaJ \JjJ ßVPZÇ F KmwP~ \JjPf YJAPu 14 hPur oMUkJ© S @S~JoL uLPVr xnJkKfo§uLr xhxq ßoJyJÿh jJKxo mPuj, È@S~JoL uLV xnJkKf S k´iJjoπL ßvU yJKxjJ 14 hPurS vLwt ßj©LÇ KfKj AKfoPiqA dJTJ C•r S hKãe KxKa TrPkJPrvPj ßo~r kPh @KjxMu yT S xJBh ßUJTjPT FmÄ Y¢V´JPo @ \ o jJKZrPT @S~JoL uLPVr xogtj KhP~PZjÇ xMfrJÄ 14 hu F k´JgtLPhrA xogtj ßhPmÇ' ˝J˙qoπL ßoJyJÿh jJKxo @PrJ mPuj, È@S~JoL uLPVr k´JgtLPhr xogtj ßhS~Jr KmwP~ 14 hPur vKrTPhr xPñ IjJjMÔJKjTnJPm TgJ yP~PZÇ ß\JPar Ijqfo vKrT \JxPhr xJiJre xŒJhT vKrl jMÀu @K’~J mPuj, È@S~JoL uLPVr xPmtJó kptJ~ ßgPT KxKa KjmtJYj ß\Jam≠nJPm TrJr KmwP~ 14 hPur vKrTPhr xPñ ßTJPjJ @PuJYjJ TrJ y~KjÇ FUj @r @PuJYjJr xo~S ßjAÇ' vKrl jMÀu @K’~J @PrJ mPuj, È14 hPur vKrT huèPuJ hLWtKhj iPrA KmKnjú kptJP~r KjmtJYPj IÄvV´ye ßgPT Kmrf gJTPZÇ FPf fJrJ hMmtu yP~ kzPZ S xÄVbPjr VKf ToPZÇ lPu @oJPhr @uJhJnJPm KjmtJYPj IÄv ßjS~J

CKYfÇ' KjmtJYj KjP~ ß\JPar vKrTPhr xPñ @S~JoL uLV ßTJPjJ @PuJYjJ TPrKj mPu \JKjP~PZj 14 hPur ßTªsL~ vLwt ßjfJrJÇ fJÅPhr ßTC ßTC ß\JPa VefPπr YYtJ jJ gJTJ~ ßãJn \JKjP~PZjÇ S~JTtJxt kJKatr xnJkKf rJPvh UJj ßojj mPuj, ÈP\JPar vKrTrJ huVfnJPm KjmtJYPjr k´˜MKf KjPòÇ @orJS @oJPhr oPfJ k´˜MKf KjKòÇ KxKa KjmtJYPjr KmwP~ FUPjJ 14 huL~ ß\JPar ßTJPjJ @jMÔJKjT @PuJYjJ y~KjÇ' 14 hPur @PrT vKrT jqJPkr pMVì xJiJre xŒJhT AxoJAu ßyJPxj mPuj, ÈKxKa KjmtJYPjr oPjJj~jk© CP•JuPjr xo~ ßvw kptJP~ KT∂á FUPjJ F KjmtJYPjr ßTRvu KjP~ ß\JPar k´iJj vKrT @S~JoL uLPVr kã ßgPT @oJPhr xPñ ßTJPjJ krJovt TrJ y~KjÇ @S~JoL uLV KjP\Phr oPfJ TPr ßo~r kPh k´JgtLPhr xogtj KhP~PZÇ IgY F KmwP~ @oJPhr xPñ @PuJYjJ TPr KjPu ßTJPjJ ãKf KZu jJÇ ß\JPar oPiq fJrJA xmPYP~ mz vKÜ, F mJ˜mfJ I˝LTJr TKr jJÇ KT∂á ß\JPa VefJKπT YYtJ iPr rJUPf yPu vKrTPhr ofJof ßjS~J èÀfôkNetÇ' hMA-FTKa TJCK¿ur kJPm ß\JPar vKrTrJ : 14 hu xN© \JjJ~, dJTJ C•r S hKãe KxKa TrPkJPrvPj ßo~r kPh @S~JoL uLPVr k´JgtLPhr xogtj ßhS~Jr KmKjoP~ vKrTPhr hMA-FTKa TJCK¿ur mJ xÄrKãf oKyuJ TJCK¿ur kPh xogtj ßhS~J yPmÇ F ßãP© \Jxh S S~JTtJxt kJKatr k´JgtLPhr xogtj kJS~Jr x÷JmjJ rP~PZÇ AKfoPiq hu hMKar k´J~ 10-12 \j ßjfJ TJCK¿ur kPh oPjJj~j fMPuPZjÇ huL~ xN© oPf, S~JTtJxt kJKatr KorkMr-kuämL FuJTJ~ FT\j oKyuJ TJCK¿ur kJS~Jr ß\JrJPuJ x÷JmjJ rP~PZÇ


UmrJUmr 13

SURMA m 3 - 9 April 2015

aJTJ ßlrf Kju KmvõmqJÄT dJTJ, 29 oJYt - hMjtLKfr IKnPpJPV YuoJj @a k´T· ßgPT Igt ßlrf KjP~PZ KmvõmqJÄTÇ ßlrf ßjS~J IPgtr kKroJe 15 ßTJKa 63 uJU 44 yJ\Jr aJTJÇ F mqJkJPr IgtQjKfT xŒTt KmnJVPT ßhS~J KYKbPf KmvõmqJÄT \JKjP~PZ, fJPhr Kj\˝ fhP∂ k´T·èPuJPf â~xÄâJ∂ hMjtLKfr k´oJe kJS~J~ F Igt fJrJ KlKrP~ KjP~PZÇ KYKbPf nKmwqPf â~xÄâJ∂ KmwP~ oπeJu~èPuJPT @rS xfTt yPf FmÄ SA IKj~Por xPñ \KzfPhr pgJpg vJK˜ KjKÁf TrPf krJovt KhP~PZ KmvõmqJÄTÇ IKnPpJV @oPu KjP~ xrTJKr ßTJwJVJr ßgPT KmvõmqJÄTPT Igt ßlrf KhPuS hMjLt Kfr hJP~ IKnpMÜ TJrS KmÀP≠ mqm˙J ßjS~J y~KjÇ xÄKväÓrJ muPZj, KmvõmqJÄTPT Igt ßlrf ßhS~Jr kJvJkJKv oNu EPer xMhyJr mum“ gJTPZÇ ßlrf ßjS~J IPgtr kKroJe To yPuS hMjtLKfr fToJ \zJPf FèPuJA pPgÓÇ

IKj~o k´oJKef yS~J~ KmvõmqJÄT Fxm k´T· KjP~ yfJv yP~ kzPZÇ k´J¬ fgq oPf, ßTjJTJaJ~ Igt @®xJPfr TJrPe kKrPmv oπeJuP~r @SfJ~ mJ˜mJ~jJiLj ÈKTîj F~Jr IqJ¥ xJxPaAPjmu FjnJ~rjPo≤' k´TP· 1 uJU 82 yJ\Jr aJTJ ßlrf KjP~PZ KmvõmqJÄTÇ KmvõmqJÄT FmÄ IKih¬Prr fhP∂ ßhUJ ßVPZ, kKrPmv IKih¬Prr F k´TP·r ‰mùJKjT TotTftJ ßVJuJo xPrJ~Jr, Ck-k´T· TotTftJ ßr\S~Jj yJ~Jf, k´KTCrPo≤ TjxJuaqJ≤ \ÉÀu AxuJo S vJoxMr ryoJj ßTjJTJaJ~ nM~J Kmu-nJCYJPr F Igt @®xJ“ TPrjÇ k´T· FuJTJ kKrhvtPj jJ KVP~S xÄKväÓrJ nM~J Kmu-nJCYJPr Igt @®xJ“ TPrjÇ kKrPmv IKih¬r F WajJ~ IKih¬Prr kKrYJuT ßfRKlTMu @KrlPT @øJ~T TPr Kfj xhPxqr fh∂ TKoKaS Vbj TPrÇ F KmwP~ k´T· kKrYJuT c. jJKxr CK¨j xoTJuPT mPuj, k´TP·r ÊÀPf fJPT kKrPmv oπeJuP~S IKfKrÜ hJK~fô kJuj TrPf y~Ç ßx xo~ k´TP·r ßTjJTJaJ~ KTZM IKj~o yP~ gJTPf kJPrÇ fPm fUj ßTjJTJaJ~ KmvõmqJÄPTr ßTJPjJ VJAcuJAj jJ gJTJ~ F WajJ WPaPZÇ kKrPmv IKih¬Prr oyJkKrYJuT rAZMu @uo o§u xoTJuPT \JjJj, ßpaMTM IKj~o yP~PZ, ßx kKroJe aJTJ Igt oπeJuP~r IjMPoJhj xJPkPã

kKrPmv S mj oπeJuP~r oJiqPo Vf 22 ßlms∆~JKr KmvõmqJÄTPT ßlrf ßhS~J yP~PZÇ k´JKexŒh IKih¬Prr IiLPj mJ˜mJ~jJiLj ÈFKn~Jj AjlîMP~†J Kk´Pk~JctPjx IqJ¥ ßrxk¿' k´TP· ßTjJTJaJ~ IKj~o irJ kzJ~ 2 ßTJKa 78 aJTJ ßlrf KhPf yP~PZ KmvõmqJÄTPTÇ ßTjJTJaJr rKxPh @PZ KaCmJrxMKuj AjP\TvPjr FTKa KxKrP†r hJo FT yJ\Jr 370 aJTJÇ IgY KxKr†Kar hJo oJ© 100 aJTJÇ 25 aJTJr KcxPkJP\mu yqJ¥VäJnx KTPj rKxPh hJo ßhUJPjJ yP~PZ 440 aJTJÇ KbTJhJr S ßhJTJKjPhr xPñ ßpJVxJ\v TPr F rTo jJjJ keq ßTjJ~ mJzKf hJo ßhKUP~ Igt @®xJ“ TPrPZj k´KfÔJjKar FT ßv´eLr IxJiM TotTftJ-TotYJrLÇ kJKjxŒh oπeJuP~r 10 ßTJKa 22 uJU cuJPrr ÈS~JaJr oqJPj\Po≤ Aok´MnPo≤ k´P\Ö' k´TP· Vf Z~ mZPr ZJz yP~PZ oJ© Kfj ßTJKa 88 uJU cuJrÇ ßTjJTJaJ S hrk©\Kjf IKj~Por TJrPe k´T· ßgPT 4 ßTJKa 3 uJU aJTJ ßlrf KhPf yP~PZ KmvõmqJÄPTÇ hMPptJV S ©Je oπeJuP~r ÈFokä~Po≤ ß\jJPrvj ßk´JV´Jo lr hq kMSPrˆ' k´T· ßgPT 13 uJU 61 yJ\Jr aJTJ ßlrf KhPf yP~PZÇ FAYFjKk ßxÖr ßcPnukPo≤ k´T· ßgPT 3 ßTJKa 90 uJU aJTJ ßlrf KjP~PZ KmvõmqJÄTÇ ßyug KjCKasvj IqJ¥ kkMPuvj ßxÖr ßk´JV´Jo ßgPT

4 ßTJKa 26 uJU 57 yJ\Jr aJTJ ßlrf KjP~PZ KmvõmqJÄTÇ F ZJzJ Èk´KfmºL S ^MÅKTkNet KvÊ' k´TP·S IKj~Por TJrPe 14 uJU 880 aJTJ ßlrf ßVPZ KmvõmqJÄPTÇ yJ~Jr FcMPTvj ßTJ~JKuKa Aok´sMnPo≤ k´T· ßgPT 13 uJU 61 yJ\Jr aJTJ ßlrf KhPf yP~PZÇ KmvõmqJÄPTr fhP∂ F k´TP·r k´go Kfj mZPrA k´J~ 37 uJU aJTJ IV´yePpJVq (jjFKuK\mu) mqP~r k´oJe kJS~J ßVPZÇ KmKnjú Ck-k´T· mJ˜mJ~Pjr jJPo F mq~ ßhKUP~ oNuf @®xJ“ TrJ yP~PZÇ F k´xPñ KmvõmqJÄPTr dJTJ IKlPxr \jxÄPpJV TotTftJ ßoyrLj F oJymMm \JjJj, KmvõmqJÄPTr IgtJ~Pj YuoJj k´TP· ßTjJTJaJr ßãP© ßpaMTM IKj~o y~, ßxA kKroJe aJTJ KmvõmqJÄTPT ßlrf KhPf y~Ç KTZM k´TP· IKj~o yP~PZÇ fPm F aJTJr kKroJe p“xJoJjqÇ fPm F irPjr Igt ßlrf kJS~Jr kr jfMj ßTJPjJ CkJhJPj mqP~r \jq KmvõmqJÄPTr kã ßgPT ßlr mrJ¨ ßhS~J y~Ç IgtQjKfT xŒTt KmnJV (A@rKc) KmvõmqJÄT CAÄP~r hJK~fôk´J¬ IKfKrÜ xKYm TJ\L vKlTMu @po mPuj, ÈhJfJPhr xPñ â~ jLKfoJuJ KjP~ ofkJgtTq rP~PZÇ ßx\jq IPjT xo~ ßTjJTJaJ~ IKj~Por IKnPpJV SPbÇ KmvõmqJÄPTr KYKb xÄKväÓ oπeJu~ S k´T·PT ImKyf TPr KmvõmqJÄPTr @kK•TOf Igt ßlrf ßhS~J yP~PZÇ

ßp KmhqJuP~ 1 \j KvãT dJTJ, 29 oJYt - jfMj KvãJmPwtr KfjoJx IKfmJKyf yPuS kûo ßv´eLr AÄPrK\ KmwP~ kJbhJj YuPZ k´go IiqJP~, KmùJj KmwP~ KÆfL~ IiqJP~, AxuJo iot k´go IiqJP~ FmÄ mJÄuJ kzJPjJ yPò IÓo IiqJP~Ç VKef FmÄ kKrPmv KmwP~ FUjS kJbhJj ÊÀ y~KjÇ FKa mz UJaJoJrL xrTJKr k´JgKoT KmhqJuP~r KY©Ç TMKzV´Jo ß\uJr nMÀñJoJrL CkP\uJr \~oKjryJa ACKj~Pj ImK˙f ÛMuKaÇ Vf ßhzoJx iPr oJ© FT\j KvãT ÆJrJ kKrYJKuf yPò ÛMuKaÇ ßp TJrPe KvãJgtLPhr kzJPvJjJ~ ßfoj IV´VKf ßjAÇ KmhqJuP~ YJr\j KvãPTr kh gJTPuS xyTJrL KvãT @»Mu \æJr \JjM~JKrr 17 fJKrPU ImxPr pJjÇ k´iJj KvãT @»Mu mJrL ImxPr pJj 15 ßlms∆~JKrÇ Ikr xyTJrL KvãT \~jMu @PmhLj ImxPr pJj oJPYtr 9 fJKrPUÇ fUj ßgPT FTJA KmhqJu~ kKrYJujJ TrPZj \MKj~r KvãT ßxKujJ @UfJrÇ KfKj \JjJj, KvÊ ßv´eLxy ÛMPu ßoJa TîJx rP~PZ 6KaÇ Kfj\j KvãT ImxPr pJS~J~ FfèPuJ TîJx fJr FTJr kPã ßj~J TKbj yPòÇ xyTJrL KvãJ IKlxJr FPxPZj, ACKk ßY~JroqJj @»Mu S~JhMh ÛMu kKrhvtPj FPxPZj; KT∂á ßTJj xoJiJj y~KjÇ 27 oJYt, vKjmJr ÛMPu KVP~ ßhUJ pJ~, kûo ßv´eLr ZJ© @Pku Ko~J k´go ßv´eLr AÄPrK\ kzJPòÇ @r fJr xPyJhr FTA TîJPxr ZJ© vJoLo Ko~J KvãJgtLPhr vJ∂ rJUPZÇ @Pku Ko~J \JjJ~, Vf Kfj x¬Jy iPr FnJPm ßx TîJx KjPòÇ ACKk xhxq ßxyrJm ßyJPxj S ACKk ßY~JroqJj @»Mu S~JhMh \JjJj, FmqJkJPr mÉmJr ß\uJ k´JgKoT KvãJ S CkP\uJ k´JgKoT KvãJ IKlxJrPT ImKyf TrJ xP•ôS fJrJ ßTJj mqm˙J ßjjKjÇ xmtPvw k´JgKoT S VeKvãJ oπL vNjqkPh KvãT mhKur KjPhtv KhPuS fJ oJjJ y~KjÇ FmqJkJPr CkP\uJ k´JgKoT KvãJ IKlxJr @yxJj yJKmm \JjJj, 26 oJYt FT\j k´iJj KvãT KjP~JV (mhKu) ßh~J yP~PZÇ mJKT kPh KvVKVrA KjP~JV ßh~J yPmÇ

UKAYINTERNATIONAL KUSHIARA

Saree & 22 ct. Gold Jewellers

Specialist in wedding sarees, lehnga, diamonds, fine & 22 ct. Gold jewellery

259 Whitechapel Road, London E1 1DB Saree: 020 7375 2801 Jewellers: 020 7247 8813 www.ukayshop.com

CASH & CARRY 313-317 COMMERCIAL ROAD, LONDON E1 2PS

- Great prices & Service - Fresh fish & Vegetables - Guaranteed Halal Meat - Discounts for restaurants IJoJPhr TJPZ xm irPjr yJuJu oJÄx, ßl∑JP\j PmJjPux KYPTj, PmJjPux oJaj, uqJ’ FmÄ xm irPjr oJZ ˝·oNPuq kJS~J pJ~Ç xm irPjr YJu S o~hJ IJoJPhr TJPZ kJPmjÇ

ßrÓáPrP≤r \jq KmPvw ZJz T: 0207 790 1123 F: 0207 790 6030


14 UmrJUmr

3 - 9 April 2015 m SURMA

TémJ\JPr uJPUJ kptaT

dJTJ, 29 oJYt - ˝JiLjfJ KhmPxr ZMKar xPñ xJ¬JKyT ZMKa ßpJV yS~J~ ßhPvr k´iJj kptaj ßTªs TmJ\JPr FUj uJPUJ kptaPTr KnzÇ xoMhs ‰xTfxy ß\uJr Ijq kptajPTªsèPuJPf ßhUJ KhP~PZ hJÀe k´JeYJûuqÇ KmkeL ßTªsèPuJ ßmv \o\oJaÇ kptajPTªsèPuJPf mqmxJ~LPhr ßpj ho ßlrJr lMrxf ßjAÇ rJ˜JWJPaS ßhUJ KhPò asJKlT \qJoÇ kptaPjr FA nrJ ßoRxMPor ßvwKhPT FPx FojA \o\oJa yP~ SPbPZ TmJ\JPrr kptaj Kv·Ç @r F WajJPT mqmxJ~LrJ ÈfLms UrJr oJP^ TP~T ßlJÅaJ mOKÓr of' oPj

TrPZjÇ \JjJ ßVPZ, kptaPjr FA nrJ ßoRxMPor ßvwKhPT FPx ˝JiLjfJ Khmx CkuPã Vf 26 oJYt, mOy¸KfmJr ßgPT ßhPvr KmKnjú k´J∂ ßgPT hPu hPu TmJ\JPr ßmzJPf @xPZj kptaTrJÇ mqKÜVf VJzL S KmKnjú xJKntx mJPx TPr uJPUJ kptaT TmJ\JPr @xJ~ rJ˜JWJPaS xOKÓ yPò oJrJ®T asJKlT \qJoÇ KmkeLPTªsèPuJS FUj hJÀe \o\oJaÇ mqmxJ~LrJ kJr TrPZj Totmq˜ xo~Ç kptaj xÄKväÓ xN© oPf, Vf KfjKhPj k´J~ 2 uJU kptaT TmJ\JPr ßmzJPf FPxPZjÇ

APfJoPiq vyPrr ßyJPauPoJPau S ßrˆyJCPxr k´J~ @Kv nJV Tã IKfKg kNet yP~PZÇ fPm rKmmJr ßgPT vyPrr ßyJPau-PoJPaPu @VJo ßTJj mMKTÄ ßjA mPu \JjJj TmJ\Jr ßyJPau-PoJPau ßVˆ yJC\ oJKuT xKoKfr xnJkKf Sor xMufJj ßTJŒJjLÇ FTA TgJ \JjJj fJrTJ ßyJPau TaMPcr k´T· kKrYJuT xJUJS~Jf ßyJPxjÇ aMqr IkJPrar FPxJKxP~vj Im TmJ\Jr (PaJ~JT mJÄuJPhv) xnJkKf FxFo KTmKr~J UJj \JjJj, rJ\QjKfT IK˙rfJr TJrPe YuKf ßoRxMPo

Mortgage Expert

LOANS l Commercial loans l Secured loans l Unsecured Loans

LONDON MORTGAGES l

First Time Buyer l Buy to let l Council right to buy l Re-mortgages

Restaurant or Takeaway Purchase? COMMERCIAL LOAN SEPCIALISTS

Azim Iqbal: 07508 720 447

2 Heigham Road, London E6 2JG

FSA regulated broker. Mortgagematch Homeloans Ltd Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage or any other debt secured on it.

CPuäUPpJVq xÄUqT kptaT @PxKj TmJ\JPrÇ lPu ßaTjJl ßgPT ßx≤oJKatjVJoL IKiTJÄv \JyJ\ YuJYu mº rP~PZÇ fPm ßoRxMPor ßvwKhPT FPx ˝JiLjfJ KhmPxr ZMKaPf @vJfLf xÄUqT kptaT FPxPZj TmJ\JPrÇ TmJ\Jr xoMhs ‰xTf ZJzJS vyr S kJvõtmftL kptaj ¸a KmPvw TPr KyoZzL ^etJ, hKr~JjVr, AjJjL, ßx≤oJKatj, ßaTjJl, cMuJyJ\JrJ mñmºM xJlJrL kJPTt FUj kptaTPhr CkPY kzJ nLzÇ @KhjJg oKªr, IV&V ßoiJ TqJÄ FmÄ rJoMr ßmR≠ oKªrxy iotL~ fLgt˙JjèPuJPfS k´YMr xÄUqT kptaT Ãoe TrPZjÇ TmJ\Jr ‰xTPf kptaTPhr ˚JjTJPu KjrJk•JhJjTJrL xÄ˙J rKm uJAlVJPctr AjYJ\t ‰Z~h jNr \JjJj, ˝JiLjfJ KhmPxr xJPg aJjJ ZMKaPf Vf 3 Khj xTJu S KmTJPu uãJKiT kptaT xoMhs ‰xTf Ãoe TPrPZjÇ FTA xPñ yJ\Jr yJ\Jr kptaT k´KfKhj xoMhs˚JPj oJfPZjÇ fPm xÄKväÓPhr xfTtfJr TJrPe FUjS ßTJj mz irPjr hMWtajJr WajJ WPaKj mPu KfKj \JjJjÇ IjqKhPT kptaTPhr KjrJk•Jr KhPT uãq ßrPU kMKuPvr ayuS mJzJPjJ yP~PZ mPu \JjJj TmJ\JPrr kMKuv xMkJr vqJou TMoJr jJgÇ FZJzJ rqJm FmÄ xJhJ ßkJvJPTr kMKuvS hJK~fô kJuj TrPZ mPu \JjJj KfKjÇ

k´iJjoπLr KmÀP≠ KjmtJYjL @YreKmKi u–WPjr IKnPpJV dJTJ, 29 oJYt - xrTJKr mJKzPf hPur ‰mbT TPr KjhtuL~ ˙JjL~ k´KfÔJPjr KjmtJYPj hPur k´JgtL kKrY~ TKrP~ KhP~ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ @YreKmKi u–Wj TPrPZj mPu IKnPpJV TPrPZj dJTJ C•r KxKa TrPkJPrvPjr ßo~r k´JgtL S KxKkKm ßjfJ @mhMuäJy @u TJKl rfjÇ 26 oJYt, ÊâmJr VenmPj dJTJ oyJjVr @S~JoL uLV ßjfJPhr xPñ huL~ xnJPj©L ßvU yJKxjJ ofKmKjo~ xnJ TPrjÇ krKhj 27 oJYt, vKjmJr KraJKjtÄ TotTftJr TJPZ oPjJj~jk© \oJ KhPf KVP~ xJÄmJKhTPhr xJoPj mÜPmq F IKnPpJV TPrj TJKlÇ fPm huL~ k´iJj KyPxPm @S~JoL uLV ßjfJPhr xPñ ßvU yJKxjJr SA ‰mbTPT @YreKmKir u–Wj oPj TrPZj jJ AKx xKYm KxrJ\Mu AxuJoÇ @YreKmKi u–WPjr ßTJj WajJ WaPu fJPf ßTJj irPjr ZJz jJ ßh~Jr Im˙Jj AKxr rP~PZ mPu \JjJj KfKjÇ 28 oJYt KxKkKmr ßTªsL~ TKoKar xhxq TJKl rfj @VJrVJÅSP~ KraJKjtÄ TotTftJr TJptJuP~ oPjJj~j lro \oJ ßhjÇ Frkr mz huèPuJr ßjfJPhr KmÀP≠ KjmtJYjL KmKi u–WPjr IKnPpJV fMPu iPr xJÄmJKhTPhr KfKj mPuj, aJTJ S ßkKvvKÜ, xrTJKr k´Knvj mqmyJr TPr k´JgtLrJ k´YJreJ YJuJPòjÇ KmuPmJct, ßkJˆJr KhP~ mz rJ\QjKfT huèPuJ @YreKmKi u–Wj TrPZÇ 26 oJYt, ÊâmJrS k´iJjoπL hM\j k´JgtLPT kKrY~ TKrP~ KhP~PZjÇ FaJ KjmtJYjL @YreKmKi kKrkK∫Ç k´iJjoπL hPur Ijq TJCPT KjmtJYPj k´JgtL jJ yS~Jr KjPhtv KhP~PZj mPuS IKnPpJV TPrj F KxKkKm ßjfJÇ KjmtJYPj xmJr \jq xoJj xMPpJV ‰fKr TrPf AKxr hJK~Pfôr TgJ oPj TKrP~ KhP~ xJPmT FA ZJ©PjfJ mPuj, ˝ò KjmtJYPjr \jq FaJ AKxr mz irPjr xMPpJVÇ KxKkKm k´JgtLr IKnPpJPVr KmwP~ AKx xKYm ßoJ. KxrJ\Mu AxuJo xJÄmJKhTPhr mPuj, k´iJjoπL ßfJ F rTo (@YreKmKi nñ) KTZM TPrj jJÇ ˙JjL~ xrTJr k´KfÔJPjr F KjmtJYPjr KmwP~ KfKj mPuj, huL~nJPm KTZM TrJr xMPpJV ßjAÇ huL~nJPm k´YJreJrS xMPpJV ßjAÇ FaJ KjhtuL~ KjmtJYjÇ fPm KjmtJYPjr xPñ rJ\jLKf gJPTÇ @YreKmKi k´KfkJuPj AKxr xKâ~fJr TgJ \JKjP~ KfKj mPuj, ßTJgJS ßTJgJS mqfq~ WaPmÇ KT∂á Fr krS AKx mPx rP~PZ KT-jJ, fJ ßhUJr Kmw~Ç @orJ mPx ßjAÇ pJrJ @YreKmKi nJXPZ fJPhr KmÀP≠ mqm˙J KjKòÇ FUj @r oMPUr TgJ j~, k´TOfnJPm TJP\ mqm˙J KjPf yPmÇ xm k´JgtLr \jq xoJj xMPpJV ‰fKrr KmwP~ pgJpg mqm˙J KjPf KraJKjtÄ TotTftJPhr AKx KjPhtvjJ KhP~PZ mPuS \JjJj KfKjÇ dJTJ C•Prr KraJKjtÄ TotTftJ ßoJ. vJy @uoS xJÄmJKhTPhr mPuj, @YreKmKi u–WPjr ßãP© TJCPT ZJz ßh~J yPm jJÇ AKfoPiq 23 \jPT ßjJKav KhP~KZÇ hM\j KjmtJyL oqJK\Pˆsa WMrPZj, @YreKmKi u–Wj TrPu xPñ xPñ mqm˙J ßjPmjÇ

kMeq˚JPj khhKuf yP~ oOfMq dJTJ, 29 oJYt - jJrJ~eVP†r uJñumPª ms¯kM© jPh kMeq˚JPj khhKuf yP~ 10 \Pjr oOfMqr WajJ~ IkoOfMqr oJouJ TPrPZ kMKuvÇ jJrJ~eVP†r mªr gJjJ~ 27 oJYt, vKjmJr oJouJKa TPrj CkkKrhvtT (Fx@A) ßoJ. ßoJPvthÇ gJjJr SKx j\Àu AxuJo oJouJr Kmw~Ka KjKÁf TPrPZjÇ xJKmtT WajJ fhP∂ ß\uJ k´vJxPjr VKbf Kfj xhPxqr TKoKa kMjVtbj TPr xJf xhPxqr TKoKa TrJ yP~PZÇ kMeq˚JPjr uVú 28 oJYt xTJu 6aJ 59 KoKja 38 ßxPTP¥ ßvw yP~PZÇ fPm jPhr fLPr Kfj KhjmqJkL ÈmJx∂L' ßouJ YuPZÇ Vf 26 oJYt, ÊâmJr xTJPu uJñumPª kMeq˚Jj C“xPm ßxfM ßnPX kzJr è\Pm ÉPzJÉKz ÊÀ y~Ç FPf rJ\WJa FuJTJ~ khhKuf yP~ xJf jJrLxy 10 kMeqJgtLr oOfMq y~Ç @yf yj @rS 20 kMeqJgtLÇ VJAmJºJr YrmJaJKu~J FuJTJr ˝kj TMoJr ßoJhT IKnPpJV TPrPZj, k´JeyJKjr WajJr kr ßgPT fJÅr oJ oJufL rJjLPT (60) UMÅP\ kJS~J pJPò jJÇ VfTJu uJñumPªr rJ\WJa FuJTJ~ KfKj xJÄmJKhTPhr TJPZ fJÅr oJP~r ßnJaJr @AKc TJPctr ZKm ßhKUP~ F IKnPpJV TPrjÇ ˝kj \JjJj, oJPT UMÅ\Pf uJñumªxy @vkJPvr FuJTJ~ oJAKTÄS TPrPZjÇ Kmw~Ka KfKj kMKuvPT \JjJPu fJPhr krJoPvt yJxkJfJPuS ßUJÅ\ TPrPZjÇ khhKuf yP~ 10 kMeqJgtLr oOfMq xJKmtT WajJ fhP∂ jJrJ~eV† ß\uJ k´vJxPjr VKbf Kfj xhPxqr fh∂ TKoKa VfTJu kMjVtbj TPr xJf xhPxq CjúLf TrJ yP~PZÇ TKoKar

@øJ~T TrJ yP~PZ ˙JjL~ xrTJr KmnJPVr CkkKrYJuT AvrJf ßyJPxj UJjPTÇ P\uJ kMKuPvr KmPvw vJUJr (KcFxKm) IKfKrÜ kMKuv xMkJr ßoJyJÿh \JTJKr~J \JjJj, kMeq˚Jj C“xPmr KjrJk•J~ kMKuv uJñumPª 40Ka ßTîJ\c xJKTta (KxKx) TqJPorJ ˙Jkj TPr Kj~πeTPãr oJiqPo fJ kptPmãe TPrÇ KT∂á khhKuf yS~Jr ˙JjKa TqJPorJr @SfJr mJAPr KZuÇ F TJrPe kMKuv fJ“ãKeT mqm˙J KjPf kJPrKjÇ ˙JjL~ ßTC oMPbJPlJPj WajJr KnKcSKY© iJre TPrPZ KT jJ, fJ UMÅ\PZ kMKuvÇ kMeq˚JPjr uVú 28 oJYt xTJu 6aJ 59 KoKja 38 ßxPTP¥ ßvw yPuS SA FuJTJr KjrJk•J~ KjP~JK\f @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xhxqPhr KmPTu kpt∂ hJK~fô kJuj TrPf ßhUJ ßVPZÇ TP~T\j kMeqJgtL S FuJTJmJxLr xPñ TgJ mPu \JjJ pJ~, kPTaoJr Yâ kMeqJgtLPhr oPiq è\m ZKzP~ FA kKrK˙Kfr xOKÓ TPrÇ SA xoP~ kKrK˙Kf Kj~πe mJ kMeqJgtLPhr vJ∂ TrPf TJCPT ßTJPjJ CPhqJV KjPf ßhUJ pJ~KjÇ k´J~ @iWµJ ÉPzJÉKz YuPuS oJAPT ßWJweJ KhP~ kMeqJgtLPhr vJ∂ yS~Jr @øJj \JjJPjJ y~KjÇ F ZJzJ Ijq mZrèPuJ~ SA ßmAKu ßxfMPf vO⁄uJ rãJ~ ß˝òJPxmPTrJ kr¸Prr yJf iPr oJjmmot ‰fKr TrPfjÇ FmJr ßxaJS TrJ y~KjÇ kMeq˚Jj ChqJkj TKoKar xhxq S FlKmKxKx@AP~r kKrYJuT k´mLr TMoJr xJyJ \JjJj, uJñumPªr rJ˜J k´v˜ TrJ S jh pgJpgnJPm Ujj TPr TYMKrkJjJoMÜ rJUJ ßVPu Foj IjJTJKãf hMWtajJ FzJPjJ x÷mÇ kMKuv S ß\uJ k´vJxj @võJx KhP~PZ ∏ @VJoL kMeq˚JPjr @PV Fxm Kmw~ TJptTr TrJ yPmÇ


SURMA m­ 3 - 9 April 2015

TJrJVJPr IxM˙ KxPuPar ßo~r @Krláu yT dJTJ ßoKcPTPu nKft KxPuPa hMhPTr IKnpJj: KxPua, 29 oJYt - dJTJ ßTªsL~ TJrJVJPr IxM˙ KxPuPar mKyÏOOf ßkRr ßo~r @KrlMu yTPT (45) dJTJ ßoKcPTPu nKft TrJ yP~PZÇ KÆfL~ hlJ~ 28 oJYt KmPTPu TJrJ TftOkã èÀfr IxM˙ Im˙J~ fJPT dJTJ ßoKcPTPur Kn@AKk ßTKmPj nKft TPrjÇ kMKuv S TJrJ Tftk O ãPT \JjJ~, KxPuPar ßkRr ßo~r @KrlMu yT mKyÏOf yS~Jr kr FT oJouJ~ kMKuv fJPT @aT ßhKUP~ Kmù @hJuPfr oJiqPo TJrJVJPr ßk´re TPrjÇ KxPuPa TJrJmKª Im˙J~ fJr vJKrKrT Im˙Jr ImjKf WaPu TJrJ yJxkJfJu xJ\tPjr krJoPvt Cjúf KYKT“xJr \jq dJTJ ßTªsL~ TJrJVJPr ßk´re TPrjÇ dJTJ ßTªsL~ TJrJPxPu mKª gJTJm˙J~ ybJ“ IxM˙ yP~ kzPu TJrJ TftOkPãr KjPhtPv k´go hlJ~ 20 Khj @PV aJjJ TP~TKhj dJTJ ßoKcPTPu KYKT“xJ ßh~J y~Ç KYKT“xJ ßvPw vJKrKrT CjúKf WaPu KYKT“xPTr krJoPvt ßo~r @KrlMu yTPT kMjrJ~ dJTJ ßTªsL~ TJrJVJPr ˙JjJ∂r TrJ y~Ç TJrJmKª Im˙J~ 28 oJYt hMkMPr ybJ“ TPrA TJrJ ßxPu KfKj èÀfr IxM˙ yP~ kPzjÇ kPr fJPT TJrJ yJxkJfJPu ßj~J y~Ç ßxUJPj k´JgKoT KYKT“xJ ßvPw TJrJ yJxkJfJu xJ\tPjr krJoPvt TJrJ TftOkPãr KjPhtPv Cjúf KYKT“xJr \jq KÆfL~ hlJ~ IxM˙ ßo~r @KrlMu yTPT TJrJrãLrJ C≠Jr TPr hMkMr 1aJ~ dJTJ

ßoKcPTPur \ÀKr KmnJPV KjP~ pJ~Ç ßxUJPj Tftmqrf KYKT“xT fJPT ßrJPVr TJre ÊPj xJ\tJKr KmnJPVr 100 j’r S~JPct kJKbP~ ßhjÇ KjCPrJxJ\tJKrr 1jÄ ACKjPar 10 j’r S~JPctr IiqJkT cJ. FyxJj oJyoMPhr IiLPj KmPTu xJPz 3aJ~ dJTJ ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJu-2 Fr jfMj nmPjr 10fuJ~ 105j’r Kn@AKk ßTKmPj nKft TrJ yP~PZÇ fJPT kMKuv S TJrJrãL k´yrJ~ \ÀKr k´P~J\jL~ KYKT“xJ ßh~J yPòÇ VfTJu KmPTu 5aJ~ dJTJ ßoKcPTPur jfMj nmPjr 10fuJ~ Kn@AKk ßTKmPjr 105j’r ÀPor xJoPj hr\Jr hM'kJPv rJ\JrmJV kMKuvw uJAPjr kMKuv TjPˆmu xJBh, ßoJ˜lJ S KTZMhPM r mJrJªJr kJPv ßY~JPr mPx KjrJk•Jr hJK~fô kJuj TrKZPuj TJrJrãL TJCxJrÇ KYKT“xJiLj ßo~r @KrlMu yPTr xJPg ßhUJ TrPf

YJAPuS KjrJk•Jr TJre S Ckr oyPur KjPhtv jJ gJTJ~ xJÄmJKhTPhr ßhUJ TrPf ßTJj xMPpJV ßh~Kj kMKuv S TJrJrãLrJÇ kPr ßTKmu mäPT k´PmPvr kPr KYKT“xT S jJKxtÄ ßˆvPjr TJC≤JPr KVP~ ßhUJ ßVPZ KYKT“xPTr TJC≤Jr lJÅTJÇ fPm jJKxtÄ ßˆvPjr TJC≤JPr Iux xo~ TJaJPòj KxKj~r ˆJl jJxt @r\M ßmVoÇ KYKT“xJiLj KxPuPar ßkRr ßo~r @KrlMu yPTr mKftxy KYKT“xJr Kmw~ \JjPf YJAPu Tftmqrf KxKj~r ˆJl jJxt @r\M ßmVo ßTJj fgq \JjJPf rJK\ y~KjÇ kPr xÄmJh xÄ˙J FjFjKm'r xJÄmJKhT kKrY~ \JjPf ßkPr KYKT“xJiLj KxPuPar ßkRr ßo~r @KrlMu yPTr nKftr lJAukP© IiqJkT cJÜJr FyxJj kJrPnP\r ßuUJ ßk´xKâkvPjr xM© iPr KxKj~r ˆJl jJxt @r\M ßmVo mPuj, APfJkNPmt KYKT“xJiLj @KrlMu yPTr ßhPy mJAkJx xJ\tJKrr oJiqPo yJPat KrÄ krJPjJ yP~KZuÇ FZJzJ ߈sJTS TPrKZuj @rKlMu yTÇ mftoJPj KfKj fJr WJzxy ßTJozkpt∂ oJrJfôT mqJT ßkAj ßrJPV nMVPZjÇ pJr f•ôJmiJPj KYKT“xJiLj KxPuPar mKyÏOf ßkRr ßo~r @KrlMu yTPT ßhPU IiqJkT cJ. FyxJj oJyoMh @\ fJr ßhy krLãJ-KjrLãJ ßvPw krmftL k´P~J\jL~ KYKT“xJ k´hJPjr KhT-KjPhtvjJ KhPmj mPuS \JjJj KxKj~r ˆJl jJxt @r\M ßmVoÇ

\Lmj mLoJ TPktJPrvPjr xJPz 13 ßTJKa aJTJ @®xJPfr oNu jJ~T ßV´lfJr

KxPua, 26 oJYt - \Lmj mLoJ TPktJPrvPjr 13 ßTJKa 58 uJU @®xJPfr oNu ßyJfJ @»Mu uKfl ßYRiMrLPT @aT TPrPZ hMhTÇ 25 oJYt, mMimJr hNkPM r jVrLr @’rUJjJ FuJTJ ßgPT fJPT ßV´lfJr TrJ y~Ç ßV´lfJr yS~J @»Mu uKfl ßYRiMrL \Lmj mLoJ TPktJPrvj KxPuPar xJPmT @ûKuT mqm˙JkT KZPujÇ hMhT KxPua xoKjõf IKlPxr Ck kKrYJuT S oJouJr fh∂TJrL TotTftJ ßoJ. ßoJ\JyJr @uL \JjJj, 10 mZPr k´J~ xJPz 13 ßTJKa aJTJ @®xJPfr WajJ~ oJouJKa hJP~r TrJ yP~KZuÇ hJP~rTOf oJouJ~ \Lmj mLoJ TPktJPrvj KxPuPar xJPmT @ûKuT mqm˙JkT ßoJ. @mhMu uKfl ßYRiMrLxy 11\j TotTftJ TotYJrLPT @xJoL TrJ y~Ç 25 oJYt, k´iJj @xJoL @mhMu uKfl ßYRiMrLPT @aT TrJ y~Ç fJr mJKz TMKouäJ ß\uJr ßYR¨V´Jo CkP\uJr lJuèjTrJ V´JPoÇ oOf @mhMr

ryoJj ßYRiMrLr ßZPu KfKjÇ mftoJPj KfKj dJTJ KUuPãf KjTM†-2 Fr 1/F ßrJPcr 3jÄ mJxJ~ mxmJx TPrjÇ ßoJ\JyJr @uL @PrJ \JjJj, Vf 2002 xJu ßgPT 2012 xJu kpt∂ @mhMu uKfl ßYRiMrLxy 11 \j TotTftJ-TotYJrL KoPu 5 yJ\Jr 858Ka Kk´Ko~Jo \JKu~JKfr oJiqPo 13 ßTJKa 58 uJU 42 yJ\Jr 302 aJTJ @®xJf TPrjÇ F WajJ~ 2013 xJPur 12 \JjM~JKr fJPhr KmÀP≠ hMjtLKf k´KfPrJi @APj KxPua TPfJ~JuL gJjJ~ oJouJ hJP~r y~Ç VfTJu mMimJr oJouJr @xJoL @mhMu uKfl ßYRiMrLPT ßV´lfJr TrJ y~Ç mftoJPj KfKj TPfJ~JuL gJjJr yJ\Pf rP~PZjÇ @\ @hJuPf yJK\r TPr KroJP¥r @Pmhj \JjJPjJ yPm mPu hMhT KxPua xoKjõf IKlPxr Ck kKrYJuT S oJouJr fh∂TJrL TotTftJ ßoJ. ßoJ\JyJr @uL \JjJjÇ

KmK\Kmr IKnpJPj ßVJ~JAjWJPa 4Ka ßmJoJ ßoKvj ±Äx KxPua, 26 oJYt - KxPuPar ßVJ~JAjWJa CkP\uJr \JluÄ kJgrPTJ~JrLPf 4Ka IQmi ßmJoJ ßoKvj kMKzP~ ±Äx TPrPZ KmK\KmÇ KmK\Kmr FTKa aJÛPlJxt 25 oJYt, mMimJr xTJu 10aJ ßgPT hMkMr 12aJ kpt∂ ßTJ~JrLr

KxPuPa UJPuh yfqJ

8 \jPT IKnpMÜ TPr YJ\tKva KxPua, 31 oJYt - 12 uJU aJTJ uMPar \jq Ikyre TrJ y~ KxPua ßoPasJkKuaj ACKjnJKxtKar ZJ© UJPuhMöJoJjPTÇ kPr ÛMuZJ© @mM xJBh UMPjr ˆJAPu fJPTS UMj TPr uJv èo TrJr ßYÓJ YJKuP~KZu WJfTrJÇ UJPuh yfqJr 7 oJx kr kMKuv @PuJKYf F yfqJ oJouJr YJ\tKva @hJuPf \oJ KhP~PZÇ 29 oJYt, ßrJmmJr @hJuPf ßh~J YJ\tKvPa kMKuv oNu WJfT TKmr S fJr kKrmJPrr 5 xhxq xy 8 \jPT IKnpMÜ TPrPZÇ Fr @PV ßhJw ˝LTJr TPr @hJuPf \mJjmKª KhP~KZu WJfTrJÇ oJouJr fh∂TJrL TotTftJ A¿PkÖr (fh∂) FKmFo mhÀöJoJj KxPuPar @hJuPf FA YJ\tKva hJKUu TPrjÇ 2014 xJPur 21 \MuJA ßVJuJkV† CkP\uJr KjoJhu V´JPor ZJPuy @yoh ZuTá Ko~Jr kM© S KxPua ßoPasJkKuaj ACKjnJKxtKar ZJ© UJPuhMöJoJj UJPuh (20) S fJr UJuJPfJ nJA \KyÀu AxuJo fJPhr kNmt kKrKYf ÉoJ~Mj TKmr S fJr xyPpJVLrJ jVrLr mªrmJ\Jr ßgPT Ikyre TPrÇ IkyreTJrLrJ UJPuh S \KyÀuPT oMKÜr KmKjoP~ 12 uJU aJTJ hJKm TPrÇ \KyÀu 3 uJU aJTJ ß\JVJz TPr ßh~Jr vPft ZJzJ kJ~Ç aJTJ jJ ßkP~ IkyreTJrLrJ UJPuhPT yfqJ TPr FmÄ Km~JjLmJ\Jr CkP\uJr ßxSuJ KmsP\r Ckr ßgPT Kjyf UJPuPhr uJv TáKv~JrJ jhLPf ßlPu ßh~Ç IkÂf yS~Jr 4 Khj kr 25 \MuJA xTJPu ßlûMVP† TáKv~JrJ jhLPf ÛYPak KhP~ ßoJzJPjJ yJf-kJ mJÅiJ Im˙J~ UJPuPhr uJv kJS~J pJ~Ç UJPuh KjPUJÅ\ yS~Jr kr fJr KkfJ k´gPo ßVJuJkV† oPcu gJjJ~ S krmftL kptJP~ Km~JjLmJ\Jr gJjJ~ ßpJVJPpJV TPrjÇ uJv kJS~Jr kr UJPuPhr KkfJ ZuMZ Ko~J Km~JjLmJ\Jr gJjJ~ 8 \jPT IKnpMÜ TPr yfqJ oJouJ hJP~r TPrjÇ krmftLPf Km~JjLmJ\Jr CkP\uJr C•r Yªs V´JPor @xJKo ÉoJ~Mj TKmr (25), oOf mvJrf @uLr kM© TKmPrr KkfJ xJAm CK¨j (50), ßVJuJkV† CkP\uJr lMumJzL ACKkr C•rkJzJ V´JPor @»MZ Z•JPrr kM© lJKyo @yoh (25) 164 iJrJ~ yfqJr xPñ xŒOÜfJr TgJ ˝LTJr TPr KxPuPar KYl \MKcKv~Ju oqJK\Pˆsa @hJuPf ˝LTJPrJKÜoNuT \mJjmKª ßh~Ç kPr kMKuv fh∂ ßvPw YJ\tKva @hJuPf ßk´re TPrÇ YJ\tKvPa IKnpMÜ @xJKorJ yPò Km~JjLmJ\Jr CkP\uJr C•r Yªs V´JPor ÉoJ~Mj TKmr (25), oOf mvJrf @uLr kM© xJAm CK¨j (50), \KTV† CkP\uJr KmPurmª V´JPor oOf @»Mu ojúJPjr kM© ßoJyJÿh oMKTf @u oJyoMh (22), Km~JjLmJ\Jr gJjJr ßoJyJÿhkMr FuJTJr oOf yJ\L ßpJ~Jh @uLr kM© ßoJyJÿh ßVRZ CK¨j (50), ßVJuJkV† CkP\uJr lMumJzL ACKkr C•rkJzJ V´JPor @»MZ Z•JPrr kM© lJKyo @yoh (25), Km~JjLmJ\Jr CkP\uJr C•r Yªs V´JPor WJfT TKmPrr oJ KrjJ ßmVo (45), TKmPrr ßmJj uJTL (20) S lJr\JjJ cKu (19)Ç fJPhr KmÀP≠ k´JgKoT fhP∂ IkrJi k´oJKef yS~J~ @hJuPf YJ\tKva hJKUu TrJ y~Ç

UmrJUmr 15

FKhPT kMKuPvr fhP∂r kr jqJ~ KmYJr hJKm TPrPZj UJPuhMöJoJPjr KkfJ xJPuy @yoh ZuMZ Ko~JÇ KfKj mPuj, È@Ko jqJ~ KmYJr YJAÇ @r KTZM jJÇ @oJr KjJk x∂JjKaPT ßTmuoJ© aJTJr \jqA ßoPr ßluJ yP~PZÇ' @hJuPf ßh~J @xJKoPhr \mJjmKª S xJãLPhr xJãqV´ye ßvPw kMKuPvr fhP∂ CPb FPxPZ WajJr Kmvh KmmreÇ ßxKa YJ\tKvPa CPuäU TrJ yP~PZÇ kMKuv \JKjP~PZ, KmvõKmhqJu~ ZJ© UJPuhMöJoJPjr xPñ ßVJuJkV† mJ\JPrr jMr oqJjvPjr ¸JAcJr IqJ¥ APuÖsKjPr ßhJTJPj kKrY~ y~ TKmPrrÇ ßxA xMmJPh oJP^ oPiq TKŒCaJr S uqJkaPkr TJ\ TrJPf UJPuh TKmPrr ßhJTJPj k´J~A @xPfJÇ Vf 17 \MuJA UJPuPhr mºM \KyÀu ßoJmJAu ßlJPj TKmrPT \JjJ~ ßx FTKa uqJkak KmKâ TrPmÇ KbT ßxA oMyPN ft TKmr fJr xyPpJVLPhr KjP~ kKrT·jJ TPr ßp \KyÀuPT @aT TPr oMKÜkPer \jq KTZM aJTJ YJAPmÇ kKrT·jJ ßoJfJPmT Vf 20 \MuJA TKmPrr xPñ \KyÀPur TgJ y~Ç krKhj xTJPu kKrT·jJ IjMpJ~L TKmr KxPua TKroCuäJy oJPTtPar KjYfuJ~ hJÅKzP~ \KyÀu AxuJoPT ßlJj TPr fJr uqJkak xPñ TPr KjP~ @xPf mPuÇ fUj oJPTtPar 5o fuJ~ TJP\ @xJ \KyÀu S UJPuhMöJoJj oJPTtPar KjY fuJ~ FPx TKmPrr xPñ ßhUJ TPr S \KyÀu fJr uqJkak ßhUJ~Ç F xo~ TKmr \JjJ~, uqJkak âP~r TJˆoJr fJr FuJTJ~ @PZÇ fJr xPñ pJS~Jr \jq IjMPrJi TrPu UJPuhMöJoJj S \KyÀu Km~JjLmJ\Jr gJjJiLj rJoiJ˙ C•r YªsVJ´ o TKmPrr mJKzPf pJ~Ç kKrT·jJ ßoJfJPmT @PV ßgPT TKmPrr mJKzPf xyPpJVL oMKTf S lJKyo fJr TPã Im˙Jj TrKZuÇ \KyÀu S UJPuh TKmPrr WPr k´Pmv TrJ oJ©A lJKyPor yJPf gJTJ ZMKr ÆJrJ \KyÀu S UJPuhPT vrLPrr KmKnjú ˙JPj @WJf TrPf gJPTÇ kPr fJPhr hMA\jPT 2Ka ßY~JPr mKxP~ rJohJ S ßUujJ Kk˜u ÆJrJ \LmjjJPvr n~nLKf ßhUJ~ oMKTf S lJKyoÇ F xo~ fJrJ ÛYPak ÆJrJ hMA\Pjr xJrJ vrLr ßkKYP~ mJÅPiÇ FT kptJP~ TKmr oMKÜkPer \jq fJPhr TJPZ 12 uJU aJTJ hJKm TPrÇ \KyÀu 3 uJU aJTJ KhPf xÿf y~Ç 3 uJU aJTJ KhPu UJPuhPT ßZPz ßhPm mPu UJPuhMöJoJjPT @aT ßrPU \KyÀu AxuJoPT ßZPz ßh~Ç \KyÀu ßVJuJkV† gJjJiLj ßyKfoV† fJr oJoJ xmMP\r TJPZ KVP~ Kmw~Ka \JjJ~Ç \KyÀu TKmPrr mJKz ßgPT pJS~Jr kr @aT gJTJ UJPuhMöJoJjPT ÀPor oPiq oMKTf S lJKyo hMA\Pj hMA kJPv iPr rJPU FmÄ UJPuhPT ÛYPak KhP~ vÜnJPm jJT-oMU ßkÅKYP~ ßmÅPi ßluJ~ võJxPrJi yP~ TKmr oJrJ pJ~Ç fUj fJr uJv TKmPrr UJPar kJPv ßrPU ßh~J y~Ç kPr TKmr \KyÀu AxuJoPT oMKÜkPer aJTJ KjP~ @xJr \jq ßlJj TrPu fUj \KyPrr oJoJ xmM\ ßlJj iPr mPu ßp, fJrJ aJTJ KjP~ @xPZÇ Frkr TKmr, oMKTf S lJKyo AlfJPrr kr kr xzT lJÅTJ gJTJ~ uJv k´JAPna TJPr KjP~ jhLPf ßlPu ßh~Ç

j~JmK˜, TJªMmK˜ FmÄ mJuäJWJa FuJTJ~ IKnpJj YJKuP~ Fxm ßoKvj ±Äx TPrÇ ßVJ~JAjWJa CkP\uJ KjmtJyL TotTftJ ßoJ” @K\\Mu yPTr ßjfOPfô KxPua kKrPmv IKih¬Prr xykKrYJuT ßoJ” ßoJ˜JKl\Mr

ryoJj FmÄ KmK\Kmr fJoJKmu ßTJŒJjL ToJ¥Jr xMPmhJr ßoJ” @” jNr aJÛPlJxt kKrYJujJ TPrjÇ kJgr CP•Juj TJP\ mqmÂf IQmi ßmJoJ ßoKvj CPòh IKnpJj ImqJyf gJTPm mPu \JjJj fJrJÇ

ÛMuZJ© xJBPhr UMKjPhr lJÅKxr hJKmPf KxPuPa oJjmmºj KxPua, 31 oJYt - KxPua jVrLr yJ\L vJyoLr xrTJKr k´JgKoT KmhqJuP~r YfMgt ßv´eLr ZJ© @mM xJBPhr yfqJTJrLPhr lJÅKxr hJKmPf 30 oJYt, ßxJomJr KxPua jVrLr KorJmJ\Jr FuJTJ~ oJjmmºj TotxKN Y kJKuf yP~PZÇ 18 jÄ S~Jct TJCK¿uPrr CPhqJPV @P~JK\f oJjmmºPj IÄvV´ye TPr KTPvJrL ßoJyj xrTJKr k´JgKoT KmhqJu~, oPcu yJAÛMu, KxPua KxKa ÛMu IqJ¥ TPuP\r KvãJgtLxy KmKnjú xJoJK\T xÄVbPjr ßjfOmOªÇ oJjmmºPj 18 jÄ S~Jct TJCK¿ur FKmFo K\uäMr ryoJj CöôPur xnJkKfPfô S fÀe xoJ\TotL oJZMo @yoPhr kKrYJujJ~ mÜmq rJPUj 16 jÄ S~Jct TJCK¿ur @»Mu oMKyf \JPmh, KmKvÓ TuJKoˆ @»Mu yJKoh ßYRiMrL, ßoRxMoL âLzJ S xoJ\TuqJe xÄ˙Jr xnJkKf xJP\h @yoh ßYRiMrL mJkj, KmKvÓ KvãJKmh kJkuM kJu, ÛMuZJ© @mM xJBPhr KkfJ ßoJ. oKfj Ko~J, oPcu yJA ÛMPur k´iJj KvKãTJ Kk~JrJ ßmVo, KTPvJrL ßoJyj xrTJKr k´JgKoT KmhqJuP~r k´iJj KvKãTJ lKrhJ @ÜJr, KxKa ÛMu IqJ¥ TPuP\r Kk´K¿kJu ZJjM~JrJ @ÜJr, xJPmT oKyuJ TJCK¿ur jJ\oLj @ÜJr TjJ, xJÄmJKhT oAj CK¨j o†M, ßoRxMoL âLzJ S xoJ\TuqJe xÄ˙Jr xJiJre xŒJhT SmJ~hMu yT ßYRiMrL oJZMo, @uL ßoJ. Ko\JjMr ryoJj, oMrJh @yoh ßYRiMrL, @»Mu @yJh, ‰x~h oJÀl @yoh, mJxT ßTªsL~ xhxq Kmk´hJx KoÊ Kmâo, \KyÀu AxuJo, KvoMu YâmftL, xoLr kJu, hMuJu @yoh S KuoJ YâmftLÇ Fxo~ CkK˙f KZPuj oZKær @uL KyPou, rJPvh @yoh rJÊ, @»Mu yJKuo ßYRiMrL \Kj, F. ßT @\Jh, Ko\JjMr ryoJj, xMTáoJr Yªs xN©ir, \JKT~J ßmVo, xMPTv hJv, UJPuhJ UJfMj, ßrJTxJjJ ß\xKoj, FoJh CK¨j, ßxKuo @yoh, rKmCx ZJKj xy FuJTJr KmKvÓ oMrKæ, fÀe xoJ\TotL S KmKnjú ÛMPur TP~T vfJKiT KvãJgtLS oJjmmºPj IÄvV´ye TPrÇ oJjmmºPj mÜJrJ mPuj, ÛMuZJ© @mM xJBh yfqJTJrLr hs∆f lJÅKx TJptTr TrPf yPmÇ xmJAPT FUj ßgPT ßxJóJr yPf yPmÇ k´KfKa KvÊr nKmwq“ KjKÁf TrJ @oJPhr xmJr hJK~fôÇ xm KvÊrJ KjrJkPh ÛMPu ßpPf kJPr FmÄ oJP~r mMPT KlPr @xPf kJPr fJr hJK~fô xoJP\r k´PfqT oJjMPwr Ckr Kjntr TPrÇ yfqJTJrLPhr lJÅKx TJptTr yPu @r ßTJj ÛMuZJ©PT Ikyre TrJr xJyx kJPm jJ IkyreTJrLrJÇ @r pJPf ßTJj ÛMuZJ© kMKuPvr yJPf Ikyre jJ y~ ßxA \jq kMKuvxy \KzfPhr IKmuP’ lJÅKxr rJ~ TJptTPrr @øJj \JjJPjJ y~ oJjmmºPjÇ


16 UmrJUmr

3 - 9 April 2015 m SURMA

@xPTr k´KfPmhj:

ÈmªMTpMP≠' FKVP~ kMKuv

dJTJ, 1 FKk´u - @Aj S xJKuv ßTªs (@xT) mPuPZ, F mZPrr k´go Kfj oJPx @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr ßylJ\Pf S ÈmªMTpMP≠' 64 \j Kjyf yP~PZjÇ FÅPhr oPiq 24 \j Kjyf yj kMKuPvr xPñ ÈmªMTpMP≠'Ç KmKnjú \JfL~ kK©TJ~ k´TJKvf fPgqr KnK•Pf F TgJ \JKjP~PZ oJjmJKiTJr xÄ˙JKaÇ Vf 31 oJYt, oñumJr VeoJiqPo @xPTr kJbJPjJ KmmOKfPf muJ

y~, Vf Kfj oJPx kMKuPvr kJvJkJKv rqJm, KmK\Km, ßTJˆVJct,ç @jxJr mJKyjLr xPñS ÈmªMTpMP≠r' WajJ WPaPZÇ FxPmr oPiq rqJPmr xPñ ÈmªMTpMP≠' 15 \j, rqJm S KmK\Kmr xPñ FT\j, ßTJˆVJct S @jxJPrr xPñ FT\j S kMKuPvr ßVJP~ªJ KmnJPVr (KcKm) xPñ kJÅY\j Kjyf yjÇ F ZJzJ xJhJPkJvJPT @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr kKrYP~ 25 \jPT @aT TrJ yP~PZÇ kPr

FÅPhr FT\Pjr uJv C≠Jr y~Ç ÈmªMTpMP≠' kMKuPvr yJPf xmPYP~ ßmKv Kjyf yS~Jr KmwP~ \JjPf kMKuPvr oyJkKrhvtT (@AK\Kk) vyLhMu yPTr xPñ ßpJVJPpJV TrJ y~Ç KT∂á KfKj fJ“ãKeT ßTJPjJ o∂mq TPrjKjÇ \JjM~JKr ßgPT oJYt kpt∂ 556Ka rJ\QjKfT xÄWJPfr fgq KhP~PZ @xTÇ k©kK©TJ ßgPT kJS~J fgq KmPväwe TPr xÄ˙JKa mPuPZ, Fxm xÄWJPf 122 \j

k´Je yJKrP~PZjÇ FÅPhr 69 \j ßkasuPmJoJ~ hê yP~ oJrJ ßVPZjÇ F ZJzJ @S~JoL uLVKmFjKk-\JoJ~Jf-kMKuPvr oPiq xÄWJPf 3 yJ\Jr 51 \j @yf yP~PZjÇ mZPrr k´go Kfj oJPx xJÄmJKhTPhr y~rJKjr KY©S fMPu iPrPZ oJjmJKiTJr xÄ˙JKaÇ xmPYP~ ßmKv ÉoKT KhP~PZj ßkRr ßo~rÇ xJÄmJKhTPhr oPiq TokPã 30 \jPT ÉoKT ßhj ßkRr ßo~rrJÇ F ZJzJ @S~JoL uLV S Fr IñxÄVbPjr oJiqPo yJouJ, y~rJKj,çKjrqJfPjr WajJ WPaPZ 17Ka, @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr oJiqPo j~KaÇ FTA xoP~ xrTJrhuL~ TotL, xrTJKr TotTftJ, xπJxL S IùJfkKrYP~ ßaKuPlJPj j~\jPT k´JejJPvr ÉoKT ßhS~J y~Ç Vf Kfj oJPx KyªM xŒ´hJP~r k´KfoJ, kN\Jo§k, oKªPr nJXYMr S IKVúxÄPpJPVr WajJ WPaPZ 105KaÇ FTA xoP~ mJx˙Jj nJXYMr S IKVúxÄPpJV TrJ yP~PZ 17KaPfÇ kJKrmJKrT KjrqJfPjr KvTJr yP~PZj 99 \j jJrLÇ FÅPhr 58 \j ˝JoLr yJPf UMj yP~PZjÇ @xPTr ßhS~J fgqoPf, iwtPer WajJ WPaPZ 123KaÇ FÅPhr 15 \jPT iwtPer kr yfqJ TrJ y~Ç

TJrJmªL Ko\JjMr: FmJr YJÅhJmJK\r oJouJ~ ßV´¬JKr kPrJ~JjJ

dJTJ, 1 FKk´u - kMKuPvr KjptJfPjr KvTJr TJrJmªL kaM~JUJuLr mJClu CkP\uJr k´go @PuJr k´KfKjKi Ko\JjMr ryoJPjr KmÀP≠ ßV´¬JKr kPrJ~JjJ \JKr TPrPZj @hJufÇ YJÅhJmJK\r IKnPpJPV TrJ FTKa ÈKogqJ oJouJ~' Vf ßxJomJr Ko\JjMr ryoPJjr KmÀP≠ FA kPrJ~JjJ \JKr TrJ y~ mPu Ko\JjMPrr @Aj\LmL \JKjP~PZjÇ Fr @PV Vf 17 oJYt CkP\uJr TJuJA~Jr uqJÄzJ oMK¿r ßkJu FuJTJ~ TgJ-TJaJTJKa S yJfJyJKfr WajJ~ ˙JjL~ ßjR-kMKuv lJÅKzr CkkKrhvtT (Fx@A) ßoJ. yJKuo UJj mJhL yP~ Ko\JjMPrr KmÀP≠ oJrir S xrTJKr TJP\ mJiJhJPjr IKnPpJPV mJClu gJjJ~ FTKa xJ\JPjJ oJouJ TPrKZPujÇ rJPfA Ko\JjMrPT ßV´¬Jr TPr kMKuv gJjJ~ rJfnr @aPT KjptJfj TPrÇ kPrr Khj @hJuPfr oJiqPo TJrJVJPr kJbJPjJ y~ fJÅPTÇ

kaM~JUJuLr ß\qÔ KmYJKrT yJKTo-2 @hJuPfr KmYJrT lJA\Mr ryoJj YJÅhJmJK\r oJouJ~ kMKuPvr ßhS~J k´KfPmhj kptJPuJYjJ TPr Ko\JjMPrr KmÀP≠ SA kPrJ~JjJ \JKr TPrPZjÇ F ZJzJ oJouJr krmftL ÊjJKj fJKrU 28 FKk´u KjitJre TrJ yP~PZÇ Vf mZPrr 17 KcPx’r mJClPur YªsÆLk FuJTJr @uo KxThJr Ko\JjMPrr KmÀP≠ YJÅhJ hJKm S ÉoKT ßhS~Jr IKnPpJPV kaM~JUJuL ß\qÔ KmYJKrT yJKTo @oKu-2 @hJuPf SA oJouJ TPrKZPujÇ @uo YªsÆLk ACKj~j @S~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhTÇ @hJuf IKnPpJPVr xfqfJ rP~PZ KT jJ, fJ fh∂ TPr k´KfPmhj KhPf mJClu gJjJr nJrk´J¬ TotTftJPT (SKx) KjPhtv KhP~KZPujÇ ßx IjMpJ~L Vf 14 oJYt kMKuv @hJuPf fh∂ k´KfPmhj hJKUu TPrÇ Ko\JjMPrr @Aj\LmL uM“lr ryoJj mPuj, Vf 14 KcPx’r k´go @PuJr 9-Fr kJfJ~ ÈKfj yJ\Jr FTr UJx\Ko @.uLV ßjfJPhr hUPu?' KvPrJjJPo FTKa xÄmJh k´TJv yPu huKar ˙JjL~ ßjfJrJ ãM… yjÇ kPr Ko\JjMrPT ßyj˜J TrPfA YJÅhJmJK\r KogqJ IKnPpJPV SA oJouJ TrJ y~Ç F ZJzJ Vf 24 ßo k´go @PuJ~ ÈmJClPu ˙JjL~ xrTJr xyJ~fJ k´T· TJVP\ @PZ, mJ˜Pm ßjA' KvPrJjJPo FTKa k´KfPmhj k´TJKvf y~Ç F UmPrr kr Ko\JjMPrr KmÀP≠ YJÅhJmJK\ S KZjfJAP~r IKnPpJPV @PrTKa oJouJ TPrj mVJ ACKj~j pMmuLPVr xJPmT xnJkKf vJyLj yJSuJhJrÇ Vf 26 ßo kaM~JUJuLr hs∆f KmYJr @hJuPf oJouJKa TPrj KfKjÇ @uo KxThJPrr oJouJr IKnPpJPV muJ y~, Vf 10 KcPx’r ßmuJ 12aJr KhPT Yr

Ko~J\Jj mJ\JPr Ko\JjMr ryoJPjr xPñ ßhUJ yPu KfKj fJÅr TJPZ ÈmTKvv' hJKm TPrjÇ IjqgJ~ ÉoKT ßhj kK©TJ~ KogqJ xÄmJh kKrPmvPjrÇ mJhL 13 KcPx’r mJClu gJjJ~ FTKa xJiJre cJP~Kr (K\Kc) TPrjÇ K\Kcr TgJ ß\Pj Ko\JjMr fJÅr IQmi hJKm kNrPe mqgt yP~ 14 KcPx’r k´go @PuJPf ÈKfj yJ\Jr FTr UJx\Ko @.uLV ßjfJPhr hUPu' KvPrJjJPo KogqJ fgq KhP~ xÄmJh kKrPmvj TPrjÇ IKnPpJPV @rS muJ y~, WajJr Khj KmPTu KfjaJr KhPT Yr Ko~J\Jj mJ\JPr TKfk~ xJãLr CkK˙KfPf Ko\JjMr ryoJPjr TJPZ KogqJ xÄmJh kKrPmvPjr TJre K\ùJxJ TrPu KfKj CP•K\f yP~ FT uJU aJTJ YJÅhJ hJKm TPrjÇ YJÅhJ jJ KhPu FnJPm k´KfKhj kK©TJ~ xÄmJh kKrPmvj TrJ yPm mPu ÉoKT ßhjÇ k´JxKñT fgq: Ko\JjMr ryoJjPT Vf 17 oJYt ßV´¬JPrr krKhj 18 oJYt xTJPu kaM~JUJuLr ß\qÔ KmYJKrT yJKTo-2 lJA\Mr ryoJPjr FA @hJuPfr oJiqPoA Ko\JjPT ß\uyJ\Pf kJKbP~KZu kMKuvÇ 22 oJYt kaM~JUJuLr KÆfL~ KmYJKrT yJKTo F Fx Fo fJKrT vJoPxr @hJuf Ko\JjMPrr \JKoj @Pmhj jJo†Mr TPrjÇ Kjoú @hJuPfr SA @PhPvr KmÀP≠ Ko\JjMPrr I∂mtftLTJuLj \JKoj @PmhPjr Skr Vf 24 oJYt ÊjJKj V´ye TPrj ß\uJ S hJ~rJ \\ @hJuPfr KmYJrT Kmou Yªs KxThJrÇ KfKj Ko\JjMr ryoJPjr ˝J˙q krLãJr \jq ßoKcPTu ßmJct Vbj S 31 oJPYtr oPiq F-xÄâJ∂ k´KfPmhj hJKUu TrJr KjPhtv KhP~PZjÇ F ZJzJ ßlr ÊjJKjr \jq @\ 1 FKk´u fJKrU iJpt TPrPZjÇ

KxPua KmnJPVr k´go CkP\uJ ßY~JroqJj KoKu KxPua, 30 oJYt - \MzL CkP\uJ kKrwPhr Ck-KjmtJYPj ßY~JroqJj kPh ßmxrTJrLnJPm KjmtJKYf yP~PZj k´~Jf CkP\uJ ßY~JroqJj oMKÜPpJ≠J @»Mu oMKof @xMPTr ˘L èuvJj @rJ KoKuÇ KfKj ßWJzJ k´fLPT ßoJa 22455 ßnJa ßkP~ KjmtJKYf yP~PZjÇ KoKur KjTafo k´KfƪôL @S~JoLuLPVr fOeoNu k´JgtL ßoJ. mhÀu ßyJPxj @jJrx k´fLPT ßkP~PZj 11763 ßnJaÇ oMKÜPpJ≠J @»Mu oMKof @xMPTr oOfMqPf ßY~JroqJPjr kh vNeq yPu IjMKÔf Ck-KjmtJYPj mhÀu ßyJPxjPT xogtj \JKjP~KZPuj ÉAk vJyJm CK¨jÇ kJvJkJKv èuvJj @rJ KoKuPT xogtj \JKjP~KZPuj xoJ\TuqJe oπL ‰x~h oyKxj @uLÇ FZJzJS Ck-KjmtJYPj k´KfƪôL Ijq k´JgtLPhr oPiq \MzL CkP\uJ KmFjKkr xJPmT xnJkKf KV~Jx CK¨j @yPoh CPzJ\JyJ\ k´fLPT ßkP~PZj 11576 ßnJa, CkP\uJ pMmhPur pMVì @ymJ~T Fo F oMKyf KvkuM ßhJ~Jf Tuo k´fLPT ßkP~PZj 19 ßnJa, CkP\uJ oKyuJ KmFjKkr xnJkKf ßyJxPj @rJ ßoJarxJAPTu k´fLPT ßkP~PZj 2197 ßnJa, \MzL CkP\uJ hMjtLKf k´KfPrJi TKoKar ßY~JroqJj fJ\Mu AxuJo TJk KkKrY k´fLPT ßkP~PZj 252 ßnJa Ç VfTJu ßrJmmJr Khjnr ßnJaV´ye ßvPw xºqJr KhPT luJlu ßWJweJ TPrj ß\uJ KratJKjÄ IKlxJr ßoJ. \KyÀu AxuJoÇ CkP\uJ~ ßoJa 89 yJ\Jr 4v' 1Ka ßnJPar oPiq TJˆ yP~PZ 50 yJ\Jr 9v' 37KaÇ KjmtJYj vJK∂kNetnJPm IjMKÔf y~Ç

‰\∂JkMPr VOymiNr ryxq\jT oOfMq ˝JoL kJKuP~ ßVPZ KxPua, 30 oJYt - ‰\∂JkMPrr kJaKjkJzJ V´JPo ßxJyJhJ (20) jJPor FT VOymiNr ryxq\jT oOfMq yP~PZÇ KjyPfr oJ hJKm TrPZj fJr ßoP~PT yfqJ TrJ yP~PZÇ Vf 28 oJYt, vKjmJr xTJPu F WajJ WPaÇ KjyPfr o~jJ fhP∂r kr ßgPT ˝JoL kuJfT rP~PZÇ ßxJyJhJr 3 oJPxr FT ßoP~S rP~PZÇ ßVJ~JAjWJa CkP\uJr mPuvõr V´JPor oOf @»Mu oJKuPTr ˘L yJKohJ ßmVo \JjJj, mZr hM FT @PV fJPhr ßoP~ ßxJyJhJ ßmVoPT ‰\∂JkMr CkP\uJr kJaKjkJzJ V´JPor ßxJjJ Ko~Jr TJPZ KmP~ ßhjÇ KmP~r kr TP~T oJx nJPuJ TJaPuS jJjJ I\MyJf fMPu ßxJyJhJPT oJrir ÊÀ TPr ßxJjJ Ko~JÇ FroPiq oJx Kfj FT @PV fJPhr ßTJu \MPz @Px xMKo jJPor FT TjqJ x∂JjÇ fJrkrS KjptJfj gJPoKjÇ Vf vKjmJr xTJPu ßxJyJhJ mJmJr mJKzPf IjqKhPjr of ßlJj ßh~Ç Fxo~ ßx nJPuJ @PZ mPu \JjJ~Ç Frkr 11aJrKhPT ˝JoLr mJKz ßgPT ßxJyJhJ oJrJ ßVPZ mPu Umr @PxÇ yJKohJ ßmVo IKnPpJV TPrj, KfKj mJKzPf KVP~ ßhPUj ßxJyJhJPT ßVJxPu KjP~ pJS~J yP~PZÇ Fxo~ ßVJxuhJjTJrL oKyuJrJ ßxJyJhJr vrLPr @WJf rP~PZ mPu \JjJPu ryPxqr xOKÓ y~Ç FT kptJP~ ˙JjL~ oMræLrJ kMKuPv Umr KhPu ‰\∂JkMr gJjJr kMKuv ßxJyJhJr uJv C≠Jr TPr o~jJ fhP∂r \jq SxoJjL yJxJkJfJPu kJbJjÇ VfTJu ßrJmmJr o~jJ fh∂ ßvPw ßxJyJhJr uJv fJr mJmJr mJKz ßVJ~JAjWJa CkP\uJr mPuvõr V´JPo hJlj TrJ yP~PZÇ IjqKhPT, o~jJfh∂ kpt∂ ßxJyJhJr ˝JoL ßxJjJ Ko~J uJPvr xPñA KZuÇ fPm uJv mJKz ßj~Jr kPg @Ko KkZPj @xKZ mPu YPu pJ~Ç Frkr ßgPT ßxJjJ Ko~J kuJfT rP~PZ mPu \JjJj ßxJyJhJr kKrmJPrr xhxqrJÇ ‰\∂JkMr gJjJr SKx ßVJuT Yªs mxJT \JjJj, ßxJyJhJr oOfMqr WajJ~ gJjJ~ FTKa IkoOfMq oJouJ hJP~r TrJ yP~PZÇ xPªy yPu uJPvr o~jJ fh∂ TrJ yP~PZÇ FUj fh∂ KrPkJPat yfqJr @uJof ßkPu pgJpf mqm˙J ßj~J yPmÇ SKx ßxJjJ Ko~Jr kJKuP~ pJS~Jr Kmw~Ka fh∂TJrL TotTftJPT @PrJ VnLrnJPm ßhUJr KjPhtv ßhPmj mPu \JjJjÇ

iotkJvJ~ m\skJPf FT\Pjr oOfMq KxPua, 30 oJYt - iotkJvJ~ m\skJPf FT pMmPTr oOfqM yP~PZÇ @yf yP~PZj @rS FT\jÇ ˙JjL~ xNP© \JjJ pJ~, CkP\uJr mÄvLTM¥J hKãe ACKj~Pjr hKãeCzJ V´JPor ro\Jj @uLr ßZPu @uL ßyJPxj (18) VfTJu ßrJmmJr xTJu xJPz 6 aJ~ VÀ KjP~ mJzLr xJoPj mJKj~JrljJ yJSPr pJ~Ç F xo~ m\skJf yPu WajJ˙PuA fJr oOfMq WPaÇ FTA WajJ~ KjyPfr k´KfPmvL xMiLªs xrTJPrr ßZPu KmhMq“ xrTJr (17) èÀfr @yf y~Ç oMoNwtM Im˙J~ fJPT C≠Jr TPr kJvõtmftL ßj©PTJeJ ß\uJr TuoJTJªJ yJxkJfJPu KjP~ pJS~J y~Ç m\skJPf yJSPr hM'PaJ VÀ oJrJ pJ~Ç


17

Surma

3 - 9 April 2015

K\FxKxr CPhqJPV ˝JiLjfJ KhmPxr IJPuJYjJ IjMKÔf

Vf 25 oJYt, mMimJr kNmt u¥Pjr ToJKvt~Ju ßrJc˙ ßV´aJr KxPua TJCK¿Pur ßTªsL~ TJptJuP~ mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ Khmx CkuPã FT @PuJYjJ xnJr @P~J\j TrJ y~Ç xÄVbPjr ßY~JrkJxtj @uyJ\ jMÀu AxuJo oJymMPmr xnJkKfPfô FmÄ ßxPâaJKr oMKÜPpJ≠J ‰x~h @»Mu TJACo T~xr S \P~µ ßxPâaJKr oKTx ojxMPrr ßpRg kKrYJujJ~ IjMKÔf @PuJYjJ xnJ~ ˝JiLjfJ pMP≠ oMKÜPpJ≠JPhr ImhJj FmÄ ˝JiLjfJ pMP≠r KmKnjú ˛OKfYJre TPr mÜmq rJPUj K\FxKx'r ßkasj xJÄmJKhT ßT Fo @mM fJPyr ßYRiMrL, oMKÜPpJ≠J Fo F oJjJj, oMKÜPpJ≠J oMxfJKl\Mr ryoJj oJKjT ,oMKÜPpJ≠J @oJj CK¨j, c. \JKT ßr\~JjJ @PjJ~Jr, c. oMK\mMr ryoJj, TKm KvyJmMöJoJj TJoJu, ßfRKlT @uL

KojJr, oJSuJjJ rKlT @yoh rKlT, l~\Mr ryoJj, @uyJ\ jMr mUx, TJCK¿uJr vJy& @uo, @mMu TJuJo, yJK\ @oLr @uL, @»Mu S~JKyh mJmMu, yJÀjMr rKxh, @»Mu mJKZf mJhvJ, UJPuh ßYRiMrL, ovJKyhMr ryoJj k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ mJÄuJPhPvr YuoJj rJ\QjKfT kKrK˙KfPf CPÆV k´TJv TPrj FmÄ xTu hPur oPiq kJrÀKrT xŒ´LKf S xyoKotfJ nJm xOKÓ FmÄ kJrÀKrT KyÄxJ, KmPnh náPu, ßhv VzJr TJP\ xTu ßhvPk´KoT vKÜPT GTqm≠ yP~ ßhvPT FKVP~ KjPf FTpMPV TJ\ TrJr @ymJj \JjJPjJ y~Ç xnJ~ oMKÜpMP≠r vyLhPhr vs≠Jr xJPg ˛re FmÄ fJÅPhr ÀPyr oJVKlrJf TJojJ TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

yqJTjL ßrJPcr vJykrJj oxK\Ph ˙JKkf ÈTîKgÄ mqJÄT'F mqmÂf \JoJ-TJkz hJPjr IJymJj

kMrJfj S mqmÂf \JoJ-TJkz xÄV´y TPr KmKnjú ßhPvr VrLm oJjMPwr oPiq KmKu TPr KhPf mOPaPj TJ\ TrPZ KmKnjú YqJKrKa

xÄ˙JÇ FroPiq FTKa YqJKrKar jJo IJu-oMxKuo KrKulÇ xÄ˙JKa mqmÂf \JoJ-TJkz xÄV´Pyr uPãq kNmt u¥Pjr

yqJTjL ßrJc˙ vJykrJj \JPo oxK\h k´JñPj ˙Jkj TPrPZ ÈTîKgÄ mqJÄT'Ç Vf 22 oJYt ßrJmmJr hMkMPr TîKgÄ mqJÄT'Ka CPÆJij TPrj ˙JjL~ TJCK¿uJr ßoJyJÿh ßoJ˜JKTo S vJykrJj oxK\h TKoKar nJAx ßY~JroqJj IJuyJ\ô jNr mUvÇ Fxo~ fÅJrJ ˙JjL~ mJKxªJ S oxK\Phr oMxKuäPhr k´Kf CÜ TîKgÄ mqJÄPT KjP\Phr kKrmJr kKr\Pjr mqmÂf \JoJ-TJkz hM”˙ S m˘yLj oJjMPwr \jq hJj TrJr IJymJj \JjJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßTK≤v aJCj mJ~fáu @oJj oJhsJxJr mJKwttT kMrÛJr KmfrjL xŒjú

ßTK≤v aJCPj ImK˙f ßTK≤v aJCj mJ~fáu @oJj CAPT¥ oJhsJxJr KÆfL~ mJKwtT kMrÛJr KmfreL xŒjú yP~PZÇ KmkMuxÄUqT KvãJgtL IKnnJmT, KvãT, oJhsJxJ S oxK\h kKrYJujJ TKoKar ßjfímOªxy ÊnJjMiqJ~LPhr Ck˙KfPf Vf 29 oJYt, ßrJmmJr ßTK≤v aJCj oxK\h ToPkäPé IjMKÔf KvÊ KvãJ k´hvtj S kMrÛJr Kmfre IjMÔJPj mÜJrJ KvÊPhr @VJoL KhPjr ßpJVq jJVKrT KyPxPm VPz ßfJuPf AxuJPor xKbT KjPhtvjJ k´hJPjr Ckr èÀfôJPrJk TPrjÇ mÜJrJ mPuj, KvÊPhr oPj ßhv ßk´o, KkfJ-oJfJ S kKrmJPrr k´Kf fJPhr hJK~fôPmJi \JV´f TrPf ÆLj AxuJPor pgJgt KvãJ k´hJPjr \jq oJhsJxJr KvãJr k´xJr k´P~J\jÇ ßTK≤v aJCj mJ~fáu @oJj ACPT¥ oJhsJxJr Kk´K¿kJu yJKl\ ßoJyJÿh @UfJr ßyJxJAPjr xnJkKfPfô S yJKl\ oJSuJjJ @mMu UJP~Prr kKrYJujJ~ IjMÔJPj mÜmq rJPUj ßTK≤v aJCj mJ~fáu @oJj oxK\Phr UKfm S oJhsJxJr Kyl\ KmnJPVr KvãT yJPl\ oJSuJjJ S~JKyh CöJoJj ATmJu, oxK\h TKoKar ßY~JroqJj vJy\JyJj ßoJyJÿh, ßxPâaJrL \JKou @yoh S FKxxPa≤ ßas\JrJr ßxKuo @yohÇ yJPl\ oJSuJjJ @PjJ~JPrr ßfuJS~JPfr oJiqPo

ÊÀ yS~J IjMÔJPj oJhsJxJr Kk´K¿kJu yJPl\ ßoJyJÿh @UfJr ßyJxJAj oJhsJxJr pJmfL~ TJptâo S mftoJj Im˙Jj fáPu iPrj mPuj, k´KfÔjKaPf FUj FTvf K©v \j ßZPu ßoP~ AxuJo KvãJr k´JgKoT iJrjJ V´yPer kJvJkJKv kKm© ßTJr@j Kyl\ TrPZÇ KfKj mPuj, @oJPhr k´KfÔjKaPf kKrkMjt @Puo yS~Jr KvãJ k´hJPjr xMPpJPVr xLoJm≠fJ rP~PZ fPm pJrJ kzJPvJjJ TrPZ fJPhr oPj @iMKjT KvãJr kJvJkJKv ÆLj KvãJr ksKf nJPuJmJxJ xOKˆ ßYÓJ TrKZÇ KfKj TJptâo FKVP~ KjPf xTPur xyPpJVLfJ TJojJ TPrjÇ IjMÔJPj jJKvh kKrPmvj TPrj oJSuJjJ @mMu ßyJxJAjÇ KvãTPhr oPiq CkK˙f KZPuj, yJKl\ oJSuJjJ ßxJP~m, yJPl\ oJSujJ @jJx, yJPl\ xJAh CxoJj, ßoJyJÿh fJjKnrÇ oxK\h TKoKar hJK~fôvLuPhr oPiq CkK˙f KZPuj ßas\JrJr @KojMu AxuJo, @jJ Ko~J, @»Mr rKyo S yJKl\ Ko~J k´oNUÇ IjMÔJPj 35 KvãJgLt KvãT, IKnnJmT S ÊnJjMiJ~LPhr xJoPj ßTrJf, jJKxh, ßhJ~J S AxuJoL KvãJ k´hvtjL TPrjÇ ßoJjJ\JPfr oJiqPo IjMÔJPjr xoJK¬ WPaÇ - ßk´x KmùK¬Ç

uMaj, msJctPlJct S ßxJ~JjKx vyPr @u ßTJr@j FTJPcoL u¥Pjr ßTJr@j Kmfre

xŒsKf @u ßTJr@j FTJPcoL u¥j S YqJPju Fx'r ßpRg CPhqJPV ßhvmqJkL ßTJr@j KmfrPer IÄv KyPxPm mOPaPjr uMaj, msJctPlJct S ßxJ~JjKx vyPr ßTJr@j Kmfre TrJ yP~PZÇ vyrKnK•T uMaPjr yTSP~u KrÄ oxK\h, msJctPlJPctr ohLjJfáu CuMo F¥ AxuJKoT ßx≤Jr, ßxJ~JjKx oÛ F¥ AxuJKoT TKoCKjKa ßx≤JPr KmkMuxÄUqT CkK˙Kfr oJP^ ßTJr@j Kmfre TrJ y~Ç ßTJr@j Kmfre IjMÔJPj k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj- @u ßTJr@j FTJPcoL u¥Pjr ßY~JroqJj yJPl\ oMKjr CK¨j @yohÇ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pgJâPo u¥j Aˆ FTJPcoLr xJPmT Kk´K¿kJu vJ~U oMxPuy lJrJhL,

mJKotÄyJo oJjJrJf lJCP¥vPjr ßk´KxPc≤ k´Plxr TKmr CK¨j, YqJPju Fx Fr YqJKrKa ßTJ-IKctPjar fJSKyhMu TKro oM\JKyh, KaKn ßk´P\≤Jr xMufJj @yPoh, ßoJyJÿh xrS~Jr @uo (uMaj), @jxJr yJKmm (msJctPlJct), oJyoMh Kmj xJBh (ßxJ~JjKx) k´oMUÇ @u ßTJr@j FTJPcoL u¥Pjr TJptâo, Igtxy ßTJr@j ßfuJS~JPfr èÀfô, ßTJr@j KmfrPer k´P~J\jL~fJ fáPu iPr IKfKgmOª mÜmq rJPUjÇ xnJ~ TKoCKjKa ßjfímOª fJPhr vyPr @u ßTJr@j FTJPcoL u¥jPT ßTJr@j KmfrPer \Pjq ijqmJh \JjJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

