Page 21

21

Surma

12 - 18 December 2014

KmvõjJPg nëKoPUPTJPhr ßhRrJfô mPº mJÄuJPhv yJATKovPj ˛JrKuKk k´hJj

KmvõjJg gJjJ xhPr k´mJxLPhr oNuqmJj \J~VJ \Ko \mr hUu FmÄ hUPur ßYÓJ mº TrPf xrTJPrr xyPpJVLfJ TJojJ TPr ˛rT KuKk k´hJj TPrPZj È\JjJA~J k´mJxL xÄPWÈr ßjfímOªÇ xŒsKf u¥j˙ mJÄuJPhv yJA TKovPj xÄVbPjr FTKa k´KfKjKihu KuKUf IJTJPr náÜPnJVL o\Kÿu IJuLPT xJPg KjP~ yJATKovPjr lJÓ

ßxPâaJrL xJAo IJyoPhr TJPZ ˛JrKuKk k´hJj TPrjÇ Fxo~ KfKj k´KfKjKi hPur IKnPpJV QiptqxyTJPrr ÊPjj FmÄ hs∆f TJptTr mqm˙J ßjS~Jr IJvõJx k´hJj TPrjÇ k´KfKjKi hPur xJPg CkK˙f KZPuj KmvõjJg CkP\uJ kKrwPhr xJPmT ßY~JroqJj oKymMr ryoJj, xJPmT nJAx ßY~JroqJj ßVRZ UJj, \JjJA~J k´mJxL xÄPWr xnJkKf

yJ\L rAZ IJuL, TKoCKjKa ßjfJ xoM\ IJuL, IJmMu UP~r, \JjJA~J k´mJxL xÄPWr xJÄVbKjT xŒJhT xKlTMr ryoJj, TKoCKjKa ßjfJ xJAláu IJuo, AKu~Jx IJyoh IJ~jJ, IJ»Mu oMKoj rJ\M, IJ»Mu yJKohÇ KuKUf IKnPpJPV k´mJxLrJ mPuj, KmvõjJg jfáj mJ\Jr˙ rJokJvJ ßrJPz k´mJxL o\Kÿu IJuLr oNuqmJj mJxJr \J~VJ FuJTJr

KYK¤f xπJxL Yâ hUPur ßYÓJ YJKuP~ pJPòÇ fJPT u¥Pj S fJr kKrmJPrr xhxqPhr ßhPv ßlJPj ÉoKTxy n~nLKf ßhKUP~ IJxPZÇ fJrJ mPuj, ˙JjL~ èKa TP~T xπJxL Yâ, k´nJmvJuL rJ\QjKfT ßjfJ S flvLu IKlPxr IxJiM TotTftJPhr ßpJVxJ\Pv nëKoPUPTJ Yâ k´mJxL S ˙JjL~ IKimJxLPhr \J~VJ \Ko hUPur n~nLKf ßhKUP~ KmrJa IÄPTr aJTJ YJÅhJmJ\L TPr IJxPZÇ aJTJ jJ KhPf IkJrVfJ \JjJPu xπJxLPhr oJiqPo \LmjyJKjr ÉoKT k´hJj TrJ yPòÇ FZJzJ rJokJvJ~ k´mJxL AKu~Jx IJyoh IJ~jJ, IJ»Mu oMKoj mJmMu, IJKvTáu AxuJo, oMKy CK¨j xMªr oJKuTJjJiLj KmsTKlS FTA xπJxL V´∆Pkr TJrPj mº rP~PZÇ KmsT KlKa mº gJTJ~ vf vf v´KoT TotxÄ˙Jj ßgPT mKûf yPòÇ ßjfímª O KmvõjJPg nëKoPUPTJPhr ßhRrJfô mPº xrTJPrr hsÕf khPãk ßjS~Jr IJymJj \JjJjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

xqJr \j TJx lJCP¥vj F¥ KxPuaL nJwJ~ k´TJKvf ßrcPTJat ÛáPur yPuJ kKm© mJAPmu mJÄuJ yrPl KxPuaL CóYJrPe UOÓ iotV´∫ mJAPmu k´TJv TrJ kNjKotujL yP~PZÇ F irPjr k´TJvjJ KmPvõ FaJA k´goÇ mqJkT C“xJy C¨LkjJ S IJjªWr kKrPmPv IjMKÔf yu xqJr \j TJx lJCP¥vj F¥ ßrcPTJat Ûáu Fr 28 m“xr kMKft CkuPãq KrACKj~jÇ

kJatxLPkr oJiqPo F irPjr IJP~J\j xKfqA k´vÄxJr ßpJVqÇ mÜJrJ nKmwqPfS FirPjr CPhqJV ImqJyf gJTPm mPu IJvJmJh mqÜ TPrjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