FuKxFl'r CPhqJPV oJhT Kmw~T IJPuJYjJ:

fr∆ePhr rãJ~ IKnnJmTPhr xPYfjfJr Ckr èr∆fôJPrJk

u¥j KxKaP\¿ lJCP¥vPjr (FuKxFl) CPhqJPV IJP~JK\f ÍoJhT S IxJoJK\T TotTJ¥: TKoCKjKa ßjfímOPªr TreL~"-vLwtT IJPuJYjJ xnJ~ mÜJrJ mPuPZj, IJoJPhr mOKav-mJXJKu fr∆e k´\Pjìr FTKa IÄv oJhPTr IJV´JxPj \\tKrfÇ F oMÉPft pUj fJPhr TPu\ KmvõKmhqJu~ ßgPT Cófr KcV´L KjP~ \Lmj VzJr TJP\ IJfìKjP~JV TrJ TgJ fUj fJrJ oJhPTr ßjvJ~ mMh yP~ IºTJr \LmPj KjoKöfÇ fJPhr oJhTJxÜ yS~Jr TJre KYK¤f TPr fJ ßgPT mÅJYJr CkJ~ Pmr TrPf yPmÇ ßZPuPoP~Phr mqJkJPr KkfJoJfJr ChJxLjfJr TgJ CPuäU TPr mÜJrJ mPuj, KkfJoJfJ KjP\r mqmxJ mJKe\q FmÄ mqKÜ S xJoJK\T \Lmj KjP~ FPfJA mq˜ gJPTj ßp, x∂Jj TL TrPZ fJr Umr rJUJr xo~ kJjjJÇ FPf uJVJoyLj YuJPlrJr TJrPe ßZPu ßoP~rJ FTxo~ oJhTJxÜ yP~ kPzÇ KkfJoJfJ pUj mM^Pf kJPrj fUj IJr TrJr KTZá gJPTjJÇ fJA ßZPu ßoP~rJ oJhTJxÜ yS~Jr IJPV fJPhr mqJkJPr IKnnmJmTPhr xPYfj yS~J Ij˝LTJptÇ u¥j KxKaP\j lJCP¥vPjr ßY~JroqJj FTJC≤Pa≤ IJmMu yJ~Jf jMr∆öJoJPjr xnJkKfPfô IjMKÔf IJPuJYjJ xnJ~ oMu mÜmq Ck˙Jkj TPrj mqJKrˆJr jJK\r IJyohÇ IJPuJYjJ~ IÄv ßjj TJCK¿u Im oPÛr ßY~JroqJj yJKl\ oJSuJjJ vJoxMu yT, K\Kk c. IJuJ CK¨j, IJA TjxJuPa≤ c” oJyoMhMr ryoJj oJjúJ, FxFAYFx'r TKoCKjKa TKoCKjPTvj oqJPj\Jr Uxr∆öJoJj, TJCK¿uJr vJy IJuo, TJCK¿uJr IJP~vJ ßYRiMrL, KmKxF xJPr KrK\~Pjr ßxPâaJKr PoJ” jJKxr CK¨j, jJrL oqJVJK\j xŒJKhTJ vJyjJ\ xMufJjJ, TKoCKjKa FTKaKnˆ KaKn ßk´P\≤Jr xJBhJ ßYRiMrL, u¥j ßasAKjÄ ßx≤JPrr PY~JroqJj IJ»Mu yT yJKmm, Aˆ F¥ ßasAKjÄ ßx≤JPrr oqJPjK\Ä cJAPrÖr IJ»Mu yT ßYRiMrL, mJÄuJPhvL KaYJxt FPxJKxP~vj ACPT'r ßxPâaJKr KxrJ\Mu mJKxf ßYRiMrL, TJPuKÖn Im

mJÄuJPhvL Ûáu Vnetrx Fr Pk´KxPc≤ vJyJjMr UJj, oJKxT hkte xŒJhT ryof IJuL, TKoCKjKa ßjfJ ‰x~h \JoJj jJPxr, TKoCKjKa ßjfJ ßoJyJÿh ßUJÅ~J\ IJuL UJj, TKm ATmJu ßyJPxAj mMumMu S mJÄuJPhv yJAPTJPatr KxKj~r IJAj\LmL FcPnJPTa jJxKrj IJUfJrÇ IJPuJYjJ xnJ kKrYJujJ TPrj xJÄmJKhT fJAKZr oJyoMhÇ oMu k´mº Ck˙JkjTJPu mqJKrˆJr jJK\r IJyoh oJhT ßxmj, oJhTJxKÜ S IJxJoJK\T TotTJP¥ \Kzf yS~Jr KTZá TJre CPuäU TPrjÇ CPuäUPpJVq TJreèPuJ yPuJ: WrmJKzPf SnJrâJCKcÄ- IgtJ“ kptJ¬ mJx˙Jj jJ gJTJr TJrPe PZJa WPr mÉ xhxq KjP~ VJhJVJKh TPr mxmJx, csJV ßxmjTJrL S oJhTJxÜ xykJKbPhr xJPg YuJPlrJ, oJhThsPmqr xy\unqfJ, kJKrmJKrT \LmPj KkfJoJfJr xJPg xŒPTt hMrfô xOKÓ, KvãJr InJm, KjKhtˆ uPãq ßkRÅZPf jJ kJrJr Tˆ, oJ˜JjL mJ VqJÄ lJAPar KvTJr S k´KfPvJi V´yPer ßYÓJ, ßmTJrfô S \LmPj IKjÁ~fJ, FTJKTfô ßgPT KcPk´vj, ˝·TJuLj IJjª CkPnJPVr k´mefJ, kJKrmJKrT Tuy, WPr ImPyuJr KvTJr yS~J, ÛáPu TJÄKUf kJrlPot¿ ßhUJPf mqgtfJ, m~x mOK≠r xJPg xJPg Kj~ovOUÄuJ nñ TPr hM”xJyKxT TJ\ TrJr oJjKxTfJ xOKÓ, oJhT ßxmPjr n~Jmy kKreKf xŒPTt jJ \JjJ, KfÜ ßpRj IKnùfJ xŒTLtf xoxqJ, mJ\JPr k´J¬ IjqJjq hsPmqr oPfJA ImJPi oJhT k´JK¬, TKbj IKnùfJ ßgPT hMPr gJTJ, mJ˜mfJ FKzP~ YuJr ßYÓJ S A~Mg lqJKxKuKa\ S KrPxJPxtr InJm AfqJKhÇ oNu k´mPº mqJKrˆJr jJK\r oJhPTr TJPuJ gJmJ ßgPT mÅJYJr KTZá CkJ~ fáPu iPr mPuj- oJhT ßxmj, oJhTJxKÜ S IxJoJK\T TJptTuJk PgPT PZPu ßoP~PhrPT mÅJYJPf KkfJoJfJPT TJ¥JKrr náKoTJ kJuj TrPf yPmÇ - ßk´x KmùK¬Ç


18

Surma

3 - 9 April 2015

mJKotÄyJo IJS~JoL uLPVr CPhqJPV mñmºár \jìKhj kJKuf ChLYL S xPfqjPxj Fr nJwJ Khmx ChpJkj

mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJPjr 95fo \jìKhj kJuj TPrPZ mJKotÄyJo IJS~JoL uLVÇ F CkuPã Vf 17 oJYt ˙JjL~ ˝JiLjPhv IjuJAj ‰hKjPTr TJptJuP~ mJKotÄyJo @S~JoL uLPVr Ijqfo xy-xnJkKf ‰x~h @uL yJxJPjr xnJkKfPfô S xÄVbPjr xJiJre xŒJhT oJymMm @uo ßYRiMrLr (oJUj) kKrYJujJ~ @PuJYjJ IjMKÔf yP~PZ Ç xnJ~ CkK˙f KZPuj mJKotÄyJo @S~JoL uLPVr xy-xnJkKf xJPhT Ko~J xJoxMu, vJy ÀTj @yPoh, mMuj ßYRiMrL, ßoJ˜lJ TJoJu mJmuM, pMVì xŒJhT xJAláu @uo, TJoJu @yPohÇ IjJjqPhr oPiq mÜmq rJPUj mJKotÄyJo @S~JoL uLPVr xJÄVbKjT xŒJhT \MoJ @yoh Kuaá, hlfr xŒJhT oM˜JKl\Mr ryoJj ßxKuo, f•ô S VPmweJ xŒJhT ÉxJAj @yPoh, ©Jj S xoJ\TuqJe xŒJhT \~jJu AxuJo mJKotÄyJo @S~JoL uLPVr xJPmT xy-xnJkKf vJy\JyJj Ko~J, mJKotÄyJo IJsS~JoL uLPVr IjqfoS ßjfJ @\Jh Ko~J, @»Mu oMKyf, ßoJ˜JKl\Mr ryoJj (KhkM ßvU) xMPyu @uL mJKot Ä yJo pM m uLV xnJkKf FohJhMr ryoJj xMP~\, KocuqJ¥ pMmuLV

xnJkKf \MPmr @uo, mJKotÄyJo pMmuLV xJiJre xŒJhT vKlTár ryoJj, KocuqJ¥ pMmuLV xJiJre xŒJhT KxrJ\Mu AxuJo fxuM, mJKotÄyJo pMmuLV xy xnJkKf jJ\oMu UJj pMVì xŒJhT oMxJKhT @yPoh vqJou, \JKou @yPoh, oAj ßYRiMrL, SP~ˆ KocuqJ¥ pMmuLV pMVì xŒJhT oJyoMh @uL, @KojMu AxuJo ßmuJu, mJKotÄyJo pM m uLV xJÄVbKjT xŒJhT @uL @yPoh, AlPfUJr @yPoh, ßoJyJÿh xJKyjMr, ßxJPuoJj ZJ© uLV xyxnJkKf oAj ßYRiMrL, mJKotÄyJo ZJ©uLV nJrk´J¬ xnJkKf ßvrS~Jj Ko~J, xJiJre xŒJhT xJAláu AxuJo, xJÄVbKjT xŒJhT ßjJoJj @yPoh UJPuh náA~J k´oMUÇ xnJr ÊÀPf kKm© ßTJrJj ßgPT ßfuS~Jf TPrj ßjJoJj @yohÇ 1952 xJPur nJwJ @PªJuj S 1971 xJPu mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ pMP≠ xTu vyLh, 15A @Vˆ mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJj S fJr kKrmJrmVt, 3rJ jPn’r \JfL~ YJr ßjfJ-xy xTu VefJKπT @PªJuPjr vyLh FmÄ 21 @VPˆr ßV´Pjc yJouJ~ KjyfPhr ˛rPe FT KoKja hÅJKzP~ KjrmfJ kJuj TrJ y~Ç - ßk´x KmùK¬Ç

mJuJV†-SxoJjLjVr xKoKfr KjmJtYPj xJjlîJS~Jr V´∆Pkr TqJPŒAj TKoKa VKbf

ChLYL FmÄ xPfqjPxj kJrlrKotÄ IJatx kMmtu¥Pjr KrYKoé ßx≤JPr IJPuJYjJ xnJ S xJÄÛíKfT xºqJr oJiqPo ßpRgnJPm ChpJkj TPr oyJj ˝JiLjfJ Khmx Ç Vf 22 oJYt, ßrJrmmJr IjMKÔf xJÄÛíKfT IjMÔJPj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj c. rKlTáu yJxJj UJj, yJr∆j rKvh, oJyoMh F rCl, cKu AxuJo, ‰x~h rJKTm IJyPoh, IJjxJr IJyPoh CuqJ, IJoJj CK¨j, jJKxr IJyPoh, IJufJm ßyJPxj F ßT Fo YájM k´oUN Ç ChLYL S xPfqjPxj kJrlKotÄ IJaxt Fr xTu ßjfJToLt FmÄ xJÄÛíKfT mqKÜVj kKrmJrxy IjMÔJPj IÄvV´ye TPrjÇ xJÄÛíKfT IjMÔJPj kKrPmKvf

jOfq FmÄ TKmfJ kJb oMê TPr IJVf IKfKgPhrÇ ßhPvr VJj, oJKar VJj, pMP≠r VJj S huL~ xñLPfr kJvJkJKv KvÊPhr IÄvV´yPe kKrPmKvf jOfq KZPuJ

IxJiJreÇ xJÄÛíKfT IjMÔJj f•ôJmiJPj KZPuj c. AoKf~J\ IJyPoh, k´KfoJ YJaJK\Ä S xJè¬J vJrKoj k´oUN Ç - ßk´x KmùK¬Ç

Tj\JrPnKan ßl∑¥x Im mJÄuJPhv ACPTr FK\Fo IjMKÔf

Vf 16 oJYt, ßxJomJr IjMKÔf yPuJ yJC\ Im ToP¿ Tj\JrPnKan ßl∑¥x Im mJÄuJPhv ACPTr FK\FoÇ xnJ~ Tj\JPntKan kJKatr xTu FoKk k´JgLPhr ßTPŒAj FmÄ xTu irPjr xyPpJKVfJ TrJr Ckr IJPuJYjJ TrJ y~Ç xÄVbPjr xJPg mJÄuJPhvL TKoCKjKaPT IJPrJ xKâ~ TrJr uPãq xhxq xÄUqJ mJzJPjJr \jq k´PfqT FuJTJ~ msJû mOK≠r Ckr èr∆fôJPrJk TrJ y~Ç Tj\JrPnKan ßl∑¥x Im mJÄuJPhv ACPTr ßY~JrkJxtj ßoylá\ IJyoPhr xnJkKfPfô FmÄ Iu kJutJPoK≤Kr~Jj ßl∑¥x Im mJÄuJPhv ACPTr ßk´KxPc≤ Fj ßoAj FoKkr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ CkK˙f KZPuj xÄVbPjr nJAx ßY~JroqJj

oMKTo IJyoh, m\uMr rKvh, IJ»Mx yJKoh, FjJoMu yT ßYRiMrL, jgt Aˆ Fr ßY~JroqJj IJuL yJ~hJr, FPxé Fr xnJkKf ßoJyJÿh jJK\o CK¨j, u¥j Kr\Pjr xnJkKf IJyPoh ÉPxj, yJatPlJct Kr\Pjr xnJkKf ßvU fJPrT IJyoh, SP~ˆKoKjˆJr msJPûr ßoJ. \~jJu, mJKTtÄ IJxPjr FoKk k´JKgt KojJ ryoJj, ßmcPlJct Kr\Pjr ßxPâaJrL KvÊ Ko~J, ßcPVjyJPor xnJkKf IJ»Mu oK\h, u¥j Kr\Pjr nJAx ßY~JroqJj xJAh IJyoh, IJ»Mx xJoJh, IJmhMu UJKuh mJKxf, Fx Fo IJ\o, Fo Kc rJjJ Ko~J, A~JKxr IJyPoh FmÄ \Ma oJTt k´oNUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

l∑JP¿ mñmºMr \jìKhj kJKuf k´mJxL mJuJV†-SxoJjLjVr @hvt CkP\uJ xKoKfr IjMKÔfmq KÆ-mJKwtT KjmJtYj 2015 Fr xJjlîJS~Jr k´fLPTr xyu-ræJjL-PoJfJKyr kKrwPhr xogtPj FT ofKmKjo~ xnJ Vf 15 oJYt, ßrJmmJr kNmt u¥Pjr oK≤KlCrL ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç k´mLe TKoCKjKa ßjfJ @uyJ\ô @¬Jm @uLr xnJkKfPfô S asJPÓr xJPmT ßY~JroqJj ßVJuJo KTmKr~Jr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ xJjlîJS~Jr k´fLPTr KjmJtYjL TqJPŒAj TKoKa ßWJweJ Vbj TrJ y~Ç TqJPŒAj TKoKa ßWJweJ kNmt xnJ~ mÜJrJ k´mJxL mJuJV†-SxoJjLjVr @hvt CkP\uJ xKoKfPT KmsPaPjr xmtmOy“ ß˝òJPxmL TKoCKjKa IVJtjJAP\vj CPuäU TPr mPuj, k´JYLj S xjJoijq F xÄVbjKar oJiqPo pJPf k´mJxLPhr kJPv ßgPT xJKmtT ßãP© TJ\ TrJ pJ~ FmÄ Fr oJiqPo mJuJV†-SxoJjLjVPrr GKfyqPT xoMjúf rJUJ pJ~ ßx uPãq TJ\ TrPf yPmÇ mÜJrJ @VJoL 26 FKk´u IjMKÔfmq xKoKfr KjmJtYPj Èxyu-ræJjL-PoJfJKyr' kKrwhPT xJjlîJS~Jr k´fLPT ßnJa KhP~ KjmJtKYf TrJr IjMPrJi \JjJjÇ TKoCKjKa ßjfJ ßVJuJo ræJjLr ßfuJS~JPfr oJiqPo ÊÀ yS~J xnJ~ mÜmq rJPUj xKoKf S asJPÓr xJPmT ßY~JrkJxtj oJxMh @yoh S @jyJr Ko~J, @uyJ\ô lJÀT Ko~J, @»Mu oMKoj, @»Mr jNr oJKjT UJj, asJPÓsr xJPmT xJiJre xŒJhT rKmj kJu, ‰x~h fJK\r CK¨j oJjúJj, \MPjh @yoh jJK\r, @»Mu oJjúJj, Ku~JTf @uL, yJ\L @»Mu mKvr, @»Mx xJuJo, @»Mu ßyuJu PYRiMrL ßxKuo, xMroJj ßyJxJAj, oJoMj TKmr ßYRiMrL, ßuJToJj @uL, TSZr ßyJPxAj vJy\JyJj, Fo F oMKjr, ATrJo @uL, oM\JKyh @yoh, ÀÉr @oLj

hMuj, yJKmm @uL, xJVr oMyJÿh xJjMr, yJjúJj Ko~J k´oMUÇ FZJzJ xJjlîJS~Jr k´fLPTr xyu-ræJjLPoJfJKyr kKrwPhr ßY~JroqJj khk´JgLt xyu F oMKjo S ßas\JrJr k´JgLt ßoJfJKyr @uL mÜmq rJPUjÇ xnJ~ KmKvÓ oMrKæ~Jj, KxKj~r ßjfímOª, CkK˙KfPhr xmt-xÿKfâPo xJjlîJS~Jr k´fLPTr KjmJtYjL TqJPŒAj TKoKar ßY~JroqJj KyPxPm TKoCKjKa ßjfJ S k´mJxL mJuJV†-SxoJjLjVr @hvt CkP\uJ xKoKf S asJPˆr xJPmT ßY~JrkJxtj oJxMh @yoh, ßTJ-PY~JroqJj mKvr @yoh, @»Mu ßyuJu ßYRiMrL ßxKuo, ‰x~h lJÀT TJoJu, Fo oMKyf @uL KobM, xJiJre xŒJhT xJoxMu yT @uTJZ, xy xJiJre xŒJhT xJöJh Ko~J S ßas\JrJr KyPxPm @»Mu TJuJo ßvU-PT hJK~fô Iktj TrJ y~Ç xnJ~ xyu-ræJjL-PoJfJKyr kKrwPhr k´JgLtPhr oPiq CkK˙f KZPuj, KxKj~r nJAx ßY~JroqJj PfJlJP~u CK¨j, nJAx ßY~JroqJj k´JgLt lJÀT ßyJxJAj ßYRiMrL, FKxˆqJ≤ ßxPâaJrL k´JgLt ßxJPyu @yoh, ßas\JrJr k´JgLt ßoJfJKyr @uL ßxJPyu, FKxˆqJ≤ ßas\JrJr k´JgLt ßoJ. ßoJPvth @uL, IVJtjJAK\Ä ßxPâaJrL FjJoMu yT, FKéCKan ßo’Jr k´JgLt FjJo ßYRiMrL, @»Mu oKfj, oKfCr ryoJj vJyLj, ßoJyJÿh yJKjl j\Àu, lUÀu AxuJo, ßoJyj Ko~J, ATmJu @yoh, @UfJr @uL, KlÀ\ Ko~J xJöJh, ßoJ. @mM xJBh, lryJh @yoh, @KojMu AxuJo ßYRiMrL, jNÀu @uo vJyjNr S @mMu Ko~JÇ xnJ ßvPw ßoJjJ\Jf kKrYJujJ TPrj vKctY oxK\h asJPˆr xnJkKf yJ\L @»Mu mKvrÇ - ßk´x KmùK¬Ç

FjJP~f ßyJPxj ßxJPyu, kqJKrx ßgPT l∑JP¿r rJ\iJjL kqJKrPx VnLr vs≠Jr xPñ mJXJKur ˝JiLj rJPÓsr ˝kúhsÓJ mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr 95fo \jìmJKwtTL S \JfL~ KvÊ Khmx kJKuf yP~PZÇ xŒsKf ˙JjL~ FTKa ßr˜árJ~ mñmºM kKrwh l∑J¿ vJUJ F IjMÔJPjr @P~J\j TPrÇ mñmºM kKrwh l∑J¿ vJUJr xnJkKf F Km Fo vJy\JyJPjr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT @vrJláu AxuJPor kKrYJujJ~ ÊÀPfA mñmºM S fJr kKrmJPrr Kjyf xhxqPhr @fìJr vJK∂ TJojJ TPr ßoJjJ\Jf kKrYJujJ

TPrj SnJrKnuJ mJXJKu \JPo oxK\Phr UKfm oJSuJjJ yJKl\ @mhJuÇ kPr mñmºMr \Lmj S Tot KjP~ @PuJYjJ IjMKÔf y~Ç FPf k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj dJTJ Kmvõ KmhqJuP~r xJPmT KvãT IiqJkT c. ‰x~h TJoJuÇ F xo~ ßaKu TjlJPrP¿ mÜmq rJPUj mñmºM kKrwPhr ßTªsL~ vJUJr xJiJre xŒJhT c. Fx F UJPuTÇ IjqJjqr oPiq mÜmq rJPUj mñmºM kKrwh l∑JP¿r xyxnJkKf vJy\JyJj xÀ Ko~J, xhxq @uL @\o UJj, CkPhÔJ jMÀu ßYRiMrL, l∑J¿

@S~JoLuLPVr xy-xnJkKf, oyxLj CK¨j UJj,CkPhÔJ oMKÜPpJ≠J fxKuo ßyuJu, CkPhÔJ Ko\JjMr ryoJj Ko≤á,xhxq Ko\Jj xrTJr, xyxnJkKf xJAláu AxuJo UJj,oJxMh yJ~hJr, k´YJr xŒJhT ˝kj CK¨j, @S~JoLuLV ßjfJ yJxJj @yoh, vJP~U AmPj ÉPxj S pMmuLV ßjfJ \JKyjMr ryoJj xMoj k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ mPuj, mñmºM oJPjA mJÄuJPhvÇ mñmºMr \jì jJ yPu mJÄuJPhPvr xOKÓ yPfJ jJ mPuS fJrJ o∂mq TPrjÇ


19

Surma

3 - 9 April 2015

AfJKu~Jj mJÄuJPhvL SP~uPl~Jr FxJKxP~vj ACPTr jfáj TJptTKr kKrwh ßWJweJ

Vf 21 oJYt, vKjmJr kMmtu¥Pjr oÑJ V´Lu ßrˆáPrP≤ AfJKu~Jj mJÄuJPhvL SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr 2015 xJPur jfáj TJptTKr kKrwh ßWJweJ CkuPã FT xnJ IjMKÔf y~Ç xÄVbPjr xnJkKf yJ\L ßxKuo ßYRiM r Lr xnJkKfPfô S xJiJrj xŒJhT xJÄmJKhT ßr\JCu TKro oOiJr kKrYJujJ~ IjMÔJPj k´ i Jj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur TqJKmPja ßo’Jr SKyh

IJyPohÇ KmPvw IKfKg KZPuj Km~JjL mJ\Jr SP~uPl~Jr asJPˆr xnJkKf oKymMr ryoJj oKym, xJmJKhT ryof IJuL, pM Ü rJ\q IJS~JoL uLPVr xJPmT xJiJre xŒJhT IJyPoh ß\J~JrhJr, IiqJkT IJ»Mu yJPxo k´oMUÇ xnJ~ ÊPnòJ mÜmq rJPUj KxKj~r xy-xnJkKf \JKTr ßyJPxj, UªTJr TJoJu ßUJTj, ßoJ. IJmM ßjJoJj, pJKojJ jJxKrj xŒJ, xJÄVbKjT xŒJhT oKl\ CK¨j, pMVì

xJiJre xŒJhT mJmuJ rJ\, ßoJ˜JKl\Mr ryoJj, ßoJ. rJjJ, vJy\JuJu, xJoxMjúJyJr Kv·L xy IJPrJ IPjPTÇ xÄVbPjr k´iJj CkPhÔJ yJ\L yJKmmMr ryoJj vyLh Kfj mZr ßo~JhL 21 xhxq KmKvÓ jfáj TJptTKr kKrwh ßWJweJr TPrj FmÄ CkK˙f xTPu TrfJKur oJiqPo fJ ˝JVf \JjJjÇ KoKˆoMU FmÄ rJPfr UJmJr kKrPmvPjr oiq KhP~ IjMÔJPjr xoJK¬ WPaÇ - ßk´x KmùK¬Ç

mJÄuJPhPvr Vefπ kMjPrJ≠JPr KmsKav FoKkPhr TJPZ KunJrkMu KmFjKkÈr ˛JrTKuKk k´hJj

lUÀu @uo, KunJrkMu ßgPT mJÄuJPhPvr Vefπ kMjPrJ≠Jr, oJjmJKiTJr rãJ FmÄ IKmuP’ KjthuL~ KjrPkã f•ôJmiJ~T xrTJPrr IiLPj KjmJtYPjr @ymJj \JKjP~ KunJrkMPur CAmJKasr IJxPjr FoKk uMKx~JjJ mJVtJPrr KjTa ˛JrTKuKk ßkv TPrPZj KunJrkMu KmFjKkÈr ßjfímOªrJÇ xŒsKf \JfL~fJmJhL hu KmFjKk KunJkMu vJUJr xnJkKf ‰x~h ßmuJu CK¨j @yPoh S xJiJre xŒJhT @mMu yJPxo nNA~J TJoJPur ßjfíPfô mJÄuJPhPvr xJKmtT kKrK˙Kfr Ckr FTKa fgq KY© x’Kuf ˛JrTKuKk k´hJPjr xo~ IjqJjqPhr

oPiq CkK˙f KZPuj KmFjKk ßjfJ @uyJ\ô oJKjT Ko~J, ßoJyJÿh @»Mu yT, lUÀu @uo, ßxJPyh @yÿh k´oMUÇ ˛JrTKuKkPf mJÄuJPhPvr mftoJj k´iJjoπL ßvU yJKxjJ xrTJPrr IVefJKπT S ‰˝rJYJrL TotTJ¥ fáPu iPr ßjfOmOª mJÄuJPhPvr Vefπ kMjPrJ≠JPr Kmvõ ßjfOmOPªr \ÀrL y˜Pãk TJojJ TPrjÇ Fxo~ FoKk uMKx~JjJ mJVtJr mJÄuJPhPvr xJŒsKfT kKrK˙Kfr \jq hM”U k´TJv TPr Kmw~Ka IfqJ∂ èÀfô xyTJPr KfKj kJuJtPoP≤ Ck˙Jkj TrPmj mPu KmFjKk ßjfOmOªPT @võJx k´hJj TPrjÇ

xmt-ACPrJkL~ mñmºá kKrwPhr CPhqJPV mñmºár \jìmJKwtTL ChpJkj Vf 19 oJYt, mOy¸KfmJr kMmt u¥Pjr oJAPâJKm\Pjx TKoCKjKa yPu xmt-ACPrJkL~ mñmºá kKrwPhr CPhqJPV mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJPjr 95fo \jì mJKwtTL FmÄ \JfL~ KvÊ Khmx ChpJkj TrJ y~Ç FPf xnJkKffô TPrj KxKj~r xyxnJkKf @yoh ßyJPxj ß\J~J¨tJr FmÄ kKrYJujJ TPrj xÄVbPjr xJiJre xŒJhT cJ. l~\Mu AxuJoÇ k´iJj IKfKg KyxJPm CkK˙f KZPuj KmKvÓ xJÄmJKhT-TuJKoˆ @mhMu VJll&Jr ßYRiMrLÇ KmPvw IKfKg KZPuj pMÜrJ\q \JfL~ kJKatr xnJkKf oMK\mMr ryoJj FmÄ k´~Jf c. PoJyJÿh ßxKuPor kM© ßvyrLe ßxKuoÇ IjMÔJPjr ÊÀPf kKm© ßTJrIJj ßgPT ßfuJS~Jf TPr ßZJ¢ KvÊ xJP~l FmÄ mºmºá S oMKÜpMP≠ vyLhPhr KmPhyL @®Jr vJK∂ FmÄ oJVPlrJf TJojJ~ FT KoKja hÅJKzP~ KjrmfJ kJuj TrJ y~Ç IjMÔJPj KYTxqJ¥ TKoCKjKa ÛáPur ZJ©ZJ©L FmÄ kqJPr≤Vj

CkK˙f KZPuj Ç CkK˙f ZJ©ZJ©LrJ mñmºár \LmPjr Ckr KmPvw FTJKïTJ kKrPmvj FmÄ TKmfJ @mOK• TPrÇ k´iJj IKfKg @mhMu VJllJr ßYRiMrL KvÊPhr IÄvV´yPer k´vÄxJ TPr mPuj, F irPjr IjMÔJj pPfJ ßmvL TrJ yPm fPfJ ßmvL oMKÜpMP≠r ßYfjJ~ KmvõJxL jfáj k´\Pjìr CPjìw WaPmÇ IjMÔJPj \jìmJKwtTLr ßTT ßTPa xTPur oJP^ kKrPmvj TrJ y~Ç

IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj uM“lár ryoJj xJ~Jh, KoPxx rLjJ ßoJvJrrl, @l\u ßyJPxj KZK¨T Ko~J, @vrJl CK¨j @yoh, Fx Fo ßoJ˜JKl\Mr ryoJj, c. ßrJ~Jm CK¨j, @»Mr rKyo vJKoo, vJy ßfJlJP~u @yoh, TJoJu ßyJPxj, T~xr @yoh, yJ\L @»Mr rJöJT, ‰x~h \JoJu jJPxr, oJxMh @yoh ÀPyu, ‰x~hJ oJxMhJ UJjo, Qx~h ßVJuJm @uL k´oUM Ç - ßk´x KmùK¬Ç

@uyJ\ô ßoJ. xMÀT Ko~Jr AP∂TJPu KmKnjú oyPur ßvJT S KouJh oJyKlu IjMKÔf xoJ\PxmT S TKoCKjKa ßjfJ @uyJ\ô ßoJyJÿh xÀT Ko~J xŒsKf AP∂TJu TPrPZjÇ AjúJKuuäJKy S~JAjúJ AuJAKy rJK\CjÇ fJr oOfáqPf mOPaPj mJÄuJPhPvr yJATKovjJr ßoJ. @»Mu yJjúJj, xJPmT yJATKovjJr oMKÜPpJ≠J ßoJ. KV~Jx CK¨j, ßcAKu KxPua Fr xŒJhT o¥uLr xnJkKf S ‰hKjT PoRunLmJ\Jr caTPor xŒJhT oKTx ojxMr @yohxy mOPaj S TJKctPlr KmKnjú xÄVbj S k´KfÔJPjr ßjfímOª orÉPor KmPhyL @®Jr oJVPlrJf TJojJ TPr ßvJTx∂¬ kKrmJrmPVtr k´Kf xoPmhjJ \JKjP~PZj Ç FKhPT, TJKctl vJy\JuJu oxK\h F¥ TJuYJPru ßx≤JPr Vf 13 oJYt, ÊâmJr mJh \MÿJ oxK\h TKoKa S TKoCKjKar CPhqJPV oxK\h TKoKar xJPmT

ßxPâaJrL @uyJ\ô ßoJyJÿh xMÀT Ko~Jr oOfáqPf FT KouJh oJyKlu S ßhJ~J oJyKlPur @P~J\j TrJy~Ç KouJh S ßhJ~J kKrYJujJ TPrj oxK\Phr UfLm yJKl\ oJSuJjJ @uyJ\ô mhÀu yT, TôJrL vJy ßoJ. fxKuo S yJKlx @jxJr Ko~JÇ KouJh oJyKlu S KxKjúr xJKmtT mqm˙JkjJ~ KZPuj vJy\JuJu oxK\h TKoKar ßY~JroqJj @uyJ\ô @uL @Tmr, nJAx ßY~JroqJj mTvL yJÀjMr rKvh, ß\jJPru ßxPâaJrL oKTx ojxMr @yoh, \P~≤ ßxPâaJrL \MmJP~r @yoh ßYRiMrL, ßas\JrJr yJÀjMr ryoJj, \JP~≤ ßas\JrJr KhuS~Jr Fo ßYRiMrL, ßvU ßoJ. @PjJ~Jr, oKfCr ryoJj, vJy ßVJuJo KTmKr~J, o~jJ Ko~J S ‰x~h Krkj @yohÇ KouJh S ßhJ~J oJyKlPu xmt˜Prr \jxJiJre

CkK˙f KZPujÇ CPuäUq, \LmÆvJ~ KfKj TJKctl mJÄuJ ÛáPur k´KfÔJTJuLj xJiJre xŒJhT, @yPu xMjúJf S~Ju \JoJf SP~uPxr ßk´KxPc≤, ACPT SP~ux @S~JoL uLPVr nJrk´J¬ xnJkKf S TJKctl vJy\JuJu oxK\h TKoKar xJPmT xJiJre xŒJhPTr hJK~fô kJuj TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

SP~ux @S~JoL uLPVr CPhqJPV mñmºár \jìmJKwtTL ChpJkj

@uyJ\ô @»Mu yT xMrf Ko~J AP∂TJu ßxJ~JjxL vyPrr k´mLe oMræL S xoJ\PxmT @uyJ\ô @»Mu yT xMrf Ko~J xŒKf ßxJ~JjxL yJxkJfJPu AP∂TJu TPrPZjÇ Ajú J Kuuä J Ky S~JAjú J AuJKy rJK\CjÇ oOfáqTJPu fJr m~x yP~KZu 83 mZrÇ KfKj ˘L, 6 kM©, 1 TjqJ S IxÄUq @®L~ ˝\j ßrPU ßVPZjÇ orÉPor mzPZPu KmKxF ACPT'r nJAx ßk´ K xPc≤ @»M u uKfl T~xr fJr

KkfJr KmPhyL @®Jr oJVPlrJf TJojJ TPr xmJr k´ K f ßhJ~J TrJr IjM P rJi \JKjP~PZjÇ orÉo @»Mu yT xMrf Ko~Jr orPyh fJPhr mJÄuJPhPvr mJKz ßoRunLmJ\Jr ß\uJ xhPrr TYá~J V´JPor kJKrmJKrT Tmr˙JPj hJlj TrJ yPm mPu kKrmJPrr kã ßgPT \JjJPjJ yP~PZÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xMroJ kzMj, KmùJkj Khj : 0207 377 9787

mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJPjr 95fo \jìmJKwtTL ChpJkj CkuPã TJKctPlr mJÄuJPhv ßx≤JPr Vf 17 oJYt rJf 12 WKaTJ~ pMÜrJ\q @S~JoL uLV SP~ux vJUJr CPhqJPV ßTT TJaJ, @PuJYjJ xnJ S ßhJ~Jr oJyKlPur @P~J\j TrJ y~Ç pMÜrJ\q @S~JoL uLPVr ßTªsL~ xhxq S SP~ux @S~JoL uLPVr nJrk´J¬ xnJkKf oKTx ojxMr @yoPhr xnJkKfPfô FmÄ SP~ux @S~JoLuLPVr xJiJre xŒJhT Fo F oJKuPTr kKrYJujJ~ IjMKÔf @PuJYjJ xnJ~ mÜmq rJPUj SP~ux @S~JoL uLPVr xy-xnJkKf j\Àu AxuJo xJAláu, xy-xnJkKf Fx F ryoJj oiM, pMVì xŒJhT ßVJuJo ofá\ t J, pMVì xŒJhT Ku~JTf @uL,

xJÄVbKjT xŒJhT oKuäT ßoJxJP¨T @yoh, yJÀj fJuMThJr, \JoJu @yoh mTáu, KuuM Ko~J, ßvU ßoJ” @PjJ~Jr, \~jJu CK¨j KvmMu, @uyJ\ô ZJKuT Ko~J, ßxKuo @yoh, @uyJ\ô @xJh Ko~J, Fo @TfJÀöJoJj TáPrvL KjkM, @»Mu S~JKyh mJmMu, jMÀu @uo Yáj,M rKTmMr ryoJj, @uoVLr @uo, FKm ÀPju, @mMu TJuJo oMKoj, Fo F rCl, Fo F UJj ßuKuj, oKlTáu AxuJo, \MP~u Ko~J, o~jJ Ko~J, vJoxMu yT rJjM S @»Mx xJoJhÇ mÜJrJ mñmºár yfqJTJP¥r kuJfT h¥k´J¬ IJxJoLPhr ßhPv KlKrP~ FPj lJÅKx TJptTr TrJr \jq mftoJj xrTJPrr k´Kf ß\Jr hJmL \JjJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç


20

Surma

3 - 9 April 2015

TJKctPl \jxJiJrPer xJPg k´vúP•Jr kPmt Fc KoKjmqJP§r IÄvV´ye

oKTx ojxMr @yoh, TJKctl ßgPT TJKctl vyPrr oqJPuJKj~Jo ߈Kc~JPor TjlJPr¿ yPu Vf 19 oJYt, mOy¸KfmJr hMkMr 2 WKaTJ~ ßumJr kJKatr KucJr Fc KoKjmqJ§ KmKnjú kptJP~r \jxJiJrPjr xJPg FT k´vúP•Jr kmt IjMÔJPj IÄvV´ye TPrjÇ IjMÔJPj SP~ux ßumJr kJKatr KmkMuxÄUqT xogtT ßjfJToLt ZJzJS SP~ux mJÄuJPhv TKoCKjKar CPuäUPpJVq ßjfímOªS CkK˙f KZPujÇ IjMÔJPj vqJPcJ SP~ux ßxPâaJrL @CAj xoLg, TJKctl ßx≤sJPur FoKk k´JgLt ß\J KˆPn¿, TJKctl jPgtr FoKk k´JgLt ßoKr CAKu~Jox S SP~ux

FPx’uL ßo’Jr ß\Kj rJgmjxy IjqJjq ßjfímOª ßumJr KucJr Fc&& KoKumqJ¥PT ˝JVf \JjJjÇ TJKctl TJCK≤ TJCK¿uJr KhuS~Jr @uLxy KmKnjú ˜Prr k´KfKjKirJ AKoPV´vj, KuKnÄSP~\, ßxJvqJu ßT~Jr, ˛u Km\Pjx, csJVx T≤su ßjJKav S kJmKuT ßxÖPr TJa-xy KmKnjú AxMqr Ckr jJjJ k´vú fáPu iPrjÇ PumJr KucJr Fc&& KoKjmqJ¥ xmTKa k´Pvúr C•r k´hJj S ßumJPrr KmKnjú kKuKx fáPu irJxy @xjú ßo'r KjmtJYPj xmJAPT TPbJr kKrv´o FmÄ KjmtJYjL TqJPŒAj mOK≠r fJKVh ßhS~Jxy ßumJrPT \~pMÜ TrJr \jq @rS mKuÓ náKoTJ rJUJr @øJj \JjJjÇ

crPxa IJS~JoL uLPVr CPhqJPV nJwJ Khmx ChpJkj crPxa IJS~JoL uLPVr CPhqJPV oyJj IJ∂\tJKfT oJfínJwJ Khmx ChpJKkf yP~PZÇ xŒsKf crPxPar \~ fJªMrL ßrPˆáPrP≤ IJP~JK\f nJwJ KhmPxr IJPuJYjJ xnJ~ xnJkKffô TPrj crPxa IJS~JoL uLPVr IJymJ~T xoM\ Ko~JÇ xnJkKfr mÜPmq xoM\ Ko~J mPuj, 52 xJPur 21 ßv ßlms∆~JKrPf xJuJo, mrTf, rKlT, \æJr fÅJPhr \LmPjr KmKjoP~ kJS~J IJoJPhr oJfínJwJ Khmx IJ∂\tJKfT oJfínJwJ KyPxPm optJhJ uJn TPrPZÇ xÄVbPjr xhxq xKYm IJmhMu rSvj ßYrJV IJuLr kKrYJujJ~

IjMKÔf xoJPmPv mÜmq rJPUj ßoJ. oMrJh Ko~J, ßoJ. IJ»Mu yT, ßoJ. ßoPyhL ßYRiMrL, ßoJ. Kuoj Ko~J, ßoJ. vrLl CK¨j, ßoJ. ohKrx IJKu, ßoJ. TJoJu, ßoJ. oJxMT CK¨jxy IJPrJS IPjPTÇ

xnJ~ mÜJrJ k´mJPx mJÄuJ nJwJPT KaKTP~ rJUJr ˝JPgt jfáj k´\jìPT mJÄuJ nJwJ ßvUJPjJr Ckr èÀfôJPrJk TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

x\Lm S~JP\h \~PT Ikyre, yfqJr wzpPπr k´KfmJPh xnJ IjMKÔf

mqJKrˆJr lUÀu IJuo ßYRiMrL vJoLPor oJP~r AP∂TJPu ßvJT xMjJoV† ß\uJ xKoKf ACPTr xJiJre xŒJhT mqJKrˆJr lUÀu IJuo ßYRiMrL vJoLPor oJ \JPyrJ UJfáj ßYRiM r L AP∂TJu TPrPZjÇ AjúJ KuuäJKy S~JAjúJ AuJAKy rJK\CjÇ Vf 17 oJYt, oñumJr xMjJoVP†r KhrJA CkP\uJr

xM\JjVr V´JPor Kj\ mJKzPf KfKj ßvw Kj”võJx fqJV TPrjÇ oOfáqTJPu KfKj 3 ßZPu, 6 ßoP~-xy jJKf, jJfjL S IxÄUq IJ®L~ ˝\j ßrPU ßVPZjÇ \JPyrJ UJfáj ßYRiMrLr KmPhyL IJfìJr oJVPlrJf TJojJ TPr

ßvJTx∂¬ kKrmJr-kKr\Pjr k´Kf xoPmhjJ \JKjP~PZj xMjJoV† ß\uJ xKoKf ACPTr xnJkKf IJ»Mu IJKu rCl, KxKj~r xy-xnJkKf IJufJlár ryoJj ßoJ\JKyh S pMVì xJiJre xŒJhT fJKrl IJyohÇ - ßk´x KmùK¬Ç

ßoRunLmJ\Jr ßk´xTîJPm ÈmrJT CkfqTJr mJÄuJ nJwJ-IJPªJuPjr AKfyJx' V´P∫r ßoJzT CPjìJYj

mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJPjr ßhRKy©, k´iJjoπL ßvU yJKxjJr IJAKa Kmw~T CkPhÓJ x\Lm S~JP\h \~PT Ikyre S yfqJ wzpPπr k´KfmJh \JKjP~ xnJ TPrPZj pMÜrJ\q ZJ©uLPVr xJPmTS mftoJj ßjfímª O Ç Vf 16 oJYt, ßxJomJr kNmt u¥Pjr ˙JjL~ FTKa yPu IjMKÔf xnJ~ xnJkKffô TPrj pMÜrJ\q ZJ©uLPVr xJPmT xnJkKf \MmJP~r IJyohÇ k´iJj IKfKgr mÜífJ~ pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xnJkKf xMufJj oJyoMh vrLl mPuj, KmFjKkr YKr©A yPò wzpπ, Ikyre, uNakJa IJr yfqJÇ FaJ ßTJj rJ\QjKfT KvÓJYJr j~ o∂mq TPr KfKj IKnPpJV TPrj ßp, KmKvÓ TKŒCaJr KmùJjL x\Lm S~JP\h \~PT Ikyre S yfqJr wzpπ TPrPZ KmFjKkÇ pMÜrJ\q ZJ©uLPVr xy-xnJkKf xJrS~Jr TKmPrr kKrYJujJ~ xnJ~ KmPvw IKfKgr mÜífJ TPrj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr h¬r xŒJhT vJy vJoLo

IJyoh, \jxÄPpJV Kmw~T xŒJhT rKmj kJu, u¥j oyJjVr IJS~JoL uLPVr nJrk´J¬ xnJkKf IJjyJr Ko~J, xy xnJkKf Au~Jx Ko~J, xJÄVbKjT xŒJhT IJ»Mu ßyuJu ßYRiMrL ßxKuo, IJS~JoL uLV ßjfJ vJoLo IJyoh, IJvrJláu AxuJoÇ xnJ~ IJPrJS mÜífJ TPrj pMÜrJ\q ZJ©uLPVr xJPmT xJiJre xŒJhT ^uT kJu, IJS~JoL uLV ßjfJ o\MohJr Ko~J, pMÜrJ\q ZJ©uLPVr pMVì xŒJhT lUÀu AxrJo \JoJu, jJ\oMu AxuJo Aoj, u¥j oyJjVr ZJ©uLPVr xnJkKf TKmr IJyoh, xy xnJkKf jJ\oMu yJxJj IJjM, xJuJCK¨j TJPhr ÀPmu, ZJ©uLV ßjfJ xJAlár ryoJj lryJh, AohJhMr ryoJj mMumMu, ßfJlJP~u IJyoh, ˝kj ßryoJj, PxJPyu IJyoh, vJyLj IJyoh, oJAjMu AxuJo, Kmkäm xrTJr, \MP~m IJyoh k´oUN Ç - ßk´x KmùK¬Ç

mOOy•r kJauLmJxLr KoujPouJ xŒjú

FmJPrr FTáPv V´∫PouJ~ k´TJKvf xJÄmJKhT, ßuUT AxyJT TJ\u S TKm, VPmwT oMK\m ˝JPhKv xŒJKhf ÈmrJT CkfqTJr mJÄuJ nJwJIJPªJuPjr AKfyJx' V´∫Ka IjMxKº“xM kJbT oyPur hOÓ IJTwte TrPf xão y~Ç Fr lPu FmJPrr mAPouJ~ V´∫Ka xmtJKiT KmKâf V´P∫r fJKuTJ~ I∂nëtÜ yP~PZÇ ßoRunLmJ\Jr ßk´xTîJPmr CPhqJPV Vf 3 oJYt xºqJ 7aJ~ ßk´xTîJm KoujJ~fPj V´∫Kar ßoJzT CPjìJYj S xJÄmJKhTPhr xPñ FT ofKmKjo~ xnJr IJP~J\j TrJ y~Ç QhKjT xÄmJh S YqJPju IJA ßoRunLmJ\Jr k´KfKjKi, ßk´xTîJm xnJkKf Fo F xJuJPor xnJkKfPfô FmÄ ‰hKjT AjKTuJm S FjKaKn ßoRunLmJ\Jr k´KfKjKi ßk´xTîJPmr xJiJre xŒJhT Fx Fo CPoh IJuLr kKrYJujJ~ IjMKÔf ßoJzT CPjìJYj S ofKmKjo~ xnJ~ CkK˙f KZPuj V´∫Kar hMA xŒJhT FT xoP~r ßoRunLmJ\Jr S KxPuPar xJÄmJKhTfJ IñPjr kKrKYf oMU mftoJPj pMÜrJ\q k´mJxL xJÄmJKhT,

ßuUT AxyJT TJ\u FmÄ nJrPfr TKroV† ßgPT k´TJKvf ‰hKjT jmmJftJ k´xñ -Fr k´TJvT TKm, xJÄmJKhT S VPmwT oMK\m ˝PhKvÇ IJPuJYjJ~ IÄvV´ye TPrj, ‰hKjT mJÄuJr Khj xŒJhT mTxL ATmJu IJyoh, xJÄmJKhT S ßuUT xrS~Jr IJyoh, xJ¬JKyT kJfJTÅMKzr ßhv xŒJhT jMÀu AxuJo ßvláu, TouV† xJÄmJKhT xKoKfr xnJkKf cJ” IJmhMu yJjúJj KYjM, ßuUT S VPmwT hLkÄTr ßoJyJ∂, FKaFj mJÄuJ k´KfKjKi ‰x~h oyxLj kJrPn\, ßoJyjJ KaKn k´KfKjKi rJiJkh ßhm x\u, QhKjT AP•lJT k´KfKjKi j\Àu AxuJo oMKym, ‰hKjT ßnJPrr TJV\ k´KfKjKi xJPuy FuJKy TáKa, FTJ•r KaKn k´KfKjKi IJyPoh lJÀT KouäJh, oJZrJñJ KaKn k´KfKjKi ßlrPhRx IJyoh k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ V´∫Kar në~xL k´vÄxJ TPrj FmÄ k´PfqPTA V´∫Ka Kj\ Kj\ xÄV´Py rJUJr IñLTJr ßWJweJ TPrjÇ - ßk´x KmùK¬

mOyO •r kJauL ßxJxJAKa ACPT'r CPhqJPV pMÜrJP\q mxmJxrf \VjúJgkMPrr mOy•r kJauL V´JomJxLr FT KoujPouJ Vf 22 oJYt, kNmt u¥Pjr AˆyJPor yJA ˆsLa xJCPgr Tj\JrPnKan TîJPm IjMKÔf yP~PZÇ xÄ˙Jr xnJkKf xJPuy @yoh PYRiMrL @ulár xnJkKfPfô S ßxPâaJKr ÀPyu Ko~Jr kKrYJujJ~ IjMKÔf KoujPouJr mÜmq kPmt @P~J\Pjr k´vÄxJ TPr mÜJrJ nKmwqPf F irPjr IjMÔJPj jfáj k´\jìPT xŒOÜ TrJr Ckr èÀfôJPrJk TPrjÇ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj kJauL hJÀu CuMo oJhsJxJr k´KfÔJfJ Kk´K¿kJu oJSuJjJ @xTr ßyJPxjÇ ˝JVf mÜmq rJPUj xÄ˙Jr KxKj~r xyxnJkKf S xJPmT TJCK¿ur @mMu UP~r ßYRiMrLÇ KmPvw IKfKg KZPuj \VjúJgkMr CkP\uJ SP~uPl~Jr asJPˆr ßxPâaJKr vJy xJAhMr ryoJj, KjCyJo SP~uPl~Jr asJPˆr

nJAx-PY~JroqJj lJÀT Ko~J, @ÑJx ßYRiMrL, l\uM Ko~J, ßjZJÀu yT, yJÀj Ko~J k´oUM Ç ofKmKjoP~ IÄv ßjj xÄ˙Jr CkPhÓJ xMKl CK¨j @yPoh, jNr Ko~J, @UuMZ Ko~J ßYRiMrL, @mM mTr ßTJrJAvL (yLrJ Ko~J), AxTªr @uL, rJ\J Ko~J ßTJrJAvL (xJöJh), xÄ˙Jr nJAx ßY~JroqJj uJU Ko~J, hKmr

Ko~J, @»Mu UJKuT S Pas\JrJr xMmJy AmPj jK\r, xhxq @mMu TJPvo Krkj, oMK\m Ko~J, xhxq mUKf~Jr CuäJ vJKyh, @jyJr ßyJxJAj ßYRiMrL, o\MohJr Ko~J, rJPxu k´oUM Ç IjMÔJPjr ÊÀPf kKm© ßTJr@j ßgPT ßfuJS~Jf TPrj xÄ˙Jr xhxq ßuJToJj ßyJxJAj ßYRiMrLÇ - ßk´x KmùK¬


21

Surma

3 - 9 April 2015

k´gomJPrr oPfJ voPxrjVPr mAPouJ xŒjú

ÈFPxJ mA kKz, IJPuJKTf yA' hO¬ FA ßväJVJj oPj ßrPU 21 ßv ßlms∆~JKr oyJj vyLh Khmx S IJ∂\tJKfT oJfínJwJ KhmPx k´gomJPrr oPfJ voPxrjVr ßTªsL~ vyLh KojJr k´JñPj mAPouJ xŒjú yP~PZÇ mAPouJ~ TjJcJ k´mJxL ßuUT S VPmwT fJ\Mu ßoJyJÿh S pMÜrJ\q k´mJxL xJÄmJKhT S TuJKoÓ AxyJT TJ\Pur k´TJKvf V´∫x÷Jr KjP~ ÈfJ\Mu ßoJyJÿh V´∫ x÷Jr' S ÈfífL~ iJrJ mMT ˆu' jJPo hMKa ˆu xmJr hOKÓ IJTwte TPrÇ IjqJjq mMT ˆuèPuJr oPiq KZu, \JuJuJmJh ßuJTxJKyfq kKrwh, KmKTre, TJKjyJKa mAWr, FPxJ mA kKz, KyoM, oJjúJj uJAPmsKr, ßjJXr, vyLh IJroJj mMT ˆuÇ pJPhr GTJK∂T k´PYÓJ~ voPxrjVj mAPouJ xlunJPm xŒjú yP~PZ fJrJ yPòj, Iiqã rxo~ ßoJyJ∂, Iiqã mJmMu ßoJPvth, TKm vyLh xJKVúT, TKm S ßuUT oLr Ku~JTf IJuL, xJÄmJKhT oMK\mMr ryoJj r†M, k´nJwT vJy\JyJj oJKjT, TKm „kT ßoJKyj, VLKfTJr vSTf \MP~u, xJÄmJKhT xLfJrJo mLj, o. oMKojMr ryoJj, fJkx kJu k´oUM Ç k´go mAPouJ C“xVt TrJ yP~PZ ˝nJmTKm orÉo Fo F \KuuPTÇ mAPouJ CkuPã voPxrjVr xJKyfqJñe TfíT t k´go k´mfLtf ÈvoPxrjVr khT 2015' pJrJ nëKwf yPuj fJrJ yPuj, xJKyPfq Fo F \Kuu (orPeJ•r), xJKyPfq Iiqã rxo~ ßoJyJ∂, KvãJPãP© ßoJyJÿh C˜Jr (orPeJ•r),

KvãJPãP© V´∆k TqJP¡j xmÀK¨j IJyoh (Im”), xÄÛíKfPf (jJaT) ‰x~h vJoxMK¨j (orPeJ•r), xÄÛíKfPf (xÄVLf) oLr Ku~JTf IJuL, âLzJPãP© UMPvth IJuL ßYRiMrL (orPeJ•r), âLzJPãP© IJKor IJuL FmÄ KmPvw xÿJjjJ, VeoJjMPwr TKm KhuS~Jr (orPeJ•r)Ç Iiqã mJmMu ßoJPvth S k´nJwT vJy\JyJj oJKjPTr ßpRg kKrYJujJ~ KmTJu 4aJ~ mAPouJr xoJkjL IjMÔJPj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj, PuUT S VPmwT Iiqã rxo~ ßoJyJ∂, TJjJcJ k´mJxL ßuUT S VPmwT fJ\Mu ßoJyJÿh, pMÜrJ\q k´mJxL xJÄmJKhT S TuJKoÓ AxyJT TJ\u, ßuUT S VPmwT oJylá\rM ryoJj, ßuUT S VPmwT IJyoh KxrJ\, ßoRunLmJ\Jr ß\uJ xyTJrL ß\uJ k´vJxT (nëKo) k´TJv TJK∂ ßYRiMrL, TouV† CkP\uJ KjmtJyL TotTftJ \JKyhMu AxuJo Ko~J, TouV† CkP\uJ ßY~JroqJj IiqJkT rKlTár ryoJj, oKyuJ nJAx ßY~JroqJj kJrnLj IJUfJr KuKu S voPxrjVr ACKj~h kKrwh ßY~JroqJj \MP~u IJyPohÇ xoJkjL xnJ~ IKfKgrJ k´PfqPTA mAPouJ IJP~J\Pjr FA CPhqJVPT ˝JVf \JjJj FmÄ IJVJoLPf Kj\ Kj\ Im˙Jj ßgPT xmtkT ´ Jr xyPpJKVfJr IJvõJx k´hJj TPrjÇ kPr IKfKgmOª kptJ~âPo khTk´J¬Phr yJPf ß∠S xjhk© fáPu ßhjÇ - ßk´x KmùK¬

SP~ˆKojˆJPr cKmäCKmF'r CPhqJPV IJ∂\tJKfT oJfínJwJ Khmx ChpJKkf

KmKxF FPxé KrK\SPjr CPhqJPV yJC\ Im ToP¿ xnJ

mOPaPjr jfáj xrTJr TJKrKvP·r Cjú~Pj TJ\ TrPm

u§j, 2 FKk´u - mOPaPj @VJoLPf ßp xrTJrA ãofJ~ @xMT jJ ßTj, ßxA xrTJr TJKrKvP·r Cjú~Pj TJ\ TrPm, Foj IJvJmJh mqÜ TrPuj mOKav FoKkrJÇ TJKrKvP·r mftoJj xÄTa FmÄ C•rPjr CkJ~ KjP~ Vf 25 oJYt, mMimJr yJC\ Im kJuJt P oP≤ mO K av FoKkPhr KjP~ FT @PuJYjJ xnJr @P~J\j TPr KmKxF FPxé KrK\SjÇ xnJ~ ßpJV ßhj KmKnjú rJ\QjKfT hPur ßmv TP~T\j FoKkÇ F xo~ TJKrKvP·r xÄTa xoJiJPj KjP\Phr @∂KrTfJr TgJ \JjJj Fxm mOKav rJ\jLKfKmhrJÇ kJvJkJKv TJKrKvP·r mftoJj xÄTa ßoJTJPmuJ~ GTqm≠nJPm TJ\ TrJr mqJkJPrS fJrJ èÀfôJPrJk TPrjÇ KmKxF FPxé KrK\SPjr xnJkKf \JoJu CK¨j oT¨MPxr xnJkKfPfô FmÄ ßxPâaJrL lryJh ßyJPxj KakMr kKrYJujJ~ xnJ~ @PuJYjJ~ IÄv ßjj Pyug KoKjˆJr xJAoj mJjtx FoKk, Iu kJKat kJuJtPo≤JrL V´∆k lr TJKr A¥JKˆsr ßY~Jr mqJPrJPjx kuJ CK¨j, nJAx ßY~Jr uct TJPrj KmuMPoJKr~J, xqJr ßcKnc FKox FoKk, xqJr mm rJPxu FKok, oJVJtPra y\ FoKk, ßTuKmj ykKT¿ FoKk, F¥á ßVAj FoKk, YJA IjMrJy FoKk, Kmu AaJrxj FoKk, KmPrªs voJt FoKk, K\o Kl\Pk´KasT FoKk, KˆPlj Kaox FoKk, ßrJvJjJrJ @uL FoKk, rmJat yuPlj FoKk, pM Ü rJP\q KjpM Ü mJÄuJPhPvr yJATKovjJr ßoJyJÿh @»Mu yJjúJj, KmKxFÈr ßk´KxPc≤ kJvJ UªTJr S ßxPâaJrL ß\jJPru Fo F oMKjoÇ xnJr ÊÀPfA KmKxF FPxé KrK\SPjr ßxPâaJrL lryJh ßyJxJAj KakM IjMÔJPj @Vf IKfKgPhr xJoPj TJKrKvP·r KmrJ\oJj xoxqJ fáPu iPrjÇ ßrˆáPrP≤ KnFKa mOK≠, yJA ˆsLa mqJÄTèPuJr IxyPpJKVfJ, hã ßvl xÄTa FmÄ

PrˆáPrP≤r mq˜ xoP~ AKoPV´vj ßrAPcr TJrPj TJrL KvP·r ßp ãKf yPò fJ xoJiJPj FoKk S uctxPhr xyPpJKVfJ TJojJ TPrj KfKjÇ xnJ~ @PrJ CkK˙f KZPuj mJÄuJPhv yJA TKovPjr T¿M u Jr KoKjˆJr vKrlJ UJj, TKoCKjKa PjfJ S k´mLe TqJaJrJxt @uyJ\ô vJoxMK¨j UJjxy KmKxF FPxé KrK\SPjr KmKnjú vyr ßYoxPlJct , xJCgF¥, TuPYˆJr, PrJoPlJct, AuPlJct, ßmsAjKas S TîJTaPjr TqJaJrJxtmOªÇ Pyug KoKjˆJr xJAoj mJjtx FoKk mPuj, TJKr Kv· mOPaPjr TotxÄ˙Jj xOKˆPf èÀfôkNjt ImhJj rJUPZÇ mOKav IgtjLKfr k´mOK≠ I\tPjS xyJ~fJ TrPZÇ fJA TJKrKv· xTu irPjr xrTJrL xyJ~fJr hJmL rJPUÇ @Ko @vJ TrPmJ xrTJr FA Kmw~Ka èÀfôxyTJPr KmPmYjJ TrPmÇ IjMÔJPjr ßyJˆ xqJr ßcKnc FKox FoKk mPuj, mJÄuJPhvL TJKr mO K av \LmjpJ©Jr FTKa èÀfôkNet IÄvÇ TJKr kMPrJ mOPaj\MPrA \jKk´~ KcvÇ KT∂áM FA Kv· mftoJPj xÄTa IKfâo TrPZÇ F xÄTa xoJiJPj xrTJrL xyPpJKVfJ FTJ∂ k´P~J\jÇ mOKav xrTJr FA Kv·PT mJKYÅP~ rJUPf xmJt®T k´PYÓJ YJuJPmÇ @VJoLPf ßp xrTJrA @xMT jJ ßTj ßxA xrTJr TJrL KvP·r xÄTa xoJiJPj TJ\ TrPmÇ KmKxFÈr ßk´KxPc≤ kJvJ UªTJr mPuj, TJKrKv· mOPaPj jJjJ GKfyq iJre TrPZÇ FKa FTKa âomitoJj Kv·Ç mJÄuJPhvL TJKrKv· AKfoPiq xlufJr xJPg fJr Iitvf mZr kJr TPrPZÇ KT∂áM FA Kv· FUj jJjJnJPm xoxqJ \\tKrfÇ Fxm xoxqJ xoJiJPj KfKj huof KjKmtPvPw xTu mOKav rJ\jLKfKmPhr k´Kf FA KvP·r TuqJPe TJ\ TPrj IjMPrJi \JjJjÇ

kfjDwJPrr Imxrk´J¬ KvãT-KvKãTJPhr xÄmitjJ k´hJj

Vf 1 oJYt, rKmmJr KmPTu 3aJ~ SP~ˆKojˆJr mJÄuJPhKv FPxJKxP~vj (cKmä C KmF), SP~ˆKojˆJr uJAPmsrL S Kh FKm ßx≤JPrr ßpRg IJP~J\Pj xJCg SP~ˆKojˆJPr IJ∂\tJKfT oJfínJwJ Khmx ChpJkj TrJ y~Ç hMA kPmtr F IjMÔJPjr Êr∆Pf nJwJ vyLhPhr r∆Pyr oJVPlrJf TJojJ TPr KmPvw ßoJjJ\Jf TrJ y~Ç ßoJjJ\Jf kKrYJujJ TPrj SP~ˆKojˆJr oM x Kuo TJuYJPru ßx≤Jr oxK\Phr AoJo oJSuJjJ ßoJ” IJ»Mu yT oyKxjÇ IJPuJYjJ xnJ~ xnJkKffô TPrj SP~ˆKojˆJr mJÄuJPhKv FPxJKxP~vPjr ßY~JroqJj ßoJ” \~jJu FmÄ xJKmtT kKrYJujJ~ KZPuj SP~ˆKojˆJr mJÄuJPhKv FPxJKxP~vPjr xJÄVbKjT

xŒJhT ßoJ” yJxjJf xJmrLÇ xnJ~ IJ∂\t J KfT oJfínJwJ KhmPxr fJ“kpt KjP~ IJPuJYjJ TrJ y~Ç CkK˙f ZJ©ZJ©LPhr oPiq TM A \ ToKkKavPjr IJP~J\j TrJ y~Ç FZJzJS cKmä C KmF kKrYJKuf mJÄuJ Ûá P ur ZJ©ZJ©Lxy CkK˙f KvÊKTPvJrPhr oPiq TKmfJ IJmOK• S KY©Jïj k´KfPpJKVfJ IjMKÔf y~Ç TKmfJ IJmOK• S KY©Jïj k´KfPpJKVfJ~ 1o, 2~ S 3~ ˙Jj I\t j TJrLPhr FKYnPo≤ FS~Jct xJKatKlPTa k´hJj TrJ y~Ç IjM Ô JPj IKfKgPhr oPiq CkK˙f KZPuj TJCK¿uJr rLfJ ßmVo, ˙JjL~ TJCK¿uJrmOª, Kh FKm ßx≤JPrr KxS uJjA~J KTmJjL S oJr∆l ßmVo, SP~ˆKojˆJr uJAPmsrLr kã yPf oJymMmJ ßmVo, K© nrJ

uJAPmsrL ßTJ-IKctPjar ßTAa KVäVJat, xyPpJKV xÄVbj TáA¿ kJTt mJÄuJPhKv FPxJKxP~vj, oJKutmj mJÄuJPhKv ßxJxJAKa S IJjJ\Jf xJKkäPo≤JrL ÛáPur xhxqmOªÇ FZJzJ IJrS CkK˙f KZPuj SP~ˆKojˆJr mJÄuJPhKv FPxJKxP~vPjr ßas\JrJr ßoJ” o~jJ Ko~J, KjmtJyL xhxq FjJP~f \J~KVrhJr, ßoJ” omvõLr IJuL, ßoJ” jSxJh Ko~J, ßoJ” TKZr IJuL S cKmäCKmF kKrYJKuf mJÄuJ ÛáPur KvãT AvKf~JT ryoJj ßYRiMrL k´oMUÇ 2~ kPmt ˙JjL~ Kv·L rSvj IJrJ oKj ßhvJfìPmJiT VJj kKrPmvj TPrj FmÄ CkK˙f KvÊKTPvJrrJ 1952 xJPur 21 ßlms∆~JKrPT ˛re TPr TJct ßoAKTÄ S ßlAx ßkAK≤Ä TPrÇ - ßk´x KmùK¬Ç

TouV† CkP\uJr kfjD~Jr ACKj~Pjr KmKnjú k´JgKoT KmhqJuP~r Imxrk´J¬ KvãT S KvKãTJmOªPT ˙JjL~ xJKyfq S xJÄÛíKfT xÄVbj TJ\L j\Àu AxuJo xJKyfq S xJÄÛíKfT kKrwPhr CPhqJPV Vf 7 oJYt ACKj~j kKrwh KoujJ~fPj xÄmitjJ k´hJj TrJ y~Ç xÄVbPjr xnJkKf IJZJhMr ryoJj mPér xnJkKfPfô FmÄ xJiJre xŒJhT ßoJyJÿh IJlPrJ\ IJuLr kKrYJujJ~ IjMKÔf xÄmitjJ xnJ~ k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj pMÜrJ\q k´mJxL xJÄmJKhT S TuJKoˆ AxyJT TJ\uÇ KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj, TouV† CkP\uJ oKyuJ nJAx ßY~JroqJj kJrnLj IJUfJr KuKu, kfjD~Jr ACKj~j kKrwPhr ßY~JroqJj ßxKuo IJyoh ßYRiMrL, TJoJrYJT

ACKj~j kKrwPhr ßY~JroqJj j\oMu yT ßxKuo, TouV† CkP\uJ KvãJ TotTftJ ßoJ” AlPfUJr ßyJPxj nëÅA~J, ßoRunLmJ\Jr ß\uJr ßvsÔ xoJ\PxmT khPT nëKwf xJÄmJKhT cJ” IJmhMu yJjúJj KYjMÇ xnJr xNYjJPf k´iJj S KmPvw IKfKgmOª Imxrk´J¬ k´PfqT KvãTPT láu KhP~ mre TPr ßjjÇ IjqJjqPhr oPiq mÜmq rJPUj IKu IJyoh UJj, fS~JmMr ryoJj fmJrT, IJPjJ~Jr ßyJPxj, Kyl\Mr ryoJj mé, IJmMu UJP~r \MP~u, \MPjh IJyoh, KvkJr IJyoh, \JoJu IJyoh k´oUM Ç xÄmKitf Imxrk´J¬ KvãTmOPªr kã PgPT mÜmq KxTªr IJuL, IkPrv n¢JYJptq, xPfqªs ßoJyj ßhmÇ -xÄmJh KmùK¬

xMroJ kzMj, KmùJkj Khj : 0207 377 9787


22 cJP~rLr

3 - 9 April 2015

kJfJ

m Surma

IKnv¬ pJ KTZá

KmPV´Kc~Jr ß\jJPru jJ\oMu ÉxJAj (Im:)

Kk F kKrh¬r S Fr k´vJxj kNmt k´TJPvr kr 4. kNPmtA mPuKZ rqJa/rqJm Fr k´KvãPer xJPg @Ko xrJxKr \Kzf gJTPuS @Ko TUjS rqJa/rqJPm YJTárL TrJr of ßxRnJVqmJj yPf kJKrKjÇ fJA ßxjJxhr˙ KkF kKrh¬r TfítT rqJPmr \jq ßp ˙J~L jLKfoJuJ ‰frL TPrKZu fJ ßxUJPj ßpJVhJPjr kr G jLKfoJuJ ßhUJr ßuJn xÄmrj TrPf kJKrKjÇ G jLKfoJuJr IjMPòh 3 FmÄ 8 F mKetf KjP~JPVr \jq ßp CkpMÜfJ/IjMkpMÜfJr vftVPM uJ CPuäU TrJ yP~PZ fJ @\ IKiTJÄv ßãP©A oJjJ yPò jJÇ ßpoj IjMPòh 4 Fr V ßf CPuäU TrJ @PZ ßp, FTKa uJu TJKur (èÀfr xJ\J) xJ\Jk´J¬ ß\KxS/ S xJP\t≤PT KjmtJYj TrJ ßpPf kJPrÇ fPm YJKrK©T TJrPe (Moral Turpitude) xJ\Jk´J¬ mqKÜmVt V´yePpJVq yPm jJÇ mftoJj Im˙J~ mJ˜m KY©Ka KT∂á CPJÇ KkF kKrh¬r mJ xÄKväÓ ßrTctx IKlx yPf pUj jLKfoJuJr mKynNtf ßTJj ß\KxS mJ IjqJjq khmLr ‰xKjTPhr rqJPm mhuLr mqJkJPr k´vú TrJ y~ fUj IKiTJÄv ßãP© rqJm xhrh¬r yPf muJ y~ ßp, KmVf xrTJPrr @oPu rJ\jLKfr k´KfKyÄxJr TJrPe fJPT YJKrK©T ßhJPw ßhJwL xJmq˜ TPr uJuTJKur xJ\J ßhS~J yP~PZ, @xPu ßx nJu ß\KxS/QxKjTÇ CPuäUq, ßxjJ Kj~o IjMpJ~L kj/ACKja yPf Kfj\Pjr jJPor kqJPju ‰frL TPr xÄKväÓ ßrTct'x IKlPx kJbJPjJ y~Ç fJrkr ÊÀ y~ ßVJP~ªJ xÄ˙J TfítT KTî~JPr¿ Fr kJuJ FmÄ FaJ yPuA xÄKväÓ ßrTct'x TfítT rqJPmr IjMTáPu mhuLr @Phv \JrL TrJ y~Ç KT∂á mftoJj ßrS~J\ yPò, IKiTJÄv ßãP© kqJPju ‰frLr xo~ ß\KxS/QxKjPTr jJo kj/ACKjPar mJAPr ßgPT ßhS~J yPò FmÄ kj/ACKja IKijJ~T IKiTJÄv ßãP© @ùJmy yP~ fJrJ'A jJo kJbJPòjÇ lPu YJKrK©T TJrPe G mqKÜr xJ\J gJTáT mJ jJ gJTáT fJPf KTZá pJ~ @Px jJÇ rqJm k´KfÔJr kr ßxjJmJKyjL yPf rqJPm mhuLr jLKfoJuJ~ Ff xÄPvJij/kKrmftj TrJ yP~PZ ßp FaJPT x÷mf” FKua ßlJxt muJr ßYP~ jJ muJA ßv´~Ç hoj TJP\ IkmqmyJPrr \jq F mJKyjL AKfoPiq ßmv TMUqJKf uJn TPrPZÇ fJrJ kKref yP~PZ k´PfqT xrTJPrr nJzJPa VM¥J kKrY~iJrL mJKyjL KyPxPmÇ hMjtLKfA FUj F mJKyjLr ßYAj Im ToJP¥ kKref yP~PZÇ rqJPm PpPyfá 60% kMKuv xhxq Totrf FmÄ fJPhr IKiTJÄvA WMPwr TJrPe KmvõJxPpJVqfJr xPñ IkrJi fhP∂ iJrJmJKyTnJPm mqgt fJA ßlR\hJKr KmYJrmqm˙Jr F k´KfmºTfJ hNrLTrPe, rqJPmr IjqJjq xhxq pJrJ xv˘ mJKyjL yPf 40% kNre TPrj fJPhr oPiq WMw hJKm S fJ V´yPer xMPpJV TPr KhP~PZÇ lPu VPz CPbPZ rqJPmr xhxq S rJ\jLKfKmhPhr oPiq hMjLt Kf S xMrãJr FTKa IQmi YâÇ ßnJV TrPZ hMjtLKf xy IjqJjq IkrJPir hJ~oMKÜÇ lPu ßhvmqJkL rqJm ßoPf CPbPZ èo S yfqJr of IkrJi k´mefJ~Ç \Lmj S mqKÜ ˝JiLjfJr IKiTJr u–WPjr KjTíÓ ChJyre yPò KmYJr mKynNtf yfqJTJ¥ IgY xÄKmiJPjr 32 IjMPòPh muJ @PZ- È@AjJjMpJ~L xMKjKhtÓ TJre mqfLf \Lmj S mqKÜ ˝JiLjfJ yAPf TJCPT mKûf TrJ pJAPm jJÇ' ßp rqJmPT ‰frL TrJ yP~KZu xπJx KmPrJiL mJKyjL (BzÅy”m“ _m““z“rÄx Ez“km) KyPxPm @\ fJrJA kKref yP~PZ \Lmj S mqKÜ ˝JiLjfJr yreTJrL KyPxPmÇ @kJf hOKÓPf IjMoJj TrJ pJ~ ßp, rqJm VbPjr jLKfVf k´Kâ~JèPuJ FUj @r ßoPj YuJ yPò jJÇ xv˘ mJKyjLr TotTftJ xy ß\KxS FmÄ IjqJjq khmLr ‰xKjTmOPªr F mJKyjLPf KjKhtÓxoP~r \jq ßk´weJ~ hJK~fô kJuj TrJr Kj~o gJTPuS fJ oJjJ yPò jJÇ mftoJj xoP~ ßhUKZ, ßpJVqfJ jJ gJTPuS fJPhr rqJPm mhuL TrJ yPò FmÄ xTPuA IPjT Khj iPr gJTPZjÇ lPu IQjKfT TJP\r xPñ \KzP~ kzPZj FmÄ ToJ¥ ˆsJTYJrS jÓ yP~ pJPòÇ rJ\jLKfTrPer lPuA Foj optJhJkNet mJKyjL ±ÄPxr oMPU kKff yPòÇ KjPTJuJx vKnj KZPuj ßjPkJKu~Pjr ßxjJmJKyjLr FT xhxqÇ IxJiJre xJyxL F ‰xKjTKar FT mz hMmtufJ KZu∏ ÈIº @jMVfq' ßjPkJKu~Pjr k´KfÇ ßxjJmJKyjLPf fJ rLKfof yJKxr TJre yP~ hÅJKzP~KZuÇ krmfLtTJPu F ÈIº @jMVfq' \jì KhP~KZu FT jfáj vP»r∏ BpiÅJryrÄx (vKnKj\o)Ç vJxThu KyPxPm pJrJA xrTJr Vbj TPrj fJrJA FPhr UMÅP\ ßmr TPrj FmÄ fJPhr CP¨vq yJKxPu mhKur Kj~o jLKfr ßfJ~JÑJ jJ TPr FPhr rqJPm KjP~JV ßhj FmÄ

mJKyjLPT rLKfof uöJ S IkoJjTr kKrK˙KfPf ßlPujÇ ßhPvr ˝JPgt F YYtJ vLWs mº TrJ CKY“Ç 5. KmFoFPf hLWt Po~JhL ßTJPxtr KuKUf kKrãJr ksvúk© k´˜MPfr mqJkJPr KkF kKrh¬Prr xÄKväÓ KxKnKu~j ˆJl IKlxJr FTmJr @oJr vrjJkjú yjÇ mJÄuJPhv ßxjJmJKyjLPf F@A (Km)-3/38 Fr KmKi ßoJfJPmT @V´yL k´JgtLPhr PpJVqfJr KnK•Pf TKovj kPhr \jq FTKa KjmtJYj k≠Kfr oJiqPo KjmtJYj TrJ y~Ç F KjmtJYj k´Kâ~Jr Ijqfo oJiqo yPò KuKUf krLãJÇ KjmtJYjTJPu FT\j k´JgtLr ùJPjr VnLrfJ FmÄ èeVf KvãJr oJj, mMK≠o•J AfqJKh pJYJAP~ KuKUf krLãJ pPgÓ èÀfô myj TPrÇ xJiJref @oJPhr ßhPvr KvãJmqm˙J S k´JgtLPhr KvãJr oJj KmPmYjJ~ oJiqKoT S CóoJiqKoT kptJP~r KTZá èÀfôkeN t IiqJ~ (pJ xTu k´JgtLPhr \JjJ CKY“) Ppoj mJÄuJ, AÄPrK\, xJiJre VKef S xJiJre ùJPjr Ckr k´vúk© ‰frL TrJ y~Ç IiMjJ KmKnjú AÄKuv KoKc~Jo Ûáu (jqJvjJu TJKrTáuJo mqfLf) ßgPT kJv TrJ ksJgtLVe ßxjJmJKyjLPf TKovj kPh KuKUf krLãJ~ mJÄuJ FmÄ xJiJre VKePfr KxPumJPxr fJrfPoqr TJrPe IxMKmiJr xÿMULj yPò Foj UMÅzJ I\MyJf ßhKUP~ 2009 xJPur k´goJPitr KuKUf krLãJr k´vúkP© fJrfoq TrJ y~Ç fJrA krmftL KuKUf krLãJ IjM„k yPm KT jJ, jJ yPu KT xjJfj k≠KfPf yPm fJ \JjJr \jq xÄKväÓ IKlxJr @oJr xÿMULj yjÇ Kmw~Ka fÅJr mÜmq IjMpJ~L @oJr KjTa UMm kKrTJr jJ yS~J~ @Ko F xÄâJ∂ jLKfoJuJ Ck˙Jkj TrPf mKuÇ hKuu h˜JPmP\ ßhUJ pJ~ ßp, kNmtfj ksvúk© FmÄ Vf krLãJr (IgtJ“ 2009 xJPur k´goJPitr KuKUf krLãJ) mJÄuJ KmwP~r k´vúk© @uJhJ TrJ yP~PZ FmÄ xJiJre VKef KmwP~r Ckr jqJvjJu TJKrTáuJo FmÄ AÄPr\L oJiqPor KxPumJx ßgPT IKnjú KTZá k´vú KjP~ k´vúk© TrJ yP~PZ FmÄ ßx IjMpJ~L krLãJS ßj~J yP~PZÇ CPuäKUf krLãJr mqJkJPr xPmtJó TJr IjMPoJhj @PZ \JjPf YJAPu xÄKväÓ IKlxJr xrJxKr @oJr kNmtfj kKrYJuT Fr jJo CPuäU TPrjÇ F xÄâJ∂ ßjJa xLPa Imvq f“TJuLj FqJc\MPa≤ ß\jJPru Fr xMkJKrv FmÄ ßxjJk´iJPjr IjMPoJhj ßjS~J y~Ç @Ko f“ãjJ“ Kmw~Ka FqJc\MPa≤ ß\jJPru FmÄ ßxjJk´iJjPT \JjJAÇ FPf Fc\MPa≤ ß\jJPru @oJPT @oJr kNmtfj kKrYJuPTr xJPg TgJ muJr krJovt ßhj FmÄ \JjPf mPuj ßp, KTnJPm F„k ‰ÆfjLKf V´ye TrJ yPuJÇ pgJrLKf @Ko @oJr kNmtfj kKrYJuPTr xJPg ßaKuPlJPj TgJ mKu FmÄ fÅJr nJwqoPf \JjJ pJ~ ßp, ßxjJk´iJPjr KjPhtPv @uJhJ k´Pvúr oJiqPo ßxjJmJKyjLPf TKovj kPhr \jq AÄPr\L oJiqPo kzá~J ßZPu ßoP~Phr xMKmiJPgt k´KfPpJKVfJoNuT KuKUf krLãJr @P~J\j TrJ y~Ç mqJkJrKa pUj @Ko ßxjJk´iJjPT \JjJA fUj KfKj ‰jKfTfJr @PuJPT F irPer krLãJ V´yePpJVq j~ mPu kMjrJ~ KYrJYKrf Kj~Po FTA ksPvúr oJiqPo xTPur \jq KuKUf krLãJ ßj~Jr KjPhtv ßhjÇ @oJr \JjJ oPf mJÄuJPhv xy kOKgmLr ßTJgJ~S k´KfPpJKVfJoNuT KjmtJYjL krLãJ @uJhJ ksPvúr oJiqPo IjMKÔf y~ jJ FmÄ FPf xKfqTJr IPgt KjrPkãnJPm k´JgtL KjmtJYj TrJS x÷m j~Ç IgY ßxjJmJKyjLr of rJÓsL~ k´KfÔJPjS @orJ fJ TPrKZÇ KT KmKY© KY∂JiJrJr IKiTJrL @orJÇ 6. oMKÜPpJ≠JPhr KyxJm xÄrãe S fJPhr ßhUnJu TrJr hJK~fô IKktf KZu KkF kKrh¬Prr CkrÇ CPuäUq 1997/98 xJPur kNPmt ßxjJ xhr kptJP~ oMKÜPpJ≠JPhr mqJkJPr TJPrJ ßTJj oJgJ mqgJ KZu jJÇ fJA FqJc\MPa≤ ß\jJPru KyPxPm orÉo ßo\r ß\jJPru ßoJ” oKfCr ryoJj mLr k´fLPTr hJK~fô kJujTJuLj xoP~ ßxjJk´iJPjr IjMoKf xJPkPã Fr pJ©J ÊÀ y~Ç Ff mZr kJr yP~ ßVPuS @\ ImKi KT∂á oMKÜPpJ≠JPhr \jq kNetJñ ßTJj ßxu/PxTvj KkF kKrh¬Pr k´KfKÔf y~Kj pKhS KmKnjú xoP~ ßxjJxhPr IPjT jfáj kKrh¬r, ßxTvj mJ ßxu k´KfKÔf yP~PZÇ lPu FcyT KnK•Pf k´KfKÔf F ßxPu KZu jJ ßTJj oMKÜPpJ≠JPhr fJKuTJ mJ oMKÜpM≠ xÄâJ∂ ßTJj oOKfÇ @xPu \Pjìr krmftL xo~ yPf IPjTaJ FKfo KyPxPm F ßxu ßmÅPY KZuÇ hM”U\jT yPuS xfq, 2001 xJPur kr xrTJr kKrmftPjr xJPg xJPg FaJ k´J~ mº yP~ pJ~Ç fJA @Ko @oJr

hJK~fônJr V´ye TrJr kr AKm@rKx'r xJPg ßpJVJPpJV TPr oMKÜpMP≠ IÄvV´yeTJrLPhr fJKuTJ (pJ nJrfL~ ßxjJmJKyjL TfOtT KuKkm≠ TrJ) S krmftLPf oMKÜPpJ≠J TuqJe asJÓ TfítT k´˜MfTíf hKuuèPuJ @jJAÇ FVMPuJr xJPg ßkP~ pJA KTZá hMutn hKuuJKh ßpUJPj CPuäU TrJ @PZ xMPmhJr ßo\r ßoJ” @uL, KxkJyL ‰x~h TKlu CK¨j @yPoh, ßo\r xJuJCK¨j, Po\r ßoJ” oKfCr ryoJj S oMKÜPpJ≠J UJ\J Kj\Jo CK¨Pjr ßvRpt, mLpt S fqJPVr oKyoJ~ ßVRr’JKjõf S mLrfôkNet ßUfJPmr xJAPavj xoNyÇ AKm@rKxPf rKãf fJKuTJ~ k´TJKvf oMKÜPpJ≠JPhr xÄUqJ 68 yJ\Jr 93 \j KT∂á oMKÜPpJ≠J TuqJe rJPÓsr fJKuTJ~ k´TJKvf oMKÜPpJ≠Jr xÄUqJ 69 yJ\Jr 833 \jÇ CkPr CPuäKUf ßpJ≠JVe fJ ßp xÄUqJrA yCj jJ ßTj fJPhr IKiTJÄvA @\ F jvõr kOKgmLPf ßjA KT∂á @PZ mJÄuJPhvÇ TJ\L j\Àu AxuJo, @oJPhr \JfL~ TKm FTmJr KuPUKZPuj, ÈKyªM jJ G oMxKuo K\ùJPx ßTJj \j/ TJ¥JrL mu cáKmPZ oJjMw x∂Jj ßoJr oJrÇ' oMKÜpMP≠r oiq KhP~ @orJ iot, met xy \JKfr xLoJ ZJKzP~ oJjMw yP~ CPbKZuJoÇ IgY @\ 42 mZr kr ßhUKZ, @orJ @r oJjMw jAÇ oJjKmT x•ôJPT Kmx\tj KhP~ KT TPr @orJ @®optJhJvLu \JKf ym? fJA @oJr IjMPrJi gJTPm ßxjJxhr ßpj F ßxuPT \LKmf rJPUj I∂f ßxjJmJKyjL yPf oMKÜpMP≠ IÄvVsyeTJrL xTu khmLr xhxq S fJPhr kKrmJrmVtPT xÿJj ßhUJPjJr fJKVPhÇ @r KTZáKhj kr @orJ YJAPuS fJPhr ˝vrLPr kJPmJ jJÇ pJPyJT, F ßxPur KmVf TJptâPo @oJr FaJA iJreJ yP~PZ ßp, oMKÜpMP≠ pJrJ IÄvV´ye TPrjKj ßx irPer oMUPYjJ ßxjJxhxqPT jfáj TPr oMKÜpMP≠r xjh KmfrPjr CP¨Pvq F ßxu Iit \LKmf TPr rJPUj jfámJ ßTj Fr TJptâo xŒPTt ßxjJxhxqPhr ImVf TrJPjJ yPm jJ FmÄ oMKÜPpJ≠JPhr fJKuTJS yJujJVJh rJUPm jJÇ mJÄuJPhPvr oMKÜpM≠ FT IKÆfL~ \jpM≠Ç oMKÜpMP≠r AKfyJx @oJPhr IyÄTJrÇ mñmºM ßvU oMK\mr ryoJj FmÄ vyLh rJÓskKf K\~JCr ryoJj fÅJPhr ˝ ˝ Im˙Jj PgPT mJÄuJPhv k´KfÔJ S KmKjotJPe èÀfôkNjt GKfyJKxT ImhJj ßrPU ßVPZjÇ FT\j rJ\QjKfT ßjfíPfô KmTKvf yP~KZPuj rJ\jLKf TPr S rJ\QjKfT ßjfífô KhP~ FmÄ Ijq\j rJ\jLKfT KZPuj jJ mPa KT∂á ßhPv xOÔ AKfyJPxr pMVxKºãPj ßhv S ßhPvr oJjMPwr kPã Ixo xJyKxTfJr xPñ k´mu ßhvPk´Po CöLKmf KZPuj KmiJ~ GKfyJKxT hJK~fô S nNKoTJ kJuj TrPf ßkPrKZPujÇ mñmºM \JKfPT ˝JiLjfJr kOyJ~ \JV´f S CPÆKuf jJ TrPu ßo\r K\~J ˝JiLjfJ ßWJweJ ßhS~Jr hMutn SA GKfyJKxT xMPpJV ßkPfj jJÇ @mJr Po\r K\~J SA xKºãPj ßmfJPr ˝JiLjfJr ßWJwjJ jJ KhPu \JKf fôKrf VKfPf oMMKÜpMP≠r KhT KjPhtvjJ S IjMPk´reJ ßkf jJÇ @\ KmÃJK∂ S yLjfJr TJrPe @orJ FA hMA oyJj mqKÜPT KmfKTtf TrKZÇ fJPhr oOKf S TPotr k´Kf Iv´≠J k´hvtj TrKZÇ lPu ßhPv \JfL~ GTqof S xÄyKf k´KfÔJr kKrmPft \JfL~ KmnKÜPT xŒ´xJKrf TrKZÇ lPu F pMP≠ ßT, TUj, KTnJPm IÄv KjP~KZPuj fJr iJrJmJKyT metjJ KTÄmJ ksoJe rJÓsL~nJPm TUjA xÄVOKyf y~KjÇ oMKÜmJKyjL pM≠ TPrPZ KmKnjú ToJP¥r IiLPj KmKnjú k´J∂Pr jJjJnJPm pKhS oMKÜpMP≠r xmtJKijJ~T KZPuj FT\j ß\jJPru SxoJjL KT∂á xTu ßãP© fJr ßjfífô xoJjnJPm xMkK´ fKÔf KZu jJÇ CPuäUq, 25ßv oJYt rJPf kJKT˜Jj ßxjJmJKyjLr ÈIkJPrvj xJYt uJAa' ÊÀr kroNyMft ßgPTA ßo\r K\~Jr ßjfOPfô ˝JiLjfJ pM≠ ÊÀ y~Ç 10 FKk´u f“TJuLj TPetu SxoJjLr ßjfOPfô KxPua˙ ßfKu~JkJzJ YJ mJVJPj 2 Aˆ ßmñu ßrK\PoP≤r xhr h¬Pr pM≠ kKrT·jJ ‰frL TrJ y~ FmÄ xoVs mJÄuJPhvPT 11Ka ßxÖPr nJV TrJ y~Ç 17 FKk´u TáKÓ~Jr ßoPyrkMr˙ ‰mhqjJgkMr @omJVJPj mJÄuJPhPvr I˙J~L xrTJr k´KfKÔf yPu TPetu SxoJjL (Im:) ßT xmtJKijJ~T KyPxPm KjP~JV ßh~J y~ FmÄ ˝JiLjfJ xÄV´JPor \jq VOKyf xTu kKrT·jJPT ‰mifJ ßh~J y~Ç fJA TPetu SxoJjLr kPã ßjfOfô k´KfÔJ TrJ mJ˜m IPgt x÷m KZu jJÇ fPm FaJS xfq, pM≠TJuLj xoP~ F KjP~ ßTJj mJT-Kmf¥J KZu jJ pKhS pM≠ kKrYJujJr ßãP© ßo\r K\~Jr @âojJfúT @YrPer \jq xmtJKijJ~PTr xJPg SjJr hMrfô KZu xmthJAÇ pJPyJT, pMP≠r xo~ xmJrA uãq KZu FTKahUuhJrPhr yJf ßgPT PhvPT oMÜ TrJÇ FT xo~ ßhv ˝JiLjS y~ KT∂á pM≠ ßvw yS~Jr kr oMKÜPpJ≠JPhr xÄùJ KjP~ ÊÀ y~ KmPrJi pJr \jì

y~ ˝JiLj mJÄuJPhPvr k´go xrTJr yPf FmÄ YuPZ @\ ImKiÇ k´KfmJrA pUj xrTJr kKrmftj y~ fUj oMKÜPpJ≠JPhr fJKuTJrS kKrmftj yPòÇ IPjT @xu oMKÜPpJ≠J mJh kzPZj @mJr IoMKÜPpJ≠J, kJT mJKyjLr xPyJhr FojKT ˝JiLjfJ xÄV´JPor KmPrJiL IPjPTA fJPf pMÜ yPòjÇ @oJPhr oMKÜpM≠ S ˝JiLjfJr Kmw~Ka FTKhPT ßpoj \JfL~ @PmPVr Kmw~, ßfoKj \JfL~ xKÿuPjr S Kmw~Ç xoV´ \JKfPT xm ßnhJPnh S kJgtTq nMPu FTPhPy uLj yP~ pJmJr ßYfjJ yPò @oJPhr oMKÜpMP≠r k´TOf ßYfjJ TJre pMP≠r xo~ xoV´ \JKf FTKa ßYfjJ~ GTqm≠ yP~ oMKÜpMP≠r oiq KhP~ FT IxJiq xJij TPr I\tj TPrKZu ˝JiLj xJmtPnRo \JKfrJÓs mJÄuJPhvÇ KT∂á hM”U\jT yPuS xfq, @oJPhr F Km\~PT TJKuoJ Pukj TrPf krmftLPf IPjPTA huL~TrPjr Yâ KyPxPm oMKÜpM≠ S oMKÜPpJ≠JPhr fJKuTJ S metjJ Ck˙JkPj vbfJr @vs~ KjP~PZj FojA FT IkTPotr TJKyjL @kjJPhr ImVKfr \jq FUJPj fáPu irKZÇ kJKT˜Jj yPf k´fqJVf FT\j KmsPVKc~Jr ß\jJPrPur jJo oMKÜPpJ≠J KyPxPm P¸vJu mJÄuJPhv @Kot SctJr (FxKmFS 3/2000) F k´TJKvf y~Ç Ifkr KfKj oMKÜPpJ≠J KyPxPm SjJr xjh k© kJS~Jr \jq ßxjJxhPr @Pmhj TrPu fÅJPT ßxÖr jür mqKff ßkvJu xjhk© oMhsj TPr fJ k´hJj TrPf f“TJuLj ßxjJk´hJj ßulPajqJ≤ ß\jJPru yJÀj-Cr-rvLh 25 \Mj 2001 xJPu KjPhtv k´hJj TPrjÇ IgY CÜ KmsPVKc~Jr ß\jJPru TUjS oMKÜpMP≠ IÄvV´ye TPrjKjÇ ßxjJk´hJPjr IjMPoJhj S Fc\MPa≤ ß\jJPru (FK\)'r xMkJKrvjJoJr \jq f“TJuLj KcKkF ßp o∂mq k© KuPUKZPuj fJ kzPu Kmw~Ka @PrJ kKrÛJr yP~ pJ~Ç KfKj KuPUKZPuj- ÈCÜ IKlxJr 10A FKk´u 1971 xJPu TrJYL ßgPT kuJ~j TPrj FmÄ KxºM/rJ\˙Jj xLoJP∂r ßYJr xLoJ∂ ßYRKTr KjTa mctJr kMKuv TfíT t iOf yjÇ krmftLPf ßTJat oJvtJPu fJPT vJKf KhP~ ß\Pu ßk´re TrJ y~Ç oMKÜpMP≠ IÄvV´yPer CP¨PvqA KfKj kJKT˜Jj ßgPT kJKuP~ @xJr ßYÓJ TPrjÇ IfFm FT\j oMKÜPpJ≠J KyxJPm ˝LTOKf kJS~Jr KfKj hJmL rJPUjÇ ßpPyfá AfqmxPr I© KmwP~ fJr jJo P¸vJu mJÄuJPhv @Kot IctJr (FxKmFS) ßf k´TJKvf yP~PZ IfFm CÜ IKlxJrPT oMKÜPpJ≠J KyPxPm ˝LTOKf KhP~ oMKÜPpJ≠J xJKatKlPTa ßhS~J pJ~Ç fPm oJjjL~ ßxjJmJKyjL k´iJPjr IjMoKf xJPkPã xJKatKlPTa k´˜Mf TrJ ßpPf kJPrÇ' F kpt∂ KuPU KfKj FqJc\MPa≤ ß\jJPrPur xh~ KmPmYjJ S krmftL TJptâPor \jq fÅJr KjTa Ck˙Jkj TPrj FmÄ kptJ~âPo KfKj ßxjJk´iJPjr KjTa Ck˙Jkj TrPu ßxjJk´iJj fJPf IjMoKf k´hJj TPrjÇ fPm hMnJtVq\jTnJPm FrA oJP^ KjmtJYPjr TJptâo ÊÀ yP~ pJS~J~ FmÄ krmftLPf KjmtJYPjr oJiqPo jfNj xrTJr VKbf yPu xJKatKlPTaKa CÜ KmsPVKc~Jr ß\jJPrPur yJPf ßkRÅPZKjÇ @Ápt\jTnJPm F KmsPVKc~Jr ß\jJPruS oMKÜpMP≠r xJKatKlPTa kJS~Jr mqJkJPr jLrmfJ kJuj TPrjÇ hLWt @a mZr kr @mJrS xrTJr kKrmftj yPu KfKj 04 IPÖJmr 2009 xJPu kMjrJ~ kKrYJuT KkF kKrh¬r mrJmr oMKÜPpJ≠J xjhk© kJS~Jr \jq @Pmhj TPrjÇ ßxjJ xÄÛOKf IjMpJ~L xTu mrJf k©JKh pUj @oJr KjTa Ck˙Jkj TrJ y~ fUj xÄKväÓ FT fÀe IKlxJr mqJñJgtTnJPm ßxjJmJKyjLr ß\qÔ IKlxJrPhr jLKf ‰jKfTfJr k´vú fáPu FT\j IoMKÜPpJ≠JPT ßTj oMKÜPpJ≠J muPf yPm ßx ßk´KãPf @PmhjTJrLr ßUÅJzJ pMKÜ U¥j TPr IKlxJr fJr mÜmq @oJr KjTa Ck˙Jkj TPrjÇ mqKÜVfnJPm @Ko CÜ KmsPVKc~Jr ß\jJPruPT KYKjÇ @Ko SjJr IiLj˙ ÓJl IKlxJr KyPxPm khJKfT KmsPVPc YJTárL TPrKZÇ @Ko khJKfT kPjr IKijJ~TPfôr hJK~fô kJujTJuLj xoP~ KfKj AKm@rKxPf ÈkJkJ aJAVJr' KyPxPm KjP~JK\f KZPujÇ KfKj f“TJuLj KkFxFl pJ mftoJPj FxFxFl jJPo kKrKYf S ßhPvr xPmtJó kptJP~r mqKÜmPVtr KjrJk•J k´hJPjr hJK~Pfô KjP~JK\f fJr k´KfÔJfJ kKrYJuTS KZPujÇ ßxjJmJKyjLPf nJu IKlxJr KyPxPm KfKj xmthJA kKrKYf KZPujÇ pJPyJT, Kmw~Ka @Ko @oJr CkPrJ˙ TotTftJ FqJc\MPa≤ ß\jJPruPT \JjJA FmÄ o∂mq kP© k´vúPmJiT KY¤ KhP~ Ck˙Jkj TrPu KfKjS ßxjJk´iJPjr KjTa fJ ßk´re TPrjÇ YuPm...


KmPjJhj 23

SURMA m 3 - 9 April 2015

17 mZr kr...

Kfj FTáPv khTk´J¬PT KmPvw xÄmitjJ k´hJj

dJTJ, 1 FKk´u ßZJakhtJr KjotJfJ KyPxPm k´~Jf TgJxJKyKfqT ÉoJ~Nj @yPoPhr xyiKoteL ßoPyr @lPrJ\ vJSj FTpMV kJr TrPZjÇ 2003 xJPu KfKj ÉoJ~Nj @yPoPhr ßuUJ ÈkãLrJ\' jJaT KjotJe TPrjÇ ßxA ßgPT FUj kpt∂ KfKj vfJKiT jJaT ßaKuKluì KjotJe TPrPZjÇ fJr oPiq hMKa iJrJmJKyT jJaTS rP~PZÇ FTKa ÈTKm' S IjqKa ÈFTuJ kJKU'Ç 1998 xJPu ÉoJ~Nj @yPoPhr ßuUJ ÈFA ‰mvJPU' KjP~ jJaT KjKotf y~Ç KjotJfJ KyPxPm fUj jJo mqmÂf y~ ÈjMyJv YuKó©'rÇ hLWt 17 mZr kr YqJPju @AP~r \jq FTA jJaPTr KrPoT TrPZj ßoPyr @lPrJ\ vJSjÇ F k´xPñ vJSj mPuj, È17 mZr @PV FA ‰mvJPU jJaPT @Ko VJj ßVP~KZuJoÇ ÉoJ~Nj @yPoPhr ˛OKfr k´Kf v´≠J \JKjP~A KmPvw F jJaTKa KjotJe TrKZÇ pJrJ jJaPT TJ\ TPrPZj k´PfqPTA pJr pJr YKrP© UMm nJPuJ IKnj~ TPrPZjÇ @vJ TKr jJaTKa hvtPTr nJPuJ uJVPmÇ'

dJTJ, 1 FKk´u - 2015 xJPu rJÓsL~ xÿJjjJ ÈFTáPv khT'k´J¬ Kfj èeL mqKÜ FKaFo vJoxMöJoJj, @mMu yJ~Jf S lKrhMr ßr\J xJVrPT KmPvw xÄmitjJ ßh~J yP~PZÇ mJÄuJPhv k´PpJ\T kKrPmvT xKoKf'r CPhqJPV rJ\iJjLr dJTJ TîJPm Vf 30 oJYt F Kfj èeL mqKÜfôPT KmPvw xÄmitjJ ßh~J y~Ç xKoKfr CkPhÓJ TKoKar xnJkKf jJKxÀK¨j KhuM mPuj, ÈmJÄuJPhPvr YuKóP©r KmTJPv FKaFo vJoxMöJoJj, @mMu yJ~Jf S lKrhMr ßr\J xJVPrr ImhJj IkKrxLoÇ fJPhr rJÓsL~ xÿJjk´JK¬Pf @orJ YuKó© KvP·r xmJA @jKªf S VKmtfÇ F @jª nJVJnJKV TrJr \jqA @oJPhr FA ßZJ¢ IgY @∂KrTfJ~ nrkMr @P~J\j KZuÇ' FKaFo vJoMxöJoJj mPuj, Èk´PpJ\T kKrPmvT xKoKfr Foj oyfL CPhqJVPT xJiMmJh \JjJAÇ ßxA xPñ @oJr @vJ gJTPm, nKmwqPfS fJrJ fJPhr @∂KrTfJr F iJrJmJKyTfJ m\J~ rJUPmjÇ' @mMu yJ~Jf mPuj, ÈKjP\Phr oJjMPwr nJPuJmJxJ~ @mJPrJ oMê yuJoÇ @Ko Tífù k´PpJ\T kKrPmvT xKoKfr k´KfÇ' lKrhMr ßr\J xJVr mPuj,

ÈrJPÓsr xÿJjjJPT v´≠Jr ßYJPU ßhPU @mJr @oJPhr KmPvw xÿJjjJ~ xÄmKitf TrJ~ k´PpJ\T kKrPmvT xKoKfr k´Kf @∂KrTnJPm TífùÇ @\PTr F KhjKa mÉKhj @oJr v´≠Jr xPñ oPj gJTPmÇ' KmPvw xÄmitjJ IjMÔJjKar xûJujJ TPrj

k´PpJ\T ßUJrPvh @uo UxÀÇ IjMÔJPj mP~JP\qÔ IPjT k´PpJ\PTr kJvJkJKv fJrTJPhr oPiq CkK˙f KZPuj- \JKyh yJxJj, voL TJ~xJr, xJKh~J AxuJo ßoR, Sor xJjL, ßoRxMoL, EfMketJ, @ÅKU @uoVLr, ßoPyr @lPrJ\ vJSjxy @rS IPjPTÇ

kJÅY yJ\Jr láa CÅYá ßgPT uJl! SvJPjr kgYuJ...

fPm ßTC ßTC mqKfâoÇ Iã~ TáoJr ßfJ KjP\r ȈqJ≤'èPuJ KjP\ TrJr \jq xMUqJfÇ FmJr ßpJVq Kvwq ßkPuj Iã~ÇmÀe iJS~Jj ßp IKmvõJxq TJ§ TPrPZjÇ UJzJ kJyJPzr kJÅY yJ\Jr lMa Skr ßgPT KhP~PZj uJl! PrPoJ Kc'xM\Jr FKmKxKc 2-Fr FTKa hOPvqr k´P~J\Pj Foj ˆqJ≤ TPrPZj mÀeÇ fPm Foj TJ§ ßp TrPf pJPòj, fJ TJCPT @PV ßgPT \JjJPjJ y~KjÇ mÀPer n~ KZu, oJ-mJmJr TJPj UmraJ ßVPu ˆqJ≤aJ @r TrJA yPm jJÇ

dJTJ, 31 oJYt - KoKc~J~ SvJPjr kgYuJ ßmKvKhj y~KjÇ FrA oPiq KjP\r k´KfnJr k´oJe KhP~PZj KfKjÇ ßZJaPmuJ ßgPTA KoKc~Jr k´Kf @Twte KZu k´muÇ fJA mJÄuJPhv TíKw KmvõKmhqJu~ ßgPT kzJPvJjJ ßvw TPrA F \VPf KmYre ÊÀ TPrÇ TJ\ TPrPZj ßmv KTZM jJaPTÇ xmtPvw KfKj xJPhT KxK¨TLr kKrYJujJ~ ÈKlPr KlPr 71' ßaKuKlPuì TJ\ TPrPZjÇ FKa 26 oJYt FKaFj mJÄuJ~ k´YJr yP~PZÇ F k´xPñ SvJj mPuj, ÈKjP\r k´KfnJ k´oJPer \jq xMPpJPVr k´P~J\jÇ nJPuJ xMPpJPVr k´fLãJ~ rP~KZÇ @vJ TrKZ F \VPf KjP\PT ˙J~L TrPf kJrmÇ FZJzJ SvJj KmùJkPjr oPcu KyPxPmS TJ\ TPrPZjÇ APò fJr mz khtJ~ KjP\PT ßhUJÇ

dJTJ, 1 FKk´u - jJ~TPhr KyPrJKVKr xm khtJ~Ç ÀkJKu khtJ~ fJÅrJ ßpxm IKmvõJxq TJ§TLKft TPrj, Fr IPjT KTZMA

xJKjr KhjTJu

dJTJ KmvõKmhqJuP~ ßlrPhRx, EfMketJ

dJTJ, 1 FKk´u - kPjtJ \V“ ßZPz mKuCPc kJ rJUJ xJKjr KhjTJu UMm FTaJ nJPuJ pJPò jJ @\TJuÇ mKuCPcr jJK~TJPhr KmPrJKifJ ßfJ rP~PZA, AhJjLÄ @mJr @APjr UzVS ßjPo @xPZ fJr SkrÇ xŒ´Kf FojA FT @AKj \KaufJ~ kPzPZj xJKj KuSjÇ jfMj ZKm ÈFT ßkPyKu uLuJ'r k´PoJvj KjP~A mftoJj mq˜fJ fJrÇ F CkuPãA Vf ßrJmmJr xMrJPf pJj KfKjÇ cJ~o¥ yJPm IjMKÔf FA APnP≤ @Vf C“xJyL hvtPTr xÄUqJ Ff ßmKv KZu ßp, mJiq yP~A \J~VJ mhu TrPf y~ @P~J\TPhrÇ KT∂á FrA oJP^ ˙JjL~ FT mqKÜ xJKjr KmÀP≠ Fl@A@r bMPT KhP~PZjÇ SA mqKÜr IKnPpJV, APnP≤ ßuJPTr Knz mJzJPf jJKT xJKj AòJ TPrA fJr akPux ZKm KmKu TPrPZjÇ fJr oPf FKa FPTmJPrA nMu TJ\, ßpaJ nJrfL~ xoJP\ V´yePpJVq j~Ç xJKjr SA ZKm Vf mZPrr FKk´u oJPxS nJArJu yP~KZuÇ xJKjr FT WKjÔ xN© \JjJ~, oM’JA ßgPT KmoJPj nPhJhrJ pJj xJKjÇ ßxUJj ßgPTA xzTkPg xMrJa ßkRÅZJj KfKjÇ KT∂á APnP≤r @P~J\TrJ ßvw oMyNPft ßnjMq mhu TPr Ijq FTKa ßyJPaPu IjMÔJPjr @P~J\j TPrjÇ è†j rP~PZ, xzTkPg pJS~Jr xo~A xJKj IjMÔJPj \jxoJVo ßmKv TrJr \jq fJr akPux ZKm Kmfre TPrPZjÇ

IxJiJre FoJ S~Jaxj dJTJ, 1 FKk´u - fJÅr oPiq Foj KTZM FTaJ @PZ, KbT mqJUqJ TrJ pJ~ jJÇ fPm IjMnm TrJ pJ~Ç FoJ S~Jaxj ßp KmPvõr xmPYP~ ÈIxJiJre' jJrL KjmtJKYf yP~PZj, F UmPr fJA Km˛~ ßjAÇ \jKk´~ xJAa @ÛPoj-Fr \KrPk ÈIxJiJrefoJ'r FA ßUfJm ßkP~PZj FoJÇ xJAaKa k´KfmZrA Foj \Krk TPr gJPTÇ fPm Fr @PV fJrJ ßmKv ß\Jr Khf ßxRªPptr KhPTÇ KT∂á FmJr fJrJ ß\Jr KhP~PZ jJrLPhr I\tj @r nKmwq“ KjP~ nJmjJr KhPTÇ jJrLr IKiTJrxy KmKnjú xJoJK\T TotTJP§ \Kzf FoJ fJA FKVP~ ßVPZjÇ FoJ ßkZPj ßlPuPZj ACFlKx fJrTJ r¥J rJCKx, KTo TJrcJKv~Jj, ßaur xMAlaPhrÇ Ijq ßnJaJrPhr kJvJkJKv KoKc~J mqKÜfôrJS FA ßnJaJnMKaPf IÄv KjP~PZjÇ

TqJPorJ mJ Kn\Mq~Ju APlPÖr TJrxJK\Ç @mJr ^MÅKTkNet hOvqèPuJPf jJ~PTr mhPu IKnj~ TPr ßhj Ijq ßTCÇ

dJTJ, 31 oJYt - TuJ nmPjr KxÅKz ßmP~ CbPf pJPòj jJ~T ßlrPhRxÇ fJÅr kJv ßgPT @joPj ßyÅPa pJS~J hMA fÀeLr FT\j Ijq\jPT ßaPj gJoJuÇ KlxKlKxP~ muu, ßlrPhRx! dJTJ KmvõKmhqJuP~r VePpJVJPpJV S xJÄmJKhTfJ KmnJPVr k´JÜj KvãJgtL ßlrPhRxÇ k´iJj mÜJ KyPxPm TgJ muPuj dJTJ KmvõKmhqJuP~r ßaKuKnvj S YuKó© Iiq~j KmnJPVr mqm˙JkjJ~ @P~JK\f ÈKjotJfJr ßYJPU IKnj~' KvPrJjJPor ßxKojJPrÇ VfTJu ßxJomJr hMkMPr oM\Jllr @yPoh ßYRiMrL KoujJ~fPjr FA ßxKojJPr @PrT mÜJ KZPuj TuTJfJr IKnPj©L EfMketJ ßxjè¬Ç pKhS mÜPmqr xo~ KfKj muPuj, ÈhMA mJÄuJ'PT @uJhJ TPr ßhPUj jJ KfKjÇ @ªJoJPjr FT hMVot FuJTJ~ YuKZu fJÅr ÊKaÄÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~r cJPT xJzJ KhPfA yJK\r yP~PZj KfKjÇ kPg mhu TrPf yP~PZ YJrKa KmoJjÇ Kk´~ IKnPj©LPT xJoPj ßkP~ @®yJrJ ßaKuKnvj S YuKó© KmnJPVr KvãJgtL hL¬Ç K\Pùx TrPuj, mJKeK\qT ZKm @r @atKlPuì IKnjP~ ßTJPjJ fJrfoq TPrj KT jJ? EfMketJ muPuj, ÈKv·Lr TJPZ xm käqJalotA xoJjÇ' KmnJPVr KvãJgtLPhr jJjJ

k´Pvúr \mJm KhPf KVP~ KfKj @rS muPuj, ÈIKnj~ mJ Kluì ßTJPjJ oqJK\T j~Ç FaJ ßvUJr \jq IPkãJ TrPf yPm, ‰ipt irPf yPmÇ ßp IPkãJ ßk´KoT-Pk´KoTJPT TrPf y~Ç IKnùfJ mJzPf gJTPu TJ\S nJPuJ yPf gJTPmÇ' jJ~T ßlrPhRx @lPxJx TPr muPuj, È@oJPhr xoP~ YuKó© KmnJVKa KZu jJÇ ßfJoJPhr @oJr BwtJ y~Ç fPm IPjT nJPuJ kKrYJuPTr xPñ TJ\ TrJr IKnùfJ ßgPT IPjT KTZM KvPUKZÇ mJ˜KmT ßxA KvãJaJ IPjT TJP\ ßuPVPZÇ' IjMÔJPj k´iJj IKfKg KZPuj dJTJ KmvõKmhqJuP~r CkJYJpt @ @ o x @PrKlj KxK¨T, cqJPlJKcu A≤JrjqJvjJu ACKjnJKxtKar xy-CkJYJpt ßVJuJo ryoJjÇ ßxKojJPr xnJkKffô TPrj ßaKuKnvj S YuKó© KmnJPVr ßY~JrkJrxj vKlCu @uo nNAÅ ~JÇ @PrKlj KxK¨T mPuj, ÈAKfyJPxr jJjJ WJfk´KfWJPf hMA mJÄuJr oJP^ xLoJPrUJ rKYf yP~PZÇ xJÄÛOKfT mºPjr oJiqPo @orJ ßxA xLoJjJ IKfâPor ßYÓJ TrmÇ' vKlCu @uo \JjJj, FA KmnJPVr xPñ hMA mJÄuJr KjotJfJ, IKnPjfJr kJvJkJKv SkJr mJÄuJr Kluì AjKˆKaCaèPuJr FTaJ ßxfMmPºr ßYÓJ YuPZÇ


3 - 9 April 2015

24-25 SURMA

Umr ‰mKY©

mO•JTJr ˛JatPlJj

Kox AK¥~J IKhKf

dJTJ, 31 oJYt - ˛JatPlJj, @AkqJc, uqJkak, ßaKuKnvjxy mftoJPj @oJPhr mqmÂf ßmKvr nJV k´pMKÜ keqA @~fJTJrÇ FèPuJr @~fJTJr kthtJ~ ßYJU ßrPUA @orJ TJ\ TKrÇ @~fJTJr pPπr mqmyJr ßfJ IPjT Khj yPuJ, FmJr fJr @TJr kJP KhPu ßToj y~? Foj nJmjJ ßgPTA pMÜrJPÓsr Kfj VPmwT ‰fKr TPrPZj mO•JTJr ˛JatPlJjÇ ßhvKar TqJKuPlJKjt~JKnK•T k´KfÔJj oPjJPor yP~ fJrJ jfMj irPjr FA ˛JatPlJj CØJmj TPrjÇ fJrJ FKaPT muPZj IqJK≤-˛JatPlJj, pJ KcK\aJu pPπr k´Kf mqmyJrTJrLr @xKÜ Kj~πPeS xãoÇ CØJmTPhr @vJ, ßVJuJTJr yJPfr fJuM @TíKfr ßlJjKa ˛JatPlJPjr iJreJA mhPu ßhPmÇ k´pMKÜ k´KfÔJj oPjJPor k´iJj KjmtJyL @Pms IqJ¥Jrxj mPuj, FA CØJmj ßTmu ˛JatPlJPjr FTKa KmT·A j~, FKa mÉu k´YKuf @~fJTJr pπèPuJr k´Kf YqJPu†S mPaÇ kPTaWKz FmÄ TokqJÖ TŒJPxr Skr KnK• TPr jfMj FA ßlJj ‰fKr TrJ yP~PZÇ Fr khtJKaS ßVJuJTJr WKzr oPfJA ßhUJPmÇ FfKhPjr @~fJTJr ßlJj ßhUPf xMªr S TJP\ xyJ~TÇ @r F ßVJuJTJr ßlJj fJr ßYP~S ˝~ÄxŒNet S pMPVJkPpJVLÇ kPTPa rJUJr CkPpJVL F ßlJj oMKhsf kOÔJ, ßaKuKnvj, TKŒCaJr AfqJKh IÄPv KmnÜÇ fPm ßk´JPaaJAPk ‰fKr Fr khtJr ßr\MPuvj FUjS ToÇ ˛JatPlJPjr KmkrLf iJrJr muJ yPuS Imvq FKa IqJ¥sP~c S èVu ˛JatS~JPYr IkJPrKaÄ KxPˆPoA kKrYJKufÇ CØJmT k´KfÔJPjr @vJ, FA ßlJj KjP~ @oJPhr T·jJ S InqJx IPjTaJA mhPu ßhPmÇ

ImPvPw VJZPTA KmP~! dJTJ, 26 oJYt - KfKj nJPuJmJxJr TJXJuÇ KT∂á pJPTA KmvõJx TPrPZj, ßxA fJPT k´fJKrf TPrPZÇ IgY Kao jJPor FTKa VJPZr TJZ ßgPT Ix÷m nJPuJmJxJ ßkP~PZj mPu hJKm TPrPZj FT IPˆsKu~Jj jJrLÇ FÿJ oqJTJPm 30 oJYt - 2015 xJPur Kox AK¥~J KvPrJkJ K\fPuj IKhKf @ptÇ k´KfPpJKVfJ~ KÆfL~ S fOfL~ yP~PZj @lKrj rJPYu nJ\ S mKftTJ KxÄÇ @VJoL KmvõxMªrL k´KfPpJKVfJ~ nJrPfr yP~ k´KfKjKifô TrPmj KhKuär FTKa lJPot KrxJYt IqJjJKuPˆr TJ\ TrJ IKhKfÇ @lKrj rJPYu nJ\ S mKftTJ KxÄS KmKnjúoú @∂\tJKfT k´KfPpJKVfJ~ IÄv KjPf kJrPmjÇ vKjmJr oM’JAP~r pvrJ\ ˆMKcSPf F k´KfPpJKVfJr YNzJ∂ kmt IjMKÔf y~Ç FPf CkK˙f KZPuj mKuCc fJrTJrJSÇ IjMÔJPj KmYJrPTr @xPj KZPuj \j @msJyJo, ojLwJ ‰TrJuJ, xjM KjVo, IKju TJkMr, KlPrJ\ jJKh~JhS~JuJ, @mM \Kj, xªLk ßUJxuJ, Kv·J ßvKb, ßxJjJKu ßmPªs, KY©JñhJ KxÄy S Kv~JoT hJnrÇ F ZJzJ KmPvw YoT KZu \qJTMKuj lJjtJPª\ S vJKyh TJkMPrr kJrlroqJ¿Ç KmYJrT \j @msJyJo mPuj, È@orJ oNuf k´JgtLr mqKÜfôPTA k´JiJjq KhP~KZÇ ÊiM ßYyJrJ j~, k´KfPpJVLr YKr© mM^PfS ßYÓJ TPrKZÇ TJre, Kox AK¥~J KpKj yPmj, KfKj KmPhPv @oJPhr ßhPvrA k´KfKjKifô TrPmjÇ' IKju TJkMr mPuj, ÈPxrJ ßmPZ ßjS~JaJ TÓ yP~PZÇ TJre, k´KfKa ßoP~rA @uJhJ irPjr mqKÜfô S ßpJVqfJ rP~PZÇ'

kMTMr j~, Kco YMKr jJPor SA jJrL fJA KbT TPrPZj FmJr VJZPTA KmP~ TrPmjÇ FojaJA \JjJPò ßcAKu ßaKuV´JlÇ FÿJ \JKjP~PZj, oJjMPwr xJPg nJPuJmJxJr xŒTt VPz KfKj mLfv´≠Ç fJA \LmPj @r ßTJPjJ oJjMwPT

nJPuJmJxPmj jJ mPu KbT TPrPZj FÿJÇ 31 mZPrr FA jJrLr hJKm, FmJr KfKj FA VJZKaPTA KmP~ TrPmj mPu KbT TPrPZjÇ F KmwP~ FÿJr kKrmJPrr ofJof Imvq kJS~J pJ~KjÇ

oJjMPwr WPr ßkJTJoJTPzr mxKf dJTJ, 31 oJYt - KjP\r mxmJPxr \jq oPjr oPfJ TPr xJK\P~-èKZP~ ßjS~J WPr oJjMPwr \JjJr mJAPrS gJPT IPjT KTZMÇ ßxA IPjT KTZMaJ TL? yJ\Jr rTo IeM\Lm @r ßkJTJoJTzÇ @r FèPuJ jJKT mJzPZS hs∆fÇ Pas¥x Aj APTJuK\ IqJ¥ AnuMqvj xJoK~TLPf Vf 19 oJYt k´TJKvf VPmweJ KjmPº KmùJjLrJ \JjJj, pMÜrJPÓsr C•r TqJPrJuJAjJ~ 40Ka mxfmJKzPf IjMxºJj YJKuP~ @a yJ\JPrrS ßmKv rTPor mqJTPaKr~J @r FTPTJwL \LPmr ßhUJ ßkP~PZj fJÅrJÇ Ijq FT

IjMxºJPj 50Ka mJKzPf fJÅrJ UMÅP\ ßkP~PZj 750Kar ßmKv \JPfr ßkJTJoJTzÇ F ZJzJ TqJKuPlJKjt~Jr 11Ka mJKzPf ßhUJ KoPuPZ ßmv TP~T irPjr Z©JPTrÇ VPmweJ KjmPºr oNu ßuUT pMÜrJPÓsr TPjtu ACKjnJKxtKar urJ oJKatj \JjJj, WPrr S~JaJr KyaJr, Kl∑\ @r rJjúJWPr ßp kKroJe \LmQmKYP©qr ßhUJ ßoPu, \ñPur oJKar ‰mKYP©qr fMujJ~ fJ ßTJPjJ IÄPv To j~Ç oJjMPwr ‰fKr TrJ kKrPmv FrJ oJKjP~ KjP~ ßmPz YPuPZ ßmv hs∆fÇ

mrPlr k´KfTíKf

dJTJ, 26 oJYt - KvPrJjJo ßhPU @Ápt yPòj! yS~JrA TgJÇ kMTMr YMKr, aJTJ YMKr, @o YMKr, \Jo YMKr∏ Tf KTZM YMKrr TgJA ßfJ ÊPjPZj, KT∂á TUPjJ Kco YMKrr TgJ ßvJPjjKjÇ WajJKa WPaPZ KTCmJ~Ç ßxUJPj xrTJPrr Kco Kmfre xÄ˙Jr TotYJrLrJ F WajJ WKaP~PZÇ F \jq fJPhr KmKnjú ßo~JPh h§S ßh~J yP~PZÇ KTCmJr rJÓsL~ oJKuTJjJiLj xÄmJhk© V´JjoJ F Umr \JjJ~Ç FA YMKrr UmrKa k´go V´JjoJPfA k´TJKvf y~Ç V´JjoJ \JjJ~, xrTJPrr Kco Kmfre xÄ˙Jr 18 \j xrTJKr TotTftJr KmÀP≠ IKnPpJV, fJrJ 80 uJU Kco YMKr TPr TJPuJmJ\JPr KmKâ TPrPZÇ Fr hJP~ KTCmJr FT @hJuf fJPhr KmKnjú ßo~JPh TJrJh§ KhP~PZjÇ kK©TJKa \JjJ~, 2012 xJPur \JjM~JKr ßgPT IPÖJmr kpt∂ IxJiM TotYJrLrJ KoPu TJPuJmJ\JPr 80 uJU xrTJKr Kco KmKâ TPrÇ FrJ nM~J YJuJjk© S nM~J KyxJm ‰fKr TPr Kco TJPuJmJ\JKr Trf mPu UmPr muJ y~Ç FPf KTCmJr TKoCKjˆ xrTJPrr k´J~ xJPz Kfj uJU cuJr xokKroJe IPgtr ßuJTxJj y~ mPu TotTftJrJ muPZjÇ F oJouJ~ k´oJPer InJPm FT\j ßmTxMr UJuJx kJjÇ @hJuf @PrJ Z~ mqKÜPT YMKrr aJTJ ßlrf ßh~Jr @Phv KhP~PZjÇ Pk´KxPc≤ rJCu TJPˆsJ 2009 xJPu FT hMjtLKfKmPrJiL @PªJuj ÊÀ TPrPZjÇ

kMKuv yS~Jr vU

aágKkPTr oJgJ~ ZKm

dJTJ, 30 oJYt - oJ© 16 mZPrr FT ßZPuÇ KjP\r mJKzPf mPxA mJKjP~ KjP~PZ kMKuPvr ACKjlot, kMKuPvr @AKc TJct, TqJk S kMKuPvr jTu mqJ\Ç Frkr FèPuJ kKriJj TPr rLKfoPfJ kMKuv xJP\ ßxÇ KjP\r VJKzaJPT kMKuPvr VJKzr oPfJ rX TPr FmÄ VJKzr ZJPh kMKuPvr VJKzr oPfJ jLu @PuJr mJKf mKxP~ ßj~Ç kPr VJKzKa YJKuP~ ßx YPu pJ~ ˙JjL~ FTKa mJ\JPr ßYJr irPfÇ yJmnJm Foj ßpj ßYRTx FT kMKuv IKlxJr ßxÇ ßYjJr CkJ~ ßjAÇ KT∂á hMntJVq, ßYJr irPm KT ßx KjP\A kMKuPvr yJPf irJ kPzÇ C•r YLPjr KyPmA k´PhPvr rJ\iJjL KvK\~J^M~JÄ vyPrr WajJ FKaÇ kMKuv mJuTKaPT @aT TPr FmÄ fJr VJKzKa fuäJKv TPr ßxUJPj jTu yqJ¥ TJl, jTu uJKb S FTKa jTu I˘ kJ~Ç S~JÄ Kvy jJPor SA mJuTKa kMKuKv K\ùJxJmJPh Ifq∂ ootJyf yP~ ImPvPw mPu, kMKuv yS~Jr mz vU fJrÇ KT∂á mJiJ yP~ hJÅKzP~PZ m~xÇ oJ© 16 mZr m~Px ßfJ @r kMKuPv \P~j TrJ pJ~ jJÇ KT∂á fJr ßp @r fr xAKZu jJÇ fJA kMKuv xJ\Jr FA mqgt k´~JxÇ

dJTJ, 1 FKk´u - rVúJ ßrRY KTjPTjmJVt jJPo 51 mZPrr FT \JoJjt oKyuJ Mhs Mhs m˜Mr Skr KmPvw TPr aMgKkPTr oJgJ~ ßUJhJA TPr ZKm @ÅPTjÇ aMgKkPTr oJgJ~ KfKj Foj xm Mhs Mhs k´KfTíKf ßUJhJA @TíKf ßhj ßp ßxèPuJ ßhUPf yPu TJPrJ rLKfoPfJ oqJVKjlJAÄ VäJPxr k´P~J\j y~Ç V´JKlTx Kc\JAPj KcKV´k´J¬ rVúJ mPuj, fJr k´Tíf @V´y TJPbr Skr ßUJhJATotÇ ßxA ßZJaPmuJ ßgPTA KfKj ßUJhJATPot @V´yL yP~ SPbjÇ fUj KfKj ÛMPur ßkK¿u mJ APr\JPrr Skr xNç ßTJPjJ TJÅaJ mJ Kkj KhP~ ßUJhJA TPr k´KfTíKf mJjJPfjÇ ßxA ßgPTA InqJxÇ kPr \JoJTJkPz mqmÂf TJPbr ßZJa ßZJa Kkj mJ F \JfL~ ßTJPjJ KTZMr Skr KfKj ßUJhJA TJ\ TrPf ÊÀ TPrj FmÄ ßxèPuJ TsqJl&a oJPTtPa

ßuJ-Pk´xJPr TKl IgmJ umekJKj

oiqrJPfr jJvfJ

dJTJ, 26 oJYt - IKfKrÜ kKrv´o, hMKÁ∂J, n~ S ˚J~M hMmtufJ ßgPT ßuJPk´xJr y~Ç ßuJ-Pk´xJr yPu oJgJ WMPr, TJK∂ @Px, mKo mKo nJm y~, mMT izlz TPr, hOKÓ ^JkxJ yP~ @PxÇ FojKT ˝JnJKmT võJx-k´võJx KjPfS TÓ y~ ßrJVLrÇ ybJ“ TPr ßuJ-Pk´xJr yPu FT VäJx kJKjPf hMA YJ-YJoY KYKj FmÄ FT YJoY ume èPu kJj TPr KjPuA yPuJÇ FPf iLPr iLPr ßuJ-Pk´xJr ˝JnJKmT kptJP~ KlPr @xPmÇ fPm cJ~JPmKax ßrJVLPhr \jq KYKj j~Ç F ZJzJ TKl mJ TqJPlAjxoO≠ kJjL~ kJj TrPuS iLPr iLPr ßk´xJr ˝JnJKmT kptJP~ YPu @PxÇ FPf ßrJVL ßmv @rJo ßmJi TrPmÇ Kj~Kof ßuJ-Pk´xJr ßrJVLPhr xTJPu nJrL jJvfJ FmÄ FT TJk TKl kJj TrJ CKYfÇ

dJTJ, 26 oJYt - pMÜrJPÓsr AK¥~JjJ IñrJP\qr FT mJKuTJ fJr mJKzr @KXjJ~ \Po gJTJ mrPlr TMKY S fMwJr KhP~ k´oJe xJA\ ßmv TP~TKa k´KfTOKf mJKjP~ ßrPUPZÇ AnJ¿KnPur KjTamft L S~JKrT TJCK≤r

IKimJxL ß\xKoj CAuxj jJPo SA ßoP~Ka mPu, fJr SA Kv·TotèPuJ xŒNet mrl FmÄ fMwJr KhP~ ‰fKrÇ k´KfaJ k´KfTOKf ‰fKr TrPf fJr oJ© TP~T WµJ xo~ ßuPVPZÇ @r F TJP\ pπkJKf KyPxPm ÊiM FTKa mJaJKu mqmyJr

TPrPZ ßxÇ ßoP~Ka @PrJ mPuj, @Ko YJAKj FèPuJ xŒNet FmÄ KjUMÅf oJjmJTOKf ßyJTÇ @Ko ßYP~KZ FT aMTPrJ mrPlr ßnfr KhP~ FTaJ KTZM @TOKf kJTÇ ACKk@AÇ

mJ y˜Kv· mJ\JPr KjP~ KmKâ TPrjÇ FnJPm fJr hfJ âoJjõP~ ßmPz pJ~Ç KfKj TgJ k´xPñ mPuj, FTmJr @Ko ßUJhJA TrJr \jq TJPbr KkjèPuJ UMÅP\ kJKòuJo jJÇ fUj @oJr kPTPa FTKa aMgKkT UMÅP\ kJAÇ SA aMgKkPTr cVJr SkPrA fUj ßUJhJA TPr ZKm @ÅTPf ÊÀ TKrÇ F TJP\ rVúJ xNç KkjpMÜ ßZJ¢ FTKa ZMKr IgmJ ßmäc mqmyJr TPrj oJ©Ç @ÁPptr Kmw~ yPuJ ßTJPjJ oqJVKjlJAÄ VäJx ZJzJA KfKj ÊiM kzJr \jq mqmÂf YvoJ kPrA ßUJhJAP~r TJ\ TPrjÇ KfKj mPuj, k´gPo aMgKkPTr cVJ~ FTKa KY© ßUJhJA TKrÇ kPr fJPf xNç msJv KhP~ KmKnjú TJuJr TrPu SA aMgKkTKa KjUMÅf FT Kv· yP~ SPbÇ fUj @r aMgKkT jVeq ßTJPjJ m˜M gJPT jJÇ

dJTJ, 31 oJYt - oJ© YJr mZPrr ßoP~Ç oiqrJPf fJr AòJ yPuJ lJˆlMPcr ßhJTJPj KVP~ jJ˜J TrPmÇ mJAPr ßpj ßmv mOKÓÇ ßoP~Ka WMo ßgPT CPb VJP~ ßrAjPTJa YJKkP~ @P˜ TPr hr\J UMPu FTJ FTJA ßmKrP~ kzu ßTJgJ~ jJ˜J kJS~J pJ~ ßx CP¨PvqÇ ßZJ¢ ßoP~ IqJjJPrKu Kr\SP~ jJPo pMÜrJPÓsr KluJPcuKl~Jr mJKxªJÇ ßx pUj jJ˜J ßUPf ßmr y~ fUj ˙JjL~ xo~ rJf 3aJÇ ßoP~Ka \JjfA jJ TL jJaT ßx ‰fKr TPr YPuPZÇ ßx mOKÓr oPiq ßrAjPTJa VJP~ YJKkP~ yJASP~Pf YPu pJ~Ç Frkr SPb kPz FT mJPxÇ ßxUJPj kZª oPfJ UJKu FTKa KxPa mPx kPz FmÄ kJ ßhJuJPf ßhJuJPf TP£ xMr fMPu, È@r KTZM j~, FUj hrTJr ÊiM FT Kkx xäKx ˚JTÇ' Ijq kqJPx†JrrJ Kmw~Ka ffUJKj oPjJPpJV xyTJPr ßhPUjKjÇ KT∂á mJx csJAnJPrr ßYJUPT lJÅKT KhPf kJPrKj ßoP~KaÇ yJutj ß\KjlJr jJoT mJx csJAnJr Kmw~Ka uãq TrPuj FmÄ mJx gJKoP~ kMKuvPT Umr KhPujÇ Vf ÊâmJr pMÜrJPÓsr WajJ FKaÇ fJrJ ßoP~KaPT yJxkJfJPu KjP~ pJjÇ Ff ßp WajJ WPa ßVu Fr KTZMA \JjPfj jJ ßoP~Kar oJ \qJTKuj ßoVJrÇ xTJPu KfKj Umr ßkP~ ZMPa pJj yJxkJfJPuÇ ImPvPw oJPoP~r ßhUJ ßoPuÇ oJ \qJTKuj mPuj, @oJr ßoP~PT KlPr kJS~J~ @Ko xmJr TPZ KYr TífùÇ

oJjKxT YJk ToJPf yJKx

dJTJ, 1 FKk´u - ÊiM xMPUA j~, hM”PUr oPiqS ßTJPjJ mJyJjJ~ yJxJr ßYÓJ TrJ CKYfÇ KhPj I∂f 15 KoKjPar ojPUJuJ yJKx TKoP~ KhPf kJPr oPjr hM”U S oJjKxT YJk FmÄ mJKzP~ fMuPf kJPr @oJPhr @®KmvõJxÇ FojKaA mPuj oj˜JK•ôT KmPväwPTrJÇ fJrJ mPuj, yJxPu oJjMPwr vrLr ßgPT ÈFjPcJrKlj' Kj”xre y~, pJ oK˜PÏ nJPuJ uJVJr IjMnNKf \JVJ~Ç yJKxUMKv oJjMw xM˙ gJPT hLWtKhjÇ F ZJzJ yJKx ßhPyr AKoCj KxPˆoPT Cjúf TPrÇ ßjKfmJYT oPjJnJm FmÄ oJjKxT YJPkr lPu ßhPy FTirPjr ßTKoTqJu KrIqJTvj WPa, pJ @oJPhr ßhPyr AKoCj KxPˆoPT hMmtu TPr ßh~Ç KT∂á k´JePUJuJ yJKx @oJPhr AKoCj KxPˆoPT Cjúf TPr ßfJPuÇ FPf @oJPhr ßhPy ßrJV k´KfPrJi ãofJ mJPz FmÄ @orJ xM˙ gJKTÇ yJxPu ßhPyr rÜ xûJuj mOK≠ kJS~J~ ßhPyr k´KfKa Iñk´fqñ FmÄ oK˜Ï xYu S xM˙ gJPTÇ oJ© 15 KoKjPar k´JePUJuJ yJKx @oJPhr ßhy ßgPT 20-40 TqJPuJKr kpt∂ ~ y~Ç

ßascoJTt yPò yKTÄP~r jJo

dJTJ, 30 oJYt - KjP\r jJo ßascoJTt KyPxPm Kjmºj TrPZj oyJTJv KmùJjL KˆPlj yKTÄÇ lPu ßcKnc ßmTyqJo S ß\ ßT rJCKuÄPxr oPfJ ßxKuPmsKar TJfJPr jJo CbPZ fJrÇ FrA oPiq KjP\Phr jJoPT msqJ¥ jJPo kKref TPrPZj fJrJÇ 73 mZr m~xL mftoJj TJPur FA ßv´Ô KmùJjL @jMÔJKjTnJPm KjmºPjr \jq AP≤PuTYM~Ju k´kJKat IKlPxr TJPZ @Pmhj TPrPZjÇ @PrT KmsKav khJgtKmh msJ~Jj TS KjP\rjJo KjmºPjr \jq FTA khPãk KjP~PZjÇ xŒ´Kf Èhq KgSKr Im FnKrKgÄ' jJPor FTKa ZKm IÛJr kMrÛJr ß\fJxy k´YMr jJo TJKoP~PZÇ F ZKmr TJrPe KˆPlj yKTÄP~r jJo ZKzP~ kPz @PVr ßYP~ IPjT ßmKvÇ yKTÄP~r jJo Kjmºj TrJr CPhqJV ßjS~Jr k´JgKoT TJre yPuJ, pJPf YJAPuA ßp ßTC fJr jJo ßp ßTJPjJ kPeqr k´YJPr mqmyJr TPr lJ~hJ fMuPf jJ kJPr, ßxKa KjKÁf TrJÇ TqJoKms\ KmvõKmhqJuP~r FT oMUkJ© mPuPZj, ÈFaJ yKTÄP~r mqKÜVf mqJkJrÇ KmvõKmhqJuP~r xPñ Fr ßTJPjJ xŒTt ßjAÇ KfKj fJr jJo msqJ¥ jJPo kKref TrPZjÇ' KmùJjL yKTÄ TqJoKms\ KmvõKmhqJuP~r KckJatPo≤ Im IqJkäJP~c oqJgPoKa IqJ¥ KgSKrKaTqJu KlK\Pr VPmweJ kKrYJuTÇ AjKˆKaCa Ir ßascoJPTtr ßk´KxPc≤ Kâx oqJTKu~c mPuj, ÈFr oJiqPo yKTÄ uJU uJU kJC¥ kJPmjÇ' yKTÄ Imvq @PmhPj hJfmq xÄ˙JèPuJPT fJr jJo mqmyJPrr IjMoKf hJPjr TgJ CPuäU TPrPZjÇ yKTÄ oJrJ ßVPu FA ßascoJTt fJr lJCP¥vPjr IKiTJPr YPu pJPmÇ


26 ßUuJiMuJ

3 - 9 April 2015 m SURMA

UMKv oPjA ßnP¢JKrr KmhJ~

1 FKk´u - KmhJ~ ßjPmj-FaJ FTrTo IjMKofA KZuÇ mJKT KZu ÊiM @jMÔJKjT ßWJweJÇ cqJKjP~u ßnP¢JKr ßxaJS KhP~ KhPuj TJuÇ KmvõTJk Kovj ßvw TPr ßhPv KlPr \JKjP~ KhPuj, @r ßUuPmj jJ @∂\tJKfT KâPTaÇ k´J~ 18 mZPrr metJdq TqJKr~JPrr mJÅyJKf FA K¸jJr fJA TJu ßgPTA ÈxJPmT' yP~ ßVPujÇ ßvw yPuJ KTCA KâPTPar FT mKetu IiqJ~SÇ @nJxaJ @PVA KZu mPu fJÅr KmhJ~ ˛reL~ TPr rJUPf ßYP~KZu KTCArJÇ IKijJ~T ßms¥j oqJTTJuJoS mPuKZPuj, ßnP¢JKrr \jq KmvõTJk K\fPf YJjÇ ßxaJ Imvq y~KjÇ kMPrJ aMjJt PoP≤ aJjJ 8 oqJY IkrJK\f ßgPT lJAjJPu FPx IPˆsKu~Jr TJPZ yJr oJPj KjCK\uqJ¥Ç fPm ßvwaJ ˝Pkúr oPfJ y~Kj mPu ßTJPjJ @Pãk ßjA ßnP¢JKrr, ÈKmvõTJPkr lJAjJu KZu KjCK\uqJP¥r yP~ @oJr ßvw oqJYÇ TqJKr~Jr FnJPm ßvw

TrPf kJrJaJ @jPªr mqJkJrÇ K\fPu @rS hJÀe yPfJÇ KT∂á ßpnJPm @orJ Vf Z~Ka x¬Jy kJr TPrKZ, fJPf @Ko xmJAPT KjP~ UMmA VKmtfÇ' 1997 xJPur ßlms∆~JKrPf 18 mZr m~Px KjCK\uqJP¥r xmtTKjÔ ßUPuJ~Jz KyPxPm AÄuqJP¥r KmkPã SP~KuÄaj ßaˆ KhP~ @∂\tJKfT KâPTPa IKnPwT ßnP¢JKrrÇ S~JjPc IKnPwTS kPrr oJPxA, âJAˆYJPYt v´LuïJr KmkPãÇ ßYJPa nMPVPZj IPjT mJrÇ S~JjPc TqJKr~JraJPT hLWtJK~f TrPmj mPuA oJP^ IPjT Khj ßaˆ ßgPT ß˝òJKmrKf KjP~KZPujÇ k´J~ hMA mZPrr KmrKf ßvPw Vf jPn’Pr vJr\J~ kJKT˜JPjr KmkPã ßaˆ hPu KlPrKZPuj, huS K\PfKZu SA ßaPˆÇ ßxaJA ßnP¢JKrr TqJKr~JPrr ßvw ßaˆ yP~ @PZÇ xm KoKuP~ 113 ßaPˆ 30 VPz 4 yJ\Jr 531 rJj, CAPTa 362KaÇ KTCA KâPTaJrPhr oPiq ßaPˆ fJÅr ßYP~ ßmKv CAPTa ßkP~PZj

ÊiM xqJr KrYJct yqJcKu (431)Ç ßaPˆ YJr yJ\JPrr ßmKv rJj FmÄ FTA xPñ 300-Fr ßmKv CAPTa ßjS~J oJ© Kfj\Pjr FT\j ßnP¢JKrÇ Ijq hM\j TKku ßhm S A~Jj ßmJgJoÇ S~JjPcPfS KjCK\uqJP¥r yP~ xmPYP~ ßmKv oqJY ßUPuPZj ßnP¢JKr, xPmtJó CAPTaS fJÅrÇ Kmvõ FTJhPvr yP~ ßUuJ FTKa oqJYxy 295 S~JjPcPf 31.71 VPz 305 CAPTa ßnP¢JKrrÇ KZPuj KjCK\uqJP¥r xmtPvw kJÅYKa KmvõTJk hPuÇ 1999 KmvõTJPk ßTJPjJ oqJY ßUPujKj, KT∂á kPrr YJrKa KmvõTJPk 32 oqJY ßUPu KjP~PZj 36 CAPTaÇ Fr oPiq K¸jJr-QmrL F KmvõTJPkA KjP~PZj 15 CAPTaÇ 34 oqJPYr ßZJa Ka-PaJP~K≤ TqJKr~JPrS KjP~PZj 38 CAPTaÇ KˆPlj ßlîKoÄP~r C•rxNKr KyPxPm 2007 xJPu KjCK\uqJP¥r IKijJ~Tfô kJS~Jr kr huPT ßjfOfô KhP~PZj 32 ßaˆ S 82Ka S~JjPcPfÇ k´J~ ßhz pMPVr TqJKr~JPr xfLgtPhr TJPZ pfaMTá \jKk´~ KZPuj, ßnP¢JKr fJr ßYP~ UMm FTaJ To kZPªr KZPuj jJ k´KfkPãr TJPZSÇ 2011 xJPu K\’JmMP~r KmkPã mMuJSP~ ßaPˆ rJj KjPf KVP~ fJÅr xPñ iJÑJ ßUP~KZPuj oqJuTo S~JuJrÇ kPz KVP~ S~JuJr rJj@Ca yPuS ßnP¢JKr ßUPuJ~JzxMun @Yre ßhKUP~ @CPar @Kku TPrjKjÇ kPr ßpaJr \jq @AKxKxr TJZ ßgPT ÈK¸Kra Im KâPTa IqJS~Jct'S ßkP~KZPuj KKfjÇ Foj FT\Pjr KmhJP~ fJA UMmA @käf M KTCA IKijJ~T oqJTTJuJo, È@orJ @oJPhr ßhPvr xmtTJPur ßxrJ FT\j KâPTaJrPT yJrJKòÇ ßcsKxÄÀPo fJr InJm kNre ymJr j~Ç fJr xPñ ßUuPf ßkPr @orJ VKmtf, @jKªfÇ'

nJrPfr xPñ oJj rãJr cs dJTJ, 1 FKk´u - KxKr~J-C\PmKT˜Jj KVP~ pUj k´Kfkã yP~ nJrf FPuJ, fUj ß\PV Cbu mJÄuJPhvÇ fJPhr vrLrL nJwJ kJP ßVu, hMmtufJèPuJ k´mu yP~ Cbu jJ, uzJA Tru ßvw kpt∂Ç fJPf K\fPf jJ kJrPuS ßvw oqJPY ßVJuvNjq csP~r x∂áKÓ KjP~ FFlKx IjN±t-23 mJZJA kmt ßvw TPrPZ mJÄuJPhvÇ KhPjr k´go oqJPY hMA ßxrJr uzJAP~ KxKr~J 2-1 ßVJPu C\PmKT˜JjPT yJKrP~ 9 kP~≤ KjP~ mJZJA kmt CfPr ßkRÅPZ ßVPZ aMjtJPoP≤r oNu kPmtÇ A-V´∆Pkr mJZJA kPmt @xPu hMA irPjr lMamu oJPjr ßUuJ yP~PZÇ KxKr~JC\PmKT˜Jj FKv~J~ IPjT FKVP~ gJTJ lMamu vKÜÇ ßxA fMujJ~ IPjTUJKj KkKZP~ CkoyJPhPvr hMA krJvKÜ mJÄuJPhv-nJrfÇ xMmJPh hMPaJ oqJPYA xovKÜr uzJA yP~PZÇ mJÄuJPhv ßfJ nJrPfr xPñ FA oqJYKar IPkãJ~ KZu KmPvwnJPmÇ ˝JVKfTrJ jJPo KfjKa kKrmftj TPr, S~JPyPhr \J~VJ~ x\Lm, KcPl¥Jr rJ~yJPjr \J~VJ~ jMÀu jJAo @r oJ^oJPb vJPyhMu @uoÇ KT∂á oqJY ÊÀ yPf jJ yPfA n~Jft mJÄuJPhv, 9 KoKjPa mPr mJAPr Kl∑-KTT ßkP~PZ nJrfÇ Vf hMA oqJPY Kl∑-KTPT 4 ßVJu UJS~J ˝JVKfT hPur F oMyNPft mz hMmutfJ FaJAÇ KT∂á nJrf F xMPpJVaJ jÓ TPr oJjm ßh~JPu ßoPrÇ mMK^P~ KhP~PZ fJrJ mJÄuJPhPvr oJPjrAÇ CkoyJPhPvr lMamu huèPuJr kJgtTq CKjv-KmvÇ fJA KjP\Phr oPiq ßUuPu ßUuJaJ y~ k´mu k´KfÆKªôfJkNetÇ F uzJAP~ k´goJPit hMA huA Foj xJmiJjL lMamu ßUPuPZ ßp mu WMPrPZ ßmKv oJ^oJPbÇ hM-hMPaJ xMPpJV ßkP~KZu nJrfÇ FTmJr 33 KoKjPa KcPl¥Jr vJKTPur mqJTkJx ßZJÅ ßoPr KjP~ ßyJKuYre dMPT KVP~S ßVJurãT rJPxu oJyoMPhr TJPZ @®xokte TPrPZjÇ 41 KoKjPa @mJrS FA nJrfL~ lPrJ~JPctr Yo“TJr ßyc FmÄ ©JfJ SA ßVJurãT, ßvw oMyNPft cJAn KhP~ ßbKTP~PZj TjtJPrr

oqJéSP~u-lTjJr ßaˆ hPu ßjA 1 FKk´u - FTaJ ßYJU KmvõTJPk, @PrTaJ ßaˆ hPuÇ KvPrJkJ K\fPuS kPrr ˝kúaJ ßnP˜ ßVu ßVäj oqJSP~u S ß\ox lTjJPrrÇ SP~ˆ AK¥\ xlPr hMA oqJPYr ßaˆ KxKr\ @r IqJPvP\r hPu \J~VJ y~Kj hMA IurJC¥JPrrÇ fJÅPhr mhPu Kfj jfMj oMPU @˙J ßrPUPZj IPˆsKu~Jj KjmtJYTrJÇ mqJaxoqJj IqJcJo ßnJP\x, kJKT˜JKj mÄPvJØNf ßuVK¸jJr lJS~Jh @yPoh @r CAPTarãT KkaJr ßjKnuPT ßrPU ßWJKwf yP~PZ 17 \Pjr huÇ IKijJ~T pgJrLKf oJAPTu TîJTt @r xy-IKijJ~TPfôr nJr KˆPnj K˛Pgr TJÅPiÇ KmvõTJk lJAjJPur oqJYPxrJ lTjJr FToJ© ßaˆaJ ßUPuPZj 2013 xJPur IqJPvP\Ç 45 rJj TrJr kJvJkJKv KjP~KZPuj 6 CAPTaSÇ ßVäj oqJSP~u 3 ßaPˆ TPrPZj 80 rJj @r CAPTa KjP~PZj 7KaÇ KmvõTJPk hJÀe ZPª gJTJ~ hM\jA ßhUKZPuj ßaˆ hPu ßlrJr ˝kúÇ KT∂á fJÅPhr nKmwqPfr nJmjJ~ ßrPU KjmtJYT kqJPjPur ßY~JroqJj rc oJvt \JjJPuj, ÈlTjJrPT uJu mPu @PrJ ßmKv ßUuPf yPm, pKhS FaJ Sr ßhJw j~Ç lTjJPrr \jq KmPvw kKrT·jJ @PZ @oJPhr, pJ muJ pJPm jJ FUjÇ @r F oMyNPft oqJSP~uPT xm oqJPY ßUuJPf jJ kJrJaJ asqJP\KcÇ fPm yfJv yS~Jr KTZM ßjA SrÇ' IqJcJo ßnJVPxr m~x 35 mZr ßkKrP~ ßVPZÇ k´go ßv´Ker KâPTPa rJj 10 yJ\JPrr ßmKvÇ IPˆsKu~Jr yP~ 31 S~JjPcPf rJj TPrPZj 45.78 VPzÇ IgY Ff Khj ßUuJ y~Kj ßaˆÇ ßxA @PãkaJ KoaPZ FmJrÇ ßvKl KvP FA SP~ˆJjt IPˆsKu~Jj IKijJ~T Vf ßoRxMPo TPrPZj xPmtJó 1358 rJjÇ VzaJS msqJcoqJjL~, 104.46! fJÅPT CPkãJ TrJr CkJ~ KZu fJAÇ FTA nJPm xmPYP~ ßmKv 48 CAPTa ßjS~J~ xMPpJV ßkP~PZj kJKT˜JPj \jì ßjS~J ßuVK¸jJr lJS~Jh @yPohÇ 2013 xJPu IPˆsKu~Jj jJVKrTfô kJS~Jr kr FrA oPiq ßUPuPZj 3 S~JjPc @r 2 Ka-PaJP~K≤Ç fPm ßaˆ hPu \J~VJ kJS~JaJA ßp @xu uãq KZu- \JjJPuj ßxaJA, ÈFUj muPf kJrm msqJcoqJj, KuKu, S~JjtPhr oPfJ KTÄmhK∂Phr IPˆsKu~Jj hPu ßUPuKZ @KoSÇ mqJKV KV´j kPr mu TrPf oMKUP~ @KoÇ' 29 mZr m~xL CAPTarãT KkaJr ßjKnuPT rJUJ yP~PZ msqJc yJKcPjr KmT· KyPxPmÇ 53Ka k´go ßv´Ker oqJPY KfKj rJj TPrPZj 44.87 VPzÇ ßYJPar \jq mJh kzJ ßkxJr ß\ox kqJKajxPjr \J~VJ~ ßjS~J yP~PZ KkaJr KxcuPTÇ fPm IPˆsKu~Jj KâPTa ßmJPctr YMKÜ ßgPT mJh kPzPZj KxcuÇ ßkxJr rJ~Jj yqJKrx hPu gJTPuS ßUuPmj ßTmu IqJPvP\Ç ˘L x∂Jjx÷mJ gJTJ~ SP~ˆ AK¥\ xlPr pJPòj jJ KfKjÇ Paˆ hu : oJAPTu TîJTt (IKijJ~T), KˆPnj K˛g (xy-IKijJ~T), lJS~Jh @uo, msqJc yJKcj, \x yqJ\uCc, rJ~Jj yqJKrx, KoPYu \jxj, jJgJj Ku~j, vj oJvt, KoPYu oJvt, KkaJr ßjKnu, Kâx r\Jxt, KkaJr Kxcu, KoPYu ˆJTt, IqJcJo ßnJVx, ßcKnc S~JjtJr S ßvj S~JaxjÇ

‰vvPmr ÛáPu oMvKlTár

KmKjoP~Ç KmrKfr xo~ WPa KmhMq“KmÃJaÇ ybJ“ KmhMq“ YPu ßVPu 21 KoKja ßUuJ mº gJPTÇ KÆfL~JPitr ßUuJ ÊÀ yPfA ˝JVKfTrJ nLwe CöLKmfÇ @PVr hMA oqJPYr nrJcMKmr n~ ßpj TJKaP~ fJrJ ßVJPur ßjvJ~ ZMaPZÇ xMmJPh k´KfkPãr xPñ S~Jj aM S~Jj uzJAP~ K\fPZ, mPur hUu ßrPUPZ ßmKvr nJV xo~ FmÄ ßhUJr oPfJ hM-KfjKa @âoeS TPrPZÇ fJPf FTaM FTaM TPr KkKZP~PZ nJrfL~rJÇ 60 KoKjPa ßxJPyu rJjJr TjtJPr fkMr ßyc ßkJˆPWÅPw mJAPr pJ~Ç 72 KoKjPa oqJPYr Ijqfo ßxrJ ßUPuJ~Jz ßyo∂ KnjPxP≤r hMhtJ∂ âxKa ßxJPyu rJjJPT xMPpJV TPr KhP~KZuÇ ßkJPˆr xJoPj hJÅzJPjJ x\Lm oJgJ ßZJÅ~JPf jJ kJrPu ßxJPyu rJjJ lJÅTJ~ ßkP~S mu ßkJPˆ rJUPf kJPrjKjÇ \MP~u rJjJr mhKu yP~ fTKux ßjPoS hM-hMPaJ ßnJÅ ßhRz KhP~ TJÅKkP~ KhP~KZu nJrfL~ KcPl¿Ç FPfA mJÄuJPhPvr ßTJY ßuJcCAT Kc âMAPlr x∂áKÓ, È@\PTr oqJPY fJrJ nJPuJ ßUPuPZÇ k´go hMA oqJPY yJrJ~ F oqJPYr ÊÀPf ˚J~MYJPk nMVKZu fJrJÇ KÆfL~JitaJ

@oJPhr KZu, fJrJ KTZM yJl YJ¿ ‰fKr TPrKZuÇ ßxJPyu hMPaJ ßVJu TrPf kJrfÇ FaJA yPuJ @oJPhr oJjÇ' IgtJ“ C\PmKT˜Jj S KxKr~Jr xPñ ßUuPu CPz pJS~Jr vïJ xm xo~A gJTPmÇ fPm CkoyJPhPvr oJPj xm xo~ @vJ\JVJKj~J lMamu ßUuJr xJogqt rJPU mJÄuJPhvÇ @PVr oqJPY V´∆Pk hMA ßxrJr uzJAaJ hJÀe \PoPZÇ k´goJPit 2 ßVJu TPr KxKr~J ßxaJPT FTPkPv TPr KhPuS KÆfL~JPit C\PmKT˜Jj Yo“TJr ßUPuPZÇ 28 KoKjPa KxKr~J FKVP~ pJ~ Sor UJrKmPjr ßyPcÇ KmrKfPf pJS~Jr @PV @PrTKa ßkjJK ßVJu TPr F KxKr~Jj lPrJ~Jct TKbj TPr KhP~PZj C\PmKT˜JPjr uzJAaJÇ Kfj oqJPY xPmtJó 6 ßVJu TPr F lPrJ~JctA KxKr~JPT oNu kPmt fMPu ßjS~Jr oNu TJKrVrÇ 57 KoKjPa oJUxfJKuP~n ßVJu TPr mqmiJj ToJPjJr kr C\PmKT˜Jj oqJPY ßlrJr ßmv TP~TKa xMPpJV ßkP~S TJP\ uJVJPf kJPrKjÇ fJA 6 kP~≤ KjP~ V´∆k rJjJxt@k yP~ fJrJ IPkãJ~ @PZÇ 10 V´∆k YqJKŒ~Pjr kJvJkJKv ßxrJ kJÅY rJjJxt@k huS pJPm oNu kPmtÇ

1 FKk´u - KmvõTJk KâPTPa mJÄuJPhv hPur Ijqfo xhxq oMvKlTár ryoJj KofMPT oñumJr hMkMPr mèzJ K\uJ ÛMPu xÄmitjJ ßh~J yP~PZÇ mèzJ K\uJ ÛMPu oMvKlPTr xykJbL mºMPhr xÄVbj È˝kúLu-2003' Fr kã ßgPT fJPT xÄmitjJ ßh~J y~Ç È˝kúLu-2003'-Fr CkPhÓJ cJ. xJKor ßyJPxj KoÊ fJr yJPf lMu S ß∠fMPu ßhjÇ F xo~ IjqPhr oPiq mèzJ K\uJ ÛMPur k´iJj KvãT ro\Jj @uL @Tªxy ÛMPur xm KvãT, oMvKlPTr mºMPhr oPiq rJ\Lm, ßjJoJj, mJ√L, vJKgu, xJBl, oMrJh, vJPyh, ^uT, Y~j, @Kxl, ßxfM CkK˙f KZPujÇ xÄmitjJr \mJPm oMvKlT mPuj, ÈmèzJ K\uJ ÛMu fJr ˝Pkúr ÛMuÇ FA ÛMPur ZJ© KyPxPm KfKj Vmt IjMnm TPrjÇ mJuqTJPur ÛMPu xÄmitjJ ßkP~ KfKj @jKªf S VKmtfÇ kPr oMvKlT K\uJ ÛMPu kzJTJuLj KmKnjú xMU˛OKf ßrJo∫j TPrjÇ

oM’JA ßTJY kK≤Ä 1 FKk´u - ßTJY KyPxPm KâPTa TqJKr~JPr KÆfL~ AKjÄx ÊÀ TrPuj IPˆsKu~Jr KrKT kK≤ÄÇ AK¥~Jj Kk´Ko~Jr uLPVr (@AKkFu) IÓo @xrPT xJoPj ßrPU ßxJomJr k´gomJPrr oPfJ kK≤ÄP~r f•ôJmiJPj IjMvLuj ÊÀ Tru oM’JA AK¥~J¿Ç kMPrJ huPT FTxPñ jJ ßkPuS TP~T\j ßUPuJ~JzPT KjP~ ßTJY KyPxPm KjP\r k´go KhPjr IjMvLuj xJPrj kK≤ÄÇ @PVA KjKÁf yP~ KVP~KZu, @AKkFPur IÓo @xPr oM’JA AK¥~JP¿r ßTJPYr hJK~fô kJuj TrPmj kK≤ÄÇ @AKkFPur IÓo @xr mxPm 8 FKk´uÇ fJA oM’JA AK¥~J¿PT KjP~ IjMvLuPj ßjPo kzPuj kK≤ÄÇ k´go KhPjr IjMvLuPj hPur xmJAPT kJjKj KfKjÇ fPm pJrJ KZPuj fJPhr KjP~A mq˜ xo~ TJKaP~PZj kK≤ÄÇ oM’JAP~r jfMj hMA ßkxJr Kmj~ TáoJr S IKnojMq KogMjPT KjP~ ßmKv TJ\ TPrPZj kK≤ÄÇ xo~ KhP~PZj @Khfq fJPr S kJKgtm kqJPauPTÇ hPur xPñ FUjS ßpJV ßhjKj IKijJ~T ßrJKyf votJÇ hs∆f IjMvLuPj ßpJV ßhPmj ßrJKyfÇ FmJPrr @xPrr k´go Khj 8 FKk´u mftoJj YqJKŒ~j TuTJfJ jJAarJAcJPxtr oMPUJoMKU yPm oM’JAÇ ßUuJKa yPm TuTJfJr APcj VJPctPjÇ


˝J˙q 27

SURMA m 3 - 9 April 2015

TKŒCaJr mqmyJrTJrLrJ ßYJPUr pfú ßjPmj ßpnJPm

TKŒCaJr muJ pJ~ @oJPhr Kjfq xoP~r xñLÇ Imxr muMj @r TJP\r xo~ muMj, TKŒCaJPrr xJKjúiq fqJV TrJ oMvKTuÇ KT∂á TKŒCaJPr hLWt xo~ iPr TJ\ TrPu KTÄmJ aJjJ KÙPjr KhPT

fJKTP~ gJTPu ßYJPU oJrJ®T YJk kPzÇ F\jq hOKÓvKÜr ãKf, ßYJU KhP~ kJKj kzJ ZJzJS oJgJmqgJxy jJjJ irPjr vJrLKrT xoxqJ ßhUJ KhPf kJPrÇ

fPm KmPvwùPhr krJovt ßoPj YuPu TKŒCaJr mqmyJPr ßYJPUr xoxqJèPuJ ßryJA ßkPf kJPrjÇ TKŒCaJPr TJ\ TrJr xo~ oJP^oPiq ßYJPUr kuT ßluJ nJPuJ InqJxÇ FPf ßYJPU @hstfJr kKroJe ˝JnJKmT gJPT FmÄ ÊÏfJ xOKÓ y~ jJÇ pgJpg @PuJr kKrPmPv TKŒCaJPr TJ\ TrJaJ èÀfôkNetÇ KhPjr ßmuJ~ TKŒCaJr mqmyJPrr xo~ oKjaPrr CPJKhPT oKjaPr @PuJ k´KflKuf y~ Foj hr\J-\JjJuJ mJ uJAa mº rJUMjÇ TKŒCaJrKa Foj ˙JPj mqmyJr TÀj ßpUJj ßgPT oKjaPr @PuJr k´Kfluj jJ WPaÇ @mJr kMPrJkMKr IºTJr WPrS TKŒCaJr mqmyJr TrPmj jJÇ TKŒCaJr mqmyJPrr ßãP© xm xo~ khtJr xPñ @A ßuPnu CófJr xJo†xq rJUPf yPmÇ Kmw~Ka ßYJPUr ˝JP˙qr ßãP© IPjT èÀfôkNetÇ TKŒCaJPrr CöôufJ xyjL~ oJ©J~ ßrPU TJ\ TrJ CKYfÇ CöôufJ ßmKv yPu ßYJPUr Skr ßmKv YJk kPz FmÄ I˝K˜Tr Im˙Jr xOKÓ y~Ç TKŒCaJr KÙPj kzJ mJ ßuUJr \jq ßZJa l≤ mqmyJr TrPmj jJÇ ßYJPUr \jq @rJohJ~T l≤

KjmtJYj TÀjÇ TJre ßZJa ßZJa ßuUJ ßYJPUr Skr ßmKv YJk xOKÓ TPrÇ m~ÛrJ F ßãP© TP≤sJu kqJPjPu KVP~ KcxPkäPf ßuUJ S ßr\MPuvj KbT TPr KjjÇ TKŒCaJPrr xJoPj hLWtãe iPr TJ\ TrJr xo~ ßYJU xMrãJr UMm CkPpJVL FTKa CkJ~ yPò, 2020-20Ç k´Kf 20 KoKja krkr TKŒCaJr KÙj ßgPT hOKÓ xKrP~ Kjj FmÄ TokPã 20 lMa hNPrr ßTJPjJ m˜Mr Skr hOKÓkJf TÀj I∂f 20 ßxPTP¥r \jqÇ ßYJPUr Kmv´JPor \jq 20-20-20 Kj~oKa ßoPj YuPu ßYJPU pPgÓ @hstfJ gJPT FmÄ ßYJPUr Skr YJk TPoÇ oKjar Kj~Kof kKrÏJr rJUMjÇ oKjaPr \oJ iMuJmJKu hOKÓvKÜr ãKf TPrÇ lPu oKjaPrr IãrèPuJ kzPf xoxqJ y~ FmÄ ßYJPUr Skr mJzKf YJk kPzÇ fJA TKŒCaJPr iMuJ, o~uJ KTÄmJ @XMPur ZJk kzPf ßhPmj jJÇ k´PpJ\Pj oKjar VJct mqmyJr TÀjÇ - cJ. vSTf TmLr xyTJrL IiqJkT YãM KmnJV, KmFxFoFoAC

cJ~JPmKax jJrLPhr oJ ßjvJV´˜fJ FzJPf jfáj SwMi yS~Jr k´˜MKf x∂Jj x÷mJ oJP~Phr VntTJuLj xoP~ 2 ßgPT 5 vfJÄv cJ~JPmKaPx @âJ∂ yPf kJPrjÇ FPhr oPiq 87.5 vfJÄv oJ Vnt\Kjf cJ~JPmKaPx @âJ∂ yj FmÄ 12 hvKoT 5 vfJÄv oJ VntiJrPer @PV ßgPTA y~PfJmJ cJ~JPmKaPx nMVKZPuj, pJ fJrJ \JjPfj jJÇ cJ~JPmKax ßrJPV @âJ∂ ßpxm oJ x∂Jj iJrPe AòMT, fJPhr \jq k´P~J\j mJzKf xfTtfJ S kKrT·jJoJKlT kNmk t ˜ ´ KM fÇ ßTjjJ, cJ~JPmKax\Kjf KmKnjú \KaufJ ßpoj ßrKajJ-KTcKj-˚J~M-rÜjJKur ßrJV VntTJuLj xo~PT @rS \Kau ßgPT \Kaufr TPr fMuPf kJPrÇ pJPhr rPÜr xMVJr Kj~Kπf j~, fJPhr oPiq KmKnjú VntTJuLj \KaufJr ^MÅKT ßmKvÇ ßpoj : VntkJf, Kk´-FTuJŒKx~J, ßo~JPhr @PVA k´xm AfqJKhÇ oJP~r rPÜ Có vTtrJ VPntr KvÊr KmKnjú ãKf WaJPf kJPrÇ ßpoj : VPnt oOfMq, KmTuJñfJ, ˙NufJ, k´xmTJuLj KmKnjú @WJf AfqJKhÇ cJ~JPmKaPx @âJ∂ jJrLr VntiJrPer k´˜MKf TokPã Kfj oJx @PV ÊÀ TrJ \ÀKrÇ oJjKxT k´˜MKf: x∂Jj iJrPer kKrT·jJr xo~A cJ~JPmKaPx @âJ∂ k´PfqT oJ FmÄ fJr kKrmJPrr xmJr Km˜JKrf S xKbTnJPm ß\Pj ßjS~J CKYf ßp, TLnJPm cJ~JPmKax S VntiJre FPT IkrPT k´nJKmf TPr, TL TL \KaufJ xOKÓ yPf kJPr FmÄ fJ k´KfPrJi S k´KfTJPrr CkJ~ TLÇ xKbT UJhqJnqJx: x∂Jj iJrPer @PV ßgPTA vTtrJ Kj~πPe xMwo KT∂á kMKÓTr UJhqJnqJx VPz fMuPf k´P~J\Pj kMKÓKmPhr xJyJpq KjjÇ VntiJre kKrT·jJ ÊÀ ßgPT VntTJuLj 12 x¬Jy kpt∂ k´KfKhj 5 KoKuV´Jo lKuf FKxc aqJmPua ßxmj TÀj, pJ KvÊr ˚J~MfPπr \KaufJ k´KfPrJPi CkTJrLÇ rÜvNjqfJ gJTPu KYKT“xPTr krJovt KjjÇ S\j Kj~πPe rJUMj: VntTJuLj KmKnjú \KaufJ FzJPf xKbT S\Pj

@xMjÇ pJPhr KmFo@A 27 mJ fJr ßmKv, fJPhr S\j ToJPjJ \ÀKrÇ mäJc xMVJr TP≤sJPu rJUMj: mJKzPf Kj~Kof UJS~Jr @PV S hMA WµJ kr rPÜr vTtrJ oJkMj FmÄ FèPuJ pgJâPo 6 hvKoT 5 FmÄ 8 hvKoT 5-Fr KjPY rJUMjÇ Vz FAYKmF1Kx 6 hvKoT 5-Fr KjPY I\tj TÀjÇ vTtrJr xKbT oJ©J I\tj TrPf VntiJrPer Kfj oJx @PV ßgPT oMPU UJS~Jr SwMi kKrmftj TPr AjxMKuj mqmyJr ÊÀ TÀjÇ KYKT“xJr \jq SwMi: pJrJ Có rÜYJPkr \jq gJ~JK\c F@rKm-\JfL~ SwMi mqmyJr TrPZj, fJrJ VntiJrPer @PVA FèPuJ kJP Kjj FmÄ KYKT“xPTr krJovt IjMpJ~L Ijq irPjr SwMi mqmyJr TPr rÜYJk Kj~πe TÀjÇ VntiJrPer xo~ rPÜr YKmt mJ ßTJPuPˆru ToJPjJr SwMi UJS~J pJPm jJÇ cJ~JPmKax\Kjf KmKnjú \KaufJ: VntiJrPer @PV cJ~JPmKax\Kjf ßrKajJr \KaufJ, KTcKj \KaufJ, KmKnjú rÜjJKur ßrJV @PZ KT jJ, fJ vjJÜ TPr k´P~J\Pj KYKT“xJ KjjÇ ßTjjJ, VntTJuLj Fxm ßmPz ßpPf kJPrÇ iNokJj mJ IqJuPTJyu ImvqA kKryJr TrPf yPmÇ pUj VntiJre Ifq∂ ^MÅKTkNet: KTcKjr \KaufJ IgtJ“ rPÜ KâP~KaKjj 2 KoKuV´Jo mJ fJr ßmKv, KxKx@r 45 KoKu/KoKjPar To, k´xsJPm @KoPwr kKroJe KhPj 2 V´Jo mJ fJr ßmKv, ßrKajJr \KaufJr xPmtJó kptJ~, rÜjJKu\Kjf ÂPhrJV, rPÜr FAYKmF1Kx 10 vfJÄv mJ fJr ßmKv∏ Fxm ßãP© VntiJre Ifq∂ ^MÅKTkNetÇ - cJ. vJoxJh \JyJj ßvuL xyPpJVL IiqJkT VJAKj S Imx KmnJV, mJrPco

SP~mxJAa Kc\JAj

ßjvJV´˜fJ FzJPf jfMj SwMi csJV FKmCx mJ csJV\Kjf ßjvJV´˜fJ xoV´ KmPvõ FUj @PuJKYf Kmw~Ç KmPvw TPr kKÁoJ KmPvõ SwMPir kJvõtk´KfKâ~J\Kjf ãKfTr KhTèPuJ ßpnJPm oJjMwPT KmkPhr KhPT ßbPu KhPò fJ ßxUJjTJr k´vJxjPTS nJKmP~ fMuPZÇ SwMi ßrJV xJrJPm nJPuJ TgJÇ KT∂á ßx SwMi pUj ßrJPVr TJre fgJ ßjvJV´˜fJr TJre yP~ hJÅzJ~ fUj ˝JnJKmTnJPm KvCPr CbPf y~ xmJAPTÇ oJKTtj pMÜrJPÓs F\jq csJV FjPlJxtPo≤ IqJcKoKjPˆvj (KcAF) jJoT FTKa kOgT xÄ˙JA rP~PZ F rTo ãKfTr KTZM SwMPir mqmyJr KmKir mqJkJPr TftOfô TrJr \jqÇ KmPvw TPr mqgJ KjrJo~TJrL FmÄ WMPor SwMPir Skr fhJrKT TPr gJPTÇ Fxm SwMi Kj~πeTJrL xÄ˙JÇ @r SwMi k´˜MfTJrL k´KfÔJjèPuJS F\jq mJiq yP~PZ ßjvJV´˜fJ mJzJ~∏ F irPjr SwMi ‰fKrr mqJkJPr To @V´yL yPfÇ xŒ´Kf S~Ju Kˆsa \JjtJPur mrJPf \JjJ ßVPZ, ßmv KTZM lJotJKxCKaTqJu ßTJŒJKj KmPvw TPr mqgJr SwMi, pJ KT-jJ IPjT ßãP© ßjvJV´˜rJ fJPhr ßjvJ~ Ix“ CP¨Pvq mqmyJr TPr gJPT, FèPuJ KjP~ jfMjnJPm VPmweJ~ ßjPoPZÇ APfJoPiq FTKa SwMi k´˜MfTJrL k´KfÔJj oK˜PÏr B\845 (oK˜PÏ Im˙JjTJrL FT irPjr TJ√J SkJ~c KrPx¡r) KrPx¡Prr Skr TJ\ TPr∏ Foj KTZM mqgJ

IJkjJr mqmxJ k´KfÔJj, ßp ßTJj xÄVbj IgmJ mqKÜVf ßk´JlJAPur SP~mxJAa ‰frLr \Pjq IJoJPhr xJPg ßpJVJPpJV Tr∆j:

k´vojTJrL SwMi, Ikr FTKa k´KfÔJj oK˜PÏr KoC SkJ~c KrPx¡Prr TJ\ TPr Foj FTKa SwMi KjP~ VPmweJ TrPZjÇ CPuäUq, KoC SkJ~c KrPxˆr Skr TJ\ TPr∏ Foj SwMi IjqJjq SwMPir ßYP~ IPkãJTOf iLPr oK˜PÏ k´Pmv TPrÇ Ijq k´KfÔJjèPuJ SkJ~c KrPx¡r ßpPyfM ToPmKv oJjMPwr ImPYfj nJm fgJ ßjvJV´˜fJr Kmw~Kar xPñ IKiToJ©J~ \Kzf, F\jq F irPjr KrPx¡r xÄKväÓ SwMPir ßYP~ oK˜PÏr ßxJKc~Jo YqJPjPur Skr TJ\ TPr, Foj SwMi KjP~ mrÄ VPmweJ~ KjP~JK\f @PZÇ CPuäUq, FA ßxJKc~Jo YqJPjuèPuJr oJiqPoA ˚J~MPTJw mqgJr KxVjJu ßk´re TPr gJPTÇ Fxm SwMi @KmÏOf yPu fJ pMÜrJPÓsr csJV FjPlJPxtPx≤ IqJcKoKjPˆvPjr kJÅY j’r fJKuTJ~ I∂ntMÜ yPmÇ @r KxKcCu 5 mJ kJÅY j’r fJKuTJ~ I∂ntMÜ ßp ßTJPjJ SwMi (cJ~Kr~Jr SwMi APoJKau, TJKvr SwMi rKmaJKxj) jNqjfo oJ©J~ oJjMwPT ßjvJV´˜ TrPf kJPrÇ CPuäUq, ßpxm SwMi AhJjLÄ oK˜PÏr SkJ~c KrPx¡Prr Skr TJ\ TPr mqgJ k´voPjr, fJPhr KcAF KxKcCu 2 mJ 2 j’r fJKuTJ~ I∂ntMÜ TrJ yP~ gJPTÇ @r KxKcCu 2Fr fJKuTJ~ SwMièPuJ ßxmPj fªsJuMfJ fgJ ßjvJV´˜ yS~Jr @vïJ gJPTÇ @r F SwMièPuJ yPuJ∏ TJKvr S ImxjúfJ CPhsTTJrL SwMi ßpoj yJAPcJPTJcj, IKPTJcj, ßl≤JKju, KraJKujÇ