k´TJvjJr xJPg xÄKväÓ xN© \JKjP~PZ, FA ÈKZuKa mJAPmu' Fr KÆfL~ xÄÛre UMm KvVKVrA KxPuaL jJVrL yrPl k´TJKvf yPm, mftoJPj pJr oNhsj TJ\ YuPZÇ CPuäUq, jJVrL yPóZ KxPuPar Kj\˝ metoJuJ, pJ k´J~ Km˛OKf IfPu yJKrP~ PVPZÇ UOÓ iotJmuK’Phr xmPYP~ mz iotL~ C“xm ÈmzKhj'PT xJoPj ßrPU k´TJKvf yPuJ VJ| xmM\ rÄP~r k´óZPh PxJjJuL IãPr ßuUJ ÈkKm© AK†u vrLl ∏ KZuKa fr\oJ' jJPor mJAPmu V´∫KaÇ aJS~Jr yqJoPuax' Fr mJKxªJ, KmKvÓ nJwJ kK¥f, ß\ox uP~cx'CAKu~Jox Fr xJKmtT f•ôJmiJPj Phv-KmPhPvr TP~T\j KmKvÓ KvãJKmh, oJSuJjJ S IjMmJhT oNu V´LT nJwJ ßgPT KxPuaL CóYJrPe mJÄuJ yrPl KjC ßaˆJPo≤Ka IjMmJh TPrjÇ IJVJoL TP~T KhPjr oPiqA FKar IJjMÔJKjT k´TJvjJ IjMÔJj KxPuPa IjMKÔf yPmÇ F\jq ß\ox CAKu~Jo Vf x¬JPy mJÄuJPhPvr CP¨Pvq u¥j fqJV TPrPZjÇ P\ox uP~cx' CAKu~Jo mPuj, 1975 xJu ßgPT IJKo aJS~Jr yqJoPuax mJrJ~ FmÄ KxPuPa mxmJx TrKZÇ Fr lPu KxPuaL TKoCKjKar xĸPvt IJxJr xMPpJV ßkP~KZÇ KxPuPar nJwJ S GKfyq-xÄÛíKfr FT\j èeoMêÇ IJKo mÉ mZr iPr jJVrL yrPl ßuUJ KxPuaL kMÅKg KjP~ VPmweJ TPr pJKòÇ fJA, KxPuaL \jxJiJrePT fJPhr Kj\˝ nJwJ S CóJrPe IjMmJhTíf mJAPmu CkyJr KhuJoÇ KfKj mPuj, KxPuPa IJoJr TP~T\j oMxKuo S KâKÁ~Jj mºár 7 mZPrr ITîJ∂ kKrv´Por lxu yPò FA KxPuaL mJAPmuÇ IJyPu KTfJm ßxJxJAKa, KxPua TftOT k´TJKvf ÈKxPuaL mJAPmu' aJS~Jr yqJoPuaPxr Kkx mMT, lqJvj Kˆsa, KmsT ßuj FmÄ mMTx lr uJAl, 305 TqJomsL\ yLg ßrJc, ßmgjJu V´Lj ßgPT PTjJ pJPmÇ hJo oJ© 5 kJC¥Ç - ßk´x KmùK¬Ç

ryoJj ßYRiMrL hMmJVLÇ xÄVbPjr xJiJre xŒJhT ßhPuJ~Jr ßyJPxj mJKwtT k´KfPmhj FmÄ ßTJwJiqã ßoJyJÿh oJoMjrM rvLh mJKwtT IJ~mqP~r KyxJPmr k´KfPmhj Ck˙Jkj TPrPjÇ xJiJre xŒJhPTr k´KfPmhPj \JjJPjJ y~, Km~JjLmJ\Jr SP~uPl~Jr asJˆ ACPTr k´KfÔJuVú ßgPT Km~JjLmJ\Jr CkP\uJr hKrhs S IxyJ~ \jVePT KmKnjú irPer xyPpJKVfJ TPr IJxPZÇ mjqJ S KmKnjú ‰hm hMPptJPV asJPˆr kã ßgPT ãKfV´˙Phr IJKgtT IjMhJj, ßoiJmL KvãJgtLPhr Igt xyJ~fJ TPr IJxPZÇ asJPˆr YuoJj VOy KjotJe k´TP·r IJSfJ~ APfJoPiq CkP\uJr 6Ka ACKj~Pj 6Ka VOy KjotJe TPr xÄKväÓ kKrmJPrr oPiq y˜J∂r TrJ yP~PZ FmÄ mftoJPj IJrS FTKa VOy KjotJeJiLj rP~PZÇ IJVJoL \JjM~JKr oJPx IJrS 7Ka VOy KjotJPer TJ\ ÊÀ yPm mPuS xnJ~ \JjJPjJ y~Ç xJiJre xŒJhPTr k´KfPmhPj \JjJPjJ y~, 1999 xJPu 67 \j asJKˆ KjP~ k´KfKÔf asJPˆr mftoJj asJKˆ xÄUqJ 225 \jÇ xnJ~ asJPˆr VbjfPπr TP~TKa xÄPvJijL k´˜JPm ßVJkj ßnJPar oJiqPo fJ kJv TrJ y~Ç FZJzJS asJPˆr KÆ-mJKwtT KjmtJYPjr kNPmt k´KfKa kqJPjPur 34 \j jfáj asJKˆ TrJr IJAjKa mJKfu TrJr \jq hM\j asJKˆr IJjLf k´˜JmKa T£PnJPar oJiqPo jJTY y~Ç xnJ~ asJPˆr xJiJre xŒJhT \JjJj, IJVJoL \JjM~JKr oJPx asJPˆr FTKa k´KfKjKi hu mJÄuJPhv xlr TrPmjÇ 30 \JjM~JKr Km~JjLmJ\Jr