07927 426261


28 AxuJo iot

3 - 9 April 2015 m SURMA

iot k´YJPr k´pMKÜ ßyJT oMKoPjr xñL ßfJlJP~u VJ\JKu mhPu ßVPZ kOKgmLÇ hs∆f mhuJPò kOKgmLr rX-„kÇ ßZJa yP~ @xPZ kOKgmLr @TJr-@~fjÇ ‰hWqt S k´˙Ç FT xo~ ùJPjr ßZJ¢ FTKa TKeTJ \JjJr \jqS oJjMwPT kJKz KhPf yPfJ oJAPur kr oJAuÇ ZMaPf yPfJ ßhv ßgPT ßhvJ∂PrÇ FTfômJPhr mJftJ KjP~S xJf xoMhs ßfr jhL kJKr KhP~ xJyJmJP~PTrJoPT ßpPf yP~PZ ßxA hNrPhv YLjÇ ÆLj S BoJPjr ßUJÅP\ xJuoJj lJxtLPT YuPf yP~PZ pMPVr kr pMV iPr kOKgmLr kPg kPgÇ GKfyJKxT AmPj UJuhMj, kKrmsJ\T AmPj mfMfJ, kJrPxqr ßvU xJhLPhrS ßfJ ùJPjr IPjõwJ fJzJ TPr KjP~ KVP~KZu hNr I\JjJ~Ç jJjJ ßVJ© S xŒ´hJP~r oJjMPwr \LmjJYJr ßgPT IKnùfJr ^MKuPT xoO≠ TrPf S xfq-xMªPrr mJeL ZKzP~ KhPf @yJrKjhsJyLj, mºMr kg oJKzP~ WMPr WMPr kJr TrPf yP~PZ fJPhr Tf Khjr\jLÇ fPm KmvõJ~Pjr oyJKj~Jof @\ 51 ßTJKa 66 yJ\Jr mVtKT.Ko. mq¬ KmvJu F kOKgmLPT FPj KhP~PZ yJPfr ßoJPbJ~Ç ßpj kKrTK·f xJ\JPjJ FTKa xÄxJrÇ kKrmJPrr xmJA \JPj ßTJgJ~ TL @PZ TJr TL k´P~J\j? KmùJPjr F vfPT fJm“ hMKj~Jr YqJPu† V´yPe KmvõJ~jA yPf kJPr oMxuoJjPhr \jq oMxJr uJKb, hJCPhr ßuRy VJuJ yJf, oMyJÿPhr oM'K\\J @r ßk´reJk´J¬ mJªJPhr TrJofÇ @kjJr Im˙Jj ßgPT kOKgmLr xmPYP~ hNPrr oJjMwKar TJPZ vJK∂ S TuqJPer TgJ ßkRÅZJPf mJ fJr TJZ ßgPT TuqJeo~ KTZM \JjPf @\ @r k´P~J\j ßjA Wr-xÄxJr xm ßZPz KjÀP¨v ßyÅPa YuJrÇ k´P~J\j ßjA VJPZr kJfJ, kÊr YJozJ mJ kJgPrr aMTrJ~ KTZM KuPU kJbJPjJrSÇ TJVP\r kJfJ~ KuPU cJTyPrr oJiqPo FT oJx, FT x¬JPy kJbJPmj? jJÇ ßxA pMVS ßvw yP~ FPxPZÇ @kjJr yJPfr ˛Jat ßlJj, @APkc, aqJm, ßukak mJ TKŒCaJrA @\PT xfq S xMªr k´YJPrr pMPVJkPpJVL oJiqoÇ FTKa KaKn YqJPjPu @kjJr 5 KoKjPar @PuJYjJ 5 mZr iPr ßlKr TPr @PuJYjJ TrJr ßYP~S IKiT Kâ~JvLu yPf kJPrÇ FTKa ‰hKjPT ßuUJ @kjJr ßZJ¢ FTKa KjmºS pMV pMV kpt∂ oJjmfJr TuqJe xJij TrPf kJPrÇ @uäJyfJ~JuJ kKm© ßTJr@Pj mPuj, ÈfMKo oJjMwPT @kj k´KfkJuPTr kPg cJT, ßTRvu S C•o CkPhPvr oJiqPo FmÄ fJPhr xPñ @PuJYjJ Tr C•o k∫J~Ç (xNrJ jJyJu-125) AxuJo pMPVr YJKyhJPT TUjSA I˝LTJr TPrKjÇ ßTRvu mJ xoP~r nJwJ~ oJjMwPT @uäJyr kPg cJTJA AxuJPor KjPhtvÇ k´PfqT jmL-rJxNu @KmntNf yP~ KZPuj pMV YqJPu† xão ùJj-KmùJj, k´ùJ S ßTRvu KjP~Ç y\rf oMxJ (@.)-Fr pMPV KZu

\JhMKmhqJr \~\~TJrÇ @uäJy oMxJ (@.)-Fr yJPfr uJKbPT mJKjP~ KhP~KZPuj \JhMr TJKbÇ KfKj fJr yJPfr uJKb KhP~A f“TJuLj pMPVr UqJfjJoJ \JhMTrPhr krJK\f TPr KhPfjÇ y\rf hJCh (@.)-Fr pMV KZu ßuRyxJoV´Lr C“TwtfJr pMV@uäJy hJCh (@.)-Fr yJPf Foj ãofJ KhPuj ßp, fJr yJPfr ßZJÅ~J~ ßuJyJ ßoJPor oPfJ VPu ßpfÇ y\rf BxJ (@.)-Fr pMV KZu KYKT“xJ KmhqJr \jq KmUqJf- @uäJy y\rf BxJ (@.)PT Foj ãofJ hJj TPrj ßp, fJr yJPfr ¸vtA IPjT \Kau ÀVLPTS xM˙ TPr ßfJufÇ @oJPhr jmL oMyJÿJh (xJ.)-Fr pMV KZu xJKyPfqr ˝etpMV@uäJyfJ~JuJ fJr Skr xJKyfqkNet S k´ùJo~ FTKa V´∫ ßTJr@j ImfLet TrPujÇ ßTJr@Pjr IuÄTJrkNet v», mJTq S mJPTqr I∂”Kou, TgJ, xMr @r k´ùJr TJPZ yJroJju xm TKmr TKmfJ, xm xJKyKfqPTr xJKyfq xJijJÇ pMPVr k´fJkvJuL S hJkMPa xm TKm S xJKyPfqT FT mJPTq ßoPj KjPuj ßTJr@Pjr ßv´Ôfô S optJhJÇ ßTJr@Pjr KnK•Pf ˙JKkf yu FT jfMj xoJ\, jfMj xnqfJÇ k´P~J\j yu F xnqfJr k´YJr S k´xJPrrÇ @uäJyr rJxNu (xJ.) fJÅr pMPVr xmPYP~ @iMKjT k≠KfèPuJ ßmPZ KjPuj oJjmfJr TuqJPe, iPotr k´YJPrÇ fUj @rPmr Kj~o KZu xÄmJh mJ èÀfôkNet ßTJPjJ KmwP~r k´Kf @øJPjr \jq fJrJ kJyJPzr YNzJ~ SPb ß\JPr @S~J\ TrfÇ kPr ßuJT\j FTK©f yPu fJrJ fJPhr CK¨Ó Kmw~ UMPu mufÇ @uäJyr rJxNuS SKy ßkP~ kJyJPzr Skr YPz oÑJr ßuJPTPhr ßcPT fJSyLPhr mJeL ßvJjJjÇ kÊr YJozJ~ KYKb KuKUP~ f“TJuLj kOKgmLr IPjT rJ\JmJhvJyPhr CP¨Pv BoJPjr hJS~Jf kJbJjÇ FTfômJPhr k´YJPr kOKgmLr KmKnjú ßhPvr rJÓs k´iJjPhr TJPZ fJr FTJ∂ k´KfKjKiPhr kJKbP~ TNajLKfT f“krfJS YJuJjÇ KfKj fJr pMPVr @iMKjTfr xm k≠Kfr mqmyJr TPr @oJPhr xJoPj @hvt ˙Jkj TPr ßVPZj- fJÅr mqmÂf k≠Kfr kJvJkJKv pMPVr nJwJ~S hJS~Jf ßh~JrÇ xoP~r ˝Pr TgJ muJrÇ xoOK≠ S C“TwtfJr kPg FKVP~ YuJrÇ fPm @\ AxuJPor Yro F âJK∂TJPu hJS~JPfr oPfJ iPotr IkKryJpt FTKa Kmw~PTS @orJ oMKÓPo~ KTZM k≠Kf S k´Kâ~Jr oPiqA xLoJm≠ TPr ßrPUKZÇ 14v' mZr kJr TPr @orJ ßp @\ KmvõJ~Pjr KmPvõ mxmJx TrKZ@oJPhr ßpj ßx TgJKaS \JjJ ßjAÇ KmùJPjr Yro C“TwtfJr F pMPV iot mJ xfq-xMªPrr k´YJPr @iMKjT k´pKM Ür mqmyJr @oJPhr ßkRÅPZ KhPf kJPr xJlPuqr ˝et KvUPrÇ @orJ k´pMKÜr mqmyJPr FTxPñ AxuJPor xfq-xMªrPT kOKgmLr xm ßhPvr xm oJjMPwr TJPZ hs∆ffo xoP~ ßpoj ßkRÅPZ KhPf

ßTJr@Pjr IuÄTJrkNet v», mJTq S mJPTqr I∂”Kou, TgJ, xMr @r k´ùJr TJPZ yJroJju xm TKmr TKmfJ, xm xJKyKfqPTr xJKyfq xJijJÇ pMPVr k´fJkvJuL S hJkMPa xm TKm S xJKyPfqT FT mJPTq ßoPj KjPuj ßTJr@Pjr ßv´Ôfô S optJhJÇ ßTJr@Pjr KnK•Pf ˙JKkf yu FT jfMj xoJ\, jfMj xnqfJÇ k´P~J\j yu F xnqfJr k´YJr S k´xJPrrÇ @uäJyr rJxNu (xJ.) fJÅr pMPVr xmPYP~ @iMKjT k≠KfèPuJ ßmPZ KjPuj oJjmfJr TuqJPe, iPotr k´YJPrÇ kJKr, ßfoKj AxuJPor KmÀ≠mJhLPhr Ikk´YJr, IkmJPhrS \mJm KhPf kJKr IjJ~JPxÇ ChJyre˝„k @KlsTJr k´JK∂T ßTJPjJ mxKfr ßTJPjJ mJKxªJPT xrJxKr TuqJPer kPg @øJPjr xJogqt y~PfJ @kjJr ßTJPjJKhjA yPfJ jJ, fPm ßlAxmMT, aMAaJr, mäV, ACKaCm, A-PoAu, SP~mxJAa fgJ A≤JrPja @kjJPT ßxA oJjMwKar TJPZS KjP~ pJPmÇ fJr xPñ VnLr xUq VPz KhP~ xMPpJV TPr KhPm xfq S xMªPrr k´YJPrrÇ ßlAxmMPT @kjJr ßuUJ FTKa ߈aJx, ACKaCPm @kPuJc TrJ @kjJr FTKa m~Jj, ßoAPu kJbJPjJ @kjJr FTKa mJftJA kOKgmLr ßp ßTJPjJ ßhPvr, ßp ßTJPjJ nJwJr, ßp ßTJPjJ iPotr, ßp TJCPT KhPf kJPr @PuJr xºJjÇ Kmvõ jmLr Cÿf KyPxPm KmPvõr k´KfKa oJjMwPT ßyhJ~Jf S TuqJPer kPg @øJj TrJ @oJPhr BoJjL hJK~fôÇ @uäJyr IjMV´y ßp, KmùJj S k´pMKÜ @oJPhr hJK~fô kJuPj xyJ~T KyPxPm @Kmtnf N yP~PZÇ F \jq k´P~J\j kKrTK·f k´pMKÜr mqmyJrÇ k´pMKÜr oJiqPo iPotr k´YJPr k´JgKoTnJPm ßpxm khPãk ßj~J ßpPf kJPr fJ yu- k´KfKa oxK\Phr \jq FTKa ˝fπ SP~mxJAa ‰fKr TrJÇ SP~mxJAPa FT x¬JPyr oxK\hKnK•T xm TotxNKYr ßWJweJ, YuKf x¬JPyr KmPvw iotL~ mJ rJÓsL~ KhmPxr fJ“kpt S TreL~ Kmw~T @PuJYjJ, \MoJr ßUJfmJr mJÄuJ IjMmJh, AxuJPor KvÓJYJr, ßxRªpt, \LmjJYJr S AKfyJx-GKfPyqr @PuJPT TotoMUL, CØJmjL ßk´reJ xÄmKuf VPmweJiotL k´mºKjmº AfqJKh @kPuJc TrPf yPmÇ AxuJo xŒPTt \JjPf C“xMTPhr \jq FTKa k´PvúJ•r KmnJVS rJUPf yPm pJPf SP~mxJAPa ßgPTA- ßp ßTC fJr oPj \JV´f k´Pvúr \mJmS ßkPf kJPrÇ @r F TJ\

TrPf yPm oxK\Phr AoJPor ßjfOPfô oyuäJr KvKãf ßv´eLr oMxKuäVePTÇ oxK\Phr \jq FTKa ßlAxmMT ßkA\S ßUJuJ ßpPf kJPr, pJPf xm ßv´eLr oMxKuä hNr Tot˙Pu ßgPTS oxK\hKnK•T \Lmj kKrYJujJ TrPf kJPrjÇ k´KfKa oJhsJxJr \jqS gJTJ YJA FTKa mOy“ TPumPr SP~mxJAaÇ ßpUJPj oJhsJxJr TotxNKY, kJbqxNKYr kvJkJKv èÀfôkNet TîJPxr ßuTYJr, ùJPjr jm@KmÏOf KhTKhV∂, KmùJj S iPotr fMujJoNuT @PuJYjJ, VPmwTPhr VPmweJu… KY∂JiJrJ, hJS~JPfr k´Kâ~J, KkKZP~kzJ, K\KoP~kzJ oMxuoJjPhr \JV´f TrJr kKrT·jJ AfqJKh Kmw~PT KmPvwnJPm èÀfô ßh~J yPmÇ yqJÅ FPf oJhsJxJr @jMwKñT ZMKa-ZJÅaJ, nKftr fgq, krLãJr fJKrU, oJhsJxJr ßp ßTJPjJ YJKyhJ AhqJKh ßfJ gJTPmAÇ mqKÜVfnJPm ßlAxmMT, aMAaJPr IqJTJC≤ ßUJPu KhPjr KmPvw FTKa xo~ KjitJre TPr iPotr k´YJPr oJjmfJr TuqJPe TJ\ TrJ ßpPf kJPrÇ F ßãP© @kjJr ߈aJxèPuJ ImvqA UMm xÄKã¬, èZJPuJ, hrKh S vJuLj yS~J YJAÇ TJre xJoJK\T ßpJVJPpJPVr F oJiqoèPuJPf oJjMw UMm ˝· xoP~, I· oJgJ UJKaP~ IKiT CkTOf yPf YJ~Ç FKua kJxtj pJPhr TJPZ y~ ßfJ ßlAxmMT-aMAaJPrS @kKj ßkRÅZJPf kJrPZj jJ; fJPhr ßoAu TÀj C•o CkPhPvr oJiqPoÇ mäPVS ßuUJPuKU TÀjÇ \JfL~ ‰hKjTèPuJPf AxuJo S oMxuoJjPhr KjP~ @kjJr nJmjJr TgJ KuUMjÇ k´J~ xmT'Ka KaKn YqJPjPuA AxuJo k´YJPrr xMPpJV @PZÇ @kKj ßxA xMPpJV KjjÇ AxuJPor „k-PxRªpt fMPu iÀj KmvõmJxLr TJPZ jmLK\r ßk´o-nJPuJmJxJ S hrh KjP~Ç iPotr k´YJPr k´pMKÜ ßyJT oMKoPjr xñLÇ

AxuJPor IKiTJÄv KmiJj kJuPj kKm©fJPT vftJPrJk TrJ yP~PZÇ kKm©fJ S kKròjúfJ I\tPj rP~PZ oyJj @uäJyr KmPvw KjPhtvjJÇ [xNrJ oM¨JxKxr : 4-5] @r Fr I\tPjr \jq kJKj FTKa IkKryJpt CkJhJjÇ FKa Foj FTKa Kj~Jof pJr TgJ kKm© ßTJr@Pj 46 mJr CPuäU TrJ yP~PZÇ Fr xKbT mqmyJr KjKÁf TrJ @oJPhr FTJ∂ TftmqÇ jPY“ @uäJyr Kj~JoPfr kKrmPft @\JPmr xÿMULj yPf yPmÇ oyJj @uäJy mPuj, ÈpKh ßfJorJ Kj~JoPfr ßvJTr @hJ~ Tr fPm @Ko ImvqA ßfJoJPhr Kj~Jof mJKzP~ ßhm, KT∂á ITOfù yPu ß\Pj ßrU @oJr @\Jm mzA n~JmyÇ' [xNrJ AmsJKyo : 07] KmùJjLPhr IPjPT kJKjPT UKj\ khJgt mPu @UqJK~f TPrPZjÇ TJre IjqJjq UKj\ khJgtPT mqmyJr CkPpJVL TrPf kJKjr k´P~J\jL~fJ Ij˝LTJptÇ pKhS IPjPT kJKjr kKroJe kOKgmLPf ßmKv yS~J~ FKaPT UKj\ khJgt muPf jJrJ\Ç fPm kJKjr kKroJe ßmKv yPuS KmÊ≠ kJKj KT∂á UMmA IkptJ¬Ç FUjS kOKgmLr IKiTJÄv oJjMw KmÊ≠ kJKjr mqmyJr ßgPT mKûfÇ jhLoJfOT ßhv yP~S @oJPhr mJÄuJPhPvr IKiTJÄv oJjMwA KmÊ≠ kJKj mqmyJr TrPf kJrPZ jJÇ Fr Ijqfo TJre yu, kJKjPT ImPyuJ TrJÇ Fr xKbT mqmyJr KjKÁf jJ TrJÇ F ßhPv kJKjr kKroJe ßpoj ßmKv ßfoKj Fr mqJkJPr ChJxLjfJ S

ImoNuqJ~jS ßmKvÇ @orJ KjP\rJA F Kj~JofPT mqmyJr IjMkPpJVL TPr fMPuKZÇ @r Fr TMlu @oJPhr KjP\Phr SkrA kzPZÇ \JKfxÄW kKrPmv TotxNKYr oPf, Cjú~jvLu ßhvèPuJPf hNKwf kJKjr TJrPe Vz oOfMqr xÄUqJ 25 yJ\JrÇ mJÄuJPhPv vfTrJ 60 nJV ßrJV hNKwf kJKjr TJrPe yP~ gJPTÇ pJr Ijqfo TJre yu Tu-TJrUJjJr m\qt jhL-jJuJ, kMTMr S UJuKmPu KjÏJvj mqm˙JÇ AxuJPo kJKjPT xm irPjr o~uJ-@m\tjJ, ßjJÄrJ S hNKwf m\qt AfqJKhPf hNKwf TrJ IQmi ßWJweJ TrJ yP~PZÇ KmÊ≠ kJKj mqmyJr jJVKrPTr IKiTJr FmÄ Fr pgJpg xÄrãeS jJVKrPTr Tftmq mPu ÈkJKj @Aj 2013'-Pf CPuäU TrJ yP~PZÇ kJKj IkY~ TrJ IPjqr IKiTJr KmjÓ TrJrA jJoJ∂rÇ TJre IkYP~r TJrPe Ijq ßTC kJKj jJS ßkPf kJPrÇ F \jq IkY~ TrJPT AxuJo IQmi ßWJweJ TPrPZÇ VPmwTrJ xMPk~ kJKjr âomitoJj InJm FmÄ hNKwf kJKjr kKroJe mOK≠ KjP~ vKïfÇ IgY FxPmr oNPu rP~PZ ‰hjKªj \LmPj kJKj mqmyJPr @oJPhrA IkY~ FmÄ ChJxLjfJÇ @iMKjT kOKgmLPf kJKjr ßp yJyJTJr fJ @oJPhrA TotluÇ fJA kJKjr pgJgt mqmyJr S xÄrãe KjKÁf TPr @oJPhr BoJjL hJK~fô S jJVKrT Tftmq kJuj TrJr jJoA AxuJo, oJPj vJK∂Pf k´Pmv TrJÇ

\LmPj kJKjr Thr A~JKxr @rJlJf-@u-oJyL ryoJPjr h~J S Kj~Jof VejJ TPr ßvw TrJ pJPm jJÇ [xNrJ jJyu : 18] m˜MVf S Im˜MVf @orJ pJ KTZM ßhUPf kJA FmÄ IjMnm TKr xmA fJÅr h~JÇ Fr ßTJPjJ FTKaS @oJPhr I˝LTJr TrJr xMPpJV ßjAÇ [xNrJ @r-ryoJj : 13]Ç k´PfqTKa k´JeLxy kOKgmLr xm KTZMA xOKÓ TrJ yP~PZ kJKj ßgPTÇ [xNrJ @K’~J : 30] GKfyJKxTPhr oPf, kOKgmLPf ˙unJV muPf KTZMA KZu jJ, xmA KZu kJKjÇ kPr fJPf Yr nJxPf ÊÀ TPr, ßpUJPj @\ @orJ mJx TrKZÇ F \jq ßTJPjJ k´JeLA kJKj ZJzJ mJÅYPf kJPr jJÇ UJhq ZJzJ oJjMw KTZM Khj ßmÅPY gJTPf kJrPuS kJKj ZJzJ oJjMw ßmÅPY gJTPf kJPr jJÇ UJPhqr KmTP·r TgJ xmJr \JjJ, KT∂á kJKjr KkkJxJ~ kJKjA YJA, Fr KmT· KyPxPm Ijq kJjL~S IPjJkPpJVLÇ UJmJPrr xm KTZMA Kmlu y~ pKh kJKj jJ gJPTÇ ÊiM fJA j~, oJjMPwr \LmjpJ©Jr xPñ Fr rP~PZ SfPk´Jf xŒTtÇ kJKj ZJzJ k´JeLr \Lmj T·jJfLfÇ F \jq kJKjPT k´JPer C“xS muJ yP~ gJPTÇ TJre k´KfKa k´JeLr UJhq kPrJã mJ k´fqãnJPm kJKjr xPñ xŒOÜÇ oyJj @uäJy mPuj, ÈKfKjA ßfJ @TJv ßgPT mOKÓ mwte TPrj FmÄ fJ ßfJoJPhr \jq kJjL~Ç F ßgPTA CKØPhr

\jì y~Ç' [xNrJ jJyu : 10-11] KfKj @rS mPuj, È@uäJykJT @TJv ßgPT ßp kJKj jJK\u TPrj fJ KhP~ KfKj oOf \KojPT \LKmf TPrjÇ' [xNrJ mJTJrJ : 164] oJjm \LmPj kJKjr IkKryJptfJr TJrPeA oyJj @uäJy kOKgmLr YJrnJPVr KfjnJVA kJKj xOKÓ TPrPZjÇ k´JeL mxmJPxr ßãP© kOKgmL FmÄ IjqJjq V´Pyr oPiq kJgtTq yu kJKjÇ fJA F nN-UP§ mxmJPxr \jq kJKjr KmT· ßTJPjJ KTZMA ßjAÇ kJKjr rP~PZ jJjJ ‰mKY©q èeÇ kJKjA yu oJjm xOKÓr oNu CkJhJjÇ h~Jo~ @uäJykJT ArvJh TPrj, ÈoJjMwPT xPmPV KjVtf kJKj ßgPT xOKÓ TrJ yP~PZÇ' [xNrJ fJPrT : 06] oJjm ßhPyr 75 nJVA kJKjÇ oJjMPwr hM”U-TPÓr IjMnNKfr mKy”k´TJPv ßYJPUr kJKj KmxK\tf y~, @jPªr TJrPeS ßYJPU kJKj ^PrÇ @mJr jJPT xKhtr mKy”k´TJvS kJKjPfA yP~ gJPTÇ kJKj pUj mOKÓ @TJPr kKroJeoPfJ jJK\u y~ fUj fJ mJªJr \jq Kj~Jof KT∂á oJ©JKfKrÜ yPu fJ yP~ pJ~ @\JmÇ mOKÓ jJ yS~JS @PrTKa @\JmÇ mjqJ~ xm KTZM käJKmf yPuS KmÊ≠ kJKjr InJPm oJjMw TÓ kJ~Ç oJjMw kJj TPr FT irPjr kJKj @mJr k´xsJm TPr @PrT irPjr kJKjÇ xMfrJÄ kJKj KjP~ xsÓJr ßp uLuJ fJ ßgPT fJÅr TMhrfA k´oJKef y~Ç oJjm xOKÓr FToJ© CP¨vq yu @uäJyr AmJhfÇ [xNrJ pJKr~J : 56] pJ kJuPj kKm©fJ I\tj FTKa èÀfôkNet Kmw~Ç fJZJzJ


AxuJo iot 29

SURMA m 3 - 9 April 2015

khtJ S mJXJKu oMxKuo oJjx A~JKxr @rJlJf jJrLr k´Kf ‰mwoqkNet hOKÓnKñ IKf kMrPjJÇ ßx fMujJ~ jJrLr IKiTJr k´KfÔJ @PªJuj ßxKhPjrÇ KmKnjú TJrPe jJrL fJr k´Jkq IKiTJr ßgPT mKûf yPuS ACPrJk@PoKrTJr jJrLoMKÜ @PªJuj oNuf iotPTA Fr \jq hJ~L TPrPZÇ lPu iPotr k´Kf oJjMPwr nKÜ-v´≠J S KmvõJx mÉ èPe TPo ßVPZÇ IPjTJÄPv iotPT KcK\aJu pMPVr xypJ©L yS~Jr IPpJVq mPu @UqJ ßh~J y~Ç Fr ßpRKÜT KTZM TJreS rP~PZÇ ßpoj∏ KyªMiPot xfLhJy k´gJ, KmimJ KmmJy KjKw≠, ‰kfOT xŒh ßgPT jJrLPT mKûfTre AfqJKhÇ oJjMPwr k´Kf pKh FA y~ iPotr KmiJj, fJyPu fJ IiotÇ TJre iot FPxPZ oJjMPwr TuqJPer \jqÇ KTZM KTZM ßãP© iotL~ KmiJPjr xLoJ IKfâo TPr ojVzJ jLKf @PrJk TrJ y~Ç fJ ImvqA kKrfqÜÇ Ijq ßpPTJPjJ iPotr fMujJ~ AxuJPo jJrLPT fJr pgJpg IKiTJr S optJhJ ßh~J yP~PZÇ FaJ @PmPVr mKy”k´TJv j~, mrÄ mJ˜mÇ jJrLoMKÜ @PªJujTJrLrJ iPotr TgJ ÊjPuA jJKxTJ TMKûf TPrjÇ mJXJKu \JKfr jJrLoMKÜ @PªJuPjr IV´kKgT ßmVo ßrJPT~J F iJreJPf KmvõJxL KZPuj jJÇ KfKj fJr @PªJuPjr oJiqPo k´oJe TPrPZj ßp, iot TUPjJA oJjmfJr ITuqJPe j~, mrÄ fJ oJjMwPT fJr k´Jkq IKiTJr mMK^P~ ßh~Jr YJKuTJvKÜr C“xÇ mftoJPj mJÄuJPhvxy kOKgmLr KmKnjú ßhPvr jJrLoMKÜ @PªJuj iotPT fJPhr VuJr TJÅaJ nJmPuS, ßmVo ßrJPT~J iPotr k´Kf pPgÓ xÿJj ßhKUP~ fJÅr @PªJuj YJKuP~KZPujÇ xluTJoS yP~PZj KfKjÇ pJrJ mPu AxuJo jJrLPT bKTP~PZ, fJrJ y~ AxuJPor mqJkJPr pPgÓ Iù IgmJ AxuJPor k´Kf xKyÄx oPjJnJm uJuj TPrjÇ oNuf AxuJPo jJrL-kMÀPwr oJP^ ßTJPjJ ‰mwoq ßjA (xNrJ KjxJ, 124)Ç fPm KTZM KTZM Kmw~ pJ xOKÓVfnJPm jJrL-kMÀPwr kJgtTq TPrÇ @r F kJgtPTqr TJrPe ˝fπ hM'Ka \JKf jJrL S kMÀwÇ jJrLoMKÜ @PªJuPjr oNujLKfA yPuJ jJrL-kMÀPwr ‰mwoq hNrTreÇ jJrLoMKÜ @PªJuPjr lPu jJrLr xkPã @AKj mqm˙J S xJoJK\T hOKÓnKñr KTZMaJ kKrmftj yPuS xoJjfJPu ßmPzA YuPZ jJrL KjptJfj, iwte, FKxc KjPãk, jJrLPT mqmxJr keq KyPxPm mqmyJrxy TotPãP© jJrLr oJjKxT YJkÇ lPu jJrL xkPãr @Aj TJVP\-TuPo gJTPuS Fr ÆJrJ fJrJ @vJjM„k lPu kJPò jJÇ @oJPhr mJÄuJPhPvr ßk´ãJkPa ßhUJ pJ~, iwtexy jJrLr k´Kf jJjJoMUL KjptJfj @vïJ\jTnJPm ßmPzA YuPZÇ ACPrJk-@PoKrTJr jJrLrJ yJrJPò hJŒfq \LmPjr xMUvJK∂Ç lPu xoJ\\LmPj ßjPo FPxPZ jJjJoMUL Kmkpt~Ç ßmVo ßrJPT~Jr TJojJ FaJ KZu jJÇ KfKj jJrLPT oJjKxT S xJoJK\TnJPm IvJK∂oMÜ TrPf ßYP~KZPujÇ KfKj KvãJPTA jJrLoMKÜr k´go S k´iJj Imu’j KyPxPm @ÅTPz iPrKZPujÇ KfKj mPuPZj, ÈKvãJ Km˜JrA Fxm IfqJYJr-KjptJfPjr FToJ© oPyRwiÇ ... KvãJ IPgt @Ko k´TOf xMKvãJr TgJA mKu; ... @Ko YJA ßxA KvãJ∏ pJ fJPhr jJVKrT IKiTJr uJPn xão TrPm,... KvãJ oJjKxT FmÄ vJrLKrT Cn~Kmi yS~J YJA [xMmPy xJPhT, IV´K∫f k´mº, oKfYMr k´go U§, kO. 227]Ç KjZT xMVOKyeL yPf ßVPuS ßp KvãJr @mvqTfJ Ij˝LTJpt, fJ KfKj xÄxJPrr ‰jKoK•T TJP\r KlKrK˜ KhP~ ßhKUP~ KhP~PZj xMVOKyeL (oKfYMr, k´go U§) k´mPºÇ Fxm iJreJ ßoJPaS iPotr xJPg xJÄWKwtT j~Ç mrÄ AxuJo F mqJkJPr pPgÓ èÀfôJPrJk TPrPZ FmÄ FTKa \JKfr YJKuTJvKÜr C“x KyPxPm KvãJPT KmPmYjJ TrJ yP~PZÇ F ßãP© ImvqA jJrLPT mJh KhP~ j~Ç @orJ ßhUPf kJA oyJjmLr xJ: ˘L @P~vJ rJ: KZPuj f“TJuLj xoP~r xmPYP~ mz KvKãf S jJrLKvãJ KmfrPer k´iJj C“xÇ jJrLr xÿJj rãJr Ijqfo ßv´Ô yJKf~Jr AxuJPor khtJr KmiJjPT KfKj TUPjJA UJrJk oPj TrPfj jJÇ KfKj KjP\ khtJ TrPfj FmÄ khtJr xkPã TgJ

F x¬JPyr

jJoJPpr xo~xNYL

ßmVo ßrJPT~Jr mqKÜVf \LmjJYre FmÄ rYjJmKu ßgPT k´fL~oJj y~ ßp, KfKj khtJr KmPrJiL KZPuj jJ, khtJr jJPo jJrLPhr VOymªL TPr rJUJr KmÀP≠ fJr pf @kK•∏ È... @Ko ImPrJi k´gJr KmÀP≠ h§J~oJj yA jJAÇ ßTy pKh @oJr ˘L \JKfr ImjKf k´mPº khtJKmPÆw ZJzJ @r ßTJj CP¨vq ßhKUPf jJ kJj, fPm @oJPT oPj TKrPf yAPm @Ko KjP\r oPjJnJm C•o„Pk mqÜ TKrPf kJKr jJA, IgmJ KfKj k´mºKa oPjJPpJVxyTJPr kJb TPrj jJAÇ ßx k´mPº k´J~ xoV´ jJrL \JKfr CPuäU @PZÇ xTu xoJP\r oKyuJVeA KT ImPrJPi mKªKj gJPTj? mPuPZjÇ fPm khtJr jJPo mJzJmJKz TPr jJrLPT ßoJzTJK~f TrJPT KfKj nJPuJ oPj TPrjKjÇ fJr ImPrJimJKxjL V´P∫r kMPrJaJA ImPrJi k´gJr TMlu KjP~ rKYfÇ KfKj CV´k∫J Imu’j TPrjKjÇ fJr kptPmãe yPò, È... ImPrJPir xKyf CjúKfr ßmKv KmPrJi jJAÇ CjúKfr \jq Imvq CóKvãJ YJAÇ xTu xnq \JKfPhrA ßTJjS jJ ßTJPjJS„k ImPrJi k´gJ @PZÇ FA ImPrJi k´gJ jJ gJKTPu oJjMw S kÊPf k´Pnh KT gJPT? .... fPm xTu Kj~PoA FTaJ xLoJ @PZÇ ... F ßhPv ImPrJi k´gJ ßmKv TPbJr yA~J kKz~JPZÇ ...@orJ IjqJ~ khtJ ZJKz~J @mvqTL~ khtJ rJKUmÇ k´P~J\j yAPu Imè£jxy (PmJrTJ) oJPb ßmzJAPf @oJPhr @kK• ßjAÇ ˝JP˙qr CjúKfr \jq ‰vuKmyJPr mJKyr yAPuS ßmJrTJ xPñ gJKTPf kJPrÇ ßmJrTJ kKr~J YuJPlrJ~ ßTJj IxMKmiJ y~ jJÇ fPm ßx\jq xJoJjq rTPor FTaM InqJx YJA, KmjJ InqJPx ßTJj TJ\ y~?' (PmJrTJ, oKfYMr, k´go U§) AxuJPo mJzJmJKz mJ CV´fJr ßTJPjJ ˙Jj ßjA (xNrJ mJTJrJ: 124, 256)Ç oiqok∫J Imu’j TrJA AxuJPor rLKfÇ TJre @uäJy kJT oMxKuo \JKfPT oiqok∫Jr TPr xOKÓ TPrPZj (xNrJ mJTJrJ: 143)Ç rJxNu xJ: oiqok∫Jr TJ\PT xPmtJ•o mPu ßWJweJ TPrPZjÇ ßmVo ßrJPT~Jr mqKÜVf \LmjJYre FmÄ rYjJmKu ßgPT k´fL~oJj y~ ßp, KfKj khtJr KmPrJiL KZPuj jJ, khtJr jJPo jJrLPhr VOymªL TPr rJUJr KmÀP≠ fJr pf @kK•∏ È... @Ko ImPrJi k´gJr KmÀP≠ h§J~oJj yA jJAÇ ßTy pKh @oJr ˘L \JKfr ImjKf k´mPº khtJKmPÆw ZJzJ @r ßTJj CP¨vq ßhKUPf jJ kJj, fPm @oJPT oPj TKrPf yAPm @Ko KjP\r oPjJnJm C•o„Pk mqÜ TKrPf kJKr jJA, IgmJ KfKj k´mºKa oPjJPpJVxyTJPr kJb TPrj jJAÇ ßx k´mPº k´J~ xoV´ jJrL \JKfr CPuäU @PZÇ xTu xoJP\r oKyuJVeA KT ImPrJPi mKªKj gJPTj? IgmJ fJyJrJ khtJjvLu jPyj mKu~J KT @Ko fJyJKhVPT xŒNet Cjúf mKu~JKZ? @Ko oJjKxT hJxPfôr @PuJYjJ TKr~JKZ' (I≠tJñL, oKfYMr, 1o U§)Ç Ijq FTKa k´mPº FTKa YKrP©r mJYPj KfKj mPuj∏ ÈPTJr@j vKrPlr KmiJj oJKjPu ImuJ-kLzjS YPu jJ, IjqJ~ I∂”kMr k´gJS YPu jJ' (jJrLkN\J, IV´K∫f k´mº)Ç oNuf kKm© TMr@Pjr k´KfKa KmiJjA oJjmfJr TuqJPer KjKoP•Ç fJr pgJgt IjMxre oJjMPwr \jq TuqJe mP~ @PjÇ ßmVo ßrJPT~Jr KY∂JiJrJ~ iPotr Im˙Jj KZu CPóÇ KfKj mqKÜVf \LmPj iot kJuj TrPfjÇ ßoKr cJKu, fJxKuoJ jJxKrj S CV´ jJrLmJhLPhr oPfJ KfKj iot @Aj S KmùJjPT kMÀwfJKπT Kj~πe k´Kâ~Jr yJKf~Jr KyPxPm KmPmYjJ TPrjKjÇ mrÄ iPotr k´Kf KfKj KZPuj xv´≠Ç KfKj mPuj, Èk´PfqT ßhPvr \JfL~ CjúKf, @iqJK®T CjúKf S ‰jKfT CjúKfr pJmfL~ TJreèPuJr oPiq k´iJj TJre yAPfPZ iot' (jJrLkN\J, IV´K∫f k´mº, kO: 61)Ç KfKj KmvõJx TrPfj∏ È... FToJ© AxuJo iotA jJrLPT fJyJr k´Jkq IKiTJr hJj TKr~JPZ, KT∂á nJrfmPwt ßxA oMxKuo... jJrLr hMhtvJr FTPvw yA~JPZ' (jNr-

AxuJo, oKfYMr, 2~ U§, kNPmtJÜ, kO. 235)Ç AxuJPor khtJ k´gJ xŒPTt KfKj mPuj∏ ÈvJP˘ khtJ x’Pº pfaMTM TPbJr mqm˙J @PZ, k´YKuf khtJ k´gJ fhPkãJS TPbJrÇ pJyJ yCT ßTmu vJ˘ oJKj~J YKuPu IKiT IxMKmiJ ßnJV TKrPf y~ jJÇ @oJr KmPmYjJ~ k´TOf khtJ ßx-A rãJ TPr, ßp xo˜ oJjm\JKfPT xPyJhr S xPyJhrJr jqJ~ ùJj TPr' (TNko§NPTr KyoJu~ hvtj, IV´K∫f k´mº, kNPmtJÜ kO. 189)Ç FTMv vfPTr jJrL @PªJujmJhLrJ AxuJo S fJr KmiJjPT KjÔMrnJPm kKryJr TPrÇ IPjPT khtJPT ßxPTPu mPuS o∂mq TPrÇ fJrJ oPj TPrj, kMMÀPwr oPfJ kqJ≤-vJat kPr KmyPñr oPfJ WMPr ßmzJPjJA k´TOf jJrLoMKÜr ˝„kÇ F iJreJ FPTmJPrA ImJ˜mÇ pKh fJA yPm fPm ACPrJk-@PoKrTJr jJrLrJ yPfJ xmPYP~ ßmKv xMULÇ fJxKuoJ jJxKrPjr oPfJ pJrJ jJrL˝„k T·jJ TPr FmÄ mJ˜mJ~Pj xPYÓ, fJrJ k´TOfkPã jJrLoMKÜ @PªJuPjr jJPo KjP\Phr ˝Jgt yJKxPu mq˜ muPuS nMu yPm jJÇ @r pJ ßyJT, fJPhr @PªJuj ßmVo ßrJPT~Jr jJrL \JKfr ˝JPgtr @PªJuj j~Ç mftoJj jJrLoMÜ @PªJujmJhLrJ C•rJKiTJrL xŒPh jJrL-kMÀPwr xoJj IÄvPTA mJ˜m S xoIKiTJr mPu mqJUqJ ßh~Ç FaJ oNuf xoJ\\LmPj KmkptP~r @PrTKa mJ˜m TJre yPf kJPrÇ TJre kMÀPwr fMujJ~ oKyuJPhr @P~r UJf ßmKv, mqP~r UJf vNPjqÇ F mqJkJPr ßmVo ßrJPT~J mPuj∏ È@kjJrJ oMyJÿhL~ @APj ßhKUPf kJAPmj ßp KmiJj @PZ, ‰kfOT xŒK•Pf TjqJ kMP©r IPitT nJV kJAPmÇ ... fPm ßhKUPmj TJptf TjqJr nJPV vNjq (0) KTÄmJ p“xJoJjq kKzPfPZ' (I≠tJñL, oKfYMr, 1o U§, kNPmtJÜ kO. 29)Ç PmVo ßrJPT~J mJ˜mxÿf @PªJuPj KmvõJxL KZPujÇ xŒPh jJrLr IÄv kMÀPwr IPitT fJA mPu fJrJ xoKiTJr ßgPT mKûf yP~PZ, F TgJ muJr xMPpJV ßjAÇ TJre jJrLr ßYP~ kMMÀPwr Igt mqP~r UJf ßmKv FPf xPªy ßjAÇ F \jq AxuJo pJr pfaMTM IÄv k´P~J\j fJPT KbT ßx kKroJe IÄvA KhP~PZÇ KyªMiPot ‰kfOT xŒPh TjqJr ßTJPjJ k´Jkq IÄv ßjAÇ AxuJo TjqJPT kMP©r CkK˙Pf IPitT IÄv k´Jkq mPu ßWJweJ TPrPZÇ F TgJ ÆJrJ FaJ ßmJ^JKò jJ ßp, jJA oJoJr ßYP~ TJjJ oJoJA nJPuJÇ mrÄ AxuJPo KjitJKrf ßp IÄv jJrLr \jq mrJ¨ rP~PZ fJr mJ˜mJ~jPT ßmJ^JKòÇ ÊiM @Aj TPr mPx gJTJr ßYP~ mJ˜mJ~j TrJA ßmKv luk´xNÇ F ßãP© ßmVo ßrJPT~J mJ˜moMUL ÈKY∂J' TPrPZjÇ lPu fJr @PªJuPj jJrL \JKfr xKfqTJPrr oMKÜ xJKif yP~KZuÇ @\PTr @PªJuj jJrLr k´Kf v´≠JyLjfJ S xKyÄxfJ mÉ èPe mJKzP~ KhPòÇ ßmVo ßrJPT~Jr @PªJuj iPotr k´Kf oJjMwPT IjM“xJyL KTÄmJ WOeJPmJi \JV´f TPrKjÇ mrÄ iPotr ßhJyJA KhP~ IKfr†j, CV´fJ S AxuJPor KmiJPjr nMu mqJUqJPT KfKj kKrfqÜ S WOeJnPr @ŘJTMPz KjPãk TPrPZjÇ iPotr jJPo mJzJmJKzPT KfKj ßpoj YronJPm m\tj TPrPZj, ßfoKj iotyLjfJPTS oNUtfJr kKrY~ mPu @UqJ KhP~PZjÇ ßuUT : k´mºTJr

IJu IJTxJ oxK\h

03 FKk´u, ÊâmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

05-13 01-08 05-34 07-42 09-01

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

04 FKk´u, vKjmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

05-11 01-08 05-35 07-43 09-03

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

05 FKk´u, rKmmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

05-08 01-07 05-36 07-45 09-05

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

06 FKk´u, ßxJomJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

05-06 01-07 05-37 07-47 09-07

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

07 FKk´u, oñumJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

05-03 01-07 05-38 07-48 09-09

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja

08 FKk´u, mMimJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

05-01 KoKja 01-07 KoKja 05-40 KoKja 07-50 KoKja 09-11 KoKja

09 FKk´u, mOy¸KfmJr l\r pMyr IJZr oJVKrm AvJ

04-58 01-06 05-41 07-52 09-13

KoKja KoKja KoKja KoKja KoKja


30 IJ∂\tJKfT

3 - 9 April 2015 m SURMA

ÈkMKfj mJ mJvJr jj mz ÉoKT SmJoJ'

31 oJYt - pMÜrJPÓsr \jq FA oMyNPft xmPYP~ mz ÉoKT ßT? rJKv~Jr ßk´KxPc≤ näJKhKor kMKfj, jJKT KxKr~Jr ßk´KxPc≤ mJvJr @u-@xJh? F hM\Pjr ßTC jj, ßxA mqKÜKa pMÜrJPÓsr ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJ KjP\A! kMKfj mJ mJvJPrr ßYP~ SmJoJPTA @xjú mz ÉoKT mPu oPj oJKTtj KrkJmKuTJjrJÇ mJftJ xÄ˙J r~aJxt S VPmweJ k´KfÔJj AkxPxr ßpRg \KrPk Foj fgqA kJS~J ßVPZÇ YuKf oJPx IjuJAPj 2 yJ\Jr 809 \j oJKTtj jJVKrPTr Skr \KrkKa YJuJPjJ y~Ç FÅPhr oPiq 1 yJ\Jr 83 \j ßcPoJTsqJa FmÄ 1 yJ\Jr 59 \j KrkJmKuTJj hPur xogtTÇ fJÅPhr KmKnjú ßhv, xÄVbj S mqKÜr FTKa fJKuTJ KhP~ fJrJ pMÜrJPÓsr \jq TfaJ ÉoKT, ßx KmwP~ xmtKjoú 1 ßgPT xPmtJó 5 j’r KhPf muJ y~Ç 1 j’r oJPj ßTJPjJ ÉoKT j~Ç @r 5 j’r oJPj @xjú ÉoKTÇ \KrPkr lPu ßhUJ ßVPZ, FTfOfL~JÄPvr ßmKv KrkJmKuTJj (34 vfJÄv) mPuPZj, ßcPoJTsqJa huL~ ßk´KxPc≤ SmJoJ pMÜrJPÓsr \jq @xjú ÉoKTÇ @r ACPâPj @V´Jxj YJuJPjJr WajJ~ IKnpMÜ Àv ßk´KxPc≤ kMKfjPT ÉoKT oPj

KoxPr

@rFxFxPT KjKwP≠r hJKm ßmufJK\r \Ko~Pf CuJoJP~ KyPªr ˘L-kMP©r ß\u

TPrPZj 25 vfJÄv KrkJmKuTJjÇ Fr mJAPr 23 vfJÄv KrkJmKuTJj VOypM≠kLKzf ßhv KxKr~Jr ßk´KxPc≤ mJvJrPT ÉoKT oPj TPrjÇ @PoKrTJr rJ\jLKf âomitoJjnJPm hMA ßoÀPf KmnÜ yP~ pJS~Jr ßk´ãJkPa ßcPoJTsqJa huL~ ßk´KxPc≤PT KrkJmKuTJjrJ FnJPm oNuqJ~j TrPmj, fJPf Km˛P~r KTZMA ßjA mPu oPj TrPZj KmPväwPTrJÇ @PuJKYf hq TJuYJr Im Kl~Jr: ßyJ~JA @PoKrTJjx @r IqJlPrAc Im rÄ KgÄx mAP~r

ßuUT xoJ\KmùJjL mqJKr VäJxjJr mPuj, k´mefJaJ yPò, ãofJ~ gJTJ mqKÜaJPT ÈhJjm' KyPxPm KYK©f TrJÇ \jof KjP\Phr kPã aJjPf n~ KjP~ TJrmJr TrJA yPf kJPr 2016 xJPur oJKTtj ßk´KxPc≤ KjmtJYPj xMKmiJ uJPn hMA hPurA k´iJj Imu’jÇ 16 ßgPT 24 oJPYtr oPiq YJuJPjJ FA \KrPk KrkJmKuTJjPhr 27 vfJÄv oPj TPrj, ßcPoJTsqJKaT kJKat pMÜrJPÓsr \jq @xjú ÉoKTÇ kãJ∂Pr, 22 vfJÄv ßcPoJTsqJa oPj TPrj, KrkJmKuTJj kJKatA @xjú ÉoKTÇ

31 oJYt - oMxuKo msJhJrÉc ßjfJ oMyJÿJh ßmufJK\r ˘L S kM©PT Z~ oJx TPr TJrJh§ KhP~PZ KoxPrr FTKa @hJufÇ fPm xJ\J ˙KVf rJUPf hMA\Pjr k´PfqTPT 660 oJKTtj cuJPr \JKoj ßh~J yP~PZÇ ßhvKar @hJuf xN© F Umr \JKjP~PZÇ @jJPhJuM xÄmJh xÄ˙Jr Umr IjMpJ~L, ÈVf mZr ßfJrJ TJrJVJPr ßmufJK\r xJPg ßhUJ TrJr xo~ TJrJ KjrJk•JTotLr xJPg hMmqtmyJr TrJr hJP~ oJ S ßZPuPT FA vJK˜ ßh~J yP~PZÇ' FA rJP~r KmÀP≠ @Kku TrJ pJPmÇ fJPhr KmÀP≠ TJrJ KjrJk•JTotLPhr ImoJjjJ, IkmJh S ßoRKUT @âoPer IKnPpJV @jJ y~Ç' ßmufJK\r ˘L xJjJ @mhMu \JS~Jh mPuj, ÈPmufJK\r KmÀP≠ k´KfPvJi ßj~Jr ßp iJrJmJKyTfJ YuPZ FA rJ~ fJrA IÄvÇ' KfKj mPuj, È@orJ @oJPhr ßhPvr \jq fqJV ˝LTJr TPrKZ, @PrJ Trm FmÄ @oJPhr ßoP~ @xoJxy vyLhrJ pJ ÊÀ TPrPZ fJ ImqJyf rJUmÇ'

31 oJYt - nJrPf KyªMfômJhL @rFxFxPT KjKw≠ ßWJweJ TrJr hJKm \JKjP~PZ \Ko~Pf CuJoJP~ KyªÇ SA xÄVbPjr kã ßgPT @rFxFxPT lqJKxmJhL xÄVbj mPu @UqJK~f TrJ yP~PZÇ \Ko~Pf CuJoJP~ KyPªr kã ßgPT muJ yP~PZ, x–W kKrmJr mJmrL oxK\h ±Äx, Wr S~JkKx, KyªM rJPÓsr \jq IKnpJj YJuJPjJxy xJŒ´hJK~T f“krfJ~ Ku¬ rP~PZÇ oMxKuo pMmTPhr KmÀP≠S fJrJ YâJ∂ YJuJPòÇ 27 oJYt, vKjmJr C•rk´PhPvr uP¶RPf \Ko~Pfr KoKaÄP~ FT k´˜Jm kJx TPr mJmrL oxK\h ±Äx TrJr \jq @rFxFxPT IKnpMÜ TrJ yP~PZÇ k´˜JPm muJ yP~PZ, ÈnJrf VefJKπT ßhv FmÄ FUJPj ßpPTJPjJ mqKÜr fJr Kj\ iot kJuPjr IKiTJr rP~PZÇ KT∂á FA ßhvPT IrJ\TfJ FmÄ lqJKxmJPhr KhPT KjP~ pJS~Jr ßYÓJ TrJ yPòÇ' \Ko~Pf CuJoJP~ KyPªr k´iJj oJSuJjJ @rvJh oJhJKj mPuj, cJjk∫L vKÜèPuJ rJ\QjKfT lJ~hJ ßfJuJr \jq ÈWr S~JkKxr' jJPo KmPÆw ZzJPòÇ KfKj mPuj, ÈPpxm oJjMw Wr S~JkKxr' jJPo KmPÆw ZzJPò, fJrJ Kj\ iPotr nMu ZKm fMPu irPZÇ oJSuJjJ @rvJh oJhJKj mPuj, ÈPhPvr ˝JiLjfJr \jq oMxKuo xŒ´hJP~r oPfJ @r ßTC mz TármJjL TPrKj'Ç KfKj xmJAPT xfTt TPr KhP~ mPuj, ÈPhv xJŒ´hJK~TfJr KnK•Pf FTmJr KmnÜ yP~PZ, pKh xJŒ´hJK~TfJPT k´KfPrJi jJ TrJ y~ fJ yPu ßlr ßhv KmnÜ yPf kJPr'Ç k´iJjoπL jPrªs ßoJKhr xoJPuJYjJ TPr KfKj mPuj, cJjk∫LPhr ÆJrJ KmPÆw ZzJPjJr KmÀP≠ KfKj ßuJTxnJ~ ßTJPjJ TgJ mPujKjÇ \Ko~Pf CuJoJP~ KyPªr kã ßgPT C•rk´PhPv ãofJxLj xoJ\mJhL kJKatrS xoJPuJYjJ TrJ yP~PZÇ fJrJ mPuPZj, xoJ\mJhL kJKatr kã ßgPT oMxKuoPhr TotxÄ˙JPjr \jq ßp 18 vfJÄv xÄrãe ßh~Jr k´Kfv´∆Kf ßh~J yP~KZu, fJ kJuj TrPf yPmÇ jAPu 2017 xJPu KmiJjxnJ KjmtJYPj xoJ\mJhL kJKatPT nMVPf yPmÇ \Ko~Pfr kã ßgPT vyr FmÄ V´JPo xŒ´LKf mJzJPjJr \jq k´YJr IKnpJj YJuJPjJr Kx≠J∂ ßj~J yP~PZÇ oMxKuo xoJP\r k´Kf @øJj \JKjP~ muJ yP~PZ, fJPhr oPiq xm oª TJ\ hNr TrPf yPm, jAPu hMKj~Jr ßTJPjJ vKÜ fJPhr xÿJj TrPm jJÇ

oJKTtj yJouJ ÊÀr kr ßmPzPZ @AFPxr è\rJPa @mJr kJx yPuJ xπJxKmPrJiL Km˜íKf : mJvJr 31 oJYt - AxuJKo ߈a (@AFx) ßpJ≠JPhr Skr pMÜrJPÓsr ßjfOfôJiLj ß\JPar KmoJj yJouJ ÊÀ yS~Jr kr ßgPT ßVJÔLKar Km˜OKf ßmPzPZ mPu o∂mq TPrPZj KxKr~Jr ßk´KxPcP≤ mJvJr @u @xJhÇ 28 oJYt, ßrJmmJr pMÜrJPÓsr FKmKx ßaKuKnvPj xŒ´YJKrf FT xJãJ“TJPr FT k´Pvúr \mJPm F TgJ mPuPZj KfKjÇ KxKr~J S ArJPTr KmvJu IÄv hUu TPr SA FuJTJ~ ßUuJlf ßWJweJ TPrPZ @AFxÇ @AFPxr KmÀP≠ Vf ßxP¡’r ßgPT ÊÀ yS~J pMÜrJPÓsr ßjfOfJô iLj ß\Ja mJKyjLr KmoJj yJouJ~ KfKj TfaJ xMlu kJPòj, Foj k´Pvúr \mJPm mJvJr @u @xJh mPuPZj, ÈTUPjJ TUPjJ @kKj ˙JjL~nJPm uJnmJj yPf kJPrj, KT∂á @kKj pKh xJoKV´TnJPm @AFPxr k´xPñ TgJ muPf YJj, fJ yPu muPf yPm, KmoJj yJouJ ÊÀ yS~Jr kr ßgPT @AFPxr Km˜OKf WPaPZÇ' FKmKx YqJPjPur È60 KoKja' jJPor SA IjMÔJPj KfKj @PrJ \JKjP~PZj, KxKr~J~ @AFx k´Kf oJPx 1,000 \j jfMj xhxq xÄV´y TrPZÇ KfKj mPuj, ÈArJPTS fJPhr xŒ´xJre yPò, KuKm~J~ FmÄ IjqJjq \J~VJ~SÇ @uTJP~hJr xJPg xŒOÜ xÄVbjèPuJS @AFPxr xJPg FTJ®fJ ßWJweJ TPrPZÇ FA yPò kKrK˙KfÇ' ßTJj kKrK˙KfPf KfKj ãofJ ZJzPf kJPrj, Foj k´Pvúr C•Pr KfKj mPuPZj, ÈpUj @oJr k´Kf \jxogtj gJTPm jJÇ pUj @Ko KxKr~Jr ˝Jgt S oNuqPmJPir k´KfKjKifô Trm jJÇ' KxrL~Phr oPiq fJr xogtj KfKj KTnJPm KjitJre TPrj, F k´Pvúr C•Pr KfKj mPuj, È@Ko KjitJre TKr jJÇ @Ko mM^Pf kJKrÇ @Ko IjMnm TKrÇ fJPhr xJPg @oJr ßpJVJPpJV @PZÇ' ßk´KxPc≤ mJvJrPT mJh ßrPU @PuJYjJr oJiqPo KxKr~Jr VOypM≠ ImxJj TrJr ßYÓJ TrPZ pMÜrJÓsÇ fPm KxKr~J~ @AFPxr KmÀP≠ uzJA TrJA ßhvKar k´iJj uãq mPu \JKjP~PZÇ

KmfKTtf Kmu

1 FKk´u - ßp KmPu nJrPfr hMA xJPmT rJÓskKf xÿKf ßhjKj, è\rJPar KmP\Kk xrTJr 31 oJYt, oñumJr @rS FTmJr ßxA KmfKTtf Kmu rJ\q KmiJjxnJ~ kJx TrJuÇ rJ\qKar @vJ, xπJx S xÄWKaf IkrJi ßrJUJr ßYÓJ~ FmJr FA KmPu xÿKf @hJ~ TrJ pJPmÇ KmuKar jJo è\rJa TP≤sJu Im IVtJjJA\c âJAo mJ xÄPãPk è\TTÇ 2003 xJPu FA KmuKaA fUjTJr oMUqoπL jPrªs ßoJKh rJ\q KmiJjxnJ~ kJx TKrP~ ßTPªsr xÿKfr \jq kJKbP~KZPujÇ Iau KmyJKr mJ\PkK~r xrTJr ßx xo~ KmPur ßTJPjJ ßTJPjJ KmwP~r mqJUqJ ßYP~ fJ rJP\qr TJPZ ßlrf kJbJ~Ç

xJoJjq Ihu-mhPur kr ßxA Kmu ßlr kJbJPjJ yPu k´gPo rJÓskKf F Kk ß\ @mhMu TJuJo S kPr k´KfnJ kJKfu kMjKmtPmYjJr \jq ßlrf kJKbP~KZPujÇ VfTJu rJ\q KmiJjxnJ~ ßxA kMPrJPjJ KmuA KTZMaJ mhu WKaP~ jfMjnJPm ßkv TrJ y~Ç KmPur CP¨vq mqJUqJ TPr rJP\qr ˝rJÓs k´KfoπL r\jLTJ∂ kqJPau mPuj, è\rJa pf IgtQjKfTnJPm xoO≠ yPò, ffA mJzPZ xÄVKbf IkrJiLPhr ßhRrJ®qÇ fJ ZJzJ kJKT˜JPjr xPñ è\rJPar 1 yJ\Jr 600 KTPuJKoaJr xoMhs S 500 KTPuJKoaJr ˙uxLoJjJ rP~PZÇ kJKT˜Jj xπJxmJhLPhr @ÅfMzWrÇ IfFm xπJxL S xÄWKaf IkrJi

ÀUPf rJP\q TzJ FTKa @APjr k´P~J\jL~fJ rP~PZÇ KmPrJiL ßjfJ TÄPV´Pxr vïrKxj mJPWuJ KmPur KmPrJKifJ TPrjÇ KfKj mPuj, FA Kmu KmP\KkPT Foj ãofJ ßhPm, pJ KhP~ fJrJ fJPhr rJ\QjKfT ˝Jgt YKrfJgt TrPm, fPm IkrJi ToJPf kJrPm jJÇ è\rJa KmiJjxnJ~ oMUqoπL @jKªPmj kqJPaPur CkK˙KfPf ßp KmuKa kJx yPuJ, fJPf rJ\q kMKuPvr yJPf IPjT ãofJ ßhS~J yP~PZÇ FA @Aj k´e~j yPu è\rJa kMKuv ßpPTJPjJ mqKÜr ßlJPj @Kz kJfPf S TgJ ßrTct TrPf kJrPmÇ ßpPTJPjJ xPªynJ\j mqKÜPT 30 Khj kpt∂ kMKuKv ßylJ\Pf rJUPf kJrPmÇ mftoJPj ßTJPjJ rJP\qr kMKuv 15 KhPjr ßmKv TJCPT ßylJ\Pf rJUPf kJPr jJÇ FA KmPu kMKuPvr TJPZ ßhS~J \mJjmKª @hJuf V´Jyq yPm muJ yP~PZÇ fJ ZJzJ FPf IKnPpJVk© ßhS~Jr ßo~Jh 180 Khj TrJ yP~PZÇ mftoJj @APj 90 KhPjr oPiq IKnPpJVk© ßhS~J mJiqfJoNuTÇ KmuKa FmJr rJÓskKfr xÿKf kJPm KT jJ fJ KjP~ AKfoPiq ÊÀ yP~PZ \·jJÇ TJre, ßTPªs KmP\Kk xrTJr FUj FTJr ß\JPr ãofJ~Ç @r ßxA xrTJPrr k´iJjoπL yPuj jPrªs ßoJKhÇ KpKj 12 mZr @PV FA KmPur k´P~J\jL~fJ CkuK… TPrKZPujÇ ßTªsL~ @APjr kKrk∫L Foj ßTJPjJ @Aj rJ\qPT kJx TrJPf yPu fJPf rJÓskKfr xÿKf @mvqTÇ

KmPvõr xmPYP~ mz hu KmP\Kk 31 oJYt - nJrPfr KyªM ßoRumJhL hu KmP\Kk hJKm TrPZ fJrJA FUj KmPvõr mOy•o huÇ Fr @PV xmtmOy“ hu KZu YLPjr TKoCKjˆ kJKatÇ fJPhr xhxq xÄUqJ KZu 8 ßTJKa 67 uJUÇ FUj nJrPfr KmP\Kkr xhxq xÄUqJ 8 ßTJKa 80 uJU ZJKzP~PZ mPu hPur kã ßgPT hJKm TrJ yPòÇ 6 Khj @PV KmP\Kk hJKm TPrKZu fJPhr xhxq xÄUqJ 8 ßTJKa ZJKkP~ KVP~KZuÇ Fxo~ KmP\Kk xnJkKf IKof vJy hPur TotLPhr KmPvw IKnjªjS \JKjP~KZuÇ xhxq

xÄUqJr KyPxPm fUjS YLPjr TKoCKjˆ kJKatr ßgPT KTZMaJ KkKZP~ KZu KmP\KkÇ hPur frPl muJ yP~KZu, KmPvõr KÆfL~ mOy•o hu FUj fJrJAÇ Fr FT x¬Jy kJr yPf jJ yPfA huL~ xN© hJKm TrPZ, YLPjr TKoCKjˆ kJKatPTS ZJKzP~ ßVPZ fJrJÇ FUj fJPhr xhxq xÄUqJ 8 ßTJKa 80 uJU ZJKzP~PZÇ FTA xPñ KmP\Kkr huL~ xN© hJKm TPr, xm KTZM KbT gJTPu FA x¬JPyA fJrJ ßWJweJ TrPf kJPr xhxq xÄUqJr KhT ßgPT fJrJA FUj KmPvõr xmPYP~ mz huÇ

fgq S ßpJVJPpJV k´pMKÜr xyJ~fJ~ Vf mZPrr jPn’r ßgPTA xhxq xÄV´Pyr IKnpJj ÊÀ TPrPZ nJrPfr k´iJjoπL jPrªs ßoJKhr huÇ 31 oJYt F IKnpJj ßvw yS~Jr TgJ rP~PZÇ fUj hPur xhxq xÄUqJ 10 uJU ßkKrP~ pJPm mPu @vJ TrPZ KmP\KkÇ @VJoL 3-4 FKk´u nJrPfr mqJñJuMÀ vyPr KmP\Kkr \JfL~ KjmtJyL TKoKar ‰mbT yS~Jr TgJ rP~PZÇ ßxUJPj huL~ xhPxqr YNzJ∂ xÄUqJ ßWJweJ TrPmj KmP\Kkr xnJkKf IKof vJyÇ


IJ∂\tJKfT 31

SURMA m 3 - 9 April 2015

AP~PoPj xJoKrT y˜Pãk:

mz irPjr @ûKuT x–WJPfr @vïJ

1 FKk´u - AP~PoPjr yJCKZ KmPhsJyLPhr xJPg ArJPjr \Kzf gJTJr IKnPpJV kMPrJ IûPu mqJkT ßVJÔLVf x–WJf ZKzP~ kzJr @vïJ mOK≠ ßkP~PZÇ ßxRKh ßjfOfôJiLj @rm ß\Ja rJ\iJjL xJjJxy AP~Poj \MPz Kv~J yJCKZ KmPhsJyLPhr Im˙JPj k´J~ FT x¬Jy iPr yJouJ YJKuP~ pJPòÇ PxRKh @rm muPZ, yJCKZ ßpJ≠JPhr yJf ßgPT AP~PojPT mJÅYJPf \JKfx–W xoJKgtf ßhvKar ‰mi ßk´KxPc≤ @»MrJæMy oJjxMr yJhLr IjMPrJPi xJzJ KhP~ fJrJ xJoKrT IKnpJj kKrYJujJ TrPZÇ IPjT KmPväwTA KmvõJx TPrj, F xÄWwt yPò xMKjú @rm rJÓs ßxRKh @rm S fJr @ûKuT k´KfƪôL Kv~J k´iJj ßhv ArJPjr oiqTJr FTKa ZJ~J pM≠Ç S~JKvÄaj KnK•T oiqk´JYq

AjKˆKaCPar ArJjKmw~T KmPvwù IqJPu nJfJjTJ mPuj, ÈArJj yJCKZ @PªJuj xOKÓ TPrKj; KT∂á fJrJ FKaPT CkxJVrL~ rJÓsèPuJr KmÀP≠ FTKa TJct KyPxPm mqmyJr TrPZÇ k´vú yPò, FPf fJPhr TL CP¨Pvq S TL ßTRvuVf uãq I\tj TrPf YJ~Ç' KfKj mPuj, AP~PoPj ArJPjr kPã YNzJ∂ uãq I\tj TrJ y~f x÷m yPm jJÇ TJre FoKjPfA ßhvKa mqJkT xoxqJxïMu, Fr Kj~πe TrJ ßfyrJPjr xJoPgtr mJAPrÇ KfKj @PrJ mPuj, ÈAP~Poj hKãe ßumJjj j~ FmÄ ArJKjrJS fJ nJPuJ TPrA \JPjÇ 2014 xJPur ßxP¡’Pr yJCKZ mJKyjL xJjJ @âoe TrJr kr ßgPT xm ßYP~ hKrhs FA @rm ßhvKa n~Jmy xïPa kPzPZÇ

xJjJ hUu TrJr kr ßgPTA yJCKZrJ ßhPvr IjqJjq IÄPvr Skr fJPhr k´KfÔJr ßYÓJ TrPZÇ ßxRKh ßjfOPfô @rm ßhvèPuJr ß\JPar yJouJr oPiqS fJrJ hKãeJûPur mªrjVrL FPcj IKnoMPU IV´pJ©J ImqJyf ßrPUPZÇ fJPhr C•rJûuL~ WJÅKa ßgPT hNrmftL IûuèPuJPf fJPhr yJouJ AP~PojPT VOypMP≠r oPiq ßbPu KhP~PZÇ FTA xJPg @uTJP~hJ S hJP~vxy IjqJjq hu âomitoJjnJPm FA x–WJPf \KzP~ kzPZÇ CkxJVrL~ ßhvèPuJ AP~PojPT IK˙KfvLu S yJCKZ KmPhsJyLPhr xogtj ßh~Jr \jq ArJjPT ßhJwJPrJk TrPZÇ FrA oPiq ßfyrJPjr k´nJm F IûPur xÄWwtkLKzf IjqJjq ßhv ßpoj KxKr~J, ArJT

S ßumJjPj Km˜Of yP~PZÇ nJfJjTJ mPuPZj, pKhS @kJfhOKÓPf ArJPjr k´nJm mOK≠ kJPò fJrkrS FA IûPu ArJPjr k´nJPmr VnLrfJ KjP~ KfKj xªLyJjÇ KfKj mPuj, ÈPTJPjJ xPªy ßjA nN-rJ\QjKfT KhT ßgPT TP~T mZr @PVr fMujJ~ ArJj FUj IPjT ßmKv vKÜvJuLÇ fJA ArJj @\ FA IûPu IPjT ßmKv Km˜Of, KT∂á k´vú yPò ArJPjr k´nJm TfaJ VnLr? @Ko oPj TKr jJ ArJPjr k´nJm IfaJ VnLr FmÄ FKa ßfyrJPjr \jq FTKa xoxqJÇ' S~JKvÄaj KnK•T ßVäJmJu kKuKx AjKˆKaCPar oiqk´JYq S xπJxmJh KmPvwù S~JKuh lJPrx mPuj, AP~PoPj yJCKZPhr KmPhsJy FA IûPur ßhvèPuJPT @mJPrJ FTP\Ja TPrPZ, ßpKa @PV UJrJk KZuÇ ßxRKh @rm, TJfJr, Koxr, \ctJj S xÄpMÜ @rm @KorJf KjP\Phr KmPrJi nMPu @\ ß\Jam≠ yP~PZÇ KfKj mPuj, ÈKT∂á FA jfMj ß\Ja Tf Khj KaPT gJTPm fJ KjP~S k´vú rP~PZ'Ç ßxRKh ßjfOPfô AP~PoPj xJoKrT IKnpJjPT oJKTtj pMÜrJÓs, l∑J¿, KmsPaj S fMrÛ xogtj \JKjP~PZÇ KmPrJKifJ TPrPZ ArJj, KxKr~J S ßumJjPj Ky\mMuJä y V´∆kÇ

@aPT kzJ kJKT˜JKjPhr hJK~fô ßjPm jJ AxuJoJmJh 1 FKk´u - mJÄuJPhPv @aPT kzJ kJKT˜JKjPhr hJK~fô kJKT˜Jj ßjPm jJ mPu \JKjP~PZ ßhvKar krrJÓs oπeJu~Ç 1971 xJPu oMKÜpMP≠r oJiqPo mJÄuJPhv ˝JiLj yS~Jr kr IPjT kJKT˜JKj jJVKrT mJÄuJPhPv @aPT kPzjÇ \JKfVf kKrYP~ fJPhr ßmKvr nJVA KmyJKrÇ Vf 30 oJYt, ßxJomJr mJÄuJPhPv @aPT kzJ kJKT˜JKjPhr ˝PhPv k´fqJmJxPjr \jq VKbf TKoKar F Kmw~T FTKa @PmhPjr ÊjJKj ÊÀ TPrPZj kJKT˜JPjr xMKk´o ßTJatÇ F ÊjJKjPf ßhvKar xrTJPrr kPã ßckMKa IqJaKjt

ß\jJPru ßxJPyu oJyoMh \JjJj, mftoJPj mJÄuJPhPv YJr ßgPT kJÅY uJU @aPT kzJ kJKT˜JKj mxmJx TrPZjÇ FA oJjMwèPuJr hJ~hJK~fô ÊiMA mJÄuJPhPvr mPuS CPuäU TPrj KfKjÇ F KhPT kJKT˜JPjr krrJÓs oπeJuP~r FT k´KfPmhPj muJ yP~PZ, mJÄuJPhPv @aPT kzJ kJKT˜JKj-KmyJKrPhr ßmKvr nJVA @r kJKT˜JPj KlPr @xPf YJj jJÇ F mqJkJPr ofQÆffJ rP~PZÇ SA k´KfPmhPj muJ yP~PZ, 1974 xJPur 9 FKk´u kJKT˜Jj, nJrf FmÄ mJÄuJPhPvr oPiq pM≠mªL FmÄ @aPT kzJ

ßmxJoKrT jJVKrTPhr ˝PhPv k´fqJmftPjr mqJkJPr FTKa K©kL~ YMKÜ xŒjú y~Ç @r F YMKÜr kKrPk´KãPf mJÄuJPhPvr xMKk´o ßTJat ImJXJKuPhr jJVKrTfô Kmw~T @Phv ßh~Jr @V kpt∂ k´J~ FT uJU x•r yJ\Jr kJKT˜JKj jJVKrT ßx ßhPv KlPr ßVPZjÇ PhvKar krrJÓs oπeJu~ SA k´KfPmhPjr xJPg mJÄuJPhPvr xMKk´o ßTJPatr 2003 FmÄ 2008 xJPur F Kmw~T rJP~r TKk xÄpMÜ TPr \JKjP~PZ, F rJ~èPuJPfS KmyJKrPhr mJÄuJPhPvr jJVKrT mPu ßoPj ßj~J yP~PZ FmÄ ßnJaJKiTJPrr ßWJweJS ßh~J yP~PZÇ

l∑JP¿ \JotJj KmoJj Km±˜ ßTJ-kJAua @Pªs\ uMKm“P\r @®yfqJr ß^JÅT KZu 1 FKk´u - l∑JP¿r @·x kmtfoJuJ~ Km±˜ \JotJj KmoJPjr xyTJrL kJAua @Pªs\ uMKm“P\r @®yfqJ TrJr ß^JÅT KZuÇ F \jq KfKj ßmv KTZM Khj iPr oJjKxT KYKT“xJS KjP~KZPujÇ \JotJj CAÄPxr F~JrmJx F 320 lJAaKa AòTífnJPm ±Äx TrJr IKnPpJV SbJr kr FA kJAua xŒPTt jJjJ TgJ ßvJjJ pJPòÇ kJAua KyPxPm uJAPx¿ kJS~Jr @PV Yro KmweúfJ~ nMVKZPuj 27 mZPrr uMKm“\Ç \JotJj fh∂TJrL TotTftJrJ FUj FA Kmw~Ka UKfP~ ßhUPf ÊÀ TPrPZjÇ F xŒPTt cMPxucPltr xrTJKr CKTu KâPˆJl TáokJ mPuPZj, kJAua yS~Jr TP~T mZr @PV oJjKxT ßgrJKk KjP~KZPuj uMKm“\Ç 2009 xJu ßgPTA KmweúfJ~ @âJ∂ yP~KZPuj uMKm“\Ç fUj KfKj @®yfqJ TrPf YJAPfjÇ F \jqA KfKj hLWt ßhz mZr iPr oJjKxT ßgrJKk ßjjÇ 2008 xJPu KfKj kJAua k´KvPe IÄv ßjj FmÄ 2013 xJu ßgPT kJAua yP~ pJj uMKm“\Ç fPm xŒ´KfT xoP~S fJr oPiq SA k´mefJ @mJr KlPr FPxKZu KTjJ FUPjJ ßx KmwP~ KjKÁf yS~J pJ~KjÇ ßTjjJ KYKT“xPTrJ xJiJref ßrJVLPhr ßTJPjJ ßVJkj fgq k´TJv TrPf YJj jJÇ fPm

\JotJj ˝J˙q oπeJuP~r FT oMUkJ© mPuPZj, ßTJPjJ ßrJVL pKh Ijq ßuJPTr Kfr TJre yP~ hJÅzJ~ ßx ßãP© KYKT“xPTr FA ßVJkjL~fJr Kj~o nñ TrJ CKYfÇ Fr @PV uMKM m“P\r ßYJPU xoxqJ KZu mPuS KmKnjú xÄmJhoJiqPo Umr k´TJKvf yP~KZuÇ fPm k´KxKTCar KâPˆJl TáokJ ßxxm KrPkJat CKzP~ KhP~ mPuPZj, FèPuJr ßTJPjJ k´oJe kJS~J pJ~KjÇ F KhPT Kjyf kJAua uMMKm“P\r ßrJoJK≤T \Lmj KjP~S jJjJ TJjJWMwJ ÊÀ yP~PZÇ CPuäUq, \JotJKjr k´iJj S kMPrJ ACPrJPkr mOy•o KmoJj xÄ˙J uMlgJjxJ oJKuTJjJiLj \JotJj CAÄPxr F~JrmJx F 320 lJAa ßlJr AC 9525-pJ©LmJyL KmoJjKa l∑JP¿r mJPxtPuJjJ ßgPT \JotJKjr cMPxucPlt pJS~Jr kPg Vf oñumJr KcVPj S mJPxtPuJPjP•r oiqmftL @·x kmtfoJuJr FTKa hMVto S VnLr KVKrUJPh Km±˜ y~Ç F WajJ~ KmoJPjr ßhz v' @PrJyLr xmJA Kjyf yP~PZjÇ fh∂TJrLPhr iJreJ, KmoJjKar xyTJrL YJuT @Pªs\ uMKm“\ oJjKxT IxM˙fJr TJrPe AòJTífnJPm hMWtajJKa WKaP~PZjÇ

jJAP\Kr~Jr KjmtJYj:

KmPrJiL hPur k´JgtL mMyJKr Km\~L 1 FKk´u - jJAP\Kr~Jr ßk´KxPc≤ KjmtJYPj YoTk´h \~ ßkP~PZj KmPrJiLhuL~ k´JgtL xJPmT xJoKrT vJxT ßoJyJÿJhM mMyJKrÇ ãofJxLj ßk´KxPc≤ ècuJT ß\JjJgjPT k´J~ 21 uJU ßnJPar mqmiJPj yJKrP~PZj KfKjÇ Vf 31 oJYt, oñumJr mJftJ xÄ˙J r~aJxt KjP\Phr KyxJm KhP~ F Umr k´TJv TPrÇ r~aJPxtr SA UmPr muJ y~, 36Ka rJP\qr ßnJa VejJ ßvPw FA KyxJm kJS~J ßVPZÇ mMyJKrr kã \JKjP~PZ, ßk´KxPc≤ ß\JjJgj krJ\~ ßoPj KjP~ mMyJKrPT IKnjªj \JKjP~PZjÇ fPm ß\JjJgPjr hu Kkkux ßcPoJPâKaT kJKatr (KkKcKk) FT\j oMUkJ© F KmwP~ ßTJPjJ o∂mq TrPf YJjKjÇ mMyJKrr hu Iu k´PV´Kxn TÄPV´x (FKkKx) ßoJa 1 ßTJKa 54 uJU ßnJa ßkP~PZÇ KmkrLPf ß\JjJgPjr KkKcKk ßkP~PZ 1 ßTJKa 33 uJU ßnJaÇ Kfj hvT @PV xJoKrT InMq™JPjr oJiqPo jJAP\Kr~Jr ãofJ hUu TPrKZPuj ßoJyJÿJhM mMyJKrÇ FmJr VefJKπTnJPm KjmtJKYf yP~ KfKjA ßk´KxPc≤ yPòjÇ

oJuÆLPkr rJ\jLKfPf KjKw≠ jJKvh

1 FKk´u - ßTJPjJ oJouJ~ xJ\J ßnJV TPrPZj Foj mqKÜPT rJ\jLKfPf KjKw≠ ßWJweJ TPr @Aj kJx yP~PZ oJuÆLPkÇ xoJPuJYTPhr oPf xJPmT ßk´KxPc≤ ßoJyJÿh jJKvhPT rJ\jLKfPf KjKw≠ TrJr \jqA F @Aj ‰fKr TrJ yP~PZÇ 30 oJYt, PxJomJr oJuÆLPkr kJutJPoP≤ 42-02 ßnJPa @AjKa kJx y~Ç jJKvPhr hu ßcPoJTsqJKaT kJKatr xhxqrJ FA @APjr KmPrJKifJ TPrPZj FmÄ @AjKa kJPxr xo~ ßnJaJnMKaPf IÄv ßjjKjÇ xoJPuJYTPhr oPf, ßk´KxPc≤ A~JKoj @»Mu VJA~Mo KmPrJiLPhr hoj TrPfA F @AjKa kJx TKrP~PZjÇ F KhPT xJPmT ßk´KxPc≤ KyPxPm ßoJyJÿh jJKvh ßp KjrJk•J xMKmiJ ßkPfj fJ xKrP~ KjPf kJutJPo≤ FTKa Kmu @jJrS k´˜MKf KjPò A~JKoPjr huÇ ãofJ~ gJTJTJPu FT KxKj~r KmYJrTPT ßV´lfJPrr @Phv ßh~Jr IKnPpJPV hJP~r TrJ FTKa oJouJ~ Vf oJPx @hJuf jJKvhPT 13 mZPrr TJrJh§ KhP~PZÇ jJKvh xogtTPhr oPf, 2018 xJPu ßhvKaPf IjMKÔfmq \JfL~ KjmtJYPj jJKvh pJPf IÄv KjPf jJ kJPrj ßx \jqA fJPT F h§ ßh~J yP~PZÇ

KmyJPr m\skJPf 15 \Pjr k´JeyJKj 1 FKk´u - nJrPfr KmyJr rJP\qr KmKnjú FuJTJ~ ßxJomJr m\skJPf 15 \Pjr k´JeyJKj WPaPZÇ Fr oPiq rJP\qr ßTJKx FuJTJ~ 13 \j FmÄ kJajJ S Fr kJvõtmftL FuJTJ~ @PrJ hMA\Pjr k´JeyJKj WPaPZÇ F ZJzJ oJiMmKj, hJryJñJ S kMKjt~J ß\uJr mqJkT IÄPvr kJvJkJKv jJuªJ, ß\yJjJmJh S oMj\Jr ß\VuJ~ m\smKO ÓPf mqJkT ãKf yP~PZÇ rJP\qr KmKnjú FuJTJ~ nJrL mwte S k´Y§ mJfJPx VJZkJuJ CkPz ßVPZÇ mJKzWPrr mqJkT ãKf yP~PZ FmÄ KmhMqPfr uJAj KZÅPz ßVPZÇ @TK˛T ^z-mOKÓPf Vo S nM¢J ßãPfr oJrJ®T ãKf yP~PZÇ


32 xJãJ“TJr

3 - 9 April 2015 m SURMA

ßnJPa xrTJPrr IfqJYJPrr \mJm ßhPm \jVe k´JgtL jJ yPuS Y¢V´JPo xJPmT mJKe\qoπL @oLr UxÀ oJyoMh ßYRiMrLPTA irPf yPm KxKa KjmtJYPjr yJuÇ F KjmtJYj TfaMTM xMÔM yPm, KmFjKkr \P~r @vJ TfaMT-M Fxm KmwP~ xJãJfTJr KjP~PZj vyLhMuJä y vJyKr~JrÇ pMVJ∂Prr ßxR\Pjq xMroJr kJbTPhr \jq xJãJfTJrKa fMPu irJ yuk´vú : @kjJPT Y¢V´Jo KxKa TPktJPrvj KjmtJYPj ßo~r kPh oPjJj~j ßh~Jr TgJ ßTªs ßgPT muJ yP~KZu mPu KmKnjú xNP© \JjPf ßkPrKZÇ @kKj IjJV´Pyr TgJ mPuPZjÇ ßTj? C•r : @oJPT pJ KTZM ßh~J yPm fJ-A uMPl ßjm fJ ßfJ yPf kJPr jJÇ ˙JjL~ xrTJPrr F KjmtJYPj ˙JjL~nJPm KjmtJYj TrJr \jq IPjT ßpJVq ßjfJ @PZjÇ fJA @Ko ßYP~KZ ßpJVq ßjfOfPô TA oPjJj~j ßh~J ßyJTÇ @Ko kJutJPo≤ KjmtJYj TPrKZÇ FoKk KZuJoÇ oπL KZuJoÇ @mJr ßo~r yPf pJm ßTjÇ YJAPu 2010 xJPur KjmtJYPjS ßo~r kPh KjmtJYj TrPf kJrfJoÇ TKrKjÇ k´vú : KjmtJYj TfaMTM vJK∂kNet S xMÔM yPm mPu oPj TPrj? huL~ k´JgtLr Km\P~r mqJkJPr TfaMT @vJmJhL? C•r : FaJA yPò mz Kmw~Ç xrTJr 5 \JjM~JKr ˆJAPu F KjmtJYj TrPm KTjJ fJ KjP~ vÄTJ rP~PZ @oJPhrÇ xmJr \jq ßuPnu ßkäK~Ä Kl ‰fKr TrJ yPu, KjmtJYj xMÔM yPu ImvqA KmFjKk xoKgtf k´JgtL K\fPmÇ VfmJr FT uJU ßnJPar mqmiJPj yJrJPuS FmJr xMÔM KjmtJYj yPu @S~JoL uLV xoKgtf k´JgtL yJrPm hMA uJU KTÄmJ @rS ßmKv ßnJPar mqmiJPjÇ

KvãJr IxMU S

(37 kOÔJr kr) xMPpJV ßkP~PZÇ xO\jvLufJ ßmJ^Jr Kmw~Ç FTmJr Kfj ßgPT xJf Khj ßo~JKh k´Kvãe KhP~ fJ ßTJPjJnJPmA KT r¬ TrJ x÷m? lPu pJ yS~Jr fJA yP~PZÇ xO\jvLufJ VJAc-PjJa KjntrvLufJ~ „k KjP~PZÇ F KjntrvLufJ KT ßTmu oJiqKoT kptJP~? KmvõKmhqJuP~r nKft krLãJ ßgPT ÊÀ TPr kJmKuT xKJntx TKovj, \MKcKv~Ju xJKntx TKovjxy Foj ßTJj xrTJKr-PmxrTJKr YJTKrr KjP~JV krLãJ @PZ, pJr k´vk ú © k´e~Pj VJAc KjntrvLufJ ßjA? KTZM mqKfâo mJh KhPu k´JgKoT mJ oJiqKoT kptJP~ KvãTfJr YJTKr TUPjJA @TwteL~ KZu jJÇ jJ gJTJr TJre @PZÇ k´JgKoT KmhqJuP~ ßpJVhJjTJrL FT\j KvãPTr ßmfj S xMPpJV-xMKmiJ xmtxJTPuq FT\j ßbuJYJuT mJ KrTvJYJuPTr oJKxT @~ @r oJiqKoT KmhqJuP~ ßpJVhJjTJrL KvãPTr oJKxT ßmfj FT\j KxFjK\ aqJKYJuPTr oJKxT @P~r ßYP~ ßmKv j~Ç KvãTPhr jNqjfo oJjxÿf \LmjpJkPjr @KgtT xMKmiJ hNPr gJT, k´P~J\jL~ optJhJaMTá KhPfS rJÓs TJkteq TPrPZÇ Vf TP~T mZPr FAYFxKx kJx IPjT xrTJKr TotYJrLPT rJÓs KÆfL~ ßv´Ker TotTftJr optJhJ S KcKV´ kJx TotTftJPhr k´go ßv´Ker optJhJ KhP~ KmKi k´e~j TrPuS oJˆJr KcKV´iJrL yJ\Jr yJ\Jr k´JgKoT KvãTPT fOfL~ ßv´Ker SkPr optJhJ KhPf kJPrKjÇ oJiqKoT KmhqJuP~r KvãTPhr xrTJr KTZMKhj @PV KÆfL~ ßv´Ker optJhJ KhP~PZ oJ©Ç KvãTPhr optJhJ k´hJPj rJÓsL~ TJkteq FTxoP~r ÈkK§f ovJA' mJ ÈoJˆJr ovJA'PT FUj ßTmuA k´JK∂T optJhJr ÈoJˆr' mJ mzP\Jr ÈoJˆr xJm'-F kKref TPrPZÇ F TgJ nMPu ßVPu YuPm jJ, fgqk´pKM Ü, YJTKYTq, VäqJoJr S jJjJ KmuJxL ßnJVqkPeqr yJfZJKjr oPiq mxmJx @oJPhrÇ ßnJVmJhL xÄÛOKfr xmtVJ´ xL vfPT YãMTet-jJKxTJ mº TPr kOKgmLr „k-rx-VºPT KjP\r \jq yJrJo TPr KjrJjª kK§f ovJA yS~Jr xo~

@oLr UxÀ oJyoMh ßYRiMrL xJPmT mJKe\qoπL, KmFjKk ßY~JrkJxtPjr CkPhÓJ

TJre KxKa TPktJPrvj KjmtJYPj \jVe ßnJPar oJiqPo mftoJj xrTJPrr IfqJYJr-KjptJfPjr \mJm ßh~Jr \jq IiLr @V´Py IPkãJ TrPZÇ ßnJaJrrJ ßTPªs ßpPf kJrPu, xMÔn M JPm ßnJa KhPf kJrPu KmFjKk k´JgtLr \~ Imvq÷JmLÇ k´vú : Vf kJÅY mZr Y¢V´Jo KxKa TPktJPrvPj KmFjKk xoKgtf ßo~r KZPuj oj\Mr @uoÇ jVrmJxLr ßxmJ mJ hJK~fô kJuj TfaMTM TrPf ßkPrPZj? C•r : KjmtJKYf \jk´KfKjKiPT kJv TJKaP~ YCT ßY~JroqJj @mhMx ZJuJoPT KhP~ TJ\ TKrP~PZ xrTJrÇ KpKj IKjmtJKYf ßuJTÇ FaJ TUjS èc VnjqtJP¿r @SfJ~ kPz jJÇ xrTJr FaJ KbT TPrKjÇ xLoJm≠fJr oPiqS oj\Mr @uo \jPxmJ TfaMTM TrPf ßkPrPZj fJ \jVe KmPmYjJ TrPmÇ

IKiTJr yre TPr, @APjr vJxj ßTPz KjP~ ßp kKrK˙Kf xOKÓ TPrPZ ßxA kKrK˙Kfr TJrPeA fOfL~ kã xMPpJV KjPòÇ Fr hJ~ xrTJrPTA KjPf yPmÇ k´vú : KxKa KjmtJYPj KmFjKk IÄv jJ KjPuS \JoJ~Jf ßjPm-\JoJ~JPfr F ßWJweJ~ 20 huL~ ß\JPar IK˜Pfôr k´vú fMuPZj ßTC ßTCÇ @kKjS KT fJ-A oPj TPrj? C•r : FaJ y~PfJ fJPhr rJ\QjKfT kKuKxÇ fJrJ \JPj y~PfJ KmFjKk KjmtJYPj pJS~Jr kPãÇ ßx \jqA fJrJ Foj ßWJweJ KhP~PZÇ hPur ˝TL~fJ m\J~ rJUJr \jq FojaJ yPf kJPrÇ k´vú : ß\JaVf KjmtJYj yPu \JoJ~Jf 20Ka TJCK¿ur kh hJKm TrPmÇ KmFjKk TfaMTM ZJz ßhPmÇ C•r : hJKm TrJr rJAa fJPhr @PZÇ FaJ @uJk@PuJYjJr oJiqPo KbT TrJ yPmÇ

kPãÇ fUj @S~JoL uLV xrTJr VbPjr oJ© TP~T oJPxr mqmiJj KZuÇ ßxA xoP~ KmFjKk k´JgtLr kPã xmJA TJ\ TPrPZ FmÄ k´JgtL \~L yP~PZ KmkMu ßnJPar mqmiJPjÇ mftoJPj xrTJPrr KmÀP≠ kMPrJ \jofÇ F kKrK˙KfPf ßjfJTotLPhr kJvJkJKv xJiJre \jVeS KmFjKk ßjfOfJô iLj ß\Ja k´JgtLPT ß\fJPf ^JÅKkP~ kzPmÇ k´vú : @S~JoL uLV k´JgtL @\o jJKZPrr mqJkJPr @kjJr oNuqJ~j KT? C•r : ßnJPar oJiqPo \jVe fJr KmYJr TrPmÇ @Ko mqKÜVfnJPm F KmwP~ KTZMA muPf YJA jJÇ

k´vú : ßkasuPmJoJ yJouJ~ oJjMw oJrJr hJ~ KmFjKkr Skr mftJPò, FojKT ßY~JrkJrxPjr SkrSÇ F hJ~ TfaMTM ßjPm KmFjKk? C•r : F kKrK˙Kf xOKÓ TPrPZ xrTJrÇ ßkasuPmJoJ ßoPr xJiJre oJjMw oJrJr hJ~ KmFjKk ßjPm jJÇ TJre xrTJr ßhPv FTjJ~Tfπ k´KfÔJ TPr, \jVPer

k´vú : jVr KmFjKkPf ßTJªu rP~PZÇ 41 S~JPct KmFjKk FTT TJCK¿ur k´JgtL KhPf kJrPm KTjJ, ßo~r k´JgtLr \jq xmJA FTPpJPV TJ\ TrPm KTjJ ßxaJS mz k´vÇú C•r : mz hPu ßTJªu gJTPmÇ ßpPyfM FaJ ˙JjL~ KjmtJYj fJA ßTJªu FUJPj ßTJPjJ xoxqJ yPm jJÇ S~JPctr ßjfJPhr KjPhtv ßh~J yP~PZ pJPf FTT k´JgtL KbT TrJ y~Ç mftoJj FA âJK∂TJPu hPur Kx≠J∂PTA xm kptJP~r ßjfJTotLrJ ßoPj ßjPmj FmÄ FTPpJPV ßo~r S TJCK¿ur k´JgtLPhr K\KfP~ @jPf ^JÅKkP~ kzPm mPu @Ko oPj TKrÇ 2010 xJPur KjmtJYPj xmJA FTPpJPV TJ\ TPrPZ KmFjKk k´JgtLr

k´vú : 262 oJouJr @xJKo KmFjKkr 32 yJ\Jr ßjfJTotLÇ IPjPTA FuJTJ ZJzJÇ ßjfJTotL jJ gJTPu KjmtJYPj huL~ k´JgtLr kPã TJ\ TrPf xoxqJ yPm jJ? C•r : xrTJr ßfJ ÊÀ ßgPTA hoj-kLzj YJuJPò KmFjKk ßjfJTotLPhr SkrÇ TJCPT TgJ muPf ßh~J yPò jJÇ yJ\Jr yJ\Jr ßjfJTotLPT ß\Pu kMPz rJUJ yP~PZÇ k´KfKj~f yPò UMj-èoÇ Wr ßgPT ßmr yPu @r ßlrJr ßTJPjJ KjÁ~fJ ßjAÇ xJuJy CK¨j @yPohPT k´vJxPjr ßuJT kKrYP~ fMPu ßj~J yPuS FUjS fJr ßTJPjJ xºJj kJS~J pJ~KjÇ jVrmJxLr fgJ ßhPvr k´KfKa oJjMPwr \Lmj TJaPZ IKjÁ~fJ~Ç KjrJk•JyLjfJ~Ç Fr k´KfmJh TrJrS ßpj xJyx kJPò jJÇ FnJPm FTKa ßhv YuPf kJPr jJÇ fJA xJrJ ßhPvr oPfJ Y¢V´JomJxLS k´KfmJPhr nJwJ UM\ Å PZÇ @Ko oPj TKr Y¢V´Jo KxKa TPktJPrvj KjmtJYPjr oJiqPoA \jVe fJPhr k´KfmJh \JjJPmÇ

@r FKa j~Ç fgqk´pKM Ür F pMPV FT\j KvãT UMm xyP\A fgq \JjPf kJPrj xrTJKr TotYJrLPhr ßTJj IÄv rJPÓsr xŒPhr Tf IÄv ßnJV TrPZ, mJÄuJPhPvr mJAPr KmPvw TPr @oJPhr k´KfPmvL ßhvèPuJPf KvãTrJ TL optJhJ S xMKmiJ ßnJV TrPZÇ TKhj @PV kK©TJ~ Umr ßmKrP~PZ, nJrPfr K©kMrJ rJP\qr KvãTrJ mJÄuJPhPvr KvãTPhr Z~ èe ßmfj kJ~Ç K©kMrJ KT mJÄuJPhPvr ßYP~S ijL? xO\jvLu KvãJ S k´vú k´e~j pf TKbj Kmw~A ßyJT jJ ßTj, FKa I\tj IPpJVq j~Ç Fr \jq YJA k´Kvãe, kKrv´o, k´Kfv´∆Kf, @∂KrTfJ S hJK~fôvLufJÇ KvãTPhr optJhJ S jNqjfo xMPpJVxMKmiJmKûf ßrPU IñLTJr, @∂KrTfJPT xKâ~ TrJ S hJ~m≠fJPT @m≠ Im˙J ßgPT oMÜ TrJ pJPm KT? k´PeJhjJKmyLj YJKkP~ ßhS~J xO\jvLufJ fJK•ôTnJPm xlu yPuS mJ˜Pm mqgt yPf mJiqÇ yP~PZS fJAÇ KvãTrJ VJAc-PjJa mA ßhPU KvãJ KhPò, kJmKuT krLãJr k´vú k´e~j TrPZÇ @r KvãJgtLrJ ßjJaVJAc-xJP\vj oMU˙ TrJr n~JjT TÓTr k´KfPpJKVfJ~ Ku¬ yP~PZÇ nKft, YJTKrr ßpJVqfJ~ yJPl\ yS~Jr ßTJPjJ vft jJ gJTPuS xO\jvLufJ S ùJjJ\tjPT KjmtJxPj kJKbP~ ßVJPj K\KkF I\tPjr \jq KvãJgtLPhr oMU˙ KmhqJYYtJr Kjr∂r k´JekJf YuPZÇ F k´PYÓJ~ IKnnJmTPhr nNKoTJ rLKfoPfJ xKñjÇ kJrPu IKnnJmTrJS oMU˙ k´Kâ~J~ IÄv ßj~Ç oMU˙KnK•T K\KkF-Kjntr KvãJr F ÉöKf ßhPU @Ko oJP^oPiq nJKm, FxFxKx S FAYFxKxPf xPmtJó ßoiJr ˝LTíKf KhPf nJKVqx @orJ ßVJPj K\KkF kpt∂ ßgPoKZuJoÇ cJ~o¥ mJ käJKajJo K\KkF yPu ßp TL yPfJ, ßT \JPj? oMU˙Kjntr KvãJ KjP~ jJjJ o\JhJr V· k´YKuf @PZÇ Fr oPiq FTaM ßmKv o\JhJr hMPaJ V· k´xñâPo CPuäU TrKZ- krLãJr @PVr rJPf AÄPrK\Pf hMmu t FT ZJP©r IKnnJmT x∂JPjr \jq ÈoJA ßl∑¥' rYjJ mJZJA TPr oMU˙ TrPf mPuÇ ZJ©Ka rJfnr fJ oMU˙ TPrÇ KT∂á krKhj k´Pvú ÈoJA lJhJr' rYjJ KuUPf muJ y~Ç ZJ©Ka fJr xO\jvLufJr k´P~JV WKaP~ ÈPl∑¥'-Fr

˙Pu lJhJr mKxP~ rYjJ KuPU ßh~Ç lPu rYjJKa IPjTaJ F rTo hJÅKzP~ KZu È@A yqJn ßoKj lJhJxtÇ rKm A\ oJA ßmˆ lJhJrÇ Ky Kunx ßja ßcJr aM @xÇ oJA oJhJr uJnx Kyo ßnKr oJYÇ' KÆfL~ V·Ka yPuJ oMU˙KmhqJr ß\JPr CfPr pJS~J FT\j YJTáPrr Skr hJK~fô mftJ~ FT\j KmPhKvjL oKyuJr xPñ rJPÓsr KÆkãL~ ˝JgtxÄKväÓ KmwP~ @PuJYjJrÇ @PuJYjJr ÊÀPf @kKj ßToj @PZj, @kjJr vrLr-˝J˙q ßToj @PZ irPjr ßxR\jq KmKjo~Ç F„k ßxR\jq KmKjoP~r AÄPrK\ ßTJPjJnJPmA fJr oPj kzKZu jJÇ IVfqJ @kjJr vrLr ßToj @PZ, Fr @ãKrT AÄPrK\ fr\oJ TrPf KVP~ YJTáPr mPu mPxj ÈyJC A\ ACr mKc?' lPu IväLufJr IKnPpJPV jJKT @PuJYjJA ßnP˜ pJ~Ç KmVf mZrèPuJPf @oJPhr KvãJr TPumr ßmPzPZÇ xjhiJrL V´qJ\MP~Par xÄUqJ ßmPzPZ TP~T èeÇ pJ mJPzKj, fJ yPuJ KvãJr oJjÇ ßjJa-VJAcKnK•T oMU˙Kjntr KvãJ ßTmu oJiqKoT-Có oJiqKoT kptJ~ j~, FKa âPo V´Jx TrPZ CóKvãJPTSÇ lPu KvãJ xoJkjJP∂ IPjPTA Tot\LmPj k´Pmv TrPf kJrPZ jJÇ FKa ßTmu TotxÄ˙JPjr InJPm j~, k´P~J\jL~ ßpJVqfJr InJPmSÇ Vf mZPrr jPn’r oJPx ßV´J Fj FPu-Fr k´iJj KjmtJyL Fo \MuKlTJr ßyJPxj FTKa \JfL~ ‰hKjPTr xPñ xJãJ“TJPr mPuPZj, ÈYJTKr @PZ, InJm ßpJVq ßuJPTrÇ ßhPv Khj Khj YJTKrr mJ\Jr mz yPòÇ @orJ xJiJref mqm˙JkT S CókPh xKbT k´JgtL UMPÅ \ gJKTÇ F ßãP© k´KfKj~f @oJPhr IPjT YqJPuP†r oMPUJoMKU yPf y~Ç muJ pJ~, oiq S Cófr kPhr \jq ßoiJmL xrmrJPyr k´Kâ~JKa IPjT jJ\MT Im˙J~ rP~PZÇ IjqKhPT k´JgKoT kptJP~ k´JgtLr xrmrJy kptJ¬ yPuS èeoJjxŒjú xKbT k´JgtLr InJm @PZÇ' fJr F TgJr xfqfJ ßoPu pUj nJrf fJr kûo ßrKoaqJP¿r C“x KyPxPm mJÄuJPhPvr jJo CPuäU TPrÇ nJrPfr F fgqKa ßp xPfqr KhPT AKñf TrPZ, fJ yPuJ mJÄuJPhPvr ßpJVq V´qJ\MP~Par InJm kNre TrPZ nJrPfr V´qJ\MP~arJ @r hKrhs ßhPvr xŒh ßrKoaqJ¿

@TJPr KjP~ pJPò fJPhr ßhPvÇ pf TKbjA ßyJT, ßjJa-VJAcKnK•T oMU˙Kjntr KvãJPT KmhJ~ \JjJPfA yPmÇ xO\jvLufJPT @kj TPr KjPfA yPmÇ FPT IPjqr Skr ßhJwJPrJk TPr mPx gJTPu YuPm jJÇ F \jq YJA- FT. xO\jvLu KmwP~ KvãTPhr @PrJ KjKmz k´KvãeÇ hMA. k´KvãPer oJiqPo IK\tf ùJjPT pgJpg IñLTJr S hJK~fôvLufJr xojõP~ xKâ~ TrJÇ FKa TrPf yPu KvãTPhr k´P~J\jL~ @KgtT xMPpJV-xMKmiJ S optJhJr k´PeJhjJ KhP~ C“xJKyf TrPf yPmÇ Kfj. xMPpJVxMKmiJ S optJhJ mOK≠r kJvJkJKv KvãTPhr \mJmKhKy KjKÁf TrPf yPmÇ F \jq KmKiKmiJjPT pMPVJkPpJVL TrPf yPmÇ k´Kvãe xMPpJV-xMKmiJ S optJhJ mOK≠r krS pJÅrJ ßpJVqfJr oJjh§ CfrJPf mqgt yPmj, fJÅPhr ßVJPj yqJ¥PvPTr mqm˙J TrPf yPmÇ YJr. jfMj ßpJVq ßuJTPhr KvãTfJ ßkvJ~ aJjPf KvãTfJ ßkvJPT @TwteL~ TPr fMuPf yPmÇ kJÅY. KvãJr ßkZPj mrJ¨Tíf IgtPT mq~ KyxJPm ßhUJr hOKÓnKñ kJP FPT KmKjP~JV KyPxPm ßhUPf yPmÇ KvãJr ßkZPj mftoJPjr ßhv\ C“kJhPjr 2 vfJÄPvr FTaM SkPrr mrJ¨PT mJKzP~ YJr ßgPT kJÅY vfJÄPv CjúLf TrPf yPmÇ IjqJjq IjM“kJhjvLu UJPf TJaZJÅa TPr yPuS FKa TrPf yPmÇ KvãJr ßkZPj KmKjP~JV jJ mJzJPu xO\jvLufJ TJèP\ Kmw~ yP~A gJTPmÇ xlufJr oMU ßhUPm jJ, F TgJ ßYJU mº TPr mPu ßhS~J pJ~Ç @r FKa YuPf gJTPu ùJjKnK•T xoJ\ VPz ßfJuJ x÷m yPm jJÇ oMU˙Kjntr KvãJ KhP~ @r pJ-A ßyJT, xO\jvLu oJjMw ‰fKr yPm jJÇ xO\jvLu oJjMw kJS~J jJ ßVPu mJÄuJPhPvr x÷JmjJ @r ÂhP~r VKyPj kro pPfú uJKuf ˝kúèPuJ oMU gMmPz kzPm IKYPrAÇ È71-F Km\P~r ImqmKyf kNmt rJ\JTJrrJ-PhvKmPrJiLrJ F ßhPvr IPjT xO\jvLu oJjMwPT yfqJ TPrPZÇ F hJP~ fJPhr KmYJr YuPZÇ oMU˙Kjntr KvãJmqm˙J ßp k´KfKhj uJU uJU oJjMPwr xO\jvLufJPT yfqJ TPr YPuPZ, Fr hJ~ ßT ßjPm?

k´vú : \JfL~ KjmtJYPj IÄv jJ KjP~ ßvU yJKxjJr IiLPj ˙JjL~ KjmtJYPj IÄv ßj~J~ IPjPT k´vú fMuPf kJPrjÇ C•r : @PªJuPjr IÄv KyPxPmA KmFjKk KxKa TPktJPrvj KjmtJYPj IÄv ßj~Jr mqJkJPr AKfmJYT yP~PZÇ xrTJr TL irPjr KjmtJYj TPr fJ \jVe k´fqã TrPmÇ


oMÜKY∂J 33

SURMA m 3 - 9 April 2015

CóKvãJ FmÄ KvãT rJ\jLKf KxrJ\Mu AxuJo ßYRiMrL ßuUT : APoKraJx IiqJkT, AÄPrK\ KmnJV, dJTJ KmvõKmhqJu~

CóKvãJr \jq nJPuJ KvãT YJA, ßxA xPñ @mJr nJPuJ ZJ©S YJAÇ CóKvãJr CjúKf FA hMP~r xÄPpJPVr SkrA Kjntr TPrÇ ßTmu CkpMÜ KvãT yPuA YuPm jJ, nJPuJ ZJ©S hrTJr yPmÇ ZJ©rJ rJ\jLKf TPr, FaJ xmJrA \JjJÇ KT∂á xm ZJ© TPr jJ, ßTC ßTC TPrÇ @PV nJPuJ ZJ©PhrA ZJ©rJ\jLKfPf ßhUJ ßpf, FUj ßfojaJ ßhUJ pJ~ jJÇ Fr TJre @PZÇ @PV ZJ©rJ\jLKfr \jq hMKa ßã© KZu k´v˜, FTKa ZJ©xÄxPhr KjmtJYj, IkrKa ZJ© @PªJujÇ ZJ©xÄxhL~ KjmtJYPj k´JgtLPhr k´go S k´iJj ßpJVqfJA KZu krLãJ~ nJPuJ lu TrJÇ pJrJ nJPuJ ZJ© mPu krLãJ~ ˝LTOKf ßkP~PZ fJrJ ZJzJ IjqrJ KjmtJYPj hJÅzJPf xJyx ßkf jJÇ ßTjjJ FaJ \JjJA KZu ßp UJrJk lu KjP~ k´KfÆKªôfJ TrPf jJoPu krJ\~ KZu ImiJKrfÇ IjqKhPT ßhPv \JfL~ kptJP~ pf @PªJuj yPfJ, fJPfS KvãJgtLrJ IÄv KjfÇ rJ\jLKfPf KvãJ ßjS~Jr FS KZu @PrTKa

ßã©Ç FA ßp rJ\jLKf TrJr hMKa \J~VJ, F hMKaPf @orJ nJPuJ ZJ©PhrA ßhUPf ßkfJoÇ rJ\jLKfr FA IjMvLuj KvãJgtLPhr xPYfj S xJoJK\T TPr fMufÇ ßxA xPYfjfJ S xJoJK\TfJ KvãJ V´yPer mqJkJPr fJPhr @V´y S hãfJ hMKarA mOK≠ WaJfÇ ZJ©xÄxPhr TgJA k´gPo irJ pJTÇ ZJ©xÄxPhr KjmtJYj yPò FTKa mJKwtT C“xmÇ mJKwtT âLzJ k´KfPpJKVfJr fMujJPfS FA C“xm KZu k´Jem∂ S xmt\jLjÇ xmJA IÄv KjfÇ ßTC k´JgtL yPfJ, IPjPT k´YJPr ßoPf Cbf, pJrJ ßnJa Khf fJPhr ßnfrS ßhUJ Khf KmkMu C¨LkjJ FmÄ luJlu KjP~ k´fqJvJÇ FA ßp C“xJy, C¨LkjJ, kr¸Prr xPñ KoKuf S kKrKYf yS~J, Fr xMlu CóKvãJr SkPr KVP~ kzfÇ ZJ©rJ x\Lm gJTf, fJPhr ßnfr pJrJ mLr KyPxPm kKrKYf yPf @V´yL yPfJ fJPhr ßhUJ ßpf kzJPvJjJ~ @PV oPjJPpJV KhP~PZÇ KvãJñPj SA ÈmLPr'rJA yP~ hJÅzJf IjMTreL~ @hvtÇ KvãJ K\KjxaJ ßfJ ßTmu pJKπTnJPm V´yPer Kmw~ yPf kJPr jJ; C“xJyC¨LkjJ jJ gJTPu KvãJ V´ye xy\ S ˝JnJKmT y~ jJÇ oJb ÊKTP~ ßVPu lxu luPm TL TPrÇ @r C“xJy-C¨LkjJ ßp ßTmu KjmtJYPjr oiq KhP~ ‰fKr yPfJ fJ j~, KmvõKmhqJuP~r @mJKxT yuèPuJr k´KfKaPf xJKyfq-xÄÛOKfr k´KfPpJKVfJ yPfJ; fJPf KmfTt, mÜOfJ, VJj, @mOK•, IKnj~ xm KTZMA I∂ntÜ M gJTfÇ yu mJKwtTL ßmr yPfJ Kj~Kof, fJPf ßuUJ ZJkJPjJ FTKa ßVRrPmr mqJkJr KZuÇ jJaT yPfJ mZPr I∂f FTmJrÇ @∂yu jJaq k´KfPpJKVfJ KZuÇ ßTªsL~nJPm xJÄÛOKfT k´KfPpJKVfJrS @P~J\j KZuÇ ßUuJiMuJr xMPpJV kJS~J ßpfÇ xm KoKuP~ KvãJgtLrJ oPj S ßhPy xM˙-xPf\ gJTfÇ xM˙ S xPf\ jJ gJTPu KvKãf yPm TL TPr? CóKvãJr FuJTJPf ZJ©xÄxhL~ KjmtJYj FUj ßjA, mÉ mZr iPrA ßjAÇ lPu ßxUJPj KvãJgtLrJ ßp xPf\ S xM˙ rP~PZ fJ mKu TL TPr? jJ, ßxaJ muJr CkJ~

vJmJjJr kPg xo~ TJaPZ ßTJr@j kJb @r jJoJ\ kPzÇ mJÄuJPhPvr FToJ© @∂\tJKfT UqJKfxŒjú F IKnPj©L \JKjP~PZj, jfMj TPr KfKj PTJr@j KvUPZjÇ F\jq mJxJ~ KvãT PrPUPZjÇ VeoJiqoPT mKmfJ \JjJj, IKnj~ KjP~ mq˜ gJTJr TJrPe xKbTnJPm PTJr@j kzJr xMPpJV y~KjÇ fJA FmJr mJxJ~ KvãT PrPU PTJr@j vrLl kJb KvUKZÇ FZJzJ nJPuJnJPm pJPf PTJr@j @~fô TrPf kJKr Px \jq UMm oPjJPpJV KhP~ kzKZÇ fJr oPf, oMxuoJj KyPxPm Ê≠nJPm PTJr@j kzJ k´PfqPTr hJK~fôÇ Fr @PV Vf mZPrr PvPwr KhPT mKmfJ kKm© y\ kJuj TPrjÇ

˝JiLjfJ KhmPxr @PuJYjJ~ TotLPhr xPñ TgJ muJr xo~ IPjT TotL mPuPZj@S~JoL uLV ZPu-mPu-ßTRvPu ßp ßTJPjJ CkJP~ ãofJ~ gJTPf YJ~Ç fJPhr ßxA IkPTRvu xlu yPf ßh~J pJPm jJÇ ßTRvuL yP~A @oJPhrPT FèPf yPmÇ @PªJujPT ßkRÅZJPf yPm KjKhtÓ V∂PmqÇ ˝JiLjfJ S \JfL~ KhmPxr 44fo mJKwtTL CkuPã ÈmJÄuJPhPvr k´go ßk´KxPc≤ S ˝JiLjfJr ßWJwT K\~JCr ryoJj’ vLwtT @PuJYjJ xnJ~ KfKj @PrJ mPuj, flKxu ßWJKwf FuJTJ~ @PªJuPjr IÄv KyPxPmA KjmJtYjL TJ\ YuPm, ßxA xJPg xJrJ mJÄuJPhPv @PªJuj TotxNKY ImqJyf gJTPmÇ FTAxPñ KjmJtYPj @S~JoL uLPVr xTu IkPTRvu k´Kfyf TrPf hPur ßjfJTotLPhr xfTt gJTJr KjPhtv ßhj KfKjÇ fJPrT ryoJj mPuj, @oJPhr hPur fíjoNPur ßjfJTotLrJ oPj TPrj, @PªJuPjr VKf KnjúUJPf k´mJKyf TrPfA KxKa KjmJtYPjr fJKrU ßWJweJ TrJ yP~PZÇ KjmJtYj KhP~ fJrJ IkPTRvPur @v´~ KjP~PZÇ IÄvV´ye TPr @orJ k´oJe TrPf YJA, fJPhr IiLPj KjrPkã S V´yePpJVq KjmJtYj x÷m j~Ç kNmt u¥Pjr IKas~Jo IKcPaJKr~JPo pMÜrJ\q KmFjKk @P~JK\f F @PuJYjJ xnJ~ xnJkKffô TPrj pMÜrJ\q KmFjKkÈr xnJkKf vJP~˜J ßYRiMrL Tá¨MxÇ xnJ kKrYJujJ TPrj pMÜrJ\q KmFjKkr xJiJre xŒJhT T~xr Fo @yPohÇ fJPrT ryoJj @PrJ mPuj, 1971 xJPur 26 oJYt K\~JCr ryoJj pUj ˝JiLjfJr ßWJweJ KhP~KZPuj, KfKj TJPrJ KjPhtPvr \jq IPkãJ TPrjKjÇ ßrKcS KTÄmJ ßaKuKnvPjr TqJPorJr \jq IPkãJ TPrjKjÇ

ZJ©xÄxhL~ KjmtJYPj k´JgtLPhr k´go S k´iJj ßpJVqfJA KZu krLãJ~ nJPuJ lu TrJÇ pJrJ nJPuJ ZJ© mPu krLãJ~ ˝LTOKf ßkP~PZ fJrJ ZJzJ IjqrJ KjmtJYPj hJÅzJPf xJyx ßkf jJÇ ßTjjJ FaJ \JjJA KZu ßp UJrJk lu KjP~ k´KfÆKªôfJ TrPf jJoPu krJ\~ KZu ImiJKrfÇ IjqKhPT ßhPv \JfL~ kptJP~ pf @PªJuj yPfJ, fJPfS KvãJgtLrJ IÄv KjfÇ rJ\jLKfPf KvãJ ßjS~Jr FS KZu @PrTKa ßã©Ç FA ßp rJ\jLKf TrJr hMKa \J~VJ, F hMKaPf @orJ nJPuJ ZJ©PhrA ßhUPf ßkfJoÇ rJ\jLKfr FA IjMvLuj KvãJgtLPhr xPYfj S xJoJK\T TPr fMufÇ ßxA xPYfjfJ S xJoJK\TfJ KvãJ V´yPer mqJkJPr fJPhr @V´y S hãfJ hMKarA mOK≠ WaJfÇ ßjAÇ IPjT ßãP©A FA k´KfÔJjèPuJ kKref yP~PZ KvKãf oJjMPwr mK˜Pf, ßpUJPj k´JeyLjfJ, ImxJh, Tuy xm KTZMA ßhUJ pJPmÇ KT∂á mzA InJm k´JPer CjìJhjJr, ßpaJ jJ gJTPu KvãJ k´Jem∂ yPm ∏ Foj @vJ TrJaJ xKbT j~Ç IjqKhPT \JfL~ rJ\QjKfT @PªJuPj ZJ©rJ ßp ofJhPvtr KnK•Pf IÄv ßjPm Foj x÷JmjJS ãLe yP~ ßVPZÇ FUj rP~PZ mz hMKa rJ\QjKfT hPur IñxÄVbj KyPxPm ßu\MzmOK•Ç ZJ©rJ xrTJKr hPur KhPTA ßmKv TPr ^MPÅ T gJPTÇ IgmJ gJTPf mJiq y~Ç ßTjjJ Kmkã hu KvãJñPj rJ\QjKfT TJP\ IÄv ßjPm- Foj xMPpJV gJPT jJÇ fJrJ xJiJref xJoK~TnJPmS KmfJKzf yP~ pJ~ FmÄ pJrJ gJPT fJPhr kPã @®kKrY~ k´TJv TrJr xMPpJV gJPT jJÇ ofJhPvtr YYtJ ßjAÇ @PZ hPur jJo TPr pf rTPor xMPpJV @PZ mJ ‰fKr TrJ pJ~, fJ y˜Vf TrJÇ lPu KvãJñj ßgPT ßgPT C•¬ yP~ SPb mPa (TJre xrTJr xogtTPhr

˝JiLjfJTJoL \jVPer Skr Kjntr TPrA oMKÜpM≠ TPr ˝JiLjfJ FPjPZjÇ mftoJPj pJrJ PhPvr ˝JiLjfJ rãJ S Vefπ kMjÀ≠JPr @PªJuj TrPZj, @kjJrJ xmJA vyLh K\~Jr @hPvtr ‰xKjTÇ fJA TJPrJ KjPhtPvr \jq IPkãJ j~, @PªJujPT xlu V∂Pmq ßjS~Jr \jq Kj\ Kj\ FuJTJ~ k´KfmJh-k´KfPrJi VPz fáuMjÇ KjP\rJA Kx≠J∂ Kjj, KjP\rJA ßjfífô V´ye TÀjÇ KmKnjú xoP~ mJÄuJPhPvr VefJKπT @PªJuj, ‰˝rJYJr KmPrJiL @PªJuj FmÄ YuoJj Vefπ kMjÀ≠Jr @PªJuPj pJrJ k´Je KhP~PZj, èo yP~PZj, kñM yP~PZj, KhPjr kr Khj oJPxr kr oJx kKrmJr ßgPT KmKòjú rP~PZj, fJPhr k´Kf v´≠J \JjJj fJPrT ryoJjÇ fJPhr FA fqJPVr kg iPrA ßhPv Vefπ KlPr @xPmÇ ßnJaJKiTJr k´KfKÔf yPmÇ \jVPer Km\~ yPm mPu IJvJmJh mqÜ KfKjÇ ßvU oMK\Pmr vJxjJoPur oPfJA FUPjJ oJjMwPT ßmkPrJ~J yfqJ S èo TrJ yPò IKnPpJV TPr TPr fJPrT ryoJj mPuj, @oJPhr hPur ßjfJ xJuJyCK¨j @yPoh, AKu~Jx @uL, ßYRiMrL @uo, xJAláu AxuJo KyÀ, @KjxMr ryoJj ßUJTj, ÉoJ~Mj TKmr kJrPn\ xy IxÄUq ßjfJTotL èo-UMj yP~PZjÇ F Im˙J YuPf ßh~J pJ~ jJÇ fJPrT ryoJj mPuj, ßhPvr YuoJj @PªJuj ßTmu KmFjKk KTÄmJ 20 huL~ ß\JPar @PªJuj j~Ç F @PªJuj ßhPvr xTu ßv´jL-ßkvJr oJjMPwrÇ xoJP\r xmt˜Prr \jVPerÇ F @PªJuj ßhPvr 16 ßTJKa oJjMPwrÇ F @PªJuPjr Km\~ FUj xoP~r mqJkJr oJ©Ç IjMÔJPj AKfyJPxr fgq KjP~ KjKotf ÍmJÄuJPhPvr k´go ßk´KxPc≤ S ˝JiLjfJr ßWJwT K\~JÍ jJPo FTKa cTáPo≤JrL k´hKvtf y~Ç IjMÔJPj mJÄuJPhPvr oMKÜpMP≠ FmÄ VefJKπT @PªJuPj vyLhßhr @®Jr oJVKlrJf TJojJ TPr PhJ~J ßoJjJ\Jf TrJ y~Ç

20 FKk´u ohj \JKjP~PZj Fr CPhqJÜJrJÇ Km˜JKrf \JjPf KjPjìJÜ mqKÜPhr xJPg ßpJVJPpJV TrJr IjMPrJi \JjJPjJ yP~PZÇ @Kor yJxJj ßYRiMrL 07474 831 103, vSTf @uL 07515 123 814, ßoJ. vJ\JyJj 07737 881 084, \MPjhMr ryoJj \MPjh 07543 717 175, @ x o KoZmJ 07930 473 544, \JoJu @yPoh UJj 07961 374 627, ßrhS~Jj UJj 07903 835 859, xMPyu ßYRiMrL 07946 163 965, \JP~h @yPoh 07930 489 187, j\rMu AxuJo 07930 923 297, jSvJh jNr 07984 563 827 - ßk´x KmùK¬Ç

ßhRrJ®q); KT∂á \Lm∂ gJPT ßp fJ muJ pJ~ jJÇ xrTJr mhu y~, fJPf fJ§m xOKÓTJrLPhr kKrY~ mhu y~ oJ©, fJ§m gJPo jJÇ muJmJÉuq FA rTo kKrPmv KvãJ uJPnr \jq @r pJ-A ßyJT ßoJPaA IjMTu N j~Ç KvãJgtLPhr TotPãP©r xÄTLetfJr mqJkJraJ ßfJ rAuA, @PrJ FT mqJkJr rP~PZÇ ßxaJ yPuJ KvãJ ßvPw TotxÄ˙JPjr k´Kfv´∆Kfr InJmÇ ßmTJrfô ßhPv xm xo~A KZuÇ KT∂á @PVr KhPj CóKvãJ ßvw TrPf kJrPu \LKmTJr FTaJ jJ FTaJ mqm˙J yPm- FA rTPor FTaJ @võJx CóJKrfnJPm jJ gJTPuS KmhqoJj KZuÇ ZJ©rJ @vJ rJUPf kJrf ßp ßTJPjJ FTaJ TJ\ ßkP~ pJPmÇ FUj ßxA k´Kfv´∆Kf FPTmJPrA ßjAÇ mrÄ ZJ©\Lmj ßvw yPuA FUj pJ xJoPj FPx yJK\r y~ fJ yPuJ IKjÁ~fJÇ FA IKjÁ~fJ KvãJgtLPhr KvãJ V´yPe @V´yL TPr jJ, mrÄ C“xJyyLj TPr ßlPuÇ 47 kOÔJ~

˝JiLjfJ Khmx CkuPã SP~ˆ u¥j mJÄuJPhvL FPxJKxP~vPjr @PuJYjJ S xJÄÛíKfT IjMÔJj

oyJj ˝JiLjfJ Khmx CkuPã SP~ˆ u¥j mJÄuJPhvL FPxJKxP~vj Vf 29 oJYt, ßrJmmJr ˙JjL~ mJjtyLu TKoCKjKa ßx≤JPr FT @PuJYjJ xnJ S xJÄÛíKfT IjMÔJPjr @P~J\j TPrÇ xÄVbPjr xnJkKf @r\h @uLr xnJkKfPfô FmÄ lJÀT @yoh S Ko\JjMr ryoJj ßUJTJr ßpRg kKrYJujJ~ IjMÔJPj k´iJj @PuJYT KyPxPm mÜmq rJPUj xJÄmJKhT S oMKÜPpJ≠J @mM oMxJ yJxJjÇ

@PuJYjJ~ IÄvV´ye TPrj ojxMr ßYRiMrL, oLr oJymMmMu @uo, vKlTáu @uo S xJAláu AxuJoÇ IjMÔJPjr KÆfL~ kPmt xJÄÛíKfT IjMÔJPjr TKmfJ @mOK•, xÄVLf S jOfq kKrPmvj TPr \JrJ @yPoh, ACxrJ @uo, ATrJo TJPhS, @jMPvy, rJA~Jj AxuJo, lJA\Jr AxuJo, @unL xJox, oJKyoJ yJxJj, KojJr yJxJj S ßVRrL ßYRiMrLÇ - ßk´x KmùK¬Ç

To read Surma online visit  www.surmanews.com


34 oMÜKY∂J

3 - 9 April 2015 m SURMA

@AjvO⁄uJ rãJ FmPj ßVJuJo xJoJh ßuUT : k´mLe KvãJKmh S TuJKoˆ

FTKa ßhPvr @AjvO⁄uJ rãJ yPuJ rJPÓsr k´iJj k´JgKoT TreL~ Kmw~Ç oJjMw vJK∂Pf mJx TrPf YJ~Ç k´VKfr uãe yPuJ, FTaJ ßhPvr oJjMw TfaJ vJK∂Pf mJx TrPf kJrPZÇ ßZJa KvÊrJ rJ\jLKf TPr jJ, KT∂á k©kK©TJ UMuPuA @orJ k´KfKhj ßhUPf kJKò, mÉ KvÊ IkÂf yPòÇ KvÊ Ikyre TPr IkyreTJrLrJ hJKm TrPZ oMKÜkeÇ KvÊr mJmJ-oJ fJ KhPf jJ kJrPu UMj TrJ yPò fJPhrÇ k©kK©TJ~ rJ\QjKfT mqKÜfôPhr IkyrPer WajJS Iyry k´TJKvf yPòÇ fPm F hMA IkyrPer YKr©PT FT TPr ßhUJr xMPpJV ßjAÇ pKhS xm IkyreA VKytf TJ\ FmÄ Cjúf rJÓsmqm˙Jr kKrYJ~T j~Ç xm ßhPvA kMKuv k´vJxj @PZ ßhPvr Inq∂rLe @AjvO⁄uJ rJr k´P~J\j kNrPer \jqÇ IjqKhPT ßxjJmJKyjL kNre TPr mKyrJâoe ßgPT ßhv rJr k´P~J\jÇ @oJPhr ßhPv kMKuv S ßxjJmJKyjL Cn~A @PZÇ @orJ FTKa @hvt hMKj~J~ mJx TrKZ jJÇ oJjm\LmPj rP~PZ k´YrM IxñKfÇ xJiJrenJPm oJjMw vJK∂ YJAPu vJK∂ rJr \jq rJÓsPT kJuj TrPf y~ KmPvw nNKoTJÇ ßp rJÓs FA nNKoTJ kJuPj pfaJ xão, fJ KhP~A yPf y~ ßxA rJPÓsr xJgtTfJr KmYJrÇ FTxo~ @oJPhr ßhPv KvÊ IkyrPer WajJ Waf

jJÇ xJPmT kJKT˜Jj @oPuS FaJ WPaKjÇ KT∂á mJÄuJPhv yS~Jr kr FaJ WaPf kJrPZÇ @PV @orJ UmPrr TJVP\ kzfJo, ßTmu oJKTtj pMÜrJPÓs KvÊ Ikyre WPaÇ IkyreTJrLrJ oJKTtj ijTMPmrPhr KvÊ Ikyre TPrÇ oMKÜke ßkP~ fJPhr ßZPz ßh~Ç KT∂á FUj @oJPhr ßhPv KvÊ Ikyre WaPZÇ pKhS oJKTtj pMÜrJPÓsr oPfJ ijTMPmr @oJPhr ßhPv ßjAÇ TL TPr, TL TJrPe oJKTtj pMÜrJPÓsr oPfJ F ßhPv KvÊ Ikyre WaPf kJrPZ, ßxaJ ßnPm ßhUJ hrTJrÇ oJKTtj pMÜrJPÓs jJjJ ßhv ßgPT oJjMw ßpP~ jJVKrT yPò ßx ßhPvrÇ FPhr oPiq gJTPZ oJrJ®T IkrJik´me mqKÜrJSÇ FPhr Kj~πe TrJ pPgÓ TKbj TJ\Ç KT∂á mJÄuJPhPv oJKTtj pMÜrJPÓsr oPfJ mJAPr ßgPT oJjMw @xPZ jJÇ fmMS mJzPZ IkrJik´mefJÇ KmPvw TPr KvÊ IkyrPer oPfJ WOeq IkrJPir oJ©JÇ AKfyJPx ßhKU, ßpJVqfJ S xKhòJ gJTPu FT\j mqKÜr kPã oJrJ®T IkrJi hoj x÷mÇ hOÓJ∂ KyPxPm KmsKav @oPu uct ßmK≤ÄPTr vJxjTJPur (1828-1835) TgJ CPuäU TrJ pJ~Ç F xo~ ßhPv bKV mPu FT n~ïr hxMq xoJ\ KZuÇ pJrJ ßuJPTr mºM ßxP\ kPr fJPhr UMj TPr xmt˝ Ikyre TrfÇ bKVrJ KZu UMmA xMxÄyfÇ xJrJ KmsKav nJrPf FPhr xÄUqJ hJÅKzP~KZu k´J~ 12 uJPUr TJZJTJKZÇ uct ßmK≤ÄT ßo\r KväoqJj-Fr xJyJPpq TPrKZPuj bKVPhr hojÇ KväoqJj bKVPhr hPu ßpJV ßhjÇ KfKj bKVPhr xJPïKfT nJwJ ßvPUjÇ fJrkr bKVPhr ßnfPr ßgPTA @r÷ TPrj bKV hoj TrPfÇ KfKj yfqJ TPrj Kfj yJ\Jr bKV ßjfJÇ lPu bKVrJ yP~ kPzj Z©nñÇ yPf kJPr bKV hojÇ FaJ TrPf fJr xo~ ßuPVKZu k´J~ xJf mZr (1831-1837)Ç FT\j bKV ˝LTJr TPrKZu, ßx 719 \j oJjMwPT yfqJ TPr fJr xmt˝ Ikyre TPrKZuÇ bKVrJ ßuJT UMj Trf oJjMPwr VuJ~ KxP‹r ÀoJPur lJÅx \KzP~Ç fJPhr yJPf ßTJPjJ I˘ gJTf jJÇ bKVrJ kKgT\Pjr xJgL yPfJÇ fJPhr xJyJpq TrfÇ xMPpJV ßkPu ßrvKo ÀoJPur lJÅx \KzP~ Trf fJPhr UMjÇ Ikyre Trf fJPhr xmt˝Ç F \jq fJPhr jJo yP~KZu bVÇ bKVrJ muf ßuJT bTJPjJ

ßpJVqfJ S xKhòJ gJTPu FT\j mqKÜr kPã oJrJ®T IkrJi hoj x÷mÇ hOÓJ∂ KyPxPm KmsKav @oPu uct ßmK≤ÄPTr vJxjTJPur (1828-1835) TgJ CPuäU TrJ pJ~Ç F xo~ ßhPv bKV mPu FT n~ïr hxMq xoJ\ KZuÇ pJrJ ßuJPTr mºM ßxP\ kPr fJPhr UMj TPr xmt˝ Ikyre TrfÇ bKVrJ KZu UMmA xMxÄyfÇ xJrJ KmsKav nJrPf FPhr xÄUqJ hJÅKzP~KZu k´J~ 12 uJPUr TJZJTJKZÇ uct ßmK≤ÄT ßo\r KväoqJj-Fr xJyJPpq TPrKZPuj bKVPhr hojÇ KväoqJj bKVPhr hPu ßpJV ßhjÇ KfKj bKVPhr xJPïKfT nJwJ ßvPUjÇ fJrkr bKVPhr ßnfPr ßgPTA @r÷ TPrj bKV hoj TrPfÇ IkrJi j~Ç FnJPm jryfqJS IkrJi j~Ç fJrJ Trf oJ nmJjLr kN\JÇ oJ nmJjLr KjPhtPvA fJrJ ßmPZ KjP~PZ FA kgÇ fJPhr TPotr ßkZPj @PZ iPotr xogtjÇ bKVrJ FT KhPT ßpoj KZu hxMq xŒ´hJ~, ßfoKj @mJr yP~ CPbKZu FTKa iot xŒ´hJ~Ç @Ko @oJr ßZPuPmuJ~ ÊPjKZ, @oJPhr rJ\vJyL IûPu FThu cJTJf @PZ, pJrJ oJ TJuLr kN\J KhP~ cJTJKf TrPf pJ~Ç KyªM pMmPTrJ mZPr FT Khj rJPf YMKr TrPf ßmr yPfJ FmÄ KTZM jJ KTZM YMKr TrfÇ pJPT muJ yPfJ ÈjÓ-Yªs'Ç jÓYªs KZu fJPhr iotKmvõJPxr IñÇ fJrJ oPj Trf, jÓ-YPªsr rJPf YMKr TrPu fJPhr kMeq yPmÇ @\PTr jLKfPYfjJr xJPg IfLPfr jLKfPYfjJr mÉ KhT ßgPTA Kou ßjAÇ IfLPf IPjT ßhPvA oJjMw oPj TPrPZ \jhxMqfJ ßTJPjJ IkrJi j~, mrÄ ßVRrPmr Kmw~Ç oJjMw \uhxMqfJ TPrPZ UqJKfoJj yS~Jr \jqÇ KT∂á FUj @orJ @r fJ oPj TKr jJÇ oJjMPwr jLKfPYfjJr ßkZPj TJ\ TrPZ FTKa KmPvw hvtjÇ fJ yPuJ oJjMwPT mJÅKYP~ rJUJ, pJ oJjMwPT mJÅKYP~ rJPU fJA yPuJ ‰jKfTfJr KnK•Ç ‰jKfTfJr @r ßTJPjJ IK∂o KnK• ßjAÇ @oJPhr ßhPv ybJ“ TPrA ßp @AjvO⁄uJ kKrK˙Kfr FfaJ ImjKf WaPf ßkPrPZ, fJ j~Ç FThu oJjMw F ßhPv TrPf ßYP~PZj ßv´Kev©∆

UfPor rJ\jLKfÇ FrJ oPj TPrPZj, pJrJA FTaM Km•mJj IgmJ xòu, fJPhr UMj TrPf yPmÇ UMj TPr k´KfÔJ TrPf yPm VKrm-rJ\Ç VKrm-rJ\ FrJ k´KfÔJ TrPf kJPrjKjÇ KT∂á FPhr oPiq ßTC ßTC VKrm-rJ\ k´PYÓJr oJiqPo yP~ CPbPZj Km•mJjÇ FPhr fMujJ TrJ pJ~ TfTaJ ßxA @oPur bKVPhr xJPgÇ ßhPv @AjvO⁄uJr Cjú~j TrPf ßVPu FA bKVPhr hoj TrPf yPmÇ jJ yPu @AjvO⁄uJ kKrK˙Kfr Cjú~j yPf kJrPm jJÇ @orJ mPuKZ, ßpJVqfJ S KjÔJ gJTPu IkrJi hoj x÷mÇ @orJ hOÓJ∂ KhP~KZ uct ßmK≤ÄPTrÇ @oJPhr ßhPv @AjvO⁄uJ kKrK˙Kfr CjúKf yPf yPu F rTo mqKÜr @xPf yPm ãofJ~Ç kK©TJ~ Umr kPz KmK˛f yuJo, KvÊ IkyrPer IkrJPi kMKuPvr ßuJTS \Kzf yP~ kzPZÇ k´YKuf k´mYPj muJ y~∏ xPwtr oPiq nNf gJTPu ßx xKrwJr xJyJPpq nNf fJzJPjJ pJPm jJÇ kMKuv k´vJxjPT TrPf yPm @®ÊK≠Ç rJ\jLKfr ßãP© kMKuv k´vJxj ßTJPjJ ßTJPjJ ßãP© y~PfJ mJiq yPòj Foj KTZM TrPf, pJ fJPhr oj”kNf j~Ç KT∂á KvÊ Ikyre mqJkJraJ ßTJPjJ rJ\QjKfT AxMq j~Ç FaJPT TPbJr yJPf hoj TrJ fJA kMKuv k´vJxPjr kPã Ix÷m j~Ç ßTjjJ Fr \jq fJPhr kzPf yPm jJ ãofJxLj rJ\QjKfT hPur ßTJkJjPuÇ

F KjmtJYj ßpj jJ y~ @PrT k´yxj K\. oMjLr ßuUT : xJÄmJKhT

@S~JoL uLV ßjfOfôJiLj oyJP\Ja xrTJr 2013 xJPur 5 \JjM~JKrr jJjJ KmfPTt KmfKTtf KjmtJYPjr oiqKhP~ FT oyJKjmtJYjL k´yxPjr \jì KhP~ @\ ãofJ~Ç xJrJ hMKj~J mPuPZ FmÄ FUPjJ muPZ, F KjmtJYj V´yePpJVq j~Ç TJre, FPf \jVPer IÄvV´ye KjKÁf y~KjÇ IfFm, xmJr IÄvV´yPe hs∆f @PrTKa xÄxh KjmtJYj @P~J\jA Fr FToJ© xoJiJjÇ jAPu Fr oJiqPo ßhPv \jì ßjPm jJjJ rJ\QjKfT CkxVtÇ o∂mq pgJgtÇ TJre, 5 \JjM~JKrr ßnJaJrKmyLj KjmtJYj APfJoPiqA ßVJaJ ßhvPT FT oyJKmkptP~r KhPT ßbPu KhP~PZÇ VefπPT UJPhr KTjJPr FPj hJÅz TKrP~PZÇ ßhPv KmrJ\ TrPZ Yro FT rJ\QjKfT IYuJm˙J, KmvO⁄uJ S IK˙KfvLufJÇ Fr oJÊu èjPZ ßhPvr oJjMwÇ YJr KhPT ÊiM hMPntJV @r hMPntJVÇ F hMPntJV ßoaJPjJr mqJkJPr xrTJPrr ßjA ßTJPjJ AKfmJYT xJzJÇ Fr mhPu xrTJr mq˜ KmPrJiL kãPT VJuoª @r hojkLzj TPr KjotNu TPr kJr ßkP~

pJS~Jr k´~JPxÇ 5 \JjM~JKrr KjmtJYPj VefPπr ßp mqfq~ WPaPZ, Fr Ê≠J~j ßfJ hNPrr TgJ, F rJ\QjKfT xïPar IK˜fô ˝LTJr TrJr x“xJyxaMTM kpt∂ F xrTJr yJKrP~ mPx @PZÇ @PZ ÊiM \joPfr KmÀP≠ hJÅKzP~ xrTJKr ßjfJPhr k´KfKhj \JoJr @K˜j èKaP~ yJf-kJ ßjPz 2019 xJu kpt∂ ãofJ~ gJTJr Kmk´fLkã ßWJweJ, @r xrTJrKmPrJiLPhr Kjotu N TrJr CÆJÉ @°JujÇ YJr KhPTr oJjMw ßp Knjú KTZM nJmPZ, hJKm TrPZ, oPj TrPZ∏ ßx KhPT xrTJPrr ßTJPjJ j\r ßjAÇ xmtPvw Vf 26 oJYt mJÄuJPhPv KmhqoJj rJ\QjKfT xïa KjP~ ßmuK\~JPor rJ\iJjL msJPxuPx IjMKÔf ACPrJkL~ ACKj~Pjr ‰mbPT muJ yP~PZ∏ ÈImJi, xMÔM, KjrPkã S IÄvV´yeoNuT xÄxh KjmtJYPjr uPãq KmPrJiL rJ\QjKfT huèPuJr xJPg xrTJrPT xÄuJPk mxPf yPmÇ' F ZJzJ ‰mbPTr Kx≠J∂ oPf, AAC Z~Ka KmwP~ xrTJPrr o∂mq \JjPf YJAPm : k´gof, FTKa ImJi, xMÔM, KjrPkã S IÄvV´yeoNuT xÄxh KjmtJYPjr uPãq KmPrJiL hPur xJPg rJ\QjKfT xÄuJPkr @P~J\j TrPf xrTJr TL CPhqJV KjP~PZ? KÆfL~f, KmFjKkr pMVì oyJxKYm xJuJyCK¨j @yPohPT UMÅP\ ßmr TrPf fh∂ mJ ßTJj irPjr CPhqJV xrTJr KjP~PZ? fOfL~f, KmPrJiL ßjfJTotLPhr ß\JrkNmtT KjPUJÅ\ yS~J S KmYJrmKyntNf yfqJTJ§ FUPjJ ßTj mº y~Kj, fJ mº TrPf xrTJr TL CPhqJV KjP~PZ? YfMgtf, mJÄuJPhPv rJ\QjKfT TotxNKY kJuPjr \J~VJ xïMKYf yP~ pJPò∏ F KmwP~ xrTJPrr mÜmq TL? kûof, rJ\QjKfT TotxNKY kJuj S VeoJiqPor ˝JiLjfJr Skr xrTJr ßTj mJiJ xOKÓ TrPZ? xmPvPw, mJÄuJPhPvr @AjvO⁄uJ rãJTJrL mJKyjL, KmPvw TPr kMKuv S rqJPmr TotTftJrJ rJ\QjKfT yfqJ~ C“xJy ß\JVJPò∏ F KmwP~ xrTJPrr mÜmq TL?

FUJPj mKetf ßpxm Kmw~ AAC mJÄuJPhv xrTJPrr TJPZ \JjPf YJAPm mPu CPuäU TrJ yP~PZ, fJ hOPÓ FKa ¸Ó, AAC xhxq ßhvèPuJ oPj TPr∏ 5 \JjM~JKrr KjmtJYj ImJi, xMÔM S KjrPkã KZu jJ; ßhPv VeoJiqPor ˝JiLjfJ KmKWúf yPò; xrTJr ßhPv KmYJrmKyntNf yfqJTJP§ Ku¬; mJÄuJPhPv rJ\QjKfT TotxNKY ImJPi kJuj TrJ pJPò jJ; KmPrJiL hPur ßjfJTotLPhr hojkLzPj @AjvO⁄uJ mJKyjL mqmyJr yPòÇ xrTJr ßp xrTJrKmPrJiL rJ\QjKfT hPur ßjfJ-TotL-xogtTPhr Skr mqJkT KjkLzj YJuJPò, fJrA k´Kfluj rP~PZ S~Ju Kˆsa \JjtJPur xJŒ´KfT FT KjmPºÇ Vf 23 oJYt F kK©TJ~ mJÄuJPhPvr rJ\QjKfT kKrK˙Kf oNuqJ~j TPr ÈIqJKoc kKuKaTqJu ßTSx, mJÄuJPhv Kl~Jxt IqJ rJA\ Aj KoKuaqJK¿' vLwtT FT Kjmº k´TJKvf y~Ç FPf @vïJ k´TJv TPr muJ y~∏ ÈKmPrJiL huèPuJr Skr YuoJj KjkLzj ImqJyf gJTPu FUJPj \KñmJPhr C™Jj yPf kJPrÇ mJÄuJPhPv KmPrJiL ßjfJTotLPhr Skr xrTJPrr n~Jmy hojkLzj ßhvKaPf ßãJn S nLKf mJKzP~ fMuPZÇ kMKuv yJ\Jr yJ\Jr ßjfJTotLPT ßV´lfJr TrPZ FmÄ KmPrJiL huèPuJr KmPãJn k´hvtj KjKw≠ TPr ßrPUPZÇ' xrTJrKmPrJiLPhr Skr kMKuKv KjptJfPjr Kmw~Ka KjP~ ßp ßhPvr mJAPrS Ix∂áKÓ KZu, fJr FTKa k´oJe ßoPu pUj Vf mZPrr IPÖJmPrr KhPT pMÜrJ\q, pMÜrJÓs S ACPrJkL~ ACKj~Pjr TP~Ka ßhv FA IKnPpJV fMPu mJÄuJPhPvr kMKuPvr TJPZ I˘ rlfJKjPf KjPwiJùJ \JKr TPrÇ fUj @oJPhr kMKuPvr IP˘r KmT· mJ\Jr msJK\Pur vreJkjú yPf y~Ç F KhPT rqJm mJÄuJPhPv oJjmJKiTJr u–Wj TrPZ, F IKnPpJV fMPu xŒ´Kf rqJPmr ßVJP~ªJKmw~T IfqJiMKjT pπkJKf @aPT KhP~PZ, Foj Umr VeoJiqPo k´TJv yPf ßhUJ

ßVPZÇ mJÄuJPhPv KmPrJiL ßjfJTotLPhr Skr TL irPjr S TL oJ©J~ hojkLzj YuPZ, fJ KTZMaJ @ªJ\-IjMoJj TrJ pJ~ Vf 25 oJPYtr ‰hKjT AjKTuJPmr FTKa k´KfPmhPjr KvPrJjJo ßgPTÇ KvPrJjJoKa KZu Foj : Èèo UMj ßV´lfJr @fPï 30 uJU ßjfJTotLr ßlrJKr \Lmj : jfMj fJKuTJ KjP~ @\ ßgPT KcFoKkr KmPvw IKnpJj'Ç KrPkJPat CKuäKUf fgq oPf, èo S ßV´lfJPrr @fPï ßmVo K\~Jr ßjfOfôJiLj 20 huL~ ß\JPar k´J~ 30 uJU ßjfJTotL Kfj oJx iPr mJKzWr-ZJzJÇ oJouJ-yJouJ, y~rJKj-KjptJfj S èKuKm≠ yP~ kñM yS~Jr nP~ @fïV´˜ ß\JPar ßTªsL~ ßjfJ ßgPT oJbTotLrJÇ ˝JnJKmTnJPmA k´vú @Px, FnJPm xrTJr KmPrJiL rJ\QjKfT f“krfJ vNPjqr ßTJbJ~ jJKoP~ KhP~ UJKu oJPb lJÅTJ ßVJu ßh~Jr uãq KjP~ fJzJÉPzJ TPr ßjPo kPzPZ Kfj KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPjÇ @PV ßpUJPj KjmtJYj TKovj mPuKZu \MPjr @PV Kfj KxKa TrPkJPrvPjr KjmtJYj x÷m j~, FUj ßxA KjmtJYj TKovjA 28 FKk´Pu ßx KjmtJYj TrPf pJPòÇ FA fJzJÉPzJ ßp xrTJrkPãr FTKa IKf YJuJKT k´mefJ, fJ ßmJ^Jr \jq UMm ùJjVKroJr k´P~J\j kPz jJÇ ßhPvr xJiJre \jS mM^Pf xão, KmPrJiL rJ\QjKfT hPur ßjfJTotLPhr FnJPm oJouJ-yJouJ hojkLzj, èo-UMj TPr FmÄ ImKvÓPhr Fxm @fPï @fKïf TPr KjmtJYj ßgPT hNPr xKrP~ ßrPU @r pJA ßyJT, xmJr TJPZ V´yePpJVq ßTJPjJ KjmtJYj TrJ pJPm jJÇ @r F irPjr KjmtJYjPT xMÔM KjmtJYPjr xÄùJ~S ßluJ pJPm jJÇ xrTJrPT oPj rJUPf yPm, 5 \JjM~JKrr KjmtJYPj 20 huL~ ß\Jaxy F ßhPvr KjmKºf hMA-fOfL~JÄPvrS ßmKv rJ\QjKfT hu IÄv ßj~Kj ßuPnu ßkäK~Ä KlPr IKnPpJV fMPuÇ FUJj @mJr pKh ßxA ßuPnu 46 kOÔJ~


oMÜKY∂J 35

SURMA m 3 - 9 April 2015

ÈßcJ≤ KcˆJmt...' fP•ôr ßxTJu S FTJu oM\JKyhMu AxuJo ßxKuo ßuUT : xnJkKf, mJÄuJPhPvr TKoCKjˆ kJKat

@\ ßgPT Iit vfJ»L @PV, C•Ju ßxA wJPar hvPTr oiqnJPV, @ACmL KcPÖarKvPkr KmÀP≠ VexÄV´JPor iJrJ pUj fMPñ, FPhPvr mJokK∫Phr FTJÄv fUj @S~J\ fMPuKZu ÈPcJ≤ KcˆJmt @ACm'Ç IgtJ“ @ACm xrTJrPT ßmTJ~hJ~ ßluJ KbT yPm jJ! FA @S~J\ fMPuKZu fJrJ, pJrJ KjP\PhrPT KmÊ≠-KmkämL FmÄ T¢r xJosJ\qmJh KmPrJiL mPu hJKm TrPfJÇ ÈPcJ≤ KcˆJmt @ACm' fP•ôr k´mÜJrJ fJPhr mÜPmqr xkPã muPfJ ßp, ßpPyfM xJosJ\qmJh yPuJ Kmvõ oJjmfJr S FPhPvr oJjMPwr k´iJj v©∆, fJA xJosJ\qmJPhr k´Kf ßTJPjJ FTKa ßhPvr xrTJr KT @Yre TrPZ fJr ÆJrJA KjitJKrf yS~J CKYf ßxA xrTJPrr k´Kf mJokK∫Phr oPjJnJmÇ FTgJ Ixfq j~ ßp ßxxo~ KTZM KTZM AxMqPT ßTªs TPr xJosJ\qmJPhr xJPg @ACm xrTJPrr FT irPjr hNrfô hOvqoJj yKòuÇ KT∂á FèPuJ KZu oNuf xJosJ\qmJPhr TJPZ KjP\r mJ\Jr hr mJzJPjJr \jq @ACPmr ßTRvuL k´PYÓJ oJ©Ç KT∂á ÈPcJ≤ KcˆJmt @ACm' kK∫rJ Fxm uãePT @ACPmr xJosJ\qmJh-KmPrJKifJr Èk´mefJ' mPu oNuqJ~j TPrKZuÇ FPãP© fJrJ VeYLPjr xJPg @ACPmr xŒPTtJjú~Pjr hOÓJ∂PTS F Kmw~T FTKa k´oJe

mPu pMKÜ ßhUJPfJÇ fJrJ FA xy\ TgJKa ˝LTJr TrPf rJK\ KZu jJ ßp @ACPmr CkrnJxJ ÈYLjk´LKf' @xPu KZu ÈnJrf-QmKrfJrA' FTKa IKnk´TJv oJ©Ç FA ÈYLj-k´LKfr' uãeèPuJ ßp ßoJPaS xJosJ\qmJhL Kmvõ ßgPT xPr FPx xoJ\fJKπT KmPvõr KhPT ^MÅPT kzJr oPfJ ßTJPjJ Èk´mefJ' KZu jJ, FA xru Kmw~Ka fJrJ KmPmYjJ~ KjPf rJK\ KZu jJÇ FPãP© @ACPmr KY∂JKa @xPu KZu F„k ∏ ÈPpPyfM YLj nJrPfr v©∆ FmÄ nJrf kJKT˜JPjr v©∆, fJA v©∆r v©∆ yPuJ @oJPhr mºM!' @ACPmr ÈYLj-k´LKfr' @xu ootJgt KZu FKaAÇ lPu, YLj-PWÅwJ TP~TKa khPãk xP•ôS @ACPmr xJosJ\qmJh-PfJwe S fJr xPñ VJÅaZzJPT @PrJ vÜ TrJr ßoRKuT jLKfr ßãP© KmªMoJ© FKhT-PxKhT WaPf ßhUJ pJ~KjÇ ÈPcJ≤ KcˆJmt @ACm' f•ô KjP~ pUj CV´ mJokK∫rJ fJPhr ÈKmkämLkjJ' \JKyr TPr ßmzJKòu, fUj ßhv S ßhPvr oJjMw FKVP~ pJKòu @ACmL vJxPjr KmÀP≠ Djx•Prr VeInMq™Jj IKnoMPUÇ 1958 xJPu xJoKrT @Aj \JKr TPr f“TJuLj ßxjJ k´iJj ß\jJPru @ACm UJj kJKT˜JPjr rJÓsãofJ hUu TPr KjP~KZuÇ fJr oJ© Kfj/YJr mZPrr oPiqA, k´iJjf f“TJuLj kNmt kJKT˜JPj, @ACmL xJoKrT vJxPjr KmÀP≠ mqJkT Ve@PªJuj ÊÀ yP~ KVP~KZuÇ ßx ZJ© Ve@PªJuj hJmJjPur oPfJ xmt© ZKzP~ kPzKZuÇ kJKT˜JPjr xJoKrT KcPÖar @ACm UJPjr KmÀP≠ FmÄ Vefπ S mJXJKu \JKfr @®Kj~πeJKiTJPrr hJKmPf È62 ßgPT ßp IKVúãrJ, rÜ-^rJ xÄV´Jo ÊÀ yP~KZu FmÄ xJPg xJPg xJosJ\qmJPhr KmÀP≠ S TOwT-v´KoT-PkvJ\LmLPhr ÀKa-ÀK\r hJKmPf ßpxm uzJA uJVJfJrnJPm YuKZu, ßxxPmrA YNzJ∂ „k KZu È69-Fr VeInMq™JjÇ FA VeInMq™JPjr oiq KhP~A \JKf @PrJ mz uzJAP~r \jq FTfJm≠ yP~KZuÇ È70Fr KcPx’Pr mJXJKurJ \JfL~ IKiTJr, Vefπ S ÀKa-ÀK\r hJKmr kPã FTPYKa~J rJ~ KhP~KZuÇ ßxA rJ~PT mJ˜mJ~Pjr \jq \JKf FKVP~ KVP~KZu È71-Fr TJu\~L xv˘ oMKÜpMP≠Ç AKfyJPxr FA iJrJmJKyTfJr ßk´ãJkPa ßx xo~ IKf-KmkämLPhr ÈßcJ≤ KcˆJmt @ACm'-Fr rJ\QjKfT uJAj KZu

1947 xJPu xJŒ´hJK~T S k´KfKâ~JvLu KÆ-\JKf fP•ôr KnK•Pf kJKT˜Jj k´KfÔJr kr ãofJ~ IKiKÔf yP~KZu ÈkJKT˜Jj @PªJuPjrÈ ßjfOPfô gJTJ oMxKuo uLV huKaÇ oMxKuo uLV xrTJr ÊÀ ßgPTA KZu IVefJKπT, KjkLzjoNuT, ßvJweoNuT FmÄ FTPYKa~J mOy“ iKjT-xJo∂k´nM-xJosJ\qmJPhr ˝JgtrãJTJrL jLKfr IjMxJrLÇ k´go TP~TKa mZr pUj oMxKuo uLV TJptf KZu FTPYKa~J S Ik´KfƪôL vKÜr IKiTJrL, ßx xoP~S ßx kJKT˜JPjr xÄKmiJPjr k´vúKa l~xJuJ TrPf xão y~KjÇ èÀfr FT khıuj S n~ïr FT ßjKfmJYT khPãkÇ 1947 xJPu xJŒ´hJK~T S k´KfKâ~JvLu KÆ-\JKf fP•ôr KnK•Pf kJKT˜Jj k´KfÔJr kr ãofJ~ IKiKÔf yP~KZu ÈkJKT˜Jj @PªJuPjrÈ ßjfOPfô gJTJ oMxKuo uLV huKaÇ oMxKuo uLV xrTJr ÊÀ ßgPTA KZu IVefJKπT, KjkLzjoNuT, ßvJweoNuT FmÄ FTPYKa~J mOy“ iKjT-xJo∂k´nM-xJosJ\qmJPhr ˝JgtrãJTJrL jLKfr IjMxJrLÇ k´go TP~TKa mZr pUj oMxKuo uLV TJptf KZu FTPYKa~J S Ik´KfƪôL vKÜr IKiTJrL, ßx xoP~S ßx kJKT˜JPjr xÄKmiJPjr k´vúKa l~xJuJ TrPf xão y~KjÇ rJ\QjKfT-IgtQjKfT fgJ xJKmtT TJrPe oMxKuo uLV hs∆fA fJr \jKk´~fJ S VeKnK• yJKrP~KZuÇ nJwJ @PªJuj S Ior FTMPvr xÄV´JPor oiq KhP~ kNmt mJÄuJ~ fJr k´nJm S KnK• muPf ßVPu k´J~ xŒNet ßuJk ßkP~KZuÇ È54-Fr k´JPhKvT KjmtJYPj 300 @xPjr oPiq oMxKuo uLV ßkP~KZu oJ© 9Ka @xjÇ Km\~L yP~KZu yT-nJwJjL-PxJyrJS~JhtLr ßjfOfôJiLj pMÜl∑≤Ç kJKT˜JPjr vJxTrJ FPf nLf yP~ pMÜl∑≤ oKπxnJPT 92 (T) iJrJ k´P~JV TPr ãofJYMqf TPrKZuÇ YJKuP~KZu k´Y§ hojjLKfÇ ßnPX KhP~KZu xÄKmiJj rYjJr hJK~fôk´J¬ ÈVekKrwh'Ç Fxm khPãkPT Imvq ßx ˙J~L

TrPf kJPrKjÇ FofJm˙J~ jJjJ YJPkr oMPU kPz È55 xJPu kPrJã k≠KfPf jfMj FTKa VekKrwh KjmtJYj TrJ yP~KZuÇ 1 mZPrr oPiq FTKa xÄKmiJj rYjJ TrJ yP~KZu ('56 xJPur xÄKmiJj mPu ßpKa kKrKYf)Ç FA xÄKmiJPjr IPjT ©∆Ka-KmYMqKf S xLoJm≠fJ KZuÇ ßxA xÄKmiJPjr KnK•Pf 1959 xJPu xJrJ kJKT˜JPj k´go xJiJre KjmtJYj yS~Jr TgJ KZuÇ KT∂á ßxA KjmtJYPjr luJlu xŒPTt kJKT˜JPjr vJxTrJ KZu nLfÇ xJÄKmiJKjT-VefJKπT k´Kâ~Jr mJ˜mJ~j S VerJP~r x÷Jmq luJlu ßbTJPjJr CP¨Pvq 1958 xJPur 7 IPÖJmr ßxjJ k´iJj ß\jJPru @ACm UJj xJrJ kJKT˜JPj xJoKrT @Aj \JKr, xÄKmiJj mJKfu FmÄ 27 IPÖJmr ßk´KxPc≤ kh ßgPTA AxTJªJr Ko\tJPT IkxJre TPr ßxA kh ÈhUu' TPr xmto~ ãofJ y˜Vf TPr KjP~KZPujÇ xÄKmiJj, ßoRKuT IKiTJr, rJ\QjKfT f“krfJ, hu TrJr IKiTJr AfqJKh xmKTZM mJKfu TPr ßh~J yP~KZuÇ VefJKπT vKÜ, KmPvwf k´VKfvLu S TKoCKjˆPhr Skr ÊÀ yP~KZu k´Y§ hojjLKfÇ xÄÛJPrr TgJ mPu Kv·jLKf, TOKwjLKf, KvãJjLKf AfqJKhPT @PrJ Ve˝JgtKmPrJiL S k´KfKâ~JvLu iJrJ~ ßdPu xJ\JPjJ yP~KZuÇ ßhPv jfMj IVefJKπT xÄKmiJj YJKkP~ 47 kOÔJ~

ßp Km\~ VäJKjr, ßp krJ\~ ßVRrPmr oLpJjMu TrLo ßuUT : TuJKoˆ

ÈßTC TPbJr kKrv´o TrJr krS IKmYJPrr TJrPe ß\fJ oqJY ßyPr pJ~Ç' oJvrJKl Kmj oftM\Jr âªjrf ZKmr xJPg FA o∂mq ßlxmMPTÇ Fr KjPY, oPyªs KxÄ ßiJKjr VJPu yJf ßh~J Kmowt ZKmr kJPv ßuUJ∏ @r ßTC YMKr TPr ßxKoPf CPb KjP\Phr IPpJVqfJ~ ßyPr TJÅPhÇ' FmJPrr KâPTa KmvõTJPk mJÄuJPhv YqJKŒ~j mJ rJjJxt@k yPm, FfaJ y~PfJ ßTC @vJ TPrKjÇ FojKT, ßTJ~JatJr lJAjJPu SbJ KZu KTZMaJ IKjKÁfÇ fPm @oJPhr Kao IfLPfr ßYP~ nJPuJ TrPm∏ KZu FA ˝JnJKmT k´fqJvJÇ TJPrJ TJPrJ mÜmq KZu, IPˆsKu~J-AÄuqJ¥-nJrf-v´LuïJPT yJrJPf jJ kJÀT, IjqPhr krJK\f TrPuS oMUrãJ yPmÇ ßxUJPj k´go KhPT iJÑJ ßUPuS mJÄuJPhv

Kao vKÜvJuL AÄuqJ¥PT yJKrP~ xJzJ \JKVP~PZÇ FTJKiT oqJPY ÈmJÄuJr mJWrJ' uPzPZ mJPW-oKyPw uzJr oPfJÇ fJA ßfJ k´gomJPrr oPfJ ßTJ~JatJr lJAjJPu CjúLf mJÄuJPhv Kao ˝PhPv KlPr ßkP~PZ KmkMu xÄmitjJÇ KmPvw TPr, fJPhr ßoJTJPmuJ~ nJrPfr KmfKTtf Km\~ fJPhrA @PrJ mz mLr TPr fMPuPZ ßhvmJxLr TJPZÇ ÈKm\~ oy“, xÄV´Jo oy•r' TgJaJ k´oJKef yPuJ @mJPrJÇ nJrPfr xMPrv rJ~jJ oJvrJKlr KmkrLPf mqJa TrKZPujÇ fUj ˆJŒ mrJmr mu @WJf yJPj fJr kqJPcÇ @Pmhj TrJ yPuS F xoP~ @ŒJ~Jr @XMu fMuPuj jJÇ KÆfL~f, ßrJKyf votJPT mu TrKZPuj ÀPmu ßyJPxjÇ lMu ax mPu TqJY yPuS ÈPjJ mu' mPu Kx≠J∂ ßhj @ŒJ~JrÇ IgY fJr CKYf KZu I∂f fOfL~ @ŒJ~JPrr of ßj~JÇ F Im˙J~ ßrJKyf ßpj k´Je KlPr ßkPujÇ KfKj KÆèe C“xJPy YJKuP~ ßVPuj mqJKaÄÇ fOfL~f, FmJr KmvõTJPk krkr hMA oqJPY ßxûMKr TrJr ßVRrmijq oJyoMhCuäJy Kr~JPhr È@Ca' yS~Jr Kx≠J∂KaS xPªyJfLf j~Ç TreL~ TL? FT\j TuJKoPˆr IKnoPfr xJPg FTof yP~ muJ pJ~∏ ÈKmfKTtf Kmw~èPuJ @AKxKxr TJPZ ß\Jr KhP~ fMPu irPf yPm; KmYJr YJAPf yPmÇ KâPTaKmvõPT ßmJ^JPf yPm, ßUuJ~ ßpJVqfJA @xuÇ ßhv ßZJa TL mz, ijL TL VKrm∏ ßxaJ KmPmYq j~Ç KâPTaPT èKaTP~T ßhv vJxj TrPf YJ~; FA ßoJzKukjJ S yLjoPjJnJm fqJV jJ TrPu KâPTa KkKZP~ kzPmÇ fJr ˝JnJKmT ßxRªpt yJrJPmÇ' mJÄuJPhv-nJrf oqJPY y~PfJ mJÄuJPhv K\fPf kJrf jJ, pKhS KâPTa yPò IKjÁ~fJ FTKa ßUuJÇ fPm ßp Kmw~Ka KmPvõr ßTJKa ßTJKa KâPTaPk´oLPT KmK˛f FmÄ KmPvw TPr mJÄuJPhPvr 16 ßTJKa oJjMwPT Kmãá… TPrPZ, fJ yPuJ, nJrPfr

Km\P~r irjÇ nJrf Fr @PV KmvõTJk YqJKŒ~jS yP~PZ; KT∂á FmJr fJr ßxKolJAjJPu SbJaJA Ff ßmvL k´vúKm≠ ßp, nJrPfr F pJm“ IK\tf KâPTaAPo\ nNuMK£f TPrPZÇ nJrf YoTJPjJ kKref yP~PZ nJrf YoTJPjJPfÇ KmvõTJk k´KfPpJKVfJr @P~J\T @AKxKx @r ßxKolJAjJPu fJPhr Kfj @ŒJ~JPrr TJ§TLKft ßhPU mJÄuJPhPvr Kmãá… oJjMw käJTJPct KuPUPZ, @AKxKx oJPj AK¥~J KâPTa TJCK¿u-Fr xJPg @PTraJ Igt ßpJV yPf kJPr @AKxKx-FrÇ Vf TP~T mZPr ßhUJ ßVPZ, nJrf-IPˆsKu~J-AÄuqJ¥∏ FA KfjKa ßhv @AKxKxPf KmPvw xMKmiJ hJKm TPrPZÇ ßxUJPj k´nJm S TftOfô fJPhrA ßmKvÇ fJrJ ßpj KjP\Phr oPj TPr KâPTaJñPjr msJ¯eÇ ßpUJPj @AKxKxr @Yre xÄKväÓ xmJr k´Kf yPm xoJj S IKnjú, ßxUJPjÇ KjrPkãfJ S jqJ~jLKf u–Wj TPr FmJr KmvõTJPk KvKcCu SuakJua TrJ yP~PZ k´iJjf nJrPfr xMKmiJPgtÇ FUj Foj iJreJA yPò ßp, @AKxKxr hOKÓnKñ \\t IrSP~Pur ÈIqJKjPou lJot' V´P∫r ßxA mqPñJKÜr kMjrJmOK• oJ© : xm xoJj. mqJa KTZM IjqPhr fMujJ~ ßmKv xoJjÇ KmvõTJk KâPTPa mJÄuJPhPvr k´KfKa Km\~, k´KfKa xJluq ßpj FTKa ZzJr oJP^ oNft yP~ CPbPZÇ ßmeLoJim xrTJPrr F ZzJ~ muJ yP~PZ∏ ßfJorJ ßTy mJPWr ZJjJ/PhUPf pKh YJS/fJT uJVJPjJ ßYJU iJÅiJPjJ/KâPTa oJPb pJS/Kr~Jh ÀPmu oJvrJKlrJ/mJPWr oPfJ uPz/uJuxmMP\r kfJTJaJ/DP±t fMPu iPrÇ/mqJPa-mPu @èj \ôPu/ZÑJ-YJPrr oJPr/ mJÄuJPhPvr aJAVJPrrJ/Km\~aJPT TJPzÇ/PUuJr oJPb FPT FPT/ @jPZ SrJ \~/PT mPuPZ mJXJKurJ/ vKÜvJuL j~?' @oJPhr aJAVJPrrJ pUj KmkMu ChqPo mJPWr oPfJ

uPz FKVP~ pJKòu, fUj ßjTPz S Kv~Ju KoPu fJPhr lJÅPh ßlPu lJ~hJ uMaPf ßYP~PZÇ FA asJP\Kcr xmtPvw oûJ~j yPuJ 19 oJYt ßouPmJPjtr oJPbÇ 19 oJYt, 1972 xJPu 25 mZrPo~JKh nJrfmJÄuJPhv ‰o©L YMKÜ ˝JãKrf yP~KZuÇ 43 mZr kPrS FTA fJKrU nJrPfr TJrPeA ˛reL~ yP~ gJTPmÇ fPm FaJ mJÄuJPhPvr xJPg ‰o©LKmw~T j~, mrÄ F ßhPvr \jq KjhJÀe oPjJTPÓrÇ ßxKhj ßouPmJPjt KmvõTJk KâPTPar ßTJ~JatJr lJAjJPu mJÄuJPhvPT ßUuPf yPuJ 14 \Pjr KmÀP≠Ç 11 \j KâPTa ßUPuJ~Jz S Kfj\j ÈIjqrTo' ßUPuJ~JzÇ FA Kfj UujJ~PTr kKrY~ @ŒJ~Jr KyPxPmÇ fJrJ yPuj A~Jj ßVJ (AÄuqJ¥), @uLo hJr (kJKT˜Jj) S gJct @ŒJ~Jr Kˆn ßcKnx (IPˆsKu~J)Ç F oqJPY nJrf k´gPo ßjPo 302 rJj TPrKZuÇ Fr \mJPm mJÄuJPhv hu 193 rJj xÄV´y TPrÇ FaJS ÈnJrf, @r oJPbr ßnfPr S mJAPr Kfj @ŒJ~JPrr KmÀP≠ ßUPu IPjT TÓ TPrÇ' IgtJ“, uJ\uöJ ß^Pz, KjP\Phr hJK~Pfôr TgJ nMPu @ŒJ~JPrrJ nJrPfr kPã ßjPo kPzKZPujÇ fJPhr Foj jVúnNKoTJ~ KjªJr ^z CPbPZ @∂\tJKfT KoKc~JPfSÇ u¥Pjr ÈKh APTJjKoˆ'Fr oPfJ KmUqJf xJoK~TLS xoJPuJYjJ TPrPZÇ KmKnjú ßhPvr IPjT KmUqJf KâPTaJrS ßxKhPjr ßUuJr @ŒJ~JKrÄ ßhPU ImJT yP~PZj; hM”U ßkP~PZjÇ FT\j TuJKoˆ KuPUPZj, F ßãP© mqKfâo yPò TuTJfJr @jªmJ\Jr kK©TJÇ fJrJ mJÄuJPhPvr \JfL~ KâPTa KaoPT KjZT FTaJ TJPmr kptJP~ jJKoP~ KmPmYjJ TPr gJPTÇ @ŒJ~Jr muPf ÊiM KâPTa ßUuJr ÈPrlJKr' mM^J~ jJÇ ßaKjx, ßmxmu, ßjamu AfqJKh ßUuJ~S @ŒJ~Jr rP~PZjÇ fPm v»Kar mOy•r Igt IPjT 46 kOÔJ~


36 oMÜKY∂J

3 - 9 April 2015 m SURMA

mJT˝JiLjfJr jfáj hr\J Ko\JjMr ryoJj UJj ßuUT : xJÄmJKhT

mJT˝JiLjfJ KjP~ nJrPfr xMKk´o ßTJPatr xJŒ´KfT @PuJKYf rJ~ @oJPT 1996 xJPur 12 ßo mJÄuJPhv xMKk´o ßTJPatr @Kku KmnJPVr ßhS~J FTKa IKnofPT ˛re TKrP~ KhP~PZÇ ßjJamA KjKw≠Tre @Aj, 1980-PT mJT˝JiLjfJr kKrk∫L KyPxPm KYK¤f TPr yJAPTJat mJKfu TPrKZPujÇ F oJouJKa ßjJamA KjP~ yPuS FPf mJT˝JiLjfJr xLoJxÄâJ∂ xJÄKmiJKjT k´vú \Kzf KZuÇ Fr xogtPj yJAPTJat xjh KhP~KZPujÇ ßxA xMmJPh @Kku KmnJV F KmwP~ 3: 1 ßnJPa KmnÜ rJ~ ßhjÇ xÄUqJVKrPÔr rJP~ (pJr KnK• KZu oNuf nJrPfr xMKk´o ßTJPatr FTJKiT rJ~) 1980 xJPur @AjKa xJÄKmiJKjT mPu KaPT pJ~Ç FToJ© Knjúof k´hJjTJrL KmYJrkKf uKflMr ryoJj rJ~ ßhj ßp FaJ IxJÄKmiJKjTÇ TJre, xÄxh ÈpMKÜxÄVf mJiJKjPwi' jJ ßoPj @Aj TPrPZÇ KmYJrkKf uKflMr ryoJj KuPUKZPuj, ÈxÄKmiJPjr 39 IjMPòPhr Skr mJÄuJPhv xMKk´o ßTJat Fr @PV TL TL rJ~ KhP~KZPuj, fJ @Ko UKfP~ ßhUuJo KT∂á KTZMA ßkuJo jJÇ' Frkr 19 mZr ßTPa ßVPZÇ KT∂á 19 mZr kPrS fJÅr kptPmãe k´JxKñT mPu oPj TKrÇ FA xoP~ ßhS~J ßfoj ßTJPjJ rJ~ @oJPhr j\Pr kPzKj, ßpUJPj mJT˝JiLjfJ-xÄâJ∂ 39 IjMPòPhr k´P~JV S mqJK¬ Km˜JKrfnJPm @PuJKYf yP~PZÇ k´Y§ rTo I¸ÓfJr ßhJPw hMÓ nJrPfr fgqk´pMKÜ

@APjr 66T iJrJr KmÀP≠ TrJ oJouJr (fxKuoJ jJxKrj Ijqfo @PmhjTJrL, fgqxN© AK¥~Jj FPk´x) TJrPe nJrfmJxLrA ßTmu j~, @oJPhr @võ˜ yS~Jr FTaJ KmrJa TJre xOKÓ yP~PZÇ ßxaJ FA IPgt ßp mJÄuJPhv xÄKmiJPjr KY∂J S KmPmPTr ˝JiLjfJ FmÄ mJT˝JiLjfJ-xÄâJ∂ 39 IjMPòhaJ mM^Pf 123 kOÔJr FA rJ~Ka FTKa ßoJão yJKf~Jr KyPxPm TJP\ ßhPmÇ nJrPfr xÄxPhr KmrJa hMmtufJ KYK¤f yP~PZ FA rJP~Ç TJre, ßTJPjJ ßlR\hJKr @APjr KmiJjJmKu UMm ßmKv ÈI¸Ó' yPu fJ ßp k´Y§ TJuJTJjMPjr jJoJ∂r, fJ jfMj TgJ j~Ç SA rJP~ KmYJrPTrJ AKfkNPmt (wJPar hvT ßgPT) KjP\Phr @hJuPfr ßhS~J Ff ßmKv rJP~r mrJf KhP~PZj, fJ kPz @orJ KmK˛f yA ßp nJrfL~ @AjxnJ TLnJPm F rTo FTKa @Aj kJx TrPf kJruÇ fPm ßpaJ uãeL~ ßxaJ yPuJ, nJrPfr fgqoπL hs∆ffJr xPñ 66T iJrJ mJKfPur Kx≠J∂PT KvPrJiJpt mPu ßoPj KjP~PZjÇ SA 66T iJrJKar oJP~r ßkPar @kj nJA yPuJ mJÄuJPhPvr fgqk´pMKÜ @APjr 57 iJrJÇ jJ, @kj nJA muPu n~JmyfJ YJkJ kzPmÇ TJrS oPj yPf kJPr, fJyPu nJrfL~ @Ajk´PefJrJS mJÄuJPhKvPhr oPfJ hJK~fôyLj @Aj kJx TrPf kJPrjÇ KT∂á Kmw~Ka kMPrJkMKr fJ j~Ç mJÄuJPhPv @orJ 57 iJrJ mJKfPur hJKmPf CóKTfÇ KT∂á ßTC TetkJf TrPZ jJÇ nJrPf FaJ KjP~ xoJPuJYjJr ^z CbPu ˝rJÓs oπeJu~ 66T iJrJ~ oJouJ TrJr @PV xfTtfJ Imu’Pj VJAcuJAj kJKbP~KZuÇ FUJPj xmJA YMk, FojKT Fr oNu „kTJr KmFjKk\JoJ~Jf YâS YMk TPr @PZÇ mJÄuJPhKv 57 iJrJ yPuJ ÈAPuTasKjT lrPo KogqJ, IväLu IgmJ oJjyJKjTr fgq k´TJv'-xÄâJ∂Ç FPf muJ @PZ, ÈPTJPjJ mqKÜ pKh AòJTOfnJPm SP~mxJAPa mJ Ijq ßTJPjJ APuTasKjT KmjqJPx Foj KTZM k´TJv mJ xŒ´YJr TPrj, pJyJ KogqJ S IväLu mJ xÄKväÓ Im˙J KmPmYjJ~ ßTy kKzPu, ßhKUPu mJ ÊKjPu jLKfÃÓ mJ Ix“ yAPf CÆM≠ yAPf kJPrj IgmJ pJyJr ÆJrJ oJjyJKj WPa, @AjvO⁄uJr ImjKf WPa mJ WaJr @vïJ xOKÓ y~, rJÓs S mqKÜr nJmoNKft ãMeú y~ mJ iotL~ IjMnNKfPf @WJf TPr mJ TKrPf kJPr mJ F irPjr fgqJKhr oJiqPo ßTJPjJ mqKÜ mJ xÄVbPjr KmÀP≠ CxTJKj k´hJj TrJ y~, fJyJ yAPu fJyJr FA TJpt yAPm FTKa IkrJiÇ Fr hJP~ IjKiT ßYR¨ mZr FmÄ IjNqj xJf mZr TJrJhP§ FmÄ