CkP\uJ xhPr IJP~JK\f IjMÔJPj KvãJoπL jMÀu AxuJo jJKyh k´iJj IKfKg KyPxPm CkK˙f gJTPmjÇ - ßk´x KmùK¬Ç

Vf 30 jPn’r kMmtu¥Pjr ˙JjL~ FTKa ßrˆáPrP≤ IjMKÔf y~Ç FPf CkK˙f KZPuj vJoxMu IJuo, IJ»Mu yT, IJ»Mu oMKTf, yJr∆j UJj, uM“lár

ryoJj, xJPuy IJyoh, \JPyh ÉPxj, IJ»Mr rCl, l~\Mu Ko~J, oAjMu yT, IJmMu ÉPxj, Kxfá, \JKTr ßyJPxj k´oNUÇ - ßk´x KmùK¬Ç

TuPYÓJPr TáÓ ßrJVLPhr \jq lJ¥ rJAK\Ä KcjJr k´KfmJPrr oPfJ FmJrS mJÄuJPhPvr TáÓ ßrJVLPhr \Pjq TuPYÓJr˙ AK¥~Jj SPxj ßrÓáPrP≤ yP~ ßVu lJ¥ rJAK\Ä KcjJrÇ Vf 2 KcPx’r oñumJr ˙JjL~ ˝J˙q Kmw~T xÄVbj KukrJr xyPpJVLfJ~ IjMKÔf lJ¥rJAK\ÄP~ KcjJPr xÄVOyLf aJTJr FTKa IÄv mJÄuJPhPvr TáÓPrJVLPhr oPiq UrZ TrJ

yPm mPu \JjJPjJ yP~PZÇ PrÓáPrP≤r ˝•ôJKiTJrL S KmKxF FPxé Fr ßo’JrxLk ßxPâaJrL AvKf~JT ßyJPxPjr xJKmtT f•ôJmiJPj IjMÔJPj mÜmq ß˝òJPxmL xÄVbj KukrJr KxAS xJrJ KjPTJuJx, ˙JjL~

Km~JjLmJ\Jr SP~uPl~Jr asJPˆr xnJ Km~JjLmJ\Jr SP~uPl~Jr asJˆ ACPTr mJKwtT xJiJre xnJ Vf 30 jPn’r kNmt u¥Pjr KˆPlJct TKoCKjKa ßx≤JPr IjMKÔf y~Ç asJPˆr xnJkKf oMKymMr ryoJj oMKyPmr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT ßhPuJ~Jr ßyJPxPjr kKrYJujJ~ CÜ xnJ~ IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj asJPˆr k´KfÔJfJ xnJkKf IJPvT IJyoh, CkPhÓJ rCláu AxuJo, IJuyJ\ IJ»Mu ofKum, IJKfTár ryoJj UJj, oJyfJm ßYRiMrL, oJSuJjJ K\uärM ryoJj ßYRiMrL, mJK\hMr ryoJj, IJ»Mx xKlT, oJÀl ßYRiMrL, IJlJ\ CK¨j, ojKör IJuL, vJyJm CK¨j Yûu, IJ»Mu TKro jJK\o, vJoLo IJyoh, uM“lár ryoJj ZJ~Jh, KhuS~Jr ßyJPxj, jJK\o CK¨j, IJlxJr UJj xJPhT, IJ»Mu IJyJh, yJKl\ jJK\o CK¨j, oJymMm IJyoh rJ\M, FjJoMu yT ßYRiMrL, IJuL IJyPoh ßmmMu, IJTmr ßyJPxj rKmj, rKyo CK¨j, IJfJCr ryoJj, oJxMh IJyoh, oJyoMh ßyJPxj ßxKuo, lryJh ßyJPxj KakM, xJoxMu yT FKy~J, \JyJñLr UJj, KhuJu IJyoh, xMroJj UJj, oJymMm UJj, IJ»Mu TJKhr oMrJh, \JKTr ßyJPxj, AorJj IJyoh, IJPjJ~Jr ßyJPxj, AxuJo CK¨j, Qx~h xJoL k´oUM Ç xnJr ÊÀPf kKm© TárIJj ßgPT ßfuJS~Jf TPrj oJSuJjJ S~JKuhMr

mqmxJ~L ßVJuJo ßoJ˜lJ, \MPmr IJyPoh, IJKrl o~jMu ßyJPxj, oJymMm IJuoÇ xnJ~ mÜJrJ mPuj AvKf~JT ßyJPxPjr CPhqJPV TáÓ ßrJVLPhr TuqJPe ßoAjKˆso YqJPrKa xÄVbPjr xJPg

Surma issue 1906  
Surma issue 1906  
Advertisement