IjKiT FT ßTJKa aJTJ IgthP§ hK§f yPmj?' nJrPfr @APj vJK˜ KZu oJ© Kfj mZPrrÇ KmFjKk-\JoJ~Jf TPrKZu 10 mZrÇ @r IKiTfr VefπL mPu hJKmhJr @S~JoL uLV 2013 xJPu FPf xÄPvJijL FPj 10 mZPrr xJ\JPT 14 mZPr CjúLf TPrPZÇ nJrfL~ KmYJrPTrJ SA KmiJjPT IxJÄKmiJKjT mPu mJKfu TPr KhPf oJKTtj xÄKmiJj S fJPhr xMKk´o ßTJPatr FTJKiT rJP~r mrJf KhP~PZjÇ KmYJrkKf @r Fl jJKroqJj FTKa o\Jr TgJ KuPUPZjÇ KfKj mPuj, ÈFA @hJuPfr k´KfKa CPuäUPpJVq rJP~ IauJK≤PTr SkJPrr ChJyre yJK\r TrJ y~Ç' FPf ßTJPjJ IxMKmiJ ßjAÇ mJÄuJPhv xMKk´o ßTJPatrS nJrPfr xMKk´o ßTJPatr rJP~r mrJf ßhS~J ZJzJ YPu jJÇ fJA nJrPfr xMKk´o ßTJPatr SA rJP~r @PuJPT muPf kJKr, mJT˝JiLjfJr KmÀP≠ KmFjKk S @S~JoL uLPVr ßjS~J Im˙Jj ‰jKfT KmPmYjJ~ IxJÄKmiJKjT mPu jJTY yP~ pJS~J CKYfÇ nJrPf mJKfu yS~J 66T Fr ßYP~ @oJPhr 57 iJrJKa mJT˝JiLjfJr k´Kf @rS ßmKv n~ÄTrÇ nJrPfr fgqk´pMKÜoπL rKmvÄTr k´xJh rJ~PT ˝JVf \JKjP~ mPuPZj, ÈpJrJ ãofJ~ gJTPm, fJPhr ImvqA ChJr yPf yPmÇ' mJÄuJPhPvr oπLrJ S xÄKväÓrJ KT IKYPrA fJÅr TgJr k´Kf±Kj fMuPmj? fgq TKovPj ßlJj TPr fJÅPhr FTaJ

xoJgtT k´KfKâ~J kJm, FA @vJ~ KhKuäPf rJ~Ka ßWJweJr krKhj (25 oJYt) ßmuJ ßhzaJ~ ßlJj TPrKZuJoÇ KT∂á k´iJj fgq TKovjJr ßoJyJÿh lJÀT S fgq TKovjJr IiqJkT UMrvLhJ \JjJPuj, fJÅrJ Kmw~Ka FUPjJ \JPjj jJÇ @kjJrJ TUPjJ KT 57 iJrJ xŒPTt ßTJPjJ IKnof ßTJgJS ßrPUPZj? muPuj, jJÇ FUJPj ˛rePpJVq ßp, nJrPfr xMKk´o ßTJat mPuPZj, 66T iJrJ fPgqr IKiTJPrr Skr KmrJa ÉoKTÇ FaJ @vJ TrJr xo~ ßp nJrPfr @hJuf S xrTJPrr Im˙JPjr k´Kf jLKfVf xJzJ KhP~ KmFjKk-\JoJ~Jf k´mKftf TJuJTJjMjPT myJu rJUJ FmÄ 2013 xJPu mJT˝JiLjfJr KmÀP≠ @rS TPbJr Im˙Jj ßjS~Jr \jq ãofJxLPjrJ IjMPvJYjJ TrPmjÇ @orJ UMm iPª KZuJo ßp ßT TJPT jTu Tru? TJre, nJrPfr @APj 66T iJrJKa TJptTr y~ 2009 xJPur 27 IPÖJmrÇ @r mJÄuJPhPv 57 iJrJKa pMÜ TrJ yP~KZu 2006 xJPuAÇ fJyPu KT nJrf mJÄuJPhvPT IjMxre TPrKZu? SA rJP~ Fr C•r ßkP~ ImJTA yuJoÇ 1935 xJPur KmsKav ßkJˆ IKlx @APjr 10(2)T iJrJ~ muJ yP~KZu, ßaKuPlJPjr oJiqPo V´xKu IPlK¿n, AK¥Px≤, ImKxj mJftJ kJbJPjJ pJPm jJÇ 41 kOÔJ~

x“, ßpJVq FmÄ @uäJynLÀ jVrKkfJr xºJPj ßVJuJo oJSuJ rKj ßuUT : xJPmT xJÄxh

IJoJPhr jmL @TJP~ jJohJr, fJP\hJPr oKhjJ @yoJPh ßoJ˜lJ, ßoJyJÿJhMr rJxNuMuäJy xJ: fJÅr Kj~Kof k´JgtjJ~ k´J~A muPfj∏ S~J\J@ujJ Kuu oM•JKTjJ AoJoJ! ßy @uäJy fMKo @oJPT krPy\VJr ßuJTPhr ßjfJ mJKjP~ hJSÇ rJxNu xJ: ßp„Pk oM•JKTPhr ßjfJ yS~Jr \jq oMjJ\Jf TrPfj, ßx„Pk ˝~Ä @uäJy rJæMu @uJKojS fJÅr oMKoj mJªJPhrPT @u TMr@Pjr xNrJ KjxJr 65 j’r @~JPf xfTt TPr KjPhtv k´hJj TPrPZj, pJr nJmJgt yPuJ∏ È ßy oMKojVe, ßfJorJ xmtPãP© rJxNPur KjPhtv ßoPj YPuJ FmÄ KmjJmJPTq fJr @jMVfq TPrJÇ IjqgJ~ ßfJorJ oMKoj yPf kJrPm jJÇ' oMKoj mJªJrJ xm xo~ @uäJy rJæMu @uJKoPjr

hrmJPr FT\j C•o ßjfJr \jq k´JgtjJ TPr gJPTj FmÄ mJ˜Pm ßfoj ßjfJ ßkPu fJrJ xmtPfJnJPm xJyJpq TPrjÇ lPu ßjfJr kPã xoJP\ AjxJl k´KfÔJ xy\ yP~ pJ~Ç ßjfJ S \jVPer oJP^ ßxfMmºj KyPxPm pUj @uäJyr ÉTMo-@yTJo FmÄ jmL kJT xJ:-Fr xMjúf k´JiJjq kJ~, fUj ßxA xoJ\ KTÄmJ rJPÓsr Cjú~j FmÄ oJjoptJhJ mOK≠r \jq @xoJPjr ryof S mrTPfr hr\J UMPu ßh~J y~Ç FA WajJr KmkrLf hOvq, IgtJ“ \jVe pUj oªPuJTPT fJPhr ßjfJ mJjJ~, @r oªPuJT ßjfJ yS~Jr kr fJr TMTotPT xm KTZMr Skr k´JiJjq ßh~, fUj KjfqTJr TJ\TPot, YuPj-muPj ßUJhJK~ V\m IKjmJpt yP~ pJ~Ç mJÄuJPhPv ßjfJ KjmtJYPjr ßfJzP\Jz FmÄ k´Kâ~J ßhPU oPj y~, F ßhPvr oM•JKTrJ ßTJPjJ Khj C•o ßjfJr \jq @uäJyr hrmJPr k´JgtjJ TPrj jJÇ fJ yPu KT fJrJ jJoJP\r KTÄmJ Ijq ßTJPjJ AmJhPfr kr ÊiM KjP\Phr kJKgtm Kmw~ KjP~ TJjúJTJKa TPrj? ßTC mPuj∏ YJu hJS, cJu hJS, xo~oPfJ UJmJr hJSÇ IjqrJ mPuj, YJTKr YJA∏ mJTKr YJA FmÄ Ér-krLr oPfJ xMªrL mC YJAÇ m~ÛrJ mPuj, ßZPuPoP~ oJjMw TPr hJS∏ @oJr kJP~r mqgJ, ßTJoPrr mqgJ, mJf-PmhjJ hNr TPr hJS FmÄ orPer kPr o˜mz \JjúJf hJSÇ fJrJ xoJ\, rJÓs KTÄmJ fJr KjP\r TSo xŒPTt gJPTj ßmJi y~ FPTmJPrA ßmPU~JuÇ IgtJ“, xoJ\ mJ rJPÓs xMvJxj k´KfÔJr \jq fJrJ jJ TPrj ßTJPjJ ßYÓJ KTÄmJ fhKmr IgmJ jJ TPrj ßTJPjJ k´JgtjJÇ fPm yqJÅ, KTZM ßuJT k´JgtjJ TPrj KmkPh kzPuÇ

pKh V\m FPTmJPr WJPzr Skr FPx kPz, fUj ßTÅPh ßTÅPh mPuj∏ S @uäJy! FAaJ TL yPuJ! @oJPr mJÅYJSÇ ßTC ßTC ßfJ rLKfoPfJ jJlroJKj kpt∂ TPr ßlPujÇ fJrJ mPuj∏ S @uäJy, ßfJoJr KT ßYJU ßjA! IgY @uäJy kKm© TMr@Pj mPuPZj∏ ÈPfJoJPhr pJmfL~ hMPntJV ßfJoJPhrA hMA yJPfr TJoJAÇ' PjfJ KjmtJYj FmÄ \jVPer hJ~hJK~fô KjP~ Ffxm jLKfTgJ ybJ“ TPrA oJgJ~ WMrkJT UJPò FmJr mJÄuJPhPvr Kfj-KfjKa KxKa KjmtJYPjr TJ~hJTJjMj ßhPUÇ dJTJ oyJjVrLr hKãe KxKar FT\j mJKxªJ KyPxPm TrPkJPrvj ßgPT CPuäUPpJVq ßTJPjJ xJKntx kJA jJ, ßTmu o~uJ kKrÏJr FmÄ VKur xJoPjr rJ˜JKa TJPu-nPhs ^Jzá ßh~J mqKfPrPTÇ Ijq KhPT Kj~Kof ßkRrTr kKrPvJi TrPf KVP~ Tf aJTJ WMw KhPf y~ fJ @oJr k´J~ oMU˙ yP~ ßVPZÇ Fr mJAPr ßasc uJAPx¿ jmJ~j KTÄmJ V´ye KjP~ ^KÑ^JPouJr TgJ jJ y~ mJhA KhuJoÇ ßhPvr FT\j xPYfj jJVKrT KyPxPm KxKa TrPkJPrvj @oJr KmvõJx S @˙Jr \J~VJ~ kKref y~KjÇ @Ko ßpoj Af”kNPmt \JjfJo jJ mJÄuJPhPv, KmPvwf dJTJ KxKa TrPkJPrvPjr hJK~fô S Tftmq TL; fhs‡k F TgJS \JjfJo jJ∏ fJrJ hJK~fô S TftPmqr TfaMTM kJuj TrPZjÇ fPm YJr hvT iPr ßhUKZ, pJrJA KxKa TrPkJPrvPjr ßo~r kPh mPxPZj, fJPhr TkJPu ßpj oJ uçLr ßpJV yP~PZ IpJKYfnJPmÇ k´J~ hLjyLj Im˙J~ fJrJ SA kPh mPxPZj FmÄ KmhJ~PmuJ~ o˜mz FT @KoPr kKref yP~PZjÇ fJPhr VJKz mJKz xŒh I\tPjr

irj S myr ßhPU @rmq r\jLr @uLmJmJS ImJT yP~ muPmj∏ SrJ F•xm Tru TL TPr? FmJPr ßo~r KjmtJYPj dJTJ hKãe KxKa ßgPT FT\j k´JgtL KyPxPm KjmtJYjL pMP≠ ^JÅKkP~ kzJr k´˜MKf KjPf KVP~ mJrmJr KjP\PT k´vú TPrKZ, ßTj ßo~r yPf YJA? @uäJyr AòJ~ KjmtJKYf yPu jVrmJxLr \jq TL Foj TrJr ãofJ @oJr rP~PZ? ßTj @Ko Ijqxm oJjMPwr oPfJ hMjtLKfPf \KzP~ kzm jJ? Fxm KmwP~ @PuJYjJ TrPu xÿJKjf kJbTPhr ßTC ßTC Ka√Kj ßTPa muPf kJPrj, @Ko y~PfJ KmPj k~xJ~ KjP\r TuJPo KjP\r KmùJkPjr \jq AKjP~KmKjP~ ßYÓJ-fhKmr TPr pJKòÇ fJA SA KhPT jJ KVP~ ßTmu FTKa TgJ mPu KvPrJjJo k´xPñ YPu pJPmJÇ pUj pMÜrJPÓsr ߈a KckJatPoP≤r ßlPuJ KyPxPm ßxA ßhPvr ˙JjL~ xrTJr, KmPvw TPr TP~TKa mOy“ KxKa TrPkJPrvPjr TJ\Tot KjP~ VPmweJ TrKZuJo, fUj oPj yP~PZ, mJÄuJPhPvr ßTJPjJ KxKa TrPkJPrvjA FUj kpt∂ fJPhr \jTuqJeoNuT TJP\r kKrKi KjitJre TrPf kJPrKjÇ Ijq KhPT, Kmvõ ˝J˙q xÄ˙J, xMAKcv kJutJPo≤ FmÄ @∂\tJKfT kJutJPo≤JKr ACKj~Pjr ßpRg CPhqJPV @Ko pUj VntmfL oKyuJ, KjrJkh VntkJf, jm\JfPTr ˝J˙q, KTPvJr m~Pxr oj S ojjvLufJ KjP~ xMAPcPj TJ\ TrJr xMPpJV ßkuJo, fUj oPj yPuJ∏ dJTJ KxKa TrPkJPrvPjr ßTJPjJ ˜Prr TotTftJPhr oJgJ~ SAxm Kmw~ FUPjJ ßdJPTKjÇ xmM\ jVrLr KY∂J FmÄ mJ˜m IKnùfJS uJn TPrKZ ßcjoJPTtr 46 kOÔJ~


SURMA m 3 - 9 April 2015

KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPj TL yPf YPuPZ? mhÀ¨Lj Cor ßuUT : xnJkKf, \JfL~ oMKÜ TJCK¿u

dJTJ S Y¢V´Jo KxKa TrPkJPrvj KjmtJYj yPf pJPò FKk´Pur ßvPwÇ 2008 xJPur xJiJre KjmtJYPjr kr @S~JoL uLV ãofJ~ IKiKÔf gJTJ xP•ôS dJTJ~ KxKa TrPkJPrvPjr ßTJPjJ KjmtJYj ßh~Kj IgmJ KhPf kJPrKjÇ xJiJre KjmtJYPj \~uJn TrPuS dJTJ KxKa KjmtJYPj KmFjKkPT krJK\f TrJr mqJkJPr fJrJ FPTmJPrA KjKÁf KZu jJÇ Ckr∂á krJ\P~r @vïJA fJPhr KZuÇ F\jq ßo~Jh kNet yS~J xP•ôS fJrJ KmFjKkr ßo~rPT myJu ßrPUKZuÇ ImPvPw KjmtJYj yS~Jr ßTJPjJ @vJ jJ ßhPU FmÄ dJTJ KxKa TrPkJPrvPj KmFjKkr ßo~rPT xrJPjJr k´P~J\Pj fJrJ KjmtJYPjr kKrmPft Ijq kg V´ye TPrKZuÇ dJTJ KxKa TrPkJPrvjPT C•r S hKãe hMA nJPV nJV TPr fJrJ ‰fKr TPrKZu hMKa kOgT KxKa TrPkJPrvjÇ Fr lPu IPjT KhT ßgPT dJTJr ãKf yPuS fJPf @S~JoL uLPVr KTZM pJ~ @PxKjÇ fJrJ KjmtJKYf ßo~rPT xKrP~ C•r S hKãe KxKa TrPkJPrvPjr \jq hM'\j k´vJxKjT TotTftJ KjP~JV TPr TrPkJPrvPjr hUu KjP~KZuÇ FnJPm dJTJ TrPkJPrvj hUu rJUJr kr FUj fJrJ dJTJ~ hMA KxKa TrPkJPrvPjr KjmtJYj KhP~PZÇ Y¢V´JPoS FTA xPñ fJrJ KxKa

TrPkJPrvPjr KjmtJYj TrPZÇ AKfkNPmt 2008 xJPu KjmtJKYf yS~Jr kr ßgPT @S~JoL uLV xrTJPrr @oPu rJ\vJyL, KxPua, VJ\LkMPr KxKa TrPkJPrvPjr ßp KjmtJYj yP~PZ fJPf @S~JoL uLPVr k´JgtLPhr yJKrP~ KmFjKk k´JgtLrJ \~L yP~KZuÇ fJr kNPmt jJrJ~eV† KxKa TrPkJPrvPj @S~JoL uLV oPjJjLf k´JgtLPT krJK\f TPr @S~JoL uLV hunMÜ Ijq k´JgtL \~uJn TPrKZuÇ ßhUJ pJPò ßp, rJ\vJyL, KxPua, VJ\LkMPr KjmtJKYf ßo~rPhr KmÀP≠ oJouJ hJP~r TPr xrTJr fJPhrPT @aT IgmJ WrZJzJ TPrPZÇ KjmtJKYf k´KfKjKi KmfJzj k´PYÓJr xmtPvw hOÓJ∂ yPuJ, jJrJ~eVP†r ßo~r @AnLr KmÀP≠ TfèPuJ oJouJ hJP~r TrJÇ ßp irPjr oJouJ fJr KmÀP≠ hJP~r TrJ yP~PZ ßx irPjr oJouJ ßp ßTJPjJ KjPhtJw mqKÜr KmÀP≠ ßp ßTC hJP~r TrPf kJPrjÇ pgJpg KmYJPr Fxm oJouJ~ oJouJTJrLr \~uJPnr x÷JmjJ jJ gJTPuS fJr mJ fJPhr KmÀP≠ oJouJ TrPf IxMKmiJ ßjAÇ KT∂á mJÄuJPhPv FUj Im˙J hJÅKzP~PZ Foj, pJPf oJouJr KmYJr S fJr rJP~r IPkãJ jJ TPr oJouJTJPuA FT\Pjr KmÀP≠ IkrJi KyPxPm iPr ßuJT\Pjr Skr kMKuv yJouJ TrPZÇ kMKuv TftOkPãr ßgPT xrJxKr @jMÔJKjTnJPm xJÄmJKhTPhr xJoPj muJ yPò ßp, pJPhr KmÀP≠ oJouJ @PZ fJPhr vJK˜r mqm˙J TrJ yPmÇ KmköjT mqJkJr FA ßp, F ßãP© vJK˜ pgJpg KmYJPrr oJiqPo @hJuf ßhPm jJÇ F vJK˜ ßhPm kMKuv! FnJPmA mJÄuJPhPv FUj YJrKhPT FT ©JPxr rJ\fô TJP~o yP~PZÇ 29 oJYt KZu dJTJ S Y¢V´Jo KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPjr oPjJj~jk© hJKUPur ßvw KhjÇ F TJ\ ßvw yP~PZÇ Fr ßgPT ßhUJ pJ~ ßp, dJTJ C•Pr 21 ßo~rxy 650 , dJTJ hKãPe 26 ßo~rxy 811 FmÄ Y¢V´JPo 13 ßo~rxy 372 \j k´JgtL yP~PZj (pMVJ∂r, 30.3.2015)Ç FA k´JgtLPhr oPiq @PmJufJPmJu k´JgtLr xÄUqJ IPjTÇ FrJ KjP\Phr mJyJhMKr ßhUJPjJr \jqA k´JgtL yP~PZjÇ KT∂á FPhrPT mJh KhP~S FUj k´JgtLr xÄUqJ To j~, pJrJ @S~JoL uLV S KmFjKkr hunMÜ IgmJ fJPhr xPñ xŒKTtfÇ F irPjr k´JgtL xÄUqJr

oMÜKY∂J 37

kNmtmftL kJÅYKa KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPjr k´PfqTKaPf @S~JoL uLV k´JgtL krJK\f yS~Jr kr FUj dJTJ KxKar hMA TrPkJPrvPjr KjmtJYj yPòÇ ßx xPñ KjmtJYj yPò Y¢V´Jo KxKa TrPkJPrvPjrÇ FA KjmtJYjèPuJPf krJK\f yPu @S~JoL uLPVr Im˙J ßvJYjL~ yPmÇ TJP\A FKhT KhP~ @S~JoL uLV xrTJPrr FUj oKr~J Im˙JÇ KjmtJYj \P~r mqJkJPr @S~JoL uLV oKr~J yPu TL TrPf kJPr FaJ fJrJ 2014 xJPur 5 \JjM~JKr KjmtJYPj ßhKUP~PZÇ @KiPTqr Kmw~Ka CPuäU FmÄ @PuJYjJr ßpJVqÇ TJre Fr oPiq huèPuJr Inq∂rLe Im˙J, vO⁄uJ, @jMVfq AfqJKhr FTaJ yKhx kJS~J pJ~Ç Fxm k´JgtLr oPiq @S~JoL uLV S ß\JanMÜPhr xÄUqJ IPjT ßmKvÇ oPj y~, KmFjKkr k´JgtL xÄUqJ To yS~Jr FTaJ TJre, fJPhr KjrJk•Jr InJmÇ kMKuv ßpnJPm KmFjKkr ßjfJTtotLPhr ßV´lfJr TrPZ fJPf k´JgtLrJ kMKuKv @âoPer KvTJr yS~Jr x÷JmjJÇ KT∂á ÊiM KmFjKkA j~, fJr mJAPrS ßp k´JgtLPhr Skr kMKuKv yJouJ yPò fJr FT mz k´oJe oJyoMhMr ryoJj oJjúJÇ KfKj @PVA dJTJ C•r KxKa TrPkJPrvPjr ßo~r kPh KjmtJYj TrJr ßWJweJ ßhS~Jr kr fJPT k´KfÆKªôfJ ßgPT xKrP~ ßhS~Jr \jq lJÅPh ßlPu ßV´lfJr TrJ yP~PZÇ kMKuv KroJP¥ KjP~ fJr Skr vJrLKrT S oJjKxT KjptJfPjr lPu fJr ˝J˙qnñ yP~PZ FmÄ KfKj èÀfr IxM˙ Im˙J~ KYKT“xJiLj @PZjÇ FA Im˙J~ KfKj xrJxKr KjmtJYPjr lro xÄV´y jJ TrPf kJrJ~ fJr kPã Ijq ßuJT fJ xÄV´y TPrPZjÇ KT∂á jKoPjvj lro \oJ ßhS~Jr \jq fJPf k´JgtLr ˝Jãr hrTJrÇ fJPT ßxA ˝Jãr KhPf jJ ßhS~J~ KfKj ßvw kpt∂ @r k´JgtL yPf kJrPuj jJÇ

FA kKrK˙KfPf ßhUJ pJPò ßp, KmFjKkxy KmPrJiL k´JgtLrJ ßo~r S TJCK¿ur KyPxPm KjP\rJ CkK˙f jJ yP~ fJPhr k´KfKjKiPhr oJiqPo lro xÄV´y S lro \oJ KhPòjÇ ÊiM fJA j~, fJrJ IPjPT FPTmJPr @®PVJkPj @PZjÇ Fr ßgPT ßmJ^Jr IxMKmiJ ßjA ßp, KjmtJYj TKovj FA KjmtJYj ˝JiLjnJPm kKrYJujJ TrPZ jJÇ fJrJ KjP\Phr TJ\ kKrYJujJ TrPZ kMKuPvr xfTt fhJrKTPfÇ kNmtmftL kJÅYKa KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPjr k´PfqTKaPf @S~JoL uLV k´JgtL krJK\f yS~Jr kr FUj dJTJ KxKar hMA TrPkJPrvPjr KjmtJYj yPòÇ ßx xPñ KjmtJYj yPò Y¢V´Jo KxKa TrPkJPrvPjrÇ FA KjmtJYjèPuJPf krJK\f yPu @S~JoL uLPVr Im˙J ßvJYjL~ yPmÇ TJP\A FKhT KhP~ @S~JoL uLV xrTJPrr FUj oKr~J Im˙JÇ KjmtJYj \P~r mqJkJPr @S~JoL uLV oKr~J yPu TL TrPf kJPr FaJ fJrJ 2014 xJPur 5 \JjM~JKr KjmtJYPj ßhKUP~PZÇ FmJr KxKa KjmtJYjèPuJr xo~ fJrJ ßp ßxA ßYÓJ TrPm, FaJ oPj y~Ç fPm @PVr xPñ FA KjmtJYPjr flJf FA ßp, FmJr KmFjKk-@S~JoL uLPVr xrJxKr k´KfƪôLÇ 40 kOÔJ~

KvãJr IxMU S KYKT“xJk© ßoJ. \JKTr ßyJPxj ßuUT : IiqJkT, @Aj KmnJV Y¢V´Jo KmvõKmhqJu~

@oJr oPfJ FT\j ãMhs oJjMPwr kPã KvãJr IxMU KjitJre S KYKT“xJk© k´hJj yJfMPz KYKT“xT jJ yPuS V´JPor S^J-QmKhq ‰m KmPvw KTZM j~Ç fPm Kfj hvPTrS ßmKv xo~ iPr KvãJr xPñ xŒOÜ gJTJr TJrPe IxMPUr mqgJ-PmhjJ @oJPTS pπeJKTîÓ TPrÇ @r F ßgPTA KvãJr oreWJfL mqJKièPuJ bJyr TrPf kJKrÇ KvãJr IxMU xJrJPjJr \jq ßTJPjJ mqm˙J ßjS~J y~Kj Foj j~Ç fPm ßmKvr nJV KYKT“xJA xKbT ßrJV Kjet~ jJ TPr ßU~JuUMKvoPfJ YJKkP~ ßhS~J yP~PZÇ TUPjJ IqJPuJkqJKgT, TUPjJ ßyJKoSkqJKgT, TUPjJ fJKm\-TmY, fπoπ, ^JzlMÅT, @mJr TUPjJ mJ TxPoKaT xJ\tJKrr oPfJ jJjJoMUL KYKT“xJ~ nJrJâJ∂ @oJPhr KvãJ FUj IPjTaJA vpqJvJ~L yP~ kPzPZÇ KvãJr vpqJV´yPer F hJ~ FTTnJPm ßTJPjJ mqKÜ mJ xrTJPrr j~Ç F vpqJV´ye hLWt IjJhr @r ImPyuJr kKreKfÇ FpJm“TJPu ßjS~J KYKT“xJèPuJ KvãJr IxMU xJrJPjJr ßãP© ßTJPjJ

nNKoTJ ßrPUPZ mPu @oJr \JjJ ßjAÇ mrÄ xoP~r KmmftPj jfMj jfMj IxMU mJxJ ßmÅPiPZ KvãJr vrLPrÇ hMA pMV @PVS ßpxm IxMU KvãJPT @âJ∂ TrPf kJPr mPu oJjMw T·jJS TrPf kJPrKj, FUj fJ IyryA ßvJjJ pJPòÇ KvãJ FUj ßTmuA VJAcPjJaKjntr oMU˙KmhqJ @r K\KkFKnK•T xjhPTKªsTfJ~ KVP~ ßbPTPZÇ KvãJr oJj jJoPf jJoPf UJPhr KTjJrJ~ ikJx TPr kPz pJS~Jr KTÄmJ kPz ikJx TrJr IPkãJ~ rP~PZÇ k´JgKoToJiqKoT ßgPT ÊÀ TPr oyJKmhqJu~-KmvõKmhqJu~ xm ßãP©A FTA KY©Ç 29 oJYt TJPur TP£ Èk´vú lJÅPxr ßYP~S n~ÄTr ßjJa-VJAc ßgPT k´vú' KvPrJjJPo k´TJKvf k´KfPmhPjr nJwq IjMpJ~L ßjJa-VJAc ßgPT kJmKuT krLãJr (FxFxKx) k´vú k´e~j TPr krLãJ ßjS~J yPò \JjJ pJ~Ç ZJ©ZJ©LrJS xO\jvLufJr mhPu ßjJa-VJAc oMU˙ TrPZÇ k´KfPmhPj @PrJ k´TJv, oJiqKoT S Có oJiqKoT KvãJ IKih¬Pr (oJCKv) \Krk IjMpJ~L 45 vfJÄv KvãT xO\jvLu k≠KfPf k´vú TrPf kJPrj jJÇ KvãTPhr hMmtufJ ßmKv KmùJj S AÄPrK\PfÇ Vf mZPrr jPn’r oJPx k´TJKvf oJCKvr oNuqJ~j k´KfPmhPj @oJPhr KvãJr @PrT TÀe KY© lMPa CPbPZÇ oJCKvr fhJrT S oNuqJ~j vJUJ xJrJ ßhPvr 309Ka KvãJk´KfÔJPjr wÔ ßv´Ker xJf yJ\Jr 143 \j S IÓo ßv´Ker xJf yJ\Jr 169 \j KvãJgtLr Skr VKef, AÄPrK\ S mJÄuJ F Kfj KmwP~ ßvUJr hãfJ KjP~ FTKa oNuqJ~Pjr \KrPkr TJ\ TPrÇ FPf ßhUJ pJ~, wÔ ßv´Ker 82 vfJÄv KvãJgtLr VKef ßvUJr TJKãf hãfJ ßjAÇ FTA ßv´Ker AÄPrK\Pf 92 vfJÄv S mJÄuJ~ 89 vfJÄPvr TJKãf hãfJ ßjAÇ FA Kfj KmwP~ IÓo ßv´Ker KvãJgtLPhr hãfJr KY©S nJPuJ j~Ç xO\jvLu k´vú k´e~Pj KvãTPhr hMmtufJ S VJAcPjJa mAP~r @v´~ KjP~ kJmKuT krLãJr k´vú ‰fKr

xO\jvLu k´vú k´e~Pj KvãTPhr hMmtufJ S VJAc-PjJa mAP~r @v´~ KjP~ kJmKuT krLãJr k´vú ‰fKr KmwP~ \JfL~ KvãJmqm˙JkjJ FTJPcKor (jJP~o) xJPmT oyJkKrYJuT IiqJkT UJj yJKmmMr ryoJj mPuj, ÈoJiqKoT kptJP~ pJÅrJ KvãTfJ TrPZj, fJÅPhr IPjPTrA KvãT yS~Jr ßpJVqfJ ßjAÇ fJÅPhr k´Kvãe KhPuS fJ iJre TrPf kJPrj jJÇ xO\jvLPur ßãP© FT\j ZJ©PT ßpoj KY∂JnJmjJ TPr C•r KhPf y~, ßfoKj xO\jvLu KvãJ KjP~ KvãTPhrS KY∂JnJmjJ gJTJ CKYfÇ KmwP~ \JfL~ KvãJmqm˙JkjJ FTJPcKor (jJP~o) xJPmT oyJkKrYJuT IiqJkT UJj yJKmmMr ryoJj mPuj, ÈoJiqKoT kptJP~ pJÅrJ KvãTfJ TrPZj, fJÅPhr IPjPTrA KvãT yS~Jr ßpJVqfJ ßjAÇ fJÅPhr k´Kvãe KhPuS fJ iJre TrPf kJPrj jJÇ xO\jvLPur ßãP© FT\j ZJ©PT ßpoj KY∂JnJmjJ TPr C•r KhPf y~, ßfoKj xO\jvLu KvãJ KjP~ KvãTPhrS KY∂JnJmjJ gJTJ CKYfÇ F KmwP~ pJÅPhr iJreJ To, fJÅrJ ßfJ ßjJa-VJAc ßgPT k´vú TrPmjAÇ @r ßpxm KvãT KjP\rJA nJPuJ mM^Pf kJrPZj jJ, fJÅrJ KvãJgtLPhr TL kzJPòj, ßxaJ xyP\A IjMPo~Ç' KvãJoπL jMÀu AxuJo jJKyh F KmwP~ mPuj, ÈPpPyfM VJAc ßgPT k´vú TrJr IKnPpJV CPbPZ, krLãJ ßvw yPu @orJ Kmw~Ka fh∂ TPr ßhUmÇ IKnPpJV k´oJKef yPu pgJpg mqm˙J ßjS~J yPmÇ' oπL oPyJhP~r TJPZ KmjLf KjPmhj, ÈxmtJPñ mqgJ SwMi ßhPmj ßTJgJ'? T~\Pjr KmÀP≠ mqm˙J ßjPmj? xÄUqJ~ ßp @orJ IPjTÇ

@r F KY© KT ßTmu oJiqKoT kptJP~r? TP~T mZr @PV KmvõKmhqJu~ o†MKr TKovPjr CPhqJPV ßhPvr kJÅYKa kJmKuT KmvõKmhqJuP~ kKrYJKuf FTKa VPmweJ~ ßhUJ pJ~, I∂f 28 vfJÄv KvãPTr KvãJ ßhS~Jr oJj jLYM, Fr oPiq 16 nJV Ifq∂ KjYM oJPjrÇ ImKvÓ 72 vfJÄPvr oPiq 15 vfJÄv ßoJaJoMKa oJPjrÇ @oJPhr KvãJ KjP~ jJjJoMUL KYKT“xJr FTKa yPuJ 2008 xJu ßgPT oJiqKoT KvãJ~ xO\jvLufJ YJuMÇ xO\jvLufJ Kj”xPªPy FTKa k´vÄxjL~ CPhqJVÇ KvãJr IxMU S KYKT“xJk© k´vú yPò, xO\jvLufJ YJuMr @PV kptJ¬ k´˜MKf KZu KT? xO\jvLufJ pJÅPhr oJiqPo mJ˜mJ~j TrJ yPm, fJÅPhr \jq TJptTr k´Kvãe, ßk´reJ S k´PeJhjJr mqm˙J TPr yP~KZu KT? IjMxºJjL k´KfPmhj muPZ, ßmKvr nJV KvãT xO\jvLu KmwP~ Kfj ßgPT xJf Khj ßo~JKh k´KvãPeS oJ© FTmJr k´KvãPer 32 kOÔJ~


Surmanews

38 Restaurant, Businesses & Property For Sale + Restaurant Services

WWW.

Restaurant For Sale

In Kent Sittingbourn 25 lease rent £15,000 rates £5,000 p.a two bedroom living accommodation above newly open 52 seater good location please. Call Mr Syed 07936 281 097

Restaurant & Takeaway For Sale 24/4/15

In London. www.noiya.co.uk Well Established Brand Featured on TV and all major Newspapers. Prime location in the heart of Clapham, Battersea, Chelsea & Vauxhall. Established for 7 years. High turnover. Leasehold, 13 years remaining, £24k Rent £5k Rates. Premium £125,000. Please Call Mez on 07403 291 000 No Timewaster

Takeaway For Sale 10/04/15

Poppadom Express South Wales Merthyr Tydfil CF47 0AY takeaway quick sale needed,taken varies from £2,500-£3,000 plus good week potential to do more,prime location with only one takeway in the town, rent £850 and no bussiness rates, 3 bed accommodation,11 year open lease,very good landlords contact Shahin 07708 737 975 price £20,000 ono no time wasters please

.com

Over 25% of readers are looking to buy your property Restaurant For Sale

In Hertfordshire Barnet & Potters bar area, 70 seats, 4 bedroom accommodation with seperate entrance, good taking, perking available, price £80,000 O.N.O No timewaster please. Please call Mr. Alam 07519 344 014

Restaurant For Sale 10/4/15

In Stamford Lincolnshire 90 seating capacity. Very good business. Busy restaurant in high class area. In prime location. Five bedroom accommodation.Privat e parking. 15 year. New lease to be given. Subject to terms Selling due to running problems. Please contract if interested. 07966 427 095 Price £49,500 o.n.o

Restaurant For Lease

15 years open lease. Market Rasen, Lincolnshire. 2 storage, 80 seater. Weekly taking 9/10k (average) call Mr Sanu Meah on 07985 481 100

Profitable Restaurant For Sale 26/6/15

25 Years of family run restaurant and take away for sale. Situated in town centre of Kettering, Northamptonshire. 80 seat restaurant freshly refurbished to high standard. There is accommodation for up to 6 people, a private access for vehicle to deliver goods conveniently. 25 years of excellent business reputation and vast customer loyalty. Cheap business rates. Truly a great opportunity to make profit from first day. For quick sale due to ill health. Lease or freehold - offers invited. Contact: Mr Miah 07900 320382

Classifieds 10/4/15

05/06/15

1 week - £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 6 WEEKS @ £150 + 6 months newspapers FREE. 12 weeks @ £200 + 6 months. Cheques made payable to: Surma. Send to: Unit B, 10 Quaker Street, London E1 6SZ Tel: 020 7377 9787

RESTAURANT STAFF URGENTLY WANTED 24/4/15

3 - 9 April 2015 m SURMA

1. A trainee or full waiter (full time 6 days a week): food & accommodation will provide (wages range £200-£270) weekly. 2. A kitchen porter/cook or 2nd chef (full time 6 days a week): food & accommodation will provide (wages range £170-£260) weekly. Business address: Brandon Tandoori Indian Restaurant 17 London Road, Brandon,Suffolk Cambridgeshire IP27 0EL Email: kazi.malik66@gmail.com

T: 01842 815874 Mobile: 07932746176

03/04/15

Takeaway For Sale

182a High Street,BR6 0JW, Orpington, Kent. Prime location, 20 years Lease. Rent £8000.00, Rate £1000.00 weekly Price £35000.00 Please Call Mr. Dilu Miah Mob: 07572 125 252 24/04/15

\J~VJ KmKâ yPm KxPua kLPrr mJ\JPrr KjTPa kJTJ rJ˜Jr kJPv FT UP¥ 90 ßcKxPou KjPnt\Ju \J~VJ KmKâ yPmÇ mJzL IgmJ yJCK\Ä käa TrJr CkPpJKV \J~VJÇ IJV´yLrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: Mr Islam 07961 887641 nislam63@hotmail.co.uk

Restaurant For Sale 17/4/15

Freehold or leasehold, 80 seating capacity, very good business. Busy restaurant in high class area, fully licensed and air conditioned. A prime location in the heart of Harpenden, Hertfordshire, quick sale, no time wasters, only serious buyers. Freehold £895,000, lease £595,000. Contact: Mr F. Ahmed 07440 630 199 or Mr M.Miah 07710 472 419

DEADLINE FOR ADVERTS IS WEDNESDAY 4.00 PM T:2073779787 03/04/15

Takeaway For Sale In Essex, Grays, new open lease, rent £800 per month, no rates, takings between £1,600 to £1,700 (genuine). Price £30,000. Call Ahmed 07950 254294 17/4/15

Restaurant & Takeaway For Sale

IN ESSEX. Established over 30 years. Busy location near train station & other pubs and restaurants - 4 big bedrooms for staff, free parking, 10 years left on open lease, rent and rates £14,000. very good business and potential, selling due to retirement. Exceptional rear opportunity. Must see: 07581 078 244 1/05/15

Wedding Hall For Sale

In Tottenham, High Road, with up to 600, 500 + chairs and 45+ round tables, fully air condition and ventilated, Ideal for conferencing, weddings birthdays and other functions. Recently refurbished, office rooms, separate function room for small parties such as birthday, religious gathering, mendhi or even brides room and other small functions. It has a full D2/A3 use with 11000 sq foot of space.It has 18 years lease £90k rent PA Premium: negotiable Jay 07957 440 028 17/04/15

Indian Takeaway For Sale

In Orpington high st, Bromley Kent. Excellent potential to do more. Open only 7 month Reduced to £15,000. Legal costs will be fulfilled by the buyer. Rent £13,000, 12 years lease. Mr Khan 07825 447 195 3/4/15

Restaurant & Takeaway For Sale Near Tunbridge Wells, Kent. Due to the staff problems. Main road Position. Large restaurant with a sitting capacity of approximately 80, 2 Flats with 6 rooms. Rent £19,500. Top flat has been let out generating £900 a month. Interested parties contact on 07718621763 Ask for Mr.Jamal Price: £79,500

Restaurant For Sale 17/4/15

Located in the heart of Ipswich. Can accommodate more than 80 clients, 3 floors, 3rd floor unused. Both floor has a bar area and toilet facilities. 10 minutes walk from train station and Ipswich football stadium. Passing trade, great potential to open lunch hours as it is in the financial district such as AXA and Willis insurance. Can provide accommodation on 3rd floor. 1 hour 15 minutes from London Liverpool Street. 24 years open lease. Rent and rate £29k. Attractive price. Quick sale. Please call: 07940048620 or 07533212317

DEVELOPMENT LAND FOR SALE 01/5/15

BDT 3.75 lac per dcm. 35 dcm in total 100% ownership guaranteed Land is located in Little London. 10 min walk from Osmani International Airport. Huge potential for building Apartments. Access to Fibre Optic Internet. 18 ft road adjacent to the land. Reduced for quick sale. Call Mr Ayub Ali on: 07411 775 518 / 07933 323 000 03/04/15


SURMA m 3 - 9 April 2015

WWW.

Takeaway Lease For Sale

Ground Shop. Ewell Road, Surbition, Surrey, Rent £11,000, no rates, 7 years lease, closed takeaway due to staff problem, quick sale £15000 open to offers to view or more info Call 07846 466 572 03/04/15

CkvyPr mJKz Exchange/KmKâ ‘E’ Block F 8 fuJ Foundation Fr 5 fuJ ToKkäaÇ oNuq 4 ßTJKa 25 uã aJTJÇ CPuäUq, k´KfKa ßlîJPr 32v' ßÛJ~Jr láa FmÄ k´PfqTKa ßlîJPr hMAKa TPr lîqJa rP~PZÇ ßoJa 8 KcKxKou \J~VJr CkPr mJKz FmÄ \Ko \r∆Kr KnK•Pf KmKâ TrJ yPm IgmJ u§Pj exchange TrJ pJPmÇ IJV´yLrJ ßpJVJPpJV Tr∆j: Mr Miah 07440 021 437 03/04/15

\r∆rL KnK•Pf ßrÓMPr≤ KmKâ

Gulshan Restaurant in Chelmsford-F ImK˙f 50 KxPar FTKa AK¥~Jj ßrÓMPr≤ \r∆rL KnK•Pf KmKâ yPmÇ 20 mZPrr IPkj Ku\ rP~PZÇ CkPr 5 ßmcr∆Por lîJa IJPZÇ hMKa F~Jr-TK¥vj rP~PZÇ ßr≤ mZPr 25 yJ\Jr kJC¥Ç oJKuPTr kJKrmJKrT IxMKmiJr TJrPe \r∆rL KnK•Pf KmKâ yPmÇ Km˜JKrf \JjJr \jq ßpJVJPpJV Tr∆j: Mr Chowdhury 07445 554 425 15/05/15

Surmanews

.com

CLASSIFIED SECTION 39

Over 25% of readers are looking to buy your property KxPuPa \J~VJ KmKâ

Land For Sale In Sylhet Contact 07736 520 681 8/5/15

Restaurant For Sale

Most established restaurant, take away and delivery service in Medway, Kent for lease. Family run for more than 30 years and has in excess of 55 covers. Reasonable rent and long term lease. Take advantage of this rare opportunity and contact Mr Malik on 07740 117 855 for further details.

Takeaway For Sale 10/07/15

£35k In Camberly area empty premises, rent £19k, rates £3k , 3 bedroom above no competition within 2 mile radius, or to lease shop only £18k yearly no premium . No TIME WASTERS pls call for more info. Buyer pays legal fees. 07961901778 or 07956459011 8/5/15

Takeaway For Sale

Moonlight Indian Takeaway for QUICK Sale. Sudbury Suffolk near Colchester. Great place for business with a large shop floor including 2 garages + car parking. Average £2600 takings per week. Rent: £1215 per month. Business rate: £170 per month. Upstairs 2 bedroom flat available to rent out.Open Lease. Please call Mr. Ali: 07816 077913 01787 378882 15/5/15

mJxJ S \J~VJ Kmâ~

C•r mJuMYr k´JAoJrL ÛáPur KjTPa rJ˜Jr kJPv 8 ßcKxPou \J~VJr Ckr hMA fuJ mJzL KmKâ yPmÇ mftoJj nJzJ oJPx 20 yJ\Jr aJTJÇ 1o fuJ~ 4Ka ßmcr∆o, KxKaÄ r∆o, cJ~KjÄ r∆o, ߈Jr r∆o S 3Ka mJgr∆o rP~PZÇ 2~ fuJ~ 2Ka lîJaÇ k´Kf lîqJPa 3Ka mz r∆o, 2Ka kOgT rJjúJ Wr, 2Ka kOgT mJg, a~Pua rP~PZÇ VqJx, APuTKasT S kJKjr mqm˙J rP~PZÇ KvmV† ‰mvJUL o\MohJr kJzJ~ mJzL TrJr CkPpJVL ßh~Ju ßWrJ 7 ßcKxPou \J~VJ KmKâ yPmÇ \J~VJKa rJ˜Jr iJPrÇ \J~VJ~ 2Ka Kaj ßxc Wr, APuTKasT, 1Ka kJTJ a~Pua S KaCmSP~u rP~PZÇ oNuq IJPuJYjJ xJPkãÇ Km˜JKrf \JjPf IJV´yL ßâfJVe ßpJVJPpJV Tr∆jÇ Mr Abu 07459 736339

Classifieds

26/6/15

1 week - £50 2 weeks - £80 3 weeks - £120 4 weeks - £130 6 WEEKS @ £150 + 6 months papers FREE. Tel: 020 7377 9787 E: sarzahmed@ surmanews.com

l IJoJPhr ßhJTJPj Ifq∂ xMun oNPuq mJÄuJPhvL oJZ, fJ\J frTJrLxy Kjfq k´P~J\jL~ K\KjPwr FToJ© k´KfÔJj l IJ\A IJxMj S oNuq pJYJA Tr∆j l ßrÓMPrP≤r \Pjq KmPvw ßrAa Fr xMPpJV rP~PZ l ßcKunJrLr mqm˙J rP~PZÇ

PFC For Sale or Partnership

In Bethnal Green, 400 Hackney Road, London E2 7AP, 15 years open lease, £18,500 p.a rent & rates, plus one room above. Good takings, sale due to running problems, or you can sub-lease. Jakir Hussain Shomon T: 07940 757 594

Takeaway For Sale 1/5/15

In Surbiton, Kingston, Surrey. Rent: £24,000 most covered by accommodation upstairs / flats. Rate: £2,500. Property includes 6 bedroom flats. Lease over 7 years. Weekly turnover: £2,000-£2,200 Request to genuine buyers only. Please contact Hassan Chowdhury: 0787 063 6603 for price negotiation. 8/5/15

IMMIGRATION

MAC Solicitors (Masud & Co.) We specialise in the following:

Family Law

Crime

Immigration

Commercial Business Lease

Divorce Children Matters Domestic Violence Children Contact Order Employment & Social Security

Immigration & Asylum Appeal Judicial Review Bail Application Naturalisation Human Rights Spouse & Family Detention

Motor Offence Cabbing Offence Common Assault Criminal Damage

Commercial Leases Evicting Tenants Buying / Selling Businesses Wills / Islamic Wills Bankruptcy Sponsorship Declaration Name Change Deed

h~J TPr FkP~≤Po≤ TPr Kjj IKlPxr xo~: xTJu 9.30-KmPTu 6.30 KxPuKa/mJÄuJ~ IJoJPhr xJPg TgJ muMj \ÀrL IgmJ ZMKar KhPj ßpJVJPpJPVr \jq 07958 615 904

Masud Chowdhury Solicitor of England & Wales

Barrister of Lincoln’s Inn (NP)

Unit 1, 1-13 Adler Street (Near Altab Ali Park) Whitechapel, London E1 1EG T/F: 020 7377 5280 E:masudandco@googlemail.com


40 oMÜKY∂J

3 - 9 April 2015 m SURMA

@AFPxr I∂rJPu Fxm TL yPò? KmsPVKc~Jr ß\jJPru \JyJñLr @uo (Im.) ßuUT : KkFxKx (Im.), fMrPÛ hJK~fô kJujTJrL xJPmT xJoKrT IqJaJPv

@AFx mftoJPj IKf kKrKYf FTKa jJoÇ xÄmJhkP© k´J~ k´KfKhj @AFPxr xπJx, KvrPv&Zh, ArJT-KxKr~J\MPz pMP≠r Km˜Jr AfqJKhr Km˜JKrf UmrJUmr gJPTÇ AxuJKoT ߈a Im ArJT IqJ¥ ßunJ∂ mJ @AFx@AFu, AxuJKoT ߈a Im ArJT IqJ¥ KxKr~J, AxuJKoT ߈a Im ArJT IqJ¥ @xxJo- FèPuJ xm k´J~ FTA irPjrÇ mftoJPj @AFPxr nNKo hUu ArJT S KxKr~J~ FmÄ fJr IkJPrvj KuKm~J, Koxr S KxjJA FuJTJ~ Km˜OfÇ @Kl∑TJr KmKnjú ßhPvS fJPhr vJUJ ßUJuJ yPòÇ @lVJKj˜Jj, kJKT˜Jj, nJrf IKiTíf TJvìLr yP~ fJr ßdC mJÄuJPhPv @xJr @vÄTJ rP~PZÇ oMxKuo KmPvõr ßjfJrJ @AFPxr V´yePpJVqfJ, fJPhr TJptTuJk KjP~ k´vú fMPuPZjÇ \JKfxÄW ßgPT oMxKuo ßhvèPuJ kpt∂ ßTCA @AFPxr TJptTuJkPT ˝LTíKf KhPò jJ FmÄ fJPhr k´KfPrJPir @øJj \JKjP~PZÇ @AFPxr @mM mTr @u mJVhJKh FrA oPiq KjP\PT UKulJ ßWJweJ TPr fJr KUuJlPfr IiLPj @xJr \jq oMxKuo ßhvèPuJPT @øJj \JKjP~PZjÇ UKulJ KyPxPm oMxKuo ßhPvr iotL~, rJ\QjKfT S xJoKrT Tftf O ô hJKm TPrPZj KfKjÇ IjqKhPT \JKfxÄWxy oMxKuo ßhvèPuJr IPjPTA @AFxPT oJjmJKiTJr uÄWPjr \jq ßhJwL xJmq˜ TPrPZÇ FZJzJS fJPhr KmÀP≠ VeyfqJ, xŒhyJKj, ãMhs \jPVJÔLPT Kjij S iwtPer IKnPpJV ßfJuJ yPòÇ KmPvõr k´J~ 60Ka ßhv k´fqã

mJ kPrJãnJPm @AFx-@AFx@AFPur KmÀP≠ pM≠ kKrYJujJ TrPZÇ 2014 xJPur ßlms∆~JKr kpt∂ @AFx @u-TJ~hJr xPñ xŒOÜ KZuÇ Frkr @u-TJ~hJr xPñ fJPhr xŒTt KmjÓ y~Ç @AFx@AFPur k´YrM Igt S fJPhr YfMr A≤JrPja xJAa xmJr hOKÓ ßTPzPZÇ fJPhr k´KfKa hMÏPotr ZKm KnKcSKYP©r k´iJj Ck\LmqÇ @AFx uJAo uJAPa @Px pUj fJrJ ArJKT mJKyjLPT krJK\f TPr ArJPTr C•rJûPur KmvJu nNKo hUu TPr FmÄ rJ\iJjL mJVhJh fJPhr hUPu YPu pJS~Jr Ckâo y~Ç KxKr~J~ @AFx ßpJ≠JrJ xrTJKr mJKyjL S xrTJrKmPrJiL ßVKruJ mJKyjLPT KmKnjú ˙JPj krJ˜ TPr FmÄ hUuTíf \J~VJ~ KUuJlf k´KfÔJ TPrÇ Imvq mÉ\JKfT mJKyjLr KmoJj yJouJ~ @AFPxr F rTo @KnpJKjT xJluq ŸJj y~Ç Ckptk M Kr KmoJj yJouJ~ fJPhr TJmM TPr ßluJ y~ FmÄ fJPhr TJPZ yJrJPjJ nNKor kMjÀ≠Jr ÊÀ y~Ç 2003 xJPur ArJT hUPur kr \ctJPjr SyJKm ßjfJ @mM oMxJ @u \JrTJSK~ \JoJ~Jf @ufJSKyh S~Ju-K\yJh k´KfÔJ TPrjÇ @u \JrTJSK~r hu kPr @u-TJ~hJr xPñ FTLnNf y~Ç @u-TJ~hJ ßjfJ @AoJj @u \JS~JKyKr FT kP© ArJTpM≠ xŒ´xJre TPr @PoKrTJjPhr @rm nNKo ßgPT KmfJzj, AxuJoL ßUuJlf k´KfÔJr \jq @u \JrTJSK~PT IjMPrJi TPrjÇ KYKbPf KfKj oiqk´JPYq ArJPTr kJvõmt ftL iotKjrPkã ßhvèPuJ S AxrJAPu @WJf yJjJr k´fq~ mqÜ TPrjÇ 2006 xJPu ArJPT ãMhs ãMhs xπJxL hu FTK©f yP~ oM\JKyKhj xMrJ TJCK¿u (FoFxKx) Vbj TPrÇ 7 \Mj 2006 @PoKrTJr KmoJj @âoPe @u \JrTJSK~ Kjyf yjÇ krmftLTJPu ßjfOPfô xoJxLj yj KoxPrr @mM @ACm @u-oJxKrÇ xJ¨JokrmftL ArJT xrTJrèPuJ Kv~J ßjfOPfô VKbf mPu xMKjúrJ k´YJr TPr, fJrJ ImPyKuf S KjptJKff yPòÇ FPf xMKjú V´∆kèPuJ FTK©f yP~ 12 IPÖJmr 2006 xOKÓ TPr oM\JKyKhj ßTJ~JKuvjÇ fJrJ KjptJfj S IfqJYJr ßgPT KjÏOKfr \jq FTKhj krA AxuJKoT ߈a Im ArJT mJ @AFx@A xOKÓ TPrÇ ArJPTr xMKjú IiMqKwf 6Ka k´Phv, @u-@jmJr, Kh~JuJ S mJVhJh KjP~ @AFx@A VKbf y~Ç FrA oPiq @AFPxr mqJkT nNKo hUu ArJT xrTJr S ßTJ~JKuvjPT KY∂J~ ßlPuÇ FTkptJP~ 18 FKk´u 2010 KfTKrPf IfKTtf yJouJ~ @AFx@Ar k´iJj hMA ßjfJ @mM Sor @u mJVhJKh S @mM @ACm @u oJxKr Kjyf yjÇ pMÜrJPÓsr ßx≤sJu ToJP¥r ß\jJPru ßr IKc~JrPjJ ßWJweJ TPrPZj, @AFPxr xPmtJó 42 xhPxqr oPiq 80 nJVPT ßV´lfJr mJ yfqJ TrJ yP~PZÇ fJPhr IPgtr C“x S krJovthJfJ FmÄ ßjfOPfô TKbj @WJf yJjJ yP~PZÇ

KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPj (37 kOÔJr kr) FA k´KfÆKªôfJ xP•ôS Kfj oJx iPr dJTJ S Y¢V´Jo vyPr KmFjKkr \ôJuJS-PkJzJS TotxNKYr KmÀP≠ \jVPer oPiq ßp k´KfKâ~J xOKÓ yP~PZ fJr TgJ KmPmYjJ TPr @S~JoL uLV KjP\r Im˙Jj xMKmiJ\jT oPj TrPZÇ k´J~ xJoKV´TnJPm xÄmJhk© S ßaKuKnvPjr Skr Kj~πe ßrPU xrTJr ßpnJPm FPhrPT mqmyJr TPrPZ, fJPf KmFjKkr KmÀP≠ \jVPer oPiq FTaJ k´KfKâ~J ImvqA yP~PZÇ @xPu @PªJuPjr jJPo KmFjKk pJ TPrPZ fJ ßTJPjJoPfA xogtjPpJVq j~Ç KT∂á xrTJrS FKhT ßgPT KkKZP~ ßjAÇ fJrJ ßhv\MPz mqJkTnJPm irkJTz TPrÇ ßV´lfJrTífPhr kMKuv KjP\r ßylJ\Pf KjptJfj TPrÇ âxlJ~Jr S èo ßmkPrJ~JnJPm YJKuP~ pJ

29 \Mj 2014 @AFx xJrJ KmPvõ AxuJoL ßUuJlf ßWJweJ TPrÇ pKhS oMxKuo ßhvèPuJxy xJrJ Kmvõ fJPhr IV´yePpJVq mPu of k´TJv TPrÇ \MuJA 2014 kpt∂ @AFx ßoJa 6 yJ\Jr 3vPpJ≠J KjpMÜ TPrÇ 3 @Vˆ 2014 @AFx C•rJûu hUu TrJ~ A~JK\Kh xŒ´hJ~ Kxj\Jr kmtPf ImÀ≠ yP~ kPzÇ F Im˙J~ 7 @Vˆ @PoKrTJ oJjKmT xJyJpq KjP~ A~JK\KhPhr xJyJPpq FKVP~ @PxÇ 11 IPÖJmr 2014 @AFx@AFu 10 yJ\Jr ßpJ≠J KhP~ mJVhJh hUPur IKnpJj ÊÀ TPrÇ F mZr \JjM~JKrPf @PoKrTJjrJ KjKÁf TPr, @lVJKj˜JPj @AFPxr xJoKrT CkK˙Kf ßhUJ ßVPZÇ FrA oPiq AP~PoPjS @AFx f“krfJ ÊÀ TPrÇ fPm F hMPhPv fJPumJj ßpJ≠JrJ @AFxPhr iPr yfqJ TPr fJPhr xÄUqJ TKoP~ ßlPuPZÇ @PoKrTJjrJ FPf UMKv yP~ fJPumJjPhr Skr fJPhr IKnpJj TKoP~ KhP~PZ FmÄ fJPhr xπJxL fJKuTJ ßgPT mJh ßh~Jr KY∂J TrPZÇ @AFx FrA oPiq ACPrJk S IPˆsKu~J~ ßVJkPj 4 yJ\Jr ßpJ≠Jr IjMkP´ mv WKaP~PZ, pJrJ xMPpJV mMP^ SAxm ßhPv @âoe xJ\JPmÇ F KjP~ AAC nLwe KYK∂fÇ IKiTJÄv @AFx ßpJ≠J ßTJ~JKuvj @âoPe KjKÁ¤ yPuS fJPhr KyÄxJ-KmPÆw FmÄ Knjú ßVJ©, hu S iotPT xyq jJ TrJr k´mefJ rP~A pJPmÇ lPu Fxm ßhPv KjrJk•J UJPf FT KmvJu IÄPTr Igt UrY yPmÇ mJÄuJPhvS F ^MKÅ TPf gJTPm, FaJ KjKÁfÇ Vf ßlms∆~JKrPf @AFx KuKm~Jr kKÁo xJmJy, KxrKf, jPlJKu~J S xÄuVú xJoKrT WJÅKaèPuJ hUu TPr KjP~PZÇ 16 ßlms∆~JKr Koxr S KuKm~J~ @AFx aJPVtPar Skr ßmJoJmwte ÊÀ y~Ç Fr \mJPm @AFx 21 KoxrL~ KUsˆJPjr KvrPv&Zh TPrÇ SAKhj KoxrL~ KmoJj yJouJ~ 64 \j @AFx ßpJ≠J Kjyf y~Ç oJPYtr k´go x¬JPy @AFx@AF hJjtJ vyPrr kKÁo KhTxy @rS FuJTJ hUu TPr KjP~PZÇ ßhUJ pJ~, ßpUJPjA xrTJKr Kj~πe TPo ßVPZ, xrTJKr mqm˙JkjJ~ \jVPer xogtj xLKof yP~ @xPZ, ßxUJPjA xπJxL hu fJPhr TotTJ§ kKrYJujJr ßã© ßkP~ pJPòÇ FPf xrTJKr mJKyjLèPuJr oPjJmu hMmu t yP~ kzPZÇ ßã©KmPvPw fJrJ pM≠Pã© kKrfqJV TrPZÇ ArJT, KxKr~J S @lVJKj˜Jj Fr k´TÓí ChJyreÇ KmKnjú iotL~ CV´mJhL hu @AFx@AFPur k´Kf @jMVfq k´TJv TrJ~ fJrJ @Kl∑TJ~ fJPhr TotTJ§ Km˜Of TrPf xão yP~PZÇ k´YKuf @Aj S KmYJr mqm˙Jr k´Kf @AFx@AFPur ßTJPjJ rTo KmvõJx S v´≠J ßjAÇ ßpoj @uP\Kr~Jr \Kñ xÄVbj @uUJKulJy& 2014 xJPur ßxP¡’Pr lrJKx kptaT yJrKn èPhPur KvrPv&Zh TPrÇ Imvq krmftLTJPu

TrPZ, ßxaJS xogtjPpJVq j~Ç KT∂á Fr k´YJr VeoJiqPo KmPvw ßjAÇ fmM ßpaMTá xÄmJh Fxm KmwP~ k´TJKvf y~ fJr k´KfKâ~JS \jVPer oPiq @PZÇ KjmtJYPjr xo~ @S~JoL uLV S KmFjKk Cn~ kPãr FA TotTJ§ \jVe KbToPfJA KyxJm TrPmjÇ fJPhr ßmJTJ FmÄ kKrK˙Kf ßmJ^Jr ßãP© Ião oPj TrJr TJre ßjAÇ KjrPkã S xMÔM KjmtJYj yPu fJr oPiq Fr k´Kfluj WaPf mJiqÇ KjmtJYPj xrTJKr S KmPrJiL hPur ˝JiLjfJ S xMPpJV-xMKmiJr FTaJ mqJkJr @PZÇ KxKa KjmtJYPj FA xMPpJV-xMKmiJ ßp xrTJr S KmPrJiL huèPuJ FTnJPm kJPm Foj ßTJPjJ KjÁ~fJ ßjAÇ ÊiM fJA j~, KjmtJYjL Kj~o nñ TPr k´iJjoπL AKfoPiqA dJTJ C•r S hKãPe fJPhr oPjJjLf S xoKgtf k´JgtL hM'\jPT @jMÔJKjTnJPm xJÄmJKhTPhr TJPZ kKrY~ TKrP~ KhP~PZjÇ FUj kpt∂ KjmtJYj TKovj F KmwP~ KTZM mPuKjÇ muPm mPuS oPj y~ jJÇ pKhS Fr KmÀP≠ AKfoPiqA k´KfmJh yP~PZ FmÄ FPT KjmtJYPj xoJj xMPpJV-

FPhr ßjfJ UJKuh @mM-xMuJAoJj @uP\rL~ mJKyjLr yJPf Kjyf y~Ç FrA oPiq l∑JP¿ WPa ßVPZ KmvJu k´KfmJh KoKZuÇ oMxKuo ßjfJrJS FTJ®fJ k´TJv TPr mPuPZj, @orJ @AFx@AFPur xPñ ßjAÇ yfqJ, rJyJ\JKj, jOvÄxfJ S Kjr˘ mqKÜPhr Skr mmtPrJKYf yJouJr KjªJ TPrj fJrJÇ @AFx kKrTK·fnJPm jj-@rm S jj-xMKjúPhr aJPVta TPr yfqJ S Ikyre TrPZÇ @AFx IKiTíf KUsˆJj FuJTJ~ (KUuJlf) gJTPf @AFx 3Ka vft KhP~PZ- 1. AxuJo iotVy´ e, 2. iotL~ Tr kKrPvJi (K\K\~J), 3. oOfqM Ç KxKr~Jr KUsˆJj IiMqKwf rJTS~J FuJTJ~ @AFx F rTo KjPhtv k´hJj TPrPZÇ @AFx IKiTíf FuJTJxoNPy KmhqJu~ UMPuPZÇ fPm kJbqâo ßgPT @at, KoCK\T, \JfL~ AKfyJx mJh KhP~ vKr~JKnK•T KvãJ mqm˙J k´mftj TPrPZÇ ArJKT ZJ©rJ Imvq Fxm ÛMu m\tj TrPZÇ @AFx fJr hUuTíf FuJTJ~ KmPvwf oxMPu TLnJPm ßkJvJT krPf yPm ßxA KjPhtv \JKr TPrPZÇ KmPvwf oKyuJPhr @kJho˜T dJTPf IgmJ vJK˜ KjPf muJ yP~PZÇ F\jq KxKr~J~ fJrJ hMA mqJaJKu~j jJrL ßpJ≠JPT KjP~JV TPrPZÇ Kh APTJjKoˆ mPuPZ, 12 ßxRKh KmYJrT Fxm KmwP~ @hJuf kKrYJujJ TrPZjÇ xÄmJhPxmLPhr SkrS @AFx yJouJ YJuJPòÇ iOf xÄmJhTotLPhr yfqJ TrPf @AFx jJKT lroJj \JKr TPrPZÇ ACPjPÛJ ArJPT GKfyJKxT Kjhvtj ±ÄPxr \jq @AFxPT IKnpMÜ TrPZÇ k´ff ú JK•ôT xŒh uM£j TPr @AFx ACPrJk ßgPT 200 KoKu~j cuJr xÄV´y TPrPZ mPu IKnPpJV CPbPZÇ @\ oMxKuo ßhvèPuJr FTKa KmwP~ hOKÓ ßh~Jr xo~ FPxPZÇ oiqk´JYqxy @Kl∑TJ~ IxP∂Jw, rJyJ\JKj, xÄWJf, xÄWwt, yfqJ, uMa, iwte, èo, Ikyre, KvrPv&Zh, xŒhyJKj, GKfyq ±Äx, vyrV´Jo-k´KfÔJj ±Äx yPò, @r IPgtr KmKjoP~ ßVJuJmJÀh S xJoKrT KmPvwù @xPZ @PoKrTJ S kKÁoJ ßhvèPuJ ßgPTÇ ãofJ S xŒh hUu FmÄ fJ @~P• rJUJr k´KfPpJKVfJ~ mJAPrr krJoPvt oiqk´JYq @\ ±Äx yPòÇ @orJ oMxKuorJ ßpj k´KfùJm≠ yP~ KjP\Phr ±Äx TrPf CjìMUÇ FaJ gJoJPm ßT? TUj gJoPm? F irPjr TotTJP§r kJvõk t K´ fKâ~J~ KmPvõr IjqJjq ßhvS @\ nLfxπ˜ S ßã©KmPvPw IxKyÌMÇ @vJr TgJ, ßhKrPf yPuS oMxKuo ßhvèPuJ @AFPxr ±Äx S oJjmfJr KmÀP≠ IKnpJPjr KmÀP≠ mqm˙J KjPòÇ @∂\tJKfT xyPpJKVfJ S Kj\ ßhPvr oJjMPwr ITᣠxogtjA ÊiM @AFPxr ±Äx S jOvÄxfJ ßrJi TrPf kJPrÇ vKÜ KhP~ j~, oMxKuo ßhvèPuJ~ xMvJxj KjKÁf TrJr oiq KhP~A ßTmu FaJ x÷m mPu xJiJre oJjMw oPj TPrjÇ

xMKmiJr kKrmPft kãkJKffô FmÄ xrTJKr y˜PãPkr ßfJzP\Jz mPuA oPj TrJ yPòÇ KmPrJiLhuL~ k´JgtL, KmPvwf KmFjKkr k´JgtLrJ pJPf kMKuKv ßV´lfJr mJ KjptJfPjr KvTJr jJ yj, F KmwP~ KjmtJYj TKovPjr ßTJPjJ KjPhtv mJ ßWJweJ ßjAÇ FA kKrK˙KfPf KmPrJiL k´JgtLrJ KjP\rJ xrJxKr IjMkK˙f yPf jJ ßkPrA KjmtJYj TrPf mJiq yPmjÇ F ßãP© KjmtJYj TKovj ßp ßTJPjJ khPãk V´ye TrPm Foj x÷JmjJ To mJ ßjA muPuA YPuÇ Fxm ßgPT ßmJ^Jr IxMKmiJ ßjA ßp, ÈVefPπr iJrJmJKyTfJ' S ÈxÄKmiJPjr iJrJmJKyTfJ' rãJr jJPo KmKnjú kptJP~ KjmtJYPjr mqm˙J yPuS KjmtJYPjr ßTJPjJ k´Tíf èÀfô mJÄuJPhPv ßjAÇ 2014 xJPu KjmtJYPjr oJiqPo FTKa IKjmtJKYf xrTJr ßpnJPm ãofJxLj yP~PZ fJr ßgPT Fr mz k´oJe @r TL @PZ? FKhT KhP~ muJ YPu ßp, KjmtJYPjr xm @jMÔJKjTfJ xP•ôS \jk´KfKjKi KjmtJYPjr ßãP© KjmtJYj mJÄuJPhPv kKref yP~PZ FT Ik´JxKñT FmÄ ITJptTr mqJkJPrÇ


oMÜKY∂J 41

SURMA m 3 - 9 April 2015

KxKa TPktJPrvj KjmtJYj KjP~ k´JxKñT nJmjJ c. oJymMm CuäJy& ßuUT : Imxrk´J¬ IiqJkT, dJTJ KmvõKmhqJu~

dJTJ S Y¢V´JPo KxKa TPktJPrvPjr KjmtJYj ßWJKwf yS~Jr kr ßgPT \JfL~ rJ\jLKfPf kKrmftPjr ãLe yJS~J mAPf ÊÀ TPrPZÇ pKhS KxKa TPktJPrvj KjmtJYj oNuf ˙JjL~ xrTJPrr KjmtJYj, fmMS FA KjmtJYjPT KWPr rJ\QjKfT f“krfJr ToKf ßjAÇ hLWt 70 KhPjrS ßmKv xo~ iPr ßp rJ\QjKfT @PªJuj YuKZu, ßxA @PªJuj KTZMaJ yPuS Knjú oJ©J ßkP~PZÇ @AKj KTfJm IjMpJ~L FA KjmtJYPjr xPñ rJ\jLKfr xÄPväw gJTJr TgJ j~Ç fhxP•ôS FrvJh @ou ßgPT ˙JjL~ xrTJr KjmtJYjPT ßTªs TPr ƪô-xÄWJf To y~KjÇ FrvJh @oPu k´mKftf CkP\uJ KjmtJYPj FrvJhKmPrJiL huèPuJ IÄvV´ye TPrKjÇ CkP\uJ mqm˙Jr k´P~J\jL~fJ gJTPuS FrvJhKmPrJiL huèPuJ CkP\uJ KjmtJYjPT rJ\jLKfr @PuJPT KmYJrKmPväwe TPrPZÇ fJPhr mÜmq KZu, FrvJh FA KjmtJYPjr oiq KhP~ fJr Kj\˝ huL~ Knf kJTJPkJÜ TrJr ßYÓJ TrPZjÇ xMfrJÄ F KjmtJYPj IÄvV´ye TrJr Igt yu fJr vJxjPT V´yePpJVqfJ ßh~JÇ FrvJhKmPrJiL rJ\QjKfT huèPuJ FrvJhPT V´yePpJVq TPr fMuPf YJ~KjÇ FZJzJ FA IûPur xJoKrT vJxTrJ \jVPer IÄvV´yPer oJiqPo IjMKÔf \JfL~ KjmtJYPjr mqJkJPr C“xJy ßkJwe TPrj jJÇ FKa @orJ @A~Mm UJPjr ßãP© ßhPUKZÇ kJKT˜JPjr xJoKrT vJxT kJrPn\ ßoJvJrrlS FTA k∫J Imu’j TPrPZjÇ IKmnÜ kJKT˜JPj @A~Mm UJj FmÄ È71-krmftL kJKT˜JPj kJrPn\ ßoJvJrrl jJjJ ZuYJfMKrr oJiqPo hM'\jA 10 mZPrr oPfJ ßhv vJxj TPrPZjÇ rJ\QjKfT TNaPTRvPur xPñ ˙JjL~ xrTJPrr

KjmtJYj pMÜ yP~ pJS~Jr lPu k´KfÔJj KyPxPm ˙JjL~ xrTJr fJr Kj\˝ ßVRrPm k´KfKÔf yPf kJPrKjÇ fJr oJPj FA j~, ˙JjL~ xrTJr KjmtJYPjr xPñ rJ\jLKfr ßTJPjJ irPjr xŒTt gJTPm jJÇ KmsKav nJrPf IPjT ˝jJoijq rJ\jLKfKmh TuTJfJ TPktJPrvPjr ßo~Prr hJK~fô kJuj TPrPZjÇ FPhr oPiq ßvPrmJÄuJ FPT l\uMu yT FmÄ ßhvmºM KY• r†j hJv IjqfoÇ @orJ AKfyJx-Km˛Of \JKfÇ ßx TJrPeA AKfyJPxr KTZM TgJ CPuäU TruJoÇ FrvJh @oPu ACKj~j kKrwPhr KjmtJYPj IPjT k´JgtL KmPvw TPr FrvJPhr @vLmtJhkMÓ k´JgtLrJ dJTJ S IjqJjq vyr ßgPT oJ˜Jj nJzJ TPrKZuÇ Fr lPu V´Jo-V´JoJ∂Pr mÉ xÄWJPfr xOKÓ y~Ç IPjT ßãP© nJzJ TrJ oJ˜JjrJ V´JomJxLPhr fJzJ ßUP~ vyPr KlPr @PxÇ mJÄuJPhPvr KjmtJYPj IfLPfS oJ˜JPjr mqmyJr KZuÇ fPm xrTJr S KjmtJYj TKovj pKh hO|nJPm IñLTJrm≠ y~ fJyPu oJ˜JKjr oPfJ C“kJf KjmtJYjL TotTJ§ ßgPT KjPhjkPã 80 vfJÄv KmfJKzf y~Ç KmYJrkKf xJyJmM¨LPjr f•ôJmiJ~T xrTJr ßp KjmtJYj TPrKZu, ßx KjmtJYPj oJ˜JjfPπr ßfoj ßTJPjJ C“kJf KZu jJÇ KT∂á fJrkr rJ\QjKfT xrTJPrr @oPu oJèrJ KjmtJYjPT KWPr n~Jmy ƪô-xÄWJPfr xOKÓ y~Ç FrA lPu 1996 xJPu xÄKmiJPj f•ôJmiJ~T xrTJr mqm˙J xÄPpJK\f y~Ç @oJPhr oNu @PuJYjJ @xjú KxKa TPktJPrvPjr KjmtJYj KjP~Ç hMKa jVrLPf KjmtJYj yPuS KjmtJYj yPm 3Ka KxKa TPktJPrvPjrÇ ßpPyfM dJTJ KxKa TPktJPrvjPT C•r S hKãPe nJV TrJ yP~PZ, ßxPyfM dJTJmJxLrJ hM'\j ßo~r FmÄ fJPhr xPñ xÄKväÓ TJCK¿urPhr ßkPf pJPòjÇ FA KjmtJYPj k´iJj hMKa rJ\QjKfT huA To-PmKv C“xJy k´hvtj TPrPZÇ IPjPTA ßnPmKZPuj hu KyPxPm KmFjKk FA KjmtJYj xŒPTt KjKmtTJr gJTPm IgmJ IÄvV´ye TrPm jJÇ Y¢V´Jo KxKa TPktJPrvj KjmtJYPj xJPmT ßo~r oj\MÀu @uoPT xogtj ùJkj TPr KmFjKk jLKfVfnJPm FA KjmtJYPj \KzP~ ßVPZÇ dJTJr ßãP© FA ßuUJ kpt∂ \JjJ pJ~Kj KmFjKk ßTJj ßTJj k´JgtLPT xogtj TrPmÇ @S~JoL uLV IPjT @PVA fJPhr Im˙Jj ¸Ó TPrPZÇ dJTJ S Y¢V´JPo ßTJj ßTJj ßo~r k´JgtLPT fJrJ xogtj KhPò fJ AKfoPiq ¸Ó yP~ ßVPZÇ xMfrJÄ FKhT ßgPT @S~JoL uLV xoKgtf k´JgtLrJ ßmv KTZMaJ FKVP~ @PZÇ KjmtJYjL flKxu ßWJweJr IPjT @PVA dJTJ kKref yP~KZu KmuPmJPctr jVrLPfÇ ßpUJPjA UJKjTaJ CjìMÜ kKrxr KZu, ßxUJPjA KmuPmJPctr metJdq CkK˙Kf uãq TrJ ßVPZÇ Fr \jq KjmtJYj k´JgtLPhr uã ßTJKa dJTJ mq~ yP~PZÇ FA mqP~r

mJT˝JiLjfJr jfáj (36 kOÔJr kr) 1953 xJPur KmsKav ßkJˆ IKlx @APjr 66 iJrJ~ FKa @mJr k´Kf˙JKkf y~Ç @oJPhr 57 iJrJKa @xPu KmsPaPjr FA 66 iJrJ ßgPT ßjS~JÇ FaJ FTaJ ChJyre ßp FTA KmiJj nJrf S mJÄuJPhv fJPhr IKnjú HkKjPmKvT k´nMr TJZ ßgPT I†Ku nPr V´ye TrPf KVP~ ßT ßToj @Yre TPrPZÇ mJÄuJPhv fMWuKT TJ§ WKaP~PZÇ @oJPhr jTujKmvPhr IkKreJohvtL CØJmj yPuJ, SA 57 iJrJr oPiq ÈiotL~ IjMnNKf, rJÓs S mqKÜr nJmoNKft S @AjvO⁄uJ, jLKfÃÓ yS~J' AfqJKh Kmw~ ßdJTJPjJÇ KmsPaj fJ TPrKjÇ nJrPfr 66T-PfS Fxm ßjAÇ FojKT ßxUJPj rJÓs S mqKÜr TgJ FTho IjMkK˙fÇ xMfrJÄ pKh @orJ xruLTre TKr ßp mJÄuJPhKv vJxPTrJ pJ TPrPZj, nJrfS kPr fJ-A jTu TPrPZ, fJyPu ßxaJ nMu yPmÇ 1953 xJPur @APj oJjyJKj S IväLu mJftJ kJbJPjJr hJP~ FT oJx ß\u mJ 10 kJC¥ \KroJjJr KmiJj KZuÇ 1981 xJPur KmsKav

KyxJm KT KjmtJYj TKovj @PhR KjPf kJrPm? xMiL xoJP\r kã ßgPT Fr KmÀP≠ xoJPuJYjJ S k´KfmJh yP~PZÇ FTkptJP~ FPx ßhUJ ßVu, KTZM KmuPmJct jJKoP~ ßluJ yPòÇ FnJPm @VJo k´YJreJ FTKa xMÔM S xJgtT KjmtJYPjr \jq TfaMTá xyJ~T fJ F ßhPvr xPYfj jJVKrTrJ KjÁ~A CkuK… TrPmjÇ pfaMTá \JjJ pJ~, KxKa TPktJPrvPjr KjmtJYPj IÄvV´ye TrJ KjP~ KmFjKkr IPjPTr oPiqA KÆiJƪô TJ\ TrPZÇ TJre hMA jVrLPfA fJPhr vf vf TotL TJrJÀ≠Ç mÉ TotL oJouJr IKnPpJPV ßV´lfJr yS~Jr nP~ Kj\ mJxVOPy KTÄmJ oyuäJ~ gJTPf kJrPZj jJÇ KmFjKkr pMVì oyJxKYm xJuJy CK¨j @yPohxy IPjPT èo mJ KjPUJÅP\r KvTJr yP~PZj mPu xJrJ ßhPvA @fÄTPmJi rP~PZÇ IPjPT kMKuPvr ÆJrJ kJP~ èKuKm≠ yP~ kJ ßTPa ßlPu KhPf mJiq yP~PZjÇ dJTJ ßoKcPTPur mJjt ACKjPar kJvJkJKv kñM yJxkJfJPur KY©KaS To n~Jmy j~Ç F TJrPeA @vÄTJ, Kj\ kZPªr k´JgtLPhr k´Kf fJrJ hJK~fô kJuj TrPf kJrPmj KTjJ? FZJzJ dJTJ~ KmFjKkr ßTªsL~ IKlx fJuJm≠ rP~PZÇ KmFjKkr ßY~JrkJrxPjr IKlPx IPjPTA ßpPf kJPrj jJÇ lPu rJ\QjKfT vuJkrJoPvtr xMPpJVS ßjA muPuA YPuÇ Fr kJvJkJKv kMKuPvr kã ßgPT mäT ßrAPcr UmrS xÄmJhkP© FPxPZÇ ßoJaJ hJPV muJ pJ~, @S~JoL uLV fJr xoKgtf k´JgtLPhr pf oMÜnJPm xogtj-xyPpJKVfJ KhPf kJrPm, KmFjKkr ßãP© ßx mqJkJrKa FUjS KjKÁf j~Ç F rTo kKrK˙Kfr kKrPk´KãPfA Èvf jJVKrT'-Fr KxKj~r KxKaP\jrJ k´iJj KjmtJYj

ßaKuTKoCKjPTvjx @APjr 49 iJrJ~ @mJr SA KmiJPjr k´Kf˙Jkj WPa, pJ 1984 xJPu kMjrJ~ 43 iJrJ~ @PxÇ xmPvw KmhqoJj 2003 xJPur KmsKav ßaKuTKoCKjPTvjx IAPjr 127 iJrJ~ I∂ntMÜ y~Ç fPm FmJPr UMm xÄTLet TPr (KogqJ, IväLu S oJjyJKjTr v» mJh KhP~) kJmKuT APuTasKjT TKoCKjPTvjx ßjaS~JPTtr IpgJpg mqmyJrPT h§jL~ TrJ y~Ç KjKhtÓnJPm FPf ßTmu ÈIfq∂ @âoeJ®T, KvÓJYJrKmÀ≠, IväLu S nLKfTr k´TOKfr' mJftJ @hJjk´hJjPT KjKw≠ TrJ y~Ç xMfrJÄ FaJ kKryJx ßp mJÄuJPhv S nJrf 2003 xJPur xÄPvJKif KmiJjPT j~, mrÄ 1935 mJ 1953 xJPur KmsKav @Aj ßgPT @ohJKjr KhPT ^MÅPTPZÇ @PVA ßpojaJ mPuKZ, FaJ mÉTJu ßgPTA ßhUJr Kmw~ ßp mJÄuJPhv xÄKmiJPjr 39 (2) IjMPòh ßp TgJ mPuPZ fJ jJVKrPTrJ TLnJPm ßoPj YuPmÇ TJre, fJr xJoPj KjfqjfMj vO⁄uÇ fJPT âoJVf TJPuJ @APjr ßmKz krJPjJ yPòÇ IjMoJj TKr @Aj ‰fKrr xo~ 39(2) IjMPòPhr ßhJyJA KhP~ y~PfJ oPjr oJiMrL KoKvP~ 57 iJrJ xOKÓ TrJ yP~PZÇ xÄKmiJPjr FA IjMPòh @aKa KmwP~ (rJPÓsr KjrJk•J, KmPhKv rJPÓsr xPñ mºMfôkNet xŒTt, \jvO⁄uJ, vJuLjfJ,

TKovjJPrr xPñ xJãJ“ TPr fJPhr CPÆPVr Kmw~èPuJ fMPu iPrPZjÇ fJrJ YJj KjmtJYPjr \jq FTKa ßuPnu ßkäK~Ä Kl FmÄ FTKa k´KfÆKªôfJkNet C“xmoMUr KjmtJYjÇ F KjmtJYPj xrTJr kKrmKftf yPm jJÇ fPm ßnJaJrrJ pKh KjntP~ ßnJaJKiTJr k´P~JV TrPf kJPrj fJyPu ImJT yS~Jr oPfJ WajJS WaPf kJPrÇ xMÔ-M xMªr KjmtJYPj @S~JoL xoKgtf k´JgtLrJS \~uJn TrPu Èvf jJVKrT'-Fr ÃMTáûPjr ßTJPjJ TJre ßjAÇ ßoJ¨JTgJ yu, KjTa IfLPf 6Ka KxKa TPktJPrvj KjmtJYj ßpnJPm V´yePpJVq yP~PZ ßxnJPm dJTJ S Y¢V´JPor KjmtJYjèPuJ ßyJTÇ vf jJVKrT @rS hJKm TPrPZ, KjmtJYPjr @PVA ßpj k´JgtLPhr xŒh KmmreL k´TJv TrJ y~Ç k´iJj KjmtJYj TKovjJr @võJx KhP~PZj, Fxm fgq @PVA KjmtJYj TKovPjr SP~m xJAPa ßh~J yPmÇ ßxUJj ßgPT VeoJiqo S xJiJre oJjMw Kmw~Ka xŒPTt ImVf yPf kJrPmÇ ßhPvr mftoJj èoa rJ\QjKfT kKrK˙KfPf KjmtJYj TKovj TfaJ xÄKmiJj k´h• ãofJ k´P~JV TrPf kJrPm fJr SkrA Kjntr TrPZ FA KjmtJYjKar xJgtTfJÇ KmFjKkr KhT ßgPT KjmtJYj fJPhr @PªJuPjrA IÄvÇ mJiJ-KmkK• S KjptJfjoNuT mqm˙Jr TJrPe fJrJ xJiJre oJjMPwr TJPZ KjP\Phr Im˙Jj fMPu irPf kJrPZ jJ, KjmtJYPjr oJiqPo ßxKa KT~hÄPv yPuS x÷m yPf kJPrÇ mftoJj KjmtJYj TKovj KjP~ IPjT xoJPuJYjJ @PZÇ @vJ Trm fJrJ FmJr ßxxm xoJPuJYjJr DP±t SbJr \jq x“ k´PYÓJ YJuJPmÇ fPm F TgJS xfq, F ßhPv xffJ S KjntLTfJ FTKa IKf hMun t m˜MÇ ßhUJ pJT FA hMun t m˜M TfaMTá xMun y~Ç

‰jKfTfJ, @hJuf ImoJjjJ, oJjyJKj S IkrJi xÄWaj) xŒPTt xÄxhPT @Aj TrJr FUKf~Jr KhP~PZÇ nJrPfr xMKk´o ßTJPatr rJ~ fJA @oJPhr \jq FTKa jfMj hr\J CPjìJYj TPr KhP~PZÇ 66T iJrJKa mJKfu TrJr k´iJj pMKÜ KyPxPm muJ yP~PZ, FKa nJrfL~ xÄKmiJPjr 19(1) T FmÄ 19 IjMPòPhr 2 hlJr kKrk∫LÇ mJÄuJPhv xMKk´o ßTJat 1996 xJPur SA rJP~ (17 KmFuKc 94) pgJgtA CPuäU TPrPZj ßp nJrPfr 19 IjMPòh FmÄ mJÄuJPhv xÄKmiJPjr 39 IjMPòh xofMuqÇ @r FUj @orJ xM¸ÓnJPm \JjuJo ßpaJ KmYJrkKf jKroqJj KuPUPZj, mJT˝JiLjfJ Kj~πPe FA @aKa (nJrPfr xÄKmiJPjS IKnjú @aKa Kmw~ CPuäKUf) KjKhtÓ Kmw~ ZJzJ rJÓs ßTJPjJ @Aj ‰fKr TrPf kJrPm jJÇ @r @aKa KmwP~ ßpjPfj @Aj TrPuA yPm jJ, fJPT ImvqA ÈpMKÜxÄVf mJiJKjPwi'-Fr vft kNre TrPf yPm, pJr oNu TgJ yPuJ, mJT˝JiLjfJr xLoJ xÄPTJYjTJrL ßpPTJPjJ KmiJj ImvqA ÈxÄTLetfo' yPf yPmÇ aMÅKa ßYPk irJ yJfaJ C≠f j~, TMÅYPT gJTPmÇ xMfrJÄ SA @aKa KmwP~ Kx≠J∂ V´yPe ßTJPjJ mqKÜ mJ k´KfÔJPjr frPl ßU~JuUMKvr \J~VJ nJrPfr rJ~Ka KjKÁfnJPmA À≠ TPr KhP~PZÇ

AEROSPACE TRAVEL AGENTS LTD

mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ßhPv x˜J~ IJTJv ÃoPer \jq IJorJ xm F~JruJAP¿r KaPTa KhP~ gJKTÇ Unit 4D, 63-65 Princelet Street, London E1 5LP

74437

IJoJPhr xJPg IJ\A ßpJVJPpJV Tr∆j

T: 020 7377 5767

We also do Money Transfer

www.aerospacetravel.co.uk E: info@aerospacetravel.co.uk

Mon-Fri: 10:00am to 6.00pm Sat: 10.00am to 3.00pm

IJorJ IKf To UrPY kKm© SorJr mMKTÄ KjKóZ Appointed Agent


42 UmrJUmr

3 - 9 April 2015 m SURMA

APuTvj 2015: ßnJPrr @PuJ kMPrJkMKr KmTKvf yS~Jr @PVA IPjTaJ kKrÏJr yP~ pJPm TJrJ Vbj TrPm xrTJr, ßT pJPmj cJCKjÄ KˆsPar 10 jJ’JPrÇ FTT xÄUqJVKrÔJ KjP~ ßyJT KTÄmJ ßTJ~JKuvPjr KnK•PfA ßyJT, k´iJj hM'hPur ßjfJr oiq ßgPTA ßTJPjJ FT\j ßp yPmj IJVJoL KhPjr KmsKav k´iJjoπL fJPf ßTJPjJ xPªy ßjAÇ TqJPŒAPj oJAPV´vj AxMqPf xmT'Ka hu C•Jk ZzJPuS k´JiJjq kJPò IgtjLKf S ˝J˙ UJfÇ FmJPrr KjmtJYPj nñMr IgtjLKfPT vKÜvJuL Tre FmÄ FjFAYFxPT TJptTr rJUJr Kmw~Ka èr∆fô kJPò xmPYP~ ßmKvÇ FKhPT 30 oJYt, ßxJomJr kJutJPo≤ ßnPñ pJS~Jr kr ßgPTA ß\Jr k´YJreJ ÊÀ TPrPZ k´iJj hMA huÇ k´iJjoπL ßcKnc TqJPorj mPuPZj, KfKj ßhvPT kMPrJ kKrmftj TPr KhPf YJjÇ @r F\jq @mJrS hJK~fô kJuPjr xMPpJV YJj KfKjÇ ßxJomJr kJutJPo≤ ßnPX ßh~Jr kr KjmtJYjL k´YJreJ ÊÀr k´JÑJPu KfKj F TgJ mPujÇ KmsPaPjr xMrãJ KjKÁf TrPf vKÜvJuL ßjfOPfôr k´P~J\j mPu \JjJj KfKjÇ ßxTJrPeA fJPT ãofJ~ KaKTP~ rJUJr \jq ßnJaJrPhr k´Kf @Pmhj \JjJjÇ IjqKhPT ßcKnc TqJPorPjr ßjfOfôJiLj Tj\JrPnKan kJKat KmsPaPjr Kmkh ßcPT @jPZ mPu IKnPpJV TPrPZj KmPrJiLhuL~ ßumJr kJKatr ßjfJ Fc KoKumqJ¥Ç KfKj mPuj, ACPrJkL~ ACKj~j Kmw~T Tj\JrPnKan kJKatr jLKf pMÜrJP\qr mJKeP\q mz Kmkh ßcPT @jPZÇ FZJzJ Vf xrTJPrr Ijqfo vKrT hu KumJPru ßcPoJPâa FmJPrr KjmtJYPj IJPrJ ßmvL UJrJk TrJr IJvÄTJ k´TJv TPrPZj rJ\QjKfT KmPvõwPTrJÇ ˝~Ä kJKat k´iJj, ßckMKa k´iJjoπL KjT ßTîV fJr KjP\r Kxa ßvKl yJuJPo krJK\f yf kJPrj mPu APfJoPiq uct IJvâla ßjfífJô iLj \KrPk SPb FPxPZÇ xmT'Ka \KrPkr luJlPu yqJÄ kJutJPo≤ o\Jr Kmw~ yPuJ ßp, KjmtJYPj ßTJPjJ huA FTT xÄUqJVKrÔfJ kJPò jJ FmÄ Fr lPu yqJÄ kJutJPo≤ yS~Jr IJvÄTJ ßhUJ KhP~PZÇ FpJmf ßp T'Ka \Krk IjMKÔf yP~PZ, xmT'Kar luJlu yP~PZ yqJÄ kJutJPo≤Ç ßo\r kJÅYKa APuTvj lrTJPˆ ßhUJ ßVPZ ßp, ßumJr kJKat ßgPT Tj\JrPnKan kJKat TP~TKa Kxa ßmKv KjP~ FKVP~ IJPZÇ uct IJvâlPar ßjfífJô iLj \KrPkr luJlu IjMpJ~L Tj\JrPnKan kJPm 279Ka Kxa, ßumJr kJPm 266Ka FmÄ KumPco kJPm 25Ka KxaÇ 'ßo2015' Fr 31 oJPYtr xmtPvw ßkJu IjMpJ~L x÷Jmq \KrPk Tj\JrPnKan kJKatPT 13Ka Kxa Kuc KhP~ ßhUJPjJ yP~PZ, ßumJr kJPm 211Ka, Tj\JrPnKan kJKat 239Ka FmÄ KumPco kJPm 9KaÇ IkrKhPT, 'APuTvj lrTJˆ'r \KrPk Tj\JrPnKan kJPm 283, ßumJr 280 FmÄ 26KaÇ 'APuTvj AKaKx'r \Krk IjMpJ~L 296Ka kJPm Tj\JrPnKan, ßumJr kJPm 261Ka IJr KumPco kJPm 21Ka KxaÇ 'hq VJKct~Jj'r \KrPk ßhUJPjJ yP~PZ ßumJr 271, Tj\JrPnKan 274 FmÄ KumPco 26Ç IJr 'uqJcms∆Tx Icx'r \Krk IjMpJ~L Tj\JrPnKan 285.5, ßumJr 270.5 FmÄ KumPco kJPm 25.5Ç 2010 xJPur KjmtJYPj kr ßTJPjJ hu FTT xÄUqJ VKrÔfJ jJ kJS~J~ xrTJr Vbj KjP~ ÊÀ yP~KZPuJ hMÈ& aJjJÇ ImPvPw VKbf yP~KZPuJ xŒNet Knjú rJ\QjKfT ofJhPvt KmvõJPx hMÈKa hPur KoKuf ßTJ~JKuvj xrTJrÇ fUj IPjPTA @vÄTJ TPrKZPuj ßp, FA xrTJr ßmKvKhj KbTPm jJÇ KT∂á xmJr @vÄTJ mqgt k´oJKef TPr kMPrJ ßo~JhTJu kJr TrPf y~ xão y~ Tj\JrPnKan, KumPcPor

Ixo ßTJ~JKuvj xrTJrÇ FmJrS ßp ßTJPjJ hu FTT xÄUqJ VKrÔfJ kJPm fJr ßTJPjJ KjÁ~fJ ßhUPZj jJ rJ\QjKfT KmPväwTrJÇ IPjPT muPZj FmJrS @mJr y~PfJ ßTJ~JKuvj yPmÇ ßTJ~JKuvPj ßpJV ßhmJr kr KmKnjú AxMqPf xoJPuJKYf yP~ FT xoP~r fífL~ k´nJmvJuL hu KumPcPor \jKk´~fJ ysJx FmÄ AKoPV´vj AxMqPf ACKTk, KV´j kJKatr oPfJ T¢r cJjkK∫ huèPuJr C™Jj FPfJKhj ßgPT YPu @xJ KmsKav kJutJPo≤ KjmtJYPjr xoLTrePT IPjTaJ hMr‡y TPr fáPuPZÇ ßTCA kMPrJkMKr @ªJ\ TrPf kJrPZj jJ ßT xÄUqJVKrÓfJ kJPm IgmJ ßTJ~JKuvj yPuS TJPhr oPiq yPmÇ yJC\ Im ToP¿r KjitJKrf 650 IJxPjr oPiq ßTJPjJ huPT TokPã 326Ka IJxj ßkPu fJrJ FTT xÄUqJVKrÔ xrTJr Vbj TrPf kJrPm, FaJA yPò Kj~oÇ ßTJ~JKuvj xrTJr fUjA VKbf yPm pUj ßTJPjJ hu FTT xÄUqJVKrÔfJ kJPm jJÇ Fom˙J~ mz hMPaJ hu Tj\JrPnKan mJ ßumJr kJKat ßZJa huèPuJr xJPg ß\Ja TPr 326 mJ fJrS ßmvL IJxj KjKÁPfr ßYÓJ TrPmÇ ßhUJ ßVPZ, KÆfL~ KmvõpPM ≠J•r mOPaPjr 18Ka xrTJPrr oPiq 16KaA KZPuJ FTT xÄUqJVKrÔ xrTJrÇ oJ© hM'mJr ßTJ~JKuvj xrTJr VKbf yP~KZPuJ fÿPiq k´go ßTJ~JKuvj xrTJr VbPjr kr ßmvL Khj ßaPTKjÇ xmtPvw 2010 xJPu VKbf Tj\JrPnKan-KumPco ßTJ~JKuvj xrTJr fJPhr kNet ßo~JhTJu kJr TrPf xão y~Ç FZJzJ oJAPjJKrKa mJ xÄUqJuWM xrTJr VbPjrS xMPpJV rP~PZÇ pKh ßTJPjJ huA FTT xÄUqJVKrÔ jJ y~ KTÄmJ hMA hPur ß\Ja VbPjrS mqgt y~ fUj xÄUqJuWM xrTJr VKbf yPf kJPrÇ fPm FA xrTJr yPm hMmu t S IK˙KfvLuÇ ßp ßTJPjJ oNÉPft FA xrTJr ßnPñ kzPf kJPrÇ fUj jfáj KjmtJYPj IÄv ßj~J ZJzJ KmT· gJTPm jJ FmÄ FTT xÄUqJVKrÔ xrTJr VbPjr uPãq hs∆f jfáj KjmtJYj yPmÇ FmJr FojKa WaJr x÷JmjJS ßhUPZj IPjPTÇ IJr fJ pKh y~, fPm 1974 xJPur kr k´gomJPrr oPfJ FT mZPrr oPiq hM'mJr KjmtJYj IjMKÔf yPmÇ ßnJapMP≠ 12 KmsKav mJXJKu FmJr xPmtJó xÄUqT KmsKav mJÄuJPhvL k´JgtL KjmtJYPjr k´KfKªôfJ TrPZjÇ ßmgjJu KV´j F§ ßmJ @xj ßgPT k´go mJXJKu FoKk KjmtJKYf yP~ AKfyJx xOKÓTJrL ÀvjJrJ @uLr oPfJ FmJr @PrJ 2/1 mJXJKur FoKk KjmtJKYf yS~Jr x÷JmjJr TgJS ßvJjJ pJPòÇ xJPmT FoKk ÀvjJrJ @uLxy kMPrJ pMÜrJ\q ßgPT KmKnjú hPur oPjJj~j KjP~ FpJmf 12 \j k´JgtLfJ ßWJweJ TPrPZjÇ IjqJjqrJ yPòj ∏ TqJoPcj ßgPT KaCKuk KxK¨TL, mJKTtÄ ßgPT KojJ ryoJj, jgt u§Pjr yqJaKl IJxj ßgPT mqJKrˆJr @PjJ~Jr mJmMu Ko~J, SP~ˆ u§j ßgPT „kJ yT, jgtJŒajvJ~Jr ßgPT Kk´¿ xJKhT ßYRiMrL, jgt SP~ux ßgPT ßoJ. xMufJj, ßV´aJr u§Pjr mqJPTjyJo IJxj ßgPT mqJKrˆJr ßoKrjJ @yPoh, uMaj xJCg IJxPj @xMT @yoh FoKmA, ÛauqJ§ ßgPT xMoj yT, uMaj ßgPT IJuL @UuJTáu AxuJo FmÄ ßmgjJu KV´j F§ ßmJ ßgPT IJPrT mJXJKu rSvj @uLÇ 9 FKk´u KjmtJYPj IÄv KjPf AòáT k´JgtLPhr oPjJj~j \oJ S k´fqJyJPrr ßvw fJKrUÇ Fr oPiq @r ßTC k´JgtL jJ yPu KTÄmJ FPhr oiq ßgPT ßTJPjJ TJrPe ßTC KjmtJYj ßgPT xPr jJ hJÅzJPu FA 12 \jA KmsKav-mJÄuJPhvL KyPxPm yJC\ Im ToP¿ k´PmvJKiTJr ßkPf ßnJa pMP≠ ImfLet yPmjÇ 2010 xJPur KjmtJYPj FPfJ xÄUqT KmsKavmJÄuJPhvL k´JgtL KZPuj jJÇ fPm ÊiMoJ© ßmgjJu KV´j F§ ßmJ @xj ßgPTA k´KfÆKªôfJ TPrKZPuj 4 \j FmÄ KjmtJYjL @Po\S KZPuJ fáPñÇ FmJr ßxrToKa jJ gJTJ~ k´go ßgPTA IPjTaJ KruJé oMPc @PZj xJPmT FoKk ÀvjJrJ @uLÇ fPm KTZáKhj @PV jfáj FTKa kJKat ßgPT rSvj @uL

Mr Ahmed Bamba

International Spiritual Healer and Clairvoyant With 37 years of experience

Inherited through family, with reputation of helping people all over the world, therefore I strongly believe I can solve your problems in the quickest way. Are you suffering from evil influences, blockages, unknown diseases or unhappy situations that you can not get out or? If so don’t hesitate to contact Mr Ahmed Bamba who can solve all your problems within 7 nights especially:

Personal problems - relationshsips - Bad Luck Business Matters - Black Magic - Exams - Court Cases - Unhappy Marriage or relationship and many more... call now on:

T: 0208 279 7371 M: 07949 152 240

100% guaranteed service. work by correspondance also available 24 hours - Pay after result

jJPor @PrT mJXJKu jfájoMU k´KfKªôfJr ßWJweJ KhP~PZjÇ KfKj ÀvjJrJ @uLr \jq ßTJPjJ ßlÖr jJ yPuS hMÈ\Pjr jJPor pPgÓ Kou gJTJ~ FKjP~ TKoCKjKaPf ßmv ßTRfMPur xOKÓ yP~PZÇ r∆vjJrJ IJuL: KmsKav kJutJPoP≤ k´go mJXJKu KyPxPm jJo KuKUP~ AKfyJx xOKÓ TPrj r∆vjJrJ @uLÇ KxPuPar KmvõjJPg \jìV´yeTJrL r∆vjJrJ IJuL ßZJa ßmuJ~A oJ-mJmJr xJPg mOPaPj YPu IJPxjÇ AÓ u§Pj mz yS~J r∆vjJrJr ÛMu \Lmj ßTPaPZ aJS~Jr yJouqJax Fr oJumqrL VJutx yJAÛMPuÇ kPzPZj KmvõUqJf KvãJ ksKfÔJj IéPlJct ACKjnJKxtKaPfÇ hvtj, rJÓsKmùJj, IgtjLKf KmwP~ KjP~PZj ˚JfPTJ•r KcVsLÇ 2010 xJPu xJiJre KjmtJYPj ßmgjJu KVsj F§ ßmJ FuJTJ ßgPT KmkMu ßnJPa ksgo mJXJKu FoKk KyPxPm kJutJPoP≤ KjP\r @xj kJTJPkJÜ TPr ßjjÇ mÉKhj ßgPT ßumJPrr jJjJ ZuYJfáKrr TJrPe mJXJKu IiNqKwf FA FuJTJ~ mJXJKur ßjfífô jJ IJxJr ßãJnPT kMKÅ \ TPr ÛauqJ§ ßgPT IJxJ k´Y§ k´fJkvJuL rJ\QjKfT \\t VqJuSP~ Km\~L yP~ fZjZ TPr ßlPuj ßumJPrr mÉKhPjr hMVÇt pJr lPu krmftLPf ßumJr mJXJKuPhr oiq ßgPT k´JgtL KhPf mJiq y~Ç ImPvw r∆vjJrJ IJuLPT KjmtJKYf TrJr oJiqPo kMPrJ y~ KmPuPfr mJXJKur mÉKhPjr uJKuf ˝kúÇ r∆vjJrJ IJuL FoKk KjmtJKYf yS~Jr kr KmKnjú xoP~ ßumJPrr vqJPcJ KoKjˆJPrr hJK~fô kJuj TPrjÇ KaCKuk KxK¨TL: IJVJoL xJiJre KjmtJYPj u¥Pjr yqJŒÓqJc F¥ KTumJet FuJTJ ßgPT ßumJPrr yP~ k´KfÆKªôfJ TrPmj KaCKuk KxK¨TLÇ 2010 xJPu KfKj ksgo TJCK¿ur KjmtJKYf yjÇ mJÄuJPhPvr ˙kKf mñmºM ßvU oMK\mMr ryoJPjr jJfjL, mJÄuJPhPvr k´iJjoπL ßvU yJKxjJr ßZJa ßmJj ßvU ßryJjJr ßoP~ mftoJPj KaCKuk TqJoPcj mJrJr KrP\≤x kJTt S~JPctr TJCK¿uJrÇ hKãe-kKÁo u¥Pjr ßoraj TJCK¿Pur KoaYJPo \jì ßj~ KaCKuPkr mJuqTJu ßTPaPZ mJÄuJPhv, msMPjA, nJrf, KxñJkMr S ߸PjÇ 1988 xJPu kKÁo u¥j ßgPT KfKj C•r u¥Pj YPu @Pxj FmÄ F-PuPnu xŒjú TPrjÇ KaCKuk ßmgjJu KVsj F¥ ßmJ @xPjr xJPmT ßumJr FoKk SjJ KTÄ, aMKaÄ FuJTJr ßumJr xJPmT FoKk S oπL xJPhT UJj, PuAaj S~JjPˆc FuJTJr xJPmT PumJr FoKk ßyrL ßTJPyPjr xPñ TJ\ TPrPZjÇ c. „kJ yT: kMPrJ jJo ÀkJ @vJ yTÇ ßkvJ~ KmvõKmhqJuP~r ßxqJKvSuK\r KvãTÇ FT\j KxKj~r PuTYJrJr KyPxPm KvãTfJ TrPZj u¥Pjr KTĈj ACKjnJKxtKaPfÇ Fr @PV KfKj oqJjPYˆJr ACKjnJKxtKaPf KvãTfJ TPrPZjÇ KkFAYKc TPrPZj TJuYJrJu ˆJKcP\r CkrÇ ÀkJ Kj~Kof VJKct~Jj, hq PˆaxoqJj, asJAmMj-xy jJjJ kK©TJ S \JjtJPu TuJo KuPU gJPTjÇ 2010 xJPu KfKj u¥j mJrJ Im AKuÄ Fr PckMKa Po~Prr hJK~fô kJuj TPrjÇ FZJzJS KfKj ACPrJkL~ kJutJPoP≤r Po’Jr kPh ksKfÆKºfJ TPrjÇ @VJoL xJiJre KjmtJYPj AKuÄ Px≤sJu S FTaj xÄxhL~ @xj PgPT PumJr kJKatr YNzJ∂ oPjJj~j uJn TPrPZjÇ ÀkJrJ Kfj PmJjÇ xTPuA TotPãP© ksKfKÔfÇ fJr mz PmJj PjJrJ yT FT\j @KTtaqJÖÇ ßZJa ßmJj TKj yT KmUqJf KmKmKx PksJVsJo mäM KkaJPrr FT\j \jKks~ FÄTrÇ KojJ ryoJj: kMPrJ jJo KojJ xJPmrJ ryoJjÇ u¥Pjr mJKTtÄ @xj ßgPT Tj\JrPnKan hu ßgPT ksKfÆKºfJ TrPZj KfKjÇ ksJ~ 21 KhPjr KvÊ Im˙J~ mJmJ oJP~r xJPg KmsPaPj @Pxj KojJ ryoJjÇ \jì xMjJoVP†r ZJfPTr FT ksfq∂ VsJPoÇ mOPaPjr ÛMu \Lmj ßvw TPr KmvõKmhqJuP~r KcKVs ßjj KfKjÇ kzJ PuUJr kJvJkJKv FT xo~ \KzP~ kPzj Tj\JrPnKaPnr rJ\jLKfr xJPgÇ mftoJPj kNmt u¥Pjr FTKa yJCK\Ä ßTJŒJKjr oqJPj\JPrr hJK~Pfô @PZjÇ KfKj KmmJKyf S 2 ßoP~ S 2 ßZPur \jjLÇ fJr ˝JoL KxPuPar mJxh rJ\jLKfr Ijqfo kMPrJiJ V~JZMr ryoJj V~JZÇ KojJ ryoJj APfJoPiq FuJTJr KmKnjú hJmL-hJS~J IJhJP~ xKâ~ nëKoTJ ßrPU xmJr j\Pr IJxPf xão yP~PZjÇ mqJKrˆJr @PjJ~Jr mJmMu Ko~J: yqJaKl @xj PgPT @VJoL xJiJre KjmtJYPj uzJr \jq oPjJjLf yj mqJKrˆJr IJPjJ~Jr mJmMu Ko~JÇ KfKj ßkvJ~ FT\j @Aj\LmLÇ u¥Pjr ßVsa ß\ox ÓsLa ßY’JPxtr FT\j Kj~Kof @Aj\LmL IJPjJ~Jr mJmMu Ko~J AKoVsqJvj S oJjmJKiTJr @APjr Ckr KmPvwùÇ KfKj KmsKav mJÄuJPhvL PY’Jr Im ToJPxtr FT\j KcPrÖrSÇ FZJzJS KmsKav mJÄuJPhvL ksqJKÖKxÄ mqJKrˆJr FPxJKxP~vPjrS ßksKxPcP≤r hJK~fô kJuj

TrPZjÇ fJr ˘L KjP\A fJr Kj\˝ xKuKxar lJot kKrYJujJ TPr gJPTjÇ IJPjJ~Jr mJmMu Ko~Jr \jì xMjJoVP†r \VjúJgkMr gJjJr yKu~Jr kJzJ V´JPoÇ ßZJa ßmuJ~A oJ-mJmJr xJPg mOPaPj YPu IJPxj KfKjÇ ßoKrjJ IJyPoh: mqJKrˆJr ßoKrjJ IJyPoh ßV´aJr u§Pjr mqJPTjyJo IJxj ßgPT ßumJr kJKatr oPjJjLf k´JgtLÇ KmVf 14 mZr ßgPT KfKj SP~ˆ CATyqJPo kKrmJPrr xJPg mxmJx TPr IJxPZjÇ fJr ˝JoL FT\j cJÜJr FmÄ fJPhr 2Ka x∂Jj rP~PZÇ kKrmJrPT ßhUnJPur kJvJkJKv KfKj IJAj ßkvJr xJPg \KzfÇ APfJkNPmt FjFAYFx Fr oqJPj\Jr FmÄ ßuJTJu VnetPoP≤r KmKnjú KmnJPVr cJAPrÖr KyPxPm hJK~fô kJuPjr kJvJkJKv âJCj k´KxKTCvj KckJatPo≤ FmÄ KmKnjú KoKjˆJr S Có khoptJhJr IKlxJrPhr xJPg TJ\ TrJr IKnùfJ rP~PZ fJrÇ Vf 30 mZr ßgPT ßumJr kJKatr rJ\jLKfr xJPg \Kzf ßoKrjJ oJ© 6 mZr m~Px mJmJ-oJr xJPg KmPuPf IJPxjÇ A≤JrjqJvjJu ßcPnuJkPo≤ KckJatPoP≤r TJP\ hMA mZr mJÄuJPhPv Im˙JjTJuLj ßoKrjJ IJyPoh mJÄuJPhPvr KZjúou N KvÊPhr \jq TJ\ TPrjÇ ßoJ. xMufJj: TJCK¿uJr ßoJ” xMufJj jgtSP~uPxr mqJÄVr KxKaPf Vf 40 mZr iPr mxmJx TrPZjÇ hLWtKhj ßgPT KmKnjú xoJ\PxmJ S rJ\QjKfT TJP\ pMÜ ßgPT KfKj Kj\ TKoCKjKaxy oNuiJrJ~ xŒOÜÇ 2012 xJPu KfKj mqJÄVr KxKar ßVJP~Pcj FuJTJ ßgPT TJCK¿uJr KjmJtYf yjÇ FZJzJ mqmxJ~L KyPvPm fJr kKrKYKf xmtoyPu xMKmKhfÇ KfKj PV´aJr KxPua TJCK¿u ßYˆJr KrK\~Pjr nJAx ßY~JroqJj S mqJÄVr mJÄuJPhvL SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr lJC¥Jr ßY~JroqJjÇ KumPco ßgPT FoKk k´JgLt ßoJ” xMufJPjr ßhPvr mJKz KxPuPar hKãe xMroJr \JuJukMr ACKj~Pjr ßoJTJoPhJ~Jr V´JPoÇ KfKj 5 TjqJ S 1 kMP©r \jTÇ Kk´¿ xJKhT ßYRiMrL: jgtJŒaj ACKjnJKxtKaPf kzJPvJjJ TrJm˙J~A rJ\jLKfPf \KzP~ kPzj Kk´¿ xJKhT ßYRiMrLÇ 2007 xJPu KumJPru ßcPoJPâa ßgPT TJCK¿uJr KjmtJKYf yj FmÄ 2011 xJu kpt∂ KfKjA yPòj jgtJŒajvJ~JPrr FToJ© KmsKav-mJÄuJPhKv TJCK¿uJrÇ KmVf 25 mZr ßgPT jgtJŒaPj mxmJxTJrL xJKhT ßYRiMrL jgtJŒaj mJÄuJPhvL FPxJKxP~vjxy ˙JjL~ KmKnjú TKoCjKa xÄ˙Jr xJPg \KzfÇ xMjJoVP†r ZJfT CkP\uJ~ \jìV´yeTJrL xJKhT ßYRiMrL 70 hvPTr ßVJzJr KhPT mJmJ-oJP~r xJPg jgtJŒaj FuJTJ~ mxmJx Êr∆ TPrjÇ k´J~ 50 mZPrr oPiq ßTJPjJ FKv~Jj mJ KmFoA TKoCKjKa ßgPT FA k´go ßTC kJutJPo≤ KjmtJYPj k´KfÆKªôfJ TrJr xMPpJV ßkPujÇ IJVJoL 7 ßo'r KjmtJYPj jgtJŒaj xJCg IJxj ßgPT KumPcPor oPjJj~j KjP~ k´KfÆKªôfJ TrPZj Kk´¿ xJKhT ßYRiMrLÇ IJxMT IJyoh FoKmA: uMaj xJCg IJxj ßgPT KumPcPor oPjJj~j uJn TrPZj IJxMT IJyoh FoKmAÇ KmVf 35 mZr pJmf ˙JjL~ TKoCKjKar ßxmJ~ KjP~JK\f rP~PZj KfKjÇ ACKjntJKxKa Im mPcPlJct ßgPT KcPkäJoJ, ßc ojlrc ACnJKxtKa ßgPT IqJkäJAc ßxqJvJu FmÄ TKoCKjKa ˆJKcx-F KmF IjJxt KcV´LiJrL IJxMT IJyoh APfJoPiq KmKnjú AxMqPf ImhJPjr ˝LTíKf˝r‡k \JfL~ S IJ∂\tJKfT kMrÏJr uJPn xogt yP~PZjÇ IJxMT IJyoPhr \jì KxPuPar Km~JjLmJ\JPrÇ 1976 xJPu KfKj mJmJ-oJP~r xJPg mOPaPj IJPxjÇ 70 nJV KmFoA ßnJaJr IiNqKwf FuJTJ uMaPj \P~r mqJkJPr IPjTaJ IJvJmJhL KfKjÇ IJuL IJUuJTáu AxuJo: ßZJaPmuJ ßgPT kKrmJPrr xJPg uMaPj mxmJx TPr IJxPZj IJuL IJUuJTáu AxuJoÇ ˙JjL~ ßcjKm ÛáPu ßuUJkzJ~ yJPf UKz fJrÇ 60 Fr hvPT KmPuPf kJKz \oJPjJ kKrmJPrr xhxq IJuL IJUuJTáu AxuJPor ßrˆáPrP≤ TJ\ TrJr kJvJkJKv oqJPj\Po≤ KmwP~ IKnùfJ rP~PZÇ xoJP\ AKfmJYT kKrmftPjr ˝kú ßhPUj KfKjÇ xMoj yT: ÛauqJP§r IJmJrKcj FuJTJr mJox F§ mMUJox IJxj ßgPT k´JgtL yP~PZj xMoj yTÇ fJr ßhPvr mJKz xMjJoVP†r ZJfT CkP\uJr K\VKu V´JPoÇ xoMj yPTr KkfJ ÛauqJP§r FT\j KmKvÓ mqmxJ~LÇ 2 nJA S 1 ßmJPjr oPiq xmJr mz xMoj IJmJrKcj ACKjnJKxtKa ßgPT V´qJ\MP~vj TPrjÇ KmVf 10 mZr ßgPT KmvõxÄ˙JPf TJ\ TrJr kJvJkJKv AK§PkPc≤ ßaKuKnvj ßTJŒJKjPf Totrf rP~PZj xMoj yTÇ 43 kOÔJ~


UmrJUmr 43

SURMA m 3 - 9 April 2015

KxKa TrPkJPrvj KjmtJYj: (2~ kOÔJr kr) Fxm ßjfJ-TotL pJPf y~rJKjr KvTJr jJ yj, ßx \jq IiqJkT FoJ\C¨Lj @yoPhr ßjfOPfô KmFjKkk∫L vf jJVKrT \JfL~ TKoKar FTKa k´KfKjKihu Vf mMimJr k´iJj KjmtJYj TKovjJr (KxAKx) TJ\L rKTmC¨Lj @yoPhr xPñ ‰mbT TPrÇ TKovj xKYmJu~ xN© \JjJ~, ‰mbPTr @PV TKovj iPr KjP~KZu, k´KfKjKihuKa ßnJa V´yPer fJKrU KkKZP~ ßhS~Jr hJKm \JjJPmÇ ßx ßãP© fJrJ hJKm jJTY TrPmÇ KT∂á TKovjPT KmK˛f TPr jJVKrT TKoKa ÊiM oPjJj~jk© \oJ ßhS~Jr xo~ hM-Kfj Khj KkKZP~ ßhS~Jr IjMPrJi \JjJ~Ç F ZJzJ fJrJ KmFjKk ßjfJPhr oPiq ßTC KjmtJYPj IÄv KjPf YJAPu fJÅPT \JKoPj oMKÜ ßhS~J, pJÅrJ @®PVJkPj @PZj, fJÅrJ pJPf k´TJPvq FPx KjmtJYjL TotTJP§ IÄv KjPf kJPrj, ßx KmwP~ mqm˙J ßjS~Jr \jq AKxr TJPZ hJKm \JjJ~Ç KxAKx Imvq k´KfKjKihuPT yfJv TPrPZjÇ Ijq TKovjJrPhr xPñ ßTJPjJ krJovt jJ TPr SA KhjA KxAKx xJÄmJKhTPhr mPuj, oPjJj~jk© \oJ ßhS~Jr xo~ mJzJPjJ pJPm jJÇ kMKuPvr nP~ pJÅrJ kJKuP~ @PZj, fJÅPhr mqJkJPr TKovj TL mqm˙J ßjPm, \JjPf YJAPu KxAKx TJ\L rKTmC¨Lj xJÄmJKhTPhr mPuj, ÈF KmwP~ ßfJ @Ko @võ˜ TrPf kJKr jJÇ ßTC kJKuP~ gJTPu fJÅPT TLnJPm UMPÅ \ ßmr Trm?' F mqJkJPr KjmtJYj TKovjJr @mhMu ßoJmJrT mPuj, TJrS KmÀP≠ oJouJ gJTPu kMKuv ßV´¬Jr TrPmÇ TJrJVJPr @aT ßTC k´JgtL yPu fJÅPT \JKoj ßhS~Jr FUKf~Jr @hJuPfrÇ Fxm ßãP© TKovPjr KTZM TrJr ßjAÇ fPm TJrS KmÀP≠ oJouJ jJ gJTJ xP•ôS kMKuv pKh fJÅPT y~rJKj TPr, fJyPu TKovj ImvqA nNKoTJ rJUPmÇ mftoJj rJ\QjKfT ßk´ãJkPa x÷Jmq k´JgtL S ßjfJ-TotLrJ pJPf KjmtJYPj IÄv KjPf kJPrj FmÄ kMKuv pJPf fJÅPhr y~rJKj jJ TPr, ßx KmwP~ nNKoTJ rJUJr xMPpJV xÄKmiJj TKovjPT KhP~PZÇ @ufJl ßyJPxj mjJo @mMu TJPvPor oJouJr rJP~ (KcFu@r-45, 1993) yJAPTJat mPuPZj, KjmtJYj TKovPjr IVJi ãofJ rP~PZÇ xMÔM KjmtJYPjr ˝JPgt fJrJ KmKi-KmiJPjr xPñ jfMj xÄPpJ\jS TrPf kJrPmÇ fPm TKovj FUj kpt∂ ßxA ãofJ k´P~JV TPrKjÇ \JjPf YJAPu ˙JjL~ xrTJr KmPvwù ßfJlJP~u @yPoh mPuj, oPjJj~jk© \oJr fJKrU ßkZJPjJr hJKmKa TKovj ßoPj KjPf kJrfÇ kMKuv KmFjKkr k´JgtL S ßjfJ-TotLPhr pJPf y~rJKj jJ TPr FmÄ kMKuv TotTftJrJ KjmtJYjPT k´nJKmf TrJr oPfJ ßpxm mÜmq KhPòj, ßx KmwP~ TKovj nNKoTJ rJUPf kJrfÇ TJre, KjmtJYj TKovPjr ãofJ mqJkTÇ ßxaJ TrPu TKovPjr k´Kf fJPhr @˙J mJzfÇ PfJlJP~u @yPoh oPj TPrj, KmFjKkr k´KfKjKihPur xPñ KxAKxr FTJ mxJ FmÄ FTTnJPm Kx≠J∂ \JjJPjJ CKYf y~KjÇ TJre, fJÅr nMu yPu hJ~ KT∂á kMPrJ TKovjPT myj TrPf yPmÇ \JjPf YJAPu KmFjKkr ßY~JrkJrxPjr CkPhÓJ S xMKk´o ßTJat @Aj\LmL xKoKfr xnJkKf UªTJr oJymMm ßyJPxj mPuj, È@orJ ßp hJKmaMTM TPrKZuJo, ßxaJ kNre TrJ TKbj KZu jJÇ FaJ KbT, pJÅrJ TJrJVJPr @aT @PZj fJÅPhr mqJkJPr TKovPjr KTZMA TrJr ßjAÇ KT∂á pJÅPhr jJPo oJouJ @PZ mJ pJÅrJ nP~ kJKuP~ @PZj, fJÅPhr pJPf kMKuv y~rJKj jJ TPr, ßx KmwP~ KjPhtvjJ ßhS~Jr ãofJ TKovPjr @PZÇ' oJymMm ßyJPxj mPuj, ÈfmM KmFjKk KxKa KjmtJYPj IÄv ßjPmÇ fUj kMKuv pKh k´JgtL-xogtTPhr VeyJPr @aT TPr, ßxA hJ~ xrTJr S TKovjPT KjPf yPmÇ @orJ ßvw kpt∂ ßhUPf YJA, ßhvmJxLPT ßhUJPf YJA, xrTJr S TKovj TfaJ jVú yPf kJPrÇ' ßV´¬Jr-@fï, KmFjKkr ßjfJrJ xvrLPr pJPòj jJ: dJTJr hMA KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPj KmFjKk-xoKgtf ßo~r S TJCK¿ur khk´JgtLrJ ßV´¬Jr @fPï nMVPZjÇ @\ ßrJmmJr oPjJj~jk© \oJ ßhS~Jr ßvw KhPjS fJÅrJ xvrLPr KraJKjtÄ TotTftJr TJptJuP~ pJPòj jJÇ k´KfKjKir oJiqPo fJÅrJ oPjJj~jk© \oJ ßhPmjÇ KmFjKkr FTJKiT jLKfKjitJrT S x÷Jmq k´JgtLPhr xPñ TgJ mPu F fgq \JjJ ßVPZÇ dJTJ C•r S hKãe KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPj IÄv ßjS~Jr \jq oPjJj~jk© xÄV´y TrJ KmFjKkr Z~\j ßo~r S TJCK¿ur kPhr k´JgtL k´KfKjKir oJiqPo oPjJj~jk© \oJ ßhPmj mPu KjKÁf TPrPZjÇ fJÅrJ \JjJj, oPjJj~jk© xÄV´Pyr oPfJ \oJ ßhS~Jr ßãP©S k´JgtLPT KraJKjtÄ TotTftJr h¬Pr xvrLPr yJK\r yS~Jr @AKj mJiqmJiTfJ ßjAÇ fJA ^MKÅ T jJ KjP~ k´KfKjKir oJiqPoA \oJ ßhS~Jr Kx≠J∂ KjP~PZjÇ Imvq ^MÅKT, @fï S y~rJKjr @vïJ xP•ôS xmtJ®TnJPm Kfj KxKa KjmtJYPj xKâ~nJPm IÄv KjPò KmFjKkÇ F \jq oPjJj~jk© \oJ ßhS~Jr ßvw Khj @\ ßrJmmJr KmFjKkr ßjfOfôJiLj 20-huL~ ß\Ja yrfJu ßh~KjÇ ImPrJPir kJvJkJKv @\ ßhPvr xm ß\uJ, CkP\uJ, gJjJ, ßkRrxnJ S oyJjVPrr gJjJ~ gJjJ~ KmPãJn TotxKN Y ßhS~J yP~PZÇ VfTJu vKjmJr FT KmmOKfPf KmFjKkr pMVì oyJxKYm mrTf CuäJ F

TotxKN Yr ßWJweJ ßhjÇ KmFjKk ß\Ja ßrJmmJr ßgPT ÀKaj TPr yrfJu ßhS~Jr ßp rLKf YJuM TPrKZu, @\ ßgPT fJr ßZh kzuÇ KmFjKkr FTKa jLKfKjitJreL xN© \JjJ~, @VJoL 3 FKk´u vf jJVKrT \JfL~ TKoKa @jMÔJKjTnJPm dJTJr hMA KxKar ßo~r k´JgtL ßWJweJ TrPmÇ Fr @PV KjmtJYj TKovj k´JKgtfJ pJYJA-mJZJA xŒjú TrPmÇ Frkr KmFjKkr ßjfOfJô iLj ß\Ja kMPrJkMKr KjmtJYPj oPjJKjPmv TrPmÇ fUj mz ßTJPjJ WajJ jJ WaPu KvVKVrA yrfJu ßhS~Jr x÷JmjJ ToÇ fPm ImPrJi ImqJyf rJUJ yPf kJPrÇ hPur hJK~fôvLu ßjfJrJ muPZj, TLnJPm oJouJ-PV´¬Jr @fï TJKaP~ KjmtJYjL oJPb gJTJ pJ~, ßxaJA KmFjKkr vLwt ßjfOPfôr oNu nJmjJÇ TJre, hPur x÷Jmq ßo~r S TJCK¿ur khk´JgtLr k´J~ xmJA 20-huL~ ß\JPar YuoJj @PªJuPj KmKnjú jJvTfJr oJouJr @xJKoÇ kMKuv fJÅPhr UM\ Å PZÇ F \jq huKa ßTRvPur @v´~ KjP~PZÇ x÷Jmq k´JgtLPhr KjPhtvjJ ßhS~J yP~PZ, pJPf @AKj k´KfTJr ßkPf \JKoj @Pmhj TrJr @PVA oPjJj~jk© \oJ KhPf KVP~ kMKuPvr yJPf irJ jJ kPzjÇ pfaMTM x÷m ßV´¬Jr FKzP~ YuPf KjPhtvjJ ßhS~J yP~PZÇ F KmwP~ \JjPf YJAPu KmFjKkhuL~ FT\j x÷Jmq ßo~r khk´JgtL mPuj, ÈkMKuv ßWJweJ KhP~PZ oJouJr @xJKo yPuA ßV´¬Jr TrJ yPmÇ fJyPu @orJ ßTJj nrxJ~ xvrLPr yJK\r yP~ oPjJj~jk© \oJ KhPf pJm?' @PrT\j x÷Jmq ßo~r khk´JgtL mPuj, ÈoPjJj~jk© \oJ ßhS~Jr kr FT\j x÷Jmq k´JgtL KyPxPm @oJr ˆqJaJx kJfiJPmÇ fUj pKh @oJPT ßV´¬Jr TrJ y~, fUj ßhvmJxL FmÄ @∂\tJKfT ßVJÔLr TJPZ Fr @uJhJ oNuq hJÅzJPmÇ' Imvq, KxKa TrPkJPrvj KjmtJYj @APj (iJrJ-9) muJ yP~PZ, ßTJPjJ mqKÜ @hJuf TftOT ßlrJr @xJKo KyPxPm ßWJKwf yPu KfKj KjmtJYPj k´JgtL yS~Jr IPpJVq yPmjÇ KmFjKkr x÷Jmq k´JgtLPhr ßTC ßlrJr @xJKo KT jJ, fJ pJYJA TrJ pJ~KjÇ F KmwP~ \JjPf YJAPu KjmtJYj TKovjJr @mhMu ßoJmJrT VfTJu vKjmJr mPuj, ßTJPjJ oJouJr @xJKoPT @hJuf yJK\r yS~Jr KjPhtv KhPu KfKj pKh ßx ßoJfJPmT yJK\r jJ yj, fPm @hJuf ßx mqKÜr KmÀP≠ ßV´¬JKr kPrJ~JjJ \JKr TrPf kJrPmjÇ ßV´¬JKr kPrJ~JjJ \JKrr kr SA mqKÜ pKh KjitJKrf xoP~ @hJuPf yJK\r jJ yj, ßx ßãP© @hJuf fJÅPT ßlrJr ßWJweJ TrPmjÇ xN© \JjJ~, KmFjKkr x÷Jmq k´JgtLrJ oPjJj~jk© \oJ ßhS~Jr kr KjP\Phr jJPo gJTJ oJouJr KmwP~ @AKj k´KfTJr ßkPf xo~-xMPpJVoPfJ Có @hJuPf pJPmjÇ @hJuf ßgPT \JKojxy k´P~J\jL~ KjPhtvjJ ßkPu fJr krA k´JgtLrJ VexÄPpJPV jJoPf kJPrjÇ F xo~aJPf KmFjKk @AKj k´Kâ~Jr lu, xrTJr S @AjvO⁄uJ mJKyjLr @Yre ßhUPmÇ pKh ßhUJ pJ~, x÷Jmq k´JgtL S ßjfJ-TotLrJ @AKj k´KfTJr kJPòj jJ mJ kMKuv ßjfJ-TotLPhr ßV´¬Jr TrPZ, fUj KjmtJYj TrJ jJ-TrJ KjP~ YNzJ∂ Kx≠J∂ ßjS~J yPmÇ FTT TJCK¿ur k´JgtL KbT TrPf kJPrKj @.uLV dJTJ C•r S hKãe KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPj k´KfKa S~JPct FTT TJCK¿ur k´JgtL ßhS~Jr huL~ Kx≠J∂ gJTPuS VfTJu vKjmJr kpt∂ fJ TrPf kJPrKj @S~JoL uLVÇ @\ ßrJmmJr oPjJj~jk© hJKUPur ßvw KhjÇ xÄKväÓ ßjfJPhr xPñ TgJ mPu \JjJ pJ~, hPur hJK~fôkJ´ ¬ ß\qÔ ßjfJrJ ˙JjL~ ßjfJPhr xPñ hlJ~ hlJ~ ‰mbT TPrS TJCK¿ur k´JgtL KbT TrPf kJrPZj jJÇ k´Kf S~JPct VPz kJÅY-Z~\j TPr k´JgtL huL~ xogtj YJAPZjÇ F kKrK˙KfPf xKbT k´JgtL mJZJA TrPf ßjfJrJ KyoKvo UJPòjÇ kZPªr k´JgtLr mJAPr Ijq k´JgtLPhr KjmO• TrJ IPjTaJ hM„y TJ\ mPu \JKjP~PZj hJK~fôk´J¬ ßjfJrJÇ fPm 9 FKk´u oPjJj~jk© k´fqJyJPrr @PVA FTT TJCK¿ur k´JgtL KhPf kJrPmj mPu fJÅrJ @vJ k´TJv TrPZjÇ dJTJ-10 S 13 @xPjr TJCK¿ur k´JgtL KbT TrJr hJK~fô ßkP~PZj mJKe\qoπL ßfJlJP~u @yPohÇ \JjPf YJAPu KfKj mPuj, Èxogtjk´fqJvLPhr xPñ @oJr hMA hlJ ‰mbT yP~PZÇ @orJ FTT k´JgtL KhPf xão ymÇ KTZM S~JPct xoxqJ gJTPuS fJ oPjJj~jk© k´fqJyJPrr @PVA KbT TrJ x÷m yPmÇ' k´iJjoπL ßvU yJKxjJ TJCK¿ur k´JgtL KbT TrJr ßãP© ßjfJPhr FTaJ KhTKjPhtvjJ KhP~PZjÇ fJ yPò S~Jct xnJkKf S xJiJre xŒJhTPhr TJCK¿ur kPh xogtj TrJ pJPm jJÇ @mJr TJCK¿ur k´JgtLPhr S~Jct xnJkKf mJ xJiJre xŒJhT TrJ pJPm jJÇ ßmv KTZM S~JPctr TJCK¿u yPuS FUj kpt∂ TKoKa IjMPoJhj kJ~KjÇ KxKa KjmtJYPjr kr oyJjVPrr TKoKa Vbj TrJ yPmÇ F ZJzJ hJK~fôkJ´ ¬ ßjfJrJ k´JgtL xogtPjr ßãP© huL~ S TP~TKa xÄ˙Jr \Krk k´KfPmhj, k´JgtLr IfLf TotTJ§ FmÄ mqKÜVf \jKk´~fJ-Fxm oJjh§ KmPmYjJ~ ßjS~J yPòÇ dJTJ-6, 7, 12 S 18 @xPj hJK~fô ßkP~PZj @S~JoL uLPVr xnJkKfo§uLr xhxq ˝J˙qoπL ßoJyJÿh jJKxo, TJ\L \Jlr CuäJy, ßvU l\uMu TKro ßxKuo S xJyJrJ UJfMjÇ k´JgtL xogtPjr Kmw~Ka ßTJj kptJP~ @PZ, \JjPf YJAPu ßvU l\uMu TKro ßxKuo mPuj, Èk´Kf S~JPct VPz kJÅY-Z~\j TPr k´JgtL kJS~J pJPòÇ fJÅPhr xPñ ‰mbT TPrKZÇ 9 FKk´Pur oPiq FTT k´JgtL ßhS~J

x÷m yPm mPu @vJ TrKZÇ' dJTJ-11 S 17 @xPjr hJK~fô ßkP~PZj hPur @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT oMyJÿh lJÀT UJjÇ KfKj mPuj, fJÅr FuJTJ~ k´Kf S~JPct YJr\j TPr k´JgtL kJS~J ßVPZÇ FTT k´JgtL ßhS~Jr ßYÓJ TrPZjÇ k´JgtL mJZJAP~r \jq dJTJ-4, 5, 8 S 9 @xPj hJK~fô ßkP~PZj Kv·oπL @Kor ßyJPxj @oMÇ dJTJ-14, 15 S 16 @xPjr hJK~Pfô @PZj TOKwoπL oKf~J ßYRiMrLÇ ßUJÅ\ KjP~ \JjJ ßVPZ, Fxm @xPjS TJCK¿ur k´JgtL KbT TrPf kJPrjKj hJK~fôkJ´ ¬ ßjfJrJÇ F ZJzJ @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT ˙JjL~ xrTJroπL ‰x~h @vrJlMu AxuJoPT xojõ~T TPr k´JgtLPhr xogtPj k´YJr-k´YJreJr \jq FTKa TKoKa TrJ yP~PZÇ TKoKar IjqrJ yPuj oJymMm Cu @uo yJKjl, hLkM oKj, mJyJCK¨j jJKZo, yJKmmMr ryoJj KxrJ\, Ko\tJ @\oÇ

APuTvj 2015: (42 kOÔJr kr) rSvj IJuL: 2010 xJPu VKbf TKoCKjKa ACjJAPac kJKatr k´JgtL KyPxPm ßmgjJu KV´j F§ ßmJ ßgPT oPjJj~j ßkP~PZj rSvj IJuLÇ aJS~Jr yqJoPuax FuJTJ~ 13 mZr ßgPT mxmJx TPr IJxJ rSvj IJuL mJÄuJPhPv gJTJm˙J~ ZJ©rJ\jLKfr xJPg \Kzf KZPujÇ APfJoPiq KfKj aJS~Jr yqJoPuax TPuP\r ZJ©xÄxPhr xnJkKf KjmtJKYf yj FmÄ Vnetr KyPxPm hJK~fô kJuj TPrPZjÇ fJr ßhPvr mJKz ßoRunLmJ\Jr ß\uJr TáuJCzJ~Ç oPjJ~j \oJ S k´fqJyJPrr ßvw fJKrU 9 FKk´u 30 oJYt, ßxJomJr kpt∂ KZPuJ Vf kJutJPoP≤r ßo~JhTJuÇ Kj~oJjMpJ~L SAKhj IPaJPoKaTqJKu ßnPñ pJ~ kJutJPo≤Ç Fr IJPV 26 oJYt kJutJPoP≤r 201415 ßxvPjr mx∂TJKuj IKiPmvPjr xoJK¬r oiqKhP~ 30 oJYt kpt∂ xTu TJptâo ˙KVf ßWJweJ TrJ y~Ç 7 ßo'r KjmtJYPj pJrJ KjmtJKYf yPmj fJPhr vkg FmÄ jfáj K¸TJr KjmtJYj IjMKÔf yPm 18 ßo FmÄ jfáj k´iJjoπL oyJoJjq rJeLPT jfáj kJutJPo≤ CPÆJiPjr IjMPrJi \JjJPmjÇ 27 ßo TáAj K¸PYr oiq KhP~ IJmJr pJ©J Êr∆ TrPm jfáj kJutJPo≤Ç ßVP\a IjMpJ~L IJVJoL 9 FKk´u k´JgtLPhr oPjJj~jk© k´hJj S k´fqJyJPrr ßvw fJKrUÇ xTu k´JgtLPT nJrk´J¬ KraJKjtÄ IKlxJPrr TJPZ SAKhj KmTJu 4aJr oPiq oPjJj~jk© \oJ KTÄmJ k´fqJyJr TrPf yPmÇ kJutJPoP≤r SP~mxJAPar fgq IjMpJ~L ßnJaJr yS~Jr xmtPvw fJKrU 21 FKk´u, oñumJrÇ SAKhj KmTJu 5aJ kpt∂ ßnJa ßrK\ˆJr TrJ pJPmÇ FZJzJ k´Ké ßnJPar IJPmhj TrJ pJPm 28 FKk´u, oñumJr kpt∂Ç

AKoPVsvj S AÄKuv kKrK˙KfPf ÈÈAKoPV´vj @Aj S AÄKuv uqJñMP~P\r jLKfoJuJr xJŒsKfT kKrmftjÈÈ KjP~ Vf 31 oJYt oñumJr u¥Pj FT xÄmJh xPÿuj TPr yqJoPua ßasKjÄ ßx≤JrÇ FPf AKoPV´vj @APjr jJjJ KhT FmÄ KnxJ @PmhPj AÄKuv uqJñMP~\ ßaˆ KjP~ Km˜JKrf fgq fáPu iPrj @Aj\LmL S AÄKuv uqJñMP~\ krLãTrJÇ xÄmJh xPÿuPj KuKUf mÜmq kJb TPrj ßyoPua ßasKjÄ ßx≤JPrr kKrYJuT \JoJu @yohÇ F xo~ xJÄmJKhTPhr KmKnjú k´Pvúr C•r ßhj, mqJKrˆJr S xKuKxar ßoJyJÿh @mMu TJuJo, ßyoPuax ßasKjÄ ßx≤JPrr ßyc Im AÄKuv uqJñMP~\ rmJast lg FmÄ KasKjKa TPu\ u¥Pjr AÄKuv uqJñMP~\ krLãT ßcmrJ ßkrLÇ xÄmJh xPÿuPj KuKUf mÜPmq \JoJu @yoh mPuj, F mZr KxKaP\jvLk KTÄmJ Kun aá KrPoAj @PmhPjr ßãP© AÄKuv uqJñMP~\ KrPTJ~JrPo≤ Fr ßTJj kKrmftj @PxKjÇ Vf 28 IPÖJmr 2013 xJu ßgPT YJuM yS~J Km1 FmÄ uJAl Aj hqJ ACPT ßaˆ FUjS mJiqfJoNuT KyPvPm myJu @PZÇ ÊiMoJ© YuKf mZPrr 6 FKk´u ßgPT AÄKuv uqJñMP~\ xJKatKlPTPar ßãP© oJ© 2Ka k´KfÔJjPT IjMPoJhj KhP~PZ ßyJo IKlxÇ ˆáPc≤, ¸JCx FmÄ Km\Pjx KnxJ k´JgLtPhr \jq @AAFuKaFx FmÄ KasKjKa TPuP\r xJKatKlPTa V´yj TrPm ßyJo IKlxÇ F KjP~ KmÃJK∂r ßTJj ImTJv ßjA muPuj, \JoJu @yohÇ AÄKuv uqJñMP~\ ßaˆ KjP~ Vf TP~TmZPr ßp fáuTJuJo TJ¥ yP~PZ, fJPf ãKfV´˙ yP~PZj ßUJh KnxJ @PmhjTJrLrJAÇ KnxJ @PmhPj TUjA IxhMkJ~ Imu’j TrJ CKYf j~ mPu of ßhj xKuKxar PoJyJÿh @mMu TJuJoÇ KfKj mPuj, fJPf hLWt ßo~JPh ãKfV´˜ yS~Jr x÷JmjJA ßmKvÇ xJŒsKfT xoP~ AÄKuv uqJñMP~\ krLãJ~ kJPvr yJr 25-30 nJV TPo @xPZ mPu \JjJj rmJast lgÇ KfKj mPuj k´P~J\jL~ k´˜KM f mqKfPrPT krLãJ ßTPªs CkK˙f yS~Jr TJrPjA F kJPvr yJr ToPZÇ fJA AÄKuv ßaˆ mMKTÄ ßhS~Jr @PVA pgJpg k´˜KM fr krJovt KhP~PZj KfKjÇ PcmrJ PkrL mPuj, Axu, Km1 krLãJ KTÄmJ uJAl Aj hqJ ACPT ßaˆ fJPhr \jqA TKbj, pJPhr AÄKuv

uqJñMP~\ Fr hãfJ Axu FK≤s ßuPnPur KjPY rP~PZÇ

xJÄmJKhTPhr xJPg FoKk kJvJkJKv KfKj KumPco ßgPT oPjJj~j uJn TrJ~ hPur ßjfímPO ªr k´KfS TífùfJ k´TJv TPrjÇ Vf 29 oJYt, ßrJmmJr xºqJ~ kNmt u¥Pjr ßyJ~JAaYqJPku ßrJc˙ Klˆ PrÓáPrP≤ xJÄmJKhT KoZmJy \JoJPur kKrYJujJ~ IjMKÔf ofKmKjo~ xnJ~ mÜmq rJPUj xJ¬JKyT jfáj Khj xŒJhT S mOKav-mJÄuJPhv ßY’Jr Im ToJPxtr cJAPrÖr ß\jJPru oKym ßYRiMrL, xJ¬JKyT ßhv kK©TJ’r xŒJhT fJAKZr oJyoMh, ߸asJo mJÄuJ ßrKcS S xJ¬JKyT jfáj Khj’r KcPrÖr KoZmJy \JoJu, u¥jmJÄuJ ßk´xTîJPmr IVtJjJAK\Ä ßxPâaJKr oKfCr ryoJj ßYRiMrL, ßVJuJkV† ßyuKkÄ yqJ¥x Fr ßY~JroqJj ßlrPhRx @uo, u¥jKmKcKjC\24 caTo Fr xŒJhT \JKTr ßyJPxj TP~Z, mqmxJ~L vKrláu AxuJo, xJÄmJKhT ßr\JCu TKro oOiJ S KmvõjJg FAc’r ßk´x ßxPâaJKr vJy ßxJkjÇ ofKmKjo~TJPu mÜJrJ mPuj, ßoJyJÿh xMufJj fÅJr ßoiJ S ßpJVqfJr mPuA mOPaPjr oNuiJrJr FTKa rJ\QjKfT hPur k´JgLtfJ uJPn xão yP~PZjÇ oPjJj~j ßkPf KjÁ~ fÅJPT PpJVqfJr krLãJ~ C•Let yPf yP~PZÇ FKa FTKa mz k´JK¬Ç fÅJr FA oPjJj~j k´JgtL k´mJxL mJXJKu TKoCKjKar oMU Cöu TPrPZÇ mÜJrJ fÅJr \LmPj xJluq TJojJ TPr KjmtJYPj Km\P~r mqJkJPr IJvJmJh TJojJ TPrjÇ CPuäUq, TJCK¿uJr ßoJ” xMufJj jgtSP~uPxr mqJÄVr KxKaPf Vf 40 mZr iPr mxmJx TrPZjÇ hLWtKhj ßgPT KmKnjú xoJ\PxmJ S rJ\QjKfT TJP\ pMÜ ßgPT KfKj Kj\ TKoCKjKaxy oNuiJrJ~ xŒOÜ yjÇ Fxm TotiJrJ~ 2012 xJPu ßoJ” xMufJj mqJÄVr KxKar ßVJP~Pcj FuJTJ ßgPT TJCK¿uJr KjmJtYf yjÇ FZJzJ mqmxJ~L KyPvPm fJr kKrKYKf xmtoyPu xMKmKhfÇ KfKj PV´aJr KxPua TJCK¿u ßYˆJr KrK\~Pjr nJAx ßY~JroqJj S mqJÄVr mJÄuJPhvL SP~uPl~Jr FPxJKxP~vPjr lJC¥Jr ßY~JroqJjÇ FoKk k´JgLt ßoJ” xMufJPjr ßhPvr mJKz KxPuPar hKãe xMroJr \JuJukMr ACKj~Pjr ßoJTJoPhJ~Jr V´JPoÇ KfKj 5 TjqJ S 1 kMP©r \jTÇ

ßVJuJo KTmKr~Jr ßã© kJvJkJKv TKoCKjKar Cjú~PjS ßrPU pJPòj k´vÄxjL~ nNKoTJÇ fJr FAxm AKfmJYT nNKoTJr oNuqJ~j KyPxPmA KfKj FmJr KxKnT FS~Jct I\tj TPrjÇ ßoJyJÿh ßVJuJo KTmKr~J 1986 xJPu IKrP~≤Ju T≤sJTvj ßTJŒJKj jJPor KjP\r mqmxJ k´KfÔJPjr ßVJzJk•j TPrjÇ mftoJPj KfKj T≤sJTvj mqmxJ~ Ifq∂ xlu FA k´KfÔJjKar cJAPrÖr S ßk´JkJAaPrr hJK~fô kJuj TrPZjÇ mqmxJr kJvJkJKv ßVJuJo KTmKr~J TKoCKjKar IPjT xÄVbPjr xJPg xKâ~nJPm \Kzf rP~PZjÇ AKfoPiq xlu KmsKavmJÄuJPhKvPhr KjP~ k´TJKvf É\ É-Pf ßVJuJo KTmKr~Jr \LmjmO•J∂ xKjúPmKvf yP~PZÇ ÊiM pMÜrJP\qA j~ mJÄuJPhPvS Kj\ IûPur Cjú~Pj ßVJuJo KTmKr~Jr rP~PZ CPuäUPpJVq ImhJjÇ hKrhs \jxJiJrePT KfKj xm xo~ xJiqoPfJ xyJ~fJ TPrPZj FmÄ TPr pJPòjÇ mJuJVP†r mJKxªJ ßVJuJo KTmKr~J k´mJPx mJuJV†mJxLr FTfJ iPr rJUPf KjruxnJPm TJ\ TPr pJPòjÇ k´mJxL mJuJV† SxoJjLjVr FcáPTvj asJPˆr uJAl ßo’Jr KyPxPm xÄVbPjr xJPg KfKj pMÜ rP~PZj ßxA 1992 xJu ßgPTÇ kJvJkJKv KmKnjú xoP~ GKfyqmJyL FA xÄVbPjr xnJkKf, xJiJre xŒJhT S ßas\JrJr KyPxPm hJK~fô kJuj TPrPZjÇ FZJzJS KfKj k´mJxL mJuJV† @hvt CkP\uJ xKoKfr xnJkKfr hJK~fô kJuj TPrPZjÇ 2004 xJPu ßVJuJo KTmKr~J Kj\ CPhqJPV k´KfÔJ TPrPZj fJKoo yJxkJfJuÇ 10 vpqJ KmKvÓ FA yJxkJfJuKa mJuJVP†r k´fq∂ IûPur oJjMPwr KYKT“xJ~ rJUPZ KmPvw ImhJjÇ FKhPT kMÀÏJr k´hJj CkuPã aJS~Jr yqJoPuaPxr TJCK¿u yPu @P~JK\f FqJS~Jct k´hJj IjMÔJPj FqJS~Jct k´J¬Phr yJPf FqJS~Jct fMPu Phj aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur ¸LTJr S lJˆt KxKaP\j TJCK¿uJr @»Mu oMKTf YMjMú FoKmA FmÄ PckMKa PulPajqJ≤ ToqJ¥Jr \j uJcVqJaÇ Fxo~ @PrJ CkK˙f KZPuj, aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur PckMKa ¸LTJr TJCK¿uJr UJKux CK¨j @yPoh, xJPmT ¸LTJr Ko\ PuxKu, TJCK¿uJr S aJS~Jr yqJoPuaPxr Tj\JrPnKan kJKatr KucJr KkaJr PVJø, aJS~Jr yqJoPuaPxr PumJr kJKatr KucJr TJCK¿uJr rJPxu xqJ¥Jxt, xJPmT TJCK¿uJr PyuJu @æJxxy @PrJ IPjPTÇ FqJS~Jct k´JK¬r kr PVJuJo KTmKr~J fJr IjMnKN f \JjJPf KVP~ mPuj, TJP\r ˝LTíKf fJPT @PrJ nJPuJ TJ\ TrPf CÆM≠ TrPm FmÄ fJr TJP\r kKrKiS @PrJ mJKzP~ KhPmÇ CPuäUq, aJS~Jr yqJoPuaPxr F mqmxJ~L fJr ˘L, 3 PZPu S 2 PoP~PT KjP~ kNmt u¥Pjr käJPˆJ FuJTJ~ mxmJx TPrjÇ


44 UmrJUmr

SxoJjLPf jJoPuJ Fr lPu KxPuamJxLr hLWtKhPjr FTKa hJKm mJ˜Pm „kuJn TrPuJÇ Vf 1 FKk´u, mMimJr KmTJu 5aJ 20 KoKjPa 130 \j pJ©L KjP~ hMmJA PgPT SxoJjL KmoJmªPr Imfre TPr ÈlîJA hMmJA' F~JruJAP¿r PmJK~Ä 737-800Ç kPr SxoJjL KmoJmªPr jmKjKotf KrlMP~KuÄ Pˆvj PgPT \ôJuJKj xÄV´y TPr xºqJ 6aJ 40 KoKjPa PmJK~ÄKa 163 \j pJ©L KjP~ Plr hMmJAP~r CP¨Pvq PZPz pJ~Ç SA lîJAPa hMmJA PgPT KxPua WMrPf @xJ KlKukJAPjr jJVKrT lJPfoJ PYRiMrL \JjJj, Fr @PVS KfKj FTmJr mJÄuJPhv WMPr PhUPf FPxKZPujÇ PxmJr AòJ gJTJ xP•ôS xo~ ˝·fJr TJrPe KxPua @xPf kJPrjKjÇ fPm, FmJr xrJxKr KxPuPa KmoJj lîJAa YJuM yS~J~ KfKj KxPuPa FPxPZjÇ F\jq KfKj Pmv @jKªf mPuS \JjJjÇ KxPua FoFK\ SxoJjL KmoJjmªPrr mqm˙JkT yJKl\ @yoh mPuj, mMimJr KmPTPu lîJA hMmJA'r FTKa KmoJj SxoJjL KmoJmªPr Imfre TPrÇ kPr KrlMP~KuÄ Pˆvj PgPT \ôJuJKj xÄV´y TPr Plr hMmJAP~r CP¨Pvq PZPz pJ~Ç CPuäUq, 1998 xJPu SxoJjL KmoJmªrPT @∂\tJKfT KmoJjmªr KyPxPm PWJweJ TrJ y~Ç KT∂á KrlMP~KuÄ mqm˙J jJ gJTJ~ Vf 17 mZr SxoJjL PgPT xrJxKr @∂\tJKfT lîJAa YJuM x÷m y~KjÇ \ôJuJjL xoxqJr TJrPe Fr @PV KmPhvL F~JruJA¿èPuJr PTJj lîJAa SxoJjLPf Imfre TPrKjÇ Vf 24 oJYt PgPT SxoJjL @∂\tJKfT KmoJjmªPr jmKjKotf KrlMP~KuÄ Pˆvj PgPT krLãJoNuTnJPm KrlMP~KuÄ ÊÀ y~Ç

ßyJ~JAaYqJPkPu IJxPZ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿uÇ xÄÛJrTJ\ ßvPw 2018 xJPu FA nmPjA TJCK¿Pur TJptJu~ ˙JjJ∂Krf yPmÇ mJrJr KjmtJyL ßo~r uMflár ryoJj Vf 23 oJYt ßxJomJr nmjKa kKrhvtj TPrjÇ kNmt u¥Pjr oJumJKr ßkäPx aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur mftoJj TJptJu~ ImK˙fÇ hLWt k´J~ 20 mZr pJmf TJCK¿u nJzJ YMKÜPf FA nmjKa mqmyJr TrPZÇ Kj\˝ nmPj TJptJu~ ˙JjJ∂Krf yPu mZPr k´J~ 13 KoKu~j kJC¥ xJvs~ yPm mPu \JKjP~PZj mJrJr ßo~r uMflár ryoJjÇ pJ mftoJPj TJCK¿Pur nJzJ mJmh UrY yPòÇ ßo~r \JjJj, yJxkJfJPur kMrPjJ nmjKa KTjPf TJCK¿Pur mq~ yPò 9 KoKu~j kJC¥Ç pJ mftoJj nmPjr FT mZPrr nJzJr YJAPfS ToÇ uMflár ryoJj mPuj, FUJPj TJCK¿u nmj ˙JjJ∂Krf yPu FUJPjA VPz CbPm TKoCKjKar k´JjPTªsÇ ßpUJPj TJCK¿Pur k´J~ 13 yJ\Jr ˆJPlr oPiq k´J~ Kfj yJ\Jr ˆJl jfáj nmPj TJ\ TrPf kJrPmjÇ ßyJ~JaYqJkPu hs∆fVKfPf FKVP~ YuPZ âxPrAu uJAj ˙JkPjr TJ\Ç pJ 2018 xJPur oPiq ßvw TrJr TgJ rP~PZÇ IJmJr 2025 xJPur oPiq ßyJ~JaYqJku KnvPjr kKrkNet mJ˜mJ~Pjr TgJ rP~PZÇ Fxm k´TP·r oJiqPo mJÄuJPhKv IiMqKwf ßyJ~JAaYqJPku FuJTJ~ \LmjpJ©J FmÄ mqmxJ-mJKeP\q @oMu kKrmftj IJxPmÇ FAxm k´TP·rA FTKa IÄv yPò TJCK¿Pur aJCj yu k´KfÔJÇ TJCK¿Pur ßyc Im ßlPxKuKa oqJPj\oqJ≤ ßTAg ßl∑xJr \JjJj, AÄKuv

3 - 9 April 2015 m SURMA

ßyKrPa\ KuPˆc FA nmPjr xJoPj ßTJPjJ kKrmftj @jJ pJPm jJÇ fPm nmPjr ßnfPrr TJbJPoJr Cjú~j yPmÇ pJr xÄÛJrTJ\ ßvw TrPf UrY yPm k´J~ 70 KoKu~j kJC¥Ç kÅJY ßgPT Z~ mZPrr oPiqA nJzJ mJmh FA Igt xJvs~ yP~ pJPm mPu oPj TPr TJCK¿uÇ ßo~r mPuj, jfáj nmj ßTjJr ßãP© mJrJr Tr hJfJPhr Skr pJPf ßTJPjJ mJzKf YJk jJ kPz ßx\jq k´P~J\Pj fyKmu xÄV´Py KmT· mqm˙J KmPmYjJ TrJ yPmÇ ˙JjL~ mqmxJ~LrJ oPj TPrj, ßyJ~JAaYqJPkPu TJC¿u nmj ˙JjJ∂Krf yPu fJ FA FuJTJr mqmxJ mJKeP\qr \jq jfáj x÷JmjJr ÆJr CPjìYe TrPmÇ Kˆsa oJPTtPar ßZJa mqmxJK~rJS pJPf FA CjúKfr IÄKvhJr yPf kJPrj ßxKhPT hOKÓ ßh~JrS @ymJj rP~PZÇ ßo~r uMflár ryoJPjr kPã ßk´Krf FT xÄmJh KmùK¬Pf muJ y~, Vf mZPrr oJYt oJPx CPÆJij y~ ßyJ~JAaYqJku Knvj k´P\ÖÇ FA k´P\Ö xŒjú yPm 2018 xJPuÇ fUj ßyJ~JAaYqJku FuJTJ~ IgtQjKfT k´mKO ≠ hJzJPm 5 KmKu~j kJCP¥Ç 2025 xJPur oPiqA FUJPj xJPz Kfj yJ\Jr jfáj mJKzWr KjoJte FmÄ 5 yJ\Jr jfáj YJTárLr xMPpJV xOKÓ yPmÇ Foj x÷JmjJr kr jfáj TPr pMÜ yPuJ ßyJ~JAaYqJkPu aJS~Jr yqJoPuaPxr aJCj yuÇ 4 fuJKmKvÓ FA nmPjr k´go fuJ~ TKoCKjKar \jq KxKnT yJm, KÆfL~ fuJ~ TJCK¿u ßY’Jr FmÄ fífL~ fuJ~ IKlxxy jJjJ xMKmiJ KjKÁf yPmÇ ßo~r uMflár ryoJj @vJmJKh aJCj yu ßyJ~JAaYqJkPu ˙JjJ∂Prr oiqKhP~ FA FuJTJr mqmxJ mJKeP\q jfáj FT x÷JmjJr ÆJr CÿÜ yPmÇ

@AKxKx ßgPT oM˜JlJ muPuj, ÈA≤JrjqJvjJu KâPTa TJCK¿u (@AKxKx) xnJkKfr kJvJkJKv @Ko FT\j oJjMwÇ KâPTPar FA \JKu~JKfr KvTJr mJÄuJPhv jJ yP~ Ijq ßhv yPuS k´KfmJh TrfJoÇ k´KfmJPhr pPgÓ pMKÜxñf TJreS KZuÇ @oJr TJPZ xmPYP~ mz TgJ yPuJ @AKxKx ßk´KxPc≤ kPhr ßYP~ ßhv mzÇ' \JjJPuj, 16 PTJKa oJjMwPT ÈPZJa' TPr F kPh gJTPf YJj jJ KfKjÇ ßxAxJPg @AKxKx xnJkKf kh ßgPT khfqJPVrS ßWJweJ ßhjÇ APfJoPiq khfqJVk©S kJKbP~ KhP~PZj @AKxKxPfÇ xÄmJh xPÿuPj KfKj @AKxKx ßY~JroqJj nJrPfr jJrJ~e˝JoL v´LKjmJxj KmfKTtf mqKÜ KyPxPm IKnKyf TPr mPuj, ÈpJrJ IxJÄKmiJKjT S Kj~ojLKfr PfJ~JÑJ TPr jJ, fJPhr xPñ @Ko TJ\ TrPf kJKr jJÇ ' FmJPrr KmvõTJPk hMhJt ∂ kJrlot TPrPZ mJÄuJPhv huÇ k´gomJPrr oPfJ KmvõTJPkr ßTJ~JatJr lJAjJPu ßUPuPZ uJu-xmMP\r \JKxtiJrLrJÇ fPm ßTJ~JatJr lJAjJPu @ŒJ~JrPhr KTZM KmfKTtf Kx≠JP∂r KvTJr y~ mJÄuJPhvÇ lPu ßvw @Pa nJrPfr TJPZ ßyPr KmvõTJk ßgPT KmhJ~ KjPf y~ aJAVJrPhrÇ KâPTa nÜrJ 19 oJPYtr kr ßgPTA ßãJPn ßlPa kPzPZÇ @AKxKx xnJkKf KyPxPm pUj oM˜lJ TJoJu asKl KhPf kJPrjKj KTÄmJ oPûr @vkJPvS KZPuj jJÇ fUj ßãJPnr oJ©J @PrJ mJPzÇ Kj~o IjMpJ~L, ‰mKvõT k´KfPpJKVfJ~ KâPTPar Kj~πT xÄ˙Jr xnJkKfA asKl ßh~Jr TgJÇ KT∂á Kj~o ßnPX 29 oJYt IPˆsKu~J hPur IKijJ~T oJAPTu TîJPTtr yJPf asKl fáPu ßhj @AKxKxr ßY~JroqJj nJrPfr Fj vsLKjmJxjÇ TJre KyPxPm CPuäU TrJ y~, mJÄuJPhv-nJrf

oqJPY @ŒJ~JrPhr KmfKTtf Kx≠JP∂r xoJPuJYjJ TPrj oM˜lJ TJoJuÇ F\jqA fJPT asKl ßh~J ßgPT mKûf TPr @AKxKxÇ IPˆsKu~J~ gJTPfA Kmw~Ka KjP~ ßãJn k´TJv TPrj oM˜lJ TJoJuÇ mJÄuJPhPvr KâPTa nÜrJ IPkãJ~ KZPuj oM˜lJ TJoJPurÇ TUj KfKj ßhPv @xPmjÇ fJr oMU ßgPTA TL ßWJweJ @Px ßxKa \JjJr @V´PyÇ gJA F~JrSP~P\r FTKa lîJAPa hMkrM 12aJ 35 KoKjPa yprf vJy\JuJu @∂\tJKfT KmoJjmªPr Imfre TPrj oM˜lJ TJoJuÇ KmoJjmªPrA xÄmJh xPÿuPjr @P~J\j TrJ y~Ç oM˜lJ TJoJu mPuj, ÈKfj mZr @AKxKxr FK\KTCKan ßo’Jr KZuJo, Frkr hMA mZr xy-xnJkKf FmÄ 9 oJx @AKxKxr xnJkKf KyPxPm hJK~Pfô KZuJoÇ F xoP~r oJP^ @oJr \LmPjr xmPYP~ èÀfôkeN t FmÄ fJ“kptkeN t Kmw~Ka @\ fáPu irKZÇ KâPTPa @Aj @PZ, TJr TL Tftmq, FojKT ßk´KxPcP≤r TL Tftmq ßxKaS CPuäU @PZÇ @AKxKxr 3.3 iJrJ IjMpJ~L, QmKvõT aMjJt PoP≤r KvPrJkJ fMPu ßh~Jr hJK~fô xnJkKfrÇ ßx KyPxPm 29 fJKrU lJAjJPu asKl ßh~Jr TgJ KZu @oJrÇ KT∂á lJAjJu ßUuJr @PVr Khj YJrkJÅY\j KcPrÖr @oJPT muPuj, @kKj @ŒJ~JrPhr KjP~ ßp xo˜ mÜmq KhP~PZj, fJ k´fqJyJr TPr ßjjÇ fJPhrPT @oJr IkJrVfJ k´TJv TruJoÇ mJÄuJPhPvr 16 ßTJKa oJjMwPT mJh KhP~ @Ko fJ k´fqJyJr TrPf kJrm jJÇ fUj fJrJ muu, @VJoLTJu (29 oJYt) @kKj kMrÛJr ßhPmj jJÇ muuJo, @Ko gJTPf ßfJ Ijq ßTC kMrÛJr ßh~Jr IKiTJr rJPU jJÇ @kjJrJ FaJ TrPf kJPrj jJÇ @kjJrJ KâPTaPT Tmr ßhPmj jJÇ @oJPT QTKl~f KhPf muPu @Ko \mJm KhPf mJiqÇ Fr mJAPr KTZM yPm jJÇ' mJÄuJPhv nJrf oqJY KjP~ KfKj @PrJ mPuj, Í19 oJYt mJÄuJPhv nJrf oqJPY xnJkKf KyPxPm oJPb KZuJoÇ ßouPmJPjtr oJPb FA k´gomJPrr oPfJ SAKhj ßTJPjJ ¸JAcJr TqJPorJ KZu jJÇ xrJxKr @AKxKx ÆJrJ kKrYJKuf \J~J≤ KÙPj ßhUJ ßVPZ ÈK\PfVJ nJA K\PfVJ, AK¥~J K\PfVJ'Ç xJPg xJPg KxAS'PT ßcPT k´KfmJh TPrKZÇ KfKj ToJKvt~Ju oqJPj\JrPT ßcPT mº TrJr \jq mPuPZjÇ KT∂á ßxKa mº y~KjÇ IgY @oJPhr ßhPv pUj KmvõTJk yP~PZ, @orJ FTKa hJKz KTÄmJ ToJ mxJPf yPuS fJPhr IjMoKf KjPf yP~PZÇ oqJPY ßxKhj kMPrJkMKr ßaTPjJuK\ mqmyJr TrJ y~KjÇ @Ko ßfJ @ŒJ~JrPhr KmkPã ßTJPjJ TgJ mKuKjÇ @ŒJ~JrJS oJjMwÇ nMu yPf kJPrÇ pKh ßxKhj láu ßaTPjJuK\ mqmyJr yPfJ, fJyPu xfq KogqJ k´oJe TrJ ßpPfJÇ TP~TKa KmfKTtf Kx≠JP∂ mJÄuJPhv ßgPT mJrmJr ßlJj ßpPf uJVPuJÇ VqJuJKrPf gJTJ ßkJÓJr käqJTJPct KuUJ ßhUuJoÇ @AKxKx oJPj AK¥~Jj KâPTa TJCK¿uÇ oqJY ßvPw ßmr yS~Jr kr oqJY KjP~ hM”U k´TJv TPrKZÇ xJÄmJKhPTr k´Pvúr \mJPm mPuKZ @Ko ßfJ @AKxKxr xnJkKfÇ AK¥~Jr xnJkKf jAÇ @AKxKx pKh AK¥~Jr yP~ pJ~ fJyPu @oJr khfqJV TrJ CKYfÇ" oM˜lJ TJoJu k´vú ßrPU mPuj, Èßp oJjMwKa (Fj vsLKjmJxj) fJr ßhPvr oJjMPwr TJPZS Ff KmfKTtf, KfKj pKh @AKxKxr ßY~JroqJPjr hJK~Pfô gJPTj, fJyPu KâPTa FKVP~ pJPm KTnJPm?' F xo~ CkK˙f xJÄmJKhTPhr CP¨v TPr oM˜lJ TJoJu mPuj, ÈFUj @kjJrJA muMj @Ko khfqJV Trm KT jJ?' xJÄmJKhTrJ ÈyqJÅ' muJr kr KfKj mPuj, ÈfJyPu @Ko khfqJV TruJoÇ @oJr khfqJVk© FUj @AKxKxPf pJPmÇ FUj ßgPT @Ko k´JÜj xnJkKfÇ'


UmrJUmr 45

SURMA m 3 - 9 April 2015

@mJr mäVJr KhP~ TáKkP~ FT\j oJjMwPT UMj TPr ßlPuPZj fJÅrJÇ mäVJr S IjuJAj ßuUT S~JKvTár ryoJjPT (27) yfqJr kr kJKuP~ pJS~Jr xo~ irJ kzJ FA hMA oJhsJxJZJ© xJÄmJKhTPhr TJPZ Foj TgJ mPuPZjÇ kMKuv S k´fqãhvtLrJ \JjJj, 30 oJYt, ßxJomJr xTJu xJPz j~aJr KhPT rJ\iJjLr ßf\VJÅSP~r hKãe ßmèjmJzL hLKkTJr ßoJPz k´TJPvq TáKkP~ yfqJ TrJ y~ S~JKvTárPTÇ K\TÀuäJy, @KrlMuxy Kfj\j yfqJTJP§ IÄv ßjjÇ WajJ˙Pu gJTJ TP~T\j Ky\zJ, ˙JjL~ IjqJjq oJjMw S kMKuv KoPu hM\jPT iJS~J KhP~ iPr ßlPuÇ FÅPhr m~x 20-Fr ßTJbJ~Ç KmùJjojÛ ßuUT IKnK\“ rJ~ UMPjr FT oJx kr S~JKvTárPT yfqJ TrJ yPuJÇ Vf 26 ßlms∆~JKr xºqJ~ dJTJ KmvõKmhqJuP~r KaFxKx FuJTJ~ TáKkP~ yfqJ TrJ y~ IKnK\“PTÇ F xo~ fJÅr ˘L rJKlhJ @yPoh mjqJPT TáKkP~ \Uo TPr vf vf oJjMw S kMKuPvr xJoPjA kJKuP~ pJ~ UMKjrJÇ Fr @PV 2013 xJPur 15 ßlms∆~JKr rJ\iJjLr KorkMPr FTA TJ~hJ~ TáKkP~ yfqJ TrJ y~ mäVJr @yPoh rJ\Lm yJ~hJrPTÇ FTA mZPrr 14 \JjM~JKr rJPf FTAnJPm TáKkP~ @yf TrJ y~ @PrT mäVJr @Kxl oKyC¨LjPTÇ rJ\Lm yfqJ~ \Kzf gJTJr IKnPpJPV \Kñ xÄVbj @jxJÀuäJyr k´iJj oMlKf oMyJÿh \xLoCK¨j rJyoJjLxy xJf\jPT ßV´¬JrS TrJ y~Ç fJÅPhr KmÀP≠ Vf mZPrr 29 \JjM~JKr @hJuPf IKnPpJVk© ßh~ kMKuvÇ oJouJKa FUj KmYJrJiLjÇ mäVJr @KxPlr SkrS FTA xÄVbj yJouJ TPrKZu mPu \JKjP~PZ kMKuvÇ @r Vf mZPrr 15 jPn’r KmPTPu rJ\vJyL KmvõKmhqJuP~r xoJ\KmùJj KmnJPVr IiqJkT vKlCu AxuJoPTS FTAnJPm yfqJ TrJ y~Ç FA yfqJr kr È@jxJr @u AxuJo mJÄuJPhv-2' jJPor FTKa ßlxmMT V´∆Pk hJ~ ˝LTJr TPr ˆqJaJx ßhS~J y~Ç @r xmtPvw IKnK\“ yfqJr kr È@jxJr mJÄuJ ßxPnj' jJPor FTKa aMAaJr IqJTJC≤ ßgPT yfqJr hJ~ ˝LTJr TrJ y~Ç fPm FT\j ÉoKThJfJPT ßV´¬Jr ZJzJ kMKuv @r TJCPTA vjJÜ TrPf kJPrKjÇ WajJr ÊÀ : ßV´¬Jr yS~J hM\Pjr oPiq K\TÀuäJy Y¢V´JPor hJÀu CuMo oBjMu AxuJo yJayJ\JrL oJhsJxJr @r @KrlMu rJ\iJjLr KorkMPrr hJÀu CuMo oJhsJxJr ZJ© mPu kMKuvPT \JKjP~PZjÇ K\TÀuäJyr mJKz jrKxÄhL, @KrlMPur TáKouäJÇ fPm kMKuv VfTJu rJf kpt∂ KjKÁf yPf kJPrKj ßp fJÅrJ SA hMKa oJhsJxJr ZJ© KT jJÇ ßf\VJÅS Kv·Jûu gJjJ~ K\TÀuäJy xJÄmJKhTPhr mPuj, fJÅr kNmtkKrKYf ÈoJxMo nJA'r TgJoPfJ vKjmJr KfKj Y¢V´Jo ßgPT dJTJ~ @PxjÇ pJ©JmJzLr KhPT FTKa oJhsJxJ~ FT mºMr TJPZ rJf TJaJjÇ Frkr ßrJmmJr KmPTPu yJKfrK^u ßuPTr kJPz ßxA ÈoJxMo nJA'P~r xPñ ßhUJ y~Ç ßxUJPj oJxMo, KfKj (K\TÀuäJy), @KrlMu S fJPyr KoPu @PuJYjJ y~Ç Fr @PV KfKj @KrlMu mJ fJPyrPT KYjPfj jJÇ oJxMo fJÅPhr S~JKvTáPrr ZKm ßhKUP~ mPuj, FA ßuJT oyJjmL (xJ.)Fr ImoJjjJ TPrPZj, @uäJy S AxuJoPT KjP~ TaNKÜ TPrPZjÇ fJÅPT yfqJ TrPf yPmÇ Frkr oJxMo fJÅPhr xPñ KVP~ yJKfrK^Pur kJPv hKãe ßmèjmJKzPf S~JKvTáPrr mJxJ ßhKUP~ ßhjÇ KfKj TUj mJxJ ßgPT IKlPx pJS~Jr \jq ßmr yj, ßTJj KhT KhP~ TLnJPm yJouJ TrJ pJPm, ßxxm Kmw~ KjP~ fJÅPhr oPiq TgJ y~Ç fJÅrJ S~JKvTáPrr mJxJr @vkJPvr FuJTJ nJPuJnJPm KYPj ßjjÇ oJxMo fJÅPhr Kfj\jPT KfjKa YJkJKf ßhjÇ Frkr VfTJu xTJPu fJÅrJ hKãe ßmèjmJKz hLKkTJr ßoJPz Im˙Jj ßjjÇ S~JKvTárPT ßhPU K\TÀuäJy S fJPyr YJkJKf ßmr TPr ßTJk ßhjÇ @KrlMu YJkJKf ßmr TrJr @PVA ˙JjL~ oJjMw iJS~J ßh~Ç YJkJKfxy mqJV yJPf @KrlMuPT ßV´¬Jr TPr kMKuvÇ K\TÀuäJy mPuj, KfKj Fr @PV TUPjJA S~JKvTárPT ßhPUjKjÇ fJÅr xPñ mqKÜVf ßTJPjJ v©∆fJ ßjAÇ S~JKvTár ßTJgJ~, TL KuPUPZj, fJ-S \JPjj jJÇ ÊiM ÈoJxMo nJA'P~r TgJPfA fJÅrJ yfqJTJ§ WaJjÇ fJÅrJ ßTJPjJ iotL~ mJ rJ\QjKfT xÄVbPjr xPñ \Kzf KT jJ, \JjPf YJAPu K\TÀuäJy mPuj, È@oJPhr ßTJPjJ hu jJAÇ' oJxMo nJAP~r kKrY~ \JjPf YJAPuS ßTJPjJ fgq ßhjKj K\TÀuäJyÇ kMKuPvr ßf\VJÅS KmnJPVr CkTKovjJr Kmkäm TáoJr xrTJr mPuj, ofJhvtVf TJrPeA FA yfqJTJ§ WPaPZ mPu k´JgKoTnJPm KjKÁf yS~J ßVPZÇ IgtJ“ S~JKvTáPrr ßuUJr TJrPe ãM… yP~ FTKa ßVJÔL FA yfqJr kKrT·jJ S mJ˜mJ~j TPrÇ FA yfqJr irPjr xPñ IKnK\“ rJ~, rJ\Lm yJ~hJr yfqJr Kou rP~PZÇ ßpnJPm WajJ: k´fqãhvtLrJ \JjJj, jLuPY lMuvJat S K\jx kKrKyf S~JKvTár hLKkTJr ßoJPzr KhPT ßpPfA VKur oPiq Kfj\j ßuJPTr oPiq hM\j fJÅPT ybJ“ ßTJkJPf ÊÀ TPrjÇ kJPvA TP~T\j Ky\zJ hJÅzJPjJ KZPujÇ fJÅrJxy TP~T\j jJrL ÈoJArJ ßluPuJ, oJArJ ßluPuJ' mPu KY“TJr ÊÀ TrPu yJouJTJrL hM\j WajJ˙PuA YJkJKf ßlPu ßhRz ßhjÇ F xo~ Ky\zJrJS KkZM iJS~J TPrjÇ FuJTJr ßuJT\jS ßpJV ßhj fJPfÇ I· hNrPfôA ßf\VJÅS Kv·Jûu gJjJ kMKuPvr FTKa hu KZuÇ fJrJS ßhRzJPjJ ÊÀ TPrÇ Ky\zJrJ k´gPoA K\TÀuäJyPT iPr ßlPujÇ Frkr \jfJ S kMKuv KoPu k´J~ FT KTPuJKoaJr iJS~J TPr FTKa mqJVxy

@KrlMuPT iPr ßlPujÇ K\TÀuäJyr krPj KZu uJu ßcJrJTJaJ Ka-vJat, K\jx, kJP~ TJkPzr ßTcxÇ @r @KrlMPur krPj KZu uJu Ka-vJat, TJPuJ kqJ≤ S xqJP¥uÇ kMKuv \JKjP~PZ, FA hM\Pjr uJu ßVK†r KjPYA @PrT k´˙ ßVK† KZuÇ F ZJzJ fJÅPhr xPñ YJkJKfr mqJPVr ßnfPr IKfKrÜ kJ†JKmS KZuÇ UMPjr kr rPÜr hJV ßpj ßmJ^J jJ pJ~, ßx \jq kKrTK·fnJPm fJÅrJ uJu ßkJvJT kPr FPxKZPuj mPu kMKuPvr iJreJÇ Frkr ßkJvJT mhPu UMm xyP\ xJiJre oJjMPwr TJfJPr KoPv pJS~Jr \jq hMA k´˙ ßkJvJT kPrKZPuj fJÅrJÇ xPñ KjP~ FPxKZPuj kJ†JKmSÇ kMKuv \JjJ~, yJouJTJrLrJ Kjyf S~JKvTáPrr vrLPrr ÊiM oMUo§u S VuJxy vrLPrr D±tJÄPv @WJf TPrKZPujÇ fJÅr oMUo§u ãfKmãf yP~ pJ~Ç ßYJU, jJT ßgÅfPu ßYyJrJ KmTíf yP~ ßVPZÇ k´YMr rÜãrPe WajJ˙PuA fJÅr oOfMq yP~PZ mPu iJreJ TrJ yPòÇ kKrY~ S ßuUJPuKU : Kjyf S~JKvTár KjoúoiqKm• kKrmJPrr ßZPuÇ fJÅPhr V´JPor mJKz uçLkMPrÇ ßf\VJÅS TPu\ ßgPT ˚JfT kJx TPr lJrAˆ FKnP~vj jJPo oKfK^Pur FTKa asJPnu FP\K¿Pf KvãJjKmv KyPxPm YJTKr KjP~KZPujÇ mJmJPT KjP~ hKãe ßmèjmJKzPf FTKa Wr nJzJ KjP~ gJTPfj S~JKvTárÇ lJrAˆ FKnP~vPjr oyJmqm˙JkT vJPyh ryoJj mPuj, FT mZr iPr SA IKlPx TJ\ TrPfj S~JKvTárÇ VfTJu xTJu 10aJr KhPT KhPjr TJ\ mMK^P~ KhPf KfKj S~JKvTárPT ßlJj TrPu FT\j kMKuv xhxq ßlJj iPr \JjJj, KfKj UMj yP~PZjÇ FTKa ßVJÔLm≠ mäPV ÈßmJTJ oJjm' jJPo KuUPfj S~JKvTárÇ ßxUJPj KjP\r xŒPTt muPf KVP~ KfKj mPuPZj, È@oJr jJo ßoJ. S~JKvTár ryoJjÇ \jì V´JPo yPuS ‰vvm ßTPaPZ dJTJ~Ç fPm @a mZPrr xo~ ßmv KTZMKhj V´JPo TJaJPf y~Ç fJrkr mZr hMP~T ol˝u vyPr TJKaP~ @mJr dJTJ~ k´fqJmftj TKrÇ KT∂á oJx ZP~T jJ TJaPfA @mJr V´JPo KlPr ßpPf y~Ç FTaJjJ Z~ mZr V´JPo TJKaP~ kMjrJ~ dJTJ~ k´fqJmftj TKrÇ FUj kpt∂ dJTJPfA @KZÇ FnJPm V´JPo S vyPr Kov´nJPm mxmJPxr lPu @oJr oPiq FTirPjr xÄKov´e WPaPZÇ jJ yPf ßkPrKZ vyPrr ˛Jat, ßoiJmL, IKf @iMKjT, jJ yPf ßkPrKZ V´JPor kKrv´oL, ßVPZJ, nJPuJ xJÅfJÀÇ hMA ˙JPjA @Ko FT\j IKf ßmJTJÇ fJA @Ko @\ ßmJTJ oJjmÇ' FA mäPV KfKj xmtPvw 2011 xJPur 17 \JjM~JKr KmvõTJk KâPTPar CPÆJijL IjMÔJj KjP~ FTKa ßuUJ ßkJˆ TPrPZjÇ dJTJ ßoKcPTu TPu\ oPVt fJÅr kJfJPjJ ßmJj fJoJjúJ ßxfM mPuj, TP~T mZr iPr S~JKvTár ÊiM ßlxmMPTA KuUPfjÇ S~JKvTáPrr mºMrJ \JKjP~PZj, KfKj ßlxmMPT È@xMj jJK˜TPhr TaNKÜr hJÅfnJXJ \mJm ßhA...' KvPrJjJPo FTKa mqñJ®T ßuUJ KuUPfjÇ ßxA ßuUJKa 103 kmt kpt∂ ßkRÅPZPZÇ SA ßuUJ~ oNuf KmKnjú iotL~ rLKfKj~oPT U§j TrJr ßYÓJ TPrPZj KfKjÇ fJoJjúJ ßxfMxy S~JKvTáPrr mºMrJ \JKjP~PZj, IKnK\“ UMj yS~Jr kr nLwe oMwPz kPzj S~JKvTárÇ fJÅr ßuUJ~ KfKj Fr k´KfmJh \JjJjÇ fUj mºMrJ fJÅPT xJmiJj TPrKZPujÇ \mJPm S~JKvTár mPuKZPuj, È@Ko ßfJ ßk´JlJAu KkTYJrS ßhAKjÇ @oJPr KYjPm TqJoPjÇ' PTÅPh ßlPu fJoJjúJ ßxfM mPuj, ÈS Foj KTZM KuUf jJ, pJr \jq TáKkP~ ßoPr ßluPf yPmÇ @orJ \JKj jJ, Frkr TJr kJuJÇ'

mJÄuJPhPv mqmxJ~LPhr Ff KhPjr mz xoxqJ KZu VqJx-KmhMqPfr InJm, v´KoT IxP∂Jw S mªr Imqm˙JkjJÇ FèPuJ FUPjJ @PZÇ fJr Skr jfMj TPr pMÜ yP~PZ n~nLKf, IKmvõJx, y˜Pãk, WOeJ, xPªy, yfqJTJ§, èo S IKjÁ~fJÇ mÜJrJ @rS mPuj, oJjMPwr @vJ KZu ßhv\MPz @APjr vJxj gJTPm FmÄ \jVPer jqJ~KmYJr KjKÁf yPmÇ KT∂á hMnJt Vq\jTnJPm oJjMw fJ ßhUPf kJPò jJÇ IgY mftoJPj pJÅrJ ßhv kKrYJujJ TrPZj mJ nKmwqPfS TrPmj, CnP~r \jqA @AjvO⁄uJ kKrK˙Kfr Cjú~j hrTJrÇ FmJPrr xnJ~ xÿJKjf IKfKg S mÜJ KZPuj kJÅY\jÇ fJÅrJ yPuj mJÄuJPhv Kv· S mKeT xKoKf ßlcJPrvPjr (FlKmKxKx@A) xnJkKf TJ\L @TrJo CK¨j @¯h, A≤JrjqJvjJu ßY’Jr Im ToJxt IqJ¥ A¥JKˆs mJÄuJPhPvr (@AKxKxKm) xnJkKf oJymMmMr ryoJj, lPrj AjPnˆrx ßY’Jr Im ToJxt IqJ¥ A¥JKˆsr (Fl@AKxKx@A) xnJkKf „kJuL ßYRiMrL, Y¢V´Jo ßY’Jr Im ToJxt IqJ¥ A¥JKˆsr (KxKxKx@A) xnJkKf oJymMmMu @uo FmÄ ßoPasJkKuaj ßY’Jr Im ToJxt IqJ¥ A¥JKˆsr (FoKxKx@A) xyxnJkKf @Kjx F UJjÇ xnJ kKrYJujJ FmÄ FPf ˝JVf mÜmq ßhj IqJoPYPor xnJkKf @lfJm-Cu AxuJoÇ dJTJ~ KjpMÜ pMÜrJPÓsr YJ\t hq IqJPl~Jxt ßcKnc Kou IjMÔJPj mÜmq ßhjÇ hvtT TJfJPr KmKvÓ @Aj\LmL c. TJoJu ßyJPxj, xJPmT hMA rJÓshNf lJÀT ßxJmyJj, ÉoJ~Mj TKmrxy KmKnjú UJPfr mqmxJ~LrJ CkK˙f KZPujÇ xnJ~ FlKmKxKx@AP~r xnJkKf TJ\L @TrJo CK¨j @¯h mPuj, yrfJu-ImPrJPi ßhPvr x÷JmjJo~ IgtjLKf ãKfV´˜ yP~PZ KbT, fPm @S~JoL uLV S KmFjKk ßTJPjJ hPur ßjfJPhr TJrUJjJ FA kKrK˙KfPfS mº KZu jJÇ

Ff KTZMr krS ‰mPhKvT oMhsJr Kr\Jnt, r¬JKj @~xy IgtjLKfr xm xNYTA FUPjJ AKfmJYTÇ KmhqoJj kKrK˙Kf ßgPT C•rPer \jq c. TJoJu ßyJPxjPT AKñf TPr TJ\L @TrJo CK¨j mPuj, È@Ko oPj TKr, c. TJoJu KTZM TrPf kJPrjÇ KfKj FTKhj @oJPT muPuj, @TrJo xJPym ßhPvr ßp kKrK˙Kf, KTZM FTaJ TPrjÇ @orJ Imvq ßYÓJ TrKZÇ' KxKa TrPkJPrvPjr KjmtJYj nJPuJnJPm ßvw yS~Jr kr ßpPTJPjJ xo~A \JfL~ KjmtJYj yPf kJPr mPu @vJ k´TJv TPrj FlKmKxKx@AP~r xnJkKfÇ @AKxKxKmr xnJkKf oJymMmMr ryoJj mPuj, mJÄuJPhv yPò KmPhKv KmKjP~JPVr \jq nJPuJ \J~VJÇ nJPuJ oMjJlJ I\tPjrS \J~VJ FKaÇ F ßhPvr ßoJa ßhv\ C“kJhPjr (K\KcKk) k´mOK≠r yJr 6 ßTj, 7 mJ 8 vfJÄv yS~JS ßTJPjJ TKbj TJ\ j~ mPu oPj TPrj KfKjÇ F \jq ÊiM rJ\jLKfPf xJoJjq ‰ipt S xoP^JfJr @vJ TPrj oJymMmrM ryoJjÇ KxKxKx@AP~r xnJkKf oJymMmMu @uo mPuj, KmKnjú KyxJPm FPxPZ ßp FmJPrr yrfJu-ImPrJPi IgtjLKfr 1 uJU 50 yJ\Jr ßTJKa aJTJr ãKf yP~PZÇ mqJyf yP~PZ Kjfqk´P~J\jL~ kPeqr xrmrJymqm˙JÇ IgtjLKf fgJ ßhPvr ˝JPgt F kKrK˙Kf ßgPT C•re FUj \ÀKrÇ Fl@AKxKx@AP~r xnJkKf „kJuL ßYRiMrL yrfJu-ImPrJPi mqmxJ-mJKeP\qr ãKfr kJvJkJKv oπeJu~èPuJr TJP\r oPiq xojõ~yLjfJ rP~PZ mPu IKnPpJV TPrjÇ KfKj mPuj, È@ouJfπPT @Ko hJ~L TrKZ jJÇ KT∂á @Aj k´e~Pjr kr mqJUqJr ßãP© k´J~A ^JPouJ ‰fKr y~Ç @r FPf xOKÓ y~ IKmvõJxÇ' FoKxKx@AP~r xyxnJkKf @Kjx F UJj mPuj, xoO≠ mJÄuJPhv ‰fKrr ßãP© Ijqfo mJiJ yPò yrfJuImPrJiÇ FèPuJ @PV mº yS~J \ÀKrÇ KfKj mPuj, fJrkr ßrJi TrPf yPm uJu KlfJr ßhRrJ®q, V´ye TrPf yPm mqmxJmJºm jLKf FmÄ Vbj TrPf ßxRyJhqtkNet @ouJfπÇ IqJoPYPor xnJkKf @lfJm-Cu AxuJo mPuj, fJ\rLj yfqJTJ§ S rJjJ käJ\J asqJP\Kcr TJrPe TP~T mZr iPr KmPhKv KmKjP~JVTJrLrJ FoKjPfA @fKïf KZPujÇ fJÅrJ mJÄuJPhv ßgPT ßmr yP~ pJS~Jr kgS UMÅ\KZPujÇ IqJoPYo KTZM CPhqJV ßj~, pJPf fJÅrJ mJÄuJPhv ßZPz jJ pJjÇ KfKj mPuj, ÈKT∂á YuoJj rJ\QjKfT kKrK˙KfPf ÊiM KmPhKv j~, ßhvL~ CPhqJÜJPhr TJPZS @oJPhr ßTJPjJ \mJm ßjAÇ' dJTJ~ KjpMÜ pMÜrJPÓsr YJ\t hq IqJPl~Jxt ßcKnc Kou mPuj, ÈpMÜrJPÓsr KmKjP~JVTJrLPhr \jq mqmxJr kKrPmvaJ UMm èÀfôkNetÇ @r mJÄuJPhv ßp x÷JmjJo~, KmKjP~JVTJrLrJS fJ \JPjjÇ fPm mJÄuJPhPv pMÜrJPÓsr KmKjP~JPVr ßãP© ˝·Po~JKhr kJvJkJKv @orJ hLWtPo~JKh xoxqJèPuJrS xoJiJj @vJ TKrÇ'

19 FKk´u ßgPT TJCK¿u IKlPx @jMÔJKjTnJPm aáetJPoP≤r CPÆJij ßWJweJ TrJ y~Ç TJCK¿Pur ßckMKa ßo~r TJCK¿uJr SKuCr ryoJj IjMÔJKjTnJPm FA CPÆJij ßWJweJ TPrjÇ F xo~ IjMÔJPj CkK˙f KZPuj mJÄuJPhv yJATKovj ßgPT KmPVsKc~Jr ß\jJPru ßvU kJvJ yJKmm CK¨j , kJKT˜Jj yJA TKovj ßgPT vKyh @uL ßmV, AÄuqJ¥ KâPTa ßmJPctr ßyc Im xJCg FKv~Jj KâPTa ß\Aj yJjJ, u¥j aJAVJPxtr YLl FKéKTCKan IKlxJr ßoxmJy @yoh, TqJKkaJu KTcx KâPTPar k´iJj \j YJKujr, TqJjJKr S~Jlt V´∆Pkr ßyc Im TKoCKjKa FlqJ~Jxt \JKTr UJj, TJCK¿uJr oJymMm @uo, TJCK¿uJr vKlTáu yT FmÄ TJCK¿uJr vJy @uoÇ IjMÔJj kKrYJujJ~ KZPuj TqJKkaJu TLcx KâPTPar ßcPnJuJkPo≤ oqJPj\Jr xJAhMu @uo rfj S u¥j aJAVJPxtr IkJPrvj oqJPj\Jr \JS~Jr @uLÇ aájJt PoP≤ IÄv ßjPm mJÄuJPhv, AÄuqJ¥, nJrf, kJKT˜Jj, v´LuÄTJ FmÄ @lVJKj∂Jjxy ßoJa 6Ka huÇ FA ßhvèPuJr k´KfKjKifô TrPm mOPaPj ßmPz CbJ jfáj k´\Pjìr KâPTaJrrJÇ fJPhr xJPg ßpJV ßhPmj k´fqT PhPvr FT\j TPr \JfL~ hPur fJrTJ ßUPuJ~JzÇ @VJoL 19 ßo u¥Pjr Kk´Ko~Jr uLV kpJtP~r KmKnjú oJPb IjMKÔf yPm Fxm PUuJÇ

xJrJ nJrPf VÀ TrJ yPmÇ' KmP\Kk vJKxf oiqk´Phv, oyJrJÓs S yKr~JjJ~ FrA oPiq VÀ \mJA KjKw≠ TrJ yP~PZÇ F k´xñ CPuäU TPr rJ\jJg mPuj, Fr ßgPTA ¸Ó yP~ ßVPZ ßp, F mqJkJPr ßTPªsr FjKcF xrTJPrr AòJ KjP~ ßTJPjJ k´vú ßfJuJ pJ~ jJÇ xoJPmPv FT iotL~ ßjfJ ßuJTxnJr YuKf mJP\a IKiPmvPjA VÀr kJvJkJKv oKyw \mJAS KjKw≠ TrJr \jq @Aj k´e~Pjr hJKm \JjJjÇ F mqJkJPr rJ\jJg mPuj, VÀ \mJA xŒNet KjKw≠ TrJr \jq @Aj k´e~j TrPf kJutJPoP≤r Cn~ TPA xÄUqJVKrÔfJ k´P~J\jÇ ßuJTxnJ~ xÄUqJVKrÔfJ gJTPuS rJ\qxnJ~ fJ ßjAÇ rJ\jJg oPj TKrP~ ßhj, 2003-F KfKj pUj oπL KZPuj fUj TíKw oπeJu~ VÀ \mJA xŒNet KjKw≠ TrPf FTKa Kmu ‰fKr TPrKZuÇ KT∂á kJutJPoP≤ FA Kmu ßkv TrJr xo~A KmPrJiLrJ yAYA ÊÀ TPrjÇ F \jq SA Kmu kJx TrJPjJ x÷m y~KjÇ

KmoJPj

u¥j -KxPua ÀPa IJoJPhr ßxmJ V´ye TÀj

Our telephone services 24 hours from 1st of May IJorJ 1 ßo ßgPT 24 W≤J ßaKuPlJj xJKntx KhKò

Biman Approved

79162

xMun hJPo SorJr mMKTÄ ßj~J yPóZ oqJjPYÓJr S jPgtr pJ©LPhr \jq KmPvw xMPpJV rP~PZÇ

Book with us for any destiation in the world Save money and time Km. hs: VsJyTPhr xMKmiJPgt vKjmJr KmPTu 4 aJ kpt∂ ßUJuJÇ

HILLSIDE TRAVELS Unit-3

388 Green Street London E13 9AP Tel:

0208 552 2033 0208 552 9888 Fax : 0208 552 7538 sales@hillsidetravels.com www.hilsidetravels.com


46 UmrJUmr

F KjmtJYj ßpj (34 kOÔJr kr) ßkäK~Ä KlPr jfMj KmfTt xJoPj @jJ y~, fPm KxKa TrPkJPrvPjr FA KjmtJYj KmhqoJj rJ\QjKfT xïaPT @PrJ WjLnNf TPr fMuPmÇ KmFjKk IPjTaJ vftxJPkPãA FA KjmtYPj IÄv KjPf pJPò : KjmtJYjL kKrPmv KmjÓ TrJ yPu KmFjKk xoKgtf k´JgtLrJ ßpPTJPjJ xo~ fJ m~TPar ßWJweJ ßhPmjÇ fUj ßVJaJ KxKa TrPkJPrvPjr Kmw~Ka KjP~ xrTJr S KjmtJYj TKovj CnP~r \jqA xOKÓ TrPm FTKa ßuP\PVJmPr Im˙JÇ @r YuoJj rJ\QjKfT xïa @PrJ \KaukptJP~ KVP~ hJÅzJPmÇ xrTJr FA KjmtJYjPT xmJr V´yePpJVq TPr ßfJuJr mqJkJPr TfaMTM @∂KrT khPãk KjP~ FKVP~ @xPm, hOvqoJj jJjJ TJrPeA ßx mqJkJPr xPªy ßkJwe TrJr xoNy x÷JmjJ rP~PZÇ @orJ uã TPrKZ, KxKa TrPkJPrvPjr KjmtJYjPT xJoPj ßrPU xπJxLPhr yJujJVJh fJKuTJ~ jfMj TPr ßpJV TrJ yPò xrTJrKmPrJiL rJ\QjKfT ßjfJTotLPhr jJoÇ 20 huL~ ß\JPar ßjfJTotLPhr aJPVta TPr YuPZ mäT ßrAcÇ UmPr k´TJv, 24 oJYt rJf ßgPT ÊÀ yP~PZ F mäT ßrAcÇ IPjPTrA @vïJ, @xjú KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPj IÄv KjPuS 20 huL~ ß\JPar ßjfJTotLrJ pJPf KjmtJYPj IÄv ßj~ KTÄmJ ß\JPar k´JgtLPhr kPã ImJPi IÄv KjPf jJ kJPr, ßx uãq KjP~A ÊÀ TrJ y~PZ FA mäT ßrAcÇ muJr IPkãJ rJPU jJ, KxKa TrPkJPrvj KjmtJYj TJVP\-TuPo KjhtuL~ yPuS TJptf k´JgtL KjmtJYj ßgPT ÊÀ TPr k´YJrTJ\ kpt∂ xmA YPu huL~nJPmÇ F ßãP© KmPrJiL ß\JPar 30 uJU ßjfJTotLPT ßlrJKr ßrPU @xjú KxKa TrPkJPrvPjr KjmtJYj ßp k´yxj ZJzJ @r KTZMA yPm jJ, ßxaMTM FUjA KjKÁf mPu ßh~J pJ~Ç TJre, flKxu ßWJweJr krA xrTJr-xoKgtfrJ oPjJj~jk© fMPuA VexÄPpJV ÊÀ TPr KhP~PZjÇ k´iJjoπL KjP\S fJPhr kPã k´YJreJ ÊÀ TPr KhP~PZjÇ F \jq FrA oPiq ßTJPjJ ßTJPjJ rJ\QjKfT hPur ßjfJrJ k´iJjoπLr KmÀP≠ KjmtJYjL @Yre u–WPjr IKnPpJV fMPuPZjÇ Ikr KhPT kMKuv @fPï KmFjKk ßjfOfôJiLj 20 huL~ ß\JaxoKgtfrJ KjmtJYjL oJPb ßjAÇ kMKuv TotTftJrJ xÄmJh xPÿuj TPr muPZj, KxKa TrPkJPrvj KjmtJYPjr xo~S TJCPT ßTJPjJ ZJz ßh~J yPm jJÇ KmKmKx mPuPZ, KjrJk•J mJKyjL kKrYP~ xrTJrKmPrJiLPhr iPr ßj~Jr WajJS mJzPZÇ IfFm xrTJrKmPrJiL oyPur k´JgtLrJ TfaMTM KjKmtPWú F KjmtJYPj IÄv KjPf kJrPmj, ßx mqJkJPr @vïJ k´TJPvr ImTJv gJPT ‰mKT! KjmtJYj fUjA Igtmy y~, pUj KjmtJYPj \joPfr k´Kfluj WPaÇ @r KjmtJYj k´yxPj „k ßj~, pUj FPf \joPfr k´Kfluj UMPÅ \ kJS~J pJ~ jJÇ F xfq KmPmYjJ ßgPTA 5 \JjM~JKrr KjmtJYj ßhPv-KmPhPv V´yePpJVqfJ kJ~KjÇ xmJr TJPZA FKa FTKa k´yxj mPu KmPmKYfÇ KbT ßp kKrK˙Kf xOKÓ TPr @\ xrTJr @xjú Kfj KxKa TrPkJPrvPjr KjmtJYj xŒjú TrPf pJPò, fJPf F xrTJPrr @oPur AKfyJPx @PrTKa k´yxPjr KjmtJYPjr WajJr jfMj xÄPpJ\j WPa KT jJ, ßx @vïJ IPjPTrÇ KxKa TrPkJPrvPjr KjmtJYPjr mqJkJPr @vïJr CkJhJj ßmÊoJrÇ Fr oPiq FTKa Kmw~ yPò∏ xrTJr FT KhPT UJKu oJPb ßVJu ßh~Jr ˝Pkú KmPnJr yP~ jfMj KxKa TrPkJPrvPjr KjmtJYj xŒjú TrJr mqJkJPr oKr~J, Ikr KhPT xrTJr ‰ÆfjLKf IjMxre TPr oJouJr \JPu \KzP~ KxKa TrPkJPrvj, ßkRrxnJ S CkP\uJ kKrwPh KmkMu ßnJPa KjmtJKYf \jk´KfKiPhr IkxJrPer Ikf“krfJ~ Ku¬Ç FTKa xyPpJVL ‰hKjT \JKjP~PZ, Vf FT mZPr xrTJr KmFjKk S \JoJ~Jf-xogtT KjmtJKYf I∂f 25 \j \jk´KfKjKiPT xJoK~T mrUJ˜ mJ xKrP~ KhP~PZÇ F ZJzJ oJouJ KhP~ TokPã 25 \jPT kJKuP~ ßmzJPf mJiq TPrPZÇ KT∂á Fr KmkrLPf xrTJr-xogtT ˙JjL~ \jk´KfKjKiPhr TJPrJ TJPrJ KmÀP≠ jJjJ irPjr oJouJ KTÄmJ IKnPpJV gJTPuS fJrJ KjKmtPWú hJK~fô kJuj TPr pJPòjÇ Fr oPiq TJPrJ TJPrJ KmÀP≠ yfqJr IKnPpJV gJTPuS oJPxr kr oJx ZMKa kJPòjÇ TJPrJ KmÀP≠ ßV´lfJKr kPrJ~JjJ gJTPuS ßV´lfJr yPòj jJÇ FojKT FT\j xJ\Jk´J¬ yP~S \JKoj KjP~ hJK~fô kJuj TrPZjÇ F irPjr xMKjKhtÓ WajJr Kmmre rP~PZ SA ‰hKjTKar IjMxºJjL k´KfPmhPjÇ xmPvPw mum, xrTJr ßp uãq-CP¨vq KjP~A KxKa TrPkJPrvPjr KjmtJYj @P~J\Pjr CPhqJV KjT jJ ßTj, F KjmtJYj xrTJPrr xJoPj yJK\r TPrPZ jJjJ YqJPu†Ç k´gof, KjmtJYjPT ImJi, xMÔM S KjrPkã TPr xrTJr Fr nNuKM £f nJmoptJhJ TfaMTM kMjÀ≠Jr TrPf kJrPm, ßxaJA ßhUPf YJ~ ßhvmJxLÇ FTA xJPg TNaQjKfT oyuS ßx KhPT x\JV hOKÓ KjP~ fJKTP~Ç KÆfL~f, xrTJrPT oPj rJUPf yPm∏ F KjmtJYj ÊiM nJPuJnJPm xŒjú TrPuA xm KTZM KbTbJT yP~ pJPm, Foj nJmjJ xrTJPrr TJPrJ oJgJ~ ßgPT gJTPu fJ FUjA oJgJ ßgPT xKrP~ ßluPf yPmÇ \JfL~ KjmtJYj k´Pvú ßp xïa YuoJj fJ-S pgJx÷m hNr TrJ~ xrTJrPTA AKfmJYT CPhqJV KjP~ FKVP~ @xPf yPmÇ lPrj kKuKx oqJVJK\Pjr FT KjmPº pgJgtA CPuäU TrJ yP~PZ, IK˙KfvLufJr ÆJrk´JP∂

3 - 9 April 2015 m SURMA

FUj mJÄuJPhvÇ @r mftoJj IYuJm˙J KjrxPjr FToJ© kg xoP^JfJÇ fJA xÄuJk j~, xoP^JfJ j~, 1989 xJPur KjmtJYj j~∏ Fxm kMrPjJ VJPjr nJXJ TqJPxa mJ\JPjJ mº TPr hs∆f xÄuJPk mPx ßhvmJxLPT YuoJj hMPntJV ßgPT rãJ TrJr FA FTJaA kgÇ Knjú KTZM nJmJr Igt jfMj Kmkh ßcPT @jJÇ

ßp Km\~ VäJKjr (35 kOÔJr kr) ßmKv fJ“kptkNetÇ ßpoj, IPlJct KcT&vjJKrPf @ŒJ~Jr-Fr Igt ßh~J yP~PZ∏ ßTJPjJ KmPrJikNet KmwP~ pJPf xÄKväÓ KmKiKmiJj k´KfkJKuf y~, fJ ßhUJr \jq KmYJrT KyPxPm KjpMÜ mqKÜÇ FA ßk´ãJkPa muPf y~ KTZM IKk´~ mJ˜mfJr TgJÇ È@ŒJ~Jr' ßpoj KâPTa KmvõTJPkr oqJPY nJrfPT K\KfP~PZj, ßfoKj È@ŒJ~Jr'-Fr kãkJKfPfô FA nJrf KmPrJikNet nNU§ TJKvìPrr IKiTJÄv âoJjõP~ TMKãVf TPrPZÇ ßxA Igmt @ŒJ~JPrr jJo \JKfx–WÇ @\PTr KmPvõ FA @ŒJ~JPrr IPpJVqfJ S kãkJfhMÓfJr kKreJPo Kmvõ rJ\jLKfr oJPb KlKuK˜j oJr UJPò @r AxrJAu K\Pf pJPòÇ 26 oJYt mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ KhmPxr @jPªr xJPg ßpJV yP~KZu KmvõTJk KâPTPar ßxKolJAjJPur luJlPu nJrPfr krJ\P~ ˝K˜Ç FT x¬Jy @PV ßTJ~JatJr lJAjJPu mJÄuJPhPvr KmÀP≠ YJeTq YJfMPpt nJrPfr uöJTr ÈKm\~'A Fr TJreÇ \~ xmthJA @jPªr @r krJ\~ uöJrÇ KT∂á FmJr KâPTPar xmtmyO “ @∂\tJKfT oPyJ“xPmr ßvw @Par ßUuJ~ nJrPfr \~aJ uöJ S VäJKjrÇ Fr KmkrLPf mJÄuJPhPvr krJ\~ ßãJn S ßVRrPmrÇ FUj FaJ ¸Ó, FA ßUuJ~ ÈrJ\jLKf' nJrfPT ß\fJPuS ‰jKfTfJr oJjhP§ mJÄuJPhv Km\~LÇ xmPYP~ mz TgJ, ÈnhsPuJPTr ßUuJ' F oJPb TuKïf yP~PZ Inhs K©rPfúr K©vNu yJouJ~Ç 2015 xJPur KâPTa KmvõTJk fJr KmKnjú ßrTPctr xJPg ßouPmJPjtr oJPb KjrkrJi mJÄuJPhv mPir asqJP\Kcr \jqS ˛reL~ yP~ rAPmÇ mJÄuJPhPv ãofJxLj xrTJr ßaTKjTqJKu ‰mi, KT∂á IKgTqJKu IQmi k´yxPjr KjmtJYPjr TJrPeÇ ßfoKj Im˙J mJÄuJPhPvr KmkrLPf nJrPfr KâPTa Km\P~rÇ F oqJPY nJrPfr mqJaxoqJjPT @Ca jJ ßh~Jr KmwP~ nJrPfrA xJPmT KâPTaJr x†~ oJ†PrTJr mPuPZj, Kj~Por KhT KhP~ @ŒJ~JPrr F Kx≠J∂ xKbT yPuS jLKfr KhT KhP~ xKbT y~KjÇ @ŒJ~JPrr FA KmoJfJxMun @YrPer xoJPuJYjJ jJ TPr kJPrjKj ßxRrn VJñMKur oPfJ nJrfL~ KâPTafJrTJSÇ FTA KaPor xJPmT mqJaxoqJj KnKnFx uãe mPuPZj F k´xPñ, (@ŒJ~Jr) A~Jj ßVJ oª Kx≠J∂ KjPujÇ KjKÁf TPr muJ pJ~, mu ßTJoPrr SkPr KZu jJÇ FA Kx≠J∂ nJrPfr IKfKrÜ 20 rJj kJS~Jr TJre yPf kJPrÇ' KâPTaPmJ≠JPhr IPjPTr IKnof : rJ~jJ S ßrJKyPfr mqJkJPr mJÄuJPhPvr @kK•Pf @ŒJ~Jr xJzJ KhPu nJrfPT y~PfJ @zJA v' rJPjr xLoJ~ @aPT ßh~J ßpfÇ fUj mJÄuJPhv ˝JnJKmT ßUuJ ßUuPf kJrPu luJlu @oJPhrA IjMTPN u YPu @xJ Ix÷m yPfJ jJÇ 20 oJYt ‰hKjT AP•lJPTr k´go xŒJhTL~Kar KvPrJjJo : ÈFA krJ\~ KâPTParS'Ç Fr k´go KhPT muJ yP~PZ, rePãP© pKh ßhUJ pJ~, xTu KTZMA FTKa hPur KmkPã, fPm ßxA pMP≠ hMnJt VJ kãKar K\KfmJr x÷JmjJ ßp âPoA KlPT yA~J kPz∏ fJyJPfJ xru FT xLoTreÇ IPuRKTT ßTJPjJ WajJ ZJzJ YJkJA~J ßhS~J FA krJ\~ FzJA~J pJS~ x÷m jPyÇ' FA xŒJhTL~Pf muJ yP~PZ, È@ŒJ~Jr TftOT xPYfj KTZM nMu ßp, ßwJPuJ ßTJKa oJjMPwr ˝Pkúr xKyf KjUJh FT kKryJx, fJyJPfJ UqJKfoJj IPjT KâPTaPmJ≠JA ¸Ó TKr~JPZjÇ ... (mJÄuJPhPvr) FA krJ\~ Km\P~rS IKiTÇ ßp KmYJr kãkJfhMÓ, ßxA KmYJPr krJK\f k´JgtLr Im˙JjA ßp IKiT ßpRKÜT, fJyJr xJãL AKfyJxÇ ... Kmj~ FPhPvr oJjMwrA xy\Jf ‰mKvÓqÇ fJA fJyJPhr FA KmjLfnJm KmYJrTPT mrÄ KmPmPTr TJbVzJ~ hJÅz TrJA~J KhPmÇ ... @ŒJ~JPrr xPYfj nMPunrJ Kx≠J∂èKu YJkJA~J ßhS~J jJ yAPu ßUuJr luJlu y~PfJ IjqrTo yAPf kJKrfÇ ßUuJ~ jqJ~KmYJr jJ kJAPuS xJoKV´TnJPm mJÄuJPhv FA KmvõTJPk ßp I\tj TKr~JPZ, fJyJ ßoJPaS jVeq jPyÇ' AP•lJPTr xŒJhTL~Kar CkxÄyJr aJjJ yP~PZ F nJwJ~∏ ÈnJrPfr xKyf 109 rJPjr mqmiJPj @orJ yJKr~JKZ xfq, KT∂á ‰jKfTnJPm @orJ @VJA~J KV~JKZ mÉ hNrÇ ... ßTmu FTKa ßUuJr luJlPu xmKTZM ßvw yA~J pJAPm∏ fJyJ yAPf kJPr jJÇ' KvãJKmh-TuJKoˆ k´Plxr @mhMu oJjúJj ãofJxLj @S~JoL oyPur Ijqfo vLwt˙JjL~ mMK≠\LmLÇ IfFm, fJPT nJrfKmPrJiL KTÄmJ kJKT˜Jjk∫L muJr ImTJv ßjAÇ Y¢V´Jo KmvõKmhqJuP~r FA xJPmT KnKx AP•lJPT Vf 25 oJYt KuPUPZj KâPTPar KmwP~Ç KuPUPZj, ÈnJrf-kJKT˜Jj ßUuJ oJPjA @uJhJ CP•\jJÇ kJKT˜JPjr xJPg FA ßhPv nJrf k´go oqJY ßUPuKZu 1955 xJPu, FA dJTJ~Ç 1960 xJPu kJKT˜Jj nJrPf ßUuPf ßVPu yAYA kPz pJ~, nJPuJ

mJ UJrJk ßUuJr TJrPe j~; @ŒJ~Jr xP∂Jw VJñMKu oJ TJuLr KhKmq KhP~ oJPb ßjPoKZPuj, nJrPfr KmkPã KfKj ßTJPjJ FuKmcKmäC ßhPmj jJ, ßx TJrPeÇ IiqJkT @mhMu oJjúJj ßãJn S hM”PUr xJPg nJrf k´xPñ o∂mq TPr ßuUJr AKf ßaPjPZjÇ fJr nJwJ~∏ ÈnhsPuJPTr ßUuJ FUj @r nhsPuJPTr yJPf ßjAÇ FUj oqJY KlKÄ y~Ç @ŒJ~JrPTS ßTjJ pJ~Ç V´JC¥x KTCPrarS mJh pJj jJÇ ßUJh @AKxKxPT mv TrJ pJ~; TJre FUj FUJPj TrPkJPra kMÅK\ dMPTPZ, pJr ßmKvr nJVA Kj~πe TPr nJrfÇ ßTJPjJ ßUuJ~ nJrf jJ ßUuPu @P~J\TPhr ãKf TP~T KoKu~j cuJrÇ ßxUJPj mJÄuJPhv KTnJPm K\fPm mPu @vJ TKr? Im˙J Foj YuPf gJTPu oPj y~, IhNrnKmwqPf nJrfPT nJrPfr xJPgA ßUuPf yPmÇ' FT\j KmvõKmhqJu~ KvãT kK©TJ~ KuPUPZj ßUuJ~ yJrK\f @PZ, gJTPmÇ @r FaJ ßoPj ßj~Jr oPfJ ‰iptvKÜS F ßhPvr oJjMPwr rP~PZÇ KT∂á oMvKTu yPuJ, ßUuJr oPiq pUj IjqrTo ßUuJ y~, fUj nLwe @kK•Ç ßUuJ KjP~ pUj rJ\jLKf y~, fUj ßWJr KmkK•Ç' KâPTa KmvõTJPkr oqJPY KmYJrTfMuq @ŒJ~JPrr IKmYJPr mJÄuJPhPv xJPg xJPg fLms k´KfKâ~J yP~PZÇ ßhv\MPz SPb KiÑJPrr ßdC; \ôPu SPb ßãJPnr @èjÇ FTKa AÄPrK\ ‰hKjPT CkxŒJhTL~ TuJPor ßyKcÄ : ax|r“mÄ vyzkvzÅ” _rom“Ä Kr”p “mJm“Äm ÄKryo. pJrJ KjP\Phr ßmuJ~ Kj~oTJjMPjr iJr iJPr jJ FmÄ IjqPhr k´Kf IKmYJr TPr ˝Jgt C≠Jr TrPf YJ~, fJPhr ßmuJ~ muJ y~, ÈxJKuv oJKjÇ fPm fJuVJZaJ @oJrÇ' FTKa roqxJoK~TLr mqñrYjJr KvPrJjJo : È@xMj, fJuVJZaJ @PVnJPVA nJrfPT KhP~ KhAÇ' Kmhs‡k TPr ßhUJPjJ yP~PZ, nKmwqPf nJrPfr KâPTa KaPor \JKxt @r @ŒJ~JPrr ßkJvJT yPm FTAÇ TJatPM j muJ yP~PZ, ÈhMhtJ∂' @ŒJ~JKrÄP~r \jq oqJj Im hq oJPYr kMrÛJr ßkPuj ßxKhPjr hMA @ŒJ~JrÇ ßpnJPm KmPvw ßhPvr \jq KâPTPar @∂\tJKfT rLKf S @Aj u–Wj TrJ yP~PZ, fJr ßk´ãJkPa ßTRfMT TPr muJ yP~PZ, nJrPfr xJPg ßUuJ~ mJÄuJPhv K\fPu lroqJa, @Aj, @ŒJ~Jr AfqJKh mhPu ßh~J yPmÇ @r nJrPfr ßmJuJr S mqJaxoqJjPhr \jq TrJ yPm jfMj KTZM ÈKj~o', pJPf fJPhr Km\~ KjKÁf TrJ pJ~Ç pJ ßyJT, CPuäU TrJr oPfJ Kmw~ yPuJ∏ mftoJj xrTJPrr @oPu mJÄuJPhPvr ßTJPjJ ßxKuKmsKa KjP\PT AK¥~J xJPkJatJr ßhUJPjJ xMKmiJ\jT, KjrJkh S lqJvPjmu oPj TPrjÇ yJPur FT\j yJatgms xMhvtjJ jJK~TJ nJrfPT xogtj TrPf KVP~ nÜPhr ßfJPkr oMPU kPzPZjÇ kK©TJ~ F Umr kPz IjqPhr ÉÅv yPuA nJPuJÇ kJhaLTJ : @\ ˝PWJKwf KmvõPoJzPurJ @∂\tJKfT rJ\jLKfr ßUuJr oJPb AòJoPfJ Kx≠J∂ KjPò @r fJ YJKkP~S KhPòÇ FUj ßx ßoJzKukjJr TJPuJ gJmJ KâPTa ßUuJr oJPbS Km˜OfÇ fJA ZzJr ZPª @oJPhr oPjr TgJaJ lMPa CPbPZÇ nMu KcKxvj TqJj ÊiM pJ~/ mJÄuJPhPvr KmkPã? k´vú TKr @oJr kJzJr/ KâPTa èÀ hLkTPTÇ/ hLkT mPu, ßfuJ oJgJ~/ YJ~ xTPu ßfu KhPf/ ÈPTÓJ ßmaJA ßYJr'∏ xTPu/ YJ~ ßp fJPr ß\u KhPf/ ßoJzu pJrJ FA xoJP\/ FaJA fJPhr ˝nJm ßp/IPjT nJPuJ ßUPuA KhPf/ y~ FmJPrr \mJm ßpÇ (msf rJ~ÈPoJzu; TJPur T£ 24 oJYt, 2015) kMjÁ : È@KuohJr jJAÇ nJrPfr Im˙J TJKyu, KvCr yJrPmÇ' FTKa ßZJ¢ KvÊ yJKxoMPU, hJÅfoMU KUÅPY TgJaJ muPZÇ 26 oJYt ßlxmMPT @PrJ ßhUJ pJPò, nJrPfr ÈKmrJa' KâPTaJr KmrJa ßTJyKur oMPU \MPz ßh~J yP~PZ, È@CPar @Pmhj TruJo, KhPuJ jJÇ xm @ŒJ~Jr ßfJ @KuohJPrr oPfJ y~ jJÇ' @PrTKa TPo≤ : AK¥~Jr mJKz ßlrJr oSTJ KhPuJ IPˆsKu~JÇ ßlxmMPT @PrJ @PZ ÈhJhJPhr ßhv'∏ F Voj S ÃoPer KfÜ IKnùfJr m~JjÇ ßTC KuPUPZj FTKa KmùJkPjr nJwJ~, hJhJ KVP~ UJPmj, jJ ßUP~ pJPmj?' pJ ßyJT, xJoJK\T ßpJVJPpJVoJiqPo xmPYP~ ßaÑJ ßoPrPZ ßp mqPñJKÜ, fJ yPuJ, ÈAK¥~Jr yJPr @jª kJ~ jJ ßp \j, ßT mPu oJjMw fJPr, muh ßx \jÇ' Fr xJPg FT TJÅKh TuJr ZKmÇ Imvq nJrf xJ∂ôjJ ßkPf kJPr ßp, FèPuJ TJÅYTuJ j~, xMkTô ThKuÇ

x“, ßpJVq FmÄ (36 kOÔJr kr) rJ\iJjL ßTJPkjPyPVj KVP~ TJ\ TrJr xMmJPhÇ TJP\A @oJr IKnùJj @oJPT xm xo~ fJzJ KhP~ @xKZu xMKmiJmKûf jVrmJxLr \jq KTZM FTaJ TrPfÇ mÉ @PV nJrPfr xJ¬JKyT ÈPhv' kK©TJ~ nMmjKmUqJf kK§f v´L jLrh Yªs ßYRiMrLr FTKa xJãJ“TJr kzKZuJoÇ KfKj k´vT ú JrL xJÄmJKhTPT mJrmJr muPZj, FA k´vaú J FnJPm yPm jJ∏ SaJ SnJPm yPm jJ AfqJKhÇ fJrkr pUj k´vT ú ftJ nJrfmPwtr TP~T\j kK§Pfr jJo KjP~ TgJ muPf @r÷ TrPuj, fUj rLKfoPfJ ßãPk ßVPuj FmÄ muPuj∏ SAxm V§oNUPt T kK§f oPj TrJr TJrPe ßfJoJr ùJjVKroJr irj KjP~ @oJr rLKfoPfJ xPªy yPòÇ fMKo ßfJ @oJr xJãJ“TJr ßj~Jr

ßpJVq jSÇ xJÄmJKhT IjMj~-Kmj~ ÊÀ TrPu jLrh mJmM xyJPxq k´vú TrPuj∏ @òJ, mPuJ ßfJ, VJºL ßp UJKu VJP~ gJTPfj FmÄ ßxA Im˙JPfA AÄuqJ¥ FPxKZPuj ßVJuPaKmu ‰mbPT KjPf pUj KmPasPjr fJkoJ©J KZu vNjq KcKV´r KjPY, fJr ßxA TotPT fMKo TL muPm? n§JKo, xJiMKVKr jJKT ßhvPk´o? xJÄmJKhT F k´Pvúr C•r KhPf kJPrjKjÇ kJPrjKj F TJrPe ßp, ßTC oPjJ\JVKfT KmwP~r Ff Có oJPVt KVP~ ßhv-\jfJ FmÄ ßjfJ-Pj©L Foj TPr nJPmj jJÇ @orJ xm KTZM IKf xrunJPm ßhKU FmÄ KY∂JnJmjJ TKr KjPrPar oPfJÇ \JfL~ Kmw~ mJ KjP\r ˝JgtxÄKväÓ j~, Foj Kmw~ KjP~ @orJ KY∂J-nJmjJ TKr UMmA To FmÄ ßnJa ßh~Jr ßãP© KmPmTPT mºT ßrPU @PmV KjP~ uJlJuJKl TKrÇ lPu \JfL~ \LmPj pUj Kmkpt~ ßjPo @Px, fUj y~ KjP\r TkJuPT hJ~L TKr, jfMmJ TkJPur oJKuTPTÇ dJTJ~ KxKa KjmtJYPjr ßfJzP\Jz ÊÀ yP~PZÇ Tf\j k´JgtL @uäJy-PUJhJ~ Kjntr TPrj fJ @oJr \JjJ ßjAÇ @oJr F TgJS \JjJ ßjA, fJrJ jJoJ\TJuJo kPzj KT jJÇ @mJr kzPuS hM-KfjKa xNrJr mJÄuJ Igt \JPjj KT jJ, xPªyÇ fJrJ \LmPj TfmJr KjP\r \jq @uäJyr xJyJpq ßYP~PZj FmÄ ßYJPUr kJKj ßlPuPZj, fJ ßTmu fJrJA muPf kJrPmjÇ fPm ßhPvr \jq, hPur \jq FmÄ dJTJ oyJjVrLr mJKxªJPhr \jq k´JgtjJ TrPf KVP~ fJrJ pKh IP^JPr ßTÅPh gJPTj, fPm @uäJyr TMhrKf vKÜPf fJrJ Km\~L yPmj, F TgJ KjKÁf TPr muPf kJrmÇ @r jVrmJxLr \jq F irPjr ßjfJPj©LrJ yPmj fJPhr rPmr kã ßgPT k´h• Ijqfo mOy“ Kj~JofÇ nKmwqPfr jVrKkfJ fJr rPmr hrmJPr KTnJPm oMjJ\Jf TPrj, fJ muPf jJ kJrPuS IfLPfr jVrKkfJPhr °Lf yS~Jr hOvq ßhPU fJPhr ojoJjKxTfJ xŒPTt xyP\A @ªJ\ TrJ pJ~Ç fJrJ xm xo~ ùJjL ßnJoJPhr fMujJ~ ßmJTJPxJTJPhr xogtj S xJyYpt @vJ TrPfj, KbT ßpj mJmMrJo xJkMPzr oPfJÇ y~PfJ fJrJ oPj oPj muPfj∏ ßy @uäJy! fMKo oJjMPwr hOKÓvKÜ @oJPhr KhT ßgPT KlKrP~ hJS, ßpj fJrJ @oJPhr @~-PrJ\VJr ßhUPf jJ kJ~ Ç fJPhr KY∂J-PYfjJ Foj ßnJÅfJ TPr hJS, ßpj fJrJ @oJPhr ßVJkj Tot xŒPTt iJreJ jJ ßkPf kJPrÇ fJPhr xfq nJwe ßh~Jr ãofJ rKyf TPr hJS, ßpj fJrJ @oJPhr IjqJ~èPuJr k´KfmJh TrPf jJ kJPrÇ @r fJPhr I∂Pr @oJPhr xŒPTt n~ xOKÓ TPr hJS, pJPf fJrJ @oJPhr \MuoM PT k´JiJjq KhP~ xJrJãe nP~ grgr TPr TJÅPkÇ KjmtJYPjr ßfJzP\JPz n~ kJKò FmJrTJr x÷Jmq k´JgtLPhr @TJr-@~fj FmÄ xLoJyLj @vJ-@TJJr myr ßhPUÇ FT\jPT ßhUuJo, 106 ßTJKa aJTJr Ee kKrPvJPir \jq fKzWKz TPr mJKz KmKâ TPr mqJÄPT aJTJ \oJ KhPujÇ Ijq\j vf ßTJKa aJTJ UrY TrJr \jq uJlJuJKl TrPZjÇ @PrT\j xyJPxq ßWJweJ KhPuj∏ xoxqJ xm mMP^ ßlPuPZj, FUj xoJiJPjr kJuJÇ KfKj hM'Ka xoxqJPT xJoPj KjP~ FPxPZj∏ FT. dJTJPfA jJKT k´Kf mZr kPjPrJ yJ\Jr oJjMw võJxTPÓ oJrJ pJ~ FmÄ hMA. ßcsPjr xoxqJ hNr TrPmjÇ mJ˜m WajJ yPuJ∏ hMPaJ xoxqJr ßTJPjJKaA xoJiJj TrJr FUKf~Jr jVrKkfJr ßjA, ßTmu ßhJ~J TrJ ZJzJÇ @oJPhr jVrKkfJr ßmfjnJfJ Tf, fJ \JKj jJÇ fPm @Ko oPj TKr, jVrKkfJr ßmfj yS~J CKYf k´Kf oJPx TokPã 12 uJU aJTJÇ fJr \jq mrJ¨ gJTJ CKYf xmPYP~ hJKo VJKzÇ KmKjoP~ KfKj fJr kMPrJ xo~, KY∂J-PYfjJ, xffJ S jqJ~KjÔJ @oJPhr \jq KjPmhj TrPmjÇ dJTJr FTKa ßmxrTJKr mqJÄPTr k´iJj KjmtJyLr ßmfj pKh 12 uJU aJTJ yPf kJPr, fPm jVrKkfJr yPm jJ ßTj? @orJ F KmwP~ pf TOkefJ Trm, ffA ßxUJPj kMTrM YMKrr WajJ WaPmÇ IfLPfr ßo~rPhr hJK~fô V´yPer @PV xŒK•r ßUJÅ\ KjP~ ßhUMj FmÄ hJK~fô ßvPw xŒK•r KyxJm KjjÇ ßhUPmj, k´Kf oJPx KfKj @~ TPrPZj TokPã 15-16 ßTJKa aJTJÇ FA kKroJe aJTJ k´Kf oJPx @~ TrJr \jq fJPT k´J~ KÆèe kKroJe xMPpJV-xMKmiJ IPjqr \jq TPr KhPf yP~PZÇ Fxm TJrPe jVrmJxLrJ ßpoj TrPkJPrvj ßgPT ßxmJ kJS~Jr KY∂J oJgJ ßgPT mJh KhP~PZj, ßfoKj KjKw≠ CkJ\tPjr ßoJPy vf vf ßTJKa aJTJ UrY TPr ßTC ßTC VKh hUPur pMP≠ ^JÅKkP~ kzPZj @VKkZ KY∂J jJ TPrAÇ xJKmtT kKrK˙KfPf jVrmJxLPT Kx≠J∂ KjPf yPm, fJrJ @xPu TL YJj? TJPT YJj FmÄ ßTj YJj? FT\j jVrKkfJ yPmj @oJPhr xmJr IKnnJmTÇ TJP\A @oJPhr IKnnJmT KTnJPm dJTJ KmvõKmhqJu~, dJTJ ßoKcTqJu TPu\, mñmºM ßoKcTqJu KmvõKmhqJu~, mJÄuJPhv xKYmJu~, oKfK^Pur TrPkJPra hMKj~J FmÄ mJ~fMu ßoJTJrro, yJAPTJat oJ\Jr oxK\h, YTmJ\Jr vJyL oxK\h S IjqJjq ˝jJoijq CkJxjJuP~r AoJoVPer IKnnJmT yPmj, fJ pKh @orJ KmPmYjJ~ jJ FPj ßTmu KoKZu-KoKaÄ-PkJˆJrmqJjJPrr myr FmÄ jVh jJrJ~Per fJ§Pm KmoMê yP~ ßnJPar mJ kNet TKr, fPm ßvw ImKi ßhv-\JKf FmÄ @xoJPjr oJKuPTr TJPZ @oJPhr \mJmKhKy ßToj yPm?


UmrJUmr 47

SURMA m 3 - 9 April 2015

CóKvãJFmÄKvãT (33kOÔJrkr) CóKvãJ~CjúKfrßãP©FKaSI∂rJ~mPaÇ CóKvãJ FmÄ KvãT rJ\jLKf: KvãJ~ xoKÓVf xJlPuqr kPg o˜ mz FTaJ k´KfmºT yPò KvãJr oJiqoÇ ˝JiLj mJÄuJPhPv oJfOnJwJ KvãJr oJiqo yPm jJ ∏ krJiLjfJr TJPu FaJKZuIT·jL~ÇKT∂áßxaJAßfJWPaPZÇKvãJr oJiqo AÄPrK\A rP~ ßVPZÇ CóKvãJr k´KfÔJPj V´∫JVJPrrvfTrJ95KamA-AAÄPrK\nJwJ~ßuUJÇ KvãJgtLrJSAxmmAkzPmFmÄkPzmM^PmFfaJ AÄPrK\hãfJrJPUjJÇfJrJoNumAPfpJ~jJ,‰fKr ßjJakPzÇIjqKhPTmJ˜mfJFaJSßpoJfOnJwJKnjú Ijq nJwJ~ pgJgt KvãJ I\tj TUPjJA x÷m j~Ç KvãJr ßTJPjJ ˜PrA jJÇ Ijq nJwJr oJiqPo k´J¬ KvãJ˝JnJKmTy~jJ,VnLPrk´PmvTrPfmqgt y~ FmÄxOKÓvLufJrßpCPjìwWaJPm,ßxaJkJPrjJÇF KvãJ fJA ßmKvr nJV ßãP©A UK§f, IPjT ßãP© IVnLrFmÄk´J~xmtPãP©xOKÓKmoMUÇ mqJkJr @PrJ @PZÇ CóKvãJr ßãP© mq~-mrJ¨ IkptJ¬Ç KvãTrJ oPj TPrj fJÅrJ CkpMÜ ßmfjnJfJßgPTmKûfÇF\jqfJÅrJIx∂áÓgJPTj,@~ mOK≠r \jq mqKÜVf CPhqJV V´ye TPrj, ßv´KeTPã KvãJhJPjrk´JgKoTTftmqFmÄßxAxPñVPmweJCn~ TJP\A kKrkNert PN k oPjJPpJVL yPf mqgt yjÇ xoJP\ kMÅK\mJPhr @hvt TJptTr, ßxUJPj IgtQjKfTnJPmKpKjhMmu t fJÅrkPãxÿJj\jT\Lmj pJkjTKbj,fJKfKjKvãTKyPxPmpfAßpJVqßyJj jJßTjÇ FACkJhJjèPuJrxmTKaACóKvãJrßãP©TKgf xÄTaxOKÓr\jqhJ~LÇFrxPñjfMjCkxVtKyPxPm ßpJV yP~PZ KvãT rJ\jLKfÇ FA rJ\jLKf ßp CóKvãJr\jqãKfTrfJkKrÏJrnJPmAxfqÇfPm FßãP©rJ\jLKfFmÄhuJhKuPTImvqAkOgTTPr ßhUPfyPmÇßxaJTrPumM^Pfxy\yPmßppJPT ãKfTrKyPxPmKmPmYjJTrJyPòfJrJ\jLKfj~, huJhKumPaÇ KvãTrJ FUj huJhKu TrPZjÇ fJÅrJ rJÓsãofJ~ pJS~J-@xJTPrvJxTßv´KerFojhMKaoNuhPur xogtT yP~ KjP\Phr UJzJUJKz KmnÜ TPr ßlPuPZjÇfPmxmKvãTjjÇImvqAjjÇßmKvr nJV KvãTA FA humJK\r mJAPr KjP\Phr rJUPf YJjÇßTjjJhumJK\rKnK•aJßoJPaAofJhKvtTj~, ßxaJyPò˝JgtVfÇhuTrPuCÅYM khkJS~JpJ~, KmvõKmhqJuP~r mJAPrS YJTKr ß\JPa, ßnfPr kPhJjúKf uJn xy\ y~Ç xm KvãTA ßp SA kPg CjúKf TrPmj, Foj KjÁ~fJ ßjAÇ fJÅrJA TrPmj pJÅrJKvãTPhrßjfJmPuKjP\Phrk´KfKÔfTrPf kJrPmjÇ IjqrJ fJÅPhr xPñ gJPTjÇ jJ gJTPu KmkPhkzPmjFmÄgJTPuxMKmiJkJPmj,FArTPor CkuK…ßgPTÇßjfJPhrk´Kf@jMVfqßhUJPfmJiq yj; KT∂á fJÅPhr k´Kf ßp v´≠J ßkJwe TPrj, Foj j~Ç KvãTPhr huJhKur FA WajJ KmPvwnJPm k´Ta yP~PZ FrvJh-vJxPjr kfPjr kPr pUj ßnJPar oJiqPo xrTJr VbPjr k≠Kf k´YKuf yPuJ fUj ßgPTAÇ KjmtJKYf xrTJr KjP\r k´Kf xogtPjr ßã©KaPT k´xJKrf TrJr uPãq ßkvJ\LmLPhr hPu aJjPfxPYÓyP~PZÇßkvJ\LmLPhrFTJÄPvrS@V´y KZu xrTJKr IjMVy´  uJPnrÇ F mqJkJPr KmFjKk S @S~JoL uLV CnP~A KZu xoJPj f“krÇ SKhPTr aJj FmÄ FKhPTr @V mJKzP~ pJS~J, hMP~r Kouj ßhPvr xm ßkvJ\LmLr ßãP©A WPaPZ FmÄ huJhKu ÊÀyP~ßVPZÇ KYKT“xT,@Aj\LmL,mqmxJ~LSk´PTRvuLPhrßnfr KmnJ\jImvqAãKfTr;KT∂á xmPYP~ßmKvãKfaJ ßpUJPj WPa ßxaJ yPuJ KvãTPhr huJhKuÇ ßp ßoiJmL fÀeKa KvãT yPf YJ~ fJr oPiq FTKa

@hvtmJhL IjMPk´reJ rP~PZ mPu IjMoJj TrJaJ IxÄVf j~Ç KT∂á FA fÀe pUj ßhPU KvãT yS~Jr\jqoPjJj~jßkPfßVPußoiJPfTMuJPmjJ, huL~@jMVfqhrTJryPmfUjßxyfJvy~ÇyfJv yP~KvãTfJrmqJkJPrIKjÁ~fJShMjLt KfßhPUßx IjqßkvJ~YPußpPfxPYÓyPfkJPrÇßxaJmrÄ oPªr nJPuJÇ KT∂á ßx pKh KvãT yS~Jr \jq hO|k´Kfù yP~ rJ\QjKfT hPu vJKou yP~ pJ~, fJyPußxaJIfq∂ãKfTryPm∏ßpojfJrKjP\r \jq,ßfoKjCóKvãJr\jqÇ KjP\roPiqßxxMKmiJmJhPTdMTPfßhPmFmÄßxA xMKmiJmJhPTuJujkJujTrPfgJTPmÇfUjKvãJr k´KfKjÔJr\J~VJ~ßhUJßhPmhumJK\TPrCjúKfr @TJãJÇ KvãPTr ßp TJ\ ßxaJ fJr TJPZ k´iJj gJTPmjJljjKfTnJPmfJrßoÀh§hMmu t yP~pJPmÇ hMmu t ßoÀh§KjP~@rpJ-AyS~JpJTpgJgtKvãT yS~JpJ~jJÇfJrk´KfZJ©Phrv´≠JgJTPmjJÇfJrJ nJmPmFAKvãThumJK\TPrCjúKfTPrPZj,fJÅr KjP\r oPiq èPer InJm, ßx \jqA CKj humJK\ TPrjÇ @˙JS gJTPm jJÇ KvãJgtLPhr ßnfr Foj iJreJ \jìJPm ßp SA KvãTKa huL~ KmPmYjJ~ KvãJgtLPhrj’rmJzJjSToJjÇv´≠JS@˙JpJÅr k´KfßjA,KvãJgtLPhrKfKjTLKvãJAmJßhPmj@r ßToj TPrA mJ ßhPmjÇ KfKj KjP\r SkrS @˙J yJKrP~ßluPmj,ßnfPr\jìßjPmyLjÿjqfJÇ IjqKhPT KfKj Ijq KvãTPhr \jq FTKa oJrJ®T rTPor ãKfTr hOÓJ∂ ˙Jkj TrPmjÇ fJÅPhr oPiq ßoiJ S ùJjJjMvLuPjr mqJkJPr IjLyJ ßhUJ ßhPmÇ ßTjjJ FA mJftJ rPa pJPm ßp CjúKf TrPf yPu ùJPjr YYtJr ßYP~ hPur TftJPhr xP∂Jw KmiJj \ÀKrÇKvãJPãP©Imã~ßhUJßhPmÇ fJroJPjImvqAFaJj~ßpKvãTrJrJ\jLKfKmoMU mJ rJ\jLKf KmwP~ IxPYfj gJTPmj, ßoJPaA jJÇ KvãTrJyPòjxoJP\rxmPYP~IV´xrIÄvÇfJÅrJ pKhrJ\jLKfxŒPTtChJxLjgJPTj,fPmßfJßhPv rJ\jLKf KmwP~ IùfJ mJzPm FmÄ rJ\jLKfPf jLKfyLj S Iù ßuJTPhr C“kJPfr S @KikPfqr kg@PrJk´v˜yPmÇrJÓspUj@PZfUjrJ\jLKf gJTPmAÇgJTJaJIkKryJptSIKjmJptÇFArJ\jLKf xŒPTt KvãTrJ ImvqA nJmPmj FmÄ of k´TJv TrPmj Kj\ Kj\ k≠KfPfÇ ßTJPjJ KvãT pKh rJ\QjKfT hPur xhxq yj, fJPfS @kK•r TJre ßhKUjJÇ@kK•r\J~VJaJyPòfJK•ôTS@hKvtT ùJjPT huJhKuPf jJKoP~ @jJÇ KvãTrJ rJ\jLKfPf gJTPmj, fJPf ofJhvtVf \J~VJèPuJ kKrÏJr yPmÇ fJÅPhr ßuUJ S TgJ ßgPT ßuJPT rJ\jLKf xŒPTt ùJj uJn TrPmÇ rJ\jLKf ßTJPjJ KjKw≠Kmw~j~;KT∂á SAßpmuuJo,fJÅrJxMKmiJr ßuJPnhuJhKuPfjJoPmjjJÇjJoPuIjqJ~TrPmj, ßpoj KjP\Phr k´Kf, ßfoKj KvãJmqm˙J S KvãJgtLPhrk´KfÇ KT∂áFAKmköjTIm˙JßgPTC•rPerCkJ~aJTL? krJovt,CkPhv,KjªJ,ßãJn,FxPmßpTJ\yPmjJ ßxaJ ßfJ ßhUPfA kJKòÇ fJyPu? oJjKxTfJr kKrmftj? TJr oJjKxTfJ ßT mhuJ~? C•rPer CkJ~aJ @xPu ßmv TKbjÇ FTTgJ~ muPf ßVPu ßxaJyPuJmftoJPjßpßv´Ke@oJPhrßhvPTvJxj TrPZ fJPhr yKaP~ KhP~ k´Tf O  VefJKπT @hPvt KmvõJx TPrj Foj oJjMwPhr vJxjãofJ~ k´KfKÔf TrJÇßfojoJjMwrJpKhãofJ~pJj,fJyPußhUJ pJPmßpfJÅrJhumJK\TrPZjjJ,˝JgtßhUPZjxoV´ ßhvmJxLrÇßhUJpJPm,ßoiJIjMpJ~LpJÅrßpaJk´Jkq KfKjfJkJPòjÇkãkJfWaPmjJ,IjqJ~y˜Pãk ßYJPUkzPZjJÇCóKvãJrßãP©o˜mzßpI∂rJ~ KvãJgtLPhr ßxA ßv´KeQmwoqS TPo @xPmÇ @r KvãJroJiqoyPmoJfOnJwJÇ k´Tf O VefJKπT@hvt muPfpJßmJ^J~ßxaJyPuJ FTKa xoJ\KmkämL ßYfjJÇ @oJPhr oMKÜpMP≠r ßnfPr SA ßYfjJaJA TJ\ TrKZuÇ @orJ ßTmu vJxPTrmhuYJAKj,ßYP~KZrJPÓsroJKuTyPm\jVe FmÄ pJÅrJ vJxjãofJ~ pJPmj fJÅrJ \jVPer ˝Jgt

aJaTJoJZ,fKrfrTJrL,yJuJuoJÄxSWPrr KjfqksP~J\jL~K\KjPxr\jqIJuAxuJFTKa Kmvõ˙ksKfÔJjÇ

ßhUPmj,KjP\Phr˝JPgtrkJyJrJhJrjJyP~Ç xoJP\ ‰mkäKmT kKrmftj jJ @jPf kJrPu IjqJjq xoxqJr oPfJ CóKvãJr oJPjJjú~Pjr xoxqJrS xoJiJjyPmjJÇTgJaJyfJvJmq†TßvJjJuKT?TPm ßxAoyJTJKmqTWajJWaPmfJrkPr@orJoMÜym? oMKÜpM≠A ßpUJPj @oJPhr oMÜ TrPf kJru jJ ßxUJPj @mJr ßTJj IjJVf ‰mkäKmT kKrmftPjr xJ∂ôjJ-mJTq CóJre? @xPu yfJvJr TgJ j~, @vJrATgJÇoMKÜr˝kú@orJhLWtKhjiPrßhPUKZ, iJPkiJPkFKVP~KZ,FTJ•PrIPjTT~aJiJkkJr yS~JßVPZÇFfaJpUjFPVJPfkJruJofUj@PrJ ßTjkJrmjJ?˝kúßfJgJTPfAyPmxJoPj,jJyPu mJ˜mfJPTmhuJPjJroPjJmuS@vJßTJgJ~kJm?

ÈßcJ≤KcˆJmt...'fP•ôr (35kOÔJrkr) ßh~JyP~KZuÇ@ACPmrnJwJ~ÈFßhPvroJjMPwr @TJãJSßoiJIjMpJ~LvJxjmqm˙Jr'jJPorJÓskKf k≠KfrFTjJ~Tfôou N TxrTJrFmÄ\jVPerk´fqã ßnJaJKiTJPrrmqm˙JmJKfuTPr80yJ\JrÈPoRKuT VefπLPhr' ÆJrJ ßk´KxPc≤ S kJutJPo≤ KjmtJYPjr KmiJjk´mftjTrJyP~KZuÇ\JKfVf˝J~•vJxPjr hJKmPTxŒNet IV´JyqTPrÈvKÜvJuLßTªs'k´KfÔJr jLKfV´yeTrJyP~KZuÇÈ62xJu@xJr@PVAKvãJjLKfPf KvãJ xÄPTJYPjr xMkJKrv, 2 mZPrr mhPu3mZPrrKcKV´ßTJxtYJuMAfqJKhk´KfKâ~JvLu khPãPkrKmÀP≠ZJ©xoJP\roPiqfLmsßãJnxûJr yP~KZuÇFofJm˙J~ZJ©xoJ\@PªJuPjrk´˜KM f KjPfÊÀTPrKZuÇ 1962xJPur1ßlms∆~JKrßgPT@ACmLKcPÖarKvk KmPrJiL ZJ© Ve@PªJuj ÊÀ yP~ KVP~KZuÇ jJjJ k´KfTNufJ,yJouJ,hoj-kLzj,wzpPπroJP^FA @PªJujKjrmKòjúnJPmIV´xryKòuÇxJiJrenJPm ZJ©xoJP\rßjfOPfôAFA@PªJujkKrYJKufyKòuÇ FTkptJP~mñmºM6-hlJhJKmKjP~oJPbßjPoKZPujÇ âPoF@PªJujßhvmqJkLk´mu@PuJzjxOKÓTrPf xão yP~KZuÇ È@VrfuJ wzpπ oJouJ' ßxA @PªJujPThMmtuTrJrmhPufJPT@PrJßmVmJj TPrKZuÇ @PªJuPjr ßjfOfô rJ\jLKfTPhr yJPf @xPfÊÀTPrKZuÇFTxo~ßxA\JVremJKyqT hOKÓPfK^KoP~kzPfÊÀTPrKZuÇ FrTo FTKa Im˙J~ZJ©ACKj~j,ZJ©uLVk´oUM xÄVbjFTK©f yP~mÉKhjiPrYPu@xJVefπ,˝J~•vJxj,ÀKaÀK\rIKiTJr,xJosJ\qmJPhrßvJwe-@KikfqKjotu N AfqJKhhJKmxoKjõfTPr1969-Fr\JjM~JKrPfßWJweJ

TPrKZu GKfyJKxT 11-hlJÇ ßxA KnK•Pf @PªJuPjrjfMjfrñoJuJßuKuyJjIKVúKvUJroPfJ xJrJßhPvZKzP~kPzKZuÇrKYfyP~KZuGKfyJKxT VeInMq™JPjrIor@UqJjÇßxAkgiPrAFPxKZu È71-FrTJu\~Lxv˘oMKÜpM≠Ç AKfyJPxrF„kiJrJmJKyTfJ~wJParhvPTrßvw KhPT C™JKkf ÈPcJ≤ KcˆJmt @ACm' @S~J\ ßp ßTmurJ\QjKfTÃJK∂k´xf N AKZufJAj~,fJßp v©∆ryJfPTvKÜvJuLTPrKZußxKmwP~xPªPyr ImTJvgJTPfkJPrjJÇ FPãP©rJ\QjKfTÃJK∂rFTKak´iJjKhTKZuFA ßp,xJosJ\qmJhKmPrJiLxÄV´JoSVefPπrxÄV´Joßp FTAxÄV´JPorkr¸rxÄpMÜhM'KaKhTßxTgJKa KmPmYjJ~ jJ ßrPU FTKaPT IkrKar KmkrLPf k´Kf˙JkjTrJÇFTATgJmuJpJ~VefPπr\jq xÄV´JPorxJPgIxJŒ´hJK~TfJr\jqxÄV´JPor,KTÄmJ IxJŒ´hJK~T-VefJKπTxoJ\KjotJPerTftPmqrxJPg oJjMPwr nJf-TJkz S ÀKa-ÀK\r \jq xÄV´JPor kJr¸KrT@∂”xŒPTtrKmwP~SÇFTAnJPmFTgJS muJpJ~ßp,FTKhPT˝JiLjfJKmPrJiL-pM≠JkrJiLxJŒ´hJK~T \Kñ vKÜPT hoj TrJr TJ\ FmÄ IjqKhPThMjLt Kf-uMakJa-IjJYJrKjotPN urTJ\-FhM'Ka TJ\Skr¸rkr¸PrrkKrkNrTÇFTKaPTmJhKhP~ IjqKaPTxluTrJßpPfkJPrjJÇhMjLt Kf-uMakJaPT k´v~´ KhP~\JoJ~Jf-KvKmPrrKmÀP≠xÄV´JPo\~uJn TrJ pJ~ jJ, pJPm jJÇ pM≠JkrJiLPhr KmYJr S xJŒ´hJK~T \Kñ vKÜPT hoj TrPf yPu hMjtLKfuMakJaPT(xJoK~TnJPmyPuS)xyqTrPfyPmßTj? ÈxJŒ´hJK~TIkvKÜPT@PVKjotu N TPrKjA'-FTgJ mPuhMjLt Kf-uMakJParKmÀP≠xÄV´JoPTßkK¥ÄrJUPf yPmßTj?hMjLt KfmJ\-uMakJaTJrLrJKTxJŒ´hJK~TfJr KmÀP≠xÄV´JPoÈFqJPxa'jJÈu~JKmKuKa'?FèPuJyPò FojxmèÀfrk´vú ßpèPuJPTFKzP~KVP~mftoJj kKrK˙KfPfxKbTrJ\QjKfTkgKjitJreßTJPjJnJPmA x÷myPmjJÇ fJA,ßhPvrmftoJjkKrK˙Kfrßk´ãJkPaFTgJmuJ pJ~ßpxJŒ´hJK~TIkvKÜFmÄhMjLt Kf-uMakJaCnP~r KmÀP≠ÈuzPfyPmFTxJPg'!FPãP©ÈPcJ≤KcˆJmtKh VnjtPo≤' f•ô k´P~JV TrJaJ yPm @®WJfLÇ FPf @oS pJPm, ZJuJS pJPmÇ mftoJj xrTJr ßoJPaS @ACmxrTJPrrYKrP©rj~KbTAÇfJZJzJfUjTJr kKrK˙KfSFUjTJrkKrK˙KfßoJPaSÉmÉFTj~Ç KT∂á FTgJKbTßpÈPcJ≤KcˆJmt KhVnjtPo≤'-Fr xJŒ´KfTfP•ôroPiqIitvfJ»L@PVrÍPcJ≤KcˆJmt @ACm"ßxäJVJjKaroJP^gJTJTMpKM ÜrVºjJPTjJ FPxkJPrjJÇ


SURMA

SURMA 36th Year Issue 1921 Friday 3 - 9 April 2015

Britain's Highest Circulated Bangla Newsweekly

19 FKk´u ßgPT u§Pj Ka aáP~K≤ FKv~J Kmä\ aáetJPo≤

mJÄuJPhPv mqmxJ~LPhr oPj CPÆV @VJoLTJu TL WaPm ßTCA \JPj jJ dJTJ, 2 FKk´u - YuoJj rJ\QjKfT kKrK˙Kfr TJrPe xJiJrenJPm ßhPvr xm oJjMw @r KmPvwnJPm mqmxJ~L xŒ´hJ~ UMmA CKÆVúÇ FPf IgtjLKfr Im˙J UJrJk yP~PZ FmÄ xrmrJymqm˙J ßnPX kPzPZÇ @AjvO⁄uJ kKrK˙KfS k´vúKm≠Ç fJ ZJzJ \Lmj S xŒPhr KjrJk•JyLjfJ k´KfKhj mJzPZÇ ßTCA \JPj jJ

@VJoLTJu TL WaPmÇ rJ\iJjLr FTKa ßyJPaPu VfTJu ßxJomJr @PoKrTJj ßY’Jr Im ToJxt Aj mJÄuJPhv (IqJoPYo) @P~JK\f ÈcMK~Ä Km\Pjx Aj mJÄuJPhv' vLwtT oJKxT oiqJ¤ ßnJ\xnJ~ mÜJrJ xJKmtTnJPm ßhPvr FmÄ KjP\Phr Foj kKrK˙Kfr TgJA fMPu irPujÇ xnJ~ mqmxJ~L ßjfJrJ mPuPZj, yrfJu, ImPrJi

S xKyÄx WajJ~ ßhPvr mqmxJ-mJKeP\qr Im˙J KjoúoMULÇ ßVJaJ mqmxJ~L xŒ´hJ~A @\ @˙JyLjÇ KmPhKv KmKjP~JVTJrLrJ ßpPyfM xm xo~ ßhvL~ KmKjP~JVTJrLPhr IjMxre TPrj, fJA ßhvL~Phr @˙JyLjfJ FUj KmPhKvPhr SkrS k´nJm ßluPf kJPrÇ fJ ZJzJ mqmxJ~LPhr 45 kOÔJ~

u§j, 2 FKk´u - mOPaPjr xJCg FKv~Jj TKoCKjKaPf KâPTaPT \jKk´~ TPr fáuPf u¥Pj ÊÀ yPò Ka aáP~K≤ FKv~J Kmä\ aáetJPo≤Ç aáetJPoP≤ IÄv KjPò mJÄuJPhvxy ßoJa 6Ka huÇ @VJoL 19 FKk´u xNYjJ yPm FA aáetJPoP≤rÇ aáetJPoP≤ hvtT IJTwtPe iJrJmJKyT TqJPŒAj YJKuP~ pJPòj @P~J\TrJÇ FKr iJrJmJKyTfJ~ Vf 23 oJYt ßxJomJr aJS~Jr yqJoPuax 45 kOÔJ~

xJrJ nJrPf VÀ @AKxKx ßgPT oM˜JlJ vJmJjJr kPg mKmfJ \mJA KjKw≠ TrPm TJoJPur khfqJV xrTJr : rJ\jJg dJTJ 2 FKk´u - KmvõTJPk nJrPfr KmÀP≠ oqJPY xLoJyLj IjqJP~r k´KfmJPh xJPg xJPgA ßxJóJr yP~KZPuj A≤JrjqJvjJu KâPTa TJCK¿u (@AKxKx) xnJkKf @ y o oM˜lJ TJoJuÇ 1 FKk´u ßhPv KlPr @PrJ ¸Ó S hO|TP£ SA ßWJweJr kMjrJmOK• TrPujÇ WOeJ, uöJ, ßãJn S k´KfmJh ßovJPjJ nJwJ~ KfKj 44 kOÔJ~

2 FKk´u - xJrJ nJrPfA VÀ \mJA KjKw≠ TrPf xmtJ®T ßYÓJ YJuJPm xrTJrÇ nJrPfr ßTªsL~ ˝rJÓsoπL rJ\jJg KxÄy F TgJ mPuPZjÇ fPm KfKj mPuj, GToPfqr KnK•PfA FKa TrJr ßYÓJ TrJ yPmÇ Vf ßrJmmJr ‰\j xŒ´hJP~r FT IjMÔJPj mÜmq rJUPf KVP~ rJ\jJg mPuj, ÈnJrPf ßTJPjJnJPmA VÀ \mJA ßoPj ßj~J pJ~ jJÇ ßhPv VÀ \mJA KjKw≠ TrJr \jq @orJ xmtJ®T ßYÓJ YJuJmÇ F mqJkJPr GTofq VPz ßfJuJrS ßYÓJ 45 kOÔJ~

dJTJ 2 FKk´u - FT xoP~r \jKk´~ jJK~TJ vJmJjJr kPg yÅJaPZj @PrT \jKk´~ jJK~TJ mKmfJÇ hLWtKhj YuKó© KjP~ mq˜ gJTPuS

AKoPVsvj S AÄKuv uqJñMP~\ ßaˆ jLKfoJuJ IkKrmKftf

˝JiLjfJ KhmPxr @PuJYjJ~ fJPrT ryoJj

@PªJuj ImqJyf gJTPm ßTRvu KyPxPmA @xjú KxKa KjmJtYPj uzJAP~ gJTPm KmFjKkÇ fJPrT ryoJj mPuj, ÈxJrJPhPv KmFjKkr ßTJKa ßTJKa ßjfJTotL rP~PZÇ Vf TP~T oJPx fíjoNPur IPjT ßjfJTotLr xPñ TgJ mPuKZÇ fJPhr ofJof KjP~KZÇ fJrJ mPuPZj, vf \MuMo-KjptJfj-TÓ xyq TPr yPuS V∂Pmq jJ ßkRÅZJ kpt∂ @PªJuj ImqJyf rJUPf fJrJ m≠kKrTrÇ fJPhr ofJof, @PªJuPjr IÄv KyPxPmA FA ßnJa cJTJf xrTJr FmÄ huL~ KjmJtYj TKovPjr oMPUJv CPjìJYj TrPfA KjmJtYPj pJS~J k´P~J\jÇ fJPrT ryoJj mPuj, fíjoNu 33 kOÔJ~

u§j, 2 FKk´u - mOPaPj AKoPVsvj S AÄKuv uqJñMP~\ Paˆ jLKfoJuJ~ CPuäUPpJVq PTJj kKrmftj @PxKjÇ F KjP~ CKÆVú yS~Jr PTJj TJrj PjA mPu o∂mq TPrPZj KmPvwùrJÇ fPm 6 FKksu 2015 xJu PgPT ÊiMoJ© ˆMPc≤, ¸JCx FmÄ Km\Pjx KnxJ @PmhPj AÄKuv uqJñMP~\ xJKatKlPTPar PãP© ÊiMoJ© 2Ka ksKfÔJjPa IjMPoJhj KhP~PZ PyJo IKlxÇ fJA AÄKuv uqJñMP~\ xJKatKlPTa I\tPjr PãP© PyJo IKlx IjMPoJKhf

20 FKk´u ohj ßoJyj TPuP\r 75 m“xr kNKft xJÄmJKhTPhr xJPg FoKk k´JgtL ßoJyJÿh xMufJPjr ofKmKjo~ ChpJkPj k´˜MKf xnJ

u¥j, (SFjKm) 2 FKk´u - KxKa TPktJPrvj KjmJtYPj IÄvV´yPer @jMÔJKjT ßWJweJ KhP~PZ KmFjKkÇ u¥Pj ˝JiLjfJ KhmPxr @PuJYjJ

xnJ~ hPur KxKj~r nJAx ßY~JroqJj fJPrT ryoJj F ßWJweJ ßhjÇ KfKj mPuj, YuoJj Vefπ kMjÀ≠Jr @PªJuPjr IÄv S

xTPur xogtj S xyPpJKVfJ TJojJ

u¥j, 2 FKk´u - u¥Pj Kk´≤ S APuÖsKjT KoKc~Jr xJÄmJKhTPhr KjP~ IJP~JK\f FT ofKmKjo~ xnJ~ jgt SP~ux Fr ßVJP~Pjc

@rmj IJxPjr KumJPru ßcPoJPâa (KumPco) hPur FToJ© mJXJKu FoKk k´JgLt TJCK¿uJr ßoJyJÿh xMufJj IJxjú 7 ßor

kJutJPo≤ KjmtJYPj fÅJr FuJTJr xmt˜Prr mJKxªJr xogtj S xyPpJKVfJ TJojJ TPrPZjÇ 43 kOÔJ~

\LmPjr nJaJr aJPj IPjT @PVA ßxA rKXj \VfPT KmhJ~ \JKjP~PZjÇ fPm mftoJPj mKmfJr 33 kOÔJ~

KxPua, 2 FKk´u - KxPuPar GKfyqmJyL ohj ßoJyj KmvõKmhqJu~ TPuP\r 75 m“xr kNKft ChpJkj CkuPã pMÜrJP\q mxmJxrf TPuP\r k´JÜj ZJ©-ZJ©LPhr KjP~ FT kNetKoujL IjMÔJPjr @P~J\j TrJ yP~PZÇ F CkuPã @VJoL 20 FKk´u ßxJomJr, KmTJu 6.30 KoKjPa 25 Cable Street, London E1 8NT Pf FT k´˜MKf xnJ IjMKÔf yPmÇ ohj ßoJyj TPuP\r xTu k´JÜj ZJ©ZJ©LPhr FA xnJ~ CkK˙f gJTJr \jq KmPvwnJPm IjMPrJi 33 kOÔJ~

ksKfÔJjPT PmPZ KjPf @ymJj \JKjP~PZj KmPvwùrJÇ k´Kf mZr FKk´u oJx FPuA mOPaPjr AKoV´J≤ TKoCKjKaPf AKoPV´vj jLKfoJuJ FmÄ AÄKuv uqJñMP~\ KjP~ ßfJukJr ÊÀ y~Ç PTJ~JKuvj xrTJPrr ßvw xoP~S AKoPV´vj jLKfoJuJ~ mPzJ irPjr ßTJj kKrmftj uãq TrJ pJ~KjÇ pKhS F KjP~ KnxJ @PmhjTJrLPhr oJP^ rP~PZ jJjJ KmÃJK∂Ç Foj 43 kOÔJ~

ßVJuJo KTmKr~Jr KxKnT FS~Jct uJn

u§j, 2 FKk´u - KmKnjú ßãP© xlu mqKÜPhr ˝LTíKf k´hJPjr IxJiJre CPhqJV yPuJ aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur mJKwtT KxKnT FS~JctÇ k´Kf mZr FA FS~Jct k´hJj TrJ y~Ç FmJr IgtJ“ 2015 xJPu mqmxJ~ KmPvw ImhJPjr \jq KxKnT FS~Jct uJn TPrPZj TKoCKjKa mqKÜfô S mqmxJ~L ßoJyJÿh ßVJuJo KTmKr~JÇ T≤sJTvj mqmxJr oJiqPo KfKj ßpoj KjP\PT k´KfKÔf TPrPZj ßfoKj ˙JjL~ \jxJiJrPer \jq ‰fKr TPrPZj TJP\r 43 kOÔJ~

SURMA News Group Ltd - Unit B, 10 Quaker Street, London E1 6SZ. Tel: 020 7377 9787, Fax: 020 7377 9717, for NEWS email: news@surmanews.com, for ADVERTISING : sarzahmed@surmanews.com, www.surmanews.com Registered as a Newspaper at the Post Office. Distributed throughout the E.U.

Surma issue 1921